/Licencje_017_04_001_0001.djvu

			PRACOWNICY 
NAUKI I DYDAKTYKI 
UNIWERSYTETU 
M I KOŁAJA 
KOPERNIKA 
1 945-1 994 


Materiały do biografii 


1945 -
 1995 
'7Jto
\J
		

/Licencje_017_04_002_0001.djvu

			
		

/Licencje_017_04_003_0001.djvu

			....J . 


PRACOWNICY NAUKI I DYDAKTYKI 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 


1945-1994 


MATERIAŁY DO BIOGRAFII
		

/Licencje_017_04_004_0001.djvu

			KOMITET WYDAWNICTW JUBILEUSZOWYCH 
Z OKAZJI 50-LECIA UMK 


Przewodniczący 


ANDRZEJ TOMCZAK 


Członkowie 
Stanisław DelllbiI-łski, Henryka Duczkowska-Moraczewska (sekretarz), 
Andrzej Jamiołkowski, Sławomir Kalembka
		

/Licencje_017_04_005_0001.djvu

			UNIWERSYTET MIKOłAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
WYDAWNICTWA JUBILEUSZOWE 


PRACOWNICY NAUKI I DYDAKTYKI 
UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA 
1945-1994 


MATERIAŁY DO BIOGRAFII 


opracowali Henryka Duczkowska-Moraczewska, Maciej Gołembiowski, 
Renata Karpiesiuk 


pod redakcją Sławomira KaIembki 


501"t 
[...\niwersyłałl4 Mikołaja Kop.,....ika 
w Tor"nl" 


TORUŃ 1995
		

/Licencje_017_04_006_0001.djvu

			Projekt okładki 
ALICJA MAJEWSKA 


Zdjęcia autorstwa Alojzego Czarneckiego, Olgierda Gałdyńskiego, 
Andrzeja Skowrońskiego oraz autorów nieznanych 
pochodzą ze zbiorów Archiwum UMK, Biblioteki Głównej UMK, 
Redakcji Wydawnictw TNT oraz zbiorów prywatnych 


ISBN 83-231-0670-0 


Printed in Poland 


@Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 


Toruń 1995 


,

 
UNI'" 
R6YTECKA 
w TORUNIU 


UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 
Wydanie I. Nakład 1500 egz. Ark. wyd. 56,0 
Druk Zakład Poligraficzno- Wydawniczy POZKAL Inowrocław 
\, \ I ) \ CI' 
,,',,' ;,,1 
r' fI - ) _ 
 t;) . 
-.J"'-" en.. 


\.... , 
\ 
\ \
		

/Licencje_017_04_007_0001.djvu

			S łowo wstępne 


W roku bieżącym - 1995 - mija pięćdziesiąt lat od założenia w Toruniu 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dnia 24 sierpnia 1945 r. Krajowa Rada 
Narodowa wydała dekret o utworzeniu UMK w Toruniu. Ostatecznie zo- 
stał on podpisany 11 września tegoż roku. Przewidywał utworzenie w tej 
"państwowej szkole akademickiej" dwóch Wydziałów - Matematyczno-Przy- 
rodniczego i Humanistycznego. Wkrótce były już cztery wydziały, a obecnie 
jest ich dziewięć. 
Ale Uniwersytet Toruński, pierwsza uczelnia akademicka na Pomorzu 
Nadwiślańskim i ziemiach doń przyległych, nie został założony "na suro- 
wym korzeniu". Dzieje starań o tego rodzaju uczelnię i dzieje myśli uni- 
wersyteckiej na Pomorzu sięgają średniowiecza. Już w 1386 r. papież 
Urban VI wydał bullę zezwalającą na utworzenie w pobliskim Toruniowi 
Chełmnie wielowydziałowego uniwersytetu na wzór bolońskiego. Do po- 
wstania uniwersytetu nie doszło, ale słynne gimnazjum chełmińskie było 
w latach 1756-1776 kolonią akademicką Akademii krakowskiej. Wcześniej , 
bo w 1568 r. w Toruniu powstało gimnazjum akademickie. Podobne szkoły 
półwyższe, prowadzone w duchu Reformacji, działały w Gdańsku i Elblągu. 
Istniało też w Toruniu od 1605 r., a faktycznie od 1612 r. kolegium jezu- 
ickie. W czasach zaborów Toruń podupadł, jak zresztą wiele innych miast 
pomorskich, co nie sprzyjało ideom uniwersyteckim. Pewne ich ożywienie 
nastąpiło w drugiej połowie XIX w. Obok niemieckiego Coppernicus- Verein 
Jur WissenschaJt und Kunst w 1875 r. polscy miłośnicy nauki założyli To- 
warzystwo Naukowe w Toruniu, obejmujące swym zasięgiem całe Pomorze. 
Dorobiło się ono własnego gmachu, księgozbioru, zbiorów muzealnych. Za- 
sadnicze ożywienie działań organizacyjnych i intelektualnych sprzyjających 
myśli o utworzeniu uniwersytetu w Toruniu przyszło po odzyskaniu nie- 
podległości. Toruń został stolicą województwa pomorskiego. W 1923 r., 
ze scalenia czterech starych i wielkiej wartości bibliotek, powstała Książnica 
Miejska, pierwszorzędny warsztat pracy naukowej, zwłaszcza w zakresie pro- 
blematyki regionalnej. Założono Instytut Bałtycki. Odnawiały się dyskusje, 
nie tylko w skali lokalnej, o potrzebie utworzenia uniwersytetu w Toruniu. 
Podobno uzyskano zgodę na powołanie w Toruniu zamiejscowego Wydziału 
Uniwersytetu Poznańskiego w 1940 r. 
Natychmiast po wyzwoleniu Torunia, mimo wymordowania znacznej czę- 
ści inteligencji pomorskiej przez okupanta hitlerowskiego, powrócono do idei 


5
		

/Licencje_017_04_008_0001.djvu

			utworzenia w tym mieście uniwersytetu. Krzyżowały się pomysły i kontr- 
pomysły, często lekceważone lub niechętnie widziane w stolicy. Sprawa była 
zresztą złożona: co innego sam pomysł, choćby i najsłuszniejszy, a co innego 
jego wpisanie w realia życia i możliwości wyniszczonego wojną i okupacją 
Kraju. Szło o właściwe gmachy i ich wyposażenie, ale przede wszystkim 
o profesurę i młodsze siły naukowe. Istotą wartości wszelkiego szkolnic- 
twa, a jeszcze bardziej wyższego, są kwalifikacje badawcze i dydaktyczne 
nauczających. A ich wykształcenie wymaga lat i odpowiednich warunków. 
Był taki, dobrze że krótki, czas sowietyzacji Polski, gdy kwalifikacje za- 
wodowe wykładających miały być drugorzędne wobec ich dyspozycyjno- 
ści, ale to, miejmy nadzieję, przeszłość. Zresztą tak nie było w począt- 
kach tej uczelni. Oto bowiem światła inicjatywa, mająca historyczne pa- 
rantele, działaczy toruńskich z tamtych "pierwszych dni wolności" natra- 
fiła na, wymuszoną smutnymi losami naszej Ojczyzny pod koniec drugiej 
wojny światowej, okazję przyciągnięcia do Kopernikowskiego Grodu znacz- 
nego i liczącego się zespołu uczonych, ekspatriowanych z ich miasta i ich U ni- 
wersytetu pod brutalnym naciskiem władz stalinowskiego imperium. Dnia 
g kwietnia 1945 r. przybyli pierwsi pracownicy naukowi wileńskiego Uniwer- 
sytetu Stefana Batorego, a także dr Stefan Burhardt, wybitny bibliotekarz 
z tego miasta, który był swego rodzaju łącznikiem między wileńską profesurą 
a miejscowymi działaczami. Cztery dni później powstał Komitet Organiza- 
cyjny Uniwersytetu w Toruniu. W maju i lipcu 1945 r. przybyły do Torunia 
dwa transporty kolejowe kadry wileńskiego USB. Nie wszyscy, oczywiście, 
profesorowie z Wilna znaleźli się w Toruniu; później wspierali tworzący się 
Uniwersytet uczeni również z Lwowa, a także Poznania i Krakowa. Fakt za- 
sadniczy został jednak dokonany - Toruń mógł walczyć o Uniwersytet, gdyż 
miał w swych murach dostateczną ilościowo i jakościowo kadrę dla podjęcia 
działalności akademickiej. 
W swej półwiecznej działalności Uniwersytet Mikołaja Kopernika prze- 
chodził dramatyczne zwroty, będące pochodną polityki państwa, ale zawsze 
największą jego wartością był trzon kadry naukowej i artystycznej. I odtwo- 
rzeniu pełnej listy pracowników, w sposób informacyjno-historyczny, bez 
stosowania żadnych prób ocen, poświęcone jest to wydawnictwo, powstałe 
zbiorowym wysiłkiem wielu osób. 
Dzieje UMK tworzy już co najmniej sześć pokoleń pracowników nauki 
polskiej. W pierwszych latach nadawali uczelni kierunek profesorowie, któ- 
rzy na drogę kariery naukowej weszli jeszcze przed pierwszą wojną świa- 
tową, najczęściej w Galicji, bo tam było to możliwe, we Lwowie i Krakowie, 
rzadziej na uniwersytetach rosyjskich, na Zachodzie, rzadko w Niemczech. 
Dzisiaj między żyjącymi z tego pokolenia nie ma już nikogo. Są jeszcze 
wśród nas ostatni z następnego pokolenia, które swą twórczość naukową 


6
		

/Licencje_017_04_009_0001.djvu

			rozpoczęło na uczelniach II Rzeczypospolitej. Są oni symbolami i nosicie- 
lami dobrej tradycji uniwersyteckiej. Na zasłużony odpoczynek poszło lub 
właśnie przechodzi trzecie pokolenie uczonych - są to ci, którzy ukończyli 
studia, najczęściej już na UMK, w pierwszych latach po drugiej wojnie świa- 
towej, latach trudnych, ale optymistycznych. Następni - dzisiaj to naj star- 
sza wiekowo grupa - to pokolenie lat pięćdziesiątych, którego start naukowy 
następował w latach politycznie szczególnie trudnych, w latach nacisków 
politycznych i izolacji od nauki światowej, co jednak niejednego tylko za- 
hartowało. Po nich idzie pokolenie wieku dojrzałego i "młodzież" naukowa 
mająca przed sobą jeszcze niejedną szansę. 
Jak jednoznacznie wynika z tej publikacji, w salach wykładowych, ga- 
binetach, laboratoriach, pracowniach UMK pracowało i pracuje znacznie 
ponad 2800 ludzi tworzących naukę, terminujących, uczących młodzież. Są 
oni najistotniejszą treścią Almae Matris. Nie może istnieć i działać uni- 
wersytet bez studentów, bez sprawnych sił administracyjnych i obsługi, ale 
właśnie kadra naukowa, z wybitnymi osobowościami profesorskimi na czele, 
decyduje o bycie i randze uniwersytetu. 
W świecie współczesnym, w którym różnorodne instytucje naukowe i na- 
uczające rozrosły się i rozrastają w niebywały sposób, publikuje się najroz- 
maitsze wydawnictwa informacyjne, encyklopedyczne, bibliograficzne i bio- 
graficzne, podające wiadomości o strukturach organizacyjnych, kadrach, kie- 
runkach badań. Jeśli idzie o naukę polską, sytuacja w tym zakresie, przy 
wieloletnich zaniedbaniach, ulega w ostatnich latach poprawie. I nie idzie 
tutaj o różnego rodzaju ogólne "Who's who" o bardzo dowolnych regułach 
doboru haseł biograficznych, ale o wydawnictwa o ścisłych zasadach doboru 
i prezentowania informacji biobibliograficznych. 
Zostawiając na boku liczne wydawnictwa międzynarodowe, gdzie i nasi 
uczeni i nasze instytucje naukowe są notowane, z różnym zresztą stopniem 
dokładności, oraz zasłużony "Polski Słownik Biograficzny" (ale aby doń się 
dostać, trzeba w czas zejść z tego świata), przypomnieć warto, że regular- 
nie corocznie wydawane - z przerwami w latach osiemdziesiątych - "Składy 
osobowe UMK" do 1954 r. zawierały krótkie noty biograficzne profesury 
uczelni, że w publikacji Wydzial Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK 
w Toruniu 1968-1993, pod red. P. Jaworowskiego, Toruń 1993, jest od- 
dzielna część poświęcona osiągnięciom naukowym samodzielnych pracowni- 
ków tego wydziału, że w rok później ukazało się wydawnictwo Kto jest kim 
na Wydziale Humanistycznym i że nieco odmienne, ale po części służące 
tymże celom ogłoszono publikacje poświęcone fizyce i geografii toruńskiej. 


* * * 


Publikacja niniejsza poprzedzona została wydawnictwem Pracownicy na- 
uki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984. Materiały do 


7
		

/Licencje_017_04_010_0001.djvu

			biografii, pod red. S. Kalembki, Toruń 1987: ogłoszonym drukiem w związku 
z czterdziestoleciem uczelni. Zawierało ono 2007 biogramów. Obecna ksią- 
żka nie jest jednak kolejnym wydaniem poprzedniej, poszerzonym tylko o kil- 
kaset biogramów pracowników tam nie uwzględnionych, nowo zatrudnionych 
w ostatniej dekadzie. Biogramy uzupełniono dodatkowymi informacjami, 
jak nazwisko panieńskie pań, jeśli je zmieniały, ściślejsze sprecyzowanie po- 
chodzenia społecznego, szkoła średnia, którą dana osoba ukończyła, dyscy- 
plina naukowa, zakres zainteresowań badawczych i inne. Dodano też kilka- 
set zdjęć, o zasadach doboru których będzie jeszcze mowa. Zrezygnowano 
natomiast ze skorowidza osób według przynależności do jednostek organi- 
zacyjnych Uniwersytetu, ze względu na to, iż w ostatnich latach przepro- 
wadzono na UMK liczne reorganizacje, m.in. utworzono nowe wydziały _ 
jest to skutek dynamicznego rozwoju uczelni - łatwo byłoby więc o pomyłki 
i opuszczenia, a układ byłby mało czytelny, co powodowałoby niewielką 
przydatność tego rodzaju indeksu. 
Zgodnie z tytułem wydawnictwo to zawiera bardzo skondensowane, 
o schematycznej budowie biogramy naukowe i dydaktyczne nauczycieli aka- 
demickich pracujących na UMK od jego założenia w 1945 r. do roku 1994. 
Biogramy te są ułożone w porządku alfabetycznym. Ze względu na ogra- 
niczoną, a i tak znaczną objętość tej publikacji, zapis jest maksymalnie 
skrócony, o strukturze takiej samej dla wszystkich. Oczywiście objętość bio- 
gramów jest różna, inaczej bowiem rzecz się ma co do liczby wypełnionych 
punktów, gdy idzie o wiekowego, wybitnego profesora, a inaczej w przy- 
padku młodego asystenta. Korzystanie z biogramów ułatwia zamieszczone 
na "skrzydełku" wyliczenie poszczególnych, odnotowanych kolejnymi licz- 
bami, ich części składowych. Natomiast bliższe objaśnienie zawartości po- 
szczególnych punktów znajdzie czytelnik w zamieszczonej dalej "Strukturze 
biogramów" . 
Przyjęto zasadę, że poza podstawowymi informacjami biograficznymi, 
w biogramach skoncentrowano się na istotnych elementach kariery zawodo- 
wej, a zwłaszcza jej części naukowej lub artystycznej, przy redukcji informa- 
cji o życiu osobistym i właściwie pominięciu działalności politycznej. I dla- 
tego odnotowano tylko takie wyróżnienia i odznaczenia, zapewne z pewnymi 
lukami, które nadawane były i są wyłącznie za twórczość naukową i pracę 
nauczycielską. W ogóle pOminięto bibliografie dorobku poszczególnych osób 
(nawet w wyborze), gdyż rozsadziłyby one tę publikację, a ponadto są w tej 
dziedzinie liczne, wyspecjalizowane wydawnictwa bibliograficzne. 
Tom ten zawiera biogramy 2877 pracowników naukowych i dydaktycz- 
nych UMK, pracujących w uczelni od 1945 r. po 1994 r., zresztą wielu 
po lat kilkadziesiąt. Do wszystkich żyjących i uchwytnych skierowano sto- 
sowną ankietę, która jest najlepszą podstawą dokumentacji, bo jest dziełem 


8
		

/Licencje_017_04_011_0001.djvu

			autorskim. Niestety, mimo apeli, także na posiedzeniach Senatu UMK i Rad 
Wydziałów, wielu pracowników nie zechciało zainteresować się ich wypełnie- 
niem, wielu zaś wypełniło je nieprecyzyjnie. Nie wszyscy też zechcieli skorzy- 
stać z możliwości korekty roboczego wydruku. Jeśli więc będą nieusatysfak- 
cjonowani ich biogramami, niech zaialenia kierują do siebie samych. Oczy- 
wiście, wykorzystano, zwłaszcza w wypadku pracowników zmarłych wostat- 
nim dziesięcioleciu, ankiety wypełnione przez nich przy przygotowywaniu 
wydawnictwa z 1987 r. Niemniej jednak, około 1920 biogramów, tj. 67% 
wszystkich, jest wyłącznym dziełem trojga autorów wydawnictwa, opar- 
tym na zasobie Archiwum Uniwersyteckiego oraz najróżniejszych wydaw- 
nictwach. Hasła te oznaczone zostały gwiazdkami. Nieliczne są przypadki 
opracowania ankiet dla osób zmarłych przez ich najbliższych lub uczniów. 
Oczywiście mogą wystąpić luki informacyjne, zwłaszcza w wypadku, gdy nie 
rozporządzano ankietami wypełnionymi przez te osoby, zresztą i w nich jest 
niemało nieścisłości i braków. Korzystano także w przypadku części pracow- 
ników obecnie zatrudnionych z materiałów Działu Służb Pracowniczych - 
za umożliwienie tego autorzy dziękują jego Pracownikom. Mimo wielokrot- 
nego sprawdzania i wielu korekt nieuniknione są, niestety, błędy, zwłaszcza 
w datach. Jest to przede wszystkim skutek nagromadzenia olbrzymiej ilości 
informacji. Redaktor i osoby opracowujące z góry za pomyłki przepraszają, 
Archiwum UMK zaś będzie zobowiązane za wszelkie uzupełnienia i spro- 
stowania, które poszerzą stworzoną przy okazji przygotowywania publikacji 
bazę danych. 
Na początku tomu umieszczono, poza "Słowem wstępnym" i zestawem 
skrótów zastosowanych w tym wydawnictwie, jeszcze dwa bardzo istotne ele- 
menty uzupełniające: listę doktorów honoris causa UMK - a są oni również 
ważnymi członkami społeczności uczelnianej - oraz pełne składy Senatów 
U niwersytetu na przestrzeni półwiecza. I z nich wprawny czytelnik odczy- 
tać może dramatyczne zwroty w dziejach uczelni, a także szerzej - w losach 
nauki polskiej w ostatnim półwieczu. Same biogramy zaś poprzedzone są 
wspomnianą "Strukturą biogramów" . 
Całość uzupełnia zbiór fotografii wybitniejszych pracowników nauki i dy- 
daktyki UMK. U dało się go zestawić nie bez znacznego trudu, nie bez 
wątpliwości i potknięć. Przyjęto zasadę, iż zostaną zamieszczone podo- 
bizny wszystkich rektorów i prorektorów, zmarłych i emerytowanych pra- 
cowników, którzy przepracowali co najmniej ćwierć wieku lub byli wai- 
nymi postaciami w momencie tworzenia Uniwersytetu, ale także i tych, 
którzy przedwcześnie odeszli na zawsze. Na konsekwentnym spełnieniu 
tej reguły stanęły różne przeszkody, z których najwainiejszą jest to, że, 
niestety, w wielu przypadkach Archiwum UMK nie rozporządza fotogra- 
fiami pracowników, wiele jest też fotografii złej jakości, zniszczonych (np. 


g
		

/Licencje_017_04_012_0001.djvu

			przez wpinanie we wcześniejszym okresie do akt). Często są to zdjęcia osób 
bardzo młodych, niejednokrotnie trudno rozpoznawalnych. Zamieszczono 
więc zdjęcia z różnych okresów i różnej jakości, czasami są to wykadrowane 
większe fotogramy. Mimo to wydawcy tej publikacji uznali, że warto pokusić 
się o zamieszczenie podobizn choć części naszych zasłużonych Mistrzów, Ko- 
leżanek i Kolegów. Być może jest to okazja do skierowania do społeczności 
akademickiej apelu o uzupełnianie zbioru fotografii Archiwum Uczelni. 
Jak wspomniano, gros fotografii pochodzi z zasobu Archiwum uniwersy- 
teckiego, wiele jednak pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, Re- 
dakcji Wydawnictw TNT oraz zbiorów prywatnych. Wszystkim, którzy po- 
mogli w skompletowaniu publikowanego tu zestawu zdjęć, redakcja składa 
serdeczne podziękowania. Podziękowania należą się także Panu Wacławowi 
Górskiemu, który zechciał przygotować do publikacji stare negatywy z prze- 
chowywanego w Archiwum UMK zbioru z pracowni Bernadety i Alojzego 
Czarneckich. 
Książka ta jest bogatym w informacje wydawnictwem biograficznym. 
Przyjęta - z konieczności - formuła prezentacji uderza od pierwszego wej- 
rzenia niebywałą suchością i lakonicznością. Jednakże już nawet pobieżne 
zapoznanie się z tym wydawnictwem pokazuje, jak można zeń wiele do- 
wiedzieć się o drogach życia, losach kolejnych pokoleń uczonych polskich, 
o regionach i środowiskach, z których wyrośli, o szkołach, które ukończyli, 
o głównych ośrodkach ich kształcenia się akademickiego, o zygzakach polityki 
naukowej "władców" Polski, o kształtowaniu się szkół naukowych, o prze- 
pływie międzyśrodowiskowym kadr, o kontaktach z nauką światową, zresztą 
o wielu innych sprawach. Nie miejsce tutaj, aby te wątki naukoznawcze 
rozwijać, ale nie ulega wątpliwości, że dla badaczy dziejów nauki polskiej 
został zebrany i udostępniony pierwszorzędny materiał. 
Wydawnictwo to powstało żmudnym wysiłkiem dr Henryki Duczkow- 
skiej-Moraczewskiej - kierownika Archiwum UMK, dra Macieja Gołembiow- 
skiego z Instytutu Historii i Archiwistyki, mgr Renaty Karpiesiuk z tegoż 
Archiwum, wraz z pomocą pozostałych Pracownic tej placówki. Opracowa- 
niem komputerowym obfitego materiału zajął się kompetentnie dr Alojzy 
Burnicki. Redaktor wydawnictwa tym i innym osobom, które przyczyniły 
się do jego powstania, serdecznie dziękuje. Publikacja ta jest jednym z ele- 
mentów godnego uczczenia półwiecza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale 
zapewne stanie się nie tylko wydawnictwem okazjonalnym, lecz także trwa- 
łym, choć skromnym, wkładem w dzieje nauki polskiej. 


\. 


Sławomir Kalembka 


... 


-
		

/Licencje_017_04_013_0001.djvu

			Wykaz skrótów 


A 


\. 


absol. - absolutorium, absolwent 
Acad. - Academie, Academy 
ad. - adiunkt 
adm. - administracja, administrator, 
administracyjny 
adw. - adwokat, adwokacki, adwokatura 
AE - Akademia Ekonomiczna 
AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie 
AH - Akademia Handlowa 
AK - Armia Krajowa 
akad. - akademia, akademicki, 
Akademie 
alg. - algebra, algebraiczny 
AM - Akademia Medyczna 
amb. - ambasada, ambasador 
amer. - amerykański, amerykanistyczny, 
America, american 
AN - Akademia Nauk 
anal. - analiza, analityczny 
anat. - anatomia, anatomiczny 
ang. - angielski, anglista, anglistyka 
ANP - Akademia Nauk Politycznych 
ant. - antyk, antyczny 
antropol. - antropologia, antropolo- 
giczny 
aplik. - aplikantura, aplikant, aplikacja 
AR - Akademia Rolnicza 
arch. - archiwum, archiwistyka, archi- 
wista, archiwalny, archiwistyczny 
archeol. - archeologia, archeolog, arche- 
ologiczny 
archit. - architektura, architekt, archi- 
tektoniczny 
ART - Akademia Rolniczo- Techniczna 
w Olsztynie 
art. - artykuł, artysta (przy osobach) 
artysto - artystyczny 
ASP - Akademia Sztuk Pięknych/Plas- 
tycznych 


... 


- 


aspir. - aspirant, aspirantura 
Assoc. - Association 
astr. - astronomia, astronom, astrono- 
mIczny 
asyst. - asystent 
ATR - Akademia Techniczno-Rolnicza 
AU - Akademia Umiejętności 
AUMK - Archiwum UMK 
autobiogr. - autobiografia, autobiogra- 
ficzny 
AWF - Akademia Wychowania Fizycz- 
nego 
AZS - Akademicki Związek Sportowy 


B 
b. - były 
bad. - badania, badawczy 
bałt. - bałtycki 
BG - Biblioteka Główna 
bibl. - biblioteka, bibliotekarz, 
biblioteczny, bibliotekoznawstwo, 
bibliotekoznawczy 
bibliogr. - bibliografia, bibliograficzny 
bio-bibliogr. - bio-bibliografia 
biogr. - biogram, biograficzny 
biol. - biologia, biologiczny 
biul. - biuletyn 
BN - Biblioteka Narodowa 
bot. - botanika, botaniczny 
bud. - budowa, budownictwo, budow- 
lany, budowniczy 


c 


centr. - centrum, centrala, centralny 
ceram. - ceramika, ceramiczny 
chem. - chemia, chemik, chemiczny, 
chł. - chłopskie 
CKK - Centralna Komisja Kwalifikacyj- 
na dla Pracowników Nauki (lub ds. 
Kadry Naukowej) 
cm. - cmentarz 


11
		

/Licencje_017_04_014_0001.djvu

			Com. - Comite 
Comm. - Committee 
Commiss. - Commission 
Conf. - Confederation 
Cons. - Conseil 
Coun. - Council 
cukr. - cukrownia, cukrowniczy 
cyb. - cybernetyka, cybernetyczny 
cytol. - cytologia, cytologiczny 
cyw. - cywilny, cywilista, cywilistyczny 
cz. - część 
czł. - członek 


ć 


ćw. - ćwiczenia 


D 


d. - dawny, dawniej 
DAAD - Deutscher Akademischer Aus- 
tauschdienst 
deleg. - delegatura, delegat, delegowany 
depo - departament 
doc. - docent 
dokt. - doktorat, doktorski, doktorancki 
dokum. - dokumentacja, dokumentali- 
sta 
dośw. - doświadczalny 
dot. - dotyczy, dotyczący 
dram. - dramatyczny, dramaturg, dra- 
maturgia 
drobnoszl. - drobnoszlachecki 
DS - dom studencki 
ds. - do spraw 
dyd. - dydaktyka, dydaktyczny 
dypl. - dyplom, dyplomowy, dyplomo- 
wany 
dyr. - dyrekcja, dyrektor 
dz. - dział 
dział. - działalność, działacz 
dziek. - dziekan 
dzien. - dziennikarz, dziennikarski 


E 


ed. - edycja 
egz. - egzamin, egzaminator, egzamina- 
cyjny 
ekol. - ekologia, ekologiczny 


12 


ekon. - ekonomia, ekonomista, ekono- 
mIczny 
ekonom. - ekonomika 
ekonometr. - ekonometria, ekonometry- 
czny 
ekst. - ekstern, eksternistyczny 
elektr. - elektronika, elektroniczny, elek- 
tronowy 
elem. - element, elementarny 
eksp. - eksperyment, eksperymantalny 
em. - emerytura, emeryt, emerytalny 
embriol. - embriologia, embriologiczny 
energ. - energia, energetyka, energe- 
tyczny 
entomol. - entomologia, entomolog, en- 
tomologiczny 
etnogr. - etnografia, etnograf, etnogra- 
ficzny 
etnol. - etnologia, etnolog, etnologiczny 
Eur. - Europa, europejski, european, 
europeen, europaeus 


.' 


\. 


.. 


F 


fabr. - fabryka, fabryczny 
fac. - facult faculty, faculte 
fak. - fakultet, Fakultiit 
farm. - farmacja, farmaceuta, farmaceu- 
tyczny 
fed. - federacja, federalny, federation, 
federation 
fil. - filologia, filolog, filologiczny 
filoz. - filozofia, filozof, filozoficzny 
fin. - finanse, finansowość, finansowy, 
finansowanie 
fitopatol. - fitopatologia, fitopatolo- 
gIczny 
fiz. - fizyka, fizyk, fizyczny 
fizjograf. - fizjografia, fizjograficzny 
fizjol. - fizjologia, fizjolog, fizjologiczny 
FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
fran. - francuski 
fund. - fundusz, fundacja, fundowany 


G 


gaz. - gazeta 
gen. - generalny, generał 
genet. - genetyka, genetyk, genetyczny 


.. 


....
		

/Licencje_017_04_015_0001.djvu

			.' 


geod. - geodezja, geodeta, geodezyjny 
geogr. - geografia, geograf, geograficzny 
geol. - geologia, geolog, geologiczny 
geom. - geometria, geometra, geome- 
tryczny 
germ. - germański, germanista, germa- 
nistyka 
gimn. - gimnazjum, gimnazjalny 
gleb. - gleboznawstwo, gleboznawczy 
gł. - główny, głównie, głos 
gosp. - gospodarka, gospodarstwo, go- 
spodarowanie, gospodarczy 
gr. - greka, grecki, grecystyka, grecysta, 
grecystyczny 
graf. - grafika, grafik, graficzny 
gub. - gubernia 
GUS - Główny Urząd Statystyczny 


\. 


.. 


H 


H.C. - Honoris Causa 
hab. - habilitacja, habilitacyjny, habili- 
tant, habilitowany 
hand. - handel, handlowy, handlowiec 
herald. - heraldyka, heraldyczny 
hist. - historia, historyk, historyczny 
histol. - histologia, histologiczny 
hiszp. - hiszpański 
hon. - honorowy 
hum. - humanistyka, humanistyczny 
hydr. - hydrografia, hydrograf, hydro- 
graficzny 


I 


lA - Instytut Astronomii 
IA-P - Instytut Artystyczno-Pedago- 
giczny 
IAiE - Instytut Archeologii i Etnografii 
IAiZ - Instytut Administracji i Zarzą- 
dzania 
IB - Instytut Biologii 
IBiOŚ - Instytut Biologii i Ochrony Śro- J 
dowiska 
IBL - Instytut Badań Literackich Pol- 
skiej Akademii Nauk 
ICh - Instytut Chemii 
IE - Instytut Ekonomiczny (Ekonomii) 
IF - Instytut Fizyki 


.. 


IFiloz. - Instytut Filozofii 
IFP - Instytut Filologii Polskiej 
IFS - Instytut Filologii Słowiańskiej 
IG - Instytut Geografii 
IH - Instytut Historii (Historyczny) 
IHiA - Instytut Historii i Archiwistyki 
(uprzednio Instytut Historyczny) 
IHKM - Instytut Historii Kultury Ma- 
terialnej 
IH-P - Instytut Historyczno-Prawny 
il. - ilustrowany 
IM - Instytut Matematyki 
im. - imienia 
in. - inny 
ind. - indywidualny 
inf. - informacja, informator, informa- 
cyjny 
inform. - informatyka, informatyk, in- 
formatyczny 
INP-U - Instytut Nauk Prawno-Ustro- 
jowych 
INS - Instytut Nauk Społecznych 
insp. - inspekcja, inspektorat, inspektor 
inst. - instytut 
instr. - instrument, instrumentalny, in- 
struktor 
int. - inteligencja, inteligencki 
interdysc. - interdyscyplinarny 
Intern. - International, Internationale 
inż. - inżynier, inżynierski, inżynieria 
IOgE - Instytut Ogólno-Ekonomiczny 
IP - Instytut Pedagogiki 
IPC - Instytut Prawa Cywilnego 
IPiP - Instytut Pedagogiki i Psychologii 
IPK - Instytut Prawa Karnego 
IZGN - Instytut Zarządzania Gospodar- 
ką Narodową 
IZiK - Instytut Zabytkoznawstwa i Kon- 
serwatorstwa 


j. - język (w połączeniu z nazwą języka) 
jądro - jądrowy 
jedno - jednostka 
jęz. - język 
językozn. - językoznawstwo, języko- 
znawczy 


13
		

/Licencje_017_04_016_0001.djvu

			K 


k. - koło 
kan. - kanoniczny 
kand. - kandydat, kandydacki 
kar. - karny, karnista, karnistyczny 
kart. - kartografia, kartograficzny 
kat. - katedra 
KBN - Komitet Badań Naukowych 
KBiIN - Katedra Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej 
KC - Komitet Centralny 
KEN - Komisja Edukacji Narodowej 
KFA - Katedra Filologii Angielskiej 
KFG - Katedra Filologii Germańskiej 
KFK - Katedra Filologii Klasycznej 
KFRom. - Katedra Filologii Romań- 
skiej 
KFRos. - Katedra Filologii Rosyjskiej 
kier. - kierunek, kierownictwo, kierow- 
nik, kierowniczy 
KIK - Klub Inteligencji Katolickiej 
kI. - klasa 
klas. - klasyczny 
klim. - klimatologia, klimatolog, klima- 
tologiczny 
KMK - Katedra Metod Komputerowych 
KMPiK - Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki 
KNiT - Komitet Nauki i Techniki 
kolej. - kolejarz, kolejnictwo, kolejarski, 
kolejowy 
kom. - komisja 
komit. - komitet Ł 
komp. - komputer, komputerowy, kom- 
puteryzacja 
konk. - konkurs 
kons. - konserwacja, konserwator, kon- 
serwatorstwo 
konst. - konstytucja, konstytucyjny, 
konstytucjonalizm, konstytucjona- 
lista 
konsult. - konsultant, konsultacyjny 
kontr. - kontrakt, kontraktowy 
koresp. - korespondent, koresponden- 
cyjny 
KP - Katedra Psychologii 
KRA - Katedra Radioastronomii 


14 


krym. - kryminologia, kryminologiczny, 
krymin. - kryminalistyka, kryminali- 
styczny, kryminalny 
krystal. - krystalografia, krystalogra- 
ficzny 
ks. - ksiądz, księża, książę, księga 
kształ. - kształcenie, kształtowanie 
Kuj. - Kujawy, kujawski 
KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski 
kult. - kultura, kulturalny 
kup. - kupiec, kupiecki 
kur. - kuratorium, kurator, kurier 
(w tytułach czasopism) 
kust. - kustosz 
kwalif. - kwalifikacyjny, kwalifikacja 
kwant. - kwantowy 


to 


" 


L 


l. - lata 
lab. - laboratorium, laborant 
ląd. -lądowy 
lek. - lekarz, lekarski 
lekt. - lektor, lektorat 
leśno - leśnictwo, leśny 
lic. - licencjat, liceum, licealny 
limnol. - limnologia, limnologiczny 
lingw. - lingwistyka, lingwistyczny 
lit. - literatura, literat, literacki 
literat. - literaturoznawstwo, literaturo- 
znawczy 
log. - logika, logiczny 
ludozn. - ludoznawstwo, ludoznawczy 


łac, - łacina, łaciński 


M 


m. - miasto 
mag. - magisterski, magisterium 
maI. - malarstwo, malarz, malarski 
marks. - marksizm, marksistowski 
masz. - maszynopis 
mat. - matematyka, matematyk, mate- 
matyczny 
Maz. - Mazowsze, mazowiecki 
mech. - mechanika, mechaniczny 
med. - medycyna, medyczny, medal 


.
		

/Licencje_017_04_017_0001.djvu

			to 


MEN - Ministerstwo (Minister) Eduka- 
cji Narodowej 
meteor. - meteorologia, meteorolo- 
giczny 
metod. - metodyka, metodyk, meto- 
dyczny 
metodol. - metodologia, metodologiczny 
miej. - miejski 
mieszcz. - mieszczański 
międzynar . - międzynarodowy 
m.in. - między innymi 
min. - ministerstwo, minister 
miner. - mineralogia, mineralogiczny 
. . 
mjr - maJor 
MKiSz - Ministerstwo (Minister) Kul- 
tury i Sztuki 
mł. - młodszy 
młodz. - młodzież, młodzieżowy 
MNSzWiT - Ministerstwo (Minister) 
Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki 
MOiSzW - Ministerstwo (Minister) 
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 
MOiW - Ministerstwo (Minister) 
Oświaty i Wychowania 
mol. - molekularny 
MON - Ministerstwo (Minister) Obrony 
Narodowej 
mor. - morski 
morfogen. - morfogeneza 
morfol. - morfologia 
MOś - Ministerstwo (Minister) Oświaty 
MRN - Miejska Rada Narodowa 
MSW - Ministerstwo (Minister) Spraw 
Wewnętrznych 
MSZ - Ministerstwo (Minister) Spraw 
Zagranicznych 
MSzW - Ministerstwo (Minister) Szkol- 
nictwa Wyższego 
MSzWiN - Ministerstwo (Minister) 
Szkół Wyższych i Nauki 
muz. - muzeum, muzealny, muzeologia, 
muzeologiczny, muzealnictwo 
muzycz. - muzyczny 
muzyk. - muzykologia, muzykologiczny 
MWRiOP - Ministerstwo (Minister) 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 
blicznego 


" 


. 


mykol. - mykologia, mykolog, mykolo- 
giczny 


N 


n. - nad 
nacz. - naczelnik, naczelny 
nadzw. - nadzwyczajny 
nagr. - nagroda, nagrodzony 
nar. - naród, narodowy 
naucz. - nauczyciel, nauczycielski, na- 
uczame 
nauk. - naukowy 
NBP - Narodowy Bank Polski 
nekr. - nekrolog 
neofiI. - neofilologia, neofilologiczny 
neur. - neurologia, neurolog, neurolo- 
giczny 
niem. - niemiecki 
nieorg. - nieorganiczny 
nom. - nominacja, nominowany 
nostr. - nostryfikacj a, nostryfikowany 
NOT - Naczelna Organizacja Techniczna 
nowoż. - nowożytny, nowożytność 
NRD - Niemiecka Republika Demokra- 
tyczna 
NSZZ - Niezależny, Samorządny Zwią- 
zek Zawodowy 
numer. - numeryczny 
numizm. - numizmatyka, numizma- 
tyczny 
NZS - Niezależny Związek Studentów 


o 


obI. - obliczeniowy 
OBN - Ośrodek Badań Naukowych 
obr. - obrona, obronny, obronność 
obs. - obserwacja, obserwatorium 
oceanogr. - oceanografia, oceanogra- 
ficzny 
ochr. - ochrona 
oddz. - oddział 
odzn. - odznaka, odznaczony, odznacze- 
me 
og. - ogólny 
Og. Ośr. ObI. - Ogólnouczelniany 
Ośrodek Obliczeniowy 
ogólno - ogólnokształcący 


15
		

/Licencje_017_04_018_0001.djvu

			ogólnopol. - ogólnopolski 
ok. - około 
okr. - okręg, okręgowy 
ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczo- 
nych 
00 - Ojcowie 
org. - orgamczny 
organiz. - organizacja, organizator, or- 
ganizacyjny, organization 
ośr. - ośrodek 
ośw. - oświata, oświatowy 


p 


paleont. - paleontologia 
pam. - pamiętnik, pamiątkowy 
PAN - Polska Akademia Nauk 
państw. - państwowy 
pap. - papIer 
PAU - Polska Akademia Umiejętności 
PCz - Politechnika Częstochowska 
ped. - pedagogika, pedagog, pedago- 
gIczny 
PGd - Politechnika Gdańska 
PGl - Politechnika Gliwicka 
PGR - Państwowe Gospodarstwo Rolne 
PIE - Przemysłowy Instytut Elektroniki 
PISM - Polski Instytut Spraw Między- 
narodowych 
PKO - Powszechna Kasa Oszczędności 
PKZ - Pracownie Konserwacji Zabytków 
PL - Politechnika Lwowska 
plan. - planowanie 
pIast. - plastyka, plastyk, plastyczny 
PL - Politechnika łódzka 
płd. - południe, południowy 
płk - pułkownik 
płn. - północ, północny 
po. - pełniący obowiązki 
pocz. - początek, początkowy, począt- 
kowo 
podst. - podstawa, podstawowy 
podypl. - podyplomowe 
pol. - polski, polonista, polonistyka 
polichr. - polichromia, polichromowany 
polim. - polimery, polimeryzacja 
polit. - polityka, polityczny 
politech. - politechnika, politechniczny 


16 


politol. - politologia, politologiczny 
polon. - polonistyka, polonista, poloni- 
styczny 
Pom. - Pomorze, pomorski 
pomocno - pomocniczy 
postęp. - postępowanie 
pow. - powiat, powiatowy 
powsZ. - powszechny 
PP - Politechnika Poznańska 
PP. - Przedsiębiorstwo Państwowe 
ppłk - podpułkownik 
pr. - praca, pracownik, pracujący 
prac. - pracownia 
prakt. - praktyka, praktykant, prak- 
tyczny 
prawno - prawniczy 
prez. - prezydium, prezydent, prezes 
PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa 
probl. - problem, problematyka, proble- 
mowy 
prod. - produkcja, produkcyjny 
prof. - profesor, professor, professeur 
proj. - projekt, projektant, projektowy, 
projektowanie 
prok. - prokurator, prokuratura 
promien. - promieniowanie, promienio- 
twórczy 
pryw. - prywatny 
prz. - przegląd 
przeds. - przedsiębiorstwo 
przem. - przemysł, przemysłowy 
przew. - przewodniczący 
przy br. - przybrany 
przyr. - przyroda, przyrodnik, przyrod- 
niczy, przyrodoznawstwo, przyrodo- 
znawczy 
PSE - Państwowa Szkoła Ekonomiczna 
pseud. - pseudonim 
psych. - psychologia, psycholog, psycho- 
logiczny, psychiczny 
PSz - Politechnika Szczecińska 
PŚI - Politechnika Śląska 
PT - Polskie Towarzystwo 
PTTK - Polskie Towarzystwo Turys- 
tyczno-Krajoznawcze 
publ. - publiczny, publikacja 
public. - publicystyka, publicystyczny 
PW - Politechnika Warszawska
		

/Licencje_017_04_019_0001.djvu

			PWr - Politechnika Wrocławska 
PWSP - Państwowa Wyższa Szkoła Pe- 
dagogiczna 
PWSSP - Państwowa Wyższa Szkoła 
Sztuk Plasycznych 
PWST - Państwowa Wyższa Szkoła Te- 
atralna 
PZPR - Polska Zjednoczona Partia R0- 
botnicza 
PZZ - Polski Związek Zachodni 


R 


r. - rok 
rach. - rachunek, rachunkowość 
red. - redakcja, redaktor, redagował, re- 
dakcyjny 
ref. - referat, referent 
relig. - religioznawstwo, religioznawczy 
rep. - republika 
resort. - resortowy 
rest. - restauracja 
RFN - Republika Federalna Niemiec 
rkps - rękopis 
rob. - robotnik, robotniczy, roboty 
roI. - rolnictwo, rolnik, rolny, rolniczy 
rom. - romanistyka, romanista, romań- 
ski 
ros. - rosyjski 
RP - Rzeczpospolita Polska 
rus. - rusycystyka, rusycysta, rusycy- 
styczny 
rzecz. - rzeczywisty 
rzeczozn. - rzeczoznawca 
rzem. - rzemiosło, rzemieślnik, rzemieśl- 
mczy 
rzeź. - rzeźba, rzeźbiarz 


s 


sam. - samodzielny 
SARP - Stowarzyszenie Architektów 
Rzeczypospolitej Polskiej 
SD - Stronnictwo Demokratyczne 
sect. - sectio, Section 
sek. - sekcja 
sekr. - sekretarz, sekretariat 
sem. - semestr. 
semin. - seminarium  ., r. .. .
.
 .

;, 
Ul: 	
			

/Licencje_017_04_020_0001.djvu

			syst. - system, systematyka, systema- 
tyczny 
szk. - szkoła, szkolnictwo, szkolenie, 
szkolny 
SZSP - Socjalistyczny Związek Studen- 
tów Polskich 
szt. - sztuka 


Ś 
Śl. - Śląsk, śląski 
śred. - średni 
średn. - średniowiecze, średniowieczny 
środo - środowisko, środowiskowy 
świat. - światowy 
św. - święty 


T 


t. - tom 
takson. - taksonomia, taksonometria, 
taksonometryczny 
tech. - technika, technik, techniczny, 
technikum 
techn. - technologia, technologiczny 
teol. - teologia, teologiczny 
teor. - teoria, teoretyczny 
TN - Towarzystwo Naukowe 
TNOiK - Towarzystwo Naukowe Orga- 
nizacji i Kierownictwa 
TNT - Towarzystwo Naukowe w Toru- 
mu 
topogr. - topografia, topograficzny 
topol. - topologia, topologiczny 
tor. - toruński 
tow. - towarzystwo 
TPD - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
TPN - Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
TWP - Towarzystwo Wiedzy Powszech- 
neJ 
tyto - tytuł, tytularny 


u 


UAM - zob. UP 
ucz. - uczelnia, uczelniany 
UGd - Uniwersytet Gdański 
UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krako- 
wie 


18 


UJK - Uniwersytet Jana Kazimierza we 
Lwowie 
UŁ - Uniwersytet łódzki 
UMCS - Uniwersytet im. Marii Curie- 
Skłodowskiej w Lublinie 
Uno - Union 
UNESCO - United Nations Educatio- 
nal, Scientific and Cultural Organi- 
zation 
Univ. - University, Universite, Univer- 
sitat 
uniw. - uniwersytet, uniwersytecki 
uni wer. - uniwersalny 
UP - Uniwersytet Poznański, od 1956 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu 
urb. - urbanistyka, urbanista, urbani- 
styczny 
urz. - urząd, urzędnik, urzędowy, urzęd- 
mczy 
USA - United States of America 
USB - Uniwersytet Stefana Batorego 
w Wilnie 
UŚI - Uniwersytet Śląski w Katowicach 
UW - Uniwersytet Warszawski 
UWr - Uniwersytet Wrocławski 
uzup. - uzupełniający, uzupełnienie 


w 


w. - wiek 
WAM - Wojskowa Akademia Medyczna 
im. gen. dyw. B. Szareckiego w Ło- 
dzi 
WAP - Wojskowa Akademia Polityczna 
im. F. Dzierżyńskiego w Warszawie 
Warm. - Warmia, warmiński 
WBiNoZ - Wydział Biologii i Nauk 
o Ziemi 
WCh - Wydział Chemii 
WE - Wydział Ekonomiczny 
wewn. - wewnętrzny 
WFiA - Wydział Fizyki i Astronomii 
WH - Wydział Humanistyczny 
wiecz. - wieczorowy, wieczorowo 
wiej. - wiejski 
wizyt. - wizytator, wizytujący
		

/Licencje_017_04_021_0001.djvu

			Wlkp. - Wielkopolska, wielkopolski 
WM-P - Wydział Matematyczno-Przy- 
rodni czy 
WMFiCh - Wydział Matematyki, Fizyki 
i Chemii 
WMiI - Wydział Matematyki i Informa- 
tyki 
WNE - Wydział Nauk Ekonomicznych 
WNEiZ - Wydział Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania 
WNH - Wydział Nauk Historycznych 
woj. - województwo, wojewoda, woje- 
wódzki 
wojsk. - wojskowy 
wolont. - wolontariusz 
WP-E - Wydział Prawno-Ekonomiczny 
WPiA - Wydział Prawa i Administracji 
WPr - Wydział Prawa 
wsch. - wschód, wschodni 
WSE - Wyższa Szkoła Ekonomiczna 
WSH - Wyższa Szkoła Handlowa 
WSI - Wyższa Szkoła Inżynierska 
WSM - Wyższa Szkoła Morska 
WSMW - Wyższa Szkoła Marynarki 
Wojennej im. Bohaterów Wester- 
platte w Gdyni 
WSN - Wyższa Szkoła Nauczycielska 
WSNS - Wyższa Szkoła Nauk Społecz- 
nych przy KC PZPR w Warszawie 
WSOWRiA - Wyższa Szkoła Oficerska 
Wojsk Rakietowych i Artyletrii 
im. gen. J. Bema w Toruniu 
WSP - Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
współcz. - współczesny, współcześnie 
WSR - Wyższa Szkoła Rolnicza 
WSWF - Wyższa Szkoła Wychowania 
Fizycznego 
WSzP - Wydział Sztuk Pięknych 
wybr. - wybrany 
wych. - wychowanie, wychowawca, wy- 
chowawczy 
wyd. - wydawnictwo, wydawca, wyda- 
nie 
wydz. - wydział, wydziałowy 
wykł. - wykład, wykładowca 


wykwalif. - wykwalifikowany 
wyst. - wystawa, wystawiałja 
wyw. - wywiad 


z 


z. - zeszyt 
zab. - zabytek, zabytkowy, zabytko- 
znawstwo 
zach. - zachód, zachodni 
zagr. - zagraniczny 
zak. - zakończenie 
zakł. - zakład, zakładowy 
zakr. - zakres 
zał. - założyciel 
zaocz. - zaoczny, zaocznie 
zap. - zapiski 
zarz. - zarząd, zarządzanie 
zasł. - zasługa, zasłużony 
zast. - zastępca 
zaw. - zawód, zawodowy 
zb. - zbiór, zbiorowy, zbiorczy 
zdr. - zdrowie, zdrowotny 
zesp. - zespół, zespołowy 
zesz. - zeszyty 
ZG - Zarząd Główny 
ziem. - ziemianin, ziemiański 
zjedn. - zjednoczenie, zjednoczony 
zlec. - zlecony 
ZLP - Związek Literatów Polskich 
zł. - złoty 
ZMP - Związek Młodzieży Polskiej 
ZNP - Związek Nauczycielstwa Pol- 
skiego 
zool. - zoologia, zoolog, zoologiczny 
ZP AP - Związek Polskich Artystów Pla- 
styków 
zrzesz. - zrzeszenie 
ZSL - Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 
ZSP - Zrzeszenie Studentów Polskich 
ZSRR - Związek Socjalistycznych Repu- 
blik Radzieckich 
Zw. - Związek 
zw. - zwyczajny 
zwł. - zwłaszcza 


19
		

/Licencje_017_04_022_0001.djvu

			WaŻniejsze skróty bibliograficzne 


AUNC - Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń UMK 
Biogr. uczonych pol. - Biogramy uczonych polskich. Materiały ożyciu i dzia- 
łalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, oprac. A. Śródka, P. Szcza- 
wiński, Ossolineum, cz. I-VII, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 
1983-1992 


Galeria współcz. maI. pom. - Galeria współczesnego malarstwa pomorskiego, 
Grudziądz 1961 
Gl. Ucz. - Głos Uczelni, Toruń UMK 
Kto jest kim - Kto jest kim w Polsce, Warszawa ed. 1 1984, ed. 2 1989, ed. 3 
1993 


Kto jest kim na WH - Kto jest kim na Wydziale Humanistycznym UMK, Toruń 
1994 


PSB - Polski Słownik Biograficzny 
SBPN - Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, pod red. S. Gierszew- 
skiego, Gdańsk t. I 1992, t. 2 1995 
Sł. artysto pol. - Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, 
Ossolineum, t. 1-5 1971-1993 
Sl. biogr. pr. książki pol. - Słownik biograficzny pracowników książki polskiej, 
Łódź 1972 


Sł. biogr. arch. pol. - Słownik biograficzny archiwistów polskich, t. 1- 
1918-1984, Warszawa-Łódź 1988 
Sl. biogr. dział. ruchu rob. woj. tor. - Słownik biograficzny działaczy ruchu 
robotniczego województwa toruńskiego, red. M. Wojciechowski, Toruń 1988 
Stud. Soc. Sc. tor. - Studia Societatis Scientiarum Torunensis, Toruń 
Toruńscy twórcy - Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985), pod red. 
M. Biskupa i A. Gizińskiego, Warszawa - Poznań - Toruń 1989 
Uczeni pol. - Uczeni polscy XIX-XX stulecia, oprac. A. Śródka, t. I Warszawa 
1994 


Wlkp. SB - Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981 
WNEiZ - WydziałNauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 1968-1993, pod red. P. Jaworowskiego, Toruń 1993 
Wspomnienia pracowników - Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia 
pracowników, pod red. A. Tomczaka, Toruń 1995 


20
		

/Licencje_017_04_023_0001.djvu

			Doktorzy Honoris Causa 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 


1. Prof. Ludwik KOLANKOWSKI - historyk, pierwszy rektor UMK, Pol- 
ska, Uchwała Senatu UMK z 16 IX 1948 r. nie została zatwierdzona z po- 
wodów pozanaukowych 
2. Prof. Bertil LINDBLAD - astronom, dyrektor Obserwatorium Astrono- 
micznego w Saltsjobaden, Szwecja, 10 VI 1959 r. 
3. Prof. Władysław DZIEWULSKI - astronom, profesor USB i UMK, 
Polska, 29 IV 1961 r. 
4. Prof. Zygmunt GRODZIŃSKI - zoolog, Polska, 11 VII 1962 r. 
5. Prof. Raluca RIPAN - chemik, Rumunia, 29 X 1963 r. 
6. Prof. Jan Pieter BAKKER - geograf, Holandia, 16 V 1964 r. 
7. Prof. Dymitr Sergiejewicz LICHACZEW - slawista, ZSRR, 24 III 1965r. 
8. Prof. Wiktor Amazaspowicz AMBARCUMlAN - astronom, ZSRR, 
7 IX 1973 r. 
g. Prof. Georgij Nikołajewicz DUBOSZIN - astrofizyk, profesor Uniwersy- 
tetu Łomonosowa Moskwa, ZSRR, 7 IX 1973 r. 
10. Prof. Martin RYLE - radioastronom, Wielka Brytania, 7 IX 1973 r. 
11. Prof. Harlan J. SMITH - astronom, USA, 7 IX 1973 r. 
12. Prof. Pol SWINGS - astrofizyk, Belgia, 7 IX 1973 r. 
13. Prof. Kenneth O. WRIGHT - astronom, Kanada, 7 IX 1973 r. 
14. Prof. Antoni ZYGMUND - matematyk, USA, 7 IX 1973 r. 
15. Prof. Vittorio CARASSITI - chemik, Włochy, 2 X 1973 r. 
16. Prof. Peter COLOTKA - prawnik, Słowacja, 2 X 1973 r. 
17. Prof. Wilhelmina IWANOWSKA - astronom, Polska, 2 X 1973r. 
18. Prof. Aleksander JABŁOŃSKI - fizyk, Polska, 2 X 1973 r. 
19. Prof. Jan Hendrik OORT - astronom, Holandia, 2 X 1973 r. 
20. Prof. Daniel VOIGT - chemik, Francja, 2 X 1973 r. 
21. Prof. Alfons KLAFKOWSKI - prawnik, Polska, 25 VI 1974 r. 


21
		

/Licencje_017_04_024_0001.djvu

			22. Prof. Karol GÓRSKI - historyk, Polska, 24 IV 1979 r. 
23. Prof. Tadeusz CZEŻOWSKI - filozof, Polska, 2 X 1979 r. 
24. Prof. Antoni BASIŃSKI - chemik, Polska, 2 X 1980 r. 
25. Prof. Olavi GRANO - geograf, Finlandia, 2 X 1980 r. 
26. Witold LUTOSŁAWSKI - kompozytor, Polska, 2 X 1980 r. 
27. Prof. Konrad GÓRSKI - historyk literatury, Polska, 5 V 1981 r. 
28. Prof. Rajmund GALON - geograf, Polska, 31 V 1983 r. 
29. Prof. Victor GUTMANN - chemik, Austria, 31 V 1983r. 
30. Prof. Lucjan KRAUSE - fizyk, Kanada, 31 V 1983 r. 
31. Prof. Bjorn E. BERGLUND - biolog, Szwecja, 3 X 1983 r. 
32. Dr Giulio ANDREOTTI - historyk, prawnik, Minister Spraw 
Zagranicznych Republiki Włoskiej, Włochy, 21 XII 1984 r. 
33. Prof. Franco SARTORI - historyk, Włochy, 19 II 1985 r. 
34. Prof. Henryk SZARSKI - biolog, Polska, 19 II 1985 r. 
35. Prof. Robert BANDURSKI - biolog, USA, 13 X 1987 r. 
36. Prof. Wieńczysław WAGNER - prawnik, USA, 27 II 1990 r. 
37. Prof. Stanisław MROZOWSKI - fizyk, USA, 29 VI 1990 r. 
38. Lech WAŁĘSA - Przew. KKW NSZZ "Solidarność", Polska, 1 X 1990r. 
39. Prof. Wacław SZYSZKOWSKI - prawnik, Polska, 19 II 1991 r. 
40. Dr Marion Grafin DONHOFF - publicystka, Niemcy, 21 VI 1991 r. 
41. Prof. William O. MORRIS - prawnik, USA, 19 II 1992 r. 
42. Prof. Jerzy RAYSKI - fizyk, Polska, 21 V 1992 r. 
43. Prof. Roys BOOTH - radioastronom, Szwecja, 19 II 1993 r. 
44. Prof. Gerard LABUDA - historyk, Polska, 19 II 1993 r. 
45. Prof. Richard WIELEBIŃSKI - radioastronom, Niemcy, 19 II 1993 r. 
46. Dr Ytzhak ARAD - historyk, Izrael, 7 VI 1993 r. 
47. Prof. Giovanni SPADOLINI - historyk, polityk, Włochy, 18 VI 1993 r. 
48. Prof. Luigi LABRUNA - prawnik, Włochy, 25 XI 1993 r. 
49. Dr Karl DEDECIUS - tłumacz literatury polskiej, Niemcy, 19 II 1995 r. 


22
		

/Licencje_017_04_025_0001.djvu

			SENAT AKADEMICKI 


Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w latach akademickich 1945/1946 - 1994/1995 


ROK AKADEMICKI 1945/1946 


Pierwszego rektora i pierwszy skład profesorów mianował Prezydent KRN na wnio- 
sek Ministra Oświaty; do 31 VIII 1947 rektor miał kompetencje senatu akademickiego, 
dziekanów i rad wydziałowych 


Rector Magnificus: Ludwik Kolankowski 
Prorektor: Władysław D z i e w u l s ki 
Dziekani: WH - Konrad Górski, WM-P - Jan Priiffer, WP-E- 
Michał W y s z y ń s ki, WSzP - Bronisław J a m o n t t 
Prodziekani: WH - Kazimierz S o ś n i c ki, WM- P - Edward P a s - 
sendorfer, WP-E - Witold Reiss, WSzP - Tymon Niesiołowski 


ROK AKADEMICKI 1946/1947 


Rector Magnificus: Ludwik K o l a n k o w s k i 
Prorektor: Władysław Dziewulski, Zast. Prorektora: Zygmunt 
Czerny 
Dziekani: WH - Konrad Górski, WM-P - Jan Priiffer, WP-E- 
Władysław N a m y s ł o w s ki, WSzP - Stefan N arę b s ki 
Prodziekani: WH - Kazimierz H a r t l e b, WM - P - Edward P a s - 
sendorfer, WP-E - Michał Wyszyński, WSzP - Jerzy Hoppen 


ROK AKADEMICKI 1947/1948 


Wybory rektora: 31 V 1947 
Rector Magnificus: Ludwik Kolankowski (23 VI 1948 zgłosił pod 
przymusem rezygnację, odwołany z funkcji rektora 31 VIII 1948) 
Prorektor: Karol Kor a n y i 
Dziekani: WH - Kazimierz Hartleb, WM-P - Edward Passen- 
dorfer, WP-E-Władysław Namysłowski, WSzP-Stefan Naręb- 
ski 
Prodziekani: WH - Konrad Gór s ki, WM- P - Aleksander J a b ł o ń- 
ski, WP-E-Michał Wyszyński, WSzP-Jerzy Hoppen 


23
		

/Licencje_017_04_026_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1948/1949 


Rector Magni:ficus: Karol Kor a n y i 
Prorektor: Zygmunt C z e r n y 
Dziekani: WH - Kazimierz Hartleb, WM-P - Witold Zachare- 
w i c z, WPr - Władysław N a m y s ł o w s ki, WSzP - Stanisław B o r y _ 
sowski 
Prodziekani: WH-Bronisław Włodarski, WM-P-Janina Hury- 
nowicz, WP-E - Michał Wyszyński, WSzp - Stefan Narębski 
Delegaci doc.: Bronisław P a w ł o w s ki, Wanda Z a b ł o c k a 
Delegaci pomocno sił nauk.: Adam Dygdała, Stefan Kownas 
Dyr. adm.: Tadeusz Cieślak 


ROK AKADEMICKI 1949/1950 


Rector Magni:ficus: Karol Kor a n y i 
Prorektor: Zygmunt C z e r n y 
Dziekani: WH - Kazimierz Hartleb, WM-P - Witold Zachare- 
w i cz, WPr - Władysław N amy s łows ki, WSzp - Stanisław Bor y_ 
sowski 
Prodziekani: WH - Bronisław W ł o d a r s ki, WM- P - Janina H u- 
r ynowi cz, WPr - Michał Wyszyński, WSzp - Stefan N arę b ski 
Delegaci doc.: Bronisław P a w ł ow s ki, Wanda Z a b ł oc k a 
Delegaci pomocno sił nauk.: Adam Dygdała, Jan Krupowicz 
Dyr. adm.: Stanisław Staniszewski 


ROK AKADEM!CKI 1950/1951 


Rector Magni:ficus: Karol Kor a n y i 
Prorektor: Zygmunt C z e r n y 
Dziekani: WH - Bronisław W ł o d ars ki, WM-P - Henryk S z ar s ki, 
WPr - Władysław N a m y s ł o w s ki, WSzp - Stanisław B o r y s o w s ki 
Prodziekani: WH - Stefan Hrabec, WM-P - Witold Zachare- 
w i c z, WPr - Michał W y s z y ń s ki, WSzp - Stefan N arę b s k i 
Delegaci doc.: Bronisław P a w ł o w s ki, Wanda Z a b ł o c k a (do 
19 III 1951), Roman Kongiel (od 20 III 1951) 
Delegaci pomocno sił nauk.: Adam Dygdała, Jan Krupowicz 
Dyr. adm.: Stanisław S t ani s zew s ki 
Kier. SW: Jan Wyderkowski (od marca 1951) 


24
		

/Licencje_017_04_027_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1951/1952 


Rector Magnificus: Leon Kur o w s ki 
Prorektor: Witold Z a c h a r e w i c z 
Dziekani: WH - Bronisław W ł o d a r s ki, WBiNoZ - Henryk S z ar- 
ski, WMFiCh - Stanisław J aśk ow ski, WPr - Władysław N am y s- 
ł o w s ki, WSzP - Stefan N arę b s k i 
Prodziekani: WH - Stefan H r a b e c, WBiN oZ - Wincenty O koł 0- 
wic z , WMFiCh - Leon J eśm anowicz, WPr - Michał Wy szyński, 
WSzP - Jerzy Hoppen 
Delegaci doc.: Jadwiga Lechicka, Jan Gerlach 
Delegaci pomocno sił nauk.: Adam Dygdała, Jan Krupowicz 
Inni delegaci: Komit. U cz. PZPR - Zdzisław Gór e c ki, Jan B 0- 
berski, Zenon Jundziłł, ZSP - Wiesław Doma,słowski, Jerzy 
Zaleski, ZMP-Jerzy Rulewski, Mieczysław Niechciał, Czesław 
N i e d z i el s ki, Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Leon J eś m anowi c z 
Kierownicy jedno Uniw.: kier. BG - Ludwik Kolan ko ws ki, dyr. 
adm. - Stanisław Staniszewski, kwestor- Jan Hanka 
Kierownicy stud.: dyr. SP - Antoni Kota,ński, kier. SW - Karol 
Wróblewski 


ROK AKADEMICKI 1952/1953 


Rector Magnificus: Antoni B a s i ń s ki 
Prorektor: Witold Z a c h a r e w i c z 
Dziekani: WH - Stanisław Hoszowski, WBiNoZ - Józef Mikul- 
ski, WMFiCh - Stanisław Jaśkowski, WPr - Władysław Namys- 
ł o w s ki, WSzP - Konrad D a r g i e w i c z 
Prodziekani: WH - Bronisław N a d o l s ki, WBiN oZ - Jan Wal a s , 
WMFiCh - Leon Jeśmanowicz, WSzP - Edward Kuczyński 
Delegaci doc.: Jadwiga Lechicka 
Delegaci mł. pr. nauki: Adam Dygdała, Jan Krupowicz 
Inni delegaci: I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Zenon J u n d z i łł, Kom. 
U cz. ZSP - Zygmunt Grę ź l i k o w s ki, ZMP - Czesław N i e d z i e l s ki 
Zast. rektora ds. adm.: Stanisław S t a n i s z e w s ki 
Dyr. BG:Ludwik Kola,nkowski, zast. dyr. BG-Maria Pucia- 
towa 
Kierownicy stud.: dyr. SP - Antoni Kotański, kier. SW - Karol 
Wróblewski 


25
		

/Licencje_017_04_028_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1953/1954 


Rector Magni:6.cus: Antoni B a s i ń s k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Rajmund G al on (od 9 III 1954), ds. 
nauczania - Witold Zacharewicz 
Dziekani: WH - Stanisław Hoszowski, WBiNoZ - Józef Mikul- 
ski, WMFiCh-Stanisław Jaśkowski, WSzP-Konrad Dargiewicz 
Prodziekani: WH - Bronisław Nadolski , WBiNoZ - Jan W alas, 
WMFiCh - Leon J eśmanowicz, WSzP - Edward Kuczyński 
Dyr. BG: Ludwik Kolankowski, zast. dyr. BG - Maria Pucia- 
towa 
Delegaci doc.: Jadwiga Lechicka, Jan Gerlach 
Delegaci mł. pr. nauki: Adam Dygdała, Jan Krupowicz 
Inni delegaci: I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Zenon J u n d z i ł ł, Kom. 
Ucz. ZSP - Teresa Dominiak, Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Kazimierz 
Moroz 
Zast. rektora ds. adm.: Stanisław Staniszewski (do l II 1954), 
Stanisław T y cz yński (od l II 1954) 
Kierownicy stud.: dyr. SP - Antoni Kotański, kier. SW - Karol 
Wróblewski 


ROK AKADEMICKI 1954/1955 


Rector Magni:6.cus: Antoni B a s i ń s k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Rajmund Galon, ds. nauczania - Witold 
Łukaszewicz 
Dziekani: WH - Bronisław Nadolski , WBiNoZ - Jan W alas, 
WMFiCh - Leon J eśmanowicz, WSzP - Edward Kuczyński 
Prodziekani: WH-Jadwiga Lechicka, WBiNoZ-Stefan Majda- 
nowski, WMFiCh - Alina Ulińska, WSzP - Leonard Torwirt 
Delegaci doc.: Jan Gerlach, Wojciech Hejnosz 
Delegaci mI. pr. nauki: Ryszard B o h r, Aleksander M a t a w o w- 
s ki 
Inni delegaci: Komit. Ucz. PZPR-Fiołek, Kazimierz Wajda, 
Kom. Ucz. ZSP - Jan Chamot, ZMP - Włodzimierz Dąbrowski, 
Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Stanisław B o r y s o w s k i 
Dyr. BG: Ludwik Kolankowski (do 31 III 1955), Maria Pucia- 
t o w a (od l IV 1955) 
Zast. rektora ds. adm.: Stanisław Tyczyński 
Kier. SW: Karol Wróblewski 


26
		

/Licencje_017_04_029_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1955/1956 


Rector Magnificus: Antoni B a s i ń s ki 
Prorektorzy: ds. nauki - Rajmund Galon, ds. nauczania - Witold 
Łukaszewicz 
Dziekani: WH - Bronisław N a d o l s ki, WBiNoZ - Jan Wal a s, 
WMFiCh-Leon Jeśmanowicz, WSzP-Edward Kuczyński 
Prodziekani: WH - Jadwiga Lechicka, WBiNoZ - Izabella Mi- 
kulska, WMFiCh - Alina Ulińska, WSzP - Leonard Torwirt 
Delegaci mI. pr. nauki: Ryszard B o h r, Stanisław K a m i ń s ki, 
Jan Pilichowski 
Inni delegaci: Komit. Ucz. PZPR - Kazimierz Wajda, Kom. Ucz. 
ZSP - Stanisław T r a wiński, ZMP - Włodzimierz D ą b rowski, Zakł. 
Organiz. Zw. ZNP - Adam D y gd ał a 
Zast. rektora ds. adm.: Stanisław Tyczyński 
Dyr. BG: Maria P u ci a t ow a 
Kier. SW: Karol Wróblewski 


ROK AKADEMICKI 1956/1957 


Wybory rektora: 20 X 1956 


Rector Magnificus: Henryk S z ar s ki 
Prorektorzy: ds. nauki - Stanisław Jaś k o w s ki, ds. nauczania- 
Bronisław W ł o d ar s ki 
Dziekani: WH - Jadwiga Lechicka, WBiNoZ - Józef Mikulski, 
WMFiCh - Witold Zac harewi c z, WSzp - Jerzy H op p en 
Delegaci: WH - Wojciech Hejnosz, WBiNoZ - Jan Priiffer, 
WMFiCh - Aleksander Ja b łoński, W
zP - Edward K u c z y ńs ki 
Przedstawiciele pomocno pr. nauki: Zygmunt Sierocki, Cze- 
sław N i e d z i e l s ki 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: zast. rektora ds. adm. - 
Stanisław Tyczyński, dyr. BG - Maria Puciatowa, kier. SW- 
Karol Wróblewski, kier. SJO - Helena Chromińska, kier. SWFiS 
- Marian S z c z u rek, Komit. U cz. PZPR - Czesław N i e d z i e l s ki, 
przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Adam Dygdała 


ROK AKADEMICKI 1957/1958 


Rector Magnificus: Henryk S z a r s ki 
Prorektorzy: ds. nauki - Stanisław Jaś k o w s ki, ds. nauczania- 
Bronisław W ł o d ar s ki 


27
		

/Licencje_017_04_030_0001.djvu

			Dziekani: WH - Jadwiga Lechicka, WMFiCh - Witold Zacha- 
rewicz, WBiNoZ - Józef Mikulski, organiz. WPr - Wojciech Hej- 
nosz (z głosem doradczym), WSzp - Jerzy Hoppen 
Delegaci: WH - Stanisław H o s z o w s ki, WBiNoZ - Jan P r ii ff er, 
WMFiCh-Aleksander Jabłoński, WSzP-Edward Kuczyński 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: przedst. pomocno pr. na- 
uki - Henryk Koneczny, Jerzy Serczyk, dyr. adm. - Stanisław 
Staniszewski, dyr. BG - Maria Puciatowa, kier. SW - Karol 
Wróblewski, kier. SJO - Helena Chromińska, kier. SWFiS - Ma- 
rian Szczurek, sekr. Komit. Ucz. PZPR - Zygmunt Najdowski, 
przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Jan Krupowicz 


ROK AKADEMICKI 1958/1959 


Rector MagniHcus: Henryk S z a r s ki 
Prorektorzy: ds. nauki - Stanisław Jaś k o w s ki, ds. nauczania- 
Bronisław W ł o d a r s ki 
Dziekani: WH-Leonid Żytkowicz, WBiNoZ-Marian Michnie- 
wicz, WMFiCh - Witold Zacharewicz, organiz. WPr - Wojciech 
H e j n o s z, WSzp - Leonard T o r w i r t 
Delegaci: WH - Artur Hutnikiewicz, WBiNoZ - Józef Mikul- 
ski, WMFiCh - Aleksander Jabłoński, WPr- Kazimierz Biskup- 
ski, WSzp - Stefan Narębski 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: przedst. pomocno pr. nauki 
- Henryk Koneczny, Jerzy Wojtowicz, dyr. adm. - Stanisław 
Staniszewski, dyr. BG - Maria Puciatowa, kier. SW - Karol 
Wróblewski, kier. SJO - Helena Chromińska, kier. SWFiS- 
Marian S z cz u rek, I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Zygmunt N aj dow ski, 
przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Jan Krupowicz 


ROK AKADEMICKI 1959/1960 


Wybory rektora: 26 V 1959 


Rector MagniHcus: Stanisław Jaś k o w ś ki 
Prorektorzy: ds. nauki - Kazimierz B i s k u p s ki, ds. nauczania- 
Bronisław Włodarski 
Dziekani: WH - Leonid Ż y t k o w i c z, WBiN oZ - Marian M i c h n i e - 
wicz, WMFiCh - Witold Zacharewicz, organiz. WPr - Wojciech 
H e j n o s z, WSzp - Leonard T o r w i r t 
Delegaci: WH - Artur Hutnikiewicz, WBiNoZ - Józef Mikul- 
ski, WMFiCh - Aleksander Jabłoński, WPr - Witold Warkałło, 
WSzp - Stefan N arę b s ki 


28
		

/Licencje_017_04_031_0001.djvu

			Przedstawiciele pomocno pr. nauki: Henryk K o n e c z n y, Stefan 
Strawiński 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: dyr. adm. - Stanisław 
Staniszewski, dyr. BG - Maria Puciatowa, kier. SW - Karol 
Wróblewski, kier. SJO - Helena Chromińska, kier. SWFiS- 
Marian Szczurek, I sekr. Komit. Ucz. PZPR- Jan Chamot, przew. 
Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Adam D y g d a ł a 


ROK AKADEMICKI 1960/1961 


Rector Magnificus: Stanisław Jaś k o w s k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Kazimierz B i s k u p s ki, ds. nauczama - 
Bronisław W ł o d ar s ki 
Dziekani: WH - Kazimierz Żur o w s ki, WBiN oZ - Marian M i c h - 
niewicz, WMFiCh - Jan K rupowicz, WPr - Wacław D a wi dowi cz, 
WSzp - Stefan N arę b s ki 
Delegaci: WH - Leonid Żytkowicz, WBiNoZ - Henryk Szarski, 
WMFiCh - Witold Z acharewicz, WPr - Wojciech H ej nos z , WSzp - 
Leonard T o r w i r t 
Przedstawiciele pomocno pr. nauki: Donald S t e y er, Stefan 
Strawiński 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: 
Prodziekani: WH - Wacław Cimochowski, WBiNoZ - Melityna 
Gromadska, WMFiCh - Zenon Czerwiński, WPr - Wiktor Kor- 
n a t o w ski, WSzp - Tadeusz G o d zi szew ski 
Inni: dyr. adm. - Stanisław S t a n i s z e w s ki, dyr. BG - Maria 
Puciatowa, kier. SW - Karol Wróblewski, kier. SJO - Helena 
Chromińska, kier. SWFiS - Marian Szczurek, I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Jan Chamot, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Adam Dyg- 
dała 


ROK AKADEMICKI 1961/1962 


Rector Magnificus: Stanisław Jaś k o w s k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Kazimierz B i s k u p s ki, ds. nauczania - 
Bronisław Włodarski 
Dziekani: WH - Kazimierz Żur o w s ki, WBiN oZ - Melityna G r 0- 
In adsk a, WMFiCh - Jan K rupowicz, WPr - Wacław D awidowicz, 
WSzp - Stefan N arę b s ki 
Delegaci: WH - Witold Łukaszewicz, WBiNoZ - Henryk Szar- 
s ki, WMFiCh - Witold Z ac h arewi cz, WPr - Wojciech H ej n osz, 
WSzp - Stanisław Borysowski 


29
		

/Licencje_017_04_032_0001.djvu

			Przedstawiciele pomocno pr. nauki: Leszek M i c h a l s ki, Stani- 
sław K a m i ń s ki 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: 
Prodziekani: WH - Wacław C i m o c h o w s ki, WBiN oZ - Juliusz 
Czopek, WMFiCh - Zenon Czerwiński, WPr - Wiktor Korna- 
towski, WSzP - Tadeusz Godziszewski 
Inni: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG - Maria 
Puciatowa, kier. SW - Karol Wróblewski, kier. SJO - Helena 
Chromińska, kier. SWFiS - Marian Szczurek, sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Józef Pawlak, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Adam Dyg- 
dała 


ROK AKADEMICKI 1962/1963 


Wybory rektora: 10 V 1962 
Rector Magnificus: Antoni S w i n a r s ki 
Prorektorzy: ds. nauki - Kazimierz B i s k u p s ki, ds. nauczania - 
Witold Łukaszewicz 
Dziekani: WH - Wacław C i m o c h o w s ki, WBiN oZ - Melityna 
Gromadska, WMFiCh - Kazimierz Antonowicz, WPr - Wacław 
Dawidowicz, WSzP - Gwido Chmarzyński 
Delegaci: WH - Bronisław W ł o d a r s ki, WBiNoZ - Józef M i k u I- 
ski, WMFiCh - Stanisław Jaśkowski, WPr - Wojciech Hejnosz, 
WSzP - Stanisław Borysowski 
Przedstawiciele pomocno pr. nauki: Leszek Michalski, Jan 
Naziębło 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: 
Prodziekani: WH - Donald S t e y er, WBiNoZ - Juliusz C z o p e k , 
WMFiCh-Zenon Czerwiński, WPr-Wiktor Kornatowski, WSzP 
- Józef K o z ł o w s k i 
Inni: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG - Maria 
Puciatowa, kier. SW - Karol Wróblewski, kier. SJO - Irena 
Tronowska, kier. SWFiS - Marian Szczurek, Komit. Ucz. PZPR- 
Józef P a w l ak, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Adam D y g d a ł a 


ROK AKADEMICKI 1963/1964 


Rector Magnificus: Antoni Swinarski 
Prorektorzy: ds. nauki - Kazimierz B i s k u p s ki, ds. nauczania - 
Witold Łukaszewicz 
Dziekani: WH - Wacław Cimochowski, WBiNoZ - Melityna 
Gromadska, WMFiCh - Kazimierz Antonowicz, WPr - Wacław 
Dawidowicz, WSzP - Gwido Chmarzyński 


30
		

/Licencje_017_04_033_0001.djvu

			Delegaci: WH - Bronisław N a d o l s ki, WBiN oZ - Józef M i k u I- 
ski, WMFiCh - Wilhelmina Iwanowska, WPr - Wojciech Hejnosz, 
WSzp - Kazimierz Malinowski 
Przedstawiciele pomocno pr. nauki: Stanisław K a m i ń s ki, Jerzy 
Serczyk 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: 
Prodziekani: WH - Donald Steyer, WBiNoZ - Juliusz Czopek, 
WMFiCh - Zenon Czerwiński , WPr - Wiktor Kornatow ski, WSzp 
- Józef K o z ł o w s k i 
Inni: dyr. adm. - Stanisław S t a n i s z e w s ki, dyr. BG - Maria 
Puciatowa, kier. SW - Karol Wróblewski, kier. SJO - Irena 
Tronowska, kier. SWFiS - Marian Szczurek, I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Józef Słomiński, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Marian 
Wojciechowski 


ROK AKADEMICKI 1964/1965 


Rector Magnificus: Antoni Swinarski 
Prorektorzy: ds. nauki - Kazimierz B i s k u p s ki, ds. nauczania - 
Wi told Łuk a s z e w i c z 
Dziekani: WH - Donald S t e y er, WBiN oZ - Melityna G r o m a d - 
s k a, WMFiCh - Witold Z a c h a r e w i c z , WPr - Wacław D a w i d o w i c z , 
WSzP - Kazimierz Malinowski 
Delegaci: WH - Wacław Cimochowski, WBiNoZ - Józef Mi- 
kulski, WMFiCh - Wilhelmina Iwanowska, WPr - Wojciech Hej- 
n o s z, WSzP - Stanisław B o r y s o w s ki 
Przedstawiciele pomocno pr. nauki: Leszek M i c h a l s ki, Jerzy 
Tomaszewski 
Stali uczestnicy z głosem doradczym: 
Prodziekani: WH - Jerzy Wojtowicz, WBiNoZ - Juliusz Czo- 
pek, Zbigniew Prusinkiewicz, WMFiCh - Leon Jeśmanowicz, 
WPr - Aleksander K u n i c ki, Kazimierz N o w ak, WSzp - Józef K o z - 
łowski 
Inni: dyr. adm. - Stanisław S t a n i s z e w s ki, kwestor - Maksymilian 
Grinberg, dyr. BG - Maria Puciatowa, kier. SW - Karol Wrób- 
lewski, kier. SJO - Irena Tronowska, kier. SWFiS - Marian 
Szczurek, I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Józef Słomiński, po. prze",. 
Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Leszek M,ichalski 


31
		

/Licencje_017_04_034_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1965/1966 


Wybory rektora: 11 V 1965 
Rector Magniftcus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Józef M i k u l s ki, ds. nauczania - Wacław 
Dawidowicz (do 30 V 1966), Bronisław Nadolski (od 31 V 1966) 
Dziekani: WH - Donald Steyer, WBiNoZ - Melityna Gromad- 
ska, WMFiCh - Witold Zacharewicz, WPr - Aleksander Kunicki, 
WSzP - Kazimierz Malinowski 
Delegaci: WH - Wacław C i m o c h o w s ki, WBiN oZ - Rajmund G a- 
lo n, WMFiCh - Antoni B asi ńs ki, WPr - Stanisław M a t y sik, WSzP 
- Stanisław Borysowski 
przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Władysław L e w a n d o w s ki, Je- 
rzy Serczyk, Leszek Michalski, Wojciech Szymański 
Dyr. adm.: Stanisław Staniszewski 
Dyr. BG: Maria P u ci a t ow a 
Kier. SW: Karol Wróblewski 
Uczestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Józef 
Słomiński (do 10 V 1966), Jerzy Wojtowicz (od 11 V 1966), przew. 
Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Marian Wojciechowski (do 30 IV 1966), 
Henryk K o ne cz ny (od 1 V 1966) 


ROK AKADEMICKI 1966/1967 


Rector Magniftcus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Józef M i k u l s ki, ds. nauczania - Bronisław 
Nadolski 
Dziekani: WH - Donald S t e y er, WBiN oZ - Melityna G r o m a d - 
ska, WMFiCh - Witold Zacharewicz, WPr - Aleksander Kunicki, 
WSzP - Kazimierz Malinowski 
Delegaci: WH - Wacław C i m o c h o w s ki, WBiN oZ - Rajmund G a- 
lon, WMFiCh - Antoni B a s i ń s ki, WPr - Stanisław M a t y s i k , WSzP 
- Stanisław Borysowski 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Władysław L e w a n d o w s ki, Je- 
rzy Serczyk, Leszek Michalski, Wojciech Szymański 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG 
- Maria Puciatowa, kier. SW - Karol Wróblewski (do 24 I 1967), 
Marek Klibański (od 23 V 1967) 
Uczestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Jerzy 
Woj t owi cz, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Henryk K o ne cz n y 


32
		

/Licencje_017_04_035_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1967/1968 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Józef M i k u l s ki, ds. nauczania - Bronisław 
Nadolski 
Dziekani: WH - Donald S t e y er, WBiN oZ - Meli tyna G r o m a d - 
ska, WMFiCh- Witold Zacharewicz, WPr-Jan Krajewski, WSzp 
- Kazimierz M a li n o w s k i 
Delegaci: WH - Tadeusz G r u d z i ń s ki, WBiN oZ - Rajmund G a- 
lon, WMFiCh - Kazimierz An tonowicz, WPr - Stanisław Matysik, 
WSzp - Stanisław B o r y s o w s ki, organiz. IE - Jerzy L i c z k o w s k i 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Karol Ł u t o w i c z, Jerzy S er- 
czyk, Leszek Michalski, Wojciech Szymański 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG 
- Maria P u ci a t o w a, kier. SW - Tadeusz B i a ł o n o w s k i 
Uczestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Jerzy 
Wojtowicz,przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Henryk Koneczny 


ROK AKADEMICKI 1968/1969 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Józef M i k u l s ki, ds. nauczania - Bronisław 
Nadolski 
Dziekani: WH - Donald Steyer, WBiNoZ - Melityna Gromad- 
ska, WMFiCh - Witold Z acharewicz, WPr- Jan Kraj ew ski , WSzP 
- Kazimierz Malinowski, dyr. IE - Jerzy Liczkowski 
Delegaci: WH - Tadeusz G r u d z i ń s ki, WBiN oZ - Rajmund G a- 
lon, WMFiCh - Kazimierz A n t o no w i cz, WPr - Stanisław M a t y sik, 
WSzP - Stanisław Borysowski 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Karol Ł u t o w i c z (do 24 III 1969), 
Jerzy Serczyk (do 24 III 1969), Leszek Michalski (do 24 III 1969), 
Wojciech Szymański (do 24 III 1969), Lucyna Tomaszewska (od 
25 III 1969), Sławomir Kalembka (od 25 III 1969), Andrzej Giziński 
(od 25 III 1969) 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG 
- Maria Puciatowa, kier. SW - Tadeusz Białonowski 
Uczestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Janusz 
Symonides, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Henryk Koneczny 
Przedstawiciele organiz. młodz.: przew. Rady Ucz. ZSP - Józef 
Siemiątkowski, przew. Zarz. Ucz. ZMS - Wiesław Smużny, przew. 
Zarz. Ucz. ZMW - Adam Czermiński 


l 
 Prac.:ownicy... 


33
		

/Licencje_017_04_036_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1969/1970 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Józef Mik ulski, ds. nauczania - Janusz 
Symonides 
Dziekani: WH - Wacław C i m o c h o w s ki, WBiN oZ - Ryszard 
Bohr, WMFiCh - Tadeusz Lesiak, WPiA - Wacław Szyszkowski, 
WSzP - Ryszard Krzywka, dyr. IE - Jerzy Liczkowski 
Delegaci: WH - Tadeusz G r u d z i ń s ki, WBiN oZ - Melityna G r 0- 
madska, WMFiCh - Stanisław Łęgowski, WPiA - Wacław Dawi- 
d o w i c z, WSzP - Stanisław B o r y s o w s ki, IE - Kazimierz S o k 0- 
łowski 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Jan Naziębło, Sławomir Ka- 
lem b k a, Andrzej G i zi ńs ki, Lucyna T o masz ew s ka 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG 
- Maria P u ci a t o w a, kier. SW - Tadeusz B i a ł o n o w s ki 
U czestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. U cz. PZPR - Karol 
Karpi ń s ki, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Henryk Ko ne cz n y 
Przedstawiciele organiz. młodz.: Rady U cz. ZSP - Józef S i e m i ą t- 
kowski, Zbigniew Górski, Zarz. Ucz. ZMS-Wiesław Smużny,Zarz. 
Ucz. ZMW - Ryszard Dolata, Ryszard Galeta 


ROK AKADEMICKI 1970/1971 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Józef M i k u l s ki, ds. nauczania - Janusz 
Symonides 
Dziekani: WH - Wacław Cimochowski, WBiNoZ - Ryszard 
Bohr, WMFiCh - Tadeusz Lesiak, WPiA - Wacław Szyszkowski, 
WSzP - Ryszard Krzywka, dyr. IE - Jerzy Liczkowski 
Delegaci: WH - Tadeusz G r u d z i ń s ki, WBiN oZ - Melityna G r 0- 
madska, WMFiCh - Stanisław Łęgowski, WPiA - Wacław Dawi- 
d o w i c z, WSzP - Stanisław B o r y s o w s ki, IE - Kazimierz S o k 0- 
łowski 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Jan Naziębło, Sławomir Ka- 
l e m b k a , Andrzej G i z i ń s ki, Lucyna T o m a s z e w s k a 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG 
- Maria P u ci a t owa, kier. SW - Tadeusz B i ało no w ski 
Uczestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. Ucz. P4PR - Karol 
Karpiński, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Henryk Koneczny 
Przew. Rady Ucz. ds. Młodz.: Edmund Heza 
Przedstawiciele organiz. młodz.: Rady Ucz. ZSP - Witold Pode- 
dworny, Zbigniew Górski, Jan Stachowski, Zarz. Ucz. ZMS 


34
		

/Licencje_017_04_037_0001.djvu

			- Stanisław C h w i r o t, Sławomir W i e r t e l, Zarz. U cz. ZMW - Marek 
G r a b i s z e w s ki, Adam B e d n a r s ki 


ROK AKADEMICKI 1971/1972 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Józef M i k u l s ki, ds. nauczania - Janusz 
Symonides 
Dziekani: WH - Wacław C i m o c h o w s ki, WBiN oZ - Ryszard 
Bohr, WMFiCh - Tadeusz Lesiak, WPiA - Czesław Jackowiak, 
WSzP - Ryszard Krzywka, dyr. IE - Jerzy Liczkowski 
Delegaci: WH - Jerzy Wojtowicz, WBiNoZ - Władysław Nie- 
wiarowski, WMFiCh- Roman S. Ingar den, WPiA - Wiesław D as z- 
k i e w i c z , WSzP - Wiesław D o m a s ł o w s ki, IE - Ryszard Kuk i e r 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Zbigniew G e s s e k, Andrzej G i- 
z i ń s ki, Maria K ról, Bohdan R y s z e w s ki 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Stanisław Staniszewski, dyr. BG 
- Maria P u ci a t o w a , kier. SW - Tadeusz B i a ł o n o w s ki 
Uczestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Karol 
Karpiński, przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Henryk Koneczny (do 
1 V 1972), Zbigniew Wojtczak (od 2 V 1972) 
Przew. Rady Ucz. ds. Młodz.: Edmund Heza 
Przedstawiciele organiz. młodz.: Rady Ucz. ZSP - Sławomir 
Redo, Zarz. Ucz. ZMS - Zbigniew Chwaliński, Zarz. Ucz. ZMW- 
Antoni K o wal c z y k 


ROK AKADEMICKI 1972/1973 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Lucjan Borowiecki, ds. ogólnuch- 
Janusz S y m o n i d e s, ds. dydaktyki i wychowania - Ryszard B o h r 
Dziekani: WH - Czesław Niedzielski, WBiNoZ - Leszek Jani- 
szewski, WMFiCh - Janusz Siedlewski, WPiA - Czesław Jac- 
k o w i ak, WSzP - Zbigniew B r o c h w i c z, dyr. IE - Jerzy L i c z k o w s k i 
Delegaci: WH - Jerzy Wojtowicz, WBiNoZ - Rajmund Galon, 
WMFiCh - Roman S. In g ar de n, WPiA - Wiesław D as z ki e wi cz, 
WSzP - Wiesław D o m a s ł o w s ki, IE - Ryszard Kuk i e r 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Zbigniew G e s s e k, Andrzej G i- 
z i ń s ki, Mirosław N e s t e r o w i c z, Bohdan R y s z e w s ki 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Stanisław S t a n i s z e w s k i (do 26 III 
1973), Maksymilian G r i n b e r g (od 27 III 1973), dyr. BG - Maria 
P u ci a t o w a, kier. SW - Tadeusz B i a ł o n o w s ki 


35
		

/Licencje_017_04_038_0001.djvu

			Uczestnicy z głosem doradczym: I sekr. Komit. Zakł. PZPR- 
Karol Karpiński (do 11 XII 1972), Zbigniew Kwieciński (od 12 XII 
1972), przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Zbigniew Woj t cz ak 
Przew. Rady Ucz. ds. Młodz.: Marian Czerniawski 
Przedstawiciele organiz. młodz.: Rady Ucz. ZSP - Jolanta S t a- 
w i c k a, Zarz. Ucz. ZMS - Zbigniew C h w a1iń s ki, Zarz. Ucz. ZMW- 
Wojciech Bojarski, Antoni Kowalczyk 


ROK AKADEMICKI 1973/1974 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Lucjan B o r o w i e c ki, ds. ogólnych- 
Ryszard Bohr, ds. dydaktyki i wychowania- Janusz Siedlewski 
Dziekani: WH - Czesław Niedzielski, WBiNoZ - Leszek Jani- 
s zew s ki, WMFiCh - Wiesław Woźni cki, WPiA - Czesław J ac- 
kowiak, WSzP-Zbigniew Brochwicz, dyr. lE-Jerzy Liczkowski 
Delegaci: WH - Maria J a c z y n o w s k a, WBiN oZ - Rajmund G a- 
lon, WMFiCh - Roman S. Ingarden, WPiA - Wiesław Dasz- 
k i e w i c z, WSzP - Edmund P i o t r o w i c z, IE - Ryszard Kuk i e r 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Edmund Heza, Stanisław Kas- 
p e r c z u k, Stefan Koś ci e l e c ki, Antoni L e ź n i c k i 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Maksymilian G ri n b e r g, po. dyr. 
BG-Edmund Józefowicz, kier. SW-Leszek Siółkowski 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz. (z głosem do- 
radczym): I sekr. Komit. Zakł. PZPR - Zbigniew Kwieciński, 
przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP - Zbigniew Wojtczak, przedst. 
Rady Ucz. SZSP - Witold Koryciński, Krzysztof Ferlin, Kazimierz 
Maszerowski 


ROK AKADEMICKI 1974/1975 


Rector Magnificus: Witold Łuk a s z e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Lucjan B o r o w i e c ki, ds. ogólnych- 
Ryszard B o h r, ds. dydaktyki i wychowania - Janusz S i e d l e w s ki 
Dziekani: WH - Czesław Niedzielski, WBiNoZ - Leszek Jani- 
szewski, WMFiCh - Wiesław Woźnicki, WPiA - Czesław Jacko- 
wiak, WSzP-Zbigniew Brochwicz, dyr. lE-Jerzy Liczkowski 
Delegaci: WH - Maria Jaczy nows ka, WBiNoZ - Rajmund G a- 
lon, WMFiCh - Roman S. Ingarden, WPiA - Wiesław Dasz- 
k i e w i c z, WSzP - Edmund P i o t r o w i c z, IE - Ryszard Kuk i e r 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Edmund H e z a, Stanisław K a s- 
p e r c z u k, Stefan Koś ci e l e c ki, Antoni L e ź n i c k i 


36
		

/Licencje_017_04_039_0001.djvu

			Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Tadeusz K o n ar s ki, dyr. BG- 
Bohdan R y s z e w s ki, kier. SW - Leszek S i ó ł k o w s ki 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz. (z głosem dorad- 
czym): I sekr. Komit. Zakł. PZPR - Zbigniew K w i e ci ń s k i (do 14 XII 
1974), Konrad Sienkiewicz (od 17 XII 1974), przew. Zakł. Organiz. 
Zw. ZNP - Zbigniew Woj t c z ak, przew. Rady Ucz. SZSP - Krzysztof 
Ferlin (do 20 III 1975), Roman Rewald (od 20 III 1975), wiceprzew. 
- Wiesław M ą d r z e j o w s ki 


ROK AKADEMICKI 1975/1976 


Rector Magnificus: Wiesław Woź n i c k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Ryszard B o h r , ds. ogólnych i rozwoju kadr 
- Jan W i n i a r z , ds. dydaktyczno-wychowawczych - Janusz S i e d l e w s k i 
Dziekani: WH - Leon Gumański, WBiNoZ - Edmund Strzel- 
czyk, WMFiCh-Karol Karpiński, WPiA-Czesław Jackowiak, 
WSzP - Ryszard K r z y w k a, dyr. IE - Stanisław S u d o ł 
Delegaci: WH - Stanisław S o l d e n h o ff, WBiN oZ - Władysław 
Nie wi ar ow ski, WMFiCh - Wojciech S z y m ań s ki, WPiA - Euge- 
niusz O che n d o w ski, WSzP - Marian K u t z ner, IE - Jerzy T o m ala 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Stefan Koś ci e l e c ki, Edmund 
Heza, Antoni Leźnicki, Tadeusz J asudowicz 
Dyr. adm.: Tadeusz Konarski 
Dyr. BG: Bohdan Ryszewski 
Kierownicystud.: kier. SW-Leszek Siółkowski, kier. SJO-Ja- 
nina Załuska, kier. Międzywydz. Stud. Nauk Polit. - Józef Pawlak, 
kier. SWFiS - Stefan F r y m ar k 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz. (z głosem do- 
radczym): I sekr. Komit. Zakł. PZPR - Konrad S i en ki ew i cz, przew. 
Rady Zakł. ZNP - Zbigniew Wojtczak (do 30 III 1976), Wiesław 
Radomski (od 30 III 1976), przew. Rady Ucz. SZSP-Adam Marsza- 
łek, wiceprzew. - Edward Grzędziński (do 27 IV 1976), Wojciech 
Daniel (od 27 IV 1976) 


ROK AKADEMICKI 1976/1977 


Rector Magnificus: Wiesław Woź n i c k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Ryszard B o h r, ds. ogólnych i rozwoju kadr 
- Jan W i n i a r z, ds. dydaktyczno-wychowawczych - Janusz S i e d l e w- 
s ki 
Dziekani: WH - Leon G u m ań s ki, WBiNoZ - Edmund S t r z el- 
czyk, WMFiCh - Karol Karpiński, WPiA - Jan Głuchowski, 
WSzP - Ryszard K r z y w k a, WNE - Stanisław S u d o ł 


37
		

/Licencje_017_04_040_0001.djvu

			Delegaci: WH - Stanisław S o l d e n h o ff, WBiN oZ - Władysław 
Niewiarowski, WMFiCh - Wojciech Szymański, WPiA - Eu- 
geniusz Ochendowski, WSzP - Marian Kutzner, WNE - Jerzy 
Tomala 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Stefan Kościelecki, Marek 
Jacek S t a n k i e w i c z, Antoni L e ź n i c ki, Tadeusz J a s u d o w i c z 
Dyr. adm.: Tadeusz Konarski 
Dyr. BG: Bohdan Ryszewski 
Kierownicy stud.: kier. SW - Jan Rębarz, kier. SJO - Janina 
Z a ł u s k a, kier. SWFiS - Stefan F r y m ark, kier. Międzywydz. Stud. 
Nauk Polit. - Józef Pawlak 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz. (z głosem do- 
radczym): I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Edmund Heza, przew. Rady 
Zakł. ZNP - Wiesław Radomski, przew. Rady Ucz. SZSP - Adam 
Marszałek (do 14 XII 1976), Wojciech Daniel (od 14 XII 1976), wi- 
ceprzew. - Jan Malinowski (od 18 XI 1976) 


ROK AKADEMICKI 1977/1978 


Rector Magnificus: Wiesław Woź n i c ki 
Prorektorzy: ds. nauki - Ryszard B o h r, ds. ogólnych i rozwoju kadr 
- Jan Winiarz, ds. dydaktyczno-wychowawczych - Janusz Siedlew- 
s ki 
Dziekani: WH - Leon Gumański, WBiNoZ - Edmund Strzel- 
czyk, WMFiCh - Karol Karpiński, WPiA - Jan Głuchowski, 
WSzP - Ryszard Krzywka, WNE - Stanisław Sudoł 
Delegaci: WH - Józef P a w l ak, WBiN oZ - Władysław N i e w i a- 
row s ki, WMFiCh - Lucjan B o rowie c ki, WPiA - Eugeniusz O chen- 
d o w s ki, WSzP - Marian A r s z y ń s ki, WNE - Tadeusz K i s i e l e w s ki 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Stefan Koś ci ele c ki, Stefan 
N i e l e k, Michał P a s i e r b s ki, Jerzy W i e c z o rek 
Dyr. adm.: Tadeusz Konarski 
Dyr. BG: Bohdan Ryszewski 
Kierownicy stud.: kier. SW - Jan Rę b ar z, kier. SJO - Janina 
Załuska, kier. SWFiS-Stefan Frymark, kier. Ośr. ObI. -Bronisław 
Żurawski 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz. (z głosem do- 
radczym): I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Edmund Heza, przew. Rady 
Zakł. ZNP - Wiesław R a d o m s ki, przew. Rady U cz. SZSP - Wojciech 
Daniel (do 13 XII 1977), Mirosław Kabała (od 13 XII 1977), wice- 
przew. - Jan Malinowski (do 13 XII 1977), Zbigniew Karpus (od 
13 XII 1977) 


38
		

/Licencje_017_04_041_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1978/1979 


Rector Magni:ficus: Ryszard B o h r 
Prorektorzy: ds. nauki - Wiesław D o m a s ł o w s ki, ds. ogólnych- 
Jerzy Tomala, ds. nauczania - Jan Winiarz 
Dziekani: WH - Antoni Czacharowski, WBiNoZ - Edmund 
Strzelczyk, WMFiCh-Karol Karpiński, WPiA-Andrzej Marek, 
WSzP - Ryszard Krzywka, WNE - Stanisław Sudoł 
Delegaci: WH-Józef Pawlak, WBiNoZ-Władysław Niewiaro- 
wski, WMFiCh - Lucjan Borowiecki, WPiA - Eugeniusz Ochen- 
dowski, WSzP-Marian Ars}yński, WNE-Tadeusz Kisielewski 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Stefan Kościelecki, Stefan 
N i e l e k, Michał P a s i e r b s ki, Jerzy W i e c z o rek 
Dyr. adm.: Tadeusz Konarski 
Dyr. BG: Bohdan Ryszewski 
Kierownicy stud.: kier. SW - Stanisław Janiak (do 21 XI 1978), 
Jan Rębarz (od 21 XI 1978), kier. SJO - Janina Załuska, kier. 
SWFiS - Stefan F r y m ar k, kier. Ośr. ObI. - Bronisław Żur a w s k i 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz. (z głosem do- 
radczym): I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Edmund Heza, przew. Rady 
Zakł. ZNP - Wiesław R a d o m s ki, przew. Rady U cz. SZSP - Mirosław 
K a b a ł a, wiceprzew. - Ryszard L o r e n c z e w s k i 
Przew. Rady Ucz. ds. Młodz.: Zdzisław Gordon 


ROK AKADEMICKI 1979/1980 


Rector Magni:ficus: Ryszard B o h r 
Prorektorzy: ds. nauki - Wiesław D o m a s ł o w s ki, ds. ogólnych- 
Jerzy Tomala, ds. nauczania - Jan Winiarz 
Dziekani: WH - Antoni C z a c h a r o w s ki, WBiN oZ - Edmund 
S t r zelczy k, WMFiCh - Karol K ar pi ń s ki, WPiA - Andrzej M arek, 
WSzP - Ryszard K rz yw ka, WNE - Stanisław S u do ł 
Delegaci: WH-Jerzy Wojtowicz, WBiNoZ-Leszek Janiszew- 
s ki, WMFiCh - Stanisław Dem bi ń s ki, WPiA - Wiesław L ang, 
WSzP - Marian Ar s z y ńs ki, WNE - Jerzy Li c z ko w ski 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Jan S z c z e p kow ski, Ludwik 
K rej a, Kazimierz M a r ci n i ak, Ryszard S u d z i ń s k i 
Dyr. adm.: Tadeusz Konarski 
Dyr. BG: Bohdan Ryszewski 
Kierownicy stud.: kier. SW - Jan Rę b arz, kier. SJO - Janina 
Załuska, kier. SWFiS - Stefan Frymark, dyr. Ośr. ObI. - Bronisław 
Żurawski 


39
		

/Licencje_017_04_042_0001.djvu

			Przedstawiciele organiz. polit.-społ.: I sekr. Komit. Ucz. PZPR 
- Edmund Heza (do 5 XI 1979), Marek Jacek Stankiewicz (od 5 XI 
1979), przew. Rady Zakł. ZNP - Wiesław Radomski, przedst. NSZZ 
"Solidarność" - Juliusz Narębski (od września 1980) 
Przedstawiciele organiz. młodz.: przew. Rady Ucz. SZSP - Ma- 
rek S ł a w i ńs ki, sekr. Rady Ucz. SZSP - Teresa M ar es z, przew. 
Tymczasowego Komit. Zał. NZS - Zbigniew N o wek 


ROK AKADEMICKI 1980/1981 


Rector Magnificus: Ryszard B o h r 
Prorektorzy: ds. nauki - Wiesław D o m a s ł o w s ki, ds. ogólnych- 
Jerzy Tomala, ds. nauczania - Jan Winiarz 
Dziekani: WH - Antoni C z a c h a r o w s ki, WBiN oZ - Edmund 
Strzelczyk, WMFiCh-Karol Karpiński, WPiA-Andrzej Marek, 
WSzP - Ryszard Krzywka, WNE - Stanisław Sudoł 
Delegaci: WH-Jerzy Wojtowicz, WBiNoZ-Leszek Janiszew- 
ski, WMFiCh - Stanisław Dembiński, WPiA - Wiesław Lang, 
WSzP - Marian A rs z y ński, WNE - Jerzy Li c zk o w ski 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Jan S z c z e pkow sk i, Ludwik 
K rej a, Kazimierz M a r ci n i ak, Ryszard S u d z i ń s k i 
Dyr. adm.: Tadeusz Konarski 
Dyr. BG: Bohdan Ryszewski 
Kierownicy stud.: kier. SW - Jan Rę b ar z, kier. SJO - Janina 
Załuska, kier. SWFiS - Stefan Frymark, dyr. Ośr. ObI. - Bronisław 
Żurawski 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ.: I sekr. Komit. Ucz. PZPR 
- Marek Jacek Stankiewicz, przew. Rady Zakł. ZNP - Wiesław 
Radomski (do 14 XI 1980), Jan Rostowski (od 14 XI 1980), przew. 
NSZZ "Solidarność" - Tadeusz Grudziński 
Przedstawiciele organiz. młodz.: przew. Rady Ucz. SZSP - Janusz 
Piekarski, sekr. Rady Ucz. SZSP-Teresa Maresz, wiceprzew. Rady 
Ucz. SZSP - Henryk Wasilewski, przew. Tymczasowego Komit. Zał. 
NZS - Zbigniew N o wek 


ROK AKADEMICKI 1981/1982 


Pierwsze od kilkunastu lat wybory odbyły się 27 IV 1981. Władze stanu wojennego 
odwołały rektora i prorektorów 4 VIII 1982, na ich miejsce powołują.c nową. ekipę z do- 
tychczasowym prorektorem ds. nauki na czele 


Rector Magnificus: Stanisław Dem biński (do 4 VIII 1982), Jan 
Kopcewicz (od 18 VIII 1982) 


40
		

/Licencje_017_04_043_0001.djvu

			Prorektorzy: ds. nauki - Jan Kopcewicz (do 18 VIII 1982), 
Arkadiusz Uzarewicz (od 25 VIII 1982), ds. ogólnych - Sławomir 
K alem b k a (do 4 VIII 1982), Antoni C z ach arows ki (od 25 VIII 1982), 
ds. nauczania - Władysław Bojarski (do 4 VIII 1982), Ryszard Ła- 
szewski (od 25 VIII 1982) 
Dziekani: WH - Witold W rób l e w s ki, WBiNoZ - Juliusz N arę b- 
ski, WMFiCh - Leon Jeśmanowicz, WPiA - Jan Łopuski (zre- 
zygnował z końcem roku akad.), WSzP - Marian K u t z n er, WNE- 
Zygmunt Zieliński 
Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Antoni Czacha- 
r ow s ki, WBiNoZ - Leszek J ani s z ew ski (do 27 X 1981), Władysław 
Niewiarowski (od 27 X 1981), WMFiCh - Jerzy Tomaszewski, 
WPiA - Andrzej M a rek, WSzP - Bogdan P r z y b y li ń s ki, WNE- 
Stanisław S u d o ł 
Przedstawiciele pr. nauk.-dyd.: Bohdan Godziszewski, Irene- 
usz Mikołajczyk, Błażej Wierzbowski, Jarosław Zaremba 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Henryk B ar a- 
n o w s ki, Stanisław Kra w c z y k, Maria S u m 
Dyr. BG: Bohdan Ryszewski 
Kier. SW: Jan Rębarz 
Delegaci stud.: wyboru deleg. stud. z wydziałów nie zdążono prze- 
prowadzić 
Członkowie Senatu z głosem doradczym: dyr. adm. - Tadeusz 
Konarski (do27X 1981), Włodzimierz Karaszewski (od27X 1981), 
kwestor - Henryk H e l d t 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz. (z głosem do- 
radczym): I sekr. Komit. Ucz. PZPR - Marek Jacek Stankiewicz 
(do 5 XI 1981) Stanisław Kraszewski (5 XI - 13 XII 1981), Cze- 
sław Niedzielski (od 23 II 1982), przedst. SD - Jakub Sekulski, 
przedst. ZSL - Adam S z c z ę s n y, przew. Rady Zakł. ZNP - Jan 
Rostowski (do 13 XII 1981), przew. Kom. Zakł. NSZZ "Solidarność"- 
Jan Głuchowski (do 13 XII 1981), przew. Rady Ucz. SZSP - Janusz 
Piekarski, przedst. Zarz. Ucz. NZS - Grzegorz Misiakowski (do 13 
XII 1981) 


ROK AKADEMICKI 1982/1983 


Rector Magnificus: Jan K o p c e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Arkadiusz U z a r e w i c z, ds. ogólnych- 
Antoni Czacharowski, ds. nauczania - Ryszard Łaszewski 
Dziekani: WH - Witold W ró blew s ki, WBiNoZ - Juliusz N arę b- 
s ki, WMFiCh - Leon Je ś m a n o w i c z, WPiA - Mirosław N e s t e r 0- 
w i c z, WSzP - Marian K u t z n er, WNE - Zygmunt Z i e li ń s ki 


41
		

/Licencje_017_04_044_0001.djvu

			Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Włodzimierz 
Wi n cł a w ski, Mieczysław Woj ciech owski (od 26 IV 1983), WBi- 
N oZ - Władysław N i e w i a r o w s ki, Edmund S t r z e l c z y k (od 26 IV 
1983), WMFiCh - Jerzy T om as zew s ki, Stanisław Ł ęgo w ski (od 
26 IV 1983), WPiA - Andrzej Marek, Eugeniusz Ochendowski (od 
26 IV 1983), WSzP - Bogdan Przybyliński, Zygmunt Waźbiński 
(od 26 IV 1983), WNE - Stanisław S u d o ł, Jerzy T o m al a (od 26 IV 
1983) 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: WH - Ireneusz M i ko- 
łajczyk, WBiNoZ - Wiesław Buchwald (od 26 IV 1983), WMFiCh 
- Jarosław Zaremba, WPiA - Błażej Wierzbowski, WSzP - Lech 
B r u s e w i c z, WNE - Bohdan G o d z i s z e w s ki 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Henryk B ar a- 
nowski, Stanisław Kraw czyk, Maria S um 
Przedstawiciele stud. (od 26 IV 1983): WH - Jerzy Nielepiec, 
WBiNoZ - Anna Mielnik, WMFiCh - Sławomir Krotoszyński, 
WPiA-Jacek Wszendybył, WNE-Jacek Gonciarz 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Włodzimierz Kar a s z e w s ki, kwe- 
stor-Henryk Heldt, dyr. BG-Bohdan Ryszewski, po. kier. SW- 
Stanisław J ani ak 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz.: I sekr. Komit. 
Ucz. PZPR - Czesław Niedzielski, przedst. SD - Jakub Sekulski, 
Janusz Janiszewski, przedst. ZSL-Adam Szczęsny, przedst. ZSP, 
później przew. Rady Ucz. ZSP - Elżbieta Meler 


ROK AKADEMICKI 1983/1984 


Rector Magnificus: Jan K o p c e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Arkadiusz Uzarewicz, ds. ogólnych- 
Antoni Czacharowski, ds. nauczania- Ryszard Łaszewski 
Dziekani: WH-Witold Wróblewski, WBiNoZ-Juliusz Naręb- 
ski, WMFiCh - Leon Jeśmanowicz, WPiA - Mirosław Nestero- 
wicz, WSzP-Marian Kutzner (do 23 XI 1983),Janusz Kębłowski 
(od 23 XI 1983), WNE - Zygmunt Zieliński 
Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Włodzimierz 
Wincławski, Mieczysław Wojciechowski, WBiNoZ - Władysław 
Niewiarowski, Edmund Strzelczyk, WMFiCh - Stanisław Łę- 
gowski, Jerzy Tomaszewski, WPiA - Andrzej Marek, Euge- 
niusz Ochendowski, WSzP - Bogdan Przybyliński, Zygmunt 
Waźbiński, WNE - Stanisław Sudoł, Jerzy Tomala 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: WH - Ireneusz M i ko- 
ł aj c z y k, WBiNoZ - Wiesław B u c h w al d, WMFiCh - Jarosław Z a- 


42
		

/Licencje_017_04_045_0001.djvu

			r e m b a, WPiA - Błażej W i e r z b o w s ki, WSzP - Lech B r u s e w i c z , 
WNE - Bohdan Godziszewski 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Henryk B a r a- 
n o w s ki, Stanisław Kra w c z y k, Maria S u m 
Przedstawiciele stud.: WH - Jerzy Nielepiec, WBiNoZ - Anna 
Mielnik, WMFiCh - Sławomir Krotoszyński, WPiA - Jacek 
W szendybył, WNE - Jacek Gonciarz 
Kierownicy jedn.: dyr. adm. - Włodzimierz Karaszewski, kwe- 
stor - Henryk H el d t, dyr. BG - Bohdan Ry s z ew ski, kier. SW- 
Włodzimierz R u d z i ń s ki 
Przedstawiciele organiz. polit.-społ. i młodz.: I sekr. Komit. 
Ucz. PZPR - Czesław Niedzielski (do 26 XI 1983), Jerzy Świątek 
(od 26 XI 1983), przedst. SD - Stanisław Krażewski, Janusz Jani- 
szewski, przedst. ZSL - Adam Szczęsny, przew. Rady Zakł. ZNP 
- Edward Cichy (od 27 III 1984), przedst. ZSP - Elżbieta Meler, 
Kazimierz D y d o 


ROK AKADEMICKI 1984/1985 


Wybory rektora: 11 IV 1984 
Rector Magnificus: Stanisław Łęg o w s k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Włodzimierz W i n c ł a w s ki, ds. ogólnych 
- Eugeniusz O c h e n d o w s ki, ds. nauczania - Gabriel W ój c i k 
Dziekani: WH - Kazimierz Waj d a, WBiNoZ - Marian R ej e w s ki, 
WMFiCh - Karol Karpi ń s ki, WPiA - Mirosław N es terowi cz, WSzP 
- Stefan Kościelecki, WNE - Zygmunt Zieliński 
Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Sławomir K al e m- 
bka, Witold Wróblewski, WBiNoZ - Władysław Niewiarowski, 
Jan Kopcewicz, WMFiCh - Lucjan Borowiecki, Daniel Simson, 
WPiA - Jan Głuchowski, Alicja Grześkowiak, WSzP - Jerzy 
Frycz, Zygmunt Waźbiński, WNE- Stanisław Sudoł, Jerzy To- 
mala 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: WH - Kazimierz M a- 
liszewski, WBiNoZ - Roman Żytkowicz, WMFiCh - Jarosław 
Z a r e m b a, WPiA - Adam C z a r n o t a, WSzP - Lech B r u s e w i c z , 
WNE - Bohdan Godziszewski 
Przedstawiciel naucz. zjedn. pozawydz.: Roman S u c h o c k i 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Hieronim C z u- 
b ak, Wiesław M i n c er, Bronisław Żur a w s k i 
Przedstawiciele stud.: WH - Piotr Bokota, WBiNoZ - Anna 
Mielni k, WMFiCh - Arkadiusz M as t aler z, WPiA - Jolanta J aże w- 
ska, WSzP - Grzegorz Chojnacki, WNE - Paweł Stypulski 


43
		

/Licencje_017_04_046_0001.djvu

			Kier. SW: Włodzimierz Rudziński 
Przedstawiciele partii i stronnictw polit: I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Jerzy Świątek (do 17 I 1985), Władysław Lewandowski 
(od 17 I 1985), przedst. SD - Stanisław Krażewski, przedst. ZSL- 
Adam S z c z ę s n y 
Uczestnicy Senatu z głosem doradczym: dyr. adm. - Włodzi- 
mierz Karaszewski, kwestor - Henryk Heldt, dyr. BG - Bohdan 
R y s z e w s ki, przew. Rady Zakł. ZNP - Edward C i c h y, przedst. ZSP 
- Kazimierz D y d o 


ROK AKADEMICKI 1985/1986 


Rector Magnificus: Stanisław Łęg o w s k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Włodzimierz W i n c ł a w s ki (do listopada 
1985, odwołany ze względów politycznych), Andrzej J ami o ł ko w s ki (od 
25 II 1986), ds. ogólnych - Eugeniusz O c h e n d o w s ki, ds. nauczania- 
Gabriel W ó j ci k 
Dziekani: WH - Kazimierz Waj d a (do 26 XI 1985), Stefan C a c - 
kowski (od 25 II 1986), WBiNoZ - Marian Rejewski (do grudnia 
1985), Wojciech D o n d e r s ki (od stycznia 1986), WMFiCh - Karol Kar- 
piński, WPiA - Mirosław Nesterowicz (do grudnia 1985), Eligiusz 
Drgas (od stycznia 1986), WSzP-Stefan Kościelecki, WNE-Zyg- 
munt Z i e li ń s ki 
Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Sławomir K al e m- 
b k a, Witold W rób l e w s ki, WBiN oZ - Władysław N i e w i a r o w s ki, 
Jan Kop ce w i c z, WMFiCh - Lucjan B orow ie cki, Daniel Simson, 
WPiA - Jan Głuchowski, Alicja Grześkowiak, WSzP - Jerzy 
Fr y cz, Zygmunt W aź bińs ki, WNE - Stanisław S u doł, Jerzy 
Tomala 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: WH - Kazimierz M a- 
liszewski, WBiNoZ - Roman Żytkowicz, WMFiCh - Jarosław 
Zaremba, WPiA - Adam Czarnota, WSzP - Lech Brusewicz, 
WNE - Bohdan Godziszewski 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Hieronim C z u- 
b ak, Wiesław M i n c er, Bronisław Żur a w s ki 
Przedstawiciele st ud.: WH - Piotr B o k o t a , WBiN oZ - Leszek 
Sobański, WMFiCh - Arkadiusz Mastalerz, WPiA - Jolanta Ja- 
ż e w s k a, WSzP - Grzegorz C h o j n a c ki, WNE - Paweł S t Y P u l s ki 
Przedstawiciele partii i stronnictw polit.: I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Władysław Le w an d ow ski, przedst. SD - Stanisław K r ażew- 
s ki, przedst. ZSL - Adam S z c z ę s n y 
Kier. SW: Włodzimierz Rudziński 


44
		

/Licencje_017_04_047_0001.djvu

			- 


Uczestnicy Senatu z głosem doradczym: dyr. adm. - Włodzi- 
mierz Karaszewski, kwestor - Henryk Heldt, dyr. BG - Bohdan 
R y s z e w s ki, przew. Rady Zakł. ZNP - Edward C i c h y, przedst. 
Rady U cz. ZSP - Mariusz P ań k o w i e c, przedst. ZSMP - Waldemar 
K oz łows ki, przedst. Zarz. Ucz. ZMW - Zbigniew A d amowi c z, 
przedst. AZS - Andrzej C h m a r z y ń s k i 


ROK AKADEMICKI 1986/1987 


Rector Magnificus: Stanisław Łęg o w s k i 
Prorektorzy: ds. nauki - Andrzej J a m i o ł k o w s ki, ds. ogólnych - 
Eugeniusz O c h e n d o w s ki, ds. nauczania - Gabriel W ó j c i k 
Dziekani: WH - Stefan C a c k o w s ki, WBiN oZ - Wojciech D o n- 
d er s ki, WMFiCh - Karol K ar pi ń s ki, WPiA - Edmund M iz er s ki, 
WSzP - Stefan Kościelecki, WNE - Zygmunt Zieliński 
Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Antoni Czacha- 
r o w s ki, Jan O l c z ak, Maria S z u p r y c z y ń s k a, Mieczysław Woj- 
ciechowski, WBiNoZ - Wojciech Kądziela, Władysław Niewia- 
rowski, Marian Rejewski, Jadwiga Wilk oń-Michalska, 
WMFiCh - Lucjan B orowi e c ki, Jan K w i a t k ow ski, Daniel S i m- 
s o n, Andrzej W o s z c z y k, WPiA - Jan G ł u c h o w s ki, Janusz J u s - 
t Y ń s ki, Krzysztof K o l a s i ń s ki, Andrzej M a rek, WSzP - Ryszard 
Krzy w k a, Maria R o z n e r s k a, Jan S ł o b o s z, Zygmunt W a ź b i ń- 
ski, WNE-Janusz Czarnek, Waldemar Goettig, Stanisław Sudoł, 
Jerzy Tom ala 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: Adam C z ar n ot a, 
Marian G r a bows ki 
Dyr. adm.: Włodzimierz Kar a s z e w s k i 
Kwestor: Henryk H e l d t 
Dyr.BG: Stefan C z aj a 
Kier. SW: Włodzimierz R u d z i ń s k i 
Przedstawiciele partii i stronnictw polit.: I sekr. KU PZPR - 
Władysław L e w a n d o w s k i (do października 1986), Mariusz U r b a ń s k i 
(od 25 XI 1986), przedst. ZSL - Adam S z c z ę s n y, przedst. SD- 
Stanisław K r aż ew ski 
Przedstawiciele organiz. społ. i młodz.: przew. Rady Zakł. 
ZNP - Edward Cichy, przedst. ZSP - Jacek Barylak, przedst. 
ZSMP - Mariusz Trąb cz y ń sk i, Mariusz B r u n k a, przedst. ZMW- 
W. Mazurkiewicz, Dariusz Ruszkiewicz, przedst. AZS- 
Andrzej Chmarzyński, przedst. ZHP - Małgorzata Augustyno- 
wic z 


45
		

/Licencje_017_04_048_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1987/1988 


Wybory rektora: 5 V 1987 
Rector Magnificus: Jan K O P C e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Andrzej J a m i o ł k o w s ki, ds. ogólnych- 
Jan Głuchowski, ds. nauczania - Ryszard Łaszewski 
Dziekani: WH - Andrzej Woj t a s, WBiN oZ - Wojciech D o n d er- 
ski, WMFiCh - Karol Karpiński, WPiA - Marian Filar, WSzP- 
Stefan Koś ci ele cki, WNE - Waldemar G oet tig 
Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Aleksander S z w e- 
d e k, Kazimierz Waj d a, Mieczysław Woj cie ch ow s ki, WBiNoZ- 
Zygmunt Churski, Wojciech Kądziela, Władysław Niewiarow- 
s ki, Jadwiga W il koń- Mi ch al s k a, WMFiCh - Stanisław G or go- 
l e w s ki, Alicja Ł o d z i ń s k a, Anna N arę b s k a, WPiA - Janusz J u s _ 
t Y ń s ki, Krzysztof K o l a s i ń s ki, Andrzej M a rek, WPiA - Eugeniusz 
O c h e n d o w s ki, WSzP - Jan S ł o b o s z, Zygmunt W a ź b i ń s ki, Mie- 
czysław Ziomek, WNE-Janusz Czarnek, Stanisław Sudoł, Jerzy 
Tomala, Zygmunt Zieliński 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: Roman B ił. c ker, Bo- 
gumiła Klemp 
Dyr. adm.: Włodzimierz Kar as z e w s k i 
Kwestor: Henryk Held t 
Dyr.BG: Stefan C z aj a 
Kier. SW: Włodzimierz R u d z i ń s k i 
Przedstawiciele partii i stronnictw polit.: I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Marian U r b ań s ki, przedst. ZSL - Adam S z czę s ny, przedst. 
SD - Stanisław K r aże w s ki 
przedstawiciel Samorządu Stud.: Rafał Maszkowski 
Przedstawiciele organiz. spoI. i młodz.: przew. Rady Zakł. ZNP 
- Edward Cichy, przedst. ZSP - Jacek Barylak, Piotr Pasiński, 
Teresa Z i ó ł k o w s k a, przedst. ZSMP - Mariusz B r u n k a, Mariusz 
Czarny, przedst. ZMW - Jacek Gawrych, Mariusz Jakubik, 
przedst. AZS - Stanisław Łęg o w s ki, przedst. ZHP - Małgorzata A u- 
gustynowicz 


ROK AKADEMICKI 1988/1989 


Rector Magnificus: Jan K o p c e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Andrzej J a m i o ł k o w s ki, ds. ogólnych - 
Jan Głuchowski, ds. nauczania - Ryszard Łaszewski 
Dziekani: WH - Andrzej Woj t a s, WBiN oZ - Wojciech D o n d e r - 
s ki, WMFiCh - Karol Kar p i ń s ki, WPiA - Marian F i l ar, WSzP- 
Stefan Koś ci ele ck i , WNE - Waldemar G oet tig 


46
		

/Licencje_017_04_049_0001.djvu

			- 


Przedstawiciele prof., doc. i dokt. hab. WH - Kazimierz Waj d a, 
Włodzimierz W i n c ł a w s ki, Mieczysław Woj ci e c h o w s ki, Aleksan- 
der Szwedek, WBiNoZ - Zygmunt Churski, Wojciech Kądziela, 
Władysław Niewiarowski, Jadwiga Wilk oń-Michalska, 
WMFiCh - Stanisław G o r golews ki, Józef Stanisław K wi a t kow s ki, 
Alicja Ł o d z i ń s k a, Anna N arę b s k a , WPiA - Janusz J u s t Y ń s ki, 
Krzysztof K o l a s i ń s ki, Andrzej M a rek, Eugeniusz O c h e n d o w s ki, 
WSzP - Jan Słobosz, Zygmunt Waźbiński, Mieczysław Ziomek, 
Maria Roznerska, WNE-Janusz Czarnek, Stanisław Sudoł, Je- 
rzy Tomala, Zygmunt Zieliński 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: Roman Backer, Bo- 
gumiła Klemp 
Dyr. BG: Stefan C z aj a 
Kier. SW: Włodzimierz R u d z i ń s ki 
Przedstawiciele partii i stronnictw polit.: I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Marian Urbański, przedst. SD - Stanisław Krażewski, 
przedst. ZSL - Adam Szczęsny 
Przedstawiciele organiz. społ. i młodz.: przew. Rady Zakł. ZNP- 
Edward C i c h y, przedst. NSZZ "Solidarność" - Jerzy T o m a s z e w s ki, 
przedst. NZS - Maciej Ro m ani uk, przedst. Rady Ucz. ZSP - Mirosław 
O s i e w i c z, Piotr S e r k o w s ki, przedst. ZSMP - Mariusz B r u n k a , 
przedst. ZMW - Kies z c ze w ski, Mariusz J ak u bik, przedst. AZS - 
Stanisław Łęg o w s ki, przedst. ZHP - Agnieszka W ś c i u b i ak 
Przedst. Samorządu Stud.: Rafał Maszkowski 
Członkowie Senat u z głosem doradczym: dyr. adm. - Stefan 
Nielek, kwestor - Henryk Heldt, przedst. UMK do Rady Gł. Szk. 
Wyższego - Leszek Janiszewski, przedst. pr. inż.-tech. - Waldemar 
M a r ci n i ak, przedst. Rady Kół Nauk. - Anna B e ri n g, Jarosław 
P i e c z ą t k i e w i c z, rzecznik prasowy Rektora - Bolesław O trę b a 


ROK AKADEMICKI 1989/1990 


Rector Magnificus: Jan K o p c e w i c z 
Prorektorzy: ds. nauki - Andrzej J a m i o ł k o w s ki, ds. ogólnych - 
Jan G ł u c h o w s ki, ds. nauczania - Ryszard Ł a s z e w s k i 
Dziekani: WH - Andrzej Woj t a s, WBiN oZ - Wojciech D o n d e r- 
ski, WMFiCh - Karol Karpiński, WPiA - Marian Filar, WSzP 
- Stefan Kościelecki, WNE - Waldemar Goettig (do 16 XI 1989), 
Janusz Czarnek (od 17 XI 1989) 
Przedstawiciele prof. i doc. WH - Aleksander S z wed e k, Bohdan 
R y s z e w s ki, Kazimierz Waj d a , Włodzimierz W i n c ł a w s ki, Mie- 
czysław Woj cie c ho wski, WBiNoZ - Zygmunt C h ur s ki, Wojciech 


47
		

/Licencje_017_04_050_0001.djvu

			Kądziela, Władysław Niewiarowski, Jadwiga Wilkoń-Michal- 
ska, Jan Falkowski, WMFiCh - Stanisław Gorgolewski, Jó- 
zef Stanisław K w i a t k o w s ki, Alicja Ł o d z i ń s k a, Anna N arę b s k a , 
WPiA-Janusz Justyński, Krzysztof Kolasiński, Wiesław Lang, 
Andrzej Marek, Eugeniusz Ochendowski, WSzP-Józef Flik, Ma- 
ria Roznerska, Jan Słobosz, Zygmunt Waźbiński, Mieczysław 
Ziomek, WNE-Janusz Meller, Stanisław Sudoł, Jerzy Tomala, 
Zygmunt Zieliński, Janusz Czarnek 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: Roman B a. c ker, Bo- 
gumiła Klemp 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Irena Giżyń- 
s k a , Iwona Ł y c z y wek, Bogumił M a k o w s k i 
Dyr. BG: Stefan Czaja 
Kier. SW: Włodzimierz Rud zi ń ski 
Przedstawiciele partii i stronnictw polit.: I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR - Marian Urbański, przedst. SD - Stanisław Krażewski, 
przedst. ZSL - Adam Szczęsny 
Przedstawiciele organiz. spoI. i młodz.: przew. Rady Zakł. ZNP 
- Edward C i c h y, przedst. NSZZ "Solidarność" - Jerzy T o m as z e w s k i 
(do listopada 1989), Stanisław B i n i ak (od grudnia 1989), przedst. NZS 
- Jacek Niedzielski, przedst. Rady Ucz. ZSP - Sławomir Flanz, 
Piotr S er k o w s ki, przedst. ZSMP - Mariusz B r u n k a, przedst. ZMW 
- Mariusz J ak u b i k, Grzegorz O s i ń s ki, przedst. AZS - Stanisław 
Ł ęgo w ski, przedst. ZHP - Agnieszka W ś ci u bi ak 
Przedstawiciele st ud.: Ryszard O w c z a r z ak, Michał K a c p r z ak 
Przedstawiciel Samorząd u St ud.: Rafał M a s z k o w s k i 
Członkowie Senat u z głosem doradczym: dyr. adm. - Stefan 
N i e l e k, kwestor - Henryk H e l d t 
Inni uczestniczący w posiedzeniach Senatu: przedst. UMK do 
Rady Gł. Szk. Wyższego - Leszek J a n i s z e w s ki, przedst. pr. inż.-tech. 
- Waldemar Marciniak, przedst. Rady Kół Nauk. - Jarosław Pie- 
c z ą t k i e w i c z, rzecznik prasowy Rektora - Bolesław O trę b a 


ROK AKADEMICKI 1990/1991 


Wybory rektora: 24 X 1990 r. 
Rector Magnificus: Sławomir K a l e m b k a 
Prorektorzy: ds. nauki i współpracy z zagranicą - Andrzej J a m i o ł- 
k o w s ki, ds. organizacji i zarządzania - Michał C a p u t a, ds. studentów 
- Marian F i l a r 
Dziekani: WH - Włodzimierz W i n c ł a w s ki, WBiNoZ - Wojciech 
Donderski, WMFiCh - Michał Rozwadowski, WPiA - Ryszard 


48
		

/Licencje_017_04_051_0001.djvu

			- 


Łaszewski, WSzP-Jan Tajchman, WNE-MarekJacek Stankie- 
wicz 
Przedstawiciele prof. i dokt. hab. WH - Antoni C z a c h a r o w s ki, 
Janusz Kry s z ak, Kazimierz Waj d a, WBiNoZ - Zygmunt C h u r s ki, 
Andrzej G izińs ki, Wojciech K ądziela, WMFiCh - Karol J anko w- 
ski, Andrzej Woszczyk, Marek Zaidlewicz, WPiA - Władysław 
B oj ars ki, Krzysztof Kolasińs ki, Wiesław L an g, WSzp - Romuald 
Drzewiecki, Józef Flik, Zygmunt Kruszelnicki, WNE - Piotr 
Jaworowski, Stanisław Sudoł, Jerzy W. Wiśniewski 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: WH - Krzysztof O b- 
remski, WBiNoZ - Andrzej Zielski, WMFiCh - Jacek Kobus, 
WPiA - Jan Piszczek, WSzp - Lech Brusewicz, WNE - Jerzy 
Romański 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz.: Maria Kiejdo, Bogu- 
mił Makowski, Danuta Poklewska-Koziełł 
Przedstawiciele st ud.: Szymon D o m a g a l s ki, Klaudia K a m i ń - 
s k a, Piotr K o n i e c z n y, Leszek M u r a w s ki, Wojciech S la w i ń s ki, 
Tomasz S z y m a ń s ki 
Dyr. adm.: Stefan Nielek 
Dyr. BG: Stefan C z aj a 
Kier. SWFiS: Roman Suchocki 
Członkowie Senatu z głosem doradczym: kwestor - Henryk 
H el d t, przew. Rady Zakł. ZNP - Piotr Kow aIs ki, przedst. NSZZ 
"Solidarność" - Stanisław B i n i a k 
Uczestniczący w posiedzeniach Senatu: przedst. UMK do Rady 
Gł. Szk. Wyższego - Leszek J a n i s z e w s ki, rzecznik prasowy Rektora - 
Bolesław O t rę b a 


ROK AKADEMICKI 1991/1992 


Rector Magniticus: Sławomir K a l e m b k a 
Prorektorzy: ds. nauki i współpracy z zagranicą - Andrzej J a m i o ł - 
k o w s ki, ds. organizacji i zarządzania - Michał C a p u t a, ds. studentów 
- Marian Filar 
Dziekani: WH - Włodzimierz Wincławski, WBiNoZ - Wojciech 
Donderski, WMFiCh-Michał Rozwadowski, WSzp - Jan T aj ch- 
Il1 a n, WPiA - Ryszard Ł a s z e w s ki, WNE - Marek Jacek S t a n k i e - 
wicz 
Przedstawiciele prof. i dok t . hab. WH - Antoni C z a c h a r o w s ki, 
Janusz Kryszak, Kazimierz Wajda, WBiNoZ-Zygmunt Churski, 
Andrzej G izi ńs ki, Wojciech K ądziela, WMFiCh - Karol Jan kow- 
ski, Andrzej Woszczyk, Marek Zaidlewicz, WPiA - Władysław 
B oj ars ki, Krzysztof Kolasi ńs ki, Wiesław Lang, WSzp - Romuald 


49
		

/Licencje_017_04_052_0001.djvu

			Drzewiecki, Józef Flik, Zygmunt Kruszelnicki, WNE - Piotr 
Jaworowski, Stanisław Sudoł, Jerzy W. Wiśniewski 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: Lech B r u s e w i c z , 
Jacek K o b u s, Krzysztof O b r e m s ki, Jan P i s z c z e k, Jerzy R o m ań- 
s ki, Roman S u c h o c ki, Andrzej Z i e l s ki 
Przedstawiciele Samorządu Stud.: Klaudia Kamińska, Woj- 
ciech Sławiński, Szymon Domagalski, Piotr Konieczny, Leszek 
Murawski, Tomasz Szymański 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Maria Kiejdo, 
Bogumił Makowski, Danuta Poklewska-Koziełł 
Dyr. adm.: Stefan Nielek 
Dyr. BG: Stefan C z aj a 
Uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym: 
kwestor - Henryk H e l d t, przedst. ZNP - Bernard Kry g i er, przedst. 
NSZZ "Solidarność" - Stanisław Biniak 


ROK AKADEMICKI 1992/1993 


Rector Magnificus: Sławomir K a l e m b k a 
Prorektorzy: ds. nauki i współpracy z zagranicą - Andrzej J a m i o ł - 
k o w s ki, ds. organizacji i zarządzania - Michał C a p u t a, ds. studentów 
- Marian Filar 
Dziekani: WH - Włodzimierz Wincławski, WBiNoZ - Wojciech 
Donderski, WMFiCh - Michał Rozwadowski, WPiA - Ryszard 
Łaszewski, WSzP-Jan Tajchman, WNE-MarekJacek Stankie- 
wicz 
Przedstawicie prof. i dokt. hab. WH - Antoni C z a c h a r o w s ki, 
Janusz Kryszak, Kazimierz Wajda, WBiNoZ-Zygmunt Churski, 
Andrzej Giziński, Wojciech Kądziela, WMFiCh-Karol Jankow- 
s ki, Andrzej W o s z c z y k, Marek Z a i d l e w i c z, WPiA - Władysław 
Bojarski, Krzysztof Kolasiński, Wiesław Lang, WSzP-Romuald 
Drzewiecki, Józef Flik, Zygmunt Kruszelnicki, WNE - Piotr 
Jaworowski, Stanisław Sudoł, Jerzy W. Wiśniewski 
Przedstawiciele pozostałych na ucz. akad.: Krzysztof O b r e m - 
s ki, Andrzej Z i e l s ki, Jacek K o b u s, Jan P i s z c z e k, Jerzy R o m ań - 
s ki, Lech B r u s e w i c z, Roman S u c h o c k i 
Przedstawiciele Samorządu Stud.: Klaudia Kamińska, Tomasz 
S z y m a ń s ki, Szymon D o m a g a l s ki, Piotr K o n i e c z n y , Maciej 
S t e f a ń s ki, Janusz R o je k 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Danuta P ok- 
l e w s k a - K o z i e łł, Adela K o z ł o w s k a, Bogumił M a k o w s ki 
Dyr. adm.: Stefan Nielek 
Dyr. BG: Stefan C z aj a 


50
		

/Licencje_017_04_053_0001.djvu

			Uczestniczący w posiedzeniach z głosem doradczym: kwestor- 
Henryk H e l d t, przedst. ZNP - Bernard Kry g i er, przedst. NSZZ 
"Solidarność" - Stanisław B i n i a k 


ROK AKADEMICKI 1993/1994 


Wybory rektora: 10 V 1993 
Rector Magniftcus: Andrzej J a m i o ł k o w s k i 
Prorektorzy: ds. nauki i współpracy z zagranicą - Michał R o z w a- 
d o w s ki, ds. kształcenia - Czesław Ł a p i c z 
Dziekani: WH-Lech Witkowski, WNH-Janusz Małłek, WBi- 
NoZ - Wojciech Kądziela, WCh - Marek Zaidlewicz, WFiA- 
Józef S. Kwiatkowski, WMiI - Daniel Simson, WPiA - Ryszard 
Łaszewski, WSzP - Jan Tajchman, WNEiZ - Marek Stankie- 
wicz 
Przedstawiciele prof. i dokt. hab. WH - Adam B e z w i ń s ki, Ma- 
ciej Grochowski, WNH-Jadwiga Chudziak, Kazimierz Wajda, 
WBiNoZ - Zygmunt Churski, Wojciech Donderski, WMiI - Lech 
Gór n i e w i c z, Adam Jak u b o w s ki, WFiA - Andrzej D r o ż y n er, 
Józef Szudy, WCh-Anna Narębska, Zbigniew Wojtczak, WPiA 
- Grzegorz Goździewicz, Janusz Justyński, WSzP - Bronisław 
P i e t r u s z k i e w i c z, Bogdan P r z y b y l i ń s ki, WNEiZ - Jan G ł u - 
chowski, Stanisław Sudoł 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: Jolanta Żelazna, 
Andrzej R a d z i m i ń s ki, Andrzej R o z k o s z, Jacek K o b u s, Marian 
Kuik, Anna Goc, Henryk Nowicki, Lech T. Brusewicz, Jerzy 
R o m a ń s ki, Włodzimierz K o z i e r k i e w i c z 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Jerzy L u d w i- 
chowski, Teresa Szymorowska, Wojciech Piątkowski 
Dyr. adm.: Stefan Nielek 
Dyr. BG : Stefan C z aj a 
Przedstawiciele Samorządu Stud.: Ryszard K r u k, Wojciech J a- 
worowicz, Alicja Lipińska, Cezary Kępski, Paweł Hanus, Artur 
M a ś l a n k a , Tomasz Róż e w i c z, Janusz R o j e k, Zbigniew U r b a- 
lewicz 
U czestniczący z głosem doradczym: kwestor - Henryk H e l d t , 
przedst. ZNP - Bernard Krygier, przedst. NSZZ "Solidarność" - Sta- 
nisław B i ni ak 


51
		

/Licencje_017_04_054_0001.djvu

			ROK AKADEMICKI 1994/1995 


Rector Magnificus: Andrzej J a m i o ł k o w s k i 
Prorektorzy: ds. nauki i współpracy z zagranicą - Michał Roz w a- 
d o w s ki, ds. kształcenia - Czesław Ł a p i c z 
Dziekani: WH-Lech Witkowski, WNH-Janusz Małłek, WBi- 
NoZ - Wojciech Kądziela, WCh - Marek Zaidlewicz, WFiA- 
Józef S. Kwiatkowski, WMiI - Daniel Simson, WPiA - Ryszard 
Łaszewski, WSzP-Jan Tajchman, WNEiZ-MarekJacek Stan- 
kiewicz 
Przedstawiciele prof. i dokt. hab. WH - Adam B e z w i ń s ki, Ma- 
ciej Grochowski, WNH - Jadwiga Chudziak, Kazimierz Wajda, 
WBiNoZ - Zygmunt Churski, Wojciech Donderski, WMil - Lech 
Gór n i e w i c z, Adam Jak u b o w s ki, WFiA - Andrzej D r o ż y n er, 
Józef Szudy, WCh-Anna Narębska, Zbigniew Wojtczak, WPiA 
- Grzegorz Goździewicz, Janusz Justyński, WSzp - Bronisław 
Piet rusz ki e wic z, Bogdan Przybyliński, WNEiZ - Jan Głu- 
chowski, Stanisław Sudoł 
Przedstawiciele pozostałych naucz. akad.: Jolanta Ż e l a z n a, 
Andrzej R a d z i m i ń s ki, Andrzej R o z k o s z , Marian K u i k, Anna 
Goc, Henryk Nowicki, Jacek Kobus, Lech T. Brusewicz, Jerzy 
R o m a ń s ki, Włodzimierz K o z i e r k i e w i c z 
Przedstawiciele Samorządu Stud.: Wojciech Jaworowicz, Ali- 
cja Lipińska, Cezary Kępski, Paweł Marciniak, Artur Maślan- 
ka, Tomasz Różewicki, Janusz Rojek, Zbigniew Urbalewicz 
Przedstawiciele pr. nie będących naucz. akad.: Jerzy Lud wi- 
ch ow s ki, Teresa S z y morows ka, Wojciech P i ą t kows ki 
Dyr. adm.: Stefan Nielek 
Dyr. BG: Stefan C z aj a 
Uczestniczący w posiedzeniach Senatu z głosem doradczym: 
kwestor - Henryk Held t, przedst. NSZZ "Solidarność" - Stanisław 
Biniak, przedst. ZNP - Zbigniew Seredyn
		

/Licencje_017_04_055_0001.djvu

			Struktura biogranaóvv 


Podstawą opracowania poszczególnych biogramów były ankiety. An- 
kiety te zostały pomyślane jako źródło skomputeryzowanej bazy danych, 
która po odpowiedniej obróbce edytorskiej została przekształcona w tekst 
publikacji. Sama zaś baza danych pozostaje w Archiwum Uniwersyteckim 
i może być udostępniana jedynie na podstawie obowiązujących w Polsce 
przepisów o udostępnianiu materiałów archiwalnych. Niemniej może ona 
być podstawą bardzo różnorodnych badań o charakterze biograficznym, so- 
cjologicznym, naukoznawczym itp. Może również służyć pomocą władzom 
uczelni w ich pracach, zwłaszcza w prowadzeniu polityki kadrowej. 
Jakkolwiek więc ankiety stanowiły podstawę biogramów, to jednak 
układ, jaki otrzymały informacje w wydawnictwie różni się od układu infor- 
macji w ankietach (o czym dalej). Jednocześnie jednak wydawcy starali się 
możliwie najmniej ingerować w treść ankiet, uzupełniając jedynie i uściślając 
informacje na podstawie innych dostępnych źródeł, zwłaszcza archiwalnych. 
Trzeba tu stwierdzić, że nadesłano do Archiwum tylko część wypełnionych 
ankiet, wydawcy byli więc zmuszeni do opracowania biogramów na pod- 
stawie innych źródeł. Natomiast biogramy omal wszystkich osób zmarłych 
wydawcy musieli opracować sami. Oznaczone gwiazdką biogramy opraco- 
wane przez redakcję stanowią 67% wszystkich not. 
N adesłane ankiety wypełniane były z bardzo różną dokładnością i sta- 
rannością, co niejednokrotnie wymagało jednak istotnej ingerencji wydaw- 
ców. Prace nad publikacją trwały kilka lat, a zebrane w 1991 r. an- 
kiety zdezaktualizowały się. Powstałą w ten sposób lukę miało zapełnić 
przedstawienie zainteresowanym osobom wydruków roboczych do weryfika- 
cji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych U czelni. Niestety tylko 
część pracowników skorzystała z tej możliwości. Niektóre osoby jednakże 
przy tej okazji w istotny sposób uzupełniły zgromadzone przez wydawców 
informacje. 
Poszczególne biogramy otrzymały następujący schemat: Biogram otwie- 
ra nazwisko uzupełnione ewentualnie nazwiskiem panieńskim (poprzedzo- 
nym skrótem z d. - z domu) lub inną formą nazwiska podaną w nawiasach 
kwadratowych. Dalej podano imię lub imiona używane przez daną osobę 
uzupełnione w okrągłych nawiasach imionami nie używanymi. Odsyłacze 
stosowano wyłącznie w przypadku nazwisk dwuczłonowych. Gwiazdką, jak 
wspomniano, oznaczono hasła opracowane przez redakcję lub inne osoby 
(np. rodzinę), tych ostatnich przypadków jest zresztą zaledwie kilka. 
(1) Data i miejsce urodzenia, środowisko rodzinne. W punkcie tym 
obok daty i miejsca urodzenia, nie wymagających dodatkowych objaśnień, 


53
		

/Licencje_017_04_056_0001.djvu

			podawane są informacje o środowisku rodzinnym. Niestety, większość wy- 
pełniających ankiety źle zrozumiała intencje wydawców podając "klasowe" 
pochodzenie społeczne. Na ile to było możliwe, wydawcy starali się określić 
środowisko rodzinne, opierając się zazwyczaj na zawodzie wykonywanym 
przez ojca lub oboje rodziców danej osoby. Informacje o miejscu urodzenia 
uzupełnione są bliższym określeniem położenia geograficznego, zazwyczaj 
zgodnym z informacją pochodzącą z materiału źródłowego, niejednokrotnie 
odwołującym się do nieistniejących już dzisiaj jednostek administracyjnych. 
(2) Szkoła średnia. W tym punkcie podane zostały informacje o szkole 
lub szkołach średnich, do których dana osoba uczęszczała oraz informacje 
o miejscu i dacie matury. Tu też umieszczano informacje o szkołach poma- 
turalnych. Punkt ten, o ile wydawcy dysponowali odpowiednimi wiadomo- 
ściami, uzupełniono nazwiskami ważniejszych nauczycieli i wychowawców 
szkolnych. 
(3) Studia wyższe. Podane w tym punkcie wiadomości nie zawsze podda- 
wały się formalizacji, zasadniczy jednak jego schemat wygląda następująco: 
nazwa uczelni, rok ukończenia, kierunek studiów i specjalność, promotor ma- 
gisterium oraz ewentualnie inni wainiejsi profesorowie. W przypadku stu- 
diów na kilku uczelniach starano się je wymienić wraz z datami. W punkcie 
tym podano również informacje o różnego rodzaju studiach uzupełniających 
(np. studiach podyplomowych, staiach szkoleniowych), a także o uzyskaniu 
dodatkowych kwalifikacji, np. w postaci państwowych egzaminów nauczy- 
cielskich, sędziowskich, adwokackich itp. O umieszczeniu określonej infor- 
macji właśnie w tym punkcie decydowała zazwyczaj wola osoby zaintereso- 
wanej, wyraiona bądź to w ankiecie, bądź też w różnych autobiograficznych 
materiałach archiwalnych. 
(4) Doktorat. Informacje o doktoracie podawane są w następującym po- 
rządku: nazwa uczelni lub instytucji naukowej przeprowadzającej przewód, 
nazwisko promotora, rok zakończenia przewodu oraz tytuł rozprawy. Cza- 
sami pojawiają się informacje nietypowe (np. o nostryfikacji doktoratu). 
Jeśli chodzi o tytuły rozpraw, to niejednokrotnie trzeba było je uściślać, 
co czyniono zazwyczaj na podstawie oficjalnych akt przewodu (respondenci 
bowiem często podawali tytuły późniejszych publikacji doktoratu). 
(5) Habilitacja. Bardzo podobny jest (z wyjątkiem nazwiska promotora) 
układ punktu dotyczącego habilitacji. Tu jednak, ze względu na zmien- 
ność przepisów oraz ich odmienność w przypadku dyscyplin artystycznych, 
podawano również informacje o nominacjach i przewodach docenckich lub 
kandydackich. 
(6) Tytuł lub stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
(7) Tytuł profesora zwyczajnego. Pewien kłopot sprawiły wydawcom 
najnowsze przepisy dotyczące tytułu naukowego profesora, zmieniające do- 
tychczasową wieloletnią tradycję. Dotyczą one wszak tylko ostatnich lat. 
Postanowiono więc utrzymać schemat obowiązujący przez czas znacznie 
dłuższy. I tak w punkcie (6) umieszczono informację o tytule profesora 


54
		

/Licencje_017_04_057_0001.djvu

			- 


nadzwyczajnego lub po roku 1991 o stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
w punkcie (7) zaś informacje o tytule profesora zwyczajnego lub tytule pro- 
fesora (po r. 1991). W obu punktach podano informacje kolejno o uczelni, 
dacie, katedrze lub ewentualnie zakresie profesury. 
(8) Godności akademickie. Mimo bardzo niepełnego materiału źródło- 
wego starano się tu podawać dane o doktoratach honorowych (uczelnia, 
data), członkostwie akademii nauk (wraz z datą) czy też honorowym człon- 
kostwie towarzystw naukowych. 
(9) Członkostwo krajowych i zagranicznych towarzystw i komitetów na- 
ukowych lub artystycznych. Uzyskanie wyczerpujących informacji także 
w tym wypadku było nieosiągalne. Starano się jednak podać przynależność 
do różnego rodzaju gremiów o charakterze naukowym, a więc towarzystw, 
komitetów, komisji, kolegiów, rad czy redakcji. Jeśli tylko to było możliwe 
podano czas przynależności do danego gremium, a także pełnione w nim 
funkcje. Sporo trudności, zwłaszcza w przypadku organizacji zagranicz- 
nych lub międzynarodowych, sprawiało ustalenie prawidłowego brzmienia 
ich nazwy. W miarę możności starano się jednak o precyzję w tym zakresie. 
Poszczególne instytucje naukowe starano się podawać w schematycznej ko- 
lejności, co nie zawsze jednak było możliwe. Zaczynano od instytucji krajo- 
wych, począwszy od regionalnych towarzystw naukowych, dalej wymieniano 
komitety i komisje PAN i PAU, dalej "dziedzinowe" towarzystwa naukowe 
lub artystyczne, od ogólniejszych do węższych. 
(10) Nieakademicka praca zawodowa. W miarę posiadanych informacji 
podawano nazwę instytucji (w brzmieniu źródła informacji, a więc ankiety 
lub archiwaliów), -charakter pracy lub stanowisko oraz okres zatrudnienia. 
Najchętniej wydawcy trzymaliby się porządku chronologicznego, jednak ko- 
nieczność minimalizowania objętości wydawnictwa zmuszała zazwyczaj do 
łączenia informacji (np. praca w jednej miejscowości, na podobnym stano- 
wisku itp.). 
(11) Praca akademicka poza UMK. Uwagi dotyczące punktu (10) w pełni 
odnoszą się i do tej rubryki. Mimo pojawiających się niejednokrotnie wąt- 
pliwości umieszczano tu informacje o pracy w takich instytucjach, jak np. 
biblioteki naukowe, archiwa, muzea lub inne' placówki zatrudniaj!ł:ce osoby 
na stanowiskach naukowo- badawczych. 
(12) Praca na UMK. Punkt ten, podzielony na trzy podpunkty, za- 
wiera. informacje o pracy na UMK. N a początku umieszczono roczne daty 
skrajne; daty dzienne podano tylko w przypadku osób rozpoczynających 
pracę w pierwszych dwóch latach istnienia Uniwersytetu. Jeśli wydawcy dys- 
ponowali odpowiednimi informacjami, starali się objaśnić przyczyny ewen- 
tualnych przerw w pracy na UMK. Podpunkt (12a) informuje o przebiegu 
pracy na uczelni toruńskiej, podając kolejno nazwę komórki organizacyjnej, 
stanowisko i datę powołania na nie. Z kolei w podpunkcie (12b) znajdzie 
czytelnik wiadomości o pełnionych przez daną osobę funkcjach na U czelni. 
Informacje te pogrupowano hierarchicznie, poczynając od funkcji ogólno- 


55
		

/Licencje_017_04_058_0001.djvu

			uczelnianych (rektorzy, prorektorzy) i dalej wymieniając odpowiednio funk- 
cje na szczeblu wydziału, instytutu, katedry, zakładu. Nie zawsze udało się 
wydawcom zebrać kompletny materiał, zwłaszcza jeśli idzie o szczebel ka- 
tedr i zakładów (m.in. ze względu na częste reorganizacje i zmiany nazw). 
Niepełne niestety są też dane o takich funkcjach, jak przewodniczenie ra- 
dzie instytutu, praca w komisjach senackich itp., uwzględnić je więc można 
było tylko w miarę uzyskanych informacji. Wreszcie w punkcie (12c) po- 
dano obecne lub ostatnie (przed ewentualnym odejściem z UMK) stanowisko 
i komórkę organizacyjną. 
(13) Emerytura. Obok rocznej daty przejścia na emeryturę lub rentę 
znajduje się czasem informacja o dalszej aktywności naukowej i dydaktycz- 
nej. 
(14) Data i miejsce śmierci. Obok daty i miejsca zgonu starano się 
podawać również miejsce pochowania danej osoby. Jeśli chodzi o cmenta- 
rze toruńskie przyjęto następujące nazwy: Cm. św. Jerzego - cmentarz 
przy ul. Gałczyńskiego i Sportowej, Cm. Garnizonowy - cmentarz przy ul. 
Grudziądzkiej u wylotu ul. PCK (zwany też czasem Komunalnym), Cm. 
Komunalny - cmentarz u wylotu ul. Grudziądzkiej w kierunku na Gdańsk. 
Autorzy nie byli jednak w stanie zdobyć informacji o śmierci wszystkich 
osób, zwłaszcza jeśli pracowały krótko i opuściły Uczelnię dawno. 
(15) Główne kierunki badań, dziedziny naukowe lub artystyczne. Wy- 
pełnienie tego punktu sprawiało wydawcom szczególnie wiele trudności, zaś 
sposób jego wypełnienia może budzić wiele kontrowersji. Uznano jednak, 
że jakakolwiek tego rodzaju informacja będzie dla czytelnika cenna. Jeśli 
to tylko było możliwe przejmowano te informacje z ankiety lub innych ma- 
teriałów źródłowych. Jednakże zarówno ankiety, jak i inne źródła podają 
informacje z bardzo różnym stopniem szczegółowości, stąd też i biogramy 
w tym miejscu bardzo się między sobą różnią. Wydawcy jednak nie czuli 
się wystarczająco kompetentni, by treść tego punktu ujednolicać. 
(16) Wyróżnienia i nagrody naukowe lub artystyczne. Podobnie jak 
w wielu innych przypadkach, redakcja dysponowała tu bardzo niepełnym 
materiałem. Starano się jednak wymienić wainiejsze wyróżnienia i nagrody 
związane z działalnością naukową, artystyczną i dydaktyczną. Ze względu 
na ich liczbę pominięto jednak nagrody rektorskie. 
(17) Inna działalność. Wielu pracowników UMK było aktywnych nie 
tylko na niwie naukowo-dydaktycznej czy też - w przypadku pracowników 
Wydziału Sztuk Pięknych - artystycznej. W punkcie tym więc, w miarę po- 
siadanych wiadomości, informowano o działalności literackiej, artystycznej 
(poza plastykami uniwersyteckimi), publicystycznej, społecznej czy wreszcie 
politycznej. 
(18) Bibliografia. Niektóre biogramy uzupełnia nienumerowany punkt 
zawierający wybór literatury dotyczącej danej osoby. 


56
		

/Licencje_017_04_059_0001.djvu

			BIOGRAMY
		

/Licencje_017_04_060_0001.djvu

			
		

/Licencje_017_04_061_0001.djvu

			. 
 - I 
- , :1} 


'j  


\ 


,- 


"'<;, II 
i
 ( 

 


,) 
'- 


\. 


,.. 


-f .
- . 


Ludwik Kolankowski 
pierwszy rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 


Portret z 1949 f. pędzla. Jerzego Hoppena 
z Galerii Rektorów w d. Sali Sena.tu UMK 


.' . 


-, 


-.... 


. .-.
		

/Licencje_017_04_062_0001.djvu

			
		

/Licencje_017_04_063_0001.djvu

			A 


ABRAMOWICZ Marek (1) 13 IV 1957 Grodno; rob. (2) Lic. 
Ogóln. Chojnice 1976 (3) UMK 1984 szt. piękne - graf. i ped. artysto M. Po- 
korska (9) Pol. Stow. Edukacji Piast. 1986- (przew. Okr. tor. 1986-87); 
ZPAMiG 1986- (10) Instr. ds. piast. Woj. Domu Kult. Toruń 1982-92 
(12) UMK 1987- (12c) lA-P asyst. Zakł. Rys. (15) Graf. artysto i użyt- 
kowa, rys. (16) Styp. twórcze MKiSz 1987,1988 
Katalogi wystaw 


*ABRAMOWICZÓWNA Zofia (1) 14 VI 1906 Wilno; dzien. (2) 
Gimn. Hum. im. E. Orzeszkowej 1924 Wilno (3) USB 1931 fil. klas. 
S. Srebrny; dypl. naucz. szk. śred. Wilno 1932; Inst. fiir Altertumswissen- 
schaft w Berlinie 1935/36 (8 mies.); Fund. Kult. Nar. (4) USB S. Srebrny 
1937 Etudes sur les hymnes homeriqes (5) UMK 1951 Komentarz kry- 
tyczny i egzegetyczny do I i II księgi Questiones Convivales Plutarcha zatw. 
CKK 1957 (6) UMK 1973 KFK (z wnioskiem Senat wystąpił w 1965) 
(9) PT Fil. 1931- (czł. Zarz. Koła Wileńskiego 1933-1939, wiceprez. Koła 
tor. 1946-); TPN w Wilnie 1937-39; TNT 1953- (czł. Wydz. II, przew. Ko- 
mit. Red. Wydz. II 1972-); współpr. Kom. Fil. PAU 1947-51; Komit. Nauk 
o Kult. Ant. PAN 1958-; TN KUL (10) Naucz. łac. Wilno: Gimn. SS Na- 
zaretanek 1928-29, Gimn. im. T. Czackiego 1930-32, tajne naucz. w okresie 
okupacji niem.; tłumacz: w Wileńskim Insp. Leśn., Urz. Opałowym 1939-45; 
Arch. Państw. w Wilnie (kopistka) 1944-45; obóz koncentr. w Prawienisz- 
kach 1943 (2 miesiące); korektor red. ;,Prawdy Wileńskiej" 1940-41 (11) 
USB 1931-39 (st. asyst. KFK); TNT 1950-56 (12) UMK 1 X 1945 - 1949, 
1956-76 (przerwa z powodów polit.) (12a) WH KFK: st. asyst. 1945, ad. 
1956, doc. 1957 (zlec.: lekt. j. gr. i wykł. na WH i WSzP 1949-55), prof. 
nadzw. 1973 (12c) WH em. prof. nadzw. fil. klas. (13) 1976; wykI. zlec., 
% etatu 1976-88 (14) 29 V 1988 Warszawa, Toruń Cm. św. Jerzego (15) 
Lit. gr., leksykografia gr., hist. kult. i szt. gr. (16) Nagr. zesp. MOiSzW 
10 1967 
AUMK: sygn. K-45N/l, H-3/38, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 7: 1953 
s. 40-41; W. Wróblewski, Życie i działalność Z.A., Meander 42: 1987 s. 263-271; [ks. 
pam.] Toruń 1987; M. S z ar m a c h, Przemówienie pożegnalne nad trumnl!:, Meander 43: 
1988 nr 7/8 s. 285-286 
ADAMCZAK Bożena zob. BOGACZEWICZ-ADAMCZAK 
Bożena 


* ADAMCZAK Piotr (1) 17 III 1961 Olsztyn; naucz. (2) Zesp. 
Szk. Ogóln. nr 1 Olsztyn 1980 (3) UMK 1985 chem. J. Wasilewski (12) 
UMK 1985- (12c) WCh asyst. Zakł. Chem. Fiz. 


59
		

/Licencje_017_04_064_0001.djvu

			* ADAMCZAK Wojciech (1) 17 VIII 1944 Dobre; int. (2) Lic. 
Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1962 (z wyróżnieniem) (3) UMK 1967 
prawo S. Matysik (4) UGd S. Matysik 1974 Charakter prawny i przedmiot 
przywilejów na statku w systemie prawa polskiego (5) UMK 1981 Instytucja 
ratownictwa morskiego we współczesnych stosunkach żeglugowych (10) Pol. 
Linie Oceaniczne Gdynia 1981- (11) UGd Kat. Prawa Mor. 1972-; Inst. 
Mor. Gdańsk 1978-79 (12) UMK 1967-72 (12c) INP-U st. asyst. Zakł. 
Teor. Państwa i Prawa (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1983 (17) Laureat 
VI Ogólnopol. Konk. Krasomówczego w Poznaniu 1966 
AUMK: sygn. P-11/33, Ankieta 1983 


* ADAMIAK Jan (1) 15 VI 1944 Daniszewo (woj. płockie); chł. (3) 
SGPiS 1970 ekon. - fin. W. Jaworski (4) AE Katowice E. Wieczorek 1978 
Rola kredytu w systemie finansowania potrzeb mieszkaniowych ludności (9) 
TNT 1974- (10) Maz. Zakł. Rafineryjne i Petrochem. Płock 1970-71 (12) 
UMK 1972- (12c) WNEiZ ad. Kat. Zarz. Fin. (16) Nagr. MNSzWiT 
ind. III o 1982 


Ankieta 1983 w AUMK 


ADAMIAK Maria (Teresa) z d. Skowrońska (1) 22 I 1950 Ostrów 
Wlkp.; urz. (2) Lic. Ogólno Jarocin 1967 (3) Fil. germ.: UWr. 1967-69, 
Uniw. im. K. Marksa Lipsk 1969-72 H. Dahlke (4) UMK E. Klin 1981 
Toruń in der deutschen Literatur in der Zeit von 1793 bis 1920 (9) TNT; 
Intern. Germanistenverband (10) Tłumacz PWr 1972-73 (11) Styp. 
Rijksuniwersiteit Gent (Belgia) 1974 (12) UMK 1973- (12b) Zast. kier. 
KFG 1983-84 (12c) WH st. wykł. KFG (15) Zw. pol.-niem. w lit.; prob!. 
relacji między hist., historiografią i lit.; zagadnienie stereotypów etnicznych 
w lit. 


AUMK: sygn. K-68/3; [biogr.], Kto jest kim na WH, 8. 64 


* ADAMSKA-DZIUBA Aldona (1) 13 X 1935 Gołąbki (pow. Mo- 
gilno); int. (2) Lic. Ogóln. Trzemeszno 1953 (3) UMK 1967 biol. - 
hydrobiol. J. Mikulski (11) UŚ11973- (12) UMK 1968-73 (12a) IB: 
tech., asyst. nauk.-tech. 1966, asyst. 1968, st. asyst. 1973 (12c) IB st. 
asyst. Zakł. Ochro Przyr. i Ekol. Og. 
* ADAMSKI Andrzej (Maria Antoni) (1) 30 III 1950 Toruń; int. 
(2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1967 (3) UMK 1975 prawo 
kar. A. Marek (4) UMK A. Marek 1984 Alkohol a przestępczość w świetle 
kryminologii (10) Biuro Podróży i Turystyki "A1matur" 1974-76 (12) 
UMK 1976- (12c) WPiA st. wykł. Kat. Prawa Kar. i Krym. 
Ankieta 1983 w AUMK 


60
		

/Licencje_017_04_065_0001.djvu

			ADAMSKI Władysław (Zygmunt) (1) 2 I 1933 Zajeziorze (woj. 
włocławskie); roI. (2) Lic. Ogóln. Pisz 1960 (3) WSP Bydgoszcz 1981 ped.; 
WSOWRiA 1975 inż.; Podypl. Stud. w zakr. wych. obr. WSP Bydgoszcz 
1982 (10) Zaw. służba wojsk.: Olsztyn, Orzysz, Toruń 1956-70 (12) 
UMK 1970-89 (12c) SW - wykł. (13) 1989 
ADRJA Jerzy Andrzej (1) 17 X 1969 Łąkorz (woj. tor.) (2) Lic. 
Ogóln. im. C.K. Norwida Nowe Miasto Lub. 1988 (3) UMK 1993 chem. 
- chem. og. G. Rychlicki (12) UMK 1994- (12c) WCh asyst. Zakł. 
Chem. Nieorg. (15) Otrzymywanie, anal. oraz sprawdzanie właściwości 
katalitycznych kompleksów wybranych metali z zasadami Schiffa 
* AIKENHEAD Margaret (1) 29 V 1964 New York (USA) (3) 
Lesley College 1990 (12) UMK 1993-94 (12c) SJO -lekt. j. ang. 
ALABRUDZIŃSKA Elżbieta (Barbara) z d. Mincer (1) 24 VIII 
1966 Opole; naucz. akad. (córka Franciszka i Barbary, historyków, pr. WSP 
Zielona Góra) (2) VI Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1984 (3) UMK 1989 hist. M. 
Wojciechowski (9) Deutsch-Polnische Kirchengeschichtskommission 1994- 
(11) WSP Bydgoszcz 1989 (12) UMK 1989- (12c) IHiA asyst. Zakł. 
Hist. Eur. Wsch. (15) Hist. kościołów protestanckich w Polsce, mniejszość 
niem., stos. narodowościowe i wyznaniowe na Litwie w XX w. (16) Nagr. 
im. A. Frycza Modrzewskiego za pr. mag. 1990; Styp. FNP 1995 
[Biogr.], Stypendyści FNP, Gl. Ucz. 1995 nr 4 s. 17 
* ALEK-KOWALSKI Tadeusz (1) 1 I 1932 Wicyń (woj. lwowskie); 
chł. (2) Lic. Ogóln.(?) 1951 (3) UP 1957 hist. W. Dworzaczek, G. La- 
buda (4) UMK T. Szczurkiewicz 1965 Prywatno-publiczne popieranie nauki 
w Wielkopolsce pod zaborem pruskim. Społeczne uwarunkowanie dążeń me- 
cenasów i znaczenie społeczne ich działalności (5) UP 1973 Rozwój form 
organizacyjnych nauki w XIX i XX w. (Próba analizy ich pozytywów i nega- 
tywów oraz niektórych zagadnień futurologii) (9) Poznańskie TPN; TNT 
1974-; PT Filoz.; PT Socjol. (10) Urz. Miej. Gorzów Wlkp. 1951-52; lekt. 
Komit. Woj. PZPR Toruń (11) Bibl. Kórnicka PAN 1956-61; AM Po- 
znań 1960-67; UWr 1987- (12) UMK 1967-87 (12a) Kat. Filoz. i Myśli 
SpoI. ad. 1967; Międzywydz. Stud. Nauk Polit. doc. 1969; IE 1973; INS 1976 
(12b) Kier.: Międzywydz. Stud. Nauk Polit. 1971-73; Stud. Doskonalenia 
Ped. 1985-86 (12c) INS doc. Kat. Socjol. (15) Socjol. og. i nauki 
AUMK: sygn. K-40N/l, WH-113/29, WE-l/l 
ALEKSANDRZAK Krzysztof Bronisław (1) 3 X 1952 Toruń; 
int. (2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1971 (3) UMK 1976 chem. J. Gronowska; 
Stud. Dokt. Chem. UMK 1979 (4) UMK J. Gronowska 1988 Synteza i ba- 
dania spektralne niektórych pochodnych 9-acetoksy-l0-fenyloantracenu (9) 


61
		

/Licencje_017_04_066_0001.djvu

			PT Chem. 1985- (10) Kuj. Zakł. Koncentratów Spożywczych Włocławek 
1976-77 (11) Styp. - Uniw. w Oldenburgu 1991 (12) UMK 1977- (12a) 
ICh chem., pl. nauk.-bad. 1977- (do 1979 1f 2 etatu); WPiA 1983; ICh: st. 
asyst. 1983, ad. 1989 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Org. (15) Chem. 
barwników i półproduktów (16) Nagr. zesp. MEN 11 0 1984 
* ALEXANDROWICZ Maria z d. Kukowicz (1) 6 XII 1899 Głę- 
boczno k. Witebska; urz. (2) Gimn. św. Katarzyny Petersburg 1917 (3) 
USB w latach 20-tych; UMK 1947 fil. pol. K. Górskij egz. naucz. szk. 
śred. Toruń 1949 (10) Naucz.: szk. podst. Siebież 1917 i Wilno 1919-20, 
1921-24, Miej. Lic. Żeńskie Bydgoszcz 1920-21, Szk. Przem.-Hand. Wilno 
1924-27, Gimn. im. A. Mickiewicza Wilno 1931-33j dorywczo jako korek- 
torka wyd. nauk.; Poliklinika Łuck - rejestratorka 1939-40j deportowana do 
Kazachstanu w IV 1940j pr. fiz. w kopalni Majkain-Zołoto; naucz. szk. pol. 
w Majkain-Zołoto; biuro Męża Zaufania Ambasady PoL; Elewator Zbożowy 
Pawłodar - kasjerka, potem buchalterka 1943-46; naucz. Lic. Ped. Toruń 
1947-50 (12) UMK 1949-70 (12b) Kier. Zesp. J. Ros. 1957-68 (12c) 
SJO - lekt. j. ros. (13) 1970 (14) 27 IV 1987 Grudziądz, Toruń Cm. 
św. Jerzego (17) Pr. lit. w prasie dziecięcej Wilno - red. pisma dla dzieci 
"Ruń", także po 1946 r. w Toruniu (red. "Mały Gryf"), public. krajoznaw- 
cza i patriotyczna w prasie i radiu w Toruniu 1946-48, radiowe felietony 
lit.; wyjątkowo aktywna dział. turystyczno-krajoznawcza (w ramach PTTK, 
którego była czł. hon.) 
AUMK: sygn. K-39N/l 


ALEXANDROWICZ Stanisław (Jerzy) (1) 5 IV 1931 WilnOj 
urz.-naucz. (syn Marii) (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1950 
(3) UMK 1953 10 hist. - arch. B. Włodarski, K. Górski; UP 1955 11 0 hist. 
H. Łowmiański, G. Labuda, K. Tymieniecki; aspir. w Kat. Hist. Nar. ZSRR 
UP H. Łowmiański 1955-58 (4) UP H. Łowmiański 1960 Funkcje go- 
spodarcze miasteczek Białorusi i Litwy (XVI - I pol. XVII w.J (5) UP 
1972 Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do polowy 
XVIII wieku (6) UMK 1989 (7) UMK 1994 (9) TNT (czł. Wydz. I); 
Poznańskie TPN; Białostockie TN 1963- (prez. 1990-94, wiceprez. 1994-)j 
Komit. Slawistyki PAN; PT Hist.; Stow. Hist. Szt.; Pol. Tow. Białorute- 
nistów; Międzynar. Tow. Białorutenistówj czł. rad nauk.: BN w Warsza- 
wie, Ośl. Bad. Hist.-Wojsk. przy Muz. Wojska w Białymstoku (11) Woj. 
Arch. Państw. Poznań 1955; UP 1958-77 (aspir. 1955, st. asyst. 1958, ad. 
1961, doc. 1973); UW - Filia w Białymstoku 1977-87 (doc., kier. Zakł. Hist. 
Staroż. i Średn. oraz Prac. Bad. nad Hist. i Kult. Regionu, prodziek. WH 
1978-81 i 1982-83) (12) UMK 1987- (12a) IHiA: doc. 1987, prof. nadzw. 
1989, prof. zw. 1994 (12b) Kier. Zakł. Hist. Nar. ZSRR, (później Hist. Eur. 


62
		

/Licencje_017_04_067_0001.djvu

			Wsch.) 1987- (12c) IHiA prof. zw. Zakł. Hist. Eur. Wsch. (15) Hist. Wiel- 
kiego Księstwa Litewskiego i Podlasia, hist. gosp., zwł. miast i miasteczek, 
dzieje kartogr., hist.lotnictwa (16) Nagr. ind. MSzW III o 1972; Med. KEN 
(17) Aeroklub Poznański 1958- (pilot szybowcowy I kl., zł. odzn. szybow- 
cowa 1968, prez. 1971-75, odzn. Zasł. Dział. Lotnictwa Sportowego); czł. 
Gl. Komit. Olimpiady Hist. 
* ALLOUARD Pascal (Pierre Marie) (1) 19 IV 1962 Vitre (Francja, 
depo llie-et-Vilaine) (2) 1980 (3) Ecole Centrale de Lyon 1985 inż. 
elektron. i inform.; stud. muzycz. - organy (11) Ecole Centrale de Lyon 
(12) UMK 1985-87 (12c) SJO -lekt. j. fran. 
AUMK: sygn. K-40N/31 
* ALQUIER Karine (1) 21 XII 1968 Mazamet (Francja) (3) Uniw. 
w Poitiers (11) Uniw. w Angers (12) UMK 1991-92 (12c) KFRom. - 
lekt. j. fran. 
AUMK: sygn. K-56/1 
* AMBROZIK Wiesław (1) 1 I 1947 Kalisz; int. (3) UP 1970 
ped. społ.; Stud. Dokt. UP 1970-72 (4) UP S. Kowalski 1978 Sytuacja 
spoleczno-wychowawcza dziecka rodziny alkoholicznej w zaniedbanym rejonie 
wielkiego miasta (5) UP 1989 (11) UP 1972- (st. asyst. 1972, ad. 1979-) 
(12) UMK 1991-94 (12c) IP ad. Zakł. Ped. Spec. 
* AMIN Shakir Mahmoud (1) 26 III 1946 Wassit (Irak); int. (2) 
Centr. Szk. Śred. w Kucie (Kut - Irak) (3) Bagdad: Police College 1967 
dypl. nauk policyjnych; Uniw. Al Mustansyryja 1976 prawo, 1984 ang.; UMK 
1988 prawo A. Marek (4) UMK A. Marek 1993 Ofiara przestępstwa we 
współczesnych systemach prawno-karnych ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa Iraku i jurysprudencji islamu (10) Oficer policji irackiej 1967-86 
(11) Inst. Ruchu Drogowego Bagdad 1976-81 (dyr.); Oddz. Stud. i Bad. 
przy Wyższym Inst. Oficerów Policji 1981-86 (dyr.); Police College 1980-83 
(wykI.) (12) UMK 1993- (12a) Kat. Hist. Doktryn Polit. - Praw. ad. 
1993, Centr. Stud. Eur. 1994 (12c) Centr. Stud. Eur. - ad. (16) Wy- 
różnienie w konk. na najlepszą pr. mag. 1988; nagr. w konk. Świat. Stow. 
Wiktymologii 1990; nagr. MEN dla najlepszych absol. cudzoziemców 
AMPEL Roman (1) 6 VIII 1929 Wojnica (Wołyń); chł. (2) Gimn. 
i Lic. im. Hetmana J. Zamojskiego Zamość 1950 (3) UMK 1955 astr. 
W. Iwanowska, W. Dziewulski (4) UMK W. Iwanowska 1958 Ekstynk- 
cja międzygwiazdowa i rozmieszczenie gwiazd w polu Cassiopeia (9) TNT 
1964- (cd. Wydz. III); Rzeszowskie TN 1966- (przew. Wydz. II 1966-87); 
PT Astr. 1953-; PT Fiz. 1966- (wiceprzew. Oddz. Rzeszów 1971-73); Eur. 
Physical Soc. 1975-88 (11) PAN st. asyst. Zakł. Astr. 1957-59; stai 


63
		

/Licencje_017_04_068_0001.djvu

			nauk. w Obs. Sztokholskim w Salktsjobaden 1959-60; WSP Rzeszów: st. 
wykI. 1966-67, doc. etat. 1967- (prorektor 1974-76, dziek. Wydz. Mat.-Fiz. 
1973/74, 1981-91, prodziek. 1966-72, zast. dyr. IF 1979-81, kier. Kat. Fiz. 
Og. 1972-73); Filia UMCS w Rzeszowie 1970-74 eh etatu) (12) UMK 
1953-66 (12a) Kat. Astrofiz.: zast. asyst. 1953, asyst. 1954, aspir. 1955, 
ad. 1958 (12c) WMFiCh ad. Kat. Astrofiz. (15) Bad. Drogi Mlecznej, 
rozwiązania równań pola grawitacyjnego, metod. naucz. astr., ochro atmos- 
fery ziemskiej (16) Nagr. MNSzWiT dyd.: 1972,111 0 1978; med. z okazji 
500-lecia urodzin M. Kopernika 1973; Med. KEN 1977; tyto hon. "Zasł. Na- 
ucz. PRL" 1985 (17) Przew. Woj. Komit. Obchodów: 500-1ecia urodzin 
M. Kopernika w Rzeszowie 1968-73, 200-1ecia KEN w Rzeszowie 1971-74; 
czł. Prez. Tow. Rozwoju Ośr. Akad. w Rzeszowie 1976-79 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 18: 1964 s. 34-35 


* AMPEL Teresa z d. Dominiak (1) 2 VIII 1931 Potulice (woj. byd- 
goskie); int. (2) Lic. Drogeryjne Bydgoszcz 1951 (3) UMK 1955 fil. pol. 
H. Turska, S. Hrabec, W. Cimochowski, E. Słuszkiewicz (4) UMK K. Po- 
lański 1971 Zdania okolicznikowe we współczesnym języku polskim (5) WSP 
Kraków 1991 Przekład maszynowy tekstów technicznych z języka rosyjskiego 
na język polski "SCANLAN" (6) WSP Rzeszów 1992IFP (9) Rzeszowskie 
TN; PT Językozn.; Soc. Linguistica Eur.; Intern. Soc. for Hist. Linguistics 
(10) Naucz. Lic. Ped. Toruń 1957-65 (11) WSP Rzeszów 1966-; stai na 
Uniw. Karola w Pradze 1979-80 (12) UMK 1956-57, 1965-66 (12a) 
WH: asyst. 1956, st. asyst. 1965 (12c) WH st. asyst. Zakł. J. Pol. (15) 
Językozn., zwł. składnia, gramatyka formalna (16) Nagr. MNSzWiT: 111 0 
1976, 1983, 1986; Med. KEN 1980 
AUMK: sygn. K-8/133, Ankieta 1983 


* ANDRUSZKIEWICZ Krzysztof (1) 19 V 1953 Toruń; rob. (2) 
Toruń: II Lic. Ogóln., Śred. Szk. Muzycz. (3) UMK 1977 ekon. - eko- 
nom. i organiz. przem. S. Sudoł; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1986 (4) 
UMK S. Sudoł 1989 Testowanie opinii konsumentów o produktach przemy- 
słowych w procesie ich kształtowania (9) PT Ekon.; TNOiK (10) Toruń: 
"Predom-Metron" 1978-79, Zakł. Wytwórcze Serów Topionych 1979-81 
(12) UMK 1981- (12a) IZGN: asyst. 1981, st. asyst. 1983, ad. 1989 (12c) 
WNEiZ ad. Kat. Zarz. Przeds. Przem. i Polit. Przem. (15) Ekon. (ekonom. 
przeds.) (17) Zesp. "Młody Toruń", Orkiestra Kameralna przy UMK 
Ankieta 1983 w AUMK 


* ANDRZEJ CZAK Czesław (1) 14 XII 1922 Września (woj. po- 
znańskie); rob. (2) Państw. Gimn. i Lic. im. S. Żeromskiego Toruń 1947 


64
		

/Licencje_017_04_069_0001.djvu

			_-:-f 


" 


... 

 


Ol 


\' 
l 


. 


" 


ii. 


. 


Zofia Abramowiczówna 


Maria Alexandrowicz 


Kazimierz Antonowicz 


I \ . 
I 

1  
- 


;.: 


-, 


\ . 


Witold Armon Henryk Baranowski Antonina Bartoszewicz 

 
'> 
., 
-
 
., 
..
. .. 
.'


't\'/ -. 
" \ 
1 \ 
-i.- 
, 
, Halina Basińska Antoni Basiński Jerzy Bemdt 


l 


t
		

/Licencje_017_04_070_0001.djvu

			- 
-- 


)1 
, 


.--f 


, 
, 


Kazimierz Biskupski 


Leon Bittel 


.- -; 
, 
... 
.1.:' 

 l" · 
"\ .. 
, -ł' 
'-r - 
,.j;- 
.,. "
I /l.) 
.. , 
.i . 

;,v: 
 
tt.{ 
Ryszard Bohr Władysław Bojarski 


. >. 


Ir 


.\ - 


41, \ 


Stanisław Borysowski 


Zbigniew Brochwicz 


, 


- 


Janusz Bogucki 


r" - '''ł .:..i 


.....  


Lucjan Borowiecki 


't 


. I 


, '. 


....:.,. 


l 
'vl 


" 


Stefan Burhardt
		

/Licencje_017_04_071_0001.djvu

			Roman Bury 


r 
I 


. 


r 


Zofia Churska  


: } ' ..O 
'l 
." :1 ..Ó 
".i
C. 
I 
f'
 
"o,i 


Antoni Czacharowski 


....... 


- 


'- e I  
.;: 


Q 


" 


, 
G oH O 
.łIIo ':t: .; 
'iii i:: ... 
- f
 
i(' 
. .? 
;ro"-" 
.
;),.. 


Micha' Caputa 


Wacław Cimochowski 


Janusz Czarnek 


" 


1 


- 


-.. 


.
: 


'. 
-.' 
. :.;" . 


Gwido Chmarzyński 


... ' 


Edward Cichy 


Marian Czerniawski 


I 
I
		

/Licencje_017_04_072_0001.djvu

			[ 


, . 


;  


--, 


1\ 


, 
'\, 


Zygmunt Czemy 


Irena Czerwińska 


Zenon Czerwiński 


J" 
. 


.. 


.1  


- 


Tadeusz Czeżowski 


Grażyna Czopek 


Juliusz Czopek 


---.. :. -.. 


) 


Kazimierz Czyżniewski 


Bolesław Danilczuk 


Konrad Dargiewicz 


-..tlI
		

/Licencje_017_04_073_0001.djvu

			, 


(3) UMK biol. i klim. 1950 (12) UMK 1950-51 (12c) WM-P zast. asyst. 
(stud. IV r.) Zakł. Meteor. i Klim. 
AUMK: sygn. K-l/265 


* ANDRZEJCZAK Krzysztof (1) 1 I 1942 Łęczyca; int. (3) UŁ 
1967 fil. ang. (11) UŁ - lekt. SJO 1970- (12) UMK 1967-70 (12c) 
SJO - lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-14/6 


* ANDRZEJEWSKI Henryk (1) 24 11936 Zamostne k. Wejherowa; 
int. (2) Lic. Ogólno Wejherowo 1954 (3) UMK 1959 biol. - zool. H. 
Szarski (4) UMK J. Czopek 1969 Zdolność przeżywania żaby wodnej (Rana 
esculenta L.) i ropuchy zielonej (Bufo viridis Laur.) w warunkach blokowania 

 hemoglobiny tlenkiem węgla (9) TNT 1968-; Tow. Przyr. im. M. Kopernika 
1960-; PT Zool. 1959-; czł. Rady Nauk. Parków Krajobrazowych (12) 
UMK 1959- (12a) IB: asyst. 1959, st. asyst. 1962, ad. 1969, st. wykI. 
1982 (12c) IBiOŚ st. wykI. Zakł. Zool. Kręgowców (15) Fizjol. płazów, 
waloryzacja środ., ochro przyr. (17) Dział. popularyzatorska: TWP, Stow. 
Oświatowców Pol. (wiceprez. Oddz. Woj. Toruń), Liga Ochr. Przyr. (sekr., 
wiceprez. Zarz. Woj.), Komit. Ochro Przyr. przy Woj. Radzie Nar. Toruń 
(Woj. Kom. Ochro Przyr.), Komit. Okr. Olimpiady Biol. (sekr.) 
Ankieta 1983 w AUMK 


, 


ANDRZEJEWSKI Leon (1) 20 II 1950 Wejherowo; leśno (2) Lic. 
Ped. Wejherowo 1969 (3) UMK 1974 geogr. - geomorf. W. Niewiarowski 
(4) IG PAN E. Wiśniewski 1981 Dolina Zgłowiqczki - jej geneza oraz roz- 
wój w późnym glacjale i holocenie (9) PT Geogr.; Pol. Klub Ekol. (czł. 
Zarz. Oddz. Toruń); Stow. Geomorf. Pol. (11) IG PAN 1974-83; styp. 
nauk. MEN w Holandii; Centr. Interpretacji Zdjęć Lotniczych i Satelitar- 
nych Eusenede; wyprawy nauk. na Spitsbergen 1980, 1991; wyprawa nauk. 
do Mongolii 1978; Wyspy Owcze (Muz. Przyr.) (12) UMK 1983- (12b) 
Opiekun Stud. Koła Nauk. Geogr. 1984-92 (12c) IG ad. Zakł. Geomorf. 
(15) Geomorf. glacjalna i fluwialna (16) Nagr. Sekr. Nauk. PAN 1978; Zł. 
odzn. PT Geogr. 1991 
* ANIKIEJÓWNA Czesława (1) 13 VII 1920 Różki II (gmina Świ- 
słocz pow. Wołkowysk); roI. (2) Państw. Gimn. Ogóln. im. R. Traugutta 
Świsłocz 1939, matura: "dziesięciolatka" Świsłocz 1941 (3) UMK 1952 
bioI. J. Walas (10) Urz. gminne Świsłocz 1944-46; Olsztyńska Izba RoI. 
1946 (12) UMK 1949-50 (l2c) WM-P zast. asyst. Kat. Syst. i Geogr. 
Roślin (14) 1982 Olsztyn 
AUMK: sygn. K-l/201   


., - Pral'ownicy... 


