/Licencje_017_03_001_0001.djvu

			-- 


-..-- 


--'" 

 


II 


II 
I' 


.' UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 


PRACOWNICY 
NAUKI I DYDAKTYKI 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
1945-1984
		

/Licencje_017_03_002_0001.djvu

			Ti_ 5Q;66" 
-
		

/Licencje_017_03_003_0001.djvu

			UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA 


WYDAWNICTWO JUBILEUSZOWE 
OJA UMK 


PRACOWNICY NAUKI I DYDAKTYKI 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
1945-1984 


Materiały do biografii 


pod redakcJq 
SlA WOMłRA KALEM8Kł 


TOIU
 f 987
		

/Licencje_017_03_004_0001.djvu

			Opracowały 
Henryka Duczkowska-Moraczewska i Renata Karpiesiuk 


z pomocą 
Elżbiety Talarczyk i Ewy Wiśniewskiej 


Projekt okładki 
Sławomir Janiak 


ISBN 83-231-0061-6 


"ł,,;.!>łQooq 
'. 


Redaktor 
Agnieszka Bojarska 


Korektorki 
Ewa Kiszkurno-Koziej i Iwona Wakarecy-Kozioł 


ZP UMK, zam. 114, obj. 23 ark, wyd., nakło 400 + 80, H-15, cena zł 466,- 


,. () 
;:'\ '\ i" 
(.). ',\ 
Y " j. 


w\ 'tJ, J\S\2
		

/Licencje_017_03_005_0001.djvu

			SPIS TRE
CI 


SŁOWO WSTĘPNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
WYKAZ SKR6T6w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 
DOKTORZY HONORIS CAUSA . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
SKŁADY SENATÓW UMK W LATACH AKAD. 1945/1946 _ 
1984/1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
BIOGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
SKOROWIDZ OS6B WEDŁUG PRZYNALEŻNO
CI DO' JED- 
NOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU . . . 387 
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY . . . . . . . . . . . . .. 387 
Instytut Historii i Archiwistyki 387 
Instytut Filologii Polskiej . . 390 
Instytut Nauk Społecznych 391 
Katedra Logiki . . . . . . . . . . . . . . . . 393 
Kededra Socjologii . . . . . . . . . . . . 393 
r 
Instytut Pedagogiki i Psychologii 393 
Instytut Archeologii i Etnografii . . 395 
Katedra Filologii Klasycznej . . . . . . . . . . . . . . 396 
Katedra Filologii Germańskiej . . . . . . . . . . . . .. 396 
Katedra Filologii Angielskiej 1945-1952 . . . . . . . . 397 
Katedra Filologii Romańskiej 1946-1952 . . . . . . ..397 
Lektorzy, którzy pracowali na WH przed utworzeniem 
Studium Języków Obcych . . . . . . . . . . . . . . . . 398 
WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI 398 
Instytut BiologU . . . . . . . . . 398 
Instytut Geografii . . . . . . . . . . 402 
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI CHEMII . . 404 
Instytut Astronomii 404 
Instytut Chemii 405 
Instytut Fizyki . . .. 409 
Instytut Matematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 
Katedra Radioastronomii . . . . . . . .. 414 
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 414 
Instytut Adminiatracji i Zarz¥zania . . . . . . . . . . 414
		

/Licencje_017_03_006_0001.djvu

			4 


Instytut Nauk Prawnoustrojowych 415 
Instytut Prawa Cywilnego . 416 
Instytut Prawa Karnego. . 417 
Instytut Historycznoprawny . . . . . . . . . . . . . .. 418 
Katedra Ekonomii Politycznej . . . . . . . . . . .. 419 
Katedra Podstaw Marksizmu-LeninJzmu . 419 
Katedra Statystyki . . . . . . . . . 419 
Katedra Socjologii. . . . . . . . 419 
WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH. . . . . . . . . . . . . . 420 
Instytut Artyatyczno-PedogogIczny . . . . . .. . . .420 
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa . . 422 
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. . . . . . .423 
BIBLIOTEKA GŁ6WNA . . . . . . . . . . . . . . . . ...425 


ARCHIWUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 
OG6LNOUCZELNlANY O
RODEK OBLICZENIOWY . .. 427 
STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH 427 
STUDIUM WOJSKOWE. . . . . . . . . . . . . . . .. . 428 
STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU . . 429 
STUDIUM PRZYGOTOWAWCZE . . . . . . . . . . . . . 429
		

/Licencje_017_03_007_0001.djvu

			SŁOWO 


WSTĘPNE 


Odmienny jest rytm odmierzania czasu w rożnych okresach 
sytuacjach życia człowieczego. Odmienny jest on również w 
przebiegu różnych wydarzeń publicznych i w historii rożnych 
instytucji. Wydeje się bardzo powolny, gdy z perspektywy histo- 
rycznej spogl
dać na dzieje uniwersytetów. Czterdzieści lat to 
nie jest wiele w historii nejszacowniejszych akademii europej- 
skich. To, na ogół aprobowane, stwierdzenie, gdy spogl
dać na 
dzieje uniwersytetu jako instytucji, okazuje się nieuzasadnione, 
jeśli apojrzeć na historię uniwersytetu od strony kolejnych po- 
koleń. wypełniaj
cych jego mury. I to nie tylko studentów, n
 
pływej
cych i odpływej
cych co 4 lub 5 lat, ale i ich nauczy- 
cieli, choć ci w dużej części ł
cz
 swoje dorosłe życie z uczel- 
ni
 
a dłużej, niż to bywa w większości innych profesji. Inna 
jeszcze sprawa to fakt, że w Polsce w rezultacie cieuile drama- 
tycznych .i powikłanych dziejów naszego narodu bardzo niewie- 
le instytucji przeżywa w mniej więcej nie zmienionym kształcie 
kilkadziesi
t lat, co, relatywnie, ten czterdziestoletni okres wy_ 
dłuża. 


Czterdziestoletnie dzieje Uniwersytetu Mikołeja Kopernika 
tworzyło kilka kolejnych pokoleń uczonych polskich. W pierw- 
szych jego latach nadawali mu kierunek profesorowie, którzy ka- 
rierę naukową zaczynali jeszcze w czasach zaborów, przed 
wojną światową, najczęściej we Lwowie i Krakowie, rzadziej na 
uniwersytetach rosyjskich lub na Zachodzie. Dziś między żyją- 
cymi z tego pokolenia nie ma nikogo. Niewielu już też pozostało 
z następnego pokolenia, które swą twórczość naukową rozpoczę-
		

/Licencje_017_03_008_0001.djvu

			6 


ło na uniwersytetach II Rzeczypospolitej, głównie na Uniwersyte- 
cie Stefana Batorego. S
 oni dzisiaj nosicielami tradycji uniwer- 
syteckiej. Ku zasłużonemu odpoczynkowi zmierza trzecie poko- 
lenie uczonych - s
 to ci, którzy ukończyli studia, nejczęściej 
już na UMK, w pierwszych latach po II wojnie światowej, latach 
trudnych, ale optymistycznych. Za nimi cisn
 się następne rocz- 
niki pracowników nauki, tych będ
cych w wieku dojrzałym i tych 
młodszych i nejmłodszych. W gabinetach, laboratoriach i salach 
wykładowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, choć przecież 
nigdy nie była to duża uczelnia, pracowało i pracuje dwa tysi
- 
ce ludzi, tworz
cych naukę lub przy niej terminuj
cych. I oni 
to byli i s
 nejistotnlejsz
 treści
 Almae Matris. Nie nejpiękniej- 
sze budynki, nie nejznakomitsze laboratoria, nie nejwiększe do- 
tacje i najsprawniejsza administracja i obsługa, a nawet nie naj- 
liczniejsi i najpracowitsi studenci - choć bez nich nie może ist- 
nieć szkoła wyższa - decyduj
 o bycie a zwłaszcza znaczeniu 
uniwersytetu. Decyduj
 o tym pracownicy nauki, a nejbardziej ci 
spośród nich, do których przystaje to, coraz rzadziej używane, 
pełne szacunku słowo - uczeni. 
We współczesnym świecie, w którym instytucje naukowe 
rozrosły się w niebywały sposób, roi się z konieczności od naj- 
różniejsz)"ch wydawnictw informacyjnych, encyklopedycznych, bi- 
bliograficznych i biograficznych, podaj
cych wiadomości o kie- 
runkach badań oraz o badaczach i rezultatach ich prac. N ato- 
miast Uniwersytet Mikołaja Kopernika, podobnie zreszt
 jak in- 
ne uczelnie polskie, nie dorobił się ich zbyt wielu, choć s
 one 
niezbędnym czynnikiem funkcjonowania współczesnej nauki. To, 
obok jubileuszu czterdziestolecia UMK, jest istotnym powodem 
przygotowania tego zbioru biogramów ludzi nauki i nauczania 
zwi
zanych, choćby i krótko, z uczelnią toruńsk
. W przyszłoś- 
ci zapewne będzie to także pożyteczna cegiełka przy budowa- 
niu gmachu dziejów nauki polskiej w dwudziestym stuleciu. 


,. 


* 


,. 


Zgodnie z tytułem publikacja ta zawiera bardzo skonden- 
sowane biogramy naukowe i dydaktyczne nauczycieli akademic-
		

/Licencje_017_03_009_0001.djvu

			7 


kich pracuj
cych na UMK od jego założenia po maj 1984 r. 
Również, choć nie tylko, ograniczona objętość wydawnictwa n
 
kazała skoncentrować się tylko, i to nie na wszystkich, istot- 
nych elementach kariery zawodowej i naukowej, względnie ar- 
tystycznej, prezentowenych osób, przy zredukowaniu do minimum 
informacji o ich życiu osobistym, a. w zasadzie, całkowitym po- 
minięciu działalności politycznej i społecznej. Zasada ta została 
tak daleko posunięta, że odnotowano tylko takie wyróżnienia i 
odznaczenia, które nadawane s
 wył
cznie za twórczość nau- 
kow
. Również z powodu ograniczonej objętości, ale jeszcze 
bardzIej ze względu na istnienie i przygotowywanie na UMK 
specjalnych wydawnictw bibliograficznych, pominięto całkowicie, 
przy poszczególnych osobach, bibliografie ich publikacji nauko- 
wych, choć pocz
tkowo zamierzano przytoczyć tytuły najbardziej 
ważkich spośród nich. Informacje te, wraz z ankietami, pozosta- 
n
 w zbiorach Archiwum UMK, stanowi
c ważny zbiór danych 
do dziej6w nauki na toruńskiej uczelni. 
Wydawnictwo to jest wspólnym dziełem pracownic Archiwum 
Uniwersyteckiego UMK, na czele z jego Kierowniczk
 - dr Hen- 
ryk
 Duczkowsk
-Moraczewsk
, oraz większości prezentowanych 
w nim osób, które dostarczyły informacji o sobie. Mimo jednak 
wysiłków zapewne pewna liczba pracownik6w nauki pracuj
cych 
kiedyś na UMK została pomInięta. Z zasady będ
 to jednak oso- 
by przelotnie tu zatrudnione. 
Podstaw
 do przygotowania tej publikacji byłe niżej przy- 
toczona ankieta: 


"Zespół Redekcyjny Wydawnictw 
Jubileuszowych Czterdziestolecia 
UMK 


Toruń, maj 1983 r. 


Szanowna Panif Szanowny Panie! 


W 1985 r. minie 40 lat od powstania UMK. Rocznicę tę 
chcemy uczcić m.in. wydaniem tomu, zawierającego podstawowe 
dane z biografii naukowych wszystkich zmarłych i żyjących pra- 
cowników naukowych Uczelni, pracujących na niej od 1945 r. 
po dzień dzisiejszy.
		

/Licencje_017_03_010_0001.djvu

			8 


W zwi
zku z tym prosimy o dokładne wypełnienie tej an- 
kiety, a następnie przesłanie jej, ewentualnie za pośrednictwem 
macierzystego instytutu lub katedry, do Archi"'um UMK 1...1. 
1. Nazwisko, imiona (nie używane podać w nawiasie): 
2. Data i miejsce urodzenia, środowisko społeczne: . . 
3. Ukończone studia (data, uczelnia, specjalność, sem. profe- 
sora). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Ewentualna praca zawodowa nieakademIcka (miejsce pracy, 
lata). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Doktorat (uczelnia, promotor, rok, tytuł rozprawy). 
6. Habilitacja (uczelnia, rok, tytuł rozprawy). 
7. Tytuł profesora nadzwyczajnego (rok). 
8. Tytuł profesora zwyczajnego (rok). . . 
9. Inne godności akademickie (h.c., człon. PAU, PAN itp.,rok) 
10. Ewentualna praca w innych uczelniach lub instytucjach nauk. 
(nazwa, lata). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Członkostwo krajowych i obcych oraz międzynarodowych to- 
warzystw komitetów naukowych. ewentualnie funkcje. 
12. Od kiedy, ewentualnie do kiedy, pracuje na UMK . . 
13. Rok przejścia na emeryturę lub rentę. . . . . . . . . . . . . . 
14. Funkcje pełnione we władzach UMK (kolejno, lata). . . . .. 
15. Ważniejsze wyróżnienia i nagrody naukowe (rodzej, rok)... 
16. Obecna jednostka organizacyjna UMK. . . . . . . . . 
17. Podać do 5 najważniejszych, wg uznania wypełniaj
cego, pu- 
blikacji (tytuł, ew. tytuł czasopisma, rok wyd. itp.) nauko- 
wych, względnie dzieł artystycznych: . . . . . . . . . . . . . 
18. Przy pracownikach starszych lub zmarłych podać notę bio- 
graficzną o poświęconych im księgach pamiątkowych, spec- 
jalnych wydawnictwach, nekrologach: . . . . . . . . . . 


(Date: 


i

i
)' 


. <' p'odpis. 
p
h.li
j

e

) 


Układ ankiety,' ułożonej przez niżej podpisanego, stał się 
zarazem podstawą schematu konstrukcji wszystkich biogramów. 
Jak już wspomniano, przede wszystkim ze względu na ograniczo-
		

/Licencje_017_03_011_0001.djvu

			9 


n
 objętość tego wydawnictwa trzeba było zrezygnować z publi- 
kowania informacji bibliograficznych zawartych w punkcie 17,co 
spowodowało przesunięcie informacji zawartych w następnym, 
ostatnim punkcie pod "siedemnastkę". Równocześnie punkt ten 
starano się przy poszczególnych biogramach uzupełnić i rozbu- 
dować, jako szczególnie pomocny dla czytelników pragn
cych 
uzyskać obszerniejsze informacje o życiu danego uczonego. W 
punkcie 13, w wypadku osób zmarłych, gdy tylko ten fakt pew- 
nie udało się stwierdzić, podawano i o tym informację, w miarę 
możliwości zaopatrzon
 w datę. 
Listę nauczycieli akademickich, którzy pracowali i pracuj
 
na UMK, odtworzono na podstawie: składów osobowych, dwóch 
drukowanych kronik uniwersyteckich, katalogu akt osobowych 
przechowywanych w Archiwum uniwersytetu, wydawnictw jubileu- 
szowych, informacji ustnych starszych pracowników, wypełnio- 
nych ankiet, wydruków personalnych komputera uczelnianego 
ośrodka obliczeniowego. 
Większość biogramów (a jest Ich w sumie 2007) została 
zredagowana na P9dstawie danych przytoczonych w ankietach. 
Były jednak i takie osoby, które, mimo, otrzymania ankiet, nie 
wypełniły ich i nie odesłały do Archiwum UMK. Wiele osób nie 
wypełniło ankiet z pełn
 staranności
. Były równocześnie przy- 
padki wypełniania ankiet osób nie żyj
cych przez dyrektorów 
poszczególnych instytutów, przyjaciół, uczniów, członków rodzin, 
co w części udało się odnotować w tekście publikowanym na 
końcu biogramów. Ar chwistki starały się jak najmniej interwe- 
niować w informacje respondentów zawarte w ankietach, nawet 
jeśli to powodowało pewne odstępstwa od przyjętego schematu 
biogramów. Często jednak musiały je uzupełniać. W wypadku 
osób nie żyj
cych, nie pracuj
cych już na UMK nieznanych 
z miejsca zamieszkania lub tych, które ankiety nie wypełniły, 
biogramy opracowywał zespół archiwistek, opieraj
c się na zwyk- 
le zdawkowych i niepełnych aktach osobowych, wydawnictwach 
biograficznych, nekrologach itp. W biogramach tych, z natury 
rzec2lY, występuj
 często duże luki, a zapewne i czasami nie- 
ścisłości. Tego rodzaju biogramy "redakcyjne" zasygnalizowano 
znakiem "X", umieszczonym przed nazwiskiem.
		

/Licencje_017_03_012_0001.djvu

			10 


Konstrukcja tego wydawnictwa jest złożona - inaczej być 
nie może, kiedy w jednym woluminie trzeba pomieścić tyle i tak 
r6żnorodnych informacji. Po "Słowie wstępnym" umieszczono wy- 
kaz doktorow honoris causa UMK od nadania pierwszego z nich 
w roku 1959 po 1984. Jest rzecz
 oczywist
, że również ci spo- 
śr6d nich, którzy nigdy na uczelni toruńskiej nie pracowali, s
 
członkami tej społeczności akademickiej. Następnym członem jest 
wykaz kolejnych skład6w senatów uniwersytetu od roku akade- 
mickiego 1945-1946 aż po rok akademicki 1984-1985. Opracowa- 
no go gł6wnie na podstawie "Skład6w osobowych UMK". Za- 
mieszczenie go w tej publikacji uznano za konieczne, gdyż w 
żadnym z dotychczawowych wydawnictw uczelnianych nie było 
takiego zestawienia dla całego czterdziestolecia istnienia uniwer- 
sytetu. Przy redagowaniu haseł osobowych w biogramach, dla 
maksymalnego zredukowania Ich objętości, zastosowano bardzo 
liczne skr6ty. Ich alfabetycznie ułożony wykaz na s. 13-21. Za- 
sadnicza w tym wydawnictwie i naj obszerniejsza jest część za- 
wierej
ca dwa tysi
ce biogram6w pracownik6w nauki i dydakty- 
ki pracuj
cych na Uniwersytecie od jego poćz
tków po wiosnę 
1984 r. Biogramy s
 uszeregowane alfabetycznie, co jest 
dla tego typu wydawnictw powszechnie przyjęt
 zasad
, i odpo- 
wiednio kolejno ponumerowane. Jedno i drugie powinno ułatwić 
odszukanie poszczeg61nych haseł osobowych. Jednolity schemat 
układu wszystkich biogram6w, przejęty z ankiety, jedynie z 0- 
puszczeniem jej punktu 17 i przesunięciu na jego miejsce 18, 
tylko w nielicznych przypadkach został we wszystkich punktach 
wypełniony informacjami. Tak mogło być, co oczywiste, tylko w 
wypadku starszych wiekiem uczor"\ych i to takich, którzy wspięli 
się na szczyty kariery naukowej. Niestety, w wielu wypadkach 
występuj
 też luki z braku informacji. Zespół redakcyjny starał 
się, choć nie zawsze z powodzeniem. możliwie najpełniej opra- 
cowaĆ biogramy tych nauczycieli akademickich, którzy tworzyli 
uniwersytet, działali w jego pierwszych latach a i później zosta- 
li mu wierni. W tym tylko wypadku starano się podawać daty 
dzienne zatrudnienia na UMK, choć też nie zawsze z powodze- 
niem. Poza dat
 urodzenia, wszystkie inne daty s
 tylko roczne. 
Biogramy, które napłynęły do redakcji po maju a czasami dopie-
		

/Licencje_017_03_013_0001.djvu

			11 


ro w listopadzie 1984 r., gdy już maszynopis tekstu był goto- 
wy, zostały wprowadzone doń, ale z numerami zdublowanymi. 
Dla oszczędności miejsca zastosowano skróty w biogramach, 
co z pewności
 utrudniać nieco będzie odczytywanie Ich, a i 
lektura będzie pozbawiona walorów estetycznych, lecz w tego 
rodzaju wydawnictwach rzecz to nieunikniona. Obok wykazu 
skrótów bardzo ważnym uzupełnieniem i pomoc
 w korzystaniu 
z biogram6w jest ostatnia część tej publikacji - "Skorowidz osób 
według przynależności do jednostek organizacyjnych Uniwersyte- 
tu". Ma ona umożliwić szybkie powi
zanie poszczególnych osób 
maj
cych swe biogramy w tym wydawnictwie z obecnymi jednost- 
kami organizacyjnymi uczelni. Za podstawę przyjęto strukturę or- 
ganizacyjn
 UMK z pocz
tku lat osiemdziesi
tych, uwzględnia- 
j
c nowo powołane kededry: Socjologii, Logiki i przesunięcie Za- 
kładu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Natomiast, z br
 
ku dostatecznych danych, nie uwzględniono podziału Wydziału 
Nauk Ekonomicznych na katedry. Nazwiska osób, które zakoń- 
czyły pracę na uczelni przed powstaniem instytutów, mimo to po- 
stanowiono w indeksie zaszeregować do merytorycznie nejbliż- 
szych im instytutów. Jednakże zasygnalizowano to, umieszczając 
przed tymi nazwiskami krzyżyki (+). Wyjątek zrobiono dla kilku 
katedr istniej
cych na uniwersytecie w jego pocz
tkach, a dot
d 
w żadnej formie nIe odnowionych. 
PUblikacja ta ma charakter prz,ede wszystkim informacyjny, 
a redaktorzy jej maj
 nadzieję, że, mimo nieuniknionych potknięć 
i braków, będzie tę funkcję dobrze wypełniać. Jednakże już na- 
wet pobieżne zapoznanie się z ni
 pokazuje, jak można z niej 
wiele dowiedzieć się o losach kolejnych pokoleń uczonych pol- 
skich, o głównych centrach ich kształcenia w różnych okresach 
naszej najnowszej historii, o regionach i środowiskach społecz- 
nych ich rekrutacji, o kształtowaniu się szkół naukowych, o kon- 
taktach z nauk
 światow
 i o wielu innych sprawach. Nie czas 
i miejsce tutaj, aby te naukoznawcze w
tki rozwijać, ale jeśli 
kiedyś i badawczym celom to wydawnictwo będzie mogło, choć 
w najskromniejszym stopniu, służyć, tym lepiej.
		

/Licencje_017_03_014_0001.djvu

			12 


Zespół redakcyjny oddąj
c czytelnikom, przede wszystkim 
tym z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika lub z nim związanym, to 
wydawnictwo, i licząc na krytyczn
 przychylność, równocześnie 
czuje się w miłym obowi
zku podziękować tym wszystkim. którzy 
wnieśli swój większy lub mniejszy wkład w jego powstanie, po- 
magaj
c pamięci
 i piórem. 


Sławomir Kalembka
		

/Licencje_017_03_015_0001.djvu

			WYKAZ 


SKR6T6w 


absol. - absol}lt<;>rium, absolwent 
Acad. - Acaderrue 
ad. - adIunkt 
adm. - administracja, administredor, administracyjny 
adw. - adwokatura, adwoked, adwokacki 
AE - Akademia Ekonomiczna 
AGH - Akademia G6rniczo-Hutnicza w Krakowie 
AH - Akademia Handlowa 
Akad., akad. - Akademia, akademicki 
alg. - algebra, algebraiczny 
AM - Akademia Medyczna 
Amb., amb. - Ambasada, ambasador 
amer. - amerykański, amerykanistyczny, american 
AN - Akademia Nauk 
anal. - analiza, analityczny 
anat. - anatomia, anatomiczny 
ang. - anglistyka, angielski 
ANP - Akademia Nauk Politycznych 
ant. - antyk, antyczny 
antropol. - antropologia, antropologiczny 
aplik. - aplikantura, aplikacja, aplikant 
AR - Akademia Rolnicz
 
arch. - archiwum, archiwistyka, archiwista, archiwalny, archiwis- 
tyczny 
archeol. - archeologia, archeologiczny 
archit. - architektura, architekt, architektoniczny 
ART - Akademia Rolniczo-TechnIczna w Olsztynie 
art. - artykuł, przy osobach: artysta 
artysto - artystyczny 
ASP - Akademia Sztuk Pięknych (Plastycznych) 
Assoc. - Association 
astr. - astronomia, astronom, astronomiczny 
astrofiz. - astrofizyka, astrofizyczny 
asyst. - asystent 
ATR - Akademia Technic.zno-Rolnicza 
AU - Akademia Umiejętności 
AUMK - Archiwum UMK 
autobiogr. - autobiografia
		

/Licencje_017_03_016_0001.djvu

			14 


AWF - Akademia Wychowania Fizycznego 
bad. - badania, badawczy 
bałt. - bałtycki 
BG - Biblioteka Gł6wna 
bibl. - biblioteka, bibliotekarz, bibliotekoznawstwo, biblioteczny, 
bibliotekoznawczy 
bibliogr. - bibliografia, bibliograficzny 
bio-bibliogr. - bio-bibliografia 
biochem. - biochemia, blochemiczny 
biogr. - biogram, biografia, biograficzny 
biol. - biologia, biologiczny 
biul. - biuletyn 
bot. - botanika, botaniczny 
bud. - budownictwo, budowlany 
centr. - centrum, centrala, centralny 
ceram. - ceramika, ceramiczny 
chem. - chemia, chemik, chemiczny 
chł. - chłopskie 
CKK - Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracownik6w Nau- 
ki przy Prezydium Rady Ministr6w 
Com. - Comite 
Comm. - Committee 
Commiss. - Commission 
Conf. - Conf
eratlon 
Cons. - ConseU 
Coun. - Council 
Cukr., cukr. - Cukrownia, cukrowniczy 
cyb. - cybernetyka, cybemetyczny 
cytol. - cytologia, cytologiczny 
cyw. - cywilny, cywilistyczny 
deleg. - delegatura, delegat, delegowany 
depo - departament 
dośw. - doświadczalny 
dram. - dramatyczny 
DS - Dom Studencki 
dyd. - dydaktyka, dydaktyczny 
dypl. - dyplom, dyplomowy, dyplomowany 
dziek. - dziekan 
egz. - egzamin 
ekol. - ekologia, ekologiczny 
ekon. - ekonomia, ekonomiczny 
ekonom. - ekonomika 
ekonometr. - ekonometria 
ekster. - ekstem, eksternistyczny 
elektr. - elektryka, elektryczny 
elektron. - elektronika, elektroniczny. elektronowy 
elektrotechn. - elektrotechnika, elektrotechniczny 
elem. - element, elementarny 
em. - emerytura, emeryt, emerytowany 
embriol. - embriologia, embriologiczny 
en erg. - energia, energetyka, energetyczny 
entomol. - entomologia, entomolog, entomologiczny 
etnogr. - etnografia, etnograficzny 
etnol. - etnologia, etnologiczny
		

/Licencje_017_03_017_0001.djvu

			15 


, 
Eur. - Europa, europejski, european, europeen 
farm. - farmacja, farmaceutyczny 
fed' - federacja, federation, f
eration 
fil. - filologia, filologiczny 
filoz. - filozofia, filozoficzny 
fin. - finanse, finansowość, finansowy 
fitopatol. - fitopatologia, fitopatologiczny 
fiz. - fizyka, fizyk, fizyczny 
fizjograf. - fizjografia, fizjograficzny 
fizjol. - fizjologia, fizjologiczny 
fi zykoch em. - fizykochemia, fizykochemiczny 
fran. - francuski 
gen. - generalny 
genet. - genetyka, genetyczny 
geod. - geodezja, geodezyjny 
geom. - geometria, geometryczny 
geomorf. - geomońologia, geomońologiczny 
germ. - germanistyka, germański 
gimn. - gimnazjum, gimnazjalny 
gleb. - gleboznawstwo, gleboznawczy 
gr. - greka, grecki, grecystyka, grecystyczny 
graf. - grafika, grafik, graficzny 
hand. - handel, handlowy 
herald. - heraldyka, heraldyczny 
hi st. - historia, historyczny 
histol. _ histologia, histologiczny 
hiszp. - hiszpański 
hon. - honorowy 
hum. - humanistyka, humanis
czny 
hydr. - hydrografia, hydrograficzny 
hydrobiol. - hydrobiologia, hydrobiologiczny 
lA - Instytut Astronomii 
lAlE - Instytut Archeologii i Etnografii 
IAiZ - Instytut Administracji i Zarządzania 
IA-P - Instytut Artystyczno-Pedegogiczny 
IB - Instytut Biologii 
IBL - Instytut Badań Literackich 
ICh - Instytut Chemii 
IE - Instytut Ekonomiczny 
IF - Instytut Fizyki 
IFP - Instytut Filologii Polskiej 
IG - Instytut Geografii 
IHiA - Instytut Historii i Archiwistyki, uprzednio Instytut Histo- 
ryczny (od 1957) 
IHKM - Instytut Historii Kultury Mederialnej 
11. - ilustrowany 
IM - Instytut Matematyki 
ind. - indywidualny 
inf. - informacja, informacyjny 
inform. - informatyka, informatyczny 
IH-P - Instytut Historycznoprawny 
INP-U - Instytut Nauk Prawnoustrojowych 
INS - Instytut Nauk Społecznych 
insp. - inspekcja, inspektorat, inspektor
		

/Licencje_017_03_018_0001.djvu

			16 


inst. - instytut 
instr. - instrument, instrumentalny, instruktor 
int. - inteligencja, inteligencki 
Intern. - Internedional, Internedionale 
10gE - Instytut Og61no-Ekonomiczny 
IPC - Instytut Prawa Cywilnego 
IPiP - Instytut Pedagogiki i Psychologii 
IPK - Instytut Prawa Karnego 
IZGN - Instytut Zarz
dzania Gospodarką Narodow
 
IZiK - Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
j
dr. - j
rowy 
jęz. - językoznawstwo, językoznawczy 
kand.n. - kandydat nauk 
kar. - karny 
kat. - katedra 
KEN - Komisja Edukacji Narodowej 
KFG - Katedra Filologii Germańskiej 
KFK - Kededra Filologii Klasycznej 
kier. - kierunek, kierownictwo, kierownik, kierowniczy 
klas. - klasyczny 
klim. - klimatologia, klimatologiczny 
KNiT - Komitet Nauki i Techniki 
kom. - komisja 
komit. - komitet 
konk. - konkurs 
kons. - konserwacja, konserwatorstwo, konserwator 
konst. - konstytucja, konstytucjonalizm 
kontr. - kontrakt, kontraktowy 
konsult. - konsultant, konsultacyjny 
koręsp. - korespondent, korespondencyjny 
KRA - Kededra Radioastronomii 
krym. - kryminologia, kryminalny 
krymin. - kryminalistyka 
krystal. - krystalografia, krystalograficzny 
ks. - księga 
kształ. - kształcenie, kształtowanie 
Kuj., kuj. - Kujawy, kujawski 
KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski 
kult. - kultura, kulturalny 
kur. - kuratorium, kurator, w tytułach czasopism: kurier 
kust. - kustosz 
kwant. - kwantowy 
kwalif. - kwalifikacyjny 
lab. - laboredorium, laborant 
l
. - l
owy 
lekt. - lektor 
leśno - leśnictwo, leśny 
lic. - licencjat, liceum, licealny 
limnol. - limnologia, limnologiczny 
ling. - lingwistyka, lingwistyczny 
literat. - litereduroznawstwo 
log. - logika, logiczny 
lud. - ludowy 
ludozn. - ludoznawstwo, ludoznawczy
		

/Licencje_017_03_019_0001.djvu

			17 


mag. - magisterski 
mal. - malarstwo, malarz, malarski 
marks. - marksizm, marksistowski 
mat. - matematyka, matematyczny 
Maz., maz. - Mazowsze, mazowiecki 
mech. - mechanika, mechaniczny 
med. - medycyna, medyczny, w rubryce 15: medal 
meteor. - meteorologia, meteorologiczny 
metod. - metodyka, metodyczny 
metodol. - metoliologia, metodologiczny 
miej. - miejski 
międzynar. - międzynarodowy 
mikrobiol. - mikrobiologia, mikrobiologiczny 
miner. - mineralogia, mineralogiczny 
Min.KiSz - Ministerstwo (Minister) Kultury i Sztuki 
Min. NSzWIT - Ministerstwo (Minister) Nauki, Szkolnictwa Wyż- 
szego i Techniki (od 29 III 1972) 
Min.OiSzW - Ministerstwo (Minister) Oświaty i Szkolnictwa Wyż- 
szego (11 XI 1966-29 III 1972) 
Min.OiW - Ministerstwo (Minister) Oświaty i wychowania 
Min.ON - Ministerstwo (Minister) Obrony Narodowej 
Min.Ośw. - Ministerstwo Oświaty (1944 - 26 IV 1950 podlegeło 
mu także szkolnictwo wyższe) 
Min.SzW - Ministerstwo (Minister) Szkolnictwa Wyższego (15 
XII 1951 - 11 XI 1966) 
Min.SzWiN - Ministerstwo (Minister) Szkół Wyższych i Nauki 
(29 IV 1950 - 15 XII 1951) 
Min.WRiOP - Ministerstwo (Minister) Wyznań Religijnych i Oświe- 
cenia Publicznego (przed IX 1939) 
młodz. - młodzież, młodzieżowy 
mol. - molekularny 
mor. - morski 
muz. - muzeum, muzeologia, muzealnictwo, muzeologiczny, mu- 
zealny 
muzycz. - muzyczny 
muzyk. - muzykologia, muzykologiczny 
mykol. - mykologia, mykologiczny 
nacz. - naczelnik, naczelny 
nadzw. - nadzwyczajny 
negr. - nagroda 
nar. - naród, narodowy 
naucz. - nauczanie, nauczyciel. nauczycielski 
nauk. - naukowy 
nekr. - nekrolog 
neofil. - neofilologia, neofilologiczny 
neur. - neurologia, neurologiczny 
neurofizjol. - neurofizjologia, neurofizjologiczny 
niem. - niemiecki 
nieorg. - nieorganiczny 
nom. - nominacja 
nostr. - nostryfikacja, nostryfikowany 
NOT - Naczelna Organizacja Techniczna 
nowoż. - nowożytny
		

/Licencje_017_03_020_0001.djvu

			18 


numer. - numeryczny 
numizm. - numizmatyka, numizmatyczny 
obi. - obliczeniowy 
OBN - Ośrodek Badań Naukowych 
obr. - obrona, obronny 
obs. - obserwacja, obserwedorium 
oceanogr. - oceanografia. oceanograficzny 
ochro - ochrona 
oddz. - oddział 
odzn. - odznaka, odznaczony 
og. - ogólny 
ogólno - ogólnokształc
cy 
ogólnopol. - ogólnopolski 
okr. - okręg, okręgowy 
org. - organiczny 
organiz. - organizacja, organizator, organizacyjny 
ośw. - oświadczenie 
paleont. - paleontologia, paleontologiczny 
pam. - pamiętnik, pami
tkowy 
PAN - Polska Akademia Nauk 
państw. - państwo, państwowy 
pap. - papier 
PAU - Polska Akademia Umiejętności 
PC - Politechnika Częstochowska 
ped. - pedegogika, ped
ogiczny 
petrochem. - petrochemia, petrochemiczny 
PGd - Politechnika Gdańska 
PGl - Politechnika Gliwicka 
PIE - Przemysłowy Instytut Elektroniki 
PISM - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 
PKZ - Pracownie Konserwacji Zabytków 
PL - Politechnika Lwowska 
plan. - planowanie 
piast. - plastyka, plastyczny 
PŁ - Pqlitechnika Łódzka 
poczl\t. - pocz
tek, pocz
tkowy 
podst. - podstawa, podstawowy 
pol. - polski 
polichr. - polichromia, polichromowany 
polim. - polimery, polimeryzacja 
polit. - polityka, polityczny 
politech. - politechnika, politechnIczny 
politol. - politologia, politologiczny 
pomocno - pomocniczy 
postęp. - postępowanie 
PP - Politechnika Poznańska 
pr. - praca, pracownik, pracuj
cy 
prac. - pracownia 
prakt. - praktyka, praktykant, praktyczny 
prehist. - prehistoria. prehistoryczny 
prez. - prezydium, prezydent, prezes 
prod. - produkcja, produkcyjny 
proj. - projekt, projektant, projektowy, projektowanie
		

/Licencje_017_03_021_0001.djvu

			19 


prok. - prokuratura, prokurator 
promien. - promieniowanie, promieniotwórczy 
przybr. - przybrany 
przyr. - przyroda, przyrodniczy, przyrodnik, przyrodoznawstwo, 
przyrodoznawczy 
PSE - Państwowa Szkoła Ekonomiczna 
psych. - psychologia, psycholog, psychologiczny, psychiczny 
PSz - Politechnika Szczecińska 
PŚl - Politechnika Śląska 
PT - Polskie Towarzystwo 
publ. - publiczny 
PW - Politechnika Warszawska 
PWr - Politechnika Wrocławska 
PWSP - Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
PWSSP - Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych 
PWST - Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna 
PZZ - Polski Związek Zachodni 
rach. - rachunkowość 
ref. - referat, referent 
relig. - religioznawstwo, religioznawczy 
rest. - restauracja 
rob. - robotnik, robotniczy 
roI. - rolnictwo, rolnik, rolny, rolniczy 
rom. - romanistyka, romański 
ros. - rosyjski 
rus. - rusycystyka, rusycystyczny 
rzecz. - 
zywisty 
rzem. - rzemiosło, rzemieślniczy 
r:?;eź. - rzeźba. rzeźbiarz 
S - Senat 
s ect. - sectio, section 
sekr. - sekretariat, sekretarz 
sem. - seminarium 
SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
SGH - Szkoła Główna Handlowa 
SGPiS - Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie 
SJO - Studium Języków Obcych (Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych) 
skand. - skandynawski, skandynawistyka 
Słow., słowo - Słowianie, słowiański, słownik 
SN - Studium Nauczycielskie 
Soc. - SOciety, Societ';, Societas 
socjol. - socjologia, socjologiczny 
spec. - specjalność, specjalista, specjalny 
społ. - społeczny 
spółdz. - spółdzielnia, spółdzielczy 
spraw. - sprawozdanie 
sr. - srebrny 
stan. - stanowisko 
staropol. - staropolski 
staroż. - starożytny 
statysto - statystyka, statystyczny 
stos. - stosunki, stosowany 
stud. - student, studium, studia, studencki, studiował
		

/Licencje_017_03_022_0001.djvu

			20 


sw - Studium Wojskowe 
.yst. - system, systematyka, .ystematyczny 
szk. - .zkoła, szkolnictwo, szkolenie, szkolny 
azŁ. - aztuka 
Śl., ś1. - 
l
sk, śl
skl 
śred. - średni 
średn. - średniowieczny 
środo - środowisko 
takson. - taksonomia, taksonometria, taksonometryczny 
tech. - technika, techniczny, technikum 
techn. - technologia, technologiczny 
Łeol. - teologia, teologiczny 
Łeor. - teoria, teoretyczny 
TN - Towarzystwo Naukowe 
TNOiK - Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa 
TNT - Towarzystwo Naukowe w Toruniu 
topogr. - topografia, topograficzny 
topol. - topologia, topologiczny 
TPN - Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
UGd - Uniwersytet Gdański 
UJ - Uniwersytet J
ieUoński w Krakowie 
UJK - Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 
UŁ - Uniwersytet Łódzki 
UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
UMK - Uniwersytet Mikołeja Kopernika w Toruniu 
Uno - Union 
Univ. - University, Universite, Universit& 
Uniw. - Uniwersytet 
uniwer. - uniwersalny 
UP - Uniwersytet Poznański, obecnie Uniweraytet im. Adama 
Mickiewicza 
urb. - urbani.tyka, urbanistyczny 
urz. - urz
d, urzędnik, urzędowy, urzędniczy 
USB - Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 
U
l - Uniwersytet ŚI
8ki w Kedowicach 
UW - Uniwersytet Warszawski 
UWr - Uniwersytet Wrocławski 
uzup. - uzupełniaj
cy 
W. - wiek 
WAM - Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława 
Szareckiego w Łodzi 
WAP - Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskie- 
go w WaI'szawie 
WBiNoZ - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
WE - Wydział Ekonomiczny 
WH - Wydział Humanistyczny 
wiej. - wiejski 
wizyt. - wizytedor, wizytuj
cy 
wiecz. - wieczorowy 
Wlkp., wlkp. - Wielkopolska, wielkopolski 
WMFiCh - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii 
WM-P - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
		

/Licencje_017_03_023_0001.djvu

			21 


WNE - Wydział Nauk Ekonomicznych 
WP-E - Wydział Prawno-Ekonomiczny 
WPiA - Wydział Prawa i Administracji 
WPr - Wydział Prawa 
WSE - Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
WSH - Wyższa Szkoła Handlowa 
WSI - Wyższa Szkoła Inżynierska 
WSMW - Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohederow 
Westerplatte w Gdyni 
WSN - Wyższa Szkoła Nauczycielska 
WSNS - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR w 
Warszawie 
WSOWRiA - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Ar- 
tylerii im. Gen. Józefa Bema w Toruniu 
WSP - Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
WSR - Wyższa Szkoła Rolnicza 
WSWF - Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego 
WSzp - Wydział Sztuk Pięknych 
wych. - wychowanie, wychowawca, wychowawczy 
wyst. - wystawa 
wyw. - wywiad 
zab. - zabytek, zabytkowy, zabytkoznawstwo 
zak. - zakończenie 
zakr. - zakres 
zał. - założyciel 
zaOcz. - zaoczny, zaocznie 
zap. - zapiski 
zarz. - zarząd, zarządzenie, zarządzenie 
zb. - zbiór, zbiorowy 
zdr. - zdrowie 
ZG - Zarząd Główny 
ziem. - ziemianin, ziemiański 
zjeCIn. - zjednoczenie, zjednoczony 
ZLP - Związek Literatów Polskich 
ZPAP - Związek Polskich Artystów Plastyków 
ZSP - Zrzeszenie Studentów Polskich 
Zw. - Związek
		

/Licencje_017_03_024_0001.djvu

			DOKTORZY HONORIS 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA 
1959- 1 984 


CAUSA 
KOPERNIKA 


Prof. dr Bertii LINDBLAD, astronom, Szwecja, dyrektor Obserwa- 
torium Astronomicznego w Saltsjl!łbaden, od 10 VI 1959 r. 
Prof. dr Władysław D ZIEWU L SKI, astronom, Polska, profesor 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, od 29 IV 1961 r. 
Prof. dr Zygmunt GRODZIŃSKI, zoolog, Polska, profesor Uniwer- 
sytetu Jagiellońskiego, od 11 VII 1962 r. 


Prof. dr Raluca RIPAN, chemik, Rumunia, profesor Uniwersytetu 
w Cluj, od 29 X 1963 r. 


Prof. dr Jan Pieter BAKKER, geograf, Holandia, profesor Uni- 
wersytetu w Amsterdamie, od 16 V 1964 r. 
Prof. dr Dymitr Sergiejewicz LICHACZEW, slawista, ZSRR, pro- 
fesor Uniwersytetu w Leningradzie, od 24 III 1965 r. 
Prof. dr Wiktor Amazaspowicz AMBARCUMIAN, astrofizyk, ZSRR, 
profesor Uniwersytetu w Erewaniu, od 7 IX 1973 r. 
Prof. dr Georgij Nikołajewicz DUBOSZIN, astrofizyk, ZSRR, pro- 
fesor Uniwersytetu im. ŁomonosOwa w Moskwie, od 7 IX 
1973 r. 


Prof. dr Martin RYLE, radioastronom, Wielka Brytania, dyrektor 
Mullard Radio Astronomy Observatory, od 7 IX 1973 r. 


Prof. dr Harlan J. SMITH, astronom, 'USA, dyrektor Obserwato- 
rium Mc Donalda, od 7 IX 1973 r.
		

/Licencje_017_03_025_0001.djvu

			23 


Prof. dr Pol SWING S, astrofizyk, Belgia, profesor Uniwersytetu 
w Liege. od 7 IX 1973 r. 


Prof. dr Kenneth O. WRIGHT, astronom, Kanada, dyrektor Fe- 
deralnego Obserwatorium Astrofizycznego w Wiktorii, od 
7 IX 1973 r. 


Prof. dr Antoni ZYGMUND, matematyk, USA, profesor Uniwersy- 
tetu w Chicego, od 7 IX 1973 r. 


Prof. dr Vittorio CARASSITI, chemik. Włochy, proCesor Uniwer- 
sytetu w Ferrarze, od 2 X 1973 r. 


Prof. dr Peter C OLOT KA, prawnik, Czechosłowacja, profesor 
Uniwersytetu im. A. Komeńskiego w Bratysławie, od 2 X 
1973 r. 


Prof. dr Wilhelmina IWANOWSKA, astronom, Polska, profesor 
Uniwersytetu Mikołeja Kopernika, od 2 X 1973 r. 
Prof. dr Aleksander JABŁOŃSKI, fizyk, Polska, profesor Uniwer- 
sytetu Mikołaja Kopernika, od 2 X 1973 r. 


Prof. dr Alfons KLAFKOWSKI, prawnik, Polska, profesor Uni- 
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. od 2 X 
1973 r. 


Prof. dr Hendrik OORT, astronom, Holandia, dyrektor Obserwa- 
torium w Leiden, od 2 X 1973 r. 


Prof. dr Daniel VOIGT, chemik, Francja, profesor Uniwersytetu 
w Tuluzie, od 2 X 1973 r. 
Prof. dr Karol G6RSKI, historyk, Polska, profesor Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, od 24 IV 1979 r. 


Prof. dr Tadeusz CZEŻOWSKI, filozof, Polska, profesor Uniwer- 
sytetu Mikołaja Kopernika, od 2 X 1979 r. 
Prof. dr Antoni BASIŃSKI, chemik, POlska, profesor Uniwersyte- 
tu Mikołaja Kopernika, od 2 X 1980 r. 
Prof. dr Olavi Johannes GRANO, geograf, Finlandia, profesor 
Uniwersytetu w Turku, od 2 X 1980 r.
		

/Licencje_017_03_026_0001.djvu

			24 


Witold LUTOSŁAWSKI, kompozytor, Polska, od 2 X 1980 r. 
Prof. dr Konrad G6RSKI, historyk literatury polskiej, Polska, 
profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, od 5 V 1981 r. 
Prof. dr Rejmund GALON, geograf, POlska, profesor Uniwersy- 
tetu Mikołaja Kopernika, od 31 V 1983 r. 


Prof. dr Victor GUTMANN, chemik, Austria, profesor Politechni- 
ki w Wiedniu, od 31 V 1983 r. 
Prof. dr Lucjan KRAUSE, fizyk, Kanada, profesor Uniwersytetu 
w Windsor, od 31 V 1983 r. 
Prof. dr Bj
rn E. BERGLUND, biolog, Szwecja, profesor Uniwer- 
sytetu w Lund, od 3 X 1983 r. 


Dr Giulio ANDREOTTI, prawnik i historyk, minister spraw zagra- 
nicznych Republiki Włoskiej, od 21 xn 1984 r. 
Prof. dr Franco SARTORI, historyk, profesor Uniwersytetu w 
Padwie, od 19 n 1985 r. 


Prof. dr Henryk SZARSKI, biolog, profesor Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego, były rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
od 19 II 1985 r.
		

/Licencje_017_03_027_0001.djvu

			SKŁADY SENAT6w 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
W L A T A C H A K A D. 1945-1946 - 1984-1985 


SENAT AKAD EMICKI 
W ROKU AKAD. 1945-1.946 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Ludwik K o l a n k o w- 


s k 


Prorektor: proC. dr hab. Władysław D z i e w u l s k 
Dziekani: proC. dr hab. Konrad Gór s k i (WH), 
prof. dr hab. Jan P r ćI f f e r (WM-P), prof. dr hab. Michał 
W y s z y ń s k (WP-E), prof. art. mai. Bronisław J a - 
m o n t t (WSzp) 
Prodziekani: prof. dr hab. Kazimierz S o ś n i c k i 
(WH), prof. dr hab. Edward P a s s e n d o r f e r (WM-P), 
z-ca pr-of. mgr Witold R e i s s (WP-E). prof. dr hab. Tymon 
N i e s i o ł o W s k i (WSzp) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1946-1947 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Ludwik K o l a n k o w- 


s k 


Prorektor: prof. dr hab. Władysław D z i e w u l s k 
Z-ca Prorektora: prof. dr hab. Zygmunt C z e r n y
		

/Licencje_017_03_028_0001.djvu

			26 


Dziekani: pr,of. dr hab. Konrad Gór s k i (WH), prof. 
dr hab. Jan P r tJ f f e r (WM-P) , prof. dr hab. Władysław 
N a m y s ł o w s k i (WP-E), prof. inż. Stefan N arę 1>- 
s k (WSzp) 
Prodziekani: prof. dr hab. Kazimierz H a r t l e b (WH), 
prof. dr hab. Edward P a s s e n d o r f e r (WM-P). prof. 
dr hab. Michał W Y s z y ń s k i (WP-E), prof. art. graf. 
Jerzy H o p p e n (WSzp) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1947-1948 


Wybory odbyły się 31 V 1947 r. 
Rector Megnificus:prof. dr hab. Ludwik K o l a n k o w- 
s k (do 23 VI 1948) 
Prorektor: prof. dr hab. Karol Kor a n y 
Dziekani: prof. dr hab. Kazimierz H a r t l e b (WH), 
prof. dr hab. Edward P a s s e n d o r f e r (WM-P) , prof. 
dr hab. Władysław N a m y s ł o W s k (WP-E), prof. inż. 
Stefan N arę b s k (WSzp) 
Prodziekani: prof. dr hab. Konrad Gór s k i (WH), 


prof. dr hab. Aleksander J a b ł 
hab. Michał W y s z y ń s k i 
H o P p e n (WSzp) 


o ń s k i (WM-P), prof. dr 
(WP-E), prof. art. graf. Jerzy 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1948-1949 


Rector Megnificus: prof. dr hab. Karol Kor a n y 
Prorektor: prof. dr hab. Zygmunt C z e r n y 
Dziekani: prof. dr hab. Kazimierz H a r t l e b (WH), 
prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w c z (WM-P), prof. dr 
hab. Władysław N a m y s ł o w s k i (WPr) , vacat, od 3 V 
1949 prof. art. mal. Stanisław B o r y s o w s k i (WSzp)
		

/Licencje_017_03_029_0001.djvu

			27 


Prodziekani: prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k 
(WH), prof. dr hab. Janina H u r y n o w i c z (WM-P), 
prof. dr hab. Michał W y s z y ń s k i (WPr), prof. inż. 
Stefan N arę b s k i (WSzp) 
Delegaci docentów: doc. dr hab. Bronisław P a w ł o w- 
s k i, doc. dr hab. Wanda Z a b ł o c k a 
Delegaci pomocniczych sił naukowych: ad. dr Adam D y g- 
d a ł a, st. asyst. mgr Stefan K o w n a s 
Dyrektor administracyjny: dr Tadeusz C i e ś l a k 


SENAT AKDADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1949-1950 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Kurol Kor y n y 
Prorektor: prof. dr hab. Zygmunt C z e r n y 


Dziekani: prof. dr hab. Kazimierz H a r t l e b (WH), 
pro!. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WM-P) , prof. 
dr hab. Władysław N a m y s ł o w s k i (WPr) , prof. art. 
mai. Stanisław B o r y s ow s k i (WSzp) 


Prodziekani: prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k 
(WH), prof. dr hab. Janina H u r y n o w i c z (WM-P), 
prof. dr hab. Michał W y s z y ń s k i (WPr), prof. inż. 
Stefan N arę b s k i (WSzp) 
Delegaci docentów: doc. dr hab. Bronisław P a w ł o w- 
s k i, doc. dr hab. Wanda Z a b ł o c k a 
Delegaci pomocniczych sił naukowych: ad. dr Adam D y g- 
d a ł a, st. asyst. mgr Jan K r u p o w i c z 
Dyrektor administracyjny: mgr Stanisław S t a n i - 
szewski
		

/Licencje_017_03_030_0001.djvu

			28 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1950-1951 


Rector Megnificus: prof. dr hab. Karol Kor a n y i 
Prorektor: prof. dr hab. Zygmunt C z e r n y 
Dziekani: prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i 
(WH), prof. dr hab. Henryk S z a r s k i (WM-P) , prof. dr 
hab. Władysław N a m y s ł o W s k (WPr), prof. art. mai. 
Stanisław B o r y s o W s k (WSzp) 
Prodziekani: Z-Ca prof. dr Stefan H r a b e C (WH), 
prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c Z (WM-P), prof. 
dr hab. Michał W y s z y ń s k (WPr), prof. inż. Stefan 
N arę b s k (WS zp) 
Delegaci docentów: doc. dr hab. Bronisław P a w ł o w- 
s k i, doc. dr hab. Wanda Z a b ł o c k a, od 20 nI 1951 
doc. dr hab. Roman K o n g e l 
Delegaci pomocniczych sił naukowych: ad. dr Adam D y g_ 
d a ł a, ad. dr Jan K r U p o w i c z 
Dyrektor administracyjny: mgr Stanisław Stani szewski 
Kierownik Studium Wojskowego: płk Jan W y d e r _ 
k o W s k i (od marca 1951) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1951-1952 


Rector Magnificus: prof. dr Leon Kur o w s k 
Prorektor: prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z 
Dziekani: prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i 
(WH), prof. dr hab. Henryk S z a r s k i (WBiNoZ), prof. 
dr hab. Stanisław Jaś k o W s k i (WMFiCh), prof. dr hab. 
Władysław N a m y s ł o W s k (WPr), prof. inż. Stefan 
N arę b s k i (WS zp ) 
Prodziekani: z-ca prof. dr hab. Stefan H r a b e c (WH), 


z-ca prof. dr Wincenty O k o ł o wi c z (WBiNoZ) , z-Ca 
prof. dr Leon J e ś m a n o w c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Michał W Y s z y ń s k i (WPr) , prof. art. graf. Jerzy 
H o p p e n (WSzp)
		

/Licencje_017_03_031_0001.djvu

			29 


Kierownik Biblioteki Uniwersyteckiej: prof. dr hab. Ludwik 
Kolankowski 
Delegaci docentów: doc. dr hab. Jadwiga L e c h i c k a, 
doc. dr hab. Jan G e r l a c h 
Delegaci pomocniczych pracowników nauki: ad. dr Adam 
D y g d a ł a, ad. dr Jan K r u p o w i c z 
Inni dęlegaci: Zdzisław Gór e c k i, Jan B o b e r- 
s k i, Zenon J u n d z i ł ł (KU PZPR), Wiesław D o - 
m a s ł o w s k i, Jerzy Z a I e s k i (ZSP), Jerzy R u- 
l e w s k i, Mieczysław N i e c h c i a ł, Czesław N i a- 
d z i e l s k i ( ZMP), dr Leon J e ś m a n o w i c z 
(ZOZ ZNP), mgr Antoni K o t a ń s k i (dyr. Stud. Przygot.) 
Jan H a n k a (kwestor), mjr Karol W rób l e w s k i 
(kier. SW) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1952-1953 


Rector Megnificus: prof. dr hab. Antoni B a s i ń s k 
Prorektor: prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z 
Dziekani: prof. dr hab. Stanisław H o s z o W s k i 
(WH), prof. dr hab. Stanisław Jaś k o W s k i (WMFiCh), 
prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (WBiNoZ), prof. art. mai. 
Konrad D a r g e w i c z (WSzp), prof. dr hab. Włady- 
sław N a m y s ł o W s k (WPr ) 
Prodziekani: z-ca prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k i 
(WH), z-ca prof. dr Leon J e ś m a n o w i c z (WMFiCh). 
prof. dr hab. Jan Wal a s (WBiNoZ), z-ca prof. art. graf. 
Edward K u c z y ń s k (WSzp) 
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej: prof. dr hab. Ludwik 
K o l a n k o w s k i, dr M aria P u c i a t o w a (z-ca 
dyr.) 


Delegaci: Zenon J u n d z i ł ł (I sekr. KU PZPR), 
Zygmunt Grę ź l i k o w s k (KU ZSP), Czesław N i a- 
d z i e l s k i (ZMP), mgr Stanisław S t a n i s z e w -
		

/Licencje_017_03_032_0001.djvu

			30 


s k (z-ca rektora ds. adm.), doc. dr hab. Jadwiga L e _ 
c h c k a (delegat docentów), dr Adam D y g d a ł a, 
dr Jan K r u p o w i c z (delegaci mł. pr. nauki), mgr An- 
toni K o t a ń s k i (dyr. Stud. Przygot.), mjr Karol 
W rób l e w s k i (kier. SW) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1953-1954 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Antoni B a s i ń s k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Rajmund G a lon, od 9 In 
1954 (ds. nauki), prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z 
(ds. nauczania) 
Dziekani: prof. dr hab. Stanisław H o s z o W s k i 
(WH), prof. dr hab. Stanisław Jaś k o W s k i (WMFiCh), 
prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (WBiNoZ), prof. art. mai. 
Konrad D a r g i e w i c z (WSzp) 
Prodziekani: z-ca prof. dr hab. Bronisław N a d o l _ 
s k (WH), z-ca prof. dr Leon J El ś m a n o w i c z 
(WMFiCh), prof. dr hab. Jan Wal a... (WBiNoZ), z-ca 
prof. art. graf. Edward K u c z y ń s k (WSzp) 
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej: prof. dr hab. Ludwik 
K o l a n k o w s k i, dr Maria P u c i a t o w a (z-ca 
dyr.) 
Delegaci: Zenon J u n d z i ł ł (I sekr. KU PZPR), 
Teresa D o m i n i a k (KU ZSP), mgr Kazimierz M o- 
r o z (ZOZ ZNP), mgr Stanisław T y c z y ń s k (z-ca 
rektora ds. adm.), doc. dr hab. Jadwiga L e c h i c k a, 
doc. dr hab. Jan G e r l a c h (delegaci docentów), dr Adam 
D y g d a ł a, dr Jan K r u p o w i c z (delegaci mł. pr. 
nauki), mgr Antoni K o t a ń s k i (dyr. Stud. Przygot.), 
mjr Karol W rób l e w s k (kier. SW)
		

/Licencje_017_03_033_0001.djvu

			31 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1954-1955 


Rector MegnifIcus: prof. dr hab. Antoni B a s i ń s k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Rajmund G a lon (ds. nau- 
ki), prof. dr Witold Łuk a s z e w i c Z (ds. nauczania) 
Dziekani: prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k i (WH), 
doc. dr Leon J e ś m a n o w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Jan Wal a s (WBiNoZ), z-ca prof. art. graf. Edward 
K u c z y ń s k i (WSzp) 
Prodziekani: doc. dr hab. Jadwiga L e c h i c k a 
(WH), doc. dr Alina U l i ń s k a (WMFiCh), doc. dr Ste- 
fan M a j d a n o w s k i (WBiNoZ). z-ca prof. art. mai. 
Leonard T o r w i r t (WSzp) 


Dyrektor Biblioteki 
Kolankowsk 
c i a t o w a (od 1 IV 


Uniwersyteckiej: prof. dr hab. Ludwik 
(do 31 III 1955), dr Maria P u - 
1955) 


Z-ca rektora ds. administracyjnych: mgr Stanisław T y- 
czyński 
Kierownik Studium Wojskowego: mjr Karol W rób - 
lewski 


Delegaci: F i o ł e k, Kazimierz Waj d a 
PZPR), Jan C h a m o t (KU ZSP), Włodzimierz 


(KU 
D 
 b- 


r o w s k i (ZMP), prof. art. mal. Stanisław B o r y - 
s o W s k i (ZOZ ZNP), doc. dr hab. Jan G e r l a c h, 
doc. dr hab. Wojciech H e j n o s z (delegaci docentów), 
mgr Ryszard B o h r, mgr Aleksander M a t a w o w s k i 
(delegaci mł. pr. nauki) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1955-1956 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Antoni B a s i ń s k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Rajmund G a l o n (ds. nau- 
ki) , prof. dr Witold Ł u k a s z e wi c z (ds. nauczania)
		

/Licencje_017_03_034_0001.djvu

			32 


Dziekani: prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k i (WH), 
doc. dr Leon J e ś m a n o w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Jan Wal a s (WBiNoZ), z-ca prof. art. graf. Edward 
K u c z y ń s k i (WSzp) 
Prodziekani: doc. dr hab. Jadwiga L e c h i c k a (WH), 
doc. dr Alina U l i ń s k a (WMFiCh), doc. dr Izabella M i- 
k u l s k a (WBiNoZ), z-ca prof. art. mai. Leonard T o r _ 
w r t (WSzp) 
Dyrektor Biblioteki: dr Maria P u c i a t o w a 
Z-ca rektora ds administracyjnych: mgr Stanisław T y- 
czyński 
Kierownik Studium Wojskowego: mjr Karol W r 6 b - 


l e w s k i 
Delegaci: 
T r a wi ń s 
s k ( ZMP) , 


Kazimierz Waj d a (KU PZPR), Stanisław 
k i (KU ZSP), Włodzimierz D 
 b r o w - 
dr Adam D y g d a ł a (ZOZ ZNP), mgr 
Ryszard B o h r, mgr Stanisław K a m i ń s k i, mgr Jan 
P i l i c h o W s k i (delegaci mł. pr. nauki) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1956-1957 


Wybory odbyły się 29 X 1956 r. 
Rector Magnificus: prof. dr hab. Henryk S z a r s k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Stanisław Jaś k o W s k i 
(ds. nauki), prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i (ds. 
nauczania) 
Dziekani: prof. dr hab. Jadwiga L e c h i c k a (WH), 
prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof. 
dr hab. Józef M i k u l s k (WBiNoZ), prof. art. graf. Je- 
rzy H o p p e n (WSzp) 
Delegaci: prof. dr hab. Wojciech H e j n o s z (WH), 
prof. dr hab. Aleksander J a b ł o ń s k i (WMFiCh), prof. 
dr hab. Jan P r a f f e r (WBiNoZ), doc. art. graf. Edward 
K u c z y ń s k (WSzp), mgr Zygmunt S i e r o c k i, 
mgr Czesław N i e d z i e l s k i (pomocn. pr. nauk.)
		

/Licencje_017_03_035_0001.djvu

			33 


Stali uczestnicy z głosem doradczym: mgr Stanisław T y- 
c z y ń s k i (z-ca rektora ds. adm.). z-ca prof. dr Adam 
D y g d a ł a (przew. ZOZ ZNP), dr Maria P u c a t o- 
w a (dyrektor BG), płk Karol W rób l e w s k (kier. 
SW), mgr Helena C h r o m i ń s k a (kier. SJO), mgr Ma- 
rian S z c z u rek (kier. Stud. Wych. Fiz.), mgr Czesław 
N i e d z i e l s k i (KU PZPR) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1957-1958 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Henryk S z a r s k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Stanisław Jaś k o W s k i 
(ds. nauki), prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i (ds. 
nauczania) 


Dziekani: prof. dr hab. Jadwiga L e c h i c k a (WH), 
prof. dr hab. Witoid Z a c h a r e wic z (WMFiCh), prof. 
dr hab. Józef Mi k u l s k (WBiNoZ), prof. ar!. graf. Je- 
rzy H o p p e n (WSzp) 


Delegaci: prof. dr hab. Stanisław H o s z o w s k j 
(WH), prof. dr hab. Aleksander J a b ł o ń s k (WMFiCh), 
prof. dr hab. Jan P r u f f e r (WBiNoZ), doc. ar!. graf. Ed- 
ward K u c z y ń s k (WSzp) 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: prof. dr hab. Woj- 
ciech H e j n o s z (organiz. WPr). dr Henryk K o n e c z- 
n y, mgr Jerzy S e r c z y k (przedst. pomocn. pr. nauki) 
mgr Stanisław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.), doc. dr 
Jan K r u p o w i c z (przew. ZOZ ZNP), dr Maria P u- 
c i a t o w a (dyr. BG), płk Karol W r 6 b l e w s k i 
(kier. SW), mgr Helena C h r o m i ń s k a (kier. SJO), 
mgr Marian S z c z u rek (kier. Stud. Wych. Fiz.), mgr 
Zygmunt N a j d o W s k i (sekr. KU PZPR)
		

/Licencje_017_03_036_0001.djvu

			34 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1958-1959 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Henryk S z a r s k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Stanisław Jaś k o W s k i 
(ds. nauki), prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i (ds. 
nauczania) 


Dziekani: prof. dr hab. Leonid Ż 
pro!. dr hab. Witold Z a c h a r e w 
dr hab. Marian M i c h n i e w i c z 


Y t k o w i c z (WH), 
c z (WMFiCh), doc. 
(WBiNoZ), doc. art. 


maL Leonard T o r w i r t (WSzp), prof. dr hab. Wojciech 
H e i n o s z (organiz. WPr) 
Delegaci: doc. dr hab., Artur H u t n i k i e w c z 
(WH). prof. dr hab. Aleksander J a b ł o ń s k i (WMFiCh), 
prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (WBiNoZ), prof. dr inż. 
Stefan N a r II b s k i (WSzp), prof. dr Kazimierz B i s- 
k u P s k i (WPr) 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: mgr Stanisław 
S t a n i s z e w s k (dyr. adm.), doc. dr Jan K r u - 
p o w i c z (przew. ZOZ ZNP), dr Maria P u c i a t o - 
w a (dyr. BG), płk Kar,ol W rób l e w s k (kier. SW), 
mgr Helena C h r o m i ń s k a (kier. SJO), mgr Marian 
S II: C Z U rek (kier. Stud. Wych. Fiz.), dr Henryk K 0- 
n e c z n y, mgr Jerzy Woj t o w i c z (przedst. pomocno 
pr. nauko), mgr Zygmunt N a j d o W s k (I sekr. KU 
PZPR) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1959-1960 


Wybory odbyły się 26 V 1959 r. 
Rector Magnificus: prof. dr hab. Stanisław Jaś k o w- 


& k 


Prorektorzy: prof. dr Kazimierz B i s k u P s k i (ds. 
nauki), prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i (ds. nau- 
czania)
		

/Licencje_017_03_037_0001.djvu

			35 


Dziekani: prof. dr hab. Leonid 


Ż y t k o w i c z (WH), 
c z (WMFiCh), doc. 
(WBiNoZ), doc. an. 


prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w 
dr hab. Marian M i c h n i e w i c z 


mai. Leonard T o r w i r t (WSzp), prof. dr hab. WoJciech 
H e J n o s z (organiz. WPr) 
Delegaci: doc. dr hab. Artur H u t n i k i e w c z 
(WH), prof. dr hab. Aleksander J a b ł o ń s k i (WMFiCh), 
prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (WBiNoZ), prof. dr inż. 
Stefan N a r II b s k i (WSzp), prof. dr Witold War- 
k a ł ł o (WPr), dr Henryk K o n e c z n y, dr Stefan 
S t r a w i ń s k i (pomocn. pr. nauk.) 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: mgr Stanisław S t a- 
n s z e w s k (dyr. adm.), z-ca prof. dr Adam D y g _ 
d a ł a (przew. ZOZ ZNP), dr Maria P u c i a t o w a 
(dyr. BG), płk Karol W rób l e w s k (kier. SW), mgr 
Helena C h r o m i ń s k a (kier. SJO), mgr Marian 
S z c z u rek (kier. Stud. Wych. Fiz.), mgr Jan C h a _ 
m o t (I sekr. KU PZPR) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1960-1961 


Rect
r Magnificus: prof. dr hab., Stanisław Jaś k o w- 


s k 


Prorektorzy: prof. dr Kazimierz B i s k u P s k i (ds. 
nauki), prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i (ds. nau- 
cz ania) 
Dziekani: doc. dr Kazimierz Żur o w s k (WH), 
doc. dr Jan K r u p o w i c z (WMFiCh), doc. dr hab. 
Marian M i c h n i e w i c:: z (WBiNoZ), doc. dr hab. Wac- 
ław D a w i d o w i c z (WPr), prof. dr inż. Stefan N a _ 
ręb s k i (WSzp) 
Delegaci: prof. dr hab. Leonid Ż y t k o w c z (WH), 
prof. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof. 
dr hab. Henryk S z a r s k (WBiNoZ), prof. dr hab. Woj-
		

/Licencje_017_03_038_0001.djvu

			36 


ciech H e j n o s z 
w I r t (WSzp), ad. 
Strawlński 


(WPr), doc. art. mai. Leonard 
dr Donald S t e y e r. ad. dr 
(pomocn. pr. nauk.) 


To
 
Stefan 


Stali uczestnicy z głosem doradczym: doc. dr Wacałw 
C m o c h o w s k i (pradz. WH), doc. dr Zenon C z e r- 
w ń s k (prodz. WMFiCh), doc. dr hab. Melityna Gro- 
m a d s k a (pradz. WBiNoZ), doc. dr Wiktor Kor n a _ 
t o W s k i (prodz. WPr), doc. art. rzeź. Tadeusz G o _ 
d z i s z e w s k (prodz. WSzp), mgr Stanisław S t a- 
n i & Z e w s k i (dyr. adm.). z-ca prof. dr Adam D y g_ 
d a ł a (przew. ZOZ ZNP), mgr Jan C h a m o t (sekr. 
KU PZPR), dr Maria P u c i a t o w a (dyr. BG), mgr He- 
lena C h r om i ń s k a (kier. SJO), płk Karol W r ó b- 
I e w s k (kier. SW), mgr Marian S z c z u rek (kier. 
Stud. Wych. Fiz.) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1961-1962 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Stanisław Jaś k o w- 


s k 


Prorektorzy: prof. dr Kazimierz B i s k' u P s k i (ds. 
nauki), prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i (ds. nau- 
czanla) 
Dziekani: doc. dr Kazimierz Żur o w s k i (WH), 
doc. dr Jan K r u p o w i c z (WMFiCh), doc. dr hab. Me- 
lity na G r o m a d s k a (WBiNoZ), doc. dr hab. Wacław 
D a w i d o w i c z (WPr), prof. dr inż. Stefan N arę b- 
s k i (WSzp) 
Delegaci: prof. dr Witold Łuk a s z e w c z (WH), 
p raf. dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof. 
dr hab. Henryk S z a r s k (WBiNoZ), prof. dr hab. Woj- 
ciech H e j n o s z (WPr), prof. art. maL Stanisław B o _ 
r y s o W s k (WSzp), ad. dr Leszek M i c h a l s k i, 
ad. dr Stanisław K a m i ń s k i (pomocn. pr. nauk.)
		

/Licencje_017_03_039_0001.djvu

			37 


stali uczestnicy z głosem doradczym: doc. dr Wacław C i- 
m o c h o W s k i (prodz. WH), doc. dr Zenon C z e r - 
w i ń s k i (prodz. WMFiCh), doc. dr Juliusz C z o p e k 
(prodz. WBiNoZ), doc. dr Wiktor Kor n a t o w s k i 
(prodz. WPr), doc. an. rzeź. Tadeusz G o d z i s z e w - 
s k i (prodz. WSzp), mgr Stanisław S t a n i s z e w s k 
(dyr. adm.), st. wykł. dr Adam D y g d a ł a (prrzew. ZOZ 
ZNP), mgr Józef P a w l a k (sekr. KU PZPR), dr Maria 
P u c i a t o w a (dyr. B G ). płk Karol W rób I e w s k i 
(kier. SW), mgr Helena C h r o m i ń s k a (kier. SJO), 
mgr Marian S z c z u rek (kier. Stud. Wych. Fiz.) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1962-1963 


Wybory odbyły si. 10 V 1962 r. 
Rector Magnificus: prof. dr Antoni S w i n a r s k 
Prorektorzy: prof. dr Kazimierz B i s k u P s k (ds. 
nauki). prof. dr Witold Łuk a s z e w i c z (ds. naucza- 
nia) 
Dziekani: prof. dr Wacław C m o c h o w s k i (WH), 
doc. dr Kazimierz A n t o n o w c z (WMFiCh), doc. dr 
hab. Me lity na G r o m a d s k a (WBiNoZ), doc. dr hab. 
Wacław D a w i d o w c z (WPr), prof. dr Gwido C h m a- 
r z y ń s k i (WSzp) 
Delegaci: prof. dr hab. Bronisław W ł o d a r s k i (WH), 
prof. dr hab. Stanisław Jaś k o w s k i (WMFiCh), prof. 
dr hab. Józef M i k u l s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. WoJ- 
ciech H e i n o s z (WPr), prof. an. maL Stanisław B o - 
r y s o W s k (WSzp), ad. dr Leszek M i c h a l s k i, 
ad. dr Jan N a z i ę b ł o (pomocn. pr. nauk.) 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: doc. dr hab. Donald 
S t e y e r (prodz. WH), doc. dr Zenon C z e r w i ń s k 
(proc:i.z. WMFiCh), prof. dr Juliusz C z o p e k (prodz. 
WBiNoZ), doc. dr Wiktor Kor n a t o w s k i (prodz. WPr)
		

/Licencje_017_03_040_0001.djvu

			38 


doc. ar!. piast. Józef K o z ł o w s k i (prodz. WSzp), 
mgr Stanisław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.). dr Maria 
p u c i a t o w a (dyr. BG), st. wykł. dr Adam D y g d a- 
ł a (przew. ZOZ ZNP), mgr Józef P a w l a k (sekr. KU 
PZPR), mgr Irena T r o n o w s k a (kier. SJO), płk Ka- 
rol W rób l e w s k i (kier. SW), mgr Marian S z c z u- 
rek (kier. Stud. Wych. Fiz.) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1963-1964 


Rector Magnificus: prof. dr Antoni S w i n a r s k i 
Prorektorzy: prof. dr Kazimierz B i s k u P s k i (ds. 
nauki), prof. dr Witold Łuk a s z e w i c z (ds. naucza- 
nia) 
Dziekani: prof. dr Wacław C m o c h o w s k i (WH), 
doc. dr Kazimierz A n t o n o w c z (WMFiCh), doc. dr 
hab. Me lity na G r o m a d s k a (WBiNoZ), doc. dr hab. 
Wacław D a w i d o w i c z (WPr), prof. dr Gwido C h m a- 
r z y ń s k i (WSzp) 
Delegaci: prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k i (WH), 
prof. dr hab. Wilhelmina I w a n o w s k a (WMFiCh), prof. 
dr hab. Józef M i k u l s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. Woj- 
ciech H e j n o s z (WPr), doc. dr Kazimierz M a l i _ 
n o w s k i (WSzp), ad. dr Stanisław K a m i ń s k i, 
ad. dr Jerzy S e r c z y k (pomocn. pr. nauk.) 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: doc. dr hab. Do- 
nald S t e y e r (prodz. WH), prof. dr Zenon C z e r _ 
w i ń s k i (prodz. WMFiCh), prof. dr Juliusz C z o p e k 
(prodz. WBiNoZ), doc. dr Wiktor Kor n a t o w s k i 
(prodz. WPr), doc. ar!. piast. Józef K o z ł o w s k 1 (prodz. 
WSzp), mgr Stanisław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.), 
dr Maria P u c i a t o w a (dyr. BG), ad. dr Marian W o j_ 
c i e c h o w s k (przew. ZOZ ZNP), doc. dr hab. Józef 
S ł o m i ń s k (I sekr. KU PZPR). mgr Irena T r o _
		

/Licencje_017_03_041_0001.djvu

			39 


n o w s k a (kier. SJO), płk Karol W rób l e w s k i 
(kier. SW), mgr Marian S z c z u rek (kier. Stud. Wych. 
Fiz.) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1964-1965 


Rector Magnificus: prof. dr Antoni S w i n a r s k i 
Prorektorzy: prof. dr Kazimierz B i s k u P s k i (ds. 
nauki), prof. dr Witold Łuk a s z e w i c z (ds. naucza- 
nia) 
Dziekani: doc. dr hab. Donald S t e y e r (WH), prof. 
dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Melityna . G r o m a d s k a, (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Wacław D a w i d o w i c z (WPr), doc. dr Kazimierz M a- 
I i n o w s k i (WSzp ) 
Delegaci: prof. dr Wacław C i m o c h o w s k i (WH), 
prof. dr hab. Wilhelmina I w a n o w s k a (WMFiCh), prof. 
dr hab. Wojciech H e j n o s z (WPr), prof. dr hab. Józef 
M i k u l s k i (WBiNoZ), prof. an. maL Stanisław B o - 
r y s o w s k i (WSzp), ad. dr Leszek M i c h a l s k i, 
ad. dr Jerzy T o m a s z e w s k i (pomocn. pr. nauki) 
StaIi uczestnicy z głosem doradczym: doc. dr hab. Jerzy 
Woj t o w i c z (prodz. WH), prof. dr Leon J e ś m a - 
n o w i c z (prodz. WMFiCh), prof. dr Juliusz C z o p e k 
(prodz. WBiNoZ), doc. an. pIast. Józef K o z ł o w s k i 
(prodz. WSzp), doc. dr hab. Kazimierz N o w a k (prodz. 
WPr), doc. dr hab. Aieksander K u n i c k (prodz. WPr), 
doc. dr hab. Zbigniew P r u s i n k i e w i c z (prodz. 
WBiNoZ), mgr Stanisław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.), 
dr Maria P u c i a t o w a (dyr. BG), doc. dr hab. Józef 
S ł o m ń s k i (I sekr. KU PZPR), ad. dr Leszek M i - 
c h a l s k (p.o. przew. ZOZ ZNP). mgr Irena T r o n o w- 
s k a (kier. SJO), mgr Karol W rób l e w s k i (kier. SW), 
mgr Marian S z c z u rek (kier. Stud. Wy ch. Fiz.), mgr 
Maksymilian G r i n b e r g (kwestor)
		

/Licencje_017_03_042_0001.djvu

			40 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1965-1966 


Wybory odbyły się 11 V 1965 r. 
Rector Magn1ficus: prof. dr Witold Łuk a s z e w c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Józef M i k u l s k (ds. 
nauki), prof. dr hab. Wacław D a w i d o w c z do 30 V 
1966, prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k od 31 V 1966 
(ds. nauczania) 
Dziekani: doc. dr hab. Donald S t e y e r (WH), prof. 
dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Melityna G r o m a d s k a (WBiNoZ), doc. dr hab. 
Aleksander K u n i c k (WPr), doc. dr Kazimierz M a - 
l i n o w s k i (WSzp) 
Delegaci: prof. dr Wacław C i m o c h o w s k i (WH), 
prof. dr hab. Antoni B a s i ń s k i (WMFiCh), ,prof. dr hab. 
Rajmund G a lon (WBiNoZ), prof. dr hab. Stanisław M a- 
t y s i k (WPr), prof. dr art. mal. Stanisław B o r y s o w- 
s k (WSzp), dr Maria Pu c i a t o w a (dyr. BG), 
mgr Stanisław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.), doc. dr 
hab. Józef S ł o m i ń s k i (I sekr. KU PZPR), ad. dr 
Marian Woj c i e c h o W s k do 30 IV 1966, doc. dr 
hab. Henryk K o n e c z n y od 1 V 1966 (przew. ZOZ 
ZNP) 


Delegaci pr. nauk.-dyd.: st. wykł. dr Władysław L e - 
w a n d o w s k i, ad. dr Jerzy S e r c z y k, ad. dr 
Leszek M i c h a l s ki, ad. dr Wojciech S z y m a ń- 
s k i 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1966-1967 


Rector Magnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (ds. 
nauki), prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k i (ds.naucza- 
nia)
		

/Licencje_017_03_043_0001.djvu

			41 


Dziekani: doc. dr hab. Donald S t e y e r (WH), prof. 
dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Melityna G r o m e. d s k a (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Aleksander K u n i c k (WPr), doc. dr Kazimierz M a- 
l i n o w s k i (WSzp) 
Delegaci: prof. dr Wacław C i m o c h o W s k i (WH), 
pro!. dr hab. Antoni B a s i ń s k (WMFiCh), prof. dr hab. 
Rajmund G a lon (WBiNoZ), prof. dr hab. Stanisław M a- 
t y s i k (WPr), prof. art. mal. Stanisław B o r y s o w - 
s k (WSzp), st. wykł. dr Władysław L e w a n d o w - 
s k i, ad. dr Jerzy S e r c z y k, ad. dr Leszek M i - 
c h a l s k i, ad. dr Wojciech S z y m a ń s k i (pr. nauk. 
-dyd.), dr Maria P u c i a t o w a (dyr. BG), mgr Stani- 
sław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.), płk mgr Karol 
W rób l e w s k i do 24 I 1967, płk dypl. dr Marek K l i- 
b a ń s k od 23 V 1967 (kier. SW), doc. dr hab. Jerzy 
Woj t o w i c z (I sekr. KU PZPR), doc. dr hab. Henryk 
K o n e c z n y (przew. ZOZ ZNP) 


ąENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1967-1968 


Rector Magnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Józef M i k u s k i (ds. 
nauki), prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k i (ds. naucza- 
nia) 
Dziekani: doc. dr hab. Donald S t e y e r (WH), prof. 
dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof
 dr 
hab. Melityna G r o m a d s k a (WBiNoZ), doc. dr hab. 
Jan Kra j e w s k (WPr), doc. dr Kazimierz M a l i- 
n o w s k i (WSzp) 
Delegaci: pro!. dr Tadeusz G r u d z i ń s k i (WH), 
prof. dr Kazimierz A n t o n o w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Rajmund G a lon (WBiNoZ), prof. dr hab. Stanisław 
M a t y s i k (WPr), prof. art. mal. Stanisław B o r y -
		

/Licencje_017_03_044_0001.djvu

			42 


s o w s k i (WSzp), st. wykł. dr Karol Ł u t o w i c z, 
ad. dr Jerzy S e r c z y k, ad. dr Leszek M i c h a l _ 
s k i, ad. dr Wojciech S z y m a ń s k i (pr. nauk.-dyd.). 
dr Maria P u c i a t o w a (dyr. BG), mgr Stanisław S t a- 
n 1 s z e w s k i (dyr. adm.), doc. dr hab. Jerzy W o t 0- 
w i c z (I sekr. KU PZPR), doc. dr hab. Henryk K o _ 
n e c z n y (przew. ZOZ ZNP), doc. dr hab. Jerzy L i c z- 
k o w s k i (organiz. IE), ppłk Tadeusz B i a ł o n o w _ 
s k (kier. SW) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1968-1969 


Rector Megnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (ds. 
nauki), prof. dr hab. Bronisław N a d o l s k i (ds. naucza- 
nia) 
Dziekani: prof. dr hab. Donald S t e y e r (WH), prof. 
dr hab. Witold Z a c h a r e w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Melityna G r o m a d s k a (WBiNoZ), doc. dr hab. 
Jan Kra j e w s k i (WPr), doc. dr Kazimierz M a l i- 
n o w s k i (WSzp), doc. dr hab. Jerzy L i c z k o w _ 
s k (dyr. IE) 
Delegaci: prof. dr Tadeusz G r u d z i ń s k i (WH), 
prof. dr Kazimierz A n t o n o w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Rajmund G a lon (WBiNoZ), prof. dr hab. Stanisław 
M a t y s i k (WPr), prof. art. mal. Stanisław B o li y _ 
S o w s k i (WS zp), st. wykł. dr Karol Ł u t o w i c z 
do 24 III' 1969, ad. dr Jerzy S e r c z y k do 24 III 1969, 
doc. dr Leszek M i c h a l s k i do 24 III 1969, ad. dr 
Wojciech S z y m a ń s k i do 24 III 1969, dr Lucyna T 0- 
m a s z e w s k a od 25 III 1969, dr Andrzej G z i ń _ 
s k i od 25 III 1969, dr Sławomir K a l e m b k a od 25 
III 1969 (pr. nauk.-dyd.), dr Maria P u c i a t o w a (dyr. 
BG), mgr Stanisław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.),
		

/Licencje_017_03_045_0001.djvu

			43 


ppłk. Tadeusz B i li ł o n o w s k i (kier. SW), doc. dr 
hab. Janusz S y m o n i d e s (I sekr. KZ PZPR), doc. 
dr hab. Henryk K o n e c z n y (przew. ZOZ ZNP), Józef 
S i e m i ą t k o w s k i (przew. RU ZSP), Wiesław 
S m u ż n y (przew. ZU ZMS), Adam C z e r m i ń s k i 
(przew. ZU ZMW) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1969-1970 


Rector Magnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (ds. 
nauki), doc. dr hab. Janusz S y m o n i d e s (ds. naucza- 
nia) 
Dziekani: prof. dr Wacław C i m o c h o w s k i (WH), 
doc. dr hab. Tadeusz L e s i a k (WMFiCh), doc. dr hab. 
Ryszard B o h r (WBiNoZ), doc. dr hab. Wacław S z y s z- 
k o w s k i (WPiA), doc. art. graf. Ryszard K r z y w k a 
(W5zP), doc. dr hab. Jerzy L i c z k o W s k i (dyr. IE) 
Delegaci: prof. dr Tadeusz G r u d ż i ń s k (WH), 
doc. dr hab. Stanisław Łęg o w s k i (WMFiCh), prof.' dr 
hab. Melityna G r o m a d s k a (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Wacław D a w i d o w i c z (WPiA), prof. art. mal. Stani- 
sław B o r y s o w s k (WSzp), prof. dr Kazimierz S 0- 
k o ł o w s k i (lE), st. wykł. dr Jen N a z i ę b ł o. 
ad. dr Sławomir K a l e m b k a, ad. dr Andrzej G i z ł ń- 
s k i, ad. dr Lucyna T o m a s z e w s k a (pr. nauk.- 
-dyd.), dr Maria P u c i a t o w a (dyr. BG), mgr Stani- 
sław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.), ppłk. Tadeusz 
B a ł o n o w s k i (kier. SW), doc. dr Karol Kar- 
p ń s k (I sekr. KZ PZPR), prof. dr hab. Henryk K 0- 
n e c z n y (przew. ZOZ ZNP), Józef S i e m i ą t k o w- 
s k i, Zbigniew Gór s k i (przedst. RU ZSP), Wiesław 
S m u ż n y (przedst. ZU ZMS), Ryszard D o l a t a, Ry- 
szard G a l e t a (przedst. ZU ZMW)
		

/Licencje_017_03_046_0001.djvu

			44 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1970-1971 


Rector Magnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Józef M i k u l s k i (ds. 
nauki), doc. dr hab. Janusz S y m o n i d e s (ds. naucz
 
nia) 
Dziekani: prof. dr Wacław C i m o c h o w s k i (WH), 
doc. dr hab. Tadeusz L e s i a k (WMFiCh), doc. dr hab. 
Ryszard B o h r (WBiNoZ), doc. dr hab. Wacław S z y s z- 
k o w s k i (WPiA), doc. art. graf. Ryszard K r z y w k a 
(WSzp), doc. dr hab. Jerzy L i c z k o W s k i (dyr. IE) 
Delegaci: prof. dr Tadeusz G r u d z i ń s k i (WH), 
doc. dr hab. Stanisław Łęg o w s k i (WMFiCh), prof. dr 
hab. Melityna. G r o m a d s k a (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Wacław D a w i d o w i c z (WPiA), prof. art. mal. Stani- 
sław B o r y s o w s k (WSzp), prof. dr Kazimierz S 0- 
k o ł o w s k i (lE), st. wykł. dr Jan N a z i ę b ł o, 
ad. dr Sławomir K a l e m b k a, ad. dr Andrzej G i z ń- 
s k i, ad. dr Lucyna T o m a s z e w s k a (pr. nauk.- 
-<łyd.), dr Maria P u c i a t o w a (dyr. BG), mgr Stani- 
sław S t a n i s z e w s k i (dyr. adm.), ppłk. Tadeusz 
B a ł o n o w s k i (kier. SW), doc. dr Karol Kar- 
p ń s k (I sekr. KZ PZPR), prof. dr hab. Henryk K 0- 
n e c z n y (przew. ZOZ ZNP), dr Edmund H e z a 
(przew. RU ds. młodz.), Witold P o d e d w o r n y, Z big- 
niE."w Gór s k i, Jan S t a c h o w s k i (przedst. RU 
ZSP), Marek G r a b i s z e w s k i, Adam B e d n a r- 
s k (przedst. ZU ZMW), Stanisław C h w i r o t, Sławo- 
mir W i e r t e l (przedst. ZU ZMS)
		

/Licencje_017_03_047_0001.djvu

			45 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1971-1972 


Rector M agnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Jó zef M i k u l s k i (ds. nauki), 
doc. dr hab. Janusz S y m o n i d e s (ds. nauczania) 
. 
Dziekani: prof. dr Wacław C m o c h o w s k i (WH), 
doc. dr hab. Tadeusz L e s i a k (WMFiCh), doc. dr hab. 
Ryszard B o h r (WBiNoZ), doc. dr hab. Czesław J a c - 
k o w i a k (WPiA), doc. art. graf. Ryszard K r z y w k a 
(WSzp), prof. dr hab. Jerzy L i c z k o W s k i (dyr. IE) 
Delegaci: doc. dr hab. Jerzy Woj t o w i c z (WH), 
prof. dr Roman S. I n g a r d e n (WMFiCh), doc. dr hab. 
Władysław N i e w i a r o w s k (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Wiesław D a s z k i e w i c z (WPiA), doc. dr hab. Wie- 
sław D o m a s ł o w s k (WSzp), doc. dr hab. Ryszard 
Kuk i e r (lE), st. wykł. dr Zbigniew G e s s e k, ad. dr 
Andrzej G i z i ń s k i, ad. dr Maria K ról, ad. dr Boh- 
dan R y s z e w s k i (pr. nauk.-dyd.), dr Maria P u - 
c i a t o w a (dyr. BG), mgr Stanisław S t a n i s z ? w- 
s k i (dyr. a
m.), ppłk. Tadeusz B i a ł o n o w s k i 
(kier. SW), doc. dr Karol Kar p i ń s k i (I sekr. KZ 
PZPR), prof. dr hab. Henryk K o n e c z n y do 1 V 1972, 
dr hab. Zbigniew Woj t c z a k od 2 V 1972 (przew. ZOZ 
ZNP), dr Edmund H e z a (przew. RU ds. młodz.), Sławomir 
R e d o (przedst. RU ZSP), Zbigniew C h wal i ń s k 
(przedst. ZU ZMS), Antoni K o wal c z Y k (przedst. 
ZU ZMW) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1972-1973 


Rector Megnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w c z 
Prorektorzy: doc. dr hab. Janusz S y m o n i d e s (ds. 
ogólnych), doc. dr hab. Lucjan B o r o w i e c k i (ds. nau- 
ki), doc. dr hab. Ryszard B o h r (ds. dydaktyki i wychowania)
		

/Licencje_017_03_048_0001.djvu

			46 


Dziekani: doc. dr Czesław N i e d z i e l s k i (WH), 
prof. dr hab. Janusz S i e d l e w s k i (WMFiCh), prof. 
dr hab. Leszek J a n i s z e w s k i (WBiNOZ), doc. dr 
hab. Czesław J a c k o w i a k (WPiA), doc. dr Zbigniew 
B r o c h w i c z (WSzp), prof. dr hab. Jerzy L i c z _ 
k o w s k i (dyr. IE) 
Del:gaci: doc. dr hab. Jerzy Woj t o w c z (WH), 
prof. dr Roman S. I n g a r d e n (WMFiCh), prof. dr hab. 
Rajmund G a lon (WBiNoZ), prof. dr hab. Wiesław 
D a s z k i e w c z (WPiA), doc. dr hab. Wiesław D o _ 
m a s ł o w s k (WSzp), doc. dr hab. Ryszard K u _ 
k i e r (lE), st. wykł. dr Zbigniew G e s s e ,k, ad. dr 
Bohdan R y s Z e' W s ki, ad. dr Andrzej G i z i ń _ 
s k i, ad. dr Mirosław N e s t e r o w i c z (pr. nauk.- 
-dyd.), dr Maria p u c i a t o w a (dyr. BG), mgr Stani- 
sław S t a n i s z e w s k i do 26 III 1973, mgr Maksy- 
milian G r i n b e r g od 27 111 1973 (dyr. adm.), płk Ta- 
deusz B i a ł o n o w s k (kier. SW), doc. dr hab. Ma- 
rian C z e r n i a w s k i (przew. RU ds. młodz.), doc. 
dr Karol Kar p ń s k i do 11 XII 1972, dr Zbigniew 
K w i e c i ń s k od 12 XII 1972 (I sekr. KZ PZPR), 
dr hab. Zbigniew Woj t c z a k (przew. ZOZ ZNP), Jo- 
lanta S t a w i c k a (przedst. RU ZSp), Zbigniew C h w a- 
l i ń s k i (przedst. ZU ZMS), Wojciech B o jar s k i, 
Antoni K o wal c z Y k (przedst. ZU ZMW) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1973-1974 


Rector Magnificus: prof. dr Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Janusz S i e d l e w s k i 
(ds. dydaktyki i wychowania), doc. dr hab. Lucjan B o r o _ 
w i e c k (ds. nauki), doc. dr hab. Ryszard B o h r (ds. 
ogólnych) 
Dziekani: doc. dr Czesław N i e d z i e l s k i (WH), 
prof. dr hab. Wiesław Woź n i c k i (WMFiCh), prof. dr
		

/Licencje_017_03_049_0001.djvu

			47 


hab. Leszek J a n i s z e w s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Czesław J a c k o w i a k (WPiA), doc. dr Zbigniew 
B r o c h w i c z (WSzp), prof. dr hab. Jerzy L i c z - 
k o w s k i (dyr. IE) 
Delegaci: doc. dr hab. Maria J a c z y n o w s k a 
(WH), prof. dr Roman S. I n g a r d e n (WMFiCh), prof. 
dr hab. Rajmund G a lon (WBiNoZ), prof. dr hab. Wiesław 
D a s z k i e w i c z (WPiA), prof. dr art. graf. Edmund 
p o t r o w i c z (WSzP). doc. dr hab. Ryszard K u - 
k i e r (lE), st. wykł. dr Stefan Koś c i e l e c k i, 
ad. dr Edmund H e z a, ad. dr Stanisław K a s p e r - 
c z u k, ad. dr Antoni L e ź n i c k (pr. nauk.-dyd.), 
dr Edmund J 6 z e f o w i c z (p.o. dyr. BG), mgr Maksy- 
milian G r n b e r g (dyr. adm.) t płk dypl. Leszek S i ó ł- 
k o w s k i (kier. SW), dr hab. Zbigniew K w i e c i ń - 
s k (I sekr. KZ PZPR), doc. dr hab. Zbigniew Woj t - 
c z a k (przew. ZOZ ZNP), Witold Kor y c i ń s k i, 
Krzysztof F e r l i n, Kazimierz M a !I z e r o w s k i 
(przedst. RU SZSP) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1974-1975 


Rector Magnificus: prof. dr Witold Łuk a s 
Prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard B o h r 
nych) , prof. dr hab. Lucjan B o r o w i e c k i 


z e w 


c z 


Siedlewski 


(ds. ogól- 
(ds. nauki), 
dydaktyki i 


prof. dr hab. Janusz 
wychow enia) 
Dziekani: doc. dr Czesław N i e d z i e l s k i (WH), 
prof. dr hab. Wiesław Woź n i c k i (WMFiCh), prof. dr 
hab. Leszek J a n i s z e w s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. Cze- 
sław J a c k o w i ak (WPiA), doc. dr Zbigniew B r o c h- 
w i c z (W5zP), prof. dr hab. Jerzy L i c z k o w s k i (dyr.IE) 


(ds. 


Delegaci: doc. dr hab. Maria J a c z y n o w s k a 
(WH), pro!. dr Roman S. I n g a r d e n (WMFiCh). prof. dr 
hab. Rajmund G a lon (WBiNoZ), prof. dr hab. Wiesław
		

/Licencje_017_03_050_0001.djvu

			48 


D a s z k i e w i c z (WPiA), prof. dr art. graf. Edmund 
p o t r o w i c z (WSzp), doc. dr hab. Ryszard K u - 
k i e r (I E ), st. wykł. dr Stefan Koś c i e l e c k i, 
ad. dr Edmund H e z a, ad. dr Stanisław K a s p e r - 
c z u k, ad. dr Antoni L e ź n i c k i (pr. nauk.-dyd.), 
dr Bohdan R y s z e w s k i (dyr. BG), mgr Tadeusz Ko- 
n a r s k i (dyr. adm.), płk dypl. Leszek S i ó ł k o w - 
s k (kier. SW), doc. dr hab. Zbigniew K w i e c i ń s ki 
do 14 XII 1974, dr Konrad S i e n k i e w i c z od 17 XII 
1974 (I sekr. KZ PZPR), doc. dr hab. Zbigniew Woj t - 
c z a k (przew. ZOZ ZNP), mgr Krzysztof F e r l i n do 
20 III 1975, Roman R e wal d od 20 III 1975 (przew. RU 
SZSP), Wiesław M 
 d r z e j o w s k i (wiceprzew. RU 
SZSP) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1975-1976 


Rector Megnificus: prof. dr hab. Wiesław Woź n i c k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard B o h r (ds. nauki), 
prof. dr hab. Janusz S i e d l e w s k (ds. dydaktyczno- 
-wychowawczych), prof. dr hab. Jan W i n i a r z (ds. ogól- 
nych i rozwoju kadr) 
Dziekani: doc. dr hab. Leon G u m a ń s k i (WH), doc. 
dr Karol K li r p i ń s k i (WMFiCh), prof. dr hab. Edmund 
S t r z e l c z Y k (WBiNoZ), prof. dr hab. Czesław J a c- 
k o w i a k (WPiA), doc. dr art. graf. Ryszard K r z y w- 
k a (WSzp), doc. dr hab. Stanisław S u d o ł (dyr. IE) 
Delegaci: doc. dr Stanisław S o l d e n h o f f (WH), 
doc. dr hab. Wojciech S z y m a ń s k (WMFiCh), prof. 
dr hab. Władysław N i e w i a r o w s k (WBiNoZ), doc. 
dr hab. Eugeniusz O c h e n d o w s k i (WPiA), doc. dr 
hab. Marian K u t z n e r (WSzp), doc. dr hab. Jerzy T o- 
m a l li (lE), st. wykł. dr Stefan Koś c i e l e c k i, 
ad. dr Edmund H e z a, ad. dr Antoni L e ź n i c k i, ad. 
dr Tadeusz J a s u d o w i c z (pr. nauk.-dyd.), dr Bohdan
		

/Licencje_017_03_051_0001.djvu

			49 


R Y s z e w s k i (dyr. BG), mgr Tadeusz K o n a r _ 
s k i (dyr. adm.), płk dypl. Leszek S i ó ł k o w s k 
(kier. SW), dr Konrad S i e n k i e w i c z (I sekr. KZ 
PZPR), doc. dr hab. Zbigniew Woj t c z a k do 30 III 
1976, dr Wiesław R a d o m s k od 30 III 1976 (przew. 
RZ ZNP), Adam M a r s z a ł e k (przew. RU SZSP), 
Edward G r z ę d z i ń s k i do 27 IV 1976, Wojciech 
D a n i e od 27 IV 1976 (wIceprzew. RU SZSP), mgr Ja- 
nina Z a ł u s k a (kier. SJO), doc. dr Józef P a w l a k 
(kier. Międzywydz. Stud. Nauk POlit.), mgr Stefan F r y m ark 
(kier. Stud. Wych. Fiz.) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1976-1977 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Wiesław Woź n i c k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard B o h r (ds. nauki), 
prof. dr hab. Janusz S i, e d l e w s k (ds. dydaktyczno- 
-wychowawczych), prof. dr hab. Jan W i n i a r z (ds. ogól- 
nych i rozwoju kadr) 
Dziekani: doc. dr hab. Leon G u m a ń s k i (WH),' 


doc. dr Karol 
Edmund S t r 
Głuchow 
Krzywka 
(WNE) 


Kar p i ń s k i (WMFiCh), prof. dr hab. 
z e l c z Y k (WBiNoZ), doc. dr hab. Jan 
s k i (WPiA), doc. art. graf. Ryszard 
(WSzp), doc. dr hab. Stanisław S u d o ł 


Delegaci: doc. dr Stanisław S o l d e n h o f f (WH), 
doc. dr hab. Wojciech S z y m a ń s k (WMFiCh), prof. 
dr hab. Władysław N i e wi a r o w s k (WBiNoZ), prof. 
dr hab. Eugeniusz O c h e n d o w s k i (WPiA), doc. dr 
hab. M arian K u t z n e r (WSzp), doc. dr hab. Jerzy T o- 


m a l a (WNE), st. wykł. dr Stefan Koś c i e l e c' k i, 
ad. dr Marek Jacek S t a n k i e w i c z, ad. dr Antoni 
L e ź n i c k i, ad. dr Tadeusz J a s u d o w i c z (pr. 
nauk.-dyd.), dr Bohdan R y s z e w s k i (dyr. BG), mgr 
Tadeusz K o n a r s k i (dyr. adm.), płk dypl. Jan R ę-
		

/Licencje_017_03_052_0001.djvu

			50 


b a r z (kier. SW), dr Edmund H e z a (I sekr. KU PZPR), 
dr Wiesław R a d o m s k i (przew. RZ ZNP), Adam M a r- 
s z a ł e k do 14 XII 1976, Wojciech D a n i e l od 14 XII 
1976 (przew. RU SZSP), Jan M a l i n o w s k i od 18 XI 
1976 (wiceprzew. RU SZSP), mgr Janina Z a ł u s k a (kier. 
SJO), mgr Stefan F r y m ark (kier. Stud. Wych. Fiz.), 
doc. dr Józef P a w l a k (kier. Międzywydz. Stud. Nauk 
Polit. ) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1977-1978 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Wiesław W o i n i c k i 
Prorektorzy: prof. dr hab. Ryszard B o h r (ds. nauki), 
prof. dr hab. Janusz S i e d l e w s k (ds. dydaktyczno- 
-wychowawczych), prof. dr hab. Jan W i n i a r z (ds. ogól- 
nych i rozwoju kadr) 
Dziekani: doc. dr hab. Leon G u m a ń s k i (WH), 
doc. dr Karol Kar p i ń s k i (WMFiCh), prof. dr hab. 
Edmund S t r z e l c z Y k (WBiNoZ), prof. dr hab. Jan 
G ł u c h o W s k i (WPiA), doc. art. graf. Ryszard K r z y w- 
k a (WSzp), doc. dr hab. Stanisław S u d o ł (WNE) 
Delegaci: doc. dr Józef P a w l a k (WH), prof. dr hab. 
Lucjan B o r o w i e c k (WMFiCh), prof. dr hab. Włady- 
sław N i e w i a r o w s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. Euge- 
niusz O c h e n d o w s k (WPiA), doc. dr Marian A r- 
s z y ń s k (WSzp), doc. dr hab. Tadeusz K s i e _ 
l e w s k i (WNE), st. wykł. dr Stefan Koś c e l e c- 
k i, ad. dr Stefan N i e I e k, ad. dr Michał P !fi s i e r b- 
s k i, ad. dr Jerzy W i e c z o rek (pr. nauk.-dyd.). dr 
Bohdan R y s z e w s k i (dyr. BG), mgr Tadeusz K o - 
n a r s k i (dyr. adm.), płk dypl. Jan Ręb a r z (kier. 
SW), dr Edmund H e z a (I sekr. KU PZPR), dr Wiesław 
R a d o m s k i (przew. RZ ZNP), Wojciech D a n i e l do 
13 Xli 1977, Mirosław K a b a ł a od 13 XII 1977 (przew. 
RU SZSP), Jan M a l i n o w s k do 13 XII 1977, Zbigniew
		

/Licencje_017_03_053_0001.djvu

			51 


Kar p u s od 13 Xli 1977 (wiceprzew. RU SZSP), mgr Ja- 
nina Z a ł u s k a (kier. SJO), mgr Stefan F r y m ark 
(kier. Stud. Wych. Fiz.), dr Bronisław Żur a w s k i (kier. 
Ośr. Obi.) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1978-1979 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Ryszard B o h r 
Prorektorzy: prof. dr hab. Wiesław D o m a s ł o W s k i 
(ds. nauki), prof. dr hab. Jerzy T o m a l a (ds. ogólnych), 
prof. dr hab. Jan W i n i a r z (ds. nauczania) 
Dziekani: prof. dr hab. Antoni C z a c h a r o w s k i 
(WH), doc. dr Karol Kar p i ń s k i (WMFiCh), prof. dr 
hab. Edmund S t r z e l c z Y k (WBiNoZ), doc. dr hab. 
Andrzej M a rek (WPiA), doc. art. graf. Ryszard K r z y w- 
k a (WSzp), doc. dr hab. Stanisław S u d o ł (WNE) 
Delegaci: doc. dr hab. Józef P a w l a k (WH), prof. 
dr hab. Lucjan B o r o w i e c k i (WMFiCh), prof. dr hab. 
Władysław N e w i a r o w s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Eugeniusz O c ,h e n d o w s k i (WPiA), doc. dr Marian 
A r s z y ń s k i (WSzp), doc. dr hab. Tadeusz K i s i e- 
l e w s k i (WNE), st. wykł. Stefan Koś c i e l e c k i, 
ad. dr Stefan N i e l e k,ad. dr Michał P a s i e r b - 
s k i, ad. dr Jerzy W i e c z o rek (pr. nauk.-dyd.), 
dr Bohdan R y s z e w s k (dyr. BG), mgr Tadeusz K 0- 
n a r s k i (dyr. adm.), płk dypl. Stanisław J a n i a k do 
21 XI 1978. płk. dypl. Jan Ręb a r z od 21 XI 1978 (kier. 
SW), dr Edmund H e z a (I sekr. KU PZPR), dr Wiesław 
R a d o m s k i (przew. RZ ZNP), Mirosław K a b a ł a 
(przew. RU SZSP), Ryszard L c r e n c z e w s k i (wice- 
przew. RU SZSP), mgr Janina Z a ł u s k a (kier. SJO), 
mgr Stefan F r y m ark (kier. Stud. Wych. Fiz.), dr Bro- 
nisław Żur a w s k (kier. Ośr. Obi.)
		

/Licencje_017_03_054_0001.djvu

			52 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1979-1980 


Rector MagnifIcus: prof. dr hab. Ryszard B o h r 
Prorektorzy: prof. dr hab. Wiesław D o m a s ł o w - 
s k (ds. nauki), prof. dr hab. Jerzy T o m a l a (ds. 
ogólnych), prof. dr hab. Jan W i n i a r z (ds. nauczania) 
Dziekani: prof. dr hab. Antoni C z a c h a r o w s k i 
(WH), doc. dr Karol Kar p i ń s k i (WMFiCh), prof. dr 
hab. Edmund S t r z e l c z Y k (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Andrzej M a rek (WPiA), doc. art. graf. Ryszard K r z y w- 
k a (WSzp), prof. dr hab. Stanisław S u d o ł (WNE) 
Delegaci: prof. dr hab. Jerzy Woj t o w i c z (WH), 
prof. dr hab. Stanisław D e m b i ń s k i (WMFiCh), prof. 
dr hab. Leszek J a n s z e w s k (WBiNoZ), prof. dr 
hab. Wiesław L a n g (WPiA), doc. dr Marian A r s z y ń- 
s k i (WSzp), prof. dr hab. Jerzy L i c z k o W s k i (WNE), 
st. Wykł. dr Jan S z c z e p k o w s k i, ad. dr LUdwik 
K rej a. ad. dr Kazimierz M a r c i n a k, ad. dr Ry- 
szard S u d z i ń s k i (pr. nauk.-dyd.), dr Bohdan R y - 
s z e w s k i (dyr. BG), mgr Tadeusz K o n a r s k 
(dyr. adm.), płk dypl. Jan Ręb a r z (kier. SW), dr Ed_ 
mund H e z a do 5 XI 1979, dr Marek Jacek S t a n k i e- 
w i c z od 5 XI 1979 (I sekr. KU PZPR), dr Wiesław R a- 
d o m s k i (przew. RZ ZNP), Marek S ł a w i ń;.s k i 
(przew. RtJ SZSP), mgr Teresa M a r e s z (sekr. RU 
SZSP), mgr Janina Z a ł u s k a (kier. SJO), mgr Stefan 
F r y m ark (kier. Stud. Wych. Fiz.), dr Bronisław Ż u - 
r a w s k i (dyr. Ośr. Obi.), prof. dr hab. Juliusz N arę b - 
s k i od IX 1980 (przedst. NSZZ "Solidarność"), Zbigniew 
N o wek (przew. TKZ NZS)
		

/Licencje_017_03_055_0001.djvu

			53 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1980-1981 


Rector Magnificus: prof. dr hab. Ryszard B o h r 
Prorektorzy: prof. dr hab. Wiesław D o m a s ł o w- 
s k i (ds. nauki), prof. dr hab. Jerzy T o m a l a (ds. ogól- 
nych), prof. dr hab. Jan W i n i a r z (ds. nauc;z;ania) 
Dziekani: prof. dr hab. Antoni C z a c h a r o w s k i 
(WH), doc. .dr Karol Kar p i ń s k i (WMFiCh), prof. dr 
hab. Edmund S t r z e l c z Y k (WBiNoZ), prof. dr hab. 
Andrzej M a rek (WPiA), doc. art. graf. Ryszard K r z y w- 
k a (WSzP). prof. dr hab. Stanisław S u d o ł (WNE) 
Delegaci: prof. dr hab. Jerzy Woj t o w i c z (WH), 
prof. dr hab. Stanisław D e m b i ń s k i (WMFiCh), prof. 
dr hab. Leszek J a n s z e w s k (WBiNoZ), prof. dr 
hab. Wiesław L a n g (WPiA), doc. dr Marian A r s z y ń- 
s k i (WSzp), prof. dr hab. Jerzy L i c z k o W s k i 
(WNE), st. wykł. dr Jan S z c z e p k o w s k i, ad. dr 
Ludwik K rej a, ad. dr Kazimierz M a r c i n i a k, ad. 
dr Ryszard S u d z i ń s k i (pr. nauk.-dyd.), dr Bohdan 
R y s z e w s k i (dyr. BG), mgr Tadeusz K o n a r - 
s k i (dyr. adm.), płk dypl. Jan Ręb a r z (kier. SW), 
dr Ą-1'arek Jacek S t a n k i e w i c z (I sekr. KU PZPR), 
dr Wiesław R a d o m s k i do 14 XI 1980, dr Jan R o s- 
t o w s k i od 14 XI 1980 (przew. RZ ZNP), prof. dr Tade- 
usz G r u d z i ń s k i (przew. NSZZ "Solidarność"), Ja- 
nusz P i e kar s k i (przew. RU SZSP), mgr Teresa 
M a r e s z (sekr. RU SZSP), Henryk Was i l e w s k 
(wiceprzew. RU SZSP), Zbigniew N o wek (przew. TKZ 
NZS), mgr Janina Z a ł u s k a (kier. SJO), mgr Stefan 
F r y m ark (kier. Stud. Wych. Fiz.). dr Bronisław Ż u - 
r a w s k i (dyr. Ośr. Obł.)
		

/Licencje_017_03_056_0001.djvu

			54 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1981-1982 


Wybory Rektora odbyły się 27 IV 1981 
Rector Magnificus: prof. dr hab. Stanisław D ę m b i ń- 
s k do 4 VIII 1982, prof. dr hab. Jan K o p c e w i c z 
od 18 VIII 1982 
Prorektorzy: prof. dr hab. Jan K o p c e w i c z do 
18 VIII 1982, prof. dr hab. Arkadiusz U z a r e w i c z od 
25 VIII 1982 (ds. nauki), doc. dr hab. Sławomir K a l e m b- 
do 4 VIII 1982, prof. dr hab. Antoni C z a c h a r o w- 
od 25 VIII 1982 (ds. ogólnych), doc. dr hab. Władysław 
a r s k do 4 VIII 1982, doc. dr hab. Ryszard Ł a - 
w s k i od 25 VIII 1982 (ds. nauczania) 
Dziekani: doc. dr hab. Witold W rób l e w s k i (WH), 
prof. dr Leon J e ś m a n o w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Juliusz N arę b s k i (WBiN oZ), prof. dr hab. Jan 
Ł o p U s k do 18 VIII 1982 (WPiA), doc. dr hab. Marian 
K u t z n e r (WSzp), prof. dr hab. Zygmunt Z i e l i ń - 
s k (WNE) 


k a 
s k 
B o 
s z e 


Delegaci: prof. dr hab. Antoni C z a c h a r o w s k i 
(WH). prof. dr hab. Jerzy T o m a s z e w s k (WMFiCh), 
prof. dr hab. Leszek J a n i s z e w s k i do 27 X 1981, 
prof. dr hab. Władysław N i e w i a r o w s k od 27 X 
1981 (WBiNoZ), prof. dr hab. Andrzej M a rek (WPiA), 
doc. art. graf. Bogdan P r z y b Y l i ń s k (WSzp), 
prof. dr hab. Stanisław S u d o ł (WN E). dr Błażej W i e r z- 
b o w s k i, dr Ireneusz M i koł a j c z Y k, dr Bohdan 
G o d z i s z e w s k i, dr Jarosław Z a r e m b a (pr. 
nauk.-dyd.), dr Bohdan R y s z e w s k i (dyr. BG), płk 
dypl. Jan Ręb a r z (kier. SW), mgr Stanisław Kra w- 
c z Y k, dr Henryk B a r a n o w s k ił mgr Maria S u m 
(pr. nie będący naucz. akad.) 
Członkowie Senatu z głosem doradczym: mgr Tadeusz 
K o n a r s k do 27 X 1981, dr Włodzimierz Kar a - 
s z e w s k od 27 X 1981 (dyr. adm.), dr Marek Jacek 
S t a n k i e w i c z do 5 XI 1981, mgr Stanisław K r a-
		

/Licencje_017_03_057_0001.djvu

			55 


s z e w s k i od 5 XI 1981, doc. dr Czesław N i e d' z i e 1- 
s k od 23 II 1982 (I sekr. KU PZPR), dr Jan R o s t o w- 
s k do 13 XII 1981 (przew. RZ ZNP), prof. dr hab. Jan 
G ł u c h o W s k i do 13 XII 1981 (przew. NSZZ "Solida!'- 
ność"), Janusz P i e kar s k i (przew. RU SZSP), Grzegorz 
M i s i a k o w s k do 13 XII 1981 (przedst. ZU NZS), 
mgr Henryk H e l d t (kwestor), dr Jakub 5 e k u l s k 
( SD ), dr Adam S z c z ę s n y ( ZSL) 
Wyboru delegatów studentów z wydziałÓw nie zd
żono 
przeprowadzić 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1982-1983 


Rector Megnificus: prof. dr hab. Jan K o p c e w i c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Arkadiusz U z a r e w i c z 
(ds. nauki), prof. dr hab. Antoni C z a c h a r o w s k 
(ds. ogólnych), doc. dr hab. Ryszard Ł a s z e w s k 
(ds. nauczania) 
Dziekani: doc. dr hab. Witold W rób l e w s k i (WH), 
prof. dr Leon J e ś m a n o w i c z (WMFiCh), prof. dr 
hab. Juliusz N arę b s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. Miro- 
sław N e s t e r o w i c z (WPiA), doc. dr hab. Marian 
K u t z n e r (WSzp), prpf. dr hab. Zygmunt Z i e li ń- 
s k i (WNE) 


Delegaci: doc. dr hab. Włodzimierz W i n c ł a w s k 
(WH), dr Ireneusz M i koł a j c z y k (WH), prof.. dr 
hab. Jerzy T o m a s z e w s k i (WMFiCh), dr Jarosław 
Z a r e m b a (WMFiCh), prof. dr hab. Władysław N i e - 
war o w s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. Andrzej M a - 
rek (WPiA), dr Błażej W i e r z b o W s k (WPiA), 
doc. art. graf. Bogdan P r z y b "/ l i ń s k i (WSzp), mgr 
Lech B r u s e w i c z (WSzp), prof. dr hab. Stanisław 
S u d o ł (WNE), dr Bohdan G o d z i s z e w s k i (WNE), 
dr Bohdan R y s z e w s k i (dyr. BG), dr Włodzimierz Kar a-
		

/Licencje_017_03_058_0001.djvu

			56 


s z e w s k i (dyr. adm.), płk dypl. Stanisław J a n i a k (p.o. 
kier. SW), doc. dr Czesław N i e d z i e l s k i (I sekr. KU PZPR, 
dr Jakub S e k u l s k i, dr Janusz J a n i s z e w s k i (przedst. 
SD), dr Adam S z c z ę s n y (przedSt. ZSL), dr Henryk 
B a r a n o W s k i, mgr Stanisław Kra w c z Y k, mgr 
Maria S u m (pr. nie będący naucz. akad.), mgr Henryk 
H e l d t (kwestor), E. M e l e r (przedst. ZSP, później 
przew. RU ZSP) 
Od 26 IV 1983 włączono w skład Senatu następujących 
przedstawicieli: doc. dr hab. Mieczysław Woj c i e c h o w- 
s k i (WH), prof. dr hab. Jerzy T o m a l a (WNE), prof. 
dr hab. Edmund S t r z e l c z Y k (WBiNoZ), dr Wiesław 
B u c h wal d (WBiNoZ), prof. dr hab. Eugeniusz O c h e n- 
d o w s k (WPiA), prof. dr hab. Stanisław Łęg o w s k i 
(WMFiCh), doc. dr hab. Zygmunt W a ź b ń s k i (WSzp), 
studenci: J. N i e l e p i e c (WH), A. M e n i k (WBiNoZ), 
J. G o n c i a r z (WNE), S. Kro t o s z y ń s k i 
(WMFiCh), J. W s z e n d o b Y ł (WPiA) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1983-1984 


Rector M egnifIc u s: prof. dr hab. Jan K o p c e w c z 
Prorektorzy: prof. dr hab. Arkadiusz U z a r e w i c Z 
(ds. nauki), prof. dr hab. Antoni C z a c h a r o w s k 
(ds. ogólnych), doc. dr hab. Ryszard Ł a s z e w s k i (ds. 
nauczania) 
Dziekani: doc. dr hab. Witold W rób l e w s k i (WH), 


prof. dr Leon 
hab. Juliusz 
sław N e s 


J e ś m a n o w i c z (WMFiCh), prof. dr 
N arę b s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. Miro- 
t e r o w i c z (WPiA), doc. dr hab. Marian 


K u t z n e r do 23 XI 1983, doc. dr hab. Janusz K ę b _ 
ł o W s k od 23 XI 1983 (WSzp), prof. dr hab. Zygmunt 
Z i e l i ń s k i (WNE ) 
Delegaci: doc. dr hab. Włodzimierz W i n c ł a w s k i, 
doc. dr hab. Mieczysław Woj c i e c h o W s k i, dr Ira-
		

/Licencje_017_03_059_0001.djvu

			57 


neusz M i koł a j c z y k (WH), prof. dr hab. Stanisław 
Łęg o w s k i, prof. dr hab. Jerzy T o m a s z e w s k i, 
dr Jarosław Z a r e m b a (WMFiCh), prof. dr hab. Władysław 
N e w i a r o w s k i, prof. dr hab. Edmund S t r z e 1- 
c z Y k, dr Wiesław B u c h wal d (WBiNoZ), prof. dr 
hab. Eugeniusz O c h e n d o w s k i, prof. dr hab. Andrzej 
M a rek, dr Błażej W i e r z b o W s k (WPiA), doc. 
art. graf. Bogdan P r z y b Y l i ń s k i, doc. dr hab. Zyg- 
munt W a ź b i ń s k i, mgr Lech B r u s e w i c z 
(WSzp), prof. dr hab. Stanisław S u d o ł, prof. dr hab. Je- 
rzy T o m a l a, dr Bohdan G o d z i s z e w s k 
(WNE), mgr Stanisław Kra w c z Y k, mgr Maria S u m, 
dr Henryk B a r a n o w s k i (pr. nie będ
cy naucz. akad.), 
dr Bohdan R y s z e w s k i (dyr. BG), dr Włodzimierz K &- 
r a s z e w s k i (dyr. adm.), płk dypl. Włodzimierz R u _ 
d z i ń s k i (kier. SW), doc. dr Czesław N i e d z i e 1- 
s k do 26 XI 1983, dr Jerzy Ś w i ą t e k od 26 XI 1983 
(I sekr. KU PZPR), dr Adam S z c z ę s n y (ZSL), dr hab. 
Janusz J a n i s z e w s k i, dr Stanisław Kra ż e w _ 
s k ( SD ), mgr Henryk . H e l d t (kwestor), mgr Edward 
C c h Y od 27 III 1984 (przew. RZ ZNP), E. M e l e r, 
K. D Y d o (przedst. ZSP), studenci: A. M i e l n i k (WBiNoZ), 
J. N i e l e p i e c (WH), S. Kro t o s z y ń s k i 
(WMFiCh). J. W s z e n d o b Y ł (WPiA), J. G o n c i a r z 
(WNE) 


SENAT AKADEMICKI 
W ROKU AKAD. 1984-1985 


Wybory Rektora odbyły się 11 IV 1984 
Rector Magnificus: prof. dr hab. Stanisław Łęg o w _ 


s k 


Prorektorzy: doc. dr hab. Włodzimierz 
s k i (ds. nauki), prof. dr hab. Eugeniusz 
s k i (ds. ogólnych), doc. dr hab. Gabriel 
nauczania) 


Wincław- 
O c h e n d o w- 
W Ó j c i k (ds.
		

/Licencje_017_03_060_0001.djvu

			58 


Dziekani: doc. dr hab. Kazimierz Waj d a (WH), doc. 
dr Karol Kar p i ń s k (WMFiCh), doc. dr hab. Marian 
Rej e w s k i (WBiNoZ), prof. dr hab. Mirosław N e s t e- 
r o w i c z (WPiA), doc. dr Stefan Koś c i e l e c k 
(WSzp), prof. dr hab. Zygmunt Z i e l i ń s k i (WNE) 
Delegaci: doc. dr hab. Sławomir K a l e m b k a, doc. 
dr hab. Witold W rób l e w s k i, dr Kazimierz M a l i- 


s z e w s k 


(WH). prof. dr hab. Lucjan B o r o w 


e c- 


k i, doc. dr hab. Daniel S i m s o n, dr Jarosław Z a _ 
r e m b a (WMFiCh), prof. dr hab. Jan K o p c e w c z, 
prof. dr hab. Władysław N i e w i a r o w s k i, dr Roman 
Ż y t k o w i c z (WBiNoZ). prof. dr hab. Jan G ł u _ 
c h o W s k i, doc. dr hab. Alicja G r z e ś k o w i a k, 
dr Adam C z a r n o t a (WPiA). doc. dr Jerzy F r y c z, 
doc. dr hab. Zygmunt W a ź b i ń s k i, mgr Lech B r u- 
s e w 1 c z (WSzp), prof. dr hab. Stanisław S u d o ł, 
prof. dr hab. Jerzy T o m a l a, dr Bohdan G o d z i _ 
s z e w s k (WNE), studenci: Anna M i Et l n i k (WBiNoZ), 
Piotr B o k o t a (WH), Arkadiusz M a s t a l e r z 
(WMFiCh), Jolanta J a ż e w s k a (WPiA), Paweł S t Y _ 
P u l s k i (WNE), Grzegorz C h o j n a c k i (WSzp), 
mgr Roman S u c h o c k i (naucz. z jednostek pozawydz.), 
dr Bronisław Żur a w s k i, mgr inż. Hieronim C z u b a k, 
Wiesław M i n c e r (pr. nie będący naucz. akad.), dr Jerzy 
Ś w i 
 t e k do 17 I 1985, doc. dr Władysław L e w a n- 
d o w s k od 17 I 1985 (I sekr. KU PZPR), dr Adam 
S z c z ę s n y (ZSL), dr Stanisław Kra ż e w s k 
(SD), płk dypl. Włodzimierz R u d z i ń s k (kier. SW) 
Uczestnicy Senedu z głosem doradczym: dr Bohdan R y_ 
s z e w s k i (dyr. BG), dr Włodzimierz Kar a s z e w- 
s k (dyr. adm.), mgr Henryk H e l d t (kwestor), Krzysz- 
tof D y d o (przedst. ZSP), mgr Edward C i c h y (przedst. 
RZ ZNP)
		

/Licencje_017_03_061_0001.djvu

			BIOGRAMY 


BUDOWA BIOGRAM6W 


Jak już wspomniano w "Słowie wstępnym", autorzy w mini- 
malnym stopniu ingerowali w treść ankiet wypełnionych przez 
respondentów. Trzeba przy tym stwierdzić, że ankiety były wy- 
pełniane niejednolicie, co poci
ało za sobq. konieczność uzu- 
pełniania bądź uściślania niektórych informacji. Schemat poszcze- 
gólnych biogramów jest następujący. 
1. NAZWISKO I IMIONA. W miarę posiadanych informacji 
w nawiasach podawano. nazwisko panieńskie u mężatek oraz 
nie używane imiona. Odsyłacze stosowano wyłącznie w przypad- 
ku nazwisk wieloczłonowych. Hasła poprzedzone gwiazdką doty- 
czą osób, których biogramy zostały opracowane przez redakcję 
lub inne osoby (ten ostatni fakt odnotowano na końcu biogramu 
w nawiasie). 
2. DATA I MIEJSCE URODZENIA, POCHODZENIE SPO- 
ŁECZNE. Informując o miejscu urodzenia w nawiasach podano 
bliższe określenie położenia geograficznego mniej znanych miej- 
scowości. Informacja ta jest zgodna z danymi ankiety lub (o ile 
było to możliwe) kwestionariusza osobowego wypełnionego przez 
daną osobę. 
3. UKOŃCZONE STUDIA. Informacje w tym punkcie poda- 
wano według kolejności: nazwa uczelni, rok ukończenia studiów 
(uzyskania absolutorium lub dyplomu), dyscyplina naukowa (kie- 
runek studiów), specjalność, opiekun bądź opiekunowie naukowi.
		

/Licencje_017_03_062_0001.djvu

			60 


W wypadku studiów na kilku uczelniach starano się podawać 
również i te informacje, w miarę możności wraz z datami. 
4. NIEAKADEMICKA PRACA ZAWODOWA. W miarę po- 
siadanych informacji podawano nazwę instytucji, charakter pra- 
cy lub stanowisko oraz okres zedrudnienia. 
5. DOKTORAT. Informacje podawano w następującym po- 
rządku: nazwa uczelni lub instytucji naukowej przeprowadzają- 
cej przewód doktorski, nazwisko promotora, roczna data uzyska- 
nia stopnia, tytuł pracy (w niektórych przypadkach tytuł pracy 
uścielano zgodnie z aktami przewodu doktorskiego lub innych 
oficjalnych źródeł). 
6. HABILITACJA. Ze względu na zmienn9ść przepisów do- 
tyczących stopni naukowych oraz odmienne przepisyobowiązu- 
jące np. w dyscyplinach artystycznych starano się podawać 
również informacje o nominacjach i przewodach kwalifikacyjnych 
na stanowisko docenta. Informacje w tym punkcie podawano wed- 
ług kolejności: nazwa uczelni lub instytucji przeprowadzającej 
przewód. data jego ukończenia oraz tytuł pracy. 
7. DATA UZYSKANIA TYTUŁU PROFESORA NADZWY- 
CZAJNEGO. 
8. DATA UZYSKANIA TYTUŁU PROFESORA ZWYCZAJ- 
NEGO. 
9. GODNO
CI AKADEMICKIE. Mimo bardzo niepełnych in- 
formacji starano się podawać w tej rubryce dane o uzyskaniu: 
godności doktora honorowego (nazwa uczelni i roczna data), 
członkostwa akademii nauk (wraz z datą), członkostwa hono- 
rowego towarzystw naukowych również z datą. 
10. PRACA W INNYCH UCZELNIACH LUB INSTYTUCJACH 
NAUKOWYCH. Sposób wypełniania tej rubryki był analogiczny 
jak w rubryce 4. 
11. CZŁONKOSTWO TOWARZYSTW I KOMITET6w NAU- 
KOWYCH. Ze względu na trudności w uzyskaniu odpowiedl1ich 
danych kompletność informacji w tej rubryce jest niezadowala- 
jąca. W miarę jednak możności starano się podać członkostwo 
krajowych, zagranicznych i międzynarodowych towarzystw i ko- 
mitetów naukowych (wraz z dat
) oraz pełnione w nich funkcje.
		

/Licencje_017_03_063_0001.djvu

			61 


Nazwy zegranicznych i międzynarodowych towarzystw starano 
się podawać w ich oryginalnym brzmieniu. 
12. DATY ZATRUDNIENIA NA UMK. Informacje te poda- 
wano w postaci daty rocznej, z wyjątkiem tych osób, które rOz- 
poczęły pracę do połowy 1946 r. - w miarę możności podawa- 
no tu datę dzienną. 
13. DATA PRZEJŚCIA NA EMERYTURĘ LUB RENTĘ, 
DATA ŚMIERCI. 
14. FUŃKCJE PEŁNIONE WE WŁADZACH UMK. W rub- 


ryce tej podawano wraz z datami informacje o pełnieniu nastę- 
pujących funkcji: rektora, pr&rektora, dziekana, prodziekana, de- 
legata do Senatu, dyrektora i wicedyrektora instytutu, kierowni- 
ka studium, kierownika katedry lub zakładu. Informacje te mogą 
być niepełne ze względu na trudności z uzyskaniem danych, 
zwłaszcza dotyczących kierownictw katedr i zakładów. 
15. WAŻNIEJSZE WYR6ŻNIENIA I NAGRODY NAUKOWE. 


Również i w tej rubryce informacje są bardzo niepełne, jednak- 
że starano się wymienić ważniejsze nagrody i wyróżnienia bez- 
pośrednio związane z działalności
 naukową, artystyczną lub 
dydaktyczn
. 
16. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UMK. W rubryce tej 
w przypadku osób pracuj
cych nadal w Uczelni podawano ak- 
tualną jednostkę organizacyjną, dla pozostałych osób starano 
się podać informację o ostatnim miejscu pracy w Uczelni. Dane 
te podawane były w następującym układzie: wydział, stanowisko, 
katedra lub instytut, zakład. 
17. INFORMACJE BIBLIOGRAFICZNE. Trzeba stwierdzić, 
że rubryka ta w ankiecie była wypełniana przez Autorow nader 
rzadko.
		

/Licencje_017_03_064_0001.djvu

			A 


1. ABRAMOWlCz6WNA Zofia (2) 14 VI 1906 Wilno, int. (3) 
USB 1931 fil. klas. S. Srebrny (4) Naucz. łac. Wilno: 
Gimn. SS Nazaretanek 1928-1929, Gimn. im. T. Czackie- 
go 1930-1932, tajne naucz. w okresie okupacji niem., 
tłumacz w Wileńskim Insp. Leśnym 1939-1945 
5) USB 
S. Srebrny 1937 "ttudes sur les hymnes homeriques" 
(6) UMK 1951 "Komentarz krytyczny i egzegetyczny do 
I i II księgi Questiones Convivales Plutarcha" (7) 1973 
( 10) USB, st. asyst Kat. Fil. Klas. 1931-1939, styp.Fund. 
Kult. Nar. - Inst. far Altertumswissenschaft Berlin '1935- 
-1936, TNT 1950-1956 (11) TPN w Wilnie 1937-1939, 
TNT 1953 - (czł. Wydze n), TN KUL, PT Fil. 1931-, 
Komit. Nauk. o Kult. Ant. PAN (12) 1 X 1945-1976 (13) 
1976 em. (15) Nagr. Min. OiSzW zesp. 10 1967 (16) WH 
em. prof. nadzw. fil. klas. (17) (Bio-bibliogr.), Spraw. 
TNT 7:1953 S. 40-41. 


2. ADAMCZAK Wojciech (2) 17 VIII 1944 Dobre, inŁ. (3) UMK 
1967 prawo S. Matysik (4) Pol. Linie Oceaniczne Gdynia 
1981- (5) UGd S. Medysik 1974 "Charakter prawny i 
przedmiot przywilejów na statku w systemie prawa polskie- 
go" (6) UMK 1981 "Instytucja ratownictwa morskiego we 
współczesnych stosunkach żeglugowych" (10) UGd Kat. 
Prawa Mor. 1972-; Inst. Mor. Gdańsk 1978-1979 (12) 
1967-1972 (15) Nagr. Min. NSzWIT 111 0 1983 (16) Inst. 
Prawa Sądowego - st. asyst. Zakł. Pr. Cyw. 


3. ADAMIAK Jan (2) 15 VI 1944 Daniszewo (woj. płockie), 
chł. (3) SGPiS 1970 ekon.-fin. W. Jaworski (4) Maz. 
Zakł. Rafineryjne i Petrochem. Płock 1970-1971 (5) AE 
Katowice E. Wieczorek 1978 "Rola kredytu w systemie 
finansowania potrzeb mieszkaniowych ludności" (11) TNT 
1974- (12) 1972- (15) Negr. Min. NSzWIT ind. mo 1982 
(16) WNE ad. Zakł. Fin. i Rach. 
4. ADAMIAK Maria (Teresa) (2) 22 I 1950 Ostrów Wlkp., int. 
(3) Uniw. K. Marksa Lipsk 1972 fil. 
erm. - literat. H. 
Dahlke (4) Tłumacz PWr 1972-1973 (5) UMK E. Klin 
1981 "Toruń in der deutschen Literatur in der Zeit von 
1793 bis 1920" (11) PT NeofiI. (12) 1973- (14) Z-ca 
kier. KFG 1983- (15) Nagr. Woj. toruńskiego 1981 (16) 
WH ad. KFG.
		

/Licencje_017_03_065_0001.djvu

			63 


5. JiADAMSKA-DZIUBA Aldona (2) 13 X 1935 Gołąbki, int. 
(3) UMK 1967 biol. - hydrobiol., J. Mikulski (4) UMK - 
pr. techn. 1966-1968 (10) U
l 1973- (12) 1968-1973 (16) 
IB st. asyst. Zakł. Ochro Przyr. i Ekol. Og. 
6. ADAMSKI ANDRZEJ (Maria Antoni) (2) 30 Ul 1950 Toruń, 
int. (3) UMK 1975 prawo kar. A. Marek (4) Biuro Pod- 
roży i Turystyki "Almatur" Toruń 1975-1976 (5) UMK A. 
Marek 1984 "Alkohol a przestępczość w świeUe krymino- 
logii" (12) 1976- (16) IPK st. asyst. Zakł. Prawa Kar. 
i Krym. 
7. ADAMSKI Władysław (2) 2 I 1933, chł. (3) WSP Bydgoszcz 
1981 ped. wych. obr. (4) zawod. służba wojsk. 1956-1970 
(12) 1970- (15) Nagr. Min. NSzWIT dyd.-wych. zesp.1974 
(16) Wykł. SW. 
8. )tALEK_KOWALSKI Tadeusz (2) 1 I 1932 Wicyń (woj.lwow- 
skie), chł. (3) UP 1957 hist. W. Dworzaczek i G. Labu- 
da (4) Urz. Miej. Gorzów Wlkp. 1951-1952, KW PZPR 
Toruń (lekt.) (5) UMK T. Szczurkiewicz 1965 "Prywat- 
no-publiczne popieranie nauki w Wielkopolsce pod zaborem 
pruskim. Społeczne uwarunkowanie d
żeń mecenasów i 
znaczenie społeczne Ich działalności" (6) UP 1973 "Roz- 
wój form organizacyjnych nauki w XIX i XX w. (Próba ana- 
lizy Ich pozytywów i negatywów oraz niektórych zegadnień 
futurologii)" (10) Bibl. Kórnicka PAN 1956-1961, AM Poz- 
nań 1960-1967 (11) Poznańskie TPN, TNT 1974-, PT 
Filoz. PT Socjol. (12) 1967- (16) INS doc. Zakł. Socjol. 
(od 1984 Kat. 60cjol). 
9. łlALEXANDROWlCZ Maria (2) 18 XII 1899 Głęboczyn (Bia- 
łoruś) ( 3) UMK 1947 fil. pol. teor. lit. (stud.: USB od 
1925) (4) Naucz.: szk. pol. Siebież 1917; Wilno 1919- 
-1927; przed 1939: pr. w Radio; red. pisma dla dzieci 
"Ruń" Wilno; pr. w prasie krajoznawczej Wilno; 1939-1945: 
pr. fiz. w kopalni Majkain-Zołotoi urz. (m.in. Ambasady Pol.) 
Moskwa; Kujbyszew; Pawłodar; naucz. szk. pol. M aj kain; 
po 1945: red. "Małego Gryfa" i "Głosu Pomorza" Toruń 
1946-1947; naucz. j. pol. i ros. Toruń 1947-1950 (11) PT 
Tl'itrzańskie; PTTK (czł. hon.) (12) 1949-1970 (13) 1970 
(14) Kier. zesp. j. ros. SJO 1960-1967 (16) SJO em. 
lekt. j. ros. 


10. AMPEL Roman (2) 6 VIII 1929 Wojnica (Wołyń), chł. (3) 
UMK, :1.955 astr. W. Iwanowska (5) UMK W. Iwanowska 
1958 "Ekstynkcja międzygwiazdowa i rozmieszczenie 
gwiazd w polu Cassiopeia" (10) staż nauk. w Obserwa- 
torium Sztokholmskim w Saltsj
baden 1959-1960; WSP 
Rzeszów (Inst. Fiz.) 1966- (11) TNT 1964- (czł. Wydze 
m); Rzeszowskie TN 1966- (przew. Wydze II); PT Astr.; 
PT Fiz. (wiceprzew. Okr. Rzeszów 1971-1973); Eur. Phy- 
sical Soc. 1975- (12) 1953-1966 (15) Nagr. Min.NSzWiT 
1972; mO 1978; med. z okazji 500-1ecia urodzin M. Ko- 
pernika; med. KEN 1977 (16) WMFiCh ad. Kat. Astrofiz. 
( 17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 18: 1964, s. 34-35.
		

/Licencje_017_03_066_0001.djvu

			64 


11. 


AMPEL Teresa (2) 2 VIII 1931 Potulice (woj. bydgoskie), 
int. (3) UMK 1956 fil. pol. j4fz. H. Turska (4) Naucz. 
Lic. Ped. Toruń 1958-1965 (5) UMK, K. Polański, 1971, 
"Zdania okolicznikowe we współczesnym języku polskim" 
(10) WSP Rzeszów 1966- (11) Rzeszowskie TN; PT 
Jęz.; Soc. Linguistica Eur. (12) 1957-1958; 1965-1966 
( 15) Nagr. Min. NSzWIT: mo 1976; 1983 (16) WH asyst. 
Kat. Fil. Pol. 


12. 


ANDRUSZKIEWlCZ Krzysztof (2) 19 V 1953 Toruń, rob. 
(3) UMK 1977 ekon., ekonom. i organiz. przem. S. Su- 
doł (4) Zakł. przem. Toruń 1978-1981 (12) 1981- (16) 
Kat. Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz. asyst. Zakł. Ekonom. 
Przem. 


13. JiANDRZEJCZAK Czesław (2) 14 XII 1922 Września, rob. 
(3) UMK 1971 biol. K. Kępczyński (12) 1950-1951 (16) 
WM-P z-ca asyst. Kat. Meteor. i Klim. 


14. JiANDRZEJCZAK Krzysztof (2) 1 I 1942 Łęczyca, int. (3) 
Ul.( 1967 fil. ang. 
12) 1967-1970 (16) SJO lekt. j. ang. 
15. ANDRZEJEWSKI Henryk (2) 24 I 1936 Zamostne k. Wejhe- 
rowa, int. (3) UMK 1959 bio!. - zoo!. H. $zarski (5) 
UMK J. Czopek 1969 "Zdolność przeżywania żaby wod- 
nej (Rana esculenta L.) i ropuchy zielonej (Buffo viridis 
Laur:.) w warunkCl.
h blokowania hemoglobiny Uenkiem węg- 
la" (11) TNT 1968-; PT Zoo!.; Tow. Przyr. im. Koperni- 
ka (12) 1959- (16) IB ad. Zakł. Hi stoi. i Em briol. 
16. JiANIKIEJ6WNA Czesława (2) 13 VII 1920 Różki (woj. bia- 
łostockie), chł. (3) UMK 1952 biol. J. Walas (4) Pr. 
urz. Świsłocz 1944-1946; Olsztyn 1946 (12) 1949-1950 
(13) 1982 zm. w Olsztynie (16) WM-P Z-ca aSyst. Kat. 
Syst. i Geogr. Roślin. 


17. ANSZPERGER Andrzej (Zygmunt) (2) 26 IV 1950 Bycł.. 
goszcz, int. (3) UMK 1973 ekon. _ ekonom. roi. K. So- 
kołowski (4) Naucz. Tech. Mech.-Elektr. 1973-1975 (5) 
AE Poznań J. Tomala 1983 "Czynniki zmian poziomu ży_ 
cia" (12) 1975- (16) WNE ad. Ked. Ekon. Polit. i Polit. 
Społ.-Gosp. 
18. JiANTONIEWICZ Ryszard (2) 19 VIII 1939 Werenowo (ZSRR), 
int. (3) UWr fiz. teor. (10) Inst. Fiz. PAN Wrocław 1964_ 
-1968 (12) 1968-1969 (16) WMFiCh st. asyst. Kat. Ter- 
modynamiki i Teor. Promien. 


19. JiANTONOWICZ Józef (2) 8 X 1904 Metele (woj. białostoc_ 
kie), int. (3) USB Wydze Mat.-Przyr. (4) Naucz. Toruń: 
Gimn. i Lic. im. T. Kościuszki 1946-1950; Gimn. i Lic. 
im. M. Kopernika 1950 (12) 1953-1954 (16) Wykł. SP.
		

/Licencje_017_03_067_0001.djvu

			65 


20. ANTONOWICZ KAZIMIERZ (2) 21 V 1914 Nowo-
więciany, 
rob. (3) UMK 1950 fiz. A. Jabłoński (4) pol. Radio Byd- 
goszcz 1945-1950 (5) UMK A. Jabłoński 1955 "Przy- 
rząd do całkowania równania Schr
dingera" (7) 1966 
(8) 1978 (10) Buffalo Univ. New York USA 1960-1961 
(11) TNT 1963-; PT Fiz.; Amer. Physical Soc. (12) 
1950-1984 (13) 1984 em. (14) Dziek. WMFiCh 1962- 
-1964; kier. Kat. Fiz. Dośw. II; kier. Zakł. Fiz. Ciała 
Stałego 1969-1984 (15) Nagr.: Min. SzW 1964; Min. 
NS zWiT ind. 10 1984 (16) IF em. prof. zw. fiz. dośw. 
(fiz. ciała stałego; fiz. węgla) (17) wywiad BG UMK. 
21. 
APANASEWICZ Danuta (2) 13 XI 1948 Orzysz (woj. 
olsztyńskie), int. (3) UMK 1971 biol. - fizjol. roślin M. 
Michniewicz (12) 1971-1972 (16) IB asyst. Zakł. Ochro 
Przyr. 


22. APPEL Włodzimierz (2) 23 XI 1951 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1976 fil. klas. Z. Abramowiczówna (12) 1976- ( 16) 
WH st. asyst. KFK. 
23. ARMON Witold (2) 27 VII 1924 Kiejdany) int. (3) UP 1951 
etnogr. E. Frankowski (5) UP M. Frankowska 1972 
"Dzieje polskich badań nad Jakutami" (10) UP (asyst. 
wolont.; mł. asyst.) 1948-1951; Muz.: Archeol. Poznań 
1952-1963; Mazurskie 1964; UŁ 1975-1976 (11) TNT 
1967-; Białostockie TN; PT Ludozn. (dwukrotnie czł. 
władz nacz.) (12) 1964- (16) IHiA ad. Zakł. Bibl. i 
Inf. Nauk. 
ARMON-PRZEWO
NA Krystyna zob. Przewoźna-Armon Krystyna. 
24. ARSOBA Wład¥sław (2) 10 X 1940 Rozmielewszczyzna 
(ZSRR) (3) UMK 1963 fiz. A. Wrzesińska (12) 1963- 
-1964 (16) WMFiCh asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
25. ARSZYŃSKI MARIAN (2) 19 V 1929 Chełmża, rzem. (3) 
UMK 1952 hist. szt. 10 J. Puciat
Pawłowska; UP 1960 
hist. szt. 11 0 G. Chmarzyński (4) PKZ Toruń 1956-1962 
(5) UWr Z. Świechowski 1969 "Późnośredniowieczny 
warsztat budowlany na przykładzie Prus" (6) Nom. doc. 
1977 (10) Muz. im. Wyczółkowskiego Bydgoszcz 1953; 
Muz. Okr. Toruń 1953-1956; UWr 1965-1966; Inst. Hist. 
Szt. PAN 1982- (11) TNT 1961-; Stow. Hist. Szt.; Komit. 
Urb. i Archit. PAN (Sekcja Hist. Archit. i Ochro Zab.); 
Intern. Council of Monuments and Sites (ICOMOS) (12) 
1962- (14) Z-ca dyr. IZiK 1972-1979; dyr. IZiK 1979- 
-1981; kier. Zakł. Kons. 1977-1981 (15) Negr. Min. 
NSzWIT ind. 111 0 , (16) IZiK doc. Zakł. Kons. 
26. *AWUL Władysław (2) 28 XII 1899 Tilatniki (pow. Witebsk) 
(3) USB 1925 Wydze Mat.-Przyr. (absol. ) (4) Naucz. 
szk. śred.: Nieśwież 1925-1939; Kleck 1939-1945 (12) 
1948-1949 (16) Wykł. SP.
		

/Licencje_017_03_068_0001.djvu

			66 


B 


" 
27. BACKER Roman (2) 13 XII 1955 Solec Kuj., int. (3) UMK 
1978 hist. J. Mełłek (4) Bursa Szk. Zawod. Inowrocław 
1978 (11) PT Hi st.: PT Nauk Polit. (12) 1978- (16) 
INS st. asyst. Zakł. Nauk Polit. 
28. JlBAGrnSKI Marian (Zbigniew Józef) (2) 20 XI 1920 To- 
ruń, int. (3) UMK 1949 prawo (4) szofer w Warszta- 
tach Wojsk. Toruń 1942-1944: urz. Zarz. Miej. Toruń 
1945 (12) 1950-1951 (16) WH st. asyst. Kat. Hist.Gosp. 
i Społ. 
29. JlBALCERZYK Antoni (2) 8 I 1897 (4) Prez. S
du Apela- 
cyjnego Toruń (12) 1946-1950 (16) WPr z-ca prof. Kat. 
Prawa Kar. 


30. łf'BALCERZYK Stanisław (2) 29 VI 1932 Płock, int. (3) 
UWr 1955 mat. teor. (5) Inst. Mat. PAN J. Łoś 1959 
"O grupach ilorazowych pewnych podgrup produktów 
grup cyklicznych" (6) Inst. Mat. PAN 1962 "On clas- 
ses of abelian groups" (7) 1967 (8) 1974 (10) Inst. 
Mat. PAN (Oddz. Toruń) 1956- (11) TNT 1964- (12) 
1953: 1955: 1959-1961: 1963-1970: 1976-1981 (16) IM 
prof. zw. Zakł. Alg. i Topol. 
31. BALIŃSKI Józef Aleksander (2) 12 I 1954 Włocławek, int. 
(3) UGd 1978 fil. pol. - lit. staropol. S. Zabłocki: UMK 
1982 fil. klas. Z. Abramowiczówna (11) PT Fil. 1982- 
(12) 1982- (16) WH asyst. KFK. 
32. BALTER Aleksander (2) 26 IV 1950 Wilno, int. (3) UMK 
1973 fiz. dośw. R. K. Bauer (5) UMK R. K. Bauer 1980 
"Badanie kinetyki dyssypacji energii oscylacyjnej stanów 
wzbudzonych drobin barwników organicznych w roztwo- 
rach" (10) Univ. of Maryland Baltimore USA 1981 (11) 
PT Fizl (12) 1973- (16) IF ad. Zakł. Fiz. Mol. 
33. BAŁA Wacław (2) 23 IX 1937 Żnin, int. (3) UMK 1960 fiz. 
do św. A. Jabłoński (5) UMK M. Frąckowiak 1970 ''Włas- 
ności elektryczne i luminescencyjne warstw cienkich 
siarczku cynku" (10) PIE Toruń 1960-1969 (12) 1969- 
(15) Nagr. KNiT 1966 (16) IF ad. Zakł. Fiz. Jądr. 
34.*BANDURA LUdwik (Ryszard) (2) 3 IV 1904 Berlin, rob. 
(3) Inst. Naucz. 1934: UW: UMK 1948 ped. K. Sośnicki 
(4) Naucz.: w pow. wyrzyskim 1922-1924: Bydgoszcz 
1924-1928 i 1932-1939 i 1945-1954: deleg. przez Min. 
WRiOP do pr. ośw. wŚród emigracji pol. w Niemczech 
1928-1932 (5) UMK K. Sośnicki 1950 "Wpływ wojny na 
psychikę dzieci i młodzieży (6) Nom. CKK 1957 na 
podst. pr. "Kształtowanie pojęć historycznych dzieci" (7) 
1965 (8) 1971, (10) WSP Gdańsk 1954-1970: UGd 1970-
		

/Licencje_017_03_069_0001.djvu

			67 


36. 


-1974 (11) TNT 1963- (czł. Wydze U); Gdańskie TN 
(przew. Wydze I 1963-1970); Rada Nauk. Inst. Ped. War- 
szawa od 1962; Komit. Nauk Ped. PAN 1963- (12) 1958- 
-1965 (13) 1974 em. (14) kier. Kat. Ped. 1959-1965 
(15) Negr. Min. Ośw. 11 0 1965 (16) WH prof. zw. Kat. 
Ped. (17) [ks. pam.) Współczesne innowacje w s
ste- 
mie oświaty i wychowania, "Studia Ped." 37:1976; l bio- 
-bibliogr.], Spraw. TNT 17:1963 s. 46-48. 
BARAN Bogusław (2) 2 XI 1929 Bydgoszcz, rob. (3) UW 
1955 geol. stratygraficzna i poszukiwawcza B. Halicki 
(4) urz. Prez. WRN Bydgoszcz 1960-1964; NIK Deleg. 
Bydgoszcz 1969-1973 i od 1979; Przedsięb. "Wodrol" 
Bydgoszcz 1964-1969; Geol.-Górnicza Sp6łdZ. Pr. "Hy- 
drogeowiert" Grudziądz 1973-1979 (12) 1957-1965 (16) 
WBiNoZ asyst. Kat. Geol. 
"BARAN-TARASIUK Maria (2) 18 V 1934 Lwów, int. (3) 
UMK 1958 chem. A. Swinarski (4) Centr. Urz. Miar i 
Weg Warszawa 1962- (5) UMK A. Swinarski 1969 "Mia- 
reczkowanie refraktometryczne jako metoda wyznaczania 
składu labilnych związków kompleksowych" (10) AM Poz- 
nań 1958 (12) 1961-1962 (16) WMFiCh st. asyst. Kat. 
Chem. Nieorg. 


35. 


37. 


BARANOWSKI Henryk (2) 7 X 1920 Wilno, rzem. (3) USB 
UMK 1948 prawo (5) UMK M. Biskup 1974 "Bibliografia 
m. Torunia na tle bibliografii historycznych Pomorza 
Wschodniego, bibliografii miast Pomorza oraz pozostaJych 
regionów Polski" (11) TNT 1966- (12) 1 X 1945- (14) 
czł. Senatu 1981-1984 (16) st. kust. dypl. BG. 
BARCIKOWSKI Adam Stanisław (2) 12 X 1949 Bydgoszcz, 
rob. (3) UMK 1972 biol. - bot. K. Kępczyński (5 i UMK 
J. Wilkoń-Michalska 1981 "Zmiany w przepływie energii 
związane z rozwojem biomasy organów asymilacji w fito- 
cenozach leśnych" (12) 1971- (15) N agr. Min. NSzWIT: 
zesp. 1979; ind. 1981 (16) IB ad. Zakł. Takson. Ekol. 
Roślin i Ochro Przyr. 


38. 


39. BARCZYK Wiesław (2) 21 V 1927 Częstochowa, int. (3) 
UMK 1952 geol. i paleont. E. Passendorfer (4) Doradca- 
-konsult. Zjedn. Robót Wiertniczych i Fundamentowych 
1954-1956 (5) UW E. Passendońer 1960 "Jura sulejow- 
ska" (6) UW 1967 "Terebratulidy górnojurajskie z mezozo- 
icznego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich w Polsce" (7) 
1975 (10) UW 1952- (11) PT Geol.; Pol. TPN o Ziemi 
(przew. Rady Nauk.); Stow. Inż. i Tech. Górnictwa NOT 
(12) 1949-1952 (15) Med. KEN 1977 (16) WBiNoZ z-ca 
asyst. Kat. Geol. 


BARCZYK-POPIEL Ewa zob. Popiel-Barczyk Ewa.
		

/Licencje_017_03_070_0001.djvu

			68 


40. "BARGIEL Marian (3) Uniw. w Omsku 1954 ekon. (4) Dyr. 
nacz. Woj. Zjedn. Przem. Terenowego Materiałów Bud. 
Byd
oszcz 1960-1966 (10) WSE Częstochowa 1954-1955 
(12) 1955-1958: 1960-1966 (16) WPr st. asyst. Kat. 
Ekon. Polit. 


41. BARGIEL Zofia (2) 26 IX 1931 Grodziec (woj. katowickie), 
int. (3) Uniw. im. Miecznikowa (ZSRR) 1955 biol. - 
fizjol. :żwierząt i człowieka (5) UMK J. Hurynowicz 1961 
"Chronaksjometryczne badania pobudliwości układu naczy- 
nio-ruchowego ucha królika pod wpływem niektórych środ- 
ków wazotropowych" (6) UMK 1970 "Analiza niektórych 
mechanizmów nerwowych i neurohormona1nych w ostrym 
zmęczeniu u królika" (7) 1981 (10) Staż nauk. Zakł. 
Fizjol. Zwierz
t Mor. Inst. Oceanogr. w Paryżu 1965-1966 
(11) TNT 1972- (czł. Wydz. lU); PT FizJol.: PT Biochem. 
(12) 1955- (14) Wicedyr. IB 1970- (16) IB prof. nadzw
 
Zakł. Fizjol. Zwierząt (17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 
26:1972 s. 122-124. 
42. BARTKO Maria Alicja (2) 18 IX 1953 Słupsk, int. (3) UP 
1977 rust. szt. E. Iwanoyko (5) UP W. ŁawnIczak 1983 
"Ikonologiczna teoria dzieła sztuki E. Panofsky' ego" (10) 
Bibl. Kórnicka PAN 1977-1978 (12) 1981- (16) IZiK ad. 
Zakł. Muz. 
43. "BARTOSZEWICZ Andrzej (2) 23 lU 1946 Bydgoszcz, int. 
(3) UMK 1971 szt. piękne - mal. i ped. artysto J. Bo- 
gucki: S. Borysowski (4) Dom Kult. Dzieci i Młodz. 
Płock 1971 (12) 1973-1976 (16) lA-P asyst. Zakł. Mal. 
44. BARTOSZEWlCZ Antonina (2) 6 XII 1924 Kaługa (ZSRR), 
chł. (3) UMK 1951 fil. pol. - hist. lit. K. Górski: T. Ma- 
kowiecki (5) UMK B. Nadolski 1961 "Teoria i krytyka 
powieści w Polsce w latach 1(3:31-1863" (6) UMK 1972 
"Główne terminy i pojęcia w polskiej krytyce literackiej 
w pierwszej połow
e XIX wieku" (11) TNT 1961- (czł. 
Wydze II 1972-): Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (12) 1950- 
( 14) Wicedyr. IFP 1974-1975; prodziek. WH 1975-1978 
(15) Sr. odzn. UMK 1970 (16) IFP doc. Zakł. Hist. Lit. 
Pol. (17) (Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 26:1972 s. 118- 
-120. 
45. BASIŃSKA Halina (2) 28 XI 1903 Moskwa (3) USB 1929 
chem. M. Hłaska (4) Tajne naucz. gimn. (5) UMK A. 
Basiński 1950 "Badania porównawcze nad trwałością ko- 
loidów halogenowych srebra" (6) Nom. CKK doc. 1954 
(7) 1962 (8) 1969 (10) USB (Zakł. Chem. Nieorg.) 
1926-1939: współpr. z WSR-ART Olsztyn i UW - filią w 
Białymstoku (11) TNT 1957- (czł. Wydze lU); PT Chem. 
(czł. Zarz. Oddz. Toruń): Kom. Chem. Anal. PAN 1969- 
-1974 (12) 24 VIII 1945-1974 (13) 1974 em.: 1983 zm. 
w Toruniu (14) Organiz. i kier. Prac. Chem. Ana1. (15) 
Nagr. Min. NSzwiT ind. 10 1974 Zł. odzn. UMK 1970:
		

/Licencje_017_03_071_0001.djvu

			69 


med. UMK 1978; odzn. hon. ZSP 1962 (16) ICh em. prof. 
zw. chem. nieorg. (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 
:1957 s. 71-72. 


46. BASII	
			

/Licencje_017_03_072_0001.djvu

			70 


1954-1983 (16) IF prof. nadzw. Zakł. Fiz. Mol. (17) 
(Bio-bibliogr.1. Spraw. TNT 26:1972 s. 126-127. 
49. "'BAUER-SZYDŁOWSKA Władysława (2) 2 I 1932 Toruń, 
int. (3) UMK 1955 fiz. J. Rayski, W. Hanusowa (10) Inst. 
Bad. Jądr. Warszawa 1955-1957 (12) 1957-1959 (16) 
WMFiCh asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
50. "'BAUTRO Eugeniusz (2) 12 VII 1891 Kołaczyce (pow. Jas- 
ło) (3) UJ 1914 prawo 1921 filoz. (4) Sędzia: Kraków 
1917-
922; Zator 1927; Lwów 1930-1939; Rawa Ruska 
1941-1944; Rzeszów 1945; Toruń 1946-1951; notariusz 
Toruń 1952-1960 (5) UJ 1918 dr praw (10) UJ 1922- 
-1927; UJK 1935 i 1939-1940 (12) 1945-1946 (14) Kier. 
Kat. Teor. Prawa 1945-1946 (16) WP-E z-ca prof. Kat. 
Teor. Prawa 


51. o1I'BJ\CZKOWSKI Stefan (12) 1958-1959 (16) St. wykł. SW. 
52. BJ\CZYK Mirosław (2) 5 II 1950 Olsztyn, int. (3) UMK 
19712 prawo - postęp. cyw. J. Krajewski (4) Sąd Woj. 
Olsztyn (aplik.) 1972-1973 (5) UMK L. Stecki 1979 "Od- 
powiedzialność cywilna poręczyciela" (11) TNT (12) 
1973- (16) IPC ad. Zakł. Prawa Cyw. 
53. BJ\CZYNSKI Andrzej (2) 16 VII 1933 Grudziądz, rob. (3) 
UMK 1955 fiz. A. Jabłoński (4) Naucz. II Lic. Ogólne 
Elbląg 1955-1956 (5) UMK A. Jabłoński 1963 "Fotoprze- 
wodnictwo oraz efekt fotowoltaiczny w warstwach polikry- 
stalicznych CdS" (6) UMK 1971 "Przejścia interkombi- 
nacyjne w drobinach wieloatomowych" (7) 1978 (10) Inst. 
Fiz. PAN 1956-1962; PIE Toruń 1958-1963; staż nauk. 
Politechnic Institute of Brooklyn New York (USA) G. 
Oster 1964-1965 (11) TNT 1972- (czł. Wydze III); PT 
Fiz. (12) 1956- (14) Kier. Zakł. Fiz. stos. 1972-; wice- 
dyr. IF 1973-1976 i 1980-1984; prodziek. WMFiCh 1976- 
-1980 (15) Nagr.: Min. NSzWIT zesp. 111 0 1982; Stow. 
Elektr. Pol. 1962 (16) IF prof. nadzw. Zakł. Fiz. Stos. 
(17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26:1972 s. 124-126. 
54. BEBARSKA Joanna (2) 13 XI 1953 Sierpc, rzem. (3) UMK 
1979 szt. piękne - rzeź. B. Bieniulis-Strynkiewicz (4) Pr. 
twórcza - rzeź.; medalierstwo (12) 1980- (15) I nagr. w 
konk. na med. Wita Stwosza w Krakowie 1983: I nagr. w 
konk. na med. J. Kochanowskiego Radom 1984 (16) lA-P 
st. asyst. Zakł. Rzeź. 


55. BEDNAREK Adam (2) 16 VI 1955 Toruń, int. (3) UMK 1978 
fil. poi. Mo Grochowski (11) TNT (12) 1978- (16) IFP 
st. aSY$t. Zakł. Jęz. Og. 
56. BEDNAREK Renata Maria (2) 29 VIII 1944 Solec Kuj., rob. 
(3) UMK 1967 geogr. - geomorf. Z. Prusinkiewicz (5) 
UMK Z. Prusinkiewicz 1976 "Gleby wybranych odcinków
		

/Licencje_017_03_073_0001.djvu

			71 


klifowych polskiego wybrzeża Bałtyku" (11) TNT; PT 
Gleb. (12) 1967- (15) Nagr. Wydze V PAN 1981 (16) 
IG ad. Zakł. Gleb. 


57. BEDNARSKA Elżbieta (2) 16 I 1951 Wąbrzeźno, int. (3) 
UMK 1974 biol. - bot. A. Górska-Brylass (5) UMK A. 
Górska-3rylass 1983 "Ultrastrukturalne i metaboliczne 
transformacje różnicujących się komórek ziarna pyłkowego 
Hyacinthus orientalis Lo" (11) PT Bot. (12) 1974- (16) 
IB ad. Zakł. Cytol. Roślin i Genet. 


58. BEDNARSKI Adam (2) 21 VI 1947 Toruń, rob. (3) UMK 
1973 ekon. - ekonom. i organiz. przedsięb. przem. W. 
Jarzębowski (5) UMCS J. Kurnal 1984 "Ośrodki badaw- 
czo-rozwojowe w przemyśle elektromaszynowym jako fo
 
ma organizacyjna zaplecza naukowo-badawczego przed- 
siębiorstw przemysłowych" (11) PT Ekon.; TNOiK (12) 
1974- (16) Kat. Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz. ad. 
Zakł. Organiz. i Zarz.. 


59. BEKASIIfer (4) Naucz. j. niem. w Stud. Wych. Przedszk. 
1976-1977 (12) 1975- (16) VVH st. asyst. 
G. 
60. t!;BEIIl' Helena (2) 10 VII 1938 Opławiec (woj. bydgoskie), 
chi. (3) UMK 1966 bioL - fizlol. roślin M. Michniewicz 
(12) 1966-1979 (16) IB st. asyst. Ośr. Bad. BioL Stos. 
61. BELZYT Leszek (Cezary) (2) 27 VIII 1958 Warszawa, int. 
(3) UMK 1981 hist. - arch. R. Kozłowski (12) 1981- 
(16) IHiA asyst. Zakł. Hist. PoL Lud. 
62. BEŁKOT Jan (2) 20 X 1946 Kolonia Staw Noakowski (woj. 
zamojskie), chł. (3) UMK 1969 fiL pol. - hi st. lit. A. 
Hutnikiewicz (5) UMK J. Speina 1977 "O prozie Tadeu- 
sza Brezy" (12) 1969- (16) IFP ad. Zakł. Teor. Lit. 
63. BENSCH Adam Tomasz (2) 19 X 1951 Osie (woj. bydgo- 
skie ), int. 
 3) UMK 1976 ekon. - ekonom. przem. W. Ja- 
rzębowski 4) Woj. Zarz. Gminnych Sp6łdz. 1982- (10) 
TNOiK (12 1977-1982 (16) IZGN st. asyst. Zakł. O
 
ganiz. i Zarz. 


64. BEI	
			

/Licencje_017_03_074_0001.djvu

			72 


65. BERDOWSKI WIesław (2) 9 IV 1931 Grudziądz (3) UMK 
1955 fiz. A. Jabłoński (5) UMK A. Jabłoński 1963 "Os- 
cylacyjne poziomy i funkcje własne drobiny HgA" (6) 
UMK 1970 "Przejścia pomiędzy podpoziomami zeemanow- 
skimi atomów metalu alkalicznego w stanach wzbudzonych 
indukowane zderzeniami z atomami gazów szlachetnych" 
(10) ATR Bydgoszcz 1969- (11) PT Fiz. (12) 1954-1969 
(16) WMFiCh ad. Kat. Fiz. Dośw. 


66. BEREZA Magdalena Aleksandra (2) 26 V 1958 Chełm Lub., 
int. (3) UMK 1982 fil. klas. Z. Abramowiczówna (12) 
1983- (16) WH asyst. KFK. 
67. BERNDT Jerzy (Tadeusz) (2) 25 IV 1918 Tambów (ZSRR), 
int. (3) UMK 1951 biol. J. Walas (4) Zarz. Gminy Lot- 
nisko-Brwinów 1940-1945; naucz. Lic. Ogólno Bydgoszcz 
1946-1947; Nadleśnictwo Dąbrówka 1946-1947 (5) UMK 
J. Zabłocki 1961 "Badania anatomiczne drewna krajowych 
gatunków rodzaju Betula L." (11) TNT 1961-; PT Bot.; 
Tow. Przyr. im. Kopernika; Fed. Eur. Tow. Fizjol. Roś- 
lin (FESPP) (12) 1950-1983 (13) 1983 em. (16) IB ad. 
Zakł. Bot. Og. 
68. BERNDT-SCHREIBER Maria (2) 16 IV 1946 Wąbrzeźno, int. 
(3) UMK 1969 chem. kwant. W. Woźnicki (5) UMK J. S. 
Kwiatkowski 1978 "Badanie wpływu ośrodka na własności 
cząsteczki przy pomocy modelu uwzgl
dniającego efekt 
pola dipolowego w metodzie SCF MO" (12) 1969- (16) 
1F ad. Zakł. Fiz. Dośw. 


69. BESARAB-PIEI	
			

/Licencje_017_03_075_0001.djvu

			73 


73. BIAŁY Kazimierz (2) 9 VII 1942 Włocławek, rob. (3) AR 
Poznań 1965 Wydze Leśny (4) Biuro Urządzania Lasów 
i Proj. Leśnictwa Oddz. Toruń 1965-1968 (5) UMK Z. 
Prusinkiewicz 1980 "Wpływ mineralnego odżywiania sos- 
ny pospolitej (Pinus silvestris L.) na jej wzrost w świet- 
le analiz składu chemicznego igieł" (11) TNT 1974-; PT 
Gleb. (12) 1968- (16) IB ad. Zakł. Gleb. 


BICZKOWSKA Halina zob. Lewandowska-Biczkowska Halina. 


74. }(oBIEGA!	
			

/Licencje_017_03_076_0001.djvu

			74 


1967 nr 14; N. Lilejko, "Polish Review" 7:1973; K. Nastu- 
lanka, Perspectives Polonais. IX 1971. 
81. "BIEŃ Jerzy (2) 5 I 1929 Warszawa, int. (3) UW 1950 
prawo, (4) Centr. Przem. Lud. Warszawa (kier.) 1951- 
-1952; Pol. Wyd. Gosp. (kier. red.) 1953-1959, (5) 
SGPiS 1962 "Współczesny budżet kapitalistyczny" (6) 
SGPiS 1968 "Bilans płatniczy w gospodarce socjalistycz- 
nej". (10) Szk. Gł. Służby Zagr. Warszawa 1949-1951; 
Min. Fin. (pr. nauk.-bad.) 1959-1966; SGPiS 1966-1969; 
Inst. Plan. przy Kom. Plan. po 1971 (12) 1969-1971 
(13) 1984 zm. (14) Kier. Zakł. Fin. i Rach. 1969-1971 
(16) IE doc. Zakł. Fin. i Rach. 


82. *BIERNACIK Halina (2) 21 V 1932 Bydgoszcz. int. (3) 
UMK 1955 fiz. A. Jabłoński (4) Naucz. II Lic. Ogóln.Byd- 
goszcz 1955 (12) 1954-1958 (16) WMFiCh asyst. Kat. 
Fiz. Dośw. 


83. *BIERNACKI Jerzy (2) 10 XI 1907 Warszawa, int. (3) UW 
1930 prawo; stud.: Inst. Prawa Międzynar. w Genewie 
prof. Zimmern 1928 (4) Urz. Min. Poczty i Telegrafów 
1930-1935; adw. - Izba Adw. Warszawa 1939-1944 ( ' pr. 
nz. Cukr. "Lubna" - Kazimierza Wielka 1944-1945 5) 
UW 1948 dr prawa (12) 1948-1949 (16) WPr asyst. wc- 
lont. Kat. Nauki o Państw. i Prawa Państw. 


84. !tBIESZK Geralda (2) 10 V 1935 Zamość (3) UMK 1956 
fiz. A. Jabłoński (12) 1956-1958 (16) WMFiCh asyst. 
Kat. Fiz. Dośw. 
85. *BIGOS Maria (2) 30 I 1949 Leszno, rob. (3) UP 1972 
biol. - biochem. (4) Naucz. szk. podst. 1982- (12) 1972- 
-1982 (16) IB st. asyst. Zakł. Fizjol. Roślin. 
86. "BILIŃSKI Ludwik (2) 2 IV 1920 Złoczów (woj. tarnopoLskie), 
chł. (3) UMK 1950 prawo (12) 1949-1950; 1960-1962 
(16) WPr ad. Kat. Ekon. Polit. 
87. BINKOWSKA Maria (Anna) (2) 16 VI 1951 Toruń, int. (3) 
UMK 1974 mat. teor. E. Sąsiada (4) Naucz. II i IV Lic. 
Ogóln. Toruń 1974-1982 (11) PT Mat. (12) 1974- (16) 
IM st. asyst. Zakł. Anal. Mat. 
88. BISKUP MarIan (2) 19 XII 1922 Inowrocław, rzem. (3) UMK 
1949 hist. średn, K. Górski (4) Naucz. szk. śred. Toruń 
1947-1951 (5) UMK K. Górski 1950 "Stosunek Kazimie- 
rza Jagiellończyka do Gdańska w dobie wojny trzynasto- 
letniej (1440-1466)" (6) Inst. Hist. PAN Warszawa kand. 
n. 1957 "Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w 
połowie XV w. lt ; tyto doc. 1958 (7) 1961 (8) 1971 (10) 
Inst. Zach. Oddz. Toruń 1951-1953; Inst. Hist. PAN Prac. 
Hist. Pomorza Wsch. Toruń 1954- (11) TNT 1955- (czł. 
Wydze I; sekr. gen.; prez.); Gdańskie TN; PT Hist. (m.in.
		

/Licencje_017_03_077_0001.djvu

			75 


prez. ZG 1973-1978); Międzynar. Kom. Zgromadzeń Sta- 
nowych; Acad. Intern. d 'Histoire des Sciences - czł. 
koresp. (12) 1957-1972 (od 1962 pr. zlec." (15) Nagr. 
Min. ON 1967; nagr. państw. zesp. IIo 1970 (16) IHiA 
prof. zw. Kat. Hist. Powsz. Średn. (17) [Bio-bibliogr.], 
Spraw. TNT 9:1955 s. 43-44; [bibliogr.} za lata 1949- 
-1981 zest. H. Baranowski, Zap. hist. 42:1982 z. 4 s. 
9-37. 


BISKUPOWA-JANOSZ Irena zob. Janosz-Biskupowa Irena. 


89. BISKUPSKA-SIKORA Anna (2) 20 XII 1942 Warszawa, int. 
(3) UMK 1972 fil. pol. B. Nadolski (4) Naucz. V Lic. 
Ogólno Toruń 1972-1974 (11) PT neofil. (12) 1974- (14) 
Kier. zesp. j. ang. SJO 1979-1981; kier. SJO 1981-1984 
( 16) SJO lekt. j. ang. 
90. 
BISKUPSKI Kazimierz (2) 3 XII 1906 (3) UW 1931 pra- 
wo (4) Urz. adm. i adw. 1932-1962; w okresie okupacji 
tajne naucz. (5) UW 1948 (10) Szk. Gł. Służby Zagr. 
Warszawa 1947-1950; UW; Wyż. Szk. Prawnicza im. T. 
Duracza; WAP im. F. Dzierżyńskiego; ANP (11) TNT 
1960- (przew. Wydze IV); Komit. Nauk Prawnych PAN; 
Sekcja Nauk Prawnych Kom. Nauki KC PZPR; Nacz. Ra- 
da Adw.(12) 1958-1967 (13) 1967 zm. (14) Prorektor 1959- 
-1965; kier. Kat. Państwa i Prawa 1958-1961; kier. Kat. 
Prawa Państw. 1962-1967 (16) WPr. prof. Kat. Prawa 
Państw. (17) [Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 15:1963 S. 46; 
A. Burda, [nekr.], "Państwo i Prawo" 1967 nr 10; E. Mi- 
zerski, [nekr.}. "Pomorze" 1967 nr 13; A. Mycieiski, 
rnekr.), Zesz. nauk. UMK Prawo IX 1969; [nekr.},Spraw. 
TNT 21:1969 s. 87-88; K. Wołowski, J. Janiszewski, [bi- 
bliogr.J, Zesz. nauk. UMK Prawo IX 1969 s. 9-16. 


91. BISSINGER Janusz (Tadeusz) (2) 23 II 1934 Toruń, int. 
(3) UMK 1958 fiz. A. Jabłoński (4) Zakł. Mech. Elbląg 
1958 (5) UMK A. Jabłoński 1970 "Doświadczalne okreś- 
lenie charakteru polowego przejść T - So w wieloatomo- 
mowych drobinach or
anicznych" (10) PIE Toruń 1958-, 
1966 (11) PT Fiz. (12) 1966- (15) Nagr. Min.OiSzW 
ind. mo (16) IF ad. Zakł. Fiz. Stos. 
92. BITTEL Leon (2) 8 VI 1925 Olszanka (ZSRR), chł. (3) 
UMK 1952 biol. - hydrobiol. J. Prllifer (5) UMK J. Mi- 
kulski 1961 "Plankton skorupiakowy niektórych jezior 
"sandaczowych" (10) WSR Olsztyn (Wydz. Rybacki) 
1958-1959 (11) TNT1961-; PT Hydrobiol., PT Zool.(12) 
1950- (16) IB ad. Zakł. Hydrobiol. (Stacja Limnol.). 
93. *BŁASZCZUK Jerzy (2) 24 XI 1950 Koronowo, rob. (3) 
UMK 1975 mat. J. Kotas (5) UMK J. Kotas 1979 "Nor- 
malne logiki modalne i ich rozsze.rzenia" (12) 1975-1980 
(13) 1980 zm. (16) IM ad. Zakł. Log. Mat.
		

/Licencje_017_03_078_0001.djvu

			76 


94. 


BŁASZCZYK Wojciech (2) 11 
UMK 1980 prawo E. Dr,gas 
1980-1981 (12) 1981- (16) 
Konst. 


III 1957 Sochaczew, rob. (3) 
(4) Aplik. sądowa Toruń 
INP-U asyst. Zakł. Prawa 


95. 


BŁAŻEJEWSKA Aleksandra (2) 10 III 1925 Wilno, rob. (3) 
UMK 1950 biol. - zoo!. J. Prtlffer (5) UMK J. Prtlffer i 
J. Mikulski 1960 "Studia nad biologią słodyszka rzepa- 
kowego" (6) AR Poznań 1972 "Histo- i fizjopatologiczne 
zmiany w niektórych narządach owadów pod wpływem za- 
stosowanych insektycydów" (10) ATR Bydgoszcz (Zakł. 
Entomol.) 1969- (11) PT Entomol. (przew. Oddz. Byd- 
goszcz); PT Zool.; Tow. Przyr. im. Kopernika; Stow. Inż. 
RoI. NOT (12) 1950-1969 (16) WBiNoZ ad. Kat. Zool. 
Syst. 


. 


BŁAŻEJEWSKI Franciszek (2) 13 II 1924 Gniew, int. (3) 
UMK 1952 biol. - zool. z anat. porown. J. Prt!lffer (5) 
UMK I. Mikulska 1960 "Badania morfologiczno-porownaw- 
cze nad niektórymi środkowoeuropejskimi gatunkami z ro- 
dzaju Meligethes Steph. (Nitid., CoL)" (6) UMK 1967 
"Rozwój aedeagus słodyszka rzepakowego (meligethes 
aenelAs F.) (Col., Nitidulidae)" (10) ATR Bydgoszcz 
(Zakł. Zool. Stos.) 1969- (11) 'l'NT 1955-1970 (czł. 
Wydze III 1968-1970); Bydgoskie TN 1970-; PT Zool.; 
PT Entomol.; Tow. Przyr. im. Kopernika (12) 1950-1969 
( 16) WBiNoZ doc. Kat. Zool. Syst. (17) [Bio-bibliogr. J, 
Spraw. TNT 22: 1968 S. 65-66. 

BŁESZYŃSKI Wiesław (Stanisław) (2) 24 VIII 1933 Nowo- 
gródek, int. (3) UMK 1956 chem. fiz. A. Basiński (5) 
UMK L. Działoszyński 1962 "Oczyszczanie i badania ki- 
netyczne rozpuszczalnych sulfataz arylowych mózgu wo- 
łowego" (6) AM Gdańsk 1970 "Arylosulfatazy układu ner- 
wowego" (11) PT Biochem.; British Biochemical Soc. (12) 
1956-1973 (13) 1973 zm. (16) IB doc. Zakł. Biochem. 
r A. Leźnickij 
BŁ
DZKI Leszek (Andrzej) (2) 12 IX 1953 Gdańsk, int. 
(3) UMK 1978 biol. - hydrobiol. J. Mikulski i A. Giziń- 
ski (10) Zakł. Biol. Wód PAN (Zakł. Dośw.) w Gołyszu- 
-Zahorzu 1978-1979; Inst. Kształ. Środo (Prac. Ekol. Mo- 
rza) Gdańsk 1979-1981 (11) PT Hydrobiol.; Soc. Intern. 
Limnologiae (12) 1981- (16) IB st. asyst. Zakł. Hydro- 
biol. 


96. 


97. 


98. 


99. ""BOBEK Julian (2) 1 II 1913 Pilcie (woj. wileńskie) (3) 
UMK 1948 prawo (12) 1947-1948 (16) WP-E asyst. 
wolont. Kat. Ekon. Polit. 


100. ABOBERSKI Jan (2) 6 V 1922 Bydgoszcz, rob. (3) UMK 
1951 prawo (4) Urz. w organlz. młodz. Wrocław i Byd- 
goszcz 1947-1950 (12) 1950-1952 (14) I sekr. KU PZPR 
1950 (16) WPr z-ca asyst. Kat. Podst. Marks.-Leninizmu.
		

/Licencje_017_03_079_0001.djvu

			77 


101. "'BOBIŃSKA Maria (2) 16 VII 1948 Sopot, rzem. (3) UMK 
1969 chem. A. Ulińska i L. Huppenthal (4) Naucz. szk. 
śred. Toruń 1979- (12) 1971-1979 (16) IF st. asyst. 
Zakł. Fiz. Chem. 


102. BOBIŃSKI Zbi$niew (Jan) (2) 22 II 1940 Rogowo (woj. 
koszalińskie), rob. (3) UMK 1963 mat.-teor. sumowal- 
ności L. Jeśmanowicz (4) Naucz. mat. II i IV Lic. Ogólno 
(klasy eksperymentalne) Toruń (12) 1963- (15) Nagr. 
Min. OiW 1977 i 1978 (16) IM wykł. Zakł. Anal. Mat. 
103. *BOBKIEWlCZ Łucja (2) 10 V 1942 Kostopol (ZSRR), 
(3) UMK 1971 chem. B. Żurawski i W. Woźnic;ki (4) 
Pr. lab.: F-ka Celulozy Kostrzyn 1961; Okr. Spółdz. 
Mleczarska Kwidzyn 1961-1967 (12) 1971-1975 (16) 
IF st. asyst. Zakł. Fiz. Chem. 


104. BOBKOWSKI Romuald (2) 14 VIII 1953 Łasin (woj. to- 
ruńskie), int. (3) UMK 1977 fiz. F. Bylicki (12) 1977- 
(16) IF st. asyst. Zakł. Metod. Naucz. Fiz. 
105. 
BOCHAT Tomasz (2) 2 VII 1947 Inowrocław, int. (3) 
UMK 1969 prawo W. Daszkiewicz (10) ATR Bydgoszcz 
1976- (12) 1969-1976 (16) WH st. asyst. Kat. Hist. 
Filoz. i Myśli Społ. 


106. BOEHLKE Jerzy (Marek) (2) 12 III 1953 Toruń, int. (3) 
UMK 1976 ekon. - ekonom. przem. K. Sokołowski (4) 
Urz. Dyr. Bud. "Elana II" Toruń 1976-1978 (5) AE Po- 
znań Z. Romanow 1983 "Pojęcie i problem pełnego i ra- 
cjonalnego zatrudnienia w teoriach ekonomicznych" (11) 
PT Ekon. (12) 1979- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind.IIIo 
1984 (16) WNE st. asyst. Kat. Ekon. Polit. i Polit. 
Społ.-Gosp. 
107. *BOENIGK Jerzy (2) 21 VII 1933 Sztum, int. (3) UMK 
mat. L. Jeśmanowicz (12) 1955-1958 (16) WMFiCh 
asyst. Kat. Mat. 
108. BOENIGK Tadeusz (2) 8 IV 1932 Olsztyn, int. (3) UMK 
1955 astr. W. Iwanowska (5) UMK W. Dziewulski 1961 
"Libracje periheliów małych planet" (10) ATR Byd- 

oszcz 1963- (11) TNT 1961-1964; PT Mat.; PT Fiz. 
(12) 1955-1963 (16) WMFiCh ad. Kat. Astrofiz. 
109. K-BOGACZEWICZ (Adamczak) Bożena (2) 3 IV 1948 Choj- 
nice (3) UMK 1970 biol. - bot. R. Bohr (5) UMK R. 
Bohr 1976 "Struktura i produkcja zbiorowisk glonów 
planktonowych w Jeziorze Tynwałdzkim" (12) 1970- 
-1973 (16) IB st. asyst. Zakł. Syst. i Geogr. Roślin. 
110. 
BOGUCKI Janusz (2) 14 XII 1916 Kraków, int. (3) ASP 
Warszawa 1939 mal. (absol.); stud.: UW 1938-1939 
hist. szt. (4) Galeria Współcz. "Ruch" Warszawa; Dy-
		

/Licencje_017_03_080_0001.djvu

			115. 


116. 


78 


111. 


rekcja PP "Desa" Warszawa - specj. ds. dokumentacji 
szt. współcz. (11) ZPAP: Assoc. Intern. des Critiques 
d 'Art (AICA) (12) 1964-1980 (13) 1979 em. (16) 
WSzp em. st. wykł. ped. artyst. 

BOGULICZ Stanisław (2) 13 VIII 1922 Wielki Dwór (ZSRR), 
chł. (4) Zawod. służba wojsk. 1945-1957 (12) 1957- 
-1973 (13) 1973 em. (16) St. wykł. SW. 

BOGUSZEWSKI Jan (2) 11 IX 1924 Zaborówek (pow. 
Pruszków), rob.-chł. (3) SGH Warszawa 1948i SGPiS 
1960 ekonom. prod. (4) Bank Inwestycyjny (nacz.wydz.) 
1946-1959: NBP (rzeczoznawca) 1959-1963 (5) SGPiS 
1970 "Kredyt jako źródło finansowania inwestycji" (6) 
SGPiS 1973 nom. doc. (10) SGH 1947-194€i ANP 1948- 
-1949; Inst. Fin. Warszawa 1963-1973 (11) PT Ekon. 
(sekr. nauk. Sekcji 1961-1964) (12) 1973-1976 (16) 
JE doc. Zakł. Fin. i Rach. 


112. 


113. 
BOHME Christa (2) 6 XI 1946 Lipza (3) Uniw. w Halle 
(4) Klub Mi
dzynar. Prasy i Książki 1973-1974 (10) 
Uniw. w Halle (12) 1973-1975 (16) WH ad. KFG. 


114. 


BOHR Ryszard (2) 15 I 1926 Kołomyja, int. (3) UMK 
1952 biol. - bot. J. Walas (4) Rob. kolejowy 1941-1942: 
ekspedient sklepowy 1942-1944 i 1946-1948; naucz.szk. 
śred. 1948-1950 (5) UMK J. Walas 1960 "Socjologicz- 
ne badania perifitonu roślinnego w jeziorze Mamry" (6) 
UMK 1966 "Zbiorowiska glonów perifitonowych jezior 
Polski północnej" (7) 1972 (11) TNT 1961- (czł. Wydze 
lU 1968-); Komit. Ekol. PAN (wiceprzew.); Soc. Intern. 
Limnologiae (12) 1950- (14) Dziek. WBiNoZ 1968-1972; 
prorektor ds. ogólnych 1972-1975; prorektor ds. nauki 
1975-1978; rektor 1978-1981: kier: Zakł. Syst. i Geogr. 
Roślin 1969-1976; Zakł. Takson. Ekol. Roślin i Ochro 
Przyr. 1976- (16) IB r rof. nadzw. Zakł. Takson. EkoL 
Roślin i Ochro Przyr. 17) (Bio-bibliogr. J, Spraw. TNT 
22: 1968 s. 66-67; Uniwersytet _ miejsce ludzi twórczych 
(rozm. przeprowadził B. Lewandowski). "Głos Uczelni" 
1978 nr 5-9 s. 3-10. 
BOINSKA Urszula (Jadwiga) (2) 20 VI 1941 Święcice (woj. 
płockie), chł. (3) UMK 1965 bioL - bot. J. Walas (5) 
UMK J. Staszkiewicz 1972 "Zmienność Betula humilis w 
północnej Polsce" (11) TNT 1967-; PT Bot.; Tow.Przyr. 
im. Kopernika (12) 1965- (16) IB ad. Zakł. Takson., 
Ekol. Roślin i Ochro Przyr. 


BOINSKI Marian (Konrad) (2) 19 II 1936 Ojrzanowo (woj. 
bydgoskie), chł. (3) UMK 1961 bioL - bot. .T. Walas (5) 
UMK J. Walas 1970 "Lasy liściaste środkowej części 
Pojezierza Krajeńskiego" (10) ATR Bydgoszcz 1982- 
(11) TNT 1967-; PT Bot.; Tow. Przyr. im. Kopernika 
(12) 1961- (16) IB ad. Zakł. Takson., EkoL Roślin. i 
Oc hr. Przyr.
		

/Licencje_017_03_081_0001.djvu

			79 


117. xBOJANOWSKA (Dziuba) Stefania (2) 25 XII 1930 Mszo- 
niec (pow. Tarnopol) (3) UMK 1957 biol. - bot. J. Wa- 
las (12) 1957-1960 (16) WBiNoZ asyst. Kat. Syst. i 
Geogr. Roślin. 


118. "BOJANOWSKA Zofia (2) 5 I 1944 Jarcz6wek (wol. lubel- 
skie ), rob. (3) UMK 1968 biol. - zool. L Mikulska (4) 
Urz. Zjedn. Zakł. Rowerowe Bydgoszcz 1962-1963 (12) 
1968-1975 (16) IB asyst. Zakł. ZooL Syst. 
119. BOJANOWSKI Eugeniusz (Józef) (2) 25 VIII 1942 Gdynia,chł. 
(3) UMK 1965 prawo adm. W. Dawidowicz (4) Urz.Prez. 
PRN Inowrocław 1965-1966 (5) UMK W. Dawidowicz 
1972 "Instytucja wykonania zast
pczego w postąpowaniu 
egzekucyjnym w administracji" (6) UGd 1982 "Odpowie- 
dzialność prawnoorganizacyjna pracowników organu ad- 
ministracji państwowej" (10) UGd 1973- (12) 1967-1973 
(15) Nagr. Min. NSzWiT 111 0 1973 (16) IAiZ ad. Zakł. 
Adm. i Zarz. 