65
		

/Licencje_017_04_074_0001.djvu

			* ANSZPERGER Andrzej (Zygmunt) (1) 26 IV 1950 Bydgoszcz; 
int. (2) Tech. Mech.-Elektr. Toruń 1969 (3) UMK 1973 ekon. - ekonom. 
roI. K. Sokołowski (4) AE Poznań J. Tomala 1983 Czynniki zmian poziomu 
życia (9) PT Ekon. 1973- (10) Naucz. Zesp. Szk. Mech. i Elektr. Toruń 
1973-75 (12) UMK 1975- (12a) WNE: asyst. 1975, st. asyst. 1976, ad. 
1984 (12b) Pełnomocnik rektora ds. kredytów mieszkaniowych dla stud. 
1984-87 (12c) WNEiZ ad. Kat. Teor. Ekon. 
Ankieta 1983 w AUMK 


* ANTONIEWICZ Ryszard (1) 19 VIII 1939 Werenowo (d. ZSRR); 
int. (2) Lic. Ogólno Wschowa 1957 (3) UWr 1964 fiz. teor. (11) IF PAN 
Wrocław 1964-68 (asyst., st. asyst.) (12) UMK 1968-69 (12c) WMFiCh 
st. asyst. Kat. Termodynamiki i Teor. Promien. (15) Termodynamika, 
teor. inf., mech. kwant. 
AUMK: sygn. K-14/7 
* ANTONOWICZ Józef (1) 8 X 1904 Metele (pow. Sejny); naucz. 
(2) Państw. Męskie Semin. Naucz. Łomża 1924, matura gimn. Wilno 1927 
(3) USB 1934 fiz. (10) Naucz.: szk. podst. Wilno 1924-27, kursy maturalne 
Wilno 1934-35, Gimn. Głębokie 1936-39, Gimn. im. E. Orzeszkowej Wilno 
1939-41, tajne naucz. Wilno 1941-44, Gimn. pol. Wilno 1944-45, Gimn. 
i Lic. im. T. Kościuszki Toruń 1946-50, Gimn. i Lic. im. M. Kopernika 
Toruń 1950- (12) UMK 1952-54 (12c) SP - wykł. fiz. 
AUMK: sygn. K-2/149 
ANTONOWICZ Kalina zob. SKŁODOWSKA-ANTONO- 
WICZ Kalina (Anna) 
* ANTONOWICZ Katarzyna (1) 14 X 1962 Warszawa (2) Lic. 
Ogólno im. Z. Modzelewskiego (z niem. jęz. wykł.) (3) UW fil. germ. - 
literat. 1986 K. Sauerland (z wyróżnieniem); Stud. Doskonalenia Ped. UMK 
1990; Stud. Dokt. wSiegen 1988-90 (12) UMK 1987-91 (12a) KFG: 
asyst. staż. 1987, asyst. 1988, st. asyst. 1990 (12c) WH sto asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-55/1 
* ANTONOWICZ Kazimierz (1) 21 V 1914 Nowo-Święciany (woj. 
wileńskie); rob. (2) Gimn. Ogóln. Święciany 1933 (3) USB 1933-39; 
PGd Zakł. Radiotech. 1946; UMK 1950 fiz. A. Jabłoński (4) UMK A. Ja- 
błoński 1954 (zatw. stopnia kand. nauk przez CKK 1955) E:rzyrząd do cał- 
kowania równania Schrodingera (5) UMK 1958 tyto nauk. doc. (6) 
UMK 1966 nauk fiz. (7) UMK 1978 (9) TNT 1963- (czł. Wydz. III); 
Komit. Fiz. PAN 1969-71; PT Fiz. 1949- (prez. Oddz. Toruń, czł. ZG); 
Amer. Physical Soc. (10) Naucz.: Woj dat y k. Wilna 1940-41; Progimn. Po- 
nary k. Wilna 1944-45; Woj dat y Fabr. Zapałek (magazynier) 1941-44; Pol. 


66
		

/Licencje_017_04_075_0001.djvu

			Radio: Bydgoszcz kier. radiostacji 1945-47, Toruń tech. 1947-50 (11) USB 
zast. asyst. Kat. Fiz. Teor. 1937-39; visiting associated prof. Buffalo Univ. 
1960-62 (12) UMK 1950-84 (12a) Kat. Fiz. Dośw.: st. asyst. 1950, ad. 
1952, zast. prof. 1954, doc. 1958, prof. nadzw. 1966, prof. zw. 1980 (12b) 
Dziek. WMFiCh 1962-64; przew. Rady IF 1970-79; kier. Kat. (od 1969 
Zakł.) Elektr. i Fiz. Ciała Stałego 1962-85; kier. Zakł. Dyd. Fiz. 1969-78; 
kier. Zakł. Radiospektroskopii i Fiz. Węgla 1986 (12c) IF em. prof. zw. 
fiz. dośw. (13) 1984; % etatu 1984-86, wykI. monograficzne, semin., kier. 
Zakł. Fiz. Ciała Stałego (15) Fiz. ciała stałego, rezonans jądrowy, mikro- 
fale, fiz. węgla, zjawisko przełączania w węglach amorficznych (16) Nagr.: 
dyd.-wych. MSzW 11 0 1964, ind. MNSzWiT JO 1984; tyto hon. "ZasI. Naucz. 
PRL" 
AUMK: sygn. K-39N/2, Ankieta 1983; Wywiad, BG UMK 
* APANASEWICZ Danuta (1) 13 XI 1948 Orzysz (woj. olsztyńskie); 
int. (2) Lic. Ogóln. Giżycko 1966 (3) UMK 1971 bio1. - fizjo1. roślin 
M. Michniewicz (12) UMK 1971-72 (12c) IB asyst. Zakł. Ochr. Przyr. 
AUMK: sygn. K-17/2 
* APPEL Włodzimierz (1) 23 XI 1951 Bydgoszcz; int. (2) Tech. 
Ekon. Włocławek 1970 (3) Pomaturalne Stud. Bibl. Jarocin 1971; UMK 
1976 fil. klas. Z. Abramowiczówna; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1977 
(4) UMK Z. Abramowiczówna 1984 Komentarz krytyczno-egzegetyczny oraz 
przekład poematu ps. Orfeusza "Lithica" (5) UMK 1994 Mimesis i kaino- 
tes. Kwestia oryginalności literackiej Kwintusa ze Smyrny na przykładzie IV 
pieśni "Posthomerica" (9) TNT 1989-; PT Fil. 1977- (sekr. i prez. Oddz. 
Toruń) (11) Staż. nauk.: KUL, UJ 1988, Kolonia 1991, 1993 (12) UMK 
1976- (12a) KFK: asyst. staż. 1976, asyst. 1977, st. asyst. 1978, wykł. 
1985, ad. 1986 (12b) Kier. Podypl. Stud. Fi1. Klas. 1986-88 (12c) WH 
ad. KFK (15) Gr. poezja epicka i elegia gr.; gr. leksykografia; gr. poezja 
hymniczna, hist. fil. klas. (17) PTTK 1968- ; przew. Rady Nadzorczej 
Spółdz. Mieszkaniowej "Universitas"; Tow. Przyjaźni Po1.-Gr. 1982- (czł. 
ZG) 
AUMK: sygn. H-96/2, Ankieta 1983 


ARCISZEWSKA Maria zob. MIŁAN-ARCISZEWSKA Maria 
Anna 
ARMON Krystyna zob. PRZEWOŹNA-ARMON Krystyna 
(Maria) 
ARMON Witold (1) 27 VII 1924 Kiejdany (Litwa); naucz.-urz. 
(2) Gimn. nr 6 Kowno 1942 (3) UP 1951 nauki antropo1. E. Frankow- 
ski, J. Czekanowski, J. Kostrzewski (4) UP M. Frankowska 1972 Dzieje 


67
		

/Licencje_017_04_076_0001.djvu

			polskich badań nad Jakutami (9) TNT 1967-; Białostockie TN; PT Lu- 
dozn. 1947- (dwukrotnie czł. władz nacz.) (10) W okresie okupacji rob. 
kolej., rob. przymusowe w Niemczech 1943-45 (11) UP 1948-51 (asyst. wo- 
lont., mI. asyst.); Muz.: Archeol. Poznań 1952-63, Mazurskie Olsztyn 1964; 
UŁ 1975-76 (ad.); Uniw. Wileński staż 1979 (12) UMK 1964-89 (12a) 
BG kust. 1964; Zakł. Bibl. ad. 1976 (12b) Zast. kier. Dz. Gromadzenia 
BG 1973-75; kier. Zaocz. Stud. Bibl. i Inf. Nauk. 1978-81; zast. dyr. IHiA 
ds. bib!. i inf. nauk. 1984-87 (12c) IHiA em. ad. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 
(13) 1989; semin. mag. do 1992 (15) Hist. nauk antropoI. ze szczególnym 
uwzględnieniem pol. wkładu do nauki świat.; hist. etnogr. pol. i litewskiej 
(16) Nagr. zesp. Sekr. Nauk. PAN 1974 (17) Naucz. ośw. dorosłych Po- 
żarów 1945-46 


AUMK: sygn. K-48N/2; [biogr.]: Lietuviu enciklopedija, t. 36, Boston 1969, s.48j Fifth 
International Directory of Anthropologists, Chicago-London 1975, s. 15 


*ARNOLD Udo (1) 6 IX 1940 Leitmeritz (obecnie Litomierzyce - 
Czechy); int. (2) Gimn. w Bernenstadt 1959 (3) Uniw. w Bonn 1959-67 
hist., germ., ped., muzyk., hist. szt., prawo (4) Uniw. w Bonn 1967 z 
zakr. hist. średn. i nowoż. wschodnioeur. i muzyk. (5) Nadreńska Wyższa 
Szk. Ped. Oddz. w Bonn 1975 w zakr. hist. średn. i nowoż. i dyd. hist. 
(6) Nadreńska Wyższa Szk. Ped. Oddz. w Bonn 1978 (7) Uniw. w Bonn 
1980 (9) Kom. Hist. dla Dziejów Prus Wsch. i Zach. (przew. 1974-); 
Międzynar . Kom. Hist. do Bad. Dziejów Zakonu Niem. (prez. 1984-); ekspert 
PoL-Niem. Kom. Podręcznikowej ds. Zakonu Niem. (11) Centr. Arch. 
Zakonu Niem. Wiedeń (kier.) 1968-69; Nadreńska Wyższa Szk. Ped. Oddz. 
w Bonn 1970-78; Uniw. w Hanowerze kier. Kat. Hist. Średn. 1978-80; Uniw. 
w Bonn - Semin. Hist. i Dyd. (wschodnioniem. hist. krajowa i dyd. hist.) 
1980- (12) UMK 1992 (12c) IHiA prof. zw. gościnny (15) Hist. powsz. 
średn. i nowoż., zwł. hist. zakonu krzyżackiego (16) Med. "Za Zasł. dla 
UMK" 1992 


AUMK: sygn. K-56/49; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 47: 1993 s. 60-61 


* ARSOBA Władysław (1) 10 X 1940 Rozmielewszczyzna (d. ZSRR); 
chł. (2) Lic. Ogólno Morąg 1958 (3) UMK 1963 fiz. A. Wrzesińska (12) 
UMK 1963-64 (12c) WMFiCh asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
AUMK: sygn. K-lO/77, Ankieta 1983 


ARSZYŃSKA Joanna Maria (1) 11 II 1964 Toruń; akad. (córka 
Mariana) (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1983 (3) UMK 1988 szt. piękne - 
kons. mal. i rzeź. Z. Brochwicz, M. Roznerska (12) UMK 1988- (12a) 
IZiK: asyst. staż. 1988, asyst. 1989 (12c) IZiK asyst. Zakł. Kons. Mal. 
i Rzeź. Polichr. (15) Dokum. kons.; kons. mal., zwł. sztalugowego 


68
		

/Licencje_017_04_077_0001.djvu

			* ARSZYŃSKI Marian (1) 19 V 1929 Chełmża; rzem. (2) Państw. 
Gimn. i Lic. Chełmża 1949 (3) UMK 1952 hist. szt. 10 J. Puciata-Pawłowska; 
UP 1960 hist. szt. II o G. Chmarzyński (4) UWr Z. Świechowski 1969 PÓŹ- 
nośredniowieczny warsztat budowlany na przykładzie Prus (5) UMK 1995 
Budownictwo warowne Zakonu Krzyżackiego w Prusach (1230-1454) nom. 
na stan. doc. 1977 (9) TNT 1961-; Komit. Urb. i Archit. PAN (Sek. Hist. 
Archit. i Ochro Zab.); Stow. Hist. Szt.; Intern. Coun. of Monuments and 
Sites (ICOMOS) (10) PP. PKZ Toruń 1956-62 (11) Muz. im. L. Wy- 
czółkowskiego Bydgoszcz 1953; Muz. Okr. Toruń 1953-56; UWr Kat. Szt. 
Średn. 1965-66 (st. asyst.); Inst. Szt. PAN Warszawa 1982- (12) UMK 
1962-65,1966-82,1982- (lJ 2 etatu, 3/4 etatu 1990, drugi pełny etat 1992-) 
(12a) IZiK: st. asyst. 1962, ad. 1968, st. wykł. 1972, doc. 1977 (12b) 
Zast. dyr. IZiK 1972-79; dyr. IZiK 1979-81; kier. Zakł. Kons.: 1977-81, 
1986, 1988-89 (12c) IZiK doc. Zakł. Kons. (15) Hist. szt., kons. (16) 
Nagr. ind. MNSzWiT III o 1979 
Ankieta 1983 w AUMK 


AWEDYK Wiesław (1) 31 VIII 1939 Łódź; int. (2) Tech. Hand. 
Zagr. Łódź 1957 (3) UŁ 1962 fil. ang. T. Grzebieniowski; Brown Univ. 
1966-67; Univ. of California Los Angeles 1978 (4) UP J. Fisiak 1969 Old 
English Syllable (5) UP 1975 Palatal and velar umlaut (6) UP 1991 
Inst. Fil. Ang. (9) PT Językozn. (11) UP 1962- (staż. 1962, asyst. 1963, 
st. asyst. 1965, ad. 1969, doc. 1975, prof. nadzw. 1991); Univ. of Florida 
1981-82; Univ. of Edinburgh 1991 (12) UMK 1990-93 (1/2 etatu) (12c) 
WH prof. nadzw. KFA 
AUMK: sygn. K-68/1 
* AWUL Władysław (1) 28 XII 1899 Tilatniki (pow. Witebsk); chł. 
(2) Gimn. Mat.: Witebsk, Niżnyj Nowgorod 1918 (3) b. PW Wydz. Mech. 
Niżnyj Nowgorod 1918/19; USB 1921-25 WM-P (absol.) (10) Naucz. szk. 
śred.: Nieśwież 1925-39, Kleck 1939-45, Chełmża 1945-46, Bytów 1946, To- 
ruń 1946- (12) UMK 1948-49 (12c) SP - wykł. 
AUMK: sygn. K-15/2 


69
		

/Licencje_017_04_078_0001.djvu

			B 


*BABIŃSKI Andrzej (1) 23 VII 1945 Bydgoszcz; rob. (2) II 
Lic. Ogólno Bydgoszcz 1963 (3) UMK 1968 prawo; Stud. Podypl. Prawa 
Sądowego UW 1978 (10) Pr. w wymiarze sprawiedliwości: aplik. sądowy, 
asesor, sędzia Sądu Rej. i Woj. Toruń 1968- (12) UMK 1978-79 (12c) 
WPiA wykł. Zakł. Postęp. Cyw. 
AUMK: sygn. K-24/19 
BAGDZIŃSKI Stanisław Leszek (1) 29 IX 1935 Włocławek; hand. 
(2) Tech. Ekon. Włocławek 1953 (3) WSE Łódź 1958 ekon. przem. E. Ro- 
sett, T. Olszewski, J. Rachwalski (4) UŁ T. Olszewski 1974 Przemiany 
struktury funkcjonalno-przestrzennej układu osadniczego (5) UŁ 1985 Funk- 
cja średniej wielkości miasta w rozwoju społeczno-ekonomicznym (6) UMK 
1990 Kat. Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. (7) 1995 (9) Włocławskie TN 
(prez. 1992-); Komit. Bad. Rejonów Uprzem. PAN 1978-86; Komit. Prze- 
strzennego Zagosp. Kraju PAN 1990-; czł. Rady Tow. Nauk. przy Prez. 
PAN 1992-; konsult. Komit. Prognoz "Polska XXI wieku" przy Prez. PAN 
1994-; PT Ekon. (czł. Prez. ZG 1980-88); czł. Państw. Rady Gosp. Prze- 
strzennej 1985-89; czł. Rady Nauk. Eur. Inst. Rozwoju Regionalnego i Lo- 
kalnego przy UW 1991-; Assoc. of Environmental and Resourec Economists 
1991- (10) NBP Włocławek (insp.) 1958-61; Tor. Zakł. Włókien Sztucz- 
nych "Delegatura Kujawy" 1961-63; Prez. Miej. Rady Nar. (od 1973 Urz. 
Miej.) Włocławek - przew. Miej. Kom. Planowania Gosp. 1963-75; wice- 
woj. włocławski 1975-88; naucz. Włocławek: Tech. Ekon. 1959-64, Stud. 
Ekon. 1964-68 (12) UMK 1990- (12a) WNE: pr. zlec. później doc. 
kontr. w niepełnym wymiarze godzin 1974-88, doc. 1988, prof. nadzw. 1990 
(12b) Kier.: Zakł. Planowania i Polit. Ekon. 1990-92, Kat. Polit. Ekon. 
i Rozwoju Lokalnego 1992- (12c) WNEiZ prof. nadzw. Kat. Polit. Ekon. 
i Rozwoju Lokalnego (15) Gosp. przestrzenna i regionalna; polit. regio- 
nalna i przestrzenna; rozwój lokalny 
[Biogr.], WNEiZ, s. 135-36 
*BAGIŃSKI Marian (Zbigniew Józef) (1) 20 XI 1920 Toruń; kup. 
(2) Gimn. im. M. Kopernika Toruń 1939 (3) UMK 1949 prawo (10) To- 
ruń: Zakł. amunicyjne (rob.) 1939-41, firma transportowa (szofer) 1941-42, 
warsztaty wojsk. - poligon (szofer-elektryk) 1942-44, Zarz. Miej. (ref.) 1945 
(12) UMK 1950-51 (12c) WH st. asyst. Kat. Hist. Gosp. i Społ. (15) 
Hist. gosp. (17) Dział. stud., m.in. przew. spółdz. stud. 
AUMK: sygn. K-l/266 


70
		

/Licencje_017_04_079_0001.djvu

			*BAJERLEIN Józef (1) 20 III 1896 Opalenica (pow. Nowy To- 
myśl); tech. bud. (2) Semin. Naucz. Kcynia 1917; egz. uzup. przed Kom. 
UP 1920 (3) UP 1924 geogr.; dypl. naucz. szk. śred. 1925 (4) UP 
S. Pawłowski 1929 Geneza jezior Sierakowskich (9) Poznańskie TPN 1948- 
(czł. Kom. Geogr.-Geol. i Komit. Fizjograf.); współpr. Kom. Fizjograf. PAU 
1927- (10) Naucz.: szk. powsz. woj. poznańskiego 1918-21, Gimn. Ogóln. 
Szamotuły 1921-27, Semin. Naucz. i Lic. Ped. Czarnków i Wągrowiec (dyr.) 
1927-39 i 1945-49 (11) St. jezioroznawcza w Wągrowcu 1930-; UP mł. 
asyst.IG 1949 (12) UMK 1950
53 (12c) WBiNoZ wykł. hydrogr. i oce- 
anogr. (17) Pow. i Miej. Rada Nar. w Wągrowcu (przew. 1945-48, czł. 
1950) 
AUMK: sygn. K-2/60 
*BALCERZYK Antoni (1) 8 11897 (10) Prez. Sądu Apelacyjnego 
w Toruniu (12) UMK 1946-50 (12a) WP-E Kat. Prawa Kar. zast. prof., 
wykł. 1946 (12c) WP-E - wykł. prawa i procesu kar. (15) Prawo i postęp. 
kar. 
AUMK: sygn. K-l/202 
*BALCERZYK Marcin Wojciech (1) 17 II 1964 Toruń; int. (2) IV 
Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1982 (3) UMK 1987 fiz. dośw. W. Bała 
(z wyróżnieniem) (12) UMK 1987- (12c) IF asyst. Zakł. Optoelektr. 
BALCERZYK Stanisław (1) 29 VI 1932 Płock; prawno (syn Anto- 
niego) (2) Gimn. i Lic. im. M. Kopernika Toruń 1950 (3) UMK 19531 0 
mat.; UWr 1955 II o mat. teor. S. Hartman; IM PAN 1955-58 aspir. (4) 
IM PAN J. Łoś 1959 O grupach ilorazowych pewnych podgrup zupełnej sumy 
prostej beztorsyjnych grup abelowych (5) IM PAN 1962 On classes oj abe- 
lian groups (6) IM PAN 1967 (7) IM PAN 1974 (9) TNT 1964-; Komit. 
Mat. PAN; PT Mat. (prez. 1985-87); czł. komit. red.: "Commentationes Ma- 
thematicae", "Fundamenta Mathematicae" (11) IM PAN 1956-91; Univ. 
of Kentucky 1960-61 (kontr.) (12) UMK 1991- (12a) Kat. Mat.: zast. 
asyst. 1953, pr. na % etatu z przerwami 1959-91, prof. zw. 1991 (12c) 
WMiI prof. zw. Zakł. Alg. i Topol. (15) Alg. 
AUMK: sygn. K-28/128 
*BALIŃSKI Józef Aleksander (1) 12 I 1954 Włocławek; int. (2) 
Gdańsk 1972 (3) UJ orientalistyka 1972; UGd 1973-78 fil. pol. -lit. sta- 
ropol. S. Zabłocki (z wyróżnieniem); UMK 1978-82 fil. klas. Z. Abramowi- 
czówna (z wyróżnieniem); Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (4) UMK 
Z. Abramowiczówna, A. Szarmach 1988 Stanisława Warszewickiego łaciński 
przekład "Etiopik" Heliodora (Aethiopicae historiae libri X). Przyczynek do 
dziejów humanistycznej techniki przekładu (9) PT Fil. 1982- (11) Univ. 


71
		

/Licencje_017_04_080_0001.djvu

			Miraii (Tuluza) - lekt. j. pol. 1991- (12) UMK 1982-93 (12a) KFK: 
asyst. staż. 1982, asyst. 1983, st. asyst. 1986, ad. 1990 (12c) WH ad. KFK 
(15) Fil. klas. - neolatynistyka 
AUMK: sygn. K-68/3 
BALTER Aleksander (1) 26 IV 1950 Wilno; lek. (2) IV Lic. 
Ogóln. Toruń 1968 (3) UMK 1973 fiz. R. K. Bauer (4) UMK R.K. Bauer 
1980 Badanie kinetyki dyssypacji energii oscylacyjnej stanów wzbudzonych 
drobin barwników organicznych w roztworach (5) UMK 1987 Nanosekun- 
dowe procesy adiabatyczne w stanach wzbudzonych cząsteczek organicznych 
w roztworach (6) UMK 1990 (9) PT Fiz.; Eur. Photochemical Assoc.; 
Permanent Steering Comm. Konferencji "Methods and Applications of Flu- 
orescence Spectroscopy" 1994-98; czł. Rady Red. "Current Topics in Bio- 
physics" 1993- (11) Research associate Univ. of Maryland, School of Me- 
dicine, Dep. of Biological Chemistry - Baltimore (USA) 1981 (12) UMK 
1973- (12a) IF: asyst. stai. 1973, asyst. 1975, st. asyst. 1976, ad. 1981, 
doc. 1988, prof. nadzw. 1990 (12b) Prodziek. WMFiCh 1990-93; kier. II 
Prac. Fiz. 1992-95; kier. Zakł. Biofiz. Mol. 1995- (12c) IF prof. nadzw. 
Zakł. Biofiz. Mol. (15) Fiz. (optyka mol. fazy skondensowanej) 
BAŁA Piotr Stanisław (1) 21 IX 1964 Gdańsk; akad. (syn Wacława) 
(2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1983 (3) UMK 1988 fiz. S. Łęgowski (4) UMK 
B. Lesyng 1993 Badanie przeniesienia protonu w układach molekularnych 
metodami mieszanej klasyczno-kwantowej dynamiki molekularnej (9) PT 
Fiz. (11) Visiting scientist Univ. of Houston 1991, 1992, 1993, 1994 (12) 
UMK 1988- (12a) IF: asyst. stai. 1988, asyst. 1990, ad. 1993 (12c) IF 
ad. Zakł. Biofiz. Mol. (15) Zastos.: mieszanych klasyczno-kwant. metod do 
bad. procesów mol., dynamiki kwant. do bad. tunelowania w półprzewodni- 
kach (16) Styp. FNP 1993- 
*BAŁA Wacław (1) 23 IX 1937 Żnin; int. (2) Lic. Ogóln. Żnin 1955 
(3) UMK 1960 fiz. dośw. A. Jabłoński (4) UMK M. Frąckowiak 1970 
Własności elektryczne i luminescencyjne warstw cienkich siarczku cynku 
(5) UMK 1994 Elektrooptyczne własności warstw selenku cynku otrzymywa- 
nych metodą epitaksji z wiązek molekularnych (9) PT Fiz.; PT Próżniowe 
(11) PIE Toruń 1960-69 (kier. Prac.: Elektroluminoforów i Zw. Intermeta- 
licznych); staż nauk.: Uniw. w Waterloo (Kanada) 1974-75, IF w Parmie 
1977 (12) UMK 1969- (12a) IF: st. asyst. 1969, ad. 1970 (12b) Kier. 
i organiz. Prac. Fiz. Podst. Mikroelektr. 1988-95; kier. Zakł. Mikroelektr. 
1995- (12c) IF ad. Zakł. Mikroelektr. (15) Fiz. dośw.; fiz. ciała stałego 
(16) Nagr. KNiT 1966; Med. KEN 1994 


72
		

/Licencje_017_04_081_0001.djvu

			*BANASZAK Ewa Maria (1) 16 XI 1967 Toruń; int. (2) IV 
Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1986 (3) UMK 1991 fil. pol. J. St>eina 
(z wyróżnieniem) (10) Szk. Podst. Gostkowo 1991-93 (12) UMK 1993-95 
(12a) Wyższe Zaw. Stud. Naucz. asyst. 1993; IFP 1994 (12c) IFP asyst. 
Zakł. Metod. Naucz. Lit. i J. Pol. 
*BANASZKIEWICZ Piotr (1) 9 IX 1957 Warszawa; int. (2) 
IV Lic. Ogólno im. A. Mickiewicza Warszawa 1976 (3) UMK 1983 biol. 
M. Gromadska; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (10) Pr. tech. AM 
Warszawa 1976-78 (11) Kier. i organiz. wyprawy do Nepalu 1985 (12) 
UMK 1983-85 (l2c) IB asyst. Zakł. Zool. (15) Biol., entomol. 
AUMK: sygn. K-37N/l 
*BANAŚKIEWICZ-BAZIŃSKA Róża (1) 28 VIII 1960 Koło- 
brzeg; rob. (2) Tech. Mleczarskie Kołobrzeg 1979 (3) UGd 1984 psych. - 
spec. kliniczna B. Wojciszke; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (9) PT 
Psych. (czł. władz Oddz. Toruń) (11) Stai: w Inst. Psych. UP 1985-86 
J. Brzeziński, w Akad. Poradni Zdrowia Psych. (psychoterapeuta) 1987-88 
(12) UMK 1984- (12a) IPiP po 1991 KP: asyst. staż. 1984, asyst. 1985, 
st. asyst. 1987 (l2c) WH st. asyst. KP (15) Procesy formułowania 
OCen spoI. (17) Dział. popularyzatorska w ramach Tow. Rozwoju Rodziny 
i innych org. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 83 


*BANDURA Ludwik (Ryszard) (1) 3 IV 1904 Berlin; rob. (2) Se- 
min. Naucz. Koźmin 1922 (3) Uniw. w Heidelbergu 1928-32 prof.: Gruhle, 
Hellpach; Inst. Naucz. Warszawa 1932-34 prof.: Grzegorzewska, Baley; UW: 
1938-39,1945-46; tajny UW 1943-44; UMK 1946-48 ped. K. Sośnicki (4) 
UMK K. Sośnicki 1950 Wpływ wojny na psychikę dzieci i młodzieży (5) 
UMK 1957 Kształtowanie pojęć historycznych dzieci (6) WSP Gdańsk 1965 
(7) UGd 1971 (9) TNT 1963- (czł. Wydz. II); Gdańskie TN 1957- (przew. 
Wydz. I 1963-70); Komit. Nauk Ped. PAN 1963-; czł. rad nauk.: TWP 
1958-, Inst. Ped. w Warszawie 1962- (10) Deleg. przez MWRiOP do pr. 
ośw. wśród emigracji pol. w Niemczech (Ludwigshafen n. Renem, Hamburg) 
1928-32; naucz.: w pow. wyrzyskim 1922-24, Bydgoszcz 1924-28, 1932-39 
i 1945-54 (dyr. Lic. Ped.), tajne naucz. 1943-44; obóz jeniecki 1939-43; obóz 
pro Berlin 1944-45 (11) WSP Gdańsk 1954-70 (zast. prof. 1954, doc. 1957, 
prof. 1965, kier. Kat. Dyd. 1960-70, prorektor 1959-62, rektor 1962-); UGd 
1970-74 (12) UMK 1958-65 (12a) Kat. Ped. doc. 1958 (12b) P.o. 
kier. Kat. Ped. 1961-65 (12c) WH doc. Kat. Ped. (13) 1974 (15) Ped. 
(16) Nagr. MOś. II o 1965 
AUMK: sygn. K-11/153j [ks. pam.] Współczesne innowacje w systemie oświaty i wy- 
chowania, Stud. ped. 37: 1976; [bio-bibliogr.), Spraw. TNT 17: 1963 s. 46-48 


73
		

/Licencje_017_04_082_0001.djvu

			BANNACH Lidia (Edyta) z d. Gussmann (1) 16 IX 1961 Toruń; 
rzem. (2) II Lic. Ogólno Toruń 1980 (3) UMK 1987 szt. piękne - kons. H. 
Rosa (12) UMK 1988- (12c) IZiK asyst. Zakł. Kons. Pap. i Skóry (15) 
Kons. skóry archeol.; zastos. urządzeń ultradźwiękowych do oczyszczania 
zab. obiektów ze skóry 
*BANTAN Hildegard z d. Perhinig (1) 20 VII 1956 Villach (Austria) 
(3) Uniw. w Wiedniu (11) UW 1983-85 (12) UMK 1986-88 (12c) 
KFG - lekt. j. niem. 
AUMK: sygn. K-45N/2 
*BARAN Bogusław (1) 2 XI 1929 Bydgoszcz; rob. (3) UW 1955 
geol. stratygraficzna i poszukiwawcza B. Halicki (10) Prez. Woj. Rady Nar. 
Bydgoszcz 1960-64; Najwyższa Izba Kontroli - Deleg. Bydgoszcz 1969-73 
i od 1979; Przeds. "Wodrol" Bydgoszcz 1964-69; Geol.-Górnicza Spółdz. Pr. 
"Hydrogeowiert" Grudziądz 1973-79 (12) UMK 1957-65 (12c) WBiNoZ 
asyst. Kat. Geol. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*BARAN-TARASIUK Maria (1) 18 V 1934 Lwów; int. (2) II 
Lic. Ogólno Toruń 1953 (3) UMK 1958 chem. A. Swinarski (4) UMK A. 
Swinarski 1969 Miareczkowanie refraktometryczne jako metoda wyznaczania 
składu labilnych związków kompleksowych (10) Gl. Urz. Miar 1962- (11) 
AM Poznań 1958 (12) UMK 1961-62 (12c) WMFiCh st. asyst. Kat. 
Chem. Nieorg. (15) Chem. nieorg. 
AUMK: sygn. K-9/377 
*BARANNIK Ludmiła z d. Diergałowa (1) 10 VII 1940 Władywo- 
stok; int. (3) Uniw. Odeski 1962 fil. ros. - językozn. (11) Uniw. Odeski 
1968- (doc. 1975) (12) UMK 1985-86 (12c) WH doc. Zakł. Fil. Ros. 
AUMK: sygn. K-39N/4 
BARANOWSKA Zofia z d. Czura (1) 12 XII 1923 Rudołowice 
(pow. Jarosław); naucz. (2) Państw. Żeńskie Gimn. i Lic. Jarosław 1946 
(3) UMK hist. średn. B. Włodarski (12) UMK 1949-89 (12a) BG bibl. 
1949; Bibl. IE 1971, kust. 1974 (12b) Kier. Bibl. IE (12c) Bibl. IE - em. 
kust. (13) 1989 (15) Bibl. i bibliograf. (16) Sr. Odzn. UMK 1970 
AUMK: sygn. K-49/2 
BARANOWSKI Henryk (1) 7 X 1920 Wilno; rzem. (2) Gimn. 
00 Jezuitów Wilno 1938 (3) Prawo: USB 1938-39, UMK 1948; UMK bibl. 
1951-52 dypl. 10; egz. bibl. 1962 (4) UMK M. Biskup 1974 Bibliografia m. 
Torunia na tle bibliografii historycznych Pomorza Wschodniego, bibliografii 
miast Pomorza oraz pozostałych regionów Polski (5) UMK doc. kontr. 


74
		

/Licencje_017_04_083_0001.djvu

			- 


1985 (9) TNT 1966- (12) UMK 1 X 1945 - 1986 (12a) BG: kust. dypl. 
1963, st. kust. dypl. 1971; IHiA doc. kontr. 1985-86 (1/2 etatu) (12b) Czł. 
Senatu 1981-84; zast. dyr. BG 1984-86 (12c) BG - em. st. kust. dypl.; 
IHiA - doc. (13) 1986; 1986-93 1 / 2 etatu (15) Bibliogr.; bibl. (16) Med. 
KEN 1991 (17) Czł. Kom. Egz. dla Bibl. iDokum. Dypl. przy MSzW 
AUMK: sygn. K-61/2; A. i M. Supruniuk, Pół wieku pracy dra H.B. na UMK. 
Bibliotekarz i bibliograf, Gl. Ucz. 1994. nr 1 s. 6; S. Frankowski, Wierny Toru- 
niowi i Wilnu. Wśród książek, ludzi i zdarzeń, Nowości 1992 nr 246: 16 XII; [biogr.], 
S. K ale ID b k a, Słowo wprowadzające, [w:] H. B ar an ows ki, Ostra Brama. Bibliogra- 
fia, Toruń 1991, s. 8-10 


BARAŃSKA Katarzyna Irena (1) 14 I 1970 Toruń; int. (2) 
V Lic. Ogólno im. K. Świerczewskiego Toruń 1989 (3) UMK 1994 chem. 
T. Lesiak (12) UMK 1994- (12c) WCh asyst. Zakł. Techn. Chem. Og. 
i Nieorg. 
BARCIKOWSKA Halina z d. Szmacińska (1) 28 IV 1932 Koro- 
nowo; int. (2) Lic. Ogólno Koronowo 1951 (3) UMK 1955 fil. poL; UP 1969 
fil. germ.; stud. uzup. w formie styp.: Austria (Salzburg), Niemcy (Tybinga, 
Poczdam, Berlin) (4) UP W. Pfeiffer 1982 Kognitywne nauczanie czyta- 
nia ze zrozumieniem w nauczaniu języków obcych (9) Stow. Germ. Pol. 
(10) Naucz. Bydgoszcz: V Lic. Ogólno 1955-69, VI Lic. Ogólno 1969-73, 
Centr. Doskonalenia Naucz. 1973-91 (11) WSP Bydgoszcz (kier. Zakł. 
Fil. Germ.); USz 1987/88 (wykł.); AM Bydgoszcz 1988/89 (lekt.) (12) 
UMK 1982-86, 1989- (% etatu) (12c) WH st. wykI. KFG (16) Med. 
KEN 1989 
AUMK: sygn. K-39N/5 
BARCIKOWSKI Adam (Stanisław) (1) 12 X 1949 Bydgoszcz; 
rZem. (2) I Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1967 (3) UMK 1972 biol. - bot. 
K. Kępczyński; UMK Podypl. Stud. Teor. Systemów i Inf. 1984/85 (4) 
UMK J. Wilkoń-Michalska 1981 Zmiany w przepływie energii związane z roz- 
wojem biomasy organów asymilacji w fitocenozach leśnych (9) PT Bot.; PT 
Ekol. (11) Wyprawa antarktyczna PAN 1987/88, 1989/90 (12) UMK 
1971- (12a) IB: tech. 1971, asyst. nauk.-tech. 1972, asyst. nauk.-bad. 
1973, asyst. 1974, st. asyst. 1974, ad. 1981 (12c) IB ad. Zakł. Ekol. Roślin 
i Ochro Przyr. (15) Ekol. roślin: prod. pierwotna, sukcesja, zbiorowiska 
roślin lądowych rejonów polarnych, metody numer. 
[Biogr.], Wiad. bot. 1993 nr 3/4 
BARCZAK Wojciech Jan (1) 18 IV 1956 Gniewkowo; rob. (2) 
I Lic. Ogólno Toruń 1975 (3) WSP Szczecin 1979 wych. fiz. - trener piłki 
nożnej (10) Naucz. Zesp. Szk. Samochodowych Toruń 1979-87 (12) 
UMK 1987- (12c) SWFiS - wykI. 


75
		

/Licencje_017_04_084_0001.djvu

			BARCZYK Ewa zob. POPIEL-BARCZYK Ewa (Maria) 
BARCZYK Wiesław (Wojciech) (1) 21 V 1927 Częstochowa; na- 
ucz. zaw. (stolarz) (2) Państw. Lic. im. S. Żeromskiego Lębork 1947 (3) 
UMK 1952 geoL i paleont. E. Passendorfer (4) UW E. Passendorfer 1960 
Jura sulejowska (5) UW 1968 Upper Jurassic Terebratuloids Jrom the Me- 
sozoic Border oj the Holy Cross Mountains in Poland (6) UW 1975 Inst. 
Geol. Podst. (9) PT GeoL 1952-; Pol. TPN o Ziemi (przew. Rady Nauk.); 
Stow. Inż. i Tech. Górnictwa NOT (10) Doradca-konsult. Zjedn. Robót 
Wiertniczych i Fundamentowych Warszawa 1954-56 (11) UW 1952- (pro- 
dziek. Wydz. GeoL 1971-75, kier. Kat. Ochr. Środo i Zasobów Naturalnych 
1978-88) (12) UMK 1949-52 (przeniesiony wraz z Kat. na UW) (12c) 
WBiNoZ zast. asyst. Kat. GeoL (15) Paleozool. - syst. i paleoekoL ramie- 
nionogów mezozoicznych (16) Nagr. MNSzWiT III o 1975; Med. KEN 1977 
(17) Czł. Rady Nadzorczej Naucz. Spółdz. Mieszkań "Oświata" 1957-67; 
działacz ZNP (czł. ZG 1976-80, wiceprez. na UW 1972-76) 
[Biogr.], Rocz. UW t. 10 s. 12-13 


*BARGIEL Marian (3) Uniw. w Omsku ekon. 1954 (10) Woj. 
Przeds. Przem. Terenowego Materiałów Bud. - dyr. nacz. 1960-66 (11) 
WSE Częstochowa st. asyst. 1954-55 (12) UMK 1955-58, 1960-66 (12a) 
WP Kat. Ekon. Polit. st. asyst. 1955-58, 1960-66 (% etatu) (12c) WPr 
st. asyst. Kat. Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-ll/186 
*BARGIEL Zofia z d. Karwat (1) 26 IX 1931 Grodziec (woj. ka- 
towickie); int. (2) Pryw. Gimn. i Lic. Wandy Replińskiej w Będzinie 
1945 (dwie kI. w trybie przyspieszonym); Państw. Szk. Ogóln. Gliwice 1950 
(3) Uniw. im. Miecznikowa Odessa 1955 bioL - fizjoL zwierząt i człowieka 
(4) UMK J. Hurynowicz 1961 Chronaksjometryczne badania pobudliwości 
układu naczynio-ruchowego ucha królika pod wpływem niektórych środków 
wazotropowych (5) UMK 1970 Analiza niektórych mechaniz"łów nerwo- 
wych i neurohormonalnych w ostrym zmęczeniu u królika (6) UMK 1981 
(9) TNT 1972- (czł. Wydz. III); PT FizjoL; PT Biochem.; czł. Kom. Biol. 
Centr. Ośr. Metod. stud. naucz. przy WSP Kraków 1995-98 (11) Stai 
nauk. w Zakł. FizjoL Zwierząt Mor. Inst. Oceanogr. w Paryżu 1965-66; vi- 
siting prof. w Inst. Med. w Oranie i Sidi Bel Abbes (Algeria) (wykł. z zakr. 
fizjol. człowieka) 1980-86 (12) UMK 1955- (12a) IB: asyst. 1955, aspir. 
1956, st. asyst. 1959, ad. 1961, doc. 1972, prof. nadzw. 1981 (12b) Zast. 
dyr. IB 1973-76 (12c) IBiOŚ prof. nadzw. Zakł. FizjoL Zwierząt 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 122-124 


76
		

/Licencje_017_04_085_0001.djvu

			*BARTKO-SINGH Maria Alicja (1) 18 IX 1953 Słupsk; int. (2) 
V Lic. Ogóln. Poznań 1972 (3) UP 1977 hist. szt. E. Iwanoyko; Stud. Dokt. 
UP 1978-80 (4) UP W. Ławniczak 1983 Ikonologiczna teoria dzieła sztuki 
E. Panofsky'ego (11) Bib!. Kórnicka PAN 1977-78 (12) UMK 1981-87 
(12c) IZiK ad. Zakł. Muz. 
AUMK: sygn. K-40N/2 


*BARTKOWSKI Tadeusz (1) 29 IX 1920 Gnin (pow. Nowy To- 
myśl); naucz. (2) Gimn. Ogólno im. I. Paderewskiego Poznań, matura 
ekst.1939 (3) UP 1948 geogr. (4) UP 1951 (10) Miastoprojekt Poznań 
1953-54, Geoprojekt Poznań 1954- (kier. zesp. fizjogr.) (11) UP IG (wo- 
lont., mł. asyst., st. asyst.) 1945-53 (12) UMK 1954/55 (12c) WBiNoZ 
wykI. zlec. z fizjogr. urb. 
AUMK: sygn. K-2/247 


*BARTNIK Krzysztof (1) 28 X 1964 Grebkowo; chł. (2) Państw. 
Lic. Szt. PIast. Nałęczów 1983 (3) UMK 1988 szt. piękne S. Kościelecki 
(10) UMK tech. IA-P 1988 (12) UMK 1987-88 (12c) lA-P asyst. stai. 
Zakł. Mal. 


AUMK: sygn. K-49/5 


*BARTOSZEWICZ Albert (1) 2 VIII 1942 Rajewszczyzna k. Nie- 
świeża (woj. nowogródzkie); chł. (3) UWr 1964 fil. ros. L. Ossowskij staż 
nauk.: Uniw. im. M. Łomonosowa Moskwa 1966-67, Uniw. Leningradzki 
1970-71, inne w ZSRR, RFN i Wielkiej Brytanii (4) WSP Opole L. Ossow- 
ski 1968 Sufiksalne formacje rzeczownikowe powstałe we współczesnym ję- 
zyku rosyjskim w latach drugiej wojny światowej i w powojennym okresie 
(tzn. po 1940 r.) (5) UP 1972 Istoria suffiksalnoj otsubstantivnoj deri- 
vacyi suśćestvitelnych w russkom literaturnom jazyke (nomina concreta ot 
nomina concreta) (6) UW 1980 (7) UW 1986 (9) Komit. Słowia- 
nozn. PAN 1976-90; PT NeofiI. (wiceprzew. ZG 1975-78); PT Rus. (m.in. 
przew. ZG 1980-82); CKK 1981-90; czł., zast. i przew. Zesp. Nauk.-Dyd. 
Fil. Obcych przy MNSzWiT; czł. Kom. Nagr. przy MNSzWiT 1980-88; 
Mezdunarodnaja Associacija Prepodavatelej Russkogo Jazyka i Literatury 
(MAPRJAŁ) (10) Naucz. Lic. Ogóln. Gogolin 1964-66 (11) WSP 
Opole 1964-68 (asyst. i st. asyst. Kat. J. Ros.); UP (ad.) 1968-73; UŚl 
(doc., prodziek. Wydz. Fil. i kier. Zakł. Fil. Ros.) 1973-74; UW (doc., po- 
tem prof. Inst. Rus., kier. Zakł. J. Ros., współorganiz., prodziek. 1975-76 
i dziek. 1976-87 Wydz. Rus., Slawistyki i Lingw. Stos., dyr. Inst. Rus. 
1987-90); WSP Olsztyn 1984- (1992- kier. Kat. Słowiańszczyzny Wsch. i 
Zakł. Językozn. Słow.); visiting prof. w ZSRR, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, 
USA, RFN, Szwajcarii (12) UMK 1993- (1/2 etatu, od 1994 pełny etat) 


77
		

/Licencje_017_04_086_0001.djvu

			(12c) WH prof. zw. KFRos. (15) Pol.-wschodniosłow.leksykografia prze- 
kładowa, pol. i wschodniosłow. interlingwalizmy leksykalne i gram., interna- 
cjonalizacja słownictwa słow., argo rosyjskie a polskie, tendencje rozwojowe 
współcz. j. ros. na tle innych jęz. wschodniosłow. i pol., amerykanizacja 
słownictwa ros. (16) 7 nagr. resortowych różnych stopni, w tym ind. 11 0 
za kształ. młodej kadry nauk.; Med. KEN; Med. im. A. Puszkina; Med. 
Przyjaźni i in. 
[Biogr.]: Kto jest kim, ed. 2 s. 60, ed. 3, s. 37, Kto jest kim na WH, s. 76 


*BARTOSZEWICZ Andrzej (1) 23 III 1946 Bydgoszcz; int. (2) 
Państw. Lic. Szt. PIast. Bydgoszcz 1965 (3) UMK 1971 mal. i ped. artysto 
J. Bogucki, S. Borysowski (9) ZPAP (10) Dom Kult. Dzieci i Młodz. 
Płock 1971-73 (12) UMK 1973-76 (12c) IA-P asyst. Zakł. Mal. (15) 
Mal. sztalugowe, graf. 
AUMK: sygn. Sz-18/8 


*BARTOSZEWICZ Antonina (1) 6 XII 1924 Kaługa (pow. Nie- 
śwież); chł. (2) Gimn. im. W. Syrokomli Nieśwież 1937-39 (dwie kl.); Lic. 
Ogólno Bytów 1945-47 (matura) (3) UMK 1951 fil. pol. - hist. lit. K. Gór- 
ski, T. Makowiecki (4) UMK B. Nadolski 1961 Teoria i krytyka powieści 
w Polsce w latach 1831-1863 (5) UMK 1972 Główne terminy i pojęcia w 
polskiej krytyce literackiej w pierwszej połowie XIX wieku (9) TNT 1961- 
(czł. Wydz. II 1972-); Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (12) UMK 1950-90 
(12a) Kat. Hist. Lit. Pol. I: zast. asyst. 1950 (stud. III L), asyst. 1952, st. 
asyst. 1954, ad. 1961; IFP doc. 1973 (12b) Prodziek. WH 1975-78; zast. 
dyl. IFP 1974-75; kier. Zakł. Lit. Pol. Romantyzmu i Pozytywizmu 1987 
(12c) IFP em. doc. Zakł. Lit. Pol. Romantyzmu i Pozytywizmu (13) 1990 
(14) 11 XII 1992 Toruń, Cm. Komunalny (15) Hist. lit. (proza artyst., 
poezja romantyczna, kształtowanie się podst. terminów i pojęć lit.) (16) 
SL odzn. UMK 1970; Med. 40-1ecia UMK 1987 
AUMK: sygn. K-53N /81, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 118-20; 
C. N i ed z i e ls ki, [biogr.], Gl. Ucz. 2: 1993 s. 15; M. S t r z y ż e w s ki, [wspomnienie], Prz. 
artyst.-lit., II: 1993 nr 1-2 s. 3; J.M. K asj an, Życie trudne i bogate (A. B. 1924-1992), 
Nowości 1992 nr 246: 16 XII 


*BASIŃSKA Halina z d. Kontowtówna (1) 28 XI 1903 Moskwa; int. 
(2) Gimn. Żeńskie Władywostok 1921 (3) USB 1929 chem. M. Hłaska 
(4) UMK A. Basińki 1950 Badania porównawcze nad trwałością koloidów 
halogenowych srebra (5) UMK 1954 (nom. CKK) (6) UMK 1962 (7) 
UMK 1969 (9) TNT 1957- (czł. Wydz. III); Kom. Chem. Analit. PAN 
1969-74; PT Chem. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) (10) Tajne naucz. gimn. 
Wilno 1941-43 (11) USB (Zakł. Chem. Nieorg.) 1926-39; Szpital Wojsk. 
na Antokolu Wilno 1934-36; WSPÓłPL z WSR-ART Olsztyn i UW - filią 


78
		

/Licencje_017_04_087_0001.djvu

			w Białymstoku (12) UMK 24 VIII 1945 - 1974 (12a) Kat. Chem. 
Nieorg.: st. asyst. 1945, ad. 1949, doc. 1954, prof. nadzw. 1962, prof. zw. 
1970 (12b) Organiz. i kier. Prac. Chem. Anal. (12c) ICh em. prof. zw. 
chem. nieorg. (13) 1974 (14) 10 VII 1983 Toruń, Cm. św. Jerzego (16) 
Nagr. ind. MNSzWiT 10 1974; Zł. odzn. UMK 1970; Med. UMK 1978; odzn. 
hon. ZSP 1962 
AUMK: sygn. K-18/4, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 71-72 
*BASIŃSKI Antoni (Bogusław) (1) 22 III 1905 Częstochowa; lek. 
(2) Gimn. pol. Smoleńsk; Gimn. Państw. Radom 1923 (matura) (3) USB 
1928 chem. E. Bekier; Styp. Fund. Kult. Nar.: Politech. w Zurychu 1929-32, 
Lab. van't Hoffa Utrecht prof. Kruyt 1938-39 (4) Die Eidgenossische Tech- 
nische Hochschule in Ziirich G. Wiegner 1932 Uber die Stabilitiit der negati- 
ven und positiven Halogen- und Rhodansilbersole nom. CKK 1953: dr nauk 
chem. (5) USB 1935 Badania nad trwałością koloidów halogenowych sre- 
bra (6) UMK 1946 (powołany prowizorycznie przez rektora UMK 1 X 1945) 
chem. fiz. (7) UMK 1948 chem. fiz. (8) Doctor H.C. UMK 1980; czł. ko- 
resp. PAN 1967; czł. rzecz. PAN 1977; czł. hon.: PT Chem. 1979 i PT Bad. 
Radiacyjnych 1983 (9) TNT 1947- (czł. Wydz. III 1957-, red. dz. chem. 
wyd.); Komit. Nauk Chem. PAN 1960-; rzeczoznawca i czł. CKK 1953-; czł. 
Rady Gł. Szk. Wyższego; Kom. Rzeczoznawców ds. Chem. MSzW; Komit. 
Wyd. Podręczników Akad.; czł. rad nauk.: Inst. Chem. Og. PAN Warszawa, 
Inst. Chem. Nieorg. Gliwice, Zakł. Polim. MSzW i PAN Łódź, Inst. Tech. 
Radiacyjnej (przew.), Centr. Bad. Mol. i Makromol. PAN Łódź (przew. Sek. 
Polim.), Inst. Karbochem. i Polim. Gliwice, IZiK UMK; Komit. Red. Roczni- 
ków Chem.; Zw. Chem. Pol. (przew. w Wilnie); PT Chem. (organiz. i przew. 
Oddz. Pom., czł. i przew. ZG); PT Bad. Radiacyjnych (10) Rob. Wilno 
1940-45; tajne naucz. gimn. Wilno 1942-43 (11) USB WM-P Kat. Chem. 
Fiz.: zast. mł. asyst. 1927, st. asyst. 1928-39 (później z tyto ad. i doc.), urlop 
nauk. 1930-32 i 1938-39; współpr. Centr. Bad. Mol. i Makromol. PAN Łódź; 
Zakł. Polim. PAN Zabrze (12) UMK 24 VIII 1945 - 1975 (12a) WM-P 
Kat. Chem. Fiz.: prof. nadzw. (prowizorycznie) 1 X 1945, prof. nadzw. 1946, 
prof. zw. 1948 (12b) Rektor 1952-56; organiz. kier. chem.; organiz. i kier. 
Kat. Chem. Nieorg. do 1951; organiz. i kier. Kat. Chem. Fiz. do 1969; kier. 
Zakł. Chem. Fiz. od 1969; przew. Rady ICh (12c) ICh em. prof. zw. 
chem. fiz. (13) 1975 (14) 24 IX 1990 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) 
Chem. fiz., zwł.: układy koloidalne, polimery krystalizujące, membrany jono- 
selektywne, żywice jonowymienne, mechanizm sorpcji i katalizy, polarografia 
w zastosowaniu do oznaczeń analitycznych, wymiana izotopowa roztwór - 
osad (16) Odzn. hon. ZSP 1967; Med. im. J. Śniadeckiego za wybitne 
osiągnięcia nauk. (chem. koloidów) PT Chem. 1968; tyto hon. "Zasł. Naucz. 
PRL" 1970; Med. UMK 1977; Med. J. Zawidzkiego PT Chem.; Med. KEN; 


79
		

/Licencje_017_04_088_0001.djvu

			odzn. młodz. akad. "Słonecznej Pomarańczy" 1975; nagr.: MSzW ind. dyd.- 
wych. 10 1963, MNSzWiT ind. 10 1975 
AUMK: sygn. K-19/5, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 72-75; 
[biogr.], Gl. Ucz. 1954 nr 7 s. 7; [nekr.]: Gaz. pom. 1990: 27 IX, Nowości 1990: 29/30 IX 


BASIUL Elżbieta z d. Okuszko (1) 12 VII 1960 Pasłęk; rzem. (2) 
Lic. Ogólno Giżycko 1979 (3) UMK 1984 szt. piękne - kons. mal. i rzeź. 
polichr. M. Roznerska (9) ZPAP 1986- (czł. Zarz. Okr. Toruń 1993-); 
Stow. Miłośników Zakł. Kons. MaI. 1991- (11) Akad. der Kunst Wiedeń 
1993; Akad. Szt. Pięknych Bratysława 1994 (12) UMK 1984- (12c) IZiK 
asyst. Zakł. Techn. i Tech. Mal. (15) Tech. mal. dawnego; rekonstrukcje 
mal. dawnego (kopie mal.); punktowanie mal. sztalugowego (16) Wyróż- 
nienie MKiSz na wyst. "Dyplom 84"; II Annale ZPAP 1995; nagr. zesp. 
w dziedzinie kons. dzieł szt. "Dzieło roku 1994" 


*BASIUL Marek (1) 24 II 1961 Giżycko; rob. (2) Lic. Ogóln. im. 
W. Kętrzyńskiego Giżycko 1980 (3) UMK 1987 szt. piękne - graf. iwych. 
piast. T. Marciniak (12) UMK 1987- (12c) IA-P asyst. Zakł. Graf. 
*BASIURA Alina (1) 16 IV 1957 Głuchowo (woj. toruńskie); rzem. 
(2) Lic. Ogólno im. KEN Chełmża 1976 (3) UP 1986 fil. ang.; Polic. Stud. 
Zaw. Gdynia 1977-79 (10) Bibl. Miej. i Rej. Chełmża 1976-77, 1981-83; 
lekt. j. ang. w szk. i zakł.: Zelgno 1979-81, Kończewice 1984-86, Toruń 1987, 
1989-90 (12) UMK 1990-92 (1/2 etatu) (12c) SJO -lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-56/2 
*BATKOWSKI Jan (1) 7 IX 1913 Popielewo (pow. Mogilno); rob. 
(2) Szk. Wydziałowa Gniezno 1932; Lic. Hand. Bydgoszcz ekst. 1936 (3) 
Wyższy Kurs Dzien. przy WSH Poznań 1935; AH Poznań 1946-47; UP 
1950 geogr. (10) Zarz. Miej. Trzemeszno (prakt. biur.) 1932-34; Spółdz. 
Spożywców Inowrocław (sprzedawca) 1935-36; Urz. Skarb. Bydgoszcz (ref.) 
1938-39; jeniec wojenny Luckenwalde k. Berlina 1939-45; Państw. Urz. Re- 
patriacyjny Mogilno - insp. pow. 1945; Woj. Zarz. Gminnych Spółdz. Po- 
znań (rewident) 1958; naucz. geogr. Poznań 1958-65; Państw. Insp. Hand. 
Poznań (st. insp.) 1965; Woj. Zjedn. Miej. Hand. Detalicznego Poznań (rewi- 
dent) 1965-66; Zjedn. Przem. Cukr. Poznań 1966; Zarz. Bud. Miej. Poznań 
(st. ref.) 1966-68 (11) AH - WSE Poznań (st. asyst., ad.) 1945-57 (12) 
UMK 1968-69 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. Geogr. Fiz. (13) 1979 
AUMK: sygn. K-14/13 
*BAUER Ryszard Karol (1) 5 XI 1928 Wąbrzeźno; drobnomieszcz. 
(2) Lic. Ogólno dla Dorosłych Kłodzko 1950 (3) UMK 1955 fiz. A. Ja- 
błoński; Pure Physics Division - National Research Coun. Ottawa 1961-62 
spektroskopia mol. G. Herzberg (4) UMK A. Jabłoński 1961 Badania 


80
		

/Licencje_017_04_089_0001.djvu

			średnich czasów gaśnięcia skladowych fluorescencji roztworów (5) UMK 
1969 Anizotropia emisji i gaśnięcia fluorescencji oraz migracja energii wzbu- 
dzenia w roztworach węglowodanów aromatycznych (6) UMK 1980 nauk fiz. 
(9) TNT 1972- (czł. Wydz. III) (10) Browar Państw. Kłodzko 1947-51 
(11) M.in. Prac. E. Rabinowitscha na Uniw. Stanowym wAlbany (assi- 
stent professor) 1970-71; PIE Oddz. Toruń 1959-60 % etatu; po pobycie 
na staiu w Uniw. London-Ontario w Kanadzie 1982-83 pozostał za granicą, 
potem przebywał w Berlinie Zach. (12) UMK 1954-85 (12a) Kat. Fiz. 
Dośw.: zast. asyst. 1954, asyst. 1955, st. asyst. 1958, ad. 1961, doc. 1970, 
prof. nadzw. 1980 (12b) Zast. dyr. IF 1973-77; po. dyr. IF 1977-81; kier. 
Zakł. Fiz. Mol. 1974-83; kier. Zakł. Fiz. Jądr. 1972- (12c) IF prof. nadzw. 
Zakł. Fiz. Mol. (15) Fiz. dośw., optyka mol., luminescencja (16) Nagr.: 
PT Fiz. 1960, ind. MNiSzW 11 0 1973 
AUMK: sygn. K-39N/3; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 126-127 


BAUER Władysława zob. SZYDŁOWSKA-BAUER Włady- 
sława 


*BAUFELD Christe z d. Rose (1) 19 XII 1933 Prenzlau; rob. (3) 
Uniw. Greifswald 1956 (12) UMK 1987-.88 (12c) WH doc. KFG 
AUMK: sygn. K-45N/3 
*BAUTRO Eugeniusz (1) 12 VII 1891 Kołaczyce (pow. Jasło) (2) 
Gimn. Jasło 1910 (3) UJ: 1914 prawo, 1921 fi.loz.; Wiedeń 1930 prof. 
Kehan; egz. sędziowski Kraków 1922 (4) UJ 1918 w zakr. prawa (10) 
Prakt. sądowy Jasło i Kraków 1917-22; sędzia Zator 1927-30; sędzia grodzki 
Lwów 1931-39; rob. roI. i leśno Świrz (pow. Przemyślany) 1940-41; sędzia 
grodzki Rawa Ruska 1941-44; tajne naucz. Rawa Ruska 1941-44; Pol. Ko- 
mit. Opiekuńczy: Rawa Ruska 1944 (kier. biura), Jarosław 1944-45; naucz. 
j. łac. - Gimn. Żeńskie Jarosław IV-VII 1945; sędzia okr.: Rzeszów 1945, 
Toruń 1945-51; notariusz Toruń 1952-60 (11) UJ 1922-27 (st. asyst.); 
UJK 1935-39 (st. asyst., od 1939 wykI.) (12) UMK 1 XII 1945 - 10 IX 
1946 (12b) Kier. Kat. Teor. Prawa 1945-46 (12c) WP-E zast. prof. Kat. 
Teor. Prawa (14) 9 IX 1962 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Teor. i filoz. 
prawa 


AUMK: sygn. K-l/31 
BAZELI Beata (Helena) z d. Olkowska (1) 2 III 1966 Toruń; rzem.- 
naucz. (2) V Lic. Ogóln. Toruń 1985 (3) UMK 1990 ekon. - ekonom. 
I organiz. przeds. przem. Z. Zieliński (12) UMK 1990- (12c) WNEiZ 
asyst. Kat. Ekonometr. i Statysto 
BAZIŃSKA Róża zob. BAN AŚKIEWICZ-BAZIŃSKA Róża 


81
		

/Licencje_017_04_090_0001.djvu

			*BĄCZKOWSKI Stefan (10) Ppłk. Wojska Pol. (11) UŁ SW st. 
wykł. 1959- (12) UMK 1958-59 (12c) SW - st. wykł. 
AUMK: sygn. K-9/62 
BĄCZYK Mirosław (1) 5 II 1950 Olsztyn; int. (2) II Lic. Ogólno 
im. K.I. Gałczyńskiego Olsztyn 1968 (3) UMK 1972 prawo - postęp. cyw. 
J. Krajewski; aplik. - Sąd Woj. Olsztyn 1972-73 (4) UMK L. Stecki 1979 
Odpowiedzialność cywilna poręczyciela (5) UMK 1990 Odpowiedzialność 
umowna banku w polskim prawie (10) Sąd Woj. Olsztyn 1972-73 (11) Staż 
nauk.: w Inst. Nauk Prawnych PAN 1976, w Paryżu 1979-80, w Inst. Prawa 
Cyw. UW 1982; styp. Fund. Humboldta na Uniw. w Tybindze 1986-87 (12) 
UMK 1973- (12a) IPC: asyst. 1973, ad. 1979, doc. 1990, prof. nadzw. 1990 
(12b) Kier. Podypl. Stud. Prawa Bankowego i Bankowości 1992-93 (12c) 
WPiA prof. nadzw. Kat. Prawa Cyw. i Spółdz. (17) Doradca Prez. NBP 
1990-; sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1991-; czł. Tow. Fran.-Pol. 
BĄCZYŃSKI Andrzej (1) 16 VII 1933 Grudziądz; wieszcz. (2) 
Lic. Ogólno Chełmno 1951 (3) UMK 1955 fiz. J. Rayski, A. Jabłoński 
(4) UMK A. Jabłoński 1963 Fotoprzewodnictwo oraz efekt fotowoltaiczny 
w warstwach polikrystalicznych siarczku kadmu (5) UMK 1971 Przejścia 
interkombinacyjne w drobinach wieloatomowych (6) UMK 1978 (7) UMK 
1991 IF(9) TNT 1972- (czł. Wydz. III); PT Fiz. (10) Naucz. II Lic. 
Ogólno Elbląg 1955 (11) IF PAN asyst. 1956-61 (1f 2 etatu); organiz. i prac. 
PIE Oddz. Toruń eh etatu) 1958-63; staż nauk. w Politechnic Institute of 
Brooklyn New York G. Oster 1964-65; Univ. Karlsruhe (RFN) 1972-73; visi- 
ting prof. w Department of Physics Univ. of Windsor (Kanada) wielokrotnie 
w latach 1982-87 (12) UMK 1956- (12a) IF: asyst. 1956, st. asyst. 1958, 
ad. 1963, doc. 1972, prof. nadzw. 1978, prof. zw. 1991 (12b) Prodziek. 
WMFiCh 1976-80; zast. dyr. IF 1973-76 i 1980-84; kier. Stud. Dokt. Fiz. 
i Astr.; kier. Zakł.: Fiz. Stos. 1972-, Fiz. Mol., Optoelektr. (12c) IF prof. 
zw. Zakł. Optoelektr. (15) Spektroskopia mol. i luminescencja roztworów; 
elektr. kwant. -lasery barwnikowe (16) Nagr.: MNSzWiT zesp. III o , Stow. 
Elektr. Pol. 1962 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 124-26 
BACKER Roman (1) 13 XII 1955 Solec Kuj.; int. (2) Lic. Ogólno 
im. J. Kasprowicza Inowrocław 1974 (3) UMK 1978 hist. J. Małłek (4) 
Inst. Państwa i Prawa PAN M. Gulczyński 1987 Klasowy a ogólnospołeczny 
charakter państwa w ujęciu Karola Marksa i Fryderyka Engelsa (9) TNT 
1988-; PT Hist. do 1988; PT Nauk Polit. 1978-89; PT Socjol. 1982-; czł. 
red. "Colloquia Communia" 1979-85 (10) Naucz. i wych.: Bursa Szk. Zaw. 
Inowrocław, Szk. Podst. Szadłowice 1978; Lic. Społ. Toruń 1992- (12) 
UMK 1978- (12a) INS Zakł. Nauk Polit.: asyst. staż. 1978, asyst. 1979, 


82
		

/Licencje_017_04_091_0001.djvu

			st. asyst. 1982, ad. 1988; Kat. Socjol. 1991 (12b) Deleg. mł. pr. nauki 
do Senatu 1987-90; czł. Kolegium Red. "Głosu Uczelni" 1980-81, 1992; 
kier. Podypl. Stud. Wiedzy o Społ. 1994- (12c) WH ad. Kat. Socjol. 
(15) Socjol. polit.: przekształcenia pol. syst. polit., współcz. ruchy społ., 
zjawisko totalitaryzmu, probl. państwa w pol. myśli socjalistycznej okresu 
międzywojennego (17) Red. i współred. niezależnych czasopism toruńskich 
"Gazeta Gospodarcza", "Przegląd Pomorski", uczestnictwo w strukturach 
poziomych PZPR 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 86-87 


BEBARSKA Joanna (1) 13 XI 1953 Sierpc; rzem. (2) Lic. Ogólno 
Sierp c 1972; Pomaturalne Stud. Reklamy Ciechanów 1974 (3) UMK 1979 
szt. piękne - rzeź. B. Bieniulis-Strynkiewicz (4) UMK 1988 przewód kwalif. 
na stopień ad. (11) WSP Olsztyn 1991-92, 1992- pr. zlec. (12) UMK 
1980- (12c) IA-P ad. Zakł. Rzeź. (15) Rzeź. i medalierstwo (16) I Nagr. 
W Ogólnopol. Konk. Medalierskim: Kraków 1983, Radom 1984; Brązowy 
Med. - Ogólnopol. Przegląd Rzeź. "Zachęta" 1989; wyróżnienie - Ogólnopol. 
Konk. Med. "Konstytucja 3 Maja" Warszawa 1991 
*BEDNAREK Adam (1) 16 VI 1955 Toruń; int. (2) II Lic. Ogólno 
Toruń 1974 (3) UMK 1978 fil. pol. M. Grochowski (4) UMK M. Grochow- 
ski 1986 Wykładniki leksykalne relacji quasi-ekwiwalencji we współczesnym 
języku polskim. Studium semantyczne (9) TNT (12) UMK 1978- (12c) 
IFp ad. Zakł. Językozn. Og. (15) Semantyka jęz. naturalnego, leksykologia 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 7 


BEDNAREK Renata Maria z d. Stalmirska (1) 29 VIII 1944 So- 
lec Kuj.; rob. (2) Lic. Ogólno Solec Kuj. 1962 (3) UMK 1967 geogr. - 
geomorf. Z. Prusinkiewicz (4) UMK Z. Prusinkiewicz 1976 Gleby wybra- 
nych odcinków klifowych polskiego wybrzeża Bałtyku (5) UMK 1992 Wiek, 
geneza i stanowisko systematyczne gleb rdzawych w świetle badań paleope- 
dOlogicznych w okolicach Osia (9) TNT 1976-; PT. Gleb. 1967- (11) 
Uniw. im. M. Łomonosowa Inst. Gleb. - staż 1980, 1988 (12) UMK 1967- 
(12a) Zakł. Gleb.: asyst. nauk.-tech. 1967, staż. 1967, asyst. 1968, st. asyst. 
1970, ad. 1976 (12b) Kier. Zakł. Gleb. 1994- (12c) IBiOŚ ad. Zakł. 
Gleb. (15) Geneza, syst. i geogr. gleb (16) Nagr.: V Wydz. PAN 1981, 
ZG PT Gleb. 1983; Sr. Odzn. PT Gleb. (17) ZNP czł. Kom. Pojednawczej 
przy UMK 1988- 
BEDNARSKA Elżbieta z d. Sitniewska (1) 16 I 1951 Wąbrzeźno; 
Urz. (2) II Lic. Ogólno Grudziądz 1968 (3) UMK 1974 biol. - cytol. roślin 
Ą. Górska-Brylass (4) UMK A. Górska-Brylass 1983 Ultrastrukturalne 
i metaboliczne transformacje różnicujących się komórek ziarna pyłkowego 


83
		

/Licencje_017_04_092_0001.djvu

			Hyacinthus orientalis L. (5) UMK 1991 Rola jonów Ca2+ w interakcji pyłek 
- słupek (9) PT Bot. 1976-; Intern. Assoc. of Sexual Plant Reproduction 
Research 1991-; The New York Acad. of Sciences 1994- (11) Staż na 
Uniw.: w Padwie (Włochy) 1987, w Wageningen (Holandia) 1992 (12) 
UMK 1974- (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Cytol. i Embriol. Roślin (15) Cytol. 
i embriol. roślin (różnicowanie komórkowe, interakcje międzykomórkowe) 


*BEDNARSKI Adam (Jan) (1) 21 VI 1947 Toruń; rob. (2) 
Tech. Przem. Cukr. Toruń 1966 (3) UMK 1973 ekon. - ekonom. i or- 
ganiz. przeds. przem. W. Jarzębowski (4) UMCS J. Kurnal1984 Ośrodki 
badawczo-rozwojowe w przemyśle elektromaszynowym jako forma organiza- 
cyjna zaplecza naukowo-badawczego przedsiębiorstw przemysłowych (9) PT 
Ekon.; TNOiK (10) Cukr. w Pastuchowie 1966-67; Tor. Przeds. Bud. Og. 
1967-69 (12) UMK 1974- (12b) Kier. Podypl. Stud. Zarz. Jedn. Służby 
Zdr. - Szk. Zdr. Publ. 1994- (12c) WNEiZ ad. Kat. Og. Probl.Zarz. 
Ankieta 1983 w AUMK 


BEKASIŃSKI Jan (1) 1 VI 1948 Skrzynki (woj. włocławskie); roI. 
(2) Lic. Ogóln. Kowal 1967 (3) UŁ; Karl Marks-Univ. Lipsk 1975 fil. germ. 
-literat. K.-H. HOfer (4) UMK K. Sauerland 1993 Die Reisebeschreibung in 
der deutschsprachigen Literatur nach 1945 (5) UMK 1993 Christa Wolfs 
Konzeption einer modernen Prosa (10) Naucz. j. niem. w Stud. Wych. 
Przedszk. 1976-77 (11) Styp.: Karl Marx-Univ. Lipsk 1981-82, Uniw. w 
Tybindze 1988-89 (12) UMK 1975- (12a) KFG: asyst. stai. 1975, asyst. 
1976, st. asyst. 1978, wykł. 1984, ad. 1985 (12b )Zast. kier. KFG 1985-86 
(12c) WH ad. KFG (15) Najnowsza lit. niemieckojęz., głównie lit. NRD; 
teor. lit., zwł. teor. prozy 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 64-65 


*BELT Helena (1) 10 VII 1938 Opławiec (woj. bydgoskie); rzem. 
(2) Lic. Ogóln. dla Pr. Bydgoszcz 1961 (3) UMK 1966 biol. - fizjol. roślin 
M. Michniewicz (12) UMK 1966-79 (12c) WBiNoZ asyst. Prac. Fizjol. 
Roślin U prawnych 
*BELZYT Leszek (Cezary) (1) 27 VIII 1958 Warszawa; int. (2) 
I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1977 (prymus) (3) UMK 1981 hist. - 
arch. R. Kozłowski (z wyróżnieniem) (4) UMK R. Kozłowski 1987 Problem 
weryfikacji polskiej ludności rodzimej na Powiślu, Warmii i Mazurach w 
latach 1945-50 (9) TNT; PT Hist. (11) Stai nauk. - IH UW Marian 
Wojciechowski 1984-85; po wyjeździe na staż zagr. nie powrócił do pr. (12) 
UMK 1981-88 (12a) IHiA: asyst. stai. 1981, asyst. 1983, ad. 1984 (12c) 
IHiA ad. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. po 1945 (15) Najnowsza hist. Pol. 
AUMK: sygn. K-45N/4 


84
		

/Licencje_017_04_093_0001.djvu

			BEŁKOT Jan (1) 20 X 1946 Kolonia Staw Noakowski (woj. zamoj- 
skie); roI. (2) Lic. Ogóln. Nowe n. Wisłą 1964 (3) UMK 1969 fil. pol. - 
hist.lit. A. Hutnikiewicz (4) UMK J. Speina 1977 Od "Adama Grywałda" 
do "Nieba i ziemi". O prozie Tadeusza Brezy z lat 1932 - 1950 (9) TNT; 
Soc. Dante Alighieri Rzym (11) Stai nauk. - UW Zakł. Socjol. Kult. 
J. Chałasiński 1970-71; lekt. j. pol. na Uniw. w Bari (Włochy) 1981-84; 
styp. Rządu Rep. Włoch na Uniw. w Rzymie (IFS) 1988 (12) UMK 1969- 
(12a) IFP: asyst. 1969, st. asyst. 1972, ad. 1977; spec. ds. promocji Uniw. 
1993- (12b) Red. nacz. "Głosu Uczelni" 1992- (12c) IFP ad. Zakł. 
Teor. Lit., spec. ds. promocji Uniw. (15) Teor. i hist. kult. pol. XX w.; 
współcz.lit. poL; życie kult. Pom. i Torunia w XX w.; życie nauk. w Toruniu 
- dzieje UMK (17) Dział. krytyczno-lit. jako Andrzej Borycki; współred. 
almanachu "Tematy" 1978-82 
*BENSCH Adam Tomasz (1) 19 X 1951 Osie (woj. bydgoskie); int. 
(2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1969 (3) UMK 1976 ekon. - 
ekonom. przem. W. Jarzębowski (9) TNOiK (10) Woj. Zarz. Gminnych 
Spółdz. 1982- (12) UMK 1977-82 (12c) IZGN st. asyst. Zakł. Organiz. 
i Zarz. 
AUMK: sygn. K-34/1, Ankieta 1983 
BEŃSKI Włodzimierz (Stefan) (1) 6 V 1937 Warszawa; int. (2) 
Szk. Ogóln. 1959 (3) UW 1965 filoz. H. Temkinowa, także L. Kołakow- 
ski, N. Kotarbińska, S. Ossowski, A. Schaff, W. Tatarkiewicz (4) UMK 
J. Sztumski 1974 Kształtowanie się postaw aspołecznych unieletnich (9) 
TNT 1974-; Bydgoskie TN; PT Socjol. (czł. Zarz. Oddz. Toruń); czł. Rady 
Nauk. ds. Nieletnich przy Sądzie Woj. w Bydgoszczy (10) PGR Połczyn 
Zdrój 1954; służba wojsk. 1955-57; Zesp. Opieki Zdr. Toruń 1958; Prez. Pow. 
Rady Nar. Toruń 1958-60 (11) PSz 1965-66; koordynator i realizator so- 
cjol. bad. empirycznych m.in:. Inst. Filoz. i Socjol. PAN, Inst. Stud. Społ. 
UW, Inst. Bad. Nauk. PT Socjol., Inst. Podst. Problemów Marks.-Leninizmu 
przy KC PZPR; Ośr. Bad. Opinii Publ., Demoskop, Inst. Gallupa, Inst. 
fiir Angewandte Sozialwesen (INFAS); stai szk. Karl Marx-Univ. Lipsk 
1985-86;' stai nauk. Humboldt-Univ. Berlin 1987-89 (12) UMK 1966- 
(12a) WPiA - Kat. Teor. Państwa i Prawa 1966; WNE st. asyst. 1969 
(Ub) Kier. Podypl. Stud. Spółdz. Pr. 1980-85; czł. Kom.: ds. Reorganiz. 
WNE 1981, ds. Reorganiz. i Zarz. Uczelnią 1981, Dyscyplinarnej dla Naucz. 
Akad. 1982-90 i 1993- (12c) WNEiZ st. wykł. Kat. Gosp. Zasob. Pr. 
(15) Społ. uwarunkowania i kształtowanie postaw; bad. socjol. (16) Nagr. 
zesp. MNSzWiT 11 0 1982 


*BERA Małgorzata 
Ogóln. Grudziądz 1982 


(1) 23 VII 1963 Grudziądz; int. (2) I Lic. 
(3) UMK 1993 fil. pol. M. Grochowski 


85
		

/Licencje_017_04_094_0001.djvu

			(10) Grudziądz: Jedn. Wojsk. 1982-83; Urz. Miej. - Wydz. Ośw. 1983-89 
(12) UMK 1993- (12c) IFP asyst. Zakł. Metod. Naucz. Lit. i J. Pol. 
(15) Semantyka językozn.; wyrażenia funkcyjne 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 7 


*BERDOWSKI Wiesław (1) 9 IV 1931 Grudziądz; urz. (2) Lic. 
Ogólno Toruń 1951 (3) UMK 1955 fiz. A. Jabłoński (4) UMK A. Ja- 
błoński 1963 Oscylacyjne poziomy i funkcje własne drobiny HgA (5) UMK 
1970 Przejścia pomiędzy podpoziomami zeemanowkimi atomów metalu alka- 
licznego w stanach wzbudzonych indukowane zderzeniami z atomami gazów 
szlachetnych (9) PT Fiz. (11) WSR Poznań - Filia w Bydgoszczy a na- 
stępnie ATR Bydgoszcz 1969- (12) UMK 1954-69 (12a) Kat. Fiz. Dośw.: 
zast. asyst. 1954, asyst. 1955, st. asyst. 1958, ad. 1963 (12c) WMFiCh ad. 
Kat. Fiz. Dośw. (15) Fiz. dośw. 
Ankieta 1983 w AUMK 


BEREZA Magdalena Aleksandra (1) 26 V 1958 Chełm Lubelski; 
prawno (2) I Lic. Ogóln. im. S. Czarnieckiego Chełm Lubelski 1977 (3) 
UMK 1982 fil. klas. Z. Abramowiczówna (z wyróżnieniem); Stud. Doskana- 
lenia Ped. UMK 1985 (10) Naucz. IV Lic. Ogóln. Toruń 1982-83; Woj. 
Bibl. Publ. i Książnica Miej. Toruń 1982-83 (12) UMK 1983-92 (12a) 
KFK: asyst. staż. 1983, asyst. 1984, st. asyst. 1986 (12c) WH st. asyst. 
KFK 


AUMK: sygn. K-68/6 


*BERNDT Jerzy (Tadeusz) (1) 25 IV 1918 Tambów (ZSRR); int. 
(2) Lic. Ogólno Katowice 1939 (3) UMK 1951 biol. J. Walas (4) UMK 
J. Zabłocki 1961 Badania anatomiczne drewna krajowych gatunków rodzaju 
Betula L. (9) TNT 1961-; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Bot.; Fed. 
Eur. Tow. Fizjol. Roślin (FESPP) (10) Zarz. Gminy Lotnisko-Brwinów 
1940-45; naucz. Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1946-47; Nadleśnictwo Dąbrówka 
1946-47 (12) UMK 1950-83 (12c) IB ad. Zakł. Bot. Og. (13) 1983 


AUMK: sygn. K-34/2, Ankieta 1983 


*BERNDT-SCHREIBER Maria (1) 16 IV 1946 Wąbrzeźno; int. 
(2) Lic. Ogóln. Wąbrzeźno 1964 (3) UMK 1969 chem. kwant. W. Woź- 
nicki (4) UMK J.S. Kwiatkowski 1978 Badanie wpływu ośrodka na wła- 
sności cząsteczki przy pomocy modelu uwzględniającego efekt pola dipolowego 
w metodzie SCF MO (12) UMK 1969- (12a) IF: staż 1969, asyst. 1970, 
st. asyst. 1972, ad. 1978, st. wykł. 1991 (12c) IF st. wykI. Prac. Dyd. Fiz. 
i Pokazów Wykł. 
Ankieta 1983 w AUMK 


86
		

/Licencje_017_04_095_0001.djvu

			*BESARAB-PIEŃKOS Janina (1) 21 VIII 1955 Miastko (woj. 
słupskie); int. (2) Lic. Ogólno Miastko 1974 (3) UMK 1981 fil. germ. - 
językozn. R. Lipczuk (10) Naucz. szk. podst. Toruń 1979-81 (12) UMK 
1982-83 (12c) WH asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-34N /25, Ankieta 1983 


BETLEJEWSKA Jadwiga zob. WŁOSEK-BETLEJEWSKA 
Jadwiga 
*BEYGER Konrada (1) 17 II 1945 Wąbrzeźno; rob. (2) Lic. Ogólno 
Wąbrzeźno 1963 (3) UW 1968 fil. ang. (10) Naucz. I Lic. Ogólno Toruń 
1968-75 (12) UMK 1975- (12c) SJO - st. wykI. j. ang. 
Ankieta 1983 w AUMK 


BEZWIŃSKI Adam (Karol) (1) 12 V 1941 Kęty (woj. krakowskie); 
rob. (2) Lic. Ogólno im. S. Wyspiańskiego Kęty 1959 (3) WSP Kraków 
1965 fil. ros. W. Gałecki, W. Danek, T. Milewski, M. Wyka; staż - Uniw. 
Leningradzki 1977/78 (4) UJ R. Łużny 1974 Twórczość literacka Aleksego 
Chomiakowa (5) UJ 1983 Idealiści moskiewscy. Z dziejów romantycznej 
myśli i literatury rosyjskiej (6) UMK 1991 IFS (9) Pol. Komit. Organiz. 
III Międzynar. Kongresu Wykł. Jęz. i Lit. Ros. 1975 (10) Rob. w be- 
toniarni 1960 (11) WSP Olsztyn 1969-75 (kier. SJO); WSP Bydgoszcz 
1975-85 (prodziek. WH 1976-78, 1981-82); UP 1985-88 (kier. Zakł. Hist. 
Lit. Ros. 1987-88) (12) UMK 1985-86 (drugi etat), 1988- (12b) Dyr. 
IFS 1989-91; kier. Zakł. Fil. Ros. 1988-89; kier. Zakł. Teor. i Hist. Lit. Ros. 
1992- (12c) IFS prof. nadzw. Zakł. Teor. i Hist. Lit. Ros. (15) Poezja ros. 
doby romantyzmu; myśl filoz. i społ. w Rosji XIX w.; kult. ros. XIX-XX W. 
(17) Czynny uczestnik Tygodni Kult. Chrześcijańskiej w Bydgoszczy 
AUMK: sygn. K-39N /6; [biogr.], Kto jest kim na WH, s. 25 
BĘDKOWSKI Piotr (Józef) (1) 5 IV 1955 Osięciny na Kujawach; 
int. (2) Lic. Ogólno Trzemeszno 1970-72; Lic. Ogólno im. Ziemi Kuj. Wło- 
cławek 1974 (matura) (3) UMK 1986 szt. piękne - mal. J. Kaczmar- 
ski (12) UMK 1987- (12a) Zakł. Mal.: asyst. staż. 1987, asyst. 1988, 
st. asyst. 1990 (12b) Komisarz wyst. podypl. Toruń 1989; opiekun roku 
1987-90 (12c) IA-P st. asyst. Zakł. Mal. (15) Mal., rys. 
BIAŁOCERKIEWICZ Jan (1) 24 XII 1945 Chłopiatyn (woj. za- 
l11ojskie); roI. (2) Lic. Ogólno Lidzbark Warm. 1966; SN Olsztyn 1968 (3) 
UMK 1974 prawo J. Gilas (4) UMK J. Gilas 1978 Międzynarodowe ujed- 
nolicenie prawa pracy w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy (5) 
UMK 1987 nie zatwierdzona przez CKK (9) Kom. Prawa Mor. Oddz. PAN 
Gdańsk (10) Naucz. Lic. Ogólno Lubawa 1968-70 (11) Styp. rządu fran. 
- Uniw. Paryski 1982 (12) UMK 1974- (12a) WPiA: asyst. staż. 1974, 


87
		

/Licencje_017_04_096_0001.djvu

			asyst. 1975, st. asyst. 1976, ad. 1978, st. wykł. 1993 (12c) WPiA st. wykł. 
Kat. Prawa Międzynar. (15) Ujednolicenie prawa w skali międzynar., or- 
ganiz. międzynar., międzynar. prawo gosp. (16) Nagr. ind. MNSzWiT 111 0 
1982 
*BIAŁONOWSKI Tadeusz (1) 26 IV 1916 Kataryniszka (Rosja); 
int. (10) Płk. Wojska Pol.; Oficerska Szk. Artylerii Toruń wykI. 1945-51; 
dowódcajedn. wojsk. 1951-57 (12) UMK 1958-73 (12b) Zast. kier. SW 
1958-67; kier. SW 1967-73 (12c) SW - wykł. (13) 1973 
AUMK: sygn. K-17/8 
*BIAŁY Kazimierz (1) 9 VII 1942 Włocławek; rob. (2) Lic. Ogólno 
im. Ziemi Kuj. Włocławek 1960 (3) WSR Poznań 1965 Wydz. Leśny (4) 
UMK Z. Prusinkiewicz 1980 Wpływ mineralnego odżywiania sosny pospolitej 
(pinus silvestris L.) na jej wzrost w świetle analiz składu chemicznego igieł 
(9) TNT 1974-; PT Gleb. (10) Biuro Urządzania Lasów i Proj. Leśn. 
Oddz. Toruń 1965-68 (12) UMK 1968- (12a) IB: asyst. nauk.-tech. 
1968, spec. 1971, ad. 1980 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Gleb. (15) Gleb. leśne 
AUMK: sygn. WB-33/4, Ankieta 1983 
BICZKOWSKA Halina zob. LEWANDOWSKA-BICZKOW- 
SKA Halina 
*BIEDRZYCKI Ryszard (12) UMK 1957 (l2c) SW wykI. 
AUMK: sygn. K-8/98 
*BIEGAJŁO Aneta (1) 30 XII 1958 Biała Podlaska; int. (2) V 
Lic. Ogóln. im. L. Kruczkowskiego Bydgoszcz 1978 (3) UW 1982 psych. - 
stos. psych. kliniczna (11) WSP Bydgoszcz Zakł. Psych. 1982-83 (stai.); 
WSP Kielce 1986- (12) UMK 1983-86 (12c) IPiP asyst. Zakł. Psych. 
AUMK: sygn. K-39N/7 
*BIEGAŃSKA Józefa (1) 29 VII 1902 Makariewo - Kostroma (Ro- 
sja) ; int. (inż.leśn., naucz.) (2) Gimn. im. A. Mickiewicza Wilno 1923 
(3) USB 1939 biol. - bot.; egz. państw. naucz. szk. śred. Toruń 1946 (10) 
Gimn. Ogóln. Wilno - prakt. 1939-40; USB sekr. Kom. Egz. Mag. 1937-39; 
pryw. lekcje muzyki Wilno 1940-44; naucz. Lic. dla Dorosłych im. S. Że- 
romskiego Toruń 1945-50; Wyższy Kurs Naucz. 1949-50 Toruń (?) (12) 
UMK 1946-50 (12a) Kat. Bot. Og. mł. asyst. 1946; SP wykł. 1949 (12c) 
WM-P mI. asyst. Kat. Bot. Og., wykł. SP 
AUMK: sygn. K-l/92 
BIELAWSKI Roger (1) 20 V 1965 Toruń; int. (2) VI Lic. Ogólno 
Bydgoszcz 1982 (wyróżnienie w konk. PT Mat.) (3) UMK 1987 mat. 
L. Górniewicz (11) Stai nauk. - Montreal od 1988 (12) UMK 1987-90 


88
		

/Licencje_017_04_097_0001.djvu

			(12c) IM asyst. Zakł. Anal. Mat. (16) III nagr. w konk. im. Marcinkow- 
skiego 1985; styp. MNiSzW 1985/86 i 1986/87 
AUMK: sygn. K-53N/3 
*BIELECKI Wacław (1) 20 IX 1945 Niedrzwica Kościelna k. Lu- 
blina; rzem.-rob. (2) Lic. Ped. Tczew 1964; SN Słupsk 1966 wych. muz. 
(3) UGd 1972 ped. K. Sośrucki (10) Naucz. szk. podst. Nowy Staw 1965-66 
(12) UMK 1972-74 (12c) WH asyst. Kat. Ped. (15) Ped., dyd. 
AUMK: sygn. K-18/6 
*BIELSKA Jadwiga (Kazimiera) z d. Idzior (1) 11 VIII 1943 Rasz- 
ków Wlkp.; int. (2) Lic. Ogólno Ostrów Wlkp. 1962 (3) UW 1967 fil. 
ang. - językozn. J. Fisiak (10) Naucz. Lic. Ogóln. Ostróda 1967-74 (12) 
UMK 1974- (12c) SJO - st. wykł. j. ang. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*BIELSKI Andrzej (Bolesław) (1) 12 I 1939 Równe (Wołyń); int. 
(2) II Lic. Ogóln. im. Kazimierza Jagiellończyka Elbląg 1955 (3) UMK 
1960 fiz. dośw. A. Jabłoński (4) UMK A. Jabłoński 1968 Badanie wpływu 
elektrody zapłonowej na napięcie przebicia w liniowych lampach błyskowych 
(5) UMK 1979 Interferometryczne badanie ciśnieniowego rozszerzenia linii 
widmowych neonu (6) UMK 1988 (7) UMK 1992 (9) TNT; PT Fiz.; 
Amer. Physical Soc. (11) WSOWRiA Toruń 1968-70; staż na Univ. of 
Windsor 1972-74 L. Krause (12) UMK 1960- (12a) IF: asyst. 1960, st. 
asyst. 1962, ad. 1968, doc. 1981, prof. nadzw. 1988, prof. zw. 1992 (l2b) 
Prodziek. WMFiCh 1984-87; kier. Podypl. Stud. Fiz. 1981-84 (l2c) IF 
prof. zw. Zakł. Spektroskopii Fazy Gazowej (15) Fiz. dośw.; spektroskopia 
a.tomowa; hist. fiz. (16) Nagr.: MSzW 1965, MNSzWiT 1981, PT Fiz. 
1980, MEN 1989 
AUMK: sygn. WM-41/58, Ankieta 1983 
BIENIAK Janusz (Stanisław) (1) 1 X 1927 Warszawa; wojsk. o tra- 
dycjach ziem. (2) W czasie wojny szk. hand. i tajne kursy ogólno w War- 
szawie; Lic. Ogólno im. S. Żeromskiego Toruń 1945-46 (3) UMK 1951 hist. 
B. Włodarski (4) UMK B. Włodarski 1960 Państwo Miecława (5) UMK 
1968 Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjed- 
noczenia państwowego w latach 1300-1306 (6) UMK 1982 (7) UMK 1991 
(8) Czł. koresp. Sociedad Argentina de Historiadores oraz Inst. Argentino 
de Ciencias Genealogicas (9) TNT 1962- (czł. Wydz. I 1968-, przew. 
l(om. Rewizyjnej 1988-); Włocławskie TN 1991-; PT Hist. 1951- (przew. 
l(om. Genealogii i Herald. ZG 1983-); PT Herald. 1988- (wiceprez. ); czł. 
Ita.dy Nauk. PSB 1972- (10) Naucz. hist. w Małym Semin. 00 Redemp- 
torystów w Toruniu 1949-51 i 1957-58 (11) Muz. Toruń 1951-62 (kier. 


89
		

/Licencje_017_04_098_0001.djvu

			dz.: Nauk.-Ośw. 1956-60, Hist. 1960-62) (12) UMK 1958- (12a) Kat. 
Hist. Pol. Średn. i Nauk Pomocno Hist.: asyst. 1958, st. asyst. 1960, ad. 
1961; IHiA Zakł. Nauk Pomocno Hist.: doc.1969, prof. nadzw. 1982, prof. 
zw. 1991 (12b) Zast. dyr. IHiA ds. dyd. 1984-85; kier. Zakł. Nauk Po- 
mocno Hist. 1986-; opiekun Bibl. Inst. 1970-75 (12c) IHiA prof. zw. Zakł. 
Nauk Pomocno Hist. (15) Hist. średn. Polski w powiązaniu z krajami są- 
siednimi: struktury upolitycznionych warstw spoI.; elity władzy; genealogia 
i herald.; źródłoznawstwo i dyplomatyka. Kier. zesp. bad. grupującego "tor. 
szk. genealogiczną" oraz jej współpr. (16) Med. KEN 1990; Med. UMK 
1987 (17) Wiceprez. KIK w Toruniu 1969-70, jego prez. 1970-73; czł. 
Rady Konsult. przy Przew. Rady Państwa 1986-89 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22: 1968 S. 61-62; [ks. pam.] AUNC Hist. 26 Nauki po- 
mocno hist. 1992; J. Wroniszewski, Jubileusz pro£. J.B., Gł. Ucz. 1992 nr 3 S. 6 


*BIENIULIS-STRYNKIEWICZ Barbara (1) 2 I 1922 Warszawa; 
rzem. artysto (2) Państw. Gimn. im. K. Hoffmanowej 1938 (mała ma- 
tura), 1940 matura na tajnych kompletach (3) Tajny UW psych. 1940-41; 
Miej. Szk. Szt. Zdobniczych Warszawa (wykI. ASP) rzeź. F. Strynkiewicz, 
E. Butrymowicz; ASP Warszawa 1950 rzeź.; styp. rządu fran. Acad. de la 
Grande Chaumife Paryż 1947-48; podróże artyst.: Belgia (1948), Włochy 
1956, 1959), Francja (1959), ZSRR (1968) (5) ASP Warszawa 1977 prze- 
wód kwalif. na stan. doc., nom. MNSzWiT na doc. etatowego UMK 1979 
(9) ZPAP (sekr. Okr. Warszawa, sekr. ZG - Sek. Rzeź.) (10) W okresie 
okupacji czł. Szarych Szeregów i tajne naucz. Warszawa; dział. artysto Mo- 
gielnica k. Warszawy (12) UMK 1975-82 (12a) IA-P doc. kontr. 1975 
(12b) Kier. Zakł. Rzeź. 1975-82 (12c) IA-P em. doc. rzeź. (13) 1982; 
dalsza aktywność artyst. (15) Rzeź., zwł. kamień, drewno, ceram., także 
rys. Wraz z mężem F. Strynkiewiczem zorganizowała w Mogielnicy k. War- 
szawy zesp. rzeź.-ogrodowy, udostępniany publiczności 1954-. Wyst. ind. 
(Zachęta 1967, Kordegarda 1971) i zbiorowe. Public. artysto (16) Nagr. 
na wyst.; Zł. odzn. "Za zasł. dla Woj. Warszawskiego"; Zł. Odzn. Hon. "Za 
zasł. dla Warszawy" 
AUMK: sygn. K-33/40Nj [biogr.], Kto jest kim, ed. 3 S. 52-53; [rec. o twórczo- 
ści artyst.]: L. Grabowski, Polska 10: 1963; A. Osęka, Zwierciadło 1967 nr 14; 
N. Lilejko, PolishReview7: 1973; K. Nastulanka, PerspectivesPolonaisIX 1971 


*BIEŃ Jerzy (1) 5 I 1929 Warszawa; int. (2) Gimn. im. S. Staszica 
Warszawa (tajne); I Lic. Państw. Piotrków Trybunalski 1946 (3) UW 1950 
prawo; Univ. of Chicago 1963/64 (4) SGPiS 1962 Współczesny budżet ka- 
pitalistyczny (5) SGPiS 1968 Bilans płatniczy w gospodarce socjalistycznej 
(9) PT Ekon. (1953-62 sekr. nauk. sek. fin.) (10) Centr. Przem. Lud. 
Warszawa - kier. 1951-52; Pol. Wyd. Gosp. Warszawa - kier. red. 1953-59; 
Państw. Wyd. Ekon. Warszawa 1971- (11) Szk. Gł. Służby Zagr. Warszawa 


90
		

/Licencje_017_04_099_0001.djvu

			1949-51 (asyst., st. asyst.); Min. Fin. - pr. nauk.-bad. Inst. Fin. 1959-66; 
SGPiS: wykI. zlec. 1962-65, ad. 1966-69; Inst. Plan. przy Kom. Plan. War- 
szawa 1971 - doc. (12) UMK 1969-71 (w 1974 podjął starania o powrót 
na UMK - w aktach brak śladu co do skutku) (12a) IE: ad. 1969, doc. 
1970 (12b) Pierwszy kier. Zakł. Fin. i Rach. (l2c) IE doc. Zakł. Fin. 
i Rach. (14) 1984? (15) Ekon., fin. 
AUMK: sygn. K-16/16 
*BIERNACIK Halina (1) 21 V 1932 Bydgoszcz; int. (2) III Państw. 
Gimn. i Lic. Żeńskie Bydgoszcz 1951 (3) UMK 1955 fiz. A. Jabłoński (10) 
Naucz. Szk. Podst. i Lic. Ogólno nr 2 Bydgoszcz 1955 (12) UMK 1954-58 
(12a) Kat. Fiz. Dośw.: zast. asyst. 1954, asyst. 1956 (12c) WMFiCh asyst. 
Kat. Fiz. Dośw. 
AUMK: sygn. K-8/182 
*BIERNACKI Henryk (1) 5 IX 1956 Obórki (woj. toruńskie); chł. 
(2) Lic. Ogólno Rypin 1975 (3) UMK 1979 ekon. - ekonom. i organiz. 
przem. J. Stankiewicz; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1986 (12) UMK 
1980-88 (12a) WNE: asyst. 1980, st. asyst. 1982 (12c) WNE st. asyst. 
Kat. Polit. Ekon. i Rozwoju Lokalnego 
AUMK: sygn. K-45N/5 
*BIERNACKI Jerzy (1) 10 XI 1907 Warszawa; kup.-lek. (2) 
Gimn. im. Władysława IV Warszawa 1925 (3) UW 1930 prawo; Inst. de 
Droit Intern. Genewa 1928 prof. Zimmern; egz. adw. (4) UW 1948 (10) 
Min. Poczt i Telegrafów - ref. 1930-35; Sp. Akc. Pol. Radio - radca prawny 
1932-39; adw. w Warszawie 1935-44, pa 1945 w Kazimierzy Wielkiej; rob. 
Cukr. "Lubna" - Kazimierza Wielka k. Pińczowa 1944-45 (12) UMK 
1948-49 (12a) WP-E: asyst. wolont. 1948, wykł. 1949 (l2c) WP-E 
wykł. Kat. Prawa Państw. 
AUMK: sygn. K-l/129 
*BIERNAT Tomasz (1) 23 I 1962 Działdowo (2) Lic. Ogólno im. 
S. Żeromskiego Działdowo 1980 (3) UMK 1985 naucz. pocz. C. Kosakowski 
(12) UMK 1985- (l2c) IP asyst. Zakł. Ped. Społ. (15) Fenomenologiczna 
teor. społ.; świadomość nar. Polaków na Wsch., w szczególności na Łotwie 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 39 


*BIESZK Geralda (1) 10 V 1935 Zamość; naucz. 
(3) UMK 1956 fiz. A. Jabłoński (12) UMK 1956-57 
asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
AUMK: sygn. K-8/92 


(2) Toruń 1952 
(l2c) WMFiCh 


91
		

/Licencje_017_04_100_0001.djvu

			*BIGOS Maria (Aleksandra) (1) 30 I 1949 Leszno; kolej. (2) Lic. 
Ogólno Leszno 1967 (3) UP 1972 biol. - biochem. (10) Naucz. Szk. Podst. 
nr 16 Toruń 1982- (12) UMK 1972-82 (12a) WBiNoZ St. Ekol. Strugaj 
asyst. nauk.-bad. 1972; IB: asyst. 1976, st. asyst. 1977, Muz. Przyr. spec. 
biol. 1981 (12c) IB st. asyst. Zakł. Fizjol. Roślin 
AUMK: sygn. K-32/17 
*BIJU-DUVAL Hanna z d. Marlewska (1) 14 V 1947 Inowrocław; 
int. (2) LIc. Ogólno im. M. Konopnickiej Inowrocław 1965; kurs j. fran. na 
Uniw. w Poitiers i Tours 1965 (3) UP 1971 fil. rom. (10) Naucz.: Lic. 
Ogólno Chodzież 1971-73, VI Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1973-74 (12) UMK 
1974-84 (12a) SJO: naucz. 1974, lekt. 1978, wykI. 1981 (12c) SJO - 
wykI. j. fran. 
AUMK: sygn. K-34N/3 


*BIJU-DUVAL Philippe (1) 24 VI 1958 Paryż (12) UMK 1981-83 
(12c) SJO -lekt. j. fran. 
AUMK: sygn. K-34N/4 
*BILEWICZ Hubert (1) 3 V 1968 Słupski int. (2) Lic. Ogóln. 
Słupsk 1987 (3) UWr 1993 hist.; UMK 1993 szt. piękne - muz. Z. Waźbiński 
(12) UMK 1993-94 eh etatu) (12c) IZiK asyst. Zakł. Muz. 
*BILIŃSKI Kazimierz (1) 25 11943 Potulice (woj. bydgoskie); chł. 
(2) Koresp. Lic. Ogólno Gdańsk-Wrzeszcz 1961 (3) UMK 1970 prawo 
(doktryny polit.-prawne) W. Kornatowski (z wyróżnieniem); aplik. radcow- 
ska 1981-83; egz. adw. 1993 (4) UMK W. Kornatowski 1975 Ideologia 
polityczna Edwarda Abramowskiego (9) TNOiK (10) Pobyt w obozie 
w Potulicach od ur. do 28 VIII 1944; Bydgoski Zarz. Aptek 1964-67; Urz. 
Woj. Bydgoszcz 1968-84i Izba Skarb. Bydgoszcz 1984- (lJ 2 etatu)i Sejmik 
Samorządowy Woj. Bydgoskiego 1992-94 (11) Styp. - Uniw. w Greifswal- 
dzie 1991 (12) UMK 1984- (12a) WPiA: wykł. 1984, ad. 1986 (12b) 
Czł. Odwoławczej Kom. Dyscyplinarnej dla Stud. 1987-90 (12c) WPiA 
ad. Kat. Hist. Doktryn Polit.-Prawnych (15) Pol. myśl polit. w zaborze 
pruskim na przełomie XIX i XX W. (prasa); nauka spoI. Kościoła od Leona 
XIII do Jana Pawła II; pol. syndykalizm ókresu międzywojennego (17) 
Dział. public., m. in. stała współpr. z "Ogniwem" i "Słowem - Dziennikiem 
Katolickim" 


*BILIŃSKI Ludwik (1) 2 IV 1920 Złoczów (woj. tarnopolskie); 
chł. (2) Państw. Gimn. i Lic. im. H. Sienkiewicza Sarny 1939 (3) UMK 
1950 prawo (4) SGPiS 1960 (11) SGPiS (12) UMK 1948-49,1960-61 


92
		

/Licencje_017_04_101_0001.djvu

			(V 2 etatu) (12a) WP-E Zakł. Ekon. asyst. wolont. 1949; WPr Kat. Ekon. 
Polit. ad. 1960 (12c) WPr ad. Kat. Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-l/130 


BlNlAK Stanisław (Piotr) (1) 5 XII 1952 Głuchowo (pow. Szamo- 
tuły) (2) Lic. Ogólno Aleksandrów Kuj. 1971 G. Żelaźnicka (3) UMK 
1976 chem. fiz. A. Basiński; Stud. Dokt. Chem. UMK 1976-80 (4) UMK 
J. Siedlewski 1982 Badania spektralne IR kwasowo-zasadowych właściwo- 
ści powierzchniowych grup funkcyjnych węgli aktywnych (12) UMK 1980- 
(12a) ICh: pr. inż.-techn. 1980, ad. 1988 (12c) ICh ad. Zakł. Podst. 
Chem. (15) Chem. fiz. - fizykochem. powierzchni ciała stałego - adsorp- 
cja, kataliza, elektrochem., spektroskopia (17) Przew. Kom. Ucz. NSZZ 
"Solidarność" 1990-95 


*BINKOWSKA Maria (Anna) z d. Maraszewska (1) 16 VI 1951 
Toruń; int. (2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1969 (3) UMK 1974 mat. teor. 
E. Sąsiada (4) UMK J. Kwiatkowski 1984 Procesy skończone wymiarowe 
(9) PT Mat. (10) Naucz. II i IV Lic. Ogóln. Toruń 1974-82 (12) UMK 
1974-95 (12c) WMiI ad. Zakł. Anal. Mat. (15) Teor. ergodyczna, sta- 
cjonarne procesy finitarne (16) Nagr. MOiW 1977 i 1978 
AUMK: sygn. MFiCh 48/3 
*BINNEBESEL Bernadeta z d. Stasiuk (1) 21 VIII 1959 Toruń; 
rob. (2) Tech. Przem. Spożywczego Toruń 1979 (3) UMK 1983 ped. - 
kult.-ośw. J. Rostowski; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (12) UMK 
1983-92 (12a) IPiP: asyst. stai. 1983, asyst. 1984, urlop wych. 1986-92 
(12c) IP asyst. Zakł. Dyd. 
AUMK: sygn. K-56/3 
BINNEBESEL Józef Jan (1) 14 VI 1967 Toruń; int. (wnuk obrońcy 
Poczty Pol. w Gdańsku) (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1987 
(3) UMK 1992. ped. - ped. opiek.-wych. J. Górniewicz (12) UMK 1991- 
(12a) IP: asyst. stai. 1991, asyst. 1992 (12c) IP asyst. Zakł. Ped. Spec. 
(15) Ped. spec. - prob!. osób kalekich i przewlekle chorych; terminalny 
aspekt choroby przewlekłej u dzieci (16) Odzn. Brązowa »Primus inter 
pares« 1991 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 39 


*BISKUP Marian Adam (1) 19 XII 1922 Inowrocław; rzem. (2) 
Lic. Hum. im. J. Kasprowicza Inowrocław 1939 (mała matura); Państw. 
Lic. dla Dorosłych Inowrocław 1946 (3) UMK 1949 hist. śred'n. K. Górski 
(4) UMK K. Górski 1950 Stosunek Kazimierza Jagiellończyka do Gdańska 
'ł» dobie wojny trzynastoletniej (1440- 1 466) (5) IH PAN Warszawa 1957 


93
		

/Licencje_017_04_102_0001.djvu

			Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską w połowie XV w. kand. nauk, 
tyto doc. 1958 (6) IH PAN 1961 (7) IH PAN 1971 (8) Czł. koresp. 
PAN 1991-; czł. czynny PAU 1991- (9) TNT 1955- (czł. Wydz. I, sekr. 
gen., prez., red. nacz. "Zapisek Hist." 1958-); Gdańskie TN; PT Hist. (m.in. 
prez. ZG 1973-78); Międzynar. Kom. Zgromadzeń Stanowych; Acad. Intern. 
d'Histoire des Sciences - czł. koresp. (10) Naucz. szk. śred. Toruń 1947-51 
(11) Inst. Zach. Oddz. Toruń 1951-53; IH PAN - Prac. Hist. Pom. Wsch. 
Toruń 1954- (12) UMK 1957-72 (od 1962 pr. zlec.) (12a) Kat. Hist. 
PowsZ. Staroż. i Średn.: ad. (1/2 etatu) 1957, doc. 1958, prof. nadzw. 1961 
(12c) IHiA prof. zw. Zakł. Hist. Średn. (15) Hist. średn. i nowoż., zwł. 
hist. państwa i Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Inflantach i Rzeszy, dzieje 
Prus Królewskich, biogr. Kopernika i jego dzieła ekon., hist. miast pom. 
(Gdańsk), dzieje Polski Jagiellońskiej, zwł. dzieje dyplomacji. Edytor źródeł 
hist. (m.in. "Akta Stanów Prus Królewskich") (16) Nagr.: MON 1967, 
państw. zesp. IP 1970, FNP 1992 
AUMK: sygn. K-9/289, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 9: 1955 s. 43-44; 
[biogr.], Kto jest kim, ed. 1 s. 65; [bibliogr.] za lata 1949-1981 zest. H. Baranowski, 
Zap. hist. 42: 1982 z. 4 s. 9-37; J. D y g d a ł a, Toruński jubileusz prof. dr. M.B., Kwart. 
hist. 91: 1984 nr 2 s. 393; Z.H. Nowak, Siedemdziesięciolecie profesora M.B., Gl. Ucz. 
1992 nr 6 s. 6 


BISKUPOWA Irena zob. JANOSZ-BISKUPOWA Irena 
BISKUPSKA-SIKORA Anna (1) 20 XII 1942 Warszawa; int. (2) 
XII Lic. Ogólno Łódź 1961 (3) UŁ fil. ang.; UMK 1972 fil. pol. B. Nadolski; 
West London College 1973; UP 1975 ang. (stud. podypl.); Univ. of Manche- 
ster 1980 (9) PT NeofiI. (10) Naucz. III i V Lic. Ogólno Toruń 1970-74; 
lekt. j. ang. KM PiK Toruń (11) California Univ. Fresno (wykł. hist. i kult. 
j. pol.) 1985-86 (12) UMK 1974-88 (12b) Kier. SJO 1981-84; zast. kier. 
SJO ds. dyd. 1985-87; kier. Zesp. J. Ang. SJO 1980-81 (12c) SJO - wykł. 
j. ang. 
AUMK: sygn. K-45N/6 
*BISKUPSKI Kazimierz (1) 3 XII 1906 Przasnysz (2) Miej. 
Semin. Naucz. Łódź 1925; matura gimn. hum. Łódź 1927 (3) UW 1931 
prawo (4) UW M. Jaroszyński 1948 Rady narodowe jako organy admini- 
stracji lokalnej (5) 1956 nom. CKK (6) UMK 1958 (7) UMK 1965 
(9) TNT 1960- (przew. Wydz. IV); Komit. Nauk Prawnych PAN; Sek. 
Nauk Prawnych Kom. Nauki KC PZPR; Nacz. Rada Adw. (10) Aplik. 
- Prokuratoria Gen. 1932-35; ref. - Wydz. Prawny Min. Poczt i Telegra- 
fów 1935-39; naucz. 1939-45: Szk. Hand. Grodzisk Maz., szk. dokształca- 
jące: Grodzisk Maz., Jaktorów, Żyrardów, tajne naucz. Grodzisk Maz.; adw. 
Grodzisk Maz. 1944-45; Biuro Prezydialne KRN 1945-47 (ref., red. "Rady 
Narodowej", nacz. wydz., wicedyr., dyr.); szef Kancelarii Sejmu Ustawo- 


94
		

/Licencje_017_04_103_0001.djvu

			dawczego 1947-49 (11) UW: asyst. 1947-48, wykł. 1949-50; Wyższa Szk. 
Prawno im. T. Duracza 1948-51 (wykł., zast. prof.); WAP im. F. Dzier-' 
żyńskiego przed 1950 (wykł. zlec.); Szok. Gł. Służby Zagr. (1948-50 ANP) 
1948-60 (zast. prof. 1948-50, sam. pr. nauki 1950-55, doc. 1956, dziek. 
Wydz. Dyplomatyczno-Konsularnego 1957-58) (12) UMK 1958-67 (do 
1960 drugi etat) (12b) Prorektor 1959-65; kier. Kat. Prawa Państw. 
1962-67; opiekun Kat. Teor. Państwa i Prawa od 1958 (12c) WPr prof. zw. 
Kat. Prawa Państw. (14) 7 VI 1967 Warszawa, Cm. Jaktorów k. Warszawy 
(15) Prawo państw., teor. państwa i prawa, prawo adm. 
AUMK: sygn. K-13/10; [bio-bibliogr.J, Spraw. TNT 15: 1963 s. 46; A. B urd a, [nekr.], 
Państwo i Prawo 1967 nr 10; E. M iz er ski, [nekr.J, Pomorze 1967 nr 13; A. Myciel ski, 
[nekr.], Zesz. nauk. UMK Prawo 9,1969; W. Szyszkowski, [nekr.J, Spraw. TNT 21: 
1969 s. 87-88j K. Wołowski, J. Januszewski, [bibliogr.), Zesz. nauk. UMK Prawo 
9, 1969 s. 9-16 


BISSINGER Janusz (Tadeusz) (1) 23 II 1934 Toruń; wojsk.-urz. 
(2) Szk. Ogólno st. Podst. i Lic. im. M. Kopernika Chełmno 1952 (3) 
UMK 1958 fiz. A. Jabłoński (4) UMK A. Jabłoński 1970 Doświadczalne 
określenie charakteru polowego przejść T -+ So w wieloatomowych drobinach 
organicznych (9) PT Fiz. 1959- (10) Zakł. Mech. Elbląg 1958; Brygada 
"Służby Polsce" 1952/53 (11) PIE Oddz. Toruń - kier. dz. 1958-66; W.P. 
Rice Univ. Houston Texas (research associate) 1972-73 (12) UMK 1966- 
(12a) Kat. Fiz. Dośw.: asyst. 1960 (lJ 2 etatu), st. asyst. 1966; IF ad. 1970 
(12c) IF ad. Zakł. Optoelektr. (13) 1994 (15) Techn. materiałów pół- 
przewodnikowych; spektroskopia drobinowa; fiz. laserów (16) Nagr. ind. 
MOiSzW lIP 1971 
*BITTEL Leon (1) 8 VI 1925 Olszanka (woj. nowogródzkie); chł. 
(2) Państw. Gimn. i Lic. im. J. Śniadeckiego Oszmiana 1938-39, mała ma- 
tura na tajnych kompletach w Wilnie 1941; Państw. Lic. dla Dorosłych 
(mat.-fiz.) Bydgoszcz 1947 (3) UMK 1952 bioI. - hydrobioI. J. Priiffer 
(4) UMK J. Mikulski 1961 Plankton skorupiakowy niektórych jezior sanda- 
czowych (9) TNT 1961-; PT HydrobioL; PT ZooI. (11) WSR Olsztyn 
(Wydz. Rybacki) 1958-59 (12) UMK 1951-85 (12a) IB: mI. asyst. 1951, 
Zast. asyst. 1951, asyst. 1952, st. asyst. 1955, st. asyst. 1955, ad. 1958 (12c) 
IB ad. Zakł. Hydrobiol. (St. Limnol.) . (13) 1985 
AUMK: sygn. K-37N/2 


*BLANDZI Seweryn (1) 18 XI 1949 Pleszew (2) Lic. Ogólno Ple- 
Szew (3) UP 1973 fil. klas.; KUL filoz. teor. 1985; Stud. Dokt. Warszawa 
1981-85 (4) Inst. Filoz. i Socjol. PAN J. Domański 1991 Henologia - mento- 
logia - dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w "Parmenidesie" 
(11) KUL - lekt. jęz. staroż. 1976-78; UW - lekt. j. łac, 1985-86; UŚI - 


95
		

/Licencje_017_04_104_0001.djvu

			wykI. fi.loz. 1981-88; Inst. Filoz. i Socjol. PAN 1981- (12) UMK 1993-94 
(12c) IFiloz. ad. Zakł. Hist. Filoz. i Myśli Społ. (15) Hist. fi.loz. (fi.loz. 
gr., Leibnitz, Heidegger) w optyce hermeneutycznej, zwł. rekonstrukcje klas. 
pojęć teorii bytu i ich ewolucje; fi.loz. lingwistyczna 
*BŁASZCZUK Jerzy (1) 24 XI 1950 Koronowo; rob. (2) IV Lic. 
Ogólno Bydgoszcz 1968 (3) UMK 1975 mat. J. Kotas (4) UMK J. Kotas 
1979 Normalne logiki modalne i ich rozszerzania (12) UMK 1975-80 (12c) 
IM a.d. Zakł. Log. Mat. (14) 2 VIII 1980, Cm. w Stegnie Gdańskiej 
*BŁASZCZYK Wojciech (1) HIll 1957 Sochaczew; rob. (2) Lic. 
Ogóln. im. F. Chopina Sochaczew 1976 (3) UMK 1980 prawo E. Drgas; 
aplik. sądowa Toruń 1980-81 (12) UMK 1981-87 (12c) INP-U st. asyst. 
Zakł. Prawa Konst. 
AUMK: sygn. K-40N/3, Ankieta 1983 
BŁAŻEJEWSKA Aleksandra z d. Sotnik (1) 10 III 1925 Wilno; 
rob. (2) Wilno 1945 (3) UMK 1950 biol. - entomol. J. Priiffer (4) 
UMK J. Mikulski 1960 Studia nad biologią słodyszka rzepakowego - Meli- 
gethes aeneus F. (5) AR Poznań 1972 Histo- i fizjopatologiczne zmiany 
w niektórych narządach owadów pod wpływem zastosowanych insektycydów 
(6) ATR Bydgoszcz 1984 (7) ATR Bydgoszcz 1991 Kat. Entomol. Stos. 
(9) Komit. Ochro Roślin PAN; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Ento- 
mol. (przew. Oddz. Bydgoszcz 1974-83); PT Zool.; Stow. Inż. RoI. NOT 
(11) ATR Bydgoszcz 1969- (kier. Kat. Entomol. Stos., prodziek. ds. na- 
uki 1987-90) (12) UMK 1950-69 (12c) WBiNoZ ad. Kat. Zool. Syst. 
i RoI. Zakł. Dośw. w Koniczynce (15) Entomol. stos., niechem. metody 
zwalczania szkodników roślin (16) Med. KEN 1982 
AUMK: sygn. K-I0/158 
BŁAŻEJEWSKA Anna (1) 30 XI 1960 Toruń; akad. (córka Fran- 
ciszka i Aleksandry, pr. ATR Bydgoszcz) (2) VIII Lic. Ogóln. Bydgoszcz 
1979 (3) UMK 1985 szt. piękne - kons. M. Kutzner (4) UWr M. Kutzner 
1994 Wczesnośredniowieczne rzeźby kamienne z obszaru Prus (10) PP. 
PKZ Toruń 1985-88 (11) UWr 1988-92 (asyst. Kat. Hist. Szt.) (12) 
UMK 1992-95 (12a) IZiK: asyst. 1992, ad. 1995 (12c) IZiK ad. Zakł. 
Hist. Szt. (15) Szt. średn. i wczesnodziejowa, szczególnie na obszarze Pom. 
BŁAŻEJEWSKI Franciszek (Jan Stanisław) (1) 13 II 1924 Gniew 
(woj. gdańskie); urz. (2) Państw. Męskie Lic. Ogóln. Gdynia 1947 (3) 
UMK 1952 biol. - zool. z anat. porówn. J. Priiffer (4) UMK I. Mikul- 
ska (przyg. pod kier. J. Priiffera) 1960 Badania morfologiczno-porównawcze 
nad niektórymi środkowoeuropejskimi gatunkami z rodzaju Meligethes Steph. 
(Nitid., Col.) (5) UMK 1967 Rozwój aedeagus słodyszka rzepakowego 


96
		

/Licencje_017_04_105_0001.djvu

			(Meligethes Aeneus F.) (Col., Nitidulidae) (6) ATR Bydgoszcz 1984 (7) 
ATR Bydgoszcz 1992 (9) TNT 1955-70 (czł. Wydz. III 1968-70); Byd- 
goskie TN 1970-; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT ZooL; PT Entomol. 
(przew. Oddz. Bydgoszcz 1984-) (11) ATR Bydgoszcz 1969- (Kat. ZooL); 
WSP Słupsk 1985-; styp. MSzW w Deutsches Entomologisches Inst. Berlin 
H. Sachtleben (12) UMK 1950-69 (12a) Zakł. Zool.: zast. asyst. (stud. 
III r.) 1950, asyst. 1952, ad. 1956, doc. 1968 (12c) WBiNoZ doc. Kat. ZooL 
Syst. (15) EntomoL (morfo!. owadów oraz faunistyka); ewolucja różnych 
grup zwierząt (16) Nagr.: MEN II o 1988, Woj. Bydgoskiego 10 1987; Med. 
KEN 1982; tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL" (17) Prez. Zarz. Woj. Ligi Ochro 
Przyr. Bydgoszcz 1975- 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22: 1968 s. 65-66 
*BŁESZYŃSKI Wiesław (Stanisław) (1) 24 VII 1933 Zubkowo 
(gm. Kuszelewo, pow. Nowogródek); naucz. (2) Lic. Ogólno Kwidzyn 1951 
(3) UMK 1955 chem. fiz. A. Basiński; Instituto Superiore di Sanita Rzym 
1964; Univ. of Wales Cardiff - Zakł. Biochem. K.S. Dodgson (styp. Świat. 
Organiz. Zdr.) 1966-68; The Australian National Univ. Canberra - Zakł. 
Biochem. Fiz. A.B. Roy 1972-73 (4) UMK L. Działoszyński 1963 Oczysz- 
czanie i badania kinetyczne rozpuszczalnych sulfataz arylowych mózgu wo- 
łowego (5) AM Gdańsk 1970 Arylosulfatazy układu nerwowego (9) PT 
Biochem.; British Biochemical Soc. (12) UMK 1955-73 (12a) Kat. (po- 
tem Zakł.) Biochem.: asyst. 1955, st. asyst. 1959, ad. 1963 (12c) IB ad. 
Zakł. Biochem. (14) 3 X 1973, Cm. w Kwidzynie (15) Biochem. 
AUMK: sygn. K-17/27, A. Leźnicki, Ankieta 1983 


BŁĘDZKI Leszek Andrzej (1) 12 IX 1953 Gdańsk; leśno (2) 
Tech. Leśn. Goraj k. Czarnkowa (woj. pilskie) (3) UMK 1978 bioL - 
hydrobioL J. Mikulski, A. Giziński (4) UMK A. Giziński 1989 Ekologia 
zooplanktonu Zbiornika Włocławskiego (9) PT Hydrobiol. 1977- (sekr. 
Oddz. Toruń 1981-); Soc. Intern. Limnologiae 1982- (11) Zakł. Biol. Wód 
PAN Kraków - Zakł. Dośw. w Gołyszu-Zahorzu 1978-79; Inst. Kształ. Środo 
(Prac. EkoL Morza) Gdańsk 1979-81 (12) UMK 1981-93 (12c) IB ad. 
Zakł. Hydrobiol. (15) Hydrobiol. - funkcjonowanie ekosystemów wodnych 
(jeziora, zbiorniki zaporowe) - zooplankton; paleolimnol. - anal. szczątków 
Cladocera 
AUMK: sygn. K-68/2 
*BOBEK Julian (1) 1 II 1913 Pilcie (woj. wileńskie) (3) UMK 1948 
prawo (12) UMK 1947-49 (12c) WP-E mł. asyst. wolont. Kat. Ekon. 
Polit. 
AUMK: sygn. K-l/128 


4 . Pr;H.'OWIIICY... 


97
		

/Licencje_017_04_106_0001.djvu

			*BOBERSKI Jan (1) 6 V 1922 Bydgoszcz; rob. (syn Władysława, 
dział. rob., czł. KPP) (2) Państw. Gimn. Hum. Bydgoszcz; Państw. Kom. 
Egz. Weryfikacyjno-Kwalif. przy Kur. Wrocław 1947 (3) Prawo: UWr 
1947/48, UMK 1951 mag. (10) Zbrojeniowe Warsztaty Drzewne Wieluń 
1940-45 (pr. tech, od 1945 kier.); Komit. Miej. PPR Wieluń 1945; Zw. Walki 
Młodych: Zarz. Woj. Bydgoszcz 1945, Zarz. Miej. Częstochowa (przew.) 
1946-47, Zarz. Miej. i Woj. Wrocław 1947-48 (przew., sekr.); Zarz. Woj. 
ZMP Wrocław i Bydgoszcz 1948-49; Pom. Komenda ZHP (zast. komen- 
danta) 1950; Komit. Ucz. PZPR Toruń - I sekr. 1950 (12) UMK 1951-52 
(12c) WH zast. asyst. Kat. Podst. Marks.-Leninizmu (17) Dział. społ., 
młodz. i polit., m.in. I sekr. Komit. Ucz. PZPR UMK 1950 
AUMK: sygn. K-l/354 
*BOBIŃSKA Maria Krystyna z d. Ceglarska (1) 16 VII 1948 Sopot; 
rzem. (2) I Lic. Ogóln. Toruń 1966 (3) UMK 1971 mat. S. Balcerzyk 
(12) UMK 1971-79 (12a) Gosp. Pomocno typu "D": inż. 1971, asyst. 
nauk.-bad. 1972, st. asyst. nauk.-bad. 1974; IF st. asyst. 1977 (12c) IF st. 
asyst. Zakł. Fiz. Chem. 
AUMK: sygn. K-23/8 
*BOBIŃSKI Zbigniew (Jan) (1) 22 II 1940 Rogowo (woj. koszaliń- 
skie); rob. -(2) Lic. Ogóln. Kwidzyń 1958 (3) UMK 1963 mat. - teor. 
sumowalności L. Jeśmanowicz (10) Naucz. mat. II i IV Lic. Ogólno (kI. 
eksperymentalne) Toruń (12) UMK 1963- (12c) WMiI st. wykł. Prac. 
Metod. Naucz. Mat. (16) Nagr. MOiW 1977 i 1978 
*BOBKIEWICZ Łucja z d. Nosko (1) 10 V 1942 Kostopol (ZSRR) 
(2) Tech. Chem.-Elektr. Grudziądz 1961 (3) UMK 1971 chem. B. Żurawski, 
W. Woźnicki (10) Pr. lab.: Fabr. Celulozy Kostrzyń 1961, Okr. Spółdz. 
Mleczarska Kwidzyn 1961-67 (12) UMK 1971-75 (12a) Gospod. Pomocno 
typu "D": inż. 1971, asyst. nauk.-bad. 1972 (12c) IF asyst. Zakł. Fiz. 
Chem. 
AUMK: sygn. K-18/10 
*BOBKIEWICZ Wiesława z d. Balcerak (1) 12 VIII 1953 Toruń; 
int. (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1972; Med. Stud. Zaw. (analityka) 1974 (3) 
UMK biol. - biochem. 1980 P. Masłowski (10) Zesp. Opieki Zdr. im. M. 
Kopernika Toruń - tech. analityk 1974-75 (12) UMK 1980-88 (12a) IB: 
bioI. 1980, asyst. 1980, biol. 1981, asyst. nauk. 1985 (l2c) IB asyst. Prac. 
Izotopowej i Anal. Instrumentalnej 
AUMK: sygn. K-45N/7 


98
		

/Licencje_017_04_107_0001.djvu

			BOBKOWSKI Romuald (1) 14 VIII 1953 Łasin (woj. toruńskie); 
int. (2) Tech. Chem. i Elektr. Grudziądz 1973 (3) UMK 1977fiz. F. Bylicki 
(4) UMK J. Szudy 1985 Wpływ temperatury na ciśnieniowe rozszerzenie 
i przesunięcie linii widmowych neonu (12) UMK 1977-90 (12a) IF: 
asyst. staż. 1977, asyst. 1977, st. asyst. 1980, ad. 1985 (l2c) IF ad. Zakł. 
Spektralnej Fazy Gazowej 
AUMK: sygn. K-53N/2 
*BOBOWSKA Małgorzata z d. Pronobis (1) 
J XI 1964 Toruń; 
int. (2) V Lic. Ogólno Toruń 1983 (3) UMK 1990 szt. piękne - kons. 
i rest. pap. i skóry (12) UMK 1991- (12a) IZiK: asyst. staż. 1991, asyst. 
1992 (12c) IZiK asyst. Zakł. Kons. Pap. i Skóry 
*BOCHAT Tomasz Stanisław (1) 2 VII 1947 Inowrocław; int. (2) 
Lic. Ogóln. Strzelno 1965 (3) UMK 1969 prawo W. Daszkiewicz (11) 
ATR Bydgoszcz 1976- (12) UMK 1969-76 (12a) Kat. Filoz. i Myśli 
Społ.: asyst. staż. 1969, asyst. 1970, st. asyst. 1971 (12c) WH st. asyst. 
Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-21/22 
*BOEHLKE Jerzy (Marek) (1) 12 III 1953 Toruń; int. (2) IV 
Lic. Ogóln. Toruń 1972 (eksperymentalna kI. mat.) (3) UMK 1976 ekon. 
- ekonom. przem. K. Sokołowski (4) AE Poznań Z. Romanow 1983 Poję- 
cie i problem pełnego i racjonalnego zatrudnienia w teoriach ekonomicznych 
(9) PT Ekon. (10) Urz. w Dyr. Bud. "Elana II" Toruń 1976-78 (12) 
UMK 1978- (l2c) WNEiZ ad. Kat. Teor. Ekon. 
*BOENIGK Jerzy (1) 21 VII 1933 Sztum; naucz. (2) Gimn.: 
Malbork 1943-44, Berlin 1944-45, Morąg 1946-51 (matura) (3) Mat.: UJ 
1951, UMK 1952-55 L. Jeśmanowicz (12) UMK 1955-58 (12c) WMFiCh 
asyst. Kat. Mat. 
AUMK: sygn. K-9/433 
*BOENIGK Tadeusz (1) 8 IV 1932 Olsztyn; naucz. (2) Lic. Ogólno 
Morąg 1951 (3) UMK 1955 astr. W. Iwanowska (4) UMK W. Dziewulski 
1961 Libracje periheliów małych planet (9) TNT 1961-64; PT Mat.; PT 
Fiz. (11) ATR Bydgoszcz 1963- (12) UMK 1955-63 (12a) Kat. 
Astrofiz.: asyst. 1955, st. asyst. 1958, ad. 1961 (12c) WMFiCh ad. Kat. 
Astrofiz. 
AUMK: sygn. K-I0/33, Ankieta 1983 
*BOGACZEWICZ-ADAMCZAK Bożena (1) 3 IV 1948 Choj- 
nice; urz.-naucz. (2) Lic. Ogólno Chojnice 1965 (3) UMK 1970 biol. - 
bot. R. Bohr (4) UMK R. Bohr 1976 Struktura i produkcja zbiorowisk 


99
		

/Licencje_017_04_108_0001.djvu

			glonów planktonowych w Jeziorze Tynwałdzkim (11) UGd IG 1973- (12) 
UMK 1970-73 (12a) IB: asyst. 1970, st. asyst. 1972 (12c) IB st. asyst. 
Zakł. Syst. i Geogr. Roślin 
AUMK: sygn. K-17/26 


BOGDANlENKO Jerzy (Mam.:!rt) (1) 11 V 1946 Warszawa (2) 
Lic. Ogóln. nr 35 im. B. Prusa Warszawa 1963 (3) SGPiS 1968 ekonom. 
przem. J. Lisikiewicz; Stud. Dokt. SGPiS 1970-72j uprawnienia rzecznika 
patentowego (4) SGPiS J. Lisikiewicz 1972 Badanie zapotrzebowania na 
przedmioty pracy na przykładzie zapotrzebowania na stal w przemyśle cią- 
gników i maszyn rolniczych (5) SGPiS 1980 Rola placówek naukowo-badaw- 
czych w rozwoju wynalazczości (6) SGH 1989 Kat. Zarz. Strategicznego 
(9) Eur. Stow. Ekon. Zasobów Naturalnych i Ochro Środo (10) Min. Przem. 
Maszynowego Dep. Przem. 1969 (11) Inst. Elektr. Międzylesie 1968-69; 
SGPiS (prodz. Wydz. Ekonom. Prod. 1980-86); UW Filia w Białymstoku; 
SGH (kier. Zakł. Zarz. Innowacjami); Inst. Polit. Nauk. i Szk. Wyższego 
1989-90; Pryw. Wyższa Szk. Zarz. i Bankowości Płock (dziek., rektor); Ari- 
zona State Univ. (USA) 1986, Univ. of Sussex (Wielka Brytania) 1990, 
Glasgow Univ. (Szkocja) 1993; styp.: IREX 1986, TEMPUS 1990, NATO 
1992, Allied Command Europe (ACE) 1994 (12) UMK 1992- (12c) 
WNEiZ prof. nadzw. Kat. Zarz. Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi 
i Przeds. Bud. (15) Zarz.: strategiczne, procesami innowacyjnymi; po- 
lit. energ. i gosp. energią (16) Trzy nagr. MNSzWiT (17) Czł. rad 
programowych czasopism: "Nowator", "Ekonomia i Środowisko"; Serwis 
Fin.- Księgowy (przew.) 
[Biogr.], WNEiZ, s. 136-138 


BOGŁOWSKA Anna (Maria) (1) 8 IX 1947 Toruń; urz.-wojsk. (2) 
V Lic. Ogóln. Toruń 1965 (3) UMK 1970 fil. pol. A. Hutnikiewiczj Podypl. 
Stud. Bibl. UP 1971-73 (9) TNT 1993- (10) Naucz. j. pol. Szk. Podst. 
Ostaszewo k. Torunia 1970-71 (11) WSOWRiA Toruń (bibl.) 1971-76 
(12) UMK 1976- (12a) BG: st. bibl. 1976, kust. 1982-; Zakł. Bibl. i Inf. 
Nauk. asyst. 1979-82 (l2b) Zast. dyr. BG 1993- (12c) WH asyst. Zakł. 
Bibl. i Inf. Nauk.; BG - kust. 
*BOGUCKI Janusz (1) 14 XII 1916 Kraków; nauk. (2) Państw. 
Gimn. im. A. Mickiewicza Warszawa (3) ASP Warszawa 1939 mal. (absol.) 
Kowarski, Jastrzębowski, Chrostowskij UW 1938-39 hist. szt. Batowski (9) 
ZPAPj Assoc. Intern. des Critiques d'Art (AICA) (10) Warszawa 1940-44: 
szklarz, tokarz, plastyka użytkowa; MKiSz -'- urz. Nacz. Dyr. Muz. i Ochro 
Zab. 1945-48j Biuro Wyst. Objazdowych przy Muz. Nar. w Krakowie - dyr. 
1948-53; "Życie Literackie" Kraków - red. dodatku "Plastyka" 1957-62; 


100
		

/Licencje_017_04_109_0001.djvu

			Galeria Współcz. "Ruch" Warszawa - kier. 1970-75; PP "Desa" Warszawa 
- spec. ds. dokum. szt. współcz. 1975- (12) UMK 1964-79 (12a) WSzP: 
ad. 1964, st. wykł. 1965 (12b) Opiekun Prac. Teor. i Dyd. Artyst. 1971- 
(12c) WSzp em. sto wykI. ped. artysto (13) 1979; % etatu st. wykł. 
1979-81 (15) Krytyka szt., ped. artyst., popularyzacja szt. (17) Liczne 
publ. prasowe i książkowe dot. szt., zwł. współcz. 
AUMK: sygn. K-28/129 
*BOGULICZ Stanisław (1) 13 VIII 1922 Wielki Dwór (ZSRR); chł. 
(2) Szk. Ogólno dla Pr. Przemyśl 1950 (10) Zaw. służba wojsk. 1945-57 
(12) UMK 1957-73 (12a) SW: wykI. 1957, st. wykł. 1958 (12c) SW - 
sto wykł. (13) 1973 
AUMK: sygn. K-17/9 
BOGUSZEWSKI Jan Antoni (1) 11 IX 1924 Zaborówek (pow. 
Pruszków); rob.-chł. (2) Gimn. im. T. Czackiego Warszawa, tajne Lic. im. 
J. Lelewela Warszawa 1944 (3) SGH 1948 A. Wakar; SGPiS 1957-60 mag. 
fin. W. Lissowski (4) SGPiS Z. Fedorowicz 23 VI 1970 Kredyt jako źró- 
dło finansowania inwestycji (5) Inst. Fin. Warszawa 1973 (nom. Min. 
Fin. na stan. doc.) (9) PT Ekon. 1946- (sekr. nauk. Sek. Inwestycji 
i Bud.Oddz. Warszawa 1961-64) (10) Serum Institut - Asid Warszawa 
1941-44 - goniec, ref.; obozy pr. Forst n. Nysą i Dessau 1944-45; Bank 
Gosp. Krajowego (od 1949 Bank Inwestycyjny) Warszawa - nacz. wydz. 
1946-59; sekr. red. "Inwestycje i Kredyt" 1957-58; NBP Dep. Inwestycji 
- rzeczozn. 1959-63 (11) SGH (asyst. Kat. Ekon. Polit.) 1947-48; ANP 
(asyst. Kat. Ekon. Polit.) 1948-49; Inst. Fin. Warszawa 1963- (samodzielny 
pr. nauk. 1971-, doc. 1973-); Podypl. Stud. Fin. SGPiS (wykł.) 1971-72; 
Kielecko-Radomska WSI (wykł.) 1972-73 (12) UMK 1973-75 (12c) IE 
ad. Zakł. Fin. i Rach. (15) Ekonom. procesów inwestycyjnych, fin. 
AUMK: sygn. K-22/5 
*BOHDZIEWICZ Leonard (1) 23 X 1921 Mińsk; chł. (3) UW 
geol. (11) PGd sto asyst. Kat. Geol. Inż. 1949- (12) UMK 1954 (12c) 
WBiNoZ wykI. z gruntoznawstwa 
AUMK: sygn. K-2/246 
*BOHR Iwo (1) 20 V 1968 Toruń; akad. (syn Ryszarda) (2) IV 
Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1987 (3) UMK 1992 biol. - biol. 
og. L. Janiszewski (10) Naucz.: Zesp. Szk. nr 4 Toruń 1993, Zesp. Szk. 
Gastronomicznych 1993/94 (11) PAN Warszawa 1992-93 (12) UMK 
1993- (12c) IB asyst. Zakł. Biochem. (17) Dział. społ.-polit. - czł.: 
Stow. "Młodzi Demokraci", "Unii Wolności" 


101 


I 
:1
		

/Licencje_017_04_110_0001.djvu

			*BOHR Ryszard (Józef, Eugeniusz) (1) 15 I 1926 Kołomyja; wojsk. 
(2) Lic. dla Pr. Toruń 1947 (3) UMK 1947-52 biol. - bot. J. Walas (4) 
UMK J. Walas 1960 Socjologiczne badania perifitonu roślinnego w jeziorze 
Mamry (5) UMK 1966 Zbiorowiska glonów perifitonowych jezior Polski 
Północnej (6) UMK 1974 nauk przyr. (7) UMK 1987 nauk przyr. (9) 
TNT 1961- (czł. Wydz. III 1968-); Komit. Hydrobiol. PAN 1969-; Ko- 
mit. Ekol. PAN 1972- (wiceprzew.); Tow. Przyr. im. M. Kopernika 1949-; 
PT Bot. 1952 (czł. zarz. Oddz. Toruń); PT Hydrobiol. 1964-; Woj. Komit. 
Ochr. Przyr. (przew. 1970-74); Soc. Intern. Limnologiae (10) St. kolej. 
Kołomyja - rob. 1941-42; Firma Hand. Meyer Kołomyja - rob. 1942-44; 
udział w działaniach wojennych i służba w I Armii Wojska Pol. VIII 1944 - 
1946, ostatnio podporucznik; Tor. Spółdz. Spożywców - ekspedient 1946-49; 
Naucz. III Państw. Szk. Ogólno Toruń? 1949-50 (11) Uniw. w Lundzie - 
visiting prof. 1972; WSP Olsztyn 1987-88 (12) UMK 1950-87 (12a) 
WM-P Kat. Syst. i Geogr. Roślin: zast. asyst. 1950, asyst. 1952, st. asyst. 
1955; Kat. Ochr. Przyr. i Ekol.: st. asyst. 1955, ad. 1960; Kat. Syst. i Geogr. 
Rośl.: ad. 1967, doc. etatowy od 1968; IB Zakł. Syst. i Geogr. Roślin: doc. 
1968, prof. nadzw. 1974 (12b) Rektor 1978-81; prorektor 1972-78 ds. 
og., od 1975 ds. nauki; dziek. WBiNoZ 1969-72; kier.: Zakł. Syst. i Geogr. 
Roślin 1967-19(6; Zakł. Taks., Ekol. Roślin i Ochr. Przyr. 1976-; opiekun 
Zakł. Ochr. Przyr. od 1970 (12c) IB prof. zw. Zakł. Takson., Ekol. Roślin 
i Ochr. Przyr. (14) 19 XII 1987 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Bot., ekol., 
algologia, hydrobiol. (16) Nagr. MSzW: ind. II O 1969, ind. 1972; tyto hon. 
"Zasł. Naucz. PRL" 1979 (17) M.in.: radny Woj. Rady Nar. 1969-73, 
poseł na Sejm PRL VIII kadencji 
AUMK: sygn. K-40N/7; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22: 1968 s. 66-67; Uniwersytet - 
miejsce ludzi twórczych (rozm. przeprowadził B. Lewandowski), Gl. Ucz. 1978 nr 5-9 
S. 3-10; [nekr.]: Pro Memoria, Gl. Ucz. 1988 nr 1 S. 57-59; A. Giziński, M. Rejewski, 
R.B. (15 I 1926-19 XII 1987), Wiad. ekol. 34: 1988 z. 3 s. 345, J. Wojtowicz, [biogr.], 
SBPN, t. I s. 133-134 
BOIŃSKA Urszula (Jadwiga) z d. Chojnacka (1) 20 VI 1941 Świę- 
cice (woj. płockie); roI. (2) Lic. Ogólno Mała Wieś (woj. płockie) (3) 
UMK 1965 biol. - bot. J. Walas (4) UMK J. Staszkiewicz 1972 Zmienność 
Betula humilis w północnej Polsce (9) TNT 1967-; Tow. Przyr. im. M. 
Kopernika; PT Bot. (12) UMK 1965- (12a) IB: asyst. staż. 1965, asyst. 
1966, ad. 1972, st. wykł. 1988 (12c) IB st. wykł. Zakł. Takson. i Geogr. 
Roślin (15) Bot. - syst. roślin 
*BOIŃSKI Marian (Konrad) (1) 19 II 1936 Ojrzanowo (woj. bydgo- 
skie); chł. (2) Państw. Gimn. i Lic. Ogólno Kcynia 1953 (3) UMK 1961 
biol. - bot. J. Walas (4) UMK J. Walas 1970 Lasy liściaste środkowej części 
Pojezierza Krajeńskiego (9) TNT 1967-; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; 


102
		

/Licencje_017_04_111_0001.djvu

			PT Bot. (10) Pr. fiz. i naucz. Szk. Podst. w Witowicach 1953-56 (11) 
ATR Bydgoszcz 1982- (12) UMK 1961- (12a) IB: asyst. 1961, st. asyst. 
1964, ad. 1971 (12c) IB ad. Zakł. Takson. i Geogr. Roślin 
AUMK: sygn. WB-24/8 
*BOJANOWSKA Marzenna z d. Szałek (1) 28 IX 1957 Toruń; 
int. (3) WSP Bydgoszcz 1982 fil. ang.; Podypl. Stud. z zakr. metod. naucz. 
j. ang. UP 1987/88; staż jęz. w Randers (Dania) (10) Naucz. V Lic. Ogólno 
Toruń 1982-91 (12) UMK 1991- (12c) SJO -lekt. j. ang. 
*BOJANOWSKA Stefania z d. Dziuba (1) 25 XII 1930 Mszaniec 
(pow. Tarnopol); chł. (2) II Państw. Szk. Ogólno stopnia lic. im. M. Konop- 
nickiej Inowrocław 1951 (3) UŁ 1951-54 biol.; UMK 1954-57 biol. - bot. 
J. Walas (12) UMK 1957-60 (12c) WBiNoZ asyst. Kat. Syst. i Geogr. 
Roślin 
AUMK: sygn. K-8/212a 
*BOJANOWSKA Zofia z d. Paczkowska (1) 5 I 1944 Jarczówek 
(woj. lubelskie); rob. (2) Szk. Podst. i Lic. Ogólno nr 6 im. J. i J. Śniadeckich 
Bydgoszcz 1962 (3) UMK 1968 biol. - zool. I. Mikulska (10) Zjedn. Zakł. 
Rowerowe Bydgoszcz - urz. 1962-63 (11) UGd 1975- (12) UMK 1968-75 
(12a) IB: asyst. nauk.-tech. 1968, asyst. dyd. 1969, st. asyst. 1972 (12c) 
In st. asyst. Zakł. Zool. Syst. 
AUMK: sygn. K-19/12 
*BOJANOWSKI Eugeniusz (Józef) (1) 25 VIII 1942 Gdynia; chł. 
(2) Lic. Ogóln. Rypin 1960 (3) UMK 1965 prawo adm. W. Dawidowicz 
(4) UMK W. Dawidowicz 1972 Instytucja wykonania zastępczego w postę- 
powaniu egzekucyjnym w administracji (5) UGd 1982 Odpowiedzialność 
prawnoorganizacyjna pracowników organu administracji państwowej (10) 
Urz. Prez. Pow. Rady Nar. Inowrocław 1965-66 (11) UGd 1973- (12) 
UMK 1967-73 (12c) IAiZ ad. Zakł. Adm. i Zarz. (16) Nagr. MNSzWiT 
111 0 1973 
AUMK: sygn. K-21/9, Ankieta 1983 
*BOJARSKI Jacek (1) 9 VI 1967 Lidzbark Warm.; int. (2) Lic. 
Ogólno im. Kazimierza Jagiellończyka Lidzbark Warm. 1986 (3) UMK 1991 
archeol. - kons. zab. J. Olczak (12) UMK 1992- (12a) IAiE archeol. pr. 
tech. 1992, 1/ 2 etatu wykł. 1993-, pełny etat 1995 (12c) WE wykI. Zakł. 
Archeol. Średn. i Czasów Nowoż. 


BOJARSKI Janusz (Czesław) (1) 28 11963 Toruń (2) Tech. Elektr. 
Toruń 1983 (3) UMK 1989 prawo M. Filar; aplik. - Prok. Woj. Bydgoszcz 


103
		

/Licencje_017_04_112_0001.djvu

			1989-91 (12) UMK 1991- (12c) WPiA asyst. Kat. Prawa Kar. i Polit. 
Krym. 
*BOJARSKI Marek (1) 17 XII 1954 Gdańsk; lek. (2) II Lic. 
Ogóln.: Sopot 1969-70, Gdańsk 1971-73 (3) UMK 1980 fiz. teor. (12) 
UMK 1980-82 (12c) WMFiCh asyst. KRA 
AUMK: sygn. K-32/19 
BOJARSKI Władysław (1) 21 V 1931 Wołochy (woj. tarnopolskie); 
rol. (2) I Państw. Gimn. i Lic. Jarosław 1946-49 (mała matura); Pryw. 
Lic. Klas. Jarosław 1950-52 (matura); Koresp. Lic. Ogólno Kraków 1959 
(matura państw.) (3) Kolegium Filoz.-Teol. 00 Dominikanów Kraków 
1952-59 fi.loz. prawa (stopień nauk.lekt.); KUL 1959-62 prawo S. Płodzień, 
A. Petrani; UJ prawo 1963/64 (przerwane); KUL kurs dokt. 1962-63 (4) 
KUL A. Petrani 1964 Podstawy prawne in integrum restitutio jako nadzwy- 
czajnego środka odwoławczego od wyroków w prawie kanonicznym (5) UP 
1971 Emfiteuza według prawa rzymskiego (6) UMK 1987, nom. wstrzymy- 
wana od 1981 z powodów polit. (7) UMK 1991 (9) TNT 1967- (czł. Wydz. 
IV 1971-); Komit. Nauk o Kult. Ant. PAN; Kom. Praw Ant. przy Komit. 
Nauk o Kult. Ant. PAN; Stow. Kanonistów Pol.; PT Hist.; PT FiL; grupa 
bad. "Stato e metodi delle indagini e degli insegnamenti romanistici nei pa- 
esi dell'Europa Orientale e nei paesi extraeuropei"; grupa bad. "Storia della 
Cultura giuridica"; Centre de Documentation des Droits Antiques (Paryż); 
Seminari Intern. da Roma alla terza Roma (11) Kolegium Filoz.-Teol. 00 
Dominikanów Kraków 1963-65 (wykł. prawa kan. i pol. prawa wyznanio- 
wego); UW 1965/66 (wykł. prawa rzymskiego); UP 1992- (prof. zw. prawa 
kan. i rzym.); Univ. di Roma 1972-73, a także Padwa, Neapol, Angers, Ge- 
tynga, Piza, Amsterdam, San Sebastian, Rostock, Greifswald (12) UMK 
1966- (12a) WPiA: st. asyst. 1966, ad. 1967, doc. 1971, prof. nadzw. 1987, 
prof. zw. 1991 (12b) Prorektor ds. naucz. 1981-82 (4 VIII odwołany przez 
Min. z powodów polit.); prodziek. WPiA 1975-78; kier. Kat. (Zakł.) Prawa 
Rzymskiego 1972-; po. kier. Zakł. Doktryn Polit. i Prawnych 1974-76; kier. 
Zaocz. Stud. Adm. 1973-75; kier. Kat. Prawa Kan. 1991- (12c) WPiA 
prof. zw. Kat. Prawa Rzymskiego (15) Prawo rzymskie: rzeczowe, w Polsce; 
prawo kan.: procesowe, w Polsce (16) Med. KEN 1991; Med. "Za Zasł. dla 
Uczelni" 1994 (17) M.in. dział. związkowy: ZNP 1966-80 (przew. ZNP na 
WPiA 1971-73), NSZZ "Solidarność" 1980-91 (przew. na WPiA 1980-81) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 25: 1971 s. 66-67; [biogr.]: Gl. Ucz. 1981 nr 1-2 s. 8-9; 
Marquis Who is who in the World, 11 ed. 1993-94 


BOKINIEC Andrzej Zdzisław (1) 18 XI 1961 Bielsk Podlaski; lek. 
(2) Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Bielsk Podlaski 1980 (3) UMK 1985 


104
		

/Licencje_017_04_113_0001.djvu

			archeol. K. Przewoźna-Armon, ekol. R. Bohr (12) UMK 1985- (12c) WE 
asyst. Zakł. Prahist. (15) Koniec neolitu i pocz. epoki brązu; etnoarcheol. 
*BOLANOWSKI Tomasz (1) 24 XI 1964 Wrocław; int. (2) V Lic. 
Ogólno Wrocław 1983 (3) UWr 1989 geol. S. Lorenc (11) Red. "Gazety 
Wyborczej" 1993- (12) UMK 1990-93 (12c) IG asyst. Zakł. Geol. 
AUMK: sygn. K-68/7 
*BOLIŃSKI Lechosław (1) 7 XII 1944 Chrząstowo (pow. Inowro- 
cław); rob. (2) Lic. Ogólno Inowrocław 1962 (3) UMK 1967 chem. H. Ko- 
neczny (4) UMK H. Koneczny 1971 Określenie wpływu stężeń NaCl i NH 3 
oraz stopnia karbonizacji roztworu na wydajność procesu sodowego w tempe- 
raturze 25 0 C (10) Zakł. Dośw. Chem. Gosp. "Pollena" Nowy Dwór Maz. 
1970- (12) UMK 1967-70 (12a) Kat. Techn. Chem.: staż. 1967, asyst. 
1968, st. asyst. 1969 (12c) ICh sto asyst. Kat. Techn. Chem. 
AUMK: sygn. K-14/22 
*BONIEWICZ Alina (1) 30 XII 1955 Toruń; naucz. (2) I Lic. 
Ogólno Bydgoszcz (z rozszerzonym j. ang.) 1974 (3) UGd 1978 fil. ang.; Ję- 
zykozn. Stud. Dokt. UP 1978-81 (podróż do USA - m.in. Atlanta, Floryda, 
Nowy Orlean 1980) (10) Ośr. Usług Ped. i Socjalnych ZNP Bydgoszcz 
1986-89 (11) AM Szczecin (lekt. j. ang.) 1981-86 (12) UMK 1989- 
(12c) SJO -lekt. j. ang. 
*BONIKOWSKI Zdzisław (1) 27 I 1927 Kcynia; rob. (2) Państw. 
Gimn. i Lic. Kcynia 1949 (3) UMK hist.: 19531 0 , 196111 0 W. Łukaszewicz 
(10) W czasie okupacji niem. spółka zbożowa Kcynia 1940-45; urz. PKP 
Kcynia 1945-49; Min. Bezpieczeństwa Publ. Warszawa 1953-54; Toruń na- 
ucz. hist. Tech. Przem.: Chem. 1957-58 i Młynarskiego 1958- (12) UMK 
1951-53,1954-57 (12a) SW: dowódca kompanii 1951, wykI. 1954 (12c) 
SW - wykł. 
AUMK: sygn. K-8/74 
BORAWSKA Teresa (1) 13 VIII 1944 Wityn (woj. białostockie); 
chł.-rob. (2) Lic. Ped. Ostróda 1963 (3) UMK 1968 hist. powsz. średn. 
K. Górski (4) UMK K. Górski 1977 Działalność publiczna Tiedemanna 
Giesego kanonika warmińskiego (1480-1538) (9) TNT 1972- (m.in. sekr. 
Kom. Hist. Wydz. I); PT Hist. (11) Styp. Kopernikańskie Monachium, 
Getynga 1974-75 (12) UMK 1968- (12c) IHiA ad. Zakł. Hist. Średn. 
(15) Hist. średn., zwł. kult. średn. (16) Nagr. MNSzWiT ind. 111 0 1985 
*BORCHARDT Alfons (1) 9 V 1922 Bydgoszcz; int. (2) Byd- 
goszcz: Gimn. i Lic. Hum. 1939 (mała matura), Lic. Ogólno dla Dorosłych 
1946 (3) UMK 1952 chem. A. Swinarski (4) UMK J. Krupowicz 1964 


105
		

/Licencje_017_04_114_0001.djvu

			Chlorowanie i cyjanowanie d-karenu-3 (10) Karny obóz pr. MiiWtal1939- 
-40, rob. przymusowe Tribsow k. Szczecina 1940-45; urz. PKP 1945-47; 
naucz. I Lic. Ogólno im. Kopernika Toruń 1949-50 (11) WSI Bydgoszcz 
1966- (12) UMK 1953-66 (12a) Kat. Chem. Org.: asyst. 1953, st. asyst. 
1955, ad. 1964 (12b) Deleg. rektora ds. BHP 1965-66 (12c) WMFiCH 
ad. Kat. Chem. Org. 
AUMK: sygn. K-11/86 
*BORCZ Andrzej (1) 28 III 1957 Przeworsk (woj. przemyskie); int. 
(2) Lic. Szt. Piast. Jarosław 1977 (3) ASP Warszawa 1983 rzeź. J. Jar- 
muszkiewicz (z wyróżnieniem) (4) ASP Warszawa 1994 przewód kwalif. 10 
(10) Muz. Ziemi Zawkrzeńskiej Mława 1983-84 (12) UMK 1984- (12a) 
lA-P: asyst. staż. 1984, asyst. 1985, st. asyst. 1987, ad. 1994 (12c) lA-P 
ad. Zakł. Rzeź. (15) Piast.; rzeź. 
*BOREK Jan (1) 20 X 1901 Lublin; chł. (2) Gimn. Realne Lublin 
1921 (3) UW 1921-23 prawo; Państw. Wyższy Kurs Naucz. Poznań 1933; 
Państw. Inst. Naucz. Warszawa 1938 (10) Naucz. szk.: powsz. w Puzdro- 
wie, Sierakowicach i Kościerzynie 1925-36, zaw. w Toruniu 1947-50; w czasie 
okupacji tajne naucz. Lubartów 1939-44; Księgarstwo Spółdz. (kier.) Lu- 
bartów, Toruń 1940-49; zast. przew. Prez. Miej. Rady Nar. Toruń 1950-51 
(12) UMK 1951-52 (12c) SP - wykł. kontr. 
AUMK: sygn. K-l/361 
BORKOWSKI Kazimierz Maria (1) 5 III 1948 Żelichowo (woj. pil- 
skie); roI. (2) Państw. Tech. Rol.-Lniarskie Przygodzice k. Ostrowa Wlkp. 
1967 (3) UMK 1972 astr. - radioastr. Z. Turło, S. Gorgolewski (4) UMK 
S. Gorgolewski 1980 Pomiary promieniowania Słońca na falach metrowych 
na przykładzie toruńskich obserwacji interferometrycznych na częstości 127 
MHz (9) Intern. Astronomical Uno 1991- (12) UMK 1972- (12a) 
lA: asyst. 1972, st. asyst. 1975; KRA ad. 1980 (12c) WFiA ad. nauk. 
KRA (15) Radioastr. Słońca; radioastr. tech. wielkobazowa VLBI; astr. 
praktyczna (rachuba czasu, efemerydy ciał układu słonecznego, zaćmienia 
(17) Przekładyangielskojęz. lit. wedyjskiej (gł. pr. Sathya Sai Baby) 
[Biogr.], The Journal oj the Royal Astronornical Society oj Canada, vol. 85: 1991 s. 139 


*BORODO Andrzej (1) 15 XI 1949 Olsztyn; int. (2) Lic. Ogóln. im. 
A. Mickiewicza Olsztyn 1967 (3) UMK 1971 prawo cyw. Z. K. Nowakowski 
(z wyróżnieniem); pozaetatowa aplik. sądowa Bydgoszcz 1973 (4) UMK 
E. Drgas 1976 Zupełność budżetu w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (5) 
UMK 1983 Charakter prawny planów finansowych (6) UMK 1990 (7) 
UMK 1994 nauk prawnych (9) TNT (czł. Komit. red. pr. popularno-nauk.) 
(10) Sędzia Nacz. Sądu Adm. Gdańsk (% etatu) 1993-94 (11) Styp. nauk. 


106
		

/Licencje_017_04_115_0001.djvu

			Fund. F. Eberta - Uniw. w Bambergu (Niemcy) 1988 i 1991 (12) UMK 
1971- (12a) WPiA: asyst. staż. 1971, asyst. 1972, st. asyst. 1973, ad. 1977, 
doc. 1984, prof. nadzw. 1990 (12b) Prodziek. WPiA: 1984-85, 1987-90; 
Pełnomocnik Rektora: ds. mieszkaniowych i hoteli asyst. 1977-78, ds. stud. 
- cudzoziemców 1984-87 (12c) WPiA prof. nadzw. Kat. Prawa Fin. PubI. 
(15) Prawo fin. (17) Kom. Fin. i Polit. Gosp. Rady Miej. Torunia 
AUMK: sygn. WP-8/2, Ankieta 1983 


*BORODZIUK Wojciech (1) 11 VI 1961 Szczytno; int. (2) Lic. 
Ogólno im. 25-1ecia PRL Szczytno 1980 (z wyróżnieniem) (3) UMK 1985 
prawo Z. Zdrójkowski (z wyróżnieniem) (12) UMK 1985-91 (12c) WPiA 
st. asyst. Kat. Powsz. Hist. Państwa i Prawa (16) I miejsce w Ogólno- 
pol. Olimpiadzie Hist.-Prawnej im. M. Sczanieckiego w Gdańsku 1981; styp. 
MNSzWiT w roku akad. 1984/85 
AUMK: sygn. K-55/2 
*BOROWCZAK Jan (1) 12 VI 1931 Skomlin (woj. łódzkie); rob. 
(2) Państw. Lic. Ped. Brzeg 1950 (3) PWSSP Wrocław 1957 rzeź. (9) 
ZPAP (10) Naucz. szk. podst. Oława 1950-51; kier. Domu Dziecka Oława 
1951-52; naucz. rzeź. Brzeg i Opole 1957-63 (11) PWSSP Wrocław 1954-56 
(12) UMK 1975-77 (12c) IZiK doc. kontr. rzeź. Zakł. Kons. Elementów 
i Detali Archit. (15) Art. pIast.: rzeź., mal., rys. (16) Odzn. Zasł. Opolsz- 
czyźnie 1969, Zasł. Dział. Kult. 1974 (17) Upowszechnianie kult. - nagr. 
M. Opola 1962 
AUMK: sygn. K-37N/3 
BOROWICZ Ryszard (Jerzy) (1) 5 XII 1945 Dobieżyn (woj. po- 
znańskie); rzem. (2) Lic. Ped. Toruń 1964 (3) UMK 1973 hist. W. Lewan- 
dowski (4) UMK Z. Kwieciński 1975 Selekcje społeczne w toku kształcenia 
w szkole wyższej. Studium wybranego rocznika młodzieży z UMK w Toruniu 
(5) UMK 1982 Plany kształceniowe i zawodowe młodzieży oraz ich realizacja 
(6) UMK 1991 (7) UMK 1994 (9) PT Socjol. (przew. Oddz. Toruń 1992-) 
(11) Inst. Rozwoju Wsi i RoI. PAN Toruń 1973-85; UP 1982-85; WSP Zie- 
lona Góra 1985-88 (prodziek. Wydz. Ped.); styp.: Węgierska AN Budapeszt 
1975-76, AN ZSRR - Moskwa, Nowosybirsk, Tallin 1979-80 (12) UMK 
1973-75,1977-81,1984-85,1988- (12a) IP asyst. (1f 2 etatu) 1973-75; INS 
ad. (% etatu) 1978-81; Kat. Socjol.: doc. 1984-85, prof. nadzw. 1991, prof. 
zw. 1994 (12c) WH prof. zw. Kat. Socjol. (15) Selekcje spoI. w szk., 
wykształcenie jako wartość, młodz. jako kategoria spoI. 
AUMK: sygn. K-37N/4; [biogr.], Kto jest kim na WH, s. 86 
BOROWIECKA Dorota zob. FOLTAŃSKA-BOROWIECKA 
Dorota 


107
		

/Licencje_017_04_116_0001.djvu

			*BOROWIECKI Lucjan (1) 1 X 1925 Dąbrowa Górnicza; rob. (2) 
Lic. dla Dorosłych Grudziądz 1948 (3) UMK 1954 chem. W. Zacharewicz 
(4) UMK W. Zacharewicz 1960 O działaniu dwutlenku selenu na d-karen-3 
(5) UMK 1965 Badania w grupie karanu (6) UMK 1974 (7) UMK 1991 
(9) TNT (czł. Wydz. III 1966-); Komit. Nauk Chem. PAN 1981- (10) 
Rob. przymusowe 1940-45 (Lager fiir AusHindische Arbeitskrafte Stralsund); 
naucz. szk. podst.: Nowa Wieś 1947-48, Lasin 1948-49 (11) Lab. Chem. 
Ecole Normale Superieure Paryż 1965-66 (12) UMK 1954- (12a) ICh: 
asyst. 1954, st. asyst. 1956, ad. 1960, doc. 1966, prof. nadzw. 1974, prof. zw. 
1991 (12b) Prorektor ds. nauki 1972-75; zast. dyr. ICh 1970-72; dyr. ICh 
1975-89; kier. Zakł. Chem. Org. 1974-91, 1993/94 (12c) WCh prof. zw. 
Zakł. Chem. Org. (15) Chem. terpenów 
Ankieta 1983 w AUMKj [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 20: 1968 s. 44-45 


*BOROWIK-SZCZEPKOWSKA Irena (1) 9 II 1924 Grudziądz; 
int. (2) Pryw. Szk. RoI. Milanówek (3) UMK 1950 geoI. - paleont. 
E. Passendorfer (10) Naucz. szk. podst. Bydgoszcz 1962-79 (11) Inst. 
Uprawy, Nawożenia i Gleb. Bydgoszcz 1950-57 (12) UMK 1947-50 (12c) 
WM.P zast. asyst. Kat. GeoI. 
AUMK: sygn. K-l/205, Ankieta 1984 
*BOROWSKI Andrzej (1) 21 VII 1961 Aleksandrów Kuj.; int. (2) 
Lic. Ogólno Aleksandrów Kuj. 1980 (3) UMK 1985 fiz. dośw. A. Bączyń- 
ski (10) Naucz.: Aleksandrów Kuj. Szk. Podst. nr 3 1985-87 i Lic. Ogólno 
1987-91, Lic. Ogólno Toruń 1985 (12) UMK 1991- (12c) IF asyst. Prac. 
Dyd. Fiz. i Pokazów Wykł. 
*BOROWSKI Wacław (1) 20 VIII 1888 Wilno; tech. (2) Pe- 
tersburg (3) Petersburg: Politech. (5 semestrów), Uniw. fi.loz. ścisła (nie 
ukończył); USB filoz., ped. 1925 (dypl. naucz. propedeutyki filoz.) (10) 
Wilno: Wyższy Kurs Naucz. 1929-31, Semin. Naucz. 1931-36, Kur. Okr. 
Szk. Wileńskiego 1936-39, naucz. szk. podst. 1940-45, tajne naucz. w szk. 
śred. 1941-44; Lic. Ped. Toruń 1945- (12) UMK 1948-49 (l2c) SP - 
wykł. mat. 
AUMK: sygn. K-15/7 
*BOROWSKI Zbigniew (1) 10 IV 1905 Strzałkowo (pow. Września); 
kup. (2) 1948 (3) Szt. piękne: USB 1934-39, UMK 1951 S. Borysowski 
(10) Spółdz. RoI.-Hand. Siedlce 1942-45; Min. Inf. i Propagandy (nacz. 
Wydz. Artyst., wicedyr. Dep.) 1945-46 (12) UMK 1946-49 (12c) WSzP 
mI. asyst. Kat. Rzeź. 
AUMK: sygn. K-l/131 


108
		

/Licencje_017_04_117_0001.djvu

			*BOROWSKI Zbigniew Janusz (1) 14 IV 1952 Włocławek; int. 
(2) Lic. Ogóln. im. Ziemi Kuj. Włocławek 1971 (3) ATR Bydgoszcz 1978 
bud. lądowe (z wyróżnieniem); Stud. Dokt. PW 1980-83 (4) PW K. Ja- 
worski 1984 Model symulacyjny wpływu czynników realizacyjnych na wyko- 
rzystanie czasu pracy maszyn budowlanych (11) ATR Bydgoszcz 1975- 
(12) UMK 1984-87 (1/2 etatu) (12c) WNE ad. Kat. Zarz. Procesami 
Inwestycyjno-Innowacyjnymi i Przeds. Bud. 
AUMK: sygn. K-40N/6 


*BORSVOLD Joan (1) 25 V 1956 Idaho (USA) (3) Univ. ofOregon 
1980 fil. ang. (12) UMK 1990-92 (12c) WH wykł. KFA 
AUMK: sygn. K-56/4 


*BORTKIEWICZ Juliusz (1) 10 IX 1948 Łozy (woj. elbląskie); chł. 
(3) WAP 1987 ped. (12) UMK 1988-89 (12c) SW - wykI. 
AUMK: sygn. K-48N/3 
*BORTNIK Tomasz (1) 7 XII 1952 Bydgoszcz; int. (2) I Lic. Ogólno 
Bydgoszcz 1971 (3) UMK 1976 mat. S. Balcerzyk (z wyróżnieniem); Po- 
dypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1980; IM PAN - stud. dokt. 1976-79 (4) IM 
PAN S. Balcerzyk 1979 Pewne własności homologiczne grup (9) PT Mat.; 
Amer. Mathematical Soc. (11) IM PAN Oddz. Toruń - st. asyst. 1979; 
wyjazdy do Włoch: Perugia 1977 - Letnia Szk. Topol. Alg., Turyn 1978 - 
konf., Cortona 1978 - Letnia Szk. Alg. Przemiennej; RFN (Oberwolfach) 
1978 - konf.; Louisiana State Univ. - wykI. 1982; urlop bezpł. na prowadze- 
nie wykł. w Libii 1984-86 (po urlopie do pr. nie wrócił) (12) UMK 1980-86 
(12c) IM ad. Zakł. Alg. i Topol. (16) Zł. odzn. ZG SZSP »Primus inter 
pares« 1975 
AUMK: sygn. K-39N/8, Ankieta 1983 
*BORYK-JÓZEFOWICZ Krystyna (Monika) (1) 15 IV 1951 To- 
ruń; int. (2) Lic. Ogólno Toruń 1969 (3) UMK 1974 szt. piękne - kons. 
mal. i rzeź. polichr. Z. Brochwicz; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1988 (4) 
ASP Kraków M. Roznerska 1989 przewód kwalif. 10 (10) PP. PKZ Toruń 
1974-77 (12) UMK 1977-85, 1987-93 (12a) IZiK: asyst. 1977, st. asyst. 
1979, mł. wykI. 1987, ad. 1989 (12c) IZiK ad. Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. 
Polichr. 
AUMK: sygn. K-68/4, Ankieta 1983 


*BORYS Maria (1) 20 III 1923 Wilno; naucz. (2) IV Viduzine Mo- 
kykla (d. Gimn. Czartoryskich) Wilno 1941 (3) UMK 1950 fil. ang. I. Do- 
brzycka (10) W czasie okupacji: ekspedientka, kelnerka, biuralistka Wilno 
1941-45; Państw. Pedagogium Toruń 1945 - sekr.; Państw. Lic. i Gimn. 


109
		

/Licencje_017_04_118_0001.djvu

			Bud. - naucz. j. ang. 1947 (12) UMK 16 X 1946 - 1951 (12a) KFA: zast. 
mł. asyst. (stud. II r.) 1946, mł. asyst. 1948 (12c) WH mI. asyst. KFA 
AUMK: sygn. K-l/268 


*BORYSOWSKI Stanisław (Emil) (1) 2 I 1906 Lwów; rob. (2) 
Gimn. (typu hum.) Lwów 1926 (3) ASP Kraków 1926-31 mal. i graf. 
I. Pieńkowski, Jarocki; styp. Fund. Kult. Nar. Rzym 1932; stud. w Paryżu 
1933-35 (filia Akad. Krakowskiej J. Pankiewicz) (6) UMK 1949 Kat. Mal. 
(7) UMK 1967 Kat. Mal. (9) Tow. "Sztuka" 1934-, (zał. Grupy Tor. 
1957); Zw. Twórczy Zach. Ukrainy Lwów (czł. Zarz. w okresie okupacji); 
ZPAP 1945- (organiz., prez. Okr. Bydgosko-Tor. 1947-48, czł. ZG 1948-51) 
(10) Wykł. rys. w Ognisku Wakacyjnym dla naucz. w Krzemieńcu 1939; 
Zw. Twórczy MaI. we Lwowie, art. mal. 1940-43; Zw. Twórczy w Krakowie 
1944-45 (11) ASP Kraków 1945-46; PWSSP Łódź (rektor 1950-53, dziek. 
1954-57); WSSP w Sopocie 1951; PWSSP w Gdańsku 1951-72 (12) UMK 
16 XI 1946 - 1988 (12a) Kat. Mai. Dekoracyjnego prof. nadzw. 1946; 
Kat. Mal. prof. zw. 1967 (12b) Dziek. WSzP 1948-51; dyr. IA-P 1969-74; 
kier. Kat. MaI. i Rys., następnie Kat. MaI. z Zakł. Kompozycji Figuralnych 
1953-; kier. Zakł. Mal. 1969-70 (12c) IA-P em. prof. zw. mal. (13) 1976; 
% etatu do 1988 (14) 1 V 1988 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Mal. (16) 
Nagr.: ind. MSzW 10 1964, MKiSz P 1966, MSzWiT IP 1976, Salonu w 
Krakowie 1934, Salonu Marynistycznego w Krakowie 1936; Sr. med. Wyst. 
Międzynar. - Paryż 1937 
AUMK: sygn. K-20/9, Ankieta 1983; [spuścizna], Muz. akr. Toruń; S. B. Jubileusz 
30-1ecia pracy artystycznej, IKP 1962 nr 15: 18 Ij [biogr.], Galeria współcz. mal. pom., 
s. 21-26; Z.Jędrzyński, S.B. jubileusze, Tor. inf. kult. i turyst. 1981 nr 3 s. 28-29; 
tegoż, Zapisane w pamięci i na taśmie wspomnienia o S.B., cz. 1-2, Gaz. tor. 1988 
nr 11: 13 V, nr 17: 17 Vj A. Krzywka, "Pro memoria" [o S.B.], Tor. inf. kult. 1988 
nr 9 s. 42-44; S. Z am el, Profesor S.B. [1906-1988], Tor. inf. kult. 1988 nr 6 s. 37-39; 
M. Bacciareli, S.B., Rocz. kult. Kuj. i Pom. 12: 1985/1986 S. 112-114 


*BORZESTOWSKI Marian Stefan (1) 11 IX 1924 Toruń; kolej. 
(2) Gimn. im. M. Kopernika Toruń; Państw. Kom. Weryfikacyjno-Kwalif. 
Toruń 1946 (3) UMK 1949 prawo (4) UMK Z. Zdrójkowski 1964 Ko- 
rektura pruska (Jus terrestre nobilitatis Prussiae a. 1598) jej geneza, dzieje, 
źródła oraz wpływ na dawne polskie prawo ziemskie na tle rozwoju prawa są- 
dowego Polski i krajów ościennych (10) Rob. w kolej. 1939-43; wywieziony 
do Niemiec 1943-45; naucz. Państw. Szk. Pr. Społ. Toruń 1949-50; kier. dz. 
plan.: Rej. Tuczarnia Drobiu Toruń 1951-55, Zakł. Mięsne Toruń 1955-58 
(12) UMK 1950-51, 1958-67 (12a) Zakł. Hist. Państwa i Prawa Pol. mł. 
asyst. 1950; Kat. Hist. Powsz. Państwa i Prawa: st. asyst. 1958, ad. 1964 
(12c) WPr ad. Kat. Hist. Powsz. Państwa i Prawa 
AUMK: sygn. K-13/15 


110
		

/Licencje_017_04_119_0001.djvu

			*BOULATOFF Andre (1) 6 IX 1969 Francja (3) Uniw. w Angers 
1992 (12) UMK 1992-93 (12c) WH wykł. KFRom. 
AUMK: sygn. K-68/5 
*BOHME Christa (1) 6 XI 1946 Lipsk (3) Uniw. w Halle (4) 
Uniw. w Halle (10) Klub Międzynar. Prasy i Książki - lekt. j. niem. 
1973-74 (11) Uniw. w Halle przed 1973 i po 1975 (12) UMK 1973-75 
(12c) WH ad. KFG 
AUMK: sygn. K-19/11 
*BOTTCHER Artur (Paweł) (1) 28 VII 1953 Bydgoszcz; rob. (3) 
UMK 1978 fiz. S. Łęgowski; Stud. Dokt. Fiz. UMK 1979-83 (4) UMK 
S. Łęgowski 1984 Orientacja atomów 4 H e (;PSI) w optycznie pompowanej 
plazmie (9) PT Fiz. (10) Lab. Bydgoskiej Fabr. Mebli 1978-79 (11) AM 
Bydgoszcz (Zakł. Biofiz.) 1985- (12) UMK 1983-85 (12c) IF st. asyst. 
Zakł. Fiz. Dośw. (15) Spektroskopia atomowa; fiz. zderzeń atomowych 
AUMK: sygn. K-37N/7 
BRANACH Irena zob. BURZACKA-BRANACH Irena (Maria) 
*BRANDEL Włodzimierz (1) 23 XI 1935 Podwołczyska (woj. tar- 
nopolskie); int. (2) Gimn. im. Bolesława Chrobrego Kłodzko 1953 (3) 
Uniw. w Odessie do 1957 chem.; UMK 1958 chem. J. Krupowicz (4) UMK 
A. Swinarski 1964 Zastosowanie metody refraktometrycznej do wyznacza- 
nia składu i stałych nietrwałości związków kompleksowych (11) AM Wro- 
cław (asyst. Kat. Chem. Org.) 1958-60; WSI Bydgoszcz 1966- (12) UMK 
1960-66 (12a) WMFiCh Kat. Chem. Nieorg.: asyst. 1960, st. asyst. 1961, 
ad. 1965 (12c) WMFiCh ad. Kat. Chem. Nieorg. (15) Chem. nieorg. 
AUMK: sygn. K-14/25 
*BRANDT Gisela (1) 26 XII 1932 Meseritz-Obrawalde (12) UMK 
1987 (12c) WH prof. KFG 
AUMK: sygn. K-40N/4 
*BROCHWICZ Zbigniew Jan (1) 15 VI 1924 Radziejów Kuj.; 
int. (2) Państw. Gimn. Męskie im. W. Łukasińskiego Wymyślin 1937-39, 
Państw. Gimn. i Lic. dla Dorosłych im. S. Żeromskiego Toruń 1949 (matura) 
(3) UMK 1954 szt. piękne - zab. i kons. (techn. i tech. mal.) L. Torwirt (4) 
UMK K. Żurowski 1967 Zaprawy romańskie z reliktów architektury kamien- 
nej odkrytej na Podgrodziu Książęcym w Gnieźnie (5) UMK 1968 stan. 
doc. etatowego (6) UMK 1983 (7) UMK 1991 (9) ZPAP 1955- (10) 
Tor. i Bydgoskie Zakł. Graf. - kier. działu 1949-51; PP. PKZ Toruń 1953 
(12) UMK 1954-92 (12a) WSzP: asyst. 1954, st. asyst. 1957, ad. 1963, 
doc. etatowy 1968, prof. nadzw. 1983, prof. zw. 1991 (12b) WSzP: dziek. 


111 


i 
J
		

/Licencje_017_04_120_0001.djvu

			1972-75, prodziek. 1969-72; kier. Kat., potem Zakł. Techn. i Tech. Szt. 
Piast. 1969-81; kier. Stud. Podyp1. Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. 1975-1977 
(12c) IZiK prof. zw. Zakł. Techn. i Tech. Ma1. (14) 1 V 1992 Toruń, Cm. 
przy u1. Wybickiego (15) Kons. dzieł szt., zwł. mal. sztalugowego i rzeź. 
polichr.; techn. i tech. mal. (16) Nagr. MNSzWiT: 1972, ind. III o 1979; 
tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL" 1979; Med. KEN 1991 
AUMK: sygn. K-56/5, Ankieta 1983; M. Roznerska, Prof. Z.B., Gl. Ucz. 1: 1992, 
nr 2 s. 13; M. Arszyński, Pro£. dr Z.B. (15 VI 1924-1 V 1992), Ochro Zab.45: 1992 
nr 4 s. 386-387 


*BRODA Jerzy (1) 2 I 1945 Krężnica Okrągła (woj. lubelskie); chI. 
(2) Lic. Ogólno Bełżyce 1962 (3) UW 1967 filoz. - etyka M. Fritzhand 
(10) Naucz. SN Chełm Lubelski 1967-68 (11) PŚl 1969- (12) UMK 
1968-69 (12c) WH st. asyst. Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-14/27 
*BRODECKA Alina (1) 11 VIII 1926 Arcelin (woj. warszawskie); 
naucz. (2) Kurs Wstępny Mat.-Przyr. Toruń 1947 (3) UMK 1951 chem. 
S. Bretsznajder (12) UMK 1949-50 (12c) WM-P zast. asyst. (stud. 
III r.) Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-l/206 
BRODECKI Zdzisław (Marian) (1) 1 11941 Kock k. Łukowa; rzem. 
(2) Szk. Ogóln. Gdynia-Orłowo 1958 (3) UMK 1963 prawo J. Śliwowski; 
Stud. Podyp1. prawa mor. Univ. College Londyn 1972-73 (4) UMK J. Śli- 
wowski 1968 Fryderyk Skarbek - prekursor współczesnej polityki kryminalnej 
(5) UW 1979 Obowiązek naprawienia szkód o rozmiarach katastrofalnych 
(6) UGd 1991 Kat. Prawa Mor. (9) Międzynar. Stow. Prawa: Mor. (sekr. 
gen. Sek. Po1.), Ubezpieczeniowego (czł. Zarz. 1986-92) (11) WSE Sopot 
1966-68; UGd 1968-; visiting prof. Univ. College Cardiff 1985-86 (12) 
UMK 1963-66 (12c) WPr st. asyst. Kat. Prawa Kar. (15) Prawo mor.; 
międzynar. prawo odnowy środo (16) Nagr. PISM po 1980 
*BRONIEWICZ Lucjan (1) 20 IV 1961 Bielawy; rob. (2) Tech. 
Mech.-Elektr. Inowrocław 1981 (3) UMK 1986 hist. S. Kalembka; Stud. 
Doskonalenia Ped: UMK 1988 (12) UMK 1987-92 (12c) IP asyst. Zakł. 
Hist. Wych. i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-56/6 
*BRONISZ- WOLNOMIEJSKA Danuta (1) 27 11946 Tylice (woj. 
toruńskie); int. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1964 (3) UMK 
1969 biol. - hydrobio1. J. Mikulski (4) UMK J. Mikulski 1986 Ekologia 
zoocenoz planktonowych w jeziorach z intensywną hodowlą planktonożernego 
narybku (9) Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT. Zoo1.; PT Hydrobiol. 


112
		

/Licencje_017_04_121_0001.djvu

			(prez. Oddz. Toruń 1978-81); Soc. Intern. Limnologiae (SIL) (10) Naucz. 
Szk. Podst. nr 24 Toruń 1986-87 (11) Stai: Inst. Biol. Dośw. PAN im. 
Nenckiego 1973, Austriacka AN i UNESCO (12) UMK 1968- (12a) IB: 
pr. tech. 1968, naucz. akad. 1973-86 i 1987- (12c) IBiOŚ wykł. Prac. Dyd. 
Biol. (15) Hydrobiol.; planktologia 
BRUSEWICZ Alicja (Maria) z d. Łatka (1) 15 VIII 1958 Majdan 
Ostrowski (woj. chełmskie); roI. (2) I Lic. Ogóln. Chełm 1977 (3) UMK 
1982 fil. klas. M. Szarmach (11) Styp. G. von Herdera na Uniw. Wiedeń- 
skim 1986/87 (12) UMK 1983- (12a) BG mł. bibl. 1982; KFK st. asyst. 
1983 (12c) WH st. asyst. KFK (15) Dramat antyczny, zwł. tragedia gr. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 70 


*BRUSEWICZ Lech (1) 6 I 1951 Gdańsk; int. (2) IX Lic. Ogólno 
Gdańsk 1969 (3) UMK 1975 szt. piękne - hist. szt. K. Malinowski; Podypl. 
Stud. Polit.-Ped. UMK 1977 (4) UW J. Białostocki 1986 Stosunek obrazu 
do tekstu literackiego w malarstwie holenderskim XVII wieku. ("Hiszpańska 
Cyganeczka" Jacoba Catsa w malarstwie holenderskim XVII wieku) (9) 
Stow. Hist. Szt. 1975- (czł. Zarz..Oddz. Toruń) (11) Stai: Muz. Nar. w 
Poznaniu 1979 i w Warszawie 1981; kursy jęz. i kult. holenderskiej w Belgii 
1977 i 1978 (12) UMK 1975- (12a) IZiK: asyst. nauk.-tech. 1975, asyst. 
1976, st. asyst. 1980, wykI. 1984, spec. 1985, ad. 1986 (12b) Czł. Senatu 
i Kom. Senackiej ds. Naucz. Akad. (przez dwie kadencje); Kom. ds. zmian 
strukturalnych w szk. wyższym 1993-; kier. Zakł. Muz. 1992,1993-94 (12c) 
IZiK ad. Zakł. Muz. (15) Hist. szt.; muz. (16) I i III nagr. w ogólnopol. 
konk. im. prof. Detloffa 1978 i 1983 
BRYLASS Alicja zob. GÓRSKA-BRYLASS Alicja (Maria) 
*BRZESKA Wanda Emilia [pseud. Wujek Zbigniew, Zbigniew To- 
pór, Jan Pałucki, Eminua] (1) 19 XI 1893 Krotoszyn (woj. poznańskie); 
ziem. (2) Gimn.: Wrocław, Górna Austria, Św. Anny Kraków matura 
ekst. 1912 (3) UP fi.loz., etnogr. i etnol. J .S. Bystroń, J. Kostrzewski (4) 
UP M. Sobeski 1926 Relatywizm wolności woli ludzkiej (10) Kontroler lit. 
w Rozgłośni Pol. Radia w Poznaniu 1933-39; w czasie okupacji Zakł. Ubez- 
pieczeń SpoI. Warszawa (11) Tajny Uniw. Ziem Zach.; UP Zakł. Etnogr. 
Słowo Zach. 1945-46; Muz. w Kartuzach 1959-62; Muz. Dolnego Powiśla 
Kwidzyn 1962- (12) UMK 1 II 1946 - 31 V 1946, 1957-58 (12a) Kat. 
Etnol. i Etnogr. asyst. 1946; Kat. Etnogr. st. asyst. 1957, w 1. 1946-58 była 
również nieetatowym pr. nauk. pozostającym do dyspozycji kier. Kat. prof. 
B. Stelmachowskiej (12c) WH st. asyst. Kat. Etnogr. (13) 1962 (14) 
10 III 1978, Cm. w Jabłonowie Pom. (15) Etnogr. (17) Lit. (I nagr. 
w konk. na najlepszą nowelę, ogłoszonym przez Red. "Teki Pomorskiej" 


113
		

/Licencje_017_04_122_0001.djvu

			w Toruniu 1938), red. dodatku lit. do "Dziennika Poznańskiego" pt. "Kul- 
tura i Sztuka"; dział. polit. 
AUMK: sygn. K-9/339; [biogr.]: T. Kuwieka, SBPN, t. 1 s. 171-172; M. Kowa- 
lewska, Pisarze ziemi bydgoskiej, Gdynia 1968; R. Kukier, Lud 63: 1979 s. 429-430; 
t e n że, Pomerania 15: 1978 s. 62; E. P u z d ro w s ki, tamże 13: 1976 nr 1 s. 22; J. S z aj- 
bel, Wlkp. SB, 1981 s. 83 


*BRZESKI Alojzy (1) 21 VIII 1904 Siemoń (woj. toruńskie); int. 
(3) UP 1932 fil. niem. (10) Naucz. szk. podst. i śred. 1923-1939: Toruń, 
Poznań, Kwidzyn; Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1945-51; kier. sek. 
jęz. zach.-eur. w Ob. Ośr. Metod.: Toruń 1951-66, Bydgoszcz 1966- (12) 
UMK 1957-66 eh etatu) (12c) SJO -lekt. j. niem. 
AUMK: sygn. K-ll/131 
*BRZEZIN Włodzimierz Wiesław (1) 1 VII 1926 Wieluń; chł. 
(3) AH Poznań 1950 ekon. - rach. przeds. (4) SGPiS Polskie plany kont 
w świetle teorii rachunkowości (9) PT Ekon. (wiceprez. 1958-71 i prez. 
1971- Oddz. Częstochowa) (10) Częstochowaekon.: Państw. Zakł. Higieny 
1945-47, Spółdz. Wyd. "Czytelnik" 1947-50, Zarz. Ośr. Akad. 1950-52, 
"Miastoprojekt" 1953-71; wykł. SN 1959-71 (11) Częstochowa: WSE 
1949-59 (ad., zast. prof.), WSN 1971- (doc. kontr.) (12) UMK 1972-77 
(12a) IZGN wykł. zlec. i semin. mag. 1972 (12c) IZGN doc. Zakł. Fin. 
(15) Ekon., rach. (anal. ekon. przeds. przem., teor. podst. rach.) 
AUMK: sygn. E-l/5 
BRZEZIŃSKI Bogumił (1) 9 X 1948 Elbląg; rob. (2) Tech. Ekon. 
Elbląg 1967 (3) UMK 1974 prawo J. Głuchowski; aplik. sądowa i egz. 
sędziowski Sąd Woj. Bydgoszcz i Toruń 1975-77; egz. radcowski 1978 (4) 
UMK J. Głuchowski 1979 Rola Sejmowej Komisji Planu Gospodarczego, 
Budżetu i Finansów w procesie budżetowym (5) UMK 1989 Kompetencje 
prawotwórcze rad narodowych w dziedzinie podatków i opłat (6) UMK 1990 
Kat. Prawa Fin. (9) TNT (czł. Kom. Rewizyjnej 1993-); Kom. ds. Reformy 
Prawa Kar. przy Min. Sprawiedliwości 1989-; Zesp. Prawa Fin. i Sterowania 
Gosp. Nar. Rady Legislacyjnej przy Prez. Rady Min. 1989-92; przew. Rady 
Nauk. Inst. Podatkowego Toruń; czł. Rady Nauk. TNOiK Toruń; przew. Ko- 
mit. Red. i Rady Programowej "Przeglądu Orzecznictwa Podatkoweg
"; czł. 
Rady Programowej "Monitora Podatkowego" (10) PKP Elbląg 1967-70, 
radca prawny w różnych firmach 1987-94; prez. Stałego Sądu Polubownego 
przy Izbie Przem.-Hand. w Toruniu 1992- (11) Uniw. w Ferrarze 1989, 
1991; UJ Kat. Prawa Fin. prof. nadzw. 1994- (12) UMK 1974- (12a) 
Zakł. Prawa Fin.: asyst. staż. 1974, asyst. 1975, st. asyst. 1976, ad. 1979, 
doc. 1990, prof. nadzw. 1990 (12b) Prodziek. WPiA 1990-; kier.: Punktu 
Konsult. Zaocz. Stud. WPiA w Bydgoszczy 1979-81, Podypl. Stud. Adm. 