120. 
OJARSKI Marek (2) 17 XII 1954 Gdańsk, int. (3) UMK 
1980 fiz. (12) 1980-1982 (16) WMFiCh asyst. KRA. 


122. 


BOJARSKI Władysław (2) 21 V 1931 Wołochy (woj. tarno- 
polskie), roi. (3) Stud. Generale Kraków 1959 filoz. - 
teol.; KUL 1963 prawo kanoniczne i rzym. S. Płodzień 
i A. Petrani (5) KUL A. Petrani 1964 "Podstawy praw- 
ne in integrum restitutio jako nadzwyczajnego środka od- 
woławczego od wyroków w prawie kanonicznym" (6) UP 
1971 "Emfiteuza według prawa rzymskiego" (10) Stud. 
Generale Kraków 1963-1965; UW 1966; staż nauk. Rzym 
1972-1973 (11) TNT 1967- (czł. Wydze IV 1971-); PT 
Hist.; PT Filol. (12) 1966- (14) Kier. punkt6w konsult. 
WPiA: Bydgoszcz 1969-1972; Olsztyn 1973; kier. Zawod. 
Stud. Adm. 1973-1975; prodziek. WPiA 1975-1978; prorek- 
tor 1981-1982; kier. Zakł. Prawa Rzym. 1972-; przew. Ra- 
dy IH-P 1972- (16) IH-P doc. Zakł. Prawa Rzym. 
(17) {Bio-bibliogr.}, Spraw. TNT 25:1971 s. 66-67: 
(biogr.), "Głos Uczelni" 1981 nr 1-2 s. 8-9. 
*BOLINSKI Lechosław (2) 7 XII 1944 Chrzt\stowo (pow. 
Inowrocław), rob. (3) UMK 1967 chem. H. Koneczny, 
(4) Zakł. D o św. Chem. Gosp. "Pollena" Nowy Dwór Maz. 
po 1970 (5) UMK H. Koneczny 1971 "Określenie wpły- 
wu st
żeń NaCI i NH3 oraz stopnia karbonizacji roztwo- 
ru na wydajność procesu sodowego w temperaturze 25OC. 
(12) 1967-1970 (16) ICh st. asyst. Kat. Techn. Chem. 
123. *BONIKOWSKI Zdzisław (2) 27 I 1927 Kcynia, int. (3) 
UMK 1961 hist. W. Łukaszewicz (12) 1954-1957 (16) 
Wykł. SW. 


121. 


124. BORAWSKA TERESA (2) 13 VI1I 1944 Wityn (wol. łomżyń- 
skie), rob. (3) UMK 1968 hist. powsz. średn. K. G6rski (5)
		

/Licencje_017_03_082_0001.djvu

			80 


UMK K. Górski 1977 "Działalność publiczna Tiedeman- 
na Giesego kanonika warmińskiego (1480-1538)" (11) 
TNT 1972-; PT Hist. (12) 1968- (16) IHiA ad. Zakł. 
Hist. Sredn. 


125. JeoBORCHARDT Alfons (2) 9 V 1922 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1952 chem. A. Swinarski (4) Urz. PKP 1945-1947; 
naucz. I Lic. Ogólne Toruń 1949-1950 (5) UMK J. Kru- 
powicz 1964 "Chlorowanie i cjanowanie d-karenu-3" (10) 
WSI Bydgoszcz od 1966 (12) 1953-1966 (16) WMFiCh 
ad. Kat. Cham. Org. 
126. *BORCZ Andrzej (2) 28 III 1957 Przeworsk (woj. przemys- 
kie), int. (3) ASP Warszawa 1983 rzeź. (4) Muz.Mła- 
wa 1983-1984 (12) 1984- (16) lA-P asyst. staż. Zakł. 
Rzeź. 


127. JioBOREK Jan (2) 20 X 1901 Lublin, chł. (3) Państw. Inst. 
Naucz. Warszawa 1938 (4) Naucz. szk. zawod. Toruń 
1947-1950; z-ca r rzew. Prez. MRN Toruń 1950-195
 
(12) 1951-1952 16) Wykł. SP. 


BORKOWSKA-KATKOWSKA Maria zob. Katkowska-Borkowska 
Maria 


130. 


BORKOWSKI Kazimierz (Maria) (2) 5 III 1948 Żelichowo 
(woj. pilskie), rob. (3) UMK 1972 astr.-radioaatr. Z. 
Turło (5) UMK Z. Gorgolewski 1980 "Pomiary promie- 
niowania słońca na falach metrowych na przykładzie to- 
ruńskich obserwacji interferometrycznych na cz
stości 
127 MHz" (12) 1972- (16) WMFiCh ad. KRA. 
BORODO Andrzej (2) 15 XI 1949 Olsztyn, int. (3) UMK 
1971 prawo cyw. Z. K. Nowakowski (5) UMK E. Drgas 
1976 "Zupełność budżetu w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej" (6) UMK 1983 "Charakter prawny planów fi- 
nansowych" (11) TNT (12) 1971- (14) prodziek. WPiA 
1984- (16) IAiZ ad. Zakł. Prawa Fin. 
JeoBOROWCZAK Jan (2) 12 VI 1931 Skomlin (woj. łódzkie), 
rob. (3) PWSSP Wrocław 1957 rzeź. (4) Naucz. szk. 
pOdst. Oława 1950-1951; kier. Domu Dziecka Oława 1951- 
-1952; naucz. rzeź. Brzeg i Opole 1957-1963 (10) 
PWSSP Wrocław 1954-1956 (11) ZPAP (12) 1975-1977 
(16) IZiK doc. rzeź. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 
BOROWICZ Ryszard (2) 5 XII 1945 Dobieżyn (woj. poz- 
nańskie), rob. (3) UMK 1973 hist. W. Lewandowski (5) 
UMK Z. Kwieciński 1975 "Selekcje społeczne w toku 
kształcenia w szkole wyższej" (6) UMK 1982 "Plany 
kształceniowe i zawodowe młodzieży oraz ich realizacja" 
(10) Inst. Rozwoju Wsi i Roi. PAN Toruń 1973- UP 
1982- (11) PT Pad.: PT Sociol.Eur. Tow. Socjol. (12) 
1973-1975; 1977-1981; 1984- (16) INS ad. Zakł. Socjol. 
(od 1984 Kat. Socjol.) 


128. 


129. 


131.
		

/Licencje_017_03_083_0001.djvu

			81 


132. 


BOROWIECKI Lucjan (2) 1 X 1925 De.browa Górnicza, rob. 
(3) UMK 1954 chem. W. Zacharewicz (4) Naucz. szk. 
pc>dst.: Nowa Wieś 1947-1948; Łasin 1948-1949 (5) UMK 
W. Zacharewicz 1960 "O działaniu dwuUenku selenu na 
d-karen-3" (6) UMK 1965 "Badania w grupie karanu" 
(7) 1974 (10) Lab. Chem. 
cole Normale Sup
rieure 
Paryż 1965-1966 (11) TNT (czł. Wydz. III 1966-};Komit. 
Nauk. Chem. PAN 1981- (12) 1954- (14) Z-ca dyr. ICh 
1970-1972; prorektor da. nauki 1972-1975; dyr. ICh 1975-; 
kier. Zakł. Chem. Org. 1974- (16) ICh prof. nadzw. Zakł. 
Chem. Org. (17) [Bio-biliogr.j, Spraw. TNT 20:1968 s. 
44-45. 


133. 


BOROWIK (Szczepkowska ) Irena (2) 9 II 1924 Grudzil\dz, 
int. (3) UMK 1950 geol. i paleont. E. Passendorfer (4) 
Naucz. szk. podst. Bydgos zcz 1962-1979 (10) Inst. 
Uprawy, Nawożenia i Gleb. Bydgoszcz 1950-1957 (12) 
1947-1950 (13) 1979 em. (16) WM-P z-ca asyst. Kat. 
Geol. 


134. *BOROWSKI Wacław (2) 20 VIli 1888 Wilno (4) Naucz.: 
szk. podst. Wilno 1944-1945; Lic. Ped. Toruń po 1945 
(12) 1948-1949 (16) Wykł. SP. 


. 
135. *BOROWSKI Zbigniew (2) 10 IV 1905 Strzałkowo (pow. 
Września) (3) UMK 1951 szt. pi
kne S. Borysowski; 
stud.: USB 1934-1939 szt. pi
kne (.4) Sp6łdz. Ro1.-Hand. 
Siedlce 1942-1945; Min. Inf. i Propagandy (nacz. Wydze 
Art Y st.; wicedyr. Dep.) 1945-1946 (12) 1946-1949 (16) 
WSzP mł. asyst. Kat. Rzeź. 


136. B ORTNIK Tomasz (2) 7 XII 1952 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1976 mat. S. Ba1cerzyk (5) Inst. Mat. PAN S. 
Balcerzyk 1979 "Pewne własności homologiczne grup" 
(10) Inst. Mat. PAN 1979 (11) PT Mat.; Amer. Mathe- 
matical Soc. (12) 1980- (16) IM ad. Zakł. Alg. i Topol. 
137. B ORYK-JOZEFOWICZ Krystyna (Monika) (2) 15 IV 1951 
Toruń, int. (3) UMK 1974 szt. piękne - kons. mai. i 
rzeź. polichr. Z. Brochwicz ( 4) PKZ Toruń 1974-1 977 
\12) 1977- (16) IZiK st. asyst. Zakł. Kons. Elem. i Deta- 
li Archit. 


138. *BORYS Maria (2) 20 III 1923 Wilno, int. (3) UMK 1950 
fil. ang. I. Dobrzycka (4) Naucz. szk. śred. Toruń 1947 
(12) 1946-1951 (16) WH st. asyst. Kat. Fil. Ang. 
139. BORYSOWSKI Stanisław (Emil) (2) 2 I 1905 lJWów, int. 
(3) ASP Kraków 1931 mai. i graf. 1. Pieńkowski; stud.: 
we Włoszech 1932; Akad. Krakowska filia w Paryżu 
1934-1935 J. Pankiewicz (4) Naucz. kursu dokształ. dla 
naucz. rys. w Krzemieńcu 1938-1939 (7) 1949 (8) 1967 
(10) PWSSP Łódź (rektor 1950-1953; dziek. 1954-1957) 
(11) Tow. "Sztuka" 1934- (zał. Grupy Toruńskiej 1957);
		

/Licencje_017_03_084_0001.djvu

			82 


ZPAP 1945- (czł. ZG od 1947) (12) 1946- (13) 1976 
em, (14) dziek. WSzP 1952-1953; dyr. lA-P 1970-1975 
(15) nagr.: Min. SzW 10 1964; Min. KiSz 10 1966; Min. 
NSzWIT 11 0 1976; Salonu w Krakowie 1934; Salonu Ma- 
rynistycznego Kraków 1936; med. sr. Międzynar. Wyst. 
w Paryżu 1937 (16) lA-P em. prof. zw. mal. (17) Ju- 
9ileusz 30-1ecia pracy artystycznej S.B., U. Kur. pol. 
1962 nr 15; Galeria Współczesnego Malarstwa Pomor- 
skiego 1961 s. 21-26. 


" 
140. BOTTCHER Artur (Paweł) (2) 28 VII 1953 Bydgos zcz, 
rob. (3) UMK 1978 fiz. S. Łę
owski (4) Lab. Bydgos- 
kich Fabryk Mebli 1978-1979 (5) UMK S. Ł
gowski 
1984 "Orientacja atomów 4He (2jSl) w optycznie pom- 
powanej plazmie" (12) 1983- (16) IF ad. Zakł. Fiz. 
Dośw. 


BRANACH-BURZACKA Irena zob. Burzacka-Branach Irena. 
141. "'BRANDEL Włodzimierz (2) 23 XI 1935 POdwołczyska 
(woj. tarnopoLskie), int. (3) UMK 1958 chem. J. Kr
 
powicz (5) UMK A. Swinarski 1964 "Zastosowanie me- 
tody refraktometrycznej do wyznaczania składu i stałych 
nietrwałości związków kompleksowych" (10) AM Wroc- 
ław 1958-1960; WSI Bydgoszcz po 1966 (12) 1960- 
-1966 (16) WMFiCh ad. Kat. Chem. Nieorg. 
142. BROCHWICZ Zbigniew (Jan) (2) 15 VI 1924 Radziejów, 
int. (3) UMK 1954 szt. piękne - zab. ,i kons. (techn. 
i tech. mai.) L. Torwirt (5) UMK K. Zurowski 1967 
"Zaprawy romańskie z reliktów atchitektury kamiennej 
odkrytej na Podgrodziu Książęcym w Gnieźnie" (6) 
Nom. doc. 1968 (7) 1983 (11) ZPAP 1955- (12) 1954- 
(14) prodziek. WSzp 1969-1972; dziek. WSzp 1972- 
-1975; kier. Podypl. Stud. Kons. i Rest. Mal. 1975-1977 
(15) Nagr. Min. NSzWIT: 1972; ind. 111 0 1979 (16) IZiK 
prof. nadzw. Zakł. Techn. i Tech. Szt. Piast. 
143. "'BRODA Jerzy (2) 2 I 1945 KrężnIca Okrągła (woj. lu- 
belskie), chł. (3) UW 1967 filoz. (4) Naucz. SN Chełm 
Lub. 1967-1968 (10) PŚl od 1969 (12) 1968-1969 (16) 
WH asyst. Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
144. "'BRODECKA Alina (2) 11 VIII 1926 Arcelin (woj. war- 
szawskie), int. (3) UMK 1951 chem. S. Bretsznejder 
(12) 1949-1950 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. Chem. 
Nieorg. 


145. BRODECKI Zdzisław (2) 1 I 1941 Kock (pow. Łuków), 
rzem. (3) Ul\1K 1963 prawo J. Śliwowski (5) UMK J. 
Śliwowski 1968 "Fryderyk Skarbek - prekursor współ- 
czesnej polityki kryminalnej" (6) UW 1979 "Obowiązek 
naprawienia szkód o rozmiarach katastrofalnych" (11) 
Międzynar. Stow. Prawa Mor. (sekr. gen. Sekcji Pol.);
		

/Licencje_017_03_085_0001.djvu

			83 


Assoc. Intern. de Droit d' Assurances (10) WSE Sopot 
od 1966 (12) 1963-1966 (15) Nagr. PISM po 1980 (16) 
WPr st. asyst. Kat. Prawa Kar. 


146. 
RONISZ-WOLNOMIEJSKA Danuta (2) 27 I 1946 Tylice 
(woj. toruńskie), int. (3) UMK 1969 biol. - hydrobiol. 
J. Mikulski (11) PT Zoo!.; PT Hydrobiol. (prez. Oddz. 
Toruń 1978-1981); Tow. Przyr. im. Kopernika; Soc. In- 
tern. Limnologiae (SIL) (12) 1969- (16) IB st. asyst. 
Zakł. Hydrobiol. 
147. 
RUSEWICZ Lech (2) 6 I 1951 Gdańsk, int. (3) UMK 
1975 szt. piękne - hist. szt. K. Malinowski (12) 1975- 
( 16) IZiK st. asyst. Zakł. Muz. 
BRYLASS-G6RSKA Alicja zob. G6rska-Brylass Alicja. 
148. "BRZESKA Wanda (Emilia) (2) 19 XI 1893 Krotoszyn, 
int. (3) UP filoz.; etnogr. i etnol. J. S
 Bystroń; J. Ko- 
strzewski (5) dr filoz. ścisłej 1926 "Rel
tywizm wolnoś- 
ci woli ludzkiej" (10) Tejny Uniw. Ziem. Zach.; UP 1945- 
-1946; Muz. w Kartuzach 1959-1962; Muz. Dolnego Po- 
wiśla Kwidzyn od 1962 (12) 1 I 1946-1958 (13) 1962 
em.; 1978 zm. w Jabłonowie Pom. (16) WH st. asyst. 
Kat. Etnogr. (17) R. Kukier, {nekr.], "Lud" 63:1979, s. 
428-430; J. Szejbel (biogr.], Wlkp. słowo biogr. 1981 S. 
83. 
149. "'BRZESKI Alojzy (2) 21 VIII 1904 Siemoń (woj. toruńskie), 
int. (3) UP 1932, fil. niem. (4) Naucz. szk. podst. i śred. 
1923-1939; Toruń; Poznań; Kwidzyn; Toruń 1945-1951 
(12) 1957-1966 t 16) SJO lekt. j. niem. 
150. "'BRZEZIN Włodzimierz (2) 1 VII 1926 Wieluń, chł. (3) AH 
Poznań 1950 ekon. - rach. przedsięb. (4) Ekon.-Państw. 
Zakł. Higieny Częstochowa 1945-1947; Spółdz. Wyd."Czy- 
telnik" Cz
stochowa 1947-1950; Zarz. Ośrodk6w Akad. 
Częstochowa 1950-1952; "Miast6projekt" Częstochowa 
1953-1971; wykł. SN Częstochowa 1959-1971 (5) SGPiS 
(10) WSE Częstochowa 1949-1959; WSN Częstochowa 
od 1971 (12) 1972-1977 (16) IZGN doc. Zakł. Fin. 
151. BRZEZIŃSKI Bogumił (2) 9 X 1948 Elbl
g,rob. (3) UMK 
1974 prawo J. Głuchowski (4) PKP Elblt\S 1967-1970 
(5) UMK J. Głuchowski 1979 "Rola sejmowej Komisji 
Planu Gospodarczego, Budżetu i Finans6w w procesie 
budżetowym" (11) TNT (12) 1974- (16) lAiZ ad. Zakł. 
Prawa Fin. 


152. ]tBRZEZIŃSKI Wacław (2) 8 VIII 1900 Zawiercie (3) UW 
1924 prawo; stud. we Francji w zakr. adm. i porównaw- 
czego prawa adm. 1926-19
8 (4) Kom. dla Usprawnienia 
Adm. Pub!. przy Prez. Rady Min. (sekr. gen.) 1928-1932;
		

/Licencje_017_03_086_0001.djvu

			84 


Biuro Senatu RP (kier. Działu Legislacji) 1933-1935; 
Zwi
zek Rewizyjny Samorz
du Terytorialnego 1935-1939; 
Stoł. Komit. Samopomocy Społ. 1939-1944; Biuro Odbu- 
dowy Stolicy 1945-1946; Biuro Prawne Urz. Rady Min. 
1946-1947 (5) UW 1934 "Terytorialna organizacja gmi- 
ny wiejskiej w Polsce. Wnioski do reformy" (6) UW 
1947 "Struktura prawna samorz
du terytorialnego w Pol- 
sce" (7) 1949 (8) 1958 (10) UW 1945-1947; UJ (Kat. 
Prawa Adm.) 1952-1970; lnst. Państwa i Prawa PAN 
1954-1961 (11) Tow. Urb. Pol. (czł. hon.); czł. CKK 
1957-1960; Komit. Nauk. "Człowiek i Środowisko" przy 
Prez. PAN; Komit. Nauk Prawnych PAN; Komit. Ochro 
Przyr. i jej Zasob6w PAN; Komit. Przestrzennego Za- 
gospodarowania Kraju PAN; Komit. Zegospodarowania 
Ziem Górskich PAN; Kom. Nauk Prawnych Oddz. PAN 
Kraków; Mi
dzynar. Inst. Nauk Adm. (przew. Sekcji Pol.); 
Międzynar. Rada Prawa Ochro Środ.; Union Intern. pour 
la Conservation de la Nature et de ses Ressources 
(czł.: Kom. L egislacytnej; Kom. ds. POlit., Prawnych i 
Adm. Środowiska) (12) 1948-1952 (13) 1970 em. (14) 
Kier. Kat. Prawa Adm. 1948-1952 (15) Nagr. im. Elisa- 
beth Haub za wyj
tkowe osit\Snięcia w zakresie prawa 
adm. ochro Środo Bruksela 1975 (16) WPr r rof. nadzw. 
Kat. Prawa Adm. (17) [księgi pami
tkowe: "Administra- 
cyjnoprawne formy procedury w zarz
dzaniu przedsię- 
biorstwami państwowymi", Krakowskie Stud. Prawnicze 
1973; tom poświęcony prawnej problematyce ochrony Śro- 
dowiska, Krakowskie Stud. Prawnicze 1983. 


153. 


"BRZOZA Halina (2) 16 IV 1935 Troki, int. (3) WSP Opo- 
le 1957 fil. ros. (4) Naucz.: Lic. ogóln. Wrocław i Poz- 
nań 1959-1963; SN Poznań 1963-1965 (5) UP J. Trzy- 
nadlowski 1974 "Estetyka Dostojewskiego. Próba rekon- 
strukcji na podstawie analizy strukturalnej dzieł" (10) 
UMCS 1965-1966; UP 1966-1975; Inst. Filoz. i Socjol. 
PAN Warszawa 1981-1983 (11) PT Neofil. (12) 1975- 
(16) IPiP st. wykł. Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
BRZOZOWSKI Zdzisław (2) 31 Ili 1929 Grodno, int. (3) 
UMK 1952 chem. W. Zacharewicz (4) Lab. Bad. Staro- 
gardzkich Zakł. Farm. 1953-1962 (5) UMK W. Zacha- 
rewicz 1961 "O nowych reakcjach i poł
czeniach kom- 
pleksowych izocyjanianów z trzeciorzędowymi aminami 
i Ich kompleksach z aminami pierwszorzędowymi" (6) 
UMK 1965 "O nowych poł
czeniach i reakcjach suUona- 
midów z aminami" (7) 1976 (8) 1984 (10) AM Gdańsk 
1962- (kier. Zakł. Techn. Chem. Środków Leczniczych 
1971-; prorektor 1972-1975; rektor 1975-1981) (11) PT 
Chem.; PT Farm.; Komit. Nauk Chem. PAN; Komit. Te- 
rapii Dośw. PAN (12) 1949-1952 (15) Nagr.: nauk.Woj. 
$dańskiego 1973; Min. Zdr. ind. 10: 1975; 1978; 1980 
(16) WMFiCh z-ca asyst. Kat. Chem. Og. 


154.
		

/Licencje_017_03_087_0001.djvu

			85 


155. 


BRZUSZKIEWICZ Hanna (Brygida Franciszka) (2) 8 X 
1934 Toruń, int. (3) UMK 1955 szt. piękne - rzeź. T. 
Godziszewski; PWSSP Gdańsk 1955-1957 S. Horno-Po- 
pławski (4) Proj. i nadzór artysto Sp6łdz. Przem. Lud. 
i Artyst. "Rzut" Toruń 1959-1962, (5) ad. 1963" (6) 
PWSSP Gdańsk 1978 "Tworzywo ceramiczne w sztuce 
wsp6łczesnej" oraz zestaw prac rzeźbiarskich (12) 
1958- (15) Med. sr.: Międzynar. Wyst. Ceram. Artyst. 
Praga 1962; Valiauris Francja 1968 (16) I
P doc. Zakł. 
Rzeź. 


156. 


BUCHWALD Wiesław (Leon) (2) 20 VI 1948 Z
bkowice Śl., 
int. (3) UWr 1972 biol. antropol. Wanke; W. Stęślicka- 
-Mydlarska (5) UMK G. Kriesel 1980 "Zróżnicowanie i 
dziedziczenie cech dermatoglificznych r
k u ludności 
Polski Płn." (11) PT Antropol. (12) 1972- (14) przedst. 
mł. pr. nauki WBiNoZ do Senatu (16) IB ad. Zakł. 
Antropol. 
BUCZKOWSKI Roman (Jerzy) (2) 9 XII 1951 Golub-Dob- 
rzyń, int. (3) UMK 1974 chem. A. Narębska (5) UMK 
H. Koneczny 1980 "Badania nad krystalizacj
 wodoro- 
węglanu sodowego w układach: NaHC0 3 -H 2 0, NaHC03 
..NaCI-H20 NaCI-NH 3 -C0 2 -H 2 0" (11) PT Chem. (12) 
1974- (16) ICh ad. Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 


157. 


158. 


-BUCZKOWSKI Stefan (2) 25 Xli 1903 Warszawa, chł.(3) 
UP 1928 prawo (4) Bank Gosp. Krejowego Warszawa 
do 1945 (5) UP 1930 "Hipoteczna odpowiedzialność wie- 
rzytelności ubezpieczeniowej" (6) prze:w. habil. rozpo- 
częty na UP w 1'938 przerwan r wskutek wybuchu wojny 
(7) 1954 (8) 1967 (10) UW Kat. Prawa Cyw.) 1953; 
UMCS (Inst. Prawa Cyw.) 1954-1974 (11) Mi
dzynar.Stow. 
ds. Ochro Własności Przem. (Al PPl) (12) 1946-1953 
(13) 1974 zm. (14) Kier. Kat. Prawa Hand. i Ili Kat. 
Prawa Cyw. do r. 1952-1953 (16) WPr z-ca prof. Kat. 
Prawa Cyw. (17) J. Wiśniewski, [nekr.], "Państwo i Pra- 
wo" 1975 Z. 4 s. 118-120. 


[z. Gordon] 


159. 


-BUDKOWSKA Janina (2) 27 XII 1899 Dyneburg, int. (3) 
USB 1931 fil. pol. (4) Naucz. j. pol. IV Gimn. Państw. 
Toruń 1945-1947 (5) USB 1932 (10) Ksi
żnIca Miej. 
Toruń 1949-1954; red. Słowo j. A. Mickiewicza Toruń 
1950-1971; dokumentalista IBL PAN 1957-1966 (11) TNT 
1953- (12) 1946-1949 (16) WH st. asyst. Kat. Hist. Lit. 
Słowo 


160. 


"BUDZlAK Andrzej (2) 25 IX 1953 B \- d$OSZCZ, rob. (3) 
PWSSP Wrocław 1980 szt. piękne 4) Dekorator "Dom 
Ksi
żki" BydJłoszcz 1973-1975 (12 1980-1981 (13) 
1981 zm. (16) lA-P asyst. Zakł. Mal.
		

/Licencje_017_03_088_0001.djvu

			86 


161. JlBUDZYŃSKA-WENTA Jadwiga (2) 9 VII 1928 Godzimierz 
(woj. bydgoskie), int. (3) UP 1953 biol. - antropol. J. 
Czekanowski (4) Pr. red. "Przegl
d Antropol." Poznań 
(10) UP od 1967 (12) 1957-1966 (13) 1978 zm. (16) 
WBiN oZ asyst. Kat. Antropol. 


162. BUKOWSKI Andrzej (2) 30 XI 1911 Stare Polaszki k. 
Kościerzyny, chł. (3) UP 1936 fil. pol. - hi st. lit. R. 
PoUak: przedmiot poboczny fil. germ. (5) UP 1948 R. 
PoUak "Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki 
i kulturalny. Zarys monografii historycznej" (6) Nom. 
doc. 1955 (7) 1964 (8) 1982 (10) lnst. Bałt.: Toruń: 
Bydgoszcz: Gdańsk 1945-1950: WSP Gdańsk 1950-1970: 
UGd 1970-, (11) TNT (czł. WydZe II): Gdańskie TN: 
Inst. Zach.: Rada Nauk. ds. Ziem. Zach. od 1957: PT 
Lit. (prez. 1953-1957: wIceprez. od 1957 Oddz. Gdańsk): 
PT Hist.: Komit. Nauk o Lit. PAN (12) 1953-1959 (13) 
1982 em. (14) Kier. Zakł. Lit. XX W. (15) Negr. Min. 
NSzWIT ind. 10 1978: med. KEN 1976: med. TNT 1975: 
tyto hon. "Zasłużony naucz. PRL" 1980 (16) WH doc. 
Kat. Hist. Lit. Pol. (17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 
:1957 S. 63-65. 
163. JlBUKOWSKI Jacek (2) 10 V 1948 Ruszk6w, int. (3) UW 
1973 ped. - wych. piast. ped. pozaszk. (12) 1973-1976 
( 16) lA-P st. asyst. Zakł. Ped. Artyst. 
164. 
ULAS Kazimierz (2) 17 II 1903 Wadowice (3) UJ 1927 
fil. klas. i archeol. klas. (4) Naucz. łac. i gr. Gimn.św. 
Jacka Kraków 1927-1929 (5) UJ 1927 (6) UJ 1935 doc. 
archeol. klas. (7) 1947 (10) UJ: 1923-1924: 1929-1945 
(12) 1 X 1945-1947 (14) Kier. Kat. Archeol. Klas. 
(16) WH prof. nadzw. Kat. Archeol. Klas. 


165. BULSIEWICZ Andrzej Stanisław (2) 29 III 1934 Dobrzyca 
(woj. kaliskie), int. (3) UP 1958 prawo cyw. Z. K. No- 
wakowski (4) Poznań 1958-1961 Aplik. s
dowy; asesor 
s
dowy (5) UMK W. DaszkiewIcz 1964 "Postępowanie 
w przedmiocie odszkodowania za niesłuszne oskarżenie 
i bezpodstawne_ aresztowanie" (6) UŁ 1975 "Zabezpie- 
czenie roszczeń odszkodowawczych i kar maj
tkowych 
w post
powaniu karnym" (11) TNT (czł. Wydze IV): TN 
Prawa Kar.: Sekcja Pol. Assoc. Intern. de Droit Penal 
(12) 1961- (14) Kier. Zaocz. Stud. Prawa 1978-1981 
(15) Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1980 (16) IPK doc. 
Zakł. Post
p. Kar. (17) {Bio-bibliogr.l, Spraw. TNT 23: 
:1969, S. 76. 


166. BUŁATEK Wojciech (Waldemar) (2) 15 II 1959 Bydgoszcz, 
rob. (3) UMK 1982 mat. - teor. ergodyczna J. Kwiat- 
kowski (12) 1982- (16) IM asyst. Zakł. Metod Numer. 
167. BUNlAK J6zef (2) 26 V 1925 Zurów (ZSRR)... rob.-chł. (3) 
WAP 1961 ped. T. Szacito (4) Ofic. zawod. WP 1944-
		

/Licencje_017_03_089_0001.djvu

			87 


-1975 (5) WAP W. Szczerba 1970 "O wychowaniu w 
światopoglBodzie materialistycznym" (10) WSOWRiA 1963- 
-1975 st. wykł. (12) 1975- (13) 1975 renta (15) Negr. 
Min. ON ind. 111 0 (16) INS st. wykł. Zakł. Etyki. 
168. BURD ZIEJ Bogdan (2) 10 XII 1954 Mrągowo, rob. (3) UMK 
1977 fil. pol. A. Hutnikiewicz (4) Naucz. szk. podst.woj. 
toruńskie 1977-1982 (12) 1982- (16) IFP asyst. Zakł. 
Hist. Lit. Pol. 


BURDZIEJ-POKOJSKA Aleksandra zob. Pokojska-Burdziej Alek- 
sandra 


171. 


169. 


BURHARDT Stefan (2) 18 XII 1899 Wilno, int. (3) USB 
1927 filoz.: przedmiot poboczny hist. T. Czeżowski, S. 
Kościałkowski, W. Lutosławski; stud. muzycz. Wilno 1923 
klasa fortepianu Dąbrowska, Randau, Ranuszkiewiczowa; 
przedmioty teor. A. Wyleżyńeki (4) Zakł. Odszkodowań 
Wojennych Wilno 1921-1922: red. "Słowa" Wilno (sekr.: 
zastępstwo nacz. red.) 1923-1927: kier. Bibl. Synodu 
Ewang. Reformowanego Wilno 1928-1930, (9) czł. hon.: 
Stow. Bibl. Pol. 1968-: Tow. Bibliofilów im. Lelewela 
1972- (10) Publ. Bibl. Uniw. Wilno 1927-1934 (kier. 
Oddz. Czytelni): dyr. Bibl. Państw. im. Wroblewskich 
1934-1939; dyr. Bibl. Szk. Nauk Polit. Eur. Wsch. Wilno; 
Muz. Ikonografii Wilna i Inflant oraz Zbiorów Masońskich 
Wilnol KsiBożnIca Miej. Toruń po 1945 (11) TPN Wilno: 
TNT: Wojsk. Biuro Hist. Warszawa czł. koresp.; PZZ: 
Stow. Bibl. Pol.jTow. Bibliofilów im. Lelewela (12) od 
9 IV 1945 sekr. ds. organiz. Uniw. w toruńskim PZZ: 
od 13 IV 1945 sekr. Kom. Wykonawczej Społ. Komit. 
Organiz. UMK: od VI 1945 dyr. KsiBożnicy Miej. z zada- 
niem przystosowania do potrzeb PowstejBocego UMK: 
24 VIII 1945-1971 (13) 1971 em. (14) Dyr. BG 1945- 
-1949 (15) Negr. Marsz. J. Piłsudskiego 1933: Zł. Krzyż 
Zasługi 1937: med. 500-1ecia ur. M. Kopernika 1973: 
med. UMK 1977: med. TNT 1975 (16) Em. st. kust.dypl. 
BG (17) S. Łoza, Czy wi
sz kto to jest?: Who is who, 
London 1936: Minerwa Zeitschr. Wr die Gelehrte WeU 
1936: H. Baranowski, Dr Stefan Burhardt, "Głos Uczel- 
ni" 1980: AP Toruń zbiór fot. i życiorysów; AUMK wy- 
wiad. 


170. URLlKOWSKI Bronisław (2) 25 III 1932 Brzozdawce 
(pow. Bóbrka - ZSRR), roi. (3) UW 1958 filoz. J. Le- 
gowicz (4) Pr. ośr. inf. Warszawa 1958-1964 (11) PT 
Relig. 1959- (12) 1961-1968 (16) WH st. asyst. Kat. 
Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
BURNICKI Alołzy (2) 29 XII 1933 Mały Łęck (woj. cie- 
chanowskie), int. (3) UMK 1956 astr. W. Iwanowska 
(4) Planetarium Śle Chorzów 1956-1957 (5) UMK W. 
Iwanowska 1965 "Swoiste wskaźniki barwy 
wiazd zmien- 
nych krótkookresowych" (11) PT Astr. (12) 1957- (pr. 
nauk.-dyd. 1957-1982: służba bibl. 1982-) (16) BG ad.
		

/Licencje_017_03_090_0001.djvu

			88 


172. JIoBURNIEWICZ Tadeusz (2) 31 VIII 1949 Olsztyn (3) UMK 
1973 szt. piękne - mal. (12) 1973-1975 (16) lA-P asyst. 
Zakł. Mal. 
173. BURSZTA Wojciech (2) 22 III 1957 Poznań, int. (3) UP 
1979 etnol. J. Kmita (12) 1983- (16) IAiE Zakł. Etnogr. 
174. BURY Roman (2) 23 IX 1921 Buk Pomorski (woj. toruń- 
skie), chł. (3) UMK: 10 1952; 1962 hist. J. Gerlach 
(12) 1949- (16) BG bibl. dypl. 
175. BURZACKA-BRANACH Irena (Maria) (2) 11 II 1948 Sztum, 
int. (3) UMK 1970 fil. pol. - hist. lit. A. Hutnikiewicz 
(5) UMK A. Hutnikiewicz 1980 "Ideał a rzeczywistość. 
O krytyce moralistycznej Mariana Zdziechowskiego" (10) 
Uniw. Strasburg (Francja) 1982-1984 (12) 1972- (16) 
IFP ad. Zakł. Hi st. Lit. Pol. 
176. JIoBUSSE Przemysław (2) 17 VIII 1937 Warszawa, int. (3) 
UW 1961 biol. - zool. (5) UWr 1966 W. Rydzewski "Wy- 
niki obrączkowania r taków krukowatych corvidae Euro- 
py" (6) UWr 1973 10) UWr 1962-1965j UGd 1977- (11) 
PT Zool. (12) 1965-1977 (16) IB ad. Zakł. Bad. Węd- 
rówek Ptaków. 


177. BUSZKO Irena (Justyna) (2) 26 IX 1946 Przegaliny Duże, 
chł. (3) UW 1969 fil. germ. D. Nerius, J. Czachralski 
(10) UW 1970-1971 (12) 1974- (16) WH asyst. KFG. 
178. BUSZKO Jarosław (2) 10 I 1952 Ełk, int. (3) UMK 1974 
biol. M. Gromadska (5) UMK M. Gromadska 1979 "Stu- 
dia nad taksonomią, bionomią i rozsiedleniem geograficz- 
nym Ptero{>horidae Polski" (10) Uniw. Hamburg 1982- 
-1983 (11) PT Entomol.; Soc. Europ. Lepidopteroiogica 
( 12) 1974- (15) Nagr. Min. NSzWiT ind. 111 0 1980 (16) 
IB ad. Zakł. Ekol. Zwierząt. 


179. BYBLUK Marian (Jarosław) (2) 21 IV 1935 Kosów (ZSRR), 
rob. (3) WSP KJ.'aków 1969 fil. ros. (4) Naucz. i dyr. 
Tech. Ekon. Ośno 1962-1974; insp. Wydze Ośw. Słubice 
1974-1975 (5) Inst. Bad. Ped. Warszawa H. Lewin 1980 
"Koncepcja pedago
iczna i system wychowawczy W. Su- 
chomlińskiego" (11) Międzynar. Stow. im. J. Korczaka 
(12) 1975- (14) Kier. SJO 1984- (15) Nagr. Min. OiW 
ind. lJO 1972; nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1982 (16) SJO 
st. wykł. 


BYBLUK-SZTOLBERG Mirosława zob. Sztolberg-Bybluk Mirosława 


180. BYCZKOWSKI Aleksy (2) 12 II 1906 Łuck, int. (3) UP 
1932 roi. (5) UP F. Terlikowski 1936 "Studia nad me- 
chanizmem działania nawozów potasowych na plon roŚ- 
lin" (7) 1974 (10) UP 1930-1938; 1946-1948; Państw.
		

/Licencje_017_03_091_0001.djvu

			89 


Nauk. Inst. Gosp. Wiejsko Puławy 1938-1939: 1945-1950: 
Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleb. Oddz. Bydgoszcz 1950- 
1971 (12) 1954-1963 (13) 1971 zm. (15) Nagr.:Państw. 
ind. 111 0 1952: Min. Roi. 1950 (16) WBiNoZ Zakł. Gleb. 
(17) lBiogr.), Przegl. Nauk. Lit. Roi. i Leśnej t. 17 1971: 
"Pracownicy Instytutu ,Puławskiego w latach międzywojen- 
nych 1917-1939", Puławy 1983: Z. Prusinkiewicz, (nekr.l, 
"Polish Journal of Soil Science", 1972, nr 1. 


181. 


BYLICKI Franciszek (2) 22 III :1,,943 Toruń, int. (3) UMK 
1965 fiz. (5) UMK S. Łęgowski 1973 "Badanie poprzecz- 
nej relaksacji optycznie pompowanych par cezu w obec- 
ności neonu metodą echa spinowego" (10) WSI 1965- 
1967: Uniw. Heidelberg okresowo w l. 1979-1983 (11) 
PT Fiz. (czł. zarz. Okr.) (12) 1967- (16) IF ad. Zakł. 
Fiz. Dośw. 


182. 


BYLICKI Mirosław (Krzysztof) (2) 20 V 1956 Aleksandrów 
Kuj., rob. (3) UMK 1980 fiz. teor. (4) Naucz. szk.podst. 
i śred. 1980-1982 (12) 1982- (16) IF asyst. Zakł. Fiz. 
Chem. 


183. 


BZD
GA Andrzej Zdzisław (2) 10 XI 1927 Poznań, int. 
(3) UMK 1952 fil. 
erm.: fil. ang. E. Słuszkiewicz" K. 
Górski, G. Foss (5) UP M. Rudnicki 1960 "Redulizierte 
Wortbildung im Deutschen" (6) UP 1969 "Bin8rstruktu- 
ren des Deutschen" (7) 1978 (10) UP 1952- (11) TPN 
Poznań; PT Ling. Stos.: Komit. Neofil. PAN: PT Jęz.: 
Soc. Linguistica Europ.: Intern. Vereinigung fłJr Germ. 
Sprach- und Literaturwissenschaft: Verein fłJr nieder- 
deutsche Sprachforschung (12) 1950-1952 (15) Na
r.: 
Min. SzW 1964: Min. NSzWIT 10: 1973, 1974, 1981 (16) 
WH asyst. Kat. Fil. Niem. 


c 


184. CABAŃSKI Bolesław Edmund (2) 16 IV 1946 Poznań, rob. 
(3) UP 1970 prawo (4) Pr. Prok. Woj.: Poznań: Konin 
1970-1975 (12) 1975-1976 (16) WPiA st. asyst. IPK. 
185. CACKOWSKI Stefan (2) 8 IV 1927 Sępliny (pow. Lipno), 
chł. (3) UMK 1952 hist. gosp. S. Hoszowski (4) Naucz. 
szk. śred. Włocławek 1949-1952 (5) UMK S. Hoszow- 
ski 1960 "Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach 
biskupstwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w." (11) 
TNT (sekr. Wydze I 1973-1978); Włocławskie TN: PT 
Hist.: Sekcja Demogr. Hist. Komit. Nauk Demogr. PAN 
(12) 1952- (14) Kier. Stud. Zaocz. Hist. 1975-1981: 
z-ca dyr. IHiA 1978-1984 (15) Nagr. Woj. zesp. 10 1973 
( 16) IHiA ad. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XVI-XVIII W. 
186. CANDER Krzysztof (Jan) (2) 5 II 1936 Ostrów Wlkp., int. 
(3) PWSSP 1963 mal. S. Borysowski (4) Muz. Gru-
		

/Licencje_017_03_092_0001.djvu

			90 


dziądzi pr. artysto poza etatem (12) 1981- (14) Czł. 
Rady IA-P (15) Min. KiSz (zł. med.) Bielsko-Biała 
1972i nagr. za mal. na ogólnopol. wyst. młodych Sopot 
1968; I nagr. w konk. "Temat muz. w plastyce" Byd- 
goszcz 1976i gł. nagr. w konk. na nejlepszy obraz ro- 
ku Bydgoszcz 1981 (16) IA-P wykł. Zakł. Mal. 
187. CAPUTA Michał (Franciszek) (2) 12 IV 1947 Brusy (woj. 
bydgoskie), int. (3) UMK 1972 biol. - fizjol. zwierząt 
J. Narębski (5) UMK J. Narębski 1976 "Mechanizm ho- 
meotermii mózgu u królika" (6) UMK 1981 "Mechanizmy 
obrony mózgu przed przegrzaniem u człowieka i niektó- 
rych innych gatunków ssaków" (10) Uniw. C. Bernarda 
Lyon 1977-1978 (11) PT Fizjol. (12) 1972- (15) Nagr. 
Sekr. PAN: zesp. 1975; ind. 1982 (16) IB ad. Zakł. 
Fizjol. Zwierz
t. 


188. CEGIELSKI Henryk (2) 21 11 1913 Poznań (3) UP (10) 
Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiej. Oddz. Bydgoszcz do 
1946 (12) 1946-1948 (16) WM-P st. asyst. Kat. Biol. 
189. .CEHAK-HOŁUBOWICZOWA Helena (2) 12 11 1902 Stani- 
sławów, int. (3) UJK Wydze Fi1oz. Kozłowski (4) Litew- 
skie Muz. Szt.; red. lit. w Rob. Agencji Prasowej po 
1945 (5) UJK 1930 "Plastyka eneolityczna kultury ce- 
ramiki malowanej w Polsce" (6) Nom. doc. 1956 (7) 
1968 (10) USB ad. Ked. Archeol. 1931-1939; UWr od 
1950 (kier. Kat. Archeol. od 1962); IHKM PAN kier. 
Zakł. Archeol. ŚI. Wrocław od 1962(12) 1946-1950 (13) 
1979 zm. (16) WH ad. Ked. Archeol. Pol. (17) J. Filip 
(biogr.), Enzyklop&disches Handbuch zur Ur- und FrłJh- 
geschichte Europas; C nekr.], "Z otchłani Wieków" t. 46 
1980 Z. 2. 


190. CELMER Tadeusz (2) 29 I 1931 Kawno (woj. włocławskie), 
chł. (3) UMK 1955 geogr. R. Galon (10) IG PAN Zakł. 
Geomorf. i Hydr. Niżu Toruń 1955-1973 (11) TNTi PT 
Geogr. (czł. zarz. Oddz. Toruń); PT Gleb. (12) 1973- 
(15) Negr. Sekr. Nauk PAN zesp. 1981 (16) IG wykł. 
Zakł. Geol. 


191. CENTKOWSKA Gabrtela (2) 14 IX 1951 Bydgoszcz, int. 
( 3) UMK 1974 biol. - biochem. P. Masłowski (4) RoI. 
Zakł. D o św. UMK 1974-1977 (11) PT Bot. (12) 1974- 
(16) IB st. asyst. Zakł. Fizjol. Roślin - Prac. Fotobiol. 
192. CEYNOWA Józef (Bogusław) (2) 14 IV 1939 Dąbrowka 
(woj. bydłłoskie), int. (3) UMK 1961 chem. fiz. A. Ba- 
siński (5) UMK A. Baeiński 1968 "Badanie efektu ka- 
talitycznego w układzie Ni 2 + - cysteina" (11) PT Chem.i 
Stow. Inż. i Tech. Przem. Chem. (czł. Zarz.) (12) 1960- 
( 15) Nagr. Sekr. Nauk. PAN zesp. 1982 (16) ICh ad. 
Zakł. Chem. Fiz.
		

/Licencje_017_03_093_0001.djvu

			91 


193. CEYNOWA-GIEŁDOŃ Mirosława (2) 28 VI 1937 D(\browka 
(woj. bydgoskie), int. (3) UMK 1959 biol. - bot. J. W&- 
las (5) UMK J. Walas 1967 "Zbiorowiska roślinności 
kserotermicznej nad doln(\ Wisł(\" (6) uM'k 1976 "Ost- 
nice sekcji Peunatae w Polsce" (11) PT Bot. (prez. 
Oddz
 Toruń) (12) 1959- (16) IB doc. Zakł. Takson., 
Ekol. Roślin' i Ochro Przyr. 
194. JfCHAJĘCKI Andrzej (2) 1 I 1948 Toruń, int. (3) UMK 
1969 prawo W. Szyszkowski (12) 1969-1977 (15) Nagr. 
Min. NSzWIT 1972 (16) IZGN st. asyst. Zakł. Organiz. 
i Zarz. 


195. CHATŁAS Janusz (Józef) (2) 25 III 1958 Gosławice (woj. 
konińskie), int. (3) UMK 1980 chem. stos. (12) 1981- 
( 16) ICh asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 
196. JfCHECHLI
SKA Zofia (2) 21 X 1932 Poznań, int. (3) UW 
1959 muzykol. (4) Tow. im. F. Chopina Warszawa (5) 
Inst. Szt. PAN J. Chomiński "Faktura fortepianowa Cho- 
pina" (10) Inst. Szt. PAN Warszawa: Stud. Dokt. 19,61- 
1965i Zakł. Hist. i Teor. Muzyki od 1969 (12) 1967- 
1968 (16) WSzP ad. Kat. Hi st. Szt. 
197. CHEN-WINCŁAWSKA Małgorzata (2) 9 VII 1942 W
szawa, 
rzem. (3) WSP Opole 1968 hi st. (4) Naucz. szk. podst. 
i śred.: Ciche k. Zakopanego, Bielsk k. Płocka, Warsz
 
Wa 1969-1974 (5) UMK J. Rulka 1980 "Wiedza historycz- 
na uczniów o swoim mieście" (1:J.) PT Hist. (12) 1974- 
(15) Nagr. woj. toruńskiego 1981 (16) IHiA ad. Zakł. 
Dyd. Hist. 
198. JfCHEREK Henryk (2) 21 VII 1946 Łubna (woj. bydgoskie), 
chł. (3) UMK 1969 fiz. dośw. W. Woźnicki (5) UMK 
R. K. Bauer 1977 "Depolaryzacja stężeniowa fluorescen- 
cji dwuskładnikowych roztworów z uwzględnieniem relak- 
sacji energii oscylacyjnej" (12) 1969- (16) IF ad. Zakł. 
Fiz. Mol. 


199. CHEREK Janina (Anna) (2) 24 VI 1948 Wielkie Stwolno 
(woj. bydgoskie), chł. (3) UMK 1971 fil. pol. - folkio- 
rystyka J. M. Kasjan (5) UMK J. M. Kasjan 1979 "Mo- 
tywy wierzeniowe'w polskiej bejce magicznej" (11) TNT 
(12) 1971- (16) IAiE ad. Zakł. Etnogr. 


CHICEWlCZ Mirosław zob. Korzeniewski-Chicewicz Mirosław. 


200. CHLEWICKI Grzegorz (2) 31 X 1955 Aleksandrów Kuj., 
int. (3) UMK 1979 astrofiz. A. Woszczyk (lO) Huyghens 
Laboratorium de Leiden (Holandia) staż 1981- (12) 1980- 
( 15) Nagr. Młodych PT Astr. 1980 (16) IA asyst. Zakł. 
Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej.
		

/Licencje_017_03_094_0001.djvu

			92 


201. CHMARZYŃSKI Andrzej (Ryszard) (2) 17 nI 1945 Radom, 
int. (3) UMK 1968 cham. fiz. A. Basiński (5) UMK J. 
Tomaszewski 1975 "Przeróbka roztworu otrzymanego w 
procesie ekstrakcji gor(\cej polihalitu za pomoc(\ metano- 
lu" (12) 1968- (15) Nagr. Min. NSzWIT zesp. 11 0 1980 
( 16) ICh ad. Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 
202. *CHMARZYŃSKI Gwido (2) 20 VII 1906 Nakło n. Noteci(\, 
int. (3) UW 1924-1925; UP 1925-1928. UJ 1929 (4) 
Spółdz. Wyd. "Czytelnik" Kraków 1944-1945 (przew. 
Rady Nadzorczej)) Muz. Nar. Poznań 1945-1948 (dyr.) 
(5) UP 1932 "Sarkofag Bolesława Chrobrego w Pozna- 
niu i problem średniowiecznej plastyki sarkofagowej" 
(7) 1956 (10) UP 1945-1953 ad.; 1953-1956 z-ca prof.; 
od 1956 prof. nadzw. (11) Poznańskie TN od 1936 
(sekr. Kom. Hi st. Szt.) (12) 1951-1952; 1959-1969 (13) 
1973 zm. (14) Kier. Kat. Hist. Szt. od 1959 (16) WSzP 
prof. nad zw. Kat. Hist. Szt. 
redn. 
203. CHMIELEWSKI Bogdan (2) 27 I 1946 Małe Pukowo (woj. 
toruńskie), int. (3) UMK 1970 szt. piękne - mal. i ped. 
artysto R. Krzywka (5) Przewód kwalif. na stan. ad. 
1978 (12) 1978- (16) lA-P ad. Zakł. Mai. 
204. CHMIELEWSKI Witold Andrzej (2) 24 VIII 1949 Toruń, int. 
(3) UMK 1975 szt. piękne - mal. S. Borysowski (12) 
1975- (14) Z-ca dyr. IA-P 1981-1982 (15) Nagr. Min. 
KiSz za wyst. "Sztuka Faktu 75" 1975; "Sztuka Faktu 
78" 1978; 11° za twórczość artysto i upowszechnianie 
1981; nagr i zł. med. na ogólnopol. wyst. "Polska - Krej- 
obraz - Ludzie - Idee" Sopot 1981 (16) lA-P st. asyst. 
Zakł. Ped. Artyst. 
205. .CHMIELIŃSKA-ZIĘTEK Anna (2) 12 II 1951 Koszalin, 
int. (3) UMK 1975 mat. J. Słomiński (4) Pr. umysłowy 
Koszalin 1969-1970 (12) 1975-1982 (16) IM asyst. 
Zakł. Alg. Uniwer. zZast. 
.CHODKIEWlCZ Władysław (2) 3 III 1921 Góra (pow.Żnin) 
(3) UMK chem. (nie ukończył) (4) Naucz. I Lic. i Gimn. 
im. M. Kopernika Toruń 1947-1948 (10) 
cole Natione1e 
de Chimie Paryż (12) 1946-1948 (16) WM-P z-ca asyst. 
Kat. Chem. Nieorg. 


206. 


207. 


XCHROMIŃSKA Helena (2) 29 IV 1907 Petersburg, int. (3) 
USB 1938 fil. pol. (4) Naucz. j. ros. w szk. śred.: Alek- 
sandrów Kuj.; Inowrocław; Toruń 1949-1952 (12) 1951- 
1962 (13) 1962 zm. (14) Kier. SJO 1956 (16) SJO 
lekt. j. ros. 
208. "'CHROMIŃSKI Andrzej (5) UMK M. Michniewicz 1968 
''Wpływ regulatorów wzrostu kwasu 3-indolilooctowego, 
giberelowego. 2-, 3-, 5-tr6jodekenzoesowego i chlorku
		

/Licencje_017_03_095_0001.djvu

			213. 


93 


2-chloroetylotrójmetyloaminowego na gospodarkę wodn(\ 
pomidora {Lycopersicum esculentum Mili.)" (12) 1956- 
1980 (16) IB ad. Zakł. Biol. Stos. 
209. CHRYSTYNIAK Ryszard (2) 4 XII 1946 Kołobrzeg, rob. 
(3) UMK 1969 fiz. R. S. Ingarden (12) 1969- (IF 1969- 
1977; IG 1977-) (16) IG st. asyst. Zakł. Klim. 


210. 


CHUDZIAKOWA Jadwiga (Emilia) (2) 25 II 1935 Grudzi(\dz, 
int. (3) UP 1958 archeol. J. Kostrzewski (4) Muz. Okr. 
Toruń 1960-1963 (5) UMK K. Żurowski 1970 "Kultura 
łużycka w międzyrzeczu Wisły, Drwęcy i Osy" (6) UMK 
1980 "Romański kościół benedyktynów w Mogilnie w 
świeUe badań archeologiczno-architektoniczńych" (11) 
TNT (czł. Wydze I); PT Archeol.: Tow. Numizm. (12) 
1965- (14) Z-ca dyr. lAlE 1977-1979; 1983- (16) IAiE 
ad. Zakł. Archeol. Pol. (17) lBio-bibliogr.], Spraw. TNT 
33:1979 S. 111-114. 


CHURSKA Zofia (Olga) (2) 24 XII 1927 Starogard Gd., 
int. (3) UMK 1952 geogr. R. Galon (5) UMK R. Galon 
1964 "Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach 
pradoliny Wisły i Drwęcy" (11) TNT; PT Geogr. (12) 
1950- (16) IG ad. Zakł. Geomorf. i Geogr. Fiz. 
CHURSKI Zygmunt (2) 29 V 1927 Piaski (woj. płockie), 
chł. (3) UMK 1952 geogr. (5) UMK R. Galon 1962 
"Morfologia i hydrografia kompleksu jeziora Wdzydze" 
(6) UMK 1974 "Wybrane z
adnienia z hydrografii 
przedpola lodowca SkeidararjłJkull na Islandii" (10) 
WOSWRiA Toruń; SN Toruń (11) TNT' PT Geogr. 
(przew. Oddz. Toruń): PT Geofiz. (12) 1950- (14) Z-ca 
dyr. IG 1974-1980; kier. Zakł. Hydr. 1975- (16) IG doc. 
Z
kł. Hydr. (17) [Bio-bibliogr.l Spraw. TNT 28:1974 
s. 109-110. 

CHWALEWIK Witold (2) 14 X 1900 Warszawa (3) UW: 
1925 prawo: 1921-1925 stud. ang.; Uniw. Londyn i Ox- 
ford 1928-1931 (4) tł. Min. SZ; nacz. Wydze Prawnego 
Min. Żeglugi i Hand. Zagr. 1945-1947 (10) UW lekt. j. 
ang. 1949-1951 (11) Warszawskie TN; Kom. Fil. Zach.- 
Europ. PAU (12) 1949-1952 (16) WH wykł. Kat. Fil. 
Ang. 
CHWIROT Wiesława Barbara (2) 5 XI 1950 B r dgOSZCZ, int. 
(3) UMK 1974 biol. A. Górsk
Brylass (5 UMK A. 
Górska-Brylass 1981 "Aktywność metaboliczna komórek 
podlegaj(\cych mejozie u Larix europaea D.C." (11) PT 
Biol.; PT Biach. (12) 1974- (15) Nagr. Min. NSzWIT 
mO 1982 (16) IB ad. Zakł. Cyt ol. Roślin i Genet. 
215. CHWIROT Stanisław (2) 24 X 1950 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1973 fiz. S. Łęgowski (5) UMK S. Łęgowski 1979 
"Zastosowanie rezonansu magnetycznego w badaniach 


211. 


212. 


214.
		

/Licencje_017_03_096_0001.djvu

			94 


216. 


zjawisk magneto-mechanicznych" (11) PT Fiz. (12) 
1973- (16) IF ad. Zakł. Fiz. Dośw. 
CIABACH Jerzy (2) 4 II 1947 Bydgoszcz, rob. (3) UMK 
1972 chem. A. Uzarewicz (4) Zakł. Chem. "Zachem" 
Bydgoszcz 1964-1967 (5) UMK W. Domasłowski 1981 
"Badania nad sieciowaniem żywic termoplastycznych pod 
wpływem UV" (11) PT Chem.; Amici Beni Culturali We- 
rona (12) 1972- (14) Prodziek. WSzP 1981-1984 (16) 
IZiK ad. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 


217. 


, 
CICHY Edward (Kazimierz) (2) 5 V 1929 Swiecie n.Wisł(\ 
(3) UMK 10 1952 fil. germ.; UP 11 0 1954 fil. germ. (4) 
Naucz. szk. śred. Toruń 1954-1962; AZS Toruń 1960- 
1962 (12) 1962- (16) SJO st. wykł. 
CIECHANOWSKI Stefan (2) 4 IX 1925 Toruń, int. (3) PP 
1951 elektr. (4) Woj. Urz. Telekomunikacyjny 1951-1972; 
naucz. Tech. Przem. Cukr. 1972-1975 (12) 1975- (16) 
IPiP wykł. Zakł. Tech. Środków Naucz. 
CIESIELSKA Sławomira (2) 6 X 1934 Służewo (woj. włoc- 
ławski e), int. (3) UMK 1957 bot. W. Zabłocka (4) RoI. 
Zakł. pośw. UMK Koniczynka 1955-1957 (5) UMK J. 
Zabłocki 1967 "Różnice anatomiczne w budowie drewna 
gatunków krejowych rodzeju Quercus" (11) TNT; PT 
Bot.; PT Przyr. (12) 1957- (14) Kier. Zaocz. Stud. 
Biol. 1978-1981; 1982-; kier. Ogrodu Bot. 1978-1984 (16) 
IB ad. Zakł. Bot. Og. 
JlCIE
LAK Edmund (2) 7 XI 1922 Toruń (3) Uniw. w Lilie 
bachelier prawa 1948; UMK 1949 prawo (5) UMK K. 
Koranyi 1950 "Problemy prawne hanzeatyckiego handlu 
i transportu morskiego" (10) Zakł. Hist. Pomorza IH PAN 
- Prac. Toruń od 1953; Prac. Gdańsk (12) 1949-1953 
( 16) WPr st. asyst. Ked. Prawa N ar. (17) r Bi q-bi bli ogr.) 
Spraw. TNT 9:1955 s. 44-45. 
JIoCIE
LAK He:lina (2) 241111928 Żytyń (pow.Równe),rob.(3) 
UMK 1952 fil. pol. (4) Red." Życia Olsztyńskiego" 1947- 
1948 (12) 1950-1955 (16) WH asyst. Zakł. Hist. Lit. 
PoL.; Zakł. Nauk Pomoc. Hist. Lit. 
CIE
LAK Tadeusz (Wiktor) (2) 14 X 1917 Wanne-EIckel 
(Westfalia), int. (3) UP 1945 prawo M. Jedlicki (4) Zw. 
Samopomocy Chł. 1945-1947 Toruń; Bydgoszcz (5) UMK 
K. Koranyi 1947 "Ustawa antysocjalistyczna Bismarcka 
z dnia 21 X 1878 r." (6) UP 1977 "Polska - Skandyna- 
wia w XIX i XX wieku" (7) 1955 (8) 1965 (10) UŁ 
z-ca prof. 1951-1954 Szk. Gł. Służby Zagz'. Warszawa 
prof. i rektor 1954-1961; WydZe Nauk Społ. PAN War- 
szawa 1952-1954, 1964-1972 (m.in. Z-ca Sekr.); Wojsk. 
Akad. Polit. Warszawa; Dep. Arch. Min. SZ (dyr.); Zakł. 


218. 


219. 


220. 


221. 


222.
		

/Licencje_017_03_097_0001.djvu

			95 


Hist. Stos. Pol.-Radz. (kier.) PAN (11) Łódzkie TN; 
Białostockie TN (czł. hon
; Gdańskie TN; TNT; Inst. 
Zach. w Poznaniu; Ośr. Bad. Nauk. w Olsztynie (czł. 
hon.) (12) 1946-1952 (13) 1985 zm. (14) Dyr. adm. 
1948-1949 (16) VVPr ad. 
223. CIE
LIŃSKI Zbigniew (2) 17 IV 1930 Bydgoszcz, int. (3) 
AR nauk. rol.ł Poznań 1955; Wrocław 1966 (5) AR 
Wrocław W. Lidtke "Badania nad wpływem uwilgotnienia 
i innych czynników siedliskowych na tempo przyrostu 
masy roślinnej na ł(\kach w dolinie Wisły" (6) AR Wroc- 
ław 1971 "Stosunki wodne oraz potrzeby nawozowe gleb 
piaszczystych w warunkach nawodnień na przykładzie 
ł(\k czerskich" (7) 1983 (10) Jnst. Melioracji i Użytk6w 
Zielonych 1956-1984 (12) 1974-1980; 1984- (15) Negr.: 
Komit. Bud. i Archit. mo; Min. Roi. no; Urz. Woj. w Byd- 

oszczy mo (16) WNE prof. Kat. Ekon. Roi. i Prod. 
Zywności. 
224. *CIMOCHOWSKI Wacław (2) 22 XII 1912 Kursk (Rosja), 
int. (3) USB 1935 jęz. indoeurop. J. otrębski; Wiedeń: 
albanistyka N. Jogel; sanskryt T. Geiger (4) Rob. ko- 
lejowy i bud. 1939-1944; insp. PUR Lublin 1945-1948 
(5) UP J. Otrębski 1948 ''Dialekt północnoalbańskiej wsi 
Du
mani" (6) UP nOm. doc. 1955 (7) 1962 (10) UP i 
UGd 1955-1978 (12) 1955-1978 (13) 1978 em.; 1982 
zm. (14) Dziek. WH 1962-1964; kier. Zakł. Jęz. Og.( 15) 
Nagr. Min. NSzWiT 1977 (16) IFP prof. Zakł. Jęz. Og. 
(17) (Bio-bibliogr.} Spraw. TNT 11
 1957 s. 66-67. 
225. 
CISZEWSKI Karol (2) 20 I 1918 Srebrna (woj. war&zaw- 
skie), chł. (3) UMK 1950 prawo (4) Naucz. śred.szk. 
zawod. 1949-1950; organiz. i kier. Ośr. Szk. Partyjnego 
Toruń 1950 (12) 1950-1955 (14) Organiz. i kier. Kat. 
Ekon. Pnlit. 1952-1955 (16) WPr organiz. Kat. Ekon. 
Polit. 


226. CSAT6 Edward (2) 19 XII 1915 Olszanica k. Leska, int. 
(3) UJK; tejny Uniw. w Wilnie; UW teatr. S. Morawski; 
także słuchacz Szk. Teatr. w Łodzi prowadzonej przez 
L. Schillera (4) Red. prasy codziennej w Łodzi 1945- 
-1946; krytyk lit. i teatr. m.in.: z-ca red. nacz. "Nowin 
Literackich" (od 1947); zał. i red. nacz. "Teatru" 1951- 
1968; "Almanach Sceny Polskiej" - red. nacz.; publ. tak- 
że w "Kuźnicy" i "Odrodzeniu"; wicedyr. Dep. Teatru 
Min. KiSz 1949-1951 (5) UMK B. Nadolski 1962 "Szki- 
ce o dramatach Słowackiego" (6) UMK "Leon Schiller _ 
twórca monumentalnego teatru polskiego" (opubl. w 1966) 
i mono
rafia: "Leon SchiUer" (opubl. po śmierci autora 
w 1968) - przewód przerwany śmierci(\ E. Csat6 (10) 
PWST Warszawa 1949-1952; 1958-,1962; (dziek. Wydze 
Reżyserskiego; kier. Studium Dramatycznego; ,wykł.) (11) 
Międzynar. Inst. Teatr. przY UNESCO - ITI (sekr. gen.
		

/Licencje_017_03_098_0001.djvu

			96 


227. 


228. 


Ośr. Pol. 1958-1968) (12) 1962-1968 (13) 1968 zm. 
(15) N
r. Klubu Krytyki Teatr. SDP im. T. Boya-Że- 
leńskiego (p'ierwszy laureat w historii nagr.) (16) WH 
st. wykł. Zesp. Kat. Hist. Lit. Pol. 
CYMERSKI Mariusz (Światosław) (2) 8 IV 1948 
roda 
Wlkp., int. (3) UMK 1973 fiz. dośw. K. Antonowicz (4) 
Naucz. Szk.-Podst. nr 10 Inowrocław 1967-1968 (5) UMK 
J. Kopcewicz. 1980 '
Konwersje fitochromu w koleptylach 
etiolowanych siewek owsa" (11) PT Bot. (12) 1973- 
(16) IB ad. Zakł. Fizjol. Roślin - Prac. Fotobiol. 
CZACHAROWSKI Antoni (Barnaba) (2) 11 VI 1931 Czar- 
ne Błoto (woj. toruńskie), chł. (3) UMK 1955 hi st. W. 
Włodarski, K. Górski (5) UMK B. Włodarski 1960 "Upo- 
sażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie" 
(6) UMK 1967 "Społeczne i polityczne siły w walce o 
Nową Marchię w ledach 1319-1373" (7) 1977 (11) TNT; 
PT Hist.; Com. Intern. pour I'Histoire des ViUes (12) 
1955- (14) Prodziek. WH 1973-1975; dziek. WH 1978- 
1981; prorektor 1982-1984; kier. Zakł. Hist. Średn. (16) 
IHiA prof. nadzw. Zakł. Hist. Średn. 
CZAJA Stefan (2) 1 IX 1943 Sadki (woj. bydgoskie), int. 
(3) UMK 1967 hist. - arch. A. Tomczak; e$z. bibl. dypl. 
1973 (4) AP Olsztyn 1967 (12) 1967- (16) Z-ca dyr. 
BG. 
CZAJKOWSKI Gerard (Zygfryd) (2) 11 X 1944 Neustadt 
(RFN), rob. (3) UMK 1967 fiz. teor. R. S. Ing arden 
(5) UMK R. S. Ingarden 1971 "Teorioinformacyjne uję- 
cie problemu polimolekularności polimerów" (6) UMK 
1975 "Kinetic Phase Transitions in Nonlinear Thermo- 
dynamics" (10) ATR Bydgoszcz 1975- (11) PT Fiz.; 
Europ. Tow. Fiz. (12) 1967-1975 (15) N
r. Min.NSzWiT 
ind. mo 1977 (16) IF doc. Zakł. Termodynamiki i Teor. 
Prom. 


229. 


230. 


231. 


.CZAJKOWSKI Jan (2) 12 VI 1921 Zgierz, int. (3) UMK 
1950 mat. (4) Naucz. Lic. Spółdz. Toruń 1947-1950 (12) 
1946-1957 (16) WMFiCh asyst. Kat. Mat. 
IiCZAJKOWSKI Mieczysław (2) 1 VII 1931 Inowrocław, rob. 
(3) UMK 1955 fiz. J. Rayski (4) Naucz. Lic. dla Pra- 
cujących Pisz 1955-1956 (5) UMK A. Jabłoński 1962 
"Badania luminescencji i zjawisk fotochemicznych w or- 
ganosferach borowych" (6) UMK 1967 "Doświadczalne 
badania procesów zderzeń niesprężystych wzbudzonych 
atomów metali alkalicznych metodą fluorescencji sensy- 
bilizowanej" (10) Inst. Fiz. PAN (12) 1956-1970 (16) 
WMFiCh doc. Kat. Fiz. Dośw. 


232. 


223. *CZAK1S-SULIKOWSKA Danuta Maria (2) 27 II 1929 Pcxi- 
wiśle (woj. wileńskie), int. (3) UMK 1951 chem. A. Ba-
		

/Licencje_017_03_099_0001.djvu

			97 


siński (5) UMK A. Swinarski 1960 "O niektórych włas- 
nościach radanortęcianów metali alkalicznych i ciężkich" 
(10) UŁ po 1960 (12) 1949-1960 (16) WMFiCh ad. Kat. 
Chem. Nieorg. 


234. CZAPLEWSKA Joanna (2) 5 VII 1944 Toruń. rob. (3) UMK 
1968 biol. - bot. K. Kępczyński (5) UMK K. Kępczyń- 
ski 1977 "Zbiorowiska synantropijne na terenie Aleksan- 
drowa Kuj., Ciechocinka, Nieszawy i Włocławka (11) 
TNT; PT Przyr.; PT Bot. (12) 1968- (16) IB ad. Zakł. 
Bot. Og. 
235. "CZAPLlCKI Dariusz (2) 19 XII 1930 Grudziq.d.z, chł. (3) 
UMK fil. pol. (12) 1953-1956 (16) WH st. asyst. Ked. 
Lit. Pol. 
236. CZARCIŃSKI Ireneusz (2) 27 VII 1951 Sierpc, chł. (3) 
UMK 1974 hist. A. Czacharowski (5) UMK A. Czacha- 
rowski 1984 "Bractwa w wielkich miastach 
aństwa krzy- 
żackiego w średniowieczu" (12) 1974- (16) IHiA st. 
asyst. Zakł. Hist. Średn. 
237. CZARKOWSKI Józef (2) 4 X 1939 Kwaczała (woj. krakow- 
skie), rob. (3) UMK 1967 fil. pol. B. Osmólsk
Piskor- 
ska; UW 1971 filoz. T. Płużański (4) Ped. Bib!. Pow. 
Police k. Szczecina 1961-1968 (5) UW T. Płużański 
1976 "Osob
 i uniwersum w filozofij. E. Mouniera i P. 
Teilharda de Chardin" (10) WSP Siedlce 1973-1977 
(11) PT Fil o z'. (12) 1977- (16) INS ad. Zakł. Filoz. 
238. CZARNECKI Adam (Józef) (2) 1 XII 1947 Toruń, rob.(3) 
UMK 1971 biol. M. Gromadska (5) UMK M. Gromadska 
1979 "Znaczenie skoczogonków (Apterygota Co1Iembola) 
w funkcjonowaniu ekosystemu" (11) TNT; PT Przyr.; 
PT Z 001.; PT Entomol. (12) 1971- (16) IB ad. Zakł. 
Ekol. Zwierzl:\t. 
238a. "'CZARNECKI Alojzy (2) 8 I 1893 Morzewo (woj. poznań- 
skie) (4) Państw. Zakł. Zdrojowy Ciechocinek 1932-1937, 
pryw. Zakł. Fotograficzny Toruń od 1937 .( 11) PT Foto- 
graficzne prez. 1946 (12) 1950-1952 (16) WH i WSzP 
wykł. fotografiki. 
239. CZARNEK Janusz (Władysław) (2) 28 II 1925 Rzeszów, 
int. (3) AH Poznań 1949; UW 1963 ekon. J. Pajestka 
(4) Zjedn. Przem. Elektrotechn. 1950-1953; Min. Przem. 
Maszynowego 1953-1957; Kom. Plan. przy Radzie Min. 
1957-1960; KNiT 1961-1968; Inst. Plan. 1969-1979 (5) 
UŁ W. Spruch 1978 "Ekonomiczna efektywność inwesty- 
cji i postępu technicznego (problemy metodyczne)" (10) 
Inst. Polit. Nauk. Szk. Wyż. i Postępu Techn. 1980- 
(12) 1976- (15) N
r. Min. NSzWIT' zesp. 1974 (16) 
WNE doc. Kat. Ekonom. Inwestycji i Bud. (17) CBio- 
bibliogr.) Spraw. TNT 32: 1978 s. 87-91.
		

/Licencje_017_03_100_0001.djvu

			98 


240. CZARNOTA Adam Waldemar (2) 26 VII 1953 K
rzyn, int. 
(3) UMK 1976 prawo J. Justyński (5) UMK J. Justyń- 
ski 1982 "Myśl społeczno-polityczna Johna Stuarda Mil- 
la l kontrowersje wokół jej założeń" (10) Filia UW Bia- 
łystok 1976-1977 (11) TNT; PT Hist.; PT Nauk Polit. 
(12) 1980- (16) IH-P ad. Zakł. Hist. Doktryn Polit.- 
Prawnych. 


CZARNOTA..DIAKOWSKA Anna zob. Diakowsk
Czarnota Anna. 


241. "CZERNIAWSKA Zofia (2) 15 I 1921 Warszawa, rob. (3) 
UMK 1951 chem. A. Basiński (4) Pr. urz.: Warszawa 
1940-1944; Bydgoszcz 1945 (11) PT Chem. (12) 1949- 
1954; 1963-1981 (13) 1981 em. (16) ICh asyst. Zakł. 
Chem. Nieorg. 


242. CZERNIAWSKI Marian (2) 10 V 1921 Giełwany (ZSRR), 
int. (3) UMK 1951 chem. A. Basiński (4) Naucz.: szk. 
podst. SłaW'ęcin 1945-1946i Lic. Cukr. Toruń 1947-1951 
(5) UMK A. Basiński 1959 "Badania nad stopniem dys- 
persji garbników roślinnych" (6) UMK 1967 "Badania 
struktury warstwy podwójnej elektrolitów koloidalnych" 
(10) WSI Bydgoszcz 1952-1957 (12) 1947- (16) ICh 
doc. Zakł. Chem. Og. 
243. CZERNIAWSKI Tadeusz (2) 27 III 1951 Toruń, int. (3) 
UMK 1975 chem. Z. Wojtczak (12) 1975- (16) ICh st. 
asyst. Zakł. Chem. Og. 
244. "CZERNY Zygmunt (2) 24 VII 1888 Lwów, int. (3) UJK 
1912 fil.: pol.i rom 2 filoz.: ParyŻj Grenoblei Genewa 
1913-1920 (dy r ' Etudes SU'perieures de Litteraturp 
Fran
se) (15 UJK 1913 łI
tude stylometrique sur :&Les 
NarbonnaIs
.( 6) UJK :1:920 "Ltl!:sthetique de L. U. de 
SaInt-Martin" (7) 1924 (8) 1933 (10) doc. UJK 1922- 
-1924i Wyższa Szk. Hand. Zagr. Lwów; tajny Uniw.Lwów 
(prorektor 1941) (11) AU: przew. Kom. Fil.; przew. 
WydZe Fil.i czł. Kom. Eur. Zach.: TNT (12) 1.946-1952 
(13) zm. 1975 (14) Prorektor 1948-1951; kier. Kat. Fil. 
Rom. 1946-1952 (16) WH prof. Kat. Fil. Rom. 


CZERWIŃSKA-WEBER Ewelina zob. Weber-Czerwińska Ewelina. 


245. CZERWIŃSKA Hanna Małgorzata (2) 22 V 1960 Kożuchów, 
int. (3) UP 1983 etno!. Z. Jasiewicz (4) Muz. Nar. Poz- 
nafi 1983 (12) 1983- (16) lAlE asyst. Zakł. Etnogr. 
246. CZERWIŃSKA Irena (2) 7 VII 1914 Wilno. int. (3) UMK 
1946 chem. - techn. chem. (5) UMK E. Pischinger 1960 
"Wpływ chlorku wapnia na temperaturę spieku cementu 
portlandzkie,go" (11) PT Chem.; PT Przyr.; NOT (12) 
1946-1974 (13) 1974 em. (16) ICh ad. Zakł. Techn. 
Chem.
		

/Licencje_017_03_101_0001.djvu

			99 


CZERWIŃSKA-ROMANOWSKA Maria zob. Romanowska-Czerwiń- 
ska Maria. 


247. CZERWIŃSKI Wojciech (Andrzej) (2) 18 V1D 1944 Wilno, 
int. (3) UMK 1967 chem. fiz. A. Basiński (5) UMK A. 
Basiński 1974 ''Wpływ ultradźwi.ków wielkiej cz.stości 
na struktur. włóki en z poli-( tereftalanu etylenu)" (12) 
1967- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Fiz. 
248. CZERWIŃSKI Zenon (2) 26 IV 1911 Świl!\tniki (Rosja) ,roi. 
(3) usB. UMK 1946 chem. fiz. - spec. elektrokrystali- 
zacji A. Basiński (4) Chem. w Energ. Uprawienie Wilno 
1944 (5) UMK A. Basiński 1950 "Badania nad szybkoś- 
cil!\ krystalizacji chlorku sodowego" (6) Nom. doc. na 
podst. cyklu pr. z krystalizacji i elektrokrystalizacji 1954 
(7) 1964 (8) 1971 {lO) \WSI Bydgoszcz 1953-1956 
(11) TNT 195
 PT Chem. 1938 (mJn. sekr.: wiceprez.: 
prez.: Oddz. Toruń) (12) 1 X 1945-1981 (13) 1981 em. 
(14) Prodziek. WMFiCh 1960-1964 (15) Med. UMK 1973; 
med. KEN 1980 (16) ICh em. prof. zw. chem. fiz. (17) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11:1957 s. 75-76. 
249. CZETWERTYŃSKI-SYTNIK Lesław (2) 5 VII 1936 Kałusz 
(ZSR
), int. (3) UMK 1958 geomoń. R. Galon (4) 
Naucz. Lic. Ogólno Karpacz 1958-1970 (5) UMK A. Ja- 
gielski 1977 "Rozwój procesów urbanizacyjn r Ch w stre- 
fie oddziaływania Torunia" (12) 1970-1983 16) IG ad. 
Zakł. Geogr. Ekon. 


250. CZEŻOWSKI Tadeusz Hipolit (2) 26 VII 1889 Wiedeń, int. 
(3) UJK 1914 filoz.: mat.: fiz. K. Twardowski: J. Łuka- 
siewicz (4) Prakt. naucz. VI Gimn. Lwów 1911-1912: 
z-ca naucz. mat. i fiz. tamże 1912-1914: dyr. kanc. UJK 
1915-1918: Min. WRiOP (m.in. radca min. i dyr. Dep. 
Nauki i Szk. Wyż.) 1918-1923 (5) UJK K. Twardowski 
1914 "Teoria klas" - prom. w Wiedniu 1915 (6) UJK 
1920 "Zmienne i funkcje" (7) 1923 (8) 1936 (9) Doctor 
h.c. UMK 1979 (10) USB 1923-1939 (prorektor 1933- 
-1935: dziek. Wydze Hum. 1935-1937: prodziek. tamże 
1937-1938: od 1926 przew. Kom. Egz. Mag. na WydZe 
Hum.: od 1928 prez. Kom. Egz. Państw. dla Kand. na 
Naucz. Szk. Śł:ed.); t
ne nauCZ. w szk. śred. i wyż. 
1939-1945 (11) TNT (m.in. sekr. r en.: przew. Wydze 
II): PT Filoz. (m.in. czł. ZG) (12 lo.to 1945-1960 (13) 
1960 em. 1981 zm. w Toruniu (16 WH em. prof. r w . 
log. (17) S puścizna: AUMK: BG UMK: (autobiogr. : T. 
Czeżowski, Wspomnienia (zapiski do autobiografii) "I 
Kwart. Hi st. Nauki i Techn. 1977 nr 3 s. 429-439: Bio- 
bibliogr. , Spraw. TNT 1:1947-1948 s. 54-56: Z. Branach, 
nekr. "Argumenty" 1981 nr 25 S. 6-7: I. Dl!\mbska, 
nekr. , Tyg. Powsz. 1981 nr 13 s. 4; L. Gumański, W 
służbie nauki i społeczeństwa, Kwart. Hist. Nauki i Tech. 
1975 nr 1 s. 13-20: tenże, T. Cz. jako człowiek, Ruch 
Filoz. 1981 nr 2,-4 s. 23-28: "Księga pamil!\tkowa ku
		

/Licencje_017_03_102_0001.djvu

			100 


251. 


czci Profesora T. Cz.", Toruń 1980; W. Mincer, [bibliogr.] , 
Ruch Filoz. 1981 nr 2-4 s. 37-48; S. Pacuła, T. Cz., 
teoretyk pluralizmu metafizycznego, "Życie i Myśl" 1969 
nr 4 s. 53-68; J. Pelc. nekr. , Studia Sem1ot. 12:1982 s. 
5-8: Rozprawy filozoficzne (ksifłga pamil!\tkowa z okazji 
80-lecia urodzin prof. T. Cz.), Toruń 1969; J. Rybicki. 
Pogll!\dY etyczne prof. T. Cz., "Życie i Myśl" 1969 nr 4 
s. 82-96; Studia Filoz., 8:1979 (tom poświęcony prof. T. 
Cz. w 90-tI!\ rocznicę urodzin); T. Cz. - jedność dzieła 
i osobowości, Kwart. Hist. Nauki i Tech. 1977 nr 3 s. 
429-439. l L. Gumański 1 
CZMIEL Regina (Alicja) (2) 21 X 1918 Wilńo, rob. (3) 
UMK 1952 fil. klas. S. Srebmy; egz. bibl. dypl. 1960 
(4) Naucz. szk. podst. Toruń 1945-1946 (12) 1952-1979 
(13) 1979 em. (16) Em. kust. dypl. BG. 
CZOPEK Juliusz (Leon) (2) 11 IV 1922 Korabniki k. Kra- 
kowa, rzem. (3) UJ 1949 zool. - anat. porówn. (4) Sto- 
larz Skawina 1940'-1949 (5) UMK H. Szarski 1951 "Bu- 
dowa skóry i unaczynienie powierzchni oddechowych u 
niektórych Salientia" (6) Nom. doc. na podst. 7 pr. 1955 
(7) 1963 (8) 1972 (11) TNT; PT Przyr. (pr
ew. 
Oddz. Toruń); PT Zool.; Komit. Zool. PAN (12) 1948- 
(.,1.4) Prodziek. WBiNoZ 1962-1969; przew. Rady IB 1971- 
1978; kier. Zakł. Hi stoi. i Embriol. 1967- (15) Negr. Min. 
SzW: za pr. dokt. 1953; ind. 111 0 1963 (16) IB prof. zw. 
Zakł. Hi stoi. i Embriol. (17) Bio-bibliogr., Spraw. TNT 
11:1957 s. 76. 
CZOPKOWA Grażyna (2) 19 Dl 1927 Wilno, int. (3) UMK 
1951 biol. (4) Lab. w Państw. F-ce Chem. Wilno 1943- 
1945; kier. lab. Bydgoszcz 1951-1953 (5) UMK H. 
SzarskI 1962 "Unaczynienie mifłśni szkieletowych u nie- 
których płazów" (11) TNT; PT Przyr.; PT Zool. (12) 
1949- (16) IB ad. Z
ł. Histol. i Embriol. 
CZOSNOWSKI Jerzy (2) 5 Dl 1922 Swarzędz k. Poznania, 
int. (3) UP 1947 biol. - bot. A. Wodziczko (4) Pr. PKP 
Kraków i Zakopane 1939-1945 (5) UP J. Dobrowolski 
1949 "Charakterystyka fizjologiczna i anatomiczna trzech 
typów tkanek Vitis vinifera: normalnej, tumora bakteryjne- 
go (crown-gali) i tumora chemicznego hodowanych in 
vitro" (7) 1955 (8) 1972 (10) UP Zakł. Bot. Og. od 
1945; PAN Zakł. Genet. Roślin ok. 1958-1968 (11) Po- 
znańskie TPN; PT Bot. (przew. Oddz. Poznań); Komit. 
Bot. PAN (12) 1951-1952 (13) 1976 zm. (16) WBiNoZ 
z-ca prof. (17) tNekr.]: Wiad. 'Bot. 21:1977 s. 81-84; 
Inf. UAM 1976 nr 15. lA S k k .1 
. zwey ows aj 
"CZUK Irena (2) 26 IX 1932 Smoleńsk, int. (3) UW 1962 
na Wydze Ped.; Ekster. Stud. Naucz. :Bydgoszcz 1972 
fil. ros. (4) Naucz. szk. podst. i śred. Orzechów Nowy 


252. 


253. 


254. 


255.
		

/Licencje_017_03_103_0001.djvu

			101 


i Toruń 1951-1974 (12) 1974-1981 (13) 1981 em. (16) 
Em. lekt. j. ros. SJO. 
256. .CZURYŁO Koźma (2) 29 XI 1908 Kręty Brzeg (woj. no- 
wogródzkie), chł. (3) USB 1936 szt. pilłkne _ 
raf. (4) 
Naucz. gimn. Wilno 1940-1941 (12) 1946-1951 (13) 
1951 zm. (16) WSzp st. asyst. Ked. Graf. 
257. CZYPICKA Teresa (Józefa) (2) 18 XII 1950 Wyrobki (woj. 
włocławskie), chł. (3) UMK 1974 fil. klas. B. Józefowi- 
CZOwa (4) Naucz. szk. śred. Inowrocław 1974 (5) UMK 
H. Szelest 1983 "Styl Farsalii Lukan
 Zegadnienia wy- 
brane (Apostrofy, sentencje)" (11) PT Fil. (12) 1974- 
( 16) WH ad. KFK. 
258. JIoCZYŻEWSKA Zofia (2) 20 n 1902 Mitawa (Rosja), int. 
(3) USB 1931 med. (4) Lek. neur. w Ubezpieczalni 
Społ. Wilno 1940-1942; lek. ordynedor w Miejskim Szpi- 
talu Neur. Wilno 1942-1945 (10) USB mł. i st. asyst. 
Kliniki Psychiatrycznej 1931-1939 (12) 1946-1949 (13) 
1972 zm. (16) WM-P dr med. st. asyst. Kat. Neurofizjol. 
i Fizjol. Porówn. 


259. CZYŻNIEWSKI Kazimierz (2) 1 X 1908 Srebrniki (woj. 
toruńskie), chł. (3) Inst. Hand. Mor. i Tech. Portowej 
w Gdyni 1933; stud. mag. WSE Sopot (4) Pr. bankowoś- 
ci 1927-1974 m.in.: pomor. Bank Roi. Toruń; BGK Gdy- 
nia i Warszawa; NBP Centrala m.in. jako naCZ. wydz.; 
Z-Ca dyr. dep.; dyr. dep.; po 1974 m.in. doradca Prez. 
NBP; c zł. kom. RWPG (5) WSE Sopot Z. Jaśkiewicz 
1964 "Efektywność form finansowania reprodukcji środ- 
ków trwałych" (6) SGPiS 1972 "Reprodukcja środków 
trwałych w prz.emyśle" (7) prof. kontr. 1982 (10) PW 
Wydze Inż. 
dowej 1964-1976 (11) TNT (12) 1973- 
( 14) Kier. Zakł. Ekonom. Bud. i Inwestycji 1976-1983; 
kier. Kat. Ekonom. Inwestycji i Bud. 1983-; przew. Ra- 
dy IZGN 1979- (15) Negr. Min. NSzWIT dyd.-wych. 
1979; med. KEN 1981; med. UMK 1983 (16) WNE prof. 
kontr. Kat. Ekonom. Inwestycji i Bud. (17) [Bio-bibliogr.) 
Spraw. TNT 32:1978 s. 9,1-93. 


D 
260. DAHM Hanna (Janina) (2) 28 V 1948 Toruń, rob. (3) 
UMK 1971 mikrobiol. E. Strzelczyk (5) UMK E. Strzel- 
czyk 1983 "Badania nad bakteriami gleb
 I)'zosfery i 
mikoryzosfery sosny (Pinus silvestris L.) (11) TNT; 
PT Fitopat. (12) 1971- (15) Negr. Min. NSzWIT za pr. 
dokt. 1983 (16) IB ad. Zakł. Mikrobiol. 
261. DANIEL Wojciech (Piotr) (2) 26 IX 1953 Bydgoszcz, int. 
(3) UMK 1977 fiz. teor. R. S. Ingarden (11) PTFiz. 
(12) 1977- (16) IF st. asyst. Zakł. Fiz. Teor.
		

/Licencje_017_03_104_0001.djvu

			102 


262. DANIELEWlCZ Je.rzy (Władysław) (2) 16 IX 1921 Jarocin, 
int. (3) UŁ 1949 hist. W. Dzwonkowski (5) UŁ J. Dut- 
kiewicz 1954 
'Sejm emigracyjny we Francji w l. 1831- 
1848" (6) UMK 1963 "Ruchy rewolucyjne na ziemiach 
Polski południowo-wschodniej w l. 1918-1923" (7) 1976 
(10) UŁ 1948-1954: UMCS 1954-1961; WSP Gdańsk 
1961-1969: WSN Bydgoszcz 1969-1971 (11) Bydgoskie 
TN: PT Hist. (red. "Rocznika Grudzil!\dzkiego"): PT Nau- 
tologiczne (prez. Oddz. Bydgoszcz); Stow. Marynistów 
Pol.: Pol. Grupa Wielostronnej Kom. Nauk. Krejów So- 
cjalistycznych (12) 1971- (14) Dyr. IPiP 1984- (15) 
Negr.: Min. SzW zesp. 11 0 1966; Min. OiSzW ind. 111 0 
1970: Min. NSzWIT zesp. 11 0 1984 (16) IHiA prof. nadzw. 
Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX w., (od 1984 IPiP 
prof. nad zw. Zakł. Teor. i Hist. Wych.) (17) Jerzy Da- 
nielewicz - pierwszy rektor Wyższej Szkoły Nauczyciel- 
skiej 'w Bydgoszczy, [w:J X lat Wyższej Szkoły Nauczy- 
cielskiej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1979 s. 9-30. 
263. "bANILCZUK Bolesław (2) 1 I 1928 Różanka k. Wło, dawy 
chł. (3) WSP Gdańsk, UMK 1952 hi st. społ.-gosp. S. 
Hoszowski (5) UMK W. Łukaszewicz 1960 "Ruch robot- 
nlczy w Wielkopolsce (od poczqtków do I wojny świato- 
wej)" (6) Nom. doc. 1969 (11) TNT; PT Hist. (12) 
1952-19?3 (13) 1973 zm. w Toruniu (14) Wicedyr. 
IHiA; kier. Zakł. Hi st. Ne:rodów ZSRR (16) IHiA doc. 
Zakł. Hist. Nar. ZSRR (17) [Bio-bibliogr.). Spraw. TNT 
24:1972 s. 57-59: S. Kalembka rnekr.), "Z Pola Walki" 
16:1973 z. 2-3 s. 435-439; S. Kalembka, K. Wejda 
[nekr. i bibliogr.) , Zap. hist. 38:1973 z. 4 s. 181-185. 
264. DANILUCZUK Eleonora (Aniela) (2) 12 IV 1934 Wilno, rob. 
(3) UMK 1955 chem. A. Swinarski (5) UMK A. Swinar- 
ski 1963 ''Wpływ potencjałów redoksowych składników na 
właściwości kompleksowe ze szczególnym uwzględnieniem 
kompleksów siarczynowych" (12) 1955- (15) Negr. Min. 
SzW dyd. 1965 (16) ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
265. "DARGIEWICZ Konrad (2) 9 II 1897 Omsk, int. (3) ASP 
Kraków 1927 szt. pilłkne - mal. M. Kotarbiński; Moskwa 
_ mal. Arapow: Wiedeń - Knahl (4) Kier. artysto Zakł. 
Graf. "Technograf" Warszawa 1925; naucz. gimn. Łowicz 
i Wyszków 1925-1939 (11) TWP (przew. Oddz. Toruń); 
ZPAP (m.in. wiceprez. Oddz. Toruń) (12) 1 X 1945- 
1964 (13) 1964 zm. (14) Dziek. WSzp 1952-1954; kier. 
Kat. Rys. 1945-1964 (15) Nagr. Min. Szw (16) WSzp 
z-ca prof. potem st. wykł. Kat. Witrażownictwa i Kat. Rys. 


266. DAROSZEWSKA Maria Halina (2) 26 VIII 1931 Końskie, 
int. (3) UWr 1956 fil. ros. (4) Naucz. 1956-1968: Lic. 
Ogólno Opoczno: Lic. Ogólno Końskie; Tech. Bud. Toruń 
( 10) WSOWRiA 1968-1970 (11) Tow. Neofil.; PT Rus. 
(czł. Zarz. Woj.) (12) 1968- (14) Kier. zesp. j. ros. 
SJO 1975-1981 (16) SJO wykł. j. ros.
		

/Licencje_017_03_105_0001.djvu

			103 


267. DAROSZEWSKI Jan (Lucjan) (2) 25 I 1924 Włocławek, 
rzem. (3) UMK 1952 fil. niem.; UP 1968 fil. germ. (4) 
Pr.: w Niemczech 1943-1945; we Francji i w Belgii 
1945-1947; w Opocznie 1954-1958; BG UMK 1951-1952 
i 1958-1965; Młodz. Dom Kult. Toruń 1958-:1262; KMPiK 
Toruń 1961- (10) WSOWRiA 1968-1969 (12) 1951-1965 
(BG); 1965- (SJO) (16) SJO wykł. j. ntem. 
. 
268. 
DASZKIEWICZ Andrzej (2) 4 VIII 1956 Starogard Gd., 
int. (3) UMK 1979 med. T. Józefiak (10) Inst. Mat.PAN 
Warszawa 1981- (12) 1980-1981 (16) WMFiCh asyst. 
IM. 


269. DASZKIEWlCZ Wiesław (Adam) (2) 13 VII 1927 Aleksan- 
drów Kuj., int. (3) UMK 1951 prawo - cyw. i krymin. 
S. Kolinowski (4) Pr. urz. i naucz. szk. podst. 1948- 
1950 (5) UP J. Haber 1959 "Ingerencja prokuredora w spr
 
wy o przest.pstwa prywatnoskargowe" (6) UP 1960 
"Oskarżyciel w polskim procesie karnym" (7) 1967 (8) 
1973 (10) Inst. Nauk Prawnych PAN Warszawa 1957- 
1961; UP 1953-1961; Inst. Państwa i Prawa PAN War- 
szawa 1979- (11) TNT; TN Prawa Kar.; Assoc. Intern. 
de Droit Penal (12) 1951-1953; 1961-1979 (14) Kier. 
Kat. później Zakł. Post.p. Kar. 1961-1979; dyr. Inst. 
Prawa Sl!\dowego 1969-1971; dyr. IPK 1971-1979 (15) 
Negr.: Min. NSzWIT: 11 0 1972; 10 1977; med: KEN 1978 
UMK 1979 (16) IPK prof. zw. Zakł. Post.p. Kar. (17) 
(Bio-bibliogr.}., Spraw. TNT 16:1964 s. 39-42. 
DASZKIEWICZ-PALUSZY
KA Krystyna zob. Paluszyńsker-Dasz- 
kiewicz Krystyna. 


270. DAWIDOWICZ Wacław (2) 23 II 1909 Kosy Dwór k. Nowo- 
gródka (3) USB 1933 prawo (5) UW M. Jaroszyński 
1951 "Uspołecznienie administracji państwowej" (6) Inst. 
Nauk Prawnych PAN Warszawa :1.959 "Zegadnienia praw- 
ne melioracji wodnych w rolnictwie ze s2;czególnym u- 
wz,8l.dnieniem problematykJ udziału zainteresowanych" 
(7) 1964 (8) 1974 (10) UW 1951-1954; Inst. Nauk 
Prawnych PAN Warszawa 1954-1959; UGd 1971-1979 
(11) TNT (12) 1960-1971 (13) 1979 em. (14) Dziek. 
WPr 1960-1965; prorektor ds. naucz. 1965-1966; kier. 
Kat. Prawa Adm. od 1961 (16) WPr prof. nadzw. Kat. 
Prawa Adm. (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 17:1963 
s. 41-43. 


271. DJ\BEK Roman (Józef) (2) 24 II 1939 Lwów, int. (3) UMK 
1963 chem. - fizykochem. polielektrolit6w A. Basiński 
(5) UMK A. Basiński '1973 "Badania diaelektryczne mem- 
bran jonitowych" (12) 1963- (16) ICh ad. Zakł. Chem. 
Fiz. 


272. DJ\BROWSKA ŚwieUana (2) 13 I 1946 Radom, int. (3) UŁ 
fil. ang. (12) 1969- (16) SJO lekt. j. ang.
		

/Licencje_017_03_106_0001.djvu

			104 


273. D
ROWSKA Zofia (2) 22 III 1946 Burniszki (woj. biało- 
stockie), chł. (3) UMK 1939 szt. piękne - rzeź. T. 
Godziszewski (4) PKZ Gdańsk 1971-1973 (5) ASP 
Warszawa przewód na stan. ad. 1981 (11) ZPAP (12) 
1973- (16) lA-P ad. Zakł. Rzeź. 
274. *D-\BROWSKI Paweł (2) 2 XI 1911 Berlin, int. (3) UMK 
1951 ped. K. SośnickI (4) Naucz. szk. podst. i śred. 
1948-1950 (11) TWP (12) 1950-1953 (16) WH asyst. 
Ked. Ped. 
275. D
ROWSKI Zdzisław (Antoni) (2) 7 n 1930 Strusów 
(woj. tarnopolskie), chł. (3) UW 1962 ped. opiekuńcza 
R. Wroczyński (4) 1950-1972; placówki opiekuńczo- 
wych.; Okr. Ośr. Metod.; Kur. Ośw. i Wych.; Inst. Kszt. 
Naucz. (5) UGd R. MlUer 1972 "Problemy opieki i wy- 
chowania w domach dziecka" (6) UMK 1982 "Teore- 
TI czne podstawy opieki i wychowania opiekuńcze$o" 
10) WSP: Częstochowa 1973; Olsztyn 1983 (12) 1974- 
14) Kier. Zajd. Teor. i Hist. Wych. (16) IPiP doc. 
Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
276. DEJEWSKA Barbara (Wiesława) (2) 12 Dl 1947 Toruń, 
int. (3) UMK 1970 chem. (5) UMK J. Tomaszewski 
1976 "Otrzymywanie siarczanu potasowego i wodoro- 
tlenku magnezowego z roztworu 'Po ekstrakcji gorącej 
polihalitu za pomocą amoniaku" (12) 1970- (16) ICh 
ad. Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 
DEMBIŃSKA-KOWALCZYK Halina zob. Kowalczyk-Dembińska 
Halina. 


277. DEMBIŃSKI Brunon (Józef) (2) 18 IX 1932 Pruszcz-Ba- 
gieniea k. Tucholi, rob. (3) UMK 1958 chem. (4) UMK 
st. asyst. nauk.-tech. 1958-1960 (5) UMK H. Basińska 
1973 "Badania struktury oraz właściwości analitycznych 
połączeń pochodnych fenotiazyny z kompleksami rtęci, 
kadmu, cynku i antymonu" (12) 1960- (16) ICh ad. 
Zakł. Chem. Nieorg. 
278. DEMBIŃSKI Stanisław (Tadeusz) (2) 5 VII 1933 Poznar\ 
int. (3) PGd - WydZe Łączności 1951-1953; UMK 1956 
fiz. teor. J. Rayski (5) UMK A. Jabłoński 1961 "O pew- 
nych analitycznych własnościach dwu- i trzypunktowej 
funkcji Greena w kwantowej teorii pola" (6) UMK 1968 
"Teoria funkcji Greena modeiu Heisenberga ze spinem 
1/2" (7) 1978 (10) Uniw. Kolumbii Brytyjskiej (wizyt. 
prof.) Vancouwer 1967-1968 i 1975; Inst. Maxa Plancka 
Stuttgart (wizyt. prof.) 1980; współtwórca i współred. 
czasopisma międzynar. "Ra f 0rts on MathematIcal Phi- 
sies" (od 1969 sekr. nauk. (11) TNT (wiceprez.1983-) 
PT Fiz. (12) 1955- (14) Z-ca dyr. IF 1972-1975, rek- 
tor 1981-1982 (15) Nagr. Min. NSzWIT: 111 0 1969; 111 0 
1976; 11 0 1980; nagr. ZG PT Fiz. 1969 (16) IF prof.
		

/Licencje_017_03_107_0001.djvu

			105 


nadzw. Zakł. Mech. (17) łBib-bibliogr.], Spraw. TNT 
23:1969 s. 63-64: [biogr.}, "Głos Uczelni" 1981 nr 1-2 
s. 5-6. 
279. DEMBIŃSKI Stefan (2) 6 I 1898 Opole, int. (3) Uniw. Lo- 
zanna 1918: UP .1920 prawo (4) Mieszany Trybunał 
Rozjemczy Pol.-Niem. w Paryżu 1921-1924: adw.: Poz- 
nań 1926-1939 i Warszawa 1940-1944: radca prawny 
Toruń 1945-1970 (5) UP A. Peretiatkowicz 1946 "Za- 
rz
zenia wojenne niemieckie a Mieszany Trybunał Roz- 
jemd:y Polsko-Niemieckł" (11) TNT (czł. 
u'rz.; skarb- 
nik: czł. hon. od 1973) (12) 1946-1948 (13) 1977 zm. w 
Toruniu (16) WP-E st. asyst. Kat. Prawa Cyw. (17) 
(nekr.}, Spraw. TNT 35-36:1981-1982 s. 130-131. 
279a. DEMICKA Krystyna (2) 5 IV 1936 Toruń, int. (3) AWF 
Warszawa 1957 wych. fiz. (12) 1975- (16) st. wykł. 
Stud. Wych. Fiz. 


DEMIDOWICZ-WOŁCZACKA Władysława zob. Wołczacka-Demido- 
wicz Władysława. 


280. DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia (2) 12 VIII 1947 Ka- 
dzidło (woj. ostrołęckie), rob. (3) UMK 1975 hist. W. 
Łukaszewicz (12) 1975- (16) INS st. asyst. Zakł. Nauk 
Polit. 
280a. DER
GOWSKI Maciej (2) 24 VII 1949 Wl!\brzeźno, int. 
(3) WSWF Gdańsk 1973 wych. fiz. (4) Naucz. szk. 
podst. Toruń 1973-1983, Miej. Klub Sportowy Toruń 
(12) 1983- (16) Naucz. wych. fiz. Stud. Wych. Fiz. 
281. ItDERUGA Aleksy (2) 29 IX 1908 Łowicz (3) USB 1934 
hi st. (4) Bibl. kontr. Bibl. USB przed 1939 (5) USB 
S. Kościałkowski 1939 "Kościół prawosławny a spra- 
wa )tbuntu« w roku 1789" (10) Inst. Hist. PAN (12) 
20 IX 1945-1946 (13) zm. (16) WH st. asyst. Kat. 
Hi st. Eur. Wsch. 


282. DES LOGES Stefania (2) 4 XI 1897 Lwów (3) Paryż 
1926 Dipl8me Superieur de la langue et litterature 
fran
se: UJK 1928 fil. rom.; 1935-1936 ponownie Pa- 
ryż Inst. de Phon
tique Sorbony; UMK 1946 fil. fran. 
(4) Naucz. szk. śred. Warszawa i Lwów 1924-1939 
(10) UJK 1931-1932 wykł. fonetyki fran.: Akad. Hand. 
Zagr. 1Jwów st. asyst. Kat. J. Fran. 1932-1939: Radz. 
Uniw. Lwów wykł. fil. fran. 1944-1945: tJJ od 1952 (12) 
15 I 1946-1952 (16) WH ad. Kat. Fil. Rom. 


DĘBSKA-NARĘBSKA Barbara zob. Narębska-Dębska Barbara 
283. xDĘBSKI Marian (2) 25 I 1925 Ostrówek (pow. Włodawa), 
rob. (3) KUL 1951 prawo (4) Pr. w organach prok. 
Tomaszów Lub. 1956-1960 (5) UMK J. Śliwowski 1962
		

/Licencje_017_03_108_0001.djvu

			291. 


106 


"Chuligański charakter przestfłpstwa w polskim prawie 
karnym" (12) 1961-1963 (16) WPr ad. Ked. Prawa Kar. 
284. 
IAKOWSKA-CZARNOTA Anna (2) 4 V 1955 Białystok, 
int. (12) 1979- (16) IZiK asyst. Zakł. Kons. Mal. i 
Rzeź. Polichr. 


285. 


DlRSKA Bogdan (2) 24 VII 1922 Byd,goszcz, rob. (3) 
UMK 1950 chem. fiz. A. Basiński (4) Bydgoskie Zakł. 
Fotochem. 1951-1966 (5) Uniw. Itn. Humboldta Berlin 
K. Meyer 1966 "Untersuchungen łfber das Benetzen von 
Halogensilbergelatineschichten" (10) PIE Toruń 1966- 
1969; ATR Bydgoszcz (12) 1948-1951 (16) WM-P asyst. 
Kat. Chem. Fiz. 


DMOCH Irena (2) 25 Xl 1933 Kraków, int. (3) UW 1956 

eol. str.edygraficzna i poszukiwawcza E. Passendorter 
(5) UMK M. Różkowska 1966 "Ślimaki i małże górnoju- 
rejskie z Czarnogłów i Świstoszewa oraz warunki palec- 
ekologiczne w jurze górnej na Pomorzu Zachodnim" (10) 
UW 1953-1960 (12) 1960- (16) IG ad. Za1d. Geol. 
'TIOBACZEWSKI Tadeusz (2) 24 m 1918 Wilno, int. (3) 
uw 1946 prawo S. Śliwiński (4) Bibl. Gł. Hand. War- 
szawa od 1945 (12) 1946-1949 (16) WPr st. asyst. 
Kat. Statysto 
DOBROWOLSKA Ewa (Maria) (2) 26 XII 1920 Berlin int. 
(3) UMK 1950 fil. pol. K. Górski; egz. bibl. dypl. 1968 i4) 
Dziennikarz "Gazety Toruńskiej" 1945-1946 (12) 1956- 
1981 (13) 1981 em.; 1982 zm. (16) Em. st. kust. dypl. 
BG. 

OBROWOLSKI Zbigniew (2) 1 IV 1949 CzortowIce (pow. 
Hrubieszów), rob. (3) UMK 1974 biol. J. Mikulskl (10) 
WSP Słupsk po 1975 (12) 1974-1975 (16) WBiNoZ 
asyst. Stacji Nauk.-Bad. w Siemionkach. 

OBRZYCKA Irena (2) 21 X 1909 Fryburg (Szwajcaria) 
(3) UP 1932 fil. ang. (4) Np.ucz. Lic. i Gimn. ss. Ur- 
szulanek Poznań 1932-1938lS) UP 1945 z fil. ang. (10) 
UP 1933-1939 i 1945'12) 1948-1952 (16) WH wykł. 
lit. ang. 
DOKURNO Bożena (Lidia) (2) 16 V 1928 Toruń, int. (3) 
UMK 1952 fil. pol. K. Górski i B. Nadolski (4) Ksil!\ż- 
nica Miej. Toruń 1948-1952; Naucz. LP Toruń 1953- 
1963; Naucz. szk. podst. nr 21 Toruń 1963-1974 (10) 
Red. Słow. Mickiewiczowskiego Toruń 1948-1952 (11) 
TNT (12) 1962-1970 wykł. zlec.; 1970- pr. etat. (16) 
IFP st. wykł. Zakł. Metod. Naucz. Lit. i J. Pol. 
292. DOKURNO Zygmunt (2) 2 I 1920 Wilno, rob. (3) UMK 
1949 fil. pol. T. Makowiecki (4) Naucz. szk. ogólno i 


286. 


287. 


288. 


289. 


290.
		

/Licencje_017_03_109_0001.djvu

			107 


zawod. Toruń 1947-1953 (5) UMK K. Górski 1962 "Kom- 
pozycja utworów lirycznych C. K. Norwida (do roku 
1852)" (10) Red. Słowo Mickiewiczowskiego Toruń 1952- 
1983 (11) TNT (12) 1957- (16) IFP ad. Zakł. Hi st. 
Lit. Pol. 
293. 
OLEWSKI Jerzy- (2) 12 VIII 1939 S'łpólno Kraj., int. (3) 
UMK 1963 fiz. W. Woźnicki (12) 1963-1964 (13) 1964 
zm. (16) WMFiCh asyst. Ked. Fiz. Teor. 
294. DOLNY Edward (2) 27 IX. 1950 Działdowo, rob. (3) UMK 
1973 ekon. - ekonom. przem. K. Sienkiewicz (5) AE 
Katowice J. Wiesner 1980 "Społeczno-ekonomiczne prze- 
słanki modelowania dojazdów do pracy w przedsiębior- 
stwach przemysłowych Torunia" (11) TNT; PT Ekon. 
(12) 1973- (16) Ked. Ekon. Polit. i Po1It. Społ_Gosp. 
ad. Zakł. Ekonom. Pr. i Polit. Społ. 
295. łtr> OMAG AŁA Barbara (2) 4 VIII 1947 Inowrocław int. (3) 
UMK 1971 chem. A. Ulińska (12) 1971-1973 (16) ICh 
asyst. Zakł. Chem. Og. 
296. DOM
SKA-SIEMIANOWSKA Barbara (2) 21 II 1947 Cho- 
dzież, rO
'1 (3) UMK 1970 fil. pol. A. Hutnikiewicz (5) 
UMK S. Zołkiewski 1979 nA. BrłJckner jako badacz kul- 
tury" (12) 1970- (16) IFP ad. Zakł. Teor. Lit. 
297. DOM
SKI Adam (2) 24 XII 1938 Gdynia, int. (3) UMK 
1969 fil. klas. B. Józefowiczowa; egz. bib!. dypl. 197
 
(11) TNT (12) 1963- (16) Kust. dypl. BG. 
298. DOMARADZKI Marian (2) 15 VIII 1956 Połczyn Zdrój, int. 
(3) UMK 1979 fil. pol. T. Friedelówna (4) Ksil!\ŻI'1ica 
Miej. Toruń 1979-1982 (11) TNT (12) 1982- (16) IFP 
asyst. Zakł. J. Pol. 
299. DOMASŁOWSKI Wiesław (2) 3 VI 1926 Warszawa, int. (3) 
UMK 1952 chem. W. Zacharewicz (4) Kier. Lab. Nauk... 
Bad. Kons. Kamienia i Szkła PKZ Toruń 1968-1975 (5) 
UMK E. Pischinger 1964 "Badania nad technologią ma- 
teriałów do kitowania i rekonstrukcji kamiennych rzeźb 
i detali architektonicznych" (6) UMK 1967 "Badania nad 
strukturalnym wzmocnieniem kamieni roztworami żywic 
epoksydowych" (7) 1975 (11) PT Chem.; ICOMOS (12) 
1952- (14) Kier. Ked. Techn. i Tech. Mal. 1968-1969; 
dyr. IZiK 1969-1979; prorektor ds. nauki 1979-1981; 
kier. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 1969- (15) Negr. 
Min. NSzWIT ind.: mo 1969; 11 0 1976;' 10 1980 (16) IZiK 
prof. nadzw. Z
ł. Kons. Elem. i Detali Archit. 
300. DOMrnSKA Barbara (Teresa) (2) 5 III 1952 Warszawa, 
int. (3) UW 1976 j'łz. J. Czochralski (12) 1976- (16) 
WH asyst. KFG.
		

/Licencje_017_03_110_0001.djvu

			306. 


307. 


308. 


309. 


108 


301. DONATH Adolf (2) 23 V 1919 Wiedeń (3) Radz. Uniw. 
Lwów 1945 prawo (12) 1947-1948 (16) WP-E st. asyst. 
Kat. Prawa Cyw. 


302. 


DONDERSKI Wojciech (Władysław) (2) 18 II 1939 Chełm- 
ża, int. (3) UMK 1963 biol. - mikrobiol. H. Karnicka 
(4) Naucz. Tech. Przem. Spożywczego Toruń 1964- 
1966 (5) UMK E. Strzelczyk 1971 "Badania nad eko- 
logil!\ i fizjologią bakterii jeziora Jeziorak wIławie" (6) 
UMK 1982 "Tlenowe bakterie heterotroficzne jezior o 
różnej trofii" (11) PT Przyr.; PT Biochem.; PT Hydro- 
biol. (przew. Oddz. Toruń) (12) 1963- (14) Prodziek. 
WBiNoZ 1984- (15) Negr. Min. OiSzW ind. II10 1972 
( 16) IB ad. Zakł. Mikrobiol. 

ORAU Janusz (Wiesław) (2) 12 X 1953 Toruń, int. (3) 
UMK 1981 szt. piękne - kons. elem. i detali archit. (4) 
Zakł. Elektron. liToral" Toruń 1973-1974; BG UMK mł. 
kons. 1974-1976 (12) 1982- (16) IZiK asyst. Zakł. 
Kons. Elem. i Detali Archit. 


303. 


DORAU Maria (2) 22 III 1945 Kępa (woj. warszawskie), 
rob. (3) UMK 1969 chem. - fizykochem. polimerów (5) 
UMK L. Huppenthal 1977 "Wpływ rozpuszczalnika i ma- 
sy cZl!\steczkowej polimerów na podział fazowy w ukła- 
dzi'e trojskładnikowym: rozpuszczalnik - polimer 1 - po- 
limer 2" (11) PT Chem. (12) 1974- (16) ICh ad. Zakł. 
Chem. Og. 
305. *DORAU Rejmund (2) 5 I 1946 Wiele (pow. Chojnice) (3) 
UMK 1970 mat. S. Balcerzyk (12) 1970-1977 (16) IM 
st. asyst. Zakł. Alg. i Topol. 


304. ORAWA Marian (2) 31 VIII 1936 Chełmża, int. (3) UMK 
1965 szt. piękne - zab. i kons. Z. Kruszelnicki (4) Od 
1971 PKZ Toruń (12) 1965-1971 (16) WSzP st. asyst. 
Zakł. Kons. i Muz. 


DOWBOR Piotr (2) 19 VII 1955 Toruń, int. (3) UMK 1979 
mat. D. Simson (5) UMK D. Simson 1982 "Reprezenta- 
cje pierścieni dziedzi.cznych" (12) 1979- (15) Nagr. 
Sekr. PAN im. Sierpińskiego (16) IM asyst. Zakł. Alg. 
i Topol. 


DOWGIAŁŁO-W1CIUN Łucja Wilhelmina, (2) 3 III 1933 Wilno, 
inne.. (3) UW 1956 fil. rQs. (4) Noucz.: szk. r odst.Łódź 
1956-1957: LO Toruń 1957-1964 (12) 1964- 16) SJO 
wykł. j. ros. 


DRABENT Zygmunt (2) 26 IV 1926 Ostrów Wlkp., rob. (3) UMK 
1952 chem. fiz. A. Basiński (4) Naucz. liz. Lic. Gastro- 
nomiczne Toruń 1948-1950 (5) UMK A. Basiński 1960 
"Pomiar ciepła sorpcji roztworów kwasu fosforowego"
		

/Licencje_017_03_111_0001.djvu

			315. 


109 


310. 


(6) WSR Olsztyn 1972 "Mechanizm sorpcji jonów fosfo- 
ranowych w układach modelowych" (7) 1975 (10) WSR- 
ART Olsztyn 1952- (11) PT Chem.; PT Bioradiacyjne 
(12) 1951-1952 (15) Nagr. Min. NSzWIT: 1973; 1978 
(16) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Fiz. 
DRAGUN MariaAnna (2) 20 lU 1952 Szczecinek, int. (3) 
UMK 1973 prawo mor. J. Łopuski (5) J. Łopuski 1981 
"Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika 
w międzynarodowym prawie przewozowym" (11) Kom. 
Prawa Mor. PAN (12) 1973- (16) IPC st. asyst. Zakł. 
Prawa Hand. Zegr. 


311. 


"DRATH Katarzyna (2) 30 IV 1912 Lwów, int. (3) UP 1934 
fil. klas.; UMK 1950 fil.' ang. I. Dobrzycka (4) Naucz. 
gimn. 1945-1947 (12) 1946-1952 (16) WH st. asyst. Kat. 
Fil. Ang. 
"D
ŻKOWSKA-KRUCHY Renata (2) 14 VII 1948 Unisław 
Pom., rob.-chł. (3) UP 1971 psych. wych. (4) Psych. 
Pogotowia Opiekuńczego Toruń 1971-1974 (11) PT Psych. 
(12) 1974-1981 (15) Negr. stud. UMK dla ''Nejlepszego 
dydaktyka" 1980 (16) IPiP st. asyst. Zakł. Psych. 


ŻKOWSKI Hubert (2) 8 X 1932 Chełmża, rzem. (3) 
UMK 1956 szt. piękne - zab. i kons. S. N
bski (4) 
Kons. PKZ Toruń 1956-1959 (12) 1959-lgę4 (16) 
WSzp st. asyst. Ked. Techn. i Tech. Mal. 
DRGAS Eligiusz (Franciszek) (2) 24 V 1925 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1951 prawo (4) Bank Inwestycyjny 1949- 
1961 (5) WSE Sopot Z., Jaśkiewicz 1961 "Rola kredytu 
i aparatu bankowego w finansowaniu inwestycji scentra- 
lizowanych przemysłu państwowego Polski Ludowej" (12) 
1961- (14) Prodziek. WPiA od 1981 (16) IAlZ doc. 
Zakł. Prawa Fin. 


312. 


313. 


314. 


316. 


DROZDOWSKA Genowefa (2) 4 IV ,1936 Budsław (ZSRR), 
rob. (3) UWr 1960 fil. ros. (4)' Naucz. szk. podst. i 
zawod.: Kłodzko 1960; Bydgoszcz 1962 (10) WSI Byd- 

os zcz 1968 (12) 1973- (15) Negr. Min. NS zWiT 1980 
(16) SJO st. wykł. j. ros. 
DROZDOWSKI Arnold (2) 31 X 1924 Wilno, int. (3) UMK 
1952 biol. - małakozool. J. PrtJffer (4) Naucz.' LO Solec 
Kuj. (5) UMK I. Mikulska 1960 "Badania ilościowe nad 
faun
 śUmak6w okolic Płutowa" (6) UMK 1969 "Studia 
porównawcze nad morfologi
 płuc W r branYCh gatunk6w 
ślimak6w (Gastropoda, Pulmonata)" 10) Kier. Badań 
nad Pocz. Państwa Pol. 1949-1950; współpr. z Malakolo- 
gische Abhandlungen (11) TNT 1965_) (czł. Wydz.1971-); 
PT Zool.; Unit as MaIacologi c aJ,. Eur. (12) 1952- (16) IB 
doc. Zakł. Zool. (17) Bio-bibliogr., Spraw. TNT 25: 
1971 s. 62-63. .
		

/Licencje_017_03_112_0001.djvu

			110 


317. DROZDOWSKI Grzegorz (2) 13 m 1950 Szczecinek, rob. 
(3) UMK 1973 mat. teor. S. Balcerzyk (5) UMK D. 
Simson 1982 "SerwaJiltnie półproste, L -Dziedziczne, lo- 
kalnie skończenie wymiarowe kategorie Grothendiecka 
nad ciałem" (10) lnst. Med. PAN 1973-1976 (11) PT 
Med. (12) 1976- (16) IM st. asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
DROŻYNER Andrzej (2) 13 IX 1946, int. (3) UW 1971 
astr. - mech. nieba (5) UW M. Bielicki 1975 "Przetwa- 
rzanie danych obserwacyjnych sztucanych satelitów na 
parametry źr6deł lokalnych anomalii grawitacyjnych cia- 
ła centralnego" (11) PT Astr. (12) 1983- (15) Nagr. 
Młodych PT Astr. 1977; nagr. Funduszu M. Curie-Skło- 
dows ki ej 1981 (16) lA ad. Zakł. Mech. Nieba. 


318. 


DROŻYNER-MICHEL Anna Maria zob. Michel-Drożyner Anna 
M aria. 


318a. 
RWI
GA Bogusław (2) 16 VIII 1946 Kraków, int. (12) 
1971- (16) st. wykł. Stud. Wych. Fiz. 


DRZEWlECKI Romuald Jerzy (2) 25 XI 1933 Gniewkowo, 
rzem. (3) UMK 1955 szt. pi
kne - mal. S. Borysowski 
i archit. wnętrz S. Narębski (4) Samodzielna pr. artysto 
1955-1964 (5) PWSSP Gdańsk 1970 przewód kwalif. 
artysto na stan. ad. (6) ASP Warszawa 1979 przewód 
kwcijif. artysto na stan. doc. na podst. pr. "Wybrane za- 
gadnienia kształtowania przestrzeni emocjonalnej" (12) 
1964- (14) Kier. Zakł. Kształ. Form Piast. 1966-; wice- 
dyr. IA-P 1978-1980 (16) IA-P doc. Zakł. Ped. Artyst. 
DUBIKAJTIS Jerzy (2) 22 V 1956 Toruń, int. (3) UMK 
1981 archeol. J. Chudziakowa (12) 1981- (16) lAiE 
asyst. Zakł. Archeol. Pol. - Prac. Bad. Średn. Archit. 
Murowanej. 

UBIKAJTIS Lech (2) 6 X 1927 Warszawa. int. (3) PG 
radiotech. 1945-1948; UMK 1950 med. (5) Inst. Mat. 
PAN 1951 aspirantura (6) Kand. n. S. JaŚkowski 1954 
"Aksjomatyka geometrii kul Laguerre'a"; doc. od 1958 
(7) 1972 (10) WSP Gdańsk od 1946; Inst. Mat. PAN 
od 1951; po 1972: UŚl i WSP Częstochowa (11) TNT 
1960- (czł. WydZe m); PT Mat. (12) 1948-1950; 1954- 
1972 (16) IM doc. Zakł. Log. Mat. i Metod. Naucz. (17) 
rBio-bibli
gr.J Spraw. TNT 14:1960 S. 47. 
DUBOWlK-FILIPOWICZ Henryk zob. Filipowicz-Dubowik Henryk. 


319. 


320. 


321. 


322. DUCH Włodzisław (2) 27 VII 1954 Kwidzyn, int. (3) UMK 
1977 fiz. teor. (5) UMK J. Karwowski 1980 "Metoda 
bezpośredniego oddziaływania konfiguracyjnego" (10) 
Univ. of Southern California USA 1980-1982 (12) 1980- 
(15) Negr. Min. NSzWIT ind. mo 1981 (16) IF ad. Zakł. 
Chem. Kwant.
		

/Licencje_017_03_113_0001.djvu

			111 


323. DUCZKOWSKA-MORACZEWSKA Henryka (2) 18 XII 1945 
Wolbórz (pow. Piotrków Tryb.), chł. (3) UMK 1969 hist. 
arch. W. Łukaszewicz (4) Arch. UMK (5) UMK I. Ja- 
nosz-Biskupowa 1978 "Kancelaria i archiwa uniwersy- 
teckie w Polsce Ludowej" (11) PT Hist.: Stow. Arch. 
Pol. (12) 1969- (14) Kier. AUMK 1976- (16) AUMK 
ad. 


324. 
UDEK Adam (2) 27 X 1927 Bołszowce, int. (3) UMK 
mat. 1952 (12) 1949-1951 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. 
Mat. 


325. DULI
SKI Grzegorz (2) 8 V 1954 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1978 fiz. teor. A. Kossakowski (12) 1978- (16) 
lA asyst. Zakł. Mech. Nieba. 
326. "DUNAJ6WNA Maria (2) 9 IV 1900 Wilno, int. (3) USB 
1926 f1I. pol. S. Pigoń: st. kust. dypl. 1963 (4) N au c z.: 
Sem. Naucz. im. Królowej Jadwigi Wilno 1921-1923: III 
Gimn. Męskie Wilno 1944-1945 (5) USB M. Kridl 1934 
''Tomasz Zan" (10) USB asyst. Kat. Hi st. Lit. Pol.1923- 
1937: arch. Arch. USB 1938-1942 (11) TPN Wilno (m. 
in. sekr. Wydze I): TNT 1961-1979 (12) IX 1945-1967' 
(13) 1968 em.: 1979 zm. w Toruniu (14) Kier. Oddz. 
Prac. Nauk. i Dyd. BG (16) BG st. kust. dypl. 
327. DUNIN-KARWlCKA Teresa (Klementyna Maria) (2) 15 I 
1931 Warszawa, int. (3) UJ 1955 etnogr. K. Moszyński 
(4) Muz. Okr. Lublin 1955-1960 (5) UMK J. Klimaszew- 
ska 1970 "Drzewa w wierzeniach i praktykach ludu po],. 
skiego" (6) UMK 1978 "Kultura ludowa ziemi dobrzyń- 
skiej" (10) UJ asyst. Kat. Etno
r. Słowo 1960-1964 (11) 
'l'NT 1971- (czł. Wydze I 1979-): PT Ludozn. (wiceprez. 
Oddz. Toruń 1981-); Tow. Przyjaciół Muz. Etnogr. w To- 
runiu (wiceprez. ) (12) 1964- (14) Kier. Kat. Etnogr. 
1973-1977: kier. Zakł. Etnogr. 1977-: kier. Podypl. Stud. 
Etnogr. 1973- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. mo 1980 
(16) lAlE doc. Zakł. Etnogr. (17) [Bio-bibliogr.] ,Spraw. 
TNT 33:1979 S. 115-116. 
328. DURCZEWSKI Jaromir (Maria Antoni) (2) 26 IV 1932 Poz- 
nań, int. (3) KUL 1965 f1Ioz. przyr. W. Sedlak (4) 
Naucz. szk. podst. Luboń k. Poznania 1958-1961; Księ- 
garnia św. Wojciecha Poznań; sekr. red. "Przewodnika 
Katolickiego" 1973-1975: Red. Wyd. 1975: z-ca dyr. 
1976-1978: KMPiK Toruń kier. księgarni 1978-1980 (5) 
Akad. Teol. Katol. Warszawa K. Kłósak 1976 "Teoria 
kreacjonistycznych pocz
tków duszy ludzkiej a ontolo- 
giczne implikacje współczesnego ewolucjonizmu (Studium 
krytyczne)" (10) Akad. Papieska - WydZe Teol. Poznań 
1970-1978; kier. i wykł. Inst. Rodziny 1970-1974; 1973- 
1978 wykł.: antropol. filoz.; filoz. przyr.: log. metodol. 
nauk (11) Poznańskie TPN (12) 1980- (16) BG kust. 
Oddz. Inf. Nauk.
		

/Licencje_017_03_114_0001.djvu

			112 


329. 


Xr>YBKOWSKI Leopold (2) 15 XI 1939 Ryczów (pow. Za- 
wiercie) (3) UMK 1969 mat. S. Balcerzyk (4) Urz. 
Jaworzno 1958-1964 (10) WSP Bydgoszcz od 1972 (11) 
TNT 1971- (12) 1969-1972 (16) lA asyst. Zakł. Mech. 
Nieba. 


329a. 
YBOWSKA Dorota Hanna (2) 20 XII 1927 Łomża, int. 
(12) 1951- (16) Naucz. wych. fiz. Stud. Wych. Fiz. 
330. DYBOWSKI Krzysztof (2) 30 IX 1956 Toruń, int. (3) UMK 
1979 prawo - doktryny polit.-prawne J. Justyński (12) 
1981- (16) INP-U asyst. Zakł. Teor. Państwa i Prawa. 
330a. "!>YBOWSKI Lucjan (2) 7 I 1926 Toruń, rob. (12) 1950- 
(16) St. wykł. Stud. Wych. Fiz. 


331. 


332. 


333. YGDAŁA Adam (2) 29 XI 1908 Jarosław, rob. (3) UJK 
1936 hist. S. Szel
owski (4) Urz. przedsiębiorstw 
państw. do 1941 (5) UMK K. Harlleb 1947 ''Udziałspo- 
łeczeństwa w rewolucji 1794 r." (10) UJK 1936-1940; 
WSP Gdańsk prof. kontr. i kier. Kat. Hist. Pol. od 1952 
(11) TNT 1949-1969 (mJn. sekr. red. Zapisek TNT); 
PT Prehist.; TWP' (12) 1 IX 1945...1969 (13) 1969 zm. 
w Toruniu (14) Deleg. pomoc. pr. nauk. do Senatu 
1949-1954; kier. Stud. Zaocz. Hist.; przew. ZOZ ZNP 
1955-1957 (16) Inst. Hist. - st. wykł. Kat. Hist. Nar. 
ZSRR. 
DYGDAŁA Jerzy (2) 24 I 1945 Lwów, int. (3) UMK 1968 
hist. arch. J. Wojtowicz (5) UMK J. Wojtowicz 1974 
"Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w pierw- 
sZ¥m okresie pan?wania Stanisława Augusta 1764-1772" 
( 6 J UMK 1983 "Zycie polityczne Prus Królewskich u 
sCh f kU ich zwi
zku z Rzecz
ospolit
 w XVIII wieku" 
(10 Inst. Hist. PAN doc. Zakł. Hist. Pomorza 1980- 
(11 TNT 1972- (czł. WydZe I 1979-j sekr. red. Zapi- 
sek Hist. 1976-1980, 1984

 PT Hist. (sekr. Zarz.Oddz. 
Toruń 1971-1972; 1975-1976) (12) 1968-1980 (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1978 (16) IHiA ad. Zakł. 
Hist. Powsz. i Pol. XVI-XVlII W. (17) (Bio-bibliogr.), 
Spraw. TNT 33:1979 s. 116-119. 
DYGDAŁA Roman Stanisław (2) 16 X 1949 Toruń, int.(3) 
UMK 1972 fiz. dośw. (5) UMK S. Łęgowski 1979 
"Spektroskopowe badania par antracenu" (12) 1972- 
(16) IF ad. Zakł. Fiz. Mol. 
DYRDA Marek Tadeusz (2) 1 vm 1957 Chełmno, int. (3) 
UMK 1981 chem. stos. (4) Zakł. przem. Toruń 1981- 
1982 (11) PT Chem. (12) 1982- (16) ICh asyst. Zakł. 
Chem. Fiz. 


334. 


335. DZIADOWIEC Helena (2) 15 II 1936 Cegielnik (woj. toruń- 
skie), chł. (3) UMK 1970 biol. - bot. Z. Prusinkiewicz
		

/Licencje_017_03_115_0001.djvu

			113 


(4) Naucz.: zakł. opiekuńczych Więcbork i Izabela 1952- 
1961; szk. podst. Toruń 1961-1966; UMK st. referent 
1966-1970 (5) UMK Z. Prusinkiewicz 1977 "Zmiany 
energetyczne towarzysz
ce humifikacji ściółek leśnych", 
(12) 1966- (naucz. akad. 1971-) (15) Negr. Min. 
NSzWIT 111 0 1979 (16) IB ad. Zakł. Gleb. 
336. DZIAŁOSZYŃSKI Lech Mieczysław (2) 21 XII 1912 Poz- 
nań, chł. (3) UP chem. 1947; AM !Doznań med. 1955 
( 4) Klinika AM Poznań 1973-1984 (5) Uniw. Edynburg 
C. P. Stewart 1944 "The Mode of Occurence of Carotene 
and Vitamin A in human Blo.od Plasma"; nostr. UP 1948 
(6) UP 1952 "Studia nad su1fedaz
 fenolow
" (7) 1959 
(a) 1969 (10) Pol. WydZe ;Lek. Edynburg 1942-1947; 
WSR Poznań 1953-1972; AM Poznań 1972-1983 (11) 
Poznańskie TPN 1950-; PT Chem. 1948- (przew. Oddz. 
Poznań 1953-1955); PT Fizjol. 1955-; The BiochemIcal 
Soc. (12) 1953-1967 (13) 1983 em. (14) Kier. Kat. 
Biochem. od 1953 (15) Nagr. Min. NSzWIT 11 0 1976 
(16) W:BiN oZ prof. nad zw. Kat. Biochem. (17) Kronika 
Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1945-1950. J. Ros- 
towski, History of the Polish School of Medicine at the 
University of Edinburgh, Edinburgh 1955. 
337. DZIELEŃDZIAK Adam (Józef) (2) 25 I 1950 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1974 chem. J. Si edlews ki (5) UMK J. 
Gronowska 1982 "Synteza i badanie 9-acetoksy-l0- 
(acetoksychlorowcofenylo)-antracenów" (11) PT Chem.; 
Stow. Inż. i Tech. Przem. Chem. (12) 1974- (15) Nagr. 
Min. N S zWiT zesp.: mO 1981, 10 1984 (16) ICh st.asyst. 
Zakł. Chem. Org. 
338. DZIERŻA Wiesław Jan (2) 13 X 1934 Poznań, rob. (3) 
UMK 1958 chem. A. Basiński (4) Zakł. Przem. Nieorg. 
"Polchem" Toruń 1959-1966 (5) UMK A. Ulińska 1971 
"Wpływ promieniowania UV i promIeniowania gamma na 
roztwory kauczuku naturalne
o i kopolimerów szczepio- 
nych poli(metakrylanu metylu) i polistyrenu na tymże 
kauczuku" (6) UMK 1982 "Wpływ budowy segmentowych 
elastomerów poliuretanowych na ich własności deforma- 
cyjne" (11) PT Chem. (12) 1966- (16) ICh ad. Zakł. 
Chem. Og. 
339. JiDZIEWULSKA Aniela (12) 1946-1948 (16) WM-P st. 
asyst. Kat. Astrofiz. 
340. 'TIZIEWULSKI Władysław (2) 2 IX 1'878 Warszawa, int. 
(3) UW 1901 kand. n. mat.-fiz.i stUd. w Getyndze 1902- 
1903 (4) 1939-1945 tejne naucz. lic. i prac. fiz. Wilno 
(5) UJ M. P. Rudzki 1906 "Wiekowe perturbacje Mar- 
sa w ruchu Erosa" (6) UJ 1916 "Photągraphische 
Grt!lssen von Sternen in der N8he des Nordpols" (7) 
1920 (8) 1921 (9) Doctor h.c. UMK 1961; czł. koresp.
		

/Licencje_017_03_116_0001.djvu

			114 


PAU; czł. tyto i rzecz. PAN (10) Obs. Astr.: (UW 1901- 
1902; UJ 1903-1906; 1909-1919; USB 1919-1939); Uniw. 
w Getyndze 1907-1909; USB prof. astr. od 1919; Tejny 
Uniw. w Wilnie 1939-1945 (11) Warszawskie TN; P6- 
znańskie TPN; TNT 1946-1962 (czł. Wydze III i jego 
przew. 1947-1949 prez. TNT 1949-1956; red. Biul. Obs. 
Astr.; red. wyd. Sectio F 1946-1962; przew. Kom. Astr.; 
przew. Kom. Muz. Kopernika); PT Astr.; PT Miłośników 
Astr.; Brytyjskie Królewskie Tow. Astr.; IAU (12) 1 X 
1945-1960 (13) 1960 em.; 1962 zm. w Toruniu (14) 
Prorektor 1945-1947; przew. Kom. Egz. Mag. na WM-P 
1945-1950; kier. Zesp. Kat. Astr. i Astrofiz. do 1952; 
kier. Kat. Astr. 1945-1960 (15) Negr. państw. 11 0 1955 
(16) WMFiCh em. prof. zw. astr. (17) [Bio-bibliogr.1, 
Spraw. TNT 3:1949 S. 33-35; A. Burnicki, Wspomnienie 
o prof. W.D., Rocz. tor. 7:1972 S. 159-168; W. Iwanow- 
skat Rys biograficzny (w 45-1ecie działalności nauko- 
wej J, Bull. Astr. Obs. 9:1950 s. 5-17; tejże, O działal- 
ności i dorobku naukowym W.D., Nauka pol. 1961 nr 1 
S. 105; tejże, W.D., Z dziejów nauki pol.,1975 S. 267; tejże 
(nekr.): Spraw. TNT 16:1962 S. 52-57; Quart. jour. 
Royal Astr. Soc. 3:1962 s. 241; Stud. Soc. Sc. Tor. 
Sect. F 3:1962 nr 4 s. I-IV; J. Karbowska, Kiedy 
się ma ojca - astronoma, "Pomorze" 1962 nr 17 S. 2; 
F. Kępiński (nekr.ł, Bull. Astr. Obs. 27:1962; A. Rojec- 
ki, (nekr.}. Prz. geof., 1962 Z. 2 S. 131-133; K. Rud- 
nicki, Prof. W. D. doktorem honorowym UMK, "Urania" 
1961 nr 7 s. 207-209; E. Rybka, rnekr.], Kwart. hist. 
nauki i tech. 1962 nr 3 s. 339-340; Władysław Dziewul- 
ski, pod red. C. Iwaniszewskiej. Toruń 1978; M. Wrzos- 
kowa, Materiały W. D., Biul. Arch. PAN 1968 nr 11 S. 
121-148; W. Zonn, tnekr.], Post. Astr. 1962 Z. 3 s. 
301-302; spuścizna w Arch. PAN. 
iC. Iwaniszewska] 
341. xDZIKOWSKA Elżbieta (12) 1978-1982 (16) Naucz. przed- 
miotów obr. SW. 


342. "DZIKOWSKA Herta (2) 19 IV 1889 Wilno, int. (3) Inst. 
Wileński 1904 fil. germ.; kurs ped. przy Inst. Wileńskim 
1905 (4) Bibl. Bibl. USB do 1939; naucz. II Gimn.Żeń- 
skie Wilno 1944:-1945 (12) 1 XII 1945-1969 (13) 1969 
em.; 1985 zm. (16) SJO lekt. j. niem. 
343. DZIKOWSKI Mikołaj (Franciszek Ksawery) (2) 6 XII 1883 
Rachnówka (Podole) ziem. (3) Uniw. Odessa 1914 
Wydze Hist.-Filoz. (4) Naucz. łac. w gimn.: Aleksand- 
rowsk (Rosja) 1914-1915 i Wilno 1921-1925; kier. Bibl. 
Miejskiej Białystok 1927-1929; Bibl. USB 1925-1927; 
1929-1939 (11) Stow. Bibl. Pol. (12) 1947-1957 (13) 
1957 zm. (16) Kust. BG (17) [Biogr.}: Czy wiesz kto 
to jest? S. 162; Portrety bibl. pol. S. 92-101; Słown. pr. 
ksi
żki pol. s. 198-199; Imago Mundi XV:1960 Hague s. 
122-123; M. Dunajówna, fnekr.J, Rocz. bib!. 3:1959 z. 
1 s. 191-209; Z. M atys , Spuścizna M. D. 1883-1957, pr.
		

/Licencje_017_03_117_0001.djvu

			115 


mag. AUMK sygn. 39033; B. Olszewicz, [nekr.], Prz. 
bibl. 26:1958 Z. 1 S. 1-14; (nekr.]i Prz. bibl. 25:1957 
Z. 2-3 S. 243; Bibliotekarz 24:1957 nr 11-12 S. 377i 
E. Wróblewska, Spuścizny rekopiśmienne w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Toruniu, Zesz. nauk. UMK Nauka o 
ksi
żce 4, Toruń 1966, s. 77-81; Spuścizna w BG UMK 
(L. Popławska) 
344. *DZIOBIAK Wiesław (2) 4 III 1950 Łódź, rob. (3) UMK 
1974 mat. - numer. J. Słomiński (5) UWr R. Wójcicki 
1982 "Silnie finitystyczne operacje konsekwencji, teorie 
równościowe skończonych algebr - pewne ich kratowe 
badania" (10) UWr 1980-; Zakł. Log. PAN Łódź (12) 
1974-1980 (15) "Słoneczna pomarańcza" - negr. przy- 
znawane: przez stud. UMK za pr. dyd. 1979 (16) WH 
Kat. Log. 1974-1977; od 1977 IM st. asyst. Zakł. Log. 
Mat. 
345. 'TIZIUBA Stanisław (2) 19 VIII 1927 Mszaniec (pow. Tar'- 
nopol), chł. (3) UMK 1952 biol. - zool. wraz z anat. 
porown. J. Prt1ffer (5) UMK J. Mikulski 1960 "Studia 
nad ekologi
 środowiskow
 roztcn:zy (Acarlna) glebo- 
wych i charakter rozmieszczenia i zmiany liczebności 
populacji w glebie pól uprawnych" (11) TNT 1961-; 
PT Zool. (12) 1952-1973 (16) IB ad. Zakł. Zool. 


DZIUBA-ĄDAMSKA Aldona zob. Adamsk&-Dziuba Aldona. 


E 
345a. 
ECKERT Andrzej (2) 19 XI 1944 Toruń, int. (12) 1975- 
(16) Wykł. Stud. Wych. Fiz. 
346. Jl'EGEMAN Marian (2) 1 XII 1940 Poręba, rob. (3) SGPiS 
1963 (5) SGPiS 1967 "Ochrona interesów konsumenta 
w handiu" (10) SGPiS 1963-1967; Inst. Hand. Wewnętrz- 
nego 1967-1971; Zakł. Prakseologii PAN 1971-1973; 
WSNS 1972-19731 Inst. Organ. i Kier. PAN 1974-1976; 
PW 1974-1975i Inst. Organiz. i Zarz. po 1979 (11) 
TNOiK (12) 1976-1979 (14) Kier. Zakł. Organiz. i 
Zarz. (16) IZGN doc. Zakł. Organiz. i Zarz. 
347. KEHRLICH Stanisław (12) 1948 (16) WP-E wykł. z ustro- 
ju i prawa ZSRR. 
348. *ELZENBERG Henryk (Józef Marian) (2) 18 IX 1887 War- 
szawa, int. (3) Hist. lit. i filoz.: Uniw. Paryż (Sorbona) 
1909 L. Levy-Bruhl; CoUege de France Paryż 1909 H. 
Bergson; stud. uzupełniaj
ce Wiedeń 1918 (4) Naucz. 
j. fran. i łac. w gimn. (Kraków; Zakopane; Piotrków 
Tryb.) 1917-1922; naucz. j. klas. i fran. oraz propedeu- 
tyki filoz. Gimn. im. M. Konopnickiej Warszawa 1922-1936
		

/Licencje_017_03_118_0001.djvu

			116 


(5) Uniw. Paryż (Sorbona) 1909 "Le sentiment religieux 
che z Leconte de Lisie" (6) Doc. lit. fran. Uniw. w Neu- 
chatel 1910; UJ 1922 z filoz. na podst. pr. "Marek Aure- 
liusz. Z historii i psychologii etyki" (8) 1946 (9) C zł. 
koresp. TN Warszawskiego 1932 (10) Uniw. w Neucha- 
tel: doc. Ked. Lit. Fran. 1910-1912; UW: doc. Sem. Filoz. 
1928-1936; Paiistw. Inst. Szt. Teatr. Warszawa 1935- 
1936; USB: doc. Kat. Filoz. 1936-1939; tejne komplety 
gimn. i USB 1940-1944; KUL 1944-1946 (11) TN KUL; 
TNT 1946-1967 (czł. Wydz.n); PT Filoz.; Pomorskie Tow. 
Muzyczne (prez.) (12) 1946-1951; 1956-1960 (13) em.; 
1967 zm. w Warszawie (16) Em. prof. zw. filoz. (17) 
rBio-bibliogr.] Spraw. T
T 1:1947-1948 s. 57-58; Rocz. 
TNW 26:1933 s. 52-53; (biogr.) Czy wiesz kto to jest?, 
s. 166; Filozofia w Polsce, s. 83-85; Biogr. uczonych 
pol., s. 333-338; A. Biernacki, H. E. 1887-1967, Więź 
R. 10:1967 nr 7-8 s. 58-65; B. Gruchalska, Monografia 
bio-bibliograficzna H. E., pr. mag. 1982 AUMK sygn. 
45146; Księga jubileuszowa 5O-1ecia KUL, Lublin 1969, 
s. 232; [nekr.] T. Czeżowski, Stud. filoz. 1967 nr 3 s. 
282-285; tegoż, Tyg. powsz., R. 21:1967 nr 25 s. 3; M. 
Wallis, Ruch filoz. 26:1967 nr 2 s. 97-108; spuścizny: 
Arch. PAN sygn. 111-181; BG UMK. 


349. 


(L. Gumański] 
ERDMAN Krzysztof (Mieczysław) (2) 15 VII 1943 Piotr- 
ków Tryb., int. (3) UMK 1966 cham. fiz. A. Basiński 
(5) UMK A. Narębska 1976 "Hydratacja w żelach usie- 
ciowaneg o polikwasu metakrylowego i j'ego soli na pod- 
stawie cZaSÓw magnetycznej relaksacji j
drowej" (12) 
1966- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Fiz. 
350. -ESMAN Janusz (2) 22 VII 1940 Bydgoszcz (3) UMK 
1964 prawo międzynar. R. Zaorski (12) 1964-1965 (16) 
WPr asyst. Kat. Prawa Międzynar. 


F 


FABIERKIEWlCZ-ZIENKIEWlCZ Irena zob. Zienkiewicz-Fabier- 
kiewicz Irena. 


351. FALKOWSKI Jan (2) 27 IV 1938 Targowisko Dolne k. Lu- 
bawy, chł. (3) UMK 1962 geogr. R. Galon; SGPiS 1967 
Podypl. Stud. Plan. Region al. J. Gorczyński (4) Projek- 
tant Woj. Prac. Plan. Regional. Bydgoszcz 1962-1969 
(5) UMK J. Kostrowicki 1973 "Struktura przestrzenna 
rolnictwa strefy podmiejskiej TDrunia" (6) UMK 1982 
"Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany w 
strukturze przestrzennej rolnictwa (na przykładzie aglo- 
meracji dolnej Wisły)" (11) TNT 1971-; PT Geogr. (12) 
1969- (14) Z-ca dyr. IG 1982- (15) Nagr. Wydze VII 
PAN 1979; nagr. woj. bydgoskiego zesp. 11 0 1978 (16) 
IG ad. Zakł. Geogr. Ekon.
		

/Licencje_017_03_119_0001.djvu

			117 


352. xFEDOROWICZ Jerzy (2) 4 I 1948 Toruń, rob. (12) 1972
 
( 16) IG st. asyst. Zakł. Geomorf. i Geogr. Fiz. 
353. 
ELSKI Adam (2) 15 VII 1911 Toruń, rob. (3) UMK 1948 
prawo K. Korany! (4) Naucz. szk. podst. Toruń 1931- 
1935; red. "Głosu Pomorza" i "Gazety Toruńskiej" 1945- 
1951 (12) 1951-1952 (16) Wykł. Stud. Przygotowawc ze- 
go. 
354. FELSKI Tadeusz (Bogusław) (2) 6 III 1955 Toruń, int. 
(3) UMK 1978 prawo M. Nesterowicz (4) Aplik. S
du 
Rej. Toruń (12) 1978- (14) Czł. Rady WPiA od 1982 
(16) IPC asyst. Zakł. Postęp. Cyw. 
355. *FERLIN Krzysztof (2) 6 I 1951 Szczecinek, int. (12) 
1974...1982 (16) IM st. asyst. Zakł. Metod Numer. 
356. *FERSTER Adam (2) 22 X 1950 Lisewo (woj. toruńskie), 
rob. (3) UMK 1973 hi st. K. Górski (4) Naucz. szk. 
podst. Turzno 1973-1974 (12) 1974-1982 (16) INS st. 
asyst. Zakł. Nauk Polit. 


FIEDOR-GUGNACKA Wanda zob. Gugnack&-Fiedor Wanda. 
357. FIEDOROWlCZ Stanisław (Eugeniusz) (2) 16 V 1934 Wil- 
no, rob. (3) WSP Kraków 1961 fil. ros. W. Gałecki i 
absol. z fil. pol. (4) Naucz. szk. podst. i l1c. .Toruń 
1952-1956; 1
61-1962 (5) UGd L. Grochowski 1984 
"Teksty specjalistyczne w nauczaniu języka rosyjskie- 
! o" (10) WSOWRiA 1967-1970 (11) PT Rus. (12) 1962- 
14) Kier. zesp. j. ros. 1966-1969r kier. SJO 1969-1972 
16) SJO wykł. j. ros. 
358. 
FIJAŁKOWSKA Bożena (Magdalena) (2) 27 V 1.955 Zgo- 
rzelec, int. (3) UGd 1979 ekon. - ekonometr. i statysto 
T. Kulawczuk (12) 1979- (16) WNE asyst. Kat. Ekono- 
metr. i Statysto 
359. -FIJAŁKOWSKI Zbigniew (2) 4 XII 1927 Płock, int. (4) 
JW 1947-1958 (12) 1958-1977 (16) Wykł. SW. 
360. FILAR Marian (Andrzej) (2) 6 X 1942 Krosno, rob. (3) 
UMK 1967 prawo J. Śliwowski (4) Kopalnia węgla ka- 
miennego ''Niwka-Modrzejów'' 1960-1962 (5) UMK J. 
Śliwowski 1972 "Przestępstwo zgwałcenia w polskim 
prawie karriym" (6) UMK 1977 "Pornografia. Studium 
z dziedziny polityki kryminalnej" (11) TNT (od 1983 
sekr. gen.): TN Prawa Karnego (wiceprez. ZG): AIDP 
(12) 1967- (15) Negr. Prok. Gen. 1973; nagr. "Pań- 
stwa i Prawa" 111 0 1978 (16) IPK doc. Zakł. Prawa 
Kar. i Krym. (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28:1974 
s. 116-117.
		

/Licencje_017_03_120_0001.djvu

			118 


361. "FILIPIAK Teodor (2) 1 IV 1929 Stanisławów (pow. Kut- 
no) (3) UW prawo (5) UW M. Maneli 1966 "Elitarys- 
tyczna koncepcja demokracji burtuazyjnej" (10) PW: 
st. asyst. Ked. Marks.-Leninizmu 1954-1957: UW od 
1968 (12) 1960-1968 (16) WH ad. Kat. Hi st. Filoz. 
i Myśli Społ. 
362. *FILIPOWlCZ Tadeusz (2) 4 IV 1931 Sawin (woj. lubel- 
skie), int. (3) Uniw. Kazański (ZpRR) hi st. (12) 1955- 
1960 (16) WH asyst. Kat. Hist. Staroż. 
363. FILIPOWICZ-DUBOWlK Henryk (2) 23 II 1930 Wilno, int. 
(3) UMK 1951 fil. pol. T. Makowiecki (4) Aktor - 
"Baj Pomorki" Toruń 1949-1951: Państw. Lic. Bibl.1951- 
1959: SN Bydgoszcz 1958-1969 (5) UMK A. Hutnikia- 
wicz 1969 "Nadrealizm w polskiej literaturze współczes- 
nej" (10) WSP Bydgoszcz 1969- (11) Byd
oskie TN 
(przew. Kom. J. i Lit.) (12) 1949-1950 (15) Nagr. Min. 
OiSzW ind. 111 0 1969 (16) WH z-ca asyst. Kat. Hist. 
Lit. Pol. 


364. FILUTOWlCZ Antoni (2) 13 VI 1914 Trzemeszno, rob. (3) 
UP 1936 roi. i leśne - gleb. Terlikowski (4 ) Państw. 
Inst. Nauk. Gosp. Wiejskiego: Bydgoszcz 1938-1939 i 
1945-1950: Puławy 1939-1945: Inst. Hodowli i Aklimaty- 
zacji Roślin Bydgoszcz 1951-1976 (5) UP K. Molden- 
hawer 1945 "Studia nad poliploidalności
 buraków cu- 
krowych" (7) 1963 (8) 1973 (10) WSR Olsztyn 1956- 
1959 (11) Inst. Intern. de Recher€hes Betteravieres 
1961-1976 (12) 1951-1955 (13) 1976 zm. (15) Nagr. 
państw. 11 0 1964 (16) WBiNoZ doc. bioI. - wykł. z cyt ol. 
( 17) "Biuletyn Oceny Odmian" 1978 t. 6 nr lO: "Gazeta 
Cukrownicza" 1977 nr 9: "Hodowla Roślin, Aklimatyza- 
cja i Nasiennictwo" 20:1976 nr 6; "Genetica Plo nic a" 
17:1976 nr 4. 


366. 


tA. Kuzdowicz 1 
""FIRLEJ Piotr (2) 18 VI 1911 Duisburg, rzem. (3) ASP 
Warszawa 1939 szt. piękne - mal. F. Kowarski L. Pę- 
kalski (4) Urz. w resorcie kult. i szt. Czarnków 1945- 
-1946 (5) Powołanie na stan. ad. 1948 na UMK (6) 
PWSSP Gdańsk przewód kwalif. 1969: etat doc. 1970 
(10) ASP Warszawa 1938-1939 (11) ZPAP (sekr.Oddz. 
Toruń) (12) 1946-1981 (13) 1981 em.: 1982 zm. (14) 
Kier. Zakł. Metod. 1953-1955: kier. Kat. Rys. 1965-1970: 
pierwszy kier. Stud. Zaocz. na kier. artyst.-ped. (15) 
Med. Jubil. UMK 1973 (16) WSzP em. doc. mal. 
FIRSZT Franciszek (Stanisław) (2) 30 V 1948 Bu
ej (woj. 
krośnieńskie), chł. (3) UMK 1971 fiz. dośw. (5) UMK 
H. Łoźykowski 1980 "Otrzymywanie i badanie własności 
elektrooptycznych heterozł
czy Zr1Se-ZnTe" (12) 1971- 
(16) 11<' ad. Zakł. Fiz. Jądr. 


365.
		

/Licencje_017_03_121_0001.djvu

			119 


367. FISZ Jacek (Jerzy) (2) 20 vm 1956 Toruń, int. (3) UMK 
1980 fiz. A. B
czyński (1.0) Inst. Fiz. PP 1980-1983 
(12) 1983- (16) IF asyst. Zakł. Fiz. Stos. 
368. 
ISZER Józef (2) 3 n 1952 Ostrowiec, rob. (3) UW 1975 
hist. A. JezierskI (5) Inst. Krejów Socjalistycznych PAN; 
obr. Inst. Zach. Poznań J. Tomicki 1980 "Współpraca 
PRL i NRD na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Euro- 
pie w latach 1949-1975" (10) Inst. Krajów Socjalistycz- 
nych PAN Warszawa od 1981 (12) 1979-1981 (16) INS 
ad. Zakł. Nauk Polit. 


369. 
IUTAK Jan (12) 1956-1966 (16) WMFiCh ad. Kat. Fiz. 
Teor. 


369a. FLIK Józef (2) 16 III 1936 Bydgoszcz, int. (3) UMK 1957 
szt. piękne - zab. i kons., techn. i tech. mal. L. Torwirt 
(4) Muz. Okr. Toruń 1957- (5) UMK Z. Brochwicz 1979 
"Budowa techniczna toruńskich portretów mieszczańsldch 
z Muzeum w Toruniu w świetle badań technologicznych" 
(6) Doc. kontr. 1984 (11) Stow. Hist. Szt.;. Międzynar. 
Inst. Kons. (lIC); Międzynar. Rada Muz. (ICOM) (12) 
1984- (15) Negr.: Woj. 111 0 1973: Min. KiSz no 1979 
(16) IZiK doc. kontr. Zakł. Techn. i Tech. Szt. PIast. 
370. FLORKOWSKI Andrzej (2) 3 V 1938 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1967 biol. - antropol. W. Stęślick
Myd1arska (5) 
UMK G. Kriesel 1974 "Analiza antropologiczna kości 
dłoni i stopy populacji wczesnośredniowiecznej z Grucz- 
na" (12) 1969- (16) IB ad. Zakł. Antropol. 
371. 
FOSS Gustaw (2) 5 V 1907 Aleksandr6w Kuj., rob. (3) 
USB 1937 fil. germ. F. A. Doubek i H. Anders (4) Naucz. 
I Państw. Gimn. i Lic. Wilno 1935-1938; Inst. Ośw. dla 
Dorosłych: lekt. j. niem. 1941-1942 (5) UMK E. Słusz- 
kiewicz 1947 "Die niederdeutsche Mundart des Lipnoer 
Landes" (10) USB 1932-1938: st. asyst.; UP 1952-1956
 
doc. (11) Poznańskie TPN (12) 1945-1952 (13) 1956 
zm. (16) WH ad. Kat. Fil. Niem. (17) [Biogr.]: Nauka 
w Wielkopolsce 1973 s. 564; T. Oracki Słowo biogr. War- 
mii, Mazur i Powiśla 1963 s. 77; [nekr.], Spraw. PTPN 
1956. 
372. FRAN<;OIS-KRASSOWSKA Alicja (Simona) (2) 19 VIII 1943 
Uetersen (RFN), int. (3) UMK 1967 biol. J. Czopek (5) 
UMK J. Czopek 1975 "Budowa tarczycy w rozwoju onto- 
$enetycznym niektórych płazów bezogonowych (Ahura)" 
(11) TNT; PT Zool. (12) 1967- (16) IB ad. Zakł.Histol. 
i Embriol. 


373. FRANKOWSKA Maria (Bronisława) (2) 9 VIII 1949 Lubra- 
niec (woj. włocławskie), chł...rob. (3) UMK 1969 fil.pol. 
- jęz. L. Moszyński (5) UMK Z. Topolińska 1979 "Pol- 
skie frazy nominalne z determinatorem koniecznym" (11)
		

/Licencje_017_03_122_0001.djvu

			120 


PT Lit.; PT Jęz.; Tow. Miłośników J. Pol. (12) 1969- 
(16) IFP ad. Zakł. J. Pol. 
374. FR
CKOWlAK Danuta (Jabłońska) (2) 8 X 1925 Warsza- 
wa, int. (3) UMK 1950 fiz. teor. J. Rayski (5) UMK 
A. Jabłoński 1957 "Wydajność fluorescencji bardzo lep- 
kich roztworów barwników przy wzbudzaniu antystoke- 
sowskim" (6) UMK 1964 "Luminescencja chlorofilu" (7) 
1972 (8) 1978 (10) WSR Poznań 1966-1971; PP 1972-; 
Uniw. Stan. Illinois (USA) 1964-1965; USA 1969; Lon- 
dyn 1978; Kanada 1981 (11) TNT 1966-; Poznańskie 
TPN; Międzynar. Tow. Fotobiol. (czł. Komit. Wykonawcze- 
go); Amer. Tow. Fotobiol. (12) 1946-1966 (15) Nagr.: 
Min. OiSzW 1969; Min. NSzWIT 1974; 1975; 1977; 1980; 
Sekr. Nauk. PAN: 1975; 1981 (16) WMFiCh ad. Kat. 
Fiz. Dośw. (17) (Biogr.l: Politechnika Poznańska, Poz- 
nań 1975; Who's who in the World; Who's who in Ame- 
rica. 


375. F
CKOWlAK Mieczysław (2) 4 V 1923, int. (3) UMK 
1951 fiz. dośw. A. Jabłoński (5) UMK A. Jabłoński 
"Krzywe gAŚnięcia fotoluminescencji izotopowych roztwo- 
rów stałych barwników organicznych" (6) UMK 1965 
"Emisyjne widma systemu c35T B31Tg drobiny 15N 2 
(10) PP 1966-1974;PIE ToruM National Research Coun. 
Ottawa (11) TNT 1966-1974; PT Fiz.; Komit. Spektro- 
skopii PAN (12) 1948-1966 (13) 1974 zm. (16) WMFiCh 
ł)d. Kat. Fiz. Dośw. - Prac. Fotoluminescencji (17) 

Biogr.1, Politechnika Poznańska, Poznań 1975. 


376. FRELICHOWSKA Maria (Jolanta) (2) 12 I 1957 Niemcz 
(woj. bydgoskie), int. (3) UMK 1981 szt. piękne - wych. 
piast. (4) Naucz. szk. podst. Białe Błota 1981-1982 (12) 
1982- (16) IA-P asyst. Zakł. Ped. Artyst. 
377. FRIEDEL6WNA Teresa (2) 28 VI 1934 Toruń, int. (3) UMK 
1955 fil. pol. H. Turska (4) Ksi
żnica Miejska Toruń 
1955-1957 (5) UMK H. Turska 1966 "Rzeczowniki ka- 
tegorii plurale tantum w historii i dialektach języka pol- 
skiego" (6) UMK 1975 "Ewangeliarz ławryszewski. Mo- 
nografia zabytku" (11) TNT 1961- (czł. Wydze n 1976-); 
PT Jęz.; Tow. Miłośników J. Pol. (przew. Koła Toruń 
1972-1980) (12) 1957- (14) Z-ca dyr. IFP 1976-1978; 
kier. Zakł. J. Słowo 1981- (15) Nagr. Min. NSzWIT 111 0 
1976 (16) IFP doc. Zakł. J. Słowo (17) (Bio-bibliogr.), 
Spraw. TNT 30:1976 s. 109-111- 
378. JioFROELICH Maria (2) 7 III 1941 Nowy S
cz (3) UMK 1963 
szt. piękne R. Kowalik (5) UMK W. Domasłowski 1973 
"Badania nad wzmacnianiem papieru zabytkowego" (10) 
Muz. Szt. Łódź od 1975; Bib!. Nar. we Florencji 1970 
(12) 1.964-1975 (16) IZiK ad. Zakł. Kons. Pap. i Skó- 
ry.
		

/Licencje_017_03_123_0001.djvu

			121 


379. FRYCZ Jerzy (Bogumił) (2) 28 XII 1927 Lublin, int. (3) 
UMK 1952 szt. piękne - zab. i kons. J. Remer (4) Woj. 
kons. zab. Bydgoszcz 1952-1954; PKZ Toruń 1954-1956; 
st. proj. Zakł. Zegosp. Turystycz. GKKFiT 1967-1970 
(5) UP G. Chmarzyński 1973 "Restauracja i konserwa- 
cja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918" 
(6) Nom. na doc. UMK 1977 (10) PWSSP Gdańsk 
1970-1973; Inst. Szt. Bydgoszcz (11) TNT 1955-; Byd- 
goskie TN; OBN im. Kętrzyńskiego Olsztyn: Komit. Nauk 
o Szt. PAN; Komit. Archit. i Urb. PAN - sekcja Hist. 
Archit. i Urb.; Intern. Council of Monum
nts and Sites 
(ICOMOS) (12) 1956- 1985 (13) 1985 zm. (14) Przew. 
Rady IZiK 1978-1981; prodziek. WSzP 1979-1981; kier. 
Zakł. Kons. (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. 1978; Med. 
KEN 1979 (16) IZiK doc. Zakł. Kons. 
379a. *FRYMARK Stefan (2) 18 II 1926 Toruń, int. (12) 1965- 
(16) st. wykł. Stud. Wych. Fiz. 


FUDALEJ-STANKIEWICZ Zygmunt zob. StankiewIcz-Fudalej Zyg- 
munt. 


380. 
URYK Andrzej (2) 17 X 1943 Warszawa, int. (3) UMK 
1966 biol. J. Mikulski (12) 1967-1968 (16) WBiNoZ 
asyst. Kat. Ochro Przyr. i Ekol. 


G 
381. GACA Andrzej (2) 31 I 1951 Gdańsk, int. (3) UMK 1974 
prawo - hist. powsz. państw. i prawa Z. Zdrójkowski 
(12) 1974- (16) IH-P st. asyst. Zakł. Hist. Państwa 
i Prawa Pol. 


382. GACEK Honorata (12) 1984- (16) SJO lekt. j. ros. 


383. 


GADZIKOWSKA-HUTOROWICZ Halina (Maria) (2) 9 I 1926 
Jasło, int. (3) UMK 1951 astr. W. Dziew'ulski (5) SGGW 
K. Dębski 1960 "Badania metodyczne nad -rosą" (6) WSR 
Wrocław 1969 "Zjawisko rosy na Ue procesów fizycznych 
przyziemnej warstwy atmosf
ry" (7) 1980 (10) WSR-ART 
Olsztyn 1953- (11) PT Astr.; PT Geofiz. (czł. zarz.Oddz. 
Warszawa); PT Mat. (czł. zarz. Oddz. Olsztyn; czł. Kom. 
Szk. Wyższego ZG); PT Biometryczne; PT Balneologicz- 
ne (12) 1947-1954 (15) Nagr. Min. OiSzW ind. 111 0 1969; 
nagr. Min. NS zWiT ind. 111 0 1980 (16) WMFiCh asyst. 
Kat. Astr. 


384. GAFKA Alfons (2) 1 I 1934 Węsiory (pow. Kartuzy), chł. 
(3) UMK 1959 mat. A. Granas (4) Naucz. szk. podst. 
i śred. Solec Kuj. 1959-1969; z-ca dyr. później dyr. Lic. 
Ogólno Solec Kuj. 1962-1969 (10) ATR Bydgoszcz od 
1975 (12) 1969-1975 (16) IM st. asyst. Zakł. Równań 
Różniczkowych i Teor. Sterowania.
		

/Licencje_017_03_124_0001.djvu

			122 


385. R GAJDA Eugenia (2) 20 III 1921 Łódź, int. (3) UMK 1950 
geogr. M. Kołaczkowska (4) Naucz. Państw. Gimn. To- 
ruń 1945-1946 (11) PT Przyr. (12) 1946-1950 (16) 
WM-P mł. asyst. Kat. Miner. 


386. GAJDUS Danuta (Maria) (2) 7 V 1951 Grudzi
dz, rob. 
(3) UMK 1973 prawo kar. A. Marek (5) UMK A. Ma- 
rek 1981 "Czynny żal w prawie karnym" (11) TNT 
1974-; Włocławskie TN; Stow. Prawa Kar.; A1DP (12) 
1973- (16) IPK ad. Zakł. Prawa Kar. i Krym. 
387. 
GAJEWSKA Maria (2) 12 III 1924 
wi,,\ciany, chł. (3) 
UMK 1952 chem. (12) 1950-1952 (16) WMFiCh z-ca 
asyst. Kat. Chem. Og. 
388. JrrGALINAT Andrzej (2) 20 IX 1930 Wilno, int. (3) UMK 
1952 biol. - anat. porówn. i zoo!. J. Mikulski (5) UMK 
J. Mikulski 1959 "Badania doświadczalne nad stopniem 
zużytkowania naturalnego pokarmu przez młodsze rocz- 
niki karasia (Carassius carassius L.) i lina (Tinca tin- 
ca L)" (10) WSR Olsztyn 1952-1954; WSR Bydgoszcz 
(12) 1954-1957 (16) WBiNoZ asyst. Kat. Ochro Przyr. 
i Ekol. 


389. GALOCH Elżbieta Sabina (2) 22 X 1946 Jegni
tków (woj. 
jeleniogórskie), rob. (3) UMK 1969 biol. - fizjol. roślin 
M. Michniewicz (5) UMK M. Michniewicz 1977 "Bada- 
nia nad rol
 czynnika hormonalnego w procesie inicja- 
cji kwitnienia i dyferencjacji płciowej u konopii" (11) 
PT Bot.; Tow. Przyr. im. Kopernika; Intern. Uno of Fo- 
rest Research Organization (12) 1969- (16) IB ad. 
Zakł. Fizjol. Roślin. 


390. GALON Rajmund (2) 14 VIII 1906 Rynek (pow. Lubawa). 
int. (3) UP 1929 geogr. S. Pawłowski (4) Woj. Dyr. 
Planowania Przestrzennego Bydgoszcz 1949-1950 (5) 
UP S. Pawłowski 1929 "Kujawy Białe i Czarne" (6) UP 
1934 "Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój na Ue bu- 
dowy dolnego Powiśla" (7) 1946 (8) 1956 (9) Doctor 
h.c.: UMK 1983; UP 1983; PAN: czł. koresp. 1969, czł. 
rzecz. 1980; czł. Deutsche Akademie der Naturforscher 
Leopoldina 1973
 c zł. koresp. Instituto Italiana di Paleont. 
Umanal czł. hon.: TNT ( .. PT Geogr.; Intern. Assoc. on 
Quaternary Research INQUA)i Tow. Geogr. NRD, Włos- 
kiego Tow. Geogr. (10) Zakł. Geomorf. i Hydr. Inst. 
Geogr. PAN (organiz. 1 kier.) Toruń 1953-1968; WSP 
Gdańsk 1951; organiz. i kier. Pol. Wyprawy Glacjolo- 
gicznej do Islandii 1968 (11) TNT 1935- (czł. Wydze 
III 1947-), PT Geogr. (prez. ZG 1953-1959); Tow.Geogr. 
NRD; Włoskie Tow. Geogr.; Intern. Assoc. on Quaternary 
Research - INQUA (sekr. Komit. Wykonawczego 1961- 
-1965; wiceprzew. Kom. Linii Brzegowych 1969-1977); 
Komit. Nauk Geogr. PAN (przew. 1972-1981); przew. 
Rady Nauk. Inst. Geogr. PAN 1968-1971 (12) 15 VI
		

/Licencje_017_03_125_0001.djvu

			123 


1946-1976 (od 1976 wykł. zlec.) (13) 1976 em. (14) 
Kier. Kat. Geogr. Fiz. od 1946; kier. Zesp. Kat. Geogr.; 
dyr. IG 1968-1975; prorektor 1952-1954; wielokrotnie 
czł. Senatu; red. nacz. wydawn. UMK 1956-1976 (15) 
Negr.: Min. NSzWIT 10 i II
 W?j. toruńskiego 10 1979; 
med.: TNT; KEN 1976; Umw. Ll
ge; UMK; PT Geo
r.; 
Inst. Bałtyckiego; Albrechta Pencka Hamburg 1976 (16) 
IG em. prof. zw. geogr. fiz. (geomorf. glacjalna) (17) 
[Bio-bibliogr.1: Spraw. TNT 2:1948 s. 23-25; Stud.Soc. 
Sc. Tor., Sect. C 1976; tbiogr.J: The Re,view of Polish 
Academy of Sciences 1911 nr 2; Who' s who in the Po- 
lish Academy of Sciences; Zesz. nauk. UMK, Geogr. V 
1966; J. Kondracki, 60-1ecie Profesora R. G., Prz.geogr. 
38:1966 z. 3 s. 337-338; tegoż, Sylwetki naukowe człon- 
ków PAN - R. G., Nauka pol. 1970 nr 6; biogr. w ency- 
klopediach i wydaw. międzynar. biogr. 


GALSTER Jan (Krzysztof) (2) 5 II 1954 Kętrzyn, int.(3) 
UMK 1977 prawo J. Gilas (5) UMK E. Mizerski 1983 
"Prawnoustrojowa pozycja Parlamentu Europejskie
o w 
systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich" (12) 
1978- (16) INP-U ad. Zakł. Prawa Konst. 
GAŁA
 Mieczysław (2) 1 IX 1946 Hajnówka, rob. (3) 
UGd 1972 ped. T. M
drzycki (4) Naucz. szk. podst. 
Ciechanowiec 1968-1969; Pow. Dom Kult. Starogard Gd. 
1972-1973 (5) UMK S. Kawula 1981 "Rola środowiska 
akademickiego w kształtowaniu uczestnictwa studentów 
w kulturze" (11) PT Ped. (12) 1973- (16) IPiP ad. 
Zakł. Ped. Społ. 
GAŁA
-SUCHOCKA Kazimiera zob. Suchocka-Gałaś Kazimiera. 


391. 


392. 


393. GAŁKOWSKI Wiesław (2) 17 VIII 191ł6 Grudzi
dz, rob. 
(3) PGd 1969 archit. (4) PKZ Olsztyn; Gdańsk 1970- 
1971 (12) 1971-1978 (16) IZiK st. asyst. Zakł. Kons. 
i Muz. 


394. GARBACZ Jerzy Kazimierz (2) 8 I 1948 Bydgoszcz, int. 
(3) UMK 1972 chem., A. Swinarski; H. Basińska; J. 
Siedlewski (5) UMK K. Karpiński 1975 "Badania od- 
działywań międzycz
steczkowych w niezlokalizowanej 
warstwie edsorbcyjnej" (6) UMK 1982 "Opis asocjacji 
adsorbowanych molekuł składnika gazowego na powierzch- 
niach adsorbentów stałych" (10) ATR Bydgoszcz 1983- 
(12) 1972-1983 (16) ICh ad. Zakł. Podst. Chem. 
395. GARDZIELEWSKI Zygfryd (2) 21 I 1914 Toruń (3) Stud. 
pryw. Kom. Weryfikacyjna ZPAP 1945 art. graf. (4) Zakł. 
Graf. w Toruniu: z-ca dyr. tech. 1946-1951; kier. artysto 
1951-1973; kier. artysto Oficyny Drukarski
j Ksi
żnicy 
Miej. Toruń 1973- (11) ZPAP (przez 3 kadencje wice- 
prez. Oddz. Toruń) (12) 1951-1955; 1968-1971 (15) 
Nagr.: MRN Toruń 1959; WRN Bydgoszcz ind. 11 0 1970;
		

/Licencje_017_03_126_0001.djvu

			124 


Woj. toruńskiego 10 1980 ( ' med. 500-lecia Drukarstwa Pol- 
skiego Min. KiSz 1975 16) WSzP art. graf. (litogr.) 
Kat. Graf. (17) Wywiady i rozmowy: "Pomorze" 1960 i 
1970; Panor. Półn. z 27 XII 1970; "Fakty" z 24 VIII i 
31 VII 1976; "Sztandar Młodych" z 1iI 1972; "Nowości" 
z 21 V 1977;" Gazeta Pomorska" z 13-14 X 1979. 


396. GARSZCZYŃSKA Bożena (2) 23 I 1942 Rybitwy (pow. 
Mogilno), rop. (3) UMK 1966 fil. pol. - hist. lit. B. Na- 
dolski (5) UGd E. Rabow
cz 1978 "Epistolo
rafia Igna- 
cego Krasickiego" (10) WSP Słupsk 1973- (12) 1966- 
-1973 (16) IFP st. (isyst. Zakł. Lit. Pol. 
397. AGARSZCZYŃSKI Franciszek (12) 1966-1970 (16) IF st. 
asyst. Zakł. Mech. 


398. 


399. 


400. 


401. 


402. 


403. 


GASIUL Anna (2) 30 1iI 1950 SiedlIszcze n. Wieprzem, 
rob. (3) KUL 1976 psych. T. KukołowIcz (4) Ośr. Szk.- 
Wych. Wschowa 1976-1981 (11) PT Psych. (12) 1982- 
( 16) IPiP asyst. Zakł. Psych. 
GASIUL Henryk (Stanisław) (2) 5 XII 1950 Szczecinek, 
rob. (3) KUL 1973 psych. (4) Poradnia Wych.-Zawod. 
Wschowa 1973-1975; Ośr. Diegnostyczny dla Nieletnich 
Głogów 1975-1980 (5) UP B. Hornowski 1979 "Cechy 
temperamentu a styl i dogmatyzm poznawczy" (11) PT 
Psych. (12)' 1980- (16) IPiP ad. Zakł. Psych. 
GAWRYSIAK '!";"deusż (2) 29 XI 1948 Rakutowo (woj. 
włocławskie), chł. (3) UMK 1970 prawo W. Lang (5) 
UMK L. Gumański 1979 "Pewne systemy lo
iki deon- 
tycznej z implikacj
 ścisłą" (12) 1973- (16) WH st. 
asyst. Zakł. Log. (od 1984 Kat. Log.). 
AG
SIOROWSKA Maria (2) 2 X 1922 Warszawa, int. (3) 
UMK 1952 szt. piękne - zab. i kons. J. Remer' (4) Urz. 
Kons. Bydgoszcz 1948-1951; PKZ Toruń 1951; Mt,.z. 
Okr. Toruń 1951-1957 (11) Stow. Hiat. Szt. (czł.zarz. 
Oddz. Toruń) (12) 1964-1965 (13) 1976 zm. w Kopen- 
hadze (16) WSzp st. asyst. Kat. Zab. i Kons. 
JIoG
SIOROWSKI Eugeniusz (2) 11 V 1922 Toruń (3) UMK 
1952 szt. piękne - zab. i kons. J. Remer (10) Prac. 
nauk. w Danii i Szwecji (11) TNT 1955- (czł. Wydze 
1968-); Stow. Hist. Szt.; ZPAP 1957; Woj. Rada Kons. 
Bydgoszcz (12) 1959-1965 (15) I nagr. za pr. "Zespół 
obronny bramy Starotoruńskiej w Toruniu" 1951 (16) 
WSzP ad. Kat. Zab. i Kons. 


G
SKA Stanisław (Józef) (2) 23 VII 1929 Sielc Nowy 
(woj. ostrołęckie), chł. (3) UMK 1955 astr. W. Dzie- 
wulski (5) UMK W. Dziewulski 1960 "Perturbacje wie- 
kowe małej pl!'X1ety Kepler (1134) wywołane działaniem 
dziewięciu wielkich planet" (6) UMK 1967 "Statystycz-
		

/Licencje_017_03_127_0001.djvu

			125 


ne badanie małych planet w aspekcie ich pochodzenia" 
(10) WSN i WSP Bydgoszcz 1968-1979 (11) TNT (czł. 
Wydze m 1968-); PT Astr.; Komit. Astr. PAN; IAU (12) 
1953- (14) Prodziek. WMFiCh 1969-1978; kier. Zakł. 
Mech. Nieba 1968- (15) Nagr.: Min. OiSzW mo 1970. 
Min. NSzWIT 11 0 1979 (16) lA doc. Zakł. Mech. Nieba 
(17) f Bio-bibliogr.] , Spraw. TNT 22:1968 s. 67-68. 
404. GEMBAL Jan (2) 27 V 1938 Toruń. int. (3) UMK 1967 
fiz. teor. S. Dembiński (4) "APATOR" Toruń 1958-1961; 
spec. w Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. IZiK UMK 
1973- (10) PIE Toruń 1968-1970 (12) 1970- (naucz. 
akad. 1970-1973) (16) IF asyst. Zakł. Fiz. Dośw. 
405. !5GERINGER Jan (2) 17 VI 1919 Kraków,int. (3) UMK 1953 
chem. W. ZacharewIcz (12) 1950-1952 (16) WMFiCh 
z-ca asyst. Kat. Chem. Org. 
406. -GERLACH Jan (2) 25 VIII 1893 Koniów (pow. Sambor), 
chł. (3) UJK 1926 prawo i hist. F. Bujak; P. DC\bkow- 
ski; O. Balzer (4) Naucz. szk. śred. Borysław-Tusta- 
nowice; Lwów 1924-1934; insp. szk. obwodu lwowskiego 
1934-1939; dyr. Sem. Naucz. im. B. Prusa Lwów 1931- 
1934; organiz. teljnych 
ompletów w okresie okupacji 
(5) UJK 1939 "Pospolite ruszenie i obrona za Zygmun- 
ta I" (6) UP 1947 "Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. 
Studium o piechocie wybranieckiej"; veniam legendi 1949 
(11) TNT 1947- (czł. Wydze I); PT Hist. 1928- (czł. 
zarz. Oddz.: Lwów 1937-1938; Toruń 1946-1951) (12) 
1 XI 1945-1963 (13) 1963 em.; 1983 zm. w Toruniu 
(14) Kier. wstępnego roku stud. 1.946-1948; kier. Stud. 
Eksternistycznego WH (15) Med. UMK (16) WPr; WH 
em. doc. hist. prawa pol. (17) r Bio-bibliogr.1, Spraw. 
TNT 5:1953 s. 41-42. 
407. "'GERSTMAN Maria (2) 29 VII 1900 Drohobycz, int. (3) 
UJK 1947 fil. rom. (4) Gimn. i Lic. św. Urszuli Lwów 
1925-1940; dyr. Pol. Żeńskiego Gimn. Krawieckiego w 
Bejrucie 1944-1947 (12) 1947-1970 (1947-1951 st. 
asyst. Kat. Fil. Ang.) (13 ) 1970 em. 1984 zm. (zginę- 
ła) (14) Kier. zesp. j. zach.-europ. 1951-1957 (16) 
5łT0 em. lekt. j. ang. i fran. 
408. *GERSTMAN Stanisław (2) 28 III 1911 Drohobycz, int. 
UJK 1934 fil. pol. (4) Naucz. gimn. i lic. Oświęcim 
1945: kier. Poradni Zdrowia Psych. Bydgoszcz od 1946 
(5) UJK J. Kleiner 1939 "Symbolika "Wesela.,. Stanisła- 
wa Wyspiańskiego" (6) UMK 1956 "Metoda rozmowy 
i wywiadu w psycnologii i psychopatologii dzieci i mło- 
dzieży" (10) UMCS, od 1956 UŁ (11) TNT 1957- (czł. 
Wydz,) (12) 1945-1956 (1945-1954 Kat. Psych.) (13) 
1984 zm. (zginl\ł) (16) WH ad. Kat. Ped. (17) [Bio- 
-bibliogr.) , Spraw. TNT 11:1957 S. 67.
		

/Licencje_017_03_128_0001.djvu

			126 


409. 


GERTNER Janusz (Tadeusz) (2) 6 VIII 1952 Szczecin, 
int. (3) UMK 1976 astr. W. IWM10wska (11) TNT; PT 
Astr. (12) 1975- (16) lA st. asyst. Zakł. Astrofiz. i 
Astr. Gwiazdowej. 


410. 


JiGESSEK Zbigniew (2) 3 XII 1930 Lubawa, int. (3) UMK 
1959 chem. E. Pischinger (4) Naucz. Tech. Cukr. To- 
ruń 1958-1959; z-ca dyr. Okr. Ośr. Metod. Bydgoszcz 
1966 (5) UMK H. Koneczny 1970 "Badanie niektórych 
funkcji szkolnego eksperymentu chemiczne
o w nauc.za- 
niu chemii w liceach ogólnokształc
cych" (10) Zaocz. 
Stud. Naucz. Toruń (12) 1970-1974 (13) 1974 zm. (15) 
Negr. w konk. na pOdręcznik chemii dla III ki. LO 1968 
(16) ICh st. wykł. Zakł. Metod. Naucz. Chem. 
trG
BA Kazimierz (2) 21 II 1933 Rudnik n. Sanem (3) 
UP 1955 mat. Alexiewicz (5) UMK L. JeśmanowIcz 1962 
"Homotopijna teoria pól zwartych w przestrzeniach Ba- 
nacha" (10) PSz asyst. Kat. Mat. 1955-1957; WSP 
Gdańsk po 1962 (11) PTMat. (12) 1957-1962 (16) 
WMFiCh &d. Kat. Mat. 


411. 


G
SICKA Stefania (2) 8 V 1938 Redyszcze (ZSRR), chł. 
(3) WSP Bydgoszcz 1978 naucz. pocz. (4) Naucz.: 
Gorzów WJkp. 1958-1964; Lubsko 1964-1974; Toruń 
1974-1981
(12) 1982- (16) IPiP wykł. Zakł. Ped. Społ. 
łtGIBAS Czesław (2) 10 VII 1921 Ł
żek (pow. Świecie), 
chł. (3) UMK 1949 prawo (4) Zw. Zaw. Pr. Leśnych 
1948-1949; NBP 1949-1951 (12) 1950-1951 (16) WPr 
asyst. Kat. Prawa Hand. 
GIEŁDO
-CEYNOWA Mirosława zbo. Ceynowa-Giełdoń Mirosława 


412. 


413. 


414. GIERLAK Maria (Józefa) (2) 15 IX 1957 Krosno, int. (3) 
UW 1980 fil. germ. - kult. L. Meissner (10) UW stud. 
dokt. 1980-1981 (12) 1982-(16) WH asyst. KFG. 
415. łt GILAS Helena (2) 12 XII 1907 StroniowIce (pow. Prze- 
myśl), int. (3) UMK 1951 szt. piękne - m al. (4) Naucz. 
szk. podst. Toruń 1945-1950 (12) 1952-1956 (16) WSzP 
st. asyst. Ked. Rys. 
416. GILAS Janusz (Bogumił) (2) 10 VI 1937 Warszawa, int. 
(3) Szk. Gł. Służł?Y Zagr. 1959 WydZe Dypl.-Konsul. 
prawo międzynar. (5) UMK S. E. Nahlik 1963 "Problem 
powszechnego i całkowitego rozbrojenia" (6) UP 1968 
"Tranzyt w prawie międzynarodowym" (7) 1976 (10) 
PISM 1961-1963j 1974-1977 (11) TNT 1965- (czł. WydZe 
IV 1968-); Kom. Prawa Mor. PAN (przew. Oddz. Gdańsk); 
Inst. Śle Opole (czł. Rady Nauk.); ILA (12) 1963- (14) 
Prodziek. WPiA 1968-1975; dyr. INP-U 1973-1981; kier. 
Zakł. Międzynar. Stos. Gosp. 1972-1974; kier. Zakł. Pr
 
wa Międzynar. 1974- (15) Negr. Min. OiSzW ind. 1 0 1969;
		

/Licencje_017_03_129_0001.djvu

			127 


417. 


nagr. Min. NSzWIT ind. 10: 1976; 1982; nagr. Min. NSz 
WiT zesp. 10 1977; nagr. PISM zesp. mO 1970 (16) 
INP-U prof. nadzw. Zakł. Prawa Międzynar. (17) [Bio- 
bibliogr.) , Spraw. TNT 22:1968 s. 74-76. 
GILAS Teresa (2) 15 IX 1939 Worniany (woj. wileńskie), 
int. (3) Szk. Gł. Służby Zegr. 1961 prawo państw. K. 
Biskupski (4) Warszawa 1961-1963: Centr. Hand. Zagr. 
"Cekop"; Red. "Wiadomości dla Zagranicy" PAP (5) 
UMK W. Łukaszewicz 1975 "Ruchy niepodległościowe 
na Kubie 1868-1898" (11) PT Hist.; PT Stud. Latyno- 
amer. (12) 1967- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. mO 
1979 (16) IHiA ad. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XIX i XXw. 
*GILEWICZ Czesław (2) 22 I 1900 Rylsk (ZSRR), int.(3) 
UW 1927 prawo J. Namitkiewicz (4) Urz. Dyr. Bud. Ko- 
lei Państw. Warszawa 1922-1924; Prok. Gen RP 1924- 
1927; Rada Adw. Warszawa 1933-1939; S
d Okr. Toruń 
1945 (12) 1946-1949 (16) WPr st. asyst. Kat. Prawa 
Hand. 


418. 


419. 


GIMBUT Anna (2) 11 XI 1918 Zagórze (wot. katowickie), 
int. (3) UJ 1946 prawo kar. W. Wolter (4) Aplik. s
do- 
wa 1947-1951; s¥y okr. Kraków i Toruń (5) UJ W. 
Wolter 1951 "Bójka w pdlskim prawie karnym" (6) UMCS 
1968 "Następstwa czynu, od których zależy wyższa ka- 
ralność w prawie polskim - na Ue porównawczym" (10) 
UJ asyst. wolont. Kat. Prawa Kar. 1946-1949. UMCS 
1952-1977 (ostatnio doc.) (11) Lubelskie TN (czł. 
rzecz.) (12) 1949-1952 (13) 1977 em. (16) WPr st. 
asyst. Ked. Prawa Kar. 