114
		

/Licencje_017_04_123_0001.djvu

			1987-90; kier. Kat. Prawa Fin. Publ. 1992- (12c) WPiA prof. nadzw. 
Kat. Prawa Fin. Publ. (15) Prawo podatkowe, prawo budżetowe (17) 
Przewodnik turystyczny PTTK, siatkarz AZS Toruń, przew. Rady Fund. 
Odnowy Zab. im. J. Remera 1991- 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 46: 1992 s. 76-81 


*BRZEZIŃSKI Wacław (1) 8 VIII 1900 Zawiercie; lek. (2) Gimn. 
fil. Zawiercie 1918 (3) UW prawo 1924; Francja - stud. w zakr. adm. i po- 
równawczego prawa adm. 1926-28 (4) UW 1934 Terytorialna organizacja 
gminy wiejskiej w Polsce. Wnioski do reformy (5) UW 1947 Struktura 
prawna samorządu terytorialnego w Polsce (6) UMK 1949 Kat. Prawa 
Adm. (7) UJ 1958 (9) Komit. Nauk. "Człowiek i Środowisko" przy 
Prez. PAN; Komit. Nauk Prawnych PAN; Komit. Ochro Przyr. i jej Za- 
sobów PAN; Komit. Przestrzennego Zagosp. Kraju PAN; Komit. Zagosp. 
Ziem Górskich PAN; Kom. Nauk Prawnych Oddz. PAN Kraków; czł. CKK 
1957-60; Tow. Urb. Pol. (czł. hon.); Intern. Inst. of Administrative Sciences 
(przew. Sek. PoL); Międzynar. Rada Prawa Ochro Środ.; Union Intern. pour 
la Conservation de la Nature et de ses Ressources (czł.: Kom. Legislacyjnej 
i Kom. ds. Polit., Prawnych i Adm. Środ.) (10) Urz. Woj. Warszawa- 
prakt. 1924-26; MSW - Kom. dla Usprawnienia Adm. Publ. - sekr. gen. 
1928-33; Biuro Senatu RP - kier. Dz. Legislacji 1933-36; Zw. Rewizyjny 
Samorządu Terytorialnego - kier. dz. nauk.-bad. 1936-39; Stołeczny Komit. 
Samopomocy Społ. - pr. umysłowy 1939-41; Zarz. Miej. Warszawa - insp. 
1942-44; Biuro Odbudowy Stolicy - kier. prac. prawnej 1945-46; Prez. Rady 
Min. - kier. dz. bad., i prawa 1946-47. (11) UW asyst. 1928-39, 1945-47; 
UJ prof. nadzw. Kat. Prawa Adm. (od 1957 kier.) 1952-70; Inst. Państwa 
i Prawa PAN 1954-61 (12) UMK 1948-52 (12a) WP-E Kat. Prawa Adm.: 
kontr. prof. nadzw. 1948, prof. nadzw. 1949 (12b) Kier. Kat. Prawa Adm. 
(12c) WPr prof. nadzw. Kat. Prawa Adm. (13) 1970 (14) 22 VII 1987 
Warszawa, Cm. Powązkowski (15) Prawo adm., prawne aspekty m.in.: 
samorządu terytorialnego i ochro środo (16) Nagr. im. Elisabeth Haub za 
wyjątkowe osiągnięcia w zakr. prawa adm. ochro środo - Bruksela 1975; czł. 
hon. Tow. Urb. Pol. 


AUMK: sygn. K-l/359; [ks. pam.]: Administracyjnoprawne formy procedury w zarzą- 
dzaniu przedsiębiorstwami państwowymi, Krakowskie Stud. prawno 1973; tom poświęcony 
prawnej problematyce ochrony środowiska, Krakowskie Stud. prawno 1983 


*BRZOZA Halina z d. Kupczyk (1) 16 IV 1935 Troki (woj. wileń- 
skie); naucz. (2) Państw. Lic. Ogólno Ostrzeszów (woj. poznańskie) 1953 
(3) WSP Opole 1957 fil. ros. Z. Barański (4) UP J. Trzynadlowski 1974 Es- 
tetyka Dostojewskiego. Próba rekonstrukcji na podstawie analizy struktural- 
nej dzieł (5) UMK 1988 Dostojewski. Między mitem, tragedią i apokalipsą 


115
		

/Licencje_017_04_124_0001.djvu

			(6) UMK 1994 (9) PT NeofiI.; Intern. Organization of Scenographes, The- 
atre Architects and Technicians; Intern. Dostoevsky Soc. (10) Naucz. j. ros. 
lic. ogólno Wrocław i Poznań 1959-63; SN Poznań 1963-65 (11) UMCS - 
asyst. Zakł. Fil. Ros. 1965-66; UP - Inst. Fil. Ros. i Słowo 1966-75; Inst, 
'" 
Filoz. i Socjol. PAN Warszawa 1981-83; staż nauk. w Leningradzie, w Novi 
Sad (Vojvodina) Jugosławia 1990 (12) UMK 1975-81, 1983- (12a) 
WSzP ad. 1975; WH: IPiP st. wykł. 1983, Zakł. Fil. Ros., później IFS 
st. wykł. 1988, doc. 1989; KFRos. 1992, prof. nadzw. 1994 (l2b) Kier: 
Zakł. Teor. i Hist. Lit. Ros. 1989-91; kier. Kat. Fil. Ros. 1992-94 (12c) 
WH prof. nadzw. KFRos. (15) Hist. lit. ros. XIX i XX, zwł. twórczość 
F. Dostojewskiego, literat., kulturoznawstwo, teor. szt., estetyka, rus. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 76-77 


BRZOZOWSKI Zdzisław (Zygmunt) (1) 31 III 1929 Grodno; lek. 
(2) Lic. Ogóln.: im. Jana Sobieskiego Grudziądz 1945-47, Giżycko 1947-48 
(3) UMK 1952 chem. W. Zacharewicz, A. Basiński (4) UMK W. Zachare- 
wicz 1961 O nowych reakcjach i połączeniach kompleksowych izocyjanianów 
z trzeciorzędowymi aminami i ich kompleksach z aminami pierwszorzędo- 
wymi (5) UMK 1965 O nowych połączeniach i reakcjach sulfonamidów 
z aminami (6) AM Gdańsk 1976 Kat. Techn. Chem. Środków Leczni- 
czych (7) AM Gdańsk 1987 Kat. Techn. Chem. Środków Leczniczych (9) 
Komit. Terapii Dośw. PAN 1983-85; Komit. Nauk o Leku PAN 1987-92; 
Komit. Nauk Chem. PAN 1978-81; PT Chem. 1952-; PT Farm. 1970- 
(10) Lab. Bad. Starogardzkich Zakł. Farm. 1952-62 (zast. kier.) (11) AM 
Gdańsk 1962- (kier. Zakł. Techn. Chem. Środków Leczniczych 1971-; pro- 
rektor 1972-75; rektor 1975-81) (12) UMK 1949-52 (12c) WMFiCh zast. 
asyst. Kat. Chem. Og. (15) Chem. org.; zw. heterocykliczne; sulfamidy - 
poszukiwania oryginalnych środków leczniczych układu krążenia, przeciw- 
cukrzycowych, przeciwnowotworowych i AIDS-przeciwwirusowych (16) 
Nagr. nauk. Min. Zdr. i Opieki Społ. 10 (kilkakrotnie); tyto hon. "Zasł. Na- 
ucz. PRL" 1982; Med. KEN 1985 (17) Tow. Przyjaciół Gdańska 1969-' 
(prez. 1971-79, czł. hon. 1980-) 
*BRZOZÓWNA Halina (1) 5 II 1921 Zacisze (woj. warszawskie); 
urz. (2) Gimn. im. Królowej Jadwigi Poznań 1936; Lic. Koedukacyjne Izby 
Przem.-Hand. Poznań 1938 (3) UMK 1952 biol. - zool. J. Priiffer (12) 
UMK 1949-50 (12c) WM-P zast. asyst. (stud. III r.) Kat. Zool. 
AUMK: sygn. K-l/207 


*BRZUSZKIEWICZ Hanna (Brygida Franciszka) (1) 8 X 1934 
Toruń; int. (2) Gimn. i Lic. im. M. Kopernika Toruń 1951 (3) UMK 
1955 szt. piękne - rzeź. T. Godziszewski; PWSSP Gdańsk 1955-57 S. Horno- 


116
		

/Licencje_017_04_125_0001.djvu

			Popławski (4) przewód kwalif. na stan. ad. 1963 (5) PWSSP Gdańsk 1979 
Tworzywo ceramiczne w sztuce współczesnej ( oraz zestaw prac rzeźbiarskich) 
(6) UMK 1990 (9) ZPAP (przew. Sek. Rzeź. Oddz. Toruń) (10) Proj. 
i nadzór artysto Spółdz. Przem. Lud. i Artyst. "Rzut" Toruń 1959-62 (12) 
UMK 1958- (12a) Zakł. Rzeź.: asyst. 1958, st. asyst. 1959, ad. 1963, 
doc. 1980, prof. nadzw. 1990 (12c) lA-P prof. nadzw. ZakI. Rzeź. (16) 
Sr. Med.: Międzynar. Wyst. Ceram. Artyst. Praga 1962, Vallauris (Francja) 
1968 


Ankieta 1983 w AUMK 


BUCHHOLZ Joanna zob. KONKOLEWSKA-BUCHHOLZ 
Joanna 


BUCHWALD Wiesław (Leon) (1) 20 VI 1948 Ząbkowice Śl.; urz. 
(2) Lic. Ogóln. im. Władysława Jagiełły Ząbkowice Śl. 1967 (3) UWr 1972 
biol. - antropol. A. Wanke, W. Stęślicka-Mydlarska (4) UMK G. Kriesel 
1980 Charakterystyka i dziedziczenie cech dermatoglificznych rąk u ludności 
Polski Płn. (9) PT Antropol.; Eur. Tow. Antropol. (12) UMK 1972- 
(12a) IB: asyst. 1972, st. asyst. 1974, ad. 1980 (12b) Przedst. mł. pr. 
nauk. WBiNoZ w Senacie 1983 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Antropol. (15) 
Antropol. morfol. (17) Ekspertyzy o ustalenie ojcostwa 
BUCZKOWSKI Roman (Jerzy) (1) 9 XII 1951 Golub-Dobrzyń; 
rob. (2) Lic. Ogóln. im. M. Nowotki Golub-Dobrzyń 1969 (3) UMK 1974 
chem. fiz. A. Narębska (z wyróżnieniem) (4) UMK H. Koneczny 1980 Bada- 
nia nad krystalizacją wodorowęglanu sodowego w układach: NaHC0 3 -H 2 0, 
NaHC0 3 -NaCl-H 2 0, NaCl-NH 3 -C0 2 -H 2 0 (pr. wyróżniona) (5) PSz 
1994 Fizykochemiczne podstawy krystalizacji masowej NaHC0 3 w techno- 
logii produkcji sody metodą Solvaya (9) PT Chem.; Stow. Inż. i Tech. 
Przem. Chem. (czł. władz nacz. i woj.) (12) UMK 1974- (12a) ICh 
- Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg.: asyst. 1974, ad. 1980; WCh ad. 1993 
(12b) Kier. Prac. Spec. w Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 1980-93; kier. 
Zakł. Chem. Środo 1993-94 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Środo (15) Bad. 
wymiany masy i ciepła w procesach jednostkowych przem. nieorg.; krystali- 
zacja masowa w układach wieloskładnikowych; materiałooszczędne i ekolog. 
przyjazne techn. chem.; fizykochem. i biol. metody unieszkodliwiania od- 
padów przem. i komunalnych; remediacja zanieczyszczonych obszarów rol.; 
recykling chem. tworzyw sztucznych 


*BUCZKOWSKI Stefan (1) 25 XII 1903 Warszawa (3) UP 1928 
prawo (4) UP 1930 Hipoteczna odpowiedzialność wierzytelności ubezpiecze- 
niowej (5) UP 1938 przewód przerwany na skutek wybuchu wojny (6) 
UMCS 1954 (7) UMCS 1967 (9) Assoc. Intern. pour la Protection de 


117
		

/Licencje_017_04_126_0001.djvu

			la Propriete Industrielle (AlPPI) (10) Bank Gosp. Krajowego Warszawa 
1928-45; Bank Inwestycyjny Warszawa 1945-51 (11) UW Kat. Prawa 
Cyw. 1953; UMCS Inst. Prawa Cyw. 1954-74 (12) UMK 1 III 1946 - 
1953 (12a) Kat. Prawa Hand. i Wekslowego zast. prof. 1946; III Kat. 
Prawa Cyw. kontr. zast. prof. 1950 (12b) Kier. Kat. Prawa Hand. i III 
Kat. Prawa Cyw. (12c) WPr zast. prof. Kat. Prawa Cyw. (14) 1974 
AUMK: sygn. K-2/57, Z. Gordon, Ankieta 1983; J. Wiśniewski, [nekr.], Pań- 
stwo i Prawo 1975 z. 4 s. 118-120 


*BUDKOWSKA Janina (1) 27 XII 1899 Dyneburg; prawno (2) 
Państw. Gimn. Żeńskie im. E. Orzeszkowej Wilno 1920 (3) USB 1931 fil. 
pol. (9) TNT 1953- (10) Naucz. j. pol. w szk. śred.: Chełmno 1920-21, 
Wilno 1922-40, IV Państw. Gimn. Toruń 1945-46, Miej. Gimn. Męskie To- 
ruń 1946-47 (11) Książnica Miej. im. M. Kopernika Toruń 1949-54; IBL 
PAN Red. Sł. Jęz. A. Mickiewicza Toruń 1950-71; dokum. IBL PAN 1957-66 
(12) UMK 1947-49 (12a) Kurs Wstępny wykł. 1947/48; Kat. Hist. Lit. 
Słowo asyst. wolont. 1947; Kat. Hist. Lit. Pol. st. asyst. 1948 (Min. nie wy- 
raziło zgody na dalsze zatrudnienie) (12c) WH st. asyst. Kat. Hist. Lit. 
Pol. (14) 1 XI 1978 Toruń, Cm. św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-l/132, Spuścizna 


*BUDZIAK Andrzej (1) 25 IX 1953 Bydgoszcz; rob. (2) Lic. 
Piast. Bydgoszcz 1973 (3) PWSSP Wrocław 1980 mal. Z. Karpiński (10) 
Dekorator "Dom Książki" Bydgoszcz 1973-75 (12) UMK 1980-81 (12c) 
IA-P asyst. staż. Zakł. Mal. (14) 10 VI 1981 
AUMK: sygn. K-28/132 
*BUDZYŃ GraŻyna (1) 4 X 1961 Toruń; rob. (2) II Lic. Ogólno 
Toruń 1980 (3) UMK 1984 ped. opiekuńczo-wych. J. Rembowski (z wy- 
różnieniem); Stud. Doa,konalenia Ped. UMK 1988 (11) Staż nauk. na UGd 
1988 (12) UMK 19
-91 (12a) Zakł. Ped. Og. i Dyd.: asyst. 1986, st. 
asyst. 1988 (12c) IPiP st. asyst. Zakł. Dyd. 
AUMK: sygn. K-55/3 
*BUDZYŃSKA-WENTA Jadwiga (1) 9 VII 1928 Godzimierz 
(woj. bydgoskie); naucz. (2) Państw. Gimn. i Lic. Ogóln. Wągrowiec 1948 
(3) UP 1953 biol. - antropol. J. Czekanowski (10) Pr. red. "Przegląd 
Antropol." Poznań (11) UP po 1966 (12) UMK 1957-66 (12a) Kat. 
Antropol.: asyst. 1957, st. asyst. 1959 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. An- 
tropol. (14) 1978 (tragicznie) 
AUMK: sygn. K-11/140 
*BUKOWSKI Andrzej (1) 30 XI 1911 Stare Polaszki k. Koście- 
rzyny; chł. (3) UP 1936 fil pol. - hist. lit. R. Pollak, przedmiot poboczny 


118
		

/Licencje_017_04_127_0001.djvu

			fil. germ. (4) UP R. Pollak 1948 Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, 
literacki i kulturalny. Zarys monografii historycznej (5) Nom. doc. 1955 
(6) WSP Gdańsk 1964 (7) UGd 1982 (9) TNT 1937- (czł. Wydz. II); 
Gdańskie TN (red. nacz. "Rocz. Gdańskiego" 1958-91); Komit. Nauk o Lit. 
PAN; Inst. Zach.; Rada Nauk. ds. Ziem Zach. od 1957; czł. Konfraterni 
Artystów w Toruniu 1936-38 (red. "Teki Pom."); PT Lit. (prez. 1953-57, 
wiceprez. od 1957 Oddz. Gdańsk); PT Hist. (10) Więzień obozów je- 
nieckich: Oflag XIB Braunschweig 1939-40, Oflag lIC Woldenberg 1940-45, 
Oflag VllA Murnau 1945 (11) Inst. Bałt. 1945-50: Toruń, Bydgoszcz, 
Gdańsk; WSP Gdańsk 1950-70; UGd 1970- (12) UMK 1953-59 (12b) 
Kier. Zakł. Lit. XX w. (12c) WH doc. Kat. Hist. Lit. Pol. (13) 1982 
(15) Hist. lit. (16) Nagr.: ind. MNSzWiT 10 1978 i 1981, Woj. Gdańskiego 
1979, Prez. m. Gdyni 1979; Med.: KEN 1976, TNT 1975; tyto hon. "Zasł. 
Naucz. PRL" 1980 (17) Współorganiz. Muz. Hymnu Nar. w Będominie 
1977-78 
AUMK: sygn. K-8/220, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 63-65; 
[biogr.], Kto jest kim, ed. 3 s. 84-85 


*BUKOWSKI Jacek Izydor (1) 10 V 1948 Ruszków; int. (2) Lic. 
Ogólno im. T. Kościuszki Ruszków 1966 (3) Warszawa: WSN 1968-71, UW 
1973 ped. - wych. piast., ped. pozaszk. I. Wojnar, ASP (10) Warszawa: Ob- 
wodowy Urz. Pocztowo-Telekomunikacyjny - pIast. 1966-68, naucz. pIast. - 
Szk. Zaw. i Tech. przy Tarchomińskich Zakł. Farm. (w czasie stud.) (12) 
UMK 1973-76 (12a) lA-P: asyst. 1973, st. asyst. 1975 (12c) IA-P st. 
asyst. Zakł. Ped. Artyst. 
AUMK: sygn. K-20/12 
*BULAS Kazimierz (1) 17 II 1903 Wadowice (2) Gimn. klas. 
Wadowice 1921 (3) UJ fil. i archeo1. klas. (4) UJ W. Mole 1927 Starożytne 
ilustracje do Iliady (5) UJ 1935 hab. jako doc. archeol. klas. (6) UMK 
1947 archeol. klas., z powodu wyjazdu do Włoch ndm. zwrócono do MOś 
(10) Tow. Po1.-Włoskie Kraków czytelnia 1925-29; naucz. j. łac. i gr. w II 
Gimn. św. Jacka Kraków 1927-29 (11) UJ Zakł. Archeol. Klas. 1923-24, 
1929-47; podróże nauk. - Paryż 1924, Włochy 1925 i 1926; styp. Fund. 
Kult. Nar. 1929-31: Niemcy, Anglia, Francja, Włochy, Grecja; St. Nauk. 
PAU Rzym 1947/48 (12) UMK 1 X 1945 - 1947 (12a) Kat. Archeol. 
Klas. prof. nadzw. 1945 (powołany prowizorycznie), objął obowiązki 1 VI 
1946; urlop nauk. 1947/48 (12b) Kier. Kat. Archeol. Klas. (12c) WH 
prof. nadzw. Kat. Archeol. Klas. (15) Fil. i archeol. klas. 
AUMK: sygn. K-l/60 
BULSIEWICZ Andrzej (Stanisław) (1) 29 III 1934 Dobrzyca (woj. 
kaliskie); lek. (2) Państw. Gimn. Ogólno im. H. Kołłątaja 1947-50 Kroto- 


119
		

/Licencje_017_04_128_0001.djvu

			T 


szyn, II Państw. Lic. Ogóln. dla Pr. Poznań 1953 (matura) (3) UP 1958 
prawo cyw. Z. K. Nowakowski; aplik. sądowa - Sąd Woj. Poznań 1958-60 
(4) UMK W. Daszkiewicz 1964 Postępowanie w przedmiocie odszkodowa- 
nia za niesłuszne skazanie i bezpodstawne aresztowanie (5) UŁ 1974 Za- 
bezpieczenie roszczeń odszkodowawczych i kar majątkowych w postępowaniu 
karnym (6) UMK 1990 (7) UMK 1992 nauk prawnych (9) TNT 
1969- (czł. Wydz. IV, jego sekr. 1972-75); TN Prawa Kar.; Sek. Pol. As- 
soc. Intern. de Droit Penal (10) Sąd Woj. Poznań 1960-61 - asesor są- 
dowy (11) Staż nauk. w Inst. Nauk Prawnych PAN Warszawa 1970-71; 
Uniw.: w Padwie 1984, w Berlinie 1988, w Oldenburgu 1989, w Kolonii 1992 
(12) UMK 1961- (12a) WPiA: st. asyst. 1961, ad. 1965, doc. 1975, prof. 
nadzw. 1990 (12b) Rzecznik dyscyplinarny Kom. Dyscyplinarnej ds. stud. 
1963-68; przew. Kom. Dyscyplinarnej ds. stud. 1975-81; rzecz. dyscypli-. 
narny Kom. Dyscyplinarnej dla pr. nauk. 1987-90; przew. Wydz. i czł. Ucz. 
Kom. Wydawniczej 1975-78 i 1985-90; kier.: Zaocz. Stud. Prawa 1978-81, 
Zakł. Postęp. Kar. 1979-91, Kat. Postęp. Kar. 1991- (12c) WPiA pr
f., 
nadzw. Kat. Postęp. Kar. (15) Postęp. kar., bad. zagadnień z pogranicza 
procesu kar. i cywilistyki. Naprawianie szkód osobom niesłusznie skazanym, 
tymczasowo aresztowanym i zatrzymanym; stosowanie środków przymusu 
w postaci zabezpieczenia roszczeń cyw. i kar majątkowych oraz poręczenia 
majątkowego (16) Nagr. MNSzWiT ind. IIIo 1980; wyróżnienie w Konk. 
"Państwa i Prawa" 1966; Med. KEN 1990 
*BULZACKI Christopher (1) 15 XII 1965 Swindon (Anglia) (2) 
St. Joseph's R. C. Comprehensive School Swindon, Wilts 1984 (3) Politech. 
w Portsmouth 1989 geogr. (10) Naucz. j. ang. w Gandawie (Belgia) 1990 
(12) UMK 1990-92 (12c) SJO -lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-56/7 
*BUŁATEK Wojciech (Waldemar) (1) 15 II 1959 Bydgoszcz; rzem. 
(2) II Lic. Ogólno Toruń (uniw. kI. mat.) 1977 (3) UMK 1982 mat. - 
teor. ergodyczna J. Kwiatkowski; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (4) 
Univ. of Maryland at College Park (USA) 1993 stopień nauk. "doctor of 
philosophy" nostr. przez Radę Nauk. IM UMK w 1993 r. (11) Międzynar. 
Centr. Mat. im. S. Banacha Warszawa 1986; styp. zagr. (styp. dokt.) na 
Uniw. Stanowym Stanu Maryland (USA) 1990-92 (12) UMK 1982- (12a) 
IM: asyst. stai. 1982, asyst. 1984, st. asyst. 1986, ad. 1993 (12c) WMiI 
ad. Zakł. Teor. Ergodycznej i Układów Dynamicznych 
*BUNIAK Józef (1) 26 V 1925 Żurów pow. Rohatyn (ZSRR); rzem. 
(3) WAP 1961 ped. T. Szacito (4) WAP W. Szczerba 1970 Wpływ szkoły 
oficerskiej na kształtowanie naukowego światopoglądu podchorążych (10) 
Ofic. zaw. WP 1944-75 (11) WSOWRiA 1963-75 st. wykł. (12) UMK 


120
		

/Licencje_017_04_129_0001.djvu

			1975-90 (12a) INS: ad. 1975 (1/2 etatu), st. wykł. 1977 (12c) INS st. 
wykI. Zakł. Etyki (13) 1975 renta (16) Nagr. MON ind. III o 
AUMK: sygn. K-53N/l, Ankieta 1983 
BURDZIEJ Aleksandra zob. POKOJSKA-BURDZIEJ Alek- 
sandra 


BURDZIEJ Bogdan (1) 10 XII 1954 Mrągowo; rob. (repatrianci z 
Nowogródczyzny) (2) Lic. Ogólno Mrągowo 1972 (3) UMK 1977 fil. pol. 
A. Hutnikiewicz (4) UMK A. Hutnikiewicz 1989 "Szkice" Adama Szymań- 
skiego na tle literatury zsyłkowej (9) TNT; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 
(10) Naucz. Szk. Podst. w Łążynie 1977-82 (11) Styp.: Centro Incontri e 
Studi Europei Rzym 1985 i 1992, Uniw. "La Sapienza" Rzym 1993 (12) 
UMK 1982- (12a) IFP: asyst. 1982, ad. 1990 (12c) IFP ad. Zakł. Lit. 
Pol. Romantyzmu i Pozytywizmu (15) Hist. lit. pol. XIX w. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 7 


*BURHARDT Stefan (1) 18 XII 1899 Wilno; ziem.-lek. (2) Vi- 
lenskoe Kommerceskoe UCiliśce; Gimn. Stow. Nauczycielstwa Pol. (później 
im. Zygmunta Augusta) Wilno (3) USB 1927 filoz., przedmiot poboczny 
hist. T. Czeżowski, S. Kościałkowski, W. Lutosławski; Śred. Szk. Muzycz. 
(później Konserwatorium) Wilno 1923: kI. fortepianu Dąbrowska, Randau, 
Ranuszkiewiczowa, przedmioty teor. A. Wyleżyński; egz. bibl. 10 Wilno 
1930 (4) USB T. Czeżowski 1927 "Filozofia i Życie" Józefa Gołuchow- 
skiego a "Pragmatyzm" Wilia ma Jamesa uroczyste odnowienie doktoratu 
na UMK 19 II 1990 (8) Czł. hon.: TNT 1988, Stow. Bibl. Pol. 1968, 
Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela 1972 (9) TPN Wilno (czł. Kom. Bad. 
Hist. Najnowszej); TNT 1945- (czł. Wydz. II 1947-, czł. Zarz. 1945, przew. 
Kom. Bibliogr. Bibl. Wydz. II); Wojsk. Biuro Hist. Warszawa - czł. koresp.; 
PZZ; PT Filoz. (czł. Zarz. Oddz. Wilno); Zw. Filatelistów i N umizm. Pol. 
(prez. Wilno); Stow. Bibl. Pol. (wiceprez. Koła Wileńskiego); Stow. Bibl. 
i Arch. Pol. (zał. i prez. Koła Tor. 1945-50); Tow. Bibliofilów im. J. Lele- 
wela (wieloletni prez.) (10) Czł. Pol. Organiz. Wojsk. 1916-18; żołnierz 
Wojska Pol. 1918-20; Zarz. Miej. Wilno - Biuro Spisu Ludności 1920-21; 
Zakł. Odszkodowań Wojennych Wilno 1921-22; red. i adm. "Słowa" (sekr., 
zastępstwo red. nacz.) 1923-27; Bibl. korporacji "Polonia" (przeniesiona 
z Dorpatu); kier. Bibl. Synodu Ewangelicko-Reformowanego Wilno 1928-30; 
w czasie okupacji internowany - obóz dla oficerów w Kołotowie k. Kowna, 
następnie pr. fiz. w gosp. roI., żołnierz AK i udział w tajnym naucz. 
(11) Publ. Bibl. Uniw. Wilno 1927-34 (kier. Oddz. Czytelni); staż w Bibl. 
British Museum Londyn 1932; dyr. Bibl. Państw. im. Wróblewskich Wilno 
1934-39; dyr. Bibl. Szk. Nauk Polit. Eur. Wsch. Wilno; Muz. Ikonografii 
Wilna i Inflant oraz Zb. Masońskich Wilno; Książnica Miej. Toruń po 1945 


121
		

/Licencje_017_04_130_0001.djvu

			(dyr.) (12) UMK 24 VIII 1945-1971 (12a) BG: dyr. 1945,kust. 1949, st. 
kust. dypl. 1962 (12b) Sekr. ds. organiz. Uniw. w tor. PZZ od 9 IV 1945; 
sekr. Kom. Wykonawczej Społ. Komit. Organiz. Uniw. w Toruniu 13 IV - 
22 VIII 1945; od VI 1945 dyr. Książnicy Miej. z zadaniem przystosowania 
jej dla potrzeb powstającego Uniw.; organiz. i dyr. BG 1945-49; kier.: Oddz. 
Zb. Spec. i Oddz. Zb. Muzycz. (12c) BG - em. st. kust. dypl. (13) 1971; 
dalsza pr. nauk., zwł. nad hist. poloneza (14) 6 XII 1991 Toruń, Cm. św. 
Jerzego (15) Bibl. i bibliogr.; muzyk., m.in. pr. nad Bibliogr. Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, bad. nad hist. poloneza uwieńczone monumentalnym 
dziełem "Polonez. Katalog tematyczny i bibliografia" (16) Nagr. Marsz. J. 
Piłsudskiego 1933; Krzyż POW 1918; Krzyż Niepodległości 1931; Zł. Krzyż 
Zasł. 1937; Med. za udział w wojnie 1920 r.; Krzyż AK; Med.: 500-lecia Ur. 
M. Kopernika 1973, UMK "Za zasł. położone dla ro
woju Uczelni" 1977, 
TNT 1975, KEN; Zł. odzn. 25-1ecia UMK 1970; odzn. "Za zasł. dla woj. 
tor." (17) Bibliofil., filatelista 
AUMK: sygn. K-14/33, Wywiad, Ankieta 1983; Arch. Państw. Toruń, zb. fotografii 
i życiorysów; S. B u r h a r d t, Wspomnienia pierwszego dyrektora Biblioteki Głównej z lat 
1945-1949, [w:] Wspomnienia pracowników, s. 13-24; S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?; Who 
is who, Londyn 1936; Minerwa Zeitschr. fur die Gelehrte Welt 1936; S. Burhardt, 
Viribus unitis, Gl. Ucz. 1956 nr 2 s. 7-8; H. Baranowski, Dr S.B., Gl. Ucz. 1980 
nr 12-13/3-4 s. 47-50; Z dr S.B., pierwszym dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, 
rozmawia M. Strzelecki, Gl. Ucz. 1989 nr 1/2 s. 75-81; S. Frankowski, Ostatni 
z pionierów UMK (Dr S.B. 1899-1991), Nowości 1991 nr 243: 17 XII 


*BURLIKOWSKI Bronisław (1) 25 III 1932 Brzozdowce (pow. Bó- 
brka - ZSRR); chł. (2) Wrocław: Gimn. Mech. 1947-50, Lic. Ped. 1950-53 
(3) UW 1958 filoz. J. Legowicz (9) PT Relig. 1959- (10) Pr. ośr. inf.: 
Warszawa 1958-64, PWN 1968- (12) UMK 1961-68 (12c) WH st. asyst. 
Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-14/34 
BURNICKA Katarzyna (Ewa) (1) 13 II 1964 Toruń; akad. (córka 
Alojzego) (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1983 (profil mat.) (3) UMK 1989 
mat. teor. D. Simson; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1990 (9) PT Mat. 
1990-; Stow. Naucz. Mat. (czł. zał. i czł. ZG 1991-); Assoc. of Teachers of 
Mathematics Anglia 1991- (10) Naucz. Toruń: Szk. Podst. nr 11989-90, 
IV Lic. Ogólno 1991-94 (11) Staż nauk. w IM UW - Zakł. Dyd. Mat. 
W. Zawadowski 1990-91 (12) UMK 1989- (12a) IPiP: asyst. stai. 1989, 
asyst. 1990; IP asyst. 1991 (12c) IP asyst. Zakł. Ped. Wczesnoszk. (15) 
Dyd. mat. (17) Czł. Komit. Organiz.: konk. "Liga Zadaniowa", Międzynar. 
Konk. Mat. "Kangur" (sekr.) 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 39-40 


122
		

/Licencje_017_04_131_0001.djvu

			BURNICKI Alojzy (1) 29 XII 1933 Mały Łęck (woj. ciechanowskie); 
int. (3) UMK 1956 astr. W. Iwanowska (4) UMK W. Iwanowska 1965 
Swoiste wskaźniki barwy gwiazd zmiennych krótkookresowych (9) PT Astr. 
(10) Planetarium Śl. Chorzów 1956-57 (12) UMK 1957- (12a) lA: asyst. 
1957, sto asyst. 1960, ad. 1965; BG UMK: ad. 1979, kust. 1982, Obs. Astr. 
w Piwnicach (spec. nauk.-tech.) 1989- (12c) lA ad. Zakł. Astrofiz. i Astr. 
Gwiazdowej 
*BURNIEWICZ Tadeusz (1) 31 VIII 1949 Olsztyn; rob. (2) Lic. 
Szt. PIast. Poznań 1968 (3) UMK 1973 szt. piękne - mal. T. Marciniak 
(12) UMK 1973-75 (12c) lA-P asyst. staż. Zakł. Mal. 
AUMK: sygn. K-19f18 
*BURSZTA Hanna (Małgorzata) z d. Czerwińska (1) 22 V 1960 
Kożuchów; lek. (2) II Lic. Ogólno im. H. Modrzejewskiej Poznań 1978 
(3) UP 1983 etnol. Z. Jasiewicz (11) Muz. Nar. Poznań 1983 (12) UMK 
1983-85 (12c) IAiE asyst. Zakł. Etnogr. 
AUMK: sygn. K-37N/9, Ankieta 1983 
*BURSZTA Wojciech (1) 22 III 1957 Poznań; int. (2) V Lic. 
Ogólno im. M. Koszutskiej Poznań 1975 (3) UP 1979 etnogr. J. Kmita; 
Stud. Dokt. UP od 1979 (11) UP 1984- (12) UMK 1983-84 (12c) 
IAiE asyst. Zakł. Etnogr. 
AUMK: sygn. K-37N/8, Ankieta 1983 
BURY Roman (1) 23 IX 1921 Buk Pom. (woj. toruńskie); chł. (2) 
Brodnica 1948 (egz. ekst. z zakresu gimn.), Stud. Wstępne UMK 1949 (3) 
UMK: 1952 hist. 10, 1962 hist. n° J. Gerlach (12) UMK 1949-53, 1954-89 
(12b) Kier. Bibl. IHiA 1972-74; kier. Sek. Krajowej w Oddz. Gromadzenia 
BG 1974-89 (12c) BG - em. sto kust. dypl. (13) 1989; % etatu do 1991 
AUMK: sygn. K-54/26, Ankieta 1983 
BURZACKA-BRANACH Irena (Maria) (1) 11 n 1948 Sztum; 
int. (2) Lic. Ogólno Sztum 1965 (3) UMK 1970 fil. pol. - hist. lit. 
A. Hutnikiewicz, fil. klas. (4) UMK A. Hutnikiewicz 1980 Ideał a rze- 
czywistość. O krytyce moralistycznej Mariana Zdziechowskiego (9) TNT 
(11) Lekt. j. pol. na Uniw. w Strasburgu 1982-85 (12) UMK 1972- (12a) 
IFP: asyst., sto asyst., ad. 1980; Wyższe Zaw. SN st. wykł. 1991; Stud. Kult. 
i J. Pol. dla Obcokrajowców sto wykł. 1994 (12c) WH sto wykł. Stud. Kult. 
i J. Pol. dla Obcokrajowców (15) Hist. lit. pol. przełomu XIX i XX w.; 
Paryż w lit. pol. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 91 


123
		

/Licencje_017_04_132_0001.djvu

			*BUSSE Przemysław Jan (1) 17 VIII 1937 Warszawa; inż.-lek. i, 
(2) Państw. Gimn. i Lic. im. T. Reytana Warszawa 1954 (3) PW chem. 
1954-56; UW 1956-61 biol. - zool. (4) UWr W. Rydzewski 1966 Wy- 
niki obrączkowania ptaków krukowatych. Corvidae Europy (5) UWr 1973 
Wiosenny przelot ptaków we wschodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku. 
Prace Akcji Bałtyckiej Nr 27 (9) PT Zool. (współred. "Notatek Orni- 
tologicznych") (11) UWr Zakł. Ornitologii 1962-65 (stai., asyst. nauk.); 
UGd 1977- (12) UMK 1965-77 (12a) Kat. Ochro Przyr. i Ekol.: asyst. 
nauk.-tech. 1965; St. Nauk.-Bad. w Siemionkach n. Gopłem: st. asyst. 1966, 
ad. 1967 (12b) Organiz. i kier. "Akcji Bałtyckiej" (12c) IB ad. St. Nauk.- 
Bad. w Siemionkach (15) Biol. - zool., ornitologia, zwł. wędrówki ptaków 
AUMK: sygn. K-22/7 
*BUSZKO Irena (Justyna) z d. Gmitruk (1) 26 IX 1946 Przegaliny 
Duże; chł. (2) Lic. Ogóln. Komarówka Podlaska 1964 (3) UW 1969 fil. 
germ. D. Nerius, J. Czachralski; Uniw. Humboldta w Berlinie 1972 (10) 
Naucz. j. niem. Żelechów 1970 (11) UW lekt. j. niem. 1970-72 (12) UMK 
1974-85 (12c) WH asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-37N/6, Ankieta 1983 
BUSZKO Jarosław (1) 10 I 1952 Ełk; int. (geodeta, lek.) (2) 
Lic. Ogólno im. W. Kętrzyńskiego Giżycko 1969 (3) UMK 1974 biol. - 
ekol. zwierząt M. Gromadska (4) UMK M. Gromadska 1979 Studia nad 
taksonomią, bionomią i rozmieszczeniem geograficznym Pterophoridae Pol- 
ski (5) UMK 1991 Struktura i dynamika zasięgów motyli minujących (Le- 
pidoptera) na obszarze Doliny Dolnej Wisły (6) UMK 1993 (9) PT 
Entomol. 1973- (czł. ZG 1989-92,1992- i przew. Sek. Lepidopterologicznej 
1980-81,1992-); czł. red. "Pol. Pisma Entomologicznego" 1990- i "Kluczy 
do oznaczania owadów Pol." 1992-; Soc. Eur. Lepidopterologica 1978-; Soc. 
Hispano-Luso-Americana de Lepidopterologia 1987- (11) Pobyt za gra- 
nicą (stan wojenny) Uniw. Hamburg 1982-83 (12) UMK 1974-81, 1983- 
(12a) IB: asyst. staż. 1974, asyst. 1975, st. asyst. 1976, ad. 1979, prof. 
nadzw. 1993 (12b) Kier. Zakł. Ekol. Zwierząt 1992- (12c) IBiOŚ prof. 
nadzw. Zakł. Ekol. Zwierząt (15) Zool. (entomol., biogeogr., ekol.) (16) 
Nagr. ind. MNSzWiT 111 0 1980 
AUMK: sygn. K-33/1 
*BUTOWT Rafał (1) 11 XI 1968 Bydgoszcz; int. (2) VI Lic. 
Ogólno Bydgoszcz 1987 (3) UMK: 1991 biol. mol. A. Górska-Brylass 
(z wyróżnieniem), 1994 chem. A. Grodzicki (12) UMK 1991- (12c) 
IBiOŚ asyst. Zakł. Cytol. i Embriol. Roślin 


124
		

/Licencje_017_04_133_0001.djvu

			i, 


BYBLUK Marian (Jarosław) (1) 21 IV 1935 Kosów (woj. stani- 
sławowskie); rzem. (2) Państ. Lic. Ped. Ośno Lubuskie 1954 (3) WSP 
Kraków 1969 fil. ros. K. Iwan (4) Inst. Bad. Ped. Warszawa A. Lewin 
1979 Koncepcja pedagogiczna i system wychowawczy W. Suchomlińskiego 
(5) UW 1991 Inny Makarenko. Krytyczna analiza działalności, rozwój myśli 
pedagogicznej i zastosowanie w ZSRR (6) UMK 1992 IFS (9) Między- 
nar. Stow.: im. J. Korczaka, Makarenkowskie (Połtawa) 1990- (wiceprzew.), 
W. Suchom1ińskiego (Marburg) 1991- (10) Naucz. i dyr. Tech. Ekon. Ośno 
1954-74j insp. szk. Słubice 1974-75 (11) Staż nauk. - Ukraińska SRR 1977, 
1982-83 (12) UMK 1975- (12a) SJO: lekt. 1975, st. wykł. 1980j IFS: st. 
wykł. 1987, ad. 1992, prof. nadzw. 1992 (12b) Prodziek. WH 1993-; kier. 
SJO 1984-86; zast. dyr. IFS 1992-93; kier. Zakł. Dyd. J. Ros. 1992- (12c) 
IFS prof. nadzw. Zakł. Dyd. J. Ros. (15) Hist. wych., glottodydaktyka, 
metodyka wych. i opieki (16) Nagr. ind: MOiW II o 1972, MNSzWiT III o 
1980 (17) Dział. polit.: PZPR 1970-81, NSZZ "Solidarność" 1980-; dział. 
public. "Głos Nauczyciela", "Nadodrze", "Przegląd Lubuski" 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 24-25 


BYBLUK Mirosława zob. SZTOLBERG-BYBLUK Mirosława 
Joanna 


*BYCHOWSKA Helena (1) 14 VIII 1909 Ramienskoje (Rosja); 
aktorskie (2) Szk. śred. Warszawa (3) UW 1936 romo (9) ZLP (czł. Zarz. 
Oddz. Toruń) (10) Tłumacz w poselstwie hiszp. w Warszawie 1933-39, 
sekr. kolonii hiszp. 1939-44, w dyr. uzdrowiska Karlowe Vary 1945-46, sekr. 
poselstwa Peru i Argentyny w Pradze 1946-48; kier. lit. sceny tor. Teatru 
Ziemi Pom. 1956-59 (12) UMK 1948-50, 1956-59 (12c) SJO - lekt. 
j. hiszp. (14) 21 VIII 1959 Toruń, Cm. św. Jerzego - kwatera dla osób 
wyznania prawosławnego (15) Poetka, tłumaczka, zwł. lit. bułgarskiej, 
ros., hiszp. i latynoamer., dramatopisarka, kier. lit. teatru 
AUMK: sygn. mK-9/60; [spuścizna]: Książnica Miej. w Toruniu - A. Walc z ak, H.B. 
- spuścizna literacka w zbiorach Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu, Pr. 
Książnicy Miej. im M. Kopernika w Toruniu nr 19, 1988; [biogr.:] A. Hu tnikiewicz, 
SBPN, s. 186-187; J. Kryszak, H.B. (1909-1959), literat i tłumacz, [w:] Toruńscy 
twórcy, s. 7-11; M. Strzyżewski, H.B. (1909-1959): szkic do portretu, Rocz. tor. 19: 
1990 s. 119-129 


*BYCZKOWSKI Aleksy (1) 12 II 1906 Łuck (Wołyń); naucz. (2) 
Gimn. Łuck 1924 (3) UP Wydz. Rol.-Leśn. 1932-inż. roI. (4) UP F. Ter- 
likowski 1936 Studia nad mechanizmem działania nawozów potasowych na 
plon roślin (jęczmienia) (5) Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleb. Warszawa 
1954 nom. CKK (9) Tow. Przyr. im. M. Kopernika 1936-; PT Gleb. 1
36- 
(10) Łuck: naucz. szk. śred., agrochem. w St. Chem.-Rol. 1939-44 (11) 
UP: 1930-38, 1946-48; Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiej. Puławy: Oddz. 


125
		

/Licencje_017_04_134_0001.djvu

			. 


Bydgoszcz 1938-39, 1944, 1945-50; Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleb. Oddz. 
Bydgoszcz 1950-71 (12) UMK 1952-54, 1958-63 (12a) WBiNoZ: wykł. 
zlec. z gleb. 1952; Kat. Syst. i Geogr. Roślin: kontr. sam. pr. nauk. (prof. 
nadzw.) 1958 (12c) WBiNoZ prof. nadzw. Zakł. Gleb. (14) 25 IX 1971 
(15) Gleb., chem. roI. (16) Nagr.: Państw. ind. III o 1952, Min. RoI. 1950 
AUMK: sygn. K-I0/177, E. Byczkowska (żona), Ankieta, 1983; [biogr.], Przegl. 
nauk. Lit. roi. 17 1971; Pracownicy Instytutu Puławskiego w h:.tach międzywojennych 
1917-1939, Puławy 1983; Z. Prusinkiewicz, [nekr.], Polish Journal oj Soil Science 
1972, nr 1 


1 


I 


*BYLICKI Franciszek (1) 22 III 1943 Toruń; int. (2) I Lic. Ogólno 
im. M. Kopernika Toruń 1960 (3) UMK 1965 fiz. (4) UMK S. Łęgow- 
ski 1973 Badanie poprzecznej relaksacji optycznie pompowanych par cezu 
w obecności neonu metodą echa spinowego (5) UMK 1984 Spektroskopowe 
badania struktury N0 2 (6) UMK 1991 (9) PT Fiz. (czł. Zarz. Oddz. 
Toruń 1981-85, czł. Kom. Rewizyjnej 1989-) (11) WSI Bydgoszcz (Wydz. 
Elektrotech. i Telekomunikacji - asyst.) 1965-67; WOSWRiA Toruń (wykł.) 
1968-72; Insp. Ochro Przed Promieniowaniem (Centr. Lab. Ochro Radiolo- 
gicznej) 1974-80; Uniw. w Heidelbergu: styp. Fund. Humboldta 1979-80, 
1981, 1983, staż nauk. (visiting scientist) 1983-84; Uniw. w Kaiserslautern 
staż nauk. 1986-87 i 1988; Uniw. I w Grenoble - associate prof. 1992; Centre 
National de la Recherche Scientifique - CNRS-LCMI Grenoble staż nauk. 
1993 (12) UMK 1967- (12a) IF: asyst. 1967, st. asyst. 1969, ad. 1973, 
doc. 1985, prof. nadzw. 1991 (12b) Zast. dyr. IF ds. nauk. 1985-94 (12c) 
IF prof. nadzw. Zakł. Fiz. Atom. (15) Fiz. - spektroskopia atomowo-mol., 
optyka kwant. (16) Nagr. MEN lIP 1988 (17) Czł. Zarz. Akad. Klubu 
Żeglarskiego 1965-70; czł. ZG PTTK 1968-72; radny Miej. Rady Nar. Toruń 
(przew. Kom. Gosp. Przestrzennej) 1990-94 
Ankieta 1983 w AUMK 


*BYLICKI Mirosław (Krzysztof) (1) 20 V 1956 Aleksandrów Kuj.; 
rob. (2) Lic. Ogólno im. S. Staszica Ciechocinek 1974 (3) UMK 1980 
fiz. teor. J. Karwowski (z wyróżnieniem) ( 4) UM KW. Woźnicki 1990 
Metody projekcji typu Feshbacha dla wielokrotnie wzbudzonych rezonansów 
atomowych (9) PT Fiz. (10) Naucz.: Zb. Szk. Gminna Łubianka 1980-81, 
Zesp. Szk. Spożywczych Toruń 1981-82 (12) UMK 1982- (12c) IF ad. 
Zakł. Mech. Kwant. Atomów i Cząsteczek (16) Nagr. MEN 1992 
AUMK: sygn. M-63/1 
BZDĘGA Andrzej Zdzisław (1) 10 XI 1927 Poznań; naucz. (2) 
Lic. Ogólno im. S. Żeromskiego Toruń 1948 (3) UMK 1952 fil. niem. i ang. 
G. Foss, I. Dobrzycka, E. Słuszkiewicz, K. Górski (4) UP M. Rudnicki 1960 
Reduplizierte Wortbildung im Deutschen (5) UP 1969 Biniirstrukturen des 


126
		

/Licencje_017_04_135_0001.djvu

			I 


Deutschen (6) UP 1978 Inst. Fil. Germ. (7) UP 1987 Inst. Fil. Germ. (9) 
Poznańskie TPN; Komit. NeofiI. PAN; PT Językozn.; PT Lingwistyki Stos.; 
Stow. Germ. PoL; Soc. Linguistica Eur.; Intern. Vereinigung fiir Germani- 
sche Sprach- und Literaturwissenschaft; Verein fiir niederdeutsche Sprach- 
forschung; Inst. fiir deutsche Sprache (Mannheim) - czł. Rady Nauk. (11) 
UP 1952- (kier. Zakł. J. Niem.); styp. Univ. ofChicago 1965/66 (12) UMK 
1950-52 (12c) WH asyst. Kat. Fil. Niem. (15) Językozn. germ. i og. 
(16) Nagr.: MSzW 1964, MSzWiT 10: 1973, 1974, 1981 i dwie późniejsze; 
Med. KEN 


AUMK: sygn. K-3/45; [ks. pam.]: Stud. germ. posnaniensia XVI, 1989; Theorie und 
Praxis der deutsch-polnischen Konfrontation und Translation, Rzeszów 1989 


c 


*CABAŃSKI Bolesław Edmund (1) 16 IV 1946 Poznań; rob. (2) 
I Lic. Ogóln. im. K. Marcinkowskiego Poznań 1964 (3) UP 1970 prawo; 
egz. prok. 1972 (10) Ref.: Woj. Przeds. Hurtu Spożywczego i "Samopomoc 
Chłopska" Poznań 1964-66; pr. Prok. Woj. 1970-75: Poznań, Konin (12) 
UMK 1975-76 (12c) WPiA st. asyst. IPK 
AUMK: sygn. K-20/18, Ankieta 1983 


*CACKOWSKA Hanna (1) 28 I 1965 Grudziądz; rob. (2) II Lic. 
Ogóln. Grudziądz 1984 (3) UMK 1989 prawo A. Bulsiewicz (10) Sąd 
Woj. Toruń 1989-90 (12) UMK 1990- (12c) WPiA asyst. Kat. Postęp. 
Cyw. . 
CACKOWSKI Stefan (1) 8 IV 1927 Sępliny (pow. Lipno); chI. 
(2) Gimn. im. R. Traugutta Lipno 1945-47; Lic. im. M. Kopernika Toruń 
1948 (3) UMK 1952 hist. gosp. S. Hoszowski; aspir. UMK 1952-55 (4) 
UMK S. Hoszowski 1960 Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach biskup- 
stwa i kapituły chełmińskiej w XVII-XVIII w. (5) UMK 1984 Stosunki 
społeczne i gospodarcze wsi w województwie chełmińskim w okresie I roz- 
bioru Polski. Osadnictwo i ludność chłopska (6) UMK 1991 IHiA (9) 
TNT (czł. Komit. red. "Zapisek Historycznych" i "Fontes"); Włocławskie 
TN (wiceprzew. 1993-); Sek. Demografii Hist. Komit. Nauk Demograficz- 
nych PAN; PT Hist. (wiceprez. Oddz. Toruń 1992-94) (11) Styp.: Uniw. 
w Halle 1964, Historische Kommission Berlin 1989; podróże nauk.: Rostock, 
Greifswald,Oldenburg (12) UMK 1952- (12b) Dziek. WH 1986-90; pro- 
dziek. WH 1990-93; kier. Zakł. Hist. Gosp. 1994-; zast. dyr. IHiA 1978-84; 


127
		

/Licencje_017_04_136_0001.djvu

			kier. Stud. Zaocz. Hist. 1975-81 (12c) IHiA prof. nadzw. Zakł. Hist. Gosp. 
(15) Hist. nowoż. spoI. i gosp.; prob!. agrarna, demografia hist. (16) Med. 
KEN 1992 
CANDER Krzysztof (Jan) (1) 5 II 1936 Ostrów Wlkp.; przeds. 
proj.-bud. (2) Państw. Lic. Szt. Piast. Poznań 1956 (3) PWSSP Gdańsk 
1963 mal. S. Borysowski (z wyróżnieniem) (4) docentura (5) PWSSP 
Gdańsk 1984 Dlaczego ikona (6) UMK 1990 lA-P (9) ZPAP 1965-81 
(czł. Zarz. Okr. przez 20 lat, a przez 2 kadencje ZG) (10) Muz. Grudziądz 
1967-68; proj. wnętrz gastronomicznych i sakralnych 1968-74; dział. artysto 
w zakr.: maI., rys. i graf. wydawniczej, stała współpr. z Galerią Szt. Współcz. 
"Desa" Warszawa do 1981; naucz. tech. reklamy w Szk. Śred. Hand. w Gru- 
dziądzu; Dom Kult. w Grudziądzu - pr. z zesp. dziecięcymi i młodz. (sek. 
piast.) - 8 lat (11) Styp.: Prac. Kons. Ikon w Moskwie i Leningradzie 
1973,1975, Rumunia (12) UMK 1981- (12b) Organiz. i kier. Zakł. Rys. 
1985- (12c) IA-P prof. nadzw. Zakł. Rys. (15) Mal.j rys.j graf. wydaw- 
nicza; bad. nad współcz. zastosowaniem i modyfikacją techn. tempery klas. 
(16) 19 nagr. na wyst. ogólnopol. i okr. (17) Współpr. z wyd. muzycz. 
w Bydgoszczy, red. "Kwartalnika Artystycznego" 
Katalogi wystaw ind. i zb. 


CAPUTA Michał (Franciszek) (1) 12 IV 1947 Brusy (woj. bydgo- 
skie); int. (2) Lic. Ogólno Chojnice 1965 (3) UMK 1972 biol. - neurofizjol. 
J. Narębski, L. Janiszewski (4) UMK J. Narębski 1976 Mechanizm ho me- 
otermii mózgu u królika (5) UMK 1981 Mechanizmy obrony mózgu przed 
przegrzaniem u człowieka i niektórych innych gatunków ssaków (6) UMK 
1990 IB (9) Komit. Nauk Fizjol. PAN 1991-j PT Fizjol. 1972-; Brain and 
Behavior Sciences (BBS) - czł. koresp. 1988- (10) Pom. Zakł. Drobiarskie 
Brusy 1965 (11) Kontr. nauk.: Uniw. C. Bernarda Lyon 1977/78, 1980, 
1987, Uniw. Liebiga Giessen 1983-85, Uniw. Pasteura Strasburg 1987 (12) 
UMK 1972- (12a) IB: asyst. 1972, ad. 1976, doc. 1987, prof. nadzw. 1990 
(12b) Prorektor ds. organiz. i zarz. 1990-93 (12c) IBiOŚ prof. nadzw. 
Zakł. Fizjol. Zwierząt (15) Neurofizjol., fizjol. regulacji temperatury ciała, 
fizjol. wysiłku fiz., patofizjol. gorączki (16) Nagr. Sekr. Nauk. PAN: zesp. 
1975, ind. 1981 
*CARLUCCIO Giorgi (1) 20 X 1946 Mediolan (Włochy) (3) Univ. 
Degli Studi di Milano: 1974 biol., 1980 farm. (12) UMK 1981-83; 1984-86j 
1987-88 (l2c) SJO -lekt. j. włoskiego 
AUMK: sygn. K-39N/9 


128
		

/Licencje_017_04_137_0001.djvu

			*CEGIELSKI Henryk (1) 21 V 1913 Poznań (3) UP biol. (11) 
Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiej. Oddz. Bydgoszcz 1946 (asyst.) (12) UMK 
1946-47 (12c) WM-P st. asyst. Kat. Biol. 
AUMK: sygn. K-l/93 
*CEHAK-HOŁUBOWICZOWA Helena (1) 12 II 1902 Stanisła- 
wów; int. (2) Lwów (3) UJK Wydz. Filoz. Kozłowski (4) UJK 1930 
Plastyka eneolitycznej kultury ceramiki malowanej w Polsce (5) UWr 1956 
stan. doc. (6) IHKM PAN 1968 (10) Red. lit. w Rob. Agencji Praso- 
wej Warszawa 1945- (11) USB: Kat. Archeol. 1931-39 (st. asyst., ad.); 
Litewskie Muz. Szt. Wilno 1944-45; UWr 1950- (kier. Kat. Archeol. 1962-); 
IHKM PAN (kier. Zakł. Archeol. Śl. Wrocław 1962-) (12) UMK 1 IX 
1946 - 1950 (12b) Dyr. Stud. Wstępnego 1948 (12c) WH ad. Kat. 
Archeol. Pol. (14) 19 VII 1979 Wrocław (15) Archeol., zwł. kurhany 
kult. amfor kulistych i wczesnej epoki brązu, muz. i kons. archeol., organiz. 
wrocławskiego ośr. archeol. (16) Odzn.: "Zasł. Opolszczyźnie", 1000-1ecia 
Państwa Pol. 
AUMK:sygn. K-l/213, J. Małecka-Kukawka, Ankieta, 1983; J. Filip, [biogr.], 
Enzyklopa.disches Handbuch zur Ur- und Fruhgeschichte Europa&; T. Kaletyn, [nekr.], 
Z Otchl. Wieków 46: 1980 z. 2 s. 180-81 


CEL MER Tadeusz (1) 29 I 1931 Kawno (woj. włocławskie); chł. 
(2) Lic. Ped. im. W. Łukasińskiego Wymyślin 1951 (3) UMK 1955 geogr. 
fiz. R. Galon (9) TNT 1956-; PT Geogr. 1954-; PT Gleb. 1965-; PT Geo- 
fiz. 1974- (11) IG PAN Zakł. Geomorf. i Hydr. Niżu Toruń 1955-73 (12) 
UMK 1973- (12a) Zakł. Geogr. Fiz. i Geomorf. wykł. 1973; Zakł. Geogr. 
Fiz. i Paleogeogr. Czwartorzędu st.wykł. 1984; Zakł. Hydrologii i Gosp. 
Wodnej 1993 (12c) IG st. wykł. Zakł. Hydrologii i Gosp. Wodnej (15) 
Kartowanie hydr.: mapy hydr. w skali 1: 50 000 i 1: 500 000; bad. hydro- 
logiczne w małych zlewniach drenarskich (16) Nagr. zesp. Sekr. Nauk. 
PAN 1981 (17) Ochro środo na obszarze woj.: bydgoskiego, toruńskiego, 
włocławskiego 
*CELUCH Gabriela z d. Jankowska (1) 28 I 1958 Toruń; rob. (2) 
V Lic. Ogóln. Toruń 1977 (3) UMK 1981 ped. kult.-ośw. S. Nalaskowski; 
Podypl. Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (10) Naucz. Szk. Podst. nr 4 
Toruń 1981-83 (12) UMK 1983-86 (12c) IPiP asyst. Zakł. Ped. Og. 
i Dyd. 
AUMK: sygn. K-39N/I0 
*CENTKOWSKA Gabriela z d. Banaszak (1) 14 IX 1951 Byd- 
goszcz; int. (2) II Lic. Ogólno im. M. Kopernika Bydgoszcz 1969 (3) UMK 
1974 biochem. P. Masłowski; Podypl. Stud. Polit.-Ped. Toruń 1977 (4) 
UMK J. Kopcewicz 1984 Studia nad rolą substancji wzrostowych 


." - Pmcownicy... 


129
		

/Licencje_017_04_138_0001.djvu

			..... 


w fotoindukcji generatywnej rośliny dnia długiego Hyoscyamus niger L. (9) 
PT Bot. (11) AM Bydgoszcz 1985- (12) UMK 1974-85 (12a) RoI. 
Zakł. Dośw. UMK 1974; IB: asyst. 1977, st. asyst. 1979 (12c) IB st. asyst. 
Zakł. Fizjol. Roślin 
AUMK: sygn. K-37N/I0, Ankieta 1983 
CEYNOWA Józef (Bogusław) (1) 13 IV 1939 Dąbrówka k. Świecia; 
naucz. (2) Lic. Ogóln. Koronowo 1956 (3) UMK 1961 chem. fiz. A. Ba- 
siński (4) UMK A. Basiński 1968 Badanie efektu katalitycznego w układzie 
Ni (IIj-cysteina (5) UMK 1984 Izotermiczne procesy transportu w mem- 
branach jonoselektywnych z grupami sulfonowymi (6) UMK 1993 (9) PT 
Chem. 1962- (czł. Zarz. Oddz. Toruń przez 3 kadencje, wiceprzew. 1991-); 
Stow. Inż. i Tech. Przem. Chem. 1985- (czł. Zarz. Oddz. Toruń przez 3 ka- 
dencje); Eur. Soc. of Membrane Science and Technology 1986- (11) Styp.: 
Univ. de Liege (Belgia) 1975-76, Iowa State Univ. (USA) 1990-91 (12) 
UMK 1960- (12a) ICh: asyst. tech. 1960, asyst. 1961, ad. 1968, doc. 
1986, prof. nadzw. 1993 (12b) Zast. dyr. ICH 1989-93; prodziek. WCh 
1993- (12c) WCh prof. nadzw. Zakł. Chem. Fiz. (15) Procesy trans- 
portu w układach membranowych, biokataliza w układach z membranami 
enzymatycznymi (16) Nagr.: zesp. Sekr. Nauk. PAN 1980; MNSzW 1986 
(17) Czł. Międzywoj. Kom. Kwalif. ds. Stopni Spec. Zaw. Naucz. Toruń 
(przew. Zesp. kwalif. naucz. chem.) 1991- 
CEYNOWA-GIEŁDON Mirosława (Cecylia) (1) 28 VI 1937 Dą- 
brówka k. Świecia; naucz. (2) Lic. Ogóln. Koronowo 1954 (3) UMK 
1959 biol. - bot. J. Walas (4) UMK J. Walas 1967 Zbiorowiska roślinności 
kserotermicznej nad dolną Wisłą (5) UMK 1976 Ostnice sekcji Pennate w 
Polsce (6) UMK 1990 IB (9) PT Bot. (przew. Oddz. Toruń 1983-88); 
Kom. Ochro Przyr. przy Państw. Radzie Ochro Przyr. 1986- (12) UMK 
1959- (12b) Kier. Zakł. Takson. i Geogr. Roślin 1991-92 (12c) IBiOŚ 
prof. nadzw. Zakł. Takson. i Geogr. Roślin (15) Bad. bot. dot. flory i zbio- 
rowisk roślinnych . 


*CHAJĘCKI Andrzej (1) 1 I 1948 Toruń; int. (2) V Lic. Ogólno 
Toruń 1965 (3) UMK 1969 prawo W. Szyszkowski (12) UMK 1969-77 
(12a) IE: asyst. 1969, st. asyst. 1972 (12b) Pełnomocnik dyr. IE ds. 
praktyk rob. 1970-73 (12c) IZGN st. asyst. Zakł. Organiz. i Zarz. (16) 
Nagr. MNSzWiT 1972 
AUMK: sygn. K-21/33 
CHAMOT Marek Andrzej (1) 13 IV 1958 Toruń; int. (2) Zesp. 
Szk. Elektr. Bydgoszcz 1979 (3) UMK 1985 hist. J. Danielewicz (4) UMK 
K. Wajda 1992 Polska myśl chrześcijańsko-społeczna w zaborze pruskim 


130
		

/Licencje_017_04_139_0001.djvu

			w latach 1890-1918 (9) PT Hist.; Stow. Dziennikarzy Pol. (10) Naucz.: 
Zesp. Szk. Elektr. Bydgoszcz 1986-89, I Katolickie Lic. Ogóln. Bydgoszcz; 
zast. red. nacz. "Promocje Pomorskie" 1992- (12) UMK 1989- (12c) 
IHiA ad. Zakł. Hist. Ziem Pol. i Hist. Powsz. 1795-1918 (15) Hist. Pol. 
XIX w., hist. społ. (17) Pr. dziennikarska 
*CHARASZKIEWICZ-ROZPŁOCH Aleksandra (1) 14 I 1939 
Starogard Gd.; naucz. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1956 
(3) UMK 1961 chem. nieorg. H. Basińska (4) UMK A. Łodzińska 1973 
Otrzymywanie i spektroskopowe badania strukturalne f3-dwuketonowych che- 
latów niektórych metali trójwartościowych ze szczególnym uwzględnieniem 
chelatów EU (III) (10) Naucz. Zesp. Szk. Bud. Toruń 1962-66; Centr. Do- 
skonalenia Naucz. Toruń 1986-91; "Metalchem" Toruń 1991-92 (11) PIE 
Toruń 1961-62 (12) UMK 1966-86; 1992- (12a) Kat. Fiz. Dośw.: asyst. 
nauk.-tech. 1966; IF: kier. Lab. Chem. 1969-86, ad. 1992 (12b) Kier. Lab. 
Chem. w IF (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Anal. 
*CHATŁAS Janusz (Józef) (1) 25 III 1958 Gosławice (woj. koniń- 
skie); int. (2) Lic. Ogólno Konin 1976 (3) UMK 1980 chem. stos. A. Ło- 
dziń ska; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1986; AWF Gdańsk Stud. Podypl. 
(trener II kl. bridge'a sport.) 1985 (4) UMK P. Kita 1989 Badanie kinetyki 
anacji i akwacji w układzie mieszane kompleksy chromu (III)-NCS- -H 3 O+ 
(9) PT Chem. 1978- (11) Styp. TEMPUS - Uniw. Witten/Herdecke 1991; 
styp. na Uniw. Alberta w Edmonton (Kanada) 1992-93 (12) UMK 1981- 
(12c) WCh ad. Zakł. Chem. Nieorg. (15) Kinetyka i mechanizmy reakcji 
zw. koordynacyjnych (16) Nagr. Sekr. Nauk. PAN (17) Czynny opiekun 
drużyny bridge'a sport. (I i II liga), czł. Pol. Zw. Bridge'a Sport. 1978- 
AUMK: sygn. WM-64/3, Ankieta 1983 
*CHECHLIŃSKA Zofia z d. Piotrowska (1) 21 X 1932 Poznań; 
int. (2) Szk. Ogólno Warszawa 1950; Śred. Szk. Muzycz. Warszawa 1955 
(3) UW 1951-56,1959 mag. muzyk.; Stud. Dokt. Inst. Szt. PAN Warszawa 
1961-65 (4) Inst. Szt. PAN J. Chomiński 1966 Faktura Jortepianowa Cho- 
pina (9) Zw. Kompozytorów Pol. 1961- (11) Inst. Szt. PAN Warszawa 
Zakł. Hist. i Teor. Muzyki 1969- (12) UMK 1967-68 (12c) WSzp ad. 
Kat. Hist. Szt. 
AUMK: sygn. K-14/38 
*CHEŁMIŃSKI Maciej (1) 30 XI 1936 Toruń; int. (2) Tech. 
Statysto GUS Wrocław 1951 (3) UWr 1964 mat. numer. (10) Wrocław- 
skie Zakł. Elektr. "Elwro" Wrocław 1964-66 (12) UMK 1967-68 (12c) 
WMFiCh st. asyst. Kat. Mat. 
AUMK: sygn. K-14/39 


131
		

/Licencje_017_04_140_0001.djvu

			-- 


*CHEŁMOŃSKI Adam (11) UWr od 1945 (12) UMK 30 X 1945 
(zrezygnował) (12c) WP-E prof. zw. Kat. Prawa Hand. i Wekslowego 
AUMK: sygn. K-l/2 


*CHEN-WINCŁAWSKA Małgorzata (1) 9 VII 1942 Warszawa; 
rzem. (2) Lic. Ogólno Warszawa 1960 (3) WSP Opole 1968 hist. (4) 
UMK J. Rulka 1980 Wiedza historyczna uczniów o swoim mieście (9) PT 
Hist. (10) Naucz. szk. podst.: nr 145 Warszawa 1963-65, nr 2 Nowy Targ 
1965-69, Bielsk k. Płocka 1969-71; naucz. Lic. Ekon. Warszawa 1971-74 
(12) UMK 1974- (12c) IHiA st. wykI. Zakł. Metodol. i Dyd. Hist. (16) 
Nagr. Woj. tor. 1981 
Ankieta 1983 w AUMK 


*CHEREK Henryk (1) 21 VII 1946 Łubna (woj. bydgoskie); rzem. 
(2) Lic. Ogóln. Czersk 1964 (3) UMK 1969 fiz. dośw. W. Woźnicki (4) 
UMK R.K. Bauer 1977 Depolaryzacja stężeniowa fluorescencji dwuskładni- 
kowych roztworów z uwzględnieniem relaksacji energii oscylacyjnej (10) 
Naucz. Lic. Ogóln. Czersk 1989- (11) USA: Inst. Biol. Uniw. Stanu Min- 
nesota - stai podokt. prof. Lakowicz 1979-80, Wydz. Biochem. AM Uniw. 
Stanu Maryland Baltimore 1983-84 - visiting assistant professor, bad. nauk. 
1985 (12) UMK 1969-89 (12a) Kat. Fiz. Dośw. I: asyst. 1969, st. asyst. 
1972, ad. 1977 (12c) IF ad. Zakł. Fiz. Mol. (15) Fiz. dośw. i teor., 
fotoluminescencja 
AUMK: sygn. K-48N/4 


*CHEREK Janina (Anna) z d. Cebula (1) 24 VI 1948 Wielkie 
Stwolno (woj. bydgoskie); chI. (2) I Lic. Ogóln. im. Bolesława Chrobrego 
Grudziądz 1966 (3) UMK 1971 fil. pol. - folklorystyka J.M. Kasjan (4) 
UMK J.M. Kasjan 1979 Motywy wierzeniowe w polskiej bajce magicznej (9) 
TNT (12) UMK 1971-90 (12a) WE: asyst. staż. 1971, asyst. 1972, st. 
asyst. 1974, ad. 1980; BG: st. bib!. 1987, kust. 1988 (12c) WE ad. Zakł. 
Etnogr. 
AUMK: sygn. K-52/16, Ankieta 1984 


*CHETWYND Richard (1) 27 II 1960 Boston USA (3) Univ. of 
Iowa 1990 lit. amer. (12) UMK 1991-92 (12c) WH wykI. KFA 
AUMK: sygn. K-56/8 


*CHICEWICZ-KORZENIEWSKI Mirosław (1) 3 VI 1921 Be- 
rezne (woj. wołyńskie); int. (2) Gimn. im. A. Mickiewicza Nowogródek, 
Wilno 1939 matura (3) UMK 1951 biol. - zool. z anat. porównawczą 
H. Szarski (12) UMK 1 XI 1946 - 1948 (12a) Kat. Anat. Porównawczej: 


132
		

/Licencje_017_04_141_0001.djvu

			zast. mł. asyst. (stud. zool.) 1946, zast. asyst. 1947 (12c) WM-P zast. 
asyst. Kat. Anat. Porównawczej 
AUMK: sygn. K-l/I03 


*CHLEWICKI Grzegorz (1) 31 X 1955 Aleksandrów Kuj.; lek. 
(2) Lic. Ogólno im. S. Staszica Ciechocinek 1974 (3) UMK 1979 astrofiz. 
A. Woszczyk (11) Staż nauk. Huyghens Lab. de Leiden (Holandia) 1981-85 
(12) UMK 1980-85 (12c) lA asyst. Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej 
(16) Nagr. Młodych PT Astr. 1980 
AUMK: sygn. K-37N/11, Ankieta 1984 
*CHMARZYŃSKI Andrzej (Ryszard) (1) 17 III 1945 Radom; int. 
(2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1963 (3) UMK 1968 chem. fiz. A. Basiński (4) 
UMK J. Tomaszewski 1975 Przeróbka roztworu otrzymanego w procesie eks- 
trakcji gorącej polihalitu za pomocą metanolu (9) PT Kalorymetrii i Anal. 
Termicznej 1987- (12) UMK 1968- (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Środo 
(16) Nagr. zesp. IIo MNSzWiT 1980 
Ankieta 1983 w AUMK 


*CHMARZYŃSKI Gwido (1) 20 VII 1906 Nakło n. Notecią; int. 
(wuj - Sz. Dettloff, prof. hist. szt. na UP) (2) Gimn. państw.: Nakło 
1913-21, im. K. Marcinkowskiego Poznań 1921-24 (matura) (3) UW 
1924/25: hist. szt., muzyk., rom., archeol. klas., sinologia, estetyka; UP 
1925-28 hist. szt. Sz. Dettloff, muzykol. L. Kamieński, prehist., archeol., 
filoz. ścisła (absol.); UJ stud. uzup. hist. szt. średn. i bizantyńskiej 1929; 
w czasie stud. podróże nauk.: Niemcy, Austria, Czechosłowacja, Włochy, 
Szwajcaria (4) UP 1932 Sarkofag Bolesława Chrobrego w Poznaniu i pro- 
blem średniowiecznej plastyki sarkofagowej »cum laude« (6) UP 1956 hist. 
szt. (9) Poznańskie TPN 1936- (sekr., później przew. Kom. Hist. Szt.); 
TNT (czł. Wydz. I, zast. sekr. 1930-34); Komit. Nauk o Szt. PAN; Stow. 
Hist. Szt. (10) Obóz koncentracyjny w Płaszowie k. Krakowa; Spółdz. 
Wydawnicza "Czytelnik" Kraków 1944-45 (przew. Rady Nadzorczej) (11) 
Muz. Miej. Toruń 1929-34 (kier.); po. Okr. Kons. Zab. na Pom. 1929-31; 
UP (ad. Kat. Hist. Szt. 1935-39 i 1945-53, zast. prof. 1953-56, a od 1956 
prof. nadzw.); UJ - tajne naucz. 1943-44; Muz. Nar. Poznań 1945-48 (dyr.) 
(12) UMK 1951-52, 1959-69 (12a) WSzP: ad. 1951 (wykł. i ćw. zlec.); 
Kat. Hist. Szt. kontr. prof. nadzw. 1959 (% etatu, a od 1960 pełny etat) 
(12b) Dziek. WSzP 1962-64; kier. Kat. Hist. Szt. 1959-69 (12c) WSzP 
prof. nadzw. Kat. Hist. Szt. Średn. (14) 30 VII 1973 Kamień Pom., Po- 
znań, Cm. Junikowski (15) Hist. szt., szt. średn., zwł. Torunia, ziemi 
chełmińskiej, lubuskiej, Pom. Wsch. i Zach., Dolnego i Górnego Śl., War- 
mii i Mazur; muzyk. (17) Aktywny udział w życiu kult. i artyst., czł. 


133
		

/Licencje_017_04_142_0001.djvu

			"Konfraterni Artystów" w Toruniu, Pom. Tow. Muzycz., Tow. Popierania 
Przem. Lud. 


AUMK: sygn. K-9/313; J. Poklewski, G.Ch., historyk sztuki, muzeolog, [w:] Wy- 
bitni ludzie dawnego Torunia, Warszawa - Poznań - Toruń 1982, s. 351-356; tegoż, 
Profesor G.Ch., badacz sztuki Torunia i Pomorza, [w:] Sztuka Torunia i ziemi chełmiń- 
skiej 1233-1815, Teka Kom. Hist. Szt. VII 1986 s. 7-15 [z bibliogr.]; tegoż, [biogr.], 
SBPN, s. 204-205; Z. Białłowicz-Krygierowa, G.Ch., Muz. 1975 nr 23 s. 181-184; 
K. Kalinowski, G.Ch. 1906-1973, Biul. Hist. Szt. 36: 1974 nr 1 s. 85-87; K. Mali- 
nowski, Prof. dr G.Ch. 1906-1972: wspomnienie pośmiertne, AUNC Zab. Kons. 6,1977 
s. 3-6; M. Kutzner, Dorobek badawczy profesora [G.Ch], AUNC Zab. Kons. 6,1977 
s. 6-9; H. Załęska, Wspomnienie pośmiertne: G.Ch. (20 VII 1906 - 30 VII 1973), Rocz. 
Muz. tor. 5: 1973 s. 199-204 


*CHMIEL Antoni (1) 22 V 1924 Komarowo (woj. lubelskie) (2) 
Tech. Ekon. (3) UMK 1970 prawo (10) Służba wojsk. 1945-61; Prez. 
Pow. Rady Nar. Toruń 1963-70; naucz. Tech. Samochodowe Toruń 1972- 
(12) UMK 1970-72 (12c) SW - naucz. 
AUMK: sygn. K-16/38 
*CHMIELEWSKI Bogdan (1) 27 I 1946 Małe Pułkowo (woj. to- 
ruńskie); int. (2) Państw. Lic. Szt. Piast. Bydgoszcz 1965 (3) UMK 1970 
szt. piękne - mal. i ped. artysto R. Krzywka (4) 1978 przewód kwalif. na 
stan. ad. (12) UMK 1970- (12c) lA-P ad. Zakł. Rys. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*CHMIELEWSKI Witold (Andrzej) (1) 24 VIII 1949 Toruń; int. 
(2) Tech. Mech.-Elektr. Bydgoszcz 1968 (3) UMK 1975 szt. piękne - mal. 
S. Borysowski (4) 1983 przewód kwalif. na stan. ad. (10) Woj. Kolumna 
Transportu Sanitarnego 1968-70 (12) UMK 1975- (12b) Zast. dyr. IA-P 
1981-82 (12c) lA-P ad. Zakł. Kształ. Form Piast. (16) Nagr. MKiSz: za 
wyst. "Sztuka Faktu 75" 1975 i "Sztuka Faktu 78" 1978, II o za twórczość 
artysto i upowszechnianie 1981; nagr. i zł. med. na ogólnopol. wyst. "Polska 
- Krajobraz - Ludzie - Idee" Sopot 1981 
Ankieta 1983 w AUMK 


*CHMIELIŃSKA-ZIĘTEK Anna (Zofia) (1) 12 II 1951 Koszalin; 
int. (2) II Lic. Ogóln. im. W. Broniewskiego Koszalin 1969 (3) UMK 
1975 mat. numer. J. Słomiński; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1977 (12) 
UMK 1975-82 (12a) IM: asyst. staż. 1975, asyst. 1976 (12c) IM asyst. 
Zakł. Alg. Uniwer. z Zastosowaniami 
AUMK: sygn. K-33N/2 
*CHODKIEWICZ Władysław (1) 3 III 1921 Góra (pow. Żnin) 
(2) Gimn. i Lic. im. M. Kopernika Toruń 1939 (3) UMK chem. 1945-48 
(nie ukończył) (10) W czasie okupacji: ogrodnik Piotrków Trybunalski, 


134
		

/Licencje_017_04_143_0001.djvu

			obóz koncentracyjny Dachau; naucz. I Lic. i Gimn. im. M. Kopernika Toruń 
1947-48 (11) Ecole Nationale de Chimie Paryż (12) UMK 1 IX 1946 - 
1948 (12a) Kat. Chem. Nieorg.: zast. asyst. (stud. IV r.) 1946, mł. asyst. 
1948 (12c) WM-P mł. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-l/94 
CHOJNACKA Stanisława (Renata) (1) 8 XI 1950 Toruń; int. (2) 
II Lic. Ogóln. Toruń 1968 (3) UP 1975 fil. ros. A. Bartoszewicz; Zaocz. 
Stud. Dokt. UW (4) UW A. Bartoszewicz 1984 Możliwość a warunek (ana- 
liza znaczeniowa wybranych środków leksykalnych w języku polskim i rosyj- 
skim) (11) WSP Bydgoszcz 1975-88 (asyst., ad.) (12) UMK 1985-87 
(12a) SJO st. wykI. 1985; Zakł. Fil. Ros. ad. 1985; BG bibl. 1988; Bibl. IFS 
kust. 1994 (12c) WH ad. Zakł. Fil. Ros. 
CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar (1) 17 XII 1967 Inowrocław; 
rob. (2) I Lic. Ogóln. im. J. Kasprowicza Inowrocław 1986 (3) UMK 
1991 hist. - arch. B. Ryszewski (11) Arch. Państw. Toruń 1991-92 (12) 
UMK 1992- (12c) IHiA asyst. Zakł. Arch. (15) Metod. opracowania akt 
staropol., archiwoznawstwo 
*CHROMIŃSKA Helena z d. Puzynowska (1) 29 IV 1907 Peters- 
burg; inż.-leśnik, naucz. (2) Gimn. im. T. Czackiego Wilno 1928 (3) 
USB 1928-32 absol., 1938 mag. fil. pol. i fil. łac.; UMK 1 rok rus., centr. 
kurs j. ros. przy MOś 1949-50 (10) Naucz.: j. pol. i łac. Lic. im. Filomatów 
Wilno 1930-39, j. ros. w szk. śred. 1949-52 Aleksandrów Kuj., Inowrocław 
i Toruń (12) UMK 1950-62 (12a) WM-P: lekt. j. ros. 1950; WH tymcza- 
sowy naucz. przedmiotów pomocno 1951 (12b) Kier. SJO 1953-62 (12c) 
SJO -lekt. j. ros. (14) 17 XII 1962 Toruń, Cm. Św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-I0/117 
*CHROMIŃSKI Andrzej (1) 4 IX 1935 Wilno; int. (2) I Lic. 
Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1951 (3) WSR Poznań 10; WSR Wro- 
cław II o mag. inż. roI. (4) UMK M. Michniewicz 1968 Wpływ regulatorów 
wzrostu kwasu 3-indolilooctowego, giberelowego, 2,3, 5-trójodobenzoesowgo 
i chlorku 2-chloroetylometyloaminowego na gospodarkę wodną pomidora (Ly- 
copersicum esculentum MUl.) (11) Staż nauk. w Inst. Bot. Uniw. stanu 
Washington w Seattlee 1963/64 (12) UMK 1956-80 (12a) Ośr. Biol. 
Stos.: asyst. 1956, st. asyst. 1959, ad. 1969 (12c) IB ad. Zakł. Biol. Stos. 
(14) zmarł w USA 
AUMK: sygn. B-22/18 
*CHRUŚCIŃSKI Dariusz (1) 14 XII 1963 Skępe (pow. Lipno); int. 
(2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1982 (3) UMK 1987 fiz. A. Jamiołkowski (4) 
UMK J. Kijowski 1993 Konstrukcja samozgodnej klasycznej teorii oddziały- 


135
		

/Licencje_017_04_144_0001.djvu

			wania pola elektromagnetycznego i naładowanych cząstek (12) UMK 1987- 
(12c) IF ad. Zakł. Fiz. Mat. i Statysto 
CHRYSTYNIAK Ryszard (1) 4 XII 1946 Kołobrzeg; rob. (2) 
Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Kołobrzeg 1964 (3) UMK 1969 fiz. R. S. 
Ingarden (10) PP "Polmozbyt" Toruń 1988- (12) UMK 1969-88 (12a) 
IF: asyst., st. asyst. 1969-77; IG UMK spec. 1977-88 (12c) IF st. asyst. 
Zakł. Mech. (15) Metody przybliżonych obliczeń w termodynamice inf.; 
metody klas. i półklas. w mech. kwant. 


*CHRZĄSZCZ Michał (1) 29 IX 1960 Białośliwie; int. (2) Lic. 
Ogólno im. Bolesława Krzywoustego Nakło n. Notecią 1979 (3) UMK 
1984 chem. A. Łodzińska; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1986 (12) UMK 
1983-93 (12c) ICh asyst. Zakł. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-68/1O 


CHUDZIAK Jadwiga (Emilia) z d. Zwierzchowska (1) 25 II 1935 
Grudziądz; int. (2) Lic. Ogólno Grudziądz 1953 (3) UP 1958 archeol. 
J. Kostrzewski (4) UMK K. Żurowski 1970 Kultura łużycka w międzyrzeczu 
Wisły, Drwęcy i Osy (5) UMK 1980 Romański kościół benedyktynów w 
Mogilnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych (6) UMK 1991 
WE (9) TNT (czł. Wydz. I); Kom. Archeol. Średn. i Nowoż. przy Komit. 
Nauk Hist. PAN 1994-; Kom. Archeol. Oddz. PAN Poznań 1990-92, 1993-95 
(10) Muz. Okr. Toruń 1960-63 (12) UMK 1965- (12b) WE: zast. dyr. 
1979-81 i 1983-84, dyr. 1984-; przew. Uniw. Centr. Archeol. Średn. i Nowoż. 
1992- (12c) WE prof. nadzw. Zakł. Archeol. Archit. (15) Prahist. (epoka 
brązu i żelaza); archeol.; hist. archit. średn. (16) Zł. odzn. Za Opiekę nad 
Zab. 1975; Med. 750-1ecia m. Torunia 1984; Med. "Zasł. Dział. Kult." 1990 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 33: 1979 s. 111-114 


CHUDZIAK Wojciech Jerzy (1) 20 VI 1962 Toruń; akad.-inż. (syn 
Jadwigi) (2) V Lic. Ogóln. Toruń 1981 (3) UMK 1985 archeol. J. 01- 
czak (4) UP J. Olczak 1991 Periodyzacja ceramiki wczesnośredniowiecznej 
z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI/XII). Podstawy chronologii procesów za- 
siedlania (11) Uniw.: w Angers 1986-87, w Brnie 1991 (12) UMK 1985- 
(12c) WE ad. Zakł. Archeol. Średn. i Czasów Nowoż. (15) Wczesnośredn. 
kult. Słowo na Niżu Pol. - ceram., osadnictwo (16) Nagr. MEN 1985 


*CHURSKA Zofia (Olga) z d. Trapp (1) 24 XII 1927 Starogard 
Gd.; int. (2) Lic. Spółdz.-Hand. Kraków, matura Toruń 1946 (3) UMK 
1952 geogr. R. Galon (4) UMK R. Galon 1964 Późnoglacjalne formy de- 
nudacyjne na zboczach pradoliny Wisły i Drwęcy (9) TNT; PT Geogr. 


136
		

/Licencje_017_04_145_0001.djvu

			(10) Bank Gosp. Spółdz. Toruń 1946-47 (12) UMK 1950-88 (12c) 
IG ad. Zakł. Geomorf. (13) 1988 (15) Geogr., geomorf. (formy i osady 
peryglacjalne Polski Płn.) 
AUMK: sygn. K-45N/8 


CHURSKI Zygmunt (1) 29 V 1927 Piaski (woj. płockie); roI. (2) 
Lic. Ogólno Sierpc 1948 (3) UMK 1952 geogr. R. Galon (4) UMK R. Ga- 
lon 1962 Morfologia i hydrografia kompleksu jeziora Wdzydze (5) UMK 
1974 Wybrane zagadnienia z hydrografii przedpola lodowca Skeidararjokull 
na Islandii (6) UMK 1990 (7) UMK 1994 (9) Czł. Kom. Eksp. MEN 
1992-; Eur. Standing Conference of Geography Teachers Assoc. (przedst. 
Polski) (10) Naucz. SN Toruń 1955-66 (11) Wykł. WSOWRiA To- 
ruń 1970-74; wyprawy nauk.: Karelia 1963, Leningrad 1963, 1965, Kaskada 
Wołgi 1965, Bajkał, Syberia 1966, Irkuck 1966, Moskwa 1966, 1976, Kaukaz 
1971, Islandia 1974, Paryż, Bordeaux, Grenoble, Tuluza 1974, Sztokholm 
1978, Grenoble 1979, Alpy 1979, Joensun - Finlandia 1981, Lyon 1985, An- 
gers 1986, 1991, 1993, Amsterdam 1989, Bruksela 1990, 1992, Pireneje 1992 
(12) UMK 1950- (12a) WBiNoZ: zast. asyst. 1950, asyst. 1952, st. asyst. 
1955, ad. 1962, doc. 1975, prof. nadzw. 1990, prof. zw. 1994 (12b) Kier. 
Zakł. Hydrologii i Gosp. Wodnej 1981-; dyr. IG 1987- (12c) IG prof. 
zw. Zakł. Hydrologii i Gosp. Wodnej (15) Geomorf.; hydrologia; gosp. 
wodna; teledetekcja; kart. (16) Med. KEN 1979; Med. Uniw. w Angers 
1991 (17) Ok. 2000 wykł. popularno-nauk. w szk., klubach, sanatoriach; 
tyto Zasł. Popularyzator Wiedzy TWP 1974 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28: 1974 s. 109-110 


*CHWALEWIK Witold (1) 14 X 1900 Warszawa; urz. (2) Gimn. 
Fil. im. J. Zamoyskiego Warszawa 1918 (3) UW 1925: prawo, ang.; Uniw. 
Londyn i Oxford 1928-31 (9) Warszawskie TN; Kom. Fil. Zach.-Eur. PAU 
(10) Aplik. sądowa 1926-27; pr. w Prokuratorii Gen. RP 1932-39; Red. 
"Rocznika Literackiego" 1933-38 (pr. w Dz. Ang.); więziony na Pawiaku 
1940 i Oberhausen (Nadrenia) 1944; MSZ (tłumacz); Min. Żeglugi i Hand. 
Zagr. Wydz. Prawny (nacz.) 1945-47 (11) SGH 1946-48 (wykł. zlec.); UW 
1949-51 (lekt. j. ang.) (12) UMK 1949-52 (12c) WH wykI. Kat. Fil. 
Ang. 
AUMK: sygn. K-l/420 


CHWIROT Barbara (Wiesława) z d. Kuklińska (1) 5 XI 1950 Byd- 
goszcz; int. (2) VI Lic. Ogólno Bydgoszcz 1968 (3) UMK 1974 biol. mol. A. 
Górska-Brylass (4) UMK A. Górska-Brylass 1981 Aktywność metaboliczna 
komórek podlegających mejozie u Larix europaea D.C. (5) UMK 1991 
Ultrasłaba luminescencja jako nowe źródło informacji o komórce w cyklu 


137
		

/Licencje_017_04_146_0001.djvu

			życiowym (9) PT Bot.; PT Biochem; PT Biol. Komórki; czł. zał. Między- 
nar. Inst. Biofiz. (11) Wielokrotne staże nauk. na Uniw. w Keiserslautern 
(12) UMK 1975- (12b) Kier. Interdyscyplinarnego Zesp. Optycznych Me- 
tod Wczesnego Wykrywania Nowotworów (12c) IB ad. Zakł. Cytol. i Em- 
briol. Roślin (15) Biol. mol., biofiz., diagnostyka nowotworów (16) Nagr. 
MNSzWiT IIIo 1982 (17) Czł. Obywatelskiego Komit. Walki z Rakiem 


*CHWIROT Stanisław (1) 24 X 1950 Bydgoszcz; int. (2) I Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1968 (3) UMK 1973 fiz. S. Łęgowski (najlepszy absol. 
roku 1973) (4) UMK S. Łęgowski 1979 Zastosowanie rezonansu magnetycz- 
nego w badanich zjawisk magneto-mechanicznych (5) UMK 1989 Angular 
correlation measurements Jor electron impact excitation oj the 3 2 DJ and 
3 2 PJ states oj hydrogen atom (6) UMK 1991 IF (9) PT Fiz. (11) 
Uniw.: w Stirling (Wielka Brytania) i St. Patrick's College w Maynooth 
(Irlandia) 1985-87 - staż nauk., szereg krótkoterminowych staiów nauk. w 
latach 1989-90 (12) UMK 1973- (12a) IF: asyst. staż. 1973, asyst. 
1974, st. asyst. 1976, ad. 1979, doc. 1989, prof. nadzw. 1991 (12c) IF prof. 
nadzw. Zakł. Fiz. Atomowej (15) Dośw. fiz. atomowa, wytwarzanie i ewo- 
lucja spójności stanów atomowych, bad. procesów ultrasłabej luminescencji 
z układów biol., nieelastyczne zderzenia elektron - atom, optyczne metody 
wykrywania nowotworów (16) Nagr.: MNSzWiT III o 1982, MEN 1993 
Ankieta 1983 w AUMK 


CIABACH Jerzy (1) 4 II 1947 Bydgoszcz; rob. (2) Tech. Mech.- 
Elektr. Bydgoszcz Wydz. Chem. 1967 (3) UMK 1972 chem. org. A. Uza- 
rewicz (4) UMK W. Domasłowski 1980 Badania nad sieciowaniem żywic 
termoplastycznych pod wpływem promieniowania nadfioletowego (9) PT 
Chem.; Intern. Inst. for Conservation of Historical and Artistic Works of 
Art London (10) Zakł. Chem. "ZACHEM" Bydgoszcz 1964-67 (pr. fiz.) 
(12) UMK 1972- (12b) Prodziek. WSzP 1981-84 (12c) IZiK ad. Zakł. 
Kons. Elem. i Detali Archit. (15) Właściwości i zastosowanie żywic sztucz- 
nych w kons. zab., zwł. bad. starzeniowe 


CICHY Edward (Kazimierz, Roman) (1) 5 V 1929 Świecie n. Wisłą; 
wojsk. (2) Gimn. i Lic. Męskie Gdynia 1949 (3) Fil. germ.: UMK 10 
1952, UP 11 0 1954; kursy staż. m.in. na Uniw. w Jenie i w Inst. Goethego 
w Getyndze 1974 (10) 1942-44: pr. przymusowa w Zakł. Dośw. Torped 
Gdynia-Oksywie, obóz w Babich Dołach (filia Stutthofu); naucz. szk. śred.: 
Toruń 1954-62, SN Toruń 1959-64 (11) WykI. WOSWRiA Toruń do 
1975 (12) UMK 1963-89 (12b) Kier. SJO (12c) SJO - em. st. wykł. 
j. niem. (13) 1989 (16) Nagr. MEN III o ; Med. KEN 1976; odzn. "Zasł. 
dla Torunia" 1988 (17) Dział.: zw. (prez. ZNP UMK 1982-92, zł. odzn. 


138
		

/Licencje_017_04_147_0001.djvu

			ZNP 1987), sportowy (prez. AZS Toruń od 1953, tyto Zasł. Dział. Kult. Fiz. 
1978); radny m. Torunia 1986-91 
AUMK: sygn. K-48N/5 


*CIECHANOWSKI Robert (Grzegorz) (1) 4 IV 1960 Toruń (2) 
IV Lic. Ogólno Toruń 1975 (3) UMK 1984 chem. A. Łodzińska; Stud. 
Doskonalenia Ped. UMK 1986 (12) UMK 1983-93 (12c) ICh asyst. 
Zakł. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-68/9 


*CIECHANOWSKI Stefan (1) 4 IX 1925 Toruń; int. (2) Lic. 
im. S. Żeromskiego Toruń 1945 (3) Szk. Inż. Poznań 1952 Wydz. Elektr. 
(10) Woj. Urz. Telekomunikacyjny Toruń 1951-72; naucz. Tech. Przem. 
Cukr. Toruń 1972-75 (12) UMK 1975-91 (12a) IPiP: wykł. 1975, st. 
wykł. 1983 (12c) IPiP st. wykł. Prac. Tech. Środków Naucz. 
AUMK: sygn. K-55/4, Ankieta 1983 


*CIELUCH-MĘDELSKA Grażyna (1) 31 III 1925 Ostrów Wlkp.; 
int. (2) Miej. Gimn. Żeńskie Bydgoszcz 1938-39; III Państw. Gimn. i Lic. 
dla Dorosłych Bydgoszcz 1947 (3) UMK fil. pol. (12) UMK 1950-51 
(12c) WH zast. asyst." (stud. III r.) Kat. Fil. Słowo 
AUMK: sygn. K-l/269 
*CIESIELSKA Karola (1) 30 I 1924 Rożno (woj. włocławskie); 
rzem. (2) Toruń: Gimn. Kup. 1938-39, Gimn. i Lic. im. S. Żeromskiego 
(typu mat.-fiz.) 1947 (3) UMK 1952 hist. - arch. (4) UP J. Topol- 
ski 1970 Ustrój i organizacja władz i kancelarii miasta Torunia w latach 
1793-1919 (9) TNT; PT Hist.j Stow. Arch. Pol. (m.in. prez. Oddz. Toruń) 
(11) Woj. Arch. Państw. Bydgoszcz, Oddz. Terenowy Toruń (po 1976 Woj. 
Arch. Państw. Toruń) 1952-84 (ad. nauk.-bad.; kier. 1966-75, dyr. 1976-84) 
(12) UMK 1988-91 (12c) IHiA doc. kontr. Zakł. Arch. (15) Arch., ar- 
chiwoznawstwo, dzieje kancelarii; hist., zwł. Torunia i Pom., edytor źródeł 
hist. (17) Dział. społ., zwł. na rzecz m. Torunia, dział. Tow. Miłośników 
Torunia (m.in. prez.); tyt.: Zasł. Dział. Kult. 1979, Zasł. dla Torunia 1983, 
Opiekun Miejsc Pamięci Nar. 1984 
AUMK: sygn. K-55/5 
CIESIELSKA Sławomira (Ojcosława) (1) 6 X 1934 Służewo (woj. 
włocławskie); urz. (2) Pryw. Lic. Ogóln. Tow. Salezjańskiego Aleksandrów 
Kuj. 1951 (3) UMK 1957 biol. - bot. W. Zabłocka (4) UMK J. Za- 
błocki 1967 Budowa anatomiczna drewna krajowych gatunków rodzaju Qu- 
ercus (9) TNT; Tow. Przyr. im. M. Kopernika 1955- (skarbnik 1965-89); 
PT Bot. 1955- (10) Wydz. Ośw. Prez. Pow. Rady Nar. Aleksandrów Kuj. 


139
		

/Licencje_017_04_148_0001.djvu

			1951-52 (12) UMK 1955- (12a) RoI. Zakł. Dośw. mł. asyst. 1955; Zakł. 
Bot. Og.: asyst. 1957, st. asyst. 1961, ad. 1967 (12b) Kier. Ogrodu Bot. 
1978-89; kier. Zaocz. Stud. Biol. 1978-; kier. Podypl. Stud. Biol. 1985-86; 
czł. Kom. Dyscyplinarnej dla stud. 1981-90 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Fizjol. 
i Morfogenezy Roślin (15) Fitopatologia, anat. roślin 


*CIESIELSKI Jerzy (1) 12 IV 1943 Neubrandenburg (Niemcy); rob. 
(2) Lic. Ogólno Tuchola 1961 (3) UMK 1966 chem. A. Swinarski (12) 
UMK 1966-67 (12c) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-14/48 


*CIESZEWSKI Karol (1) 20 I 1918 Srebrna (woj. warszawskie)j 
chł. (2) Pryw. Gimn. Męskie Płock 1938 (3) UW: 1938-39 fil. pol., 
1946 prawo; UMK 1950 prawo (10) Naucz. śred. szk. zaw. Toruń 1949-50; 
organiz. i kier. Ośr. Szk. Partyjnego Komit. Miej. PZPR Toruń 1950-51 
(12) UMK 1950-55 (12a) Kat. Materializmu Dialektycznego i Hist. st. 
asyst. (1/2 etatu) 1950; Kat. Ekon. Polit.: st. asyst. 1951, ad. 1952 (12b) 
Organiz. i kier. Kat. Ekon. Polit. 1952-55; przew. Kom. Przydziału Pr. dla 
Absol. Szk. Wyższych 1953-55 (12c) WPr ad. Kat. Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-2/249 


*CIESZKOWSKI Marek (1) 26 XII 1962 Toruń (2) V Lic. Ogóln. 
Toruń 1981 (3) UMK 1986 fil. germ.; Ernst-Moritz-Arndt- Univ. Greifswald 
N. Fohlisch (4) Ernst-Moritz-Arndt-Univ. Greifswald G. Ros 1991 Morpho- 
logische und semantische Konsequenzen bei der Bildung von mehrJach zu- 
sammen gesetzten Komposita in der deutschen Sprache der Gegenwart (10) 
Naucz. w Zesp. Szk. Ekon. Bydgoszcz 1986-87 (11) USz Inst. Fil. Germ. 
1987-91; WSP Bydgoszcz Zakł. Fil. Germ. 1991- (12) UMK 1993-94 
(l2c) WH ad. KFG (15) Leksykologia i słowotwórstwo współcz. j. niem., 
fonetyka i fonologia kontrastywna (poL-niem.) 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 65 


CIEŚLAK Edmund (Mieczysław) (1) 7 XI 1922 Toruń; urz. (2) 
Gimn. im. M. Kopernika Toruń 1939 (tzw. mała matura), Lic. im. C.K. 
Norwida Villard de Lans (Francja) 1946 matura hum. i mat.-fiz. (3) Uniw. 
w Lille 1948 bachelier prawa; UMK: 1949 prawo, hist. (4) UMK K. Ko- 
ranyi 1950 Problemy prawne hanzeatyckiego handlu' i transportu morskiego 
(5) IH PAN 1954 nom. na doc. (6) IH PAN 1963 (7) IH PAN 1974 
(8) PAU (czł. koresp. 1990, czł. czynny 1991) (9) TNTj Gdańskie TN 
1956-(wiceprez. 1966-71, przew. Kom. Hist. i Kom. Wyd.); Komit. Nauk. 
Hist. PAN 1966-89 (czł. Prez. 1981-83); Inst. Zach.; Soc. Jean Bodin pour 
I'Histoire Comparative des Institutions (Bruksela) 1988- (10) Roboty 
przymusowe: Lipawa (Łotwa) 1942, Wupppertal (Niemcy) 1945; więziony 


140
		

/Licencje_017_04_149_0001.djvu

			przez gestapo 6 VI - 23 IX 1944 (11) Zakł. Hist. Pom. IH PAN: Prac. 
Toruń 1953-, Prac. Gdańsk 1954- (kier. Zakł. Hist. Gdańska i Dziejów Mor. 
Pol. 1954-); WSP Gdańsk 1957-67 (dziek. WH 1960-62); UGd 1976-85; vi- 
siting prof. Paryż 1972; styp. bad.: Francja, Szwecja, Niemcy (12) UMK 
1949-53 (12a) Kat. Prawa Nar.: mł. asyst. 1949, st. asyst. 1950; Kat. 
Prawa Międzynar. Publ.: st. asyst. 1951, ad. 1953 (12c) WPr ad. Kat. 
Prawa Międzynar. Publ. (13)'1.993 (15) Dzieje Zw. Miast Hanzeatyc- 
kich, hist. Gdańska, hist. Pom., stos. pol.-fran. w XVIII w., handel Szwecji 
z Pol. w XVIII w. (16) Nagr.: Sekr. Nauk. PAN zesp. 1979, 1983, Prez. 
m. Gdańska 1961, 1984, woj. gdańskiego 1971, im. Heweliusza (Prez. m. 
Gdańska) 1994 (17) Dział. społ., m.in. radny Woj. Rady Nar. Gdańsk 
1976-80 


AUMK: sygn. K-2/62; [bio-bibiogr.], Spraw. TNT 9: 1955 s. 44-45; Strefa bałtycka 
w XVI-XVIII w. Polityka - Społeczeństwo - Gospodarka. Ogólnopolska sesja naukowa 
zorganizowana z okazji 70-1ecia urodzin Profesora E. C., red. J. T rz os k a, Gdańsk 1993; 
Kto jest kim, ed. 3 s. 107 . 


*CIEŚLAK Halina (Marianna) z d. Kozłówna (1) 24 III 1928 Ży- 
tyń (pow. Równe); rob. (2) Państw. Ogólno Gimn. i Lic. Żeńskie Olsztyn 
1948 (3) UMK fil. pol. 1952, ped. (zaliczone 3 lata) (10) Red. "Życia 
Olsztyńskiego" - korektorka 1947-48 (12) UMK 1950-55 (12a) Kat. 
Nauk Pomocno Hist. Lit. Pol.: zast. asyst. 1950, asyst. 1953, st. asyst. 1955 
(12c) WH st. asyst. Kat. Zesp. Hist. Lit. Pol. 
AUMK: sygn. K-2/248 
*CIEŚLAK Leszek (1) 10 XI 1933 Włoszyca (pow. Aleksandrów 
Kuj.); rob. (2) Lic. Ped. Toruń 1952 (10) Naucz. szk. podst. Przywie- 
czerzyn 1952-53 (12) UMK 1955-56 (12c) SW - naucz. 
AUMK: sygn. K-8/72 
*CIEŚLAK Tadeusz (Wiktor) (1) 14 X 1917 Wanne-Eickel (Westfa- 
lia); urz. (2) Gimn. Hum. im. M. Kopernika Toruń 1935 (3) UP prawo M. 
Jedlicki (4) UMK K. Koranyi 1947 Ustawa antysocjalistyczna Bismarcka 
z dnia 21 X 1878 r. (5) UP 1977 Polska - Skandynawia w XIX i XX 
wieku (6) Szk. Gł. Służby Zagr. 1955 (7) PAN 1965 (8) Czł. hon.: 
Białostockiego TN, OBN im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (9) Łódz- 
kie TN; Białostockie TN; Gdańskie TN; TNT; Inst. Zach. Poznań; OBN im. 
W. Kętrzyńskiego w Olsztynie (10) Deleg. PZZ Gdynia 1938-39; obóz kon- 
centracyjny Oranienburg-Sachsenhausen 1940-45; Zw. Samopomocy Chł.: 
Toruń, Bydgoszcz 1945-47 (11) UŁ zast. prof. 1951-54j Szk. Gl. Służby 
Zagr. Warszawa prof. i rektor 1954-61; Wydz. Nauk Społ. PAN 1952-54 
i 1964-72 (m.in. zast. Sekr. Wydz.)j IH PAN Zakł. Hist. Stos. Pol.-Radzie- 
ckich (kier.) 1974-85; MSZ (dyr. Dep. Arch. 1958-62, kier. Inst. Kult. Pol. 


141
		

/Licencje_017_04_150_0001.djvu

			w Londynie 1972-74); WAP Warszawa 1958-62 (12) UMK 1946-52 (12b) 
Sekr. i dyr. adm. 1948-49 (12c) WPr ad. (14) 18 XI 1985 Warszawa 


AUMK: sygn. K-l/363, Ankieta 1983; T. Cieśl ak, Wspomnienia dyrektora admini- 
stracyjnego UMK i asystenta na Wydziale Prawno-Ekonomicznym, [w;] Wspomnienia pra- 
cowników, s. 25-34; [biogr.], Z. Zdrójkowski, SBPN, s. 224-25; M. Wojciechow- 
ski, Słowo biogr. dział. ruchu rob. woj. tor., s. 22-23 


CIEŚLIŃSKI Zbigniew (1) 17 IV 1930 Bydgoszcz; int. (2) Gimn. 
i Lic. Ogólno Bydgoszcz 1951 (3) AR Poznań 1955 dypl. inż.; AR Wrocław 
1956 mag. (4) AR Wrocław W. Lidtke 1964 Badania nad wpływem uwilgot- 
nienia i innych czynników siedliskowych na tempo przyrostu masy roślinnej 
na łąkach w dolinie Wisły dr nauk roI. (5) AR Wrocław 1971 Stosunki 
wodne oraz potrzeby nawozowe gleb piaszczystych w warunkach nawodnień 
na przykładzie łąk czerskich (6) Inst. Melioracji i Użytków Zielonych w Fa- 
lentach k. Warszawy Oddz. w Bydgoszczy 1983 (7) 1989 wniosek o prof. 
zw. (nie rozpatrzony z uwagi na zmianę przepisów) (9) Bydgoskie TN; 
Komit. Melioracji i Inżynierii Środo RoI. PAN 1987-89, 1993-95; PT Gleb.; 
PT Nauk Agrotech.; Międzynar. Tow. Bad. nad Uprawą Gleby - ISTRO 
(10) Pr. przymusowe w Niemczech od 1944 (11) Inst. Melioracji i Użyt- 
ków Zielonych Oddz. w Bydgoszczy: ad. 1956, doc. 1971, prof. 1983- (kier. 
Oddz. 1989-) (12) UMK 1974- (12a) WNE (później WNEiZ): doc. 
godz. zlec. 1974, % etatu 1976, prof. nadzw. 1985 (12b) Czł. Kom.: Dys- 
cyplinarnej Uniw. dla Naucz. Akad. 1991-93, Oceniającej Uniw. 1991-96 
(2 kadencje); przew. Kom. Wyborczej Uniw. 1993-96 (12c) WNEiZ prof. 
nadzw. Kat. Polit. Agrarnej i Zarz. Jedn. Gosp. Żywnościowej (15) Eko- 
nom. efektywność zabiegów agromelioracyjnych i uprawowych, rekultywacja 
terenów zdegradowanych, inżynieria ekol., inżynieria środ., agronomia (16) 
Nagr.: Komit. Bud. i Archit. zesp. III o , Min. RoI. zesp. no 1979, Urz. Woj. 
w Bydgoszczy 111 0 
AUMK: sygn. K-28/133; [biogr.], WNEiZ, S. 139-141 


*CIMOCHOWSKI Wacław (1) 22 xn 1912 Kursk (Rosja); urz. 
(3) USB 1935 językozn. indoeur. J. Otrębski; Wiedeń: albanistyka N. Jo- 
gel, sanskryt T. Geiger (4) UP J. Otrębski 1948 Dialekt północnoalbański 
wsi Duśmani praca przygotowana W. j. niem., przed 1939 (5) UP 1955 
tyto nauk. doc. na podst. całości dorobku (6) UMK 1962 Językozn. Indo- 
eur. (10) Rob. kolej. i bud. 1939-44; służba wojsk. 1944-45; insp. Państw. 
Urz. Repatriacyjny Lublin 1945-48 (11) UP 1948-55 (ad. Zakł. Fono- 
graficznego, od 1950 Zakł. Językozn. Indoeur., później Językozn. Og., doc. 
1955) i 1960-72 (doc., prof.); WSP Gdańsk 1957-60 (doc.) (12) UMK 
1954-78 (12a) WH: prof. kontr. językozn. indoeur. 1954, doc. 1955, prof. 
nadzw. 1962 (12b) Dziek. WH 1962-64,1969-72; kier. Zakł. Językozn. Og.; 


142
		

/Licencje_017_04_151_0001.djvu

			opiekun KFK 1960, 1977-78 (12c) IFP prof. nadzw. Zakł. Językozn. Og. 
(13) 1978 (14) 4 VII 1982 Gdynia, Cm. Mały Kack (na Witominie) 
(15) Językozn. indoeur., zwł. albanologia, sanskryt; fil. klas. (16) Nagr. 
MNSzWiT 1977 
AUMK: sygn. K-22/24; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 66-67; L. Bednar- 
czuk, Profesor W.C. [nekr. oraz bibliogr.], Acta balt.-slav.17: 1986 s. 9-16; W. Stefań- 
s ki, Contribution du Professeur W.C. a. la philologie albanaise [wraz z bibliogr.], Balcan. 
posn.4: 1989 s. 401-406 


*CISEK Zenon (1) 27 IX 1933 Łęg (pow. Chełmno); chł. (2) Lic. 
Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław 1953 (3) Moskiewski Elektrotech. 
Inst. Łączności 1958; staż nauk. Zjedn. Inst. Bad. Jądr. w Dubnej 1964-72 
(4) Zjedn. Inst. Bad. Jądr. w Dubnej (ZSRR) 1971 Układy monosekun- 
dowe dla eksperymentów na akceleratorach (10) Zakł. "Polon" Bydgoszcz 
1958-64 i 1972- (12) UMK 1973 (12c) IF - ad. 
AUMK: sygn. K-19/19 


*CIURYŁO Roman (1) 4 III 1969 Bydgoszcz; int. (2) V Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1988 (3) UMK 1993 fiz. A. Bielski (styp. MEN 1990-91 
i 1992-93) (12) UMK 1991-93 (asyst. wolont. IF), 1993- (12c) IF asyst. 
Zakł. Spektroskopii Fazy Gazowej (16) Nagr. PT Fiz. za pr. mag. 1993 
*CSATÓ Edward (1) 19 XII 1915 Olszanica k. Leska; int. (2) 
IV Państw. Gimn. (typu klas.) Lwów 1933 (3) UJK, tajny Uniw. w Wil- 
nie, UW teatrologia S. Morawski, mag. robił już jako znany krytyk i red. 
"Teatru"; Szk. Teatralna w Łodzi 1945 L. Schiller (4) UMK B. Nadolski 
1962 Szkice o dramatach Słowackiego (5) UMK Leon Schiller - twórca 
monumentalnego teatru polskiego oraz monografia Leon Schiller [druk po 
śmierci autora Warszawa 1968] przewód hab. przerwała śmierć (9) Intern. 
Theatre Inst. przy UNESCO - ITI (sekr. gen. Ośr. Pol. 1958-68) (10) 
Miej. Wydz. Ośw. Wilno (insp.) 1940-41; warsztaty kolej. Wilno (kancelista) 
1942-44; Red. "Robotnika" i "Dziennika Łódzkiego" Łódź 1945-46; zast. 
red. nacz. "Nowin Literackich" Warszawa 1947-48; wicedyr. Dep. Teatru 
MKiSz 1949-51; zał. i red. nacz. "Teatru" 1951-68; red. nacz. "Almanachu 
Sceny Polskiej" (11) Państw. Wyższa Szk. Teatralna im. A. Zelwerowi- 
cza Warszawa - wykł. (1949-52) i zast. prof. (1958-62) lit. dram. i krytyki 
teatralnej (dziek. Wydz. Reżyserskiego 1950-51, kier. Stud. Dram. 1951) 
(12) UMK 1962-68 (12a) WH Kat. Zesp. Hist. Lit. Pol. st. wykI. 1962 
(l2c) WH st. wykł. Kat. Zesp. Hist. Lit. Pol. (14) 27 IV 1968, Warszawa 
Cm. Powązkowski (15) Teor. i hist. teatru, krytyka teatralna, tłumacz 
i edytor (16) Nagr. im. T. Boya-Żeleńskiego Klubu Krytyki Teatralnej 
Stow. Dziennikarzy Pol. (pierwszy laureat w historii tej nagr.) 
(17) Aktywna dział. krytyka teatralnego, publikował przede wszystkim 


143
		

/Licencje_017_04_152_0001.djvu

			w redagowanych przez siebie pismach, ale także m.in. w "Kuźnicy" i "Od- 
rodzeniu" 


AUMK: sygn. K-14/49 


CYMERSKI Mariusz (1) 8 IV 1948 Środa Wlkp.; naucz. (2) Lic. 
Ped. Inowrocław 1967 (3) UMK 1973 fiz. dośw. K. Antonowicz; Podypl. 
Stud. Programowania i Zastosowania Mikrokomp. (4) UMK J. Kopcewicz 
1981 Konwersje fitochromu w koleoptylach etiolowanych siewek owsa (9) 
PT Bot. (10) Naucz. mat. w Szk. Podst. nr 10 Inowrocław 1967-68 (12) 
UMK 1973- (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Fizjol. i Morfogen. Roślin (15) 
Fotomorfogen. roślin 


*CYWIŃSKA Bernadetta z d. Sznejder (1) 22 VIII 1900 Wilno (2) 
Gimn. Ogólno Wilno 1918 (3) USB 1929 geogr. - geol.; dypl. naucz. szk. 
śred. 1931 (10) Naucz.: w okr. okupacji tajne szk. śred.; Gimn. Pol. Wilno 
1944-45; Państw. Lic. Ped. Toruń 1945-; wykł. na Kursie Przygotowawczym 
UMK 1946-51 (12) UMK 1951-52 (godziny zlec.) (12c) WBiNoZ - naucz. 
metod. naucz. geogr. 
AUMK: sygn. K-l/372 
*CYWIŃSKA Julia [Kryszewska] (1) 3 VI 1924 Wilno; naucz. (2) 
V Państw. Gimn. Litewskie Wilno 1939-41 (wykł. j. poL); matura 1943 
(weryfikacja Warszawa 1945) (3) UMK 1950 fil. pol. K. Górski (10) 
Naucz. j. pol. szk. śred. w Toruniu i Łodzi po 1950 (12) UMK 1948-50 
(ze względów polit. nie przedłużono zatrudnienia) (12c) WH zast. asyst. 
Kat. Hist. Lit. Pol. II 
AUMK: sygn. K-l/135 
CYZMAN Wiesław (Henryk) (1) 20 VII 1955 Gościno (woj. kosza- 
lińskie); kolej. (2) Tech. Leśn. Tuchola 1974 (3) UMK 1978 biol. K. Kęp- 
czyński; Stud. metod. dla naucz. biol. Ośr. Doskonalenia Naucz. Bydgoszcz 
1982 (4) UMK K. Kępczyński 1992 Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i za- 
roślowych w Kotlinie Płockiej i Kotlinie Toruńskiej (9) PT Bot. (10) 
Naucz. szk podst.: Stoino 1978, Lubraniec 1982-83 (11) WSP Kielce - 
asyst. IB 1980-82 (12) UMK 1983- (12c) IBiOŚ asyst. Zakł. Takson. 
i Geogr. Roślin (15) Fitosocjol. 
CZACHAROWSKI Antoni (Barnaba) (1) 11 VI 1931 Czarne Błoto 
(woj. toruńskie); roI. (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1951 (3) 
UMK 1955 hist. średn. K. Górski, B. Włodarski (4) UMK B. Włodarski 
1960 Uposażenie i organizacja klasztoru norbertanek w Żukowie (5) UMK 
1967 Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię w latach 1319-1373 
(6) UMK 1977 Zakł. Hist. Średn. (7) UMK 1991 Zakł. Hist. Średn. 


144
		

/Licencje_017_04_153_0001.djvu

			(9) TNT (czł. Wydz. I 1977-); PT Hist. 1955-; Com. Intern. pour 
I'Histoire des Villes 1977- (11) Współpr. zesp. bad. "Germania Slavica" 
przy Meinecke-Institut Freie Univ. Berlin 1981-82 (12) UMK 1955- (12a) 
IH (poźniej IHiA): asyst. 1955, st. asyst. 1959, ad. 1961, doc. 1968, prof. 
nadzw. 1977, prof. zw. 1991 (12b) Prorektor 1982-84; prodziek. WH 
1973-75; dziek. WH 1978-81; kier. Zakł. Hist. Średn. (12c) IHiA prof. 
zw. Zakł. Hist. Średn. (15) Hist. ziem pom.; hist. państwa krzyżackiego; 
hist. miast eur. (17) Dział. zw. zaw., czł. ZNP 1955- (zł. odzn. ZNP) 
CZAJA Anna zob. FILBRANDT-CZAJA Anna 
*CZAJA Roman (1) 8 VIII 1960 Wąbrzeźno; rob. (2) Lic. Ogóln. 
Wąbrzeźno 1979 (3) UMK 1983 hist. A. Czacharowski (4) UMK A. Cza- 
charowski 1991 Socjotopografia Starego Miasta Elbląga w średniowieczu (9) 
TNT; PT Hist.; Zrzesz. Kaszubsko-Pom. (11) Stai zaw. w Arch. Państw. 
Toruń 1987-88; stą.ż nauk. 1988-89: Univ. w Miinster (Wydz. Hist.), Inst. 
Bad. Porównawczych Miast w Miinster (12) UMK 1984- (12c) IHiA ad. 
Zakł. Hist. Średn.; (15) Hist. społ.-gosp. miast w średn. 
*CZAJA Stefan (1) 1 IX 1943 Sadki (woj. bydgoskie); int. (2) Lic. 
Ped. Ostróda 1962 (3) UMK 1967 hist. - arch. A. Tomczak; egz. bibl. 
dypl. 1973 (10) Arch. Państw. Olsztyn 1967 (12) UMK 1967- (12b) 
BG dyr. 1986- (12c) BG - st. kust. dypl. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*CZAJKA Halina z d. Lamańska (1) 10 IV 1926 Gniewkowo (2) 
Gimn. Ogóln. im. J. Kasprowicza Inow'rocław 1946 (3) UMK 1950 chem. 
A. Basiński (12) UMK 1950-55 (12c) WMFiCh zast. asyst. Kat. Chem. 
Nieorg. 
AUMK: sygn. K-2/277 
CZAJKOWSKA Anna (Maria) (1) 29 III 1943 Warszawa; inż.- 
naucz. (2) Lic. Ogóln. Niemodlin 1961 (3) WSP Opole 1966 mat.; 
Podypl. Stud. Inf. Nauk. Warszawa 1978/79 (9) PT Mat. (sekr. Oddz. 
Toruń 1975-89) (10) Naucz. mat.: Szk. Podst. nr 12 Opole 1966-67, Lic. 
Med. Pielęgniarstwa Brodnica 1967-72, II Lic. Ogóln. Toruń 1972-74 (12) 
UMK 1974- (12a) BG - Bibl. IM: bib!. 1974, st. bib!. 1980, kust. 1984 
(12c) Bibl. IM - kust. (17) NSZZ "Solidarność" (czł. Kom. Oddz. IM) 
*CZAJKOWSKI Adam (1) 16 VI 1967 Toruń; int. (2) Lic. Ogólno 
Toruń (3) UMK 1993 fil. ang. (12) UMK 1993- (12c) SJO - lekt. 
J. ang. 
CZAJKOWSKI Gerard (Zygfryd) (1) 11 X 1944 Neustadt am Wald- 
naab (RFN); rob. (2) IV Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1962 (3) 


145
		

/Licencje_017_04_154_0001.djvu

			UMK 1967 fiz. teor. R.S. Ingarden (4) UMK R.S. Ingarden 1971 Teorioin- 
formacyjne ujęcie problemu polimolekularności polimerów (5) UMK 1975 
Kinetic Phase Transitions in Nonlinear Thermodynamics (6) ATR Byd- 
goszcz 1987 (9) PT Fiz. 1967-; Eur. Tow. Fiz. - czł. ind. 1979-; Soc. Hum- 
boldtiana Polonorum 1990- (11) ATR Bydgoszcz 1975- (kier. Zakł. Fiz. 
II 1977-, prorektor 1978-79); styp. DAAD - Technische Hochschule Aachen 
1972-74; styp. Fund. im. A. von Humboldta 1980-81, 1983, 1984-85; visiting 
prof. Scuola Normale Superiore Piza 1987-88, krótsze pobyty w latach 1986, 
1989-93 (12) UMK 1967-75, 1975-77 (1/2 etatu) (12a) Kat. Termodyna- 
miki i Teor. Promieniowania staż. 1967; IF Zakł. Fiz. Teor.: asyst. 1968, st. 
asyst. 1969, ad. 1971, doc. 1975 (12c) IF doc. Zakł. Termodynamiki i Teor. 
Promieniowania (15) Fiz. teor. (termodynamika i fiz. statyst., termody- 
namika inf.); fiz. teor. fazy skondensowanej, własności optyczne kryształów 
półprzewodnikowych (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1977 
AUMK: sygn. K-24/259 
*CZAJKOWSKI Jan Tadeusz (1) 12 VI 1921 Zgierz; int. (2) 
Gimn. i Lic. mat.-fiz. im. T. Reytana Warszawa (tajna matura) 1942 (3) 
Tajna PW 1943-44; UMK 1945-50 mat. S. Jaśkowski, fiz. (10) Naucz. 
Państ. Koedukacyjnego Lic. Spółdz. Toruń 1947-50 (11) PGd 1957- (12) 
UMK 1946-57 (12a) Kat. Mat. zast. asyst. (stud. II r.) 1946; Kat. Fiz. 
Dośw. zast. asyst. 1949; Kat. Mat. st. asyst. 1950, również wykI. SP 1951-53 
(12c) WMFiCh st. asyst. Kat. Mat. 
AUMK: sygn. K-9/304 
*CZAJKOWSKI Mieczysław (1) 1 VII 1931 Inowrocław; rob. (2) 
Państw. Lic. im. J. Kasprowicza Inowrocław 1951 (3) UMK 1955 fiz. 
J. Rayski (4) UMK A. Jabłoński 1962 Badania luminescencji i zjawisk 
fotochemicznych w organosferach borowych (5) UMK 1967 Doświadczalne 
badania procesów zderzeń niesprężystych wzbudzonych atomów metali alka- 
licznych metodą fluorescencji sensybilizowanej (10) Naucz. fiz. Lic. Ogólno 
dla Pr. Pisz 1955-56 (11) Univ. of Windsor Kanada 1964-65, 1968-; Inst. 
Fiz. PAN Zakł. Optyki Prac. Fotoluminescencji Toruń (asyst. 1956, st. asyst. 
1959); PIE 1958-62 (1h etatu) (12) UMK 1957-58, 1962-70 (12a) Kat. 
Fiz. Dośw. asyst. (1h etatu) 1957; Zakł. Optyki Atomowo-Mol. st. asyst. 
1962; Kat. Fiz. Dośw.: ad. 1963, doc. etat. 1968, bezpłatny urlop nauk. na 
wyjazd do Kanady 1968 (l2b) Kier. Prac. Fotoluminescencji w Kat. Fiz. 
Dośw.1968 (12c) WMFiCh doc. Kat. Fiz. Dośw. (15) Fotoluminescencja, 
m.in. opracował wspólnie z dr A. Bączyńskim nową metodę produkowania 
komórek fotoprzewodzących o wysokiej czułości (patent) 
AUMK: sygn. K-16/51 


146
		

/Licencje_017_04_155_0001.djvu

			*CZAKIS Maria Danuta (1) 27 II 1929 Podświle (woj. wileńskie); 
kolej. (2) Gimn. Święciany; Lic. Ogóln. Olsztyn 1947 (3) UMK 1951 
chem. A. Basiński (4) UMK A. Swinarski 1960 O niektórych własnościach 
rodanortęcianów metali alkalicznych i ciężkich (11) UŁ 1960- (12) UMK 
1949-60 (12a) Kat. Chem. Nieorg.: zast. asyst. 1949, asyst. 1952, st. asyst. 
1953, ad. 1956 (12c) WMFiCh ad. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-8/195 
*CZAPIŃSKA Izabela (1) 1 IX 1962 Koło; int. (3) UŁ 1987 fil. 
ang. (12) UMK 1994 (12c) SJO -lekt. j. ang. 
CZAPLEWSKA Joanna (1) 5 VII 1944 Toruń; rob. (2) Lic. Ped. 
Toruń 1963 (3) UMK 1968 biol. - bot. K. Kępczyński (4) UMK K. Kęp- 
czyński 1977 Zbiorowiska synantropijne na terenie Aleksandrowa Kuj., Cie- 
chocinka, Nieszawy i Włocławka (9) TNT; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; 
PT Bot. (12) UMK 1968- (12c) IBiOŚ st. wykI. Zakł. Fizjol. i Morfogen. 
Roślin (15) Fitosocjol.; anat. roślin; morfogen. roślin 
*CZAPLICKI Dariusz (Jan) (1) 19 XII 1930 Grudziądz; chł. (2) 
Lic. Ogólno Nowe Miasto n. Drwęcą 1950 (3) UMK 1955 fil. pol. B. Nadolski 
(10) Red. "Gazety Toruńskiej" 1956- (12) UMK 1953-56 (12a) Kat. 
Hist. Lit. Pol.: zast. asyst. 1953, asyst. 1953, st. asyst. 1955 (12b) Red. 
"Błyskawicy" 1951/52; współpr. "Głosu Uczelni" 1952/53 (12c) WH st. 
asyst. Kat. Lit. Pol. (17) Dział. Koła Młodych Pisarzy przy ZLP 1950- 
(przew.) 
AUMK: sygn. K-8/24 
CZARCIŃSKI Ireneusz (1) 27 VII 1951 Sierp c (woj. płockie); roI. 
(2) Lic. Ogólno Sierp c 1969 (3) UMK 1974 hist. A. Czacharowski (4) 
UMK A. Czacharowski 1984 Bractwa w wielkich miastach państwa krzyżac- 
kiego w średniowieczu (9) TNT; PT Hist. (12) UMK 1974- (12a) IHiA: 
asyst. 1974, sI. wojsk. 1975-76, ad. 1984; Bibl. IHiA kust. 1993 (12c) IHiA 
ad. Zakł. Hist. Średn.; BibI. IHiA - kust. (15) Hist. średn., zwł. hist. miast 
CZARKOWSKI Józef (1) 4 X 1939 Kwaczała k. Krakowa; roI. (2) 
Lic. Ped. Krzeszowice 1958 (3) UMK 1967 fil. pol. B. Osmólska-Piskorska; 
UW 1971 filoz. T. Płużański (4) UW T. Płużański 1976 Osoba i uniwersum 
w filozofii E. Motmiera i P. Teilharda de Chardin (9) PT Filoz. (10) 
Naucz. szk. podst. i śred. i kier. bibI. ped. Police k. Szczecina 1961-68 (11) 
WSP Siedlce 1973-77 (12) UMK 1977- (12c) IFiloz. st. wykł. Zakł. Hist. 
Filoz. i Myśli Społ. (15) Hist. filoz. XX W. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 31 


147
		

/Licencje_017_04_156_0001.djvu

			I""'" 


CZARNECKI Adam Józef (1) 1 XII 1947 Toruń; rzem. (2) IV 
Lic. Ogóln. Toruń 1965 (3) UMK 1971 biol. - zoo!. M. Gromadska (4) 
UMK M. Gromadska 1979 Znaczenie skoczogonków (Apterygota, Collem- 
bola) w funkcjonowaniu ekosystemu (5) UMK 1991 Collembola jako ele- 
ment biologicznego systemu na obszarach podlegających silnej antropopresji 
(9) TNT (czł. Wydz. III 1992-); Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Zoo!.; 
PT Ekol.; PT EntomoL (11) Pobyty nauk. na uczelniach w Greifswaldzie, 
Berlinie, Padwie (12) UMK 1971- (12a) IB Zakł. Ekol. Zwierząt: asyst. 
staż. 1971, asyst. 1972, st. asyst. 1973, ad. 1980 (12b) Po. kier. Zakł. Ekol. 
Zwierząt 1987-89; kier. Ośr. Bad. BioL Stos. w Koniczynce 1992- (12c) 
IBiOŚ ad. Zakł. Ekol. Zwierząt (15) Ekol., zwł. zastosowanie ekoL w roI. 
i ochro środ.; zooL gleby (17) Dział. Pom. Stow. Ekol. "Proeko" (prez.) 
[Bio-bibliogr.], Spraw TNT 46: 1992 s. 62-65 
*CZARNECKI Alojzy (1) 8 I 1893 Morzewo (woj. poznańskie); 
urz. (2) Nauka zaw. fotografa 1908-12, kursy Berlin (2-1ata) Letterhaus 
(9) PT Fotograficzne 1946- (prez. Toruń) (10) Państw. Zakł. Zdrojowy 
Ciechocinek (fotograf) 1932-37; pryw. Zakł. Fotograficzny Toruń od 1937 
(12) UMK 1950-52 (12c) WH i WSzP wykł. fotografiki (15) Mistrz 
fotografiki (zbiór negatywów w AUMK) 
AUMK: sygn. K-9/312; B. M ansfeld, A.C. (1893-1980), fotograf i fotografik, [w:] 
Toruńscy twórcy, s. 13-17; J. Ryczkowski, Z żałobnej karty [A.C.], fl. Kur. pol. 1980 
nr 286: 31 XII/l I 1981; M. Skrzypkowski, Rodzina Czarneckich - znaczy fotografia, 
[w:] Sympozjum z historii fotografii polskiej, Wrocław 1989, s. 49-53. 


*CZARNECKI Bernard (1) 5 VI 1957 Brwinów (woj. warszawskie); 
int. (2) V Lic. Ogólno Brwinów 1976 (3) UMK 1987 szt. piękne; Stud. 
Doskonalenia Ped. UMK 1990 (12) UMK 1988-92 (12a) lA-P: tech. 
% etatu 1986, asyst. 1988 (12c) IA-P asyst. Zakł. Kształ. Form Piast. 
AUMK: sygn. K-56/9 
*CZARNECKI Tomasz (1) 26 VII 1944 Ostrowiec Świętokrzyski; 
int. (2) I Lic. Ogóln. Ostrowiec 1961 (3) UW 1964; Uniw. K. Marksa Lipsk 
1964-67 germ. - językozn. (z wyróżnieniem) (4) UW 1973 Konfrontative 
Untersuchung zum deutschen und polnischen Konjunktiv (5) UW 1982 
Das Passiv im Deutschen und Polnischen. Form und Verwendung (11) 
UW 1967- (12) UMK 1991 (1/2 etatu) (12c) WH ad. KFG (16) Nagr. 
MNSzWiT III o 1978 
AUMK: sygn. K-55/6 
CZARNEK Janusz (Władysław Wincenty) (1) 28 II 1925 Rzeszów; 
prawno ziem. (2) I Lic. Ogólno Rzeszów 1945 (3) AH Kraków 1945-47, 
AH Poznań 1947-49 (dypL nauk hand.), UW 1963 ekon. J. Pajestka (4) 
UŁ W. Spruch 1978 Efektywność ekonomiczna inwestycji i postępu technicz- 


148
		

/Licencje_017_04_157_0001.djvu

			nego (9) TNT 1979- (przew. Sek. Ekon. Wydz. IV 1985-95); ZAIKS 1979- 
(10) W czasie okupacji uczeń kup., sprzedawca, czł. organiz. niepodległo- 
ściowej "Młodzież Wszechpolska" (uwięziony); Centr. Zarz. Przem. Elektro- 
techn. 1950-53; Min. Przem. Maszynowego 1953-57; Kom. Plan. przy Radzie 
Min. 1957-60; KNiT 1961-68 (11) Inst. Plan. 1969-79; Inst. Polit. Nauk., 
Postępu Tech. i Szk. Wyższego Warszawa 1981-89 (12) UMK 1976-91, 
1991- (% etatu) (12b) Prodziek. ds. Nauki i Współpr. z Zagranicą WNE 
1985-89; dziek. WNE 1990; kier. Kat. 1988- (12c) WNE em. doc. Kat. 
Zarz. Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymii Przeds. Bud. (13) 1991; 
% etatu (15) Ekonom. procesów innowacyjno-inwestycyjnych, efektyw- 
ność inwestycji i postępu tech. (16) Nagr. MNSzWiT: zesp. 1975, ind. II O 
1983; Med. KEN 1982 
[Biogr.], WNEiZ, s. 141-143 
*CZARNOTA Adam Waldemar (1) 26 VII 1953 Kętrzyn; int. 
(2) X Lic. Ogóln. Kętrzyn 1972 (3) UMK 1976 prawo J. Justyński; Stud. 
Dokt. UW 1977-80 (4) UMK J. Justyński 1982 Myśl społeczno-polityczna 
Johna Stuarda Milla i kontrowersje wokół jej założeń (9) TNTj PT Hist. 
(sekr. Sek. Hist. Myśli Społ. i Polit. 1981-83 i jej wiceprzew. od 1984, czł. 
Zarz. Oddz. Toruń od 1984); PT Nauk Polit. (11) Filia UW Białystok 
1976-77; styp. British Coun. 1987; bad. nauk. Sydney (Australia) 1988-91 
(12) UMK 1980-91 (12a) IH-P: st. asyst. 1980, ad. 1982; Kat. Socjol.: ad. 
1990 (12b) Czł. Senatu 1984-87 (12c) WH ad. Kat. Socjol. (17) Czł. 
Kolegium Red. "Colloquia Communia" od 1982; czł. Kom. Wyd. Zwartych 
Klubu Otryckiego od 1984 
AUMK: sygn. K-55/7, Ankieta 1983 
CZARNOTA Anna zob. DIAKOWSKA-CZARNOTA Anna 
CZERNIAK Stanisław (Leszek) (1) 14 XI 1948 Mikołów k. Ka- 
towic; naucz. (2) Lic. Ogóln. im. K. Miarki Mikołów 1966 (3) WSE 
Katowice 1970 ekonom. przem.; UW 1974 fi.loz. (4) UW Jaroszewski 1978 
Socjologia M. Schelera w jego późnej twórczości filozoficznej (5) Inst. Filoz. 
i Socjol. PAN 1990 Pomiędzy socjologią wiedzy a teologią negatywną. Filozo- 
fia M. Horkheimera (6) UMK 1992IFiloz. (11) SGPiS ad. 1976-78; Inst. 
Filoz. i Socjol. PAN 1978-1992 (doc. od 1990); WSE Katowice 1970-71; 
styp. Humboldta (Bochum, Konstancja) 1980-81, 1992 (12) UMK 1992- 
(12b) Kier. Zakł. Teor. Poznania 1992- (12c) IFiloz. prof. nadzw. Zakł. 
Teor. Poznania (15) Teor. poznania, hist. fi.loz. współcz. (17) Poezja, 
krytyka lit. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 31 


149
		

/Licencje_017_04_158_0001.djvu

			*CZERNIAWSKA Zofia z d. Wnuk (1) 15 I 1921 Warszawa; rob. 
(2) Państw. Żeńskie Gimn. Bieliźniarskie Warszawa 1939 (mała matura); 
Kurs Wstępny UMK 1946 (3) UMK 1951 chem. A. Basiński (9) PT 
Chem. (10) Urz.: Warszawa 1940-44, Bydgoszcz 1945 (12) UMK 1949-54, 
1963-81 (12a) Kat. Chem. Fiz.: zast. asyst. (stud. III r.) wolontariusz 1949, 
asyst. 1951, st. asyst. 1952; Kat. Chem. Nieorg.: asyst. nauk.-tech. 1963, st. 
asyst. nauk.-tech. 1970, spec. 1973 (12c) ICh st. asyst. Kat. Chem. Fiz. 
(13) 1981 (14) 17 III 1995 Toruń, Cm. Komunalny 
AUMK: sygn. K-28/20 
*CZERNIAWSKI Marian (1) 10 V 1921 Giełwany (woj. wileńskie); 
int. (2) Wilno: Gimn. im. A. Mickiewicza, Lic. Przyr. im. Króla Zygmunta 
Augusta, matura: tajne komplety 1942 (3) UMK 1951 chem. A. Basiński 
(4) UMK A. Basiński 1959 Badania nad stopniem dyspersji garbników ro- 
ślinnych (5) UMK 1967 Badania struktury warstwy podwójnej elektrolitów 
koloidalnych (6) UMK 1991 (9) PT Chem. 1948- (10) Urz. Leśny 
w Ostrowcu k. Wilna 1940-45; naucz.: szk. powsz. Sławęcin k. Choszczna 
1945-46, Lic. Przem. Cukr. Toruń 1947-50 (11) WSI Bydgoszcz 1953-57; 
styp. Fund. Forda na Uniw. w Cambridge 1959-60 R.H. Ottewill (12) 
UMK 1947-49, 1950-91 (12a) Kat. Chem. Nieorg.: zast. asyst. 1947, mI. 
asyst. 1948, asyst. 1951, st. asyst. 1951, ad. 1954, doc. 1969, prof. nadzw. 
1991 (12b) Kier. Zaocz. Stud. Chem. i Podypl. Stud. Chem. 1984-91 
(12c) ICh em. prof. nadzw. Zakł. Chem. Nieorg. (13) 1991 (15) Chem. 
fiz., chem. koloidów (16) Nagr.: MOiSzW zesp. 111 0 dyd.-wych. 1967, 
MNSzWiT ind. 11 0 dyd.-wych. 1980 
AUMK: sygn. K-55/8 
*CZERNIAWSKI Tadeusz (1) 27 III 1951 Toruń; akad. (syn Ma- 
riana i Zofii) (2) II Lic. Ogóln. Toruń 1969 (3) UMK 1975 chem. 
Z. Wojtczak (4) UMK Z. Wojtczak 1988 Badanie kopolimeryzacji akry- 
lanów Zn(II), Co (II), Ni(II) i Cu(II) z akrylonitrylem (12) UMK 1975- 
(12a) ICh: chem. 1975, asyst. 1980, st. asyst. 1983, ad. 1988 (12c) WCh 
ad. Zakł. Chem. Og. (15) Fiz.-chem. zw. wielkocząsteczkowych 
*CZERNY Zygmunt (1) 24 VII 1888 Lwów; int. (syn Bronisława - 
Kur. Lwowskiego Okr. Szk.) (2) Gimn. Klas. Lwów 1907 (3) UJK 1912 fil. 
pol. i rom., filoz., hist. szt. E. Porębowicz, K. Twardowski, J. Bołoz-Antonie- 
wicz; rom. (1913-20): Paryż, Grenoble i Genewa (dypl. etudes Superieures 
de Litterature Franc;aise) (4) UJK 1913 L'etude stylometrique sur "Les 
Narbonnais" (5) UJK 1920 L 'esthetique de Louis-Claude de Saint-Martin 
(6) UJK 1924 fil. fran. (7) UJK 1933 UMK 1945 fil. fran. (8) Doctor H.C. 
Uniw. Paryskiego (9) TNT (przew. Wydz. Fil.-Filoz.); Lwowskie TN (czł. 
zw. Wydz. FiL); AU: przew. Kom. Fil., przew. Wydz. Fil., czł. Kom. Eur. 


150
		

/Licencje_017_04_159_0001.djvu

			Zach.; PAN czł.: Komit. Neofil., Komit. Nauk o Lit., Kom. Historycznolit. 
(Oddz. krakowski przew.); czł. ZG Zw. Naucz. Szk. Wyższych; czł. Rady Gł. 
Oświecenia Publ.; PT Neofil.; PT Współpr. Nauk. z Francją; ZLP (10) 
Naucz. szk. śred.: Lwów 1911-13 i 1919-21, Rawa Ruska (11) UJK (doc., 
dwukrotnie dziek. WH, czł. Senatu Akad. 1921-24, prof. 1925-39); Uniw. 
I. Franki Lwów 1944-45; tajny Uniw. we Lwowie (prorektor); Wyższa Szk. 
Hand. Zagr. 1925-39 Lwów; tajne wykł. Lwów od XI 1941; prof. kontr.: UP 
1945/46, UWr 1946-48, UJ po 1950 (12) UMK 1 I 1946 - 1952 (12a) 
KFRom.: prof. zw. 1946, prof. kontr. 1952 (12b) Prorektor 1948-51; kier. 
KFRom. 1946-52 (12c) WH prof. zw. KFRom. (14) 26 II 1975 Kraków, 
Cm. Salwatorski (15) Hist. lit. i jęz. rom. (16) Komandoria Fran. Legii 
Hon. 1937 
AUMK: sygn. K-l/364; [bio-bibliogr.], Spraw. TNTl: 1947-1948 s. 51-54; A. Drze- 
wieka, Z.C. - profesor (24 VII 1888-26 II 1975), Ruch lit. 1975 z. 4; S. Gniadek, 
Prof. dr Z.C. W pięćdziesiątą rocznicę doktoratu, Ruch lit. 1968 z. 5; S. Pieczara, 
Bibliografia prac Z. C. Wybór, ibid.; A. Hutnikiewicz, Z.C. (1888-1975), historyk 
literatur i języków romańskich, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 19-23.; t e g o ż, 
SBPN, t. 1 s. 277 


*CZERSKI Zbigniew (1) 16 XII 1931 Bydgoszcz; rob. (2) I Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1949 (3) UMK 1953 szt. piękne - zab. i kons. (12) 
UMK 1952-56 (12a) Stud. Kons. i Muz. następnie Kat. Kons. i Zab.: zast. 
asyst. (stud. III r.) 1952, asyst. 1953, st. asyst. 1953 (12c) WSzp st. asyst. 
Kat. Kons. i Zab. 
AUMK: sygn. K-8/69 
CZERWIŃSKA Ewelina zob. WEBER-CZERWIŃSKA Ewe- 
lina (Regina) 
*CZERWIŃSKA Irena Marta z d. Butkiewicz (1) 7 VII 1914 
Wilno; int. (2) Gimn. im. Ks. A. Czartoryskiego Wilno 1934 (3) USB 
1940 chem. absol.; UMK 1946 chem. - techn. chem. (4) UMK E. Pischin- 
ger 1960 Wpływ chlorku wapnia na temperaturę spieku cementu portlandz- 
kiego (9) Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Chem. od 1946; NOT (10) 
Wilno - tajne komplety gimn. 1941-44; chem. - Brześć Kuj. 1945; Miej. St. 
Sanitarno-Epidemiologiczna Toruń (% etatu od 1946) (12) UMK 1 IX 
1946 - 1974 (12a) Kat. Techn. Chem.: mł. asyst. 1946, st. asyst. 1947, ad. 
1952 (12c) ICh ad. Zakł. Techn. Chem. (13) 1974 
AUMK: sygn. K-18/18, Ankieta 1983 
CZERWIŃSKI Wojciech (1) 18 VIII 1944 Wilno; akad. (syn Zenona 
i Ireny) (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1962 (3) UMK 1967 
chem. fiz. A. Basiński (4) UMK A. Basiński 1974 Wpływ ultradźwięków 
o wysokiej częstości na strukturę włókien z PTE (5) UMK 1994 Wpływ 


151
		

/Licencje_017_04_160_0001.djvu

			budowy wybranych polimerów przewodzących z niezdegenerowanym stanem 
podstawowym na ich strukturę elektronową i właściwości elektryczne (9) 
PT Chem. (11) Styp.: Surbeton (Anglia) 1967, Uniw. im. M. Łomonosowa 
Moskwa 1973-74; visiting prof. KfK-Karlsruhe 1986-87 (12) UMK 1967- 
(12b) Czł. Ucz. Kom. Dyscyplinarnej ds. stud. (4 kadencje); kier. Prac. Fi- 
zykochem. Polimerów; kier. Prac. Synteza i Modyfikacja Polimerów (l2c) 
WCh ad. Zakł. Chem. Fiz. (15) Fizykochem. polimerów (struktura i wła- 
ściwości polimerów przewodzących elektronowo) (16) Nagr. MNSzWiT 
III o 1984 (17) Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej (przewod. Gł. 
Kom. Rewizyjnej, wiceprez. Oddz. Toruń) 
*CZERWIŃSKI Zenon (1) 26 IV 1911 Świątniki (woj. wileńskie); 
ziem. (2) Gimn. im. A. Mickiewicza Wilno 1934 (3) USB 1934-39 chem. 
absol.; UMK 1946 chem. fiz. - spec. elektrokrystalizacji A. Basiński (4) 
UMK A. Basiński 1950 Badania nad szybkością krystalizacji chlorku sodo- 
wego (5) UMK 1954 nom. na doc. na podst. cyklu pro z krystalizacji 
i elektrokrystalizacji (6) UMK 1964 Kat. Chem. Fiz. (7) UMK 1971 ICh 
(9) TNT 1953-; PT Chem. 1938- (m.in. sekr., wiceprez., prez. Oddz. To- 
ruń) (10) Państw. Bank RoI. Wilno 1935-37 (11) USB mł. asyst. 1939; 
WSI Bydgoszcz 1953-56 (12) UMK 1 X 1945 - 1981 (12a) Kat. Chem. 
Fiz.: mł. asyst. 1945, st. asyst. 1946, ad. 1950, doc. 1954, prof. nadzw. 1964, 
prof. zw. 1971 (l2b) Prodziek. WMFiCh 1960-64 (12c) ICh em. prof. 
zw. chem. fiz. (13) 1981 (14) 10 XII 1987 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) 
Chem. fiz., elektrochem., krystalochem. (16) Med.: UMK 1973, KEN 1980 
AUMK: sygn. K-28/135, Ankieta, 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 75-76; 
J. Gronowska, Profesor Z.C. (1911-1987), Wiad. chem. 43: 1989 z. 1/2 s. 9-11 
*CZETWERTYŃSKI-SYTNIK Lesław (1) 5 VII 1935 Kałusz 
(ZSRR); naucz. (2) Lic. Ogóln. Karpacz 1953 (3) UMK 1958 geogr. - 
geomorf. R. Galon (4) UMK A. Jagielski 1977 Rozwój procesów urbaniza- 
cyjnych w strefie oddziaływania Torunia (10) Naucz. Lic. Ogólno Karpacz 
1958-70 (12) UMK 1970-83 (l2c) IG ad. Zakł. Geogr. Ekon. 
AUMK: sygn. K-34N/5, Ankieta 1983 
*CZEŻOWSKI Tadeusz Hipolit (1) 26 VII 1889 Wiedeń; prawn.- 
urz. (zubożała szlachta podolska) (2) Żółkiew; III Gimn. Państw. Lwów 
1907 (3) UJK 1914 fi.loz., mat., fiz. K. Twardowski, J. Łukasiewicz; egz. 
naucz. 1912 (4) UJK K. Twardowski 1914 Teoria klas promocja Wie- 
deń 1915 (wyróżnienie pierścieniem dokt. »sub. auspiciis Imperatoris«) (5) 
UJK 1920 Zmienne i funkcje (6) USB 1923 fi.loz. na WH (7) USB 1936 
fi.loz. na WH (8) Doctor H.C. UMK 1979; czł. hon. TNT 1975 (9) TNT 
1946- (m.in. sekr. gen. 1949-57, przew. Wydz. II); Komit. Nauk Filoz. PAN 
1954-; PT Filoz. (zał. Wileńskiego i Tor. Tow. Filoz., przew. Oddz. Toruń, 


152
		

/Licencje_017_04_161_0001.djvu

			czł. ZG); czł. Zesp. Rzeczozn. Log. Rady Gł. Szk. Wyższego; red. "Ruchu Fi- 
lozoficznego" 1948-51 i 1957-81; czł. Komit. Red. "Biblioteki Klasyków Fi- 
lozofii" (10) VI Gimn. Lwów: prakt. naucz. 1911-12, zast. naucz. mat. i fiz. 
1912-14; administrator domu akad. dla młodz. uchodźczej w Wiedniu 1915; 
zast. dyr. kancelarii i sekr. Senatu UJK 1915-18; MWRiOP (m.in. radca 
min. i dyr. Dep. Nauki i Szk. Wyższego) 1918-23 (11) USB 1923-39 (pro- 
rektor 1933-35, dziek. WH 1935-37, prodziek. WH 1937-38, przew. Kom. 
Egz. Mag. na WH 1926-39, przew. Kom. Egz. Państw. dla Kand. na Naucz. 
Szk. Śred. 1928-39); tajne naucz. w szk. śred. i wyższych Wilno 1939-45; 
Inst. Filoz. i Socjol. PAN - współpr. 1951- (kier. Grupy Metod. Sek. Hist. 
Filoz.) (12) UMK 1 X 1945 - 1960 (12a) Kat. Filoz. prof. zw. 1945; 
Kat. Filoz. I prof. zw. 1946; Kat. Log. 1951 (12b) Współorganiz. uniw., 
zwł. WH; przew. Senackiej Kom. Kontroli; deleg. ds. młodz. i kur. "Bratniej 
Pomocy"; kier. I Kat. Filoz. (od 1951 Log.) 1945-; organiz. kier. filoz. 1957 
(l2c) WH em. prof. zw. log. (13) 1960; dalsza aktywność nauk., dyd., 
odczytowa i red., m. in. konwersatoria w INS UMK (14) 28 II 1981 Toruń, 
Cm. przy ul. Lampego (15) Log. (zwł. semantyka i metodol. nauk), także 
fi.1oz. - epistemologia, ontologia, aksjologia, a zwł. etyka (16) Med. PAN; 
Med. "Za Zasł. Położone dla Rozwoju UMK" (17) Taternictwo, alpini- 
styka, narciarstwo - dział. Pol. Tow. Tatrzańskiego (zaI. Oddz. Wilno 1924, 
wieloletni prez.); Wileńskie Tow. Narciarzy (sekr.); Tow. Pol.-Fran. 1936-39 
(skarbnik). W okresie okupacji pomoc Żydom 


AUMK: sygn. K-8/130, L. Gum ański, Ankieta 1983; Spuścizna: AUMK i BG UMK 
- E. War m u t h, Spuścizna profesora T.C. (przewodnik), pr. mag. 1985, AUMK sygn. 
48081; R. Karpiesiuk, Spuścizna rękopiśmienna T.C., AUNC Hist. 25,1991 s. 99-112; 
[autobiogr.]: T. Czeżowski, Wspomnienia: (zapiski do autobiografii), Kwart. Hist. Na- 
uki i Tech. 22: 1977 nr 3 s. 429-39; T. Czeżowski, O początkach UMK i organizowaniu 
katedr filozoficznych w Toruniu, [w:] Wspomnienia pracowników, s. 35-42; Rozprawy filo- 
zoficzne. Księga pamiątkowa z okazji 80-1ecia urodzin prof. T.C., Toruń 1969; Studfiloz., 8: 
1979 (tom poświęcony prof. T.C. w 90-tą rocznicę urodzin); L. Gumański, T.C., filozof, 
profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 25-32; tegoż, W służbie nauki i społeczeństwa 
[prof. dr T.C.], Kwart. Hist. Nauki i Tech. 22: 1977 nr 1 s. 13-20; A. Czacharowski, 
Doktorat honorowy UMK dla profesora T.C.: sylwetka doktoranta, Gl. Ucz. 1979 nr 8/9 
s. 74-76; I. D ą bs k a, Wspomnienie o T.C. jako historyku logiki, Ruchfiloz. 40: 1982/1983 
nr 3 s. 194-197; L. Gumański, T.C.: An advocate of scientific philosophy, Dialectics 
and Humanism 1984 vol. 11 no 4 s. 657-664; J. Pawlak, T.C., AUNC Filoz. 13,1991 
s. 3-6; Z. Zwinogrodzki, T.C.jako nauczyciel akademicki, Ruchfiloz. 39: 1981 nr 2/4 
s. 9-21; L. Gumański, [biogr.], SBPN, t. 1 s. 280-282; J. Jadecki, Sławni wilnianie 
filozofowie, 1994, s. 23-29 


*CZMIEL Regina (Olimpia) z d. Rudzińska (1) 21 X 1918 Ropieje 
k. Wilna; przeds. bud. (2) Gimn. im. E. Orzeszkowej Wilno 1937 (3) 
USB 1937-39 fil. klas.; UMK 1945-52 fil. klas. S. Srebrny; egz. na bib!. dypl. 
Kraków 1960 (9) TNT 1952- (10) Naucz.: na Wołyniu 1940-41, szk. 


153
		

/Licencje_017_04_162_0001.djvu

			podst. Toruń 1945-46 (12) UMK 1950-79 (12a) WH Kat. Archeol. Klas. 
asyst. 1950; BG kust. dypl. 1952 (12c) BG - em. kust. dypl. (13) 1979 
AUMK: sygn. K-23/19 
CZOPEK GraŻyna z d. Skirgajło (1) 19 III 1927 Wilno; wojsk. 
(2) Gimn. i Lic. im. E. Orzeszkowej Wilno 1939, tajne komplety, matura 
- Państw. Litewskie Gimn. Wilno 1945 (3) UMK 1951 biol. H. Szarski 
(4) UMK H. Szarski 1962 Unaczynienie mięśni szkieletowych u niektórych 
płazów (9) TNT; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Zool. (przew. Oddz. 
Toruń 1987-) (10) Lab. w Państw. Fabr. Chem. Wilno 1943-44; rob. 
przymusowe; kier. lab. - Woj. St. Krwiodawstwa Bydgoszcz 1951-53; naucz. 
Państw. Szk. Lab. Med. (organiz. prac. histol.) 1961-72 (12) UMK 1950-87 
(12a) Zakł. Anat. Porównawczej asyst. 1950; Zakł. Zool. Og., potem Histol. 
i Embriol. 1953 (12c) IB ad. Zakł. Histol. i Embriol. (13) 1987 (15) 
Zool. kręgowców; anat. porównawcza; bad. ilościowe unaczynienia mięśni 
szkieletowych u płazów 
AUMK: sygn. K-40N/8 
*CZOPEK Juliusz (Leon) (1) 11 IV 1922 Korabniki k. Skawiny 
(woj. krakowskie); rzem. (2) Gimn. i Lic. im. A. Witkowskiego Kraków 
1939 (mała matura), po wojnie matura (3) UJ 1949 biol. Z. Grodziński 
(4) UMK H. Szarski 1954 Budowa skóry i unaczynienie powierzchni odde- 
chowych u niektórych Salientia (5) UMK 1955 nom. doc. na podst. siedmiu 
pr. (6) UMK 1963 Zakł. Zool. Og. (7) UMK 1972 Zakł. Histol. i Embriol. 
(9) TNT; Komit. Zool. PAN; Tow. Przyr. im. M. Kopernika (przew. Oddz. 
Toruń); PT Zool. (12) UMK 1948-86 (12b) Dziek. 1969, prodziek. WBi- 
NoZ 1959-69; przew. Rady IB 1971-78; kier. Zakł. Histol. i Embriol. 1967- 
(12c) IB prof. zw. Zakł. Histol. i Embriol. (14) 27 XII 1986 Toruń, Cm. 
Komunalny (15) Anat. porównawcza - zool. kręgowców (bad. powierzchni 
oddechowych upłazów, bad. ilościowe łożyska krwionośnego różnych narzą- 
dów u płazów, rozmiary narządów i komórek - porównawczo) (16) Nagr. 
MSzW: za pr. dokt. 1953, ind. III O 1963; Med. KEN 1980; Med. "Za Zasł. 
Położone dla Rozwoju Ucz." 1986 
AUMK: sygn. K-39N/24, G. Czopkowa, Ankieta 1993; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 
11: 1957 s. 76; H. Szuski, J.C. (1922-1986), Prz. zool. 31: 1987 z. 3 s. 263-270 


*CZOSNOWSKI Jerzy (1) 5 III 1922 Swarzędz k. Poznania; int. 
(3) UP 1947 biol. - bot. A. Wodziczko (4) UP J. Dobrowolski 1949 Cha- 
rakterystyka fizjologiczna i anatomiczna trzech typów tkanek Vitis vinifera: 
normalnej, tumora bakteryjnego (crown-gall) i tu mora chemicznego hodowa- 
nych in vitro (6) 1955 (7) 1972 (9) Poznańskie TPN; Komit. Bot. 
PAN; PT Bot. (przew. Oddz. Poznań) (10) Pr. kolej i Kraków i Zakopane 
1939-45 (11) UP Zakł. Bot. Og. od 1945; PAN Zakł. Genet. Roślin ok. 


154
		

/Licencje_017_04_163_0001.djvu

			1958-68 (12) UMK 1951-52 (12c) WBiNoZ zast. prof. (14) 1976 
AUMK: sygn. K-9/31l, A. Szweykowska, Ankieta 1983; [nekr.]: Wiad. bot. 21: 
1977 s. 81-84, Inf. UAM 1976 nr 15 


CZUBENKO Jadwiga zob. OSTROWSKA-CZUBENKO Ja- 
dwiga (Barbara) 
*CZUK Irena z d. Bielawska (1) 26 IX 1932 Smoleńsk; naucz. (2) 
Państ. Lic. Ped. Szczebrzeszyn 1951; SN Bydgoszcz 1965-71 fil. ros. (eks- 
tern.) (3) UW 1962 ped. (10) Naucz.: szk. podst. Orzechów Nowy (woj. 
lubelskie) 1951-62, szk. śred. Toruń 1962-74 (12) UMK 1974-81 (12c) 
SJO - em. lekt. j. ros. (13) 1981 
AUMK: sygn. K-28/134 
*CZURYŁO Koźma (1) 12 XII 1908 Kręty Brzeg (pow. Nieśwież); 
chł. (2) Gimn. Hum. Równe 1929 (3) USB 1929-36 mal. L. Ślendziński, 
graf.; styp. Fund. Kult. Nar. 1939 Francja i Włochy (9) ZPAP (czł. rzecz.) 
(10) Gimn. dla Dorosłych Wilno - naucz. rys. i kreślenia 1940-41; pr. ar- 
tyst.: Wilno do 1945, Poznań 1945-46, Toruń po 1946 (12) UMK 16 X 
1946 - 1951 (12a) WSzP: mł. asyst. 1946, st. asyst. 1950 (12c) WSzP 
st. asyst. Kat. Graf. (14) 15 I 1951 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Mal. 
szt;alugowe, mal. ścienne, pejzaż, portret, graf., rys. 
AUMK: sygn. K-l/272; J. Hoppen , Dorobek KC., R Kur. pol. 1951 nr 295; Gale- 
ria współcz. mal, pom., s. 27-28; S. Bołdok, H. Kotkowska, C.K, malarz, grafik, 
rysownik (1908-1951), Si. artystów Pol., t. I; B. M ansfeld, SBPN, t. 1 s. 282 


CZYPICKA Teresa (Józefa) z. d. Przybysz (1) 18 XII 1950 Wyrobki 
(woj. włocławskie); roI. (2) I Lic. Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław 
1969 (3) UMK 1974 fil. klas. B. Józefowiczowa, Z. Abramowiczówna (4) 
UMK H. Szelest 1983 Styl Farsa[ii Lukana. Zagadnienia wybrane (apostrofy, 
sentencje) (9) PT Fil. (10) Naucz. szk. śred. Inowrocław 1974 (11) 
Wymiana nauk. z Uniw. w Rostoku 1982, visiting prof. Univ. w Padwie 1986 
(12) UMK 1974- (12a) KFK: asyst. stai. 1974, asyst. 1975, st. asyst. 1977, 
ad. 1984, st. wykł. 1992 (12c) WH st. wykł. KFK (15) Latynistyka; bad. 
nad epiką rzymską (twórczość Wergiliusza, Lukana, Siliusza, Italikusa) 
*CZYŻEWSKA Zofia (1) 20 II 1902 Mitawa (Łotwa); int. (2) 
Gimn. Hum. im. K. Chodkiewicza Lida 1924 (3) USB 1931 med. (10) 
Lek. neur. w Ubezpieczalni Społ. Wilno 1940-42; lek. ordynator w Miej. 
Szpitalu Neur. Wilno 1942-45 i Oddz. Neur. Szpitala Miej. Toruń 1949- 
(11) USB mł. i st. asyst. Kliniki Psychiatrycznej 1931-39 (12) UMK 1 X 
1946 - 1949 (12c) WM-P dr med. st. asyst. Kat. Neurofizjol. i Fizjol. 
Porównawczej (14) 4 XI 1972 Toruń, Cm. św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-l/136 


155
		

/Licencje_017_04_164_0001.djvu

			CZYŻNIEWSKI Kazimierz (1) 1 X 1908 Srebrniki (pow. wą- 
brzeski); chł. (2) Szk. Hand. Izby Przem.-Hand. Toruń 1929; Państw. 
Gimn. Męskie im. Króla Jana III Sobieskiego Wejherowo (3) Inst. Hand. 
Mor. Gdynia ekonom. transportu mor. i portów 1933; WSE Sopot 11 0 1960; 
Inst. Międzynar. Wykł. Nauk Adm. i Gosp. Gdynia 1934 (4) WSE So- 
pot Z. Jaśkiewicz 1964 Efektywność form finansowania reprodukcji środków 
trwałych przedsiębiorstw przemysłu kluczowego (5) SGPiS 1972 Repro- 
dukcja środków trwałych w przemyśle (6) UMK 1982 (9) TNT (czł. 
Wydz. IV); TN Inż. Procesów Bud. (współzał.).; PT Ekon. (10) Pr. w in- 
stytucjach bankowo-kredytowych 1927-74; Bank Gosp. Krajowego Gdynia 
i Warszawa; staże zagr. w bankach w Londynie i Hamburgu do 1939; Spółdz. 
Rol.-Hand. Dębica (wysiedlony), aresztowany i więziony za dział. konspira- 
cyjną 1939-45; Centrala NBP (m.in. jako nacz. wydz., zast. dyr. dep., dyr. 
dep.); po 1967 doradca Prez. NBP; czł. kom. RWPG (11) PW Inst. Techn. 
i Organiz. Prod. Bud. 1965-76; SGPiS wykł. stud. podypl. 1975-76; Uniw. 
w Rostoku 1979; Politech. w Lipsku 1987; Inst. Racjonalizacji Bud. w Pra- 
dze (12) UMK 1976-88 (12b) Przew. Rady IZGN 1979; organiz. i kier. 
Zakł. Ekonom. Bud. i Inwestycji 1976-83; kier. Kat. Ekonom. Inwestycji 
i Bud. 1983- (12c) WNE em. prof. nadzw. ekon. inwestycji i bud. (13) 
1974 (em. w NBP) (15) Fin. inwestycji i przem., rola majątku produk- 
cyjnego (środki trwałe w rozwoju gosp.), propozycje usprawnienia statysto 
inwestycji, środków trwałych i remontów; plan. i fin. nakładów na prod. 
środków trwałych; ekonom. i organiz. procesów inwestycyjno-bud. (16) 
Nagr. dyd.-wych. MNSzWiT 1979; Med. KEN 1981; Med. UMK 1983; tyto 
hon."Zasł. Naucz. PRL" (17) Red. wyd. "Biuletyn Banku Iwestycyjnego", 
rec. i ekspert Państw. Wyd. Szk. i Ped. 
AUMK: sygn. K-45N/9; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 32: 1978 s. 91-93; [biogr.], 
WNEiZ, s. 143-149 
ĆWIKLIŃSKI Krzysztof (Paweł Augustyn) (1) 6 X 1960 Ciecho- 
cinek; int. (2) Lic. Ogóln. im. S. Staszica Ciechocinek 1979 (3) UMK 
1985 fil. pol. J. Kryszak (9) Stow. Pisarzy Pol. 1989- (czł. Kom. Rewi- 
zyjnej Zarz. Okr.) (10) Naucz.: Lic. Zaw. Aleksandrów Kuj. 1985-86, III 
Lic. Ogóln. im. S.B. Lindego Toruń 1988-90 (11) Styp. nauk. Inst. Slawi- 
styki Uniw. Wiedeńskiego 1990 (12) UMK 1986- (12c) IFP asyst. Zakł. 
Lit. Młodej Pol. i Dwudziestolecia Międzywojennego (15) Hist. lit. XX 
wieku (lit. międzywojenna i emigracyjna), teor. gatunków paraliterackich; 
poezja, krytyka i eseistyka lit. (16) Nagr.: im. W. Pietrzaka 1989, im. J. I. 
Kraszewskiego 1992 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 7 


156
		

/Licencje_017_04_165_0001.djvu

			D 


DAHM Hanna (Janina) (1) 28 V 1948 Toruń; rzem. (2) I Lic. Ogólno 
im. M. Kopernika Toruń 1966 (3) UMK 1971 biol. - mikrobiol. E. Strzel- 
czyk (4) UMK E. Strzelczyk 1983 Badania nad bakteriami gleby ryzosfery 
i mikoryzosfery sosny (pinus silvestris L.) (5) UMK 1994 Właściwości 
fizjologiczne i hodowlane grzyba Cylindrocarpon destructans (Zinsm.) Schal- 
ten, szczepów patogenicznych i niepatogenicznych dla drzew leśnych (9) 
TNT 1971-; PT Fitopatol. 1978- (12) UMK 1971- (12c) IBiOŚ ad. 
Zakł. Mikrobiol. (15) Fizjol. mikroflory (bakterie, promieniowce, grzyby) 
drzew leśnych (16) Nagr.: ind. MNSzWiT 1983 (za pr. dokt.)j Sekr. Nauk. 
PAN 1987 


*DAJCZAK Wojciech (1) 19 XII 1962 Poznań; int. (2) VI Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1981 (3) UMK 1986 prawo W. Bojarski (z wyróżnieniem) 
(4) UMK W. Bojarski 1994 Zapisy na rzecz żony w prawie rzymskim (10) 
Sąd Rej.: Świecie 1991-93, Bydgoszcz 1994 (12) UMK 1986- (12c) WPiA 
ad. Kat. Prawa Rzymskiego (15) Rzymskie prawo pryw. 


*DANIEL Wojciech (Piotr) (1) 26 IX 1953 Bydgoszcz; int. (2) I Lic. 
Ogólno im. L. Waryńskiego Bydgoszcz 1972 (z wyróżnieniem) (3) UMK 
1977 fiz. teor. R.S. Ingarden (4) UMK R.S. Ingarden 1987 Aksjomatyczne 
podstawy dynamiki układów kwantowych (9) PT Fiz. (10) Najwyższa 
Izba Kontroli 1993- (12) UMK 1977-93 (l2c) IF ad. Zakł. Fiz. Mat. 
i Statysto 
AUMK: sygn. K-68/11 


*DANIELEWICZ Jerzy (Władysław) (1) 16 IX 1921 Jarocin; int. 
(2) Warszawa: VIII Państw. Gimn. im. Władysława IV, Lic. Hand. im. 
Roeslerów (3) UŁ 1949 hist. W. Dzwonkowski; aspir. UŁ 1951-53 (4) 
UŁ J. Dutkiewicz 1954 Sejm emigracyjny we Francji w l. 1831-1848 (5) 
UMK 1963 Ruchy rewolucyjne na ziemiach Polski południowo-wschodniej w 
l. 1918-1923 (6) 1976 (7) WSP Bydgoszcz 1991 (9) Bydgoskie TN; 
PT Hist. (red. "Rocznika Grudziądzkiego"); PT Nautologiczne (prez. Oddz. 
Bydgoszcz); Stow. Marynistów Pol.; Grupa Wielostronnej Kom. Nauk. Kra- 
jów Socjalistycznych (n) UŁ 1948-54j UMCS 1954-61; WSP Gdańsk 
1961-69; WSN Bydgoszcz (organiz., rektor) 1969-71; ANS Filia w Bydgosz- 
czy 1987-; WSP Bydgoszcz 1991- (12) UMK 1971-91 (12a) IHiA do 
1984; IPiP prof. 1984 (12b) Dyr. IPiP 1984-87; kier. Zakł. Hist. Ośw. 
iWych. 1984-91 (12c) IP prof. nadzw. Zakł. Hist. Ośw. iWych. (13) 
1991 (15) Hist. Pol. i Powsz. XIX i XX w., hist. ośw. (16) Nagr.: zesp. 


157
		

/Licencje_017_04_166_0001.djvu

			MSzW 11 0 1966, ind. MOiSzW lIP 1970, zesp. MNSzWiT II O 1984 (17) 
Zł. odzn. ZNP 


AUMK: sygn. K-55/9; J.D. - pierwszy rektor Wyższej Szk. Naucz. w Bydgoszczy, [w:] 
X lat WSN w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1979 s. 9-30 


*DANILCZUK Bolesław (1) 1 I 1928 Różanka (pow. Włodawa); 
roI. (2) Lic. Ogólno Gdańsk 1948 (3) WSP Gdańsk 1948-49 fil. pol. i hist.j 
UMK 1949-52 hist. S. Hoszowski (4) UMK W. Łukaszewicz 1960 Ruch 
robotniczy w Wielkopolsce (od początków do pierwszej wojny światowej) (5) 
UMK 1970 nom. MNiSzW na stan. doc. (9) TNT (czł. Wydz. I); Komit. 
Słowianozn. PAN 1972-; PT Hist. (12) UMK 1951-73 (12a) BG asyst. 
bib!. 1951; Kat. Hist. Nowoczesnej (potem Kat. Hist. Pol. i Powsz. XIX i XX 
w.): zast. asyst. 1952, asyst. 1952, st. asyst. 1954, ad. 1961; Kat. Hist. Nar. 
ZSRR (potem Zakł. Hist. ZSRR): ad. 1964, doc. 1970 (12b) Prodziek. WH 
1972- (nom. nie przyjął?); zast. dyr. IHiA 1971-72; kier. Zakł. Hist. ZSRR 
1971-73 (12c) IHiA doc. Zakł. Hist. ZSRR (14) 7 11973 Toruń, Cm. św. 
Jerzego (15) Hist. nowoczesna i najnowsza, zwł. hist. ruchu i klasy rob. 
w zaborze pruskim, hist. Pom. Gdańskiego i Wlkp., także hist. Eur. Wsch. 
(17) W l. 50-tych kier. chóru akad. 
AUMK: sygn. K-16/54; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT24: 1970 s. 57-59; S. K ale m b ka, 
[nekr.], Z Pola Walki 16: 1973 z. 2/3 s. 435-439; S. K ale m b k a, K. Waj d a, [nekr. 
i bibliogr.], Zap. hist. 38: 1973 z. 4 s.181-185 


*DANILCZUK Eleonora (Aniela) z d. Dąbrowska (1) 12 IV 1934 
Wilno; rob. (2) Toruń 1951 (3) UMK 1955 chem. A. Swinarski (4) UMK 
A. Swinarski 1963 Wpływ potencjałów redoksowych składników na właściwo- 
ści kompleksowe ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów siarczynowych 
(5) UMK 1991 Synteza kompleksów Co (III) z ligandami N i O-donorowymi 
oraz interpretacja ich widm C-13 NMR (12) UMK 1955- (12c) WCh 
ad. Zakł. Chem. Nieorg. (16) Nagr. dyd. MSzW 1965 
*DARGIEWICZ Konrad (Edmund) (1) 19 II 1897 Omsk; urz. (2) 
Gimn. Omsk 1914; Inst. Robót Ręcznych Warszawa (3) Moskwa mal. - 
prac. Arapowa; Wiedeń prac. K. Knohla; ASP Kraków 1927 mal. J. Mehof- 
fer; ASP Warszawa M. Kotarbiński; egz. na naucz. szk. śred. Warszawa 1930 
(5) UMK 1961 powołanie na stan. doc. kontr. (6) UMK 1 X 1945 prowi- 
zorycznie powołany przez rektora UMK na Kat. Mal. Witraiowego (później 
przemianowaną na Kat. Rys.) - nom. nie została zatwierdzona mimo kilka- 
krotnie ponawianych wniosków (9) TWP (przew. Oddz. Toruń); ZPAP 
1939- (1945-50 wiceprez. Oddz. Toruń) (10) Zakł. Graficzne "Techno- 
graf' Warszawa - kier. artysto do 1925; naucz.: Semin. Naucz. Wymyślin 
1925-27, Gimn. Wyszków 1927-28, Żeńskie Semin. Naucz. Łowicz 1928-39 
(12) UMK 1 X 1945 - 1964 (12a) WSzp Kat. Mal. Witraiowego (potem 


158
		

/Licencje_017_04_167_0001.djvu

			Rys.) samodzielny pr. nauk. 1945, zast. prof. 1954, st. wykł. 1961 (12b) 
Dziek. WSzP. 1952-54; organiz. i kier. Kat. Rys. 1954- (12c) WSzp zast. 
prof., potem st. wykł. Kat. Rys. (13) 1964; renta spec. (14) 1964 (?) War- 
szawa, Cm. Powązkowski (15) Mal., głównie portret, rys., witraiownictwo 
(16) Nagr. MSzW (17) Organiz. piast. imprez dziecięcych 
AUMK: sygn. K-ll/ll; (Hega), Podwójny jubileusz prof. KD., n. Kur. pol. 1961 
nr 64 z 17 III; J. Kozłowski, O Konradzie Dargiewiczu, Gaz. tor. 1983 z 31 VIII 


DAROSZEWSKA Maria Halina z d. Pawłowska (1) 26 VIII 1931 
Końskie (woj. kieleckie); urz. (2) Lic. Hum. Końskie 1950 (3) UŁ; UWr 
1956 fil. ros. M. Jakóbiec, Z. Barański (9) PT Neofil.; PT Rus. (10) 
Naucz. 1956-68: Lic. Ogóln. Opoczno, Lic. Ogóln. Końskie, Tech. Bud. i Lic. 
Chem. Toruń (11) WSOWRiA Toruń 1968-70; stai. -lekt. na Uniw. im. 
M. Łomonosowa Moskwa (wielokrotnie) (12) UMK 1968-91 (12a) SJO: 
lekt. 1968, st. wykł. 1982 (12b) Kier. SJO 1986-87; kier. Zesp. J. Ros. 
1975-81 (12c) SJO - em. st. wykł. j. ros. (13) 1991 (16) Nagr. 
MNSzWiT 1983; Med. KEN 1989 
AUMK: sygn. K-55/10 
DAROSZEWSKI Jan (Lucjan) (1) 25 I 1924 Włocławek; rzem. 
(reemigranci po długoletnim pobycie w USA) (2) Gimn. Ziemi Kuj. Wło- 
cławek (do 1939), Państw. Koedukacyjne Lic. Spółdz. im. S. Żeromskiego 
Włocławek 1949 (3) Fil. niem.: UMK 1952 10 K. Górski; UP 1968 11 0 
J. Berger, J. Chodera (10) Tokarz - Włocławek 1941-43; obóz pr. przy- 
musowej pod Dortmundem 1943-45; tłumacz przy alianckich formacjach 
wojsk. w Niemczech 1945, we Francji i Belgii 1945-46; pr. w zakł. belgij- 
skich 1946-47; naucz. j. niem. Lic. Ogóln. Opoczno 1954-58; Młodz. Dom 
Kult. Toruń 1958-62; KMPiK Toruń od 1961 (11) Kursy j. niem.: Lipsk 
1969, Weimar 1974 i 1983, Berlin 1977 i 1980, Tybinga 1986, kursy j. ang. 
Edynburg i Birmingham 1972 (12) UMK 1951-52, 1958-89 (12a) BG 
1951-52 i 1958-65; SJO: lekt. 1965, wykI. 1975, st. wykł. 1981 (12b) Zast. 
kier. SJO 1987-88 (12c) SJO - em. st. wykł. j. niem. (13) 1989 
AUMK: sygn. K-48N/8 
DARUL Violetta zob. KWIATKOWSKA-DARUL Violetta 
(Barbara) 
DASZKIEWICZ Andrzej (Tadeusz) (1) 4 VIII 1956 Starogard Gd.; 
int. (2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1975 (3) UMK 1979 mat. - alg. T. Józefiak; 
Stud. Dokt. IM PAN 1981-84 (4) IM PAN Warszawa T. Józefiak 1988 
Działania grup liniowych na przestrzeni macierzyantysymetrycznych (9) 
PT Mat.; Amer. Mathematical Soc. (11) Visiting prof. w USA: Indiana 
Univ. 1990-91, Univ. of Minnesota 1991-92, Univ. of Oklahoma 1992, 1995 


159
		

/Licencje_017_04_168_0001.djvu

			(12) UMK 1980-81,1984- (12c) WMiI ad. Zakł. Alg. Topol. (15) Mat.: 
teor. reprezentacji grup, geom. alg. 
AUMK: sygn. K-28/136 
DASZKIEWICZ Krystyna zob. PALUSZYŃSKA-DASZKIE- 
WICZ Krystyna 
*DASZKIEWICZ Wiesław (Adam) (1) 13 VII 1927 Aleksandrów 
Kuj.; mieszcz. (2) IV Gimn. Miej. Toruń 1947 (3) UMK 1951 prawo - 
cyw. ikrymin. S. Kalinowski (4) UP J. Haber 1959 Ingerencja prokuratora 
w sprawy o przestępstwa prywatnoskargowe (5) UP 1960 Oskarżyciel w 
polskim procesie karnym (6) UMK 1967 (7) UMK 1973 (9) TNT 
(czł. Wydz. IV); TN Prawa Kar.; Assoc. Intern. de Droit P(mal (10) 
Pr. urz. i naucz. szk. podst. 1948-50 (11) Inst. Nauk Prawnych PAN 
Warszawa 1957-61; UP 1953-61; Inst. Państwa i Prawa PAN Warszawa 
1979- (12) UMK 1951-53, 1961-79, 1989-90 (% etatu) (12b) Dyr. 
Inst. Prawa Sądowego 1969-71; dyr. IPK 1971-79; kier. Kat. (później Zakł.) 
Postęp- Kar. 1961-79; kier. Międzywydz. Zakł. Organiz.-Prawnych Prob!. 
Ochro Zab. i Dóbr Kult. 1989-90 (12c) WPiA prof. zw. Kat. Postęp. Cyw. 
(15) Prawo cyw. i krym. (16) Nagr. MNSzWiT 11 0 1972 i 10 1977; med.: 
KEN 1978, UMK 1979 
AUMK: sygn. K-53N/5; [bio-biblogr.], Spraw. TNT 16: 1964 s. 39-42 
DAWID OWI C Z Andrzej (Jan) (1) 3 VI 1954 Lidzbark Warm.; rob. 
(2) Lic. Ogóln. Lidzbark Warm. 1973 (3) UMK 1978 mat. E. Sąsiada (4) 
UMK L. Górniewicz 1989 Metody homologiczne w teorii odwzorowań i pól 
wielowartościowych dopuszczalnych i sferycznych w przestrzeniach Banacha 
(11) WSP Olsztyn (Kat. Mat.) 1992- (12) UMK 1991-92 (Ue) IM ad. 
Zakł. Alg. i Topol. (15) Metody topol. w anal. nieliniowej 
AUMK: sygn. K-56/10 
*DAWIDOWICZ Wacław (1) 23 II 1909 Kosy Dwór k. Nowogródka 
(2) Gimn. Państw. im. A. Mickiewicza Nowogródek 1929 (3) USB 1934 
prawo (4) UW M. Jaroszyński 1951 Uspołecznienie administracji państwo- 
wej (5) Inst. Nauk Prawnych PAN Warszawa 1959 Zagadnienia prawne 
melioracji wodnych w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem problema- 
tyki udziału zainteresowanych (6) UMK 1964 (7) UGd 1974 (9) TNT 
(11) UW 1951-54; Inst. Nauk Prawnych PAN Warszawa 1954-59; UGd 
1971-79 (12) UMK 1959-71 (12a) Kat. Prawa Adm.: doc. 1959, prof. 
nadzw. 1964 (12b) Dziek. WPr 1960-65; prorektor ds. naucz. 1965-66; 
kier. Kat. Prawa Adm. 1961-71 (12c) WPr prof. nadzw. Kat. Prawa 
Adm. (13) 1979 
AUMK: sygn. P-11/1, Ankieta 1984 


160
		

/Licencje_017_04_169_0001.djvu

			Jan Daroszewski 


. I 


. -;;:.;- 


Irena Dmoch 


-. 


Zygmunt Dokurno  


,- 


,.., 
, 


eJ 
, 


, 
I 
 
fJ'" 


Wacław Dawidowicz  


" ... 


" 


". 


.. 


Ewa Dobrowolska 


Wiesław Domasłowski 


--, 
, 
., \' 
" 


Stanisław Dembiński 


Bożena Dokurno  -  
\. k 


" 
 
-,' 
....... .:
.... ........ .... 


Łucja Dowgiałło-Wiciun
		

/Licencje_017_04_170_0001.djvu

			.
 
- 


.,. 


.. 


'<" 


, 


. ..
  


Eligiusz Drgas 


Arnold Drozdow
ki 


Maria Dunajówna 


<1 
1 


.- 


r" 


'J!....... , 


ł 


1-- 


-.. 


+..... 


-I 


Lucjan Dybowski 


Adam Dygdała 


Władysław Dziewulski 


v  


" 


, 
... 


Mikołaj Dzikowski 


Henryk Elzenberg 


Stanisław Fiedorowicz
		

/Licencje_017_04_171_0001.djvu

			,..
  J ';' 
 'ł 

 ..'" 
\9:

J 


Marian Filar 


- 


Stelan Frymark 


11 
titJ 


Jan Gluchowski  


t 
J 


łf 


-
 
:-
-- 


'- 


, 


" 


Piotr Firlej  


(" 


-.  
.. _ ,4! 
. 
 !ił 
łt 'ł.,
tii 
"'.
. 
..... -:
 ;;' 


Rajmund Galon 


-,  


" 


Tadeusz Godziszewski 


.. 
" .;-.. 
.o:;- J' _': 


"' 


Jerzy Frycz 


, 
\ . 
l 


Jan Gerlach 


"t-: 


.1 
.., 


\ 
, 


. 


,....-- ) 
I 
"'- .J 
!Ił,.
 

 --'- J 
Waldemar Goettig
		

/Licencje_017_04_172_0001.djvu

			-" 
.., 


I:' . :i',- 


:,d
: 
\. 
- 


." 


\-  
Władysław Gorczyński' 


.'- 


l' 


, ; r 


.. 


Konrad Górski 


.. 


-- 


f 
J 


),-- 


Stefania Grudzińska 


'1', 


Alojzy Goss 


."..- 


Melityna Gromadska 


\ 


'" 


\ 


Tadeusz Grudziński 


ł 


.. 