GINDIFER-KOWSZYK Zuzanna zob. Kowszyk-Gindifer Zuzanna. 
420. GIZIŃSKI Andrzej Kazimierz (Stanisław) (2) 4 X 1932 
Lidzbark Welski, int. (3) UMK 1955 biol. J. Mikulski 
(5) UMK J. Mikulski 1964 "Fauna denna jako wskaź- 
nik typologiczny jezior Pojezierza Iławskiego" (6) UMK 
1973 "Typologia faunistyczna jezior północnej Polski" 
(11) TNT 1961- (czł. Wydze III 1974-); PT Hydrobiol. 
(czł. ZG)\ PT Zool. Soc. Int. Limnologorum (SIL) (12) 
1955- (14) Przedst. mł. pr. nauki w Senacie 1969-1974; 
pełnomocnik dziek. WBiNoZ ds. stacji nauk.-bad. wSie- 
mionkach 1973-1977; kier. Zakł. Hydrobiol. 1977- (15) 
Nagr. Min. OiSzW 1971 (16) IB doc. Zakł. Hydrobiol. 
(17) [Bio-bibliogrJ, Spraw. TNT 28:1974 s. 110-112. 
421. !ll!GLWIC Wanda (2) 23 I 1921 Londyn (3) UJ 1947 zoo!. 
( 12 ) 1947 (16) WM-P mł. asyst. Kat. Anat. Porówn. 
i Embriol. 


422. "GŁ
BOWlCZ Bogdan (2) 19 vm 1929 Toruń, int. (3) 
UMK 1952 hist. R. MienIcki (4) Pr. aparatu polit. róż- 
nych organiz. młodz. od 1948 (5) UMK J. Lechicka
		

/Licencje_017_03_130_0001.djvu

			128 


1960 "Przemysł i rzemiosło gdańskie w latach 1770- 
1814" (6) UMK 1967 "Realizacja reformy rolnej PKWN 
w woj. pomorskim w l. 1945-1948" (7) 1972 (10) WSP 
Bydgoszcz 1971-1974, rektor (11) TNT 1962- (czł. 
WydZe I 1967-) (12) 1952-1971 (13) 1974 zm. (zgin¥ 
w wypadku samochodowym) (14) Kier. Stud. Nauk Polit. 
1967 (16) IHiA doc. Kat. Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX 
W. (17) CBio-bibliogr.), Spraw. TNT 21:1967 s. 68-69. 
423. GŁOWACKA Ewa (2) 29 IV 1959 Toruń, rob. (3) UMK 1981_ 
bibl. i inf. nauk. B. Nadolski (12) 1981- (16) IHiA 
asyst. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 
424. KGŁOWACKI Jan (12) 1954-1955 (16) WMFiCh z-ca asyst. 
Kat. Fiz. Dośw. 


425. iIIGŁOWIŃSKA Joanna (12) 1963-1973 (16) ICh ad. Zakł. 
Chem. Org. 


426. GŁUCHOWSKI Jan Józef (2) 16 m 1940 Żylin (woj. skier- 
niewickie), rzem. (3) WSE Sopot 1962 transp. mor. Z. 
Jaśkiewicz (5) UMK Z. Jaśkiewicz 1965 "Lokaty budże- 
towe w Polsce Ludowej" (6) WSE Sopot 1970 "We- 
wnętrzny kredyt publiczny w budżetach europejskich 
państw socjalistycznych" (7) 1977 (10) PISM (kier. 
Oddz. Toruń od 1979h Uniw.: Leningrad; Moskwa; So- 
fia; Lipsk; Min. Fin. Budapeszt (11) TNT 1965- (czł. 
Wydze IV 1969-; czł. zarz. 1977-1983h Rada Nauk. 
PISM (12) 1962- (14) Kier. Zaocz. Stud. Adm. 1974- 
1975; dziek. WPiA 1976-19781 dyr. IAiZ 1984- (15) 
Negr. Min. NSzWIT: ind. 111 0 1977; ind. 11 0 1980; 11 0 1982 
(16) IAiZ prof. nadzw. Zakł. Prawa Fin. (17) (Bio-bi- 
bliogr.1, Spraw. TNT 23:1969 s. 76-77. 
427. !tGMITRUK Irena (2) 26 IX 1946 Przegaliny Duże (woj. 
lubelskie), chł. (3) UW 1969 fil. germ. J. Czochralski 
(4) Naucz. Lic. Ogóln. Zelechów 1970; naucz. j. ob- 
cych Sp6łdz. "Lin
wista" Warszawa (10) UW Kat. Fil. 
Germ. 1970-1972 (1.2) 1974- (16) WH asyst. KFG. 
428. iIIGNATOWSKI Jerzy (2) 17 II 1929 Łomża, int. (3) UMK 
1955 szt. piękne- mal. (4) Naucz. mal. i graf. w Lic. 
Szt. Piast. Bydgoszcz 1955-1963; doradca piast. zakł. 
w Bydgoszczy 1964-1965 (11) ZPAP (wiceprez. zarz. 
okr. Bydgoszcz 1967) (12) 1968-1971 (15) Med. za 
portret w wystawie ogólnopol. 1968 (16) IZiK st. asyst. 
Zakł. Techn. i Tech. Mal. 


429. GNIOT-SZULŻYCKA Jadwiga (2) 9 XII 1935 Mq,kowarsko 
(pow. Bydgoszcz), int. (3) UŁ 1958 biol. - bioch. A. 
Dmochowski (5) UMK L. Działoszyński 1965 "Rozpusz- 
czalne sulfedazy arylowe łożyska ludzkiego" (6) UMK 
1977 "ArylosuUatazy (E. C. 3.1.6.1) i Ich fizjologiczna 
rola w świetle badań nad genetycznie uwarunkowanymi
		

/Licencje_017_03_131_0001.djvu

			129 


schorzeniami" (11) PT Bloch. (przew.,Oddz. Toruń); 
Fed. Europ. Tow. Bioch. (12) 1958- (16) IB doc. Zakł. 
Bioch. 


430. GOC Anna (Maria) (2) 11 XII 1955 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1979 biol. - cytol. A. G6rska-Brylass (11) PT 
Bot. (12) 1979- (16) IB asyst. Zakł. Cytol. Roślin i 
Genet. 


431. GOCLON Jacek (Arkadiusz) (2) 19 IV 1951 Świdnica, int. 
(3) UMCS 1976 hist. H. Zins (10) UMCS 1975-1978 
(12) 1978- (16) IH-P st. asyst. Zakł. Konst. Pol. XVIIl- 
XX w. 


432. *GODLEWSKI Józef (2) 25 VII 1915 Drewnowo (pow. Os- 
tr6w Maz.), roi. (3) UMK 1948 prawo (4) Pr. hand. 
1949 (12) 1947-1949 (16) WPr mł. asyst. 
433. GODZISZEWSKI Bohdan (2) 21 XI 1945 Gliwice, int. (3) 
WSE Poznań 1968 ekon. og. J. Tomala (4) Huta Alumi- 
nium Konin 1968-1969 (5) AE Poznań J. Tomala 1977 
"Analiza wpływu postępu techniczne.go na wzrost wydaj- 
ności pracy (na przykładzie przemysłu woj. bydgoskie- 
go)" (11) TNT 1974- (12) 1969- (14) Kier. Zakł.Plan. 
i Polit. Ekon. (do 1983 p.o.) 1979-: czł. Senatu od 1981 
(15) Nagr. Min. NSzWIT zesp. 11 0 1982 (16) Kat. Ekon. 
Polit. i Polit. Społ.- G osp.. ad. Zakł. Plan. i Polit. Ekon. 
434. *GODZISZEWSKI Tadeusz (2) 22 XI 1904 Kazimierz Dol- 
ny, cł1ł. (3) Szk., Rzem. Bud. Krak6w rzeź. T. Breyer 
i A. Żurakowski: Państw. Szk. Przem. Art-.fst. Krak6w 
od 1923 rzeź. J. Raszka; USB 1932 rzeź. L. Śleńdziń- 
ski (4) Pr. fiz. w Zarz. Zieleni Miej. Wilno 1942 (5) 
Stan. ad. UMK 1945 (6) UMK nom. doc. 1956 (7) 1971 
(10) M.in.: kier. artysto rocznika USB "Alma Mater Vil- 
nensis" 1929; pr. nad rzeź. "Chrystus ukrżyżowany" 
Wilno 1935-1937: Szk. Rzem. Artyst. Wilno 1935-1937: 
wypukłorzeź. na ryzalit Banku Gosp. Krajowego Wilno 
1938 - za tę pr. Kom. WSzP USB przyznała dypl. art. 
rzeź.: figura św. Krzysztofa 1939: organiz. wystaw pl aS- 
tyk6w wileńskich 1940: pr. przy odbudowie Starówki 
Gdańskiej 1953-1956 (11) "Grupa Wileńska" - Zw. Piast. 
Wileńskich, w sp6łzał. 1940: Zw. Art. Radz. Litwy 1940; 
ZPAP 1945 (przew. Sekcji Rzeź. Okr. Bydgoszcz) (12) 
1 X 1945-1975 (13) 1975 em.j 1977 zm. w Toruniu (14) 
Organiz. Kat. Rzeź. i jej kier. 1949-1969: prodziek.WSzP 
1958-1962; przew. Rady IA-P 1970-1972 (15) "N ag r. 
Młodych" Tow. Przyj. Szt. Pięknych w Krakowie Za rzeź. 
"Budowniczy" 1927; nagr. Komisarza ds. Szt. przy rz
- 
dzie Litewskiej Republiki Radz. za rzeź. "Ogrodniczka" 
1941; I wyróżn. w og6lnopol. konk. na pomnik T. Koś- 
ciuszki 1946; I nagr. w ogólnopol. konk. przedolimpij- 
skim za rzeź. "Zwycięstwo" 1947 (16) IA-P em. prof. 
nadzw. art. rzeź. (17) Rzeźba T. G. - katalog wystawy,
		

/Licencje_017_03_132_0001.djvu

			130 


Toruń 1977 [przedm.) S. Lorentz s. 3-4; tamże [biogr.) 
A. Męczyńska s. 5-9. 
435. "ÓOETTIG Waldemar (2) 1 X 1920 Kolonia (3) AH Poz- 
nań 1949; SGPiS 1958 (4) Przem. Inst. Telekom. 1958- 
1963; Inst. Przem. Drobnego i Rzem. 1963-1972; Zakł. 
Badań Ekon.-Statyst. GUS 1972-1974; Inst. Rynku We- 
wnętrznego i Konsument6w 1975-1984 (5) SGPiS M. 
Flener 1967 "Programowanie koncentracji produkcji a 
racjonalne rozmieszczenie zakład6w drobnej wytw6rczoś- 
ci" (6) AE Poznań 1982 "Rozw6j i rozmieszczenie prze- 
mysłu drobnego. Czynniki i warunki" (12) 1984- (14) 
Prodziek. WNE 1984- kier. Zakł. Plan. (16) Kat. Ekon. 
Polit. i Polit. Społ.-Gosp. doc. Zakł. Plan. i Polit. Ekon. 
436. "'GOGOLIN Romuald (2) 21 V 1938 Toruń, int. (3) UMK 
1964 chem. A. Swinarski (4) Cukr. "Sułkowice" Wroc- 
ław 1956-1959 (5) UMK A. Łodzińska 1973 "Reakcja' 
fotochemiczna jonu (NC) FeN02-" (10) AM Gdańsk po 
1974 (12) 1964-1974 (16) ICh st. asyst. Zakł. Chem. 
Nieorg. 


437. GOLlŃSKA Felicja (Zofia) (2) 25 IX 1939 Warszawa, int. 
(3) UMK 1962 chem. nieorg. A. Łodzińska (5) UMK A. 
Łodzińska 1971 ''Wpływ zmiany symetrii kompleksów ha- 
logeno-akwomanganu (II) na pasma absorpcyjne 4Alg 
4Eg (G)" (11) PT Chem. (12) 1962- (16) ICh. ad. Zakł. 
Chem. Nieorg. 


438. GOLASIŃSKI Marek (2) 22 IV 1949 Rzadka Wola (woj. 
włocławskie), chł. (3) UMK 1971 mat. teor. S. Balce- 
rzyk (5) UMK S. Balcerzyk 1978 "Teoria homotopii w 
kate
oriach" (10) Dep. of MathematIcs Univ. of Ife-Ile- 
-Ue (Nigeria) od 1983 (11) PT Mat. (12) 1971- (16) 
IM ad. Zakł. Alg. i Topol. 
439. GOŁASKI Franciszek (J6zef) (2) 29 III 1928 Zaborowo k. 
Leszna Wlkp. (3) UMK 1980 ped. kult.-ośw. (4) Zawod. 
służba wojsk. 194
1959 (12) 1959- (16) SW wykł. 
440. Jt'GOŁA
 Jędrzej (2) 6 VIII 1955 Poznań, int. (3) UMK 
1982 szt. piękne - mal. S. Borysowski (4) Naucz. szk. 
podst. 1982-1984 (12) 1984- (16) lA-P asyst. Zakł. 
Mal. 
441. GOŁĄBEK Emanuel (2) 21 III 1933 Piekary Śl., rob. (3) 
WSWF Wrocław 1953; WAM 1963 (4) Zawod. służba 
wojsk. od 1953 (12) 1975-1984 (16) SW wykł. 
442. GOŁJI\BEK-KLlMCZAK Jadwiga (2) 14 VI 1942 Warka (pow. 
Grojec), rob. (3) UŁ 1967 fil. ang. (4) KMPiK Toruń 
1967-1975 (12) 1967- (14) Kier. sekcji j. ang. 1977- 
1978 ( 16) SJO lekt. j. ang.
		

/Licencje_017_03_133_0001.djvu

			131 


443. GOŁEMBIOWSKI Maciej (Flawiu&z) (2) 12 II 1948 Nowo- 
gard, int. (3) UMK 1971 hi st. - arch. K. G6rski: Inst. 
Inf. Nauk. Moskwa 1975: Centre d'Etudes Sup
rieures 
de Civilisation Medi
vale Poitiers 1976 (4) Arch. Państw. 
Toruń 1971-1973 (5) UMK K. Wyczańska 1981 "System 
ił'1formacji archiwalnej" (11) TNT 1976- (sekr. Kom.Hist. 
1983-); PT Hi st. 1973- (czł. Kom. Arch. i Nauk Pom. 
Hist. ZG: Jej sekr. 1981-1982; czł. zarz. Oddz. Toruń 
1978-1984); Stow. Arch. Pol. 1971- (czł. zarz. Oddz. 
Toruń 1976-1983); c zł. Zesp. Probl. NDAP "Informaty- 
ka a Archiwa" 1977- (12) 1973- (16) IHiA ad. Zakł. 
Arch. 


444. Jr.GONERKO Sławomir (2) 23 VI 1928 Wójcin (pow. Żnin) , 
int. (3) UMK 1956 biol. J. Walas (4) Pr. urz. i naucz. 
Bydgoszcz 1949-1951 (12) 1956-1957 (13) zm. w Byd- 
goszczy (16) WBiNoZ st. asyst. Kat. System. i Geogr. 
Roślin. 


445. !!e'GORCZYŃSKI Władysław (2) 19 III 1879 Bramki (pow. 
Błonie) (3) UW 1902 Wydze Mat.-Fiz. aktynometria i 
kUm. (5) Uniw. w Montpemer "Sur la marche annuene 
de l 'intensite du rayonnement solaires et sur la th
orie 
des appareils employes" (8) 1947 (9) Czł. koresp.PAU 
od 1923 (10) Biuro Meteor. przy Muz. Przem. i Roi. 
Warszawa (kier.) 1900-1918: pierwszy dyr. Państw.lnst. 
Meteor. 1919-1926: 1927-1939 badania aktynometryczne 
i kUm. we Francji; Afryce Płn.; Meksyku i Gdyni: Uniw. 
w Kalifornii i na Florydzie (prof. wizyt.) w okresie II 
wojny świed.: PGd: AM Gdańsk (11) Warszawskie TN 
od 1902: TNT 1947- (czł. Wydze III od 1948); PT Meteor. 
i Hydrol. (przew. Oddz. Toruń); czł. zał. Com. de Ra- 
diation Solaire pr
 Intern. Meteorological Or
aniz. i Uno 
Geod
sique et Geophysique Intern. od 1923 (12) 1947- 
-1953 (13) 1953 zm. w Poznaniu (16) prof. zw. meteo- 
roI. i klim. (17) tBio-bibliogr.)', Spraw. TNT 2:1948 s. 
25-41: W. Dziewuiski, Ze wspomnień o prof. W. G.,Prz. 
meteor. 1953 Z. 1-2 s. 156-158: S. Majdanowski, (nekr.l, 
Prz. geogr. 1954 Z. 2 S. 182-184: [nekr.), Biul Państw. 
Inst. Mect. Mor. vol. 5:1953 S. 9-11: W. Okołowicz, {nekr), 
Gaz. Obs. PIHM 1953 nr 8 s. 1-2: E. Stenz, .{bibliogr.) 
Acta geoph. pol. 2:1954 nr 1 s. 6-18: tegoż, 
nekr.l, 
Prz. meteor., 1953 Z. 1-2 s. 153-155: tegoż, (nekrr1, 
Acta geoph. pol. 2:1954 nr 1 S. 3-6. 
446. GORDON Zdzisław (Marian) (2) 23 I 1951 Bydgoszcz,int. 
(3) UMK 1972 prawo W. Szyszkowski (4) Prok. Pow. 
Toruń 1972-1973 (5) UMK J. Winiarz 1982 "Umowa o 
generaln
 realizację inwestycji" (12) 1973- (15) Nagr. 
Min. NSzWIT zesp. 11 0 1981 (16) IPC ad. Zakł. Prawa 
Gosp. 


447. GORDON-WALKIEWICZ Anna (2) 21 VIII 1947 Łódź, int. 
(3) AE Poznań ekonom. przem. doc. Abt (4) Zakł.
		

/Licencje_017_03_134_0001.djvu

			132 


przem. 1969: Świecie; Toruń; Bydgoszcz (12) 1979- 
( 16) Kat. Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz. st. asyst. 
Zakł. Organiz. i Zarz. 


448. GORGOLEWSKI Stanisław (2) 19 X 1926 Słonim, int. (3) 
UP 1952 fiz. S. Szczeniowski (4) Pr. roi. Rętkowo 
Kleszczewo 1942-1943; urz. Radiowęzeł PR 1944-1948; 
gł. konsultant "Eltra" Bydgoszcz 1956-1958 (5) UMK 
W. Iwanowska 1960 "Badania zewnętrznej atmosfery słoń- 
ca metodami radiointerferometrii" (6) UMK 1964 "Radio- 
we obserwacje superkorony słońca w latach 1961, 1962 
i 1963" (7) 1970 (10) Dokt. w Mullard Radio Astronomy 
Observatory Uniw. Cambridge 1958-1959; staż nauk. w 
California Inst. of Technology Pasadena 1970; Nedional 
Radio Astronomy Observatory CharlottesviUe USA 1978- 
1979 (11) TN'l' 1964-1982 (czł. Wydze m); PT Fiz.; PT 
Astr.; lntern. Astronomical Uno (IAU) Uno Radio Scienti- 
fIc Intern. (URSI) (czł. Kom. Radioastr. i przew. Kom. 
w Komit. Krej.) (12) 1953- (14) Kier. Kat. Radioastr. 
(15) Nagr. WRN Bydgoszcz ind. 1973; nagr. PAN zesp. 
1973; Księga czyn6w II Kongresu Nauki Pol. 1973 (16) 
Prof. nadzw. Kat. Radioastr. (17) (Bio-bibliogr.l, Spraw. 
TNT 18:1964 s. 35-36. 
449. GORONOWSKI Wacław (2) 3 IX 1923 Biała Podł., int. (3) 
UMK 1950 prawo fin. L. Kurowski (4) Urz.: ŁukóW; 
Międzyrzec Podle 1942-1944; red. w PWN Warszawa 1953- 
-1961 (5) UW L. Kurowski 1961 "System finansowy Pań- 
stwowego Zakładu Ubezpieczeń" (6) UW 1973 "Klasyfi- 
kacja '!Ydatków w budżecie socjalistycznym" (10) UW 
1953- (doc. Zakł. Prawa Fin. 1974-) (11) TNT 1950-; 
As.oc. Intern. de Droit d 'Assurance (AlDA) (12) 1949- 
1953 (15) Wyr6żn. w konk. "Państwa i Prawa" 1962; 
nagr. Min. NSzWIT ind. mo 1973 (16) WPr st. asyst. 
Kat. Skarbowości i Prl'\wa Skarbowego 


450. GORSKA-POCZOPKO Jadwiga (Maria) (2) 25 IV 1923 Wil- 
no, int. (3) UMK 1951 biol. - bot. - system. i geogr. 
roślin J. Walas (4) Inst. Ochro Roślin 1950-1963: Byd- 
goszcz; Reguły k. Warszawy (5) UMK W. Zabło'cka 
1964 "Studia nad biologi
 grzyba Ophiobolus graminis 
- patogeneza zgorzeli źdźbła pszenicy" (6) AR Wroc- 
ław 1975 "Badania nad możliwością chemicznego zwal- 
czania grzyba Ophiobolus graminis" (10) WSR Olsztyn 
po 1950; Inst. Przem. Org. 1963- (11) PT Bot.; PT Fito- 
patol. (czł. ZG oraz zarz. Oddz. Warszawa) (12) 1949- 
1950 (16) WM-P mł. asyst. Kat. System. i Geogr. Roś- 
lin. 


451. *GORZECHOWSKI Maciej (2) 14 m 1925 Toruń (3) UMK 
1950 prawo K. Koranyi (5) UMK K. Koranyi 1951 "Są- 
dy przysięgłych jako wyraz walki burżuazji z feudaliz- 
mem w okresie Wiosny Ludów" (10) UMCS po 1952; 
PAN (12) 1949-1952 (16) WPr st. asyst. Kat. Prawa 
Kar.
		

/Licencje_017_03_135_0001.djvu

			133 


452. 


GORZKA Cezary (2) 20 II 1955 Nowy Dwór Gd., int.(3) 
UŁ 1980 mat. L. Włodarski (11) PT Flloz. (czł. zarz. 
Oddz. Toruń) (12) 1983- (16) INS asyst. Zakł. Log. 
(Od 1984 Kat. Log.). 
GOSS Alojzy (2) 17 V 1914 Nowa Wieś k. Golubia, int. 
(3) ASP Krak6w 1946 mal. i kons. zab. W. Jarockii 
K. Sichulskii S. Filipkiewiczi J. Hopliński (12) 1945- 
1954 (13) 1979 em. (16) WSzp ad. Kat. Rys. (17) 
[Biogr.1. Katalog wystawy zbiorowej A.G. Toruń 1 948 i 
XX lat plastyki w woj. bydgoskim 1964; Plastyka toruń- 
ska 1920-1965, 1965. 

GOSTKOWSKI Rejmund (2) 30 VIII 1885 Dobczyce (woj. 
krakowskie)., chł. (3) UJ 1907 fil. klas. i archeol. klas. 
K. Morawskii P. Pieńkowskii Wiedeń 1909-1916 archeol. 
klas. E. Reischi Fran. Szk. w Atenach 1923-1924 Ch. 
Picardi Uniw. Berlin 1926 U. Wilcken (4) Naucz.g!mn.: 
Drohobycz 1907-1910i Stanisławów 1910-1916i dla u- 
chodźc6w Opawa 1916-1918i Krak6w 1918-1929i w CZa- 
sie okupacji tajne naUcz. Wilno (5) UJ 1925 w zakr. 
archeol. klas. (6) UJK 1934 z zakresu archeol. klas. 
(7) 1936 (8) 1946 (10) usa 1929-1939 (z-ca prof. 
1929-1936i prof. nadzw. od 1936); UŁ 1945-1950i 1957- 
1960i KUL 1950-1960 (11) Ł6dzkie TNi TN KUL, 'PT 
Fil. (wiceprzew.) (12) 1948-1952 (13) 1950 em. 1966 
zm. (14) Kier. Kat. Archeol. KLaS. 1949-1950 (16) WH 
prof. zw. Kat. Archeol. Klas.; WSzp wykł. z hist. 
zt. 
staroż. (17) S. Parnicki-Pudełko, [nelcr. i biblio$r.}, 
"Archeologia" 17:1966 s. 249-251i tegoż, [blogr..ł, "Me- 
ander." 21:1966 nr 7-8 s. 257-259. 


453. 


454. 


GO
DZIEWICZ Grzegorz (Piotr) (2) :1,2 V 1947 Września, 
int. (3) UP 1969 prawo mifjdzynar. K. Skubiszewski; 
Stud. Dokt. UP 1970-1971 (4) Aplik. s
dowa etat. Po- 
znań 1969-1970 (:» UMK C. Jac
owiak 1974 "Umowa 
o n
ukę zawodu" (12) 1971- (15) Nagr. Min. Pr. Płac 
i Spraw Socj. 1974 (16) IPC ad. Zakł. Prawa Pr. 
Jt G 6RA Henryłt (2) 10 VI 1931 Białośliwie (woj. bydgoskie), 
chł. (3) UMK 1956 hist. S. Hoszowski (12) 1956-1965 
( 16) Wf-! st. asyst. Kat. Ped. 
5 G 6RECKI Bogusław (2) 2 IV 1932 Głębokie (Białoruś), 
rob. (3) UMK 1956 szt. piękne - rys. E. Kuczyński 
(12) 1954-1956 (16) WSzp z-ca asyst. Kat. Rys. 
*G6RECKI Stanisław (2) 7 II 1924 B>"d
oszcz, int. (3) 
UMK 1954 chem. W. Zacharewicz (12) 1951-1958 (16) 
WMFiCh st. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
459. Jt G 6RECKI Zdzisław (2) 28 VIi 1922 Bydgoszoz, int. (3) 
UMK 1953 chem. (12) 1951-1952 (16) WMFiCh z-ca 
asyst. Kat. Techn. Chem. 


457. 


458. 


455. 


456.
		

/Licencje_017_03_136_0001.djvu

			134 


460. G6RNIEWlCZ Józef (2) 7 I 1956 Tuchola, rob. (3) UMK 
1981 ped. kult. - ośw. L. Kożuchowski (12) 1981- (16) 
IPiP asyst. Zakł. Teor. i Hi st. Wych. 
461. G6RSKA-BRYLASS Alicja (2) 11 XI 1933 Orch6w (woj. 
sieradzkie), int. (3) PWSP Łódź 1954 biol. - bot.; UŁ 1957 
fizjol. zwierz
t J. Konorski (4) Naucz. Szk. Podst. dla 
Pr. Łódź 1954-1955 (5) UŁ A. Wałek-Czarnecka 1964 
"Badania cytochemiczne i cytomorfologiczne ziaren i ła:" 
giewek pyłkowych" (6) UŁ 1971 "Stadium kalozowe w 
gametogenezie męskiej roślin wyższych" (10) UŁ 1957- 
1972 (ostatnio doc.) (11) PT Bot. (przew. Oddz. Toruń 
1972-1982; czł. ZG 1975-; przew. Og61nopol. Sekcji 
Cytol., Anat. i Embriol. Roślin 1982-) (12) 1972- (14) 
Kier. Zakł. Cytol. Roślin i Genet. '1972- (15) Nagr. Min. 
NSzWIT ind. mO 1972 (16) IB doc. Zakł. Cytol. Roślin 
i Genet. 


462. G6RSKI Karol (2) 30 IV 1903 Odessa, int.(3) UJ 1927 
hist. W. Semkowicz (4) Naucz. Gimn. im. A. Mickiewi- 
clZ:a Poznań 1928-1937; Pedagogium Poznań 1937-1939; 
pr. dyd. w obozach jenieckich IX-B (Brunświk) i II-C 
(Woldenberg-Dobiegniewo) 1939-1945 (5) UJ W. Sem- 
kowicz 1927 "Ród Odrow
ż6w w wiekach średnich" (6) 
UP 1932 "Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej" (7) 
1945 (8) 1956 (9) Doctor h.c. UMK 1979i UWr 1984; 
czł. koresp. PAU 1950; czł. hon. TNT 1975; czł. hon. 
PT Hist. 1974; czł. hon. OBN im. Kętrzyńskiego 1968; 
czł. zagr. Duńskiej Akademii Nauk 1979; czł. koresp. 
Mediaeval Academy of America 1970 (10) UP wykł. 
zlec. od 1933; doc. etat. UP 1945 (11) Poznańskie TPN; 
TNT 1945- (czł. Wydze I 1947-1 jego sekr.; z-ca przew. 
i przew.; red. "Zapisek TNT"); PT Hi st. (m.in. wiceprzew. 
Oddz. Toruń 1958-1970); Kom. Hist. PAU od 1947; Kom. 
AUasu Hi st. Pol. PAU od 1948; Kom. Słowo PAU 1949; 
Kom. Kons. Zamku Malborskiego Min. KiSzt. od 1959; 
Kom. Hist. Nauki i Tech. PAN od 1969; wiele innych 
tow. i komU. w tym związanych z obchodami rocznic: 
grunwaldzkiej i kopernikowskiej; współzał. Inst. Zach. i 
jego wiceprzew. w Toruniu; Commiss. Intern. pour I'His- 
toire des Assembh!es d'Ę:tats (12) 1 X 1945-1973 (13) 
1973 em. (14) Organiz. i kier. Kat. Hist. Ziem Pomor- 
skich i Krajów Nabałtyckich 19ś5-1957; kier. Kat. Hist. 
Powsz. Średn. i Staroż. 1957-1969; kier. Zesp. Bad. 
Hist. Późnego Feudalizmu od 1969; dyr. Inst. Hist.1959- 
1963 (15) Nagr.: Min. WRiOP 1948; Min. NSzWIT: ind. 
10 1973; zesp. 11 0 1984; im. ks. Radziszewskiego KUL 
1979; nagr. nauk. Woj. bydgoskiego 1974; tyto hon. "Za- 
służony Naucz. PRL" 1973; med. M. Kopernika PAN 
1972 (16) IHiA em. prof. zw. hist. powsz. średn. (hist. 
Pol. i powsz. średn. i nowoż.; hist. życia duchowego; 
edytorstwo źr6deł hist.) (1.7) Zap. hist. 34:1969 z. 3 
(tom poświęcony prof. K. G. w 40-lecie pr. nauk.); 
AUNC Hist. IX 1973 (tom poświęcony prof. K. G. w
		

/Licencje_017_03_137_0001.djvu

			135 


45-1ecie pr. nauk.); Ordines Militares II: Coll. dedicatum 
Carolo Górski occasione LXXX iubilei 7-8 X 1983; Stu- 
dia Culmensia t. 2 (dedykowany w 80-t
 rocznicę uro- 
dzin); Sesja jubileuszowa z okazji 80-1ecia, UMK 30 IV 
1983, "Fakty" 1983 nr 22 [teksty przemówień}; [bio-bi- 
bliogr.J, Spraw. TNT 1:1947-1948 s. 36-39; M. Grze- 
gorz, {bibliogr. z l. 1928-1968), Zap. hi st. 34:1969 z. 3 
s. 222-23
 T. Borawska (bibliogr. 1968-1973 i uzup. 
do 1968), AUNC Hist. IX s. 6-12. 
463. G6RSKI Konrad (Józef August) (2) 22 IV 1895 Wągry 
(woj. skierniewickie), int. (3) ,Uniw. w Dorpacie Wydze 
Prawny 1913-1915; UW fil. pol. 1918-1921; Uniw. w Pra- 
dze slaw. 1922-1923 (4) Naucz. j. pol. i niem. w gimn. 
warszawskich: św. Wojciecha; Kowalczykówny i Jawu
 
kówny 1918-1922; 1923-1934 (5) UW J. Ujejski 1921 
"Pogląd na świat młodego Mickiewicza" (6) UW 1929 
"Grzegorz Paweł z Brzezin" (7) 1934 (8) 1945 (9) 
Doctor h.c.: UJ 1973: KUL 1980; UMK 1981; czł. czyn- 
ny Warszawskiego TN 1945; czł., koresp. PAU 1947;czł. 
rzecz. PAN 1969 (10) Lekt. j. pol.: Uniw. Karola w Pr
 
dze 1922-1923; Uniw. w Lilie 1927-1928; prof. USB 1934- 
1939; tajne komplety lic. i uniw. Wilno 1939-1945; inicja- 
tor i red. nacz. Red. Słowo Mickiewiczowskiego 1950- 
1983 (11) Warszawskie TN; TNT 1945- (czł. 'Wydz: I; 
prez. 1948-1949 i 1957-1983); Tow. Lit. im A. Mickie- 
wicza; PT Fil.; Zw. Zaw. Lit. Pol. (prez. Zarz. Oddz. 
Pomorskiego 1945-1948); Kom. Edyt.-Tekstologiczna 
Międzynar. Zjazdów Slaw. (przew. 1958-1983) (12) 
V 1945-1970 (13) 1965 em. (14) Orgeniz. i pierwszy 
dziekan WH 1945-1947; prodziek. WH 1947-1948; kier. 
Zakł. Lit. Pol. XIX W. (15) Negr.: Min. SzW ind. 1 0 1965, 
Fund. im. A. Jurzykowskiego USA 1973; nagr. Państw. 
1984 (16) Em. prof. zw. hist. lit. pol. (teor. i hist. lit. 
pol. zwł. lit. staropol. i romantyczna; teor. edyt. i edyt.) 
(17) Księga pamiątkowa ku czci K. G., Toruń 1967; 
K. G., Autobiografia naukowa, Kwart. Hist. Nauki i Tech. 
27:1982 nr 3-4 s. 535-575; {bio-bibliogr.), Spraw. TNT 
1:1947-1948 s. 58-60; 29:1979 s. 84-90; 35-36:1981-1982 
S. 108-110; E. Jankowski, K. G., Nauka pol. 20:1972 nr 
2 S. 45-51: B. Nadolski, W 70-lecie prof. K. G., Zesz. 
nauk. UMK Fil. pol. VII 1967 s. 179-187; Z. Nowak, 
O K. G. jako historyku literatury, Rocz. Tow. Lit. 4:,1969 
ę. 109-115; L. Szczucki, K. G. jako badacz pr
dów umy- 
słowych XVII w., tamże S. 109-115; wspomnienia pro!. 
K. G. - negranie AUMK. 
464. *G6RSKI Wacław (2) 22 X 1935 Poznań, int.(3) UMK 
1956 hi st. arch. B. Włodarski (4) Prac. Mikrofilmowa 
TNT Toruń; prac. fotograficzna PKZ Warszawa (kier.) 
( 10) Stud. Podypl. Kons. PW (12) 1972- (16) IZiK 
st. wykł. Prac. Fot.
		

/Licencje_017_03_138_0001.djvu

			136 


465. 


"GÓRSKI Władysław (2) 22 I 1917 SzymanowIce (pow. 
Konin), int. (3) UP 1939 prawo (4) Pr. hand. Szcze- 
cin 1947-1948 (5) UP 1948 "Przeniesienie własności 
w nowym prawie rzeczowym" (10 { AH Szczecin 1947" 
1948: WSE Szczecin 1949-1950 12) 1950-1953 (14) 
Kier. Kat. Prawa Cyw. od 1951 16) WPr z-ca prof. 
Kat. Prawa Cyw. 


- 


466. G6RSKI Zbigniew Jan (2) 29 X 1945 W
brzeźno, int. (3) 
UMK 1970 hist. arch. K. Jasiński (5) UMK A. Tom- 
czak 1978 "Księgi miejskie Starej Warszawy. Studium 
dyplomatyczne" (11) PT Hist.: Stow. Arch. Pol. (12) 
1970- (16) IHiA ad. Zakł. Arch. 
467. GRABARCZYK Zenon (2) 27 VIII 1943 Chlebowo (woj. 
płockie), rob. (3) UW 1967 fil. rom. M. Żurowski (5) 
UP A. Szwedek 1981 ''Teksty prawnicze w procesie 
nauczania języka angielskiego w szkOlę wyższej" (10) 
State Univ. of Buffalo USA 1977-1978 (12) 1970- (13) 
1982 renta (16) SJO st. wykł. 
468. 'hRABAREK J6zef (2) 26 III 1948 Pleszewo Wlkp. (3) 
Uniw. im. K. Marksa Lipsk 1971 fil. germ. (4) KMPiK 
Tc;>ruń 1973-1974 i 1977-1978 (12) 1971-1978 (16) WH 
st. asyst. KFG. 
468a. "GRABOWSKA Anna (2) 5 VIII 1917 Toruń, int. (3) AWF 
Warszawa 1950 wych. fiz. (4) Pr. oświatowa Gdańsk 
1938-1939, w okresie okupacji rob. w fabryce pap. i w 
młynie Toruń, naucz. Toruń: szk. podst. 1945-1947, Lic. 
Ped. 1950-1957, szk. ogólno TPD 1951-1952, SN 1957 
{12) 1950-1953, 1963-1977 (13) 1977 em. (16) st.wykł. 
Stud. Wych. Fiz. 
469. GRABOWSKI Czesław Adam (2) 29 V 1952 Toruń, rob. 
(3) UP 1976 fil. rom. S.Gniadek (4) Naucz. IV LO To- 
ruń: 1976-1977: 1979-1982 (10) UP 1977-1979 (12) 
1982- (16) SJO lekt. j. rom. 
470. GRABOWSKI Marian (Jerzy) (2) 2 VII 1951 Chełmno, int. 
(3) UMK 1974 fiz. teor. (4) Służba wojsk. 1974-1975 
(5) UMK R. S. Ingarden 1979 "A-entropia dla obserwa- 
bli spektralnie absolutnie ci
łych" (12) 1975- (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1981 (16) IF ad. Zakł. Fiz. 
Teor. 


471. GRAJPEL Barbara (Ewa) (2) 23 IX 1952 Bielsk Podł., 
int. (3) UMK 1976 biol. - fizjol. zwierząt L. Janiszew- 
ski (4) Kur. zawod. dła nieletnich Sąd Rej. Toruń 1978- 
1980 (12) 1980- (16) IB asyst. Zakł. Fizjol. Zwierz
t. 
472. 
GRANAS Andrzej (2) 5 IV 1929 Łódź, int. (3) UW 1952 
mat. K. Borsuk: stud. aspiranckie Moskwa 1955 (10) 
UW asyst. 1951-1952 (11) PT Mat. (12) 1956-1969 
(16) WMFiCh ad. Kat. Mat.
		

/Licencje_017_03_139_0001.djvu

			137 


473. xG
BCZEWSKA Maria (12) 1949-1950 (16) WM-P asyst. 
Kat. Mineral. 


474. GRELEWICZ Andrzej (Zbigniew) (2) 1 II 1947 Toruń, int. 
(3) UMK 1970 fiz. dośw. (5) UMK Z. Prusinkiewicz 
1979 "Wpływ niestacjonarnego pola temperedury na prze- 
mieszczanie pary wodnej i jej kondensację w glebie" 
( 11) PT Gleb. (przew. Zesp. ds. termicznych właści- 
wości gleb; sekr. Kom. Fiz. Gleb.) (12) 1972- (16) 
IB ad. Zakł. Gleb. 
475. *GRELOWSKI Zdzisław (2) 15 IX 1914 Krak6w, chł. (3) WSH 
Kraków 1935 (4) Red. "Gazety Porannej" Lwów 1932- 
.1935; Zarz. Miasta lJwowa 1936-1937; naucz. Lic. Admin.- 
Hand. Pruszków 1954-1956; Min. SzW 1961 (5) UJ. G. 
Langrod 1939 "Samorząd (gospodarczy - specjalny) nie- 
terytoriall1y w Polsce na Ue ustaw obowiązuj
cych w 
Rzeczypospolitej" (10) UJ 1937-1939: Szk. Nauk Polit. 
przy UJ: AH Kraków; Państw. Wyższa Szk. Admin.Gosp. 
Katowice 1944-1948: Akad. Nauk Polit. Warszawa 1945- 
1950 (12) 1964-1967 (16) WPr ad. Kat. Prawa Cyw. 
476. GROCHOWSKI Maciej (Henryk) (2) 14 VII 1948 Warsz,a- 
wa, int. (3) UW 1971 fil. pol. - jęz. H. Kurkowska (5) 
IBL PAN Z. Topolińska 1974 "Środek czynności (narzę- 
dzie, substancja, materiał) w strukturze zdania" (6) 
UMK 1980 "Pojęcie celu. Studia semantyczne" (10) IBL 
PAN 1971-1973: Inst. J. Pol. PAN 1974- (11) TNT: PT 
Jęz.; PT Semiotyczne: Inst. J. Pol. PAN (czł. Rady Nauk.) 
(12) 1975- (14) Kier.: Zakł. Jęz. Og. 1978-: Stud.Po- 
dypl. Fil. Pol. 1983- (16) IFP doc. Zakł. Jęz. Og. 
477. GRODZICKI Antoni (Aleksander Maria) (2) 21 IV 1936 
Morzyce (wo). włocławskie), int. (3) UMK 1959 chem. 
A. Basiński (4) Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleb. Byd- 
goszcz 1953-1954 (5) UMK A. Swinarski 1967 "Pola- 
rograficzne oznaczanie kompleksów mieszanych w roz- 
tworach wodnych" (6) UMK 1980 "Zmiany składu sfery 
koordynacyjnej jonu metalu wywołane termiczną dehydra- 
tacją soli Co(lI) i Ni(lI) z sześciometylenoczteroaminą" 
(12) 1959- (14) Prodziek. WMFiCh 1981- (15) Nagr. 
Min. NSzWIT ind. mO 1979 (16) ICh doc. Zakł. Chem. 
Nieorg. 


478. GROMADSKA Melityna (2) 18 II 1917 Rzeczyca (woj. lu- 
belskie), int. (3) USB 1939 (4) Stacja Ochro Roślin 
Wilno 1939: Biuro Opałowe Krzemieniec 1940-1943 (5) 
UMK J. Prtlffer 1949 ''Wpływ temperatur stałych i prze- 
miennych na ilość wyprodukowanego CO 2 przez pocz- 
warki różnych owadów" (6) UMK 1955 "Przylżeńce 
kwiatów biotopu wydmowego" (7) 1964 (11) TNT 1955- 
(czł. Wydze m 1957-: przew. Kom. Rewizyjnej); PT 
Przyr. (przew. i czł. zarz.); PT Zool. (czł. zarz.): PT 
Entomol.: Komit. Ekol. PAN 1960-1968; czł. Rady Nauk.
		

/Licencje_017_03_140_0001.djvu

			138 


Inst. Ekol. PAN 1968-1974; czł. Komit. Ochro Roślin PAN 
1978-1980; czł. Rady Nauk. Zakł. Biol. RoI. i Leśnej 
PAN; Międzynar. Tow. Ekol.; Intecol (12) 1947- (14) 
WBiNoZ: prodziek. 1958-1960; dziek. 1960-1969; kier. 
Zakł. Ekol. Zwierz
t oraz Prac. Biol. Środo Zagosp. i 
Ośr. Bad. w Koniczynce (15) Nagr. Min. NSzWIT 1973 
(16) IB prof. nadzw. Zakł. Ekol. Zwierz
t (17) (Bio- 
bibliogr. ), Spraw. TNT 11: 1957 S. 77. 
479. GRONOWSKA Bożena (Maria) (2) 3 V 1955 Toruń
 int. 
(3) UMK 1978 prawo kar. i krym. A. Marek (12) 1978- 
( 16) IPK st. asyst. Zakł. Postęp. Kar. 
480. GRONOWSKA Janina (2) 10 XI 1922 Barcice (woj. nowo- 
sądeckie), rob. (3) UMK 1950 chem. org. W. Zachare- 
wicz (4) Tajne naucz. gimn. Nowy Sącz 1943-1945 (5) 
UMK W. Zacharewicz 1960 "Otrzymywanie pochodnych 
fuksonu z gwejakolu" (6) UMK 1965 ''Nowe barwniki 
ftaleinowe z gwejakolu" (7) 1974 (11) TNT 1961- (czł. 
Wydze lU 1970-); PT Chem. (wiceprzew.); Pol. Komit. 
Kolorystyki Ł6dź (12) 1947- (15) Nagr. Min. NSzWIT 
ind.: 11 0 1975; mo 1978; zesp.: mo 1981; 11 0 1984 (16) 
ICh prof. nadzw. Zakł. Chem. Org. (17) [Bio-bibliogr.] 
Spraw. TNT 23:1969 s. 64-66. 
481. GRONOWSKI Adam (Andrzej) (2) 30 I 1953 Toruń, int. 
(3) UMK 1976 chem. - fizykochem. polimerów Z. Woj t- 
czak (5) UMK Z. Wojtczak 1983 "Badanie właściwości 
akrylan6w Zn(II), CO(II), Ni(lI) i cu(n) i ich kopolime- 
ryzacji ze styrenem" (12) 1980- (16) ICh ,ad. Zakł. 
Chem. Og. 
482. "GRONOWSKI Julian (2) 8 VII 1911 Miechocin, chł. (3) 
UMK 1949 prawo W. Hejnosz (4) Naucz. szk. podst. 
1931-1939; Firma Bud. 1941-1944; 5
d Pow.: inowroc- 
ław; Chełmno 1952-1956; Okr. S
d Ubezpieczeń Społ. 
Toruń 1960-1972 (12) 1949-1952; 1957-1961 (16) WPr 
st. asyst. Kat. Hi st. Państwa i Prawa Pol. 
483. "GROSZYK Henryk (2) 2 X 1926 Sęp6lno, int. (3) UMK 
1950 prawo (4) NBP 1946-1949 (12) 1948-1951 (16) 
WPr mł. asyst. Kat. Prawa Admin., 
484. *GRUDZIŃSKA Maria (2) 8 IX 1925 Tczew, rob. (3) UMK 
1952 biol. J. Zabłocki (4) F-ka Opatrunk6w 1954-1956; 
naucz. szk. podst. i śred. Toruń 1958-1969 (11) PT 
Bot. (12) 1950-1951 (z-ca asyst. Kat. Bot.); 1969-1981 
(13) 1981 em. (14) Kier. zesp. j. ang. 1978-1980 (16) 
SJO em. lekt. j. ang. 
485. GRUDZIŃSKA Stefania (Zofia) (2) 4 IV 1930 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1955 astr. W. Dziewulski (5) UMK W. 
Iwanowska 1963 "Identyfikacja linii emisyjnych w zakre- 
sie od lv 4800 do N 8840 A w widmie zmiennej długo-
		

/Licencje_017_03_141_0001.djvu

			139 


okresowej o cetl" (6) UMK 1972 "Analiza widmowa wy- 
buchu jasności komety 1963 III (Alcock 1963 b)" (10) 
Inst. Astrofiz. w Leodium 1959-1960; WSP Bydgoszcz 
1972-1980 (11) TNT 1955- (czł. Wydze lU 1972-); PT 
Astr.; PT Przyr.i IAU (12) 1953- (16) lA doc. Zakł. 
Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej (17) tBio-bibliogr.}, Spraw. 
TNT 26:1972 s. 127-128. 
486. GRUDZIŃSKI Hubert (2) 14 II 1939 Toruń, inne (3) UMK 
1961 fiz. teor. W. Hanusowa (5) UMK A. Jabłoński 
1968 "Wpływ lokalnej temperatury centrów luminezują- 
cych na anizotropię emisji fluorescencji roztworów" (10) 
Dep. of Mathematics Queen' s Univ. Kingston Ontario 
1973-1974 i 1981 (12) 1961- (16) IF ad. Zakł. Metod. 
Mat. Fiz. 


487. "'GRUDZIŃSKI Przemysław (2) 30 X 1950 Toruń,int. (3) 
UMK 1972 hist. W. Łukaszewicz (10) Inst. Hist. PAN 
od 1974 (12) 1972-1974 (16) IHiA asyst. Zakł. Hist. 
Powsz. i Pol. XIX i XX W. 


488. GRUDZIŃSKI Tadeusz (2) 30 X 1950Wola Karczewska (pow. 
Mińsk Maz.) (3) UMK 1949 hist. średn. B. Włodarski 
(5) UMK B. Włodarski 1950 "Bolesław Szczodry. Dzie- 
je panowania" (7) 1966 (8) 1978 (10) WSP Gdańsk. 
1960-1961 (11) TNT 1954- (czł. Wydze I 1957-); PT 
Hist. (czł. Kom. Mediewistycznej); Komit. Nauk Hist. 
PAN (czł. prez.); Rada Gł. Nauki i Szk. Wyższego (czł. 
prezyd., wiceprzew. Kom. Spraw. Kadroyvych) (12) 
1949- (14) 1966.-1981 kier.: Kat. Hist. Średn. i Zakł. 
Hist. Średn.; dyr. Inst. Hist. 1966-1972; czł. Senatu (16) 
IHiA prof. zw. Zakł. Hist. Średn. (17) [Bio-bibliogr.], 
Spraw. TNT t. 11:1957 S. 57-58. 
489. GRUNBERG Karol (2) 23 VII 1923 Drohobycz, rob. (3) 
UW 1951 hist. Ż. Kormanowa (5) Inst. Nauk Społ.1958 
"Stosunki między polsk
 a rosyjską socjaldemokracją 
w latach 1900-1905" (6) Inst. Nauk Społ. 1968 "Polskie 
koncepcje federalistyczne w okresie 1864-1918" (7) 
1976 (10) Inst. Nauk Społ. przy KC PZPR do 1968; 
Inst. Krajów Socjal. PAN 1977-1984 (11) TNT: PT Hist. 
(12) 1968- (14) Kier. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XIX 
i XX w. (15) Nagr. Min. NSzWIT: ind. 11 0 1976; zesp. 
nO 1984 (16) IHiA prof. nad zw. Zakł. Hist. Powsz. i 
Pol. XIX i XX W. 


490. GRYCKIEWICZ Janina (2) 20 VII 1928 Koziany (ZSRR). 
rob. (3) UMK 1958 hist. B. Pawłowski; egz. bibl. dypl. 
1979 (12) 1953- (16) BG ku st. dypl. 
491. GRYGOŃ Barbara (Maria) (2) 14 I 1944 Poniatów (woj. 
piotrkowskie), int. (3) UMK 1966 biol. l. Mikulska (5) 
UMK I. Mikulska 1974 "Płodność wyrażona liczbą owa- 
rioli w krzyżówkach wymiennych ró żnych szczepów Dro-
		

/Licencje_017_03_142_0001.djvu

			140 


sophila melanogaster Meig. i w ich dalszym potomstwie" 
(10) Inst. Kształ. Naucz. Toruń (12) 1966-1982 (16) 
IB ad. Zakł. Zool. 


492. GRYNIUK Anna (Krystyna) (2) 2 I 1945 Skrzypny Ostrow 
k. Tomaszowa Lub., int. (3) UMK 1966 prawo kar. J. 
Śliwowski (5) UMK W. Lang 1975 "Świadomość prawna 
(Studium teoretyczne)" (11) PT Socjol. (czł. zarz.Oddz. 
Toruń) (12) 1966- (16) INP-U ad. Zakł. Teor. Państwa 
i Prawa. 


493. )10GRZEGORZ Maksymilian (2) 7 nI 1935 Świecie n.Wisłą, 
int. (3) UMK 1962 hist. K. Górski (4) Naucz. szk. 
podst. pow. Mogilno 1953-1957 (5) UMK K. Górski 1967 
"Krytyczna analiza dokumentów II Pokoju Toruńskiego 
1466" (10) Zakł. Hist. Pom. Inst. Hist. PAN - Prac. w 
Toruniu 1963- (12) 1962-1963 (16) WH asyst. Kat. 
Hist. Powsz. Staroż. i Średn. 


494. GRZEMSKA Zofia (2) 30 XI 1948 Toruń, int. (3) UP 1972 
fil. ang. J.Fisiak (12) 1972- (16) SJO lekt. j. ang. 
495. 5GRZESIAK Kazimierz (2) 26 XI 1910 Warszawa, int. (3) 
Politech. 13rno 1933; PW Wydze Elektr. 1946 (12) 1949- 
1958 (16) WMFiCh z-ca prof. Kat. Astrofiz. Prac. Radio- 
astr. w Piwnicach. 


496. 
GRZESIK Hanna (2) 26 IV 1924 Lublin, int. (3) ASP 
Warszawa 1955 mal. i kons. (4) M.in.: PKZ 1951-1955; 
Muz. Okr. Lublin 1959-1969; Muz. Ziemi Przemyskiej po 
1974 (11) Z PAP; Stow. Hist. ::;zt. (12) 1969-1974 (16) 
IZiK ad. Zakł. Kons. Zab. Ruchomych. 
497. "'GRZESIK Paweł (2) 14 II 1950 Warszawa, int. (3) UMK 
1972 chem. A. Narębska (12) 1972-1979 (16) ICh st. 
asyst. Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 
497a. GRZE
KIEWICZ Iwona (2) 23 V 1952 Toruń, int. (3) AWF 
Warszawa 1975 wych. fiz. (4) Naucz. Zesp. Szk. Bud. 
Toruń 1975 (12) 1983- (16) Wykł. Stud. Wych. Fiz. 
497b. GRZEŚKIEWICZ Wojciech (2) 16 I 1951 Mor
, int. (3) 
AWF Warszawa 1973 wych. fiz. (4) Naucz.: Zesp. Szk. 
Zawod. Nowy Dwór Maz. 1973-1978, Zesp. Szk. Samo- 
chodowych Toruń 1978-1982 (12) 1983- (16) Naucz. 
wych. fiz. Stud. Wych. Fiz. 
498. GRZE
KOWIAK Alicja (2) 10 VI 1941 Świrz (ZSRR), int. 
(3) UMK 1963 prawo kar. J. Śliwowski (4) NBP Toruń 
1963-1966 (5) UMK J. Śliwowski 1971 "Kara t,>ozbawie- 
nia wolności względem nieletnich w socjalistycznym pr
 
wie karnym państw europejskich" (6) UMK 1978 "Kara 
śmierci w polskim prawie karnym" (11) TNT 1973- (czł. 
Wydze IV 1978-); Włocławskie TNi TN Prawa Kar.; A1DP
		

/Licencje_017_03_143_0001.djvu

			141 


(=t2) 1966- (14) Prodziek. WPiA 1981-1982 (15) Nagr. 
Min. NSzWIT ind. mo: 1979; 1980 (16) 1 IPK doc. Zakł. 
Prawa Kar. i Krym. (17) (Bio-bibliogr. , Spraw. TNT 
32:1978 s. 93-95. 
499. GRZEŚKOWlAK Jan (Zdzisław) (2) 27 XII 1934 Szcze- 
pan owo (woj. bydgoskie), rob. (3) UP 1957 archeol. 
J. Kostrzewski, W. Koćko (4) Muz. Włocławek 1957- 
1959; PKZ Toruń po 1982 (5) UMK K. Żurowski 1967 
"Wczesnofeudalny Włocławek w świetle źródeł archeolo- 
$1cznych" (11) TNT 1961-; Włocławskie TN, PT Archeol. 
(12) 1959-1982 (16) JAiE ad. Zakł. Archeol. Pol. 
500. JioGRZ
SKI Jan (2) 22 IX 1917 Krosno (3) UMK 1947 
prawo (12) 1946-1949 (16) WPr asyst. Kat. Nauki o 
Państwie i Prawa Państw. 


501. -GRZYBOWSKA Mieczysława (2) 12 X 1949 Inowrocław, 
rob. (3) UMK 1975 chem. H. Koneczny (12) 1975- 
1976 (16) IB asyst. Zakł. Bot. Og. 
502. GRZYBOWSKI Waldemar (Wojciech) (2) 13 N 1956 Cie- 
chanów, int. (3) UMK 1980 fil. germ. F. Jłłttner (4) 
Naucz. j. niem. Ciechanów 1980 (12) 1980- (16) WH 
asyst. KFG. 
503. GRZYWACZ Jerzy (Witold) (2) 6 I 1929 Grudził\dz, int. 
(3) UMK 1952 fiz. dośw. A. Jabłoński; UMK Zakł. Fiz. 
Dośw. - stud. aspiranckie 1952-1955 (5) UMK A. Ja- 
błoński 1960 "Wpływ drgań torsyjnych na polaryzację 
podstawowł\ fotoluminescenCji" (10) Prac. Fotolumines- 
cencji PAN Toruń od 1955i WSP Gdańsk od 1959i po- 
tem UGd (od :1:972 doc.) (11) Gdańskie TNi PT Fiz. 
(czł. zarz. i przew. Oddz. Gdańsk) (12) 1953-1959 
(16) WMFiCh st. asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
504. GUGNACKA-FIEDOR Wanda (2) 5 N 1945 Zabiele (woj. 
łomżyńskie), chł. (3) UMK 1972 biol. - bot. R. Bohr 
(4) Naucz. szk. podst. Turośl (woj. olsztyńskie) 1963- 
1967 (5) UMK M. Ceynowa-Giełdoń 1980 "Studia tak- 
sonomiczne nad gatunkami podrodzaju Oxycoccus" '11) 
PT Bot. (sekr. Oddz. Toruń od 1982); Soc. pour l Ex- 
change des Plantes Vasculaires - Liege (12) 1972- (16) 
IB ad. Zakł. Takson.. Ekol. Roślin i Ochro Przyr. 
505. GULDON Zenon (Henryk) (2) 24 XI 1936 Osowa Góra, 
rob. (3) UMK 1957 hist. B. Włodarski (5) UMK L.Żyt- 
kowicz 1962 "Struktura i rozmieszczenie własności ziem- 
skiej na Kujawach i w ziemi dobrzyńskiej w II poło XVw." 
(6) UMK 1967 "Związki handlowe dóbr, magnackich na 
prawobrzeżnej Ukrainie z Gdańskiem w XVIII wieku" (10) 
WSP Kielce 1970- (11) TNT 1961- (czł. Wydze I 1968-); 
Bydgoskie TN; Kieleckie TN (prez. 1973-1974); PT Hist. 
(prez. Oddz. Kielce 1978-1982i z-ca czł. ZG); Sekcja
		

/Licencje_017_03_144_0001.djvu

			508. 


142 


Demogr. Hist. PAN (:1.2) 1957-1970 (1957-1967 doc. 
Kat. Hist. Pol. i Powsz. XVI-XVIII w.) (15) Nagr. Min. 
NSzWIT ind. 111 0 1979 (16) IE doc. Zakł. Ekon. Polit. 
i Hiat. Myśli Społ. (17) [Bio-bibliogr.] Spraw. TNT 
22:1968 s. 63-65. 


GULEWSKA-KULIKOWSKA Halina zob. Kulikowska-Gulewska 
Halina. 


506. 


, , 
GUMANSKI Leon (2) 22 II 1921 Warszawa, drobnomieszcz. 
(3) UWr 1950 filoz. B. Gawecki H. Mehlberg M. Lutman- 
-Kokoszyńska (4) Red. "Ruchu Filozof." 1957- (red. od 
1981) (5) UMK T. Czeż'owski 1960 "Logika klasyczna 
a założenia egzystencjonalne" (6) UMK 1964 "Jedynko- 
we systemy aksjomatyczne" (7) 1978 (10) WSP Byd- 
goszcz 1972- (11) TNT 1961- (czł. i przew. Wydz.lI); 
PT Filoz. (wiceprzew. Oddz. Toruń; czł. za); Komit. 
Nauk Filoz. PAN (12) 1957- (14) Prodziek. WH 1966- 
1969j dziek. WH 1975-1978; kier. Ked. potem Zakł.Log. 
i znów Kat. 1966-; opiekun Kat. Psych. 1970-1974; 

 15 ! Negr. Min. NSzWIT ind. 11 0 1984, sr. odznaka UMK 
16 INS prof. nadzw. Zakł. Log. (od 1984 Kat. Log.) 
17 (Bio-bibliogr.l. Spraw. TNT 35-36:1981-1982 s.ll3- 
117. 

GUMOWSKA Eu
enia (2) 19 VII 1905 Wilno, int. (3) USB 
1930 prawo (4) Izba Adw. Wilno: aplik. 1932-1937; adw. 
1937-1939; Komit. Pomocy Uchodźcom Wilno 1939-1941; 
Wydze Zdrowia Wilno 1941-1944; Inst. Wenerologiczny 
Wilno 1944-1945 (10) "Wileński Przegląd Prawniczy" 
1932-1939 (12) 1946-1971 (1946-1950 asyst. Kat. Pra- 
wa Rzym.) (13) 1971 em. (16) SJO em. lekt. j. ros. 
*GUMOWSKI Marian (2) 30 IX 1881 Krościenko n. Dunaj- 
cem, int. (3) UJ 1906 hi st. F. Piekosiński S. Krzyża- 
nowski (stud. także we Włoszech i w Monachium 1902- 
1903) (5) UJ 1906 "Grzywna i moneta piastowska" (6) 
UJ 1912 "Moneta złota w Polsce średniowiecznej" - 
habil. z numizmatyki rozszerzona na hist. staroż. w 1918 
(7) Prof. tyto 1949; 1955 prof. nadzw. (9) Czł. hon. 
TNT 1972 (10) Pr. w zbiorach num. A. Potockiego od 
1899; równocześnie kier. w Muz. Czapskich w Krako- 
wie 1903-1919 i Narod. 1900-1920; Muz. Wlkp. Poznań 
1920-1932; deleg. Min. KiSz na Wlkp. 1945; UJ 1909- 
-1919; UP 1920-1930 i 1932-1939; red.: ''Wiadomości 
Num.-Archeol." 1908-1919; "Przeglądu Muz." i "Roczni- 
ka Muz." 1920-1930; pr. w Kom. Rewindykacyjnej 1924- 
1925 (11) Poznańskie TPN; TNT 1946 (czł. Wydz. I); 
PT Hist.; Tow. Num. Kraków (12) 1 X 1945-1960 (13) 
1960 em.; 1974 zm. w Toruniu (16) WH prof. nadzw. 
nauk pomoc. hist. (m.in. hist. etaroż.; num.; hist. szt.; 
mu z.) (17) M. Gumowski, Wspomnienia numizmatyka. 
Kraków 1966; (Bio-bibliogr.1. Spraw. TNT 2:1948 s. 
9-14; [biogr.] S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?; A. Gu- 


507.
		

/Licencje_017_03_145_0001.djvu

			143 


pieniec, Jubileusz prof. dr M. G., Z otchł. wieków 1962 
z. 3 s. 239-241; M. Heisig, t,nekr.], Kwart. hist. 83:1976 
s. 249-251; K. Jasiński tnekr.), Zap. hi st. 41:1976 z. 
1 s. 191-194; 'J. Kalus, 80 lat Mariana Gumowskeho, 
"Slezsky Numismatik" 1962 s. 37-38; J. Kopijowska, Pa- 
sja jego życia, "Świat" 1962 nr 33 s. 14-15; K. Przy- 
byszewski, Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uni- 
wersytetu M. Kopernika w Toruniu [w:] Studia o dzia- 
łalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu M. Koperni- 
ka cz. 2 Toruń 1982, s. 140-149, rwo Terlecki], Sześć- 
dziesięciolecie pracy naukowej prof. dr M.G., Wiad. nu- 
miz. 4:1961 z. 4 s. 239; (wywiad], Z otchł. wieków 1962 
z. 4 s. 310-311; 80-lecie pracy naukowej prof. dr M.G., 
Gaz. tor. 1962 nr 280 z 24-25 XI; Wiad. numiz. 16:197.2 
z. 1 s. 1-6; Biul. numiz. 1979 nr 7 s. 125-128; spuściz- 
na: Bibl. Nar.: Ossolineum Wrocław; Bibl. Czartoryskich 
Kraków; BG UMK. 


509. GU
CIORA Henryk (2) 4 IX 1932 Zelgno (pow. Toruń) 
(3) UMK 1955 mat. S. Jaśkowski (5) UMK L. Dubikaj- 
tis 1964 "Aksjomatyka płaskiej rzeczywistej geometrii 
Laguerre 'a" (10) WSMW 1955-1959; WSP Gdańsk 1959- 
-1970; UGd 1970- (11) PT Mat. (12) 1954-1955 (16) 
WMFiCh z-ca asyst. Kat. Mat. 
510. GUTOWSKI Wojciech (Kazimierz) (2) 3 VI 1946 Niesza- 
wa, int. (3) UMK 1969 fil. pol. A. Hutnikiewicz (5) UMK 
A. Hutnikiewicz 1978 "Świat poetycki Tadeusza Miciń- 
skiego (symbol - mit - światopogląd)" (11) TNT 1969- 
(sekr. Kom. Fil. '1983-) (12) 1969- (16) IFP ad. Zakł. 
Hist. Lit. Pol. 


511. GUTSZE Aleksander (Romuald) (2) 26 IX 1933 Chełmża, 
int. (3) UMK 1956 fiz. teor. J. Rayski (5) UMK K. An- 
tonowicz 1965 "J
drowe czasy relaksacji wody zaadsor- 
bowanej na węglach" (6) UMK 1977 "Badanie wody za- 
adsorbowanej na zeolitach za pomocą magnetycznego re- 
sonansu jądrowego" (10) State Univ. of N. Y. of Buffalo 
(styP.) 1965-1967; Uniw. K. Marksa w Lipsku kilkakrot- 
nie w I. 1970-1976: Uniw. w Cara
as wizyt. prof.: 1976, 
1977; AM Bydgoszcz 1984- (12) 1956- (15) Negr. Min. 
NSzWIT ind. mo 1978 (16) IF doc. Zakł. Fiz. Stos. 
512. KGUTTFELD Andrzej (2) 8 VII 1941 Toruń, rob. (3) UMK 
1968 szt. piękne - m al. B. Kierzkowski (5) ASP War- 
szawa przewód kwalif. na stan. ad. 1982 (12) 1975- 
( 16) IZiK ad. Zakł. Techn. i Tech. Szt. Piast. 
513. 
GUZ Wawrzyniec (2) 10 VIII 1947 Toruń, int. (3) UMK 
1970 mat.; stud. dokt. IF UMK 1970-1973 (5) UMK R. 
Ingarden 1973 "Rola dziewiątego aksjomatu Mackey' a 
w klasycznej i kwantowej mechanice statystycznej" (10) 
UGd od 1974 (12) 1973-1974 (16) IF st. asyst. nauk.- 
-bad. Zakł. Fiz. Teor. 


--
		

/Licencje_017_03_146_0001.djvu

			144 


514. GWIAZDA Adam (2) 2 X 1946 Miłobądz (pow. Tczew), 
chł. (3) UJ 1968 hiat. nejnowsza H. Batowski; WSE 
Poznań 1973 W. Rusiński (5) WSE Poznań W. Rusiński 
1974 "Rola obrotu produktami rolno-spożywczymi w hand- 
lu zagranicznym Polski z krajami Europy Zachodniej w 
latach 1945-1970" (6) UGd 1983 "Międzynarodowa 
współzależność ekonomiczna we współczesnym świecie" 
(10) UGd 1978- (11) ,!,NT 1974- PT Ekon. 1973-lntern. 
Economic Assoc. 1981- (12) 1973-1978 (16) lOg E ad. 
Zakł. Metodol. i Rozwoju Ekon. 


515. GZELLA Grażyna (Maria) (2) 12 XI 1954 Ostróda. int. 
(3) UMK 1977 hist. arch. A. Tomczak! (12) 1977- (16) 
IHiA asyst. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 
" 
516. GZELLA Jacek (2) 19 III 1954 Toruń, int. (3) UMK 1977 
rust. T. Grudziński (4) Arch. zakł. ZWCh "Elana" To- 
ruń 1978-1979; UMK kier..Ośr. Pr. Ideowo-wych. 1979- 
1980 (11) PT Nauk Polit. (12) 1979- (16) INS asyst. 
Zakł. Nauk Polit. 


H 


517. 


HAFFER Mirosław (Władysław) (2) 31 X 1948 Morą,g, int. 
(3) UMK 1973 ekon. - ekonom. przem. S. Sudoł (5) 
AE Poznań S. Sudoł 1981 "Zmiany jakości wyrobów 
konsumpcyjnych trwałego użytku a preferencje społe- 
czeństwa" (11) PT Ekon.; TNOiK (12) 1973- (15)Nagr. 
Min. NSzWIT zesp. 11 0 1982 (16) Kat. Ekonom. Przem., 
Organiz. i Zarz. ad. Zakł. Ekonom. Przem. 


518. 


"HAGEMEJER Włodzimierz (2) 4 V 1908 Kraków, int. (3) 
UJ 1932(?) prawo; ekon. (4) Centr. PKO Warszawa 
1932-1953; GUS 1949-1952; Centr. Urz. Wydawn. 195i3- 
1956 (5) UJ 1936 "Statystyczne badania popytu" (10) 
PAU 1933-1935; UJ 1936-1939; Ihst. Gosp. Nar. 1946- 
1949; School of Economics London; Kings Coliege Univ. 
of Cambridge, Uniw. w Lundzie; Wyższa Szk. Hand. 
Sztokholm 1937-1938; Zakł. Nauk Ekon. PAN 1957 (12) 
1946-1951; 1958-1961 (14) Kier. Kat. Ekon. Polit. 1946- 
1951; 1958-1961 (16) WPr z-ca prof. Ked. Ekon. Polit. 
A	
			

/Licencje_017_03_147_0001.djvu

			145 


521. HAMAN (Niewiadomska) Alina (2) 12 I 1934 Warszawa, 
int. (3) UW 1955 mat. A. Mostowski (12) 1955-1957 
( 16) WMFiCh asyst. Kat. Mat. 
522. HANUSOWA Wanda (2) 10 VI 1914 Lwów, int. (3) UJK 
1940 fiz. W. Rubinowicz (4) Naucz. szk. śred. Lwów 
1940-1941; Pol. Szk. Hand. w Kamionce k. Lwowa 1942- 
1943; Lic. Pryw. Dembowiec k. Jasła 1945-1947 (5) UMK 
A. Jabłoński 1950 "Oscylator torsyjny" (6) Nom. CKK 
na stan. doc. etat. UMK 1955 (7) 1967 (10) Uniw. we 
Lwowie as r irantka 1941; tcol e Norma1e Superieure Pa- 
ryż 1961 11) TNT (czł. Wydze Ul od 1956); PT Fiz. 
1948- (przew. Oddz. Toruń ;1.954-1955' sekr. ZG) (12) 
1947-1973 (13) 1973 zm. w Toruniu. (14) p.o. kier. Kat. 
Fiz. Teor. 1958-1961 i jej kier. 1961-1969; kier. Zakł. 
Mech. 1969-1973 (16) IF ,prof. nad zw. fiz. teor. (17) 
(Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11:1957 s. 78. 
523. HARASIMOWlCZ Jerzy (2) 1 I 1925 Oszmiar)a, int. (3) 
UMK 1949 prawo L. Kurowski (4) Doradca Min. Fin. 
1959-1962 (5) UMK L. Kurowski 1.951 "Rozwój tereno- 
wego prawa finansowego w Polsce" (6) UW 1965 "Za- 

adnienia uchwalania budżetu socjalistycznego" (7) 1972 
(10) UW 1949- (11) Soc. de Legisiatlon Comparee Pa- 
ryż (12) 1948-1949 (15) Negr. Min. SzW 1966; nagr. 
Min. NSzWIT 1978 (16) WPr asyst. wolon. Kat. Skar- 
bowości i Prawa Skarbowego. 


524. *HARTLEB Kazimierz (Jan Adam) (2) 6 VII 1886 Zimna 
Wola k. Lwowo, int. (3) UJK 1909 hi st.; hist. szt.; hist. 
lit. T. Wojciechowski, L. Finkei, A. Szel
owski, S. As- 
kenazy, B. Dembiński, S. Zakrzewski (4) w okresie o
u- 
pacji: kier. Arch. Armii Krajowej obszaru ziem pd.-wsch. 
oficjalnie: bibl. szk. śred. 1940-1941 i urz. 1941-1944 
we Lwowie Jf.5) UJK 1909 "Jan Ocieski - kanclerz wiel- 
ki koronny" (6) UJK 1920 "Stosunki artystyczne na dwo- 
rze ostatniego Jagiellona" (7) Prof. tyto hist. kult. UJK 
1929 (8) 1946 (9) Czł. koresp. PAU 1951 (10) Bibl. 
Uniw. Lwów 1909-1910 (prakt. bezpłatny); Bibl. PL 1910- 
1920;,organiz. i kier. Bibl. Sejmu Śle w Katowicach 1931- 
1932; dyr. Miejskiego Muz. Przem. Artyst. Lwów 1932- 
1936; UJK 1920-1939 (kier. Sem. Hist. Kult. 1920-1931; 
prof. tyto 1929); red.: "Ziemi Czerwieńskiej" i "Kultury 
Polskiej i Obcej" 1935-1939 (11) TN we Lwowie 1920 
(czł. przybr.); TNT 1946- (czł. i przew. Wydze I); PT 
Hist. (wiceprez. i prez. Oddz. LwóW; czł. ZG); Zw. Hist. 
Szt. i Kult. (wiceprez.); Tow. Prehist. (pnew.); Tow. 
Miłośników Książki (wiceprez. i red. jego wydaw.); czł. 
Rady Bibliofilskiej i Rady Książki; Kom. Hist. PA:U; Kom. 
dla Dziejów Ośw. i Szk. w Polsce PAU (12) 8 X 1945- 
1951 (13) 1951 zm. we WrocłaWiu (14) Kier. Ked. Hist. 
Kult. 1945-1951; prodziek. WH 1946-1947; dziek. WH 
1947-1950 (16) WH prof. zw. hist. kult. (hist. reforma- 
cji; bibliologia) (17) (Bio-bibliogr.j, Spraw. TNT 2:1948 


.
		

/Licencje_017_03_148_0001.djvu

			146 


s. 14-18; (biogr.l: Słownik współczesnych pisarzy pol- 
skich t. 1 s. 651 i n.; Słownik pr. ksi
żki pol. s. 316; 
Biogramy uczonych pol. t. 1 s. 465-466; R. Gątarek, 
K. H. - monografia bio-bibliograficzna, pr. mag. AUMK 
sygn. 38 564; tnekr.}: Spraw. TNT 5:1951 s. 140; 
Spraw. z czynności i posiedzeń PAU 1951 nr 9 s.738; 
K. Przybyszewski. 'Spuścizny rękopiśmienne w Bibliote- 
ce Głównej 'UMK, Zesz. nauk. UMK. "Nauka o Książ- 
ce" 4, Toruń 1966. s. 154-161; M. Puciata, Dorobek n j u- 
kowy K. H., BG UMK rkps 548; B. Włodarski, [biogr , 
Pol. słowo biogr. t. 9 1960 s. 297; spuścizna BG UMK. 
525. 
ECHT Janina (2) 28 vm 1923 Lipno (3) UMK 1950 szt. 
piękne - hist. szt. K. HarUeb J. Puciat
Pawłowska (4) 
Muz. Państw. Toruń 1949 (12) 1950-1951 (16) WH 
z-ca asyst. Kat. Hist. Szt. 


526. JlHEJANKOWSKA Alicja (2) 22 IX 1934 Toruń, rob. (3) 
UMK 1955 fiz. A. Jabłoński (12) 1955-1956 (16) 
WMFiCh z-ca asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
527. 
HEJNOSZ Wojciech (2) 3 IV 1895 Budy Łańcuckie.chł. 
(3) UJK 1924: prawo O. Balzer W. Abraham P. D
bkow- 
ski; filoz. (absol.) K. Twardowski; stud. hiśt...prawne 
1936: Uniw. Karola w Pradze (J. Kapras); Uniw. w 
Wiedniu (4) Sąd Okr. i Apelacyjny Lwów (aplik.; ase- 
sor) 1925-1929; sędzia S
du Grodzkiego w Drohobyczu 
1929 (5) UJK 1924 O. Balzer (6) UJK 1937 "Zegadnie- 
nie niewoli na Rusi Czerwonej pod koniec średniowie- 
cza w świetle stosunków prawnych Polski i krajów są- 
siedzkich" (8) 1945 (9) Czł. koresp. TN Warszawskiego 
1936; czł. hon. TNT 1972 (10) Arch. Krajowe Aktów 
Grodzkich i Ziemskich Lw6w (aplik. 192,1-1925; arch. 
1929-1939); kier. Oddz. Arch. w Tyńcu k. Krakowa 1944- 
1945; Arch. Państw. Kraków 1945; UJK doc. Kat. Daw- 
nego Prawa Pol. 1937-1939; tajne naucz. uniw. Lwów 
1942-1944; UJ 1945 (11) Warszaws
ie TN; TN we Lwo- 
wie (czł. przybr.) 1932; TNT 1946- (czł. Wydz.); PT 
Hi st. (sekr. 1937-1939; wiceprez. 1948-1962); PTArcheol.; 
PT Ludozn.; Stow. Arch. Pol.; Kom. Hist. PAU 1937 (12) 
XI 1945-1965 (13) 1965 em.; 1976 
m.w Toruniu (14) 
Organiz. i dziek. WPr 1957-1960; kier.: Kat. Hist. Ustro- 
ju Pol. i Dawnego Prawa 
ol. 1945-1950; Kat. Hist. Pań- 
stwa i Prawa Pol. 1950-1965; Spec. Arch. na WH 1956- 
1962 (15) Zł. odznaka ZNP (16) WPr i WH em. prof. 
hist. prawa pol. (hist. prawodastw. słow.; arch.; edytor 
źródeł hist.) (17) [Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 1:1947- 
1948 s. 39-42 t!:>ibliogr.}., Rocz. TNW 30:1937 s. 96-98; 
K. Ciesielska, [nekr.l, "Archiwista" 12:1976 nr 4 s. 43- 
44; K. Jasiński, Inekr.J, Zap. hist. 42:1977 Z. 3 s. 187- 
189; T. Koba-Ryszewska, Jubileusz prof. dra W. H., 
"Archiwista" 10:1974 nr 2 S. 23-27; tnekr.l, Czas.praw.- 
hist. 29:1977 Z. 1 d. 163-165; B. Wojterowicz , Amb
 
sador Wydziału, 11. Kur. pol. 1965 nr 288.
		

/Licencje_017_03_149_0001.djvu

			147 


528. HELDT Józef (Ambroży) (2) 8 III 1934 Włościborz, chł. 
(3) UMK 1958 fiz. A. Jabłoński (5) UMK A. Jabłoński 
1964 "Wpływ temperatury oraz ośrodka na pseudopod- 
stawową i graniczną anizotropię emisji fluorescencji roz- 
tworów" (6) UMK 1970 "Efekt Z eemana linii multipolo- 
wych teUuru (Te I) i bizmutu (Bi I)" (7) 1979 (10) 
WSI Bydgoszcz 1964-1965; WSP Słupsk 1976-1977;UGd 
1970- (11) Gdańskie TN; PT Fiz.; Amer. Tow. Optyczne 
(12) 1958-1970 (14) Kier. Zakł. Fiz. Atomowej 1968- 
1970 (15) Nagr.: PAN ind. IIIo 1973: Min. NSzWIT ind. 
IIIo 1972 (16) IF ad. Zakł. Fiz. Atomowej. 
529. HERMAN Andrzej (2) 16 X 1950 Bydgoszcz, rob. (3) UMK 
1974 fiz. dośw. R. Bauer (4) Dział Organiz. UMK 1980- 
(12) 1974- (naucz. akad. do 1980) (16) IF asyst.Zakł. 
Fiz. M ol. 


530a HERTEL Jacek (2) 2 XI 1947 Nisko n. Sanem, int. (3) 
VMK 1970 hist. średn. T. Grudziński (5) UMK T. Gru- 
chdński 1976 "Imlenl)ic::two dynaatyc::zne Piast6w w!J wcze- 
śniejszym średniowieciu" (11) TNT (1980-1983 aek... .. 
red. Zap. his t.); PT Hist. (sekr. Oddz. Toruń 1972-1915) 
(12) 1970- (15) Nesr. Min. NSzWi1' ind. IIIo 1981 (16) 
IHiA ad. Zakł. Hist. Sredn. 


", 


'" 


531. HERZOG-KRlESEL Krystyna (Maria) (2) 18 I 1941 To- 
ruń, rob. (3) UMK 1964 biol. - fizJol. roślin M. Michnie- 
wicz (5) UMK M. Michniewicz 1973 "Badania nad rolą 
ąiberelin w procesie ukorzeniania sadzonek wierzby" 
(11) PI' Bot.; PT Bioch. (12) 1964- (16) IB ad. Zakł. 
Fizjo'1.' Roślin. , 
532. 
HEZA Edmund (2) 28 VIII 1933 Płosków (pow. Sępólno 
Krej.), rob. (3) UMK 1962 fil. klas. B. Józefowiczowa 
(4) Naucz. LO im. M. Kopernika Toruń 1960-1963; 
I sekr. KW PZPR Toruń 1981-1982 (5) UMK Z. Ab- 
ramowiczówna 1969 "Obyw
tel a państwo w Atenach w 
IV 'w. p.n.e. w świeUe badań nad terminologi
 etyczną" 
(11) PT Fil.: PT Hist. (12) 1963-1982: (14) Kier.Stud. 
Zaocz. Hist. 1973..1975: I sekr. KU PZPR 1976-1979 
( 15) Nagr. Min. NSzWIT ind. III o dyd.-wych. 1976 (16) 
IHiA ad. Zakł. Hist. Staroż. 


533. HOFF (S
ymczak) Jadwiga (Kazimiera) (2) 19 V 1944 
Dęby (pow. Radziejów Kuj.), rob. (3) UMK 1970 hi st. 
arch. K. Jasiński (4) Naucz. szk. podst. Dobre 1963- 
1967 (15) UW I. Ihnatowicz 1979 "Drukowane społecz- 
ne kodeksy opyczajowe na ziemiach polskich w XIX wie- 
ku (Studium Źródłoznawcze)" (10) WSP Rzeszów 1979- 
(11) TN w Rzeszowie: PT Hist. (12) 1970-1979 (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. IIIo 1983 (16) IHiA st. asyst. 
Zakł. Nauk Pomoc. Hist. 


534. M-HOFFMAN Ewa (2) 24 XII 1938 Solec Kuj., int. (3) UMK 
1961 mat. L. Jeśmanowicz (12) 1961-1963 (16) WMFiCh 
asyst. Kat. Mat.
		

/Licencje_017_03_150_0001.djvu

			148 


535. *HOFFMAN Ewa (2) 21 XI 1959 Toruń, int. (3) UMK 1982 
ekon.-ekonom. i organiz. prod. K. Czyżniewski (12) 
1984- (16) WŃE asyst.-staż. Kat. Ekonom. Inwestycji 
i Bud. 


536. *HOFFMAN Maria (2) 8 V 1930 Grodno, int. (3) UMK 
szt. pię,kne - rzeź. (4) Pr. przem. artysto 1950 (12) 
1953-1957 (16) WSzp asyst. Kat. Rzeź. 
537. JtHOFMAŃSKI Piotr (2) 6 III 1956 Poznań, int. (3) UMK 
1978 prawo kar. W. Daszkiewicz; Podypl. Stud. Polit.- 
Ped. ,1981 (4) Urz. Dyr. Rej. Kolei Państw. Słupsk 
1978-1979 (5) UMK A. Bulsiewicz 1981 "Orzekanie w 
procesie karnym o naprawieniu szkody wyrze.dzonej 
przez pracownika" (10) U
I po 1982 (12) 1979-1982 
( 16) IPK ad. Zakł. Postęp. Kar. 
538. 
OLAK Albin (2) 12 VI 1910 Wsielub, chł. (3) WSH Po- 
znań ekon.; UMK 1947 prawo (4) Dyr. Kolei Państw. 
Wilno 1935-1939 0.2) 1946-1949 (16) WPr st. asyst. 
Kat. Ekon. Polit. 
539. HOŁOWNIA Irena (2) 5 I 1923 Sawonie (pow. Stołpce), 
rob.-chł. (3) UMK 1952 biol. - mykol. W. Zabłocka (5) 
UMK W. Zabłocka 1960 "Układ elementów przewodzą- 
cych w' kilku typach utworów ascidialnych Pelargonium 
zonale (L.) Aiton" (11) TNT 1961-; PT Bot.; PT Przyr. 
(czł. zarz. 1957-1963); Komit. Olimpiad Biol. 1976- (12) 
1949-1983 (13) 1983 em. (16) IB em. ad. Zakł. Takson. 
Ekol. Roślin i Ochro Przyr. 
540. !JI-HOŁUBOWICZ Włodzimierz (2) 20 VI 1908 Jekaterynodar 
(Rosja)" int. (3) UP 1947 antropol.; etnogr. i etnol.; 
prehist. J. Kostrzewski (stud. na USB 1932 Wydz.: Pra- 
wa i Hum.) (5) UMK R. Jakimowicz 1948 "Studia nad 
metodami badania warstw kulturowych w prehistorii pol- 
skiej" (10) USB - Muz. Archeol. od 1932; badania 
archeol. na Górze Zamkowej Wilno 1940-1941; nad pocz. 
państwa pol.: na Ślęży i w Niemczy 1949-1961 (kier.h 
na Ostrówku w Opolu; UWr Kat. Archeol. Pol. prof. 1951- 
1962; IHKM PAN kier. Zakł. Archeol. Pol. Wrocław do 
1962; red. Archeol. Śl. do 1962 (11) Czł. licznych 
tow. nauk. (12) 1946-1951 (13) 1962 zm.. w Sztokhol- 
mie (16) WH st. asyst
 Kat. Archeol. Pol. (17) [Biogr.) 
J. Filip, Erizyklop&disches Handbuch zur Ur- und Frdh- 
geschichte Europas; (nekr.] 
 otchł. Wieków 28:1962 
Z. 3. 


(J. Małecka-Kukawka) 


HOŁUBOWICZ-CEHAK Helena zob. Cehak-Hołubowicz Helena. 
541. *HOPPEN. Jerzy (2) 23 In 1891 Kowno, int. (3) ASP Kra- 
ków 1913 prof. S. Dębicki; Petersburg i Paryż 1924- 
1925 i 1930; USB 1934 szt. piękne L. Ślendziński (4)
		

/Licencje_017_03_151_0001.djvu

			149 


Naucz. Wilno: Szk. Rye. na Pohulance 1921-1923; Gimn. 
im. J. Lelewela 1925-1926; dyr. Szk. Rzem. Artyst. 1927- 
1931 (6) Nom. na doc. USB 1937 (7) 1951 (10) USB 
kier. Zakł. Graf. i Zdobnictwa 1931-1940; ASP Wilno 
1940-1942; kust. działu mal. TPN w Wilnie do 1939; kier. 
działu szt. Państw. Muz. Szt. w Wilnie 1944-1946 (11) 
Wileńskie TPN; ZPAP (Wilno 1921-1938; Toruń 1946- 
1950); Stow. Hi st. Szt. (Oddz. Pomorski) od 1947; Tow. 
Bibliofilów im. J. Lelewela Toruń (12) 1946-1969 (po 
1961 wykł. zlec.) (13) 1961 em.; 1969 zm
 (14) WSzP: 
prodziek. 1946-1948 i 1951-1952; dziek. 1956-1958; kier. 
Kat. Graf. 1946-1961 (15) III nagr. i br
z. med. za por- 
tret p. Hurynowiczówny na wyst. w Zachęcie Warszawa 
1923; nagr. na Powsz. Wyst. KrajoweJ Poznań 1927 za 
trzy cykle akwafort "Stare Wilno"; med. 3 Maja za dzia- 
łalność artysto 1925; Woj. Nagr. Artyst. 1957; nagr. Min. 
KiSz 1966 (16) WSzP, em. prof. nadzw. mai. i graf.(l?) 
B. Jakubowska, (biogr'J, Prz. artysto 1967 nr 2-3 s
 39- 
41; W. Jakubowski, J. H. - Epitafium, Rocz. tor. 5:1971 
s. 163-190; H. Makowiecka, Wystawa J. H. [przedm.j 
Toruń 1966; S. Narębski, J. H., "Pomorze" 1958 nr '1-2 
S. 5. 


542. *HORNO-POPJ,AWSKI Stanisław (2) 14 VII 1902 Kaukaz, 
int. (3) ASP Warszawa 1931 (dypl. art. rzeź. 1933) T. 
Breyer T. Pruszkowski (4) Szk. Szt. Pięknych Biały- 
stok 1945-1946; gł. proj.rzeź. przy odbudowie Starówki 
Gdańskiej 1951-1954 (7) 1946 (10) USB 1932-1939 
Asyst. później kier. Pr. Rzeź. 1934-1937); PWSSP 
Gdańsk 1949-1970 (dziek. Wydze Rzeź. 1949-1950 i 
1956-1960); styp
 Funduszu Rozwoju Twórczości Piast. 
1974-1976 (12) 1946-1949 (15) III negr. za pomnik gen. 
Sowińskiego Warszawa 1931; n nagr. na konk. przedo- 
limpijskim Inst. Propagandy Szt.; I nagr. w konk. na pom- 
nik T. Kościuszki Łódź 1948; n nagr. w konk., na pom- 
nik A. Mickiewicza Poznań 1948; I negr. w konk
 na 
pomnik A. Mickiewicza przed Pałacem Kult. i Nauk. w 
WaJszawie 1955; nagr. państw. nO za rzeź. "Matka Be- 
lojannisa" i "Głowa Gwardzisty" 1953; nagr. państw. no 
za całokształt twórczości 1955; nagr. Min. KiSi: nO 1961; 
10 1962; 10 1965; Min. ON 10 1968 (16) WSzP. prof. 
nadzw. Kat. Rzeź. (17) Katalog S. H.-P. Rzeźba, War- 
szawa 1970, red. A. Potocka; Katalog S.H.-P. Rzeźba 
1977 Galeria Kordegarda (wstęp] H. Kotkowska-Bareja, 
Warszawa 1977; Katalog S.H.-P. Galeria Rzeźby. W miej- 
skim Ogrodzie Botar;1.icznym, Bydgoszcz 1979; Z. Ko- 
nieczna, (S.H.-P.), Prz. artysto 1970 nr 6 S. 3-8; I.Witz, 
(S.H.-P.) Iw:1 Plastycy Wybrzeża Gdańskiego, Gdańsk 
1969 s. 82. 
543. "HORNUNG Zbigniew (2) 23 I 1903 Lwów (3) UJK 1929 
hist. szt. (4) Kons. Okr. Lw6w 1929-1939; urz. i wice- 
dyr. Państw. Galeria Obrazów Lwów 1939-1944; kier. 
Centr. Biura Inwentaryzacji Zab. w Min. KiSz 1946-1949
		

/Licencje_017_03_152_0001.djvu

			150 


(5) UJK 1929 "Stanisław Stroiński 1719-1802. Zarys 
monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działal- 
ności artysty na polu malarstwa ściennego" (6) Uy.Jr 
1949 (7) 1952 (10) Muz. Śl. we Wrocławiu (kustosz 
od 1950; dyr. od 1952); UJK st. asyst. Kat. Hist. Szt.; 
UWr 1950-1951 i po 1959; podr6że nauk. Włochy (1931) 
Austria (1933) Paryż (1937) (11) Lwowskie TN (Sek- 
cja Hist. Szt. i Kult.) od 1929; Warszawskie TN 1946; 
Wrocławskie TN 1953; 'l'NT 1954 (czł. Wyd z.; pierwszy 
przew. Kom. Hist. Szt. 1954-1958); Stow. Hist. S'zt. i 
Kult. (prez. Oddz. Warszawa 1948; prez. Oddz. Wroc- 
ław 1951-1952): Kom. Hist. Szt. PAU (12) 195;3-1959 
(14) Kier. Kat. Hist. Szt. 1952-1959 (16) WSzt> prof. 
nadzw. Kat. Hist. Szt. (17) [Bio-bibliogr.1. Spr6w.TNT, 
8:1954 s. 42-44. 
544. JrHOSZOWSKA Maria (2) 9 VIII 1904 Stryj, int. (3) UWr 
1949 biol. i geogr. (4) Naucz. gimn. 1928-1930; 1945- 
1947 (12) 1947-1953 (16) Wykł. Stud. Przygotowawcze. 
545. JtHOSZOWSKI Stanisław (2) 19 X 1904 Kozłowo, int. (3) 
UJK 1928 hist. i ekon. F. Bujak (4) Naucz. gimn. i 
lic. Lwów 1922-1925 i 1929-1936; urz. magistratu Lwów 
1940-1945; bibl. Ossolineum Lwów 1944-1945 (5) UJK 
F. 13ujak 1929 "Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku" 
(6) UJK 1935 "
ród.ła do dziejów gospodarczych Lwo- 
wa w XIX i XX w." (7) 1945 (8) 1955 (9) Doctor h.c. 
AE Kraków 1973 (10) UJK 1925-1939; UJ 1935-1939; 
WSP Gdańsk 1947-1952; UP; Inst. Hist. PAN - kier. 
prac. toruńskiej' Zakł. Hi st. Pomorza 1953; Anglia; Ho- 
landia (11) Lwowskie TN; TNT 1946 (sekr. Wydze I; 
włceprez. 1953); Poznańskie TPN; PT Hist. (prez. 
Oddz. Toruń; czł. ZG); Kom. Hist. PAU 1946; Inst. 
Zach. (12) X 1945-1958 (14) Dziek. WH 1952-1954; 
kier. Kat. Hist. Społ. i Goap. 1945-1951; kier. Zesp. 
Kat. Hist. Pol. 1953 (16) WH prof. zw. Kat. Hist. Pol. 
(17) (Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 1:1947-1948 s. 42-43. 
546. -HOWZAN Zdzisława (2) 5 X 1944 Gaszyno, rob. (3) 
UMK 1966 fil. pol. K. Górski (4) BG UMK 1967-1968 
(12) 1967-1976 (naucz. akad. od 1968) (13) 1976 zm. 
w Toruniu (16) IFP st. asyst. Zakł. Hist. Lit. Pol. 
547. "HRABCOWA Stanisława (2) 9 XI 1914 Zubrzec (woj. tar- 
nopolskie), int. (
) UJK 1939 fil. pol. (4) Naucz. gimn. 
i lic. Toruń 1946-1948 (12) 1948-19
3 (16) Wykł.Stud. 
Przygotowawcze. 


548. 
HRABEC Stefan (2) 14 I 1912 Stanisławów, urz. (3) UJK 
1936 fil. pol. K. Kolbuszewski (4) Naucz. gimn. Lwów 
1936-1939; 1939-1944 pr. fiz. i naucz. tejnego naucz. 
w sand'omierskim, współorganiz., naucz. i dyr. Wiejskie- 
go Gimn. Ziemi Sandomierskiej w Chrobrzanach 1944- 
1945 (5) UJK Z. Stieber 1939 "Huculskie nazwy geo-
		

/Licencje_017_03_153_0001.djvu

			151 


graficzne" (6) UJ 1951 "Elementy kresowe w języku 
niektórych pisarzy polskich XVI i XVII wieku" (7) 1954 
(8) 1962 (10) UJK (z-ca asyst.; mł. i st. asyst.) 1932- 
1939; Państw. Uniw. Lwów (asyst. Kat. Fil. Słow.) 
1939-1941; UL od 1952 (prorektor i rektor) (11) TNT 
1947- (czł. Wydze II 1949-); PT Jęz. od 1938; Kom. 
Jęz. PAU od 1946: Kom. Słowo 'PAU od 1949 (12) 1945- 
1952 (13) 1973 zm. (14) Kier. Ked. Fil. Słowo 1947- 
1952: prodziek. WH 1950-1952 (16) WH z-ca prof. Kat. 
Fil. Słowo (17) (Bio-bibliogr.}, Spraw. TNT 3:1949 s. 
32-33; W. Taszycki, (nekr.), "Język Polski" 1973 Z. 5 
S. 321-323. 


549. 


[J. Maciejewski) 
HRYNKIEWICZ Andrzej (Zygmunt) (2) 29 V 1925 Wilno, 
int. (3) UJ 1948 fiz. (5) UJ H. Niewodnkzański 1950 
"Doświadczenia nad tworzeniem par elektronowych w 
ołowiu" (7) 1961 (8) 1969 (9) Czł. koresp. PAN 1969, 
czł. rzecz. PAN 1980 (10) UJ Inst. Fiz. 1947-ł Inst.Fiz. 
J
dr. Kraków 1955- (11) PT Fiz. (wIceprzew. 1975- 
1979); Amer. PhysIcal Soc.; Eur. PhysIcal Soc. (12) 
1946-1947 (15) Negr. Państw. Rady ds. Pokojowego 
Wykorzystania Energii J
dr.: 111 0 1959; 11 0 1962; 10 1965; 
negr. Min. OiSzW 10 1972 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. 
Fiz. Dośw. 


-łiRYŃCZUK Halina (2) 11 II 1928 Wilno, int. (3) UMK 
1953 szt. piękne - rzeź. K. Dar,giewicz (4) Urz. Olsz- 
tyn 1946-1947 (12) 1951-1954 (16) WSzp asyst. Kat. 
Rzeź. 
551. *HUBERT Ewa Maria (obyw. Austrii) (12) 1984- (16) 
KFG wykł. j. niem. 


550. 


552. HUPPENTHAL Lesław (Dariusz Marian) (2) 19 XII 1923 
Toruń, int. (3) UMK 1952 chem. A. Ulińska (5) UMK 
A. Ulińska 1962 "Adsorpcja kwasu pollmetakrylowego 
na węglu aktywowanym" (6) UMK 1968 "KOnformacja 
tr6jmaślanu celulozy w roztworach ketonu metylowo-ety- 
lowego oraz trojmaślanu Wiceryny" (10) Uniw. Uppsala 
1963-1964 (staż nauk.) (11) TNT 1968- (czł. Wydze 
lU); PT Chem. od 1952 (sekr. Oddz. Toruń 1962-1963) 
(12) 1952- (14) Kier. Wiecz. Stud. Chem. 1973-1979; 
kier. Zaocz. Stud. Chem. dla Naucz. 1974- (15) Nagr. 
Min. SzW zesp. 111 0 1965 (16) ICh doc. Zakł. Chem. 
Og. (17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22:1968 s. 68-69. 
553. *HURYNOWICZ Janina (2) 10 XI 1894 Krystyn opoi (pow. 
Święciany), int. (3) Żeński Inst. Med. Petersburg 1918 
med. (4) Ordynator i kier. szpitali Wilno 1917-1922; 
z-ca dyr. Miejskiego Szpitala Neurol. Wilno 1939-1945: 
tajne naucz. w okresie okupacji (5) USB Wydze Lekar- 
ski S. Władyczko 1927 - dr med. ''Wpływ insuliny na 
układ nerwowy wegetatywny": 1953 dr nauk biol. (6)
		

/Licencje_017_03_154_0001.djvu

			152 


USB Wydze Lekarski 1930 "Nerwy iteratywne w świetle 
badań metod
 chronaksji" (7) 1946 (8) 1949 (9) Czł. 
koresp. PAU 1946; czł. koresp. Soc. Philomatique Sor- 
bony 1928; czł. hon.: PT Lekarskiego (1957); PT Fizjol.; 
PT Zool. (10) TJSB: Klinika Neur. 1922-1933; Wydz.Le- 
karski (Zakł. Fizjol.) 1933-1938 (kier. Prac. Neurofiz- 
jol. 1934-1938); kier. Kliniki Neuropsychiatrycznej od 
1938; Paryż 1927-1929: Klinika Sorbony; Coli
ge de 
France; S alpeti&re; AM Gdańsk 1945-1947; konsultant 
nauk. Woj. Przychodni Zdrowia Psych. Toruń 1953-1965 
(11) TNT 1946 (czł. Wydz. m); Poznańskie TPN; PT 
Lekarskie (organiz. i prez. Oddz. Toruń); PT Fizjol. 
(organiz. i przew. Oddz. Toruń); PT' Zool.; Komit. Nauk 
Fizjol. PAN (z-ca przew. Kom. Neurofizjol); czł. rad 
nauk. m.in.: Inst. Biol. Dośw. PAN; Inst. Fizjol. i Żywie- 
nia Zwierz
t PAN; Inst. Psycho-Neur. w Pruszkowie; 
Assoc. de Physiol0$1stes de la Langue Franc;,aise (12) 
1 X 1945-1965 (13) 1965 em.; 1967 zm. w Toruniu 
(14) Organiz. i kier. Kat. Neurofizjol. i Fizjol. Porów n.; 
prodziek. WM-P 1948-1952 (15) Nagr. Min. SzW: 1953 
i 1964; odznaka hon. za szczególne zasługi dla rozwo- 
ju, woj. bydgoskiego 1960 (16) WBiNoZ prof. zw. neuro- 
fizjol. i fizjol. zwierząt (lek. neur. psych.) .( 17) tBio- 
bibliogr.J, Spraw. TNT 3:1949 s. 35-38; .Jubileusz XX- 
lecia pracy naukowców UMK (m.in. J.H.), U. Kur. pol. 
1965 nr 155:2 VII; J. Narębski, L. Janiszewski, [biogr.), 
[w:] Z dziejów nauki polskiej, Warszawa 1975 s. 323- 
335; K. Przybyszewski, Spuścizny rękopiśmienne w Bi- 
bliotece Uniwersyteckiej w Toruniu [w:] Studia o dzia- 
łalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu M. Kopernika 
cz. 1 Toruń 1980 s. 161-170; (nekr.}: Spraw. TNT 21: 
1967 s. 88-91; "Kosmos", ser. A 1968 Z. 2 S. 113-115; 
Acta physiol. pol. 20:1969 Z. 3 s. 497-498; Spuścizna: 
BG UMK; ATJMK. 


554. HUTNIKIEWICZ Artur (Maria) (2) 12 I 1916 Lwów (3) 
UJK 1939 fil. pol. i klas. E. Kucharski (4) Behring- 
Inst. 1942-1944; Karpathen-ch 1944; Państw. Gimn. i Lic. 
Ogóln. Wałcz 1945-1946 (5) UMK E. Kucharski 1948 
"Forma motywacyjna w kompozycji powieści Żeromskie- 
$0" (6) UMK 1956 "Żeromski i naturalizm" (7) 1962 
(8) 1973 (11) TNT 1950- (czł. Wydze II 1957-; czł. 
zarz. i red. nacz. wydawn.); TN KUL; Komit. Nauk o 
Lit. Pol. PAN (czł. prez.) (12) 1946- (14) Prodziek. 
WH 1956-1958; deleg. WH do Senatu 1958-1960; kier. 
Zakł. Lit. XX W. 1956-1968; kier. Zakł. Hist. Lit. 1973-; 
dyr. IFP 1981- (15) Med. KEN 1976; sr. med. za za- 
sługi dla rozwoju TNT (16) IFP prof. zw. Zakł. Hist. 
Lit. Pol. (17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11:1957 s. 
67-69; t. 35-36:1981-1982 S. 110-113; (biogr.}: Pisarze 
Ziemi Bydgoskiej, Informator, Gdynia 1968 s.' 68-73; 
Słown. Współcz. Pisarzy Pol., ser. II t. 1 S. 369-372 i 
t. 3 S. 146; A. Borycki, A. H. Sylwetki pisarzy toruń- 
skich, "Warmia i Mazury" 24:1977 nr 2 s. 26; A. H. 
rz cykluJ Sylwetki, Pomorze 9:1963 nr 4 s. 3.
		

/Licencje_017_03_155_0001.djvu

			559. 


153 


HUTOROWICZ-GADZIKOWSKA Halina zob. Gadzikowska-Huto- 
rowicz Halina. 


555. HYPSZER Wiesław (2) 15 nI 1940 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1962 mat. L. Jeśmanowicz (4) Naucz. szk. zawod. 
Bydgoszcz po 1964 (12) 1962-1964 (16) WMFiCh asyst. 
Kat. Mat. 


556. 


ł,GNATOWICZ Stanisław (2) 10 IV 1949 Pasłęk, rob. (3) 
UMK 1972 biol. - zoo!. I. Mikulska (12) 1972-1974 (15) 
Nagr. Min. NSzWIT 1973 (16) IB st. asyst. Zakł. Zool. 
IMAŃSKA Iwona (2) 2 XI 1958 Inowrocław, rob. (3) UMK 
1981 bibl. i inf. nauk. B. Nadolski (4) Ksi
żnIca Miej. 
Toruń 1981-1982 (12) 1982- (16) IHiA asyst. Zakł. 
Bibl. i Inf. Nauk. 


557. 


558. 


*INDAN Franciszek (2) 25 VII 1913 Ry
a rob. (3) USB 
1937 filoz. i socj. jednocześnie mat. (4) Dyr. Gimn. No- 
wa Wilejka 1945; naucz. mat. Lic. ogólno Toruń 1945- 
1948 (5) UMK H. Elzenberg 1948 "Podstawowe poję- 
cia i twierdzenia etyki Emila Durkheima" (10) USB asyst. 
wolont. 1935-1939; wykł. Szk. Prawnicza Min. Sprawied- 
liwości Toruń 1948-1950; WSR Olsztyn (kier. Kat. Statysto 
i Mat.) 1953-1960 i po 1961 (11) PT Filoz. (czł. zarz. 
Oddz. Toruń) (12) 1 X 1945-1961 (14) Kier. Kat. Pod- 
staw Marks.-Leninizmu od 1951 (16) WH z-ca prof. Kat. 
Hiat. Filoz. i MyŚli Społ. . 
INGARDEN Roman Stanisław (2) 1 X 1920 Zakopane, int. 
(3) UJ 1946 fiz. J. Weyssehof (poprzednio UJK 1938- 
1945; stud. tejne 1941-1944 fiz. teor. W. Rubinowicz) 
(4) Tech.-optyk w Optyczno-Mech. Zakł. "Jan Bujak" 
Lwów 1941-1945 (5) UW W. RubinowIcz 1949 "O ide
- 
nym odwzorowaniu przestrzeni w mikroskopie elektrono- 
wym" (6) UWr 1958 (ze względu na wczęśniejszą nOm. 
prof. nadzw. habilit. nie była rozważana) (7) 1954 (8) 
1964 (10) PŚl z tymcz. siedzibą w Krakowie (mł.asyst. 
Kat. Fiz.) 1945; UWr (kolejno: asyst.; st. asyst.; 
d.; 
z-ca prof. 1949; prof. nadzw. 1954; prof. zw. 1964) 1945- 
1966 (11) Wrocławskie TN; TNT 1967- (czł. Wydze m); 
PT Fiz. (wiceprez. ZG 1974-1979); PT Mat.; Eur.Physi- 
cal Soc.; Amer. PhysIcal Soc.; New York Academy of 
Science; Intern. Soc. MathematIcs, PhysIca; Tensor Soc. 
(12) 1966- (14) Dyr. IF 1969-1978; kier. Zakł. Fiz. 
Teor.; kier. Stud. Podypl. Teor. Syst. i Inf. (15) Nagr.; 
Min. SzW 1955; Inst. Fiz. PAN 1960; nI Wydze PAN 
1963; PT Fiz. 1964; Min. OiSzW 110 1969; PAN im. M. 
Skłodowskiej-Curie 1971; WRN Bydgoszcz 10 1973; Min. 
NSzWiT: 11 0 1981. ind. 10 1984 (16) IF prof. zw. Zakł. 
Fiz. Teor. (17) tBiO-bibliogr.]. Spraw. TNT 21:1967 S. 
74-78.
		

/Licencje_017_03_156_0001.djvu

			154 


560. IWANISZEWSKA, (Łubieńska) Cecylia (2) 24 XI 1928 
Warszawa, int. (3) UMK 1950 astrofiz. W. Iwanowska 
(5) UMK W. Iwanowska 1959 ''Wyznaczenie ekstynkcji 
i gęstości gwiazd w polu Segitta" (11) TNT 1961- (czł. 
Wydze In; sekr. Kom. Astr.; red. wydawn. Sectio F; 
przew. Komit. Red. Pr. Popularno-Nauk.); PT Astr.; PT 
Miłośników Astr. (sekr. Oddz. Toruń); IAU (oficjalny 
deleg. Pol. do Kom. Naucz. Astr. i jej wiceprzew. ) (12) 
1947- (14) Z-ca dyr. lA 1980-1984 (15) Negr. Roku 
Kop,ernikowskiego 1954; nagr. Min. NSzWIT Ino 1973; 
nagr. Woj. bydgoskiego zesp. 10 1974; med. KEN 1976; 
sr. med. Kopernikowski 1973 (16) lA st. wykł. Zakł. 
Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej (17) (Bio-bibliogr.] Spraw. 
TNT 23:1969 s. 66-67. . 
561. --łwANISZEWSKI Henryk (Juliusz) (2) 12 IV 1922 Grod- 
no, rob. (3) UMK 1952 astrofiz. W. Iwanowska. (4) 
Elektromonter Szpital w Grodnie 1942-1943; kier. ma- 
szyn Kombinat Materiałów Bud. w Grodnie 1944-1945 
(5) UMK W. Iwanowska 1962 "Wyznaczenie ekstynkcji 
i gęstości gwiazd w polu Aquila" (6) Nom. Min. Przem. 
Ciężkiego na samodzielnego pr. nauk.-bad. 1963; nom. 
Min. Przem. Maszynowe
o na stan. doc. lTE 1973 (10) 
PlE później ITE Toruń (kier. działu; z-ca kier. Zakł. 
1962; kier. Zakł. Ciała Stałego, później zakł. Diod Krze- 
mowych; konsult. w dziedzinie mikroelektr. 1964-1981) 
(11) TNT 1961-1981; PT Fiz.; PT Astr.; PT Miłośni- 
ków Astr. (prez. Oddz. Toruń; czł. za) (12) 1947-1962 
(13) 1981 zm. w Toruniu (15) Negr. KNiT 1966; med. 
Kopernikowski 1974 '( 16) WMFiCh ad. Kat. Astr. (17) 
A. Woszczyk, [nekr.J. "Urania" 1982 t. 53 nr 3 s. 88; 
tegoż, rnekr.l,' Rocz: tor. 16:1983 s. 23-28. 
[C. Iwaniszewska 1 
562. IWANISZEWSKI Jan (Henryk) (2) 27 n 1955 Toruń, int. 
(3) UMK 1979 fiz. teor. R. S. Ingarden; stud. dokt. 
UMK IF S. Dembiński 1979- (4) Siużba wojsk.1980 (12) 
1983- (16) IF asyst. Zakł. Mech. 
563. IWANOWSKA Wilhelmina (2) 2 IX 1905 Wilno, rob. (3) 
USB 1929 mat. J. Rudnicki (4) W latach wojny Wilno: 
pr. fiz.; naucz. szk. śred. jawnych i tejnych (5) USB 
W. Dziewulski 1933 "Obserwacje fotograficzne gwiazdy 
zmiennej RX Aurigae" (6) USB 1937 "The Chara.cteris- 
tics of Late Class Super
iants in Law Dispersion Spec- 
tra" (7) 1946 (8) 1948 (9) Doctor h.c.: Univ. of Lei- 
cester 1973; UMK 1973; Univ. of Manitoba Kanada 1973; 
czł. koresp. PAN 1956; czł. rzecz. PAN '1976, czł.hon. 
TNT 1977; czł. hon. Royal AstronomIcal Soc. of Cana- 
da 1973 (10) USB 1927-1939: asyst., st. asyst. 1927- 
1937; doc. 1937-1939; Prac. Astrofiz. i Zakł. Astr. PAN 
(kier.) 1957-1977; prof. wizyt. Ohio State Univ. USA 
1961 (11) TNT 1945 (czł. Wydze III); Warszawskie TN
		

/Licencje_017_03_157_0001.djvu

			'-, 


155 


1950-1952 i 1981-1 PT Astr. 1933-; Kom1t. Astr. PAN 
1956- (przew. 1975-1977}; Komit. Nar. PAN ds. Mię- 
dzynar. Unii Astr. 1976- (przew. 1969-1983}; KomU. 
Nar. PAN ds. ICSU 1969-1983; Komit. Spektroskopii 
PAN 1970-1983; Royal Astronomical Soc. London 1957-; 
Royal Astronomical Soc. of Canada; Soc. Royale de 
Sciences de Lfege 1,969-; Soc. Astronomica Italiana 1973-, 
IAU 1938- (wIceprez. 1973-1979) (12) 24 VIn 1945-1976 
(13) 1976 em. (14) Kier. Kat. Astrofiz. 1945-; kier. 
Zesp. Kat. Astr. i Astrofiz. 1952-1969; dyr. lA 1969- 
1976; kier. Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej 1969-1976; 
czł. Rady Kat. Radioastr. (15) Nagr.: Min. SzW ind. 10 
1963; Min. NSzWIT ind. 10 1975; im. A. Jurzykowskiego 
USA 1971; med. Kopernika PAN 1973; med. Soc. Royal 
des Sciences Liege 1969 (16) lA em. prof. zw. astro- 
fiz. (17) (Bio-bihliogr.j, Spraw. TNT 3:1949 s. 38-39; 
Rocz. TNW 43:1950 s. 139-142; Rev. Acad. Pol. Sc. 
1963 nr 1 s. 69-70; W. Iwanowska, Mój życiorys nau- 
kowy, Kwart. Hist. Nauki i Tech. 26:1981 nr 2; W. Dzie- 
wulski, Sylwetki naukowe członków PAN: W.I., Nauka 
pol. 10:1962 nr 6 s. 57-61: (HM), Kobieta z miasta Ko- 
pernika W.I. Wystawia metryki gwiazdom, Gaz. tor. z 9 
In 1965; [wywiad]. "Urania" 1963 nr 5 s. 134-137. 
564. !tIWAŃSKA Jolanta (2) 8 IX 1942 Radom, int. (3) UW: 
1964 fil. t>ol.; stud. dokt. 1971 filoz. J. Pelc (12) 1974- 
1975 (16) WH st. asyst. Kat. Filoż: i Myśli Społ. 
565. 
ASZKIEWlCZ Romuald (2) 18 XI 1922 Hrubieszów, int. 
(3) UMK 1950 prawo (12) 1949-1951 (16) WPr mł. 
asyst. Kat. Prawa Fin. 


566. IWASZKIEWICZ-NOWAK Jolanta (Barbara) (2) 17 X 1948 
Gdańsk, int. (3) UMK 1971 chem. org. T. Lesiak (5) 
UMK T. Lesiak 1977 "Synteza nowych powierzchniowo 
czynnych uretanów sacharydó'\l\(" (12) 1971- (15) Negr. 
Min. NSzWIT zesp. 11 0 1981 (16) ICh ad. Zakł. Metod. 
Naucz. Chem. 


567. IZDEBSKI Krystyn (2) 2 I 1925 Warszawa, int. (3) UMK 
1951 biol. - bot. syst. i geogr. roślin J. Walas (5) UMCS 
J. Motyka 1959 "Badania nad ekologią i rozmieszczeniem 
dębu szypułkowego w Polsce" (6) UMCS 1963 "Zbioro- 
wiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska. bory 
i grądy" (7) 1972 (8) 1983 (11) Lubelskie TN; PT Bot.; 
Komit. Ochro Przyr. (12) 1950-1952 (15) Nagr. Min. 
NS
WiT: ind. 11 0 dyd.-wych. 1974: zesp. 11 0 1978 (16) 
WBiNoZ mł. asyst. Zakł. Syst. i Geogr. Roślin. 
J 


568. xJABŁOŃSKA (Pragacz) Elżbieta (2) 22 In 1958 Toruń, 
int. (3) UMK 1983 szt. piękne-kons. i rest. pap. i skóry
		

/Licencje_017_03_158_0001.djvu

			156 


(12) 1984- (16) IZiK asyst.-staż. Zakł. Kons. Pap. i 
Skóry. 
569. ""JABŁOŃSKI Aleksander (2) 26 II 1898 Woskriesenowka 
k. Charkowa, int. (3) Wojsk. Szk. Inż. Kijów; UW 1925 
fiz. dośw. S. Pieńkowski C. Białobrzeski W. Pogorzel- 
ski (stud. też na Uniw. w Charkowie od 1916) (4) Te- 
atr Wielki Warszawa (skrzypek) 1921-1926; tejne 
naucz. Wilno 1940 (5) UW S. Pieńkowski 1930 "O wpły- 
wie zmian długości fali wzbudzej
cej na widma fluores- 
cencji" (6) UW 1934 "O wpływie oddziaływań między- 
cz
steczkowych na zjawiska absorpcji i emisji światła" 
(8) 1946 (9) Doctor h.c.: UMK 1973; UGd; Uniw. w 
Windsor; czł. koresp. PAU 1951; czł. koresp. PAN 1956; 
czł. rzecz. PAN 1961; Wars
awskie TN: czł. koresp. 
1945 i czł. rzecz. 1951; czł. hon. TNT 1973; czł. hon. 
PTFiz. 1963 (10) UW 1925-1939; asyst. i wykł. fiz. 
dośw.; stypend. Fundacji Rockefellera 1930-1932: Fried- 
rich Wilhelm Uniw. Berlin (lnst. Fiz. - P. Pringsheim) 
i Uriiw. Hamburg (Inst. Chem. Fiz. - O. Stern); USB 
1938-1939 wykł. fiz. dośw.; Uniw. Edynburg - Pol. Wydze 
Lek. (wykł. fiz.) 1943-1945; UW doc. 1945; PAN - kier. 
Inst. Fiz. - Zakł. Optyki Atom owo-M ol. 1956-1962 (11) 
Warszawskie TN; Wileńskie TPN; TNT (czł. Wydze 
III); PT Fiz. (przew. Oddz. Warszawa 1936-1937 i wice- 
przew. Oddz. Wilno 1938-1939; zał. i pierwszy przew. 
Oddz. Toru
 przew. i wiceprzew. ZG) (12) I 1946- 
1968 (13) 1968 em.; 1980 zm. (14) Organiz. zeSW. Kat. 
Fiz.; deleg. WM-P do Senatu 1946-1947; prodziek. 
WM-P 1947-1948; kier. Kat. Fiz.Dośw. 1952-1968 (15) 
Negr. państw. 10 1964; med. PT Fiz. im. M. Smoluchow- 
skiego; tyto hon. "Zasłużony Naucz. PRL" (16) IF em. 
prof. zw. fiz. dośw. (optyka atom. i mol., zwł.: fotolumi- 
nescencja roztworów i zj
wiska ciśnieniowee.0 rozsze- 
rzenia linii widmowych) (17) CBio-bibliogr.), Spraw. 
TNT 2:1948 s. 41-44; S. Łęgowski, (nekr.], Nauka pol. 
29:1981 nr 3-4 s. 207-210; J. Pniewski {nekr.J, Acta 
Phys. pol. 1980 vol. A 58 nr 4 s. 1-2; (pr. zbiorowa], 
Profesor A.J. (w 80-t
 rocznicę urodzin). Toruń 1978; 
T. Skaliński, 35 lat działalności naukowej prof. A.J., 
Post. Fiz. 1960 :1:. 2 s. 127-134; tegoż, lbio,gr.}. Nauka 
pol. 12:1964 nr 5-6 s. 155-159; tegoż, A.J. lw 70-tą 
rocznicę urodzin), Post. Fiz. 1.9:1968 Z. 5 s. 445-450; 
T. Skaliński, J. Szucły, A.J., tamże 33:1982 Z. 1-2 s. 
61-67. 
570. JABŁOŃSKI Kazimierz (Mirosław) (2) 24 IV 1941 Psary 
k. Pułtuska, chł. (3) Wyższa Szk. Ofic. Wojsk Zmech. 
1962; UMK 1977 ped. Z. Dąbrowski (4) LWP 1962- 
1972 (12) 1972- (16) SW st. wykł. 
571. "'JACEWlCZ Andrzej (2) 21 VI 1947 Olsztyn. int. (3) UMK 
1969 prawo J. Symonides (5) UMK J. Symonides 1976 
"Zakaz użycia i groźby użycia siły w Karcie Narodów
		

/Licencje_017_03_159_0001.djvu

			157 


Zjednoczonych" (10) Wyższa Sżk. Ofic. im. F. Dzier- 
żyńskiego Legionów po 1977 (12) 1964-1977 (16) INP-U 
ad. Zakł. Prawa Międzynar. 
572. JACKOWIAK Czesław (Marian) (2) 11 VI 1923 Toruń, int. 
(3) UP 1948 prawo (4) Państw. Insp. Pr. 1947-1952; 
adw. Poznań 1952-1961 (5) UP M. Zirrimennann 1951 
"Ewolucja charakteru prawnego stosunku pracy" (6) UP 
1965 "Zakładowe organy wymiaru sprawiedliwości w spo- 
rach ze stosunku pracy" (7) 1973 (10) UP 1955-1970; 
UGd 1976- (11) Poznańskie TPN; TNT 1967- (czł. 
Wydze IV); Komit. Nauk Prawnych PAN; KomIt. Probl. 
Pr. i Spraw Socjal. PAN; Międzynar. Stow. Prawa Pr. 
i Zabezpieczenia Społ. 1962- (12) 1966-1976 (14) 
Prodziek. WPiA 1970-1971; dziek. WPiA 1971-1976; kier. 
Zakł. Prawa Pr. (15) Na$r. Min. NSzWIT: ind. 11 0 1975 
dyd.-wych.; ind. 10 1981 06) IPC prof. nad zw. Zakł. 
Prawa Pr. (17) .(Bio-bibliogr.J, Spraw. TNT 21:1967 s. 
80-81. 
573. JACKOWIAK Urszula (2) 25 II 1937 Poznań, rob. (3) UP 
1966 prawo (4) Zakł. Przem. Ziemniaczanego "Luboń" 
1955-1960; Szpital Poznali 1960-1970 (5) UP C. Jac- 
kowiak 1973 ''Wyrównanie szkód niemej
tkowych w sy- 
stemie świadczeń odszkodowawcZych z tytułu wypadków 
przy pracy" (10) UP 1970-1975; UGd 1976- (12) 1974- 
1976 (16) IPC ad. Zakł. Prawa Pr. 
574. JACuŃSKI Lech (2) 4 IV 1940 Wilno, rob. (3) UMK 1964 
biol. - zoo!. I. Mikulska (5) UMK I. Mikulska 1971 "Tem- 
perat
re induced developmental monstrosłties in Tegen&- 
ria atrica C.L. Koch" (11) PT Zool. (wiceprzew. Oddz. 
Toruń 1980-) (12) 1963- (16) IB ad. Zakł. Zoo!. 
575. JACZYNOWSKA Maria (Danuta) (2) 17 II 1928 Warszawa, 
int. (3) UW 1951 hist. - hist. staroż. - papiroLogia J. 
Manteufel (4) Naucz. hist. Państw. Lic. Admin. Kutno 
1947-1950 (5) UW I. Bieżuńska-Małowist 1958 "Sytua- 
cja społeczno-ekonomIczna rzymskiej nobilitas w okre- 
sie schyłku Republiki" (6) UMK 1965 "Collegia iuve- 
num. Rola historyczna i działalność organizacji młodzie- 

 rzymskiej w okresie wczesnego cesarstwa" (7) 1976 
(10) UW st. asyst. 1951; Uniw. Paryż 1961-1962 (11) 
TNT 1966- 
czł. Wydze I). PT Hist.; PT Fil. (czł.zarz. 
Oddz. Toruń); Komit. Nauk o Kult. Ant. PAN (czł.prez.); 
Soc. for the Promotion of Roman Studies (W. Brytania); 
Assoc. Intern. de l'Epigraphie latine (12) 1955- (14) 
Deleg. WH do Senatu 1973-1975; dyr. IHiA 1976-1978; 
kier. Zakł. Hiat. Staroż. 1965- (15) Negr. Min. NSzWIT 
ind.: 111 0 1972 dyd.-wych.; 11 0 1975; 11 0 1979 (16) IHiA 
prof. nadzw. Zakł. Hist. Staroż. (17) (Bio-bibli0ior.l, 
Spraw. TNT 19:1965 s. 44-45; Kandydaci FJN [m.in. 
M. Jaczynowska}, Gaz. tor. 1965 nr 123.
		

/Licencje_017_03_160_0001.djvu

			158 


576. JADCZAK Ryszard (Stefan) (2) 1.9 II 1.951 Radziejów Kuj., 
rob. (3) UMK 1975 hist. W. Łukaszewicz (5) UMK S. 
Soldenhoff 1980 "Pogl<¥iy filozoficzne Władysława Witwic- 
kie
o. Z laIckiet tradycji nauki polskiej" (11) PT Filoz. 
(12) 1975- (16) INS ad. Zakł. Etyki. 
577. *JAEGERMANN Michał (2) 20 IV 1943 Warszawa (3) UW 
1964 mat. (4) Bibl. UW 1972 (5) UW A. Suliński 1973 
"Normalne własności radykalne pierścieni" (10) Inst. 
Mat. UW 1964-1972; Inst. Mat. PAN 1970-1972; Inst. 
Podstaw Informatyki PAN po 1979 (12) 1973-1979 (16) 
IM ad. Zakł. Alg. . 
577a. *JAGODZIŃSKA Halina (2) 1 V 1944 RO!l:wadów. int. (3) 
AWF Waraze.wta 1966 wych. az. (4) N
cZ
ł Szk.Po,dst. 
nr 13 WarellaWe. 1966-1972, Lic. Pa
., nł' .
, W.....z... 
wa 1972
19j'3; klub Spot'to:w}t "M f et()n"'W

AWe.197o.. 
1973 (10) SGGW 1973-1.978 (12 1978-1981 (16) , 
Naucz. wych. fiz. Stud. Wych. Fiz. . 
578. ,,-JAKIMOWICZ Rom
' (2) 30 IV 1889 Jurjew Pol.ki (Ros- 
ja), int. (3) stud. prehist.: UJK 1909-1910 K. Hadaczek; 
UJ 1910-1913 W. Demetrykiewicz J. Talko-Hryncewicz 
P. Bieńkowski; Uniw. Karola W Pradze 1913-1.914 L. 
Niederle (4) Naucz. Bzk. śr'ed. Warszawa 1913-191.4 
(5) UJ w.. Demetrykiewicz 1919 "O kulturze i ludzie 
cmentarzysk rzędowych w Polsce" (6) UP J. Kostrzew- 
ski 1934 "O pochodzeniu ozdób srebrnych znejdowa- 
nych w skarbach wczesnohistorycznych" (7) 1946 (9) 
Czł. hon. Tow. Num. w Bukareszcie (10) Warszawskie 
TN - asyst. Prac. Antropol. 1916-1918; kust. Muz. Kra- 
jo;p;n. Warszawa 1916-1919; Muz. Przem. i Roi. w War- 
szawie: kier. Działu Archeol. 1919-1930 i sekr. Sekcji 
Etnogr. 1916-1922; Kons. zab. prehist. Warszawa; po 
1920 kier. i sekr: Państw. Grona Kons. Zab. Prehist.; 
red. "Wiadomości Archeol."; dyr. Państw. Muz. Archeol. 
w Warszawie 1919-1939. kier. Bad. nad Pocz. Państwa 
Pol. 1950-1951 (11) Poznańskie TPN; TNT 1947- (czł. 
Wydze I); PT Prehist. (wIceprez. od 1929 i założ. Oddz. 
Toruń); Inst. Zach.; Kom. Prehist. PAU (12) 1946-1951 
(13) 1951 zm. w Toruniu (14) Organiz. i kier. Kat. 
Archeol. 1946-1951 (16) WH prof. nadzw. prehist. (17) 
lBio-bibliogr.j, Spraw. TNT 2:1948 s. 18-21; W. Hensel, 
(biogr.), Pol. Słowo Biogr. t. 10 s., 331-332; tegoż, tnekr.)., 
Slav. antiqua t. 2:1949-1950 Z. 1 s. VIII; K. Jażdżewski, 
R.J., Archeologia 5:1952-1953 s. 383-389. B. Kienig-Now ak. 
R.J. Monografia bio-bibliografIczna, pr. mego AUMK 
sygn. 43437; J. Kostrzewski. Cnekr.J, Prz. archeol. 26: 
1950 Z. 9 S. 144-148; tegoż, ,[nekr.l, Spraw. TNT 5: 
1951 s. 141-143; tegoż, [nekr.}, Z otchł. Wieków 20: 
1950 Z. 3-4 s. 37-40. 


[K. Przewoźna-Armon 1
		

/Licencje_017_03_161_0001.djvu

			159 


579. JAKtTOWICZ Maria (Teresa) (2) 8 VI 1949 Gdańsk, int. 
(3) UMK 1972 fil. pol. - teor. lit. i folklorystyka J. M. 
Kasjan (4) Muz. Etnogr. Toruń 1972-197
 (5) UMK J. 
M. Kasjan 1981 "Sposoby tworzenia mitologicznych ob- 
razów wsi w liryce 20-lecIa międzyWojennego" (11) PT 
Ludozn. (czł. władz Oddz. Toruń): Tow. Lit. im. A. Mic- 
kiewicza (12) 1973- (16) IFP ad. Zakł. Teor. Lit. 
580. JAKOWSKA Krystyna Maria (2) 24 VI 1938 Wilno, int.(3) 
UMK 1961 fil. pol. - hist. lit. A. Hutniki ewic z (5) UMK A. 
Hutnikiewicz 1969 "Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. 
Wokół Soli ziemi" (6) UMK 1982 "Powrót autora. Rene- 
sans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywo- 
jennej" (12) 1961- (16) IFP doc. Zakł. Hlst. Lit. 
581. JAKUBOWSKA Barbara (Maria) (2) 25 XII 1926 Lw6w,int. 
(3) UMK 1950 fil. klas. S. Skimina(4) Naucz. s.zk. śred. 
do 1958 (11) PT Fil. (12) 1959- (16) SJO st. wykł. j. 
łac. 


582. JAKUBOWSKI Adam (2) 1 m 1954 Olsztyn, int. (3) UMK 
1978 mat. teor. E. Se.siada (5) UMK R. Bartoszyński 
E. S
siada 1983 "Twierdzenia graniczne dla sum zależ- 
nych zmiennych losowych o wartościach w przestrzeni 
Hilberta" (11) PT Mat. (12) 1978- (14) Negr. Min. 
NSzWIT ind. 111 0 1984 (16) IM ad. Zakł. Teor. Prawdo- 
podobieństwa. 
583. *JAKUBOWSKI Wojciech (2) 10 VI 1929 Starogard Gd., 
int. (3) UMK 1953 szt. piękne - graf. J. Hoppen (10) 
Wystawy krej. i zegr. m.in.: Galeria La Chiccola - Pad- 
wa 1965: I i III Biennale Graf. Kraków; Biennale Exli- 
brisu współczesnego Malbork 1963-1965 (11) ZPAP 
(przew. sekcji graf.) (12) 1957-1965 (16) WSzp st. 
asyst. Kat. Graf. (17) J. D ziewulska-Karbowska, Mistrz 
syntezy (W.J.), "Kierunki" 1961, nr 12 s. 9: Katalog wy- 
stawy grafiki W.J., Toruń 1964 twstęp): A. Ryszkiewicz: 
A. Ryszkiewicz, W.J. - graveur polonals, "L' ex libris 
franGAis" nr 72 Nancy 1963. 


584. JAMIOŁKOWSKI Andrzej (Edmund) (2) 22 III 1946 Toruń, 
int. (3) UW 1969 fiz. teor. J. Plebański (5) UMK R. S. 
Ingarden 1973 "O odwzorowaniach w zbiorze stanów mie- 
szanych i termodynamice informacyjnej" (6) UMK 1982 
"Obserwowalność klasycznych i kwant
ch układów sto- 
chastycznych" (11) PT Fiz.: PT Cyb. (12) 1969- (15) 
Nagr. Min. NSzWIT: ind. DO 1981, ind. 111 0 1984 (16) IF 
doc. Zakł. Fiz. Teor. 
585. *JAMONTT Bronisła':" (2) 5 V1D 1886 Dokudowo k. Lidy, 
int. (3) USB 1934 szt. piękne - mai. F. Ruszczyc (stud. 
artyst.: Petersburg i Paryż) (4) Naucz.: Szk. Realna 
Pol. Macierzy Szk. w Homlu 1918-1919; 1924-1931 Gimn.; 
im. T. Czackiego i Zygml:mta Augusta Wilno (8) 1946
		

/Licencje_017_03_162_0001.djvu

			160 


(10) USB: st. asyst. 1931-1936: z-ca prof. 1936-1937: 
prof. nadzw. mal. pejzażowego 1937-1939 (11) Wileń- 
skie Tow. Ar:tyst. PIast. 1920-1939 (wsp6łzał.): ZPAP 
od 1945 (12) 1 X 1945-1957 (13) 1957 zm. w Toru- 
niu (14) Pierwszy dziek. WSzP 1945-1946 (15) Wielki 
Zł. Med. za obraz "Pejzaż z kaskad
" 1924 (16) WSzP 
prof. zw. Kat. Mal. (;1.7) T. Bielecki, U B.J., ''Nowy Tor" 
1956 nr 16 s. 2: K. Górski, (nekr.1, Tyg. powsz.1957 
nr 31 s. 8: J. Hoppen, B.J. - Z powodu jubileuszowej 
wystawy w Toruniu. "Arkona" 2:1947 nr 4-5 s. 16-17: 
B.J. - Wystawa jubileuszowa (wstęp]: J. Puciata-Paw- 
łowska, Toruń 1955: S. Narębski, Spuścizna B.J., "Po- 
morze" 1957 nr 7 s. 3-4; {nekr.J, U. Kur. pol. nr 32 z 
7 U 1957: tegoż, Pamięci B.J., "Pomorze" 1957 nr 2 s. 
3: S. Narębski, J. Puciata-Pawłowska, [biogr.}, Pol.Słow. 
Biogr. t. 10 s. 403-404: Wystawa pośmiertna prac B.J., 
Toruń 1957. 


586. JANA5-STAWlKOWSKA Barbara (2) 17 I 1947 Józefat 
(woj. toruńskie), chł. (3) UP 1971 psych. wych. M. 
Tyszkowa (4) 1971-1973 Poradnia Wych.-Zawod. Ino- 
wrocław; Dom Małego Dziecka Gniewkowo (12) 1973- 
( 16) IPiP st. asyst. Zakł. Psych. 
587. JIoJANCZYŃSKI Jakub (2) 22 VI 1927 Horodyszcz Wielki, 
int. (3) UMK 1955 szt. piękne - mal. T. Niesiołowski 
(12) 1953-1955 (z-ca asyst.): 1958-1961 (16) WSzP 
st. asyst. Kat. Rys. 
588. Ji JANIA Stanisław, (2) 20 XI 1947 Kotnowo (pow. We.brzeź- 
no), chł., (3) UW 1971 ekon. (4) Zakł. Elektron. Tech. 
Obliczeniowej GdynIa (12) 1972-1973 (16) IE asyst. 
589. JANIAK Sławomir (2) 8 I 1950 Płock, rob. (3) UMK 1973 
szt. piękne - graf. E. Piotrowicz (5) Przewód kwalif. 
na stan. ad. ASP Warszawa 1979 A. Rudziński (12) 
1973- (16) lA-P ad. Zakł. Graf. 
590. Ji JANIAK Stanisław (2) 20 IV 1931 Jeziorki (3) Akad.Szta- 
bu Gen. Warszawa 1957 (12) 1978- (14) Z-ca kier. 
SW od 1978 (16) SW 
591. JANISZEWSKI Janusz (2) 27 III 1942 Cieleszyn (woj. byd- 
$oskie). rob. (3) UMK 1965 prl'lwo konst. K. Biskupski 
(5) UMK W. Szyszkowski 1972 "Zasady równości i pro- 
porcjonalności w polskich wyborach parlamentarnych w 
listopadzie 1922" (6) UŁ 1982 "System wyborczy RFN" 
(11) TNT 1914- (12) 1965- (16) INP-U doc. Zakł. 
Prawa Konst. 


592. JANISZEWSKI Janusz (2) 24 XII 1957 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1980 biol. - fizjol. zwierze.t S. Dryla (4) Woj.Szpi- 
tal Zesp. Bydgoszcz 1981-1982 (12) 1982- (16) IB 
asyst. Prac. Biofiz.
		

/Licencje_017_03_163_0001.djvu

			593. 


594. 


161 


JANISZEWSKI Leszek (Benon) (2) 4 VI 1925 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1952 biol. - fizjol. zwierze.t J. Hurynowicz 
(5) UMK J. Hurynowicz 1960 "Chronaksjometryczna 
ocena wpływu niektórych stymulatorów na obwodowy u- 
kład naczynioruchowy" (6) UMK 1965 "Porównawcza 
analiza elementarnych zjawisk bioelektrycznych u nie- 
których bezkręgowców" (7) 1972 (8) 1979 (10) Wizyt. 
prof.: Columbia Univ. N.Y. USA 1969; Hiroshima Univ. 
(Japonia) 1970 (11) TNT 1955- (czł. Wydze li 1965-); 
Komit. Nauk Fizjol. PAN (czł. prez.); Komit. Zool. PAN; 
Kom. Fizjol. Zwierze.t PAN (przew.); Soc. for Experi- 
mental Biology (W. Brytania) (12) 1952- (14) Kier. 
Zakł. Fizjol. Zwierze.t 1966-; z-ca dyr. IB 1969-1972; 
dziek. WBiNoZ 1972-1975 (15) Nagr.: Min. OiSzW 1968; 
Min. NSzWIT 1972 (16) IB prof. zw. Zakł. Fizjol. Zwie- 
rze.t (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19:1965 s. 46-48. 
5JANKOWSKA (Mańkowska) Barbara (2) 29 XII 1943 
Toruń, int. (3) UMK 1966 biol. - fizjol. zwierząt J. Na- 
rębski (5) UMK K. Kępczyński 1974 "Późnoglacjalna 
i holoceńska historia roślinności okolic jeziora Gopło" 
(12) 1966-1982 (16) IB ad. Zakł. Bot. Og. 
JANKOWSKA Maria Józefa (2) 4 XI 1940 Bliskowice (woj. 
lubelskie), chł. (3) UMK 1963 mat. L. Dubikajtis; e,gz. 
kust. dypl. 1979 (11) Stow. Bibl. Pol. (12) 1963- (16) 
BG kust. dypl. 
xJANKOWSKI Andrzej (2) 20 IV 1938 Toruń} int. (3) UMK 
1960 mat. S. JaŚkowski (12) 1960-1962 \16) WMFiCh 
asyst. Kat. Mat. ' 
"JANKOWSKI Andrzej Tadeusz (2) 8 X 1938 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1962 geogr. - hydr. K. Łomniewski W. 
Mrózek (4) Pr. hand. 1956-1957 (5) UMK 1972 R. G
 
lon "Stosunki hydrograficzne bydgoskiego węzła wodne- 
go i ich zmiany spowodowane gospodarcze. cł.ziałalnoś- 
cie. człowieka" (11) TNT; PT Geogr.; PT Geofiz.(sekr. 
zarz. Oddz. Toruń) (10) U
I po 1976 (12) 1962-1976 
( 15) N agr. Prez. WRN Bydgoszcz 1973 (16) IG ad. 
Zakł. Hydr. 
598. HJANKOWSKI Jerzy (2) 13 li 1943 Kcynia (12) 1966- 
1967 (16) WMFiCh asyst. Ked. Techn. Chem. 


595. 


596. 


597. 


599. JANKOWSKI Karol (Heinz) (2) 30 XI 1937 Olsztyn, int. 
(3) UMK: 1961 fiz. teor. W. Hanusowa; 1962 mat. L. 
Jeśmanowicz (4) PKS Olsztyn 1954-1956 (5) UMK A. 
Jabłoński 1966 "Pewna charakterystyka opisu korele,cji 
elektrQnowej w formalizmie przybliżonych funkcji falo- 
wych z czynnikami korelacyjnymi" (6) UMK 1971 "Me- 
toda funkcji par w postaci skończonych rozwinięć mul- 
tipolowych i jej zastosowanie do badania efektów kore- 
lacyjnych i relatywistycznych w ciężkich atomach" (7)
		

/Licencje_017_03_164_0001.djvu

			162 


1982 (10) Simon Fraser Univ. Vancouver B.C. 1968- 
1970;Univ.of Waterloo, Waterloo Ont. Kanada 1978-1979 
(11) TNT 1972- (czł. Wydze ID 1973-); PT Fiz. (12) 
1961- (14) Prodziek. WMFiCh 1978-1981 (15) Nagr. 
Min. SzW ind. 1963 dyd.-wych.; Min. NSzWIT IDo 1972; 
PT Fiz. 1972; Sekr. Nauk. PAN ze sp. 1977; Min. NSz- 
WiT ind. 11 0 1978 i zesp. 10 1981 (16) IF prof. nadzw. 
Zakł. Fiz. Chem. (17) l Bio-bibliogr.] Spraw. TNT 26: 
1972 s. 128-129. 


600. JANOSZ-BISKUPOWA Irena (2) 1 II 1925 Wilno,int. (3) 1JMK 
1949 hi st. K. Górski (4) Urz. UMK 1945-1946; naucz. 
II Lic. Ogóln. Toruń 1949-1950 (5) UMK K. Górski 
1951 "Stosunek Kazimierza JagieUończyka do Torunia 
w okresie wojny trzynastoletniej" (6) UMK 1971 "Archi- 
wum Ziem Pruskich" (10) Arch. Państw. Toruń (kier.) 
1951-1965 (11) TNT 1962- (czł. Wydze I 1970-); PT 
Hist. (czł. zarz. Oddz. Toruń - przew. Sekcji Arch.); 
Stow. Arch. Pol. (czł. zarz. i przew. Oddz. Toruń};czł. 
Rady Red. przy NDAP; Commiss. Intern. pour l 'Histoire 
des Assemblees d'Etats (12) 1946-1951 (ostatnio st. 
asyst. Kat. Hist. Kult.); 1966-1980 (13) 1980 em. (14) 
Kier. Arch. UMK 1966-1976 (16) IHiA doc. Zakł. Arch. 
(17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 24:1970 s. 59-61. 
601. JANOWSKI Paweł (2) 24 IV 1954 Grudzi¥z, int. (3) UMK 
1979 fil. klas. W. Wróblewski (12) 1981- (16) SJO lekt. 
zesp. j. rom. 


602. JANUSZEWSKA Barbara (2) 23 V 1958 Chełmża, rob. (3) 
UMK 1982 biol. - bioch. P. Masłowski (12) 1982- (16) 
IB asyst. zakł. Bioch. 
603. I'-JANUSZKOWSKI Witold (2) 24 X 1922 Wilno, int. (3) 
UMK 1951 chem. fiz. A. Basiński (stud. USB 1940-1941 
fiz.) (12) 1946-1q49 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. Chem. 
Nieorg. 


604. JANYSZEK Henryk (2) 24 ID 1942 Wilno, int. (3) UMK 
1966 fiz. teor. L. Wolniewicz (4) Naucz.: Lic. Ogóln. i 
Tech. Ekon. Rypin 1966-1967; IV Lic. Ogóln. Toruń 1967- 
1969 (5) UMK W. Hanusowa 1972 "Kwasirelatywistycz- 
ne równania kwantowo-mechaniczne dla układu naładowa- 
nych cze.stek Diraca w zewnętrznym polu elektromagne- 
tycznym oraz redukcja tych równań do podprzestrzeni 
dodatnich stanów energii" (11) PT Fiz. (czł. zarz.Oddz. 
Toruń) (12) 1969- (16) IF ad. Zakł. Fiz. Teor. 
605. JAREK Paweł (2) 22 VI 1933 Ruda Śl., rob. (3) UMK 
1955 mat. J. Łoś (5) UMK E. Se.siada 1965 "Pierście- 
nie, grupy i półgrupy regularne" (11) PT Mat. (12) 
1953- (14) WIcedyr. IJVJ od 1979 (15) Med. KEN 1979 
(16) IM ad. Zakł. Teor. Prawdopodobieństwa.
		

/Licencje_017_03_165_0001.djvu

			163 


606. 


"JAROMCZYK Jerzy (2) 5 VI 1913 Brześć n. BU$iem, rob. 
(3) UMK 1947 chem. (USB 1939 absol. chem.) (4) 
Kier. szk. podst. Cieszyno k. Drawska 1945-1946; SA- 
NEPTT) Toruń od 1957 (5) UMK W. Zacharewicz 1951 
"Wpływ dopełniaje.cego składnika na rozpuszczalność 
zwie.zków chemicznych w układach dwuskładnikowych i 
trójskładnikowych w roztworach mieszanych" (11) PT 
Chem. (12) 1946-1958 (16) WMFiCh ad. Kat. Chem. 
Nieorg. 


607. 


X,JAROSZ Józef (2) 12 IV 1950 Drawsko Pom., int. (3) 
UP 1973 fil. germ. (4) Urz. Przedsięb. Zaopatrzenia 
RoI. w Wodę Koszalin 1968-1969 (12) 1973-1981 (16) 
WH st. asyst. KFG. 
]iJAROSZEWSKI Zdzisław (2) 18 VI 1906 Lubawa, int. (3) 
UP 1930 med. (4) Lek. szpitali psychiatrycznych: Świe- 
cie 1931-1932; Dziekanka 1932-1933; Drewnica 1934- 
1937; Owińsko 1937-1939; Kocborowo 1948 (5) UP S. 
De.browski 1949 dr nauk lek. (10) UP Klinika N euro- 
Psychiatryczna 1938-1939: Inst. Higieny Psych. 1943- 
1944 i 1946 (12) 1950-1952 (16) WPr wykł. psychia- 
trii s¥owej Kat. Postęp: Kar. 
JARZEMBSKI Grze$orz (Franciszek) (2) 26 V1ll 1949 
Bydgoszcz, int. (3) UMK 1972 mat. teor. J. Słomiński 
(5) UMK J. Słomiński 1978 "Algehry w kategorii zbio- 
rów częściowo uporze.dkowanych i pewne zastosowania 
w teorii programowania i maszyn" (12) 1972- (16) IM 
ad. Zakł. Alg. Uniwer. zZast. 


608. 


609. 


610. 


JARZ
BOWSKI Leonard (2) 6 XI 1913 Brodnica, rzem. 
(3) UP 1936 fil. klas. J. Dziecha; 1937 ped. L. Jaxa- 
Bykowski) dypl. naucz. szk. śred. 1939; dokszt. bibl. 
(zb. rękopiśmienne: kons.): Kraków 1948 i 1950: War- 
szawa 1953: Toruń 1953 (4) Naucz. gimn.: Jana Kan- 
tego Poznań 1937: Pleszewo Wlkp. 1937-1938: Słupca 
(pow. Konin) 1938-1939; Czudec (pow. Rzeszów) 1944- 
1945: im. M. Kopernika Toruń 1945-1948: Toruń-Stawki 
1959-1960: w czasie okupacji tejne naucz. (11) TNT 
1960-: PT Fil. (przez 30 lat czł. zarz. Oddz
 Toruń); 
Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela (wieloletni sekr.); Stow. 
Bibl. Pol.; Zrzeszenie Pomorsko-Kaszubskie (12) 2 I 
1946-1982 (1946-1947 prakt. bezpł.: 1976-1982 ćwicz. 
i wykł. zlec. z dziejów ksie.żki) (13) 1980 em. (14) 
Kier. Oddz. Druków Starych BG od 1958 (15) Med. 
UMK 1973 (16) BG em. st. kust. dypl. Oddz. Druków 
Starych. 
*JARZĘBOWSKI Witold (2) 17 X 1923 Warszawa, int. (3) 
SGH Warszawa 1948 (stud.: prawo UW i tajne komple- 
ty 1942: Miej. Szk. Hand. - konspiracyjna SGH: Inns- 
bruck i Paryż 1946_1949 - dypl. bakalaureus prawa; 
dypl. Inst. Wyższych Stud. Międzynar. Paryż) (4) Staż. 


611.
		

/Licencje_017_03_166_0001.djvu

			164 


ONZ 1948-1949; sekr. Prez. Pol. Izby Handlu Zagr. 
1949-1951; radca prawny Międzynar. Kom. Kontroli i 
Nadzoru Laos 1956i doradca Min. Fin. 1956-1959 (5) 
SGPiS J. Kurna! 1969 "Koncentracja funkcji zarz¥za- 
nia a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w prze- 
myśle cukrowniczym" (6) nom. na doc. UMK; 1973 (10) 
Kier. działu w red. "Gazety polskiej" w Paryżui red. 
nacz. wydawn. TNOiK 1959-1964; kier. Zakł. w Inst. 
Ekon. i Organiz. Przem. 1951-1956i kier. red. w Państw. 
Wydawn. Ekon. 1969-1972i Inst. Przem. Cukr. (kier. prac.) 
1964-1969i UW (11) TNT 1974- (czł. Wydze IV :1:'975-) 
(12) 1973-1984 (14) Kier. Zakł. Socj.t Teor. Organiz. 
i Zar
. od 1973 (16) IZGN doc. Zakł. Organiz. i Zarz. 
(17) (BiO-bibliogr.J Spraw. TNT 28:1974 s. 117-118. 
612. JASIAKIEWlCZ Marek (2) 8 X 1957 Eydgoszcz, rob. (3) 
UMK 1980 prawo J. Winiarz (12) 1980- (16) IPC asyst. 
Zakł. Prawa Gosp. 


613. JASICKI Br,onisław (2) 12 I 1907 Sporysz (pow. Żywiec), 
int. (3) UJ 1929 nauki mat.-przyr.; antropol. J. Talko- 
Hryncewicz (5) UJ J. Talko-Hryncewicz 1931 "Trwanie 
życia Górali Polskich" (odnowienie doktoratu 1982) (6 ) 
UJ 1946 "Dynamika rozwojowa męskiej młodzieży szkol- 
nej Krakowa" (7) 1963 (8) 1972 (9) Czł. hOf\. PT 
Antropol.; Czesko-Słoweńskiej Społ. Antropol. AN Bra- 
tysława (10) UJ: 1928-1939; 1945-1951; WSWF 1950- 
1965 (rektor 1959-1965 (11) b. czł. 2 KomU. PAN i 
3 Kom. PAN; Assoc. Intern. des Anthropol.; Eur. Anthro- 
pol. Assoc. (12) 1951-1954 (13) 1977 em. (15) Med. 
KEN 1973i tyto "Zasłużony Naucz. PRL" 1975 (16) 
WBiN oZ doc. wykł. antropol. og. 
614. JASIŃSKI Kazimierz (Aleksander Mikołaj) (2) 12 XII 1920 
Jankowice (woj. toruńskie), roi. (3) UMK 1949 hist. B. 
Włodarski (5) UMK B. Włodarski 1950 "Przemysł I, ksie.- 
żę Wielkopolski (monografia z dziejów Polski dzielnico- 
wej 1250-1257) (6) UMK 1958 "Chronologia polska" - 
kand. n. (7) 1968 (S) 1977 (10) WSP Gdańsk 1958- 
1962 (11) TNT 1954- (czł. Wydze Ii przew. Wydze I 
1980-1983); Bydgoskie TNi PT Hist. (wiceprzew. Oddz. 
Toruń; czł. Kom. Arch. i Nauk Pomoc. Hist. ZG); Komit. 
Nauk Hiat. PAN; c zł. Rady Arch. pr:zy NDAP (12) 1947- 
(14) Kier. Kat. Arch. i Nauk Pomoc. Hist.; kier. Zakł. 
Nauk Pomoc. Hist.; przew. Rady IHiA (15) Nagr. Min. 
NSzWIT ind. nO 1974; med. im. O. Ba!zera 1980 (16) 
IHiA prof. zw. Zakł. Nauk Pomoc. Hist. 


615. *JASK6LSKI Włodzimierz (2) 6 XI 1955 Inowrocław,int. (3) 
U!\'1K 1979 fiz. J. Karwowski (4) Zakł. Naprawcze 
Sprzętu Med. Bydgoszcz (12) 1984- (;1.6) IF asyst. 
Zakł. Fiz. Chem.
		

/Licencje_017_03_167_0001.djvu

			165 


616. JASTRZ
 Jadwiga Maria (2) 27 V 1946 Toruń, int. (3) 
UP 1970 pad. dyd. T. Krajewski (4) Konsult. ped.: 
Woj. Poradnia Wych.-Zawod. Toruń 1970-1979; Ośr. 
Opiekuna Społ., Toruń 1971-1979; Rodzinny Ośr. Diag- 
nostyczno-Konsult. przy Sądzie Woj. Toruń (12) 1976- 
(1976-1979 - zejęcia zlecone) (10) Współorganiz. Inst. 
Kszt. Naucz. w Warszawie i oddz. terenowych od 1975 
( 16) IPiP st. asyst. Zakł. Naucz. Pocz. 
617. 
JASTRZ
BOWSKA Halina (2) 23 IX 1907 Zakroczym, 
int. (3) ASP Warszawa: 1934 piast.; Wydze Archit. 
Wnętrz 1962 (4) Kier. Muz. Pol. na Zamku w Rappers- 
wilu 1933-1945 (11) ZPAP (12) 1962-1964 (16) WSzp 
st. wykł. Kat. Mal. 
618. 5JASTRZĘBSKA-PRUSKA KamiUa (2) 20 IX 1929 Wilno,int. 
(3) UMK 1952 fiz. dośw. A. Jabłoński (11) PT Fiz. 
(12) 1950-1955 (16) WMFiCh asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
619. JASUDOWlCZ Tadeusz (Karol) (2) 2 Vli 1944 Urniaże 
(pow. Kiejdan'Y), chł. (3) UMK 1966 prawo międzynar. 
R. Zaorski (5) UMK J. Symonides 1972 "Obowi
zywanie 
umów międzynarodowych w wypadku zasadniczej zmiany 
okoliczności" (6) UMK 1984 "Normy regionalne w pra- 
wIe międzynarodowym" (10) PISM Oddz. Toruń 1975- 
1983 (11) TNT; Bydgoskle TN; PT Nauk Polit. (12) 
1967- (14) Czł. Senatu 1975-1977 (15) li nagr. w 
konk. "Państwa i Prawa" (16) INP-U ad. Zakł. Prawa 
Międzynar. 
620. 5JAŚKIEWICZ Zbigniew (2) 8 V 1918 Jerino (ZSRR) (3) 
UMK 1947 prswo (stud.: USB Wydze Prawa i Nauk Społ. 
od 1936) (5) UMK L, Kurowski 1948 "Przebudowa po- 
datku dochodowego w Polsce po wojnie" (6) N om. doc. 
w 1955 na podst. pr. "Właściwości systemu finansowego 
przedmębiorstw transportu morskiego" (7) 1964- (10) 
WSE Sopot 1952-1962 (prorektor 1959-1962); UGd po 
1970 (11) TNT 1945- (czł. Wydze IV 1967-); Gdańskie 
TN; PT Ekon. (prez. Oddz. Morskiego Gdańsk; czł.ZG\); 
czł. rad. nauk.: Min. Żeglugi i Min. Fin. (12) 1946-1952; 
1961-1970 (14) Kier.' Kat. Prawa Fin. 1961-1970 (16) 
WPiA prof. nadzw. prawa fin. (17) [Bio-bibliogr.) Spraw. 
TNT 21:1967 S. 82. 
620a. H-JAŚKIEWICZOWA Jadwiga (2) 13 IV 1918 Psków (3) 
UMK 1947 prawo (5) UMK L. Kurowski 1950 "Problem 
rodzin r w polskim prawie skarbowym" (10) UMCS po 
1952 12) 1947-1952 (16) WPr st. asyst. Kat. Prawa 
Fin. 


621. JAŚKOWSKI Kazimierz (2) 2 VII 1944 Warszawa, int. (3) 
UMK 1967 prawo pr. C. Jackowiak (5) UMK C. Jacko- 
wiak 1975 "Odpowiedzialność materialna d'Yrektora przed- 
siębiorstwa państwowego" (12) 1967- (16) IPC ad. Zakł. 
Prawa Pr.
		

/Licencje_017_03_168_0001.djvu

			166 


622. JioJAŚKOWSKI Stanisław (2) 22 IV 1906 Warszawa (3) UW 
1932 mat. - log. mat. J. Łukasiewicz, S. Leśniewski, A. 
Tarski (5) UW J. Łukasiewicz 1932 (6) UJ veniam la- 
gendi 1945; Inst. Mat. PAN - dr nauk mat. 1957 (7) 
1946 (8) 1957 (10) uW 1932-1939; UŁ; Inst. Med. PAN; 
WSP Gdańsk (11) TNT 1945- (czł. Wydze lU); PT Mat. 
(prez. Oddz. Toruń); czł. Komit. Red. "Studia Logica" 
(12) 1 X 1945-1965 (13) 1965 zm. w VVarszawie' (14) 
Organiz. WMFiCh: dziek. WMFiCh 1951-1954; prorektor 
1956-1959; rektor 1959-1962; kier. Kat. Mat. (15) Nagr. 
Min. SzW (16) WMFiCh prof. zw. Kat. Mat. (17) (Bio- 
bibliogr.1. Spraw. TNT 2:1948 s. 44-45; L. Dubikajtis, 
{nekr. i bibliogr.], Ruch. filoz. 25:1967 nr 3-4 s. 187- 
198; tegoż (nekr. i bibliogr.J, Rocz. Pol. Tow. Mat. ser. 
2, 10:1967 Z. 1 s. 15-28; J. Kotas, A. Pieczkowski, 
Scientific warks of S.J. (oraz] List of Papers by S.J. 
Stud. log. 21:1967 s. 7-15: [nekr.): Spraw. TNT 19:1965 
S. 61-62; Stud. log. 19:1966 s. 7-8; "Matematyka" 19: 
1966 nr 2 s. 83-84. 
JAŚNIEWSKA-ROZWADOWSKA Krystyna zob. Rozwadowska-Jaś- 
niewska Krystyna. 


623. JAWOROWSKI Piotr (2) 25 IX 1931 Karczyn (woj. byd- 
goskie), chł. (3) WSR Poznań 1955 roi. (4) Kowale- 
wo Wlkp. Państw. Ośr. Maszynowy 1955-1956; Prez. 
PRN Szubin 1957-1964; Bydgoszcz: Prez. WRN 1964- 
1970; KW PZPR 1978-1980; dyr. Międzywydz. Szk. Par- 
tyjnej 1980- (5) SGGW C. Maziarz 1972 "Start zawo- 
dowy kadry inżynieryjno-technIcznej w rolnictwie" (6) 
ART Olsztyn 1979 "Start zawodowy młodych rolników" 
(10) Inst. Ekonom. Roi. - Stacja Bad. Bydgoszcz 1974- 
1984 (11) Bydgoskie TN; Włocławskie TN (12) 1974- 
1978; 1983- (14) Kier. Kat. Ekonom. Roh i Prod.Żyw- 
ności 1983- (15) Negr. Woj. bydgoskiego: zesp. 1975; 
ind. 1980 (16) WNE doc. Kat. Ekonom. Roi. i Prod. 
Żywności. 
624. "'JAWORSKA Aleksandra (2) 16 IX 1919 Witkowo (woj. 
poznańskie), int. (3) WSSP Poznań 1949-1950 ceram. 
(12) 1951-1952 (16) WSzp wykł. ceram. Kat. Rzeź. 
625. JIoJAWORSKA Halina (2) 16 II 1922 Kielce, int. (3) UMK 
1952 biol. - bot. og. J. Zabłocki (4) F-ka Chem. "Lazur" 
Toruń 1947-1948; naucz. LO im. M. Kopernika Toruń 
1952-1954 (5) UMK J. Zabłocki 1960 "Badania. anato- 
miczne mi eszańca Saxifraga" (6) UMK 1965 "Badania 
cytologiczne Saxifraga caesia, Saxifraga aizojdes i ich 
domniemanego mieszańca S. caesia x S. aizoides" (10) 
Inst. Genetyki Lund 1960 (11) TNT 1965- (czł. Wydze 
III); PT Bot.: PT Przyr. (12) 1954-1967 (16) WBiNoZ 
doc. Kat. Bot. Og. (17) CBio-bibliogr.}, Spraw. TNT 19: 
1965 s. 48-49.
		

/Licencje_017_03_169_0001.djvu

			l 


167 


626. JAWORSKA Weronika (Julianna) (2) 8 I 1934 Lisewo (woj. 
toruńskie), int. (3) UP 1961 fil. germ. - literat. M. Kofta 
(4) Lekt.: KMPiK Łódź 1964-1969; Toruń 1970-1979; 
konsult. UMK 1982-1983 (5) UMK E. Klin 1972 "Prob- 
lematyka kryzysu człowieka w prozie Hermanna Hesse,go 
w okresie 1919-1927" (10) UŁ 1964-1969; red. nauk 
serii "Fil. germ." AUNC 1973-1982 (12) 1969-1982 (13) 
1982 renta (14) Deleg. mł. pr. nauk. do Rady WH 1973- 
1975; czł. Rady WH ds. Młodzieży 1973-1975 (16) WH 
ad. KFG. 
627. JtJAWORSKI Ryszard (2) 8 VIII 1942 Tleń (pow. Świecie), 
int. (3) UMK 1967 rust. D. Steyer (10) Red. gazet i 
czasopism po 1967 (12) 1967 (16) WH asyst. Inst. Hist. 
628. JAWORSKI Wojciech (Feliks) (2) 10 n 1957 Bydl$0szcz, 
rzem. (3) UMK 1981 fiz. teor. R. S. Ingarden (12) 
1982- (16) IF asyst. Zakł. Fiz. Teor. 
JAŹWIŃSKA-STEMPKA Cecylia zob. Stempka-Ja
wińska Cecylia. 
629. 5JE
MANOWICZ Andrzej (2) 13 V 19H Wilno, int. (3) UW 
1968 fiz. dośw. K. Leibler (5) UMK K. Antonowicz 1975 
"Generator spinowy wykorzystuje.cy wielokrotnie wstęgi 
boczne, oparty na zjawisku EPR" (12) 1968-1983 (16) 
IF ad. Zakł. Fiz. Ciała Stałego. 
630. JEŚMANOWICZ Leon (2) 27 IV 1914 Druja (3) USB 1937 
mat. (4) Naucz. mat. w Szk. Pol. Wilno 1940-1941 i 
1944-1945; tajne nauczanie w szk. śred. (5) UMCS 
1945 J. Rudnicki ;'Jednoznaczność szeregów SchlłJlmil- 
cha" (6) Nom. CKK 1954 (7) 1964 (9) Czł. hon. PT 
Mat. (10) USB 1937-1939; w czasie okupacji tejne 
naucz. uniw.; UMCS st. asyst. 1945-1946; PW z tym- 
czasowe. siedzi
 w Lublinie 1945-1946; Inst. Mat. PAN 
od 1953; WSN Olsztyn (lata 7o-te); Inst. Kształ.Naucz. 
Bydgoszcz (lata 70-te) (11) TNT 1955- (czł. WydZe 
III); PT Mat. 1938- (prez. Oddz. Toruń od 1955); czł. 
Komit. Red.: "Delty", "Wiadomości Matemedycznych", "Ma- 
tematyki" (12) 1946- (14) Organiz. WM-P i WMFiCh; 
prodziek. WMFiCh 1951-1954; 1964-1969; dziek.WMFiCh 
1954-1956; 19
1-1984; kier. Zakł. Anal. Mat.; kur. Zakł. 
Metod. Naucz. Med. (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. 10 
dyd.-wych. 1984 (16) IM prof. nadzw. Zakł. Anal. Mat. 
(17) [Bio-bibliogr.1. Spraw. TNT 9:1955 s. 56-57. 
631. JEZIERSKI Jerzy (Maria) (2) 12 VII 1938 Gdańsk, int. 
(3) WSE Sopot 1961 ekonom. przem. J. Kulikowski (4) 
PUPiK "Ruch" Gdańsk 1961-1962; "Metalchem" Toruń 
1964-1967 (5) UGd Z. Jaśkiewicz 1973 "Organizacja 
i struktura wkładów oszczędnościowych ludności w Pol- 
sce Ludowej" (10) lnst. Organiz. Przem. Maszynowego 
Gdańsk 1962-1963 (11) TNT 1974- (12) 1967 (16) 
IAiZ ad. Zakł. Prawa Fin.
		

/Licencje_017_03_170_0001.djvu

			168 


632. JEZIOREK Danuta (Maria) (2) 13 II 1951 Toruń, rob. (3) 
UMK 1975 chem. kwant. (12) 1975- (16) IF st. asyst. 
Zakł. Fiz. Chem. 


633, JEŻ-LUDWICHOWSKA Maria (2) 10 III 1951 ChojnIce, int. 
(3) UMK 1973 prawo - postęp. kar. W. Daszkiewicz 
(11) TNT 1974- (12) 1973- (15) Nagr. Min. NSzWIT ' 
zesp. 111 0 1980 (16) IPK st. asyst. Zakł. Postęp. K
. 
634. JĘDRZEJEWSKA Anna (2) 24 VII 1953 Inowrocław, int. 
(3) UW 1977 ped. K. Kruszewski (5) UW K. Kruszew- 
ski 1982 ''Wartość dydaktyczna "burzy mózgów" jako 
problemowej metody kształcenia" (12) 1980-1983 (16) 
IPiP st. asyst. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
635. J
DRZEJEWSKI Stanisław (2) 21 IV 1922 Warszawa, rob. 
(3) UMK 1951 prawo adm. (4) Ur,z. adm. państw. 1946- 
1960; prok. 1961-1969 (5) UMK W. Dawidowicz "Reali- 
zacja prawa budowlanego w świeUe wyników kontroli pro- 
kuratorskiej" (6) UP 1973 "Ochrona uprawnień obywate- 
la w polskim systemie kontroli administracji państwowej" 
(11) TNT 1974- (czł. Wydze IV 1975-) (12) 1969- (14) 
Prodziek. WPiA 1974-1975; 1982- (16) IAiZ doc. Zakł. 
Adm. Gosp. (17) [Bio-bibliogr.}, Spraw. TNT 28:1974 
s. 118-119. 
636. "JĘDRZYŃSKI Zefiryn (2) 10 X 1930 Grudzie.dz, rob. (3) 
UMK 1955 fil. pol. B. Nadolski (4) Pr. dziennikarska 
( 12) 1953-1960 (16) WH st. asyst. Kat. Hist. Lit. Pol. 
637. J6ZEFIAK Tadeusz (2) 13 VIII 1942 Radom. int. (3) UMK 
1964 mat. - alg. S. Balcerzyk (5) Inst. Mat. PAN S. 
Balcerzyk 1969 "Rezolwenty Tate' a przemiennych al- 
gebr z gradacj
" (6) Inst. Mat. PAN 1974 "Homology 
of graded algebras" (11) PT Mat.; Amer. Mathematical 
Soc. (12) 1967-1980 (z przerwami) (15) Negr.: PT 
Mat. 1970; Wydze In PAN 1978 (16) IM doc. (wykł. 
zlecone) . 


638. J6ZEFOWICZ Edmund (Aleksander) (2) 29 XI 1911 Tal- 
lin, int. (3) Szk. Nauk Polit. Wilno 1939; UMK 1949 
praw,o (4) Naucz. j. ros. w sem. 00. Redemptorystów 
1957-1965 (5) UMK J. Starości ak 1973 "Aspekty praw- 
no-administracyjne w stosunkach służbowych i prawni- 
czych bibliotekarzy naukowych w PRL" (10) UW wykł. 
Zaocz. Stud. Admin. - ł>unkty konsult. Toruń Bydgoszcz 
Gdańsk 1959-1960 (11) TNT 1961-; Stow. Bibl. Pol.; 
c zł. Zesp. Prawno-Regulaminowego (sekcji .nauki) ZG 
ZNP 1973-1981 (12) 1 XI 1945-1977 (13) 1977 em. 
(14) Wicedyr. BG 1956-1977, p.o. dyr. BG 1973-1974 
(15) Med. za zasługi dla UMK 1980; med. UMK 
1973 (16) BG em. st. kust. dypl.
		

/Licencje_017_03_171_0001.djvu

			'" 


169 


639. x J 6ZEFOWICZ Michał (2) 12 X 1948 Toruń, int. (3) UMK 
1970 prawo J. Śliwowski (4) BG UMK 1976-1978 (12) 
1971-1975 (16) IPK asyst. Zakł. Prawa Kar. 
J6ZEFOWICZ-BORYK Krystyna zob. Boryk-Józefowicz Krystyna. 
640. J6ZEFOWICZOWA Barbara (2) 17 XII 1906 Wilno (3) USE 
1929 fil. klas. - absol. (stud. fil. klas. na Uniw. Ludwi- 
ka Maksymiliana w Monachium) (4) Wilno: naucz. gimn. 
j. klas. 1940-1941; maszynistka w Zarz. Mejq.tków Państw. 
1941-1944; urz. Wydze Zdrowia 1944-1945; Łódź: naucz. 
1945 (5) Uniw.. Ludwika Maksymiliana Monachium 1931 
"Der Plautinische Poenulus und sein Attisches Vorbild" 
(6) UMK 1956 nom. CK
 ,na podst. pr. "De quibusdam 
Plauti exemplaribus Graecis" (10) Berlin 1938-1939 
(11) TNT 1956- (czł. Wydze uh Kom. Fil. PAU od 
1947 (12) 1 X 1945-1977 (13) 1977 em. (14) Kier. 
KFK (1973-) (16) WH em. doc. KFK (17) (Bio-bi- 
bliogr.l, Spraw. TNT 7:1956 S. 43. 
641. J6ŹWlAK Zdzisław (Kazimierz) (2) 5 VlU 1952 Elblq.g, 
rob. (3) UMK 1975 prawo - hist. doktryn polit.-prawnych 
W. Kornatowski (12) 1975- (16) IH-Pwykł. Zakł. Hist. 
Pol. 


642. JUDA Henryk (Tadeusz) (2) 15 I 1927 Warszawa, rob. 
(3) OfIc. Szk. Wojsk lnż. 1951 bud. dróg i mostów (4) 
PR 1946-1948; ofic. zawod. 1951-1966; Liga Obrony Kra- 
ju Olsztyn 1966-1969 (10) ART Olsztyn - naucz. przedm. 
obr. 1969-1972 (12) 1972- (16) SW naucz. przedm.obr. 


643. JUREWICZ Filomena (2) 22 XI 1901 Wilno, drobnomieszcz. 
(3) USB absol. na Wydze Hum.; UMK 1948 nauk. filoz. 
(10) Bibl. Uniw. w Wilnie 1921-1946 (11) PT Filoz.; 
Tow. Pol.-Indyjskie (12) 1946-1979 (od 1967 1/2 etatu) 
( 13) 1967 em., 1984 zm. (16) BG em. kust. Sekcji Sta- 
rodruków. 


644. 
JURKIEWICZ Andrzej (2) 1907 (3) ASP Kraków 1932 
graf. (4) Szk. Przem. Artyst.; Rzem. Szk. Zawod. do 
1945 (6) ASP Kraków 1946 w zakresie graf. artysto 
( 10) ASP Kraków (11) ZPAP (przew. Okr. Warsza\.Va) 
(12) 1961-1962 (16) WSzp doc. Kat. Graf. 
644a. *JURKIEWICZ Henryk (2) 10 VIII 1933 Nieznamierowice 
(woj. kieleckie), chł. (12) 1969- (16) St. wykł. Stud. 
Wych. Fiz. 
645. "JURKOWSKI Witold (2) 4 VI 1946 Jędr'zejewo, int. (3) 
UMK 1968 mat. J. Słomiński (12) 1968-1973 (1,6) IE 
st. asyst. Zakł. Mat. Statysto i Ekonometr. 
646. *JUSTYŃSKA Maria (2) 15 VI 1939 Brześć n. Bu
iem, 
rob. (3) UMK 1965 prawo fin. Z. Jaśkiewicz (4) Urz.
		

/Licencje_017_03_172_0001.djvu

			170 


647. 


647a. 


647b. 


fin. Włocławek 1958-1960; Wydze Fin. Prez. PRN Toruń 
1965-1970; aplik. sq.dowa 1968-1970 (12) 1970-1975 
( 16) IE st. asyst. Zakł. Fin. i Rach. 
JUSTYŃSKI Janusz (Ludwik) (2) 13 VII 1941 Czadziel 
(woj. brzeskie), int. (3) UMK 1964 prawo - hist. dok- 
tryn polit.-prawnych W. Kornatowski (5) UMK W. Kor- 
natowski 1968 "Listy M. T. Cycerona Jako wyraz jego 
myśli politycznej (6) UP 1975 "Państwo i prawo w ideo- 
logii M. K. Gandhiego" (10) WSP Olsztyn 1978-1979 
(11) TNT 1973- (czł. Wyaz. IV 1974-) (12) 1964- (14) 
Kier. Podypl. Stud. Polit.-Ped. 1978-1979; prodziek.WPiA 
1979-1981)kIer. Zakł. Nauk Polit. 1982-1984 (15) Nagr. 
Min. NSzWIT ind. mO 1975 (16). IH-P doc. Zakł. Hist. 
Doktryn Polit.-Prawnych (17) [Bio-bibliogr.}, Spraw.TNT 
28:1974 s. 119-120. 
JĆTTNER Fritz (Wolfgang Hermann) (2) 1 VI 1938 Som- 
merfeld (obecnie Lubsko woj. zielonogórskie)., rob. (3) 
Humboldt-Univ. Berlin 1961 germ. i hist. H. Kaufmann 
(5) Humboldt-Univ. Berlin G.F. Meier 197'1 "Grundlage- 
nuntersuchungen Wr eine Abh&ngigkeitsstrukturbesch'ł'ei- 
bung von S&tzen der geschriebenen deutschen Gegen- 
wartssprache zu Zwecken der automatischen unabh&ngin- 
gen deutschen Analyse" (10) Humboldt-Univ. Berlin: 1961- 
1969; 1977-1978; 1981-; Uniw. A. A. Żdanowa Leningrad 
1962-1963; Centr. Inst. Jęz. Akad. Nauk NRD 1969-1977 
(12) 1978-1981 (16) WH ad. KFG. 
JOTTNER Irmtraud (2) 2 V 1942 Łódź, rob. (3) Humboldt- 
Univ. Berlin germ. i slaw. E. Mirowa-Florin (4) Naucz. 
szk. śred. Berlin 1964-196.7 (5) Akad. Nauk NRD G. 
Bauer 1977 "Probleme der Entwicklung von Informations- 
recherchesprachen Wr die Sprachwissenschaft unter be.- 
sonderer Bert1cksichtigung der Termlnologiestandardisie- 
rung" (10) Centralny Inst. Jęz. Akad. Nauk NRD: 1968- 
-1978; 1981- (12) 1978-1981 (16) WH ad. KFG. 


K 


648. KABACIŃSKI Ryszard (2) 31 m 1940 Gniewkowo, int. (3) 
UMK 1962 hi st. średn. Pol. B. Włodarski (4) Naucz. 
I Lic. Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław 1963-1965 
(5) UMK K. Jasiński 1970 "Geneza i rozwój miast ku- 
jawskich do roku 1400" (10) Bydgoskie TN od 1965 
(11) Bydgoskie TN (12) 1972- (15) Negr. Woj. byd- 
goskiego nO 1979 (16) WNE ad. Zakł. Metoqol. i Roz- 
woju Ekon. 


649. *KACZMAREK Wiesława (2) 13 VIII 1943 Ostrów Wlkp., 
int. (3) UMK 1967 geogr. ekon. J. Zaleski (4) Wykł. 
Zakł. Doskonalenia Zawod. Toruń 1967-1968 (12) 1969- 
1970 (16) IE asyst. Zakł. Ekon. Polit.
		

/Licencje_017_03_173_0001.djvu

			171 


650. JeoKACZMARSKI Janusz (2) 24 II 1931 Warszawa, rob. (3) 
Kijowski Inst. Szt. Pięknych 1956 mal. (10) PWSSP 
Wrocław (doc. eted.) 1978-1982; Wyższa Szk. Szt.PIast. 
Drezno (doc. kontr.) 1977-1978; red. "Przeglq.du Artyst." 
Warszawa 1966-1969 (11) ZPAP 1962-; Assoc. Intern. 
des Ans Plastiques (AlAP)(12) 1981- (16) lA-P doc. 
Zakł. Mal. 
651. KAFTAŃSKA Hanna Maria (2) 28 xn 1950 Toruń, int. 
(3) UP 1975 fil. ang. W. Marton (4) Naucz. V Lic. 
Ogólno Toruń 1972-1975 (11) PT Neofil. (12) 1975- 
(14) Kier. zesp. j. ang. 1981- (16) SJO lekt. j. ang. 
652. KALEMBKA Sławomir (Robert) (2) 7 VI 1936 Wilno, int. 
(3) UMK 1958 hi st. W. Łukaszewicz (4) Naucz. Szk. 
Podst. nr 32 Gdańsk 1958-1959 (5) UMK W. Łukasze- 
wicz 1964 "Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832- 
1846" (6) UMK 1976 "Prasa demokratyczna Wielkiej . 
Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne (1832- 
1863)" (11) TNT 1961- (czł. Wydze I 1969-; czł. Zarz. 
1983-; czł. 2 komit. red.; czł. Kom. Red. "Zap. hist."; 
przew. Kom. Zbiorów); Bydgoskie TN; Włocławskie TN; 
PT Hist. (dwukrotnie prez. Oddz. Toruń; wiceprez. ZG 
1982-); Kom. Hist. Fiz. przy ZG PT Fiz.; Kom. Hist. 
Prasy przy Komit.. Nauk Hist. PAN (12) 1960- (14) 
Deleg. mł. pr. nauki do Senatu; dyr. IHiA 1981; prorek- 
tor 1981-1982 (15) Nagr.: Min. NSzWIT ind. 1110: 1972 
i 1979; zesp.: 11 0 1979, 1984, Sekr. Nauk. PAN zesp. 
1981; brq.z. med. TNT 1975 (16) IHiA doc. Zakł. Bibl. 
i Inf. Nauk. (hist.: nowoczesna Pol. i Eur.; prasy; myś- 
li polit.) (17) [Sio-bibliogr.}. Spraw. TNT 23:1969 s. 
59-60; (biogr.l, "Głos Uczelni" 1981 nr 1-2 S. 6-7. 


KALEMBKOWA-WENCEL Urszula zob. Wencel-Kalembkowa Ur- 
szula. 


654. 


KALETA Andrzej Janusz (2) 1 xn 1952 C złu ch6w, rob. 
(3) UGd 1976 ped. R. Miller (5) UMK Z. Kwieciński 
1980 "Jakość życia młodzieży wiejskiej a uczestnictwo 
w kulturze. Aspekty wychowawcze" (11) PT Socjol.( 12) 
1976- (16) INS ad. Zakł. Socjol. (od 1984 Kat. Socjol.) 
*KALINOWSKA Krystyna (2) 24 I 1926 Łódź (3) UMK 
1963 szt. piękne - zab. i kons. (4) Urz. Wydze A{>ro- 
wizacji i Hand. Łódź; naucz. szk. podst. Łódź (12) 
1963-1964 (16) WSzP asyst. Kat. Zab. i Kons. 

KALINOWSKI Stefan (2) 7 xn 1913 Warszawa, rob.-chł. 
(3) UW 1936 prawo (4) Red. "Dziennika Ustaw RP" 
1932-1933; Min. Sprawiedliwości 1933-1939 (5) UW 
1949 (10) UW po 1953 (12) 1950-1953 (14) Kier. 
Kat. Postęp. Kar. (16) WPr z.:.ca prof. Kat. Postęp. 
Kar. 


653. 


655.
		

/Licencje_017_03_174_0001.djvu

			172 


656. "'KALINOWSKI Wojciech (2) 23 II 1919 Warszawa, int. (3) 
PW 1956 archit. (5) PW J. Zachwatowicz 1967 "Budow- 
nictwo manufaktur włókienniczXch w Królestwie Polskim 
1815-1830" (6) PW 1967 (10) PW 1946-1959: Inst. Urb. 
i Archit. Warszawa od 1951 (wicedyr. od 1959: samo- 
dzielny pr. nauk.-bad. od 1963); Red.: "Kwart. Archit. 
i Urb. PAN": "Stud. i Materiałów do Teor. i Hist. Archit. 
i Urb." (z-ca red. nacz.); IHKM PAN: Ośr. Dokumenta- 
cji Zabytków Warszawa (.11) Radomskie TN: Stow.Hist. 
Szt.: Stow. Archit. Pol.; Tow. Urb. Pol.: c zł. rady red. 
"Ochr. Zabytków" (12) 1964-1970 (16) IZiK doc. Kat. 
Zab. i Kons. 


657. --KALKA Wiktor (2) 17 XI 1914 Toruń (3) UP 1936 pra- 
wo (4) Sq.d Okręg. Toruń (aplik.) 1936-1939 (12) 1946- 
1949 (16). WPr asyst. Kat. Procedury Cyw. 
658. KALLAS Krystyna (2) 16 IX 1940 Warszawa, int. (3) UMK 
1962 fil. pol. H.Turska (5) UMK L. Moszczyński 1970 "Fol"- 
malnOgramatyczna klasyfikacja zdań pOjedyńczych dzi- 
siejszej polszczyzny pisanej" (6) UMK 1980 "Grupy 
apozycyjne we współczesnym języku PQ
skim" (11) TNT 
1974- {czł. Wydze II 1980); PT Jęz.: Tow. ,Miłośników 
J. Pol. (12) 1962- (14) Prodziek. WH 1981-1984 (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1975 (16) IFP doc. Zakł. 
J. Pol. (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 34:1980 S. 83- 
84. 


659. KALLA S Marian (Ksawery) (2) 3 XII 1938 Kościerzyna, 
int. (3) UMK 1960 hist. nowoż. i współczesna Pol. i 
powsz. W. Łukaszewicz (4) Naucz.: Ofic. Szk. Artylerii 
Toruń 1960-1961: Lic. Ogólno im. J. Kasprowicza Ino- 
wrocław 1961-1962 (5) UMK. W. Hejn'osz 1968 "Kon- 
styt\.lcja Księstwa Warsz,awskiego z 22 VI! 1807 r., jej 
powstanie, systematyka i główne instytucje w związku 
z praktykq. i ustawodawstwem szczegółowym" (6) UP 
1975 "Organy administracji terytorialnej w Księstwie 
Warszawskim" (11) TNT 1963- (czł. Wydze 1978-); 
Bydgoskie TN; Włocławskie TN; PT Hi st.: Stow. Arch. 
Pol. (12) 1962- (15) N
gr. Min. NSzWIT ind. 1976 
(16) IH-P doc. Zakł. Hist. Państwa i Prawa Pol. _ 
Zesp. Konst. Pol. XVI!I-XX W. (17) l Bio-bibliogr.) , 
Spraw TNT 32:1978 s. 95-98. 
660. *KAMIEŃSKA Aniela (2) 31 V 1938 Toruń, int. (3) UMK 
1961 biol. M. MIchniewIcz (5) UMK M. MichniewIcz 
1968 "Endogenne regulatory wzrostu w rozwoju Topoli 
czarnej (Populus ni
ra L.)" (12) 1961-1972, (16) IB 
ad. Zakł. Fizjol. Roślin. 
661. KAMIŃSKA Alina (2) 1 I 1929 Rogawka (woj. białostoc- 
kie), int. (3) UW 1952 10 chem.: UMK 1954 chem. (5) 
UMK A. Ulińska 1963 "Polimolekularność pólIchlorku 
winylu a jego własności mechaniczne" (6) UMK 1976
		

/Licencje_017_03_175_0001.djvu

			173 


"Wpływ masy czq.steczkowej i polimolekularności polime- 
rów na ich własności fizyczne i mechaniczne oraz na 
odporność na działanie promieniowania UV" (12) 1954- 
(15) Nagr.: Min. SzW zesp. 111 0 1965; Min. NSzWIT ind. 
11 0 1976 (16) ICh doc. Zakł. Chem. Og. 
662. KAMIŃSKA Barbara (2) 20 IV 1935 Żałe (woj. włocław- 
skie), chł. (3) WSP Gdańsk 1969 fil. pol. U. Wińska 
(4) Naucz. szk. podst. Rypin 1953-1972; Wydze Ośw. 
Rypin 1972-1975; Kurat. Ośw. i Wych. Włocławek 1975- 
1978 (5) UGd K. Podoski 1980 "Problemy modernizacji 
zarzq.dzania oświatq. na szczeblu wojewódzkim" (11) 
Włocławskie TN (wiceprez. 1981-1983) (12) 1980-(16) 
IPiP ad. Zakł. Naucz. Pocz. 


663. KAMIŃSKA Danuta (2) 29 X 1948 Sulików (pow. Lubań), 
int. (3) UMK 1971 biol. - zool. M. Gromadska (5)UMK 
M. Gromadska 1979 "Wpływ czynników ekologicznych 
na populacje biegaczowatych Carabidae (Coleoptera) 
agrocenoz" (11) TNT; PT Zool.; PT Entomol. (12) 1970- 
(16) IB ad. Prac., Biol. Środo Zagosp. 
664. KAMIŃSKA Krystyna (2) 25 VII 1946 Bytów. rzem. (3) 
UMK 1969 prawo - hi st. państwa i prawa Z. Zdrójkow- 
ski (5) UMK Z. Zdrójkowski 1977 "Sądownictwo miasta 
Torunia do połowy XVII wieku na Ue ustroju sq.dów nie- 
których miast niemieckich i polskich" (11) TNT (czł. 
Wydz.) (12) 1969- (15) N
r. Min. NSzWIT ind. 111 0 
1981 (16) IH-P ad. Zakł. Powsz. Hist. Państwa i Prawa 
(17) tBio-bibliogr.}, Spraw. TNT 34:1980 s. 96-97. 
665. JtKAMIŃSKI Antoni (2) 27 I 1921 Głodowo (pow. Koście- 
rzyna), int. (3) UMK 1952 chem. (śtud. chem. na Uniw. 
w Hamburgu 1945-1947) (12) 1949-1950 (16) WM-P 
z-ca asyst. Kat. Chem. Nieorg. 


666. KAMIŃSKI Brunon (2) 12 VII 1942 Stebionek, 'chł. (3) 
UMK 1965 mat. L. Jeśmanowicz (5) UMK E. Sąsiada 
1975 "Entropia i koalescentność, abelowych grup auto- 
morfizmów przestrzeni Lebesgue a" (11) PT Mat. (12) 
1965- (14) Kier. Zaocz. i Podypl. Stud. Mat. od 1981 
( 16) IM ad. Zakł. Metod. Numer. 
667. 
KAMIŃSKI Jan (2) 29 V 1940 Grabkowo, chł. (3) UMK 
1966 chem. A. Swinarski (4) Naucz. szk. podst. Elbląg 
1959-1961 (10) PWr po 1969 (12) 1966-1969 (16) 
WMFiCh asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
668. *KAMIŃSKI Jerzy (2) 13 III 1924 Bydgoszcz, rob. (3) 
WSR Olsztyn 1952 przetwórstwo mleczarskie; UMCS 1954 
mikrobiol. (4) Okr. Urz. Likwidacyjny Szczecin 1947-1948 
(5) UMK H. Karnicka 1961 "Wpływ modyfikacji pożywki 
Kessler-Swenartona na wyniki oznaczania miana Coli- 
Aerogenenes" (10) WSR Olsztyn - Kat. Mikrobiol. 1950- 
1956 (12) 1957-1967 (16) WBiNoZ ad. Kat. Mikrobiol.
		

/Licencje_017_03_176_0001.djvu

			174 


669. KAMIŃSKI Stanisław (2) 17 I 1921 Pułtusk, rob. (3) UMK 
1952 chem. - techn. chem. E. Pischinger (4) Naucz. Lic. 
Ogólno Ciechocinek 1949-1950 (5) UMK E. Pischinger 
1962 "Badania nad regeneracjq. amoniaku z płynu pofil- 
tracyjnego w procesie otrzymywanra sody przy pomocy 
wapna palonego" (6) Nom. na etat doc. 1970 (10) WSI 
Bydgoszcz 1954-1956 (11) PT Chem. (czł. ZG 1974- 
1980; przew. Odd Z. Toruń) (12 ) 1950- (14) Z-ca dyr. 
ICh od 1973 (15) N
r. Min. NSzWIT ind. mO: 1973; 
1982; nagr. NOT Bydgoszc
 nO 1981 (16) ICh doc. 
Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 
670. KAMPERT Marek (Ludwik) (2) 28 I 1955 Toruń, int. (3) 
UMK 1980 chem. anal. M. Czerniawski A. Łodzińska 
(4) Naucz. szk. podst. Łubianka (12) 1982- (16) ICh 
asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 


671. KAMPERT Maria M
dalena (2) 27 XII 1934 Toruń, rob. 
(3) UMK 1957 biol. - bot. M. Michniewicz (4) Służba 
zdrowia - lab. 1957-1966 (5) UMK E. Strzelczyk 1975 
"Synteza niektórych regulatorow wzrostu roślin przez 
mikroor$anizmy ryzopiany siewek sosny Pinus silvestris 
L." (12) 1966- (16) IB ad. Zakł. Mikrobiol. 
672. 
ANABUS-NOWAKOWSKA Elżbieta (2) 4 IV 1950 Włocła- 
wek, int. (3) UMK 1973 ekon. K. Sokołowski (4) Naucz. 
szk. podst. Włocławek 1968-1969; Inst. Maszyn Mat. _ 
ekon.-programista 1973; Okr. Zarz. Dochodów Państw. 
i Kontroli Fin. po 1978 (11) TNT 1974- (12) 1973-1978 
( 16) 10gE st. asyst. Zakł. Ekon. Polit. 
673. KANIA Sylwester (Bogumił) (2) 19 I 1951 Gdańsk, int. 
(3) UMK 1981 szt. pi
kne - kons. i rest. dzieł szt. 
Z. Brochwicz (4) Zakł. Graficzne Toruń 1974-1976 (12) 
1981- (16) IZiK asyst. Zakł. Techn. i Tech. Szt. PIast. 
674. "'KANIA Wojciech (2) 11 II 1943 Kraków, int. (3) UJ 1966 
biol. (10) Stacja Ornitolo
iczna PAN Gdańsk-Wrzeszcz 
po :1!970 (12) 1966-1970 (16) IB st. asyst. Stacja Nauk. 
-Bad. Siemion ki. 


675. "KAPU
CIŃSKA Janina (2) 25 IX 1909 Wilno, int. (3) 
USB 1937 fil. fran.; egz. kust. dypl. 1962 (10) Państw. 
Bibl. im. Wróblewskich Wilno 1934-1939; Bibl. Litewskiej 
AN 1939-1945 (11) TNT 1961-. Stow. Bibl. Pol. (12) 
1 X 1945-1963 (13) 1963 em., 1967 zm. Birmingham (W. 
Brytania) (16) BG em. kust. dypl. (17) E. Józefowic7, 
J.K., Prz. bibl. 1968 Z. 36 S. 369. . 
[W. Mincer J 
676. KARASZEWSKA Hanna (Elżbieta) (2) 10 VII 1955 Toruń, 
int. (3) UMK 1978 ekon. - ekonom. i organiz. przem. 
J. Tomala (12) 1978- (16) Kat. Ekon. Polit. i Polit. 
Społ. - Gosp. asyst. Zakł. Ekon. Polit.
		

/Licencje_017_03_177_0001.djvu

			175 


677. KARASZEWSKI Włodzimierz (2) 21 xn 1949 Toruń, i nt. 
(3) UMK 1972 ekon. - ekonom. prod. J. Tomala (4) 
Toruńskie Przedsięb. Bud. Og. 1972-1973; adm. UMK 
1 
81- (5) UŁ K. Czyżniewski 1981 "Efektywność spe- 
cjalizacji koncentracji produkcji w budownictwie" (12) 
1973- (14) Dyr. adm. od 1981 (15) Nagr. Min. NSzWIT 
1978 (16) WNE wykł. Kat. Ekonom. Inwestycji i Bud. 
678. 
KARDASZ Aleksy (2) 17 I 1929 Mieleszki, chł. (3) UMK 
chem. (12) 1954-1955 (16) WMFiCh z-ca asyst. Kat. 
Chem. Nieorg. 


679. iJtKARDYMOWICZ Irena (2) 29 IV 1899 Rzeżyca (Łotwa) 
(3) USB 1930 chem. (5) UMK E. Passendorfer 1947 
"Skały krystaliczne okolic Korca na Wołyniu" (10) USB 
1926-1939 (12) 1945-1949 (16) WM-P ad. Ked. Miner. 
680. H"KARLS Jan (2) 24 XI 1903 Rypin, int. (3) UP 1931 pra- 
wo (4) Prok. i s
dzia Sq.du Okr. Bydgoszcz (12) 1950- 
1951 (16) WPr wykł. nauk krymin. 
681. !t'KARMIŃSKI Felicjan (2) 28 XII 1946 Radzyń Chełm., int. 
(3) UMK 1971 astr. S. Gq.ska (5) UMK S. G
ska 1978 
"Rezonansowy ruch asteroidów - problem luk w rozkł
 
dzie ruchów średnich" (11) TNT 1971- (12) 1971-1978 
(16) lA ad. Zakł. Mech. Nieba. 
682. KARNICKA Halina (2) 15 V 1908 Piotrków Tryb., int. (3) 
SGGW 1932 mikrobiol. przem. W. Dl\browski (4) Naucz. 
gimn. Cieszyn 1937-1938 (7) 1950 (10) Inst. Puła.wski 
_ Zakł. Mikrobiol; 1932-1934; ŚI. Stacja Ochro Roślin 
1934-1936; Wyższa Szk. Gosp. Wiejskiego Cieszyn 1945- 
1950; WSR-ART Olsztyn 1950-1973; Inst. Bakteriologii 
Liebefeld-Ben (Szwajcaria) asyst.-wolont. 1948-1949 (11) 
Komit. Mikrobiol. PAN 1962- (12) 1956-1962 (13 ) 1973 
ero., zm. w Warszawie (14) Organiz. Prac. Mikrobiol. a 
następnie Zakł. i je$o kier. (15) tyto hon. "Zasłużony 
Naucz. PRL" 1973 (16) WBiN oZ prof. nadzw. Zakł. 
Mikrobiol. 


683. KARPI
SJ	
			

/Licencje_017_03_178_0001.djvu

			176 


685. KARPUS Zbigniew (Klemens) (2) 15 m 1954 Frombork, 
rob. (3) UMK 1978 hi st. M. Wojciechowski (12) 1978- 
(16) IHiA asyst. Zakł. Hist. Nar. ZSRR. 
686. KARTANAS Edmund (2) 12 VI 1959 Giżycko, rob. (3) 
UMK 1982 biol. M. Gromadska (11) PT Zool. (12) 
1982- (16) IB asyst. Zakł. Ekol. Zwierzq.t. 


687. 


688. 


KARWICKA-DUNIN Teresa zob. Dunin-Karwicka Teresa. 


Jt'KARWOWSKA Maria Anna (2) 4 V 1940 Cierpice (woj. 
toruńskie), int. (3) UMK 1963 prawo S. Matysik (4) 
Insp. NBP 1964-1966 (5) UMK 1975 J. Głuchowski 
"System prawny finansowania zapasów przedsiębiorstw 
przemysłu kluczowego" (11) TNT 1974- (12) 1966- 
(16) WNE ad. Zakł. Fin. i Rach. 
KARWOWSKI Jacek (Andrzej) (2) 23 m 1940 Wilno, int. 
(3) UMK 1962 fiz. teor. L. WolniewIcz (5) UMK W. 
Woźnicki 1968 "Zagadnienie wyznaczania parametrów 
w półempirycznej teorii orbitali molekularnych. Rola od- 
działywania konfiguracyjnego" (6) UMK 1974 "Metoda 
obliczania elementów macierzowych pomi
dzy funkcjami 
typu SAAP i jej zastosowania w teorii atomów i drobin" 
(10) Univ. of AlbErta - Edmonton Kanada: 1972-1973; 
1975; 1978; Centrum Bad. Interdyscyplinamych Bielefeld 
RFN 1980 (11) Komit. Spektroskopii PAN od 1981 (12) 
1962- (14) Wicedyr. IF 1978-1981 (p.o. dyr. od 1980) 
(15) Nagr. Min. NSzWIT ind. mo: 1974; 1980 (16) IF 
doc. Zakł. Fiz. Chem. 


689. 


Je-KARWOWSKI Otton (2) 28 VII 1912 Komki (Białoruś), 
int. (3) USB 1939 med. (4) Lek. w Grębocinie (10) 
USB asyst. 1933-1939 (12) 1945-1952 (16) WBiNoZ 
st. asyst. Kat. Anat. Człowieka. 
KASJAN Jan Mirosław (2) 9 VII 1933 Żuromin (woj. cie- 
chanowskie), int. (3) UMK 1955 hi st. lit. romantycznej 
S. L. Rogowski (5) UMK J. Krzyżanowski 1964 "Przy- 
słowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego" 
(6) UMK 1977 "Poetyka polskiej zagadki ludowej" (11) 
TNT 1965- (czł. Wydze n 1970-) i PT Ludozn. (12) 
1955- (14) Wicedyr. IFP 1970-1973 (16) IFP doc. Zakł. 
Teor. Lit. (17) CBio-bibliogr.), Spraw. TNT 24:1970 s. 
68. 


690. 


691. 


KASPERCZUK Stanisław (2) 19 XI 1943 Wola Sernicka 
(woj. lubelskie), int. (3) UMK 1967 astr., W. Iwanowska 
(4) PPGN Toruń 1967-1968 (5) UMK S. Gq.ska 1972 
"Rozwiązania periodyczne w pobliżu ruchu stacjonarne- 
go w normalnym grawitującym polu Ziemi" (6) UMK 
1979 "Wersalne deformacje gładkich rodzin układów dy- 
namicznych" (10) WSP Ki.elce 1978-1981; Politech.Kiel- 
ce 1981- (11) TNT 1971-; PT Fiz.; PT Astr. (12) 1968-
		

/Licencje_017_03_179_0001.djvu

			695. 


696. 


697. 


698. 


177 


1978 (14) Czł. Senatu 1973-1975 (15) Nogr. Min. 
NSzWIT ind. mO 1981 (16) lA ad. Zakł. Mech. Nieba. 
692. JiKASPERCZUK Zofia (2) 30 IX 1949 Chełmno, int. (3) 
UMK 1973 chem. A. Ulińska (5) UMK L. Huppenthal 
1977 "Reologiczne własności heterogenicznych miesza- 
nek polimerowych" (10) WSP Kielce 1978-1981; Poli- 
tech. Kielce 1981- (12) 1976-1978 (16) ICh st. asyst. 
Zakł. Chem. Og. 
693. 
KASPEREK Jan (2) 6 X 1933 BorowIca, chł. (3) UW 
1958 filoz. (4) Naucz. SN i LP Słupsk 1958-1959 (12) 
1959-1960 (16) WH asyst. Kat. ;Log. 


694. 


KASPROWICZ Armand (Mikołaj) (2) 20 II 1938 Poznań, 
int. (3) UMK 1964 mat. - alg. J. Słomiński (11) TNT 
1974- (12) 1964- (14) Kier. Stud. dla Prac. WNE 1983- 
(15) Med. KEN 1983 (16) WNE st. wykł. Kat. Ekono- 
metr. i Statysto 


KASPRZYK Jerzy Antoni (2) 25 IX 1932 Nowe n. WisłC\, 
rob. (3) UMK 1955 fil. pol. B. Nadolski (4) Woj. Bibl. 
Publiczna Toruń 1955-1957; BG UMK 1957-1958; szk. 
podst. i śred. Toruń 1958-1961 (5) UMK B. Nadolski 
1966 "Życie literackie i naukowe Gdańska w I poło 
XVIlI w." (10) WSP Bydgoszcz 1975-1980; Uniw. Bonn 
- lekt. j. pol. 1969-1972 (11) TNT (sekr. Kom. Fil. 
1976-1983); Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (sekr. Oddz. 
Toruń 1961-1969) (12) 1961- (14) 'Kier. Zaocz. Stud. 
Fil. Pol. 1973-1974 (16) IFP ad. Zakł. Hi st. Lit. Pol. 
KATAFIAS Stanisław (2) 26 vtn 1939 Toruń, lnt. (3) UMK 
1967 filoz. T. Szczurkiewicz (4) Woj. Urz. Kontroli Pra- 
sy, Publikacji i Widowisk 1963-1967 (5) UMK S. Sol":" 
denhoff 1976 "PoglC\dy etyczne Czesława Znamierowskie- 
go" (10) WSP Byd
oszcz; WSI Bydgoszcz (11) PT 
Filoz. (12) 1967- (16) INS ad. Zakł. Etyki. 
KATKOWSKA (Borkowska) Maria Jolanta (2) 27 I 1950 
Mor
, int. (3) UMK 1972 biol. - fizjol. zwierzC\t Z. 
Bargiel (5) UMK L. Janiszewski 1978 "Wst
pna charak- 
terystyka zjawisk bioelektrycznych w mi
śniach pośred- 
nich lotu stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata 
(Say)" (11) PT Fi
jol..; PT Zool. (sekr. Sekcji Zool. 
Eksp.); PT Bioch. (10) Staż nauk.: KFA-JtJlich (RFN) 
1978; Saintama MedIcal School - Moroyama (Japonia) 
1979-1980 (12) 1972- (16) IB ad. Zakł. 
izjol. Zwie- 
r zC\t. 


KAWICKA Hanna Jadwiga (2) 6 X 1948 Tpruń.int. (3) UMK 
1971 chem. H. Koneczny (5) UMK H. Koneczny 1977 
"Otrzymywanie sody z NaOH zawartego w katalicie" (11) 
PT Chem. (12) 1971- (16) ICh ad.' Zakł. Techn. Chem. 
OS. i Nieorg. .
		

/Licencje_017_03_180_0001.djvu

			178 


699. KAWULA Stanisław (2) 8 V 1939 Koniczynka (woj. toruń- 
skie), rob.-chł. (3) OMK 1963 ped. og. L. Bandura (4) 
Naucz. Lic. Ped. Toruń 1963-1965 (5) UMK F. Korni- 
szewski 1971 "Wychowanie w rodzinie wiejskiej" (6) 
UMK 1975 "Świadomość wychowawcza rodziców" (10) 
WSP Olsztyn 1983- (11) Komit. Nauk Ped. PAN 1981- 
(12) 1965-1983 (14) Kier. Zakł. Ped. Społ. 1976-1983; 
z..ca dyr. IPiP 1976-1978; dyr. IPiP 1978-1983 (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1974 (16) IPiP doc. Zakł. 
Ped. Społ. 
700. KAZUBSKI Aleksander (2) 21 X 1949 Toruń, int. (3) UMK 
1972 chem. org. L. B orowiecki (5) UMK L. Borowiecki 
1981 "Synteza analogów hormonów juwenilnych owadów 
z pierścieniem sześcioczłonowym w pozycji terminalnej" 
( 11) PT Cham. (12) 1972- (16) ICh ad. Zakł. Chem. 
Org. 
701. AKA
MIERCZAKJerzy Kazimierz (2) 10 IX 1942 Poznań, 
int. (3) UP: 1965 fil. rom.i 1970 ł1ist. szt. (4) Naucz. 
lic. ogólno Poznań 1967-1970 (10) Asyst.: Muz. Szt. 
Łódź 1971..1972; Bibl. KómIcka PAN (Muz.) 1972-1975 
(12) 1975- (16) IZiK st. asyst. Zakł. Hist.Szt. 
702. łt'KA
MIERCZAK Marian (2) 18 XII 1922 Bydgoszcz, int. 
(3) Stu d.: PGd i UMK Wydze Mat.-Przyr. (12) 1947- 
1949 (13) 1949 zm. (16) WM-P z-ca asyst. Kat. Astro- 
fiz. 


703. KJ\DZIELA Wojciech (Marian) (2) 19 IV 1930 Wymysłowo 
Dolne (woj. bydgoskie), chł. (3) UMK 1956 fiz. A. Jab- 
łoński (4) Naucz.: Strzelho i Mogilno 1951-1952 (5) 
UMK J. Hurynowicz 1965 "Eliminacje prądów uziemienia 
z 
omiarow parametrow stymulacji elektrycznej mózgu" 
(6) UMK 1977 "Rozkład temperedury wewnątrz i na po- 
wierzchni ciała jako wskaźnik dynamiki procesów termo- 
regulacyjnych" (11) TNT 1966-i PT Fizłol.; Komit. Fizjol. 
PAN (sekr. Kom. Neurofizjol. 1975-1977) (12) 1956- 
(14) Dyr. IB od 1981 (15) Negr. Min. OiSzW zesp. mo 
1968; nagr. Sekr. Nauk. PAN 1975 (16) IB doc. Zakł. 
Fizjol. Zwierząt. 


704. KENTZER Andrzej (2) 6 IV 1948 Toruń, int. (3) UMK 
1976 biol. - hydrobiol. A. Giziński (4) ZWCh "Elana" 
Toruń 1970-1971 (11) PT Zool.; PT Hydrobiol. (czł. 
zarz. Oddz. Toruń) (12) 1976- (16) IB st. asyst. Zakł. 
Hydrobiol. 


705. KENTZER Teresa (Bogumiła) (2) 26 IX 1930 Bratian (pow. 
LUbawa), int. (3) UMK 1956 biol. - bot. - fizjol. roślin 
M. Michniewicz (5) UMK M. Michniewicz 1959 "Dyna- 
mika regulatorów wzrostu w procesie jaryzacji nasion 
pszenicy ozimej Leszczyńska Wczesna (Triticum vulgare 
L.)" (6) UMK 1966 "Studia nad rolą endogennych gibe-
		

/Licencje_017_03_181_0001.djvu

			179 


relin w procesie jaryzacji i stratyfikacji" (7) 1978 (10) 
UGd kier. Kat. Fizjol. Roślin od 1970 (11) Gdańskie 
'rNi PT Bot.i PT Biochem.; Komit. Fizjol. Genet. i Ho- 
dowli Roślin PAN; Komit. Badań Morza PAN (12) 1954- 
1970 (15) Nagr.: Min. OiSzW zesp. DO 1967; Min.NSz- 
WiT: zesp. 1976i ind. 1979 dyd.-wych. (16) IB doc. 
Zakł. Fizjol. Roślin. 
706. *KĘBŁOWSKI Janusz (2) 28 VID 1930 Przemyśl, int. (3) 
UP 1954 hist. szt. (4) Pr. w Operze Wrocławskiej 1949 
(5) UP 1961 (6) UP 1968 - habil.i doc. UP 1971 (10) 
UP - Kat. Hist. Szt. 1953-1973i UWr 1973-1981 - kier
 
Kat. Hist. Szt. od 1975 (11) Stow. Hist. Szt. 1954- (12) 
1981- (14) Dziek. WSzP 1983-1984 (16) IZiK doc.Zakł. 
Hi st. Szt. 


707. KĘPCZYŃSKI Klemens (2) 19 XI 1916 Ksawery (pow. 
Rypin) , chł. (3) UMK 1950 biol. - bot. J. Walas (4) 
Tejne naucz. gimn. w okresie okupacji; po wojnie naucz. 
szk. podst. wSadłowie (5) UMK J. Walas 1959 "Zespo- 
ły roślinne jezior Skępskich i otaczaj
cych je ł
k" (6) 
UMK 1965 "Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej" 
(7) 1971 (11) TNT 1966- (czł. Wydze Dl); red. sectio 
Bot. Stud. Soc. Sc. Tor.; PT Bot.; PT Przyr.; wieloleb1i 
red. działu Biol. AUNC (12) 15 X 1946- (14) Kier.Zakł. 
Bot. Og. od 1966; z-ca dyr. IB 1971-1975 (15) Negr. 
PAN 1962i tyto hon. "Zasłużony Naucz. PRL" 1982 (16) 
IB prof. nad'zw. Zakł. Bot. Og. (17) [Bio-bibliogr.]. 
Spraw. TNT 19:1965 s. 49-50. 
708. KIEDROWICZ Ewa (Małgorzata) (2) 27 XI 1948 Włocła- 
wek, int. (3) UMK 1971 prawo - postęp. cyw. I. Kra- 
jewski (4) Pr. w Domach Studenckich UMK 1971-1973 
(od 1972 kier.) (12) 1971- (naucz. akad. od 1974) 
(16) IAiZ st. asyst. Zakł. Prawa Admin. 
709. "'KIEŁCZEWSKA-ZALESKA Maria (2) 30 VIII 1906 Środa Wlkp., 
int. (3) UP 1929 geogr. Pawłowski (4) Naucz. gimn.: Ino- 
wrocław 1931-1932i Poznań 1932-1939; tajne naucz.War- 
szawa 1939-1944 (5) UP Pawłowski 1932 "Osadnictwo 
wiejskie Wielkopolski" (6) UJ 1946 (7) 1946 (8) 1964 
(10) UP 1929-1931; Inst. Zach. 1945-1946; Akad. Nauk 
Polit. Warszawa 1948-1950; Inst. Geogr. PAN Warszawa 
1961-1976 (11) TNT 1951-; Poznańskie TPN;. PT Geogr. 
1946- (12) 1 III 1946-1961 (13) 1976 em.i 1980 zm. w 
Warszawie (14) Kier. Kat. Antropogeogr. (16) WBiNoZ 
prof. nadzw. Zakł. Geogr. Ekon. (17) {Biogr.}, Prz. 
geogr. 1976 t. 48 z. 4. 
710. KIEŁPIŃSKI Roman (Szczepan) (2) 24 I 1939 Owczarki 
k. Grudzi
dza, rob. (3) UMK 1962 mat. - alg. E. S
- 
siada (5) Inst. Mat. PAN E. S
siada 1968 "O charak- 
teryzacji i strukturze modułów p-serwanb1ie injektyw- 
nych" (10) Inst. Mat. PAN 1962-1972 (11) ,PT Med.
		

/Licencje_017_03_182_0001.djvu

			180 


(12) 1972- (14) Wicedyr. IM 1975-1978 (16) IM ad. 
Zakł. Metod. Numer. 


711. KIERSKA Irena Janina (2) 21 VI 1921 Starczewo. chł.(3) 
UMK 1952 hist.;egz.bibl.dypl.1960 (12) 1951-1982 (13) 
1982 em. (14) W1cedyr. BG 1979-1981 (16) BG bibl. 
dypl. 
712. "'K1ERZKOWSKI Bronisław (2) 28 VIII 1924 Łódź, int. (3) 
ASP Warszawa 1956 mal. (6) ASP Warszawa prz'ew. 
na stan. doc. 1965 (10) WSSP Sopot 1947-1948; UMCS 
po 1975 (12) 1963-1975 (14) Kier. Zakł. Mal. Sztalu- 
gowego (16) IA-P doc. Zakł. Mal. 
713. KILJAŃSKI Leszek (2) 16 III 1949 Chlewiska (woj. radom- 
skie), int. (3) UMK 1975 szt. piękne - graf. E. Piotra- 
wicz (12) 1981- (16) lA-P asyst. Zakł. Graf. 


714. 


KISIELEWSKI Tadeusz (Stanisław Adrian) (2) 4 III 1915 
Wiedeń, int. (3) Wyższa Szk. Hand. Zagr. Lwów 1936; 
AH Poznań 1946 (4) Urz.: Państw. Przem. Konserwo- 
wy i Mięsny 1945-1950; Woj. Zarz. MHD Byd,goszcz 
1951-1954; Spółdzielczość Pracy 1955-1975 (5) WSE 
Poznań S. Sudziński 1965 "Problemy optymalizacji wiel- 
kości przedsiębiorstw sp6łdzielni pracy" (6) AE Poz- 
nań 1979 "Rachunek mikroekonomiczny w przemyśle" 
(10) Spółdzielczy Inst. Bud. Warszawa od 1976 (11) 
PT Ekon. (czł. zarz. woj. Bydgoszcz); TNOiK; Stow. 
Księgowych w Polsce (12) 1971- (14) Dyr. IZGN 1976- 
1983; prodziek. WNE; kier. Zakł. Ekonom. Przem. (15) 
Negr.: Nacz. Rady Spółdzielczej 11 0 1975; Min. NSzWIT 
ind. 111 0 1981 (16) Ked. Ekonom. Przem., Organiz. i 
Zarz. doc. Zakł. Ekonom. Przem. 


715. 


KITA Ewa (Maria) (2) 8 VII 1947 Lublin, int. (3) UMK 
1970 chem. org. J. Gronowska; Stud. Dokt. Chem. UMK 
1971-1974 (5) UMK J. Gronowska 1974 "Badania nad 
zależnością między barwą a budową ftalein z gwajakolu" 
(10) Zakł. Amin Biogennych PAN Łódź 1974-1977 (12) 
1977- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
KITA Przemysław (Andrzej) (2) 16 IX 1946 Kamień Pom., 
int. (3) UMK 1969 chem. nieorg. A. Swinarski (5) UMK 
A. Łodzińska 1974 "Badania kinetyki reakcji i akwatacji 
soli Reinecke 'go oraz identyfikacja produktów solwolizy 
w wodzie, metanolu, etanolu i n-propanolu" (10) Staż 
nauk. w Univ. of Alberta - Edmonton KaI1ada 1983-1984 
( 12) 1969- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
KIŻUK Roman (2) 28 II 1939 Wilno rob. (3) WSE Sopot 
1963 transp. mor. Z. Jaśkiewicz (5) UGd Z. Jaśkiewicz 
1972 "Fundusz Rozwoju Rolnictwa jako instrument poli- 
tyki finansowej państwa" (10) PSz - Wydz. Inż.-Ekon. 
Transp. 1964-1965 (11) TNT 1974- (12) 1965- (16) 
Kat. Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. ad. Zakł. Ekon. 
Polit. 


716. 


717.
		

/Licencje_017_03_183_0001.djvu

			181 


KLAMANN-KONIECZNA Elżbieta zob. Konieczna-Klamann Elżbie- 
ta. 


KLEIN-PRUFFER Krystyna zob. Prłlffe
Klein Krystyna. 
718. KLEMP Bogumiła (2) 9 VII 1953 Toruń, int. (3) UMK 1977 
mat. teor. L. JeśmanowIcz (12) 1977- (16) IM st. asyst. 
Zakł. Metod Numer. 


719. KLENTAK-ZABŁOCKA Małgorzata (2) 14 XII 1957 Biały- 
stok, rob. (3) UW 1981 fil. germ. - literat. K. Sauerland 
(12) 1981- (16) WH st. asyst. KFG. 
720. KL
BOWSKI Marian (2) 10 IX 1935 Lipniak (woj. lubel- 
skie), chł. (3) UW 1965 fil. klas. K. Kumaniecki; UP 
1972 fil. germ. A. Bzdęga (4) Naucz. LO: Iława 1965- 
1974; Toruń 1974-1975 (12) 1975- (14) Z-ca kier. 
SJO 1978-1981; kier. zesp. j. niem. od 1981 (16) SJO 
wykł. j. niem. 
721. JlKLIMASZEWSKA Jadwiga (2) 11 I 1910 Stanisławów, int. 
(3) UJ 1934 geogr. i etnogr. (4) 1939-1945: PCK, Sta- 
cja Charytatywna Obywatelskiego Komit. Pomocy KrakóW1 
p6źniej organiz. i kier. - peda
o
 w domach dziecka w 
Rymanowie i Pieskowej Skale (5) UJ K. Moszyński 
1947 "Meteorologia ludowa. Przyczynek do poznania 
pierwotnej kultury i psychiki" (6) UJ 1955 ''Doroczne 
obrzędy ludowe w Polsce na Ue słowiańskich" (7) 1968 
(10) UJ: Kat. Etnogr. Słowo 1930-1936; 1945-1963; po 
1972; USB 1936-1939; red. serii pr. popularno-nauk. PT 
Ludozn. od 1968. (11) TNT 1965-; "PT Ludozn. (czł. 
ZG 1968-1970; wiceprzew. Oddz. Krak6w i Toruń od 
1966); Kom. Etnogr. PAU; współpr. : Sekcji Etnogr. 
Komit. Nauk. Hist. PAN; czł. Kom. Socjal. Krakowskie- 

o Oddz. PAN; czł. Kom. ds. AUasu Hist. IHKM PAN 
(od 1957); IHKM - przew. Sekcji Folklorystycznej Mię- 
dzynar. Kom. do Bad. Kult. Ludowej Karpat; czł. Zesp. 
Rzeczoznawców Etnogr. przy SekcjI Stud. Uniw. Rady 
Gł. Szk. Wyższego od 1957 (12) 1963-1972 (14) Kier. 
Kat. Etn0ł!lr. 1963-1972; kier. Podypl. Stud. Etnogr. od 
1965 (16) WH prof. nad zw. Kat. Etnogr. 
722. Je'KLIMASZYK Paweł (2) 8 xn 1951 Poznań, int. (3) UP 
1974 ped. (12) 1974-1982 (14) Pełnomocnik rektora ds. 
mieszkań 1980-1982 (16) IPiP st. asyst. Zakł. Ped. 
Społ. 


tWe E"'den Tempska] 
723. KLIMEK Jacek Wojciech (2) 14 IV 1958 Częstochowa, int. 
(3) UMK 1982 mat. teor. J. Weyman (12) 1982- (16) 
IM asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
724. :łI'kLIMEK Lucjan (2) 11 XD 1912 Pabianice, int. (3) UMK 
1948 biol. - zool. z anat. porówn. J. Prłłffer (USB 1939
		

/Licencje_017_03_184_0001.djvu

			182 


absol.) (4) USB.lab. 1939-1940; przedsięb. bud. Wilno 
1940-1941 (10) Inst. ,Geol. Wilno 1941 i 1944-1945 (11) 
Tow. Przyr. im. Kopernika Wilno 1936-1939: PT Zool.; 
PT Entomol. 1953- (12) 1 X 1945-1955 (16) WBiNoZ 
st. asyst. Kat. Ochro Przyr. i Ekol. 
725. Jt'KLlMIŃSKI Bronisław (2) 1 III 1943 Jaworzno k. Wielu- 
nia (3) UŁ ekon. - socjol. (12) 1969-1973 (16) IE st. 
asyst. Zakł.Socjol..i Teor. Org. i Zarz. 


726. JIoKLlMOWIECKI Romuald (i) 7 II 1896 Lwów, rob. (3) UJK 
1920 prawo (4) Urz. r6żnych instytucji do 1939 (5) 
UJK 1920 prawo (10) UJK asyst. 1923-1929; UW ad. 
Ked. Prawa Państw. 1950 (12) 1950-1952 (14) Kier. 
Kat. Prawa Państw. (16) WPr z-ca prof. Kat. Prawa 
Państw. 


727. KLIN Eugeniusz (2) 29 VII 1931 Karb (woj. katowic;kie), 
rob. (3) UWr 1955 fil. niem. - hist. lit. niem. Z. Zyg ul- 
ski (5) UWr Z. Żygulski 1960 "Die frłJhromantische Li- 
teredurtheorie Friedrich Schlegels" (6) UWr 1966 "Au- 
gust Ferdinand Bernhardi als Kritiker und Literaturtheo- 
retiker" (7) 1976 (8) 1983 (10) UWr 1955-1969; WSP 
Zielona Góra od 1978 (11) Wrocławskie TN; TNT 1971- 
(czł. Wydze II 1972-); Komit. Neofil. PAN (12) 1969- 
1978 (14) Kier. KFG 1969-1978 (15) Nagr.: Min.OiSzW 
1967; Min. NSzWIT dyd.-wych. 1973 (16) WH prof.nadzw. 
KFG (17) [Bio-bibliogr.]. Spraw. TNT 26:1972 s. 120- 
121. 
728. KLIN Hanna (Jadwiga) (2) 19 VI 1931 Kurów (pow. Puła- 
wy), int. (3) UWr 1955 fil. niem. Z. Żygulski (4) Naucz. 
j. niem.: Tech. Ekon. Biała Podlaska 1956-1959; Zakł. 
Szk. Inwalidów Wrocław 1959-1964; Tech. Chem. Wroc- 
ław 1964-1970 (12) 1970- (16) SJO lekt. j. niem. 
729. 
LONOWSKI Franciszek (2) 29 IV 1914 Dortmund,rob.(3) 
UMK 1949 etnogr. z etnol. B. Stelmachowska (stud. 
rozp. w 1934 na Wydze Filoz. UP) (4) Naucz. szk. 
śred. Toru,) 1945-1949 (5) UMK M. PrłJfferowa 1963 
"Drewniane budownictwo wiejskie na Mazurach i Warmii" 
(11) PT Hist.i PT Ludozn. (czł. ZG i przew. Oddz. OL- 
sztyn); czł. zesp. doradczego ds. muz. etnogr. w Min. 
KiSz; przew. zesp. Bad. Etnogr. OBN im. W. Kętrzyń- 
skie$o Olsztyn (12) 1947-1951 (13) 1968 zm. tragicz- 
nie (16) WH asyst. Kat. Etnogr. i Etnol. (17) M. Zna- 
mierowska-PrłJfferowa, Pamięci F.K., "Lud" 52:1968 s. 
353-356i (nekr.), "Warmia i Mazury" 13:1968 nr 7. 


[T. Karwickaj 
730. 5KLONOWSKI Franciszek (2) 15 Xl 1902 Inowrocław (3) 
UMK 1951 prawo (12) 1948-1951 (16) WPr asyst. Kat. 
Statysto
		

/Licencje_017_03_185_0001.djvu

			183 


731. 
KŁOBUKOWSKI Mariusz (2) 6 III 1948 Wrocław, int. (3) 
UMK 1971 chem. W. Woźnicki (5) UMK J. Karwowski 
1978 "Zastosowanie metody SCF xoC. Sw do badania 
struktury elektronowej cz
steczek zawiereJ
cych ciężkie 
atomy (12) 1971-1982 (16) ICh ad. Zakł. Chem.Nieorg. 
732. KŁOPOTOWSKI Andrzej (Antoni) (2) 11 XII 1947 Piotrków 
Tryb., int. (3) UMK 1970 mat. teor. S. Balcerzyk (5) 
Inst. Mat. PAN Z. Ciesielski 1975 "Twierdzenia granicz- 
ne dla sum zależnych wektorów losowych" (10) Uniw. 
de Bretagne Occidentale Brest 1980-1981; Univ. de Tu- 
nis - Faculte des Sciences et Techniques Monastir 1983- 
(11) Bernoulli Soc. for. Math. Statistics and Probability 
(12) 1970- (15) Nagr. Sekr. Nauk. PAN 1975 (16) IM 
ad. Zakł. Teor. Prawdopodoł>ieńsłwa. 


733. KŁ050WSKI Jan (2) 27 X 1946 Józefowo (woj. włocław- 
skie) (3) UW 1974 ped. - teor. wych. (4) Naucz.j. 
ros. w Tech. Mech.-Optycznym Warszawa (10) Wyższa 
Szk. Ped;, Specjalnej Warszawa 1974-1975 (12) 1975- 
(16) IPiP st. asyst. Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
734. 5KMIECIKOWSKA (Szczerbiak) Maria (2) 5 X 1954 Czel'- 
niewice (woj. toruńskie), int. (3) UMK 1978 ped. C.Kos- 
s akowski (12) 1980- (16) IPiP st. aeyst. Zakł. Ped.Og. 
i Dyd. 
735. KNOWSKA Hanna (Maria Joanna) (2) 14 VII 1959 Chełmno, 
rob. (3) UMK 1982 ped.-psych. J. Rembowski (12) 1982- 
(16) IPiP asyst. Zakł. Teor. i Hi st. Wych. 
736. KOBUS Maria (Krystyna) (2) 11 m 1954 Toruń.. int. (3) 
UMK 1978 mat. teor. E. S
siada (11) PT Mat. (12) 
1978- (16) IM asyst. Zakł. Metod Numer. 
737. JioKOBUSIEWlCZ Michał (2) 8 X 1939 Radomsko, int. (3) 
UP archeol. (5) UP W. Chmielewski 1968 "Paleolit 
schyłkowy i mezolit w środkowozachodniej cZ4łści Nizi- 
ny Wielkopolskiej" (6) UP 1975 "Pradzieje północno- 
wschodniej Afryki od 16 do 15 tysiC\c1ecia p.n.e" (10) 
Muz. Archeol. Poznań 1959-1965; IHKM PAN Poznań 
( 12) 1978-1980 (16) lAlE doc. Zakł. Archeol. Pol. 
738. KOCH Christa (2) 15 XII 1930 Delitzsch, rob. (3) P&da- 
gogische Hochschule Lipsk 1968 Heidorn (5) Karl-Marx- 
Univ. Lipsk R. Grosse 1983 "Die textkonstituierende Rol- 
le des weiterWhrenden Nebensatzes" (,10) Karl-Marx- 
Univ. Lipsk 1974-1975; 1978-1983; Inst. Wr Lehrerbildung 
Lipsk 1983- (12) 1975-1978 (16) WH lekt. j. niem.KFG 
739. KOCH Hermann (2) 29 IV 1934 Kdtzschen, rzem. (3) Karl- 
M arx-UniV. Lipsk 1957 fil. germ. H. Mayer (5) Karl- 
M arx-Univ. Lipsk R. Grosse 1975 "Probleme der Gestal- 
tung argumentierender Texte" (10) Karl-MjYx.-Oniv.Lipsk 
1957-1964; 1972-1975; 1978- (12) 1975-197.8 (16) WH 
ad. KFG.
		

/Licencje_017_03_186_0001.djvu

			184 


740. KOCH (Posor) Monika (2) 15 III 1937 Stradunia (woj. 
opolskie), chł. (3) UWr 1969 fil. germ. M. Urbanowicz 
(5) UMK E. Klin 1975 "Problematyka etyczna i este- 
tyczna w prozie Christy Wolf" (10) Karl-Marx-Univ. 
Lipsk od 1982 (11) TNT; PTNeofil. (wiceprzew. Oddz. 
Toruń do 1981) (12) 1969-1981 (14) Sekr. nauk. KFG 
1977-1978 i 1980-1981; z-ca kier. KFG 1979-1980 (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1980; sr. odznaka hon. Li- 
gi Narod6w NRD 197
 (16) WH ad. KFG. 
741. 5KOCHLER Karol (2) 24 I 1888 Odessa, int. (3) Uniw. 
Chark6w 1911 biol. i chem. (4) Naucz.: Śred. Szk. 
Hand. (Ukralna) 1913-1918; pol. szk. śred. Kijów 1918- 
1920; Gimn. im. R. Traugutta Lipno 1920-1922; Męskie 
Sem. Naucz. Toruń ,1922-1928; Lic. Krzemienieckie 1935- 
1939 (12) 1949-1950; 1954 (16) WM-P i Stud. Przygo- 
towawcze - wykł. chem. 


742. KOEPKE Czesław Andrzej (2) 14 V 1952 Chełmno, int. 
(3) UMK 1976 fiz. dośw. A. B
czyński (5) UMK A. 
B
czyński 1983 "Kinetyka lasera barwnikowego w pob- 
liżu progu akcji" (12) 1979- (16) IF st. asyst. Zakł. 
Fłz. J
dr. 
743. *KOJRO Zbigniew (2) 26 IV 1942 Głębokie (ZSRR) (3) 
UMK 1965 fiz. S. Dembiński (12) 1966-1975 (16) IF 
asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
744. ;!;.KOKOCIŃSKI Wiesław (2) 12 I 1932 Krotoszyn, int. (3) 
UMK 1955 biol. - zool. J. Praffer (4) Instr. Pow. Domu 
Kult. 1952-1953 (5) UMK I. Mikulska 1965 "Biometrycz- 
ne studia nad wzrostem kądziołk6w przędnych w rozwo- 
ju postembrionalnym paj
ka (Agelena labyrinthica Clerck)" 
( 10) Uniw. w Algierii - wykł. kontr. 1984- (14) Kier. 
Muz. Przyr. 1974- (16) IB ad. Zakł. Zool. 
745. KOLA Andrzej (2) 17 I 1940 Toruń, rob. (3) UMK 1966 
archeol. K. Żurowski (5) UMK K. Żurowski 1975 
"Wczesnośredniowieczne Chełmno w świeUe źródeł ar- 
cheologicznych. Problem pierwotnej lokalizacji" (11) 
TNT 1969- (12) 1966- (16) IAiE ad. Zakł. Archeol.Pol. 


KOLA-MATUSZEWSKA Wiesława zob. Matuszewsk
Kola Wie- 
sława. 


746. X,KOLANKOWSKI Ludwik (2) 21 VI 1882 Nadwórna, rob. 
(3) UJK 1906 hist. L. Finkei T. Wojciechowski B. Dem- 
biński (stud. łeż w Berlinie u prof. Schiemanna) (4) 
Min. SZ 1918-1920 mJn.: nacz. wydze wsch., szef sekcji 
litewsko-białoruskiej; Gen. Komisarz Cyw. Ziem Wsch. 
w l. 1921-1924 dorywcza pr. polit. w MSZ; MSW 
i Pol. Agencji Telegr. (5) UJK B. Dembiński (kier.sem.) 
L. Finkei (prom.) 1906 "Kandydatura Jana Albrechta Ho- 
henzollerna na biskupstwo płockie 1522-1523" (6) UJ
		

/Licencje_017_03_187_0001.djvu

			185 


1913 "Zygmunt August, wielki ksi
żę Litwy do r. 1548" 
(7) 1931 prof. tyto USB (8) 1929 nie przyj¥ nom. na 
prof. zw. USB. UJK 1937 (9) Czł. PAU: czł. zw. War- 
szawskiego TN 1932: c zł. hon. PT Hiat. (10) Bibl. UJK 
1905-1906 (praktykant-wolont.); Bibl. UJ 1906-1919: 1928- 
1929, dyr. Bibl. Ordynacji Zamojskiej 1929-1944: UJ wykł. 
1917-1918: USB: pełnomocnik Nacz. Państwa ds. reak- 
tywowania Uczelni 1919; wykł. jako prof. tyto 1931-1939: 
UJK 1937-1939: w czasie okupacji Tejny Uniw. Ziem. 
Zach.: organiz. i prorektor UŁ 1945-1946 (11) Warszaw- 
skie TN: Lwowskie TN 1932 (czł. miejscdwy Wydz.Hist.- 
Fi1oz. 1938); Łódzkie TN: TNT 1946- (czł. Wydze I 
1947-); PT Hi st. (prez. ZG 1937-1946) (12) 13 V1!1 
1945-1955 (13) 1955 em.: 1956 zm. w Toruniu (14) Ol'- 
ganiz. i pierwszy rektor 1945-1948: dyr. Bibl. Gł. 1949- 
1955: kier. Kat. Hist. Pol. Nowoż. (15) Nagr. im. Juliana 
Ur"yna Niemcewicza Wydze Hist.-FUoz. AU 1912 (16) 
WH prof. zw. hi st. nowoż. (dzieje: Litwy: Jegiellonów i 
Zakonu Krzyżackiego) (17) Ludwik Kolankowski 1'882- 
1956. Materiały z sesji w stulecie urodzin, pod red. A. 
Tomczaka, Toruń 1983 (m.in. Z. H. Nowak: J. Manek: 
J. Serczyk: B. Ryszewski); t Bio-bibliogr.), Spraw. TNT, 
4:1950 s. 33-34; J. Długosz, [bio
r.J, Słowo Pr. Książki 
Pol.. s. 428: A. Gieysztor Cbiogr.), Pol. Słowo Biogr., 
t. 13, s. 289-292: K. Górski, L.K. jako l1istoryk, [vvi] 
Dzieje nauki polskiej S. 149-155: J. Lechicka, (nekr.l, 
Zap. TNT 22:1956 Z. 1-2 s. 325-327: A. Lewak, rnekr
, 
Rocz. bibl. 2:1958 Z. 1-2 S. 341-343: G. Modrak, L.K. 
jako historyk epoki Jegiellon6w. Koncepcje programu idei 
j agi eUoński ej, pr. mag. 1977 AUMK sygn. 36818: J. Sel'- 
czyk, Państwo w'działaniu. L.K., Wroc. Tyg. kat. 1978 
nr 37; A. Tomczak, Wspomnienie w XX roćznIcę śmierci 
prof. dra L.K. 1882-1956, Biuletyn Inf. UMK, Toruń 1976 
s. 28-28. 
747. 
KOLAŃCZYK Kazimierz (2) 24 II 1915 Byszewo (pow. 
Bydgoszcz), int. (3) UP 1937 hist. prawa pol. Z. Woj- 
ciechowski (5) UP Z. WojciechowskI 1945 "Najdawniej- 
sze polskie prawo spadkowe" (6) UP 1950 "Studia nad 
reliktami wspólnej własności ziemi w nejdawniejszej Pol- 
sce" (8) 1973 (10) UP 1937-1982 (z przerwą 1939- 
1945): Inst. Zach. Poznań (12) 1964-1973 (14) Kier. 
Kat. a potem Zakł. Prawa Rzym.: przew. 'Rady IH-P (16) 
IH-P prof. zw. Zakł. Prawa Rzym. [W" BOjarski] 
748. *KOLASIŃSKA-wR6aEL Anna (2) 27 V 1951 Łódź, int. 
(3) UŁ 1974 geogr. S. Zych (12) 1976-1977 (16) IB 
asyst. Zakł. Bot. 
749. KOLASIŃSKI Krzysztof (2) 4 II 1940 Bydgoszcz, int. (3) 
UP 1962 prawo pr. W. Jaśkiewicz (5) UP W. Jaśkiewicz 
1965 "Zawieszalność prawa do emerytury" (6) UP 1974 
"Charakter prawny sporów z zakresu ubezpieczenia spo- 
łecznego" (7) 1981- (11) TNT 1968-; Międzynar. Stow.
		

/Licencje_017_03_188_0001.djvu

			186 


pra f a Pr. i Zabezpieczenia Społ. (czł. Sekcji Pol.) 
(12 1962- (14) Kier. Zakł. Prawa Pr., dyr. IPC 1984- 
(15 Nagr. Min. NSzWIT 1979 (16) IPC prof. nadzw. 
Zakł. Prawa Pr. 
750. -KOLIBOWSKA Barbara (2) 23 I :19.8 Biała POdl., int. 
(3) WSE Poznań: 1969 ekon. polit. Z. Kowalczyk; stud. 
dokt. 1970-1973 (4) Koszalińskie Zakł. Elektron. 1969- 
1970 (5) WSE Poznań W. Wilczyński 1974 "Ekonomicz- 
ne problemy wdrażania innowacji w' przemyśle socjalis- 
tycznym" (10) Koszaliński Ośr. Nauk.-Bad. (ad.) 1.973- 
1976; WSI Koszalin 1976-1979 i po 1979 (11) PT Ekon. 
(czł. Zarz. Oddz. ;Koszalin) (12) 1979 (16) IZGN ad. 
Zakł. Fin. 


751. !łKOŁACZKOWSKA Maria (2) 5 VII 1885 SłrzyżewIce (woj. 
lubelskie), int. (3) Uniw. w Genewie 1914 mat. (14) 
W czasie I wojny świedowej naucz. szk. pryw. Kijów i 
Zakopane; naucz. mat. War.szawa: Gimn. Żeńskie; Sem. 
Naucz. 1916-1932; Państw. Gimn. Krawieckie 1939-1943 
(5) UW 1928 "Badania mikroskopowe skaleni występują- 
cych w andezytach z Wżaru po'd Czorsztynem z uwzglę- 
dnieniem nowych metod badania" (6) UW 1939 z zakr. 
miner. (7) 1947 (10) UW aeyst. Zakł. Miner. i Petro- 
grafii 1932-1938 (doc. 1914-19.6); Warszawskie TN _ 
asyst. Prac. Miner. od 1938; UŁ prof. nadzw.1946-1947 
(12) 1947-1960 (14) Kier. Ked. Miner. (16) WBiNoZ 
prof. nadzw. Kat. Miner. 


752. "'KOMENDZIŃSKI Tomaaz (2) 6 VIII 1959 Jarocin rob. (3) 
UP 1983 Wydze Nauk Spał. (12) 198.- (16) INS asyst. 
staż. Zakł. Log. (od 1984 Kat. Log.). 
753. KOMOSZYŃSKI Michał (Aleksander) (2) 19 II 1943Garwo- 
lin\int. (3) UMK 1967 biol. - bioch. M. Działoszyński 
(4j Zakł. Bioch. UMK asyst. nauk-tech. 1966-1973 (5) 
UMK P. Masłowski 1978 "Niektóre właściwości, lokali- 
zacja subkomórkowa i funkcja Ca 2 + ATPazy z kiełków 
kukurydzy" (11) PT Bioch. (12) 1966- (naucz. akad. 
od 1973) (15) Negr. PT Bioch. 1968 (16) IB ad. Zakł. 
Bioch. 


754. KONARSKA-WRZOSEK Violetta (2) 15 X 1952 Gdańsk, int. 
(3) UMK 1975 prawo r ań.tw. E. Mizerski (4) Aplik. 
sądowa 1975-1977 (12 1977- (16) IPK st. asyst. Zakł. 
Prawa Kar. i Krym. 
755. "'KONARSKI Zdzisław (Kazimierz) (2) 22 11.1942 Chojny 
k. Włocławka, chł. (3) WAT 1972 (12) 1980- (16) SW 
wykł. 
756. KONARSKI-MIKOŁAJEWICZ Mirosław (2) 21 VIII 1949 
Gdańsk, int. (3) UMK 1972 prawo J. Winiarz; Moskiew- 
ski Inst. Stos. Międzynar. 1969-1970 (4) Pr. pelit. KW
		

/Licencje_017_03_189_0001.djvu

			187 


PZPR Gdańsk 1980-1982: RSW "Prasa-Ksi
żka-Ruch" 
1982; Okr. Insp. Pr. Gdańsk - radca prawny 1979-1980 
i 1983- (10) UGd 1973-1981 (12) 1972-1973 (16) 
WPiA st. asyst. Zakł. Międzynar. Stos. Gosp. 
757. ;)foKONECZNA Maria (2) 25 IV 1932 Hostow, int. (3) UMK 
1955 chem. A. Basiński (12) 1955 (16) WMFiCh asyst. 
Kat. Chem. Fiz. 


758. KONECZNY Henryk (2) 24 I 1927 POdbrzezie (pow. Wil- 
no), int. (3) UMK 1950 chem. - techn. chem. E. Pi- 
schinger (4) Naucz. Lic. im. J. Kasprowicza Inowrocław 
1947-1948: naucz. Lic. im. T. Kościuszki Toruń 1948- 
1949 (5) UMK E. Pischinger 1955 "Parametry karboni- 
zacji w procesie sodowym" (6) UMK 1963 "Zmniejsze- 
nie strat amoniaku w procesie karbonizacłi" (7) 1969 
(B).1977 (11) PT Chem. (12) 1949- (14) Deleg. mł. 
pr. nauki do Senatu; przew. ZOZ ZNP 1966-1972: kier. 
Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. (15) Nagr. Min. NSz- 
WiT: b.d.; 1973; 1979 (16) ICh prof. zw. Zakł. Techn. 
Og. i Nieorg. 
759. 
ONGIEL Larysa (2) 26 Ul 1910 Szawie, int. (3) USB 
1935 absol. na Wydze M at.-Przyr. (4) Geol. Wilno 1944- 
1945: Muz. Ziemi Warszawa 1950-1952 (10) USB 1930- 
1938 (12) 1949-1954 (16) WBiNoZ asyst. Kat. Geol.lI. 
760. 
ONGIEL Roman (2) 29 VI 1904 Wilno, int. (3) USB 
1929 geol. i paleont. (4) Naucz. geogr. i biol. w Sem. 
Naucz. im. T. Zana Wilno 1931-1932; Litewski Komit. 
Energ. Wilno 1940: Litewski Urz. Geol. 1940-1944 (5) 
USB M. Limanowski 1935 "W sprawie wieku siwaka w 
okolicach Puław" (6) UMK 1948 "O przedstawicielach 
rodzaju Echinocorys z danu Danii ( Szwecji i Polski" 
(7) 1951 (10) USB Zakł. Geol. z-ca asyst.; asyst.: 
st. asyst.) 1927-1939; Szwedzka Stacja Zoo!. Kristine- 
berg 1937 oraz inne prac. duńskie i szwedzkie; orgahiz. 
prac. paleont. w Muz. Ziemi Warszawa 1957 (11) TNT 
1947- (czł. Wydze Ul od 1950) (12) 1 X 1945-1960 
( 13) 1960 zm. w Warszawie (14) Organiz. Kat. Geol. 
i Kat. Palont. i jej kier. od 1950; kier. Kat. Geo!. II od 
1952 (16) WBiNoZ ",rof. nadzw. Kat. Geol. (17) Bieda 
F., R.K. (1904-1960), Rocz. Pol. Tow. Geol. 34:1964 
z. 4 s. 605-614; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 4:1950 s. 
42-43; S. Mączyńska, E. Barczykowa, . [nekr.), Prz.geol. 
1960 nr 8 S. 443-444: H. Szarski [nekr.], Spraw. TNT 
14:1960 s. 50-5lo 
761. Jt-KONIECZNA_KLAMANN Elżbieta (2) 2 V 1948 Gościm, 
rob. (3) Karl-Marx-Uniw. Lipsk 1971 fil. germ. (4) 
KMPiK (12) 1971-1981 (16) WH st. asyst. KFG. 
762. JtoKONONOWICZ Halina (2) 7 VII 1947 Lublin, int. (3) UŁ 
1971 bioch. M. Olszewska (10) UŁ Zakł. Cytol. (12)
		

/Licencje_017_03_190_0001.djvu

			188 


1972-1977 (15), Nagr. PT Cytochem. 1974 (16) IB st. 
asyst. Zakł. Fizjol. Roślin. 


763. KOPCEWICZ Jan (2) 3 Iu. 1940 Brzyska (pow. Jasło), int. 
(3) UMK 1961 biol. - fizjol. i bioch. roślin M. Michnie- 
wicz (5) UMK M. Michniewicz 1968 "Studia nad endo- 
gennymi giberelinami i inhibitorami wzrostu w rozwoju 
sosny zwyc z ejnej (Pinus silvestris L.)" (6) UMK 1972 
"Studia nad fizjologiczną rolą hormonów estrogennych w 
procesach wzrostu i rozwoju roślin" (7) 1980 (10) Mi- 
chigan State Univ. USA 19'73-1974; CorneU Univ. USA 
1978 (11) TNT 1970- (czł. Wydz. III 1974-); PT Bot.. 
PT Bioch.; PT Przyr.; Eur. 
ow. Fizjol. Roślin; Amer. 
Tow. Fizjol. Roślin, Komit. Fizjol. i Genetyki PAN (12) 
1961- (14) Wicedyr. IB 1975-1978; dyr. IB 1978-1981; 
prorektor 1981-1982; rektor 1982-1984 (15) Negr.: Min. 
OiSzW zesp. DO 1967; Min. NSzWIT ind. 111 0 1973 (16) 
IB prof. nadzw. Zakł. Fizjol. Roślin (17) {Bio-bibliogr.J, 
Spraw. TNT 28:1974 s. 112-114; {biogr.}, "Głos Uczel- 
ni" 1981 nr 1-2 s. 7-8. 


764. KOPICZYŃSKA (Nikiforuk) Alina (2) 611 1959 Hajnówka,rob. 
(3)' UMK 1982 hi st. - arch. B. Ryszewski (12) 1982- 
( 16) IHiA asyst. Zakł. Hi st. Powsz. i Pol. XIX i XX w. 
765. "KORALEWSKI Tadeusz (2) 24 IX 1924 Jarocin. chł. (3) 
UW 1955 geol. B. Halicki (4) Zjedn. Robót Wiertniczo- 
Fundamentowych Warszawa 1952-1954 (12) 1955-1957 
(16) WBiNoZ asyst. Kat. Geol. 
766. *KORANYI Karol (2) 18 D 1897 Lwów (3) UJK 1922 pr
 
wo W. Abraham P. DC\bkowski A. Halban; stud. też na 
Wydze Filoz. UJK hi st. i etnogr. A. Szel(\gowski A. Fi- 
scher; Uniw. w Wiedniu 1915-1916 (4) Aplik. adw.Lwów 
po 1922 (5) UJK 1922 (6) UJK 1931 (8) 1945 (10) 
UJK 1924-1939 Kat. Hi st. Prawa na Zach. Eur.; Uniw. 
im. I. Franki Lwów 1939-1941 i 1944-1945; UW od 1949; 
Inst. Nauk Prawnych PAN (początkowO kier. Zajd. póź- 
niej Inst. Hist. Prawa); współred. "Przewodnika Hist.- 
Prawne,go" (11) C zł. przybr. Lwowskiego TN 1929;TNT 
1946- (czł. Wydze IV); PT Ludozn. (wsp6łorSaniz. i prez. 
1953-1958); czł. Kom. Hist. i Kom. Prawniczej PAU;czł. 
Soc. d 'Histoire du Droit; Comiss. Intern. des Ans et 
Traditions Populaires (12) liX' 1945-1951 (13) 1964 
zm. w Warszawie (14) Prorektor 1947-1948; rektor 1948- 
1951; kier. Kat. Hi st. Prawa na Zach. Eur. później Kat. 
Powsz. Hist. Państwa i Prawa (16) WPr prof. zw. Kat. 
Powsz. Hist. Państwa i Prawa (17) [Bio-bibliogr.), 
Spraw. TNT 1:1947-1948 S. 43-45; B. Leśnodo,rski (biogrJ 
Pol. słowo biogr. t. 14 s. 31-32; tegoż, (nekr.) Kwart. I 
hist. 72:1965 Z. 1 s. 260-263; (L. Łustacz) L.Ł., K.K. 
1897-1964, Wojs. Prz. praw, 1964 nr 4 s. 476-477; M. 
Maneli, Historyk bardzo polityczny [K.K.\, "Prawo i Ży- 
cie" 1 1964 nr 21 S. 2; S. Matysik, tnekr.l, Zap. hist.31:
		

/Licencje_017_03_191_0001.djvu

			189 


1966 s. 243-246: [nekr.], "Życie Warszawy" 1964 nr 
232: M. P atkaniowski, (nekr.J. Życie Szk. Wyż. 1965 
nr 5 s. 112-119: J. Pogonowski. tnekr.}, "Lud" 51:1966 
z. 1 s. 226-228: J. Sawicki [nekr.}, "Państwo i Prawo" 
1964 z. 11 s. 778-780: M. SczM1iecki [nekr.], Ruch 
praw. 1965 z. 3 s. 319-322: Zmarł b. rektor UMK prof. 
K.K., Gaz. tor. z 26-27 IX 1964. 
767. xKORNATOWSKI Jan (2) 9 m 1944, int. (3) UMK 1966 
chem. A. Swinarski (5) UMK A. Swinarski 1975 "Bad
 
nia spektroskopowe IR, UV i luminescencji nietrwałych 
równowag związków kompleksowych w roztworach na 
przykładzie układu CoCl 2 - NH NCS - etanol" (12) 1966- 
(WMFiCh asyst. i st. asyst. K
. Chem. Nieorg. 1966- 
1975: WSzp ad. IZiK 1975-1979: WMFiCh ad. Zakł. Ra- 
di,pspektroskopii 1979-) (16) IF ad. Zakł. Radiospektro- 
skopii. 
768. 
KORNATOWSKI WIktor (2) 1 m 1911 Szydłowice (woj. 
białostockie) (3) UW 1934 prawo: Szk. Nauk Polit. War- 
szawa 1936 (4) Biuro Ekon. Banku Gosp. Krejowego 
1938-1939: nacz. Wydze ds. Młodz. Szk. Wyższych w 
Min. Ośw. po 1945 (5) UW L. Krzywicki 1937 "Upad- 
łość Teppera, Szulca, Kabryta, Prota Potockiego, Łysz- 
kiewicza i Heyzlera" (6) Nom. CKK na doc. 1958 (7) 
Nie przyj
 nom. na prof. nadzw. w Wyższej Szk. Praw- 
niczej im. T. Duracza w 1951 (10) Ad. w Arch. Głów- 
nym Akt Dawnych 1936-1938: Akad. Nauk Polit. (st. 
asyst. 1936-1939: z-ca prof. 1945-1948); z-ca deleg. 
Min. Ośw, ds. UW po 1945: dyr. Szk. Konsu1arno-I>ypl. 
Min. SZ od 1946: organiz. PISM: kontr. prof. Wyższej 
Szk. Prawniczej im. T. Duracza 1950-1951: UŁ - Kat. 
Prawa Państw. 1952-1953 (11) TNT 1962- (czł. WydZe 
IV): PT Hist.: PT FI1oz.: Inst. Gosp. Społ. (12) 1948- 
1952: 1958-1975 (13) 1975 zm. (14) Prodziek. WPr 
1960-1963: kier. Kat. Teor. Państwa i Prawa 1950-1952: 
1961-1969; Zakł. Hi st. Doktryn Polit.-Prawnych 1969-1974: 
dyr. IH-P 1969-1972 (16) IH-P doc. Zakł. Doktryn Pollt_ 
Prawnych 1969-1974 (17) (Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 
15:1961 s. 47-51; nekr. AUNC Prawo XIV, Toruń 1976. 
769. *KORNISZEWSKI Feliks Józef (2) 30 V 1905 Zaboklik 
Wielki (pow. Przasnysz), rob. (3) UJ 1930 ped. - psych. 
ped. (stud. na UW 1924-1928 filoz.; log.; metodol. nauk: 
ped. - absol. T. Kotarbiński K. Appel B. Nawroczyński) 
(4) 1930-1937 pr. w zakł. kształcenia naucz. i gimn. 
pol., m.in.: Państw. Wyższy Kurs Naucz. Wilno: Państw. 
Sem. Naucz. Pułtusk: Państw. P.edagogium Łódź (5) 
UMK K. Sośnicki 1963 "Podstawowe pojęcia ped
o- 
giczne w teorii i praktyce (Analiza krytyczna)" (6) 
UMK 1964 "O pełny program i właściwe metody naucza- 
nia w szkołach" (10) Międzynar. Biuro Wych. Genewa 
1938-1950: Inst. Ped. Warszawa po 1950 (12) 1961- 
1968 (14) P.o. kier. Kat. Ped. (16) WH 
oc. Kat. Ped. 
(kontr. pr. nauk.-dyd.).
		

/Licencje_017_03_192_0001.djvu

			190 


770. *KOROLKO Jan (12) 1949-1953 (16) WBiNoZ st. asyst. 
Kat. Biol. Og. wraz z Hydrobiol. 


JlKORULSKA Bożena (2) 20 XI 1949 Warszawa; int. (3) 
UMK 1974 szt. piękne - graf. E. Piotrowicz \4) Pr. 
przem. Warszawa 1968-1969 (12) 1974-1975 (16) lA-P 
st. asyst. Zakł. Kształ. Form Plast
 i Przestrzennych. 

ORZENIEWSKA Anna (2') 5 IV 1921 WlIno, int. (3) Stud. 
nI roku biol. UMK (12) 1946-1948 (13) zm. Gdańsk 
( 16) WM-P z-ca asyst. Kat. Anat. Porównawczej i Em- 
briol. 
77 3. HKORZENIEWSKI-CHICEWICZ Mirosław (2)'3 VI 1921 (3) 
Stud. UMK (12) 1947-1948 (16) WM-P z-ca asyst.Kat. 
Anat. Porównawczej. 


771. 


772. 


774. KOSAKOWSKI Czesław (2) 17 XI 1940 Cupel (woj. ostro- 
łęckie), rob. (3) UMK 1965 ped. L. Bandura (4) To- 
ruń 1965-1974: red. "Życia Szk. Wyższej"; Zakł. Wych. 
(5) UMK S. Nowaczyk 1975 "Trudności wychowawcze 
. w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem o obniżonej spraw- 
ności umysłowej" (6) UMK 1983 "Społeczne przystoso- 
wanie dziecka lekko upoś!edzone$o umysłowo" (11) PT 
Ped.; PT Psych. (12) 1974- (14) Z-ca dyr. IPiP 1981- 
1984 (15) Wyr6żn. Pol. Zesp. do Bad. Nauk. nad upo- 
śledzeniem umysłowym przy ZG Tow. Przyjaciół Dzieci 
1978 (16) IPiP ad. Zakł. Ped. Społ. 
775. *KOSICKA Albina (12) 1950-1953 (16) WBiNoZ asyst. 
Ośr. Bad. Biol. Stos. w Koniczynce. 
776. "KOSICKI Stanisław (2) 13 II 1926 VersaiUes (4) Gdańsk: 
kreślarz 1942-1943; tech. 1945-1947 (12) 1950-1952 
( 16) WBiNoZ z-ca asyst. Kat. Zool. Syst. 
777. KOSIEDOWSKI Wojciech (2) 14 IV 1946 Leśno (woj. byd- 
goskie), int. (3) WSE Poznań 1969 ekon. - kier. ogól- 
noekon. (4) Naucz. Szk. Podst. w Bożympolu 1963-1964; 
insp. Oddz. Woj. Banku Roi. Koszalin 1969-1971 (5) AE 
Kraków S. Sudoł 1979 "Czynniki i potencjał lokalizacti 
przemysłu w wojew6dztwie toruńskim" (12) 1971- (15) 
Negr. Woj. toruńskiego 1980 (16) Ked. Ekon. Polit. i 
Polit. Społ.-Gosp. ad. Zakł. Ekon. Polit. 


778. KOSIOR Krzysztof (Janusz) (2) 24 VI 1966 Puławy, int. 
(3) UMCS 1980 filoz. B. Dziemidok (12) .1981- (16) 
INS asyst. Zakł. Filoz. 
779. W'KOSS Władysław (2) 2 IX 1888 Lwów (3) UJK 1913 pra- 
wo (4) Urz. w Kur. Okr.' Szk. Lwów 1938-1939; kier. 
Sekr.: ASP Kraków 1928-1938; UMK 1945-1946 (5) 
UJK 1915 (12) 1 XI 1945-1949 (16) WPr ad. Kat. Sta- 
tyst.
		

/Licencje_017_03_193_0001.djvu

			783. 


191 


780. 


KOSSAKOWSKI Andrzej (Marek) (2) 20 II 1938 Lwów, 
lnt. (3) UMK 1960 fiz. teor. W. Hanusowa (5) UMK 
R. S. Ingarden 1966 "O prawie wzrostu entropii w ter.... 
modynamice informacyjnej operatorow gęstoścI" (6) UMK 
1971 "Teorio-informacyjny schemat decyzyjny w kwanto- 
wej mechanice statystycznej" (7) 1979 (10) Staż nauk.: 
Inst. Fiz. Teor. UWr 1964-1965: Departmenł of Physics 
Univ. of Windsor Kanada 1967-1968 (11.) TNT 1972- 
(czł. WydZe III); PT Fiz. (12) 1960- (16) IF prof.nad- 
zw. Zakł. Fi3. Teor. (17) [Bio-blbllogr.], Spraw. TNT 
26:1972 S. 129-130. 
JtoKOSSOWSKA Felicja (2) 15 I 1886 Kijów (3) Warszaw- 
ska Szk. Szt. Pięknych - mal.: stud. uzupełniające w 
Paryżu (4) Założ. prywatnej Szk. Rys. i Mal. Warsza- 
wa 1915-1939: organiz. bibl. WSzP UMK 1948-1956 
(1
) Ośr. Piast. Warszawa - asyst. M. Kotarbińskiego 
(11) ZPAP od 1945 (12) 1945-1956 (1945-1947 naucz. 
akad.) (13) 1956 zm. (15) Grand Prix na międzynar. 
wystawie szt. dekoracyjnej w Paryżu (przed 1939) (16) 
WSzP ad. Kat. Rys. (17) Galeria współczesnego malar- 
stwa pomorskiego, Grudzi
z 1961, s. 43-44: K.F. 1886- 
1956. Katalog wystawy pośmiertnej, [wstqpJ: S. Wojcie- 
chowski, Toruń 1956: S. Narębski [nekr.), "Pomorze" 
1956 nr 1 s. 14: tenże, Wspomnienie o F.K., "Nowy 
Tor" 1956 nr 10. 
 


781. 


782. 


XKOSTRZEWSKI Bo
dan (2) 2 VII 1915 Poznań, int. (3) 
UP 1945 prehist. (st
d. też prawo na UP 1935-1936) 
( 4) W czasie wojrly pr. spółdz. w Gorlicach i Bieczu 
(5) UP 1949 "Znaczenie Odry w pradziejach" (6) Nom. 
CKK na doc. 1956 (10) UP: st. asyst. Kat. Prehist. 
1945-1950: wykł. zlecone z zakresu hist. szt. spał. pier- 
wotnych 1958-1963: kust. Muz. Archeol. Poznań od 1945 
(dyr. 1958-1968); inIcjedor i organiz. Rezerwatu Archeol. 
w Gieczu: red. nacz. "Z Otchłani Wieków" 1947-1970: 
"Fontes Archeologici Posnaniensis" 1960-1968 (12) 1962- 
1966 (13) 1971 zm. w Poznaniu (16) WH doc. Kat. 
Archeol. Pol. i Powsz. (17) J. Filip, [biogr.l. Enzyklo- 
padisches Handbuch zur Uf'-< und Fr
hgeschichte Euro- 
pas, t. 1 Prag.a 1966 S. 630-631: J. Kostrzewski, Z 
mego życia, Wrocław 1970: biogr., "Kronika miasta 
f'oznania" 40:1972 nr 3 s. 106-108. A. Wędzki, (biogr.], 
Wielkopolski słowo biogr. 1981 s. 355-356: [nekr.), Z 
otchł. Wieków 37:1971 nr 2 S. 66, 143-144. 


KO
CIELECKA Alicja (Barbara) (2) 25 I 1939 Toruń,rob. 
(3) UMK 1961 chem. A. Basiński (5) UMK A. Ulińska 
1968 "Modyfikacja powierzchni politereftalanu etylenowe- 
go metodą szczepienia kwasu metakryłowego przy uży- 
ciu promieni ultrafioletowych jako inicjatora" (11) PT 
Chem. (sekr. Oddz. Toruń 1975-1980) (12) 1961;" (16) 
ICh ad. Zakł. Chem. Og.
		

/Licencje_017_03_194_0001.djvu

			192 


784. KO
CIELECKI Stefan (2) 2 IX 1933 Żnin, int. (3) UMK 
1960 szt. piękne - mal. i ped. artysto S. Borysowski 
(4) Plast.-proj. w Pomorskich Zakł. Wytwórczych Apa- 
ratury Niskiego Napięcia Toruń 1960-1962 (5) UW B. 
Suchodolski 1971 ''Współczesna koncepcja wychowania 
plastycznego" (6) ASP Warszawa - Wydze Mal. przew. 
kwalif. no stan. doc. 1978 "Studia plastyczno-pedego- 
giczne na poziomie szkoły wyższej" (10) Od 1976 ASP 
Warszawa doc. kontr.: kier. Stud. Ped. i czł. Senatu 
(11) Czł. nadzw. ZPAP 1960-: Assoc. Intern. des Arts 
Plastiques (AlAp) 1974-: Międzynar. Stow. Wych. przez 
Szt. (INSEA) 1970- (czł. władz dla Europy, Afryki i 
Środkowego WschodU) (12) 1962- (14) Kier. Zakł.Ped. 
Artyst. 1972-; z-ca dyr. lA-P 1972-1974: dyr. lA-P 1981- 
1984: C zł. Senatu 1973-1979: dziek. WSzp 1984- (15) 
Negr. Min. NSzWIT ind. mo: 1972 dyd.-wych.; 1976 nauk.; 
nagr. Prez. Rady Min. zesp. 1980: Med.. KEN 1980 (16) 
IA-P doc. Zakł. Ped. Artyst. 
784a. *KOTAŃSKI Antoni (2) 2 VII 1905 Eżewice (pow. Grójec), 
chł. (3) UP 1951 filoz.-socjol. (12) 1950-1954 (16) 
Kier. Stud. Przygotowawczego. 
785. 
OTAŃSKI Zbigniew (2) 17 VIII 1928 Sierpc, int. (3) 
UMK 1952 
eol. E. Passendorfer, W. Okołowicz (12) 
1949-1952 (16) WBiNoZ z-ca asyst. Kat. Geol. 
786. KOTAS Jerzy (2) 5 IV 1932 Nowy Młyn (woj. włocławskie), 
chł. (3) UMK 1955 mat. L. JeśmanowIcz (4) Naucz. 
Tech. RoI. w Gródkach 1955-1957 (5) UMK S. Jaśkow- 
ski 1964 "Aksjomatyzacja logik kwantowych Birkhoffa - 
V. Neumanna" (6) UMK 1972 "Systemy z implikacją i 
quasi-implikatywne algebry" (10) WSI Bydgoszc z 1964- 
1965: WSP Bydgoszcz 1980-1983 (11) PT Mat. (12) 
1955- (16) IM doc. Zakł. Metod. Numer. 
787. KOTELNICKA Iwona (Grażyna) (2) 6 I 1958 Warszawa, 
lnt. (3) UW 1980 fil. germ. - litered. K. Sauerland (12) 
1980- (16) WH asyst. KFG. 
788. a- KOTER Stanisław (2) 8 III 1956 Olsztyn, int. (3) UMK 
1979 chem. A. Narębska (
2) 1983- (16) ICh asyst. 
Zakł. Chem. Fiz. 


789. KOTLARCZYK Józef (2) 4 IV 1922 Szawie, int. (3) UMK 
1951 szt. piękne - mal. T. Niesiołowski (4) Doradca 
piast. Prac. Szt. Piast. Oddz. Toruń 1956-1961 (11) 
Czł. rzecz. ZPAP 1951- (12) 1961- (15) III nagr. na 
ogólnopol. wyst. graf. i rys. Warszawa 1956: nagr. Komit. 
Urb. i Archit. za projekt sali koncertowej Filharmonii Po- 
morskiej w Bydgoszczy 11 0 zesp. 1960: m negr. w kon- 
kursie ogólnopol. "Kopernik i jego idea" Olsztyn 1971; 
wyróżnienie w konkursie ogólnopol. na ilustrację do dzieł 
A. Mickiewicza 1957 (16) IA-P doc. Zakł. Graf. (17)
		

/Licencje_017_03_195_0001.djvu

			193 


[Biogr.1, Galeria współczesnego malarstwa pomorskiego, 
Grudziądz 1961, s. 46-48. 


790. KOTLARCZYK Zygmunt (2) 17 I 1917 Charków (ZSRR), 
int. (3) UMK 1951 szt. piękne - mai. T. Niesiołowski 
(4) Naucz. Państw. Lic. Szt. Piast. Bydgoszcz (6) 
WSSP Gdańsk ;1968 przew. kwalif. na stan. doc.. w za- 
kresie mal. (11) Czł. rzecz. ZPAP 1951- (12) 1960- 
(14) Dyr. lA-P 1974-1981: kier. Zakł. Mal. 1981- (15) 
III nagr. na I i II ogólnopol. wyst. graf. artysto i rys. 
1956 i 1959 (wspólnie z bredem Józefem); II nagr. w 
konkursie na graf. o tematyce pomorskiej (16) lA-P 
doc. Zakł. Mai. (17) [Biogr.1. Galeria współczesnego 
malarstwa pomorskiego, Grudziądz 1961, s. 48-50. 


791. KOTOWSKI Wojciech (Stefan) (2) 2 IX 1949 Bydgoszcz, 
int.. (3) UMK 1975 hist. W. Łukaszewicz (4) Bydgoskie 
TN - Regionalna Prac. Nauk.-Bad. 1975-1983 (5) UP 
:t.'l'opolski 1981 ''Niemieckie teatry Deutsche B6hne w 
Wielkopol.ce i na Pomorzu w latach 1920-1939" (11) 
Bydgoskie łrM( sekr. Prez. Kom. Hist. h PT Hist. (12) 
1984- (16) IHiA ad. 
akł. Hi st. Pow. i Pol. XIX i XX W. 
792. *KOWAL Jan (2) 29 V 1888 
sa (3) UMK 1947 fiz. 
(stud. mat. na Uniw. Noworosyjskim w Odessie - dypl. 
10 1912) (4) Naucz.: Gimn. w Piotrowsku na Kaukazie 
1912-1918: Sem. Naucz. Białystok 1922: Glmn. i Lic. im. 
A. Mickiewicza Wilno: kier. Ogniska Metod. Fiz. Kur. 
wileńskiego 1926 (12) 1946-1947 (13) 1947(1) zm.(16) 
WM-P st. asyst. Kat. Fiz. 
793. KOWALCZYK Andrzej Antoni (2) 29 IV 1948 Toruń, int. 
(3) UMK 1970 fiz. teor'. L. Wolniewicz (5) UMK R. K. 
Bauer 1979 "Badanie relaksacji stanu wzbudzonego ku- 
maryn" (11) PT Fiz. (12) 1970- (16) IF ad. Zakł. Fiz. 
Mol. 


794. KOWALCZYK Stanisław (2) 14 IV 194:6 Zubrzyca Górna 
(woj. nowosądeckie), chł. (3) UMK 1974 biol. - bioch. 
P. Masłowski (4) Zakł. Wych. Debrzno 1967-1968 (5) 
UMK P. Masłowski 1982 "Właściwości, lokalizacja sub- 
mitochondria1na i funkcja nieorganicznej alkalicznej piro- 
fosfatazy z mitochondriów kukurydzy" (11) PT Bioch.: 
Federacja Eur. Tow. Fizjol. Roślin (12) 1974- (15) 
Negr. Min. NSzWIT 1983 (16) IB ad. Zakł. Bioch. 
795. KOWALCZYK-DEMBIŃSKA Halina (Barbara) (2) 23 VII 
1946 Bydgoszcz, rob. (3) UMK 1969 chem. nieorg. A. 
Swinarski (5) UMK K. Karpiński 1975 "Badania kalory- 
metryczne oddziaływań międzycząsteczkowych w warst- 
wie adsorpcyjnej na powierzchniach jednorodnych" (12) 
1969- (16) ICh ad. Zakł. Podst. Chem.
		

/Licencje_017_03_196_0001.djvu

			194 


796. 


797. 


798. 


KOWALEWSKA (Biedermann) Maria (2) 12 VIII 1927 Nakło 
n. Notecią, int. (3) UMK 1951 blol. J. Hurynowicz (11) 
PT Fizjol.; PT Zool. (12) 1949-1955 (16) WBiNoZ 
asyst. Kat. Neurofizjol. i Fizjol. Porównawczej. 
KOWALEWSKI Eugeniusz (Józef) (2) 11 II 1949 Osława- 
-Dł\browa (woj. słu f skie), rob. (3) UMK 1972 prawo 
W. Komedowski (4 Radca prawny Oddz. Woj. PZU 
Włocławek 1978- (5) UMK J. Łopuski 1978 "Ubezpie- 
czenie odpowiedzialności cY1N"ilnej" (11) Kom. Prawa 
Mor. Oddz. Gdańskiego PAN; Assoc. Intern. de Droit 
d'Assurances (AIDA) - czł. Sekcji Pol. (12) 1972- 
(15) Negr. Min. NSzWIT Ind. 111 0 1979; wyróżn. w konk. 
Inst. Nauk Pr awnych PAN 1980 (16) IPC ad. Z akł. Pra- 
wa Hand. Za&r. 
KOWALEWSKI Zygmunt (2) 24 IV 1921 Warszawa, int. 
(3) UP 1948 med. (5) Akad. Lek. Gdańsk J. Huryno- 
wicz 1950 "Wpływ ostrego zmęczenia na układ błędni- 
kowy królika" (11) TNT 195O-jPT Lek. (12) 1947-1951 
(16) WBiNoZ ad. Ked. Neurofizjol. 1 Fizjol. Porownaw- 
czej. 


-KOWALIK RomtMald (2) 1 I 1913 Warszawa, rob. (3) Mi- 
krobiol. (4) Zakł. Surowic 1 Szczepionek Lublin 1945- 
19461 referent Min. SZ 1947.,..1948; Inst. Przem. Org. 
Warszawa 1948-1959 (6) Doc. mikrobiol. (12) 1959- 
1965 (16) WSzp doc. Ked. Techn. i Tech. Mai. 
-KOWALSKA Eugenia (2) 7 I 1875 Taurogi (3) Szk. Szt. 
Pięknych Petersburg (10) Rys.: Muz. Zool. Akad. Pe- 
tersburskiej 1900-19181 Ukraińska AN 1918; USB 1922 
(12) 1 X 1945-1953 (1951-1953 lab. nauk.-tech.) (16) 
WBiNoZ st. asyst. Ked. Zool. 
801. :lIKOWALSKI Stefan (2) 16 IX 1930 Palmowo, chł. (3) 
Ekon. (4) Kontroler budowlany Szczecin 1950-1951; 
wykł. w LWP 1951-1971 (12) 1971-1982 (16) SWwykł. 


800. 


799. 


802. KOWALSKI Tomasz Jerzy (2) 15 I 1946 Lublin, int. (3) 
UMK, 1968 fiz. teor. W. Woźnicki (4) Naucz. Zesp.Szk. 
Samochodowych Toruń 1977- (12) 1968-1977 (16) IF 
st. asyst. Zakł. Mech. 


KOWALSKI...ALEK Tadeusz zob. Alek-Kowalski Tadeusz. 


KOWALSKI-KOZYR Stanisław zob. Kozyr-Kowalski Stanisław. 
. 


803. 


w ' 
KOWNAS Stefan (2) 9 II 1898 Radom, int. (3) USB 1935 
bot. (4) Nsucz. iwych. intematu lic. i gimn. w Wilnie 
1921-1938 (m.in.: Państw. Sem. Naucz.; Państw. Lic. im. 
A. Czartoryskiego; Państw. Lic. im. Śniadeckich); tejne 
naucz. Wilno 1941-1944 (5) UMK J. Zabłocki 1950 
"Trzeciorzędowe drewna z Dobrzynia nad Wisłą" (6)
		

/Licencje_017_03_197_0001.djvu

			195 


"Trzeciorz-;dowa flora Dobrzynia n. Wlsł
" T doc. 1955 
(7) 1960 (8) 1967 (10) USB asyst. wolont. Zakł. Bot. 
Og. u prof. P. Wiśniewskiego; od 1954 z-ca prof. bot. 
WSR Szczecin (11) PT Przyr. (skarbnik) (12) 1946- 
1954 (13) 1978 zm. w Szczecinie (15) Zł. odznaka 
Ligi Ochro Przyr. 1964; odznaka za zasługi w rozwoju 
nauki w woj. szczecińskim 19'71; tyto hop. "Zasłużony 
Naucz. PRL" 1973 (16) WBiNoZ ad. Kat. Bot. Og. (17) 
tBiogr.], Wiad. bot. 24 Z. 2. 
804. KOWSZYK-GINDlFER Zuzanna (Joanna) (2) 24 V 1923 
Krolewszczyzna, int. (3) UMK 1950 chem. fiz. A. Ba- 
siński (4) Tarchomińskie Zakł. Farm. (5) UMK A. Ba- 
siński 1956 "Jakościowe rozdzielenie penicyliny za f o- 
mocą chromatografii bibułowej" (kand. n. chem.) (6 
Do.c. (10) Państw. Zakł. Higieny Warszawa; Inst. Przem. 
Farm. Warszawa; Inst. Bioch. i Biofiz. PAN; Inst. Anty- 
biotyków (11) PT Chem.; PT Lek. (12) 1947-1949 (15) 
Mistrz Tech. 1968; nagr. państw. 10 1968 (16) WM-P 
z-ca asyst. Kat. Chem. Nieorg. 


805. KOZARZEWSKI Marcin (Szczęsny) (2) 30 VlU 1956 Nysa 
(woj. opolskie), int. (3) UMK 1980 szt. piękne - rest. 
mal. i rzeź. polichr. Z. Wolniewicz (12) 1980- (16) 
IZiK asyst. Zakł' Kons. Mał. i Rzeź. Polichr. 
806. KOZIEŁ Zenon (AntonI) (2) 7 IV 1958 Smardy Dolne (woj. 
opolskie), int. (3) UWr1981 geogr. - kartogr. W. Mi- 
gacz W. Pawlak (12) 1982- (16) IG asyst. Zakł. Geogr. 
Ekon. 


807. KOZIERKIEWlCZ Włodzimierz (2) 16 IV 1940 Janów (woj. 
częstochowskie), rob. (3) WSP Kraków 1965 fil. ros.; 
Uniw. Leningrad (stud. dokt.) (4) Naucz. j. ros. Cheł- 
mno: LP 1965-1970; LO 1970-1974 (11) PT Rus. (wi- 
ceprzew. Oddz. Toruń) (12) 1974- (16) SJO lekt. j. 
ros. 


KOZŁOWSKA Barbara zob. Narębska-Dębska Barbara. 
808. KOZŁOWSKA-Milner Ewa (Aleksandra) (2) 8 VI 1936 To- 
ruń, int. (3) UMK 1958 chem. nieorg. A. Swinarski (5) 
UMK A. Swinarski 1962 "Wiskozymetryczne badania 
kompleksów z HN0 3 " (6) UMK 1967 "Fizykochemiczne 
metody wyznaczania niektórych kompleksów HNO " (10) 
Uniw. Paryski Kat. Fiz. Mol. 1967-1968; Inst. Ba:a. Jądr. 
Warszawa od 1968 (obecnie Inst. Chem. i Tech. Jądr.) 
(11) PT Chem. 1958-1969; PT Bad. Radiacyjnych od 
1969 (12) 1958-1967 (15) Nagr. PT Chem. 1965 (16) 
WMFiCh ad. Kat. Chem. Nieorg. 


809. KOZŁOWSKI Józef (2) 3 V 1905 Grabarka (pow. Berdy- 
szów), int. (3) Szk. Szt. Stos. Poznań 1929 Gosieniec- 
ki; Warszawa prac. pro!. Krzyżanowskiego; UMK 1947
		

/Licencje_017_03_198_0001.djvu

			196 


szt. piękne - archit. wnętrz (4) Poznań: scenograf "Tea- 
tru Popularnego", pr. wystawiennicze przy Powsz. Wyst. 
Krejowej 1929-1931; dyr. artysto F-ki Mebli Artyst. J. 
Sroczyńskiego 1938-1939; Gdynia: proj. wnętrz repre- 
,zentacyjnych m.in.: Urz. Mor.; Komisariedu Rz
du; firm 
transportowych "Warta" "AUantic" Atelier "Art" i "Rzut" 
1932-1936; rys. w F-ce Samolotów k. Gdyni 1941-1943; 
Toruń: samodzielna pr. zawod. 1937-1938 i 1940-1941; 
Biuro Archit.-Bud. 1943-1944; nacz. Woj. Wydze Kult. i 
Szt. 1945-1946; organiz. i prez. Spółdzielni ArtYst.-Plast. 
"Rzut" do 1949; organiz. i kier. Ekspozytury CPLiA 
1949-1952 (6) Nom. na stan. doc. 1959 (7) 1974 (11) 
ZPAP (prez. Okr. Toruń 1959-1964) (12) 1 XI 1945- 
1975 (13) 1975 em. (14) Prodziek. WSzp 1962-1966; 
kier. Kat. Proj. Wnętrz 1962-1975 (od 1969 Zakł. Ped. 
Artyst. i Kształ. Form PIast.) (15) Nagr. w konkursie 
na plakat o tematyce morskiej I i III 1936; nagr. m. Toru- 
nia 1958; nagr. Kom. Urb. i Archit. za projekt wnętrz 
Filharmonii Bydgoskiej zesp. 1960; Min. KiSz 1970; nagr. 
Min. NSzWIT 110 1972; nagr. Woj. bydgoskiego 10 1973; 
zł. oaz. ZPAP 1975; szereg innych wyróż. i nagr. (16) 
IA-P em. prof. n ad zw. projektowania wnę.trz i artysto mal. 
(17) Katalog wystaWy retrospekcja 1930-1976, Toruń 
1976; [wspomnienia:J Gaz. pom. 1964; "Nowości" 1970. 
810. KOZŁOWSKI Ryszard (Józef) (2) 22 III 1938 Stryj (woj. 
stanisławowskie), rob. (3) UMK 1963 hlst. B. Włodarski 
(4) Naucz. Tech. Rach. RoI. i Mech. Roi. Jastrowie 
1963-1966 (5) UMK K. Jasiński 1968 "Rozwój uposa- 
żenia klasztoru cysterskiego w Byszewie do końca XIV 
wieku" (6) UMK 1977 "Przeobrażenia społeczno-politycz- 
na w województwie pomorskim (1945-1948)" (11) TNT 
(czł. Wydze I 1980-), Bydgoskie TN; Włocławskie TNj 
PT Hist. (12) 1966- (15) Nagr. Min. NSzWIT zesp. 11 0 
1 979 i nagr. Trybuny Ludu zesp.1980 (14) Kier. Zakł. 
Hist. Ilol. Lud. 1978- (16) IHiA doc. Zakł. Hist. Pol.Lud. 
(17) lBio-bibliogr.]. Spraw. TNT 33:1979 s. 119-120. 
811. KOZYR-KOWALSKI Stanisław (2) 9 XI 1936 ZdołbIca 
(ZSRR), int. (3) UW 1960 socjol.(5) UMK T. Szczur- 
kiewIcz 1965 "Socjologia Maxa Webera jako .pozytywna 
krytyka materializmu historycznego,..lI( 6) UMK 1968 "Miej- 
sce wartości w poznaniu humanistycznym w ujęciu M. 
Webera i K. Marksa" (7) 1974 (8) 1979 (lO) UP Inst. 
Socjol.po 1969 (12) 1960-1969 (16) WH doc. Kat. Hist. 
Filoz. i Myśli Społ. 
812. KOŻUCHOWSKI Leszek (Stanisław) (2) 10 XI 1941 Pogo- 
rzela (wC?J. leszczyńskie), int. (3) UP 1966 ped. S. Ko- 
walski (4) Naucz. szk. podst. w Zimnowodzie i Siemo- 
wie k. Gostynia Wlkp. 1959-1961; I Stud. Naucz. i Państw. 
Pogotowie Opiekuńcze Poznań 1966-1969 (5) UMK B. 
Pieśniarski 1976 "Funkcje zawodowe a przygotowanie ab- 
solwentów uniwersyteckich studiów pedagogicznych" (12)
		

/Licencje_017_03_199_0001.djvu

			197 


1969- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. mO 1981 (16) IPiP 
ad. Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
813. "'KRAJEWSKI Jan (2) 22 VII 1913 Siemienice (pow. Kut- 
no), int. (3) UW 1939 prawo (ostatni egz. Tejny Uniw. 
Warszawski 1941) (4) Pr. w Urz. Akcyz i Monopoli 
Państw. 1937-1945; w czasie okupacji tej na aplik. s
 
dowe.; pr. w sądownictwie od 1945 jako: sędzia sądu 
grodzkiego; sądu pracy; sądu okr. i sądu woj.; sędzia 
Sądu Nejwyższego od 1956 (5) UW J. Jodłowski 1959 
"Zakres kontroli rewizyjnej w polskim procesie cywil- 
nym" (6) UW 1963 "Nadzór judykacyjny nad prawomoc- 
nymi orzeczeniami w polskim procesie cywilnym" (7) 
1971 (10) Wyższa Szk. Prawnicza im. T. Duracza War- 
szawa 1947-1951 (asyst.); UW Kat. Postęp. Cyw. 1951- 
1962 (11) TNT 1966- (czł. WydZe IV) (12) 1961-1973; 
19i117-1978 (13) 1978 zm. (14) Prodziek. WPr 1965- 
1966; dziek. WPr 1967-1969; kier. Kat. Postęp. Cyw. 
(później Zakł.) 1963-1978 (15) Nagr. Min. OiSzW ind. 
11 0 1971 (16) WPiA prof. n ad zw. prawa cyw. (17) (Bio- 
bibliogr.}, Spraw. TNT 20:1966 s. 49-51- 
814. KRAJEWSKI Konrad (2) 10 I 1958 Skępe (woj. włocław- 
skie), rob. (3) UMK 1981 chem. - chem. j
dr. W. Szy- 
mański (12) 1982- (16) ICh asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 
815. 
RAJEWSKI Lech (2) 18 VII 1920 Pogorzela (3) UMK 
1947 prawo (4) Pr. w przem. i hand. (12) 1946-1947 
( 16) WP-E mł. asyst. Kat. Prawa Adm. 
816. ""KRASOWSKI Sławomir (12) 1951-1952 (16) WPr z-ca 
asyst. Kat. Ekon. Polit. 


KRASSOWSKA-FRANGOIS Alicja zob. Franq>is-Krassowska 
Alicja. 


817. KRASZEWSKI Stanisław (2) 16 V 1954 Rypin, int. (3) 
UMK 1976 prawo E. Ochendowski (12) 1976- (16) 
lAiZ st. asyst. Zakł. Prawa Adm. 
818. 
KRA
KIEWICZ Witold Tadeusz (2) 2 VIII 1958 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1982 mat. P. Pragacz (12) 1982- (16) 
IM asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
819. KRAUSE Janusz Antoni (2) 16 I 1939 Września, rob. (3) 
UMK 1965 chem. W. Zacharewicz (5) UMK W. Doma- 
słowski 1974 "Badania nad usuwaniem produktów koro- 
zji z powierzchni zabytkowych obiektów żelaznych" (12) 
1965- (16) IZiK ad. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 
820. KRAŻEWSKI Stanisław (Romuald) (2) 10 XII 1927 Ostrów 
( pow. Baranowi c ze), rob. (3) UW 1953 geol. stratygra- 
ficzna i paleont. (4) Urz. Gminy Bobrowniki (pow. Lip- 
no) 1945-1947; Powsz. Spółdz. Spożywców T,oruń 1949
		

/Licencje_017_03_200_0001.djvu

			821. 


198 


(5) UMK M. Kołaczkowska 1963 "Mineralogia, petrogra- 
fia i zjawiska diagenetyczne wapieni antykiiny Barcin - 
PakoŚĆ" (10) PSz wykł. zlec. 1971-1977 (11) TNT 
1965-; PT Geogr.: PT Miner. (12) 1953- (14) Kier. 
Zakł. Miner. iKrystaL (16) ICh ad. Zakł. Miner. i Kry- 
stal. 


KREJA Ludwik Jan (2) 24 vm 1935 Skórcz (woj. e,dań- 
skie ), int. (3) UMK 1963 chem. A. Basiński (5) UMK 
A. Basiński 1970 ''Własności elektryczne i katalityczne 
Uenków kobaltu" (6) UMK 1980 "Katalizatory elektro- 
chemicznego uUeniania i redukcji dla ogniw paliwowych 
wodorowo-Uenowych z elektrolitem kwaśnym" (11) Czł. 
Centr. Ośr. Metod. Stud. Naucz. 1983- (12) 1963- (14) 
Wicedyr. ICh od 1981 (15) Nagr.: Sekr. Nauk PAN 
zesp. 1980; Min. NSzWiT ind. mO 1981 (16) ICh doc. 
Zakł. Chem. Fiz. 


KREŁOWSKI Jacek (2) 10 VII 1946 Kalisz, int. (3) UMK 
1968 astr. - astrofiz. teor. R. S. Ingarden (5) UMK W. 
Iwanowska 1975 "Interpretacja fizyczna krzywych blasku 

wiazd typu R Coronae Borealis" (11) PT Astr.; IAU 
(12) 1969- (16) lA ad. Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdo- 
wej. 
"KREUTZ Andrzej (2) 15 nI 1936 Kraków, int. (3) UJ 
prawo (4) Prez. MRN Kraków 1961 (12) 1961-1966 
(16) WPr wykł. Kat. Powsz. Hist. Państwa i Prawa. 
5K
GIEL Andrzej (2) 15 IX 1944 Rudniki, rob. (3) WSE 
Sopot 1968 ekonom. transp. mor. T. Łodykowski (4) Pr. 
przedsifłb. bud.-montażowego Katowice 1962; Zakł. Urzą- 
dzeń Okrętowych "Towimor" Toruń 1968 (11) PT Ekon. 
(12) 1970-1978 (16) 10gE st. asyst. Zakł. Ekon. Polit. 
KRIESEL Guido (Antoni) (2) 14 V 1937 Ugoszcz (woj. 
słupskie), rob. (3) UP 1960 bioL - antropol. J. Czeka- 
nowski (5) UMK W. S!fłślicka-Mydlarska 1965 "Badania 
antropologiczne młodzieży mfłskieJ szkół średnich ogól- 
nokształcących i zawodowych rejonu Pomorza i Kujaw" 
(6) UMK 1971 "Zagadnienie określania budowy soma- 
tyczneJ na podstawie ludzkich szczątków kostnych" (11) 
TNT 1965- (czł. Wydze m 1973-; Jego sekr.); PT An- 
tropoL (czł. Z G); PT Zool.; Komit. AntropoL PAN (12) 
1960- (14) Kier. Zakł. Antropol. od 1973: z-ca dyr.IB 
1978-1981 (16) IB doc. Zakł. Antropol. £..17) [Bio-bi- 
bHogr.l, Spraw. TNT 26: 1972 s. 130-131. 
KRIESEL-HERZOG Krystyna zob. Herzog-Kriesel Krystyna. 


822. 


823. 


824. 


825. 


826. KROLL Zygfryd (2) 15 VI 1927 '.roruń, int. (3) UMK 1952 
chem. A. Swinarski (4) Woj. Urz. Ziemski Bydgoszcz 
1945 (5) UMK A. Swinarski 1962 "Mechanizm wiązania 
!'\iarkowodoru przez czyste Uenki i wodorotlenki żelaza"
		

/Licencje_017_03_201_0001.djvu

			199 


( 10) Akad. Górnicza Freiberg (NRD) 1963..1964 (12) 
1,951- (14) Pełnomocnik rektora ds. stud. wyjazdów I 
praktyk za gr. od 1975 (16) Mhłdzywydz. Prac. Toksy- 
kol. - ad. 


827. KROMAN Anna (2) 10 III 1956 Sopot, Int. (3) UMK 1978 
fil. germ. Ił. Koch (12) 1978- (16) WH asyst. KFG. 


831. 


5 KRÓL LeoniUa (2) 23 IX 1916 Warszawa, int. (3) UŁ 
1947 prawo (stud.: Szk. Nauk Polit. Wilno 1939) (12) 
1947-1949 (16) WPr asyst. Kat. Prawa Mifłdzynar.Publ. 
"KRÓL Maria (2) 6 IV 1931 Słonlm, rzem. (3) UW 1954 
mat. (5) UMK J. Łoś 1963 "Grupy automorfizmów i ple
 
ścienie endomorfizmów grup abelowych beztorsyjnych 
dwuwymiarowych" (10) UGd po 1972 (12) 1954-1972 
( 1&) IM ad. Zakł. Alg. 
ile'KRÓLICKA Zofia (2) 26 V 1928 Kopyczyńce (woj. ta
 
nopolskie), int. (3) UMK 1952 biol. J. PrUffer (12) 
1951-1952 (16) WBiNoZ z-ca asyst. Kat. Geol. li 
KRÓLIKOWSKA Elżbieta (2) 6 I 1953 Włocławek, int. (3) 
UMK 1978 ped. spec. C. Kosakowski (4) F-ka Mebli 
Włocławek 1973-1974 (11) PT Ped.; P'l' Med. Społ. ( 12 ) 
1978- (16) IPIP st. asyst. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
KRUCHY-DR.ł\ŻKOWSKA Renata zob. Dr
żkowsk_Kruchy Renata. 


829. 


828. 


830. 


832. KRUP lANKA Aleksandra (Magdalena Julia) (2) 1 V 1929 
Przemyśl, int. (3) UMK 1952 fil. pol. T. Makowiecki i 
B. Nadolski (4) Naucz. Państw. Lic. Techn. Piast. Byd- 
goszcz 1952-1957 (5) UMK H. Turska 1966 "Formacje 
czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w jflzyku pol- 
skim" (6) UMK 1978 "Czasowniki z przedrostkami prze- 
strzennymi w polszczyźnie XVIII wieku" (10) IBL PAN 
(pr. zlec.) (11) TNT 1961- (czł. Wydze II 1978-; przew. 
Kom. FiL od 1983); PT Jflz. 1963-; Tow. Miłośników J. 
Pol. (prez. Koła Toruń od 1980) (12) 1957- (16) IFP 
doc. Zakł. J. Pol. (17) [Blo-blbliogr.}, Spraw. TNT 32: 
1978 s. 81-83. 


833. KRUPOWICZ Jan (2) 24 XI 1905 Wilno, rob. (3) UMK 
1947 chem. (stud. przed. 1939 USB) (4) Naucz. fiz. 
i chem. w prywatnym glmn. Wilno 1929-1931; naucz. ku
 
sów maturalnych dla dorosłych Wilno 1933-1937; w cza- 
sie okupacji pr. w lesie i kołchozlg na terenie ZSRR; 
naucz. szk. pol. i dyr. Domu Dziecka w Samarkandzie 
1945; deleg. Min. SzW ds. Młodz. przy UMK 1949-1952 
(5) UMK W. Zacharewlcz 1950 "Izoneryzacja D-3 kare- 
nu roztworem kwasu siarkowego w etanolu" (6) Nom. 
CKK na doc. 1954 (7) 1964 (8) 1974 (10) USB mł. 
asyst. Kat. Chem. Org. 1939; WSI Bydgoszcz 1956-1960; 
WSR (później AR) Lublin 1964-1976 (prorektor 1965-
		

/Licencje_017_03_202_0001.djvu

			200 


834. 


1968; przew. Rady Nauk. Inst. Techn. Roi. 1968-1970; 
dyr. Inst. Chem. i Techn. Roi. 1970-1976) (11) TNT 
1955- (czł. Wydze III 1957-); Lubelskie TN; PT Chem. 
(wiceprez. Okr. Bydgoszcz) (12) 1946-1964 (13) 1976 
em. (14) Współorganiz.:' Kat. i Prac. Chem. Tech. 1946; 
Kat. Chem. Org. 1947-1948; Deleg. Min. SzW ds. Wodzo 
w ,Toruniu; prodziek. WMFiCh 1956-1960; przew. ZOZ 
ZNP 1957-1958; dziek. WMFiCh 1960-1962 (15) Na gr. 
ind. i ze sp. Min. SzW to i lto w tym nagr. Min. NSzWIT 
ind. to 1976 za kaztał. kadry nauk.; med. KEN; tyto hOń. 
"Zasłużony Naucz. PRL" 1973; zł. odzn.: UMK 1970; 
AR Lublin 1970 (16) WMFiCh prof. nadzw. Kat. Chem. 
Org. (17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT U:1957 s. 80-81. 
KRUSZELNICKI Zygmunt (Tadeusz) (2) 1 VI 1927 Toruń, 
int. (3) UMK 1950 hist. szt. i etn9$r. J. Puclata-Pawłow- 
ska B.Stelmachowska H.Elzenberg (4) Ośr.Ochr.Dóbr Kult. 
Gdańsk 1975-1977 (5) UMK B. Stelmachowska 1952 "Te- 
matyka etnograficzna jako czynnik kształtowania pierwiast- 
ka realizmu w sztuce polskiej" (6) UW 1965 "Z dziejów 
postaci "frasobliwej" w sztuce" (10) Inst. Szt. PAN _ 
Prac. Pomorska 1976- (11) TNT 1955 (czł. Wydze II 
196p-); stow. Hist. $zt. (czł. ZG 1969-1973); prez. i 
wiceprez. Oddz. Toruń}; Komit. Nauk o Szt. PAN 1972-; 
c zł. Woj. Rady Ochro Dóbr Kult. Gdańsk 1974- (12) 
1948-1976 (15) Med. 750-1ecla m. Torunia; zł. odzn. 
UMK 1970 (16) IZiK doc. Zakł. Hist. Szt. (17) [Bio- 
bibliogr.}, Spraw. TNT 19:1965 s. 45-46. 
liKRYGER Bogumił (2) 16 IV 1927 Chełmża, int. (3) UMK 
1952 chem. A. Swinarski (4) Firma bud. Chełmża 1940- 
-1944 (12) 1950-1952 (16) WMFiCh z-ca asyst. Kat. 
Chem. Nieorg. 
liK
YGIER Apoloniusz (2) 25 I 1922 Szubin, int. (3) UMK 
1952 szt. pifłkne - rzeź. T. Godziszewski (4) 1939-1945 
pr. fiz. Lublin (12) 1950-1953 (16) WSzp asyst. Kat. 
Rzeź. 


835. 


836. 


837. 


KRYGIER Bernard (Jakub) (2) 24 VII 1933 Bożejewice 
(woj. bydgoskie), chł. (3) UMK 1958 astrofiz. W. Iwa- 
nowska (4) Planetarium i Obs. Astr. Chorzów 1958-1962; 
naucz. Lic. Ped. Chorzów 1962-1965 (5) UMK S. Go
 
golewski 1973 "Radiowe obserwacje korony słonecznej 
przy pomocy zakryć radioźródeł przez koronę słonecz- 
n
" (11) PT Astr.; PT Obserwatorów Słońca; URSI; PT 
Miłośników Astr. (12) 1965- (16) Kat. Radioastr. - ad. 
KRYSZAK Janusz (Marian) (2) 22 XI 1945 Bydgoszcz, 
rzem. (3) UMK 1968 fiL pol. - hist. lit. A. Hutnikiewicz 
(4) Kier. lit. Teatru PoL Bydgoszcz 1978-1980 (5) 
UMK A. Hutnikiewicz 1976 "Katastrofizm ocalajo!\cy. Z 
problemów poezji tzw. Drugiej awangardy" (6) UMK 
1983 "Poezja ziemi. Mifłdzywojenna twórczość petycka 


838.
		

/Licencje_017_03_203_0001.djvu

			201 


Mariana Czuchnowskie
o" (11) TNT 1969- (przew.Komit. 
red. Spraw. TNT) (12 J 1968- (14) prodziek. WH 1984- 
(16) IFP doc. Zakł. Hist. Lit. Pol. 
839. KRY,SZEWSKI Marian Witold (2) 17 IV 1925 Toruń (3) 
UMK 1950 chem. fiz. A. Basiński (4) F-ka Farb "Atra" 
Toruń 1945-1946 (5) UMK A. Basiński 1958 "Kinetyka 
fotopolimeryzacji bromku win¥lu w cykloheksanonie" (6) 
Nom. CKK na doc. 1958 (7) 1966 (8) 1973 (9) Czł. 
koresp. PAN 1976 (10) PŁ 1968-197'2; z-ca dyr. ds. 
nauk. Centrum Bad. Mol. i Makromol. PAN Ł6dź 1972- 
(11) Ł6dzkie TN 1964-; PT Chem. 1947- (przew. Sek- 
cji Fizykochem. PoUm. 1976-); PT Fiz. 1948- (przew. 
Oddz. Łódź 1968-1972); Komit. Nauk Chem. PAN" 1970-; 
Komit. Nauk Fiz. PAN 1978-; Amer. Chemical Soc. 1968-; 
Royal Chemical Soc. (dawniej Faraday Soc.) - W. Bry- 
ta
ia 1958-; Niemieckie Tow. Fiz. - NRD (czł. Rady 
Kongresowej); Eur. Physical Soc. (EPS) 1976- (czł. 
Zarz. Sekcji Fiz. PoUm. 1978-); Intern. Uno of Pure and 
AppUed Chemistry (IUPAC) (czł. Macromolecular Divi- 
sion 1983-); Komit. RWPG "Zwi
zki Wielkocz
steczko- 
we" 1964-1972; Grupa Współdziałania AN krajów socja- 
Ustycznych "Zwi
zki Wielkoczo!\steczkowe"; czł. komit. 
nauk. problemu międzyresortowego; kier. problemu rzo!\do- 
wego; c zł. i prł
ew. kilku rad nauk. inst. PAN i uczel- 
nianych; czł. rad, nauk. kilku czasopism pol. i zagr. 
(NRD; ,RFN; USA) (12) 1946-1958 (15) Nagr.: Min. 
OiSzW: ind. to 1967; lto 1969; Min. NSzWIT: ind. to 
1975; zesp.: to 1982; lto 1980; Sekr. Nauk. PAN: 1973; 
1978; 1983; Wydze III PAN ind. 1963; PAN im. M. Curie- 
Skłodowskiej 1970; nagr. nauk. m. Łodzi 1981; med. im. 
Zawidzkiego PT Chem. 1983 (16) WMFiCh doc. Kat. 
Fiz. Dośw. 


840. łt"KRYSZEWSKI Włodzimierz (2) 20 III 1923 Toruń, int.(3) 
UMK 1949 prawo (4) Urz. Kur. Okr. Szk. Pomorskiego 
1945-1946; deleg. Min. O św. ds. Młodzieży Toruń 1947- 
1949; red. "Głosu Demokratycznego" 1947 (10) UP Stud. 
Nauki o Pol. Współczesnej 1949 (12) 1947-1950 (16) 
WPr st. asyst. Kat. SocJol. 
841. 
KRZEMIEŃ Adam (2) 16 III 1902 Lwów, i nt. (3) UMK 
1950 szt. piękne - zab. i kons. J. Remer (USB 1932 
absol.) (4) Zarz. Miej.: Wilno 1933-1934; Toruń 1946- 
1947; "Orbis" 1935-1939; Naucz. Państw. Lic. Bud. 1947 
(10) USB 1928-1933 (11) PT Hist.; Tow. Prehist. 1947-; 
PT Ludozn. (12) 1946-1959 (14) Kier. Prac Materiało- 
znawstwa Archit. i Rzeź. 1953 (16) WSzp ad. Kat. Zab. 
i Kons. 


842. *KRZEMIEŃ Bolesław (2) 30 VII 1926 Szczyty, chł. (3) 
UMK 1956 geogr. (4) Naucz. szk. podst. 1949-1951 
(12) 1954-1955 (16) WBiNoZ z-ca asyst. Kat. Geogr. 
Fiz.
		

/Licencje_017_03_204_0001.djvu

			202 


, 
843. KRZEWINSKA Anna (Maria) (2) 9 VIII 1927 Grudz io!\dz , 
int. (3) UMK 1955 fil. poL B. Nadolski (4) Naucz. LO: 
Trzemeszno 1955-1956; Świecie n. Wisł
 1956 (5) UMK 
B. Nadolski 1966 "Pieśń ziemiańska, antyturecka i reUek- 
syjna w staropolskiej liryce artystycznej XVI i XVII wie- 
ku" (6) UMK 1977 "Staropolska sielanka, jej pocz
tki. 
tradycje i główne kierunki rozwoju" (11) TNT (czł.Wydz. 
II 1978); Komit. Nauk o Lit. PoL PAN 1982- (12) 1957- 
,( 15) Nagr. Min. NSzWiT ind. I1
 1980 (16) IFP doc. 
Zakł. Hist. Lit. Pol. (17) [Bio-bibliogr.}, Spraw. TNT 
3
1978 s. 83-84. 
844. "KRZYSZKOWSKA Anna (2) 30 V 1905 Pińczów (3) UP 
1931; Uniw. Kowno 1942 med. (12) 1945-1949 (13) zm. 
(16) WM-P st. asyst. Kat. Neurofizjol. i FizjoL Zwie- 
rzo!\t. 
845. KRZYSZTOSZEK Wiesław (Karol) (2) 4 XI 1951 Kwi- 
dzyn, int. (3) UMK 1974 fil. poL A. Hutnikiewicz (5) 
UMK J. Speina 1982 "Twórczość Adama Ważyka w 
okresie mhldzywojennym" (11) TNT (12) 1974- (16) 
IFP ad. Zakł. Teor. Lit. 


846. »KRZYŚKO Krystyna (2) 3 N 1941 Grudzio!\dz, int. (3) 
UMK 1965 biol. M. Michniewicz (12) 196'6-1971 (16) 
IB st. asyst. Kat. Fizjol. Roślin. 
847. KRZYWKA Andrzej (2) 23 XII 1953 Toruń, int. (3) UMK 
1977 szt. pi.kne - graf. E. Piotrowicz (5) UMK B. Su- 
chodolski 1983 "Poszukiwanie tożsamości kulturowej w 
kształtowaniu osobowości człowieka poprzez iJztukę" 
( 12) 1977- (16) 
P ad. Zakł. Kształ. Form Piast. 
848. KRZYWKA Ryszard (2) 7 VIII 1925 Nowy Targ, i nt. (3) 
UMK 1953 szt. piękne - graf. J. Hoppen (6) ASP War- 
szaw
 1964 "Dwutorowość w rozwoju drzeworytu polskie- 
go" (10) Hawana 1972-1975: Escuela Nacional de Arie; 
Escuela de Piseno (11) ZPAP 1954-; rzeczoznawca ds. 
graf. z ramienia Min. KiSz 1960-; czL Kom. Programo- 
wej Zesp. Dyd.-Wych. w Min. NSzWIT 1975-1982: Kom. 
Kult. przy KW PZPR Toruń 1975-1981; ekspert ds.piast. 
w ONZ 1978- (12) 1951- (14) WSzP: prodziek. 1967- 
1969; dziek. 1969-1972 i 1975-1981 (1.5) Nagr. Min. 
NSzWiT ind. IJO 1977 dyd.-wych. (16) IA-P doc. Zakł. 
Kształt. Form Piast. (17) J. Dziewulska-Karbowska, 
Mistrz syntezy [R.K.1, "Kierunki" 1961 nr 12 s. 9. 


849. KRZYŻANOWSKI Leszek (Józef) (2) 30 XI d932 Toruń, 
rob. (3) Uniw. Moskiewski 1958 filoz. L S. Narskij (4) 
SN: Toruń i Bydgoszcz 1958-1968; KW PZPR Bydgoszcz 
1959-1964 (5) UMK J. Sztumski 1976 "Pogll\dy filozo- 
ficzno-społeczne Ludwika Buchnera" (11) PT Filoz. (12) 
1968- (16) INS ad. Zakł. Filoz.
		

/Licencje_017_03_205_0001.djvu

			KUBIK Wacław (Tadeusz) (2) 30 V1U 1928 Zawi.r'Cie, 
rob. (3) UWr 1953 prawo to; UW 1955 filoz. T. Kotar- 
biński (4) Rob. w Odlewni Żeliwa Zawlercie 1943-1945; 
urz. Zakł. Przem. Bawełnianego Bielawa 1951; BibLUniw. 
Wrocław (styP. nauk.) 1952-1953 (5) UMK T. C
eżow- 
ski 1964 "Ustawowę przesłanki wykładni przepisów praw- 
nych. Analiza logiczna na Ue stosowania prawa" (10) 
WSP Bydgoszcz ad. od 1975 (11) PT FUoz. 1956- 
(sekr. i skarbnik Oddz. Toruń) (12) 1955- (14) Z-ca 
dyr. INS 1979-1984 p.o. dyr. INS 1982 (16) INS ad. 
Zakł. Log. (od 1984 Kat. Log.). 
KKUBIŃSKA Helena (2) 10 III 1922 Bydgoszcz, rob. (3) 
UMK 1951 ped. A. Lewicki (4) Naucz. Kur. Okr. Szk. 
Pomorskiego Bydgoszcz 1945-1947; psyćh.: Szpital Świe- 
cie 1952-1956; Prez. MRN Bydgoszcz 1956-1957; Woj. 
Przychodnia Zdrowia Psy ch. Bydgoszcz 1957-1959 (11) 
PT Psyche (12) 1959-1982 (13) 1982 em. (16) IPiP 
wykł. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 

KUBRYCHT Jerzy (2) 2 I 1939 Drohobycz, int. (3) UMK 
1963 mat. L. Dubikajtis S. Jaśkowski (4) Ośr. Bad.-Roz- 
wojowy Elektronicznych Usług (OBREUS) Toruń 1971- 
(12) 1963-1971 (16) IM st. asyst. Zakł. Log. Mat. 
855. JiKUCHAREK Andrzej (2) 28 X 1953 Warszawa, int. (3) 
UMK: 1977 adm.; 1978 prawo E. Mizerski J. Łopuski 
(12) 1978-1981 (16) INP-U asyst. Zerld. Prawa Państw. 


854. 


203 


850. 


*KUBIAK Lech (2) a XU 1946 Toporzysko (woJ. toru
 
skie ), rob. (3) UMK 1970 szt. pi4lkne - artyst.-ped. S. 
Borysowski; UJ - PodypL Stucł. Muz. 1974 (4) Asyst. 
piast. Muz. Okr. Bydgoszcz 1970-1974 (5) ASP War- 
szawa S. Borysowski, T. Żołnierkiewicz 1982 przewód 
kwalif. na stan. ad. (11) ZPAP (przew. sekcji MaLOkr. 
Toruń) (12) 1974- (16) IAr-P ad. Zakł. Techn. i Tech. 
Szt. Piast. 


851. 


KUBIK Kazimierz (2) 20 U 1912 Ropczyce (3) 1938 ped. 
i hist. S. Kot. (4) Szk. podst. Kraków 1935-1939 (5) 
UJ Z. Mysłakowski 1946 "Monografia środowiska bezro- 
botnych" (6) 1959 "Współpraca Gimnazjum Akademickie- 
go z Towarzystwem Przyrodniczym w Gdańsku" (7) 
1965 ( 10) WSP Gdal1ak 1946-1970; UGd 1970-1982 
(11) Gdańskie TN; SIł\Skie TN; c zł. kilku komit. wydawn. 
(11) A 956-1966 (13) 1982 em. (15) Nagr.: Min. OiW: 
ind. U 1965; to 1970; Min. Żeglugi 1969; Min. NSzWiT 
ind. IJO 1983 (16) WH doc. Kat. P.d. (17) Zesz. Nauk. 
Wydze Hum. UGd 1980 nr 10 (poświ4lcony pr. nauk. K. 
K.). 


852, 


853. 


t:! S 6. 
KUCHARSKI Eugeniusz (2) 12 XII 1880 Drohobycz, rob. 
(3) UJK 1905 fil. pol. i rom. R. Pilat W. Bruchnalski, 
E. Porębowicz; 1907-1908 stud. we Francji (E. Faguet,
		

/Licencje_017_03_206_0001.djvu

			204 


Re Brund'tier) i we Włoszech (4) 1905-1927: naucz. 
szle. śred.: Lwów; Tarnopol: SŁanlsław6w; założ. pol. 
szle. śred. w Orenburgu 1917 (5) UJK 1909 "Roman- 
tyzm w komediach Fredry" (6) UJK 1921 "Fredro a 
komedia obca. stosunek do komedii włoskiej" (7) 1928 
(8) 1935 (9) C zł. koresp. PAU (10) UJK 1928-1939 
kier. Kat. Lit. Por6wnawczej; w czasie okupacji tajne 
naucz. uniw. jako prof. i kler. Stud. Lit. PoL; Derżawnyj 
Unlw. im. I. Franko Lwów 1940-1941 I 1944-1946 (11) 
Lwowskie TN c zł. przybr. 1921 (czł. zw. Wydze Filolo- 
gicznego 1925); TNT 1946- (czł. Wydze n 1947-); PT 
Filoz.; Tow. Lit. Im. A. Mickiewicza (przew. odciz. To- 
ruń); Inst. Teatrów Lud.; c zł. koresp. Kom. MIędzynar. 
Współpracy Intelektualnej od 1927 {12) 1946-1952 (13) 
1950 em.; 1952 zm. w Toruniu (14) Kier. Kat. Teor. 
Lit. I Lit. Porównawczej 1946-1952 (16), WH prof. zw. 
teor. I hist. lit. r lit. porównawczej ( 17) [Księga pamio!\t- 
kowaj Eugeniusz Kucharski, Toruń 1957 (m.In. B. Na- 
doleki, W. Floryan, W. Hejnosz, Z. Czerny, A. Hutnikie- 
wicz): tBi!>-bibliogr.], Spraw. TNT t. 1:1947-1948 s. 60- 
62; łbiogr.] Słow. współczesnych pisarzy poL, t. 2 s. 
286-290; W. Hejnosz, Profesor E.K. jako historyk,Spraw. 
TNT 8:1954 s. 71-72; A. Hutniklewicz, (blogr.], PoLsłow. 
biogr. t. 16/1 s. 47-49; tegoż, [nekr.), Tyg. powsz.1952 
nr 40 s. 8-9; tegoż, [nekr.], Spraw. TNT 7:1953 s. 67- 
69; '1'. Marciniak, E.K. Monografia bio-blbliograficzna, pr. 
mag. 1980, AUMK sygn. 38572. 
[A. Hutnlkiewicz 1 
857. *KUCIANKA Regina (2) 3 V 1925 Poniatowo, chł. (3) 
Stud. UMK geogr. (12) 1950-1951 (16) WM-P z-ca 
asyst. Kat. Geogr. Regionalnej. 


"KUCZA Edwar.d_ (2) 22 V 1926 Toruń,rob.(3) AWF Wa
 
szawa kult.fiz.(4)Pr.fiz.wokresieokupacjl i w latach 1945- 
1947 (11) Komit. Kult. Flz. Rada Woj. Bydgoszcz (12) 
1950-1969 (13) zm. 1969 (16) Naucz. wych. fiz. Stud. 
Wych. Flz. 
858. AKUC:z;YŃSKA Krystyna (2) 29 I 1942 Rosino (pow. Py_ 
rzyce), int. (3) UMK 1965 prawo (12) 1967-1972 (16) 
WPiA st. asyst. Zakł. Postęp. Cyw. 


857a. 


859. iIIKUCZYŃSKI Edward (2) 20 X 1905 Worończa Ie. Nowo- 
gródka, chł. (3) USB szt. piękne - maL: graf.: liternic- 
two (stud. ukończył w 1934: dypL art. graf. 1939 B. Ku- 
bickl, L. Śleńdzlńskl, F. Ruszczyc, J. Hopp
n, B. Lenart) 
( 4) Wilno: naucz. rys. I liternictwa Szk. Rzem. I Przem. 
Artyst. 1935-1936; Ognisko Metod. Nauki Rys. przy Glmn. 
Im. Zygmunta Augusta 1936-1938: Lic. Śniadeckich 1938- 
1939; BlbL PubL 1940; BlbL Im. T. Zana 1941; graf. w 
Zakł. Poligraf. ''Vaizdas'' 1942 (5)' Nom. na ad. 1949
		

/Licencje_017_03_207_0001.djvu

			205 


(6) Nom. na doc. 1957 (11) C zł. zesp. rzeczoznawc6w 
dla kier. artyst.-dyd. (12) 1946-1958 (13) 1958 zm. w 
Gdańsku, pochowany w Toruniu (14) WSzp: prodziek. 
1952-1954; dziek. 1954-1956 (16) WSzP z-ca prof. Kat. 
Graf. (17) J. Hoepen, Wspomnienie o E.K., "Pomorze" 
1959 nr 1 s. 2; Lnekr.]', "Pomorze" 1958 nr 17 s. 3; 
[nekr.], "Głos Uczelni" 1958 nr 2; L Voistf-Maćkiewicz, 
Exlibrisy E.K., Zesz. nauk. UMK 1965; "Nauka o Ksi
ż- 
cen t. 3 s. 53-97; Wystawa pośmiertna prac E.K.,[wstęp} 
J. Hoppen, Toruń 1958. 
860. *KUCZY
SKI Tomasz (2) 26 VI 1937 Warszawa. i
t. (3) 
UP 1963 chem. (4) Naucz. szk. śred. 1963-1964; pr. 
zakł. przem. 1957-1959 i 1961 (5) UMK E. Pischinger 
1969 "Badanie rozpuszczalności w układach: NaN03.- 
-Nli4N03-NH3-H20 i NaN03-NaHC03-NH3-H20 w zakre- 
sie temperatur 30 0 C - 60 0 C" (10) WSE Poznań Kat. 
Chem. Og. 1963-1964 (12) 1964-1969 (16) WMFiCh st. 
asyst. Kat. Techn. Chem. 
861. *KUDZIO Henryk (2) 24 IX 1940 Ruda (pow.Radzyń Podl.), 
chł. (3) UMK 1965 szt. piękne - graf. E. Piotrowicz 
(12) 1965-1966 (16) WSzp asyst. Kat. Graf. 
862. KUFEL Tadeusz (2) 26 IX 1955 Gruczno (wo,. bydgoskie), 
int. ( 3) UMK 1978 ekonom. i organiz. roL T. Sk
ski 
(12) 1978- (16) WNE st. asyst. Kat. Ekonometr. i Sta- 
tyst. 
863. "'KUIK Krystyna (2) 10 VI 1933 Wo'sławice (pow. Chełm 
Lub.} int. (3) UMK 1956 chem. fiz. A. Basiński (4) 
IB UMK pr. nauk.-tech. (spec.) 1969- (10) PAN Byd- 
goszcz Inst. Fiz'oL i Żywienia Zwierz
t 1956-1958 (12) 
1957-1968 (16) WBiNoZ st. asyst. Kat. Biochem. 
864. KUlK Marian (Edward Antoni) (2) 17 In 1931 Toruń, int. 
(3) UMK 1955 chem. A. Basiński (4) Centr. Hand. 
Przem. Motoryzacyjnego "Motozbyt" Toruń 1950 (5) 
UMK A. Basiński 1962 "Wpływ składu roztworu na po- 
larograficzne fale katalityczne powsta'q.ce w' obecności 
cysteiny i NiCl 2 w buforach NH3-NH4C1" (10) Inst. Po- 
larograficzny Czechosłowackie' AN Praga 1957-1958 
( 11) PT Chem. 1952- (sekr. Oddz. Pomorskiego 1964- 
1966; czł. Kom. Kontroli 1975-1976); Bioelectrochemical 
Soc. 1980- (12) 1954- (15) Na gr. PT Chem. II<> 1968; 
sr. odzn. UMK (16) ICh ad. Zakł. Chem. Fiz. 
865. KUK Leszek (Andrzej) (2) 27 XI 1951 Koszalin, int. (3) 
UMK 1974 hist. S. Kalembka (4) Gł. Urz. Kontroli Pra- 
sy, PUblikacji i Widowisk 1974-1976 (11) PT Hist.(sekr. 
zarz. Oddz. Toruń 1980-1984 (12) 1976- (16) lHiA st. 
asyst. Zakł. Hist. Powsz. i PoL XIX i XX w. 
866. KUKAWKA Stanisław (2) 7 XII 1955 Toruń, int. (3) UP 
1979 archeol. Pol. i powsz. K. Siuchniński (12) 1979- 
(16) lAiE asyst. Zakł. Archeol. PoL
		

/Licencje_017_03_208_0001.djvu

			206 


KUKAW
MAŁECKA Jolanta zob. Małecka-Kukawka Jolanta. 


867. KUKIER Ryszard (Aleksander) (2) 14 VI 1924 Rudzienko 
(woj. lubelskie), chł. (3) UMK: 1952 geogr. ekon. M. 
Kiełczewska-Zaleska; 1953 etnogr. i etnoL B. Stelma- 
chowska (5) UP J. Burszta "Ugrupowanie etniczne i 
etnonimiczne Pomorza Wschodniego" (6) UMK 1969 
"Kaszubi Bytowscy. Zarys monografii etnograficznej" 
(10) WSE Poznań 1954-1955; UP aspirant 1952-1955 
(11) TNT 1961- (czł. Kom. Hist.); Bydgoskie TN (12) 
1956- (14) Prodziek. WNE 1973-1975; kier. Zakł. Geogr. 
Ekon. 1974-1978 -( 16) WNE doc. Kat. Ekon. Polit. i 
Palit. Społ-Gosp. 
868. KULICKI Mariusz (Jan) (2) 3 Ul 1931 Warszawa, rob.(3) 
UW 1959 prawo - krym in. P. Horoszowski (4) Pr. w 
sq.downictwie wojsk. 1 
52-1970 (5) UW P. Horoszowski 
1969 "Kryminalistyczne problemy użycia broni palnej" 
(6) UŁ 1982 "NieostrcJltne obchodzenie shl z bron
q. pal- 
n
" (10) UGd wykł. zlec. z krym in. 1976-1978 (11) 
TNT 1969-; PT Krymin. (wiceprez. ZG; przew. zarz. 
Oddz. Bydgoszcz); Assoc. Intem. de Droit Pd'nal (AIDP) 
(12) ,1969- (14) Kier. Zakł. Krymin. 1970- (15) Na gr. 
Min. NSzWiT ind. mo dyd.-wyche 1972 (16) IPK doc. 
Zakł. Krymin. 
869. tl"KULIKOWSKA Anna (2) 15 XII 1920 WUno, int. (3) UMK 
1952 psyche A. Lewicki (4) Toruń: Teatr Lalek "Baj Po- 
morski". psyche w Poradni Zdrowia Psyche 1955-1959 
(5) UMK A. Lewicki 1966 "Badania eksperymentalne 
nad 4łztywnościq. operacji pojfłciowych u dzieci w wieku 
lat 7-10" (10) Inst. Psychoneur. Pruszków 1965-1968 
( 11) 'l'NT 1966-; PT FUoz.; PT Psyche (przew. Oddz. 
Toruń) (12) 1959-1981 (13) 1981 em. (14) Kier. Zakł. 
Psyche 1973-1980 (16) IPiP em. st. wykł. Zakł. Psyche 
870. KULIKOWS
GULEWSKA Halina (2) 23 X 1952 Toruń, 
int. (3) UMK 1976 bioL - bot. J. Kopcewicz (4) UMK 
spec. bioL w Zakł. Taks.. Roślin IB 1975-1978 (5) UMK 
J. Kopcewicz 1983 "Endogenne regulatory wzrostu w 
procesach różnicowania generatywnego sosny zwyczaj- 
nej (Pinus sUvestris L.) (11) PT Bot. (12) 1975- (16) 
IB ad. Zakł. FizjoL Roślin - Prac. Fotobiol. 
871. -KULIKOWSKI Zdzisław (2) 25 vn 1919 Wilno, int. (3) 
UMK 1951 szt. phlkne - ma!. S. Borysowski. B. Jamontt 
( 4) Naucz. Państw. Lic. Przem. Odzieżowego Toruń 
1948-1951 (11) ZPAP (12) 1954-1964 (1.5) Nagr.Komit. 
Bud., Urb. i Archit. IJO (16) WSzp asyst. Kat. Proj. 
Wnfłtrz. 
872. "KUNA Henryk (2) 16 XI 1883 Warszawa (3) Naukę roz- 
pocz
ł w prac. P. Welońskiego Warszawa; ASP Kraków 
1902-1904 K. Laszczka (4) Pr. ind.; liczne podróże i
		

/Licencje_017_03_209_0001.djvu

			207 


wyst. m.in.: Paryż 1903; 1911, 1924 (8) 1945 (10) ASP 
Warszawa wykł. rzeŹ., od 1924; USB Kat. RzeŹ,. 1936 
(11) Wsp6łzałoż. Stow. "Rytm" i Jego prez. 1922 (12) 
X 1945 mianowany prof. rzeŹ,. monumentalnej - pr. już 
Jednak nie podl
 (13) 1945 zm. w Toruniu; pochowany 
na Powq.zkach w Warszawie (1951) (14) Współorganiz. 
WSzp (16) Prof. zw. rzeź. monumentalnej (17) T. Nie- 
siołowski. Wspomnienia. Warszawa 1963 s. 99. 113, 114; 
A. Ryszkiewicz, (biogr.]. PoL słowo biogr. t. 16 s. 177- 
178. 
873. AKUNICKA-MICHALSKA Barbara (2) 4 I 1937 Lublin, int. 
(3) UMCS 1958 prawo (4) Aplik. adw. 1959-1962; prak- 
tyka w ze sp. adw. Lublin 1959 (5) UMK J. 
liwowski 
1966 "Fałszywe oskarżenie w prawie karnym PRL na Ue 
porQwnawczym" (10) UMCS mł. asyst. Kat. Prawa Kar. 
od 1958; Inst. Nauk Prawnych PAN 1972- (11) TNT 
1967- (czł. Wydze IV 1969-) (12) 1962-1972 (16) WPiA 
ad. Kat. Prawa Kar. (17) tBio-bibUogr.), Spraw. TNT 
23:1969 s. 77-78. 
874. -KUNICKI Aleksander (2) 27 U 1908 M1fłdzybórz (pow. 
Kalisz), int. (3) KUL 1933 prawo (4) Lublin: aplik. s
 
dowa 1933; asesor s
dowy 1937-1942; adw. 1942-1961 
(5) KUL złożył egz. dokt. w 1939; .stopień nadany po 
wojnie na podst. pr. "Umowne prawo ods
ienia" złożo- 
nej już w 1937 na ręce dziek. Wydze Prawa UJK (6) 
UP: 1946 "Umowa o świadczenie na rzecz osoby trze- 
ciej" - stop. doc. nadała Rada Wydze Prawa; ze wzglę- 
du na trudności natury formalnej w zatwierdzeniu habUito- 
wał się po raz dnigi w 1960 (7) Prof. kontr. 1948 (8 ) 
1981 (10) KUL: asyst. Kat. Prawa Cyw. u prof. R. Long- 
champs de Berier 1933-1939; z-ca prof. prawa cyw. 
1944-1961 (11) TNT 1962- (czł. Wydze IV 1964-) (12) 
1948-1950; 1961-1967 (13) 1978 em.; 1984 zm. (14) 
Kier. Kat. Prawa Cyw. 1948-1950; dziek. WPr 1965-1967 
(16) WPr doc. Kat. Prawa Cyw. (17) [Bio-bibliogr.1, 
Spraw. TNT 18:1964 s. 42-43. 
875. KUNIGIEL Grażyna Iwona (2) 5 U 1955 Toruń, int. (3) 
UMK 1979 fU. germ. - liter. komparatystyczne poL niem. 
E. Klin (12) 1979- (16) WH st. asyst. KFG. 
876. KUNSTLER Danuta (Józefa) (2) 21 IV 1959 Bydąoszcz, 
int. ( 3) UMK 1981 fiL poL A. Krzewińska (12) 1981- 
(16) IFP asyst. Zakł. Hist. Lit. PoL 
877. *KUPISBarbara (2) 24 XI 1936 Katowice, int. (3) UMK 
1959 chem. (5) UMK J. Gronowska 1970 "Badania nad 
nowymi pochodnymi Quoranu" (10) Inst. Chem. Og. War- 
szawa asyst. 1959-1963 i 1967; Inst. Przem. Cukr. (st. 
asyst.) 1963-1967 (11) TNT 1969- (12) 1967-1974 
(16) ICh ad. Zakł. Chero. Org.
		

/Licencje_017_03_210_0001.djvu

			208 


878. KURAS Jacek (Antoni) (2) 2 X 1952 Toruń, int. (3) UMK 
1976 mat. teor. J. Słomiński (11) PT Mat. (12) 1976- 
(16) IM st. asyst. Zakł. Metod. Numer. 
879. KURLENDA Zygmunt (2) 1 V 1928 Toruń, rob. (3) UW 
1955 geoL - geoL czwartorz4ldu Z. Różycki (4) Min. 
Ener
 1955-1957; od 1973 Urz. Woj.: Bydgoszcz i To- 
ruń (5) UW W. Pożaryski 1965 "Litologia i stratygrafia 
utworów kredy górnej mhłdzy Wesoł6wk
 a SuleJowem 
n. Wisł
" (10) PW z-ca asyst. 1953-1955 (11) TNT 
1969- (12) 1957-1973 (16) IG ad. Zakł. GeoL 
880. KUROWSKI Leon (2) 3 n 1907 Smoleńsk, int. (3) USB 
1932 prawo skarbowe M. Gutkowski (4) Okr. Izba Kon- 
troli WUno 1932-1939; dyr. Biura Prez. KRN 1944-1945; 
wicemin. Skarbu 1945-1950; ONZ 1959-1968: najpierw 
doradca fin.; od 1965 stały przedst. ds. pomocy tech. 
(5) USB M. Gutkowski 1937 "Podział wydatków budże- 
towych w zwyczajnym budżecie polskim" (7) 1946 (8) 
1961 (10) USB st. asyst. 1932-1939; Akad. Nauk Polit. 
1949-1950; SGPiS 1952-1962; UW 1949-1977 (11) TNT 
1949- (czł. Wydze IV 1952-); PT Ekon.; Zrzeszenie 
Prawników PoL; Inst. Intern de Finances Publiques; Soc. 
de Wgislation Compa
e; Assoc. de Droit Fiscal Fran- 
<;pis; Assoc. Intern. du Droit des Assurances (12) XII 
1945-1952 (13) 1977 em. (14) Rektor 1951-1952; kier. 
Kat. Skarbowości i Prawa Skarbowego (od 1950 Prawa 
Fin.) 1945-1952 (15) Wiele nagr. min.; tył. hon. "Zasłu- 
żony Naucz. PRU' (16) WPr prof. nadzw. Kat. Prawa 
Fin. (17) Studia podatkowe i budżetowe (ksi4lga. pami
t- 
kowa z okazji 30-1ecia pr. nauko), Toruń 1946; (Bio-bi- 
bliogr.), Spraw. TNT ..6:1952 s. 35-36. 
881. KURPIE L Andrzej (2) 8 n 1948 Golub-Dobrzyń, rob. (3) 
UMK 1971 mat. - alg. J. Słomiński (5) UMK J. Słomiń- 
ski 1978 "Teoria automatów monadowych" (11) PT Mat. 
( 12) 1971- (16) IM ad. Zakł. Metod Numer. 
882. KURPIE L Bogusława (2) 21 m 1947 Sambród (w_oj.olsztyń- 
, skie), chł. (3) UMK 1974 ekon. - ekonom. roL - fin. 
A. Wołowczyk (12) 1974- (16) Kat. Ekon. Polit. i polit. 
SpołrGosp. st. asyst. Zakł. Ekon. Polit. 


883. KUS Andrzej (Jan) (2) 21 VI 1944 Opatkowice (woJ. kra- 
kowskie), chł. (3) UMK 1967 radioastr. S. Gorgolewski 
(5) UMK S. Gorgolewski 1975 "5 C 7 radiowy przegl
d 
nieba" (10) Univ.: Cambridge 1973-1974; Manchester 
1979-1980 (11) TNT 1971-; PT Astr. (OC zł. zarz. Oddz. 
Toruń 1981-1983); PT Miłośników Astr.; Royal Astrono- 
mical Soc.; IAU (12) 1967- (16) WMFiCh ad. Kat. Ra- 
dioastr. 


884. -KUSKOWSKI Jakub (2) 15 xn 1949 Lipno, rob. (3) UMK 
1972 chem. L. Borowiecki (12) 1973-1977 (16) ICh st. 
asyst. ZakL Miner. iKrystaL
		

/Licencje_017_03_211_0001.djvu

			209 


885. KUSTRA Ewa (Maria) (2) 12 IX 1941 Warszawa, int. (3) 
UMK 1964 prawo J. Krajewski (4) Aplik. se-dowa w Są- 
dzie Woj. Bydgoszcz 1964-1966 (5) UMK W. Lan
 1976 
"Racjonalny ustawodawca. Model teoretyczny" (12) 1966- 
( 15 ) ł-Cgr. Min. N S zWiT ind. DO 1980 (16) INP-U ad. 
Zakł. Teor. Panstwa i Prawa. 


886. *KUSZPECIŃSKA Jadwiga (2) 31 X 1901 Kraków (5) 
Dokt. w zakresie chem. i fiz. (10) USB st. asyst. Ked. 
Chem. Nieorg. przed 1939 (12) 1 X 1945-1946 (16) 
WM-P st. asyst. Kat. Cherri. Nieorg. 
887. KUTZNER Marian (2) 31 XII 1932 Zbąszyń (woj. poznań- 
skie), int. (3) UP 1955 hist. szt. S. DeUoff (4) PKZ 
1955-1960 (5) UP G. Chmarzyński 1965 "Kościół Św. 
KJlzyża we Wrocławiu" (6) UP 1969 "Cysterska archi- 
tektura na Śląsku w l. 1200-1330" (10) IHKM PAN - 
Stacja WXkopaiiskowa Poznań 1953-1955; UWr 1960- ' 
1965 (11) Wrocławskie TN; PoznańskIe TPN; TNT (czł. 
Wydze II 1976-) (12) 1965- (14) Dziek. WSzP 1981- 
1984; kier. Zakł. Hist. Szt. 1979- (16) IZiK doc. Zakł. 
Hist. Szt. (17) tBiO-bibliogr.]. Spraw. TNT 30:1976 s. 
111-114. 
888. KWAŚNIEWSKI ZbJgniew (2) 17 V 1948 Konin, int. (3) 
UP 1970 prawo kar. K. Daszkiewicz (4) Aplik. sądowa 
w Sądzie Woj. Poznań 1970-1971 (5) UMK J. Łopuski 
1976 "Umowa spedycji" (12) 1972- (15) Negr. Min. 
NSzWIT: ind. mO 1977; zesp. 11 0 1981 (16) IPC ad. 
Zakł. Prawa Gosp. 


889. KWATYRA-URLIŃSKA Marta (Maria) (2) 27 V 1955 Rab- 
ka, int. (3) UMK 1981 ped. opiekuńczo-wych. C. Kosa- 
kowski (12) 1981- (16) IPiP asyst. Zakł. Ped. Społ. 
890. KWIATEK Jerzy (2) 23 V 1937 Bochnia, int. (3) UW 1963 
geogr. (4) Red.: geogr. Wielkiej Encyklopedii Powsz. 
PWN 1969-"1973; geogr.-społ. PW ''Wiedza Powszechna" 
od 1973 (10) UW Inst. Geogr. 1962-1967 (12') 1967- 
1969 (16) WBiNoZ st. asyst. Kat. Geogr. Ekon. 
891. KWIATKOWSKA Eugenia (Gizela) (2) 17 XII 1916 Chełm- 
no, inne (3) Państw. Pedagogium im. Konarskiego War- 
szawa 1938 geogr.; UMK: 1949 etnogr. B. Stelmachow- 
ska; 1950 geogr. ekon. M. Kiełczewska-Zaleska (4) 
Chełmno: naucz. gimn. 1945-1946; PCK 1946 (5) UMK 
M. Kiełczewska-Zaleska 1961 "Osadnictwo wiejskie Zie- 
mi Dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII i XIX W. i je- 

o przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji" 
(6) Nom. CKK na doc. 1976 (11) TNT 1955- (czł. 
Wydze m 1970-); PT Geogr.; Intern. Biographical Assoc.; 
National Geographic Soc. (12) 1947-1981 (13) 1981 
em. (14) Kier. Zakł. Geogr. Ekon. 1969-1980 (15) Dypl. 
PAN 1978 (16) IG em. doc. geogr. ekon. (17) (Bio-bi- 
bliogr.]; Spraw. TNT 24:1970 S. 70-71.
		

/Licencje_017_03_212_0001.djvu

			210 


892. KWIATKOWSKA Małgorzeda (2) 29 IV 1958 Toruń, int. 
(3) UMK 1983 archeol. - kons. zab. archeol. J. Olczak 
(12) 1983- (16) IAiE asyst. Zakł. Archeol. Pol. 
893. "'KWIATKOWSKI Daniel Piotr (2) 26 VII 1953 Międzychód 
(woj. gorzowskie), int. (3) UMK 1978 szt. piękne (12) 
1978- (16) IZiK st. asyst. Zakł. Kons. Elem. i Detali 
Archit. 
894. .KKWIATKOWSKI Edward (2) 11 XI 1904 Szczecin, nem. 
(3) UMK: 1952 szt. pIękne - dypl. art. witrażysty S. 
Narębski; 1955 zab. i kons. (w l. 1924-1928 nauka mal. 
dekoracyjnego i witrażowego u H. Nostitz-Jackowskiego 
- Zakł. Artyst. "Polichromia" Poznań) (4) Urz. Magistra- 
tu w Gnieźnie 1921-1923; urz. Gazowni w Bydgoszczy; 
Zakł. "Polichromia" Poznań do 1931; UMK lab. prac. 
witrażownictwa 1949-1954; organiz. i kier. Prac. Kons. 
Witraży w PKZ w Toruniu 1952-1957 (11) ZPAP; Pol. 
Komit. Szkła; Międzynar. Komit.Szkła (12) 1949-1970 (13) 
1970 em.; 1971 zm. (14) Kier. Prac. Kons. WitraŻy (16) 
WSzP spec. w dziedzinie kona. witraży (17) U. Cbu1ie- 
lewska, Kolory świe.ta mistrza E.K. 11. Kur. pol. z 24 IX 
1964; J. Frycz, [nekr.], AUNC, Zab. i Kons: t. 6 1977 
s. 11-13; K. Przybyszewski, Spuścizny rękopiśmienne w 
Bibliotece Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, [wOJ 
Studia o działalności ,i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 
M. Kopernika, cz. 2, Toruń 1982, s. 149-158; spuścizna 
BG UMK. 


895. KWIATKOWSKI Jan (2) 8 I 1941 Łochocin (woj. włocław- 
skie), chł. (3) UMK 1964 mat. teor. L. JeśmanowIcz (5) 
UMK E. Se.siada 1972 "Klasyfikacja i własności spektral- 
ne nieergodycznych układów dynamicznych z widmem dys- 
kretnym" (6) UMK 1982 "Symbolowe układy dynamiczne" 
(10) WSP Bydgoszcz Inst. Mat. 1981-1982 (11) PTMat. 
(czł. zarz. Oddz. Toruń 1981-1983) (12) 1964- (16) 
IM ad. Zakł. Metod Numer. 


896. KWIATKÓWSKI Józef Stanisław (2) 24 V1U 1936 Wilejka, 
int. (3) UMK 1960 fiz. A. Jabłoński (5) UMK A. Jab- 
łoński 1966 "Struktura i widmo elektronowe drobin orga- 
nicznych podstawionych grupami donorowymi." (6) UMK 
1971 "Widma elektronowe pirydyn, pirymidyn i puryn" (7) 
1980 (11) PT Fiz.; PT Chem.; PT Biofiz.; Intern. Soc. 
of Quantum Biology (12) 1961- (14) Dyr. lF od 1981 
(15) Nagr.: Min. OiSzW ind. mo 1971; PT Chem. ind. 
11 0 1973: Sekr. Nauk. PAN 1977 (16) IF prof. nadzw. 
Zakł. Fiz. Chem. . 
897. 'HKWlATKOWSKI Stefan (Franciszek) (2) 6 I 1946 Czar- 
townia (woj. płockie), rob. (3) UMK 1969 hist. T. Gru- 
dziński (5) UMK T. Grudziński 1976 "Studia nad men- 
talnoście. religijne. w Polsce w okresie rozdrobnienia feu- 
dalnego. Wybrane problemy" (11) TNT 1972-; PT Hist.
		

/Licencje_017_03_213_0001.djvu

			211 


898. 


1970- (12) 1970- (15) NĄSr. Min. NSzWIT ind. 1981 
( 16) IHiA ad. Zakł. Hist. Średn. 
KWIECIŃSKI Zbi
niew (Kazimierz) (2) 26 XII 1941 Lubra- 
niec, rzem. (3) UMK 1964 ped. L. Bandura (4) Naucz.: 
Lic. Ped. Wymyślin 1964-1965; szk. podst. w Brudzeniu 
k. Płocka 1968-1970 (5) UMK F. Korniszewski 1970 
"Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Studium 
wsi peryferyjnej" (6) UMK 1973 "Funkcjonowanie szko- 
ły wiejskiej w rejonie uprzemysłowionym" (7) 1979 (10) 
Red. "Życia Szkoły" .1968-; PAN 1972-1977; UP 1981- 
(11) PT Ped. (wiceprzew. ZG od 1981); Komit. Bad. 
Rejonów Uprzem. PAN; Komit. Nauk Ped. PAN (12) 
1965-1977 (14) I sekr. KU PZPR 1972-1974 (15) Nagr.: 
Min. OiSzW 1971; Min. NSzWIT 1974; Sekr. Nauk. PAN 
1976; Wydze I PAN 1981 (16) INS doc. Zakł. Socjol. 


L 


899. 


LACHOWICZ Jan (2) 24 VI 1949 Rybaki (woj. zielono
ór- 
skie), chł. (3) UP 1972 fil. pol. W. Dworzaczek (4) 
Naucz. szk. śred. 1972-1973 (5) UMK S. Kawula 1982 
"Koncepcja pracy opiekuńczo-wychowawczej Kazimierza 
Jeżewskiego" (12) 1973- (16) IPiP ad. Zakł. Ped. Społ. 
900. ,eLAMAASKA (Czajka) Halina (2) 10 IV 1926 Gniewkowo 
(3) UMK 1950 chem. A. Basiński (12) 1950-1955 (16) 
WMFiCh asyst. Kat. Chem. Nieorg. 


901. LANG Wiesław (Andrzej) (2) 13 VII 1928 Lwów, int. (3) 
UJ 1951 prawo kar. (5) UJ K. Opałek 1958 "Obowie.zy- 
wanie prawa" (6) UJ 1964 "Struktura kontroli prawnej 
organów państwowych PRL" (7) 1975 (;10) UJ 1951-1965; 
styp. Fundacji Forda Dania Szwecja Norwegia 1958-1959 
(m.in. Kopenhaga A. Ross; LUhd K. Olivecrona) (11) 
TNT 1967- (czł. Wydze IV); Komit. Nauk Prawnych PAN 
1960-; czł. Rady Le
islacyjnej 1975-1978; Kamit. Red. 
"Państwa i Prawa" (12) 1965- (14) Kier. Kat. (później 
Zakł.) Teor. Państwa i Prawa 1965-; prodziek. WPr 1965- 
1969; dyr. INP-U 1980- (15) Nagr. Min. NSzWIT: ind. 
dyd.-wych.: 111 0 1979, 10 1980, zesp. 10 1984, (16) INP-U 
prof. nadzw. Zakł. Teor. Państwa i Prawa (17) (Bio-bi- 
bliogr.], Spraw. TNT 21:1967 s. 82-83. 
902. LANGO Mieczysław (2) 3 I 1929 Łudy (woj. wileńskie), 
chł. (3.) UMK 1954 chem. fiz. A. Basiński (4) Lab. Bad. 
Zakł. Chem. Bydgoszcz 1958-1962 (5) UMK H. Konecz- 
ny 1968 "Badania układu trójskładnikowego Na,N03-NH4"" 
N03-H2,0 t 10) WSI-ATR Bydgoszcz 1962- (12) 1054- 
-1958 (15) Nagr. Woj. bydgoskiego zesp. nO (16) 
WMFiCh asyst. Kat. Chem. Fiz.
		

/Licencje_017_03_214_0001.djvu

			212 


903. LANGOWSKA Iwona Jolanta (2) 19 VI 1953 Toruń, int.(3) 
PWSSP Gdańsk 1983 rze:t. ceram. A. Smolna H. Żuław- 
ska (12) 1980- (15) Zł. med. na VII Międzynar. Bien- 
nale Ceram. Artyst. ViUe de Valauris 1980 (16) IZiK 
asyst. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 
904. LANKAUF Krzysztof Roman (2) 22 IX :3.945 Łe.żyn (woj. 
toruńskie), rzem. (3) UMK 1968 $eogr. - ł\eomoń. Z. 
Churska, R. Galon (11) TNT (12) 1968- (naucz. akad. 
do 1982) (14) Z-ca dyr. IG 1981-1982 (16) IG st.asyst. 
Zakł. Geomorf. i Geogr. Flz. 
905. JlLAPTER Helena (12) 1946-1947 (16) WM-P z-ca asyst. 
Kat. Mat. 
906. 
LAYMAN Janina (2) 26 IV 1922 Jarosław, int. (3) UMK 
1949 szt. piękne - rzeź. S. Horno-Popławski (4) Zarz. 
Miej. Wilno Biuro Urb. 1940-1944 (12) 1949-1950 (16) 
WSzp asyst. Kat. Rzeź. 
907. 
LEC.ł1CKA Jadwiga (2) 16 X 1898 Krukienice (woj. rze- 
szpwskie), int. (3) UJK: 1924 hi st. A. Szelqgowski; 1928 
gE'łogr. - geol. E. Romer (4) Naucz.: Pryw. Gimn. Żeń- 
skie Z. Str z ałkows ki ej Lwów 1920-1929; Warszawa 1936- 
1939: G/imn. J. Lelewela; Gimn. J. Słowa
kiego; wizyt.Kur. 
Okr. Szk.: Łódź 1930-1931; Warszawa 1931-1936; tajne 
naucz. szk. śred. Warszawa 1939-1944 (5) UJK A. Sze- 
lqgowski ,1924 "Pisma polityczne z czasów 'przedostat- 
niego polskiego bezkrólewia" (6) UMK 1947 ''Dydaktyka 
historii"; "Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego poli- 
tyczna - społeczna - kulturalna"; nom. na doc. -'1950 (7) 
1957 (10) UJK 1921-1929 (mł. asyst. - wolont. 1921- 
1923; st. asyst. od 1923); styp. Fund. Kult. 'Nar. Paryż 
1929-1930 (Paryż, Berlin, Drezno, Lotaryngia}; tajne naucz. 
uniw. Warszawa 1939-1944; UL 1945; WSP Gdańsk 1950- 
-1951 (11) TNT 1946- (c zł. Wydz.1 1957;przew. Kom.Red. 
prac popularno-nauk. 1963-1965); PT Hist. od 1923 (zał. 
Oddz. Toruń; przew. Sekcji Dyd. 1947-1965); Kom. Hist. 
PAU 1948- (12) 1946-1965 (13) 1965 zm. w Chełmi:y 
(pochowana w Jarosławiu) (14) Prodziek. WH 1954- 
1956; dziek. WH 1956-1958; kier. Zakł. w Kat. Hist.Pol. 
i Powsz. ,XVI-XVIII w. 1957-1962; kier, Kat. Hist. Pol. i 
Powsz. XVI-XVIII w. 1962-1965 (16) WH prof. nadzw. 
Kat. Hist. Pol. i Powsz. XVI-XVIII w. (17) CBio-bibliogr.l, 
Spraw. TNT 11:1957 s. 59-61; B. Balcerowicz, J.L. - mo- 
nografia bio-bibliograflczna, pr. mag. 1980 AUMK sygn. 
38560; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla 
prof. J.L., 11. Kur. pol. z 12 XII 1964; J. 'Serczyk, lnekr.}, 
Kwart. hist. 72:1965 nr 4 s. 1047-1048; tegoż, {biogr.} 
Pol. Słowo Biogr., t. 16 s. 596-597; A. Tomczak, J.L. ja- 
ko pedagog i działacz społeczny. Zap. hist. 31:1966 Z. 
4 S. 144-146; J. Wojtowicz, J.L. jako uczony, Zap. hist., 
31:1966 Z. 4 S. 141-144.
		

/Licencje_017_03_215_0001.djvu

			213 


908. 


LECHOWlCZ-ZI&KOWSKA Janina (2) 25 vm 1947 Kato- 
wice, int. (3) UJ 1971 psych. kliniczna ,M.' Susłowska 
(4) Psych. w Zakł. Kar. dla Młodocianych Szczypior- 
nQ k. Kalisza 1971-1974 (12) 1974-1984 (16) IPiP st. 
asyst. Zakł. Psych. 
LECIAK Andrzej (Zygmunt) (2) 16 V 1956 Kraków, int. 
(3) UMK 1979 prawo kar. A. Marek (11) PT Krymin. 
(sekr. zarz. Oddz.) (12) 1979- (16) IPK st. asyst. 
Zakł. Krymin. 
ttLEIBRAND Halina (2) 16 VDI 192'5 Brześć, int. (3) UMK 
1951 biol. - bot. (4) Zakł. Nasienne Toruń 1952; naucz. 
Tech. Adm.-G osp. Toruń 1951 (12) 1950-1954 (16) 
WBiNoZ asyst. Ośr. Bad. Biol. Stos. 
.\! 
"LEJA Stanisław (2) 18 IX 1925 Jarantowice, chł. (3) 
UMK 1952 biol.-zool. H. SZarski (12) 1953-1963 (16) 
WBiNoZ asyst. Ośr. Bad. Biol. Stos. 
"LEMANCZYK Józef (2) 13 fi 1908 Wołowe Jłasy (pow. 
Człuchów) (12) 1946-1947 (16) WH lekt.j. litewskiego. 
LEMAACZYK Mariusz Tomasz (Piotr) (2) 3 n 1958 T
 
ruń, int. (3) UMK 1981 mat. teor. J. Słomiński (12) 
1981- (;1.6) IM asyst. Zakł. Metod Numer. 
LEMAŃSKA Gizela Marla (2) 28 IV 1940 We.brzeźno, int. 
(3) UMK 1962 cham. fiz. (4) Naucz. Tech. Chem. To- 
ruń 1962-1970 (5) UMK A. Narębska 1975 "Dyfuzja 
barwników we włóknach poliestrowych w różnej krystA- 
liczności i orientacji" (12) 1974- (16) ICh ad. Zakł. 
Chem. Fiz. 


909. 


910. 


911. 


912. 


913. 


914. 


915. 


XLENCZEWSKA Halina (2) 15 V 1909 Wilno, int. (3) USB 
1939 (absol. na Wydze Mat.-Przyr.) (4) Magistred Wil- 
no 1944 (12) 1948-1949 (16) WM-P asyst. Kat. Ochro 
Przyr. 
*LENCZEWSKI Jan (2) 14 XI 1905 Tracewicze, chł. (3) 
USB 1939 bot. (4) Naucz. I Państw. Gimn. i Lic. im. 
M. Kopernika Toruń 1948 (10) Inst. G eol. 1944-1945 
(z-ca dyr.) (12) 1946-1953 (16) Wykł. Stud. Przygo- 
towawcze. 


916. 


917. ENGREN Zbigniew (Mieczysław) (2) 2 fi 1919 Tuła (3) 
UMK 1951 szt. piękne T. Niesiołowski (4) od 1945 
współpr. PR: od 1946 współpr. "Szpilek" "Przekroju": 
naucz. rys. Toruń 1949-1952; współpr. "
wiata" 1954- 
1968: scenograf, autor tekstów, konferansjer teatrów"Buf_ 
fo" i "Komedia" 1955-1963: reżyser kabaretów; autor tek- 
stów; TV dział rozrywki 1965- (11) ZAlKS 1952-i Z PAP 
(12) 1948-1949 (15) lInagr. ZPAP i Zarz. Miej. Gdy- 
ni za proj. herbu Gdyni 1947; nagr. Międzynar. Salonu
		

/Licencje_017_03_216_0001.djvu

			214 


Karykatury w Montrealu 1964 (16) WSzP z-ca asyst. 
(17) Słowo Artyst. Piast., Artyści Piast. Okręgu War- 
szawskiego ZPAP 1945-1970 s. 300-311; H. Lanberg, 
Der Freche Zeichenstift, Berlin 1964; J. Witz, Grafika 
w ksie.żkach Naszej Księgarni, Warszawa 1964. 


917a. 
LENKIEWICZ Halina (2) 30 VIII 1929 Gdynia, int. (3) 
AWF Warszawa 1957 wych. fiz. (4) Zw. Sportowy "Ko- 
lejarz" Gdańsk 1952-1957, naucz. szk. podst. Warsza- 
wa 1960-1965 (10) Akad. Zw. Sportowy Warszawa 1957- 
1960, UW 1965-1974 (12) 1976-1978 (15) Nagr. Min. 
NSzWIT 11 0 (16) Wykł. Stud. Wych. Fiz. 
918. 
ERKE Gerard (2) 19 II 1941 Kałdus (woj. toruńskie), 
rob. (3) UMK 1964 chem. fiz. A. Basiński (4) Kon- 
trakt zagr. "Polservice" Zair 1983-1985 (5) UMK A. 
Basiński 1972 "Radioliza wodnych roeŁworów niektórych 
pochodnych toluenu. Wpływ struktury na reaktywność w 
stosunku do produktów radiolizy wody" (12) 1964- (16) 
ICh ad. Zakł. Chem. Je. dr . 
919. LESIAK Tadeusz (2) 7 IX 1925 Niewiadów (woj. piotrkow- 
skie), rob. (3) WSP Gdańsk 1951 chem.; UMK 1954 
chem. org. W. Zacharewicz (4) Byd&oszcz: Zakł. Chem. 
"Organika-Zachem" (st. inż. ds. bad.) 1960-1962; Zakł. 
Fotochem. "Organika-Foton" (doradca nauk.) 1976-1978 
(5) UMK W. Z ac har ewic z 1960 "Nowe syntezy zwie.z- 
ków indolowych" (6) UMK 1965 ''Nowe syntezy w gru- 
pie indolu, kumaronu i tionaftenu" (7) 1972 (8) 1980 
(10) WSP Gdańsk 1951-1952; staż nauk.: Uniw. M. W. 
Łomonosowa Moskwa 1964-1965 (11) TNT 1961- (czł. 
Wydze III 1966-); PT Chem (sekr. Oddz. Pomorskiego 
1955-1956) (12) (1954-1957 aspir. nauk.); 1957- (14) 
Dziek. WMFiCh 1969-1972 (15) Nagr.: Min. OiSzW ind. 
111 0 1970; Min. NSzWIT: 1972; zasp. 111 0 1977; zesp. IIo 
1981 (16) ICh prof. zw. Zakł. Techn. Chem. Org. (17) 
(Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 20:1966 s. 45-47. 
920. LESZCZYŃSKI (Wieniawa) Zbigniew Edward (2) 15 VIII 
1950 Toruń, rob. (3) UMK 1973 mat. teor. S. Balce- 
rzyk (5) UMK D. Simson 1980 "L-dziedziczne algebry 
macierzy trójke.tnych skończonego typu" (11) PT Mat. 
(12) 1973- (16) IM ad. Zakł. Metod Numer. 
921. 5LEŚKIEWICZ Konstanty (2) 10 VII 1940 Swojaczówka 
(ZSRR), chł. (3) WSP Gdańsk 1967 ped. w zakr.geogr. 
L. Bandura (4) Naucz. szk. podst.: Stary Chwalim 1959- 
1960; Szczecinek 1962-1966; Poradnia Wych.-Zawod. 
Pow. Człuchów (dyr.) 1967-1973; Poradnia Wych.-Zawod. 
Miej. (dyr.) Toruń 1973-1975; Kur. Ośw. i Wych. Toruń 
(wizyt.) 1975 (5) UMK S. Nowaczyk 1978 "Wpływ ro- 
dziny, i placówek wychowania przedszkolnego na kształ- 
towanie dojrzałości szkolnej" (12) 1978-1982 (13) 1982 
zm. (15) Nagr. Min. OiW IIo 1975 (16) IPiP ad. Zakł. 
Ped. Og. i Dyd.
		

/Licencje_017_03_217_0001.djvu

			215 


922. *LE
NIEWSKA Natalia (2) 17 XI 1870 Petersburg, int.(3) 
P
ż - Sorbona 1892i Konserwatorium Petersburg 1902 
(4) Naucz.: szk. śred. i podst. Grodno 1921-1935i szk. 
śred. ZSRR 1944-1946 (12) 1948-1950 (16) Wykł. j. 
ros. Stud. Przygotowawcze. 


923. LEWANDOWS
 Anna (Maria) (2) 27 JW 1920 Toruń,rob. 
(3) UMK 1949 etnogr. i etnol.i 1949 geogr.i bibie 10 
1952 (10) Ksie.żnica Miej. Toruń - kust. (kier. Działu 
Zb. Spec.) 1950- (12) 1946-1950 (16) WH mł. asyst. 
Kat. Etnogr. i Etnol. 
924. LEWANDOWSKA (Pestka) Teresa (2) 16 XU 1932 RoIbik 
(3) UMK 1959 biol. - zool. J. Prłlffer (4) UMK specj. 
1967- (12) 1958-1967 (16) WBiNoZ st. asyst. Kat.Zool. 
SYi¥. 
925. LEWANDOWSKA-BICZKOWSKA Halina (2) 1 lU 1948 Grucz- 
no (pow. Świeci
), int. (3) UP 1971 psych. klłnIczno- 
penitencjarna (4) Areszt 
Iedczy Toruń - wych. od 1979 
(10) UP 1971-1973 (12) 1973-1979 (16) IPiP st. asyst. 
Zakł., Psych. 
926. LEWANDOWSKI Andrzej (2) 18 I 1937 Zalesie (Kujawy), 
int. (3) UMK 1958 mat. J. Łoś (5) UMK L. Dubik
tis 
1969 "Aksjomatyka płaskiej geometrii euklidesowej opar- 
ta na pojęciu ke.ta zorientowanego" (10) WSE Łódź 1960- 
1961 (12) 1958-1960i 1962- (16) IM ad. Zakł. Metod 
Numer. 


927. "'LEWANDOWSKI Bogdan (2) 7 xn 1947" Toruń, rob. (3) 
UMK 1969 prawo międzynar. J. Symonides (4) KW PZPR 
kier. Wydze Pracy Ideowo-Wych. Toruń 1979-1981 (5) 
UP A. Łopatka 1975 "Wykorzystanie radiowych środków 
masowego przekazu w propagandzie zagranicznej USA" 
(12) 1969- (16) INS ad. Zakł. Nauk Polit. 
928. 
EWANDOWSKI Henryk (2) 28 IV 1924 LWw, rob. (3) 
UMK 1952 chem. W. Zacharewicz (4) Tech. chem. w 
Garbarni LWw 1943-1944 (12) 1950-1956 (16) WMFiCh 
asyst. Kat. Chem. Org. 
929. "LEWANDOWSKI Jerzy (Józef) (2) 15 VIII 1922 Toruń, int. 
(12) 1946-1950 (16) WM-P mł. asyst. Kat. Bot. Og. 
930. LEWANDOWSKI Władysław (2) 27 VI 1917 Meiitopol (Rosja
 
int. (3) UMK 1952 hist. W. Łukaszewicz (4) Sekr. Zw. 
Tow. Szk. Świeckiej Toruń 1958-1962 (5) UMK W. Łu- 
kaszewicz 1962 "Dziełalność polityczno-społeczna Walen- 
tego Józefa Wincentego Zwierkowskiego (1788-1859)" (6) 
Doc. etat. 1970 (10) UW z-ca prof. 1952-1955; WSP War- 
szawa 1954-1955; WOSWRiA Toruń 1980- (11) TNT 1961-; 
PT Hist. (czł. zarz. Oddz. Toruń; czł. Kom. Hist. Wojsk. 
ZG); Kom. Hist. Wojsk. KamiL Nauk Hist. PAN 1974-iRa-
		

/Licencje_017_03_218_0001.djvu

			216 


da Nauk. Wojsk. Inst. Hist. 1981-: Rada Nauk. Ośr. Bad. 
Hist. Wojsk. przy Muz. w Białymstoku: czł. KomU. Red. 
"Wojsk. Przegl
du Hist." 1971- (14) Z-ca dyr. IHiA 
1972-1974; kier. Zakł. Hist. Wojsk. 1979- (15) Nagr. 
Jury Konk. im. A. Zawadzkiego (trzykrotnie - ostatnio 
1983) (16) IHiA doc. Zakł. Hist. Wojsk. 
931. *:LEWDOROWlCZ Jan (2) 6 VIII 1943 Wiergań k. Lidy (3) 
UMK 1973 szt. piękne - mal. S. Kościelecki (4) Naucz. 
szk. śred. 1967-1968: Pasłęcki Ośr. Kult. po 1977 (12) 
1973-1977 (16) IA-P asyst. Zakł. Mał. 
932. 
EWICKI Andrzej (2) 29 V 1910 Lwów, int. (3) UJK 1934 
psych. eksperymentalna i fil. pol. (4) Naucz.: we Lwo- 
wie: II Gimn. Im. 
. Szejnochy 1936: Gimn. im. A. Mic- 
kiewicza 1936-1938: Gimn. Państw. Łańcut 1944-1945: 
Poradnia Zawod. Psycho-Tech. Lwów 1938-1940: Woj. 
Urz. Zdrowia 1941: tow. h
d. i firmy tekstylne Lwów 
1941-1944: Inst. Psychotech. Kraków 1945: Państw.lnst. 
Higieny Psych. Toruń 1946 (5) UJK 1939 "Faust i Gu- 
staw Konrad jako bohaterowie romantyczni (Przyczynek 
dp psychologii typu romantyka)" - obrona 1945 (6) UWr 
1951 "Zapominanie nazwisk" (7) 1960 (10) UJK 1931- 
1935: UP po 1961 (11) TNT 1947- (czł. Wydze III); PT 
Psych. (przew. Oddz. Toruń) (12) 1 XII 1945-1961 (14) 
Organiz. Zakł. w Kat. Psych. 1945: kier. Kat. Psych. 
1946-1954 (16) WH prof. nadzw. Kat. Psych. (17) [Bio- 
bibliogr.}, Spraw. TNT 1:1947-1946 S. 62-63. 
932a. *LEWICKI Mieczysław (2) 29 XI 1926 Stablewice (woj. 
toruńskie), rob. (12) 1967- (16) St. wykł. Stud. Wych. 
Fiz. 


935. 


LEWOSZ Jerzy (2) 3 XI 1941 Kuźmicze (pow. Nowogró- 
dek), int. (3) UMK 1963 biol. - bioch. L. Działoszyński 
(5) UMK L. Dzałoszyński 1971 "Fizykochemiczne włas- 
ności arylosuliedaz mózgu wołowego" (10) Inst. Ziemnia- 
ka Bonin 1971- (11) PT Bioch.: Fed. Eur. Stow. Fizjol. 
(FESP) (12) 1963-1971 (:15) Nagr. Min. OiSzW ind.lI o 
1971 (16) IB st. asyst. Zakł. Bloch. 
LEWOSZ Wiesława (Aleksandra) (2) 19 V 1945 Gutowo 
(pow. Toruń) (3) UMK 1967 biol. - fizjol. zwierz
t J. 
N arębski (5) Inst. Ziemniaka Bonin A. Golenia 1979 
"Laboratotyjne metody wykrywania sprawców mokrej 
zgnilizny w bulwach ziemniaka" (10) Inst. Ziemniaka Bo- 
nin 1971- (11) PT Fitopat. (12) 1967-1971 (16) IB 
asyst. Zakł. Mikrobiol. 
*'LEŹNICKA{ Stanisława (Kazimiera) (2) 30 VII 1944 Alek- 
sandrów Kuj., rob. (3) UMK 1966 biol.-bioch. L. Dzia- 
łoszyński (5) UMK A. Strzelczyk :1.979 "Rola drobno- 
ustrojów w procesie rozkładu papieru i .kamienia. ksi
- 
żek" (12) 1966- (16) IZiK ad. Zakł. Kons. Pap. i Skó- 
ry. 


933. 


934.
		

/Licencje_017_03_219_0001.djvu

			217 


936. LEŹNICKI Antoni (Jerzy) (2) 29 X 1942 Lewiczyn, int.(3) 
UMK 1965 biol. - bioch. L. Działoszyński (5) UMK P. 
Masłowski 1972 "Biochemiczna charakterystyka i histo- 
chemiczna lokalizacja arylosu1fedaz narze.dów szczura" 
( 11) PT Bioch. (12) 1965- (14) Czł. Senatu 1973-1977 
(15) Nagr. PT Bioch. 1970 (16) IB ad. Zakł. Bioch. 
937. LEŻAŃSKI Jerzy (Ignacy) (2) 25 I 1937 Kielce. int. (3) 
UMK 1963 szt' J iękne - rzeź. T. GOdziazewski (:12) 
1981- (16) IA- st. asyst. Z akł. Rzeź. 


938. 


939. ICKI Jerzy (2) 12 X 1901 Warszawa (3) UW: prawo 
1923; filoz. 1925 (absol.) (4) Min. Pr. i Opieki Społ. 
1945 (kolejno: radca, nac.z.,dyr.) (10) UW 1925-1931 
(11) Kom. Kodyfikacji Prawa Pr. 1948; Zesp. Rzeczo- 
znawców mor. prawa pr. 1948; Nftdzw. Kom. Rozjemcza 
(z-ce przew.) 1948 (12) 1949-1952 (16) WPr z-ca 
prof. prawa pr. 

LICZKOWSKI Jerzy (2) 2 VII 1914 Kraków, int. (3) AH 
Poznań 10 1950; WSE Poznań no 1951; WSR Poznań 
1956 (4) F-ka "Pasamon" Bydgoszcz 1934-1939: Przed- 
sięb. Bud. Dróg Lenz 1940-1943; Piotrkowskie Zakł. 
Drzewne 1943-1945; Księg. Ziemi Zach. 1945-1950 (5) 
WSE Poznań S. Waszak 1958 "Statystyczne metody ba- 
dania produkcji roślinn,ej" (6) WSE Kraków 1963 "Ba- 
danie poziomu intens
ości rolnictwa w ujęciu prze- 
strzennym" (7) 1971 (8) 1979 (10) WSE Poznań 1951- 
1966: WSP Bydgoszcz 1976-1983 (11) Bydgoskie TN: 
Poznańskie TPN (Sekcja Nauk Ekon.); TNT 1974- (c zł. 
Wydze IV); PT Ekon.; Komit. Przestrzennego Zagosp. 
Kraju PAN - Kom. Probl. Przestrz. Roi.; Komit. Ekonom. 
RoI. PAN; Zakł. Bad. Rejonów Uprzemysławianych PAN: 
Rada Nauk. Urz. Woj. Bydgoszcz (12) 1966-1983 (13) 
1983 zm. w Toruniu (14) Organiz. (1966) i dyr. Inst. 
Ekon. 1968-1975: kier. Zakł. Ekonom. i Organiz. Roi. do 
1983 (15) Nagr. Min. SzW ma; Med. KEN 1978, Med. 
za zasługi dla rozwoju UMK 1977: tyto hon. "Zasłużony 
Naucz. PRL" (16) IZGN prof. zw. Zakł. Ekonom. i Or- 
ganiz. Roi. (171 (Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 28:1974 S. 
120-123. 


940. LIMANOWSKI Mieczysław (2) 6 I 1876 Lwów, int. (3) PL 
_ Wydze Inż. (rozp. 1897) (4) Naucz. pryw. S. I. Witkie- 
wicza i Lilpopów od 1898: publicystyka na łamach "Prze- 
gle. du Z6kopiańskiego" i "Wszechświata" od 1903; popu- 
larne wykł. geol. w ramach Uniw. Lud. w Zakopanem 
1908-1914; rec. teatr.: "Echo Pol." 1916-1918: "Słowo" 
(Wilno) głównie 1927-1935; założ. (wspólnie z J. Oster- 
wą) "Reduty" WarszQwa 1919 - lej kier. artysto w War- 
szawie (1919-1924) i w Wilnie (1925-1927) (5) Uniw. 
w Lozannie M. Lugeon 1908 "Sur la tectonique des 
Monts Peloritains dans les environs de Taormina (Sid- 
le)" (7) 1926 (8) 1934 USB: 1945 UMK (9) Czł. hon.
		

/Licencje_017_03_220_0001.djvu

			218 


Pol. Tow. Tatrzańskiego (10) Współpr. Muz. Tatrzań- 
skiego im. T. Chałubińskiego od 1901 (organiz. lwyst. 
geol. Tatr 1901-1903): wsp6łorganiz. Tatrzańskiego Par- 
ku Nar.; wykł. Warszawskiej Szk. Dramatycznej w latach 
2 O-tych; Państw. Inst. Geol. Warszawa 1920-1924; USB 
kier. Kat. Geogr. Fiż. 1926-1945; PAU: stud. geogr.-hi st. 
nad Polesiem od 1928; stud. topogr. nad Wilnem od 1927 
(11) TNT 1946- (czł. Wydze Dl): PT Geogr.; PT Geol.; 
Pol. Tow. Tatrzańskie; Państw. Kom. potem Rada Ochro 
Przyr. 1925- (przew.); Wileński Kom1't. Oc hr. Przyr. 
(przew. od 1937): Tow. Muz. Ziemi; Kom. Geogr. PAU; 
Kom. Fizjogr. PAU; Francuskie Tow. Geol. od 1907; 
Unia Geogr. Ligi Nar.; Zw. Artystów Scen Pol. (czł.zarz. 
Nacz. Rady Artyst. 1922-1924); Stow. Literedów i Dzien- 
nikarzy Pol. (12) VII 1945-1948 (13) 1948 zm. w Toru- 
niu (14) Organiz. Ked. Geogr. Fiz. (16) WM-P prof. zw. 
Kat. Geogr. Fiz. (geol.); geogr. fi z.; antropogeogr.; to- 
pogr.: teor. teatru) (17) M.L. - Księga pami
tkowa,(red.:1 
E. Passendorfer, Stud. Soc. Sc. Tor. Suppl. 1950; Cbiogr.J , 
Pol. Słow. Biogr. t. 17 s. 346-348; C. Kuźniar, [nekr.}, 
Rocz. Pol. Tow. Geol. 18:1948; [(nekr.). Spraw. TNT 
1:1947-1948 s. 176-178; L. Roszko, Sesja naukowa po- 
święctona pamięci prof. M. L., Prz. geogr. 42:1970 Z. 4; 
tejże, M.L. 1876-1948, Z dziejów nauki pol., Księga pam. 
TNT s. 277-306. 
941. LIMONT Wiesława (Anna) (2) 15 IV 1949 Bydgoszcz,rzem. 
(3) UMK 1972 szt. piękne - mal.; ped. artysto I. Boguc- 
ki (5) UW I. Borzym 1983 "Analiza struktury uzdolnień 
malarskich na przykładzie badań wskAŹnik6w uzdolnień 
malarskich dzieci w wieku 9-10 lat" (12) 1972- (16) 
lA-P ad. Zakł. Ped. Artyst. 
942. LIPCZUK Ryszard (2) 29 I 1948 Teremiec, chł. (3) UW 
1970 fil. germ. - Jęz. J.A. Czochralski (5) UW J.A.Czo- 
chralski 1977 ''Die SteUung der Zahw
rter im Rahmen 
der Wortarten. Eine deutsch-polnische konfrontation" (10) 
Styp.: Karl-Marx-Univ. Lipsk 1973-1974; Wilhelm s-Uni V. 
M6nster 1981-1982 (11) PT Jęz.; PT Neofil. (przew. 
Koła Toruń) (12) 1970- (14) P.o. kier. KFG 1978- 
1979 (16) WH ad. KFG. 
943. 
IPCZYŃSKA Lucyna (2) 25 I 1927 Tarnopol (3) UMK 
1952 chem. W. Zacharewicz (12) 1949-1952 (16) Wylcł. 
Stud. Przygotowawcze. 


944. LlPOWSKA Maria (Felicja) (2) 19 III 1913 Częstochowa, 
int. (3) UMK 1950 ped. K. Sośnicki. (4) Naucz. szk. 
podst.: Nietażkowo 1933-1934; Kowalewo 1934-1935; Za- 
górze 1935-1939;, Toruń 1945-1947; tajne naucz. Radom- 
sko 1939-1945 (5) UMK K. Sośnicki, 1960 "Koncepcja 
wykształcenia ogólnego ogólnokształc<,\cej szkoły polskiej 
w latach 1919-1922" (6) UMK 1969 "Koncepcja wykształ- 
cenia ogólnego w programach zreformowanej szkoły pol- 
skiej" (10) WSP Gdańsk 1961-1963 (11) TNT 1970-;
		

/Licencje_017_03_221_0001.djvu

			219 


PT Filoz.; PT Psych. (12) 194;6-1985 (13) 1985 zm. (14) 
Kier. Zaocz. Stud. Ped. 1972-1976; kier. Zakł. Ped. Og. 
i Dyd. od 1979 (16) IPiP doc. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
945. 5L1S_0LSZEWSKI Witold (Stanisław) (2) 14 VI 1878 :Lwów 
(3) Uniw. w Wiedniu i UJK 1905 prawO; UJK 1907 filoz. 
K. Twardowski (4) Własna kancelaria adw. Lwów 1909- 
1939; sekr. Zw. Kupców Piotrków i Radomsko 1939-1945 
(5) UJK 1905 dr obojga praw (13.) TNT 1955-; PT Fil.; 
Tow. Szk. Lud. Lwów 1922-1939; Tow. Bibliofilów (12) 
1 I 1946-1958 (13) 1958 em.; 1979 zm. w Warszawie 
(14) Organiz. i kier. Kat. Prawa Rzymskiego od 1946; 
organiz. i kier. Kat. Postęp. Cyw. 1948-1952 (16) WPr 
z-ca prof. Kat. Postęp. Cyw.; ku st. BG (17) L. Jarzę- 
bowskl, Wspomnienie o prof. W.O.. "Głos Uczelni" 1980 
z. 12-13 s. 70-73. 


{L. Jarzębowski] 
946. "LISEWSKI Roman (2) 11 IV 1936 Unisław, int. (3) UMK 
1958 chem. A. Swinarski (12) 1958-1961 (16) WMFiCh 
asyst. Kat. Chem. Nieorg. 


947. 
ISICKA (Krajewska) Zofia (2) 15 XII 1932 Grodzisk 
Wlkp., rob. (3) UMK 1956 chem. J. Krupowicz (4) 
Naucz.: Tech. Celulozowo-Pap. Włocławek 1956; Tech. 
Chem. Toruń 1962; UMK Roi. Zakł. Dośw. 1971- (12) 
1970-1971 (16) IB st. asyst. Zakł. Ekol. Zwierząt. 
948. LISICKI Andrzej (2) 6 VI 1927 Warszawa, int. (3) UMK 
1951 astr. W. Iwanowska (4) Tor\..lń: nauCZ. 'Bzk. śred.; 
Okr. Ośr. Metod. (5) UMK W. Iwanowska 1962 "Struk- 
tura Drogi Mlecznej na styku gwiazdozbiorów Orła i 
Strzały" (10) UW 1949-1950; UGd 1963-1971; WSM Gdy- 
nia 1971- (11) Komit. Bad. Morza PAN; Komit. Hi st. 
Nauki i Tech. PAN (12) 1950-1955; 1956-1963 (wykł. 
zlec.) (16) WMFiCh asyst.; wykł. Kat. Astrofiz. 
949. LISICKI Edmund (2) 27 II 1932 Gulbiny (woj. włocławskie), 
chł. (3) UMK 1956 fiz. dośw. A. Jabłoński (5) UMK A. 
Jabłońsld 1967 "Wpływ "wstrząsu początkowego" na ani- 
zotropię emisji fotoluminescencji roztworów" (11) PT Fiz. 
(12) 1956- (16) IF ad. Zakł. Fiz. Mol. 
950. 
ISIECKI Jan (2) 19 VII 1940 Niedźwiady (pow. Konin). 
chł. (3) UMK 1963 chem. W. Zacharewicz (12) 1963- 
1965 (:1.6) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
951. łł:LISOWSKA Jadwiga (2) 5 IV 1897 Petersburg. int. (3) 
USD 1933 hist. (absol.); UMK 1946 hi st. (4) Naucz.: 
Trud-szkoła Petersburg 1921-1922; szk. powsz. im. Ko- 
narskiego Lublin 1922-1923; naUCZ. pryw. 1929-1939 
(10) Arch. Państw. Lublin 1923-1925; Deleg. Rewindy- 
kacyjna 1925-1928; Książnica Miej. Toruń 1947-1950 
(11) TNT 1961-; PT Hist.; Zw. Bibl.' i Arch Pol. 1945-
		

/Licencje_017_03_222_0001.djvu

			220 


1947: Stow. Bibl; Pol. (12) 1945-1947; 1950-1964 (13) 
1974 zm. (16) Kust. BG. 
952. 
ISOWSKI Stanisław (2) 1 I 1880 Wilno, int. (3) Uniw. 
Petersbur$ 1914 prawo (stud. także: filoz., psych. i fil. 
słow.) (4) Naucz. pryw. i w szk. pol. Petersburg 1916- 
1922 (10) Bibl. AN Petersburg (Oddz. Słow.) 1911-1916: 
Arch. P
stw. Lublin 1922-1927: Kom. Mieszane: Reewa- 
kuacyjna i Spec. Moskwa I Leningrad - pełnomocnik i eks- 
pert Deleg. Pol. 1922-1927: Bibl. Uniw. Wilno (kust. sta- 
rych druk6w l clmeli6w) 1928-1945: Ksi
żnica Miej. To- 
ruń 1945 (11) TNT 1945- (czł. Kom. Fil.; Kom. Hist. 
Szt. i Kom. Hist. Mistyki); Ros. Tow. Bibliologiczne do 
1922 (czł. Zarz.): Tow. Lit. Im. A. Mickiewicza; Zw. Bibl. 
Pól. 1928-1939 (czł. Zarz.); Zw. Bibliofi16w Pol. 1928- 
1939 (przew. i czł. Zarz.) (12) 1945-1958 (13) 1958 
em.; 1964 
m. W Toruniu (15) Wawrzyn Pol. Akad. Lit. 
1938 (16) Kust. BG (17) L. Jarzębowski, (biogr.).Słow. 
Pr. Ksi
żki Pol.; tegoż, (biogr.). Pol. Słow. Bipgr. t. 17 
s. 475-476; A. Żakowiecka, Spuścizna S.L., pr. mag.198O, 
AUMK sygn. 35507: K. Przybyszewski. SPUścizny ręko- 
piśmienne w Bibliotece Uniwersytetu M. Kopernlka w To- 
runiu, {w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uni- 
wersytetu M. Kopernika, cz. 2, Toruń 1982, s. 159-169, 
spuścizna BG UMK. 


[K. POdlaszewska] 
LITOWSKA Maria (Bronisława) (2) 14 JW 1943 Daleszyce 
(woj. kieleckie). int. (3) UMK 1966 chem. fiz. (4) UMK 
A. Basiński 1971 "Badania mechanizm"u zmian radiacyjno- 
chemicznych w silnie zasadowym izoporowatym anionicie 
zerolit FF-IP" (11) PT Chem.: PT Bio-Radiacyjne (12) 
1966- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Fiz. 
LlTOWSKI Gotfryd (Mikołaj) (2) 25 H 1943 Rudawka k. 
Wilna, int. (3) UMK 1965 prawo R. Zaorski (4) NBP 
1965-1968 (5) SGPiS S.M. Zawadzki 1976 "Integracja 
ekonomiczna i społeczna miast na przykładzie Bydgosz- 
czy i Torunia" (11) TNT 1974- (12) 1968- (16) Kat. 
Ekon. Polit. i Polit. Społ_Gosp. ad. Zakł. Ekon. Polit. 
955. Hz.ORENC (Siwek) Genowefa (2) 8 V 1919 Witryłowo, rob. 
(3) UMK 1951 biol. J. Zabłocki (4) Naucz. szk. śred. 
( 12) 1950-1952 (16) WBiNoZ mł. asyst. Kat. Bot. Og. 


953. 


954. 


956. LORENC Sławomir (Ireneusz) (2) 20 X 1954 Białystok. int. 
(3) UW 1980 geol. - hydrogeol. (11) PT Geogr. (12) 
1980- (16) IG asyst. Zakł. Geol. 
957. LUBIENIECKI Edmund (2) 4 XI 1925 Grodno, Int. (3) Szk. 
Inż. Poznań 1950; PWr bud. I
dowe 1951 (4) Naucz. 
Tech. Bud. i Drogowego Toru
 1951-1954: biura proj.: 
Szczecin 1954: Bydgoszcz 1954-1955: Toruń 1955-1957: 
Kur. Okr. Szk. Toruń 1958-1962 (5) PSz A. Fabiszew_
		

/Licencje_017_03_223_0001.djvu

			221 


wski 1967 "Ocena wpływu przestrzennośel stalowego mo- 
stu suwnicowego na sztywność konstrukcji" (6) PW 1979 
"5
tywność staIowych most6w suwnicowych wetępnie sprę- 
żonych" (10) ATR Bydgoszcz 1968-1984 (11) Sekcja 
Konstrukcji Metalowych PAN od 1975 (12) 1979-1984 
(13) 1984 zm. (15) Negr.: Min. NSzWIT ind. IDo 1982; 
Woj. bydgoskiego za pr. nauk. 1980; Woj. Oddz. NOT 
Toruń 1978 (16) IZGN doc. Zakł. Ekonom. i Organiz. 
Bud. i Inwestycji. 
(M. Lubieniecka) 
958. LUBIŃSKI Kazimierz (2) 13 I 1947 Stężyca (woj. gdańskie), 
int. (3) UMK 1969 prawo - postęp. cyw. J. Krajewski 
(4) Prok. Pow. 1969-1972: Toruń i Grudził\dz (5) UMK 
!. Krajewski 1975 "Postępowanie o ubezwłaenowol_rPenie" 
(11) TNT (c zł. Wydz.I\I 1'980-): Szwajcarskie Stow. Inst. 
S
dowego Postęp. Cyw. Zurych (12) 1972- (1971-1972 - 
pr. zlec.) (15) Negr. Min. NSzWIT mo 1916 (16) IPC 
ad. Zakł. Postęp. Cyw. (17) [Bio-bibliogr;l. Spraw.TNT 
34:1980 s. 97-98. 