I 

 


--ł" 


Karol Górski 


...
 


. 1ił . 
---.J 
, -\ 

 


Janina Gronowska 


1 


Karol Grtinberg
		

/Licencje_017_04_173_0001.djvu

			*DĄBEK Roman (Józef) (1) 24 II 1939 Lwów; rob. (2) Lic. Ogólno 
Krzyż 1956 (3) UMK 1963 chem. - fizykochem. polielektrolitów A. Basiński 
(4) UMK A. Basiński 1973 Badania diaelektryczne membran jonitowych 
(8) Investigador Nacional (I cat.) 1986 (9) PT Chem. 1963-87; SQM 
1981-; SEM 1981- (11) Meksyk: Politecnico Nacional (stai nauk. 1981-82, 
visiting prof. 1982-83), Uniw. w Saltillo prof. tyto 1983- (12) UMK 1963-89 
(12a) Kat. Chem. Fiz.: staż. 1963, asyst. nauk.-tech. 1964, st. asyst. 1966, 
ad. 1973 (12c) ICh ad. Zakł. Chem. Fiz. (17) Klub Mor. (wiceprez.), 
nagr. Min. Żeglugi, rejs do Afryki 1969 
AUMK: sygn. K-48N/6; [biogr.], Who'is Who in Mexico 1989 
DĄBROWSKA Zofia (1) 22 III 1946 Burniszki (woj. białostoc- 
kie); roI. (2) Lic. Ogólno w Gołdapi 1964 (3) UMK 1969 szt. piękne - 
rzeź. T. Godziszewski (4) ASP Warszawa B. Strynkiewicz 1981 Rzeźbiar- 
ski portret interpretowany przewód kwalif. 10 (5) PWSSP Gdańsk 1993 
Prezentacja i próba udowodnienia twórczej tezy własnej dotyczącej portretu 
rzeźbiarskiego, formułowanej przez lata badań, poszukiwań, eksperymentów 
(9) ZPAP 1970- (10) Naucz. Państw. Lic. Szt. Piast. 1969-70; PP. PKZ 
Gdańsk 1971-73 (12) UMK 1973- (12a) Zakł. Rzeź.: asyst. 1973, st. 
asyst. 1975, ad. 1981 (12c) IA-P ad. Zakł. Rzeź. (15) Rzeź.; meda- 
lierstwo i rys. (portret eksperymentalny) (16) Zł. med. - VII Światowe 
Dantesca 1985; nagr. - VIII Światowe Dantesca 1988; II i III nagr. w Ogól- 
nopol. konk. na małą formę dla laureatów Festiwalu Teatrów Polski Płn. 
w Toruniu; nagr. Muz. Nar. Poznań "Drogi do Wolności" 1988; nagr. Muz. 
Toruń - wyst. Tumult 1989 
Katalog ind. wyst. rzeź. 1978, 1986 


*DĄBROWSKA-SIKORSKA Świetlana (1) 13 I 1946 Radom; 
int. (2) XIII Lic. Ogóln. Wrocław 1963 (3) Fil ang.: Uniw. Karola Praga 
1963-65; UŁ 1965-69 mag. (12) UMK 1969-71 (12c) SJO -lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-16/326 
*DĄBROWSKI Grzegorz (1) 2 XI 1958 Toruń; rob. (2) I Lic. 
Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1977 (3) UMK 1981 ekon. - ekonom. i or- 
ganiz. prod.; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (10) Woj. Zw. Gminnych 
Spółdz.1981-83 (12) UMK 1983-89 (12c) WNE st. asyst. Kat. Ekonom. 
Inwestycji i Bud. 
AUMK: sygn. K-48N/7 
*DĄBROWSKI Paweł (1) 2 XI 1911 Berlin; rob. (2) Państw. 
Męskie Sem. Naucz. im. S. Staszica Grudziądz 1931 (3) UMK 1951 ped. 
K. Sośnicki (10) Kur. Okr. Szk. Pom. Toruń - pr. biurowa 1931-32; na- 
Ucz. szk. powsz.: Chojnice, Brzeźno, Pawłowo 1932-39, Gostyczyn 1945-46, 


() 
 Pracownicy... 


161
		

/Licencje_017_04_174_0001.djvu

			Toruń 1946-50; oficerskie obozy jeńców wojennych w Niemczech 1939-45: 
Tannenberg, Riesenburg, Wolfsberg, Woldenberg (12) UMK 1950-52 
(12c) WH asyst. Kat. Ped. 
AUMK: sygn. K-2/63 
*DĄBROWSKI Wojciech (1) 19 VII 1964 Rypin; int. (2) Lic. 
Ogóln. Rypin 1983 (3) UMK 1991 fiz. - fiz. laserów A. Bączyński (12) 
UMK 1991-94 (12c) IF asyst. Zakł. Optoelektr. 
*DĄBROWSKI Zdzisław (Antoni) (1) 7 II 1930 Strusów (woj. tar- 
nopolskie); chł. (2) Lic. Ped. Wrocław 1950 (3) SN Szczecin 1955-57; 
UW 1962 ped. opiekuńcza R. Wroczyński (4) UGd R. Miller 1972 Pro- 
blemy opieki i wychowania w domach dziecka (5) UMK 1982 Teoretyczne 
podstawy opieki i wychowania opiekuńczego (10) 1950-1972: placówki 
opiekuńczo-wych., Okr. Ośr. Metod., Kur. Ośw. i Wych., Inst. Kształ. Na- 
ucz. Koszalin (11) WSP: Częstochowa 1973, Olsztyn 1983 i od 1991 
(12) UMK 1974-91 (12a) Kat. Ped.: ad. 1974, doc. 1983 (12b) Dyr. 
IPiP 1987-90; kier. zakł.: Teor. i Hist. Wych. 1984-89, Ped. Opieko 1989-91 
(12c) IP doc. Zakł. Ped. Opieko 
AUMK: sygn. K-55/11 
*DEJEWSKA Barbara (Wiesława) (1) 12 III 1947 Toruń; int. (2) 
IV Lic. Ogóln. Toruń 1965 (3) UMK 1970 chem.; Stud. Dokt. UMK 1973-76 
(4) UMK J. Tomaszewski 1976 Otrzymywanie siarczanu potasowego i wodo- 
rotlenku magnezowego z roztworu po ekstrakcji gorącej polihalitu za pomocą 
amoniaku (12) UMK 1970-73,1976- (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Środo 
(15) Układy wieloskładnikowe typu sole nieorg. - woda; chem. środo 
DEMBIŃSKA Halina zob. KOWALCZYK-DEMBIŃSKA Ha- 
lina (Barbara) 
DEMBIŃSKI Brunon (Józef) (1) 18 IX 1932 Pruszcz-Bagienica 
k. Tucholi; organista (2) Śred. Szk. Zawod. Bydgoszcz 1950; Uniw. SP 
Toruń 1952 (3) UMK 1958 chem. - chem. org. W. Zacharewicz (4) UMK 
H. Basińska 1973 Badania struktury oraz właściwości analitycznych ]K!łączeń 
pochodnych fenotiazyny z kompleksami rtęci, kadmu, cynku i antymonu (5) 
UMK 1988 Badanie właściwości fizykochemicznych związków pochodnych fe- 
notiazyny, 5H-dibenzo(b,j)azepiny i 5H-dibenzocykloheptadienu(a,d) z kom- 
pleksami metali i kwasem pikrynowym, ich oznaczanie oraz analityczne wy- 
korzystanie (6) UMK 1993 ICh (10) Naucz. 1964-74: SN Toruń, RoI. 
SN Skępe (11) WSOWRiA Toruń 1987-93; staż: Budapeszt, Tartu, 01- 
denburg (12) UMK 1960- (12b) Kier. Prac. Anal. llościowej 1987, kier. 
Zakł. Chem. Anal. 1993- (12c) WCh prof. nadzw. Zakł. Chem. Anal. 
(15) Bad. nad lekami psychotropowymi, anal. śladowa 


162
		

/Licencje_017_04_175_0001.djvu

			*DEMBIŃSKI Mirosław (1) 21 II 1959 Bydgoszcz; rob. (2) VII 
Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1978 (3) UMK 1983 mat. P. Dowbor (z wyróżnie- 
niem); Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1986 (12) UMK 1983-86 (12c) 
IM asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
AUMK: sygn. K-39N/11 
DEMBIŃSKI Stanisław (Tadeusz) (1) 5 VII 1933 Poznań; prawno 
(syn Stefana) (2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1951 (3) PGd 
Wydz. Łączności 1951-53; UMK 1956 fiz. teor. J. Raj"ski (4) UMK 
A. Jabłoński 1961 O pewnych analitycznych własnościach dwu- i trzypunkto- 
wej funkcji Greena w kwantowej teorii pola (5) UMK 1968 Teoria funkcji 
Greena modelu Heisenberga ze spinem 1/2 (6) UMK 1978 (9) TNT 
(wiceprez. 1983-89); czł. Rady Gł. Szk. Wyższego 1990-; PT Fiz.; współ- 
zał. i współred. czasopisma międzynar. "Reports on Mathematical Physics" 
(sekr. nauk. 1969-81) (11) Visiting prof.: Uniw. Kolumbii Brytyjskiej Van- 
couver 1967-68, 1975 i 1985; Inst. Maxa Plancka Stuttgart 1980 (12) UMK 
1955- (12a) IF: zast. asyst. 1955, asyst. 1956, ad. 1961, doc. 1968, prof. 
nadzw. 1978 (12b) Rektor 1981-82 (usunięty ze stan. z powodów polit.); 
zast. dyr. IF 1972-75; kier. Zesp. Teorii Laserów 1970-86; kier. Zakł. Teor. 
Zderzeń i Układów Nieliniowych 1986- (12c) IF prof. zw. Zakł. Teor. 
Zderzeń i Układów Nieliniowych (15) Fiz. teor. (16) Nagr. MNSzWiT: 
IIIo 1969, III o 1976, no 1980; nagr. ZG PT Fiz. 1969 (17) Senator RP 
1989-91 (przew. Senackiej Kom. Spraw Zagr.), czł. Delegacji Parlamentarnej 
do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Eur. 1991 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 23: 1969 s. 63-64; [biogr.], Gl. Ucz. 1981 nr 1-2 s. 5-6 
*DEMBIŃSKI Stefan (1) 6 I 1898 Opole; lek. (2) Gimn. św. Ma- 
rii Magdaleny Poznań 1917 (3) Prawo: Uniw. w Lozannie 1917-19, UP 
1919-20 (4) UP A. Peretiatkowicz 1946 Zarządzenia wojenne niemieckie 
a Mieszany Trybunał Rozjemczy Polsko-Niemiecki (8) Czł. hon. TNT 1973 
(9) TNT (czł. zarz., skarbnik, czł. hon. 1973-) (10) Uczestnik trzeciego 
Powstania śląskiego 1921; Mieszany Trybunał Rozjemczy PoL-Niem. w Pa- 
ryżu 1921-24; adw.: Poznań 1926-39 i Warszawa 1940-44; radca prawny 
Toruń 1945-70; red. "Czasopismo adwokatów polskich - dział woj. zachod- 
nich" (później "Wiadomości Prawnicze"); więzienie Montelupich Kraków 
1944-45; adw., wicedziek. Rady Adw., czł. kom. egz. dla adw. i prokuratorii 
gen. w Poznaniu (12) UMK 1 IV 1946 - 1948 (12c) WP-E st. asyst. 
Kat. Prawa Cyw. (14) 11 VI 1977 Toruń, Cm. św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-l/95, Stanisław Dembiński, Ankieta 1983; A.Swinarski, 
Pamięci dra S.D. (1898-1977): w pil!:tl!: rocznicę śmierci, Spraw. TNT 35-36: 1981-82 
s. 130-131 


163
		

/Licencje_017_04_176_0001.djvu

			*DEMICKA Anna z d. Łaniec (1) 12 I 1961 Tczew; akad. (2) 
III Lic. Ogólno Olsztyn 1980 (3) ART 1985 weterynaria (z wyróżnieniem) 
(4) UMK M. Caputa Makroskopowe i mikroskopowe zmiany morfologiczne 
w organizmie szczura jako podstawa wczesnej fizjologicznej adaptacji ter- 
micznej (10) Woj. Zakł. Weterynarii Toruń 1985-87 (12) UMK 1987- 
(12c) IBiOŚ asyst. Zakł. Zool. Kręgowców (15) Anat. podst. adaptacji 
fizjol. anastamozy tętniczo-żylnej w efektorach rozproszonego ciepła 
*DEMICKA Krystyna z d. Ziilke (1) 5 IV 1936 Toruń; int. (2) II 
Lic. Ogólno Toruń 1953 (3) AWF Warszawa 1957 wych. fiz. (10) Naucz.: 
Lic. Ped. Wych. Przedszk. Chorzów 1957-66, Lic. Ekon. Toruń 1966-72; 
wizyt. w Wydz. Ośw. iWych. Urz. Miej. Toruń 1972-75 (12) UMK 1975-92 
(12c) SWFiS - st. wykł. (16) Nagr. dyd. MOiW II o 1973 
AUMK: sygn. K-56/11 
DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia (1) 12 VIII 1947 Kadzi- 
dło (woj. ostrołęckie); rzem. (2) Lic. Ped. Mrągowo 1966 (3) Stud. Wych. 
Muzycz. Warszawa 1966-68; UMK 1975 hist. W. Łukaszewicz, J. Sziling 
(4) UMK J. Małłek 1985 Norwegia pod rządami Det norske Arbeiderparti 
w latach 1945-49 (9) TNT 1986-; współpr. Inst. PoL-Skandynawskiego w 
Kopenhadze 1992- (10) Naucz. hist. i muzyki - Szk. Podst. Pasieki 1968-70 
(11) Styp. Rządu Norweskiego i Ogólnonorweskiej Rady Nauk. - Uniw. w 
Oslo 1978, 1990-91, 1993 (12) UMK 1975- (12a) Bibl. IHiA 1975-76; 
INS: asyst. 1976, st. asyst. 1978, ad. 1985; SJO st. wykł. 1991; IHiA ad. 1994 
(12c) IHiA ad. Zakł. Hist. Nowoż. i Krajów Skandynawskich (15) Hist. 
nowoż. krajów skandynawskich (stos. poL-skandynawskie, problem udziału 
Polaków w hitlerowskiej organiz. bud. - Organisation TODT), wywożonych 
przez Niemców do Skandynawii w l. 1940-45 
DEPTA Henryk (1) 5 VII 1938 Siemianowice Śl. (2) Lic. Ogóln. 
Siemianowice Śl. 1956 (3) UJ 1961 fil. pol. K. Wyka; UW 1962-64 ped. 
B. Suchodolski (4) UW I. Wojnar 1972 Film w kształtowaniu współczesnej 
wyobraźni (5) UW 1983 Film w życiu i wychowaniu młodzieży (6) UW 
1991; UMK 1993 IP (10) Naucz. j. pol. Szk. Podst. nr 15 Siemianowice Śl. 
1961-62 (11) UW 1964-; styp. H. Hertza - Uniw. w Kolonii 1987, 1991 
(12) UMK 1992- (12c) IP prof. nadzw. Zakł. Ped. Opiekuńczo-Wych. 
(15) Wych. estetyczne (16) "ZasI. Dział. Kult." 1975; Med. KEN 1976 
(17) Przew. Kom. ds. kwalif. Filmów dla Dzieci i Młodz. 1973-89 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 40 


DERC Małgorzata Damroka z d. Jabłońska (1) 17 III 1958 Nowy 
Dwór Gdański; int. (2) Lic. Ogólno im. Ziemi Żuławskiej Nowy Dwór 
Gdański 1977 (3) UW 1985 estetyka, filoz., wych. I. Woj nar (4) UJ 


164
		

/Licencje_017_04_177_0001.djvu

			B. Szymańska 1994 Doświadczenie i twórczość, filozoficzne znaczenie prac 
Abrahama Masłowa (10) Przedszk. nr 32 Toruń 1983-87 (12) UMK 
1988- (12c) WH st. asyst. IFiloz. (15) Filoz. człowieka 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 32 


*DERDOWSKI Zbigniew (1) 13 I 1925 Żylin (pow. Sochaczew); 
int. (2) Lic. dla pracujących Toruń 1947 (3) UMK 1952 chem. (10) 
Naucz. Tech. Chem. Toruń 1954- (12) UMK 1961 (12c) WMFiCh asyst. 
Kat. Chem. Og. 
AUMK: sygn. K-8/226 


DERĘGOWSKI Maciej (1) 24 VII 1949 Wąbrzeźno; prawn.-farm. 
(2) Lic. Ogólno Wąbrzeźno 1967 (3) WSWF Gdańsk 1973; AWF Warszawa 
1974 (10) Państw. OŚr. Maszynowy 1967-69; naucz. Szk. Podst. Toruń 
1973-82; Zarz. Woj. Szk. Zw. Sport. Toruń 1982-83 (12) UMK 1983- 
(12b) Zast. kier. SWFiS ds. sportowych (12c) SWFiS - st. wykł. 
*DERUGA Aleksy (1) 29 IX 1908 Łowicz (3) USB 1934 hist. 
(4) USB S. Kościałkowski 1939 Kościół prawosławny a sprawa "buntu" w 
roku 1789 (10) Bibl. kontr. Bibl. USB przed 1939; w czasie okupacji pr. 
kancelaryjny w urz. litewskich; Zarz. Zw. Patriotów Pol. Wilno 1944-45 
(11) Styp. Fund. Kult. Nar. - Inst. Nauk.-Bad. Eur. Wsch. Wilno 1934-38; 
styp. Inst. Hist. PAN (12) UMK 1 XII 1945 - 31 VIII 1946 (12c) WH 
st. asyst. Kat. Hist. Eur. Wsch. 
AUMK: sygn. K-l/35 


*DES LOGES Stefania z d. Płońska (1) 4 XI 1897 Lwów (2) 
Lic. im. Królowej Jadwigi Lwów (3) Paryż 1926 Diplóme Superieur de la 
langue et litterature fran
aise; UJK 1928 fil. rom.; ponownie Paryż Inst. de 
Phonetique Sorbony 1935-36; UMK 1946 fil. fran. (10) Naucz. szk. powsz. 
i śred. Warszawa i Lwów 1917-39 (11) UJK 1931-32 (wykł. fonetyki fran.); 
Akad. Hand. Zagr. Lwów (st. asyst. Kat. J. Fran.) 1932-39; lekt. j. fran. na 
tajnych kursach UJK; Uniw. im. I. Franki Lwów (wykI. fil. fran.) 1944-45; 
UJ od 1952 (12) UMK 15 I 1946 - 1952 (12c) WH ad. KFRom. 
AUMK: sygn. K-l/366 
*DĘBSKI Marian (1) 25 I 1925 Ostrówek (pow. Włodawa); rob. 
(2) Gimn. i Lic. Lublin 1948 (3) KUL 1951 prawo - kryminol., ekon. 
(2 lata) (4) UMK J. Śliwowski 1962 Chuligański charakter przestępstwa 
w polskim prawie karnym (10) W czasie okupacji przymusowe roboty w 
Niemczech 1941-45; NBP Lublin (różne stan., m. in. dyr. Oddz.) 1948-56; 
wykI. Tech. Fin. Vettera Lublin 1953-55; pr. organów prok. Tomaszów Lu- 
belski i Hrubieszów 1956-60; Komit. Woj. PZPR Wydz. Adm. Lublin (instr. 


165
		

/Licencje_017_04_178_0001.djvu

			ds. wymiaru sprawiedliwości) 1960 (12) UMK 1961-63 (12a) Kat. Prawa 
Kar.: sto asyst. 1961, ad. 1962 (12c) WPr ad. Kat. Prawa Kar. 
AUMK: sygn. K-1O/59 


*DIAKOWSKA-CZARNOTA Anna (1) 4 IV 1955 Białystok; int. 
(2) I Lic. Ogóln. Białystok 1974 (3) UMK 1979 szt. piękne - kons. i rest. 
mal. i rzeź. polichr. (12) UMK 1979-87 (12a) Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. 
Polichr.: asyst. stai. 1979, asyst. 1980, st. asyst. 1984 (12c) IZiK st. asyst. 
Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. 
AUMK: sygn. K-40N/5 
DICK Carlin (1) 10 III 1942 Dumfries (Szkocja) (2) Benedic- 
tine Convent School Dumfries (3) Univ. Glasgow 1974; College of Edu- 
cation Edinburgh 1974-75; Royal Soc. of Arts (Course of Higher Education 
1975-76); Inst. of Linguists London 1977 (Dyp!. in French) (12) UMK 
1991-94 (12c) WH wykI. KFA 
DIDKOWSKA Bernadeta (Jadwiga) z d. Kalka (1) 18 IV 1957 
Piła; int. (2) Państw. Lic. Szt. Piast. im. F. Bartoszka Poznań 1977 (3) 
UMK 1988 szt. piękne - wych. piast. (10) Pilski Dom Kult. 1977-79; Szk. 
Gminna Dobrzejewice 1982-83; Woj. Dom Kult. Toruń 1983-88 (12) UMK 
1988- (12c) IA-P asyst. Zakł. Ped. Artyst. (15) Forma i wyobraźnia 
piast., twórczość piast. dziecka, graf. książkowa 


DIMITROWA Mirosława zob. WRONKOWSKA-DIMIT- 
ROWA Mirosława (Józefa) 
DIRSKA Bogdan (1) 24 VII 1922 Bydgoszcz; urz. kolej. (2) Byd- 
goszcz: Państw. Szk. Przem. 1946; Lic. Ogólno dla Dorosłych 1946 (3) UMK 
1950 chem. fiz. A. Basiński (4) Uniw. im. Humboldta Berlin K. Meyer 1966 
Untersuchungen iiber das Benetzen von H alogensilbergelatineschichten (5) 
ATR Bydgoszcz 1969 doc. (6) ATR Bydgoszcz Zakł. Chem. Nieorg. (9) 
PT Chem. 1950- (11) PIE Toruń 1966-69; ATR Bydgoszcz (kier. Zakł. 
Chem. Nieorg. 1969-, prodziek. Wydz. Techn. i Inż. Chem. 1971, dziek. 
1971-78); visiting prof. Uniw. w Budapeszcie 1976 (12) UMK 1948-51 
(12a) Kat. Chem. Fiz. mł. asyst. 1948 (12c) WM-P asyst. Kat. Chem. 
Fiz. (13) 1991 (16) Ty t. hon. "Zasł. Naucz. PRL" 1984; Med. KEN 1986 
AUMK: sygn. K-l/273 
DMOCH Irena z d. Opałka (1) 25 XI 1933 Kraków; prawno (2) Szk. 
Ogólno stopnia lic. im. J. Słowackiego Warszawa 1951 (3) UW 1956 geol. 
stratygraficzna i poszukiwawcza E. Passendorfer, J. Samsonowicz (4) UMK 
M. Różkowska 1966 Ślimaki i małże górno jurajskie z Czarnogłów i Świsto- 
szewa oraz warunki paleoekologiczne w jurze górnej na Pomorzu Zachodnim 


166
		

/Licencje_017_04_179_0001.djvu

			(11) UW - Kat. Geol. Og. asyst. 1953-60 (12) UMK 1960-89 (12a) Kat. 
(później Zakł.) Geol.: st. asyst. 1960, ad. 1966 (12b) Kier. Zaocz. Stud. 
Geogr. 1975-81 (12c) IG ad. Zakł. Geol. (13) 1989 (15) Stratygrafia 
i litologia utworów mezozoicznych i trzeciorzędowych na Pom. Zach.; stos. 
hydrogeol. na obszarze woj. tor. i bydgoskiego 
AUMK: sygn. K-48N/9 


*DOBACZEWSKI Tadeusz (1) 24 III 1918 Wilno; lek. (2) Państw. 
Gimn. im. A. Mickiewicza Wilno 1936 (3) prawo: USB 1936-39, UW 
1945-46 S. Śliwiński (10) Obóz jeńców wojennych Sandbostel (Stalag 
XA) 1940-41; rob. przymusowe w gosp. roI. w Niemczech 1941-45; Bibl. Gl. 
Hand. Warszawa 1945-46; Sąd Apelacyjny Toruń (aplik.) 1946-48 (12) 
UMK 1 IX 1946 - 1949 (12a) Kat. Prawa Nar. mł. asyst. 1946; Kat. Sta- 
tyst.: mł. asyst. 1947, st. asyst. 1948 (MOś 29 X 1949 załatwiło negatywnie 
wniosek o dalsze zatrudnienie) (12c) WPr st. asyst. Kat. Statysto 
AUMK: sygn. K-l/164 


DOBROLUBOW Piotr (Adam) (1) 2 IV 1967 Warszawa; int. (2) 
I Lic. Ogóln. Inowrocław 1985 (3) AWF Poznań 1990 A. Wojakowski 
(12) UMK 1990- (12c) SWFiS - instr. wych. fiz. (17) Drugi trener 
w I ligowym zespole koszykówki męskiej AZS Toruń 1990-91 
*DOBROWOLSKA Ewa (Maria) z d. Troczyńska (1) 26 XII 1920 
Berlin; int. (2) Gimn. i Lic. im. Królowej Jadwigi (typu hum.) Toruń 1939 
(3) UMK 1950 fil. pol. K. Górski; egz. bib!. dypl. Warszawa 1968 (10) 
Pomoc biurowa w fabr. papierniczo-drukarskiej Toruń 1940-45; dziennikarz 
"Gazety Toruńskiej" 1945-46 (11) Red. SI. Jęz. A. Mickiewicza IBL PAN 
Toruń 1951-56 (12) UMK 1951-81 (12a) BG: asyst. bib!. 1951, st. bib!. 
1956, ad. dypl. 1969, kust. dypl. 1974, st. kust. dypl. 1978 (12b) Kier. 
Bibl. Zesp. Kat. Hist. Lit. Pol. 1968 (12c) BG - em. st. kust. dypl. (13) 
1981 (14) 29 VII 1982 Toruń, Cm. św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-32/40, T. Szymorowska, Ankieta 1983 


*DOBROWOLSKI Zbigniew (1) 1 IV 1949 Czortowice (pow. Hru- 
bieszów); rob. (2) II Lic. Ogólno im. A. Mickiewicza Słupsk 1967 (3) 
UMK 1974 biol. - hydrobiol. J. Mikulski (11) WSP Słupsk 1975- (12) 
UMK 1974-75 (12a) St. Nauk.-Bad. Siemionki: asyst. staż. 1974, asyst. 
1975 (12c) WBiNoZ asyst. St. Nauk.-Bad. w Siemionkach 
AUMK: sygn. K-19/22 
*DOBRZELECKA Elżbieta (1) 8 VII 1964 Świecie n. Wisłą; int. 
(2) Lic. Ogólno Świecie n. Wisłą 1983 (3) UMK 1988 ekon. - ekonom. 
i organiz. bud. i inwestycji (4) UMK M.J. Stankiewicz 1993 Rola oceny 


167
		

/Licencje_017_04_180_0001.djvu

			ekonomicznej efektywności inwestycji w procesach decyzyjnych przedsię- 
biorstw przemysłowych (10) ART Olsztyn 1988-89 (12) UMK 1989- 
(12c) WNEiZ ad. Kat. Zarz. Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi 
i Przeds. Bud. 


*DOBRZYCKA Irena (1) 21 X 1909 Fryburg (Szwajcaria); akad. 
(2) Gimn. Generałowej Zamoyskiej Poznań 1928 (3) UP 1932 fil. ang. 
i fran.; Uniw. Bristol ang. (1 rok) 1939; kurs dla cudzoziemców: Uniw. Cam- 
bridge 1935, Sheffield 1947 (4) UP R. Pollak 1945 Twórczość Somerset 
Maughama (9) Kom. NeofiI. Poznańskiego TPN (10) Naucz. Gimn. SS 
Urszulanek Poznań 1932-38; pr. fabr. i spółdz. Warszawa 1939-40 i 1943-44; 
pryw . lekcje j. ang. i fran, Warszawa 1939-44 i Piotrków Trybunalski 1944-45 
(11) UP: pomocno pr. nauk. 1933-39, st. asyst. 1945-46, ad. 1946- (12) 
UMK 1949-52 (12a) WH wykł. i ćw. zlec. (hist. lit. ang., semin. mag.) 
1949 (12c) WH wykł. lit. ang. 
AUMK: sygn. K-l/370 


*DOKŁADNY Karol (1) 24 IV 1968 Janikowo; rob. 
Ogólno Inowrocław 1987 (3) UMK 1992 biol. J. Narębski 
1992- (12c) IBiOŚ asyst. Zakł. Fizjol. Zwierząt 
*DOKURNO Bożena (Lidia) z d. Kołpacka (1) 16 V 1928 Toruń; 
int. (2) Gimn. im. S. Żeromskiego Toruń 1948 (3) UMK 1952 fil. pol. K. 
Górski, B. Nadolski; stud. psychol. 1950-52 (9) TNT (10) Książnica Miej. 
Toruń 1948-52; naucz.: Lic. Ped. Toruń 1953-63, szk. podst. nr 21 Toruń 
1963-74 (11) IBL PAN Red. Sł. Jęz. A. Mickiewicza Toruń 1948-52 (12) 
UMK 1962-70 (wykł. zlec.), 1970-90 (12a) IFP: st. asyst. 1970, wykł. 
1972, st. wykł. 1980 (12c) IFP st. wykł. Zakł. Metod. Naucz. Lit. i J. Pol. 
(13) 1988 


(2) I Lic. 
(12) UMK 


AUMK: sygn. K-53N/4 


*DOKURNO Wacław (1) 28 VI 1954 Toruń; akad. (syn Zygmunta 
i Bożeny) (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1973 (3) UMK 1978 fiz. A. Bielski 
(12) UMK 1978-79 (12c) IF asyst. 
AUMK: sygn. K-23/22 
*DOKURNO Zygmunt (1) 2 I 1920 Wilno; rob. (2) Matura ekst. 
1938 (3) UMK 1949 fil. pol. T. Makowiecki (4) UMK K. Górski 1962 
Kompozycja utworów lirycznych C.K. Norwida (do roku 1852) (9) TNT 
1961- (10) Naucz. szk. ogóln. i zaw. Toruń 1947-53 (11) IBL PAN Red. 
SI. Jęz. A. Mickiewicza Toruń 1952-83 (12) UMK 1953-85 (12c) IFP 
ad. Zakł. Hist. Lit. Pol. (13) 1985 
AUMK: sygn. K-37N/15, Ankieta 1983 


168
		

/Licencje_017_04_181_0001.djvu

			*DOLEWSKI Jerzy (1) 12 VIII 1939 Sępólno Krajeńskie; naucz. 
(2) Lic. Ogólno Sępólno 1957 (3) UMK 1963 fiz. W. Woźnicki (12) UMK 
1963-64 (12c) WMFiCh asyst. staż. Kat. Fiz. Teor. (14) 28 I 1964 
Sępólno Krajeńskie 
AUMK: sygn. K-1O/148 
DOLNY Edward (1) 27 IX 1950 Działdowo; rob. (2) Tech. Ekon. 
Działdowo 1969 (3) UMK 1973 ekon. -ekonom. przem. K. Sienkiewicz (4) 
AE im. K. Adamieckiego Katowice J. Wiesner 1980 Ekonomiczno-społeczne 
przeslanki modelowania dojazdów do pracy w przedsiębiorstwach przemysło- 
wych Torunia (9) TNT; PT Ekon. (10) Tor. Szk. Zarz. (wiceprez.) 1992- 
(11) Staż - Politech. w Nottingham 1991 i 1992, Nottingham Trent Univ. 
1994 (12) UMK 1973- (12a) Zakł. Mat., Statysto i Ekonom.: asyst., st. 
asyst. 1973; Zakł. Ekonom. Pr. i Polit. Społ. ad. 1978 (12b) Pełnomoc- 
nik rektora ds. pomocy materialnej stud. 1982-85; czł. Rady IOgE do 1983; 
pełnomocnik dziek. ds. praktyk rob. 1975-77; czł. Rady WNEiZ 1993-; czł. 
Kom. Dyd.-Progr. 1988-92 i 1994- (l2c) WNEiZ ad. Kat. Gosp. Zasobami 
Pr. (15) Polit. zatrudnienia; ruchliwość pracownicza; procesy zatrudnie- 
niowe w przeds. w okresie przekształceń systemowych (17) Woj. Rada 
Zatrudnienia Toruń 1990-91 


*DOMAGAŁA Barbara Maria (1) 4 VIII 1947 Inowrocław; int. 
(2) II Lic. Ogólno im. M. Konopnickiej Inowrocław 1965 (3) UMK 1971 
chem. A. Ulińska (12) UMK 1971-73 (12a) Zakł. Chem. Og.: stai. 1971, 
asyst. 1972 (12c) ICh asyst. 
akł. Chem. Og. 
AUMK: sygn. K-17/42 
DOMAŃSKA-SIEMIANOWSKA Barbara (1) 21 II 1947 Cha- 
dzież; rob. (2) I Lic. Ogólno im. J. Słowackiego Elbląg 1965 (3) UMK 
1970 fil. pol. A. Hutnikiewicz (4) UMK S. Żółkiewski 1979 A. Bruckner 
jako badacz kultury (10) Naucz. j. pol. w szk. śred. Toruń 1993- (12) 
UMK 1970-93 (12b) Kier. Stud. Zaocz. Fil. Pol. 1992-93 (12c) IFP ad. 
Zakł. Teor. Lit. (15) Teor. lit., teor. i hist. kult. (16) Nagr. MEN ind. 
Ino 1989 
AUMK: sygn. K-68/12 
*DOMAŃSKI Adam (1) 24 XII 1938 Gdynia; int. (2) Lic. Ogóln. 
Inowrocław 1956 (3) UMK 1969 fil. klas. B. Józefowiczowa; egz. bibl. dypl. 
1979 (9) TNT (12) UMK 1963- (12c) BG - st. kust. dypl. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*DOMARADZKI Marian (1) 15 VIII 1956 Połczyn Zdrój; int. (2) 
Lic. Ogólno im. M. Kopernika Ciechocinek 1975 (3) UMK 1979 fil. pol. 


169
		

/Licencje_017_04_182_0001.djvu

			T. Friedelówna (4) UMK A. Krupianka 1990 Słowotwórstwo odprzymiot- 
nikowych rzeczowników atrybutywnych w rozwoju historycznym polszczyzny 
(9) TNT (10) Książnica Miej. Toruń 1979-82 (12) UMK 1982-93 (12c) 
IFP ad. Zakł. J. Pol. 
*DOMASIK Krystyna (1) 7 III 1930 Gdynia; rob. (2) Lic. Ogólno 
Szczecinek 1950 (3) Uralski Uniw. im. M. Gorkiego w Swierdłowsku 1955 
(12) UMK 1955 (12c) WH asyst. Kat. Hist. Powsz. 
AUMK: syg
. K-2/250 
DOMASŁOWSKA Liliana zob. KRANTZ-DOMASŁOWSKA 
Lniana 


DOMASŁOWSKI Wiesław (Jerzy) (1) 3 VI 1926 Warszawa; urz. 
(2) Gim. i Lic. 00 Jezuitów Gdynia-Orłowo 1947 (3) UMK 1952 chem. 
W. Zacharewicz (4) UMK E. Pischinger 1964 Badania nad technologią 
materiałów do kitowania i rekonstrukcji kamiennych rzeźb i detali archi- 
tektonicznych (5) UMK 1967 Badania nad strukturalnym wzmacnianiem 
kamieni roztworami żywic epoksydowych (6) UMK 1975 (7) UMK 1989 
nauk. hum. (9) Czł. Sek. Archit. i Urb. PAN oraz Sek. Ochro Zab. PAN do 
1980; PT Chem.; czł. Rady Ochro Zab. i Rady Archeol. przy MKiSz do 1989; 
czł. rad nauk.: Muz. ArcheoI. i Etnogr. w Łodzi, PP. PKZ; czł. Woj. Rady 
Ochro Zab. w Toruniu do 1989; ekspert PP. PKZ, MKiSz; ekspert UNESCO; 
koordynator 10 programu bad. "Naukowe podstawy ochrony i konserwacji 
zabytków" 1988-91; Intern. Coun. of Monuments and Sites - ICOMOS: czł. 
rzecz. Pol. Komit. Nar.; Com. Scientifique Intern. pour Organisation des 
Congres sur Deterioration et la Preservation de la Pierre 1987-, Group de 
Travail du Com. Pierre 1992-; Assoc. pour l'Etude et la Sauvegarde des 
Materiaux en Oeuvres (10) Rob. roI. w Niemczech 1942-45; wytwórnia 
Farb Artyst. Toruń (kier.) 1952-53 (11) PP. PKZ Toruń - kier. Lab. 
Nauk.-Bad. Kons. Kamienia i Szkła 1970-77; visiting prof. Fachhochschule 
Kolonia 1988-91; wykł. na Międzynar. Kurs Kons. Kamienia w Wenecji (or- 
ganiz. przez UNESCO i rząd włoski) 1977, 1979 (12) UMK 1952- (12a) 
WSzP: asyst., st. asyst. 1952, ad. 1964, doc. 1967, prof. nadzw. 1975, prof. 
zw.1989 (12b) Prorektor ds. nauki 1978-81; dyr. IZiK 1969-79 i 1984-87; 
kier. Kat. Techn. i Tech. Mal. 1968-69; kier. Zakł. Kons. Elem. i Detali Ar- 
chit. 1969- (12c) IZiK prof. zw. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. (15) 
Bad. nad kons. kamiennych obiektów zab. oraz szkła (witraże) i drewna; re- 
alizacje kons. m. in. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu, kamienica Eskenów 
w Toruniu, portal z Ołbina we Wrocławiu, Ratusz we Wrocławiu - fasada 
płd., most w Kłodzku, drewniany relikwiarz św. Wojciecha w Gnieźnie i in.; 
ekspertyzy w kraju i za granicą m. in. Bułgaria, Jugosławia, Indochiny, 
Indie, Niemcy, Egipt, Algieria, Wyspa Wielkanocna; ponad 80 ekspertyz 


170
		

/Licencje_017_04_183_0001.djvu

			(16) Nagr. MNSzWiT ind.: III o 1969, 11 0 1976, 10 1980; Med. KEN, Zł. 
Odzn. UMK, Zł. odzn. "Za Opiekę nad Zab." 
[Biogr.]: Kto jest kim, ed. 2, ed. 3 s. 132; La Conservation Preventive de la Pierre 
(UNESCO 1982) 
*DOMIŃSKA Barbara (Teresa) (1) 5 III 1952 Warszawa; inż.- 
naucz. (2) Lic. Ogólno im. Z. Modzelewskiego Warszawa 1970 (3) UW 
1976 językozn. - fil. germ. J. Czochralski; Podypl. Stud. Polit.- Ped. Toruń 
1981 (10) Naucz. j. niem. Lic. Ogóln. im. Z. Modzelewskiego Warszawa 
od 1985 (12) UMK 1976-85 (12a) KFG: asyst. staż. 1976, asyst. 1977 
(12c) WH asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-37N/13, Ankieta 1983 


*DONATH Adolf (1) 23 V 1919 Wiedeń; inż.-naucz. (2) Pryw. 
Gimn. Koedukacyjne (typu hum.) Lwów 1937 (3) UJK 1937-41 prawo 
(dypl. 1945) (10) W czasie okupacji różne pr. (buchalter, tłumacz, prakt. 
w kancelarii adw.) Lwów (11) Uniw. Lwowski Kat. Prawa Międzynar. 
1944-46 (12) UMK 1 IX 1946 - 1947 (12c) WP-E st. asyst. Kat. Prawa 
Cyw. 
AUMK: sygn. K-l/275 
DONDERSKI Wojciech Władysław (1) 18 II 1939 Chełmża; na- 
ucz. (2) Lic. Ogólno Chełmża 1958 (3) UMK 1963 biol. - mikrobiol. 
H. Karnicka (4) UMK E. Strzelczyk 1971 Badania nad ekologią i fizjologią 
bakterii jeziora Jeziorak (5) UMK 1982 Tlenowe bakterie heterotroficzne 
jezior o różnej trofii (6) UMK 1990 (7) UMK 1993 (9) TNT 1989-; Ko- 
mit. Mikrobiol. PAN - Kom. Mikrobiol. Wody i Ścieków 1988-; Rada Nauk. 
Centr. Biol. Morza PAN 1990-; PT Przyr. im. M. Kopernika 1978-; PT 
Biochem. 1978-; PT Hydrobiol. 1978- (prez. Oddz. Toruń 1982-89); NOT 
1985- (10) Naucz. Tech. Spożywczego Toruń 1963-65 (11) WSP Słupsk 
(prof. nadzw., kier. Prac. Mikrobiol.) 1992-93; staże nauk.: Inst. Biol. Eksp. 
i Ekol. Słowackiej AN Bratysława 1976, St. Limnol. Illmitz (Austria) 1989, 
Uniw. w Oldenburgu 1986-88 i 1992, Inst. Bad. Morza w AB Den Burgu 
/Texel/ (Holandia) 1989, Inst. Hydrobiol. Czeskiej AN 1992; visiting prof.: 
Inst. Limnol. w Plon (Niemcy), Inst. Bad. Morza w Kilonii 1992 (12) UMK 
1963- (12b) Prodziek. WBiNoZ i wicedyr. In 1984-86; dziek. WBiNoZ 
1985, 1986-93; dyr. IB 1993-; kier. Stud. Podypl. Biol. 1993-; kier. Zakł. 
Mikrobiol. 1987; kier. Prac. Biotechn. Wód i Ścieków 1987-; kier. Zakł. Mi- 
krobiol. Wód i Biotechn. 1989- (12c) IBiOŚ prof. nadzw. Zakł. Mikrobiol. 
Wód i Biotechn. (15) Ekofizjol. mikroorganizmów; prod. wtórna bakterii, 
enzymatyka bakterii; aktywność metaboliczna bakterii; synteza witamin z 
grupy B; oczyszczanie ścieków (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1973; Sr. 
Odzn. UMK 1973 


171
		

/Licencje_017_04_184_0001.djvu

			*DORAU Janusz (Wiesław) (1) 12 X 1953 Toruń; int. (2) Tech. 
Chem. Toruń 1973 (3) UMK 1981 szt. piękne - kons. elem. i detali archit. 
(10) Zakł. Elektron. "Toral" Toruń 1973-74; BG UMK 1974-76 (mł. kons.) 
(12) UMK 1982-84 (12c) IZiK asyst. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 
AUMK: sygn. K-37N/16 
DORAU Maria z d. Skwarska (1) 22 III 1945 Kępa (woj. warszaw- 
skie); rob. (2) Lic. Ogólno im. W. Kętrzyńskiego Giżycko 1963 (3) UMK 
1969 chem. - fizykochem. polimerów A. Ulińska (4) UMK L. Huppenthal 
1977 Wpływ rozpuszczalnika i masy cząsteczkowej polimerów na podział fa- 
zowy w układzie trójskładnikowym: rozpuszczalnik - polimer 1 - polimer 2 
(9) PT Chem. (12) UMK 1969-89 (12c) ICh ad. Zakł. Chem. Og. (15) 
Fiz.-chem. polimerów 
AUMK: sygn. K-48N/I0 
*DORAU Rajmund (1) 5 I 1946 Wiele (pow. Chojnice); chł. (2) 
Lic. Ogólno Czersk 1965 (3) UMK 1970 mat. S. Balcerzyk (12) UMK 
1970-77 (12a) Zakł. Alg. i Teor. Liczb: asyst. 1970, st. asyst. 1972 (12c) 
IM st. asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
AUMK: sygn. K-21/35 
*DORAWA Marian Stefan (1) 31 VIII 1936 Chełmża; int. (2) 
Lic. Ogólno Chełmża 1954 (3) UMK 1965 szt. piękne - zab. ikon. Z. 
Kruszelnicki (10) PP. PKZ Toruń 1971- (12) UMK 1965-71 (12a) 
Zakł. Kons. i Muz.: asyst. 1965, st. asyst. 1967 (12c) WSzP st. asyst. Zakł. 
Kons. i Muz. 
AUMK: sygn. K-16/57 
DOWBOR Piotr (1) 19 VII 1955 Toruń; lek. (2) IV Lic. Ogóln. 
Toruń 1974 (3) UMK 1979 mat. D. Simson (4) UMK D. Simson 1982 
Reprezentacje pierścieni dziedzicznych (11) Uniw.: Puebla (Meksyk) 1980 
- staż asyst., Paderborn (RFN) 198[)-88 - asyst.; visiting prof. Meksyk 1991 
(12) UMK 1979- (12c) WMiI ad. Zakł. Alg. i Topol. (15) Teor. repre- 
zentacji alg. i pierścieni, komp. syst. eksperckie w alg. (16) Nagr.: Sekr. 
PAN im. Sierpińskiego; MNSzWiT IIIo 1983,11 0 1987 
*DOWGIAŁŁO-WICIUN Łucja Wilhelmina (1) 3 1111933 Wil- 
no; rzem. (2) Lic. Ogólno Toruń 1951 (3) UW 1956 fil. ros. (10) Naucz.: 
szk. podst. Łódź 1956-57, Lic. Ogóln. Toruń 1957-64 (12) UMK 1963-93 
(12c) SJO - em. st. wykI. j. ros. (13) 1993 
AUMK: sygn. K-68/13 
*DRABENT Zygmunt (1) 26 IV 1926 O
trów Wlkp.; rob. (2) 
Gimn. i Lic. Ogólno Ostrów Wlkp. 1947 (3) UMK 1952 chem. fiz. 


172
		

/Licencje_017_04_185_0001.djvu

			A. Basiński (4) UMK A. Basiński 1960 Pomiar ciepła sorpcji roztwo- 
rów kwasu fosforowego (5) WSR-ATR Olsztyn 1972 Mechanizm sorpcji 
jonów fosforanowych w układach modelowych (6) WSR-ATR Olsztyn 1975 
(9) PT Chem.; PT Bioradiacyjne (10) Naucz. fiz. w Lic. Gastronomicz- 
nym Toruń 1948-50 (11) WSR-ART Olsztyn 1952- (12) UMK 1951-52 
(12c) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Fiz. (16) Nagr. MNSzWiT: 1973,1978 
AUMK: sygn. K-l/369, Ankieta 1983 
DRAGUN-GERTNER Maria (Anna) z d. Klepaczko (1) 20 III 
1952 Szczecinek; urz. (2) Lic. Ogólno im. S. Dubois Koszalin 1969 (3) 
UMK 1973 prawo mor. J. Łopuski (4) UMK J. Łopuski 1981 Kwotowe ogra- 
niczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewo- 
zowym (9) Kom. Prawa Mor. PAN; Kom. Kodyfikacyjna Prawa Mor. (czł. 
prez.) (10) PISM Oddz. Toruń (kier. adm.) 1985-91; Min. Transportu 
i Gosp. Mor. - dyr. Dep. Adm. Mor. i Śródlądowej 1992- (11) Styp. As- 
ser College Eur. 1991 (12) UMK 1973- (12a) WPiA: asyst. stai. 1973, 
asyst. 1974, st. asyst. 1975, ad. 1981 (12c) WPiA ad. Kat. Prawa Cyw. 
i Międzynar. Obrotu Gosp. (15) Prawo mor.; międzynar. prawo hand. 
*DRATH Jerzy (1) 10 XI 1926 Toruń; int. (2) Gimn. i Lic. dla 
Dorosłych Pruszków 1947 (3) UMK geogr. (dypl. 10 1952) (12) UMK 
1951 (12c) WM-P zast. asyst. Kat. Geogr. n 
AUMK: sygn. K-l/277 
*DRATH Katarzyna (1) 30 IV 1912 Lwów; lek.-naucz. (2) Miej. 
Gimn. Żeńskie Toruń 1930 (3) UP 1934 fil. klas.; UMK 1950 fil. ang. 
I. Dobrzycka; Kurs wakacyjny j. fra.n. na Uniw. w Besan
on 1938 (10) 
Naucz. gimn.: Poznań 1935-36, Jędrzejów 1936-38, Rzeszów 1938-39, Toruń 
i Inowrocław 1945-50 (n Gimn. Żeńskiego Toruń 1945-); w czasie okupacji 
urz.: Zarz. Miej. Kraków 1939-43, Kolej Wsch. Kraków 1943-45 (12) UMK 
1 IX 1946 - 1952 (12a) KFA: mł. asyst. 1946, st. asyst. 1949; lekt. j. ang. 
1948 (12c) WH lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-l/367 
*DRĄŻKOWSKA-KRUCHY Renata Zofia (1) 14 vn 1948 Uni- 
sław Pom.; rob.-chI. (2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Chełmno 1966 (3) 
UP 1971 psych. przem. iwych. (9) PT Psych. (10) Okr. Pogotowie Opie- 
kuńcze: Poznań (społ.) 1970, Toruń (psych.) 1971-74, 1975-77 (% etatu), 
1981- (12) UMK 1974-81 (12c) IPiP st. asyst. Zakł. Psych. (16) Nagr. 
stud. UMK dla "Najlepszego dydaktyka" 1980 
AUMK: sygn. K-28/137 


173
		

/Licencje_017_04_186_0001.djvu

			DRĄŻKOWSKI Aleksander (1) 14 IV 1967 Toruń; naucz.-prawn. 
(2) V Lic. Ogóln. Toruń 1986 (3) Germ.: UP 1986-89; UMK 1991 mag. 
R. Lipczuk (11) Naucz. Kolegium Jęz. Obcych Toruń 1992- (12) UMK 
1990-93 (12c) WH asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-68/14 


*DRĄŻKOWSKI Hubert (1) 8 X 1932 Chełmża; rzem. (2) 
Państw. Gimn. Ogólno Chełmża 1949 (3) UMK: 1952-56 (absoL), mag. 
1959 szt. piękne - zab. i kons. S. Narębski (10) PP. PKZ Toruń (kons.) 
1956-59 (12) UMK 1959-64 (12a) Kat. Techn. i Tech. Mal.: asyst. 1959, 
st. asyst. 1961 (12c) WSzP st. asyst. Kat. Techn. i Tech. Mal. 
AUMK: sygn. K-I0/96 


DRELICHOWSKA-SZABELAK Janina (1) 24 VI 1941 Broni- 
szewo (woj. Konin); roI. (2) Lic. Ped. Inowrocław 1960 (3) UP 1968 mat. 
(4) PSz Z. Zieliński 1976 Metody dynamicznego programowania produkcji w 
przedsiębiorstwie przemysłowym (10) Naucz. Szk. Podst. Szczecin 1960-69 
(11) PSz st. asyst. 1969-76; ATR Bydgoszcz ad. 1976-83 (12) UMK 1983- 
(12c) WNEiZ ad. Kat. Ekonometr. i Statysto (15) Mat.; inform. 


*DRGAS Eligiusz (Franciszek) (1) 24 V 1925 Bydgoszcz; int. (2) 
Lic. dla Dorosłych Bydgoszcz 1946 (3) UMK 1950 prawo (4) WSE 
Sopot Z. Jaśkiewicz 1961 Rola kredytu i aparatu bankowego w finansowaniu 
inwestycji scentralizowanych przemysłu państwowego Polski Ludowej (5) 
UMK 1970 nom. MOiSzW na stan. doc. (10) Gosp. rolne Wielichowo - 
rob. roI. 1940-42; Kolej Wsch. Kraków - kancelista 1942-45; urz.: Starostwo 
Pow. Bydgoszcz 1945, Starostwo Pow. Toruń 1946-49, Bank Inwestycyjny 
1949-53 i 1956-61, Woj. Biuro Proj. Bydgoszcz 1953-54, Pom. Huta Szkła 
Bydgoszcz 1954-56 (11) Staż. - Hochschule fiir Okonomie Berlin 1967 
(12) UMK 1961-91 (12a) WPr Kat. Prawa Fin.: ad. 1961, doc. 1970 
(12b) Dziek. WPiA 1986-87; prodziek. WPiA 1981-84; kier. Zakł. Prawa 
Fin.1970-91 (12c) IAiZ em. doc. prawa fin. (13) 1991 (15) Prawo fin., 
inwestycje 
AUMK: sygn. K-55/12, Ankieta 1983 


*DROWNIKOWA Larisa (1) 24 V 1950; int. (3) Uniw. Moskiewski 
1970 (12) UMK 1988-89 (12c) WH doc. Inst. Fil. Ros. 
AUMK: sygn. K-48N/ll 


DROZDOWICZ Ariadna (Monika) (1) 25 XI 1968 Rybnik; naucz.- 
tech. (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1987 (3) UMK 1992 fil. ang. - językozn. 


174
		

/Licencje_017_04_187_0001.djvu

			W. Awedyk (11) Keele Univ. (Anglia) 1991 (12) UMK 1992- (12c) 
WH asyst. KF A 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 59 


DROZDOWSKA Genowefa z d. Hruzd (1) 4 IV 1936 Budsław 
(woj. wileńskie); rob. (2) Lic. Ogólno Wołów 1955 (3) UWr 1960 fil. ros. 
L. Osowski (10) Naucz.: szk. podst. i zaw.: Kłodzko 1960, Bydgoszcz 1962, 
III Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1962-68; tłumacz przysięgły j. ros.: Bydgoszcz 
1961-72, Toruń 1972-; pr. Amb. RP w Moskwie - Wydz. Współpr. Nauk. 
1990-92 (11) WSI Bydgoszcz 1968-73; kursy lekt. na Uniw. im. M. Łomo- 
nosowa w Moskwie: 1968, 1971, 1975, 1979, 1983, 1985, 1987, 1989 (12) 
UMK 1973- (12b) Zast. kier. SJO 1989-92; kier. Zesp. J. Ros. 1984-89 
(12c) SJO - st. wykł. j. ros. (16) Nagr. MNSzWiT 1980; Med. KEN 1985 
DROZDOWSKI Arnold (1) 31 X 1924 Wilno; urz. (2) Toruń 
1948 (3) UMK 1952 biol. - malakozool. J. Priiffer (4) UMK I. Mikul- 
ska 1960 Badania ilościowe nad fauną ślimaków okolic Płutowa (5) UMK 
1969 Studia porównawcze nad morfologią płuc wybranych gatunków ślima- 
ków(Gastropodapulmonata) (6) UMK 1988 (9) TNT 1965-(czł. Wydz. 
1971-); PT Zool. (przew. Oddz. Toruń 1969-72); PT Malakalogiczne; Unitas 
Malacologica Eur. (10) Naucz. Lic. Ogólno Solec Kuj. 1948-49 (11) Kier. 
Bad. nad Pocz. Państwa Pol. 1949-50; współpr. z Malakologische Abhan- 
diungen (12) UMK 1952- (12b) Kier. Zakł. Zool. Bezkręgowców 1984- 
(12c) IBiOŚ prof. zw. Zakł. Zool. Bezkręgowców (15) Zmienność ewo- 
lucyjna różnych narządów Mollusca; wpływ antropopresji na tempo i skalę 
zmian zachodzących w malakofaunie obszaru kuj.-pom. 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 25: 1971 s. 62-63 


*DROZDOWSKI Grzegorz (1) 13 III 1950 Szczecinek; urz. (2) 
I Lic. Ogólno Szczecinek 1968 (3) UMK 1973 mat. teor. S. Balcerzyk 
(z wyróżnieniem); Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1977 (4) UMK D. Sim- 
son 1982 Serwantnie półproste, L-Dziedziczne, lokalnie skończenie wymia- 
rowe kategorie Grothendiecka nad ciałem (9) PT Mat. (11) IM PAN 
1973-76 (12) UMK 1976-87 (12a) IM: st. asyst. 1976, ad. 1982 (12c) 
IM ad. Zakł. Alg. i Topol. 
AUMK: sygn. K-40N/9 
DROŻYNER Andrzej (1) 13 IX 1946 Łomża; int. (2) Lic. Ped. 
Łomża 1965 (3) UW 1971 astr. - mech. nieba (4) UW M. Bielicki 
1975 Przetwarzanie danych obserwacyjnych sztucznych satelitów na para- 
metry źródeł lokalnych anomalii grawitacyjnych ciała centralnego (5) UP 
1984 (6) UMK 1991 (9) PT Astr. (11) Warszawa: Centr. ObI. 1971-72; 
Inst. Maszyn Mat. 1972-77; Centr. Bad. Kosmicznych 1977-83 (12) UMK 


175
		

/Licencje_017_04_188_0001.djvu

			1983- (12c) lA prof. nadzw. Zakł. Mech. Nieba (15) Mech. nieba, astro- 
dynamika, geodezja satelitarna (16) Nagr.: Młodych PT Astr. 1977, Fund. 
M. Curie-Skłodowskiej 1981 i 1985, Sekr. Nauk. PAN. 1984 
DROŻYNER Anna zob. MICHEL-DROŻYNER Anna Maria 
DRWIĘGA Bogusław Marian (1) 16 VIII 1946 Kraków; wojsk. 
(2) Tech. Wodno-Melioracyjne Poznań 1965 (3) WSWF Poznań 1971 
(10) Hydrobud. 7 Poznań 1966-67 (12) UMK 1971- (12b) Zast. kier. 
SWFiS (12c) SWFiS - st. wykł. 
DRZEWIECKI Romuald Jerzy (1) 25 XI 1933 Gniewkowo (woj. 
bydgoskie); przem. (2) Lic. Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław 1951 
(3) UMK 1955 szt. piękne - mal. S. Borysowski, archit. wnętrz S. Naręb- 
ski (4) PWSSP Gdańsk 1970 przewód kwalif. 10 na stan ad. (5) ASP 
Warszawa 1979 przewód kwalif. n° na stan. doc. (6) UMK 1991 (10) 
Samodzielna pr. artysto od 1955 (12) UMK 1964- (12b) Dyr. lA-P 
1984-87 i 1992-; zast. dyr. IA-P 1978-81; kier. Zakł. Kształ. Form Piast. 
1966- (12c) IA-P prof. nadzw. Zakł. Kształ. Form Piast. (15) Mal.; 
archit. wnętrz; scenografia; m.in. 9 wyst. ind., 10 realizacji scenograficznych 
(16) Nagr. MNSzWiT dyd.-wych. II o 1986 
*DUBICKA Halina Anna (1) 15 III 1931 Białośliwie (pow. Wy- 
rzysk); int. (2) Gimn. i Lic. Ogólno Tczew 1950 (3) UMK 1954 biol. - 
zool. H. Szarski (12) UMK 1954 (12c) WBiNoZ zast. asyst. Zakł. Zool. 
Og. 
AUMK: sygn. K-2/161 
*DUBIK Adam (1) 18 VII 1955 Oświęcim; int. (2) V Lic. Ogólno 
Gliwice 1974 (3) UWr 1981 fi.loz. B. Garyga (4) UMK L. Witkowski 
1993 Główne idee epistemologii Emila Meyersona (1859-1933) (10) WSP 
Bydgoszcz 1981-90 (12) UMK 1993- (12c) IFiloz. ad. Zakł. Filoz. 
Współcz. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 32 


*DUBIKAJTIS Jerzy (1) 22 V 1956 Toruń; akad. (syn Lecha) (2) 
IV Lic. Ogólno Toruń 1971-73, Lic. Ogólno Katowice 1973-75 (3) UMK 
1981 archeol. J. Chudziakowa (z wyróżnieniem); Stud. Doskonalenia Ped. 
UMK 1986 (12) UMK 1981-89 (12a) IAiE: asyst. staż. 1981, asyst. 
1982, st. asyst. 1985 (12c) IAiE st. asyst. Zakł. Archeol. Archit. - Prac. 
Bad. Średn. Archit. Murowanej 
AUMK: sygn. K-48N/12 
*DUBIKAJTIS Jolanta z d. Groen (1) 26 VIII 1957 Lębork; int. 
(2) Lic. Ogólno im. S. Żeromskiego Lębork 1976 (3) UMK 1981 archeol. 


176
		

/Licencje_017_04_189_0001.djvu

			J. Chudziakowa (z wyróżnieniem) (12) UMK 1982-91 (12c) IAiE asyst. 
Zakł. Archeol. Archit. 
AUMK: sygn. K-55/13 


DUBIKAJTIS Lech (Roman, Bogdan) (1) 6 X 1927 Warszawa; 
wojsk.-urz. (o tradycjach akad. i patriotycznych) (2) Gimn. im. Zygmunta 
Augusta Wilno; tajne komplety (matura) 1944/45, m.in. W. Dziewulski, 
T. Czeżowski (3) 1945-48: PW (w Lublinie), PGd (Wydz. Elektrotech. 
- radiotech.); UMK 1948-50 mat. S. Ja.śkowski, L. Jeśmanowicz; aspir. IM 
PAN 1951-53 (4) IM PAN Warszawa S. Ja.śkowski 1954 Aksjomatyka 
geometrii kul (Liego) tyto kand. nauk (5) 1958 tyto doc. (6) UMK 1972 
IM (7) Univ. della Calabria w Cosenzy (Włochy) 1985 IM (9) TNT 
1960- (czł. Wydz. III); PT Filoz.; PT Mat. (prez. Oddz. Katowice 1974-75); 
czł. Kom. i Zesp. Rzeczoznawców ds. Programów mat. i geom. przy MOś 
i MSzW, PT Mat. oraz przew. kom. programów dla szk. śred. Inst. Ped. 
w Warszawie (10) Zarz. Miej. Wilno 1943-44 (rob.); naucz.: Lic. Ogólno 
im. M. Kopernika Toruń, Lic. Ogóln. Wąbrzeźno, współorganiz. klas mat. 
w IV Lic. Ogóln. Toruń 1968-72 (11) WSP Gdańsk - asyst. Kat. Mat. 
1946-48, doc. 1962-70 (kier. Zakł. Geom. 1962-67); IM PAN doc. e/2 etatu) 
1958-62; UŚl prof. nadzw. 1972-82 (do 1980 pełny etat, kier. Zakł. Mat.); 
WSP Częstochowa prof. nadzw. 1980-85 (kier. Kat. Geom.); styp. nauk.: 
Sorbona Inst. H. Poincare 1959-60, 1966-67, Uniw. we Florecji (Włochy) 
1983; visiting prof.: Uniw. w Sio Paulo (Brazylia) 1975, Uniw. w Campinas 
(Brazylia) 1975-76, Univ. w Lille (Francja) 1982-83, Univ. Catholique w 
Lowanium (Belgia) 1983, Uniw. w Cosenzy (Włochy) 1983-85, od XI 1985 
prof. zw. - kier. Kat. Geom. Wyższej (12) UMK 1948-72 (12a) WM-P: 
zast. asyst. 1948, asyst. 1950; WMFiCh: st. asyst. 1953, ad. 1954, doc. 1958, 
prof. nadzw. 1972 (12b) Kier. Zakł. Log. Mat. i Metod. Naucz. Mat. 
1969-72 (12c) IM prof. nadzw. Zakł. Log. Mat. i Metod. Naucz. Mat. (15) 
Geom.j log.; podstawy mat.j autor 4 podręczników akad. (17) Czł.-zał. KIK 
w Toruniu; czł.-zał. i pierwszy prez. Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy 
UMK 1958-72 i UŚ11972-76j wiceprzew. Kom. Ucz. NSZZ "Solidarność" 
na WSP w Częstochowie 1982 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 14: 1960 s. 47 


DUBOWIK Henryk zob. FILIPOWICZ-DUBOWIK Henryk 
(Antoni) 
*DUCH Włodzisław (1) 27 VII 1954 Kwidzyn; int. (2) Lic. Ogóln. 
Kwidzyn 1972 (3) UMK 1977 fiz. teor. J. Karwowski (z wyróżnieniem) 
(4) UMK J. Karwowski 1980 Metoda bezpośredniego oddziaływania konfigu- 
racyjnego (z wyróżnieniem) (5) UMK 1987 Graficzna reprezentacja prze- 


177
		

/Licencje_017_04_190_0001.djvu

			strzeni modelowych (6) UMK 1990 (9) Czł. Kom. Biocyb. i Inż. Biomed. 
KBN.; PT Fiz. 1977- (sekr. Oddz. Toruń 1989-91, czł. zarz. 1988-92); PT 
Chem. (Sek. Chem. Kwant. 1980-); rec. MEN ds. pomocy dyd. 1994-; Comp. 
Physics Communications - North Holland (Special Editor) 1994-97; Eur. 
Physical Soc. (czł. ind.) 1990-; Assoc. for Computing Machinery (czł. ind.) 
1990-; Eur. Neural Network Soc. (czł. ind.) 1993-; Polish Transpersonal Soc. 
(czł.-zał.) 1993-; Polish-Japanese Soc. (czł. zarz.) 1992- (11) Univ. of So- 
uthern California Los Angeles (USA) - Dep. of Chemistry: 1980-82, visiting 
prof. 1988; Max-Planck-Inst. fiir Astrophysik Garching k. Monachium - kil- 
kumiesieczne pobyty w l. 1984-94, w tym styp. Humboldta 1985-87; Inst. 
of Theoretical Physics Stockholm Univ. 1987; Univ. of Florida Gainseville 
- Quantum Theory Project 1990; Univ. of Alberta Edmonton (Kanada) - 
Dep. of Chemistry visiting prof. 1991 i 1992; Rikkyo Univ. Tokio - Dep., 
of Chemistry 1994 (12) UMK 1980- (12a) IF: asyst. 1980, st. asyst. 
1982, ad. 1984, doc. 1988, prof. nadzw. 1990 (12b) Kier. Zakł. Inform. 
Stos. 1988-91; p.o. kier. Zakł. Met. ObI. Fiz. MoL; kier. Kat. Metod Komp. 
1991-; pełnomocnik Rektora ds. Komp. 1988-91; czł. Kom. ds. Rozwoj Stud. 
Inform. na UMK 1988-94; czł. Rady Uniw. Centr. Telematyki i Naucz. na 
Odległość 1994-; czł. Rady Og. Ośr. ObI. 1988-92 (12c) IF prof. nadzw. 
Kat. Metod Komp. (15) Met. obI. mech. kwant. w zastos. do probl. fiz. 
atomów i cząsteczek; podst. fiz. i interpretacja mech kwant.; seci neuronowe 
i tech. sztucznej int.; nauki poznawcze (cognitive science) i nauki o mózgu, 
komp. modele umysłu (unified theories cognition) (16) Nagr. MNSzWiT 
ind. 111 0 za pr. dokt. 1981; wyróżnienie w konk. "Problemów" 1983; I nagr. 
w konk. "Śladami Infelda" 1984 (17) Dział. popularnonauk. (ponad 40 
art. w różnych pismach) 
[Biogr.], Who is who in Polish Physics 


DUCZKOWSKA-MORACZEWSKA Henryka (1) 18 XI 1945 
Wolb6rz (pow. Piotrków Trybunalski); rzem.-chł. (2) Lic. Ped. im. 
A. Frycza-Modrzewskiego Wolbórz 1964 (3) UMK 1969 hist. - arch. 
W. Łukaszewicz (4) UMK I. JanQsz-Biskupowa 1978 Kancelaria i ar- 
chiwa uniwersyteckie w Polsce Ludowej (9) PT Hist.j Stow. Arch. Pol. 
(11) Staż. w Arch. UJ 1974, podróże nauk. - uniw.: Rostock, Greifswald, 
Bratysława, Ferrara (12) UMK 1969- (12b) Kier. Arch. UMK 1976- 
(12c) AUMK - st. dokum. dypl. (15) Arch. szk. wyższych, kancelaria 
uniw., hist. szk. wyższych w Polsce i za granicą, edytorstwo źródeł hist. 


*DUDEK Adam (1) 27 X 1927 Bołszowce (woj. stanisławowskie); 
naucz. (2) III Gimn. Ogólno Tarnów i Lic. Męskie (typu mat.-przyr.) 
Gdynia 1947 (3) UMK 1952 mat. L. Jeśmanowicz (10) Pr. fiz: Przeds. RoI. 
Bołszowce 1941-43, Fabr. Zw. Azotowych Mościce 1944, pr. przymusowe 


178
		

/Licencje_017_04_191_0001.djvu

			Tarnów, obóz w Wojniczu 1944-45 (12) UMK 1950-51 (12c) WM-P 
zast. asyst. (stud. III r.) Kat. Mat. 
AUMK: sygn. K-l/276 
*DUFF David (1) 10 V 1962 Sheffield (2) Rugby School Rugby 
1979 (3) Univ. of York Heslington York 1987 (4) Univ. of York 1991 
(12) UMK 1990-91 (12c) WH st. wykł. KFA 
AUMK: sygn. K-55/14 
*DULIŃSKI Grzegorz (1) 8 V 1954 Bydgoszcz; int. (2) I Lic. 
Ogólno im. L. Waryńskiego Bydgoszcz 1973 (3) UMK 1978 fiz. teor. A. Kos- 
sakowski (12) UMK 1978-85 (12c) lA st. asyst. Zakł. Mech. Nieba 
AUMK: sygn. K-37N/14, Ankieta 1984 
*DUMANOWSKI Jarosław (1) 7 VIII 1967 Koronowo (2) VI 
Lic. Ogólno im. J. i J. Śniadeckich Bydgoszcz 1986 (3) UMK 1991 hist. 
J. Staszewski (12) UMK 1993-94 (12c) IHiA asyst. (umowa okresowa) 
AUMK: sygn. K-68/15 
*DUNAJÓWNA Maria (1) 9 IV 1900 Wilno; urz. (córka kwestora 
USB) (2) Gimn. Żeńskie Stow. Naucz. i Wych. Wilno 1918 (3) USB 
1926 fil. pol. S. Pigoń (4) USB M. Kridl 1934 Tomasz Zan (9) TPN 
Wilno (m.in. sekr. Wydz. I) 1934-39; TNT 1961-; Zw. Bibl. i Arch. Pol. 
1945-53 (czł. Zarz. Toruń 1946-47) (10) Naucz. Wilno: Semin. Naucz. im. 
Królowej Jadwigi 1921-23, Męskie Gimn. 1944-45 (11) USB: Kat. Lit. 
Pol. mł. asyst. 1923-27, st. asyst. 1927-37, arch. (organiz. Arch.) 1938-42 
(12) UMK 1 X 1945 - 1967 (12a) BG: urz. 1945, bibl. nauk. 1945, kust. 
1955, st. kust. dypl. 1963; ponadto WH wykI. zlec. z bibliogr. pol. i nauk. 
pomocn. hist.lit. pol. 1948-50,1952 (12b) Kier. Oddz. Prac Nauk. i Dyd. 
BG (12c) BG - em. st. kust. dypl. (13) 1967 (14) 15 X 1979 Toruń, 
Cm. św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-14/75, A. Domański, Ankieta 1983 


*DUNIKOWSKA Maria (1) 16 VII 1946 Ciechanów; rob. (2) Lic. 
Ogólno im. Z. Krasińskiego Ciechanów 1964 (3) UMK 1969 chem. (12) 
UMK 1969-70 (12c) ICh asyst. Kat. Techn. Chem. 
AUMK: sygn. K-21/36 
DUNIN-KARWICKA Teresa (Klementyna) (1) 15 I 1931 War- 
szawa; lit. (2) Gimn. i Lic. Ogóln. SS Urszulanek Kraków 1945-49; Lic. 
Ogólno im. J. Joteyki Kraków 1949-50 (matura) (3) UJ: 1950-531 0 hist. 
kult. materialnej, 1953-55 II o etnogr. K. Moszyński (4) UMK J. Kli- 
maszewska 1970 Drzewa w wierzeniach i praktykach ludu polskiego (5) 
UMK 1979 Kultura ludowa Ziemi Dobrzyńskiej (6) UMK 1991 IAiE (9) 


179
		

/Licencje_017_04_192_0001.djvu

			TNT 1971- (czł. Wydz. I 1979-); Komit. Nauk Etnol. PAN 1984-; PT Lu- 
dozn. (wiceprez. Oddz. Toruń 1981-); Tow. Przyjaciół Muz. Etnogr. Toruń 
(prez. 1992-); PT Etnochoreologiczne (sekr. 1990-) (10) Muz. Okr. Lublin 
1955-61 (11) UJ - Kat. Etnogr. Słowian (st. asyst). 1961-64 (12) UMK 
1964- (12b) Po. Kier. Kat. Etnogr. 1973-76; kier. Zakł. Etnogr.; kier. Po- 
dypl. Stud. Etnogr. (12c) IAiE prof. nadzw. Zakł. Etnogr. (15) Folklor 
słow.; rola tradycji we współcz. kult. wsi poL; kult. regionalna (zróżnicowa- 
nie kultur lud., ich specyfika) (16) Nagr. MNSzWiT ind. 111 0 1981; Zasł. 
Dział. Kult. 1978; Zł. odzn. "Za Opiekę nad Zab." 1979 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 33: 1979 s. 115-16 
*DURAJ Małgorzata (1) 17 XI 1943 Łódź; int. (2) XXV Lic. 
Ogólno Łódź 1961 (3) UŁ 1966 fil. ang. (12) UMK 1966-68 (12c) SJO 
lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-14/76 
*DURCZEWSKI Jaromir (Maria Antoni) (1) 25 IV 1932 Poznań; 
int. (2) Państw. Gimn. i Lic. Rawicz 1951 (3) KUL 1965 filoz. przyr. 
W. Sedlak (4) Akad. Teol. Katolickiej Warszawa K. Kłósak 1976 Teo- 
ria kreacjonistycznych początków duszy ludzkiej a ontologiczne implikacje 
współczesnego ewolucjonizmu (studium krytyczne) (9) Poznańskie TPN 
(10) Naucz. szk. podst. Luboń k. Poznania 1958-61; Księgarnia św. Woj- 
ciecha Poznań 1973-78; sekr. Red. "Przewodnika Katolickiego" 1973-75- 
red. Wyd. 1975, zast. dyr. 1976-78; KMPiK Toruń - kier. księgarni 1978-80 
(11) Papieska Akad. Teol. - Wydz. Teol. Poznań 1970-78; kier. i wykł. Inst. 
Rodziny 1970-74, 1973-78 (wykI. z ant rop ol. filoz., filoz. przyr., log., me- 
todol. nauk) (12) UMK 1980- (12a) BG Oddz. Inf. Nauk. kust. 1980; 
IHiA Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. st. wykł. 1988 (12c) WNH st. wykł. KBiIN 
*DUSZYŃSKA Joanna (1) 18 XII 1962 Toruń; int. (2) Lic. Ogólno 
Toruń 1981 (3) UMK 1988 szt. piękne - kons. elem. i detali archit. (10) 
PP. PKZ Toruń 1988-89 (12) UMK 1989-93 (12c) IZiK asyst. ZakI. 
Kons. Elementów i Detali Archit. 
AUMK: sygn. K-68/16 
*DUTKIEWICZ Zofia z d. Sędzierska (1) 12 V 1905 Strychów (pow. 
Gniezno); naucz. (2) Gimn. Inowrocław 1926 (3) UP 1930 fil. niem. 
i fran.; egz. na naucz. szk. śred. Poznań 1936 (10) Naucz. szk. śred. 1930-39 
i 1948-54 (12) UMK 1958-65 (12c) SJO -lekt. j. niem. 
AUMK: sygn. K-11/13 
DUV AL Hanna zob. BIJU-DUV AL Hanna 
DUVAL Philippe zob. BIJU-DUVAL Philippe 


180
		

/Licencje_017_04_193_0001.djvu

			*DYBKOWSKI Leopold (1) 15 XI 1939 Ryczków (pow. Zawiercie); 
rob. (2) Lic. Ogólno im. S. Staszica Chrzanów 1958 (3) UMK 1969 mat. 
- alg. S. Balcerzyk (9) TNT 1971- (10) Urz. w Jaworznie 1958-64 (11) 
WSP Bydgoszcz wykł. 1972- (12) UMK 1964-72 (12c) lA asyst. Zakł. 
Mech. Nieba 
AUMK: sygn. K-16/67 
*DYBOWSKA Dorota (Hanna) (1) 20 XII 1927 Łomża; int. (2) 
Lic. Ogóln. Ostrołęka 1947 (3) AWF Warszawa 1950 (10) Naucz. Lic. 
Ekon. Toruń 1956-75 (12) UMK 1951-53, 1975-83 (12c) SWFiS - st. 
wykł. (13) 1983 
AUMK: sygn. K-34N/6 
DYBOWSKI Krzysztof (Grzegorz) (1) 30 IX 1956 Toruń; prawno 
(2) V Lic. Ogóln. Toruń 1975 (3) UMK 1979 prawo - doktryny polit.- 
prawne J. Justyński; aplik. - Prok. Woj. Toruń 1979-81 (4) UMK W. Lang 
1989 Johna Austina filozofia prawna (12) UMK 1981- (12c) WPiA ad. 
Kat. Teor. Państwa i Prawa (15) Teor. prawa (16) II nagr. "Państwa 
i Prawa" za pr. dokt. 1989 
*DYBOWSKI Lucjan (1) 7 I 1926 Toruń; rob. (2) Gimn. i Lic. 
im. S. Żeromskiego Toruń 1947 (3) AWF Warszawa 1950 (10) Tre- 
ner: Klub Sportowy "Pomorzanin" Toruń 1948-59, Centr. Wojsk. Klub 
Sportowy Warszawa 1955-56; naucz. Tech. Bud. Toruń 1957-60; kier. Ośr. 
Szk.-Wypoczynkowego UMK w Rowach 1988-90 (12) UMK 1950-53, 
1959-87 (12a) SWFiS: instr. wych. fiz. 1950, naucz. wych. fiz. 1959, wykł. 
1973, st. wykI. 1976 (12b) Kier.: Stud. Wych. Fiz. 1950-53, Ośr. Wypo- 
czynkowego w Bachotku 1970-76 (12c) SWFiS - st. wykł. (13) 1987 
(17) Czł. kadry nar. w hokeju na lodzie, trener I kl. hokeja 
AUMK: sygn. K-52/21 
DYCZEK Bogumiła zob. KLEMP-DYCZEK Bogumiła (Maria) 
*DYGDAŁA Adam (Eugeniusz) (1) 29 XI 1908 Jarosław; rob. (ma- 
szynista kolej.) (2) Gimn. Klas. Jarosław 1930 (3) UJK 1935 hist. 
S. Szelągowski; UW przez 1 rok; egz. naucz. szk. śred. Toruń 1948 (4) 
UMK K. Hartleb 1947 Udział społeczeństwa w rewolucji 1794 r. (9) TNT 
1947- (m.in. sekr. red. "Zapisek TNT"); PT Hist. (czł. Zarz. Oddz. Toruń); 
PT Prehist.; TWP (10) Magazynier w firmach "Zielony Trest" i "Gro- 
nuś" Lwów 1940-44; tech. w Elekrowni 1944-45 (11) UJK - asyst. wolont. 
1934-36, st. asyst. 1936-40; WSP Gdańsk (zast. prof. i kier. Kat. Hist. Pol.) 
1952-60 (12) UMK 1 XII 1945 - 1969 (12a) WH Kat. Hist. Pol.: st. asyst. 
1945, ad. 1946, zast. prof. 1955; Kat. Hist. Nar. ZSRR st. wykI. 1961; także 
SP wykI. 1946-54 (12b) Deleg. pomocno pr. nauki do Senatu 1949-54; 


181
		

/Licencje_017_04_194_0001.djvu

			organiz. i kier. Stud. Zaocz. Hist. 1962-69 (12c) IHiA st. wykI. Kat. Hist. 
Nar. ZSRR (14) 22 X 1969 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Hist. nowoż. 
(17) Przew. Zakł. Org. Zw. ZNP 1955-57 
AUMK: sygn. K-14/79 
DYGDAŁA Jerzy (Tadeusz) (1) 24 11945 Lwów; akad. (syn Adama) 
(2) IV Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1963 (3) UMK 1968 hist. - 
arch. J. Wojtowicz (4) UMK J. Wojtowicz 1974 Polityka Torunia wobec 
władz Rzeczypospolitej w pierwszym okresie panowania Stanisława Augusta 
1764-1772 (5) UMK 1983 Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku 
ich związku z Rzecząpospolitą w XVIII wieku (9) TNT 1972- (czł. Wydz. 
I 1979-, czł. Zarz. 1992-, sekr. Red. "Zapisek Hist." 1976-80, 1984-88, czł. 
Komit. Red. "Zapisek Hist." 1992-); PT Hist. (sekr. Zarz. Oddz. Toruń 
1971-72,1975-76) (11) IH PAN doc. (1984) Zakł. Hist. Pom. 1980-; bad. 
arch.: Drezno 1981 i 1993, Wiedeń 1990 (12) UMK 1968-80 (12c) IHiA 
ad. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XVI-XVIII w. (15) Hist. nowoż. (hist. polit. 
i spoI. Pol. w XVIII w.), dzieje Prus Królewskich (16) Nagr. MNSzWiT 
ind. III o 1978 
AUMK: sygn. K-24/33; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 33: 1979 s. 116-119 
*DYGDAŁA Roman Stanisław (1) 16 X 1949 Toruń; akad. (syn 
Adama) (2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1967 (3) UMK 1972 
fiz. dośw. E. Walentynowicz (4) UMK S. Łęgowski 1979 Spektroskopowe 
badania par antracenu (5) UMK 1990 Ciśnieniowe rozszerzenie i przesu- 
nięcie linii emisyjnych talu w wyniku oddziaływania z gazami szlachetnymi 
(6) UMK 1993IF (9) PT Fiz. (11) Inst. Fiz. Dośw. w Kilonii 1981-82 
K. Niemax; Inst. Fiz. w Pizie 1988 i 1989 E. Arimondo (12) UMK 1972- 
(12c) WFiA prof. nadzw. Zakł. Mikroelektr. (15) Fiz. atomowa; fiz. dro- 
binowa; biofiz.; zagadnienia hist. fiz. (17) Tor. Ludowy Klub Jeździecki 
(prez. 1976-80) 
*DYL Dariusz (1) 18 VI 1963 Toruń; int. (2) Zesp. Szk. Mech.- 
Elektr. Toruń 1983 (3) UMK 1988 fiz. A. Kossakowski (10) AM Byd- 
goszcz 1988 (12) UMK 1988- (12c) IF asyst. Zakł. Mech. Kwant. Atomów 
i Cząsteczek 
DYLEWSKA Bożena (Barbara) z d. Urbańska (1) 23 VI 1947 Tu- 
chola; leśno (2) I Lic. Ogóln. Grudziądz 1965 (3) UMK 1973 geogr. - 
geogr. ekon. E. Kwiatkowska (12) UMK 1973- (12b) Zast. kier. Oddz. 
Oprac. Zb. Nowych BG 1985- (12c) BG - kust. 
*DYLLA Andrzej (1) 7 VI 1938 Toruń; int. (2) Lic. Ogóln. Sopot 
1955 (3) PGd 1960 bud. (4) PWr C. Żymalski 1980 Wpływ niektórych 
mostków cieplnych w połączeniach konstrukcji budowlanych na kształtowanie 


182
		

/Licencje_017_04_195_0001.djvu

			się komfortu cieplnego pomieszczeń (5) ART Olsztyn 1989 (10) Pr. w 
przeds. bud.: Gdańsk, Zielona Góra, Toruń (20 lat); zast. dyr. Bydgoskiego 
Zjedn. Bud. (11) ATR Bydgoszcz 1980-; ART Olsztyn 1987- (12) UMK 
1977-90 (lJ 2 etatu) (12c) WNE doc. Kat. Ekonom. Inwestycji i Bud. 
AUMK: sygn. K-53N/6 
DYRDA Marek (Tadeusz) (1) 1 VIII 1957 Chełmno; wojsk.-urz. 
(2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1976 (3) UMK 1981 chem. 
fiz. A. Narębska (9) PT Chem. (10) Zakł. Drobiarskie Toruń 1981-82; 
Zakł. Krymin. Komendy Gł. MO 1983-85; Min. Przem. 1985-91; Firma 
Hand.-Prod. "Polnil" Warszawa 1991- (12) UMK 1982-83 (12c) ICh 
asyst. Zakł. Chem. Fiz. (15) Procesy nierównowagowe w układach mem- 
branowych 
AUMK: sygn. K-34N/7 
DZIADOŃ Krzysztof (1) 15 XII 1960 Bydgoszcz; leśno (2) Tech. 
Bud. Bydgoszcz 1980 (3) KUL 1987 fil. romo - językozn. M. Gawełko; 
Stud. Dokt. Fil. Rom. KUL 1987-88 (12) UMK 1992- (12a) Wyższe 
Stud. Zaw. Fil. Rom. asyst. 1992; KFRom. asyst. 1993 (12c) WH asyst. 
KFRom. (15) Językozn. porównawcze fran.-pol., semantyka 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 73 


DZIADOWIEC Helena (1) 15 II 1936 Cegielnik (woj. tor.); roI. (2) 
Lic. Ogóln. Więcbork; Lic. Ped. Toruń 1955; Zaocz. SN Toruń 1964 (3) 
UMK 1970 biol. - bot. Z. Prusinkiewicz (4) UMK Z. Prusinkiewicz 1977 
Zmiany energetyczne towarzyszące humifikacji ściółek leśnych (5) UMK 
1990 Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych - mineralizacja, 
uwalnianie składników pokarmowych, humifikacja (9) TNT 1978-; PT 
Geogr. (Klub Polarny 1981-); PT Gleb. 1971-; Międzynar. Tow. Substancji 
Humusowych 1992- (10) Naucz.: zakł. opiekuńczych Więcbork i Izabela 
1952-61, szk. podst. i ogóln. Toruń 1961-66 (11) Styp. nauk. Kat. Gleb. Le- 
ningradzkiego Inst. RoI. 1978-79; Wyprawa arktyczna na Spitsbergen 1980 
(12) UMK 1971- (12a) Zaocz. Stud. Biol. sekr. 1966-70; Zakł. Gleb.: 
asyst. nauk.-tech. 1970, ad. 1971 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Gleb. (15) Gleb. 
(procesy mineralizacji i humifikacji, energetyka tych procesów, właściwości 
związków humusowych) (16) Nagr. MNSzWiT III o 1979 
DZIAŁOSZYŃSKI Lech Mieczysław (1) 21 XII 1912 Poznań; 
kup. (2) Gimn. św. Jana Kantego Poznań 1933 (3) UP 1947 chem.; 
AM Poznań med. 1955 (4) Uniw. Edynburg C. P. Stewart 1944 The 
mode of Occurence of Carotene and Vitamin A in human Blood Plasma 
nostr. na UP 1948 (5) UP 1952 Sulfatazy arylowe (6) UMK 1959 (7) 
1969 (9) Poznańskie TPN; PT Chem. (przew. Oddz. Poznań 1948-53); PT 


183
		

/Licencje_017_04_196_0001.djvu

			I 
I 


Biochem. (przew. Oddz. Poznań 1967-80); PT Fizjol.; The Biochemical Soc. 
1945- (11) Zakł. Chem. Lek. i Biochem. Pol. Wydz. Lek. przy Uniw. w 
Edynburgu - asyst. i st. asyst. 1942-47; Zakł. Chem. Org. UP - ad. i kier. 
Prac. Biochem. 1947-53; AR Poznań kier. Kat. Biochem. i Fizjol. Zwierząt 
1953-70; AM Poznań kier. Zakł. Biochem. i Analityki 1972-83; visiting prof. 
Univ. of Toronto 1967-69; staż. nauk.: Wielka Brytania 1959 i 1960, Paryż, 
Marsylia, Montpellier, Poitier 1960, Inst. Mleczarstwa Ayr (Szkocja) i Inst. 
Bad. Aberdeen w 1963 (12) UMK 1953-67 (12a) WM-P wykł. 1953; 
Kat. Biochem. 1955 (12b) Organiz. i kier. Kat. Biochem. 1955-67; Red. 
"Zesz. Nauk. UMK" - Biol. 1965-67 (12c) WBiNoZ prof. nadzw. Kat. 
Biochem. (13) 1983 (15) Biochem. (witaminy i enzymy) (16) Nagr.: 
PT Biochem. 1964, Min. Zdrowia II o 1977 


AUMK: sygn. K-13/28; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1945-50; J. Ros- 
t o w s ki, History of the Polish School of Medicine at the U niversity of Edinburgh, Edin- 
burgh 1955; Kto jest kim w Polskiej Medycynie, Warszawa 1987 s. 152-153 


*DZIARNOWSKI Marian (1) 4 II 1922 Osiek (pow. Starogard 
Gdański); naucz. (2) Lic. Ogólno Toruń 1945 (3) UMK 1949 prawo (12) 
UMK 1947-49 (12c) WP-E asyst. wolont. Kat. Hist. Ustroju i Prawa Pol. 
AUMK: sygn. K-l/138 
*DZIAWGO Danuta (Maria) z d. Lanser (1) 3 X 1969 Gniew; rob. 
(2) Lic. Ekon. Toruń 1988 (3) UMK 1993 ekon. - ekonom. i organiz. 
przem. (12) UMK 1993- (12c) WNEiZ asyst. Kat. Zarz. Fin. 
*DZIAWGO Leszek (Tomasz) (1) 30 XI 1964 Ostróda; int. (2) 
Lic. Ekon. Ostróda 1984 (z wyróżnieniem) (3) UMK 1990 ekon. - ekonom. 
i organiz. prod. M. A. Karwowska (4) UMK J. Głuchowski 1990 Ekolo- 
giczne fundusze inwestycyjne na rynku finansowym RFN (12) UMK 1991- 
(12c) WNEiZ ad. Kat. Zarz. Fin. 
DZIELEŃDZIAK Adam (Józef) (1) 25 I 1950 Bydgoszcz; prawno 
(2) IV Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1968 (3) UMK 1974 chem. - kataliza i ab- 
sorpcja J. Siedlewski (4) UMK J. Gronowska 1982 Synteza i badania 
9-acetoksy-l0-(acetoksychlorowcofenylo) antracenów (9) PT Chem 1976- 
(skarbnik Oddz. Toruń 1991-); Stow. Inż. i Tech. Przem. Chem. 1977- (11) 
Styp. nauk.: Uniw. Palma de Mallorca (Hiszpania) 1983-84, Paterson Inst. 
for Cancer Research Manchester 1988-89, 1991 i 1994 (12) UMK 1974- 
(12b) Przew. Rektorskiej Kom. ds. Dodatków za Pr. w warunkach 3zkodli- 
wych bądź uciążliwych dla zdrowia 1986-88 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. 
Org. (15) Chem. barwników i półproduktów, synteza org. (16) Nagr. 
MNSzWiT zesp.: III o 1981, II o 1983 (17) Biegły sądowy w dziedzinie chem. 
i barwników 1981- 


184
		

/Licencje_017_04_197_0001.djvu

			DZIEMIDOWICZ Władysława zob. WOŁCZACKA-DZIE- 
MIDOWICZ Władysława 
*DZIENISIUK Aleksander (1) 8 III 1915 Moraczewo (Łotwa); int. 
(2) Gimn. Klas. im. J. Słowackiego Wilno (3) USB 1939 fil. klas. (10) 
Naucz. j. pol., j. łac. i psych. w szk. śred. Wilno 1939,1940-41,1944-45; Pol. 
Radio Bydgoszcz 1945- (12) UMK 1950-52 (12c) WSzP wykI. podst. 
marks.-Ieninizmu 


AUMK: sygn. K-l/371 
DZIERZBIŃSKA Maria (Barbara) (1) 14 II 1965 Sierp c (woj. płoc- 
kie); roI. (2) Lic. Ogólno im. mjr. H. Sucharskiego Sierp c 1983 (3) UMK 
1988 fil. germ. J. Papiór (10) Tłumacz Ośr. Bad.-Rozwojowego Toruń 
1988-89; Spółka "Agrohandler" Toruń 1990 (11) Kursy jęz.: Diisseldorf 
1991, Tybinga 1992 (12) UMK 1990- (12c) SJO - lekt. j. niem. 
*DZIERŻA Wiesław Jan (1) 13 X 1934 Poznań; rob. (2) Lic. 
Ogólno im. I.J. Paderewskiego Poznań 1951 (3) UMK 1958 chem. A. Ba- 
siński (4) UMK A. Ulińska 1971 Wpływ promieniowania UV i promienio- 
wania gamma na roztwory kauczuku naturalnego i kopolimerów szczepionych 
poli(metakrylanu metylu) i polistyrenu na tymże kauczuku (5) UMK 1982 
Wpływ budowy segmentowych elastomerów poliuretanowych na ich własno- 
ści deJormacyjne (9) PT Chenl. (10) "Pollena" Poznań 1952-53; Zakł. 
Przem. Nieorg. "Polchem" Toruń 1959-66 (12) UMK 1966- (12c) WCh 
doc. Zakł. Chem. Og. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*DZIEWULSKI Władysław (1) 2 IX 1878 Warszawa; akad. (syn 
Klemensa Eugeniusza, przyr., wyd. "Wszechświata"; bracia byli prof. w szk. 
wyższych: Stefan - prawnik i ekon., Wacław - fiz.) (2) V Gimn. Klas. War- 
szawa 1897 (3) UW 1901 mat.-fiz. (stopień kand. nauk ze sr. med.); Uniw. 
Georga Wilhelma Getynga astr. i astrofiz. K. Schwarzschild 1902-03 (styp. 
UW im. M. Kopernika) i 1907-08 (styp. Kasy im. Mianowskiego) (4) UJ 
M.P. Rudzki 1906 Wiekowe perturbacje Marsa w ruchu Erosa nom. CKK na 
stopień nauk. dokt. nauk fiz. 1953 (5) UJ 1916 Photographische Grossen 
Von Sternen in der Niihe des Nordpols (6) USB 1920 (7) USB 1921 (8) 
Doctor H.C. UMK 1961; czł. koresp. PAU; czł. tyto i rzecz. PAN; czł. hon. 
TNT (9) Wileńskie TPN (wieloletni przew. WM-P); Warszawskie TN (czł. 
zw.); Poznańskie TPN; TNT 1945- (czł. Wydz. III, jego przew. 1947-49, 
przew. Kom. Astr., czł. Zarz. 1946-, prez. 1949-56, czł. hon.); PT Astr. 
(m.in. współzał. Oddz. Toruń 1923); PT Miłośników Astr.; Royal Astrono- 
mical Soc. Londyn; Intern. Astronomical Uno - IAU (10) Organiz. i naucz. 
tajnego szk. śred. w Wilnie w okresie okupacji; pr. fiz. 1941-45 (11) Obs. 


185
		

/Licencje_017_04_198_0001.djvu

			Astr. UW i Obs. im. J. Jędrzejewicza Warszawa 1901-02; Uniw. Georga Wil- 
helma Getynga (asyst.) 1908-09; UJ: asyst. Kat. Astr. 1903-06 (u M. Rudz- 
kiego), ad. i (od 1916) doc. Obs. Astr. 1909-19; USB 1919-39: zast. prof., 
prof. nadzw. (od 1920) i prof. zw. (od 1921) (dziek. WM-P 1921-22, rektor 
1924-25, prorektor 1925-28, twórca nowego obs. astr. w Wilnie pod Lasem 
Zakretowym); tajny uniw. w Wilnie 1941-44 (12) UMK 1 X 1945 - 1960 
(12b) Współorganiz. UMK, prorektor 1945-47; organiz. i kier. Kat. Astr. 
1945-60 i Kat. Astrofiz. (pierwszej w Polsce) 1945-52; kier. Zesp. Kat. Astr. 
1945-52; organiz. Obs. Astr. w Piwnicach; przew. Kom. Egz. Mag. na WM-P 
1945-50 (13) 1960; pr. nauk., udział w semin. astr. (14) 6 II 1962 To- 
ruń, Cm. św. Jerzego (15) Astr. i astrofiz., zwł. mechanika nieba i astr. 
gwiazdowa; fotometria fotograficzna, spektroskopia; hist. astr. Wykład in- 
auguracyjny na pierwszej inauguracji roku akad. na UMK 5 11946 "Rozwój 
astronomii od Kopernika do chwili obecnej" (16) Nagr. państw. 10 1955; 
Jego imieniem nazwano jeden z kraterów na Księżycu oraz ulicę w Toruniu 
AUMK: sygn. K-8/129, C. Iwaniszewska, Ankieta 1983; Arch. PAN, Materiały 
naukowe i korespondencja - M. Wrzos kowa, Materiały W.D., Biul. Arch. PAN 1968 
nr 11 s. 121-148; W. Dziewulski , Podróż z Wilna i pierwsze miesiące w Toruniu 
[z dziennika W.D.], [w:] Wspomnienia pracowników, s. 43-57; W.D. (1878-1962), pod 
red. C. Iwaniszewskiej, Warszawa-Poznań-Toruń 1978; W. Iwanowska, Rys bio- 
graficzny (w 45-1ecie działalności naukowej), Buli. Astronomical Observatory, Toruń 9: 
1950 nr 10 s. 5-17; t ej że, W.D. (1878-1962), [w:] Z dziejów nauki polskiej, Warszawa 
1975, s. 267-176; tejże, O działalności i dorobku naukowym W.D., Nauka pol. 1961 nr 1 
s.105-108; t ej że, Pro£. W.D. (1878-1962): uczony i człowiek, Gl. Ucz. 1980 nr 12-13/3-4 
s. 51-57; A. Burnicki, Wspomnienie o profesorze W.D., Rocz. tor. 7: 1972 s. 159-168; 
A. Woszczyk, W.D. (1978-1962), astronom, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, 
s. 33-39; [bio-bibliogr.] Spraw. TNT 3: 1949 s. 33-35; [biogr.]: C. Iwaniszewska, 
SBPN, t.l s. 378-379; [nekr.]: W. Zonn, Postępy astr. 10: 1962 s. 301; W. Iwanowska, 
Spraw. TNT 16: 1962 s. 52-57; tejże Quart. jour. Royal Astronomical Soc. 3: 1962 
s. 241; tejże, Buli. Astronomical Observatory. 27, 1962; Stud. Soc. Sc. Tor. Sec. F 
3: 1962 nr 4 s. I-IV; F. Kępiński, Urania 33,1962 nr 3; A. Rojecki, Prz. geogr. 
1962 nr 2 s. 131-133; E. Rybka, Kwart. Hist. Nauki i Tech. 1962 nr 3 s. 339-340; 
K. Rudnicki, Pro£. W.D. doktorem honorowym UMK, Urania 1961 nr 7 s. 207-209; 
C. I w a n i s z e w s k a, Profesor W. D. we wspomnieniach. 30-1ecie śmierci współorgani- 
zatora UMK, Gl. Ucz. 1992 nr 3 s. 13 


*DZIKOWSKA Elżbieta (1) 1 V 1952 Gostkowo (woj. Toruń); 
chł. (2) Lic. Med. im. Z. Szlenkier Toruń 1972 (3) UMK 1978 hist. 
I. Janosz-Biskupowa (10) Toruń: Zesp. Opieki Zdr. im. M. Kopernika - 
pielęgniarka 1972-76, Zarz. Woj. PCK 1976; Naucz. Zbiorczej Szk. Gminnej 
Kłoczew 1982- (12) UMK 1978-82 (12a) SW: szk. sanitarne - godz. zlec. 
1974-78, naucz. przedmiotów obr. 1978 (12c) SW - naucz. przedmiotów 
obr. 
AUMK: sygn. K-33N/3 


186
		

/Licencje_017_04_199_0001.djvu

			*DZIKOWSKA Herta (Berta) z d. Winklerówna (1) 19 IV 1889 
Wilno; urz. (2) Inst. Maryjski Wilno 1904; kurs ped. przy Inst. Wileńskim 
1905 (3) Dypl. naucz. 1927 MWRiOP (10) Naucz. Wilno: Żeńskie Gimn. 
(ros.) 1905-15, Gimn. im. Zygmunta Augusta 1920-39, V Gimn. 1939-41, 
n Żeńskie Gimn. 1944-45, w czasie okupacji tajne naucz.; naucz. j. fran. 
i niem. w szk. powsz. w gub. tulskiej 1915-18 (12) UMK 1 XII 1945 - 
1958 (12a) WH lekt. j. niem. 1945; SJO lekt. 1953 (12b) Kier. Zesp. 
Metod. Jęz. Zachodnioeur. 1954- (12c) SJO - em. lekt. j. niem. (13) 
1958; 1/ 2 etatu do 1969 (14) 13 II 1985 Toruń, Cm. św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-17/36 
*DZIKOWSKI Mikołaj (Franciszek Ksawery) (1) 6 XII 1883 Rach- 
nówka (Podole); ziem.-urz. (2) Państw. Gimn. Klas. Kamieniec Podol- 
ski 1904 (3) Uniw. Kijów 1904-05 WM-P; Uniw. Odessa 1909-14 Wydz. 
Hist.-Filoz. (dypl. nO); dypl. naucz. hist. i łac. w szk. śred. ogóln. 1926 (5) 
UMK 1957 Senat uchwalił wniosek o nadanie tyto doc., MSzW przedłożyło 
wniosek UMK do CKK w czerwcu, w sierpniu zmarł (9) PT Fil. 1948-; 
Stow. Bibl. Pol. 1925- (czł. Zarz. Koła wileńskiego) (10) Naucz. pryw. 
1905-09; udział w I wojnie światowej warmii ros., niewola niem. - obóz 
Nysa i Gniew 1915-19; naucz. hist. i łac. w Gimn. im. Zygmunta Augusta 
Wilno 1921-25; kier. Miej. Bibl. Publ. Białystok 1927-28; w czasie II wojny' 
światowej wstąpił do Pol. Sił Zbrojnych na Zach. - służba pomocn.-wojsk. 
w ochronie portów (Iran, Palestyna, Egipt) 1941-47 (11) Bibl. USB: asyst. 
bib!. 1925-27 i 1929-30, bibl., kier. Dz. Kart. i Rękopisów, zast. dyr. bibl. 
1930-39 (12) UMK 1947-57 (12a) BG: dietariusz w Zbiornicy Księgo- 
zbiorów Zabezpieczonych 5-31 VII 1947, bib!. 1947 (powołany prowizorycz- 
nie - nom. MOś 1948), kust. 1951 (12c) BG - kust. (14) 30 VIII 1957 
Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Bibl., hist. kart., archeol. klas., edytor (16) 
Zł. Krzyż Zasł. (za osiągnięcia na polu pr. nauk.) 1933 
AUMK: sygn. K-9/291, L. Popławska, Ankieta 1983; Spuścizna BG UMK - 
E. Wróblewska, Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, 
Zesz. nauk. UMK Nauka o książce 4, 1966, s. 77-81, M. M a t y s, Spuścizna M.D. 1883- 
-1957, pr. mag., AUMK sygn. 39033; [biogr.]: Czy wiesz kto to jest?, Warszawa, 1958 
s. 162; E. Wróblewska, Bibliotekarz-kartograf - M.D., [w:] Portrety bibl. pol., Wro- 
cław 1980 s. 92-101; R. Żurkowa, [w:] Sł. pr. ksilj,Żki pol., s. 198-99; Imago Mundi 
XV: 1960 Hague, s. 122-23; [nekr.]: M. Dunajówna, Rocz. bibl. 3: 1959 z. 1 s. 191-209; 
B. Olszewicz, Prz. bibl. 25: 1957 z. 2-3 s. 243, 26: 1958 z. 1 s. 1-14, Bibliotekarz 24: 
1957 nr 11-12 s. 377 


*DZIOBIAK Wiesław (1) 4 nI 1950 Łódź; rob. (2) Tech. Mech. 
Gdynia 1969 (3) UMK 1974 mat.- numer. J. Słomiński (4) UWr 
R. Wójcicki 1982 Silne finitystyczne operacje konsekwencji, teorie równościo- 
we skończonych algebr - pewne ich kratowe badania (11) UWr 1980-; Zakł. 
Log. PAN Łódź; PAN Warszawa 1980-87 (12) UMK 1974-80, 1987-94 


187
		

/Licencje_017_04_200_0001.djvu

			(12a) Kat. Log. 1974; IM: st. asyst. 1977, ad. 1987 (12c) WMiI ad. Zakł. 
Alg. Uniwer. i Inform. (16) "Słoneczna pomarańcza" - nagr. przyznawana 
przez stud. UMK za pr. dyd. 1979 
DZIUBA Aldona zob. ADAMSKA-DZIUBA Aldona 
DZIUBA Stanisław (1) 19 VIII 1927 Mszaniec (woj. tarnopolskie); 
chł. (2) Państw. Gimn. i Lic. Ogóln. dla Dorosłych Inowrocław 1948 (3) 
UMK 1952 biol. - zool., ekol. J. Mikulski (4) UMK J. Mikulski 1962 
Studia nad ekologią środowiskową roztoczy (Acarina) glebowych i charakter 
rozmieszczenia i zmiany liczebności populacji w glebie pól uprawnych (5) 
WSR Poznań 1971 Badania nad roztoczami (Acarina, Mesostigmata) (6) 
UŚl 1991 Kat. Ekol. (9) TNT 1961-; Komit. Ekol. PAN 1975-77; PT 
Zool. (11) UŚ11973- (kier. Zakł. Ekol.); PCz 1988-90 - Inst. Inż. Sanitarnej 
i Ochro Środo (doc.); Inst. Zool. AN ZSRR Leningrad 1962 Bargiełowa (12) 
UMK 1952-1973 (12c) IB ad. Zakł. Zool. (15) Ekol. og.; mezofauna gleb 
(16) Sr. Odzn. Ligi Ochro Przyr. 1967; Sr. Odzn. UMK 1970; Zł. Odzn. UŚl 
1987 


E 


*ECKERT Andrzej (1) 19 XI 1944 Toruń; int. (2) II Lic. Ogólno 
Toruń 1963 (3) WSWF Poznań 1967 (10) Naucz.: Szk. Podst. nr 17 
Toruń 1967-70, Zasadnicza Szk. Bud. Toruń 1978-75 i 1988-89 (12) UMK 
1975-83, 1989- (12c) SWFiS - st. wykI. 
*EDGINTON Elizabeth (1) 20 III 1966 Epson (Wielka Brytania) 
(3) Univ. of York Heslington (Wielka Brytania) 1988 fil. ang. - lit. (12) 
UMK 1988-90 (12c) WH asyst. KFA 
AUMK: sygn. K-53N/7 
*EGEMAN Marian Eligiusz (1) 1 XII 1940 Poręba-Częstochowa; 
rob. (2) Lic. Ogóln. im. H. Sienkiewicza Częstochowa 1958 (3) SGPiS 
1963 (4) SGPiS 1967 Ochrona interesów konsumenta w handlu (9) 
TNOiK (11) Warszawa: SGPiS 1963-67, Inst. Hand. Wewn. 1967-71, 
Zakł. Prakseologii PAN doc. 1971-73, WSNS 1972-73, Inst. Organiz. i Kier. 
PAN doc. 1974-76, PW 1974-75, Inst. Organiz. i Zarz. po 1979 (12) UMK 
1976-79 (12b) Kier. Zakł. Organiz. i Zarz. 1978-79 (12c) IZGN doc. 
Zakł. Organiz. i Zarz. (15) Ekon. polit., ekonom. hand., organiz. i zarz. 
AUMK: sygn. K-23/30 


188
		

/Licencje_017_04_201_0001.djvu

			EHRENBERGER Elisabeth (1) 10 VIII 1964 Salzburg; urz. (2) 
Bundesgymnasium Tamsweg 1982 (3) Uniw. Salzburg 1988 psycholingw. 
H. Goebl (9) Tow. PoL-Niem. (10) Naucz. j. niem. we Francji (11) 
Kursy letnie: Hiszpania, Francja, Włochy (12) UMK 1991- (12c) WH 
lekt. KFG (17) Nagr. austriackiego min. ośw. za opowiadanie 1992 
*EHRLICH Stanisław (1) 1907 (9) Red. nacz. "Państwa i Prawa" 
1946-66 (11) UW (12) UMK 1948 (zrezygnował) (12a) WP-E wykł. 
zlec. z ustroju i prawa ZSRR 
AUMK: sygn. K-l/98 
*ELIASZ Andrzej (1) 8 IX 1941 Rachwałowice (3) UW 1967 psych. 
(4) UW J. Strelau 1972 Reaktywność a styl samoregulacji (5) UW 1981 
Temperament a system regulacji stymulacji (6) Ins.t. Psych. PAN 1990 
(9) Komit. Nauk Psych. PAN (zast. red. nacz. "Studiów Psych." , red. nacz. 
1990-); Intern. Soc. for the Study of Individual Differences; Eur. Assoc. of 
Personality Psychology (11) UW 1967-84; Inst. Psych. PAN 1984- (doc., 
prof. nadzw. 1990-, kier. Prac. Temperamentalnych i Ekol. Podstaw Ak- 
tywności Człowieka 1987-, wicedyr. ds. nauk. 1990-); UŁ 1982- (kier. Zakł. 
Psych. Og.) (12) UMK 1991-92 (12c) WH prof. nadzw. KP (15) Psych. 
(wpływ temperamentu na rozwój osobowości i charakter kontaktów inter- 
personalnych, rola interakcji ind. właściwości człowieka (gl. temperamentu) 
z właściwościami środo życia w determinowaniu stanu zdrowia człowieka, 
psych. ekol.) (16) Nagr. MNSzWiT: ind. 111 0 1973, zesp. n° 1975, ind. III O 
1982, zesp. II O 1983 i 1986 
AUMK: sygn. K-56/12 
*ELZENBERG Henryk (Józef Marian) (1) 18 IX 1887 Warszawa; 
int. (syn Henryka, adwokata i publicysty, pioniera dziennikarstwa pol. w Ło- 
dzi) (2) Gimn.: Zurych, Trogen, matura - Genewa 1905 (3) Uniw. Paryż 
(Sorbona) 1905-09 hist. lit., zwł. fran. i fi.loz. L. Levy-Bruhl; College de 
France Paryż 1909 H. Bergson; styp. PAU - Wiedeń 1918 (4) Uniw. Paryż 
(Sorbona) 1909 Le sentiment reUgieux chez Leconte de Lisle Doc. lit. fran. 
na Uniw. w Neuchatel (5) UJ 1922 Marek Aureliusz. Z historii i psycho- 
logii etyki veniam legendi przeniesiona na UW (7) UMK 1946 (powołany 
prowizorycznie przez Rektora 1945) Filoz. II na WH (8) Czł. koresp. TN 
Warszawskiego 1932- (9) TN KUL; TNT 1946- (czł. Wydz. II); PT Fi- 
loz. (wieloletni czł. Zarz. Oddz. Toruń); Pom. Tow. Muzycz. (prez.) (10) 
Żołnierz kompanii zakopiańskiej I Brygady Legionów Pol.; pr. Ref. Prasy 
Zagr. Nacz. Komit. Nar. w Krakowie; naucz. j. fran. i łac. w gimn.: Kra- 
ków, Zakopane, Piotrków Trybunalski 1917-22; naucz. jęz. klas. i fran. oraz 
propedeutyki fi.loz. w Gimn. im. M. Konopnickiej Warszawa 1922-36 (11) 
Uniw. w Neuchatel (doc. Kat. Lit. Fran.) 1910-12; UW (doc. Semin. Filoz.) 


189
		

/Licencje_017_04_202_0001.djvu

			1928-36; Państw. Inst. Szt. Teatralnej Warszawa 1935-36; Państw. Inst. 
Naucz. Warszawa 1931-35; USB (doc. Kat. Filoz.) 1936-39; tajne komplety 
gimn. i uniw. Wilno 1940-44; 1944-46: wykł. hist. lit. romo na KUL, lekt. 
na UMCS i wykł. Szk. Dram. (12) UMK 1 X 1945 - 1960 (12a) Kat. 
Filoz. prof. zw. 1945; 1950-56 odsunięty od dział. dyd. z powodów polit. 
(płatny urlop) (12b) Kier. Kat. Filoz. 1946-51,1956-60 (12c) WH em. 
prof. zw. filoz. (13) 1960 (14) 6 IV 1967 Warszawa, Cm. Powązkowski 
(15) Filoz., zwł. aksjologia, etyka, estetyka; hist. lit. fran. (17) Współzał. 
zM. Kridlem i B. Zawadzkim wileńskiego Klubu Demokratycznego. Wiersze 
i epigramaty o treści filoz. 
AUMK: sygn. K-8/131, L. Gumański, Ankieta 1983; Spuścizna: Arch. PAN sygn. 
111-181, BG UMK - J. Mrocz kowska, Spuścizna rękopiśmienna H. E., Stud. o bibl. 
i zb. pol. 2: 1992 s. 99-111; B. Gruchaiska, Monografia bio-bibliograficzna H.E., pr. 
mag., 1982 AUMK, sygn. 45146; M. Woroniecki, H.E. filozof, profesor UMK, [w:] 
Toruńscy twórcy, s. 41-47; L.S. Rogowski, [biogr.], SBPN, s. 386-7; Biogr. uczonych 
pol., cz. I: Nauki spoi. s. 333-35, tamże [bibliogr.]; J. Zu balewicz, [bibliogr.], Stud. 
filoz. 1986 nr 12 s. 145-157 [tamże bibliogr. o H.E.]; A. Biernacki, H.E. (1887-1967), 
Więź 1967 nr 7/8 s. 58-65; T. C z e ż o w s ki, H.E., Stud. filoz. 3: 1967 s. 282-285; t e g o ż, 
Wielki Humanista, Tyg. powsz. 21: 1967 nr 25 s. 3; Kalota-Szymańska, Światło 
w ciemnościach (wspomnienie o profesorze H. E.), Stud. filoz. 1986 nr 12 s. 123-124; 
t ej że, Wielki Europejczyk i Torunianin (wspomnienie o profesorze H.E. w stulecie na- 
rodzin i dwudziestolecie śmierci), Tor. inf. kult. 1987 nr 3 s. 35-37; L. Hostyński, 
H.E. filozof nieznany?, KlJlt. Ośw. Zesz. Nauk. PAX 1985 nr 7/8 s. 129-133; J. Pawlak, 
H.E [oraz bibliogr. ważniejszych prac], AUNC Filoz. 12,1991 s. 3-8; J. Skarbek, H.E. 
(1887-1967): w dwudziestą piątą rocznicę śmierci, Kwart. Hist. Nauki i Tech. 37: 1992 
nr 3 s. 3-26; M. Wallis, H. E. wspomnienie pośmiertne, Ruch filoz. 26: 1967 nr 2 
s. 97-108; M. Znamierowska-Priifferowa, Elzenberg - człowiek niezwykły: myśli 
i wspomnienia, Ruch lit. 46: 1989 nr 1 s. 71-74 


ERDMANN Krzysztof (Mieczysław) (1) 15 VII 1943 Piotrków 
Tryb.; int. (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1961 (3) UMK 
1966 chem. fiz. A. Basiński (4) UMK A. Narębska 1976 Hydratacja w 
żelach 'Usieciowanego polikwas'U metakrylowego i jego soli na podstawie cza- 
sów magnetycznej relaksacji jądrowej (10) Zakł. Podst. Chem. UMK spec. 
nauk.-tech. 1989- (12) UMK 1966-89 (12c) ICH ad. Zakł. Chem. Fiz. 
*ESMAN Janusz (1) 22 VII 1940 Bydgoszcz (2) Lic. Ogóln. Byd- 
goszcz 1959 (3) UMK 1964 prawo międzynar. R. Zaorski (12) UMK 
1964-65 (12c) WPr asyst. Kat. Prawa Międzynar. 
AUMK: sygn. K-11/141 
EWERT Michael (1) 11 XII 1955 Hilden (Niemcy) (2) Staatli- 
che Comenius - Gymnasium Diisseldorf (3) Univ. Koln; Philipps-Univ. 
Marburg germ., hist. 1984; egz. państw. naucz. gimn. 1984 (5) 1991 (9) 
Heinrich - Heine Gesellschaft (11) WykI. na Uniw. w Giessen i w Mar- 
burgu; styp. landu Hesji wspierające mł. nauk. (12) UMK 1991- (12c) 
WH lekt. KFG (17) Czł. Red. "Niem.-pol. rocz. germ." 


190
		

/Licencje_017_04_203_0001.djvu

			F 


FABIERKIEWICZ Irena zob. ZIENKIEWICZ.FABIERKIE- 
WICZ Irena 
*FABISIAK Kazimierz (1) 14 VIII 1951 Płock; rob. (2) Lic. Ogóln. 
Choszczno 1969 (3) UMK 1974 fiz. K. Antonowicz (4) UMK K. Antono- 
wicz 1983 Własności fizyczne węgli amorficznych domieszkowanych wodorem 
(11) Bydgoszcz: ATR 1974-84, WSP 1984-87 (12) UMK 1987- (12c) 
WFiA ad. Zakł. Radiospektr. i Fiz. Węgla 
FALKOWSKI Jan (1) 27 IV 1938 Targowisko Dolne k. Lubawy; roI. 
(2) Lic. Ogóln. Lubawa 1956 (.3) UMK 1962 geogr. - geomorfol. R. Galon; 
PodypI. Stud. Plan. Regionalnego SGPiS 1966-67 (4) UMK J. Kostro- 
wicki 1973 Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej To- 
runia (5) UMK 1981 Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na przemiany 
w strukturze przestrzennej rolnictwa (na przykładzie aglomeracji dolnej Wi. 
sły) (6) UMK 1990 (7) UMK 1994 (9) TNT 1971-; Komit. Nauk 
Geogr. PAN 1987-; Komit. Przestrzennego Zagosp. Kraju PAN 1976-; Ko- 
mit. Melior. i Inż. Środo RoI. PAN 1991-; PT Geogr. 1963- (czł. ZG 1987-, 
założ. i przew. Sek. Geogr. RoI. i Gosp. Żywnościowej); The Standing Eur. 
Conference for the Study of the Rural Landscape 1987- (reprezentant Polski 
1992-) (10) Pobyt w obozach niem. w Toruniu i Potulicach 1941-44; Woj. 
Prac. Plan. Regional. (proj.) Bydgoszcz 1962-69; naucz. Szk. Podst. nr 4 
Bydgoszcz 1964-68; Woj. Biura Plan. Przestrzennego w Bydgoszczy, Toru- 
niu i Włocławku 1973-; przew. Rady ds. RoI. przy Woj. Tor. 1995 (11) 
ART Olsztyn (wykł.) 1989-90; Centr. Doskonalenia Naucz.: Bydgoszcz, To- 
ruń 1986-90 (przew. kom. egz. 10 i II o , egzaminator III O w Warszawie); 
staże uniw: w Greiswaldzie, w Halle 1970, w Padwie 1986; wymiana nauk. 
uniw.: w Oldenburgu 1984, 1986, w Utrechcie ł991, w Manchester i Londy- 
nie 1991; w Madrycie i Barcelonie 1994 (12) UMK 1969- (12a) Zakł. 
Geogr. Ekon.: asyst. 1969, st. asyst. 1970, ad. 1973, doc. 1983, prof. nadzw. 
1990, prof. zw. 1994 (12b) Zast. dyr. IG 1982-87; kier. Zakł. Geogr. Ekon. 
1988-; czł. Senatu 1989-90; kier. Zaocz. i PodypI. Stud. Geogr. 1994- (12c) 
IG prof. nadzw. Zakł. Geogr. Ekon. i Zagosp. Przestrzennego (15) Geogr. 
społ.-ekon.; geogr. roI. i obszarów wiej.; geogr. gosp. żywnościowej, plan. 
i zagosp. przestrzenne, kształtowanie krajobrazu wiej. (16) Nagr.: Wydz. 
VII PAN 1979, Woj. Bydgoskiego zesp. II o 1978, Woj. Tor. 1994 (17) Publ. 
popularno-nauk. w czasopismach regionalnych 


191
		

/Licencje_017_04_204_0001.djvu

			FAMOSO Małgorzata zob. MOKWIŃSKA-FAMOSO Małgo- 
rzata 


*FEDOROWICZ Jerzy (1) 4 11948 Toruń; rob. (2) II Lic. Ogóln. 
im. H. Sawickiej Toruń 1966 (3) UMK 1971 geogr. L. Raszko (12) UMK 
1971-82 (12a) IG: asyst. stai. 1971, asyst. 1972, st. asyst. 1974 (12c) 
IG st. asyst. Zakł. Geomorf. i Geogr. Fiz. 
AUMK: sygn. K-33N/4 
*FEDOROWICZ Małgorzata z d. Wamej (1) 10 X 1968 Bydgoszcz; 
int. (2) VI Lic. Ogóln. Bydgoszcz (3) UMK 1992 bib!. i inf. nauk. 
B. Woźniczka-Paruzel (12) UMK 1993- (12c) WNH asyst. KBiIN 
*FEDOROWSKI Jerzy (1) 5 IX 1934 Brześć n. Bugiem; rob. (2) 
Lic. Ogóln. Biała-Podlaska (3) UW 1958 geol. R. Kozłowski (4) UJ 
M. Różkowska 1962 (5) UP 1971 (6) UP 1981 (9) PT Geol. (przew. 
Oddz. Poznań, czł. ZG); Intern. Assoc. for the Study of Fossil Cnidaria 
(czł.-zał. 1971-, przew. 1979-83, wiceprzew. 1983-) (11) PAN Poznań 
1958-76; UAM 1976- (kier.: Zakł. Paleont. i Stratygrafii, Kat. Geo1.1987-); 
styp. Smithsonian Institution w Waszyngtonie 1972/73; bad. w Calgary 
(Kanada) 1986; wyprawa na Spitsbergen i Wyspę Niedźwied:tią 1978; wy- 
prawa Canadian Geological Survey na Kanadyjski Archipelag Arktyczny 
1986 (12) UMK 1989-91 (% etatu) (12b) Kier. Zakł. Geol. 1989-91 
(12c) IG prof. nadzw. Zakł. Geol. 
AUMK: sygn. K-55/15 
*FELSKI Adam (1) 15 VII 1911 Toruń; rob. (2) Państw. Semin. 
Naucz. Toruń 1930 (3) UMK 1948 prawo K. Koranyi (10) Naucz. szk. 
podst. Toruń 1931-35; red. "Głosu Pom." i "Gazety Tor." 1945-51 (11) 
Szk. Prawno Min. Sprawiedliwości Toruń (asyst. polit.) 1948-51 (12) UMK 
1951-53 (12c) SP - wykł. (17) Dział. społ., radny Miej. Rady Nar. 1945- 
( wiceprzew. 1949-50) 
AUMK: sygn. K-9/315 
FELSKI Tadeusz (Bogusław) (1) 6 III 1955 Toruń; dziennikarsko- 
naucz. (syn Adama) (2) II Lic. Ogóln. Toruń 1974 (3) UMK 1978 
prawo M. Nesterowicz; egz. sędziowski 1980; aplik. - Okr. Rada Adw. Toruń 
1990-92 (4) UMK K. Lubiński 1987 Postępowanie o stwierdzenie nabycia 
spadku (10) Adw. Toruń 1992- (12) UMK 1978-90 (12c) WPiA ad. 
Zakł. Postęp. Cyw. (15) Prawo, postęp. cyw. (16) I miejsce w konk. na 
pr. mag. 1978; wyróżnienie w konk. "Państwa i Prawa" za pr. dokt. 1988 
(17) Publ. w czasopismach II obiegu 1988-89 


192
		

/Licencje_017_04_205_0001.djvu

			*FERLIN Krzysztof (1) 6 I 1951 Szczecinek; int. (2) Lic. Ogóln. 
Człuchów 1969 (3) UMK 1974 mat. J. Słomiński; Podypl. Stud. Polit.-Ped. 
UMK (12) UMK 1974-83 (12a) Zakł. Metod Numer.: asyst. stai. 1974, 
asyst. 1975, st. asyst. 1976 (12c) IM st. asyst. Zakł. Metod Numer. 
AUMK: sygn. K-34N/9 
*FERSTER Adam (1) 22 X 1950 Lisewo; rob. (2) V Lic. Ogóln. 
Toruń 1968 (3) UMK 1973 hist. K. Górski; Inst. Podwyższania Kwalif. 
Wykł. Nauk Społ. - Uniw. Moskiewski 1977 (10) Naucz. szk. podst. Turzno 
1973-74 (12) UMK 1974-82 (12a) Międzywydz. Stud. Nauk Polit. asyst. 
1974; INS: st. asyst. 1977, wykI. 1982 (l2c) INS wykI. Zakł. Nauk Polit. 
AUMK: sygn. K-33N/6 
FIEDOR Wanda zob. GUGNACKA-FIEDOR Wanda 
FIEDOROWICZ Stanisław (Eugeniusz) (1) 16 V 1934 Wilno; rzem. 
(2) Lic. Ped. Wejherowo 1952 (3) WSP Kraków 1961 fil. ros. W. Gałecki, 
absol. z fil. pol.; kursy jęz. dla lekt. w Moskwie (wielokrotnie) (4) UGd 
L. Grochowski 1984 Teksty specjalistyczne w nauczaniu języka rosyjskiego 
na lektoratach (9) PT NeofiI. (przew. Sek. J. Ros. w Zarz. Woj. 1970-77); 
PT Rus. 1977- (10) Naucz. Toruń: Szk. Podst. Nr 11952-56, Szk. Podst. 
i Lic. Ogóln. 1961-63 (11) WSOWRiA (st. wykI.) 1967-70; Oddz. Do- 
skonalenia Naucz. Toruń (st. wykł.) 1987-90; Stud. Wych. Przedszk. Toruń 
(lekt.) 1985/86; Inst. Wykł. J. Ros. w Szk. Narodowościowych w Moskwie: 
stai nauk. 1973-74, studia dokt. 1977-81; stai hab. w Inst. Puszkina w Mo- 
skwie 1987 (12) UMK 1963- (12a) SJO: lekt. 1963, wykI. 1969, st. wykI. 
1982 (12b) Kier. SJO 1969-72; kier. Zesp. J. Ros. 1966-69 i 1990- (12c) 
SJO - st. wykI. j. ros. (13) 1994 (15) Metod. naucz. j. ros.; tłumaczenia 
(16) Zł. odzn. TPPR 1955 i 1990 
Ankieta 1983 w AUMK 


*FIJAŁKOWSKA Bożena Magdalena (1) 27 V 1955 Zgorzelec; 
Urz. (2) IV Lic. Ogóln. 1974 (3) UGd 1979 cyb. ekon. i inform., ekono- 
Illetr. i statysto T. Kulawczuk; Podypl. Stud. Polit.-Ped. 1980; stud. dokt. 
w Australii 1984- (12) UMK 1979-86 (12a) Kat. Ekonometr. i Statyst.: 
asyst. stai. 1979, asyst. 1980, st. asyst. 1983, bezpłatny urlop nauk. od 1984 
(12c) WNE asyst. Kat. Ekonometr. i Statysto 
AUMK: sygn. K-39N/12, Ankieta 1983 
*FIJAŁKOWSKI Zbigniew (1) 4 XII 1927 Płock; int. (10) Jedn. 
Wojsk. 1947-58 (12) UMK 1958-77 (12c) SW - wykł. 
AUMK: sygn. K-21/43 


! 
i 
i '"=-.,,' 


193
		

/Licencje_017_04_206_0001.djvu

			FILAR Marian (Andrzej) (1) 6 X 1942 Krosno; int. (2) Lic. Ogóln. 
Krosno 1960; Pomaturalne Tech. Górnicze Kraków 1960-62 (3) UMK 
1967 prawo kar. J. Śliwowski (4) UMK J. Śliwowski 1972 Przestępstwo 
zgwałcenia w polskim prawie karnym (5) UMK 1977 Pornografia. Studium 
z dziedziny polityki kryminalnej (6) UMK 1988 (7) UMK 1991 (9) 
TNT (czł. Wydz. IV 1974-, sekr. gen. 1983-91 ); TN Prawa Kar. (wiceprez. 
ZG 1983-85, zast. red. nacz. "Przeglądu Prawa Karnego" 1993-); Assoc. 
Intern. de Droit Penal (AIDP) 1972-; Pol. Akad. Wiedzy Seksuologicznej 
(czł. Zarz.); Pol. Akad. Med. (10) Kopalnia węgla kamiennego "Siersza" 
i "Niwka-Modrzejów» 1960-62 (11) Styp. bad.: Inst. M. Plancka Prawa 
Kar. Międzynar. i Porównawczego Freiburg, Wyższy Inst. Nauk Prawnokar. 
Syrakuzy, Uniw. Rzymski 1972; visiting prof. Uniw. w Kolonii 1988 (12) 
UMK 1967- (12a) WPiA: asyst. 1967, ad. 1972, doc. 1977, prof. nadzw. 
1988, prof. zw. 1991 (12b) Prorektor ds. stud. 1990-93; WPiA: prodziek. 
1985-87, dziek. 1987-90; kier. Kat. Prawa Kar. i Polit. Krym. (12c) WPiA 
prof. zw. Kat. Prawa Kar. i Polit. Krym. (15) Prawo kar. i polit. krym. 
(seksualne prawo kar., prawo kar. porównawcze) (16) Nagr.: Prok. Gen. 
1973, »Państwai Prawa" 111 0 1978, MNiSzWiT 11 0 1986 (17) Dział. public. 
(felietonista "Gazety Wyborczej", »Nowości", "Palestry"); dział. Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego (przew. Zarz. Woj. Toruń 1992-94, czł. Zarz. 
Kraj.), od 1994 Unii Wolności (wiceprzew. Zarz. Woj. Toruń 1994, czł. Zarz. 
Krajowego 1994-) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28: 1974 s. 116-117; [biogr.], Kto jest kim, ed. 3 s. 158 
FILBRANDT-CZAJA Anna (1) 23 I 1959 Tczew; int. (2) 
Lic. Ogóln. im. M. Skłodowskiej-Curie Tczew 1978 (3) UMK 1983 biol. 
J. Wilkoń-Michalska; Podypl. Stud. Teor. Syst. i Inf. UMK 1985/86 (4) 
UMK K. Tobolski 1993 Holoceńska historia roślinności zachodniej części 
Wysoczyzny Gnieźnieńskiej ze szczególnym uwzględnieniem czynnika antro- 
pogenicznego (9) PT Bot. (12) UMK 1983- (12c) IBiOś asyst. Zakł. 
Ekol. Roślin i Ochro Przyr. (15) Paleologia czwartorzędu (sukcesja roślin- 
ności w holocenie odtwarzana za pomocą anal. pyłkowej, wpływ człowieka 
na przemiany szaty roślinnej) 
*FILIPIAK Teodor (1) 1 IV 1929 Stanisławów (pow. Kutno); rob.- 
chł. (2) Gimn. Hand. Kutno 1948; Lic. Adm. 1950 (3) UW prawo 1954 
(4) UW M. Maneli 1966 Elitarystyczna koncepcja demokracji burżuazyjnej 
(10) Prok. Warszawa 1960- (11) UW 1952-1954 i 1968-; PW st. asyst. 
Kat. Marks.-Leninizmu 1954-57; WSNS st. asyst. 1957-58; styp. nauk. Mię- 
dzynar. Stow. Stud. w Getyndze 1966-68 (12) UMK 1960-68 (12a) Kat. 
Hist. Filoz. i Myśli Społ.: st. asyst. 1960, ad. 1966 (12c) WH ad. Kat. 
Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-14/82 


194
		

/Licencje_017_04_207_0001.djvu

			l 


*FILIPOWICZ Tadeusz (1) 4 IV 1931 Sawin (woj. lubelskie); 
chł.-rob. (2) Państw. Lic. i Gimn. im. S. Czarnieckiego Chełm 1949 (3) 
Uniw. im. Lenina Kazań (ZSRR) 1955 hist. (10) Komit. Woj. PZPR Byd- 
goszcz 1959-60 (12) UMK 1955-60 (12a) Kat. Hist. Powsz. Staroż. 
i Średn.: asyst. 1955, urlop bezpłatny 1959/60 (12c) WH asyst. Zakł. 
Hist. Powsz. Staroż. 
AUMK: sygn. K-I0/185 
FILIPOWICZ-DUBOWIK Henryk (Antoni) (1) 23 II 1930 Wilno; 
archit. (syn Antoniego, autora ponad 70 kościołów na Kresach) (2) I Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1947 (3) UMK 1951 fil. pol. T. Makowiecki, K. Gór- 
ski, także K.W. Zawodziński, E. Kucharski, H. Turska; egz. na bibl. dypl. 
1969 (4) UMK A. Hutnikiewicz 1969 Nadrealizm w polskiej literaturze 
współczesnej (9) Bydgoskie TN (przew. Kom. Językozn. i Lit.); Tow. Lit. 
im. A. Mickiewicza (prez. oddz. Bydgoszcz) (10) Aktor "Baja Pom." To- 
ruń 1949-51; naucz.: Państw. Lic. Bibl. Bydgoszcz 1951-59 i SN Bydgoszcz 
1959-69 (11) WSN Bydgoszcz (od 1974 WSP) 1969- (st. kust. dypl. i dyr. 
BG, 1974-81 doc. kontr.) (12) UMK 1949-50 (umowy nie przedłużono 
z powodu interwencji ZMP) (12a) Kat. Hist. Lit. Pol. zast. asyst. 1949 
(12c) WH zast. asyst. Kat. Hist. Lit. Pol. (15) Hist. lit.; bibl., zwł. hist. 
książki i bibl. (16) Nagr. 1110: MOiSzW 1970, MNSzWiT 1977; Med. KEN 
1980 (17) Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej; współpr. czasopism 
np. "Pomorze" 
AUMK: sygn. K-l/208 
*FILUTOWICZ Antoni (1) 13 VI 1914 Trzemeszno; rob. (3) UP 
1936 roI. i leśno - gleb. Terlikowski (4) UP K. Moldenhawer 1945 Studia 
nad poliploidalnością buraków cukrowych (6) 1963 (7) 1973 (9) Inst. 
Intern. de Recherches Betteravieres 1961-76 (11) Państw. Inst. Nauk. 
Gosp. Wiej.: Bydgoszcz 1938-39 i 1945-50, Puławy 1939-45; Inst. Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin Bydgoszcz 1951-76; WSR Olsztyn 1956-59 (12) 
UMK 1951-55 (12c) WBiNoZ doc. biol. - wykł. z cytol. (14) 1976 
(16) Nagr. państw. 11 0 1964 
A. K u z d o w i c z, Ankieta 1983 w AUMKj Biul. Oceny Odmian 1978 t. 6 nr 10; Gaz. 
cukr. 1977 nr 9; Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo 20: 1976 nr 6; Genetica 
pol. 17: 1976 nr 4 


) 
) . 


ił. 


,- 


4 } 

 . 


*FIRLEJ Piotr Alojzy (1) 18 VI 1911 Duisburg (Nadrenia); rzem. 
(2) Gimn. Hum. św. Jana Kantego Poznań 1930 (3) UP fil. pol. i hist. szt. 
1930-32; Szk. Szt. Zdobniczych i Przem. Artyst. Poznań (ćw. z rys., mal. 
i graf.) 1930-32; ASP Warszawa 1933-39, 1938 - absol. z mal. sztalugowego 
\V prac. F.S. Kowarskiego i z mal. dekoracyjnego w prac. L. Pękalskiego, 1939 
dypl. (z wyróżnieniem - nagr. grona prof.) (4) UMK 1948 powołanie na -  . 

 . 


195
		

/Licencje_017_04_208_0001.djvu

			stan. ad. (5) PWSSP Gdańsk 1969 przewód kwalif. na etat doc. (9) ZPAP 
(sekr. Oddz. Toruń 1947-48) (10) W czasie okupacji rob. w firmie "Oprawa 
i sprzedai obrazów" oraz udział w tajnym życiu artysto Poznania, także 
pryw. lekcje rys. i mal.; urz. w resorcie kult. i szt. Czarnków 1945-46 (11) 
ASP Warszawa 1938-39 (mł. asyst. w prac. mal. dekoracyjnego) (12) UMK 
1 IX 1946 - 1981 (12a) Kat. Mal. Dekoracyjnego: st. asyst. 1946, ad. 1948; 
Kat. Rys.: st. wykI. 1961, doc. 1970 (12b) Kier. Zakł. Metod. 1953-55; 
kier. Kat. Rys. 1965-70; pierwszy kier. Stud. Zaocz. na kier. artyst.-ped. 
(12c) WSzP em. doc. mal. (13) 1981 (14) 20 X 1982 Toruń, Cm. św. 
Jerzego (15) Mal. dekoracyjne, rys., metod. naucz. przedmiotów piast. 
Prace w Muz. Okr. Toruń (16) Nagr. MSzW 1951; Zł. Odzn. UMK 1970; 
Med. Jubileuszowy UMK 1973 (17) Popularyzator szt. 
AUMK: sygn. K-28/138; B. Mansfeld, P. F. Katalog wystawy pośmiertnej w Muz. 
akr. w Toruniu [z bibliogr.]; tenże, [biogr.], SBPN, s. 422-423 


*FIRSZT Franciszek (Stanisław) (1) 30 V 1948 Bugaj (woj. kro- 
śnieńskie); chI. (2) Lic. Ogóln. Żnin 1966 (3) UMK 1971 fiz. dośw. 
R. Bauer (4) UMK H. Łożykowski 25 VI 1980 Otrzymywanie i badanie 
własności elektrooptycznych heterozlączy ZnSe-ZnTe (9) PT Fiz. (11) 
Stai: na Uniw. w Parmie (Włochy) 1978, w Southern Methodist Univ. Dal- 
las (USA) 1983-85 (12) UMK 1971- (12a) IF: asyst. stud. 1971, asyst. 
nauk.-tech. 1972, asyst. 1973, st. asyst. 1974, ad. 1980 (12c) IF ad. Zakł. 
Fiz. Półprzewodników (15) Fiz. dośw. 
*FISZ Jacek (Jerzy) (1) 20 VIII 1956 Toruń; int. (2) II Lic. Ogóln. 
Toruń 1975 (3) UMK 1980 fiz. A. Bączyński (4) UMK T. Marszałek 1990 
Polaryzacja luminescencji uporządkowanych ukladów molekularnych (11) 
PP IF 1980-83; stai nauk. - Umea Univ. Szwecja 1985 (12) UMK 1983- 
(12c) IF ad. Zakł. Optoelektr. 
*FISZ-MUSZYŃSKA Janina (1) 13 I 1944 Nieszawa (pow. Alek- 
sandrów Kuj.); int. (2) Lic. Ped. 1962 Inowrocław (3) UMK 1967 fiz. 
W. Woźnicki (4) UMK W. Woźnicki 1976 Badanie efektów korelacji elektro- 
nowej w wybranych układach atomowych metodą superpozycji skorelowanych 
funkcji konfiguracyjnych (12) UMK 1967-81 (12a) IF: stai. 1967, asyst. 
1968, st. asyst. 1970, ad. 1976 (12c) IF ad. Zakł. Fiz. Chem. 
AUMK: sygn. K-33/5 
*FISZER Józef Maciej (1) 3111952 Ostrówiec (pow. Kępno); rob. 
(2) Lic. Ogóln. 1971 (3) UW hist. 1975 A. Jezierski; Stud. Dokt. Inst. 
Krajów Socjalistycznych PAN Warszawa 1975-79 (4) Inst. Krajów Socja- 
listycznych PAN (obr. w Inst. Zach. Poznań) J. Tomicki 1980 Wspólpraca 
PRL i NRD na rzecz bezpieczeństwa i pokoju w Europie w latach 1949-1975 


196
		

/Licencje_017_04_209_0001.djvu

			(11) Inst. Krajów Socjalistycznych PAN Warszawa 1975-79 i 1981- (12) 
UMK 1979-81 (12a) INS: st. asyst. 1979, ad. 1980 (12c) INS ad. Zakł. 
Nauk Polit. 
AUMK: sygn. K-24/51 
*FIUTAK Jan (1) 28 III 1933 Działdowo; int. (2) Gimn. im. J. Ka- 
sprowicza Inowrocław 1950 (3) Fiz.: UMK 1953 10 W. Hanusowa, UW 
1955 mag. (4) UMK J. Rayski 1960 Sformułowanie teorii pól swobodnych 
przy użyciu algebry Pauliego (11) SGGW (Zakł. Fiz.) asyst. 1955; WSP 
Gdańsk Kat. Fiz. 1966- (12) UMK 1956-66 (12a) Kat. Fiz. Teor.: aspir. 
1956, st. asyst. 1959, ad. 1960 (12c) WMFiCh ad. Kat. Fiz. Teor. 
AUMK: sygn. K-13/33 
*FLANZ Jolanta z d. Klasińska (1) 16 II 1964 Wąbrzeźno; rob. (2) 
V Lic. Ogólno Toruń 1981 (3) UMK 1987 ped. - naucz. pocz. H. Gasiul 
(4) UP 1995 Przygotowanie dzieci 7-9 letnich do samokształcenia i jego 
determinanty (10) Naucz. Szk. Podst. Nr 16 Toruń 1987-88 (12) UMK 
1987- (12c) IP asyst. Zakł. Ped. Wczesnoszk. (15) Probl. samokształ. 
uczniów w wieku wczesnoszk. 


FLIK Józef (1) 16 III 1936 Bydgoszcz; wojsk. (2) Lic. Ogólno im. 
A. Mickiewicza Bydgoszcz 1953 (3) UMK 1957 szt. piękne - kons. dzieł 
szt., tech. i techn. mai. L. Torwirt, J. Remer (4) UMK Z. Brochwicz 
1979 Budowa techniczna toruńskich portretów mieszczańskich z Muzeum w 
Toruniu w świetle badań technologicznych (5) ASP Kraków 1987 Portret 
Mikołaja Kopernika z Muzeum w Toruniu - studium warsztatu malarskiego 
doc. kontr. na UMK od 1984 (6) UMK 1991 (7) UMK 1994 (9) Stow. 
Hist. Szt. 1960-; ZPAP 1962-83 (przew. Sek. Kons. 1969-75); ZPAP 1991-; 
Intern. Coun. of Museums (ICOM) 1974-; Intern. Inst. for Conservation 
of Historic and Artistic Works (lIC) 1976-92; rzeczozn. MKiSz.j czł. Kom. 
Kons. Diecezji Chełmińskiej 1990- i Tor. 1993- (11) PP. PKZ Toruń 1957 
(kons. mai. i rzeź.); Muz. Okr. Toruń 1957-84 (organiz i kier. Prac. Kons., gł. 
kons. zab. 1970-79, wicedyr. ds. nauk. 1979-84); styp. Fund. Kościuszkow- 
skiej w Nowym Jorku 1975-76; pobyt w muz. hiszpańskich 1981 (Madryt, 
Sewilla, Granada, Toledo, Kadyks; Muz. Szt. Hiszpańskiej oraz Metropoli- 
tan Museum Nowy Jork, także muz. w Waszyngtonie i Bostonie 1991; Uniw. 
Stanowy Stanu Maryland Waszyngton (Wydz. Szt. Pięknych - m. in. wykł. 
inauguracyjny) 1991j bad. nad portretem Heweliusza Londyn i Oxford 1994 
(12) UMK 1984- (1973-84 pr. zlec.) (12a) WSzP: pr. zlec. 1973, doc. 
kontr. 1984, doc. etatowy 1987, prof. nadzw. 1991, prof. tyto 1994 (12b) 
Czł. Senatu: 1988-93; zast. dyr. IZiK 1987-91; dyr. IZiK 1992-94, 1995-; 
kier. Zakł. Techn. i Tech. Mai. 1992- (12c) IZiK prof. Zakł. Techn. i Tech. 
Mai. (15) Techn. i tech. mai. XVI - XIX w.; odtwarzanie starych techn. 


197
		

/Licencje_017_04_210_0001.djvu

			i tech. mal.; kons. mal. i rzeź. - pr. kons. w obiektach sakralnych, muz. 
pol. i zagr.; kopia, replika i rekonstrukcja mal. sztalugowego. Opieka kons. 
wyst. "Opus Sacrum" na Zamku Królewskim w Warszawie (1990), kopia 
portretu M. Kopernika dla papieża Jana Pawła II (1991), kopie portretów 
M. Kopernika i jego rodziny, J. Heweliusza dla Muz. Okr. w Toruniu, kons. 
tryptyku Koronacji N.M.Panny z 1450 r. z Włocławka (16) Nagr.: Woj. 
bydgoskiego 1973; Zł. Med. Fund. Kościuszkowskiej Nowy Jork 1976; Sr. 
odzn. "Za opiekę nad zab." 1979 
[Biogr.], Kto jest kim, ed. 3 s. 162 


*FLORKOWSKI Andrzej (1) 3 V 1938 Bydgoszcz; int. (2) 
Lic. Ogóln. dla Pr. Bydgoszcz 1956 (3) UMK 1967 biol. - ant rop ol. 
W. Stęślicka-Mydlarska (4) UMK G. Kriesel1974 Analiza antropologiczna 
kości dłoni i stopy populacji wczesnośredniowiecznej z Gruczna (9) PT 
Antropol. 1968-; Eur. Tow. Ant rop ol. (10) Bydgoszcz: Szpital Wojsk. nr 1 
(sanitariusz) 1958-59, "Gazeta Pomorska" (korektor) 1959-60 (12) UMK 
1969- (12a) Kat. Antropol.: wolont. 1967-69, asyst. 1969, st. asyst. 1972, 
ad. 1974 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Antropol. (15) Antropol.; ekspertyzy 
sądowe dla oceny spornego ojcostwa 


FOLTAŃSKA-BOROWIECKA Dorota (1) 6 XI 1960 Toruń (3) 
UP 1984 fil. ang. (10) UMK 1985-86 (12) UMK 1987- (12c) SJO - 
lekt. j. ang. 


*FOSS Gustaw (1) 5 IV 1907 Aleksandrów Kuj.; roI. (2) Państw. 
Gimn. im. R. Traugutta Lipno 1929 (3) USB 1934 fil. niem. F.A. Doubek 
i H. Anders; Uniw. w Królewcu 1938-39 (styp. USB) (4) UMK E. Słusz- 
kiewicz 1947 Die niederdeutsche Mundart des Lipnoer Landes. 1. Theil - 
Phonetik (9) Poznańskie TPN (10) Naucz. I Państw. Gimn. i Lic. im. 
A. Mickiewicza Wilno 1935-39; Uniw. Ludowy Wilno 1940-41; Inst. Ośw. 
dla Dorosłych Wilno 1941-42; Kursy j. niem. przy Zw. Zaw. Wilno 1942-44; 
Tymczasowy Zarz. Państw. Bydgoszcz - urz. 1945; Pol. Monopol Spirytu- 
sowy Bydgoszcz - sprzedawca 1945-46 (11) USB (zast. mł. asyst. 1932-34, 
mł. asyst. 1934-37, st. asyst. 1937-39); tajny Uniw. Wilno 1942-43; UP 
1952-56 (doc.) (12) UMK 1 III 1946 - 1952, przerwa 13 XI 1950 - 25 V 
1952 (aresztowany przez Woj. Urz. Bezpieczeństwa, po czym śledztwo umo- 
rzono) (12a) Kat. Germ.: st. asyst. 1946, ad. 1949 (12c) WH ad. Kat. 
Fil. Niem. (14) 26 I 1956 (15) Fil. niem., zwł. językozn. i dialektologia 
AUMK: sygn. K-1/404; [biogr.]: Nauka w Wielkopolsce, 1973, s. 564; T. Oracki, Si. 
biogr. Warmii, Mazur i Powiśla, 1963 s. 77; [nekr.], Spraw. Poznańskiego TPN 1956 


198
		

/Licencje_017_04_211_0001.djvu

			*FOHLISCH Norbert (1) 10 X 1947 (12) UMK 1983-86 (12c) 
WH ad. KFG 
AUMK: sygn. K-39N/14 
FRANCKIEWICZ Barbara zob. GRYGOŃ-FRANCKIE- 
WICZ Barbara 
*FRANQOIS-KRASSOWSKA Alicja (Simona) (1) 19 VIII 1943 
Uetersen (RFN); int. (2) Lic. Ogóln. im. R. Traugutta Warszawa 1961 (3) 
Biol.: UW 1962-65, UMK 1967 mag. J. Czopek (4) UMK J. Czopek 1975 
Budowa tarczycy w rozwoju ontogenetycznym niektórych płazów bezogono- 
wych (Anura) (9) TNT; PT Zool. (skarbnik Oddz. Toruń); PT Przyr. im. 
M. Kopernika (12) UMK 1967- (12a) IB: asyst. 1967, st. asyst. 1969, ad. 
1975 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Zool. Kręgowców (15) Biol., zool. kręgowców 
(morfometryczne zmiany jakim podlegają komórki i narządy kręgowców w 
ontogenezie i filogenezie) (17) Liga Ochr. Przyr. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*FRANKOWSKA Marianna (Bronisława) z d. Nowak (1) 9 VIII 
1949 Lubraniec (woj. włocławskie); chł.-rob. (2) Lic. Ogóln. Lubraniec 
1964 (3) UMK 1969 fil. pol. - językozn. L. Moszyński (4) UMK Z. To- 
polińska 1979 Polskie frazy nominalne z de terminatorem koniecznym (9) 
Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; PT Językozn.; Tow. Miłośników J. Pol. (12) 
UMK 1969-93 (12c) IFP ad. Zakł. J. Pol. 
AUMK: sygn. K-68/17, Ankieta 1983 
*FRĄCKIEWICZ Stanisław (1) 8 IX 1943 Łukówiec (woj. lubel- 
skie) (2) Lic. Ogóln. im. H. Sienkiewicza Malbork 1961 (3) UMK 1966 
chem. A. Swinarski (12) UMK 1966-67 (12c) WMFiCh asyst. stai. Kat. 
Chem. 
AUMK: sygn. K-13/36 
FRĄCKOWIAK Danuta (Maria Ludwika) z d. Jabłońska (1) 8 X 
1925 Warszawa; akad.-naucz. muzyki (córka Aleksandra) (2) Wilno: Gimn. 
im. E. Orzeszkowej 1938/39, matura - tajne komplety 1944 M. Skorko, W. 
Mozołowski (3) UMK 1950 fiz. teor. J. Rayski (4) UMK A. Jabłoński 1957 
Wydajność fluorescencji bardzo lepkich roztworów barwników przy wzbudza- 
niu antystokesowskim (5) UMK 1964 Luminescencja chlorofilu (6) PP 
1972 (7) PP 1978 (9) TNT 1966-; Poznańskie TPN; Eur. Soc.for Photo- 
biology (czł. Kom. Wykonawczej do 1989); PT Biofiz. (wiceprzew. 1978-79 
i 1984-86, przew. 1986-89); Amer. Soc. for. Photobiology; Międzynar. Rada 
Centr. Bad. Interdyscyplinarnych 1977-; Assoc. Intern. de Photobiologie 
(czł. Kom. Wykonawczej) 1981-89, przew. pol. grupy 1976-79 (10) Przed 


199
		

/Licencje_017_04_212_0001.djvu

			maturą w Wilnie - sprzedawca gazet, pr. w kuchni i w szpitalu (11) WSR 
Poznań 1966-71; PP IF 1971-; bad. nauk. i visiting prof.: Uniw. Stanu llli- 
nois Urbana 1964-65, New York Univ. 1969/70, Univ. of Western Ontario 
Kanada 1977/78, Univ. du Quebec a. Trois-Rivieres 1982, 1984, 1986, Na- 
tional Inst. for Basic Biology Okazaki (Japonia) 1988 (12) UMK 1 IX 
1946 - 1966 (12a) Kat. Astrofiz. zast. asyst. 1946; Kat. Fiz. Dośw.: zast. 
asyst. 1947, mI. asyst. 1948, asyst. 1951, st. asyst. 1953, ad. 1957; Prac. 
Fotoluminescencji PAN ad. 1961, doc. 1964 (12c) WMFiCh ad. Kat. Fiz. 
Dośw. - Prac. Fotoluminescencji (15) Biofiz., optyka mol. (16) Nagr.: 
MOiSzW ind. 11 0 1969, MNSzWiT ind. 11 0 1974 i zesp. 10 1980 i 1985, zesp. 
Sekr. Nauk. PAN 1975 i 1981, MEN zesp. 11 0 1988; Med. KEN 1984; tyto 
hon. "ZasI. Naucz. PRL" 1977 
AUMK: sygn. K-9/67; [biogr.]: Politechnika Poznańska, Poznań 1975, Who's who in 
the World, Who's who in America, Kto jest kim, ed. 2 s. 291-92, ed. 3 s. 185 


*FRĄCKOWIAK Mieczysław (1) 4 V 1923 Nowy Tomyśl (woj. 
poznańskie); int. (2) Gimn. Ogóln. Gdynia-Orłowo (III kl.) 1939; Gimn. 
w Koninie (IV kI.) 1945; I Państw. Lic. Ogólno Gdańsk 1946 (matura) (3) 
UMK 1951 fiz. dośw. A. Jabłoński; aspir.: UW 1952-54, UMK 1955 (4) 
UMK A. Jabłoński 1956 Krzywe gaśnięcia fotoluminescencji izotopowych 
roztworów stałych barwników organicznych (5) UMK 1965 Emisyjne widma 
systemu (f3u f13 g drobiny 15N 2 (9) TNT 1966-74; Komit. Spektroskopii 
PAN; PT Fiz. (10) Przeds. Bud. Konin - kreślarz 1940-45; Zakł. Energ. 
Wybrzeża Gdańsk - kreślarz 1945-46 (11) PP 1966-74; PIE Toruń; Natio- 
nal Research Coun. Ottawa (12) UMK 1948-66 (12a) Kat. Fiz. Dośw.: 
mI. asyst. 1948-52, aspir. 1954-55; Prac. Fotoluminescencji PAN: st. asyst. 
1955, ad. 1956; Kat. Fiz. Dośw. doc. 1965 (12c) WMFiCh ad. Kat. Fiz. 
Dośw. - Prac. Fotoluminescencji PAN 
AUMK: sygn. K-14/85, D. Frl!:ckowiak, Ankieta 1983; [biogr.], Politechnika Poz- 
nańska 1975 


*FRELICHOWSKA Maria (1) 12 11957 Niemcz (woj. bydgoskie); 
int. (2) Lic. Piast. Bydgoszcz 1976 (3) UMK 1981 szt. piękne - wych. 
piast. T. Marciniak; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (10) Naucz. Szk. 
Podst. Białe Błota 1981-82 (12) UMK 1982-86 (12a) lA-P: asyst. 1982, 
mł. wykł. 1985 (12c) lA-P mł. wykł. Zakł. Ped. Artyst. 
AUMK: sygn. K-39N/15, Ankieta 1983 


FRIEDEL Teresa (1) 28 VI 1934 Toruń; int. (2) II Państw. Gimn. 
i Lic. im. Królowej Jadwigi Toruń 1945-50; I Państw. Szk. Stopnia Lic. im. 
M. Kopernika Toruń 1950/51 matura (3) UMK 1955 fil. pol. H. Turska 
(4) UMK H. Turska 1966 Rzeczowniki kategorii plurale tantum w historii 
i dialektach języka polskiego (5) UMK 1975 Ewangeliarz ławryszewski. 


200
		

/Licencje_017_04_213_0001.djvu

			Monografia zabytku (6) UMK 1990 (7) 1992 nauk hum. (9) TNT 1961- 
(czł. Wydz. II 1976-, jego sekr.); PT Językozn.; Tow. Miłośników J. Pol. 
(przew. Koła Toruń 1972-80, jego sekr.); Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; 
Kom. SI. Cerkiewnosłow. przy Pol. Komit. Slawistów (10) Książnica Miej. 
Toruń 1955-57 (dział. bibl. dziecięcych, potem dział starodruków) (11) 
Prof. kontr. Inst. Ped. w Wilnie 1991/92 (12) UMK 1957- (12a) Kat. 
Fil. Słow.: asyst. 1957, st. asyst. 1959; IFP: 1969, ad. 1966, doc. 1976, prof. 
nadzw. 1990 (12b) Prodziek. WH 1993-; zast. dyr. IFP 1976-78,1981-86; 
kier. Zakł. Jęz. Słowo 1978- (12c) IFP prof. nadzw. Zakł. Jęz. Słowo (15) 
Fil. słow., zwł. prob!. paleoslawistyczna (bad. tekstów staro-cerkiewnosłow. 
i cerkiewnosłow.); fil. pol., zwł. probl. historycznojęz. (j. pol. w d. Toruniu 
XVII-XVIII w.) (16) Nagr. MNSzWiT ind. 111 0 1976; Med. KEN 1983 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 30: 1976 s. 109-111; [biogr.], Kto jest kim na WH, s. 8 


*FROHLICH Maria (1) 7 III 1941 Nowy Sącz (2) I Lic. Ogóln. 
im. J. Długosza Nowy Sącz 1958 (3) UMK 1963 szt. piękne - techn. i tech. 
mal. R. Kowalik; 2-letnie stud. w prac. T. Tuszewskiego ASP Warszawa 
1965-67 (4) UMK W. Domasłowski 1973 Badania nad wzmacnianiem 
papieru zabytkowego (11) Bibl. Nar. Florencja 1970; Muz. Szt. Łódź (kons. 
graf.) 1975- (12) UMK 1963-75 (12a) Kat. Techn. i Tech. Mal.: stai. 
1963, asyst. 1964, st. asyst. 1965; Zakł. Kons. Pap. i Skóry ad. 1973 (12c) 
IZiK ad. Zakł. Kons. Pap. i Skóry 
AUMK: sygn. K-19/48 


*FRYCZ Jerzy (Bogumił) (1) 28 XII 1927 Lublin; naucz. (2) Tajne 
komplety w Lubartowie, Państw. Lic. im. J. Zamojskiego Lublin i II Państw. 
Gimn. i Lic. Bytom 1946 (matura) (3) UJ Stud. Spółdz.; PWSSP Kra- 
ków 1946-49 (Wydz. Archit. Wnętrz - Stud. Tech. Rzeź.); UMK 1949-52 
szt. piękne - zab. i kons. J. Remer; Styp.: MKiSz Francja 1958/59, MSzW 
Włochy 1966 (4) UP G. Chmarzyński 1973 Restauracja i konserwacja za- 
bytków architektury w Polsce w latach 1795-1918 (5) UMK 1977 nom. na 
doc. (9) TNT 1955-; Bydgoskie TN; OBN im. W. Kętrzyńskiego Olsztyn; 
Komit. Nauk o Szt. PAN; Komit. Archit. i Urb. PAN - Sek. Hist. Archit. 
i Urb.; Stow. Hist. Szt. (prez. Oddz. Toruń, czł. ZG); Stow. Kons. Zab.; 
ZPAP; Intern. Coun. of Monuments and Sites (ICOMOS) - czł. Pol. Komit. 
Nar. (10) Woj. Kons. Zab. Bydgoszcz 1952-54; PP. PKZ Toruń (konsult. 
nauk.) 1954-56; st. proj. w Zakł. Zagosp. Turystycznego Gł. Komit. Kult. 
Fiz. i Turystyki 1967-70 (11) PWSSP Gdańsk 1970-73; Inst. Szt. PAN 
Bydgoszcz 1981-82 (% etatu) (12) UMK 1956-67; 1973-85 (12a) Kat. 
Zab. i Kons.: st. asyst. 1956, ad. 1957, Zakł. Kons. i Muz. ad. 1973, doc. 
1977 (12b) Prodziek. WSzP 1979-81; przew. Rady IZiK 1978-81; kier. 
Zakł. Kons. (12c) IZiK doc. Zakł. Kons. (14) 18 XI 1985 Toruń, Cm. 


201
		

/Licencje_017_04_214_0001.djvu

			ŚW. Jerzego (15) Kons.; hist. szt., zwł. regionu Polski Płn., inwentaryza- 
tor zab. (16) Nagr. MNSzWiT 111 0 ind. 1978; Med. KEN 1979 (17) 
Popularyzator szt. (przew. Okr. Kom. Opieki nad Zab. PTTK); scenarzy- 
sta wystaw i ekspozycji muz.; krytyk artysto KM PiK Toruń; liczne rec. np. 
"Pomorze" 
AUMK: sygn. K-37N/17, Ankieta 1983; M. Arszyński, J.F. konserwator i historyk 
sztuki, docent UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 49-53; tegoż, J.F. (1927-1985), Biul. 
Hist. Szt. 49: 1987 nr 1/2 s. 211-214; tegoż, Ochro Zab. 40: 1987 nr 4 s. 325-327; 
tegoż Wspomnienie o J.F., AUNC Zab. i Kons. XVII 1991 s. 3-7; D. Poklewska, 
Bibliografia prac J.F., tamże s. 9-12; [nekr.]: L. Kalinowski, Tyg. powsz. 1985 nr 3 
s. 6; A. Rzempołuch, J.F., Kom. mazursko-warm.1987 nr 1 s. 161-172 


*FRYMARK Stefan (1) 18 II 1926 Toruń; int. (2) Gimn. i Lic. 
im. S. Żeromskiego Toruń 1947 (3) AWF im. Gen. K. Świerczewskiego 
Warszawa 1950 (10) Naucz. Państw. Lic. Ped. Toruń 1950-65 (12) 
UMK 1951-53,1965-87 (12a) SWFiS: instr. wych. fiz. 1951, naucz. wych. 
fiz. 1965, wykI. 1973, st. wykI. 1975 (12b) SWFiS: zast. kier. 1969-72, kier. 
1972-81 (12c) SWFiS - st. wykI. (13) 1987 (14) 1 III 1992 Toruń, Cm. 
przy ul. Wybickiego (16) Med.: KEN 1979, "Za Zasł. w Rozwoju Sportu 
Akad." 
976; Zł. odzn. "ZasI. Dział. Kult. Fiz." 1971 (17) Długoletni 
trener AZS-Toruń - koszykówka I i II liga, wiceprez. AZS-Toruń ds. wych.; 
prez. Okr. Zw. Piłki Koszykowej; czł. Zarz. Pol. Zw. Koszykówki 
AUMK: sygn. K-40N/11 
*FURYK Andrzej (1) 17 X 1943 Warszawa; int. (2) Lic. Ogóln. 
Malbork 1961 (3) UMK 1966 biol. J. Mikulski (12) UMK 1967-68 (12c) 
WBiNoZ asyst. Kat. Ochro Przyr. i Ekol. 
AUMK: sygn. K-14/87 


G 


GABOR Dorota (Ewa) z d. Otręba (1) 20 VI 1966 Olsztyn; naucz. 
(2) IV Lic. Ogóln. Olsztyn 1985 (3) UMK 1990 mat. L. Górniewicz (12) 
UMK 1990- (12c) WMiI asyst. Zakł. Anal. Mat. (15) Metody topol. 
anal. nieliniowej 
GABOR Grzegorz (Jan) (1) 25 XI 1966 Toruń; int. (geod.) (2) V 
Lic. Ogóln. Toruń 1985 (3) UMK 1990 mat. - anal. mat. L. Górniewicz 
(12) UMK 1990- (12c) WMiI asyst. Zakł. Anal. Mat. (15) Metody 
topol. anal. nieliniowej (16) Med. "Najlepszemu Absol. Ucz." 1990 


202
		

/Licencje_017_04_215_0001.djvu

			*GABRYSZEWSKI Sylwester Dariusz (1) 31 XII 1963 Toruń; 
rob. (2) III Lic. Ogóln. Toruń 1982 (3) UMK 1987 prawo A. Marek 
(10) Bank Gosp. Żywnościowej Oddz. Woj. Toruń 1988; Urz. Woj. Toruń 
1988; TNOiK Dom Organiz. Toruń 1989; Prok. Woj. Toruń 1989-90 (12) 
UMK 1990- (12c) WPiA asyst. Kat. Prawa Kar. i Krym. 
GACA Andrzej (1) 31 I 1951 Gdańsk; int. (2) IX Lic. Ogólno 
Gdańsk 1969 (3) UMK 1970-74 prawo międzynar. J. Symonides, powsz. 
hist. państwa i prawa Z. Zdrójkowskij 1975/76: UMK hist. i fil. klas., UP 
fil. germ. (skandynawistyka) (4) UMK Z. Zdrójkowski 1986 Kodeks duński 
króla Chrystiana V (9) TNT (11) Stai nauk. na Uniw. w Kopenhadze 
1976, 1979, 1983 (12) UMK 1974- (12c) WPiA ad. Kat. Powsz. Hist. 
Państwa i Prawa (15) Hist. państwa i prawa, zwł. hist. prawa i ustroju 
państw skandynawskich 
*GACA Elżbieta z d. Nitka (1) 15 IX 1954 Wągrowiec (woj. pilskie); 
int. (2) I Lic. Ogóln. im. Bolesława Chrobrego Gniezno 1973 (3) UP 
1979 nauki polit. T. Filipiak; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1986; Stud. 
Dokt. Budapeszt 1984-85 (10) Wlkp. Zakł. Obuwia "Polania" Gniezno 
1978-80 (12) UMK 1980-91 (12a) INS: asyst.stai. 1980, asyst. 1981, st. 
asyst. 1986 (12c) WH st. asyst. INS 
AUMK: sygn. K-55/16 
GACEK Honorata Barbara z d. Heyka (1) 6 VII 1953 Łasin (2) 
Tech. Chem. im. J. Śniadeckiego Toruń 1974 (3) Fil. ros.: UGd 1974-75, 
Państw. Uniw. w Symferopolu (ZSRR) 1979 (10) Naucz.: Zesp. Szk. Odzie- 
żowych Toruń 1979-80, Lic. Med. Toruń 1980-84 (12) UMK 1984- (12c) 
SJO - wykł. j. ros. 
GACKOWSKI Jacek (1) 31 I 1959 Toruń; int. (2) Tech. Bud. 
Toruń 1979 (3) UMK 1984 archeol. podwodna J. Olczak (12) UMK 
1984- (12b) Opiekun Stud. Koła Bad. Podwodnych 1989-92 (12c) WE 
asyst. Prac. Archeol. Podwodnej (15) Bad. archeol.: osiedli nawodnych 
płn.-wsch. Polski, przepraw mostowych Słowo Zach. 
*GAFKA Alfons (1) 1 I 1934 Węsiory (pow. KartyzY)j chł. (2) 
Lic. Ogóln. Kartuzy 1954 (3) UMK 1959 mat. A. Granas (10) Naucz. 
Szk. Podst. i Lic. Ogóln. (potem Lic. Ogóln.) Solec Kuj. 1959-69 (zast. 
dyr. 1962-63, dyr. 1963-69) (11) ATR Bydgoszcz wykł. 1975- (12) 
UMK 1969-75 (12c) IM st. asyst. Zakł. Równań Różniczkowych i Teor. 
Sterowania 
AUMK: sygn. K-19/37 


203
		

/Licencje_017_04_216_0001.djvu

			GAJDA Ewa (Teresa) (1) 26 VIII 1966 Białystok; lek. (2) II Lic. 
Ogólno Bydgoszcz 1985 (mat.-fiz.) (3) UMK 1990 prawo kan. W. Bojarski 
(9) Zrzesz. Kanonistów Pol. 1992- (czł. zw.) (12) UMK 1991- (12c) 
WPiA asyst. Kat. Prawa Kan. (15) Prawo kan., zwł. małżeńskie ze szcze- 
gólnym uwzględnieniem probl. małżeństw mieszanych (16) Nagr. za pr. 
mag.: Woj. Tor. 1990, im. A. Frycza Modrzewskiego 1991 
*GAJDÓWNA Eugenia (1) 20 III 1921 Łódź; urz. (2) X Państw. 
Lic. Ogóln. Wilno 1941 (3) UMK 1950 chem. - miner. M. Kołaczkowska 
(9) Tow. Przyr. im. M. Kopernika (10) 1940-44: majątki państw. k. Wilna 
(rob. rol.); Fabr. Obuwia Wilno (rob.); przem. młynarski Wilno (inkasent); 
naucz. II Państw. Gimn. im. Królowej Jadwigi Toruń 1945-46 (12) UMK 
1 III 1946-1950 (12a) WM-P Zakł. Miner.: zast. asyst. 1946, demonstrator 
1946, mł. asyst. 1948 (12c) WM-P mł. asyst. Kat. Miner. 
AUMK: sygn. K-l/209 
*GAJDÓWNA Wanda (1) 22 VIII 1923 Wilno (2) Tajne naucz. 
Wilno 1942, weryfikowana Toruń 1945 (3) Tajny Uniw. w Wilnie 1943/44 
med.; UMK stud. biol. (12) UMK 1 IX 1947 (zrezygnowała) (12c) WM-P 
zast. asyst. (stud. III r.) Kat. Anat. Człowieka 
AUMK: sygn. K-l/64 


*GAJDUS Danuta (Maria) (1) 7 V 1951 Grudziądz; rob. (2) II Lic. 
Ogóln. Grudziądz 1969 (3) UMK 1973 prawo kar. A. Marek (4) UMK 
A. Marek 1981 Czynny żal w prawie karnym (9) TNT 1974-; Włocławskie 
TNj Stow. Prawa Kar.j Assoc. Intern. de Droit Penal (AIDP) (12) UMK 
1973- (12c) WPiA ad. Kat. Prawa Kar. i Polit. Krym. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*GAJEWSKA Maria (1) 12 III 1924 Święciany (woj. wileńskie); 
chI. (2) Gimn. i Lic. Lidzbark Warm. 1947 (3) UMK 1952 chem. A. Ba- 
siński (10) Majątek państw. Stanisławowo k. Święcian 1939-45 (rob. rol.); 
Starostwo Pow. Lidzbark Warm. 1945-47 (urz.) (12) UMK 1950-52 (12c) 
WM-P zast. asyst. Kat. Chem. Og. 
AUMK: sygn. K-l/417 


*GAJEWSKI Robert (1) 19 IX 1967 Inowrocław (2) I Lic. Ogóln. 
im. J. Kasprowicza Inowrocław 1986 (3) UMK 1991 fiz. - fiz. komp. K. Ste- 
fański (10) Zarz. ATT "Telfa" Sp. Akc. Bydgoszcz 1994- (12) UMK 
1991-94 (12c) WFiA asyst. Prac. Dyd. Fiz. 
*GALINAT Andrzej (1) 20 IX 1930 Wilno; wojsk. (2) Tajne kom- 
plety Wilno, I Lic. im. M. Kopernika Toruń 1948 (matura) (3) UP 1948 


204
		

/Licencje_017_04_217_0001.djvu

			Wydz. Rol.-Leśn.; UMK 1949-52 biol. - anat. porównawcza i zool. J. Mi- 
kulski (4) UMK J. Mikulski 1959 Badania doświadczalne nad stopniem 
zużytkowania naturalnego pokarmu przez młodsze roczniki karasia (Caras- 
sius carassius L.) i lina (Tinca tinca L.) (11) WSR Olsztyn Zakł. Lim- 
nol. (asyst.) 1952-54; WSR Bydgoszcz 1957- (12) UMK 1950-51,1954-57 
(12a) Kat. Meteor. i Klim. zast. asyst. (stud. III r.) 1950; Kat. Ochro Przyr. 
i Ekol. asyst. 1954 (12c) WBiNoZ asyst. Kat. Ochro Przyr. i Ekol. 
AUMK: sygn. K-8/145 
*GALOCH Elżbieta Sabina (1) 22 X 1946 Jagniątków (woj. jele- 
niogórskie); rob. (2) Lic. Ogóln. Kłodzko 1964 (3) UMK 1969 biol. - 
fizjol. roślin M. Michniewicz (4) UMK M. Michniewicz 1977 Badania nad 
rolą czynnika hormonalnego w procesie inicjacji kwitnienia i dyferencjacji 
płciowej u konopii (9) Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Bot.; Intern. 
Uno of Forest Research Organization (12) UMK 1970- (12c) IBiOŚ ad. 
Zakł. Fizjol. i Morfogen. Roślin 
Ankieta 1983 w AUMK 


*GALON Rajmund (1) 14 VIII 1906 Rynek (pow. Lubawa); naucz. 
(2) Gimn. klas. im. M. Kopernika Toruń 1925 (3) UP 1929 geogr. S. Paw- 
łowski, także A. Wodziczko, K. Wójcik; Styp. Fund. Kult. Nar. 1929-30: 
Berlin (R. Grahmann, A. Penck, F. Solger), Kopenhaga (K. Jessen, V. Nord- 
mann), Inst. Geol. Sztokholm (G. de Geer) (4) UP S. Pawłowski 1929 Ku- 
jawy Białe i Czarne (5) UP 1935 Dolina dolnej Wisły, jej kształt i rozwój 
na tle budowy dolnego Powiśla (6) UMK 1948 (7) UMK 1956 (8) Doctor 
H.C.: UMK 1983, UP 1983; czł. koresp. PAN 1969; czł. rzecz. PAN 1980; 
czł. hon.: TNT, PT Geogr. 1966; czł. Deutsche Akademie der Naturforscher 
"Leopoldina" Halle 1973; czł. koresp. Instituto Italiana di Paleontologia 
Umana; czł. hon.: Intern. Assoc. on Quaternary Research - INQUA 1982, 
Włoskiego Tow. Geogr. 1962, Tow. Geogr. NRD 1964 (9) Poznańskie TPN 
(czł. zw. 1935-, czł. i sekr. Kom. Geogr. 1935-45); TNT 1935- (czł. Wydz. III 
1947-, przew. Kom. Geogr.); Komit. Geogr. PAU; Komit. Nauk Geogr. PAN 
(przew. 1971-81); Komit. Bad. Czwartorzędu PAN (zast. przew. 1964-82); 
Komit. Bad. Morza PAN (zast. przew. 1966-68); PT Geogr. (sekr. Oddz. Po- 
znań, prez. Oddz. Toruń, prez. ZG 1954-59); PT Geol.; przew. Rady Nauk. 
IG PAN; Inst. Zach.; Inst. Bałt.; rzeczozn. CKK; Intern. Geographical Uno 
(czł. koresp. Kom. Geomorfologii Litoralnej 1961-); Deutsche Akademie der 
Naturforscher "Leopoldina"; Tow. Geogr. NRD; Włoskie Tow. Geogr.; In- 
tern. Assoc. on Quaternary Research - INQUA (sekr. Komit. Wykonaw- 
czego 1961-65, wiceprzew. Kom. Linii Brzegowych 1969-77) (10) Udział 
w kampanii wrześniowej 1939; obóz jeniecki 1939-45; Regionalna Dyr. Plan. 
Przestrzennego Bydgoszcz - dyr. 1948-49 (11) UP st. asyst. IG 1931-38, 


205
		

/Licencje_017_04_218_0001.djvu

			ad. 1938-39; wykI. dla stud. pol. Bruksela i Louvain 1945-46; WSP Gdańsk 
wykł. 1951; organiz. i kier. Pol. Wyprawy Glacjologicznej do Islandii 1968; 
IG PAN (organiz. i kier. Zakł. Geomorf. i Hydr. Niżu 1953-68 i przew. Rady 
Nauk. 1969-71) (12) UMK 15 VI 1946 - 1976 (12a) WM-P Kat. Geogr. 
Ekon.: prof. kontr., zast. prof. 1946, prof. 1948 (12b) Prorektor 1954-56; 
organiz. i dyr. IG 1969-75; organiz. i kier. Zesp. Kat. Geogr. 1956-; kier. 
Kat., potem Zakł. Geogr. Fiz. od 1946; nacz. red. wyd. UMK 1955-75 (12c) 
IG em. prof. zw. geogr. fiz. (13) 1976; dalsza ścisła współpr. z IG - wykł., 
semin. mag. (14) 19 VI 1986 Toruń, Cm. Komunalny (15) Geogr. fiz., zwł. 
geomorf. strukturalna, geomorf. dynamiczna, hydr. lądu, glacjologia, straty- 
grafia (16) Nagr.: m. Torunia za pr. o dolinie Wisły 1935, MNSzWiT ind. 
10 i 11 0 (1967, 1975), Woj. Tor. 10 1979; Med.: KEN 1976, TNT 1975, PT 
Geogr., Inst. Bałt., A. Pencka Hamburg 1976, Uniw. w Liege 1957, UMK, 
Niem. Tow. Badań Czwartorzędu; dyplom hon. Intern. Assoc. on Quater- 
nary Research (INQUA) (17) Muzyka powaina, turystyka samochodowa 
(czł. zarz. Automobilklubu Wlkp. w l. 30-tych) 
AUMK: sygn. K-21/51, Ankieta 1983, Spuścizna; (księgi pam.]: Przegl. geogr. 38: 1966 
z. 3 [z biogr.], Zesz. nauk. UMK Geogr. 5 1966, Problemy geografii fizycznej, Stud. Soc. 
Sc. Tor. Sec. C (geogr. et geol.) 1976 [z bio-bibliogr.]; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 2: 
1948 s. 23-25; J. Kond lacki, Sylwetki naukowe członków PAN Nauka pol. 1970 nr 6 
s. 96-99; [biogr.]: S. Łoza, Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, Warszawa 
1939, s. 80-81, The Review oj Polish Academy oj Sciences 1971 nr 2, Who's who in the 
PoIish Academy of Sciences, Członkowie PAN. Informator, Wrocław 1984 s. 123, Kto jest 
kim, ed. 2 s. 226, Biogr. uczonych pol., cz. VII s. 59-63; [biogr. w encyklopediach i mię- 
dzynar. wyd. biogr.]; [nen.]: Prz. geogr. 1987 z. 3 s. 437-447, Nauka pol. 1987 nr 3/5 
s. 253-255; M. Bisk up, Działalność profesora R.G. w Towarzystwie Naukowym w Toru- 
niu, Spraw. TNT41: 1987s. 81-85; Z. Churski, R.G. (1906-1986), Prz. geofiz.32: 1987 
z. 3 s. 347-349; M. Klimaszewski, Osią.gnięcia naukowe profesora R.G. w zakresie 
geomorfologii, Prz. geogr. 59: 1987 z. 3 s. 441-447; S. Leszczycki, R.G. (1906-1986), 
Nauka pol. 35: 1987 nr 3/4 s. 253-255; W. Niewiarowski, R.G. (1906-1986), Czas. 
geogr. 58: 1986 z. 1 s. 108-111; tegoż, Prz. geol. 34: 1986 nr 11 s. 671-672 


GALSTER Jan (Krzysztof) (1) 5 II 1954 Kętrzyn; int. (2) Lic. 
Ogólno im. W. Kętrzyńskiego Kętrzyn 1972 (3) UMK 1977 prawo J. Gilas 
(4) UMK E. Mizerski 1983 Prawnoustrojowa pozycja parlamentu europej- 
skiego w systemie instytucjonalnym wspólnot europejskich (9) TNT (11) 
Styp.: Fund. F. Eberta - Bonn 1989, Fund. Volkswagena - Moguncja 1992 
(12) UMK 1977- (12c) WPiA ad. Kat. Prawa Konst. (15) Prawo mię- 
dzynar., zwł. prawo konst. RFN i prawo wspólnot eur. 
GAŁAŚ Kazimiera zob. SUCHOCKA-GAŁAŚ Kazimiera 
Helena 
GAŁAŚ Mieczysław (1) 1 IX 1946 Hajnówka; rob. (2) Lic. 
Ogóln. im. M. Skłodowskiej-Curie Hajnówka 1965 (3) UGd 1972 ped. 
T. Mądrzycki (4) UMK S. Kawula 1981 Rola środowiska akademickiego 


206
		

/Licencje_017_04_219_0001.djvu

			w kształtowaniu uczestnictwa studentów w kulturze (10) Naucz. szk. podst. 
Ciechanowiec 1967-68; Pow. Dom Kult. Starogard Gd. 1972-73; Państw. Po- 
gotowie Opiekuńcze Toruń 1994- (12) UMK 1973-94 (12a) IPiP później 
IP - Zakł. Ped. Społ.: asyst. 1973, st. asyst. 1975, ad. 1981; Stud. Ped. st. 
wykł. 1993 (12c) Stud. Ped. - st. wykł. (15) Ped. (zainteresowania 
kult. młodz. i stud., funkcjonowanie inst. ośw. i kult., edukacja szk., prob!. 
społ.-wych. ) 
*GAŁKOWSKI Wiesław (1) 17 VIII 1946 Grudziądz; rob. (2) 
I Lic. Ogólno Grudziądz 1964 (3) PGd 1969 archit. (10) PP. PKZ Olsztyn, 
Gdańsk 1970-71 (12) UMK 1971-78 (12a) IZiK: asyst. 1971, st. asyst. 
1972 (12c) IZiK st. asyst. Zakł. Kons. i Muz. 
AUMK: sygn. K-22/51 
*GANCARZ Waldemar (1) 25 X 1960 Toruń; int. (2) II Lic. 
Ogólno Toruń (mat.-fiz.) 1979 (3) UMK 1985 fiz. J. Turło; Podypl. Stud. 
Fiz. z Astr. UMK 1987-88 (10) Naucz. Zesp. Szk. Chem. i II Lic. Ogóln. 
Toruń 1984-90 (12) UMK 1990-91 (12c) IF asyst. Prac. Dyd. Fiz. 
i Pokazów WykI. 
AUMK: sygn. K-55/17 
*GARBACZ Jerzy Kazimierz (1) 8 I 1948 Bydgoszcz; int. (2) 
Tech. Chem. Bydgoszcz 1967 (3) UMK 1972 chem. A. Swinarski, H. Ba- 
sińska, J. Siedlewski (4) UMK K. Karpiński 1975 Badania oddziały- 
wań międzycząsteczkowych w niezlokalizowanej warstwie adsorbcyjnej (5) 
UMK 1982 Opis asocjacji adserbowanych molekuł składnika gazowego na 
powierzchniach adsorbentów stałych (11) ATR Bydgoszcz 1983- (12) 
UMK 1972-83 (12a) ICh: asyst. 1972, st. asyst. 1973, ad. 1975 (12c) 
ICh ad. Zakł. Podst. Chem. 
AUMK: sygn. K-34N/11, Ankieta 1983 
*GARDUŁA Jan (1) 22 III 1928 Poznań; lek. (2) Gimn. Koeduka- 
cyjne Zakliczyn 1945 (3) UMK stud. biol. 1945/46 i po 1948; Akad. Lek. 
Gdańsk stud. 1946-48 (12) UMK 1 III 1949 (Ministerstwo nie wyraziło 
zgody na zatrudnienie) (12c) WM-P zast. asyst. (stud. III r.) Kat. Biol. 
wraz z Hydrobiol. 
AUMK: sygn. K-l/64a 
*GARDZIELEWSKI Zygfryd (1) 21 I 1914 Toruń (3) Stud. 
pryw. - Kom. Weryfikacyjna ZPAP 1945 art. graf. (9) ZPAP (przez 
3 kadencje wiceprez. Oddz. Toruń) (10) Zakł. Graf. w Toruniu: zast. 
dyr. tech. 1946-51, kier. artysto 1951-73; kier. artysto Oficyny Drukarskiej 
Książnicy Miej. Toruń 1973- (12) UMK 1951-55, 1968-71 (12c) WSzP 
art. graf. (litogr.) Kat. Graf. (15) Graf., litogr. (16) Nagr.: Miej. Rady 


207
		

/Licencje_017_04_220_0001.djvu

			Nar. Toruń 1959, Woj. Rady Nar. Bydgoszcz ind. II O 1970, Woj. Tor. 10 
1980; Med. 500-lecia Drukarstwa Pol. MKiSz 1975 
AUMK: sygn. K-2/258, Ankieta 1983; [wywiady i rozmowy] [w:]: Pomorze 1960 i 1970, 
Panor. Półn. z 27 XII 1970, Fakty z 24 VIII i 31 VII 1976, Sztand. Młod. z III 1972, 
Nowoici z 21 V 1977, Gaz. pom. z 13-14 X 1979; S.Frankowski, Z miłości do ksil!:g: 
słowo w piękną. szatę stroi [Z.G., jego dorobek artyst.], Nowości 1985 nr 249: 26 XII; 
T. Z akr z e w s ki, Kształt i oblicze piękna w sztuce ksią.żki Z.G., Toruń 1993 


*GARNIEC Mirosław (1) 20 II 1959 Szamocin (woj. pilskie); rob.- 
int. (2) Państw. Lic. Szt. PIast. Bydgoszcz 1980 (3) UMK 1986 szt. piękne 
- artyst.-ped. S. Kościelecki (12) UMK 1986-87 (12c) lA-P asyst. stai. 
Zakł. Ped. Artyst. 
AUMK: sygn. K-40N/12 
*GARNYSZ Aleksander (1) 7 VII 1902 Dźwińsk (3) USB 1939 
fiz. (11) UP zast. asyst. przed 1939 (12) UMK 1 X - 31 XI 1945 (12c) 
WM-P asyst. Kat. Fiz. I 
AUMK: sygn. K-l/l 
*GARSTKA Krystyna (1) 1 IV 1961 Łódź; rob. (2) Państw. Lic. 
Szt. Piast. Łódź 1982 (3) UMK 1987 szt. piękne - graf. i wych. piast. 
W. Limont; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1989 (10) Pobyt w Kanadzie- 
doskonalenie umiejętności artysto 1990-91 (12) UMK 1987- (12a) lA-P: 
asyst. staż. 1987, asyst. 1988, st. asyst. 1990 (12c) IA-P st. asyst. Zakł. 
Rys. (16) II nagr. w konk. graf. "Dzieło Roku" BWA-Toruń 1992 
GARSZCZYŃSKA Bożena z d. Kwiatkowska (1) 23 I 1942 Rybi- 
twy (pow. Mogilno); rob. (2) I Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1961 (3) UJ; UMK 
1966 fil. pol.- hist. lit. B. Nadolski (4) UGd E. Rabowicz 1978 Epistolo- 
grafia Ignacego Krasickiego (11) WSP Słupsk 1974- (st. asyst., ad.); USz 
ad. (drugi etat) (12) UMK 1966-74 (12a) Kat. Hist. Lit. Pol.: asyst. 
stai. 1966, asyst. 1967, st. asyst. 1968 (12c) IFP st. asyst. Zakł. Lit. Pol. 
(15) Lit. pol. epoki Oświecenia 
AUMK: sygn. H-59/3 
*GARSZCZYŃSKI Franciszek (1) 10 IX 1940 Bydgoszcz; rob. 
(2) Tech. Chem. Bydgoszcz 1958 (3) UMK 1966 fiz. W. Hanusowa (10) 
Fabr. Celulozy i Pap. Kostrzyń -lab. 1958-60 (12) UMK 1966-70 (12a) 
WMFiCh: Kat. Fiz. Dośw. asyst. staż. 1966, Kat. Fiz. Teor. (potem IF 
Zakł. Mech.): asyst. 1967, st. asyst. 1968, st. asyst. nauk.-bad. 1969 (12b) 
Pełnomocnik Rektora ds. praktyk stud. (12c) IF st. asyst. nauk.-bad. 
Zakł. Mech. 
AUMK: sygn. K-16/85 


208
		

/Licencje_017_04_221_0001.djvu

			GASIUL Anna z d. Olekszyk (1) 30 III 1950 Siedliszcze n. Wie- 
przem; rob. (2) Lic. Ogóln. Siedliszcze 1968 (3) KUL 1974 filoz. - 
psych. T. Kukołowicz (4) UGd J. Rembowski 1990 Wrażliwość empa- 
tyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu a ich środowisko rodzinne (9) 
PT Psych. 1974-88 (10) Ośr. Szk.-Wych. Wschowa 1974-81 (11) WSP 
Bydgoszcz 1991- (12) UMK 1982-91 (12c) IPP ad. Zakł. Psych. (15) 
Psych. rozwojowa, wych. rodziny 
AUMK: sygn. K-55/18 


GASIUL Henryk (1) 5 XII 1950 Szczecinek; rob. (2) Lic. Ogóln. 
Szczecinek 1968 (3) KUL 1973 filoz. - psych. (4) UP B. Hornowski 
1979 Cechy temperamentu a styl i dogmatyzm poznawczy (5) UMK 1990 
Formalne cechy systemu wartości jako wskaźniki doświadczanego rozwoju 
osobowości (9) PT Psych. 1973-88 (10) Poradnia Wych.-Zaw. Wschowa 
1973-75; Ośr. Diagnostyczny dla Nieletnich Głogów 1975-80 (11) WSP 
Bydgoszcz; Uniw. w Oldenburgu 1986, 1989 (w ramach współpr.); Uniw. 
w Leiden 1992 (12) UMK 1980-91 (12b) Kier. Zakł. Psych. (12c) 
IPiP ad. Zakł. Psych. (15) Rozwój i patologia osobowości; wartości jako 
regulatory zmian w zachowaniu 
AUMK: sygn. K-55/19 
*GAWIŃSKI Sambor (1) 5 IV 1955 Toruń; int. (2) II Lic. Ogóln. 
Toruń 1973 (3) UMK 1979 szt. piękne - kons. i rest. elem. archit.; Stud. 
Doskonalenia Ped. UMK 1986 (10) PP. PKZ Toruń 1980-85 i 1987- (12) 
UMK 1985-87 (12c) IZiK asyst. Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. 
AUMK: sygn. K-40N/13 


GAWLIK Agnieszka z d. Pawlak (1) 31 XII 1968 Toruń; int. (2) 
IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1987 (3) UMK 1992 fil. ang. 
M. Wiszniowska; styp. nauk. w Keele Univ. (Wielka Brytania) 1991 (10) 
Naucz. Szk. Pryw. Nauki J. Ang. Toruń 1990-92 (11) Styp. nauk.: Uniw. 
w Cambridge 1993, w Keele 1994-95 (12) UMK 1992- (12a) SJO lekt. 
1992; KFA asyst. 1993 (12c) KFA asyst. Zakł. Lit. Ang. (15) Lit. amer., 
zwł. powieść modernistyczna i postmodernistyczna (anal. twórczości Toni 
Morrison) 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 58 


GAWRYCH Mieczysława (Kazimiera) (1) 22 XII 1943 Pot ulice 
(2) Lic. Ogólno Chodzież 1961 (3) UP 1966 fil. rom. L. Morawska; Podypl. 
Stud. Turystyki Łódź 1978/79 (10) Naucz. Lic. Ogóln. Lipno 1966-88 
(11) Kolegium Jęz. Obcych Toruń 1990-; stai. jęz. we Francji: Sevres 1968, 
1975, 1980, Strasburg 1984, Grenoble 1990 (12) UMK 1988- (12c) Ośr. 


209
		

/Licencje_017_04_222_0001.djvu

			Pol. Komit. Współpr. z Alliance Fran
aise - wykI. j. iran. (16) Nagr. 
MOiW mo 1977 
*GAWRYSIAK Tadeusz (1) 29 XI 1948 Rakutowo (woj. włocław- 
skie); roI. (2) Lic. Ogóln. im. J. Kasprowicza Inowrocław 1966 (3) UMK 
1910 prawo W. Lang' (4) UMK L. Gumański 1979 Pewne systemy logiki 
deontycznej z implikacją ścisłą (11) WSN Bydgoszcz 1972-73 (12) UMK 
1970-71, 1973-87 (12a) INS Zakł. Log. (od 1984 WH Kat. Log.): asyst. 
stai. 1970, asyst. 1973, st. asyst. 1975, ad. 1980 (12c) WH ad. Kat. Log. 
AUMK: .ygn. K-40N/14, Ankieta. 1983 


*GĄSIOROWSKA Maria (Ludwika) z d. Hanula (1) 2 X 1922 
Warszawa; urz. (2) Toruń: 4-klasowe gimn. ogóln. 1938, Lic. Ogóln. (typu 
hum.) 1939; tajne komplety Państw. Gimn. i Lic. w Warszawie na Żoliborzu 
1940-41 (matura), weryfikacja Kur. Okr. Szk. Warszawskiego 1946 (3) 
UW Wydz. Lek. (tajne komplety akad.) 1941-44; UMK: hist. szt., kons. 
zab. i muz. 1946-50 (absoL), szt. piękne - zab. i kons. J. Remer mag. 1952 
(9) Stow. Hist. Szt. (ezł. i sekr. Zarz. Oddz. Toruń 1954-58) (10) Obozy 
przejściowe i rob. przymusowe 1944-45: Ursus k. Warszawy, Erfurt, Tu- 
ryngia, obozy dla wysiedleńców: 1945-46 Gera, Eissenach; Woj. Urz. Kons. 
Bydgoszcz 1948-51; PP. PKZ Toruń - pełnomocnik ds. organiz. 1951; ZPAP 
Toruń (kier. biura) 1957-61; Centr. Biuro Wyst. Artyst. Toruń (kasjerka) 
1958-61 (11) Muz. Okr. Toruń ad. Dz. Szt. i kier. Galerii Mal. Pol. XIX 
i XX w. 1951-57 (12) UMK 1964-65 (12c) WSzP st. asyst. Kat. Zab. 
i Kons. (14) 1976 Kopenhaga 
AUMK: .ygn. K-ll/187j J. Frycz, M.L. G. 1922-1976: wspomnienie pośmiertne, 
Rocz. Muz. tor. 8: 1982 .. 146-147 


*GĄSIOROWSKI Eugeniusz (1) 11 V 1922 Toruń; wojsk. (2) 
Gimn. ogóln.: Toruń, Bydgoszcz; Lic. Hand. Tarnów 1939-41 (matura zwe- 
ryfikowana po wojnie) (3) UWr 1945/46 hist. szt.; UMK 1946-52 szt. 
piękne - zab. i kons. J Remer (9) TNT 1955- (czł. Wydz. 1968-); Stow. 
Hist. Szt. (prez. Oddz. Pom. 1954, czł. ZG 1956-); ZPAP 1957; Woj. Rada 
Kons. Bydgoszcz; Miej. Rada Kons. Toruń (10) Kons. zab. woj. bydgo- 
skiego 1950-51; PP. PKZ Oddz. Toruń - kier. 1951-58 (11) Prac. nauk. 
w Danii i Szwecji (12) UMK 1959-65 (12c) WSzP ad. Kat. Zab. i Kons. 
(16) Kons. zab. archit., kons. witraiy, zab. urb. (16) I nagr. za pr. "Zespół 
obronny bramy Starotoruńskiej w Toruniu" 1951 (17) Popularyzator szt. 
(informator o zabytkach, monografia urb. Torunia) 
AUMK: .ygn. K-ll/132 
GĄSKA Stanisław (Józef) (1) 23 VII 1929 Sielc Nowy (pow. Maków 
Maz.); roI. (2) Lic. Ogóln. Szczytno 1950 (3) UMK 1955 astr. W. Dzie- 


210
		

/Licencje_017_04_223_0001.djvu

			wulski (4) UMK W. Dziewulski 1960 Perturbacje wiekowe małej planety 
Kepler wywołane działaniem dziewięciu wielkich planet (5) UMK 1967 
Statystyczne badanie elementów orbit małych planet z uwzględnieniem ich 
pochodzenia (6) WSP Rzeszów 1994IF (9) TNT (czł. Wydz. III 1968-); 
Komit. Astr. PAN; PT Astr.; Intern. Astronomical Uno (lAU) (11) WSP 
Bydgoszcz (doc.) 1968-79; WSP Rzeszów (prof. IF) 1994-; stai nauk. - 
Uniw. im. M. Łomonosowa Moskwa (12) UMK 1953-94 (12b) Prodziek. 
WMFiCh 1970-80; kier. i organiz. Zakł. Mech. Nieba 1968-94 (12c) lA 
doc. Zakł. Mech. Nieba (15) Astr., mech. nieba (16) Nagr.: MOiSzW 
IIIo 1970, MNSzWiT 11 0 1979; Med. KEN 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22: 1968 s. 67-68 
GEMBAL Jan (1) 27 V 1938 Toruń; int. (2) Tech. Mech.-Elektr. 
Toruń 1956 (3) UMK 1967 fiz. teor. S. Dembiński; kurs podypl.: "Nie- 
niszczące met. bad. konstrukcji bud." 1975, "Bezpieczeństwo, klimatyzacja, 
oświetlenie muz." Rzym 1976, "Podstawy teor. i prakt. dział. inf." 1985 (4) 
PWr J. Pyszniak 1986 Analiza metod ultradźwiękowych badania uszkodzeń 
kamiennych obiektów zabytkowych (10) Pom. Zakł. Wytwórcze Aparatury 
Niskiego Napięcia "APATOR" Toruń 1956-61 (11) PIE Toruń - asyst. 
1967-70; styp. DAAD - Inst. Postępu Techn. w Diisseldorfie 1982 (12) 
UMK 1970- (pr. nauk.-tech. 1973-) (12a) IF asyst. 1970; IZiK asyst. 
nauk.-tech. Zakł. Kons. Elementów i Detali Archit. 1973- (12c) IF asyst. 
Zakł. Fiz. Dośw. (15) Nieniszczące bad. archit.; inf. nauk.-tech. 
*GERINGER Jan (1) 17 VI 1919 Kraków; int. (2) Gimn. i Lic. im. 
M. Kopernika Toruń 1938 (3) UMK 1953 chem. W. Zacharewicz (10) 
Udział w kampanii wrześniowej, obóz jeńców wojennych 1939-45; Państw. 
Urz. Repatriacyjny Toruń 1947-48; wykI. mat. w jedno wojsk. Toruń 1948- 
(12) UMK 1950-52 (12c) WMFiCh zast. asyst. Kat. Chem. Org. 
AUMK: sygn. K-l/411 
*GERLACH Jan (1) 25 VIII 1893 Koniów (pow. Sambor); chł. mało- 
roI. (2) Państw. IV Gimn. Klas. im. J. Długosza Lwów (z odzn.) 1913 (3) 
Inst. Politechn. Omsk 1917/18; Uniw. Irkuck prawo 1918/19; UJK 1921-26: 
prawo (8 sem.), hum. (9 trym.) F. Bujak, P. Dąbkowski, O. Balzer; egz. 
państw. na naucz. szk. śred. Lwów 1928 (4) UJK K. Hartleb 1939 Pospo- 
lite ruszenie i obrona za Zygmunta I (5) UP 1947 (zatw. w 1949) Chłopi 
w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej 19 IV 1949 
"veniam legendi" przeniesiono z UP na UMK; 22 IV 1954 funkcja sam. pr. 
nauki w Kat. Hist. Pol.; CKK 27 VII 1954 ponownie nadała tyto doc. (6) 
Wniosek Rady WH z 1963 CKK odrzuciła (9) TNT 1947- (czł. Wydz. I 
1953-); PT Hist. 1927- (czł. Zarz. Oddz. Lwów 1937-39, sekr. Zarz. Oddz. 
Toruń 1946-51) (10) Sanitariusz szpitala w Trembowli 1914 wywieziony 


211
		

/Licencje_017_04_224_0001.djvu

			w głąb Rosji (Syberia) i internowany do 1921; naucz.: Pryw. Gimn. Hum. 
Borysław-Tustanowice 1924-29, Gimn. Państw. Lwów 1929-31; Semin. Na- 
ucz. im. B. Prusa Lwów (dyr.) 1931-33; Kur. Okr. Szk. Lwów (urz.) 1933-34; 
Insp. Szk. Lwów-Miasto (podinsp. i insp.) 1934-39; naucz. niepełnej szk. pol. 
nr 65 Lwów 1939-41 i 1944-45; insp. kompletów tajnego naucz. okr. Lwów 
1941-44 (12) UMK 1 XI 1945 - 1963 (12a) Kat. Hist. Kult. st. asyst. 
1945; Kat. Hist. Ustroju Pol. ad. 1946; Kat. Hist. Pol.: sam. pr. nauk. 1954, 
doc. 1954 (12b) Kier. Kursów Wstępnych 1 X 1946 - 1949; kier. Stud. 
Ekst. WH 1957-63 (12c) WH em. doc. hist. prawa pol. (13) 1963 (14) 
6 VIII 1983 Toruń, Cm. przy ul. Lampego (15) Hist. nowoż., hist. prawa, 
wojskowości, parlamentaryzmu (zwł. w Prusach Królewskich) (16) Med. 
UMK 


AUMK: sygn. K-I0/156; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 5: 1953 s. 41-42; M. P a w l ak, 
[nekr.], Zap. hist. 48: 1983 z. 4 s. 183-185 


*GERSTMAN Maria (1) 29 VII 1900 Drohobycz; int. (2) Gimn. 
Lwów (3) UJK 1947 fil. rom.; egz. na naucz. szk. śred. 1929 (10) Naucz.: 
Gimn. i Lic. św. Urszuli Lwów 1925-40; dyr. Pol. Żeńskiego Gimn. Krawiec- 
kiego w Bejrucie 1944-47 (12) UMK 1947-70 (12a) KFA st. asyst. 1947; 
SJO lekt. 1951 (12b) Kier. Zesp. Jęz. Zach.-Eur. 1951-57 (12c) SJO - 
em. lekt. j. ang. i fran. (13) 1970 (14) 1984 Łódź (zginęła tragicznie) 
AUMK: sygn. K-14/93 
*GERSTMAN Stanisław (1) 28 III 1911 Drohobycz; int. (2) 
Państw. Gimn. im. Królowej Zofii Sanok 1929 (3) UJK: 1934 fil. pol., 
filoz. do 1939 (bez mag.) (4) UJK J. Kleiner 1939 Symbolika "Wesela" 
Stanisława Wyspiańskiego, nostr. na UMK 1951 (5) UMK 1956 Metoda 
rozmowy i wywiadu w psychologii i psychopatologii dzieci i młodzieży (9) 
TNT 1957- (czł. Wydz. II) (10) Naucz. gimn. i lic. Oświęcim 1945; kier. 
Poradni Zdr. Psych. Bydgoszcz od 1946 (11) UMCS 1956-; UŁ 1956- 
(12) UMK 1 X 1946 - 1956 (12a) WH: Kat. Psych. ad. 1946, Kat. Ped.: 
1955, doc. 1956 (12c) WH ad. Kat. Psych., od 1954 Kat. Ped. (14) 1984 
Łódź (zginął tragicznie) 
AUMK: sygn. K-8/60; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 67 


*GERTNER Janusz (Tadeusz) (1) 6 VIII 1952 Szczecin; int. (2) 
VI Lic. Ogóln. im. S. Czarnieckiego Szczecin 1971 (3) UMK 1976 astr. 
W. Iwanowska; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1977 (9) TNT; PT Astr. 
(11) WSOWRiA 1985- (12) UMK 1975-85 (12a) lA: stai. (1f 2 etatu) 
1975, pomoc. tech. (% etatu) 1976, asyst. 1976, st. asyst. 1979 (12c) lA 
st. asyst. Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej 
AUMK: sygn. K-37N/18 


212
		

/Licencje_017_04_225_0001.djvu

			GERTNER Maria zob. DRAGUN-GERTNER Maria (Anna) 
*GESSEK Zbigniew Stanisław (1) 3 XII 1930 Lubawa; naucz. (2) 
I Państw. Gimn. i Lic. im. M. Kopernika Toruń 1950 (3) UMK chem.: 1953 
dypl. 10, 1959 mag. E. Pischinger (4) UMK H. Koneczny 1970 Badanie 
niektórych funkcji szkolnego eksperymentu chemicznego w nauczaniu chemii 
w liceach ogólnokształcących (10) Lic. Ogóln. Solec Kuj. 1953-55; Toruń: 
III Lic. Ogóln. 1955-63, Tech. Chem. 1963-70; zast. dyr. Okr. Ośr. Metod. 
Bydgoszcz 1966-70; Zaocz. SN Toruń (kontr. wykł. chem.) 1959-64 (12) 
UMK 1970-74 (1966-70 wykł. zlec.) (12a) ICh wykł. kontr. 1966-70; 
Zakł. Metod. Naucz. Chem. st. wykI. 1970 (12b) Zast. dyr. ICh 1972-; 
pełnomocnik prorektora ds. naucz. w sprawie kształ. i doskonalenia naucz. 
1973 (12c) ICh st. wykI. Zakł. Metod. Naucz. Chem. (14) 17 II 1974 
Warszawa, Toruń Cm. św. Jerzego (16) III nagr. w konk. zasad organiz. 
szk. prac. chem.; nagr. w konk. na podręcznik chem. dla III kl. lic. ogólno 
1968 
AUMK: sygn. K-17/56 
*GĘBA Kazimierz (1) 21 II 1933 Rudnik n. Sanem (3) UP 1955 
mat. Alexiewicz (4) UMK L. Jeśmanowicz 1962 Homotopijna teoria pól 
zwartych w przestrzeniach Banacha (5) 1968 (6) UGd 1974 (9) PT 
Mat. (11) PSz (asyst.) 1955-57; WSP Gdańsk (później UGd) 1962- (ad., 
od 1968 doc., od 1974 prof., dyr. IM 1972-78, dziek. Wydz. Mat. i Fiz.) 
(12) UMK 1957-62 (l2c) WMFiCh ad. Kat. Mat. (15) Mat., zwł. anal. 
nieliniowa, topol. (16) Nagr. im. S. Mazurkiewicza PT Mat. 1968; nagr. 
spec. w Roku Nauki Pol. 1973 
AUMK: sygn. K-9/376; [biogr.] Kto jest kim, ed. 2 s. 320-321, ed. 3 s. 179 
GĘBKA Małgorzata (Anna) (1) 20 IX 1968 Bydgoszcz; inż. (2) VI 
Lic. Ogóln. im. J. i J. Śniadeckich Bydgoszcz 1986 (3) UMK 1991 fil. pol. 
J. Speina (10) I Społ. Lic. Ogóln. Bydgoszcz (12) UMK 1991- (12c) 
IFP asyst. Zakł. J. Pol. (15) Językozn., zwł. składnia j. pol. (16) Styp. 
MEN 1990/91 
[Biogr.], Kto jest k\m na WH, s. 8 


*GĘSICKA Stefania z d. Brewus (1) 8 V 1938 Ratyszcze (ZSRR); 
chI. (2) Zielona Góra: Lic. Ped. 1958, SN 1966-68 (3) WSN Zielona Góra 
197310; WSP Bydgoszcz 1979 Ilonaucz. pocz.; Podypl. Stud. z zakr. organiz. 
i kier. szk. 1980 (10) Naucz. szk. podst.: Lubusko 1958-64, Gorzów Wlkp. 
1964-74, Toruń 1974-82 (zast. dyr.) i 1989 (Szk. Podst. nr 6) (12) UMK 
1982-89 (12a) IPiP: wykł. 1982, st. wykł. 1983 (12c) IPiP st. wykł. 
Zakł. Naucz. Pocz. (16) Nagr. MOiW 111 0 1979 
AUMK: sygn. K-48N/13, Ankieta 1983 


213
		

/Licencje_017_04_226_0001.djvu

			*GĘSICKI Krzysztof (1) 26 IV 1956 Toruń; rob. (2) II Lic. Ogóln. 
im. H. Sawickiej Toruń 1975 (3) UMK 1980 fiz. teor. W. Woźnicki (4) 
Centr. Astr. im. M. Kopernika PAN Warszawa J. Smoliński 1989 Modelowa- 
nie profili linii dla aktywnej otoczki skrajnego nadolbrzyma Rho Cas (10) 
Centr. Astr. im. M. Kopernika PAN - Prac. Astrofiz. I Toruń 1981-92 (12) 
UMK 1992- (12c) lA ad. ZaJd. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej 
*GIBAS Czesław (1) 10 VIT 1921 Łąiek (pow. Świecie); chI. (2) 
Gimn. i Lic. Ogóln. Pelplin 1939 (3) UMK 1949 prawo S. Buczkowski 
(10) Zw. Zaw. Pr. Leśn. 1948-49; NBP Oddz. Toruń 1949-51 (12) UMK 
1950-51 (12c) WP-E mł. asyst. Kat. Prawa Hand. (15) Prawo fin. i cyw. 
AUMK: .ygn. K-l/278 
GIEŁDON Mirosława zob. CEYNOWA-GIEŁDON Mirosława 
(Cecylia) 
*GIERAŃCZYK Wiesława z d. Andrzejewska (1) 12 XII 1968 
Kutno; rob.-chł. (2) Lic. Ekon. Kutno 1987 (3) UMK 1992 geogr. H. Roch- 
nowski (12) UMK 1992- (12c) IG asyst. ZaJd. Geogr. Ekon. i Zagosp. 
Przestrzennego 
GIERLAK Maria (Józefa) (1) 15 IX 1957 Krosno; int. (2) Lic. 
Ogóln. im. M. Kopernika Krosno 1976 (3) UW 1980 neofil. - fil. germ. 
L. Meissner; Stud. Dokt. UW 1980-81 (4) UMK K. Sauerland 1990 Die Er- 
neuerung durch Gemeinschaft und die Rolle der Kunst im Werk von Gustav 
Landouer (11) Styp. DAAD - Uniw. Ludwika Maksymiliana Monachium 
1983/84 (12) UMK 1982- (12c) WH ad. KFG (15) Kulturoznawstwo 
krajów niem. obszaru jęz. 
[Biogr.]. Kto jest kim na WH, .. 65 
GIERTYCH Maciej (Marian) (1) 24 lIT 1936 Warszawa; int. (dział. 
polit., public.) (2) Gimn. im. M. Kopernika w Anglii, równocześnie pol. 
i ang. (GCE) matura 1954 (3) Uniw. w Oksfordzie 1954-58 Wydz. Leśny 
(stopień Bachelor Arts1958, Master of Arts 1962); Uniw. w Toronto: Wydz. 
Leśny 1958-59, Wydz. Bot. 1959-62 stopień Philosophie Doctor (4) Uniw. 
w Toronto D.F. Forward 1962 Endogenous changes in growth regulators in 
relation to growth and development oj red pine (5) AR Poznań 1970 Ba- 
dania nad regulacją rozwoju pędów sosnowych, Pinus silvestris L. (6) PAN 
1981 Inst. Dendrologii (7) PAN 1989 Inst. Dendrologii (9) Komit. Nauk 
Leśn. PAN 1971- (przew. Kom. Hodowli Lasu 1983-86); Komit. Fizjol., Ge- 
net. i Hodowli Roślin PAN 1982-88; Intern. Uno of Forest Research Organiz. 
IUFRO (przew.: grupy rob. 1971-81, sek. 1981-90, Rady Międzynar. 1986-) 
(10) Naucz. j. pol. w szk. sobotniej w Oxfordzie 1955-58 (11) Inst. Den- 
drologii PAN 1962- (kier. Zakł. Genet. 1979-); AR Poznań (wykł.) 1967-69; 


214
		

/Licencje_017_04_227_0001.djvu

			czł. red.: "Silvae Genetica" 1973-; Arboretum Kórnickie PAN 1975-; "An- 
nales des sciences forestieres" 1990- (12) UMK 1985-92 (12a) IB: pr. 
zlec. 1976-85, % etatu 1985-92, pr. zlec. 1992- (12c) IB prof. zw. Prac. Ge- 
net. (15) Genet. populacyjna drzew, fizjol. kwitnienia i obradzania nasion 
u drzew (17) Wiceprzew. Rady Prymas
wskiej 1986-90; czł. Rady Kon- 
sult. przy Przew. Rady Państwa 1986-89; przew. Rady Nacz. Stronnictwa 
Nar. 1991- 
*GILAS Helena z d. Gołąb (1) 12 XII 1907 Stroniowice (pow. Prze- 
myśl) (2) Semin. Naucz. Przemyśl 1926; kurs rys. Skole; Ognisko Piast. 
Krzemieniec 1936-38 (3) UMK 1951 szt. piękne - mal. (10) Naucz. szk. 
podst.: Węgrów 1927-, Wielkie Ogrodniki, Korytnica, tam też tajne naucz. 
i dział. konspiracyjna w organiz. lewicowych, Toruń 1945-50, Szk. Podst. 
TPD Toruń 1950- (12) UMK 1952-56 (12c) WSzp st. asyst. Kat. Rys. 
(17) Dział. organiz. stud. i polit. (m.in. sekr. i czł. egzekutywy) 
AUMK: sygn. K-8/23 
GILAS Janusz (Bogumił) (1) 10 VI 1937 Warszawa; naucz. (syn 
Heleny) (2) Lic. TPD Toruń 1953 (z wyróżnieniem) (3) Szk. Gł. Służby 
Zagr. - Wydz. Dypl.-Konsul. 1959 prawo międzynar. (4) UMK S.E. Nahlik 
1963 Problem powszechnego i całkowitego rozbrojenia (5) UP 1968 Tranzyt 
w prawie międzynarodowym (6) UMK 1976 nauk prawnych (7) UMK 
1985 nauk prawnych (9) TNT 1965- (czł. Wydz. IV 1968-); Kom. Prawa 
Mor. PAN Oddz. Gdańsk 1981- (czł.-założ., przew.); czł. rad nauk.: Inst. Śl. 
w Opolu 1978-90, Inst. Krajów Socjalistycznych PAN 1983-90, Komit. Bad. 
Pokojowych PAN 1983-89; Intern. Law Assoc. (ILA) 1966- (alt
rnate dele- 
gate to Comm. of Sustainable Development, czł. zarz. Grupy Pol. 1966-88) 
(11) PISM: Warszawa 1961-63 (asyst.), 1974-78 (kier. Oddz. Toruń ); zast. 
red. nacz. "Przegląd Stosunków Międzynarodowych" 1980-; przew. kom. 
red. ser. "Studia luridica" 1974- (12) UMK 1963- (12a) WPiA: st. 
asyst. 1963, ad. 1964, doc. 1968, prof. nadzw. 1976, prof. zw. 1985 (12b) 
Prodziek. WPiA 1969-75; dyr. INP-U 1973-81; kier. zakł.: Międzynar. Stos. 
Gosp. (od 1974 Prawa Międzynar . i Międzynar . Stos. Gosp.) 1972-82, Prawa 
Międzynar. (od 1989 Kat.) 1982- (12c) WPiA prof. zw. Kat. Prawa Mię- 
dzynar. (15) Prawo międzynar., zwł. zagadnienia rozbrojenia, międzynar. 
prawo komunikacyjne, miedzynar. prawo gosp., stos. międzynar., prawo mor. 
(16) Nagr.: MOiSzW ind. 111 0 1969, MNSzWiT ind. 111 0 1976, zesp. 10 1977, 
ind. 10 1982, PISM 111 0 1970; czł. hon. Stud. Stow. Przyjaciół ONZ 1977 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22: 1968 s. 74-76; [biogr.], Kto jest kim, 00. 2 s. 325-326, 
ed. 3 s. 182-183 


*GILAS Teresa z d. Urbanowicz (1) 15 IX 1939 Worniany (woj. 
wileńskie); urz.-naucz. (2) Lic. Ogóln. Kutno 1956 (3) Szk. Gl. Służby 


215
		

/Licencje_017_04_228_0001.djvu

			Zagr. 1961 prawo państw. K. Biskupski (4) UMK W. Łukaszewicz 1975 
Ruchy niepodległościowe na Kubie 1868-1898 (5) UMK 1984 Kuba pod 
okupacją amerykańską 1899-1902 (6) UMK 1990 (9) PT Hist.; PT 
Stud. Latynoamer. (10) Warszawa 1961-63: Centr. Hand. Zagr. "Cekop" 
- tłumacz j. hiszp., Red. "Wiadomości dla Zagranicy" PAP; BG - bib!. 1967 
(11) Styp. nauk. w Hawanie 1972 i 1977-78 (12) UMK 1967- (12a) Kat. 
(potem Zakł.) Hist. Pol. i Powsz. XIX i XX: st. asyst. 1967, ad. 1975, doc. 
1986, prof. nadzw. 1990 (12b) Zast. dyr. IHiA ds. dyd. 1986-90; kier. 
Zakł. Hist. Ziem Pol. i Hist. Powsz. 1795-1918 1986-88 (12c) IHiA prof. 
nadzw. Zakł. Hist. Ziem Pol. i Hist. Powsz. 1795-1918 (15) Hist. powsz., 
zwł. dzieje Kuby, Meksyku i Chile - ruchy niepodległościowe oraz okupacja 
amer. (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1979 
Ankieta 1983 w AUMK 


*GILEWICZ Czesław (1) 22 11900 Rylsk (Rosja); naucz. (2) Ros. 
Gimn. Państw. im. Szelechowa Rylsk 1917 (3) Inst. Górniczy Piotrogród 
1917-19; UW prawo 1927 A. Kostanecki, I. Petrażycki, E. Jarra (10) 
Urz. w Dyr. Bud. Kolei Państw. Warszawa 1922-24; pr. kanc. i aplik. w 
Prokuratorii Gen. RP Warszawa 1924-27; Okr. Sąd Apelacyjny Warszawa 
1933-39; jeniec wojenny obóz lIC (Dobiegniewo- Woldenberg) 1939-45; Sąd 
Okr. Toruń 1945 przew. Wydz. Hand. (12) UMK 1 IV 1946 - 1949 (12c) 
WPr st. asyst. Kat. Prawa Hand. 
AUMK: sygn. K-l/145 
*GIMBUT Anna (1) 11 XI 1918 Zagórze (woj. katowickie); int. (2) 
Gimn. Żeńskie W. Replińskiej (typu hum.) Będzin 1936 (3) UJ: 1936-39, 
tajne komplety 1943-46 prawo kar. W. Wolter (4) UJ W. Wolter 1951 
Bójka w polskim prawie karnym (5) UMCS 1968 Następstwa czynu, od 
których zależy wyższa karalność w prawie polskim - na tle porównawczym 
(9) Lubelskie TN (czł. rzecz.) (10) Aplik. sądowa 1947-51; sądy okr. 
Kraków i Toruń (11) UJ asyst. wolont. Kat. Prawa Kar. 1946-49; UMCS 
1952-1977 (ostatnio doc.) (12) UMK 1949-52 (12a) Kat. Prawa Kar.: 
mI. asyst. 1949, st. asyst. 1951 (12c) WPr st. asyst. Kat. Prawa Kar. 
AUMK: sygn. K-l/413, Ankieta 1983 


GINDIFER Zuzanna zob. KOWSZYK-GINDIFER Zuzanna 
(Joanna) 
*GIORGI Carluccio (1) 20 X 1946 Mediolan (3) Univ. degli Studi 
di Milano 1974 biol., farm. 1980 (10) Naucz. szk. śred. w Mediolanie 
1972-79 (12) UMK 1981-83 i 1984-88 (% etatu) (12c) SJO - lekt. 
j. włoskiego 
AUMK: sygn. K-39N/9 


216
		

/Licencje_017_04_229_0001.djvu

			GISIOWA Janina zob. ŻENIEWSKA-GISIOWA Janina 
GIZIŃSKI Andrzej Kazimierz (Stanisław) (1) 4 X 1932 Lidzbark 
Welski; prawno (2) Gimn. i Lic. Działdowo 1950 (3) UMK biol.: 10 
1953,11 0 1955 J. Mikulski (4) UMK J. Mikulski 1964 Fauna denna jako 
wskaźnik typologiczny jezior Pojezierza Iławskiego (5) UMK 1973 Typolo- 
gia faunistyczna jezior północnej Polski (6) UMK 1990 (7) 1991 nauk 
przyr. (9) TNT 1961- (czł. Wydz. III 1974-); Komit. Ekol. PAN 1993-; 
Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Hydrobiol. (przew. Oddz. Toruń i czł. 
ZG); PT Zool. (12) UMK 1955- (12a) IB: asyst. 1955, st. asyst. 1959, 
ad. 1964, doc. 1975, prof. nadzw. 1990 (12b) Przedst. mł. pr. nauki w 
Senacie 1969-74j pełnomocnik dziek. WBiNoZ ds. Stacji Nauk.-Bad. w Sie- 
mionkach 1973-77; kier. Zakł. Hydrobiol. 1977-; kier. Interdyscyplinarnego 
Zesp. Ochro i Kształ. Środo 1992- (12c) IBiOŚ prof. nadzw. Zakł. Hydro- 
biol. (15) Hydrobiol., zwł. struktura i funkcjonowanie ekosyst. wodnych; 
ekol.j organiz. wyprawy nauk. "Tanganika 86" (zgromadzenie bogatej kolek- 
cji ryb pielęgnicowatych dla Muz. Przyr.) (16) Nagr. MOiSzW 1971; Med. 
MEN 1979 (17) Przew. Kom. Ochro Środo i Gosp. Wodnej Woj. Rady Nar. 
w Toruniu do 1990; Komit. Ochro Przyr. przy Woj. Tor. 1990- 
Ankieta 1983 w AUMK; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28: 1974 s. 110-112 


*GLINIECKI Bogdan (1) 21 VIII 1955 Grudziądz; int. (2) I Lic. 
Ogóln. Grudziądz 1974 (mat.-fiz.) (3) UMK 1979 mat. B. Kamiński; Stud. 
Doskonalenia Ped. UMK 1990 (10) Zakł. Włókienniczy 1986 (12) UMK 
1988-93 (12a) Og. Ośr. ObI. st. programista 1978-86; Zesp. Sieci Komp. 
st. spec. 1988; IM st. asyst. 1990 (12c) IM st. asyst. Zakł. Alg. Uniwer. 
i Inform. 
AUMK: sygn. K-68/19 
*GLIWIC Wanda Helena (1) 23 I 1921 Londyn; urz. (2) Gimn. 
i Lic. J. Kowalczykówny i J. Jawurkówny Warszawa 1939 (3) UW tajne 
komplety 1941-45 (3Iata)j UJ 1947 zool. (12) UMK 1947 (12c) WM-P 
mł. asyst. Kat. Anat. Porównawczej i Embriol. 
AUMK: sygn. K-l/63 
*GŁĘBOWICZ Bogdan (1) 19 VIII 1929 Toruń; urz. (syn Jana, 
nacz. wydz. w Pom. Izbie RoI. w Toruniu) (2) I Lic. Ogólno im. M. Koper- 
nika Toruń 1947 (3) UMK 1952 hist. R. Mienicki (4) UMK J. Lechicka 
1960 Przemysł i rzemiosło gdańskie w latach 1770-1814 (5) UMK 1967 Re- 
alizacja reformy rolnej PKWN w woj. pomorskim w latach 1945-1948 (6) 
WSN Bydgoszcz 1972 (9) TNT 1962- (czł. Wydz. I 1967-); Bydgoskie 
TNj PT Hist. (10) Pr. aparatu polit. różnych organiz. młodz. od 1948 
(11) WSN Bydgoszcz 1971-74 (rektor) (12) UMK 1952-71 (12a) Kat. 


217
		

/Licencje_017_04_230_0001.djvu

			Hist. Pol. aspir. 1952; Kat. Hist. Pol. i Powsz. XIX i XX w. st. asyst. 1956, 
ad. 1956, doc. 1967 (12b) Kier. Stud. Nauk Polit. 1967 (12c) IHiA 
doc. Kat. Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX w. (14) 1 VII 1974 Szadłowice 
k. Inowrocławia (wypadek samochodowy), Toruń, Cm. Garnizonowy (15) 
Nauki polit., hist. najnowsza Pol., hist. ruchu rob. 
AUMK: sygn. K-16/84; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 21: 1967 s. 68-69; [biogr.-nekr.]: 
n. Kur. pol. 3 VII 1974, Gaz. tor. 4 VII 1974; M. Podszucki, [biogr.], Si. biogr. dział. 
ruchu rob. woj. tor., s. 37-38 


GŁOWACKA Ewa z d. Tiereszko (1) 29 IV 1959 Toruń; urz.-naucz. 
(2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1977 (3) UMK 1981 bib!. i inf. nauk. B. Nadol- 
ski ( 4) UWr B. Ryszewski 1990 Problem funkcji informacyjnej biblioteki 
uniwersyteckiej (5) UWr 1995 "Pisma dla ludu" pod zaborami w pierwszej 
połowie X/X wieku (12) UMK 1981- (12c) WNH ad. KBiIN (15) Bibl., 
inf. nauk. 


. GŁOWACKA Ewa Jolanta (1) 11 IX 1963 Birmingham (Anglia) 
(2) Swanshurst school1982 (3) Birmingham Polytechnic 1991 Bachelor of 
Arts j. ang. i lit. (12) UMK 1991-93 (12c) WH wykł. KFA 
AUMK: sygn. K-68/20 
*GŁOWACKI Jan (12) UMK 1954-55 (12c) WMFiCh zast. asyst. 
Kat. Fiz. Dośw. 


*GŁOWACKI Zdzisław (1) 28 XI 1959 Chełmża (2) Tech. Chem. 
Toruń 1978 (najlepszyabsol.) (3) PGd 1983 fiz. tech. J. Foks; Podypl. 
Stud. Doskonalenia Ped. PGd 1989; Stud. Dokt. przy Wydz. Chem. PGd 
od 1990 (4) PGd J. Rachoń 1993 Zastosowanie 31P NMR do oznaczania 
składu enancjomerycznego kwasów 1-aminoalkilofosfonowych i 1-hydroksy- 
alkilofosfonowych oraz ich pochodnych (z wyróżnieniem) (10) Naucz. Med. 
Stud. Zaw. Toruń 1987-91 (11) PGd 1983-91; bad. nauk. Ankona (Wło- 
chy) 1992 (12) UMK 1991- (12c) WCh asyst. Zakł. Chem. Anal. (15) 
Wysokorozdzielcza spektroskopia NHR, metody oznaczania składu enancjo- 
merycznego, anal. ilościowa, jakościowa i strukturalna kwasów fosfonowych 
i ich pochodnych (17) Autor, red. i wyd. książek edukacyjnych 
*GŁOWIŃSKA Joanna z d. Przystupa (1) 28 V 1940 Skryhiczyn 
(pow. Hrubieszów); naucz. (2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 
1958 (3) UMK 1963 chem. W. Zacharewicz (4) UMK L. Borowiecki 1970 
Działanie bromowodoru na bomylen (12) UMK 1963-73 (12c) ICh ad. 
Zakł. Chem. Org. 
GŁÓWCZEWSKI Aleksander (1) 7 V 1966 Rypin (woj. włocław- 
skie); nauq.-urz. (2) Lic. Ogóln. Rypin 1985 (3) UMK 1990 fil. pol. 
A. Bartoszewicz (9) Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 1990- (sekr. Zarz. Oddz. 


218
		

/Licencje_017_04_231_0001.djvu

			Toruń) (12) UMK 1990- (12a) Zakł. Teor. Lit.: asyst. staż. 1990, asyst. 
1992 (12b) Czł. Rady IFP 1992- (12c) IFP asyst. Zakł. Teor. Lit. (15) 
Teor.lit. i paralit. form narracyjnych i dram., krytyka. lit. i artyst., eseistyka. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 8-9 


*GŁUCHOWSKA Małgorzata z d. Zakrzewska. (1) 27 IV 1966 
Toruń; int. (2) III Lic. Ogóln. im. S.B. Lindego Toruń 1985 (3) UMK 
1990 biol. W. Donderski (12) UMK 1989- (12a) m: t!!Ch. 1989, biol. 
1990, asyst. 1990 (12c) miOŚ asyst. Zakł. Mikrobiol. Wód i Biotechn. 
GŁUCHOWSKI Jan (Józef) (1) 16 III 1940 Żylin (woj. skiernie- 
wickie); rzem. (2) Lic. Ogóln. im. F. Chopina Sochaczew 1957 (3) 
WSE Sopot 1962 Wydz. Transportu - fin. i prawo fin. J. i Z. Jaśkiewi- 
czowie, także S. Matysik, B. Kasprowicz, R. Zaorski (4) UMK Z. Jaś- 
kiewicz 1965 Lokaty budżetowe w Polsce Ludowej (Ii) WSE Sopot 1970 
Wewnętrzny kredyt publiczny w budżetach europejskich państw socjalistycz- 
nych (6) UMK 1977 nauk prawnych (7) UMK 1986 nauk prawnych (9) 
TNT 1965- (czł. Wydz. IV 1969-, czł. zarz. 1977-83); Oddz. PAN Gdańsk 
(pełnomocnik Sekr. Nauk. 1982-); Rada Nauk. PISM; czł. komit. red.: "Pań- 
stwa i Prawa" 1987-94, "Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego" 1992-, Se- 
rii PWN "Przedsiębiorczość" 1993-",Studia Iuridica" 1992-",Comparative 
Law Review" 1990-; Eur. Assoc. for American Studies 1982-; Intem. Inst. 
of Public Finance 1984- (10) Staż w MSZ 1991; ambasador RP w Ban- 
gladeszu 1991 (11) PISM - kier. Oddz. Toruń 1978-90; WSP Bydgoszcz 
- kier. Kat. Adm. Pub!. 1992-; visiting prof. Univ. of Michigan 1971/72; 
staże: Uniw. Moskiewski 1968, Uniw. Sofijski 1968, Moskiewski Inst. Fin. 
1975, Węgierski Inst. Spraw Międzynar. Budapeszt 1978, Agencja Inf. Dep. 
Stanu USA 1980, Uniw. w Bonn 1986, Uniw. w Padwie 1986, Freie Univ. 
Berlin 1988 i 1991, Uniw. w Angers 1993, Haagse Hogeschool Haga 1993, 
Trent Univ. w Nottingham 1993 i 1994 (12) UMK 1962- (12a) WPiA 
1962-92; WNEiZ 1992- (12b) Prorektor ds. Og. 1988-90; dziekan WPiA 
1976-78; dyr. IAiZ 1984-88; kier. Kat. Prawa Fin. 1990-91; kier. Kat. Zarz. 
Fin. 1992-; Kier. Mag. Stud. Adm. 1974-75 (12c) WNEiZ prof. zw. 
Kat. Zarz. Fin. (1&) Prawo (międzynar . prawo podatkowe); fin. pub!. 
(16) Nagr. MNSzWiT: ind. 111 0 1977, ind. n° 1980, n° 1982 (17) Autor 
3 powieści: "Król Szulerów" 1986, "Ostatnia gra SS Gruppenfiihrera" 1990, 
[współautor], "Kanaryjski Rejs" 1992 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 23: 1969 .. 76-77; [biogr.]: Who'. who in Europe 1983, 
Who's who in the World 1981-82, Men of Achivement 1978, 1979, Dictionary of Intern. 
Biography XV 1984, Intern. Book of Honor 1985, WNEiZ, s. 149-152 


*GNATOWSKI Jerzy (1) 17 II 1929 Łomża; int. (2) Tajne kom- 
plety Radzymin 1944; Bydgoszcz: Gimn. im. M. Kopernika., Państw. Lic. 


219
		

/Licencje_017_04_232_0001.djvu

			Tech. Piast. 1950 (matura) (3) UMK 1955 szt. piękne - mal. T. Niesio- 
łowski (9) ZPAP 1956- (wiceprez. Zarz. Okr. Bydgoszcz 1967) (10) 
Bydgoszcz: naucz. mal. i graf. w Państw. Lic. Szt. Piast. 1955-63, doradca 
piast. - Zakł. Drzewne 1964-65 (12) UMK 1968-71 (12a) Kat. Techn. 
i Tech. Mal.: asyst. 1968, st. asyst. 1969 (12c) IZiK st. asyst. Zakł. Techn. 
i Tech. Mal. (15) Mal. wystawy ind. 1958-68: Toruń, Bydgoszcz, Po- 
znań, Warszawa, Białystok (16) I nagr. w konk."Pejzai i człowiek Ziemi 
Bydgoskiej"; II nagr. w konk. "Piękno Ziemi Bydgoskiej"; med. za portret 
"Wizerunek Polaka w pol. mal. współczesnym" na wystawie ogólnopol. 1968 
AUMK: sygn. K-16/83 
GNICEWICZ-WĘSIERSKA Barbara (1) 11 XI 1948 Bytów; urz. 
kolej. (2) Lic. Ogólno im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytow- 
skiej Bytów 1966 (3) UMK 1971 chem. - chem. org. T. Lesiak (12) 
UMK 1971-89 (12a) St. Nauk.-Bad. WBiNoZ w Siemionkach inż. 1971; 
ICh: asyst. 1973, st. asyst. 1975 (12c) ICh st. asyst. Zakł. Techn. Chem. 
Org. (15) Chem. (bad. nad syntezą heterocyklicznych sensybilizatorów 
optycznych dla przem. fotochem.) 
GNIOT-SZULŻYCKA Jadwiga (1) 9 XII 1935 Mąkowarsko (pow. 
Bydgoszcz); naucz. (2) Lic. Ogóln. Koronowo 1953 E. Kędzierski, J. Cey- 
nowa, A. Gajtkowski (3) UMK 1953-55 biol.; UŁ 1955-58 biol. - biochem. 
A. Dmochowski (4) UMK L. Działoszyński 1965 Rozpuszczalne sulfatazy 
arylowe łożyska ludzkiego (5) UMK 1977 Arylosulfatazy (EC 3.1.6.1) i ich 
fizjologiczna rola w świetle badań nad genetycznie uwarunkowanymi schorze- 
niami (6) UMK 1991 (9) PT Biochem. (przew. Oddz. Toruń 1977-89); 
Fed. Eur. Tow. Biochem. 1965- (11) Baylor Medical College Houston Texas 
(USA) 1974-75 S. Wakil, N. Di Ferrante (12) UMK 1958- (12a) WBi- 
NoZ: asyst. nauk.-tech. 1958, asyst. 1961, ad. 1965, doc. 1981, prof. nadzw. 
1990 (12b) Kier. Zakł. Biochem. 1992- (12c) lBiOŚ prof
 nadzw. Zakł. 
Biochem. (15) Biochem. (enzymologia, w szczególności enzymy metaboli- 
zmu estrów siarczanowych, sulfohydrolazy) 
Bibliogr. pol. prac biochem. za lata 1945-75, 1982 


GOC Anna (Maria) (1) 11 XII 1955 Bydgoszcz; lek. (2) II Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1974 (3) UMK 1979 biol. - cytol. A. Górska-Brylass 
(4) UMK P. Węgleński 1987 Molekularne mechanizmy transformacji Asper- 
gillus nidulans (9) PT Bot. 1980-; Soc. for Neuroscience 1990- (11) 
Barrow Neurological Inst. Phoenix Arizona (USA) 1990-92 (12) UMK 
1979- (12b) Kier. Prac. Genet. (12c) lBiOŚ ad. Prac. Genet. (15) 
Biol. mol. (regulacja funkcji genów) 


220
		

/Licencje_017_04_233_0001.djvu

			*GOCLON Jacek (Arkadiusz) (1) 19 IV 1951 Świdnica Śl.; int. (2) 
II Lic. Ogóln. im. A. Zawadzkiego Świdnica Śl. (3) UMCS 1976 hist. 
H. Zins (z wyróżnieniem), równolegle prawo (nie ukończone); Stud. Podypl. 
Kształ. Ideologiczno-Ped. UMCS 1977 (11) UMCS - Zakł. Hist. Krajów 
Anglosaskich (asyst.) 1975-78; stai nauk. na UW 1984/85 i Uniw. w Uppsali 
(Szwecja) 1985; WSP Opole - Inst. Hist. 1988- (12) UMK 1978-88 (12a) 
IH-P: st. asyst. nauk.-bad. 1978, st. asyst. nauk.-dyd. 1987 (12c) IH-P st. 
asyst. Zakł. Konst. Pol. XVIII-XX w. (15) Hist. ustroju (17) Tow. 
Pol.-Szwedzkie (organiz. Koła Tor. 1983) 
AUMK: sygn. K-45N/I0 
*GODLEWSKI Józef (1) 25 VII 1915 Drewnowo (pow. Ostrów 
Maz.); roI. (2) Gimn. Hum. im. T. Kościuszki Łomża 1935 (3) Prawo: 
UW 1938-39 (I rok), UMK 1945-48 mag. (10) Pr. hand. 1949 (12) UMK 
1947-49 (12c) WP-E mł. asyst. Kat. Prawa Cyw. 
AUMK: sygn. K-l/142 


*GODZISZEWSKI Bohdan (1) 21 XI 1945 Gliwice; int. (2) Lic. 
Ogóln. Skawina 1963 (3) WSE Poznań 1968 ekon. og. J. Tomala (4) 
AE Poznań J. Tomala 1977 Analiza wpływu postępu technicznego na wzrost 
wydajności pracy (na przykładzie przemysłu woj. bydgoskiego) (9) TNT 
1974-; PT Ekon. (czł. ZG 1981-)j Eur. Economic Assoc.j Strategic Planning 
Soc. (10) Huta Aluminium "Konin" w Malińcu 1968-69 (11) Stai 
nauk. w SGPiS 1987; styp. na Uniw. w Oxfordziej stai dyd. w Nottingham 
Business School; szk. z zakr. zarz. w Japonii (12) UMK 1969- (12a) 
IE: asyst. 1969, st. asyst. 1971, ad. 1977 (12b) Kier. Zakł. Plan. i Polit. 
Ekon. (do 1983 po.) 1979-; czł. Senatu 1981-; Pełnomocnik Rektora ds. 
mieszkaniowych 1986-87 (12c) WNEiZ ad. Kat. Og. Prob!. Zarz. (16) 
Nagr. MNSzWiT zesp. 11 0 1982 (17) Rada nadzorcza Amer. Przeds. Toruń 
- Pacyfi.cj organiz. Tor. Szk. Zarz. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*GODZISZEWSKI Tadeusz (1) 22 XI 1904 Kazimierz Dolny; rol. 
(2) Szk. Rzem. Bud. Kazimierz Dolny, zwł. rzeź. T. Breyer i A. Żurakow- 
ski 1919-23 (z odzn.); Państw. Szk. Przem. Artyst. Kraków 1923-25 rzeź. 
J. Raszka (3) USB: 1932 absol. z rzeź. B. Bałzukiewiczj 1937 pr. dypl. 
płaskorzeź. "Fortuna" H. Kuna, dypl. 1939 (4) UMK 1945 powołany na 
stan. ad. (5) UMK 1956 nom. CKK na doc. kontr. (6) UMK 1971 rzeź. 
(9) "Cech Św. Łukasza" Wilno (współzał.)j "Grupa Wileńska" - Zw. Piast. 
Wileńskich (współzał.) 1939; Zw. Art. Radzieckiej Litwy 1940j ZPAP 1945- 
( przew. Sek. Rzeź. Okr. Bydgoszcz); "Grupa Tor." (10) M.in.: kier. ar- 
tyst. rocznika USB "Ałma Mater Vilnensis" 1929-, a także stud. pism "Po 


221
		

/Licencje_017_04_234_0001.djvu

			prostu" i "Żagary"; seria głów dla klubu "Smorgonia" w tzw. Celi Konrada 
1928-32; pr; nad rzeź. "Chrystus ukrzyżowany" Wilno 1935-37; wypukło- 
rzeź. na ryzalit Banku Gosp. Krajowego Wilno 1938 - za tę pr. Kom. WSzP 
USB przyznała dypl. art. rzeź.; figura św. Krzysztofa 1939; organiz. wystaw 
plastyków wileńskich 1940; rob. w Zarz. Zieleni Miej. Wilno 1941-42, obozy 
na Pom. Zach. 1942-43 (poddawany eksp. med.); pr. przy odbudowie Sta- 
rówki Gdańskiej 1953-56; wiele innych pr. rzeź. i kons. (11) Szk. Rzem. 
Artyst. Wilno 1935-37 (12) UMK 1 X 1945 - 1975 (12a) Kat. Rzeź.: 
ad. 1945, zast. prof. 1950, doc. 1956, prof. nadzw. 1971 (12b) Prodziek. 
WSzP 1958-62; przew. Rady lA-P 1970-72; współorganiz. Kat. Rzeź. i jej 
kier. 1949-69 (12c) lA-P em. prof. nadzw. art. rzeź. (13) 1975 (14) 
3 III 1977 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Rzeź., zwł. portret; kons. i rest. 
rzeź. zab. (16) M.in. "Nagr. Młodych" Tow. Przyj. Szt. Pięknych w Kra- 
kowie za rzeź. "Budowniczy" 1927; nagr. Komisarza ds. Szt. przy rządzie 
Litewskiej Republiki Radzieckiej za rzeź. "Ogrodniczka" 1941; I wyróżn. w 
ogólnopol. konk. na pomnik T. Kościuszki 1946; I nagr. w ogólnopol. konk. 
przedolimpijskim za rzeź. "Zwycięstwo" 1947 
AUMK: sygn. K-19/38j Rzeźba. T.G. - katalog wystawy, Toruń 1977, [przedm.] 
S. Lorentz s. 3-4, tamżeA. Męczyńska. [biogr.],s.5-9jB. Ma.nsfeld,T.G.(1904- 
-1977) rzeźbiarz i pedagog, [w:] Toruńscy twórcy, s. 63-69 


*GOETTIG Waldemar (1) 1 X 1920 Kolonia/Lindenthal (3) AH 
Poznań 10 1949; SGPiS 1958 mag. (4) SGPiS M. Flener 1967 Progra- 
mowanie koncentracji produkcji a racjonalne rozmieszczenie zakladów drob- 
nej wytwórczości (5) AE Poznań 1982 Rozwój i rozmieszczenie przemy- 
siu drobnego. Czynniki i warunki (9) TNOiK; PT Ekon. (10) Spółdz. 
Rol.-Hand. Janowiec Wlkp 1940-45; Dyr. Państw. Przem. Miejscowego Po- 
znań 1949-51; Woj. Zarz. Przem. Gastronomicznego Poznań - kier. sek. 
i zast. dyr. 1951-1954; Min. Hand. Wewn. - urz. 1954-56; Stołeczny Zarz. 
Przem. - gł. księgowy 1956-58; Przem. Inst. Telekomunikacji 1958-63 (11) 
Inst. Przem. Drobnego i Rzem. Warszawa 1963 (od 1967 ad., od 1971 satIl. 
pr. nauk. - kier. Prac. Przestrzennego Zagosp. Regionów, potem Zakł. Eko- 
nom. Drobnej Wytwórczości), od 1973 Inst. Ekonom. Usług i Drobnej Wy- 
twórczości (dyr. do 1976), Inst. Hand. Wewn. i Usług (zast. dyr. 1976-83), 
Inst. Rynku Wewn. i Konsumpcji od 1983; GUS Zakł. Bad. Statyst.-Ekon. 
1972 (od 1973 doc. kontr.) (12) UMK 1984-89 (12a) IG Zakł. Geogr. 
Ekon. wykł. zlec. 1969-78; WNE Kat. Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. doc. 
1984 (12b) Dziek. WNE 1987-; prodziek. WNE 1984-87; kier. Zakł. 
Planowania i Polit. Ekon. 1984- (12c) WNE Kat. Ekon. Polit. i Polit. 
Społ.-Gosp. doc. Zakł. Plan. i Polit. Ekon. (14) 16 XI 1989 Warszawa, 
Rembertów (15) Ekonom. i organiz. drobnego przem. i usług 
AUMK: sygn. K-48N/15; [biogr.], WNEiZ, s. 152-54 


222
		

/Licencje_017_04_235_0001.djvu

			*GOGOLIN Romuald (1) 21 V 1938 Toruń; int. (2) Tech. Cukr. 
1956 (3) UMK 1964 chem. A. Swinarski (4) UMK A. Łodzińska. 1973 
Reakcja fotochemiczna jonu (NC) FeN()2-- (10) Cukr. "Sułkowice" Wro- 
cław 1956-59 (11) AM Gdańsk 1974- (12) UMK 1964-74 (12a) Kat. 
Chem. Nieorg.: stai asyst. 1964, asyst. 1965, st. asyst. 1967, ad. 1973 (12c) 
ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-18/37 
GOJOWY Piotr (Teofil) (1) 29 VII 1959 Bydgoszcz; rZem. (2) 
Państ. Lic. Szt. Piast. Bydgoszcz 1979 (a) UMK 1985 szt. piękne M. Po- 
korska, T. Marciniak (4) PWSSP Łodź J. Słobosz 1993 Farby transparentne 
w druku wypuklymprzewód kwalif. l° (10) Dekorator "Telkom-Telfa" Byd- 
goszcz 1979-80 (12) UMK 1985- (12b) Prodziek. WSzP 1990- (12c) 
lA-P ad. Zakł. Graf. (15) Graf. warsztatowa; mal.; rys.; monotypia (16) 
Wyróżnienia: Kraków 1985, Bydgoszcz 1987 i 1992 - I Biennale Piast. Byd- 
goskiej 
GOLASIŃSKI Marek (1) 22 IV 1949 Rzadka Wola (woj. włocław- 
skie); roI. (2) Lic. Ogóln. Lubraniec 1966 (a) UMK 1971 mat. teor. S. Bal. 
cerzyk (4) UMK S. Balcerzyk 1978 Teoria homotopii w kategoriach (9) PT 
Mat.; Amer. Mathematical Soc. (AMS); London Mathematical Soc. (LMS) 
(11) Univ. oflfe ille-Ife (Nigeria) 1982-84; Uniw. Moskiewski 1981-82; Ban- 
gor Univ. (Wielka Brytania) 1986-87; Univ. ofHanover 1991-92 (12) UMK 
1971- (12c) WMiI ad. Zakł. Alg. i Topol. (16) Mat. (teor. homotopii) 
GOLDFINGER Jerzy zob. KUNICKI-GOLDFINGER Jerzy 
Jakub 
*GOLIŃSKA Felicja (Zofia) z d. Siuda (1) 25 IX 1939 Warszawa; 
int. (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1957 (a) UMK 1962 
chem. nieorg. A. Łodzińska (4) UMK A. todzińska. 1971 Wpływ zmiany 
symetrii kompleksów halogenoakwomanganu (II) na pasma absorpcyjne 4 A'g 
4Eg(G) (9) PT Chem. (11) Stai nauk. w PWr 1985 (12) UMK 1962-94 
(12a) Kat. Chem. Nieorg.: asyst. stai. 1962, asyst. 1963, st. asyst. 1964, ad. 
1971 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Nieorg. (la) 1994 (16) Fizykochem. 
związków kompleksowych 
Ankieta 1983 w AUMK 


GOLON Mirosław (Tadeusz) (1) 31 V 1964 Olsztyn; rob. (2) IV 
Lic. Ogóln. Olsztyn 1984 (naucz. j. pol. M. Gugała) (a) UMK 1989 hist. 
T. Gilas (z wyróżnieniem) (11) Współpr. Fund. "Archiwum Pomorskie 
Armii Krajowej" w Toruniu (12) UMK 1989- (12a) lHiA Zakł. Hist. 
Pol. i Powsz. po 1945 r.: asyst.stai. 1989, asyst. 1991 (12c) lHiA asyst. 
Zakł. Hist. Powsz. i Pol. po 1945 r. (16) Hist. Pom. po 1945 r. (16) Styp. 


223
		

/Licencje_017_04_236_0001.djvu

			MEN 1988; wyróżnienie "Najlepszy absol. UMK" 1989 (17) Turystyka, 
zwł. piesza (zast. prez. Oddz. Akad. PTTK, czł. Kom. Akad. ZG) 
*GOŁASKI Franciszek (Józef) (1) 29 III 1928 Zaborowo k. Leszna 
Wlkp. (2) Państw. Lic. i Gimn. Męskie Leszno 1949 (3) UMK 1980 ped. 
kult.-ośw. T. Wróblewska (10) Zaw. służba wojsk. 1949-59 (12) UMK 
1960-85 (12a) SW: mI. wykI. 1960, wykł. 1963 (12c) SW - wykI. (13) 
1985 
AUMK: sygn. K-37N/20, Ankieta. 1983 
GOŁAŚ Jędrzej (Leszek) (1) 6 VIII 1955 Poznań; int. (2) Lic. 
Szt. Piast. Poznań 1975 (3) UMK 1982 szt. piękne - mal. S. Borysowski 
(4) ASP Warszawa R. Drzewiecki 1992 Rysunek - samoistna wypowiedź 
artystyczna przewód kwalif. 10 (10) Dekoratornia Zakł. Usług Radiotech. 
i Telewizyjnych Poznań 1975-76; naucz. piast. w Szk. Podst. nr 54 Poznań 
1982-84 (11) Stai nauk. na Uniw. w Greifswaldzie 1988 (12) UMK 
1984- (12a) Zakł. Mal. asyst. 1984; Zakł. Rys.: 1985, st. asyst. 1986, 
ad. 1992 (12c) lA-P ad. Zakł. Rys. (15) Rys.; mal.; fot.; proj. wnętrz; 
proj. graf. (16) Styp. artysto MKiSz 1987; styp. Woj. Poznańskiego 1988; 
wyróżnienie w Międzynar. Triennale Rys. im. T. Kulisiewicza 1986; nagr. 
spec. - III Międzynar. Triennale Szt. 1991 oraz 10 innych nagr. artysto 
*GOŁĄBEK Emanuel (1) 21 III 1933 Piekary Śl.; rob. (3) WSWF 
Wrocław 1953; WAM Łódź 1961 (10) Zaw. służba wojsk. od 1953 (11) 
WAM Łódź 1956-63; WSOWRiA Toruń 1963-72; WSG Grudziądz 1972-75 
(12) UMK 1975-84 (12a) SW: wykł. 1975, st. wykł. 1976 (12c) SW - 
st. wykI. (13) 1984 
AUMK: sygn. K-37N/19, Ankieta. 1983 
GOŁĄBEK-KLIMCZAK Jadwiga (1) 14 VI 1942 Warka (pow. 
Grójec); tech.-hand. (2) Lic. Ogóln. Działdowo 1960 (3) UŁ 1967 fil. 
ang. - lit. T. Grzebieniowski, W. Ostrowski (10) Naucz. j. ang. KMPiK 
Toruń 1967-75; Pryw. Szk. Jęz. POLANGLO Toruń 1990-93 (11) Kursy 
jęz.: Cambridge 1966 i 1987, Swansea 1969, Leed-Exeter 1974, Aberdeen 
1982 (12) UMK 1967- (12b) Kier. Zesp. J. Ang. 1977-78 i 1988- (12c) 
SJO - st. wykł. j. ang. (17) Sekr. Rady Oddz. ZNP UMK 1980-81 
GOŁEMBIOWSKI Maciej (Flawiusz) (1) 12 II 1948 Nowogard; na- 
ucz. (2) Lic. Ogóln. Złotów 1966 (3) UMK 1971 hist. - arch. K. Górski; 
Inst. Podwyższania Kwalif. Pr. Inf. Nauk. Moskwa 1975; Centre d'Etudes 
Superieures de Civilisation Medievale Uniw. w Poitiers 1976 (4) UMK 
K. Wyczańska 1981 System informacji archiwalnej (9) TNT 1976- (sekr. 
Kom. Hist. 1983-90); PT Hist. 1973- (czł. Kom. Arch. i Nauk Pomocno 
Hist. ZG, jej sekr. 1981-82, czł. Zarz. Oddz. Toruń 1978-84); Stow. Arch. 


224
		

/Licencje_017_04_237_0001.djvu

			Pol. 1971- (czł. Zarz. Oddz. Toruń 1976-83); czł. Zesp. Probl. Nacz. Dyr. 
Arch. Państw. "Informatyka a Archiwa" 1977- (11) Arch. Państw. Toruń 
1971-73; staie: UW 1975, Ośr. Inf. Nauk. PAN 1975; Staatliches Zentralar- 
chiv Poczdam 1977; Uniw. w Padwie 1989 i 1991 (12) UMK 1973- (12c) 
IHiA ad. Zakł. Arch. (15) Hist. średn., zwł. miast; arch., aktoznawstwo; 
dzieje kanc. kościelnych; inf. nauk. 


*GONCZAROWA Ludmiła (1) 2 X 1946 (12) UMK 1988-89 
(12c) IFSłow. doc. Zakł. Fil. Ros. 
AUMK: sygn. K-48N/16 
*GONERKO Sławomir (1) 23 VI 1928 Wójcin (pow. Żnin); naucz. 
(2) Bydgoszcz: Państw. Gimn. dla Dorosłych 1945-, II Państw. Szk. Ogólno 
st. lic. 1950 (matura) (3) UMK 1956 biol. J. Walas (10) Bydgoszcz: 
urz. 1946-51, naucz. Tech. Elektr. 1956; Pow. Zarz. Melioracji i Użytków 
Zielonych Szubin 1957- (12) UMK 1956-57 (12a) Zakł. System. i Geogr. 
Roślin: zast. asyst. 1956, asyst. 1956 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. System. 
i Geogr. Roślin (14) Bydgoszcz 
AUMK: sygn. K-9/246 
*GORCZYŃSKI Władysław (1) 19 III 1879 Bramki (woj. warszaw- 
skie); prawno (brat Bolesław - dramatopisarz i dyr. teatrów warszawskich) 
(2) Gimn. Klas. Łódź 1896 (3) UW 1902 Wydz. Mat.-Fiz. aktynometria 
i klim. A. Lagorio, N. Sonin (ze zł. med.) (4) Uniw. w Montpellier 1906 Sur 
la marche annuelle de l'intensite du rayonnement solaires et sur la theorie 
des appareils employes docteur-es-Sciences-Phisiques (7) 1947 (8) Czł. ko- 
resp. PAU oa 1923 (9) Warszawskie TN 1902-; TNT 1947- (czł. Wydz. III 
1948-); PT Meteor. i Hydrologii (przew. Oddz. Toruń); PT Geogr. (prez. 
1919-20); czł. zał. Com. de Radiation Solaire przy Intern. Meteorological 
Organiz. i Uno Geodesique et Geophysique Intern. 1923-; czł. Amer. Mete- 
orological Soc. 1927-; czł. Inst. Portugalskiego w Coimbra 1933-; czł. AN 
Meksyku 1951-; czł. Międzynar. Komit. Meteorolog. (11) Biuro Meteor. 
przy Muz. Przem. i RoI. Warszawa (kier.) 1900-18; pierwszy dyr. Państw. 
Inst. Meteor. 1919-26; 1927-39 bad. aktynometryczne i klim. we Francji, 
Afryce Płn., Meksyku i Gdyni; visiting prof.: na Uniw. w Kalifornii i na 
Florydzie 1939-47; PGdj AM w Gdańsku do 1952 (12) UMK 1947-53 
(12b) Organiz. i kier. Kat. Meteor. i Klim. (12c) Prof. zw. meteor. i klim. 
(14) 25 VI 1953 Poznań (15) Aktynometria, klim. i meteor.; konstruktor 
solarymetrów 
AUMK: sygn. K-2/75; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT2: 1948 s. 25-41; W. D zie w ulski, 
Ze wspomnień o prof. W.G., Prz. meteor. 1953 z. 1-2 s. 156-58; S. Majdanowski, 
[nekr.], Prz. geogr. 1954 z. 2 s. 182-84; [nekr.], Biul. Państw. Inst. Med. Mor. 5: 1953 
s.9-11i W.Okołowicz, [nekr.], Gaz. Obs. PIHM 1953 nr 8 s.I-2; E. Stenz, 


k - Prat'owl1h.:
 


225
		

/Licencje_017_04_238_0001.djvu

			[bibliogr.], Acta geoph. pol. 2: 1954 nr 1 s. 6-18; t e g o ż, [nekr.], Prz. meteor., 1953 z. 1-2 
s. 153-55; tegoż, [nekr.], Acta geoph. pol. 2: 1954 nr 1 s. 3-6 


*GORDON Carole Wendy (1) 31 X 1964 Clatterbridge (Wielka 
Brytania) (3) Aberystwyth Univ. 1983-86 prawo; Univ. of Surrey 1987-88 
fil. ros. (12) UMK 1987-90 (12c) SJO - lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-53N /9 
GORDON Elżbieta zob. SUDOMIR.GORDON Elżbieta 
*GORDON Zdzisław (Marian) (1) 23 I 1951 Bydgoszcz; int. (2) 
VI Lic. Ogóln. im. J. i J. Śniadeckich Bydgoszcz 1968 (3) UMK 1972 
prawo W. Szyszkowski; aplik. prok. Toruń 1972 (4) UMK J. Winiarz 1982 
Umowa o generalną realizację inwestycji (10) Prok. Pow. Toruń 1972-73 
(12) UMK 1973- (12a) WPiA: asyst. stai. 1973, asyst. 1973, st. asyst. 
1974, wykł. 1981, ad. 1982, st. wykI. 1993 (12b) Pełnomocnik Rektora ds. 
pomocy materialnej dla stud. 1985-87; przew. Rady Ucz. ds. Młodz. 1978- 
(12c) WPiA st. wykł. Kat. Prawa Hand. (16) Nagr. MNSzWiT zesp. n° 
1981; II nagr. w konk. "Państwa i Prawa" 1983 (17) Sekr. Komit. Ucz. 
PZPR 1974-77; wiceprzew. Rady Oddz. ZNP od 1980 
*GORDON.WALKIEWICZ Anna (1) 21 VIII 1947 Łódź; int. 
(3) Poznań: WSE 10 1971, AE - mag. 1975 ekonom. prod. S. Abt; PodypI. 
Stud. Polit.-Ped. UMK 1981; Stud. Dokt. w AE Poznań od 1977 (10) 
Zakł. Celulozy i Pap. Świecie 1969-73; Inst. Maszyn Mat. Toruń - kier. 
prac. 1973-78; Zakł. Elektr. Tech. ObI. Bydgoszcz - spec. 1978-79; Centr. 
Komp. Zakł. Włókien Chem. "Elana" 1982- (12) UMK 1979-82; 1982-86, 
1987-93 (% etatu) (12a) WNE: st. asyst. 1979-82, wykI. 1982-93 na % 
etatu (12c) WNE wykł. Kat. Ekonometrii i Statysto 
AUMK: sygn. K-68/21 
GORGOLEWSKI Stanisław (1) 19 X 1926 Słonim (woj. nowo- 
gródzkie); int. (2) Lic. Ogóln. Środa Wlkp. 1958 .(3) UP 1952 fiz. 
S. Szczeniowski; Stud. dokt. - Cambridge Univ. Cavendish Lab., Mullard 
Radio Astronomy Observatory 1958-59 M. Ryle, A. Hewish (4) UMK 
W. Iwanowska 1960 Badania zewnętrznej atmosfery Słońca metodami inter- 
ferometrii (5) UMK 1964 Radiowe obserwacje superkorony Słońca w latach 
1961, 1962 i 1963 (6) UMK 1970 (7) UMK 1992 (9) TNT 1964-80 
(czł. Wydz. III); Komit. Elektr. i Telekom. PAN 1966-; Komit. Astr. PAN 
1963-; PT Fiz.; PT Astr.; Intern. Astronomical Uno (lAU) 1961- (czł Kom. 
40 - Radioastr.); Uno Radio-Scientific Intern. (URSI) 1963- (przew. Krajo- 
wej Kom., czł. władz międzynar. 1964-, koresp. na okres 1994-96); Comm. 
of Eur. Solar Radio Astronomers (CESRA) 1974-79; Eur. Consortium for 
Very Long Baseline Interferometry (Associate Member of the Consortium 


226
		

/Licencje_017_04_239_0001.djvu

			Board of Directors w Eur. Consortium for VLBI 1982-92), Member of the 
Eur. VLBI for Geodesy and Astrometry 1985-91, Eur. Science Foundation 
- Comm. on Radio-Astronomy Frequencies (ESF CRAF) 1987-92 (10) 
Pr. przymusowa rob. roI. w pow. średzkim 1941-44; prowadzenie biura Sto- 
larni (F-ma Friedland) Środa Wlkp. 1944-45; Radiowęzeł PR w Środzie 
1945-48 (dyżurny mech.); gł. konsult. - "Eltra" Bydgoszcz 1956-58 (11) 
UP 1952-53 (zast. asyst., mI. asyst., asyst. Zakł. Fiz. Dośw.); styp. Bri- 
tish Council w Cambridge Univ. 1958-59; styp. IREX w California Inst. 
of Techn. Pasadena 1970; visiting prof.: National Radio-Astronomy Obser- 
vatory Charlottesville (USA) 1978-79, Univ. of Virginia 1979, California 
State Univ. Fresno 1990-91 (12) UMK 1953- (12a) Kat. Fiz. Dośw.: 
asyst. 1953, st. asyst. 1953; Kat. Astrofiz.: st. asyst. 1957, ad. 1957; Zakł. 
Radioastr.: doc. 1965, prof. nadzw. 1970; Kat. Radioastr. prof. zw. 1992 
(12b) Dyr. lA 1976-78; kier. Zakł. (od 1980 Kat.) Radioastr. 1965-91; or- 
ganiz. bud. 15 m radioteleskopu 1968-78, inicjator i kier. bud. st. VLBI 
(z 32 m radioteleskopem) 1985-91; Ucz. Kom. ds. Aparatury 1978-; Rek- 
torska Kom. Wynalazczości 1979-; czł. Senatu 1987-90 (12c) WFiA prof. 
zw. Kat. Radioastr. (15) Fiz. jądro (do 1956). Radioastr.: bad. promienio- 
wania radiowego Słońca naziemnego i orbitalnego; odkrycie promieniowania 
radiowego satelity Jowisza Callisto (1970), pionierskie bad. w zakr. VLBI - 
instrumentacja i obs. VLBI, bud.pierwszej w Polsce st. VLBI (1981) i dru- 
giej (1994); odkrycie nowego efektu w fizjol. roślin - elektropizmu (1993); 
proj. radioteleskopu do poszukiwania planet i badań heliosfery. Wych. zesp. 
radioastr. o światowej sławie. (16) Nagr.: MSzW ind. 11 0 1965, PAN zesp. 
1973, MNiSzW zesp. I 01985, Woj. Rady Nar. w Bydgoszczy 1973 (17) 
Dział. popularyzatorska w radio, TV, prasie 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 18: 1964 s. 35-36 


*GORONOWSKI Wacław (1) 3 IX 1923 Biała Podl.; int. (2) 
Państw. Lic. i Gimn. im. S. Żeromskiego Toruń 1946 (3) UMK 1950 
prawo fin. L. Kurowski (4) UW L. Kurowski 1961 System finansowy 
Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (5) UW 1973 Klasyfikacja wydatków 
w budżecie socjalistycznym (9) TNT 1950-; Assoc. Intern. de Droit 
d'Assurance (AIDA) (10) Urz. 1942-44: Łuków, Międzyrzec Podl.; red. 
w PWN Warszawa 1953-61 (11) UW 1953- (doc. Zakł. Prawa Fin. 1974-) 
(12) UMK 1949-53 (12c) WPr st. asyst. Kat. Skarb. i Prawa Skarb. 
(16) Wyróżnienie w konk. "Państwa i Prawa" 1962; nagr. ind. MNSzWiT 
IlIo 1973 
AUMK: sygn. K-2/79 


GORSKA.POCZOPKO Jadwiga (Maria) (1) 25 IV 1923 Wilno; 
naucz. (2) Wilno: Gimn. im. E. Orzeszkowej do 1939, IV Widurina Moky- 


227
		

/Licencje_017_04_240_0001.djvu

			kla, tajne komplety; matura - Lic. dla Pr. Olsztyn 1946 (3) UMK 1946-50 
biol. - bot. - syst. i geogr. roślin J. Walas (4) UMK W. Zabłocka 1964 
Studia nad biologią grzyba Ophiobolus graminis - patogeneza zgorzeli źdźbła 
pszenicy (5) AR Wrocław 1975 Badania nad możliwością chemicznego 
zwalczania grzyba Ophiobolus graminis (6) Inst. Przem. Org. Warszawa 
1985 (9) PT Bot. 1948-; PT FitopatoI. 1973- (czł. zał., czł. ZG do 1987, 
czł. zarz. Oddz. Warszawa) (10) Tajne naucz. w zakr. szk. podst. okolice 
Wilna 1941-44; kancelistka - Starostwo Pow. Olsztyn 1945-46 (11) Inst. 
Ochro Roślin 1950-1963: Bydgoszcz, Reguły k. Warszawy; Inst. Przem Org. 
Warszawa 1963-87 (od 1987 1/4 etatu prof.); styp. nauk. na Uniw. RoI. w 
Wageningen (Holandia) 1968 (12) UMK 1949-1950 (12a) Kat. System. 
i Geogr. Roślin zast. asyst. (stud. IV r.) 1949, mł. asyst. 1950 (zwolniona 
z przyczyn polit. za przynależność do "Juventus Christiana" przy UMK) 
(12c) WM-P mI. asyst. Kat. System. i Geogr. Roślin (13) 1987 (15) 
Ochr. roślin (fitopatolog.), zwalczanie chorób roślin (fitofarm., stosowanie 
fungicydów) (16) Nagr. zesp.: MNSzWiT 1977, Min. Przem. Chem. 1978; 
wyróżnnienie "Mistrz Tech." 1974 (17) Koło Przyr. UMK sekr. 1947-49; 
"Juventus Christiana" czł. 1946-50 
AUMK: sygn. K-l/211 
*GORZECHOWSKI Maciej (1) 14 III 1925 Toruń; dzierżawca 
roI. (2) Gimn. i Lic. W. Górskiego Warszawa 1944 (3) UMK 1950 
prawo K. Koranyi (4) UMK K. Koranyi 1951 Sądy przysięgłych jako wyraz 
walki burżuazji z feudalizmem w okresie Wiosny Ludów (11) UMCS; PAN 
Warszawa (12) UMK 1949-52 (12a) Kat. Prawa Kar.: zast. asyst. (stud. 
IV r.) 1949, mI. asyst. 1950, st. asyst. 1951 (12c) WPr st. asyst. Kat. 
Prawa Kar. 
AUMK: sygn. K-l/410 
GORZKA Cezary (1) 20 II 1955 Nowy Dwór Gdański; int. (2) 
Tech. Mech. Koluszki 1975 (mgr inż. Walczak) (3) Ut 1980 mat. teor., 
fi.loz. L. Włodarski (4) UMK L. Gumański 1990 Analiza filozofii nauki 
Alfreda North Whiteheada (9) PT Filoz. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) 1991- 
(10) Naucz. mat. w Zasadniczej Szk. Zaw. Rzemiosł 1980-81 (12) UMK 
1992- (12c) WH ad. Kat. Log. (15) Mereologia i rach. indywiduów; 
metoda ekstensywnej abstrakcji; twierdzenia limitacyjne a filoz. 
[Biogr.], Kto jest kto na WH, s. 79 


GOSS Alojzy (1) 17 V 1914 Nowa Wieś k. Golubia; kolej. (2) Gimn. 
im. M. Kopernika (typu klas.) Toruń 1934 (3) ASP Kraków 1934-39, dypI. 
1946 - mal. i kons. zab. W. Jarocki, K. Sichulski, J. Mehoffer, S. Filipkiewicz, 
J. Hopliński (9) ZPAP 1945- (czł. zał. Oddz. Toruń, sekr. 1945-50, przew. 
1950-53); czł. Grupy Twórczej "Zachęta" w Warszawie 1967-70 (10) To- 


228
		

/Licencje_017_04_241_0001.djvu

			ruń: mal.-dekorator 1939-41, kreślarz-rys. w Adm. Domów 1941-43, Teatr 
Miej. 1943-44; ref. do zabezpieczania i ratowania zab. - Bydgoszcz 1945 
(12) UMK 1 XI 1945 - 1954 (12a) Kat. Mal. Pejzażowego i Martwej 
Natury: st. asyst. 1945, ad. 1946; Kat. Rys. 1948 (u prof. K. Dargiewicza) 
(12b) Udział w akcji zachowania WSzP UMK przed likwidacją i autor kon- 
cepcji przekształcenia Wydziału z artysto na artyst.-dyd. 1949-50 (12c) 
WSzP ad. Kat. Rys. (13) 1979; dział. artysto i kons. (14) 28 IV 1994 To- 
ruń, Cm. św. Jerzego (15) Mal. sztalugowe i ścienne (polichr. obiektów sa- 
kralnych); kons. zab. sakralnych - uprawnienia kons.: drewna, pozłotnictwa, 
obrazów, polichr. (fresków) z dokumentacją opisową i fotograficzną (16) 
Med. "Zasł. dla Diecezji Chełmińskiej" (17) Kom. Ośw. i Kult. Miej. Rady 
Nar. w Toruniu 1950-53 (kier. Podkom. Kult.) 
AUMK: sygn. K-2/165; [biogr.], Katalog wystawy zbiorowej A. G. Toruń 1948; XX 
lat plastyki w woj. bydgoskim 1964; Plastyka toruńska 1920-1965, 1965 


*GOSTKOWSKI Rajmund (1) 30 VIII 1885 Dobczyce (woj. kra- 
kowskie); chł. (2) Gimn. św. Jacka Kraków 1903 (3) UJ 1907 fil. i archeol. 
klas. K. Morawski, P. Pieńkowski; egz. naucz. szk. śred. przed 1911; Wiedeń 
1909-16 E. Reisch; Ecole Fran«;aise d'AthEme 1923-24 Ch. Picard; Uniw. 
Berlin 1926 U. Wilcken; także krótsze pobyty w Rzymie, Paryżu, Londy- 
nie ( 4) UJ 1925 w zakr. archeol. klas. (5) U JK 1934 w zakr. archeol. 
klas. (6) USB 1937 archeol. klas. (7) UŁ 1946 archeol. (9) Łódzkie 
TN; TN KUL; PT Fil. (wiceprzew.) (10) Państw. Gimn. Klas. Droho- 
bycz (suplent) 1907-11; I Państw. Gimn. Stanisławów 1910-16; pryw. pol. 
gimn. dla uchodźców w Opawie na Morawach 1916-18; VI Państw. Gimn. 
Kraków 1918-29; tajne naucz. gima. Wilno 1941-44 (11) USB: zast. prof. 
Kat. Archeol. Klas. 1929-36, prof. nadzw. 1937-39; tajne naucz. uniw. Wilno 
1941-44; UŁ prof. zw. 1945-50,1957-60; KUL prof. zw. 1950-60 (12) UMK 
1948-52 (z kilkumiesięczną przerwą spowodowaną aresztowaniem przez wła- 
dze bezpieczeństwa w 1951) (12b) Po. kier. Kat. Fil. Klas. 1948-50 (12c) 
WH prof. zw. Kat. Archeol. Klas., WSzP wykł. hist. szt. ant. (13) 1950; 
później powrót na UŁ i pr. na KUL (14) 20 VII 1966 (15) Archeol. klas. 
AUMK: sygn. K-l/279; S. Parnicki-Pudełko, [nekr. i bibliogr.], Archeol. 17: 
1966 s. 249-251; t e g o ż, [biogr.], Meander 21: 1966 nr 7-8 s. 257-259 
GOZDAN Krystyna z d. Dybalska (1) 26 III 1962 Rusinów (woj. 
radomskie); roI. (2) Lic. Ekon. Toruń 1981 (3) UMK 1987 ekonom. 
i organiz. przem. Z. Zieliński (10) Izba Skarb. Toruń 1987-88; Woj. Bibl. 
Publ. i Książnica Miej. Toruń 1988; Szk. Podst. Zakrzewo 1988-89 (11) 
Wyższa Szk. w Bremie 1992 (12) UMK 1989- (12c) WNEiZ asyst. Kat. 
Polit. Ekon. i Rozwoju Lokalnego (15) Fin. irach. 


229
		

/Licencje_017_04_242_0001.djvu

			*GOŹDZIEWICZ Grzegorz (Piotr) (1) 12 V 1947 Września; int. 
(2) I Lic. Ogóln. im. K. Marcinkowskiego Poznań 1965 (3) UP 1969 prawo 
międzynar. K. Skubiszewski; Stud. Dokt. UP 1970-71; aplik. sądowy w Okr. 
Sądzie Woj. Poznań 1969-70 (4) UMK C. Jackowiak 1974 Umowa o naukę 
zawodu (5) UMK 1988 Szczególne właściwości norm prawa pracy (6) 
UMK 1990 (11) Stai na Uniw. w Bonn - styp. nauk. Fund. F. Eberta 
(1975) i A. Humboldta (1981-83) (12) UMK 1971- (12a) WPiA: st. 
asyst. 1971, ad. 1974, doc. 1989, prof. nadzw. 1990 (12b) Czł. Kom. 
Budżetowej Uniw. 1993- (12c) WPiA prof. nadzw. Kat. Prawa Pr. (16) 
Nagr. Min. Pr., Płac i Spraw Socjalnych 1974 
Ankieta 1983 w AUMK 


*GOŹDZIEWSKI Krzysztof (1) 7 XII 1963 Przasnysz; chł. (2) 
Lic. Ogóln. im. KEN Przasnysz 1982 (mat.-fiz.) (3) UMK 1987 astr. A. Dra- 
żyner, S. Gąska; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1989 (12) UMK 1987- 
(12a) lA: prac. tech. (% etatu) 1987, asyst. stai. nauk. 1988, asyst. 1989 
(12c) lA asyst. Zakł. Mech. Nieba (16) Styp. FNP 1994 
*GÓRA Henryk (1) 10 VI 1931 Białośliwie (woj. bydgoskie); chł. 
(2) Państw. Lic. Ped. Bydgoszcz 1952 (3) UMK 1956 hist. S. Hoszowski 
(12) UMK 1956-65 (12a) Kat. Ped.: asyst. 1956, st. asyst. 1960 (12c) 
WH st. asyst. Kat. Ped. 
*GÓRECKI Bogusław Franciszek (1) 2 IV 1932 Głębokie (Bia- 
łoruś); urz. (2) Bydgoszcz: I Szk. Ogóln. stopnia lic. im. L. Waryńskiego 
1951, Szk. felczerska 1952 (1 rok) (3) UMK 1956 szt. piękne - rys. E. Ku- 
czyński (12) UMK 1954-56 (12a) Kat. Rys.: zast. asyst. (stud. III r.) 
1954, asyst. 1956 (12c) WSzp asyst. Kat. Rys. 
AUMK: sygn. K-8/109 


*GÓRECKI Stanisław (1) 7 II 1924 Bydgoszcz; int. (2) Gimn. 
Mech. Bydgoszcz 1939; Uniw. Kurs Przygotowawczy Toruń 1947; Stud. 
Wstępne Toruń 1948/49 (3) UMK 1954 chem. W. Zacharewicz (10) 
Obóz karno-wych. dla młodz. Bydgoszcz 1939-40, rob. roI. Błonie k. War- 
szawy 1940-45; Wytwórnia Chem. Sochaczew 1958- (12) UMK 1951-58 
(12a) Kat. Chem. Nieorg.: zast. asyst. 1951, asyst. 1953, st. asyst. 1954 
(12c) WMFiCh st. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-8/132 


*GÓRECKI Zdzisław (1) 28 VII 1922 Bydgoszcz; int. (2) Byd- 
goszcz: Gimn. Ogóln. 1945, Lic. mat.-fiz. 1946 (3) UMK 1953 chem. E. Pi- 
schinger (10) Obozy pr. i pr. przymusowa w Niemczech 1939-45; Lic. TPD 


230
		

/Licencje_017_04_243_0001.djvu

			Toruń - naucz. 1949-51 (12) UMK 1951-52 (12c) WMFiCh zast. asyst. 
(stud. IV r.) Kat. Techn. Chem. 
AUMK: sygn. K-l/416 
*GÓRKA Joanna (1) 4 VIII 1969 Bydgoszcz; rob. (2) Lic. Ogóln. 
Rypin 1988 (3) UMK 1993 mat. - metody numer. i programowanie (12) 
UMK 1993- (12c) WNEiZ asyst. Kat. Ekonometr. i Statysto 
GÓRNIEWICZ Ewa (Barbara) z d. Jurkowska (1) 3 XII 1959 
Chełmno; wojsk. (2) Lic. Ogóln. Chełmno 1978 (3) UMK 1983 ped. 
spec. Cz. Kosakowski (4) UGd S. Kawula 1995 Środowisko rodzinne a zja- 
wisko dyslekcji i dysortografii u dzieci w młodszym wieku szkolnym (10) 
Toruń naucz. i wych.: Zasadnicza Szk. Elektr. 1983-84, Państw. Przedszk. 
nr 27 1984-88, Oddz. Dyslektyczny Szk. Podst. nr 2 1988-89 (12) UMK 
1989- (12c) IP asyst. Zakł. Ped. Wczesnoszkolnej (15) Teor. i metod. 
ped. przedszk.; społ. uwarunkowania zjawiska dyslekcji u dzieci (17) Au- 
torka oryginalnej koncepcji funkcjonowania przedszk., zatwierdzona przez 
MEN w 1989, niezrealizowanej z przyczyn polit. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 40 
GÓRNIEWICZ Józef (Henryk) (1) 7 11956 Tuchola; przeds. pryw. 
(2) Lic. Ogóln. Tuchola 1975 (3) AE Poznań (Wydz. Zamiejscowy Nakło) 
10 1975-77; UMK 1981 ped. kult.-ośw. L. Kożuchowski (4) UMK I. Wojnar 
1987 Teatr lalek a możliwości kształtowania wyobraźni dzieci (5) UP 1994 
Pedagogiczna problematyka wyobraźni i samorealizacji (6) WSP Olsztyn 
1995 (9) TNT; PT Ped. (przew. Oddz. Toruń); Eur. Coun. of High Ability 
- ECHA Nijmegen (Holandia) (11) Uniw. w Oldenburgu i Kolonii (12) 
UMK 1981- (12b) Kier. Zakł. Teor. Wych. 1989-91 (12c) IP prof. 
nadzw. Zakł. Podst. Ped. (15) Bad. nad: wyobraźnią i samorealizacją 
młodz., tolerancją religijną i etniczną młodz., metodol. probl. teor. wych. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 40-41 
GÓRNIEWICZ Lech (Henryk) (1) 4 I 1941 Budków (woj. piotr- 
kowskie); naucz. (2) Lic. Ogólno Lubraniec 1957 (3) WSP Gdańsk 1965 
mat. - topol. K. Gęba; Stud. Dokt. w IM PAN Warszawa 1968-71 (4) 
IM PAN Warszawa K. Gęba 1971 Pewne twierdzenia o punkcie stałym dla 
odwzorowań wielowartościowych (5) UGd 1975 Homological Methods in 
Pixed Point Theory oj Multi- Valued Maps (6) UMK 1984 (7) UMK 1992 
(9) PT Mat.; Amer. Mathematical Soc.; czł. red.: "Set Valued Analysis", 
"Topological Methods in Nonlinear Analysis", "Reports of Mathematical 
Physics" , "Discussiones Mathematicae" (11) WSP Gdańsk 1965-68; PAN 
Warszawa 1971-73; UGd 1973-80 (dyr. IM 1978-80); WSP Słupsk 1980-84 
(dziek. WM-P 1981-84); pobyty zagr.: Moskwa 1971/72, Bonn 1978, Mona- 


231
		

/Licencje_017_04_244_0001.djvu

			chi um 1987-88, Montreal (łącznie 2 lata - 14 wyjazdów), Florencja i Rzym 
(łącznie 1 rok - 8 wyjazdów) (12) UMK 1983- (12b) Dyr. IM 1987-92; 
kier. Zakł. Anal. Mat. (12c) WMiI prof. zw. Zakł. Anal. Mat. (15) Me- 
tody topol. w anal. nieliniowej (16) Nagr.: PT Mat. im. S. Mazurkiewicza 
1977, resortowa III o 1976 i 10 1986, Gdańskiego TN 1973; Med. "Zasł. dla 
m. Gdańska" 1980 
GÓRNIEWICZ Maria (Anna) z d. Włodarkiewicz (1) 16 III 1941 
Nisko; rzem. (2) Lic. Ogólno Gdańsk 1959 (3) WSP Gdańsk 1967 mat. 
A. Oranas (4) UGd K. Podoski 1978 Optymalizacja sieci oświatowej - 
studium syntetyczno-analityczne (11) UGd do 1977 (asyst. i st. asyst.); 
Inst. Kształ. Naucz. i Bad. Ośw. Gdańsk (ad.) do 1980; WSP Słupsk (ad.) 
do 1984 (12) UMK 1984-90 (12c) IP st. wykł. Zakł. Naucz. Pocz. (13) 
1990 renta (15) Metody mat. wekon.; dyd. mat. 
GÓRSKA-BRYLASS Alicja (Maria) (1) 11 XI 1933 Orchów (woj. 
łódzkie); urz. (2) Szk. Ogólno stopnia Podst. i Lic. TPD nr 1 Szczecin 
1951 (3) Biol.: PWSP Łódź 1951-54 i UŁ 1954-57 J. Konorski (4) UŁ 
A. Wałek-Czernecka 1964 Badania cytochemiczne i cytomorfologiczne ziaren 
i łagiewek pyłkowych (5) UŁ 1971 Stadium kalozowe w gametogenezie 
męskiej roślin wyższych (6) UMK 1990 (9) Komit. Bot. PAN; Komit. 
Patofizjol. Komórki PAN; czł. Rady Nauk. Inst. Dendrol. PAN; PT Bot. 
(prez. Oddz. Toruń 1973-82, przew.Ogólnopol. Sek. Anat., Cytol. i Embriol. 
Roślin 1982-87); PT Biol. Komórki (czł. ZG 1993-); Intern. Assoc. of Sexual 
Plant Reproduction Research (10) Szk. Podst. nr 17 Łódź 1954-55 (11) 
UŁ Kat. Anat. i Cytol. Roślin 1957-1972 (doc. 1971-72) - przeniesienie 
służb. na UMK (12) UMK 1972- (12b) Kier. Zakł. Cytol. Roślin i Genet. 
1972- (od 1989 Cytol. i Embriol. Roślin); kier. Prac. Mikroskopii Elektr. 
1987-89 (12c) IBiOŚ prof. nadzw. Zakł. Cytol. i Embriol. Roślin (15) 
Biol. komórki (cytodyferencjacja w procesach rozmnażania generatywnego 
roślin) (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1972; Med. KEN 1993 (17) 
Współpr. z ośr. doskonalenia zaw. naucz. 
*GÓRSKI Karol (1) 30 IV 1903 Odessa; lek.-artyst. (2) Gimn.: 
Odessa do 1919, K. Kulwiecia Warszawa 1921 (matura) (3) UJ 1921-25 
hist. R. Grodecki, później W. Semkowicz; dypl. naucz. szk. śred. 1931 (4) 
UJ W. Semkowicz 1927 Ród Odrowążów w wiekach średnich (5) UP 1932 
Pomorze w dobie wojny trzynastoletniej w zakr. hist. średn. (zatwierdzona 
1933) (6) UMK 1946 (nom. prowizoryczna Rektora UMK 1 X 1945) hist. 
ziem pom. i krajów nadbałt. (7) UMK 1956 (8) Doctor H.C. UMK 
1979 i UWr 1984; czł. koresp. PAU 1951; czł. zagr. Królewskiej Duńskiej 
AN 1979; Corresponding Fellow Mediaeval Academy of Amer. Uniw. Ha- 
rvarda w Cambridge (Massachusetts) 1970; czł. hon.: TNT 1976, PT Hist. 


232
		

/Licencje_017_04_245_0001.djvu

			1974, OBN im. W. Kętrzyńskiego 1968 (9) Poznańskie TPN; TNT 1945- 
(czł. Wydz. I 1947-, zast. przew., sekr., i przew. do 1976; inicjator. i orga- 
niz. Prac. Mikrofilmowej); Kom. Hist. PAU 1947-; Kom. Atlasu Hist. Pol. 
PAU 1948-; Kom. Słowianoznawcza PAU 1949; Komit. Hist. Nauki i Tech. 
(później Nauki, Ośw. i Tech.) PAN 1969-; Kom. Kons. Zamku Malbor- 
skiego MKiSz. 1959; Inst. Zach. Poznań współzał. 1944, wiceprzew. Oddz. 
w Toruniu 1945-50; PT Hist. (czł. Zarz i wiceprez. Oddz. Toruń, czł. ZG 
1965-74, czł. Kom. Rewizyjnej ZG 1969-); czł. rad nauk.: Zakł. Hist. Nauki 
i Tech. PAN 1967-78, "Pol. Sł. Biogr." 1948-, PISM 1976-; wiele innych 
tow. i komit., w tym związanych z obchodami rocznic: grunwaldzkiej (Zesp. 
Propagandy i Wydawnictw Kom. Koordynacji Obchodów Grunwaldzkich 
1958-60) i kopernikowskiej (Komit. Red. "Studiów Kopernikańskich" PAN 
1969-, Kom. Wyd. Kopernikańskich Ogólnopol. Komit. FJN 1969-); Co- 
miss. Intern. pour I'Histoire des AssemblE
es d'Etats 1957 (10) Naucz. 
hist. Poznań: Pryw. Gimn. im. A. Mickiewicza 1928-37, Lic. Hand. 1929-35, 
Pedagogium Państw. 1937-39; udział w kampanii wrześniowej 1939r. (pod- 
porucznik rezerwy 7 pułku Wielkopolskich Strzelców Konnych) - bitwa pod 
Kutnem, obrona Warszawy (ranny, odzn. sr. krzyżem Virtuti Militari; obozy 
jenieckie: w Brunświku - Oflag IX B 1939 (wykł. z hist. Polski dla jeńców od 
I 1940), w Woldenbergu (Dobiegniewie) - Oflag II C VI 1940-45 (wznowie- 
nie wykł. do wiosny 1944, wykł. na Wyższym Kursie Naucz. 1940-43, kier. 
Kursu 1941-44, wykI. hist. kult. w Inst. Naucz. ZNP 1943, kier. stud. akad. 
dla słuchaczy ped. i hist. 1942-45) (11) UP: wykI. zlec. od 1933-, doc. 
etat. 1945; Inst. Zach. Poznań - zast. kier. Oddz. Toruń 1945-50 (współ- 
organiz. Prac. Geogr. Hist.). Liczne podróże nauk., m.in. jako styp. Fund. 
Kult. Nar.: 1930 - wobec niedopuszczenia do Arch. Zakonu Krzyżackiego 
w Królewcu bad. arch. w Gdańsku, 1931/32 - Praga i Wiedeń, 1932 - 
Wiedeń, 1935 - Królewiec, 1938 - Włochy i Zurych (tam udział w VIII 
Międzynar. Kongresie Nauk. Hist.) 1938; styp. PAN: Włochy 1970; także 
Francja 1967, 1973, Dania 1959, 1965, Anglia 1967, 1973. Liczne wykI. 
na uniw. eur.: m.in. Bonn, Kopenhaga, School of Slavonic and East Eur. 
Studies Londyn, Norwich, Keel (Staffordshire), Oxford, Cambridge, Leice- 
ster, Grenoble, Lyon, Dijon, Centre des Hautes Etudes VI-eme Sect. na 
Sorbonie, Bolonia, Ferrara, Nizza, Werona (12) UMK 1 X 1945 - 1973 
(w okresie stalinowskim z powodów polit. odsunięty od zajęć dyd.) (12a) 
Kat. Hist. Ziem Pom. i Krajów Nadbałt. prof. nadzw. 1945; Kat. Hist. Po- 
wszo Średn. 1957-69, Zakł. Hist. Średn. 1969-73 (12b) Współorganiz. 
UMK; dyr. IH 1959-63; organiz. i kier. Kat. Hist. Ziem Pom. i Krajów 
Nadbałt. 1945-57; kier. Kat. Hist. Powsz. Średn. i Staroż. 1957-69; kier. 
bib!. Zesp. Kat. Hist. 1956-59; kier. Zesp. Bad. Hist. Późnego Feudalizmu 
1969-80 (12c) IHiA em. prof. zw. hist. powsz. średn. (13) 1973; wykł. 


233
		

/Licencje_017_04_246_0001.djvu

			monogr. (ostatni wykł. planował jeszcze leżąc w szpitalu), semin. dokt. do 
1977, przew. Zesp. Bad. Późnego Feudalizmu 1975-80, aktywna dział. nauk. 
(14) 11 XII 1988 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Hist. Pol. i powsz. średn. 
i nowoż.: dzieje państwa i zakonu krzyżackiego, hist. Pom. Wsch. (organiz. 
pierwszego po wojnie zjazdu hist. Pom. w Toruniu - 1947), skandynawi- 
styka (kraje zlewiska Bałtyku). Hist. życia wewnętrznego i duchowego (re- 
ligijność, mistyka) w Polsce (prekursor tej dziedziny bad.) oraz hist. kult. 
XVI-XX w. M. Kopernik i jego środowisko. Hist. stanów i parlamentary- 
zmu pol. i eur. Nauki pomocno hist., zwł. genealogia, geogr. hist., neografia. 
Edytorstwo źródeł hist. (m.in. inicjator i wyd. pierwszych tomów serii Akta 
Stanów Prus Królewskich, współwyd. niezwykle trudnej edycji Tabliczek wo- 
skowych). Dział. red., m.in. red. "Zap. TNT" (późniejszych "Zap. Hist.") 
1948-50 (16) Nagr.: PTHist. 1948, MOśw. 1948, Rektora z upowainienia 
MSzW 1957, MNSzWiT ind. 10 1973 i zesp. IIo 1984, MEN ind. 10 1988, 
im. ks. Radziszewskiego KUL 1979, nauk. Woj. bydgoskiego 1974; tyto hon. 
"ZasI. Naucz. PRL" 1973; med. M. Kopernika PAN 1972; Med. Grunwaldzki 
Ogólnopol. Komit. FJN; Med. KEN; Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski 1987; Komandoria Orderu św. Grzegorza Wielkiego 1984 
(17) Dział. społ., m.in. w ruchu "Odrodzenie" w latach trzydziestych 
AUMK: sygn. K-17/65; Spuścizna AUMK i Bibl. UMK; Autobiografia, Kwart. Hiat. 
Nauki i Tech. 32: 1987 nr 1 s. 3-72; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 1: 1947-48 s. 36-39; [ks. 
pam.]: Zap. hiat. 34: 1969 z. 3 (tom poświęcony prof. KG. w 40-1ecie pr. nauk.) [z bibliogr.]; 
A UNC Hist. 9,1973 (tom poświęcony prof. KG. w 45-1ecie pr. nauk.) [z bibliogr.]; Ordines 
Militares II: ColIectanea dedicatum Carolo Górski occasione LXXX iubilei 7-8 X 1983; 
W kręgu stanowych i kulturowych przeobrażeń Europy Północnej w XIV - XVIII wieku, 
pod red. Z.H. N owaka, Toruń 1988 [z bibliogr.]; Studia Culmensia t. 2 (dedykowany 
w 80-tl!: rocznicę urodzin); Sesja jubileuszowa z okazji 80-1ecia, UMK 30 IV 1983, Fakty 
1983 nr 22 [teksty przemówień]; M. Grzegorz, [bibliogr. za l. 1928-68], Zap. hist. 34: 
1969 z. 3 s. 222-236; T. Borawska, [bibliogr. 1968-73 i uzup. do 1968], AUNC Hiat. 
9, 1973 s. 6-12; J. Bieniak, Prof. dr KG. (1903-1988), Biul. Pol. Tow. Herald. 1989 
nr 1 s. 29-31; A. Basielich , Wybitny przedstawiciel katolickiego laikatu: niezwykły 
wkład Prof. KG. do historii duchowości w Polsce, Homo Dei 56: 1987 nr 2 s. 126-131; J. 
K ł ocz o ws ki, Jubileusz KG., Tyg. powsz. 37: 1983 nr 31 s. 2, tenże, tamże Profesor KG. 
(1903-1988); J. M ał ł ek, K.G. A memoire, Parliaments Eatates and Representations 9: 
1989 nr 2 s. 109-111; Z.H. N o w ak, K.G. (1903-1988), Zap. hist. 54: 1989 z. 4 s. 175-178; 
W. Szczuczko, Moje wspomnienia o Profesorze KG., Gl. Ucz. 1989 nr 2 s. 88-90; 
J. Staszewski, Doktorat honorowy UMK dla profesora KG. Sylwetka doktoranta, 
Gl. Ucz. 1979 nr 8/9 s. 64-70; J. M ałłek, Jubileusz Profesora KG., Zap. hist. 34: 1969 
z.3 


*GÓRSKI Konrad Józef August [pseud. Piotr Golimunt, Tomasz 
Wronowski] (1) 22 IV 1895 Wągry (woj. skierniewickie); urz. o trady- 
cjach ziem. (2) Pryw. Gimn. W. Górskiego Warszawa 1913 naucz. j. pol. 
H. Rygier i N. Barlicki, propedeutyki fi.loz. M. Massonius; matura państw. 
- V Gimn. Państw. Warszawa 1913 (3) Uniw. w Dorpacie (Tartu) prawo 
1913-15 (w tym czasie jako samouk pod kier. M. Massoniusa hist. filoz. gr., 


234
		

/Licencje_017_04_247_0001.djvu

			a także nauki przyr.); UW fil. pol. 1918-21 J. Kleiner, J. Ujejski, B. Gubry- 
nowicz, przedmiot poboczny hist. M. Handelsman; Uniw. w Pradze bohemi- 
styka 1922-23 (styp. rządu Czechosłowacji) (4) UW J. Ujejski (przebywał 
wówczas w Paryżu, pracę więc oceniali B. Gubrynowicz i Z. Łempicki) 1921 
Ewolucja stosunku Mickiewicza do racjonalizmu i wieku oświecenia w latach 
młodzieńczych [druk. 1925] pod tyto Pogląd na świat młodego Mickiewicza 
1953 nom. CKK na stopień nauk. dokt. nauk fil. (5) UW 1929 Grzegorz Pa- 
weł z Brzezin. Monografia z dziejów polskiej literatury arjańskiej XVI wieku 
(6) USB 1934 hist. lit. pol. (7) UMK 1946 Hist. Lit. Pol. 
 (8) Doctor 
H.C.: UJ 1973, KUL 1980, UMK 1981; czł. koresp. PAU 1947; czł. rzecz. 
PAN 1969; hon. przew. Komit Nauk o Lit. PAN 1976; czł. zw. Warszaw- 
skiego TN 1945 (9) PAU (czł. czynny) 1989; Warszawskie TN (czł. czynny); 
TNT 1945- (czł. Wydz. I, wiceprez. Zarz. 1945-48, prez. 1948-49 i 1957-83); 
Tow. Lit. im. A. Mickiewicza; PT Fil.; Zw. Zaw. Lit. Pol. (czł. Zarz. Wilno, 
prez. Zarz. Oddz. Pom. 1945-48); Tow. Bibl. Publ. Warszawa 1925-34; Tow. 
Przyjaciół J. Kasprowicza (współzał.); Kom. Edyt.- Tekstologiczna Między- 
nar. Zjazdów Slaw. (organiz. i przew. 1958-83); rzeczoznawca CKK 1953-; 
czł. Komit. Organiz. Kongresu Kult. Pol. (XII 1981); czł. Akad. Hist. i Lit. 
Pol. i Słowo Bolonia (10) Korepetytor w Warszawie 1913-15, naucz. do- 
mowy na granicy Żmudzi i Kurlandii 1915-17, rezydent w majątku Z. Ko- 
morowskiego 1917-18; czteromiesięczna służba wojsk. (201 ochotniczy pułk 
artylerii polowej) 1920; naucz. j. pol. i niem. w gimn. warszawskich: Męskim 
św. Wojciecha (W. Górskiego) 1918-22, Żeńskim Popielewskiej i Zdzienic- 
kiej 1918-20, Żeńskim J. Kowalczykówny i J. Jawurkówny 1923-34 (11) 
Lekt. j. pol.: Uniw. Karola w Pradze 1922-23, Uniw. w Lille 1927-28; po- 
dróż nauk. do bib!. Padwy i Florencji 1930; doc. UW 1930-34; prof. nadzw. 
hist. lit. pol. na USB 1934-39; tajne komplety lic. i uniw. Wilno 1939-45; 
bib!. Wilno: AN Litewskiej SSR 1940-41, Semin. Duchownego 1944-45; 
IBL PAN: Prac. Sł. Pol. XVI w. 1952-60, inicjator i red. nacz. Red. SI. 
Mickiewiczowskiego 1950-83; tajne Tow. Kursów Nauk. Warszawa 1978-80 
(12) UMK 1 X 1945 -1965 (30 VIII 1950 - 15 XII 1956 płatny urlop dla pr. 
nauk. w IBL; odsunięcie od zajęć dyd. z powodów ideologiczno-polit. (12a) 
Kat. Hist. Lit. Pol. prof. zw. 1945 (rektorska nom. prowizoryczna z 8 X) 
(12b) Współorganiz. UMK; organiz. i pierwszy dziekan WH 1945-47; pro- 
dziek. WH 1947-48; kier. Zakł. Lit. Pol. XIX w. (12c) WH em. prof. zw. 
hist. lit. pol. (13) 1965; dalsza aktywność nauk. (14) 7 IV 1990 To- 
ruń, Cm. Laski k. Warszawy (15) Teor. lit. i metodol. bad. lit.; hist. lit. 
pol. odrodzenia, romantyzmu i pozytywizmu; dzieje reformacji; teor. edyt. 
i edyt. fil. (16) Nagr.: Episkopatu Polski 1949, MSzW ind. 10 1965, Fund. 
im. A. Jurzykowskiego USA 1973, im. Ks. I Radziszewskiego KUL 1975, 
PEN-Clubu 1980, Państw. 10 1984, im. Herdera 1986 (Austriackiej AN), 


235
		

/Licencje_017_04_248_0001.djvu

			im. W. Doroszewskiego 1987; Komandoria Papieskiego Orderu św. Grze- 
gorza Wielkiego 1986 (17) Udział w dział. Klubu Lit. i Nauk. (KLIN) 
w Warszawie 1926-34. Muzyka (czł. hon. Pom. Tow. Muzycz.), recytacja, 
krajoznawstwo (Pol. Tow. Krajoznawcze - czł. Rady Gl. 1930-34) fotogra- 
fia. Przew. Kom. Oceny Książek Beletrystycznych przy MWRiOP 1930-36. 
Dział. społ.-polit. m.in. współautor "Listu 34" III 1964 


AUMK: sygn. K-11/119, wspomnienia - nagranie, Ankieta 1983; Spuścizna - Zbiory 
TNT; K Górski, Pamiętniki, [wyd.] Z. Jędrzyński, [Toruń] 1995; K Górski, 
O początkach UMK i organizowaniu Wydziału Humanistycznego, [w:] Wspomnienia. pra- 
cowników, s. 65-73; K. Górski, Autobiografia naukowa, Kwart. Hiat. Nauki i Tech. 
27: 1982 nr 3-4 s. 535-575, [również w:] Uczeni polscy osobie, T. 1, Warszawa 1988 
s. 264-325, Przegl. artyat.-lit. dod. spec. 4: 1995 nr 5; Ks. pam. ku czci KG., Toruń 
1967; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 1: 1947-48 s. 58-60, 29: 1979 s. 84-90, 35-36: 1981-82 
s.108-110; E. Jankowski, KG., Nauka pol. 20: 1972nr2s.45-51; B. Nadolski, W 
70-1ecie prof. KG., Zesz. nauk. UMK Fil. pol. 7, 1967 s. 179-187; Z. N o w ak, O KG., 
jako historyku literatury, Rocz. Tow. Lit. 4: 1969 s. 109-115; L. Szczucki, KG. jako 
badacz prądów umysłowych XVII w., tamże s. 109-115; L. Seweryniak, Bibliografia 
podmiotowa i przedmiotowa KG. w układzie chronologicznym (1966-1981), Rocz. hum. 
30: 1982 z. 1 s. 158-169; S. B u ś k a, Profesor KG. jako redaktor naukowy "Słownika Ję- 
zyka A. Mickiewicza", A UNC Fil. Pol. 34,1990 s. 13-17; T. F ried e lów n a, O profesorze 
K.G. jako badaczu języka polskiego, tamże s. 7-11; A. Hutnikiewicz, Przemówienie 
na wspólnym posiedzeniu Towarzystwa Naukowego w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w dn. 25 IV 1975 r. z okazji 80-1ecia urodzin prof. dra KG. Spraw. TNT 29: 
1975 s. 84-90, t e g o ż, KG. (22 IV 1895 - 7 IV 1990), Pam. lit. 1990 z. 3 s. 271-279; 
t e g o ż, Ostatni z wielkich swojej generacji, Więź 34: 1991 nr 5 s. 108-111; t e g o ż, Poże- 
gnanie Profesora: Przemówienie na uroczystości żałobnej ku czci prof. K.G w dniu 11 IV 
1990 r., Spraw. TNT 44: 1990 s. 30-33; R. L o t h, KG. 22 IV 1895 - 7 IV 1990, Biul. 
polon. 34: 1991 z. 3/4 s. 175-184; H. Markiewicz, KG., Nauka pol. 38: 1990 nr 3/4 
s. 179-182; Z.J. N owak, KG. - człowiek i dzieło, Prz. hum. 35: 1991 nr 3/4 s. 51-68; 
tegoż, K.G. jako edytor Mickiewicza, [w:] Problemy edytorskie literatur słowianskich 
t.l, Wrocław 1991 s. 15-32; F. Pepłowski, Profesor KG. jako badacz języka polskiego 
(w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin), Por. językozn. 1986 z. 3 s. 145-152; J. Speina, 
KG. (1895-1990), Ruch. lit. 32: 1991 z. 1/2 s. 79-85; S. Frankowski, Badacz litera- 
tury i miłośnik języka, Tor. inf. kult. 1987 nr 7/8 s. 43-45; J. Andrzejewska [nekr.] 
Stud. o książce 19: 1993 s. 169-175 


GÓRSKI Wacław (Piotr) (1) 22 X 1935 Poznań; akad. (syn Karola) 
(2) I Gimn. im. M. Kopernika Toruń 1952 (3) UMK 1956 hist. - arch. 
B. Włodarski (10) Prac. Mikrofilmowa TNT 1956-61j PP. PKZ Warszawa 
- kier. Prac. Fotograficznej 1961-72 (12) UMK 1972- (12b) Zast. dyr. 
IZiK 1994- (12c) IZiK st. wykł. Prac. Fotograficznej (15) Fotografia 
dokumentarna, ilustrowanie albumów fotograficznych i pr. nauk. 


GÓRSKI Władysław (1) 22 I 1917 Szymanowice (woj. kaliskie); 
roI. (2) Gimn. i Lic. im. Sułkowskich (typu hum.) Rydzyna 1935 (dyr. T. 
Łopuszański, b. min. ośw.) (3) UP 1939 prawo A. Peretiatkowicz (4) 
UP A. Ohanowicz 1949 Przeniesienie własności w nowym prawie rzeczo- 
wym (5) 1958 List przewozowy. Studium prawne (6) PSz 1965 Kat. 


236 


J....
		

/Licencje_017_04_249_0001.djvu

			Prawa Transportu (7) PSz 1976 Kat. Prawa Transportu (8) Doctor H.C. 
USz (9) Szczecińskie TN (prez. 1982-88); PT Ekon.; Zrzesz. Prawników 
PoL; Assoc. Intern. de Droit des Assurances - AIDA (10) Ochotnik w kam- 
panii 1939; Brygada Strzelców Karpackich - Egipt i Libia (m.in. Tobruk, 
El Gazala) 1940-42; 3 Dywizja Strzelców Karpackich II Korpusu - Włochy 
(m.in. Monte Cassino) 1943-45 (11) Szczecin: AH 1947-48 (st. asyst., ad., 
zast. prof.), WSE od 1955 włączona do PSz 1948-86 (zast. prof., doc. 1958-, 
prof. 1965-, dziek. Wydz. Transportu 1951-56), USz 1986- (kier. Zakł., po- 
tem Kat. Prawa Transportowego) (12) UMK 1950-53 (odszedł z powodu 
likwidacji WPr) (12b) Kier. Kat. Prawa Cyw. I (l2c) WPr zast. prof. 
Kat. Prawa Cyw. (13) 1987; pr. na niepełnym etacie na USz (15) Prawo 
i ubezpieczenia transportowe (16) Med. KEN 1993 (17) Dział. w środo 
kombatanckich, m.in. prez. Klubu b. Żołnierzy Pol. Sił Zbrojnych na Zach.; 
autor publ. wspomnieniowych 
[Ks. pam.]: Problemy prawne i ekonomiczne transportu, (w 70 rocznicę urodzin 40-1e- 
cie pr. nauk. i dyd.), Szczecin 1987; Zagadnienia prawne transpor
u i ubezpieczeń, Szczecin 
1993; [biogr.] Kto jest kim, ed. 2 s. 352, ed. 3 s. 194 
*GÓRSKI Zbigniew Jan (1) 29 X 1945 Wąbrzeźno; int. (2) Lic. 
Ogólno Działdowo 1963 (3) UMK 1970 hist. - arch. K. Jasiński (4) UMK 
A. Tomczak 1978 Księgi miejskie Starej Warszawy. Studium dyplomatyczne 
(9) PT Hist.; Stow. Arch. Pol. (12) UMK 1970-87 (12c) IHiA ad. Zakł. 
Arch. 
AUMK: sygn. K-40N/15, Ankieta 1983 


*GRAB-WYDERKOWSKI Jan (12c) SW - kier. 
*GRABARCZYK Zenon (1) 27 VIII 1943 Chlebowo (woj. płockie); 
roI. (2) Lic. Ogólno Płock 1962 (3) UW 1967 fil. romo M. Żurowski (4) UP 
A. Szwedek 1981 Teksty prawnicze w procesie nauczania języka angielskiego 
w szkole wyższej (10) Naucz. j. fran. Lic. Ogólno Nidzica 1967-70 (11) 
St
te Univ. of Buffalo (USA) 1977-78 (12) UMK 1970-84 (12c) SJO - 
st. wykł. 
AUMK: sygn. K-33N/7, Ankieta 1983 
*GRABAREK Józef (1) 26 III 1948 Pleszew (2) Lic. Ogólno Jarocin 
1962 (3) UAM 1962-64; Uniw. K. Marksa Lipsk 1971 (10) KMPiK Toruń 
-lekt. j. niem. 1973-74 i 1977-78 (12) UMK 1972-78 (12a) WH KFG: 
asyst.stai. 1972, asyst. 1972, st. asyst. 1974 (12c) WH st. asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-22/50 
*GRABDA Jadwiga z d. Siwak (1) 27 X 1907 Warszawa; kolej. (2) 
Gimn. Warszawa 1927 (3) UW 1932 zool. wraz z anat. porówn. K. Janicki 
(10) Naucz. biol. w gimn. i lic. w Warszawie 1933-39 (11) Warszawa: 


237
		

/Licencje_017_04_250_0001.djvu

			Inst. im. M. Nenckiego (asyst.) 1933, Muz. Zool. (asyst.) 1934; Państw. 
Inst. Weterynaryjny Bydgoszcz 1946- (asyst., ad. 1952-) (12) UMK 1954 
(12c) WBiNoZ wykł. z parazytologii 
AUMK: sygn. K-2/166 
GRABOWSKA Anna (1) 5 VIII 1917 Toruń; urz. (2) Państw. 
Semin. Żeńskie im. Królowej Jadwigi Toruń 1936 (3) AWF Warszawa 
1947-50, mag. 1953 (10) Pr. ośw. Gdańsk 1938-39; w okresie okupacji 
rob. w fabr. pap. i w młynie Toruń; naucz. Toruń: szk. podst. 1945-47, Lic. 
Ped. 1950-57, szk. ogólno TPD 1951-52, SN 1957 (12) UMK 1950-53, 
1963-77 (12a) SWFiS: instr. wych. fiz. 1950, naucz. wych. fiz. 1963, wykł. 
1974, st. wykI. 1976 (12b) Zast. kier. ds. dyd. SWF 1974-77 (12c) 
SWFiS - em. st. wykI. (13) 1977; 1/ 2 etatu 1985-87 
AUMK: sygn. K-21/65 
GRABOWSKI Czesław Adam (1) 29 V 1952 Toruń; rob. (2) II 
Lic. Ogólno Toruń 1971 (3) UP 1976 fil. rom. S. Gniadek; Stud. Podypl. 
z j. pol. jako obcego - UW 1984; kursy jęz.: Alliance Franl;aise (Paryż), 
Univ. d'ete de Rennes, w Piotrkowie Trybunalskim (1981) (10) Naucz. 
j. fran. i ang. IV Lic. Ogóln. Toruń 1976-77; metodyk jęz. zachodnioeur. 
Kur. Okr. Tor. 1979-82 (11) UP - Zakł. Językozn. Stos. (asyst.) 1977-79; 
Uniw. w Nancy -lekt. j. pol. 1985-91 (12) UMK 1982- (12c) SJO - st. 
wykł. j. fran. 
GRABOWSKI Ireneusz Krzysztof (1) 17 VII 1967 Wałcz; int. 
(2) Lic. Ogólno Drawsko Pom. 1986 (mat.-fiz.) (3) UMK 1991 fiz. - komp. 
K. Jankowski; Stud. Dokt. Fiz. UMK 1991 (12) UMK 1992- (12a) 
IF: asyst. stai. 1991, asyst. 1992 (12c) IF asyst. Zakł. Teor. Układów 
Wieloelektronowych 
GRABOWSKI Marian (Jerzy) (1) 2 VII 1951 Chełmno n. Wisłą; 
roI. (2) V Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1969 (3) UMK 1974 fiz. teor. R.S. In- 
garden (4) UMK R.S. Ingarden 1979 A-entropia dla obserwabli spektralnie 
absolutnie ciągłych (5) UMK 1991 Miary półspektralne w nierelatywistycz- 
nej mechanice kwantowej (6) UMK 1992 IFiloz. (11) Styp. nauk. A. von 
Humboldta - Kolonia 1988-89 (12) UMK 1975- (12a) IF: asyst., ad. 
1975-92; IFiloz. prof. nadzw. 1992 (12c) IFiloz. prof. nadzw. Zakł. Filoz. 
Współcz. (15) Podst. mat. i filoz. mech. kwant.; filoz. religii i człowieka; 
filoz. nauki (16) Nagr.: MNSzWiT 111 0 za pr. dokt. 1980, MEN 1991 (17) 
Public. ("W Drodze") 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 32-33 


*GRABOWSKI Wojciech Witold (1) 23 IV 1959 Grudziądz; lek. 
(2) V Lic. Ogóln. Toruń 1978 (z wyróżnieniem) (3) UW 1983 organiz. 


238 


j..
		

/Licencje_017_04_251_0001.djvu

			i zarz. (z wyróżnieniem) (12) UMK 1984-85 (12c) WNE asyst. stai. 
Kat. Ekonom. Przem., Organiz. i Zarz. 
AUMK: sygn. K-37N /21 
GRACZ Kalina zob. GRZEŚKOWIAK-GRACZ Kalina 
GRAJPEL Barbara (Ewa) z d. Ulaczyk (1) 23 IX 1952 Bielsk Podl.; 
lek. (2) Lic. Ogóln. Ostróda 1971 (3) UMK 1976 biol. - fizjol. zwierząt 
L. Janiszewski; Stud. Rewalidacji i Rehabilitacji UW 1977/78 (4) UMK 
L. Janiszewski 1990 Charakterystyka zjawisk bioelektrycznych w ontogenezie 
mącznika młynarka (9) PT Zool. 1991-; PT Fizjol. 1981- (10) Kur. dla 
nieletnich Sądu Rej. Toruń 1978-80 (12) UMK 1980- (12c) IBiOŚ ad. 
Zakł. Fizjol. Zwierząt (15) Biol., fizjol. zwierząt (17) Czł. Kom. Ucz. 
NSZZ "Solidarność" 1988-95 
*GRAMATYKA Jacek (1) 16 IX 1954 Poznań (2) IV Lic. Ogólno 
Poznań (3) UMK 1982 szt. piękne (4) ASP Warszawa 1994 przewód 
kwalif. 10 (10) Naucz. Szk. Podst. nr 7 Poznań 1982-83 (12) UMK 
1983- (12c) IZiK asyst. Zakł. Techn. i Tech. Mal. 
GRANAS Andrzej (1) 5 IV 1929 Łódź; int. (2) Lic. Ogóln. im. 
T. Kościuszki Łódź 1947 (3) UW 1952 mat. - topol. K. Borsuk; Stud. 
Aspir. Moskwa 1952-55 (4) Uniw. Moskiewski L. Lusternik 1958 Zastoso- 
wania twierdzenia o Antypodach w topologii przestrzeni Banacha (5) IM 
PAN 1962 The theory oj Compact vector fields and some oj its applications 
to topology oj Junction spaces (6) WSP Gdańsk 1967 (7) Uniw. Montre- 
alski 1970 (9) Gdańskie TN 1966-; PT Mat. 1951- (prez. Oddz.: Gdańsk 
1966-68, Toruń 1991-93) (11) IM PAN 1960-69 (z przerwami, Gdań- 
ski Oddz. IM PAN zał. i kier. 1966-69); WSP Gdańsk (kier. Kat. Topol. 
1966-69); Uniw. w Chicago 1960-61; Uniw. w Paryżu 1965 i 1977; College 
de France 1970 (Kat. dla uczonych zagr.); Uniw. w Bonn 1975; Uniw. Mont- 
realski 1970-94 (12) UMK 1956-59, 1991- (12b) Kier. Międzywydz. 
Centr. Bad. Nieliniowych im. J. Schaudera; red. "Topological Methods in 
Nonlinear Analysis" (12c) WMiI prof. zw. Zakł. Anal. Mat. (13) Em. 
prof. Uniw. Montrealskiego (15) Topol. alg. oraz jej zastosowania w anal. 
nieliniowej; nieliniowe układy równań różniczkowych; teoria punktów sta- 
łych - zastosowania wekon. mat. (16) Nagr. im. S. Mazurkiewicza 1968 
(wspólnie z K. Gębą) 
*GRANAS Monique (1) 26 IV 1936 Touluse (Francja); int. (3) 
1956 (12) UMK 1991-92 (12c) SJO - st. wykI. j. fran. 
AUMK: sygn. K-56/14 


239
		

/Licencje_017_04_252_0001.djvu

			GRAND E Zbigniew (1) 22 XI 1946 Lutry (woj. toruńskie); rob. 
(3) WSP Gdańsk 1968 (4) UGd J. Lipiński 1974 Mierzalność funkcji 
określonych na pewnych przestrzeniach produktowych (5) UGd 1978 La 
mesurabilite des fonctions de deux variabIes et de la superposition F(x,f(x)) 
(6) UMK 1989 (11) UGd 1969-75; PGd ad. 1975-78; WSP Bydgoszcz 
1978-89 (doc. od 1979, prof. nadzw. od 1986); WSP Olsztyn 1991- (12) 
UMK 1989-91 (12c) IM prof. nadzw. Zakł. Anal. Mat. 
AUMK: sygn. K-55/21 
*GRĄBCZEWSKA Maria (1) 3 XI 1924 Łęczyca; int. (2) Państw. 
Gimn. i Lic. Łęczyca 1947 (mat.-fiz.) (3) UMK chem. 1953 J. Walas (12) 
UMK 1949-50 (12c) WM-P zast. asyst. (stud. III r.) Kat. Miner. 
AUMK: sygn. K-l/212 
*GRELEWICZ Andrzej (Zbigniew) (1) 1 II 1947 Toruń; int. (2) 
IV Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1965 (3) UMK 1970 fiz. dośw. 
R. Bauer (4) UMK Z. Prusinkiewicz 1979 Wpływ niestacjonarnego pola 
temperatury na przemieszczanie pary wodnej i jej kondensację w glebie (9) 
PT Gleb. (przew. Zesp. ds. termicznych właściwości gleb, sekr. Kom. Fiz. 
Gleb.) (10) Konstruktor - Bydgoska Fabr. Akordeonów 1971 (11) Stai 
nauk. - Inst. Agrofiz. Leningrad 1981 (12) UMK 1972-89 (12a) IB: asyst. 
nauk.-bad. 1972, st. asyst., 1974, ad. 1979; urlop bezpłatny 1988-89 (12b) 
Insp. Ochro Radiologicznej IB od 1983 (12c) IB ad. Zakł. Gleb. (15) 
Fiz. gleby (elektr. pomiary i rejestracja fiz. właściwości gleb); konstruktor 
aparatury bad. (16) Nagr. MNSzWiT zesp. III o 1984 
AUMK: sygn. K-48N/17, Ankieta 1983 
*GRELOWSKI Zdzisław (1) 15 IX 1914 Kraków; chł. (3) WSH 
Kraków 1935 (4) UJ G. Langrod 1939 Samorząd (gospodarczy - spe- 
cjalny) nieterytorialny w Polsce na tle ustaw obowiązujących w Rzeczypo- 
spolitej (10) Red. "Gazety Porannej" Lwów 1932-35; Zarz. M. Lwowa 
1936-37; naucz. Lic. Admin.-Hand. Pruszków 1954-56; MSzW 1961; PZU 
Centrala Warszawa po 1967 (11) UJ 1937-39; Szk. Nauk Polit. przy UJ; 
AH Kraków; Państw. Wyższa Szk. Admin. Gosp. Katowice 1944-48; Akad. 
Nauk Polit. Warszawa 1945-50 (12) UMK 1964-67 (12c) WPr ad. Kat. 
Prawa Cyw. 
AUMK: sygn. K-13/41 
GRINBERG Marek (1) 27 IV 1952 Toruń; int. (2) Tech. Mech.- 
Elektr. Toruń 1971 (3) UMK 1976 fiz. dośw. K. Łożykowski; Stud. Po- 
dypl. Ideologiczno-Ped. PW 1980; Stud. Dokt. dla Pr. - IF UMK od 1978 
(4) UMK S. Łęgowski 1986 Wyznaczanie energii stanów zlokalizowanych 
w półprzewodnikach z defektami punktowymi (11) PW - Filia w Płocku 
1976-84; styp. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS): Univ. 


240
		

/Licencje_017_04_253_0001.djvu

			Claude Bernard Lyon 1992, The Royal Soc. Univ. of Strathclyde Glasgow 
(12) UMK 1975-76, 1984- (12a) IF: tech. 1975, st. asyst. 1984, ad. 1986 
(12c) IF ad. Zakł. Optoelektr. (15) Fiz. ciała stałego 
GROCHAL Małgorzata zob. TOBYS-GROCHAL Małgorzata 
*GROCHOCKI Andrzej (1) 27 VII 1957 Rypin; rob. (2) Lic. 
Ogóln. Rypin 1976 (3) UMK 1982 archeol. - kons. zab. archeol. K. Żurow- 
ski; egz. państw. z zakresu fotografii 1984; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 
1986 (10) Fotograficzne Biuro Bad. iDokum. Zab. Toruń 1981-84 (12) 
UMK 1984-89 (12c) IAiE naucz. zaw. Prac. Dokum. i Kons. 
AUMK: sygn. K-48N/18 
*GROCHOWSKA Barbara (1) 4 XII 1925 Nasielsk (2) Lic. 
Ogólno im. S. Żeromskiego Toruń 1946 (3) UMK 1951 biol. (12) UMK 
1951 (12c) WM-P zast. asyst. Kat. Geol. 
AUMK: sygn. K-l/281 
GROCHOWSKI Maciej (Henryk) (1) 14 VII 1948 Warszawa; akad. 
(syn Ireny, biol., prof. UW i Jerzego, prof. na Wydz. Leśn. SGGW) (2) 
VI Lic. Ogóln. im. T. Rejtana Warszawa 1966 (3) UW 1971 fil. pol. - 
językozn. H. Kurkowska (4) IBL PAN Z. Topolińska 1974 Środek czynno- 
ści (narzędzie, substancja, materiał) w strukturze zdania (5) UMK 1980 
Pojęcie celu. Studia semantyczne w zakr. językozn. og. (6) PAN 1987 Inst. 
J. Pol. (7) UMK 1992 (8) Czł. koresp. TN Warszawskiego 1989- (9) 
TNT (czł. Wydz. II 1983-); Komit. Językozn. PAN 1990-; PT Językozn.; 
PT Semiotyczne 1972- (sekr. 1993-); czł. Rady Nauk. Inst. J. Pol. PAN 
1981-92; Tow. Kult. Jęz.; Tow. Miłośników J. PoL; Komit. Gl. Olimpiady 
Lit. i Jęz. Pol. przy IBL PAN 1983- (wiceprez. 1990-92); Międzynar. Ko- 
mit. Slawistów (Kom. Struktury Gramatycznej Jęz. Słowo - ekspert 1983-, 
czł. 1994-); Eur. Tow. Jęz.; Międzynar. Tow. Semiotyczne (11) IBL PAN 
1971-74; Inst. J. Pol. PAN 1974-92 (kier. Prac. Semantyki 1990-92); ponad 
30 pobytów krótkoterminowych w uniw. i inst. nauk. - Niemcy, Szwecja, 
Włochy, b. Czechosłowacja, Jugosławia, Bułgaria (12) UMK 1991- (12a) 
IFP: pr. zlec. 1975, % etatu ad. 1978, doc. 1981, prof. nadzw. 1988, pełny 
etat 1991, prof. zw. 1992 (12b) Dyr. IFP 1992-94; czł. Senatu 1993-; kier. 
Zakł. Językozn. Og. 1978-; kier. Podypl. Stud. Fil. Pol. 1983-90 (l2c) IFP 
prof. zw. Zakł. Językozn. Og. (15) Językozn. teor. i pol., metodol. bad. 
lingwistycznych, semantyka teor., semantyka leksykalna j. pol., gramatyka, 
leksykologia, leksykografia, pragmatyka, nauka o tekście, filoz. jęz. (16) 
Nagr. Wydz. I Nauk Społ. PAN im. K. Nitscha 1987 
[Biogr.]: Encyklopedia Języka Polskiego, wyd. II; Kto jest kim na WH, s. 9-10; 
[bio-bibliogr.], Spraw. TNT, 37: 1983 S. 116-117 


241
		

/Licencje_017_04_254_0001.djvu

			GRODZICKI Antoni (Aleksander Maria) (1) 21 VI 1936 Morzyce 
(woj. włocławskie); int. (2) I Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1953 (3) UMK 1959 
chem. A. Basiński (4) UMK A. Swinarski 1967 Polarograficzne oznaczanie 
kompleksów mieszanych w roztworach wodnych (5) UMK 1980 Zmiany 
składu sfery koordynacyjnej jonu metalu wywołane termiczną dehydratacją 
soli Co(II) i Ni(II) z sześciometylenoczteroaminą (6) UMK 1991 (9) PT 
Chem. (10) Inst. Uprawy, Nawożenia i Gleb. Bydgoszcz (lab.) 1953-54 
(11) Staż na Uniw. w. Montpellier 1970-71 (12) UMK 1959- (12b) 
Prodziek. WMFiCh 1981-84; zast. dyr. ICh 1990-93; pełnomocnik Rektora 
ds. pr. w warunkach szkodliwych dla zdr. 1978-83 (12c) WCh prof. nadzw. 
Zakł. Chem. Nieorg. (15) Chem. zw. koordynacyjnych, spektroskopia mol. 
(16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1979 
*GRODZICKI Przemysław (1) 25 XII 1968 Toruń; akad. (syn 
Antoniego) (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1987 (biol.-chem.) 
(3) UMK 1992 biol. og. L. Janiszewski (12) UMK 1992- (12c) IBiOŚ 
asyst. Zakł. FizjoI. Zwierząt (15) BioI.; fizjoI. zwierząt 
GROMAD SKA Melityna (1) 18 II 1917 Rzeczyca (pow. Kraśnik); 
prawno (2) Gimn. Wydz. Pow. i Magistratu m. Krzemieńca (3) USB 
1934-39 Wydz. RoI. prof. J. Priiffer entomoI.; 1939 tyto inż. roI. (4) UMK 
J. Priiffer 1949 Wpływ temperatur stałych i przemiennych na ilość wyprodu- 
kowanego CO 2 przez poczwarki różnych owadów (5) UMK 1955 Przylżeńce 
kwiatów biotopu wydmowego tyto nauk. doc. (6) UMK 1964 (9) TNT 
1947- (czł. Wydz. III 1957-, przew. Kom. Rewizyjnej); Komit. Ekol. PAN 
1959-69; Komit. Ochro Roślin PAN 1978-81; Tow. Przyr. im. M. Kopernika 
1945- (przew. i czł. zarz. Oddz. Toruń); PT Zool. 1947- (czł. zarz. Oddz. 
Toruń); PT Entomol. 1953-; Liga Ochro Przyr.; czł. rad nauk.: Zakł. EkoI. 
PAN 1966-74, Zakł. BioI. RoI. PAN 1981-84, ZG Ligi Ochro Przyr. 1977-79; 
Międzynar. Tow. EkoI. INTECOL 1969- (10) Pr. biurowa Krzemieniec 
1939-43 (11) St. Ochro Roślin Wileńskiej Izby RoI. (zast. asyst.) Wilno 
V-IX 1939, Prac. ZooI. Og. i Syst. Wydz. RoI. UJ (mł. asyst.) 1945-47; Uniw. 
w Liege - Kat. Chem. Fizjol. 1957 - bad. fizjoI. owadów (12) UMK 1947-87 
(12a) Kat. Ochro Przyr. i EkoI.: st. asyst. 1947, ad. 1950, doc. 1955, prof. 
1964; IB Zakł. EkoI. Zwierząt prof. nadzw. 1970 (12b) Prodziek. Wydz. 
BiNoZ 1958-60; dziek. Wydz. BiNoZ 1959-69; p
zew. Kom. Bibl. przy Rek- 
torze 1969-75; kier. Prac. Środo Zagospod. w Koniczynce 1970-; kier. Ośr. 
Bad. Biol. Stos. w Koniczynce 1979-93 (12c) IB em. prof. ekol. (13) 
1987; pr. dyd. i kier. Zakł. i Ośr. Bad. BioI. Stos. w Koniczynce (% etatu) do 
1992 (15) EkoI. eksp., biocenologia, funkcjonowanie ekosystemów (16) 
Nagr. MNSzWiT: dyd. II o 1973, 1983; Nagr. MEN 1987; Med. KEN 1985; 
Med. UMK 1977; Med. 40-lecia UMK 1986 (17) Dział. popularyzatorska 
AUMK: sygn. K-56/15, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s.77 


242
		

/Licencje_017_04_255_0001.djvu

			*GRONOWSKA Bożena (Maria) (1) 3 V 1955 Toruń; int. (2) 
IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1974 (3) UMK 1978 prawo kar. 
i krym. A. Marek, J. Śliwowski (z wyróżnieniem); aplik. prok. 1978-80; 
Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1979 (4) UMK A. Bulsiewicz 1984 Ochrona 
uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym. (Zagadnienia 
karnoprocesowe i wiktymologiczne) (12) UMK 1978- (12c) WPiA ad. 
Kat. Praw Człowieka 
AUMK: sygn. P-20/2, Ankieta 1983 


*GRONOWSKA Janina z d. Gryźlak (1) 10 XI 1922 Barcice (woj. 
nowosądeckie); rob. kolej. (2) Gimn. Stary Sącz 1939 (3 kl.); tajne kom- 
plety; Nowy Sącz: Lic. Mat.-Fiz. 1943, Lic. Ped. 1945 (3) UMK 1950 chem. 
org. W. Zacharewicz (4) UMK W. Zacharewicz 1960 Otrzymywanie po- 
chodnych Juksonu z gwajakolu (5) UMK 1965 Nowe barwniki Jtaleinowe 
z gwajakolu (6) UMK 1974 (7) UMK 1989 (9) TNT 1961- (czł. 
Wydz. III 1970-); PT Chem. (wiceprzew.); Pol. Komit. Kolorystyki Łódź 
(10) Tajne naucz. gimn. Nowy Sącz 1943-45; naucz.: szk. podst. Grudziądz 
1945, szk. śred. Chełmża 1947; Cukr. i Rafineria w Gnieźnie (chem.) 1946 
(11) Staż nauk. - Uniw. w Bazylei 1965 (12) UMK 1947-93 (12a) 
Kat. (później Zakł.) Chem. Org.: zast. asyst. (stud. III r.) 1947, mł. asyst. 
1949, asyst. 1951, st. asyst. 1952, ad. 1955, doc. 1967, prof. nadzw. 1974, 
prof. zw. 1989 (12c) WCh em. prof. zw. Zakł. Chem. Org. (13) 1993 
(15) Chem. org., zwł. bad. spektroskopowe (absorpcja i emisja) niektórych 
barwników w odniesieniu do "reguły rozmieszczenia auksochromów" (16) 
Nagr. MNSzWiT ind.: II o 1975,III o 1978; zesp.: IIIo 1981, II o 1984; nagr. 10 
PTChem. 1965; Med. KEN 1978 (17) Współpr. z przem. barwnikarskim 
regionu pom. od 1974 (wdrożenie dwóch prac do prod. w przem. w Zakł. 
Chem. "Organika-Zachem" w Bydgoszczy) 
AUMK: sygn. K-68/22, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 23: 1969 s. 64-66 


*GRONOWSKI Adam (Andrzej) (1) 30 I 1953 Toruń; akad. (syn 
Juliana i Janiny) (2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1971 (3) 
UMK 1976 chem. - fizykochem. polimerów Z. Wojtczak; Stac. Stud. Dokt. 
Chem. UMK 1976-79 (4) UMK Z. Wojtczak 1983 Badanie właściwości 
akrylanów Zn(II), Go (II), Ni(II) i Gu(II) i ich kopolimeryzacji ze styrenem 
(11) Podokt. staż nauk. w lab. prof. H.1. Yeagera na Uniw. w Calgary 
(Kanada) od 1989 (12) UMK 1980-91 (12a) ICh: chem. 1980, asyst. 
1981, st. asyst. 1982, ad. 1983 (12c) ICh ad. Zakł. Chem. Og. (15) Bad. 
perfl.uorowanych membran jonomerowych typu N afion, stos. w przem. jako 
separatory przy otrzymywaniu chloru wodorotlenku sodowego 
AUMK: sygn. K-55/22, Ankieta 1983 


243
		

/Licencje_017_04_256_0001.djvu

			*GRONOWSKI Julian (Adam) (1) 8 VII 1911 Miechocin (pow. 
Tarnobrzeg); chł. (2) Państw. Gimn. hum. Zbarai (5 klas) 1927; Państw. 
Semin. Naucz. Toruń 1927-31 (3) UMK 1949 prawo W. Hejnosz (10) 
Naucz. szk. podst. 1931-39; Obóz pr. Dębie k. Tarnobrzegu 1940; Firma 
Bud. 1941-44; Sąd Pow.: Inowrocław, Chełmno 1952-56; Okr. Sąd Ubezpie- 
czeń SpoI. Toruń 1960-72 (12) UMK 1949-52,1956-61 (12a) Kat. Hist. 
Ustroju Pol. i Dawnego Prawa Pol. mł. asyst. 1949; Zespół Kat. Hist.-Praw- 
nych asyst. 1951; WH (od 1958 WPr) - Kat. Hist. Państwa i Prawa Pol. 
st. asyst. 1956, 1960 eh etatu) (12c) WPr st. asyst. Kat. Hist. Państwa 
i Prawa Pol. 
AUMK: sygn. K-9/259 
*GROSZYK Henryk (1) 2 X 1926 Sępólno Krajeńskie; urz. (2) 
Państw. Gimn. i Lic. Nakło; Państw. Lic. i Gimn. dla Dorosłych Bydgoszcz 
1946 (3) UMK 1950 prawo (10) NBP 1946-49 (11) UMCS prof. 
teor. państwa i prawa (12) UMK 1949-51 (12a) Kat. Hist. Ustroju Pol. 
i Prawa Pol. mI. asyst. wolont. (stud. III r.) 1949; Kat. Prawa Adm. mI. 
asyst. 1950 (12c) WPr mł. asyst. Kat. Prawa Adm. 
AUMK: sygn. K-l/141 
*GRUDZIŃSKA Maria z d. Musielak (1) 8 IX 1925 Tczew; rob. 
(2) II Państw. Gimn. Ogólno Bydgoszcz (mała matura), Wstępny Rok Stud. 
UMK 1947 (3) Biol.: UP 1947-50, UMK 1950-52 J. Zabłocki (9) PT 
Bot. (10) Fabr. Opatrunków Toruń 1954-56; naucz. szk. podst. i śred. 
Toruń 1958-69 (12) UMK 1950-51,1953, 1969-81 (12a) Kat. Bot. zast. 
asyst. (stud. III r.) 1950; Zakł. Organiz. Zw. referendarz 1953; SJO naucz. 
j. ang. 1969 (12b) Kier. Zesp. J. Ang. 1978-80 (12c) SJO - em. wykł. 
j. ang. (13) 1981 
AUMK: sygn. K-28/139 
GRUDZIŃSKA Stefania (Zofia) (1) 4 IV 1930 Bydgoszcz; urz.- 
ekon. (2) III Państw. Lic. Ogólno (kl. mat.-fiz.) 1950 (3) UMK 10 1953, 
mag. 1955 fiz. z astr. W. Dziewulski (4) UMK W. Iwanowska 1963 Iden- 
tyfikacja linii emisyjnych w zakresie od ,\ 4800 A do ,\ 8840 A w widmie 
zmiennej długookresowej o Ceti (5) UMK 1972 Analiza widmowa wybu- 
chu jasności komety 1963 III (Alcock 1963b) (9) TNT 1956- (czł. Wydz. 
III 1972-, przew. Kom. Astr. Wydz. III 1989); Komit. Astr. PAN 1978-80; 
PT Astr. 1953-; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; Intern. Astronomical Uno 
(czł. Kom. 15 "Fizyka komet, meteorów i małych planet"); Eur. Tow. Astr. 
(11) WSN (później WSP) Bydgoszcz % , potem cały etat ad. później doc. 
1972-80; Inst. Astrofiz. Liege 1959-60 (styp. Belgijskiego Komit. Nar. Mię- 
dzynar. Roku Geofiz.) (12) UMK 1953-91 (12a) Inst. Astr.: zast. asyst. 
1953, asyst. 1954, st. asyst. 1956, ad. 1963, doc. 1978 (l2b) Zast. dyr. 


244
		

/Licencje_017_04_257_0001.djvu

			lA 1976-78 (12c) lA em. doc. Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej (13) 
1991 (15) Astr., fotometria fotograficzna i fotowizualna gwiazd i komet, fiz. 
komet, mechanizmy wzbudzania linii emisyjnych gwiazd długookresowych 
typu Mira Ceti (17) Jeden z dwóch kraj. reprezentantów koordynatora 
Międzynar. Amatorskiej Sieci Obserwatorów Komety Halleya 
AUMK: sygn. K-55/23; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 127-128 
*GRUDZIŃSKI Hubert (1) 14 II 1939 EIsneroda k. Torunia; urz. 
leśno (2) Lic. Ogóln. Wąbrzeźno 1956 (3) UMK 1961 fiz. teor. W. Ha- 
nusowa (4) UMK A. Jabłoński 1968 Wpływ lokalnej temperatury centrów 
luminezujqcych na anizotropię emisji fluorescencji roztworów (5) UMK 
1986 A study oj the convex structure oj the set oj Jermion N-representable 
2-density operators (11) Dep. of Mathematics Queen's Univ. Kingston 
Ontario 1973-74, 1981; Univ. of Sebha (Libia) 1988-90 (12) UMK 1961- 
(12a) Kat. Fiz. Dośw.: asyst. 1961, st. asyst. 1963, ad. 1968 (12c) IF ad. 
Zakł. Fiz. Mat. i Statysto (15) Fiz. mat. (teor. zredukowanych operatorów 
gęstości ) 
*GRUDZIŃSKI Przemysław (1) 30 IX 1950 Toruń; akad. (syn 
Tadeusza i Marii) (2) Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1968 (3) 
UMK 1972 hist. W. Łukaszewicz (4) 1977 (5) 1982 (9) PT Hist. 
(10) Dyr. Biura Studiów i Ekspertyz oraz dyr. gen. Kancelarii Sejmu RP 
1991; MON: doradca min. 1992, posekretarz stanu 1992-; czł. międzynar. 
red. kwartalnika. "Eur. Security" Londyn 1992- (11) IH PAN Warszawa 
1976- (urlopowany 1991-); styp.: Amer. Coun. of Learned Soc. na Uniw. w 
Princeton (Nowy Jork) i The George Washington Univ. (Waszyngton, DC) 
1979-80, Fulbrighta na Uniw. w Princeton 1988; visiting prof. Centr. Stud. 
Międzynar. Univ. of Southern California (Los Angeles) 1989 (12) UMK 
1972-74 (12c) IHiA asyst. Zakł. Hist. Powsz. i Polski XIX i XX W. (15) 
Hist. XX w., zwł. hist. Amer. 
AUMK: sygn. K-17/67; [biogr.], Kto jest kim, ed. 3 s. 201 


GRUDZIŃSKI Tadeusz (1) 1 III 1924 Wola Karczewska (pow. 
Mińsk Maz.); drobnoziem. (2) Tajne komplety Otwock 1943 (3) UMK 
1949 hist. - hist. średn. B. Włoda.rski (4) UMK B. Włodarski 1950 Bolesław 
Szczodry. Zarys dziejów panowania (5) UMK - nom. CKK 1955 (6) 
1966 nauk hum. (7) 1978 nauk hum. (9) TNT 1950- (czł. Wydz. I 
1955-, jego wiceprzew., przew. Komit. Red. "Roczników TNT", czł. Zarz. 
1968-70); Komit. Nauk Hist. PAN 1976- (czł. Prez. 1982-84); PT Hist. 
(czł. zarz. Kom. Mediewistycznej); Rada Gl. MNSzWiT (czł. Prez. 1982-85) 
(10) Pr. fiz. w młynie 1944; żołnierz Armii Krajowej; żołnierz II Armii 
Wojska Pol. 1944-45 (11) WSP Gdańsk doc. 1958-60 (12) UMK 1949-85 


245
		

/Licencje_017_04_258_0001.djvu

			(12a) Kat. (potem Zakł.) Hist. Pol. Średn.: zast. asyst. 1949, mł. asyst., 
asyst. 1949, st. asyst. 1952, ad. 1953, doc. 1955, prof. nadzw. 1966, prof. zw. 
1978; także BG 1947, AUMK 1949-51 (12b) Czł. Senatu 1970-72; czł. 
różnych kom. senackich 1968-76; kier. Zakł. Hist. Słowniańszczyzny Zach. 
w Kat. Hist. Pol. Średn. 1957-69; kier. Kat. Hist. Pol. Średn. 1966-69; kier. 
Zakł. Hist. Średn. IHiA 1969-80; dyr. IHiA 1966-72; przew. Rady IHiA 
1978-81; czł. Rady Nauk. IZiK 1971- (12c) IHiA em. prof. zw. hist. średn. 
(13) 1985 (15) Hist. średn., zwł. hist. polit. X-XII w., źródłoznawstwo- 
dziejopisarstwo pol., hist. kult. i cywilizacji wczesnego średn. (16) Nagr. 
MNSzWiT ind. dyd.-wych. IIOj zł. odzn. UMK 1970 (17) Publicystyka na 
łamach pism kult.-lit.; dział. NSZZ "Solidarność" (przew. Kom. Zakł. UMK 
1980-81, przew. Zesp. Doradców Regionu Tor. 1980-81) 
AUMK: sygn. K-37N/22; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 57-58; [biogr.], Kto 
jest kim, ed. 2 s. 365, ed. 3 s. 201 


*GRUPA Małgorzata z d. Kolasa (1) 17 X 1958 Toruń; rob. (2) 
II Lic. Ogólno Toruń 1977 (3) UMK 1982 archeol. - kons. zab. archeol.j 
Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1989 (12) UMK 1982- (12c) lAiE instr. 
Prac. Dok. i Kons. 


GRUNBERG Karol (1) 23 VII 1923 Drohobycz; rob. (2) Lic. 
Ogóln. Drohobycz 1941 (3) UW 1951 hist. Ż. Kormanowa (4) Inst. 
Nauk SpoI. W. Najdus 1958 Stosunki między polską a rosyjską socjaldemo- 
kracją w latach 1900-1905 (5) Inst. Nauk SpoI. 1968 Polskie koncepcje 
federalistyczne w okresie 1864-1918 (6) 1976 (7) 1985 (9) TNT; PT 
Hist. (10) Pr. w kopalni miedzi w Kafanie (ZSRR) 1941-44; Red. "Nowe 
Drogi" 1946-50 (11) WSNS Warszawa 1950-68; Inst. Krajów Socjalistycz- 
nych PAN 1980-84; Gl. Kom. Bad. Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Inst. 
Pamięci Nar. 1985-92; styp. nauk.: w Moskwie 1957, w Berlinie 1962, w 
Paryżu 1983, w Waszyngtonie 1988 (12) UMK 1968-93 (12a) IHiA: ad. 
1968, doc. 1969, prof. nadzw. 1977, prof. zw. 1988j IFSłow. prof. zw. 1993- 
(12b) Kier. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. XIX i XX w. 1976-84 (12c) IHiA em. 
prof. zw. hist.j IFSłow. prof. zw. Zakł. Teor. i Hist. Lit. Ros. (13) 1993; 
1f 2 etatu w IFSłow. (15) Stos. poL-niem. i pol.-fran. w XX w.; probl. ros. 
oraz ukraińska w XX W. (16) Nagr. MNSzWiT: ind. II o 1976, zesp. 11 0 
1984, 1988 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 26-27; [ks. pam.], Polska i jej sąsiedzi w czasach 
najnowszych. Studia i materiały ofiarowane profesorowi KG. w 70-1ecie urodzin, Toruń 
1995 


*GRYCKIEWICZ Janina (1) 20 VII 1928 Koziany (ZSRR); rob. 
(2) Gimn. i Lic. Ogóln. Inowrocław 1950 (3) Hist.: UŁ 10 1953 spec. bibl., 
UMK 1958 II o B. Pawłowskij egz. bibl. dypl. 1979 (12) UMK 1953-91 


246
		

/Licencje_017_04_259_0001.djvu

			- 


(12a) BG: pr. tech. 1953, st. bib!. 1966, kust. 1973, kust. dypl. 1979, st. 
kust. dypL 1987 (12b) Kier. BibL ZakI. Filoz. i Etyki (później IFiloz.) 
1971-91 (12c) BG - st. kust. dypl. 
AUMK: sygn. K-54/61, Ankieta 1983 


*GRYGIEL Elżbieta (1) 18 VIII 1963 Gniezno; int. (2) II Lic. 
Ogólno Gniezno 1982 (3) UP 1987 fil. germ. A. Gaca; PodypL Stud. Do- 
skonalenia Ped. UMK 1990 (11) Styp. DAAD w Essen 1990/91 (12) 
UMK 1987-91 (12a) KFG: asyst.staż. 1987, asyst. 1988, st. asyst. 1990 
(12c) WH st. asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-55/24 
*GRYGIER Mirosława (1) 11 VIII 1942 Czempin (woj. poznańskie); 
rzem. (2) Państw. Lic. Ped. Poznań 1962 (3) UP 1967 hist. (4) UP S. 
Kozyr-Kowalski 1983 Floriana Znanieckiego koncepcja świadomości (10) 
Naucz. hist. V Lic. Ogólno im. M. Koszutskiej Poznań od 1989 (11) AM 
Poznań Kat. Nauk Społ. 1967-73; AE Poznań Zakł. SocjoL 1973-78; UP 
kust. Bibl. 1978-83 (12) UMK 1983-89 (12c) INS ad. Zakł. Etyki 
AUMK: sygn. K-48N/19 
*GRYGOŃ-FRANCKIEWICZ Barbara z d. Gostkiewicz (1) 14 I 
1944 Poniatów (woj. piotrkowskie); int. (2) Lic. Ogóln. im. J. Słowackiego 
Elbląg 1961 (3) UMK 1966 bioL - zooL I. Mikulska (4) UMK I. Mikulska 
1974 Płodność wyrażona liczbą owarioli w krzyżówkach wymiennych różnych 
szczepów Drosophila melanogaster Meig. i w ich dalszym potomstwie (9) 
PT ZooL; PT Malakologiczne (10) Naucz. Szk. Podst. nr 7 w Toruniu 1986 
(11) Stai nauk. na UJ - Zakł. Fizjol. Zwierząt 1975/76; Inst. Kształ. Naucz. 
Oddz. Toruń 1983-90 (12) UMK 1966-82, 1990- (12a) IB: asyst. 1966, 
st. asyst. 1968, ad. 1974, st. wykł. 1990 (12c) IBiOŚ st. wykI. Zakł. Zool. 
Bezkręgowców (15) Zmienność ewolucyjna różnych narządów Mollusce 
(malakologia) 
Ankieta 1983 w AUMK 


*GRYNIUK Anna (Krystyna) (1) 2 11945 Skrzypny Ostrów k. To- 
maszowa Lub.; int. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1961 (3) 
UMK 1966 prawo kar. J. Śliwowski (4) UMK W. Lang 1975 Świadomość 
prawna (Studium teoretyczne) (9) PT Socjol. (czł. zarz. Oddz. Toruń) 
(12) UMK 1966- (12a) Kat. Teorii Państwa i Prawa: asyst. staż. 1966, 
asyst. 1967, st. asyst. 1969, ad. 1975 (12c) WPiA ad. Kat. Teorii Prawa 
i Państwa 
Ankieta 1983 w AUMK 


247
		

/Licencje_017_04_260_0001.djvu

			*GRZEBIENIEWSKA Jolanta Ewa z d. Malec (1) 16 III 1959 
Sieradz; int. (2) Lic. Ogólno im. S. Żeromskiego Kwidzyn 1978 (3) 
Med. Stud. Zaw. nr 4 Gdańsk 1979-81; UMK 1985 ped.-opiekuńczo-wych. 
T. Wróblewska; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1988 (10) Wych.: Dom 
Dziecka Kwidzyn 1978-79, Spec. Ośr. Szk.- Wych. Kwidzyn 1985-86; Wydz. 
Ośw. iWych. Urz. Miej. Grudziądz od 1988 (12) UMK 1986-88 (12c) 
IPiP asyst. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
AUMK: sygn. K-45N/12 


*GRZEGORZ Maksymilian (1) 7 III 1935 Świecie n. Wisłą; int. 
(2) Państw. Lic. Ped. Grudziądz 1953 (3) UMK 1962 hist. K. Górski (4) 
UMK K. Górski 1967 Krytyczna analiza dokumentów II Pokoju Toruńskiego 
1466 (5) UMK 1984 Struktura administracyjno-własnościowa Pomorza 
Gdańskiego od schyłku XIII W. do 1954 (10) Naucz. szk. podst. pow. 
Mogilno 1953-57 (11) Zakł. Hist. Pom. Inst. Hist. PAN - Prac. w Toruniu 
1963-; Arch. Woj. Toruń (dyr.); WSP Bydgoszcz (12) UMK 1962-63 
(12c) WH asyst. Kat. Hist. PowsZ. Staroż. i Średn. 
AUMK: sygn. K-lO/13 


GRZELAK Barbara zob. OCHENDOWSKA-GRZELAK Bar- 
bara 


GRZEMSKA Zofia (Aniela) z d. Żabińska (1) 30 XI 1948 Toruń; 
int. (2) V Lic. Ogóln. Toruń 1966 (3) UP 1971 fil. ang. - językozn. 
J. Fisiak; Kursy jęz.-metod.: w Leeds 1979, w Nottingham; Kurs Lit. Ang. 
i Amer. (10) Lekt. : KMPiK Toruń 1973-75, NOT Toruń 1975, Tor. 
Szk. Zarz. 1992-94 (11) Obserwator z ramienia Tor. Szk. Zarz. w Eur. 
Language Centr. Politech. w Nottingham (12) UMK 1971- (12b) Kier. 
Zesp. J. Ang. 1984-86 (12c) SJO - st. wykI. j. ang. (17) Tow. Przyjaźni 
Pol.- Brytyjskiej 


*GRZESIAK Kazimierz (1) 26 XI 1910 Warszawa; urz. (2) Państw. 
Gimn. im. Ks. J. Poniatowskiego Warszawa 1929 (3) Politech. Brno elek- 
tromech. 1933; PW - Wydz. Elektr. Sek. Radiotech. 1939, dypl. mag. inż. 
1946 (10) Pol. Akc. Sp. Telefoniczna - asyst. kier. montażu 1933; Elek- 
trownia Warszawa - zast. kier. ruchu 1933-34; Państw. Zakł. Tele- i Ra- 
diomontażu Warszawa - konstruktor 1934-39; Fabr. Przyrządów Pomiaro- 
wych Warszawa 1942-43; Fabr. Żarówek "Tungsram" 1943-44; tajne naucz. 
1944-45; Pol. Radio - Toruń kier. radiostacji 1945-54; Wojsko Pol. Zegrze 
1958- (12) UMK 1948-58 (12a) WM-P: wykI. 1948-50, Kat. Fiz. Dośw., 
st. asyst. 1950; WMFiCh Kat. Fiz. Dośw.: ad. 1953, Kat. Astrofiz. zast. 
prof. 1956 (12b) Konstruktor aparatury radioastr. w Piwnicach (12c) 


248
		

/Licencje_017_04_261_0001.djvu

			WMFiCh zast. prof. Kat. Astrofiz. Prac. Radioastr. w Piwnicach (15) 
Radiotech., elektr., radioastr. 
AUMK: sygn. K-8/158 


*GRZESIK Hanna z d. Bochyńska (1) 26 IV 1924 Lublin; int. (2) 
Pryw. Lic. hum. A. Jakubowskiej Warszawa 1946 (3) ASP Warszawa: 1954 
kons., 1955 mal. (9) ZPAP; Stow. Hist. Szt. (10) M.in.: PP. PKZ War- 
szawa 1951-55; Muz. Okr. Lublin 1959-69; konsult. ds. kons. mal. ściennego 
Bułgaria 1962; kier. II Pol. Grupy Kons. - ratowanie zab. florenckich znisz- 
czonych powodzią 1968-69; Muz. Ziemi Przemyskiej Przemyśl 1974- (11) 
Styp. w Centr. Inst. Kons. w Rzymie 1964 (12) UMK 1969-74 (12c) 
IZiK ad. Zakł. Kons. Zab. Ruchomych (15) Kons. mal., mal. 
AUMK: sygn. K-19/42 
*GRZESIK Paweł (1) 14 II 1950 Warszawa; inż.-artyst. (2) Lic. 
Ogólno Lublin 1967 (3) UMCS 1967-69 (5 sem.); UMK 1972 mag. chem. 
A. Narębska; staż. PŚI Gliwice - Zakł. Elektrochem. Przem. (10) Pom. 
Zakł. Przem. Wełnianego Okonek 1979- (12) UMK 1972-79 (12c) ICh st. 
asyst. ZakI. Techn. Chem. Og. i Nieorg. (15) Techn. chem., elektrochem. 
AUMK: sygn. K-23/44 
*GRZEŚ Marek (1) 23 V 1946 Zgorzelec; rob. (2) Lic. Ogólno 
Włocławek 1964 (3) UMK 1969 geogr. - hydr. W. Mrózek (4) UMK 
J. Szupryczyński 1976 Termika osadów dennych w badaniu jezior (5) Inst. 
Geogr. i Przestrzennego Za.gosp. PAN Warszawa 1992 Zatory i powodzie za- 
torowe na dolnej Wiśle. Mechanizmy i warunki (6) UMK 1994IG (9) 
TNT (czł. Wydz. III 1992-); Płockie TN; Włocławskie TN; Sek. Fiz. Wody 
Komit. Gosp. Wodnej PAN; Komit. Geofiz. PAN 1993-; PT Geogr.; PT 
Geofiz.; czł. rad nauk.: Włocławsko-Gostynińskiego Parku Krajobrazowego 
1988-, Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagosp. PAN 1993; Intern. Assoc. of 
Scientific Hydrology (IASH) - czł. koresp. Kom. "Śnieg i Lód" 1988- (11) 
Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagosp. PAN - Zakł. Geomorf. i Hydrolo- 
gii Niżu Toruń 1973-93; wyprawy nauk.: Mongolia 1974, Spitsbergen 1975, 
1978, 1979, 1980/81, Tien-Szan 1990 (12) UMK 1969-73, 1993- (12a) 
Zakł. Hydr. asyst. staż. 1969; St. Nauk.-Bad. WBiNoZ w Siemionkach asyst. 
1970; IG: ad. 1993, prof. nadzw. 1994 (12c) IG prof. nadzw. Zakł. Hy- 
drologii i Gosp. Wodnej (15) Hydrologia, zwł. termika i zlodowacenie 
jezior, hydrologia zbiornika włocławskiego, bad. warstwy czynnej wielolet- 
niej zmarzliny, jezior lodowcowych i roli pokryw morenowych na lodowcach 
(16) Dwukrotnie nagr. Sekr. Nauk. PAN (17) Kom. Ochro Przyr. przy 
Woj. Włocławskim (wiceprzew. 1993-) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 46: 1992 s. 65-69 


249
		

/Licencje_017_04_262_0001.djvu

			GRZEŚKIEWICZ Iwona (Alina) z d. Sierosławska (1) 23 V 1952 
Toruń; int. (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1971 (3) AWF Warszawa 1976 
K. Barański (10) Naucz. Zesp. Szk. Bud. Toruń 1975-83 (12) UMK 
1983- (12c) SWFiS - st. wykł. 
GRZEŚKIEWICZ Wojciech (1) 16 I 1951 Morąg; int. (2) Lic. 
Ogólno Modlin 1969 (3) AWF Warszawa 1973 I. Malarecki (10) Naucz.: 
Zesp. Szk. Zaw. Nowy Dwór Maz. 1973-78, Zesp. Szk. Samochodowych To- 
ruń 1978-83 (12) UMK 1983- (12a) SWFiS: instr. 1983, wykł. 1985, st. 
wykł. 1988 (12b) Zast. kier. SWFiS: ds. sportowych 1985, ds. dyd. 1990; 
kier. SWFiS 1995- (12c) SWFiS - st. wykł. 
*GRZEŚKOWIAK Alicja z d. Bautro (1) 10 VI 1941 Świrz (woj. 
lwowskie); prawno (córka Eugeniusza Bautro) (2) II Lic. Ogóln. Toruń 1958 
(3) UMK 1963 prawo kar. J. Śliwowski (4) UMK J. Śliwowski 1971 Kara 
pozbawienia wolności względem nieletnich w socjalistycznyn prawie karnym 
państw europejskich (5) UMK 1978 Kara śmierci w polskim prawie karnym 
(6) UMK 1990 (9) TNT 1973 (czł. Wydz. IV 1978-); Włocławskie TN; TN 
Prawa Kar.; Assoc. Intern. de Droit Penal - AIDP (10) NBP Oddz. To- 
ruń 1963-66 (11) KUL - Wydz. Prawa Kanonicznego i Świeckiego (pełny 
etat) od 1990 (12) UMK 1966- (12a) WPiA: asyst. 1966, st. asyst. 1967, 
ad. 1971, doc. 1979, prof. nadzw. 1990 (od 1992 bezpłatny urlop) (12b) 
Prodziek. WPiA 1981-82 (zrezynowała); czł. Senatu 1983-85 (12c) WPiA 
prof. nadzw. Kat. Prawa Kar. i Polit. Krym. (15) Zagadnienia konst., 
prawa człowieka, zwł. w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz prawnokarnej 
ochro praw człowieka (16) Nagr. MNSzWiT III o : 1979, 1980 (17) Wice- 
prez. Frakcji Parlamentarnej Chrześcijańskich-Demokratów w Radzie Eur. 
1989-; senator RP 1989-: II kadencja, III kadencja (przew. Kom. Konst. 
i wiceprzew. Kom. Praw Człowieka i Praworządności); czł. zał. Fund. Praw 
Człowieka i współpr .-doradca Komit. Helsińskiego 
Ankieta 1983 w AUMK; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 32: 1978 s. 93-95 
*GRZEŚKOWIAK Jan (Zdzisław) (1) 27 XII 1934 Szczepanowo 
(woj. bydgoskie); rob. (2) Lic. Ogóln. Trzemeszno 1953 (3) UP 1957 
archeol. J. Kostrzewski, W. Koćko (4) UMK K. Żurowski 1967 Wcze- 
snofeudalny Włocławek w świetle źródeł archeologicznych (9) TNT 1961-; 
Włocławskie TN; PT Archeol. (10) Muz. Kujawskie Włocławek 1957-59; 
PP. PKZ Toruń 1982- (12) UMK 1959-82 (12a) Kat. (później Zakł.) 
Archeol. Pol.: asyst. 1959, st. asyst. 1961, ad. 1968 (12c) WE ad. Zakł. 
Archeol. Pol. 
AUMK: sygn. K-33N/9, Ankieta 1983 
*GRZEŚKOWIAK-GRACZ Kalina (1) 16 IX 1963 Toruń; akad. 
(córka Alicji Grześkowiak) (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1982 (3) UMK 


250
		

/Licencje_017_04_263_0001.djvu

			1988 prawo R. Łaszewski; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1990 (10) Biuro 
Senatorsko-Poselskie Parlamentarnego Klubu Porozumienia Centr. w Toru- 
niu 1992- (lJ 2 etatu) (12) UMK 1989- (12a) BG mł. bibl. eh etatu) 
1989; IH-P: asyst. stai. 1989, asyst. 1990 (12c) WPiA asyst. Kat. Hist. 
Państwa i Prawa Pol. (15) Prob!. prawno-ustrojowa (16) II nagr. w konk. 
na najlepsze pr. mag. 1988 
*GRZĘSKI Jan Kanty (1) 22 IX 1917 Krosno; prawno (2) Państw. 
Gimn. Klas. Chojnice 1936 (3) UP 1936-39; UMK 1947 prawo (10) Urz.: 
Pol. Urz. Melioracyjny Wiercany 1940, Urz. Pr. Rzeszów 1941-44; Sąd Okr. 
Toruń - aplik. 1948- (12) UMK 8 III 1946 - 1949 (12a) WP-E Kat. 
Nauki o Państwie i Prawie Państw.: zast. asyst. 1946, st. asyst. 1948 (12c) 
WP-E st. asyst. Kat. Nauki o Państwie i Prawie Państw. 
AUMK: sygn. K-l/144 


GRZYBKOWSKI Andrzej (Wojciech) (1) 22 11935 Poznań; przem. 
(2) Tech. Hand. Poznań 1952 (3) UP: 1954-59 geogr. F. Barciński, 1964-67 
hist. szt. G. Chmarzyński (4) PW A. Tomaszewski 1976 Wczesnogotycki 
kościół i klasztor dominikański w Sieradzu (5) UW 1989 Średniowieczne 
kaplice zamkowe Piastów Śląskich (XlI-XIV w.J (6) UMK 1990 (9) PT 
Herald. 1989-; Stow. Hist. Szt. 1967- (10) Komit. ds. Radia i Telewizji 
1961-65; gł. konsult. w Prac. Dokum. Nauk.-Hist. PP. PKZ Oddz. War- 
szawski 1966-74 (11) PW Inst. Hist. Archit. 1974-80; UW Inst. Hist. Szt. 
1980-91 (wicedyr. przez 3 kadencje) (12) UMK 1990- (12c) IZiK prof. 
nadzw. Zakł. Hist. Szt. (15) Hist. szt. średn., zwł. hist. archit. i ikonogra- 
fia; red. nauk. "Ikonotheka - Prace Naukowe Inst. Hist. Szt. UW" 1987-92 
(17) Zw. Pol. Artyst. Fotografików 1960-65 
GRZYBOWSKA Iwona zob. KOTELNICKA-GRZYBOWSKA 
Iwona (Graiyna) 
*GRZYBOWSKA Mieczysława (1) 12 IX 1949 Inowrocław; rob. 
(2) Tech. Chem. Inowrocław 1968 (3) UMK 1975 chem. H. Koneczny 
(10) St. Hodowli Roślin Łagiewniki (stai.) 1968-69 (12) UMK 1975-76 
(12c) IB asyst. Zakł. Bot. Og. 
AUMK: sygn. K-20/49 
*GRZYBOWSKA Wioletta z d. Malcewa (1) 20 VI 1941 Moskwa; 
rob. (3) Fil. ros.: Uniw. Moskiewski im. M. Łomonosowa 1962, UŁ 1969 
M. Olechnowicz (11) UŁ 1967-75 (lekt.); WSP Bydgoszcz 1975-93 (st. 
wykI.) (12) UMK 1993- (12c) IFSłow. wykI. Zakł. Dyd. J. Ros. (15) 
Oprac. materiałów dyd. dla praktycznej nauki j. ros. na poziomie fil. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 27 


251
		

/Licencje_017_04_264_0001.djvu

			GRZYBOWSKI Stefan (1) 23 V 1943 Smorgonie (woj. wileńskie) 
(2) Lic. Ogóln. Ełk 1960 (3) Fil. ros.: UW 1960-62, Uniw. Moskiewski 
im. M. Łomonosowa 1962-65 W.W. Iwanow (4) UŁ M. Olechnowicz 1973 
Półgłoski 'b i h w języku staroruskim (na materiale nowogrodzkich gramot 
na brzozowej korze XI-XV w.J (5) UMK 1989 Problemy fonologii rosyj- 
skiej i polskiej w ujęciu konfrontatywnym (9) PT Językozn. 1974-; PT 
Rus. (przew. zarz. woj. Bydgoszcz 1977-81); PT Fonetyczne 1981- (czł. ZG 
1986-)j czł. Komit. red. "Przeglądu Rusycystycznego"j Intern. Soc. of Pho- 
netic Sciences 1985- (11) UŁ 1965-75 (lekt., asyst. 1966, st. asyst. 1967, 
ad. 1973); WSP Bydgoszcz 1975-90 (ad., kier. Zakł. Fil. Ros. 1975-81); stai 
nauk.: Uniw. Moskiewski im. M. Łomonosowa 1969, 1979-80, Univ. of Pit- 
tsburgh 1984 (12) UMK 1987- (do 1990 1/ 2 etatu) (12b) Dyr. IFSłow. 
1992-; kier. Zakł. Współcz. J. Ros. 1990- (12c) IFSłow. ad. Zakł. Współcz. 
J. Ros. (15) Językozn. ros., fonologia ros., pol.-ros. analiza konfrontatywna, 
hist. j. ros. (16) Nagr. MNSzWiT 11 0 1978 
[Bio-bibliogr.J, Spraw. TNT 44: 1990 s. 83-85; [biogr.], Kto jest kim na WH, s. 27 
*GRZYBOWSKI Waldemar (Wojciech) (1) 13 IV 1956 Ciecha- 
nów; int. (2) Lic. Ogóln. Ciechanów 1975 (3) UMK 1980 fil. germ. 
F. Jiittner; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1981 (4) UMK M. Grochow- 
ski 1990 Czasowniki komunikujące aprobatę we współczesnym języku polskim 
w porównaniu z niemieckim (10) Naucz. j. niem. w Szk. Podst. nr. 5 Cie- 
chanów 1980 (11) Pobyt w RFN - urlop bezpłatny na pr. bad. 1994-95 
(12) UMK 1980- (12a) KFG: asyst. stai. 1980, asyst. 1982, st. asyst. 
1984, ad. 1991 (12b) Zast. kier. KFG 1993- (12c) WH ad. KFG (15) 
Fil. germ., językozn. 
*GRZYWACZ Jerzy (Witold) (1) 6 I 1929 Grudziądzj int. (2) 
Gimn. Mech. Warszawa 1944 (2 kl.); Państw. Gimn. i Lic. Męskie Gdynia 
1947 (matura) (3) UMK 1952 fiz. dośw. A. Jabłoński; stud. aspir. Zakł. Fiz. 
Dośw. UMK 1952-55 (4) UMK A. Jabłoński 1960 Wpływ drgań torsyjnych 
na polaryzację podstawową fotoluminescencji (9) Gdańskie TNj PT Fiz. 
(czł. Zarz. i przew. Oddz. Gdańsk) (11) Prac. Fotoluminescencji PAN 
Toruń od 1955; WSP Gdańsk od 1959, potem UGd (od 1972 doc.) (12) 
UMK 1953-59 (12c) WMFiCh st. asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
AUMK: sygn. K-8/163 
*GUCZALSKI Romuald (1) 9 VI 1935 Wiewiórczyn (pow. Żnin)j 
int. (2) Lic. Ogólno Wąbrzeźno 1952 (3) UMK 1956 chem. (12) UMK 
1955-56 (12c) WMFiCh zast. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-8/59 


252
		

/Licencje_017_04_265_0001.djvu

			...' ------=:
 


GUGNACKA-FIEDOR Wanda (1) 5 IV 1945 Zabiele - Wysoczy- 
zna Kolneńska (woj. łomżyńskie); roI. (2) Lic. Ped. Mrągowo 1963 (3) 
UMK 1972 biol. - bot. R. Bohr (4) UMK M. Ceynowa-Giełdon 1980 Studia 
taksonomiczne nad gatunkami podrodzaju Oxycoccus (Hill) A. Gray (5) 
UMK 1995 Zmienność morfologiczna i chemiczna europejskich gatunków ro- 
dzaju Vaccinium L. (9) TNT; PT Bot. (sekr. Oddz. Toruń 1981-83); Klub 
Polarny (10) Naucz. Szk. Podst. w Turośli (Mazury) 1963-67 (11) Udział 
w IV i VIII Tor. Wyprawie Polarnej - Spitsbergen 1978 i 1989 (12) UMK 
1972- (12a) IB: asyst. staż. 1972, asyst. 1973, st. asyst. 1975, ad. 1980 
(12c) IBiOŚ ad. Zakł. Takson. i Geogr. Roślin (15) Takson. roślin, geobot. 
obszarów polarnych (Spitsbergen) (17) PTTK (zast. prez. Oddz. Uniw.) 
GULDON Zenon (Henryk) (1) 24 XI 1936 Osowa Góra pod Byd- 
goszczą; rob. (2) III Szk. Ogóln. im. M. Kopernika Bydgoszcz 1953 (3) 
UMK 1957 hist. - arch. B. Włodarski, F. Paprocki (4) UMK L. Żytko- 
wicz 1962 Struktura i rozmieszczenie własności ziemskiej na Kujawach i w 
ziemi dobrzyńskiej w II połowie XVI w. (5) UMK 1967 Związki handlowe 
dóbr magnackich na prawobrzeżnej Ukrainie z Gdańskiem w XVIII wieku 
(6) WSP Kielce 1987 (9) TNT 1961- (czł. Wydz. I 1968-); Bydgoskie 
TN; Kieleckie TN (prez. 1973-74); Sek. Demogr. Hist. PAN; PT Hist. (prez. 
Oddz. Kielce 1978-82, zast. czł. ZG) (11) WSP Kielce 1970-1991 (wicedyr. 
IH, kier. Zakł. Nauk Pomocno Hist.); styp. nauk.: Uniw. Kijowski 1963-64, 
Uniw. Lwowski 1989 (12) UMK 1957-70 (12a) Kat. Hist. Nowoż. asyst. 
1957; Kat. Hist. Pol. i Powsz. XVI-XVIII w.: st. asyst. 1959, ad. 1962, doc. 
1967; IE 1968 (12c) IE doc. Zakł. Ekon. Polit. i Hist. Myśli SpoI. (13) 
1991 (15) Hist. społ.-gosp. XVI"XVIII w., demografia hist. (ostatnio li- 
czebność, struktura i rozmieszczenie Żydów) (16) Nagr. MNSzWiT ind. 
111 0 1979; med.: Za Zasł. dla Arch. 1979, Za Zasł. dla Kielecczyzny 1983, 
Zasł. Dział. Kult. 1988 
AUMK: sygn. K-14/113; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22: 1968 s. 63-65 


*GULEWICZ Krzysztof (1) 16 X 1939 Suchary (pow. Wyrzysk); 
chI. (2) Lic. Ogóln. Nakło 1958 (3) UMK 1963 chem. (12) UMK 
1963-64 (12c) WMFiCh asyst. staż. Kat. Techn. Chem. 
AUMK: sygn. K-I0/44 


GULEWSKA Halina zob. KULIKOWSKA-GULEWSKA Ha- 
lina ( Teresa) 
GUMAŃSKI Leon (1) 22 II 1921 Warszawa; drobnomieszcz. (wła- 
ściciel zakł. fotograficznego) (2) Prywatne gimn. typu hum. Warszawa 1938 
(3) UWr 1950 fi.loz. B. Gawecki, M. Kreutz, H. Mehlberg, M. Lutman-Ko- 


253
		

/Licencje_017_04_266_0001.djvu

			koszyńska (4) UMK T. Czeżowski 1960 Logika klasyczna a założenia egzy- 
stencjonalne (5) UMK 1964 Jedynkowe systemy aksjomatyczne (6) UMK 
1978 (7) UMK 1986 (9) TNT 1961- (czł. 1969-, przew. Wydz. II 1971-88, 
przew. Kom. Filoz. ); Komit. Nauk Filoz. PAN (czł. 1981-83 i 1990-92, 
zast. przew. Prez. i przew. Kom. Wyd. 1984-89); PT Filoz. 1958- (czł. 
ZG 1977-, zast. przew. Oddz. Toruń od 1968, przew. 1981-); "Ruch Filoz.": 
sekr. 1958-72, zast. red. nacz. 1972-81, red. nacz. 1981-; czł. rad red.: "Stu- 
diów Filoz." 1982-90, "Logica nova" Akademie-Verlag Berlin 1988- (10) 
Pr. przymusowa w IG Farbenindustrie Oświęcim 1942-45; pr. umysłowy - 
Starostwo Pow. w Prudniku Śl. 1945; strainik garaiu Centrala Tekstylna 
we Wrocławiu 1946-47; bibl. Spółdz. "Czytelnik" Wrocław 1947-50; kier. 
fin. MHD Art. Przem. Wrocław 1951-53; dyr. adm. Bud. Przeds. Pow. w 
Kłodzku 1953-54; zast. kier. bud. elektrowni "Energomontai Północ" War- 
szawa 1954-57 (11) WSP Bydgoszcz 1971-91 (kier. Zakł. Filoz. i Logiki 
1975-87); wykł. lub odczyty: Genewa 1962, Halle 1976, Lipsk 1976, 1984, 
1988, 1991, Schwerin 1984, Drezno 1988, Sofia 1980, 1985, Salzburg 1983, 
Moskwa 1987, Neuchatel1988, Oslo 1989, Trondheim 1989, Jena 1991 (12) 
UMK 1957-91 (12a) Kat. Log.: asyst. 1957, st. asyst. 1958, ad. 1961, doc. 
1965, prof. nadzw. 1978, prof. zw. 1986 (12b) WH: prodziek. 1966-69, 
dziek. 1975-78; kier. Kat. potem Zakł. (1976-84) i znów Kat. Log. 1966-91; 
opiekun Kat. Psych. 1970-74; przew. Wydz. Kom. Rekrutacyjnej 1966-69 
(12c) WH em. prof. zw. log. (13) 1991; 1f 2 etatu w Kat. Log. 1991- (15) 
Log. (rozstrzygalność log. klas., systemy log. klas., systemy log. deontycz- 
nej, metody i klasyfikacja dowodów, metoda przekątniowa, antynomie log. 
i semantyczne, klasyfikacja i warunki poprawności definicji); filoz. (episte- 
mologia, pojęcie istnienia) (16) Nagr. MNSzWiT ind. n° 1984; sr. odzn. 
UMK 1970; Med. 40-lecia UMK 1986 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 35-36: 1981-82 s. 113-117; [biogr.]: Kto jest kim, ed. 2 
s. 376, ed. 3 s. 208; Kto jest kim na WH, s. 79-80 


GUMKOWSKA Barbara zob. OSTROWSKA-GUMKOWSKA 
Barbara (Jadwiga) 
*GUMOWSKA Eugenia z d. Hryniewiczówna (1) 19 vn 1905 
Wilno; urz. kolej. (2) Państw. Gimn. im. E. Orzeszkowej Wilno 1924 
(3) USB 1930 prawo C. Nowiński (10) Wilno: aplik. sądowy 1930-32, 
aplik. adw. 1932-37, adw. 1937-39; red. "Wileńskiego Przeglądu Prawni- 
czego" 1932-39 (dział orzecznictwa cywilnego); Czerwony Krzyż - Komit. 
Pomocy Uchodźcom (sekr. prez.) 1939-41; Miej. Komit. Wykonawczy Wydz. 
Przem. Miejscowego 1941; Zarz. Miej. - Wydz. Walki z Chorobami Wene- 
rycznymi (sekr.) 1941-45; Inst. Wenerologiczny (sekr.) 1944-45; adw. Toruń 
1945- (12) UMK 1 I 1946 - 1971 (12a) WP-E Kat. Prawa Rzymskiego 


254
		

/Licencje_017_04_267_0001.djvu

			st. asyst. 1946-50; lekt. j. ros. 1949-71 (12c) SJO - em.lekt. j. ros. (13) 
1971 (14) 3 VI 1992 Toruń, Cm. św. Jerzego 
AUMK: sygn. K-16/77; E. Gumowska, W katedrze prawa rzymskiego (1946-1950) 
i w Studium Języków Obcych (1950-1971), [w:] Wspomnienia pracowników s. 75-84; 
[nekr.] R. Karpiesiuk, Gl. Ucz. 1: 1992 nr 3 s. 17. 