LUDWlCHOWSKA-JEŻ Maria zob. Jeż-Ludwichowska Maria. 


959. 


"LUDWlCKI Ryszard (2) 30 VIII 1919 Lubartowo (3) UMK 
1951 prawo; Wyższa Szk. Prawnicza Warszawa (4) S
d 
Pow. Aleksandrów Kuj. (sędzia i wicęprez.) 1951-1959; 
S
d Okr. Toruń 1950-1951 {5} UMK S. Matysik 1961 
"Podstawowe zegadnienia i rozwój odpowiedzialności 
ań- 
stwa za szkody wyrz
dzone przez funkcjonariuszów" (10) 
UW 1955 (11) TNT 1963- (12) 1959-1966 (16) WPr ad, 
Kat. Prawa Rzym. 
LUŚCIŃSKA Marta (2) 14 VIII 1946 Zawichost, rob. .( 3) 
UMK 1970 biol. - algologia R. Bohr (5) UMK R. Bohr 
1977 "Zbiorowiska glonów epifitonowych jezior lobelio- 
wych w rej.onie Borów Tucholskich" (11) ,PT Bot.: PT 
Hydrobiol. (12) 1969- (15) Negr. Min. NSzWIT 111 0 (16) 
IB ad. Zakł. Takson., Ekol. Roślin i Ochro Przyr. 


960. 


Ł 


961. ŁAPICZ Czesław (2) 10 II 1945 Glinlszcze Małe (woj. bia- 
łostockie), chł. (3) UMK 1968 fil. pol. - jęz. L. Moszyń- 
ski (5) UMK L. Moszyński 1974 "Apelatywy geograficz- 
ne w gwarach wschodniej Białostocczyzny na tle wschod- 
niosłowiańskim" (10) UGd Inst. Fil. Ros. - Zakł., Slawis- 
tyki 1974-1978 (11) TNT: Białostockie TN: PT Jęz.: Tow. 
Miłośników J. Pol. (12) 1968- (14) Kier. Zaocz. Stud. 
Fil. Pol. 1978-1981 (16) IFP ad. Zakł. J. Słow. 
962. :Jt'ŁAPIŃSKI, Henryk (2) 16 VII 1920 Koziminy (pow. Płońsk), 
rob. (3) UWr 1951 filoz. T. Modelski, M. Kreutz (4) Pr. 
instytucji gosp. Wrocław 1951-1952: udział w audycjach
		

/Licencje_017_03_224_0001.djvu

			222 


PR Wrocław o tematyce wystawienniczej (5) UWr A. 
Knot 1972 "Pocz
tki działalności wydawniczej Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 1817-1834" (10' Bibl.Zakł. 
Nar. im. Ossolińskich Wrocław 1952-1973 (kier. Gabine- 
tu Marks_Leninizmu: od 1969 Dział Ruch6w Spał. X1X- 
XX w.); AM Wroc.ław 1960-1973 (wykł. hl st. filoz. i nauk 
polit.) (11) Wrocławskie TN; TNT 1974-; Stow. Bibl.Pol.; 
czł. KOlegium Red. "Ze Skarbca Kultury" 1972-1975 (12) 
1974 (13) 1975 zm. we Wrocławiu (H) Dyr. BG 1974 
(15) Zł. odzn. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich 1971 
(1,6) Dyr. BG (17) J. Szczepaniec, [nekr.J, Rocz.Zakł. 
Nar. im. Ossolińskich t. 11, 1976. 
963. ŁASZEWSKI Ryszard Stanisław (2) 25 vm 1941 Lipinki 
(woj. bydgoskie), rzem. (3) UMK 1963 prawo - hl st. 
państwa i prawa Pol. W. Hejnosz (5) UMK S. Salmo- 
nowicz 1970 "Sejm polski w czasach stanisławowskich" 
(6) UJ 1974 "Wymiar sprawiedliwo.ci. we wsiach woje- 
wództwa chełmińskiego w xvn i XVIII w. Organizacja s
- 
downictwa i postępowanie s
dowe" (1.1) TNT 1.974- (czł. 
Wydze IV); PT Hi st. (12) 1963- (14) Kier. Zakł. Hist. 
Państwa i Prawa Pol. 1975-; kier. Zaocz. Stud. Adm. 
1976-1978: prodziek. WPiA 1978-1982; prorektor 1982- 
1984 (15) Negr.: Min. OlSzW 111 0 1970; Min. NSzWIT ind. 
IDo 1980 dyd.-wych.: Woj. bydgoskiego 1975 (16) IH-P 
dJ)c. Zakł. Hist. Państwa i Prawa Pol. (17) tBio-bibliogr.) 
Spraw. TNT 28:1974 s. 123. 
964. -ŁAUKAJTYS Tadeusz (2) t5'V 1940 Sobotniki (ZSRR) 
(3) UMK 1964 geogr. W. Mr6zek (10) Inst. Balneokli- 
matyczny Poznań 1971- (1.2) 1966-1971 (16) IB st.asyst. 
Zakł. Gleb. 
965. Ł
GOWSKI Stanisław (2) 8 V 1.931 Toruń, int. (3) UMK 
1955 fiz. dośw. i teor. (5) Inst. Fiz. PAN Warszawa 1961 
"Wyznaczanie rozkładu natężeń linii rezonansowej rtęci 
rozszerzonej domieszkami argonu w oparciu o teorię A. 
Jabłońskiego" (6) UMK 1967 "Procesy relaksacji w op- 
tycznie pompowanych układach gazoWych" (7) 1976 (1.0) 
Prac. Fotoluminescencji Inst. Fiz. PAN Warszawa (st. 
asyst.) 1958; UGd Inst. Fiz. 1974-1977; styp.: Univ. 
Brandeis Boston (USA) 1961-1963 (1.1) TNT 1969- (czł. 
WydZe III); PT Flz. (przew. Oddz. Toruń 19.60-1961;1967- 
1.969; czł. ZG); Kom. Fiz. PAN (czł. Sekcji Optyki i 
Spektroskopii); Eur. Physical Soc. (12) 1955- (14) Czł. 
Senedu: 1969-197:1., 1983-; wicedyr. IF 1970-1971.; kięr. 
Zakł. Fiz. Dośw. 1970-; kier. Zesp. Optyki Kwant.j rek- 
tor 1984- (15) Nagr.: Min. NSzWIT 111 0 1.974: 11 0 1.980; 
IDo 1982: PT Fiz. 1976; dypl. uznania Uniw. Brandeis 
(16) IF prof. nad zw. Zakł. Fiz. Dośw. (17) (Bio-biblio- 
gr.}, Spraw. TNT 23:1969 S. 66-68. 
966. ŁODZIŃSKA Alicja (Janina) (2) 31 VIII 1925 Wilno, int.(3) 
UMK 1952 chem. A. Basiński (4) Naucz.: szk. podst.
		

/Licencje_017_03_225_0001.djvu

			223 


Toruń 1949-1950; Tech. Cukr. 1955-1956 (5) UMK A. 
Swinarski 1960 "Charakterystyka niektórych własności 
pseudohalogenków VI grupy układu okresowego" (6) UMK 
1967 "Zależność stałej nietrwałości zwi
zku komplekso- 
wego od wartości elektroujemności składriików" (7) 1974 
(10) WSI Bydgoszcz 1961-1962 (11) TNT 1967- (czł. 
Wydze m c zł. zarz.): PT Chem. (12) 1950- (14) Pro- 
dziek. WMFiCh 1973-1975; z-ca dyr. ICh 1975-1979; 
przew. Rady ICh 1980-1 kier. Zakł. Chem. Nieorg. 1975- 
(15) Nagr.: Min. OiSzW zesp. mo 1967 dyd.-wych.;Min. 
NSzWiT ind. mo 1973 (16) ICh prof. nadzw. Zakł. Chem. 
Nieorg. (17) [Bio-bibliogr.l, Spraw. TNT 21:1967 s.78- 
80. 
967. "Ł0t1NIEWSKI Kazimierz -(2) 22 n 1907 Radomyś1 Wielki, 
int. (3) UJ 1930 geogr. fiz. z geol. i hi st. J. Smoleński 
(4) IWaucz. szk. śred. Wejherowo: Państw. Sem. Naucz. 
1933-1934; Państw. Gimn. i Lic. Ogólno 1934-1939; Centr. 
Szkol. Pol. w Niemczech 1945-1946; Kur. Okr. Szk. 
Gdańsk ,1946-1949 (5) UJ J. Smoleński 1930 "Zjawiska 
i okres lodowy w prawym dorzeczu górnej Wisły" (7) 
1962 (10) Państw. Inst. Hydrologiczno-Meteor. (Wydz. 
Mor.) 1949-1952; WSP Gdańsk 1952-1970; Inst. Ocea- 
nogr. UGd 1970-1973 (11) Gdańskie TN (czł. Prez. 
WydZe V): Komit. Bad. Morza PAN (z-ca przew.): KomIt. 
Nauk Geogr. PAN (12) 1957-1966 (13) 1973 em. (14) 
Kier. Zakł. Hydr. w Kat. Geogr. Fiz. (15) Nagr.: Min. 
OiSzW ind. no 1970; Min. NSzWIT zesp. 1975; med.KEN 
1974; tyte hon. "Zasłużony Naucz. PRL" 1977 (16) WBi- 
N oZ doc. Kat., Geogr. Fiz. (17) J. S zUkalski, Profesor 
K.Ł, Zesz. nauk. WBiNoZ UGd, Geografia IX 1979. 


fJ. Drwal] 


968. ŁOPUSKI Jan (Zygmunt Aleksander) (2) 3 I 1917 Strze- 
$ocice (woj. tarnowskie), int. (3) AH Kraków 1938 
(absol.): UJ prawo mor. i ubezp. 1939 (4) Tow. Ubezp. 
i Reasekuracji "WarŁa" Gdynia - radca prawny 1949- 
1966; adw. Woj. Izba Adw. Gdańsk 1954-1966 (5) UP 
J. Górski 1951 "Czarter na czas" (6) UP 1970 "Odpo- 
wiedzialność za szkodę w żegludze morskiej" (7) 1977 
(10) Inst. Mor. Gdańsk 1966-1969; Mor. Inst. Rybacki 
Gdynia 1970-1971 (11) TNT 1971- (czł. Wydze IV);Kom. 
Prawa Mor. Oddz. PAN Gdańsk; Assoc. Intern. de Droit 
d' Assurances (AlDA) (1969-1973 czł. Zarz. Sekcji Pol.); 
Inter-Governmental Maritime Comm. (IMC); FAO (czł. gru- 
py ekspertów ds. nauk. aspektów zanieqzyszczenia mo- 
rza); United Nations Conference on Trade and Develo- 
pment (UNCTAD) (konsultant): współpr. z "Le droit. 
maritime franc.ais" (12) 1971- (14) Kier. Zakł. Prawa 
Hand. Zagr. 1974-; kur. Zakł. Postęp. Cyw. 1981-i dziek. 
WPiA 1981-:1.982 (15) Nagr. Min. NSzWIT: mO 1973; 110 
1978; 11 0 1981 (16) IPC prof. nadzw. Zakł. Postęp.Cyw.; 
Zakł. Prawa Hand. Zagr. (17) [Bio-bibliogr.l, Spraw. 
TNT 25:1971 S. 67-70.
		

/Licencje_017_03_226_0001.djvu

			971. 


224 osrnSKI Jan (2) 15 I 1921 Karsin (pow. ChojnIce),chł. 
(3) UMK 1921 biol.-zool. J. PrtHfer (5) UMK J. Mikul- 
ski 1960 "Dalsze studia nad liczebności
 CoUembola w 

ebach pól uprawnych" (12) 1950-1978 (13) 1978 renta 
(16) IB ad. Ośr. Bad. Boi. Stos. Koniczynka. 
"Łoś Jerzy (2) 22 In 1920 Lwów, int. (3) UMCS 1947 mat. 
log. (4) Urz.: Cukr. "Lublin" 1941-1942; maj
tek Tarno- 
$6ra 1943-1944 (5) UWr 1949 "O matrycach logicznych" 
(6) Stop. dr nauk. Inst. Mat.. PAN Warszawa 1954;zatw. 
przez CKK 1955 (7) 1954 (8) 1957.(9) Czł. koresp. 
PAN (10) UMCS 1945-1946; UWr i PWr 1946-1951; Inst. 
Med. PAN Warszawa (kier. Grupy Alg.) od 1951; Inst. 
Podst.Inform. PAN Warszawa (11) TNT 1953- (12) 
1952-1961 (14) Kier. Kat. Mat. II (16) WMFiCh prof. 
zw. Ked. Med. 
ŁOZIŃSKI Jerzy (2) 20 IV 1925 Warszawa, int. (3) UW 
1951 hist. szt. (5) UW S. Lorentz 1969 "Centralne kap- 
lice kopułowe w Małopolsce 1520-1620" (6) UW 1972 
(10) Inst. Szt. PAN - kier. Prac. Inwentaryzacji Zab. 
Warszawa 1952- (11) Stow. Hi st. Szt. (wiceprez. ZG 
od 1952) (12) 1977- (15) Nagr. Wydze I PAN im. Br
ck- 
nera (16) IZiK doc. Zakł. Hist. Szt. Pol. Nowoż. 
ŁOŻYKOWSKI Henryk (Józef) (2) 21 XI 1932 Szymbor-ze 
(woj. bydgoskie), rob. (3) UMK 1955 fiz. dośw. K. An- 
tonowicz (5) UMK A. Jabłoński 1963 "Elektrolumines- 
cencja ZnSe w przejściach p-n" (6) UMK 1971 "Cen- 
tra E.R.P. i luminescencja w krzyształach fenakitu" (7) 
1980 (10) PGd Kat. Fiz. 1955-; staż nauk. Uniw. Wind- 
sor (Kanada) 1967-1969 (11) TNT 1972- (czł. Wydze 
III); PT Fiz. (12) 1957- (14) Kier. Zakł. Fiz. Jądr. 
1969-; z-ca dyr. IF 1976-1978 (16) IF prof. nadzw.Zakł. 
Fiz. J
dr. (17) CBio-bibliogr.]. Spraw. TNT 26:1972 s. 
131-132. 
973. ŁUCZAK Zbigniew (Aleksander) (2) 5 VII 1946 Toruń 
int. (3) WAP 1978 ped. (4) Zawod. służba wojsk.1964- 
1982 (12) 1982- (16) wykł. SW. 


969. 


970. 


972. 


"LUCZKOWSKI Medeusz (2) 21 IX 1947 Śmi
el, int. (3) 
WSE Poznań 1970 ekon. R. Domański (10) WSE Poznań 
1970 (11) TNT 1974- (12) 1973-1977 (16) 10gE st. 
asyst. Zakł. Plan. i Polit. Ekon. 
975. -ŁUKASZEWICZ Jadwiga (2) 11 IX 1952 Toruń int. (3) 
UMK 1976 chem. J. Gronowska (12) 1976- (16) IZiK 
st. asyst. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 


974. 


976. ŁUKASZEWICZ Jerzy (Paweł) (2) 7 VI 1952 Łódź, int. 
(3) UMK 1976 cham. - adsorpcja i kataliza J. Siedlew- 
ski (5) UMK J. Siedlewski 1983 "Zastosowanie pomia- 
rów przewodnictwa elektrycznego do badania oddziały-
		

/Licencje_017_03_227_0001.djvu

			-. 


225 


wań adsorpcyjnych w układzie adsorbed - węgiel" (12) 
1. 976- (1.6) ICh ad. Zakł. Podst. Chem. 
977. ŁUKASZEWICZ Marek (Stanisław) (2) 21 VI 1947 Łódź. 
int. (3) UMK 1970 fiz. dośw. - spektroskopia atomowa 
S. Łęgowski (5) UMK S. Łęgowski 1975 "Badanie pro- 
cesów przekazywania ener,gii w parach cezu w obeo- 
ności gazu buforuj(\cego" (11) PT Fiz. (1.2) 1970- (16) 
IF ad. Zakł. Fiz. Mol. 
978. 
UKASZEWlCZ Witold (2) 22 VII 1.911 Boćki (pow. Bielak 
Podl.), rob.-chł. (3) UW hi st. 1934 hi st. T. Manteuffel, 
M. Handelsman; Stud. Ped. UW 1.935 (4) Pr. Konsulatu 
w o strawi e 1934; naucz. Gimn. Rontalera 1.935-1936. 

imn. Pryw. M. Rsya 1935-1939: Gimn. Zgromadzenia 
Kupców 1937-1939; tajne naucz. 1939-1945; pr. fiz. w 
młynie Spółdz. Rol.-Hand. Rogów (Oddz. Głuchów): ma- 
gazynier 1942-19441 Państw. Pedagogium Łódź 1945 (5) 
UŁ W. Dzwonkowski 1947 "Klaudiusz Franciszek Łazow- 
ski, zapomniany boheder Wielkiej ReWOlucji" (7) 1954 
(8) 1963 (9) Dodor h.c. Uniw. im. W. Piecka Rostock 
1970 (1.0) UŁ 1945-1951: WSP Gdańsk 1956-1.970 (kier. 
Kat. Hist. Pol. i Powsz.) (11) TNT 1955- (czł. Wydz,I); 
Białostockie TN: Łódzkie TN 1949-& PT Histł; PT ReUg.; 
Komit. Nauk Hist. PAN; czł. Rady Nauk. Zakł. Hi st. Par- 
tii przy KC PZPR (12) 1951-1975 (13) 1975 zm. w War- 
szawie: pochowany w Toruniu (14) Kier.: Ked. Hist. No- 
woczesnej 1953-1954: Zesp. Ked. Hi st. Powsz. 1955-1957; 
Kat. Hist. Pol. i Powsz. XIX i XX w. 1957-19691 Zakł. 
Hist. Powsz. i. Pol. XIX i XX w. 1969-1975; dyr. IHiA 
1975; prorektor: 1954-1956; 1962-1965: rektor 1965-1975 
(15) Negr.: Min. SzW nO 1963: Min. OiSzW: 1969; 1970; 
Min. NSzWIT: 1972: 1974; med. KEN: med. UMK; tyt.hon. 
"Zasłużony Naucz. PRL" 1.975 (16) IHiA prof. zw. Zakł. 
Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX w. (hist. polit. Pol. i powsz. 
nowoczesna i nĄjnowsza; hIst. ruchu rob.) (:] 7) lBio-bi- 
bliogr.J, Spraw. TNT 9:1955 s. 49-50: S. Kalembka, Jubl- 
leusz 3o-lecia pracy naukowej prof. W.Ł.. Zap. hi st. 30a 
1965 z. t s. 105-106; S. Kalembka, (biogr.1 i R. Su- 
dziński. bibUogr.J. Rozprawy z dziejow XIX i XX w., 
Toruń 1978 s. 5-1.2; S. Kalembka, [nekr.J. Kwart. hi st. 
83a1976 z. 4: S. Kalembka, K. Wajda, tnekr.l. Z ap.hi st. 
41:1.976 z. 4 s. 188-189; Nowy rektor UMK. n. kur. pol. 
1.965 nr 207; A. Rojewska, W. Ł. Monografia bio-biblio- 
graficzna, pr. mag. 1980, AUMK sygn. 38 577: [wyw.:J 
Gaz. Białostocka z 26-27 nI 1.966: spuścizna AUMK. 


979. 
UKOMSKA Antonina (2) 25 V 1924 Lwów (3) UMK 1952 
filoz. T. Czeżowski, A. Lewicki (12) 1957-1965 (16) WH 
st. asyst. Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
979.. ŁUSJEWICZ Irena (2) 20 XI 1927 Chełm Lub., rob. (3) 
AWF VVarszawa 1.953 (12) 1953-1981 (13) 1981 em. 
(15) Sr. odzn. UMK 1970 (16) Wykł. Stud. Wych. Fiz.
		

/Licencje_017_03_228_0001.djvu

			226 


979b. ŁUTOWICZ Karol (2) 4 X 1921 Wilno, rob. (3) Tajny 
Un1w. w Wilnie 1942-1944, UMK 1949 prawo (5) UMK 
S. Matysik 1963 "Prawa maj(\tkowe członka spółdzielni 
mieszkaniowych" (12) 1949-1971 (16) IPC ad. Zakł. 
Prawa Cyw. 
980. -ŁYSKOWSKI Konstanty (2) 18 VII 1940 Komorowo (woj. 
toruńskie), int. (3) UMK 1969 szt. piękne - mai. i ped. 
artysto S. Borysowski (5) ASP Warszawa 1978 przew6d 
kwallf. na atan. ad. (10) PWSSP Wrocław WydZe Cerem. 
1981-19a2 ( 12) 1970- (16) lA-P ad. Zakł. Kształ II 
Form PIast. 


M 
981. 
ACHINKO Jadwiga (12) 1953-1955 (16) WBiNoZ asyst. 
Kat. Geogr. Ekon. 
982. MACIEJEWSKI Andrzej Jerzy (2) 11 nI 1954 Piła, int. (3) 
UMK 1979 flz. A. Kossakowski (12) 1979- (16) lA 
aayat. Zakł. Mech. Nieba. 


MACIEJEWS KI Jerzy (Piotr) ( 2) 31 I 1923 Toruń. int. ( 3 ) 
UMK 1952 fil. pol. - Jęz. H. Turska (4) Naucz. Państw. 
Tech. Mech. RoI. Gronowo 1950-1951i "Dom Ksi
żki" 
Bydgoszcz (instr. księgarski) 1952-1955 (5) UMK H. 
Turska 1964 "Porównawczy słownik gwary' chełmińskiej 
l dobrzyńskiej" (6) Nom. na doc. 1970 (11) TNT 1962- 
(czł. Wydze n 1972-) (12) 1956- (14) Kier. Zakł. J. 
Pol. 1971-; prodziek. WH 1972-1973; dyr. IFP 1973-1981i 
przew. Rady IFP 1981- (15) Negr. Min. NSzWIT mo 
1974 (16) IFP doc. Zakł. J. Pol. (17) tBio-blbUogr.}. 
Spraw. TNT 26:1972 s. 121-122. 
MACIEJEWSKI Jerzy Zbigniew (2) '12 IV 1938 Szczuczyn 
(woj. nowo g r6dzkłe) ( int. (3) UMK 1961 fil. pol. - hl st. 
lit. A. Hutnikiewicz 4) Naucz. lic. og6ln.: Aleksandrów 
Kuj. 1961-1963; Ciechocinek 1963-1964 (5) UMK A. 
Hutnikiewłcz 1972 "Powieści Stanisława Brzozowskiego" 
( 11) TNT 1968- (12) 1964- (16) IFP ad. Zakł. Hi st. 
Lit. Pol. 

ACIOŁEK Tadeusz (2) 14 IV 1934 B
tkowa, chł. (3) 
SGGW 1959 ekon. (4) Naucz. szk. podst. Łukawiec 
1952-1954; Nacz. Komłt. ZSL 1958i Woj. KomU. ZSL 
Warszawa 1960-1967i CRS 1968 (5) Inst. Ekonom. Roi. 
Warszawa B. Strużek 1973 "Popyt na środki trwałe i 
usługi egrochemiczne w gospodarstwach indywidualnych" 
(10) Bad. Inst. Ekonom. Roi. Bydgoszcz 1972 (12) 1973- 
1977 (16) IZGN ad. Zakł. Ekpnom. i Organiz. Roi. 
986. 
ACURA Krystyna (2) 31 m 1927 Stanisławowo, rob. 
(3) UMK 1952 fil. pol. - jęz. S. Hrabec (5) IBL PAN 


983. 


984. 


985.
		

/Licencje_017_03_229_0001.djvu

			227 


S. Hrabec 1963 "Czasowniki zwrotne w jfłzyku polskim" 
(10) IBL PAN 1953- (12) 1951-1953 (16) WH asyst. 
Ked. Fil. Słowo 
987. MAĆKlEWlCZ Wacław (Lucjan) (2) 20 fi 1926 Zfłbowłec 
(woJ. toruńskie)t rob. (3) UMK 1953 hIst. J. Gerlach 
(12) 1953- (16] kust. Bibl. ICh. 


MAĆKIEWlCZ-VOISf Irena zob. Voise..Maćkiewicz Irena. 
MAĆKIEWlCZ-Wl
NIEWSKA Cecylia zob. WiśniewakerMaćkiewicz 
Cecylia. 


988. 


989. 


990. 


MAĆKOWIAK Jan (Marek) (2) 1 XII 1943 Jaffa (Izrael), 
(nt. (3) UMK 1969 fiz. teor. S. Pruski (4) Cukr. "Miej- 
ska Górka" k. Rawicza 1964 (5) UMK S. Pruski 1973 
"Uogólniona metoda pola samouzgodnionego w zastoso- 
waniu do układu czt\Stek bezspinowych" (12) 1969- (16) 
IF ad. Zakł. Metod. Med. Fiz. 
MADELA Kazimierz (2) 7 I 1954 Więcbork, rzem. (3) UMK 
1980 blol. - fizJol. roślin J. Kopcewicz (4) Przedslfłb. 
Geofiz. Mor. I lĄd. Toruń 1974-1976 (11) PT Bot. (12) 
1980- (16) IB asyst. Zakł. Flzjol. Roślin. 
"MADOŃ Władysław (3) UW 1958 hIst.; stud. aspir. Inst. 
Nauk Społ. przy KC PZPR (12) ,1958-1959 (16) WH 
aspir. Kat. Hist. PoL i Powsz. XIX i XX w. 


MADYDA Aleksander (Jerzy) (2) 3 X 1958 Lipno, !nt.(3) 
UMK 1981 fil. pol. - teor. lit. i folklorystyka J. M. Kas- 
jan (4) Naucz. szk. podst. Kwidzyn 1981 (12) 1981- 
( 16) IFP asyst. Zakł. Teor. Lit. 
"MAJDANOWSKI Stefan (2) 22 XI 1914 Dębicz (woj. po- 
znańskie) (3) UP 1946 geogr. A. Zierhoffer (5) UP A. 
Zierhotfer 1948 "Zagadnienia rynien jezlernych na niżu 
europeJskim" (6) Nom. CKK na doc. 1954 (10) UP 1945- 
1953 (organiz. Inst. Geogr. 1945); współpr. Państw. Inst. 
G eol. 1946-1952 (11) TNT 1955- (cd. Wydz. m 1957-ł; 
Poznańskie TPN (czł. Komit. Fizjograf. i Kom. Geogr_ 
Geol.); PT Geogr. (przew. Oddz. Toruń); TWP (czł. 
Sekcji Nauk o Ziemi); PT Hydr_Meteor.; Tow. Przyr. 
im. Kopernika (12) 1953-1957 (13) 1957 zm. (14) Kier. 
Zakł. Geogr. Regional. w Kat. Geogr. Fiz. 1953-1957; 
kur. i p.o. kier. Kat. Meteor. i Klim. 1953-1957; prodziek. 
WBiNoZ 1954-1955 (16) WBiNoZ doc. Ked. Geogr. Fiz. 
i Ked. Meteor. i Klim. (17) [Bio-bibliogr.l. Spraw. TNT 
11:1957 s. 81-83; W. Mrózek tnekr.), Czas. geogr. 29: 
1958 s. 130-134. 
993. MAJ Kamila (Zofia) (2) 6 XII 1951 Toruń, int. (3) UMK 
1974 hl st. A. Czacharowski; egz. bibl. dypl. 1980 (12) 
1974- (16) dypl. ad. BG. 


991. 


992.
		

/Licencje_017_03_230_0001.djvu

			228 


994. MAJEWSKI Mirosław Lucjan (2) 25 VII 1947 Włocławek, 
rob. (3) UMK 1971 mat. log. L. Dubikajtis (5) UMK 
J. Kotas 1979 "Logiki pośrednie między logik
 kwanto- 
w(\ Birkhoffa i v. Neumana a klasycznym rachunkiem 
zdań" (12) 1971- (16) IM ad. Zakł. Log. Mat. 
995. 
AJEWSKI 
szard (2) 19 ID 1943 Grudzi(\dz. int. (3) 
UMK 1968 chem. J. Siedlewski (4) Zakł. Rowerowe 
"Romeł" Bydgoazcz 1962-1963 (5) UMK J. Siedlewski 
1976 "Badanie wpływu modyfikacji siark
 węgli aktywo- 
wanych na charakter chemiczny ich powierzchni oraz 
zdolności adsorpcyjne i właściwości katalityczne" (12) 
1968-1977 (16) ICh ad. Zakł. Podst. Chem. 
996. 
AJEWSKI Witold (2) 10 IV 1931 Warszawa, rob. (3) 
WAP hIst. (4) Of1c. Szk. Felczerów 1950-1951; Podofic. 
Szk. Sanitarna 1951-19531 Centr. Składnica Uzbrojenia 
1953-19541 Of1c. Szk. Polit. 1955-1956; Ofic. Szk. Lot- 
nicza 1961-1962 (10) WAP 1956-19611 1976; WAM 1962- 
1969 (12) 1969-1976 (16) St. wykł. SW. 
997. MAJEWSKI Władyaław (2) 31 I 1958 Chełmża, int. (3) 
UMK 1980 ekon. - ekonom. przem. J. Wiśniewski (12) 
1981- (16) Ked. Ekon. Po1it. i Polit. Społ.-Gosp. asyst. 
Zakł. Ekon. Polit. 
998. 
AJOROWICZ Józef (2) 10 IX 1916 Strzelno, int. (3) UW 
1939 pr(Lwo (4) Zarz. Miej. Bydgoszcz 1945; prez. SI\.- 
du Apelacyjnego Bydgoszcz 1951 (12) 1950-1952 (16) 
WPr wyki. ustroju S(\dowego i organiz. wymiaru sprawied- 
liwo.ci. 


999. MAKOWIECKA Hanna (Danuta) (2) 10 I 1938 Warszawa, 
int. (3) UMK 1960 mat. - geom. J. Słomiński (5) UMK 
L. Dubikajtis 1969 "Aksjomatyzacja jednowymiarowych 
geometrii afInicznych" (6) UMK 1980 "Analiza optymal- 
nych układów pojęć pierwotnych w geometriach bezwy- 
miarowych" (12) 1960- (16) IM doc. Zakł. Log. Mat.. 
1000. *MAKOWIECKI Tadeusz (2) 27 Ul 1900 Warszawa (3) UW 
. 1926 fU. pol. i hIst. szt. J. Ujejeki.. Z. Bedowski (4) Fun- 
dusz Kult. Nar. 1928-1930; Pol. Radio 1931-1932; red. 
"Glossy" 1939 (5) UW J. Ujejski 1926 "Młodzieńcze po- 
gl
dy Norwida na sztukę" (6) UW 1936 "Poeta - ma- 
larz. Studlum o Stanisławie Wyspiańskim (7) 1946 (10) 
Bib1. UW 1927-1928 i ,1936-1946 (kust.; wicedyr.); tajne 
naUCz. uniw. 1941-1944 (11) TNT 1947- (czł. Wydz. II); 
Warszawskie TN (czł. koresp.); Kom. Lit. Pol. PAU;Tow. 
Lit. im. A. Mickiewicza (wiceprez. Oddz. Toruń) (12) 
1946-1952 (13) 1952 zm. (14) Kler. Ked. Hist. Lit. Pol. 
II 1946-1950 (15) Nagr. PAU im. Barczewskiego 1936 
(16) \VH prof. nad zw. Ked. Hist. Lit. II (hist. lit. i szt.) 
( 17) (Księga pami(\tk.]. Toruń 1956 (K. Górski, J. Pu- 
ciała-Pawłowska., H. Elzenberg, Z. Dokurno, Z. Kosso-
		

/Licencje_017_03_231_0001.djvu

			229 


nogowa; M. Aleksandł-owIczh (Bio-blbliogr.}, Spraw. 
TNT 1: 1947-1948 s. 63-64; M. Aleksandrowicz, T. M., 
11. Kur. pol. z 25-26 V 19&2; H. Dubowik, tnekr.1. "Po- 
morze" 1957 nr 6; K. G6rski, T. M., Rocz. TN Warsz. 
1952 s. 103-105; tegoż, tnekr.ł, Tyg. powsz. 1952 nr 
24; A. Marciniak T. M. Monografia blo-blbliograficzna, 

r. ma
, 1980, AUMK sygn. 38 571; Z. Mołodcówna. 
1 bio g r .}, Pol. Słow. Biogr. t. 19 s. 231-232; Cnekr.}, 
Spraw. TNT 7:1953 s. 70-71; rbiogr.). Słow. wsp6icz. 
pisarzy pol.. t. 2 s. 405-47. 


[A. Hutnikiewicz) 
1001. MAKOWSKI Adam (Jerzy) (2) 2 X 1946 Ryńsk (woj. to- 
ruńskie), rob. (3) UMK 1971 fiz. teor. S. Dembiński 
· (4) TDruńska Przędzalnia Czesankowa "Merlnbtex" 
1965-1i}66 (5) UMK S. Dembiński 1979 "Analityczne 
wyrażenia dla prawdopodobieństw przejść V-V, E-V l 
V-T (E-T) w zderzeniach atomowo-molekularnych" (10) 
Styp. Dep. of Chemistry Univ. Wlndiaor Ontario 1982... 
1983 (11) PT Fiz. (12) 1971- (16) IF ad. Zakł. Mech. 
1002. MAKOWSKI Krzysztof Le'ch (2) 28 VI 1957 Ostrów Wlkp.. 
int. (3) UP 1980 politol. C. Mojsiewicz (11) PT Nauk 
Polit. (czł. zarz. Oddz. Toruń) (12) 1980- (16) 1N5 
asyst. Zakł. Nauk Polit. 
1003. 
AKSALON Ludwik (2) 11 vm 1947 Stefan owo {3) UŁ 
1973 biol. (10) UGd po 1979 (12) 1975-1979 (16) IB 
st. asyst. Stacji Nauk.-Bad. wSiemioDkach. 
1004. 
ALCZYŃSKA Jadwiga (2) 25 X 1935 Pińsk. int. (3) 
UMK 1959 biol.-bot. J. Walas (4) Inst. Uprawy, Nawo- 
żenia i Gleb. Insp. Toruń od 1960 {12) 1960-1961 (16) 
WBiNoZ asyst. Kat. Syst. i Geogr. Roślin. 
1005. 
ALICKI Tytus (2) 29 nI 1910 Saka!, int. (3) UMK 1953 
chem. (4) Naucz. Państw. Szk. Przem: Bydgoszcz 1938- 
1939; chem. Lotnisko Toruń 1939-1940; F-ka Sody Ml\Ł- 
wy 1942-1945; Farbiarnia Toruń 1945; Cukr. "Chełmża" 
1945-1946 (12) 1947-1950 (16) WM-P z-ea asyst. Ked. 
Chem. Org. 
1006. MALINOWSKI Jan Adam (2) 11 VI 1954 Kowale Oleckie 
(woj. suwalskie), rob. (3) UMK 1977 ped. szk. J. Paw- 
lak (11) PT Ped. (12) 1977- (16) IPiP st. asyst. Zakł. 
Ped. Społ. 
1007. 
ALINOWSKI Kazimierz (2) 28 I 1907 Poznań. mieszcz. 
(3) UP 193
 hist. szt. - muzeol. (4) Urz. Zarz. Miej. 
Zakopane 1940-1943; Przedsięb. "Sztuka Zakopiańska" 
(kler.) 1942-1945; Urz. Woj. Poznań (nacz. Wydz.Kult.) 
1947-1948 (5) UP 1933 "Kościół pojezuicki w Pozna- 
niu" (6) Nom. CKK ... tyto doc. 1954 (7) 1971 (10)
		

/Licencje_017_03_232_0001.djvu

			230 


Stud. Wiedeń I Partż 1934-1935: Muz. Nar. Warszawa: 
kier. Działu O'w. 1935-1936: kust. i z-ca dyr. 1945- 
1948: UP 1947-1948: Muz. Nar. Poznań dyr. 1948-1956: 
1966-1977: Centr. Zarz. Muz. I Ochro Zab. dYr. 1955- 
1966: O'r. Dokumentacji Zab. dyr. 1962-1966: reorganlz. 
pisma "Ochrona Zab.": inicjator pierwszej w Polsce bi- 
bUogr. muz. i muzeol. (1'1.) Poznańskie TPN (czł. Wydze 
Nauk społ.h Stow. Hiat. Szt.; czł. Zesp. Rzeczoznaw- 
ców Hist. w zakr..Szt. Pięknych; Komit. Nauk o Szt. 
PAN; czł. Rady Nauk.-Programowej Muz. przy Min.KiSz; 
c zł. Rady Nauk. Inst. Szt. PAN: Intern. Coun. of Muse- 
ums (COM); Intern. Coun. of Monuments and Sities (ICe- 
MOS) (sekr.): Rada Międzyn. Centrum ds. Bad. nad 
Konserwacjl\ Dóbr Kult. UNESCQ-ICOM Rzym:'kur.Mię- 
dzyn. N agr. za Ochro Zab. "Europa-Prels ftJr Denkmal- 
spflege"; 
wiatowa Rada Fed. Przyjaciół Muz. (12) 1961- 
1977 (13) 1977 zm. (14) Kler. Kat. Zab. i Kons. 1962- 
1967; dzlek. WSzP 1964-1969; kur. Ked. Tech. i Techn. 
Mal. 1965-1968: kier. Zakł. Kons. i Muz. do 1977: kier. 
Podypl. Stud. Muz. 1975-1977 (16) IZIK prof. nadzw. 
Zakł. Kons. I Muz. (hist. sztol muzeol.; kotls.) (17) A. 
Dobrzycka tnekr.J. Stud. muz. xn 1977 S. 7-10: J. Goź- 
dzikiewicz, K. M. Monografia blo-bibliograficzna, pr. mag. 
1983. AUMK sygn. 48 293. 
1008. MALINOWSKI Piotr Edward (2) 31 X 1949 Toruń, int. (3) 
UMK 1972 chem. kwant. J. S. Kwiatkowski (4) "Metal- 
ehem" Toruń 19721 Naucz. szk. podst. Toruń 1973 (5) 
UMK K. Jankowski 1977 "Badanie korelacji elektrono- 
wej w atomach w oparciu o' funkcje par w określonej 
symetrii" (10) Styp. Florida State Univ. TaUahassee USA 
1979-1980 (11) PT Chem.; PT Fiz. (12) 1977- (15) 
Nagr.: Sekr. Nauk. PAN 1977; Min. NSzWIT 10 1981 (16) 
IF ad. Zakł. Fiz. Chem. 
1009. MALISZEWSKI KazImierz (2) 4 W 1950 Rudniki '(woj.olsz- 

skie), rob. (3) UMK 1973 hl st. nowoż. J. Wojtowicz 
(4) Naucz. Lic. Ogólno Iława 1973-1974 (5) UMK J. Woj- 
towicz 1979 "Jakub Kazimierz Rublnkowski - szlachcic, 
mieszczanin toruński, erudyta barokowy" (1:1) TNT 1975-; 
PT Hist, (12) 1974- (16) IHiA ad. Zakł. Hist. Powsz. i 
Pol. xVI-XWI w. 
1010. MAŁECKA-KUKAWKA Jolanta (2) 4. IX 1955 Lubsko (woj. 
zielono
órskie ), int. (3) UP 1980 archeol. K. Siuchniń- 
ski (12) 1982- (16) lAlE asyst. Zakł. Archeol. Pol. 
1011. 
AŁEK Gertruda (2) 17 VI 1932 NakłQ, int. (3) UMK 
1958 ch.em. A. Basiński (4) Zakł. Mięsne 1958-1959 (12) 
1959-1963 (16) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Fiz. 
1012. 
AŁEK Tadeus'Z (2) 22 IX 1927 Nowy Barlcocin (pow. 
Kościerzyna), int. (3) UMK 1952 biol. - bot. J. Walas 
(10) Centr. Inst. Roi. Stare Pole k. Elbl
a od 1955 (11)
		

/Licencje_017_03_233_0001.djvu

			231 


PT Bot.; Tow. Przyr. im. Kopernika (12) 1950-1955 (16) 
WBiNoZ asyst. Kat. Syst. i Geogr. Ro-ł1n. 
1013. MAŁŁEK Ewa (Maria) (2) 14 V 1943 Gryb6w (woj. nowo- 
sl\deckie), int. (3) UJ 1968 fU. ang. - hist. lit. P. Mrocz- 
kowski (12) 1968- (U) Kier. zesp. j. ang. 1976-1977 
( 16) SJO lekt. j. ang. 
1014. MAŁŁEK Halina (Ewa) (2) 20 VID 1955 Rzeszów, int. (3) 
UMK 1979 fiz. stos. T. Marszałek (12) 1979- (16) O'r. 
ObI. st. asyst. Zakł. Infonn. Stos. 
1015. MAŁŁEK Janusz (Marcin Michał) (2) 24 V 1937 Działdo- 
wo int. (3) UMK 1960 hist. powsz. 'redn. K. Górski 
(4) Bydgoski 2arz. Woj. Tow. Rozwoju Ziem Zach. To- 
· ruń 1960-1961 (5) UMK K. Górski 1965 "Ustawa o rzer 
dzie Prus Ksil\Źiłcych z roku 1542" (6) UMK 1974 "Pru- 
sy Ksil\żęce a Prusy Krolewskie w ledach 1525-1548" 
(11) TNT 1961- (czł. Wydze I 1974-) (12) 1961- ('14) 
Z-ca dyr. IHiA 1975-1978 (15) Negr. Mln. NSzWIT mo 
1977 (16) IHiA doc. Zakł. Hi st. Powsz. i Pol. XVI-XVIDw. 
(17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28:1974 s. 100-10ł. 
1016. "MAŁUNOWICZÓWNA Leokadia (2) 4 VII 1910 Baku (3) 
USB 1936 fil. klas. (4) Naucz. j. tac.: Gimn. SS Naza- 
retanek Wilno 1937-1938; tajne naucz. Wilno 1942-1944; 
Arch. Państw. Wilno 1944-1945 (5) UMK S. Skimina 
1947 "Treść i zakres terminu sacramentum u Hilarego 
z Poitiers" (10) USB 1935-1939; styp. Fund. Kult. Nar. 
w Pontificio InstItuto di Archeologia Crist1ana Rzym 1938- 
1939 (12) 1945-1949 (16) WH st. asyst. i lekt. j. łac. 
Kat. Fil. Klas. U. 
1017. JIoMANCEWICZ Eugeniusz (2) 2 xn 1881 Wilno (3) WydZe 
Lek. Moskwa 1914 - med. -stomatologia; noatr. dypl.UP 
1923: stud.: Inst. Archeol. Moskwa - archeol. (4) Lek. 
wojsk. Mbskwa 1918-1922; Szpital św. Jakuba Wilno 1940- 
1941: organiz. i kier. n Polikliniki Miej. Wilno 1941-1945: 
Ośr. Zdr. Toruń od 1945 (5) UP 1923 dr med. (10) 
USB: Kat. Anat. Opisowej 1922-1932; organlz. i dyr. Po- 
likliniki Stomedologicznej USB 1924-1940 (11) TN Lek. 
(czł. Zat-z. Oddz. Toruń); cd. St4!llłego Komlt. Pol. Nauk. 
Zjazdów Stomatologicznych: czł. red. "Polska Stomedolo- 
gia": czł. Stałego Komit. Nauk. Międzyn. Zrzeszenia Sto- 
matologicznego (12) 1945-1952 (13) zm. (16)- W'Pr Kat 
Postęp. Kar. (wykł. z med. sl\dowej): WH lekt. j. ros. 
1018. JtoMANDYBUROWA Janina (2) 8 VIII 1899 1Iw6'W, int. (3) 
UJK 1923 prawo (4) Aplik.: sl\dowa 1Iw6w 1924-1925: 
adw. 1Iw6w 1925-1932: kanc. adw. 1Iw6w 1932..1939 (5) 
UJK 1923 dr praw (12) 1946-1952 (16) WPr st. asyst. 
Ked. Postęp. Cyw. 
1019. MANIAKOWSKI Feliks (2) 28 VII 1938 Sadeczki (ZSRR), 
chł. (3) UMK 1960 mat. J. Słomiński (5) UMK L. Dubi-
		

/Licencje_017_03_234_0001.djvu

			232 


kajtIs 1970 "O działaniach trójargumentowych ( r rawa 
łl\czności i przet:n1enności)" (11) PT Mat. (12 1960- 
(16) IM ad. Zakł. Metod. Numer. 
1020. MANSFELD Boguław (2) 17 xn 1936 Gdynia, rob. (3) UW 
1959 hi st. szt. J. Starzyński (4) Inst. Wzornictwa Przem. 
Warszawa 1959-:L961; wydawn. "Sport i Turystyka" War- 
szawa 1961-1963; Ośr. Dokumentacji Zab. Warszawa 
1963-1965 (5) UMK K. Malinowski 1974 "Zwil\zek Mu... 
ze6w w Polsce 1914-1951" (10) PWSSP Gdańsk 1974- 
1976 (11) TNT 1975-; Stow. Hist. Szt.; Intem. Coun. of 
Museums (ICOM) - Pol. Komit. Nar. (12) 1965- (16) 
lA-P ad. Zakł. Ped. Artyst. 
M
KOWSKA-JANKOWSKA Barbara zob. Jankowska-Mańkowska 
Barbara. 


1020a. 

KOWSKI Michał (2) 27 IX 1949 Toruń, int. (3) AWF 
Poznań 1972 wych. fiz. (4) Naucz. Toruń: Tech. Przem. 
Spożywcze
o 1972-1973; I Lic. Ogóln. 1973-1974 (12) 
1974-1980 (16) Naucz. wych. fiz. Stud. Wych. Fiz. 
1021. 
AŃKOWSKI Zbigniew (2) 23 IX 1924 Toruń, int. (3) 
UMK 1952 chem. A. Ulińska (4) Naucz. Toruń: Tech. 
Hand.. Tech. Chem.; Tech. Mech. (5) UMK A. Ulińska 
1963 "Szczepienie kwasu metakrylowego na błonach 
chlorku poliwinylu oraz polietylenu przy użyciu promie- 
ni ultrafioletowych jako inicjatora procesu" (10) Staż 
nauk. Paryż 1966";1968 (Lab. Chem. Radiacyjnej) (11) 
PT Chem. (czł. Zarz. Oddz. Pomorskiego) (12) 1949- 
1968 (16) WMFiCh ad. Ked. Chem. Og. 
1022. 
ARACHOWA Elżbieta (Kotschy-Orwid) (2) 6 VII 1924 
Warszawa, int. (3) UMK 1952 fil. pol. - j. pol. i hist. 
lit. pol. T. Makowiecki, S. Hrabec, S. Urbańczyk (4) Pr. 
firm¥ "Dharma" Warszawa 1943-1944 (12) 1949-1953 
( 16) WH z-ca asyst. Kat. Lit. Pol. 
1023. MARCHWIŃSKI Roman (Tadeusz) (2) 6 II 1945 Osięciny, 
chł. (3) UMK 1967 hl st. - arch. A. Tomczak (4) Red. 
"PojezIerze" Olsztyn 1976- (10) Ośr. Bad. Nauk. im. W. 
Kętrzyńskiego Olsztyn 1967-1968; Muz. Warmińskie _ 
Lidzbark Warm. 1971-1972; WSP Olsztyn 1972-1976 (12) 
1968-1971 (15) Odzn. hon. "Zasłużony dla Warmii i Ma- 
zur" (16) IHiA st. asyst. Zakł. Arch. 
1024. MARCINIAK Kazimierz (2) 2 II 1940 Drobnin (woj. lesz- 
czyńskie), chł. (3) WSP Gdańsk 19p7 geogr. B. Augus- 
towski; Stud. Dokt. Nauk o Ziemi UŁ 1970-1974 (4) Na- 
ucz.: szk. podst. Drobnin i Oporówek 1959-1970; Szk. 
Pt-zysposobienia RoI. Drobnin 1959-1970 (5) UŁ S. Zych 
1975 "Klimat i bioklimat Krynicy Morskiej" (10) Inst. Bel- 
neoklimat. Poznań 1974-1978 (11) TNT; PT Geofiz.; PT 
Geogr. (12) 1978- (14) C zł. Senatu 1979-1981 (16) IG 
ad. Zakł. Klim.
		

/Licencje_017_03_235_0001.djvu

			1025. 


1026. 


1027. 


1028. 


233 


MARCINIAK Tadeusz (2) 25 II 1933 Goszczewice k. Ra- 
domia, chł. (3) UW 1966 ped. psych. B. Suchodolskil 
stud. dokt. UW 1971 (4) Naucz. Szk. Ćwiczeń przy SN 
Radom 1957-1961; wyki. SN Radom 1966-1968 (5) UW 
I. Wojnar 1971 "Rozwój ekspresji i percepcji plastycz- 
nej dzieci i młodzieży" (10) WSSP Poznań 1976-1981 
(l?) 1971- (14) Kler. Zaocz. Stud. Wych. Piast. od 
1972 (16) IA-P st. wykł. Zakł. Ped. Artyst. 
MARCINIAK Witold (2) 9 X 1922 Bo
ewo (woj. włocław- 
skie), chł. (3) UMK 1952 szt. plf\kne - rzeź. (4) Naucz. 
szk. podst. Boniewo 1945-1946 (5) WSSP Sopot przew. 
kwalif. na stan. ad. 1963 (11) ZPAP (12) 1957- (16) 
IZiK st. wykł. Zakł. Kons. Elem. i 'Detali Archit. 
"NrARCINKIEWlCZ Anna (2) 27 WI 1908 Pies zew, int.(3) 
UP 1932 fil. fran. (4) Naucz. gimn.: Święciany 1930- 
1931; Nowa Wilejka 1931-1933; urz. Ubezpieczalni Społ. 
VVarszawa 1940-1944 (12) 1960-1970 (13) 1970 em. 
( 16) SJO lekt. j. szwedzkiego i niem. 
MARCINKIEWICZ Sabina (2) 2 X 1938 Poznań. int. (3) 
UMK 1964 prawo W. Dawidowicz (4) Sl\d Woj. Byd- 
goszcz _ Ośr. Toruń 1964-1965 (5) UMK W. Dawida- 
wicz 1972 "Orzeczenie kasacyjne w ogólnym postępow
 
niu administracyjnym" (10) UGd 1972- (12) 1964-.1972 
(12) lnst. Prawa Państw. i Adm.-Gosp. st. asyst. Zakł. 
Prawa Adm. 


MAREK Andrzej (Edward) (2) 9 V 1940 Brzozów (woj. 
krośnieńskie.. int. (3) UMK 1964 prawo kar. J. Śliwow- 
ski (4) Aplik. sędziowska 1964-1966 (5) UMK W. Dasz- 
kiewicz 1968 "Stopień społecznego niebezpieczeństwa 
cZ¥f1u jako podstawa umorzenia postępowania karnego" 
(6) Uli 1972 ''Warunkowe umorzenie postępowania w 
polskim ustawodawstwie karnym" (7) 1979 (10) Univ. 
of Pensylvania Filadelfia; Univ. of Southern California 
Los Angeles - wizyt. prof. 1976-1977 (11) TNT 1968- 
(czł. WydZe IV 1970-); Włocławskie TN (wiceprez.);TN 
Prawa Kar.; Komit. Nauk Prawnych PAN; Międzynar. 
Stow. Krym.; Assoc. Intern. de Droit penal (AlDP); As- 
soc. Intern. de Sociologie (AlS)i K,omit. Bad. Dewiacji 
i Kontroli Społ. (12) 1964- (14) Kier. Zakł. Prawa Kar. 
i Krym. 1977-; prodziek. WPiA 1973-1975; dziek. WPiA 
1978-1981; dyr. IPK 1979- (15) Negr. Min. NSzWIT: 
Ua: 1980; 1982: dwukrotnie mo; ind. no dyd....wych. 1984; 
nagr. n w konk. "Państwa i Prawa" 1973 (16) IPK prof. 
nad zw. Zakł. Prawa Kar. i Kryt'!1. (17) [Bio-bibliogr.], 
Spraw. TNT 24:1970 s. 73-74: [biogr.): Who" s who in 
the World, Chicego 1980-1981: Cambridge Univ. Biogra- 
phical Centr., England 1982-1983. 
1030. "'MARKIEWICZ Bronisław (3) UW 1930 (12) 1951 (16) 
WH asyst. Ked. Hist. Społ. i Gosp. 


1029.
		

/Licencje_017_03_236_0001.djvu

			234 


1031. MARKOSZEWSKI Zdzisław (Andrzej) (2) 20 X 1951 Gru- 
dzlC\dz, Int. (3) uMK 1975 ekon. - ekonom. roi. R. Ku- 
kler (5) SGPiS Z. Smoleński 1983 "EkonomIczno-spo- 
łeczne przetDi
 w modelu Rolniczych Spółdzielni Pro- 
dukcyjnych" (12) 1975- (16) Kat. Ekon. Polit. i Polit.- 
Społ,.Gosp. ad. Zakł. Ekon. Polit. 
1032. MARLEWSKA Hanna Marla (2) 14 V 1947 Inowrocław, int. 
(3) UP 1971 fl1. rom. - lęz. S. Gniadek (10) ATR Byd- 
goszcz 1974' (12) 1974- (14) Kier. zesp. j. rom. 1977- 
1980 (16) SJO lekt. j. rom. 
1033. MARON Napoleon (Bonawentura) (2) 31 xn 1941 Płock, 
int. (3) UMK 1963 astr. W. Iwanowska (5) UMK W. 
Iwanowska 1971 "Wyznaczanie składu chemicznego 
gWIazd węgłowych (10) WSI Zielona Góra 1972- (11) 
TNT 1966-S Lubelskie TN; PT Astr. (12) 1963-1972 (16) 
lA ad. Zakł. Aatrotlz. I Astr. Gwiazdowej. 
1034. MARSZAŁEK Adam (2) 9 X 1952 Szczecinek. chi. (3) 
UMK 1976 hlst. T. Grudziński (11) PT Nauk Polit.( 12) 
1976- (16) INS st. asyst. Zakł. Nauk Polit. 


1035. 


MARSZAŁEK 
adeusz (2) 6 xn :L934 Bojdaty (woj. biało- 
stockie). chi.. (3) UMK 1959 flz. W. Hanusowa (5) UMK 
A. Jabłoński 1968 "Fotoluminescencja benzenu" (6) UMK 
1974 "Wpływ parametrow drobinowych na pracę lasera 
barwnikowego" (12) 1959- (14) Prodzlek. WMFiCh 1981- 
1984 (15) Nagr. Mln. NSzWIT zesp. 11 0 1978 (16) IF 
doc. Zakł. Flz. Stos. 


1036. 


MARSZAŁKOWSKA Maria (2) 7 xn 1950 Kartuzy, int.(3) 
UMK 1972 ekon. - ekonom. I organiz. przedsięb. przem. 
J. Tomala (5) PS z J. Tomala 1981 "ZmIany struktury a 
efektywrJość maj
tku trwałego w przemyśle polskim w la- 
tach 1965-1978" (11) TNT 1974- (12 J 1972- (16) Ked. 
Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. ad. Zakł. Plan. i Polit. 
Ekon. 


1037. 


MARSZELEWSKI Włodzimierz (2) 2 In 1957 Toruń, int. 
(3) UMK 1980 
eo r ' - hydr. Z. Churski (11) PT Geo- 
gr. (12) 1980- (16 IG asyst. Zakł. Hydr. 

ARXEN-WOLSKA Ewa (2) 8 X 1928 Lubliniec (woj. ka- 
towIckie). int. (3) ASP Kraków 1951 kons. dzieł szt.: 
UJ 1952 hl st. szt.; stud. także Instltuto Centrale dei Res- 
tauro; Krolewski Inst. Kons. Bruksela; Londyn 1966 (4) 
PK Z Kraków 1951-1952; PKZ Ton-m 1952-1960: Ośr. 
Ochro 1 Kons. Dzieł Szt. Gdańsk od 1974 (5) ASP Kra- 
ków 1967 przew. kwalif. na stop. ad.; UMK G. Chma- 
rzyński; K. Malinowski 1973 "Mistrz Poliptyku Kaliskie- 
go" (6) ASP Warszawa 1972 przew. kwalif. na stop. doc. 
"Problemy konserwatorskie. ekspozycyjne oraz edrybucja 
uszkodzonego powO(izl
 obrazu tablicowego z XIV w. w 


1038.
		

/Licencje_017_03_237_0001.djvu

			1039. 


1040. 


1041. 


1042. 


1043. 


1044. 


1045. 


1046. 


235 


Volognano"; stan. doc. 1974 (12) 1961-1974 (16) IZiK 
doc. Zakł. Kons. Zab. Ruchomych. 
MARZEC Krzysztof ('l'adeusz) (2) 1 m 1949 Toruń, rob. 
(3) UMK 1973 chem. org. T. Lesialc (5) UMK T. Le- 
siak 1982 "Zastosowanie aldehydu 2-furylowego do syn- 
tezy polioli dajl\cych samogasnl\ce poliuretany" (12) 
1973- (15) Negr. Min. NSzWIT zeep. mo dyd.-wych. 
1977 (16) ICh ad. Zakł. Techn. Chem. Org. 
MASŁOWSKA Halina (2) 5 vm 1922 Wilno, int. (3) UP 
1951 biol. - bot. l biochem. (4) F-ka "Elektrit" 1944- 
1945 (5} Tyt. ad. 1958; ART Olsztyn J. Czosnowski 
1961 "Badania nad metabolizmem amłnokwasów, cukrow- 
ców i barwników w ontogenezie Hordeum sedivum" (10) 
ART Olsztyn 1951-1969 (11) PT Biochem. (12) 1969- 
1982 (13) 1982 em. 
 16) IB ad. Zakł. Biochem. 
MASŁOWSKI Andrzej (2) 10 V 1946 Seesen (Niem
).lnt. 
(3) UMK 1974 hlst. S. Kalembka (12) 1974- (16) INS 
st. asyst. Zakł. Etyki. 
MASLOWSKI Piotr (2) 10 VI 1919 Warszawa, Int. (3) UP 
1950 chem. A. Krause (4) Naucz. chem. i flz.: Lic. dla 
Dorosłych i Lic. Szt. Piast. Poznań 1947-1950 (5) UP 
A. Lewandowski 1959 "Studla badawcze nad wysokona- 
pięoiowl\ elektrochromedografil\ aminokwasów" (6) U'MK 
1965 "Biosynteza białek w kiełkuj
cych nasionach kuku- 
rydzy" (7) 1974 (10) Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roś- 
lin w Radzikowie 1959-1964; ART Olsztyn 1950-1969 
(11) TNT 1971- (czł. Wydze nI); PT Biochem. (czł.ZG 
i przew. Oddz. Toruń); KomU. Biochem. i Biofiz. PAN 
( 14) Kier. Zakł. Biochem. 1969- (12) 1969- (15) Negr. 
Min. SzW mo 1965 (16) IB prof. nadzw. Zakł. Biochem. 
(17) (Bio-bibliogr.l, Spraw. ''1'NT 25:1971 s. 63-64. 
MASTERNAK Marian (2) 12 vm 1955 Łagów (woj. kielec- 
kie), chł. (3) UMK 1979 prawo adm. E. Ochendowski 
( 12) 1979- (16) IAiZ st. asyst. Zakł. Prawa Adm. 
"MATAWOWSKI Aleksander (2) 10 X 1920 Kalisz, int. 
(3) UMK 1950 chem. W. Zacharewłcz (I) UMK W. Za- 
charewicz 1961 "Synteza dienowa oraz reakcja hydrobo- 
ronylacji niekt6rych terpenówalifaktycznych" (10) Staż 
nauk. Inst. Chem. Anal. Uniw. w Sztokholmie G. Widmark 
1965-1966 (11) TNT 1961-; PT Ch e m'. 1950- (12) 1947- 
1981 (13) 1981 zm. (16) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
KMATECKI Henryk (16) Wykł. SW. 
MATERNE Jerzy Ferdynand (2) 10 VI 1937 Lublcz k. To- 
runia, rob. (3) UMK 1963 pad. K. Sośnicki, L. Bandu- 
ra (4) Naucz.: szk. podst. 1963-1964; 
Ic. Ped. Inowroc- 
ław 1964-1967: Dom Dziecka Szczecin (z-ca kier.) 1968-
		

/Licencje_017_03_238_0001.djvu

			236 


1969 (5) UMK B. PIeśniarski 1976 "Funkcjonalność wy- 
chowawcza szkoły" (6) UP 1983 "Proces wychowania 
w środowisku wiejskim współczesnej Polski" (10) Inst. 
Rozwoju Wsi i Roi. PAN - Stacja Bad. Toruń 1976- 
(11) PT Ped. (12) 1969-1976 (16) WH ad. Kat. Ped. 
:L046a. "MATUS£WICZ Jan (2) 11 n 1940 Ponik (woj. cz
sto- 
chowskie). int. (10) SGGW od 1983 (12) 1977-1983 
(16) Wyki. Stud. Wych. Fiz. 
1047. MATUSZAK Marek (2) 21, I 1953 Toruń. int. (3) UMK 
1975 ekon. - ekonom. przem. S. Sudoł (12) 1976- (16) 
Ked. Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz. st. asyst. Zakł. 
Ekonom. Przem. 


1048. MATUSZĘWSKA':KOLA Wiesława Zofia (2) 30 XI 1943 
Mińsk Maz., int.(3} UMK 1967 archeol. Pol. K. Żurow- 
ski (12) 1969- (16) lAlE archeol. Zakł. Archeol. Pol. 
1049. 
ATUSZEWSKI Stefen (12) 1960-1961 (16) WH st. wykł. 
Kat. Filoz. i Myśli Społ. 
1050. MATUSZEWSKI Wojciech (2) 22 X 1953 Toruń, int. (3) 
" UMK 1977 ekon. polit. R. Kiżuk (4) Pomorskie Zakł. 
DrcM>iarskie Toruń 1977 (12) 1977- (16) IAiZ asyst. 
Zakł. Prawa Fin. 
1051. xMATYSIAK Tadeusz (2) 14 ,-V 1935 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1959 biol. - zool. J. PrtJffer (12) 1959-1968 (16) 
WBiNoZ st. asyst. Kat. Zool. Syst. 
1052. 
ATYSIK Stanisław (2) 9 In 1921 Trzemeszno, int. (3) 
UMK 1949 prawo mor. i cyw. (4) Pr. publicystyczna 
Toruń 1945-1952 (5) UMK K. Koranyi 1949 "Prawo 
nadbrzeżne (Ius Naufra
ii). Studium z
historii prawa 
morskiego" (7) 1954 (8) 1962 (10) Wyższa Szk. Hand. 
Mor. potem. WSE Sopot od 1950 (kier. Ked. Prawa Mor. 
od 1951; prorektor 1953; rektor 1954-1962); UGd od 
1970, Min. Sprawiedliwości lnst. Bad. Prawa Sl\dowego 
Warszawa (11) TNT 1950- (czł. Wydze IV 1967-); Gdań- 
skie TN; Kom. Prawa Mor. Zrzeszenia Prawników Pol.; 
Pol. StOW. Prawa Mor. (przew. 1957; 1960; 1964); Pol. 
Izba Hand. Zegr.; Międzynar. Komit. Mor. Antwerpia; 
Młędzynar. St\d Arbitrażowy ds. żeglugi mor. i śródlq,- 
doweJ Gdynia (12) 1947-1950; 1958-1970 (14) Kier. 
Kat. Prawa Cyw. 1958-1969; kier. Zakł. Prawa Cyw. 
1969-1970 (16) WPiA prof. zw. Zakł. Prawa Cyw. (pra- 
wo mOr. i cyw.) (17) (Bio-bibliogr.1. Spraw. TNT 21: 
1967 s. 84-86. 
1053. MATYSIKOWA (Tomaszewicz) Zofia (2) 4 vm 1917 Odes- 
sa, int. (3) USB 1941 abs ol. chem.i UMK 1946 chem. 
org. (4) F-ka Pasty i Obuwia Wilno 1942-1944; Miej. 
Z.ki. Bad. Żywności Toruń 1945-1947; naucz. chem.:
		

/Licencje_017_03_239_0001.djvu

			237 


Tech. Elektr. Toruń 1945-1946; Lic. Ogóln. Toruń 1946- 
1947 (5) UMK W. Zacharewicz 1950 "Izomeryzacja L- 
pinenu do borneoli" (10) WSP Gdańsk 1952-1970 (dziek. 
1952-1956 i prodzlek. 1959-1963 WMFiChh UGd 1970- 
(11) PT Chem. 1947- (sekr. Oddz. Toruń 1947-1948: 
wiceprzew. Oddz. Gdańsk 1954-1956) (12) 1945-1952 
(15) Negr. Min. NSzWlT: zesp.: ind. 1980 (16) WMFiCh 
ad. Kat., Chem. Org. 
1054. MAZUR Ewa (2) 10 V 1948 Szczecin, int. (3) UP 1970 
fil. germ. J. Chodera (5) UP R. Orłowski 1978 "Der Dich- 
ter und bildene KtJnstler Ernst B ariach. Zur Fr
e der 

egenseitigen Bęziehung von Text und BUd" (12) 1975- 
(16) WH ad. KFG. 
. 
1055. 
AZUR Leopold (2) 27 X 1925 Moglelnica. chł. (3) UMK 
1952 chem. A. Ulińska (4) Naucz. Państw. Lic. Adm.- 
Hand. Toruń 1948-1951, Wytwórnia Ekstrakt6w Go.rbar- 
skich Bydgoszcz 1954 (5) UMK M. Kołaczkowska 1963 
"Badania rentgenograficzne i chemlczne produktów wie- 
trzenia pirytu występujl\cego w iłach poznańskich w Dob- 
rzyniu n. Wisłl\ ze szczególnym uwzględnieniem mlner
 
łów po raz pierwszy znalezionych na tym stanowisku" 
(11) TNT 1967 (12) 1951-1954; 1957-1972 (13) 1972 
zm. (16) WMFiCh asyst. Ked. Chem. Og.; IG ad. Zakł. 
Minęr. 
1056. MAZURKIEWICZ Janina Anna (2) 26 V 1935 Inowrocław, 
int. (3) UMK 1957 szt. pi4łkne - muz. J. Remer (10) 
Muz. Okr. Toruń 1960- lst. kust.; kier. Oddz.)- (12) 
1957-1962 (15) Negr. Min. KiSz 1975 (16) WSzp st. 
asyst. Kat. Zab. i Kons. 
1057. al'MĄCZYŃSKA Janina (2) 4 U 1925 Włodzimierz, rob. (3) 
UMK (4) Kur. Okr. Szk. Gdańsk 1945-1948: Gdańska 
Wytwórnia Części Samochodowych 1951 (12) 1950-1951 
(16) WM-P z-ca asyst. Kat. Miner. 
1058. MEDER Marian (2) 20 XII 1910 Lubaczów (woj. lwowskie), 
chł. (3) UW 1946 prawo (4) IV Gimn. Państw. Warsza- 
wa 1938-1939: Pow. Biuro Roi. Jarosław 1939-1940 (12) 
1947-1949 (16)- WPr st. asyst. Kat. Ekon. Polit. 
1059. MELKOWSKA (Zielińska) Krystyna (2) 10 I 1935 Toruń. 
rob. (3) UMK 1956 hi st. - arch. B. Włodarski (5) UMK 
K. Jasiński 1964 "Zjednoczenie Pomorza Gdańskiego z 
Wielkopolską pod koniec XIU w. (Umowa kępińska 1282)" 
(10) Arch. Państw. Poznań 1956 (11) TNT 1966-; PT 
Hi st. (czł. Zarz. Oddz. Toruń,) (.1.2) 1956- (16) IHiA 
ad. Zalcł. Nauk Pom. Hist. 


1060. MELKOWSKI Stefan (2) 21 V 1931 Toruń, int. (3) UW 
1955 fil. pol. J. Krzyżanowski (4) Red.: "Literatura" - 
kier. Działu KrYtyki Lit. 1976-1979; "Poezja" czł. zesp.
		

/Licencje_017_03_240_0001.djvu

			238 


red. 1979-1981 (5) UW J. Krzyżanowski 1962 "Pogl¥y 
estetyczne i działalność krytycznoliteracka Bolesława 
Pruaa" (lO) Bibl. Nar. Warszawa ku st. 1955-1965 (11) 
TNT: ZLP (12) 1965- (16) IFP ad. Zakł. .Hist. Lit. Pol. 
1061. 
ELLER ':Janusz (2) 29 X 1933 Łublanka (woj. toruńskie), 
int. (3) Pań.tw. Inst. Ekon. Moskwa 1957 (4) Zakł. 
Elektr_Mech. "Belma" Bydgoszcz 1959-1960: Woj. Kom. 
Plan. Goep. Bydgoszcz 1960-1963; KW PZPR Wydze 
Ekon. Bydgoszcz 1963-1966 (5) ATR Bydgoszcz Z. 
Morecka 1972 "Płace w planach gospodarczych PRL 
(1950-1970)- (6) Doc. kontr. 1974; UW 1981 "Regional- 
ne gospodarowanie zasobami pr
" (10) Bydgoszcz: 
WSI 1966-19811 ATR 19ł31- (11) PT Ekon. 1949- (cd. 
Zarz. Oddz. Bydgoszcz) (12) 1984 (14) Kier. Zakł. 
Ekonom. Pr. i Po11t. Spał. (15) Negr. Mln. OlSzW mo 
19721 Min. NSzWI'l' (16) Kat. Ekon. Polit. I Polit. Społ.- 
Gosp. doc. Zakł. Ekonom. Pr. I Polit. Społ. 
1062. M
CZ'YŃSKA Hanna Józefa (2) 19 nI 1935 Chełm Lub., 
Int. (3) UMK 1956 fiz. dośw. A. Jabłoński (5) UMK A. 
Jabłoński 
 965 "Krzywe jarzenia I izotermiczne elektrycs- 
ne krZ}'1!e jarzenia. siarczku cynku aktywowanego mie- 
dzil\" (6) UMK 1983 "Własności elektryczne dwubarierO. 

ch struktur Pcł..cdTe (p) - Pd I Au - CdTe (n) - Au 
(11) PT Fiz. (12) 1955- (16) IF ad. Zakł. Flz. J¥r. 
1063. MIANOWSKA Joanna (2) 27 vn 1941 Wilno, int. (3) UMK 
hlst. 19651 WSP Bydgoszcz 1975 fil. ros. (4) Naucz. 
Zesp. Szk. Ekon. Toruń 1966-1976 (5) WSP Opole E. 
Kucharska 1983 "Polska okresu n wojny światowej w 
rosyjskiej literedurze radzieckiej" (11) PT Rus. (przew. 
Zarz. Woj. Toruń) (12) 1976- (14) Negr.: Min. OIW no 
1972: Min. NSzWIT 1983 (16) SJO wykł. j. ros. 
1064. "MICHALAK Leonard (2) 5 XI 1932 Wronowy (pow. Mogil- 
no), rob. (3) UMK 1958 flz. K. Antonowlcz (12) 1958- 
1960 (16) WMFiCh asyst. Ked. Fiz. Dośw. 
1065. MICHALSKA Małgorzata (Anna) (2) 30 V 1958 Toruń, int. 
(3) UMK 1982 fiz. dośw. (4) Naucz. fiz. Zesp. Szk. 
Prżem. Spożywczego Toruń 1982-1983 (12) 1983- (16) 
IF ..yst. Zakł. Fiz. Chem. 
MiCHALSKA-KUNICKA Barbara zob. Kunicka--Michalska Barbara. 
MICHALSKA-WILKOŃ Jadwiga zob. Wilkoń-M{chalska Jadwiga. 
1066. 
ICHALSKI Bogdan (2) 8 II 1931 Łanięta (pow. Kutno) 
(3) UW 1953 prawo (4) Prok. Woj. Olsztyn 1954-1958: 
red. "Warmia i Mazury" Olsztyn 1956-1960; Sp6łdz.Wy- 
dawne "Poligraf" Olsztyn 1958-1959; Woj. Zjedn. Parlstw. 
Ośr. Maszynowych Olsztyn 1960-1963: dziennik¥,z "Pr
 
wo i Życie" WarszaWA 1966-1967 (5) UMK J. Sliwowski
		

/Licencje_017_03_241_0001.djvu

			239 


1963 "Działalność zawodowa dziennikarza a ochrona 
czci obywatela w prawie karnym PRL" (10) OBN im. 
W. Kętrzyńskiego Olsztyn 1964-1966; UW Stud. DzIen- 
nikarskie: 1964-1967; 1970- (11) TNT 1965- (12) 1967- 
1970 (16) WPr Kat. Ekon. Polit.; IE ad. - wykł. prer- 
wa cyw. 


1067. MICHALSKI Leszek (Ignacy) (2) 2 II 1920 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1952 blol. J. Wilczyński (5) UMK M.Mich- 
niewicz 1961 "Badania nad wpływem długości okresu 
świetlnego na poziom re.auledorow wzrostu u roślin dnia 
kr6tkiego i dłuJiiego" (6) Nom. na doc. 1968 (11)\ TNT 
1962-; PT Bad.Radiacyjnych; PT Bot.; Tow. Przyr. im. Ko- 
pernika; PT Hist., Fed. o( Eur. Soc. ol. Plant Physiology; 
Intern. Uno Forest Research Organła.uons ( i2) 1947- 
('14) Kier. Prac. Izotopowej i Anal. lnstr.J prodziek. 
WBiNoZ 1969-1972: kier. Zaocz. Stud. Biol. 1972-1977 
(15) Nagr. Min. OiSzW zesp. 11 0 1967 (16) IB doc. 
Prac. Izotopowej i Anal. Instr.J Zakł. Fizjol. Roślin. 
1068. MICHALSKI Miłosz (Roman Tadeusz) (2) 15 XII 1957 To- 
ruń, inŁ. (3) UWr 1981 inform. - metod. i teor. progr... 
mowenia (11) Aasoc. for Computlng Machinery (ACM) 
('12) 1981- (16) IF asyst. Zakł. Fiz. Teor. 
1069. MICHALSKI Ryszard Franciszek '2) 26 X 1937 Golub 
(woj. toruńskie), rob. (3) UMK 1966 hist. W. Łukasze- 
wicz (4) Naucz. Lic. Og6ln. Nieszawa 1966-19671 BG 
UMK 1967-1972 (5) UMK W. Łukaszewicz 1975 "Sto- 
sunek polskiego duchowieństwa katolickieilo w zaborze 
pruskim do sprawy niepodległości Polski (1914-1920)" 
(12) 1972- (16) INS ad. Zakł. Nauk PoUt. 
1070. *MICHAŁEK Stefan (2) 3 VI 1888 Nowe Miasto (
) Stud. 
Uniw. w Bonn; Monachium i Krolewcu prawo i ekon. (4) 
Aplik. s
. Uawa; Gdańsk: S
d Okr. Toruń s4łdzia od 
1920: prezydent Torunia 1.922-1924; notariusz 1924-1932 
i 1942-1944 (11) Rada Adw. (dzIek. 1937); TNT 1926- 
(12) 1946-1949 (16) WPr wykł. Kat. Prawa Cyw. 


MICHAŁOWSKA-SOBCZAK Danuta zob. Sobczak--Michałowska Da- 
nuta. 


1071. MICHAŁOWSKI Roman (2) 20 X 1953 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1977 szt. piękne - mal. M. Wiśniewski (4) Pr. 
twórc za (12) 1977- (16) lA-P st. asyst. Zakł. Mal. 
1072. 
ICHAŁOWSKI Ziemowit (2) 16 IV 1949 Poznań. int. (3) 
UMK 1972 szt. piękne - tech. i techn. mal. E. Marxen- 
Wolska (4) UMK pr. tech. WSzP 1984- (10) Muz. Nar. 
Poznań 1972-1975 (12) 1975-1984 (16) IZiK st. asyst. 
Zakł. Techn. i Tech. Szt. Piast.
		

/Licencje_017_03_242_0001.djvu

			240 


1073. 
ICHEL Jarosław (2) 7 m 1949 Gdańsk, int. (3) UMK 
1972 astr. S. G
ska (12) 1972-1974 (13) 1974 zm. 
( 16) lA st. asyst. Zakł. Mech. Nieba. 
1074. MlCHEL-DROŻYNER Anna Maria (2) 2 XI 1948 Toruń, int. 
(3) UMK 1971 fiz. og. H. Męczyńska (4) Inst. Maszyn 
Mat. Toruń 1971-1975 (12) 1975-1983 (16) lA st. asyst. 
Zakł. Mech. Nieba. 


1075. MICHNIEWICZ Marian (2) 5 XD 1922 Wilno, int. (3) USB 
stud. od 1940; UMCS 1948 biol. - bot., A. Paszewski 
(5) UMCS A. Paazewski 1951 "Badania nad nitryfikacjl\ 
i denitryfikacj
 w glebach Puszczy Białowieskiej" (6) 
UMCS 1956 kand. n. ''Wpływ substancji wzrostowych na 
zrastanie się szczepiohyc:h roślin żlelonych różnej przy- 
należności systematycznej"; tył. doc. 1958 (7) 1964 (8) 
1971 (9) Czł. koresp. PAN 1971- (10) UMCS 1946- 
1953 (11) TNT 1959- (czł. WydZe m); PT Biochem.; 
PT Bot.; Tow. Przyr. im. Kopernika; Fed. ot Eur. Soc. 
of Plant Physiology (12) 1953- (14) Kier. Ked. potem 
Zakł. Fizjol. Roślin 1953-; prodziek. WBlNoZ 1956-1958; 
dz1ek. WBiNoZ 1958-1961; dyr. IB 1969-1978 (15) Negr.: 
Min. SzW 1957; Min. OiSzW 1967; Min. NSzWJ.T 1974 
i 1978 (16) IB prof. zw. Zakł. Fizjol. Roślin (17) tBio- 
bibliogr.] , Spraw. TNT 14:1960 S. 48-49. 
1.076. 
CHNIEWSKA Zofia (2) 15 XII 1922 G
bin, int. (3) UMK 
1951 biol. - zool. H. Szarski (4) Sp6łdz. Spożywców 
1942; Urz. Gminny 1944-1945 (11) PT Fizjol.; PT Zool. 
(przew. Oddz. Toruń 1952) (12) 1949-1953 (13) 1982 
zm. (16) WBiNoZ asyst. Ked. Antropol. 
1077. MICHNo..ZATORSKA Zofia (Józefina) (2) 18 IX 1928 War- 
szawa. int. (3) UMK 1952 blol. - bot.: myk ol. i fytopa- 
tol. W. J. Zabłoccy (5) J. Zabłocki 1960 "Porównanie 
zmian anatomicznych w ogonku liściowym Populus fasti.. 
gIata Pers. powstaj
cych pod wpływem Pemphigus spi- 
rothecae Pass. i czynników doświadczalnych" (11) TNT 
1961- (12) 1952-1983 (13) 1983 em. (16) IB ad. Zakł. 
Cytol. Roślin i Genet. 
1078. ItMICHNOWSKA Maria (Barbara) (2) 20 m 1924 Skarży- 
sko Kamienna, int. (3) UWr 1950 hist. szt. W. Podlacha 
(10) UWr 1948-1952; Włochy 1963 (11) TNT 1962-; 
Stow. Hist. Szt. 1949- (12) 1956- (16)IZiK st. wykł. 
Zakł. Hist. Szt. 
1079. 
ICKIEWICZ-PANKRAC Cezaria (2) 2 X 1930 Pażyzno 
(pow. Lłda) ( chł. (3) UMK 1951 geogr. R. Galon (12) 
1950-1951 16) WM-P z-ca asyst. Kat. Geogr. Ekon. 
1080. MIECZKOWSKI Ryszard (2) 8 VII 1939 Wilno, rob. (3) 
UMK 1967 chem. og. - fizykochem. A. Ulińska (4)Naucz. 
szk. podst. Szczecinek 1961-1962 (5) UMK A. Ulińska
		

/Licencje_017_03_243_0001.djvu

			241 


1975 "Synteza i kinetyka poliaddycji elastomerow poliu- 
retanowych otrzymywanych z poli(adypinianu.. etylenowe- 
go) i poli(maleinianu etalenowego) oraz 4,4 -dwuizo
 
jarii,anu dwufenylometanu" (11) PT Chem. (12) 1967- 
( 16) ICh ad. Zakł. Chem. Og. 
1081. MIELCZAREK Maria (Halina) (2) 23 IX 1955 Piła, int. (3) 
UMK 1979 ped. opiek.-wych. J. Rostowski (11) PT 
Psych. (12) 1979- (16) IPiP st. asyst. Zakł. Psych. 


MIELCZAREK-SMENTEK Lidia zob. Smentek-Mielczarek Lidia. 
1082. "MIENlCKI Harald (5) UMK S. Hoszowski 1960 "Ludność 
Torunia w I poło XIX wieku" (12) 1948-1949 (16) WPr 
4syst. wolont. Ked. Skarbowości i Prawa Skarbowego. 
1083. 
IENICKI Ryszard (2) 28 vn 1886 Warszawa (dzieciń- 
stwo i młodość spędził w Sielihorach d. woj. połockie) 
(3) UJ 1910 hist. W. Czermak, S. Krzyżanowski, W. Z.... 
krzewski; stud. na Uniw. w Pełersbur$u 1904-1906;Uniw. 
w Dorpacie 1911-19'15 praw
 absol. (4) Wyższy Kurs 
Naucz
 Wilno 1921-1922 (5) UJ 1910 "Hieronim Radzie- 
jowski podkanclerzy koronny" (6) USB 1923 "Archiwum 
Akt Dawnych w Wilnie w okresie 1795-1922" (7) Prof. 
tyto USB 1938; prof. kontr. UMK 1945; prof. nadzw.UMK 
1954 (10) Wyd. "Kodeks Dyplomatyczny Mazowiecki" 
1912-1915; Arch. Państw. Wilno 19f!1-1944 (st. arch.; 
kust.; z-ca dyr.; dyr. od 1939); USB 1923-1939 (od 
1932 jako prof. tyt.); Francja prakL w arch. 1927; Szk. 
Nauk Polit. Przy Inst. Bad. Eur. Wsch. WIlno 1937-1939; 
UJ 1945 (wyki:. zlec.); WSP Gdańsk 1949-1952 (11) 
Wileńskie TPN (z-ca przew. WydZe m; c zł. Zarz.); TNT 
1946- (czł. WydZe I 1953-); PT HisL (z-ca przew.Zarz. 
Oddz. Wilno; c zł. Zarz. Oddz. Toruń; przew. Sekcji 
Arch.); Kom. Hist. PAU (12) 8 X 1945-1956 (13) 1956 
zm. w Toruniu (14) Kier. Ked. Hi st. Eur. Wsch. 1945- 
1951; organ1z. spec. arch. i kier. Kat. Arch. i Nauk Pom. 
Hist. 1951-1956 (16) WH prof. nadzw. Kat. Arch. i Nauk 
Pom. Hist. (hist. Eur. Wsch., Wielkiego Księstwa Litew- 
skiego. hist. polit. XVII w.. wyd. źrodeł, arch.) (17) [Bio- 
bibliogr.], Spraw. TNT 7:1953 s. 39-40; W. Hejnosz, 
[nekr.Z, "Archeion" 27:1957 s. 409-413; A. Tomczak, 
(biogr.i, Pol. Słowo Biogr., t. 20/1 z. 84 s. 800-801; te- 
goż, R
 M. Pierwszy kierownik Kedadry Archiwistyki i 
Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie Toruńskim. 
"Archeion" 57:1972 s. 151-162; L. Żytkowicz, (nekr.J. 
Zap. TNT 22:1956 Z. 1-3 s. 323-325; E. Wroblewska, 
Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Toruniu, Zesz. nauk. UMK. "Nauka o K&i
żce" 4:1966 
(o materiałach po R. M. s. 81-851; spuścizna BG UMK. 
1084. "MI
TKIEWICZ Andrzej, Kazimierz (2) 6 IX 1927 Jasiony 
(pow. RypIn), int. (3) UW 1952 pad. (4) Dyr. Tech. 
Chem.-Ceram. Warszawa 1951-1953; KomU. Warszawski
		

/Licencje_017_03_244_0001.djvu

			242 


PZPR Wydze Nauki i Ośw. 1953-1957; naucz. Tech. 
Ekon. Warszawo. 1957-1960 (5) UW S. Jed1ewski 1971 
"Analiza pedagogiczna przyczyn trudności w przystoso- 
waniu społecznym uczniów szkoły dla dorosłych" (10) 
Wyższa Ofic. Szk. Pożarnictwa Warszawa 1972-1973; 
WSP Olsztyn 1973-1975; Inst. Kszt. Naucz. i Bad. o św. 
VVarszawa 1973-1974 (12) 1975-1976 (13) 1981 zm
 
( 16) WH doc. Kat. Ped. 
tWe Tempska1 
1085. MIKOŁAJCZYK Ireneusz (2) 30 IV 1947 Bnin (woj. włoc- 
ławskie), rob. (3) UMK 1969 fil. klas. - latynistyka Z. 
Abramowiczówna; UGd 1974 fil. ros. G. Porębina (5) 
UMK B. Józefowiczowa 1980 "Rekonstrukcja seUyry me- 
nippejskiej "Sexegessis" Marka Terencjusza Warrona" 
(10) WOSWRiA Toruń 1969-1974 (11) PT Fil. (12) 
1974- (16) WH ad. KFK. 


MIKOŁAJEWlCZ-KONARSKI Mirosław zob. Konarski-Mikołajewicz 
Mirosław. 


1086., MIKOŁAJEWSKA Joanna (Maria) (2) 21 II 1954 Święto- 
chłowice, rob. (3) UMK 1979 astr. A. Woszczyk (11) 
PT Astr. (12) 1979- (16) lA st. asyst. Zakł. Astrofiz. 
i Astr. Gwiazdowej. 


1087. MIKOŁAJEWSKI Maciej (2) 20 II 1954 Inowrocław, int. (3) 
UMK 1980 astr. A. Woszczyk (11) PT Astp.; Pol. Tow. 
Miłośników Astr. (12) 1980- (16) lA asyst. Załd. Astro- 
fiz. i Astr. Gwiazdowej. 
1088. "MIKULSKA (Ksi
żek) IzabeUa (HeJena) (2) 20 I 1910 
Kraków, rbbl (3) UJ 1932 biol. - psychogenet. T. Gar- 
bowski; Stud. Ped. UJ (4) Naucz. szk. podst. KrÓlewska 
Huta 1933-1935 i Kedowice 1935-1936; naucz. szk. śred. 
Kraków 1937-1939; tajne naucz. Kraków 1940-1945; 
naucz. Lic.,_im. Królewny Wandy Kraków 1945-1947 (5) 
UJ S. Smerczyński 1946 ''Vergleichende Studien ttber 
die Lebensweise und Metamorphose der Ordensb&nder 
- Raupen (Cedocala Schrk.) " (6) Nom. CKK tyto nauk. 
doc. 1954 (7) 1962 (8) 1969 (10) UJ:1931-1932; 1936- 
1939; 1945-1948; Muz. SI. Katowice (Oddz. Przyr.) 1933- 
1936 (11) TNT 1956- (czł. Wydze m; red. Stud. Soc. 
Sc. Thor.); PT Zool. (przew. Oddz. Toruń); Tow.Przyr. 
im. Kopernika (przew. Oddz. Toruń); Pol. Tow. Tatrzań- 
skie; KomU. Zool. PAN; czł. komit. red.: "Monografie 
Fauny Polskiaj" i "Zoologica Poloniae"; cd. koresp.: 
Centre Intern. de DocumentedIon Arachnologique Paryż; 
General Embryological Information Service Utrecht (12) 
1947-1979 (13) 1979 em. (14) KierA Prac. Cytogenet. 
1957-1966; kier. Ked. Zool. Syst. (od 1970 Zakł. Zool.) 
1960-1978; kier. Zakł. Genet. 1966-1970: prodziek. WBi- 
NoZ 1955-1956; red. Zesz. nauk. UMK (15) Negr.: Min. 
SzW UO 1963: Min. NSzWIT 10 1979; med. UMK 1979;
		

/Licencje_017_03_245_0001.djvu

			- 


243 


med. KEN 1980 (16) IB em. prof. 'ZW. zool. syst.; ekol.; 
morfol.; arachnol.; .ą.enet. (17) [Bio-bibllogrJ'ł Spraw.TNT 
11:1957 s. 83-84; [biogr.l: Annuaire des Arachnologie- 
tes Mondiaux CIDA Paryż 1980; Directory of ceU re- 
search laboratories UNESCO; Who' s who of Poland; 
Who' s who in Science in Europel Who 's who of Women 
on the World. 


1089. MIKULSKI Józef (Stanisław) (2) 11 m 1907 Kraków, int. 
(3) UJ 1929 biol. - zool. absol.; stud.: Stacja Biol. Ras- 
coff (Bretania) 1930i Stacja Oceanograf. Messyna 1932; 
Univ. of Ulinois i CorneU 'Univ. USA 1934-1935 w zakr. 
ekol. 'ZWierz
t i entomol. (4) Stacja Ochro Roślin Kra- 
ków 1941-1944 (5) UJ M. Siedlecki 1930 "Przyczynek 

o badań nad budowl\ i funkcj
 przylg u rzekotki (Hyla 
arborea L.)" (6) UJ 1938 "Studia doświadczalne nad 
ekol0$1
 termiczn
 rozwijaj
cych się jaj niektórych pła- 
z6w (Rana, Bufo, Pelobates)" (7) 1947 (8) 1961 (9) 
Czł. i prez. hon. PT Hydrobiol. 1983 (10) UJ: 1927- 
1939 (asyst. Zakł. Zool.); 1943-1944 (tejne naucz.Wydz. 
Roi. i Stud. Farm.); 1945-1947 {od 1946 doc. eted.) i 
współpr. Kom. Fizjograf. PAU od 1931; WSR Olsztyn 
1951-1957 (11) TNT 1949- (czł. Wydze m); PT Hydro- 
biol. (prez. ZG 1,974-1983); PT Zool.; Tow. Przyr. im. 
Kopernika; Kom. Fizjograf. PAU; Komit. Ekol. i Hydro- 
biol. PAN; Kom. Ochro Przyr. 1938-; Państw. Rada Ochro 
Przyr. 1948; Soc. lntern. Limnologiae; red. "Ekologii Pol- 
ski" (12) 1947-1977 (13) 1977 em. (14) Kier. Stacji 
Limnol. w lławie; kier. Kat. Ochro Przyr. i Ekol. 1947- 
1970; kier. Zakł. Hydrobiol. 1970-1977; dziek. WBiNoZ 
1952-19541 1956-1958; prorektor 1965-1972 (15) Negr.: 
Min. SzW 10 1965; Min. NSzWIT 1977; zł. odzn. UMK 
1970; med. UMK 19771 med. KEN 1980 (16) IB em. 
prof. zw. zool.; ochro przyr.; ekól. i hydrobiol. (17) tBio- 
bibliogr.} , Spraw. TNT 3:1949 s. 40-42; (biogr.l: Direc- 
tory of Polish Hydrobiologists, Warszawa 1980; Directory 
of Polish Zoologists, 1971; Who is who in Europe. 


1090. MIKULSKI Ryszard (Tadeusz) (2) 2 IX 1949 Toruń, int. 
(3) UMK 1974 chem. M. Czerniawski (5) UMK M.Czer- 
niawski 1983 "Charakterystyka mechanizmu tworzenia się 
micel elektrolitów koloidalnych halogenk6w N-alkilopirydy. 
niowych i N-alkilochinoliniowych za pomoc
 pomiar6w 
dzetapotencjału" (12) 1975- (16) ICh ad. Zakł. Chem. 
Nieorg. 


1091. 
IKUŁOWSKI Witold (2) 29 X 1939 Wilno, int. (3) UMK 
1963 prawo W. Dawidowicz (4) Od 1968 we Francji i 
Afryce (12) 1963-1968 (16) WPr st. asyst. Ked. Prawa 
Adm. 


1092. 
ILKOWSKA Maria (12) 1962-1963 (16) WH asyst.-staż. 
KFK.
		

/Licencje_017_03_246_0001.djvu

			244 


MILNER-KOZŁOWSKA Ewa zob. Kozłową.ka-Milner Ewa. 


1093. MIŁ
SKA (Brzeucka) Barbara (2) 3 VI 1955 Kwidzyn, 
rob. (3) UW 1978 filoz. H. Jankowski (10) WSP Byd- 
goszcz 1978-1980 (12) 1980- (16) INS st. asyst. Zakł. 
Filoz. 


1094. MIŁ
SKI Zbigniew (2) 2 X 1954 Maków Maz. int. ("3) 
UW 1978 filoz. H. Jankowski (12) 1978- (16) INS st. 
asyst. Zakł. Etyki. 


1095. 


1096. 


1097. 


1098. 


1099. 


1100. 


MINCER Wiesław (2) 2 m 1923 Wilno, int. (10) Państw. 
Inst. Ksił\żki Łódź 1946-1949; Ksi
żnica Miej. Toruń 
1950 (11) TNT 1961-1968; PT Filoz. (12) 1950- (14) 
Kier. Prac. Hi st. Fiz. BG (16) ku st. BG. 
MINCER Małgorzeda Krystyna (2) 28 vn 1950 Torur\ int. 
(3) UMK 1972 prawo międzynar. J. Symonides (5) UMK 
E. Ochendowski 1979 "Uznanie administracyjne" (12) 
1972- (16) IAiZ ad. Zakł. Prawa Adm. 
MINIKOWSKA Teresa (Krystyna) (2) 12 II 1940 Bobowo 
(woj. .ądańskie), int. (3) UMK 1966 fil. pol. L. Moszyń- 
ski (5) UMK L. Moszyński 1974 "Wyrazy ukraińskie w 
polszczyźnie literackiej XVI wieku" (12) 1966- (16) IFP 
ad. Zakł. J. Pol. 
MIROWICZ Anatol (2) 28 XI 1903 Ozierki (ZSRR) (3) 
USB 1934 fil. niem. (4) Naucz.: Państw. Gimn. im. św. 
Kazimierza Nowa Wilejka 1936-1938; Państw. Lic. im. 
Śniadeckich Wilno 1938-1939; Pol. Pro$imn. Troki 1944- 
1945; IV Gimn. Państw. Toruń 1945 (5) UMK S. Urbań- 
czyk 1947 "O grupach syntaktycznych z przydawk
" (7) 
1955 (8) 1973 (10) USB 1937-1939; WSP Gdańsk 1948
 
1949; UŁ 1951-1953; Inst. Pol.-Radz. 1952-1958; Zakł. 
Słowianoznawstwa PAN 1958-1963; UW 1952-1974 (11) 
Kom. Jęz. PAU 1948- (12) 1 vn 1945-1951 (15) Negr.: 
USB z fund. im. Flory Rosenthal Effron 1935; Min.OiSzW 
11 0 1971 (16) WH ad. Kat. Fil. Słowo (17)' {Księga pam,1 
"Slavia Orientalis" 27:1978 nr 3. . 


MIROWSKA Elżbieta Jadwiga (2) 29 XII 1940 Toruń.., int.(3) 
UMK 1972 szt. piękne - kons. i restaur. dzieł. szt. (4) 
UMK pr. tech. 1958-1972 (12) 1972- (16) IZiK st. 
wykł. Zakł. Techn. i Tech. Szt. Piast. 
MISSUNO Olgierd (2) 25 XII 1944 Kraków, int. (3) UMK 
1968 fiz. S. Pruski (5) UMK S. Pruski 1977 "Odwzo- 
rowanie Q i zegadnienia redukcji w teorii układów N 
fermionów" (10) Uniw. w Tlemcen (Tllimsan) - Algeria 
Inst. Fiz. 1980-1984 (12) 1968- (16) IF ad. Zakł. Me- 
tod. Mat. Fiz. 


1101. *
lISZ Henryk (2) 5 V 1924 Wronki (pow. Szamotuły) ,rob. 
(3) UMK 1951 fil. pol. H. Turska (4) Pr. fiz. w Niem- 


-
		

/Licencje_017_03_247_0001.djvu

			245 


czech 1940-1941; kreślarz w prac. archit. Inowrocław 
1941-1944; pr. fiz. 1944-1945; urz. 1946-1947 (5) UMK 
H. Turska 1961 "Szyk wyrazów w zdaniu polskim" (6) 
UMK 1966 "Opis grup syntaktycznych dzisiejszej polsz- 
czyzny pisanej" (11) TNT 1961-; PT Jęz. (12) 1950- 
1968 (13) 1968 zm. (14) Kier. Ked. J. Pol. 1967-1968 
(16) WH doc. Kat. J. Pol. (17) H. Misz, Studia nad 
składni
 współczesnej polszczyzny pisanej, wyb6r, układ 
i słowo wstępne J. Maciejewski, Toruń 1961; J. Macie- 
jewski', [nekr.], Por. jęz. 1968 z. 10 s. 465-468. 
[J. Maciejewski] 
1102. MIZERSKI Edmund (2) 22 VI 1921 Krasnodar, rob. (3) 
UMK 1949 prawo (4) NBP 1946-1949 (5) UMK K.Bis- 
· kupski 1961 "Rozw6j pOdstawowych założeń polskiego 
ustawodawstwa o radach narodowych" (6) Doc. etat. 
1968 (10) WSI Bydgoszcz 1953-1956 (11) TNT 1973- 
(czł. WydZe IV 1974-) (12) 1950- (14) Kier. Zakł.Pra- 
wa Konst. 1974-; wicedyr. INP-U 1970-1972; kier. Stud. 
Adm.-Prawnego 1972-1975; kier. Zaocz. Stud. Prawa 
1976-1978; kier. Zaocz. Stud. Adm. 1978-1981; prodziek. 
WPiA 1982- (16) INP-U doc. Zakł. Prawa Konst. (17) 
(Bio-bibliogr.}, Spraw. TNT 28:1974 s. 123-124. 
1103. 
ODRZEWSKI Alfons (2) 14 IV 1924 Grudzi
dz, rob. (4) 
Zawod. służba wojsk. 1945-1961 (12) 1962-1980 (16) 
Wykł. SW. 
1104. MOESE Henryk (2) 11 IV 1917 Wysoka (woj. rzeszowskie), 
int. (3) UMK 1947 fil. pol. K. Górski (4) Wykł. Stud. 
Dramatycznego przy Teatrze Ziemi Rzeszowskiej 1944- 
1945; naucz. Gimn. i Lic. im. Królowej Jadwigi Toruń 
1947-1948; Szk. Felczerska Toruń 1953-1955; Lic.Ogóln. 
Koronowo 1955-1957 (5) UMK T. Czeżowski 1961 "Ty_ 
py dzieł upowszechniaj
Cych logikę" (11) TNT 1961-; 
PT Filoz. (12) 1946-19511 1951-1953 (wykł. SP); 1957- 
1982 (13) 198.2 em. (15) Med. UMK 1982 (16) INS 
ad. Zakł. Log. (od 1984 Ked. Log.). 
1105. 
OKWIŃSKA (Giernatowska) Małgorzata (Jadwiga) (2) 
23 IV 1957 Toruń, int. (3) UŁ 1980 fil. ang. (10) AM 
Łódź (12) 1980- (16) SJO lekt. j. ang. 


1106. 


*MOI/I'ZAN Eugeniusz (2) 21 III 1925 Sitno, chi. (4) Za- 
wodo służba wojsk. 1946-1948; 1951-1968; Komit. Pow. 
ZSL Giżycko 1948-1951 (12) 1968-1977 (14) Kier.SW 
1977 (16) Wykł. SW. 

OŁODC6wNA Maria (2) 3 XI 1919 Ługa, int. (3) UMK 
1951 fil. klas.; dypl. bibl. 10 1952 (4) Urz. Skarbowy 
1945-1946; naucz. gimn. i lic. pryw. 1946-1947 (11) PT 
Fil.; Stow. Bibl. Pol. (12) 1947-1980' (13) 1980 em. (16) 
Kust. BG. 


1107.
		

/Licencje_017_03_248_0001.djvu

			246 


1108. MOŁODC6wNA Zofia (2) 20 VIII 1924 Wilno, int. (3) UMK 
1951 fil. pol. T. Makowiecki (4) "Dom Ksi
żki" Toruń 
1952-1955 (5) UMK K. Górski 1973 "Opowieści biogra- 
ficzne Wacława Berenta" (10) Ksi
żnica Miej. Toruń 
1956-1968 (11) TNT 1973- (12) 1968-1984 (13) 1984 
em. (14) Kier. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk., wIcedyr. IHiA 
(16) IHiA st. wykł. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 


MORACZEWSKA-DUCZKOWSKA Henryka zob. Duczkowska-Mo- 
raczewska Henryka. 


1109. MORAWSKI Lech (2) 14 IX 1949 Bydgoszcz, int. (3) UMK 
1972 prawo - teor. państwa i prawa W. Lang (5) UMK 
W. Lang 1978 "Domniemania w prawie" (12) 1973- (15) 
Negr. Min. NSzWIT 1980 (16) INP-U ad. Zakł. Teor. 
Państwa i Prawa. 


1110. 
OROŃ Bogusław (2) 4 VIII 1905 Dębica, int. (3) UJK 
1928 fil. pol. (4) Naucz.: Gimn. Marii Megdaleny Poz- 
nań 1929-1930: Gimn. Państw. Ostrów Wlkp. 1930-1933: 
Gimn.: Inowrocław 1933-1934: Świecie 1934-1935: Gimn. 
im. M. Kopernika Toruń 1935-1939: Miej. Wydze Ośw. 
Toruń 1939-1941: Lic. dla Dorosłych Toruń 1945 (5) 
UJK '1929 m. słowo (10) WSP Gdańsk po 1954 (11) 
TNT 1965- (12) 1949-1954 (16) Wykł. Stud. Przygotowaw- 
czego. 


1111. MOROZ Kazimierz (2) 7 IX 1911 Czortków, rob. (3) UMK 
1948 pad. - teor. wych. K. Sośnickii stud.: UJK przed 
1939 (4) Naucz. szk. podst. i śred.: Kopczyńce-Chorost- 
ków 1930-1939: Lwów 1940-1945: Toruń 1945: wykł. SN 
Toruń 1957-1970 (5) UMK K. SośnIcki 1960 "Ksztełto- 
wanie kolektywu podstawowego w domu młodzieży (Ba- 
dania nad procesem przekształcania się grupy wycho- 
wank6w w kolektyw pOdstawowy)" (10) Inst. Rozwoju 
Wsi i Roi. PAN Stacja Nauk. Toruń 1976-1982 (11) PT 
Filoz.: PT Ped. (czł. Zarz. Oddz'. Toruń); PT Psych. 
(12) XI 1945-1975 (13) 1975 em. (14) Przew. RZ ZNP 
1952-1953 (15) II nagr. w konk. red. ''Wychowanie'' 1970 
( 16) WH st. wykł. Kat. Ped. 
1112. *MOSINGIEWICZ Krzysztof (2) 25 VII 1955 Kutno, int.(3) 
UMK 1978 hist. - arch. K. Jasiński (4) PTTK Biuro 
Obsługi Ruchu Turyst. Gdańsk 1980-1981 (12) 1979- 
1981 (13) 1981 zm. (zginął w Tatrach w czasie wspi- 
naczki 15 II 1981) (16) IHiA asyst. Zakł. Nauk Pom. 
Hist. 


1113. MOSINGIEWICZ Anna Maria (2) 3 VI 1954 Żary, int. (3) 
UMK 1982 szt. piękne J. Puciata-Pawłowska (12) 1982- 
(16) IZiK asyst. Zakł. Hist. Szt. 
1114. RMOSSAKOWSKI J6zef (2) 25 IX 1897 Pływaczewo, chł. 
(3) UWabsol. 1926 hist.: UMK 1947 hi st. (Kom. Egz. 
Meg.) (4) Un.: TNT 1932-1939: Pol. Zwiq.zek Zach.
		

/Licencje_017_03_249_0001.djvu

			247 


Toruń 1945-1946 (5) UMK T. Grudziński 1960 "Zasięg 
las6w i zabagnień oraz układ skupień osadniczych na 
wyspie Rugii na przełomie XII/XlII wieku" (11) TNT 
1934-: Inst. Bałtycki: Pol. Zw. Zach. (12) 1947-1969 
(13) 1969 em.: 1972 zm. (14) Wsp6łorganiz. UMK: sekr. 
Kom. Wykonawczej Komit. Organiz. UMK 1945; kler. 
AUMK 1954-1965 (16) AUMK: WH st. wykł. Kat. Hi st. 
Pol. do poło XV w. i Nauk Pom. Hl st. (Zakł. Hist. Słowo 
Zach.) (17) Serczyk J. [nekr.], Zap. hist. 37:1972 z. 
2 s. 151-152. 
1115. "'MOSZCZYŃSKA Henryka (2) 28 X 1928 Toruń, int. (3) 
UMK 1953 szt. piękne - graf. B. Jamontt, J. Hoppen (4) 
Naucz. gimn. Toruń 1948-1949; BG UMK 1953 (11) 

 ZPAP (12) 1954-1961 (16) WSzp st. asyst. Kat. Rys. 
1116. MOSZYŃSKA Danuta (Stefania) (2) 25 vm 1927 Drawsko 
(pow. Czarnków), int. (3) UP 1951 fil. pol. R. PoUak 
(5) UMK W. Kuraszkiewicz 1972 "FlekŚja zapoŻyczeń 
łacińskich i greckich w staropolszczyźnie" (10) IBL 
PAN Prac. Leksykograficzna: Poznań 1951-1961 i Toruń 
1961-1966: UGd 1972- (11) TNT 1961- (czł. Kom. Fil. 
1962-); Gdańskie TN (czł. Kom. J'Iz. 1972-); PT Jęz. 
1965-: Tow. Miłośników J. Pol. 1948- (12) 1966-1972 
( 16) IFP st. asyst. Zakł. J. Pol. 
1117. MOSZYŃSKI Leszek (J6zef) (2) 19 II 1928 LUblin,int.(3) 
UP
 1951 fil. pol, 1952 fil. słowo W. Kuraszkiewicz: stud. 
KUL 1947-1950 \5) UP W. Kuraszkiewicz 1959 "Wyrów- 
nania deklinacyjne w zwi
zku z mazurzeniem ( polskim, 
ruskim, połabskim)" (6) UP 1962 "Ze studi6w nad ręko- 
pisem Kodekau Zografskiego" (7) 1972 (8) 1978 (10) 
UP 1950-1954: IBL PAN Prac. Leksykograficzna Poznań 
1954-1961; WSP Gdańsk 1964-1970: UGd 1970-: WSP 
Słupsk 1975-1982: opiekun Prac. J. C erki ewnosłow. Inst. 
Słowo PAN Gdańsk 1975- (11) TNT 1958- (czł. Kom. 
Fil. i jej wiceprzew. 1969-1972: czł. WydZe D 1964-); 
Gdańskie TN 1972- (czł. Kom. Fil. i Kom. Jęz.: Jej 
przew. 1972-: czł. Wydz. I 1973-); Poznańskie TPN 
1960-; TN KUL 1981- (czł. Wydze Hist.-FU.); Tow. Mi- 
łośników J. Pol. 1948- (prez. Koła Toruń 1963-1973); 
PT Jęz. 1954- (czł. ZG 1970-1973); Pol. Komit. Slaw. 
1966-1974: Komit. Słowo PAN 1966-1974: 1981-: Komit. 
,Jęz. PAN 1972- (wiceprzew. 1981-); Kom. Bałkanistycz- 
na PAN 1970-: Międzynar. KomU. Slaw. (Kom. Słownika 
C erki ewnoałow. 1958-): Eur. Tow. Jęz. 1982-; c zł. rad 
nauk.: Inst. J. Pol. PAN Krak6w 1973-1980; Inst. Słowo 
PAN Warszawa 1975-: czł; Rady Koordynacyjnej Jedno- 
stek PAN Regionu Gdańskiego 1975-1980; o zł. komit. 
red.: "Poradnika J'Izykowego" 1968-: "Rocznika Slawis- 
tycznego" 1975-: red. Zesz. nauk. UGd ser. Slawistyka 
(12) 1955-1973 (14) Kier. Kat. Fil. Słowo 1963-1969: 
kier. Zakł. J. Słowo 1969-1972: opiekun Kat. FU. Pol. 
1968-1969; kier; Stud. Ekster. 1963-1972; kier. Zaocz.
		

/Licencje_017_03_250_0001.djvu

			248 


Stud. Fil. Pol. 1969-1972; opiekun Stud. J. Ros. 1966- 
1972 (15) Sr. Odzn. UMK 1970; nagr. Min. NSzWIT ind. 
111 0 1976; tyto hon. "Zasłużony Naucz. PRL" 1981 (16) 
IFP prof. nadzw. Zakł. J. Słowo (17) [Bio-bibliogr.). 
Spraw. TNT 17:1963 S. 48-50. 
1118. 
OŚCICKI Włodzimierz (2) 4 X 1911 Kijów, int. (3) UP 
1946 fiz. J. Pedkowski; stud. USB l rzed 1939 (5) UP 
1952 "O pomiarze koncentracji Cl w wwu pochodze- 
nia organicznego" (10) USB (mł. asyst.) 1935-1939: 
UP (asyst. i ad.) 1945-1952; PGd 1954- (12) 1952-1954 
( 16) WMFiCh z-ca prof. Kat. Fiz. Dośw. 
1119. 
ROCZKOWSKI Tadeusz (2) 22 I 1939 Karwowo, chł. 
(3) UMK 1964 fil. pol. A. Hutnikiewicz (4) Zjedn. Bud. 
Miej. 1956-1957: naucz. Tech. Ekon. 1964-1968 (5) UW 
1973 dr filoz. (10) UW 1968-1973; WSP Siedlce 1973- 
1974 (12) 1976-1977 (16) INS ad. Zakł. Filoz. 
1120. MROZEK Stanisław (2) 17 I 1929 Tczew, rob. (3) UMK 
1959 hist. staroż. T. Zawadzki (4) Urz. Tczew 1948- 
1954 (5) UMK B. Nadel 1964 "Stosunki społeczne w 
kopalniach złota w Dacji w II W. n.e." (6) UWr 1970 
"Prywatne rozdawnictwa pieniędzy i żywności w miastach 
Italii w okresie pryncypatu" (7) 1977 (10) UGd 1971- 
{ 11 )TNT 1965- (czł. Wydze I 1970-): Gdańskie TN; 
PT Fil.; PT Hist.; Assoc. Intern. d 'Epigraphie Grecque 
et Latine (12) 1959-1970 (15) Negr.: Min. SzW 111 0 
1965; Min. NSzWIT 111 0 1974 i 110 1979 (-16) IHiA ad. 
Zakł. Hlst. Staroż. (17) [Bio-bibliogr.]. Spraw. TNT 
24:1970 s. 61-62. 
1121. MR6zEK Andrzej (2) 17 V 1941 Ligota (woj. bielskie), 
int. (3) UMK 1963 prawo - hi st. doktryn polit...prawnych 
W. Kornatowskl (5) UMK W. Lang 1970 "Teoretyczne 
przesłanki procesów stosowania prawa" (6) UMK 1978 
"Prawnopolityczne konsekwencje wdrożenia APD w ra- 
mach aparatu państwa" (10) UGd 1970-1972 (11) TNT 
1970- (czł. Wydze IV 1978-) (12) 1963- (15) Negr.: 
Min. NSzWIT mo 1979; "Państwa i Prawa" 1110 1979 
( 16) INP-U doc. Zakł. Teor. Państwa i Prawa (17) 
tBio-bibliogr.j, Spraw. TNT 32:1978 s. 98-100. 
1122. MR6
EK Władysław (2) 13 XII 1909 Nowy Bogumin 
(Śll\Sk Cieszyński), int. (3) UP 1935 geogr. - hydr. 
S. Pawłowski (4) Naucz.: Pryw. Lic. i Gimn. Ne,jśw. 
Marii Panny Poznań 1935-1938; CoUegium Marianum 
Poznań 1935-1938; Państw. Lic. i Gimn. św. Marii Mag- 
daleny Poznań 1938-1939; Kurs SpcSidz. w Niemczech 
prowadzony przez Centr. Szk. Pol. 1945-1946: Lic. i 
Gimn. Toruń 1946-1950; Zaocz. SN Toruń 1954-1965; 
kier. Okr. Ośr. Dyd., Nauk. Geogr. i Geool. przy Kur. 
Okr. Szk. woj. bydgoskiego 1946-1950 (5) UMK R.Ga- 
lon 1951 "Wydmy w KoWnie Toruńsko-Bydgoskiej'. (6) 
Nom. doc. etat. 1968 (10) Państw. Inst. Geol. Warsza-
		

/Licencje_017_03_251_0001.djvu

			249 


wa 1946-1949 (11) TNT 1955- (czł. Kom. Geogr.-Geol: 
Wydze m 1970); PT Geogr. 1935- (Oddz. Toruń: sekr. 
1946-1951; prez. 1969-1972); Tow. Przyr. .im. Koperni- 
ka 1946-; TWP (
rzew. Koła Miej. Toruń 1977-) (12) 
lS m 1946-1980 (13) j 9RO em. (14) Kier. .stacji Bad. nad 
jez. Gopło 1967-1972; kier. Zakł. Hydr. 1968-1980; 
przew. Rady IG 1970-1978 (15) Med.: KEN 1981;UMK 
1982; zł. odzn. PT Geogr. 1968 (16) IG em. doc. Zakł. 
Hydr. (17) CBio-bibliogr.l, Spraw. TNT 23:1969 s. 68- 
70. 
MRUGAŁA Felicja (Maria) (2) 9 XI 1950 Zawada (woj. 
bydgoskie), int. (3) UMK 1973 fiz. teor. (S) UMK L. 
Wolniewicz 1980 "Badanie stabilności i efektywności me- 
. tod numerxcznych kwantowej teorii zderzeń nieelastycz- 
. nych" (12) 1976- (15) Negr. Mln. NSzWIT mo 1981(1) 
( 16) IF ad. Zakł. Mech. 
MRUGAŁA Ryszard (2) 26 VD 1946 Gutowo (woj. toruń- 
skie), rob. (3) UMK 1970 fiz. teor. W. Hanusowa (S) 
UMK R. S. lngarden 1979 "Geometria prz.estrzeni ter- 
modynamIcznvch" (12) 1971- (15) Negr. Min. NSzWIT 
mo 1979 (16) IF ad. Zakł. Fiz. Teor. 
112S. MUCIEK Marek (Witold) (2) 6 VIU 19S5 Białogard) int. 
(3) UMK 1980 astr. & Woszczyk (12) 1980- \ 16) lA 
asyst. Prac. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej. 


1123. 


1124. 


MUSIAŁ Danuta Teresa (2) 4 IV 19S7 Więcbork (woj.byd- 
goskie), in!. (3) UMK 1980 hist. E. Heza (4) Naucz. 
Zasadniczej Szk. Gastronomicznej Krzyż Wlkp. 1980- 
1981 (12) 1981- (16) IHiA aęyst. Zakł. Hist. Staroż. 

USZYŃSKA Janina (2) 13 I 1944 Nieszawa (pow. Alek- 
sandr6w Kuj.), int. (3) UMK 1967 fiz. W. Woźnicki (S) 
UMK W. Woźnicki 1976 "Badanie efektów korelacji elek- 
tronowej w wybranych układach edomowyc;h metodC\ super- 
pozycji skorelowanych funkcji konfiguracyjnych" (12) 
1967-1981 (16) IF ad. Zakł. Fiz. Chem. 
MYDLARSKA-ST
ŚLICKA Wanda zob. St
ś1ick
Mydlarska Wan- 
da. 


1126. 


1127. 


1128. MYKAJ Alfons (2) 26 VD 1921 Wyrzysk, int. {3) UP 1949 
ekon. E. Taylor (4) Woj. Kom. Plan. Gosp. Bydgoszcz 
1949-1972 (przew. 1965-1972); naucz. Tech. Ekon. Byd- 
goszcz 1950-19,53 (5) AE Poznań S. Waszak 1963 "Po- 
dział funduszu zakładowego w przedsiębiorstwach prze- 
mysłowych woj. bydgoskiego w latach 19S7 i 1958" (6) 
AE Poznań 1977 "Realizacja polityki rozmieszćzenia 
przemysłu na przykładzie regionu bydgoskiego" (10) 
ATR Bydgoszcz; WSP Bydgoszcz; Inst., Organiz.. Zarz. 
i Ekonom. Przem. Bud. Zakł. w Bydgoszczy 1979- (11) 
TNT 1974-; Bydgoskie ,TN; PT Ekon. (zał. i wieloletni 
prez. Oddz. Bydgoszcz); TNOiK (zał. i c zł. Zarz. Oddz.
		

/Licencje_017_03_252_0001.djvu

			250 


Bydgoszcz); Komit. 'Przestrzennego ZaQosp. Kreju PAN 
( 12) 1955-1979 (14) Kler. Zakł. Plan. i Polit. Ekon. 
1976-1979 (15) Negr. Woj. bydgoskiego 1979 (16) IOgE 
doc. Zakł. Plan. i Polit. Ekon. 


1129. MYSZKA Zbigniew Jan (2) 1 IX 1952 Wilamowo (wój.olsz- 
tyńskie). 'chł. (3) UMK 1975 prawo J. Gilas (4) Radca 
prawny PZU Rypin 1983 (5) UMK K. KolMiński 1982 
"Obowi
zek zmiany warunk6w pracy" (12) 1976- (16) 
IPC ad. Zakł. Prawa Pr. 


1130. MY
LmSKI Eugeniusz (Marian) (2) 19 XI 1929 Wilno, 
int. (3) UMK 1955 chem. W. Zacharewicz (4) Rzeczo- 
znawca PP .'Pokargo" Gdynia 19
7- (5) UMK J. Krupo- 
wicz 1962 "Pochodne siarkowe d-karenu-3. O reakcji 
chlorku siarki na d-karen-3 i produktach rozbudowy dwu- 
siarczk6w" (11) PT Chem. (sekr. Oddz. Toruń) (12) 
1954- (14) Kier. Prac. Aparedury Unikalnej ICh 1973- 
( 16) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 


N 
1131. 
ADEL Beniamin (2) 1 XI 1918 Leningrad (3) USJa 1936 
hl at. R. Goatkowski, S. Zej
czkowski, S. Kościałkowski; 
Uniw. Białoruski 1940-1941 N. Nikolski; W. Szewczenko 
(10) Uniw. w Świerdłowsku aspirant Ked. Hist. Powsz.; 
Uniw. Leningrad 1945-1949; Inst. Ped. Le-tUngrad 1949- 
1957; WSP Gdańsk 1958-; UŁ 1958- b2) i960 (16) 
WH doc. Ked. Hi st. Staroż. i Średn. 
1132. 
ADOLSKI Bogusław (2) 2 I 1944 Lwów, int. (3) UMK 
1966 chem. A. Basiński; Stud. Dokt. UŁ po 1969 (12) 
1967-1969 (16) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Fiz. 
1133. NADOLSKI Bronisław (Emllian Wacław) (2) 7 IV 1903 
Lwów, int. (3) UJK 1928 fil. klas. i fil. pol. S. liempIcki 
S. Witkowski, R. Ganazyniec, J. Kowalski, W. Bruchnal- 
ski, J. Klein er, H. Gaertner (4) Naucz. j. pol. i łac.: w 
Rohatynie 1928-1929; później r6żne gimn. we 
owie 
takie w Korpusie Kadet6w: Gimn. Kupieckie; Inst. Kształ. 
Naucz.; w czasie okupacji pr. fiz. na kolei; organiz.kur- 
s6w gimn. cUa młodz. wiejskiej w pow. łańcuckim; Państw. 
Gimn. i Lic. Łańcut 1944-1950 (od 1947 dyr.) (5) UJK 
S. Łempicki 1928 "Nauczanie greczyzny w POlece w XVI 
wieku" (6) UŁ 1949 "Studia nad literatu
 renesansow
 
w Polsce" (7) 1953 (8) 1963 (10) UJK mł. asyat. Zakł. 
I{ult. Ant. u R. Ganszyńca przez 2 lata; WSP Gdańsk 
1956-1910 (11) Lwowskie TN czł. przybr. 1937-; TNT 
1951- (czł. i przew. Kom. Fil.J czł. Wydze II 1955-); 
Gdańakie TN; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 1934- (czł. 
Wydze i sekr. od 1935; przew. Oddz. Toruń 1952-1974); 
Kom. Hist. Lit. PAU 1934- (12) 1950-1984 (od 1973 za- 
j4lcia zlec.) (13) 1973 em. (14) Kier. Ze.p. Kat. Lit.
		

/Licencje_017_03_253_0001.djvu

			251 


Pol. 1952-1969: dyr. IFP 1969-1973: prodziek. WH 1951- 
1954: dziek. WH 1954-1956; prorektor 1966-1969 (15) 
Nagr. Min. Oi
zW ind. to 1968: tyte hon. "Zasłużony 
Naucz. PRL" 1969; med. KEN 1976 (16) Em. prof. zw. 
hist. lit. pol. (lit. polł-łac. doby Odrodzenia) (17) (Bio- 
bibliogr.), Spraw. TNT 6:1955 s. 36-38; [biogr.1,Słow. 
współczesnych pisarzy pol., t. 2, Warszawa 1964 s. 
518-520: J. Waissman, Trzeba było pOdejmować rożne 
kroki, aby polonistykę utrzymać w Toruniu [B.N.J. 11. 
Kur. pol. 1965 nr 85:10 IV. 
1134. 
AHLlK Stanisław Edward (2) 8 V 1911 Lwów, int. (3) 
UJK 1933: prawo; nauki dypl. (4) Konsulat Gen. RP w 
Londynie (referent prawny) 1936-1938:' służba dypl. w 

 Poselstwie Pol. w Bernie: attache Pos. 1939-1942; n 
sekr. Pos. 1942-1945; I sekr. Pos. 1945-1946: radca 
Min. Spraw Zegr. 1946-1949: radca prawny Min. KiSz 
1950-1957 (5) J,JJ 1948 dr prawa (6) Nom. CKK na 
doc. 1958 (7) 1969 (8) 1976 (9) Doctor h.c. Uniw. 
Bordeaux 1973 (10) UJK asyst. i st. asyst. Kat. Pr&- 
wa Nar. i Og. Nauki o Państwie 1933-1936; ANP War- 
szawa ad. Kat. Organiz. i Tech. Służby Zegr. 1947- 
1950: Szk. Gł. Służby Zagr. ad. i doc. Kat. Prawa Mię- 
dzynar. PUbl. 1956-1960: PISM (doc., od 1958 sekr. 
nauk.) 1957- (11) TNT 1962-1963; Zrzeszenie Prawni- 
ków Pol.; Stow. Hist. Szt.; Tow. Przyjaciół ONZ: Amer. 
Soc. of Intern. Law; Soc. Franą.aise de Droit Intern.; Soc. 
Belge de Droit Intern.; Intem. Law Assoc.: Assoc. des 
Auditeurs et Anciens Auditeurs de l" Academie de Droit 
Intern. Hega (sekr. Sekcji i czł. Komit. Red. "Rocznika") 
(12) 1959-1963 (14) Kier. Kat. Prawa Międzynar.1959- 
1963 (15) Tyt. hon. "Zasłużony Naucz. PRL" (16) WPr 
doc. Kat. Prawa Międzynar. (17) (Księga parn.],'Prze- 
gl
d Stosunków Międzynarodowych" 1981 nr 2-3. 
1135. 
AJDOWSKI Zygmunt (2) 25 IV 1932 Cerekwica, int. (3) 
UMK 1955 fil. pol. B. Nadolski: A. Bukowski (4) Naucz. 
lic. ogólno Lipno 1957 (12) 1955-1957 (16) WH asyst. 
Kat. Podstaw Marks.-Leninizmu. 


1136. NALASKOWSKI Aleksander (Stanisław) (
) 24 fi 1957 
Chełmż
, int. (3) UMK 1980 ped.-kult.-ośw. B. Pieśniar- 
ski (4) Naucz. szk. podst. ŁC\źyn 1980-1981 (12) 1982- 
( 16) IPiP asyst. Zakł. Ped. Społ. 
1137. NALASKOWSKI Stanisław (Ludwik) (2) 20 m 1923 Papo- 
wo (woj. toruńskie), chł. (3) UMK 1952 ped. K. Soś- 
nicki (4) Naucz. szk. podst.: Czarne Błoto 194 7; Br
ch- 
nowo 1948-1950; Świerczynki 1950-1952; Chełmża 1952- 
1972: naucz. Lic. Ogóln. Chełmża 1952-1954: wizytator 
Wydze Ośw. Toruń 1972-1973 (5) UMK M. Lipowska 
1976 "Modele warunków planowej działalności dydaktycz- 
no-wychowawczej w szkole" (12) 1973- (14) Z-ca dyr. 
IPiP od 1978 (16) IPiP st. wykł. Zakł. Ped. Og. i Dyd.
		

/Licencje_017_03_254_0001.djvu

			252 


1138. 
AMYSŁOWSKI Jerzy (2) 21 I 1932 Warszawa, int. (3) 
Szk. Inż. Poznań 1955; PSz 1962; PW stud. podypl. 
1971 - inż. mech..; ekonom. tran sp. (4) Toruń 1955-1973 
mJn.: Woj. Biuro Proj. 1955-1958; naucz. Tech. Samo- 
chodowego 1960-1961 i 1962-1968; Miej. Prac. Urb. 
1968-1973; Włocławek Miej. Prac. Urb. oraz Biuro Plan. 
Przestrzennego 1962-1981 (5) UMK F. Kornjszewski 
1971 "Orianizacja nauczania w świetle teorii organi- 
zacji" (6) UMK 1979 "Główne ośrodki codziennych do- 
jazd6w i wyjazd6w w Polsce" (10) WSP Bydgoszcz 
1968-1973; Inst. Turystyki Oddz. Bydgoszcz 1974-1975 
(11) TNT; PT Geo
r.; Tow. Urb. Pol. (12) 1975-1981 
(13) 1981 zm. (14) Kier. Zakł. Geogr. Ekon. 1980- 
1981 (16) IG doc. Zakł. Geogr. Ekon. 
[J. Szczepkowski] 
1139. 
AMYSŁOWSKI Władysław (2) 26 II 1889 Zagórze (pow. 
Sanok), in
 (3) UJ 1913 prawo (4) Praktyka s
dowa 
i adw. Krak6w i Tarnów do 1914; po 1914 służba s
- 
dowa W Bośni i Hercegowinie; wicekonsul przy Posel- 
stwie RP w Belgradzie; od 1919 konsul w Berlinie i 
Hamburgu; od 1930 wyższy urz. Min. Spraw Zagr.; kon- 
sul RP w Budapeszcie 1936-1939; Min. Skarbu Jugosła- 
wia 1939-1945 (5) UJ 1913 dr praw (6) Wolna Wszech- 
nica Warszawa 1932 doc. prawa międzynar.; UJK 1936 
doc. hist. prawa południowo-Słow. (7) 1946 (10) Wolna 
Wszechnica Warszawa od 1932; UJK Wydze Prawa i 
Stud. Dypl.; Szk. Inst. Bad. Eur. Wsch. Wilno; UP po 
1954 (11) TNT 1941-1957 (czł. Wydze IV) (12) 15 I 
1946-1954 (13) 1957 zm. (14) Kier. Ked. Prawa Mię- 
dzynar. Publ. od 1945; prodziek. WP-E 1945-1946; dziek. 
WPr 1946-1951 (16) WPr prof. zw. Kat. Prawa Między- 
nar. Publ. (17) IBio-bibliogr.l, .Spraw. TNT 1:1947-1948 
s. 48-50; W. Hejnosz {nekr.1, Zycie Szk. wyż. 1957 t. 
4 S. 100-101; tegoż, lnekr.ł, U. Kur. pol. z 3-4 II 1957; 
tegoż, [nekrJ, Czas. prawnohist. 9:1957 Z. 2 S. 435- 
437; K. Libera Lnekr.}, "Państwo i Prawo" 1957 nr 4-5 
s. 907-908. 
1140. 
ARBUTT Mirosław (2) 15 I 1943 Kopcz (ZSRR) (3) 
UMK 1972 szt. piękne - zab. i kons. Z. Brochwicz (4) 
Muz. Słupsk 1964-1966 (12) 1972-1974 (16) IZiK st. 
asyst. Zakł. Techn. i Tech. Szt. Piast. 
1141. NARĘBSKA Anna (Barbara) (2) 17 IX 1926 Sosnowiec, 
int. (3) UMK 1952 chem. A. Basiński (4) Naucz.: szk. 
podst. Toruń 1947-1948; szk. śred. Bydgoszcz 1949-1950 
(5) UMK A. Basiński 1960 "Katalityczne działanie Am- 
berlitu IRC-400 w reakcji kondensacji aldolowej acetonu 
i rozkład alkoholu dwu acetonowego" (6) UMK 1968 "Hy- 
dratacja i asocjacja w żelach polielektrolit6w usieciowa- 
nych" (7) 1978 (11) TNT 1968- (czł. Wydze m); PT 
Chem. 1954-; Komit. Nauk Chem. PAN (czł. Kom. Poli- 
mer6w) 1974-; Eur. Soc. of Membrane Science and
		

/Licencje_017_03_255_0001.djvu

			253 


Technology 1983- (12) 1951- (14) Kier. stacjonarnego 
Stud. Dokt. Chem. 1970-1976; kier. Stud. Dokt. Chem. dla 
Pr. 1973-1976; kier. Zakł. Chem. Fiz. 1975- (15) Negr.: 
Min. OiSzW ind. mo 1968; Sekr. Nauk. PAN zesp. 1980 
(16) ICh prof. nadzw. Zakł. Chem. Fiz. (11) [Bio-biblio- 
gr.}. Spraw. TNT 22:1968 s. 69-71. 
1142. NARĘBSKA-DĘBSKA-KOZŁOWSKA Barbara (Zofia) (2) . 
4 I 1921 Włocławek, int. (3) UMK 1949 szt. piękne - 
graf. i ar c hit. wnętrz J. Hoppen (dypl. 1950); stud.:USB 
Wydze Szt. Pięknych 1938-19391 Litewska Szk. Szt.Pięk- 
nych Wilno 1944 (4) Dekorator CPLiA Toruń 1950-1953; 
prac. Biura Wystaw. Artyst. Toruń 1956-1961; wykł. Og- 
.niska Piast. przy Szk. Muzycz. Toruń 1957-1959 (6) 
ASP Warszawa przew. kwalif. na stan. doc. 1968 (10) 
Bolton CoUege of Art and Desigł'l Lancashire W. Bryt&- 
nia 1974 (11) ZPAP (przew. Zarz. Oddz. Toruń 1953- 
1959; c zł. Rady Artyst. Sekcji Graf. ZG 1959-1961)' 
Kom. Kult. MRN Toruń 1955-1958 (12) 1960-1976 (13) 
1976 renta (14) Kier. Zakł. Kształ. Form. Piast. 1975- 
1976 (15) I nagr. w konk. na plakaty "Dni Torunia" 
1958; nagr. Min. KiSz 1964; negr. Prez. MRN Bydgoszcz 
1964; med. na n Międzynar. Biennale Graf. Frechen 
(RFN) 1972; zł. odzn. ZPAP 1975 oraz kilkanaście wy- 
różne 
st, i za działalność kult. (16) WSzp em. doc. 
graf. (17) (FOlder wystawy) B.N.-D., Grafika, Zamość 
1979; (katalog wystawy retrospektywnej) B.N,.D., Grafi- 
ka, Toruń 1975; S. Stopczyk. B'.N.-D., Warszawa 1966 
w serii: Wsp6łczesna grafika polska; tegoż. Akwatinty 
B.N.-D., "Stolica" 1965 nr 11 s. 3. 


1142a. NARĘBSKI Juliusz (2) 5 I 1927 Włocławek, int. (3) AM 
Gdańsk 1952 med. - neurofizjol. (4) Neurofizjol. klinicz- 
na i elektroencefalografia Prac. EEG - Woj. Szpital Ze- 
spolony Toruń 1956- (5) UMK J. Hurynowicz 1960 
"Czynność bioelektryczna mózgu (EEG) krolików w po- 
ronnych, powtarzalnych wstrzC\sach anafilaktycznych w 
toku przewlekłych stanów uczuleniowych" (6) UMK 1965 
"Analiza elektroencefalograficzna mózgowych mechaniz- 
mów odwracalnego wstrzC\su anafilaktycznego u krolików" 
(7) 1975 (10) AM Gdańsk z-ca asyst. Zakł. Chem. 
Fizjol. 1948-1950 (11) TNT 1955- {czł. WydZe m 1965-}; 
PT Fizjol. (sekr. Oddz. Toruń); Tow. Przyr. im. Koper- 
nika; PT Psychiatryczne;PT EEG Neurofizjol. Klinicz- 
n
j; Eur. Sleep Research Soc.; Sleep Research Soc. 
(12) 1953- (14) Dziek. WBiNoZ 1981-1984 (15) Negr. 
Sekr. Nauk. PAN zesp. 1"975 (1t;» IB prof. nadzw. Zakł. 
Fizjol. Zwierz
t (17) t Bio-bibliogr.l, Spraw. TNT 19: 
1965 S. 50-52. 
1143. "NARĘBSKI Stefan (2) 23 I (5 U) 1892 Groznyj na Kau- 
kazie, int. (3) PW 1922 archit. S. Noakowski, O. Sos- 
nowski; stu d.: Inst. Inż. Cyw. Petersburg 1911-1916 (4) 
Wsp6łorganiz. Tajnej Niepodległościowej Szk. Wojskowej
		

/Licencje_017_03_256_0001.djvu

			254 


1914-1915; Biuro Proj. Gmach6w Reprezentacyjnych War- 
szawa 1918-1921; proj. Biura A. Olszakowskiego Włoc- 
ławek po 1922; archit. miej. Włocławka 1927-1928 i Wil- 
na 1928-1937; naucz. rys. Gimn. Hum. im. J. Długosza 
Włocławek 1925-1926; wsp6łtw6rca czasopisma "Życie 
Włocławka i okolicy"; antykwariat w Wilnie (siedziba tej- 
nych kompletów) 1941-1942; z-ca woj. kons. zab. Toruń 
1947-1949; kons. woj. 1949-1954; kier.-konsult. PKZ (5) 
1952 dr nauk o szt. (7) 1937 (8) 1946 (10) USBWydz. 
Szt. Pięknych IWydz. MaŁ.-Przyr.: wykł. kons. zab.1935- 
1937; kier. Kat. Proj. Wnętrz 1937-1939 (11) Wileńskie 
TPN; TNT 1963-1 Bydgoskie TN; Stow. Archit. Pol. (wie- 
loletni prez. Oddz. Wlino); Wileńskie Tow. Artyst. Piast.; 
Stow. Hi st. Szt. (czł. Zarz. Oddz. Toruń); Z PAP: Kom. 
Kult. Prez. WRN Bydgoszcz; Rada Ochro Dóbr Kult.: To- 
ruń; Bydgoszcz; Olsztyn (12) 1945-1962 (13) 1962 em.; 
1966 zm. w Toruniu (14) Organiz. WSzP; dziek. WSZP 
1946-1948; 1951-1952; prodzie
. WSzP 1945-1946; 1948- 
1951; kier. Ked. Proj. Wnętrz 1945-1962 (15) N agr. Ko- 
mit. ds. Urb. i Archit. za odbudowę i adaptację budynku 
zab. na muz. w Grudzl¥zu; nagr. artysto woj. bydgoskie- 
go za wnętrze Filharmonii Pom. 1958: odzn. hon. Komit. 
Obchodu 25-lecia walki o szkołę pol. 1930 (16) WSzP 
em. prof. zw. inż. archit. (archit.; archit. wnętrz; kons. 
i rest. zab.) (17) (Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 17:1963 
s. 50-5:1; J. Frycz (katolog wystawy), Toruń 1967; te- 

oż, {biogr.}, "Architektura" 1967 nr 8 s. 336; tegoż, 
(biogz:.), Pol. Słowo Biogr., t. 22 s. 540-542; B. Mans- 
feld, Zegnej
c S.N., "Pomorze" 1966 nr 24 s. 14; B. Na- 
rębsk
Dębsk.. (bibl.}z.. Biul. Hist. szt. 29:1967 nr 2 s. 
225-226; K. Piwocki, LDiogr.) Biul. hi st. szt. 29:1967 nr 
2 s. 224-225; B. Rymaszewski, [nekr.1, Ochro zab. 1967 
nr 2 s. 57-58; E. Raniezewska, Spuścizna S.N 1892- 
1966, pr. mag. AUMK sygn. 35 483; K. Przybyszewski, 
Spuścizn
 rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Toruniu, lweJ Studia o działalności i zbiorach Biblioteki 
Uniwersytetu M. Kopernika cz. 1, Toruń 1980, s. 170- 
17.1; Spuścizna BG UMK. 
1144. NAR
BSKI Wojciech (2) 14 IV 1925 Włocławek, int. (3) 
UMK 1952 chem. - miner. M. Kołaczkowska; stud. dokt. 
AGH-UJ 1953-1955 geochem. (5) AGH A. Gaweł 1957 
"Mineralogia i geochemiczne warunki genezy syderyt6w 
fliszu karpackiego" (6) UJ 1964 "Petrochemia law puk- 
listych Gór Kaczawskich i niekt6re og6lne problemy pe- 
trogenezy spilit6w" (7) 1973 (10) Muz. Zierqi PAN 1956- 
(11) PT Miner. (wiceprez. ZG); PT Geol. lwiceprez. 
Oddz. Kraków); Komit. Nauk Miner. PAN (sekr. nauk.) 
Intern. Minerological Assoc.; Geol. Asocjacja Karpacko- 
-Bałkańska (Kom. Miner. i Geochem.) (12) 1948-1952 
(15) Negr. WydZe m PAN 1965; med. 25-.1ecia PAN 1983 
(16) WBiNoZ asyst. Kat. Miner. 
1145. NARSKI Zygmunt (2) 4 vn 1920 Karein (woj. gdańskie), 
rob. ( 3) UP 1947 nauki ekon. i polit. E. Taylor (4 )
		

/Licencje_017_03_257_0001.djvu

			255 


Dziennikarz "Głosu Wielkopolskiego" Poznań 1945-1951 
(5) WSE Poznań J. Kordaszewski 1958 "Metoda rozra- 
chunku wewnC\trzzakładowego" (6) AE Poznań 1972 
"Zwi
zek ekonomii z rachunkowościl:\ społeczn
" (10) 
WSE i AE Poznań 1950-1975 
11) TN
, 1978- (czł. 
Wydz.) (12) 1975-, (16) WNE doc. ZaJd" Metodol. i Roz- 
woju Ekon. (17) tBic-bibliogr.}, Spraw. 'l'NT 32:1978 s. 
100-102. 
1146. NASIADKO Ryszard (2) 12 VID 1940 Ml:\twica, chł. (4) 

awod. służba wojsk. 1962-1969 (12) 1969- (15) Negr. 
Min. NSzWIT zesp. 1974 dyd.-wych. (16) Wykł. SW. 
1147. 
ATĄNSON Wiktor Tadeusz (2) 13 XI 1896 Łódź, int.. 
. (3) Stu d.: Uniw. w MontpeWer i Paryżu ekon. i f rawo 
1913-1914; Moskwa 1916-1918; UJ 1919-1920 (4 Dzien- 
nikarz: kier. WydZe Prasowego Komit. Zjednoczenia G6r- 
nego ŚI
ska z Rzeczc\pospo1it
 1921; Red.: "Rzeczpospo- 
lita" 1920-1924, ''Warszawianka'' 1924; "ABC"; zełożyciel 
i red. "Notariat - Hipoteka" 1931-1933; red. "Przeg1
d 
Notarialny" 1934
1939; prawnik: aplik. sC\dowa 1922 i 
adw. 1927 Warszawa; Urz. Likwidacyjńy Łódź 1945; no- 
tariusz w \Warszawie do 1961 (12) 1948 (13) 1961 zm. 
w Warszawie (16) WP-E wykł. z poet4ilP. niespąrnego 
oraz organiz. wymiaru sprawiedliwości i ustroju' zawod6\v 
pre;wnicżych (17) E. Muezalski, [biogr.). Pol. Słowo 
Biogr., 22:1977 s. 610-611. 
1148. NAWORSKI Zbigniew (Witold) (2) 12 fi 1951 Brodnica,lnt. 
(3) UMK 1973 prawo H. Olszewski (5) UMK R. Ła- 
szewski 1983 "Sejmik Generalny Prus Kr6lewsKich - 
struktura i tok obrad w okresie panowania Waz6w" (12) 
1974- (16) IH-P ad. Zakł. Hist. Państwa i Prawa Pol. 
1149. NAZAREWICZ-WITKOWSKA Maria (2) 18 XII 1953 Toruń, 
int. (3) UMK 1976 prawo rzym. ,W. Bojarski (4) SC\d 
Rej. Toruń 1976-1977; aplik. s
dowa 1978 (12) 1977- 
1983 (16) IH-P asyst. Zakł. Prawa Rzym. i 
1150. "NAZI
BŁO Jan (2) 20 X 1918 Karnkowo (pow. Lipno), 
chł. (3) UP 1946 prawo (4) S
d Grodzki Toruń 1946 
(5) UP 1961 "Fonna1ne warunki współuczestnictwa w 
sporze" (10) UP 1954-1961 (12) 1947-1954; 1961-1973 
(13) 1973 zm. (14) Kier. Zawod. Stud. Adm. 1969-1973 
( 16) WPiA st. wykł. Zakł. Postęp. Cyw. 
1151. NEHRING Jerzy (2) 25 VII 1957 Toruń, int. (3) UMK 1981 
mat. teor. D. Simson (12) 1981- (16) IM asyst. Zakł. 
Alg. i Topol. 
1152. NESTEROWICZ Mirosław (2) 10 II 1942 Włodzimierz Wc- 
łyński, rob. (3) UMK 1964 prawo cyw'. S. Matysik (5) 
UMK S. Matysik 1968 "Odpowiedzialność cywilna lek&- 
rza" (6) UŁ 1975 "Odpowiedzialność cywilna biur pod-
		

/Licencje_017_03_258_0001.djvu

			256 


roży" (7) 1982 (11) '1'NT 1968- (czł. Wydze IV 1972-i 
czł. Zarz.); PISM (czł. rady nauk. Oddz. Toruń); Amer. 
Studies AssOC:.i World Assoc. for Medlcal Law (12) 
1964- (14) Kler. Zakł. Prawa Cyw. 1979i dyr. IPC 1981-i 
prodziek. WPiA 1976-1979; dzlek. WPIA 1982- (15) Negr. 
Min. NSzWIT: 1916i 1980i negr. "Państwa i Prawa" 110 
1976 (16) IPC prof. nadzw. Zakł. Prawa Cyw. (17) [Bio- 
bi bliog r.} , Spraw. TNT 26:1972 s. 133-135. 
*NEUBAUER Andrzej (2) 9 IX 19150 Gł6wczyce, rob. (3) 
UMK 1973 mat. J. Kotas (12) 1973-1980 (16) IM st. 
asyst. Zakł. Log. Med. 
NEUBAUER Jolanta Maria (2) 15 IX 1951 Skierniewice} 
int. (3) UP 1974 psych. kliniczna (11) PT Psych. \ wi- 
ceprzew. Oddz. Toruń) (12) 1974- (16) IPiP st. asyst. 
Zakł. Psych. 

EUMAN Zofia (2) 15 V 1905 Orliki (3) USB 1931 fil. 
klas. i fran. (4) Naucz.: szk. podst. w Ostrogu i Bara- 
nowiczach 1932-19391 lic. og61n. Toruń 1945 (12) 1950- 
1951 (16) WH lekt. j. łac. 
N
ZEWlCZ Maria (2)28 V 1930 Toruń, int. (3) KUL: 10 
1953, DO 1964 fil. ang. (ze specj. bibl.) P. Mroczkow- 
skii egz. bibl. dypl. 1976 (4) Zakł. Gazownicze Toruń 
1954-1958i Woj. Bibl. Publ. Toruń 1959-1915 (11) TNTi 
PT Neofil. (12) 1975- (16) Kust. dypl. BG. 
1157. NIEDZIELSKA Megdalena (2) 22 V 1958 Toruń, int. (3) 
UMK 1980 hist. S. Kalembka (12) 1980- (16) IHiA st. 
asyst. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX w. 


1153. 


1154. 


1155. 


1156. 


1158. NIEDZIELSKI Czesław (J6zef) (2) 4 VD 1930 Grudzi
dz, 
int. (3) UMK 19155 fil. pol. - hist. lit. pol. B. Nadolski 
(5) UMK A. Hutnikiewicz 1964 "O teoretycznoliterackich 
tradycjach prozy dokumentarnej" (6) Doc. etat. 1968 
(11) TNT 1961- (czł. WydZe D 1910-); Tow. Lit. im. A. 
Mickiewicza (12) 1953- (14) Prodziek. WH 1969-1972; 
dziek. WH 1972-1975i kier. Zakł. Teor. Lit. 1970- (15) 
Ń agr. Min. NSzWIT ind. mo 1976 (16) IFP doc. Zakł. 
Lit. Pol. (17) [Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 24:1970 s. 
69-10. 
1159. 
IEKRASZ Anna (2) 14 V 1896 Wilno (3) USB 1930 
blol. - bot. (4) Wileński Uniw. Lud. 1940; Gimn. Żeń- 
skie Wilno 1944-1946i Szk ó Ogrodnicza Toruń 1946 (10) 
USB 1929-1939 (12) 1946-1952 (13) Zm. w Łodzi (16) 
WBiNoZ st. asyst. Ked. Biol. Og. wraz z Hydrobiol. 
1160. NIELEK Stefan (Bernard) (2) 20 XII 1944 Gartki (woj. 
bydgoskie) chł. (3) UMK 1967 chem. A. Swinarski {5) 
UMK T. Lesiak 1975 "Synteza i badanie własności' - 
dwuketonów szeregu furanu (12) 1967- (16) ICh ad. 
Zakł. Chem. Org.
		

/Licencje_017_03_259_0001.djvu

			257 


1161. "'NIEMIRO Wojciech (2) 24 I 1953 Turek, int. (3) UW 1976 
med. S. Kwapień (10) Inst. Biocyb. lnżynierii Biomedycz- 
nej PAN po 1981 (12) 1977-1981 (16) IM asyst. Zakł. 
Teor. Prawdopodobieństwa. 


1162. NIENARTOWlCZ Andrzej (2) 26 111 1947 Toruń, int. (3) 
UMK 1971 biol. - bot. R. Bohr (5) UMK R. Bohr 1980 
"Zastosowanie kryteriów rozwoju systemów i bogactwa 
biO rr CZnego fitocenoz do waloryzacji zbiorowisk leśnych" 
(11 PT Bot.; Tow. Przyr. im. Kopernika (12) 1971- 
(16 IB ad. Zakł. Takson., Ekol. i Ochro Przyr. 
1163. 
IENARTOWICZ Władysław (2) 26 XI 1918 Krzywicze, 

 chł. (3) UMK 1952 fiz. J. Rayski (4) Naucz. lic. ogólno 
i tech. Toruń 1947-1953 (10) AM Szczecin Zakł. Fiz. 
Lek. po 1955 (12) 1953-1955 (16) WMFiCh asyst. Kat. 
Fiz. Teor. 


1164. "NIESIOŁOWSKI Tymon (2) 2 X 1882 Lwów, int. (3) ASP 
Kraków 1904 mal. J. Mehoffer; S. Wyspiański; T. Axen- 
towicz (4) Stud. i pr. tw6rcza Austria; Włochy; Francja; 
Zakopane 1904-1926; dyr. Szk. Rzem. Artyst. Wilno 192.6- 
1932 (5) Stopień dokt. nauk o szt. 1953 (S) USB 1938 
doc. mal. (8) 1946 (10) USB: 1928-1939 (asyst. 1928; 
aQ. 1929-; doc. Kat. Mal. Monumentalnego 1938-h prof. 
ASP Wilno 1940-1941; tajne naucz. w okr. okupacji (11) 
ZPAP (prez.: Wilno 1940-1941; Toruń 1945-1948) (12) 
1 X 1945-1960 (13) 1960 em. 196
 zm. w Toruniu (14) 
Wśp6łorganiz. WSzP; kier. Ked. Mal. Sztalugowego (p,óź- 
niej Zakł.) 1945-1960 (15) Dypl. hon. Inst. Carnegie go 
1937; negr. artysto MRN Toruń i WRN Bydgoszcz; I negr. 
za proj. polichr. w foyer Teatru Pol. w Bydgoszczy; sr. 
med. Paryż 1937 (16) WSzp prof. zw. mal. (17) J. Bo- 
gucki, Działalność T.N. na Ue życia artystycznego Toru- 
nia, Bydg. Rocz. muz. 1969 t. 1 s. 108-131; tegoż [opr.], 
T.N., Warszawa 1967, seria: Współczesne mal. pol.; M. 
Bacciarelli, Artysta wielkiej miary (TeN.). "Spojrzenia" 
1965 nr 25 S. 1; A. Bartoszyńska-Potemska. (katalog 
wystawy], Bydgoszcz 1966; H. Bychowska. Nad obraza- 
mi T.N., U. Kur. pol. 1955 nr 129; E. Garztecka. Malo- 
wał uśmiech świata, Tryb. Lud. 1965 nr 163 s. 3; M. 
Jaworski, 'l'.N., "Kultura" 3:1.965 nr 26 s. 8; [katalog 
wy,stawy), wstęp M. Turwid, Toruń 1955; (katalog 'yYsta- 
wy], wstęp T. Zakrzewski, Toruń 1967; M. Kalot
Szy- 
mańska, T.N., "Pomorze" 1962 nr 22; B. Kwiatkowska, 
T.N., Przegl. artysto 1956 nr 3 S. 47-54; D. ŁuniewIcz- 
Koper [katalog wystawy), Toruń 1976; Malarstwo i rzeź- 
ba T.N., Nowiny lit. 1948 nr 37 s. 5; B. Mansfeld {biogr.], 
Pol. Słowo Biogr., t. 23 s. 60-63; Materiały sesji nauko- 
wej: T.N. a sztuka jego czasów, Bydg. Rocz. muz.,1969 
t. 1; S. Narębski, Wspomnienie o Tympnie, Biul. inf.ZPAP 
1965 nr 22-23 s. 3; tegoż, T.N., Pan. półn. 1965 nr 28 
s. 11; T. Niesiołowski, Wspomnienia. Warszawa 1963; J. 
Przybyłowa, Tw6rczość liter&cka T.N., U. Kur. pol.1959
		

/Licencje_017_03_260_0001.djvu

			258 


nr 271; M. Turwid, Odszedł T.N., Jl. Kur. pol. 1965 nr 
139; tegoż, Żegnej
c Tymona, "Pomorze" 1965 nr 13 
s. 3; tegoż. P6ł wieku w pracowni, "Pomorze" 1956 nr 
3 s. 7; tegoż. W pracowni jubilata, n. Kur. pol. 1955 nr 
74; Tyczyńska-Skrom!1y, Ckatalog wystawy), Warszawa 
1982; I. Witz. T.N., "Zycie Warszawy" 1965 nr 143. 


1165. NIEWCZAS Ryszard (Zygmunt) (2) 1 V 1947 Gdańsk, rob. 
(3) WSE Sopot 1970 ekonom. przem. rybnego D. Urba- 
nelc-Krzysztofiak (5) UGd M. Krzysztofiak 1978 "Sta- 
tystyczne badanie indywidualnej wydajnoścf pracy na 
przykładzie wybranych grup zedrudnionych" (12) 1970- 
(15) II nagr. w konk. GUS 1971 (16) WNE ad. Kat. 
Ekonometrii i Statysto 


1166. NIEWIADOMSKA Anna (2) 8 m 1957 Szczecin, int. (3) 
UMK 1979 prawo L. Stecki (12) 1979-1983 (16) IAiZ 
asyst. Zakł. Prawa Roi. 


1167. NIEWIAROWSKI Władysław (2) 24 VI 1924 Ciukantowicze 
(pow. Baranowicze), chł. (3) WSP Gdańsk 1948 geogr. 
i biol.1 UMK 1952 geogr. R. Galon (4) Naucz. lic.og6In.: 
Gdańsk i Sopot 1950-1952; Stud. Przygotowawcze do 
Szk. Wyższych PGd (5) UMK R. Galon 1959 "Formy 
polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmiń- 
skiej" (6) UMK 1965 "Kemy i formy pokrewne w Danii 
oraz rozmieszczenie obszarów kemowych na terenie Pa- 
rIbalticum w obrębie ostatniego zlodowacenia" (7) 1972 
(10) WSP Gdańsk 1951-'1952; 1954-195S; 1965-1967 
(11) TNT 1960- (czł. Wydze m 19651 jego wiceprzew. 
i sekr.); PT Geogr. (przew. Oddz. Toruń); Komit. Nauk 
Geogr. PAN 1969-ł Komit. Bad. Czwartorzędowych PAN 
1975-: Intern. Assoc. on Quaternary Research - INQUA 
(Kom. Genezy i Litologii Osad6w Czwartorzędowych 
1977-) (12) 1952- (14) Kier. Zakł. Geomorf. 1970-1976; 
kier. Zakł. Geomorf. i Geogr. Fiz. 1976-1 wicedyr. IG 
1970-1972; dziek. WBiNoZ 1972-1975; dyr. IG 1975-; czł. 
Senatu 1971-1978 i od 1981 (15) Nagr.: WRN Bydgoszcz 
zesp. to 1968; Woj. bydgos
ego zesp. no 1978; Min.NSz- 
WiT ind. no 1979 (16) IG prof. nadzw. Zakł. Geomorf. 
i Geogr. Fiz. (17) tBio-bibliogr.} Spraw. TNT 19:1965 
S. 52-54; (biogr.J. Who' s who in the w'orld, Chicago 
1980-1981. 
1168. NIEŻURAWSKI Lech Tadeusz (2) 28 X 1949 Maków Maz., 
int. (3) AR-T Olsztyn 1972 techn. żywności (5) AR-T 
Olsztyn T. Stachowski 1977 "Studia nad spożyciem i zao- 
patrzeniem aglomeracji miejskiej w mleko i produkty je,go 
przerobu" (10) AR-T Ols ztyn 1973-1976 (12) 1980- (16) 
WNE ad. Kat. Ekonom. Roi. i Prod. Żywności. 
1169. N1TECKI Andrzej (Jan) (2) 6 V 1931 LubIcz (woj. toruil- 
skie), int. (3) UMK 1955 chem. E. Pischinger (4) Miej. 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ElblC\S 1955-1965; z&- 
wodo służba wojsk. 1965- (12) 1977- (16) Wykł. SW.
		

/Licencje_017_03_261_0001.djvu

			259 


1170. 
ITECKI Czesław (2) 17 IX 1939 Złeleniewo (pow. Włoc- 
ł
wek), chł. (3) UMK 1962 biol. - zool. H. Szarski (5) 
UMK J. Czopek 1971 "Rozmiary komórek kilku narz
dów 
u wybranych gatunków z rzędu Passeriformes" (10) UGd 
po 1971 (11) TNT 1968- (12) 1962-1971 (16) m st. 
asyst. Zakł. Histol. i Embriol. 
1171. NITKA Elżbieta (Teresa) (:z) 15 IX 1954 W
rowiec (woj. 
pilskie), int. (3) UP 1979 nauki polit. T. Filiplak (12 ) 
1980- (16) INS asyst. Zakł. Nauk Polit. 
1172. NOETZELMANN Franciszek (2) 13 nI 1942 
Wiecle n.Wls- 
ł
, rob. (3) UMK 1965 fil. pol. B. Osmólska-Piskorska; 
UP 1975 fil. ang. W. Marton (4) Naucz. Lic. Ogóln. im. 
" J. Kasprowicza Inowrocław 1965-1973 (li) PT Neofil. 
( 12) 1973- (14) Z-ca kier. SJO 1975-1978 (16) SJO 
wykł. j. ang. 
1173. NORY
KIEWICZ Andrzej (2) 7 vm 1938 W
brzeźno. int. 
(3) UMK 1962 biol. - bot. J. Walas (5) UMK K. Kęp- 
czyński 1974 "Zbiorowiska roślinne torfowiska Zgniłka" 
(111 TNT 1975-; Tow. Przyr. im. Kopernika; PT Bot.; 
PT Geogr. (12) 1962- (16) IB ad. Zakł. Bot. Og. 
1174. 
OWACZYK Jerzy Józef (2) 27 I 1929 Krotoszyn, rob. 
(3) UP 1953 10; UW 1957 prawo no teor. państwa i 
prawa; Inst. Nauk Społ. przy KO PZPR aspir. 1954- 
1958 (4) Pr. gminnej sp6łdz. Krotoszyn 1949-1950;kier. 
Ośr. Szkoleniowego Woj. Zwi
zku Spółdz. Rbl.1950-1953 
(5) UW 1961 dr prawa (!O) AM Poznań Ked. Podstaw 
Marks.-Leninizmu 1953-1954 (12) 1958-1961 (16) WPr 
od. Kat. Teor. Państwa i Prawa. 
1175. 
OWACZYK Stanisław (2) 7 IV 1903, Int. (3) UP 1952 
hl st. (5) UP 1960 (6) UJ 1969 "Ksi
żka pedegogIczna 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela" (10) 
WSP Gdańsk (11) KomU. Nauk Ped.1 Psych. PAN (Kom. 
Teorii i Praktyki Ped.}; założyciel i red. "Zycła Szkoły" 
(red. nacz. przez 29 lat); (12) 1960-1973 (13) 1973 
em.; 1978 zm. (15) Med. KEN; zł. odzn. ZNP (16) WH 
doc. Kat. Ped. (17) C. Kosakowski, tnekr.1. Życie szk. 
1978; tegoż, .[nekr.1, Ruch ped. 1979 nr 2. 
1176. 
NOWAK Bazyli (2) 12 XI 1928 Dzlałdowo, int. (3) UMK 
1953 10 fW :1.95.5 DO fi
 Ą J
błoński (12) 1953-1963 
(13) 1963 zm. (16) WMFiCh st. asyst. Ked. Fłz. Dośw. 
1177. 
OWAK Kazimierz (2) 15 I 1915 Żelisławice ( r ow, Za- 
wiercie), chł. (3) UJ prawo (5) Dr prawa (6 Doc. pra- 
wa państw. (10) UJ: asyst. Stud. Nauki o Pol. i Świe- 
cie Wsp6łczesnym 1947; ad. Kat. Prawa 'Państw.; AG-H 
kier. Stud. Podst. Nauk Polit. (11) TNT 1963- (czł.Wydz. 
IV) (12) 1963-1969 (16) WPr. doc. Prawa Pańatw. (17) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 18:1964 s. 43-44.
		

/Licencje_017_03_262_0001.djvu

			260 


1178. NOWAK Wiesław (Andrzej) (2) 8 V 1956 Toruń, int. (3) 
UMK 1979 chem. teor. J. KarwQwski; Stud. Dokt. Fiz. 
przy UMK 1979-1980 (11) PT Chem. (12) 1980- (15) 
Negr. Sekr. Nauk. PAN 1978; I negr. w konk. PT Chem. 
1979 (16) IF asyst. Zakł. Fiz. Mol. 
1179. NOWAK Zenon Hubert (2) 20 VII 1934 Gdynia, int. (3) 
UMK 1957 hl st. - arch. K. Górski (5) UMK K. Górski 
1963 "Polityka Zygmunta Lu-ksemburskiego w stosunku 
do krajów nadb8łtyckich do roku 1411" (6) UMK 1982 
"Międzynarodowe procesy polubowne jako narzędzie po- 
lityki Zygmunta Luksemburskiego w północnej i środk0- 
wozachodniej Europie (1412-1424)" (11) TNT 1961- 
(czł. Wydze I 1970-; przew. Kom. Hist.; czł. Komit. Red. 
"Zapisek Hist."); PT Hi st. (czł. Kom. Mediewistycznej 
i Mor. ZG); PT Fiz. (12) 1957- (15) Negr.: Woj. byd- 
goskiego zesp. 10 1974: Min. NSzWIT ind. mO 1983 (16) 
IHiA doc. Zakł. Hi st. 
redn. (17) (Bio-bibliogr.1, Spraw. 
TNT 24:1970 s. 62-64. 


NOWAK-IWASZKIEWICZ Jolanta zob. IwaszkiewIcz-Nowak Jolanta. 


1180. NOWAKOWSKA Hanna (2) 1 I 1946 Toruń, int. (3) UMK 
1971 fil. klas. Z. Abramowiczówna (4) Naucz. j. łac. 
Lic. Med. Toruń 1971-1974 (11) PT Fil. (12) 1974- 
(14) Z-ca kier. SJO od 1981 (16) SJO lekt. j. łac. 


NOWAKOWSKA-KANABUS Elżbieta zob. Kanabu_Nowakowska 
Elżbieta. 
1181. NOWAKOWSKI Jerzy (Wacław) (2) 28 IX 1949 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1972 chem. ":' chem. zwil\zków heterocyk- 
licznych T. Lealak (4) Zakł. Włókien Sztucznych "Ela- 
na" Toruń 1972-1974 (5) UMK T. Lesiak 1982 ''Nowe 
warienty konweraji 1,1,1-trichloro- 2,2-bis ( 4-chlorofenylo) 
etanu oraz 1 ( l,1-trichloro-2,?-biS-( 4-metoksyfenylo) etanu" 
(12) 1975- 15) Nagr. Min. NSzWIT ze sp.: mo 1977 
dyd.-wych.; no 1981 (16) ICh ad. Zakł. Techn. Org. 
1182. 
OWAKOWSKI Juliusz (2) 13 V 1947 Toruń, int. (3) UMK 
1971 chem. A. Basiński (4) Naucz. Zesp. Szk. Chem. 
Toruń po 1982 (10) AR-T Olsztyn Zakł. Chem. Og. i 
Nieorg. 1971 (12) 1975-1982 (16) ICh. st. asyst. Zakł. 
Techn. Chem. Og. i Nieorg. 
1183. NOWAKOWSKI Krzysztof (2) 17 V 1946 Toruń. int. (3) 
UMK 1969 chem. nieorg. A. Łodzińska (5) UMK H. Ba- 
sińska 1974 "Badania nad oznaczaniem pochodnych leno- 
tiazyny i niektórych metali ciężkich oraz nad strukturą 
i właściwościami połączeń pochodnych fenotiazyny z ami- 
nowymi kompleksami metali" (12) 1969- (16) ICh ad. 
Zakł. Chem. Nieorg. 
1184. 
OWAKOWSKI Leszek (2) 14 V 1949 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1973 astr. (5) UMK S. Gorgolewski 1983 ''Wtórne
		

/Licencje_017_03_263_0001.djvu

			261 


periodyczności w obserwowanym promieniowaniu radio- 
wym pulsarow" (12) 1973-1983 (16) lA ad. KRA. 
1185. "NOWAKOWSKI Rafał (2) 18 VI 1937 Lubieszów (woj. po- 
leskie), int. (3) UMK 1961 chem. Z. Czerwiński (5) 
UMK Z. Czerwińs)d 1972 "Wpływ domieszek chemicz- 
nych na kinetykę krystalizacji masowej ł charakterysty- 
kę otrzymywanych produkt6w krystalicznych jednozas
 
dowego fosforanu amonowego" (10) Inst. Kształ. Naucz. 
Warszawa 1983- (11) TNT 1967-; Stow. Inż. Tech.Przem. 
Chem. (12) 1961-1983 (15) Negr. Min. NSzWłT 1980 
(16) ICh ad. Zakł. Chern. Fiz. 
1186. 
WlCKA Halina (Zdfia) (2) 6 IV 1930 Toruń, int. (3) 
UMK 1957 biol. - zool. J. Hur:ynowicz (5) UMK J. Hu- 
rynowicz 1963 "Rozwój pobudliwości układu westibulaz-- 
nego królika w ontogenezie postnatalnej" (11) PT Fizjol.; 
PT Zool. (12) 1956- (15) Negr. PT Flzjol.: Ind. 1965; 
zesp. np 1982 (16) IB ad. Zakł. Fizjol. Zwierząt. 
1187. NOWICKI Anatol (2) 25 I 1937 Strzałowo (3) WSP .yd- 
goszcz 1979 ped. obr. (4) Zawod. służba wojsk. 1956- 
1972 (10) ATR Bydgoszcz 1973-1975 (12) 1975- (16) 
wykł. SW. 
1188. NOWICKI Andrzej (Władysław) (2) 26 VII 1949 Żnin, !nt. 
(3) UMK 1972 mat. - alg. S. Balcerzyk (5) UMK S. 
Balcerzyk 1978 "Ideały i pierścienie różniczkowe" (11) 
PT Mat. (sekr. Zarz. Oddz. Toruń od 1981) (12) 1972- 
( 16) IM ad., Za
 Alg. I Topol. 
1189. NOWICKI Henryk (Adam) (2) 29 IV 1954 Chełmża, chł.(3) 
UMK 1978 prawo - prawo adm. E. Ochendowski (12) 
1978- (16) IAiZ asyst. Zakł. Adm. Gosp. 
1190. 
OWOSIELSKI Jerzy (2) 20 IV 1943 Stępkowszczyzna 
(ZSRR), chł. (3) UMK 1971 szt. piękne _ mal. S. Bo- 
rysowskl (4) Naucz. Lic. Ogóln. Tczew 1965-1966 (10) 
ASP Warszawa Wydze Kons. D ział Szt. po 1974 (12) 
1971-1974 (16) IZiK st. asyst. Zakł. Techn. i Tech. 
Szt. Piast. 


O 
1191. QBERLAN Edmund (2) 22 I 1946 Rubno (ZSRR), chł.(3) 
UMK 1967 fil. pol. - jęz. L. Moszyński (S) UMK LeMo- 
szyński 1975 "Zdania względne we współczesnej polsz- 
czyźnie pisanej" (11) PT Jęz.; Tow. Miłośników J. Pol.; 
Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (12) 1967- (16) IFP ad. 
Zakł. J. Pol. 
1192. OBREMSKI Krzysztof (2) 3 V 19S3 Koszalin, !nt. (3) UMK 
1977 fil. pol. - hi st. lit. XX w. A. Hutnikiewicz (4) Naucz.
		

/Licencje_017_03_264_0001.djvu

			262 


szk. podst. w Lnianie i 
wieciu n. Wisłl\ 1977-1981 (12) 
1981- (16) IFP asyst. Zakł. Hi st. Lit. Pol. 
1193. .OBUCHOWSKA Barbara (2) 3 vm 1937 Duniłowicze (pow. 
Wilno) ( 2) UMK 1962 biol. - bot. J. Mikulski (4) Zakł. 
przem. 1962; stacja sanitarnc:>-epidemiologiczna 1962- 
19631 naucz. szk. podst. 1963-1964 (12) 1964-1966 (16) 
WBiN oZ asyst. Kat. Bot. Og. 
1194. OCHENDOWSKI Eugeniusz (Hubert) (2) 3 XI 1925 Osie- 
czek (woj. toruńskie). chł. (3) UP 1951 prawo- prawo 
adm. i cyw. M. Zimmermann (4) Urz. Prez. WRN Poz- 
nań 1951-1961 (5) UP M. Zimmermann 1964 "Administra- 
cyjno-prawna regulacja korzystania z lokali mieszkalnych 
w systemie gospodarki planowej PRL" (6) UP 1969 "Za- 
kład administracyjn¥ Jako podmiot administracji państwo- 
wej" (7) 1976 (lO) UP 1960-1971 (st. asyst. 1960- 
1964; ad. 1964-1971) (11) Poznańskie TPN; TNT 1971- 
(czł. Wydze IV); Komit. Nauk Prawnych PAN 1981-
Mię- 
dzynar. Inst. Nauk Adm. w Brukseli Sekcja Pol. (liPA) 
( 12) 1971- (14) Kier. Zakł. Prawa Adm. 1971-; dyr. 
IAiZ 1972-1984; c zł. Senedu 1975-1979 i od 1982; pro- 
rektor ds. og. 1984- (15) Negr. Min. OiSzW ind. m"; 
1967 i 1970; nagr.: Min. NSzWIT ind. 11 0 1981; Sekr. 
Nauk. PAN zesp.: 1971 i 1978 (16) IAiZ prof. nadzw. 
Zakł. Prawa Adm. (17) [Bio-blbliogr.}, Spraw. TNT 25: 
1971 s. 70-71. 
1195. OCZKOWSKI Hubert Lucjan (2) 9 II 1942 Krotoszyny (woj. 
toruńskie), in!. (3) UMK 1964 fiz. dośw. A. Jabłoński 
(S) UMK A. Jabłoński 1971 "Luminescencja i fotoprze- 
wodnictwo hekaegonalnych kryształów jodku srebra" (11) 
PT Fiz. (12) 1964- (16) IF ad. Zakł. Fiz. J
dr. 
1196. ODYNIEC Wacław (2) 17 n 1922 Wilno, roi. (3) UMK 1949 
hl st. K. Górski (S) UMK K. Górski 1960 "Starostwo 
puckie w ledach 1548-1678" (6) UP 1968 "Położenie e- 
konomiczne i społeczne chłopów województwa pomorskie- 
go w XVIII w." (7) 1974 (10) WSP Gdańsk 1948-1970; 
UGd 1970- (11) Gdańskie TN (czł. Wydze I); TNT 19S5- 
(czł. Wydze I 1974-) (12) 1946-1948 (lS) Negr. Min. 
NSzWIT: ind. mo 1973; ind. no 1983; zesp. 11 0 1979; 
negr. Min. ON zesp. mO 1983 (16) WH mł. asyst. Kat. 
Hi st. Ziem Pomorskich i Krejów Nadb8łtyckich (17) Bio- 
-biblioiJr. , Spraw. TNT 28:1974 s. 104-106. 
1196a. "OKOŁOWlCZ Wincenty (2) 26 VII 1906 Bokowo (Rosja), 
chł. (3) USB 1936 geogr. (4) Naucz. gimn. Wilno 1940- 
1941 (S) USB 1939 (10) Inst. Geol. Wilno 1941-1945 
asyst.; WSP Gdańsk 1948-1950; WSR Olsztyn 1950-1951, 
UW po 1953 (11) PT Geogr. (12) 24 VIII 1945-1953 
(14) Organiz. WBiNoZ 1951; kier. Zakł. Geogr. Regio- 
nalnej 1951-1953i prodziek. WBiNoZ 1951-1952 (16) 
WBiNoZ z-ca prof. Kat. Geogr. Fiz.
		

/Licencje_017_03_265_0001.djvu

			263 
1197. OLCZAK Jerzy (Feliks) (2) 31 VII 1929 Bydgoszcz. int. 
(3) UP 1955 hist. kult. materialnej W. Hensel (5) UP 
J. Kostrzewski 1965 "Produkcja szklarska na ziemiach 
polskich we wczesnym średniowieczu" (6) Nom. na doc. 
1969 (10) Inst. Hist. Kult. Materialnej PAN 1954-1955: 
UP 1955-1979 (11) Poznań'skie TPN; TNT: Intern.Coun. 
of Museums (ICOM) - Komłt. ds. Muz. i Zbiorów Szkła; 
Kom. Archeol. Oddz. PAN Poznań (12) 1979- (14) Dyr. 
lAlE 1979-1981 (15) N egr. Min. OiS zW ind. mo 1967: 
negr. Min. NSzWIT ind.: mo 1972; no 1981 (16) lAlE 
doc. Zakł. Archeol. Pol. 
1198. *OLECHNICKI Bohdan (2) 31 I 1936 Warszawa, int. (3) 
UMK 1960 szt. piękne - mal. (12) 1961- (14) Kier. 
. Prac. Fot. (16) IZiK st. wykł. Prac. Fot. 


1199. 


.OLEJARCZUK Genowefa (2) 9 XI 1922 Toruń, int. (3) 
UMK 1952 biol. - zool. z anat. porównawcz
 J. Hury- 
nowicz (4) Pr. służby zdrowia - kier. lab. Przychodni 
Akad. 1956-1980 (11) TNT 1955-; PT Fizjol. (skarb- 
nik Oddz. Toruń) ( ' PT Z 001.: Tow. Przyr. im. Kopernika 
(12) 1946-1956 13) 1980 em. (16) WBiNoZ st. asyst. 
I	
			

/Licencje_017_03_266_0001.djvu

			264 


Nagr.: Min. NSzWIT ind. mO 1973; Woj. bydgoskiego 
zesp. no 1978 (16) IG ad. Zakł. Geomorf. i Geogr.Fiz. 
1204. OLSZEWSKI Henryk (2) 2 I 1932 Świecie n. Wisł
, int. 
(3) UP 1953 prawo - hist. państwa i prawa pol. Z. 
Kaczmarczyk (5) UP Z. Kaczmarczyk 1959 ''Ustroj po- 
lityczny Rzeczypospolitej w poglądach szlachty w latach 
1697-1740. Studium prawno-ustrojowe" (6) UP 1966 
"Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii. Prawo - prek- 
tyka - teoria - programy" (7) 1976 (10) UP 1956-; 
Zakł. Nauk Prawnych PAN 1954-1956 (11) Poznańskie 
TPN; PT Hist.; Komit. Nauk Prawnych PAN; Komit.Nauk 
Hi st. PAN (czł. Prez.); czł. Inst. Zach.; Commiss. Intern. 
pour I'Histoire d' Assemblees d 'ttats (12) 1971-1973 
(14) Kier. Zakł. Hist. Państwa i Prawa 1971-1973; przew. 
Rady IH-P 1971-1973 (15) Nagr.: Min. SzW ind. mo 
1962; Min. OiSzW ind. 11 0 1967; Min. NSzWIT ind.: 111 0 
1974; 10 1983 (16) IH-P doc. Zakł. Hist. Państwa i 
Prawa. 


1205. AOLSZEWSKI Jan (2) 16 xn 1923 Warszawa, int. (3) UW 
fiz. (4) Naucz. gimn. i lic. Warszawa 1949-1950 (10) 
PŚl 1945; AG-H 1946; UW 1946-1947; Uniw. i PWr 1947- 
1948; PW 1948-1950; WSP Gdańsk 1952 i po 1953 (12) 
1951-1953 (16) WMFiCh asyst. Kat. Fiz. Teor. 
1206. OLUBIŃSKI Andrzej (2) 24 II 1950 Inowrocław, rob. (3) 
UMK 1973 hist. nowoż. J. Wojtowicz (4) Naucz. szk. 
podst. Sadki k. Wyrzyska 1973-1974 (5) UMK S. Ka- 
wula 1978 "Rola Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w 
aktywizacji wychowawczej środowiska lokalnego wsi" 
( 12) 1974- (16) IPiP ad. Zakł. Ped. Społ. 
1207. "'ORCZYK Zofia (2) 26 XI 1952 Golub-Dobrzyń, rob. (3) 
KUL 1977 psych. społ. W. Prężyna (4) Przedsięb. Bud. 
Wodno-Inż. Kraków 1971-1972; Prac. Psych. Pr. dla Kie- 
rowców 1977; Poradnia Wych.-Zawod.: Golub-Dobrzyń 
1978; Toruń po 1980 (11) PT Psych. (12) 1978-1980 
( 16) IPiP asyst. Zakł. Psych. 
1208. ORLlCKI Andrzej (2) 4 IV 1951 Olsztyn, int. (3) UMK 1974 
mat. _ num. J. Słomiński (5) UMK J. Słomiński 1981 "Al- 
gebraiczna teoria dyskretnych systemów i modelu Głusz- 
kowa maszyny cyfrowej" (11) PT Mat. (12) 1974- (16) 
IM ad. Zakł. Metod Num. 


1209. ORLIKOWSKI Tadeusz (2) 6 X 1945 Bartoszylas (woj. 

dańskie), chł. (3) UMK 1969 fiz. teor. L. Wolniewicz 
(4) Centr. Ośr. Konstrukcyjno-Bad. Przem. Okrętowego 
Gdańsk 1969-1970 (5) UMK L. Wolniewicz 1974 "Teo- 
retyczne badania efekt6w nieadiabatycznych w drobinie 
wodoru" (12) 1973- (16) IF ad. Zakł. Mech.
		

/Licencje_017_03_267_0001.djvu

			265 


1210. '''ORŁOWSKA Ludmiła (2) 3 xn 1942 Tomsk (ZSRR), int. 
(3) UMK 1968 szt. piękne - mal. S. BorysowskiI UW: 
1971 filo z.: Stud. Dokt. Filoz. 1968-1973 (12) 1973-1977 
(16) INS st. asyst. Zakł. Filoz. 
1211. "ORYLSKA Halina (2) 31 ID 1951 Toruń, rob. (3) UMK 
1974 fil. pol. J. Maciejewski (4) Okr. Pogotowie Opie- 
kuńcze Toruń 1974 (12) 1974-198'2 (16) IFP asyst. 
Zakł. J. Pol. 
1212. AORYLSKA Krystyna (2) 6 XI 1921 Brodnica, chł. (3) 
UMK 1952 chem. f1z. A. Basiński (5) UMK H. Basiń- 
ska 1962 "Badani'a nad ilościowym oznaczaniem bizmu- 
tu, toru i kadmu za pomocą żelazocyjanków metali alk
 
licznych wobec wskaŹników redoks" (11) TNT 1966-4 
· PT Chem. (12) 1950-1982 (13) 1982 em. (16) ICh ad. 
Zakł. Chem. Nieorg. 
1213. ORYLSKI Zenon (2) 28 V 1925 Łuków (woj. lubelskie), 
int. (3) UMK 1952 chem. fiz. A. Basiński (5) UMK H. 
Basińska 1961 "O elektrometrycznym miareczkowaniu że- 
lazocyjanków metali ciężkich" (11) TNT 1966-; PT Chem. 
( 12) 1949- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 


ORWID-MARACHOWA Elżbieta zob. Marachowa-Orwid Elżbieta. 


1214. 


ORZECHOWSKI BOilumił (Olgierd) (2) 14 V 1939 Staro- 
gard Gd., int. (3) UMK 1964 biol. - zool. - ekol. J. 
Mikulski (4) Pr. fiz. w różnych zakł. państw. 1958-1959 
(5) UMK J. Mikulski 1973 "Bioenergetyka i produktyw- 
ność raka pręgowatego Oreonectes limosus Raf. (Cam- 
barus affinis Say.) w Zalewie Koronowskim" (10) WSP 
Słupsk ad. (od 1981 kier.) Zakł. Ekol. i Ochro Środo 
1975- (11) PT Zool.: PT Hydrobiol. (przew. i zało
 
ciel Oddz. Słupsk): Liga Ochro Przyr.1 Intern. Assoc. of 
Astacology - IAA (12) 1964-1975 (16) IB ad. Zakł.-H'Y* 
drobiol. 


1217. 


ORZESZKO Stanisław (2) 2 l 1941 Michałów (woj. war- 
szawskie), int. (3) UMK 1963 fiz. dośw. K. Antonowicz 
(5) UMK K. Antonowicz 1972 ''Wpływ bezpostaciowoś- 
ci na strukturę pasmową węgli naparowanych" ( 12 ) 
1963- (14) Kier. Zaocz. Stud. Fiz. od 1980 (16) IF ad. 
Zakł. Fiz. Ciała Stałego. 
ORZESZKO Wacław (Mieczysław) (2) 1 I 1946 inowroc- 
ław, int. (3) UMK 1968 chem. fiz. A. Basiński (5) UMK 
A. Bl\czyński 1977 "Analiza widm wibronowych (J -dwu- 
ketonowych chelatów europowych" (11) PT Fi z. (12) 
1968- (14) Z-ca dyr. IF (16) IF 
*OSETEK Jerzy (2) 18 VII 1950 Kraków, int. (3) UMK 
1973 mat. L. Lewandowski (12) 1973.-1980 (16) IM st. 
asyst. Zakł. Alg. Uniwer. z Zastos. 


1215. 


1216.
		

/Licencje_017_03_268_0001.djvu

			266 


1218. OSMAŃSKA Krystyna (2) 7 VIII 1938 Warszawa, rob. (3) 
UW 1964 filoz. - hist. filoz. L. Kółakowski (4) Naucz. 
szk. podst. 1965-1970 (5) UMK S. Soldenhoff 1979 
"Antynomie myślenia i działania według . Prób.. Mon- 
taigne 'a" (12) 1970- (16) INS ad. Zakł. Etyki. 
1219. OSM6LSKA-PISKORSKA Bożena (Antonina) (2) 25 11911 
Gniezno, int. (3) UP 1936 fil. pol. R. PoUak (4) Naucz. 
Prywatne Gimn. Żeńskie im. J. Słowackiego Poznań 1937- 

939; Gimn. Państw. Męskie im. K. Marcinkowskiego 
Poznań 1945; w czasie okupacji tajne naucz. (S) UP 
R. Pollak 1947 "Pomorskie Towarzystwo Pomocy Nau- 
kowej. Pół wieku służenia i działalności 1848-1898" (6) 
UMK 1962 "Powstanie styczniowe w twórczości Józefa 
l,gnacego Kraszewskiego" (lO) UP: Kat. Hi st. Lit. Pol. 
(mł. asyst.) 1936-1939; 1945-1947 (11) TNT 1950- (czł. 
WydZe II 1963-; jego sekr. 1971-1!)75; i wiceprzew.1976-; 
sekr. Kom. Fil. 1956-1975); przew. KomU. Red. Sprawo- 
zdań 1966-1982); Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 1948- 
(sekr. Oddz. Toruń)i Komit. Nauk o Lit. Pol. PAN 1981- 
(12) 1947-1981 (13j 1981 em. (15) Zł. odzn.: UMK 
1970; ZNP Za udział w tajnym nauCZ. 1975; sr. med. 
TNT 1975 (16) IFP em. doc. hi st. lit. pol. (hiat. lit.pol. 
II poło XIX w.; pozytywizm; hist. regionu pomorskiego w 
okresie zaborów) (17) CBio-bibliogr.], Spraw. TNT 17: 
1963 s. 52-53. 
1220. OSOWSKA Danuta Joanna (2) 1 VI 1942 Łazy Małe (woj. 
białostockie), int. (3) UMK 1965 prawo - postęp. kar. 
W. Daszkiewicz (4) Sąd Woj. Bydgoszcz 1965 (5) UMK 
W. Daszkiewicz 1973 "S
dowa kontrola oskarżenia w 
polskim prawie karnym" (11) TNT 1975- (12) 1966- 
t15) Nagr. Min. NSzWIT zesp. 111 0 1980 (16) IPK ad. 
Zakł. Postęp. Kar. 
1221. OSSOWSKI Piotr (Kazimierz) (2) 4 XI 1951 Toruń, rob. 
(3) UMK 1976 mat. teor. D. Simson (11) PT Mat.(12) 
1976- (16) IM st. asyst. Zakł. Metod Numer. 
1222. "'OSTROUMOWA Tatiana (2) 1 V 1931 Krasnoufimsk (ZSRR). 
int. (3) Uniw. Kazań 1954 hist. (4) Naucz. szk. podst. 
w ZSRR 1954-1955 (10) ATR Bydgoszcz po 1964 (12) 
1955-1964 (16) SJO lekt. j. ros. 
1223. OSTROWSKA Jadwiga (Barbara) (2) 18 I 1949 Kołobrzeg, 
int. (3) UMK 1972 chem. - fizykochem. zw. wielkocz
s- 
teczkowych A. Basiński (5) UMK A. Narębska 1980 
"Asocjacj8 grup funkcyjnych w polikwasach karboksylo- 
wym i sulIonowym w stanie bezwodnym i w żelach o ma- 
łym uwodnieniu" (12) 1972- (15) Nagr. Sekr. Nauk.PAN 
zesp. 1980 (16) ICh ad. Zakł. Chem. Fiz. 


J 
1224. OWCZARZ Ewa (Kazimiera) (2) 4 III 1950 Aleksandrów 
Kuj., rob. (3) UMK 1975 fil. pol. A. Bartoszewicz (4)
		

/Licencje_017_03_269_0001.djvu

			267 


Naucz. szk. podst. 1969-1976 (5) UMK A. Bartoszewicz 
1983 ''Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszew- 
skiego. O sposobach realizowania funkcji wychowawczej 
w powieściach społeczno-obyczajowych z lat 1831-1863" 
(12)1976- (16) IFP ad. Zakł. Metod. Naucz. Lit. i J. 
Pol. 


P 
1225. "PACOWSKA (Marcinkiewicz) Janina (2) 1 I 1914 Łapy 
(3) USB 1941 geogr. i geol. absol.; UMK 1948 geogr. 
(4) Komit. dla Uchodźców Wilno 1939-1940; Kolej Li- 
tewska 1941-1942 (10) USB 1937-1939; Inst. Geol. WIl- 
· no 1941-1943 (12) 1 X 1945-1948 (13) zm. (16) WM-P 
mł. asyst. Kat. Geol. 
1226. *I>ACZKOWSKI Henryk (2) 22 xn 1922 Inowrocław, int. 
(3) UMK 1949 prawo (4) Urz. Woj. Pomorski 1945 
(12) 1947-1949 (16) WPr asyst. Kat. Hist. Państwa i 
Prawa Pol. 


1227. 


PACZUSKI Ryszard (2) 9 IV 1929 Zakopane, rob. (3) UP 
1953 prawo adm. Z. Janowicz (4) Urz. Prez. WRN Byd- 
goszcz 195'3-1974 (5') UP Z. Janowicz 1966 "Problema- 
tyka administracyjno-prawna dysponowania zasobami wód 
w PRL" (6) UMK 1978 "System prawno-organizacyjny 
ochrony środowiska w PRL" (10) UP 1968-1970; ATR 
Bydgoszcz 1975-1977 (11) Bydgoskie TN; TNOiK (sekr. 
i wiceprez. Zarz. Oddz. Bydgoszcz) (12) 1973- (15) 
Med. KEN 1978; zł. odzn. hon. TNOiK 1980 (16) IAlZ 
doc. Zakł. Prawa Adm. 


PAKULSKI Jan (2) 21 X 1941 Stok (woj. włocławskie), 
chł. (3) UMK 1966 hist. K. Jasiński (5) UMK K. Ja- 
siński 1970 "Ród Nałęczów w Wielkopolsce do końca 
XIV w.... (11) TNT 1971-; PT His!. (czł. Zarz. Oddz. 
Toruń) (12) 1966- (14) Kier. Stud. Zaocz. Hist.1981- 
1984 (16) IHiA ad. Zakł. Nauk Pomoc. Hist. 
1229. RpALUSZKIEWICZ Maria (2) 21 XI 1939 
nio, rob. (3) 
UMK 1963 ped. A. Lewicki (12) 1963-1964 (16) WH 
asyst. Kat. Ped. 


1228. 