*GUMOWSKI Marian (1) 30 IX 1881 Krościenko n. Dunajcem; 
lek.-naucz. (2) Gimn.: Jasło, Tarnów, matura Gimn. Klas. św. Anny Kra- 
ków 1899 (3) UJ 1906 hist. F. Piekosiński, S. Krzyżanowski; Włochy, Mo- 
nachium 1902-03 numizm. staroż. prof. Riggauer, hist. szt. A. Furtwangler 
(4) UJ S. Krzyżanowski 1909 Grzywna i moneta piastowska (5) UJ 1913; 
hab. z numizm. rozszerzona na hist. staroż. w 1916 Moneta złota w Polsce 
średniowiecznej (6) UMK: 1949 prof. tyt., 1955 Wydz. Hum. (8) Czł. 
hon.: PT Hist.; PT Archeol.j TNT 1972 (9) Poznańskie TPN; TNT 1946- 
(czł. Wydz. I); PT Hist.; Tow. Numizm. Kraków (10) Pr. w zbiorach nu- 
mizm. A. Potockiego od 1899j kier. w Muz. Czapskich w Krakowie 1903-19, 
od 1903 jako część Muz. Nar. 1900-20; dyr. Muz. Wlkp. Poznań 1920-32; 
pr. w Kom. Rewindykacyjnej 1924-25; deleg. MKiSz na Wlkp. 1945; red: 
"Wiadomości Numizm.-Archeol." 1908-19, "Przeglądu Muz." i "Rocznika 
Muz." 1920-30; em. - pr. nauk. w Dębowcu k. Gniezna 1933-45 (11) UJ 
(doc. pryw.) 1909-19; UP 1920-30 (12) UMK 1 X 1945-1960 (12c) WH 
em. prof. nadzw. nauk pomocno hist. (13) 1960 (14) 1 XI 1974 Toruń, 
Cm. św. Jerzego (15) Hist. staroż.; nauki pomocno hist., zwł. numizm.; 
hist. szt.; muz. 
AUMK: sygn. K-9/410; spuścizna: Bibl. Nar.; Ossolineum Wrocław; Bibl. Czato- 
ryskich Kraków; BG UMK; S.K. Kuczyński, Spuścizna rękopiśmienna prof. M.G. 
[w zbiorach Muzeum Narodowego w Kr&kowie], Biul. numizm. 1979 nr 7 s. 125-128; 
K. Przybyszewski, Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersytetu M. Kopernika 
w Toruniu, [w:] Studia o działalności i zbiorach Biblioteki Uniwersytetu M. Kopernika, 
cz. 2 Toruń 1982, s. 140-149; M. Gum,pwski, Wspomnienia numizmatyka, Kraków 
1966; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 2: 1948 s. 9-14; [biogr.], S. Łoza, Czy wiesz kto to 
jest?; A. Gupieniec, Jubileusz prof. dr M.G., Z otchl. wieków 1962 z. 3 s. 239-241; 
M. H ais i g, [nekr.], Kwart. hist. 83: 1976 s. 249-251; K. J asi ń s ki, [nekr.], Zap. hist. 
41: 1976 z. 1 s. 191-194; J. Kalus, 80 lat M.G. Slezsky Numismatik 1962 s. 37-38; 
J. Kopijowska, Pasja jego życia, Świat 1962 nr 33 s. 14-15; [W. Terlecki], Sześć- 
dziesięciolecie pracy naukowej prof. dr M.G., Wiad. numizm. 4: 1961 z. 4 s. 239; [wywiad], 
Z Otchl. wieków 1962 z. 4 s. 310-311; 80-1ecie pracy naukowej prof. dr M.G., Gaz. tor. 
1962 nr 280 z 24-25 XI; Wiad. numizm. 16: 1972 z. 1 s. 1-6; Biul. numizm. 1979 nr 7 
s. 125-128; K. Jasiński, M.G. (1881-1974) numizmatyk, sfragistyk i heraldyk, profesor 
UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 71-76; K. Jasiński, Profesora doktora M.G. działalność 
naukowa (z okazji 90-tej rocznicy urodzin i 70-tej rocznicy pracy), Wiad. numizm. 16: 
1972 z. 18. 1-6; R. Kiersnowski, Prof. dr M.G. (1881-1974), Wiad. numizm.18: 1974 
s. 129-130; M. Męclewska, Prof. dr M.G. (1881-1974): wspomnienie pośmiertne, Biul. 
numizm. 1975 nr 1 s. 1-4 


GUŚCIORA Henryk (1) 4 IX 1932 Zelgno (pow. Toruń); rzem. (2) 
Państw. Lic. Ped. Chełmno 1951 (3) UMK 1955 mat. S. Jaśkowski (4) 


255
		

/Licencje_017_04_268_0001.djvu

			UMK L. Dubikajtis 1966 Aksjomatyka płaskiej rzeczywistej geometrii Lagu- 
erre'a (10) Więziony z przyczyn polit. 1948-49 (11) WSMW 1955-59; 
WSP Gdańsk 1959-70; UGd 1970-; Akad. Marynarki Wojennej 1982-; staie: 
Uniw. im. M. Łomonosowa Moskwa 1971, Gruzińska AN Tbilisi 1975 (12) 
UMK 1954-55 (12c) WMFiCh zast. asyst. (stud. V r.) Kat. Mat. (15) 
Mat. (podst. geom.) 
AUMK: sygn. K-2/256 
GUTOWSKI Wojciech (Kazimierz) (1) 3 VI 1946 Nieszawa; int. 
(2) Lic. Ogólno Aleksandrów Kuj. 1964 (3) UMK 1969 fil. pol. A. Hutnikie- 
wicz (4) UMK A. Hutnikiewicz 1978 Świat poetycki Tadeusza Micińskiego 
(symbol- mit - światopogląd) (5) UMK 1988 Nagie dusze i maski. O mlo- 
dopolskich mitach miłości (6) UMK 1990 (9) TNT 1969- (sekr. Kom. 
Fil. 1983-88, jej przew. 1989-) (11) WSP Bydgoszcz 1986-; WSP Słupsk 
prof. nadzw. 1992- (12) UMK 1969- (12a) IFP: asyst. stai. 1969, asyst. 
1970, st. asyst. 1972, ad. 1978, doc. 1989, prof. nadzw. 1990 (12b) Kier. 
Podypl. Stud. Fil. Pol. 1990- (12c) IFP prof. nadzw. Zakł. Lit. Młodej Pol. 
i XX-lecia (15) Hist. lit. pol. XIX i XX w., krytyka lit., poezja, eseistyka 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 10 


GUTSZE Aleksander (Romuald) (1) 26 IX 1933 Chełmża; int. (2) 
Tech. Elektr. Grudziądz 1952 (3) UMK 1956 fiz. teor. J. Rayski; Stud. 
Podypl. techn. izotopowej AGH 1959/60 M. Mięsowicz (4) UMK K. Anto- 
nowicz 1965 Jądrowe czasy relaksacji wody zaadsorbowanej na węglach (5) 
UMK 1977 Badanie wody zaadsorbowanej na zeolitach za pomocą magnetycz- 
nego resonansu jądrowego (6) AM Bydgoszcz 1990 (7) AM Bydgoszcz 
1991 (9) PT Fiz. 1956-; Intern. Soc. of Magnetic Resonance 1978- (10) 
Zast. gł. energ. Zakł. Chem. Bydgoszcz 1952 (11) Kier. Kat. i Zakł. Biofiz. 
AM Bydgoszcz 1984- (urlopowany 1984-87); Univ. 0.£ New York 1965-67; 
Uniw. im. K. Marksa Lipsk 1970-75; Uniwersidad, Central de Venezuela 
1976/77; Alberta Research Coun. 1987 /88 (l
(UMK 1956-89 (12a) 
Kat. Fiz. Dośw.: zast. asyst. (stud. IV r.) 195
 asyst. 1959, st. asyst. 1961; 
Kat. Elektr. i Ciała Stałego 1962: ad 1965t
c. 1978 (12c) IF doc. Zakł. 
Fiz. Stos. (15) Bad. radiospektroskopowe własności katalizatorów i sit mo- 
lekularnych oraz badania drobin zaadsorbowanych na ich powierzchni; bad. 
fiz.-chem. soczewki ocznej (16) Nagr. MNSzWiT ind. 111 0 1978 
AUMK: sygn. K-45N/11 
GUTTFELD Andrzej (1) 8 VII 1941 Toruń; rob. (2) III Lic. Ogóln. 
Toruń 1960 (3) UMK 1968 szt. piękne - mal. B. Kierzkowski (4) ASP 
Warszawa 1982 przewód kwalif. 10na stan. ad. (5) PWSSP Gdańsk 1993 
przewód kwalif. n° na stan. doc. (10) "Baj Pomorski" Toruń 1968-70; 
Powsz. Dom Towarowy Toruń 1970-72; naucz. szk. podst. i Lic. Ogóln. 


256
		

/Licencje_017_04_269_0001.djvu

			...- 


. 


,} 
\ 


_. 
L
 


,.:, 
.. I. 


.. 


ł 


J" 
.  


--.- 


. 


Janina Gryckiewicz 


Leon Gumański 


Eugenia Gumowska 


........... 


<, 
I' 


-...' 
... 
.. 


. 1 


--... 


. 
-,  


:. ,\ I -I!- 


4 


- .J 
-" 


{ 
"'- \" 

, . 


... 


.,. 
I 


Marian Gumowski 


Wanda Hanusowa 


Kazimierz Hartleb 


"" 
,- - -- 
, 
... ... " 
-- 
«a. 
 
C.. - 
 
-:,.0- 
'-, 
Wojciech Hejnosz Jacek Hertel Jerzy Hoppen 


.
		

/Licencje_017_04_270_0001.djvu

			;- 


Stanisław Hoszowski 


Artur Hutnikiewicz 


, 


Henryk łwaniszewski 


.... 


.
  


Lesław Huppenthal 


- 


- 
.......
, 


Roman Stanisław Ingarden 


-
 

t
.T' 


-- lt! 


Wilhelmina Iwanowska 


" . 
.... 
 
. 
 

 
I 
" 

 


Janina Hurynowicz 


, . 


Cecyłia Iwaniszewska 


'Ii  


- 


'( 


Aleksander Jabłoński
		

/Licencje_017_04_271_0001.djvu

			# 
.... 


ol 


'. 


',- 
- , 


, 


Roman Jakimowicz 


.. 
\ 


" 


;\ 
" 


Bronisław Jamontl 


r 

J 


,.. -' .." 


Henryk Janyszek  


Barbara Jakubowska  


ł 


Leszek Janiszewski 


\ 


'" 


Paweł Jarek 


) 


'ł
_ 


-	
			

/Licencje_017_04_272_0001.djvu

			t I 
-, 
-\ c::a -.-; 
.. . ._;_f ". 
- r'!l 

 .. . , 
-' - 
. 
. 
4 
-' , 

 
 'ł .- .. 1 '-. 
I 6 
-- 
._
 
.- 
':- 
.- ł J . 
, 
Kazimierz Jasiński Stanisław Jaśkowski Leon Jeśmanowicz 
- - - 

?\.. " ---, -'. . - 
- -v 
I , 
, '\ , 
- . 
\ , .. '-, . -,- 
. 
-, "'-"' 
I . 
l' I 
, '- .' --, 't"" 
-_o 
" 
.- 
.- . . 
- 

 - : 
- 
Stanisław Jędrzejewski Edmund Józefowicz Barbara Józefowiczowa 
.-ł- -:',1 : 
.- 
.. ... 
.\ . . . ł 
:-.. , 

 - 
1 . j 
r , , 
\ " , 
. 
, . 
Filomena Jurewicz Sławomir Kalembka Stanisław Kamiński 
..... .....
		

/Licencje_017_04_273_0001.djvu

			I 


Toruń 1972-75 (12) UMK 1975- (12c) IZiK ad. Zakł. Techn. i Tech. 
Mal. (15) Mal., rys., graf. (16) Nagr.: w ogólnopol. konk. na mal. pastelem 
1987 (pierwsza), w konk. na obraz roku 1988 (trzecia), w ogólnopol. konk. 
na mal. w tech. pasteli 1989 (pierwsza) 
GUZ Jolanta zob. MĘDELSKA-GUZ Jolanta 
*GUZ Wawrzyniec (1) 10 VIII 1947 Toruń; rob. (2) IV Lic. Ogóln. 
Toruń 1965 (3) UMK 1970 mat. E. Sąsiada; Stud. dokt. w IF UMK 1970-73 
(4) UMK R.S. Ingarden 1973 Rola dziewiątego aksjomatu Mackey'a w kla- 
sycznej i kwantowej mechanice statystycznej (11) UGd 1974- (12) UMK 
1973-74 (12a) Zakł. Dośw. Gosp. Pomocno typu "D" st. asyst. nauk.-bad. 
1973; IF 1974 (12c) IF st. asyst. nauk.-bad. Zakł. Fiz. Teor. 
AUMK: sygn. K-17/60 
*GWIAZDA Adam (1) 2 X 1946 Miłobądz (pow. Tczew); chł. (2) 
Tczew 1963: I Lic. Ogóln., Państw. Szk. Muz. (3) UJ 1968 hist. najnowsza 
- hist. gosp., fi.loz. H. Batowski; WSE Poznań 1973 W. Rusiński (4) WSE 
Poznań W. Rusiński 1974 Rola obrotu produktami rolno-spożywczymi w han- 
dlu zagranicznym Polski z krajami Europy Zachodniej w latach 1945-1970 
(5) UGd 1983 Międzynarodowa współzależność ekonomiczna we współcze- 
snym świecie (9) TNT 1974-; PT Ekon. 1973-; Intern. Economic Assoc. 
1981- (11) UGd 1978- (12) UMK 1973-78 (12c) IOgE ad. Zakł. 
Metodol. i Rozwoju Ekon. 
AUMK: sygn. K-22/49, Ankieta 1983 
GZELLA Grażyna (Maria) z d. Korycka (1) 12 XI 1954 Ostróda; 
int. (2) Lic. Ogóln. Ostróda 1973 (3) UMK 1977 hist. - arch. A. Tomczak 
(4) UMK W. Stankiewicz 1986 Biblioteki i propaganda czytelnictwa w kolach 
mlodzieży wiejskiej CZMW i ZMW RP" Wici" (1918-1928-1939) (5) UWr 
1995 "Pismo dla ludu" pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku (9) 
TNT 1991-; PT Bibliologiczne (11) Historisches Kommission Berlin 1992; 
Deutsches - Polen Inst. Darmstadt 1989 (12) UMK 1977- (12a) BG 
1977; Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 1978 (12b) Kier. Zaocz. Stud. Bibl. i Inf. 
Nauk. 1988- (12c) WNH ad. KBiIN (15) Hist. prasy i czytelnictwa 
GZELLA Jacek (1) 19 III 1954 Toruń; int. (2) IV Lic. Ogóln. Toruń 
1973 (3) UMK 1977 hist. - arch. T. Grudziński (4) UGd J. Powierski 1988 
Malopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego 1370-1382 
(9) PT Nauk Polit. (10) Arch. zakł. Zakł. Włókien Chem. "Elana" Toruń 
1978-79 (12) UMK 1979- (12a) INS: asyst. 1980, ad. 1988-91 rozwiązanie 
Zakł. Nauk Polit. ze względów polit.; kust. BG 1991- (12b) Kier. Ucz. 
Ok Pr. Ideowo-Wych. 1979-80 (12c) INS ad. Zakł. Nauk Polit., BG - 
kust. 


f 


() - Pracownicy... 


257
		

/Licencje_017_04_274_0001.djvu

			H 


*HAFFER Mirosław (Władysław) (1) 31 X 1948 Morąg; int. (2) 
I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1966 (3) UMK 1973 ekon. - ekonom. 
przem. S. Sudoł (4) AE Poznań S. Sudoł 1981 Zmiany jakościowe wyrobów 
konsumpcyjnych trwałego użytku a preferencje społeczeństwa (9) PT Ekon.; 
TNOiK (10) Pr. w Toruniu: Prez. Miej. Rady Nar. 1966-68, Inst. Maszyn 
Mat. 1973 (12) UMK 1973- (12a) IE: asyst. stai. 1973, asyst. 1974, st. 
asyst. 1975; WNE ad. 1981 (12c) WNEiZ ad. Kat. Zarz. Przeds. Przem. 
i Polit. Przem. (16) Nagr. MNSzWiT zesp. 11° 1982 
*HAGEMEJER Włodzimierz Henryk (1) 4 V 1908 Kraków; na- 
ucz. (2) Kielce 1929 (3) UJ 1933 prawo - ekon.; 1937-38 styp. Fund. 
Rockefellera: London School of Economies, King's College Univer. of Cam- 
bridge, Uniw. w Lundzie i Wyższa Szk. Hand. Sztokholm; styp. Fund. Forda 
1960 Harvard Univ. (4) UJ W. Krzyżanowski 1936 Statystyczne badania 
popytu (10) Centr. PKO Warszawa (ref.) 1932-33; Brygada Karpacka 
(walki na Pustyni Libijskiej i pod Tobrukiem) 1940-44; Centr. Kom. Planu 
Gosp. przy Min. Przem. Rządu RP w Londynie 1944-46; GUS (dyr. dep.) 
1949-52; Centr. Urz. Wyd. (radca) 1953-56 (11) IE PAU Kraków (asyst.) 
1933-35; UJ st. asyst. Zakł. Ekon. Polit. 1936-39; Inst. Gosp. Nar. (dyr. 
dep.) 1946-49; PAN zast. prof. Zakł. Nauk Ekon. 1957- (12) UMK 1 XI 
1946 - 1949, 1958-61 (12a) WP-E Kat. Ekon. II zast. prof. 1946-49; WPr 
Kat. Ekon. Polit. zast. prof. 1958 (12b) Kier. Kat. Ekon. Polit. 1946-49, 
1958-61 (12c) WPr zast. prof. Kat. Ekon. Polit. (15) Prawo, ekon., fin., 
ekonometr. 
AUMK: 8ygn. K-9/266 
*HALKIEWICZ-SOJAK GraŻyna (Maria) (1) 11 II 1952 Zabar- 
towo (woj. bydgoskie); int. (2) Lic. Ogóln. Więcbork 1971 (3) UMK 
1976 fil. pol. -lit. XX w. A. Hutnikiewicz (4) UMK Z. Stefanowska 1988 
Byron w twórczości Norwida (9) TNT; Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (10) 
Naucz. szk. zaw. Toruń 1976-77 (12) UMK 1977- (12a) IFP: asyst. stai. 
1977, asyst. 1978, st. asyst. 1980, ad. 1991 (12c) IFP ad. Zakł. Lit. Pol. 
Romantyzmu i Pozytywizmu (15) Lit. XX w., zwł. twórczość C. Norwida, 
poezja współcz. 
Ankieta 1983 w AUMK; [biogr.], Kto jest kim na WH, 8. 10 
HAŁASIEWICZ Andrzej (1) 20 VIII 1956 Wydartowo (woj. byd- 
goskie); roI. (2) Lic. Ogóln. Trzemeszno 1976 (3) UMK 1985 ekonom. 
roI. W. Wincławski; Podypl. Stud. Socjol. Wsi UMK 1985-1987; Podypl. 
Stud. "Society and Politics" Uniw. Eur. Centr. w Pradze 1991-92 (9) PT 


258
		

/Licencje_017_04_275_0001.djvu

			SocjoL 1989- (sekr. Sek. SocjoL Wsi i RoI.) (10) Kombinat Państw. Gosp. 
RoI. Kusowo 1983-87 (12) UMK 1987- (12c) WH asyst. Kat. Socjol. 
(15) SocjoL wsi, zintegrowany rozwój terenów rustykalnych, warunki życia 
mieszkańców wsi, bezrobocie na wsi (17) Eur. Ruch Odnowy W si i Małych 
Miast (sekr. Sek. Pol.) 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 87 
*HAMAN Alina z d. Niewiadomska (1) 12 I 1934 Warszawa; akad. 
(2) U-letnia szk. im. J. Słowackiego (3) UW 1955 D.:'l.t. A. Mostowski 
(11) UW 1958- (12) UMK 1955-57 (12c) WMFiCh asyst. Kat. Mat. 
AUMK: sygn. K-8/179 
*HANASZ Michał (1) 10 IX 1958 Inowrocław; int. (3) UW 1984 
fiz.; Stud. Dokt. UMK 1988-91 (12) UMK 1992- (12c) lA asyst. Zakł. 
Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej 
*HANUS Wiesław (1) 8 XII 1943 Lwów; int. (2) I Lic. Ogóln. 
im. M. Kopernika Toruń (3) PW 1967 elektr. ciała stałego (4) UMK K. 
Antonowicz 1978 Badania własności galwanomagnetycznych i fotoelektrycz- 
nych cienkich warstw antymonku indu rekrystalizowanych zfazy ciekłej (9) 
Stow. Elektryków Pol. 1978- (przew. Sek. Elektr. 1987-89) (10) Biuro Urz. 
Techn. Jądrowej Bydgoszcz 1967-68; Toruń: Zakł. Elektr. "Unitra-Toral" 
1977-78, OŚ!. Bad.-Rozwojowy Elektr. 1978-90 (11) Toruń: PIE 1968-72, 
Inst. Techn. Elektr. 1972-76; ATR Bydgoszcz 1979-81 (12) UMK 1990- 
(12c) IF st. wykł. Zakł. Mikroelektr. 
*HANUSOWA Wanda (Małgorzata Józefa) z d. Kopaczyńska (1) 
10 VI 1914 Lwów; inż. (dyr. Poczt. i Telegr.) (2) Państw. Gimn. im. Kró- 
lowej Jadwigi Lwów 1932 (3) UJK 1940 fiz. W. Rubinowicz, dypL wydał 
UWr 1946; egz. naucz. szk. śred. Kraków 1946; Ecole Normale Superieure 
Paryż 1961; Uniw. w Amsterdamie Inst. Fiz. Teor. 1968-69 (4) UMK 
A. Jabłoński 1950 Kwantowy oscylator torsyjny (5) 1955 tyto nauk. doc. 
(CKK) (6) UMK 1967 nauk fiz. (9) TNT (czł. Wydz. III 1956-); PT 
Fiz. (czł. zarz. Oddz. Toruń 1948-, jego przew., sekr. ZG) (10) Naucz. szk. 
śred. nr 25 Lwów 1940-41; urz. w biurze bud. 1942; naucz. Pol. Szk. Hand. 
- Kamionka Strumiłowa 1942-43; urz. bankowy 1943-44; pryw. Gimn. i Lic. 
stow. "Oświata na wsi" Dębowiec k. Jasła 1945-47 (11) Uniw. im. I. Franki 
Lwów (aspir.) Kat. Fiz. Teor. 1941 (12) UMK 1947-73 (12a) Kat. Fiz. 
Dośw. asyst. 1947; Kat. Fiz. Teor.: ad. 1950, zast. prof. 1954, doc. 1955, 
prof. nadzw. 1968 (12b) Po. kier. Kat. Fiz. Teor. 1958-, kier. Kat. Fiz. 
Teor. 1961-69; kier. Zakł. Mech. 1969-73 (12c) IF prof. nadzw. fiz. teor. 
(14) 13 I 1973 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Fiz. teor., zwł. spektroskopia 
teor. i kwant. teoria pola 
AUMK: sygn. K-16/449; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 78 


259
		

/Licencje_017_04_276_0001.djvu

			*HARASIMOWICZ Jerzy (1) 1 I 1935 Oszmiana; int. (2) Wileń- 
ska Szk. Śred. (jęz. wykł. pol.) Wilno 1941 (3) Inst. Germ. (pryw.) Wilno 
1941-44; UMK 1949 prawo L. Kurowski (4) UMK L. Kurowski 1951 Roz- 
wój terenowego prawa finansowego w Polsce (5) UW 1965 Zagadnienia 
uchwalania budżetu socjalistycznego (6) 1972 (9) Soc. de Legislation 
Comparee Paryż (10) Teatr. Pol. Wilno 1944-45 (sekr., tłumacz); Do- 
radca Min. Fin. 1959-62 (11) UW 1949- (12) UMK 1948-49 (12c) 
WPr asyst. wolont. Kat. Skarb. i Prawa Skarb. (16) Nagr.: MSzW 1966, 
MNSzWiT 1978 
*HARTINGER Walfrid (1) 27 X 1932 Oelsnitz (Niemcy); int. (3) 
Karl-Marx-Univ. Lipsk 1961 germ. (12) UMK 1985-86 (12c) KFG doc. 
AUMK: sygn. K-37N/25 
*HARTLEB Kazimierz Jan (Adam) (1) 6 VII 1886 Zimna Woda 
k. Lwowa; int. (insp. szk., mI. brat Mieczysław, hist. lit.) (2) Gimn. Lwów 
1904 (z odzn.) (3) UJK 1909 hist., zwł. hist. szt. i lit. L. Finkel, także 
T. Wojciechowski, A. Szelągowski, S. Askenazy, B. Dembiński, S. Zakrzew- 
ski (4) UJK 1909 Jan Ocieski - kanclerz wielki koronny dypl. summa cum 
laude (5) UJK 1920 Stosunki artystyczne na dworze ostatniego Jagiellona 
(6) Prof. tyto UJK 1929 WH (7) UMK 1945 Kat. Hist. Kult. (8) Czł. ko- 
resp. PAU 1951 (9) TN we Lwowie 1920 (czł. przybr.); TNT 1946-51 (czł. 
i przew. Wydz. I)j Kom. Hist. PAU; Kom. dla Dziejów Ośw. i Szk. PAU; PT 
Hist. (wiceprez. i prez. Oddz. Lwów, wieloletni czł. ZG)j czł. Rady Bibliofil- 
skiej i Rady Książki we Lwowie; Zw. Hist. Szt. i Kult. po 1945 (wiceprez.); 
Tow. Prehist. po 1945 (przew.); Tow. Miłośników Książki (wiceprez. i red. 
jego wyd.) (10) Bibl. Uniw. Lwów 1909-10 (prakt. bezpłatny); Bibl. PL 
1910-20; podróż nauk. do arch. Gdańska, Warszawy i Wiednia 1923; orga- 
niz. i kier. Bibl. Sejmu Śl. w Katowicach 1931-32; dyr. Miej. Muz. Przem. 
Artyst. Lwów 1932-36; red.: "Ziemi Czerwieńskiej" i "Kultury Polskiej i Ob- 
cej" 1935-39; w okresie okupacji: kier. Arch. AK obszaru ziem pd.-wsch., 
oficjalnie bib!. szk. śred. 1940-41 i urz. 1941-44 we Lwowie (11) UJK 
1920-39 doc., prof. tyto (kier. Sem. Hist. Kult. 1920-31, w 1939 kier. Kat. 
Hist. Pol. i Kat. Hist Powsz. Nowoż.); tajne naucz. uniw. (m. in. wypromo- 
wał 5 doktorów) (12) UMK 8 X 1945 - 1951 (12b) Kier. Kat. Hist. 
Kult. 1945-51; prodziek. WH 1946-47; dziek. WH 1947-50 (12c) WH 
prof. zw. hist. kult. (14) 21 XI 1951 Wrocław (15) Hist. kult., zwł. hist. 
Reformacji; bibliologia, hist. książki i drukarstwa, inkunabuły 
AUMK: sygn. K-l/283; Spuścizna BG UMK; Z. Grabowska, Przewodnik po spu- 
ściźnie K.H. (prof. UMK), pr. mag. 1989 AUMK sygn. 54589; K. Przybyszewski, 
Spuścizny rękopiśmienne w Bibliotece Głównej UMK, Zesz. nauk. UMK, Nauka o Książce 
4,1966 s. 154-161; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT2: 1948 s. 14-18; [biogr.]: B. W ł od ar ski, 
PSB, t. 9 s. 297; Si. współcz. pisarzy pol. t. 1 s. 651 i n.; Si. pr. książki pol. s. 316; Biogr. 


260
		

/Licencje_017_04_277_0001.djvu

			uczonych pol. t. 1 s. 465-466; Spraw. PAU 52: 1951 nr 9; J. Serczyk, KH., historyk 
kultury, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 77-82; R. GI!:tarek, K.H. - monografia 
bio-bibliograficzna, pr. mag. 1980, AUMK sygn. 38564; [nekr.]: Spraw. TNT 5: 1951 s. 140; 
Spraw. z czynności i posiedzeń PA U 1951 nr 9 s. 738; M. P u ci a t a, Dorobek naukowy 
KH., BG UMK rkps 548 


HAWLEY Steve (1) 26 VII 1969 Portland USA (2) High School 
(3) Orego State College (12) UMK 1992-93 (12c) WH wykI. KFA 
AUMK: sygn. K-68/23 
*HECHTÓWNA Janina (1) 28 VIII 1923 Lipno; prawno (2) 
Państw. Gimn. i Lic. im. S. Żeromskiego Toruń 1946 (3) UMK 1950 hist. 
szt. K. Hartleb, J. Puciata-Pawłowska (10) Urz. w Grundstiickgesellschaft 
der Treuhandstelle Lipno 1941-44; szpital polowy Lipno (posługaczka) 1944- 
-45; Muz. Państw. Toruń - prakt. i pr. zlec. 1949-50 (12) UMK 1950-51 
(12c) WH zast. asyst. Kat. Hist. Szt. 
AUMK: sygn. K-l/284 
*HECKMAN Brad Lawrence (1) 9 VIII 1967 Allentown (USA); 
int. (3) Dickinson College Carlisie (USA) 1989 (12) UMK 1989-91 (12c) 
SJO - lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-55/25 
*HEJANKOWSKA Alicja (1) 22 IX 1934 Toruń; rob. (2) II Lic. 
Ogólno Toruń 1952 (3) UMK 1956 fiz. A. Jabłoński (12) UMK 1955-56 
(12c) WMFiCh zast. asyst. (stud. IV r.) Kat. Fiz. Dośw. 
AUMK: sygn. K-8/64 
*HEJNOSZ Wojciech (1) 3 IV 1895 Budy Łańcuckie (pow. Łań- 
cut); chł. (2) Gimn. (typu klas.) Jarosław 1914 (z wyróżnieniem) (3) 
UJK: 1924 prawo O. Balzer W. Abraham P. Dąbkowski, także hist.-gosp. 
i fi.loz. ścisła (absol.) K. Twardowski; stud. hist.-prawne 1936: Uniw. Ka- 
rola w Pradze J. Kapras i Uniw. w Wiedniu (styp. Fund. Kult. Nar.); egz. 
sędziowski 1929; państw. egz. arch. 1930 (4) UJK O. Balzer 1924 (5) 
UJK 1937 Zagadnienie niewoli na Rusi Czerwonej pod koniec średniowie- 
cza w świetle stosunków prawnych Polski i krajów sąsiedzkich [druk Lwów 
1933] (7) UMK 1946 (prowizorycznie powołany przez Rektora 29 X 1945) 
hist. ustroju Pol. i dawnego prawa pol. (8) Czł. koresp. TN Warszaw- 
skiego 1936; czł. hon. TNT 1972 (9) TN Warszawskie; TN we Lwo- 
wie (czł. przybr. 1932-); TNT 1946- (czł. Wydz. I, czł. red. wyd., przew. 
Komit. Red. "Fontes"); Kom. Hist. PAU 1937; Kom. Prawnicza PAU po 
1945; Kom. Słowianozn. PAN 1959-; PT Hist. (sekr. gen. 1937-39, wice- 
prez. ZG 1948-61, wieloletni prez. Oddz. Toruń); PT Archeol.; PT Ludozn.; 
Stow. Arch. PoL; czł. Rady Arch. przy Nacz. Dyr. Arch. Państw. 1957-74 


261
		

/Licencje_017_04_278_0001.djvu

			(10) Legion Wsch. 1914; wcielony do armii austriackiej walczył na fron- 
cie wsch., 1915-20, niewola ros. (Turkiestan), zbiegł i wziął udział w woj- 
nie 1920; Sąd Okr. i Apelacyjny Lwów (aplik. i asesor) 1925-29; sędzia 
Sądu Grodzkiego w Drohobyczu 1929 (11) Arch. Krajowe Aktów Grodz- 
kich i Ziemskich (tzw. Bernardyńskie) Lwów (aplik. 1921-25, archiwariusz 
1929-44); kier. Oddz. Arch. w Tyńcu k. Krakowa 1944-45; Arch. Państw. 
Kraków 1945; UJK doc. Kat. Dawnego Prawa PoL 1937-39; tajne naucz. 
uniw. Lwów 1942-44; UJ 1945 (12) UMK 29 X 1945 - 1965 (12a) Kat. 
Hist. Ustroju i Prawa PoL prof. zw. 1945 (1946); w związku z likwidacją 
WPr przeszedł wraz z zajmowaną Katedrą na WH 1952 (12b) Organiz. 
i dziek. WPr 1957-60; kier.: Kat. Hist. Ustroju PoL i Dawnego Prawa Pol. 
1945-50, Kat. Hist. Państwa i Prawa PoL 1950-65; opiekun Spec. Arch. na 
WH 1955-62 (12c) WPr i WH em. prof. hist. prawa poL (13) 1965; wykł. 
zlec. na WPr i dział. nauk. (14) 22 VI 1976 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) 
Hist. prawa poL; hist. prawa sądowego; hist. prawodawstwa słow.; arch.; 
edytor źródeł hist. (17) Współorganiz. "Drużyn Bartoszowych" 1912; czł. 
drużyny "Sokoła" w Łańcucie, przew. Zw. Akad. "Filaretów" we Lwowie, 
czł. konspiracyjnej organiz. "Orkan-Lwów"; czł. PTTK 
AUMK: sygn. K-11/102; W. H ej nosz, GarŚĆ wspomnień sprzed 10 lat, [w:) Wspo- 
mnienia pracowników, s. 85-88; [bio-bibliogr.), Spraw. TNT 1: 1947-48 s. 39-42; [bibliogr.], 
Rocz. TNW30: 1937 s. 96-98; K. Ciesielska, [nekr.], Archiwista 12: 1976 nr 4 s. 43-44; 
K. Jasiński, [nekr.), Zap. hiat. 42: 1977 z. 3 s. 187-189; T. Koba-Ryszewska, Ju- 
bileusz prof. dra W.H., Archiwista 10: 1974 nr 2 s. 23-27; M. Kall as, [nekr.), Czas. 
praw.-hist.29: 1977 z. 1 s. 163-165; B. Wojterowicz, Ambasador Wydziału, R. Kur. 
pol. 1965 nr 288; M. Kall as, Sylwetka prof. dr W.H., Gl. Ucz. 12-13: 1980 s. 57-61; 
M. Kall as, W.H. (1895-1976), historyk prawa, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, 
s. 83-87; G. Cukrowska, W.H., Monografia bio-bibliograficzna, pr. mag., 1982 AUMK 
sygn. 45142; Biogr. ucz. pol., cz. I, Nauki społ. z. 1: 1983, s. 472-473 


HEJNOWICZ Anna zob. SZEKALSKA-HEJNOWICZ Anna 
*HELDT Janina z d. Romanowska (1) 15 VIII 1945 Płociczno (pow. 
Suwałki); int. (2) Lic. Ogóln. Suwałki 1963 (3) UMK 1968 fiz. dośw. 
(12) UMK 1969-70 (12c) WMFiCh asyst. Kat. Fiz. Dośw. I 
AUMK: sygn. K-14/117 
HELDT Józef (Ambroży) (1) 8 III 1934 Włościbórz (pow. Sępólno 
Krajeńskie); roL (2) Lic. Ogóln. Sępólno Krajeńskie 1953 (3) UMK 1958 
fiz. dośw. A. Jabłoński, M. Frąckowiak; State Univ. of New York at Buffalo 
(Dep. of Physics) 2-letni staż podokt.; styp. Fund. Humboldta IF Uniw. 
w Kolonii (4) UMK A. Jabłoński 1964 Wplyw temperatury oraz ośrodka 
na pseudopodstawową i graniczną anizotropię emisji fluorescencji roztworów 
(5) UMK 1979 Efekt Zeemana linii multipolowych telluru (Te I) i bizmutu 
(Bi I) (6) UGd 1979 Zakł. Fiz. Dośw. (7) UG 1990 (9) Gdańskie 
TN (przew. Wydz. III 1986-93); PT Fiz. 1957-; Amer. Optical Soc. 1972-; 


262
		

/Licencje_017_04_279_0001.djvu

			Eur. Group of Atomic Spectroscopy 1981-87 (czł. Zarz.); Soc. Humbold- 
tiana Polonorum 1990- (przew. Oddz. Gdańsk) (10) Naucz. fiz. w Tech. 
Cukrowniczym w Toruniu 1959-60 (11) WSI Bydgoszcz 1964-65j UGd 
1970-86j WSP Słupsk prof. zw. Kat. Fiz. 1986-; visiting prof.: Dep. of Phy- 
sics & Astronomy Ball State U niv. 1982 i 1992, Inst. of Molecular Biophysics 
Florida State Univ. 1987-89 (12) UMK 1958-70 (12a) WMFiCh: asyst. 
1958, st. asyst. 1961, ad. 1964 (12b) Kier. Zakł. Fiz. Atomowej 1968-70 
(12c) IF ad. Zakł. Fiz. Atomowej (15) Spektroskopia mol. - bad. fotolu- 
minescencji roztworów zw. org. Bad. linii wzbronionych w atomach metali 
ciężkich (16) Nagr. Prez. PAN ind. III o 1971 (za pr. hab.), trzy nagr. 
resortowej Med. KEN 


*HERMANN Andrzej (1) 16 X 1950 Bydgoszcz; rob. (2) Tech. 
Chem. Bydgoszcz 1969 (3) UMK 1974 fiz. dośw. R. Bauer (12) UMK 
1974-92 (naucz. akad. do 1980) (12a) IF asyst. 1974, Dz. Organiz. 1980 
(12c) IF asyst. Zakł. Fiz. Mol. 
AUMK: sygn. K-58/45, Ankieta 1983 


*HERTEL Jacek (1) 2 XI 1947 Nisko n. Sanem (woj. rzeszowskie)j 
naucz. (2) Lic. Ogóln. Ilawa 1965 (3) UMK 29 VI 1970 hist. T. Grudziński 
(z wyróżnieniem) (4) UMK T. Grudziński 1976 Imiennictwo dynastyczne 
Piastów wcześniejszego średniowiecza (9) TNT (sekr. red. "Zapisek Hi- 
storycznych" 1981-83); PT Hist. (sekr. Oddz. Toruń 1972-75) (12) UMK 
1970-88 (12a) IHiA: asyst. stai. 1970, asyst. 1971, st. asyst. 1973, ad. 1976 
(12c) IHiA ad. Zakł. Hist. Średn. (14) 19 II 1988 Gdańsk, Toruń, Cm. 
przy ul. Wybickiego (15) Hist. średn., zwł. kult. Polski wczesnofeudalnej, 
dynastia Piastów, onomastyka, biografistyka (16) Nagr. MNSzWiT ind. 
IIIo 1981 


AUMK: sygn. K-45N/13, Ankieta 1983; S. Kwiatkowski, [nec.], Zap. hist. 54: 
1989 z. 1 s. 191-192 


*HERZOG-KRIESEL Krystyna (Maria) (1) 18 11941 Toruńj rob. 
(2) IV Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1959 (3) UMK 1964 biol. - 
fizjol. roślin M. Michniewicz (4) UMK M. Michniewicz 1973 Badania nad 
rolą giberelin w procesie ukorzeniania sadzonek wierzby (9) PT Bot. (12) 
UMK 1964- (naucz. akad. od 1970) (12a) IB: asyst. nauk.-tech. 1964, st. 
asyst. 1970, ad. 1974 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Fizjol. i Morfogenezy Roślin 
*HEZA Edmund (1) 28 VIII 1933 Płosków (pow. Sępólno Krajeń- 
skie); rob. (2) Lic. Ogólno Więcbork (3) UMK 1962 fil. klas. B. Józefowi- 
czowa (4) UMK Z. Abramowiczówna 1969 Obywatel a państwo w Atenach 
w IV w. p.n.e. w świetle badań nad terminologią etyczną (9) PT Fil.j PT 
Hist. (10) Naucz. j. łac. w Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1961-63j 


263
		

/Licencje_017_04_280_0001.djvu

			Komit. Woj. PZPR Toruń 1976-79, 1980-82 (I sekr. 1981-82); MKiSz Dep. 
Kadr i Szk. 1982- (11) Sorbona - staż Rządu Fran. w Sek. VI Ecole Pra- 
tiqe des Hautes Etudes 1972-73 (12) UMK 1963-82 (12a) IHiA: asyst. 
stai. 1963, asyst. 1963, st. asyst. 1965, ad. 1970, ad. (1f 2 etatu) 1976-79; 
urlopowany 1980-82 (12b) Przew. Rady Ucz. ds. Młodz. 1970-73; kier. 
Stud. Zaocz. Hist. 1973-75; I sekr. Komit. Ucz. PZPR 1976-79; zast. kier. 
Zakł. Hist. Staroż. 1979-80 (12c) IHiA ad. Zakł. Hist. Staroż. (16) Nagr.: 
MSzW 1965, MNSzWiT ind. III o dyd.-wych. 1976 
AUMK: sygn. K-33N/1O 


*HILCZER-KURNATOWSKA Zofia (1) 9 VI 1932 Poznań; int. 
(3) UP 1953 prehist., etnol., etnogr. (4) IHKM PAN Poznań 1964 Do- 
rzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku (5) IHKM 
PAN Poznań 1970 Początki wczesnego średniowiecza w Polsce zachodniej 
(6) IHKM PAN Poznań 1982 (9) Komit. Słowianozn. PAN 1972-; Rada 
Nauk. IHKM PAN 1972-; Komit. Nauk Hist. PAN i Komit. Slawisto PAN 
1981-; red. (sekr. red. 1954-) "Slavia Antiqua"; sekr. red. Prace Kom. Ar- 
cheol. PTPN 1960-64; czł. zesp. red. Encyklopadie zur Friihgeschichte der 
europaischen Volker (11) UP 1951-61,1965-82; kier. Prac. Wczesnośredn. 
Zakł. Archeol. Wlkp. IHKM PAN Poznań 1976- (12) UMK 1984-85 
(1f 2 etatu) (12c) lAiE prof. nadzw. archeol. (15) Archeol. słowiańsz- 
czyzny wczesnośredn. 
AUMK: sygn. K-37N/24 


*HŁAWICZKA Barbara z d. Kamińska (1) 14 VI 1942 Ostrowiec 
Świętokrzyski; int. (2) Lic. Ogóln. Toruń 1960 (3) UMK 1965 biol. - 
bot. (12) UMK 1967-69 (12c) WBiNoZ asyst. Kat. Gleb. 
AUMK: sygn. K-20/51 


HOFF Jadwiga (Kazimiera) z d. Szymczak (1) 19 V 1944 Dęby 
Kuj. (pow. Radziejów Kuj.); rob. (2) Lic. Ped. Toruń 1963 (3) UMK 
1970 hist. - arch. K. Jasiński (4) UW I. Ihnatowicz 1979 Drukowane 
społeczne kodeksy obyczajowe na ziemiach polskich w XIX wieku (studium 
źródłoznawcze) (5) WSP Kraków 1993 Społeczność małego miasta galicyj- 
skiego w dobie autonomii (6) WSP Rzeszów 1993 (9) TNT 1978-; TN 
w Rzeszowie 1980-; PT Hist. (10) Naucz. szk. podst. w Dobrem 1963-67 
(11) WSP Rzeszów ad. 1979, prof. 1993- (wicedyr. IH 1985-87, 1991-93, 
prodziek. WH 1994-, kier. Zakł. Nauk. Pomocno Hist. 1994-) (12) UMK 
1970-79 (12a) IHiA: asyst. stai. 1970, asyst. 1971, st. asyst. 1973 (12c) 
IHiA st. asyst. Zakł. Nauk Pomocno Hist. (15) Nauki pomocno hist., zwł. 
XIX i XX w.; hist. Polski XIX W. (hist. kult. i obyczaju); hist. Galicji (dzieje 


264
		

/Licencje_017_04_281_0001.djvu

			miast, stos. spoI. w miastach w okr. przeobrażeń kapitalistycznych) (16) 
Nagr. MNSzWiT 111 0 1983 
AUMK: sygn. K-23/55 
*HOFFMAN Ewa (1) 24 XII 1938 Solec. Kuj.; int. (2) Lic. Ogóln. 
Bydgoszcz 1956 (3) UMK mat. 1961 L. Jeśmanowicz (12) UMK 1961-63 
(12c) WMFiCh asyst. Kat. Mat. 
AUMK: sygn. K-1O/90 
*HOFFMAN Maria z d. Jaskułowska (1) 8 V 1930 Grodno; wojsk. 
(2) Państw. Gimn. Hand. i Lic. Spółdz. Toruń 1950 (3) UMK 1955 szt. 
piękne - rzeź. T. Godziszewski (10) Urz. w Toruniu: Centr. Przem. Ludo- 
wego i Artyst. 1950; Spółdz. Przem. Artyst. i Ludowego "Jedność Robotni- 
cza" 1950 (12) UMK 1952-57 (12a) WSzP Kat. Rzeź.: zast. asyst. 1952, 
asyst. 1955 (12c) WSzP asyst. Kat. Rzeź. (17) Wioślarstwo - czł. kadry 
nar. 1951-53 
AUMK: sygn. K-8/197 
*HOFMAŃSKI Piotr (1) 6 III 1956 Poznań; int. (2) Lic. Ogóln. 
Miastko 1974 (3) UMK 1978 prawo kar. W. Daszkiewicz; Podypl. Stud. 
Polit.-Ped. UMK 1981 (4) UMK A. Bulsiewicz 1981 Orzekanie w procesie 
karnym o naprawieniu szkody wyrządzonej przez pracownika (10) Urz. Dyr. 
Rej. Kolei Państw. Słupsk 1978-79; aplik. pozaetatowy Prok. Rej. Toruń 
1980 (11) UŚ11982- (12) UMK 1979-82 (12a) IPK: asyst. staż. 1979, 
asyst. 1980, ad. 1981 (12b) Pełnomocnik rektora ds. Hoteli Asyst. 1981 
(12c) IPK ad. Zakł. Postęp. Kar. 
AUMK: sygn. K-33N/ll 
*HOHENDORF Eugeniusz (1) 21 IV 1902 Kielce; int. (2) Szk. 
Realna Radom 1922 (3) USB 1928 fiz. (4) UMK W. Gorczyński 1949 
Dotychczasowe metody obliczeń dzielnika opadowego a metoda średnich dzie- 
sięcioletnich (9) PT Fiz. (10) Naucz. szk. śred.: Radom, Rydzyna, Byd- 
goszcz 1928-33 i 1938-39; prof. fiz. w Korpusie Kadetów Chełmno 1933-38 
(12) UMK 1953; 1957-58 (12c) WBiNoZ wykł. meteor. i klim. 
AUMK: sygn. K-2/83 
*HOLAK Albin (1) 12 VI 1910 Wsielub (pow. Nowogródek); chł. (2) 
Państw. Gimn. im. A. Mickiewicza Nowogródek 1930 (3) WSH Poznań 
1934 nauki hand.; USB prawo - ekon. 1935-39 (zaliczone 2 lata); UMK 
1947 prawo - ekon. (10) Dyr. Okr. Kolei Państw. Wilno 1935-39; majątki 
państw. na Litwie i Białorusi 1940-45 (12) UMK 1 I 1946 - 1949 (12a) 
WP-E: mł. asyst. 1946, st. asyst. 1948 (12c) WP-E st. asyst. Kat. Ekon. 
Polit. 
AUMK: sygn. K-2/11 


265
		

/Licencje_017_04_282_0001.djvu

			*HOLLANDER Lisa Maria (1) 19 IV 1966 Nowy Jork (3) Smith 
College Northampton (USA) 1988 ekon. (12) UMK 1988-89 (12c) SJO 
-lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-48 N/20 
*HOŁOWNIA Irena (1) 5 I 1923 Sawonie (pow. Stołpce); rob.-chł. 
(2) Lic. Hum. w Nieświeżu 1939 (4 kl.); ros. szk. śred. w Stołpcach 1941; 
Lic. Ogólno dla Dorosłych Bydgoszcz 1946 (3) UMK 1952 biol. - mykol. 
W. Zabłocka (4) UMK W. Zabłocka 1960 Układ elementów przewodzących 
w kilku typach utworów ascidialnych Pelargonium zonale (L.) Aiton (9) 
TNT 1961-; PT Bot.; PT Przyr. im. M. Kopernika (czł. zarz. 1957-63); 
Komit. Olimpiad Biol. 1976- (12) UMK 1949-83 (12a) Kat. Bot. Og.: 
zast. asyst. 1949, asyst. 1952, st. asyst. 1955, ad. 1962 (12c) IB em. ad. 
Zakł. Takson. Ekol. Roślin i Ochro Przyr. (13) 1983 
AUMK: sygn. K-34N/12, Ankieta 1983 


*HOŁUBOWICZ Włodzimierz (1) 20 VI 1908 Jekaterynodar (Ro- 
sja); rzem. (2) Kur. Okr. Szk. Wileńskiego matura ekst. 1928 (3) USB: 
prawo, hist. i etnogr. 1928-32; UP 1947 antropol., etnogr. i etnol., prehist. 
J . Kostrzewski ( 4) UMK R. J akimowicz 1948 Studia nad metodami bada- 
nia warstw kulturowych w prehistorii polskiej (9) Czł. licznych tow. nauk. 
(10) Korektor, reporter krym. w "Kurierze Wileńskim" 1934-39; kolporter 
gazet, Muz. Szt. Wilno 1939-41; rob. fiz. przy plantowaniu Góry Zamkowej 
w Wilnie 1941-43; pr. przymusowe w Muz. Hist. Naturalnej Wiedeń - pr. 
fiz. 1943-45; obóz kontrolno-fi.ltracyjny NKWD w Burgenlandzie jako oby- 
watel ZSRR (4 miesiące) 1945; Białoruska AN Mińsk 1946; sekr. red. Rob. 
Agencji Prasowej Warszawa 1946-48 (11) USB Muz. Archeol. 1932-39; 
bad. archeol.: na Górze Zamkowej Wilno 1940-41, nad pocz. państwa pol. 
na Ślęży i w Niemczy 1949-61 (kier.), na Ostrówku w Opolu; UWr prof. 
Kat. Archeol. Pol. 1951-62; IHKM PAN kier. Zakł. Archeol. Pol. Wrocław 
do 1962; red. "Archeol. Śl." do 1962 (12) UMK 16 X 1946 - 1950 (12a) 
Kat. Prehist.: pomocnik nauk. (1/2 etatu) 1946, st. asyst. 1947 (12b) De- 
leg. Min. Ośw. ds. młodz. szk. wyższych w Toruniu 1947-49; sekr. Koła 
prof.-asyst. PPR 1947-48 (12c) WH st. asyst. Kat. Archeol. Pol. (14) 
7 IV 1962 Sztokholm (15) Archeol., zwł. garncarstwo wczesnosłow., dzieje 
wczesnośredn. plemion słow., metodol. i metod. bad. archeol. 
AUMK:sygn. K-l/214, J.Małecka-Kukawka, Ankieta, 1983; [biogr.], J. Filip, 
Enzyklopidisches Handbuch zur Ur- und Friihgeschichte Europasj [nekr.] Z Otchł. Wieków 
28:1962 z. 3 s.244-46j H. Mouczewska, [biogr.], Si. biogr. dział. ruchu rob. woj. tor., 
s. 43-44 


HOŁUBOWICZOWA Helena zob. CEHAK-HOŁUBOWI- 
CZOWA Helena 


266
		

/Licencje_017_04_283_0001.djvu

			*HOPPEN Jerzy (1) 23 III 1891 Kowno; prawno (adw.) (2) Gimn. 
(typu hum.) Kowno 1913 (3) ASP Kraków 1913-14 S. Dębicki; UJ - Wydz. 
Hum. 1913-14; Uniw. w Petersurgu prawo; autodyd. Petersburg 1914-15; 
pryw. lekcje mal. Wilno 1915; USB 1921-1934 szt. piękne - mal. L. Śleń- 
dziński; Akad. Collarossi Paryż 1924 mal. (5) USB 1937 doc. szt. graf. 
i zdobnictwa (6) UMK 1951 (prowizorycznie powołany przez Rektora 
1 V 1946) Graf. (7) W l. 1950, 1955 i 1961 władze UMK występowały 
bezskutecznie z wnioskiem o nom. na prof. zw. (9) Czł. stow. artysto 
"Komuna chudoznikov" Krasnojarsk 1919; Wileńskie Tow. Artyst. PIast. 
1921- (wiceprez. 1925-39); Wileńskie TPN (Sek. Hist. Szt.); Warszawskie 
Tow. Graf.; ZPAP (wiceprez. Toruń 1946-50); Stow. Hist. Szt. (Oddz. Pom.) 
1947-; Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela Toruń; czł. Okr. Kom. Kons. Wilno 
1932- (10) Ewakuowany w głąb Rosji po 1915; naucz. Wilno: Szk. Rys. 
na Pohulance 1921-23, Gimn. im. J. Lelewela 1925-26; dyr. Szk. Rzem. Ar- 
tyst. Wileńskiego Tow. Art. Piast. 1927-31; dekorator w teatrze wileńskim 
1922-24; prace nad polichr. kościołów w Landwarowie i Przełajach 1942-44; 
Ref. Kult. Komit. Repatriacyjnego 1945 (11) USB (ad., od 1937 doc.; 
kier. Zakł. Graf. i Zdobnictwa) 1931-40; kust. dz. mal. Muz. TPN w Wil- 
nie 1937-39; ASP Wilno 1940-42; kier. dz. szt. Państw. Muz. Szt. Wilno 
1944-46 (12) UMK 1 V 1946 - 1961 (12a) Kat. Graf. kontr. prof. 
nadzw. 1946. (12b) WSzP: prodziek. 1946-48 i 1951-52, dziek. 1956-58, 
kier. Kat. Graf. 1946-61 (12c) WSzP em. prof. nadzw. mal. i graf. (13) 
1961; zajęcia zlec. w Kat. Graf. (14) 4 X 1969 Toruń, Cm. św. Jerzego 
(15) Graf.; mal. ścienne (m.in. w Wilnie: kaplica w Katedrze, kościół św. 
Jakuba, klasztor Karmelitanek; Landwarów - sgrafi.tto; Przełaje - sgrafi.tto 
i buon fresco; Toruń - kościół Św. Ducha; portrety (m.in. rektorów UMK: 
L. Kolankowskiego, H. Szarskiego. A. Swinarskiego - dla Sali Senatu); kons. 
mal. monumentalnego (m.in. Bibl. Uniw. w Wilnie - w tym mal. F. Smugle- 
wicza, kościoły wileńskie, Sąd Ostateczny w kościele św. Janów w Toruniu); 
il. książek; pr. m.in. w zb. British Museum Londyn, Bibliotheque Nationa1e 
Paryż, Kupferstich-Kabinett Berlin, Muz. w Pradze; wyst. m.in.: Chicago, 
Wenecja; projektant insygniów rektorskich i dziekańskich UMK (16) III 
nagr. i brąz. med. za portret p. Hurynowiczówny na wyst. w "Zachęcie" 
Warszawa 1923; nagr. na Powsz. Wyst. Krajowej Poznań 1927 za trzy cykle 
akwafort "Stare Wilno"; Med. 3 Maja za dział. artysto 1925; Woj. Nagr. 
Artyst. 1957; nagr. MKiSz 1966 (17) Popularyzator zab. szt. pol. (m.in. 
w wileńskim "Słowie" opubl. ponad 60 art. o najcenniejszych zab. Wilna 
i Wileńszczyzny) 
AUMK: sygn. K-ll/99; B. Jakubowska, [biogr,], Prz. arty,t.1967 nr 2-3 s. 39-41; 
W. Jakubowski, J.H. - Epitafium, Rocz. tor. 5: 1971 s. 163-190; H. Makowiecka, 
Wystawa J.H., [przedm.], Toruń 1966; S. N arę bski, J.H., Pomorze 1958 nr 1-2 s. 5; 
J. Poklewski, J.H., artystama.larz, grafik, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 89-94; 


267
		

/Licencje_017_04_284_0001.djvu

			J. Domańska, Monografia profesora J.H., pr. mag. 1986, AUMK sygn. 50825; J. Kot- 
łowski, J.H.: (w dwudziestą rocznicę śmierci), Tor. inf. kult. 1989 nr 7/8 s. 44-50; 
tegoż, J.H. rytownik: Katalog grafiki, akwarel i rysunków w zbiorach Biblioteki Uni- 
wersyteckiej w Toruniu: wystawa w 100 rocznicę urodzin artysty, (Muz. akr. w Toruniu 
1991), Toruń 1991 


*HORNO-POPŁAWSKI Stanisław (1) 14 VII 1902 Kutais (Kau- 
kaz); wojsk. (2) Korpus Kadetów Moskwa 1918 (3) ASP Warszawa 
1923-31 rzeź. (dypl. art. rzeź. 1933) T. Breyer, T. Pruszkowski; Francja 
1931(7) (6) UMK 1946 kontr. prof. Kat. Rzeź. (7) PWSSP Gdańsk 1949 
(10) Udział w kampanii wrześniowej 1939; Oflag lIC Woldenberg 1939-45; 
naucz. Szk. Szt. Pięknych Białystok 1945; gł. proj. rzeź. przy odbudowie 
starówki gdańskiej 1951-54 (11) USB asyst., potem ad. Kat. Rzeź. WSzP 
1932-33 (kier. Prac. Rzeź. 1934-39); PWSSP Gdańsk 1949-70 (dziek. Wydz. 
Rzeź. 1949-50 i 1956-60); styp. Fund. Rozwoju Twórczości Piast. 1974-76 
(12) UMK 1 I 1946 - 1949 (12c) WSzP (nom. prowizoryczna) kontr. prof. 
nadzw. Kat. Rzeź. (15) Rzeź. także pomnikowa (16) III nagr. za pomnik 
gen. Sowińskiego Warszawa 1931; II nagr. w konk. przedolimpijskim Inst. 
Propagandy Szt. 1931; I nagr. w konk. na pomnik T. Kościuszki Łódź 1948; 
II nagr. w konk. na pomnik A. Mickiewicza Poznań 1948; I nagr. w konk. 
na pomnik A. Mickiewicza przed Pałacem Kult. i Nauki w Warszawie 1955; 
nagr. państw. 11 0 za rzeź. "Matka Belojannisa" i "Głowa Gwardzisty" 1953; 
nagr. państw. 11 0 za całokształt twórczości 1953; nagr. MKiSz: 11 0 1961,1 0 
1962, 10 1965; MON 10 1968 
AUMK: sygn. K-l/169; Katalog S. H.-P. Rzeźba, Warszawa 1970, red.: A. Potocka; 
Katalog S. H.-P. Rzeźba 1977, Galeria Kordegarda, [wstęp]: H. Kotkowska-Bareja, 
Warszawa 1977; Katalog S. H.-P. Galeria Rzeźby. W miejskim Ogrodzie Botanicznym, 
Bydgoszcz 1979; Z. Konieczna, S. H.-P., Prz. artysto 1970 nr 6 s. 3-8; I. Witz, 
S. H.-P., [w;] Plastycy Pomorza Gdańskiego, Gdańsk 1969, s. 82 


*HORNUNG Zbigniew (1) 23 I 1903 Lwów (2) IV Gimn. im. 
J. Długosza Lwów 1921 (3) UJK 1929 hist. szt. (4) UJK 1929 Stanisław 
Stroiński 1719-1802. Zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem 
działalności artysty na polu malarstwa ściennego (5) UWr 1949 (6) 1952 
hist. szt. (9) Lwowskie TN; (Sek. Hist. Szt. i Kult.) 1929-; Warszawskie 
TN 1946-; Wrocławskie TN 1953; TNT 1954 (czł. Wydz., pierwszy przew. 
Kom. Hist. Szt. 1954-58); Stow. Hist. Szt. i Kult. (prez. Oddz. Warszawa, 
prez. Oddz. Wrocław 1951-52); Kom. Hist. Szt. PAU (10) Kons. Okr. 
Lwów 1929-39; Państw. Galeria Obrazów Lwów 1939-44; kier. Centr. J3iura 
Inwentaryzacji Zab. w MKiSz 1946-49 (11) UJK st. asyst. Kat. Hist. 
Szt.; Muz. Śl. Wrocław (kust. od 1950, dyr. od 1952); UWr 1950-51 i po 
1959; podróże nauk. : Włochy 1931, Austria 1933, Paryż 1937 (12) UMK 
1953-59 (12b) Kier. Kat. Hist. Szt. 1953-59 (12c) WSzP prof. nadzw. 
Kat. Hist. Szt. 
AUMK: sygn. WSzP-13/16; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 8; 1954 s. 42-44 


268
		

/Licencje_017_04_285_0001.djvu

			*HOSZOWSKA Maria (Władysława) z d. Wydra (1) 9 VIII 1904 
Stryj; artysto rzeź. (2) Gimn. hum. Stryj 1923 (3) UJK 1923 -27 biol., 
geogr. (absoL), dypl. naucz. szk. śred. 1931; UWr 1949 biol. i geogr. dypl. 
mag. (10) Naucz. gimn.: 1928-30 Borszczów i Lwów, 1945-48 Kraków 
i Toruń (12) UMK 1947-50,1951-52 (12a) Uniw. Kursy Przygotowawcze 
wykł. 1947; SP 1951 (12c) SP - wykł. 
AUMK: sygn. K-15/32 
*HOSZOWSKI Stanisław (1) 19 X 1904 Kozłów (woj. lwowskie) 
(2) Gimn. w Tarnopolu, VII Państw. Gimn. Lwów (3) UJK 1928 hist. 
i ekon. F. Bujak; Holandia i Anglia głównie w London School of Economics 
1936/37 (4) UJK F. Bujak 1929 Ceny we Lwowie w XVI i XVII wieku 
(5) UJK 1935 Źródła do dziejów gospodarczych Lwowa w XIX i XX w. (6) 
UMK 1945 hist. gosp. i społ. na WH (7) UMK 1957 (8) Doctor H.C. AE 
Kraków 1973 (9) Lwowskie TN; TNT 1946 (sekr. Wydz. I; wiceprez. 1953); 
Poznańskie TPN; Kom. Hist. PAU 1946; PT Hist. (prez. Oddz. Toruń; czł. 
ZG); Inst. Zach. (10) Naucz. gimn. i lic. Lwów 1922-25 i 1929-36; urz. 
magistratu Lwów 1940-45; bibl. Ossolineum Lwów 1944-45 (11) UJK 
1925-39; UJ 1935-39; WSP Gdańsk 1947-52; Inst. Hist. PAN - kier. prac. 
tor. Zakł. Hist. Pomorza 1953; UP; AE Kraków 1958- (12) UMK 1 X 1945 
- 1958 (12b) Dziek. WH 1952-54; kier. Kat. Hist. SpoI. i Gosp. 1945-51; 
kier. Zesp. Kat. Hist. Pol. 1953 (12c) WH prof. zw. Kat. Hist. Pol. (14) 
1987 Kraków, Cm. Rakowicki (15) Hist. gosp., zwł. hist. miast, ekon. 
spoI.; statyst.; wyd. źródeł; współred. "Roczników dziejów społ. i gosp.", 
red. "Badań z dziejów spoI. i gosp." 
AUMK: sygn. K-8/149; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 1: 1947-1948 s. 42-43; S. Cac- 
kowski, S.H. (1904-1987), Zap. hist. 53: 1988 z. 3/4 s. 154-159; S.Gierszewski, 
I. Gieysztorowa, Profesor S.H. 1904-1987, Przeszłość demograficzna pol. 18: 1990 
s. 3-7; J.M. Małecki, S.H. (19 IX 1904 - 21 I 1987), Stud hist. 31: 1988 z. 4 s. 661-665 
*HOWZAN Zdzisława z d. Baranowska (1) 5 X 1944 Gaszyno (pow. 
Wieluń); rob. (2) Lic. Ogólno Rumia 1962 (3) UMK 1966 fil. pol. K. Górski 
(12) UMK 1967-76 (12a) BG UMK 1967-68; Kat. Lit. Pol.: asyst. 1968, 
st. asyst. 1970 (l2c) IFP st. asyst. Zakł. Hist. Lit. Pol. (14) 9 I 1976 
Toruń 
AUMK: sygn. K-19/51 
*HRABCOWA Stanisława z d. Łukasiewiczówna (1) 9 XI 1914 
Zubrzec (woj. tarnopolskie); naucz. (2) Gimn. hum. Stanisławów 1933 (3) 
UJK 1939 fil. pol. (10) Naucz. j. pol.: Wiej. Gimn. Ziemi Sandomierskiej 
Chobrzany 1945-46, gimn. i lic. Toruń 1946-48 (12) UMK 1948-53 (12a) 
Uniw. Kurs Wstępny naucz. j. pol. 1948; SP wykł. j. pol. 1950 (12c) SP 
- wy kł. 
AUMK: sygn. K-15/33 


269
		

/Licencje_017_04_286_0001.djvu

			*HRABEC Stefan (1) 14 I 1912 Stanisławów; urz. (2) II Gimn. 
Państw. Stanisławów 1930 (3) UJK 1936 fil. pol. K. Kolbuszewski; egz. 
naucz. szk. śred. Lwów 1938 (4) UJK Z. Stieber 1939 Huculskie nazwy 
geograficzne (5) UJ 1951 Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy 
polskich XVI i XVII w. (6) UŁ 1954 (7) UŁ 1962 (9) TNT 1947- (czł. 
Wydz. II 1949-); Kom. Jęz. PAU 1946-; Kom. Słowianozn. PAU 1949-; 
PT Językozn. 1938- (10) X Państw. Gimn. Męskie Lwów - prakt. naucz. 
1936-38; pryw. gimn. ks. salezjanów Lwów 1938-39; VII Państw. Gimn. 
Męskie Lwów 1939; urz. w firmie kosmetycznej 1941-44; tajne naucz. gimn. 
Lipnik (pow. Sandomierz) 1944; współorganiz., naucz. i dyr. Gimn. Ziemi 
Sandomierskiej Chobrzany (dyr. 1945-46) (11) UJK Kat. Fil. Słow.: zast. 
asyst. 1932, mI. asyst. 1934, st. asyst. 1937-39; Uniw. I. Franki Lwów asyst. 
Kat. Fil. Słowo 1939-41; UŁ Kat. J. Pol. sam. pr. nauk. 1952-, potem prof. 
(dziek. Wydz. Fil., prorektor i rektor) (12) UMK 3 XII 1945 (nom.), 
faktycznie 1 II 1946 - 1952 (12a) Kat. J. Pol. ad. 1945; Kat. Językozn. 
Słowo zast. prof. 1947 (12b) Kier. Kat. Fil. Słowo 1947-52; prodziek. WH 
1950-51 (12c) WH zast. prof. Kat. Fil. Słowo (14) 25 XII 1973 Łódź 
(15) Językozn. słowo 
AUMK: sygn. K-l/421, J. Maciej ewski, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 
3: 1949 s. 32-33; W. Taszycki, [nekr.], Jęz. pol. 1973 z. 5 s. 321-323 


HRYNKIEWICZ Andrzej (Zygmunt) (1) 29 V 1925 Wilno; na- 
ucz. (2) Wilno: Gimn. Zygmunta Augusta, tajne komplety (3) Tajny 
kurs USB w Wilnie 1943-44; UMK 1945/46 A. Jabłoński, W. Iwanowska; 
UJ 1946-48 mag. fiz. H. Niewodniczński, J. Blaton, J. Weyssenhof (4) UJ 
H. Niewodniczański 1950 Doświadczenia metodą liczników Geigera-Miillera 
nad tworzeniem par elektronowych w ołowiu przez promienie gamma ThC 
(6) UJ 1961 (7) UJ 1969 (8) Czł. koresp. PAN 1969; czł. rzecz. PAN 
1980; czł. czynny PAU 1990 (9) PT Fiz. 1947- (wiceprzew. ZG 1977-81); 
Komit. Bad. Nauk 1991-; Amer. Physical Soc. 1960-; Eur. Physical Soc. 
1971-; Intern. Com. of the Mossbauer Effect ICAME; Inst. de la Vie (10) 
Wywieziony do obozu pr. w Donbasie (pr. w kopalni węgla) l-X 1945 (11) 
UJ IF 1947- (doc. 1954-, kier. Kat. Fiz. Jądr. 1961-75, dyr. 1969-74); Inst. 
Fiz. Jądr. Kraków 1955- (wicedyr. 1961-69 i dyr. 1969-76, kier. Zakł. Spek- 
troskopii Jądr. 1968-); stai nauk. Massachusetts Inst. of Technology Cam- 
bridge (USA) 1958-60; wicedyr. Zjedn. Inst. Bad. Jądr. Dubna 1966-68; 
visiting scientist: CRN Strasburg 1972-73, Univ. Sao Paulo 1982-83 (12) 
UMK 1 IV - 31 X 1946 (12c) WM-P zast. asyst. Kat. Fiz. Dośw. (15) 
Fiz. jądr. i zastosowanie metod fiz. jądr w bad. fazy skondensowanej (MRJ, 
efektu Mossbauera, PAC, anihilacja pozytonów) (16) Nagr. Państw. Rady 
ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądr.: 111 0 1959, 11 0 1962, 10 1965; 
nagr.: MOiSzW 10 1972, MNSzWiT ind. 10 1975; Med. M. Smoluchowskiego 


270
		

/Licencje_017_04_287_0001.djvu

			1989; tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL"; Zł. Odzn. "Zasł. dla Energ." (17) 
Uczestnik obrad "Okrągłego Stołu" 1989 - Podzesp. ds. Ekol. 
AUMK: sygn. K-l/215j [biogr.], Kto jest kim, ed. 3 s. 225 
*HRYŃCZUK Halina (1) 11 II 1928 Wilno; wojsk. (2) Lic. im. 
T. Kościuszki Toruń 1948 (3) UMK 1953 szt. piękne - rzeź. T. Godziszew- 
ski (10) Urz. Olsztyn 1946-47 (12) UMK 1951-54 (12a) Kat. Rzeź. 
zast. asyst. (stud. III r.) 1951, asyst. 1953 (12c) WSzp asyst. Kat. Rzeź. 
AUMK: sygn. K-2/167 
*HUBERT Eva Maria (1) 18 vm 1949 Wiedeńj urZ. (12) UMK 
1984-85 (12c) KFG - wykł. j. niem. 
AUMK: sygn. K-37N/23 
HUPPENTHAL Lesław (Dariusz Marian) (1) 19 XII 1923 To- 
ruń; urz. (2) Gimn. im. M. Kopernika Toruń 1947 (matura ekst.) (3) 
UMK 1952 chem. A. Ulińskaj Uniw. Uppsala 1963-64 (stai nauk.) (4) 
UMK A. Ulińska 1962 Adsorpcja kwasu polimetakrylowego na węglu akty- 
wowanym (5) UMK 1968 Konformacja trójmaślanu celulozy w roztworach 
ketonu metylo-etylowego oraz trójmaślanu gliceryny (6) UMK 1991 (9) 
TNT (czł. Wydz. III 1968-); PT Chem. 1952- (sekr. Oddz. Toruń 1962-63) 
(12) UMK 1949-94 (12a) Kat. Chem. Og.: zast. asyst. 1949, mł. asyst. 
1950, asyst. 1952, st. asyst. 1953 ad. 1956, doc. 1968, prof. nadzw. 1991 
(12b) Kier. Wieczorowego Stud. Chem. 1973-79; kier. Zaocz. Stud. Chem. 
dla Naucz. 1974- (12c) ICH em. prof. nadzw. Zakł. Chem. Og. (13) 
1991, 1994; 1991 (zawieszenie em.) (16) Nagr. MSzW zesp. In° 1965 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 22: 1968 s. 68-69 
*HURYNOWICZ Janina (1) 10 XI 1894 Krystynopol (pow. Świę- 
ciany); ziem.-wojsk.- naucz. (2) Inst. Maryjski Wilno 1911 (ze zł. med.); 
matura ekst. - Gimn. Męskie Ufa 1912 (3) Żeński Inst. Med. Petersburg 
1918 med. (dypl. lek. »cum eximia laude«) (4) USB Wydz. Lek. dr nauk 
med. S. Władyczko 1927 Wplyw insuliny na uklad nerwowy wegetatywny 
CKK w 1953 przyznała tyto dr nauk biol. (5) USB Wydz. Lek. 1930 
Nerwy iteratywne w świetle badań metodą chronaksji (6) UMK 1 VI 1946 
(prowizorycznie powołana na Kat. przez rektora 1 X 1945) Kat. Neurofi- 
zjol. i Fizjol. Zwierząt (7) UMK 1949 Kat. Neurofizjol. i Fizjol. Zwie- 
rząt (8) Czł. koresp. PAU 1946-; czł. koresp. Soc. Philomatique Sorbony 
1928; czł. hon.: PT Lek. 1957, PT Zool., PT Fizjol. (9) TNT 1946- (czł. 
Wydz. III); Poznańskie TPNj Komit. Nauk Fizjol. PAN 1960- (zast. przew. 
Kom. Neurofizjol.)j czł. rad nauk. m.in.: Inst. Biol. Dośw. PAN, Inst. Fizjol. 
i Żywienia Zwierząt PAN 1957-, Zakł Fizjol. Wydz. VI PAN 1957-, Inst. 
Psycho-Neur. w Pruszkowiej Tow. Nauk. Lek. 1922-39 (czł. Zarz. Wilno); 


271
		

/Licencje_017_04_288_0001.djvu

			PT Lek. (organiz. i pierwszy prez. Oddz. Toruń); PT Fizjol. (organiz. i przew. 
Oddz. Toruń); PT Zool.; PT Higieny Psych. (czł. zał. i prez. 1948-50); 
Assoc. de Phisiologistes de la Langue Fran
aise (10) Lek. w Piotrogrodz- 
kim Tow. Pomocy dla Rodzin Pol. III 1917; Oddz. Epidemiczny Kruszy- 
nowice - kier. 1917-18; Szpital Dywizyjny pol. Dywizji Syberyjskiej płk. 
Czumy Ufa 1918-19; jeniec, od 10 I 1920 ordynator szpitala dla jeńców 
wojennych w Wierch nie- Udzińsku na Syberii 1920-21; powrót do kraju via 
Japonia; ordynator Oddz. Neur. Szpitala Wojsk. Wilno 1921-22; Kasa Cho- 
rych Wilno 1921-41; zast. dyr. Miej. Szpitala Neurol. Wilno 1939-45; wojsk. 
służba zdr. Okr. Wileńsko-Nowogródzkiego AK i inna działalność konspira- 
cyjna (11) USB: Klinika Neur. 1922-33, Wydz. Lek. 1933-38 (asyst. potem 
ad. Zakł. Fizjol., kier. Prac. Neurofizjol. 1934-38), kier. i zast. prof. Kliniki 
Neuropsychiatrycznej 1938-39; Paryż 1927-29: Sorbona, College de France, 
Salpotiere; zaproszenie na Kat. Fizjol. UMCS 25 I 1945 (nie przyjęte); AM 
Gdańsk 1945-47; Woj. Przych. Zdrowia Psych. Toruń: dyr. 1951-53, kon- 
sult. nauk. 1953-65; Inst. Higieny Psych - filia i pododdz. Bydgoszcz 1946 
(organiz.) (12) UMK 1 X 1945 - 1965 (12a) Kat. Neurofizjol. i Fi- 
zjol. Zwierząt: prof. nadzw. 1945, prof. zw. 1949 (12b) Prodziek. WM-P 
1948-50; organiz. i kier. Kat. Neurofizjol. i Fizjol. Zwierząt 1945-65 (12c) 
WBiNoZ em. prof. zw. neurofizjol. i fizjol. zwierząt (lek. neur. psych.) (13) 
1965; po przejściu na emeryturę dalsza ścisła współpr. z Kat. (14) 2 X 
1967 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Neur., fizjol., neurofizjol., elektrofizjol., 
patofizjol. układu nerwowego, praktyka lek. neur., psychiatria (16) Nagr. 
nauk. z Fund. im. Marszałka Piłsudskiego 1936; nagr. MSzW: 1953 i 1964; 
odzn. hon. Za Szczgólne Zasł. dla Woj. bydgoskiego 1960; Jej im. nadano 
Woj. Ośr. Lecznictwa Psych. w Toruniu oraz jednej z ulic Torunia 


AUMK: sygn. K-11/162; spuścizna: AUMK, BG UMK - K. Przybyszewski, Spu- 
ścizny rękopiśmienne w Bibl. Uniw. w Toruniu, [w:] Studia o dział. i zb. Bibl. UMK, cz. 1, 
Toruń 1980, s. 161-170, B. Gapińska, Przewodnik po spuściźnie J.R., pr. mag. 1987 
AUMK sygn. 54746; J. Narębski, L. Janiszewski, J.R., [w:] Z dziejów nauki pol- 
skiej, Warszawa 1975 s. 323-335; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 3: 1949 s. 35-38; Jubileusz 
XX-lecia pracy naukowców UMK [m.in. J.R.], /l. Kur. pol. 1965 nr 152: 2 VII; [bibliogr.], 
Rocz. PAU1945/46 s. XLIX-LI; [biogr.], Biogr. uczonych pol. cz. VI z. 1 s. 239-241; [nekr.]: 
Spraw. TNT 21: 1967 s. 88-91, Kosmos, ser. A 17: 1968 z. 2 s. 113-115, Acta physiol. pol. 
20: 1969 z. 3 s. 497-498; W. Żurowski, Wspomnienie o J.R. (1894-1967), Sł. powsz. 
wyd. A 1984 nr 149: 26 VII; F. Ciszewski, Życie i działalność naukowo-społeczna prof. 
dr nauk med. J.R., Warszawa 1989 


*HUTERSKI Robert (1) 4 VII 1965 Toruń; int. (2) V Lic. Ogóln. 
1984 (3) UMK 1990 prawo fin. J. Głuchowski; Stud. Podypl. Prawa Banko- 
wego i Bankowości UMK 1993; Podypl. Stud. Ekon. Uniw. Londyński 1994 
(10) NBP Oddz. Okr. Toruń 1990-93, 1994- (12) UMK 1993- (12c) 
WNEiZ asyst. Kat. Zarz. Fin. 


272
		

/Licencje_017_04_289_0001.djvu

			HUTNIKIEWICZ Artur Maria (1) 12 I 1916 Lwów; kup. (2) 
VI Państw. Gimn. im. S. Staszica (klas.) Lwów 1934 (3) UJK 1939 fil. 
pol. i klas. E. Kucharski, J. Kleiner, W. Taszycki, J. Kowalski; Uniw. im. 
I. Franki Lwów absol. z hist. 1940-41 i 1944-45 (4) UMK E. Kucharski 1948 
Forma motywacyjna w kompozycji powieści Żeromskiego (5) UMK 1956 
Żeromski i naturalizm (6) UMK 1962 Kat. Hist. Lit. Pol. (7) UMK 1973 
IFP (8) Czł. czynny Wydz. I PAU 1993- (9) TNT 1950- (czł. Wydz. II 
1957-, jego sekr. 1957-71 i przew. 1989-; czł. Zarz. i red. nacz. wyd. 1960-); 
TN KUL (czł. Wydz. Hist. Fil. 1981-); Komit. Nauk o Lit. Pol. PAN 1970-; 
Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 1935- (czł. hon. 1981-); czł. Rady Nauk. IBL 
PAN 1966-93; Tow. im. S. Żeromskiego (czł. hon. 1988-); ZLP 1967-81; 
Stow. Pisarzy Pol. 1989- (10) Pr. przymusowa w okr. okupacji: Baudienst 
im GG 1942, Behring-Institut, Lemberg 1942-44 laborant, Karpathen-Ol 
Aktiengeselschaft 1944; Państw. Gimn. i Lic. Ogóln. Wałcz 1945-46 (11) 
UJK st. asyst. 1938-39 (12) UMK 16 XI 1946 - 1986, 1987- (12a) Kat. 
Teor. Lit. i Lit. Porównawczej st. asyst. i ad. 1947, zast. prof., doc. 1956; 
IFP: prof. nadzw. 1962, prof. zw. 1973 (12b) Czł. Senatu UMK 1958-60; 
prodziek. WH 1956-58; dyr. IFP 1981-86; przew. Rady IFP 1969-81; kier. 
Zakł. Lit. XX w. 1956-68; kier. Zakł. Hist. Lit. Pol. 1973-86 (12c) IFP 
em. prof. zw. hist. lit. pol. (13) 1986; 1987 (1/2 etatu IFP) (15) Hist. 
lit. pol. XIX i XX w.; fantastyka lit. i twórczość S. Grabiliskiego; twórczość 
S. Żeromskiego; teor.lit. XX w.; hist. nauki o lit. pol. (16) Nagr. MNiSZW 
n° 1972; Med. KEN 1976; Sr. med. za zasł. dla rozwoju TNT 1975; Zł. Odzn. 
ZNP 1975; Med. "Za Zasł. Położone dla Rozwoju Ucz." 1980; Odzn. "Zasł. 
Dział. Kult." 1981; Nagr. Wydz. I PAN im. A. Briicknera 1990; Papieski 
Order Św. Krzyża "Pro Ecclesia et Pontifice 1991; Nagr. Prez. Torunia 1995; 
Med. Woj. Tor. 1995 (17) Dział. krytyczna i eseistyczna w czołowych 
czasopismach lit. i społ.-kult. 


AUMK: sygn. K-39N/17; A. H u t nikie wicz, Moje pierwsze dziesięciolecie w Toru- 
niu, [w:] Wspomnienia pracowników S. 93-116; Od Kochanowskiego do Różewicza. Księga 
pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin A.H., 1988 [wraz z bibliogr.]; Uroczystość wręczenia 
księgi pamiątkowej prof. drowi A.H., Spraw. TNT42: 1988 S. 95-106; [bio-bibliogr.], Spraw. 
TNT 11: 1957 S. 67-69; t. 35-36: 1981-82 S. 110-113; [biogr.] Kto jest kim, ed. 3 s. 227; Si. 
współcz. pisarzy pol., ser. II. t. 1 S. 369-372 i t. 3 S. 146; Kto jest kim na WH, s. 11; A.Z. 
Makowiecki, H.A. [w:] Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny t. 1 Warszawa 
1984 s. 367; J. Bełkot, Sylwetki pisarzy toruńskich, Warmia i Mazury 24: 1977 nr 2 
S. 26; Współcz. pisarze i bad. lit., t. 3 1994 S. 290-291 


*HUTOROWICZ Halina (Maria) z d. Gadzikowska (1) 9 I 1926 
Jasło; naucz. (2) Państw. Gimn. Chełmża 1939 (3) UMK 1951 astr. 
W. Dziewulski (4) SGGW 1960 K. Dębski Badania metodyczne nad rosą 
(5) WSR Wrocław 1969 Zjawisko rosy na tle procesów fizycznych przyziem- 
nej warstwy atmosfery (6) ART Olsztyn 1980 (9) PT Astr.; PT Geofiz. 


273
		

/Licencje_017_04_290_0001.djvu

			(czł. Zarz. Oddz. Warszawa); PT Mat. (czł. Zarz. Oddz. Olsztyn, czł. Kom. 
Szk. Wyższego ZG)j PT Biometrycznej PT Balneologiczne (11) WSR-ART 
Olsztyn 1953- (12) UMK 1947-54 (12c) WMFiCh asyst. Kat. Astr. (16) 
Nagr.: MOiSzW ind. 111 0 1969, MNSzWiT ind. 111 0 1980 
AUMK: sygn. K-2/168, Ankieta 1983 
*HYPSZER Wiesław (1) 15 III 1940 Bydgoszcz; int. (2) I Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1957 (3) UMK 1962 mat. L. Jeśmanowicz (10) Naucz. 
szk. zaw. Bydgoszcz 1964- (12) UMK 1962-64 (12c) WMFiCh asyst. 
Kat. Mat. 
AUMK: sygn. K-I0/74 


I 


IGEL Krystyna zob. ŻBIKOWSKA-IGEL Krystyna Jadwiga 
*IGNATOWICZ Stanisław (1) 10 IV 1949 Pasłękj rob. (2) Lic. 
Ogóln. Pasłęk 1967 (3) UMK 1972 biol. - zool. I. Mikulska (12) UMK 
1972-74 (12c) IB asyst. Zakł. Zool. (16) Nagr. w ogólnopol. konk. na 
pr. mag. 1973 
AUMK: sygn. K-18/50 
IMAŃ SKA Iwona (Teresa) (1) 2 XI 1958 Inowrocławj rob. (2) 
Lic. Ogóln. Kruszwica 1977 (3) UMK 1981 bibl. i inf. nauk. B. Nadolski 
(4) UMK J. Staszewski 1990 Obieg książki w Prusach Królewskich w XVIII 
w. (10) Książnica Miej. Toruń 1981-82 (12) UMK 1982- (12c) WNH 
ad. KBiIN (15) Hist. książki w XVIIIw. 
*INDAN Franciszek (Kazimierz) (1) 25 VII 1913 Ryga; rob.-kolej. 
(2) Państw. Gimn. im. J. Słowackiego (typu hum.) Kowel1931 (3) USB 
1937 filoz. T. Czeżowski, H. E1zenberg, mat. (4) UMK H. E1zenberg 1948 
Podstawowe pojęcia i twierdzenia etyki Emila Durkheima (9) PT Filoz. 
(czł. zarz. Oddz. Toruń) (10) Naucz. Lic. im. J. i J. Śniadeckich Wilno 
1939j rob. Państw. Trest Bud. 1940 -43, 1944; buchalter w pryw. wytwórni 
naczyń kuchennych Wilno 1943-44j naucz. Państw. Gimn. z pol. j. naucz.: 
Nowa Wilejka 1944-45 (od 1 II 1945 dyr.), III Państw. Gimn. i Lic. im. 
T. Kościuszki Toruń 1945-48 (11) USB asyst. - wolont. Semin. Filoz. 
1937-1939, st. asyst. 1939; WSR Olsztyn 1952-60 i po 1961 (kier. Kat. 
Statyst.) (12) UMK 1 X 1945 - 1961 (12a) WH Kat. Filoz.: asyst. 
1945, st. asyst. 1946j Kat. Filoz., potem Kat. Podst. Marks.-Leninizmu ad. 


274
		

/Licencje_017_04_291_0001.djvu

			1950; Kat. Podst. Marks.-Leninizmu potem Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ.: 
Za.st. prof. 1954, st. wykł. 1961; SP wykł. 1947-51 (12b) Organiz. i kier. 
Kat. Podst. Marks.-Leninizmu 1951- (12c) WH st. wykł. Kat. Hist. Filoz. 
i Myśli Społ. (15) Etyka i socjol., log., statysto 
AUMK: sygn. K-8/181 
INGARDEN Roman Stanisław (1) 1 X 1920 Zakopane; akad.-Iek. 
(syn Romana- filoz., prof. UJK i UJ) (2) III Gimn. Państw. Lwów 1930-36, 
naucz. mat. J.P. Schauder; Gimn. Państw. im. M. Kopernika Lwów 1937-38 
(matura) (3) UJK 1938-39: mat. S. Banach, H. Steinhaus, J.P. Schau- 
der, fiz. - fiz. teor. S. Loria, W. Rubinowicz; Uniw im. I. Franki 1940-41, 
1944-45 i stud. tajne we Lwowie 1941-44 W. Rubinowicz; UJ 1945-46 (mag.) 
J. Weyssenhof, K. Zakrzewski (4) UW W. Rubinowicz 1949 O idealnym 
odwzorowaniu przestrzeni w mikroskopie elektronowym (5) UW 1960 In- 
formationstheorie, Bohr-Rosenfeldsche Unbestimmtheitsrelationen und das 
Problem der optimalen optischen Abbildung nie rozpatrywana przez CKK 
Ze względu na wcześniejszą nom. prof. (6) UWr 1954 (7) UWr 1964 Inst. 
Fiz. Teor. (9) TNT 1967- (wiceprez. 1990-); Wrocławskie TN 1957- (zast. 
sekr. nauk. 1960-62); Komit. Fiz. PAN (czł.: Sek. Optyki, Sek. Teor. Pola 
i Fiz. Statyst., Podsek. Fiz. Niskich Temperatur, Zesp. ds. Kształ. Kadr, 
Kom. Wyd.); Tow. Przyr. im. M. Kopernika 1949-; PT Fiz. 1945- (wielo- 
krotny sekr. i przew. Oddz. Wrocław, przew. Oddz. Toruń 1985-86, wice- 
prez. ZG 1974-78, przew. Kom. Hist. Fiz. 1976-91); PT Mat. 1945- (współ- 
zał. Oddz. Wrocław); PT Cyb.; Polsko-japońsko-Włoskie Tow. Nauk. 1992- 
(prez. 1992-); czł. rad nauk.: IF PAN, Inst. Niskich Temperatur i Bad. Struk- 
turalnych PAN Wrocław, Inst. Maszyn Mat. Warszawa; Eur. Physical Soc. 
Genewa 1975-; Amer. Physical Soc.; New York Soc. of Sciences; The Tensor 
Soc. Chigasaki Japonia (czł. przybr.) 1975-; Research Assoc. for. Applied 
Geometry Tokyo (czł. przybr.) 1975-; Intern. Assoc. of Mathematical Phy- 
sics Wiedeń (czł. przybr. ) 1976-; czł. rad red.: "Journal of Combinatorics, 
Information and System Sciences" Dehli 1976-, "Tensor" 1978-; red. nacz.: 
"Reports on Mathematical Physics" 1970-93, "Open Systems and Informa- 
tion Dynamics" 1992- (10) Fabr. optyczna J. Bujaka Lwów - tech. optyk 
i kier. lab. 1941-44; optyk - Panorama d. Lwowa 1944; Optyczno-Mech. 
Warsztaty Lwowskiego Okr. Wojsk. - nacz. oddz. optycznego 1944-45; Biuro 
Obliczeń Optycznych "Cebesko" - gł. konstruktor optyczny 1946-51 (11) 
PŚI w Krakowie asyst. Kat. Fiz. 28 VI - 31 VIII 1945; UWr: Kat. Fiz. 
Teor. 1 IX 1945 - 1966 (st. asyst. 1945, ad. 1949, zast. prof. 1949, prof. 
nadzw. 1954), Kat. Teor. Ciała Stałego i Niskich Temperatur od 1961 (prof. 
zw. 1964); Państw. Inst. Mat. (potem IM PAN) Grupa Optyki Geom. (kier.) 
1951-54; IF PAN 1954-68 Zakł. Niskich Temperatur Wrocław 1954-65 (zał., 
organiz. i kier. Zakł., kier. Prac. Teor.), Zakł. Fiz. Teor. 1965-68; styp. 


275
		

/Licencje_017_04_292_0001.djvu

			MSzW w Fiz.-Tech. Inst. AN Ukraińskiej SRR 1954-55; styp. Fund. Forda 
(jednocześnie visiting prof.) w Courant Inst. Mathematical Sciences New 
York Univ. 1961-62; visiting prof.: Dep. of Phisics and Astronomy Univ. 
of Rochester 1962, Inst. fiir Theoretische und Angewandte Physik Techni- 
sche Hochschule Stuttgart 1966, Univ. IV Paryż - Ecole Normale Superieure 
(Lab. de Phisique) 1967, Univ. Libre Bruxelles 1967, Inst. fiir Theoretische 
Physik Rheinland- WestfaJ.ische Technische Hochschule Aachen 1971, Univ. 
Rostock 1973, Univ. Kyoto 1975 i 1989, Univ. Sapporo 1978, Univ. Tsukuba 
1978, Science Univ. Tokyo 1986 i 1989, Univ. Marburg 1987, Univ. of Al- 
berta Edmonton 1992 (12) UMK 1966-91 (12a) Kat. Termodynamiki 
i Teor. Promieniowania prof. zw. 1966; IF 1969 (12b) Dyr. IF 1969-78; 
kier. Kat. Termodynamiki i Teor. Promieniowania 1966-69; kier. Zakł. Fiz. 
Teor. 1969-86; kier. Zakł. Fiz. Statysto 1986-91; kier. Stud. Podypl. Teorii 
Syst. i Inf. 1980- (12c) IF em. prof. zw. fiz. teor. (13) 1991; dalsza ak- 
tywność, zwł. nauk. (15) Optyka geom. i dyfrakcyjna; fiz. teor. i mat., zwł. 
fiz. statysto w ujęciu teor. inf. (termodynamika inf.); organiz. bad. idyd., 
m.in. współtwórca wrocławskiego ośrodka fiz., inicjator i współautor serii 
skryptów i podręczników (16) Nagr.: MSzW 1955, MSzW dyd.-wych. 11 0 
1966, MOiSzW 11 0 1969, MNSzWiT 11 0 1981, IF PAN 1960, Wydz. III PAN 
1963, im. M. Curie-Skłodowskiej PAN 1971, PT Fiz. 1964; Woj. Rady Nar. 
Bydgoszcz 10 1973; Med. UMK "Za Zasł. Położone dla Rozwoju Ucz." 1987; 
Med. KEN 1981; tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL" 
AUMK: sygn. K-55/26; [autobiogr.], Buli. Science Univ. oj Tokyo 1990 n"1 s. 67-69; 
[bio-bibliogr.], Spraw. TNT21: 1967 s. 74-78; J. Łopuszański, On Scientifics Activitis 
of the Inst. of. Theor. Phys. of the Univ. of Wrocław, Ann. Sil. 5: 1975 s. 31-45; [biogr.]: 
Who's Who in the World 1970, Dictionary ofIntern. Biography 1970-71, Men of Science in 
the World, Men of Achievement, IBA Yearbook and Biographical Directory, Who's Who 
in Science and Engineering, Dictionary of Intern. Biography, Who's Who in Com mu nity 
Service; Kto jest kim w fizyce; Kto jest kim, ed. 3 S. 229 


IWANISZEWSKA Cecylia (Maria) z d. Łubieńska (1) 24 XI 1928 
Warszawa; inż.-naucz. (2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Bydgoszcz 1945 
(3) UMK 1950 mat. i astr. W. Iwanowska, S. Jaśkowski, L. Jeśmanowicz, 
A. Jabłoński, W. Dziewulski; UMK aspir. 1952-54 (4) UMK W. Iwanow- 
ska 1959 Wyznaczenie ekstynkcji i gęstości gwiazd w polu Sagitta (9) TNT 
1961- (czł. Wydz. III 1970-, sekr. Kom. Astr., red. wyd. "Sectio F" 1973-, 
przew. Komit. Red. Pr. Popularno-Nauk. 1983-); PT Astr. 1950-; PT Mi- 
łośników Astr. (sekr. Oddz. Toruń); Intern. Astronomical Uno - IAU (czł. 
Kom. 33, oficjalny deleg. Polski do Kom. 46 Naucz. Astr. 1970-, czł. jej 
zarz. 1979-, jej wiceprez. 1982-85 i prez. 1985-88); Eur. Tow. Astr. 1992- 
(11) Styp. - Obs. Astr. Uniw. L. Pasteura w Strasbourgu 1986 (12) 
UMK 1947-90 (w 1949 zwolniona w grupie wielu pr.) (12a) Kat. Astro- 
fiz. (później Zakł.): zast. asyst. 1947, asyst. wolont. 1949, mł. asyst. 1950, 


276
		

/Licencje_017_04_293_0001.djvu

			aspir. 1952, ad. 1954, st. wykł. 1962 (12b) Zast. dyr. lA 1980-84 (12c) 
lA em. st. wykI. Zakł. Astrofi.z. i Astr. Gwiazdowej (13) 1989; 1989-90 
% etatu; 1990- godz. zlec. (15) Astr. gwiazdowa (fotometria, spektroskopia 
i statyst.); hist. astr.; nauczanie astr. (16) Nagr. Roku Kopernikowskiego 
1954; nagr. MNSzWiT dyd. ind. 111 0 1973; nagr. zesp. Woj. bydgoskiego 
10 1974; nagr. MEN dyd. 11 0 1989; med.: KEN 1976, 40-lecia UMK 1987, 
100-lecia TNT 1975; sr. odzn. hon. PT Miłośników Astr. 1983 (17) Dział. 
popularyzatorska, m.in. książki, odczyty, artykuły, w tym publikacja esejów 
związanych z pobytami za granicą 
C. tu bieńsk a- I w anisze wsk a, Moje pierwsze lata na UMK, [w:] Wspomnienia 
pracowników, s. 169-200; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 23: 1969 s. 66-67 


*IWANISZEWSKI Henryk (Juliusz) (1) 12 IV 1922 Grodno; rzem. 
(2) Gimn. Ogóln. Grodno 1934-39 (mała matura); Państw. Kursy Matu- 
ralne, Lic. Ogóln. Gorzów Wlkp. 1946 matura (3) UMK 1952 astr. - 
astrofiz. W. Iwanowska ( 4) UMK W. Iwanowska 1962 Wyznaczenie eks- 
tynkcji i gęstości gwiazd w polu Aquila (5) Nom.: Min. Przem. Ciężkiego 
na sam. pr. nauk.-bad. 1963, Min. Przem. Maszynowego na stan. doc. Inst. 
Techn. Elektr. 1973 (9) TNT 1961-81; PT Fiz.; PT Astr.; PT Miłośników 
Astr. 1956- (prez. Oddz. Toruń 1975-, czł. ZG); Stow. Elektr. PoL; czł. Rady 
Nauk Inst. Techn. Elektr. (10) Grodno: elektromonter w Szpitalu 1942-43, 
kier. maszyn - Kombinat Materiałów Bud. 1944-45 (11) Staie nauk. na 
Krymie, w Armenii i w Moskwie 1956; PIE (od 1972 Inst. Techn. Elektr.) 
Toruń (kier. dz., zast. kier. Zakł. 1962, kier. Zakł. Ciała Stałego, później 
Zakł. Diod Krzemowych, konsult. w dziedzinie mikroelektr. 1964-81) (12) 
UMK 1947-62 (12a) Kat. Astr,: zast. asyst. (stud. II r.) 1947, mł. asyst. 
1949, ad. 1956 (12c) WMFiCh ad. Kat. Astr. (14) 27 VIII 1981 To- 
ruń, Cm. św. Jerzego (15) Astr. gwiazdowa i radioastr., mechanika nieba, 
fotometria; organiz. warsztatu bad. astr. tor., zwł. Obs. w Piwnicach - ko- 
struktor wielu przyrządów do bad. astr. i radioastr. (m.in. radioteleskopy); 
techn. elementów półprzewodnikowych (16) Nagr. KNiT 1966; Med. Ko- 
pernikowski 1974; Sr. Odzn. Hon. PT Miłośników Astr. 1979 (17) Dział. 
popularyzatorska, zwł. w ramach PT Miłośników Astr. (aktywny demon- 
strator, prelegent, organiz. wycieczek do Piwnic.i cykli odczytowych, autor 
"Kalendarzyka Astronomicznego"); krajoznawstwo i turystyka górska, dział. 
PTTK (czł. Zarz. Miej. w Toruniu, jego przew. 1972-75, czł. Zarz. Woj., 
przew. Kom. Górskiej), założ. i prez. Klubu Turystyki Górskiej "Karpaty", 
Zł. Odzn. Hon. PTTK; filatelistyka - dział. Pol. Zw. Filatelistów (Sr. Odzn. 
1975); PT Fotograficzne (czł. Kom. K walif. Oddz. Toruń 1952-) 
AUMK: sygn. K-9/378, C. Iwaniszewska, Ankieta 1983; A. Woszczyk, [nekr.]: 
Urania 1982 t. 53 nr 3 s. 88, Rocz. tor. 16: 1983 s. 23-28. 


277
		

/Licencje_017_04_294_0001.djvu

			*IWANISZEWSKI Jan (1) 27 II 1955 Toruń; akad. (syn Henryka 
i Cecylii) (2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1974 (3) UMK 1979 fiz. teor. R.S. In- 
garden; Stud. Dokt. UMK 1979-83 (4) UMK S. Dembiński 1989 Kwantowy 
opis dynamiki i stanu stacjonarnego lasera z nasycalnym absorberem (9) 
PT Fiz. 1984- (11) Styp. The Royal Soc. na Univ. w Lancaster (Wielka 
Brytania) 1993 (12) UMK 1983- (12a) IF Zakł. Mech. (później Teor. Zde- 
rzeń i Układów Nieliniowych): asyst. 1983, st. asyst. 1985, ad. 1989 (12c) 
IF ad. Zakł. Teor. Zderzeń i Układów Nieliniowych (15) Teor. stocha- 
stycznych układów dynamicznych; optyka kwant.; mech. kwantowa układów 
otwartych 


*IWANOWSKA Wilhelmina (1) 2 IX 1905 Wilno; rob.-kolej. (2) 
Gimn. i Lic. SS Nazaretanek Wilno 1923 (3) USB 1929 mat. J. Rudnicki 
(4) USB W. Dziewulski 1933 Obserwacje fotograficzne gwiazdy zmiennej RX 
Aurigae oraz dr nauk fiz. z 1953 z nom. CKK (5) USB 1937 The Gharacte- 
ristics of Late Glass Supergiannts in Law Dispersion Spectra (6) UMK 22 V 
1946 (prowizorycznie powołana na Kat. przez Rektora 1 X 1945) astrofiz. 
(7) UMK 1948 astrofiz. (8) Doctor H.C.: Univ. of Leicester (Anglia) 1973; 
UMK 1973; Univ. of Manitoba Winnipeg (Kanada) 1973; czł. koresp. PAN 
1956; czł. rzecz. PAN 1976; czł. hon.: TNT 1977, Royal Astronomical Soc. 
of Canada 1973, Soc. Royale de Sciences Liege (9) TNT 1945- (czł. Wydz. 
III); Warszawskie TN 1950-52, 1981-; Komit. Astr. PAN 1956- (przew. 
1975-77); Komit. Spektroskopii PAN 1970-83; Komit. Nar. PAN ds. Intern. 
Coun. of Scientific Unions - ICSU 1969-83; PT Astr. 1933-; Intern. Astro- 
nomical Uno - lAU 1938- (wiceprez. 1973-79, czł. Komit. Nar. 1956-, jego 
przew. 1969-83); Royal Astronomical Soc. Londyn (Fellow 1957-); Royal 
Astronomical Soc. of Canada 1973-; Soc. Royale de Sciences Liege 1969-; 
Societa Astronomica Italiana 1973- (10) Wilno - pr. fiz.: krawiectwo 
1940, magazyny prowiantowe 1941-44; naucz.: III szk. śred. Wilno 1940-41, 
tajne naucz. w Wilnie 1940-44, szk. śred. Bezdany 1945 (11) USB (Obs. 
Astr.) 1927-39: asyst. (1927), st. asyst. (1936), doc. (1937); Obs. Astr. w 
Saltsjobaden k. Sztokholmu 1934-35 i 1938, 1947; obs. astr. w USA 1948- 
Yerkes k. Chicago, McDonald (Teksas) i Cleveland; Prac. Astrofiz. i Zakł. 
Astr. PAN 1957-77 (kier.); Ohio State Univ. (visiting prof.) 1961; Svenska 
Instituted for Kulturellt Utbyte med Utlandet Sztokholm 1947 (12) UMK 
VIII 1945 - 1976 (nom. rektorska 1 X) (12a) WM-P Kat. Astrofiz. prof. 
nadzw. 1945 (12b) Organiz. i kier. Kat. Astrofiz. 1945-; kier. Zesp. Kat. 
Astr. i Astrofiz. 1952-69; organiz. i dyr. lA 1969-76; kier. Zakł. Astrofiz. 
i Astr. Gwiazdowej 1969-76 (12c) lA em. prof. zw. astr. i astrofiz. (13) 
1976; dalsza pr. nauk. (15) Fotometria, spektroskopia, astr. gwiazdowa; 
współtwórca tor. ośrodka astr. (16) Med. im. M. Kopernika PAN 1973; 
med. Soc. Royale de Sciences Liege 1969; nagr. MSzW 10 dyd.-wych.; nagr. 


278
		

/Licencje_017_04_295_0001.djvu

			MNSzWiT 10 1979; nagr. im. A. Jurzykowskiego USA 1971; zł. odzn. UMK 
1970 


AUMK: sygn. K-20/54, Ankieta 1983; W. Iwanowska, Wileńskie korzenie. Astro- 
nomia i radioastronomia w Toruniu, [w:] Wspomnienia pracowników, s. 117-142; [bio-bib- 
liog r .]: Spraw. TNT 3; 1949 s. 38-39, Roczn. TN Warszawskiego 43: 1950 s. 139-142; [au- 
tobiogr.]: W. 1., Mój Życiorys naukowy, Kwart. Hist. Nauki i Tech. 26: 1981 nr 2; [biogr.]: 
W. Dziewulski, Sylwetki naukowe członków PAN, Nauka pol. 10: 1962 s. 57-61; Rev. 
Acad. Pol. Sc. 1963 nr 1 s. 69-70; [biogr.], Kto jest kim, ed. 3 s. 231; [HM], Kobieta 
z miasta Kopernika. W.1. wystawia metryki gwiazdom, Gaz. tor., z III 1965; [wywiad], 
Urania 1953 nr 5 s. 134-137; A. C h urs ki, Piękno wszechświata. Rozmowa z prof. W.1. 
Przed 65 leciem pracy naukowej Nowości 1991 nr 249: 27/29 XII; Pierwsze zetknięcie: 
sześćdziesięciolecie pracy naukowej, rozm. R. Bii.cker, R. Maszkowski, Gl. Ucz. 1: 
1992 nr 1; A. Marecki, S. Grudzińska, B. Krygier, Scientific activity ofProfessor 
W.I., [w;] From Stars to Quasars, Toruń 1989 s. 5-11 
*IWAŃSKA Jolanta (Maria) (1) 8 IX 1942 Radom; int. (2) Lic. 
Ogóln. Radom 1959 (3) UW 1964 fil. po1.; UW Dokt. Stud. Filoz. mag. 
(drugi fak.) 1971 J. Pele (12) UMK 1974-75 (12c) WH st. asyst. Kat. 
Filoz. i Myśli SpoI. (15) Filoz. 
AUMK: sygn. K-19/52 
*IWASZKIEWICZ Romuald (1) 18 XI 1922 Hrubieszów; prawno 
(2) Gimn. im. M. Kopernika Toruń (przerwane wojną); Lic. im. S. Żerom- 
skiego Toruń 1946 (3) UMK 1950 prawo (10) Pow. Spółdz. Rol.-Hand. 
Hrubieszów - pr. fiz. 1942-45 (12) UMK 1949-51 (12a) WP-E Kat. 
Skarb. i Prawa Skarb.: zast. asyst. 1949, mł. asyst. 1950 (12c) WPr mI. 
asyst. Kat. Skarb. i Prawa Skarb. 
AUMK: sygn. K-l/285 
IWASZKIEWICZ-NOWAK Jolanta (Barbara) (1) 17 X 1948 
Gdański wojsk. (2) V Lic. Ogóln. Toruń 1966 (3) UMK 1971 chem. 
org. T. Lesiak; stud. dokt. UMK 1973-76; Stud. Podyp1. "Współcz. kier. 
dyd." (kier. B. Niemierko) 1988-90 (4) UMK T. Lesiak 1977 Synteza no- 
wych powierzchniowo czynnych uretanów sacharydów (9) PT Chem. (11) 
Staże na Uniw. w Oldenburgu i Groningen (12) UMK 1971- (12a) Zakł. 
Techn. Org.: asyst., ad. 1971; Zakł. Dyd. Chem.: ad. 1982, st. wykł. 1990 
(12c) WCh. st. wykI. Zakł. Dyd. Chem. (15) Dyd. chem. (16) Nagr. 
MNSzWiT zesp. II o 1988 i 1989 
IWICKA Małgorzata zob. ŚWIDERSKA-IWICKA Małgorzata 
IZDEBSKI Krystyn (1) 2 I 1925 Warszawa; int. (2) Lic. dla Do- 
rosłych Włocławek 1946 (3) UMK 1951 biol. - bot. syst. i geogr. roślin 
J. Walas; aspir. w Kat. Syst. i Geogr. Roślin na UMCS 1953-55 J. Mo- 
tyka (4) UMCS J. Motyka 1959 Badania nad ekologią i rozmieszczeniem 
dębu szypułkowego (Quereus robur L.) w Polsce (5) UMCS 1963 Zbioro- 


279
		

/Licencje_017_04_296_0001.djvu

			wiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska, bory i grądy (6) UMCS 
1972 Zakł. Ekol. (7) UMCS 1983 Zakł. Ekol. (9) Lubelskie TN; Komit. 
Ochro Przyr. PAN; PT. Bot.; Państw. Rada Ochro Przyr. (Oddz. Rezerwa- 
tów i Parków Nar.); czł. rad nauk.: Roztoczańskiego Parku Nar., Poleskiego 
Parku Nar. (11) UMCS 1952- (st. asyst., ad. 1952, doc. 1964, prof. 1972, 
kier. Kat. Syst. i Geogr. Roślin. 1966-72, kier. Zakł. Ekol. 1972-, zast. dyr. 
IB 1970-78); Uniw. I. Franki Lwów 1968; Inst. Ekol. Czechosłowackiej AN 
Praga i Bratysława 1970; udział w wielu międzynar. konferencjach nauk., 
zwł. dendrologicznych (12) UMK 1949-52 (12a) WM-P Kat. Syst. 
i Geogr. Roślin zast. asyst. i asyst. (12c) WBiNoZ asyst. Kat. Syst. i Geogr. 
Roślin (15) Ekol. roślin i fitosocjol., ochro przyr. (16) Nagr. MNSzWiT: 
ind. n° dyd.-wych. 1974, zesp. II o 1978; Med.: KEN 1979, Za Zasługi dla 
woj. zamojskiego i lubelskiego 1984 (17) Dział. spoI. w dziedzinie ochro 
przyr., m.in. w Lidze Ochro Przyr. (Zł. odzn.), Sr. i Zł. odzn. Za Zasł. dla 
Ochro Środ., "Miłośnik Roztocza" 


J 


JABŁOŃSKA Elżbieta (Maria) z d. Pragacz (1) 22 III 1958 To- 
ruń; int. (2) II Lic. Ogóln. Toruń 1977 (3) UMK 1983 szt. piękne - 
kons. pap. i skóry (4) UMK 1994 A. Strzelczyk Problemy konserwator- 
skie pieczęci woskowych (9) PT Herald.; Intern. Arbeitsgemeinschafft der 
Archiv-, Bibliothek- und Graphiksrestauratoren 1989- (11) Styp. im. J. 
Remera Kopenhaga (Arch. Państw., Muz. Nar.); Kolonia (Arch. Arcybisku- 
pie, Arch. Miej.); Centr. Ośr. Kons. Arch. w Brauweiler 1992 (12) UMK 
1984- (12a) IZiK: asyst. 1984, ad. 1994 (12c) IZiK ad. Zakł. Kons. Pap. i 
Skóry (15) Kons. dzieł szt. ze szczególnym uwzględnieniem obiektów arch. 
(16) Nagr. MKiSz i Stow. Kons. Zab. 1994 
*JABŁOŃSKI Aleksander (1) 26 II 1898 Woskresnówka k. Char- 
kowa (gub. kurska); ziem. (2) Gimn. Charków 1916 (3) Uniw. Charków 
1916, 1918, fiz.; Wojsk. Szk. Inż. (Alekseevskoe Inzenernoe Ucilisce) Kijów 
1916-17; UW 1919, 1920-25 (absol.) (4) UW S. Pieńkowski 1930 O wpływie 
zmian długości fali wzbudzającej na widma fluorescencji 1953 dr nauk fiz. z 
nom. CKK (5) UW 1934 O wpływie oddziaływań międzycząsteczkowych na 
zjawiska absorpcji i emisji światła (7) UMK 1946 fiz. dośw. (8) Doctor 
H.C.: UMK 1973, UGd, Uniw. w Windsor (Kanada); czł. koresp. PAU 1951; 
czł. koresp. PAN 1956; czł. rzecz. PAN 1961; Warszawskie TN: czł. koresp. 
1945 i czł. rzecz. 1951; czł. hon.: TNT 1973, PT Fiz. 1963 (9) Warszawskie 


280
		

/Licencje_017_04_297_0001.djvu

			TN; Wileńskie TPN; TNT (czł. Wydz. III 1948-); PT Fiz. (przew. Oddz. 
Warszawa 1936-37 i wiceprzew. Oddz. Wilno 1938-39, zał. i pierwszy przew. 
Oddz. Toruń, przew. i wiceprzew. ZG); rzeczozn. CKK 1953-; rzeczozn. Sek. 
Astr., Fiz. i Geofiz. Rady Gł. Szk. Wyższego do 1963 (10) "Proporscik" 
w wojsku ros.; I Korpus Pol. gen. Dowbór-Muśnickiego 1917-18; Wojsko 
Pol. Warszawa 1918; Teatr Wielki Warszawa - skrzypek 1921-26; obozy in- 
ternowanych i jeńców: Kołotowo (IX-XII 1939), Kozielsk i Griazowiec (VII 
1940 - VIII 1941); wojsko pol. od 1943 (na Wsch., potem Wielka Bryta- 
nia) (11) UW Kat. Fiz. Dośw.: mł. asyst. (1925-30), st. asyst. (1930-38), 
ad. (1945-46), wykł. fiz. na Wydz. Farm. (1933-38) i Mat-Przyr. (1934-38); 
styp. Fund. Rockefellera 1930-32: Uniw. Berlin (Inst. Fiz. - P. Pringsheim) i 
Uniw. Hamburg (Inst. Chem. Fiz. - O. Stern, późniejszy noblista); USB: st. 
asyst. Kat. Fiz. II, wykł. zlec. 1938-39; Uniw. Edynburg - Pol. Wydz. Lek. 
(kier. Kat. Fiz.) 1943-45; Inst. Fiz. PAN - kier. Zakł. Optyki Atomowo-Mol. 
1956-62 (12) UMK l I 1946 - 1968 (12a) WM-P Kat. Fiz. Dośw. prof. 
zw.1946 (12b) Organiz. zesp. Kat. Fiz.; deleg. WM-P do Senatu 1946-47; 
prodziek. WM-P 1947-48; kier. Kat. Fiz. Dośw. 1952-68 (12c) IF em. prof. 
zw. fiz. dośw. (13) 1968 (14) 9 IX 1980 Warszawa, Cm. Powązkowski 
(15) Optyka atomowa i mol., zwł. fotoluminescencja roztworów i zjawiska 
ciśnieniowego rozszerzenia linii widmowych; twórca tzw. "schematu J abłoń- 
skiego" , "metody Jabłońskiego"; twórca tor. szk. fiz. (16) Nagr. państw. 
10 1946; med. PT Fiz. im. M. Smoluchowskiego; tyto hon. "Zasł. Naucz. 
PRL" (17) Zamiłowania muzycz. - skrzypek, słuchacz konserwatorium 
warszawskiego, w Toruniu prowadził zespół kameralny 
AUMK: sygn. K-14/126; [bio-bibliogr.], Spraw. TNf 2: 1948 s. 41-44; [pr. zbiorowa], 
Profesor A.J. (w 80-tl!: rocznicę urodzin), Toruń 1978; T Skaliński, 35 lat działalno- 
Ści naukowej prof. A.J., Post. Fiz. 1960 z. 2 s. 127-134; tegoż, [biogr.], Nauka pol. 
12: 1964 nr 5-6 s. 155-159; tegoż, A.J. (w 70-tl!: rocznicę urodzin), Post. Fiz. 19: 
1968 z. 5 s. 445-450; T. Skaliński, J. Szudy, A.J., tamże 33: 1982 z. 1-2 s. 61-67; 
J. Sz ud y, Profesor A.J. - twórca szkoły optyki atomowo-molekularnej, Gl. Ucz., nr 12-13 
1980 s. 62-67; tegoż, A.J., fizyk, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 111-118; 
S. Łęgowski, [nekr.], Nauka pol. 29: 1981 nr 3-4 s. 207-210; J. Pniewski, [nec.] 
Acta phys. pol. 1980 vol. A 58 nr 4 s. 1-2. 
JABŁOŃSKI Kazimierz (Mirosław) (1) 24 IV 1941 Psary k. Puł- 
tuska; roI. (2) Lic. Ogólno im. P. Skargi Pułtusk 1959 (3) Wyższa Szk. 
Oficerska Wojsk Zmech. Wrocław 1962; UMK 1977 ped. opiekuńczo-wych. 
Z. Dąbrowski; Podypl. Stud. Ped. UMK 1985 (10) Zaw. służba wojsk. El- 
bląg 1962-72 (12) UMK 1977-91, kier. Dz. Spraw Obronnych 1991- (12a) 
SW: wykł., st. wykł. (12b) Kier. cyklu przedmiotowego SW; ostatni po. 
kier. SW (12c) SW - st. wykł. (13) 1991; pr. urz. na UMK 


281
		

/Licencje_017_04_298_0001.djvu

			*JACEWICZ Andrzej (1) 21 VI 1947 Olsztyn; int. (2) II Lic. Ogól. 
im. K.I. Gałczyńskiego Olsztyn 1965 (3) UMK 1969 prawo J. Symonides 
(4) UMK J. Symonides 1976 Zakaz użycia i groźby użycia siły w Karcie 
Narodów Zjednoczonych (11) Wyższa Szk. Oficerska im. F. Dzierżyńskiego 
Legionowo 1977- (12) UMK 1964-77 (12a) Zakł. Prawa Międzynar.: 
asyst. staż. 1969, asyst. 1970, st. asyst. 1972, ad. 1976 (12c) INP- U ad. 
Zakł. Prawa Międzynar. 
AUMK: sygn. K-21/88 


*JACKOWIAK Czesław (Marian) (1) 11 VI 1923 Toruń; naucz. 
(2) Państw. Kom. Egz. Lublin (matura) 1945 (3) UP 1948 prawo (4) UP 
M. Zimmermann 1951 Ewolucja charakteru prawnego stosunku pracy (5) 
UP 1965 Zakładowe organy wymiaru sprawiedliwości w sporach ze stosunku 
pracy (6) 1973 (7) 1992 (9) Poznańskie TPN; TNT 1967- (czł. Wydz. 
IV); Komit. Nauk Prawnych PAN; Komit. Probl. Pr. i Spraw Socjalnych 
PAN; Międzynar. Stow. Prawa Pr. i Zabezpieczenia SpoI. 1962- (10) 
Państw. Insp. Pr. 1947-52; adw. Poznań 1952-61 (11) UP (asyst. wolont., 
mł. asyst. 1948-50), (ad., doc. Kat. Prawa Pr. 1955-70); UGd 1976- (12) 
UMK 1966-76 (12a) Zakł. Prawa Pr.: doc. kontr. 1966, doc. 1970, prof. 
nadzw. 1973 (12b) Prodziek. WPiA 1970-71 i dziek. 1971-76; kier. Zakł. 
Prawa Pr. (12c) IPC prof. nadzw. Zakł. Prawa Pr. (13) 1993 (14) 
12 I 1994 Gdańsk, Cm. w Sopocie (16) Nagr. MNSzWiT: ind. n° 1975 
dyd.-wych., ind. 10 1981 
AUMK: sygn. P-11/4, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 21: 1967 s. 80-81 


*JACKOWIAK Urszula z d. Bielawowska (1) 25 II 1937 Poznań; 
rob. (3) UP 1966 prawo (4) UP C. Jackowiak 1973 Wyrównanie szkód 
nie majątkowych w systemie świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków 
przy pracy (10) Zakł. Przem. Ziemniacznego "Luboń" 1955-60; Szpital 
Poznań 1960-70 (11) UP 1970-75; UGd 1976- (12) UMK 1974-76 
(12c) IPC ad. Zakł. Prawa Pr. 
AUMK: sygn. P-11/14, Ankieta 1983 


JACUŃSKI Lech (1) 4 IV 1940 Wilno; rob. (2) Lic. Ped. Bydgoszcz 
1959 (3) UMK 1964 biol. - zool. I. Mikulska (4) UMK I. Mikulska 1971 
Temperature induced developmental monstrosities in Tegenaria atrica C.L. 
Koch (5) UMK 1984 Studia nad teratogenezą eksperymentalną u pająka 
Tegenaria atrica C. L. Koch (6) UMK 1992 (9) TNT (czł. Wydz. III, jego 
sekr. 1991-); PT Zool. (wiceprzew. Oddz. Toruń 1980-) (10) RoI. Zakł. 
Dośw. 1963-64 (12) UMK 1964- (12b) Prodziek. WBiNoZ 1986-93; 
przew. Kom. Dyscyplinarnej dla Stud. 1994- (12c) IBiOŚ prof. nadzw. 


282
		

/Licencje_017_04_299_0001.djvu

			Zakł. Zool. Bezkręgowców (15) Zool. bezkręgowców, arachnologia, biol. 
rozwoju, teratogeneza eksp. 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 42: 1988, s. 91-92 
*JACZKOWSKA Joanna z d. Kornacka (1) 5 1111958 Rypin; rob. 
(2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1976 (3) UP 1985 fil. ang. 
(10) ZNP Ośr. Usług Ped. 1981-82 (12) UMK 1989- (12c) SJO -lekt. 
j. ang. 
JACZYNOWSKA Maria (Danuta) (1) 17 II 1928 Warszawa; naucz. 
(córka Jana, naucz. geogr. w Gimn. W. Górskiego w Warszawie, potem dyr. 
Lic. w Ilawie) (2) Gimn. J. Kowalczykówny i J. Jawurkówny Warszawa 
do 1944, matura Lic. Ogóln. im. H. Dąbrowskiego Kutno 1946 (3) UŁ 
1946-48 hist. J. Wolski; UW 1951 hist. - hist. staroż. i papirologia J. Man- 
teuffel (4) UW I. Bieżuńska- Małowist 1958 Ekonomiczne podstawy nobilitas 
rzymskiej u schyłku Republiki (5) UMK 1965 »Collegia iuvenum«. Rola hi- 
storyczna i działalność organiżacji młodzieży rzymskiej w okresie wczesnego 
cesarstwa (6) UMK 1976 IHiA (7) UMK 1984 IHiA (9) TNT (czł. 
Wydz. I 1966-); Komit. Nauk o Kult. Ant. PAN (czł. prez. 1972-, wiceprzew. 
1979-81); PT Hist. (współorganiz. i czł. Sek. Hist. Staroż. ZG 1979-, czł. Gł. 
Komit. Olimpiady Hist. 1974-76, czł. Zarz. Oddz. Toruń, jego wiceprzew. 
1974-76); PT Fil. (czł. zarz. Oddz. Toruń); Assoc. Intern. de l'Epigraphie 
Greque et Latine; Soc. for the Promotion of Roman Studies Londyn 1959- 
(lifemembership 1993-); Assoc. Intern. Patrologique (10) Naucz. Państw. 
Lic. Adm.-Hand. Kutno 1947-50 (11) UW st. asyst. 1951-55; styp. rządu 
fran. na Uniw. w Paryżu 1961-62; Inst. of Classical Studies Londyn - wielo- 
krotnie, także liczne podróże nauk. i z wykł. do Francji i Włoch (12) UMK 
1955- (12a) Zakł. Hist. Staroż.: ad. 1955, doc. 1965, prof. 1976 (12b) 
Deleg. WH do Senatu UMK 1972-75; czł. Senackiej Kom. ds. Bibliotecz- 
nych 1973-76; czł. (1970-71) i przew. (1969-70) Rady WH ds. Młodz.; dyr. 
IHiA 1976-78; kier. Zakł. Hist. Staroż. 1965- (12c) IHiA prof. zw. Zakł. 
Hist. Staroż. (15) Hist. staroż., zwł. hist. społ. w staroż. Rzymie; bad. nad 
dziejami religii w Imperium Romanum; autorka podręczników akad., m.in. 
"Dziejów Imperium Romanum (264 p.n.e. - 476 n.e.)" (16) Nagr.: MNSz- 
WiT ind. III o 1972 dyd.-wych., nauk. 11 0 1975,1978 i 1988; Med. KEN (17) 
W harcerstwie od 1943 (Szare Szeregi), sanitariuszka w Powstaniu Warszaw- 
skim, czł. Światowego Zw. Żołnierzy AK, odzn. m.in. Warszawskim Krzyżem 
Powstańczym 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19: 1965 s. 44-45; Księga Pamią.tkowa dla uczczenia 
40-1etniej pracy naukowej i dydaktycznej M.J. A UNC Hiatoria 27, 1992 (red. J. Z aj ą.c), 
tamże J. Z aj ą.c, [biogr.], s. 3-6 i [bibliogr.] s. 7-9; [biogr.]: Kto jest kim, 00. 1-3; Who's 
Who in the World, ed. 131995 (Marquis Who's Who); Kandydaci FJN [m.in. M. Jaczy- 
nowska], Gaz. tor. 1965 nr 123 


283
		

/Licencje_017_04_300_0001.djvu

			JADCZAK Ryszard Stefan (1) 19 II 1951 Radziejów Kuj.; kolej. 
(2) Lic. Ogólno Radziejów Kuj. 1969 (3) UMK 1975 hist. W. Łukaszewicz 
(4) UMK S. Soldenhoff 1980 Poglądy filozoficzne Władysława Witwickiego. 
Z laickiej tradycji nauki polskiej (5) UW 1993 Człowiek szukający etyki. 
Filozofia moralna K. Twardowskiego (9) TNT 1992-; PT Filoz. 1980- (czł. 
ZG 1992-) (10) Pr. Prez. Pow. Rady Nar. Radziejów Kuj. 1969-70 (12) 
UMK 1975- (12a) INS, od 1991 IFiloz.: asyst. stai., asyst., st. asyst., ad. 
(12c) IFiloz. ad. Zakł. Etyki (15) Hist. filoz. i etyki pol. XIX i XX w.; 
biogr. fi.loz.; psych. moralności (17) Dział. organiz. młodz. 1965-86 (m.in. 
ZHP, ZMS, SZSP, ZSP); Tow. Krzewienia Kult. Świeckiej 1975-89; PZPR 
1970-90; ZNP na UMK 1975-; czł. red. "Głosu Uczelni" 1980-81 i 1988-90; 
czł. kolegium red. "Edukacji Filozoficznej" 1991-; stały współpr. "Ruchu 
Filozoficznego" i "Przeglądu Artystyczno- Literackiego" 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 33 


*JAEGERMANN Michał (1) 20 IV 1943 Warszawa (3) UW 
1964 mat. (4) UW 1973 O własnościach radykalnych pierścieni i kontek- 
stach Mority (11) UW Zakł. Alg. 1964-72 (asyst. 1964, st. asyst. 1966); 
Warszawa: IM PAN 1970-72, Inst. Podst. Inform. PAN 1979- (12) UMK 
1973-79 (12c) IM ad. Zakł. Alg. 
AUMK: sygn. K-23/56 
JAGODZIŃSKA Halina (Irena) z d. Przybyłowicz (1) 1 V 1944 
Rozwadów n. Sanem; naucz. (2) Lic. Ped. Mielec 1962 (3) AWF Warszawa 
1966 wych. fiz.; kursy doskonalenia zaw. naucz. Olsztyn 1987, 1989 (10) 
Naucz.: Szk. Podst. nr 13 Warszawa 1966-72, Lic. Ogóln. nr 41 Warszawa 
1972-73, Lic. Med. Toruń 1981-83; trener piłki siatkowej Warszawa: Bud. 
Klub Sportowy "Skra" 1968-70, Klub Sportowy "Maraton" 1970-73; Wydz. 
Ośw. iWych. Urz. Dzielnicowego Warszawa 1966-73 (11) AR-SGGW 
Warszawa 1973-81 (naucz. wych. fiz. i' trener piłki siatkowej AZS) (12) 
UMK 1978-81, 1983- (12a) SWFiS: naucz. wych. fiz. 1978, wykł. 1986, 
st. wykł. 1991 (12c) SWFiS - st. wykł. (16) Nagr. MNSzWiT zesp. 111 0 
dyd.-wych. 1977 
AUMK: sygn. K-24/77 


JAKIMOWICZ Aleksander (1) 27 XII 1958 Olsztyn (2) Lic. 
Ogóln. dla Pr. Ostróda 1979 (3) UMK 1986 ekon. - gosp. żywnościowa 
J. Tomala; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1988 (10) Zesp. Spichrzy i Mły- 
nów Ostróda 1977-78; St. Hodowli Roślin Szydlak 1979; Woj. Urz. Teleko- 
munikacji 1981; naucz.: Szk. Podst. Wygoda (woj. olsztyńskie) 1981; Zesp. 
Szk. RoI. Ostróda 1986-87 (12) UMK 1987- (12a) WNE Kat. Ekon. 
Polit. i Polit. Społ.-Gosp.: asyst. stai. 1987, asyst. 1988, st. asyst. 1990 


284
		

/Licencje_017_04_301_0001.djvu

			(12c) WNEiZ asyst. Kat. Teor. Ekon. (15) Metodol. ekon., teor. cyklu 
koniunkturalnego, zastosowanie teor. katastrof w naukach ekon., teor. cha- 
osu, ekon. mat. 


*JAKIMOWICZ Roman (1) 12 V 1889 Juriew Polski (gub. wło- 
dzimierska); lek.-naucz. (2) Ros. gimn. państw. Piotrków Trybunalski do 
1905 (nauka przerwana udziałem w strajku szk.); Gimn. Chrzanowskiego 
Warszawa 1905-06; pryw. gimn. Piotrków Trybunalski 1906 (aresztowany za 
dział. polit.); Szk. Realna Zrzesz. Naucz. Grodzisk Maz.; maturaekst. Gimn. 
Państw. Symferopol (na Krymie) 1909 (3) UJK 1909-10 K. Hadaczek; UJ 
1910-13 W. Demetrykiewicz, J. Talko-Hryncewicz, P. Bieńkowski, F. Bujak, 
J. Rozwadowski, K. Hoyer; Uniw. Karola Praga 1913-14 L. Niderli (4) UJ 
J. Talko-Hryncewicz 1919 O kulturze i ludzie cmentarzysk rzędowych w Pol- 
sce (5) UP - veniam legendi 1934 O pochodzeniu ozdób srebrnych znajdowa- 
nych w skarbach wczesnohistorycznych (6) UMK 1946 nom. rektorska, jej 
zatwierdzeniu przeszkodziła śmierć, wcześniej dwukrotnie odmówił przyjęcia 
katedry: na UJ w 1936 i USB w 1938, nie chcąc opuścić pr. w Muz. Archeol. 
Warszawskim (8) Czł. hon. Rumuńskiego Tow. Numizm. (9) Warszawskie 
TN (czł. Kom. Fizjograf. 1916-, czł. Kom. Antropol.-Archeol.); Poznańskie 
TPN; TNT 1947- (czł. Wydz. I); Kom. Prehist. PAU 1924-; Kom. Atlasu 
Hist. PAU; PT Prehist. (wiceprez. ZG od 1929, założ. Oddz. Toruń); Inst. 
Zach.; Rumuńskie Tow. Numizm. (10) Naucz. na kursach na poziomie szk. 
śred. Warszawa 1914-16; pr. na roli - Wola Korytnicka k. Węgrowa 1940-46 
(11) Muz. Nar. Praga asyst. - wolont. dz. prehist.; Dz. archeol. Prac. An- 
trop ol. TN Warszawskiego asyst. 1915-19; Muz. Krajoznawcze Warszawa- 
kust. 1919-20; Muz. Przem. i RoI. Warszawa - kier. dz. wykopalisk 1919-30; 
sekr. i prez. (od 1923) Państw. Grona Kons. Zab. Przedhist. (i red. jego or- 
ganu - "Wiadomości Archeologicznych")1920-; Muz. Archeol. Warszawa- 
organiz. i dyr. 1929-40; UP doc. 1935 (12) UMK 1 IV 1946 (faktycznie 
1 VI) - 1951 (12a) WH Kat. Archeol. Prehist. prof. kontr. 1946 (12b) 
Organiz. i kier. Kat. Archeol. (12c) WH prof. nadzw. prehist. (14) 22 
I 1951 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Antropol., archeol., prehist. i hist. 
wczesnośredn., numizm., etnogr. 
AUMK: sygn. K-l/286, K. Przewoźna-Armon, Ankieta 1983; J. Chudziako- 
wa, R.J. (1889-1951), archeolog, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 119-124; 
J. Gą.ssowski, Z dziejów polskiej archeologii, Warszawa 1970 s. 169-171; B. Kienig- 
N o w ak, R.J. Monografia bio-bibliograficzna, pr. mag. 1981, AUMK sygn. 43437; [bio-bib- 
liogr.], Spraw. TNT 2: 1948 s. 18-21; W. Hensel, [biogr.], PSB, t. 10 s. 331-332; [nekr.]: 
W. Hensel, Slav. antiqua2: 1949-50 z.1 s. VIII; K. Jażdżewski, Archeol.5: 1952-53 
s. 383-389 [z bibliogr.]; J. Kostrzewski, Prz. archeol.26: 1950 z. 9 s. 144-148 [z bi- 
bliogr.); tegoż, Spraw. TNT 5: 1951 s. 141-143; tegoż, Z Otchl. Wieków, 20: 1950 z. 3-4 
s. 37-40; Spraw. Poznańskiego TPN 19551 i 2 kw. s. 119-121; K. Pu ewo ź n a- A rm on, 
Życie poświęcone ochronie zabytków archeologicznych i studiom nad wczesnym średnio- 
wieczem. R.J Slav. antiqua 33: 1991/1992 s. 187-218 


285
		

/Licencje_017_04_302_0001.djvu

			*JAKITOWICZ Maria Teresa (1) 8 VI 1949 Gdańsk; int. (2) 
Lic. Ogóln. 1967 (3) UMK 1972 fil. pol. - teor. lit. i folklorystyka J.M. 
Kasjan; Podypl. Stud. Etnogr. UMK 1973 (4) UMK J.M. Kasjan 1981 
Sposoby tworzenia mitologicznych obrazów wsi w liryce 20-lecia międzywo- 
jennego (5) UMK 1994 Dopełnianie obrazu (szkice o autentyzmie) (9) 
PT Ludozn. (czł. władz Oddz. Toruń); Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (10) 
Muz. Etnogr. 1972-73 (12) UMK 1973- (12a) IFP: asyst. 1973, st. asyst. 
1975, ad. 1981 (12c) IFP ad. Zakł. Teor. Lit. (15) Folklor i kult. ludowa, 
poezja współcz. (XX w.); związki lit. (poezji) i muzyki 
Ankieta 1983 w AUMK; [biogr.], Kto jest kim na WH, s. 12 


*JAKOWSKA Krystyna Maria z d. Dąbrowska (1) 24 VI 1938 
Wilno; int. (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1956 (3) UMK 1961 
fil. pol. - hist.lit. A. Hutnikiewicz (4) UMK A. Hutnikiewicz 1969 Z dziejów 
ekspresjonizmu w Polsce. Wokół Soli ziemi (5) UMK 1982 Powrót autora. 
Renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywojennej (6) 
UMK 1990 (7) UMK 1993 prof. nauk hum. (12) UMK 1961- (12a) 
Zakł. Lit. Pol. XX w. asyst. 1961, st. asyst. 1962, ad. 1968, doc. 1983, prof. 
nadzw. 1990 (12c) IFP prof. nadzw. Zakł. Lit. Młodej Pol. i XX-lecia 
(15) Hist. prozy i powieści międzywojennej, poetyka powieści perswazyjnej, 
hist. i teor. cyklu opowiadań w Polsce 
Ankieta 1983 w AUMK; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 37: 1985 s. 119; [biogr.], Kto jest 
kim na WH, s. 12 


*JAKUBIK Andrzej (Dominik) (1) 4 VIII 1938 Kraków; int. (3) 
AM Kraków 1963 med. - psychiatria; UJ 1970 psych. (5) AM Kraków 
1980 Histeria (n) Klinika Psy(:hiatryczna AM Kraków 1965-71; Inst. 
Psychiatrii i Neur. Warszawa 1971- (12) UMK 1988-89 (12c) IPiP doc. 
Zakł. Psych. 
AUMK: sygn. K-48 N/21 


JAKUBOWSKA Anna (Barbara) z d. Kozyro (1) 16 IX 1954 Olsz- 
tyn; urz.-rob. (2) I Lic. Ogólno im. A. Mickiewicza Olsztyn 1973 (3) 
UW 1977 biol. - biochem. Z. Kaniuga (4) UMK J. Gniot-Szulżycka 1989 
Charakterystyka arylosulfatazy C i sferolosulfohydrolaz z otoczek jąder ko- 
mórkowych łożyska ludzkiego (9) PT Biochem. (12) UMK 1978- (12a) 
Zakł. Biochem.: spec. biol. 1978, st. asyst. 1990, ad. 1991 (12c) IBiOŚ ad. 
Zakł. Biochem. (15) Biochem. - enzymologia 
*JAKUBOWSKA Barbara (Maria) (1) 25 XII 1926 Lwów; int. 
(2) Tajne komplety w okr. okupacji; matura w Radomsku 1945 (3) UMK 
1950 fil. klas. S. Skimina (9) PT Fil. (10) Naucz. szk. śred. do 1958 


286
		

/Licencje_017_04_303_0001.djvu

			(12) UMK 1961-86 (12a) BG bibl. 1961; SJO: lekt. 1966, wykł. 1975, st. 
wykł. 1981 (12c) SJO - em. st. wykł. j. łac. (13) 1986 
AUMK: sygn. K-39N/16, Ankieta 1983 


*JAKUBOWSKA Urszula (1) 31 III 1957 Barlinek; rob.-int. (2) 
Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1976 (3) UW 1981 psych. (4) UW 1988 (10) 
Psych. Zesp. Opieki Zdr. Bydgoszcz 1981-83 (11) WSP Bydgoszcz 1983- 
(12) UMK 1989-90 % etatu (12c) IPiP ad. Zakł. Psych. 
AUMK: sygn. K-55/27 
JAKUBOWSKI Adam (1) 1 III 1954 Olsztyn; naucz. (2) I Lic. 
Ogóln. im. A. Mickiewicza Olsztyn 1973 (3) UMK 1978 mat. teor. A. Kło- 
potowski (4) UMK E. Sąsiada 1983 Twierdzenie graniczne dla sum zależ- 
nych zmiennych losowych o wartościach w przestrzeniach Hilberta (5) UW 
1992 Asymptotyczne niezależne reprezentacje dla sum i statystyk porządko- 
wych stacjonarnych ciągów zmiennych losowych (6) UMK 1993 (9) PT 
Mat. 1978-; Amer. Mathematical Soc. 1987-; Bernoulli Soc. for Probability 
and Mathematical Statistics 1982-; Soc. Humboldtiana Polonorum 1989-; 
Inst. of Mathematical Statistics 1989- (11) Styp. Humboldta: Uniw. w 
Getyndze 1987-88, Uniw. w Bietefeld 1993; visiting prof.: Univ. de Rennes I 
1986,1989,1993; styp. TEMPUS - Uniw. w Paderborn 1991/92 (12) UMK 
1978- (12b) Prodz. ds. nauki WMiI 1993-96; kier. Zakł. Teor. Prawdo- 
podobieństwa 1983-84, 1993- (12c) WMiI prof. nadzw. Zakł. Teor. Praw- 
dopodobieństwa (15) Twierdzenia graniczne teor. prawdopodobieństwa, 
anal. stochastyczna (li) Nagr.: MNSzWiT 111 0 (za pr. dokt.) 1984, MEN 
1994 
JAKUBOWSKI Marek Nikodem (1) 5 VI 1949 Nowe Miasto Lub.; 
naucz. (2) Lic. Ogóln. Tuchola 1963-65; (matura) V Lic. Ogóln. Byd- 
goszcz 1967 (3) UMK 1972 hist. - nauki pomocno K. Jasiński (4) UW 
J. Kuczyński 1980 Czyn. Przyszłość. Naród. Poglądy filozoficzne Augusta 
Cieszkowskiego (5) UW 1992 Historiozofia jako filozofia praktyczna. Hegel 
a polska filozofia czynu (6) UMK 1995 (9) Bydgoskie TN 1916-; Intern. 
Hegel-Vereiningung 1981-; Intern. Hegel-Gesellschaft 1990- (10) Naucz. 
Zasadniczej Szk. Bud. Bydgoszcz 1972-73 (11) WSP Bydgoszcz 1913-91 
(st. asyst. 1973, ad. 1980); visiting scholar: Oxford Univ. (Pembroke College) 
1988, Oxford Univ. (Nuffield College) 1990 (12) UMK 1991- (12c) WH 
ad.IFiloz. (15) Hist. fi.loz. (niem. fi.loz. klas., fi.loz. pol. XIX w.); hist. fi.loz. 
polit. (17) Współzał. NSZZ "Solidarność" na WSP w Bydgoszczy 1981 
(przew. Kom. Z
kł.); czł. Rady Programowej Radia Pom. i Kujaw 1995- 
*JAKUBOWSKI Wojciech (1) 10 VI 1929 Starogard Gd.; lek. (2) 
Tajne komplety w okr. okupacji Warszawa; Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki 


287
		

/Licencje_017_04_304_0001.djvu

			Toruń 1948 (matura) (3) UMK 1953 szt. piękne - graf. J. Hoppen (9) 
ZPAP (przew. sek. graf.) (12) UMK 1957-65 (12c) WSzP st. asyst. Kat. 
Graf. (15) Wystawy kraj. i zagr. m.in.: Galeria La Chiccola - Padwa 1965, 
I i III Biennale Graf. Kraków, Biennale Exlibrisu współcz. Malbork 1963-65 


AUMK: sygn. K-ll/142; J. Dziewulska-Karbowska, Mistrz syntezy (W.J.), 
Kierunki 1961, nr 12 s. 9; Katalog wystawy grafiki W.J., Toruń 1964 [wstęp]: A. Ryszkie- 
wicz; A. Rysz kie wicz, W.J. - graveur polonais, L'ex librisfran
ais nr 72, Nancy 1963 


JAMIOŁKOWSKI Andrzej (Edmund) (1) 22 III 1946 Toruń; int. 
(2) Lic. Ogólno Ciechocinek 1964 (3) UW 1969 fiz. teor. J. Plebański; Stud. 
Dokt. IF UMK 1970-73 (4) UMK R.S. Ingarden 1973 O odwzorowaniach 
w zbiorze stanów mieszanych i termodynamice informacyjnej (5) UMK 
1982 Obserwowalność klasycznych i kwantowych układów stochastycznych 
(6) UMK 1991 (9) PT Fiz.; PT Cyb.; Eur. Assoc. for Intern. Education; 
Soc. Humboldtiana Polonorum (11) Styp. Humboldta na Uniw. w Mona- 
chium Inst. Fiz. Teor. 1979-80 i 1984; Uniw. w Oldenburgu - visiting prof. 
1990 (12) UMK 1969- (12b) Rektor UMK 1993-; prorektor ds. nauki 
1986-93; zast. dyr. IF 1984-86; kier. Zakł. Fiz. Mat. i Statysto 1992- (12c) 
IF prof. nadzw. Zakł. Fiz. Mat. i Statysto (15) Teor. układów otwartych, 
zastosowanie teor. sterowania do układów fiz. (16) Nagr.: MNSzWiT ind. 
II O 1981, ind. III O 1984, zesp. 10 1986 (z R.S. Ingardenem); MEN zesp. 10 
1992, organiz. ind. 10 1994 


* JAMONTT Bronisław (1) 5 VIII 1886 Dokudowo k. Lidy; dzier- 
żawca roI. (2) I Gimn. Klas. Wilno 1907; Wileńska Szk. Rys. (prowa- 
dzona przez LP. Tutniewa i G.F. Rybakowa) do 1907 (3) Uniw. Petersurg 
1908-09 prawo; ASP Petersburg (wolny słuchacz) 1908-09; USB 1934 szt. 
piękne - mal. F. Ruszczyc; podróże studyjne 1928: Paryż i Bruksela, 1930: 
Rzym, Florencja (4) 1953 nom. CKK - dr nauk o szt. (6) USB 1937 
Mal. Pejzażowego (7) UMK 1946 (prowizorycznie powołany przez Rek- 
tora 1 X 1945) Pejzażu i Martwej Natury (9) Wileńskie Tow. Artyst. 
Piast. 1920-39 (współzał. i czł. zarz. do 1939); ZPAP 1945- (10) Naucz.: 
pryw. rys. u ziemian w okolicach Wilna 1910-, Szk. Realna Pol. Macierzy 
Szk. w Homlu 1918-19; Gimn. im. T. Czackiego i kursy maturalne przy 
Gimn. im. Zygmunta Augusta Wilno 1924-31; urz. w adm. państw. Wilno 
1920-25 (11) USB: st. asyst. 1931-36, zast. prof. 1936-37, prof. nadzw. 
mal. pejzażowego 1937-39; tajny uniw. w Wilnie w okresie okupacji (12) 
UMK 1 X 1945 - 1957 (12b) Organiz. Sek. potem WSzP i jego pierw- 
szy dziek. 1945-46; kier. Kat. Mal. Pejzaiowego 1945-kier. Zakł. Pejzaiu 
i Martwej Natury w Kat. Mal. 1954- (12c) WSzP prof. zw. Kat. Mal. 
(14) 4 II 1957 Toruń, Cm. św. Jerzego (nagrobek proj. prof. S. Naręb- 
skiego) (15) Mal. pejzaiowe (gł. widoki Wilna, Wileńszczyzny, Torunia, 


288
		

/Licencje_017_04_305_0001.djvu

			także pejzaie komponowane) - tempera, gwasz, akwarela, olej; w ostatnich 
latach także graf. - akwaforta. Wystawiał od 1915 m.in. Wilno, Warszawa, 
Lwów, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Bruksela, Haga, Amsterdam, Bukareszt, 
Kopenhaga, Gdańsk, Moskwa, Ryga, Berlin, Monachium, Pittsburg, Balti- 
more (w USA na zaproszenie Inst. Carnegiego). Prace w różnych muz.; B.J. 
przekazał zbiór swych prac Muz. Nar. w Warszawie (16) Wielki Zł. Med. 
za obraz "Pejzai z kaskadą" 1924 
AUMK: sygn. K-9/302; T. Biel ecki, U B.J., Nowy Tor. 1956 nr 16 s. 2; J. Hoppen, 
B.J. - Z powodu jubileuszowej wystawy w Toruniu, Arkona 2: 1947 nr 4-5 s. 16-17; B.J.- 
Wystawa jubileuszowa [wstęp]: J. P u ci a ta- P a w ł o w s k a, Toruń 1955; S. N ar ę b s ki, 
Spuścizna B.J., Pomorze 1957 nr 7 s. 3-4; K. Górski, [nekr.], Tyg. powsz. 1957 nr 31 
s. 8j S. Narębski, [nekr.], n. Kur. pol. nr 32 z 7 II 1957; tegoż, Pamięci B.J., Po- 
morze 1957 nr 2 s. 3; Wystawa pośmiertna prac B.J., Toruń 1957; J. Poklewski, B.J. 
(1886-1957) artysta malarz, profesor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, (1945-1985) s. 125-29; 
S. Na.rębski, J. Puciata-Pawłowska, [biogr.], PSB, t. 10 s. 403-404; [biogr.]: S. 
Łoza, Czy wiesz kto to jest?, A. Peretiatkowicz, M. Sobeski, Współczesna kul- 
tura polska, Poznań 1932 s. 84; J. Myślińska, Życie i twórczość B.J., pr. mag. 1959 
Bibl. Inst. Hist. iSzt. UP m.138; H. Kubaszewska, M. Liczbińska, H. Załęska, 
[biogr.] Si. artysto pol., s. 188-191; 


JANAS-STAWIKOWSKA Barbara (1) 17 I 1947 Józefat (woj. 
tor.); roI. (2) Lic. Ped. Toruń 1966 (3) UP 1971 psych. wych. M. Tyszkowa 
(9) PT Psych. 1971- (wiceprzew. Oddz. Toruń przez 2 kadencje) (10) 
Psych.: Poradnia Wych.-Zaw. Inowrocław 1971-73, Dom Małego Dziecka 
Gniewkowo 1972-73 i 1979-81 (12) UMK 1973-90 (12c) IPiP st. wykI. 
Zakł. Psych. (15) Bad. nad adaptacją do studiów stud. pierwszych lat 
(16) I nagr. za pr. mag. na II Biennale Szt. Dziecka Poznań 1975 
AUMK: sygn. K-53N/15 


JANASZEWSKA Elżbieta (1) 20 II 1966 Warszawa; int. (2) XLII 
Lic. Ogóln. im. M. Konopnickiej Warszawa 1984 (3) UW: 1984-88 chem., 
1987-92 mat. - zastosowania probabilistyczne W. Niemiro, S. Zieliński (12) 
UMK 1992- (12c) IM asyst. Zakł. Teor. Prawdopodopodobieństwa 
*JANCZYŃSKIJakub (1) 22 VI 1927 Horodyszcz Wielki; int. (2) 
Lic. Ped. Głogówek 1950 (3) UMK 1955 szt. piękne - mai. T. Niesiołowski 
(12) UMK 1953-55, 1958-61 (12a) Kat. Rys.: zast. asyst. 1953, st. asyst. 
1958 (12c) WSzP st. asyst. Kat. Rys. 
AUMK: sygn. WSz-13/20 


*JANIA Stanisław (1) 20 XI 1947 Kotnowo (pow. Wąbrzeźno); chI. 
(2) Gdańsk 1966 (3) UW 1971 ekon. - ekon. polit. i ekonometr. (10) 
Zakł. Elektr. Tech. ObI. Gdynia 1971 (12) UMK 1972-73 (12c) IE asyst. 
AUMK: sygn. K-16/454 


10 - Pnu.:own j".y. H 


289
		

/Licencje_017_04_306_0001.djvu

			JANIAK Sławomir (1) 8 I 1950 Płock; rob. (2) Lic. Ogólno im. 
S. Małachowskiego Płock 1968 (3) UMK 1973 szt. piękne - graf. warszta- 
towa E. Piotrowicz (4) ASP Warszawa A. Rudziński 1979 przewód kwalif. 
10 na stan. ad. z zakr. graf. (5) ASP Warszawa 1990 przewód kwalif. II o 
z zakr. graf. proj. (6) UMK 1993 Zakł. Graf. (9) ZPAP 1974- (12) UMK 
1973- (12a) Zakł. Graf.: asyst. staż. 1973, asyst. 1975, st. asyst. 1975, ad. 
1979, prof. nadzw. 1993 (12c) IA-P prof. nadzw. Zakł. Graf. (15) Graf. 
warsztatowa oraz graf. proj. (spec.: plakat) (16) 16 nagr. i wyróżnień na 
wyst. i konk. graf. 
*JANIAK Stanisław (1) 20 IV 1931 Jeziorki (woj. włocławskie); 
rob. (2) Lic. Ogólno dla Pr. Warszawa-Rembertów 1953 (3) Akad. Sztabu 
Gen. Warszawa 1957; Podypl. Kurs Bad. Operacyjnych Akad. Sztabu Gen. 
1967 (10) Zaw. służba wojsk. w różnych jednostkach 1958-78 (12) UMK 
1978-90 (12b) Zast. kier. SW 1978-90 (12c) SW - sto wykł. (13) 1990 
AUMK: sygn. K-53N/14 


JANICKA Danuta (Maria) z d. Kowalska (1) 2 VII 1960 Chełmża; 
int. (2) V Lic. Ogólno Toruń 1979 (3) UMK 1984 prawo - hist. prawa 
Z. Zdrójkowski, S. Salmonowicz; UP 1985 staż nauk. w Kat. Prawa Rzym. 
i Hist. Prawa Sądowego (4) UMK S. Salmonowicz 1990 Prawo i proces 
karny w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI W. na tle rozwoju prawa 
karnego w Europie środkowej (9) TNT 1990- (11) Styp. nauk. w Inst. 
M. Plancka - Frankfurt n. Menem 1991, 1992, 1994 (12) UMK 1983- 
(12a) Kat. Hist. Prawa Niem. w Polsce: asyst. staż. 1983, asyst. 1984, st. 
asyst. 1987, ad. 1991 (12c) WPiA ad. Kat. Hist. Prawa Niem. w Polsce 
(15) Hist. prawa, hist. prawa niem., prawo i ustrój RFN, hist. regionalna 
(Pom., Warmia i Mazury) (16) II nagr. w XXXIV Ogólnopol. Konk. 
"Państwa i Prawa" za pr. dokt. 1994 


*JANIK Bronisław (1) 1 II 1928 Międzyrzecz (pow. Wołkowysk) 
(2) Kurs. Wstępny UMK 1948 (3) UMK prawo 1952 (12) UMK 1952 
(12c) WH zast. asyst. Kat. Podst. Marks.-Leninizmu 
AUMK: sygn. K-l/367 


*JANISZEWSKI Janusz (1) 27 III 1942 Cieleszyn (woj. bydgoskie); 
rob. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1960 (3) UMK 1965 
prawokonst. K. Biskupski (4) UMK W. Szyszkowski 1972 Zasady równości 
i proporcjonalności w polskich wyborach parlamentarnych w listopadzie 1922 
(5) UŁ 1982 System wyborczy RFN (9) TNT 1974- (12) UMK 1965-85 
(12a) Kat. (potem Zakł.) Prawa Konst.: asyst. stai. 1965, asyst. 1966, sto 
asyst. 1967, ad. 1972, doc. 1984 (12c) INP-U doc. Zakł. Prawa Konst. 
AUMK: sygn. K-37 N/26 


290
		

/Licencje_017_04_307_0001.djvu

			JANISZEWSKI Janusz (Adam) (1) 24 XII 1957 Bydgoszcz; akad. 
(syn Leszka) (2) V Lic. Ogóln. Toruń 1976 (3) UMK 1980 biol. - fizjol. 
zwierząt S. Dryla (z wyróżnieniem) (4) UMK W. Kądziela 1985 Gradienty 
temperatury wnętrza ciała karaczana amerykańskiego Periplaneta americana 
w czasie spoczynku i w czasie lotu (5) UW 1991 (10) Woj. Szpital Zesp. 
Bydgoszcz 1980-82 (11) Max-Planck-Inst. Seewisen Niemcy (styp. nauk.) 
1986-88; McMaster Univ. Hamilton Ontario (Kanada) assistent prof. 1989- 
(12) UMK 1982-88 (12a) IB: asyst. 1982, st. asyst. 198 1 , ad. 1985 (12c) 
IB ad. Prac. Biofiz. (15) Neurobiol. (16) Nagr. MEN 
AUMK: sygn. K-45N/16 


JANISZEWSKI Leszek (Benon) (1) 4 VI 1925 Bydgoszcz; farm. 
(2) Miej. Gimn. im. M. Kopernika Bydgoszcz 1938-39; Pol. Gimn. im. 
J. Słowackiego Szkocja; Gimn. dla Dorosłych Bydgoszcz ( matura) 1948 (3) 
UMK 1952 biol. - fizjol. zwierząt J. H urynowicz; Stud. Podypl. w zakr. bio- 
fiz. New York Univ. 1961-62 A. Sandow (4) UMK J. Hurynowicz 1960 
Chronaksjometryczna ocena wpływu niektórych stymulatorów na obwodowy 
układ naczynioruchowy w stanach znużenia i zmęczenia (5) UMK 1965 
Porównawcza analiza elementarnych zjawisk bioelektrycznych u niektórych 
bezkręgowców (6) UMK 1972 Zakł. Fizjol. Zwierząt (7) UMK 1979 Zakł. 
Fizjol. Zwierząt (8) Czł. hon. PT Fizjol. (9) TNT 1955- (czł. Wydz. 
III 1965-, jego przew.); Komit. Nauk Fizjol. PAN (wiceprzew.); PT Fizjol. 
(wiceprez. ZG, czł. hon.); PT Zool.; Soc. for Experimental Biology (Wielka 
Brytania); New York Academy of Science (10) Pr. fiz. i biurowy Firma 
"Frank" - Fordon 1940-43; ochotnik - Pol. Siły Zbrojne na Zach. 1944-: 
Szk. Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej 1945-47 (Szkocja); 
naucz. szk. podst. Bydgoszcz 1951-52 (11) Styp. Fund. Rockefellera - Co- 
lumbia Univ. New York 1961-62; visiting pro£.: Columbia Univ. New York 
1969, Hiroshima Univ. 1977 (12) UMK 1952- (12a) WBiNoZ: zast. asyst. 
1952, asyst. 1952, st. asyst. 1955, ad. 1956, doc. 1965, prof. nadzw. 1972, 
prof. zw. 1979 (12b) Dziek. WBiNoZ 1972-75; wicedyr. IB 1970-72; kier. 
Kat. (po 1969 Zakł.) Fizjol. Zwierząt 1966- (12c) IBiOŚ prof. zw. Zakł. 
Fizjol. Zwierząt (15) Porównawcza fizjol. zwierząt; fizjol. układów ner- 
wowego i mięśniowego zwierząt bezkręgowych (16) Nagr.: MOiSzW 1968, 
MNSzWiT 1972, MEN 1990; Med. KEN; tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL" 1989 
(17) Popularyzacja nauki (m.in. filmy) 
Arch. osobiste AUMK; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19: 1965 s. 46-48; [biogr.]: Who is 
who in Science in Europe, Who is who in Education, Dictionary of International Biography, 
Cambridge 1990-91, Who's Who in the World 1993-1994; E. Strzelczyk, Prof. L.J., 
Gl. Ucz. 1980 nr 1 (10), s. 31-33 


291
		

/Licencje_017_04_308_0001.djvu

			*JANKOWSKA Barbara z d. Mańkowska (1) 29 XII 1943 Toruń; 
int. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1961 (3) UMK 1966 biol. 
- fizjol. zwierząt J. Narębski (4) UMK K. Kępczyński 1974 Późnoglacjalna 
i holoceńska historia roślinności okolic jeziora Gopło (12) UMK 1966-82 
(12a) Zakł. Bot. Og.: asyst. 1966, st. asyst. 1969, ad. 1975 (12c) IB ad. 
Zakł. Bot. Og. 
AUMK: sygn. K-33N/17 


JANKOWSKA Bożena Krystyna (1) 17 VII 1939 Wilno; rzem. 
(2) III Lic. Ogólno Toruń 1957 T. Hanus (poL), Smetaniuk (mat.); Państw. 
Śred. Szk. Muzycz. Toruń 1962 (kI. fortepianu, z wyróżnieniem) L. Star- 
niewska, B. Muchenberg, L. Witkowski (3) Państw. Wyższa Szk. Muzycz. 
Warszawa 1978 wych. muzycz. - dyrygentura chóralna K. Mazur (z wyróż- 
nieniem) (9) Pol. Zw. Chórów i Orkiestr (zast. dyr. artysto Okr. Pom. 
1985-89); Pom. Tow. Muzycz. (czł. Zarz.); Jeunesse Musicale (10) Naucz. 
w Toruniu: SpoI. Ognisko Artyst. 1962-77, Lic. Wych. Przedszk. 1966-68, 
pryw.lekcje gry na fortepianie 1960-70, nauka rytmiki w przedszk. 1962-70; 
audycje muzycz. dla dzieci w Pom. Tow. Muzycz. 1963-66 (11) Pobyty 
artysto w Getyndze 1986 i 1988 (12) UMK 1967- (12a) BG Oddz. Zb. 
Muzycz.: bibl., kust. (12b) Kier. Oddz. Zb. Muzycz. BG 1980-; zał., kier. 
i dyrygent Chóru Kameralnego UMK 1978- (12c) BG - kust. (15) Dy- 
rygentura; public. z życia muzycz. (16) Nagr. dla dyrygenta na VIII Ogól- 
nopol. Festiwalu Pol. Pieśni Chóralnej Katowice 1983; "Zasł. dział. Kult." 
1983; "ZasI. dla Woj. Tor." 1987 (17) Zał., prowadzenie i organiz. ok. 
250 koncertów Chóru Kameralnego, udział w konk. festiwalach, występach 
(najwainiejszy - Requiem Mozarta na Wawelu w wykonaniu Chóru UMK) 


*JANKOWSKA Krystyna z d. Przybyszewska (1) 15 XII 1934 
Bydgoszcz; prawno (2) II Państw. Szk. Ogóln. (stopnia lic.) im. M. Ko- 
nopnickiej Inowrocław 1951 (3) UMK 1956 chem. H. Basińska (10) 
Lab. - Inowrocławskie Zakł. Sodowe 1951-52 (12) UMK 1955-59 (12a) 
Kat. Chem. Nieorg.: zast. asyst. 1955, asyst. 1956, st. asyst. 1959 (12c) 
WMFiCh st. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-8/230 


*JANKOWSKA Maria Józefa (1) 4 XI 1940 Bliskowice (woj.lu- 
belskie); chł. (3) UMK 1963 mat. L. Dubikajtis; egz. na kust. dypl. 1979 
(12) UMK 1963- (12c) Bibl. IF - st. kust. dypl. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*JANKOWSKA-SAHRAOUI Emilia (1) 1 II 1962 Olsztyn; int. 
(2) IV Lic. Ogóln. Olsztyn 1980 (3) UMK 1985 mat. teor. J. Kotas (10) 


292
		

/Licencje_017_04_309_0001.djvu

			Naucz. Szk. Podst. nr 4 Toruń 1986-91 (12) UMK 1991-93 (12c) KMK 
asyst. 
AUMK: sygn. K-68/24 


* JANKOWSKI Andrzej (1) 20 IV 1938 Toruń; int. (2) Lic. Przem. 
Maszynowego Gdańsk 1955 (3) UMK 1960 mat. S. Jaśkowski (12) UMK 
1960-62 (12c) WMFiCh asyst. Kat. Mat. (16) Nagr. w Konk. im. 
J. Marcinkiewicza: III 1957, II 1960 
AUMK: sygn. K-1O/5 


JANKOWSKI Andrzej Tadeusz (1) 8 X 1938 Bydgoszcz; naucz. 
(2) I Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1956 (3) UMK 1962 geogr. - hydr. K. Łom- 
niewski, W. Mrózek; kurs. hydr. Moskwa 1974; Water Resources and the 
Environment - UNESCO 1975 (4) UMK R. Galon 1972 Stosunki hydro- 
graficzne bydgoskiego węzła wodnego i ich zmiany spowodowane gospodarczą 
działalnością człowieka (5) UJ 1987 Antropogeniczne zmiany stosunków 
wodnych na obszarze urbanizowanym i uprzemysławianym (na przykładzie 
Rybnickiego Okręgu Węglowego) (6) UŚI 1991 Kat. Geogr. Fiz. (9) 
TNT; Komit. Nauk Geogr. PAN 1993-; Komit. Nauk. "Człowiek i Środo- 
wisko" 1990-; Komit. Gosp. Wodnej PAN 1993- (Sek. Hydrologii 1990-); 
Kom. Ochro Środo i Utylizacji Odpadów Katowice 1989-; czł. Kom. przy 
Prez. PAN; PTGeogr.; PT Geofiz. (sekr. Zarz. Oddz. Toruń) (11) UŚI 
Wydz. Nauk o Ziemi 1975-76 (1/2 etatu), 1976- (dziek. Wydz. Nauk o Ziemi 
1991-93, prorektor 1993-, kier. Zakł. Hydr. i Gosp. Wodnej Obszarów Urba- 
nizowanych 1987-91, kier. Kat. Geogr. Fiz. 1991-); Uniw. w Leningradzie 
1984; Hokkaido Univ. (Japonia) 1991; Roskilde Univ. (Dania) 1991; Ostra- 
vska Univ. Czechy 1980- (stała współpr.) (12) UMK 1962-76 (12a) Kat. 
Geogr. Fiz.: asyst. stai. 1962, asyst. 1963, st. asyst. 1966; IG ad. 1973 (12c) 
IG ad. Zakł. Hydr. (15) Hydrologia, antropogeniczne zmiany obiegu wody, 
geogr. fiz., kształtowanie i ochro środo (16) Nagr.: ind. MEN III o 1989, Sekr. 
Nauk. PAN 1981, Prez. Gł. Urz. Geod. i Kart. 1983, Prez. Woj. Rady Nar. 
Bydgoszcz 1973, dziennikarzy na Festiwalu Filmów Ekol. w Ostrawie 1991; 
Med. KEN 1991; Sr. Odzn. "Za Zasł. dla Ochro Środo i Gosp. Wodnej" 1991 
(17) Dział. popularyzatorska, m.in. edukacja ekol. (udział w realizacji fil- 
mów popularno-nauk.) 
AUMK: sygn. K-20/61 


*JANKOWSKI Jerzy (Kazimierz) (1) 13 III 1943 Kcynia ; rzem. 
(2) Lic. Ogóln. Kcynia 1961 (3) UMK 1966 chem. E. Pischinger (12) 
UMK 1966-67 (12c) WMFiCh asyst. stai. Kat. Techn. Chem. 
AUMK: sygn. K-13/48 


293
		

/Licencje_017_04_310_0001.djvu

			* JANKOWSKI Karol (1) 30 XI 1937 Olsztyn; int. (2) Lic. dla Pr. 
Olsztyn 1956 (3) UMK: 1961 fiz. teor. W. Hanusowa, 1962 mat. L. Jeśma- 
nowicz (4) UMK A. Jabłoński 1966 Pewna charakterystyka opisu korela- 
cji elektronowej w formalizmie przybliżonych funkcji falowych z czynnikami 
korelacyjnymi (5) UMK 1971 Metoda funkcji par w postaci skończonych 
rozwinięć multipolowych i jej zastosowanie do badania efektów korelacyjnych 
i relatywistycznych w ciężkich atomach (6) UMK 1982 (7) UMK 1990 (9) 
TNT 1972- (czł. Wydz. III 1973-); PT Fiz.; Intern. Soc. for Theoretical Che- 
mical Physics 1992- (10) PKS Olsztyn (magazynier) 1954-56 (n) Simon 
Fraser Univ. Vancouver B.C. 1968-70; Univ. of Wisconsin, Madison (USA) 
1970; Univ. of Waterloo Ontario (Kanada) 1978-79, 1985, 1988; Univ. of 
New Brunswick, Fredericton (Kanada) 1982; Univ. Karlsruhe (RFN) 1984, 
1985 (12) UMK 1961- (12a) Kat. Fiz. Dośw.: asyst. 1961, st. asyst. 
1963, ad. 1967; Zakł. Fiz. Chem.: doc. 1972, prof. nadzw. 1982, prof. zw. 
1990 (12b) Prodziek. WMFiCh 1978-81; kier. Zakł. Teor. Układów Wie- 
loelektronowych 1989- (12c) IF prof. zw. Zakł. Teor. Układów Wieloelek- 
tronowych (15) Teor. fiz. atomowo-mol., chem. kwant. (16) Nagr.: MSzW 
ind. 1963 dyd.-wych., MNSzWiT III o 1972, PT Fiz. 1972, Sekr. Nauk. PAN 
zesp. 1977, MNSzWiT ind. II o 1978 i zesp. 10 1981 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 128-129; [biogr.], Kto jest kim w fizyce. Polska 
1993 


* JANKOWSKI Norbert (1) 29 I 1968 Krotoszyn; rob. (2) Lic. 
Ogólno im. S. Staszica Pleszew 1987 (3) UWr 1992 inform. (12) UMK 
1992- (12c) WFiA asyst. KMK 
* JANOSZ-BISKUPOWA Irena (1) 1 II 1925 Wilno; int. (2) 
Gimn. Państw. im. Ks. A.J. Czartoryskiego Wilno 1937-39 (matura na taj- 
nych kompletach 1944) (3) UMK 1949 hist. K. Górski (4) UMK K. Górski 
1951 Stosunek Kazimierza Jagiellończyka do Torunia w okresie wojny trzy- 
nastoletniej (5) UMK 1971 Archiwum Ziem Pruskich (9) TNT 1962- 
(czł. Wydz. I 1970-); PT Hist. (czł. Zarz. Oddz. Toruń - przew. Sek. Arch.); 
Stow. Arch. Pol. (czł. Zarz. i przew. Oddz. Toruń); czł. Rady Red. przy 
Nacz. Dyr. Arch. Państw.; Commiss. Intern. pour I'Historie des Assemblees 
d'Etats (10) W okr. okupacji pr. fiz. Wilno; urz. UMK 1945-46; naucz. 
II Lic. Ogólno Toruń 1949-50 (n) Arch. Państw. Toruń (kier.) 1951-65 
(12) UMK 1 XII 1946 - 51; 1966-80 (12a) Kat. Hist. (od 1950 Kat. Hist. 
Kult.): zast. asyst. 1946, st. asyst. 1950; Kat. Arch. i Nauk Pomocn. Hist. 
(potem Zakł. Arch.): ad. 1966, doc. 1973 (12b) Kier. Arch. UMK 1966-76 
(l2c) IHiA em. doc. Zakł. Arch. (13) 1980 (15) Hist. średn. Pol. i powsz., 
źródłoznawstwo, edytor źródeł hist. 
AUMK: sygn. K-24/74, Ankieta 1983; I. Janosz-Biskupowa, Nieco wspomnień 
o moim Uniwersytecie, [w:] Wspomnienia pracowników, s. 143-152; [bio-bibliogr.], Spraw. 
TNT 24: 1970 s. 59-61 


294
		

/Licencje_017_04_311_0001.djvu

			*JANOWICZ Maciej (1) 21 IV 1963 Szczecin (2) V Lic. Ogóln. 
Szczecin 1982 (3) UMK 1987 fiz. A. Kossakowski; Stud. Doskonalenia Ped. 
UMK 1990; stud. dokt. - IF UMK (12) UMK 1987-91 (12c) IF asyst. 
Zakł. Spektroskopii Mol. 
AUMK: sygn. K-55/28 


JANOWSKI Paweł Roman (1) 24 IV 1954 Grudziądz; int. (2) 
Tech. Mech. Grudziądz 1974 (3) UMK 1979 fil. klas. W. Wróblewski; stud. 
podypl. fil. klas. UMK 1988 (9) PT Fil. (10) Naucz. Lic. Med. Grudziądz 
1979-81 (12) UMK 1981- (12b) Kier. Zesp. Jęz. Rom. 1992-94 (12c) 
SJO - wykł. j. łac. 
* JANUS Maria (Halina) z d. Mielczarek (1) 23 IX 1955 Piła; int. 
(2) Tech. Elektron. 1975 (3) UMK 1979 ped. opiek.-wych. J. Rostowski 
(9) PT Psych. (12) UMK 1979-91 (12c) IPiP st. asyst. Zakł. Psych. 
AUMK: sygn. K-55/29, Ankieta 1983 


*JANUSZEWSKA Barbara (1) 23 V 1958 Chełmża; rob. (3) 
UMK 1982 biol. - biochem. P. Masłowski (12) UMK 1982- (12c) IB 
asyst. Zakł. Biochem. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*JANUSZKOWSKI Witold (1) 24 X 1922 Wilno; int. (2) Gimn. 
i Lic. (typu przyr.) Wilno 1940 (3) USB 1940-41 fiz.; UMK 1951 chem. fiz. 
A. Basińki (10) Fabr. "A. Brewiński" Wilno (12) UMK 1946-49 (12c) 
WM-P zast. asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-l/149 


*JANYSZEK Henryk (1) 24 III 1942 Wilno; prawn.-farm. (2) IV 
Lic. Ogólno Toruń 1960 (3) UMK 1960 fiz. teor. L. Wolniewicz (4) UMK 
W. Hanusowa 1972 Kwasirelatywistyczne równania kwantowo-mechaniczne 
dla układu naładowanych cząstek Diraca w zewnętrznym polu elektroma- 
gnetycznym oraz redukcja tych równań do podprzestrzeni dodatnich stanów 
energii (5) UMK Geometria informacyjna a stabilność termodynamicz- 
nych układów rownowagowych przewód hab. został przerwany śmiercią au- 
tora (9) PT Fiz. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) (10) Naucz.: Lic. Ogóln. i Tech. 
Ekon. Rypin 1966-67, IV Lic. Ogólno Toruń 1967-69 (12) UMK 1969-90 
(12c) IF ad. Zakł. Fiz. Mat. i Statysto (14) 15 III 1990 Toruń, Cm. św. 
Jerzego (15) Fiz. teor., zwł. relatywistyczna mech. kwantowa, także kwan- 
towa teor. pola i astrofiz. relatywistyczna; teor. grup i geom. różniczkowa 
AUMK: sygn. K-53N/12, B. Żurawska (siostra), Ankieta 1993; [nekr.], R. Mru- 
gała, P. Staszewski, Post. Fiz. 42: 1991 z. 3 s. 363 


295
		

/Licencje_017_04_312_0001.djvu

			JAREK Paweł (Robert) (1) 22 VI 1933 Ruda ŚI.; rob. (2) I Państw. 
Gimn. i Lic. Bytom 1951 (3) UMK 1955 mat. J. Łoś, L. Jeśmanowicz, 
S. Jaśkowski (4) UMK E. Sąsiada 1965 Pierścienie, grupy i podgrupy 
regularne (9) PT Mat. 1956- (czł. Kom. Szk. Wyższego przy ZG 1984-86) 
(10) Naucz. II Lic. Ogólno Toruń (kI. mat.) 1973-80; Ośr. Doskonalenia 
Naucz. Bydgoszcz do 1990; Kolegium Naucz. w Ciechanowie (wykI. i opiekun 
nauk.) 1992- (11) WSOWRiA 1973-80 (12) UMK 1953-94 (12b) Zast. 
dyr. IM ds. dyd. 1978-85 i 1989-92 (12c) IM em. st. wykI. Zakł. Anal. Mat. 
(13) 1994 (15) Alg. - teoria grup, anal. funkcjonalna, teor. ergodyczna 
(16) Med.: KEN 1979, 40-lecia UMK 
*JAROMCZYK Jerzy (1) 5 VI 1913 Brześć n. Bugiem; rob. (3) 
USB 1939 chem. (absoL); UMK 1947 chem. (4) UMK W. Zacharewicz 1951 
Wpływ dopełniającego składnika na rozpuszczalność związków chemicznych 
w układach dwuskładnikowych i trójskladnikowych w roztworach mieszanych 
(9) PT Chem. (10) Kier. szk. podst. Cieszyno k. Drawska 1945-46; St. 
Sanitarno-Epidemiologiczna Toruń 1957- (12) UMK 1 IX 1946 - 1958 
(12a) Kat. Chem. Fiz.: mł. asyst. 1947, st. asyst. 1947; Kat. Chem. Nieorg. 
- ad. 1952; Stud. Wstępne i Przygotowawcze - wykł. chem. 1947-50 (12c) 
WMFiCh ad. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-8/205 


* JAROSZ Józef (Bolesław) (1) 12 IV 1950 Drawsko Pom.; int. (2) 
Lic. Ogólno Wałcz; Lic. Ogólno im. W. Broniewskiego Koszalin 1968 (3) 
UP 1973 fil. germ. A.Z. Bzdęga (10) Urz. - Przeds. Zaopatrzenia RoI. 
w Wodę Koszalin 1968-69 (11) WSOWRiA wykł. j. niem. 1980-81 (12) 
UMK 1973-81 (12a) KFG: asyst. staż. 1973, asyst. 1974, st. asyst. 1975 
(12c) WH st. asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-28/140 


*JAROSZEWSKA Renata (Beata) (1) 19 VI 1966 Puck; rzem. 
(2) V Lic. Ogólno Toruń 1985 (3) UMK 1992 geogr. W. Maik (12) UMK 
1993- (12c) IG asyst. Zakł. Geogr. Społ. i Turystyki 
* JAROSZEWSKI Zdzisław (Józef) (1) 18 VI 1906 Lubawa; urz. 
(2) Gimn.: Lubawa, Grudziądz 1923 (3) UP 1930 med. (4) UP S. Dąbrow- 
ski 1949 dr nauk lek. (10) Lek. szpitali psych.: Świecie 1931-32, Dziakanka 
1932-33, Drewnica 1934-37, Owińsko 1937-39, Kocborowo 1948 (11) UP 
Klinika Neuro-Psych. 1938-39; Inst. Higieny Psych. 1943-44 i 1946 (12) 
UMK 1951-52 (12c) WPr wykł. psych. sądowej Kat. Postęp. Kar. 
AUMK: sygn. K-l/378 


296
		

/Licencje_017_04_313_0001.djvu

			JARZEMBSKI Grzegorz (Franciszek) (1) 26 VIII 1949 Bydgoszcz; 
int. (2) III Lic. Ogólno Bydgoszcz 1967 (3) UMK 1972 mat. teor. J. Sło- 
miński (4) UMK J. Słomiński 1978 Algebry w kategorii zbiorów częściowo 
uporządkowanych i pewne zastosowania w teorii programowania i maszyn 
(5) IM PAN 1991 Funktory częściowo monadyczne (9) PT Mat. 1973- 
(11) WSP Bydgoszcz 1993- (prof. nadzw.) (12) UMK 1972- (12b) Pro- 
dziek. ds. Stud. WMiI 1993-; kier. Zakł. Mat. Podst. Inform. (12c) WMiI 
prof. nadzw. Zakł. Mat. Podst. Inform. (15) Teor. kategorii, mat. podst. 
inform. 


JARZĘBOWSKI Leonard (1) 6 XI 1913 Brodnica; rol.-rzem. (2) 
Państw. Gimn. (typu klas.) Brodnica 1931 (dyr. dr Malicki) (3) UP: 1936 
filoz. i fil. klas. J. Dziecha, 1937 ped. L. Jaxa-Bykowski, 1936 fil. pol. (bez 
dypl. mag.); dypl. naucz. szk. śred. Poznań 1939; dokształcenie bibl.: Kraków 
1948 i 1950, Warszawa 1953, Toruń 1953 (4) Pr. na temat zbiorów warm. 
wywiezionych do Szwecji, pod kier. A.L. Birkenmajer i K. Głombiowskiego, 
nie ukończona z powodu trudności ze strony dyrekcji BG (9) TNT 1960-; 
PT Fil. (przez ok. 30 lat sekr. i skarbnik Zarz. Oddz. Toruń); Tow. Biblio- 
filów im. J. Lelewela (sekr. 1959-); Tow. Kaszubsko-Pom. 1986- (10) Na- 
ucz.: Gimn. św. Jana Kantego Poznań 1937, Gimn. im. S. Staszica Pleszew 
Wlkp. 1937-38, Państw. Gimn. Słupca (pow. Konin) 1938-39, tajne naucz. 
1940-44, Gimn. Czudec (pow. Rzeszów) 1944-45, Państw. Gimn. i Lic. im. 
M. Kopernika Toruń 1946-47, III Lic. Ogólno Toruń-Stawki 1959-60 (11) 
Bad. nad zb. warm. wywiezionymi do Szwecji, a zwł. nad Bibl. M. Koper- 
nika Uppsala 1970 (12) UMK 2 I 1946 - 1990 (12a) BG: dietariusz 
bezpłatny 1946, kust. 1960, kust. dypl. 1972, ostatnio sto kust. dypl. (12b) 
Kier. Oddz. Rękopisów i zast. kier. Oddz. Starych Druków 1950-72 (od 1960 
kier.) (12c) BG - em. st. kust. dypl. (13) 1980; % etatu 1980-90 (15) 
Hist. kult., zwł. hist. książki, bibl. (17) Dział. lit., m.in. autor słów do Kan- 
tat jubileuszowych J .M. Wieczorka: na 400-lecie drukarstwa tor., lO-lecie 
UMK 


AUMK: sygn. K-53N/11 


* JARZĘBOWSKI Witold (Tomasz) (1) 17 X 1923 Warszawa; int. 
(2) Tajne komplety Warszawa (3) Tajny UW prawo; Miej. Szk. Hand. 
(tajna SGH) absol. 1944; Maria Theresa-Univ. Innsbruck 1946-49; Uniw. 
Paryż - stopień bachelier en droit; Inst. des Hautes Etudes Intern. Pa- 
ryż 1946-49; SGH mag. 1948; UW 1954 prawo (4) SGPiS J. Kurnal 
1969 Koncentracja funkcji zarządzania a struktura organizacyjna przedsię- 
biorstwa w przemyśle cukrowniczym (5) UMK 1973 nom. CKK na stan 
doc. (8) Zł. hon. odzn. TNOiK (9) TNT 1974- (czł. Wydz. IV 1975-); 
PT Ekon.; TNOiK (10) Obóz pr. przymusowej Hinterpredigerlager Rot- 


297
		

/Licencje_017_04_314_0001.djvu

			tweil1944-45; "Gazeta Polska" Paryż - kier. działu 1949; sekr. Prez. Pol. 
Izby Hand. Zagr. 1949-51; radca prawny Międzynar. Kom. Kontroli i Nad- 
zoru w Laosie; TNOiK red. nacz. 1959-64; Państw. Wyd. Ekon. kier. red. 
org. i zarz. 1969-72 (11) Inst. Ekonom. i Organiz. Przem. Warszawa - 
kier. Zakł. Organiz. i Tech. Pr. Biurowej 1951-59 (1956 zakł. przeniesiony 
do Min. Fin.); Inst. Przem. Cukr. Warszawa - kier. Prac. Organiz. w Zakł. 
Ekonom. i Organiz. 1964-69; Inst. Organiz. Przem. Maszynowego Warszawa 
(% etatu) 1969-71, konsult. nauk. 1973-78; Ecole Nationale d'Administra- 
tion Rabat (Maroko); Uniw. Tananariwa (Madagaskar) (12) UMK 1970-71 
wykI. zlec., 1973-83 (1978-83 urlop bezpłatny - kontrakt zagr.) (12b) 
Kier. Zakł. Socjol. i Teor. Organiz. i Zarz. 1973-76; kier. Zakł. Organiz. 
i Zarz. 1976-83 (12c) IZGN doc. Zakł. Organiz. i Zarz. (14) 5 XI 1990 
Warszawa, Cm. Powązkowski (15) Organiz. i zarz., organiz. pr. biurowej 
AUMK: sygn. K-34N/I0j [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28: 1974 s. 117-118 


*JASIAKIEWICZ Marek (1) 8 X 1957 Bydgoszcz; rob. (2) I Lic. 
Ogóln. im. L. Waryńskiego Bydgoszcz 1977 (3) UMK 1980 prawo J. Wi- 
niarz (4) UMK M. Nesterowicz 1988 Zawarcie umowy na podstawie oJerty 
w uspołecznionym obrocie towarowym (12) UMK 1980- (12a) IPC: asyst. 
staż. 1980, asyst. 1981, st. asyst. 1983, ad. 1988 (12b) Kier. Podypl. Stud. 
Prawa Bankowego i Bankowości 1993- (12c) WPiA ad. Kat. Prawa Hand. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*JASIAKIEWICZ Wojciech (1) 27 VI 1954 Łódź; rob. (2) I Lic. 
Ogólno Bydgoszcz 1973 (3) UMK 1977 hist. (z wyróżnieniem); WSP Byd- 
goszcz fil. ang. 1981 W. Lipoński; styp. The British Coun. Londyn 1981; 
Stud. Podypl. Doskonalenia Ped. Naucz. Akad. WSP Bydgoszcz 1986 (4) 
UP W. Lipoński 1987 British Public Opinion and the November Uprising 
oj 1830 - 1831 in the Period oj 1830 - 1834 (10) WSP Bydgoszcz Zakł. 
Fil. Ang. 1980-85 (12) UMK 1985- (12c) WH ad. KFA (15) Stos. 
poL-brytyjskie w XIX w. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 59 


* J ASICKI Bronisław (1) 12 I 1907 Sporysz (pow . Żywiec); naucz. 
(2) Gimn. im. M. Kopernika Żywiec 1924 (3) UJ 1929 nauki mat.-przyr.; 
antropol. J. Talko-Hryncewicz (4) UJ J. Talko-Hryncewicz 1931 Trwanie 
życia Górali Polskich (odnowienie dokt. 1982) (5) UJ 1946 Dynamika 
rozwojowa męskiej młodzieży szkolnej Krakowa (6) 1963 (7) 1972 (8) 
Czł. hon. PT Antropol.; Czesko-Słoweńskiej Społ. Antropol. AN Bratysława 
(9) B. czł. 2 Komit. PAN i 3 Kom. PAN; Assoc. Intern. des Anthropologues; 
Eur. Anthropological Assoc. (11) UJ: 1928-39 i 1945-51; WSWF Kraków 
1950-65 (rektor 1959-65) (12) UMK 1951-54 (l2c) WBiNoZ doc., wykł. 


298
		

/Licencje_017_04_315_0001.djvu

			antropoI. og. (13) 1977 (16) Med. KEN 1973; tyto hon. "Zasł. Naucz. 
PRL" 1975 


AUMK: sygn. K-2/88, Ankieta 1983 


* JASIŃSKI Bogusław (1) 3 VIII 1953 Gorzów Wlkp.; int. (2) 
Lic. Ogólno Gorzów Wlkp. 1972 (3) UWr: 1975 fil. pol., 1976 filoz.; PWST 
Warszawa 1981 reżyseria (4) Inst. Filoz. i Socjol. PAN 1978 Estetyka reali- 
zmu Georga Lukacsa i jej przesłanki filozoficzne (11) UWr 1979-80; PAN 
Inst. Filoz. i Socjol. 1980- (12) UMK 1990-91 (dodatkowe zatrudnienie) 
(12c) INS - ad. 
AUMK: sygn. K-55/30 


* JASIŃSKI Kazimierz (Aleksander, Mikołaj) (1) 12 XII 1920 Jan- 
kowice (woj. pom.); roI. (2) Gimn. i Lic. im. Jana III Sobieskiego Grudziądz 
1939 (3) UMK 1949 hist. B. Włodarski (4) UMK B. Włodarski 1950 
Dzieje społeczno-polityczne Wielkopolski w latach 1250 - 1279 (5) UMK 
1958 Chronologia polska nom. CKK na stopień. kand. nauk, tyto nauk. doc. 
1958 (6) UMK 1968 nauk hum. Kat. Arch. i Nauk Pomocno Hist. (7) 
UMK 1977 nauk hum. IHiA Zakł. Nauk Pomocno Hist. (8) Czł. hon. PT 
Herald. (9) TNT 1953- (czł. Wydz. I 1955-, jego przew. 1980-83, czł. 
Komit. Red. "Zap. Hist." 1955-71, w tym sekr. red., przew. Kom. Hist. 
1965-, czł. Zarz.); Bydgoskie TN 1969- (czł. Rady Nauk. Prac. Regionalnej 
1965-); Komit. Nauk Hist. PAN; współpr. TPN w Legnicy 1971-; współpr. 
Tow. Miłośników Ziemi Brzeskiej 1971-; PT Hist. 1949- (wiceprez. Oddz. 
Toruń 1975-, czł. Kom. Arch. i Nauk Pomocno Hist. ZG); czł. Rady Arch. 
przy Nacz. Dyr. Arch. Państw. 1969-81 (11) WSP Gdańsk (doc.) 1958-62 
(12) UMK 1947-91 (12a) WH: mł. asyst. 1947, asyst. 1951, st. asyst. 
1952, ad. 1954, zast. prof. 1955, doc. 1958, prof. nadzw. 1968, prof. zw. 1977 
(12b) Kier. Zakł. Nauk Pomocno Hist. w Kat. Hist. Pol. Średn. 1957-62; 
kier. Kat. Arch. i Nauk Pomocno Hist. 1962-69; kier. Zakł. Nauk Pomocno 
Hist. 1969-86; przew. Rady IHiA 1970-72 i 1982-84 (12c) IHiA em. prof. 
zw. hist. średn, i nauk pomocno hist. (13) 1991; dalsza aktywność nauk. 
(15) Hist. średn., dzieje społ.-polit. Polski XIII i XIV w., nauki pomocno 
hist., zwł. genealogia (genealogia Piastów), chronologia, dyplomatyka (16) 
Nagr. Min. II o 1974; Med. TNT 1975; odzn. "Zasł. Opolszczyźnie" 1973; Zł. 
odzn. UMK 1970; Med. UMK 1987; tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL" 1987; 
Med. KEN 1983; Med. im. O. Balzera 1980; odzn. hon. "Za zasł. dla arch." 
AUMK: sygn. K-55/31, Ankieta 1983; K. J asiń s ki, Wspomnienia historyka z pierw- 
szych lat na UMK, [w:] Wspomnienia pracowników, s. 153-160; [księga pam.] Personae 
colligationes facta, Toruń 1991 [z bibliogr.]; K. Zielińska-Melkowska, Bibliografia 
prac profesora K.J. do r. 1984, Zap. hist. 50: 1985 z. 3 s. 5-15; Z. Górski, Dorobek na- 
ukowy toruńskiego mediewisty, Litery 1973 nr 3 s. 28; J. P a k u l s ki, Jubileusz profesora, 
Zap. hist. 38: 1973 z. 3 s. 183-185 


299
		

/Licencje_017_04_316_0001.djvu

			*JASIŃSKI Michał (1) 12 XII 1953 Gdańsk; int. (2) Lic. Ogóln. 
Gdynia 1973 (3) UMK 1979 astr.; Stud. Dokt. UGd 1982-85 (4) UGd 
R. Głębocki 1985 Wpływ materii z gwiazd hybrydowych w świetle analizy 
chromosferycznych profilów emisyjnych MgII h i k (11) Styp. DAAD Obs. 
Uniw. Hamburskiego 1984-85 (12) UMK 1985-86 (12c) lA st. asyst. 
Zakł. Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej 
AUMK: sygn. K-39N/19 


* JASKÓLSKA Barbara z d. Piechnik (1) 2 I 1955 Międzychód; int. 
(2) I Lic. Ogólno Bydgoszcz 1974 (3) UMK 1979 fiz. teor. (4) UMK 
W. Woźnicki 1989 Sformułowanie metody superpozycji skorelowanych konfi- 
guracji dla stanów rezonansowych w atomach i jej zastosowanie w układach 
trójelektronowych (10) Zakł. Elektr. Tech. ObI. Bydgoszcz 1979 (12) 
UMK 1980- (12a) Ośr. ObI. programista 1980; IF: asyst. 1982, st. asyst. 
1983, ad. 1990; WNEiZ st. wykł. 1992 (12c) WNEiZ st. wykł. Kat. Eko- 
nometr. i Statysto 


JASKÓLSKI Włodzimierz (Szczepan) (1) 6 XI 1955 Inowrocław; 
int. (2) I Lic. Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław (3) UMK 1979 fiz. 
teor. J. Karwowski; Stud. dokt. IF UMK (4) UMK J. Karwowski 1985 
Metody quasirelatywistyczne w teorii elastycznego rozpraszania elektronów 
na atomach (9) PT Fiz. 1992- (10) Zakł. Naprawcze Sprzętu Med. Byd- 
goszcz (st. ref.) 1979 (11) Inst. de Ciencas de Materials Consejo Superior 
de Investigaciones Cientipicas Madryt (staż. nauk.) 1988-90 (12) UMK 
1984- (12a) IF: asyst. 1984, ad. 1986 (12b) Kier. Prac. Mikrokomp.1991- 
(12c) IF ad. Zakł. Metod ObI. Fiz. Mol. (15) Teor. fiz. powierzchni i cien- 
kich warstw, metody relatywistyczne w układach wieloelektronowych (17) 
Członek Chóru Akad. 


JASTRZĄB Jadwiga (Maria) (1) 27 V 1946 Toruń; int. (2) Lic. 
Ped. Toruń 1965 (3) UP 1970 ped. - dyd. T. Krajewski; 111 0 spec. zaw. 
w szk. nadany przez CKK w Warszawie; stai nauk. Ernst-Moritz-Arndt 
Univ. Greifswald (4) UMK S. Kawula 1986 Optymalizacja systemu dia- 
gnozy i terapii wobec dzieci dyslektycznych (9) Tow. Walki z Kalectwem 
(10) Ped., konsult. ped.: Woj. Poradnia Wych.-Zaw. Toruń 1970-91 (od 
1979 % etatu), Ośr. Opiekuna SpoI. Toruń 1971-79, Rodzinny Ośr. Diagno- 
styczno-Konsult. przy Sądzie Woj. Toruń 1978-79; Szk. Podst. nr 33 Tera- 
peutyczna Toruń dyr. 1991- (11) WykI. Inst. Kształ. Naucz. w Warszawie 
i jego oddz. terenowych od 1975 (na stud. przedm. metod.) (12) UMK 
1979- (12b) Zast. dyr. IP ds. dyd. 1990-91; kier. Zakł. Ped. Wczesnoszk. 
1992-94; kier. Stud. Podypl. Ped. Korekcyjno-Kompensacyjnej 1995- (12c) 
IP ad. Zakł. Ped. Wczesnoszk. (15) Etiologia i bezpośrednie przyczyny 


300
		

/Licencje_017_04_317_0001.djvu

			"zespołu mikrozaburzeń psychoruchowych rozwoju dziecka" oraz indeks spe- 
cyficznych trudności w uczeniu się i przystosowaniu szkolnym, tworzenie 
metod. terapii ped. dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w ucze- 
niu się oraz systemu opieki i pomocy spec. dla uczniów dyslektycznych 
(16) Nagr.: MSzW II o 1987; MEN 10 1992; M€d. KEN 1989 (17) Czł. 
Centr. i Woj. Kom. Kwalif. nadających stopnie spec. zaw. naucz.; dyr. pio- 
nierskiej Szk. Terapeutycznej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się Toruń 1991- 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 41 


*JASTRZĘBOWSKA-SIGMUND Halina (1) 23 IX 1907 Zakro- 
czym; int. (2) Gimn. hum. Warszawa (3) ASP Warszawa: 1928-34 mal. 
(absoL), Kom. Dypl. Wydz. Archit. Wnętrz 1962 (dypl. ekst.) (6) 1949 
(9) Zw. Art. PIast. "Blok" 1934-39; ZPAP 1946-83 (10) Kier. Muz. Pol. 
(jego organiz. i proj. wnętrz) na Zamku w Rapperswilu 1933-45; Spółdz. 
"Ład" Warszawa 1936-39 (11) PWSSP Wrocław (zast. prof.) 1950-53 
(12) UMK 1962-64 (12c) WSzp st. wykł. Kat. Mal. (15) Art. mal., 
archit. wnętrz, szkło, ceram., ped. 
AUMK: sygn. K-I0/I0l; [biogr.], Kto jest kim w Polsce, ed. 2 s. 458, ed. 3 s. 251 


JASUDOWICZ Tadeusz (Karol) (1) 2 VIII 1944 Urniaie (pow. 
Kiejdany); roI. (2) Lic. Ogólno im. W. Kętrzyńskiego Giżycko 1961 (3) 
UMK 1966 prawo międzynar. R. Zaorski (4) UMK J. Symonides 1972 Obo- 
wiązywanie umów międzynarodowych w wypadku zasadniczej zmiany okolicz- 
ności. Norma rebus sic stantibus (5) UMK 1983 Normy regionalne w prawie 
międzynarodowym (6) UMK 1990 Kat. Praw Człowieka (9) TNT (czł. 
Wydz. IV 1983-); Bydgoskie TN 1967-; PT Nauk. Polit. 1968-; PT Nauk. 
AIDS (współzał.) 1993-; czł. Rady Nauk. Gł. Kom. Bad. Zbrodni przeciwko 
Narodowi Pol. 1994-; czł. zesp. ekspertów Biura ds. Reformy Szk. Pol. MEN 
1992-; Pol. Sek. Międzynar. Kom. Prawników 1993- (czł.-zał.); Stały Komit. 
Międzynar. ds. Dekady Naucz. Praw Człowieka Rzym 1993- (czł.-zał.) (10) 
Zsyłka na Syberię - Krasnojarsk (z matką i rodzeństwem) 1948-56; kier. or- 
ganiz. PISM Oddz. Toruń 1975-82 i 1990-91 (11) Letnia sesja Akad. 
Prawa Międzynar. Haga 1969; Wyższa Szk. Oficerska Milicji Obywatelskiej 
w Szczytnie 1973-74 (lJ 2 etatu); Inst. Mirovoj Ekonom. Mezdunarodnych 
Otnosenij Moskwa 1976/77; KUL wykł. 1985-86 (lJ 2 etatu); WSP Byd- 
goszcz wykł. 1990-95 (% et., ostatnio pr. zlec.); Kurs praw człowieka Haga 
1992; Wyższe Semin. Duchowne Diecezji Tor. 1993-; Akad. Eur. Floren- 
cja 1994 (12) UMK 1966- (12a) Zakł. (potem Kat.) Prawa Między- 
nar.: asyst. staż. 1966, asyst. 1967, st. asyst. 1968, ad. 1973, doc. 1989; 
Kat. Praw Człowieka pro£. nadzw. 1990 (12b) Pełnomocnik ds. zatrud- 
nienia absolwentów UMK 1968-70; kier. Kat. Praw Człowieka 1990-; kier. 


301
		

/Licencje_017_04_318_0001.djvu

			UNESCO Chair for Human Rights and Peace przy UMK 1993- (12c) 
WPiA prof. nadzw. Kat. Praw Człowieka (15) Teor. prawa międzynar., 
prawo traktatów, terytorium w prawie międzynar., prawo dyplomatyczne, 
prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne, międzynar. prawo 
morza, międzynar. ochro środ., międzynar. ochro praw człowieka, ludzki wy- 
miar prawa międzynar., teor. praw człowieka, międzynar. syst. ochr. praw 
człowieka, prawo eur. (16) III nagr. w Konk. "Państwa i Prawa" na pr. 
dokt. 1974 (17) Pol. Czerwony Krzyż (prez. 1992- i wiceprez. 1994- Zarz. 
Woj. Toruń, czł. Kom. Upowszechniania Międzynar. Prawa Humanitarnego 
ZG 1993-) 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 37: 1983 s. 135-137 


*JAŚKIEWICZ Zbigniew (1) 8 V 1918 Jerino (ZSSR) (2) Gimn. 
Różanystok 1936 (3) USB Wydz. Prawa i Nauk Społ. od 1936; UMK 
1947 prawo (4) UMK L. Kurowski 1948 Przebudowa podatku dochodowego 
w Polsce po wojnie (5) Nom. na doc. 1955 Właściwości systemu finanso- 
wego przedsiębiorstw transportu morskiego (6) 1964 (9) TNT 1945- (czł. 
Wydz. IV 1967-); Gdańskie TN; PT Ekon. (prez. Oddz. Mor. Gdańsk, czł. 
ZG); czł. rad nauk. Min. Żeglugi i Min. Fin. (10) Pobyt w Zagłębiu Do- 
nieckim 1945-46 (11) WSE Sopot 1952-62 (prorektor 1959-62); UGd po 
1970 (12) UMK 1946-52; 1961-70 (12b) Kier. Kat. Prawa Fin. 1961-70 
(12c) WPiA prof. nadzw. prawa fin. 
AUMK: sygn. K-l/375; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 21: 1967 s.82 


*JAŚKIEWICZOWA Jadwiga (1) 13 IV 1918 Psków; rob. (2) 
Wilno 1931 (3) USB prawo 1937-39; UMK 1947 prawo (4) UMK L. Ku- 
rowski 1950 Problem rodziny w polskim prawie skarbowym (11) UMCS po 
1952 (12) UMK 1947-52 (12c) WPr st. asyst. Kat. Prawa Fin. 
AUMK: sygn. K-l/374 


JAŚKOWSKA Małgorzata Krystyna z d. Mincer (1) 28 VII 1950 
Toruń; int. bib!. (córka Wiesława) (2) II Lic. Ogólno Toruń 1968 (3) 
UMK 1972 prawo międzynar. J. Symonides (4) UMK E. Ochendowski 
1979 Uznanie administracyjne (12) UMK 1972- (12a) Zakł. Prawa 
Adm.: asyst. 1972, st. asyst. 1973, ad. 1979 (12c) WPiA ad. Zakł. Prawa 
Międzynar. (15) Prawo adm. i międzynar. (16) Wyróżnienie za pr. dokt. 
Inst. Nauk Prawnych PAN 1980 
*JAŚKOWSKI Kazimierz (1) 2 VI 1944 Warszawa; akad. (syn 
Stanisława) (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1962 (3) UMK 1967 
prawo pr. C. Jackowiak (4) UMK C. Jackowiak 1975 Odpowiedzialność 
materialna dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (10) Wiceprez. Sądu 


302
		

/Licencje_017_04_319_0001.djvu

			Apelacyjnego Gdańsk 1992- (12) UMK 1967-90; 1991-92 1/ 2 et. (12a) 
Zakł. Prawa Pr.: asyst. 1967, st. asyst. 1969, ad. 1975 (12c) IPC ad. Kat. 
Prawa Pr. 
AUMK: sygn. K-56/16, Ankieta 1983 
*JAŚKOWSKI Stanisław (1) 22 IV 1906 Warszawa; ziem. (2) 
Państw. Gimn. realne Zakopane 1924 (3) UW 1932 mat. -log. mat. J. Łu- 
kasiewicz, S. Leśniewski, A. Tarski (4) UW J. Łukasiewicz 1932 Reguły 
wnioskowania z pomocą założeń (5) UJ 1945 veniam legendi z zakresu log. 
mat. Trzy przyczynki do dwuwartościowego rachunku zdań (6) UMK 1946 
Kat. Mat. III na WM-P (7) UMK 1957 CKK (9) TNT 1945- (czł. Wydz. 
III); PT Mat. (współzał. i pierwszy prez. Oddz. Toruń); czł. Komit. Red. 
"Studia Logica" (10) Ochotnik w kampanii wrześniowej, uczestnik obrony 
Warszawy; zarządy majątków: Chociw i Bogusławki (pow. Rawa Maz.) - po- 
mocno kier., buchalter 1939-43 (11) UW 1932-39; UŁ wykI. zlec. 1 IV-30 
IX 1945; Inst. Mat. PAN; WSP Gdańsk (12) UMK 1 X 1945 - 1965 (12a) 
Kat. Log. prof. nadzw. powołany prowizorycznie 1 X 1945 (12b) Prorek- 
tor ds. nauki 1956-59; rektor 1959-62; organiz. WMFiCh i dziek. WMFiCh 
1951-54; kier. Kat. Mat. (14) 16 XI 1965 Warszawa, Cm. Powązkowski 
(15) Log. mat., podst.: arytmetyki, geom., teor. symetrii, rozstrzygalność 
systemów dedukcyjnych (16) Nagr. Min. SzW ind. II o 1963 
AUMK: sygn. K-11/111; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 2: 1948 s. 44-45; L. D u bi- 
kaj tis, [nekr. i bibliogr.], Ruchfiloz. 25: 1967 nr 3-4 s. 187-198; tegoż, [nekr. i bibliogr.], 
Rocz. Pol. Tow. Mat. ser. 2, 10: 1967 z. 1 s. 15-28; tegoż, Life and Works of S.J., Stud. 
log. 1975 vol. 33 no 2 s. 109-116; L. Jeśmanowicz, S.J. (1906-1965), logik, profesor 
i rektor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 131-135; ed. J. Kotas, A. Pieczkowski, 
Scientific works of S.J. oraz List of Papers by S.J., Stud. log. 21: 1967 s. 7-15; [nekr.]: 
Spraw. TNT 19: 1965 s. 61-62; Stud. log. 19: 1966 s. 7-8; Mat. 19: 1966 nr 2 s. 83-84. 


JAŚNIEWSKA Krystyna zob. ROZWADOWSKA-JAŚNIEW- 
SKA Krystyna 
JAWOROWSKI Piotr (1) 25 IX 1931 Korczyn k. Inowrocławia; 
roI. (2) Gimn. i Lic. im. J. Kasprowicza Inowrocław 1951 (3) UP - WSR 
Poznań 1955 inż. roI.; AR - SGGW 1966 ekon. roI. C. Maziarz; AN Społ. w 
Moskwie - stud. podypl. 1984 (4) AR - SGGW C. Maziarz 1972 Start za- 
wodowy kadry inżynieryjno-technicznej w rolnictwie (5) ART Olsztyn 1979 
Start zawodowy młodych rolników (6) UMK 1990 WNE (7) UMK 1991 
WNEiZ (9) Bydgoskie TN 1974-; Włocławskie TN 1983-; czł. Sek. Agro- 
nomii Społ. Komit. Ekonom. RoI. PAN 1980-88; TNOiK 1975- (zast. przew. 
Zarz. Oddz.); Stow. Inż. i Tech. RoI. 1955-; Stow. Inż. i Tech. Wodnych i 
Melioracyjnych 1957-; czł. zał. Stow. Ekonom. RoI. i Agrobiznesu 1994-; 
Międzyn. Tow. Doradztwa RoI. 1994- (10) Jako chłopiec łącznik AK w 
Chełmie (1942-44); Państw. Ośr. Maszynowy Kowalewo Wlkp. 1955-56; 


303
		

/Licencje_017_04_320_0001.djvu

			Państw. Zarz. Wodnych Melioracji Szubin 1957-64; Bydgoszcz: Zarz. Melio- 
racji i Użytków Zielonych Prez. Woj. Rady Nar. 1964-86, w latach 1972-74 
i 1978-83 oddelegowany do reprezentowania roI. i gosp. żywnościowej w 
Komit. Woj. PZPR i jako wykł. Filii ANS (11) Inst. Ekonom. RoI. w 
Warszawie - St. Nauk.-Bad. w Bydgoszczy kier. 1974-84; ATR Bydgoszcz 
wykł. i semin. mag. 1980-86; WSP Bydgoszcz wykI. i semin. mag. 1980-85 
(12) UMK 1974-78,1983- (12a) WNE: ad. 1973, doc. 1983, prof. nadzw. 
1990, prof. zw. 1991 (12b) Kier.: Kat. Ekonom. RoI. i Prod. Żywności 
1983-92; Kat. Polit. Agrarnej i Zarz. Jedn. Gosp. Żywnościowej 1992-; czł. 
Senatu 1990-93 (12c) WNEiZ prof. zw. Kat. Polit. Agrarnej i Zarz. Jedn. 
Gosp. Żywnościowej (15) Przejmowanie gosp. rodzinnych przez młodych 
rolników i ich wpływ na prod. żywności; procesy transformacji prod.-ekon. 
gosp. rodzinnych prowadzonych przez młodych rolników w warunkach gosp. 
rynkowej; tech. i ekon. efektywność melioracji wodnych; melioracje wodne 
i ich wpływ na środo przyr. oraz przemiany gosp.-społ.; organiz. i ekonom. 
jedno gosp. żywnościowej (16) Nagr. Woj. Bydgoskiego: zesp. 11 0 1975, 
za pr. hab. 1980; Woj. Toruńskiego 1988, Red. "Oświata Dorosłych" 1967, 
"Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie IVo 1968 (17) Stow. Inż. i Tech. 
Wodnych i Melioracyjnych - Zł. Honor. Odzn. 1974 
[Biogr.J, WNEiZ, s. 155-160 


*JAWORSKA Aleksandra (Maria) [Mizgalska] (1) 16 IX 1919 Wit- 
kowo (woj. poznańskie); int. (2) Gimn. SS Urszulanek Poznań do 1939, ma- 
tura ekst. Poznań 1947 (3) WSSP Poznań 1946-50 ceram. (absol.) (10) 
Poznań: Tow. Ubezp. (kreślarka) 1940-44, Urz. Woj. (ref.) 1945; Spółdz. 
"Rzut" kier. artysto Toruń 1950 (12) UMK 1951-52 (12c) WSzp wykł. 
ceram. Kat. Rzeź. 
AUMK: sygn. K-9/319 


*JAWORSKA Bolesława z d. Banaszkiewicz (1) 29 VII 1945 
Tuchola; int. (2) Tuchola: Lic. Ogólno 1962; Lic. Ped. 1967 (3) UŁ 
1981 ped. - naucz. pocz. K. Sporny (4) WSP Bydgoszcz A. Tchorzew- 
ski 1993 Uwarunkowania zmiany pozycji zawodowej nauczycieli wychowania 
przedszkolnego (10) Toruń: Szk. Podst. Nr 11 1974-88, Szk. Podst. Nr 3 
1967-72, Szk. Podst. Nr 18 1972-74, Centr. Doskonalenia Naucz. 1988-89 
(12) UMK 1989- (12b) Kier. Podypl. Stud. Ped. Wczesnoszk. 1993-; 
kier. Tor. Stud. Dyd. 1993- (12c) IP ad. Zakł. Dyd. (15) Pedeutologia, 
andragogika (17) Czł. Akad. Tow. Andragogicznego 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 42 


* JAWORSKA Halina Zofia z d. Gielniewska (1) 16 II 1922 Kielce; 
urz. (2) Gimn. Ogólno Kozienice 1934, Lic. Ped. Sandomierz 1947 (3) 


304
		

/Licencje_017_04_321_0001.djvu

			UMK 1952 biol. - bot. og. J. Zabłocki; PWSP Łódź chem. (4) UMK 
J. Zabłocki 1960 Badania anatomiczne mieszańca Saxifraga (5) UMK 
1965 Badania cytologiczne Saxifraga caesia, Saxifraga aizoides i ich domnie- 
manego mieszańca S. caesia x. S. aizoides (9) TNT 1965- (czł. Wydz. III); 
PT Przyr. im. M. Kopernika; PT Bot. (10) Fabr. Chem. "Lazur" Toruń 
1947-48; naucz. Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1952-54 (11) UJ 
Kat. Anat. i Cytol. Roślin (stai) 1959-60; Inst. Genet. Lund 1963-64 (styp. 
MSzW), od 1965 styp. szwedzkie; zgoda na przedłużenie pobytu w Szwe- 
cji do 1967 (12) UMK 1950-51, 1954-67 (12a) Kat. Fizjol. Roślin: mł. 
asyst. (stud. IV r.) 1950; Kat. Bot. Og.: asyst. 1954, st. asyst. 1957, ad. 1960 
(12c) WBiNoZ doc. Kat. Bot. Og. (15) Bot., m.in. znalezienie »haploida 
Haplopappus gracilisi< z najniższą liczbą chromosomów (2) nieznaną u roślin 
wyższych 
AUMK: sygn. K-13/50; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19: 1965 s. 48-49 


JAWORSKA Weronika (Julianna) (1) 8 I 1934 Lisewo (woj. tor.); 
int. (2) Lic. Ogóln. Toruń 1951 (3) UP 1961 fil. germ. -literat. M. Kofta 
(4) UMK E. Klin 1972 Problematyka kryzysu człowieka w prozie Hermanna 
Hessego w okresie 1919-1927 (5) UMK 1985 Der ThoTner Schriftstel- 
ler Bogumil Goltz im Spigel seiner Lebenserinnerungen (6) UMK 1990 
KFG (10) Szk. Podst. Lisewo 1951-52; Lic. Ped. dla Wych. Przedszk. 
Toruń 1961-64; lekt.: KMPiK Łódź 1964-69; Toruń 1970-79; konsult. UMK 
1982-83 (11) UŁ (asyst., st. asyst. KFG) 1964-69; styp. DAAD - po- 
byt nauk. we Fryburgu (Niemcy) 1987 (12) UMK 1969-82,1986-, (1991- 
% et.) (12a) SJO lekt. 1969, KFG: st. asyst. 1970, ad. 1973, doc. 1986 
(12b) Kier. KFG 1986-91; red. nauk. serii "Fil. Germ." Acta Univ. Nicolai 
Copernici 1973-82; czł. Wydz. Kom. Wyd.; deleg. mI. pr. nauki do Rady 
WH 1973-75; czł. Rady WH ds. Młodz. 1973-75 (12c) KFG em. prof. 
nadzw. (13) 1991; % etatu (15) Germ. -literat. (16) Med. "Za Zasł. 
Położone dla Rozwoju Ucz." 1993 
AUMK: sygn. K-33/18; [bio-bibliogr.] Spraw. TNT, 40: 1986 s. 96-97; [biogr.], Kto 
jest kim na WH, s. 66 


*JAWORSKI Ryszard (1) 8 VII 1942 Tleń (pow. Świecie); int. (2) 
II Lic. Ogóln. Elbląg 1962 (3) UMK 1967 hist. D. Steyer (10) Red. gazet 
i czasopism po 1967 (12) UMK 1967 (12c) WH asyst. Kat. Hist. Pol. 
i Powsz. XIX i XX w. 
AUMK: sygn. K-13/51 


*JAWORSKI Tomasz (1) 31 XII 1969 Toruń; int. (2) IV Lic. Ogólno 
im. T. Kościuszki Toruń 1988 (3) UMK 1993 geogr. W. Niewiarowski (12) 
UMK 1993- (12c) IG asyst. Zakł. Geogr. Fiz. i Paleogr. Czwartorzędu 


305
		

/Licencje_017_04_322_0001.djvu

			* JAWORSKI Wojciech (Feliks) (1) 10 II 1957 Bydgoszcz; rzem. 
(2) I Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1976 (3) UMK 1981 fiz. teor. R.S. Ingarden; 
Stud. Dokt. Fiz. 1981-83; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (4) UMK 
R.S. Ingarden 1986 Badanie granicy termodynamicznej dla stanów maksy- 
malizujących entropię przy warunkach ubocznych na momenty statystyczne 
wyższych rzędów (9) PT Fiz. (11) Dep. ofChemistry Queen's Univ. King- 
ston Ontario (Kanada) 1986- (12) UMK 1982-89 (12a) IF: asyst. staż. 
1982, asyst. 1982, st. asyst. 1983, ad. 1986 (12c) IF ad. Zakł. Fiz. Statysto 
(16) Wyróżnienie "Najlepszy absol. UMK" 1981; nagr. Sekr. Nauk. PAN 
(dwukrotnie) 
AUMK: sygn. K-48N/22, Ankieta 1983 


*JAŹWIŃSKA Cecylia (Juliana) z d. Stempka (1) 23 IX 1948 Ino- 
wrocław; int. (2) Tech. Ekon. Toruń 1967 (3) UMK 1971 prawo J. Pisz- 
czek (4) UMK M. Nesterowicz 1977 Umowa dzierżawy nieruchomości 
(12) UMK 1971-82 (12a) lAiZ: asyst. stai. 1971, asyst. 1972, st. asyst. 
1973, ad 1978 (12c) WPiA ad Zakł. Prawa RoI. 
AUMK: sygn. K-33N/19 


*JENSEN Margaret Eliza (1) 14 V 1958 Nowy Jork; int. (3) 
Teachers College Univ. Columbia, Nowy Jork 1985 (12) UMK 1988-90 
(12c) WH wykł. KFA ' 
AUMK: sygn. K-53 N/13 
'*JEŚMANOWICZ Andrzej (1) 13 V 1944 Wilno; akad. (syn Leona) 
(2) II Lic. Ogóln. Toruń 1962 (3) UW 1968 fiz. K. Leibler (4) UMK 
K. Antonowicz 1975 Generator spinowy wykorzystujący wielokrotnie wstęgi 
boczne, oparty na zjawisku E.P.R. (12) UMK 
968-83 (12a) IF: asyst. 
1968, st. asyst. 1970, ad. 1975 
AUMK: sygn. K-34N/13 


*JEŚMANOWICZ Leon (1) 27 IV 1914 Druja (woj. wileńskie); 
urz. pocztowy (2) Gimn. Hum. Grodno 1932 (3) USB 1933-37 mat. 
A. Zygmund, J. Rudnicki; Styp. Fund. Kult. Nar. Wilno 1937-39 (4) 
UMCS J. Rudnicki 1945 Jednoznaczność szeregów Schlomilcha (pr. napi- 
sana pod kier. A. Zygmunda) (5) 1954 nom. CKK (tyt. nauk. doc.) (6) 
UMK 1964 Kat. Mat. (8) Czł. hon. PT Mat. (9) TNT (czł. Wydz. III 
1955-); PT Mat. 1938- (prez. Oddz. Toruń 1954-74, czł. ZG); czł. komit. 
red.: "Delty", "Wiadomości Matematycznych", "Matematyki dla Nauczy- 
cieli"; czł. zesp. rzeczozn. przy Inst. Kształ. Naucz.; czł. Zesp. Dyd.- Wych. 
przy MSzW (10) Naucz. mat. w gimn. Wilno: 1940, 1944, tajne na- 
ucz. w szk. śred., II Lic. Ogóln. Toruń 1976-79 (11) USB (mł. asyst.) 


306
		

/Licencje_017_04_323_0001.djvu

			1939; tajne naucz. uniw. Wilno; PW z siedzibą w Lublinie (st. asyst.) 1945; 
UMCS (st. asyst.) 1945-46; IM PAN od 1953; WSN Olsztyn (lata 70-te); 
Inst. Kształ. Naucz. i Bad. Ośw. Warszawa: konsult. 1972, opiekun nauk. 
1978-80, Bydgoszcz (lata 70-te) (12) UMK 1 IX 1946 - 1984, 1984-87 (% 
etatu) (12a) WM-P ad. 1946; Kat. Mat. II zast. prof. 1949, doc. etat. 1955, 
prof. nadzw. 1964 (12b) Organiz. WM-P i WMFiCh; prodziek. WMFiCH 
1951-54 i 1964-69; dziek. WMFiCh 1954-56 i 1981-84; dyr. IM 1982-83; 
kier. Kat. Mat. 1956-57,1963-64, 1966-70; kier. Zakł. Anal. Mat. 1965-84; 
kier. Zakł. Równań Różniczkowych i Teorii Sterowania 1974-79; kier., po- 
tem kur. Zakł. Metod. Naucz. Mat. 1978-87; kier. Stud. Ekst. 1956- (12c) 
IM em. prof. nadzw. mat. (13) 1984; IM % etatu (14) 29 XII 1989 To- 
ruń, Cm. Komunalny (15) Anal. mat., m.in. teor. szeregów, metod. naucz. 
mat., autor wielu skryptów i podręczników akad. (16) Nagr.: MNSzWiT 
ind. 10 dyd.-wych. 1984, im. H. Steinhausa; Med. KEN; Tyt. hon. "Zasł. 
Naucz. PRL"; Zł. Odzn. UMK 1970; Med. "Za Zasł. Położone dla Roz- 
woju Ucz." 1980; tyto hon. "Zasł. dla Torunia"; Zł. Odzn. ZNP 1964; Zł. 
Odzn. TWP 1969; Jego im. nazwano ulicę w Toruniu (17) Przew. ZNP 
przy UMK 1949-52. Wyjątkowo aktywna dział. popylaryzatorska - prez. 
ZG TWP 1962-76; popularyzator mat. - inicjator Olimpiady Mat. w Pol- 
sce i przew. Komit. Okr. Olimpiady 1954-84; inicjator i organiz. współpr. 
Uniw. ze szk. śred. - klasy mat., szkółka niedzielna; tyto hon. "Zasł. Dział. 
Kult." 1973. Dział. lit.-artyst. (karykaturzysta, autor wielu karykatur, zwł. 
pracowników UMK) 
AUMK: sygn. K-40N /16, Spuścizna, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 9: 1955 
s. 56-57; J. N orwa, Profesor dr L.J. [nekr.], Mat. dla Naucz. 43: 1990 nr 4 s. 153-166 


* JEZIERSKI Jerzy Maria (1) 12 VII 1938 Gdailsk; int. (2) V 
Gimn. i Lic. Ogólno im. S. Żeromskiego Gdańsk-Oliwa 1955 (3) WSE 
Sopot 1961 ekonom. przem. J. Kulikowski (4) UGd Z. Jaśkiewicz 1973 
Organizacja i struktura wkładów oszczędnościowych ludności w Polsce Lu- 
dowej (9) TNT 1974- (10) Przeds. Upowszechniania Prasy i Książki 
"Ruch" Gdańsk 1961-63; Tor. Zakł. Urządzeń Okrętowych 1964-64; "Me- 
talchem" Toruń 1964-67 (11) Inst. Organiz. Przem. Maszynowego Gdańsk 
1962-63 (12) UMK 1967- (12a) Kat. Prawa Fin.: st. asyst. 1967, ad 
1973, st. wykł. 1990 (12c) WPiA st. wykł. Kat. Prawa i Fin. Pub!. 


*JEZIOREK Danuta Maria (1) 13 II 1951 Toruń; rob. (2) Tech. 
Chem. Toruń 1970 (3) UMK 1975 chem. - chem. kwant. B. Żurawski 
(4) UMK W. Woźnicki 1985 Wyznaczenie hiperpowierzchni energetycznej 
dla układu Na+ /H2 z uwzględnieniem efektów korelacji elektronowej (12) 
UMK 1975- (12a) IF: asyst. staż. 1975, asyst. nauk.-bad. 1976, st. asyst. 


307
		

/Licencje_017_04_324_0001.djvu

			nauk.-bad. 1978, ad. nauk. 1986, ad. nauk.-dyd. 1988 (12c) IF ad. Zakł. 
Mech. Kwant. Atomów i Cząsteczek 
Ankieta 1983 w AUMK 


*JEŻ Władysław (1) 9 IX 1915 Kiemke k. Bochum (Niemcy); rob. 
(2) Gimn. Klas. Kępno 1934 (3) UP 1938 fil. pol. (10) Państw. Gimn. 
Kup. Chojnice 1938-39, 1945-50; rob. w Elektrowni Warszawa 1940-42-; 
naucz. domowy Modrzejewice k. Radomia 1942; magazynier w firmie bud. 
Piotrków Trybunalski 1943; urz. w Gazowni, Elektrowni i Wodociągach Ra- 
dom 1944-45; wizyt. Wydz. Ośw. w Toruniu i dyr. Woj. Ośr. Doskonalenia 
Kadr Ośw. w Toruniu 1950-51 (12) UMK 1951-52 (12a) Kat. Podst. 
Ma.rks.-Leninizmu (12c) WBiNoZ wykł. podst. Marks.-Leninizmu 
AUMK: sygn. K-9/320 
* JEŻ-LUDWICHOWSKA Maria (1) 10 Ul 1951 Chojnice; int. 
(2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1969 (3) UMK 1973 prawo 
- postęp. kar. W. Daszkiewicz (4) UMK W. Daszkiewicz 1985 Zatajenie 
wiadomości jako obrona przed odpowiedzialnością własną za przestępstwo. 
Studium z zakresu polskiego prawa karnego procesowego (9) TNT 1974- 
(12) UMK 1973- (12a) IPK: asyst. staż. 1973, asyst. 1974, st. asyst. 
1975, wykł. 1985, ad. 1985 (12c) WPiA ad. Kat. Postęp. Kar. (16) 
Nagr. MNSzWiT zesp. III o 1980 
Ankieta 1983 w AUMK 


*JĘDRZEJEWICZ Piotr (1) 7 IX 1969 Grudziądz; int. (2) IV Lic. 
Ogóln. 1987 (3) Uniw. im. M. Łomonosowa Moskwa 1992 Wydz. Mech. - 
Mat. (12) UMK 1992- (12c) WMiI asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
*JĘDRZEJEWSKA Anna (1) 24 VII 1953 Inowrocław; rob. (2) U 
Lic. Ogólno im. M. Konopnickiej Inowrocław 1972 (3) UGd 1972-75 naucz. 
pocz. z wych. piast.; UW 1977 mag. ped. (z wyróżnieniem) K. Kruszewski 
(4) UW K. Kruszewski 1982 Wartość dydaktyczna "burzy mózgów" jako 
problemowej metody kształcenia (12) UMK 1980-83 (12a) IPiP: st. 
asyst. 1980, ad. 1983 (12c) IPiP ad. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
AUMK: sygn. K-34N/14, Ankieta 1983 


JĘDRZEJEWSKI Stanisław (1) 21 IV 1922 Warszawa; rob. (2) 
III Gimn. Męskie Warszawa; Lic. dla Dorosłych Olsztyn (matura) 1947 (3) 
UMK 1951 prawo. adm. (4) UMK W. Dawidowicz 1969 Prokuratorska 
kontrola realizacji prawa budowlanego (5) UP 1974 Ochrona uprawnień 
obywatela w polskim systemie kontroli administracji (6) 1987 (7) UMK 
1991 Kat. Adm. Prawa Gosp. (9) TNT 1974- (czł. Wydz. IV 1975-) 
(10) Urz. adm. państw. Olsztyn i Toruń 1945-59; naucz. Tech. Ekon. dla 


308
		

/Licencje_017_04_325_0001.djvu

			Dorosłych Toruń 1959-69; Prok. Pow. Toruń 1961-70 (12) UMK 1967- 
(od 1991 - 1/ 2 etatu) (12a) WPiA st. wykI. (pr. zlec.) 1967, po 1969: 
doc., prof. nadzw. (12b) Prodziek. WPiA 1974-76 i 1982-84; dyr. lAiZ 
1984-90; kier. Podypl. Stud. Adm. 1985-87; kier. Kat. Adm. Prawa Gosp. 
1991- (12c) WPiA prof. zw. Kat. Adm. Prawa Gosp. (13) 1991; pr. 
na 112 etatu (15) Prawo bud. i kontrola adm. (17) CzI. Zesp. Doradców 
Sejmowych 1987-89, ekspert 1990- 


JĘDRZYŃSKI Zefiryn (Jan) (1) 10 X 1930 Grudziądz; rob. (2) 
Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1951 (3) UMK 1955 fil. pol. A. Bukow- 
ski (10) Dziennikarz: "Gazeta Pomorska" Bydgoszcz 1966-75 i 1980-90 
(zast. red. nacz. i red. nacz.), "Nowości" Toruń 1975-80 (red. nacz.) (12) 
UMK 1953-60 (12c) WH st. asyst. Kat. Hist. Lit. Pol. (13) 1990 
*JÓZEFIAK Tadeusz (1) 13 VIII 1942 Radom; int. (2) Lic. Ogóln. 
Bydgoszcz 1959 (3) UMK 1964 mat. - alg. S. Balcerzyk (4) Inst. Mat. 
PAN S. Balcerzyk 1969 Rezolwenty Tate'a przemiennych algebr z gradacją 
(5) Inst. Mat. PAN 1974 Homology oj graded algebras (9) PT Mat.; Amer. 
Mathematical Soc. (12) UMK 1967-80 (z przerwami) (12c) IM doc. 
(wykł. zlec.) (16) Nagr. PT Mat. 1970, Wydz. III PAN 1978 
AUMK: sygn. K-I0/68, Ankieta 1983 


JÓZEFOWICZ Edmund (Aleksander) (1) 29 XI 1911 Revel (obec- 
nie Tallin); prawn.-naucz. (2) Gimn. im. Stefana Batorego Wołkowysk 
1923-28; Gimn. im. A. Mickiewicza Wilno 1933 (matura) (3) Szk. Nauk 
Polit. przy Inst. Nauk.-Bad. Eur. Wsch. Wilno 1936 (dypl. 1939) B. Wila- 
nowski; UMK 1949 prawo; Konspiracyjny Kurs Kult. Wilno 1941-43; egz. na 
bib l. dypl. 1962 (4) UMK J. Starościak 1972 Aspekty administracyjno-pra- 
wne kształtujące stosunki służbowe bibliotekarzy w bibliotekach naukowych 
w PRL (9) TNT 1961-; Stow. Bibl. Pol. (przew. Oddz. Toruń) 1945-80; 
Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela (10) Muz. Wileńskiego TPN Wilno (prze- 
wodnik) 1936-39; Państw. Bibl. im. Wróblewskich (później Litewskiej AN) 
Wilno 1940-41; w okresie okupacji: lekcje pryw., pr. fiz., dział. konspira- 
cyjna - żołnierz AK; Zarz. Majątków Państw. i Opuszczonych Wilno 1944; 
Zarz. Miej. Wilno - kom. plan. 1944-45; Centr. PUR Łódź 1945; naucz. 
j. ros. w semin. 00 Redemptorystów Toruń 1957-65 (11) UW Zaocz. 
Stud. Adm. - punkty konsult. Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk (wykI. statyst.) 
1959-70 (12) UMK 1 XII 1945 - 1977 (12a) BG: bibl. 1945, asyst. 1949, 
st. asyst. 1954, kust. 1960, kust. dypl. 1963, st. kust. dypl. 1968; WPr Kat. 
Statysto mł. asyst. 1949-51; WH wykł. zlec. z bib!. 1976-91 (12b) Kier. 
Czytelni i wypożyczalni 1946-52; kier. Oddz. Udostępniania Zb. 1952-56; 
wicedyr. 1956-73 i 1973-77; po. dyr. 1956-57,1973-74 (12c) BG - em. st. 


309
		

/Licencje_017_04_326_0001.djvu

			kust. dypl. (13) 1977; dalsza pr., zwł. dyd. (16) Zł. Odzn. UMK 1970; 
Med. UMK "Za Zasł. Położone dla Rozwoju Ucz." 1977; Hon. Odzn. Stow. 
Bibl. Pol. 1977; "Zasł. Dział. Kult." 1972 (17) Dział. ZNP, m.in. czł. 
Zesp. Prawno-Regulaminowego ZG (sek. nauki) 1965-80. Odzn. za dział. 
konspiracyjną - Sr. Krzyż Zasł. z Mieczami, Krzyż AK (Londyn), Krzyż 
Partyzancki 
AUMK: sygn. K-21/72 
JÓZEFOWICZ Krystyna zob. BORYK-JÓZEFOWICZ Kry- 
styna (Monika) 
* JÓZEFOWICZ Michał (1) 12 X 1948 Toruń; int. (2) I Lic. 
Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1966 (3) UMK 1970 prawo J. Śliwowski; 
egz. sędziowski Toruń 1976 (10) PZU Oddz. Toruń - st. insp. 1976 (12) 
UMK 1970-75,1976-78 (12a) Kat. (potem Zakł.) Prawa Kar.: asyst. staż. 
1970, asyst. 1971; BG bibl. 1976 (12c) IPK asyst. Zakł. Prawa Kar., bibl. 
BG 


AUMK: sygn. K-23/60 
* JÓZEFOWICZOWA Barbara z d. Krysiniel (1) 4 XII 1906 Wilno; 
chł. (2) Gimn. typu hum. Wilno 1924 (3) USB 1924-29 fil. klas. (absol.); 
Uniw. Ludwika Maksymiliana Monachium 1929-31 fil. klas.; Styp. Fund. 
Kult. Nar. Berlin 1936-38 (4) Uniw. Ludwika Maksymiliana Monachium 
1931 Der Plautinische Poenulus und sein Attisches Vorbild (5) UMK 1956 
De quibusdam Plauti exemplaribus Graecis (9) TNT 1956- (czł. Wydz. II); 
Kom. Fil. PAU od 1947; PT Fil.; PT Filoz (czł. zarz.) (10) Wilno naucz.: 
Gimn. im. J. Słowackiego i Gimn. im. A. Mickiewicza 1931-33; Gimn. im. Ks. 
A. Czartoryskiego 1933-36; X Gimn. Państw. 1940-41; III Gimn. Państw. 
1945; sekr. Landbewirtschaftungsgesellschaft Nebenstelle Wilno 1941-44; 
urz. Wydz. Zdrowia Urz. Miej. Wilno 1944-45; naucz. VII Państw. Gimn. 
i Lic. Łódź 1945 (12) UMK 1 X 1945 - 1977 (12a) WH KFK: st. asyst. 
1945, ad. 1947, doc. 1956 (12b) Kier. KFK 1956- (12c) WH em. doc. 
KFK (13) 1977 (14) 19 V 1991 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Fil. klas. 
(16) Nagr. zesp. 10 MOiSzW 
AUMK: sygn. K-21/84, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.J, Spraw. TNT 7: 1956 s. 43 


* JÓŹWIAK Zdzisław (Kazimierz) (1) 5 VIII 1952 Elbląg; rob. (2) 
I Lic. Ogóln. im. J. Słowackiego Elbląg 1971 (3) UMK 1975 prawo - hist. 
doktryn polit.-prawnych W. Kornatowski; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 
1977 (12) UMK 1975-85 (12a) IH-P: asyst.-staż. 1975, asyst. 1976, st. 
asyst. 1977, wykł. 1984 (12c) IH-P wykł. Zakł. Hist. Pol. 
AUMK: sygn. K-37N/67, Ankieta 1983 


310
		

/Licencje_017_04_327_0001.djvu

			* JUDA Henryk (Tadeusz) (1) 15 I 1927 Warszawa; rob. (3) Ofi- 
cerska Szk. Wojsk Inż. 1951 bud. dróg i mostów (10) Oficer zaw. 1951-66; 
Liga Obr. Kraju Olsztyn 1966-69 (11) ART Olsztyn - naucz. przedmiotów 
obr. 1969-72 (12) UMK 1972-88 (12c) SW - naucz. przedmiotów obr. 
AUMK: sygn. K-40/60, Ankieta 1983 


*JUREWICZ Filomena (1) 22 XI 1901 Wilno; drobnomieszcz. (2) 
Gimn. E. Orzeszkowej Wilno 1921 (3) USB Wydz. Hum. 1927 (abso!.); 
UMK 1948 filoz. T. Czeżowski (9) PT Filoz.; Tow. PoL-Indyjskie (11) 
Bibl. Uniw. Wilno 1921-46 (12) UMK 1 VIII 1946 - 1967 (12a) BG: 
dietariusz 1946, asyst. bib!. 1946, bibl. 1951, st. bib!. 1956, kust. 1960 (12c) 
BG - em. kust. Sek. Starodruków (13) 1967; 1967-79 eh etatu) (14) 
8 VIII 1984 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Bib!., starodruki 
AUMK: sygn. K-28/46, Ankieta 1983 


*JURKIEWICZ Andrzej (1) 1907 (3) ASP Kraków 1932 graf. (5) 
ASP Kraków 1946 w zakr. graf. artysto (9) ZPAP (przew. Okr. Warszawa) 
(10) Szk. Przem. Artyst.; Rzem. Szk. Zaw. do 1945 (11) ASP Kraków 
1932-39 i 1945-54 (12) UMK 1961-62 (12c) WSzP doc. Kat. Graf. 
AUMK: sygn. WSzP-13/23 


*JURKIEWICZ Henryk (1) 10 VIII 1933 Nieznamierowice (pow. 
Opoczno); roI. (2) Lic. Ped. (typu wych. fiz.) Wymyślin 1953 (3) WSWF 
Poznań 1969 Z. Drozdowski (10) Naucz. wych. fiz. Szk. Podst. Broniewice 
1954, Toruń: Miej. Ogród Jordanowski (kier.), naucz. w szk. podst. nr 2 i 5 
oraz Tech. Mech.-Elektr., Więzienie Kar.-Śledcze (wych.) 1954-69 (12) 
UMK 1969-92 (12a) SWFiS: naucz. wych. fiz. 1969, wykł. 1974, st. wykł. 
1976 (12b) Zast kier. SWFiS 1975-78 (12c) SWFiS - st. wykł. (14) 
12 VIII 1992 Toruń, Cm. przy ul. Wybickiego (15) Czynny zawodnik 
AZS Toruń - lekkoatletyka, piłka siatkowa 1954-58; zasł. dział. AZS (czł. 
Zarz., wiceprez.), wieloletni trener siatkówki AZS (16) "Zasł. Dział. Kult. 
Fiz. i Sportu"; Med. za zasł. w rozwoju sportu wyczynowego; Med. 40-lecia 
AZS Toruń 1986; Sr. i Zł. odzn. AZS 1976, 1982; Sr. odzn. Pol. Zw. Piłki 
Siatkowej 1976 
AUMK: sygn. K-56/17, T. Jurkiewicz (żona), Ankieta 1993 


*JURKIEWICZ Witold (1) 5 IV 1955 Oleck; int. (2) Lic. Ogólno 
Oleck 1974 (3) WSP Bydgoszcz 1981 ped. (10) Uniw. Ludowy Radawnica 
1975-76; Woj. Dom Kult. Suwałki 1976 (12) UMK 1987- (12c) WSzP 
asyst. Zakł. Kształ. Form Piast. 
* JURKOWSKI Jacek (1) 20 X 1969 Bydgoszcz; int. (2) VI Lic. 
Ogólno Bydgoszcz 1988 (3) UMK 1993 fiz. teor. J. Karwowski (12) UMK 


311
		

/Licencje_017_04_328_0001.djvu

			1993- (12c) IF asyst. Zakł. Fiz. Mat. i Statysto (15) Fiz. atomowo-mol., 
fiz. mat., geom. różniczkowa w zastosowaniach fiz. 


* JURKOWSKI Witold (1) 4 VI 1946 Jędrzejewo; int. (2) Lic. 
Ogólno Krzyż Wlkp. 1964 (3) UP 1964-66 Wydz. Mat.-Fiz-Chem; UMK 
1968 mat. J. Słomiński (12) UMK 1968-73 (12a) Zakł. Mat. Statysto 
i Ekonometr.: asyst. 1968, st. asyst. 1970 (12c) IE st. asyst. Zakł. Mat. 
Statysto i Ekonometr. 
AUMK: sygn. K-17/76 


JUSTYŃSKA Jolanta z d. Hermanowska (1) 18 VIII 1947 Toruń; 
prawno (2) I Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1965 (3) UP 1981 fil. 
ang. J. Fisiak, M. Taylor; Univ. of Wisconsin Milwaukee USA (stud. uzup.) 
1986 (9) PT Tłumaczy Ekon., Prawno i Sądowych "TEPIS"; Międzynar. 
Fed. Tłumaczy "FIT" (10) Tłumacz przysięgły j. ang. (11) Univ. of Hull 
(Wielka Brytania) 1993; Karl-Franzens Univ. Graz (Austria) 1994 (12) 
UMK 1990- (12c) SJO - wykł. j. ang. 
JUSTYŃSKA Maria (Kazimiera) z d. Woj cieszyńska (1) 15 VI 1939 
Brześć n. Bugiem; rzem.-rol. (z tradycjami ziem.) (2) Tech. Fin. Włocławek 
1957 (3) UMK 1965 prawo Z. Jaśkiewicz, także J. Śliwowski, Z. Jaśkie- 
wicz, W. Warkałło, W. Hejnosz, K. Biskupski, Z. Zdrójkowski; Stud. Podypl. 
SGPiS 1985 (4) SGPiS J. Balcerek 1989 Rola składki ubezpieczeń społecz- 
nych w gospodarce socjalistycznej (10) Urz. fin.: Włocławek 1958-60, Prez. 
Pow. Rady Nar. Toruń (Wydz. Fin.) 1965-70; aplik. sądowa 1968-70; Fabr. 
Farb Graf. "Atra" Toruń 1975-76; Fabr. "Bumar" Toruń 1977 (12) UMK 
1970-75 (12c) IE st. asyst. Zakł. Fin. i Rach. (15) Polityka spoI. w tym 
ubezpieczenia społ. w ujęciu interdyscyplinarnym (17) Dział. spoI. w ZNP 
i PTTK na UMK 
AUMK: sygn. K-19/56 


* JUSTYŃSKI Janusz (1) 13 VII 1941 Czadziel (woj. brzeskie); 
int. (2) I Lic. Ogólno Elbląg 1958 (3) UMK 1964 prawo - hist. doktryn 
polit.-prawnych W. Kornatowski (4) UMK W. Kornatowski 1968 Listy 
M. T. Cycerona jako wyraz jego myśli politycznej (5) UP 1975 Państwo 
i prawo w ideologii M. K. Gandhiego (6) UMK 1985 (7) UMK 1991 
(9) TNT 1973- (czł. Wydz. IV 1974-) (11) WSP Olsztyn 1978-79 (12) 
UMK 1964- (12a) WPiA: asyst. stai. 1964, asyst. 1965, st. asyst. 1966, 
ad. 1968, doc. 1975, prof. nadzw. 1985, prof. zw. 1991 (12b) Kier. Podypl. 
Stud. Polit.-Ped. 1978-79; prodziek. WPiA 1979-81; kier. Zakł. Nauk Polit. 
1982-84; dyr. Inst. Hist.-Prawnego 1987-92; kier. Zakł. (od 1991 Kat.) Hist. 
Doktryn Polit.-Prawnych 1989-; kier. Podypl. Stud. Prawa Eur. 1993-; kier 


312
		

/Licencje_017_04_329_0001.djvu

			Centr. Stud. Eur. 1994- (12c) WPiA prof. zw. Kat. Hist. Doktryn Polit. 
Prawnych (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1975 
Ankieta 1983 w AUMK; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 28: 1974 s. 119-120 
JUSTYŃSKI Tomasz (Janusz) (1) 1 XII 1964 Toruń; akad. (syn 
Janusza i Marii) (2) V Lic. Ogólno Toruń 1984 (3) UMK 1989 prawo 
W. Bojarski (12) UMK 1990- (12a) Zakł. Prawa Cyw.: asyst. stai. 1990, 
asyst. 1991 (12c) WPiA a.syst. Kat. Prawa Cyw. i Międzynar. Obrotu 
Gosp. 
*JUTRZENKA-SUPRYN Dorota z d. Jutrzenka-Trzebiatowska 
(1) 23 III 1969 Olsztyn (2) III Lic. Ogólno Olsztyn 1988 (3) UMK 
1993 szt. piękne - kons. pap. i skóry (12) UMK 1993- (12c) IZiK asyst. 
Zakł. Kons. Pap. i Skóry 
*JUŹKÓW Szymon (1) 8 VII 1964 Toruń; int. (2) IV Lic. Ogóln. 
im. T. Kościuszki Toruń 1983 (3) UMK 1988 szt. piękne - kons. dzieł szt. 
(10) Naucz. Państw. Szk. Muzycz.: Elbląg 1988, Toruń 1984 i 1986-88; PP. 
PKZ Elbląg 1989-91 (12) UMK 1993- (12c) IZiK asyst. Zakł. Kons. 
Elementów i Detali Archit. 
*JUTTNER Fritz (Wolfgang) (Hermann) (1) 1 VI 1938 Sommerfeld 
(obecnie Lubsko woj. zielonogórskie) ; rob. (3) Humboldt-Univ. Berlin 
1961 germ. i hist. H. Ka.ufmann (4) Humboldt-Univ. Berlin G.F. Meier 
1971 Grundlagenuntersuchungen Jur eine Abhiingigkeitsstrukturbeschreibung 
von Siitzen der geschriebenen deutschen Gegenwartssprache zu Zwecken der 
automatischen unabhiingiugen deutschen Analyse (11) Humboldt-Univ. 
Berlin: 1961-69, 1977-78, 1981-; Uniw. A.A. Żdanowa Leningrad 1962-63; 
Centr. Inst. Jęz. AN NRD 1969-77 (12) UMK 1978-81 (12c) WH ad. 
KFG 
AUMK: sygn. K-28/143, Ankieta 1983 
*JUTTNER Irmtraud (1) 2 V 1942 Łódź; rob. (3) Humboldt-Univ. 
Berlin germ. i slaw. E. Mirowa-Florin (4) AN NRD G. Bauer 1977 Probleme 
der Entwicklung von InJormationsrecherchesprachen Jur die Sprachwissen- 
schaft unter besonderer Berucksichtigung der Terminologiestandardisierung 
(10) Naucz. szk. śred. Berlin 1964-67 (11) Centr. Inst. Jęz. AN NRD 
1968-78, 1981- (12) UMK 1978-81 (12c) WH ad. KFG 
AUMK: sygn. K-28/142, Ankieta 1983 


313
		

/Licencje_017_04_330_0001.djvu

			K 


*KABACIŃSKI Ryszard (Julian) (1) 31 III 1940 Gniewkowo; int. 
(2) I Lic. Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław 1958 (3) UMK 1962 
hist. średn. B. Włodarski (4) UMK K. Jasiński 1970 Geneza i rozwój 
miast kujawskich do roku 1400 (9) Bydgoskie TN 1965- (10) Naucz. 
I Lic. Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław 1963-65 (11) Bydgoskie TN 
- Regionalna Prac. Nauk.-Bad. 1965- (12) UMK 1972-92 (12a) Zakł. 
Ekon. Polit. i Hist. Myśli Ekon.: ad. 1972 (% etatu), st. wykł. 1988 (1/2 etatu) 
(12c) WNE st. wykł. Kat. Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. (16) Nagl. 
Woj. bydgoskiego IIo 1979 
AUMK: sygn. K-56/18, Ankieta 1983 


*KACZMAREK Halina z d. Szczepańska (1) 3 VII 1953 Toruń; 
int. (2) V Lic. Ogólno Toruń 1972 (3) UMK 1977 chem. (4) UMK 
A. Kamińska 1985 Wpływ niewielkiej zawartości kopoUmerow modyfikują- 
cych w błonach z PCW na ich właściwości fizyczne, mechaniczne, stabilność 
termiczną i fotochemiczną (10) Zakł. Tworzyw Sztucznych "Erg" Wą- 
brzeźno 1977-83; Zbiorcza Szk. Gminna Lubicz 1983 (12) UMK 1983- 
(12c) WCh ad. Zakł. Chem. Og. 


*KACZMAREK Roman (1) 9 XII 1927 Brzezina (pow. Dubno); 
chł. (2) Lic. Ogólno dla pl. Grudziądz 1957 (12) UMK 1969-74 (12c) 
SW - naucz. przedmiotów obl. 
AUMK: sygn. K-1!.j/74 


*KACZMAREK Wiesława (1) 13 VIII 1943 Ostrów Wlkp.; int. (2) 
I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1961 (3) UMK 1967 geogr. ekon. 
J. Zaleski (10) Wykł. Zakł. Doskonalenia Zaw. Toruń 1967-68 (12) UMK 
1968-70 (12c) IE asyst. Zakł. Ekon. Polit. i Hist. Myśli Ekon. 
AUMK: sygn. K-14/140 


*KACZMARSKI Janusz (1) 24 II 1931 Warszawa; rob. (2) Lic. 
Ogólno Piastów k. Warszawy 1949 (3) Kijowski Inst. Szt. Pięknych 1956 
maI. (z wyróżnieniem) (5) ASP Kraków 1980, przewód kwalif. IIo (6) 
UMK 1990 IA-P (9) ZPAP 1962-; Assoc. Intern. des Arts Plastiques 
(AIAP) (10) Naucz. w Szk. Podst. Nr 33 Warszawa 1958-61; Młodz. 
Dom. Kult. Warszawa 1962-64 (11) Wyższa Szk. Szt. Piast. Drezno (doc. 
kontr.) 1977-78; PWSSP Wrocław (doc. etatowy) 1978-82; red. "Przeglądu 
Artyst." Warszawa 1966-69; WSP Olsztyn 1991- (12) UMK 1981-92 


314
		

/Licencje_017_04_331_0001.djvu

			(l2b) Dyr. IA-P 1989-92; Kier. ZakI. Mal. 1984- (12c) lA-P prof. nadzw. 
Zakł. Mal. 


AUMK: sygn. K-56/19 


*KAFTAŃSKA Hanna (1) 28 XII 1950 Toruń; int. (2) IV Lic. 
Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1968 (3) UP 1975 fil. ang. W. Marton 
(9) PT NeofiI. (lO) Naucz. V Lic. Ogóln. Toruń 1972-75 (12) UMK 
1975-85 (12a) SJO: lekt. 1975, wykł. 1982 (l2b) Kier. Zesp. J. Ang. 
(12e) SJO - wykI. j. ang. 
AUMK: sygn. K-37N/27, Ankieta 1983 


*KALA Dariusz (1) 25 VIII 1968 Więcbork; int. (2) Lic. Ogóln. im. 
Bolesława Krzywoustego Nakło n. Notecią 1987 (3) UMK 1992 prawo - 
postęp. kar. A. Bulsiewicz (10) Sąd Rejonowy Bydgoszcz - asesor sądowy 
1994- (12) UMK 1993- (12b) Rzecznik dyscyplinarny ds. stud. 1993- 
(12e) WPiA asyst. Kat. Postęp. Kar. (15) Prob!. legalności uzyskiwania 
dowodów w procesie kar., ochro tajemnicy zaw. w procesie kar., gwarancje 
praw oskarżonego w procesie kar. 


KALEMBKA Sławomir (Robert) (1) 7 VI 1936 Wilno; urz. (2) 
I Lic. Ogólno Gdańsk 1954 (3) UMK 1958 hist. W. Łukaszewicz (4) 
UMK W. Łukaszewicz 1964 Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-46 
(5) UMK 1976 Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne 
koncepcje polityczne (1832-1863) (6) UMK 1988 IHiA (7) UMK 1991 
IHiA (9) TNT 1961- (czł. Wydz. I 1969-, b.czł. Zarz. od 1983, b. czł. 2 ko- 
mit. red.; czł. Kom. Red. "Zapisek Hist.", przew. Kom. Zbiorów); Bydgoskie 
TN; Włocławskie TN; czł. Komit. Nauk Hist. PAN; Kom. Hist. Prasy przy 
Komit. Nauk Hist. PAN; PT Hist. (dwukrotnie prez. Oddz. Toruń, wiceprez. 
ZG 1982-88); Kom. Hist. Fiz. przy ZG PT Fiz.; czł. rad nauk.: Inst. Hist. 
PAN, Wojsk. Inst. Hist.; czł. Sek. Nauk Hist. KBN 1993-95; Societe de la 
Revolution de 1848 et des Revolutions du XIxe S. Paryż 1986; czł. koresp. 
Kom. fiir Geschichte Ost- u. Westpreussen Bonn 1994- (10) Naucz. szk. 
podst. nr 32 Gdańsk 1958-59 (11) WSP Olsztyn IH (wykł. zlec. 1992, 
pr. etat. 1993-) (12) UMK 1960- (12a) IH (potem IHiA): asyst. 1960, 
st. asyst., ad. 1965, doc. 1977, prof. nadzw. 1988, prof. zw. 1991 (12b) 
Deleg.: mł. pr. nauki do Rady WH, do Senatu (wielokrotnie w l. 60-tych); 
prorektor 1981-82 (wybrany, 4 VIII usunięty z powodów politycznych); rek- 
tor 1990-93; dyr. IHiA I-VI 1981; kier. Zakł. Bibl. i Inf. Nauk. 1982-88 
(l2e) IHiA prof. zw. Zakł. Hist. Ziem Pol. i Powsz. 1795-1918 (15) Hist. 
Pol. i powsz. XIX W. i po części XX w., zwł.: hist. polit. i ideowa Wielkiej 
Emigracji, dzieje Powstania Styczniowego, hist.: prasy pol., pol. myśli polit., 
nauki i tech. pol., regionalna Pom. i Kuj., Francji, krajów niem., włoskich, 


315
		

/Licencje_017_04_332_0001.djvu

			Bułgarii (16) Nagr.: MNSzWiT ind. II o 1972 i 1979; zesp.: IIo 1979,1984; 
Sekr. Nauk PAN zesp. 1981, nauk. MEN 10 1992; Woj. Włocławskiego za 
osiągnięcia nauk. i tech. zesp. 10 1989; brąz. med. TNT 1975; kilka nagr. za 
dział.org. (17) Wpółzał. (1988) i prez. ZG Tow. Miłośników Wilna i Ziemi 
Wileńskiej, współzał. (1990) i czł. Rady Krajowej Stow. "Wspólnota Pol- 
ska"; dział. public., krytyka artysto 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 23: 1969 s. 59-60; [biogr.], Gl. Ucz. 1981 nr 1-2 s. 6-7, 
H. Kwaśniewska, A. Churski: Profesor S.K. rektorem UMK, Nowości 1990 nr 208: 
25 X 


KALEMBKA Urszula zob. WENCEL-KALEMBKA Urszula 
KALETA Andrzej (Janusz) (1) 1 XII 1952 Człuchów; rob. (2) 
Tech. Elektr. Gdańsk 1973 (3) UGd 1976 ped. R. Miller (4) UMK 
Z. Kwieciński 1980 Jakość życia młodzieży wiejskiej. Aspekty wychowawcze. 
(5) UJ 1988 Jakość życia mieszkańców rejonu uprzemysłowionego - jakość 
życia młodzieży wiejskiej i miejskiej (6) UMK 1991 Kat. Socjol. (9) PT 
Socjol.; Komit. Wykonawczy Eur. Tow. Socjol. Wsi 1990-; Komit. Wyko- 
nawczy Eur. Rady Rozwoju Wsi i Małych Miast 1989- (11) Staże: Uniw. 
Lipsk 1986, Uniw. Monachium 1990 (12) UMK 1976- (12b) Kier. Po- 
dypl. Stud. Socjol. Wsi 1984- (12c) WH prof. nadzw. Kat. Socjol. (15) 
Socjol. młodz., wsi i roi: (17) Prez. Tor. Uniw. Trzeciego Wieku 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 87 


KALINOWSKA Anna (Maria) (1) 17 III 1966 Toruń; int.-rol. (2) 
Lic. Ogólno Rypin 1984 (3) UMK 1989 chem. org. J. Gronowska; Stud. 
Dokt. Chem. UMK 1989-91 (12) UMK 1991- (12c) WCh asyst. Zakł. 
Chem. Org. (15) Chem. barwników i półproduktów 
*KALINOWSKA Krystyna (1) 24 I 1926 Łódź (2) Pryw. Gimn. 
Żeńskie H. Miklaszewskiej Łódź 1938-39; Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Łódź 
1945-47 (3) UMK 1963 szt. piękne - zab. i kons.; kurs naucz. 1947- (10) 
Urz. Wydz. Aprowizacji i Hand. Łódź; naucz. szk. podst. Łódź (12) UMK 
1963-64 (12c) WSzP asyst. stai. Kat. Zab. i Kons. 
AUMK: sygn. K-I0/160 
KALINOWSKA Maria (Ewa) (1) 24 XII 1954 Gdańsk; int. (2) IX 
Lic. Ogólno Gdańsk 1973 (3) UGd 1977 fil. pol. H. Janion (z wyróżnieniem); 
Stud. Dokt. IBL PAN 1979-83 (4) IBL PAN Warszawa M. Żmigrodzka 
1985 Mowa i milczenie. Romantyczne antynomie samotności (9) TNT; 
Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (sekr. Oddz. Tor. 3 lata) (10) Woj. Ośr. 
Kult. Gdańsk 1977-78; Woj. Bibl. Publ. Gdańsk 1978-79 (11) Styp. nauk.: 
Cambridge 1990; Saloniki 1991, Paryż 1993 (12) UMK 1985- (12b) 
Kier. Stud. Zaocz. IFP (3 lata) (12c) IFP ad. Zakł. Lit. Pol. Romantyzmu 


316
		

/Licencje_017_04_333_0001.djvu

			i Pozytywizmu (15) Hist. pol. lit. romantycznej (16) Nagr. im. Konrada 
i Marty Górskich (TNT) 1990 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 12 


*KALINOWSKI Marek (1) 16 III 1961 Piotrków Kuj.; int. (2) 
Lic. Ogóln. Radziejów Kuj. 1980 (3) UMK 1985 prawo E. Drgas; Stud. 
Doskonalenia Ped. UMK 1988 (4) UMK J. Głuchowski 1991 Problema- 
tyka prawnofinansowa obligacji przedsiębiorstw i banków państwowych (12) 
UMK 1986- (12c) WPiA ad. Kat. Prawa Fin. Publ. 
*KALINOWSKI Stefan (1) 7 XII 1913 Warszawa; rob. (2) Państw. 
Gimn. Hum. im. A. Mickiewicza Poznań 1932 (3) UW 1936 prawo (4) 
UW 1949 (5) UW 1954 Rewizja nadzwyczajna w polskim procesie karnym 
(6) 1961 (7) 1969 (9) Zrzesz. Prawników Pol. 1948-; Kom. Termi- 
nologii Prawa i Nauk Prawnych Komit. Terminologii PAN (przew.); czł. 
Kom. Kodyfikacyjnej 1957-69; czł. rad nauk.: Inst. Prawa Kar. UW (przew. 
1969-82), Inst. Bad. Prawa Sądowego (wiceprzew.) (10) Min. Sprawiedli- 
wości 1933-39, Red. "Dziennika Ustaw RP" - urz. 1932-33, red. 1948; aplik. 
sądowy, asesor, sędzia: Sąd Grodzki Jabłonna 1940-42, Sąd Okr. Warszawa 
1942-44, 1945-47, Sąd Apelacyjny 1950-57, Sąd Najwyższy 1957-62; pod- 
prok. 1947-49; wiceprok. 1949-50 Warszawa (11) UW Kat. (potem Zakł.) 
Postęp. Kar. 1949, 1953-84 (kier. Zakł. 1960-84, kier. Podypl. Stud. Prawa 
Sądowego 1975-81, prodziek. WPiA 1965-68); Akad. Spraw Wewnętrznych 
(prof. Wydz. Polit.-Prawnego) (12) UMK 1950-53 (12b) Organiz. i kier. 
Zesp. Kat. Prawa Kar. 1950-53 (12c) WPr zast. prof. Kat. Postęp. Kar. 
(15) Prawo i postęp. kar., zwł. prawo dowodowe, świadkowie biegli; termi- 
nologia prawn.; red. "Polskiej Bibliografii Prawniczej" 
AUMK: sygn. K-2/91 
*KALINOWSKI Tomasz (1) 28 IX 1963 Grudziadz; int. (3) 
UGd 1986 ekon. - ekonom. i organiz. hand. zagr. W. Rybowski (4) UMK 
J. Tomala 1993 Joint ventures w Polsce na przykładzie spółek z udziałem 
kapitału niemieckiego (12) UMK 1986-94 (l2c) WNEiZ asyst. Kat. 
Ekon. Polit. i Polit. Społ. Gosp. 
AUMK: sygn. K-68/28 
*KALINOWSKI Wojciech (1) 23 II 1919 Warszawa; int. (2) 
Warszawa: Gimn. hum. im. J. Zamoyskiego 1929-36, Gimn. mat.-przyr. im. 
Rontalera 1937 (3) PW: konspiracyjny Wydz. Archit. 1942-44,1957 dypl. 
inż. archit. (4) PW J. Zachwatowicz 1961 Budownictwo manufaktur włó- 
ki
nniczych w K
lestwie Polskim 18
5-
30 (5) PW 1967 (9) Radom- 
skie TN; Stow. Hlst. Szt.; Stow. Archit. Pql.; Tow. Urb. PoL; czł. rady red. 
"Ochrony Zabytków" (10) W l. okupacjłiwięzień obozów: Sachsenhausen, 


317
		

/Licencje_017_04_334_0001.djvu

			Gusen, Mauthausen, Dachau, udział w Powstaniu Warszawskim i pobyt 
w jenieckich obozach oficerskich Bergen-Belsen, Grossborn, Lubeka (11) 
PW Zakł. Archit. Pol. (asyst., zast. prof. st. wykł.) 1946-61; Inst. Urb. i Ar- 
chit. Warszawa 1951-69 (wicedyr. od 1959, samodzielny pr. nauk.-bad. od 
1963); Red.: "Kwart. Archit. i Urb.", "Stud. i Materiałów do Teor. i Hist. 
Archit. i Urb." (zast. red. nacz.); IHKM PAN 1970-75; OŚr. Dokum. Zab. 
Warszawa MKiSz (dyr.) 1975-92 (12) UMK 1964-70; 1978-91 (12a) 
Kat. Zab. iKons.: wykł. i ćw. z kons. zab. archit. pr. zlec. 1964, doc. 1969 
(12c) IZiK prof. lladzw. Zakł. Kons. (14) 18 III 1992 Warszawa, Cm. 
Powązkowski (15) Archit., hist. i kons. archit., hist. archit. i urb. 
AUMK: sygn. K-55/32; M. Konopka, Pro£. dr hab. inż. arch. W.K. (23.02.1919- 
-18.04.1992), Ochro Zab. 45: 1992 nr 1/2 s. 3-6 
*KALKA Wiktor (1) 17 XI 1914 Toruń (2) Państw. Gimn. im. 
M. Kopernika Toruń 1932 (3) UP 1936 prawo (10) Sąd Okr. Toruń - 
bezpł. aplik. 1936-39; Zarz. Miej. Toruń - syndyk 1945 (12) UMK 1 VI 
1946 - 1949 (12c) WPr asyst. wolont. Kat. Procedury Cyw. 
AUMK: sygn. K-l/157 
KALLAS Krystyna (Teresa) z d. Simińska (1) 16 IX 1940 Warszawa; 
urZ.-naucz. (2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1957 (3) UMK 
1962 fil. pol. H. Turska; Stud. Podypl. Naucz. J. Pol. jako Obcego UW 
1983-84 (4) UMK L. Moszyński 1970 Próba klasyfikacji zredukowanych 
zdań pojedynczych dzisiejszej polszczyzny pisanej (5) UMK 1980 Grupy 
apozycyjne we współczesnym języku polskim (6) UMK 1990 IFP (7) UMK 
1994 (9) TNT 1974- (czł. Wydz. II 1980-); Bydgoskie TN; PT Językozn.; 
Tow. Miłośników J. Pol. (11) WSP Olsztyn 1988-90 (lJ 2 etatu) (12) UMK 
1962- (12a) Kat. (potem Zakł.) J. Pol.: asyst. staż. 1962, asyst. 1963, st. 
asyst. 1965, ad. 1971, doc. 1981, prof. nadzw. 1990 (12b) Prodziek. WH 
1981-84; kier. Zakł. J. Pol. 1991-; kier. Stud. Dokt. z Zakr. Językozn. 1993- 
(12c) IFP prof. nadzw. Zakł. J. Pol. (15) Gramatyka współcz. j. pol. ze 
szczególnym uwzględnieniem składni (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 1975; 
Med. KEN 1994 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 34: 1980 S. 83-84; [biogr.] Kto jest kim na WH, S. 14 


KALLAS Marian (Ksawery) (1) 3 XII 1938 Kościerzyna; naucz. 
(2) Lic. Ogólno TPD Starogard Gdański 1955 (3) UMK 1960 hist. no- 
woż. i współcz. Pol. i powsZ. W. Łukaszewicz (4) UMK W. Hejnosz 1968 
Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r., jej powstanie, syste- 
matyka i główne instytucje w związku z praktyką i ustawodawstwem szczegó- 
łowym (5) UP 1975 Organy administracji terytorialnej w Księstwie War- 
szawskim (6) UMK 1991 (7) 1992 nauk prawnych (9) TNT 1963- 
(czł. Wydz. IV 1978-, sekr. gen. 1995-, czł. Komit. Red. "Studia Iuridica"); 


318
		

/Licencje_017_04_335_0001.djvu

			Bydgoskie TN; Włocławskie TN; PT Konst.; PT Hist.; Stow. Arch. Pol.; 
PoL-Niem. Stow. Prawników; Zrzesz. Kaszubsko-Pom.; Deutsch-Polnische 
Juristen Vereinigung (10) Naucz.: WSOWRiA 1960-61, Lic. Ogóln. im. 
J. Kasprowicza Inowrocław 1961-62 (11) Styp.: Fund. K. Adenauera RFN 
1990-91, Fredrich-Ebert-Stiftung 1993 (12) UMK 1962- (12a) WPr: 
asyst. 1962, st. asyst. 1963, ad. 1968, doc. 1976, prof. nadzw. 1991 (12b) 
Kier. Zesp. Konstytucjonalizmu Pol. XVIII-XX w 1978-1990; kier. Kat. Hist. 
Państwa i Prawa Pol. 1995- (12c) IH-P prof. nadzw. Kat. Hist. Państwa 
i Prawa Pol. (15) Konst. pol. XVIII-XX w., adm. XIX-XX w., parlamenta- 
ryzm okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Pol. (16) Nagr. MNSz- 
WiT ind. IIIo 1976 (17) Czł. Komit. Organiz. Muz. Sejmu Pol. 1981-85; 
ekspert Senackiej Kom. Konst. 1990-91; red. "Zapisek Kujawsko-Dobrzyń- 
skich" 1978-85; czł. Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prez. RP 
1994-; red. nacz. "Nowe Miscellanea Historyczne" 1995-; czł. PZPR do 1981 
(wystąpienie z partii); czł. NSZZ "Solidarność" od X 1980 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 32: 1978 s. 95-98 
*KALOTÓWNA Maria (1) 8 X 1926 Marysinek (pow. Włocławek); 
int. (2) Gimn. im. M. Konopnickiej Włocławek 1948 (3) UMK 1952 fil. 
pol. (12) UMK 1950-51 (12c) WH zast. asyst. Kat. Hist. Lit. Pol. II 
AUMK: sygn. K-l/293 
*KAŁUCKI Andrzej (1) 12 V 1957 Krapkowice (woj. opolskie); rob. 
(2) Państw. Lic. Szt. PIast. Opole 1977 (z wyróżnieniem) (3) UMK 1985 
szt. piękne - graf. (10) Inst. Ciężkiej Syntezy Org. Kędzierzyn-Koźle - 
pIast. 1977-78 (12) UMK 1985- (12c) lA-P asyst. Zakł. Kształ. Form. 
Piast. 
*KAMIEŃSKA Aniela (1) 31 V 1938 Toruń; int. (2) I Państw. Lic. 
Ogólno im. L. Waryńskiego Bydgoszcz 1956 (3) UMK 1961 biol. M. Mich- 
niewicz (4) UMK M. Michniewicz 1968 Endogenne regulatory wzrostu 
w rozwoju Topoli czarnej (populus nigra L.) (11) U niw. w Calgary (Ka- 
nada) styp. podokt. 1970-72 (12) UMK 1961-72 (12a) Kat. Fizjol. 
Roślin: tech. (stud. V r.) 1961, asyst. tech. 1961, asyst. 1963, st. asyst. 1965, 
ad. 1968 (12c) IB ad. Zakł. Fizjol. Roślin (15) Biol. mol., endogenna 
regulacja kwitnienia, metabolizm, kons. giberelin 
AUMK: sygn. K-16/157 
KAMIŃSKA Alina (Władysława) z d. Dudzic (1) 11 I 1929 Ro- 
gawka (woj. białostockie); naucz. (2) Lic. Ogóln. (typu mat.-fiz.) 1949' 
(3) UW 1952 JO chem.; UMK 1954 II o chem. W. Zacharewicz, A. Basiń- 
ski (4) UMK A. Ulińska 1963 Polimolekularność polichlorku winylu a jego 
właściwości mechaniczne (5) UMK 1976 Wpływ masy cząsteczkowej i poli- 


319
		

/Licencje_017_04_336_0001.djvu

			molekularności polimerów na ich właściwości fizyczne i mechaniczne oraz na 
odporność na działanie promieniowania UV (6) UMK 1990 Zakł. Chem. 
Og. (7) UMK 1992 (9) PT Chem. 1954- (przew. 1991-) (11) Stai nauk. 
- Inst. Chem. Makromolek. Praga 1974 (12) UMK 1954- (12a) Zakł. 
Chem. Og.: asyst. 1954, st. asyst. 1956, ad. 1963, doc. 1975, prof. nadzw. 
1990 (12c) WCh prof. nadzw. Zakł. Chem. Og. (15) Fiz.-chem. poli- 
merów (16) Nagr.: MSzW zesp. 111 0 1965, MNSzWiT ind. 11 0 1976; Med. 
KEN 


*KAMIŃSKA Barbara z d. Lewandowska (1) 20 IV 1935 Żałe (woj. 
włocławskie); chI. (2) Państw. Lic. Ped. Wymyślin (3) WSP Gdańsk 1969 
fil. pol. U. Wińska (4) UGd K. Podoski 1980 Problemy modernizacji zarzą- 
dzania oświatą na szczeblu wojewódzkim (9) Włocławskie TN (wiceprez. 
1981-83) (10) Naucz. szk. podst.: Żałe 1953-54, Rypin 1954-69; Wydz. 
Ośw. Rypin 1969-75; Kur. Ośw. Włocławek 1975-78 (12) UMK 1980-90 
(12c) IPiP ad. Zakł. Naucz. Pocz. 
AUMK: sygn. K-53N/22, Ankieta 1983 


*KAMIŃSKA Barbara (Urszula) z d. Depta (1) 21 X 1943 Piotrków 
Trybunalski; int. (2) XIX Lic. Ogóln. Piotrków Trybunalski 1960 (3) 
UMK 1965 fiz. K. Antonowicz (10) Fizyk w IF UMK 1974 (12) UMK 
1965-74 (12a) Kat. Elektr. i Fiz. Ciała Stałego: asyst. stai. 1965, asyst. 
1966, st. asyst. 1968 (12c) IF st. asyst. Zakł. Fiz. Ciała Stałego 
AUMK: sygn. K-21/102 


*KAMIŃSKA Danuta (1) 29 X 1948 Sulików (pow. Lubań); roI. 
(2) Lic. Ogóln. Malbork 1966 (3) UMK 1971 biol. - zool. M. Gromadska 
(4) UMK M. Gromadska 1979 Wpływ czynników ekologicznych na populacje 
biegaczowatych (Carabidae, Coleoptera) agrocenoz (9) TNT; PT Zool.; PT 
Entomol. (12) UMK 1971-88 (12a) IB: asyst. 1971, st. asyst. nauk.-bad. 
1974, ad. nauk.-bad. 1979 (12c) IB ad. Zakł. Ekol. Zwierząt 
. AUMK: sygn. K-47/86 


KAMIŃSKA Krystyna z d. Grzybowska (1) 25 VII 1946 Bytów; 
rzem. (2) Lic. Ogóln. Bytów 1964 (3) UMK 1969 prawo - hist. państwa 
i prawa Z. Zdrójkowski (4) UMK Z. Zdrójkowski 1977 Sądownictwo mia- 
sta Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast 
Niemiec i Polski (5) UMK 1990 Lokacja miast na prawie magdeburskim 
na ziemiach polskich do 1370 r. (Studium historycznoprawne) (6) UMK 
1991 Kat. Powsz. Hist. Państwa i Prawa (9) TNT (sekr. Wydz. IV) (12) 
UMK 1969- (12b) Prodziek. WPiA 1990-; Kier. Kat. Powsz. Hist. Pań- 
stwa i Prawa 1990- (12c) IH-P prof. nadzw. Kat. Powsz. Hist. Państwa 


320
		

/Licencje_017_04_337_0001.djvu

			i Prawa (15) Hist. prawa (gł. miej.) w Polsce (16) Nagr.: MNSzWiT ind. 
111 0 1981, woj. tor. za pr. dokt. 1979 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 34: 1980 s. 96-97 


*KAMIŃSKI Antoni (1) 27 I 1921 Głodowo (pow. Kościerzyna); 
naucz. (2) Collegium Marianum (gimn. typu klas.) Pelplin 1939 (3) Uniw. 
Hamburg 1946-47 chem.; UMK 1952 chem. (12) UMK 1949-50 (l2c) 
WM-P zast. asyst. (stud. III r.) Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-l/216 
KAMIŃSKI Brunon (1) 12 VII 1942 Stebionek (woj. pilskie); roI. 
(2) Lic. Ogóln. Sępólno Krajeńskie 1960 (3) UMK 1965 mat. L. Jeśmano- 
wicz (4) UMK E. Sąsiada 1975 Entropia i koalescentność abelowych grup 
automorfizmów przestrzeni Lebesque'a (5) UW 1991 Teoria rozbić nie- 
zmienniczych dzialań grupy zd i jej zastosowanie (6) UMK 1994 (9) PT 
Mat. 1965- (11) Visiting prof.: Univ. Pierre et Marie Curie Paryż 1983, 
Univ. de Provence Marsylia 1991, Univ. Halle 1990; stai na Uniw. im. M. 
Łomonosowa Moskwa 1987-88, styp. rządu fran. - Inst. de Mathematique 
Centre National de la Recherche Scientifique Marsylia 1993 (12) UMK 
1965- (12b) Zast. dyr. IM ds. nauk. 1992-; Kier. Zaocz. i PodypL Stud. 
Mat.1981-91 (12c) IMiI prof. nadzw. Zakł. Analizy Mat. (15) Działania 
grup abelowych ze ściśle dodatnią entropią; dział. Markowa grup Zd z zerową 
entropią; entropia nierównowagowa układów dynamicznych; automorfizmy 
finitarne (17) Dział. PTTK 
*KAMIŃSKI Jan (1) 29 V 1940 Grabkowo (pow. Włocławek); chł. 
(2) Lic. Ogóln. Kowal 1957; SN Olsztyn 1959 (3) UMK 1966 chem. A. Swi- 
narski (10) Naucz. Szk. Podst. Elbląg 1959-61 (11) PWr: Kat. Chem. 
Pierwiastków Rzadkich (stai nauk.) 1969- (12) UMK 1966-69 (12a) 
Kat. Chem. Nieorg.: asyst. stai. 1966, asyst. 1967 (12c) WMFiCh asyst. 
Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-14/144 
*KAMIŃSKI Jerzy (1) 13 III 1924 Bydgoszcz; rob. (3) Wyższa 
Szk. Gosp. Wiej. Cieszyn Wydz. Mleczarski 1948-50; WSR Olsztyn 1952 
przetwórstwo mleczarskie (dypL inż.); UMCS 1952-54 mikrobioL og. (4) 
UMK H. Karnicka 1961 Wplyw modyfikacji pożywki Kessler-Swenartona na 
wyniki oznaczania miana Coli-Aerogenenes (10) Okr. Urz. Likwidacyjny 
Szczecin 1947-48 (11) WSR Olsztyn Kat. MikrobioL 1950-56 (12) UMK 
1957-67 (12a) Kat. Bot. Og.: ad. 1957 (% etatu), 1959 (pełny etat) (12c) 
WBiNoZ ad. Zakł. Mikrobiol. Og. 
AUMK: sygn. K-13/56 


11 . Pracownicy... 


321
		

/Licencje_017_04_338_0001.djvu

			*KAMIŃSKI Stanisław (1) 17 I 1921 Pułtusk; rob. (2) Lic. im. 
M. Kopernika Toruń 1937 (mała matura), Collegium Marianum Pelplin 1939 
(matura) (3) UMK 1952 chem. - techn. chem. E. Pischinger (4) UMK 
E. Pischinger 1962 Badania nad regeneracją amoniaku z płynu pofiltracyj- 
nego w procesie otrzymywania sody przy pomocy wapna palonego (5) Nom. 
CKK na doc. 1970 (9) PT Chem. (czł. ZG 1974-80, przew. Oddz. To- 
ruń) (10) Więzień obozów: Stutthof, Oranienburg, Gusen 1939-40; rob. 
1942-45; naucz. Lic. Ogóln. Ciechocinek 1949-50 (11) WSI Bydgoszcz 
1954-56 (12) UMK 1950-86 (12b) Zast. dyr. ICh 1973-86 (12c) ICh 
doc. Zakł. Chem. Nieorg. (14) 25 XI 1986 Toruń, Cm. św. Jerzego (16) 
Nagr.: MNSzWiT ind. 1110: 1973,1982, NOT Oddz. Bydgoszcz 11 0 1981 
AUMK: sygn. K-39N/38, Ankieta 1983 
*KAMIŃSKI Stanisław (1) 1 IX 1912 Lubartów; int. (2) Gimn. 
Pińsk 1932 (3) UMK 1946 prawo; 1949 hist. (12) UMK 1951 (12c) 
WP mł. asyst. Kat. Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-1/289 


*KAMIŃSKI Szczęsny (Jerzy) (1) 9 X 1960 Chełmża; int. (2) II 
Lic. Ogóln. Toruń 1979 (3) UMK 1983 mat. teor. (12) UMK 1983-87 
(12c) IM asyst. Zakł. Alg. i Topol. 
AUMK: sygn. K-39N/62 


*KAMPERT Marek (1) 28 I 1955 Toruń; int. (2) Tech. Chem. 
Toruń 1975 (3) UMK 1980 chem. nieorg. M. Czerniawski (10) Naucz. 
szk. podst. Łubianka 1981-82 (12) UMK 1982-84 (12c) ICh asyst. Zakł. 
Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-37N/28, Ankieta 1983 


KAMPERT Maria Magdalena (1) 27 XII 1934 Toruń; rob. (2) 
II Lic. Ogóln. Toruń 1952 (3) UMK 1957 biol. - bot. M. Michniewicz (4) 
UMK E. Strzelczyk 1975 Synteza niektórych regulatorów wzrostu roślin przez 
mikroorganizmy ryzoplany siewek sosny Pinus silvestris L. (9) PT Przyr. 
im. M. Kopernika (10) Zesp. Opieki Zdr. Toruń (asyst. lab.) 1957-66 (12) 
UMK 1966- (12a) Zakł. Mikrobiol.: asyst. nauk.-tech. 1966, asyst. 1967, 
st. asyst. 1969, ad. 1975 (12c) miOŚ ad. Zakł. Mikrobiol. 
*KANABUS-NOWAKOWSKA Elżbieta (1) 41V 1950 Włocła- 
wek; int. (2) Tech. Ekon. Włocławek 1968 (3) UMK 1973 ekon. K. So- 
kołowski (9) TNT 1974- (10) Naucz. szk. podst. Włocławek 1968-69; 
ekon.-programista Inst. Maszyn Mat. Toruń 1973; Okr. Zarz. Dochodów 
Państw. i Kontroli Fin. 1978- (12) UMK 1973-78 (12a) IE: asyst. stai. 


322
		

/Licencje_017_04_339_0001.djvu

			.... 


1973, asyst. 1974, st. asyst. 1975 (12c) IOgE st. asyst. Zakł. Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-22/79 


*KANIA Ryszard (1) 12 III 1942 Lwów; rob. 
Bydgoszcz 1961 (3) UMK 1966 (12) UMK 1966-67 
asyst. staż. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-14/138 
*KANIA Sylwester (Bogumił) (1) 19 I 1951 Cdańskj int. (2) 
Lic. Ogóln. Toruń (3) UMK 1981 szt. piękne - kons. i rest. dzieł szt. 
Z. Brochwicz; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1988 (4) ASP Warszawa 
1990 przewód kwalif. na stan. ad. (12) UMK 1981-93 (12c) IZiK ad. 
Zakł. Techn. i Tech. Mal. 


(2) Tech. Chem. 
(12c) WMFiCh 


AUMK: sygn. K-68/30, Ankieta 1983 
*KANIA Wojciech (1) 11 II 1943 Kraków; lek. (2) I Lic. Ogóln. 
Gdańsk 1961 (3) UJ 1966 biol. (11) St. Ornitologiczna PAN Górki Wsch. 
k. Gdańska 1970- (12) UMK 1966-70 (12a) St. Nauk.-Bad. Siemionki: 
stai. (asyst. nauk.-tech.) 1966, asyst. 1967, st. asyst. 1969 (12c) IB st. 
asyst. St. Nauk.-Bad. Siemionki 
AUMK: sygn. K-14/139 
KANNENBERG Krzysztof (Józef) (1) 13 I 1957 Więcbork; int. 
(2) Lic. Ogóln. Sępólno Krajeńskie 1976; Polic. Stud. Ekon. Nakło n. Notecią 
1978 (3) UMK 1983 ekon. - ekonom. i organiz. przem. 1983 S. Sudoł 
( 4) UMK J. Meller 1995 Wynagrodzenia jako czynnik stymulowania jakości 
produkcji (11) Tor. Szk. Zarz. (12) UMK 1983- (12a) Kat. Ekon. Polit. 
i Polit. Społ.-Gosp.: asyst. stai. 1983, asyst. 1985j Kat. Teor. Ekon. st. asyst. 
1987 (12c) WNEiZ asyst. Kat. Teor. Ekon. (15) Syst. stymulacji jakości 
prod.j marketing 
*KAPUŚCIŃSKAJanina (1) 25 IX 1909 Wilno; int. (2) Gimn. im. 
E. Orzeszkowej Wilno 1928 (3) USB fil. fran.: 1932 (absoL), 1937 (mag.)j 
Kurs Bibl. 1938; egz. na stan. I kat. w państw. służbie bib!. 1938, egz. kust. 
dypl. 1962 (9) TNT 1961-; Stow. Bibl. Pol. (11) Bibl. Wilno: Państw. 
Bibl. im. Wróblewskich 1934-39, Inst. Lituanistyki 1939-41, Bibl. Litewskiej 
AN 1941-45; Książnica Miej. Toruń 1945 (12) UMK 1 X 1945 - 1963 
(12a) BG: bib!. nauk. (prowizorycznie) 1945, asyst. bib!. 1948, bib!. 1951, 
st. bib!. 1956, kust. 1957, kust. dypl. 1962 (12b) Kier.: Biura Katalogów, 
Sam. Ref. Bibl. Zakł. 1946-52, Oddz. Inf.-Bibliogr. 1956-62 (12c) BG - 
em. kust. dypl. (13) 1963 (14) 14 XI 1967 Birmingham (Wielka Brytania) 
AUMK: sygn. K-I0/69, W. Mincer , Ankieta, 1983; E. J ózefowicz, J.K, Prz. 
bibl. 1968 z. 36 s. 369; tenże, KJ. (1909-1967), bibliotekarz, [w:] Sł. pr. ksilj,Żki pol. 
Suplem. Warszawa 1986 s. 89 


323 


.....
		

/Licencje_017_04_340_0001.djvu

			KARASZEWSKA Hanna (Elżbieta) (1) 10 VII 1955 Toruń; int. 
(2) Lic. Ogólno im. K. Świerczewskiego Toruń 1974 (3) UMK 1978 ekon. 
- ekonom. i organiz. przem. J. Tomala (4) UMK J. Meller 1988 Zmiany 
mechanizmu kształtowania środków na wynagrodzenia w gospodarce polskiej 
i węgierskiej (12) UMK 1978- (12a) Zakł. Ekon. Polit.: asyst. staż. 
później asyst. 1978, ad. 1988 (12c) WNEiZ ad. Kat. Gosp. Zasobami Pr. 
(15) Zagadnienia płac i rynku pr. 
*KARASZEWSKI Włodzimierz (1) 21 XII 1949 Toruń; int. (2) 
V Lic. Ogóln. Toruń 1967 (3) UMK 1972 ekon. - ekonom. prod. J. Tomala 
(4) UŁ K. Czyżniewski 1981 Efektywność specjalizacji koncentracji produkcji 
w budownictwie (10) Tor. Przeds. Bud. Og. 1967-68; Kombinat Bud. Toruń 
1972-73 (12) UMK 1973- (12b) Dyr. adm. 1981-88 (12c) WNEiZ ad. 
Kat. Zarz. Procesami Inwestycyjno-Innowacyjnymi (16) Nagr. MNSzWiT 
1978 
Ankieta 1983 w AUMK 


" 
, 


KARBOWSKA Joanna (1) 10 X 1965 Toruń; int. (2) V Lic. 
Ogólno Toruń 1984 (3) UMK 1989 biol. A. Górska-Brylass (12) UMK 
1989- (12a) IZiK: pr. inż.-tech. 1989, asyst. 1994- (12c) IZiK asyst. 
Zakł. Kons. Pap. i Skóry (15) Mikrobiol. kons., dezynfekcja i dezynsekcja 
zab. 


*KARCZEWSKI Leszek (1) 21 X 1924 Suwałki; chł. (2) Lic. 
Ogóln. Suwałki 1947 (3) UMK 1952 chem. (12) UMK 1952-53 (12c) 
WMFiCh asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-2/94 
*KARDASZ Aleksy (1) 17 I 1929 Mieleszki k. Białegostoku; roI. 
(2) Uniw. SP Lublin 1951 (3) UMK 1955 chem. A. Swinarski (12) UMK 
1954-55 (12c) WMFiCh zast. asyst. (stud. IV r.) Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-2/262 
*KARDYMOWICZ Irena z d. Spryngowicz (1) 29 IV 1899 Rzeżyca 
(Łotwa) (2) Gimn. Wilno 1926 (3) USB 1930 chem. z miner. (4) UMK 
E. Passendorfer 1947 Skały krystaliczne okolic Korca na Wołyniu (10) 
Naucz. - Pol. Szk. Podst. Rzeżyca 1920-22 (11) USB Zakł. Miner. i Pe- 
trografii 1926-39; tajne kursy uniw. Wilno 1943-44 (wykł. krystal. i miner.) 
(12) UMK 15 VII 1945 - 1949 (12a) Kat. Miner. i Petrografii: st. asyst. 
1 X 1945, ad. 1947 (12c) WM-P ad. Kat. Miner. 
AUMK: sygn. K-l/159 
*KARLS Jan (Władysław) (1) 24 XI 1903 Rypin; naucz. (2) Gimn. 
Brodnica 1925 (3) UP 1925-30 prawo; Uniw. Ziiruch prawo - krymin. 


" 


-'I 


l
 


324
		

/Licencje_017_04_341_0001.djvu

			1943-45 (absoL); aplik. sądowa, egz. sędziowski Toruń (10) Francja - 
ochotnik w I1-giej dywizji wojska pol., internowany w Szwajcarii 1940-42, 
wykł. prawa kar. na uniw. polowym w Winterthur; prok. i sędzia: Toruń 
i Brodnica 1931-39; prok. Sądu Apelacyjnego Bydgoszcz i Toruń 1946 (12) 
UMK 1950-51 (12c) WPr - wykI. nauk krymin. 
AUMK: sygn. K-l/290 
*KARMIŃSKI Felicjan (1) 28 XII 1946 Radzyń Chełm.; rol.-naucz. 
(2) Lic. Ped. Toruń 1965 (3) UMK 1971 astr. S. Gąska (4) UMK 
S. Gąska 1978 Rezonansowy ruch asteroidów - problem luk w rozkładzie 
ruchów średnich (11) Stai nauk. - Uniw. Kijów Kat. Astr. (12) UMK 
1971-78 (12a) Zakł. Mech. Nieba: asyst. stai. 1971, asyst. 1972, st. asyst. 
1973, ad. 1978 (l2c) lA ad. Zakł. Mech. Nieba 
AUMK: sygn. K-24/89 


" 
, 


KARNICKA Halina z d. Felsz (1) 15 V 1908 Piotrków Trybunalski; 
inż. (2) Gimn. im. A. Wareckiej Warszawa 1926 (3) SGGW 1932 Wydz. 
Ogrodnictwa - mikrobiol. W. Dąbrowski (inż., potem mag.) (6) WSR Olsz- 
tyn 1950 Kat. Mikrobiol. Wydz. Mleczarstwa (9) Komit. Mikrobiol. PAN 
1962- (10) Naucz. Gimn. im. Osuchowskiego Cieszyn 1936-38; Mleczarnia 
i Serownia Chylice - kier. tech. 1940-45; Wytwórnia czystych kultur mle- 
czarskich: Cieszyn 1946, Olsztyn 1950-56 (11) Inst. Puławski asyst. Zakł. 
Mikrobiol. 1932-34; Śl. St. Ochro Roślin 1934-36; Wyższa Szk. Gosp. Wiej. 
Cieszyn 1945-50; WSR-ART Olsztyn 1950-73 (prof., kier. Kat. Mikrobiol.)j 
Inst. Bakteriologii Liebefeld-Ben (Szwajcaria) asyst. wolont. 1948-49 (12) 
UMK 1956-65 (12b) Organiż. Prac. i Zakł. Mikrobiol., jego kier. (l2c) 
In kontr. prof. nadzw. Zakł. Mikrobiol. (13) 1973 (16) Tyt. hon. "Zasł. 
Naucz. PRL" 1973; Sr. (1960) i Zł. (1969) Odzn. "Zasł. dla Warmii i Mazur" 
AUMK: sygn. K-11/129 


" 


KARPIESIUK Renata (Michalina) z d. Radzimierska (1) 23 V 1948 
Kutno; urz. (2) Lic. Ogóln. im. J.H. Dąbrowskiego Kutno 1966 (3) UMK 
1975 hist. - arch. K. Jasiński (9) Stow. Arch. Pol. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) 
(11) Wyjazd stud. uniw.: Greifswald, Rostock (12) UMK 1974- (l2c) 
AUMK - st. dokum. (15) Arch., zwł. arch. pryw., dokum. hist., nauki 
Pomocno hist., zwł. sfragistyka (17) Dział. społ. w Fund. "Arch. Pom. 
AK" jako dokum. 
*KARPIŃSKA-PLASKACZ Anna (1) 25 XI 1959 Toruń; int. (2) 
V Lic. Ogóln. Toruń 1978 (3) UWr 1982 nauki polit. J. Sommer (12) 
UMK 1982-92 (l2c) INS st. asyst. Zakł. Nauk Polit. (do 30 IX 1991) 
l
 AUMK: sygn. K-58/72, Ankieta 1983 


-'I 


325
		

/Licencje_017_04_342_0001.djvu

			*KARPIŃSKI Adam (1) 11 X 1969 Poznań (3) UP 1993 fil. ang. 
(12) UMK 1993- (l2c) KFA asyst. Zakł. Jęz. Ang. 
KARPIŃSKI Karol Jan (1) 1 X 1934 Szczawin (woj. łódzkie); roI. 
(2) Państw. Lic. Ped. Zgierz 1953 (3) UMK 1958 chem. A. Swinarski (4) 
UMK A. Swinarski 1964 Badania nad mechanizmem sorpcji siarkowodoru 
z roztworów wodnych przez węgiel aktywowany (9) PT Chem. 1958- (sekr. 
Oddz. Pom.); PT Kalorymetrii i Anal. Termicznej 1985- (czł. zał.) (11) 
Wyższa Szk. Oficerska Toruń 1967-j Uniw. im. M. Łomonosowa Moskwa 
(stai nauk.) 1965-66,1973; Uniw. w Tartu visiting prof. 1988 (12) UMK 
1958- (12a) Kat. Chem. Nieorg.: asyst., st. asyst., ad. 1958, doc. 1968j 
Zakł. Podst. Chem. 1975 (l2b) Dziek. WMFiCh 1975-81, 1984-90j zast. 
dyr. ICh 1972-73 (l2c) WCh doc. Zakł. Podst. Chem. (15) Bad. od- 
działywań międzycząsteczkowych w procesach sorpcji par i gazów; modele 
adsorpcji i jej opis (16) Nagr.: MOiSzW zesp. 111 0 dyd.-wych. 1967, MNSz- 
WiT ind. 11 0 dyd.-wych. 1977j med.: "Za Zasł. Położone dla Rozwoju Ucz." 
1978, KEN 1984 
KARPUS Zbigniew (Klemens) (1) 15 III 1954 Frombork; kolej. 
(2) Tech. Chem. Bydgoszcz 1974 (3) UMK 1978 hist. M. Wojciechowski; 
Podypl. Stud. Ped.-Społ. UMK 1980 (4) UMK M. Wojciechowski 1988 
Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy w Polsce w latach 1918-1924 (9) 
Włocławskie TNj PT Hist. (11) Pobyt na bad. nauk. we Lwowie, Rydze, 
Kownie (12) UMK 1978- (12a) IHiA: asyst. stai. 1978, służba wojsk. 
1979, asyst. 1980, ad. 1988 (12b) Zast. dyr. IHiA 1995- (l2c) IHiA 
ad. Zakł. Hist. Pol. i Hist. Powsz. 1918-1945 (15) Hist. Polski i powsz. 
XIX i XX W.j hist. Europy Wsch. w okresie międzywojennym; stos. Polski 
ze wschodnimi sąsiadami w latach 1918-39; hist. Pom. w XIX i XX w. 
KARTANAS Edmund (1) 12 VI 1959 Giżycko; rob. (2) Lic. Ogóln. 
Giżycko 1978 (3) UMK 1982 biol. M. Gromadska (9) PT Zool. (11) 
Uniw. w Angers 1989 (12) UMK 1982- (l2c) IBiOŚ asyst. Zakł. Ekol. 
Zwierząt (15) Ekol. ptaków; bioenerg. 
KARWICKA Teresa zob. DUNIN-KARWICKA Teresa 
(Klementyna) 
*KARWOWSKA Maria Anna z d. Polaszek (1) 4 V 1940 Cierpice 
(woj. toruńskie)j int. (2) II Lic. Ogóln. Toruń 1958 (3) UMK 1963 prawo 
S. Matysik (4) UMK J. Głuchowski 1975 System prawny finansowania 
zapasów przedsiębiorstw przemysłu kluczowego (9) TNT 1974- (10) NBP 
- insp. 1963-66 (12) UMK 1966-93 (12a) IE potem WNE: asyst. 1966, 
st. asyst. 1968, ad. 1975 (l2c) WNEiZ ad. Kat. Zarz. Fin. 
AUMK: sygn. K-68/29 


326
		

/Licencje_017_04_343_0001.djvu

			KARWOWSKI Jacek (Andrzej) (1) 23 III 1940 Wilno; lek. (syn 
Ottona, rodzina o tradycjach patriotycznych) (2) I Lic. Ogóln. im. M. Ko- 
pernika Toruń 1957 (laureat Olimpiady Mat. 1957) (3) UMK 1962 fiz. teor. 
L. Wolniewicz, także A. Jabłoński, K. Antonowicz, W. Hanusowa (4) UMK 
W. Woźnicki 1968 Zagadnienie wyznaczania wartości parametrów w półem- 
pirycznej teorii orbitali molekularnych. Rola oddziaływania konfiguracyjnego 
(5) UMK 1974 Metoda obliczania elementów macierzowych pomiędzy funk- 
cjami typu SAAP i jej zastosowania w teorii atomów i drobin (6) UMK 
1988 IF (7) UMK 1991 IF (9) Komit. Spektroskopii PAN 1981-86; 
PT Fiz.; PT Chem. (Sek. Chem. Kwant.); Eur. Physical Soc. (11) Univ. 
of Alberta - Edmonton (Kanada): 1972-73, 1975, 1978; Centr. Bad. In- 
terdyscyplinarnych Bielefeld (RFN) 1980; visiting prof.: Consesio Superior 
de Investigaciones Cientificas Madryt 1987-88, Inst. M. Plancka Astrofiz. 
Garcking (corocznie) 1984- (12) UMK 1962- (12a) Zakł. Fiz. Teor.: 
asyst. i st. asyst. 1962, ad. 1969, doc. 1975, prof. nadzw. 1988, prof. zw. 
1991 (12b) Zast. dyr. IF 1978-81 (12c) IF prof. zw. Zakł. Metod ObI. 
Fiz. Mol. (15) Teor. fiz. atomowo-mol.; chem. kwant. (17) Aktywny 
działacz "Solidarności" 1980-81, internowany od XII 1981 do I 1982 


*KARWOWSKI Otton (Aleksander) (1) 28 XII 1912 Komki (Bia- 
łoruś); int. (2) Gimn. (typu hum.) Nieśwież 1931 (3) USB 1937 med. 
M. Reicher (10) Kier. Ośr. Zdr. Grębocin 1945-80 (11) USB asyst. 
1933-39, tajne naucz. wspólnie z M. Reicherem w zakr. szk. śred. i stud. 
med. (12) UMK 1 X 1945 - 1948, 1950-52 (12a) Kat. Anat. Człowieka: 
st. asyst. 1945, wykI. zlec. 1950 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. Anat. Czło- 
wieka (14) 23 IV 1980 Toruń (16) Jego im. nazwano ulicę w Grębocinie 


AUMK: sygn. K-l/I0l; S. Giziński, Dr O.K. (1912-1980) lekarz, społecznik, No- 
wolci 1995: 8 VI 


*KASJAN Jan Mirosław (1) 9 VII 1933 Żuromin (woj. ciechanow- 
skie); naucz. (2) Lic. Ogóln. im. R. Traugutta Lipno 1951 (3) UMK 1955 
fil. pol. - hist. lit. romantycznej S. L. Rogowski (4) UMK J. Krzyżanow- 
ski 1964 Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego (5) 
UMK 1977 Poetyka polskiej zagadki ludowej (6) UMK 1989 (7) UMK 
1994 (9) TNT 1965- (czł. Wydz. II 1970-); PT Ludozn. 1968 (czł. zw. 
1969-); ZLP 1963- (12) UMK 1955- (12a) Kat. Podst. Marks.-Leninizmu 
Zast. asyst. 1955; Kat. Lit. Pol.: asyst. 1955, st. asyst. 1956, ad. 1964; Kat. 
Hist. Lit. Pol.: ad. 1967, doc. 1968; Zakł.Teor. Lit.: prof. nadzw. 1989, prof. 
zw. 1994 (12b) Wicedyr. IFP 1970-73; kier. Zakł. Lit. Pol. Romantyzmu 
i Pozytywizmu 1990-94 (12c) IFP prof. zw. Zakł. Lit. Pol. Romantyzmu 
i Pozytywizmu (15) Nauka o lit. lud., hist. lit. epoki romantyzmu, teor. 
gatunków lit., wybrane zagadnienia estetyki lit. (16) Nagr. resortowa 1110: 


327
		

/Licencje_017_04_344_0001.djvu

			1978, 1983, 1987; nagr. woj. tor. za twórczość poetycką 1981 (17) Twór- 
czość poetycka, m.in. "Ognisko i ciemny wiatr" (1962), "Gałązka mroku" 
(1967), "Progi" (1980), "Znikające aureole" (1990) 
Ankieta 1983 w AUMK; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 24: 1970 s. 68; [biogr.]: Kto jest 
kim na WH, s. 13, J. Zdrenka, Pasje pana docenta (szkic do portretu), Tor. Inf. kult. 
1988 nr 2 s. 24-26 


*KASJAN Stanisław (1) 14 III 1969 Toruń; akad. (syn Jana) (2) 
IV Lic. Ogóln. Toruń 1988 (3) UMK 1992 mat. D. Simson (styp. MEN) 
(9) PT Mat. 1994- (12) UMK 1992- (12c) WMiI asyst. Zakł. Alg. 
i Topol. (15) Alg., teor. reprezentacji alg. (16) Styp. FNP 1993; nagr.: 
w Konk. im. J. Marcinkiewicza 1993, PT Mat. dla Mł. Mat. 1994 
*KASPERCZUK Stanisław (1) 19 XI 1943 Wola Sernicka (woj. 
lubelskie); int. (2) Tech. Mech. Lublin 1962 (3) UMK 1967 astr. W. Iwa- 
nowska (4) UMK S. Gąska 1972 Rozwiązania periodyczne w pobliżu ruchu 
stacjonarnego w normalnym grawitującym polu Ziemi (5) UMK 1979 Wer- 
salne deformacje gładkich rodzin układów dynamicznych (9) TNT 1971- ; 
PT Fiz.; PT Astr. (10) Przeds. Górnictwa Naftowego Toruń 1967-68 (11) 
WSP Kielce 1978-81; Politech. Kielce 1981- (12) UMK 1968-78 (12a) 
Kat. Astr. asyst. 1968; lA: st. asyst. 1970, ad. 1973 (12b) Czł. Senatu 
1973-75 (12c) lA ad. Zakł. Mech. Nieba (16) Nagr. MNSzWiT ind. 111 0 
1981 
AUMK: sygn. K-21/98, Ankieta 1983 
*KASPERCZUK Zofia z d. Andruszkiewicz (1) 30 IX 1949 
Chełmno; int. (2) Tech. Chem. Grudziądz 1968 (3) UMK 1973 chem. 
A. Ulińska; Stud. Dokt. Chem. UMK 1973-76 (4) UMK L. Huppenthal 
1977 Reologiczne własności heterogenicznych mieszanek polimerowych (11) 
WSP Kielce 1978-81; Politech. Kielce 1981- (12) UMK 1976-78 (12c) 
ICh st. asyst. Zakł. Chem. Og. 
AUMK: sygn. K-21/119 
*KASPEREK Jan (1) 6 X 1933 Borowica (pow. Krasnystaw); chł. 
(2) Lic. Ped. Chełm Lubelski 1953 (3) UW 1958 filoz. (10) Naucz. SN 
i Lic. Ped. Słupsk 1958-59 (12) UMK 1959-60 (12c) WH asyst. Kat. 
Log. 
AUMK: sygn. K-8/224 
*KASPROWICZ Armand (Mikołaj) (1) 20 II 1938 Poznań; prawno 
(2) III Lic. Ogóln. Toruń-Stawki (3) UMK 1964 mat. - alg. J. Słomiński 
(9) TNT 1974- (12) UMK 1964- (12b) Kier. Stud. dla Pr. WNE 1983- 
(12c) WNEiZ st. wykł. Kat. Ekonometr. i Statysto (16) Med. KEN 1983 
Ankieta 1983 w AUMK 


328
		

/Licencje_017_04_345_0001.djvu

			KASPRZYK Jerzy (Antoni) (1) 25 IX 1932 Nowe n.Wisłą; int. (2) 
Lic. Ogólno Świecie n.Wisłą 1951 (3) UMK 1955 fil. pol. - hist. lit. pol. 
B. Nadolski (4) UMK B. Nadolski 1966 Życie literackie i naukowe Gdańska 
w pierwszej połowie XVIII wieku (9) TNT (sekr. Kom. Fil. 1976-83); 
Tow. Lit. im. A. Mickiewicza (sekr. Oddz. Toruń 1961-69) (10) Woj. 
Bibl. Publiczna Toruń 1955-57; BG UMK 1957-58; szk. podst. i śred. Toruń 
1958-61; SN Toruń 1961-67 (11) WSP Bydgoszcz Zakł. Lit. Pol. - ad. 
1975-80; Uniw. w Bonn -lekt. j. pol. 1969-72 (12) UMK 1961-91 (12a) 
IFP: st. asyst. 1961, ad. 1966 (12b) Kier. Zaocz. Stud. Fil. Pol. 1973-74 
(12c) IFP ad. Zakł. Lit. Staropol. i Oświecenia (13) 1991 renta (15) 
Hist. lit. pol. okresu Oświecenia, życie lit. i nauk. na Pom. od XVIII do XX 
wieku (17) Art. popularnonauk. i recenzje w czasopismach regionalnych 
i ogólnopol. 
AUMK: sygn. K-55/33 
KASPRZYK Krzysztof Andrzej (1) 17 VII 1965 Chełmno n. Wi- 
słą; rzem. (2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Chełmno 1984 (3) UMK 
1990 biol. - zool. A. Przystalski (9) PT Zool. 1989-; OTON 1995- (sekr.) 
(10) Miej. i Rejonowa Bibl. Chełmno (kier. czytelni) 1984-85 (12) UMK 
1989- (12a) IB: tech. 1989, spec. biol. 1990, asyst. 1992 (12c) lBiOŚ 
asyst. Zakł. Zool. Kręgowców (15) Anat. i histol. porównawcza układu 
pokarmowego kręgowców; ekol. kręgowców lądowych - ptaki, ssaki 
*KATAFIAS Anna z d. Iwanicka (1) 10 VI 1966 Toruń; int. (2) V 
Lic. Ogóln. Toruń (3) UMK 1991 chem. P. Kita (10) Naucz. szk. podst. 
Toruń: nr 29 1991-92, nr 32 1992 (12) UMK 1992- (12c) WCh asyst. 
Zakł. Chem. Nieorg. 
*KATAFIAS Stanisław (1) 26 VIII 1939 Toruń; int. (2) Lic. Ogóln. 
Toruń 1957 (3) UMK 1967 filoz. T. Szczurkiewicz (4) UMK S. Soldenhoff 
1976 Poglądy etyczne Czesława Znamierowskiego (9) PT Filoz. (10) Woj. 
Urz. Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk Toruń 1963-67 (11) WSP 
Bydgoszcz; WSI Bydgoszcz; AM Bydgoszcz 1986- (12) UMK 1967-86; 
1988-89 (1/2 etatu) (12a) WH: st. asyst. 1967, ad. 1976 (12c) INS ad. 
Zakł. Etyki 
AUMK: sygn. K-39N/63, Ankieta 1983 
KATKOWSKA Maria Jolanta z d. Wasilewska (1) 27 11950 Mo- 
rąg; inż. roI. (2) Lic. Ogólno Olecko 1967 (3) UMK 1972 biol. - zoo!. 
Z. Bargiel (4) UMK L. Janiszewski 1978 Wstępna charakterystyka zjawisk 
bioelektrycznych w mięśniach pośrednich lotu stonki ziemniaczanej Lepti- 
notarsa decemlineata (Say) (9) PT Zool. (sekr. Sek. Zool. Eksp.); PT 
Fizjol.; PT Biochem.; PT Bad. nad Układem Nerwowym 1991-; Pol. Sieć 


329
		

/Licencje_017_04_346_0001.djvu

			Biol. Mol. i Komórkowej UNESCO (11) Staż nauk.: Inst. Bad. Jądr. Jiilich 
(RFN) 1978, Saitama Medical School- Moroyama(Japonia) 1979-80, Uniw. 
w Nottingham (Anglia) 1983; Uniw. w Angers 1991; Uniw. w Oldenburgu 
1992 (12) UMK 1976- (12a) Zakł. Fizjol. Zwierząt: pr. nauk.-tech. 1972, 
asyst. 1976, st. asyst. 1976, ad. 1978 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Fizjol. Zwierząt 
*KAWICKA Hanna Jadwiga z d. Lewandowska (1) 6 X 1948 Toruń; 
urz. kolej. (2) IV Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1966 (3) UMK 1971 
chem. H. Koneczny; Stud. Dokt. UMK 1973--76 (4) UMK H. Koneczny 
1977 Otrzymywanie sody z NaOH zawartego w katalicie (9) PT Chem. 
(10) PKO BP 1993- (12) UMK 1971-73, 1976-93 (12c) ICh ad. Zakł. 
Techn. Chem. Og. i Nieorg. (15) Chem. nieorg., zwł. techn. chem. 
AUMK: sygn. K-68/25, Ankieta 1983 


KAWULA Stanisław (1) 8 V 1939 Koniczynka (woj. tor.); rob.-rol. 
(2) Lic. Ped. Toruń 1958 (3) UMK 1963 ped. og. L. Bandura; stud. uzup. 
z zakr. biol. UMK (4) UMK F. Korniszewski 1971 Wychowanie w rodzinie 
wiejskiej (5) UMK 1975 Świadomość wychowawcza rodziców (6) WSP 
Olsztyn 1986 Kat. Ped. Społ. (9) Komit. Nauk Ped. PAN 1980-86 i 1990-93 
(10) Naucz. Lic. Ped. Toruń 1963-65 (11) WSP Olsztyn 1982-92 (kier. 
Zakł. Teor. Wych. 1982-86, kier. Kat. Ped. Społ., rektor 1986-90); UGd 
prof. nadzw. Inst. Ped. 1992-; pobyt studyjny w Inst. fiir Waldorfpadagogik 
Witten Annen (Niemcy) 1890 i 1991; Inst. Ped. Wilno visiting prof. 1992 
(12) UMK 1965-83 (1982-83 % etatu) (12b) Zast. dyr. IPiP 1976-78; 
dyr. IPiP 1978-83; kier. Zakł. Ped. SpoI. 1976-83 (12c) IPiP doc. Zakł. 
Ped. SpoI. (15) Ped. społ., teor. wych., metodol. bad. ped. (16) Nagr.: 
MNSzWiT ind. 111 0 1974; MEN 11 0 1989; Med. KEN 1984 
AUMK: sygn. K-34N/15 
*KAZUBSKI Aleksander (1) 21 X 1949 Toruń; int. (2) IV Lic. 
Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1967 (3) UMK 1972 chem. org. L. Boro- 
wiecki (4) UMK L. Borowiecki 1980 Synteza analogów hormonów juwenil- 
nych owadów z pierścieniem sześcioczłonowym w pozycji terminalnej (9) 
PT Chem. (12) UMK 1972-91 (12a) ICh: asyst. staż. 1972, asyst. 1973, 
st. asyst. 1975, ad. 1980 (12c) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
AUMK: sygn. K-55/34, Ankieta 1983 
*KAŹMIERCZAK Jerzy Kazimierz (1) 10 XI 1942 Poznań; int. 
(3) UP: 1965 fil. rom., 1970 hist. szt. (10) Naucz. Lic. Ogóln. Poznań 
1967-70 (11) Asyst.: Muz. Szt. Łódź 1971-72, Bibl. Kórnicka PAN (Muz.) 
1972-75 (12) UMK 1987-90 (12c) IZiK wykł. Zakł. Hist. Szt. 
AUMK: sygn. K-53N/18 


330
		

/Licencje_017_04_347_0001.djvu

			*KAŹMIERCZAK Marian (1) 18 XII 1922 Bydgoszcz; urz. (2) 
Bydgoszcz: Państw. Gimn., Miej. Lic. im. M. Kopernika. 1945 (3) PGd 
Wydz. Elektr. 1945-47; UMK astr. 1947-49 (12) UMK 1947-49 (12c) 
WM-P zast. asyst. Kat. Astrofiz. (14) 4 V 1949 Bydgoszcz 
AUMK: sygn. K-l/152 
*KĄCKI Franciszek (4) Egz. dokt. z hist. społ i gosp. oraz socjoI. 
na UJK 1938 (11) UJK 1935-39 (st. asyst. Kat. Hist. Społ. i Gosp.) (12) 
UMK 1 XII 1945 - 1946 (12a) Kat. Hist. Społ. i Gosp. ad. 1945 (12c) 
WH ad. Kat. Hist. Społ. i Gosp. 
AUMK: sygn. K-l/lO 


KĄDZIELA Wojciech (Marian) (1) 19 IV 1930 Wymysłowo Dolne 
(k. Trzemeszna); roI. (2) Lic. Ogóln. Trzemeszno 1951 (3) UMK 1956 fiz. 
A. Jabłoński (4) UMK J. Hurynowicz 1965 Eliminacje prądów uziemie- 
nia z pomiarów parametrów stymulacji elektrycznej mózgu (5) UMK 1977 
Rozkład temperatury wewnątrz i na powierzchni ciała jako wskaźnik dyna- 
miki procesów termoregulacyjnych (6) UMK 1990 IB (9) TNT 1966-; 
Komit. Nauk FizjoL PAN, czł. Kom. NeurofizjoL (sekr. 1975-82); PT FizjoL 
(sekr. Oddz. Toruń) (10) Pastuch u roI. niem. Jastrzębowo k. Trzemeszna 
1941-45; naucz. szk. podst. Strzelno i Mogilno 1951-52 (11) Od 1960 
współpr.: z tor. służbą zdr. (elektroencefalografia), z Centr. Med. Dośw. 
i Klinicznej PAN, z Inst. Weterynarii w Puławach; visiting prof.: Ośr. Bad. 
Jądr. Jiilich (RFN) 1984, Inst. Maxa Plancka (RFN) 1988, Uniw. Giessen 
(RFN) 1994, Uniw. w Angers 1993 (12) UMK 1956- (12a) Zakł. FizjoI. 
Zwierząt (potem Zakł. Biofiz.): pr. nauk. tech. 1956, ad. 1973, doc. 1982, 
prof. nadzw. 1990 (12b) Czł. Senatu 1984-; dziek. WBiNoZ 1993-; dyr. 
In 1981-93; kier.: Prac. Analizy Instr. 1978-81, Prac. Biofiz. 1981-89, Zakł. 
Biofiz. 1989- (12c) IBiOŚ prof. nadzw. Zakł. Biofi.z. (15) FizjoL zwierząt 
i biofiz. (16) Nagr.: MOiSzW zesp. 111 0 1968, Sekr. Nauk. PAN zesp. 1975; 
Med. KEN 1991 


[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 37: 1983 s. 124-127 


KEJNA Marek (Włodzimierz) (1) 3 II 1961 Nieszawa (woj. włocław- 
skie) (2) Lic. Ogóln. Nieszawa 1980 (3) UMK 1985 geogr. - hydroklim. 
G. Wójcik (4) UMK G. Wójcik 1995 Temperatura powietrza w regionie 
Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Szetlandy Pd., Antarktyka) na tle 
cyrkulacji atmosferycznej w świetle danych na stacji H. Arctowskiego w la- 
tach 1985-1989 (9) PT Geofiz. 1985- (sekr. Oddz. Pom. 1992-); Klub 
Polarny PT Geogr.; PT Glacjologiczne 1994- (12) UMK 1985- (12c) 
IG asyst. Zakł. Klim. (15) Klim. regionów polarnych, zintegrowany moni- 
toring środo przyr. 


331
		

/Licencje_017_04_348_0001.djvu

			*KEMPA Tomasz (1) 25 II 1969 Bydgoszcz; int. (2) I Lic. Ogóln. 
Bydgoszcz 1988 (3) UMK 1993 hist. S. Alexandrowicz (12) UMK 1993-94 
(l2c) IHiA asyst. Zakł. Hist. Eur. Wsch. 
AUMK: sygn. K-68/26 
*KENTZER Andrzej (1) 6 IV 1948 Toruń; int. (2) Tech. Cukr. 
Toruń 1968 (3) UMK 1976 biol. - hydrobioL A. Giziński (4) UMK 
A. Giziński 1984 Wieloletnie zmiany fauny dennej wybranych jezior Borów 
Tucholskich na tle zmian ich właściwości hydrochemicznych (9) PT ZooL; 
PT Hydrobiol. (czł. Zarz. Oddz. Toruń) (10) Zakł. Włókien Chem. "Elana" 
Toruń 1968-71 (12) UMK 1976- (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Hydrobiol. (15) 
Hydrobiol.; hydrochem. wód i osadów jeziornych; rekultywacja 
Ankieta 1983 w AUMK 


*KENTZER Teresa (Bogumiła) (1) 26 IX 1930 Bratian k. Nowego 
Miasta Lubawskiego; int. (2) Gimn. im. Królowej Jadwigi Toruń 1950 (3) 
UMK: 1953 biol. 10, 1956 biol. no bot. - fizjoL roślin M. Michniewicz; Kurs 
chromatografii PT Chem. Warszawa 1958; Uniw. Rostock 1960 H. von Gut- 
tenberg, E. Libbert (4) UMK M. Michniewicz 1959 Dynamika regulatorów 
wzrostu w procesie jaryzacji nasion pszenicy ozimej Leszczyńska Wczesna 
(Triticum vulgare 1.) (5) UMK 1966 Studia nad rolą endogennych gibe- 
relin w procesie jaryzacji i stratyfikacji (6) UGd 1978 Kat. FizjoL Roślin 
(9) Gdańskie TN; Komit. FizjoL, Genetyki i Hodowli Roślin PAN; Komit. 
Bad. Morza PAN; Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Bot. 1959- (przew. 
Oddz. Toruń 1964-); PT Biochem. (11) UGd doc., potem prof. nadzw. 
Kat. Fizjol. Roślin WBiNoZ 1970- (12) UMK 1954-70 (12a) WBiNoZ 
Prac. Fizjol. Roślin Ośr. Nauk. Biol. Stos. w Koniczynce mł. asyst. 1953; 
Kat. FizjoL Roślin: st. asyst. 1957, ad. 1960, doc. etatowy 1968 (12c) IB 
doc. Zakł. FizjoL Roślin (15) Bot., fizjoL roślin, metabolizm regulatorów 
wzrostu, proces jaryzacji (16) Nagr.: MOiSzW zesp. 11 0 1967, MNSzWiT 
zesp. 1976, ind. dyd.-wych. 1979 
AUMK: sygn. B-24/21, Ankieta 1983 


*KĘBŁOWSKI Janusz (1) 28 VIII 1930 Przemyśl; int. (2) Lic. 
Ogóln. Wrocław 1949 (3) UP 1954 hist. szt. (4) UP 1961 (5) UP 1968 
(9) Stow. Hist. Szt. 1954- (10) Opera Wrocławska 1949 (11) UP - Kat. 
Hist. Szt. (doc. 1971-) 1953-73; UWr doc. (kier. Kat. Hist. Szt.) 1973-81 
(12) UMK 1981-86 (12b) Dziek. WSzP 1983-84 (12c) IZiK doc. Zakł. 
Hist. Szt. 
AUMK: sygn. K-39N/20 
KĘPCZYŃSKI Klemens (1) 19 XI 1916 Ksawery (pow. Rypin); 
roI. (2) Pryw. Gimn. Męskie im. św. Stanisława Kostki (typu klas.) Płock 


332
		

/Licencje_017_04_349_0001.djvu

			1937 (3) Państw. Pedagogium (Wydz. Przyr.-Geogr.) 1938; UMK 1950 
biol. - bot. J. Walas (4) UMK J. Walas 1959 Zespoły roślinne jezior 
Skępskich i otaczających je łąk (5) UMK 1965 Szata roślinna Wysoczy- 
zny Dobrzyńskiej (6) UMK 1971 Zakł. Bot. Og. (7) UMK 1983 Zakł. 
Bot. Og. (9) TNT 1966- (czł. Wydz. III, red. Sectio Bot. Stud. Soc. 
Sc. Tor.); PT Bot. 1946- (sekr., wiceprzew. Oddz. Toruń); Tow. Przyr. im. 
M. Kopernika; wieloletni red. serii "Biol." AUNC; Liga Ochro Przyr. 1948- 
(10) W okresie okupacji: obrona Modlina 1939, pobyt w obozie jenieckim 
wDziałdowie 1939-40, tajne naucz. gimn.; naucz.: szk. podst. wSadłowie 
1945, Szk. Ogólno stopnia Podst. i Lic. im. M. Kopernika Toruń 1949-50 
(12) UMK 15 X 1946 - 1990 (12a) Kat. Syst. i Geogr. Roślin: zast. asyst. 
1946, mł. asyst. 1948, st. asyst. 1950, ad. 1956, doc. 1965; Zakł. Bot. Og. 
od 1966: prof. nadzw. 1971, prof. zw. 1983 (12b) Zast. dyr. IB 1971-75; 
kier. Zakł. Bot. Og. 1966-; czł. Kom. Rektorskiej do okresowej oceny prof. 
(12c) IB em. prof. zw. Zakł. Fizjol. i Morfogen. Roślin (13) 1987; wykł. 
w Podypl. Stud. Ochro i Kształ. Środo IB (15) Geobot., polodowcowa hist. 
roślinności; kartogr. fitosocjol.; ochro przyr. i anat. roślin (16) Nagr. PAN 
1962 za pr. dokt.; tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL" 1982; Med. KEN 1984 
AUMK: sygn. K-53N/24; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19: 1965 s. 49-50 


*KĘSY Jacek (1) 9 X 1959 Sienno (woj. bydgoskie); rob. (2) Tech. 
Chem. Bydgoszcz 1980 (3) UMK 1985 chem. P. Masłowski (12) UMK 
1984- (12c) IBiOŚ asyst. Zakł. Fizjol. i Morfogen. Roślin 
*KIEDEWICZ Hanna (1) 3 I 1961 Golub-Dobrzyń; rob. (2) Stud. 
Wych. Przedszkolnego 1982 (3) UMK 1987 ped. opiekuńczo-wych.; Stud. 
Doskonalenia Ped. UMK 1988 (12) UMK 1987-90 (12c) IPiP st. asyst. 
Zakł. Ped. SpoI. 
AUMK: sygn. K-53N/16 
*KIEDROWICZ Ewa Małgorzata z d. Kamieńska (1) 27 XI 1949 
Włocławek; int. (2) Lic. Ogóln. im. Ziemi Kuj. Włocławek 1967 (3) UMK 
1971 prawo - postęp. cyw. I. Krajewski (4) UMK E. Ochendowski 1985 
Pozycja prawna strony w systemie postępowania administracyjnego (10) 
Pr. w Domach Stud. UMK 1971-73 (od 1972 kier.) (12) UMK 1971-92 
(12c) WPiA ad. Kat. Prawa Adm. 
AUMK: sygn. K-68/27, Ankieta 1983 
*KIEŁCZEWSKA-ZALESKA Maria (1) 30 VIII 1906 Środa 
Wlkp.; int. (2) Gimn. im. Dąbrówki Poznań 1925 (3) UP 1930 geogr. 
Pawłowski (4) UP Pawłowski 1932 Osadnictwo wiejskie Wielkopolski (5) 
UJ 1946 (6) UMK 1946 antropogeogr. (7) 1964 (9) TNT 1951-; Po- 
znańskie TPN; PT Geogr. 1946- (10) Naucz. gimn.: Inowrocław 1931-32, 


333
		

/Licencje_017_04_350_0001.djvu

			Poznań 1932-39, tajne naucz. Warszawa 1940-45 (11) UP asyst. 1929-31; 
Inst. Zach. 1945-52: kier. Oddz. Toruń, Warszawa, wicedyr.; Akad. Nauk 
Polit. Warszawa 1948-50; IG PAN Warszawa 1954-76 (12) UMK 1 III 
1946 - 1962 (12a) Kat. Ant rop ogeogr. prof. nadzw. (powołana prowizo- 
rycznie) 1946 (12b) Kier.: Zakł. Antropogeogr., Kat. Geogr. Ekon. (12c) 
WBiNoZ prof. nadzw. Zakł. Geogr. Ekon. (13) 1976 (14) 13 XII 1980 
Warszawa, Warszawa (15) Geogr. ekon., geogr. osadnictwa 
AUMK: sygn. K-9/427; [biogr.], Prz. geogr. 1976 t. 48 z. 4 
KIEŁCZYKOWSKA Beata (1) 5 VIII 1969 Szczytno; int. (2) 
Lic. Ogóln. Szczytno 1988 (3) UMK 1994 bibl. i inf. nauk. W. Wincławski 
(12) UMK 1994- (12c) WNH asyst. KBiIN (15) Hist. książki i bib!. 
klasztornych pom.; współcz. bibI. 
*KIEŁKOWSKA Urszula z d. Twarogowska (1) 8 XII 1964 Lutocin; 
int. (2) Lic. Ogóln. im. Władysława Jagiełły Płock 1983 (3) UMK 1989 
chem. M. Trypuć (12) UMK 1989- (12c) WCh asyst. Zakł. Techn. Chem. 
Og. i Nieorg. 
*KIEŁPIŃSKI Roman (Szczepan) (1) 24 I 1939 Owczarki k. Gru- 
dziądza; rob. (2) Tech. Bud. Toruń 1957 (3) UMK 1962 mat. - alg. 
E. Sąsiada (4) IM PAN E. Sąsiada 1968 O charakteryzacji i strukturze mo- 
dulów P-serwantnie injektywnych (9) PT Mat. (11) IM PAN 1962-72; 
Inst. Kształ. Naucz. Bydgoszcz 1973-74 (1/2 etatu) (12) UMK 1972-87 
(12b) Wicedyr. IM 1975-78 (12c) IM ad. Zakł. Metod. Numer. (14) 17 
IX 1987 Toruń, Cm. Komunalny (15) GeoID., alg., teor.liczb, alg. liniowa 
z geom. 
AUMK: sygn. K-40N/17, Ankieta 1983 
KIERSKA Irena (Janina) (1) 20 VI 1921 Starczewo (woj. warszaw- 
skie); roI. (2) Lic. Ped. Toruń 1949 (3) UMK hist. : 1952 10, 1958 II o 
(mag.); prakt. międzybibl. Bibl. Jagiellońska Kraków: 10 1953, II o 1954; egz. 
bib!. dypI. 1960 (10) Naucz. szk. podst. Grzywna 1949-51 (12) UMK 
1951-81, 1986-91 (12b) BG: kier. Oddz. Udostępniania 1956-81, zast. 
dyr. 1979-81, 1987-91 (12c) BG em. bib!. dypl. (13) 1981; 1986-91 
% etatu (16) Med. "Za Zasł. Położone dla Rozwoju Ucz." 1993 
AUMK: sygn. K-54/105 
*KIERZKOWSKI Bronisław (1) 28 VIII 1924 Łódź; int. (3) 
PWSSP Łódź 1946-47 Strzemiński; WSSP Sopot 1948-50 J. Studnicki; ASP 
Warszawa 1950-56 mal. Eibisch (5) ASP Warszawa 1964 przewód kwalif. 
na stan. doc. etatowego (11) PWSSP Sopot asyst. J. Studnickiego 1947-48; 
UMCS 1975; ASP Warszawa (12) UMK 1963-75 (12a) Kat. Mal.: 
godz. zlec. 1963, st. wykI. 1963, doc. etatowy 1965 (12b) Kier. Zakł. 


334
		

/Licencje_017_04_351_0001.djvu

			- 


Mal. Sztalugowego 1965-75 (12c) lA-P doc. art. mal. Zakł. Mal. (14) 
21 V 1993 Warszawa, Cm. Północny na Wólce Węglowej (15) Czł. grupy 
"Krzywe Koło" , mal. abstrakcyjne, udział w I Biennale Młodych w Paryżu 
1959,20 wyst. ind. w kraju i za granicą, wyst. zb.: Belgrad, Genewa, Nowy 
Jork (5-krotnie, w tym Muz. Szt. Nowoczesnej», Malmo, Mannheim, Ateny, 
Kopenhaga, Berlin 
AUMK: sygn. Sz-18/4; R. Drzewiecki, Prof. B.K., Gl. Ucz. 1993 nr 7-8 s. 21; 
(as), Mistrz przestrzeni, Gaz. Wyborcza (Gaz. Regionalna), 1994 z 19 VII 


*KIJOWSKI Andrzej (1) 5 IV 1945 Głowno (pow. Łowicz); int. 
(3) UP 1968 prawo (11) UP 1968-70 (12) UMK 1970-71 (12c) WPiA 
st. asyst. Zakł. Prawa Pr. 
AUMK: sygn. K-16/131 
KILJAŃSKI Leszek (1) 16 III 1949 Chlewiska (woj. kieleckie); na- 
ucz. (2) Lic. Ogóln. Szydłowiec 1966 (3) UMK 1975 szt. piękne - graf. 
E. Piotrowicz (4) ASP Warszawa 1990 przew. kwalif. l° (9) ZPAP 1980- 
(10) Projekt. graf. Bydgoszcz 1975-80 (12) UMK 1981- (12c) lA-P 
ad. Zakł. Graf. (15) Twórczość w zakr. graf. warsztatowej, rys., mal.; 
wyst. ind.: Mały Salon BWA Bydgoszcz 1978, Dom Kult. Zamek Szydło- 
wiec 1981, Galeria PSP Toruń 1986, Galeria 72 Poznań 1987, Mała Galeria 
Grafiki Lublin 1989, Taller Galeria Fort Barcelona 1992; udział w ponad 80 
wyst. ogólnopol. i międzynar. m.in. Austria, Belgia, Czechosłowacja, fran- 
cja, Jugosławia, Niemcy, Szwajcaria, Japonia, Finlandia, Węgry, Hiszpania, 
USA, Brazylia (16) III nagr. 80gólnopol. Konk. Graf. Łódź 1983; II nagr. 
5 Ogólnopol. Konk. Graf. im. J. Gielniaka Jelenia Góra 1985; I nagr. 6 Ogól- 
nopol. Konk. Graf. im. J. Gielniaka Jelenia Góra 1987; III nagr. Xylon 11 
Winterthur 1990 
*KIMBERLY Marr (1) 30 III 1966 Gloucester (USA) (2) Bishop 
Fenwick High School 1984 (3) American Univ. Waszyngton (USA) 1988 
(12) UMK 1988-89 (12c) SJO -lekt. j. ang. 
AUMK: sygn. K-48N/29 
*KINLE Jan (1) 4 X 1925 Warszawa; int. (2) Lic. samorządowe 
Włochy k. Warszawy 1945 (3) UW 1952 geol. (12) UMK 1953-54 (12c) 
WBiNoZ wykł. geol. 
AUMK: sygn. K-2/182 
*KISIELEWSKI Tadeusz (Stanisław Adrian) (1) 4 m 1915 Wiedeń; 
int. (2) Państw. Gimn. Klas. Grudziądz 1933 (3) Wyższa Szk. Hand. 
Zagr. Lwów 1936; AH Poznań 1946 (4) WSE Poznań S. Sudziński 1965 
Problemy optymalizacji wielkości przedsiębiorstw spółdzielni pracy (5) AE 
Poznań 1979 Rachunek mikroekonomiczny w przemyśle (6) UMK 1991 (9) 


335
		

/Licencje_017_04_352_0001.djvu

			PT Ekon. (czł. Zarz. Woj. Bydgoszcz); TNOiK; Stow. Księgowych w Polsce 
(10) Urz.: Państw. Przem. Konserwowy i Mięsny 1945-50; Woj. Zarz. MHD 
Bydgoszcz 1951-54; Spółdz. Pr. 1955-75 (11) Spółdz. Inst. Bud. Warszawa 
1976- (12) UMK 1972-93 (12b) Prodziek. WNE; dyr. IZGN 1976-83; 
kier. Zakł. Ekonom. Przem. (12c) WNE em. prof. nadzw. Kat. Zarz. 
Przedsięb. Przem. (13) 1985; 1/ 2 etatu do 1993 (16) Nagr.: Nacz. Rady 
Spółdz. 11 0 1975, MNSzWiT ind. IIIo 1981 
AUMK: sygn. K-68/31, Ankieta 1983; WNEiZ, s. 160-162 


*KITA Ewa (Maria) z d. Piłat (1) 8 VII 1947 Lublin; naucz. (2) 
Lic. Ogóln. Toruń 1965 (3) UMK 1970 chem. org. J. Gronowska; Stud. 
Dokt. Chem. UMK 1971-74 (4) UMK J. Gronowska 1974 Badania nad 
zależnością między barwą a budową ftalein z gwajakolu (10) UMK Toruń 
1970-71 (11) PAN Kraków - Zakł. Amin Biogennych 1974-77 (12) UMK 
1977- (12c) ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*KITA Przemysław (Andrzej) (1) 16 IX 1946 Kamień Pom.; int. 
(2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1964 (3) UMK 1969 chem. nie- 
org. A. Swinarski (4) UMK A. Łodzińska 1974 Badania kinetyki reakcji 
akwatacji soli Reinecke'go oraz identyfikacja produktów solwolizy w wodzie, 
metanolu, etanolu i n-propanolu (5) UMK 1987 Badania nad mechanizmem 
reakcji zasadowej hydrolizy kompleksów chromu (IlI) (6) UMK 1990 ICh 
(11) Stai nauk. na Univ. of Alberta - Edmonton (Kanada): 1983-84, 1988 
(12) UMK 1969- (12a) ICh: asyst. 1969, st. asyst. 1971, ad. 1975, doc. 
1988, prof. nadzw. 1990 (12c) WCh prof. nadzw. Zakł. Chem. Nieorg. 
Ankieta 1983 w A UMK 


*KIŻUK Roman (1) 28 II 1939 Wilno; rob. (2) Lic. Ogóln. To- 
ruń 1957 (3) WSE Sopot 1963 transport mor. Z. Jaśkiewicz (4) UGd 
Z. Jaśkiewicz 1972 Fundusz Rozwoju Rolnictwa jako instrument polityki 
finansowej państwa (9) TNT 1974-; PT Ekon. (prez. Koła) (11) PSz 
Wydz. Inż.-Ekon. Transportu - asyst. 1964-65 (12) UMK 1965-87 (12a) 
WPr Kat. Ekon. Polit. asyst. 1966; IE Zakł. Ekon. Polit. i Myśli Ekon.: st. 
asyst 1968, ad. 1973 (12c) WNE ad. Kat. Ekon. Polit. i Polit. Społ.-Gosp. 
(14) 3 XII 1987 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Ekon. polit., zwł. probl. 
konsumpcji 
AUMK: sygn. K-40N/19, Ankieta 1983 


KLAMANN Eleonora zob. KONIECZN A-KLAMANN 
Eleonora 


KLEIN Krystyna zob. PRUFFER-KLEIN Krystyna 


336
		

/Licencje_017_04_353_0001.djvu

			KLEMP-DYCZEK Bogumiła (Maria) (1) 9 VII 1953 Toruń; int. 
(2) IV Lic. Ogóln. Toruń 1972 L. Jeśmanowicz, L. Dubikajtis (3) UMK 
1977 mat. teor. L. Jeśmanowiczj Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1977-78 
(4) UMK D. Simson 1985 Moduly nie rozkładalne z projektywnym cokołem 
(9) PT Mat. 1978- (10) Sekr. Komit. Okr. Olimpiady Mat. Toruń 1976-89 
(12) UMK 1977-91 (12a) IM: asyst. stai. 1977, asyst. 1978, st. asyst. 1980, 
ad. 1985 (12c) IM ad. Prac. Metod Naucz. Mat. (15) Dyd. mat., alg. 
AUMK: sygn. K-55/35 


KLENTAK-ZABŁOCKA Małgorzata (1) 14 XII 1957 Białystok; 
rob. (2) III Lic. Ogóln. Białystok 1976 (3) UW 1981 germ. - literat. 
K. Sauerland (z wyróżnieniem) (4) UMK K. Sauerland 1994 Studium 
niemieckiej recepcji Kierkegaarda na przełomie XIX i XX w. (11) Styp. 
DAAD - Uniw. w Bonn 1983-84; Styp. Fund. Boscha - Uniw. w Tybindze 
1991-92 (12) UMK 1981- (12c) WH ad. KFG (15) Literat., lit. niem. 
na przełomie XIX i XX wieku 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 67 


KLĘBOWSKI Marian (1) 10 IX 1935 Lipniak (woj. lubelskie); 
ziem. herbu "Jastrzębiec" (2) Lic. Wieczorowe Warszawa 1960 (3) UW 
1965 fil. klas. K. Kumanieckij Uf 1972 fil. germ. A. Bzdęga (10) Naucz.: 
Lic. Ogóln. im. S. Żeromskiego nawa 1965-74, II Lic. Ogóln. Toruń 1974-75 
(11) Kursy jęz. uniw.: w Jenie 1977 i 1983, w Berlinie 1979, w Tybindze 
1987, w Inst. Goethego w Hamburgu 1991 (12) UMK 1975- (12b) Kier. 
SJO 1985-87; kier. Zesp. J. Niem. 1981-84 i 1992- (12c) SJO - st. wykI. 
j. niem. 


*KLIMASZEWSKA Jadwiga (1) 11 I 1910 Stanisławów; naucz. 
(prof. gimn.) (2) Państw. Gimn. Żeńskie Kraków 1928 (3) UJ 1928-34 
geogr., etnogr., biol., psych.j dypl. naucz. szk. śred. Kraków 1935 naucz.: 
geogr., geol. z miner. i kosmografii (4) UJ K. Moszyński 1947 Meteorolo- 
gia ludowa. Przyczynek do poznania pierwotnej kultury i psychiki (5) UJ 
1955 Doroczne obrzędy ludowe w Polsce na tle słowiańskich (6) UMK 1968 
nauk hum. Kat. Etnogr. (9) TNT (czł. Wydz. I) 1965-j Kom. Etnogr. 
PAU; współpr.: Sek. Etnogr. Komit. Nauk Hist. PAN, czł. Kom. Socjol. 
Krakowskiego Oddz. PAN, czł. Kom. ds. Atlasu Hist. IHKM PAN 1957-; 
IHKM PAN - przew. Sek. Folklorystycznej Międzynar. Kom. do Bad Kult. 
Ludowej Karpatj czł. Zesp. Rzeczozn. Etnogr. przy Sek. Stud. Uniw. Rady 
Gł. Szk. Wyższego 1957-; PT Ludozn. (czł. ZG 1968-70, wiceprez. Oddz. 
Kraków i Toruń 1966-) (10) 1939-45: PCK, St. Charytatywna Obywa- 
telskiego Komit. Pomocy Kraków, później organiz. i kier. - ped. w domach 
dziecka w Rymanowie i Pieskowej Skale (11) UJ Kat. Etnogr. Słowian: 


337
		

/Licencje_017_04_354_0001.djvu

			zast. asyst. 1930, mł. asyst. 1932, st. asyst. 1935-36, 1945-63 (doc. 1955), 
po 1972; USB Zakł. Etnol. st. asyst. 1936-39; IHKM PAN Kraków Zakł. Et- 
nogr. Pol. 1953-62 (12) UMK 1963-72 (12a) Kat. Etnogr.: doc. etatowy 
1963, prof. nadzw. 1968 (12b) Kier. Kat. Etnogr. 1963-72; kier. Podypl. 
Stud. Etnogr. od 1965 (12c) WH prof. nadzw. Kat. Etnogr. (15) Et- 
nogr. hist., kult. duchowa i spoI. dawnej Polski, przemiany kult. wsi, obraz 
kult. Polski średn. (17) Red. serii pr. popularno-nauk. PT Ludozn. 1968-; 
czł. Zesp. Konsult. ds. Krajoznawstwa i Turystyki Młodz. Szk. i Stud. przy 
MOiSzW oraz Wydz. Ośw. Kraków, Bydgoszcz 
AUMK: sygn. H-59/6 
*KLIMASZEWSKA Krystyna (1) 3 VII 1965 Pisz; int. (2) I Lic. 
Ogóln. im. A. Mickiewicza Olsztyn 1984 (3) UMK 1989 fil. klas. M. Szar- 
mach (12) UMK 1989-90 . (12c) SJO -lekt. j. łac. 
AUMK: sygn. K-53N/19 
*KLIMASZYK Paweł (1) 8 XII 1951 Poznań; naucz. (2) X Lic. 
Ogóln. im. Przemysława II Poznań 1969 (3) UP: 1974 ped.; 2-letnie Mię- 
dzywydz. Stud. Kult.-Ośw. 1973; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK (10) 
Wydz. Ośw. i Kult. instr. w Ognisku Pr. Pozalekcyjnej Poznań 1973 (12) 
UMK 1974-82 (12a) IPiP: asyst. stai. 1974, asyst. 1975, st. asyst. 1976 
(12b) Pełnomocnik rektora ds. mieszkań 1980-82 (12c) IPiP st. asyst. 
Zakł. Ped. SpoI. 
AUMK: sygn. K-33N/13, W. Esden-Tempska, Ankieta 1983 


KLIMCZAK Jadwiga zob. GOŁĄBEK-KLIMCZAK Jadwiga 
*KLIMEK Jacek Wojciech (1) 14 IV 1958 Częstochowa; int. (2) 
II Lic. Ogóln. Toruń 1977 (3) UMK 1982 mat. teor. J. Weyman; Stud. 
Doskonalenia Ped. UMK 1985 (4) Northeastern Univ. Boston USA 1988 
The equations oj conjugacy classes in the symplectic groups nostr. UMK 
1991 (12) UMK 1982- (12c) WMiI ad. Zakł. Alg. i Topol. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*KLIMEK Lucjan (Apoloniusz) (1) 11 XII 1912 Pabianice; rob. 
(2) Gimn. im. J. Śniadeckiego 1933 (3) UP 1933-34 prawo; USB 1935-39 
zool. (absoL); Inst. Geol. Wilno kurs kolektorów geol. 1941; UMK 1948 zool. 
z anat. porównawczą J. Priiffer; dypl. naucz. szk. śred. 1949 (9) Tow. 
Przyr. im. M. Kopernika Wilno 1936-39; PT Zool. (prez. Oddz. Toruń); PT 
Entomol. 1953-; Liga Ochro Przyr. (czł. Zarz. Toruń 1953-) (10) USB - 
lab. 1939-40; przeds. bud. Wilno 1940-41; Inst. Geol. Wilno 1941 i 1944-45; 
wykł. biol. na tajnych kompletach Wilno (11) USB'mł. asyst. 1939 (12) 
UMK 1 X 1945 - 1955 (12a) Kat. Zool. mł. asyst. 1945; Kat. Ochro Przyr. 


338
		

/Licencje_017_04_355_0001.djvu

			i Ekol. st. asyst. 1949 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. Ochro Przyr. i Ekol. 
AUMK: sygn. K-2/263 
*KLIMIŃSKI Bronisław (1) 1 III 1943 Jaworzno k. Wielunia (3) 
UŁ ekon. - socjol. (11) UŚ11973- (12) UMK 1969-73 (12a) IE: asyst. 
1969, st. asyst. 1970 (12c) IE st. asyst. Zakł. Socjol. i Teor. Organiz. i Zarz. 
AUMK: sygn. WNE-l/I0 
*KLIMOWIECKI Romuald (Władysław) (1) 7 II 1896 Lwów; rzem. 
(2) Gimn. klas. Lwów; matura Wiedeń 1915 (3) Uniw. Wiedeń 1917-18; 
UJK 1918-20 prawo (10) Urz. Woj. Lwów 1922-39; rob. drogowy Żół- 
tańce 1939-41; księgowy Lwów, Łańcut 1941-44; Warszawa: sędzia, wice- 
prez. Wojsk. Sądu Okr., Najwyższy Sąd Wojsk. 1945-49; radca prawny Min. 
Przem. Lekkiego od 1948 (11) UJK st. asyst. 1923-29; UW ad. od 1950 
(12) UMK 1951-52 (12c) WPr zast. prof. Kat. Prawa Państw. 
AUMK: sygn. K-l/389 
KLIN Eugeniusz (Adam) (1) 29 VII 1931 Karb (woj. katowickie); 
górnicze (2) Lic. Ogóln. im. J. Smolenia Bytom (3) UWr 1955 fil. germ. 
- literat. Z. Żygulski; aspir. UWr 1955-60 (4) UWr Z. Żygulski 1960 Die 
Jriihromantische Literaturtheorie Friedrich Schlegels (5) UWr 1966 August 
Ferdinand Bernhardi als Kritiker und Literaturtheoretiker (6) UMK 1976 
KFG (7) WSP Zielona Góra 1983 KFG (9) TNT 1971-; Lubuskie TN 
1978- (przew. Sek. Neofi.l. 1979-); Komit NeofiI. PAN; PT NeofiI. (czł. Zarz. 
Okr. Toruń 1973) (11) UWr (aspir. i ad.) 1955-69; WSP Zielona Góra 
1978- (dyr. Inst Fil. Germ. 1987-, prorektor 1981-84); staż nauk. Uniw. w 
Bonn 1964-65; visiting prof. Uniw. w Osnabriick-Vechta 1989 (12) UMK 
1969-78 (12b) Kier. Zakł. potem KFG 1969-78 (12c) WH prof. nadzw. 
KFG (15) Lit. niem., szczególnie romantyzm niem., związki pol. - niem. w 
lit., lit. niemieckojęzyczna Śląska (16) Nagr.: MOiSzW 1967; MNSzWiT 
dyd.-wych. 1973; MEN II o 1990 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 120-121; [ks. pam.] Vergleich und Verstii.ndi- 
gung, [w:] Studia i Materiały XXXVI, Germanistyka 8, Zielona Góra 1991 


KLIN Hanna (Jadwiga) z d. Toc (1) 19 VI 1931 Kurów (pow. Pu- 
ławy); naucz. (2) Gimn. i Lic. im. E. Plater Biała Podlaska 1950 (3) UWr 
1955 fil. niem. Z. Żygulski (10) Naucz. j. niem.: Tech. Ekon. Biała Podla- 
ska 1957-60; Zakł. Szk. Inwalidów Wrocław 1959-64; Tech. Chem. Wrocław 
1964-70 (12) UMK 1970-88 (12c) SJO - st. wykł. j. niem. (13) 1988 
AUMK: sygn. K-45N/14 
*KLONOWSKI Alfons (1) 29 IV 1914 Dortmund; rob. (2) Państw. 
Gimn. Klas. Chojnice 1934 (3) UMK 1949 etnogr. z etnol. B. Stelmachow- 


339
		

/Licencje_017_04_356_0001.djvu

			ska (4) UMK M. Priifferowa 1963 Drewniane budownictwo wiejskie na 
Mazurach i Warmii (9) PT Hist.; PT Ludozn. (czł. ZG i przew. Oddz. 
Olsztyn); czł. zesp. doradczego ds. muz. etnogr. w MKiSz; przew. zesp. Bad. 
Etnogr. OBN im. W. Kętrzyńskiego Olsztyn (10) Naucz. szk. śred. Toruń 
1945-49 (12) UMK 1947-51 (12c) WH asyst. Kat. Etnogr. i Etnol. 
(14) 1968 
AUMK: sygn. K-l/292; M. Znamierowska-Priifferowa, Pamięci A.K., Lud 
52: 1968 8. 353-356; [nekr.], Warmia i Mazury 13: 1968 nr 7 


*KLONOWSKI Franciszek (1) 15 XI 1902 Inowrocław (2) Gimn. 
im. M. Kopernika (typu mat.-przyr.) 1939 Toruń (3) UMK 1951 prawo 
(12) UMK 1948-51 (12a) Kat. Statyst.: asyst. wolont. 1948, mł. asyst. 
1950 (12c) WPr mł. asyst. Kat. Statysto 
AUMK: sygn. K-l/292a 
*KLUBA Mieczysław (1) 15 II 1957 Toruń; chł. (2) IV Lic. 
Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1976 (3) UMK 1
85 geogr. J. Falkowski; 
Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1986 (4) UMK J. Falkowski 1995 Czynniki 
oddziałujące na przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej w regionie 
bydgosko-toruńsko-włocławskim w latach 1978-1988 (9) PT Geogr.; PT 
Statysto (11) Stai nauk. Uniw. w Greisfwaldzie 1989 (12) UMK 1985- 
(12c) IG asyst. Zakł. Geogr. Ekon. (15) Geogr. społ.-ekon. 
*KLlJCH Marek (1) 1 VII 1948 Więcbork; chł. (2) Lic. Ogólno 
. Więcbork 1966 (3) SN Toruń 1969; Państw. Wyższa Szk. Muzycz. Byd- 
goszcz 1973; Państw. Wyższa Szk. Muzycz. Gdańsk 1978 wych. muzycz.; 
Stud. Podypl. Metod. Wych. Muzycz. dla Naucz. Akad. - Akad. Muzycz. 
im. F. Chopina Warszawa 1985 (10) Naucz. wych. muzycz. w Szk. Podst. 
nr 8 i nr 15 Toruń 1969-84 (12) UMK 1984-90 (12c) IPiP st. wykł. 
Zakł. Naucz. Pocz. (14) 9 II 1990 Toruń, Cm. Komunalny 
AUMK: sygn. K-53N/17 
KLUGOWSKI Piotr (1) 25 IV 1960 Kowalewo Pom.; int. (2) 
I Lic. Ogóln. im. Bolesława Chrobrego Grudziądz 1979 (3) UMK 1985 szt. 
piękne - mal. M. Wiśniewski (9) ZPAP (12) UMK 1986- (12c) lA-P 
asyst. Zakł. Mal. (15) Mal., rys.; udział w kilkunastu wyst. krajowych 
i międzynar. (16) II nagr. Ogól
opol. Konk. im. B. Jamontta Toruń 1988 
*KLUNDER Barbara (1) 4 XII 1964 Tuchola; chł. (2) Lic. Ogóln. 
Tuchola 1982 (3) UMK 1987 mat. J. Słomiński; Stud. Doskonalenia Ped. 
UMK 1988 (11) Staż nauk. Centr. Mat. im. S. Banacha Warszawa 1991 
(12) UMK 1987- (12c) WMiI asyst. Zakł. Alg. Uniwer. i Inform. 


340
		

/Licencje_017_04_357_0001.djvu

			*KLUZ Tadeusz (1) 30 IX 1948 Elbląg; int. (2) Lic. Ogóln. Elbląg 
1966 (3) KUL 1973 fi.loz. - psych. Z. Sękowska; Stud. Dokt. Inst. Państwa 
i Prawa PAN 1976-80 (4) KUL T. Gałkowski 1985 Nieprzystosowanie 
spoleczne uczniów klas III - VIII a ich środowisko szkolne (10) Zesp. Psych. 
Opieki Zdr. 1973-74; Zakł. Poprawczy Kamienica Elbląska 1974-76; Zesp. 
Spec. Psych. Pruszków 1983-84; Państw. Młodz. Ośr. Wych. Kamienica 
Elbląska 1986; Cech Rzemiosł Różnych Mińsk Maz. 1984-85 (11) Inst. 
Probl. Przestępczości Warszawa 1980-82; Frederiksberg Semin. Kopenhaga 
1993 (12) UMK 1986- (12a) IPiP: Zakł. Psych. 1986, Stud. Ped. 1991 
(12c) Stud. Ped. - st. wykł. 
*KŁOBUKOWSKI Mariusz (1) 6 1111948 Wrocław; int. (2) I Lic. 
Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1966 (3) UMK 1971 chem. W. Woźnicki 
(4) UMK J. Karwowski 1978 Zastosowanie metody SCF za SW do badania 
struktury elektronowej cząsteczek zawierających ciężkie atomy (11) U niv. of 
Alberta (Kanada) 1979- (12) UMK 1971-82 (12a) Zakł. Chem. Nieorg.: 
asyst. 1971, st. asyst. 1973, ad. 1978, urlop nauk. bezpłatny 1979-82 (12c) 
ICh ad. Zakł. Chem. Nieorg. (16) Tyt. "Najlepszego stud. UMK" 1971 
AUMK: sygn. K-33N/12 
KŁOPOTOWSKI Andrzej Antoni (1) 11 XII 1947 Piotrków Try- 
bunalski; ekon.-naucz. (2) I Lic. Ogóln. im. Bolesława Chrobrego Piotrków 
Trybunalski 1965 (3) UMK 1970 mat. teor. S. Balcerzyk (z wyróżnieniem) 
(4) IM PAN Z. Ciesielski 1975 Twierdzenia graniczne dla sum zależnych 
wektorów losowych (5) Univ. Paris XIII 1991 Sur la convergence en loi des 
sommes aJeatoires de vecteurs aJeatoires dependants dans R a (9) Berno- 
ulli Soc. for Mathematical Statistics and Probability (11) Stai - Centr. im. 
S. Banacha Warszawa 1976; visiting prof. Uniw. w Rennes 1980; Univ. de 
Bretagne Occidentale Brest 1980-81; Univ. de Tunis - Fac. des Sciences et 
Techniqes Monastir; Univ. Paris-Nord Dep. de Mathematique 1990- (12) 
UMK 1970-90 (12c) IM ad. Zakł. Teor. Prawdopodobieństwa (15) Teor. 
prawdopodobieństwa (16) Nagr. Sekr. Nauk. PAN 1975 
AUMK: sygn. K-53N/23 
*KŁOSOWSKI Jan (1) 27 X 1946 Józefowo (woj. włocławskie) (2) 
Lic. Ped. Włocławek 1965 (3) SN Bydgoszcz 1969; UW 1974 ped. - teor. 
wych. (4) UW S. Wołoszyn 1984 Wiedza o nauczycielu i zawodzie na- 
uczycielskim w ZSRR (10) Naucz.: Szk. Podst. Modzerowo 1967-69; Tech. 
Mech. Włocławek 1969-71; Zasadnicza Szk. Optyczna Warszawa 1973-75 
(11) Wyższa Szk. Ped. Spec. Warszawa 1974-75 (12) UMK 1975-93 
(12a) IPiP: st. asyst. 1975, wykł. 1983, ad. 1984 (12c) IP ad. Zakł. Hist. 
Wych. 
AUMK: sygn. K-68/32, Ankieta 1983 


341
		

/Licencje_017_04_358_0001.djvu

			*KMIECIK Bożena (1) 8 II 1965 Sochaczew; int. (2) Lic. Ogóln. 
Sochaczew 1984 (3) UMK 1990 biol. M. Przystalski (10) Naucz. Szk. 
Podst. w Sochaczewie 1984-85 (12) UMK 1990- (12c) IBiOŚ asyst. 
Prac. Dyd. Biol. 
*KMIECIKOWSKA-SZCZERBIAK Maria (1) 5 X 1954 Czer- 
niewice (woj. tor.); naucz. (2) Lic. Ped. Toruń 1974 (3) UMK 1978 ped. 
C. Kosakowski (z wyróżnieniem) (12) UMK 1978-91 (12a) IPiP: asyst. 
stai. 1978, asyst. 1979, st. asyst. 1982, st. asyst. 1983, wykI. 1988 (12c) 
IPiP wykł. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
AUMK: sygn. K-55/68 
KNIOŁA Alina Maria (1) 21 1111960 Bydgoszcz; naucz. (2) V Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1979 (3) UMK 1983 biol. - bot.-fitosocjol. K. Kępczyń- 
ski (10) Naucz. Szk. Podst. nr 46 Bydgoszcz 1987- (12) UMK 1983-87 
(1983-84 pr. nauk.-tech.) (12c) IB st. asyst. Zakł. Fizjol. i Morfogen. 
Roślin 
*KNOWSKA Hanna (Maria Joanna) (1) 14 VII 1959 Chełmno; rob. 
(2) II Lic. Ogóln. Toruń 1978 (3) UMK 1982 ped. - psych. J. Rembowski 
(12) UMK 1982-85 (12c) IPiP asyst. Zakł. Teor. i Hist. Wych. 
AUMK: sygn. K-37N/30, Ankieta 1983 
*KNUTSEN Jan (Normann) (1) 25 III 1952 Kristiansand; rzem. 
(3) Uniw. w Oslo 1978 hum. (11) UGd Kat. Skandynawistyki (wykI.) 
1989-93 (12) UMK 1993 (12c) SJO - wykł. j. ang. 
AUMK: sygn. K-68/33 
KOBUS Jacek (1) 17 VII 1955 Strzelno; int. (2) Lic. Ogóln. im. 
J. Kasprowicza Inowrocław 1974 (3) UMK 1979 fiz. teor. J. Karwowski; 
Stud. Dokt. IF UMK 1979-83 (4) UMK J. Karwowski 1984 Relatywi- 
styczna metoda Hartree-Focka (11) Centr. Astr. PAN Prac. Astrofiz. To- 
ruń 1983-89; styp. Fund. Humboldta - Max-Planek Inst. fiir Physik und 
Astropysik Garching k. Monachium 1988-89, stai podokt. 1990,1992 (12) 
UMK 1990- (12b) Przedst. mI. pr. nauk.: w Senacie 1990-93, w Radzie 
WMFiCh 1990-93; czł. Środo Kom. ds. Bud. Sieci TORMAN 1993-; czł. 
Rady Użytkowników Sieci TORMAN 1994- (12c) IF ad. Zakł. Metod. 
ObI. Fiz. Mol. (15) Efekty relatywistyczne w atomach i molekułach 
KOBUS Maria (Krystyna) z d. Raczyńska (1) 11 III 1954 Toruń; 
lek. (2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1973 W. Makowiecka (3) 
UMK 1978 mat. teor. E. Sąsiada (4) UMK S. Kwapień 1991 Zastosowanie 
procesów punktowych w twierdzeniach granicznych dla zależnych wektorów 
losowych (12) UMK 1978- (12a) IM: asyst. stai. 1978, asyst. 1979, st. 


342
		

/Licencje_017_04_359_0001.djvu

			asyst. 1982, ad. 1992, urlop macierzyński iwych.: 1981, 1986-90, 1992-93 
(12c) WMiI ad. Zakł. Teor. Prawdopodobieństwa i Statysto Mat. (15) 
Teor. prawdopodobieństwa (twierdzenia graniczne) 


*KOBUSIEWICZ Michał (1) 8 X 1939 Radomsko; int. (2) Lic. 
Ogóln. im. K. Marcinkowskiego Poznań 1957 (3) UP 1962 archeol. (4) 
UP W. Chmielewski 1968 Paleolit schyłkowy i mezolit w środkowo-zachodniej 
części Niziny Wielkopolskiej (5) UP 1975 Pradzieje północno-wschodniej 
Afryki od 16 do 5 tysiąclecia p.n.e. (11) Muz. Archeol. Poznań 1959-65; 
IHKM PAN Zakł. Archeol. Wlkp. Poznań 1965- (12) UMK 1978-80 (12c) 
IAiE doc. Zakł. Archeol. Pol. 
AUMK: sygn. K-24/85 


*KOCH Christa (1) 15 XII 1930 Delitzsch; rob. (3) Padagogische 
Hochschule Lipsk 1968 Heidorn (4) Karl-Marx-Univ. Lipsk R. Grosse 
1983 Die textkonstituierende Rolle des weiterfii.hrenden Nebensatzes (11) 
Karl-Marx-Univ. Lipsk 1974-75 i 1978-83; Inst. fiir Lehrerbildung Lipsk 
1983- (12) UMK 1975-78 (12c) WH lekt. j. niem. KFG 
AUMK: sygn. K-22/91, Ankieta 1983 


*KOCH Hermann (1) 29 IV 1934 Kotzschen; rzem. (3) Karl-Marx- 
Univ. Lipsk 1957 fil. germ. H. Mayer (4) Karl-Marx-Univ. Lipsk R. Grosse 
1975 Probleme der Gestaltung argumentierender Texte (11) Karl-Marx- 
Univ. Lipsk 1957-64,1972-75, 1978- (12) UMK 1975-78 (12c) WH ad. 
KFG 


AUMK: sygn. K-22/91, Ankieta 1983 


*KOCH Monika Gertruda z d. Posor (1) 15 III 1937 Stradunia (woj. 
opolskie); chł. (2) Korespondencyjne Lic. Ogólno Opole 1963 (3) UWr 
1969 fil. germ. M. Urbanowicz; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK (4) UMK 
E. Klin 1975 Problematyka etyczna i estetyczna w prozie Christy Wolf (9) 
TNT; PT Neofil. (wiceprzew. Oddz. Toruń do 1981) (11) Karl-Marx-Univ. 
Lipsk od 1982 (12) UMK 1969-81 (12a) KFG: asyst. staż. 1969, asyst. 
1970, st. asyst. 1971, ad. 1975 (12b) Sekr. nauk. KFG 1977-78 i 1980-81; 
zast. kier. KFG 1979-80 (12c) WH ad. KFG (16) Nagr. MNSzWiT ind. 
111 0 1980; Sr. odzn. hon. Ligi Narodów NRD 1979 
AUMK: sygn. K-28/144, Ankieta 1983 


*KOCHLER Karol (1) 24 I 1888 Odessa; int. (2) Gimn. klas. 
Charków 1905 (3) Uniw. Charków 1905-11 biol. i chem.; dypl. MWRiOP 
1924 naucz. szk. śred. i semin. naucz. przyr. i chem. (10) Naucz.: Śred. 
Szk. Hand. (Ukraina) 1913-18, pol. szk. śred. Kijów 1918-20, Gimn. im. 
R. Traugutta Lipno 1920-22, Męskie Semin. Naucz. Toruń 1922-28, Lic. 


343
		

/Licencje_017_04_360_0001.djvu

			Krzemienieckie 1935-39 (12) UMK 1948-50,1951-54 (12a) Uniw. Kursy 
Przygotowawcze wykI. chem. 1948; SP kontr. wykI. 1951 (12c) SP - wykI. 
chem. 
AUMK: sygn. K-2/183 
*KOCZOROWSKI Andrzej Jerzy (1) 19 III 1957 Poznań; int. 
(2) III Lic. Ogóln. im. M. Kasprzaka Poznań 1975 (3) PWr mat. 1975-80 
nieukończone; UWr filoz. 1987 J. Zygmunt (12) UMK 1988-89 (12a) 
Kat. Log.: asyst. stai. 1988, asyst. 1989 (12c) WH asyst. Kat. Log. 
AUMK: sygn. K-48N /23 
*KOELBLEN Rene Alexandre (1) 13 VIII 1958 Łódź (2) matura 
(nauki mat.) 1977 (3) Ecole Centrale Paris 1983 (12) UMK 1983-85 
(l2c) SJO -lekt. j. fran. 
AUMK: sygn. K-37N/31 
KOEPKE Czesław (Andrzej) (1) 14 V 1952 Chełmno; int. (2) 
Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Chełmno 1971 (3) UMK 1976 fiz. dośw. 
1976 A. Bączyński; Stud. Dokt. UMK 1976-79 (4) UMK A. Bączyński 
1983 Kinetyka lasera barwnikowego w pobliżu progu akcji (5) UMK 1994 
Spektroskopia stanu wzbudzonego wybranych komplesków molekularnych w 
matrycy krystalicznej i szklanej (9) PT Fiz. (11) Styp. nauk. - Boston 
Univ. (Chemistry Dep.) (Postdoctoral Fellowship) 1988-91 (12) UMK 
1979- (12a) IF: fiz. 1979, asyst. 1982, st. asyst. 1983, ad. 1984 (12b) 
Czł. Rady Wydz. 1984-85, 1993, 1994-; zast. dyr. IF ds. dyd. 1995 (12c) 
IF ad. Zakł. Optoelektr. (15) Fiz. ciała stałego, spektroskopia optyczna, 
optyka nieliniowa, fotonika ciała stałego 
*KOJRO Zbigniew (1) 26 IV 1942 Głębokie (ZSRR); int. (2) Lic. 
Ogóln. im. Mieszka I Szczecin 1960 (3) UMK 1965 fiz. S. Dembiński (12) 
UMK 1965-75 (12a) Kat. Fiz. Dośw.: asyst. staż. 1965, asyst. 1966; Kat. 
Fiz. Teor. st. asyst. 1968 (12c) IF st. asyst. Kat. Fiz. Teor. 
AUMK: sygn. K-18/67 
KOKOCIŃSKI Wiesław (Arkadiusz) (1) 12 I 1932 Krotoszyn; urz. 
(rodzina o tradycjach patriotycznych) (2) Lic. Ogólno Gostyń Wlkp. 1950 
(3) Biol. - zool.: UP 1950-52, UMK 1953-56 J. Priiffer (4) UMK I. Mikul- 
ska 1965 Studia biometryczne nad wzrostem kądziołków przędnych w rozwoju 
postembrionalnym pająka Agelena labrinthica (Clerck) (9) TNT 1966-; PT 
Zool. (przew. Oddz. Toruń 1976-79); PT Entomol. do 1979; Centr
 Intern. 
de Documentation Arachnologique Paryż (11) Uniw. w Setif Algeria wykł. 
zool. i ekol. oraz na stud. podypl. w Setif i Tlemcen 1980-86 (12) UMK 
1956-73 pr. nauk. 1973- (12a) Zakł. Zool. Zwierząt: asyst. 1956, st. asyst., 
ad. do 1973; Muz. Przyr. 1973-, urlop bezpłatny 1980-86 (12b) Organiz. 


344
		

/Licencje_017_04_361_0001.djvu

			i kier. Muz. Przyr. 1973- (12c) IBiOŚ kier. Muz. Przyr. (15) Arachno- 
logia, entomol. 


KOLA Andrzej (Henryk) (1) 17 I 1940 Toruń; int. (2) II Lic. 
Ogóln. Toruń 1957; SN Toruń 1959 fiz. (3) UMK 1966 archeol. K. Żurow- 
ski (4) UMK K. Żurowski 1976 Wczesnośredniowieczne Chełmno w świe- 
tle źródeł archeologicznych. Problem pierwotnej lokalizacji (5) UWr 1991 
Grody Ziemi Chełmińskiej w późnym średniowieczu (6) UMK 1995 (9) 
TNT 1968- (czł. Wydz. I 1993-; sekr. serii "Prace Archeologiczne", przew. 
jej Komit. Red. 1995-); PT Archeol. i Numizm. 1966-89; Stow. Nauk. Ar- 
cheol. Pol. 1989-94; PT Hist. 1991- (przew. Kom. Archeol. 1994-); Akad. 
Klub Bad. Podwodnych na UMK (załoi. i prez. 1984-); Tow. Civitas (sekr. 
Zarz.); czł. Regionalnej Rady Ochro Dziedzictwa Kulturowego Pom. Nad- 
wiślańskiego; NOT (czł. Prez. Oddz. Woj. Bydgoszcz, przew. Koła Ochro 
i Kształ. Środo na UMK (10) Archeol. Ekspedycja na Zamku Krzyżackim 
Toruń 1959-66; Muz. Okr. Toruń 1961 (11) WSP Bydgoszcz wykł. 1990- 
(12) UMK 1966- (12a) WE: pr. nauk.-tech. 1966, ad. 1976, prof. nadzw. 
1995 (12b) Kier. Prac. (potem Zakł.) Archeol. Podwodnej 1990-94; sekr. 
Uniw. Centr. Archeol. Średn. 1992- (12c) WE ad. Prac. Archeol. Pod- 
wodnej (15) Archeol. średn., archeol. podwodna (16) Nagr. Woj. Tor. 10 
1994 (17) Dział. społ.: m.in. czł. Prez. Oddz. Woj. i przew. Koła UMK Pol. 
Zrzesz. Inż. i Tech. Sanitarnych 1985-; czł. Kom. Kult., Turystyki i Sportu 
Rady m. Torunia 1987-94; czł. Rady Fund. Ochro Zab. Torunia im. J. Re- 
mera 1993-; założ. i prez. Zarz. Fund. Pro Corpore et Animo Sano; czł. 
Kom. ds. Upamiętnienia Zbrodni Katyńskiej 1995- 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 46: 1993 8. 53-58 


KOLA Wiesława zob. MATUSZEWSKA.KOLA Wiesława 
(Zofia) 
*KOLANKOWSKI Ludwik (1) 21 VI 1882 Pniów k. Stanisławowa 
(parafia Nadwórna); drobnoziem. (2) Bursa im. J.I Kraszewskiego Sta- 
nisławów 1901 (3) UJK 1902-06 hist. T. Wojciechowski, B. Dembiński, 
L. Finkiel, O. Balzer; Berlin 1906-07 prof. Schiemann, H. Delbriich, E. Meyer 
(4) UJK B. Dembiński (kier. semin.), L. Finkel (prom.) 1906 Kandydatura 
Jana Albrechta Hohenzollerna na biskupstwo płockie 1522-1523 (5) UJ 
1913 Zygmunt August, Wielki Książe Litwy do r. 1548 (6) USB 1931 prof. 
tyto (7) UJK 1937 (w 1929 nie przyjął nom. na prof. zw. USB ze względu na 
protest Senatu Akademickiego spowodowany pominięciem kolejności awan- 
sów) (8) Czł. koresp. PAU 1934, czł. czynny 1947; czł. koresp. (1931), 
czł. zw. (1934) Warszawskiego TN 1932; czł. hon. PT Hist.; Senat UMK 
przyznał L.K. 16 IX 1948 doktorat h.c. nie zatwierdzony jednak przez Min. 