1230. PALUSZYŃSKA-DASZKIEWICZ Krystyna (2) 12 nI 1924 
Toruń, int. (3) UMK: 1949 prawo; 1952 psych. A. Le- 
wicki (5) UMK L. Kurowski 1951 "Kara konfiskaty w 
obowiązującym prawie polskim" (6) 1958 kand. n. "Groź- 
ba w polskim f rawie karnym" (7) 1971 (8) 1977 (10) 
UP 1952- (12 1949-1952 (16) WPr st. asyst. Kat.Pra- 
wa Kar. 


1231. *PANKOWSKI Marek (2) 2 II 1947 Kłuśno, rzem. (3) UMK 
1970 prawo J. Symonides (4) Inst. Pow. PZU Bydgoszcz
		

/Licencje_017_03_270_0001.djvu

			268 


1970-1971 (11) PT Nauk Polit. (12) 1972-1978 (16) 
IN P-U sł. asyst. Zakł. Prawa PMStw. 


PANKRAC-MICKIEWlCZ Cezaria zob. MIckiewicz-Pankrac Ceza- 
ria. 


PAPIERZ Jerzy (2) 3 vm 1929 Ruszcza k. Staszowa, chł. 
( 3) W AP 1975 P olit.-ped. (4) Zawod. służba wojsk. 
1950-1969; SN Toruń 1970-1971 (sekcja wOjsk.) (10) 
AR-T Olsztyn (stud. wojsk.) 1971-1972 (12) 1972- (16) 
Kier. cyklu SW. 
PAPI6R Jan (2) 24 m 1936 Bochum (Nhiłmcy), rob. (3) 
UP 1966 fil. germ. J. Chodera (5) UP J. Chodera 1973 
"Studien zur Erz&h1technik in den Romanen von Heimito 
von Doderer" (6) UP 1978 "Die Ironie in der deutsch- 
sprachigen Literedur des 20. Jahrhundertsr. (10) UP 
1972-1980 (11) Lubuskie TN; Inst. Zach. (12) 1980- 
( 14) Z-ca kier. KFG 1980-198
 (15) Negr. Min.NSz- 
WiT inO. mo 1980 (16) WH doc. KFG. 
"'PAPROCKI Franciszek (2) 22 m 1911 Goś1ub (woj.łódz- 
kie), chł. (3) UP 1936 hi st. nowoż. A. Skałkowski (4) 
Robotnik kolejowy Westfalia 1944-1945 (5) UP J. Pejew- 
ski 1960 "Dążenia narodowowyzwoleńcze w Wielkopol- 
sce w ledach 1840-1847, ze szczególnym uwzględnie- 
niem nurtu plebejskiego" (6) UP 1970 "Wielkie Księ- 
stwo Poznańskie w okresie rz
dów FlottweUa 1830-184Q" 
(10) Arch. Państw. Poznań: 1935-1939 (styp. Min. WRiOP 
od 1938 pr. kontr.); 1945-1958; Arch. Państw. Kiel- 
ce (pr. nauk.) 1940-1944i Tejny Uniw. Ziem. Zach. (wykł. 
z nauk pomoc. hist.) 1943-1944i kier. Arch. Państw. To- 
ruń 1958-1961i UP 1961-1978 (kier. Arch. UP 1965-1969 
i 1973-1978i st. wykł. i doc. 1961-1978; kier. Ztłkł. Arch. 
1973-1978) (11) PoznańskIe TPN (czł. Kom. Hist.) 
1951-i Zw. Bibl. i Arch. Pol. 1946-1948; Stow. Arch.Pol.; 
czł. Podkom. Arch. Państw. Kom. Bibl., Arch. i Inf. Rady 
Gł. Min. NSzWIT, czł. Komit. Red. "Archeionu" (12) 1955- 
1964 (13) 1978 zm. w Poznaniu (14) Kier. Kat. Arch. 
i Nauk Pomoc. Hist. 1956-1962 (15) Zł. odzn. ZNPiodzn. 
hon. "Za zasługi dla Arch." (16) Inst. Hist. z-ca prof. 
Kat. Arch. i Nauk Pomoc. Hi st. (17) [Nekr.], "Archiwis- 
ta" 14:1978 nr 3-4 s. 64i l. Radtke, Cnekr.], "Archeion" 
70:1980 s. 365-370. 
1236. PARCZYK Alina (2) 30 X 1922 Pejęczno, int. (3) UMK 
1950 psych. A. Lewicki (4) Woj. Przychodnia Zdrowia 


1232. 


1233. 


1234. 


1235. 


PAPIEROWSKA Daniela (2) 28 III 1946 Ste$na k. Socha- 
czewa, chł. (3) uw 1971 mat. S. Belert (5) UMK W. 
Woźnicki 1980 "P.rawdopodobIeństwa przejść elektrycz- 
no-dipolowych i kresy do nich wedomach i jonach se- 
rii izoelektronowej litu" (12) 19,71-1982 (16) IF ad. 
Zakł. Fiz. Chem.
		

/Licencje_017_03_271_0001.djvu

			269 


Psych. 1958; Okr. Poradnia Wych.-Zawod.1958-1978 (11) 
PT Psych. (12) 1973-1978 ,(13) 1978 em. (16) IPiP 
wykł. Zakł. Psych. 
PARCZYK Krystyna (2) 14 X 1951 Toruń, int. (3) UW i 
UMK 1974 mat. teor. (5) UMK E. SC\siada 1982 "Twier- 
dzenie ergodyczne fizyki statystycznej układów nieskoń- 
czonej ilości czC\stek" (10) UW asyst. staż. 1974-1975 
(12) 1975- (16) IM ad. Zakł. Analizy Mat. 
PARUZEL Eugeniusz (Jakub) (2) 12 V 1949 Miasteczko 
Śl., rob. (3) UWr 1974 ped. hi st. wych. M. Chamcówna 
(5) UMK B. Pieśniarski 1982 "Oświata pozaszkolna na 
Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej" (12) 1974- (16) 
IPiP ad. Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
PARUZEL-WO
NICZKA Bronisława zob. Wo
niczk&-Paruzel Bro- 
nisława. 


1237. 


1238.  


1239. 


PARZ
CKI Ryszard (2) 26 I 1935 Smardzewo (woj. płoc- 
kie), chł. (3) UGd 1973 ped. K. Podoski (4) Naucz. 
szk. podst. 1955-;1960; kier. szk. 1961-1969; insp. szk. 
1970-1975; dyr. Woj. Poradni W¥ch.-Zawod. 1976-1978; 
naucz. szk. śred. 1979-1980 (5) UGd K. Podoski 1979 
"Stan i perspektywy ksztalcenia zawodowego w woje- 
wództwie toruńskim. Studium diagnostyczno-prognostycz- 
ne" (12) 1981-1982 (16) lPiP ad. Zakł. Ped. Społ. 
PASIERBSKI Michał (2) 28 V 1939 Zalesie, rob. (3) UMK 
1963 geogr. - geomoń. R. Galon, (5) UMK W. Niewiaro- 
wski 1971 "Przebieg deglacjacji i formy terenu północ- 
nej cz.śd Wysoczyzny: Krejeńskiej" (11) PT Geogr.; 
PT Geol. (12) 1963- (14) Czł. Kom. ds. Rozwoju UMK 
i Rozwoju Kadry 1978-1981; czł. Senatu (16) IG ad. 
Zakł. Geomoń. i Geogr. Fiz. 


1240. 


1241. "PASSENDORFER Edward (2) 13 I 1894 WadowIce Gór- 
ne ( pow. Mielec), int. (3) UJ 1919 geol. i paleont. (4 ) 
Naucz. szk. śred. Siemianowice 1934-1936; tajne naucz. 
Warszawa 1941; Litewski Urz. Geol. 1940-1941 i 1942- 
1944 (5) UJ 1919 "O kredzie wierchowej w Tatrach" 
(6) UJ 1929 veniam le,gendi w zakresie geol. i paleont. 
(7) 1936 (8) 1946 (9) Czł. koresp. PAN 1960- (10) 
Państw. Inst. G eol. Warszawa (asyst.; ad.; 1i\eol.) 1919- 
1930 i 1933-1934; UJ (wykł. geol. i paleont.) ,1920-1930; 
AG-H (ćw. z geol. i paleont.) 1920-1930; UP z-ca prof. 
paleont. 1930-1934; USB prof. geol. - kier. Kat. Geol. 
1936-1939; bad. terenowe we Francji i Szwajcarii 1925 
i 1938; organiz. Inst. Geol. Wilno 1944-1945i UW WydZe 
Geol. od 1952 (11) TNT 1947- (czł. Wydze III); PT 
Geol. (wIceprzew. ZG); Państw. Rada Ochro Przyr.i 
przew. Rady Nauk. Zakł. Nauk Geol. PAN od 1966 (12) 
8 X 1945-1952 (14) Organiz. WM-P; prodziek. WM-P 
1945-1947; dziek. WM-P 1947-1948; kier. Kat. Geol.1945-
		

/Licencje_017_03_272_0001.djvu

			270 


1952jkier. Kat. Paleont. 1950 (15) Nagr.państw.lII 0 (16) 
WBiNoZ prof. zw. Kat. Geol. (17) [Bio-bibliogr.] ,Spraw. 
TNT 2:1.948 s. 45-48: L. Telier, tBiogr.), Nauka pol. 
20:1972 nr 2 s. 52-55. 
1242. 
PASTWA Czesława (2) 10 II 1931 Gdańsk, int. (3) UMK 
1953 geol. (lO) UW aspir. po 1955 (12) 1954-1955 (16) 
WBiNoZ asyst. Ked. Geol. II. 
1243. PASZKE Ryszard (2) 22 III 1941 Bydgoszcz, rob. (3) 
UMK 1978 ped. S. Kawula (4) Zawod. służba wojsk. 
1964-1975 (10) WSOWRiA 1974-1975 (12) 1975- (16) 
Wykł. SW. 
1244. PAUTSCH Fryderyk (Jan) (2) 10 X 1911 Lwów, int. (3) 
UJ 1935 zool. z anat. porównawczq, (5) UJ 1938 "Bada- 
nia nad przeszczepianiem autoplas
cznym ogonów kij
 
nek żaby płowej (Rana temporaria) z odwróceniem osi 
grzbieto-brzusznej i głowo-ogonowej" (6) UJ 1945 "Prze- 
budowa histologiczna mięśni w czasie przeobrażenia u 
aksolotla Ambystoma mexlcanum" (7) 1947 (8) 1957 (10) 
UJ asyst. Zakł. Biol. i Em bri ol. 1937-1939; Akad. Lek. 
Gdańsk 1947-: kier. Stacji Biol. w Górkach Wsch. 1965- 
1974: UGd prof. kontr. 1970-1974 (11) TNT 1947-: 
Gdańskie TN; PT Zool. (przew. Oddz. Gdańsk); Tow. 
Przyr. im. Kopernika (przew. Oddz. Gdańsk); PT Ge- 
net. (przew. Oddz. Gdańsk); PT Aned.; PT Fizjol; Komit. 
Bad. Morza PAN (z-ca przew.); Intern. Soc. of Compa- 
rative Eur. Endocrinologists 1966-1980; Mhtdzynar. Kom. 
Oceanograficzna UNESCO (vice chalrman 1967-1968) 
(12) 1946-1947 (14) Kier. Kat. Anat. Porówn. wraz z 
Embriol. (15) Negr. Min. Zdr. i Opieki Społ. ind. 10 1966; 
tyte hon. "Zasłużony Naucz. PRL" (16) WM-P prof. zw. 
Kat. Anat. Porówn. wraz z Embriol. 


1245. PAWLAK J6zef (Zygmunt) (2) 16 II 1934 Inowrocław, rob. 
(3) Państw. Uniw. Leningrad 1958 f,Uoz. (4) SN Toruń 
1958-1961 (5) UMK T. Szczurkiewicz 1968 "Determinizm 
historyczny Jerzego Plechanowa" (6) UMK 1979 "Filo- 
zofia społeczna Mikołaja K. Michejłowskiego" (11) PT 
Filo z.: PT Socjol.: Komit. Nauk Polit. PAN 1976-1980: 
Komit. Nauk Fi1oz. PAN 1982-: cd. Rady Nauk. PISM 
Oddz. Toruń 1976-1980 (12) 1961- (U) Kler. Zakł. 
Filoz. (15) Nagr. Min. NSzWiT ind. 111 0 1980 (16) INS 
doc. Zakł. Filoz. 


1246. PAWLAK Marian (2) 10 vn 1935 Nowiny (woj. włocław- 
skie), chł. (3) UMK 1960 hist. J. Lechicka (4) Naucz. 
szk. zawad. Lipno 1960-1961 (5) UMK J. WojtowIcz 
1965 "Dzieje Gimnazjum Elblq,skiego w latach 1535-1772 
(11) TNT 1964-; Olsztyńskie TN (12) 1961- (16) IHiA 
ad. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XVI-XVIII W.
		

/Licencje_017_03_273_0001.djvu

			271 


1247. PAWLIKOWSKI Tadeusz (Edmund) (2) 18 IX 1947 Ino- 
wrocław, rob. (3) UMK 1974 biol. - zool. M. Gromad- 
ska (5) UMK M. Gromadska 1981 "Zgrupowania dzi- 
kich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) kserotel'- 
micznych siedlisk wydmowych Kotliny Toruńskiej" (11) 
TNT; PT Entomol. (czł. Zarz. Oddz. Toruń); PT Z 001.; 
Tow. Przyr. im. Kopernika (12) 1974- (16) IB ad.Zakł. 
Ekol. ZwierzC\t. 
1248. "PAWLUCZUK Zdzisław (2) 1 I 1928 Cieleśnica (woj.biel- 
skopodlaskie) (3) UMCS 1956 hi st. (4) KomU. Woj. 
PZPR Lublin 1953-1956; Woj. Ośr. Propagandy Partyj- 
nej 1956-1962; naucz. Lic. Ogóln. im. J. Zamoyskiego 
Lublin 1962-1969 (5) UMCS S. Krzykała 1969 "Spół- 
dzielczość rolno-spożywcza w Polsce w latach 1918- 
1939" (6) UP 1978 "Spółdzielczość w myśli programo- 
wej i działaln,ości polskiego ruchu robotniczego w ledach 
1892-1893" (10) WSP Bydgoszcz 1969; WSWF Gdańsk 
po 1980 (11) PT Hist. t sekr. Oddz. Bydgoszcz 1969- 
1973}; czł. Rady Nauk. Muz. Ruchu Sp6łdz. przy Nacz. 
Radzie Społ. 1978- (12) 1973-1980 (16) INS ad. Zakł. 
Nauk Pblit. . 
1248a. ilł'pAWŁOWlCZ Romuald (2) 31 X 1925 wtlno, int. (12) 
1953, 1974- (16) St. wykł. Stud. Wych. Fiz. 


PAWŁOWSKA-PUCIATA Jadwiga zob. Puciat
Pawłowska Jadwiga. 
1249. "PAWŁOWSKI Bronjsław August (2) 17 VnI 1883 !lwów,lnt. 
(3) UJK 1904 hist. Sz. Askenazy: L. Finkel; B. Demblń- 
ski: stud. poczC\tkowo na Wydze Prawa od 1901 później 
na Wydz. Flloz. (4) Naucz. V Gimn. !lwów 1904-1907; 
Bibl. Uniw. !lwów (wolont. bibl.) 1907-1914; służba wojsk. 
w Legionach 1914.19181 wypożyczalnia ksiC\żek Warsza- 
wa 1941-1944 (5) UJK L. Finkei 1907 "Wyprawa gene- 
rała Dwernickiego na Wołyń i pobyt jego w Austrii" (6) 
UW 1934 na podst. dotychczasowego dorobku veniam le- 
gendi z hist. Pol. nowoż. ze szczególnym uwzgl
dnie- 
niem hi st. wojsk.; zatw. przez Min. WRiOP 1935 (7) 
1957 (9) Czł. koresp. (1936-) i czł. czynny (1946-) 
Warszawskiego TN (10) Organiz. i dyr. Arch. Wojsk. 
Warszawa 1918-1933; pr. przy rewindykacji archiwaliów 
pol.; UW doc. 1934-1939; tajne naucz. uniw. (11) TNT 
1947- (czł. Wydze I; jego sekr. 1950-1952); PT Hist. 
1906-; Kom. Hi st. PAU: czł. red. "Beilony" 1919-1932 
(12) 1 I 1946-1960 (13) 1960 em.; 1962 zm. w Toru- 
niu pochowany na PowC\zkach w Warszawie (14) Kier. 
Kat. Hist. Powsz. Nowoż. 1946-; kier. Zakł. Hist. Pol. 
XIX i XX w. 1957-1960, czł. Senatu jako deleg. doc. do 
1950; przew. ZOZ ZNP 1947-1950 (15) Negr. Kasy 
Mianowskiego 1938 (16) Inst. Hist. prof. nadzw. Zakł. 
Hist. Pol. XIX i XX w. (17) [Bio-bibliogr.). Spraw.TNT 
2:1948 s. 21-22; A. Dygdała, 5D-łecie pracy naukowej 
prof. dr B.P., U. Kur. pol. 1958 nr 98; tegoż, Gaz. tor.
		

/Licencje_017_03_274_0001.djvu

			272 


1958 nr 98; tegoż, Uroczystości jubileuszowe prof. B.P., 
11. Kur. pol. 1958 nr 100; H. DymnIcka-Wołoszyńska,Ma- 
teriały B.P., Biul. Arch. PAN 1974 nr 17 s. 39-47; S. 
Herbst, Dorobek naukowy B.P., Zap. hIst. 28:1963 z. 3 
s. 501-507; tegoż, Pi
ćdziesięciolecie pracy naukowej 
Prof. dr B.P., Wojsk. Przegl. hist. 3:1958 nr 1 s. 443- 
444; M. Kukiel, (nekr.), Teki hist. 12:1962-1963 nr 3 
s. 328-329; tegoż, Pięćdziesięciolecie pracy naukowej 
B.P., Teki hi st. 9:1958 s. 141-142; J. Makowski [bibl.], 
Zap. hIst. 28:1963 z. 3 51. 507-5.15; B. Miśkiewicz,[nekro] 
Stud. i Mat. do Dziejów Wielkop. i Pom. 7:1962 z. 2 s. 
418-419; S. Sadowski, B.P. (1883-1962) - archiwista, 
historyk wojskowości, pr. mego 1977 AUMK sygn. 
29 953; J. Serczyk, Akademia dla uczczenia pamięci 
prof. B.P., Zap. hIst. 28:1963 Z. 3 S. 499; tegoż, [biogr.}, 
Pol. Słowo Biogr. t. 25 s. 490-493; J. Staszewski, Spr
 
wozdanie z jubileuszu prof. B.P., Kwart. hist. 65:1958 
nr 4 S. 1309-1310; K. Szlak, B.P. Monografia biobiblio- 
graficzna, pr. mag. 1980, AUMK sygn. 38 583; J. Wil- 
laume, Cnekr.J, Kwart. hist. 49:1962 nr 2 s. 1554-1557; 
spuścizna Arch. PAN Warszawa. 
[M. Urbański) 
1250. PAWŁOWSKI Jerzy Władysław (2) 25 VI 1936 Cz
stocho- 
wa, rob. (3) UW 1961 filoz. - estetyka S. Morawski (11) 
PT Filoz. (12) 1961- (16) INS st. wykł. Zakł. Filoz. 
1251. PAWŁOWSKI Mirosław Jan (2) 8 II 1957 Drezdenko (woj. 
gorzowskie), rob. (3) PWSSP Poznań 1981 proj.wnętrz 
J. Schmidt; graf. J. Rybczyński (12) 1982 (15) II i 2ra- 
zy In negr. oraz wyróżn. w konk. graf. "Armia Poznań 
'39"; nagr. w dziale linorytu na Intern. Exlibriswedstrijd 
'83 Sint-Niklaas (Belgia) (16) lA-P asyst. Zakł. Graf. 
1252. ApAZIO (Polaszkiewicz) Danuta (2) 15 V 1947 Kłodzko, 
int. (3) UŁ 1971 ped. - hIst. wych. i ośw. E. Podgór- 
ska (4) Szpital dla Nerwowo i Psych. Chorych Łódź 
1971 (12) 1973-1979 (16) IPiP st. asyst. Zakł. Hist. 
i Teor. Wych. 
1253. PEPŁOWSKI Franciszek (2) 10 xn 1921 Zdrojek (woj.cie- 
chanowskie), chł. (3) UMK 1949 fil. pol. - j
z. S. Hra- 
bec (5) IBL PAN S. Hrabec 1959 "Słownictwo i frazeo- 
logia publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu" (6) 
IBL PAN 1971 "Odczasownikowe nazwy wykonawców 
czynności w polszczyźnie XVI w." (10) IBL PAN od 
1950; Red. Słownika J. A. Mickiewicza 1950-1961 (11) 
TNT 1966- (czł. WydZe 11 1971-; jego sekr. 1975-; Tow. 
Lit. im. A. Mickiewicza (prez. 1975-1980); PT Jęz.; Tow. 
Miłośników J. Pol. (12) 1947-1949; 1957-1961; 1974- 
(15) Negr. IBL PAN za działalność nauk. i organiz.(16) 
IFP doc. Zakł. J. Pol. (17) tBio-bibliogr.1. Spraw. TNT 
25:1971 s. 59-60.
		

/Licencje_017_03_275_0001.djvu

			273 


1254. PEPŁOWSKI Piotr (Karol) (2) 9 III 1953 Toruń, int. (3) 
UMK 1977 fiz. teor. S. Dembiński (5) UMK S. Dembiń- 
ski 1981 "Analiza stabilności i bifurkacji w laserze z 
absorberem" (10) Staż nauk. Uniw. Stuttgart 1982-1983 
(12) 1980- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1983 (16) 
IF fiz. Zakł. Mech. 


1255. PERCZAK Wanda (Maria) (2) 13 IV 1937 Poznań, inf. (3) 
UMK 1960 biol. - fizjol. J. Hurynowicz: bibl. dypl. 1977 
(4) Wytwórnia Win "Las" 1961-1973 (12) 1972- (16) 
Dypl. bibl. BG. 
1256:' .PETRYKA Waldemar (2) 31 I 1950 Warszawa, rob. (3) 
ASP Warszawa 1975 mal. T. Dominik (12) 1975-1977 
( 16) IA-P asyst. Zakł. Mal. 
1257. "'PĘKALA Jerzy (12) 1954-1955 (16) WPr st. asyst. Kat. 
Ekon. Polit. 
1258. "'PFONT Tadeusz (2) 27 VIII 1908 Tursko (pow. Jarocin) 
(3) UP 1935 mat. (4) Naucz. gimn.: Brodnica 1935- 
1939: Toruń 1945 i 1948 (12) 1951-1954 (16) Wykł. 
Stud. Przygotowawczego. . 
1259. KopIASECKI Kazimierz (2) 30 III 1930 Inowrocław, int. (3) 
UW 1953 prawo: stud.: UMK 1949: Wyższa Szk. Praw- 
nicza Warszawa; Strasburg 1962 i 1964 Dipl8me de 
Droit Compar'; (4),.Asesor sC\dowy Warszawa 1951-1952: 
sędzia Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego 1953-1964: 
sędzia SC\du Nejwyższego 1964- (5) UW J. Jodłowski 
1967 "Wpływ postępowania i wyroku karne
o na postę- 
powanie i wyrok cywilny" (6) UW 1976 "Orzekanie po- 
nad żądanie w procesie cywliriym" (10) UW Kat. Postęp. 
Cyw. 1962-1963 (12) 1974-1976 (14) Kier. Zakł. Postęp. 
Cyw. 1974-1976 (15) Nagr. w konk. "Państwa i Prawa" 
1969 (16) WPiA doc. Zakł. Postęp. Cyw. 
1260. P
TEK Krzysztof (2) 3 XII 1952 Warszawa, int. (3) UW 
1975 P olit ol. - polit. społ. W. Muszalski (4) Ośr. Dosko- 
nalenia Kadr Kier. Min. Adm., Gosp. Ter. i Ochro 
rod. 
Białobrzegi k. Warszawy 1975-1977 (5) UW W. MUSlzal- 
ski 1982" Racjonaliz
cja zatrudnienia a zatrudnienie so- 
cjalne" (11) PT Nauk Polit. (sekr. Oddz. Toruń) (12) 
1977- (16) INS ad. Zakł. Nauk Polit. 
1261. PIi\TKOWSKA Barbara (2) 1 VIII 1937 Toruń, int. (3) 
UMK 1960 biol. - zool. I. Mikulska (5) UMK I. Mikul- 
ska 1965 "Wpływ temperatury stosowanej w szeregu po- 
koleń na struktur, oka mutanta Bar DrosophIla melano- 
gaster Meig." (11) TNT 1966-: PT Zool.: Tow. Przyr. 
im. Kopernika (12) 1959- (16) IB ad. Zakł. Cytol. Roś- 
lin i Genet.
		

/Licencje_017_03_276_0001.djvu

			274 


1262. 


"PL\TKOWSKA (Rumińska) Regina (2) 7 IX 1928 Gru- 
d ziq,d z, rob. (3) UMK 1952 astr. W. Dziewulski (4) 
Naucz. Gdańsk po 1952 (12) 1951-1952 (16) WMFiCh 
z-ca asyst. Kat. Astr. 


1263. 


PL\TKOWSKI Jan (2) 17 VI 1951 Inowrocław, int. (3)UMK 
1974 prawo kar. A. Marek (5) UMK K. Kolasiński 1980 
"Opinia o pracy" (12) 19
4- (16) IPC ad. Zakł. Prawa 
Pr. 


1267. 


"PIECHOTA Franciszek (2) 10 fi 1928 Pob6rka, chł. (3) 
UMK 1955 hist. W. Łukaszewicz (4) Naucz. Lic. Ogóln. 
Łobżenica 1950-1951; Lic. Med. (12) 1955-1957 (13) 
1983 zm. (16) Inst. Hist. asyst. Zakł. Hist. Powsz. XIX 
1 XX w. 
.PIECZKOWSKI Au
ust (2) 18 ID 1932 Spręcowo (pow. 
Olsztyn), chł. (3) UMK 1955 mat. S. Jaśkowski (4) 
Naucz. Lic. Ogóln. Lidzbark WarmIński 1950-:1951 (5) 
UMK S. Jaśkowski 1963 "Aksjomatyzacja systemu mo- 
dalnego z implikacjq, czynnikowq," (6) UMK 1970 "B
 
dania dotyczq,ce systemów logicznych Stanisława Jaś- 
kowskiego i ich zwi
zku z algebrami cyUndryczn
i" 
(10) WSN Olsztyn 1970-1973 (12) 1955-1974 (14}P.o. 
kier. Zaocz. Stud. Med.; 7.-ca dyr. IM 1970-1973 (16) 
IM doc. Zakł. Log. Mat. i Metod. Naucz. Med. 
.PIECZYŃSKI Miec2:¥sław (2) 16 xn 1926 Toruń. int. (3) 
UW 1954 filoz. (4) Pr. w dziennikarstwie (12) 1954- 
1964 (16) WH st. asyst. Kat. Hist. Fl1oz. i Myśli Społ. 
PIEŃKOS Karol (UlrIch) (2) 21 V 1954 Dzierz
oń, chł. 
(3) UMK 1977 fU. germ. - jęz. H. Koch (12) 1977- 
(14) Z-ca kier. KFG 1981-1983 (16) WH st. asyst. 
KFG. 


1264. 


1265. 


1266. 


PIEŃKOS-BESARAB Janina zob. Besarab-Pieńkos Janina. 


1268. PIETRASIŃSKA Elżbieta (2) 18 VIII 1953 Toruń, rob. (3) 
UMK 1976 ekon. - ekonom. i organiz. przedsięb. przem. 
K. Sienkiewicz (12) 1976- (16) WNE asyst. Kat. Eko-. 
nom. i Statysto 
1269. PIETRUCIEŃ Czesław (2) 14 U 1938 Grodno, chł. (3) 
UMK 1960 geogr. K. Łomniewski (4) Zakł. Wych. Dzie- 
ci Głuchych Łódź 1960-1961 (5) UMK K. Łomniewski 
1968 "Dynamika wód gruntowych w strefie brzegowej mo- 
rza na prz¥kładzie wybranych odcinków polskiego wy- 
brzeża" (6) UMK 1982 "Regionalne zróżnicowanie wa- 
runków dynamicznych i hydrochemicznych wód podziem- 
nych w strefie brzegowej południowego i wschodniego 
Bałtyku" (11) TNT 1967-; PT Geogr. (sekr. Oddz. To- 
ruń 1974-1977); PT Geofiz.; PT Ekon. (12) 1961- (15) 
Nagr. Sekr. Nauk. PAN 1981 (16) IG doc. Zakł. Geo- 
morf. i Geogr. Fiz.
		

/Licencje_017_03_277_0001.djvu

			275 


1270. PIETRUSZCZAK Andrzej (2) 21 VII 1954 Tomaszów Maz.. 
int. (3) UŁ 1980 mat. teor. L. Włodarski (11) PT Filoz. 
( 12) 1980- (16) INS asyst. Zakł. Log. (od 1984 Kat. 
Log.) . 
1271. PIETRUSZEWSKA (Wódecka) Maria (Teresa) (2) 7 IX 
1934 Toruń. int. (3) UMK 1956 chem. E. Pischinger 
(4) Cukr. "Tuczno" 1956-1960; naucz. Lic. Ogóln.:Włoc> 
ławek 1960-1962; Toruń 1962-1969; Okr. Ośr. Metod. 
Bydgoszcz 1969-1973 (5) UMK A. Swinarski 1980 "Ba- 
danie efektywności kształcenia nauczycieli chemii na 
.. zaocznych studiach megisterskich" (10') Inst. Kształ. 
Naucz. i Bad. Ośw. Bydgoszcz 1972-1974 (12) 1973- 
(14) Kier. Zakł. Metod. Naucz. Chem. od 1973 (15) 
Negr. Min. OiW ind. no 1972 (16) ICh st. wykł. Zakł. 
Metod. Naucz. Chem. 


1272. PIETRUSZKIEWICZ Bronisław (2) 1 VII 1939 Wilno (3) 
UMK 1967 szt. piękne - mal. Ę;. Borysowski (4) Naucz. 
Lic. Ogólno Szczecin i Lic. Ped. Kamień Pom. 1960-1962 
(5) ASP Warszawa 1975 przewód kwalif. na stan. ad. 
(12) 1967- (16) lA-P ad. Zakł. Kształt. Form Piast. 
1273. ApIETRZYK Józef (2) 5 VIII 1942 Małyszyn k. Staracho- 
wic, rob...chł. (3) UMK 1969 szt. piękne - mal. i ped. 
artysto S. BorysoW'ski (4) Muz. Okr. Toruń 1969 (5) 
ASP Warszawa 1982 przewód kwQllf. na stan. ad. (12) 
1973- (16) IZiK ad. Zakł. Techn. i Tech. Szt. Piast. 
1274. PIETRZYKOWSKA Jolanta (2) 26 VIII 1957 Lębork (woj. 
słupskie), int. (3) UMK 1981 archeol. J. Chudziakowa 
( 12) 1982- (16) IAiE asyst. Zakł. Archeol. Pol. 


1275. 


PIETRZYKOWSKI Czesław (2) 30 XI 1953 Węgorzewo 
(woj. suwalskie), rob. (3) UMK: 1977 hi st. S. Kalemb- 
kai 1983 archeol. K. Żurowski (4) Naucz. szk. podst. 
w Grzywnie (12) 1983- (16) IAiE asyst. Prac. Archeol. 
Podwodnej. 


1276. 


PILECKA Elżbieta Ewa (2) 26 X 1953 Płock, int. (3) UMK 
1977 szt. piękne - kons. i muz. - hi st. szt. M. Kutzner 
(12) 1977- (15) Nagr. Gen. Kons. Zab. 1978 (16) 
IZiK st. asyst. Zakł. Hi st. Szt. 
"PILICHOWSKI Jan (2) 28 IV 1930 Sambor, int. (3) UMK 
1952 prawo (4) MJn. pr. organiz. młodzieżowych 1948- 
1949; 1950-1951 (5) Słan. ad. 1956 (12) 1952-1959 
( 16) WH ad. Kat. Podst. Marks.-Leninizmu. 
if:pIOTRKIEWICZ Teofil (2) 5 Ul 1944 Jankowo, chł. (3) 
UMK 1967 hist. B. Gł
bowicz (4) Naucz. szk. podst. 
Toruń 1967-1969; Pow. Sztab. Wojsk. Toruń 1970 (5) 
UMK B. Głębowicz; J. Pawlak 1975 ''Ukraińska mniej- 
szość narodowa w r ublicystyce piłsudczyków 1926-1930" 
(10) UW po 1976 12) 197Q-1976 (16) INS ad. Zakł. 
Nauk Polit. 


1277. 


1278.
		

/Licencje_017_03_278_0001.djvu

			276 


1279. P10TROWlCZ Edmund (2) 7 vm 1915 Chersoń (ZSRR), 
int. (3) ASP Warszawa 1950 (dypl. 1951) mal. J. Cy- 
bis (4) Naucz. Państw. Lic. Tech. Teatralnej Warszawa 
1961-19651 pr. twórcza graf. i mal. (6) ASP Warszawa 
1965 "Uwagi na temat podstawowych z
adnień sztuki 
i kształcenia artystycznego" (7) 1973 (11) ZPAP; Stow. 
Marynistów Pol. (12) 1962-1980 (13) 1980 em. (14) 
Kler. Zakł. Graf. 1962-1980 (15) III n
r. na III Ogól- 
nopol. Wystawie Piast. 19521 II n
r. na IV Ogólnopol. 
Wystawie Piast. 19541 nagr. Min. KiSz ind. 11 0 1961; I 
nagr. na Ogólnopol. Wystawie Graf. 1976 (16) lA-P em. 
prof. nadzw. graf. (17) £.P. [monografia w serii') Współ- 
czesna grafika polska, [oprac.) I. J akim owi c z, 1976. 
1280. PIOTROWSKA (Kochanowska) Maria (2) 3 IV 1923 Grod- 
no, rob. (3) UMK 1953 chem. A. Swinarski (12) 1951- 
( 16) ICh st. wykł. Zakł. Chem. Nieorg. 
1280a. .PIOTROWSKI Marian (2) 3 IX 1937 Leszno. rob. (3) 
WSP Szczecin 1976 wych. flz. (4) Naucz. szk. podst. 
Szczecin 1961-1977 (12) 1977-1981 (13) 1981 zm.( 16) 
Naucz. wych. fiz. Stud. Wych. Fiz. 
1281. PIOT
OWSKI Mirosław Cezary (2) 26 II 1942 Warszawa, 
roi. (3) UMK 1970 szt. phlkne - graf. E. Piotrowicz 
(10) Staż w ASP Warszawa 1976 (12) 1970- (15) II 
nagr. za graf. w konk. pol.- fińskim 1975; I nagr. za 
graf. w o
ólnopol. konk. na graf. "Ann1a Poznań '39" 
1982 (16) IA-P ad. Zakł. Graf. 
1282. .PIOTROWSKI Wiktor (2) 16 X 1924 Toruń, int. (3) UMK 
1952 chem. W. Zacharewicz (4) Intendent BG UMK 1947- 
1948; Cukr. "Kruszwica" 1952; zakł. przem. po 1964 
(12) 1952-1964 (16) WMFiCh st. asyst. Ked. Chem. 
Nleorg. 
1283. ApISCHINGER Ernest (2) 31 VII 1905 Wiedeń, int. (3) UJ 
1928 chem. (4) Pr. w różnych zakł. przem. 1932-1948; 
m.in.: Zakł. Sodowe Mq,twy (kier. lab. 1934-19391 dyr. 
1945-1948) (5) UJ 1932 "O rozpuS zcza!nośc1 zwiq,zk6w 
fosforowych mq,ki konopnej i o zwiq,zku kwasu fitynowe
o 
przez białka w niej zawarte" (6) N om. na doc. 1954 (7) 
1958 (8) 1966 (10) WSI Bydgoszcz \pierwszy jej rek- 
tor) 1951- (11) TNT 1957-; Bydgoskie TN: Komit. Nauk 
Chem. PAN (12) 1948-1975 (13) 1975 em., 1980 zm. 
(14) Kier. Kat. Techn. Chem. od 1948 (16) ICh. em. 
prof. zw. techn. chem. 
PISKORSKA-OSM6LSKA Bożena zob. Osmólska-Piskorska Bo- 
żena. 


PISKORSKA-ZEIC Maria zob. Zeic-Piskorska Maria. 


1284. PISZCZEK Jan Antoni (2) 13 I 1948 Zielona Góra, int. 
(3) UMK 1969 prawo cyw. S. Matysik (4) Radca praw-
		

/Licencje_017_03_279_0001.djvu

			277 


ny PZU od 1981 (5) UMK L. Stecki 1975 "CywUno- 
prawna ochrona godności pracowniczej" (12) 1969- (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1983 (16) IPC ad. Zakł. 
Prawa Cyw. 


1285. PISZCZEK Józef (2) 10 III 1919 Wólka (pow. Janów Lub.), 
chł. (3) UP 1949 prawo (4) Radca prawny w Adm. La- 
sów Państw. Zielona Góra 1947-1952 i innych jednost- 
kach gosp.: Sulechów 1953-1958; Świebodzin 1953-1960 
(5) UP M. Zimmermann 1951 "Zakłady i przadsiębiol'- 
stwa publiczne w prawie polskim" (6) UP '1972 "Adm1- 
nistracytnoprawne zegadnienia Zwi
zkoweJ inspekcji Pra- 
cy" (11) TNT 1961- (czł. Wydze IV 1973-.) (12) 1960- 
1977 (13) 1977 em, (14) Z-ca kier. Zawod. Stud.Adm. 
od 1966: kier. Zakł. Prawa Roi. 1974-1977 (16) IAiZ 
em. doc. prawa roi. 


1286. PITUŁA Krzysztof (Stanisław) (2) 2 m 1952 Gołańcz (3) 
UMK 1977 szt. piękne - mal. i ped. artysto M. Wiśniew- 
ski (12) 1977- (15) Negr. w konk. na Obraz Roku 
1979 i 1980 (16) lA-P st. asyst. Zakł. Mal. 
PLASKACZ-KARPIŃSKA Anna zob. Karpińska-Plaskacz Anna. 
1287. PLE
NIARSKI Bolesław (2) 17 VIII 1908 Bud
 (3) UP 
1946 ped. - hist. wych. L. JaxaroBykowski (4) Admin. 
maj
tków ziemskich: Elizówka I Dys-Samsonówka pow. 
Lubartów 
944: starosta POW. Oborniki od 1945 (5) UMK 
S. Truchim 1959 "Pogi
 Wielkopolan na sprawy wy- 
chowawcze i oświatowe w świetle prasy Wle1kłego Księ- 
stwa Poznańskiego 1815-1847" (6) UMK 1974 "Wycho- 
wanie w Gward1i i Armil Ludowej" (7) 1978 (11) TNT 
1962-; PT Filoz.; PT Nautologiczne; Kom. Pad. PAN od 
1976: MIędzynar. Tow. Hist. Ośw. IWych. (Leuven); 
Niemieckie Tow. Edukacyjne (Hannover) (12) 1951- 
1978 (13)' 1978 em. (14) Kier. Kat. Ped. do 1976;dyr. 
IPiP od 1976 (15) Zł. odzn. UMK (16) IPiP em. prof. 
nadzw. ped. 


1288. PLICHTA Irena (2) 30 VUI 1931 Kościer
a, int. (3) 
UMK 1959 biol. - zool. H. Szarski (4) BG UMK 1959- 
1978 (12) 1959- (16) IB. st. wykł. Zakł. Dyd. Biol. 
1289. PLICH'l'A Witold (Kazimierz) (2) 9 IX 1934 Gdynia, rzem. 
(3) UMK 1959 blol. - bot. J. Walas (5) UMK Z. Pr
 
sinkiewicz 1968 "Wpływ wieku na stopień zblelicowania 
gleb wytworzonych z piasków wydmowych Mierzei Swi- 
ny" (6) UMK 1982 "Zegadnienia genezy, właściwości 
i klasyfikacji próchnicy mor" (10) UGd wykł. z gleb. 
od 1981 (11) TNT 1968-; PT Gleb.; PT Geogr.; Tow. 
Przyr. im. Kopernika (12) 1959- (15) N egr. Min. 
OiSzW ind. 111 0 1969 (16) IB ad. Zakł. Gleb. 
1290. »PLISZCZYŃSKl Janusz (2) 31 III 1947 Bydgoszcz, int. 
(3) UMK 1972 szt. piękne - ped. artysto J. Bogucki (12) 
1972-1981 (16) lA-P wykł. Zakł. Ped. Artyst.
		

/Licencje_017_03_280_0001.djvu

			278 


1291. -PŁOSKONI6WNA (Lewandowska) Maria (2) 27 XI 1922 
Lwów, int. (3) UMK 1951 biol. - bot. J. Walas (12) 
1948-1950 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. Syst. i Geogr. 
Roślin. 


1292. PŁOSZAJ Marta (2) 23 VII 1929 Dobre k. Nieszawy, chł. 
(3) UMK 1958 hi st. B. Pawłowski; bibl. dypl. 1975 (12) 
1953- (15) Sr. odzn. UMK (16) BG kust. dypl. 


1295. 


PŁUKIS Andrzej (2) 2 II 1947 Chełmica (woj. włocławskie), 
int. (3) UGd 1973 ped. og. J. Rembowski (4) Naucz. 
szk. podst. Włocławek 1968-1969 (5) UGd I. Jundziłł 
1980 "Kultura peda
ogiczna rodziców a osie.gnięcia 
szkolne dzieci" (10) UGd 1973-1975; 1983 (12) 1975- 
1983 (16) IPiP ad. Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
PŁYWACZEWSKI Emil (Walenty) (2) 11 XII 1951 Jezior
 
ny (woj. olsztyńskie), int. (3) UMK 1974 prawo kar. 
i krym. A. Marek (5) UMK A. Marek 1979 "Przestęp- 
stwo czynnej napaści na funkcjonariusza Milicji Obywa- 
telskiej lub innego or r anu ochrony bezpieczeństwa i po- 
rŻł\dku publicznego" 10) Wyższa Szk. Ofic. MSW 
Szczytno 1975-1980 11) Assoc. Intern. de Droit penal 
(AlDP) (12) 1980- (15) N
r. Prok. Gen. PRL w konk. 
"Państwa i Prawa" 1981 (16) IPK ad. Zakł. Prawa Kar. 
i Krym. 
.POCZOPKO Stanisław (2) 3 VI 1940 Bobrowicze (pow. 
Kosów Poleski), int. (3) UMK 1955 chem. A. Basiński 
(4) Naucz. szk. śred. Węgorzewo 1949-1950 (5) UMK 
A. Basiński 1960 "Sole podwójne i hydratacja w niektó- 
rych trojskładnikowych roztworach nasyconych" (6) UMK 
1970 "Termod.ynamiczne badania stężonych roztworów 
KN0:1 - NH4N03 - H 2 0, KCL - CO( NH 2) 2 - H 2 0, Mg S0 4- 
_ COlNH2)2 - H2 0 , ZnS04 - CO(NH 2 )2 - H 2 0" (10) 
Doradca nauk. F-ki Podzesp. Radiowych "Elwa" Warsza- 
wa 1964-1966 (11) PT Chem. 1952- (12) 1954-1974 
(13) 1974 zm. (15) Nagr. PT Chem. 1961; sr. odzn. 
UMK 1970 (16) ICh doc. Zakł. Chem. Fiz. 


1293. 


1294. 


POCZOPKO-GORSKA Jadwiga zob. Gorska-Poczopko Jadwiga. 


1296. PODLASZEWSKA Krystyna Felicja (2) 19 XI 1926 Chojni- 
ce, int. (3) UMK 1951 hist. K. Górski; bibl. dypl. (4) 
Urz. Inst. Zach. Oddz. Toruń 1948-1952; naucz. 1952- 
1956 (5) UWr K. Głombiowski 1972 "Zainteresowania 
czytelnicze mieszczan gdańskich XVIII W. współczesnym 
wydarzeniami politycznymi w Polsce" (11) TNT 1972- 
(sekr. Kom. Bibliogr.); PT Hist. (12) 1956- (16) BG 
st. kust. dypl. 
1297. PODSZUCKI Begusław (2) 15 IX 1935 Białe Błota (woj. 
włocławskie), chł. (3) UMK 1964 hist. L. Żytkowicz (4) 
Naucz. szk. podst. Toruń 1964-1966; Arch. Państw. To-
		

/Licencje_017_03_281_0001.djvu

			279 


ruń 1966-1969 (5) UP A. Łopatka 1977 "Rzymskokato- 
licka koncepcja ekumenizmu" (12) 1969- (15) Negr. 
Min. NSzWIT ind. mo 1978 (16) INS ad. Zakł. Nauk 
Polit. 


1298. POGORZAŁY Zygmunt (Józef) (2) 1 m 1956 Jaroszewo 
(woj. bydgoskie), chł. (3) UMK 1980 mat. teor. A. Skow- 
roński (12) 1980- (16) IM asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
1299. POKLEWSKA Danuta (Janina) (2) 6 fi 1940 Zamośclany 
(woj. wileńskie), int. (3) UMK 1962 fil. pol. K. Górski; 
bibl. dypl. 1975 (12) 1962- (16) Kust. dypl. BG. 
1300. 
OKLEWSKI Józef Marian (2) 21 IV 1931 Kowal&wo 
(ZSRR), int. (3) UP 1963 hist. szt. (5) UP. G. Chma- 
rzyński 1973 "Święta Lipka - r olska fundacja barokowa 
na terenie Prus Ksl
ż,cych" 11) TNT 1975-; Stow. 
Hi st. Szt. (12) 1963- (15) Med. KEN 1983 (16) IZIK 
ad. Zakł. Hi st. Szt. 


1301. POKOJSKA Urszula (2) 12 m 1944 Białobłoty (woj. toruń- 
skie), int. (3) UMK 1968 chem. A. Ulińska (5) UMK 
Z. Prusinkiewicz 1977 "Proces bielicowania w świetle 
analizy rozmieszczenia różnych form Fe, Al, Si oraz P 
w profilach gleb ukształtowanych z piasków wydm nad- 
morskich.i śr6dl
dowych" (11) TNT; PT Gleb. (12) 
1968- (15) Negr. Min. NSzWIT ind. mo 1978 (16) IB 
ad. Zakł. Gleb. 


1302. POKOJSKA-BURDZIEJ Aleksandra (2) 21 IV 1951 Gr
 
dzi
dz, int. (3) UMK 1973 biol. - mikrobiol. gleby E. 
Strzelczyk (5) UMK E. Strzelczyk 1980 "Wpływ niektó- 
rych czynników fizycznych i chemicznycl'1 na syntezę 
auksyn i substancji giberelinopodobnych przez bakterie 
ryzoplany siewek sosny" (11) Tow. Przyr. im. Kopeml- 
ka (12) 1973- (16) IB ad. Zakł. Mikrobiol. 
1303. "POKORA Eugeniusz (2) 23 XI 1954 Mr
owo (woj. olsz- 
tyńskie), chł. (3) UMK 1978 fiz. teor. K. Jankowski 
( 12) 1978-1982 (16) IF st. asyst. Zakł. Fiz. Chem. 
(M. Gajewska] 
1304. POKORSKA Maria Anna (2) 15 VII 1931 Toruń (3) UMK 
1955 szt. piękne - graf. J. Hoppen (6) ASP Warszawa 
1977 "Forma jako nośnik treści" przewód kwalif. na 
stan. doc. (11) ZPAP (12) 1954- (15) Wyr6żn.: Ogól- 
nopol. Konk. i Wystawa XV-lecia Ludowego Wojska Pol. 
1958; Ogólnopol. Konk. i Wystawa Marynistyczna 1963; 
na,gr. i wyr6żn. na Ogólnopol. Wystawie XXX-lecia PRL 
1975; I, IIi III l1agr. w konk. na ,graf. roku w okręgu 
ZPAP Toruń 1975, 1976, 1980 (16) lA-P doc. Zakł. 
Graf. 
1305. POKSIŃSKA (Dobrowolska) Maria (2) 14 X 1949 Toma- 
szów Lub., int. (3) UMK 1973 chem. H. Koneczny (5)
		

/Licencje_017_03_282_0001.djvu

			280 


UMK ,Z. Brochwicz 1982 "Materieły i technika dolnośl
s- 
kich sztukaterii z drugiej połowy XVII w." (11) PT Chem. 
(12) 1973- (16) IZiK ad. Zakł. Techn. i Tech. Szt. 
Piast. 


1306. POLACKA (Siadak) Krystyna (2) 3 XII 1944 LtJbstorf 
(RFN), rob. (3) UMK 1975 hist. - dyd. hist. J. Rulka 
(4) Naucz.; wizytator; metodyk Wydze Ośw. i Wych. To- 
ruń 1965-1977 (11) PT Hi st. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) 
(12) 1977- (16) IHiA st. asyst. Zakł. Metod. Naucz. 
Hist. 


1307. POLAKIEWICZ (Lewandowska) Marta (Ludwika) (2) 12 XII 
1950 Włocławek, int. (3) UMK 1973 chem. A. Łodzińska 
(4) Bibl. BG UMK 1978-1982 (5) UMK A. Łodzińska 
1978 "Badania strukturalne kompleksów co(n), Ni(lI) i 
cu(n) z l(3,7-dwumetylo)-benzofurylo-(:dl-glicyn
 i [(3- 
-metylo )-benzofurylo-( 2 )]-alamin
" (12) 1978- (naucz. 
akad. od 1982) (16) ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
1308. POLAKIEWICZ Tomasz Marek (2) 21 IX 1951 Bydgoszcz, 
int. (3) UMK 1975 chem. M. Kuik (4) Centr. Ośr. Szk. 
Pol. Zw. Alpinizmu od 1972 (11) PT Chem. (12) 1975- 
( 16) ICh st. asyst. Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 
1309. JtpOLAKOWSKI Benon (2) 5 X 1927 Toruń, rob. (3) UMK 
1952 biol. - bot. J. Walas (5) UMK J. WalAS 1959 "Sto- 
sunki florystyczno-fitosocjologiczne Puszczy Boreckiej 
ze szczególnym uwzględnieniem lasów leśnictwa Lipowo 
i Walisko" (10) WSR Olsztyn Kat. Bot. od 1952 (11) 
PT Bot. (czł. Zarz. Oddz. Olsztyn); Komit. Ochro Przyr. 
(sekr. woj.) Olsztyn; rzeczoznawca Kom
 Parków Nar. 
i Rezerwatów Państw. Rady Ochro Przyr. (12) 1950-1951 
(16) WM-P asyst. Kat. Syst. i Geogr. Roślin
 
1310. "'POLAKOWSKI Piotr (2) 8 VI 1924,Snopkowo (pow. Lub- 
lin) (12) 1962-1969 (16) wykł. SW. 
1311. POLASIK Marek (2) 21 n 1951 Pasłęk, int. (3) UMK 1974 
chem. K. Jankowski (11) PT Fiz. (12) 1974- (15) Nagr. 
Min. NSzWIT zesp. 10 1981 (16) IF st. asyst. Zakł. Fiz. 
Chem. 


1312. POLSZAKIEWICZ Bar'bara (2) 13 VIII 1947 Poznań, int.(3) 
WSE Poznań: 1970 ekon. polit. Z. Kowalczyk; Stud.Dokt. 
1970-1973 (5) WSE Poznań Z. Kowalczyk 1974 "Czyr?- 
niki kształtuj
ce koniunkturę gospodarcz
 w RFN" (10) 
AWF Poznań 1973-1974 (12) 1974- (16) Kat. Ekon. Po- 
lit. i Polit. Społ.-Gosp. ad. Zakł. Ekon. Polit. 
1313. "'PONIŃSKI Marek (2) 29 III 1929 Siedlce, int. (3) UMK 
1952 chem. A. Ulińska (12) 1950-1956 (16) WMFiCh 
st. asyst. Kat. Chem. Og.
		

/Licencje_017_03_283_0001.djvu

			281 


1314. POPIEL-BARCZYK Ewa (2) 12 II 1929 Skałat (woj. tarno- 
polskie), int. (3) UMK 1952 blol. paleozool. R. Kongiel 
(5) UW A. Urbanek 1967 "Górnokredowe Terebratulida 
(Brachiopoda) z przełomu Wisły Środkowej" (10) Muz. 
Ziemi PAN 1954- (11) PT Geol.; Kom. Paleont. Komit. 
Nauk Geol. PAN (12) 1951-1954 (15) Med. 25-łecia 
PAN 1982 (16) WBiNoZ asyst. Kat. Paleont. i Geol. 
( 17) [biogr.}. The World Who" s who of Women 1976 
s. 671. 


1315. POPIELEWSKI Tadeusz (2) 3 IV 1923 Bydgoszcz, rob. (3) 
UMK 1950 prawo fin. L. Kurowski (4) NBP 1947-1983 
(5) UMK Z. Jaśkiewicz 1968 "Efektywność form finan- 
sowania państwowych przedsiębiorstw wewnętrznego ob- 
rotu towarowego w Polsce Ludowej" (10) AT-R Byd- 
goszcz 1973-1975 (12) 1976- (16) WNE ad. Zakł.Fin. 
i Rach. 


1316. POPŁAWSKI Wojciech (Andrzej) (2) 24 VIII 1946 Augus- 
tów, int. (3) WSE Sopot 1969 ekonom. przem. K. Wan- 
delt (5) AE Poznań ,5. Sudoł 1977 "Struktura prze- 
strzenna przemysłu w woj. bydgoskim w latach 1946- 
1970" (12) 1969- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. 11 0 1982 
( 16) Kat. Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz. ad. Zakł. 
Ekonom. Przem. 


POPŁAWSKI-HORNO Stanisław zob. Horno-Popławski Stanisław. 
PORAZIŃSKA-KONONOWICZ Halina zob. Kononowicz-Porazińska 
Halina. 


1317. PORAZIŃSKI Jarosław Marek (2) 9 lU 1950 Bydgoszcz, 
rob. (3) UMK 1976 hist. J. Staszewski (4) Naucz. szk. 
podst. 1973-1977: pr. w organiz. młodzieżowych i polit. 
Białe Błota i Bydgoszcz 1977-1981 (5) UMK J. Sta- 
szewski 1981 "Sejm lubelski w 1703 roku. Geneza roz- 
bicia wewnętrznego w Rzeczypospolitej na pocz. XVIII 
wieku" (12) 1981- (16) IHiA ad. Zakł. Hi st. Powsz. i 
Pol. XVI-XVIII w. 
1318. i5pORAZIŃSKI Zbigniew (2) 3 III 1946 Toruń, rzem. (3) 
UMK 1970 chem. P. Masłowski (12) 1970-1979 (16) 
IB st. asyst. Roi. Zakł. Dośw. 
1319. ]tPOSZK6WNA Aldona (2) 31 XII 1923 Tauro$i na Litwie, 
int. (3) UMK 1952 biol. - zool. J. Pratfer (12) 1950- 
1951 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. Paleont. 
1320. POWlERSKI Jan (2) 16 V 1940 Szczuka (pow. Brodnica), 
rzem. (3) UMK 1963 hi st. B. Włodarski (5) UMK B. 
Włodarski 1967 "Rola Pomorza Gdańskiego w stosun- 
kach polsko-pruskich w okresie przedkrzyżackim" (6) 
UGd 1976 "Dobra ostrowicko-golubskie ,biskupstwa włoc- 
ławskiego na Ue stosunków polsko-krzyżackich w latach
		

/Licencje_017_03_284_0001.djvu

			282 


1235-1308" (10) UGd 1973- (kier. Zakł. Hist. Średn.) 
! 11) TNT 1967- (czł. Wydze I 1972-): Gdańskie 1.'N 
sekr. Wydz. I); OBN im. W. Kętrzyńskiego Olsztyn 
c zł. Rady Nauk.};PT Hiat. (12) 1963-1973 (15) Nagr. 
Min. NSzWiT ind. Ino 1976 (16) lHiA ad. Zakł. Hi st. 
Średn. (17) (BiO-bibliogr] Spraw. TNT 26:1972 s. 117- 
118. 
1321. PRAGACZ Piotr (2) 15 IV 1954 Toruń, iht. (3) UMK 1977 
mat. T. Józefiak (5) UMK T. Józefiak 1981 "Syzygje 
rozmaltości wyznacznikowych stowarzyszonych z macie- 
rzami symetrycznymi i antysymetrycznymi" (11) PT Mat. 
(12) 1977-1981 (16) IM ad. Zakł. Metod Numer. 
1322. PRAŻMOWSKI Witold Tadeusz (2) 20 II 1937 Lwów, int. 
(3) Akad. Sztabu Gen. 1961 (10) WSOWRlA 1961-1980 
(12) 1980- (16) Wykł. SW. 
1323. PREISKORN Aleksandra (Maria) (2) 19 IX 1949 Toruń, 
int. (3) UMK 1971 fiz. teor. W. Woźnicki (5) UMK W. 
Woźnicki 1980 "ZaStosowanie metody superpozycji sko- 
relowanych konUf!uracji do badania małych układów mo- 
lekularnych" (11) PT Fiz. (12) 1971- (16) IF sp. w 
zaw. Zakł. Fiz. Chem. 


1324. "PREISNER Walerian Stanisław (2) 1 XI 1894 Sieniawa k. 
Jarosławia, rob. (3) UJK: 1923 absol.; 1930 mag. fil. rom. 
E. Porębowicz, Z. Czerny (5) UJI(. 1929 ..ttude sur la 
syntaxe de PIerre Charron", (6) 
oc. 1955 (10) Bib!. 
Uniw. Lwów 1923-1945; kust. BG UMK 1945-1957 (11) 
TNT 1947- (czł. Wydze II 1951-); PT Fil.; współpr. Kom. 
Fil. Zachodnioeur. PAU (12) 1 XII 1945-1964 (13) 1954 
em.; 1.966 zm. (16) WH doc. fil. rOm. (Kat. Hist. Lit.Pol.) 
(17) A. B
oszewicz, tnekr. i bibllogr.] , "Życie i Myśl" 
16:1966 nr 9 s. 145; {bio-bibliogr.], Spraw. TNT 5:1951 
s. 51-52;CM. Brahmer}. [nekr.), Kwart. neofil. 1966 z.4 
s. 465-466; P. Grzegorczyk, (nekr.1, Rocz. lit. 1966 s. 
714-715; A. Hutnikiewicz, W.P., Zag. Rodzaj. lit. 1967 t. 
10 Z. 1 s. 174-177; B. Nadolski, Droga naukowa W.P., 
Zesz. nauk. UMK, Fil. Pol. 1972 Z. 9 S. 137-142;spuś- 
cizna AUMK. 


tA. Hutnikiewicz, H. BaranowskI] 


1325. PREISNER Zdzisław (Tadeusz) (2) 16 VII 1949 Gorlice, 
int. (3) UMK 1973 geogr. - geomorf. W. Niewiarowski 
(4) Geolog: Zakł. Ceram. Bud. Toruń 1973-1975; Urz. 
Woj. Toruń Oddz. Geol. 1975-1977 (11) PT Geogr.; 
Klub Polarny (12) 1977- (do 1982 geomońolog) (16) 
IG asyst. Zakł. Geomorf. 1 Geogr. Fiz. 
1326. PREWYSZ-KWlNTO Andrzej (2) 2 I 1945 Wilno, int. (3) 
UMK 1969 chero. zw. heterocyklicznych T. Lesiak (5) 
UMK T. Lesiak 1974 "Synteza polioli z pochodnych fu- 
ranu" (11) PT Chem. 1970- (12) 1969- (15) Nagr.Min.
		

/Licencje_017_03_285_0001.djvu

			1327. 


1328. 


1329. 


1330. 


1331. 


283 


NSzWIT zesp. mO 1977 dyd.-wych. (16) ICh ad. Zakł. 
Techn. Chem. Org. 


PR

OWSKI Jan Piotr (2) 13 VII 1946 Brześć KUJ.. int. 
(3) UMK 1974 szt. piękne - mai. J. Bogucki (5) ASP 
Warszawa S. Borysowski przew6d kwalif. na stan. ad. 
(12) 1974- (16) lA-P ad. Zakł. Techn. i Tech. Szt. 
Piast. 
KpRONOBIS Witold (2) 27 I 1947 Toruń, int. (3) UMK 
1969 hi st. W. Łukaszewicz (5) UMK W. Łukaszewicz, 
K. Grl!Jnberg 1976 "Polityka narodowościowa okupanta 
hiUerowskie
o w rejencji ciechanowskiej 1939-1945" (12) 
1969-1982 (16) IHiA ad. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XIX 
i XX wieku. 


PR6szYŃSKI Andrzej (2) 28 II 1948 Puck, int. (3) UMK 
1970 mat. S. Balcerzyk; Inst. Mat. PAN Stud. Dokt.1971- 
1974 (5) Inst. Mat. PAN S. Balcerzyk 1974 "Odwzoro- 
wania wielomianowe pomiędzy modułami i formy wyższych 
stopni" (10) Inst. Mat. PAN 1974-1981; WSP Bydgoszcz 
Inst. Mat. od 1981 (11) PT Mat.; Amer. Mathematical 
Soc. 1982-; recenzent Mathematical Reviews (12) 1970- 
1971 (16) IM asyst. staż. Zakł. Geom. 
"PR6szYŃSKI Stefan (2) 22 I 1879 Warszawa, int. (3) 
UJ 1905 Wydze Filoz.; 1909-1915 Wiedeńska Akad.Hand.: 
później Uniw. Wiedeński prawo (4) dyr. Zakł. Wych. w 
Miejscu Piastowym i Skomorokach 1905-1909; Okr.lnsp. 
Szk. Chełm 1917-1918: nacz. WydZe Prac. Arch. w Gł. 
Urz. Likwidacyjnym; Min. Skarbu Dep. Budżetowy i Adm. 
1920-1929; st. instr. Muz. Przem. i Tech. Warszawa 
1929-1939 oraz dyr. Śred. Szk. Hand. w Legionowie: 
własne biuro podań (5) Uniw. Wiedeński prawo 1915 
(12) 1 XII 1945-1952 (14) Kier. Kat. Statysto (16)WPr 
z-ca prof. Kat. Statysto 
*PRUFFER Jan (2) 5 III 1890 Bołkuny na Polesiu (3) UJ 
1914 absol. nauki przyr. głównie zool. (4) Naucz.gimn. 
Częstochowa 1915-1917; Wilno: naucz. biol. na tajnych 
kompletach lic. 1941-1944: kier. działu entomol. Agro- 
chem. Stacji Ludowego Komisariatu Roi. LSRR 1944-1945 
(5) UJ M. Siedlecki 1920 "Przeg1
d motyli większych 
okolic Krakowa" (6) UP 1930 (7) 1931 (8) 1945 (10) 
Kraków: asyst. Krejowej Stacji do Bad. Szkodników 
Zwierzęcych na Roślinach - od 1920 kier.; UJ asyst. 
Zakł. Zool. 1918; Warszawa: kust. Państw. Muz. Zool.; 
SGGW Wydze Leśny' wykł. zentomol. 1920-1921; Wilno: 
USB 1921-1939 (z-ca prof. i kier. Zakł. Zool. później 
prof.: dziek. WydZe Mat.-Przyr. 1933-1934: dyr. Stud. 
Roi. tegoż Wydze 1934-1935; tajne komplety uniw. 1941- 
1944); Stacja Ochro Roślin Wileńskiej Izby Roi. od 1926: 
inicjator i kier. Muz. Przyr.: pr. w różnych stacjach 
zool.: ViUefranche-sur-Mer (Francja) 1925: Kristinberg
		

/Licencje_017_03_286_0001.djvu

			284 


(Szwecja) 1929; podróż nauk. 1925-1930: Paryż, Mo- 
naco, Florencja, Wiedeń, Praga, Sztokholm, G8teborg 
(11) TNT 1946- (czł. Wydz. nI: jego wiceprzew. i przew. 
red. wyd. Sectio E Stud. Soc. Sc. Tor.: przew. Kom. 
Red. Studia); Tow. Przyr. im. Kopernika; PT Zool.( z-ca 
przew. ZG ) ( . PT Entomol; c zł. wielu kom. i komit. (12) 
1945-1959 13) 1959 zm. (14) Organiz. i dziek. WM-P 
1945-1947; kier. Ośr. Biol. Stosowanej UMK w Koni- 
czynce 1950-1952: kier. Działu Entomol. Ośr. do 1959: 
kier. Zesp. Ked. Zool. 1952-1959 i od 1945 kier. Zakł. 
Zool. Syst. (15) Nagr. nauk. WRN Bydgoszcz za cało- 
kształt badań nad faun
 Pomorza 1957 (16) \yBiNoZ 
prof. zw. Kat. Zool. (17) [Księga pami
tkowa}: Stud. 
Soc. Sc. Tor. Sectio E vol. VI nr 1-15: [bio-bibliogr.), 
Spraw. TNT 1:1947-1948 s. 79-83: M. Gromadska, [bio- 
gr.l. Z dziejów nauki polskiej. Księga pami
tkowa TNT, 
Warszawa 1975 s. 307-322; tejże [nekr.], Spraw. TNT 
13:1959 s. 78-86; J. Markiewicz, (nekr. z bibliogr.], Zie- 
mia częstochowska 5:1965 s. 349-350: J. Ruszkowski, 
(wspomnienia1, Pol. Pismo entomol. ser. B 1960 z.3-4 
s. 147-150: S. Sołtys, [wspomnienia J. Ochro Roślin 1960 
nr 2 s. 37-38; M. Znamierowsk....Prłlfferowa, [bibliO j r.) , 
Przegl. zool. 4:1960 z. 3 s. 166-169: [wspomnienia, 
"Kosmos" 1960 nr 4 s. 425-429. 


1332. "PRUFFĘR-KLEIN Krys
a (2) 14 IV 1923 Częstochowa, 
int. (3) UMK 1952 biol. - zoo!. z anat. porówn. J. Prl!Jffer 
(12) 1950-1959 (16) WBiNoZ st. asyst. Kat. Zool.Syst. 
PRUFFEROWA-ZNAMIEROWSKA Maria zob. Znamierowska-Pratfe- 
rowa Maria. 


1333. PRUSAK Feliks (2) 20 XI 1939 Inowrocław (3) UP 1962 
prawo - procedura kar. J. Haber (4) wiceprok. Prok. 
Woj.: Toruń: Byd$oszcz: Warszawa 1966-1969 oraz Prok. 
Gen. 1970-1977 (5) UW A. Murzynowski 1966 "Podsta- 
wy rewizyjne w polskim procesie karnym" (6) UW 1973 
"Poci
nięcie podejrzanego do odpowiedzialności w pro- 
cesie karnym" (7) 1982 (10) UW: Inst. Problematyki 
Przestępczości przy Prok. Gen.: Akad. Spraw Wewnętrz- 
nych (11) TNT 1968-; B'¥dgoskle TN; Warszawski'e TPN; 
Assoc. Intern. de Droit Penal (AlDP) (12) 1962-1965 
(15) Nagr.: Prok. Gen. 1974: Min. NSzWIT ind. 11 0 1979 
(16) WPr st. asyst. Kat. Postęp. Kar. 
1334. PRUSINKIEWlCZ Zbigniew (Andrzej) (2) 18 XI 1923 Poz- 
nań, int. (3) ,UP 1950 leśnictwo _ gleb. F. K. Terlikow- 
ski (4) Poznań warsztaty: stolarskie 1940; radiotech. 
1941-1945 (5) WSR Poznań M. Kwinichidze 1957 "Ba- 
dania nad granic
 biologicznej użyteczności wody glebo- 
wej" (6) WSR Poznań 1962 "Zagadnienia leśno-glebo- 
znawcze na obszarze wydm nA!:lmorskich Bramy 
winy" 
(7) 1969 (8) 1977 (10) UP Ked. Gleb. 1950-1952; WSR 
Poznań Kat. Gleb. 1952-1963 (11) Poznańskie TPN;
		

/Licencje_017_03_287_0001.djvu

			285 


TNT 1964- (czł. Wydze m); PT Gleb. (czł. ZG; przew. 
Oddz. Bydgoszcz; przew. Kom. Fiz. Gleb. ZG); PT Bot., 
PT Leśne; KomIt. Nauk Leśnych PAN (czł. Prez., przew. 
Sekcji Ekol. Lasu); Komit. Gleb. i Chem. Roi. PAN; Komit. 
Bad. Czwartorzędowych PAN; czł. rady nauk.& Białowies- 
kiego Parku Nar.; Zakł. Biol. Roi. i Leśn. PAN Poznań; 
Woj. Kom. Ochro Przyr. Toruń; c zł. Rady Nauk. Urz.Woj. 
Toruń; c zł. Komit. Red. "Roc;r;nik6w Gleb."1 Intem. Soc. 
of. Soil Science; Intern. Soc. of Plant Geography and 
EcologYi Intern. Uno of Forest Research Organisations 
(12) 1963- (14) Kier. Kat. później Zakł. Gleb. 19630-1 
prodziek. WBiNoZ ds Zaocz. Stud. Biol. 1964-1969 (15) 
Negr. Wydze Nauk Roln. i Leśn. PAN: zesp. 19591 im. 
Oczapowskiego 1977; negr.: Min. OiSzW ind. no 19691 
Min. NSzWIT zesp. no 1976; sr. med. 40-Iecla Stud. 
Ak ad. Roln. i Leśn. w Poznaniu 19159; zł. odzn. hon.PT 
Gleb. 1961; sr. odzn. hon. PT Le.n. 1982 (16) IB prof. 
zw. Zakł. Gleb. (17) {Bio-bibliogr.). Spraw. TNT 17: 
1963 s. 55-57. 


PRUSKA-JASTRZ
BSKA Karnilla zob. Jastrz,bska-Pruska Kamil- 
la. 


1335. 


1336. 


1337. 


1338. 


PRUSKI Marek (Tadeusz) (2) 28 m 1954 Toruń. int. (3) 
UMK 1977 fiz. A. B
czyński (5) UMK T. Marszałek 
1981 "Formowanie subnanosekundowych imJ:lulsów świetJ.- 
nych w laserze barwnikowym" (\2) 1980- (15) Negr.: 
PAN 1976; Min. NSzWIT ind. mo 1983 (16) IF ad. Zakł. 
Fiz. Stos. 


PRUSKI Stanisław (Jan) (2) 30 IV 1927 Tomasz6w Maz., 
int. (3) UMK 1952 fiz. teor. J. Rzewuski (4) Naucz. 
fiz. Lic. Ogrodnicze('Toruń 1948-1949 (5) UMK J. Ray- 
ski 1960 "Funkcje C) Diraca i rozwinięcia asymptotycz- 
ne funkcji specjalnych fizyki matematycznej" (6) UMK 
1967 "Wielostanowe rozszerzenie metody HarŁree - Sl
 
tera - Focka" (10) PIE Warszawa konsult. 1957-1963; 
PGd 1975-1977 (11) TNT 1969- (czł. WydZe m); PT 
Fiz. (przew. Oddz. Toruń dwukrotnie; czł. Zarz. Oddz); 
czł. Kolegium Red. "Raports on Mathemed1cal Physics" 
(12) 1950- (14) Z-Ca dyr. IF 1970-19711 kier. Zakł. 
Metod. Mat. Fiz. 1969-; kier. Zesp. Metod Macierzy Gę- 
stości w Mech. Kwantowej (15) Negr.: PT Fiz. 19681 
Min. OiSzW ind. 111 0 1971 (16) IF doc. Zakł. Metod Mat. 
Fiz. (17) [Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 23:1969 s. 70-72. 
PRZEGI
TKA Wiesława (Alicja) (2) 19 VI 1935 Toruń.int. 
(3) WSP Opole 1957 fil. ros. (4) Naucz. lic. ogóln J : 
Chełmno 1957; Toruń 1961; naucz. SN 1968 ( 10) 
WOSWRiA 1968 (11) PT Rus. (12) 1969- (14) Kier. 
Zesp. J. Ros. 1973-1975 (16) SJO st. wykł. J. ros. 
JlpRZESŁAWSKA Helena (2) 26 vm 1904 Czarnk6w, int. 
(3) UP 1929 fil. ang.; Wydze Nauk Społ. przy Inst. Ca-
		

/Licencje_017_03_288_0001.djvu

			286 


tholique de Paris 1934 dypl. "Aptitude au Doctor
t es- 
-Sciences Economiques, Sociales et Politiques" (4) Agent 
Banku PKO SA w Amiens 1930-1935 i w Paryżu 1935- 
1939 (5) UMK T. Szczurkiewicz 1948 "Wieś kaszubska 
w czasie okupacji" (10) UP asyst. wolont. 1945 (12) 
I 1946-1955 (1946-1951 st. asyst. Kat. Socjol.i Kat. Hi st. 
Państwa i Prawa) (16) WSzP wykł. estetyki. 
1339. PRZEWO
NA-ARMON Krystyna (2) 23 V 1928 Gniezno, 
int. (3) UP 1953 prehist. W. Hensel (5) Inst. Hist. Kult. 
Materialnej PAN W. Hensel 1962 "Osadnictwo ludności 
kultury grobów jamowych na Pomorzu Wschodnim" (6) 
UMK 1971 "Struktura i rozwój zasiedlenia południowo- 
wschodniej strefy nadbałtyckiej u schyłku starożytności" 
( 10) Muz. Archeol. Poznań 1950-1951: Kier. Bad. nad 
Pocz. Państwa Pol. 1952-1953, Inst. Hist. Kult. Material- 
nej PAN 1954-1968: UL Kat. Archeol. 1975-1976 (11) 
Poznańskie TPN: TNT 1971- (czł. Wydze I 1976-): PT 
Archeol. i NUm
 (12) 1969-1975" 1976- (14) Dyr. lAiE 
1981-: kier. Zakł. Archeol. Pol. prodziek. WH 1984- (16) 
lAiE doc. Zakł. Archeol. Pol. (17) [Bio-bibliogr.}, Spraw. 
TNT 30:1976 s. 105-109. ' 
1340. PRZYBYLAK Rajmund (Krzysztof) (2) 21 IV 1957 Nakło 
n. Notecie., int. (3) UMK 1980 geogr. G. Wójcik (10) 
Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagosp. PAN - Zakł. Geo- 
morf. i Hydrolo
ii Niżu w Toruniu 1981-1982 (11) TN'l': 
PT Geogr. (12) 1982- (16) IG asyst. Zakł. Klim. 
1341. PRZYBYLIŃSKI Bogdan (2) 29 IX 1936 Nakło n. Notecie., 
rzem. (3) UMK 1961 s zt. piękne _ mai. T. Niesiołowski: 
S. Borysowski (5) ASP Warszawa E. Piotrowicz 1970 
przewód kwalif. na stan. ad. (pr. w tech. wypukłodruku) 
(6) ASP Warszawa 1977 przewód kwalif. na stan. doc. 
wystawa pr. w tech. serigraf. "Serigrafia" (11) ZPAP (12) 
1961- (14) Kier. Zakł. Graf. 1981-: z-ca dyr. IA-P; czł. 
Senatu 1981-1984 (15) II nagr. "Graf. Warsztatowa Pol- 
ski Północnej i Środkowej" Łódź 1965: III nagr. w ogół- 
nopol. konk. XXX-lecia PRL Warszawa 1975: 1 nagr. w 
konk. "Najlepsza Graf. Roku" Toruń 1973 i 1976: I nagr. 
"Piękno Ziemi Bydgoskiej w Plas
ce" Bydgoszcz 1962: 
nagr. Min. NSzWIT 111 0 1983 (16) IA-P doc. Zakł. Graf. 
1342. "PRZYBYŁ Eugeniusz (2) 24 X 1884 Łódź, int. (3) ASP 
Kraków 1913 mai. J. Pankiewicz: W. Weiss (4) Naucz. 
rys. sem. naucz.: Łódź 1918-1920: Toruń 1920-1931: Lic. 
Ped. Toruń 1945-1946: Woj. Wydze Kult. - Ref. Muz. To- 
ruń 1945 (11) Tow. Prżyjaciół Szt. Pięknych: wsp6łza- 
ło Zyci el (1920) Konfraterni Artystów (skarbnik) przed 
1939: czł. założyciel Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela (12) 
1946-1951 (13) 1965 zm. w Toruniu (15) Negr. m. To- 
runia 1961 (1
) WSzp ad. Kat. Mai. Sztalugowego (17) 
L. Jarzębowsk
 [biogr.), [w:] Wybitni ludzie dawnego To- 
runia, Warszawa-Poznań-Toruń 1982 s. 301-305: tegoż,
		

/Licencje_017_03_289_0001.djvu

			287 


Eugeniusz i Janina Przybyłowie, Rocz. tor. 14:1979 s. 
87-105; E. Lewandowska, Konfratemia artystów w Toru- 
niu, Zesz. nauk. UMK Zab. i Kons. III 1968 s. 61-1181 
T. Zakrzewski, [biogr.] [w:] Wystawa pośmiertna prac 
E.P., Toruń 1965. 


*PRZYBYSZEWSKA (Jankowska) Krystyna (2) 15 XII 
1934 Bydgoszcz, int. (3) UMK 1956 cham. H. Basińska 
(4) Lab. Inowrocławskie Zakł. Sodowe 1951-1952 (12) 
1955-1959 (16) WMFiCh st. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
PRZYBYSZEWSKI Kazimierz (2) 31 X 1937 Gronowo (pow. 
Toruń), rob. (
) UMK 1963 hi st. W. Łukaszewicz (4) 
Lubuska F-ka Zgrzeblarek Bawełnianych Zielona Góra 
1954-1958 (5) UMK M. Wojciechowski 1983 "Stosunki 

ospodarczo-społeczne w Toruniu w latach 1920-1939" 
( 11) TNT 1974- (12) 1964- (16) Kust. BG. 
1345. JtpRZYSIECKI Krystian (2) 19 II 1937 Warszawa, int. (3) 
UW 1962 prawo (12) 1963-1965 (16) WPr asyst. J	
			

/Licencje_017_03_290_0001.djvu

			288 


no 1926; Gimn. im. Zygmunta Augusta Wilno od 1934; 
Toruń: I Lic. im. M. Kopernika 1945-1951; Lic. Ped. 
1951-1953 (5) USB S. Kościałkowski 1932 "Reprezen- 
tacja ziem zabranych na sejmie 1830-1831 r." (10) WSP 
Gdańsk od 1955/1g56 (il) PT Hiat.; czł. władz Sekcji 
Szk. Wyższych ZG ZNP (12) 1946-1961 (13) 1980 zm. 
(16) Ihst. Hiat. ad. Kat. Hi st. Z5'RR (17) S. Kalembka, 
lnekr.1, Zap. hist. 47:1982 z. 1 s. 163-165. 
1352. PUCIATA-PAWŁOWSKA Jadwiga (2) 8 XII 1902 Warszawa, 
int. (3) UW hist. szt. Z. Batowski; fil. pol. B. Gubryno- 
wicz, J. Ujejski; hist. filoz. i estetyka W. Tatarkiewicz 
(4) Wykł. hist. szt. w Uniw. Powsz. i Ogniskach Ośw. 
Pozaszk. 1929-1931; Miej. Szk. Szt. Zdobniczych War- 
szawa 1932-1939; tajne naucz. 1939-1945; naucz. Lic. 
Wolbrom 1945 (!J) UW Z. Batowski 1929 "Rafał Hadzie- 
wicz - jego życie i tw6rczość" (6) Nom. na doc.. 1956 
(7) 1964 (9) Czł. hon. Tow. Opieki nad Zab. w War- 
szawie 19'77; czł. hon. Stow. Hist. Szt. 1981 (11) TNT 
1956- (czł. Wyaz. II; przew. Kom. Hist. Szt.; red. nacz. 
"Teki Kom. Hist. Szt:'; Tow. Opieki nad Zab. w War- 
szawie; Komit. Nauk o Szt. PAN (12) 1946-1982 (13) 
1973 em. (14) Kier. Zakł. Hist. Szt. od 1969 (15) Zł. 
odzn. UMK; odzn. "Zasłużony Działacz Kult."; zł. odzn. 
za opiekę nad zab. 1982; med. KEN; med. UMK; sr. 
med. TNT 1975 (16) WSzP em. prof. nadzw. hist. szt. 
(17) tBio-bibliogr.1. Spraw. 'l'NT 11:1957 s. 69-70; Ju- 
bileusz 80-1ecia prof. dr J.P-P., Spraw. TNT 35-36:198:1.- 
1982 s. 118-130. 
1353. ApUCIATOWA Maria (2) 28 VI 1901 Wilno, roi. (3) USB 
1929 hist. S. Kościałkowski: bibl. dypl. 1957 (4) Pr. 
na roli 1941-1945 (5) USB S. Kościałkowski 1929 "Z 
dziej6w Komisji Skarbowej Litewskiej w ostatnim piętna- 
stoleciu panowania Stanisława Augusta" (11) TNT 1961- 
(12) 1 X 1945-1973 (13), 1973 em.i 1982 zm. (14) Dyr. 
BG 1955-1973 (16) St. ku st. dypl. BG (17) f Bio g r. 1 , 
Informator Bibliotekarza i Księgarza (w druku . 
is. CzajaJ 
1354. .PUFAL (Zientek) Ewa (2) 8 XI 1944 Bydgoszcz, int.(3) 
UMK 1968 chem. org. A. Uzarewicz (5) UMK A. Uzare- 
wicz 1976 "Borowodorowanie Uenowych pochodnych gru- 
py karanu" (12) 1969-1978 (16) ICh ad. Zakł. Chem. 
Org. 
1355. PUGACZEWSKA Halina (2) 23 IV 1921 Warszawa, int.( 3) 
UMK 1952 biol. - zool. z anat. porównawcz
 H. SZar- 
ski (5) UW R. Kozłowski 1961 "Belemnity z .iury Pol- 
ski" (6) UW 1972 "Małże ostrygowate z jury Polski" 
(10) UW Zakł. Paleozool. 1953-1970: Zakł. Paleobiol. 
PAN 1970-1981 (11) PT GeoJ. 1953- (przez dwie ka- 
dencje sekr.; sekcja Paleont.); czł. i sekr. Rady Nauk. 
Zakł. Paleobiol. PAN 1977-1981 (12) 1950-1952 (13) 
1981 em, (16) WBiNoZ z-ca asyst. Kat. Geol.
		

/Licencje_017_03_291_0001.djvu

			289 


1356. *PULIKOWSKI Wojciech (2) 6 m 1946 Chojnice, int. (3) 
UMK 1968 chem. T. Lesiak (5) Uniw. Łomonosowa Mo- 
skwa 1977 (12) 1969-1977 (16) INS st. asyst. Zakł. 
Filoz. 


1357. PUŁŁO Andrzej Maria (2) 13 V 1944 Wieliczka, int. (3) 
UMK 1967 prawo W. Daszkiewicz (4) Aplik. s
dowa 
1967-1968 (5) UMK W. Szyszkowski 1974 "Zasada po- 
działu wład2;y między federacj
 a stanami w konstytucji 
USA" (10) UGd 1976- (11) Sekc;::ja Pol. Międzynar. 
Stow. Prawa Konst. (12) 1968-1976 (15) Negr. Min. 
NSzWIT ind. mO 1978; wyróżn. w konk. "Państwa i Pr&- 
wa" 1975 (16) WPiA ad. Zakł. Prawa Państw. 
1358. PURC Jerzy Romuald (2) 20 m 1945 Radków Włoszczowa, 
rob. (3) UP 1969 hist. J. Ochmański (4) Kier. Pow.Do- 
mu Kult. Człucihów 1969-19
0; in str. ds. kult.-ośw. Okr. 
Zw. Spółdz. Inwalidów Poznań 1970-1972 (5) UW L. B
 
zylow 1980 "Działalność rosyjskich u
rupowań politycz- 
nych w I i n Dumie Państwowej" (10) WSP Rzeszów 
1980- (12) 1972-1980 (16) IHiA st. asyst. Zakł. Hist. 
Nar. ZSRR. 
1359. PUTOWSKA Helena (2) 23 V 1922 Landwarów (pow. Wil- 
no), int. (3) UMK 1951 fil. rom. - literat.; teedr fran. 
(4) Naucz. szk. Med.: Rypin; Lipno; Toruń (12) 1971- 
1982 (13) 1982 em. (14) Kier. S.kcji J. Rom. 1977- 
1978; 1980-19'83 (16) SJO st. wykł. j. rom. 
1360. PYRKA Krzysztof (2) 18 n 1950 Lwówek ŚI.,int. (3) UW,. 
1975 psych. og. M. Kulczycki (4) Psych.: ZWCh "El
 
na" Toruń 1975-1977; PKS Toruń 1977-1980 (11) PT 
Psych. (12) 1980-1983 (16) IPiP asyst. Zakł. Psych. 
1361. PYSKŁO Janusz (2) 6 vm 1940 Włocławek, rob. (3) UMK 
1967 chem. A. Basiński (4) Zakł. Przem. Terenowego 
Toruń 1962; "Polchem" Toruń 1967-1970 (5) UMK J. 
Siedlewski 1974 "Wpływ tekstury i charakteru chemicz- 
nego powierzchni na własności węgli aktywowanych ja- 
ko nośników katalizator6w syntezy aldehydu octowego", 
( 12) 1973-1983 (16) ICh ad. Zakł. Podst. Chem. 


R 
1362. "RACIĘCKA Maria (2) 18 Xl 1889 Ciechanów, int. (3) 
USB 1923 absol. zool.; stud.: UP 1919 J. Grochmalicki 
(4) Naucz.: pryw. w Warszawie 1907-1919; Państw.Sem. 
Naucz. w Mogielnicy Grojeckiej 1920-1921; Muz. Zool. 
Warszawa 1945 (5) UP J. Groohmalicki 1928 "O uner- 
wieniu skrzydeł u R
opalocera" (6) UMK 1950 "Z b
 
dań nad unerwieniem kończyn u larw Molanna angusta- 
ta Curt. (Trich'.)" (10) USB Kat. Zool. 1922-1939 (11) 
TNT 1952- (czł. Wydze m); PT 2001.; Tow. Przyr. im.
		

/Licencje_017_03_292_0001.djvu

			290 


1363. 


Kopernika; Pol. Zwi
zek Entomol. (12) 1945-1954 (13) 
1954 zm. (16) WBiNoZ ad. Kat. Zool. Syst. (17) (Bio- 
bibliogr.l Spraw. TNT 6:1952 s. 38; Prmfer J., C'nekr.] 
Spraw. TNT 8:1954 s. 45-49. 
RACZYŃSKI Andrzej (Kazimierz) (2) 29 VIll 1951 Bytom, 
int. (3) UMK 1974 fiz. L. Wolniewicz (5) UMK L. Wol- 
niewicz 1979 "Badanie zderzeń atomowo-drobinowych 
przy pomocy metody teorii pola" (11) PT Fiz. (czł. 
Zarz. Oddz. Toruń) (12) 1974- (16) IF ad. Zakł.Mech. 
RADOMSKA Ewa (Zofia) (2) 11 IJ 1947 Toruń, int. (3) UMK 
1969 prawo cyw. J. Sauk (5) UMK L. Stecki 1976 "Usta- 
wowe prawo pierwokupu nieruchomości" (11) TNT 1972- 
(12) 1969- (15) Nagr. Min. Adm., Gosp. Terenowej i 
Ochro Środowiska 1978 (16) IPC ad. Zakł. Prawa Cyw. 
RADOMSKI Wiesław (Michał Paweł) (2) 30 VIII 1939 To- 
ruń, int. (3) UMK 1963 prawo - postęp. cyw. J. Kr
 
jewski (5) UMK J. Krejewski 1971 "Dochodzenie rosz- 
czeń ze spółdzielczego stosunku pracy" (11) TNT 1972- 
( 12) 1963- (14) Przew. RZ ZNP 1976-1980; kier. Za- 
wodo Stud. Adm. i Stud. Adm. 1982- (15) Med. KEN 
1976 (16) IPC ad. Zakł. Postęp. Cyw. 
RADZIWANOWSKA (Kołosowska) Bożena (2) 5 X 1956 Orne- 
ta (woj. elbl
skie), int. (3) UMK 1980 ekon. - ekonom. 
i organiz. bud. i inwestycji K. Czyżniewski (4) Przed- 
sięb. Bud. Komunalnego Toruń 1980-1981 (12) 1981- 
( 16) WNE asyst. Kat. Ekonom. Inwestycji i Bud. 
-RAFALSKI Wadim (2) 4 IV 1926 Poczapowo (pow. Nowo- 
gródek), int. (3) UMK 1952 chem. fiz. A. Basiński (10) 
UW po 1952 (12) 1949-1952 (16) WMFiCh mł. asyst. 
Ked. Chem. Nieorg. 


1364. 


1365. 


1366. 


1367. 


RAKOWSKA-STAWINOGA Teresa zob. Stawinoga-Rakowska Te- 
resa. 


1368. Jto RAPPE Ryszard (2) 11 VI 1920 Kołomyja, int. (3) UMK 
1948 prawo (12) 1947-1948 (16) WP-E mł. asyst. Kat. 
Prawa Adm. 


1369. RAYSKI Jerzy (2) 6 IV 1917 Warszawa, int. (3) UJ 1944 
fiz. teor. (w ramach tejnego naucz.) A. Piekara; stud. 
UJ Wydze Lekarski; Lwów w czasie wojny sem. W. Ru- 
binowicza (5) UW W. Rubinowicz 1947 "On the Diver- 
gence Problem in the Theory of Quantized Fields" (6) 
UJ 1950 "On Simultaneous Interaction of Several Fields 
and the Self-Energy Problem" (7) 1954 (8) 1958 (10) UJ: 
asyst. 1945-1946; prof. 1958..; UW 1946-1947; styp. Kom, 
Odbudowy Nauki Pol. w Szwajcarii 19453-1949 (11) TNT 
1950- (czł. Wydze III); PT Fiz. (przew. Od
z. Toruń 
1950-1951); Tow. Og. Teor. Względności i Grawitacji
		

/Licencje_017_03_293_0001.djvu

			291 


1370. 


(GRG) 1971-; Europ. Physical Soc. 1976- (12) 1947- 
1957 (14) Kier. Kat. Fiz. Teor. do 1957 (15) Negr.: 
Min. Ośw. 1948; Min. OiSzW w latach 6Q-tych i 70-tych 
(16) WMFiCh prof. nadzw. Kat. Fiz. Teor. (17) [Bio- 
bibliogr.), Spraw. TNT 5::[951 s. 52-53. 
RAYZACHER Zbigniew (2) 29 IV 1950 InOwrocław, int.(3) 
UMK 1973 geogr. - hydr. W. Mrózek (5) UMK Z.Chur- 
ski 1982 ''Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na zmia- 
ny hydrograficzne w obszarach miejskich Włocławka,To- 
runia, Chełmna i Świecia" (11) PT Geogr.; PT Geofiz.; 
PT Przyjaciół Nauk o Ziemi (12) 1973- (14) Negr.: 
Sekr. Nauk. PAN 1981; Woj. toruńskiego nO 1978 (16) 
IG ad. Zakł. Hydr. 
RECA Elżbieta (Barbara) (2) 8 X 1940 Toruń, int. (3) 
UMK 1963 chem. org. W. Zacharewicz (4) Naucz.Zesp. 
Szk. Zawod. Inowrocław 1964-1967 (5) UMK L. Boro- 
wiecki 1973 "Badania nad kwasem mirtenowym i jego 
pochodnymi" (11) PT Chem. (12) 1963-1964; 1967-(16) 
ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
REDO Sławomir M. (2) 16 I 1951 Gdańsk, int.(3) UMK 
1972 prawo międzynar. pubie J. Symonides (4) Sekr. 
ONZ Wydze Zapobiegania Przestępczości Wiedeń 1981- 
(5) UMK A. Marek 1976 ''Narkomania. Aspekty prawno- 
karne i kryminologiczne" (11) TNT 1974-; Intern. Socio- 
logical Assoc. (Research Comm. for the Sociology of 
Deviance and Social Control) (12) 1972-1981 (15) Negr. 
"Państwa i Prawa" 10 1977 (16) IPK ad. Zakł. Prawa 
Kar. i Krym. 


1371. 


1372. 


1373. It'REGEL Stanisław (2) 15 X 1938 Toruń, inł. (3) UMK 
1963 geogr. - geomorf. R. Galon (12) 1963-1967 (16) 
WBiNoZ asyst. Zakł. Gleb. Kat. Syst. i Geogr. Roślin. 
1374. MREISS Witold (2) 31 XII 1892 Stryj, int. (3) USB 1920 
prawo adm. (4) Radca prawny 1919-1926 (10) USB 
wykł. prawa adm. 1926-1936 (12) 1 X 1945-1948 (14) 
Organiz. WP-E 1945; kier. Kat. Nauki Adm. i Prawa 
Adm. i 945-1946 (16) WP-E z-
a prof. Ked. Prawa Adm. 
1375. REJEWSKI Marian (2) 14 I 1937 Łasin (pow. Grudzi
dz), 
chł. (3) UMK 1961 biol. - bot. J. Walas (4) Tow. Roz- 
woju Ziem Zach. 1961 (5) UMK J. Walas 1969 "Lasy. 
liściaste ziemi chełmińskiej" (6) UMK 1980 "Roślinność 
jezior rejonu Laski w Borach Tucholskich" (11) TNT 
1967-; PT Bot.; PT Hydrobiol.: Tow. ,Pr
yr. im. Koper- 
nika (12)1961- (14) Prodziek. WBiNoZ 1981-1984; dziek. 
WBiNoZ 1984- (16) IB doc. Zakł. Takson., Ekol. Roś- 
lin i Ochro Przyr. 


REKOWSKA-WANTOCH Gizela zob. Wantoch-Rekowska Gizela. 


REKOWSKI-STYP Antoni zob. Styp-Rekowski Antoni.
		

/Licencje_017_03_294_0001.djvu

			292 


1376. REMBIELIŃSKI Andrzej (Teodor) (2) 9 XI 1931 Łódź.int. 
(3) UŁ 1953 10 prawo A. Szpunar; UJ 1954 prawo cyw. K. 
Przybyłowski (4) S
d Woj. Łódź 1954-1961 (5) UŁ A. 
Szpunar 1963 "Odpowiedzialność cywilna za wypadki Sa- 
mochodowe na zasadzie ryzyka" (6) UŁ 1970 "Odpowie- 
dzialność cywilna za szkodę wyrz
zon
 przez podwład- 
nego" (7) 1
'83 (10) UŁ 1957- (11) Łódzkie TN 1973-; 
Assoc. Henri Cupitant des Amis de la Culture Juridique 
FranGAise 1980 (12) 1982- (16) IPC prof. nad zw. Zakł. 
Prawa Gosp. 


1377. REMBOWSKI Józef (2) 5 IX 1923 Grodziszczko Wlkp.,int. 
(3) UMK 1951 ped. i psych. K. Sośnicki (4) Naucz. 
szk. śred. 1945-1947; red. "Głosu Wybrzeża" 1951-1960 
(5) WSP Gdańsk B. Hornowski 1965 "Postawy religij- 
ne młodzieży studiuj
cej" (6) UP 1972 "Postawy dzieci 
wobec rodziców oraz innych członków rodziny" (7) 1978 
(10) WSP Gdańsk 1960-1970; UGd 1970- (11) Komit. 
Nauk Psych. PAN (12) 1981-1984 (15) Med. KEN 1981 
(16) IPiP prof. nad zw. Zakł. Psych. 
1378. "'REMER Jerzy (Ludwik Adam Edward) (2) 16 IV 1888 Za- 
tor (pow. Wadowi.-ce), int. (3) UJ 1912: hi st. szt. M. So- 
kołowski, J. Mycieiski; prehist. W. Demetrykiewicz; ar- 
cheol. klas. P. Bieńkowski; hi st. lit. S. Tarnowski; filoz. 
S. Pawlicki, Straszewski; stud.: fcole du Louvre Paryż 
1914 kons. - muz. (licencjat) (4) Centr. Kom. Ochł'. 
Zab. Wiedeń 1914-1916; Krajowy Urz. Kons. w Krako- 
wie 1916-1918; Wydze Szt. Kom. Rz
z
cej Kraków 
1918-1919; Urz. Kons. Częstochowa 1919-1920; kons. 
i kier. Woj. Oddz. Szt. Kielce 1920-1922; kons. Okr. 
Wileńsko-Nowogrodzkiego i kier. Oddz. Szt. Urz. Woj. 
w WiWe 1922-1927; Min. WRlOP radca min. 1928-1930; 
założyciel Centr. Biura Inwentaryzacji Zab. 1929; gen. 
kons. zab. RP 1930-1937; kons. Ur:z. Woj. Kraków 1937; 
kons. Urz. Woj. Warszawa 1938-1939; kons. woj. Byd- 
goszcz 1945; nacz. WydZe Kult. i Szt. Urz. Woj. Pomor- 
skiego 1945-1947; dyr. Muz. Miej. potem Okr. Toruń 
1947-1971 (7) 1955 (10) USB 1922-1928 (z-ca prof. 
hist. szt. i kons.); UW 1930-1937; Muz. Miej. później 
Okr. m. Toruń 1947-1971 (11) TNT 1947- (czł. Wydze 
n): Bydgoskie TN; PT Krajoznawcze (wiceprez. ZG); 
Tow. Ochro Szt. Ludowej i Popierania Przem. ,Ludowego 
(prez. Rady Nacz.); Tow. Opieki nad Zab. Przeszłości 
(czł. hon.); Stow. Hist. Szt. (czł. ZG ( ' czł. hon.); ZLP 
1922-; Zw. Zawod. Hist. Szt. i Kult. prez. Oddz. Po- 
morskiego}; stały delegat Rz
du RP w Międ zyn ar. Kom. 
Oc hr. Zab. Hiat. i Artyst. przy Lidze Nar. 1930- (12) 
9 X 1945-1960 (13) 1979 zm. (14) Organiz. (1945) i 
kier. Kat. później Stud. Zab. i Kons. WSzp 1946-1960; 
prodziek. WSzp 1957-1958 (15) Negr. państw. no; med. 
UMK 1978; zł. odzn. UMK (16) WSzp em. prof. nadzw. 
zab. i kons. (17) (Bio-bibliog..l, Spraw. TNT 1:1947- 
1948 s. 64-67; J. Buchartowska, W mieście Kopernika
		

/Licencje_017_03_295_0001.djvu

			293 


[J.R.] Tyg. dem. 1965 nr 41 s. 5; J. Mazurkiewicz 
[nekr.1, Rocz. Muz. w Toruniu VII, 1980 s. 7-12; K.No- 
wiński. Prof. J.R., Spotkania z zab. 1:1977 s. 34; CwywJ 
rozm. E. Mielniczek. "Pomorze" 9:1963 nr y s. 2. 


1379. *RENIGER Henryk (2) 18 VII 1919 Wilno (3) UMK 1948 
prawo fin. (5) UMK L. Kurowski 1951 "Podstawowe 
zadania kontroli bankowej gospodarki eksploatacyjnej 
przedsiębiorstw" (12) 1947-1949 (16.) WPr asyst. Kat. 
Skarb. i Prawa Skarb. 


1380. RESZKIEWICZ Jan (2) 24 I 1926 Dobrzyń n. Drwęc
,rzem. 
(4) Zo.wod. służba wojsk. 1947-1972 (lO) WSR Olsztyn 
1961-1967 (Stud. Wojsk.) (12) 1972-1984 (13) 1984 
em. (16) Wykł. SW. 
1381. 
REWALD Roman (2) 6 li 1953 Bydgoszcz (3) UMK 1976 
prawo adm. E. Ochendowski (12) 1977-1979 (16) WPiA 
asyst. Zakł. Adm. i Prawa Adm. 


1382. REZMER Waldemar Stanisław (2) 6 m 1949 Gdynia, rob. 
(3) UMK 1973 hist. W. Lewandowski (4) Gdynia naucz: 
Stud. Wych. Przedszk. 1973-1975 i 1977-1981; Zesp. 
Szk. Bud. Okrętów 1975-1977 (5) UMK W. Lewandow- 
ski 1983 ''Działania armii "Poznań" w 1939 r." (11) PT 
Hist. (12) 1981- (16) lHiA ad. Zakł. Hist. Wojsk. 
1383. 5R
BARZ Jan (4) Pr. adm. UMK 1984- (12) 1977-1983 
(13) 1983 em. (16) Wykł. SW. 
1384. RICHERT Brunon (2) 24 XI 1921 Wejherowo (3) UMK 
hist. i etnogr. z etnol. (12) 1946-1947 (16) WH z-ca 
asyst. Kat. Etnol. i Etnogr. 


13M. RlCHTER Gdnther (2) 24 XI 1939 Ottenheim (Niemcy) (3) 
Martin-Luther-Univ. Halie 1967 fil. germ. - jęz. E. Stock, 
H. G. Werner, D. Sommer, T. H
hle (5) Martin-Luther- 
Univ. Halle E. Stock 1973 "Soziologische Aspekte der 
rethorischen Kommunikation" (6) Martin-Luther-Univ.Hal- 
le facultas docendi 1976; 1978 "Theoretische' und metho- 
dologische As r ekte der rethorischen Wirkungsforschung" 
(8) 1982 (11 Czr. Arb
tsgruppe Sprachwissenschaft 
der DDR; Zentralen Fachkommission Deutsch der DDR 
(12) 1981- (16) WH prof. KF'G. 
1386. RIETZ Henryk (2) 17 IV 1943 Kack Wielki (woj. gdańskie), 
rob. (3) UMK 1966 hi st. Pol. i powsz. XVI-Xvm w. J. 
Wojtowicz (5) UMK J. Wojtowicz 1974 "Życie umysłowe 
Rygj w drugiej połowie XVIII wieku" (10) Styp. Bibl. w 
WoUenbdttel 1982- (11) TNT 1972-; PT Hist. (12) 1966- 
(16) IHiA ad. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XVI-XVIII w. 
1387. ROaÓTKA Halina (Maria) (2) 20 IV 1946 Szubin, rob.(3) 
UMK 1969 hist. - ped. i arch. A. Tomczak (10) Woj.
		

/Licencje_017_03_296_0001.djvu

			294 


Arch. Państw. Bydgoszcz 1969-1971 (5) UMK A. Tom- 
czak 1980 "Mapa jako obiekt archiwalny" (11) PT Hist.i 
Stow. Arch. Pol. (12) 1971- (16) IHiA 
d. Zakł. Arch. 
1388. ROCHNOWSKI Henryk (2) 12 vm 1946 Bydgoszcz, rob. 
(3) UMK 1969 geogr. ekon. J. Zaleski (4) Przedsięb. 
Geofiz. Górnictwa Naftowego Toruń 1969-1970 (5) UMK 
S. Misztal 1975 "Toruński ośrodek przemysłowy" (11) 
TNTi PT Geogr. (12) 1970- (16) IG ad. Zakł. Geogr. 
Ekon. 


1389. 
OGOWSKI Sławomir (2) 5 XI 1926 Inowrocław, int. (3) 
UMK 1951 fil. pol. - hi st. lit. pol. K. Górski (5) UMK 
T. Czeżowski 1961 "Problem logicznego sensu i popraw- 
ności heglowskiej tezy o sprzeczności ruchu i zmiany" 
(6) Nom. na doc. 1968 (10) UGd 1970- (11) TNT1963- 
( 12) 1951-1970 (16) WH doc. Kat. Log. 
1390. JiROJECKA Nadzieja (2) 10 VI 1898 Wilno (3) USB 1934 
biol. - bot. (dypl. naucz.); UMK 1947 (10) USB 1935- 
1939 (12) 1945-1949 (16) WM-P st. asyst. Kat. Syst. 
ł Geogr. Roślin. 
1391. ROJEK Tadeusz (2) 12 I 1957 Reszel (woj. olsztyńskie), 
rob. (3) UMK 1981 mat. - numer. J. Kwiatkowski (12) 
1981- (16) IM asyst. Zakł. Metod Numer. 
1392. "ROJEK Zdzisław (2) 12 XI 1927 Szczutowo (pow. Ryp41) , 
chł. (3) UMK 1954 chem. A. Basiński (5) UMK A. Ba- 
siński 1960 "Chemosorpcja wodoru, Uenku węgla i pary 
wodnej na kedalizatorze kobaltowym" (10) PSz po 1966 
(11) PT Chem. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) (12) 1956- 
1966 (16) WMFiCh ad. Kat. Chem. Fiz. 
1393. JltROLIRAD Hubert (2) 5 XI 1950 Gniezno, int. (3) UP 1974 
fil. germ. (4) Naucz. Lic. Ogólno Poznań 1974 (12) 1974- 
1983 (16) WH st. asyst. KFG. 
1394. -ROMANISZYN-WITKOWSKA Mirosława (2) 25 II 1952 Byd- 
goszcz, int. (3) UMK 1977 szt. piękne - zab. i kons. 
J. Frycz (4) PKZ Toruń 1982- (12) 1977-1982 (16) 
IZiK asyst. Zakł. Kons. 
1395. JIoROMANOWSKA-CZERWIŃSKA Maria (2) 25 I 1915 (3) 
UMK 1947 biol. J. Walas (12) 1946-1947 (16) WM-P 
mł. asyst. Kat. Syst. i Geogr. Roślin. 
1396. Jf: ROMAN 6w Maria (2) 24 III 1921 Lwów, int. (3) UMK 
1947 fil. fran. Z. Czerny; stud. UJK 1940-1941 (12) 
1946-1948 (16) WH mł. asyst. Kat. Fil. Rom. 
1397. ROMAŃSKI Jerzy (2) 4 X 1946 Toruń, int. (3) UMK 1969 
mat. - numer. E. S
siada (5) UŁ W. WeUe 1978 "Itera- 
cyjne metody estymacji ekonometrycznych modeli współ- 
zależnych" (11) TNT 1974- (12) 1969- (16) WNE ad. 
Kat. Ekonometr. i Statysto
		

/Licencje_017_03_297_0001.djvu

			295 


1398. 
RONGE Marek (2) 6 V 1948 Inowrocław, int. (3) UMK 
1971 fil. pol. C. Niedzielski (4) Bibl. Publ. Inowrocław 
1971-1972 (12) 1972-1981 (16) IFP st. asyst. Zakł. 
Teor. Lit. 


1399. ROSA Bogusław (Marian) (2) 4 V 1925 Warszawa, chł. 
(3) UMK 1952 geogr. W. Okołowicz (4) Naucz. Gimn. 
i Lic. Solec Kuj. 1949-1950 (5) UMK R. Galon 1962 
"O rozwoju mońologicznym wybrzeża Polski w świetle 
dawnych form brzegowych" (6) UMK 1968 "Ahaliza mor- 
fologiczna dna południowego Bałtyku" (10) UGd 1970-; 
Inst. Meteor. i Gosp. Wodnej Oddz. Mor. Gdańsk 1977- 
1982 (11) Gdańskie TN 1970-; Komit. Bad. Morza PAN 
1970-; Komit. Bad. Czwartorzędowych PAN 1970-; Komit. 
Nauk Geogr. PAN 1970-1973 (12) 1950-1970 (14) Pro- 
dziek. WBiNoZ 1969-1970 (15) Nagr. Sekr. Nauk. PAN 
1981 (16) IG doc. Zakł. Geomoń. 
1400. Ji ROSA Halina Erika (2) 25 VII 1946 Emendingen (Niem- 
cy), rob. (3) UMK szt. piękne - kons. dzieł szt. A. 
Strzelczyk (12) 1971- (16) IZiK wykł. Zakł. Kons. 
Pap. i Skóry. 
1401. -ROSA Michał Jerzy (2) 29 IX 1947 Świdwin, int. (3) UMK 
1972 szt. piękne - rzeź. J. Bogucki (4J Naucz. Swid- 
win 1966-1967 (11) ZPAP (przew. Sekcji Rzeź. Oddz. 
Toruń) (12) 1972-1983 (16) IZiK wykł. Zakł. Kons. 
Elem. i Detali Archit. 


1402. ROSTOWSKA Teresa (2) 25 XII 1947 Gdańsk-Wrzeszcz, 
chł. (3) KUL 1975 psych. różnicowa (4) Naucz. szk. 
podst. Łódź 1968-1970; Woj. Poradnia Wych.-Zawod. 
Łódź 1975-1977 (11) PT Psych. (12) 1977- (16) IPiP 
st. asyst. Zakł. Psych. 


1403. ROSTOWSKI Jan (2) 27 XII 1935 Niechobrz (woj. rze- 
szowskie), chł. (3) KUL: 1964 biol. porown. W. Sed- 
lak; 1965 psych. różnicowa J. Pastuszka (5) KUL J. 
Pastuszka 1969 "Neuropsychologiczne uwarunkowania 
wolności woli człowieka wg P. Chancharda" (10) KUL 
Zakł. Psych. Og. 1966-1975, UGd 1983 (11) TN KUL; 
PT Filoz., PT Psych. (czł. Prez. ZG) (12) 1976-1983 
(14) Kier. Zakł. Psych.; przew. RZ ZNP-Nauka 1980- 
1983 (16) IPiP ad. Zakł. Psych. 
1404. ROSZAK Aleksander (Wojciech) (2) 31 I 1954 Kwidzyn, 
rzem. (3) UMK 1977 fiz. teor. S. Kwiatkowski (12) 
1977- (16) ICh st. asyst. Zakł. Miner. i J	
			

/Licencje_017_03_298_0001.djvu

			296 


1406. "'ROSZKO Ludmiła (2) 15 VI 1913 Wilno, int. (3) USB 
1939 geogr. - geoł. M. Limanowski (4) Naucz.: Żeńskie 
Gimn. Wilno 1940-1941; tejne naucz. 1941-1944 (5) UMK 
R. Galon 1951 "Moreny czołowe Zachodniego Pojezierza 
Mazurskiego" (6) Nom. na doc. 1955 (10) Litewski Inst. 
Geol. Wilno 1944-1945 (11) TNT 1955-; PT Geogr.1946- 
(wiceprzew. Oddz. Toruń) (12) 1 X 1945-1983 (13) 
1983 em. (15) Med. UMK 1982; med. KEN 1982 (16) 
IG doc. Zakł. Geol. 


1407. ROUBA Bogumiła Jadwiga (2) 16 X 1947 Bełchatów, int. 
(3) UMK 1972 szt. piękne - kons. i rest. dzieł szt. J. 
Wolski (5) UMK Z. Brochwicz 1983 "Problemy konser- 
wacji obrazów malowanych na gotowych zaprawach olej- 
nych" (11) ZPAP (12) 1972- (16) IZ,iK ad. Zakł.Kons. 
Mal. i Rzeź. Polichr. 


1408. ROZENTAL Leopold (2) 28 VII 1908 Dweta (ZSRR), int. 
(3) USB 1934 fil. pol. (4) Naucz. j. pol.: Państw.Gimn. 
i Lic. im. T. Rejtana Baranowicze 1935-1939; tajne na- 
ucz. 1941-1944; Państw. Gimn. i Lic. Toruń 1945-1946; 
naucz. J. ros. szk. śred. Wilno 1940-1941 (11) TNT 
1961- (12) 1946-1973 (13) 1973 em. 1983 zm. (15) 
Zł. odzn. UMK 1970 (16) WH st. asyst. Kat. Lit. Słowo 
1946-1951; wykł. lit. ros. i lekt. j. ros. 1953; BG 1953- 
(kust. dypl. 1967-). 
1409. ROZNERSKA Maria (2) 24 V 1934 Czersk (woj. bydgo- 
skie), int. (3) UMK 1956 szt. piękne - techn. i tech. 
mal. (5) Inst. Hist. Kult. Materialnej PAN Warszawa 
1967 "Skuteczność działania środków chemIczn 
 ch na 
mlkrofiorę niszcz
c
 tkanki polichromowane" (6 ASP 
Warszawa przewód kwalif. na stan. doc. 1982 12) 1956- 
( 14) Kier. Zakł. Kona. Mal. i Rzet. Polichr. (16) IZiK 
doc. Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. 


1410. Jl'ROZPŁOCH Aleksandra (2) 14 I 1939 Starogard Gd., int. 
(3) UMK 1961 chem. nieorg. H. Basińska (4) Naucz. 
Tech. Bud. Toruń 1
62-1966 (5) UMK A. Łodzińska 
1973 "otrzymywanie i spektroskopowe badania struktu- 
ralne 1& -dwu ketonowych chelatów niektórych metali trój- 
wartościowych ze szczególnym uwzględnieniem chelatów 
EU(m)" (10) PIE Toruń 1961-1962 (12) 1966- (14) 
Kier. Prac. Chem. (16) IF kier. Prac. Chem. 


1411. ROZPŁOCH Franciszek (Jan) (2) 29 m 1936 Krostkowo 
(woj. pilskie), chł. (3) UMK 1959 fiz. dośw. K. Anto- 
nowicz (4) Urz. i naucz. szk. śred. 1959-1965 (5) 
UMK K. Antonowicz 1970 "Otrzymywanie i badanie stop- 
nia grafityzacji węgla pirolitycznego" ( 12) 1965- (15) 
Nagr. Min. OiSzW nO 1971 (16) IF ad. Zakł. Fiz. Cia- 
ła Stałego.
		

/Licencje_017_03_299_0001.djvu

			297 
1412. ROZTWOROWSKA Anna (2) 24 XI 1902 Milejów (woj.lu- 
belskie), int. (3) UJ 1923 fil. fran. (dypl. naucz.);stud. 
j. ang. i lit. ang. w Weybridge k. Londynu 1934; UMK 
1951 m ag. fil. ang. (4) N auc z. s zk. śred. j. ang. (12 ) 
1948-1967 (13) 1967 renta (16) SJO lekt. j. ang. 
1413. ROZWADOWSKA-JA
NIEWSKA Krystyna (2) 22 vm 1947 
Toruń, int. (3) UMK 1972 fiz. ciała stałego K. Antono- 
wicz (5) UMK K. Antonowicz 1981 "Elektronowe włas- 
ności niskotemperaturowego węgla szklistego" (11) PT 
Fiz. (12) 1972- '(16) IF ad. Zakł. Fiz. Ciała Stałego. 


ROZWADOWSKA-SAMULSKA Barbara zob.. Samulska-Rozwadow- 
ska Barbara. 


1414. *ROZWADOWSKI Bogdan (2) 25 VII 1936 Lidzbark (woj. 
ciechanowskie), int. (3) UP 1959 hist. W. Dworzaczek; 
UP 1968 prawo J. Wąsicki (4) Naucz. szk. śred.: Kwi- 
dzyn 1959-1965; Szczecin 1965-1968 (12) 1968-1969 
( 16) WPr st. asyst. Kat. Powsz. Hist. Państwa i Pr&- 
wa. 


1415. ROZWADOWSKI Michał (Stanisław) (2) 25 VII 1936 Lidz- 
bark (woj. ciechanowskie), int. (3) UMK 1959 chem. 
A. Basiński (4) Zakł. Farm. "Polfa" Starogard 1959- 
1962 (5) UMK A. Swinarski 1968 "O wpływie kationów 
na właściwości sorpcyjne i katalityczne węgla aktywo- 
wanego" (6) UMK 1977 "Sorpcja alkoholi alifatycznych 
na węglach aktywowanych" (11) PT Chem. (12) 1962- 
(14) Z-ca dyr. ICh 1978-1981; prodziek. WMFiCh 1984- 
(15) Negr. Min. NSzWIT mo: 19.78; 1982 (16) ICh doc. 
Zakł. Podst. Chem. 


1416. ROZWADOWSKI Mikołaj (2) 28 m 1930 Dziechciary (pow. 
Brasław), chł. (3) UMK 1955 fiz. dośw. A. Jabłoński 
(5) UMK A. Jabłoński 1962 "Badanie zależności śred- 
nich czasów świecenia fluorescenćji fluoresceiny od pH 
środowiska" (10) WSI Bydgoszcz 1960-1974; AT-R Byd- 
goszcz 1974- (11) Bydgoskie TN; PT Fiz. (przew.Oddz. 
Bydgoszcz); Stow. Elektryków Pol.; Eur. Phy sic al Soc. 
(12) 1954-1960 (15) Nagr.: ZG PT Fiz. 1961; Min. 
NSzWIT: ind. mO 1972; zesp. 11 0 1982 (16) WMFiCh 
st. asyst. Kat. Fiz. Dośw. 


1417. ROŻEJ Antoni (2) 22 VII 1929 Ogonowice k. Opoczna,chł. 
(3) UMK 1956 biol. - bot. - fitopatol. W. Zabłocka (5) 
UMK E. Strzelczyk 1975 "Wpływ chlorocholiny (CCC) 
na porażenie pszenicy przez Erysiphe graminis Dc. f. 
tritici i Puccinia triticina Erikss., kiełkowanie zarodni- 
ków obu patogenów oraz na niektóre zmiany fizykoch
 
miczne w roślinie" (10) Inst. Oc hr. Roślin Poznań 1974- 
(11) TNT 1961-; P'i' Bot.; Tow. Przyr. im. Kopernika 
(12) 1955-1974 (16) IB st. asyst. Prac. Fitopatol.
		

/Licencje_017_03_300_0001.djvu

			298 


1418. RÓŻYCKI Henryk (2) 26 X 1953 Chełmno (woj. konińskie) 
( 3) UMK 1979 biol. - mikrobiol. E. Strzelczyk (12) 
1984- (16) IB st. asyst. Zakł. Mikrobiol. 
1419. RUBNIKOWICZ Marek (Piotr) (2) 14 VII 1955 Drawsko 
Pom.. rob. (3) UP 1979 archeol. (12) 1979- (16) lAlE 
asyst. Zakł. Archeol. Pol. 


1420. RUDECKI Piotr (Wincenty) (2) 12 II 1940 Łowicz, int.(3) 
UMK 1964 fiz. dośw. K. Antonowicz (5) UMK S. Łę- 
gowski 1972 "Badanie relaksacji w optycznie pompowa- 
nych parach cezu" (11) PT Fiz. (12) 1964- (16) IF 
ad. Zakł. Fiz. Dośw. 
1421. ARUDNICKA Janina (2) 14 VI 1901 Warszawa, int. (3) 
USB 1938 fil. pol. (12) 1947-1952 (16) WH st. asyst. 
Kat. Etnol. i Etnogr. 
1422. xRUDNICKI Andrzej (2) 4 VII 1954 B rodnic a, rob. (3) 
UMK 1977 hi st. J. Wojtowicz (12) 1979- (16) INS st. 
asyst. Zakł. Nauk Polit. 
1423. 
UDNlCKI Juliusz (2) 30 III 1881 Siekierzyńce k. Ka- 
mi eńca Podolskiego (3) od 1901 P aryż: S orbona i 
Ecole Sup
rieure d 'tlectricit
: dypl. licencjata mat.1903 j 
dypl. inż. elektrotech. 1904 (4) Naucz. mat. w prywat. 
szk. śred. Warszawa 1912-1914 oraz na wyższych kur- 
sach ped. (5) UJ 1911 "Badanie pewnego szczególne- 
go typu wzrastania funkcji" (6) Veniam legendi UJ 1921 
(7) 1921 (PW W r dZ.Bud.Maszyn) (8) 1923 (USB Wydz. 
Mat.-Przyr.) (10 UW wykł.geometrii analit.1915-1921; PW 
wykł. rachunku różniczkowego i całkowego 1915-1921; 
USB Kat. Mat. 1923-1939; UMCS Kat. Mat. 1945 (11) 
TNT 1946-; PT Mat. (12) 1946-1948 (13) 1948 zm. w 
Toruniu (14) Kier. Kat. Mat. I 1946-1948 (16) WM-P 
prof. zw. Kat. Mat. I (17) [Nekr.J: Spraw. TNT 1:1947- 
1948 s. 174-176; Coli. math. 1948 fasc. 3 s. 268-271. 
1424. -RUDNICKI Roman (2) 30 VIII 1958 
wiecie n. Wisł
, int. 
(3) UMK 1982 geogr. J. Falkowski (12) 1982- (16) 
IG asyst. Zakł. Geogr. Ekon. 


1425. 


JlRUDNICKI Stanisław (2) 5 X 1896 Warszawa, int. (3) 
UW 1925 prawo (4) Sędzia S
du Pow. Włocławek (12) 
1952-1953 (16) WPr wykł. 
-RUDY (Mańkowska) Maria (2) 30 IX 1946 Toruń, int. 
(3) UMK 1970 szt. piękne - zab. i kons. W. Domasłow- 
ski (11) ZPAP 1970- (12) 1970- (16) IZiK st. wykł. 
Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 


1426. 


1427. RULKA Janusz (2) 5 VII 1936 Płock, chł. (3) UMK 1956 
hist. W. Łukaszewicz (4) Pr. organiz. młodzieżowych 
1956-1957; naucz.: szk. podst.; lic. pad.; SN 1957-1967
		

/Licencje_017_03_301_0001.djvu

			299 


(5) WSP Kraków T. Słowikowski :1.967 ''Wpływ filmu na 
rozw6j myślenia historycznego uczniów" (6) WSP Kr
 
ków :1.975 "Recepcja informacji polityczno-społecznych 
przez młodzież szkoln
" (:1.0) WSP Bydgoszcz :1.974- 
{U) PT Hist. (cżł. Kom. Dyd. ZG); Międzynar. Stow. 
ds. Filmu w Dydaktyce i Badaniach Historycznych (IAM- 
HIST) (:1.2) :1.967-:1.974; :1.982- (14) Kier. Zakł. Dyd. 
Hist. do :1.974, :1.982- (:1.5) Negr.: Min. OiSzW IDo :1.969; 
Min. NSzWIT :1.975 i IDo :1.978 (:1.6) IHiA doc. Zakł. Dyd. 
Hist. 


:1.428. RUMIŃSKI Jan Krzysztof (2) :1.9 IV 1946 Warszawa, int. 
(3) UMK :1.968 chem. org. J. Gronowska (5) UMK :1.973 
J. Gronowska "Badania zależności między barw
 a bu- 
dow
 ftalein z tymolu" (:1.2) :1.968- (:1.5) Negr. Min. 
NSzWIT ind. 111 0 :1.974 (:1.6) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
1429. *RUMIŃSKI Józef (2) 17 VIII :1.9:1.9 Grudzil\dz (3) UMK 
1950 hist. K. Górski (:1.0) Arch. Państw. Gdańsk po 
:1.950 (H) TNT :1.955- (:1.2) :1.946-:1.950 (:1.6) WH z-ca 
asyst. Kat. Hist. Eur. Wsch. 


:1.430. RUTKOWSKI Lucjan (Jarosław) (2) 7 I :1.954 Jastrowie 
(pow. Wałcz), int. (3) UMK :1.977 biol. - bot. K. Kęp- 
czyński (H) PT Bot. (:1.2) 1977- (:1.6) IB st. asyst. 
Zakł. Bot. Og. 
1431. RUTKOWSKI Marek (2) 23 IX :1.954 Toruń, int. (3) UMK 
:1.978 chem. A. Uzarewicz (4) Zakł. Włókien Chem. "Ela- 
na" Toruń 1978 (12) :1.978- (:1.5) Med. dla nejlepszego 
absolwenta UMK :1.978 (:1.6) ICh st. asyst. Zakł. Chem. 
Og. 
1432. RYCHLICKI Gerard (2) 7 I :1.944 Alt Drewitz (Niemcy). 
rob. (3) UMK :1.968 chem. - adsorpcja i kataliza J. 
Siedlewski (4) Zakł. Gumowe "Stomil" Bydgoszcz :1.963 
(5) UMK J. Siedlewski :1.972 ''Wpływ modyfikacji i pro- 
mowania na zdolności adsorpcyjne węgli aktywowanych 
otrzymywanych z alkoholu polifurfurylowego" (:1.2) :1.968- 
(:1.5) Nagr. Min. NSzWIT mo :1.973 {:1.6) ICh ad. Zakł. 
Podst. Chem. 


1433. JłRYPY
Ć (Sojecka) Wiesława (Maria) (2) 6 VID :1.947 
Toruń, int. (3) UMK :1.97:1. szt. piękne - kons. dzieł 
szt. J. Wolski (:1.2) :1.970-:1.979 (:1.6) IZiK st. asyst.Zakł. 
Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. 


:1.434. RYSZEWSKI Bohdan (2) 9 IX :1.934 Włocławek, int. (3) 
UMK 1958 hist. B. Włodarski, W. Hejnosz (4) Komit. 
Woj. PZPR (Ref. Hi p.t. Partii) Kielce :1.964-:1.966 (5) 
UMK A. Tomczak :1.970 "Archiwistyka - przedmiot, za- 
kres, podział. Studia nad problemem" (10) Arch. Państw. 
Kielce :1.958-1964 (:1.:1.) TNT :1.969-; PT Hi st. (czł. Kom. 
Arch. i Nauk. Pomocno Hist. ZG); Stow. Arch. Pol. (:1.2)
		

/Licencje_017_03_302_0001.djvu

			300 


1435. 


1966- (14) Delegat do Senatu 1971-1973; dyr. BG 1974- 
(15) Negr. Min. OiSzW 1971 (16) Ad. BG (oraz IHiA 
Zakł. Arch. i Zakł. Bibl. i Inf. Nauk.). 
RYSZKA AdoU (2) 5 D 1935 Popielów, rob. (3) ASPWar-- 
szawa szt. piękne' - rzeź. J. Jarnuszkiewicz (4) Pr. 
twórcza (11) Stow. Rzeź. Kolumbii Brytyjskiej Kanada 
! CZł. hon. od 1975); Assoc. Intern. des Ans Plastiques 
AlAP); Międzynar. Sym. Rzeź. Austria 1970- (12) 1983- 
14) Kier. Zakł. Rzeź. 1983- (15) Nagr. Min. KiSz: 1110 
1967; 11 0 1981 (16) lA-P st. wykł. Zakł. Rzeź. 
RYTEL Marek (Edward) (2) 12 XI 1928 Toruń, int. (3) 
UMK 1952 fiz. dośw. A. Jabłoński (4) Naucz. szk.śred.: 
Bydgoszcz 1947-1948 i 1949-1950; Toruń 1948-1949 (5) 
UMK A. Jabłoński 1962 "Stałe siłowe !luorowych pochod- 
nych etylenu" (6) UMK 1972 "Układ J	
			

/Licencje_017_03_303_0001.djvu

			301 


S 
1441. SABINARZ Jan (2) 7 IV 1945 Rosochatka (pow. Tuchola), 
int. (3) PGd 1969 archit. (4) Pow. Zesp. Urb.: Tucho- 
la 1969-1971; Sępólno Krejeńskie 1971-1973; Urz. Pow. 
Wydze Gosp. Komunalnej i Przestrzennej Sęp6lno Kr
 
jeńskie 1973-1975; Woj. Zarz. Rozbud. Miast i Osiedli 
Wiej. Bydgoszcz 1975-1978; Woj. Biuro Plan. Przestrzen- 
nego Kielce 1978-1979; Prac. Proj. Chojnice 1978-1981 
(11) Stow. Archit. Pol. 1971-; ZLP (Koło Młodych Pi- 
sarzy) 1980- (12) 1981- (16) lA-P st. asyst. Zakł. 
KsztBl. Form Piast. 
1441a. "'SACHA Stefan (2) 17 vm 1939 Wilno, int. (12) 1980- 
(16) Naucz. wych. Oz. Stud. Wych. Fiz. 
1442. SACHWANOWICZ Wojciech (2) 16 I 1955 Szczecin, lnt. 
(3) UMK 1979 mat. - podst. mat. J. Kotas (12) 1979- 
(16) IM st. asyst. Zakł. Metod Numer. 
1443. JlSADOWSKI Sergiusz (2) 14 VIII 1911 Łuck, int. (3) UMK 
1948 hist. K. Górski (4) Naucz. hist. szk. śred. (5) 
UMK K. Górski 1950 "Ludność i stoaunki narodowoś- 
ciowe miasta Chełmna u schyłku dawnej Rzeczypospoli- 
tej" (12) 1949-1953 (16) wykł.Stud. Przygotowawczego. 
1444. SALIŃSKI Edward Kazimierz (2) 23 IX 1948 Kłobuck (woj. 
częstochowskie), rob. (3) UMK 1974 szt. piękne - graf. 
E. Piotrowicz (4) Miej. Dom Kult. Kłobuck 1974-1975 
(5) ASP Katowice 1983 przewód kwalif. na stan. ad. 
z zakr. graf. użytkowej (12) 1975- (16) lA-P ad. Zakł. 
KsztBl. Form Piast. 


1445. SALMONOWICZ Stanisław (Antoni) (2) 9 XI 1931 Brześć 
n. BugIem, int. (3) UJ ,1954 prawo - hist. prawa;1960- 
1961 stud. Centre Europeen Univ. de Nancy (4) Aplik. 
sędziowska S
d Woj. Kraków 1954-1956; sędzia 
raków 
1955-1956 (5) UW K. Koranyi 1959 "K. B. Stei
er, to- 
ruński prawnik i historyk (1746-1814)" (6) UJ 1966 
"Prawo karne oświeconego absolutyzmu" (7) 1983 (10) 
Inst. Hist. PAN 1972- (11) TNT 1963- (czł. Wydze I 
1968-); P'l' Hist.; Soc. d 'Histoire du Droit Franc;.ais; 
Comm. Intern. de l 'Histoire du Parlamentarisme; Rumuń- 
skie Tow. Hist. Prawa (12) 1966-1972; 1982- (14) Kier. 
Kat. później Zakł. Hist. Państwa i Prawa Pol. 1966-1972; 
kier. Zakł. Dawn. Prawa Niem. 1983-: prodziek. WPiA 
1969-1971 (15) Nagr.: Min. SzW IDo 1966; Sekr. Nauk. 
PAN 1982 (16) IH-P prof. nadzw. Zakł. Dawn. Prawa 
Niem. (17) [Bio-bibliogr.J. Spraw. TNT 21:1967 s. 69- 
71. 
1446. SAMULSKA-ROZWADOWSKA Barbara (2) 20 I 1940 To- 
ruń, int. (3) UMK 1962 chem. A. Ulińska (5) UMK A. 
Ulińska 1971 "Wpływ uaktywniania polialkoholu winylo- 
wego promieniowaniem ultrafioletowym na szczepienie 
monomerow winylowych" (11) PT Chem. (czł. Zarz.Oddz. 
Toruń) (12) 1962- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Og.
		

/Licencje_017_03_304_0001.djvu

			302 


1447. SAND Kazimierz (Tadeusz) (2) 4 X 1911 RożmiBlów (Ro- 
sja), chł. (3) UJK 1938 prawo (i Stud. Uzupełniaj
ce 
ekon. - adm.) (4) Urz. adm. państw. 1932-1935; Sąd 
Okr. i Prok. 1938-1939 i 1945-1948 (5) UP M. Zimmer- 
mann 1958 "Przebudowa założeń polskiego samorządu 
iłospodarczego" (6) UMCS 1977 "Rola organizacji spo- 
łecznych w wykonywaniu funkcji administracji państwo- 
wej w PRL" (10) UMCS 1954-1982 (11) Lubelskie TN 
(12) 1945-1954 (13) 1982 em. (14) P.o. kier. Kat. 
Prawa Adm. (15) N agr.: Min. SzW 1960 i 1964; Min. 
NSzWIT 1979 i 1982; med. KEN 1982 (16) WPr ad. 
Kat. Prawa Adm. 


1448. .SANDECKI Ludwik (2) 23 Dl 1932 Dałubowo, chł. (3) 
UMK 1956 szt. piękne - archit. wnętrz i szt. dekor
 
torska J. Hoppen; S. Narębski (12) 1954-1955 (16) 
WSzp z-ca asyst. Kat. Archit. Wnętrz i Szt. Dekorator- 
skiej. 


1449. "SAŃKO Irena (2) 4 VIII 1924 Sokółka, i nt. (3) UMK 1952 
biol. - fizjol. zwierz
t J. Hurynowicz (12) 1949-1950 
(16) WM-P mł. asyst. Kat. N eurofizjol. i Fizjol. Porówn. 
1450. SAUERLAND Karol (3) UW: 1963 mat. H. Rasiowa, A. Mo- 
stowski; 1965 germ. E. M. Szarota (5) UW E. M. Sza- 
rota 1970 "Dietheys Erlebnisbegriff" (6) UW 1975 "Ador- 
nos Asthetik des Nicht-Identischen" (10) UW Inst. Germ. 
od 1965 (11) TNT (c:zł. Wydze II 1980-); Intern. Verei- 
nigung ft.łr Germanistik (czł. Zarz.) (12) 1979- (14) 
Kier. KFG 1979- (15) Nagr. Min. NSzWIT 11 0 1972 (16) 
WH doc. KFG (17) [Bio-bibliogr.}, Spraw. TNT 34: 
1980 s. 84-85. 
1451. x SAUK Julian (2) 21 I 1910 Wilno (3) USB 1937 prawo 
(4) Pr. Państw. Adm. Celnej Wilno 1938-1939; radca 
prawny w spółdz. Bydgoszcz 1946-1948 (5) UMK K. 
Koranyi 1951 "Dzieje wprowadzenia instytucji małżeń- 
stwa cywilnego w Niemczech" (6) UP 1968 "Granice 
obowi
zk6w i praw rodziców wobec dzieci i społeczeń- 
stwa" (11) TNT 1968- (czł. Wydz.lV) (12) 1960-1980 
( 13) 1980 em., zm. (16) IPC doc. Zakł. Prawa Cyw. 
(17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22:1968 S. 76-77. 
1452. *SAWICKI Jerzy (2) 21 XII 1928 Mława,rob. (3) Uniw. 
w Leningradzie 1955 filoz. (10) UW od 1955 (12) 1960- 
1961 (16) WH asyst. Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
1453. SAWRYCKI Władysław (2) 1 XI 1937 Baranowicze (woj. 
nowogródzkie), int. (3) UMK 1962 fil. pol. - jęz. H. 
Turska (4) Pow. Dom Kult. Starogard Gd. 1955-1957; 
naucz. Tech. Mech.-Elektr. Toruń 1962-1973 (5) UMK 
K. Górski 1979 "Klasycy dydaktyki literatury polskiej 
"" szkole średniej w okresie dwudziestolecia mił:dzywo- 
jennego" (11) TNT; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (prez. 
Oddz. Toruń) (12) 1973- (16) IFP ad. Zakł. Metod. 
Naucz. Lit. i J. Pol.
		

/Licencje_017_03_305_0001.djvu

			303 


1454. "SĄSIADA Edward (2) 18 III 1924 Lwów, rob. (3) UWr. 
1952 mat. B. Knaster (5) Inst. Med. PAN Warszawa J. 
Łoś 1959 "O rozczepialności grup mieszanych" (6) Inst. 
Mat. PAN Warszawa 1962 "Pierścienie proste i radykal- 
ne w sensie Jacobsena" (7) 
967 (10) Inst. Mat. PAN 
od 1953 (11) TNT 1964- (12) 1952-1954; 1957-1961; 
1963-1964; 1976-1981 (14) Kier. Zakł. Teor. Prawdopo- 
dobieństwa 1976-1981 (16) IM prof. nadzw. Zakł. Teor. 
Prawdopodobieństwa. 


1455. SCHATTE Czesława (Ewa) (2) 24 V 1947 Radomsko, rob. 
(3) UP 1970 fil. germ. - jęz. A. Z. Bzdęga (5) UP A. 
Z. Bzdęga 1975 "Nominalphrase im Deutschen und Nol'- 
wegischen" (10) UŚl 1974- (12) 1970-1974 (16) WH 
asyst. KFG. 


SCHREIBER-BERNDT Maria zob. Berndt-Schreiber Maria. 


1456. 


SCHULZ Jerzy (Stanisław) (2) 13 V 1936 Toruń, rob.(3) 
KUL 1962 fil. germ. (4) Naucz. lic. ogóln.: Wieluń 1962- 
1972; Toruń 1972-1973 (12) 1973- (16) SJO lekt. j. 
niem. 


5SEGIET (Kujawa) Ewa (2) 21 VUI 1946 Zielona Góra, 
rob. (3) UP 1969 chem. org. (5) UMK A. Uzarewicz 
1977 "Działanie bromowodoru na Uenowe pochodne w 
grupie pinanu i cykloheksanu" (12) 1969-1977 (16) 
ICh st. asyst. Zakł. Chem. Org. 
SEKULSKI Jakub (Ludwik) (2) 4 n 1946 Gniewkowo (woj. 
bydgoskie). int. (3) UMK 1970 fiz. dośw. S. Łęgowski 
(5) UMK H. Łożykowski 1979 "Badanie mechanizmów i 
kinetyki procesu elektroluminescencji w strukturach M- 
O-S wykonanych na selenku cynku" (12) 1970- (16) 
IF ad. Zakł. Fiz. J
dr. 
1459. SENDLEWSKI Andrzej (2) 8 XI 1952 Działdowo, rob. (3) 
UMK 1975 mat. J. Słomiński (11) PT Mat. (12) 1975- 
(16) IM st. asyst. Zakł. Metod Numer. 


1457. 


1458. 


1460. SENICZAK Stanisław (Kazimierz) (2) 1 V 1942 Chojna 
(woj. pilskie), rob. (3) WSR Poznań 1966 leśno - en- 
tomol. B. Kiełczewski (5) WSR Poznań B. Kiełczew-- 
ski 1971 "Pionowe rozmieszczenie roztoczy nadrzewnych 
na niektórych gatunkach drzew w różnych typach sied- 
liskowych lasu" (6) UMK 1977 "Stadia młodociane me- 
chowców (Acarina, Oribatei) jako istotny składnik zrgu- 
powań tych roztoczy prz'etwarzaj<\cych glebow
 substan- 
cję organiczną" (10) WSR Poznań 1967-1971; AT-R 
Bydgoszcz 1978- (11) PT Entomol.; PT Gleb. (12) 1971- 
1978 (15) Nagr. Min. NSzWIT 111 0 1978 (16) IB ad. 
Zakł. Gleb.
		

/Licencje_017_03_306_0001.djvu

			304 


1461. It'SENK6w Irena (2) 5 IX 1938 Grudziądz, int. (3) UMK 
1963 prawo międzynar. pubie S. Nahlik (12) 1964-1965 
( 16) WPr asyst. staż. Kat. Prawa Międzynar. Publ. 
1462. SE:RBINOWSKI Mieczysław (2) 3 I 1931 Lwów, rob. (3) 
WSP Gdańsk 1964 mat. L. Dubikajtis (4) Zakł. Ener- 
getyczne Okr. Północnego 1950-1962; pr. tech. WSP 
Gdańsk 1962-1963; naucz. szk. śred. 1963-1964 (10) 
WSP Gdańsk 1965-1970; UGd 1970- (11) PT M at. ( 12 ) 
1964-1965 (16) WMFiCh asyst. Kat. Mat. 
1463. SERCZYK Barbara (Maria) (2) 4 xn 1919 Augustowo 
(pow. Szczytno), int. (3) UMK 1951 hist. L. Kolankow- 
ski; UMK bibl. (10) 1952 (11) TNT 1961- (12) 1947- 
1980 (13) 1980 em. (16) Em. st. kust. dypl. BG. 


1464. SERCZYK Jerzy (Włodzimierz) (2) 1 I 1927 Kraków, int. 
(3) UMK 1950 hist. L. Kolankowski (4) BG UMK 1947- 
1949 (5) UMK B. Włodarski 1960 "Husytyzm w Wielko- 
polsce, na Kujawach i Mazowszu w 2 poło XV wieku" 
(6) Nom. na doc. 1968 (H) TNT 1961- (czł. Wydze I 
1970-); PT Hist. (czł. Zarz. Oddz. Toruń; czł. ZG) (12) 
1947- (14) Kier. Zakł. Metodol. Nauk Hist. i Metod.N&- 
ucz. Hist.; kier. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk.; Prodziek. WH 
1969-1970; przew. Rad-r IHiA 1973-1978 (15) Nagr.Min. 
NSzWIT lata 7o-te (16) IHiA doc. Zakł. Bibl. i Inf.N auk. 
(17) (Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 24:1970 S. 64-66. 
1465. 
SEREDA Marian (2) 2 VI 1908 Lwów, int. (3) UJK 1933 
mat. (4) Naucz.: I Gimn. Lwów 1933-1934; lIGimn.Prze- 
myśl 1935-1939; szk.: Przemyśl; Jarosław; Toruń 1939- 
1951 (12) 1949-1954 (16) Wykł.Stud. Przygotowawczego. 
1466. SEREDYN Zbigniew Stanisław (2) 7 IV 1937 Liznowo (woj. 
toruńskie), chł. (3) WSR Olsztyn 1964 (4) Pr. na stan. 
kier. w prod. roi. i adm. (przez 18 lat) (5) AR-T Olsz- 
tyn S. Paprocki 1974 "Uprawa lucerny i koniczyny czer- 
wonej w woj. olsztyńskim" (12) 1980- (16) WNE ad. 
Kat. Ekonom. Roi. i Prod. Zywności. 
1467. "SEWERNICKI Wiesław (16) St. wykł. SW. 
1468. "SIANKO Janusz (2) 11 IX 1929 Wilno, int. (3) UMK 1952 
prawo (12) 1951-1960 (16) WPr ad. Kat. Ekon. Polit. 
1469. HSIANKOWA Ludmiła (2) 20 X 1929 Bydgoszcz, rob. (3) 
UMK 1952 biol. H. Szarski (4) Naucz. szk. śred. (5) 
UMK H. Szarski 1965 "Rozmiary powierzchni jelita lesz- 
cza (Abramis brama L.)" (11) TNT 1965- (12) 1954- 
1982 (13) 1982 zm. (15) Med. KEN 1979 (16) IB st. 
wykł. Zakł. Histol. i Embriol. 
1470. SIEDLECKI Władysław (2) 18 VII 1911 Kraków, int. (3) 
UJ 1933 prawo procesowe cyw. S. Gołąbek; prawo mię-
		

/Licencje_017_03_307_0001.djvu

			305 


dzynar. pryw. F. Zoli; Szk. Nauk Polit. Kraków 1932; 
stud. Wyższa Szk. Hand. 1934 (4) Aplik. Prok. Gen. 
RP Oddz. Krak6w 1935-1939; naucZ. Szk. Hand. Kr&- 
ków 1940-1944 (5) UJ F. Zoli 1935 "Zobowi
zania z 
umów w prawie międzynarodowym prywatnym" (6) UJ 
1946 "Podstawy procesu cywilnego" (7) 1948 (8) 1957 
(10) UP 1948-1961; UJ 1954-1981 (dziek. WydZe Prawa 
1963-1965; prorektor 1965-1969) (11) Poznańskie TPN; 
Kom. Prawnicza PAU 1938-1939; Komit. Nauk Prawnych 
PAN; Kom. Prawnicza Krakowskiego Oddz. PAN; Rada 
Legislacyjna przy Urz. Rad r Min.; Kom. Kodyfikacyjna 
przy Min. Sprawiedliwości 12) 1951-
 953 (13) 1981 
em. (14) Kier. Ked. Post. Cyw. (15) Nagr. 10: Min.SzW 
1966; Min. OiSzW 1962 i 1972; Min. NSzWIT 1981; tyto 
hon. "Zasłużony Naucz. PRL"; nagr. zesp. PAN 1975 
(16) WPr prof. nadzw. Kat. Postęp. Cyw. (17) [Księ- 
ga pam.]: Studia Cywilistyczne XXV-XXVI 1975, Kraków 
1975. 
1471. SIEDLEWSKI Janusz (Mieczysław) (2) 22 V 1929 Gniew- 
kowo (woj. bydgoskie), rob. (3) UMK 1954 chem. fiz., 
A. BasińskI (5) UMK A. Swinarski 1960 "O własnoś- 
ciach i strukturze węgli aktywowanych w procesach ka- 
talizy" (6) UMK 1966 "Mechanizm keda1Itycznego ult_ 
niania na węglu aktywowanym" (7) 1972 (10) WSOWRiA 
1978- (11) TNT 1961- (czł. Wydze m 1966-); P'1' 
Chem. (12) 1954- (14) Kier. Zakł. Podst. Chem.; pro- 
dziek. WMFiCh 1969-1972; dziek. WMFiCh 1972-1973; 
prorektor 1973-1978 (15) Negr.: Min. OiSzW: zespJUo 
1967; ind. 11 0 1969; Min. NSzWIT ind. 110: 1972; 1.978 
(16) ICh prof. nadzw. Zakł. Podst. Chem. (17) tBio- 
bibliogr.l, Spraw. TNT 20:1966 s. 47-49. 
SIEMIANOWSKA-DOMAŃSKA Barbara zob. Domańsk&-Siemiano'W-ł 
ska Barbara. 


1472. JiSIENICKA Antonina (2) 4 IV 1898 Zagwizdy (woj. WAl"- 
szawskie), chł. (3) UW 1927 (4) Naucz. na tajnych 
kompletach (5) USB (1) 1931 (6) Doc. WSR Szczecin 
(10) WSR Szczecin po 1954 (11) TNT 1949- (12) 
1945-1954 (13) Zm. (1) (16) WBiNoZ ad. Kat. Bot. 
Og. 
1473. SIENKIEWICZ Konrad (2) 19 II 1935 Grejciuniszki (ZSRR), 
int. (3) WSE Sopot 1958 ekonom. transp. mor. T. Ocic>- 
szyński (4) Naucz. szk. śred. 1958-1969 (5) WSE So- 
pot M. Krzysztofiak 1968 "Sytuacja na rynku pracy i 
jej wpływ na zatrudnionych w jednostkach gospodarki 
uspołecznionej w latach 1961-1965 (na przykładzie po- 
wiatu malborskiego)" (10) Spółdz. Inst. Bad. Oddz.Byd- 
goszcz 1977 (11) TNT 1974- (czł. WydZe IV) (12) 
1969- (14) Prodziek. WNE 1978-1983 l16) Kat. Ekon. 
Polit. i Polit. Społ
Gosp. st. wykł.Zakł. Ekonom. Pr. i 
Polit. Społ. (17) (Bio-bibliogr.'1, Spraw. TNT 28:1974 
s. 125.
		

/Licencje_017_03_308_0001.djvu

			306 


1474. SIERADZAN Wiesław (Mieczysław) (2) 1 I 1957 Krośnie- 
wice, rob. (3) UMK 1982 met. średn. T. Grudziński 
(12) 1982- (16) IHiA asyst. Zakł. Hist. Średn. 
1475. SIEROCKA (Nowacka) Michalina (2) 29 IX 1923 Mszano, 
chł. (3) UMK 1954 chem. A. Basiński (5) UMK A. Ba- 
siński 1961 "Mechanizm oczyszczania niektórych hydro- 
zoli na jonitach mieszanych" (11) Bydgoskie TN (przew. 
WydZe Nauk Techn.i przew. Kom. Chem.)i PT Chem.i 
Eur. Photochemistry Assoc. (12) 1951-1966 (15) N8gr. 
Min. NSzWIT ind. mo 1974 (16) WMFiCh ad. Kat. Chem. 
Fiz. 


1476. ASIEROCKI Zygmunt (Czesław) (2) 20 VII 1923 Głażewo, 
chł. (3) UMK 1951 chem. A. Basiński (11) PT Chem. 
(12) 1949-1957 (13) 1957 zm. (16) WMFiCh ad. Kat. 
Chem. Fiz. (17) (Nekr.J, "Głos Uczelni" 1957 nr 3. 


SIKORA-BISKUPSKA Anna zob. Biskupsk&-Sikora Anna. 
1477. "SIKORSKA Bożena (2) 16 VI 1937 Grudzi
dz, int. (3) 
UMK 1958 fil. pol. B. Nadolski (12) 1958-1959 (16) 
WH asyst. Kat. Fil. Pol. 
1478. SIKORSKI Andrzej (Karol Stanisław) (2) 14 V 1957 Gru- 
dzi
dz, int. (3) UMK 1981 mat. numer. E. S
siada (12) 
1981- (16) IM asyst. Zakł. Metod Numer. 
1479. JIoSIKORSKI Jan (2) 27 I 1941 Grudzi
dz (3) UMK 1964 
mat. L. Jeśmanowicz (4) Naucz. II Lic. Ogóln. Grudziądz 
od 1972 (12) 1964-1972 (16) IM st. asyst. Zakł. Anal. 
Mat. 


1480. SIKORSKI Jerzy (2) 23 IX 1946 Toruń, int. (3) UMK 
1970 astr. i fiz. teor. R. S. Ingarden (5) UGd R. Głę- 
bocki 1974 "Badanie turbulęncji w atmosferach gwiazd 
f)II.. Boo i tł<. CMi metod
 Goldberg&-Unno" (10) UGd Inst. 
Fiz. 1971- (11) PT Astr. (12) 1970-1971 (15) Negr. 
Min. NSzWIT mo 1980 (16) IF asyst. Zakł. Astrofiz. i 
Astr. Gwiazdowej. 


1481. .SIŁA Bronisław (2) 9 X 1909 Kaleń (woj. piotrkowskie), 
chł. (3) UMK 1955 chem. org. W. Zacharewicz (4) 
Przed' 1939 i 1945-1951 pr. w resorcie leśnictwa (5) 
UMK W. Zacharewicz 1961 "Nowe syntezy w grupie ku- 
maronu" (6) UMK 1970 "Syntezy aminokwasów w gru- 
, pie kumaronu" (11) TNT 1961- (12) 1951-1979 (13) 
1979 em. (16) ICh em. doc. chem. org. 
1482. R SIŁA Elżbieta (2) 28 XII 1946 Toruń, inŁ. (3) UMK 1969 
biol. I. Mikulska; Stud. Dokt. Zakł. Genet. Roślin PAN 
Poznań od 1972 (12) 1969-1972 (16) IB asyst. Zakł. 
G en et.
		

/Licencje_017_03_309_0001.djvu

			307 


1483. SIM Czesław (2) 16 I 1935 Rudka Kozłowiecka (woj. lu- 
belskie), chł. (3) Uniw. Leningrad 1958 jęz. ros. (4) 
Naucz. II Lic.Ogóln.i II SN Lublin 1959-1965 (5) UMCS 
P. Smoczyński 1972 "Or,;{anizacja mederiału słowni- 
kowego w procesie nauczania jęZfKa rosyjskiego" (10) 
UMCS 1965-1975 (12) 1975- (16) SJO ad. 
1484. SIMSON Daniel (2) 18 I 1942 M6łe Zaj
czkowo (woj. to- 
ruńskie), chł. (3) UMK 1966 mat. S. Balcerzyk (5) 
UMK S. Balcerzyk 1970 "Stabilne functory pochodne o 
współczynnikach w spektrum kompleksów" (6) UMK 
1974 "Serwanłność i wymiary homologiczne w lokalnie 
skończenie przedstawialnych kategoriach Grothendiecka" 
(10) Prof. wizyt.: Univ. Sao Paulo (Brazylia) 1978: 
UNAM Meksyk 19781 Univ. w L 'Aquila Włochy 1982: 
JSPS Tsukuba Japonia 1982-1983; Univ. w Paderborn 
(RFN) ,1983 (11) PT Mat.; Amer. Mathemedical Soc. 
(12) 1966- (14) Kier. Zakł. Alg. i Topol. 1979-; kier. 
Zaocz. Stud. Mat. 1972-1975: dyr. IM 19
75- (15) Negr.: 
Min. NSzWIT mO 1975; PT Mat. im. S. Zaremby 1978 
( 16) IM doc. Zakł. Alg. i Topol. 
1485. SINKIEWICZ Mieczysław (2) 4 XI 1950 Stuki (pow. Świę- 
ciany) , rob. (3) UMK 1973 geogr. fiz. - gleb. Z. Pru- 
sinkiewicz (5) UMK W. Niewiarowski 19ą3 "Zmiany 
rzeźby terenu Pojezierza KujawskiFt
o pod wpływem pro- 
cesów stokowych" (11) PT Geogr. (12) 1973- (16) IG 
ad. Zakł. Geol. 
1486. SIŃSKI Woj
iech (2) 17 xn 1940 Tarnobrzeg, int. (3) 
UMK 1976 ekon. M. Stankiewicz (4) Bydgoskie Przed- 
sięb. Inform. Przem. Bud. "ETOB" z-ca dyr. od 1970 
( 12) 1975-1984 (16) IZGN wykł. Zakł. Organiz. i Zarz. 
1486a. SI6DMIAK Janusz (2) 12 IV 1949 Toruń (3) WSWF Po- 
znań 1972 wych. fiz. (4) Naucz. Zasadnicza Szk. Z&- 
wodo Toruń 1972-1974 (12) 1974- (16) Naucz. wych. 
fiz. Stud. Wych. Fiz. 


1487. SI6ŁKOWSKI Leszek (12) 1973-1976 (13) 1976 em. (14) 
Kier. SW (16) Wykł. SW. 


SIWEK-LORENC Genowefa zob. Loren
Siwek Genowefa. 


1488. "SKAŁECKI Zdzisław (2) 5 V 1946 Słupsk, rob. (3) UMK 
1973 biol. - zool. S. Dziuba (4) Urz. WOJ. Toruń 1977- 
1981 (12) 1973-1977 (13) 1981 zm. (16) INS st. asyst. 
Zakł. Etyki. 
1489. SKARBEK Janusz Andrzej (2) 16 IX 1925 Włocławek, int. 
( 3) UMK 1951 ped. K. Sośnicki (4) Naucz. Tech. Pa- 
piernicze Włocławek 1952-1953 (5) Inst. Fi1oz. i Socjol. 
PAN B. Suchodolski 1966 "Koncepcja nauki w pozyty- 
wizrnie polskim (10) Inst. Hist. Naukit Ośw. i Tech.PAN 
Warszawa 1957- (11) PT Filoz. (12) 1950-1956 (16) 
WH st. asyst. Kat. Log.
		

/Licencje_017_03_310_0001.djvu

			308 


1490. SKARBI
SKA Aleksandra (2) 24 XI 1946 Strzelno, rob. 
(3) UMK 1970 mat. M. Król (4) Ośr. Obi. UMK st. 
programista 1979-1983 (12) 1970-1983 (naucz. akad. 
do 1979) (16) IM st. asyst. Zakł. Metod Numer. 
1491. SKAwrnSKA EulaUa (2) 11 IV 1943 Krzczonowice (woj. 
kieleckie), rob. (3) AE Poznań 1967 ekon. og. W. WiJ,.. 
czyński (5) AE Wrocław J. Liczkowski 1974 "Siła eko- 
nomiczna rolniczych spółdzielni produkcyjnych" (11) 
TNT 1974- (czł. Wydze IV 1978-) (12) 1967- (15) 
Negr. Min. NSzWIT 1979 (16) WNE ad. Ked. Ekonom. 
Roi. i Prod. Żywności (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 
32,:1978 s. 103-104. 


1492. SK-\pSKI Tomasz Witold (2) 2 IV 1946 Poznań, int. (3) 
WSE Poznań 1969 (5) WSE Poznań S. Borowski 1974 
"Metody statystyczne w anaUzie i prognozie rynku prze- 
wozów morskich" (10) Univ. Satif Algieria 1981- (11) 
TNT 1974- (12) 1973- (14) Prodziek. WNE 1976-1981 
( 15) Negr. Min. NSzWIT: zesp. 1980; ind. mo 1981 (16) 
WNE st. wykł. Kat. Ekonometr. i Statysto 
1493. :JtSKIBA Henryk (2) 5 Dl 1918 Nisko (woj. rzeszowskie), 
int. (3) UMK 1950 prawo (12) 1949-1952 (16) WPr 
asyst. Kat. Prawa Cyw. 
1494. SKIBrnSKI Sławomir (Andrzej) (2) 30 XI 1948 Żary (woj. 
zielonogórskie), int. (3) UMK 1971 chem. T. Lesiak 
(4) Naucz. Tech. Mech...Elektr. Toruń 1971-1973 (11) 
Grupa Robocza RWPG ds. Kons. i Rest. Dóbr Kult.; 
Stow. Kons. POl.; Stow. Inż. i Tech. Mech. Pol. (SIMP) 
(12) 1973- (16) IZiK st. asyst. Zakł. Kons. Elem. i 
Detali Archit. 
1495. Jł.SKIENDZIELEWSKI Zbigniew (2) 3 VII 1933 Augustów, 
int. (3) UMK 1964 mat. L. Dubikajtis (4) Naucz. szk. 
podst. (12) 1964-1969 (16) WMFiCh st. asyst. Kat. 
Mat. 
1496. JtSKIMINA Stanisław (2) 27 IV 1886 Pcim (woj. krakow-- 
skie), int. (3) UJ 1908 fil. klas. (1909 egz. naucz. 
gimn. fil. klas. i j. pol.) (4) Naucz. gimn. Kraków 1908- 
1920; tajne naucz. 1939-1945 (5) UJ 1918 (6) UJ 
1927 doc. fil. klas. (7) 1946 (10) UJ 1920-1928; 1949- 
(lekt. j. łac.; prof. Stud. Ped. od 1924; doc. 1928; prof. 
tyto od 1946) (11) TNT 1947- (czł. Wydze n) (12) 
1946-1949 (16) WH prof. nad zw. KFK (17) (Bio-biblio- 
gr.), Spraw. TNT 1:1947 s. 67-68. 
1497. Jł.SKŁODOWSKA-ANTONOWlCZ Zofia Kalina (2) 18 m 1923 
Towianki (Litwa), int. (3) UMK fil. pol. S. Hrabec (12) 
1947-1949 (16) WH z-ca asyst. Kat. J. Pol. 
1498. .SKORKO Eugeniusz (2) 12 VI 1905 Kiedzyn k. Często- 
chowy (3) USB fIz. (5) UMK A. Jabłoński 1946 "O pew-
		

/Licencje_017_03_311_0001.djvu

			309 


nych własnościach optycznych kryształ6w krzemu i an- 
tracenu zabarwionych naftacenem" (lO) USB Zakł. Fiz. 
" przed 1939 (12) 1945-1946 (16) WM-P st. asyst.Ked. 
Fiz. Dośw. 


1499. SKOWRONEK Barbara (2) 6 XI 1946 Gogolin Śl., int. (3) 
UP 1969 fil. germ. J. Choderai Stud. Dokt. Zakł. Jęz. 
Stos. UP 1970-1973 (4) -Naucz. Lic. 0
6ln. Kościan 
1969 (10) UP 1976- (1.2) 1973-1976 (16) WH st.asyst. 
KFG. 
1500. SKOWRO
SKA Mirosława (2) 8 IX 1950 Grudzi(\dz, rob. 
(3) UMK 1973 med. J. Słomiński (4) Biuro Proj. "Mi a- 
stoprojekt" Olsztyn 1973-1975 (5) UMK M. Sysko 1983 
"Charakteryzacja graf6w średnich i własności graf6w H&- 
lina" (11) PT Mat. (12) 1975- (16) IM st. asyst. Zakł. 
Metod Numer. 


1501. SKOWRO
SKI Andrzej (2) 26 xn 1950 Człuch6w, int. (3) 
UMK 1973 mat. teor. S. Balcerzyk (5) UMK D. Simson 
1976 "Kategoria abelowych algebr Hopfa nad ciałem" (6) 
UMK 1981 "Nierozkładalne abelowe algebry Hopfa" (11) 
PT Med. (sekr. i prez. Oddz. Toruń); Amer. Medhemedi- 
cal Soc. (12) 1973- (14) Wicedyr. IM (15) Nagr.: Min. 
NSzWIT mo ind. 1977; PT Mat. 1978; Sekr. Nauk. Wydze 
m PAN 1981 (16) IM doc. Zakł. Alg. i Topol. 
1502. SKRAGA Jan (2) 7 X 1928 Gawia Piaski (ZSRR), chł. 
(3) UMK 1951 chem. fiz. A. Basiński (5) UMK A. B&- 
siński 1959 "Stopień dyspersji i własności fizykochemicz- 
nych substancji garbujC\cych w ługach pocelulozowych i 
pochodnych ligniny" (6) UMK 1964 "Badania nad stru
 
tur
 i własnościami poliformaldehydu" (7) 1982 (10) 
ATR Bydgoszcz (11) Bydgoskie TN; TNT 1964- (czł. 
Wydze m); PT Chem. (prez. Oddz. Bydgoszcz) (12) 
1949-1969 (15) Negr.: Min. SzW ind. mo 1963; Min. 
OiSzW zesp. mo 1971: Min. NSzWIT zesp. mo 1979 
(16) WMFiCh doc. Ked. Chem. Fiz. (17) [Bio-bibliogr.]. 
Spraw. TNT 18:1964 s. 36-37. 
1503. SKRZAT Zofia (2) 22 " 1919 Gojgołowo, int. (3) UMK 
1950 fiz. A. Jabłoński; J. Rayski (5) UMK M. Kołacz- 
kowska 1960 "Badanie promieniotwórczości pegmatyt6w 
z okolic Szklarskiej Poręby metod
 klisz j
drowych" 
(11) PT Fiz.; Tow. Przyr. im. Kopernika: Unia Krysta- 
lograficzna (12) 1946-1979 (13) 1979 em. (15) Nagr. 
Min. NSzWIT ind. "to 1982 (16) ICh ad. Zakł. Miner. 
iKrystal. 
1504. SKRZYPCZAK Waldemar (2) 6 VI 1956 ZagejewIczki (woj. 
bydgoskie) (3) UP 1979 fil. ang. - A. Kopcewicz, M. 
Siennicka (4) Naucz. Lic. Og6ln. Goleni6w 1979-1983 
(11) 1983- (12) SJO lekt. j. ang.
		

/Licencje_017_03_312_0001.djvu

			310 


1505. SKUBALANKA Teresa (2) 18 VI 1928 Łódź (3) UMK 1950 
fil. pol. T. Makowiecki; UWr 1952 T. Mikulski (4) Niem. 
firma hand. w okr. okupacji (5) UMK H. Turska 1960 
"Neologizmy w polskiej poezji romantycznej" (6) UMK 
1966 "Słownictwo poezji miłosnej J. Słowackiego" (7) 
1975 (10) Prac. Słowo J. Mickiewicza Toruń 1952-1960; 
IBL PAN 1972-1981 (dyr. 1972-1973); UMCS 1967- (11) 
Lubelskie TN; TNT 1962-; PT Jęz. (czł. Prez.); Komit. 
Jęz. PAN; KomU. Terminologii PAN; Tow. Miłośników J. 
Pol. (przew. Koła Lublin); czł. CKK ds. kadry nauk. 
1972-1976; Soc. Linguistica Eur.; Kom. Poetyki i Stylis- 
tyki Międzynar. Kongresów Sław. (12) 1950-1951; 1953- 
1967 (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. mo i 110; dwukrotnie 
med. KEN; tyto hon. "Zasłużony Naucz. PRL" 1982 (16) 
WH ad. Kat. Fil. Pol. 
1506. SKUCZYŃSKI Janusz (Antoni) (2) 22 III 1949 Człuchów, 
rob. (3) UMK 1972 fil. pol. - hist. lit. pol. A. Hutnikie- 
wicz (4) Współpr. Pol. Radia Bydgoszcz i Toruń; re- 
cenzent teatr. "Gaz. pom." i "Nowości" Toruń (5) UMK 
J. Sławińska 1982 "Przestrzeń teedralna w polskim dra- 
macie romantycznym" (10) WSP Zielona Góra 1972-1974; 
Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald 1976 (12) 1974-(16) 
IFP ad. Zakł. Hi st. Lit. Pol. 
1507. *SKWIERZ Aleksander (2) 13 XI 1924 Wąbrzeźno, chł. 
(3) UMK 1950 mat. L. Jeśmanowicz (10) PGd po 1950 
(12) 1949-1950 (16) WM-P z-ca as.yst. Kat. Mat. 
1508. JtSŁAWIŃSKA Janina (2) 14 II 1933 Wilno, rob. (3) UMK 
1956 hist. J. Lechicka; B. Pawłowski (5) UMK W. Łuka- 
szewIcz 1975 "Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski 
Rok 1920" (10) Arch. Państw. i filia UW Białystok (12) 
1956-1960 (16) WH asyst. Kat. Hist. Pol. i Powsz. XIX 
i XX W. 


1509. SŁAWIŃSKA Irena (Zofia) (2) 30 VIII 1913 Wilno, int. (3) 
USB 1935 fil.. pol. i fran. M. Kridl (4) Naucz. j. pol. w 
glmn. Wilno 1937-1938; tejne naucz. w okr. okupacji i pr. 
fiz.; Bibl. IBL PAN 1950 (5) UMK K. Górski 1946 "Tra- 
gedia w okresie Młodej Polski" (6) 1952 "O kom'ediach 
Norwida" (kolokwium nie odbyło się) (7) 1956 (8) 1968 
(9) Czł. PAU i PAN (10) KUL 1950-; UGd 1976-1978; 
Brown Univ. USA 1968-1969; Univ. ol IUinois USA 1969; 
Univ. Cath. de Louvain 1971-1972 i 1973-1974; Univ. de 
Fribourg 1979; York Univ. Canada 1982 (11) Fed. Intł- 
tern. pour la Recherche Th';atrale - FIRT; Fed. Intern. 
des Langues et Litteratures Modernes - FILLM; Soc. Se- 
miotique Th';atrale (12) 1945-1949 (13) 1983 em. (16) 
WH st. asyst. Kat. Lit. Pol. (17) (Księga pam. 1: Rocz. 
Humanist. KUL XXIV 1976 Z. 1 "O literaturze i teatrze". 


SŁAWIŃSKA-RZECZKOWSKA Maria zob. Rzeczkowska-Sławińska 
Maria.
		

/Licencje_017_03_313_0001.djvu

			311 


1510. "SŁOBOSZ Józef (2) 22 I 1938 Bystra Śl.. rob. {3) UMK 
1966 szt. r iękne - graf. E. Piotrowiczi J. Puciat&-Paw- 
łowska (5 ASP Warszawa 1974 przewód kwalif. na 
stan. ad. 11) ZPAP 1966- (12) 1966- (16) lA-P ad. 
Zakł. Graf. 
1511. SŁOMI
SKA Jolanta (Wiktoria) (2) 24 xn 1951 Toruń, int. 
(3) UMK 1974 mat. D. Simson (5) UW A. Białynicki- 
Birula 1979 "Własności ekwivariantnych singularnych 
homologii cw_kompleksów" (12) 1974- (16) IM ad. Zakł. 
Alg. i Topol. 
1512. SŁOMI
SKI Jerzy (2) 27 XI 1947 Sierpc, int. (3) UMK 
1970 fiz. R. S. Ingarden (4) Inst. Kształ. Naucz. Te>- 
ruń 1983 (5) UMK J. J. Sławianowski 1979 "Kwantowe 
układy dynamiczne na grupie obrotów i grupie liniowej" 
(10) PW (Filia w Płocku) 1979-1983 (12) 1971-1979 
( 16) IF st. asyst. Zakł. Fiz. Teor. 
1513. SŁOMIŃSKI Józef (2) 17 VIII 1929 Sierpc, rob. (3) UMK 
1950 mat. - alg. S. Jaśkowski (4) Naucz.: Lic. Ogólno 
Lipno 1948-1951i III Lic. Ogólno Toruń 1951-1953 (5) 
UMK J. Łoś 19
 7 ''Teoria alg.ebr z działaniami' o nie- 
skończonej liczbie argumentów" (6) UMK 1961 "O wy- 
znaczaniu postaci kongruencji w abstrakcyjnych algeb- 
rach z równościowo definiowalnymi st
i elementami" 
(7) 1970 {lU) WSI Bydgoszcz (rektor) 1967- 
1971 (11) TNT 1962-i PT Mat. (12) 1953- (14) Kier. 
Zakł. Alg. ,Uniwer. zZast. 1968-i dyr. IM 1969-1975 
(15) Nagr. Min. NSzWIT nO 1973i tyto hon. "Zasłużo- 
ny Nauc'z. PRL" 1980 (16) IM prof. nadzw. Zakł. Alg. 
Uniwer. zZast. 


1514. SŁOMIŃSKI LeRzek (Krzysztof) (2) 5 I 1956 Toruń, int. 
(3) UMK 1979 mat. numer. A. Kłopotowski (12) 1979- 
( 16) IM st. asyst. Zakł. Metod Numer. 
1515. SŁUGOCKA Irmina (Aleksandra) (2) 11 XII 1954, Toruń, 
int. (3) UP 1977 fil. ang. (4) Naucz. Lic. Ogólno Te>- 
ruń 1977-1979 (12) 1979- (16) SJO lekt. j. ang. 
1516. JłSŁUSZKIEWlCZ Eugeniusz (2) 6 XI 1901 Jarosław,int. (3) 
UJK 1924 fil. ind. i jęz. słow., stud.: UJ 1919-1921i 
Sorbonai College de Francei fcole des Hautes ttudes 
Paryż 1925-1927 (5) UJK 1924 "Notes sur le Campura- 
mayana de Bhoja" (6) UJK 1938 "Przyczynki do badań 
nad dziejami redakcyj Ramayany" (7) 1946 (8) 1957 
(10) UJK1927-1939i Uniw. Lwowski 1940-1941 i 1944- 
1945i UW Inst. Orientalistyczny od 1970 (11) TNT 1946- 
(czł. Wydz. II) (12) XI 1945-1969 (13) Em., zm. (14) 
Kier. Kat. Jęz. Indoeur. 1945-1969i kier. Kat. Fil. Niem. 
1951-1952 (16) WH prof. zw. Ked. Jęz. Indoeor. (17) 
[Bio-bibliogr.l, Spraw. TNT 1:1947-1948 s. 69-70.
		

/Licencje_017_03_314_0001.djvu

			312 


1517. .SŁUSZKIEWICZ Maria (2) 20 I 1902 Romanowa Wola 
(woj. rzeszowskie), chł. (3) UJK 1924 fil. pol. i słowo 
(4) Naucz. gimn. przed 1939 (5) UJK T. Lehr-Spławiń- 
ski 1926 "Studia nad samogłoskami scieśnionymi w ję- 
zyku górno-łużyckim" (12) 1945-1958 (16) WH ad. Kat. 
Lit. Pol. 


1518. SMENTEK-MIELCZAREK Lidia (Barbara) (2) 26 XU 1948 
Toruń, rob. (3) UMK 1971 chem. kwant. W. Woźnicki 
(5) UMK K. Jankowski 1979 "Wpływ korelacji elektro- 
nowej na prawdopodobieństwa wymuszonych przejść 
elektryczho-dipolowych między poziomami konfiguracji 
f N jonów ziem rzadkich umieszczonych w polu kryst&- 
licznyM' (10) Vanderbilt Univ. NashviUe USA 1981-1983 
(11) PT Fiz.; PT Chem. (12) 1971- (16) IF ad. Zakł. 
Fiz. Chem. 


1519. .SMOKTUNOWICZ Mirosław (2) 13 XD 1949 Łódź, int. (3) 
PGd 1975 archit. (4) Biuro Proj. "Balneoprojekt" Toruń 
1975-1977; PKZ Toruń 1978 (11) Stow. Archit. Pol. 
(12) 1978-1983 (16) IZiK asyst. Zakł. Kons. 
1520. SMULSKI Jerzy (2) 29 III 1956 Sierpc, int. (3) UMK 1979 
fil. pol. J. Speina (10) IBL PAN (doktorant) 1979 (12) 
1980- (16) IFP asyst. Zakł. Teor. Lit. 
1521. SMUŁEK Elżbieta (2) 24 VI 1931 Lwów, lnt. (3) UMK 
1955 fU. pol. H. Turska (5) UW A. Obrębsk&-Jabłońska 
1965 "Słownictwo z zakresu uprawy roli w gwarach Bia- 
łostocczyzny Wschodniej na Ue wschodni osłowi ańskim " 
(6) UW 1976 "Studia nad akcentem języka białoruskie- 
go. Rzeczownik" (10) Zakł. Słowo PAN 1957-01961; UW 
1957- (11) Warszawskie TN; Białostockie TN (przew. 
Kom. Jęz.; czł. Zarz.); Komit. Słowo PAN (12) 1955- 
1957 (15) Negr.: Min. OiSzW 111 0 1967; Min. NSzWIT 
1979 (16) WH asyst. Kat. Fil. Pol. 
1522. SMUŁEK Wiktor (2) 21 U 1926 Bogdanowo, chł. (3) UMK 
1952 chem. fiz. A. Basiński (4) Naucz. Lic. Ogóln. To- 
ruń 1949-1951 (5) Inst. Bad. J
dr. PAN Warszawa S. 
Siekierski 1963 "Wpływ rozcieńczalnika na ekstr
cję 
żelaza (m) z roztworów kwasu solnego za pomoc
 amin 
trzeciorzędowych" (6) N om. na doc. 1973 (10) Inst.Bad. 
J
dr. PAN Warszawa 1956-1982; Inst. Chem. i TechJ
dr. 
PAN Warszawa 1983- (11.) PT Chem. (12) 1951-1956 
(15) Negr. Państw. Rady ds. Pokojowego Wykorzystania 
Energii J
dr. zesp. mo 1963 (16) WMFiCh asyst. Kat. 
Chem. Fiz. 


1523. SMUŻNY Wiesław (Józef) (2) 1 I 1945 Łódź, rob. (3) 
UMK 1971 szt. r iękne - graf. i ped. artysto S. Borysow- 
ski; J. Bogucki 12) 1972- (15) Nagr. Min. KiSz zesp. 
11 0 (16) IA-P wykł. Zakł. Ped. Artyst.
		

/Licencje_017_03_315_0001.djvu

			313 


1524. II'SOBCZAK-MICHAŁOWSKA Danuta (2) 8 V 1929 Toruń, 
rob. (3) UMK 1955 szt. piękne - rzeź. T. Godziszew- 
ski (12) 1954-1958 (16) WSzP asyst. Kat. Rzeź. 
1525. SOBCZAK Gizela Ann"- (2) 23 I 1943 Toruń, rob. (3) UMK 
1967 biol. - antropol. W. Stęś1icka-Mydlarska (5) UMK 
G. Kriesel 1975 "Rozwój niektórych cech psychofizycz- 
nych dzieci z przedszkoli toruńskich" (11) PT Antro- 
pol.; Eur. Anthropological Assoc. (12) 1967- (16) IB ad. 
Zakł. Antropol. 
1526. "SOBKOWlAK Łucja (2) 18 XI 1933 Grudzi
dz, int. (3) 
UMK 1957 biol. - zool. J. PrtJffer (12) 1956-1957 (16) 
WBiNoZ z-ca asyst. Kat. Zool. Syst. 
1527. SOBK6w Czesław (2) 8 X 1944 Młyńska (ZSRR), rob. 
(3) SGGW 1970 ekonom. ogrodnictwa N. Krusze (5) 
UMCS J. Liczkowski 1977 "Próba stopniowego konstruo- 
wania modelu gospodarstwa rolniczego" (11) TNT 1974- 
(12) 1971- (15) Nogr.,Woj. bydgoskiego 1977 (16) 
WNE ad. Kat. Ekonom. Roi. i Prod. Żywności. 
1528. 
SOBOCrnSKA Maria (2) 13 IX 195Q Sulęcin (woj. zielo- 
nogórskie), int. (3) UMK 1973 mat. J. Słomiński (4) 
Naucz. szk. podst. Wołkowyi od 1980 (12) 1973-1980 
(16) IM st. asyst. Zakł. Alg. i Teor. Liczb. 
1529. 
SOBOCmSKI Marek (2) 14 VI 1948 Płock, int. (3) UMK 
1977 szt. piękne - rzeź. i wych. piast: J. Bo,gucki (4) 
Pr. deko
edora Płock 1966-1968; 1970-1973 (12) 1977- 
1979 (16) IZiK asyst. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 
1530. .SOBOCmSKI Wiesław (2) 15 VI 1928 Toruń, int. (3) UMK 
1952 chem. A. Basiński (4) Pr. {Iz. w firmach niem. To- 
ruń 1942-1945; naucz. Lic. Ogóln. Rypin 1949-1950; lab. 
Toruńskie Zakł. Cerem. Bud. 1952 (12) 1950-1953 (16) 
WBiNoZ z-ca asyst. Kat. Mir..,tr. 
1531. ASOCHA Wojciech (2) 8 VU 1945 Pełczyska (woj. kielec- 
kie), chł. (3) UMK 1971 prawo kar. J. Śliwowski (4) 
S
d Woj. Łódź 1971-1972; Prok. Woj. Bydgoszcz (To- 
ruń) - aplik. 1972-1973; Prok. Pow. Lipno 1973 (12) 
1975-1976 (16) IPK st. asyst. Zakł. Prawa Kar. i Krym. 


SOJAK-HALKIEWICZ Grażyna zob. Holkiewicz-Sojak Grażyna. 
1532. SOJAK Sławomir (2) 20 V1U 1952 Szczytno (woj. olsztyń- 
skie), rob. (3) UMK 1975 ekon. - ekonom. przem. W. 
Brzezin (5) UŁ W. Brzezin 1983 "Rachunek kosztów 
jakości w przedsJłłbio
stwie przemysłowym" (12) 1975- 
(16) WNE ad. Zakł. Fin. i Rach. 
1533. SOJECKI Ryszard (2) 17 V 1948 Toruń, int. (3) UMK 
1971 chem. M. Czerniawski (5) UMK A. Ulińska 1980
		

/Licencje_017_03_316_0001.djvu

			314 


"Kinetyka syntezy poliuretanów na podstawie reak- 
cji 2, 4-dwuizocyjanianu toluilenu z makrodiolami" (12) 
1971- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Og. 
1534. SOKALA Andrzej (2) 12 V 1955 Kamienica Polska (woj. 
częstochowskIe), int. (3) UMK 1978 prawo W. Bojarski 
(4) Kombinat PGR Wysoka 1978-1981 (12) 1981- (16) 
IH-P asyst. Zakł. Prawa Rzym. 
1535. "SOKOLL Leszek (2) 20 VU 1952 Klucze (pow. Olkusz) 
(3) UMK 1977 szt. piękne - mal. i ped. artysto M. Wiś- 
niewski (4) Ostrołęka 1977-1978: Woj. Ośr. Sportu i 
Rekreacji: Ośr. Kult. (12) 1978-1980 (16) lA-P asyst. 
Zakł. Mal. 


1536. SOKOŁOWSKA Kazimiera Ludwika (2) 20 XI 1923 Kacin- 
ce (woj. nowogródzkie), chł. (3) UMK 1952 szt. pięk- 
ne - kons. i zab. J. Remer (12) 1951-1953 (16) WSz1? 
z-ca asyst. Kat. Zab. i Kons. 


1537. SOKOŁOWSKI Kazimierz (Mdrzej) (2) 2 m 1901 Warsz&- 
wa, i'1t. (3) uw 1924 prawo - ekon. polit. A. Kostanec- 
ki (ł) Warszawa: GUS 1921-1927: "Społem" 1927-1928 
i 1941-1944: Min. Skarbu i Biuro Ekon. Prez. Rady Min. 
1928-1934: Min. Przem. i Hand. (nacz. wydz.) 1934-1939; 
Min. Aprowizacji i Hanq. (podsekr. stanu) 1945: wice- 
prez. Centr. Urz. Plan. 'po 1945: przew. Woj. Kom. Plan. 
Gosp. Szczecin 1949-1950: Pol. Wyd. Gosp. 1953-1955 
(5) SGPiS B. Minc 1959 "Wydojność praq w rolnict- 
wie" (6) Nom. na doc. 1956 (7) 1963 (10) WSE Szcze- 
cin 1949-1952: WSE Łódź 1952-1953: Zakł. Nauk Ekon. 
PAN 1956-1966: Zakł. Prakseologii PAN 1966-1970 (11) 
TNT 1970- (czł. Wydze IV); Komit. Ekonom. RoI. PAN 
1957-1969: rady nauk.: Inst. Przem. Drobnego 1959-1963: 
lnst. Hand. Wewnętrzne,go od 1960; Sp6łdz. Inst. Bad.od 
,1962 (12) 1964-1981 (13) 1971 em. (14) Kier. Kat. 
Ekon. Polit. 1964-1971: delegat do Senatu 1970-1971 
(15) Negr. Min. NSzWIT ind. U. 1980 (16) 10gE em. 
prof. nadzw. ekon. polit. (17) (Bio-bibliogr.)., Spraw. 
TNT 24:1970 s. 74-75. 


1538. SOLDENHOFF Bożena (2) 24 IX 1939 Włodawa (woj.chełm- 
skie), in!. (3) UMK 1961 szt. piękne - kons. zab. L. 
Torwirt (5) Inst. Hist. Kult. Materialnej PAN Warszawa 
W. Domasłowski 1972 "Konserwacja elementów konstruk- 
cji drewnianych na przykładzie wczesnośredniowiecznych 

rodzisk" (12) 1961- (15) Negr. Min. NSzWiT mO 1981 
(16) IZiK ad. Zakł. Kons: Elem. i Detali Archit. 
1539. SOLDENHOFF Stanisław Ryszard (2) 29 XI 1928 Poznań, 
int. (3) UMK 1952 prawo; UW 1958 filoz. (4) Naucz. 
szk. wojsk. 1948-1952 (5) UW M. Fritzhand 1965 "Sy-- 
stem etyki W. D. Rossa" (10) UW 1959-1969 (11) TNT 
1970- (czł. WydZe II) (12) 1952-1958: 1960-1962: 1969-
		

/Licencje_017_03_317_0001.djvu

			315 


(14) Kier. Kat. Filoz. i Myśli Społ. 1969-1976; kier. 
Zakł. Etyki 1976- dyr. INS 1982- (15) - 5 nagr. resor- 
tu nauki (16) INS doc. Zakł. Etyki. 
1540. KSOŁTYS Edward (2) 16 I 1906 Lwów (3) UMK 1949 
biol. - zool. J. Prtlffer; stud.: UJK i USB przed 1939 
( 4 ) Stacja Ochro Roślin Toruń (12) 1945-1951; 1959- 
1961 (16) WBiNoZ st. asyst. Ked. Zool. Syst. 
1541. *SOPOĆKO Irena (2) 23 U 1923 Grodno, int. (3) UMK 
1952 biol. - zool. H. Szarski (12) 1950-1951 (13) Zm. 
( 16) WM-P z-ca asyst. Kat. Paleont. 
1542. "SOSNOWSKA Krystyna (2) 10 XII 1933 Grudzi
dz. int. 
(3) UMK 1955 rust. W. Łukaszewicz (4) Naucz. szk. 
podst. Warszawa 1955 (12) 1955-1959 (16) WH asp. 
Kat. Hiat. Pol. i Powsz. XIX i XX W. 


1543. iiSOŚNICKI Kazimierz (2) 11 I 1883 Lwów, rzem. (3) UJK 
1906 filoz.; ped.; mat.; fiz.; J. Kallenbach; K. Twardow- 
ski; UJK 1907 egz. naucz. szk. śred.; stud.: Paryż 1910- 
1911: Sorbona i College de France filo z.; psych.; ped. 
T. Ribot; P. Jonet; H. Bergson; Berlin; Lipsk; Wiedeń; 
Zurych 1912 (4) Naucz. gimn. Lwów i Sanok 1907-1911 
i 1918-1920; dyr. Gimn. w Borszczowie 1911-1917; wizyt. 
i nacz. Wydze Kur. Okr. Szk. Lwowskiego 1921-1929; 
Wyższy Kurs Naucz. Lwów do 1939; naucz. Tech.Lw6w 
1939-1941; Zawad. Pol. Szk. Chem. 1941-1944 (5) UJK 
K. Twardowski 1910 "Wyjaśnienie i opis w badaniach 
naukowych" (6) UJK 1934 "Podstawy wychowania pań- 
stwowege" (7) 1946 (8) 1949 (9) Doctor h.c. WSP 
Kraków 1976 (10) Lwów 1929-1939: UJK; Akad. Hand. 
Zagr.; tajne wykł. (wsp6łorganiz. T
nego Inst. Ped.) 
UJK 1940-1945; konsultant Inst. Ped. PAN Warszawa 
(lata 60-te); WSP Gdańsk później UGd po 1960 (11) 
TNT 1947- (czł. Wydze U); TWP (prez. Zarz. Woj. Byd- 
goszcz); KomU. Nauk Ped. i Psych. PAN (12) 9 XI 
1945-1960 (13) 1960 em.; 1976 zm. w Gdańsku (14) 
Kier. Kat. Ped. 1945-1960; prodziek. WH 1945-1946; I 
przew. ZOZ ZNP 1945 (15) Nagr. główna TWP oraz zł. 
odzn. hon. "Zasłużony Popularyzedor Wiedzy" TWP; med. 
KEN; tyto hon. "Zasłużony Naucz. PRL" (16) WH em. 
prof. zw. ped. (17) Prof. dr K.S. Materiały na sesję 
naukow
, pod red. L. Bandury, Gdańsk 1977; L. Bandu- 
ra, Prof. K.S. w 90-t
 rocznicę urodzin, Nowa Szk. 29: 
1973 nr 5 s. 31-32; (Bio-bibliogr.1. Spraw. TNT 1:1947- 
1948 s. 70-71; (biogr.]. W. Okoń, Słowo pedagogiczny, 
Warszawa 1975 s. 269; BL, (nekr.J. Ruch ped. 1976 Z. 
18(50) nr 6 s. 812-817; (Dziewięćdziesi
ta) rocznica 
urodzin prof. K.S., "Życie Warszawy" 1973 nr 8 s. 6; 
M. Fronczak, Prof. K.S
, Monografia bio-bibliograficzna, 
pr. mag. 1980, AUMK sygn. 38 563; M. Lipowska, Prof. 
K.S. jako nauczyciel akademicki (ze wspomnień ucznia), 
Zesz. nauk. UMK, Ped. IV 1974 s. 29-32; K.S., [nekr.1, 
Ruch filoz. 1977 t. 35 nr 1-2 s. 137.
		

/Licencje_017_03_318_0001.djvu

			316 


1544. SOTNlKOW Glebiusz (2) 1 IV 1908 Puszkin (ZSRR), int. 
(3) USB 1933 prawo kar. - krymin. i skarbowe B.Wrob- 
lewski; M. Gutkowski (4) Wilno: bIbl. USB Zakł. Prawe 
1929-1933; sekr. acIw. 1933; aplik. 1933-1939; p.o. rado- 
cy prawnego Chrześcijańskiego Banku Sp6łdz. i Sp6łdz. 
Mieszk.-Bud. 1939-1941; wykł. j. ros. na Uniw. Ludowym 
1940-1941; wykł. j. ros. na kursach oraz tłumacz z j. 
ros.: Wilno 1940-1941 i Toruń 1949-1960; radca praw- 
ny; ref. ubezp.; organiz. ośr. wczasowych UMK 1945- 
1950; tłumacz przysięgły j. ros. i białoruskiego Toruń 
(aktualnie) (10) S zk. Prawnicza Min. Sprawiedliwości 
Toruń 1951-1952 (12) 1 D{ 1945-1955 (13) 1973 em. 
(16) WPr st. asyst. Ked. Prawa Kar. do 1950: lekt. j. 
ros. oraz wykł. Stud. Przygotowawczego 1949-1955. 


1545. SPEINA Jerzy (2) 24 X 1936 Toruń, rzem. (3) UMK 1958 
fil. pol. A. Hutnikiewicz (5) UMK A. Hutnikiewicz 1964 
"Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. Geneza i 
struktura" (6) UMK 1972 "Bankructwo realności. Proza 
Brunona Schulza" (10) WSP Szczecin 1970-1971; WSP 
BYd r OSZCZ 1981- (11) TNT 1961- (czł. Wydz. fi 1972-) 
(12 1958- (14) Z-Ca dyr. IFP: 1972-1973 i 1978-1981 
(15 Nagr. Min. NSzWIT mo 1973 (16) IFP doc. Zakł. 
Teor. Lit. (17) rBio-bibliogr.l, Spraw. TNT 25:1971 s. 
60-61. 
1546. "'SPERCZ
SKI Władysław (2) 24 VI 1896 Miłosławiec, 
int. (3) UP 1921 geogr. (4) Naucz. szk. śred. Toruń 
i Inowrocław (5) UP 1928 (12) 1947-1953 (13) 1957 
zm. (16) WBiNoZ wykł. Ked. Geogr.. Ekon. 
1547. SPlCH Zygmunt (2) 15 XI 1923 Lubichowo (pow. Staro- 
gard), rzem. (3) UMK 1952 chem. fiz. (oraz mineral.) 
M. Kołaczkowska, A. Basiński (12) 1948-1952 (16) 
WBiN oZ z-ca asyst. Kat. Miner. 
1548. !JrSREBRNY Stefan (2) 14 I 1890 Warszawa, int. (3) Uniw. 
w Petersburgu 1912 fil. klas. T. Zieliński, M. Rostowcew, 
S. Żebielew, J. Tołstoj (4) Krytyk teatr. prasy wileńskiej 
1924-1931; współpr. "Reduty" Wilno 1924-1931 (z M. Li- 
manowskim i J. Osterw
); współpr. Radia Wilno 1934; na- 
ucz. łac. na tajnych kompletach Wilno 1941-1944; reży.- 
ser Teatru Pol. Wilno 1944-1945; Arch. Państw. Wilno 
(kopista) 1945; kier. artysto Teatru w Toruniu 1951-1952 
(5) 1953 dr nauk filoz. (6) Uniw. w Petersburgu 1916 
veniam legendi (7) 1924 (8) 1936; 1946 UMK (10) Uniw. 
w Petersburgu (doc. pryw.) 1916-1918; Inst. Psycho-Neu- 
rolog. Petersburg (Stud. Hum.) 1917-1918; Wyższe Pol. 
Kursy Hum. Petersburg 1916-1918; KUL 1918-1923; Wol- 
na Wszechnica Pol. Warszawa 1923; USB 1923-1939;t
 
ne naucz. uniw. Wilno oraz Tejne Stud. Dram. 1941-1944 
(11) TNT 1946- (czł. Wydz. D; jego przew. 1953-1956); 
TN KUL; PT FiL (prez. Oddz. Toruń; wiceprez. ZG); 
ZLP; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; Kom. Fil. PAU; Assoc.
		

/Licencje_017_03_319_0001.djvu

			317 


GuiUaume Bud:: Assoc. Intern. de Papyrologues Brukse- 
la (12) 14 VII 1945-1961 (13) 1960 em.. 1962 zm. (14) 
Kier. Ked. J. i Lit. Grec. 1945-1952; kier. KFK 1952- 
1960 (15) Na,gr. państw. lit. mo 1953 (16) WH em. prof. 
zw. fil. klas. (17) Z. Abramowiczówna, (nekr.}, "Filom&- 
ta" 1963-1964 z. 164 s. 211-216: tejże, (nekr.z bibliogr
, 
"Eos" 53:1963 z. 1 s. 7-30; tejże, Prof. S.S. i jego twór'- 
czość naukowa i literacka, "Meander" 18:1963 z. 2-3 s. 
71-80; tejże, Prof. S.S., "Biuletyn UMK" 12-13:1980 s. 
77-81: tejże, Sylwetka naukowa S.S., (w:]'Z dziejów nau- 
ki polskiej, Toruń 1975 s. 157-167: (b1ogr.l: Almanach 
Lit., Wilno 1926 s. 47-48: Czy wiesz kto to jest, (S. Ło- 
za), Warszawa 1938 s. 687: Słowo Biogr. Teatru Pol. 
1765-1965, Warszawa 1973 s. 672-673; Słowo Wsp6łcz. 
Pisarzy Pol., Warszawa 1964 t. 3 s. 189-191: fbio-bi- 
bliogr.j, Spraw. TNT 1:1947-1948 s. 72-75: O. Jurewicz, 
Ze wspomnień ucznia, "Meander" 18:1963 z. 2-3 S. 81- 
86: W. Łukaszewicz, Zmarł prof. S.S., "Pomorze" 1962 
nr 22 s. 2: (nekr.), Spraw. TNT 16:1962 S. 57: J. Sło- 
bodzian, SOS. (1890-1962); Monografia bio-bibliograficz- 
na, pr. mag. 1980, AUMK sygn. 38 580; E. Wroblewska, 
Spuścizny rękopiśmienne w Bibl. Uniw. w Toruniu, Zesz. 
nauk. UMK. Nauka o Ksi
żce, Toruń 1966, s. 85-93; 
spuścizna BG UMK. 
1549. .SROCZYŃSKI AleksN'1der (2) 15 VI 1939 Poznań, int.(3) 
UMK 1962 mat. S. Jaśkowski, L. Dubikajtis (12) 1962- 
1969 (16) WMFiCh st. asyst. Ked. Mat. 
1550. 
STACHOWIAK6WNA Czesława (2) 1 V 1926 Stryj, int. 
(3) UMK 1952 blol. - zool. H. Szarski (12) 1950-1951 
(16) WM-P z-ca asyst. Kat. Anat. Człowieka i Higieny 
Szk. 


1551. *STACHOWlCZ Wacław (2) 17 IV 1928 Warszawa, int. (3) 
UMK 1952 chem. fiz. A. Basiński (10) Inst. Bad. J
dr. 
PAN Warszawa od 1956 (12) 1952-1956 (16) WMFiCh 
st. asyst. Kat. Chem. Fiz. 


1552. STACHOWSKA Jolanta (Teresa)' (2) 18 In 1955 Bydgoszcz, 
rob. (3) UMK 1978 fil. klas. L. Witkowski (10) BGUMK 
1979-1982 (12) 1979- (naucz. akad. od 1982J (13) 
1985 zm. (16) IHiA asyst. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 
1553. STACHOWSKI Jan (Zenon) (2) 13 II 1948 Toruń, rob.(3) 
UMK 1971 geogr. ekon. W. Goettig (5) UMK E. Kwiat- 
kowska 1979 "Studium lokalizacji i osadnictwa rekre&- 
cyjnego na prz
kładzie strefy brzegowej Jeziora CharZ¥"" 
kowskiego" (11) TNT 1972-; PT Geogr.; PT Ekon.(12) 
1971- (16) IG ad. Zakł. Geogr. Ekon. 
1554. 5STANISŁAWSKI Jan (2) 20 X 1932 We.brzeźno, int. (3) 
UMK 1955 chem. W. ZacharewIcz (4) Urz. Prez. MRN 
W
br=eźno 1950-1951: naucz. Lic. Og6ln. Grudzi
dz
		

/Licencje_017_03_320_0001.djvu

			318 


1955-1956 (5) UMK M. Michniewicz 1963 ''Wpływ de- 
vernalizacji wywołanej czynnikiem termicznym na niektó- 
re procesy biochemiczne w okresie kiełkowania i wschc>o 
dów pszenicy" (12) 1956-1964 (13) Zm. (16) WBiNoZ 
ad. Kat. Fizjol. Roślin. 


1555. 


STANKIEWICZ Janina (Maria) (2) 2 I 1948 Wola Krzysz- 
toporska (woj. piotrkowskie), rob. (3) UŁ 1970 ekon.- 
ekonom. przem. J. Kortan (5) UŁ A. Jarugowa 1976 "Ra- 
chunek kosztów jako instrument zarz
dzania socjalistycz- 
nym przedsiębiorstwem r rzemysłOwył:n" (10) UŁ 1970- 
1972 (11) TNT 1974- 12) 1972- (15) Nagr. Stow. 
Księgowych Pol. mo 1977 (16) WNE ad. Zakł. Fin. i 
Rach. 


1556. 


STANKIEWICZ Marek Jacek (2) 25 IV 1948 Sochaczew 
(woj. skierniewickie), int. (3) UŁ 1969 ekon. - organiz. 
i zarz. W. Janowski (5) UŁ W. Piaskowski 1974 "Wpływ 
postępu technicznego na strukturę zatrudnienia" (10) 
UŁ 1969-1972 (11) TNT 1974-; TNOiK (czł. Zarz. Woj. 
Toruń) (12) 1972- (14) Kier. Zakł. Organiz. i Zarz. 
1984- prodziek. WNE 1981-1984; c zł. Senedu 1974-1976\ 
1979-1981 (15) Negr. Min. NSzWIT zesp. no 1982 (16) 
Kat. Ekonom. Przem' ł Organiz. i Zarz. st. wykł. Zakł. 
Organiz. i Zarz. (17) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 32: 
1978 s. 105-106. 
1557. "STANKIEWICZ Stefan (2) 9 IX 1927 Wilno, int. (3) UMK 
1952 chem. og.A. Ulińska (12) 1950-1952 (16) WMFiCh 
z-ca asyst. Kat. Chem. Og. 


1558. "STANKJEWlCZ (Fudalej) Zygmunt (2) 14 XU 1921 Byd- 
gos
cz, rob. (3) UMK 1949 prawo; stud.: na ,Wydz.Hum. 
1949-1953 H. Elzenberg - nie ukończył (4) Psych. w 
poradniach zawod.: Zakł. Doskonalenia Rzem. 1948; 
Państw. Inst. Higieny i Psych. 1949 (12) 1949-1952 (16) 
WPr asyst. Ked. Prawa Rzym. 
1559. STASZEWSKA Danuta (Urszula) (2) 28 VII 1935 Toruń, 
int. (3) UMK" 19!i8 chem. - fizykochem. A. Ulińska (5) 
UMK A. Ulińska 1974 "Budowa chemiczna i własności 
ad_orpcyjne kopolimeru szczepionego poli(alkohol winY'" 
lowy-g-akryloamid)" (11) PT Chem. (12) 1958- (16) 
ICh ad. Zakł. Chem. Og. 
1560. STASZEWSKA GraŻyna (Maria) (2) 13 XU 1948 otorowo 
(woj. bydgoskie), chł. (3) UMK 1971 fiz. teor. L. Wol- 
niewicz (5) UMK L. Wo1niewicz 1980 "Badanie ulepszo- 
nego przybliżenia Boma na rożnych modelach zderze- 
niowych mechaniki kwantowej" (12) 1971- (15) N agr. 
Min. NSzWIT n
 1980 (16) IF ad. Zakł. Mech. 
1561. STASZEWSKI Jacek (2) 3 IX 1933 Płock, int. (3) UMK 
1955 hi_t. W. Łukaszewicz (5) UMK W. Łukaszewicz
		

/Licencje_017_03_321_0001.djvu

			319 


1963 "Stosunki Augusta n z Kuril\ Rzymskl\ 1704-1 'N> 6" 
(6) UMK 1971 "Stosunki Polski i Saksonii z FrancJl\ 
w końcu XVll - na poczl\tku xvm w." (7) 1962 (11) 
TNT :],965- (czł. Wydze I 1971; czł. Komit. Red. Roz- 
praw TNT); Włocławskie TN (czł. Zarz.); Płockie TN: 
PT Hist. (prezes 1981-1984; czł. Zarz. Oddz. Toruń); PT 
Relig. (12) 1955- (14) Prodziek. WH 1972-1975; dyr. 
IHiA 1978-1980: kier. Stud. Dokt. Hist. Pomorza i Arch. 
(15) Negr. Min. SzW mo (dwukrotnie); Nagr. Min. 
NSzWIT zesp. no 1984 (16) IHiA prof. nadzw. Zakł. Hist. 
Powsz. i Pol. XVl-XVllI W. (17) [Bio-bibliogr.}, Spraw. 
TNT 25:1971 s. 57-59. 


1562. 


STASZEWSKI przem r sław (Franciszek) (2) 10 X 1947 
Włocławek, int. (3 UMK 1971 fiz. teor. R. S. Ing arden 
(5) UMK R. S. Ingarden. 1980 "O entropii odwzorowa- 
nia dynamicznego i odwzorowaniach dynamicznych mi8- 
szajl\cych układu kwantowego" (12) 1971- (16) IF ad. 
Zakł. Fiz. Teor. 


STASZEWSKI Wacław (2) 1 VI 1892 Warszawa (3) UJ 
mat. fiz. (ok. 1917); stud. Uniw. w Getyndze (4) Naucz. 
szk. śred. 1925-1940; red. "Fiz. i Chem. w Szk." 1932- 
1939: tajne naucz. w okresie okupacji (5) UJ 1917 "Po- 
miary napięcia elektrosmotycznego w złych przewodni- 
kach" (10) PW 1918-1921: Univ. CoUege Londyn (u W. 
H. Bragga); USB: z-ca prof. 1921-1925: 1926-1939: ol'- 
ganiz. i dyr. eksperymentalnego Lic. im. Śniadeckich 
przy USB 1937-1939; KUL po 1947 (11) TNT 1947- 
(czł. Wydze III); PT Fiz. (przew. Sekcji Dyd. Oddz.Wil- 
no) (12) 1946-1947 (13) Zm. (16) WM-P z-ca prof. 
mech. teor. (17) [Bio-bibliogr.}, Spr
w. TNT 1:1947- 
1948 s. 78-79. 
STASZ'YŃSKI Stanisław (2) 3 IV 1930 Krzywosl\dz (pow. 
Aleksandrów Kuj.), chł. (3) UMK 1956 hist. społ.-gosp. 
S. Hoszowski (4) Woj. Ośr. Doskonalenia Kadr Ośw. 
kier. Sekcji Opole 1957-195ą z-ca dyr. Lic. Korespon- 
dencyjnego Bydgoszcz 1958-1963; KW PZPR Bydgoszcz 
instr. 1963-1967 i 1974-1980: insp. szk. Radziejów Kuj. 
1967-1972; sekr. KP PZPR Radziejów Kuj. 1972-1974: 
kur. Ośw. i Wych. Bydgoszcz 1980- (11) PT Hist. (12) 
1953-1957 (16) WH asyst. Kat. Hist. Pol. 
1565. STAŚKIEWlCZ Piotr (2) 25 IX 1954 Bydgoszcz, int. (3) 
PWSSP Gdańsk 1981 mal. (12) 1981- (16) IA-P asyst. 
Z akł. M al. 


1563. 


1564. 


1566. STAWICKI Józef (2) 16 nI 1951 Włocławek, rob. (3) UMK 
1973 mat. A. Pi eczkowski (5)' AE Katowice B. Ciepie- 
lewska 1982 "Wykorzystanie łańcuchów Markowa do &- 
nalizy zmian zasobów dóbr trwałego użytku w gospodar- 
stwach domovry-ch" (12) 1974- (15) Nagr. Min. NSzWIT 
111 0 1980 (16) WNE ad. Kat. Ekonometr. i Statysto
		

/Licencje_017_03_322_0001.djvu

			320 


STAWlKOWSKA,..JANAS Barbara zob. Janas-Stawikowska Barbara. 


1567. STECKI Leopold (2) 15 IX 1927 Zdrojek (woj. olsztyń- 
skie), int. (3) UP 1952 prawo cyw. i kar. (4) Działal- 
ność publicystyczna oraz pr. w adm. gosp. Poznań 1952- 
1959: s.dzia Sl\du Pow. dla m. Poznania 1959-1970 (5) 
UP W. Ludwiczak 1965 "Ustanie ustawowej wsp61ności 
małżeńskiej majl\tkowej" (6) UP 1970 "Opóźnienie w wy- 
konaniu zobowil\zań pieniężnych" (7) 1976 (11) TNT 
1971- (czł. Wydze IV 1972-); Poznańskie TPN: komIt. 
red.: "Studia Cywilistyczne" Kraków; "Studia luridIca" 
Toruń (12) 1970- (14) Kier. Zakł. Prawa Cyw. 1971- 
1979 (15) Nagr. Min. NSzWIT 197ti (16) IPC prof. 
nadzw. Zakł. Prawa Cyw. (17) (Bio-bibliogr.J, Spraw. 
TNT 25:1971 s. 71-73. 
1568
 JtSTEFANOWSKA Romana (2) 10 XI 1892 Wilno, int. (4) 
Bib!. Miej. Poznań 1920-1922: Bibl. Uniw. Wilno 1922- 
1945 kier. Działu Czasopism (11) Zw. Bibl. i Arch.Pol. 
(12) 1 X 1945-1958 (13) 1958 em. (16) Bibl. BG. 
(M. Nędzewicz) 
1569. STEFAŃSKI Krzysztof (2) 7 VI 1950 Łódź, int. (3) UMK 
1974 fiz. L. Wolniewicz (5) UMK S. Dembiński 1979 
"Badanie stabilności rozwIl\zań stacjonarnych w opisie 
półklasycznym oraz kwantowy opis obszaru progowego 
lasera barwnikowego" (11) PT Fiz. (sekr. Zarz. Oddz. 
Toruń) (12) 1973- (15) Nagr. Min. NSzWIT mO 1982 
( 16) IF ad. Zakł. Mech. 
1570. xSTELMACHOWSKA Bożena (2) 5 XII 1889 Września, int. 
(3) UP 1925 fil. pol. S. Pigoń: fI1oz. Sobeski: etnol. J. 
S. Bystroń; prehist. J. Kostrzewski (4) W okresie I woj- 
ny światowej tajne szk. 'pol. z ramienia Tow. T. Zana; 
kier. Wyższych Kursów dla Dziewczl\t im. Królowej Jad- 
wigi (5) UP J. Kostrzewski 1925 "System trzech epok 
w prehistorii polskiej" (6) UW 1939 "Styl sztuki ludo- 
wej i jej aeneza w świetle współczesnych badań" (7) 
1946 {lO) UP 1920-1928 i 1945-1946: Inst. Bałt. (kier. 
Działu Etnogr.) 1928-1933 i 1945-1950: Muz. Miej. Po- 
znań (kust. a następnie kier.) 1933-1939: Red. "Z 0t,- 
chłani Wieków" 1926-1929: Red. Arch. Etnogr. 1934: Taj- 
ny Uniw. Ziem Zach. Warszawa 1939-1945; Inst. Zach. 
1944-1950 (11) TNT 1947- (czł. Wydze 11) ( ' PT Ludozn.: 
Kom. Etnogr. PAU i inne (12) 1946-1955 13) 1956 zm. 
w Toruniu (14) Kier. Kat. Etnogr. 1 Etnol. 1946-1955 
(16) WH prof. nad zw. Kat. Etnogr. i Etnol. (17) [Bio- 
bibliogr.), Spraw. TNT 4:1950 s. 34-35: W. Brzeska, 
Kultura ludowa Ziem Zachodnich w powojenrlych pracach 
naukowych prof. dr B.S., Etnogr. pol. 2:1959 s. 303-309: 
tejże, Spuścizna naukowa ś.p. prof. dr B.S., Spraw TNT 
10:1956 s. 40-43: M. Górski, B.S. - MonografIa bio-bi- 
bliograf1czna, 
r. m
. 1981, AUMK .ygn. 43 425: Z. 
Kru8zelnicki. (nekr.J, Zap. hiat. 1956 z. 4 s. 111-113:
		

/Licencje_017_03_323_0001.djvu

			321 


J. Lechicka, [nekr.], "Głos Uczelni" 1956 nr 7 s. 11-12; 
W. Armon, (nekr.), Prz. zach. 1957 nr 2 s. 362-363; J. 
Szejbel, Materiały B.S., Biul. Arch. PAN 1970 nr 13 s. 
118-161: spuścizna Arch. PAN. 
1571. 5STEMPK.Ą..JA
WlŃSKA Cecylia (2) 23 IX 1948 Inowroc- 
ław, int. (3) UMK 1971 prawo J. Piszczek (5) UMK 
M. Nesterówicz 1977 "Umowa dzierżawy nieruchomości" 
(12) 1971-1982 (16) IAiZ ad. Zakł. Prawa Roi. 
1572. STEYER Barbara (2) 26 XI 1925 Durowo (woj. pilskie), 
int. (3) UMK 1952 szt. piękne - mal. S. Borysowski 
(4) Kur. Okr. Szk. Toruń 1945-1946; Tow. Burs i Styp. 
Toruń 1947 (5) ASP Warszawa przewód kwalif. na stan. 
ad. 1966 (6) WSSP Gdańsk przewód kwalif. na stan. 
doc. 1976 (11) ZPAP (czł. rzecz. 1952-) (12) 1962- 
(15) II nagr. Olsztyn 1973; negr. za "obraz roku" Byd- 
goszcz 1971 (16) IA.-P doc. Zakł. Mal. (17) Galeria 
współczesnego malarstwa pomorskiego, Grudzi
z 1961 
s. 65-67. 
1573. STEYER Donald (2) 17 VII 1921 Toruń, int. (3) UMK 1951 
prawo - hist. państwa i prawa (5) Inst. Hist. PAN War- 
szawa F. Ryszka 1958 "Problemy robotnicze Gdyni 1926- 
1939" (6) UMK 1961 "Organizacje, robotnicze na terenie 
wo
ewództwa pomorskiego w latach 1920-1939" (7) 1968 
(8) 1975 (10) Zakł. Hist. Pomorza PAN 1953-1961;UGd 
1971- (11) TNT 1962- (czł. Wydze I) (12) 1949-1953; 
1961-1971 (14) Prodziek. WH 1962-1964; dziek. WH 1964- 
1969; wicedyr. Inst. Hi st. 1969-1970 (15) Negr.: Min. 
NSzWIT 11 0 1977; Woj. bydgoskiego 10 1968; Min. Żeg- 
lugi, 10 1971; Woj. gdańskiego 1977 (16) WH,prof. nad zw. 
Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX w. (17) t.Bio-biblio- 
gr. l, Spraw. TNT 16:1962 s. 49-51. 
1574. STĘPAK Marian (2) 2 II 1957 Koronowo (woj. bydgoskie), 
chł. (3) UMK 1983 szt. piękne - wych. piast. B. Man- 
sfeld (4) Księgarnia "Domu Ksil\żki" Bydgoszcz 1977- 
1978: naucz. szk. śred. Toruń 1983-1984 (12) 1984- 
( 16) IA.-P asyst. Zakł. M al. 
1575. STĘPIEŃ Marek (2) 5 IX 1958 Warszawe,. rob. (3) UW 
1982 hist. - arch. I. Bieżuńskar-Małowist, J. Kolendo (12) 
1984- (16) IHiA asyst. staż. Zakł. Hist. Staroż. 
1576. STĘŚLICKA-MYDLARSKA Wanda (Emilia) (2) 2 I 1907 
Siemianowice ŚI., int. (3) UJ 1929 fil. germ. i klas.; 
UMCS 1946 antropol. (4) Naucz. szk. śred. Pszczyna 
i Bielsko 1929-1939: maszynistka Nadleśnictwo Dębica 
1939-1945 (5) UMCS .T. Mydlarski 1947 "Stanowisk.o 
systematyczne człowieka z Ngandong"( 6) UWr 1954 
"Badania dymorfizmu płciowego czas2lek ludzkich" (7) 
1960 (8) 1968 (9) Czł. hon. PT Antropol'. 1975 (10) 
UMCS 1945-1949: UWr 1949-1962; Zakł. Antropol. PAN 
Wrocław 1956-1961: WSWF Wrocław 1956-1960 (11)
		

/Licencje_017_03_324_0001.djvu

			1577. 


1578. 


1579. 


1580. 


1581. 


322 


TNT 1962,-: PT Antropol. (przew. ZG 1965-1971: przew. 
Oddz. Wrocław 1975-1981): PT Zool. (przew. Oddz. To- 
ruń 1963-1965); Komit. Antropol. PAN 1963-: Rada Nauk. 
Zakł. Antropol. PAN 1954- (12) 1962-1971 (13) 1977 
em. (14) Kier. Kat. Antropol. 1962-1971 (15) Med.KEN 
1976: nagr. Min. SzW ind. 1956; PAN ind. 1958; Min. 
OiSzW 1969; Min. NSzWIT ind. 11 0 1973 i 1977 (16) IB 
prof. zw. Zakł. Antropol. (17) tKs. pam.] Materiały i 
prace antropol., t. 101 Wrocław 1981; T. Krzysiński, 
Działalność naukowa W.S.-M. (wraz z bibliogr.) [w:] Ma- 
teriały i prace antropol, t. 101 1981 s. 5-28. 


STOFF Andrzej (2) 2 IX 1947 Wl\brzeźno, int. (3) UMK 
1970 fil. pol. A. Hutnikiewicz (5) UMK C. Niedzielski 
1977 "Odmiany powieści fantastyczno-naukowej w twór- 
czości Stanisława Lema" (11) TNT (12) 1970- (15) 
Nagr. Min. NSzWiT: zesp. 11 0 1979; ind. 111 0 1981 (16) 
IFP ad. Zakł. Teor. Lit. 
STOPI
SKA Jadwiga (2) 16 V 1950 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1973 biol. - fizjol. roślin M. Michniewicz (10) Inst. 
Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Bydgoszcz 1973-1974 (12) 
1974- (16) IB st. asyst. Zakł. Fizjol. Roślin. 
STOPI
SKI Marek (2) 7 VIII 1949 Sierpc (3) UMK 1972 
biol. _ bot. E. Strzelczyk (5) UMK E. Strzelczyk 1979 
''Właściwości hodowlane i fizjologiczne bakterii zimnolub- 
nych z jezior Jasne i Jeziorak" (12) 1972- (16) IB ad. 
Zakł. Mikrobiol. 


STRAWIŃSKI Stefan (2) 23 VII 1921 Warszawa, int. (3) 
UJ 1949 biol. - zool. Z. Grodziński (4) Lab. Państw. 
Inst. Gosp. Wiejskiego Puławy 1942-1945 (5) UMK H. 
Szarski 1956 "Unaczynienie powierzchni oddechowych 
żaby wodnej (Rana esculenta) w rozwoju ontogenetycz- 
nym" (6) UMK 1963 "Studia porównawcze nad awifau- 
nl\ Torunia i okolicy" (7) 1974 (8) 1983 (10) WSP 
Gdańsk 1968-1970; UGd 1970- (11) TNT 1955- (czł. 
Wydze III 1963-); Gdańskie TN; PT Zool. (przew. Oddz. 
Toruń); Tow. Przyr. im. Kopernika; Komit. Ekol. PAN; 
KomU. Zool. PAN (12) 1948-1968 (15) N agr.: Min. 
OiSzW 1970; Min. NSzWIT 1976 (14) Kier. Stacji Nauk.- 
Bad. w Siemionkach do 1968 (16) WBiN oZ doc. Kat. 
Zool. Og. (17) (Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 17:1963 s. 
58-59. 


STROBEL Andrzej (Kazimierz) (2) 18 IX 1939 Józefów 
(woj. warszawskie), int. (3) UMK 1965 astr. - astrofiz. 
W. IW8f1owska (4) Miej. Rada Narodowa Gdynia 1958- 
1959; Centrum Wych. Mor. Gdynia 1961 (5) UMK W. 
Iwanowska 1973 "TrójparametrowQ ilościowa klasyfik&- 
cja widma gwiazd typów widmowych FGK" (11.) Intern. 
AstronomIcal Uno (IAU) - Kom. 33 i 45 (12) 1965- (15) 
Nagr. WydZe III PAN zesp. 1979 (16) lA ad. Zakł. As- 
trofiz. i Astr. Gwiazdowej.
		

/Licencje_017_03_325_0001.djvu

			323 


1582. STRUTYŃSKA Maria (Halina) (2) 23 II 1952 Lidzbark 
Warmiński, int. (3) UW 1975 bibl. i inf. nauk. J. Dob- 
rzycki (12) 1975- (16) Bibl. BG. 


STRYNKIEWlCZ-BIENIULIS Barbara zob. Bieniulis-StrynkiewIcz 
Barbara. 


1583. STRZĘLCZYK Alicja Barbara (2) 8 IV 1932 Łódź, int. (3) 
UMCS 1955 biol. - mikrobiol. J. Ziemięcka (5) WSR Lub- 
lin J. Gołębiowska 1964 "Wpływ roślin uprawnych na 
azotobaktera" (6) UMK 1972 "Badania nad wpływem 
fungicydów na grzyby niszcz
ce zabytkowy papier" (11) 
Koordynator 111 0 prac. problemu MR 1X.6. (12) 1965- 
(14) Kier. Zakł. Kons. Pap. i Skóry; prodziek. WSzP 
1975-1978; z-ca dyr. IZiK 1979-1981 (15) Nagr. Min. 
NSzWIT ind. 111 0 dyd.-wych. 1978 (16) IZiK doc. Zakł. 
Kons. Pap. i Skóry. 
1584. STRZELCZYK Edmund (Zygmunt) (2) 3 V 1930 Michałko- 
wice (Siemianowice), rob. (3) UMK 10 biol., UMCS 11 0 
1955 biol. - mikrob
ol. (4) Szpital Woj. Toruń - kier. 
Prac. Bad. Płynów Infuzyjnych 1980- (5) WSR Lublin 
J. Ziemięcka 1961 "Badania nad wzajemnym oddziaływ&- 
niem na siebie roślin uprawnych i bakterii wil\żl\cych 
wolny azot" (6) WSR Lublin 1965 "Mikronora ryzosfery 
roślin wrażliwych i odpornych na patogeny glebowe" (7) 
1972 (8) 1978 (10) UMCS i WSR Lublin 1956-1966, 
(11) TNT 1965- (czł. WydZe III); PT Gleb.; PT Hydro- 
biol.; PT Mikrobiol.; Canadian Soc. of Microbiology ( 12) 
1966- (:.1.4) Kier. Prac. następnie Zakł. Mikrobiol. 1966-; 
dziek. WBiNoZ 1975-1981 (15) Nagr.: Min. OiSzW ind. 
11 0 1971; Min. NSzWIT ind. 11 0 1979 (16) IB prof. zw. 
Zakł. Mikrobiol. (17) tBio-bibliogr.], Spraw. TNT 19: 
1965 s. 54-56. 
1585. JiSTUKAŁOW Georgij (2) 1923 (3) Uniw. w Kiszyniowie 
ekon. polit. (12' 1976-1978 (13) 1978 zm. (16) IOgE 
doc. kontr. Zakł. Ekon. Polit. 


1586. .STYCZYŃSKA Adela (2) 7 XI 1923 Wilno, int. (3) UMK 
1950 fil. ang.; stud. USB przed 1939 (4) Wilno maszy- 
nistka: F-ka Futer 1941-1944; Zarz. Miej. 1944-1945 (5) 
UŁ W. Ostrowski 1965 "Realizm powieści Tomasza Har- 
dy'ego" (10) UŁ po 1966 (12) 1946-1966 (16) SJO 
lekt. j. ang. 
1587. STYP-REKOWSKI Antoni (2) 14 VII 1935 Me,ła Nieszawka, 
chł. (3) UMK 1964 til.pol.A.Hutnikiewicz (4) Naucz.szk. 
śred. 1965-1975 (5) UGd L. Bandura 1976 "Efektywność 
dydaktyczna telewizyjnego technikum rolniczego" (12) 
1975-1979 (13) 1980 renta (15) III nagr. w konk. TWP 
1979 (16) IPiP ad. Zakł. Dyd.
		

/Licencje_017_03_326_0001.djvu

			324 


1588. 


SUCHAK Jan (2) 10 I 1952 Grzęby (woj. toruńskie), chł. 
(3) UMK 1978 prawo J. Sauk (4) Okr. Kom. Arbitrażo- 
wa i S
d Rejonowy Toruń 1978-1979; Internat Szk. Elekłr. 
Toruń 1980-1981 (12) 1981- (16) IH-P asyst. Zakł.Pra- 
wa Rzym. 


1591. 


SUCHOCKA-GAŁA
 Kazimiera (2) 26 X 1949 Kurzętnik 
(woj. toruńskie), rob. (3) UMK 1972 chem. A. Ulińska 
(5) UMK Z. Wojtczak 1981 "Synteza i własności jono- 
merów styrenowych" (12) 1972- (16) ICh ad. Zakł.Chem. 
Og. 
SUCHOCKI Roman (2) 11 n 1935, int. (3) AWF Warsz&- 
wa 1959 wych. fiz. (4) Naucz. Tech. Cukr. i Tech. 
Chem. 1959-1969 (12) 1969- (14) Kier. Stud. Wych. 
Fiz. 1981- (16) St. wykł. Stud. Wych. Fiz. 
SUDOŁ Stanisław (Jakub) (2) 6 I 1928 Cholewiana Góra 
(woj. tarnobrzeskie), chł. (3) AH Poznań 1950 10 nau- 
ki hand. W. Skalski; SGPiS 1954 11 0 ekon. - rachunko- 
wość S. Skrzywan (4) Naucz. Lic. Adm,..Hand. Koło 
1949-1951; Tech. Fin. Warszawa 1951-1952 (5) WSE 
Katowice H. Hermanowski 1961 "Podstawowe kierunki 
kontroli gospodarności produkcji za pomocl\ rachunku 
kosztów" (6) WSE Poznań 1972 "Istota kosztów pro- 
dukcji przemysłowej przedsiębiorstwa socjalistycznego" 
(7) 1978 (10) SGPiS 1952-1954; Inst. Organiz. Przem. 
Maszynowego Warszawa 1954-1964; Inst. Przem. Drob- 
nego i Rzem. Warszawa 1964-1970 (11) TNT 1974- 
(czł. Wydze IV; przew. Kom. Ekon.); PT Ekon.; TNOiK 
(czł. Prez. Głównej Rady Nauk.) (12) 1970- (14) Kier. 
Zakł. Ekonom. i Organiz. Przem. 1971-1983; kier. Kat. 
Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz. 1983-
 z-ca dyr. Inst. 
Ekon. 1972-1975; dyr. Inst. Ekon. 1975-1976; dziek.WNE 
1976-1981; czł. Senatu od 1975 (15) Nagr.Min.NSzWiT: 
ind. 111 0 dyd.-wych.; ind. no; zesp. ne>; med. im. K. 
Adamieckiego ZG TNOiK (16) WNE prof. nadzw. ' Kat. 
Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz., (17) [Bio-bibliogr.l 
Spraw. TNT 28:1974 s. 125-127. 
SUDZIŃSKI Ryszard (Marian) (2) 24 III 1945 Stryj, int. 
(3) UMK 1969 hist. najnowsza Pol. D. Steyer (5) UMK 
D. Steyer 1977 "Organizacja i funkcjonowanie zespolo- 
nej administracji państwowej i samorz
du terytorialnego 
w woj. pomorskim (1945-1950)" (11) TNT 1974-; Byd- 
goskie TN; PT Hist. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) (12) 
1969- (15) Nagr.: Min. NSzWi'I": zesp. 11 0 1979; ind. 
111 0 1982; "Trybuny Ludu" zesp. 1980 (16) IHiA ad. 
Zakł. Hist. Pol. Lud. 


1589. 


1589a. 


1590. 


SULIKOWSKA-CZAKIS Maria zob. Czakis-Sulikowska Maria. 


1592. SULKOWSKA Krystyna (Grażyna) (2) 6 III 1957 Przas- 
nysz, int. (3) UMK 1981 archeol. - kons. zab. archeol. 
J. Chudziakowa (12) 1983- (16) IAiE asyst. Zakł. Ar- 
cheol. Pol.
		

/Licencje_017_03_327_0001.djvu

			325 


1593. SURDYKOWSKI Andrzej (Jerzy) (2) 18 II 1953 Łasin (woj. 
toruńskie), int. (3) UMK 1977 chem. kwant. J. Karwow- 
ski (4) Zakł. Włókien Chem. "Elana" Toruń 1978-1979 
(12) 1980- (16) ICh st. asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 
1594. "SUWAŁA Kazimierz (2) 30 XII 1903 SędziszowIce, chł. 
(3) UMK 1947 mat. J. Rudnicki S. Jaśkowski; stud.UW 
(4) Naucz. mat. szk. śred. (12) 1946-1949: 1951-1954 
(16) WM
 asyst. Kat.Mat.;wykł.Stud.Przygotowawczego. 
1595. .HSWINARSKA Krystyna (2) 6 III 1915 Wągrowiec (3) UMK 
1947 filoz. ścisła M. Elzenberg, T. Czeżowski; stud. UP 
( 12) 1947-1949 (16) WH mł. asyst. Kat. Log. 


1596. 


1597. 


1598. 


1599. 


"'SWINARSKA Wanda (2) 27 X 1918 Poznań, int. (3) UP 
1951 fil. ang. (4) Naucz. Szk. Chem. Luboń 1948-1949; 
Powsz. Spółdz. Spożywców 1954-1956 (12) 1958-1979 
( 13) 1979 em. (16) SJO st. wykł. j. ang. 
SWINARSKI Antoni (Mikołaj) (2) 20 XII 1910 Toruń, int. 
(3) Uniw. w Tuluzie 1933 chem. P. Sabatier (4) Pr. 
w przem. chem.: Zakł. Przem. Nieorg. Toruń 1934; Po- 
znańskie Zakł. Przem. Fosforowego 1935-1950; Min. 
Przem. Cham. 1950-1951 (5) UP W. Kuczyński 1948 
"Wpływ stosunku No/N02 na wydajność produkcji nitro- 
zowej kwasu siarkowego" (6) UMK nom. CKK za cało- 
kształ\ dorobku nal.lk. 1954 (7) 1960 (8) 1965 (9) Doc- 
tor h.c. Uniw. w Tuluzie 1970 (10) WSI Bydgoszcz 
(dziek. Wydze Chem.) 1953-1960 (11) TNT 1951- (czł. 
Wydze III; sekr. gen.; wiceprez.); PT Chem. 1947- (przew. 
Oddz. Poznań i Toruń); Soc. Chimique de France 1957-; 
Intern. Uno of Pure and A
plied Chemistry (czł. Prez. 
1968-1971(12) 1951-1980 (13) 1980 em.1985 zm. (14) Kier. 
Kat. następnie Zakł. Chem. Nieorg. 1951-1980; dyr. ICh 
1968-1975; rektor 1962-1965 (15) Nagr.: Min. SzW 10 
1966; Min. NSzWIT 10 1980 (16) ICh em. prof. zw. chem. 
nieorg. (17) [Bio-bibliogr.} Spraw. TNT 11: 1957 S. 86- 
87; A.S. [rozm.] B. Pepel, "Pomorze" 1962 nr 18; Krzyż 
Oficerski Legii Honorowej dla prof. A.S., Gaz. tor. 1965 
nr 11; Rektor UMK prof. dr A.S. otrzymał Legię Honoro- 
w
, U. Kur. pol. 1965 nr 11. 
)tSWOBODA Michał (Zbi$niew) (2) 24 IX 1910 Kulbuszo- 
wa (woj. rzeszowskie), int. (3) UJ fil. klas. (4) Naucz. 
Państw. Lic. Inowrocław 1935-1939 i 1945-1957. pr. fiz. 
_939-1945 i księgowy 1943-1945 (5) Dr w zakresie fil. 
klas. (6) UMK 11}61 "Proverbia Ciceroniana quatenus 
fmtiquam na( pO
)J."" r; usu confirmament constitutionem" 
(12) 1957-1961 (16) WH ad. KFK. 
H-SYDOW Marian (2) 2 VII 1890 Szamotuły, int. (3) Stud.: 
T
ipsk bibl. i drukarstwo od 1908; Uniw. w Santi
o de 
Chile wolny słuchacz j. i lit. hiszp. 1918-1919 (4) Pol. 
Koło Kult. im. I. Domeyki w Santiago de Chile (współ-
		

/Licencje_017_03_328_0001.djvu

			326 


założyciel; sekr. i bibl.) i naucz. w Lic. 00 Werbistów 
Santiago de Chile 1915-1920; naucz. geogr. Progimn. 
Mogilno 1920-1921; red. "Słowa Pomorskiego" 1921-1926; 
red. "Mestwina" 1925-1931; ref. Kur. Okr. Szk. w Brześ- 
ciu n. Bugiem 1927; Pomorska Elektrownia Krejowa "Gró- 
dek" k. Świecia - szef propagandy 1927-1928; pryw. na- 
ucz. j. obcych Toruń 1928-1935; bibl. Inst. Bałtyckiego 
Toruń i Gdynia 1935-:ł.939; red. "Teki Pomorskiej" 1936- 
1939; pr. księgarni Toruń 1940-1945; ref. w Wydze Kult. 
Urz. Woj. Pomorskiego 1945-1946; ref. w Starostwie Pow. 
Toruń 1946-1947; BibI. UMK 1947-1948 (11) Konfrater- 
nia Artystów 1920-; Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela; ZLP 
(12) 30 XI 1945-1948 (13) 1948 zm. w Toruniu (16) 
WH lekt. Kat. FU. Rom. oraz wykł. j. hiszp. (17) (Bio- 
gr.1, (S. Łoza), Czy wiesz kto to jest; J. Przybyłowa, 
M.S.- toruński cicerone, Rocz. tor. 6:1971; K. Przyby- 
szewski, Cbiogr.J, Wybitni ludzie dawnego Torunia, War- 
szawa-Poznań-Toruń 1982 s. 315-319. 


1600. JlSYLWANOWICZ Witold (2) 24 IX 1901 Olechnowicze (woj. 
wileńskie), rob. (3) USB 1929 med.; stud.: Inst. Antro- 
PC?l. w Dahlem od 1938 (4) Lek. szk. Wilno 1941-1943 
(5) USB 1929 (6) UMK 1946 "O układzie żył niep&- 
rzystych" (10) USB Ze,kł. Anat. Prawidłowej 1924-1939; 
tejne naucz. na Wydze Lek. Wilno; AM Gdańsk 1947 
(11) Sekcja Antropol. PAU; des Anatomistes (12) 1946- 
1947 (13) Zm. (14) Kier. Kat. Anat. Człowieka i Higie- 
ny Szk. 1945-1947 (16) WM-P z-ca prof. Kat. Anat. 
Człowieka i Higieny Szk. 
1601. SYLWESTROWICZ Bolesław (2) 20 III 1910 Nowa Wilejka, 
rob. (3) USB 1936 med. - chirurgia (4) Kier. Akad. 
Przychodni Lek. UMK od 1946 (10) USB 1936-1937 
( 11 ) Tow. Chirurgów Pol. (12) 1945-1947 (13) 1971 
em. (16) WM-P st. asyst. Kat. Anat. Człowieka i Higie- 
ny Szk. 
1602. JtSYMONIDES Ewa (2) 19 IV 1944 Li!'>ewo (pow. G olu b- 
Dobrzyń), int. (3) UMK 1966 biol.J. Walas (5) UMK 1972 
K. Zarzycki "Spergula verna1ls - ekologia i zmienność 
morfologiczna na różnych siedliskach wydmowych Kot- 
liny Toruńskiej" (10) Inst. Bot. PAN Warszawa od 1974 
(11) TNT 1967- (12) 1966-1974 (16) IB ad. Zakł.Syst. 
i Geogr. Roślin. 
1603. !t'SYMONIDES Janusz (2) 5 VII 1938 Brześć n. Bugiem (3) 
Szk. Główna Służby Zagr. Warszawa 1959 prawo mię- 
d zyn ar. publ. dypl. Ośr. Bad. nad Prawem Międzynar. 
Akademii w Hadze 1965 (5) UMK S. Nahlik 1963 "Za- 
gadnienia kontroli międzynarodowej" (6) UP 1968 "Zasa- 
da efektywności w prawie międzynarodowym" (7) 1973 
( 10) Styp. British Council Londyn 1964-1965; PISM 1973- 
(11) TNT 1963- (czł. Wydze IV 1964-); Komit. Nauk 
Prawnych PAN 1972- (12) 1959-1973 (14) Kier. Kat.
		

/Licencje_017_03_329_0001.djvu

			327 


później Zakł. Prawa Międzynar. 1968-1973; dyr. INP-U 
1971-1973; prorektor ds. naucz. 1969-1973 (15) Na
r.: 
Min. SzW 111 0 1964; Min. OiSzW: mo 1968; nO 1972 (16) 
INP-U doc. Zakł. Prawa Międzynar. (17) tBio-bibliogr.}
 
Spraw. TNT 22:1968 s. 77-78. 
1604. *SYREK Zbigniew (2) 12 VI 1930 Chełmża, int. (3) UMK 
1951 prawo (10) UMCS po 1953 (12) 1950-1953 (16) 
WPr asyst. Kat. Postęp. Kar. 
1605. *"SYROCKI Michał (2) 9 IV 1951 Toruń, rob. (3) UMK 
1975 chem. A. Basiński (12) 1975-1979 (16) ICh st. 
asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 


1606. SYTNIEWSKI Andrzej (Jerzy) (2) 17 n 1941 Konstanty- 
nów (woj. kieleckie), int. (3) UMK 1963 chem. - techn. 
chem. nieorg. E. Pischlnger (5) UMK H. Koneczny 1969 
"Karbonizacja wodno-amoniakalnych roztworów zawier&- 
j
cych azotan sodowy" (10) PW (staż asyst.) 1963- 
1964 (12) 1964- (16) ICh ad. Zakł. Techn. Chem. Og. 
i Nieorg. 
SYTNIK-CZETWERTyŃSKI Lesław zob. Czetwertyński-SyŁnik Les- 
ław. 


1607. *SZABLEWSKI Lech Bogusław (2) 12 VIII 1938 Grudzi
dz, 
int. (3) UMK 1961 chem. A. Basiński (4) Prac. Aparat. 
Unikalnej UMK (pr. tech.) od 1976 (5) UMK A. Basiń- 
ski 1968'B
anie przebiegu reakcji między nadchloran&- 
mi indu i talu a żelazicy jankami metali alkalicznych" (11) 
PT Chem. (12) 1961-1976 (16) WMFiCh ad. Kat. Chem. 
Fb. 


1608. SZAFRANIEC (Budek) Krystyna (2) 12 III 1955 Płock, 
int. (3) UMK 1977 ped. szk. S. Kawula (5) UMK Z. 
Kwieciński 1984 "Proces adaptacji osobowości do ,gwał- 
townych zmian systemu społecznego" (12) 1977- {16) 
IPiP st. asyst. Zakł. Ped. Społ. 
1609. SZAMOCKI Wiesław (2) 9 IV 1956 Toruń, rob. (3) UMK 
1980 szt. piękne - graf. R. Krzywka (12) 1980- (16) 
lA-P asyst. Zakł. Graf. 


SZARMACH Marian (2) 28 XII 1939 Łasin (woj. toruńskie), 
int. (3) t;MK 19ó3 fil. klas. S. Srebrny (4) N aucz.LIc. 
Ogólno Sztum 1963-1967 (5) UMK Z. Abramowiczówna 
1971 "Rozwój w
tku mitycznego o Palamedesie w Jiter'&- 
turze greckiej" (6) UMK 1978 "Dion z Prusy. Monogr&- 
fia historyczno-literacka" (11) TNT 1974- (czł. Wydze 
n 1978-); PT Fil. (12) 1967- (15) Negr. Min. NSzWIT 
111 0 1979 (16) WH doc. KFK (17) [Bio-bibliogr.),Spraw. 
TNT 32:1978 s. 84-85. 
1611. SZARSKI Henryk (2) 13 IX 1912 Kraków, int. (3) UJ 
1935 zool. M. Siedlecki (4) Pr. Inż. J. Chmielewski-Ba- 


1610.
		

/Licencje_017_03_330_0001.djvu

			328 


rackenwerck Kraków 1940-1942; kier. Ośr. Zarybienio- 
wego w Zawoi 1942-1945 (5) UJ M. Siedlecki 1937 
"Badania nad anatomi
 i fizjologi
 przewodu pokarmowe- 
go robaków należl\cych do rodziny Naldidae" (6) UJ 
1946 "Studia nad układem krwionośnym krejowych pła- 
zów bezogonowych" (7) 1948 (8) 1957 (9) Czł. ko- 
resp. PAN 1965-; czł. rzecz. PAN 1971-; czł. hon.: PT 
Z 001.; Tow. Przyr. im. Kopernika; Amer. Soc. of Ichthyo- 
logists and Herpetologists :1.971; Royal Soc. of New Ze&- 
land 1976; Soc. Zoologique de France 1977 (10) UJ 
(asyst. 1935-1939; ad. 1945-1948; prof. od 1967);Univ. 
of Rhode Island 1963 (11) Czł. Prez. PAN 1981-1983; 
TNT 1948- (czł. Wydze m); PT Zool.r Tow. Przyr. im. 
Kopernika; Kom. Zool. PAN (przew. 1972-1977; 1981- 
1983); Amer. Soc. of Ichthyologists and Herpetologists; 
Royal Soc. of New Zealand; Soc. Zoologique de France 
(12) 1948-1967 (13) 1982 em. (14) Kier. Kat. Anat. 
Porówn. 1948-1952; kier. Kat. Zool. Syst. do 1967;dziek. 
WM-P 1950-1951; organiz. i dziek. WBiNoZ 1951-1952; 
rektor 1956-1959 (15) Nagr.: Min. SzW ind. 10 1963; 
Mi1t\. OiSzW zesp. to 1971; Min. NSzWIT: zesp. 10 1977; 
ind. 10 1981; med. KEN 1973; med. M. Kopernika PAN 
1975 (16) WBiNoZ prof. zw. Kat. Zool. Og. (17) [Bio- 
bibliogr.J, Spraw. TNT 2:1948 s. 48-49; Z. Grodziński, 
H.S., Nauka pol. 16:1968 z. 3 s. 81-83. 
1612. SZCZEPANIAK Maryla (Irena) (2) 18 XI 1952 Lubicz k. 
Torunia, chł. (3) UMK 1976 biol. - zool. J. Czopek (4) 
Okr. Centr. Nasiennictwa O$rodniczego i Szkółkarstwa 
1976-1978 (11) PT Zool. (12) 1978 (16) IB asyst. 
Zakł. Zool. 


1613. SZCZEPANIAK Wiktor Piotr (2) 7 VI 1952 Warszawa, int. 
(3) UMK 1976 geogr. - hydr. Z. Churski (12) 1976- 
(16) IG st. asyst. Zakł. Hydr. 
1614. SZCZEPANlAK Władysław (2) 24 V 1938 Morsk (pow. 
Świecie), rob. (3) UMK 1961 chem. A. Swinarski (4) 
Naucz. Zasadniczej Szk. Chem. Bydgoszcz 1961-1963 
( 5) UMK A. Swinarski "Widma absorpcyjne w nadfiole- 
cie kompleksów metali przejściowych z resztami kwasów 
tłuszczowych i halogenotłuszczowych" (10) ATR Byd- 
goszcz 1973- (12) 1963-1973 (15) Nagr. Min. NSzWIT 
zesp. "to 1982 (16) ICh ad. Kat. Chem. Nieorg. 


SZCZEPANIAK-DENKIEWICZ Emilia zob. Denkiewicz-Szczepanial< 
Emilia. 


1615. SZCZEPAŃSKA Elżbieta Maria (2) 4 II 1951 Lubawa, int. 
(3) UMK 1973 ekon. - ekonom. roI. K. Sienkiewicz (5) 
AE Kraków J. Liczkowski 1979 "Społeczno-ekonomiczna 
efektywność gospodarowania państwowych i sp6łdziel- 
czych przedsiębiorstw rolnych (studium porównawcze)" 
(11) TNT 1974-; PT Ekon. (12) 1973- (15) Nagr. Woj. 
toruńskiego 1979 (16) WNE ad. Kat. Ekonom. RoLi Prod. 
Żywności.
		

/Licencje_017_03_331_0001.djvu

			329 


1616. .SZCZEPAŃSKA Renata (2) 7 I 1943 Grudzi
dz, rob. (3) 
UMK 1967 chem. A. Ulińska (4) Pr. tech. UMK od 1976 
(prac. Aparat. Unikalnej) (5) UMK L. Huppenthal 1976 
"Mieszalność polimerów w roztworze badana metodi\ lep- 
kościow
 i podziału fazowego" (12) 1967-1976 (16) ICh 
st. asyst. Zakł. Chem. Og. 
1617. "'SZCZEPAŃSKI Stefan (2) 18 VI 1938 Kowalewo (3) UMK 
1961 fiz. W. Hanusowa (4) PIE Toruń 19.61-1967 (12) 
1967-1971 (16) ICh st. asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 
1618. SZCZEPAŃSKI Waldemar Ryszard (2) 9 V 1950 Toruń,int. 
(3) UMK 1973 ekon. - ekonom. przem. K. Sienkiewicz 
(5) UGd T. Kulawczuk "Badanie prawidłowości w kszt
 
towaniu się absencji robotników" (11) TNT 1974-i PT 
Ekon.i Stow. Inż. i Tech. Bud. (12) 1973- (16) WNE 
ad. Kat. Ekonom. Inwestycji i Bud. 
1619. SZCZEPKOWSKI Jan (2) 12 I 1926 Poznań, int. (3) UMK 
1949 geogr. ekon. M. Kiełczewsk&-Zaleska; SGPiS 1967 
plan. regionalne S. L. Berezowski (4) Woj. Kom. Plan.: 
Bydgoszcz 1949-1968i Kielce 1968-1972i Gdańsk 1972- 
1975i Toruń 1975-1982 (5) UMK M. Kiełczewsk&-Zales- 
ka 1975 "Struktura reĘionalna woj. bydgoskiego" (6) Doc. 
kontr. UMK 1982- (10) UGd 1973-1975 (11) TNTi PT 
Ekon. (czł. Zarz. Oddz. Woj. Toruń)i PT Geogr. (czł. 
ZG h Tow. Urb. Pol. (wiceprez. Oddz. Toruń) (12) 1946- 
1949; 1954-1968i 1975- (14) Kier. Zakł. Geogr. Ekon. 
1982-i c zł. Senatu 1978-1981 (15) Zł. odzn.: PT Geogr. 
1971i PT Ekon. 1978 (16) IG doc. Zakł. Geogr. Ekon. 
1620. 
SZaZEPKOWSKI Józef (Julian) (2) 12 xn 1890 New 
York (USA) (3) Univ. Syracuse New York 1920 socjol., 
filoz. (4) Naucz. Szk. J. Ang. przy Kościele Metodys- 
tycznym w PRL Warszawa 1955-1969 (9) Doctor h.c. 
Univ. Drew. Madison New York 1959 (10) Szk. Podcho- 
r
żych Marynarki Wojennej Toruil 1929-1939i UJ Kat. 
Anglistyki 1945 (12) xn 1945-1955i 1957-1969 (13) 
1969 em.i 1974 zm. w Toruniu (16) SJO em. lekt. j. 
ang. (17), !Biogr.]. Newsweek 1963, J. Kłossoweki, 
Wspomnienia z Marynarki Wojennej, Warszawa 1970 
( wzmianki). 


(Jan Szczepkowski] 
1621. SZCZERBIAK Maria (Jolanta) (2) 5 X 1954 Czerniewice 
k. Torunia, int. (3) UMK 1978 ped. szk. C. Kossakow-- 
ski (12) 1978- (16) IPiP asyst. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
1622. SZCZ
SNY Adam (Wojciech) (2) 23 IV 1943 Zakrzewo 
(woj. płockie), chł. (3) UMK 1966 chem. A. Swinarski 
(5) UMK J. Siedlewski 1974 "Zdolności sorpcyjne i 
właściwości katalityczne węgli aktywowanych modyfiko- 
wanych za pomoc
 chloru" (12) 1966- (14) C zł. Sena- 
tu 1982-; prez. KU ZSL 1966- (16) ICh ad. Z akł. Podst. 
Chem.
		

/Licencje_017_03_332_0001.djvu

			330 


1623 It'SZCZĘSNY Mieczysław (2) 23 I 1929 Bydgoszcz (3)ASP 
Leningrad 1956 mal. sztalugowe (4) Naucz. Lic. Piast. 
Bydgoszcz 1958-1962; piast. w Pomorskim Okr. Wojsk. 
1962-1965 (11) ZPAP 1957- (12) 1965-1970 (16)IZiK 
st. wykł. Zakł. Techn. i Tech; Szt. Piast. 
1624. SZCZUCZKO Witold (2) 15 IV 1947 Lędzin (woj. szcze- 
cińskie), chł. (3) UMK 1973 hist. - arch. K. Górski 
(4) PKZ Toruń 1974-1981 (10) Arch. Państw. Toruń 
1973-1976 (11) Stow. Arch. Pol.; PT Hist.; Stow. Hist. 
Szt. (12) 1981- (od 1977 zajęcia zlec. na WSzp) (16) 
IHiA st. asyst. Zakł. Arch. 
1625. .SZCZUKA Eugeniusz (2) 13 VII 1922 Wilno, rob. (3) 
UMK 1952 chem. W. Zacharewicz (4) "Metalchem" To- 
ruń (12) 1953-1958 (16) WMFiCh asyst. Kat. Chem. 
Nieorg. 


1626. SZCZUPAK Adam Juliusz (2) 28 VI 1929 Sanok, rob. (3) 
UMK 1967 hist. W. Lewandowski (10) WSOWRiA Toruń 
1960-1976 (11) PT Hist. (12) 1976- (15) Nagr. Min. 
ON 1975 mo (16) Wykł. SW. 
1626a. SZCZUREK Marian (2) 8 VI 1923 Kozł6wek, int. (3) 
WSWF Kraków 1948 wych. fiz. (4) Naucz. szk. podst. 
i Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1950-1951 (12) 
1950-1980 (13) 1980 renta (14) Kier. Stud. Wych. Fiz. 
1953-1972 (16) St. wykł. Stud. Wych. Fiz. 
1627. SZCZUREK Tomasz (2) 29 XII 1934 Ł
czki Jagiellońskie 
(woj. krośnieńskie), int. (3) UMK 1959 fiz. K. Antono- 
wicz (4) Zakł. Przem. Lniarskiego Żyrardów 1952-1953 
(5) UMK K. Antonowicz 1968 "Wkład niesparowanych 
elektronów w magnetyczne własności węgla" (10) Staże 
nauk.: Univ. of Windsor (Kanada) 1972-1974; Univ. Cen- 
tral de Venezuela Caracas 1978 i 1979 (11) PT Fiz.; 
Optical Soc. of Amer. (12) 1959- (15) Nagr. ZG PT 
Fiz. 1975 (16) IF ad. Zakł. Fiz. Mol. 
1628. "SZCZURKIEWICZ Jan (2) 6 IV 1898 Pilzno (woj. tarnow- 
skie), int. (3) UP 1950 fiz. A. Gałecki (4) Naucz.: 
Państw. Gimn. Nakło n. Noteci
 1925-1929; Toruń: Państw. 
Lic. Ped. 1936-1.939; Lic. 1945-1947; Gimn. Miej. 1947- 
1948; Kur. Okr. Szk. Toruń 1948-1949 (10) WSP Gdańsk 
od 1952 (12) 1949-1953 (14) Dyr. Stud. Przygotowaw- 
czego 1949-1950 (16) WMFiCh ad. Kat. Fiz. Dośw. 
1629. "SZCZURKIEWICZ Tadeusz (2) 20 XI 1895 Pilzno (woj. 
tarnowskie), int. (3) UP 1923 socjol.; filoz. kult.; etnogr. 
F. Znaniecki; stud.: UJ filoz. i fil. pol. 1919-1921 (5) 
UP F. Znaniecki 1931 "Sugestia społeczna" (6) UP 
1939 "Rasa, środowisko, rodzina" (7) 1945 (8) 1963 
(10) Inst. Socjol. Poznań 1923-1928; Pol. Inst. Socjol. 
Poznań 1929-1939 i 1945-1949 (od 1945 dyr.); w okre-
		

/Licencje_017_03_333_0001.djvu

			331 


sie okupacji Zakł. Ubezp. Społ.: Wyższe Katolickie Stud. 
Społ. Poznań 1929-1939: UP 1931-1939 i 1951-1956: 
Tejny Uniw. Ziem Zach. 1940-1944 (kier. Sekcji Socjol.): 
WSE Poznań 1957-1966 (11) Poznańskie TPN 1946- 
(czł. Kom. Nauk Społ.); TNT 1958-: PT Sociol. (prez. 
Oddz.: Poznar) 1957-1964: Toruń 1964-1966): Komit. 
Nauk Filoz. i Socjol. PAN: Komit. Nauk Socjol. PAN 
1969-: Komit. . Bad. nad Kult. Współczesn
 PAN: Kom. 
Socjol. PAN 1946-: Komit. Zegadni"eń Ekon. i Społ. Pol. 
Ludowej: Kom. Stosunków Międzyludzkicł;l w Przem.: czł. 
rady red.: Studia socjol. ': "Euhemer": Ruch praw., ekon. 
i socjol. ( 12) 1 XI 1945-195 O; 1950-1966 (13) 1966 
em. 1984 zm. w Poznaniu (14) Organiz. i kier. Kat.Soc>- 
jol. WP-E 1945-1950: kier. Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
1957-1966 (15) Pierwszy laureed nagr. nauk. m. Pozna- 
nia po II wojnie światowej: med. KEN(16) WH em.prof. 
socjol.: hist. filoz. i myśli społ. (17) (Księga pam.}: 
Rozprawy z filozofii i socjologii, Toruń 1983: Ruch praw., 
ekon. i socjol. 1976 nr l; (Siedemdziesi
ta) rocznica 
urodzin prof. dr T.S., Gaz. tor. 1965 nr 276, Wielkopol- 
ski Słowo Biogr., opr. A. Kwilecki, Warszaw
Poznań 
1981 s. 733-734. 


(J. Pawlak 1 
1630. SZELIGOWSKI Stanisław (Sabin) (2) 5 XII 1887 Kraków, 
int. (3) UJ 1918 astr. (4) Naucz.: tajne naucz. 1942- 
1944: Gimn. Żeńskie Wilno 1945 (5) USB W. Dziewul- 
ski 1923 "Orbita ostateczna komety 1904 II" (6) UMK 
1947 "Perturbacje wiekowe małej planety "Amor" (1221) 
wywołane działaniem ośmiu wielkich planet" (10) UWr 
1949-1960 (kier. Kat. Mech. Nieba; dziek. WMFiCh 1958- 
1960) (11) Intern. AstronomIca! Uno - IAU (12.> 194fi- 
1949 (13) 1960 em., 1966 zm. we Wrocławiu (16) WM-P 
ad. Kat. Astr. i Astrofiz. 


1631. 


t Inst. Astr. UWr] 
SZEWCZYK Łucja Maria (2) 13 IV 1949 Brzyskorzyste 
(woj. bydgoskie), chł. (3) UMK 1973 fil. pol. - jęz. L. 
Moszyński (4) Kier. Pow. Poradni Instrukcyjno-Metod. 
Bydgoszcz 1973-1974 (5) UMK J. Maciejewski 1982 
"Mikrotoponimia ziemi dobrzyńskiej. Nazwy części wsi, 
przysiółków i pojedynczych osad" (12) 1974- (16) IFP 
ad. Zakł. J. Pol. 
1632. !t-SZEWS Henryk (2) 15 I1I 1926 Bydgoszcz, int. (3) UMK 
1952 chem. A. Basiński (12) 1950-1952 (16) WMFiCh 
z-ca asyst. Kat. Chem. Nieorg. 


1633. 


SZILING Jan (2) 15 XII 1939 Więcbork (woj. bydgoskie), 
chł. (3) UMK 1963 hist. W. Łukaszewicz (5) UMK W. 
Łukaszewicz 1971 "Polityka okupanta hitlerowskiego wo- 
bec Kościoła katolickiego na ziemiach polskich wcielo- 
nych do Rzeszy w latach 1939-1945" (11) TNT 1972-:
		

/Licencje_017_03_334_0001.djvu

			332 


PT Hist. (12) 1963- (15) Negr.: Min. OiSzW ind. 111 0 
1971; WRN Bydgoszcz zesp. 10 1969 (16) IHiA ad.Zakł. 
Hist. Pol. Lud. 


1634. SZŁYK Edward (2) 11 n 1951 Wołkowysk, rob. (3) UMK 
1974 chem. org. A. Uzarewicz (5) UMK A. Grodzicki 
1982 "Badania procesu technicznej dehydratacji soli 
Ni(n) i Zn(n) z sześciometylenoczteroamin
" (12) 1974- 
( 16) ICh ad. Zakł. Chem, Nieorg. 
1635. JtSZRENIAWSKA Mirosława (2) 10 VI 1952 Toruń, int. (3) 
UP 1976 fil. germ. (styp. U niw. w Lipsku) (10) AE Po- 
znań od 1979 (12) 1976-1979 (16) WH asyst. KFG. 
1636. "SZRENIAWSKI Wojciech (2) 16 IX 1950 Kraków, int. (3) 
Karł-Marx-Univ. Lipsk fil. germ. (lO) UP od 1978 (12) 
1974-1978 (16) WH st. asyst. KFG. 
1637. SZTOLBERG-BYBLUK Mirosława (2) 13 IV 1938 Wilno, 
int. (3) UMK 1962 fil. pol. K. Górski; UŁ 1970 fil. ros. 
W. Popow (4) Naucz.: Tech. Ekon. Legnica i Nowy Targ 
1962-1964; Lic. Ped. i SN Toruń 1964-1971 (12) 1971- 
(16) 'SJO wykł. j. ros. 
1638. SZTUBA Zbigniew (Mariusz) (2) 14 III 1958 Konin, int. 
(3) UMK 1981 prawo J. Łopuski (12) 1982- (16) IPC 
asyst. Zakł. Prawa Hand. Zagr. 


1639. SZTUMSKI Janusz (Włodzimierz) (2) 9 V 1930 Borysław 
(woj. lwowskie), rob. (3) UJ 1952 prawo - krym.; UW 
1955 log. T. Kotarbiński (4) Pr. przem. węglowego Ka- 
towice i Sosnowiec 1950-1953 (5) UMK T. Szczurkie- 
wicz 1963 "Psychosocjogeneza niektórych modeli myśle- 
nia potocznego występuj
cych w życiu społecznym PRL" 
(6) UMK 1967 "Kształtowanie się i funkcjonowanie 
bodźców ekonomicznych i pozaekonomicznych wpływaJ
- 
cych na wydl?,iność pracy w pr'zemyśle" (7) 1974 (8) 
1980 (10) UŚl 1973-1976i 1982-i WSP Częstochowa 
1976-1981i WSNS przy KC PZPR Warszawa 1981-1982 
(11) Bydgoskie TNi PT Filoz.i Kom. Fi1oz. i Socjol. 
Oddz. PAN Katowice (przew.) (12) 1955-1973 (14) 
Kier. Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 1967-1968; kier. 
Zakł. Socjol., Teor. Organiz. i Zarz.i wicedyr. Inst.Ekon. 
1969-1973 (15) Nagr. Min. NSzWIT: 111 0 1973; 111 0 1978 
dyd.-wych.i 11 0 1979; 11 0 1980 (16) IE doc. Zakł. Socjol. 
i Teor. Organiz. i Zarz. 


1640. )iSZUDARSKI Marian (2) 29 I 1921 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1950 biol. H. Szarski (5) UMK F. Pautsch 1962 
"Neuroeekrecja w ośrodkowym układzie nerwowym krer- 
ba Rhithropanopeus harrisi (Gould) subspecies triden- 
tata (MalU.)" (10) AM Gdańsk (Inst. Med. Tropikalnej) 
od 1950 (12) 1947-1949 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. 
Biol. Og. wraz z Hydrobiol.
		

/Licencje_017_03_335_0001.djvu

			333 


1641. SZUDY Józef (2) 20 VIII 1939 Zalesie k. Szubina, chł. 
(3) UMK 1962 fiz. L. Wolniewicz (5) UMK A. Jabłoń- 
ski 1968 "Wpływ argonu oraz helu na rozkład natężeń 
1 przesunięcia linii rezonansowej rtęci" (6) UMK 1977 
"Rola zasady Francka-Condona w zagadnieniu ciśnie- 
niowego rozszerzenia linii widmowych" (10) Styp. Uniw. 
Windsor (Kanada) 1972-1974 (11) Optical Soc. ofAmer.; 
Komit. Programowy Mi ęd zyn ar. Konferencji "Spectral Li- 
ne Shapes" (12) 1962- (14) Wicedyr. IF 1978-1981; 
dyr. IF 1984- (15) Negr. Min. NSzWIT mO: 1978; 1981 
(16) IF doc. Z akł. Fiz. Mol. 
1642. *SZUFARSKI Zbigniew (2) 21 II 1926 Toruń, rzem. (3) 
UMK 1952 chem. E. Pischinger (5) UMK E. Pischinger 
1962 "Badania układu N
S04-Na2C03' NaCI-NaOH-H2 0 . 
Wyznacz
ie izoterm układów cz
stkowych w temperatu- 
rze 30 0 C (12) 1.949-1962 (16) WMFiCh ad. Kat. Techn. 
Chem. 


1643. SZULEJEWSKI Dariusz (Stefan) (2) 22 VI 1958 Lidzbark 
Warm., int. (3) UMK 1981 prawo - adm. S. Jędrzejew- 
ski (4) Urz. Woj. Ciechanów 1981-1982 (12) 1982- (16) 
IAiZ asyst. Zakł. Adm. Gosp. 


SZULŻYCKA-GNIOT Jadwiga zob. Gniot-Szulżycka Jadwiga. 
1644. SZUPRYCZYŃSKA Maria (2) 25 m 1937 Tuchola, int. (3) 
UMK 1958 fil. pol. - jęz. H. Turska (4) Rejon Las6w 
Państw. (rachmistrz) 1953-1954; naucz. Zasadniczej 
Szk. Mech. Roi. Trzemeszno 1958-1959 (5) UMK L. 
Moszyński 1968 "Syntaktyczna klasyfikacja czasowni- 
ków przybiernikowych" (6) UMK 1980 "Opis składnio- 
wy polskiego przymiotnika" (10) U niw. w Dijon (Fran- 
cja) lekt. j. pol. 1981-1984 (11) TNT 1971- (czł. Wydze 
II 1980-); PT Jęz.; Komit. Jęz. PAN (12) 1959- (14) 
Prodziek. WH (zrezygnowała po miesi
cu) 1981 (15) 
N
r. Min. NSzWIT: 1973; 1981 (16) IFP doc. Zakł. J. 
Pol. (17) (Bio-bibliogr.1, Spraw. TNT 34:1980 s. 86-87. 
1645. SZUTKOWSKA Urszula (2) 14 V 1926 Toruń, int. (3) 
UMK 1951 psych. A. Lewicki (4) Państw. S zpital Psy- 
chiatryczny Kocborowo 1952-1955; Państw. Dom Młodz. 
Zakopane 1955-1956; Woj. Przychodnia Zdrowia Psych. 
1957-1976; Państw. Dom. Spec. dla Dorosłych Nowa 
Wieś 1958-1969; Poradnia Wych...Zawod. Toruń 1963- 
1971 (5) UP A. Lewicki 1	
			

/Licencje_017_03_336_0001.djvu

			334 


1647. SZWAJDLER Wojciech (2) 19 VII 1947 Ozorków (woj. łódz- 
kie), int. (3) UMK 1972 prawo J. Winiarz (5) UMK S. 
Jędrzejewski 1979 "Pozwolenie budowlane w systemie 
gospodarki planowej PRL" (11) Kom. Urb. i Plan. Prze- 
strzennego Oddz. PAN Poznań (12) 1973-, (16) IAiZ 
ad. Zakł. Adm. Gosp. 
1648. .SZWALBE Andrzej (2) 30 VI 1923 Warszawa (3) UMK 
1948 prawo (4) Dyrekcja Hand. PPK z-ca dyr. Byd- 
goszcz 1947-1948; kier. Działu Kadr UMK 1949-1951; 
Orkiestra Symfoniczna Bydgoszcz 1951; obecnie dyr. 
Filharmonii Pomorskiej Bydgoszcz (12) 1948-1951 (16) 
WPr st. asyst. Kat. Prawa Międzynar. Publ. 
1649. 
SZWALBE Krystyna (3) UW 1970 fil. ang. (10) ATR 
Bydgoszcz od 1975 (12) 1970-1975 (16) SJO lekt. j. 
ang. 
1650. .SZWAŁKIEWICZ Tadeusz (2) 5 n 1923 Toruń, chł. (3) 
UMK 1952 chem. nieorg. A. Swinarski (4) Pr. w przem. 
po 1958 (12) 1951-1958 (16) WMFiCh asyst. Kat. Chem. 
Nieorg. 


1651. SZWARC Andrzej (2) 1 I 1920 War'szawa, int. (3) UP 
1947 prawo kar. J. I. Bossowski (4) Adw. Zesp. Adw. 
nr 1 Poznań 1951-1962 (5) UP T. Cyprian 1957 "Fał- 
szerstwo dokumentów w świetle kryminalistyki" (6) UP 
1963 "Kryminalistyczna ekspertyza zapisu magnetofono- 
wego" (7) 1976 (10) UP po 1967 (11) Poznańskie 
TPN; PTAł PT Krymin.; PT Cyw. (12) 1965-1967 (15) 
Negr. Min. OiSzW mo 1972 (16) WPr wykł. krymin. 
1651a. "SZWEC Ludomir (2) 15 VIII 1929 Leezniów (12) 1974- 
(16) St. wykł. Stud. Wych. Fiz. 
1652. SZWEJKOWSKA Elżbieta (Maria Teresa) (2) 24 n 1955 
Gde{1sk, int. (3) UMK 1978 fil. germ. - jęz. H. Koch 
( 12) 1978- (16) WH st. asyst. KFG. 


SZYDŁOWSKA.-BAUER Wiesława zob. Bauer-Szydłowska Wiesł
 
wał 


1653. SZYMAŃSKA Daniela (Wanda) (2) 16 VI 1952 Strzelno, 
rob. (3) UMK 1976 geogr. E. Kwiedkowska (5) Uniw. 
Łomonosowa Moskwa I. Sauszkin, S. Kowalow 1983 
"Problemy klasyfikacji i typologii miast w radzieckiej 

eo$refii" (12) 1976- (15) Nagr. Woj. bydgoskiego 1977 
(16) IG ad. Zakł. Geogr. Ekon. 
1654. SZYMAŃSKI Wojciech (Jan) (2) 26 VI 1928 Włocławek, 
int. (3) UMK 1952 chem. A. Basiński (4) Bydgoskie 
Zakł. Fotochem. 1952-1953 (5) UMK A. Basiński 1961 
"Badania rozpuszczalnośCi i wymian izotopowych w ukł&- 
dach wodnych żelazocyjanków: kobaltowego, manganowe-
		

/Licencje_017_03_337_0001.djvu

			1655. 


1656. 


1657. 


1658. 


1659. 


1660. 


1661. 


335 


go i cynkowego" (6) UMK 1970 "Niejednorodna wymI&- 
na izolopowa w układach osad - roztwór" (11) PT Bad. 
Radiacyjnych (12) 1953- (14) Kier. Zakł. Chem. J
dr. 
1969- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. nO 197
 dyd..-wych. 
(16) ICh doc. Zakł. Chem. J¥r. 
SZYMAŃSKI ZbiĘniew (2) 4 II 1950 Kutno, int. (3) UMK 
1973 astr. (10) Centrum Bad. Mol. i Makl'omol. PAN 
Łódź od 1977 (12) 1973-1977 (16) lA asyst. Zakł. R&- 
dioa.<:1tr. 


SZYMCZAK (Tymicz) Jadwiga (2) 14 X 1939 Lwów int. 
(3) UMK 1965 biol. - neurofizjol. J. Hurynowicz (5) 
UMK J. Narębski 1972 "Charakterystyka rozprzestrze- 
niania się korowej szerz
cej się depresji elektrokortiko- 
gramu u królika z trwale implantowanymi elektrodami" (11) 
TNT 1973-; PT Fizjol.. PT Z 001.; PT Biochem. PT Elek- 
troencefalograficzne. Tow. Przyr. im. Kopernika (sekr. 
Oddz. od 1976) (12) 1965- (16) IB ad. Zakł. Fizjol. 
Zwierząt. 


JtSZYMKOWSKI Antoni (2) 12 IX 1936 Konary, rob. (3) 
UMK 1962 szt. piękne - zab. i kons. K. Malinowski (10) 
Muz. Etnogr. i szk. Toruń po 1965 (12) 1963-1965 (16) 
WSzP st. asyst. Kat. Zab. i Kons. 
SZYMOROWSKA Teresa (Elżbieta) (2) 25 IX 1946 Toruń, 
int. (3) UMK 1970 fil. pol. A. Hutn1kiewicz. egz. bibl. 
dypl. 1975 (4) Książnica Miej. Toruń 1970-1972 
(12) 1..972- (14) Wicedyr. BG 1977-1984 (16) Ad. dypl. 
BG. 
xSZYNAKA Edmund (2) 15 IV 1947 Lubawa, int. (3) UMK 
1969 hist. M. Wojciechowski (10) WSN Bydgoszcz od 
1973 (12) 1969-1973 (16) Asyst. Międzywydz. Stud. 
Nauk Polit. 
"'SZYNAL Tadeusz (2) 22 IV 1906 Żydaczów (3) UJK 
1933 (Wydz. Mat.-Przyr.) (10) PL Kat. Bot. st. asyst. 
1934-1942 (12) 1946-1949 (16) WM-P st. asyst. Kat. 
Syst. Roślin. 
JtSZYPLIŃSKI Mieczysław (2) 6 IX 1935 Brodnica, rob. 
(3) UP 1964 prawO (4) Urz. Pow. Brodnica 1950-1975. 
Urz. Woj. Toruń 1975-1982. naucz. szk. śred. Toruń 
1967-1975 (5) UMK E. Ochendowski 1976 "Wpływ ko- 
misji rad narodowych na działalność organów administr&- 
cji państwowej" (12) 1976- (14) Kier. Podypl. Stud. Or- 
ganiz. i Zarz. 1983-1984 (16) Kat. Ekonom. Przem., Or- 
ganiz. i Zarz. ad. Zakł. Organiz. i Zarz. 


1662. SZYSZKOWSKI Wacław (2) 17 VIII 1904 Wielkie Łuki, int. 
(3) UW 1927 prawo - cyw.; międzynar.. stud. uzupełnia- 
jące Uniw.: Wiedeń. Grenoble. Cambridge. The School of
		

/Licencje_017_03_338_0001.djvu

			336 


International Relations A. Zimmern Genewa 1930 (4) 
Adw. Warszawa od 1931 (5) Uniw. Paryż 1947 "La ris- 
que de guerre dans l" assurance maritime" (6) UMCS 
1964 ''Traktat a prawo wewnętrzne w systemie prawnym 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej" (7) 1973 
(11) TNT 1963- (czł. Wydz. IV; jego sekr. od 1965); 
PT Nauk Polit. (przew. Zarz. Oddz. Toruń 1966); Stow. 
Prawa Mor. (12) 1963-1975 (13) 1975 em. (14) Kier. 
Zakł. Prawa Państw. 1969-1974; dziek. WPiA 1969-1971 
(15) Negr.: Min. OiSzW 11 0 1970 Min. NSzWIT ind. 11 0 
1984 (16) INP-U em. prof. nadzw. prawa konst. (17) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19:1965 s. 57-58. 


ś 


1663. ŚLASKI Kazimierz (2) 21 XI 1912 Orłowo, int. (3) UP 
1938 prawo - hist. prawa Z. Wojciechowski (5) UMK 
K. Górski 1947 "Dzieje Ziemi Kołobrzeskiej do czasu 
jej germanizacji" (6) Kand. n. UP 1958; UP 1977 "Ty-- 
si
clecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych" 
(7) 1967 (10) Arch. Państw. Poznań 1950-1953; Arch. 
PAN Oddz. Poznań 1956-1963; Inst. Hist. PAN Zakł. 
Hist. Pomorza Poznań 1964-1982 (11) TNT 1950-; Po- 
znańskie TPN (czł. Wydze II): PT Hist.; Inst. Zach.; 
Kom. Atlasu Hist. Pol. PAU 1947-1952; Kungl. Sarofun- 
det f
r Utivande arhandskrifler r8rande Skandinaviens 
historia Stockholm (12) 1945-1949 (13) 1982 em. (15) 
Nagr. ZG PT Hist. 1948; nagr. państw. 11 0 1970; odzn. 
hon. Nacz. Dyr. Arch. Państw. 1978; nagr. Sekr. Wydz. 
I PAN im. J. Lelewela 1979 (16) WH st. asyst. Kat. 
Hist. Ziem Pol. i Krejów Nadbałtyckich. 
1664. ŚLIWA Krystyna (Maria) (2) 16 VIII 1930 Toruń, int. (3) 
UP 1971 fil. germ. (4) Toruń: Zakł. Nawozów Fosforo- 
wych 1951-1955; Prez. MRN 1966; "Eldom" 1967-1968; 
naucz.: Tech. Chem. i Lic. Ogólno 1968-1972 (12) 1972- 
( 16) SJO lekt. j. niem. 
1665. ŚLIWIŃSKA Anna (2) 5 IV 1953 Wars,zawa, int. (3) UMK 
1977 ped. B. Pieśniarski (11) PT Socjol. (12) 1977- 
(16) INS asyst. Zakł. Socjol. (od 1984 Kat. Socjol.). 
1666. ŚLIWOWSKI Jerzy (Władysław) (2) 1 V 1907 Warszawa, 
int. (3) UW 1928 prawo kar. W. Makowski; Szk. (Akad.) 
Nauk Polit. Warszawa 1933 (4) Aplik. Prok. Gen. 1928- 
1929; aplik. s
dowa i asesura Warszawa 1929-1933; sę- 
dzia grodzki: Żyrardów 1934-1937; Warszawa 1937-1939; 
adw. 1940-1963 (5) Uniw. w Nancy 1939 "Le pouvoir 
du juge dans I" execution des peines et des mesures 
de suret
 privation de libert
" (6) Doc. od 1952(?) (7) 
1967 (8) 1973 (10) UŁ 1945; ANP 1946-1948; UMCS 
1952-1960; Wyżs'?iY Inst. Nauk. Kar. w Syrakuzach (pro- 
dziek. 1973-1974) (11) TNT 1963- (czł. Wydze IV);
		

/Licencje_017_03_339_0001.djvu

			1667. 


1668. 


1669. 


1670. 


1671. 


1672. 


337 


Zrzeszenie Prawników Pol.; Assoc. Intern. de Droit Ps.. 
na! - AIDP (Kom. Kodyfikacyjna); Międzynar. Stow. 
Krym.; Międzynar. Stow. Obrony Społ.; Soc. Gen
rale 
des Prisons. Geselischaft ftJr AUgemełne Kryminologie 
(12) 1948-1952; 1958-1977 (13) 1977 em.; 1983 zm. 
(14) Kier. Ked. później Zakł. Prawa Kar. 1959-19.77; 
prodziek. WPiA 1971-1973 (15) Odzn. hon. Rady WydZe 
Prawa Uniw. w Nancy 1939; med. KEN 1975: zł. odzn. 
Zrzeszenia Prawników Pol.; kilka na
r. Min. NSzWIT 
( 16) IPK em. prof. zw. prawa kar. (prawo i polit. peni- 
tencjarna; krym'; prawo wykroczeń) (17) (Księga pam..] 
Acta UNC Prawo XVI Toruń 1978: [Bio-bibliogr.1, Spraw. 
TNT 17:1963 s. 43-46; A. Grześkowiak, Sylwetka nauko- 
wa prof. dra J. Ś., Acta UNC Prawo XVI 1978 s. 5-7; 
A. Marek, (nekr.], "Państwo i Prawo" 1983 nr 5; [nekr:J , 
Gaz. praw. 1 IV 1983; [nekr.), "Życie Warszawy" 1983. 
tA. Grześkowiak} 
ŚMIET
SKA Gabriela (Maria) (2) 4 IV 1940 Toruń, rob. 
(3) UMK 1962 chem. fiz. A. Basiński (4) Naucz.Tech. 
Mech. Roi. 1961-1967 (5) UMK W. Szymański 1980 
"Stabilizacja folii z polichlorku winylu, poddawanych dzi&- 
łaniu promieniowania Jonizuj
cego" (11) PT Bad. Radia- 
cyjnych (12) 1967- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Jł\dr. 
ŚMIGIEL Wojciech (Andrzej) (2) 26 XI 1947 Przeworsk, 
int. (3) UMK 1970 chem. - adsorpcja i kataliza J.Siedo- 
lewski (5) UMK J. Siedlewski 1975 "Badanie kedaliz&- 
torów paUadowych na nośnikach węJilowych" (10) Kon- 
trakt "Polservice" Zair od 1980 (12) 1970- (16) ICh 
ad. Z akł. Podst. Chem. 
"ŚNIATYCKI Aleksander (Andrzej) (2) 25 II 1911 Sosno- 
wiec, rob. (3) USB 1938 mat. (4) Naucz. 'szk. śred. 
Wilno 1940-1941 (5) UMK S. JaŚkowski 1960 "Aksjo- 
matyka geometrii płaszczyzny z p6łpłaszczyzn
 jako ter- 
minem pierwotnym" (10) USB 1938-1939; WSE Sopot po 
1962 (12) 1 X 1945-1962 (13) Em. (16) WMFiCh ad. 
Kat. Med. 
ŚW¥\TEK Adela (Stefania) (2) 2 IX 1945 Człuchów, int. 
(3) UMK 1968 mat. - alg. S. Balcerzyk (5) UMK S. 
Balcerzyk 1975 "Kategoria obiekt6w kostkowych" (12) 
1968- (16) IM ad. Z akł. Metod Numer. 
ŚWU\TEK Jerzy (Bo,gumił) (2) 22 IV 1941 Świ
tki (woj. 
sieradzkie), chł. (3) UMK 1965 med. - alg. J. Słomiń- 
ski (5) UMK J. Słomiński 1973 "Teoria modeli ze sche- 
matem operatorów" (11) PT Mat. (12) 1965- (14) I sekr. 
KU PZPR (16) IM ad. Zakł. Metod Numer. 

WIDZIŃSKA Agnieszka (2) 2 VI 1914 Lwów, int. (3) 
UMK 1946 biol.; stud. USB (4) Mł. bibl. BG UMK 1972- 
1978 (12) 1945-1948 (13) 1978 zm. (16) WM-P mł. 
asyst. Kat. Anat. Człowieka i Higieny Szk.
		

/Licencje_017_03_340_0001.djvu

			ŚWI
CKA Klaudia Ewa (2) 26 U 1957 Bytów, chł. (3) 
UMK 1979 fil. germ. - literat. E. Klin (4) Ksit\żnIca 
Miej. Toruń 1979-1981 (12) 1981- (16) WH asyst.KFG. 
ŚWlĘCKI Mikołaj Grzegorz (2) 12 lU 1949 Elblt\S, rob.(3) 
UMK 1971 prawo adm. S. Jędrzejewski (5) UMK E. 
Ochendowski 1983 "Zarz¥zenia porz
kowe rad naro- 
dowych i terenowych organów administracji ogólnej" (12) 
1971- (16) IAiZ wyki. Zakł. Prawa Adm. 
ŚWI
TEK Wacława (Krystyna) (2) 19 X 1924 Międzyle- 
sie (woj. warszawskie), rob. (3) WSP Gdańsk 1961 
ped. L. Bandura (4) Okr. Ośr. Metod.: Toruń 1960; Byd- 
goszcz 1965-1973; Inst. Kształ. Naucz. Bydgoszcz 1973- 
1976 (5) WSP Gdańsk L. Bandura 1969 "Organizacja 
pracy domowej uczniów i jej wpływ na wyniki naucz&- 
nia w klasach pocz
tkowych szkoły podstawowe.{' (10) 
WSP Bydgoszcz 1970-1978 (12) 1977-1979 (13) 1979 
em. (15) Med. KEN 1980 (16) lPiP Zakł. Naucz. Pocz. 
ŚWlTALSKI Edward (2) 24 IX 1937 Mieścisko (woj. po- 
znańskie), rob. (3) WSP Gdańsk 1959 geogr. (4) Naucz. 
Lic. Ogóln. Koronowo 1959-197.5 (5) UMK J. Winklewski 
1978 "Organizacja ćwiczeń terenowych w nauczaniu geo- 
grafii" (12) 1975- (15) Negr. Min. OiW 1973 (16) IG 
ad. Zakł. Geomo
f. i Geogr. Fiz. 
1678. .ŚWlTAŁA Leszek (2) 4 n 1951 Radomsko rob. (3) UMK 
1974 chem. A. Łodzińska, E. DanIlczuk (12) 1974-1980 
( 16) ICh st. asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 


1673. 


1674. 


1675. 


1676. 


1677. 


338 


ŚWI
CKA (Kobua) Elżbieta (Teresa) (2) 8 n 1948 Gniew- 
kowo (woj. bydgoskie), lnt. (3) UMK 1971 biol. - fizjol. 
zwierzt\t Z. Bargiel (5) UMK Z. Bargiel 1978 "Rola u- 
kładu sympatyko-nadnerczowego w zmianach poziomu glu- 
kozy i mleczanu w krwi królik6w w spoczynku i w stre- 
sie emocjon
 połt\czon¥"' ze zmęczeniem fizycznym" 
(11) TNT (12) 1971- (16) IB ad. Zakł. Fizjol. Zwie- 
rz
t. 


1679. ŚWITAŁA Marla (Małgorzata) (2) 24 lU 1951 Toruń, int. 
(3) UMK 1974 chem. nieorg. A. Łodzińska (5) UMK 
Z. Wojtczak 1983 "Badanie mikrostruktury emulsyjnych 
kopolimerow styren - kwas metokrylowy i styren - kwas 
akrylowy (12) 1974- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Og. 


T 
1680. "TACZANOWSKI Andrzej (2) 15 Xli 1923 Łaziska, int.(3) 
UMK 1950 fiz. A. Jabłoński; J. Rayski (4) Pr. w przem. 
po 1950 (12) 1947-195.0 (16). WM-P asyst. Kat. Fiz. 
Dośw.
		

/Licencje_017_03_341_0001.djvu

			339 


TADAJEWSKA-W1ECZOREK Jadwiga zob. Wieczorelo-Tad.,Jewska 
Jadwiga. 
1681. TAJCHMAN Jan (Juliusz) (2) 21 V 1929 Krośniewice, int. 
(3) Szk. Inż. Poznań 1953 archit.; UMK 1962 szt.pięlo- 
ne - zab. i kons. J. Remer (4) PKZ Prac. Proj. Toruń 
od 1960 (5) PWr J. Rozpędowski 1974 "Nowożytna sto- 
larka okienna w Polsce w świetle badań Zamku KróleW\- 
skiego w Warszawie" (10) Pw - WydZe ArchIt. wykł. 
Stud. Podypl. Kons. Zab. ArchIt. 1974 (11) Stow. 
 
chit. Pol. 1954- (czł. Zęu-z. Oddz.Toruń od 1979};Stow. 
Hist. Szt. 1965- (czł. Zarz. Oddz. Toruń 1979-1981); 
Komit. Nar. Międzynar. Rady Ochro Zab. 1971"'1 Sekcja 
ArchIt. i Urb. oraz Ochro Zab. PAN 1969-; woj. rady 
Ochro Dóbr Kult.: Bydgoszcz 1964-; Toruń 1975-C Włoc>- 
ławek 1976- (12) 1955- (15) Negr': Min. Gosp. Tere- 
noweJ i Ochro Środo zesp. 10 1973; Min. KiSz 1975tMin. 
NSzWIT ind. mO dyd,..wych. 1978 (14) Kier. Zaocz. 
Stud. Kons. Zab. Archit. 1974 (16) IZiK st. wyki. Zakł. 
Kons. 


TARASIK-BARAN Maria zob. Baran-Tarasik Maria. 


1682. TARGOWSKI Piotr (2) 26 VIII 1955 Toruń,int. (3) UMK 
1979 fiz. stos. A. B
czyński (12) 1979-' (15) Negr. 
Min. NSzWIT zesp. IIJO dyd.-wych. 1981 (16) IF st. 
asyst. Zakł. Fiz. Mol. 
1683. "TASZYC
I Witold (2) 20 VI 1898 Zegórzany k. Gorlic, 
int. (3) UJ 1922 fil. pol. J. M. Rozwadowski, J. Łoś, K. 
Nitsch: Uniw. w Sofii 1918 (5) UJ J. Łoś 1922 "Imiesło- 
wy czynne teraźniejszy i przeszły I w języku polskim" 
(6) UJ 1925 "N.,Jdawniejsze polskie imiona osobowe" 
(7) 1929 (8) 1936 (9) Doctor h.c. U
I 1978 (10) UJ 
1922-1929 i od 1946 (kier. Ked. Onomastyki Słow.; Kat. 
Fil. Staropol.; od 1952 Kat. J. Pol.); UJK 1929-1945 
(12) 1945-1946 (13) 1979 zm. (15) Med. UJ; tyte hon. 
"Zasłużony Naucz. PRL" i inne (16) WH prof. zw. Kał. 
Fil. Pol. (17) [Nekr.), "Twórczość" 1979 nr 12; E. Rze- 
telska-Feleszko [nekr.), Por. jęz. 1979 Z. lO; P. Zie- 
liński, (nekr.], Prz. hum. 1979 nr 8; fnekr.ł: Rozprawy 
Kom. jęz. Wrocławskiego TN 1981; Nauka pol. 1979 nr 
li; "Onomastlca" 1979; Kwart. opoi. 1980. 


1684. TELICZEK Jadwiga (Zofia) (2) 18 IX 1924 Lwów, rzem. 
(3) UMK 1951 ped. K. Sośnicki (4) Naucz. Lic. Ped. 
im. J. Lompy Zabrze 1956-1963 (5) UW S. Wołoszyn 
1977 "Uwarunkowanie powodzeń i niepowodzeń w stu- 
diach technicznych" (10) PŚI 1953-1956 i 1963-1982 
(12) 1950-1951 (13) 1982 em. (16) WH z-ca asyst. 
Kat. Ped. 


1685. TĘGOWSKA Eugenia (2) 24 I 1947 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1971 biol. J. Narębski (5) UMK J. Nar'fłbski 1976
		

/Licencje_017_03_342_0001.djvu

			340 


"Wydolność termoregulacyjna chomika syryjskiego w kon- 
trolowanym środowisku termicznym zbliżonym do natural- 
nego" (12) 1971- (15) Negr. Sekr. PAN 1975 (16) IB 
ad. Zakł. Fizjol. Zwierz
t. 
1686. THEISS Wiesław Tomasz (2) 6 IV 1946 Mała KlOnia (woj. 
bydgoskie). int. (;3) UGd 1972 ped. K. SośnIcki (4) 
Naucz. Szk. ZaW'od. Tuchola 1966-1968 (5) UW R. Wro- 
czyński 1980 "Pedago
ika społeczna Heleny Radlińskiej" 
(10) UW od 1974 (12) 1972-1974 (16) WH asyst. Kat. 
Ped. 


1687. TIETZ Tadeusz (2) 7 X 1920 Toruń; int. (3) UMK 1950 
fiz. J. Rayski (4) Pr. fiz. w czasie okupacji; naucz.szk. 
śred. od 1945 (5) UŁ F. J. Wiśniewski 1957 "Równanie 
Fermi Thomasa i jego zastosowanie" (pr. kand.) (6) UŁ 
1961 "Zastosowanie aproksymacji funkcji Thomasa Fel'\- 
miego w rożnych zegadnieniach fizyki atomowej ze 
szcze
lnym uwzględnieniem zegadnienia wartości włas- 
nych równania Schr8dingera dla potenctału Thomasa Fel'\- 
miego" (7) 1970 (10) UŁ od 1955 (11) Łódzkie TN; 
PT Fiz. (12) 1947-1955 (13) 1982 em. (15) Negr.Min. 
ind. Ino dyd.-wych. (16) WMFiCh st. asyst. Kat. Fiz. 
Dośw. 
1688. --TŁOKmSKI Waldemar (2) 15 X 1945 Kamienna Góra, int. 
( 3) UMK 1968 fil. pol. H. Misz. (4) Mł. bibl. BG UMK 
1968-1971 (5) UŁ. W. Śmiech 1970 "Studia nad skład- 
ni
 przynależności wsp6łczesnego języka polskiego" (6) 
UP 1975 (10) UP Inst. Jęz. 1975-1978, UGd 1978- (11) 
TNT 1971- (12) 1968-1975 (16) IFP ad. Zakł. J. Pol. 
1689. wTOKARSKI Adolf (2) 6 n 1886 Grodno, rob. (3) Uniw. 
Petersburg 1914 WydZe Prawno-Ekon. (4) Adw. (12) 
1945-1948 (16) WP-E z-ca prof. Kat. Ekon. Polit. 
1690. TOKARZ Emil (Franciszek) (2) 6 X 1944 Chodorów (woj. 
lwowskie), rob. (3) UJ 1968 fil. słowo S. Urbańczyk (5) 
UMK L. Moszyr1ski 1972 "Konstrukcje parataktyczne w 
języku słoweńskim" (10) UŚl Inst. Fil. Obcych 1973- 
(11) TNT 1969-; PT Jęz.; Kom. Jęz. Oddz. PAN Kato- 
wice (12) 1968-1973 (16) IFP ad. Zakł. J. Słow. 
1691. TOMALA Jerzy (2) 6 IV 1926 Bieruń Stary (woj. katowic>- 
kie), int. (3) WSE Poznań 1953 plan. i polit. ekon. S. 
Kruszczyński (5) WSE Poznań S. Kruszczyński 1961 
"Relacje kapitałowe w teorii wzrostu gospodarczego" (6) 
WSE Poznań 1968 "Podstawy polityki wzrostu ,gospodar- 
czego Stanów Zjednoczonych A.P." (7) 1978 (10) WSE 
Poznań 1951-1969 .(11) Poznańskie TPN; TNT 1974- 
(czł. Wydze IV); PT Ekon. (12) 1969- (14) Kier. Kat. 
Ekon. Polit. i Polit. Społ...Gosp. 1983-; prodziek. Inst. 
Nauk Ekon. 1969-1973; dyr. 10gE 1975-1983; prorektor 
ds. organiz. i rozwoju uczelni 1978-1981 (15) Negr.:
		

/Licencje_017_03_343_0001.djvu

			341 


Min. SzW ind. 1965: Min. OiSzW ind. 1969; Min. NSz- 
WiT ind. dyd.-wych. 1976 (16) Kat. Ekon. Pollt. i Pollt. 
Społ.-Gosp. prof. nadzw. Zakł. Ekon. PoDt. (17) eSio- 
bib.Uogr.), Spraw. TNT 28:1974 s. 127-128. 
1692. TOMASIK Leonarda (Maria) (2) 20 D 1937 Toruń, rob. 
(3) WSP Gdańsk 1965 mat. J. Wełniak (4) Naucz. szk. 
podst. i zawad. 1955-1970: Nawra; Toruń; Lubicz: naucz. 
Lic. Ped. dla Wych. Przedszk. Toruń 1970-1973' Ośr. 
Metod. i Kur. Okr. Szk. Bydgoszcz 1971-1973 (lO) Inst. 
Kształ. Naucż. i Bad. Ośw. Byd.ą.oszcz 1973-1980 (12) 
1980- (15) Med. KEN 1977 (16) IPiP st. wykł. Zakł. 
Naucz. Pocz. 


1693. JtTOMASIK Lucjan' (2) 29 VI 1919 Grodziec (pow. Będzin), 
int. (3) UJ 1946 biol. - zool. Z. Grodziński (10) AM 
Gdańsk Zakł. Biol. Og. po 1948 (12) 1946-1948 (16) 
WM-P st. asyst. Kat. Anat. Por6wn. i Embriol. 
1694. TOMASZEWSKA Lucyna (2) 25 I 1927 Tarnopol, int. (3) 
UMK 1951 chem. org. - steroidy (5) UMK W. Zachare- 
wicz 1960 "O działaniu dwutlenku selenu na terpinolen" 
(11) PT Chem. (12) 1947- (14) Deleg. do Senatu 1969- 
1971 (16) ICh ad. Zakł.Chem. Org. 
1695. TOMASZEWSKI Jerzy (2) 21 X 1925' Toruń, int. (3) UMK 
1952 chem. - techn. nieorg. E. Płschinger (4) Naucz. 
szk. śred. 1946-1952 (5) UMK E. Pischinger 1960 "B&- 
danie równoweg! układu Na.2C03-NaHC03-H20" (6) UMK 
1968 "Badanie nad mecharuzmem kalcynacł i wodorowęg- 
lanu sodowego" (7) 1979 (12) '1951- (14J. Z-Ca ,dyr. 
ICh 1979-1983: delegat WMFiCh do Senedu 1981-1984 
(15) 3 nagr. min. (16) ICh prof. nad zw. Zakł. Techn. 
Chem. Og. i Nieorg. 
1696. TOMCZAK Andrzej (Kazimierz) (2) 12 IX 1922 Biesie- 
kierz (woj. łódzkie )', chł. (3) UMK 1948 hist. L. K o- 
lankowski: stud.: UL hist. 1945-1946 (4) W okresie oku- 
pacji pr. fiz.: Młociny, SkoUmów; Głowno k. ł.owicza; 
naucz. tajnych kompletów od 1942; korektor w wyd. "Wi- 
ci" Łódź 1945-1946 (5) UMK L. Kolankowski 1950 "W&- 
lenty Dembiński i jego rod" (6) UMK 1964 "Kancelaria 
biskupów włOcławskich w okresie księsi wpisów" (7) 
1974 (8) 1981 (10) Woj. Arch. Państw. Łódź (arch.: 
st. arch.: kust.) 1950-1957 (11) TNT 1962- (czł. Wydze 
I): PT Hist. (sekr. i prez. Oddz. Toruń 1959-1961:przew. 
Kom. Arch. i Nauk Pam. Hi st. ZG kilkakrotnie); Stow. 
Arch. Pol. (wiceprzew. ZG): Komit. Nauk Hist. PAN:R&- 
da Nauk. Inst. Hi st. PANi Rada Arch. prZy Nacz. Dyr. 
Arch. Państw. (12) 1946-1c;l)0: 1957- (14) Kier. Zakł. 
Arch. 1970-; wicedyr. IHiA 1973-; kier. Podypl. Stud. 
Arch. 1973- (1
) Nl),gr.: Min.SzW ind. 1965: Min.NSzWIT 
ind. dyd,-wych. 1973; zesp. nO 198.: med. "Za Za- 
sługi dla Arch." (16) IHiA prof. zw. Zakł. Arch. (17) 
[Bio-bibliogr.}. Spraw. TNT 18:1964 s. 31-33.
		

/Licencje_017_03_344_0001.djvu

			342 


1697. TOMCZAK Anna (Teresa) (2) 5 II 1937 Grodno int...rzem. 
( 3) UMK 1958 geogr. - geomoń. R. Galon (5) UMK 
R. Galon 1968 "Kępa Bazarowa na Wiśle w Toruniu w 
świetle badań geomOrfologicznych oraz archiwalnych m&- 

eriałów kartograficznych" (11) TNT 1969-; PT Geogr. 
(skarbnik Oddz. Toruń 1960-1963; sekr. Oddz. Toruń 
1972-1974) (12) 1957-1983 (15) Negr. Sekr. Nauk.PAN 
1982 (16T IG ad. Zakł. Geomoń. i Geogr. Fiz. 
1698. "'TOMCZYŃSKA Maria (2) 1 X 1896 w Klatowach (Cze- 
chy), int. (12) 194,9-1957 (16) SJO lekt. j. czeskiego. 
1699. "TOMKIEWICZ Zygmunt (2) 13 I 1908 Wilno rzem. (3) 
ASP Warszawa 1939 m al. i graf. (4) Naucz. szk. śred. 
i dekorator przed 1945; po 1945 Warszawa (12) 1945- 
1949 (16) WSzp ad. Kat. M al. Sztalugowego. 
1700. TONDEL Janusz Teodor (2) 20 VI 1946 Międzylesie, rob. 
(3) UMK 1970 hi st. M. Jaczynowska (5) UMK M. Ja- 
czynowska 1979 "Instytucja Augustales w prowincjach 
naddunajskich w okresie wczesnego cesarstwa rz r mskie- 
-i0" (10) BG UMK 1970-i977 (11) PT Hi st. (12 1970- 
(14) Kier. Stud. Zaocz. Bibl. i Inf. Nauk. 1981- 16) 
IHiA ad. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 
1701. łł TQPP Jerzy (2) 10 XII 1949 Strzepcz (pow. Wejherowo) 
(3) UMK 1973 mat. J. Słomiński (5) UMK Z. Romano- 
wicz 1978 "Gry na grafach" (10) PGd po 1979 (12) 
1973-1979 (16) IM ad. Zakł. Alg. Uniwer. zZast. 
1702. łłTORWIRT Leonard (2) 28 XI 1912 Wilno, nem. (3) Szk. 
Rzem. i Przem. Artyst. Wilno 1932; UMK 1947 szt.pięk- 
ne - mal. i szt. wnętrz; stud.: usa 1937-1939; Litewska 
Akad. Szt. Pięknych Wilno od 1940 (4) P
. pr. mal. 
dekoracyjnego Wilno 1930-1939; scenograf: Zydowski 
Teatr Dram. Wilno 1940-1941; Pol. Teatr. Dram. Wi,lno 
1944-1945; Teedr Ziemi Pomorskiej Toruń 1945-1951 
(6) Nom. na doc. 1957 (10) Instr. Szk. Rzem. i Przem. 
Artyst. Wilno 1932; współpr. lnst. Pomników Kult. Ludo- 
wej Republiki Bułgarii (11) Bydgoskie TN; ZPAP; Stow. 
Hist. Szt. (12) 1945-1967 (13) 1967 zm. (zgin
ł w wy- 
padku samochodowym) (14) Kier. Ked. 'l'echn. i Tech. 
Mal. 1956-i965; prodziek. WSzP 1956-1957; dziek.WSzP 
1958-1960 (16) WSzp doc. Zakł. Techn. i Tech. Mal. 
(17) J. Flik, (nekr.1, Ochro zab. 1968 nr 1 S. 58-61; 
J. Frycz, [nekr.1 "Pomorze" 1967 nr 23 s. 6. 


.. 
1703. TRAGER Michał (2) 19 II 1953 Toruń, int. (3) UMK 1977 
szt. piękne - mal. H. Brzoza (4) Muz. Okr. Toruń 1977 
( 12) 1977- (16) IZiK st. asyst. Zakł. Techn. i Tech. 
Szt. Piast. 
1704. -TRAWICKA Barbara (2) 25 VIII 1941 Toruń (3) UMK 
1964 prawo - postęp. kar. W. Daszkiewic2 (4) S
d
		

/Licencje_017_03_345_0001.djvu

			343 


Pow. Toruń 1964-1966 (5) UMK W. Daszkiewicz 1972 
"Przekazanie sprawy s
dowi społecznemu w procesie 
kamym" (11) TNT 1972- (12) 1966-1975 (16) IPK ad. 
Z..,Jd. Postęp. Kar. 
1705. TRAWIŃSKI Stanisław (2) 20 XII 1932 Korytowo (pow.Ra- 
dziejów Kuj.), chł. (3) UMK 1958 !łz. K. Antonowicz 
(4) Biuro Urz
dzeń Tech. J
dr. Bydgoszcz po 1965 
(5) UMK K. Antonowicz 1965 "Rola tlenu w fonnowa- 
niu spinowych centrów w wę
ach" -Ll1) B
gQskie TN 
(12) 1958-1965 (15) Nagr.:"Miń. NSzWIT 1973,: Mln. ON 
11 0 1977 (16) WMFiCh st. asyst. Ked. Elektron. i Fłz. 
Ciała Stałego. 
1706. TRETYN Andrzej (2) 12 IV 1955 Mielęcin (woj. włocła_ 
skle), int. (3) UMK 1978 biol. - cyŁol. roślin A. GÓl'\- 
ska-Brylass: UWr stud. dokt. 1981 fizjol. rośUn S. Gu- 
miński (5) UWr S. Gumiński 1983 "Wpływ humianu so- 
du i taniny chińskiej na ultrastrukturę komórki i na en- 
zymy zwi
zane z membranami i ścian
 komórkow
" (12) 
1981- (16) IB ad. Zakł. Cytol. Roślin i Genet. 
IiTROCHOWSKI Zygmunt (2) 20 I 1941 Głuche (pow. Sta- 
rogard) (3) UMK 1964 prawo - hi st. państwa i prawa 
Z. Zdrójkowski (12) 1964-1967 (16) WPr asyst. Kat. 
Powsz. Hist. Państwa i Prawa. 


1707. 


1708. 


1709. 


1710. 


liTRONOWSKA Irena (2) 30 X 1907 Tarnowatka (woj. l...... 
belskie), int. (3) USB 1932 fil. rom.; Sorbona - kurs 
fonetyczny 1936 (4) Wilno naucz.: Lic. im. Filomatów 
1930-1932; Gimn. PP Benedyktynek 1932-1940; lekcje 
pryw. 1941-1944; pr. w ogrodach 1941-1944 (12) 1 X 
1946-1977 (13) 1977 em.; 1983 zm. vt Toruniu (14) 
kier. SJO 1963-1969 (15) Zł. odzn.: UMK 1970; ZNP 
1975; Kawalerski Order Palmy Akad. 1977 (16) Kat.: 
Filoz.; Fil. Fran.; SJO st. wykł. j. fran. 
TRYPUĆ Mieczysław (2) 1 I 1940 Zagórze (woj. białostoc- 
kie), chł. (3) UMK 1963 chem. - techn. cham. E. Pi- 
schinger (5) UMK H. Koneczny 1968 "Wyznaczenie 
izotermy układu NaN03-NH4HC03-H20 w temperaturze 
30 0 C" (6) UMK 1981 "Badanie równowagi układów par 
soli zwrotnych w obecności mocznika ze szczeł\ólnym 
uwzględnieniem układu NaCI-NH 3 -CO -H 2 0" (11) PT 
Chem. (12) 1963- (16) ICh ad. Z
. Techn. Chem.Og. 
i Nieorg. RZECIAK Jan (2) 13 XI 1923 Peliszka (pow. Brześć 
n. Bugiem), chł. (3) UMK 1952 prawo (4) Naucz.: 
Gimn. im. T. Kościuszki Chełmno 1948; Tech. Mech. 
Roi. Gronowo 1949-1951; aplik. i asesor s
dowy 1952- 
1954: Toruń 1 Bydgoszcz; sędzia 1954-1959: Lipno i To- 
ruń (12) 1958-1961 (16) WPr asyst. Kat. Prawa Kar.
		

/Licencje_017_03_346_0001.djvu

			344 


1711. -TURCZYŃSKI Wacław (2) 14 VI 1904 Lejpuny (pow.Sej- 

), int. (3) USB1929 fiz.(5) UMK A. Jabłoński 1947 
(lO) Uniw. i Politech. Wrocław,1945 (12) 1946-1949 
(16) WM-P ad. Kat. Fiz. Dośw. 


1712. TURŁO Józefina (2) 18 ID 1943 Turznice k. Grudzil¥lza, 
chł. (3) UMK 1967 fiz. ciała stałego K. AntonowIcz (5) 
UMK K. Antonowicz ;1.974 "Badanie elektrycznych włas- 
ności cienkich warstw niskotemperaturowego węgla szklis- 
tego" (11) PT Fiz. 1967- (sekr. Oddz. Toruń 1975- 
1981) (12) 1967- (14) Czł. Rady IF 1979-1981 (16) 
IF ad. Zakł. Fiz. Ciała Stałego. 
1713. -TURSKA Halina (2) 15 X 1901 Irkuck, int. (3) USB 1924 
fil. pol. i słowo J. otrębski (4) Naucz. szk. powsz. WiJ.- 
no 1921-1923 (5) USB J. otrębski 3,929 "Język Jana 
Chodźki" (6) UP 1949 "O powstaniu polskich pbszarów 
językowych na WileńJ5zczyźnie" (7) 1954 (10) USB 
1924-1939; lnst. J. Pol. PAN 1962-1966 (11) TNT 1949- 
(czł. Wydze II; przew. Komit. Red. Wyd. Wydze II); Tow. 
Miłośników J. PoL.; PT Jęz.; KomIt. Jęz. PAN (12) 1946- 
1962 (13) 1966 em.; 1979 Zm. w Toruniu (14) Kier.Kat. 
J. Pol.; opiekun Ked. Fil. Słowo 1952-1962 (16) WH prof. 
nad zw. Kat. J. Pol. (17) [Bio-bibliogr.1, Spraw. TNT 4: 
1950 s, '38-39; H. Turska, Wybór pism, wybór i wstęp 
T. Friedelówna (w druku); [nekrol.}: T. Friedelówna, 
Slavia occid. 38:1981 s. 201-202; tejże, Acta bal.-slav. 
15:1982 S. 327-330; T. Skubalanka, Por. jęz. 1979 Z. 8 
(371) s. 357-358; S. Urbańczyk, jęz. pol., 59:1977 s. 
241-245. 


(T. Friedelówna] 
1714. ItTURZYŃSKI Konrad (2) 19 xn 1953 Starogard Gdański, 
rob. (3) UGd 1977 mat. (4) ICh UMK mat.-programista 
1979-1980 (12) 1977-1980 (16) INS asyst. staż Zakł. 
Log. 
1715. -TUSZYŃSKA Iwona (2) 29 IX 1953 Toruń, rob. (3) UMK 
1977 fil. klas. B. JózefowIczowa (4) N &Ucz. IiiIzk. podst. 
DObrzejewIce (11) PT Fil. (12) 1977-1979 (16) WH 
asyst. KFK. 
1716. TYBURSKI Włodzimierz (Bernard) (2) 20 VID 1943 Sierpc, 
chł. (3) UMK 1967 hist. - arch. M. Biskup (5) UMK 
S. Soldenhoff 1974 "Myśl etyczna pozytywizmu polskie- 
go" (11) PT Filoz. (12) 1967- (15) Negr.: im. W. T&- 
tarkiewicza 1976; Min. NSzWIT ind. mo 1977 (16) INS 
ad. Zakł. Etyki. 
1717. TYC Andrzej (2) 4 VI 1942 Pułtusk, rob.-chł. (3) UMK 
1966 med. S. Balcerzyk (5) Inst. Mat. PAN S. Balcerzyk 
1970 "Spójny i dokładny ci
 stabilnych funktorow po- 
chodnych" (6) Inst. Mat. PAN 1977 "h-re
ulator graded 
algebras" (10) Inst. Mat. PAN 1967- (12) 1966-1967 (16) 
WMFiCh asyst. staż. Kat. Mat.
		

/Licencje_017_03_347_0001.djvu

			345 


1718. TYCOWA (Mocarska) Zofia (2) 1 IX 1943 Brzostowo (woj. 
łomżyńskie), chł. (3) UMK 1966 fil. pol. - hi st. lit. pol. 
U poło XIX w. B. Osmólska-Piskorska (5) UMK B. Os- 
m61sk&-Piskorska 1972 "Działalność krytycznoliteracka 
Teodora Jesk&-Choińskie$o wobec przełomu antypozyt}- 
wistycznego" (11) TNT (12) 1966- (16) IFP ad. Zakł. 
Hi st. Lit. Pol. 


1719. TYLENDA Alicja (2) 23 V 1948 Grębocin (woj. toruńskie), 
chł. (3) UGd 1971 ekon. - ekonom. hand. zagr. Szcz&- 
pani ak; AE Poznań stud. dokt. 1973-1976 (5) AE Po- 
znań Z. Kowalczyk 1978 "Państwo kapitalistyczne a pro- 
cesy koncentracji i centralizacji kapitału na przykładzie 
przemysłu brytyjskiego w latach 1945-1973" (12) 1971- 
(16) Ked. Ekon. Polit. i Polit. Społ...Gosp. ad. Zakł. 
Ekon. Polit. 


1720. TYLENDA Romuald (2) 10 IV 1948 Suwałki, chł. (3) UMK 
1970 astr. J. Hanasz (5) UMK A. Woszczyk 1976 "Mo- 
dele struktury jonizacyjnej otoczki nowej Delfina 1977 w 
stadium nebu]arnym" (10) Prac. Astrofi z. i Centrum Astr. 
PAN Toruń po 1979 (11) TNT 1971-; PT Astr. (12) 
1970-1979 (15) Negr.: Min. NSzWIT 1977; Młodych PT 
Astr. 10 1978 (16) lA st. asyst. Zakł. Aetrofiz. 
1721. TYMIŃSKA Wanda (2) 2 VI 1950 Pruszków, int. (3) UW 
1974 ped. J. Wojnar (4) Red. merytoryczny w Wyd. 
Szk. i Ped. Warszawa po 1976 (12) 1974-1976 (16) 
WH asyst. Ked. Ped. 
1722. 5TYRAKOWSKI Mieczysław (2) 6 VIII 1922 Toruń, int.(3) 
UMK 1952 chem. A. Basiński (12) 1949-1950.
 16) 
WM-P mł. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
1723. ]f TYSZ EWlC Z Janusz Lesław (2) 23 m 1944 Bużany (pow. 
Horochów), int. (3) UMK 1972 hist. W. Łukaszewicz 
(5) UMK K. GrtJnberg 1981 "Litwa, Białoruś, Ukraina 
w koncepcjach politycznych Leona Wasilewskiego" (10) 
WSP Kielce 1982- (11) PT Hi st. (12) 1972-1981 (16) 
IHiA st. asyst. Z akł. Hist. Wojsk. 


U 
1724. 
GOWSKI Henryk (2) 12 XU 1935 Liniewko (pow. Koś- 
cierzyna), chł. (3) UMK 1958 mat. S. Jaśkowski (10) 
PGd st. wykł. po 1960 (12) 1958-1960 (16) WMFiCh 
asyst. Kat. Mat. 
1725. '\1LATOWSKA Wanda (12) 1984- (16) Naucz. przedmio- 
tów s anit arn o-obr. SW. 


1726. ULlŃSKA Alina (2) 14 VI 1905 Jenakiewo (Ukraina), int. 
(3) USB 1931 chem. fiz. E. Bekier (4) Naucz. gimn. 
1933-1939: Mińsk Maz.; Ostrów n. Kamienn
 Płock; WiJ.-
		

/Licencje_017_03_348_0001.djvu

			346 


1727. 


1728. 


1729. 


no; w czasie okupacji tajne naucz. w Wilnie; Gimn. im. 
Królowej Jadwigi Toruń 1945-1947; Tow. Uniw. Rob. To- 
ruń 1947-1949 (5) UMK A. Basińaki 1950 "Kataliza jo- 
nowa w roztworach jednorodnych" (6) Nom. na doc.1951 
(7) 1965 (8) 1972 (9) C zł. hon. TNT 1976 (10) USB 
asyst. Kat. Chem. Fiz. 1930-1931; PW Zakł. Techn.Chem. 
Nieorg.; styp. Solvay' a (11) TNT 1954- (czł. Wydz.lU; 
jego ¥kr. 1956-1965 i przew. 1965-1975); PT Chem. 
1931- (przew. Oddz. Toruń 1952-1956; wiceprzew. do 
1970); Tow. Przyr. im. Kopernika 1946-; Soc. de Chimie 
Phisique de France 1961- (12) 1 XI 1945-1975 (13) 
1975 em. (14) Kier. Kat. później Zakł. Chem. Og. 1951- 
1975; z-ca prorektora ds. dyd. 1952-1953; prodziek. 
WMFiCh 1954-1956 (15) Negr. Min. SzW zesp. 1U01965; 
tyte hon. "Zasłużony Naucz. PRL" 1979 (16) ICh em. 
prof. zw. chem. og. (17) L. Huppenthal, Profesor A.U., 
Biuletyn UMK .1980 nr 12-13 s. 85-90. 
-UMIŃSKA Wana (2) 15 Dl 1937 Grudzi¥lz. mieszcz. (3) 
UMK 1958 biol. - neurofizjol. i fizjol. porównawcza J. 
Hurynowicz (12) 1956-1960 (16) WBiNoZ asyst.. Kat. 
Neurofizjol. i Fizjol. Porównawczej. 


URBAŃCZYK Stanisław (2) 27 VII 1909 Kwaczała (pow. 
Chrzanów), chł. (3) UJ 1934 fil. pol. (5) UJ. K. Ńitsch 
1939 "Zdania rozpoczynane wyrazem co w języku poJ.- 
skim" (6) UJ 1945 "Z dawnych stosunków językowych 
polsko-czeskich. Cz. I..;Biblia królowej Zofii a starocze- 
skie przekłady Pisma św." (7) 1948 (8) 1956 (9) Doc>- 
tor h.c. Uniw. Salzburg 1972 (10) UJ Stud. Słow.: 1937- 
1939; 1945-1946; 1956-1979; Bib!. Jagiellońska 1941- 
1944; Zakł. Jęz. PAN Kraków 1953-1973; lnst. J. Pol. 
PAN 1973-1979 (konsult. nauk. od 1979) (11) TNT 
1947- (czł. WydZe n 1950-); PT Jęz.; Kom. Jęz. PAU; 
Komit. Nazw Geogr. PAU; Komit. Jęz. PAN 1953-; Komit. 
Słowo PAN; Główna Kom. Ustalania Nazw Miejscowości 
i Obiektów Fizjograficznych 1946; Międzynar. Kom. Bu- 
dowy Gram. J. Słow.; Międzynar. Kom. Atlasu Jęz. Słowo 
1959-; Młędzynar. Kom. Słowo J. Lit. 1969- (przew. od 
1975); ł\tfiędzynar. Kom. Hi st. Slaw. 1966- (12) 1946- 
1948 (13) 1979 em. (14) Kier. Kat. J. Pol. 1946-1948; 
kier. Kat. Fil. Słow. 19'46-1947 (15) Nagr. Sekr. Nauk 
PAN zes f '; zł. med. im. J. Dobrnwskiego Czechosłowac>- 
kiej AN 16) WH prof. nadzw. Ked. J. Pol. (17) Opus- 
cula Polono-Slavica (Munera linguistica S.U. dedicata), 
Wrocław 1979; [bio-bibliogr,.l, Spraw. TNT 1:1947-1948 
s. 75-77. 
URBAŃSKI Marian (Bo
dan) (2) 8 xn 1937 Obra (woj. 
zielonogórskie), int. (3) UMK 1961 hi st. B. Pawłowski; 
UP Stud. Dokt. Nauk Polit. A. Łopedka(4) Naucz. Lic. 
Ogólno Lipno 1961-1973 (5) UP A. Łopatka 1973 "Obo- 
wi
zek czujności wobec wrogów i przestrzegania tajem- 
nicy państwowej" (11) PT Nauk Polit. (wiceprez. Oddz. 
Toruń 1975-1977) (12) 1973- (14) Kier. Zakł. Nauk.
		

/Licencje_017_03_349_0001.djvu

			347 


Polit. 1979- (15) Negr. "Trybuny Ludu" 1982 (16) INS 
ad. Zakł. Nauk Polit. 
1730. URBAŃSKI Mariusz (Stanisław) (2) 17 XI 1958 Lubicho- 
wo (woj. gdańskie) (3) UW 1982 mat. teor. R. Engeł- 
king (12) 1982- (16) IM asyst. Zakł. Metod Numer. 


1731.  ' 
URLINSKA-KWATYRA Marta zob. Kwatyrer-Ur1ińska Marta. 


1732. 


1733. 


1734. 


1735. 


1736. 


URLIŃSKI Lech Julian (2) 25 I 1952 Toruń, int. (3) UMK 
1976 ekon. - ekonom. i órganiz. prod. K. Sokołowski 
( 12) 1977- (16) Ked. Ekon. Polit. i Polit. Społ...G osp. 
asyst. Zakł. Ekon. Polit. 
USCKI Mirosław (2) 30 I 1946 Hut&-Poręby (woj. kroś- 
nieńskie) (3) UMK 1969 mat. - alg. S. Balcerzyk (5) 
UMK D. Simson 1977 "Pierścienie z dokładnym ciwem 
par elementów" (10) Inst. Kształ. Naucz. i Bad. Ośw. 
1979-1983 (11) PT Mat. (12) 1969- (16) IM ad. Zakł. 
Metod Numer. 


USOWICZ Jero/ (Bogdan) (2) 29 XI 1948 Mielnik n. Bu- 
giem, rob. (3) PW 1972 elektron. - techn. ciała stałego 
- diaelektr. i megnetyka L. Badian (5) UMK S. Gorgo- 
lewski 1981 "Nieliniowe metody analizy widmowej astro- 
fizycznych szeregów czasowych" (111 PT Astron.; 
PT Astronautyczne (12) 1971- (16) ad. KRA. 

ZAREWICZ Arkadiusz (2) 14 VIII 1928 Dobrzyń (woj. 
włocławskie), rob. (3) UMK: 10 1953; 11 0 1955 chem. 
org. W.Zacharewicz (5) UMK W. Z ach ar ewi c z 1960 
"O działaniu dwutlenku selenu na o( i Pł pironeny" (6) 
UMK 1964 "Badania w grupie czterometylocykloheks&- 
nu" (7) 1973 (8) 1981 (11) TNT 1961- (czł. Wydze 
III); PT Chem. 1953 (Sekcja Chem. Techn. Drewna 
1967-) (12) 1954- (14) Wicedyr. ICh 1973-1975; pro- 
dziek. WMFiCh 1975-1978; prorektor 1982-1984; pełno- 
mocnik rektora ds. Zaocz. Stud. Naucz. 1973-1975 (15) 
Nagr. Min. OiSzW zesp. 11 0 1970; sr. odzn. UMK 1971; 
m.ed. KEN 1975 (16) ICh prof. zw. Zakł. Chem. Org. 
(:t.7) [Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19:1963 s. 56-57. 
'\JZAREWlCZ Irena (2) 4 IV 1930 Wejherowo, rob. (3) 
UMK 1955 chem. A. Basiński (4) Naucz.: Lic. Ogólno 
S ole c Kuj. 1955-1957; V Lic. Ogóln. Toruń 1961-1962; 
Med. Stud. Zawad. 1962 (5) UMK W. Zacharewicz 
1965 "Badania tlenowych pochodnych grupy pinanu 
(O działaniu dwu boranu i bis-( 3-metylo-2-butylo )-bor&- 
nu na tlenowe pochodne pinenu)" (12) 1962- (15) 
Negr.: Min. OiSzW zesp. 11 0 1969; Min. NSzWIT zesp. 
1978 (16) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
-Volsf Waldemar (2) 18 VIi 1920 Lwów, int. (3) UJK 
1939-1941 prawo; dypl. Uniw. Lwowskiego 1945 (5) UJ
		

/Licencje_017_03_350_0001.djvu

			348 


K. Grzybowski "b;by wyższe w państwach parlamentar- 
nych" (10) UJ 1945-1946 (u
t.) (12) 194
1949 (16) 
WPr ad. Kat. Nauki o Państwie i Prawa Państw. 


1737. -VOlSf-MAĆKlEWlCZ Irena (TereSa) (2) 2 IX 1925 War- 
szawa, int. (3) UMK 1950 szt. piękne - zab. i kons. 
J. Remer; graf. J. Hoppen (4) Roboty przymusowe w 
Niemczech 1940-1945 (5) UW W. TOJ'Jlkiewicz 1962 ''To- 
ruńska grafika ksil!\żkowa w latach 1569-1621" (11) 
Z PAP; Stow. Hi st. Szt. (12) 1950-1975 (13) 1975 zm. 
(16) Kust. dypi. BG (17) [Biogr.) Pol. Słowo Biogr. 
rWo 
aćkiewiczJ 


W 


1738. WACHOWIAK Andrzej (2) 6 V 1938 Nowe Mia8to n. Drwę- 
cl!\, int. (3) UMK 1964 f11oz. T. Szczurkiewicz (11) PT 
Filoz. (12) 1964- (16) INS st. wykł. Zakł. Etyki. 


1739. 


WACHOWIAK Jan Kazimierz (2) 24 VI 1955 Gogolin, int. 
(3) UMK 1978 fil. 
erm. H. Koch (
) Naucz. zesp. Szk. 
Med. Słupsk 1978 (12) 1979- (16) WH st., asyst. KFG. 
WADOWSKI Edmund (2) 13 V 1931 Wilno, rob. (3) UMK 
1955 szt. piękne - mal. S. Borysowski; T. Niesiołowski 
(5) ASP Kraków W. Taranczewski; UMK S. Borysow- 
ski przewód kwalif. na stan. ad. 1963 (11) ZPAP 1960- 
(12) 1955- (16) IZiK st. wykł. Zakł. Techn. i Tech. 
Szt. Piast. 


1740. 


1741. 


WAJDA' Kazimierz Józef (2) 26 V 1930 Bydg08:ZO;C;:Z, int.(3) 
UMK 1952 hIst. 10; U
 1954 hiet. DO K. Piwarski (5) 
Inst. Hist. PAN K. Plwarski 1962 "Kwestia roJna na Po- 
morzu Gdańskim na prz_omie XIX i XX w." (6) Inst. Hist. 
PAN 1969 "Migracje ludności wiejskiej Pomorza Wschod- 
niego w latach 1850-1914" (10) Inst. Hlst. PAN 1954- 
1976; Inst. Krajów SocjaUstycznych PAN 1976-1979 (11) 
TNT 196'7- (czł. WydZe I 1969-; przew. Kom1t. Red.Rocz- 
nik6w TNT); KomU. Nauk Demogr. PAN (Sekcja Demogr. 
Hist.); c zł. Rady Nauk. Ośr. Bad. Nauk. im. W. Kętrzyń- 
skiego Olsztyn (12) 1979- (14) Dyr. INS 1979-1982; 
prodzlek. WH 1981-1984;dziek WH 1984- (15) Negr. 
Min. NSzWIT zesp. nO 1976 (16) IHiA doc. Zakł. Hist. 
Powsz. i Pol. XIX i XX w. (17) [BIC>-bibliogr.], Spraw. 
TNT 23:1969 s. 6o-62
 
WALAS Jan (2) 23 VI 1903 Świl!\tnikl Górne (woj. krakow- 
skie), chł. (3) UJ 1929 biol. W. Szafer; dypl. naucz. 
s;r;k. śred. 1931 (5) UJ W. Szafer 1931 "Ze
poły roślin- 
ne Babiej Góry" (6) UJ 1945 "'Wędrówki roślin wzdłuż 
rzek tatrzańskich" (7) 1947 (8) 1968 (lO) Muz. Fiz- 
jogr. PAU Krak6w 1928-1931; Muz. Śll!\8kie; UJ 1931- 
1945 (Ogród Bot. przy UJ kier.: 1940-1945); UJ po 1970 


1742.
		

/Licencje_017_03_351_0001.djvu

			349 


( 11) TNT 1947-; PT Bot. (wiceprez. i prez. Oddz. To- 
ruń); PT Geogt'
1 Tow. Przyr. im. Kopemika (czł.Zarz.); 
Kom. Biol. Oddz. PAN Kraków; c zł. i przew. Rady Nauk. 
Arboretum i Zakł. Dendrolo$ii PAN w Kómiku (12) 1 xn 
1945-1970 (13) 1973 em. (14) Kier. Kat. Syilt. i Geogr. 
Roślin; prodziek. WBiNoZ 1952-1953; dziek. WBiNoZ 
1954-1956 (15) Zł. odzn. ZNP; negr.: Min. SzW no ind. 
i zesp.; Wydze fi PAN; med. UMK tyto hon. "Zasłużony 
Naucz. PRL" 1962 (16) IB prof. zw. Ked. Syst. i Geogr. 
Roślin. 


1743. -vłALASOWA Zofia (2) 22 XI 1911 Jankowice (pow. Chrza- 
nów), int. (3) UJ 1935 geogr. (4) Naucz. Państw.Gimn. 
Żeńskie Kraków 1936-1939 (12) 1946 (16) WM-P asyst. 
Kat. Zool. Og. 
1744. 
ALASZEK Barbara (2) 1 m 1948 Kłodzko, int. (3) PWr 
1972 archit. - kons. zab. B. Guerquin (4) PKZ: Wroc>- 
ław 1972-1977; Toruń 1977 (11) Stow. Archit. Pol. 1977- 
(12) 1978- (16) IZiK st. asyst. Zakł. Kons. 
1745. 
ALCZAK Wacław (16) WYkł. SW. 
1746. WALCZAK Zbigniew Kazimierz (2) 29 V 1941 Kłomnice 
(woj. częstochowskie) (3) UMK 1966 hIst. W. Łukasz_ 
wicz (4) Naucz. szk. podst. 1966-1967; bibl. BG UMK 
1967-1973 (5) UMK K. Grl!lnberg 1982 "Prasa polskich 
ugrupowań politycznych zaboru pruskiego. wobec wyd&- 
rzeń rewolucyjnych w Rosji 1917-1918" (12) 1967- 
(naucz. akad. 1973-) (16) INS ad. Zakł. Nauk. Polit. 
1747. '\vALENTYNOWlCZ Emanuel (2) 16 IV 1934 Grodno, int. 
(3) UMK 1958 fiz. A. Jabłoński (4) Zakł. Oceanogr. 
Gdynia 1958 (5) UMK A. Jabłoński 1966 "Badania wzb\.ro 
dzanych światłem o dużym natężeniu organosforów boro- 
wych" (6) UMK 1974 "Doświadczalne wyznaczenie 
przekrojów czynnych na zderzenia niesprężyste wzb\.ro 
dzonych atomów Cezu z drobinami metod
 fluorescencji 
uczulonej" (10) PIE Prac. Fotokatod Toruń, 1958; Dep. 
of Physics Univ. of Windsor (staż nauk.) 1968-1970; 
WSN Słupsk po 1'972 (12) 1960-1961; 1963-1974 (16) 
IF ad. Zakł. Fiz. Mol. 
1748. WALERY
 Henryk (2) 25 VII 1934 Witowo (woj. włocłaVll'- 
skie) , chł. (3) UMK 1956 fiz. - spektroskopia atomowo- 
mol. A. Jabłoński (5) UMK A. Jabłoński 1966 "Badania 
własności widmowych akryflawiny. proflawiny oraz ich 
mieszaniny trypaflawiny w roztworach sztywnych poli
 
koholu winylu" (10) Inst. Tel_Radiotech. Bydgoszcz 
1956; Inst. Fiz. PAN Zakł. Optyki 1956-1961; WSOWRiA 
1967-1971 (11) PT Fiz. 1956- (12) 195&. (14) Kier. 
Zaocz. Stud. Fiz. 1974-1980; kier. Prac. Fiz. I 1973- 
1979 (16) IF ad. Zakł. Fiz. Stos. 


"
		

/Licencje_017_03_352_0001.djvu

			350 


1749. 
ALIŃSKA Zdzisława (2) 12 IV 1929 Poznań, int. (3) 
UMK 1952 10 biol,.boŁ. J. Zabłocki (12) 1953-1957 
( 16) WBiN oZ asyst. Ked. Bot. Og. 
1750. 
ALKIEWlCZ Ryszard (2) 7 II 1947 Świecie n. Wisł
, 
int. (3) UW 1972 filoz. (4) Miej. Poradnia Instr....Metod. 
przy Prez. MRN Bydgoszcz 1972-19731 Ośr. Doskonale- 
nia Naucz. Toruń 1980.. (10) Inst. Bad. J
dr. Warszawa 
1969-1971 (.12) 1973-1980 (16) INS st. asyst. Zakł. 
FI1oz. 


WALKIEWlCZ-GORDON Anna zob. Gordon-Walkiewicz Anna. 
1751. 
ANDMAYER Otmar (2) 26 II 1918 Wiedeń, int. (3) UJK 
1945 prawo (5) UMK W. Namysłowski 1950 "Z zagad- 
nień cieśnin i kanałów morskich w prawie międzynaro- 
dowym" (12) 194&-1952 (16) WPr st. asyst. Kat. Pr&- 
wa Nar. 


1752. WANTOCH-REKOWSKA Gizela (2) 11 V 1932 Sztum, int. 
(3) UP 1968 fil. germ. (4) N &Ucz. Lic. Koresp. Toruń 
1954-1968 (11) PTNeofil. (czł. Zarz. Oddz. Toruń 1972-) 
(12) 1968- (16) S.JO wykł. j. niem. 
1753. 
ARDYŃ Jan (2) 4 XII 1898 Borsk, chł., (3) UMK 1950 
fil. pol. (12) 1949-1953 (16) Wykł.
tud.Przygotowawczego. 
1754. 
 ARKAŁŁO Witold (2) 27 n 1909 Sl
tkowice (woj. sie- 
radzkie), int. (3) UW 1932 prawo rzym. I. Koschembah
 
Łyskowski; w 1. 1937-19
9 słuch9cZ sem. dokt. z ubezp. 
J. Łazowski; Certificat d assiduite Akad. Prawa Między- 
nar. w Hadze 1931; certificat en Droit Fran
s Sorbony 
1932 (4) Radca prawny i kier. działu zagr. w Tow. Akc. 
F-ki Ołówków "St. Majewski" Pruszków 1934-1939, aplik. 
adw. 1935-1939; założyciel i red. dziennika "Polak na 
Węgrzech" w obozie Jolsva; pr. w ubezpieczeniowej Spół- 
ce Akc. "Elsa Megyar" Budapeszt 1942-1943; referent 
prasowy w Poselstwie PRL w Budapeszcie 194&-1947; 
st. radca ds. prawa ubezpieczeń społ. w Min. Pracy i 
Opieki Społ. 1947-1952; kier.. plan. w WydZe Nauk Społ. 
PAN (5) UW I. Koschembahł--Łyskowski 1939 ''Vis maior 
i casus fortuitus w klasycznym prawie r
skim prywat- 
nym" (6) Nom. na doc. 1954 (7) 1960 (8) 1968 (9) 
Prezydent hon. Assoc. Intern. de Droit des Assurances; 
czł. hon. Argentyńskiego Tow. Ubezp. (10) SGPiS wykł. 
, 
1950..1953; UW Wydze Prawa i Adm. 1953-1976; Faculte 
de droit compare Strasburg 1963 (11) TNT 1960..; Komit. 
Nauk Prawnych PAN 1967-; cd. koresp. Deutscher Ve- 
rein ft!lr Versicherungswissenschafts Berlin 196
 Verein 
ft!lr Varderung der Versicherungswisserischafts Mpnachium 
1971-; czł. Rady Nauk. pisma "Assicurazioni" Rzym 1968-; 
Argentyńskie Tow. Prawa Ubezpieczeniowego Buenos Ai- 
res; Assoc. Intern. de Drojt des Assurances (organiz. i 
przew. Sekcji Pol. 1961-; c zł. Zarz. Międzynar. 1962-;
		

/Licencje_017_03_353_0001.djvu

			3:51 


wiceprez. międzynar. 1970) (12) 1958-1963 (3:3) 1976 
em.; 1983 zm. (14) Organiz. i kier. Ked. Prawa Rzym. 
1958-1963 (15) Negr.: Min. NSzWIT ind. nO 1973; po- 
śmiertna Sekr. Nauk. PAN 1983 (16) WPr prof. nadzw. 
Ked. Prawa Rzym. (17) (Księga pam.]: Tendencje roz- 
woju prawa cywilnego, pOd red.: E. Łętowskiej, Wrocław- 
Warszawa-Kraków 1983; T. Dybows ki , W. Marek, (wspo- 
mnienia], "Państwo i Prawo" 12:1983 s. 102-104; W. Ma- 
rek, 50 lat pracy naukowej prof. W. W., Stud. ubezp. t. 
VII; Z. Nowakowski, prof. dr W.W. - w rocznicę śmierci, 
Stu4. ubezp., t. VIII; J. Plegemann, twspo
ienial, Ve
 
sicherungswirtschaft 15 IX 1983 s. 1266; '[nekr.1, Biul. 
AIDA 1983 nr 11; [nekr.]: Wiad. ubezp.; Bistoszitaszi 
Szemle. 


[H. Warkełło] 
1755. '\vARSZAWSKI Andrzej (12) 1984- (16) ICh asyst. Zakł. 
Chem. Fiz. 


-WASi\G TadeUez (2) 3 n 1926 Rukojnie (pow. Wilno), 
rob. (3) UMK 1952 chem. A. Basiński (5) UMK E. Pi- 
schinger 1963 "Szybkość absorpcji dwuUenku węgla w 
wodnych roztworach jedno- i dwuetanoloaminy zawierej
- 
cych chlorek sodowy" (12) 1951-1954 (16) WMFiCh 
asyst. Kat. Cham. Nieorg. 
WASJ\G (Kaczarska) Tatiana (2) 28 IV 1924 lwieniec (woj. 
nowogródzkie), int. (3) UMK 1951 chem. A. Basiński 
(5) UMK E. Pischinger 1963 "Zastosowanie elanoloa- 
min w pr.odukcji sody zmo
ikowanej metod
 Solvaya" 
(10) Szk. Inż. Szczecin po 1954 (12) 1951-1954 (16) 
WMFiCh asyst. Ked. Chem. Nieorg. 
WASIK Zofia (2) 25 VIII 1934 Zadeksznia(Suwalszczyz- 
na), roi. (3) UMK: 1965 prawo konst. K. Nowak; 1966 
hist. XIX w. W. Lewandowski (4) Naucz. szk. podst. w 
Baciach na Suwalszczyźnie 1953-1960 (5) UMK K. No- 
wak 1969 "Stosunek ugrupowań opozycyjnych do rz
- 
dów pomajowych (1926-1935)" (6) UŁ 1982 "Pozycja 
komisji parlamentarnych pod rz
dami Konstytucji MarcO- 
wej" (12) 1969- (16) INP-U doc. Zakł. Prawa Konst. 
1759. 
ASILEWSKA Elżbieta (2) 4 XII 1940 Wilno, int. (3) UŁ 
1964 biol. - biochem. (12) 1964-1965 (16) WSzp asyst. 
Kat.Techn. i Tech. Mal. 


1756. 


1757. 


1758. 


1760. WASILEWSKI Jan (2) 6 V 1942 Wilno, int. (3) UMK 1964 
fiz. teor. W. Woźnicki (5) UMK W. Woźnicki 1971 'Stru
 
tura elektronowa jonowych i rodnikowych układów skoniu- 
gowanych" (11) PT Fiz. (sekr. Oddz. Toruń 1971-1972; 
jego skarbnik 1972-1974); PT Chem. - Sekcja Chem. 
Kwant. (12) 1964- (16) IF ad. Zakł. Fiz. Chem. 
1761. *wASILEWSKI Stanisław (2) 4 VII 1917 Wilno (3) Stud.: 
USB 1936-1939 fil. pol.; UMK 1945 fil. pol. (nie ukoń- 
czone) (12) 1 XI 1945-1949 (16) WH mł. asyst. Kat. 
Lit. Pol.
		

/Licencje_017_03_354_0001.djvu

			352 


1762. WASILEWSKI Tadeusz (2) 6 XI 1950 Jeziorki (woj. su- 
walskie), chł. (3) UMK 1975 prawo międzynar. pubie 
J. Gilas (12) 1975- (16) INP-U st. asyst. Zakł. Prawa 
Międzynar. 
1763. WASZKIEWICZ Zofia Joanna (2) 4 I 1944 Łowicz, int. (3) 
UMK 1966 hi st. W. Łukaszewicz (5) UMK W. Łukasze- 
wicz 1975 "Polska polityka Watykanu w latach II wojny 
światowej" (11) TNT 1972-i PT Hist. (12) 196&- (15) 
Nagr. Min. NSzWIT ind. mO 1981 (16) IHiA ad. Zakł. 
Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX W. 


1763a. '\vASZKOWSKI Stanisław (2) 11 V 1934 
wieC::ie n.Wis- 
ł
 (12) 1972- (16) St. wykł. Stud. Wych. Fiz. 
1764. *wATRAK Jan (2) 3 II 1940 Krasnobród, rob. (3) UWr. 
1964 fil. germ. M. Szyrocki (5) UŁ 1972 "Die Novellistik 
Heinrich Manns. Monographischer Abriss" (6) UWr 1976 
z zakresu lit. niem. XX w. (10) UŁ Kat. Fil. G.erm. 
1964-1973i U
I 1973-1974i UGd kier. Stud. J. Obcych 
1974- (12) 1976-1977 (16) WH doc. KFG. 
1765. '\vAWRZYNIAK Kazimierz (2) 18 II 1926 Topola Mała, 
rob. (3) UMK 1952 chem. A. Basiński (12) 1951-1953 
(16) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Fiz. 
1765a. *wAZGIRD Bolesław (2) 28 VIII 1954 Mogilno, int. (3) 
AWF Warszawa 1977 wych. fiz. (12) 1977-1982 (16) 
Naucz. wych. fiz. Stud. Wych. Fiz. 


1768. 


*wAZGIRD Michał (2) 2 VIII 1925 Warszawa, rob. (3) 
UMK 1952 chem. W. Zacharewicz (4) Spec. w zawod. 
Zakł. Chem. Org. UMK 1964- (12) 1952-1964 (16) 
WMFiCh st. asyst. Kat. Chem. Org. 
WAŹBIŃSKI Zygmunt (Władysław) (2) 30 I 1933 Żnin. 
chł. (3) UW 1956 fil. pol. J. Kr 8 żanowski i Uniw. Pa- 
ryski 1961 hist. szt. A. Chastel 4) Bibl. Inst. Reum&- 
tologiczny Warszawa 1962-1965 5) UW J. Białostocki 
1966 "Akt w sztuce dojrzałego renesansu weneckiego" 
(6) UW 1973 ''Vasari i jego dzieje sztuk rysunku. Uw
 
gi nad genez
 nowożytnej biografiki artystycznej" (11) 
TNT (czł. WydZe II 1976-h Stow. Hi st. Szt.i Accademia 
dei Disegno Florencja (12) 1966- (14) Kier. Zakł. Muz. 
1977-i dyr. IZiK 1980-1984 (15) Negr.: Stow. Hist. Szt. 
1962i Min. NSzWIT ind. 1110 1980 (16) IZiK doc. Zakł. 
Muz. (17) [Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 30:1976 s. 114- 
118. 
*wAŻEWSKI Dominik (2) 27 VII 1899 (5) Dr filoz. w z&- 
kresie chem. i fiz. (10) USB st. asyst. Kat. Chem. Nie- 
org. przed 1938 (12) X 1945-1946 (16) WM-P st. asyst. 
Kat. Chem. Nieorg. 


1766. 


1767.
		

/Licencje_017_03_355_0001.djvu

			353 


1769. WĄSOWSKA Sabina (2) 9 VI 1925 Wilno (3) UMK 1950 
biol. - zool. J. Prt.tffer (5) UMK I. Mikulska 1964 "Mol"- 
fologia por6wnawcza k
dziołków przędnych (thelae) wy- 
branych gatunków paj
ków" (6) UMK 1976 "Studia nad 
aparatem przędnym paj
ków. Postembrionalna mońogene- 
za aparatu przędne
o" (11) Międzynar. Tow. Arachnolo- 
giczne (12) 1948- '(14) Kier. Zaocz. Stud. Biol. 1977- 
1978; prodziek. WBiNoZ 1978-1981; kier. Zakł. Zool. 
( 16) IB doc. Zakł. Zool. 
1770. *wDOWISZEWSKI Zygmunt (2) 10 IX 1894 Kraków, int. 
(3) UW hi st.; nauki pom. hist.; hi st. szt. S. Kętrzyński, 
J. K. Kochanowski, M. Handelsmann, O. Halecki, Z. Ba- 
towski; stud.: fI1az. prawo kościelne P. D
bkowski; W. 
Smoleński, X. Grabowski; 1929 podróż nauk. do Szwej- 
c arii z polecenia Wydze Arch. Państw.; 1936 styp. z 
Funduszu Kult. Nar. stud. hist. w Niemczech, Czecho- 
słowacji, Austrii (5) UW J. K. Kochanowski 1933 "Ród 
Bogoriów w wiekach średnich" (10) Warszawa: Arch. 
Główne Akt Dawnych 1923-1935; Arch. Skarbowe 1935- 
1939; Arch. Akt Nowych 1940-1944; r6wnocześnie (1923- 
1944) jako bibl. a od 1936 kier. Bibl. i Zbiorów Q-dyna- 
cji hr. Przeździeckich Warszawa; Muz. Państw. Toruń 
ku st. kontr. Gab. Numizm. 1948-1953; Gabinet Monet i 
Med. Muz. Nar. Warszawa 1953-1971 (11) TNT 1928- 
(czł. Wydze I 1950-); PT Heraldyczne (czł. czynny i 
sekr. gen. ZG); Zwi
zek Hist. Szt. i Kult. (sekr. Oddz. 
Pomorskiego); red. "Miesięcznika Heraldycznego" 1930- 
1939 (12) 1 xn 1945-1953 (13) 1.978 zm. w Nieboro- 
wie (16) . WH ad. Ked. Hi st. Pol. Średn. (17) (Bio-bi- 
bliogr.J, Spraw. TNT 4:1950 s. 37-38; K.Jasiński, Vtekr.j, 
Zap. hist. 1979 Z. 3 s. 217-218. 
1771. WEBER-CZERWIŃSKA Ewelina (2) 4 III 1934 Toruń, int. 
(3) UMK 1958 bioI. - mykologia W. Zabłocka (5) UMK 
W. Zabłocka 1967 "Obserwacje fenologiczne dotycz
ce 
grzybów występuj
cych na drzewach i krzewach w par- 
ku w Koniczynce koło Torunia" (11) TNT 1961-; PT 
Bot. (sekr. Oddz. Toruń 1959-1964); PT Fitopatolog. 
(12) 1958- (16) IB ad. Ośr. Bad. Biol. Stos. w Koni- 
czynce. 


1772. WEŁNIAK Mirosław (Bogumił) (2). 10 XI 1949 Toruń, inL 
(3) UMK 1972 chem. org. W. Zacharewicz (5) UMK 
L. Borowiecki 1979 "Reakcja Bamford&-Stevensa w roz- 
puszczalnikach protycznych oraz inne wybrane przemi&- 
ny pochodnych izotricyklenu, tricyklenu j bornanu" (12) 
1972- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
1773. WENCEL-KALEMBKOWA Urszula (2) 22 IX 1940 Łódź, 
rob. (3) UMK 1965 hi st. W. Łukaszewicz, W. LewandoW"- 
ski (5) UMK W. Łukaszewicz 1974 "Działalność emi
ra- 
cyjna gen. Józefa Dwernickiego w latach 1832-1848" (11) 
TNT 1972-; PT Hi st. (12) 1965- (15) Nagr.Min.NSzWiT 
ind. 1110 1979 { 16) IHiA ad. Zakł. HiaL Pow.zJ Pol. 
XIX i XX W.
		

/Licencje_017_03_356_0001.djvu

			354 


1774. "WENGRIS Janina (2) 5 VIII 1907 Omsk, int. (3) USB 1933 
zool. wraz z anat. por6wnawcz
 (5) UMK J. Prl!lffer 
1946 "Badanie nad rozmieszczeniem mrowisk w zależ- 
ności od warunków ekolo
.icznych" (10) USB Zakł. Zool. 
1929-1931 (12) 1946 (16) WM-P ad. Kat. Anat. Porów- 
nawczej. 


1775. WENTA Barbara (2) 23 III 1938 Bydgoszcz (3) UMK 1960 
astr. W. Iwanowska; bibl. dy{>l. 1980 (4) Naucz. szk. 
podst. Toruń 1960-1975 (12) 1975- (16) Bibl. dypl.BG. 
1776. WENTA Jarosław (Teodor) (2) 12 IV 1955 Czarne (woj. 
słupskie), int. (3) UMK 1980 hi st. - arch. K. Jasiński 
(4) Woj. Zwi
zek Sp6łdz. Roi. Toruń 1980-1981; Miej. 
Przedsięb. Komunikacyjne Toruń 1981 (5) UMK K. Ja- 
siński 1981 "Tendencje w rozwoju rocznlkarstwa w pań- 
stwie Zakonu Niemieckiego XIII-XIV w." (11) TNT (12) 
1981- (16) IHiA ad. Zakł. N auk Pomoc. Hist. 
WENTA-BUDZ
SKA Jadwiga zob. Budzyńsk
Wenta Jadwiga. 
1777. JłWERESZCZ
SKI Wiesław (2) 20 VI 1949 Kiełp (pow. 
Chełmno), chł. (3) UMK 1975 hist. W. Łukaszewicz 
(12) 1975-1976 (16) IHiA asyst. Zakł. Hi st. Powsz. i 
Pol. XIX i XX w. 
1778. 
ERNER Bernard (2) 20 VIII 1921 'l'oruń, rzem. (3)UMK 
1951 prawo (12) 1950-1951 (16) WPr mł. asyst. Kat. 
Teor. Państwa i Prawa. 


1779. 


WERSTAK Teresa Maria (2) 14 XII 1952 Bydgoszcz, int. 
(3) UMK 1978 szt. piękne - kons. pap. i skóry A. 
Strzelczyk (12) 1979- (16) IZiK st. asyst. Zakł. Kons. 
Pap. i Skóry. 
WESTA Maria (2) 28 VIII 1955 Rumia (woj. gdańskie) ,rob. 
(3) UGd: 1979 ekon. - ekonometr. T. Kulawczuk; Stud. 
Dokt. 1979-1981 (4) F-ka Urz
dzeń Okrętowych Rumia 
1979 (12) 1981- (16) WNE asyst. Kat. Ekonometr. i 
Statysto 

EYCHERT Krzysztof (2) 24 VIII 1947 Kowalewo Pom., 
int. (3) UMK 1970 biol. - zool. I. Mikulska (12) 1969- 
1978 (16) IB st. asyst. Zakł. Zool. 

ICHER Czesław (2) 11 V 1948 Wieleń (woj. Pilskie) ( 
rob. (3) UMK 1972 ekon. - ekonom. roi. R. Kukier 4) 
Pow. Zw. Gminnych Spółdz. Toruń 1972-1973; Zarz. 
Woj. Tow. Krzewienia Kult. Świeckiej po 1983 (10) 
ATR Byd$oSZCZ 1974-1975 (11) TNT 1974- (12) 1973- 
1983 (16) INS wykł. Zakł. Etyki. 


1780. 


1781. 


1782. 


WICIUN-DOWGIAŁŁO Łucja Wilhelmina zob. Dowgiałło-Wiciun Łucja 
Wilhelmina.
		

/Licencje_017_03_357_0001.djvu

			1783. 


1784. 


1785. 


1786. 


1787. 


1788. 


1789. 


355 


"wIECZOREK (Tadajewska) }'adwiga (2) 2 IV 1931 Łuni- 
niec (3) UMK 1955 biol. W. Pożaryski (10) WSR Olsz- 
tyn po 1957 (12) 1955-1.957 (16) WBiNoZ asyst. Ked. 
Geol. 


WIECZOREK Jerzy (Władysław) (2) 19 V 1940 Piotrkowi- 
ce Wielkie k. Krakowa, int. (3) AGH 1962 wentylacja 
ko{>alń S. Knothei UMK 1967 fiz. węgla K. Antonowicz 
(4) Naucz. Tech. Samochodowe Toruń '1963-1965 (5) 
UMK K. Antonowi'cz 1974 "Badanie własności węgli na- 
parowanych" (12) 1965- (16) IF ad. Z akł. Fiz. Ciała 
Stałego. 

IELICH Wojciech (2) 4 X 1950 Inowrocław, int. (3) WSE 
Poznań 1972 ekonom. produkcji (4) Kopalnie Soli ino- 
wrocław 1972-1973 (5) AE Poznań 1978 "Sposoby spo- 
łeczno-ekonomicznej weryfikacji produkcji przemysłowej 
w Polsce" (12) 197&-1981 (16) INS ad. Zaid. Nauk Po- 
lit. 
'\vIERcrnsKA Michalina (2) 2 I 1917 Sumy (ZSRR), chł. 
(3) UP 1946 fil. pol. (4) Naucz. Gimn. i Lic. dla Doro- 
słych Toruń 1946-1948i Kur. Okr. Szk. Pomorskiego To- 
ruń 1948-1949 (12) 1949-1954 (16) Wykł. Stud. Przy- 
gotowawczego. 


"wIERZBICKI Jeremi (2) 15 IX 1910 Petersburg, int. (3) 
UW 1933 prawo (4) Bank Pol. 19"34-1939; NBP 1945- 
1952i :J.957-1963i Centrala Przem. Ludowego i Artyst. 
1952-1955i Centr. Zarz. Aptek 1955-1957 (5) 1965 "Po- 
lityka pieniężna kapitalistycznych banków centralnych" 
(7) 1974 (10) Inst. Fin. Warszawa 1963-; SGPiS 1966i 
Stud. Podypi. SGPiS 1974 (12) 197&-1981 (15) Negr. 
Min. OiSzW ind. 11 0 1971 (;16) 10gE prof. nad zw. Zakł. 
Fin. 


WIERZBICKI Narcyz (Andrzej) (2) 19 IV 1943 Krasnybor 
(woj. suwalskie), int. (3) Państw. Wyższa Szk. Muzycz. 
Poznań 1971 wych. muzycz. (4) Od 1963: naucz. szk. 
podst.i lic.i Stud. Wych. Przedszk.i wizyt. szk. (12) 1973- 
(16) IPiP wykł. Zakł. Naucz. Pocz. 
-włERZBICKI Zbigniew (Tadeusz) (2) 13 m 1919 Warsza- 
wa, int. (3) Pedagogium w Lublinie 194
l UP 19
7-.F
&- 
wo - teor. prawa i hi st. społ.i SGH Warszawa 1948i 
stud. uzup. tcole Pratique des Hautes ttudes Paryż 
1959-1960, Michigan State Univ. (E. Lansing) USA 1964- 
1965 (4) Naucz.: tajne naUCz. w okresie okupacji War- 
szawa i Nałęczów 1939-1942; szk. hand. następnie gimn. 
i lic. Nałęczów 1942-1946i szk. śred. Warszawa i Po- 
znań 1950-1955i PZZ Wrocław kier. 194&-1947i Państw. 
Ośr. Szk. Zawod. Warszawa 1950-1,952 (5) UP 1949 
"Pojęcie państwa w marksizmie" (6) Inst. Filoz. i Socjol. 
PAN Warszawa 1963 ''Wieś Żmi
ca w pół wieku później"
		

/Licencje_017_03_358_0001.djvu

			356 


1790. 


(7) 1973 (10) SGH Warszawa st. asyst. 1947-1949, 
Spółdz. Inst. Bad. Warszawa 1948-1950; WSE Poznań 
1955-1956; Zakł. Socjol. i Hi st. Kult. PAN Warszawa 
1957-1959. Inst. Filoz. i Socjol. PAN Warszawa 1959-; 
Luisiana State Univ. Baton Rouge (wykł. socjol. wsi w 
"szk. letniej") 1972; Inst. Etnogr. im. Mikłucho-Makłaja 
Moskwa i Akademgorodok 1975-1976; Centre de socio- 
logie rurale tcole des Hautes ttudes en Sciences So- 
ciales Paryż 1982 (11) PT Socjol.;Tow.Wolnej Wszech- 
nicy Pol.; Komit. Przestrzennego zegosp. Kreju PAN 
(wiceprzew. Kom. Społ.); Rada Nauk. Stud. Ochro Środo 
Kielce; Eur. Tow. Socjol. Wsi, Amer. Tow. Socjol. Wsi 
(12) 1983- (16) INS prof. nadzw. Zakł. Socjol. (od 
1984 Ked. Socjol.). 
WIERZBOWSKI Błażej (Franciszek) (2) 3 m 1946 Sumin 
(woj. włocławskie), chł. (3) UMK 1968 prawo - prawo 
rzym. K. Kolańczyk (5) UMK K. Kolańczyk 1975 "Treść 
władzy ojcowskiej w rzymskim prawie poklasycznym" (11) 
TNT 1975- (12) 1968- (14) P.o. kier. Zakł. Prawa Roi. 
od 1979 (15) Wyr6żn. w konk. "Państwa i Prawa" 1976 
(16) IAiZ ad. Zakł. Prawa RoI. 
WIERZBOWSKI Ludwik (WoJciech) (2) 26 m 1925 Skrwił- 
no (pow. Rypin), int. (3) UMK 1951 fil. pol. S. Hrabec 
(5) WSP Opole S. Rospond 1965 "Elementy polskie (i 
inne lechickie) w nazewnic;:twie osobowym gdańszczan 
do końca XVI w." (6) UGd 1983 "Algorytmiczny opis 
fieksyjny, współczesnej polszczyzny pisanej" (10) WSP 
i UGd 1952- (11) PT Jęz.; PT Filoz. (12) 1949-1952 
( 15) Negr. Min. NS zWiT ind. mO 1983 (16) WH asyst. 
Ked. Fil.' Słow. . 
1792. "wIERZCHOWSKA (Hejankows'ka) Maria (2) 21 XII 1941 
Toruń, rob. (3) UMK 1964 chem. W. Zacharewicz (4) 
Szk. Lab. Med. Toruń po 1967 (12) 1965-1967 (16) 
WMFiCh asyst. Kat. Chem. Org. 


1791. 


1793. -WIERZCHOWSKI Piotr (2),25 VII 1907 Koszowniki (pow. 
Grodno) (3) USB 1933 chem. (5) UW 1939 "O utleni&- 
niu zwi"zków propenyloaromatycznych dwutlenkiem sele- 
nu" (10) UGd: UW (12) 194&-1947 (16) WM-P Z-Ca 
prof. Ked. Cpem. Tech. 
"wIEWl6RSKI Jerzy (2) 18 m 1933 Popioły (pow. Toruń), 
chł. (3) UMK 1956 med. L. Jeśmanowicz (4) Naucz. mat. 
Toruń po 1959 (12) 1955-1959 (16) WMFiCh asyst. Kat. 
Med. 


17,94. 


1794.. 
IGURA Jerzy (12) 1947-1950 (16) Naucz. wych. fiz. 
Stud. Wych. Fiz. 
1795. WlLCZYŃSKA Bogdana (Kazimiera) (2) 17 V 1943 Alek- 
sandrów Kuj., int. (3) UMK 1966 biol. J. Czopek (5) 
UMK J. Czopek 1977 "Budowa przewodu pokarmowego
		

/Licencje_017_03_359_0001.djvu

			1796. 


1797. 


1798. 


1799. 


357 


i rozmiary śluzówki w rozwoju ontogenetycznym niektó- 
rych płazów bezogonowych (Anura)" (11) TNT; PT 
Zool. (sekr. Oddz.Toruń); Tow. Przyr. im. Kopernika 
( 12) 1966- (16) IB ad. Zakł. Histol. i Embriol. 
'\vnłCZYŃSKA Kazimiera (2) 13 I 1897 Carskie Sioło, 
int. (3) USB 1922 WydZe Lek. (4) Pryw. lab. anal. Kr&- 
ków 1944-1945 l Toruń 1,946-1950; Przychodnia UMK 
po 1950 (5) USB P. Wiśniewski 192E\ "O zmienności 
Macrobiotus oberhaeuseri Doy
re" (10) USB asyst.1921- 
1939 (12) 1951-1957 (13) 1980 zm. (16) WBiNoZ ad. 
Kat. Fizjol. Roślin. 


WlLCZYŃSKI Andrzej (Marian) (2) 25 In 1928 Toruń{ int. 
(3) '(]MK 1952 geol. i paleont. E. Passendorfer (4) 
Przedsięb. Geol. Gosp. Komunalnej Gdańsk 1952-1955 
(5) UW E. Passendońer 1961 "Str
grafia górnej jury 
w Czarnogłowach i Świętoszewie" (6) Nom. na doc. 1970 
(11) TNT 1970- (czł. Wydze III); PT G eol.; Tow. Przyr. 
im. Kopernika (12) 1950- (14) Kier. Zakł. G eol. 1970...; 
wicedyr. IG 1972-1975; prodziek. WBiNoZ 1975-1978 
( 16) lG doc. Zakł. Geol. (17) [Bio-bibliogr.], Spraw. 
TNT 24:1970 s. 72-73. 
WlLCZYŃSKI Jacek (Tomasz) (2) 8 IX 1959 Warszawa, 
int. (3) UW 1982 fil. niem. - literat. K. Sauerland (12) 
1982- (16) WH asyst. KFG. 

CZYŃSKI Jan Zygmunt (2) 21 II 1891 Zakrenicz k. 
Kijowa (3) Uniw. Heidelberg 1909-1910 zool. bezkrę
o- 
wych prOf. Bl!ltschli; Uniw. Petersburg 1912 biol. og. (5) 
UJ 1914 (6) UJ 1920 veniam legendi w zakresie zool. 
(7) 1923 (8) 1945 (10) Murmańska Stacja Biol. nad 
Oceanem Lodowatym 1912: Stacja Zool. Neapol 1913; 
prac. zool. prof. Dogiela Petersburg od 1914; Pol. Ko- 
legium Uniw. Kijów wsp6łzałożyciel i doc. 1917-1919; 
USB (doc.: Z-Ca prof. i prof. nad zw. biol. og.) 1919- 
1934: prac. i stacje nauk;: Berlin, Jena, Arcachon,Triest, 
Neapol, Rovigno 1935-1939; bad. biometryczne Anglia 
1936-1937; 1939-1945 naucz. jawne i na tejnych kom- 
pletach Uniw. Ziem. Zech. i UW (wykł. biol. og. i par&- 
zytol. od 1943) (11) TNT 1950- (czł. WydZe In); PT 
Zool.: PT Bot.: PT Biol.: Tow. Przyr. im. Kopernika; 
Kom. Fizjogr. PAU; Soc. Linneenne; czł. czynny Ac&- 
demie Intern. Libre des Sciences et des Lettres Paryż 
1951-; red. Bibl. Biol.: c zł. komit. red. Biol. Generalis 
(Lipsk - Wiedeń 1938-); c zł. współpr. Acta Biotheore- 
tica (Holandia) 1946- (12) VII 1945-1951 (13) Zm. we 
Francji (14) Delegat Min. O św. ds. uruchomienia i Ol'- 
ganiz. UMK VII 1945-15 VIn 1945 (16) WM-P prof. zw. 
Kat. Biol. Og. (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 4:1950 
s. 44-47. 


1800. "wILEWSKI Marian (2) 15 IX 1907 Wołomin, rob. (3) UW 
1931 prawo (4) Sędzia: S
d Okręgowy WIlno 1931-1939;
		

/Licencje_017_03_360_0001.djvu

			358 


S
d Pow. Toruń 1945 (12) 1946-1952; 1962-1964 (16) 
WPr wykł. Ked. Prawa Cyw. 
1801. WILK E Gerard (Franciszek) (2) 13 III 1941 Bydgoszcz, 
rzem. (3) UP 1965 archeol. W. Ko
ka (4) Muz. Okrę- 
gowe: im. L. Wyczółkowskiego B
goszcz 1965-1966; 
Toruń 1966-1967 (5) UMK K. Żurowski 1978 "Osad- 
nictwo północnej części Pojezierza Krejeńskiego od VII 
do X wieku". Ze studiów nad struktur
 i rozwojem z&- 
siedlenia" (11) Bydgoskie TN; Amer. Inst. of Nautical 
Archeolo
y (Texas); The Nautical Archeology Soc. (Lon- 
dyn) (12) 1968- (16) lAlE ad. Prac.. Archeol. Podwod- 
nej. 


1802. WILK E Maria (Aniela) (2) 13 III 1942 Tuchola, int. (3) 
UP prawo cyw. Z. K. Nowakowski (4) Aplik. S
d Woj. 
Bydgoszcz 1964-1966 (5) UMK J. Winiarz 1973 "Naby- 
cie własności rzeczy ruchomej na podstawie umowy z 
osob
 nieuprawnion
" (11) TNT 1974- (czł. Wydz. IV 
1980-); Intern. Council of Museums - ICOM (Com. for 
Conservedion, Workin,g G
oup on the Conservation of 
Waterlogged Woo
) (12) 1967- (16) IPC ad. Zakł. Pra- 
wa Cyw. (17) {Bio-blbllogr.]. Spraw. TNT 34:1980 s. 
98-99. 
1803. WlLKOŃ-MICHALSKA Jadwiga (2) 25 XI 1921 Kraków, int. 
(3) UJ 1950 biol. - bot. W. Szafel'i B. Pawłowski (4) 
Lab. Salin Wieliczka 1942-1943; Cukr. "Przeworsk" 1943- 
1944; naUCz.: Lic. Ogólne Sienna 1948; Lic. Mech. Toruń 
1951-1952 (5) UMK J. Walas 1961 "Halofity Kujaw" (6) 
UMK 1975 "Struktura i dynamika populacji Solicornia 
patula Dural-Jouve" (11) TNT 1961-; PT BoL; Tow. 
Przyr. im. Kopernika; Komlt.Ochr. Przyr. PAN; Intern. 
Assoc. ftlr Vegetationskunde (RFN) (12) 1949- (15) 
Negr. Min. NSzWIT: ind. mO dyd....wych. 1974; ind. 1977 
(16) IB doc. Zakł. Takson., Ekol. Roślin i Ochro Przyr. 
1804. -włMBO:R6WNA Ludwika (2) 17 X 1923 Eigirgoły, chł. (3) 
UMK 1951 biol. J. Zabłocki (12) 1949-1951 (16) wM-P 
z-ca asyst. Kat. Bot. Og. 


WINCŁAWSKA-CHEN Małgorzata zob. Chen-Wincławska Małgorz&- 
ta. 


1805. W1NCŁAWSKI Włodzimierz (Kazimierz) (2) 21 VIII 1942 
Lubraniec (Kujawy), int. (3) AWF Warszawa 1965 ped. 
A. M ol ak; PAN Inst. Fi1oz. i Socjol. 1965-1970 socjol. 
B. Gełęski; Z.T. Wierzbicki (4) Naucz. szk. podst. Ci- 
che Górne na Podhalu 1965-1969 (5) Inst. Filoz. i Soc- 
jol. PAN Z.T. Wierzbicki 1970 "Przemiany środowiska 
wychowawczego wsi peryferyjnej (Studium wios
i Ciche 
Górne powiatu nowotarskiego)" (6) Inst. Filoz. i Socjol. 
PAN 1977 "Typowe środowiska wychowawcze współczes- 
nej Polski" (10) PAN: Zakł. Bad. Rejonów Uprzem. 1969-
		

/Licencje_017_03_361_0001.djvu

			1806. 


1807. 


1808. 


1809. 


1810. 


359 


1974; Zakł. Socjol. Wsi 1974- (11) TNT; Włocławskie 
TN; PT Socjol. (czł. zarz. Sekcji Socjol. Wsi ZG;przew. 
Oddz. Toruil); Komit. Bad. Rejonów Uprzem. PAN; czł. 
Rady Nauk. Inst. Rozwoju Wsi i Roi. PAN; Eur. Soc.for 
Rural Sociology (12) 1974- (14) Kier. Zakł. a następ- 
nie Ked. Socjol. 1978-; prodziek. WH 1978-1981; kier. 
Podypl. Stud. Socjol. Wsi 1982-; c zł. Senatu 1981-; pro- 
rektor ds. nauki 1984- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind.II1o 
1979 (16) INS doc. Zakł. Socjol. (od 1984 Ked. Socjol). 

IARZ Jan (Józef) (2) 10 VI 1923 Brzostek, rob. (3) 
UW 1951 prawo cyw. (4) Biuro Pocztowe Brzostek 1941- 
1944; pr. resortu sprawiedliwości Warszawa 1950-1956 
(5) Inst. Nauk Prawnych PAN 1961 "Ustalenie wysokoś- 
ci odszkodowania" (6) Inst. Nauk Prawnych PAN 1968 
"Użytkowanie wieczyste" (7) 1974 (10) Wyż. Szk.Praw- 
nicza im. T. Duracza 1950-1954; Inst. Nauk Prawnych 
PAN 1956-1971; UGd 1974-1978; UMCS filia w Rzeszo- 
wie 1981- (11) TNT 1971- (czł. Wydze IV 1972-); c zł. 
Rady Nauk. Inst. Nauk Prawnych PAN; c zł. komit. red.: 
"Stud. prawnicze"; "Państwo i Prawo"; "Orzecznictwo 
Sądów Pol. i Kom. Arbitrażowych": sekr. Kom. Kodyfi- 
kacyjnej przy Min. Sprawiedliwości do prac nad przygo- 
towaniem kodeksu cyw. od 1956; sekr. Zespołu Prawa 
Cyw. Materia!nego (12) 1971-1982 (14) Kier. Zakł. Pr&- 
wa Gosp.: dyr. IPC 1972-1981: prorektor ds. og. i roz- 
woju kadr 1975-1981 (15) Nagr.: Sekr. Wydze Nauk 
Społ. PAN 1968; Min. NSzWIT ind. no 1975; med. KEN 
1980 (16) IPC prof. nadzw. Zakł. Prawa Gosp. (17) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 25:1971 S. 73-75. 
WI
NIECKA-ZAŁUSKA Janina (2) 2 VI 1937 Kaleń (woj. 
lubelskie), cłu. (3) UW 1958 fil. ros. (4) Naucz. szk. 
podst. i śred.: Warszawa 1958-1960; Aleksandrów Kuj. 
1960-1962; Toruń 1962-1966: SN Toruń 1966-1970 (11) 
PT Rus. (12) 1970- (14) kier. zesp. j. ros. 1970-1973; 
z-ca kier. SJO 1973-1975; kier. SJO 1975-1981; czł.Se- 
natu 1975-1981 (15) Negr. Min. NSzWIT 1981 (16) SJO 
st. wykł. j. ros. 


WI
NIEWSKA Grażyna (Anna) (2) 26 VII 1953 Kętrzyn. 
int. (3) UGd 1976 ekon. - ekonom. przem. J. Kozubski 
( 12) 1977- (16) WNE st. asyst. Kat. Ekonom. Inwesty- 
cji i Bud. 


WI
NIEWSKA Zofia (2) 1 IV 1922 Opoczno, int. (3) UMK 
1950 fil. niem. K. Górski (4) Książnica Miej. Toruń 
1951; Ośr. Szk. Kadr Ciechocinek 1952-1953; Przedsięb. 
Remontowo-Bud. Włocławek 1954-1957 (12) 1957-1982 
(13) 1982 em. (16) SJO st. wykł. j. niem. 
WlŚNIEWSKA-MAĆKIEWlCZ Cecylia (Barbara) (2) 141X 
1928 Grudziądz, int. (3) UMK 1953 szt. piękne - graf. 
J. Hoppen (12) 1954- (16) BG kust. Oddz. Zb. Graf.
		

/Licencje_017_03_362_0001.djvu

			360 


1811. WI
NIEWSKI Edward (2) 4 XI 1936 Inowrocław, rob. (3) 
UMK 1960 geogr. - geomorf. L. Roszko (4) Naucz. szk. 
podst. Inowrocław 1954-1955 (5) Inst. Geogr. PAN R. 
Galon 1968 "Struktura i tekstura sandru ostródzkiego 
oraz teras doliny górnej Drwęcy" (6) Inst. Geogr. PAN 
1977 "Rozwój geomorfologiczny doliny Wisły pomiędzy 
Kotlin
 Płock
 a kotlin
 Tpruńsk
" (10) Inst. GeQgr. 
PAN 1960-1983 (11) TNT 1971- (sekr. Kom. Geogr.- 
Geol.); PT Geogr. (wiceprez. Oddz. Toruń); Fińskie 
Tow. Geogr. (czł. koresp.) (12) 1984- (14) Prodziek. 
WBiNoZ 1984- (15) Negr.: Woj. bydgoskiego zesp. 1968; 
Wydze VII PAN 1978; Sekr. Nauk PAN: 1980; 1982 (16) 
IG doc. ZalĆł. Geomorf. i Geogr. Fiz. 


1812. RwI
NIEWSKI Edward (2) 19 IV 1944 Bydgoazcz, int. (3) 
UMK 1967 fiz. dośw. A. Jabłoński (10) Wyższa Szk. 
Ofic. Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Koszalin po 1969 
(12) 1967-1969 (16) WMFiCh asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
1813. WI
NIEWSKI Jan (2) 20 X 1946 Łask (woj. sieradzkie), 
rob.-rzem. (3) UŁ 1968 ekon. - ekonom. przem. L. Mac- 
kiewicz-Golnik (4) Toruńskie Zakł. Urządzeń Okręto- 
wych "Towimor" 1968-1970; Państw. Ośr. Maszynowy 
Piotrków Kuj. 1970 (5) UŁ S. Sudoł 1978 "Proces 0d- 
nowy produkcji przemysłowej (na przykładzie elektrycz- 
nego i elektronicznego sprzętu gospodarstwa domowego)" 
(11) TNT 1974- (12) 1970- (15) Nagr. Min. NSzWIT 
zesp. 11 0 1982 (16) Kat. Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. 
ad. Zakł. Ekon. Polit. 
1814. WIŚNIEWSKI Janusz Leon (2) 18 VIII 1954 Toru.!, rob. (3) 
UMK: 1979 fiz. stos. A. Bączyński; 1983 ekon. - eko- 
nom. i organiz. przem. J. Wiśniewski (12) 1979- (16) 
Ośr. ObI. st. asyst. Zakł. Inform. Stos. 
1815. WI
NIEWSKI Jerzy Witold (2) 29 III 1949 Lębork, rob. (3) 
UGd 1972 ekon. - ekonom. przem. T. Kulawczuk (4) 
Księg?wy staż. PGR Pogoszewo (pow. Lębork) 1967- 
1968 (5) UGd T. Kulawczuk 1976 "Ekonometryczna er- 
naliza pracochłonności produkcji" (10) UGd - Wydz. 
Ekonom. Prod. 1972-1977 (12) 1977- (14) Kier. Zakł. 
Mat., Statysto i Ekonometr. 1978-1983 (15) Nagr. Min. 
NSzWIT zesp. 11 0 1982 (16) WNE ad. Kat. Ekonometr. 
i Statysto 
1816. WIŚNIEWSKI Kazimierz (Edmund) (2) 22 IX 1952 Toruń, 
rob. (3) UMK 1977 c.hem. J. Siedlewski (12) 1977- 
(16) ICh st. asyst. Zakł. Podst. Chem. 


1817. 


WIŚNIEWSKI Leszek (Kazimierz) (2) 28 l 1950 'l'oruń ( 
rob. (3) UMK 1977 ped. - kult.-ośw. A. Rutkowski 4) 
Zakł. Włókien Chem. "Elana" Toruń 1969-1972 (12) 
1972- (16) IPiP st. asyst. Zakł. Ped. Og. i Dyd.
		

/Licencje_017_03_363_0001.djvu

			361 


1818. WI
NIEWSKI Mieczysław (2) 5 n 1929 Toruń, rob. (3) 
UMK 1954 szt. piękne - mai. S. BorysoWski (6) PWSSP 
Gdańsk 1978 przewód kwalif. na stan. doc. (11) ZPAP 
1954- (12) 1951- (14) Kier. 
akł. Mal. 1979-1981;pro-ł 
. dziek. WSzP 1972-1975 (16) IA.-P doc. Zakł. Mal. (17) 
(Biogr.], Galeria Wsp6łczesnego Mał. Pomorskiego, Gr
 
dzi
dz 1961 s. 74-75. 
1819. WI
N1EWSKI Roman (2) 21 IX 1948 Grudzi
z, int. (3) 
UMK 1974 prawo cyw. J. Łopuski (10) U
l 1974-1975 
(12) 1976- (16) IPC st. asyst. Zakł. Prawa Cyw. 
1820. WIŚNIEWSKI Ryszard (2) 23 XI 1945 Wioska (pow. Lip- 
no), rob.-rol. (3) UMK 1969 biol. - hydrobiol. J. Mikul- 
ski (5) UMK A. Giziński 1978 "Ekologia i biologia pseu- 
dolitoralu jeziora Gopło" (11) PT Hydrobiol.; Soc. Intern. 
Limnologorum (12) 1969- (16) IB ad. Zakł. Zoo!. 
1821. WIŚNIEWSKI Ryszard (2) 16 IV 1947 Chojrok k. Mor
.. 
chł.-rob. (3) UMK 1970 prawo W. Lang (5) UMK S. 
Soldenhoff 1976 ''Dobro, moralność, szczęście i piękno 
- studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza" (12)' 
1970- (14) Z-ca dyr. INS 1978-1979 (15) Negr. Min. 
NSzWIT mo 1977 (16) INS ad. Zakł. Etyki. 
1822. W1
NIEWSKI Zenon (2) 15 V 1950 W
brzeźno, int. (3) 
UMK 1972 ekon...ekonom. przem. K. Sokołowski (5) AE 
Poznań J. Tomala 1980 "Przelbiany struktury zatrudnie- 
nia w procesie rozwoju przemysłu w Polsce Ludowej" 
(11) TNT 1974- (12) 1972- (16) Kat. Ekon. Polit. i 
Polit. Społ.-Gosp. ad. Zakł. Ekonom. Pr. i Pelit. Spoi. 
1823. !le'WlTASZEK Wilhelm (2) 29 Ul 1908 Wiedeń, rob. (3) UMK 
1951 mat. S. J aśkowski (4) Urz. Inf. i Propagandy: Ni- 
sko 1945: Inowrocław 1945-1946: Bydgoszcz 1946 (12) 
1947-1954 (13) Zm. (16) WMFiCh asyst. Ked. Mat. 
1824. WITKOWSKA Maria (ELżbieta) (2) 4 V 1918 Sławkowo 
(pow. Toruń), int. (3) UMK 1951 fil. klas. i germ. S. 
Skimina; S. Srebrny (4) Naucz. j.: łac.; niem. i włoskie- 
go: Lic. Ogólno Solec Kuj. 1951-1952; Państw. Śred.Szk. 
Muzycz. Toruń 1957-1972 (S) UMK E. Klin 1976 "Die 
deutschen Fassungen des neulateinischen Dramas ''Ne,- 
bal" von Rudolph Gwalther" (11) TNT: PT Neofil.: PT 
Fil. (12) 1959-1979 (13) 1979 em. (15) Negr. Min. 
NSzWIT 1975 (16) WH st. wykł. KFG. 


WITKOWSKA-NAZAREWlCZ Maria zob. Nazarewicz-Witkowska Ma- 
ria. 


WITKOWSKA-ROMANISZYN Mirosława zob. Romaniszyn-Witkow- 
ska Mirosława. 


1825. WITKOWSKI Leon (Franciszek Józef) (2) 1 Xli 1908 Sła
 
kowo (pow. Toruń), int. (3) UP: 1933 fil. klas. z hist.
		

/Licencje_017_03_364_0001.djvu

			362 


staroż.: 1938 muzyk. z hist. szt.: WSH Poznań 1934 
dziennikarstwo (4) Naucz. łac. Gimn. Konin 1933-1935; 
naucz. łac.: j. niem. i śpiewu Miej. Gimn. i Lic. Brodni- 
ca 1935-1939: tajne naucz. w zakr. gimn. i lic. SompoJ.- 
no (pow. Koło) 1940-1945: naucz. łac. Gimn. i Lic. im. 
Królowej Jadwigi Toruń 1945-1946: naucz. hist. i teorii 
muzyki Państw. Śred. Szk. Muzycz. Toruń 1945-1962 
(5) UP J. Sajdak 1947 "Traktat św. Augustyna ''De Mu- 
sica" (6) UW 1966 "Przekaz antyku w polskiej zagadce 
literackiej i ludowej" (11) TNT 1950- (czł. Wydze II 
1967-); Bydgoskie TN: PT Fil. (sekr. Koła Toruń 1945- 
1962: równocześnie wiceprez. 1952-1962: prez. 1962-: 
czł. ZG 1952-): Stow. Pol. Artyst. Muzyk. (przew. Ko- 
ła Toruń 1964-: wiceprez. Oddz. Woj. Byd
oszcz); PT 
Ludozn.: Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela (wiceprez. 
1965-); KomU. Nauk o Kult. Ant. PAN 1971-1982: Cercle 
Intern. des ttudes Hymnologiques: G.F. Haendel-Gese11- 
schaft Halle: Neue Bach Gesellschaft Lipsk: Winckelmann- 
Gesellschaft (NRD) oraz inne (12) 1945-1979 (13) 1979 
em. (15) M.in.: III nagr. Min. Ośw. w konk. PT Fil. 1947: 
negr. Min. NSzWIT 1979: zł. odzn. hon. i zł. z laurem 
Zjecł,l. Pol. Zw. Śpiewaczych i Instrumentalnych 1965; 
med. UMK 1978; med. KEN 1980 (16) WH em. doc.KFK 
(17) rBio-
ibliogr.] Spraw. TNT 21:1967 s. 71-74: biogr.: 
Intern. Who s who in Music and Musicans Directory,Cam- 
bridge 1975: dictionary of Intem. Biography t. 12 Cam- 
bridge 1976 s. 1022: Słow. Muzyków Pol. t. 2 Kraków 
1967 s. 287: "Życie Muzyczne" 1975 nr 3. 


1826. WITKOWSKI Lech (2) 1 VIII 1951 Olsztyn, int. (3) UMK 
1974 mat. teor. D. Simson (5) UMCS Z. Cackowski 1980 
"Teoria poznania we współczesnym racjonalizmie (na 
przykładzie koncepcji Ferdynanda Gonsetha)" (11) PT 
Filoz. (sekr. red. "Ruchu filoz."); PT Socjol. (12) 1974- 
(15) Negr. Min. NSzWIT ind. 111 0 1981 (16) INS ad. 
Zakł. Filoz. 


1827. WITKOWSKI Tadeusz (2) 14 VIII 1928 Golub-Dobrzyń, rob. 
(3) UMK 1955 biol.- zool. J. Mikulski (5) UMK J.Mi- 
kulaki 1964 "Struktura zgrupowania nicieni żyj
cych w 
glebie upraw rolniczych" (11) TNT 1961-: PT Zool. 
(sekr. Oddz. Toruń); PI' Gleb. (12) 1954- (16) IB ad. 
Prac. Biol. 
rod. Zegospod. 
1828. WITKOWSKI Zbigniew (2) 13 VIII 1953 Mr
owo, int. (3) 
UMK 1976 prawo - prawo konst. E. Mizerski (4) Aplik. 
s
owa S
d Woj. Toruń 1976-1978 (5) UMK M. Kallas 
1983 "Instytucja prezydenta w Konstyłucjonaliźmie II Rze- 
czypospolitej Polskiej (1921-1935)" (12) 1976- (16) 
INP-U ad. Zakł. Prawa Konst. 


1829. 
TWlCKI Tadeusz (2) 3 IX 1902 Lwów, int. (3) UJK 
1924 psych.; biol. (4) Naucz. biol. i psych. Państw.Mę- 
skie Sem. Naucz. a następnie Lic. Ped. Lwów 1929-1939:
		

/Licencje_017_03_365_0001.djvu

			363 


naucz. chem. vn Szk. Śred. Lwów 1939-1941; w czasie 
okupacji naucz. szk. powsz. LwóW; c zł. orkiestry Tea- 
tru Dramatycznego Lwów 1941-1946; Państw. Lic. SzŁ. 
Piast. Warszawa 1953; psychotech. Centr. Prac. Psych0- 
tech. Kolei Państw. 1954-1956; Centr. lnst. Ochro Pr. 
1959 (5) UJK 1927 "O repreżentacji, czyli o stosunku 
obrazu do przedmiotu odtworzonego" (6) UP 1963 (10) 
UJK asyst. Zakł. Psych. 1923-1929;- UW Stud. Ped.1946- 
1952; Wyższa Szk. Muzycz. Warszawa wykł. z psych. 
1952-1953 (11) TNT 1961- (czł. WydZe II 1963); PT 
Psych. (przew. Oddz. Toruń 1960-) (12) 1959-1970 
(13) 1.970 zm. w Toruniu (14) Kier. Kat. Psych. 1966- 
1970 (16) WH doc. Kat. Psych. (17) [Bio-bibliogr.), 
Spraw. TNT 17:1963 s. 53-55. 
1830. 
ZMUROWA Janina (2) 14 lU 1923 Tarnowskie Góry, 
int. (3) UMK 1951 cham. fiz. A. Basiński (12) 1950- 
1951 (16) WM-P z-ca asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
1831. '\vŁODARSKI Bronisław (Adolf) (2) 2 XI 1895 Tarnopol, 
. int. (3) UJK 1923 hist. Pol. średn. S. Zakrzewski;Uniw. 
Karola Praga 1926-1927 K. Novotny, J. Bidlo (4) Naucz: 
vnl Państw. Gimn. i Lic. Lwów 1920-1932; VI Państw. 
Gimn. i Lic. Lwów 1932-1941 (dyr. 1937-1941); kier. 
tajnego naucz. w szk. śred. 1941-1944 (5) UJK S. Z
 
krzewski 1923 "Polityka ruska Leszka Białego 1202- 
1227" (6) UJK '1934 "Polska i Czechy w II poło XIII i 
na pocz4:\tku XIV wieku" (7)' 1946 (8) 1957 (9) Czł. 
hon. PT Hist.; czł. PAU (lO) UJK (doc. 1935-193
 
WSP Gdańsk 1946-1952 (11) Lwowskie TN 1929-;TNT 
1946- (<;:zł. Wydze I; pierwszy red. Zap. TNT 1952-1954; 
red. nacz. wyd. TNT 1958-; przew. WydZe I 1953-1963; 
wiceprzew.); Poznańskie T,PN; Białostockie TN; PT Hist. 
(wiceprez. Oddz. Toruń 1946-1948; prez. 1949-1951); 
Kom. Słowo PAU 1949- (12) 20 IX 1945-1966 (13) 
1966 em., 1974 zm. w Toruniu (14) Kier. Ked. Zesp. 
Hi st. Pol. do XV w. i Nauk. Pomoc. Hlst. 1957-1966; Ol'- 
ganiz. Zesp. Kat. Hist. 1950- i jego kier. 1952-; dyr. 
Inst. Hist.: 1956-1959; 1963-1966: prodziek. WH 1948- 
1950; dziek. WH 1950-1952; prorektor ds naucz. 1956- 
1962 (15) Negr. PaństW. 11 0 (16) WH em. prof. zw. 
J:1ist. średn. Pol. (17) (Biogr.] Wielka encykloped1a 
J;>0wsz. t. 12 Warszawa 1969 s. 395; H. Dybowska, B. 
W. (1895-1974). Monografia bio-bibliografIczna pr. mego 
1982, AUMK sygn. 45 143; A. Hutnikiewicz, Wspomnie- 
nie o profesorze W., Spraw. 'J'NT 28:1
76 s. 132-136; 
K. Jasiński, (nekr.], Zap. hi st. 40:197,5 Z. 1 s. 181-184; 
J. Serczyk, 35-lecie pracy naukowej B.W., Zap. hist.26: 
1961 Z. 4 S. 155-156; M. Tomaszewski, B.W. Historyk 
Polski dzielnicowej i jej stosunków z Rusi
 i Czecha- 
mi, pr. mag. 1980, AUMK sygn. 41 035. 


1832. WŁODOWSKA Zofia (Bronisława) (2) 15 vn 1946 By-d- 
goszc z, int. (3) KUL 1973 psych. J. Strojnowski (4)
		

/Licencje_017_03_366_0001.djvu

			1833. 


1834. 


1835. 


1836. 


1837. 


1838. 


1839. 


364 


Przychodnia dla Stud. Szczecin 1972-1974 (10) Inst. 
Rozwoju Wsi i RoI. PAN Oddz. Toruń 1974-1976 (12) 
1976- (16) IPiP st. asyst. Zakł. Psych. 
WŁODOWSKI Stanisław Jerzy (2) 1 XI 1946 Rypin, rob. 
(3) KUL 1973 filoz. przyr. nieożywionej S. Mazierski 
(5) UW J. Kossecki 1983 "Sterownicze funkcje informa- 
cji w nauce, propagandzie i walce politycznej" (10) PSz 
1973-1974 \ 11) PT Nauk Pelit. (prez. Oddz. Toruń) 
(12) 1974- (16) INS ad. Zakł. Nauk Polit. 

OSEK-BETLEJEWSKA Jadwi
a (2) 9 IX 1913 Duisburg. 
rob. (3) UMK 1949 prawo (4) Kier. Oddz. Kadr UMK 
1952-1954 (12) 1948-1951 (16) WPr asyst. Kat. Prawa 
Adm. OROWSKI Jerzy (2) 11. IV 1941 Druja (woj. wileńskie), 
rob. (3) UMK 1969 prawo kar. J. Śliwowski (5) UMK 
W. Daszkiewicz 1976 "Modus operandi sceleris - stud- 
dium z dziedziny procesu karnego i kryminalistyki" (10) 
WSI Bydgoszcz 1969; UGd 1978-1979 i po 1979 (12) 
1970-1979 (16) IPI< ad. Zakł. Krymin. 
"WODYŃSKI Jan (2) 31 VII 1903 (3) ASP Kraków i War- 
szawa (10) ASP Warszawa; PWSSP Sopot po 1946 (12) 
1945-1946 (16) WSzp prof. nadzw. Kat. Mal. Dekoracyj- 
nego. 


WODZYŃSKI Daniel (2) 28 XII 1921 Ch!Jdecz k. Włocła'W'- 
ka, int. (3) UWr 1950 prawo; WSH Wrocław 1953 (4) 
Naucz. szk. zawod. 1949-1958; Kur. Okr. Szk. Opole 
1958-1964; Szk. Insp. Pr. (Ośr. Bad_lnI.) 1964-1971 
(5) WSE Wrocław B. Haus 1972 "Wpływ form instytucjo- 
nalnych na kształtowanie się działalności profilaktycznej 
wypadków przy pracy" (10) WSE Wrocław 1972-1973 
(12) 1973- (il6) WNE ad. Zakł. Metodo!. i Rozwoju 
Ekon. 

OJCIECHOWSKA Janina (2) l' V 1929 Płock, int. (3) UP 
1952 prawo J. Bossowski (5) UMK J. Śliwowski 1964 
"Przestępstwa faszystowsko-hiUerowskie w polskim pr
 
wie karnym z uwzględnieniem orzecznictwa Spe.cjalnego 
S
du Karnego w Toruniu" (10) UWr od, 1956 ( ' Inst. Pań- 
stwa i Praw.. PAN po 1970 (12) 1959-1970 16) IPK 
ad. Zakł. Prawa Kar. 


WOJCIECHOWSKI Andrzej (Antoni) (2) 1 XII 1941 Świe- 
dziebnia (woj. toruńskie), int. (3) PWSSP Wrocław 1967 
ceram. rzeź. dla archit. B. Michałowski, A. C
epelewski 
(4) Naucz. Zasadniczej Szk. Bud. 1970-1973; pr. artyst.: 
scenograf; rzeź; rys. od 1964 (10) PWr Inst. Hist. A
 
chit., Szt. i Tech. 1973-1975 (12) 1976- (15) Wyróżn. 
10 w konk. na r omnik Powrotu Ziem Zach. do Macierzy 
Wrocław 1967 16) IA.-P st. asyst. Zakł. Rzeź.
		

/Licencje_017_03_367_0001.djvu

			365 


1840. "'wOJCIECHOWSKI Jan (2) 23 II 1906 Wilno, int. (3) USB 
1933 chem. (4) Naucz. Gimn. i Lic. im. M. Konopnickiej 
Łódź 1946-1951 (10) USB st. asyst. Kat. Miner. przed 
1939; Inst. Geol. Wilno 1940-1945; UŁ doc. etat. 1945; 
WSP Łódź 1950-1954 (11) TNT 1964- (czł. Wydze m) 
(12) 1962-1966 (14) Kier. Kat. Miner. 1962-1966 (16) 
WBiNoZ doc. Kat. Miner. (17) tBio-bibliogr.1, Spraw. 
TNT 16:1964 S. 37-39. 
1841. WOJCIECHOWSKI Marian Kazimierz (2) 24 VI 1927 Poznań, 
int. (3) UP 1949 nauki ekon.....polił. J. Rutkowski; E. Tay- 
lor (5) UP S. Hoszowski (J. Rutkowski) 1951 "Struktu- 
ra społeczno-gospodarcza Poznania w I połowie XVIII 
wieku" (6) UMK 1965 "Stosunki polsko-niemieckie 1933- 
1938" (7) 1972 (8) 1982 (lO) UP 1949-1955; WAP 
1969-1974; UW 1974-; PAN 1972-1981; Nacz. Dyr. Arch. 
Państw. 1981- (11) TNT 1958- (czł. Wydze I 1966-); 
Poznańskie TPN; Inst. Zach. (prez. Kur.); Kom. UNES- 
CO PRL-RFN ds. rewizji podręczników szk. w zakr.hIst. 
i geogr. (wiceprzew. ); Komit. Terminologii PAN (12) 
1955-1969 (15) Nagr.: Min. SzW 1966; Min. NSzWIT 
1981; PISM 1966 (16) WH doc. Kat. Hist. Pol. i Pows Z. 
XIX i XX w. (17) [Bio-bibliogr. J, Spraw. TNT 20: 1966 
s. 43-44. 


1842. WOJCIECHOWsKI Mieczysław (2) 6 X 1934 Starogard 
Gdański, rob. (3) UMK 1957 hi st. nowoż. W. Łukasze- 
wicz (4) Woj. Arch. Państw. Gdańsk 1957 (5) UMK 
K. Łukaszewicz 1962 "RadY Robotniczo-Żołnierskie w 
Gdańsku i Toruniu w ledach 1918-1920" (6) UMK 1979 
"PowrÓt Pomorza do Polski 1918-1920" (11) TNT 1963- 
(cz ł . Wydz. 11970-); Bydgoskie TN; Włocławskie TN (czł- 
zał.; w1ceprez. 1979-1983) (12) 1957- (14) Kier. Zakł. 
Hist. Nar. ZSRR; kier. Zaocz. Stud. Hist. 1969- 1973; 
z-ca dyr. IHiA 19740-1975; prodziek. WH 1975-1981; dyr. 
IHiA 1981- (15) Woj. nagr. zesp. 10 BydgQszcz negr.: 
Min. NSzWIT: zesp. II<': 1972, 1978, 1979, ind. mo: 1982 
(16) IHiA doc. Zakł. Hist. Nar. ZSRR (17) [Bio-biblio- 
gr.], Spraw. TNT 24t1970 s. 66-68. 
1843. 
OJCIECHOWSKI Stefan (Jan) (,2) 16 VI 1901 Toruń, int. 
(3) ASP Kraków 1928 mal. F. Sz. Kawarski (4) Wsp6ł- 
pr. przy polichr. sal wawelskich 1928; teatr rewii "Gong" 
Kraków-Lwów 1929-1930; mai. sztalugowe i polichr. koś- 
cielna 1928-1962 (z przerwą 1939-1945) (11) Czł. gru- 
py artysto "Artes" we Lwowie 1929-1931; ZPAP (kier. 
dele
. Toruń 1951; wiceprez. Zarz. Okr. Bydgoszcz 1951- 
1952) (12) 1949-1962 (13) 1962 zm. (15) Nagr. artysto 
WRN Olsztyn 1947; III nagr. w konk. na proj. polichr. 
foyer Teatru w Bydgoszczy 1948; nagr. na II ogólnopol. 
Wystawie Marynistycznej Warszawa 1959 (16) WSzp ad. 
Kat. Mal. Sztalugowego (17) Plastyka i poezja S.W., 
Bydgoszcz 1975; Wystawa pośmiertna S.W., ,Eprzedm.] 
S. Narębski Toruń 1963; [biogr.1, Galeria współczesne-
		

/Licencje_017_03_368_0001.djvu

			366 o malarstwa Pomorskiego, Grudzi
dz 1961, s. 76-78; 
[nekr.1. ll. Kur. pól. 1962 nr 2021 M. Turwid, S.W., 
Przegl. artysto 1964 nr 1 .s. 46-47; tegoż, Dorobek S.W., 
"Pomorze" 1963 nr 8 $. 5. 


[A. Wojciechowski} 
1844. WOJDYŁO Bolesław (2) 14 V 1938 Skopów (woj. przemys- 
kie).. chł. (3) UMK 1963 mat. J. Słomiński (5) UMK J. 
Słomiński 1971 "Kedegorie quasi-algebr" (10) Inst. Ma- 
szyn Mat. Oddz. Toruń 1976-1977; Technische Hoch- 
schule Darmstadt 1981 (11) PTMat (skarbnik; wiceprez. 
Oddz. Toruń); PT Cyb. (wiceprez. Oddz. Toru(1) (12 ) 
1963- (14) Kier. Zaocz. Stud. Mat. 1975-1981 (16) IM 
ad. Zakł. Metod Numer. 


1845. WOJSZ Roman (Karol) (2) 17 VIII 1951 Toruń, int. (3) 
UMK 1974 chem. nIeorg. J. Siedlewski (S) UMK M.Roz- 
wadowski 1980 "AdsorPcja niższych amin alifedycznych 
na węglach aktywowanych" (12) 1974- (15) N agr. Min. 
NSzWIT ind. mo 1982 (16) ICh ad. Zakł. Podst. Chem. 
1846. WOJTANlS Jolanta (Aleksandra) (2) 27 IX 1945 Toruń,rob. 
(3) UMK 1967 chem. A. Ulińska (5) UMK B. Siła 1976 
"Syntezy aminokwasów w grupie benzófuranu" (12) 1967- 
( 16) ICh ad. Zakł. Chem
 Org. 
1847. WOJTCZAK Andrzej (Stanisław) (2) 30 VI 1957 Toruń,int. 
(3) UMK 1980 chem. K. Karpiński (11) PT Chem. (12) 
1980- (16) ICh asyst. Zakł. Miner. iKrystal. 
1848. WOJTCZAK Janina (2) 29 fi 1929 Wilno, rob. (3) UMK 
1959 chem. - fizykochem. zw. koordynacyjnych A.Ulińska 
(4) Zakł. Przem. Odzieżowego 1949-1953 (5) UMK A. 
Swinarski 1966 "Oznaczanie zwi
zków kompleksowych 
metodl\ powierzchni potencjometrycznej" (11) PT Chem. 
(12) 1960- (15) Nagr. Min. NSzWIT dyd.-wych. 1976 
( 16) ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
1849. '\vOJTCZAK Michał (2) 19 III 1954 Toruń, int. (3) UMK 
1978 ped. S. Kawula (12) 1978- (16) IPiP st. asyst. 
Zakł. Ped. Społ. 
1850. WOJTCZAK Mirosława Maria (2) 23 nI 1954 Toruń, int. 
(3) UMK 1979 szt. piękne - kona. dżieł szt. A. Strze.... 
czyk (12) 1979- (16) IZiK asyst. Zajd. Kons. Pap. i 
Skóry. 
1851. WOJTCZAK Zbigniew (2) 9 XI 1925 Grudzi4:\dz, int. (3) 
UMK 1952 chem. W. Zacharewicz (4) Naucz. Tech. 
Odzieżowe Toruń 1949-1952; Zakł. Wytwórcze Serów 
Topionych Toruń 1953-1956 (5) UMK A. Ulińska 1963 
"Wzajemne oddziaływanie polielektrolitu ujemnego (kwas 
polimetakrylowy ) i kationów metali ziem alkalicznych w 
roztworach rozcieńczonych" (6) UMK 1971 "Wpływ śro-
		

/Licencje_017_03_369_0001.djvu

			367 


dowiska na konformacje cz
steczek różnych polikwasów" 
(11) TNT 1974- (czł. Wydze m); PT Chem. (12) 1956- 
(14) Kier. Zakł. Chem. Og. 1975-; z-ca dyr. ICh 1976- 
1979 (15) Negr. Min. SzW zesp. mO 1965 (16) ICh doc. 
Zakł. Chem. Og. (17) (BiO-bibliogr.], Spraw. TNT 28: 
1974 S. 114-116. 


1852. WOJTOWICZ Andrzej (Jerzy) (2) 1 IX 1951 Toruń, int.(3) 
UMK 1974 fiz. dośw. H. Łożykowski (5) UMK A. B
- 
czyński 1982 "Polaryzacja luminescencji monokryształów 
ZnSe" (12) 1974- (16) IF ad. Zakł. Fiz. J
dr. 
1853. WOJTOWlCZ Jerzy (2) 24 X 1924 Rumoka (pow. Mława), 
int. (3) UMK 1951 hist. gosp. S. Hoszowski (5) UMK 
S. Hoszowski 1958 "Studia nad kształtowaniem się ukła- 
du kapitalistycznego w Toruniu" (6) UMK 1962 ''Nara- 
stanie kapitalizmu w rolnictwie ziemi chełmińskiej" (7) 
1973 (8) 1977 (11) TNT 1961- (czł. Wydze I 1964-); 
PT HIst.; Soc. Jablonovlana Lipsk (12) 1950- (14) Kier. 
Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XVI-XVIII w.; dyr. IHiA 1969- 
1973; grodziek. WH 1..962-1964 (15) Nagr. Mln. NSzWIT: 
ind. m 1973; zesp. no 1984 (16) IHiA prof. zw. Zakł. 
Hist. Powsz. i Pol. XVI-XVUI W. (17) (Bio-bibliogr.], 
Spraw. TNT 18:1964 S. 33-34. 
1853a. WOJłr.0WICZ Zbigniew (2) 25 IV 1955 Toruń, int. (3) AWF 
Warszawa 1980 wych. fiz. (12) 1983- (16) Naucz. wych. 
fiz. Stud. Wych. Fiz. 


1854. WOKROJ Franciszek (2) 12 X 1906 Lwów, rob. (3) UJK 
1937 geogr. - antropogeogr. J. Czekanowski (4) Tow. 
Okrętowe Hollancł-America Line Lwów 1927-1931; Urz. 
Skarbowy Nadwórna 1931-1935 (5) UP J. Czekanowski 
1947 "Badania nad zróżnicowaniem społecznym, zawodo- 
wym i antropologicznym młodzieży wyższych szkół ak&- 
demickich we Lwowie w 1937/1938 r." (6) UP 1949 "Ko- 
loniści niemieccy na Podkarpaciu pod względem rodnoś- 
ci, umieralności i zróżnicowania antropologicznego" (7) 
1955 (9) Czł. koresp. PAU 1946-; czł. hon. PT Ludozn. 
(10) UJK 1936-1939 (asyst. Kat. Antropol.); Państw. 
Uniw. I. Franki Lwów 1939-1940 i 1944-1945; UŁ 1956- 
1957; UP 1945-1977 (11) PT Antropol.; PT Anat.; PT 
Ludozn. (prez. ZG); PT Archeol. (wiceprez.); Komit. 
Antropol. PAN 1951-; Antropol. Spole
nost w Brnie (12) 
1955-1961 (13) 1977 em. (14) Organiz. i kier. Kat.Art- 
tropol. 1955-1961 (15) Nagr.: Min. Ośw. 1947; Min.SzW 
1956 i 1958; med. KEN 1977 (16) WBiNoZ doc. Kat. 
Antropol. 
1855. "wOLAK Krzysztof (12) 1984- (16) IPiP st. asyst. Zakł. 
Psych. 
1856. 
OLAK Ryszard (2) 21 m 1925 Lwów, int. (3) UJ 1946 
prawo (5) UMK W. Namysłowski 1948 "Powstanie i roz-
		

/Licencje_017_03_370_0001.djvu

			368 


wój podstawowych instytucji powiernictwa międzynarodo- 
wego" (10) UJ mł. asyst. 1947-1948 (12) 1948-1949 
(16) WPr mł. asyst. Kat. Prawa Nar. 
1857. WOL
SKI Stanisław (2) 9 I 1935 WIlno, int. (3) UMK 
1955 hi st. średn. Pol. B. Włodarskij WSE Poznań 1964 
ekonom. hand. zagr. L. Jankowiak 
4) Różne stan. zwią- 
zane z eksportem przem. oraz hand. zegr. (w tym 13 
led pr. w Pol. Izbie Hand. Zagr.); Woj. Arch. Państw. 
Gdańsk 1955-1956 (12) 1957-1959 (16) Inst. Hist.asyst. 
Zakł. Hist. Społ.-Gosp. 
1858. WOLNIEWlCZ Bogusław (2) 22 IX 1927 Toruń, int. (3) 
UMK 1951 filoz. T. Czeżowski (4) Inst. Bud. Wodnego 
PAN Gdańsk 1954-1955 (5) UMK T. Czeżowski 1961 
"Semantyka języka potocznego w nowej filozofii Wittgen- 
steina" (6) UW 1967 "Studia nad filozofi
 Wittgensteina" 
(7) 1982 (.10) WSP Gdańsk 1956-1962; UW Inst. Filoz. 
1963-; wizyt. prof.: Univ. of Chicego 1967; TempIe Univ. 
Philadelphia 1972 (11) PT Filo z.; KomU. Nauk Filoz. 
PAN .(czł. Prez.) (12) 1950-1953 (16) WH asyst. Kat. 
Log. 
1859. WOLNlEWlCZ Lutosław (Tadeusz) (2) 25 X 1930 Toruń, 
int. (3) UW 1955 fiz. teor. (5) UMK W. Kołos 1961 
"Sprzężenie ruchu j
der i elektronów w drobinach dwu- 
atomowych" (6) UMK 1967 "Badanie elektronowego sŁ&- 
nu podstawowego drobiny wodoru w przybliżeniu adiaba- 
tycznym" (7) 1976 (11) TNT 1969- (czł. Wydze m) (12) 
1954- (14) Klar. Zakł. Mech.; dyr. IF 1981-1984 (15) 
Negr. Min. NSzWIT: ind. 11 0 1975; 10 1979; nagr.: Wydze 
m PAN 1965; PT Fiz. zesp. 1965 (16) IF prof. nadzw. 
Zakł. Mech. (17) [Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 23:1969 
s. 72-74. 
1860. '\vOLNIEWlCZ Zofia (2) 8 XI 1926 Włocławek, int. (3) 
UMK 1952 szt. piękne - kons. zab. (4) PKZ Toruń 
1951-1974 (6) Doc. kontr. 1975 (11) ZPAP (12) 1975- 
1979 (14) Kier. Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. (16) 
IZiK doc. kontr. Zakł. Kons. Mal. l Rzeź. Polichr. 


1861. WOLNIKOWSKI Jerzy (Józef) (2) 1 XII 1942 Błogie Rzq- 
dowe (pow. Tomaszów Maz.) ( int. (3) UMK 1965 fiz. 
W. Hanusowa; S. Dembiński 5) UMK K. Antonowicz 
1974 "Badanie rozszerzenia linii widmowych neonu z 

rupy przejść 2 p 5 3p-2 p 5 4d".( 11) PT Fiz. (12) 1965- 
(16) IF ad. Zakł. Fiz. Mol.- Zesp. Luminescencji Ga- 
zów. 


WOLNOMIEJSKA-BRONISZ Danuta zob. Bronisz-Wolnomiejska Da- 
nut.. 


1862. -WOLNOMIEJSKI Norbert (2) 16 VII 1938 Warszawa, int. 
(3) UMK 1961 biol. - hydrobiol. J. Mikulski (5) UMK
		

/Licencje_017_03_371_0001.djvu

			369 


J. Mikulski 1969 "Ekologiczno-fizjograficzne aspekty 
zróżnicowania makrofauny litoralu jeziora Jeziorak - pr6- 
ba ujęcia monograficznego" (10) Mor. met. 
backi 
Oddz. Świnoujście po 1974 (12) 1960-1974 (16) IB ad. 
Zakł. Hydrobiol. 


1863. 


WOLSKA-MARXEN Ewa zob. Marxen-Wolska Ewa. 


1864. 


1865. 


1866. 


1867. 


-WOLSKI Jerzy (2) 3 m 1924 Kraków ( int. (3) ASP Kr&- 
ków 1952 - kons. zab. i dzieł szt. 4) PKZ Toruń 
1952-1958 (5) UMK 1963 przewód kwallf. na stan. ad. 
! 6) ASP Kraków 1965 przewód kwalif. na stan. doc. 
12) 1957-1974 (14) Kier. Zakł. Kons. Zab. Ruchomych 
16) IZiK doc. Zakł. Kons. Zab. Ruchomych. 
WOLSKI Lech Wiesław (2) 9 IV 1948 Kursko k. Międzyrze- 
cza Wlkp., chł. (3) UMK 1974 szt. piękne - mal. M. 
Wiśniewski (5) PWSSP Gdańsk 1983 S. Borysowski; Z. 
Kotlarczyk przewód kwalif. na stan. ad. (12) 1975- (16) 
lA-P ad. Zakł. Mal. 
».wOLSZCZAN Aleksander (2) 29 IV 1946 Szczecinek, int. 
(3) UMK 1969 astr. S. Gorgolewski (5) UMK S. Gore- 

olewski "Struktury scyntylacyjne w widmach pulsarów" 
(10) Prac. Astrofiz. I Centr. Astr. im. M. Kopernika PAN 
po 1979 (11) TNT 1972- (12) 1968-1979 (16) lA ad. 
Zakł. Radioastr. 


-WOŁCZACKA-DZIEMIDOWICZ Władysława (2) 12 V 1910 
Radom, int. (3) USB 1933 fil. fran. (10) USB st. asyst. 
Kat. Fil
 Pol. 1939-1940 (12) 1946-1947 (16) WH st. 
asyst. Kat. Fil. Rom. 
-WOŁODKO Danuta (2) 29 VIII 1951 Szczecinek, int. (3) 
UMK 1974 ekon.-ekonom. przem. K. Sokołowski (12) 
1974-1977 (16) 10gE st. asyst. Zakł. Metodol. i Rozwo- 
ju Ekon. 


XWOŁOSZYN Lidia (2) 8 II 1911 Petersburg, int. (3) USB 
1936 fil. pol.; psych. i ped. (5) UMK S. Błachowski 
1951 "O przeżyciach przyrody - analiza psychologiczna 
i znaczenie w życiu" (10) USB st. asyst. Ked. Ped. i 
Psych. 193J..1.1.939; UP po 1952 (12) 1949-1952 (16) 
WH ad. Zakł. Psych. 

OŁOSZYN Stefan (2) 19 VIII 1911 Lwów, int. (3) UJ: 
1933 Stud. Ped.; 1934 WydZe Filoz. (4) Naucz. gimn.: 
Wilno :1.935-1939; Białystok 1945-1946 (5) UMK K.Soś- 
nicki 1948 "O normie pedegogicznej" (10) UP po 1951 
(12) 1946-1951 (16) WH ad. Kat. Ped. 
1870. WOŁOWCZYK Arkadiusz (Jan) (2) 24 VI 1929 Siemiano- 
wice Śl., rob. (3) WSE Kedowice 1959 ekon. B. Soko- 
łowski (4) Bank Inwestycyjny 1949-1962; Min. Fin.1962- 


1868. 


1869.
		

/Licencje_017_03_372_0001.djvu

			370 


1871. 


1972; Urz. Rady Min. 1973-1983 (5) WSE Kedowice F. 
Holeczek 1967 "Rola systemu finansowego w oddziały- 
waniu na koncentracje układów inwestycyjn r Ch" (10) 
WSE Kedowice (ad.; st. wyki.) 1967-1972 11) TNT 
1974- (czł. WydZe IV) (12) 1972- (14) Kier. Zakł.Fin. 
1972- (od 1984 Zakł. Fin. IRach.) (16) WNE doc. 
Zakł. Fin. i Rach. (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28: 
1974 s. 128-131. 
"'wOŁOWSKI Krzysztof (Marian) (2) 8 IX 1939 Wilno, int. 
(3) UMK 1963 prawo K. Biskupski (5) UMK K. Biskup- 
ski; K. Nowak 1969 "Urz
d prezydenta Republiki w po- 
wojennej Francji" (10) WSE Sopot 1967-1970; UGd 1970- 
(11) TNT 1969-; Gdańskie TN; Pol. Se
cja Międzynar. 
Stow. Prawa Konst. (12) 1963-1967 (15) Nagr.: Min. 
NSzWIT ind. mO 1973; PISM ind. mO 1974 (16) WPr 
st. asyst. Ked. Prawa Państw. 


WOSZCZYK Andrzej (Stefan) ( 2) 2 m 1935 Chorzele (woj. 
ostołęckie), int. (3) UMK 1955 astr. W. Iwanowska (5) 
UMK W. Iwanowska 1962 (pr. pod kier. P. Swing s z 
Inst. Astrofiz. w Li
ge) "Analiza widma k0'9.ety 1957,g 
(Mrkos) w zakresie widmowym 4737-6882 A" (6) UMK 
1971 "Ciśnienie atmosferyczne i topografia Marsa w 
świeUe analizy pOdczerwonych pasm CO 2 '' (7) 1984 (11) 
TNT 1966- (czł. Wydz. m 1971-); Komif. Astr. PAN 
I sekr . nauk. 1976-1978}; Intern. AstronomIcal Un.-IAU 
czł. Komit. Or.ąaniz. Kom. nr 16 - Badania fiz. planet) 
12) 1955- (14) Kier. Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdo- 
wej 1976-; wicedyr. lA 1971-1976; dyr. lA 1978- (15) 
Nagr.: Sekr. Wydze m PAN 1971; Woi. bydgoskiego 10 
1973; Min. NSzWiT ind. 11 0 1982 (16) lA prof. nadzw. 
Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej (17) t'BIO-bibliogr.], 
Spraw. TNT 25:1971 s. 64-66. 
WO
NIAK Ewa Ludwika (2) 29 XI 1927 Poznań, int. (3) 
1958 hist. B. Pawłowski; egz. bibl. dypl. 1976 (4) Naucz. 
szk. podst. w pow. Chełmno 1949-1950 (12) 1953- (15) 
Sr. odzn. UMK 1970 (16) Kust. dypl. BG. 
WOŹNIAK Michał (Franciszek) (2) 17 IX 1952 Gniezno, 
rzem., (3) UMK 1976 szt. piękne - zab. i kons.-muz. 
K. Malinowski (4) Muz. Nar. Poznań 1976-1978 (11) 
TNT (12) 1978- (15) Negr. Min. KiSz 1977 (16) IZiK 
st. asyst. Zakł. Muz. 
1875. WQ
NIAK Waldemar (2) 28 II 1948 Gdańsk, rzem. (3) UMK 
1977 szt. piękne - mal. S. Borysowski (12) 1977- (16) 
lA-P st. aSYłit. Zakł. Mal. 


1872. 


1873. 


1874. 


1876. WO
NICKI Wiesław (Lech) (2) 25 I 1933 Łódź, int. (3) UW 
1954 fiz. teor. L. Infeld (5) UW L. Infeld 1958 "Konfiąu- 
racja elektronowa i symetria cZ
steczki acetylenu" (6) 
UMK 1967 "Nowe sformułowanie p6łempirycznej wersji
		

/Licencje_017_03_373_0001.djvu

			1877. 


1878. 


1879. 


1880. 


1881. 


371 


teorii pola samouzgodnionego" (7) 1973 (10) PŁ 1950- 
1951: WSP Łódź 1951-1952 WOSWRiA 1968-1970: kon- 
sult. Inst. Maszyn Mat. Oddz. Toruń 1974-1975 (11) 
TNT 1969- (czł. Wydze III); PT Fiz.; PT Chem. (przew. 
Sekcji Chem. Kwant. :1.977-1982); Komit. Spektroskopii 
PAN 1978-1980: Rada Nauk. Inst. Maszyn Mat. 1973- 
1976 (12) 1958- (14) Kier. Zakł. Fiz. Chem.: wicedyr. 
IF 1971: prodziek. WMFiCh 1972-1973: dziek. WMFiCh 
1973-1975: rektor 1975-1978 (15) Negr.: WydZe III PAN 
1973: Sekr. Nauk. PAN 1977: Min. NSzWIT 10: 1976. 
1977, 1978; tyto hon. "Zasłużony Naucz. PRL" 1979 (16) 
IF prof. nadzw. Zakł. Fiz. Chem. (17) [Bio-bibliogr.), 
Spraw.TNT 23:1969 s. 74-75. 
WO
NICZKA-PARUZEL Bronisława (2) 5 VI 1949 Tarnow- 
skie Góry, int. (3) UWr 1972 fil. pol. M. Ingi ot ('4) Zakł. 
Szk. Inwelidów Wrocław 1972-1974: naucz. szk. podst. 
Lubianka 1974-1975: BG UMK 1975-1977 (5) UMK A. 
Bartoszewicz 1983 "F'abularyzowane opracowania histo- 
rii Polski dla ludu w okresie romantyzmu i ich społecz- 
ne funkcje" (11) TNT 1975- (12) 1975- (16) IHiA ad. 
Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 


WÓDZKI Romuald (Marian) (2) 12 VI 1947 inowrocław, 
rob. (3) UMK 1970 chem. zw. koordynacyjnych A. Swi- 
narski (4) Ośr. Tech. i Organiz. Woj. Zw. Sp6łdz. Pr. 
Bydgoszcz 1970-1971 (5) UMK A. Narębska 1980 
"Struktura i właściwości transportowe polimerowych mem- 
bran selektywnych" (11) Stow. Inż. i Tech. Przem.Chem. 
(12) 1971- (15) Nagr.: Sekr. Nauk. PAN zesp. 1980: 
Min. NSzWiT ind. 111 0 :1.982 (16) ICh ad. Zakł. Chem. 
Fiz. 


WÓDZKI Włodzimierz Kazimierz (2) 4 VIII 1944 lnowrocław, 
int. (3) UMK 1968 chem. org. W. Zacharewicz (4) Ośr. 
Tech. i Organiz. Bydgoszcz 1968-1970 (5) UMK L. Bo- 
rowiecki 1976"Badania w grupie bornano, addycja bro- 
mowodoru do estrowych pochodnych kwasu tricyklenowe- 
go oraz eliminacja bromowodoru z kwasu 2-bromoapobor- 
nanokarboksylowego -I i jego estrów" (11) PT Chem. 
( 12) 1970- (16) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
-W6JCIK Czesław (2) 15 xn 1947 Gronów (pow. Krosno 
Odrzańskie), rob.-chł. (3) UW 1973 geol. (4) Przedsięb. 
Geol. Fizjograf. i Geod. Bud. Olsztyn 1973 (12) 1974- 
1979 (16) IG st. asyst. Zakł. Geol. 
W6JCIK Gabriel (Eugeniusz) (2) 1 I 1930 Wożuczyn (woj. 
zamojskie), chł. (3) UWr 1955 geogr. - hydroklim. A. 
Kosiba (5) UWr A. Kosiba 1966 "Ochładzanie bioklima- 
tologiczne we Wrocławiu" (6) UWr 1976 "Zagadnienia 
klimatologiczne i glacjologiczne Islandii" (10) UWr 1954- 
1962: Planetarium i Obs. Astr. Chorzów 1962-1967 (11) 
TNT: PT G eofi z.: PT Geogr.: KomU. Bad. Polarnych 
PAN: Komit. Meteor. i Fiz. Atmosfery (12) 1967- (14) 
.
		

/Licencje_017_03_374_0001.djvu

			372 


Kier. Zakł. Klim.; prodziek. WBiN6Z 1981-1984; prorek- 
tor ds. dyd. 1984- (15) Negr.: 1VJin. NSzWIT ind. mO 
1977; Woj. bydgoskiego zesp. IJO 1978 (16) IG doc. 
Zakł. Klim. 
1882. WRONISZEWSKI Jan KazimIerz (2) 30 XI 1956 Łódź, int. 
(3) UMK 1980 hl st. - archJ J. Bieniak (12) 1982- (16) 
IHiA asyst. Zakł. Nauk Pomoc. Hist. 


1883. 


WRONKOWSKA Mirosława (Józefa) (2) 19 m 1951 Byd- 
goszcz, int. (3) UMK 1975 fil. pol. - jęz. J. Maciejew- 
ski (5) UMK T. Friedelówna 1983 "Ewangeliarz Prze- 
myski - średniobułgarska redakcja tekstu ewangelijnego" 
(11) TNT; PT Jęz.; Tow. Miłośników J. Pol. (12) 1975- 
( 16) IFP ad. Zakł. J. Pol. 
WRÓBEL Adam (Miec
ław) (2) 2 I 1949 Płonczyn (woj. 
włocławskie), chł. (3) UMK 1973 fil. pol. L. Moszyński 
(5) UMK J. Maciejewski 1981 "Język polski chełmiń- 
skich ksi
 kamlarskich z XVII i xvm w." (11) TNT 
(12) 1973- (16) IFP ad. Zakł. J. Pol. 
WRÓBEL Bogdan (2) 2 X 1946 Skierniewice, int. (3) UŁ 
1971 biol. - bot. M. Olszewska (5) UMK A. Górsk&- 
Brylass 1980 "J
derko w cyklu życiowym komórek me- 
rystemu korzeniowego" (10) UŁ 1971-1972 (11) PT 
Bot. (12) 1972- (16) IB ad. Zakł. Cytol. Roślin i Ge- 
net. 


1884. 


1885. 


WRÓBEL-KOLAS
SKA Anna zob. Kolasińsk
Wr6bel Anna. 
1886. WRÓBLEWSKA Elwira (2) 17 XI 1912 Wilno, rob. (3) UMK 
1950 hi st. R. Mienicki (4) Naucz. szk. podst. w Wilnie 
i woj. wileńskim 1932-1939; kwestura UMK 1945-1950 
(5) UMK W. Łukaszewicz 1960 "Józef Feliks Zieliński 
(Izet-Bey) 1808-1878" (6) UMK 1978 "Satyra politycz- 
na Wielkiej Emigracji" (11) TNT 1961-; PT Hist. (12) 
1945-1975 (13) 1975 em. (16) Em. kust. dypl. BG. 
1887. WRÓBLEWSKA Teresa (2) 23 XI 1936 Bydgoszcz, chł. 
(3) UGd: 1968 ped. K. Kubik; fil. pol. Żaczek (4) N&- 
ucz. Lic. Ogóln. Gdynia 1957-1975; Centr. Ośr. Metod. 
Stud. Naucz. Kraków od 1977 (5) UGd K. Kubik 1977 
"Działalność kulturalno-oświatowa polskich organizacji 
na Pomor:zu w latach 1871-1914" (11) TNT; Bydgoskie 
TN; PT Filoz.; Międzynar. Tow. Hist. Ośw. i Wych. w 
Leuven; Hist. Kom. Niem. Tow. Edukacji (RFN) (12) 
1975- (15) Nagr. Woj. Bydgoskiego 1978; med. Ped. 
1977; med. 10-lecia WSP Olsztyn 1980 (16) IPiP ad. 
Zakł. Hist. i Teor. Wych. 
1888. 
RÓBLEWSKI Karol (2) 13 IV 1906 Opole Lub., int. (3) 
UJ prawo; WAP 1961 kurs ped. (4) Zawod. służba 
wojsk. 1944-1967; UMK od 1967: kier. kancelarii tajnej;
		

/Licencje_017_03_375_0001.djvu

			373 


spec. ds. plan. obr. (12) 1951-1978 (13) 1978 em. (14) 
Kier. SW 1951-1967 (16) Wykł. SW. 
1889. WRÓBLEWSKI Witold (Wiktor) (2) 7 IX 1938 Grudzi
dz, 
rob. (3) UMK 1962 fil. klas. B. Józefowiczowa (5) UMK 
Z. Abramowiczówna 1969 "Arystokredyzm Platona" (6) 
UMK 1978 "Pojęcie arete w n poło V wieku p.n.e. Pro- 
tegoras - Gorgiasz - Demokryt" (11) TNT 1974-; PT 
Fil.: Komit. Nauk o Kult. Ant. PAN 1981- (12) 1962- 
(14) Kier. KFK 1978-: dziek. WH 1981-1984 (16) WH 
doc. KFK. 
1890. 5WRZECIONKOWSKI Mariusz (2) 12 V 1949 Toruń, int. 
(3) UMK 1984 ped. - kult.-ośw. (4) Garnizonowy Klub 
Ofic. Toruń 1966-1967: 1972-1973; Woj. Stacja Sanitar- 
no-Epidemiologiczna Toruń 1968-1972 (12) 1974- (16) 
lA-P naucz. przedmiotów pomoc. Zakł. Kształ. Form. 
Piast. 
1891. WRZESI
SKA Apolonia Anna (2) 11 V 1910 Warszawa, 
rzem. (3) UW 1937 fiz. - optyka (4) Naucz. fiz.: gimn. 
Warszawa 1937-1939 i 1944-1948; tajne naucz. Warsza- 
wa 1941-1944; I Lic. im. Powstańców Warszawy 1944- 
1948 (5) UMK A. Jabłoński 1956 "Luminescencja fosfo- 
rów krystalicznych" (6) UMK 1964 "Fotoluminescencja 
fosforow ZnS i ZnS-CU" (7) 1975 (10) PŁ 1964-1970; 
WSP Opole 1970-1979 (11) PT Fiz. 1950-; Francuskie 
Tow. Fi,z. 1956-1976 (12) 1948-1964 (13) 1979 em. 
(15) Negr. Min. NSzWIT ind. mo 1973 (16) WMFiCh 
st. asyst. Kat. Fiz. Dośw. 


1892. WRZESZCZ Grzegorz (Michał) (2) 28 IX 1957 Pakość 
(woj. bydgoskie), int. (3) UMK 1981 chem. stos. A.Ło- 
dzińska (12) 1982- (16) ICh asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 


WRZOSEK-KONARSKA Violetta zob. Konarska-Wrzosek Violetta. 


1893. "WYDERKOWSKI Jan (16) Kier. SW. 
1894. JioWYSOCKA Daniela (2) 25 VI 1950 Wielka Nieszawka 
(woj. toruńskie), chł. (3) WSP Kraków 1976 ped. _ 
wych. obr.; UMK 1980 POdypl. Stud. PolIt. (4) Naucz. 
przedmiotów obr. II Lic. Ogóln. Toruń 1972-1976 (12) 
1976- (16) Naucz. przedmiotów obr. SW. 
1895. 
SOTA Wojciech (2) 12 lU 1959 Szadłowice-Gniewko- 
wo (woj. bydgoskie), hit. (3) UMK 1982 geogr. W. Nie- 
wiarowski (12) 1982- (16) IG asyst. Zakł. Geomorf. i 
Geogr. Fiz. 


1896. WYSZOMIRSKI Sławomir Kazimierz (2) 27 IX 1955 Lidz- 
bark Warmiński, int. (3) UMK 1979 fil. klas. Z. Abra- 
mowiczówna (12) 1979- (16) WH st. asyst. KFK.
		

/Licencje_017_03_376_0001.djvu

			374 


1897. "wYSZYŃSKI Michał (2) 21 IX 1890 Wyżniany (3) UJK 
1915 teol.; 1925 prawo; Arch. Watykańskie - paleogr&- 
fia (4) Rota Rzymska; kongregacja konsystorska; prakt. 
prawnicza Rzym 1929 (5) Uniw. Insbruck 1918 dr praw 
(6) UJK 1925 z prawa kanonicznego (7) 1930 (8) 1948 
( 10) UJK: z-ca prof. Wydze Teol. od 1925; prof. prawa 
rzym. - kier. Zakł. Prawa Rzym. od 1930; UWr po 1953 
(11) Lwowskie TN; TNT 1946- (czł. Wydz.); Kom.Praw-- 
nicza PAU (12) 1946-1953 (14) Kier. Kat. Prawa Koś- 
cielnego; prodziek. WPr 1946-1953; pIerwszy dziek. WPE 
1945-1946 (16) WPr prof. zw. Kat. Prawa Kościel- 
nego (17) [Bio-bibliogr.1, Spraw. TNT 3:1949 s. 31. 


Z 
1898. xZABŁOCKA (Heitzman) Wanda (2) 20 xn 1900 Tamów, 
int. (3) UJ 1924 (absol.) bot. (4) Naucz. Glmn. Żeń- 
skie im. Kroiowej Wandy Kraków 1923-1925 (5) UJ W. 
Szajnocha 1925 "Przyczynek do zneJ0mości budowy 
gduły (Cyclamen persIcum Mili.)" (6) UJ 1945 "Mikot'- 
hIza w rodzeju Vi ola" (7) 1954 (10) UJ 1925-1946 
(WydZ. Roi. Kat. Bot.); staż nauk. Muz. Hist. Nedural- 
nej Paryż 1939; Inst. Bot. i Muz. Przyr. Wiedeń; Zakł. 
Bot. Uniw. Karola Praga; konsultant Inst. Ochro Roślin 
(11) TNT 1947- (czł. Wydze nI; czł. Komit. Red. Wyd. 
Popularnonauk. ); PT Bot. (czł....zał.; okresowo sekr. i 
przew. Oddz. Toruń); PT Mikrobiol. (12) 1 n 1946-1971 
(13) 1971 em.; 1978 zm. (14) Współorganiz. Kat. Bot. 
Og. i Zakł. Mikrobiol. Oraz Prac. Fitopatol. w Koniczyn- 
ce; organiz. i kier. Zakł. Mykologii 1958-1970; kier. Kat. 
Bot. 0$. do 1968; delegat doc. do Senatu (15) zł. odzn. 
UMK (16) IB em. prof. nadzw. bot. (mykologii; mikro- 
biol.; fitopatol.) (17) CBio-bibliogr.1, Spraw. TNT 3:1949 
s. 44-45; Z. Michno-Zatorska, tnekr.1, Wiad. bot. 26: 
1982 z. 4 s. 163-166; Z. Zatorska, Profesor W.Z., Biul. 
UMK 1980 nr 12-13 s. 91-93. 


ZABŁOCKA-KLENTAK Małgorzata zob. Klentak-Zabłocka Małgo- 
rzata. 


1899. .ZABŁOCKI Jan Wojciech (2) :1.3 XII 1894 Wieliczna, nem. 
( 3) UJ 1924 bot. og. (absol. ) (4) Entomol. Stacji Ochro 
Roślin Kraków 1921-1925; w czasie okupacji kier. Szk. 
Ogrodniczej Kraków (5) UJ K. Rouppert 1926 ''Trzecia- 
rZEfdowa flora z Chodzieży" (6) UJ 1930 veniam legendi 
(8) 1946 (9) C zł. hon. PT Bot. (10) UJ 1921-1935 
(asyst.; st. asyst.; ad. Zakł. Bot.); Ogr6d Warzywno-Sa- 
downiczy i Pole Doświadczalne Wydze Roi. UJ - kier. 
1935-1946 (także w tejnym UJ); styp. Funduszu Kult. 
Nar. Inst. Bot. R. Wettstein; Zakł. Paleobot. R. Kr&usl 
(WiedeńJFrankfurt n. Menem) (11) TNT 1947- (czł.Wydz. 
m); PT Bot. (czł....zał.; sekr. Oddz. Kraków 1922-1946; 
wsp6łorganiz. i przew. Oddz. Toruń 1946-1953; jego czł. 
i przew. hon.; czł. ZG po 1945); Tow. Ogrodnicze Kra-
		

/Licencje_017_03_377_0001.djvu

			375 


kóW; PT Ludozn.: PT Zool.; PT Entomol.: Tow. Przyr. 
im. Kopernika; czł. Komit. Red. Acta Soc. Bot. Pol.; 
Kom. Fizjograf. PAU 1923-1945 (12) 1 D 1946-1965 
(13) 1965 em.: 1978 zm. (14) Organiz. i kier. Ked. Bot. 
Og. od 1946: organiz. Zesp. Ked. Bot. 1950-: Jego kier. 
1952-1965 (15) Zł. odzn. UMK (16) WBINoZ em. prof. 
zw. bot. og. (17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 3:1949 s. 
45-48: Jubileusz 20-leCla pracy naukowców UMK V.Z.} , 
11. Kur. pol. 1965 nr 155:2 VII: Z. MIchno-Zat6rska, 
tnekr.), Wiad. bot. 26:1982 z. 4' s. 167-170: Z. Zato
 
ska, J.W.Z., Biul. UMK 1980 nr 12-13 s. 94-97. 
1900. JlZABORSKA Narcyza (2) 24 XI 1949 Załobiszki k. Wilna, 
rob. (3) UP 1976 fil. ros. (4) Naucz. j. ros. szk.śred. 
Toruń 1976-1984 (11) PT Rus. (12) 1984- (16) SJO 
lekt. j. rOB. 


1901. ZABORSKA Urszula (J'olanta) (2) 18 IX 1950 Gdańsk, 
int. (3) UMK 1976 hIst. - arch. B. Ryszewski (12) 
1976- (16) IHiA st. asyst. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk.: BG 
1984-. 
1902. ZABORSKI Eugeniusz (2) 30 IX 1949 Barnauł (ZSRR), 
int. (3) UP 1973 fil. rOs. (4) Naucz. I Lic. Ogóln. Po- 
znań 1973-1975 (12) 1975- (16) SJO lekt. j. ros. 
1903. JtZACHAREK Bolesław (2) 12 IV 1911 Dubielwo (3) UMK 
1950 szt. piękne - mal. S. Borysowski; B. Jamontt (12) 
1951-1961 (16) WSzp st. asyst. Kat. Rys. 
1904. .ZACHAREWlCZ Witold (2) 9 IX 1904 Duniłowicze (woj. 
wileńskie), chł. (3) USB 1930 chem. K. Sławiński: stud. 
chem. Sorbona Paryż 1933-1935 (4), W okresie okupa- 
cji: rob. leśny 1940: lab. pryw. f-ka chem. Wilno 1942- 
1945: Przew. Kom. Szacunkowej przy Pełnomocniku 
Rz
dO RP ds. Ewakuacji 1945-1946 (5) Sorbona Paryż 
G. Dupont 1935 "Synthese dans la s
rie du myrtenol" 
- nostr. USB (6) UW 1939 z zakresu chem. farm. (7) 
1948 (8) 1957 (10) USB zakł. Chem. Org. 1927-1939: 
staż nauk. w Bordeaux i Paryżu (2 lata) (11) TNT 
1947- (czł. Wydze m 1949-): TWP; PT Chem. 1929 
(prez. Oddz. Pomorskiego): Rada Gł. Szk. Wyższego 
1963: Kom. ds. Popierania Tw6rczości Nauk. i Artyst. 
przy Radzie Min. (12) 1946-1974 (13) 1974 zm. (14) 
Kier. Kat. później Zakł. Chem. Org. 1946-1974: organiz. 
WMFiCh 1951-1952: dziek. WM-P i WMFiCh 1948-1950: 
1956-1959: 1964-1968: prodziek. WMFiCh 1950-1952 
(15) Negr. 10 i 11 0 Min. O św. i Nauki (16) ICh prof. zw. 
Zakł. Chem. Org. (17) (Bio-bibliogr.}, Spraw. TNT 3: 
1949 s. 48-49: L. Borowiecki, A. Uzarewicz, (nekr.}, 
Wiad. chem. 29:1975: J. Płechocki, W.Z., U. Kur. pol. 
1952 nr 248; K. Przybyszewski, Spuścizny rękopiśmien- 
ne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, (woJ Studia 
o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu M. Ko- 
pernika cz. 1, Toruń 1980: spuścizna BG UMK.
		

/Licencje_017_03_378_0001.djvu

			376 


1906. 


ZAlDLEWlCZ Marek Jan (2) 4 I 1939 Dźwierzno (woj. to- 
ruńskie), int. (3) \1MK 1960 chem. org. W. Zacharewicz 
(4) Cukr. "Chełmta" 1960-1961 (5) UMK W. Zachare- 
wicz 1965 "Badania nad układem 1,3 dwumetylo-l-etylo- 
cykloheksadiem....3,5" (6) UMK 1976 "Borowodorowanie 
dwufunkcyjnych zwi
zków alicyklicznych" (10) Oxford 
Univ. 1970-1971; Purdue Univ. 1974-1975 i 1980 (11) 
PT Chem. (wiceprzew. Oddz. Toruń) (12) 1960- (14) 
Z-ca 
r. ICh 1978- (15) Negr. Min. NSzWIT ind. mo 
1978 (16) ICh doc. Zakł. Chem. Org. 
ZAJĄC Józef (2) 13 XII 1945 Korczmin (woj. zamojskie), 
chł. (3) UMK 1968 hl st. staroż. - arch. M. Jaczynow- 
ska (5) UMK M. Jaczynowska 1976 "Religia społeczeń- 
stwa rzymskiego prowincji NorIcum w I-m w. n.e." (11) 
PT Hist. (Kom. Hi st. Staroż. ZG) (12) 1968- (16) IHiA 
ad. Zakł. Hi st. Staroż. 


1905. 907. 


JtZAJKOWSKA Aleksandr'a (2) 7 XII 1900 Bałta (ZSRR), 
int. (3) USB 1931 filo z.; UMK 1952 bibl. (4) Wych.Do- 
mów Dziecięcych Odessa 1919-1922 (5) UMK H. Elzen- 
berg 1948 "Postawa człowieka dobrego w ogólnej struk- 
turze osobowości" (10) USB: Kat. Ped. 1927-1933; Kat. 
Filoz. 1933-1939 (11) PT Filoz.; PT, Neofil.; Zw. Bibl. 
i Arch. Pol. (12) 1 X 1945-1960 (do 1949 asyst. Kat. 
Filoz.) (13) 1961 em., 1967 zm. w Poznaniu (16) Em. 
ku st. dypl. BG. 


(M. Ptaszycki] 


1908. 


"ZAKRZEWSKA Maria (2) 15 VIII 1950 Kalisz, rob. (3) 
\1MK 1976 szt. piękne - zab. i kons. W. Domasłowski 
(4) Kaliskie Przedsięb. Bud. 1968-1969' PKZ Toruń 
1976 (11) Z:t:>AP 1977- (12) 1977- (16) IZiK at. asyst. 
Zakł. Kons. Ele
. i Detali Archit. 
1909. "ZAKRZEWSKA Teresa (2) 25 XI 1950 Gorzów Wlkp., 
rob. (3) UP 1975 psych. (12) 1975- (16) IPiP st. asyst. 
Zakł. Psych. 


1910. ZALESKA Jadwiga (Leontyna) (2) 5 XII 1900 Sanok, int. 
(3) UJK 1924 fil. pol. i rom. W. Bruchnalski. J. Kleiner, 
H. Ułaszyn, T. Lehr-Spławiński, K. Czerny, W. Twardow- 
ski; Państw. Kurs Wych. Fiz. Lwów 1924; dypl. naucz. 
szk. śred. w zakresie wych. fiz. Lwów 1928; stud. skie- 
rowana przez Min. WRiOP: Południowoszwedzki Inst. 
Gimnastyki Lund i Kurs Skandynawskiego Zwi
zku Gim- 
nastyki Kobiecej Ryslinge (Dania); UMK 1949 ped.; 
dypl. naucz. szk. śred. w zakresie ped. i propedeutyki 
filoz. Toruń 1950 (4) Naucz. wych. fiz. i j. pol.: Pryw. 
Gimn. Żeńskie Sanok 1924-1926; Miej. Sem. Żeńskie 
Sanok 1928-1930; Pol. Gimn. Macierzy Szk. w Wolnym 
Mieście Gdańsku 1930 i 1932-1937; Pol. Szk. Hand. 
Sanok 1.941 (zwolniona przez Niemców za wyst
pienie 
w obronJe pomnika Kościuszki); nau,cz. wych. fiz. Sem. 
Naucz. im. S. Wyspiańskiego Lwów 1927-1928; naucz.
		

/Licencje_017_03_379_0001.djvu

			377 


wych. fiz. Oraz j. pol. i łac. Państw. Gimn. i Lic. im. 
Kroiowej Zofii Sanok 1944-1945; organ!z. i naucz. tej- 
nego naucz. Sanok 1939-1944; okr. instr. wych. fiz. i 
przysposobienia wojsk. oraz Zwi
zku Harcerstwa Pol. 
w Kur. Okr. Szk. Pomorskiego Toruń 1937-1939 i 1945- 
1947 (10) Centr. Inst. Wych
 Fiz. Warszawa (wykł. hIst. 
i metod. wych. fiz.: Si. instr.) 1930-1932 (11) PT Psych. 
(12) 1 xn 1945-1951 (13) 1960 em. (16) WH st. asyst. 
Ked. Psych. (od 1947) jednocześnie lekt. wych. fiz.1945- 
1950. 


ZALESKA-KIEŁCZEWSKA Maria zob. Kiełczewska-Zaleska Maria. 


1911. ZALEWSKA Mirosława (2) 21 XI 1944 Inowrocław, int. (3) 
UP 1968 prawO C. Jackowiak (12) 1968-1974 (16) IPC 
st. asyst. Zakł. Prawa Pr. 
1912. JtZALSKI Bogdan (2) 19 VIII 1939 Siedlce, rob. (3) SGPiS 
1962 hand. zegr. (4) Centr. Mor. "Centromor" Gdańsk po 
1967 (12) 1962,-1967 (16) WPr asyst. Kat. Ekon. Polit. 
1913. *ZAŁĘSKI Zbigniew (2) 22 XI 1907 Warszawa, int. (3)UW 
1934 (12) 1 xn 1945-1948 (16) WH lekt. j. węgierskie- 
go. 
ZAŁUSKA-W1
N1ECKA Janina zob. Wiśniecka-Zełuska Janina. 


1914. ZAŁUSKI Adam (:!) 12 ID 1953 Toruń, rob. (3) UMK 1977 
prawo J. Winiarz; L. Stecki (4) Przedsięb. Polonijno- 
Zegr. ''Daned'' Toruń 1983 (12) 1977- (16) IPC st. 
asyst. Zakł. Prawa Gosp. 
1915. ZAŁUSKI Tomasz (Lech) (2) 4 X 1948 Warszawa,lnt. (3) UŁ 
1971 biol. - bot. (5) UMK K. Kępczyński 1981 "Zróż- 
nicowanie fitocenoz doliny Brynicy i jej dopływóW na Ue 
warunków siedliskowych" (10) UL (Zakł. Bot.) 1971- 
1973 (11) TNT; PT Bot. (12) 1973- (16) IB st. asyst. 
Zakł. Bot. Og. 
1916. irZAMEL Ewe s st (2) 22 VIII 1937 Szydłowiec (woj. koniń- 
skie). int. 3) UMK 1965 szt. piękne S. Borysowski, J. 
Bogucki (4 Naucz. szk. podst. Tuchola 1954-1960 (5) 
ASP Warszawa przewód kwalif. na stan. ad. 1972 (12) 
1965- (16) lA-P ad. Zakł. Kształt. Form Piast. 
1917. .ZAORSKI Remigiusz (2) 1 XI 1912 Lublip (3) UW 1936 
prawo (4) Aplik. s
dowa Warszawa 1936-1939; księgo- 
wy Lublin 1939-1945 (5) UW C. Berezowski 1945 "Władz- 
two państwa na morzu przybrzeżnym" (6) 1950 "Wolne 
obszary portowe" (7) 1958 (10) UW 1936-1939; Inst. 
Bałt. (Stud. Prawa) Gdańsk 1946-1950; Inst. Mor. dyr. 
1950-1957 (11) TNT 1964- (czł. Wydze IV); Komit. Bad. 
Morza PAN: KNiT; Kom. Gł. Transp. PAN; Zrzeszenie 
Prawników Pol. (przew. Kom. Prawa Morza ZG): Intern. 
Law Assoc. (12) 1964-1967 (14) Kier. Kat. Prawa Mię-
		

/Licencje_017_03_380_0001.djvu

			1918. 


1919. 


1920. 


1921. 


1922. 


378 


dzynar. 1964-1967 (15) Odzn. "Zasłużony Pracownik 
Morza" (16) WPr prof. nad zw. Kat. Prawa Międzynar. 
(17) (Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 18:1969 s. 44-46. 
"ZAPOLSKI Romuald (2) 6 I 1928 Wojstom (woj. wileńskie), 
int. (3) PW geodezja 10; Wojsk. Akad. Tech. geodezja 
no (4) Zawod. służba wojsk. 1951-1968 (10) Wojsk. 
Akad. Tech. (st. wykł.) 1960-1968 (12) 1969-1981 (16) 
IG wykł. Zakł. Geomorf. i Geogr. Fiz. 


ZAREMBA (Kuroczkin) Danuta (2) 30 I 1950 Toruń, int. 
(3) UMK 1972 astr. W. Iwanowska (5) UMK A. Wosz- 
czyk 1978 "Wyznaczenie składu chemicznego gwiazdy 
metaliczne! t1: UMaIł (11) TNT 1972-; PT Astr. (12) 
1972- (15) Nagr. Młodych PT Astr. 1980 (16) lA ad. 
Zakł. Astrofiz. i Astr
 Gwiazdowej. 


ZAREMBA Jarosław (2) 6 XII 1949 Toruń, int. (3) UMK 
1972 fiz. dośw. S. Łęgowski (5) UMK S. Łęgowski 1979 
"Zastosowanie formalizmu nieredukowalnych operatorów 
tensorowych do opisu sygnału detekcji optycznej w do- 
świadczeniach pOdwójne
o rezonansu" (11) PT Fiz.( c zł. 
Zarz. Oddz. Toruń) (12) 1972- (14) Czł. Senatu 1981- 
(15) Negr. Min. NSzWIT 111 0 1981 (16) IF ad. Zakł.Fiz. 
Dośw. 
"ZAREMBA Jerzy (2) 18 IV 1920 Toruń, rob. (3) UMK 
1949 p,rawo (12) 1948-1951 (14) I sekr. KU PZPR 
(16) WPr st. asyst. Kat. Nauki o Państwie i Prawa 
Państw. 


ZARĘBSKI Marek (GrzeĘorz) (2) 19 IX 1949 Kramsk- 
Dębicz (woj. konińskie), rzem. (3) UMK 1974 ekon... 
ekonom. roi. J. Liczkowski (4) Dyr. Spółdz. Kółek Roi. 
Kramsk 1974-1976 (5) WSE Wrocław 1980 "Efektywność 
działalności sp6łdzielni kółek rolniczych w zakresie u- 
sług świadczonych gospodarstwom indywidualnym" (12) 
1976- (16) WNE ad. Kat. Ekonom. Roi. i Prod. Żywnoś- 
ci. 


"ZARYDKIEWICZ Izabela (2) 11 II 1932 Słonim (3) WSP 
Gdańsk 1963 mat. L. Dubikajtis (4) Naucz. szk. podst. 
Gdańsk 1959 (12) 1963-1964 (16) WMFiCh asyst. Ked. 
Med. 
1924. .ZARZYCKI Wacław (12) 1946-1947 (16) WP-E st. asyst. 
Kat. Prawa Nar. 


1923. 


ZATORSKA-MICHNO Zofia zob. MIchno-Zatorska Zofia. 


1925. ZAWACKA Elżbieta (Magdalena) (2) 19 nI 1909 Toruń, 
int. (3) UP 1931 mat. B. Krygowski; UŁ 1946 ped. H. 
Radlińska (4) Naucz. mat. szk. śred. 1931-1937: Som- 
polno, Otorowo, Tormin, Tarnowskie Góry; komendantka
		

/Licencje_017_03_381_0001.djvu

			379 


1927. 


Rejonu Śląskiego Przysposobienia Wojsk, Kobiet 1937- 
1939; tajne komplety Warszawa 1940-1943; naucz. mat. 
1945-1951 i 1955-1965: Łódź
 Toruń, Olsztyn, Sierpc 
(5) UMK L. Bandura 1965 "Kształcenie koresponden- 
cyjne" (6) UGd 1972 "Nauczycielskie studia zaoczne" 
(10) UŁ (asyst. Zakł. Ped. Społ.) 1946-1947; Inst. 
Spraw Społ. Łódź 1948-1949; WSP i UGd 1965-1975 
(od 1972 doc.) (11) TNT; Gdańskie TN; Intern. Coun- 
cil on Corespondence Education - ICCE (Przedstawiciel- 
ka na Polskę, Czechosłowację, Węgry i Rumunię do 
1974) (12) 1975-1978 (13) 1978 em. (14) Organiz. 
Zakł. Andragogiki IPiP (do uruchomienia nie doszło) 
( 16) IPiP em. doc. ped. społ. 
JeZAWADZKI Henryk (2) 20 vm 1945 Wąbrzeźno, int. (3) 
UMK 1969 chem. A. Łodzińska (5) UMK A. Swinarski 
1978 "Połączenia koordynacyjne orto-tolilodwuguanidyny 
i N, N' _ dwufenyloguanidyny z niektórymi metalami 
przejściowymi" (10) UGd od 1978 (12) 1970..1978 (16) 
ICh st. asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 
ZAWADZKI Jerzy Romuald (2) 21 VIII 1941 Toruń, int.(3) 
UMK 1963 chem. A. Swinarski (5) UMK J. Siedlewski 
1971 ''Wpływ aktywatorów siarkowych i Uen
ch na pro- 
ces aktywacji i zdolności sorpcyjne węgli" (6) UMK 
1982 "Spektroskopia w podczerwieni zjawisk powierzch- 
niowych na węglach" (10) PIE Toruń 1964-1965 (12) 
1965- (16) ICh doc. Zakł. Podst. Chem. 


1926. 


1928. 


K-ZAWADZKI Tadeusz (2) Ur. w Wilnie (3) USB i UJ hist. 
staroż. L. Piotrowicz (5) UJ L. Piotrowicz 1952(1) "Struk- 
tura agrarno-społeczna krejów małoazjatyckich w epoce 
hellenizmu" (7) UP ok. 1960 (10) UP prof.; Uniw. Ka- 
tolicki Fryburg (Szwajcaria) 1967- (12) 1955-1959 (16) 
WH prof. nadzw. Kat. Hist. Powsz. Staroż. i Średn. (hist. 
staroż.) . 


[M. Jaczynowska] 


1929. ZAWIEJA Elżbieta (Maria) (2) 20 XII 1950 Ząbkowice 
l. 
(woj. wałbrzyskie), int. (3) UMK 1975 biol. - zool. I. 
Mikulska (12) 1975- (16) IB st. asyst. Zakł. Zool. 
1930. ZAWIŚLAK Wojciech (2) 21 111 1940 Stołpce, rob. (3)UMK 
1966 biol. - zool. J. Mikulski (5) UMK J. Mikulski 1972 
"Produkcja zooplanktonu skorupiakowego zatoki Moty je- 
ziora Jeziorak" (11) PT Hydrobiol.; Soc. Intern. Limno- 
logorum (12) 1966- (15) Nagr.: PT Hydrobiol. 1967; 
PAN zesp. 1974 (16) IB ad. Zakł. Hydrobiol. 
1931. H'ZAWODZIŃSKI Karol Wiktor (2) 1 VI 1890 Warszawa, int. 
(3) Uniw. Petersburg 1913 fil. rom. (4) Naucz. szk. 
śred. 1917-1918, krytyk i literat 1921-1926 (współpr. 
"Przeglądu Warszawskiego"; "Wiadomości Literackich"; 
"Przeglądu Współczesnego"); ofic. zawod. 1918-1932 (7) 
UMK 1948 (10) Uniw. w Brukseli (prof. lit. słow.) 1933-
		

/Licencje_017_03_382_0001.djvu

			380 


1934 (11) TNT 1947- (czł. Wydze n); ZLP (wiceprez. 
Okr. Pomorskiego) (12) 1946-1949 (13) 1949 zm. w 
Toruniu (14) Kier. Kat. Hist. Lit. Słowo 1946-1949 (16) 
WH prof. nadzw. Ked. Hist. Lit. Pol. (rom.; hi st. lit. pol. 
i ros.) (17) [Bio-bibliogr.]. Spraw. TNT 1:1948-1949 s. 
7'Z-78; K.W.Z (o sobie - odpowiedź na ankietę). W pr&- 
cowniach pisarzy 'i uczol1ych, "Odrodzenie" 1946 nr 21; 
{biogr.}, Słowo Wsp6łcz. Pisar
 Poi., t. 3 Warszawa 
1964 s. 5890-592; Górski K., (nekr.J, Spraw. TNT 3: 
1949 s. 102-107; J. Kwiatkowsld, Portret krytyka, Życie 
lit. 10:1964 nr 26 S. 13; T. Makowiecki, Wspomnienie o 
K.W.Z., Pam. lit. 40:1952 s. 434-439. 
1932. ZBUEWSKA Teresa (Wiesława) (2) 3 X 1941 Rypin, chł. 
(3) UWr 1967 bibie M. Burbianka; egz. bibl. dypl. 1976 
(4) Bibl. w Chehpży 1960-1964 (12) 1964- (16) Kust. 
dypl
 BG. 
1933. "ZDRENKA Tadeusz (2) 7 V 1949 Więcbork (woj. byd- 
goskie), int. (3) UMK 1972 fil. pol. C. Niedzielski (12) 
1974-0.983 (16) IPiP st. asyst. Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
1934. ZDRÓJKOWSKI Zbigniew Stanisław (2) 18 VIII 1915 Mińsk 
Białoruski, int. (3) Stud. UW od 1935; tajny UW 1942 
prawo - dawne prawo pol. J. Rafacz, S. Borowski (4) 
Dep. Wyznań Min. WRiOP 1939; ekspedytor leśny 1939- 
1945; ref. adm.-prawny Zw. Rewizyjny .Sp6łdz. PRL TO- 
ruń 1945 (5) UMK K. Koranyi 1947 "Praktyka krymi- 
nalna Jakuba Czechowicza, jej źródła i system na Ue 
rozwoju współczesnego prawa karnego zachodniej Eu- 
ropy" (6) Nom. CKK 1954 (7) 1971 (10) UW 1951- 
1966: ad. Inst. Hist,..Prawnego do 1954; doc. (Od 1954) 
i kier. (1964-1965) Ked. Hist. Państw. i Prawa (11) 
TNT 1951- (czł. WydZe IV 1961; je
o przew.); PT Hist. 
Komit. Nauk Prawnych PAN 1981- (12) 1945-1952.) 
1958- (14) Kier. Kat. Powsz. Hist. Państwa i Prawa 
później Zakł. 1958-; dyr. -IH-.P 1975-; prodziek. WPr 
1958-1960; kier. Zaocz. St",d. Adm. 1961 (15) Nagr.: 
Min. SzW zęsp. 10 1966; Min. NSzWIT ind. 11 0 dyd.-wych. 
1980 (16) f H-P prof. nadzw. Zakł. Powsz. Hist. Pań.- 
stwa i Prawa (17) {Bio-bibliogr.l, Spraw. TNT 15:1961 
s. 51-52. 


1935. ZEIC-PISKORSKA Maria (Anna) (2) 17 n 1955 Tuchola 
(woj. bydgoskie), int. (3) UMK 1977 fil. pol. J. Speina 
( 12) 1977- (16) IFP st. asyst. Zakł. Teor. xłIt. 
1936. .ZENKTELER Julian (2) 7 II 1907 Poznań, int. (3) UP 
1930 fil. klas.; UMK 1948 prawo (4) Naucz. szk. śred. 
Toruń 1945-1954: 1956-1958; 1964-1970; a także naucz. 
j. obcych w instytucjach Torunia 1953-1956 (12) 1948- 
1953; 1958-1971 (13) 1971 em. (16) SJO lekt. j. niem. 
i łac.
		

/Licencje_017_03_383_0001.djvu

			381 


1937. JeZERZOŃ Teresa (2) 27 Xli 1928 Buczacz, rob. (3) UMK 
1952 prawo (12) 1950-1956 (16) WH ad. Kat. Podst. 
Marks....Leninizmu. 


1938. 


1939. 


1940. 


1941. 


1942. 


1943. 


1944. 


ZGORZELSKA Halina (Maria) (2) 8 XI 1916 Starogard Gd. 
(3) UMK 1949 prawo (11) TNT 1961-(12) 1947-1978; 
1982- (13) 1978 em. (16) Em. st. kust. dypl. BG (od 
1982 IHiA wykł. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk.). 
ZGORZELSKI Czesław (2) 17 m 1908 Wilno, chł. (3) USB 
1932 fil. pol. S. Pigoń (4) Naucz. Gimn. im. A. Mickie- 
wicza Wilno 19300-1932 (5) UMK K. Górski 1947 "Poję- 
cie "dumy" w f ols ki ej poezji przedromantycznej" (6) Nom. 
CKK 1956 (7 1956 (8)1968 (10) KUL 1950- (12) 
1945-1948 '(13) 1979 em. (15) Nagr.: P.E.N.-club 1979; 
Fundacji A. Jurzykowskiego New York 1982 (16) WH ad. 
Kat. Lit. Pol. (17) O sztuce literackiej. Prace ofIarowa.- 
ne C. Z., Rocz. hum. 19:1971; Pam. lit. 71:1980 z. 3 
(zadedykowany C. Z... 
ZIELIŃSKA Anna (2) 8 I 1953 Toruń int. (3) UP 1978 
fil. an$. - lit. amer. A. Kopcewicz (4) PPCh Toruń 1978- 
1982 (12) 1982- (16) SJO lekt. j. ang. 
, . 
ł.ZIELIŃSKA Wanda (2) 28 li 1903 Berlin (3) UP 1927 
prawo (4) Urz. Woj. Pomorski 1938-1939 i 1945-1949 
(5) UP 1948 (12) 1949-1950 (16) WPr wykł. krym. 
JeZIELrnSKI Kazimierz (2) 13 VI 1916 Szla (pow. Przas- 
nysz), rob. (3) UMK 1949 prawo (4) Pr. kolejowy:Wa!'- 
szawa-Jelonki 1940-1944; Toruń - Brodnica 1945-1946 
(12) 1947-1950 (16) WPr asyst. Kat. Nauki o Państwie 
i Prawa Pol. 


ZIELlŃ'S KI Zygmunt (Stanisław) ( 2) 7 IV 1929 Strzelno,rob. 
(3) WSE Szczecin 1955 ekon. Z. Heliński (5) WS
 S<>- 
pot M. J. Ziomek 1963 ."Analiza sezonowośd kole- 
jowych przewozów towarowych w Polsce w latach 1947- 
1960" (6) WSE Kedowice 1970 "Ekonometryczne metody 
analizy wahań sezonowych" (7) 1917 (10) WSE Szcze- 
cin 1952-1955; PSz 1955-1981 (1975-1980 rektor) (11) 
PT Ekon. 1955-; TNOiK 1972- (prez. Zarz. Oddz. Szcze- 
cin 1974-1981); Komit. Statysto i Ekonometr. PAN 1972- 
1980 (12) 1981- (14) Kier. Kat. Ekonometr. i Statysto 
1983-; dziek. WNE 1981- (15) Nagr.: Min. OiSzW ind. 
mo 1971; Min. NSzWIT ind. 10 1980 (16) WNE prof.nad- 
zw. Kat. Ekonometr. i Statysto 
JeZIELONKA Bonifacy (2) 13 V 1899 Wacowice (pow. Dr<>- 
hobycz) (4) Naucz. szk. 1920-1939 i od 1945; tłumacz 
w Urz. Gminnym Krzywosądz 1939-1945 (5) UMK K. 
Żurowski 1967 "Rejon Gopła w okresie późnolateńskim 
i rzymskim" (10) Muz. Okr. Toruń (ku st. Działu Archeol.) 
1950-1957; Woj. Kons. Zab. Archeol. Woj. Bydgoskiego 
(woj. kons.) 1957-1961 (11) TNT 1957-; PT Archeol.
		

/Licencje_017_03_384_0001.djvu

			382 


(prez. Oddz. Toruń przez 15 lat) (12) 1950-1951 (13) 
1975 zm. (16) WJI mł. asyst. Ked. Archeol. (17) [Biogr:J 
Manuel Encyclopedi<\ue de Prehistoire et Protohistoire 
Europ
ennes 2 (1-2) Praque 1969; J. Janikowski [nekr:1 
Rocz. Muz. w Toruniu 6:1977 s. 256-258. 


1945. ZIELSKI Andrzej Piotr (2) 19 X 1940 Brodnica, rob. (3) 
UMK 1966 biol. - bot. J. Zabłocki (5) UMK K. Kęp- 
czyński 1974 "Lasy liściaste Pojezierza Brodnickiego" 
(11) TNT 1975-; PT Bot.; Tow. Przyr. im. Kopernika 
(12) 1966- (16) IB ad. Zakł. Bot. Og. 
1946. "ZIENKIEWICZ-FABIERKIEWlCZ Irena (2) 28 I 1946 Hunt.- 
losen, int. (3) UMK 1968 biol. - bot. K. Kępczyński 
(12) 1969-1975 (16) IB asyst. Zakł. Bot. Og. 
1947. ZIENTARA Włodzimierz (Henryk) (2) 7 XI 1954 Słu r Sk, 
rob. (3) UMK 1979 hist. J. Serczyk (12) 1980- 16) 
WH asyst. KFG. 
1948. ZIĘTEK Bernard (2) 22 II 1947 Inowrocław, rob. (3) UMK 
1970 fiz. A. Bączyński (5) UMK A. Bączyński 1976 
"Opracowanie metod wyznaczania parametrów stanu tl'}- 
pletowego oraz badanie ich wpływu na pracę lasera 
barwnikowego" (10) Univ. of Kentucky 1982-1983 (11) 
PT Fiz. (12) 1970- (16) IF ad. Zakł. Fiz. Stos. 


ZIĘTEK-CHMIELIŃSKA Anna zob. Chmielińska-Ziętek Anna. 
1949. ZIOMEK Mieczysław (2) 1 I 1941 Lwów, rob. (3) UMK 
1969 szt. piękne - mal. S. Borysowski (5) ASP War- 
szawa S. B orys owski; T. Dominik 1977 przewód kwalif. 
na stan. ad. (12) 1969- (15) N agr. w konk. na obraz 
roku: III 1978; I 1979; nagr. Rzeszów 1980 (16) lA-P 
ad. Zakł. Mal. 


ZI6ŁKOWSKA-LECHOWICZ Janina zob. Lechowicz-Ziółkowska Ja- 
nina. 


1950. ZI6ŁKOWSKI Bo
dan (2) 27 XI 1952 Unisław (woj. toruń- 
skie), rob. (3) UMK 1976 hist. J. Wojtowicz (12) 1976- 
(16) INS st. asyst. Zakł. Nauk Polit. 
1951. ZI6ŁKOWSKI Mariusz (2) 27 IX 1950 Olsztyn, int. (3) 
UMK 1973 hiat. M. Jaczynowska (5) UMK M. Jaczy- 
nowska 1982 "Kulty religijne żołnierzy rzymskich w Bry- 
tanii w okresie wczesnego cesarstWa (I-IlI w. n.e.)" (11) 
PT Hist. (12) 1973- (16) lHiA ad. Zakł. Hist. Staroż. 
" 
1952. ZNAMIEROWSKA-PRUFFEROWA Maria (2). 13 V 1898 Ki- 
barty (Litwa), int. (3) USB 1932 etnol. i etnogr. - l'}- 
bołówstwo tradycyjne i muz. C. Baudouin de Courtenay 
Ehrenkreutzowa, K. Moszyński; stud.: Wydz. Hum. WY'Ż- 
szych Kursów Żeńskich Kijów 1916; Pol. Kolegium Uniw.
		

/Licencje_017_03_385_0001.djvu

			383 


Kijów 1917; Wolna Wszechnica Pol. Warszawa 1920; 
USB: entomol.; hist. szt. i archit.; antropol. (4) Dom 
Wych. ''Nasz Dom" Pruszków 1919-1920; tajne naucz. 
w okresie okupacji (5) USB K. Moszyński 1939 "Oś- 
ci rybackie" (7) 1965 (10) Muz. Etnogr. USB (kustł- 
ad.) 1927-1939; Litewska AN (etnolog) 1941-1942; Urz. 
Kons. Litewskiej SRR (kier. Działu Etnol.) 1944; Muz. 
Miej. Wilno 1944; kier. Zesp. Etnogr. Inst. Hist. Kult. 
Materialnej PAN od 1954 (później konsultant); Muz. w 
Toruniu (kier. Działu Etnogr.) 1949-1958; organiz. i dyr. 
Muz. Etnogr. w Toruniu 1959-1972 (11) TNT 1949- (czł. 
Wydze II 1957-); PT Ludozn. (czł. Zarz. Oddz. Wilno 
przed 1939; prez. Oddz. Toruń 1962-1981; czł. ZG 1947-; 
wiceprez. ZG 1959-1964 i później; przew. Sekcji Muz. 
ZG 1973-1979); PT Archeol. i Numizm.; PT NautologIcz- 
ne; Stow. Hist. Szt.; Zw. Muz. w Pol.; PT Geogr.; PT 
Socjol.; Zrzeszenie Kaszubsk<>-Pomorskie; czł. hon. P<>- 
morskiego Tow. Muzycz. 1984; Inst. Bałt.; OBN im. W. 
Kętrzyńskiego Olsztyn; KomU. Nauk Etnol. PAN (czł. 
Prez. i przew. Zesp. do Bad. Rybołówstwa Tradycyjne- 
go i Ochro jego Zab.); Zesp. Doradczo-Opiniodawczy ds. 
Muz, Etnogr. przy Zarz. Muz. i Ochro Zab. Min. KiSz 
(czł. Prez. od 1964); czł. Rady Muz. przy Zarz. Muz. 
i Ochro Zab. Min. KiSz 1972-1977; red. działu muz. "Lu- 
du" 1955-1958; czł. Komit. Red. "Dzieł wszystkich" O. 
Kolberga do 1984; The Finn<>-Ungrien Soc. Helsinki 
1961-; Intern. Council of Museums -ICOM c zł. Pol. KomU. 
Nar. 1972-; Intern. Council of Ethnographic Museums 
(12) 1 XII 1945-1949; 1958- (13) 1972 em. (14) Kier. 
Kat. Etnol. i Etnogr. 1958-1964; czł. Rady lAlE (15) 
Odzn. XV-lecia PT Ludozn. 1960; odzn. "Zasłużony Dzi&- 
łacz Kult." 1963; zł. odzn. za opiekę nad zab. 1964; zł. 
odzn. UMK; med. lYJor. Inst. Rybactwa 1972; nagr. Woj. 
bydgoskiego 1972; med. i nagr. O. Kolberga 1976; med. 
UMK 1978 (16) WH em. prof. nadzw. etnol. i etnogr. 
(również hist. szt. i muz.); obecnie prof. nadzw. Podypl. 
Stud. Etnogr. (17) Rocz. Muz. Etnogr. w T
runiu 1:1978 
(wydany z okazji 5o-lecia pr. nauk. M.Z.-P.); [Bi<>-bi- 
bliogr. , Spraw. TNT 11:1957 s. 89-92. 
1953. .ZWINOGRODZKI Zbigniew (2) 2 I 1935 Warszawa, int. 
(3) UMK 1962; filoz. T. Czeżowski; mat. J. Słomiński 
(12) 1963-1964 (16) WMFiCh asyst. Kat. Mat. 
1954. ZWOLIŃSKA Edyta (2) 4 VII 1956 Bydgoszcz, int. (3) 
UMK 1979 fil. germ. J. Serezyk (4) "Metalchem" Toruń 
1979-1981 (12) 1981- (16) SJO lekt. j. niem. 
1955. ZYBERTOWlCZ Andrzej (Janusz) (2) 30 IX 1954 Byd- 
!J0szcz, rob. (3) UP 1977 hist. J. Topolski (12) 1977- 
(16) INS st. asyst. Zakł. Filoz. 
1956. ZYMAN Małgorzeda (2) 8 XII 1958 Toruń, int. (3) UMK 
1980 prawo cyw. M. N esterowicz (12) 1980- (16) IPC 
asyst. Zakł. Prawa Cyw.
		

/Licencje_017_03_386_0001.djvu

			384 


Ż 


1957. ŻANKOWSKA Danuta (Barbara) (2) 23 V 1954 Jaworzno 
(woj. katowickie), rob. (3) UMK 1980 szt. piękne - 
kons. B. Soldenhoff (4) "Elektromontaż" Kielce 1974- 
1975 (12) 1980.. (16) IZiK asyst. Zakł. Kons. Mal. i 
Rzeź. Polichr. 


1958. ŻANKOWSKI Ryszard (Andrzej) (2) 25 V 1954 Świeb<>- 
dzin (woj. 
ielonogróskie), int. (3) UMK 1981 szt.pięk- 
ne - kons. M. Roznerska (12) 1981- (16) IZiK asyst. 
Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. 


1959. .ŻBIKOWSKA Krystyna (2) 14 XI 1943 Bogucin (woj. 
włocławskie), int. (3) UW 1970 fil. germ. (4) KNiT War- 
szawa 1964-1965: naucz. lic. ogóln.: Szczecin 1970-1973: 
Toruń 1973-1974 (12) 1974-1980 (16) SJO lekt. j. niem. 
1960. "ŻEBROWSKI Stanisław (2) 18 X 1917' Charków (3) Uniw. 
Kowno 1942 med.; nostr. Wydz. Lek. UP 1946 (12) 1 XI 
1945-1946 (16) WM-P st. asyst. Kat. Neurofizjol. i Fiz- 
jol. Zwierz
t. 


1961. ŻELAZNA Jolanta (2) 28 V 1954 Przemyśl, rob. (3) UW 
1978 filoz. (12). 1978- (16) INS st. asyst. Zakł. Etyki. 
1962. ŻELAZNY Mirosław (2) 30 VIII 1954 Radom, int. (3) UW 
1977 filoz. (5) UMK R. Rudziński 1982 "Problem metafi- 
zyki u Nietzschego i Wagnera" (12) 1977- (16) INS ad. 
Z akł. Etyki. ' 
1963. .ŻMUDZIŃSKI Marian (2) 19 VIII 1923 Lubawa, int. (3) 
UMK 1948 stud. mat. (12) 1947-1948 (16) WM-P z-ca 
asyst. Ked. Mat. 
1964. ŻUCHOWlCZ Halina (2) 11 IV 1938 Lipianki (woj. płockie), 
chł. (3) WSP Gdańsk 1965 ped. - teor. wych. R. Mil- 
ler (4) Dom Dziecka 1956-1960: naucz. przedszk.1960- 
1965: naucz. Lic. Ped. 1969-1971 (5) UGd R. Miller 
1979 "Nowe problemy w wychowaniu dzieci sześciolet- 
nich" (11) PT Filoz.: PT' Psych.: Międzynar. Organiz. 
OMEP (12) 1974- (16) IPiP ad. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
1965. ŻUKOWSKI Krzysztof (2) 9 nI 1944 Wilno, int. (3) UMK 
1968 prawo międzynar. J. S)T!fIonides (4) Stocznia Gdań- 
ska im. Lenina 1962-1963 (5) UGd W. Dawidowicz 1977 
"Model prawny współdziałania terytorialnych organów ad- 
ministracji państwowej w zespołach miast" (10) UGd 
(Wydz. Prawa) 1970- (12) 1968-1970 (15) Nagr. Min. 
Adm., Gosp. Terenowej i Ochro Środo 1978 (16) WPiA 
asyst. Zakł. Prawa Adm. 
1966. ŻUKOWSKI Ryszard (2) 21 XI 1939 Zbaraż, int. (3) WSE 
Sopot 1963 ekon. B. Kasprowicz (5) WSE Sopot B. Ru- 
dowicz 1971 "Rola infrastruktury ekonomicznej w rozwo-
		

/Licencje_017_03_387_0001.djvu

			385 


ju krejów słabiej rozwiniętych gospodarczo" (6) UGd 
1980 "Inflacja w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych" 
(10) Instituto Regional de Technologia w OAXaca (Mek- 
syk) od 1980 (kontr. "Poiservice") (11) TNT 1974-j 
PT Ekon. (12) 1967- (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. mO 
1981 (16) Ked. Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. ad.Zakł. 
Ekon. PolIt. 


1967. ŻURAWSKA Helena (2) 6 U 1927 Warszawa, rob. (3) UMK 
1951 szt. piękne - zab. i kons. J. Remer (12) 1951-1953 
(16) WSzp asyst. Kat. Techn. i Tech. Mal. 
1968. ŻURAWSKA Mirosława (Felicja) (2) 21 IV 1938 Toruń,int. 
(3) UMK 1960 fiz. teor. W. Hanusowa (4) Naucz. szk. 
śred. Białystok i Toruń 1960-1970 (5) UMK K. Badzi
 
1977 "Badania nad wprowadzaniem nowych treści do pol- 
skich programów nauczania fizyki w średnich szkołach 
ogólnokształc
cych na przykładzie wybranego działu z 
optyki fizycznej" (12) 1970- (14) Kier. Zakł. Metod. 
Naucz. Fiz. 1978- (16) IF ad. Zakł. Metod. Naucz. Fiz. 
1969. ŻURAWSKI Bronisław (2) 1 IX 1933 Janikowo, rzem. (3) 
UMK 1960 fiz. teor. W. Woźnicki (4) Naucz. szk. podst. 
1951-1953: Opoki, Janikowo, Kościelec Kuj., Koronowo 
(5) UMK W. Woźnicki 1969 "O wł
czeniu oddziaływania 
konfiguracyjnego w uogólnionej metodzie swobodnego 
elektronu" (10) WSI BIałystok 1960-1969; WSOWRiA 
1971-1972; Inst. Maszyn Mat. Toruń 1974-1977 (11) PT 
Chem.; 'PT Cyb. (Prez. Oddz. Toruń); PT Fiz.; PT In- 
form. (12) 1969- (14) Dyr. Ośr. Obi. 1976-; czł. Sena- 
tu 1976-1981,1984- (16) Dyr. Ośr. ObI. 


ŻUROWSKA-WRONKOWSKA Mirosława zob. Wronkowska-Żurow- 
ska Mirosława. 


1970. 


ŻUROWSKI Kazimierz (Józef) (2) 12 VIII 1909 Zagórz 
(woj. krośnieńskie), rob. (3) UJK 1938 prehist. L. Koz- 
łowski (5) UW W. Antoniewicz 1949 "Zabytki br
zowe 
młodszej epoki br
zu i okresu wczesne$o żelaza z te- 
rytorium dorzecza 
órnego Dniestru" (6) Nom. CKK 
1956 (7) 1964 (10) UJK (asyst. Kat. Prehist.) 1937- 
1940; Muz. Hist. Lwów (kier. Działu Archeol.) 1940- 
1941 i 1944-1945; Muz. Miej. Zabrze (dyr. oddel. przez 
Min. KiSz celem zabezpieczenia zab. archeol.) 1945- 
1948; UP ad. Inst. Bad. Staroż. Słowo 1948-1949 i 1966- 
1969; Kier. Bad. nad Pocz
t. Państwa Pol. 1949-1953; 
Inst. Hist. Kult. Materialnej PAN (kier. Stacji Archeol. 
w Gnieźnie) 1954-1971 (11) TNT 1954- (czł. Wydz.l) 
(12) 1951-1979 (13) 1979 em. (14) Kier. Kat. At'che- 
ol. 1953-1976; kier. Zakł. Archeol. Pol. 1976-1979; dyr. 
IAiE 1976-1979; prodziek. WH 1958-1960; dziek. WH 
1960-1962 (15) Nagr. Min. NSzWIT ind. uto 1974 (16) 
IAiE em. prof. nad zw. archeol. pol. (17) tBio-bibliogr.] 
Spraw. TNT 8:1954 s. 41-42.
		

/Licencje_017_03_388_0001.djvu

			386 


1971. ŻYLIŃSKI Leszek (Tadeusz) (2) 19 X 1954 Przemyśl, int. 
(3) UŁ 1977 fil. germ.; UWr :1.979-1982 stud. dokt. (12) 
1982- (16) WH asyst. KFG. 
1972. ŻYTKOWICZ Leonid (2) 17 vn 1910 Smorgonie (pow. Os z- 
miana), int. (3) USB 1933 hist. J. Iwaszkiewicz, S. Koś- 
ci ałk ows kI (5) USB J. Iwaszkiewicz 1936 "Litwa i Koro- 
na w roku 1794" (6) UP 1947 "Rz
dy Repnina na Lit- 
wie w ledach 1794-1797" (7) 1954 t8) 1971 (10) USB 
1933-1934 i 1935-1940 (asyst. wolont.); styp. Paryż: 
Sorbona i College de France 1936-1939: sekr. red. "Ate- 
neum Wileńskiego" 1935-1939; Arch. Państw. Wilno 1940- 
1941 i 1944-1945. WSP Gdańsk (z-ca prof.) 1951-1952; 
Inst. Hist. PAN 1953-1980 (11) TNT 1950- (czł. Wydz.l; 
jego sekr.; przew. Komit. Red. "Fontes"; c zł. Kom. Re- 
wizyjnej; czł. Komit. Red. "Zapisek hist."); PT Hist.( czł. 
władz Oddz. Toruń) (12) 1 X 1945-1962 (13) 1980 em. 
(14) Kier. Kat. Hist. Pol. i Powsz. XVJ.-XVIII w. 1959- 
1962; dziek. WH 1958-1960 (16) WH prof. nadzw. Kat. 
Hist. Pol. i Powsz. XVI-Xvnl w. (17) (Bi<>-bibliogr.], 
Spraw. TNT 5:1951 s. 49-51; Zap. hi st. 41:1976 z. 3; 
Cbiogr.j, Who' s who in Poland, Warszawa 1984. 


1973. ŻYTKOWICZ Roman (Piotr) (2) 19 IX 1949 Toruń, int.(3) 
UMK 1973 biol. - zool. (hydrobiol.) J. Mikulski (5) 
UMK A. Giziński 1982 "Sedymentacja tryptonu w jezio- 
rach różnych typów" (11) PT Z 001.; PT Hydrobiol.; Soc. 
Intern. Limnologiae (12) 1973- (16) IB ad. Zakł. Hydro- 
biol.
		

/Licencje_017_03_389_0001.djvu

			SKOROWIDZ OS6B WED
UG 
PRZYNALEŻNOŚCI DO JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU" 


WYDZIAŁ 


HUMANISTYCZNY 


INSTYTUT HISTORn I ARCHIWISTYKI (INSTYTUT HISTORII OD 
1957) 


Armon Witold 23 
+Bagiński Marian 28 
Belzyt Leszek (Cezary) 61 
Bieniak Janusz (Stanisław) 79 
Biskup Marian 88 
Borawska Teresa 124 
Cackowski Stefan 185 
Chen-Wincławska M
orzata 197 
Czacharowski Antoni (Barnaba) 228, S: 51, 52, 53, 54, 55, 56 
+ Czarciński Ireneusz 236 
Czarnecki Alojzy 238a 
Danielewicz Jerzy (Władysław) 262 (do 1984 r.) 
+Danilczuk Bolesław 263 
Deruga Aleksy 281  skorowidzu za podstawę układu przyjęto jednostki or- 
ganizacyjne występuj
ce w Uczelni w 1984 r. Zastosowano po- 
dział na wydziały, instytuty oraz samodzielne katedry, a w ich 
ramach alfabetyczny układ nazwisk z numerami biogramów. Przy 
osobach, które wyst
piły w składach Senatu Akademickiego, do- 
dano wielk
 literę S i numer strony, b
dź stron, na których figI»- 
ruje dane nazwisko. Osoby, które zakończyły pracę w Uniwersy- 
tecie przed powstaniem instytutów wł
czono do merytorycznie naj- 
bliższych im instytutów zaznaczając to umieszczeniem krzyżyka 
przed nazwiskiem. Wyj
tek stanowi
 katedry i Studium Przygoto- 
wawcze funkcjonuj
ce w początkach Uniwersytetu. które nie ze>- 
stały dotychczas w żadnej formie odnowione. Katedry te zostały 
wydzielone w ramach odpowiadających im wydziałów, a Studium 
Przygotowawcze umieszczono na końcu skorowidza.
		

/Licencje_017_03_390_0001.djvu

			388 


Dygdała Adam 331, S: 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38 
Dygdała Jerzy 332 
+Filipowicz Tadeusz 362 
Gerlach Jan 406, S: 29, 30, 31 
GUas Teresa 417 
Głębowicz Bogdan 422 
Głowacka Ewa 423 
Gołembiowski Maciej (Flawiusz) 443 
Górski Karol 462 
Górski Zbigniew Jan 466, S: 43, 44 
Grudziński Przemysław 487 
Grudziński Tadeusz 488. S: 41, 42. 43, 44, 53 
GrlJnberg Karol 489 
Grzegorz Maksymilian 493 
Gumowski Marian 508 
+GzeUa Grażyna (Maria) 515 
Hartleb Kazimierz (Jan Adam) 524 S: 26, 27 
Hertel Jacek 530 
Heza Edmund 532, S: 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52 
Hoff (Szymczak) Jadwiga (Kazimiera) 533 
Hoszowski Stanisław 545, S: 29, 30. 33 
Imańska Iwona 557 
JaczynowSka Maria (Danuta) 575, S: 47 
Janos
Biskupowa Irena 600 
Jasiński Kazimierz (Aleksander Mikołaj) 614 
+Jaworski Ryszard 627 
Kalembka Sławomir (Robert) 652, S: 42, 43, 44, 54, 58 
+Karpus Zbigniew (Klemens) 685, S: 51 
Kolankowski Ludwik 746 S: 25, 26, 29, 30, 31 '. 
Kopiczyńska Alina 764 
Kotowski Wojciech (Stefan) 791 
Kozłowski Ryszard (Józef) 810 
Kuk Leszek (Andrzej) 865 
Kwiatkowski Stefan (Franciszek) 897 
Lechicka Jadwiga 907, S: 29, 30. 31, 32, 33 
Lewandowski Władysław 930, S: 40, 41. 58 
Łukaszewicz Witold 978, S: 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47 
Madoń Władysław 990 
Ma1Iszewski Kazimierz 1009, S: 58 
Małłek Janusz (Marcin Michał) 1015 
+Marchwiński Roman (Tadeusz) 1023 
Markiewicz Bronisław 1030 
+Melkowska (Zielińska) Krystyna 1059 
Mienicki Ryszard 1083 
Mołodcówna Zofia 1108 
Mosingiew1cz Krzysztof 1112 
Moaaakowski Józef 1114 
MrozWk Stanisław 1120 
Musiał Danuta 1126 
Nadel Beniamin 1131 
Niedzielska Magdalena 1157 
+Nowak Zenon Hubert 1179 
Odyniec Wacław 1196
		

/Licencje_017_03_391_0001.djvu

			389 


Pakulski Jan 1228 
Paprocki Franciszek 1235 
Pawlak Marian 1246 
PaWłowski Bronisław August 1249, S: 27, 28 
+Piechota Franciszek 1264 
Polacka (Siadak) Krystyna 1306 
Poraziński Jarosław Marek 1317 
Powierski Jan 1320 
Pronobis Witold 1328 
Puciata Mateus
 Paweł 1351 
Purc Jerzy Romuald 1358 
Rezmer Waldemar Stanisław 1382 
Rietz Henryk 1386 
Rob6tka Halina (Maria) 1387 
Rulka Janusz 1427 
+Rumiński J6zef 1429 
Rys z ewski Bohdan 1434 
Serczyk Jerzy (Włodzimierz) 1464, S: 33, 38, 40, 41, 42 
Sieradzan Wiesław Mieczysław 1474 
Sławińska Janina 1508 
+ 
Sosnowska Krystyna 1542 
Stachowska Jolanta (Teresa) 1552 
Staszewski Jacek 1561 
Staszyński Stanisław 1564 
Steyer Donald 1573, 5: 36. 37, 38. 39, 40, 41, 42 
Stępień Marek 1575 
Sudziński Ryszard (Marian) 1591, S: 52, 53 
Szczuczko Witold 1624 
Sziling Jan 1663 
+ Ślaski Kazimierz 1663 
Tomczak Andrzej (Kazimierz) 1696 
Tondei Janusz Teodor 1700 
Tyszewicz Janusz Lesław 1723 
Wajda Kazimierz (Józef) 1741, S: 31, 32, 58 
+ Waszkięwicz Zofia Joanna 1763 
Wdowiszewski Zygmunt 1770 
Wencel-Kalembkowa Uruszula 1773 
Wenta Jarosław Tęodor 1776 
Wereszczyński Wiesław 1777 
Włodarski Bronisław (Adolf) 1831, S: 27, 28, 32, 33, 34, 35, 
36, 37 
Wojciechowski Marian (Kazimierz) 1841, S: 38, 40 
Wojciechowski Mieczysław 1842. S: 56 
Wojtowicz Jerzy 1853, S: 34, 39, 41. 42, 45, 46, 52, 53 
Wolański Stanisław 1857 
Woźniczk&-Paruzel Bronisława 1887 
Wroniszewski Jan Kazimierz 1882 
Zaborska Urszula (jolanta) 1901 
Za.i
c J6zef 1906 
Zawadzki Tadeusz 1928 
Zi6łkowski Mariusz 1951 
Żytkowicz Leonid 1972, S: 34, 35
		

/Licencje_017_03_392_0001.djvu

			390 


INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ 


+ 
Ampel Teresa 11 
Bartoszewicz Antonina 44 
Bednarek Adam 55 
+Bełkot Jan 62 
Budkowska Janina 159 
+BUkowski Andrze,j 162 
Burdziej Bogdan 168 
+ Burzacka-Branach Irena (Maria) 175 
Cieślak Halina 221 
Cimochowski Wacław 224, S: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 
"ł" Csató Edward 226 
+Czaplicki Dariusz 235 
Dokumo Bożena (Lidia) 291 
Dokurno Zygmunt 292 
Domagała Barbara 295 
Domańska-Siemianowska Barbara 296 
Domaradzki Marian 298 
+Filipowicz-Dubowik Henryk 363 
Frankowska Maria (Bronisława) 373 
Friedel6wna Teresa 377 
Garszczyńska Bożena 396 
G6rski Konrad (J6zef August) 463 S: 25, 26 
Grochowski Maciej (Henryk) 476 
Gutowski Wojciech (Kazimierz) 510 
Halkiewicz-Sojak Grażyna (Maria) 520 
+Howzan Zdzisław 546 
Hrabec Stefan 548, S: 28 
HutnikiewIcz Artur (Maria) 554, S: 34, 35 
Jakitowicz Maria (Teresa) 579 
+Jakowska Krystyna Maria 580 
Jędrzyński Zefiryn 636 
KaUas Krystyna 658 
Kasjan Mirosław Jan 690 
Kasprzyk Jerzy Antoni 695 
Krupianka Aleksandra (Magdalena Julia) 832 
Kryszak Janusz (Marian) 838 
Krzewińska Anna (Maria) 843 
Krzysztoszek Wiesław (KaroL) 845 
+Kucharski Eugeniusz 856 
K
nsUer Danuta (Józefa) 876 
ŁapIcz Czesław 961 
Maciejewski Jerzy (Piotr) 983 
+Maciejewski Jerzy Zbigniew 984 
Macura Krystyna 986 
Madyda Aleksander (Jerzy) 991 
+Makowiecki Tadeusz 1000 
+Marach Elżbieta 1022 
Melkowski Stefan 1060 
Minikowska 'l'eresa (Krystyna) 1097 
+Mirowicz Anatol 1098 


.j
		

/Licencje_017_03_393_0001.djvu

			391 


+Misz Henryk 1101 
Moszyńska Danuta (Stefania) 1116 
Moszyński Leszek (Józef) 1117 
Nadolski Bronis
w (Emilian Wacław) 1133, S: 29, 30, 31, 32, 
3B, 40, 41, 42 
Niedzielski Czesław (Józef) 1158, S: 29, 32, 33, 46, 47, 55, 
56, 57 
Oberlan Edmund 1191 
Obremski Krzysztof 1192 
Orylska Halina 1211 
Osmólska-Piskorska Bożena (Antonina) 1219 
Owczarz Ewa (Kazimiera) 1224 
Pepłowski Franciszek 1253 
+Preisner Walerian 1324 
Ronge Marek 1398 
Sawrycki Władysław 1453 
+Sikorska Bożena 1477 
+Skłodowska-Antonowicz Kelina 1497 
+Skubalanka Teresa 1505 
Skuczyński Janusz (Antoni) 1506 
+ Sławińska Irena (Zofia) 1509 
+Słuszkiewicz Eugeniusz 1516 
+Słuszkiewicz Maria 1517 
Smulski Jerzy 1520 
+Smułek Elżbieta 1521 
Speina Jerzy 1545 
+Staszyński Stanisław 1564 
Stoff Andrzej 1577 
Szewczyk Łucja Maria 1631 
Szupryczyńska Maria 1644 
+Taszycki Witold 1683 
Tłokiński Waldemar 1688 
Tokarz Emil (Franciszek) 1690 
+Turska Halina 1713 
Tycowa (Mocarska) Zofia 1718 
+Urbańczyk Stanisław 1728 
+ Wasilewski Stanisław 1761 
+Wierzbowski Ludwik (Wojciech) 1791 
Wronkowska Mirosława (Józefa) 1883 
Wrobel Adam (Mieczysław) 1884 
+Zawodziński Karol Wiktor 1931 
Zeic-Piskorska Maria (Anna) 1935 
+Zgorzelski Czesław 1939 


INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH 


+B&cker Roman 27 
+ Bochat Tomasz 105 
Broda Jerzy 143 
Buniak Józef 167 
+ Burlikowski Bronisław 170
		

/Licencje_017_03_394_0001.djvu

			392 


Czarkowski Józef 237 
+Denkiewicz-Szczepaniak Emilia 280 
Elzenberg Henryk 348 
+ Ferster Adam 356 
Filipiak Teodor 361 
Fiszer Józef 368 
+ GzeUa Jacek 516 
+ Indan Franciszek 558 
Iwańska Jolanta 564 
Jadczak Ryszard (Stefan) 576 
Karpińska-Plaskacz Anna 683 
Katafias Stanisław 696 
Kosior Krzysztof (Janusz) 778 
+Kozy
Kowalski Stanisław 811 
Krzyżanowski Leszek (Józef) 849 
+Lewandowski Bogdan 927 
Łukomska Antonina 979 
Makowski Krzysztof Lech 1002 
Marszałek Adam 1034 
+Masłowskli Andrzej 1041 
Matuszewski Stefan 1049 
Michalski Ryszard Franciszek 1069 
Miłuńska (Brzezicka) Barbara 1093 
Miłuński Zbigniew 1094 
Mroczkowski Tadeusz 1119 
+Najdowski Zygmunt 1135, S: 33, 34 
Nitka Elżbieta (Teresa) 1171 
Orłowska Ludmiła 1210 
Osmańska Krystyna 1218 
Pawlak Józef (Zygmunt) 1245, S: 37, 38. 49, 50, 51 
Pawluczuk Zdzisław 1248 
Pawłowski Jerzy Władysław 1250 
Pi
tek Krzysztof 1260 
+Pieczyński Mieczysław 1266 
+Pilichowski Jan 1277 
Piotrkiewicz Teofil 1278 
+POdszucki Bogusław 1297 
Przesławska Helena 1338 
Pulikowski Wojciech 1356 
+Roszewski Wojciech 1405 
+Rudnicki Andrzej 1422 
Sawicki Jerzy 1452 
Skałecki Zdzisław 1488 
+Soldenhoff Stanisław Ryszard 1539, S: 48, 49 
Szynaka Edmund 1659 
Tyburski Włodzimierz (Bernard) 1716 
Urbański Marian (Bogdan) 1729 
W ac h owi ak Andrzej 1738 
Walczak Zbigniew Kazimierz 1746 
Walkiewicz RYszard 1750 
Wicher Czesław 1782 
Wielich Wojciech 1785 
Wiśniewski Ryszard 1821 
Witkowski Lech 1826
		

/Licencje_017_03_395_0001.djvu

			+ Włodowski Stanisław Jerzy 1833 
Zerzoń Teresa 1937 
Ziółkowski Bogdan 1950 
Zybertowicz Andrzej (Janusz) 1955 
Żelazna Jolanta 1961 
Żelazny Mirosław 1962 


KATEDRA LOGIKI 


+Czeżowski Tadeusz 250 
Gawrysiak Tadeusz 400 
Gorzka Cezary 452 
Gumański Leon 506, S: 48, 49, 50 
+ 
Kasperek Jan 693 
Komendziński Tomasz 752 
Kubik Wacław (Tadeusz) 852 
Moese Henryk 1104 
Pietruszczak Andrzej 1270 
+Rogowski Sławomir 1389 
+Skarbek Janusz Andrzej 1489 
+ Swinarska Krystyna 1595 
+Turzyński Konrad 1714 
+Wolnie'wicz Bogusław 1858 


KATEDRA SOCJOLOGII 


Alek-Kowalski Tadeusz 8 
Borowicz Ryszard 131 
Kaleta Andrzej Janusz 653 
+Kwieciński Zbigniew (Kazimierz) 898, S: 46, 47, 48 
+Szczurkiewicz Tadeusz 1629 

liwińska Anna 1665 
Wierzbicki Zbigniew 1789 
Wincławski Włodzimierz (Kazimierz) 1805, S: 55, 56, 57 


INSTYTU'.r PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 


+Bandura Ludwik (Ryszard) 35 
+Bielecki Wacław 75 
Srzoza Helina 153 
Ciechanowski Stefan 218 
Danielewicz Jerzy (Władysław) 262 (od 1984) 
+D
browski Paweł 274 
D
browski Zdzisław (Antoni) 275 


393
		

/Licencje_017_03_396_0001.djvu

			394 


Dr
żkowska-Kruchy Renata 312 
Gałaś Mieczysław 392 
Gasiul Anna 398 
+ Gasiul Henryk (Stanisław) 399 
Gerstman Stanisław 408 
+ Gęsicka Stefania 412 
Góra Henryk 456 
Górniewicz Józef 460 
Janas-Stawikowska Barbara 586 
Jastrz
b Jadwiga Maria 616 
Jędrzejewska Anna 634 
Kamińska Barbara 662 
Kawula StaniSław 699 
Klimaszyk Paweł 722 
Kłosowski Jan 733 
Kmiecikowsk&-Szczerbiak Maria 734 
+Knowska Hanna (Maria Joanna) 735 
'Korniszewski Feliks 769 
Kosakowski Czesław 774 
Kożuchowski Leszek (Stanisław) 812 
Królikowska Elżbieta 831 
+Kubik Kazimierz 851 
Kubińska Helena 853 
Kulikowska Anna 869 
Kwatyr&-Urlińska Marta (Maria) 889 
Lachowicz Jan 899 
Lechowicz-Ziółkowska Janina 908 
Leśkiewicz Konstanty 921 
Lewandowska-BIczkowska Halina 925 
+Lewicki Andrzej 932 
Lipowska Maria (Felicja) 944 
+Malinowski Jan Adam 1006 
Materne Jerzy 1046 
+Mielczarek Maria (Halina) 1081 
+ Miętkiewicz Andrzej Kazimierz 1084 
Moroz Kazimierz 1111, S: 30 
Nalaskowski Aleksander (Stanisław) 1136 
Nalaskowski Stanisław (Ludwik) 1137 
+Neubauer Jolanta Maria 1154 
Nowaczyk Stanisław 1175 
Olubiński Andrzej 1206 
+Orczyk Zofia 1207 
PaluszkiewIcz Maria 1229 
Parczyk Alina 1236 
Paruzel Eugeniusz (Jakub) 1238 
Parzęcki Ryszard 1239 
Pazio (Polaczkiewicz) Danuta 1252 
Pieśniarski Bolesław 1287 
Płukis Andrzej 1293 
Pyrka Krzysztof 1360 
Rembowski Józef 1377 
Rostowska Teresa 1402 
Rostowski Jan 1403, S: 53, 55 
Ryznar Anna Grażyna 1437 
+Sośnicki Kazimierz 1543, S: 25
		

/Licencje_017_03_397_0001.djvu

			- 


395 


Styp-Rekowski Antoni 1587 
Szafraniec Krystyna 1608 
Szczerbiak Maria (Jolanta) 1621 
Szutkowska Urszula 1645 
Świętek Wacława (Krystyna) 1676 
+Teliczek Jadwiga (Zofia) 1684 
+Theiss Wiesław Tomasz 1686 
Tomasik Leonarda (Maria) 1692 
+Tymińska Wanda 1721 
Wierzbicki Narcyz (Andrzej) 1788 
Wiśniewski Leszek (Kazimierz) 1817 
+Witwicki Tadeusz 1829 
Włodowska Zofia (Bronisława) 1832 
Wojtczak Michał 1849 
Wolak Krzysztof 1355 
+Wołoszyn Lidia 1868 
+ 
Wołoszyn Stefan 1869 
Wróblewska Teresa 1887 
+ Zakrzewska Teresa 1909 
Zaleska Jadwiga 1910 
Zawacka Elżbieta (Magdalena) 1925 
Zdrenka Tadeusz 1933 
Żuchowicz Halina 1964 


INSTYTUT ARCHEOLOGII l ETNOGRAFII 


+a.rzeska Wanda (Emilia) 148 
+Bulas Kazimierz 164 
Burszta Wojciech 173 
+ Cehak-Hołubowiczowa Helena 18,9 
Cherek Janina (Anna) 199 
Chudziakowa Jadwiga (Emilia) 210 
Czerwińska Hanna Małgorzata 245 
Dubikejtis Jerzy 320 
Dunin-Karwicka Teresa (Klementyna Maria) 327 
+ Gostkowski Rejmund 454 
Grześkowiak Jan (Zdzisław) 499 
+Hołubowicz Włodzimierz 540 
+Jakimowicz Roman 578 
+Klimaszewska Jadwiga 721 
+Klonowski Alfons 729 
Kobusiewicz Michał 737 
Kola Andrzej 745 
+Kostrzewski Bogdan 782 
Kukawka Stanisław 866 
+ Kwiatkowska Małgorzata 892 
Lewandowska Anna (Maria) 923 
Małecka-Kukawka Jolanta 1010 
Matuszewska-Kola Wiesława Zofia 1048 
Olczak Jerzy (Feliks) 1197 
Pietrzykowska Jolanta 1274
		

/Licencje_017_03_398_0001.djvu

			396 


Pietrzykowski Czesław 1275 
+ Przewoźna-Armon Krystyna 1339 
Richert Brunon 1384 
Rubnikowicz Marek (Piotr) 1419 
+Rudnicka Janina 1421 
+Stelmachowska Bożena 1570 
Sulkowska Krystyna (Grażyna) 1592 
Wilke Gerard (Franciszek) 1801 
+Zielonka aonUacy 1944 
Znam1erowsk&-Prtlfferowa Marla 1952 
Żurowski Kazimierz (Józef) 1970, S: 35, 36 


KATEDRA FILOLOGII KLASYCZNEJ 


Abramowiczówna Zofia 1 
Appel Włodzimierz 22 
Baliński Józef Aleksal')der 31 
Bereza Magdalena Aleksandra 66 
Czypicka Teresa (Józefa) 257 
Józefowicz Barbara 640 
Małunowiczówna Leokadia 1016 
Mikołajczyk Ireneusz 1085, S: 54, 55, 57 
Milkowska Maria 1092 
Skim1na Stanisław 1496 
Srebrny Stefan 1548 
Swoboda Michał (Zbigniew) 1598 
SZaMDach Marian 1610 
Tuszyńska Iwona 1715 
Witkowski Leon (Franciszek Józef) 1825 
Wróblewski Witold (Wiktor) 1889,"S: 54, 55, 56, 58 
Wyszomirski Sławomir Kazimierz 1896 


KATEDRA FILOLOGII GERMAlGSKIEJ 


Adamiak Maria (Teresa) 4 
Bekasiński Jan 59 
Besarab-Pieńkos Janina 69 
B
hme Christa 113 
Buszko Irena (Justyna) 177 
Bzdęga Andrzej Zdzisław 183 
Domińaka Barbara (Teresa) 300 
Foss Gustaw 371 
Gierlak Maria (Józefa) 414 
Gmitruk Irena 427 
Grabarek Józef 468 
Grzybowaki Waldemar (Wojciech) 502 
Hubert Ewa Maria 551
		

/Licencje_017_03_399_0001.djvu

			Jarosz J6zef 607 
Jaworska Weronika (Julianna) 626 
Jmtner Fritz (Wolfgang Hermann) 647 a 
JtJttner Irmtraud 647 b 
Klentak-Zabłocka Małgorzeda 719 
Klin Eugeniusz 727 
Koch Christa 738 
Koch Hermann 739 
Koch (posor) Monika 740 
Konieczn&-Klamann Elżbieta 761 
Kotelnicka Iwona (GraŻyna) 787 
Kroman Anna 827 
Kunigiel Grażyna Iwona 875 
Lipczuk Ryszard 942 
Mazur Ewa 1054 
Olsson Jan (Esper) 1201 
Papi6r Jan 1234 
Pieńkos Karol (Ulrich) 1267 
Richter GtJnther 1385 
Rolirad Hubert 1393 
Sauerland Karol 1450 
Schatte Czesława (Ewa) 1455 
Skowronek Barbara 1499 
Szreniawska Mirosława 1635 
Szreniawski Wojciech 1636 
Szwejkowska Elżbieta (Maria Teresa) 1652 

więcka Klaudia Ewa 1674 
Wachowiak Jan Kazimierz 1739 
Wedrak Jan 1764 
Wilczyński Jacek (Tomasz) 1798 
Witkowska Maria (ELżbieta) 1824 
Ziętara Włodzimierz (Henryk) 1947 
Żyliński Leszek (Tadeusz) 1971 


KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ 1945-1952 


Borys Maria 138 
Chwalewik Witold 213 
Dobrzycka Irena 290 
Drath Kedarzyrla 311 


KATEDRA FILOLOGII ROMAŃSKIEJ 1946-1952 


Czerny Zygmunt 244 S: 25, 26, 27, 28 
Des Loges Stefania 282 
Romanów Maria 1396 
Sydow Marian 1599 
Wołczack
Dziemidowicz Władysława 1866 


397
		

/Licencje_017_03_400_0001.djvu

			398 


LEKTORZY, KTł5RZY PRACOWALI NA WH PRZED UTWORZE- 
NIEM STUDIUM JĘZYK6W OBCYCH 


Lemańczyk Józef 912 
Neuman Zofia 1155 
Rzeszowski Edward 1439 


WYDZIAŁ 
O 


BIOLOGII 
ZIEMI 


I 


NAUK 


INSTYTUT BIOLOGII 


Adamska.-Dziuba Aldona 5 
Andrzejewski Henryk 15 
+ Anikiejówna Czesława 16 
Apanasewicz Danuta 21 
Barcikowski Adam Stanisław 38 
Bargiel Zciia 41 
Bednarska Elżbieta 57 
Bełt Helena 60 
Berndt Jerzy (Tadeusz) 67 
+Blały Kazimierz 73 
Biegańska Józefa 74 
Bigos Maria 85 
Bittel Leon 92 
+Błażejewska Aleksandra 95 
+Błażejewski Franciszek 96 
Błeszyński Wiesław (Stanie.ław) 97 
Błędzki Leszek 98 
Bogaczewicz (Adamczak) Bożena 109 
Bohr Ryszard 114, S: 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53 
Boińska Urszula (Jadwi
a) 115 
Boiński Marian (Konrad) 116 
+Bojanowska Stefania 117 
Bojanowska Zofia 118 
Bronisz-Wolnomiejska Danuta 146 
Buchwald Wiesław (Leon) 156, S: 56, 57 
+Budzyńska-Wenta Jadwiga 161 
Busse Przerl\ysław 176 
Buszko Jarosław 178 
+Byczkowski Aleksander 180 
Caputa Michał (Franciszek) 187 
+Cegielski Henryk 188 
Centkowska Gabriela 191
		

/Licencje_017_03_401_0001.djvu

			399 


Ceynow
iełdoń Mirosława 193 
Chromiński Andrzej 208- 
Chwirot Wiesława Barbara 214 
Ciesielska Sławomira,. 219 
Cymerski Mariusz (Swiatosław) 227 
Czaplewska Joanna 234 
Czarnecki Adam (Józef) 238 
Czopek Juliusz (Leon) 252, S: 37, 38, 39 
Czopkowa Grażyna 253 
+Czosnowski Jerzy 254 
+Czyżewska Zofia 258 
Dahm Hanna (Janina) 260 
Dobrowolski Zbigniew 289 
Donderski Wojciech (Władysław) 302 
Drozdowski Arnold 316 
Dziadowiec Helena 335 
+D ziałoszyński Lech 336 
Dziuba Stanisław 345 
+Filutowicz Antoni 364 
Florkowski Andrzej 370 
Franq>is-Krassowska Alicja (Simona) 372 
+Furyk Andrzej 380 
Galinat Andrzej 388 
Galoch Elżbieta Sabina 389 
Giziński Andrzej Kazimierz (Stanisław) 420. S: 42, 43, 44, 
45, 46 
+Glwic Wanda 421 
Gniot-Szulżycka Jadwiga 429 
Goc Anna tMaria) 430 
+ Gonerko Sławomir 444 
+Gorsk&-Poczopko Jadwiga (Maria) 450 
Górsk&-Brylass Alicja 461 
Grajpel Barbara (Ewa) 471 
Grelewicz Andrzej (Zbigniew) 474 
Gromadska Melityna 478, S! 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44 
Grygoń Barbara (Maria) 491 
Grzybowska Mieczysława 501 
Gugpacka-Fiedor Wanda 504 
Halastra Grażyna 519 
Herzog-Kriesel Krystyna (Maria) 531 
+Hołownia Irena 539 
Hurynowicz Janina 553, S: 27 
+Ignatowicz Stanisław 556 
Izdebski Krystyn 567 
Jacuński Lech 574 
Janiszewski Janusz 592, S: 56, 57 
Janiszewski Leszek (Benon) 593, S: 46, 47, 52, 53, 54 
Jankowska (Mańkowska) Barbara 594 
+Januszewsk a Barbara 602 
+Jasicki Bronisław (Jan) 613 
Jaworska Halina 625 
Kamieńska Aniela 660 
+Kamińska Danuta 663 
Kamiński Jerzy 668
		

/Licencje_017_03_402_0001.djvu

			400 


Kampert Maria Magdalena 671 
Kania Wojciech 674 
+Karnicka Halina 682 
Kartanas Edmund 686 
+Karwowski Otton 689 
Katkowska (Borkowska) Maria Jolanta 697 
K
dziela Wojciech 703 
Kentzer Andrzej 704 
Kęntzer Teresa (Bogumiła) 705 
Kępczyński Klemens 707 
+Klimek Lucjan 724 
Kokociński Wiesław 744 
Kolasińsk
Wr6bel Anna 748 
+Kołaczkowska Maria 751 
Komoszyński Michał (Aleksander) 753 
Kononowicz (Porazińska) Halina 762 
+ Kopcewicz Jan 763, S: 54, 55. 56, 58 
+Korolko Jan 770 
Korzeniewska Anna 772 
+Korzeniewski-Chlcewicz Mirosław 773 
+Kosicka Albina 775 
+Kosicki-Kossa Stanisław 776 
Kowalczyk Stanisław 794 
+Kowalewska (Biedermann) Maria 796 
+ 
Kowalewski Zygmunt 798 
:Kowalska Eugenia 800 
Kownas Stefan 803, S: 27 
+ Kriesel Guido (Antoni) 825 
Krzyszkowska Anna 844 
+Krzyśko Krystyna 846 
Kulk Krystyna 863 
Kulikowska-Gulewska Halina 870 

Leibrand Halina 910 
+Leja Stanisław 911 
+Lenczewska Halina 915 
+Lewandowska (Pestka) Teresa 924 
+Lewandowski Jerzy (Józef) 929 
Lewosz Jerzy 933 
Lewosz Wiesława (Aleksandra) 934 
Leźnicki Antoni (Jerzy) 936 S: 47, 48, 49 
Lisicka Zofia 947 
+Lorenc (Siwek) Genowefa 955 
Luścińska Marta 960 
Łaukajtys Tadeusz 964 
Łosiński Jan 969 
Madela Kazimierz 989 
Maksalon Ludwik 1003 
+Malczyńska Jadwiga 1004 
+Małek Tadeusz 1012 
Maałowska Halina 1040 
+Masłowski Piotr 1042 
Matysiak Tadeusz 1051 
Michalski Leszek (Ignacy) 1067, S: 36, 37, 39, 40, 41, 42 
Michn1ewicz Marian 1075, S: 34, 35
		

/Licencje_017_03_403_0001.djvu

			401 


Michniewska Zofia 1076 
Michno-Zatorska Zofia (Józefina) 1077 
Mikulska (Książek) Izabella 1088, S: 32 
Mikulski Józef (Stanisław) 1089,S: 29, 30, 32, 33, 34. 35. 37, 
38, 39, 4
 41, 42, 43, 44, 45 
+Narębski Juliusz 1142 a, S: 52, 54, 55, 56 
Narębski Wojciech 1143 
+Niekrasz Anna 1159 
Nienartowicz Andrzej 1162 
Nitecki Czesław 1170 
Noryśkie1o\icz Andrzej 1173 
Nowicka Halina (Zofia) 1186 
+Obuchowska Barbara 1193 
:Okołowicz Wincenty 1196 a, S: 28 
Olejarczuk Genowefa 1199 
Oleksowicz Andrzej Stanisław 1200 
Olszewska Elżbieta Magdalena 1202 
Orzechowski Bogumił (Olgierd) 1214 
Pawlikowski Tadeusz (Edmund) 1247 
Piątkowska Barbara 1261 
Plichta Irena 1288 
Plichta Witold (Kazimierz) 1289 
+Płoskoniówna (Lewandowska) Maria 1291 
Pokojska Urszula 1301 
Pokojsk
Burdziej Aleksandra 1302 
+Polakowski Benon 1309 
Poraziński Zpigniew 1318 
+Poszk6wna Aldon
 1319 
+Prl!lffer Jan 1331, S: 25, 26, 32, 33 
Prtlffe
Klein Krystyna 1332 
Prusinkiewicz Zbigniew (Andrzej) 1334, S: 39 
+ Przystalski Andrzej 1346 
+ Racięcka Maria 1362 
+ Regel Stanisław 1373 
+Rojecka Nadzieja 1390 
Romanowsk&-Czerwińska Maria 1395 
Rożej Antoni 1417 
Różycki Henryk 1418 
Rutkowski Lucjan (Jarosław) 1430 
+ Sańko Irena 1449 
Seniczak Stanisław (Kazimierz) 1460 
Sianko Ludmiła 1469 
+Sienicka Antonina 1472 
Siła Elżbieta 1482 
Sobczak Gizela Anna 1525 
+Sobkowiak Łucja 1526 
+Sobociński Wiesław 1530 
+ Sołtys Edward 1540 
+Sopoćko Irena 1541 
+Stachowiakówna Czesława 1550 
+Stanisławski Jan 1554 
Stęślick
Mydlarska Wanda (Emilia) 1576 
Stopińska Jadwiga 1578 
StopiflSkI Marek 1579 
+Strawiński Stefan 1580, S: 35, 36
		

/Licencje_017_03_404_0001.djvu

			402 


Strzelczyk Edmund (Zygmunt) 1584, S: 48. 49. 50, 51, 52, 53, 
56, 57 
: Sylwan owi c z Witold 1600 
Sylwestrowicz Bolesław 1601 
+ Symonides Ewa 1602 
Szaraki Henryk 1611, S: 28, 32, 33, 34, 35, 36 
+ Szczepanik Maryla (Irena) 1612 
Szudarski Marian 1640 
Szymczyk (Tymicz) Jadwiga 1656 
+ 
Szynal Tadeusz 1660 
+Świdzińska Agnieszka 1672 
Święcka (Kobus) Elżbieta (Teresa) 1673 
+ Tęgowska Eugenia 1685 
Tomasik Lucjan 1693 
+ Tretyn Andrzej 1706 
Umińska Wana 1727 
+ . 
+ Walas Jan 1742, S: 29, 30. 31. 32 
WalasoW'a Zofia 1'43 
Walińska Zdzisława 1749 
W¥owska Sabina 1769 
Weber-Czerwińska Ewelina 1771 
+Wengris Janina 1774 
Weychert Krzysztof 1781 
Wilczyńska Bogdana (Kazimiera) 1795 
+ 
+ Wilczyńska Kazimiera 1796 
Wilczyński Jan Zygmunt 1799 
+ Wilkoń-Michalska Jadwiga 1803 
Wimborówna Ludwika 1804 
Wiśniewski Ryszard 1820 
Witkowski Tadeusz 1827 
+Wojciechowski Jan. 1840 
+Wokroj Franciszek 1854 
Wolnomiejski Norbert 1862 
Wrobel Bo,edan 1885 
+Zabłocka {Heitzman) Wanda 1898, S: 27, 28 
Zabłocki Jan 1899 
Załuski Tomasz (Lech) 1915 
Zawieja Elżbieta (Maria) 1929 
Zawiś1ak Wojciech 1930 
Zielski Andrzej Piotr 1945 
Zienkiewicz-Fabierkiewicz Irena 1946 
+Żebrowski Stanisław 1960 
Żytkowicz Roman (Piotr) 1973, S: 58 


INSTYTUT GEOGRAFll 


+ Andrzejczak Czesław 13 
+ 
Baran Bogusław 35 
+Barczyk Wiesław 39 
+Batkowski Jan 47 
Bednarek Renata Maria 56
		

/Licencje_017_03_405_0001.djvu

			403 


+Borowik (Szczepkowska) Irena 133 
Celmer Tadeusz 190 
Chrystyniak Ryszard 209 
Churska Zofia (Olga) 211 
Churski Zygmunt 212 
Czetwertyński-Sytnik Lesław 249 
Dmoch Irena 286 
Falkowski Jan 351 
Fedorowicz Jerzy 352 
+Gajda Eugenia 385 
+ Galon Raimund 390, S: 30. 31, 40, 41, 42, 46, 47 
+ Gorczyński Władysław 4;4b 
Grąbczewska Maria 473 
Grzywacz Jerzy (Witold) 503 
Jankowski Andrzej Tadeusz 597 
+Kardymowicz Irena 679 
+ Kiełczewsk
Zaleska Maria 709 
Kongiel Larysa 759 
+Kongiel Roman 760, S: 28 
+Koralewski Tadeusz 765 
+Kotański Zbigniew 785 
+ Kozieł Zenon (Antoni) 806 
+Królicka Zofia 830 
Krzemień Bolesław 842 
+Kucianka Regina 857 
Kurlenda Zygmunt 879 
+Kwiatek Jerzy 890 
Kwiatkowska Eugenia (Gizela) 891 
Lankauf Krzysztof Roman 904 
+Limanowski Mieczysław 940 
Lorenc Sławomir 956 
+Łomniewski Kazimierz 967 
:Machinko Jadwiga 981 
Majdanowski Stefan 992, S: 31 
Marciniak Kazimierz 1024, S: 52, 53 
Marszelewski Włodzimierz lb37 
+Mazur Leopold 1055 
Mączyńska Janina 1057 
+Mickiewicz.-Pankrac Cezaria 1079 
Mrózek Władysław 1122 
Namysłowski Jerzy 1138 
Niewiar
.ski Władysław 1167, S: 45, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 
57, 58 
Okołowicz Wincenty 1196 a 
+ Olszewski Antoni (Tadeusz) 1203 
Pacowska (Marcinkiewicz) Janina 1225 
+ Pasierbski Michał 1240, S: 50, 51 
+Paasendorfer Edward 1241, S: 25, 26 
+ Pastwa Czesława 1242 
Pautsch Fryderyk (Jan) 1244 
Pietrucień Czesław 1269 
+Popiel-Barczyk Ewa 1314 
Preisner Zdzisław (Tadeusz) 1325
		

/Licencje_017_03_406_0001.djvu

			404 


Przybylak Rajmund (Krzysztof) 1340 
+Pugaczewska Halina 1355 
Rayzacher Zbigniew 1370 
Rejewski Marian 1375, S: 58 
Rochnowski Henryk 1388 
Rosa Bogusław (Marian) 1399 
Roszko Ludmiła 1406 
Rudnicki Roman 1424 
Sinkiewicz Mieczysław 1485 
+Sperczyński Władysław 1546 
+ 
Spich Zygmunt 1547 
Stachowski Jan (Zenon) 1553 
Szczepanik Wiktor Piotr 1613 
+Szczepkowski Jan 1619, S: 52, 53 
Szutkowska Zofia 1646 
Szymańska Daniela (Wanda) 1653 

witalski Edward 1677 
Świtała Leszek 1678 
Tomczak Anna 1697 
+Wieczorek (Tadajewska) Jadwiga 1783 
Wilczyński Andrzej (Marian) 1797 
Wiśniewski Edward 1811 
Wójcik Czesław 1880 
Wójcik Gabriel (Eugeniusz) 1881, S: ,57 
Wysota Wojciech 1895 
Zapolski Romuald 1918 


WYDZIAŁ 


M A T E M A T Y K I, 
CHEMII 


INSTYTUT ASTRONOMU 


Ampel Roman 10 
Boenigk Tadeusz 108 
Chlewicki Grzegorz 200 
Drożyner Andrzej 318 
Duliński Grzegorz 325 
Dybkowski Leopold 329 
+Dziewulska Aniela 339 
+Dziewulski Władysław 340, S: 25 
+ Gadzikowsk&-Hutorowicz Halina 383 
Gąska Stanisław (Józef) 403 
Gertner Janusz (Tadeusz) 409 
Grudzińska Stefania (Zofia) 485 
Iwaniszewska (Łubieńska) Cecylia 560 
+Iwaniszewski Henryk (Juliusz) 561 
Iwanowska Wilhelmina 563, S: 38, 39 
Karmiński Felicjan 681 
Kasperczuk Stanisław 691, S: 47, 48 


FIZYKI
		

/Licencje_017_03_407_0001.djvu

			+Kaźmierczak Marian 702 
Krełowski Jacek 822 
+Lisicki Andrzej 948 
Maciejewski Andrzej Jerzy 982 
Maron Napoleon (Bonawentura) 1033 
Michel Jarosław 1073 
Micheł-Drożyner Anna Maria 1074 
Mikołajewska Joanna (Maria) 1086 
Mikołajewski Maciej 1087 
Muciek Marek (Witold) 1125 
Piątkowska (Rumińska) Regina 1262 
Sikorski Jerzy 1480 . 
Strobel Andrzej (Kazimierz) 1581 
+ Szeligowski Stanisław (Sabin) 1630 
Szymański Zbigniew 1655 
Tylenda Romuald 1720 
Wolszczan Aleksander 1865 
Woszczyk Andrzej (Stefan) 1872 
Zaremba (Kuroczkin) Danuta 1919 


INSTYTUT CHEMU 


Baran-Tarasiuk Maria 37 
Basińska Halina 45 
Basiński Antoni Bogusław 46, S: 29, 30, 31, 40, 41 
Boliński Lechosław 122 
+Borchardt Alfons 125 
Borowiecki Lucjan 132, S: 45, 46, 47, 50, 51. 58 
+Brandel Włodzimierz 141 
+Brodecka Alina 144 
+Brzozowski Zdzisław 154 
Buczkowski Roman (Jerzy) 157 
Ceynowa Józef (Bogusław) 192 
Chatłas Janusz (Józef) 195 
Chmarzyński Andrzej (Ryszard) 201 
+ Chodkiewicz Władysław 206 
+ Czakis-Sulikowska Danuta Maria 233 
Czerniawska Zofia 241 
Czerniawski Marian 242 
Czerniawski Tadeusz 243 
Czerwińska Irena 246 
Czerwiński Wojciech (Andrzej) 247 
Czerwiński Zenon 248, S: 36, 37, 38 
Danilczuk Eleonora (Aniela) 264 
Dąbek Roman Józef 271 
Dejewska Barbara Wiesława 276 
Dembiński Brunon (Józef) 277 
+Dirska Bogdan 285 
+Dora'U Maria 304 
Drabent Zygmunt 309 
Dygdała Roman Stanisław 333 


405
		

/Licencje_017_03_408_0001.djvu

			406 


Dyrda Marek Tadeusz 334 
Dzieleńdziak Adam (Józef) 337 
Dzierża Wiesław Jan 338 
Erdmann Krzysztof (Mieczysław) 349 
+Esman Janusz 350 
+Gejewska Maria 387 
+ Garbacz Jerzy Kazimierz 394 
Geringer Jan 405 
Gessek Zbigniew 410, S: 45, 46 
Głowińska Joanna 425 
Gogolin Romuald 436 
Golińska Felicja (Zc1ia) 437 
+ Górecki Stanisław 458 
+Górecki Zdzisław 459 
Grodzicki Antoni (Aleksander Maria) 477 
Gronowska Janina 480 
Gronowski Adam (Andrzej) 481 
Grzesik Halina 496 
+ Grzesik Paweł 497 
Hoffman Ewa 534 
Huppenthal Lesław (Dariusz Marian) 552 
Iwaszkiewicz-Nowak Jolanta (Barbara) 566 
+Jankowski Jerzy 598 
+Januszkowski Witold 603 
+ 
Jaromczyk Jerzy 606 
Kamińska Alina 661 
+Kamiński Antoni 665 
+Kamiński Jan 667 
}	
			

/Licencje_017_03_409_0001.djvu

			+Kryszewski Marian Witold 839 
+Kuczyński Tomasz 860 
Kuik Marian (Edward Antoni) 864 
Kupis Barbara 877 
Kuskowski Jakub 884 
:Kuszpecińska Jadwiga 886 
Lamańska (Czajka) Halina 900 
+Lango Mieczysław 902 
Lemańska Gizela Maria 914 
Lerke Gerard 918 
Lesiak Tadeusz 919, S: 43, 'ł'ł, 4!'i 
+Lewandowski Henryk 
28 
+Lisewski Roman 946 
+Lisiecki Jan 950 
Litowska Maria (Bronisława) 953 
Łodzińska Alicja (Janina) 966 
Łukaszewicz Jerzy (Paweł) 976 
Mejewski Ryszard 995 
+Malicki Tytus 1005 
+Małek Gertruda 1011 
+Mańkowski zbigniew 1021 
Marzec Krzysztof (Tadeusz) 1039 
Matawowski Aleksander 1044, S: 31 
Matysikowa (Tomaszewicz) Zołia 1053 
Mieczkowski Ryszard 1080 
Mikulski Ryszard (Tadeusz) 1090 
Myśliński Eugeniusz (Marian) 1130 
+Nadolski Bogusław 1132 
Narębska Anna (Barbara) 1141 
Nielek Stefan (Bernard) 1160, S: 50, 51 
Nowakowski Jerzy (Wacław) 1181 
Nowakowski Juliusz 1182 
Nowakowski Krzysztof 1183 
NoWakowski Rafał 1185 
Orylska Krystyna 1212 
Orylski Zenon 1213 
Ostrowska Jadwiga (Barbara) 1223 
Pietruszewska (Wódecka) Maria (Teresa) 1271 
Piotrowska (Kochanowska) Maria 1280 
+Piotrowski Wiktor 1282 
Pischlnger Ernest 1283 
Poczopko Stanisław 1295 
Polakiewicz (Lewandowska) Marta (Ludwika) 1307 
Polakiewicz Tomasz Marek 1308 
+Poniński Marek 1313 
Prewysz-Kwinto Andrzej 1326 
+Przybyszewska (Jankowska) Krystyna 1343 
Pufal (Zientek) Ewa 1354 
+Pyskło Janusz 1361 
Rafalski Wadim 1367 
+Reca Elżbieta (Barbara) 1371 
Rojek Zdzisław 1392 
Roszak Aleksander (Wojciech) 1404 
Rozwadowski Michał (Stanisław) 1415 


407
		

/Licencje_017_03_410_0001.djvu

			408 


Rumiński Jan Krzysztof 1428 
Rutkowski Marek 1431 
Rychlicki Gerard 1432 
Samulska-Rozwadowska Barbara (Maria) 1446 
Segiet (Kujawa) Ewa 1457 
Siedlewski Janusz (Mieczysław) 1471, S: 46, 47, 48, 49, 50 
:Sierocka (Nowacka) MIchalina 1475 
Sierocki Zygmunt (Czesław) 1476, S: 32 
+Siła Bronisław 1481 
Skraga Jan 1502 
Skrzat Zofia 1503 
+Smułek Wiktor 1522 
Sojecki Ryszard 1533 
+Stachowicz Wacław '1551 
+Stankiewicz Stefan 1557 
Staszewska Danuta (Urszula) 1559 
Suchocka-Gałaś Kazimiera 1589 
Surdykowski Andrzej (Jerzy) 1593 
Swinarski Antoni (Mikołaj) 1597, S: 37, 38, 39 
Syrocki Michał 1605 
Sytniewski Andrzej (Jerzy) 1606 
SzabIewski Le
h 1607 
Szczepaniak Władysław 1614 
Szczepańska Renata 1616 
Szczepa11ski Stefan 1617 
Szczęsny Adam (Wojciech) 1622, S: 55, 56, 57, 58 
+Szczuka Eugeniusz 1625 
+ 
Szews Henryk 1632 
Szłyk Edward 1634 
+ Szufarski Zbigniew 1642 
+Szwałkiewicz Tadeusz 1650 
Szymański Wojciech (Jan) 1654, S: 40, 41, 42, 48, 49 
Śmietańska Gabriela (Maria) 1667 
Śmigiel Wojciech (Andrzej) 1668 
Świtała Leszek 1678 
Świtała Maria (Małgorzata) 1679 
Tomaszewska Lucyna 1694. S: 42. 43. 44 
Tomaszewski Jerzy 1695, S: 39, 54, 55, 57 
+ Trypuć Mieczysław 1709 
Tyrakowski Mieczysław 1722 
Ulińska Alina 1726, S: 31. 32 
Uzarewicz Arkadiusz 1734, S: 54, 55, 56 
Uzarewicz Irena 1735 
+ Warszawski Andrzej 1755 
+ Wasąg Tadeusz 1756 
+Wasąg (Kaczarska) Tatiana 1757 
Wawrzyniak Kazimierz 1765 
+Wazgird Michał 1766 
+Ważewski Dominik 1768 
+ Wełniak Mirosław (Bogumił) 1772 
Wierzchowska (Hejankowska) Maria 1792 
+Wierzchowski Piotr 1793 
Wiśniewski Kazimierz (Edmund) 1816
		

/Licencje_017_03_411_0001.djvu

			409 


+Wizmurowa Janina 1830 
Wojsz Roman (Karol) 1845 
Wojtanis Jolanta (Aleksandra) 1846 
Wojtczak Andrzej (Stanisław) 1847 
Wojtczak Janina 1848 
Wojtczak Zbigniew 1851, s: 45, 46, 47. 48, 49 
Wódzki Romuald (Marian) 1878 
Wódzki Włodzimierz Kazimierz 1879 
Wrzeszcz Grzegorz (Michał) 1892 
Zacharewicz Witold 1904, S: 26, 27, 28, 29, 30, 3
, 33, 34, 
35, 36, 39, 4U, 41, 42 
Zaidlewicz Marek Jan 1905 
Zawadzki Henryk 1926 
Zawadzki Jerzy Romuald 1927 


INSTYTUT FIZYKI 


+ Antoniewicz Ryszard 18 
+Antonowicz Kazimierz 20, S: 37, 38, 41, 42 
Arsoba Władysław 24 
Balter Aleksander 32 
Bała Wacław 33 
Bauer Ryszard Karol 48 
+Bauer-Szydłowska Władysława 49 
B
czyński Andrzej 53 
Berdowski Wiesław 65 
Berndt-Schreiber Maria 68 
Bielski Andrzej (Bolesław) 78 
+Biernacik Halina 82 
+Bieszk Geralda 84 
Bi'ssinger Janusz (Tadeusz) 91 
Bobińska Maria 101 
BobkiewIcz Łucja 103 
Bobkowski Romuald 104 
Bl!1ttcheł' Artur (Paweł) 140 
Bylicki Franciszek 181 
Bylicki Mirosław, (Krzysztof) 182 
Cherek Henryk 198 
Chwirot Stanisław 215 
Czajkowski Gerard (Zygfryd) 230 
Czajkowski Mieczysław 232 
Daniel Wojciech (Piotr) 261 
Dembiński Stanisław (Tadeusz) 278, S: 52, 53, 54 
+ Dolewski Jerzy 293 
Duch Włodzisław 322 
Firszt Franciszek (Stanisław) 366 
Fisz Jacek (Jerzy) 367 
+Fiutak Jan 369 
+Fr
ckowiak (Jabłońska) Danuta 374 
+Frąckowiak Mieczysław Florian 375 
G arszczyński Franciszek 397
		

/Licencje_017_03_412_0001.djvu

			410 


+ Gembal Jan 404 
GłowackI Jan 424 
Grabowski Marian (Jerzy) 470 
+ Grudziński HI
bert 486 
Grzywacz Jerzy (Witold) 503 
Gutsze Aleksander (Romuald) 511 
Guz Wawrzyniec 513 
+Hanus Wanda 522 
+Hecht Janina 525 
Hejankowska Alicja 526 
Heldt Józef (Ambroży) 528 
+Hermann Andrzej 52? 
Hrynkiewicz Andrzej (Zygmunt) 549 
Ingarden Roman' Stanisław 559, S: 45, 46. 47 
Iwaniszewski Jan (Henryk) 562 
Jabłoński Aleksander 569. S: 26. 32. 33, 34, 35 
Jamiołkowski Andrzej (Edmund) 584 
Jankowski Karol (Heinz) 599 
Janyszek Henryk 604 
Jaskólski Włodzimierz 615 
Jastrzębska-Pruska KamiUa 618 
Jaworski Wojciech (Feliks) 628 
Jeśmanowicz Andrzej 629 
Jeziorek Danuta (Maria) 632 
Karwowski Jacek (Andrzet) 688 
Koepke Czesław (Andrzej) 742 
Kojro Zbigniew 743 
Kornatowski Jan 766 
+Kossakowski Andrzej (Marek) 780 
Kowal Jan 792 
Kowalczyk Andrzej Antoni 793 
Kowalski Tomasz Jerzy 802 
Kwiatkowski Józef Stanisław 896 
Lisicki Edmund 949 
Łęgowski Stanisław 965, S: 43, 44, 56, 57 
Łożykowski Henryk (Józef) 972 
Łukaszewicz Marek ( Stanisław) 977 
Maćkowiak Jan (Marek) 988 
Makowski Adam (Jerzy) 1001 
Malinowski PIotr Edward 1008 
M arszałek Tadeusz 1035 
Męczyńska Hanna Józefa 1062 
Michalak Leonard 1064 
Michalska Małgorzata (Anna) 1065 
Michalski Miłosz (Roman Tadeusz) 1068 
+Missuno Olgierd 1100 
Mościcki Włodzimierz 1118 
Mrugała Felicja (Maria) 1123 
Mrugała Ryszard 1124 
+Muszyńska Janina 1127 
Nienartowicz Władysław 1163 
+Nowak Bazyli 1176 
Nowak Wiesław (Andrzej) 1178 
Oczkowski Hubert Lucjan 1195
		

/Licencje_017_03_413_0001.djvu

			+Olszewski Jan 1205 
Orlikowski Tadeusz 1209 
Orzeszko Stanisław 1215 
Orzeszko Wa.cław (Mieczysław) 1216 
Papierowska Daniela 1232 
Pepłowski Piotr Karol 1254 
Pokora Eugeniusz 1303 
Polasik Marek 1311 
Preiskorn Aleksandra (Maria) 1323 
Pruski Marek (Tadeusz) 1335 
Pruski Stanisław 1336 
+ Raczyński Andrzej (Kazimierz) 1363 
Rayski Jerzy 1369 
Rozpłoch Aleksandra 1410 
Rozpłoch Franciszek 1411 
Rozwadowska-Jaśniewska Krystyna 1413 
+Rozwadowski Mikołaj 1416 
Rudecki Piotr (Wincenty) 1420 
+Rytel Marek (Edward) 1436 
+Rzewuski Jan 1440 
Sekulski Jakub (Ludwik) 1458, S: 55, 56 
+Skorko Eugeniusz 1498 
Słomiński Jerzy 1512 
Smentek-Mielczarek Lidia (Barbara) 1518 
Staszewska Grażyna (Maria) 1560 
Staszewski Przemysław (Franciszek) 1562 
+Staszewski Wacław 1563 
Stefański Krzysztof 1569 
Szczurek Tomasz 1627 
+Szczurkiewicz Jan 1628 
Szudy Józef 1641 
+Taczanowski Andrzej 1680 
Targowski Piotr 1682 
+Tietz Tadeusz 1687 
+Trawiński Stanisław 1705 
+Turczyński Wacław 1711 
Turło Józefina 1712 
Walentynowicz Emanuel 1747 
Waleryś Henryk 1748 
Wasilewski Jan 1760 
Wieczorek Jerzy (Władysław) 1784, S: 50, 51 
+Wiśniewski Edward 1812 
Wojtowicz Andrzej (Jerzy) 1852 
Wolniewicz Lutosław (Tadeusz) 1859 
Wolnikowski Jerzy (Józef) 1861 
Woźnicki Wiesław (Lech) 1876, S: 46, 47, 48, 49, 50 
+Wrzesińska Apolonia Anna 1891 
Zaremba Jarosław 1920, S: 54, 55, 57, 58 
Ziętek Bernard 1948 
Żurawska Mirosława (Felicja) 1968 


411
		

/Licencje_017_03_414_0001.djvu

			412 


INSTYTUT MATEMATYKI 


Balcerzyk Stanisław 30 
Binkowska Maria (Anna) 87 
Błaszczuk Jerzy 93 
BobińskI Zbigniew (Jan) 102 
+ 
Boenigk Jerzy 107 
Bortnik Tomasz 136 
Bułatek Wojciech (Waldemar) ló6 
Chmielińska-Ziętek Anna 205 
+ Czajkowski Jan 231 
- Daszkiewicz Andrzej 268 
Dorau Rajmund 305 
Dowbor Piotr 307 
Drozdowski Grzegorz 317 
+ Dubikajtis Lech 321 
Dudek Adam 324 
Dziobiak Wiesław 344 
Ferlin Krzysztof 355, S: 47, 48 
+ Gafka Alfons 384 
Gęba Kazimierz 411 
GolasińskI Marek 438 
+Granas Andrzej 472 
+ 
Guściora Henryk 509 
+Haman (Niewiadomska) Alina 521 
+ 
Hypszer Wiesław 555 
Jaegarmann Michał 577 
Jakubowski Adam 582 
+Jankowski Andrzej 596 
Jarek Paweł 605 
Jarzembski Grzegorz (Franciszek) 609 
+Jaśkowski Stanisław 622, S: 28, 29. 30, 32. 33, 34. 35, 36, 37 
Jeśmanowicz Leon 630, S: 28, 29, 30, 31, 32, 39, 54, 55, 56 
Józefiak Tadeusz 637 
Kamiński Brunon 666 
Kiełpiński Roman (Szczepan) 710 
Klemp Bogumiła 718 
Klimek Jacek Wojciech 723 
Kłopotowski Andrzej (Antoni) 732 
Kobus Maria (Krystyna) 736 
Kotas Jerzy 786 
KraśkIewicz Witold 818 
Król Maria 829, S: 45 
Kubrycht Jerzy 854 
Kuras Jacek (Antoni) 878 
Kurpiel Andrzej 881 
+Kwiatkowski Jan 895 
Lapter Helena 905 
Lemańczyk Mariusz Tomasz (Piotr) 913 
Leszczyński Zbigniew Edward Wieniawa 920 
Lewandowski Andrzej 926
		

/Licencje_017_03_415_0001.djvu

			413 


+ 
Łoś Jerzy 970 
Mejewski Mirosław Lucjan 994 
Makowiecka Hanna (Danuta) 999 
Maniakowski Feliks 1019 
Nehring Jerzy 1151 
Neubauer Andrzej 1153 
Niemiro Wojciech 1161 
Nowicki Andrzej (Władysław) 1188 
Orlicki Andrzej 1208 
Osetek Jerzy 1217 
Ossowski Piotr (Kazimierz) 1221 
Parczyk Krystyna 1237 
Pieczkowski August 1265 
Pogorzały Zygmunt (Józef) 1298 
Pragacz Piotr 1321 
Prószyński Andrzej 1329 
Rojek Tadeusz 1391 
+Rudnicki Juliusz 1423 
Sachwanowicz Wojciech 1442 
S
siada Edward 1454 
+ Sendlewski Andrzej 1459 
Serbinowski Mieczysław 1462 
Sikorski Andrzej (Karol Stanisław) 1478 
Sikorski Jan 1479 
Simson Daniel 1484, S: 58 
Skarbińska Aleksandra 1490 
+Skiendzielewski Zbigniew 1495 
Skowrońska Mirosława 1500 
+ Skowroński Andrzej 1501 
Skwierz Aleksander 1507 
Słomińska Jolanta (Wiktoria) 1511 
Słomiński Józef 1513, S: 38, 39, 40 
Słomiński Leszek (Krzysztof) 1514 
Sobocińska Marla 1528 
:sroczyński Aleksander 1549 
Suwała Kazimierz 1594 
+Śniatycki Aleksander (Andrzej) 1669 
Świ
tek Adela (Stefania) 1670 
Świ
tek Jerzy (Bogumił) 1671, S: 57, 58 
+Topp Jerzy 1701 
+ Tyc Andrzej 1717 
Ugowski He
ryk 1724 
Urbański Mariusz (Stanisław) 1730 
+ Uscki Mirosław 1732 
+ Wiewiórski Jerzy 1794 
Witaszek Wilhelm 1823 
+ Wojdyło Bolesław 1844 
+Zarydkiewicz Izabela 1923 
Zwinogrodzki Zbigniew 1953 
+Żmudziński Marian 1963
		

/Licencje_017_03_416_0001.djvu

			414 


KATEDRA RADIOASTRONOMll 


Bojarski Marek 120 
Borkowski Kazimierz (Maria) 128 
Gorgolewski Stanisław 448 
+Grzesiak Kazimierz 495 
Krygier Bernard (Jakub) 837 
Kus Andrzej (Jan) 883 
Nowakowski Leszek 1184 
Usowicz Jerzy (Bogdan) 1733 


WYDZIAŁ 


PRAWA 


ADMINISTRACJI 


INSTYTUT ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA 


Bojanowski Eugeniusz 119 
Borodo Andr'zej 129 
+Brzeziński Bogumił 151 
Brzeziński Wacław 152 
+Dawidowicz Wacław 270, S: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44 
+Drgas Eligiusz (Franciszek) 314 
GUewicz Czesław 418 
+ Głuchowski Jan Józef 426, S: 49, 50, 55, 58 
+ Goronowski Wacław 449 
Groszyk Henryk 483 
:Harasimowicz Jerzy 523 
Iwaszkiewicz Romuald 565 
+Jaśkiewicz Zbigniew 620 
+JaŚkiewiczowa Jadwiga 620a 
Jezierski Jerzy (Maria) 631 
Jędrzejewski Stanisław 635 
+Kiedrowicz Ewa (Małgorzata) 708 
Krajewski Lech 815 
+Krasowski Sławomir 816 
+Kraszewski Stanisław 817, S: 5.4, 55 
+ Kurowski Leon 880, S: 28 
Marcinkiewicz Sabina 1028 
Masternak Marian 1043 
Matuszewski Wojciech 1050 
+Mienicki Harald 1082 
+Mikułowski Witold 1091 
Mincer Małgorzata Krystyna 1096 
Niewiadomska Anna 1166 
Nowicki Henryk (Adam) 1189 
Ochendowski Eugeniusz (Hubert) 1194, S: 48, 49, 50, 51, 56, 
57 
Paczuski Ryszard 1227 
+ Piszcz,k Józef 1285 
Rappe Ryszard 1368
		

/Licencje_017_03_417_0001.djvu

			+Reiss Witold 1374 S: 25 
+Reniger Henryk 1379 
+Rewald Roman 1381, s: 48 
+Sand Kazimierz 1447 
Stempk&-JaŹwińska Cecylia 1571 
Szulejewski Dariusz (Stefan) 1643 
Szwejdler Wojciech 1647 
Święcki Mikołaj Grzegorz 1675 
Wierzbowski Błażej (Franciszek) 1790, S: 54, 55, 57 
+Włosek Jadwiga 1834 
+Żukowski Krzysztof 1965 


INSTYTUT NAUK PRAWNO-USTROJOWYCH 


+Bautro Eugeniusz 50 
Białocerkiewicz Jan 71 
Błaszczyk Wojciech 94 
+ Cieślak Edmund 220 
+ Dybowski Krzysztof 330 
+ E hrli eh Stanisław 347 
Esman Janusz 350 
Galster Jan (Krzysztof) 391 
Gilas Janusz (Bogumił) 416 
+ Gryniuk Anna (Krystyna) 492 
Grzęski Jan 500 
Jacewicz Andrzej 571 
Janiszewski Janusz 591 
+Jasudowicz Tadeusz (Karol) 619, S: 48, 49 
+Klimowiecki Romuald 726 
+Konarski-Mikołajewicz Mirosław 756 
Kroi LeońiUa 828 
Kucharek Andrzej 855 
Kustra Ewa (Maria) 885 
Lang Wiesław (Andrzej) 901, S: 52, 53 
Mizerski Edmund 1102 
Morawski Lech 1109 
Mrózek Andrzej 1121 
:Nahlik Stanisław Edward 1134 
+Namysłowski Władysław 1139, S: 26, 27, 28, 29 
Nowaczyk Jerzy Józef 1174 
+Nowak Kazimierz 1177, S: 39 
+Pankowski Marek 1231 
+ Przysiecki Krystian 1345 
Puacz Edward 1350 
+Pułło Andrzej Maria 1357 
Semków Irena 1461 
+ Symonides Janusz 1603, S: 43, 44, 45 
Szwalbe Andrzej 1648 
+Szyszkowski Wacław 1662, S: 43, 44 
Wandmayer Otmar 1751 


415
		

/Licencje_017_03_418_0001.djvu

			416 


Wasik Zofia 1758 
+ Wasilewski Tadeusz 1762 
Werner Bernard 1778 
+ Witkowski Zbigniew 1828 
+Wolak Ryszard 1856 
+ Wołowski Krzysztof 1871 
+ Zaorski Remigiusz 1917 
+Zaremba Jerzy 1921 
+Zarzycki Wacław 1924 
Zieliński Kazimierz 1942 


INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO 


Adamczak Wojciech 2 
+ B
c zyk Mirosław 52 
+BUc.zkowski Stefan 158 
+Dembiński Stefan 279 
Donath Adolf 301 
Dragun Maria Anna 310 
+Felski Tadeusz (Bogusław) 354 
Gibas Czesław 413 
+Godlewski Józef 432 
Gordon Zdzisław (Marian) 446 
+ GoździewIcz Grzegorz (Piotr) 455 
+ Górski Władysław 465 
+ Grelowski Zdzisław 475 
Hejnosz Wojciech 527, S: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 
Jackowiak Czesław (Marian) 572, S: 45, 46, 47, 48 
Jackowiak Urszula 573 
Jasiakiewicz Marek 612 
Jaśkowski Kazimierz 621 
+Kalka Wiktor 657 
Kolasiński Krzysztof 749 
Kowalewski Eugeniusz (Józef) 797 
Krajewski Jan 813, S: 41, 42 
Kuczyńska Krystyna 858 
+KunIcki Aleksander 874, S: 39, 40, 41 
Kwaśniewski Zbigniew 888 
:Licki Jerzy 938 
Lis-OlszewskI Witold (Stanisław) 945 
Lubiński Kazimierz 958 
Łopuski Jan (Zygmunt Aleksander) 968, S: 54 
Łutowicz Karol 979 b S: 42 
+Mandyburowa Janina 1018 
+Matysik Stanisław 1052, S: 40, 41. 42 
Michałek Stefan 1070 
Myszka Zbigniew Jan 1129 
+Nedanson Wiktor Tadeusz 1147 
Naziębło Jan 1150, S: 37, 43, 44 
Nesterowicz Mirosław 1152, S: 46, 55, 56, 58 
Piasecki Kazimierz 1259 
Pi
tkowski Jan 1263
		

/Licencje_017_03_419_0001.djvu

			417 


Piszczek Jan Antoni 1284 
Radomska Ewa (Zofia) 1364 
Radomski Wiesław (Michał Paweł) 1365, S: 49, 50, 51, 52, 53 
Rembie1iński Andrzej (Teodor) 1376 
Sauk Julian :1.451 
+ Siedlecki Władysław :1.470 
Skiba Henryk 1493 
Stecki Leopold 1567 
Sztuba Zbigniew (Mariusz) 1638 
+Wilewaki Marian 1800 
Wilke Marla (Aniela) 1802 
Winiarz Jan (Józef) 1806, S: 48, 49, 50, 51, 52, 53 
Wiśniewski Roman 1819 
Zalewska Mirosława 1911 
Załuski Adom 1914 
Zyman Małgorzata 1956 


INSTYTUT PRAWA KARNEGO 


+Adamski Andrzej (Maria Antoni) ó 
+ Balcerzyk Antoni 29 
Brodecki Zdzisław 145 
Bulsiewicz Andrzej Stanisław 165 
Cabański Bolesław Edmund 184 
DaszkiewIcz Wiesław (Adam) 269, S: 45, 46, 47, 48 
+Dębski Marian 283 
Filar Marian (AndrzeJ) 360 
+ Gajdus Danuta (Maria) 386 
Gimbutt Anna 419 
+Gorzechowski Maciej 451 
Gronowska Bożena Maria 479 
Grześkowiak Alicja 498, S: 58 
+Hofmański Piotr 537 
Jaroszewskl Zdzisław 608 
Jeż-Ludw1chowska Maria 633 
.J6zefowicz Michał 639 
+ Kalinowski Stefan 655 
Karla Jan 680 
Konarsko-Wrzosek Violetta '754 
Kulicki Mariusz (Jan) 868 
Kunick&-Michalska Barbara 873 
+Leciak Andrzej (Zygmunt) 909 
Mancewicz Eugeniusz 1017 
Marek Andrzej (Edward) 1029,5: 51, 52, 53, 54, 55, 57 
Osowska Danuta Joanna 1220 
+Paluszyńska-DaszkiewIcz Krystyna 1230 
Pływaczewski Emil (Walenty) 1294 
+Prusak Feliks 1333 
Redo Sławomir 1372, S: 45 
Socha Wojciech 1531
		

/Licencje_017_03_420_0001.djvu

			418 


+Sotnikow Glebiusz 1544 
+ Syrek Zbigniew 1604 
+Szwarc Andrzej 1651 

liwowski Jerzy (Władysław) 1666 
Trawicka Barbara 1704 
+Trzeciak Jan 1710 
Wnorowski Jerzy 1835 
Wojciechowska Janina 1838 
+Zielińska Wanda 1941 


INSTYTUT HISTORYCZNOPRAWNY 


+Biernacki Jerzy 83 
+BiskupSki Kazimierz 90, S: 34, 35, 36, 37, 38, 39 
Bojarski Władysław 121, S: 54 
+ Cieślak Tadeusz (Wiktor) 222. S: 27 
Czarnota Adam Waldemar 240, S: 68 
Gaca Andrzej 381 
+ Goclon Jacek (Arkadiusz) 431 
Gronowski Julian 482 
Jóźwiak Zdzisław (Kazimierz) 641 
Justyński Janusz (Ludwik) 647 
Kallas Marian (Ksawery) 659 
Kamińska Krystyna 664 
Kolańczyk Kazimierz 747 
+ ' 
Koranyi Karol 766. S: 26, 27, 28 
Kornatowski Wiktor 768, S: 36, 37, 38 
+Kreutz Andrzej 823 
+ Ludwicki Ryszard 959 
Łaszewski Ryszard Stanisław 963, S: 54, 55, 56 
+Majorowicz Józef 998 
Naworski Zbigniew (Witold) 1148 
Nazarewicz-Witkowska Maria 1149 
Olszewski Henryk 1204 
+Paczkowski Henryk 1226 
Rozwadowski Bogdan 1414 
+ Rudnicki Stanisław 1425 
Salmonowicz Stanisław (Antoni) 1445 
Sokala Andrzej 1534 
+Stankiewicz (Fuda1ej) Zygmunt 1558 
Suchak Jan 1588 
+Trochowski Zygmunt 1707 
+Voise Waldemar 1736 
+Warkałło Witold 17b4, S: 35 
+Wyszyński Michał 1897, S: 25, 26, 27, 28 
Zdrójkowski Zbigniew Stanisław 1934
		

/Licencje_017_03_421_0001.djvu

			419 


KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ 


Bargiel Marian 40 
Biliński Ludwik 86 
Bobek Julian 99 
Ciszewski Karol 225 
Hagemejer Włodzimierz 518 
Holak Albin 538 
Krasowski Sławomir 816 
Meder Marian 1058 
Michalski Bogdan 1066 
Pęk ala Jerzy 1257 
Sianko Janusz 1468 
Tokarski Adolf 1689 
Zalski Bogdan 1912 


KATEDRA PODSTAW MARKSIZMU-LENINIZMU (OD 1950 PRZY 
WYDZIALE PRAWA, PO JEGO LIKWIDACJI PRZY WYDZIALE 
HUMANISTYCZNYM DO R. AKAD. 1956-1957) 


Boberski Jan 100 
PilIchowski Jan 1277, S: 32 


KATEDRA STATYSTYKI 


Dobaczewski Tadeusz 287 
Klonowski Franciszek 730 
Koss Władysław 779 
Proszyński Stefan 1330 


KA'l'EDRA SOCJOLOGII 


Kryszewski Włodzimierz 840
		

/Licencje_017_03_422_0001.djvu

			420 


WYDZIAŁ 


SZTUK 


PI
KNYCH 


INSTYTUT ARTYSTYCZNO-PEDAGOGICZNY 


Bartoszewicz Andrzej 43 
Bebarska Joanna 54 
Bieniulis-Strynkiewicz Barbara aO 
Bogucki Janusz 110 
+Borcz Andrzej 126 
Borowski Zbigniew 135 
Bo ry sowski Stanisław (Emil ) 139 , S: 26 , 27 , 28, 31 36 37 
, , , 
39, 40, 41, 42, 43, 44 
Brzuszkiewicz Hanna (Brygida Franciszka) 155 
Budziak Andrzej 160 
Bukowski Jacek 163 
Burniewicz Tadeusz 172 
Cander Krzysztof (Jan) 186 
Chmielewski Witold Andrzej 203 
+ Chmielewski Bogdan Jerzy 204 
Czuryło Koźma 256 
+Dargiewicz Konrad 265, S: 29, 30 
D
browska Zofia 273 
Drzewiecki Romuald Jerzy 319 
Firlej Piotr 365 
Frelichowska Maria (Jolanta) 376 
: Gardzielewski Zygfryd 395 
GIlas Helena 415 
Godziszewski Tadeusz 434, 5: 36, 37 
Gołaś Jędrzej 440 
+Goss Alojzy 453 
+Górecki Bogusław 457 
+Hoffman Maria 536 
+ 
+Hoppen Jerzy 541, S: 26, 28, 32, 33 
+Horno-Popławski Stanisław 542 
Hryńczuk Halina 550 
:JakUbowski Wojciech 583 
Jamontt Bronisław 585, S: 25 
+Janczyński Jakub 587 
+Janiak Sławomir 589 
+Jastrzębowska Halina 617 
Jaworska Aleksandra 624 
+ Jurkiewicz Arldrzej 644 
Kaczmarski Janusz 650 
Kierzkowski Bronisław 712 
Kiljański Leszek 713 
+Korulska Bożena 771 
Kossowska Felicja 781 
Kościelecki Stefan 784, S: 47, 48, 49, 50, 51, 58 
Kotlarczyk Józef 789 
Kotlarczyk Zygmunt 790 
+Kozłowski Józef 809, S: 38, 39 
Krygier Apoloniusz 836
		

/Licencje_017_03_423_0001.djvu

			42:L 


Krzywka Andrzej 847 
Krzywka Ryszard 848, S: 43, 44. 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53 
Kubiak Lech 850 
+Kuczyński Edward 859, s: 29, 30, 31, 32, 33 
+Kudzio Henryk 861 
+Kulikowski Zdzisław 871 
+Kuna Henryk (Kazimierz) 872 
+Layman Janina 906 
+Lengren Zbigniew (Mieczysław) 917 
Lewdorowicz Jan 931 
Leżański Jerzy (I,gnacy) 937 
Limont Wiesława (Anna) 941 
Łyskowski Konstanty 980 
Mansfeld Bogusław 1020 
Marciniak Tadeusz 1025 
Michm:owski Roman 1071 
+Moszczyńska Henryka 1115 
Narębska-Dębska (Kozłowska) Barbara (Zofia) 1142 
+Narębski Stefan 1143, S: 26, 27, 28, 34, 35, 36 
+Niesiołowski Tymon 1164, S: 25 
Pawłowski Mirosław Jan 1251 
Patryka Waldemar 1256 
PietruszkiewIcz Bronisław 1272 
PiotrowIcz Edmund 1279, S: 47, 48 
Piotrowski Mirosław Cezary 1281 
Pituła Krzysztof (Stanisław) 1286 
Pliszczyński Janusz 1290 
Pokorska Maria Anna 1304 
Pręgowski Jan' Piotr 1327 
+Przybyliński Bogdan 1341, S: 54, 55, 57 
Przybył Eugeniusz 1342 
Ryszka AdoU 1435 
Sabinarz Jan 1441 
Saliński Edward Kazimierz 1444 
+ Sahdecki Ludwik 1448 
Słobosz Józef 1510 
Smużny Wiesław (Józef) 1523, S: 43 
Sokoll Leszek 1535 
Staśkiewicz Piotr 1565 
Steyer Barbara 1572 
Stępak Marian 1574 
+ Szamocki Wiesław 1609 
+ TomkiewIcz Zygmunt 1699 
Torwirt Leonard 1702, S: 31, 32, 34, 35, 36 
+ Wiśniewski Mieczysław 1818 
Wodyński Jan 1836 
+ Wojciechowski Andrzej (Antoni) 1839 
Wojciechowski Stefan (Jan) 1843 
Wolski Lech Wiesław 1864 
Woźniak Waldemar 1875 
+ Wrzecionk'owski Mariusz 1890 
Zacharek Bolesław 1903 
Zamel Eweryst 1916 
Ziomek Mieczysław 1949
		

/Licencje_017_03_424_0001.djvu

			422 


INSTYTUT ZABYTKOZNAWSTWA I KONSERWATORSTWA 


Arszyński Marian 25, S: 50, 51, 52, 53 
Banko Maria Alicja 42 
Borowc zyk Jan 130 
Boryk-JózefowIcz Krystyna (Monika) 137 
Brochwicz Zbigniew (Jan) 142. S: 46, 47 
+Brusewicz Lech 147, S: 55, 57, 58 
Chechlińska Zofia 196 
+ Chmarzyński Gwido 202, S: 37, 38 
Ciabach Jerzy 216 
+Czarnecki Alojzy 238 a 
Diakowska-Czarnota Anna 284 
Domasłowski Wiesław 299, S: 29, 45, 46, 51, 52, 53 
Dorau Janusz Wiesław 303 
Dorawa Marian 306 
+Dr
żkowski Hubert 313 
Flik Józef 369 a 
Froelich Maria 378 
Frycz Jerzy (Bogumił) 379, S: 58 
Gałkowski Wie
ław 393 
+G
slorowska Maria 401 
+ G
siorowski Eugeniusz 402 
Gnatowski Jerzy 428 
Górski Wacław 464 
Grzesik Hanna 496 
Guttfeld Andrzej 512 
+Hornung Zbigniew 543 
J abłońsk&-Pragacz Elżbieta 568 
+Kalinowska Krystyna 654 
Kalinowski Wojciech 656 
Kania Sylwester (Bogumił) 673 
Kaźmierczak Jerzy 701 
Kębłowski Janusz 706, S: 56 
+KowaUk Romuald 799 
Kozarzewski Marcin (Szczęsny) 805 
Krause Janusz 819 
Kruszelnicki Zygmunt (Tadeusz) 834 
+Krzemień Adam 841 
Kutzner Marian 887, S: 48, 49, 54. 55, 56 
Kwiedkowski Daniel 893 
Kwiatkowski Edward 894 
Langowska Iwona Jolanta 903 
Leźnicka Stenisława (Kazimiera) 935 
Łoziński Jerzy 971 
Łukaszewicz Jadwiga 975 
Malinowski KazImierz 1007, S: 38, 39, 40, 41. 42 
Marciniak Witold 1026 
Marxen-Wolska Ewa 1038 
+Mazurkiewicz Janina (Anna) 1056 
Michałowski Ziemowit 1072 
Michnowska Maria (Barbara) 1078 
Mirowska Elżbieta Jadwiga 1099
		

/Licencje_017_03_425_0001.djvu

			Mosingiewicz Anna 1113 
Narbutt Mirosław 1140 
Nowosielski Jerzy 1190 
Olechnicki Bohdan 1198 
Pietrzyk Józef 1273 
Pilecka Elżbieta Ewa 1276 
Poklewski Józef 1300 
Poksińska (Dobrowolska) Maria 1305 
Pszczulna Ewa 1347 
Puciata-Pawłowska Jadwiga 1352 
+Remer Jerzy Ludwik Adam Edward 1378 
Romaniszyn-Witkowska Mirosława 1394 
Rosa Halina Erika 1400 
Rosa Michał 1401 
Rouba Bogumiła Jadwiga 1407 
Roznerska Maria 1409 
Rudy (Mańkowska) Maria 1426 
Rypyść Wiesława (Maria) 1433 
+Rzeczkowsk&-Sławińska Maria 1438 
Skibiński Sławomir (Andrzej) 1494 
Smoktunewicz Mirosław 1519 
+Sobczak-Michałowska Danuta 1524 
Sobociński Marek 1529 
+Sokołowska Kazimiera Ludwika 1536 
Soldenhoff Bożena 1538 
Strzelczyk Alicja Barbara 1583 
Szczęsny Mirosław 1623 
+Szymkowski Antoni 1657 
Tajchman Jan (Juliusz) 1681 
Tr&ger Michał 1703 
Wadowski Edmund 1740 
Walaszek Barbara 1744 
+Wasilewska Elżbieta 1759 
Waźbiński Zygmunt (Władysław) 1767, S: 56, 57, 58 
Werstak Teresa Maria 1779 
Wojtczak Mirosława Maria 1850 
Wolniewicz Zofia 1860 
Wolski Jerzy 1863 
Woźniak Michał (Eo'ranciszek) 1864 
Zakrzewska Maria 1908 
Żankowska Danuta (Barbara) 1957 
Żankowski Ryszard (Andrzej) 1958 
+Żurawska Helena 1967 


WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 


Adamiak Jan 3 
Andruszkiewicz Krzysztof 12 
Anszperger Andrzej 17 
Bednarski Adam 58 
Bensch Adam Tomasz 63 


423
		

/Licencje_017_03_426_0001.djvu

			424 


Beński Włodzimierz (Stefan) 64 
+Bień Jerzy 81 
+Boehlke Jerzy (Marek) 106 
Boguszewski Jan 112 
Brzezin Włodzimierz 15 O 
Chajęcki Andrzej 194 
Cieśliński Zbigniew 223 
Czarnek Janusz (Władysław) 239 
Czyżniewski Kazimierz 259 
Dolny Edward 294 
Egeman Marian 346 
Fijałkowska Bożena (Magdalena) 358 
Godziszewski Bohdan 433, S: 54, 55, 57, 58 
Goettig Waldemar 435 
Gordon-Walklewicz Anna 447 
+Guldon Zenon (Henryk) 505 
Gwiazda Adam 514 
Haffer Miro.ław (Władysław) 517 
+Hoffman Ewa 535 
J ania Stanisław 588 
Jarzębowskl Witold 611 
+Jaworowskl Piotr 623 
Jurkowski Witold 645 
+Justyń.ka Maria 646 
Kabaciński Ryszard 648 
+Kaczmarek Wiesława 649 
Kanabus-Nowakowska Elżbieta 672 
Karaszewska Hanna (Elżbieta) 676 
Karaszewski Włodzimierz 677, S: 54, 55, 57, 58 
Karwowska Maria Anna 687 
Kasprowicz Armand (Mikołaj) 694 
Kisielewski Tadeusz (Stanisław Adrian) 714., S: 50. 51 
+Kiżuk Roman 717 
KUmiński Bronisław 725 
Kolibowska Barbara 750 
Kosiedowski Wojciech (Walerian) 777 
Kręgiel Andrzej 824 
Kufel Tadeusz (Józef) 862 
Kukier Ryszard (Aleksander) 867, S: 45, 46, 47, 48 
Kurpiel Bogusława 882 
Liczkowski Jerzy 939, 5: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53 
Litowski Gotfryd (Mikołaj) 954 
Lubieniecki Edmund 957 
Łuczkowski Mateusz 974 
Maciołek Tadeusz 985 
Mejewski Władysław 997 
Markuszewski Zdzisław 1031 
Marszałkowska Maria 1036 
Matuszak Marek 1047 
MeUer Janusz 1061 
Mykaj Alfons 1128 
Narski Zygmunt 1145 
Niewczas Ryszard (Zygmunt) 1165 
Nieżurawski Lech Tadeusz 1168 
Pietrasińska Elżbieta 1268
		

/Licencje_017_03_427_0001.djvu

			425 


Polszakiewicz Barbara 1312 
Popielewski Tadeusz 1315 
P opławs ki Wojciech (Andrzej) 1316 
Radziwanowska (Kołosowska) Bożena 1366 
Romański Jerzy 1397 
Seredyn Zbigniew Stanisław 1466 
Sienkiewicz Konrad 1473, S: 48, 49 
Siński Wojciech 1486 
Skawińska Eulalia 1491 
Skąpski Tomasz (Witold) 1492 
Sobków Czesław 1527 
Sojak Sławomir 1532 
Sokołowski Kazimierz (Andrzej) 1537, S: 43, 44 
Stankiewicz Janina 1555 
Stankiewicz Marek Jacek 1556, S: 49, 52, 53, 54 
Stawicki Józef 1566 
Stukałow Georigij 1585 
Sudoł Stanisław (Jakub) 1590, S: 49, 50. 51, 52. 53, 54, 55, 
57, 58 
Szczepańska Elżbieta Maria 1615 
Szczepański Waldemar Ryszard 1618 
+Sztumski Janusz (Włodzimierz) 1639 
Szypliński Mieczysła;W 1661 
Tomala Jerzy 1691, S: 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58 
Tylenda Alicja 1719 
Urliński Lech Julian 1731 
Westa Maria 1780 
Wierzbicki Jeremi 1787 
Wiśniewska Grażyna (Anna) 1808 
Wiśniewski Jan 1813 
Wiśniewski Jerzy Witold 1815 
Wiśniewski Zenon (Andrzej) 1822 
Wodzyński Daniel 1837 
Wołodko Danuta 1867 
Wołowczyk Arkadiusz (Jan) 1870 
Zarębski Marek (Grzegorz) 1922 
Zieliński Z yg munt ( Stanisław ) 1943 , S ' . 54 55 56 58 
, , , 
Żukowski Ryszard (Antoni) 1966 


BIBLIOTEKA GŁ6WNA 


Baranowski Henryk 37, S: 54, 56. 57 
Burhardt Stefan 169 
Burnicki Alojzy (Konrad) 171 
Bury Roman 174 
Czaja Stefan 229 
Czmiel Regina (Alicja) 251 
Dobrowolska Ewa (Maria) 288 
Domański Adam 297 
Dunejówna Maria 326 
Durczewski Jaromir (Maria Antoni) 328
		

/Licencje_017_03_428_0001.djvu

			426 


Dzikowski Mikołaj (Franciszek Ksawery) 343 
Gryckiewicz Janina 490 
Jankowska Maria J6zefa 595 
Jarzębowski Leonard 610 
J6zefowicz Edmund (Aleksander) 638, S: 47 
Jurewicz Filomena 643 
Kapuścińska Janina 675 
Kierska Irena Janina 711 
Lisowska Jadwiga 951 
Lisowski Stanisław 952 
Łapiński Henryk 962 
Maćkiewicz Wacław (Lucjan) 987 
M aj Kamila (Zofia) 993 
Mincer Wiesław 1095, S: 58 
Mołodc6wna Maria 1107 
Nędzewicz Maria 1156 
Perczak Wanda (Maria) 1255 
Płoszaj Marta 1292 
Podlaszewska Krystyna Felicja 1296 
Poklewska Danuta (Janina) 1299 
Przybyszewski Kazimierz 1344 
Ptaszyk Marian 1348 
Ptaszyńska Anna 1349 
Puciatowa Maria 1353, S: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3
(, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
Rozental Leopold 1408 
Ryszewski Bohdan 1434, S: 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 57, 58 
Serczyk Barbara (Maria) 1463 
Stefanowska Romana 1568 
Strutyńska Maria (Holina) 1582 
Szymorowska Teresa (Elżbieta) 1658 
Vois
Maćkiewicz Irena (Teresa) 1737 
Wenta Barbara 1775 
Wiśniewska-Maćkiewicz Cecylia (Barbara) 1810 
Woźniak Ewa (Ludwika) 1873 
Wr6blewska Elwira 1886 
Zejkowska Aleksandra 1907 
Zbijewska Teresa (Wiesława) 1932 
Zgorzelska Halina (Maria) 1938 


ARCHIWUM 


Duczkowska-Moraczewska Henryka 323
		

/Licencje_017_03_429_0001.djvu

			OG6LNOUCZELNIANY O
RODEK OBLICZENIOWY 


Manek Halina (Ewa) 1014 
Wiśniewski Janusz Leon 1814 
Żurawski Bronisław 1969, S: 51, 52, 53, 58 


STUD IUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYK6w OBCYCH 


Alexandrowicz Maria 9 
Andrzejczak Krzysztof 14 
Beyger Konrada 70 
Bielska Jadwiga (Kazimiera) 77 
Biskupska-Sikora Anna 89 
Brzeski Alojzy 149 
Bybluk M arian 179 
Chromińska Helena 207, S: 33, 34, 35, 36, 37 
Cichy Edward (Kazimierz) 217, S: 57, 58 
Czuk Irena 255 
Daroszewska Maria Halina 266 
Daroszewski Jan (Lucjan) 267 
Dąbrowska 
wieUana 272 
Dowgiałło-Wiciun Łucja Wilhelmina 308 
Drozdowska Genowefa 315 
Dzikowska Herta 342 
Fiedorowicz Stanisław (Eugeniusz) 357 
Gacek Honorata 382 
Gołąbek-Klimczak Jadwiga 442 
Grabarczyk Zenon 467 
Grabowski Czesław Adam 469 
Grudzińska Maria 484 
Grzemska Zofia 494 
Gumowska Eugenia 507 
Jakubowska Barbara (Maria) 581 
Janowski Paweł 601 
Kaftańska Hanna Maria 651 
Klębowski Marian 720 
Klin Hanna (Jadwiga) 728 
Kozierkiewicz Włodzimierz 807 
Małłek Ewa 1013 
Marcinkiewicz Anna 1027 
Marlewska Hanna Maria 1032 
Mianowska Joanna 1063 
Mokwińska (Giernatowska) Małgorzata 1105 
Noetzelmann Franciszek 1172 
Nowakowska Hanna 1180 
Ostroumowa Tatiana 1222 
Przegiętka Wiesława (Alicja) 1337 
Putowska Helena 1359 
Roztworowska Anna 1412 
Schulz Jerzy 1456 


427
		

/Licencje_017_03_430_0001.djvu

			,-r- 


428 


Sim Czesław 1483 
Skrzypczak Waldemar 1504 
Sługocka Irmina Aleksandra 1515 
Styczyńska Adela 1586 
Swinarska Wanda 1596 
Szczepkowski J6zef (Julian) 1620 
Sztolberg-Bybluk Mirosława 1637 
Szwalbe Krystyna 1649 
Śliwa Krystyna (Maria) 1664 
Tomczyńska Maria 1698 
Tronowska Irena 1708, S: 38, 39 
Wa.ł'1toch-Rekowska Gizeia 1752 
Wiśnieck
Załuska Janina 1807, S: 49, 50, 51, 52, 53 
Wiśniewska Zofia 1809 
Zaborska Narcyza 1900 
Zaborski Eu
eniusz 1902 
Załęski Zbigniew 1913 
Zenkteler Julian 1936 
Zielińska Anna 1940 
Zwolińska Edyta 1954 
Żbikowska Krystyna 1959 


STUDIUM WOJSKOWE 


Adamski Władysław 7 
B
czkowski Stefan 51 
Białonowski Tadeusz 72, S: 42, 43, 44, 45, 46 
Bogulicz Stanisław 111 
Bonikowski Zdzisław 123 
Dzikowska Elżbieta 341 
Fijałkowski Zbigniew 359 
Gołaski Franciszek (J6zef) 439 
Gołąbek Emanuel 441 
Jabłoński Kazimierz (Mirosław) 570 
Janiak Stanisław 590, S: 51, 56 
Juda Henryk (Tadeusz) 642 
Konarski Zdzisław (Kazimierz) 755 
Kowalski Stefan 801 
Łuczak Zbigniew (Aleksander) 973 
M e.iewski Witold 996 
Matecki Henryk 1045 
Modrzewski Alfons 1103 
Moltzan Eugeniusz 1106 
Nasiadko Ryszard 1146 
Nitecki Andrzej (Jan) 1169 
Nowicki Anatol 1187 
Papierz Jerzy 1233 
Paszke Ryszard 1243 
Polakowski Piotr 1310 
Praźmowski Witold' Tadeusz 1322 
Reszkiewicz Jan 1380
		

/Licencje_017_03_431_0001.djvu

			429 


Rębarz Jan 1383, S: 49, 50, 51, 52, 53, 54 
Sewernicki Wiesław 
467 
Siółkowski Leszek 1487, S: 47, 48, 49 
Szczupak Adam Juliusz 1626 
Ulatowska Wanda 1725 
Walczak Wacław 1745 
Wroblewski Karol 1888, S: 29, 30, 31. 32, 33, 34. 35, 36, 37, 
38, 39, 41 
Wyderkowski Jan 1893, S: 28 
Wysocka Daniela 1894 


STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 


Demicka Krystyna 279 a 
Deręgowski Maciej 280 a 
Drwięga Bogusław 318 a 
Dybowska Dorota Hanna 329 a 
Dybowski Lucjan 330 a 
EckerŁ Andrzej 345 a 
Frymark Stefan 379 a, S: 49. 50. 51. 52, 53 
Grabowska Anna 468 a 
Grześkiewicz Iwona 497 a 
Grześkiewicz Wojciech 497 b 
Jagodzińska Halina 577 a 
Jurkiewicz Henryk 644 a 
Kucza Edward 857 a 
Lenkiewicz Halina "917 a 
Lewicki Mieczysław 932 a 
Łusiewicz Irena 977 a 
Mańkowski Michał 1020 a 
Matusewicz Jan 1046 a 
Pawłowicz Romuald 1248 a 
Piotrowski Marian 1280 a 
Sacha Stefan 1441 a 
Siódmiak Janusz 1486 a 
Suchocki Roman 1589 a, S: 58 
Szczurek Marian 1626 a, S: 33. 34. 35, 36, 37, 38, 39 
Szwec Ludomir 1651 a 
Waszkowski Stanisław 1763 a 
Wazgird Bolesław 1765 a 
Wigura Jerzy 1794 a 
Wojtowicz Zbigniew 1853 a 


STUDIUM PRZYGOTOWAWCZ E 


Antonowicz Józef 19 
Awul Władysław 26 
Borek Jan 127
		

/Licencje_017_03_432_0001.djvu

			430 


Borowski Wacław 134 
Felski Adam 353 
Hoszowska Maria 544 
Hrabcowa Stanisława 547 
Kotański Antoni 784 a, S; 29, 30 
Lenczewski Jan 916 
Leśniewska Natalia 9
2 
LIpczyńska Lucyna 943 
Moroń Bogusław 1110 
Pfont Tadeusz 1258 
Sadowski Sergiusz 1443 
Sereda Marian 1465 
Wardyń Jan 1753 
Wiercińska MichaUna 1786 


..' 
 

 j'''''
Ur.lłI'') 
IL