345
		

/Licencje_017_04_362_0001.djvu

			(por. A. Tomczak, Pierwszy...,..); W stulecie urodzin 1.K. na wniosek Rady 
WH z 8 XII 1981 starej Sali Senatu UMK w Collegium Maius nadano imię 
Ludwika Kolankowskiego i wmurowano tablicę "Ludwik Kolankowski * Hi- 
storyk Jagiellonów * 21 VI 1982-19 III 1956 * Organizatorowi i pierwszemu 
rektorowi * Uniwersytetu Mikołaja Kopernika * w setną rocznicę urodzin 
* społeczność uniwersytecka" (9) PAU; Warszawskie TN; Lwowskie TN 
1932 (czł. miejscowy Wydz. Hist.-Filoz. 1938); Łódzkie TN; TNT 1946- (czł. 
Wydz. I 1947-); Kom. Hist. AU 1917; PT Hist. (prez. ZG 1937-47) (10) 
Obs. astr. Charlottenburg 1906-07; MSZ (nacz. wydz. wsch. od 1918, szef 
sek. litewsko-białoruskiej od 1919, Wyższa Kom. Dyscyplinarna MSZ od 2 I 
1919); Gen. Komisarz Cywilny Ziem Wsch. przy zarz. wojsk. kresów wsch. 
1919; pełnomocnik MSZ do reorganiz. pol. placówek w Wiedniu i Moskwie 
20 IV 1921-1923; pr. w Pol. Agencji Telegraficznej i Kom. Oszczędnościowej 
1923-24; II 1924 - nom. na woj. białostockiego - nie przyjął; em. państw. 
1929 (11) Bibl. UJK wolontariusz 1905-06; Bibl. Jagiellońska 1906 (bibl. 
od 1915); bad. arch. 1910-13 (jako styp. AU): Królewiec, Gdańsk, Kijów, 
Moskwa, Wilno; odczyty publ. hist. Eur. Wsch. fund. Lubomirskich, potem 
Iwanickiego; Wyższe Kursy dla Kobiet im. A. Baranieckiego 1908-19; UJ 
zast. W. Tokarza w wykI. z hist. Austrii 1917/18; Pełnomocnik Nacz. Pań- 
stwa ds. Uniw. w Wilnie 7 V 1919 - 30 VIII 1919; wniosek rektora USB 
z 17 VIII 1919 o powołanie na Kat. Hist. Polski i Litwy (nie zrealizowany 
wobec sprzeciwu MWRiOP); nom. Zarz. Cyw. Ziem Wsch. na zast. prof. 
hist. Litwy i zast. dyr. Bibl. Uniw. (nieskuteczna); UJ wykł. doc. i Bibl. 
Jagiellońska 1924-; 1927-28 nieskuteczne starania o Kat. w Poznaniu; Bibl. 
Ordynacji Zamojskiej dyr. 1 V 1929 -1946; USB 2 X 1929 nom. Prez. RP na 
prof. zw. hist. Polski i Litwy początkowo nieskuteczna, wykł. zlec. od 1930, 
prof. tyto hist. Litwy 21 II 1931; UJK prof. zw. hist. Polski 1 I 1937 - 10 IX 
1939; tajny Uniw. Ziem. Zach. 1940-44; UŁ współorganiz. od 1 III 1945 
i prorektor 16 VII - 1 IX 1946 (12) UMK 13 VIII 1945 - 1955 (12a) WH 
Kat. Hist. Pol. Nowoż. prof. zw. 1945-51; WH Zesp. Kat. Hist. Pol. 1951-56 
(12b) Organiz. i pierwszy rektor 13 VIII 1945 - 31 VIII 1948; dyr. BG 9 VII 
1949 - 28 II 1955 (12c) WH em. prof. zw. hist. Pol. (13) 28 II 1955 
(14) 19 III 1956 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Hist. nowoż. Polski i Li- 
twy, zwł. epoki jagiellońskiej, hist. Eur. Wsch., bibliotekoznawstwo (16) 
Nagr. AU im. J. Niemcewica za pr. hab. (17) Aktywna dział. polit., m.in. 
czł. Senatu RP od 1938, był brany pod uwagę jako kandydat na premiera 
- zob. wyż., i J. Serczyk w cyt. dalej materiałach z sesji poświęconej L.K. 
Wywierał pewien wpływ na L. Rydla i jego trylogię "Zygmunt August" 


AUMK: sygn. K-8/102, H-4/45; Spuścizna: Arch. PAN Warszawa, tam też Teczka 
personalna MWRiOP (mikrofilm), Zb. pryw. Zygmunta Kolankowskiego Warszawa; Arch. 
Bibl. Jagiellońskiej, Akta personalne L.K.; Arch. Gl. Akt Dawnych, Zesp. C.K. MOś sygn. 
67u; Arch. Akt Nowych, Zesp. MWRiOP sygn. 3445; L.K. 1882-1982. Materiały z sesji 


346
		

/Licencje_017_04_363_0001.djvu

			w stulecie urodzin, pod red.: A. Tomczaka, Toruń 1983 [Z.H. Nowak, J. Małłek, 
J. Serczyk, B. Ryszewski, H. Lewczyk i M. Śliwińska - bibliogr.]; K Gór- 
ski, L.K jako historyk, [w:] Z dziejów nauki polskiej, pod red. A. Hutnikiewicza 
i L. Janiszewskiego, Warszawa-Poznań-Toruń 1975, s. 149-155; G. Modrak, Ko- 
lankowski jako historyk epoki jagiellonów. Koncepcja programu idei jagiellońskiej, pr. mag. 
1977, AUMK sygn. 36818; J. Serczyk, Państwo w działaniu. L.K, Wrocl. Tyg. Kat. 
z 10 IX 1978 nr 37; [bio-bibliogr.] Spraw. TNT 4: 1950 s. 33-34; [biogr.]: S. Łoza, Czy 
wiesz kto to jest?, A. G i e y s z t o r, PSB, t. 13 s. 289-292, Księga Pamil!:tkowa U niwersy- 
tetu Wileńskiego t. 2 Wilno 1929, J. Długosz, Si. pr. ksilj,Żki pol., Warszawa.-Łódź 1972 
s. 428; [nekr.]: J. Lechicka, Zap. TNT 22: 1956 z. 1-2 s. 325-327, A. Lewak, Rocz. 
bibl. 2: 1958 z. 1-2 s. 341-343, B. Nadolski, Życie Szk. wyiszej, 1956 nr 5 s. 128-129; 
A. Tomczak, Wspomnienie w XX rocznicę śmierci prof. dra L.K, Biul. Inf. UMK 
1976 s. 28-29, tenże, Kto miał zostać pierwszym doktorem honoris causa Uniwersytetu 
M. Kopernika.? Gl. Ucz. 1990 nr 1 s. 18-22, tenże, L.K (1882-1956), historyk, pierwszy 
rektor UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 137-146, KL., pro£. i rektor UMK, [w:] Biogr. uczo- 
nych pol. Cz. 1. z. 2 Wrocław 1984 s. 90-93i!l. L e w c z y k, Monografia bio-bibliograficzna 
L.K., pr. mag. 1982, AUMK sygn. 45151; M. Marcinkowska, L.K jako historyk i bi- 
bliotekarz, pr. mag. 1980, Arch. WSP Bydgoszcz sygn. 2459; J. Serczyk, Stulecie uro- 
dzin L.K, Zap. hist. 48: 1983 z. 3 s. 235-236 


*KOLAŃCZYK Kazimierz (1) 24 II 1915 Byszewo (pow. Byd- 
goszcz); int. (3) UP 1937 hist. prawa pol. Z. Wojciechowski (4) UP 
Z. Wojciechowski 1945 Najdawniejsze polskie prawo spadkowe (5) UP 1950 
Studia nad reliktami wspólnej własności ziemi w najdawniejszej Polsce (9) 
Poznańskie TPN (sekr. Komit. Red. "Prace Kom. Hist. Poznańskiego TPN" 
1954-60, sekr. Wydz. II 1956-58); Inst. Zach. czł. Kom. Rewiz. 1956-61 
(przew. 1961-65) (10) Radca prawny: Poznańskie Zakł. Nawozów Fosfo- 
rowych w Luboniu 1955-57, Woj. Kolumna Transportu Sanitarnego Poznań 
1958-61 (11) Inst. Zach. 1956-65; UP 1937-39 i 1945-82 (dziekan Wydz. 
Prawa 1956-59) (12) UMK 1964-73 (12a) Kat. Prawa Rzymskiego: prof. 
nadzw. 1964, prof. zw. (pr. zlec.) 1972 (12b) Kier. Kat. Prawa Rzymskiego 
1964-72 (12c) IH-P prof. zw. Zakł. Prawa Rzymskiego (14) 19 XII 1982, 
Poznań (16) Nagr. MSW 1955; Sr. odzn. pam. "Gryfa Pomorskiego" za 
prowadzenie punktu konsult. Wydz. Prawa UP w Szczecinie; Med. "Za zasł. 
Położone dla Rozwoju Ucz." 
AUMK: sygn. P-11/6, W. Boj arski, Ankieta 1983 


*KOLASIŃSKA-WRÓBEL Anna (1) 27 V 1951 Łódź; int. (2) 
X Lic. Ogóln. im. M. Konopnickiej Łódź 1968 (3) UŁ 1974 geogr. S. Zych 
(12) UMK 1976-77 (12c) IB asyst. Zakł. Bot. 
AUMK: sygn. K-21/90 
*KOLASIŃSKI Krzysztof (1) 4 II 1940 Bydgoszcz; int. (2) Lic. 
Ogóln. Brodnica 1957 (3) UP 1962 prawo pr. W. Ja.śkiewicz (4) UP 
W. Ja.śkiewicz 1966 Zawieszalność prawa do emerytury (5) UP 1974 Cha- 
rakter prawny sporów z zakresu ubezpieczenia społecznego (6) 1981 (7) 


347
		

/Licencje_017_04_364_0001.djvu

			UMK 1991 (9) TNT 1968-; Międzynar. Stow. Prawa Pr. i Zabezpieczenia 
SpoI. (czł. Sek. Pol.) (10) Sędzia: Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 1990, 
Sądu Najwyższego 1991-94, Trybunału Konst. 1994- (11) Styp.: Rządu 
Fran. Paryż 1970-71, Maxa Plancka Monachium 1982-83; visiting prof.: 
Inst. Maxa Plancka w Monachium 1987, Uniw. w Miinster 1989 (12) 
UMK 1962- (12a) Zakł. potem Kat. Prawa Pr.: asyst. 1962, st. asyst. 
1964, ad. 1966, doc. 1974, prof. nadzw. 1981, prof. zw. 1991 (12b) Dyr. 
IPC 1984-92; Kier. Zakł. potem. Kat. Prawa Pr. 1976- (12c) WPiA prof. 
zw. Kat. Prawa Pr. (15) Modele ubezpieczeń społ., rozstrzyganie sporów 
z zakr. prawa pr. i ubezpieczeń społ. (16) Nagr. MNSzWiT 1979 


*KOLBUSZEWSKI Stanisław (1) 22 VI 1901 Przemyśl; int. (2) 
VII Gimn. Lwów 1919 (3) UP 1923 lit. pol., ped., fi.loz.; egz. na naucz. 
szk. śred. Poznań 1923 (4) UP 1925 Stanislaw Wyspiański a romantyzm 
polski (5) UP 1930 lit. pol. (11) UP 1931-34; Uniw. Łotewski w Rydze 
1934-39 i 1944-45 (12) UMK 1945 (12c) WH prof. zw. Kat. Hist. Lit. 
Słowo 
AUMK: sygn. K-l/37 


*KOLIBOWSKA Barbara (1) 23 I 1948 Biała Podlaska; naucz. 
(2) Lic. Ogóln. im. W. Broniewskiego Koszalin 1965 (3) WSE Poznań: 
1969 ekon. polit. Z. Kowalczyk, stud. dokt. 1970-73 (4) WSE Poznań 
W. Wilczyński 1974 Ekonomiczne problemy wdrażania innowacji w prze- 
myśle socjalistycznym (9) PT Ekon. (czł. Zarz. Oddz. Koszalin) (10) 
Koszalińskie Zakł. Elektr. 1969-70 (11) Koszaliński Ośr. Nauk.-Bad. (ad.) 
1973-76; WSI Koszalin 1976-79 i 1979- (12) UMK 1979 (12c) IOgE ad. 
Zakł. Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-23/67 


*KOŁACZKOWSKA Maria (1) 5 VII 1885 Strzyżewice (woj. lu- 
belskie); int. (2) Szk. śred. prywatna Leonii Rudzkiej Warszawa 1897-1903 
(3) Uniw. Genewa 1914 mat. (licencjat); miner.: UW S. Thuguttj PW 
T. Wojna (4) UW 1927 Badania mikroskopowe s/oaleni występujących 
w andezytach z Wżaru pod Czorsztynem z uwzględnieniem nowych metod 
badania (5) UW 1939 (zatwierdzona przez MOś 1947 doc. miner. (6) 
UŁ 1947, przeniesiona na UMK 1948 Miner. i Krystalogr. (10) W czasie 
I wojny światowej naucz. szk. pryw. - Kijów i Zakopane; naucz. mat. War- 
szawa: Gimn. Żeńskie, Semin. Naucz. 1916-32, Państw. Gimn. Krawieckie 
1939-43 (11) UW st. asyst. Zakł. Miner. i Petrogr. 1933-38, 1945-46j 
Warszawskie TN asyst. Prac. Miner. 1938-39j UŁ prof. nadzw. 1946-47 
(12) UMK 1947-60 (12a) WM-P zast. prof. miner. 1947; Kat. Miner. 
prof. nadzw. 1947 (12b) Organiz. i kier. Kat. Miner. iKrystal. (12c) 


348
		

/Licencje_017_04_365_0001.djvu

			WBiNoZ prof. nadzw. Kat. Miner. (13) 1960 (14) 17 IV 1977, Warszawa 
(15) Mat., krystal., miner., struktura kryształów 
AUMK: sygn. K-8/223; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 3: 1949 s. 39-40 
*KOŁACZKOWSKI Andrzej Marian (1) 29 XI 1906 Warszawaj 
int. (2) Gimn. Lublin 1925 (3) UP 1935 fil. niem. i fran. (10) Naucz. 
szk. śred. 1935-39 (11) Lekt. PW i KUL 1945-51 (12) UMK 1956-57 
(12c) WH lekt. Zesp. Kat. Hist. Powsz. 
AUMK: sygn. K-8/144 
*KOŁODZIEJEK Maria (1) 7 VII 1937 Bydgoszcz; int. (2) Lic. 
Ogóln. Bydgoszcz 1954 (3) UMK 1962 bioI. (12) UMK 1962-63 (12c) 
WBiNoZ asyst. stai. Zakł. Bot. Og. 
AUMK: sygn. K-IO/35 
KOŁOSOWSKA Bożena z d. Radziwanowska (1) 5 X 1956 Orneta; 
int. (2) Lic. Ogóln. Orneta 1975 (3) UMK 1980 ekon. - ekonom. bud. 
i inwestycji K. Czyżniewski (4) UMK J. Głuchowski 1995 Obsługa bankowa 
przedsiębiorstw (12) UMK 1981- (12a) Kat. Ekon. i Organiz. Bud. 
i Inwestycji: asyst. 1981, urlop wych. 1983j Kat. Zarz. Fin. asyst. 1989 (12c) 
WNEiZ asyst. Kat. Zarz. Fin. (15) Podst. rach., bankowość, fin. przeds., 
anal. fin., ubezpieczenia (16) Zł. Odzn. "Primus inter Pares" 1979 
Ankieta 1983 w AUMK 
*KOŁTUN Barbara Jadwiga (1) 8 XI 1969 Kowalewo Pom.; rob. 
(2) SN Toruń 1988 (3) UMK 1993 ped. - naucz. pocz. S. Nalaskowskij 
Styp. Computer Base Learnig Unit, Uniw. w Leeds (Wielka Brytania) 1993 
(12) UMK 1994- (12c) IP asyst. Zakł. Techn. Kształ. (15) Zastoso 1 vanie 
komp. w edukacji 
KOMENDZIŃSKI Tomasz (1) 6 VIII 1959 Jarocin; roI. (2) 
Lic. Ogóln. Jarocin 1978 (3) UP 1983 nauki spoI. - log. i metodol. nauk 
W. Ławniczak (9) PT Filoz.j PT Semiotycznej C.S. Peirce Soc. (USA) 
(12) UMK 1984- (12c) IFiloz. st. asyst. Zakł. Filoz. Współcz. (15) 
Filoz. ameryk., filoz. naukij filoz. i semiotyka C.S. Peirce'a 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 33 
*KOMOSZYŃSKI Michał (Aleksander) (1) 19 II 1943 Garwolin; 
int. (2) II Lic. Ogóln. Grudziądz. 1960 (3) UMK 1966 bioI. - biochem. 
M. Działoszyński (4) UMK P. Masłowski 1978 Niektóre właściwości, loka- 
lizacja subkomórkowa i funkcja Ca2+ A TP-azy z kiełków kukurydzy (9) PT 
Biochem. (czł. ZG 2 kadencje) (12) UMK 1966- (12a) Zakł. Biochem.: 
asyst. nauk.-tech. 1966, naucz. akad. 1973 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Biochem. 
(16) Nagr. PT Biochem. 1968 
Ankieta 1983 w AUMK 


349
		

/Licencje_017_04_366_0001.djvu

			KONARSKA-WRZOSEK Violetta z d. Konarska-Mikołajewicz 
(1) 15 X 1952 Gdańsk; ekon.-prawn. (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1971 (3) 
UMK 1975 prawo państw. E. Mizerski; aplik. sądowa 1975-77; Podypl. Stud. 
Ped. UMK 1977-78 (4) UMK A. Grześkowiak 1988 Ochrona dziecka w pol- 
skim prawie karnym (9) TN Prawa Kar. 1985- (10) Sąd Woj. Toruń 
(aplik.) 1975-77 (12) UMK 1977- (1981-83 urlop wych.) (12a) Zajd. 
Prawa. Kar. i Krymin.: asyst. 1977, st. asyst. 1978, wykI. 1988, ad. 1988 
(12b) Czł Kom. Dyscyplinarnej dla Stud. 1991-93 (12c) WPiA ad. Kat. 
Prawa Kar. iKrymin. (15) Prob!. ochro dziecka w prawie kar.; krymin. 
aspekty przestępczości i demoralizacji nieletnich; materialno-prawne zagad- 
nienia postępowania z nieletnimi. (16) Nagr. spec. Prok. Gen. za pr. dokt. 
1989 
*KONARSKI Zdzisław (Kazimierz) (1) 22 II 1942 Chojny k. Wło- 
cławka; chł. (3) WAT 1972 (12) UMK 1980-90 (12c) SW - wykI. 
AUMK: sygn. K-53N/21 


*KONARSKI-MIKOŁAJEWICZ Mirosław (1) 21 VIII 1949 
Gdańsk; int. (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1967 (3) UMK 1972 prawo J. Wi- 
niarz; Moskiewski Inst. Stos. Międzynar. 1969-70 (10) Pr. polit. Komit. 
Woj. PZPR Gdańsk 1980-82; RSW "Prasa-Książka-Ruch" 1982; Okr. Insp. 
Pr. Gdańsk - radca prawny 1979-80 i 1983- (11) UGd 1973-81 (12) 
UMK 1972-73 (12c) WPiA st. asyst. Zakł. Międzynar. Stos. Gosp. 
Ankieta 1983 w AUMK 


*KONARSKIJ Anatolij Stanisławowicz (1) 1936 Żitomirsk (4) 
1984 dokt. nauk filoz. (11) UWr 1984- (12) UMK 1984 (1 miesiąc) 
(12c) INS doc. dr hab. etyki 
AUMK: sygn. K-37N/32 
*KONECZNA Maria z d. Żelaźnicka (1) 25 IV 1932 Hostów (woj. 
stanisławowskie); int. (2) Lic. Techn. Chem. Lublin 1950 (3) UMK 1955 
chem. A. Basiński (10) Techn. Przem. Cukr. 1955- (12) UMK 1955 
(12c) WMFiCh asyst. Kat. Chem. Fiz. 
AUMK: sygn. K-2/264 
KONECZNY Henryk (1) 24 11927 Podbrzezie (pow. wileński); na- 
ucz. (2) Gimn. w Wilnie 1939-41, pryw. w domu 1942-44, Kurs Wstępny 
UMK (mat.-przyr.) 1946 (3) UMK 1950 chem. - techn. chem. E. Pischinger 
(4) UMK E. Pischinger 1955 Parametry karbonizacji w procesie sodowym 
(5) UMK 1963 Zgadnie nie zmniejszenia strat amoniaku w kolumnie kar- 
bonizacyjnej w procesie produkcji sody (6) UMK 1969 ICh (7) UMK 
1977 ICh (9) PT Chem.; czł. rad nauk.: Inst. Chem. Nieorg. w Gliwicach 


350
		

/Licencje_017_04_367_0001.djvu

			1978-90, Inst. PAN i Min. Przem. w Policach 1987-92 (10) Żołnierz AK na 
Wileńszczyźnie 1943-44, wywieziony do Kaługi 1944-46; naucz.: Gimn. im. 
J. Kasprowicza Inowrocław 1947-48, Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 
1948-49 (11) Stai w: Inst. Przem. Sodowego Charków 1958, Univ. Oxford 
1985, Uniw. w Ferrarze 1989 (12) UMK 1948- (12a) ICh: zast. asyst. 
1949, asyst., ad. 1950, doc. 1963, prof. nadzw. 1969, prof. zw. 1977 (12b) 
Deleg. mI. pr. nauk. do Senatu do 1962, przew. Rady ICh 1973-76, kier. 
Kat. Techn. Chem. i Og. 1975-76, kier. Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. 
1976-80 (12c) WCh prof. zw. Zakł. Techn. Chem. Og. i Nieorg. (15) 
Techn. nieorg. w zakr. techn. sody (16) Nagr. MNSzWiT nauk. 1969, dyd. 
1974,1979; Med.: KEN 1979, UMK 1967, "Zasł. Naucz." 1982 (17) Przew. 
Zakł. Organiz. Zw. ZNP 1968-72; Senior bud. ICh UMK 
*KONGIEL Łarysa z d. Tulejko (1) 26 1111910 Szawie (Litwa); urz. 
(2) Żeńskie Gimn. Wilno 1929 (3) USB 1935 stud. przyr. - absol. z geol. 
(10) Urz. Geol. Wilno: kolektor, kier. bib!. 1940, 1944-45 (11) USB mł. 
asyst. Zakł. Geo1. i Muz. Przyr. 1931-38; Muz. Ziemi Warszawa 1950-52 
(12) UMK 1 II 1946 - 1949, 1953 (12a) Zakł. Miner. i Petrografii mł. 
asyst. 1946; Kat. Geo1.: asyst.-wolont. 1948, asyst. 1953 (12c) WBiNoZ 
asyst. Kat. Geo1. II 
AUMK: sygn. K-2/175 


*KONGIEL Roman (1) 29 VI 1904 Wilno (2) Gimn. im. J. Lele- 
wela Wilno 1923 (3) USB 1929 geo1., paleonto1.; Styp. Fund. Kult. Nar.: 
Uniw. Kopenhaga, Szwedzka St. Zoo1. Kristineberg 1937 (4) USB M. Li- 
manowski 1935 W sprawie wieku siwaka w okolicach Pulaw (5) UMK 1948 
O przedstawicielach rodzaju Echinocorys z danu Danii, Szwecji i Polski (6) 
UMK 1951 paleonto1. (9) TNT 1947- (czł. Wydz. III 1950-) (10) Wilno: 
naucz. geogr. i biol. Semin. Naucz. Męskie im. T. Zana 1931-32, tajne na- 
ucz. 1943-44; Litewski Oddz. Komit. ds. Geo1. przy Radzie Komisarzy Lud. 
ZSRR - geo1., nacz. Wydz. Arch., gł. inż. 1940-45 (11) USB Zakł. Geo1. 
- mł. asyst. 1927, st. asyst. 1934-39; organiz. prac. paleont. Muz. Ziemi 
Warszawa 1957 (12) UMK 1 X 1945 - 1960 (12a) Kat. Geo1. ad. 1945; 
Kat. Paleont. zast. prof. 1951, prof. nadzw. 1951 (w 1. 1955-58 i 15 11-31 
VIII 1959 zwolniony od zajęć dyd. i organiz. na własną prośbę do pr. nauk.) 
(12b) Organiz. Kat. Geo1. i Kat. Paleont. i jej kier. od 1950, kier. Kat. 
Geo1. II 1952- (12c) WBiNoZ prof. nadzw. Kat. Geo1. (14) 23 VI 1960 
Warszawa, Powązki (15) Geo1., paleonto1., paleozool. 
AUMK: sygn. K-8/167; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT4: 1950 s. 42-43; F. Bieda, R.K. 
(1904-1960), Rocz. Pol. Tow. Geol. 34: 1964 z. 4 s. 605-14 [bibliogr.]; [nekr.]: S. Mączyń- 
ska, E. Barczykowa, Prz. geol. 1960 nr 8 s. 443-44, H. Szanki, Spraw. TNT 14: 
1960 s. 50-51 


351
		

/Licencje_017_04_368_0001.djvu

			, - 


*KONIECZNA-KLAMANN Eleonora (1) 2 V 1948 Gościm (pow. 
Strzelce Kraj.); rob. (2) Lic. Ogóln. Drezdenko 1966 (3) UP 1966-68; 
Karl-Marx-Univ. Lipsk 1968-71 fil. germ.; Herder-Institut Lipsk kurs z me- 
tod. i naucz. 1970 (10) Sz. Podst. Gościm 1981- (12) UMK 1971-81 
(12a) KFG: asyst. stai. 1971, asyst. 1972, st. asyst. 1974 (12c) WH st. 
asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-28/145 
*KONKOLEWSKA-BUCHHOLZ Joanna (1) 15 ID 1958 Toruń; 
int. (2) IV Lic. Ogóln. im. T. Kościuszki Toruń 1976 (3) UMK 1989 szt. 
piękne - kons. i rest. pap. i skóry H. Rosa (10) PP. PKZ Toruń 1980-84; 
Arch. Państw. Toruń 1990- (12) UMK 1991-92 (% etatu) (12c) WSzp 
asyst. Zakł. Kons. Pap. i Skóry 
AUMK: sygn. K-56/20 
*KONONOWICZ Halina z d. Michniewicz (1) 7 VII 1947 Lublin; 
int. (3) UŁ 1971 biol. - biochem. M. Olszewska (z wyróżnieniem) (11) 
UŁ Inst. Fizjol. i Cytol. (12) UMK 1972-77 (12a) m: asyst. nauk.-tech. 
1972, inż. 1973, st. asyst. nauk.-bad. 1975 (12c) IB st. asyst. Zakł. Fizjol. 
Roślin (16) Nagr. PT Cytochem. 1974 
AUMK: sygn. K-21/109 
KOPCEWICZ Jan (Józef) (1) 3 III 1940 Brzyska (pow. Jasło); 
urz.-naucz. (2) II Lic. Ogóln. Toruń 1956 (3) UMK 1961 biol. - fizjol. 
roślin M. Michniewicz (4) UMK M. Michniewicz 1968 Studia nad endogen- 
nymi giberelinami i inhibitorami wzrostu w rozwoju sosny zwyczajnej (pinus 
silvestris L.) (5) UMK 1972 Studia nad fizjologiczną rolą hormonów estro- 
gennych w procesach wzrostu i rozwoju roślin (6) UMK 1980 Zakł. Fizjol 
Roślin (7) UMK 1991 Zakł. Bot. Og. (9) TNT 1970- (czł. Wydz. III 
1974-); Tow. Przyr. im. M. Kopernika; PT Bot. (przew. sek. Fizjol. i Bio- 
chem. Roślin); PT Biochem.; Eur. Fed. Stow. Fizjol. Roślin (przew. sek. 
poL); Amer. Tow. Fizjol. Roślin (n) USA: styp. nauk. - Michigan State 
Univ. 1973-74, Cornell Univ. 1976-77, visiting prof. - Wake Forest Univ. 
N.C. 1984-85, US Dep. Agriculture Belstville 1986-87 (12) UMK 1961- 
(12b) Prorektor (I zast. rektora) 1981-82; rektor 1982-84 i 1987-90; zast. 
dyr. IB 1975-78; dyr. IB 1978-81; kier. Zakł. Fizjol. i Morfogen. Roślin 
1992- (12c) IBiOŚ prof. zw. Zakł. Fizjol. i Morfogen. Roślin (15) Rola 
fitochromu i hormonów roślinnych w procesach wzrostu i rozwoju roślin 
[Bio-bibliogr.], Spraw TNT 28: 1974 s. 112-114; [biogr.], Gl. Ucz. 1981 nr 1-2 s. 7-8 
KOPICZYŃSKA Alina z d. Nikiforuk (1) 6 II 1959 Hajnówka; 
rob. (2) Lic. Ogóln. im. M. Skłodowskiej-Curie Hajnówka 1978 (3) UMK 
1982 hist. - arch. B. Ryszewski (4) UMK B. Ryszewski 1993 Akta władz 


352
		

/Licencje_017_04_369_0001.djvu

			1 
, 
I I 
.. 

 
 ,1 
 
.' f.' ,
 
.. 
( ,- 

 
'. 
, 
, 
- . .,' -- 
Janina Kapuścińska Klemens Kępczyński Maria Kiełczewska-Zaleska 
--.;: , 
.. 
l . ,.,.... '. 
, 
-. 
,l I 
! .. - 
. - .- - 
. 
, 
. - 
'- \ , 
. .. 
-- 

 , 
\ , 
Roman Kielpiński Irena Kierska Tadeusz Kisielewski 
,
 
.-- 

 \ 
ł - 
". .... 
.. -' 
,'" 1 

 
.... 
 
-, 
" j .)...... 
.

 

łJ(

tJ I 
. 
. , 
.. t .. 
Roman Kiżuk Ludwik Kol,mkowski Maria Kolaczkowska 
lilio.....-
		

/Licencje_017_04_370_0001.djvu

			..' 


)J 


- 


Henryk Koneczny 


I 
,  
o
 

, -  h 

,t..: 


'l 
'-- ( 


Karol Koranyi 


>
. 
 
, \ ł- ;'
 o' l 
0'\ j ; 


\. 


Zygmunt Kotlarczyk 


" 


ł 


. o'_J, ."'
- 
[., 


., l' 
 
 


..,<. .:. 


Roman Kongiel 


! -\ 
\ 


J 


.
. . '-
 


.;:,x,: 


-o
 _ I 
. \ ': 

 


"- 


'. 


....- 


, 


...) 


\ 


,("
.'
J 
__

. \..lł..' 


Wiktor Kornatowski 


.\ 


Józef Kozłowski 


".".  -,u 


J 


\ 


, 


..... 


t:. 


'¥J.- . (  


»  
 '!>.''1 
, 1'1 : 

 r-.  ' 


". 


Jan Kopcewicz 


.1 


Józef Kotlarczyk 


/ 
, 


'. 


Jan Krajewski
		

/Licencje_017_04_371_0001.djvu

			r-- 


, 
. 
.-, 
--I  - "'- 
."'t
 
, '\>,- 
,
 " 


"1 


.,7 


'- " .q
.. 


" l 


to 


Zygfryd Kroił 


Marian Kryszewski 


Ryszard Krzywka - 
"\ t '- 
, 
e " 
. 
. 
-" -- v - 
'I';, 
... , 
, ... 


Wacław Kubik 


Eugeniusz Kucharski 


Edward Kucza 


""...- 


r . 


r 


i 


i - 


\- '. . 


I 


" 


. 
.... 
 
--' 
.. \ . 


 

,
 .
}- 
'" '\}\Jf 


" 


------- 


Edward Kuczyński 


Ryszard Kukier 


Leon Kurowski
		

/Licencje_017_04_372_0001.djvu

			"o 


Eugenia Kwiatkowska 


Tadeusz Lesiak 


I 


Mieczysław Limanowski 


..... 


Edward Kwiatkowski 


j 


:, 


;. 


Władysław Lewandowski 


, 
....... 


, 


. 
Maria Upowska 


.... 


j . ... 


.- 


Jadwiga Lechicka 


l/' 


" 


Jerzy Liczkowski 


........ 


"\ 


.' 
: 


-
..
 


Witold Lis-Olszewski
		

/Licencje_017_04_373_0001.djvu

			administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915 (12) 
UMK 1982- (12c) IHiA asyst. Zakł. Arch. (15) Bad. nad kancelarią ros. 
XIX i pocz. XX w. (16) I nagr. Nacz. Dyr. Arch. Państw. w Konk. na 
najlepszą pr. mag. 
*KOPRYNA Ewa Miriam (1) 7 IX 1971 Kołobrzeg (2) Lic. Ogóln. 
im. M. Kopernika Kołobrzeg 1989 (3) UMK 1994 fil. ang. A. Szwedek; Styp. 
(III rok stud.) L'Univ. Catholique de L'Ouest Angers (Francja) (12) UMK 
1994- (12c) SJO -lekt. j. ang. 
*KORALEWSKI Tadeusz (1) 24 IX 1924 Jarocin; chł. (2) SP Po- 
znań 1950 (3) Geol.: UP 1950-52, UW 1955 B. Halicki (10) Zjedn. Robót 
Wiertniczo-Fundamentowych Warszawa 1952-54; Centr. Zarz. Ceram. Bud. 
Poznań 1957- (12) UMK 1955-57 (12c) WBiNoZ asyst. Kat. Geol. 
AUMK: sygn. K-8/184 
*KORANYI Karol (Wilhelm) (1) 18 II 1897 Lwów; urz. (2) VII 
Gimn. Lwów 1915 (3) Uniw. w Wiedniu 1915-16 prawo (4 sem.); UJK 
1919-1922 prawo (absol.1921) W. Abraham, P. Dąbkowski, A. Halban, stud. 
też na Wydz. Filoz. 1922-26 hist. i etnogr. A. Szelągowski, A. Fischer; aplik. 
adw. Lwów 1922-24 (niedokończona) (4) UJK K. Stefko 1922 (5) UJK 
1931 Podstawy średniowiecznego prawa spadkowego z zakr. hist. ustrojów 
państw. na zach. Eur. (6) UJK 1939 - wniosek o prof. tyto nie załatwiony 
z powodu wybuchu wojny; 1944 - nom. Najwyższej Kom. Atestacyjnej przy 
Wszechzw. Komit. ds. Szk. Wyższych w Moskwie - stop. dr nauk prawnych 
oraz tyto prof. 1945 UMK powołany prowizorycznie 23 X 1945 (7) UMK 
1946 Hist. Prawa na Zach. EUf. (9) Lwowskie TN 1929- (czł. przybr.); 
TNT 1946- (czł. Wydz. IV); Poznańskie TPN; Kom. Hist. PAU; Kom. Praw- 
nicza PAU; Komit. Nauk Prawno PAN; PT Ludozn. (współorganiz. i prez. 
1953-58); PT Hist.; rzeczozn. nauk. CKK; doradca nauk. Państw. Wyd. 
Nauk.; Soc. d'Histoire du Droit 1928-; Commiss. Intern. pour I'Histoire des 
Assemblees d'Etat Bruksela; Commiss. Intern. des Arts et Traditions Po- 
pulaires (10) Służba w armii austriackiej (front włoski, Verdun) 1916-18; 
Wojsko Pol.: ppor. 40 Pułku Piechoty we Lwowie, potem 48 Pułku w Stani- 
sławowie 1920-21 (11) UJK 1923-39 (asyst. wolont. Kat. Hist. Prawa Pol. 
P. Dąbkowskiego, od 1924 st. asyst. Kat. Hist. Prawa na Zach. Eur. A. Hal- 
bana, uczestnik. semin. W. Abrahama, od 1931 doc. etatowy); Uniw. im. 
I. Franki Lwów 1939-41 i 1944-45; UJ wykI. zlec. z hist. ustroju państw ro- 
mańskich 1945; Centr. Szk. Prawno im. T. Duracza Warszawa 1949; UW 
1949- (prof. kontr. i kier. Kat. Powsz. Hist. Państwa i Prawa 1949-64, 
kier. Inst. Hist. Prawa 1952-54); Inst. Nauk Prawnych PAN 1957-58 (pocz. 
kier. Zakł., później Inst. Hist. Prawa); współzał. i współred. "Przewodnika 
Hist.-Prawnego" 1930- (12) UMK 1 X 1945 - 1951 (12b) Prorektor 


12. Prncnwnky... 


353
		

/Licencje_017_04_374_0001.djvu

			1947-48; rektor 1948-51; kier. Kat. Hist. Prawa na Zach. Eur. (później Po- 
wszo Hist. Państwa i Prawa) 1945-51; kier. Kat. Prawa Państw. 1947-49 
(12c) WPr prof. zw. Kat. Powsz. Hist. Państwa i Prawa (14) 23 IX 1964 
Warszawa, Cm. Powązkowski (15) Hist. inst. państw. i prawnych w Pol- 
sce i w Eur., m.in. autor monumentalnej 4-tomowej "Powszechnej historii 
państwa i prawa", oraz "Bibliografii historyczno-prawnej" za lata 1926-47 
AUMK: sygn. K-l/297; Spuścizna Arch. PAN; [ks. pam.]: Miscellanea, Acta Iuridica 
Karolowi Koranyiemu ofiarowane, Warszawa 1961 [wraz z bibliogr.]; [biogr.]: B. Leśno- 
dorski, PSB, t. 14 s. 31-32; [nen.]: B. Leśnodorski, Kwart. hist., 72: 1965 z. 1; 
L. P a u l y, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung fur Rechtsgesch., Germ. Abt. 82: 1965; J. P o g 0- 
nowski, Prof. dr KK, Wspomnienia pośmiertne, Lud51: 1966 z. 1; K Sójka- Zieliń- 
ska, KK, W piętnastą rocznicę śmierci [z uzupełnieniem bibliogr.], Czas. prawno-hist., 
31: 1979 z. 2; Z. W i t k o w s ki, KK, historyk państwa i prawa, profesor i rektor UMK, 
[w:] Toruńscy twórcy, s. 147-156 


*KORCALA Andrzej (1) 17 V 1966 Toruń; int. (2) Tech. Mech.- 
Elektr. Toruń 1986 (3) PW 1992 elektr. - aparatura elektr. (11) Uniw. 
w Leeds 1993 (12) UMK 1993- (12a) Kat. Metod. Komp. wykI. 1993; 
Prac. Fiz. Podst. Mikroelektr. asyst. 1995 (12c) WFiA asyst. Prac. Fiz. 
Podst. Mikroelektr. 


*KORCZ Jolanta (1) 3 III 1962 Bielsko-Biała; rob. (2) Państw. 
Lic. Szt. Piast. Bielsko-Biała 1982 (3) UMK 1987 szt. piękne - kons. i rest. 
mal. i rzeź. polichr.; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1990 (12) UMK 1986- 
(12c) WSzP asyst. Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. 
*KORNATOWSKI Jan (1) 9 III 1944 Warszawa; int. (2) Lic. 
Ogólno Warszawa 1961 (3) UMK 1966 chem. A. Swinarski (4) UMK 
A. Swinarski 1975 Badania spektroskopowe IR, UV i luminescencji nietrwa- 
łych rownowag związków kompleksowych w roztworach na przykładzie układu 
CoCl 2 - NH 4 NCS - etanol (12) UMK 1966- (naucz. akad. do 1980) (12a) 
Zakł. Chem. Nieorg.: staż. 1966, asyst. 1967, st. asyst. 1970; IZiK (Zakł. 
Kons. Elementów i Detali Archit.) ad. 1975; IF (Zakł. Fiz. Stos.): ad. 1979, 
pr. nauk.-tech. 1980 (l2c) IF ad. Zakł. Fiz. Stos. 
*KORNATOWSKI Wiktor (1) 1 III 1911 Szydłowice (woj. biało- 
stockie) (2) Państw. Gimn. im. Stefana Batorego Wołkowysk 1930 (3) 
UW 1934 prawo; Szk. Nauk Polit. Warszawa 1936 (dypl. 10) (4) UW 
L. Krzywicki 1937 Kryzys bankowy w Polsce 1793 roku. Upadłość Teppera, 
Szulca, Kabryta, Prota Potockiego, Łyszkiewicza i Heyzlera (5) UW 1949 
Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji tyto nauk. doc. nadany przez 
CKK UMK 1958 (6) Wyższa Szk. Prawno im. T. Duracza Warszawa 1951 
(nie przyjął) UMK wystąpił do Min. 1963 (nie powołano) (9) TNT 1962- 
(czł. Wydz. IV); PT Hist.; PT Filoz.; Inst. Gosp. Społ. (10) Biuro Ekon. 
Banku Gosp. Krajowego 1938-39; nacz. Wydz. ds. Młodz. Szk. Wyższych 


354
		

/Licencje_017_04_375_0001.djvu

			w Min. Ośw. po 1945 (11) Arch. Gł. Akt Dawnych ad. 1936-38; Akad. 
Nauk Polit. (st. asyst. 1936-39, zast. prof. 1945-48); zast. deleg. Min. Ośw. 
ds. UW po 1945; dyr. Szk. Konsularno-Dypl. MSZ od 1946; organiz. PISM; 
kontr. prof. Wyższej Szk. Prawno im. T. Duracza Warszawa 1950-51; UŁ 
(Kat. Prawa Państw.) 1952-53 (zwolniony z przyczyn polit.); 1953-58 pr. 
nauk. poza instytucjami (12) UMK 1948-52,1958-75 (12a) Kat. Nauki 
o Państwie i Prawie kontr. prof. nadzw. 1948; Kat. Teor. Państwa i Prawa 
doc. 1958; Kat. Hist. Doktryn Polit.-Prawnych doc. 1965 (l2b) Prodziek. 
WPr 1960-63; dyr. IH-P 1969-72; kier.: Kat. Teor. Państwa i Prawa 1950-52 
i 1961-65; Kat. (od 1969 Zakł.) Hist. Doktryn Polit.-Prawnych 1965-74 
(zrezygnował ze względu na stan zdr.) (l2c) IH-P doc. Zakł. Doktryn 
Polit.-Prawnych (14) 20 X 1975 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Hist. 
prawa pol., hist. bankowości, hist. myśli polit.-prawnej, zwł. staroż. myśli 
polit.; tłumacz tekstów staroż., m.in. Cycero, Seneka, św. Augustyn (16) 
Nagr. im. W. Pietrzaka (17) Współpr. ze Stow. PAX, zwł. w okresie od- 
sunięcia od pr. uniw. (public. pr., odczyty, kluby dyskusyjne) 
AUMK: sygn. K-19/82; [bio-bibliogr.], Spraw. TNTI5: 1961 s. 47-51; J. Justyński, 
W.K., AUNC, Prawo 14, 1976 s. 3-7, bibl. s. 3-7; tegoż W.K., historyk doktryn poli- 
tyczno prawnych, doc. UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 157-163, Z. Czajkowski, Ucz o- 
ny-działacz-człowiek, Kult., Ośw., Nauka 1988 nr 3/4 s. 155-158; M. Szyszkowska, 
Życie i twórczość W.K. [oraz] Publikacje, Życie i Myśl 26: 1976 nr 2 s. 84-90 


*KORNISZEWSKI Feliks (Józef) (1) 30 V 1905 Zaboklik Wielki 
(pow. Przasnysz); rob. (3) UW 1924-28 fi.loz., log., metodol. nauk., ped. 
(absol.) T. Kotarbiński, K. Appel, B. Nawroczyński; UJ 1930 ped. - psych. 
ped. (4) UMK K. Sośnicki 1963 Podstawowe pojęcia pedagogiczne w teorii 
i praktyce. (Analiza krytyczna) . (5) UMK 1964 O pełny program i właściwe 
metody nauczania w szkołach (10) Pr. w zakł. kształ. naucz. i gimn. pol. 
1930-37 m.in.: Państw. Wyższy Kurs Naucz. Wilno, Państw. Semin. Naucz. 
Pułtusk, Państw. Pedagogium Łódź (11) Międzynar. Biuro Wych. Genewa 
1938-50; Inst. Ped. Warszawa 1950- (12) UMK 1961-65, 1965-69 (12a) 
Kat. Ped.: wykł. zlec. 1961, kontr. pr. nauk.-dyd., doc. etatowy 1965 (12b) 
Po. kier. Kat. Ped. 1966-69 (12c) WH doc. Kat. Ped. (15) Log., metodol., 
psych. ped., ped., dyd. 
AUMK: sygn. K-14/150 
*KOROLKO Jan (1) 7 I 1916 Kozłow (Rosja); lek. (2) Państw. 
Gimn. (hum.) im. T. Kościuszki Słonim 1934 (3) USB 1939 biol. J. Dem- 
bowski; dypl. naucz. szk. śred. przyr. 1947 (10) Naucz. szk. śred. Białystok 
1945-50 (12) UMK 1949-53 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. Biol. wraz 
z Hydrobiol. 
AUMK: sygn. K-2/89 


355
		

/Licencje_017_04_376_0001.djvu

			KORPAL Dorota (1) 16 XI 1964 Lipno; rob. (2) Lic. Ogóln. Lipno 
1983 (3) KUL 1988 fil. romo (11) Naucz. w Kolegium Jęz. Obcych Toruń 
1991-; styp. jęz. na Uniw. w Genewie 1987; Uniw.: w Grenoble, Stendhala 
Boulogne-sur- Mer (filia U niw. Lilles), La Rochelle (staż ped.) 1991-92 (12) 
UMK 1988- (12a) SJO lekt. 1988-89; Ośr. Alliance Franc;aise lekt. 1988 
(12c) Ośr. Alliance Franc;aise -lekt. j. fran. 
*KORULSKA Bożena (1) 20 XI 1949 Warszawa; int. (2) VII Lic. 
Ogóln. im. J. Słowackiego Warszawa 1967 (3) UMK 1974 szt. piękne - graf. 
E. Piotrowicz (10) Pr. przem. Warszawa 1968-69 (12) UMK 1974-75 
(12a) Zakł. Kształ. Form Piast. i Przestrzennych: asyst. staż. 1974, asyst. 
1975 (12c) lA-P st. asyst. Zakł. Kształ. Form Piast. i Przestrzennych 
AUMK: sygn. K-19/67 


*KORZENIEWSKA Anna (1) 5 IV 1921 Wilno; int. (2) Gimn. 
im. A. Mickiewicza Wilno 1939 (3) USB Wydz. RoI. 1939; UMK 1950 bioI. 
- zool. (nie ukończyła) (12) UMK 1 XII 1946 - 1948 (12c) WM-P zast. 
asyst. Kat. Anat. Porównawczej (14) Gdańsk 
AUMK: sygn. K-l/I00 
*KORZENIEWSKI Grzegorz (1) 7 I 1967 Mława; rob. (2) Lic. 
Ogólno Mława 1985 (3) UMK 1990 mat. D. Simson (12) UMK 1990- 
(12c) WMiI asyst. Zakł. Alg. Uniwer. i Inform. 
KORZENIEWSKI Mirosław zob. CHICEWICZ-KORZE- 
NIEWSKI Mirosław 
*KORZYBSKI Piotr (Stanisław) (1) 17 I 1961 Płock; int. (2) Lic. 
Ogóln. Płock 1980 (3) UMK 1985 fiz. A. Jamiołkowski; Stud. Doskonalenia 
Ped. UMK 1990 (12) UMK 1985- (naucz. akad. od 1989) (12a) IF: pr. 
nauk.-tech. 1985, asyst. 1989 (12c) IF asyst. Zakł. Fiz. Mat. i Statysto 
KOSAKOWSKI Czesław (1) 17 XI 1940 Cupel; rob. (2) Lic. 
Ped. Szczytno 1960 (3) UMK 1965: ped. L. Bandura; fil. pol. (bez mag.); 
Państw. Inst. Ped. Spec. Warszawa 1966 (egz. ped. z zakr. rewalidacji upośle- 
dzonych umysłowo) (4) UMK S. Nowaczyk 1975 Trudności wychowawcze 
w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem o obniżonej sprawności umysłowej (5) 
UMK 1983 Społeczne przystosowanie dziecka lekko upośledzonego umysłowo 
(6) UMK 1990 (9) Zesp. Ped. Spec. Komit. Nauk Ped. PAN 1995-; PT 
Psych.; PT Ped.; PT Walki z Kalectwem (prez. Oddz. Woj. Toruń 1983-88, 
czł. ZG); Tow. Pomocy Osobom Głuchoniemym 1992-; czł. Rady Progra- 
mowej - Wyd. Wyższej Szk. Ped. Spec. Warszawa 1985-90; konsult. i rec. 
Resortowego Programu Bad. Podst. MEN Nr III.32 "Rewalidacja osób od- 
chylonych od normy w Polsce 1985-90"; przew. Woj. Kom. Kwalif. ds. Spec. 


356
		

/Licencje_017_04_377_0001.djvu

			Zaw. w Zakr. Terapii Ped. 1986-; Rada Konsult. pol.-holenderskiego Zesp. 
ds. przygotowania kadr do pr. z dziećmi niepełnosprawnymi (przew.) 1995- 
(10) Ośr. Szk.-Wych. Toruń (wych.) 1965-.74; red. "Życia Szkoły" (sekr. 
red.) Toruń 1965-74 (11) Wyższa Szk. Ped. Spec. Warszawa 1975-77 (sem. 
mag.); krótkoterminowe pobyty w Uniw. w Oldenburgu w ramach współpr. 
z Inst. Ped. Spec., Profilaktyki i Rehabilitacji (12) UMK 1974- (12a) 
IPiP: st. asyst. 1974, ad. 1975, doc. 1986, prof. nadzw. 1990 (12b) Pro- 
dziek. WH 1986-90; zast. dyr. IPiP 1981-87; ki
r. Zakł. Ped. Spec. 1989- 
(12c) IP prof. nadzw. Zakł. Ped. Spec. (15) Ped. spec. (ped. spec. og., 
resocjalizacyjna, problematyka pogranicza normy); digofrenoped., tyfioped., 
surdoped. (16) Nagr. MOiW 1972; wyróżnienie Pol. Zesp. do Bad. Nauk. 
nad upośledzeniem umysłowym przy ZG TPD 1978; dypl. TPD "Przyjaciel 
Dziecka" 1978 


[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 43 


.KOSICKA Albina (12) UMK 1950-53 (12c) WBiNoZ asyst. Ośr. 
Bad. Biol. Stos. w Koniczynce 


.KOSICKI Stanisław (1) 13 II 1926 Versailles; rzem. (2) Lic. Ogóln. 
im. Bolesława Chrobrego Sopot 1947 (3) UMK 1952 biol. J. Priiffer (10) 
Kreślarz Zarz. Miej. Ostrowiec Kielecki 1942-43, tech. - Urz. Woj. Gdańsk 
1945-47 (12) UMK 1950-52 (12c) WBiNoZ zast. asyst. (stud. III r.) 
Kat. Zool. Syst. (17) Czynny czł. AZS-Toruń (instr. i sędzia sportowy) 
AUMK: sygn. K-9/379 


KOSIEDOWSKI Wojciech (Walerian) (1) 14 IV 1946 Leśno (woj. 
bydgoskie); naucz. (2) Lic. Ogóln. im. J. Wybickiego Kościerzyna 1963 
(3) WSE Poznań 1969 ekon. - kier. ogólnoekon. (4) AE Kraków S. Sudoł 
1979 Czynniki i potencjał lokalizacji przemysłu w województwie toruńskim 
(metoda i pomiar) (5) AE Poznań 1992 Gospodarka przestrzenna i stu- 
dia regionalne w Związku Radzieckim (6) UMK 1993 (9) TNT 1975- 
(przew. Kom. Ekon. 1994-); Komit. Przestrzennego Zagosp. Kraju PAN 
(Kom. Stud. Lokalnych czł. 1987-90); PT Ekon. 1971- (przew. Zarz. Koła 
Ucz. przy UMK 1979-84, czł. Prez. Zarz. Oddz. Woj. 1980-88); Eur. Stow. 
Ekon. Środo i Zasobów Naturalnych (EAERE) (czł. Oddz. Pol. w Krako- 
wie 1991-) (10) Naucz. Szk. Podst. w Bożympolu 1963-64; insp. Hank 
RoI. Oddz. Woj. w Koszalinie 1969-71 (11) WSP Bydgoszcz prof. nadzw. 
1993-; Tor. Szk. Zarz. wykI. 1992-; staże nauk.: Moskiewski Uniw. Państw. 
im. M. Łomonosowa Moskwa 1983-84, 1985-86, 1987-88, Uniw. Łotewski w 
Rydze 1993; pobyty w ucz.: Sankt Petersburg 1984, Tbilisi 1984, Wilno 1985, 
1988, Ryga 1986, 1995, Taszkient 1988, Irkuck 1988, Tartu 1988, 1995 (12) 
UMK 1971- (12a) Zakł. Ekon. Polit.: asyst. 1971, st. asyst. 1973, ad. 1979, 


357
		

/Licencje_017_04_378_0001.djvu

			prof. nadzw. 1993 (12c) WNEiZ prof. nadzw. Kat. Polit. Ekon. i Rozwoju 
Lokalnego (15) Polit. gosp.; ekonom. regionalna; gosp. Eur. Wsch. (16) 
Nagr. ind. Woj. Tor. 1980 (17) Public. prasowa m.in. "Polityka", "Życie 
Gospodarcze" oraz prasa regionalna 
.KOSIOR Krzysztof (Janusz) (1) 24 VI 1956 Puławy; int. (2) Lic. 
Ogóln. im. A.J. Czartoryskiego Puławy 1974 (3) Prawo: UMK, UMCS 
1974-76; UMCS 1976-80 fi.loz. B. Dziemidok; Podypl. Stud. Polit.-Ped. 
UMK 1981 (12) UMK 1980-84 (12a) INS: asyst. staż. 1980, asyst. 
1981 (12c) INS asyst. Zakł. Filoz. 
AUMK: sygn. K-37N/34 
.KOSS Władysław (Stefan) (1) 2 IX 1888 Lwów (2) Gimn. Klas. 
im. Stefana Batorego Lwów 1908 (3) UJK 1908-13 prawo; Szk. Nauk 
Polit. przy UJ, stud. artysto - rzeź. (4) UJK 1915 (10) Prakt. adw. i są- 
dowa: Lwów 1914-15, 1924-27, Kraków 1926-29; Ziemski Bank Kredytowy 
Kraków 1921-24; kier. Sekretariatu: ASP Kraków 1928-38, UMK 1945-46; 
referendarz Kur. Okr. Szk. Lwów 1938-39; udział w II wojnie światowej, 
internowany w obozie wojsk. na Węgrzech 1939-45 (12) UMK 1 XI 1945- 
1949 (12a) Sekr. - kier. 1 XI 1945; Kat. Statysto sto asyst. 1946, ad. 1946 
(12c) WP-E ad. Kat. Statysto 
AUMK: sygn. K-l/158 
.KOSSAKOWSKI Andrzej (Marek) (1) 20 II 1938 Lwów; int. (2) 
Lic. Ogóln. Sopot 1955 (3) UMK 1960 fiz. teor. W. Hanusowa (4) UMK 
R.S. Ingarden 1966 O prawie wzrostu entropii w termodynamice informa- 
cyjnej operatorów gęstości (5) UMK 1971 Teorio-informacyjny schemat 
decyzyjny w kwantowej mechanice statystycznej (6) UMK 1979 nauk fiz. 
(7) UMK 1992 (9) TNT 1972- (czł. Wydz. III); PT Fiz. (11) Staż. nauk.: 
Inst. Fiz. Teor. UWr (J. Rzewuski) 1964-65; Dep. of Physics Univ. of Wind- 
sor (Kanada) 1967-68; visiting prof.: Inst. Fiz. Teor. w Stuttgarcie 1973, 
IF Uniw. w Austin (USA) 1974; IF Uniw. w Mediolanie 1975; IF Univ. 
w Essen (RFN) 1989; IF Katolicki Uniw. w Leuven (Belgia) 1991 (12) 
UMK 1960- (12a) IF: asyst. 1960, st. asyst. 1962, ad. 1967, doc. 1972, 
prof. nadzw. 1979, prof. zw. 1992 (12b) Zast. dyr. IF 1975-78 (12c) 
IF prof. zw. Zakł. Fiz. Mat. i Statysto (15) Fiz. teor., zwł. zastos. teor. 
inf. w mech. kwant. i kwant. fiz. statyst., mat. struktura dynamiki układów 
otwartych, teor. laserów (16) Nagr.: PT Fiz. 1971, MNSzWiT III o 1972, 
Sekr. Nauk. PAN 1973, MNSzWiT II o 1976, "Zł. Pomarańczy" 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT26: 1972 s. 129-130, S. Dem bi ń 
 ki, Pro£. dr hab. A.K., 
Gl. Ucz. 1980 nr 2 s. 14-17 


358
		

/Licencje_017_04_379_0001.djvu

			.KOSSOWSKA Felicja (1) 15 I 1886 Kijów; urz. (bankowy) (2) 
Szk. Ogóln. w Żytomierzu 1903 (z med.) (3) Szk. Mal. w Warszawie (konce- 
sjonowana) 1911 M.Kotarbiński; UMK dypl. art. mal. 1947; Akad. w Paryżu 
1911-12; podróż artysto po Włoszech 1912? (9) ZPAP 1945- (10) Szk. 
Rys. i Mal. w Warszawie (właścicielka i kier.) 1915-39 (11) Ośr. Piast. 
Warszawa - asyst. M. Kotarbińskiego (12) UMK 1 XI 1945 - 1956 (12a) 
Kat. Witraż. st. asyst. 1945; Kat. Rys. ad. 1946 (12c) WSzP ad. Kat. Rys. 
(14) 1 III 1956 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Mal., szt. użytkowa (16) 
Grand Prix na Wyst. w Paryżu 1925 
AUMK: sygn. K-8/32; F.K 1886-1956 Katalog wystawy pośmiertnej, [wstęp]: 
S. Wojciechowski, Toruń 1956; S. Narębski, [nekr.], Pomorze 1956 nr 1 s. 14; 
tenże, Wspomnienie o F.K, Nowy Toruń 1956 nr 10; Galeria współcz. mal. pom., 
s. 43-445; H. Załęska, KF. (1886-1956), malarka, [w:] PSB, t.14s. 307; M. Zakrzew- 
ska KF., malarka (1886-1956) [w:] SI. artysto pol., T. 4 Wrocław 1986 s. 154-155 


.KOSTRZEWSKI Bogdan (1) 2 VII 1915 Poznań; int. (3) UP 
1945 prehist., także prawo 1935-36 (4) UP 1949 Znaczenie Odry w pra- 
dziejach (5) Nom. CKK na doc. 1956 (9) Red. nacz.: "Z Otchłani 
Wieków" 1947-70, "Fontes Archeologici Posnaniensis" 1960-68 (10) W 
okresie okupacji pr. spółdz. w Gorlicach i Bieczu (11) UP: st. asyst. Kat. 
Prehist. 1945-50, wykł. zlec. z hist. szt. społ. pierwotnych 1958-63; kust. 
Muz. Archeol. Poznań od 1945 (dyr. 1958-68); inicjator i organiz. Rezer- 
watu Archeol. w Gieczu (12) UMK 1962-66 (12c) WH doc. Kat. Archeol. 
Polski i Powsz. (14) 1971 Poznań 
[Biogr.]: J. Filip, Enzyklopadisches Handbuch zur Ur- und Friihgeschichte Euro- 
pas, t. 1, Praga 1966 s. 630-631, J. Kostrzewski, Z mego życia, Wrocław 1970, B.K. 
Kronika miasta Poznania 40: 1972 nr 3 s. 106-108, A. Wędzki, Wlkp.sł. biogr. 1981 
s. 355-356; [nekr.], Z otchl. wieków 37: 1971 nr 2 s. 66, 143-144 


.KOSTYRKO Krzysztof (3) UW 1955 (12) UMK 1960 (nie objął 
obowiązków) (12c) WH asyst. Kat. Hist. Filoz. i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-8/215 
.KOSZALSKI Jarosław (1) 25 XII 1968 Sierpcj int. (2) Lic. Ogóln. 
im. H. Sucharskiego Sierp c 1987 (3) UW 1994 geol. Z. Lamparski (12) 
UMK 1994 (12c) IG asyst. Zakł. Geol. 
AUMK: sygn. K-68/34 
KOŚCIELECKA Alicja (Barbara) z d. Krygier (1) 25 I 1939 Toruń; 
rob. (2) Tech. Przem. Cukr. Toruń 1956 (3) UMK 1961 chem. A. Ba- 
siński (4) UMK A. Ulińska 1968 Modyfikacja powierzchni politereJtalanu 
etylenowego metodą szczepienia kwasu metakrylowego przy użyciu promieni 
ultrafioletowych jako inicjatora (9) PT Chem. 1962- (sekr. Oddz. Toruń 
1975-81, czł. Kom. Rewizyjnej 1981-88, czł. Zarz. Oddz. 1991-, sekr. Zjazdu 


359
		

/Licencje_017_04_380_0001.djvu

			Nauk. 1993) (12) UMK 1961- (12a) ZakL Chem. Og.: asyst. 1961, st. 
asyst. 1964, ad. 1968 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Og. (15) Fiz. - chem. 
polimerów 
.KOŚCIELECKI Stefan (1) 2 IX 1933 Żnin; int. (2) Państw. 
Lic. Szt. Piast. Bydgoszcz 1953 (3) UMK 1960 szt. piękne - mal. i ped. 
artysto S. Borysowski (4) UW B. Suchodolski 1971 Współczesna koncepcja 
wychowania plastycznego (5) ASP Warszawa - Wydz. Mal. 1978 Studia 
plastyczno-pedagogiczne na poziomie szkoły wyższej przewód kwalif. na stan. 
doc. (6) UMK 1990 (9) ZPAP 1960-(czł. nadzw.); Assoc. Intern. des Arts 
Plastiques (AlAP) 1974-; Intern. Soc. for Education trough Art. (INSEA) 
1970- (czł. władz dla Eur., Afryki i Środkowego Wschodu) (10) Plast.-proj. 
Pom. Zakł. Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia "Ema Apator" Toruń 
1960-62 (11) ASP Warszawa doc. kontr. 1976- (kier. Stud. Ped. i czł. 
Senatu) (12) UMK 1962- (12a) WSzP: asyst. staż. 1962, asyst. 1963, 
st. asyst. 1965, ad. 1971, doc. 1979, prof. nadzw. 1990 (12b) Czł. Senatu 
1973-79; dziek. WSzP 1984-90; zast. dyr. IA-P 1972-74; dyr. IA-P 1981-84; 
kier. Zakł. Ped. Artyst. 1972- (12c) IA-P prof. nadzw. Zakł. Ped. Artyst. 
(16) Nagr. MNSzWiT ind. III O : 1972 dyd.-wych., 1976 nauk.; nagr. Prez. 
Rady Min. zesp. 1980; Med. KEN 1980 
Ankieta 1983 w AUMK 


KOŚCIOŁEK Anna (1) 3 II 1969 Bydgoszcz; rob. (2) VI Lic. 
Ogólno im. J. i J. Śniadeckich Bydgoszcz 1987 (3) UMK 1992 fil. ros. 
A. Bezwiński (12) UMK 1992- (12c) IFS asyst. Zakł. Teor. i Hist. Lit. 
Ros. (15) "Dziennik pisarza" F. Dostojewskiego 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 27 
.KOŚMIDER Katarzyna (1) 16 II 1964 Wielkie Łunawy; rob. (2) 
Państw. Lic. Szt. Piast. Bydgoszcz 1984 (3) UMK 1992 szt. piękne - graf. 
i wych. pIast. M. Pokorska (10) Chełmiński Dom Kult. 1984-87 (12) 
UMK 1993- (12c) IA-P asyst. ZakL Kształ. Form Piast. 
.KOTAŃSKI Antoni (1) 2 VII 1905 Eżewice (pow. Grójec); chł. 
(2) Gimn. Pol. Macierzy Szk. Sierpc, 1925 (matura ekst.), kurs wstępny dla 
kand. na naucz. (3) Wyższy Kurs Naucz. Warszawa 1934; Inst. Ped. ZNP 
Warszawa 1947; UMK 1949-51; UP socjol., mag. 1951 (4) UMK J. Sztum- 
ski 1970 Poglądy słuchaczy Studium Nauczycielskiego na zawód nauczyciela 
(9) PT Socjol.; PT Filoz. (10) Naucz. i kier. szk. powsz. i śred.: Łopiczań- 
ska Puszcza 1925, Pudzino 1926-27, Hończry 1927-28, Niemen 1929-36, 
Lida 1939-41; w czasie okupacji pr. na roli; Toruń: naucz., dyr. SN 1954-71 
(12) UMK 1951-54 (12b) Kier. SP (13) 1971 (14) 20 VI 1978 War- 
szawa (15) Socjol. wych., ped. społ. (16) Ty t. hon. "ZasI. Naucz. PRL" 


360
		

/Licencje_017_04_381_0001.djvu

			(17) Pr. społ., gł. przy organiz. ZNP, czł. Prez. Zarz. Okr. ZNP (1957-74) 
AUMK: sygn. K-2/184; H.S. Kamiński, [biogr.], Prz. hist.-ośw. 1990: 33 nr 2 
s. 187-190; t e g o ż, [biogr.] Sł. dział. ruchu rob. woj. tor., s. 53-54; [nekr.] Gaz. tor. 
1978: 1 VII 


KOTAŃSKI Zbigniew (Janubz) (1) 17 VIII 1927 Pudzino pow. Lida; 
naucz. (syn Antoniego) (2) Gimn. i Lic. im. M. Kopernika Toruń 1947 (3) 
UMK 1952 geogr. - geol. E. Passendorfer, R. Galon, W. Okołowicz (4) UW 
E. Passendorfer 1957 Stratygrafia i redymentacja triasu wierchowego w Ta- 
trach ( 5) UW 1961 Tektogeneza i rekonstrukcja paleogeografii pasma wier- 
chowego w Tatrach (6) Państw. Inst. Geol. 1981 (9) PT Geol.; Nigerian 
Mining Corporation (10) Żołnierz AK (Biuro Inf. i Propagandy Komendy 
Gł., VII Batalion mjr. Ponurego, 77 p.p. na Nowogródczyźnie); więzienie 
sowieckie w Lidzie (11) UW 1952-70 (kier. Zakł. Geol. Dynamicznej do 
1970); styp. rządu fran. - Ecole d'Etudes Superieures Paryż 1967-68, Greno- 
ble; wykł. na Sorbonie, na Uniw. w Montpellier i w Marsylii 1968; Ahmadu 
Bello Univ. Zaria (Nigeria) 1973-77; Univ. de Bejai"a w Algierii 1983-85; 
Państw. Inst. Geol. kier. Muz. Geol. (12) UMK 1949-52 (12c) WBiNoZ 
asyst. Kat. Geol. (15) Geol. Tatr, metod. geol. kart. wgłębnej, fauna i flora 
triasowa, tektonika alpidów (16) Nagr. resortowe; Med. i Krzyż AK 
AUMK: sygn. K-l/401 


KOTAS Jerzy (Jan) (1) 5 IV 1932 Nowy Młyn (woj. włocławskie); 
chł. (2) Tech. Adm. Gosp. im. S. Żeromskiego Włocławek 1951 (3) UMK 
1955 mat. L. Jeśmanowicz (4) UMK S. Jaśkowski 1964 Aksjomatyzacja 
logik kwantowych BirkhoJJa - v. Neumanna (5) UMK 1972 Systemy lo- 
giczne z implikacjami i quasi-implikatywne algebry (9) PT Mat. 1957-94 
(10) Naucz.: w Tech. RoI. w Gródkach 1955-57, w Tech. Samochodowym w 
Toruniu 1960-61 (11) Visiting prof.: Univ. Estadual Brazylia 1976 i 1979, 
Bucuell Univ. Lewisburg USA 1977; WSI Bydgoszcz 1964-65; WSP Byd- 
goszcz 1980-83 (12) UMK 1957- (12a) WMFiCh: zast. asyst. 1954, 
asyst. 1957, st. asyst. 1961, ad. 1964, doc. 1972 (12b) Kier. Zakł. Log. 
Mat. 1975-92 (12c) WMiI doc. Zakł. Log. i Podst. Geom. (15) Logiki 
nieklas., teor. modeli 
AUMK: sygn. K-2/261 


.KOTELNICKA-GRZYBOWSKA Iwona (Graiyna) (1) 6 11958 
Warszawa; int. (2) Lic. Ogóln. im. Z. Modzelewskiego Warszawa 1976 (3) 
UW 1980 fil. germ. -literat. K. Sauerland; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 
1981 (12) UMK 1980-91 (12a) KFG: asyst. staż. 1980, asyst. 1981, st. 
asyst. 1984, wykł. 1989 (12c) WH wykł. KFG 
AUMK: sygn. K-55/36 


361
		

/Licencje_017_04_382_0001.djvu

			r 


.KOTER Izabela z d. Sionkowska (1) 12 VIII 1965 Elbląg; int. 
(2) I Lic. Ogólno im. J. Słowackiego Elbląg 1984 (z wyróżnieniem) (3) 
UMK 1989 chem. W. Szymański; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1990; Stud. 
Podypl. Programowania i Zastos. Mikrokomp. UMK 1992 (12) UMK 1989- 
(12c) WCh asyst. Zakł. Chem. Fiz. 
.KOTER Stanisław (1) 8 III 1956 Olsztyn; naucz. akad. (2) III 
Lic. Ogólno im. M. Kopernika Olsztyn 1974 (3) UMK 1979 chem. A. Na- 
rębska; Stud. Dokt. Chem. UMK 1979-83; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 
1985 (4) UMK A. Narębska 1985 Przenoszenie jonów i wody przez mem- 
branę jonowymienną w roztworach NaCl na podstawie liniowej termodyna- 
miki nierownowagowej (11) Uniw. w Oldenburgu - staż nauk. 1989-91 
(12) UMK 1983- (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Fiz. 
.KOTLARCZYK Józef (1) 4 IV 1922 SzawIe (Żmudź); int. (2) Lic. 
Bud. Wilno 1942 (3) UMK 1951 szt. piękne - mal. T. Niesiołowski (4) 
ASP Warszawa 1966 przewód kwalif. na stan. ad. (5) UMK 1977 powołanie 
na stan. doc. (9) ZPAP (czł. rzecz.) 1951- (10) Doradca piast. Prac. 
Szt. Piast. Oddz. Toruń 1956-61 (12) UMK 1961-85 (12c) lA-P doc. 
Zakł. Graf. (14) 1 XI 1994 Toruń, Cm. św. Jerzego (16) III nagr. na 
ogólnopol. wyst. graf. i rys. Warszawa 1956; nagr. Komit. Urb. i Archit. za 
projekt sali koncertowej Filharmonii Pom. w Bydgoszczy II O zesp. 1960; III 
nagr. w konk. ogólnopol. "Kopernik i jego idea" Olsztyn 1971; wyróżnienie 
w konk. ogólnopol. na ilustrację do dzieł A. Mickiewicza 1957 
AUMK: sygn. K-37N/33, J.K. Ankieta 1983; [biogr.], Galeria współcz. mai. pom., 
s. 46-48 


.KOTLARCZYK Zygmunt (1) 17 I 1917 Charków (Ukraina); int. 
(2) Państw. Gimn. im. J. Lelewela Wilno 1938 (3) Litewska ASP Wilno 
1940-41; UMK 1951 szt. piękne - mal. T. Niesiołowski (5) WSSP Gdańsk 
1969 przew. kwalif. na stan. doc. w zakr. mal. (6) UMK 1991 lA-P (9) 
Czł. rzecz. ZPAP 1951- (10) AK Okręg Wileński 1942-44; Państw. Lic. 
Szt. Piast. Bydgoszcz 1948-61 (12) UMK 1961-93 (1984-93 lJ 2 etatu) 
(12a) Kat. (potem) Zakł. MaI. st. asyst. 1961, ad. 1963, doc. 1970, prof. 
nadzw. 1991 (12b) Dyr. IA-P 1974-81; kier. Zakł. Mal. 1981-84 (12c) 
lA-P em. prof. nadzw. mal. (13) 1984; % etatu (16) III nagr. na I i II 
ogólnopol. wyst. graf. artysto i rys. 1956 i 1959 (wspólnie z bratem Józefem); 
II nagr. w konk. na graf. o tematyce pom. 
AUMK: sygn. K-68/35; [biogr.], Galeria współcz. mai. pom., s. 48-50, J. Wender- 
lic h, Cyganeria i obrazy, Gaz. tor. 1989 nr 244: 19 X 


.KOTLARSKI Kazimierz (1) 15 XII 1943 Wroniawy k. Wolsztyna; 
rob. (2) Lic. Ogólno Wolsztyn 1961; SN nr 1 Poznań 1963 (3) UP 1970 


362
		

/Licencje_017_04_383_0001.djvu

			psych. pr. B. Hornowski (4) UP B. Hornowski 1976 Wpływ uzdolnień ma- 
tematycznych na rozwiązywanie problemów o różnym poziomie informacji 
(10) Szk. Podst. Nr 2 w Wolsztynie 1963-65 (11) UP 1972-90 (12) 
UMK 1990- (12c) WH st. wykł. KP (15) Rozwój zdolności, szczegól- 
nie zdolności mat., rozwiązywanie probl., czynność myślenia i zagadnienia 
związane z int., psych. probl. adopcji (16) Nagr. im. S. Błachowskiego za 
pr. dokt. n° 


[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 83 


KOTŁOWSKI Jan Franciszek (1) 23 III 1953 Ślesin (woj. koniń- 
skie) (2) Tech. Mech.-Elektr. Konin 1973 (3) UMK 1981 szt. piękne 
- kons. i muz. Z. Waźbiński (9) Stow. Hist. Szt. (czł. Zarz. Oddz. To- 
ruń); Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela Toruń (11) Krótkoterminowe po- 
byty nauk.: Wilno 1988, Monachium 1989, Heidelberg 1989, Darmstadt 1990 
(12) UMK 1981- (12b) Kier. Sek. Zb. Graf. BG (l2c) BG - kust. Sek. 
Zb. Graf. (15) Hist. szt. nowoczesnej, zwł. graf. i ilustracji 


.KOTOWSKI Wojciech (Stefan) (1) 2 IX 1949 Bydgoszcz; int. 
(2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Bydgoszcz 1967 (3) UMK 1975 hist. W. 
Łukaszewicz (4) UP J. Top ols ki 1981 Niemieckie teatry Deutsche Biihne 
w Wielkopolsce i na Pomorzu w latach 1920-1939 (9) Bydgoskie TN (sekr. 
Prez. Kom. Hist.); PT Hist. (11) Regionalna Prac. Nauk.-Bad. Bydgo- 
skiego TN 1975-83 (12) UMK 1984-89 (12c) IHiA ad. Zakł. Hist. Pol. 
i Hist. Powsz. 1918-1945 
AUMK: sygn. K-48N/24 


.KOWAL Jan (1) 29 V 1888 Odessa (2) I Państw. Gimn. Odessa 
1907 (3) Uniw. Noworosyjski w Odessie 1912 mat., UMK 1947 fiz. (10) 
Naucz.: Gimn. w Piotrowsku na Kaukazie 1912-18, Semin. Naucz. w Bia- 
łymstoku i Suwałkach 1922, Gimn. i Lic. im. A. Mickiewicza w Wilnie 1926, 
Ognisko Metod. Fiz. Kur. Wileńskiego Okr. Szk. - kier. 1926-39 (12) 
UMK 1 IV 1946 - 1947 (l2c) WM-P st. asyst. Kat. Fiz. Dośw. 
AUMK: sygn. K-l/68 


KOWALCZYK Andrzej Antoni (1) 29 IV 1948 Toruń; naucz. 
(2) IV Lic. Ogólno Toruń 1965 (3) UMK 1970 fiz. teor. L. Wolniewicz 
(4) UMK R. Bauer 1979 Badanie relaksacji stanu wzbudzonego kumaryn 
(5) UMK 1994 Fotoluminescencja w zastosowaniach analitycznych (11) 
Staż: Johns Hopkins Univ. Baltimore (USA) 1980-81, Paterson Laboratories 
Christie Hospital Manchester (Wielka Brytania) 1983-84, Katholieke Univ. 
Leuven (Belgia) 1991 (12) UMK 1970- (12c) IF ad. Zakł. Biofiz. Mol. 
(15) Luminescencja roztworów, spektroskopia czasowo-rozdzielcza 


363
		

/Licencje_017_04_384_0001.djvu

			.KOWALCZYK Ludwik (1) 1 I 1914 Wysokienice (pow. Skiernie- 
wice); chł. (3) UMK 1948 fil. pol. (10) Naucz. szk. śred. Toruń 1945-54 
(12) UMK 1954 (12c) WH wykł. Kat. Hist. Lit. Pol. 
AUMK: sygn. K-2/272 
.KOWALCZYK Stanisław (1) 14 IV 1946 Zubrzyca Górna (woj. 
nowosądeckie); chł. (2) Lic. Ogólno Jabłonka 1963 (3) UMK 1974 biol. 
- biochem. P. Masłowski (4) UMK P. Masłowski 1982 Właściwości, loka- 
lizacja submitochondrialna i funkcja nieorganicznej alkalicznej pirofosfatazy 
z mitochondriów kukurydzy (9) PT Biochem.; Fed. Eur. Tow. Fizjol. Roślin 
(10) Zakł. Wych. Debrzno 1967-68 (12) UMK 1974- (12a) IB: asyst. 
1974, ad. 1982 (12c) IBiOŚ ad. Zakł. Biochem. (16) Nagr. MNSzWiT 
1983 


Ankieta 1983 w AUMK 


KOWALCZYK-DEMBIŃSKA Halina (Barbara) (1) 23 VII 1946 
Bydgoszcz; rzem. (2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Bydgoszcz 1964 (3) 
UMK 1969 chem. nieorg. A. Swinarski (4) UMK K. Karpiński 1975 Ba- 
dania kalorymetryczne oddziaływań międzycząsteczkowych w warstwie ad- 
sorpcyjnej na powierzchniach jednorodnych (9) PT Kalorymetrii i Anal. 
Termicznej im. W. Świętosławskiego (czł. - zał.) (12) UMK 1969- (12a) 
Kat. Chem. Nieorg.: asyst. 1969, st. asyst. 1972; Zakł. Podst. Chem.: ad. 
1975, st. wykł. 1993 (12c) WCh st. wykł. Zakł. Podst. Chem. (15) 
Kalorymetria adsorpcyjna - bad. adsorpcji mieszanin par na powierzchni 
homogenicznej 


.KOWALEWSKA Danuta z d. Smaruj (1) 26 VI 1967 Aleksandrów 
Kuj.; int. (2) Lic. Ogólno Aleksandrów Kuj. 1986 (3) UMK 1991 fil. pol. 
A. Krzewińska (12) UMK 1991- (12c) IFP asyst. Zakł. Lit. Staropol. 
i Oświecenia (15) Lit. późnego oświecenia 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 14 


.KOWALEWSKA Maria z d. Biedermann (1) 12 VIII 1927 Na- 
kło n. Notecią; int. (2) Gimn. Hum. Gdynia 1946 (3) UMK 195i 
biol. J. Hurynowicz (9) PT Fizjol.; PT Zool. (10) Woj. Przychodnia 
Skórno-Wenerologiczna - kier. Lab. Mykologicznego 1956- (12) UMK 
1949-55 (12c) WBiNoZ asyst. Kat. Neurofizjol. 
AUMK: sygn. K-2/266, Ankieta 1983 


.KOWALEWSKI Eugeniusz (Józef) (1) 11 II 1949 Osława-Dąbro- 
wa (woj. słupskie); rob. (2) Lic. Ped. Bytów 1968 (3) UMK 1972 prawo 
W. Kornatowski (z wyróżnieniem); aplik. sędziowska Sąd Woj. Bydgoszcz 
1972-74; egz. na stan. radcy prawnego 1975 (4) UMK J. Łopuski 1978 


364
		

/Licencje_017_04_385_0001.djvu

			Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (5) UMK 1992 Prawo ubezpieczeń 
gospodarczych - ewolucja i kierunki przemian (6) UMK 1993 (9) Kom. 
Prawa Mor. Oddz. Gdańskiego PAN; Assoc. Intern. de Droit des Assurances 
(AIDA) - czł. Sek. Pol. (10) Radca prawny Oddz. Woj. PZU Włocławek 
1979-89; Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Sp.Akc. War- 
szawa - konsult. 1992- (12) UMK 1972- (12c) WPiA prof. nadzw. Kat. 
Prawa Cyw. i Międzynar. Obrotu Gosp. (16) Nagr. MNSzWiT ind. III o 
1079; wyróżnienie w konk. Inst. Nauk Prawnych PAN 1980 
Ankieta 1983 w AUMK 


*KOWALEWSKI Zygmunt (1) 24 IV 1921 Warszawa; naucz. (2) 
Pryw. Gimn. Męskie pod wezwaniem św. Wojciecha Warszawa 1938 (3) 
UP 1948 med. (4) Akad. Lek. Gdańsk J. Hurynowicz 1950 Wpływ ostrego 
zmęczenia na układ błędnikowy królika (9) TNT 1950-; PT Lek. (10) 
Lek. służba wojsk. WSOWRiA 1951-57; Szpital Miej. Oddz. Neur. Toruń 
1958-68; kier. Poradni Neur. Toruń 1968-95 (12) UMK 1947-51 (12c) 
WBiNoZ ad. Kat. Neurofizjol. i Fizjol. Porównawczej (13) 1991; lh etatu 
w Poradni N eur. Toruń 
AUMK: sygn. K-l/298, Ankieta 1983 
KOWALIK Romuald (1) 1 11913 Warszawa; rzem. (2) Semestralna 
Szk. Fil. W. Górskiego Warszawa 1933 L. Birkenmajer, M. Górska (3) UW 
1939 (absol.) K. Bassalik; UMCS mikrobiol. 1946 J. Parnas (5) Gl. Inst. 
Chem. Przem. Warszawa 1951 Szkodniki papieru i jego konserwacja nom. 
CKK 1955 (6) 1967 Inst. Przem. Org. Warszawa (9) Intern. Coun. of 
Museums - ICOM (Comitee for Conservation Eligible for the Directory Bo- 
ard) 1981-84; współred. "Restaurator" (międzynar. czasopismo o ochro bibl. 
i materiałów arch.) Kopenhaga 1970-84 (10) PKO Warszawa - kontysta 
1935-39; udział w kampanii 1939 r.; więzień obozu w Murnau 1939-43 oraz 
obozu karnego w Lubece i DosseI1943-45; ref. paszportowy MSZ Warszawa 
1946-48 (11) Zakł. Surowic i Szczepionek Państw. Zakł. Higieny Lublin 
asyst. 1945-46; Inst. Przem. Org. Warszawa 1948-59; wykł.: Aleksandria 
1970, Bagdad 1972, Rzym 1974, referent wielu tematów z zakr. zniszczeń 
biol. i kons. materiałów zab. zagranicą (12) UMK 1959-65 (12c) WSzP 
doc. Kat. Techn. i Tech. Mal. (13) 1980 (15) Bad. zniszczeń i korozji 
mat. zab. - pap., pergaminu, drewna, wosku i skóry (16) Odzn. "Za Zasł. 
Dla Arch. Pol." 
AUMK: sygn. K-11/134 
*KOWALIK-OLUBIŃSKA Małgorzata (1) 13 VII 1956 Suched- 
niów; int. (2) Lic. Ogólno Kielce 1975 (3) WSP Kielce 1979 ped. T. Wró- 
bel; Stud. Dokt. Inst. Bad. Ped. Warszawa 1979-83; Stud. Doskonalenia 
Ped. UMK 1985 (4) Inst. Bad. Ped. Warszawa B. Wilgocka-Okoń 1985 


365
		

/Licencje_017_04_386_0001.djvu

			Działalność poznawcza a społeczny rozwój dzieci 6-7 letnich (10) Państw. 
Przedszk. nr 184 Warszawa 1980-81 (11) USz 1989-90 (12) UMK 
1983-89, 1990- (12b) Kier. Zaw. Wyższych Stud. Ped. 1994- (12c) 
IP st. wykł. Zakł. Ped. W czesnoszk. (15) Probl. rozwoju i wych. dzieci 
w wieku przedszk. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 44 


.KOWALSKA Eugenia (1) 7 I 1875 Taurogi (Litwa) (2) Gimn. 
Żeńskie Kowno 1894 (3) Szk. Szt. Pięknych Petersburg (11) Rys.: Muz. 
Zoo!. Akad. Petersburskiej 1900-18; Ukraińska AN 1918; USB 1922 (12) 
UMK 1 X 1945-1953 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. Zool. 
AUMK: syg
 K-2/92 
KOWALSKI Andrzej Piotr (1) 12 IV 1964 Złotów; urz. - naucz. 
(2) Lic. Ogóln. Złotów 1983 (3) UMK 1988 archeol. K. Przewoźna-Armon 
(4) UP A. Połubicka 1994 Metodologiczne problemy badań nad symboliką ry- 
tuałów śmierci w społeczeństwach wczesno tradycyjnych (12) UMK 1988- 
(12a) IAiE: asyst., ad. 1994 (12c) IAiE ad. Zakł. Prehist. (15) Etnoar- 
cheol., kult. symboliczna społ. pradziejowych (16) Nagr. Wiceprez. Rady 
Min. 1989 
.KOWALSKI Karol (1) 29 X 1966 Bydgoszcz; int. (3) UMK 1991 
fiz. teor. (z wyróżnieniem) K. Jankowski (12) UMK 1991- (12c) IF 
asyst. Zakł. Teor. Ukł. Wieloelektr. 
.KOWALSKI Paweł (1) 2 XI 1952 Żydowo k. Gniezna; int. (3) 
AWF Poznań 1976 (12) UMK 1976-77 (12c) SWFiS naucz. wych. fiz. 
AUMK: sygn. K-21/105 
KOWALSKI Stanisław zob. KOZYR-KOWALSKI Stanisław 
.KOWALSKI Stefan (1) 16 IX 1930 Palmowo; chł. (10) Kontroler 
bud. Szczecin 1950-51; wykI. w Wojsku Pol. 1951-71 (12) UMK 1971-82 
(12c) SW - wykł. 
AUMK: sygn. K-33N/20 
KOWALSKI Tadeusz zob. ALEK-KOWALSKI Tadeusz 
.KOWALSKI Tomasz Jerzy (1) 15 I 1946 Lubicz k. Torunia; int. 
(2) IV Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1963 (3) UMK 1968 fiz. teor. 
W. Woźnicki (10) Naucz. w Zesp. Szk. Samochodowych Toruń 1977-84 
(12) UMK 1968-77 (12a) IF: asyst. staż. 1968, asyst. 1969, st. asyst. 1971 
(12c) IF st. asyst. Zakł. Mech. 
.KOWNAS Stefan (1) 9 II 1898 Radom; urz. (2) Szk. Realna 
Woroneż 1918, matura ekst. Wilno 1922 (3) USB 1935 bot.; dypl. naucz. 


366
		

/Licencje_017_04_387_0001.djvu

			szk. śred. 1936 i naucz. szk. roI. i ogrod. 1937 (4) UMK J. Zabłocki 1950 
Trzeciorzędowe drewna z Dobrzynia nad Wisłą (5) WSR Szczecin 1955 
Trzeciorzędowa flora Dobrzynia nad Wisłą (6) WSR Szczecin 1960 (7) 
WSR Szczecin 1967 (9) Tow. Przyr. im. M. Kopernika (skarbnik) (10) 
Naucz.: lic. i gimn. Wilno 1921-38 (m.in. Państw. Semin. Naucz., Państw. 
Lic. im. A. Czartoryskiego, Państw. Lic. im. Śniadeckich i wych. internatu); 
pr. w pryw. wytwórni chem.; tajne naucz. Wilno 1941-44 (11) USB asyst. 
wolont. Zakł. Bot. Og. u prof. P. Wiśniewskiego; WSR Szczecin zast. prof. 
bot. 1954- (12) UMK 16 VII 1946 - 1954 (12a) Kat. Bot. Og.: st. asyst. 
1946, ad. 1952 (12c) WBiNoZ ad. Zakł. Bot. Og. (14) 13 XII 1978 
Szczecin (16) Zł. odzn. Ligi Ochro Przyr. 1964; odzn. za zasł. w rozwoju 
nauki w woj. szczecińskim 1971; tyto hon. "Zasł. Naucz. PRL" 1973 
AUMK: sygn. K-2/173; [biogr.], Wiad. bot. 24 z. 2 
.KOWSZYK-GINDIFER Zuzanna (Joanna) (1) 24 V 1923 Kró- 
lewszczyzna (woj. wileńskie); int. (2) Gimn. im. E. Orzeszkowej Wilno, 
tajne komplety, Kom. Weryfikacyjna Toruń 1945 (3) UMK 1950 chem. fiz. 
A. Basiński (4) UMK A. Basiński 1956 Jakościowe rozdzielenie penicyliny 
za pomocą chromatografii bibułowej (kand. nauk chem.) (9) PT Chem.; 
PT Lek. (10) Tarchomińskie Zakł. Farm. (11) Państw. Zakł. Higieny 
Warszawa; Inst. Przem. Farm. Warszawa; Inst. Bioch. i Biofiz. PAN; Inst. 
Antybiotyków (12) UMK 1947-48 (12c) WM-P zast. asyst. (stud. III r.) 
Kat. Chem. Fiz. (16) Mistrz Tech. 1968; nagr. państw. 10 1968 
AUMK: sygn. K-l/104, Ankieta 1983 
.KOZARZEWSKI Marcin (Szczęsny) (1) 30 VIII 1956 Nysa (woj. 
opolskie); int. (2) Lic. Ogólno Nysa 1975 (3) UMK 1980 szt. piękne 
- rest. maI. i rzeź. polichr. Z. Wolniewicz; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 
1981 (12) UMK 1980-87 (12a) IZiK: asyst. 1980, st. asyst. 1982 (12c) 
IZiK st. asyst. Zakł. Kons. Mai. i Rzeź. Polichr. 
AUMK: sygn. K-40N/18, Ankieta 1983 
KOZIEŁ Małgorzata (Danuta) z d. Baczyńska (1) 26 X 1959 Toruń; 
tech.-llaucz. (2) II Lic. Ogólno Toruń 1978 T. Kamińska, H. Tomaszewski 
(3) UMK 1983 geogr. - geomorf. L. Roszko (12) UMK 1983- (12b) 
Kier. BibI. IG (12c) BibI. IG - st. bibI. 
KOZIEŁ Zenon (Antoni) (1) 7 IV 1958 Smardy Dolne k. Kluczborka 
(woj. opolskie); int. (2) Lic. Ogóln. im. Wojska Pol. Kluczbork 1977 A. Fra- 
szek, Sokołowski, Smerczyński (geogr.) (3) UWr 1981 geogr. - kartogr. W. 
Migacz, W. Pawlak (4) UMK W. Grygorenko 1991 Barwny kartogram zło- 
żony jako metoda badań i prezentacji wybranych zjawisk geograficznych (9) 
PT Geogr. (12) UMK 1982- (12c) IG ad. Zakł. Geogr. Fiz. i Paleogr. 
Czwartorzędu 


367
		

/Licencje_017_04_388_0001.djvu

			KOZIEŁŁ Danuta zob. POKLEWSKA-KOZIEŁŁ Danuta 
( Janina) 
KOZIEŁŁ Józef zob. POKLEWSKI Józef Marian (Koziełł] 
.KOZIERKIEWICZ Włodzimierz (1) 16 IV 1940 Janów (woj. 
częstochowskie); rob. (2) Lic. Ped. Częstochowa 1960 (3) WSP Kraków 
1965 fil. ros.; Uniw. Leningrad (stud. dokt.) (9) PT Rus. (wiceprzew. Oddz. 
Toruń) (10) Naucz. w Chełmnie: Lic. Ped. 1965-70, Tech. Mech. 1970-71, 
Lic. Ogólno 1971-74 (12) UMK 1974- (l2c) SJO - st. wykI. j. ros. 
Ankieta 1983 w AUMK 


KOZIŃSKI Mirosław (Henryk) (1) 14 V 1951 Gdańsk; pryw. przeds. 
(2) IX Lic. Ogólno im. G. di Vittorio Gdańsk 1969 (3) UMK 1973 prawo 
cyw. J. Łopuski; aplik. sądowa Sąd Woj. Gdańsk 1975-77; egz. sędziowski 
i radcowski 1978 (4) UGd J. Łopuski 1981 Umowa gwarancyjna w mię- 
dzynarodowym obrocie handlowym (5) UMK 1991 Kontrakty państwowe 
w międzynarodowym obrocie gospodarczym (6) Wyższa Szk. Mor. Gdynia 
1992 Wydz. Nawigacji (9) TNT 1988-; TPN Gdynia 1992-; Kom. Pra.wa 
Mor. PAN czł. 1986-; Stow. Prawa Mor. 1986-; Kom. Kodyfikacyjna Prawa 
Mor. czł. 1988-; Komit. Etyki Zaw. Krajowej Izby Gosp. czł. 1990- (10) 
Radca prawny Gdańsk 1987-; zał. prez. Stałego Sądu Polubownego przy 
Gdańskiej Izbie Gosp. 1990- (11) UGd WPiA (asyst., st. asyst. ad. IPC) 
1974-87; Wyższa Szk. Mor. Gdynia Wydz. Nawigacyjny Zesp. Prawa Mor. 
i Hand. (ad., prof. nadzw., kier. Zesp. Prawa Mor.) 1992- (12) UMK 
1987-90; 1992 (wykł. zlec.) (12a) IPC ad. 1987-90 (12c) WPiA ad. 
Stud. Prawa Bank. (15) Prawo cyw., prawo hand. międzynar., prawo mor. 
(16) II nagr. w konk. "Państwa i Prawa" 1982 
KOZŁOWSKA Alicja zob. SAAR-KOZŁOWSKA Alicja 
(Joanna) 
KOZŁOWSKA Barbara zob. N ARĘBSKA-DĘBSKA-KOZ- 
ŁOWSKA Barbara Zofia 
KOZŁOWSKA-MILNER Ewa (Aleksandra) zob. MILNER Ewa 
(Aleksandra) 
.KOZŁOWSKI Józef (1) 3 V 1905 Grabarka (pow. Berdyczów); 
int. (szlachcic zagrodowy) (2) Pol. Gimn. Macierzy Szk. Kijów 1917-20, 
gimn. Kalisz 1923 (3) Szk. Szt. Stos. Poznań 1929 Gosieniecki; Warszawa 
prac. prof. Krzyżanowskiego; UMK 1947 szt. piękne - archit. wnętrz (5) 
UMK 1959 tytuł nauk. doc. (nom. CKK) (6) UMK 1974 nauk piast. (9) 
ZPAP (prez. Okr. Toruń 1959-64) (10) Poznań: scenograf "Teatru Po- 
pularnego", pr. wystawiennicze przy Powsz. Wyst. Krajowej 1929-31, dyr. 


368
		

/Licencje_017_04_389_0001.djvu

			artysto Fabr. Mebli Artyst. J. Sroczńskiego 1938-39; Gdynia: proj. wnętrz re- 
prezentacyjnych m.in. I Urz. Mor., Komisariatu Rządu, firm transportowych 
"Warta", "Antlantic", Atelier "Art" i "Rzut" 1932-36; rys. w Fabr. Samo- 
lotów k. Gdyni 1941-43; Toruń: samodzielna pr. zaw. 1937-38, 1940-43, 
Biuro Archit.-Bud. 1943-44, nacz. Woj. Wydz. Kult. i Szt. 1945-46, orga- 
niz. i prez. Spółdz. Artyst.-PIast. "Rzut" do 1949, organiz. i kier. Ekspozy- 
tury "CPLiA" 1949-52 (12) UMK 1 XI 1945 - 1975 (12a) Kat. Proj. 
Wnętrz: st. asyst. kontr. 1945, ad. 1946, doc. etatowy 1959 (12b) Prodziek. 
WSzP 1962-66; kier. Kat. Proj. Wnętrz 1962-75 (od 1969 Zakł. Ped. Artyst. 
i Kształ. Form Piast.) (12c) lA-P em. prof. nadzw. proj. wnętrz i art. mal. 
(13) 1975 (14) 5 I 1991 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Proj. wnętrz, graf. 
użytkowa, mal., proj. mebli i sprzętów, dekoracje teatralne (16) Nagr.: w 
konk. na plakat o tematyce mor. I i II 1936, m. Torunia 1958, Kom. Urb. 
i Archit. za proj. wnętrz Filharmonii Bydgoskiej zesp. 1960, MKiSz 1970, 
MNSzWiT 11 0 1972, Woj. bydgoskiego 10 1973; Zł. odz. ZPAP 1975; szereg 
innych wyróżnień i nagr.; "Zasł. dział. kult." 1964, med. "Za szczególne zasł. 
dla rozwoju woj. bydgoskiego" 1965 i 1970 (17) Popularyzator szt. 
AUMK: sygn. K-19/89; Spuścizna; J. Kozłowski, Tak to zapamiętałem, Toruń 
1993; [wspomnienia]: Gaz. pom. 1964j Nowoici 1970; Katalog wystawy Retrospekcja 1930- 
-1976, Toruń 1976; Katalog wystawy Malarstwo, Toruń 1988; Katalog wystawy 1905-1991. 
Wystawa monograficzna, Toruń 1992, tamże [biobibliogr.]; J. Bogucki, Sztuka życia, 
Nowoici 1992 nr 85: 30 IVj Z. Gach, Sztukmistrz stosowany, Pomerania 1987 nr 3 
s. 19-20; A. Szmak, Czy J.K artystą był wielkim (a jeśli nie to dlaczego), Nowości 1992 
nr 90: 8/10 V, tamże 1992 nr 100: 22 V, nr 103: 27 V; J. Lisze z, Jaki był profesor J. K?, 
Nowoici 1992 nr 95: 15/17 V 


KOZŁOWSKI Ryszard Józef (1) 22 III 1938 Stryj; rob. (2) Lic. 
Ogóln. dla Pr. Szczecinek 1958 (3) UMK 1963 hist. B. Włodarski (4) 
UMK K. Jasiński 1968 Rozwój uposażenia klasztoru cysterskiego w Byszewie 
do końca XIV wieku. (5) UMK 1977 Przeobrażenia społeczno-polityczne 
w województwie pomorskim (1945-1948) (6) UMK 1988IHiA (9) TNT 
(czł. Wydz. I 1980-); Bydgoskie TN; Włocławskie TN; PT Hist. (10) Tech. 
Rach. RoI. i Mech. RoI. Jastrowie 1963-66 (12) UMK 1966- (12a) IHiA: 
asyst. staż. 1966, asyst. 1967, st. asyst. 1967, ad. 1968, doc. 1978, prof. 1988 
(12b) Kier. Zakł. Hist. Pol. Lud. 1978- (później Zakł. Hist. Powsz. 
 Pol. 
po 1945 r.) (12c) IHiA prof. nadzw. Zakł. Hist. Powsz. i Pol. po 1945 r. 
(16) Nagr. MNSzWiT zesp. 11 0 1979 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 33: 1979 s. 119-120 
KOZŁOWSKI Tadeusz zob. ŁOŚ-KOZŁOWSKI Tadeusz 
KOZŁOWSKI Wiesław Andrzej (1) 13 VI 1957 Toruń; kolej.-med. 
(2) V Lic. Ogóln. Toruń 1976 (3) UMK 1981 biol. G. Kriesel (9) PT 
Antropol. 1985-; Eur. Assoc. Antropol. 1987- (10) Wych. (później kier.) 


369
		

/Licencje_017_04_390_0001.djvu

			- Ogród Jordanowski Toruń 1981-85 (12) UMK 1985- (12a) IB: staż. 
1985, asyst. 1986, st. asyst. 1988 (12c) IBiOŚ st. asyst. Zakł. AntropoI. 
(15) Bad. nad morfol. człowieka 
.KOZŁOWSKI Zbigniew (1) 23 VIII 1960 Kętrzyn; rob. (2) Lic. 
Ogóln. Kętrzyn 1979 (3) UMK 1984 prawo (12) UMK 1983-86 (12c) 
IPC asyst. Zakł. Prawa Cyw. 
AUMK: sygn. K-39N/22 
.KOZYR-KOWALSKI Stanisław (1) 9 XI 1936 Zdołbica (Wo- 
łyń); int. (2) Lic. Ped. Myślibórz 1955 (3) UW 1960 socjol. (4) UMK 
T. Szczurkiewicz 1965 Socjologia Maxa Webera jako "pozytywna krytyka ma- 
terializmu historycznego" (5) UMK 1968 Miejsce wartości w poznaniu hu- 
manistycznym w ujęciu M. Webera i K. Marksa (6) 1974 (7) 1979 (11) 
UP Inst. Socjol. 1969- (12) UMK 1960-69 (12c) WH ad. Kat. Hist. 
Filoz. i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-14/169, Ankieta 1984 
KOŻUCHOWSKI Leszek (Stanisław) (1) 10 XI 1941 Pogorzela 
(woj. leszczyńskie); 'urz. (2) Lic. Ogóln. Koźmin Wlkp. 1959 (3) UP 
1966 ped. z biol. S. Kowalski, także J. Sokołowski, M. Ćwirko-Godycki, 
J. Giedymin (4) UMK B. Pieśniarski 1976 Funkcje zawodowe a przy- 
gotowanie absolwentów uniwersyteckich studiów pedagogicznych (9) TNT 
1987-; PT Ped. (przew. Oddz. Toruń 1982-83, czł. ZG 1983-86); Pol. Klub 
Ekol. 1989-; TWP (przew. Woj. Zesp. Konsult. 1986-91); Centr. Ośr. Me- 
tod. Stud. Naucz. przy WSP w Krakowie (czł. Zesp. Ped. 1981-91) (10) 
Naucz. szk. podst.: Zimnowoda 1959-59, Siemianów k. Gostynia 1960-61; 
SN Poznań 1966-68; Państw. Pogotowie Opiekuńcze Poznań 1968-69 (11) 
Staż w Międzyucz. Zakł. Bad. nad Szk. Wyższym 1971 (12) UMK 1969- 
(12a) Kat. Ped. 1969; IPiP 1976; Stud. Ped. 1991- (12b) Pełnomocnik 
Rektora ds. praktyk ped. 1978-81 (12c) Stud. Ped. - ad. (15) Koncep- 
cja kształ. ped., zatrudnienie i przygotowanie absol. uniw., charakterystyka 
funkcji zaw. ped., edukacja i świadomość ekol. (16) Nagr. MNSzWiT ind. 
111 0 1981 (17) Kom. Ucz. NSZZ "Solidarność" 1980-81, Zesp. ds. Naucz. 
Hum. przy Krajowej Sek. Nauki NSZZ "Solidarność"; lekt. TWP 
KRAJEWSKA Bożena zob. ZIMNOWODA-KRAJEWSKA 
Bożena (Ewa) 
.KRAJEWSKI Jan (Aleksander) (1) 22 VII 1913 Siemienice (pow. 
Kutno); med. (2) Gimn. (typu hum.) Kutno 1933 (3) UW 1939 prawo 
(egz. mag. Tajny Uniw. Warszawski 1941); egz. sędziowski 1945 (4) UW 
J. Jodłowski 1959 Zakres kontroli rewizyjnej w polskim procesie cywilnym 
(5) UW 1963 Nadzór judykacyjny nad prawomocnymi orzeczeniami w pol- 


370
		

/Licencje_017_04_391_0001.djvu

			ski m procesie cywilnym (6) UMK 1971 nauk prawnych (7) Wniosek 
Rady WPiA z 1978 nie został rozpatrzony ze względu na zgon na kilka dni 
przed posiedzeniem CKK (9) TNT 1966- (czł. Wydz. IV, jego przew. 
1968-71); Zrzesz. Prawników Pol. (przew. Rady Programowej ZG, czł. kole- 
gium red. "Informacji Prawniczej") (10) Urz. Akcyz i Monopoli Państw. 
1937-45; w czasie okupacji tajna aplik. sądowa; pr. w sądownictwie w War- 
szawie 1945-56: sędzia sądu grodzkiego, sądu pracy, sądu okr. i sądu woj.; 
Min. Sprawiedliwości 1956; Biuro Orzecznictwa Sądu Najwyższego 1957-71; 
sędzia Sądu Najwyższego 1956-78 (de facto już wcześniej na podstawie de- 
leg.) (11) Wyższa Szk. Prawno im. T. Duracza Warszawa (asyst.) 1947-51; 
UW Kat. Postęp. Cyw. (st. asyst., od 1960 ad.) 1951-62; staż na Uniw. Mo- 
skiewskim 1962-63 (12) UMK 1961-73; 1977-1978 (1/2 etatu, przerwa 
spowodowana ciężką chorobą serca) (12a) Kat. Postęp. Cyw.: st. wykł. 
1961, doc. etatowy 1963, Inst. Prawa Sądowego prof. nadzw. 1971 (12b) 
Prodziek. WPr 1965-66; dziek. WPr 1967-69; kier. Kat. (później Zakł.) Po- 
stęp. Cyw. 1963-78 (12c) WPiA prof. nadzw. prawa cyw. (14) 22 X 
1978 Warszawa, Cm. Powązkowski (15) Postęp. cyw., postęp. nieproce- 
sowe, międzynar. postęp. CYW., postęp. egzekucyjne, problematyka środków 
zaskarżania i kontroli orzeczeń, ochro własności społ. w postęp. CYW., ko- 
mentarze, zwł. do kodeksu postęp. cyw.; czynny udział w pr. legislacyjnych, 
m.in. czł. Zesp. Ekspertów dla nowelizacji kodeksu postęp. adm. (16) Nagr. 
MOiSzW ind. II o 1971 (17) Popularyzacja prawa 
AUMK: sygn. K-22/82; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 20: 1966 s. 49-51; A UNC Prawo 
17, z. 105 s. 198-99; Spraw. TNT 32: 1979 s. 8; K. Lubiński, J.K., prawnik, profesor 
UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 165-71; [nekr.]: Z. Resic h, Państwo i Prawo 1979 nr 2 
s. 106-07; J. Jodłowski, Palestra 1979 nr 11 s. 87-90 


.KRAJEWSKI Konrad (1) 10 I 1958 Skępe (woj. włocławskie); rob. 
(2) Lic. Ogólno Lipno 1976 (3) UMK 1981 chem. jądro W. Szymański (4) 
UMK A. Grodzicki 1990 Halogenkowe związki koordynacyjne Co{II) Ni{II) 
i Pd{II) z adeniną (6-amino-1H-Puryna) (12) UMK 1982- (12a) ICh: 
asyst. 1982, st. asyst. 1985, ad. 1990 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Nieorg. 
Ankieta 1983 w AUMK 


.KRAJEWSKI Lech (1) 18 VII 1920 Pogorzela (pow. Krotoszyn 
Wlkp.) (2) Gimn. im. Marcinkowskiego Poznań, Gimn. i Lic. 00 Jezuitów 
w Gdyni-Orłowie (typu hum.) matura 1939 (3) Wolna Wszechnica Pol. 
Warszawa Wydz. Prawa i Nauk Ekon.-Społ. sek. ekon. (w czasie okupacji 
2 lata), UMK 1945-47 dyplom mag. praw (10) W okr. okupacji pr. przeds. 
bud. i hurtowni chem., po wojnie Tymczasowy Zarz. Państw. w Gdańsku 
i Łuszczarnia Ryżu w Gdyni (12) UMK 1 XII 1946 - 1948 (12c) WP-E 
mł. asyst. Kat. Prawa Adm. 
AUMK: sygn. K-l/89 


371
		

/Licencje_017_04_392_0001.djvu

			.KRANTZ-DOMASŁOWSKA Liliana (1) 11 IX 1954 Poznań; 
int. (2) VIII Lic. Ogólno Poznań 1973 (3) UP 1978 hist. szt. (11) UP 
Inst. Hist. Szt. 1976-86 (12) UMK 1986- (12c) IA-P asyst. Zakł. Ped. 
Artyst. 


.KRASOWSKI Sławomir (12) UMK 1951-52 (12c) WPr zast. 
asyst. Kat. Ekon. Polit. 


KRASSOWSKA Alicja zob. FRANQOIS-KRASSOWSKA 
Alicja (Simona) 
.KRASUSKA Edyta z d. Szydłowska (1) 15 XI 1968 Mońki; int. 
(3) UMK 1992 fil. ang. M. Wiszniowska (10) Naucz. Szk. Podst. nr 9 
Toruń 1992-93 (12) UMK 1993-94 (12c) SJO -lekt. j. ang. 
.KRASZEWSKI Stanisław (1) 16 V 1954 Rypin; int. (2) I Lic. 
Ogóln. im. M. Kopernika Toruń 1972 (3) UMK 1976 prawo E. Ochendowski 
(4) UMK E. Ochendowski 1985 Ochrona prawna użytkowników zakładów 
administracyjnych (12) UMK 1976- (12c) WPiA ad. Kat. Prawa Adm. 
Ankieta 1983 w AUMK 


KRAŚKIEWICZ Witold (Tadeusz) (1) 2 VIII 1958 Bydgoszcz; int. 
(2) Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1977 (3) UMK 1982 mat. teor. P. Pragacz 
(4) UMK T. Józefiak 1990 Rozkłady zredukowane w grupach Weyla (11) 
Centr. Mat. im. S. Banacha Warszawa 1988; visiting prof. Northeustern 
Univ. Boston 1991; staż. Karcher Fund. w Oklahoma Univ. Norman 1994 
(12) UMK 1982- (12c) WMiI ad. Zakł. Alg. i Topol. (15) Kombinatoryka 
alg., alg. przemienna 


KRAUSE Janusz Antoni (1) 16 I 1939 Września; rob. (2) Lic. 
Ogólno im. H. Sienkiewicza Września 1953 (3) UMK 1965 chem. W. Zacha- 
rewicz (4) UMK W. Domasłowski 1974 Badania nad usuwaniem produktów 
korozji z powierzchni żelaznych zabytkowych obiektów żelaznych (9) Czł. 
Kom. Kons. przy Łazienkach Królewskich i Pałacu Namiestnikowskim War- 
szawa (10) PP. PKZ Toruń (kier. Prac. Kons. Metali) 1980-85; rzeczozn. 
MKiSz ds. kons. obiektów metowych (12) UMK 1965- (12c) IZiK ad. 
Zakł. Kons. Elem. i Detali Archit. Prac. Kons. Metali (15) Bad. nad kons. 
zab. obiektów metalowych (16) Nagr.: MKiSz za pr. dokt., MEN 111 0 
.KRAWCZYK Janusz (1) 25 VI 1955 Poznań; int. (2) II Lic. 
Ogólno Konin 1974 (3) AR Poznań 1978 techn. drewna - kons. drewna; 
UMK 1986 szt. piękne - kons. (9) Zw. Art. Piast. - Pol. Szt. Użytkowa 
1987- (10) AR Poznań 1979-80; Muz. Regionalne Wolsztyn 1981-1983; 
PP. PKZ Poznań Prac. Kons. Mebli Zab. 1982-88; pr. przy kons. intarsji 


372
		

/Licencje_017_04_393_0001.djvu

			-- 


z Neue Kammern w Poczdamie 1983-84; PP. PKZ Toruń 1983-88 (11) 
Styp. rządu Fran. - pr. przy kons. mebli zab. w Paryżu i Wersalu 1988-92 
(12) UMK 1993- (12c) IZiK asyst. Zakł. Kons. Elementów i Detali Archit. 
(15) Kons. i rest. mebli zab. (16) Nagr. im. J. Remera 1987 
KRAŻEWSKI Stanisław (Romuald) (1) 10 XII 1927 Ostrów (pow. 
Baranowicze); policjant (rodzina o tradycjach patriotycznych, ojciec powsta- 
niec śląski, żołnierz AK) (2) W czasie wojny tajne komplety Gimn. im. 
J. Piłsudskiego w Stoczku Łukowskim (T. Byrski); Lic. Spółdz. Toruń 1949 
(matura) (3) Geol. - stratygrafia i paleont. E. Passendorfer i R. Kongiel: 
UMK 1949-53, UW 1954 mag. (4) UMK M. Kołaczkowska 1963 Minera- 
logia, petrografia i zjawiska diagenetyczne wapieni antyliny Barcin - Pakość 
(9) TNT 1965-; PT Geogr.; PT Miner. (10) Pr. biurowa: Urz. Gminy 
Bobrowniki (pow. Lipno) 1945-47, Powsz. Spółdz. Spożywców Toruń 1949 
(11) PSz (wykł. zlec. z miner.) 1965-75; stai na Uniw. w Greifswaldzie 1975 
(12) UMK 1953-93 (12a) Zakł. Miner. iKrystal. (WBiNoZ od 1976 ICh): 
zast. asyst. 1953, asyst. 1954, ad. 1964 (12b) Kier. Zakł. Miner. i Kry- 
stal. 1979-, ooecnie Prac. Miner. iKrystal. (12c) ICh ad. Prac. Miner. 
iKrystal. (15) Miner.; petrografia skał osadowych; stratygrafia 
AUMK: sygn. K-68/36 


.KREFT Werner (1) 30 XI 1913 Rumia (2) Gimn. klas. Wejherowo 
1934 (3) Semin. Duchowne Pelplin 1939 fi.loz., teol.; UJ 1948 teol. (12) 
UMK 1947-48 (12c) WH mI. asyst. Kat. Etnol. i Etnogr. 
AUMK: sygn. K-l/I02 


KREJA Ludwik (Jan) (1) 24 VIII 1935 Skórcz (woj. gdańskie); na- 
ucz. (2) Tech. Przem. Okrętowego Gdańsk 1955 (3) UMK 1963 chem. fiz. 
A. Basiński (4) UMK A. Basiński 1970 Własności elektryczne i katalityczne 
tlenków kobaltu (5) UMK 1980 Katalizatory elektrochemicznego utleniania 
i redukcji dla ogniw paliwowych wodorowo-tlenowych z elektrolitem kwaśnym 
(6) UMK 1991 (11) Stai nauk. na Univ. Dortmund 1972-73 (12) UMK 
1963- (12b) Zast. dyr. ICh ds. dyd. 1981-87 (z wyboru) (12c) WCh 
prof. nadzw. Zakł. Chem. Fiz. (15) Kataliza; chem. źródła prądu (16) 
Nagr.: Sekr. Nauk. PAN zesp. 1980; MNSzWiT ind. III o 1981 (17) Czł. 
Centr. Ośr. Metod. Stud. Naucz. 1983-90 


KREŁOWSKI Jacek (1) 10 VII 1946 Kalisz; int. (inż. leśnik) (2) 
I Lic. Ogóln. im. A. Asnyka Kalisz, Lic. Ogóln. im. J. Słowackiego Piotr- 
ków Trybunalski, matura - II Lic. Ogóln. im. M. Kopernika Włocławek 
1963 (3) UMK 1968 astr. - astrofiz. teor. R.S. Ingarden, W. Iwanowska 
(4) UMK W. Iwanowska 1975 Interpretacja fizyczna krzywych blasku gwiazd 


373
		

/Licencje_017_04_394_0001.djvu

			typu R Coronae Borealis (5) UMK 1987 Krzywa estynkcji międzygwiaz- 
dowej i związane z nią struktury widmowe (6) UMK 1991 Zakł. Astrofiz. 
i Astr. Gwiazdowej (9) TNT (czł. Wydz. III 1988-); PT Astr. 1969-; 
Intern. Astronomical Uno - lAU 1982-; Astronomical Soc. of the Pacific 
1989-; New York Academy of Sciences czł. 1994- (11) Uniw. w Lejdzie (Ho- 
landia) - staż 1979 J.M. Greenberg; współpr. z B.E. Westerlundem (Uniw. 
w Uppsali) 1980-; Univ. of British Columbia Vancouver (Kanada), G.A. 
Walker - styp. Inst. Herzberga 1985-86; Univ. of Texas at Austin (USA) 
- styp. Fulbrighta 1992-93; Bellagio Research Center - styp. Rockefellera 
1994 (12) UMK 1968- (12a) lA: asyst. staż. 1968, asyst, st. asyst. 
1969, ad. 1975, doc. 1988, prof. nadzw. 1991 (12c) lA prof. nadzw. Zakł. 
Astrofiz. i Astr. Gwiazdowej (15) Bad. spektroskopowe ciemnej materii 
międzygwiazdowej: ekstynkcja ciągła promieniowania gwiazd i rozmyte linie 
międzygwiazdowe 
[Bio-bibliogr.), Spraw. TNT 42: 1988 s. 92-94 


.KREUTZ Andrzej (1) 15 III 1936 Kraków; akad. (2) V Lic. TPD 
Kraków 1953 (z wyróżnieniem) (3) UJ prawo (10) Prez. Miej. Rady 
Nar. Kraków 1961 (12) UMK 1961-66 (12a) Kat. Powsz. Hist. Państwa 
i Prawa: st. asyst. 1961, wykł. 1964 (12c) WPr wykł. Kat. Powsz. Hist. 
Państwa i Prawa 
AUMK: sygn. K-11/93 


.KRĘGIEL Andrzej (Piotr) (1) 15 IX 1944 Rudniki Częstochowskie; 
rob. (2) Lic. Ogóln. im. R. Traugutta Częstochowa 1962 (3) WSE Sopot 
1968 ekonom. transp. mor. T. Łodykowski (9) PT Ekon. (10) Pr. przeds. 
bud.-montażowego Katowice 1962; Zakł. Urządzeń Okrętowych "Towimor" 
Toruń 1968 (12) UMK 1970-78 (12a) Zakł. Ekon. Polit. i Hist. Myśli 
Ekon.: asyst. 1970, st. asyst. 1972 (12c) IOgE st. asyst. Zakł. Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-22/92 


KRIESEL Guido (Antoni) (1) 14 V 1937 Ugoszcz (woj. słupskie); 
rob. (2) Lic. Ogóln. Bytów 1955 (3) UP 1960 biol. - antropol. J. Cze- 
kanowski (4) UMK W. Stęślicka-Mydlarska 1965 Badania antropologiczne 
młodzieży męskiej szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych rejonu 
Pomorza i Kujaw (5) UMK 1971 Zagadnienie określania budowy soma- 
tycznej na podstawie ludzkich szczątków kostnych (6) UMK 1988 Zakł. 
Antropol. (9) TNT 1965- (czł. Wydz. III 1972-, jego sekr. 1976-91); Ko- 
mit. Antropol. PAN 1973-; PT Zool. 1963-; PT Antropol. (czł. ZG 1976-); 
Eur. Anthropol. Assoc. (EAA) 1987- (12) UMK 1960- (12a) Kat. (od 
1968 Zakł.) Antropol.: asyst. 1960, st. asyst. 1963, ad 1965, doc. 1972, prof. 
nadzw. 1988 (12b) Zast. dyr. IB 1978-81,1987-91; kier. Zakł. Antropol. 


374
		

/Licencje_017_04_395_0001.djvu

			1973- (12c) IB prof. nadzw. Zakł. Antropol. (15) Rozwój osobniczy dzieci 
i młodz. w zależności od różnych czynników środ., zmienność i morfologia 
populacji pradziejowych 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 26: 1972 s. 130-131; [bibliogr.]: Prz. antropol.: 3/1967, 
39/1973, 42/1976, 47/1981, 54/1988, Folia anthropol. 2: 1995 


KRIESEL Krystyna zob. HERZOG-KRIESEL Krystyna 
(Maria) 
.KROLL Zygfryd (1) 15 VI 1927 Toruń; int. (2) Państw. Gimn. 
i Lic. im. S. Żeromskiego Toruń 1948 (3) UMK 1952 chem. A. Swinarski 
(4) UMK A. Swinarski 1962 Mechanizm wiązania siarkowodoru przez czyste 
tlenki i wodorotlenki żelaza (10) Woj. Urz. Ziemski Bydgoszcz 1945 (11) 
Akad. Górnicza Freiberg (NRD) 1963-64 (12) UMK 1951-92 (12a) 
Kat. (potem Zakł.) Chem. Nieorg.: zast. asyst. 1951, asyst. 1953, st. asyst. 
1954 ad. 1962 (12b) Pełnomocnik rektora ds. stud. wyjazdów i praktyk 
zagr. 1975-; kier. Prac. Toksykologicznej 1975- (12c) ICh ad. Zakł. Chem. 
Nieorg. (13) 1992 
AUMK: sygn. K-56/21, Ankieta 1983 
.KROMAN-SŁUPCZYŃSKA Anna (1) 10 III 1956 Sopot; int. 
(2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Gdańsk 1974 (3) UMK 1978 fil. germ. 
H. Koch (11) Wyższa Szk. Rol.-Ped. Siedlce 1989- (12) UMK 1978-89 
(12a) KFG: asyst. staż. 1978, asyst. 1979, st. asyst. 1984 (12c) WH st. 
asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-48N/25 
.KRÓL Leonilla (1) 23 IX 1916 Warszawa; int. (2) Gimn. Poznań 
1933 (3) Szk. Nauk Polit. Wilno 1939; UŁ 1947 prawo (12) UMK 1947-49 
(12c) WPr asyst. Kat. Prawa Międzynar. Publ. 
AUMK: sygn. K-l/l54 
.KRÓL Maria (1) 6 IV 1931 Słonim; rzem. (3) UW 1954 mat. 
(4) UMK J. Łoś Grupy automorfizmów i pierścienie endomorfizmów grup 
abelowych beztorsyjnych dwuwymiarowych (11) UGd po 1972 (12) UMK 
1954-72 (12c) IM ad. Zakł. Alg. 
.KRÓLICKA Zofia (1) 26 V 1928 Kopyczyńce (woj. tarnopolskie); 
urz. (2) Lic. Olsztyn 1948 (3) UMK 1952 biol. J. Priiffer (12) UMK 
1951-52 (12c) WBiNoZ zast. asyst. Kat. Paleont. 
AUMK: sygn. K-9/335 
.KRÓLIKOWSKA Elżbieta (1) 6 I 1953 Włocławek; int. (2) 
Lic. Ogólno im. Ziemi Kuj. Włocławek 1972 (3) UMK 1978 ped. spec. 
C. Kosakowski (9) PT Ped.; PT Med. Społ. (10) Fabr. Mebli Włocławek 


375
		

/Licencje_017_04_396_0001.djvu

			1973-74 (11) Wydz. Ośw. iWych. Urz. Miej. we Włocławku 1986- (12) 
UMK 1978-86 (12a) IPiP: asyst. staż. 1978, asyst. 1979, sto asyst. 1982 
(12c) IPiP sto asyst. Zakł. Ped. Og. i Dyd. 
AUMK: sygn. K-39N/23 
KRUCHY Renata zob. DRĄŻKOWSKA-KRUCHY Renata 
Zofia 
KRUPIANKA Aleksandra (Magdalena) (1) 1 V 1929 Przemyśl; 
int. (2) Szk. hand. Legionowo 1941-43, tajne komplety II Gimn. i Lic. 
im. Królowej Jadwigi Toruń 1948 (3) UMK 1952 fil. pol. K. Górski, także 
T. Makowiecki, H. Turska, T. Czeżowski, H. Elzenberg (4) UMK H. Turska 
1966 Formacje czasownikowe z przedrostkiem 0- (ob-) w języku polskim (5) 
UMK 1978 Czasowniki z przedrostkami przestrzennymi w polszczyźnie XVIII 
wieku (6) UMK 1990 Zakł. J. Pol. IFP (9) TNT 1961- (czł. Wydz. 
II 1978-, przew. Kom. Fil. 1978-88); Komit. Językozn. PAN czł. 1987-89; 
PT Językozn. 1959-; Tow. Miłośników J. Pol. (prez. Oddz. Toruń 1978-83) 
(10) Naucz. Państw. Lic. Szt. Piast. Bydgoszcz 1952-57 (12) UMK 1957- 
(12a) Kat. Fil. Pol.: asyst. 1957, sto asyst. 1960, ad. 1966; Zakł. J. Pol. 
IFP: ad. 1968, doc. 1979, prof. nadzw. 1990 (12b) Kier. Zakł. Metod. 
Naucz. Lit. i J. Pol. 1986-94 (12c) IFP prof. nadzw. Zakł. J. Pol. (15) 
Słowotwórstwo pol., hist. j. pol., jęz. i styl A. Mickiewicza (16) Med. UMK 
1987 


[Bio-bibliogr.J, Spraw. TNT 32: 1978 s. 81-83; [biogr.], Kto jest kim na WH, s.15 


.KRUPOWICZ Jan (1) 24 XI 1905 Wilno; rob. (2) Gimn. im. 
J. Lelewela Wilno 1928 (3) USB WM-P 1931,1939; UMK 1947 chem. 
W. Zacharewicz (4) UMK W. Zacharewicz 1950 Izomeryzacja d_ 3 karenu 
roztworem kwasu siarkowego w etanolu. (5) UMK 1954 nom. CKK (za 
całokształt pr. nauk. idyd.) (6) UMK 1964 chem. org. (7) AR Lublin 
1974 (9) TNT 1955- (czł. Wydz. III 1957-); Lubelskie TN 1964-; PT 
Chem. 1947- (wiceprez. Okr. Bydgoszcz) (10) Naucz.: Gimn. pryw. By- 
kowej i Łuniowej Wilno 1929-31, Kursy maturalne dla dorosłych 1933-37; 
aresztowny przez NKWD 1939, więzienia Stara Wilejka, Mińsk i Orsza, ła- 
gier w Kami 1939-42, Uzbekistan 1942-44: organiz. szk. pol. w Jangiryku 
1942, współorganiz. pol. domów dziecka iwych. Bogat i Urgencz (naucz. 
i dyr.) 1943; Samarkanda Zw. Patriotów Pol. 1944-46: naucz. w pol. szk. 
śred. i dyr. Pol. Domu Dziecka nr 30, kier. transportu dzieci pol. z domów 
dziecka z Azji Środkowej do Polski 1946 (11) USB mł. asyst. Kat. Chem. 
Org. 1939; WSI Bydgoszcz wykł. 1956-60, WSR (od 1972 AR) w Lublinie 
1964-76 (prorektor ds. naucz. 1965-68, przew. Rady Nauk. Inst. Techn. RoI. 
1968-70, dyr. Inst. Chem. i Techn. RoI. 1970-76) (12) UMK 1 IX 1946 - 
1964 (12a) Kat. Chem. Org.: mł. asyst. 1946, ad. 1950, doc. 1954, prof. 


376
		

/Licencje_017_04_397_0001.djvu

			nadzw. 1964 (12b) Współorganiz.: Kat. i Prac. Chem. Tech. 1946, Kat. 
Chem. Org. 1947-48; deleg. MSzW ds. Młodz. 1949-51; prodziek. WMFiCh 
1957-59; dziek. 1960-62; przew. Zakł. Organiz. Zw. ZNP 1957-58 (12c) 
WMFiCh prof. nadzw. Kat. Chem. Org. (13) 1976 (16) Nagr. MNSz- 
WiT ind. 10 1976 za kształ. kadry nauk.; Med. KEN; tyto hon. "ZasI. Naucz. 
PRL" 1973; zł. odzn.: UMK 1970, AR Lublin 1970 
AUMK: sygn. K-15/138, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 s. 80-81; 
[biogr.], Kto jest kim, ed. 3 s. 351 


KRUSZELNICKI Zygmunt (Tadeusz) (1) 1 VI 1927 Toruń; prawn.- 
naucz. (2) Gimn. im. Królowej Jadwigi Toruń 1946 (3) UMK 1950 hist. 
szt. i etnogr. J. Puciata-Pawłowska, B. Stelmachowska, H. Elzenberg (4) 
UMK B. Stelmachowska 1952 Tematyka etnograficzna jako czynnik kształ- 
towania pierwiastka realizmu w sztuce polskiej (5) UW 1965 Z dziejów 
postaci "frasobliwej" w sztuce (6) PAN 1985 Inst. Szt. (7) UMK 1991 
Zakł. Hist. Szt. IZiK (9) TNT 1955- (czł. Wydz. II 1965-, przew. Kom. 
Hist. Szt.); Komit. Nauk o Szt. PAN 1972-; Stow. Hist. Szt. 1951- (czł. 
ZG 1969-73, wiceprez. i prez. Oddz. Toruń); Woj. Rada Ochro Dóbr Kult. 
Gdańsk 1974-77 (11) Inst. Szt. PAN (kier. Prac. Pom.) 1976-90; Ośr. 
Ochro Dóbr Kult. w Gdańsku (zast. dyr. ds. nauk.) 1975-77; Perugia 1960, 
Florencja 1963 (12) UMK 1948-76 i 1990- (12a) Kat. Etnol. i Etnogr. 
zast. asyst. (stud. III r.) 1948; Kat. Hist. Szt. oraz Etnol. i Etnogr. mł. asyst. 
1950; Kat. Zab. i Kons.: asyst. 1951, st. asyst. 1953, ad. 1955; Kat. Hist. 
Szt.: ad. 1961, doc. 1965; IZiK Zakł. Hist. Szt. prof. zw. 1990 (12b) Czł. 
Senatu 1990-93; kier. Zakł. Hist. Szt. 1990- (12c) IZiK prof. zw. Zakł. 
Hist. Szt. (15) Hist. szt. Pom., ikonografia i ikonologia; zagadnienia histo- 
ryzmu w odniesieniu do różnych okr. i prob!. artysto (16) Med. 750-lecia 
m. Torunia; zł. odzn. UMK 1970 
AUMK: sygn. K-20/87a; AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXV: 1995 
z okazji 40-1ecia pracy nauk.; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 19: 1965 s. 45-46 


KRUSZKA Irena (Monika) z d. Radajewska (1) 
1 III 1958 Toruń; 
urz. kolej. (2) I Lic. Ogólno Toruń 1977 (3) UP 1981 fil. rom. (11) Styp. 
jęz. w Alliance Franc;aise de Paris 1991 (12) UMK 1981- (12a) Dz. Wyd. 
UMK (korektor) 1981-87; Kolegium Jęz. Obcych Toruń (kier. Sek. J. Fran.) 
1990-; SJO lekt. 1988; Ośr. Alliance Franc;aise 1988 (12b) Kier. Ośr. Pol. 
Komit. Alliance Franc;aise 1988- (12c) Ośr. Alliance Franc;aise -lekt. 
.KRYGER Bogumił (1) 16 IV 1927 Chełmża; int. (2) Gimn. i Lic. 
Ogólno Chehnża 1948 (3) UMK 1952 chem. A. Swinarski (10) Firma 
Bud. Chełmża 1940-44 (12) UMK 1950-52 (12c) WMFiCh zast. asyst. 
Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-l/384 


377
		

/Licencje_017_04_398_0001.djvu

			.KRYGIER Apoloniusz (1) 25 I 1922 Szubin; int. (2) Lic. Szt. 
Piast. Poznań 1947 (3) UMK 1952 szt. piękne - rzeź. T. Godziszewski 
(10) Pr. fiz. Lublin 1939-45 (12) UMK 1950-53 (12c) WSzP asyst. 
Kat. Rzeź. 
AUMK: sygn. K-2/90 
KRYGIER Bernard (Jakub) (1) 24 VII 1933 Bożejewice (woj. byd- 
goskie); roI. (2) Lic. Ogólno im. Braci Śniadeckich Żnin 1952 (3) UMK 
1958 astrofiz. W. Iwanowska (4) UMK S. Gorgolewski 1973 Radiowe ob- 
serwacje korony słonecznej przy pomocy zakryć radioźródeł przez koronę sło- 
neczną (9) PT Astr. 1958-; PT Obserwatorów Słońca; PT Miłośników 
Astr.; Intern. Astronomical Uno - IAU 1974-; Uno Radio-Scientifique - URSI 
1979- (10) Planetarium i Obs. Astr. Chorzów 1958-62; naucz.: szk. podst. 
Stary Chwalin 1952-54, Lic. Ped. Chorzów 1962-65 (12) UMK 1965- (pr. 
inż.-tech. 1965-80) (12b) Zast. kier. Kat. Radioastr. 1978-; pełnomocnik 
rektora ds. bud. radioteleskopu RT-u (12c) lA ad. Kat. Radioastr. (15) 
Astrofiz. Słońca, modele kosmologiczne, radioastr. pozagalaktyczna (16) 
Odzn. "Zasł. dla Tor. i woj. tor."; Zł. odzn. ZNP 
KRYSZAK Janusz (Marian) (1) 22 XI 1945 Bydgoszcz; rzem. (2) 
II Lic. Ogólno im. M. Kopernika Bydgoszcz 1963 H. Obiezierska (pol.) (3) 
UMK 1968 fil. pol. - hist. lit. A. Hutnikiewicz (4) UMK A. Hutnikiewicz 
1976 Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. drugiej awangardy 
(5) UMK 1983 Poezja ziemi. Międzywojenna twórczość poetycka Mariana 
Czuchnowskiego (6) UMK 1991 IFP (9) TNT 1969- (czł. Wydz. II 1983-, 
red. nacz. "Spraw. TNT" 1984-, red. nacz. wyd. 1990-92); ZLP 1976-83 
(10) Kier. lit. Teatru Pol. Bydgoszcz 1978-80 (11) WSP Olsztyn (% 
etatu) 1989-92, pr. zlec. 1993- (12) UMK 1968- (12a) Zakł. Lit. Pol. 
XX w.: asyst. staż. 1968, asyst. 1969, Zakł. Hist. Lit.: st. asyst., ad. 1976, 
doc. 1983, prof. 1991 (12b) Prodziek. WH 1984-85; zast. dyr. IFP 1987-92; 
czł. Senatu 1990-93; kier. Zakł. Lit. Młodej Pol. i Dwudziestolecia Między- 
wojennego (12c) IFP pr. nadzw. Zakł. Lit. Młodej Pol. i Dwudziestolecia 
Międzywo jennego (15) Lit. pol. XX wieku ze szczególnym uwzględnie- 
niem poezji i lit. emigracyjnej (16) Nagr. "Pióra" 1979 (17) Poeta, 
autor 6 zbiorów poezji; twórca teatru Peipera (1970-74); animator życia lit. 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 37: 1983 s. 120-121; [biogr.], Kto jest kim na WH, s. 15 


.KRYSZEWSKI Marian Witold (1) 17 IV 1925 Toruń; urz. (2) 
Lic. Ogólno im. Królowej Jadwigi Toruń 1945 (3) UMK 1950 chem. fiz. 
A. Basiński, numer immatrykulacyjny 1 na WM-P (4) UMK A. Ba- 
siński 1958 Kinetyka Jotopolimeryzacji bromku winylu w cykloheksanonie 
(5) Nom. CKK na doc. 1958 (6) 1966 (7) 1973 (8) Czł. koresp. 
PAN 1976, czł. rzeczywisty PAN 1989 (9) Łódzkie TN 1964-; Komit. 


378
		

/Licencje_017_04_399_0001.djvu

			Nauk. Chem. PAN 1970-; Komit. Nauk Fiz. PAN 1978-; PT Chem. 1947- 
(przew. Oddz. Łódź 1968-72); Amer. Chemical Soc. 1968-; Royal Chemi- 
cal Soc. (dawniej Faraday Soc.) - Wielka Brytania 1958-; Niemieckie Tow. 
Fiz. - NRD (czł. Rady Kongresowej); Eur. Physical Soc. (EPS) 1976- (czł. 
Zarz. Sek. Fiz. Polim. 1978-); Intern. Uno of Pure and Applied Chemistry 
(lUPAC) (czł. Macromolecular Division 1983-); Komit. RWPG "Związki 
Wielkocząsteczkowe" 1964-72; Grupa Współdziałania AN krajów socjali- 
stycznych "Związki wiekocząsteczkowe"; czł. komit. nauk, prob!. międzyre- 
sortowego; kier. probl. rządowego; czł. i przew. kilku rad nauk. inst. PAN 
i ucz.; czł. rad nauk. kiku czasopism pol. i zagr. (Niemiec, USA) (10) W 
okresie okupacji: pr. przymusowa w Stoczni Gdańskiej 1940-45 (aresztowa- 
nie i pobyt w więzieniach w Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy 1943); Fabr. 
Farb "Atra" Toruń 1945-46; naucz. I Lic. i Gimn. im. M. Kopernika Toruń 
1947- (11) PŁ 1968-72; zast. dyr. ds. nauk. Centr. Bad. Mol. iMakromol. 
PAN Łódź 1972- (12) UMK 1 IX 1946 - 1958 (12a) Kat. Chem. Nieorg.: 
zast. asyst. (stud. II r.) 1946, mł. asyst. 1948 (l2c) WMFiCh doc. Kat. Fiz. 
Dośw. (15) Fiz. i chem. polimerów (16) Nagr.: MOiSzW: ind. 10 1967, 
IIo 1969; MNSzWiT: ind. 10 1975, zesp. 10 1982, IIo 1980; Sekr. Nauk. PAN: 
1973,1978,1983; Wydz. III PAN ind. 1963; PAN im. M. Curie-Skłodowskiej 
1970; nagr. nauk. m. Łodzi 1981; med. im. Zawidzkiego PT Chem. 1983 
AUMK: sygn. K-8/204, Ankieta 1983; [biogr.], Gl. Ucz. 1995 18/19 II s. 8-9, 11 
.KRYSZEWSKI Włodzimierz (1) 20 III 1923 Toruń; urz. (2) 
Toruń: Gimn. im. M. Kopernika (I kl.) 1939; Gimn. im. Królowej Jadwigi 
1945 (3) UMK 1949 prawo (10) W okresie okupacji: kolportaż prasy pod- 
ziemnej na Pom. do 1942, obozy koncentracyjne: Oświęcim, Ravensbriick, 
Sachsenhausen 1942-45; Kur. Okr. Szk. Pom. 1945-46 (ref.); tyg. "Głos De- 
mokratyczny" Toruń (red.) 1947; Deleg. MOś dla spraw Młodz. Szk. Wyż- 
szych Toruń 1947-49; Uniw. Kursy Przygotowawcze Toruń wykI. 1948-49 
(11) UP Kat. Socjol. st. asyst. 1949- (12) UMK 1947-50 (12a) Kat. 
Socjol.: asyst. wolont. 1947, mł. asyst. 1948, st. asyst. 1950 (12c) WP-E 
st. asyst. Kat. Socjol. 
AUMK: sygn. K-l/222 


.KRYSZEWSKI Wojciech (1) 15 VIII 1958 Toruń; int. (3) UŁ 
1980 mat. teor. (4) UŁ B. Nowak 1988 Metody topologiczne i ap roksy- 
Tnacyjne w teorii stopnia odwzorowań wielowartościowych (9) PT Mat.; 
Amer. Tow. Mat. (10) UŁ IM 1980-92 (11) Mat. Centr. im. S. Banacha 
1984; Uniw. w Monachium i Heidelbergu - styp. Fund. A. von Humboldta 
1990-92 (12) UMK 1992- (12c) WMiI ad. Zakł. Anal. Mat. (15) 
Topol. i anal. nieliniowa (16) Nagr.: Sekr. Nauk. PAN 1979, PT Mat. im. 
J. Marcinkiewicza 1980, PT Mat. dla młodych mat. 1987 


379
		

/Licencje_017_04_400_0001.djvu

			.KRZEMIEŃ Adam (Józef) (1) 16 III 1902 Lwów; urz. (2) Szk. 
Naftowa Borysław 1923; Gimn. im. R. Traugutta Brześć n. Bugiem (ma- 
tura ekst.) 1927 (3) USB 1932 szt. piękne - rzeź. (absol.); UMK 1950 
szt. piękne - zab. i kons. J. Remer (9) PT Hist.; Tow. Prehist. 1947-; 
PT Ludozn. (10) Zarz. Miej. Wilno 1933-34; "Orbis" 1935-39; udział 
w kampanii wrześniowej, niewola obóz Sant-Bostel1939-46; Zarz. Miej. To- 
ruń 1946-47; naucz. Państw. Lic. Bud. Toruń 1947 (11) USB Kat. Archit. 
asyst. 1928-33; PSz 1959 (12) UMK 1 IX 1946 - 1959 (12a) Kat. Zab. 
i Kons.: st. asyst. 1946, ad. 1954 (12b) Organiz. i kier. Prac. Materiało- 
znawstwa Archit. i Rzeź. 1953 (l2c) WSzP ad. Kat. Zab. i Kons. (15) 
Rzeź. 
AUMK: sygn. K-8/168 
.KRZEMIEŃ Bolesław (1) 30 VII 1926 Szczyty woj. białostockie; 
chI. (2) Gimn. i Lic. Ogóln. Ciechocinek 1949 (3) UMK 1956 geogr. 
R. Galon (10) Naucz. w Koniczkach pow. Kwidzyń 1949-51 (12) UMK 
1954-55 (12c) WBiNoZ zast. asyst. Kat. Geogr. Fiz. 
AUMK: sygn. K-2/265 
.KRZEMIŃSKI Adam (1) 27 11945 Radecznica (pow. Zamość); int. 
(2) Lic. Ogóln. Warszawa 1962 (3) Karl-Marx-Univ. Lipsk 1967 (10) 
Red.: "Forum", "Miesięcznik Literacki", "Twórczość", "Polityka" (12) 
UMK 1982-84 (% etatu) (12c) WH st. wykI. KFG 
AUMK: sygn. K-37N/35 
.KRZESZOWSKI Tomasz Paweł (1) 26 VI 1939 Warszawa; int. 
(3) UW 1961 fil. ang.; State Univ. of New York - Albany ped., językozn. 
muzyk. 1961-62 (4) UŁ J. Fisiak 1966 Some Types ol English and Polish 
Verb Phrases (A Contribution to Contrastive Studies) (5) 1974 Contrastive 
Generative Grammar. Theoreticalloundations. (6) UGd 1981 nauk hum. 
(7) UGd 1992 (9) Kom. Neofil. PAN; PT Językozn.; PT Neofil.; Kom. Egz. 
ds. Jęz. Obcych MEN 1990-93; czł. Rady Nauk. przy Pol. Zw. Niewidomych; 
Soc. Linguista Eur. (11) UŁ 1962-80 (asyst., ad., od 1972 doc.); UGd 
1980- (doc., od 1981 prof. nadzw., dyr. Inst. Ang. 1979-); Post-doctoral 
Fellow Departament of Linguistics Uniw. w Edynburgu 1969-70; visiting 
prof.: State Univ. of New York - Fredonia 1978-79, Uniw. w Konstancji 
1980 (12) UMK 1993- eh etatu) (12c) WH prof. zw. KFA (15) 
Językozn., fil. ang. (17) Zał. Pol. Stow. Niewidomych 
[Biogr.]: Kto jest kim, ed. 3, s. 353; Kto jest kim na WH, s. 59 


KRZEWIŃSKA Anna (Maria) (1) 9 VIII 1927 Grudziądz; int. (2) 
Matura 1949, Z. Nowicka (pol.) (3) UMK 1956 fil. pol. B. Nadolski (4) 
UMK B. Nadolski 1965 Pieśń ziemiańska, antyturecka i refleksyjna w staro- 


380
		

/Licencje_017_04_401_0001.djvu

			polskiej liryce artystycznej XVI i XVII wieku (5) UMK 1978 Staropolska 
sielanka, jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju (6) UMK 1990 
IFP (9) TNT (czł. Wydz. II 1978-); Komit. Nauk o Lit. Pol. PAN 1982- 
(10) Pr. przymusowa w okr. okupacji; Szpital Miej. Grudziądz 1951-52; na- 
ucz. Lic. Ogóln.: Trzemeszno 1955-56, Świecie n. Wisłą 1956 (11) Uniw. 
w Padwie 1981 (visiting prof.); Uniw. w Rzymie (styp.) 1982 (12) UMK 
1957- (12a) Zakł. Lit. Staropol.: asyst. 1957, ad. 1966, doc. 1979, prof. 
nadzw. 1990 (12b) Kier. Zakł. Lit. Staropol. 1987- (12c) IFP prof. 
nadzw. Zakł. Lit. Staropol. i Oświecenia (16) Nagr. MNSzWiT ind. III O 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 32:1978 s.83-84.; [biogr.], Kto jest kim na WH, s. 16 


.KRZYSZKOWSKA Anna (1) 30 V 1905 Pińczów (3) UP 1931; 
Uniw. Kowno 1942 med. (12) UMK 1945-49 (12c) WM-P st. asyst. Kat. 
Neurofizjol. i Fizjol. Zwierząt (14) zm. 
.KRZYSZTOSZEK Wiesław (Karol) (1) 4 XI 1951 Kwidzyn; int. 
(2) Lic. Ogólno im. S. Żeromskiego Kwidzyn 1969 (3) UMK 1974 fil. 
pol. A. Hutnikiewicz (4) UMK J. Speina 1982 Twórczość Adama Ważyka 
w okresie międzywojennym (9) TNT (10) Pom. Wyd. Prasowe RSW 
"Prasa - Książka - Ruch" Bydgoszcz 1985- (12) UMK 1974-86 (12a) 
IFP: asyst. staż. 1974, asyst. 1975, st. asyst. 1977, ad. 1982 (12c) IFP ad. 
Zakł. Teor. Lit. 
AUMK: sygn. K-39N/21, Ankieta 1983 
.KRZYŚKO Krystyna (1) 3 IV 1941 Grudziądz; int. (3) UMK 
1965 biol. - bot. M. Michniewicz (10) Miej. Przych. Obwodowa Grudziądz 
(kier. Prac. Bakteriologicznej) 1971- (12) UMK 1965-71 (12a) Kat. 
Fizjol. Roślin: asyst. staż. 1965, asyst. 1966, st. asyst. 1968 (12c) IB st. 
asyst. Kat. Fizjol. Roślin 
AUMK: sygn. K-20/78 
.KRZYWICKA Helena (1) 29 V 1914 Moskwa; int. (2) Gimn. 
im. E. Orzeszkowej Wilno 1937 (3) UMK 1951 geogr. (12) UMK 1949-52 
(12c) WM-P zast. asyst. Kat. Meteor. i Klim. 
AUMK: sygn. K-l/299 
.KRZYWKA Andrzej (1) 23 XII 1953 Toruń; akad. (syn Ryszarda) 
(2) V Lic. Ogólno Toruń 1972 (3) UMK 1977 szt. piękne - graf. E. Piotro- 
wicz (4) UMK B. Suchodolski 1983 Poszukiwanie tożsamości kulturowej 
w kształtowaniu osobowości człowieka poprzez sztukę (12) UMK 1977- 
(12a) lA-P: asyst. staż. 1977, asyst. 1978, st. asyst. 1980, ad. 1983 (12c) 
IA-p ad. Zakł. Ped. Artyst. 
Ankieta 1983 w AUMK 


381
		

/Licencje_017_04_402_0001.djvu

			KRZYWKA Ryszard (1) 7 VIII 1925 Nowy Targ; leśno (2) Lic. 
Ogólno Krynica 1947 (3) UMK 1953 szt. piękne - graf. J. Hoppen (4) 
1958 przewód kwalif. 10 (5) ASP Warszawa 1964 Dwutorowość w roz- 
woju drzeworytu polskiego przewód kwalif. II o (6) UMK 1989 lA-P (7) 
UMK 1991 IA-P (9) ZPAP 1954-; rzeczozn. ds. graf. z ramienia MKiSz 
1976-82-; czł.: Kom. Programowej Zesp. Dyd.- Wych. MNSzWiT 1975-80; 
Zesp. Dyd.-Nauk. Nauk Psych. i Ped. MNSzWiT 1984-87; ekspert ONZ ds. 
pIast. 1978- (10) Naucz.: Szk. Podst. Powroźnik 1947-48, Państw. Szk. 
dla dorosłych Toruń 1948-49 (11) Escuela Nacional de Arte i Escuela de 
Diseiio Hawana 1972-75 (12) UMK 1951- (12a) WSzP: zast. asyst. 
1951, asyst. 1953, st. asyst. 1956, ad. 1958, doc. 1965, prof. nadzw. 1989, 
prof. zw. 1991 (12b) WSzP: prodziek. 1966-69; dziek. 1969-72 i 1975-81; 
kier. Zakł. Graf. 1979-81 (12c) IA-P prof. zw. Zakł. Graf. (15) Graf. 
artysto i użytkowa (16) Nagr. MNSzWiT ind. II o 1977 dyd.-wych.; Med.: 
KEN 1987, UMK 1988, "Mollcady" Rady Min. Republiki Kuby 1975; tyto 
"Zasł. Dział. Kult." 1984 
J. Dziewulska-Karbowska, Mistrz syntezy [R.K.], Kierunki 1961 nr 12 s. 9. 


KRZYŻANOWSKI Leszek (Józef) (1) 30 XI 1932 Toruń; rob. (2) 
SP UMK 1953 (3) Państw. Uniw. Moskiewski 1958 fi.loz. 1.S. Narskij (4) 
UMK J. Sztumski 1976 Poglądy filozoficzno-społeczne Ludwika Biichnera 
(9) PT Filoz. (10) SN: Toruń 1958-68, Bydgoszcz 1969-75 (11) WSI 
Bydgoszcz 1969-75 (12) UMK 1968-91 (12c) IF ad. Zakł. Hist. Filoz. 
i Myśli Społ. 
AUMK: sygn. K-55/37 
.KUBIAK Andrzej (1) 11 XI 1946 Gdynia; int. (2) I Lic. Ogólno 
Gdynia 1964 (3) UMK 1969 prawo (12) UMK 1969-70 (12c) Stud. 
Nauk. Polit. asyst. 
AUMK: sygn. K-16/147 


KUB lAK Lech (1) 8 XII 1946 Toporzysko (woj. tor.); rob. (2) 
Państw. Lic. Szt. PIast. Bydgoszcz 1965 (3) UMK 1970 szt. piękne - artysto 
ped. S. Borysowski; Podypl. Stud. Muz. przy UJ 1972 (4) ASP Warszawa 
S. Borysowski, T. Żołnierkiewicz 1982 przewód kwalif. 10 na stan. ad. (5) 
ASP Warszawa 1994 przewód kwalif. IIo (9) ZPAP (przew. Sek. Mal. 
Okr. Toruń); Ogólnopol. Kom. ds. przyjęć do ZPAP na podst. pr. (10) 
Muz. Okr. Bydgoszcz (asyst. piast.) 1970-74; naucz. Państw. Lic. Szt. Piast. 
Bydgoszcz 1970-74 (12) UMK 1974- (l2c) IZiK ad. Zakł. Techn. i Tech. 
Mal. (15) MaI., rysunek, maI. ścienne, graf. proj. 
.KUBIK Kazimierz (1) 20 II 1912 Ropczyce (3) 1938 ped. i hist. 
S. Kot (4) UJ Z. Mysłakowski 1946 Monografia środowiska bezrobotnych 


382
		

/Licencje_017_04_403_0001.djvu

			(5) 1959 Współpraca Gimnazjum Akademickiego z Towarzystwem Przyrod- 
niczym w Gdańsku (6) 1965 (9) Gdańskie TN; Śląskie TN; czł. kilku 
komit. wyd. (10) Naucz. szk. podst. Kraków 1935-39 (11) WSP Gdańsk 
1946-70; UGd 1970-82 (12) UMK 1956-66 (12c) WH doc. Kat. Ped. 
(13) 1982 (16) Nagl.: MOiW ind. II o 1965,1 0 1970, Min. Żeglugi 1969, 
MNSzWiT ind. n° 1983 
Ankieta 1983 w AUMK; Zesz. Nauk. Wydz. Hum. UGd 1980 nr 10 (poświęcony pr. 
nauk. K.K.). 
KUBIK Wacław Tadeusz (1) 30 VIII 1928 Zawiercie; rob. (2) Lic. 
Ogólno Zawiercie 1949 (3) UWr. 1953 prawo 10; UW 1955 fi.loz. T. Kotar- 
biński (4) UMK T. Czeżowski 1964 Ustawowe przesłanki wykładni prze- 
pisów prawnych. Analiza logiczna na tle stosowania prawa (9) PT Filoz. 
1956- (sekl. i skarbnik Oddz. Toruń, współzał. i sekr. Zarz. Sek. Naucz. 
Filoz. przy Z.G.) (10) Rob. w Odlewni Żeliwa Zawiercie 1943-45; urz. 
w Zakł. Przem. Bawełnianego Bielawa 1951 (11) Bib!. Uniw. Wrocław 
(styp. nauk.) 1952-53; SN Toruń (wykI.) 1958-70; WSP Bydgoszcz (ad.) 
1971-91; Akad. Nauk SpoI. Warszawa filia w Bydgoszczy 1989-90 (pr. zlec.) 
(12) UMK 1955-90 (12a) Kat. Log.: asyst. 1955, st. asyst. 1955, ad. 1964 
(12b) Zast. dyr. INS 1980-84; po. dyr. INS 1982 (12c) WH ad. Kat. Log. 
(13) 1988; % etatu do 1990 (15) Log., zwł. metodol. nauk prawn., naucz. 
log. w szk. wyższych 
AUMK: sygn. K-53N/25 
*KUBIŃSKA Helena (1) 10 III 1922 Bydgoszcz; rob. (2) Miej. 
Gimn. Żeńskie Bydgoszcz (cztery kl.) 1939; III Państw. Lic. dla Dorosłych 
Bydgoszcz (matura) 1946; Lic. Ped. Bydgoszcz (matura) 1947 (3) UMK 
1951 ped. A. Lewicki (9) PT Psych. (10) Naucz. Kur. Okr. Szk. Pom. 
Bydgoszcz 1945-47; psych.: Szpital Świecie 1952-56; Prez. Miej. Rady Nar. 
Bydgoszcz 1956-57; Woj. Przychodnia Zdr. Psych. Bydgoszcz 1957-59 (12) 
UMK 1959-82 (12a) Kat. Ped.: st. asyst. 1959; wykł. 1965 (12c) IPiP 
wykł. Zakł. Ped. Og. i Dyd. (14) 30 IX 1982 
AUMK: sygn. K-33N/15 
.KUBRYCHT Jerzy (1) 2 I 1939 Drohobycz; int. (2) Lic. Ogólno 
Bydgoszcz 1956 (3) UMK 1963 mat. L. Dubikajtis S. Jaśkowski (10) 
Ośl. Bad. - Rozwojowy Elektr. Usług (OBREUS) Toruń 1971- (12) UMK 
1963-71 (12c) IM st. asyst. Zakł. Log. Mat. 
AUMK: sygn. K-16/141 
.KUCHAREK Andrzej (1) 28 X 1953 Warszawa; int. (2) Lic. 
Ogólno im. S. Sempołowskiej Warszawa 1973 (3) UMK: 1977 adm. E. Mi- 
zerski, 1978 prawo J. Łopuski; Podypl. Stud. Ped.-Polit. UMK 1979-80 


383
		

/Licencje_017_04_404_0001.djvu

			(12) UMK 1978-81 (12a) Zakł. Prawa Państw.: asyst. staż. 1978, asyst. 
1979 (12b) Pełnomocnik rektora ds. Domów Stud. 1980-81 (12c) INP-U 
asyst. Zakł. Prawa Państw. 
AUMK: sygn. K-24/101 
.KUCHARSKI Eugeniusz (1) 12 XII 1880 Drohobycz; tech. wiert- 
niczy w przem. naftowym (2) Gimn. Sambor (3) UJK 1905 fil. pol. 
i rom. R. Piłat, W. Bruchnalski, E. Porębowicz; 1907-=1908 podróże nauk. 
do Włoch i Francji (stud. nad teatrem i dramatem), w Paryżu słuchał wykł. 
E. Fagueta i G. Lansona (4) UJK 1909 Romantyzm w komediach Fre- 
dry (5) UJK 1921 Fredro a komedia obca. Stosunek do komedii włoskiej 
(6) UJK 1928 Kat. Lit. Porównawczej (7) UMK 1946 Kat. Lit. (8) 
Czł. koresp. PAU (9) Lwowskie TN czł. przybr. 1921 (czł. zw. Wydz. Fil. 
1925, red. "Sprawozdań"); TNT 1946- (czł. Wydz. II 1947-); PT Filoz.; 
Zw. Nauk.-Lit. im. J. Słowackiego w Stanisławowie (zał. i prez.); Zw. Zaw. 
Lit. Pol. przed 1939 (przez jedną kadencję prez. we Lwowie); Tow. Lit. im. 
A. Mickiewicza (przew. Oddz. Toruń); ZLP; Inst. Teatrów Lud.; czł. ko- 
resp. Kom. Międzynar. Współpr. Intelektualnej od 1927 (10) 1905-1927: 
naucz. j. pol. i fran. w szk. śred.: Lwów, Tarnopol, Stanisławów; od 1914 
walki na froncie (w tym oblężenie Przemyśla), obóz jeniecki Ufa i Orenburg 
1915-17; zał. pol. szk. śred. i "uniwersytetu dla wszystkich" w Orenburgu 
1917 (11) W czasie pobytu w niewoli stud. w bib!. w Ufie nad piśmien- 
nictwem staroruskim; nie przyjął propozycji objęcia kat. w Rzymie i we 
Fryburgu (szwajcarskim); UJK: doc. pryw. 1921-28, kier. Kat. Lit. Porów- 
nawczej (po J. Kasprowiczu) 1928-39; w czasie okupacji tajne naucz. uniw. 
jako prof. i kier. Stud. Lit. PoL; Derzavnyj Univ. im. I. Franki Lwów 1940-41 
i 1944-46 (kier. Kat. Fil. Pol.) (12) UMK 26 VII 1946 -1952 (12a) Kat. 
Lit. prof. zw. 1946 (powołany prowizorycznie) (12b) Kier. Kat. Teor. Lit. 
i Lit. Porównawczej 1946-52 (12c) WH prof. zw. teor. i hist. lit. i lit. 
porównawczej (14) 12 VIII 1952 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Hist. 
lit., szt. lit., teor. lit.; pisarstwo A. Fredry, także twórczość Malczewskiego, 
Asnyka, Wyspiańskiego; piśmiennictwo staroruskie (m.in. stud. nad pierw- 
szym latopisem ruskim), piśmiennictwo i dzieje Polski we wczesnym średn., 
zwł. dzieje pogranicza pol.-ruskiego (17) Dział. społ.-kult., czł. zarz. Tow. 
Teatrów i Chórów Włościańskich i red. jego organu "Poradnika"; Zw. Zaw. 
Lit. Pol. (prez. Lwów), red. "Pamiętnika Literackiego" 
AUMK: sygn. K-l/382; [ks. pam.] E.K., Toruń 1957 [m.in. B. Nadolski, W. Flo- 
ryan, W. Hejnosz, Z. Czerny, A. Hutnikiewicz]j [bio-bibliogr.], Spraw. TNTl: 
1947-1948 s. 60-62; T.Marciniak, E.K. Monografia bio-bibliograticzna, pr. mag. 1980, 
AUMK sygn. 38572; A. Hutnikiewicz, E.K. historyk i teoretyk literatury, profesor 
UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 173-78; tegoż, U począ.tków polonistyki toruńskiej, Gl. 
Ucz. 1: 1992 nr 4 s. 12-13; tegoż, [nen.], Spraw TNT 7: 1953 s. 67-69; tegoż, Trlg. 
powsz. 1952 nr 40 s. 5-9; [biogr.] Si. współcz. pisarzy pol., t. 2 s. 286-290 


\ 


i 


% 


I 
ł   


384
		

/Licencje_017_04_405_0001.djvu

			.KUCHARSKI Kazimierz (1) 14 X 1933 Kamionki (pow. Toruń); 
rob. (2) Lic. Ped. Toruń 1952 (12) UMK 1955-56 (12c) SW wykI. 
AUMK: sygn. K-8/73 
KUCHARSKI Tomasz Krzysztof (1) 14 I 1960 Chełmża; urz. 
kolej. (2) Lic. Ogóln. Chełmża 1979 (3) KUL 1984 psych. (9) PT 
Psych. (wiceprzew. Oddz. Toruń) (10) Psych. kliniczny: Poradnia Zdr. 
Psych. Toruń 1987-, Akad. Przychodnia Lek. Toruń 1992- (12) UMK 
1984- (12a) IPiP asyst. Zakł. Ped. Spec. (12c) Stud. Ped. - wykI. (15) 
Psych. kliniczna 
.KUCHARSKI Witold (1) 16 II 1947 Kowalewo; rob. (2) Państw. 
Śred. Szk. Muzycz. Toruń; Lic. Ogóln. im. S. Żeromskiego Toruń 1968; SN 
Toruń 1970 (3) WSP Bydgoszcz 1979 ped. (10) Naucz. szk. podst. i śred. 
w Toruniu i Chełmży 1970-85 (12) UMK 1985-89 (12c) IPiP st. wykI. 
Zakł. Naucz. Pocz. 
AUMK: sygn. K-45N/15 
.KUCHTÓWNA Lidia (3) UMK 1962 fil. pol. (12) UMK 1962-63 
(12c) WH asyst. staż. Kat. Lit. Pol. 
AUMK: sygn. K-1O/54 
.KUCIANKA Regina (1) 3 V 1925 Poniatowo pow. Szubin; chł. 
(2) Gimn. Gniezno 1947 (3) UMK 1952 geogr. W. Okołowicz (12) UMK 
1951 (12c) WM-P zast. asyst. Zakł. Geogr. II 
AUMK: sygn. K-l/383 
.KUCZA Edward (1) 22 V 1926 Toruń; wojsk.-rob. (2) Gimn. im. 
S. Żeromskiego i Lic. im. M. Kopernika Toruń 1947 (3) AWF Warszawa 
1950 (9) Komit. Kult. Fiz. Rada Woj. Bydgoszcz (10) Rob. w warsztacie 
elektrotech. i hurtowni żelaza 1939-43; rob. przymusowe Niemcy 1943-45; 
Państw. Kier. Odbudowy Mostu Toruń (magazynier) 1945-47 (12) UMK 
1950-69 (12a) Instr., potem naucz. wych. fiz. 1950 (12c) SWFiS - naucz. 
wych. fiz. (14) 27 VIII 1969 Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Również pr. 
trenerska 
AUMK: sygn. K-14/159 

 .KUCZEWSKA Magdalena (1) 19 IV 1958 Bydgoszcz; int. (2) 
Państw. Lic. Szt. Piast. Bydgoszcz 1978 (3) UMK 1990 szt. piękne - graf. 
M. Pokorska (12) UMK 1990-91 (12c) WSzP asyst. Zakł. Ped. Artyst. 
AUMK: sygn. K-55/38 


\ 


i 


% 


I 
ł 


KUCZMARSKA Lutosława zob. SKRZYPKOWA-KUCZ- 

 MARSKA Lutosława 


13. Prat:owllicy... 


385
		

/Licencje_017_04_406_0001.djvu

			.KUCZYŃSKA Krystyna Teresa z d. Urbanowska (1) 29 I 1942 
Rosino (pow. Pyrzyce); int. (2) Lic. Ogólno Brodnica 1960 (3) UMK 
1965 prawo (10) Prez. Pow. Rady Nar. Nowe Miasto Lubawskie 1965-66 
(12) UMK 1967-72 (12a) Kat. Postęp. Cyw.: asyst. 1967, st. asyst. 1969 
(12c) WPiA st. asyst. Zakł. Postęp. Cyw. 
AUMK: sygn. K-16/149 


.KUCZYŃSKI Edward (1) 20 X 1905 Worończa k. Nowogródka; 
chł. (2) Gimn. Nowogródek 1927 (3) USB szt. piękne - mal., graf.; liter- 
nictwo (stud. ukończył w 1934; dypl. art. graf. 1939) B. Kubicki. L. Śleń- 
dziński, F. Ruszczyc, J. Hoppen, B. Lenart (4) UMK nom. na ad. 1949 
nieskuteczna ze względu na sprzeciw min., wniosek z 1950 o nom. na zast. 
prof. zrealizowany dopiero w 1952 (5) UMK 1957 nom. na doc. (6) 
UMK wniosek Rady WSzP z 1953 pozostał bez skutku (9) Czł. zesp. 
rzeczozn. dla kier. artyst.-dyd. (10) Wilno: naucz. rys. i liternictwa Szk. 
Rzem. i Przem. Artyst. 1935-36; Ognisko Metod. Nauki Rys. przy Gimn. 
im. Zygmunta Augusta 1936-38; Lic. im. Śniadeckich 1938-39; Gimn. im. 
Filomatów 1939; współpr. z Księgarnią św. Wojciecha - Oddz. w Wilnie od 
1936 oraz innymi wyd.; Bib!. Publ. 1940; Bibl. im. T. Zana 1941; obóz pr. 
w Prawieniszkach 1942-43; graf. w Zakł. Poligraf. "Vaizdas" 1943; naucz. 
rys. w Gimn. Kup. w Chełmie Lubelskim (12) UMK 1946-58 (12b) 
WSzP: prodziek. 1952-54; dziek. 1954-56 (12c) WSzP doc. Kat Graf. 
(14) 23 VIII 1958 Gdańsk, Toruń, Cm. św. Jerzego (15) Graf., zwł. książ- 
kowa, ekslibrisy również muzycz., drzeworyty; współpr. z wieloma wyd.; 
czł. "Grupy Wileńskiej" 1937; wyst., m.in. - Światowa Wyst. Książki Nowy 
Jork 1939, wyst. "Grupy Wileńskiej"; po 1945 nie doceniony ze względu na 
"kierunek idealistyczny" (17) Muzyka - meloman, skrzypek, czł. zesp. 
instrumentalnych w Wilnie 
AUMK: sygn. K-8/178; J. Hoppen Wspomnienie o KK., Pomorze 1959 nr 1 s. 2; 
[nekr.]; Pomorze 1958 nr 17 s. 3; Gl. Ucz. 1958 nr 2; I. Voise-Maćkiewicz, Exlibrisy 
KK., Zesz. nauk. UMK, Nauka o Książce 3, 1965 s. 53-97; Wystawa pośmiertna prac 
KK., [wstęp] J. Hoppen, Toruń 1958; H. Kubaszewska, E.K. [w:] Sł. art. pol., t. 4; 
J. Puciata-Pawłowska, KK., [biogr.], PSB t. XVI/l s. 83-84; B. Mansfeld, E.K. 
(1905-1958), grafik, docent UMK, [w:] Toruńscy twórcy, s. 179-185; J. Kot ł owski, E.K. 
(w trzydziestl!: rocznicę śmierci), Tor. Inf. kult. 1988 nr 9 s. 38-42 


.KUCZYŃSKI Tomasz (1) 26 VI 1937 Warszawa; int. (2) III Lic. 
Ogóln. im. M. Kasprzaka Poznań 1958 (3) UP 1963 chem. (4) UMK 
E. Pischinger 1969 Badanie rozpuszczalności w układach: Na N03- NH 4 N0 3- 
-NH 3 -H 2 0 i NaN03-NaHC03-NH3-H20 w zakresie temperatur 3(JJ C - 6(JJ C 
(10) Naucz. szk. śred. 1963-64; pr. w zakł. przem. 1957-59 i 1961 (11) 
WSE Poznań Kat. Chem. Og. 1963-64 (12) UMK 1964-69 (12a) Kat. 


386
		

/Licencje_017_04_407_0001.djvu

			Techn. Chem.: asyst. 1964, st. asyst. 1966 (12c) WMFiCh st. asyst. Kat. 
Techn. Chem. 
AUMK: sygn. K-24/108 
.KUDRIAWCOW-NOLLE Zofia (1) 4 X 1921 Płock; int. (2) 
Lic. Ogólno Brześć n. Bugiem (3) UMK 1952 etnogr. (12) UMK 1950-51; 
1956-82 (12a) WM-P mł. asyst.; Obs. Astr. w Piwnicach spec. (12c) 
WM-P mł. asyst. Kat. Meteor. i Klim. (13) 1982 
AUMK: sygn. K-l/300a 
.KUDZIO Henryk (1) 24 IX 1940 Ruda (pow. Radzyń Podlaski); 
chł. (2) Lic. Szt. Piast. Zamość 1960 (3) UMK 1965 szt. piękne - graf. 
E. Piotrowicz (12) UMK 1965-66 (12c) WSzP asyst. Kat. Graf. 
AUMK: sygn. K - 11/198 
KUFEL Tadeusz Józef (1) 26 IX 1955 Gruczno (woj. bydgoskie); 
int. (2) Lic. Ogóln. Świecie 1974 (3) UMK 1978 ekon. - ekonom. i organiz. 
roI. T. Skąpski ( 4) UŁ Z. Zieliński 1988 Własności dynamiczne liniowych 
ekonometrycznych modeli gospodarki narodowej w świetle koncepcji modelo- 
wania zgodnego (9) PT Statysto 1989- (skarbnik Oddz. Toruń 1989-94) 
(12) UMK 1978- (12c) WNEiZ ad. Kat. Ekonometr. i Statysto (15) 
Ekonometr., procesy stochastyczne, statysto i in£. 
.KUIK Krystyna z d. Rutkowska (1) 24 II 1962 Grudziądz; rob. (2) 
Lic. Ekon. Grudziądz 1980 (3) UMK 1985 fil. germ. (10) I Lic. Ogóln. 
w Grudziądzu 1985-91 (12) UMK 1991- (12c) SJO -lekt. j. niem. 
.KUIK Krystyna z d. Szenk (1) 10 VI 1933 Wojsławice (pow. Chełm 
Lubelski); int. (2) Lic. Ogóln. Bydgoszcz 1951 (3) UMK 1956 chem. 
fiz. A. Basiński (10) IB pr. nauk.-tech. (spec.) 1969-93 (n) PAN Inst. 
Fizjol. i Żywienia Zwierząt Bydgoszcz 1956-58 (12) UMK 1957-93 (12a) 
WBiNoZ st. asyst.; IB 1969 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. Biochem. (13) 
1993 
AUMK: sygn. K-61/49 
KUIK Marian (Edward Antoni) (1) 17 III 1931 Toruń; wojsk. (2) 
I Gimn. i Lic. im. M. Kopernika (kI. mat.-fiz.) Toruń 1950 Z. Sierocki (chem.) 
(3) UMK: 10 1953,11 0 1955 chem. A. Basiński (4) UMK A. Basiński 1962 
Wpływ składu roztworu na polarograficzne fale katalityczne powstające w 
obecności cysteiny i chlorku niklawego w buforach amoniak - chlorek amo- 
nowy (9) PT Chem. 1952- (sekr. Oddz. Pom. 1964-66, czł. Kom. Kontroli 
Oddz. Tor. 1975-76), czł. Sek. Elektrochem. 1968-); Bioelectrochemical Soc. 
1980- (10) Centr. Przem. Motoryzacyjnego "Motozbyt" Toruń (ref. sprze- 
daży) 1950 (11) Inst. Polarograficzny Czechosłowackiej AN w Pradze (stai 


387
		

/Licencje_017_04_408_0001.djvu

			nauk.) 1957-58 (12) UMK 1954- (12a) Zakł. (potem Kat.) Chem. Fiz.: 
asyst. 1954, st. asyst. 1956, ad. 1962 (12b) Czł. Senatu 1993-; kier. Prae. 
Chem. Fiz. 1971-81 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Fiz. (15) Chem. fiz., 
elekt rochem. (polarografia tioli i białek) (16) Nagr. PT Chem. 11 0 1968; 
Med. KEN 1983; Sr. odzn. UMK 1970 (17) Przew. Rady Oddz. ZNP ICh 
1976-80 


Marquis Who's Who in the World, ed. 12 1995 


KUJAWA Ewa zob. SEGIET-KUJAWA Ewa (Krystyna) 
.KUJAWSKI Wojciech (1) 27 II 1955 Ostróda; naucz. (2) III Lic. 
Ogóln. im. M. Kopernika Olsztyn 1974 (3) UMK 1979 chem. A. Narębska; 
Stud. Dokt. Chem. UMK 1979-83; Stud. Doskonalenia Ped. UMK 1985 (4) 
UMK A. Narębska 1985 Izotermiczny transport jonów i wody przez mem- 
branę Nafion 120 w roztworach NaOH na podstawie liniowej termodynamiki 
nierównowagowej (12) UMK 1983- (12a) Zakł. Chem. Fiz.: asyst. 1983, 
st. asyst. 1985, ad. 1989 (12c) WCh ad. Zakł. Chem. Fiz. I 
KUK Leszek (Andrzej) (1) 27 XI 1951 Koszalin; wojsk. (2) VI 
Lic. Ogóln. im. J. i J. Śniadeckich Bydgoszcz 1969 (3) UMK 1974 hist. 
S. Kalembka (4) UMK S. Kalembka 1984 Emigracja polska wobec dążeń 
emancypacyjnych narodów Europy środkowo-wschodniej w dobie Wiosny Lu- 
dów. Towarzystwo Słowiańskie w Paryżu i jego organ "La Pologne" w latach 
1848-1851 (9) PT Hist. (sekr. Zarz. Oddz. Toruń 1980-84) (10) Cenzor 
- Bydgoska Deleg. Gl. Urz. Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 1974-76 
(11) Wielokrotne pobyty na Uniw. w Angers, Padwie, Hull (12) UMK 
1976- (12a) IHiA: asyst. 1976, st. asyst. 1977, ad. 1984 (12c) IHiA 
ad. Zakł. Hist. Ziem. Pol. i Hist. Powsz. 1795-1918 (15) Hist. Wielkiej 
Emigracji; hist. Eur. środkowo-wsch.; hist. pol. myśli polit. XIX w.; hist. 
"bezpośrednia" (po 1968) (17) Tow. Przyjaźni Pol.-Fran. (przew. Oddz. 
Toruń 1990-); Unia Demokratyczna 1991-94 (rzecznik prasowy Rady Regio- 
nalnej w Toruniu 1991-, zast. przew. Zarz. Koła Miej. w Toruniu 1993-94) 
KU KAWKA Jolanta zob. MAŁECKA-KUKAWKA Jolanta 
KUKAWKA Stanisław (Marian) (1) 7 XII 1955 Toruń; int. (2) 
Lic. Ogóln. im. Filomatów Ziemi Michałowskiej Brodnica 1974 (3) UP 1979 
archeol. Pol. i powsz. K. Siuchniński (4) UW Z. Sochacki 1989 Kultura 
pucharów lejkowatych na ziemi chełmińskiej w świetle źródeł ceramicznych 
(9) Stow. Nauk. Archeol. Pol. 1989- (wiceprez. Oddz. Toruń 1989-92) (12) 
UMK 1979- (12a) IAiE: asyst. 1979, ad. 1990 (12b) Przew. Zesp. do 
Bad. Neolitu Ziemi Chełmińskiej przy Zakł. Prahist.; pełnomocnik dziek. ds. 
komp.IAiE 1994- (12c) lAiE ad. Zakł. Prahist. (15) Rozwój kulturowy 
społeczności wczesnorolniczych (neolitycznych) na Niżu Środkowoeur. 


388
		

/Licencje_017_04_409_0001.djvu

			KUKIER Ryszard (Aleksander) (1) 14 VI 1924 Rudzienko (woj. 
lubelskie); tech.-bud. (2) Lic. Ogóln. Elbląg (mała matura 1947), ma- 
tura - Gimn. i Lic. Ogólno Tczew 1948 (3) UMK 1952 geogr. ekon. 
M. Kiełczewska-Zaleska; 1953 etnogr. i etnol. B. Stelmachowska, także geogr. 
hist. K. Górski; UP aspir. w zakr. geogr. ekon. 1953-55 J. Czekalski (4) 
UP J. Burszta 1960 Ugrupowanie etniczne i etnonimiczne Pomorza Wschod- 
niego (5) UMK 1969 Kaszubi Bytowscy. Zarys monografii etnograficznej 
(6) UMK 1990 WNE (9) TNT 1961- (czł. nadzw.); Bydgoskie TN (czł. 
Kom. Hist.); PT Geogr. (czł. Kom. Geogr. i Gosp. Żywnościowej przy ZG); 
PT Ludozn. (10) Urz. Miej. Elbląg 1945-48 (11) WSE Poznań (wykł.) 
1954-56; WSP Gdańsk Zakł. Kaszuboznawczy (wykI.) 1956-58; Uniw. Hum- 
boldta Berlin Inst. Etnogr. 1963-64; Uniw. Sofia (styp.) 1966; Uniw. Karola 
Praga- Inst. Geogr. Ekon. (styp.) 1982-83 (12) UMK 1956-94 (12a) Kat. 
Etnogr.: st. asyst. 1956, ad. 1961; IE później WNE: doc. 1969, prof. nadzw. 
1990 (12b) Prodziek. IE 1972-75; kier. Zakł. Geogr. Ekon. 1975-79; deleg. 
Rady Wydz. do Senatu 1970-79 (12c) WNEiZ em. prof. nadzw. Kat. Plan. 
i Rozwoju Lokalnego (15) Geogr. ekon.: rekonstrukcja warunków środo na 
podst. źródeł kart., osadnictwo regionów Kuj., Krajny i Kaszub; etnogr. 
i etnol.: osadnictwo hist. i drobnoszlacheckie na Kaszubach Zach. i na Pom., 
etnogr. Ziemi Bytowskiej, Kuj., Ziemi Dobrzyńskiej (16) Med. Stolema 
Zrzesz. Kaszubsko-Pom. 1969; Med. "Zasł. dla m. Bytowa" 1968; Order im. 
Stańczyka 1968; Med.-Odzn. Hon. Ziemi Wejherowskiej (17) Czł. Zrzesz. 
Kaszubsko-Pom. w Gdańsku i Toruniu; Tow. Przyjaźni PoL-Duńskiej (prez. 
hon. Oddz. Toruń); dział. public. i społ. 
[Biogr.], WNEiZ, s. 162-165 
.KUKUŁKA-WOJTASIK Anna (1) 26 II 1948 Dąbrowa Górnicza 
(2) II Lic. Ogólno Dąbrowa Górnicza 1965 (3) UW 1970 fil. rom. M. 
Żurowski; Stud. Dokt. Inst. Rom. UW 1971-74 (4) UW K. Kasprzyk 1975 
Montaigne et la liberte (10) Wyd. Artyst. i Filmowe Warszawa 1970-71 
(11) Inst. Kształ. Naucz. Warszawa - ad. 1975-81 i 1983-90; Uniw. w Lille 
- styp. nauk. 1981-82 (12) UMK 1993- (12c) WH ad. KFRom. (15) 
Pojęcie wolności w lit. fran. Odrodzenia, lit. XX W. - szk. i kreatywność 
w przekazach pisarzy fran. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s.73 


.KULESZA Andrzej (1) 3 III 1963 Warszawa (2) Państw. Lic. Szt. 
PIast. im. W. Gersona Warszawa 1983 (3) UMK szt. piękne - kons. mal. 
i rzeź. polichr. 1990 B. Rouba (10) PP. PKZ Oddz. Warszawa - sztukator 
1983-84 (12) UMK 1989-90 (12a) IZiK asyst. staż. (stud. V r.), asyst. 
1990 (l2c) IZiK asyst. Zakł. Kons. Mal. i Rzeź. Polichr. 
AUMK: sygn. K-53N/20 


389
		

/Licencje_017_04_410_0001.djvu

			.KULICKI Mariusz (Jan) (1) 3 III 1931 Warszawa; rob. (2) 
Gimn. Ogóln. Gliwice 1950 (3) Oficerska Szk. Prawno 1952; UW 1958 
prawo - krymin. P. Horoszowski (4) UW P. Horoszowski 1968 Kryminali- 
styczne problemy użycia broni palnej (5) UŁ 1983 Nieostrożne obchodzenie 
się z bronią palną (6) UMK 1990 (9) TNT 1969-; PT Krymin. 1972- 
(przew. Oddz. Bydgoszcz, wiceprez. ZG, prez. ZG 1989-)j Assoc. Intern. 
de Droit Penal (AIDP) 1970-; Gesellschafft fiir Forensische Schriftuntersu- 
chung (GFS) 1987- (10) Po powstaniu warszawskim obóz pr. w Niemczech 
1944-45j Przeds. Transportowe 1949; Centr. Hand. Przem. Elektr. Kato- 
wice 1949-50; Sąd Garnizonowy w Szczecinie 1952-70 (11) UGd (wykł. 
zlec. z krymin.) 1976-78; wykł. gościnne na uniw.: Berlin, Leningrad, Ryga, 
Tartu, Warszawa, Wrocław; staż nauk. na Uniw. w Padwie; Wyższa Szk. Po- 
licji Szczytno (prof.) 1993- (12) UMK 1969- (12a) WPiA: st. wykł. 1969, 
doc. 1983, prof. nadzw. 1990 (12b) Kier. Zakł. (od 1991 Kat.) Krymin. 
1970- (12c) WPiA prof. nadzw. Kat. Krymin. (15) Krymin. proble
a- 
tyka broni palnej, ekspertyza wariograficzna, krymin. ekspertyza dokumen- 
tów pisemnych, krym.-krymin. bad. nad "przestępczością porachunkową" 
(kier. resortowego programu bad. 1994-); autor podręcznika krymin. (1994) 
(16) Nagr. MNSzWiT ind. IIIo dyd.-wych. 1972 
Ankieta 1983 w AUMK 
.KULIKOWSKA Anna z d. Żukowska (1) 15 XII 1920 Wilno; int. 
(2) Gimn. Żeńskie Wilno 1938 (3) UMK 1952 psych. A. Lewicki (4) 
UMK A. Lewicki 1966 Badania eksperymentalne nad sztywnością operacji 
pojęciowych u dzieci w wieku lat 7-10 (9) TNT 1966-; PT Fi1oz.; PT 
Psych. (przew. Oddz. Toruń) (10) Toruń: Teatr Lalek "Baj Pomorski", 
psych. w Poradni Zdr. Psych. 1955-59 (11) Inst. Psychoneur. Pruszków 
1965-68 (12) UMK 1959-81 (12b) Kier. Zakł. Psych. 1973-80 (12c) 
IPiP em. st. wykł. psych. (13) 1981 
AUMK: sygn. K-28/141 
KULIKOWSKA-GULEWSKA Halina (Teresa) (1) 23 X 1952 
Toruń; artysto (2) IV Lic. Ogólno im. T. Kościuszki Toruń 1971 (3) 
UMK 1976 biol. - bot. J. Kopcewicz; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1980 
(4) UMK J. Kopcewicz 1983 Endogenne regulatory wzrostu w procesach 
różnicowania generatywnego sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) (9) PT 
Bot. 1979- (Sek. Fizjol. Roślin) (12) UMK 1975- (12a) IB Zakł. Takson., 
Ekol. Roślin i Ochro Przyr.: pr. tech. 1978, asyst. nauk.-bad. 1980; Zakł. 
Fizjol. Roślin - Prac. Fotobiol. 1980; Zakł. Bot. Og. 1987 (12c) IBiOŚ ad. 
Zakł. Fizjol. i Morfogen. Roślin (15) Rola regulatorów wzrostu w procesach 
kwitnienia roślin 


390
		

/Licencje_017_04_411_0001.djvu

			.KULIKOWSKI Zdzisław (1) 25 VII 1919 Wilno; lek. (2) Lic. 
Wilno 1940 (3) Filia Leningradzkiego Instytutu Szt. Pięknych Wilno 
1944-45; UMK 1951 mal. S. Borysowski, B. Jamontt (10) Dyr. Lasów 
Państw. Toruń 1945-46; naucz. Państw. Lic. Przem. Odzieżowego Toruń 
1948-51 (12) UMK 1954-64 (12a) Zakł. Proj. Wnętrz: asyst. 1954, st. 
asyst. 1961 (12c) WSzp st. asyst. Kat. Archit. Wnętrz (16) Nagr. 11 0 
Komit. Bud. Urb. i Archit. 
AUMK: sygn. K -10/66 
KULWICKI Alfred (Marian) (1) 4 VI 1936 Toruń; roI. (2) Tech. 
Bud. Toruń 1954 (3) PGd 1964 bud. lądowe B. Bukowski; PWr Stud. 
Podypl. Trwałości i Ochro Budowli (9) Pol. Zw. Inż. i Tech. Bud. 1952- 
(Sekr. i prez. Zarz. Oddz., czł. Prez. ZG 1989-93) (10) Bud. "Elany" To- 
ruń 1964-70; Biuro Proj. Przenl. Włókien Sztucznych "Chemitex-Biprowis" 
Łódź 1970-74; Biuro Proj. Bud. Wiej. Toruń (zast. dyr.) 1974-90 (12) 
UMK 1990- (12c) WNEiZ st. wykI. Kat. Zarz. Procesami Inwestycyj- 
no-Innowacyjnymi i Przeds. Bud. (15) Cenotwórstwo i kosztorysowanie 
w bud.; wycena nieruchomości; techn. i org. robót bud. (16) "Zasł. dla m. 
Torunia"; "ZasI. dla woj. tor. 1982 
.KUNA Henryk (Kazimierz) (1) 16 XI 1883 Warszawa (rok urodze- 
nia niepewny, podaje się od 1879 do 1885); ortodoksyjna rodzina żydowska 
(2) Nauki rabinackie Grójec i Ciechanów, po przyjęciu katolicyzmu Gimn. 
św. Anny Kraków (3) Stud. rozpoczął w prac. P. Welońskiego w War- 
szawie ok. 1900; ASP Kraków 1902-04 rzeź. K. Laszczka; stud. w Paryżu 
1903, 1911 (6) USB 1936 Kat Rzeź. (7) UMK 16 X 1945 Kat. Rzeź. 
(w podjęciu pracy przeszkodziła śmierć) (9) ZPAP; współzał. i prez. Stow. 
"Rytm"; czł. "Salonu Jesiennego" Paryż (10) Ind. pr. artyst.; liczne po- 
dróże i wyst., m.in.: Paryż 1903, 1911 ("Salon Jesienny"), 1924, Londyn, 
Wenecja 1920 i 1932, Praga 1927, Wiedeń 1928, Bukareszt 1931, Kopen- 
haga 1931, Padwa 1930, Moskwa 1933 (11) ASP Warszawa wykł. rzeź. 
1924; USB prof. nadzw. rzeź. 1936-39 (12) UMK 1 X 1945 - 17 XII 1945 
(12b) Współorganiz. WSzp UMK (12c) WH Sek. Szt. Pięknych prof. zw. 
rZeź. monumentalnej (14) 17 XII 1945 Toruń, Cm. św. Jerzego, w 1951 eks- 
humowany i przeniesiony do Alei Zasł. na Cm. Powązkowskim w Warszawie 
(15) Rzeź., zwł. rzeź. monumentalna (m.in. autor pomnika Mickiewicza w 
Wilnie niezmontowanego z powodu wybuchu wojny), portret, rzeź. religijna 
(16) M.in.: II nagr. w konk. na personifikację Polski 1916; Grand Prix (za 
rZeź. "Rytm") i Legia Hon. - Wyst. Wszechświatowa w Paryżu 1925; zł. 
lIled. za rzeź. o treści religijnej Padwa 1930; Order Polonia Restituta 1931 
AUMK: sygn. K-l/8; [biogr.]: Łoza, Czy wiesz kto to jest?; Allgemeines Lexikon der 
bildenden Kiinstler, Leipzig 1956 t. III; Thieme-Becker Lexikon der Kiinstler; Sł. art. pol.; 
a. Blumówna, H.K., Szt. piękne 9: 1933 s. 253-263; M. Wallis, H.K., Warszawa 


391
		

/Licencje_017_04_412_0001.djvu

			1959 [z katalogiem pr. i miejscem ich zachowania]; T. Niesiołowski, Wspomnienia, 
Warszawa 1963., s. 99,113,114; J. Parandowski, Pisma wybrane, Warszawa 1955, 
s. 672-677; Wystawa rzeźb H.K., oprac. D. Kaczmarzyk, wstęp. M. Wallis, War- 
szawa 1956; A. Ryszkiewicz, [biogr.], PSB, t. 16 s. 177-178 


.KUNICKA-MICHALSKA Barbara (Franciszka) (1) 4 I 1937 
Lublin; int. (3) UMCS 1958 prawo; egz. adw. Lublin 1962 (4) UMK 
J. Śliwowski 1966 Fałszywe oskarżenie w prawie karnym PRL na tle porów- 
nawczym (9) TNT 1967- (czł. Wydz. IV 1969-) (10) Aplik. adw.- Woj. 
Rada Adw. Lublin 1959-62 (11) UMCS (asyst. Kat. Prawa Kar.) 1958-61; 
Inst. Nauk Prawnych PAN (prof. zw.) 1972- (12) UMK 1962-72 (12a) 
Kat. Prawa Kar.: st. asyst. 1962 (12c) WPiA ad. Kat. Prawa Kar. (15) 
Prawo kar. materialne 
AUMK: sygn. K-16/146, WP-ll/22; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 23: 1969 s. 77-78 
.KUNICKI Aleksander (1) 27 II 1908 Międzybórz (pow. Kalisz); 
int. (2) Gimn. Chełm 1929 (3) KUL 1933 prawo; Lublin: aplik. l ) - Sąd 
Apelacyjny 1933, egz. sędziowski 1937 (4) KUL 1939, stopień dokt. nadany 
po wojnie Umowne prawo odstąpienia (5) UP 1947 Umowa o świadczenie 
na rzecz osoby trzeciej ze względu na trudności natury formalnej w zatwier- 
dzeniu habilitował się po raz drugi w 1961 (6) UMK 1948 prof. kontr. (7) 
1981 (9) TNT 1962- (czł. Wydz. IV 1964-) (10) Adw. 1942-61 (11) 
KUL: asyst. Kat. Prawa Cyw. u prof. R. Longchamps de Berier 1933-39; 
zast. prof. prawa cyw. 1944-61 (12) UMK 1948-50,1961-67 (12b) Kier. 
Kat. Prawa Cyw. 1948-50; dziek. WPr 1965-67 (12c) WPr doc. Kat. 
Prawa Cyw. 
AUMK: sygn. K-l/224; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 18: 1964 s. 42-43 


.KUNICKI Michał (1) 17 II 1960 Toruń; int. (2) Tech. Mech.- 
Elektr. Toruń 1980 (3) UMK 1987 biol. og. W. Donderski; Stud. Dosko- 
nalenia Ped. UMK 1989 (10) Woj. St. Sanitarno-Epidemiologiczna Toruń 
1987-88 (12) UMK 1988- (12c) IBiOŚ asyst. Zakł. Mikrobiol. Wód 
i Biotechn. 


.KUNICKI-GOLDFINGER Jerzy Jakub (1) 16 XII 1959 Wro- 
cław; int. (2) IX Lic. Ogólno im. K. Hoffmanowej Warszawa 1978 (3) 
UMK 1984 szt. piękne - kons. i rest. elem. i detali archit. W. Domasłow- 
ski; Podypl. Stud. Fotografii Nauk. i Tech. UW 1988 (12) UMK 1993-94 
(12c) WSzP asyst. Zakł. Kons. Elementów i Detali Archit. 
AUMK: sygn. K-55/39 
.KUNIGIEL-TRĄPCZYŃSKA GraŻyna (1) 5 II 1955 Toruń; 
naucz. (2) II Lic. Ogólno Toruń 1974 (3) UMK 1978 fil. germ. -literat. 
komparatystyczne pol.-niem. E. Klin; Styp. Wilhelm-Pieck-Uniw. Rostok 


392
		

/Licencje_017_04_413_0001.djvu

			1977 (4) UMK K. Sauerland 1990 Der Geschlechterkamf um die Jahrhun- 
dertwende anhand ausgewahlter Werke, unter besonderer Beriicksichtigung 
von August Strinberg (11) UP 1991- (12) UMK 1978-91 (12c) WH 
ad. KFG 
AUMK: sygn. K-55/39, Ankieta 1983 
.KUPIS Barbara z d. Szpilewska (1) 24 XI 1936 Katowice; int. (2) 
Lic. Ogólno Ostróda 1954 (3) UMK 1959 chem. W. Zacharewicz (4) 
UMK J. Gronowska 1970 Badania nad nowymi pochodnymi fluoranu (9) 
TNT 1969- (11) Inst. Chem Og. Warszawa (asyst.) 1959-63 i 1967; Inst. 
Przem. Cukr. (st. asyst.) 1963-67; AR Warszawa 1974- (12) UMK 1967-74 
(12c) ICh ad. Zakł. Chem. Org. 
AUMK: sygn. K-18/59 
.KURAS Jacek (1) 2 X 1952 Toruń; int. (2) IV Lic. Ogólno im. 
T. Kościuszki Toruń 1971 (3) UMK 1976 mat. teor. J. Słomiński (4) 
UMK J. Słomiński 1985 Zastosowanie systemów Agassiza do reprezentacji 
SUm klas równościowo definiowalnych algebr (9) PT Mat. (12) UMK 
1976- (12c) WMiI ad. Zakł. Alg. Uniwer. i Inform. 
Ankieta 1983 w AUMK 


.KURLENDA Zygmunt (1) 1 V 1928 Toruń; rob. (2) Gimn. im. M. 
Kopernika Toruń 1947 (3) UW 1955 geol. - geol. czwartorzędu Z. Różycki 
(4) UW W. Pożaryski 1965 Litologia i stratygrafia utworów kredy górnej 
między Wesolówką a Sulejowem n. Wisłą (9) TNT 1969- (10) Naucz. 
szk. podst. 1947-50; Min. Energ. 1955-57; Urz. Woj. Bydgoszcz i Toruń 
1973- (11) PW zast. asyst. 1953-55 (12) UMK 1957-73 (12c) IG ad. 
Zakł. Geol. 
AUMK: sygn. K-17/78, Ankieta 1984 
KURNATOWSKA Zofia zob. HILCZER-KURNATOWSKA 
Zofia 
.KUROWSKI Leon (1) 3 II 1907 Smoleńsk; prawno (2) Szk. 
ros. 1916-21; Państw. Gimn. Koedukacyjne Słonim 1922-27 (3) USB 
1932 prawo skarb. M. Gutkowski; Styp. Fund. Kult. Nar. 1939: Paryż, Lon- 
dyn, Genewa (4) USB M. Gutkowski 1937 Podział wydatków budżeto- 
wych w zwyczajnym budżecie polskim (6) UMK 1946 (prowizorycznie 30 
XI 1945) Kat. Skarb. i Prawa Skarb. (7) UW 1961 nauki fin. i prawa 
fin. (9) TNT 1949- (czł. Wydz. IV 1952-); Zrzesz. Prawników PoL; PT 
Ekon.; Inst. Intern. de Finances Publiques; Soc. de Legislation Comparee; 
Ass oc . Fran
aise du Droit Fiscal Tuluza; Assoc. Intern. du Droit des Assu- 
rances; Assoc. Henri Capitant; Centro Intern. di Ricerche e Studi Assicura- 
tivi Rzym (10) Okr. Izba Kontroli Wilno - ref. 1932-39; Fabr. Pap.: Nowa 


393
		

/Licencje_017_04_414_0001.djvu

			Wilejka (Kuczkuryszki) - dyr. 1940-41, buchalter 1941-44, Grzegorzewo k. 
Landwarowa - buchalter 1943-44; Biuro Prezydialne Krajowej Rady Nar. 
w Lublinie - dyr. 1944-45; Min. Skarbu podsekretarz stanu 1945-51; przew. 
Gł. Kom. ds. Upaństwowienia Przeds.; ONZ 1959-68: doradca fin. rządu 
Indonezji 1959-60 i Rep. Mali 1962-65, The Resident Representative of the 
UNDP w Rep. Nigru 1965-68 (11) USB 1932-39 (st. asyst.); Inst. Nauk 
Hand.-Gosp. Wilno 1934-38 (wykł.); KUL (wykł.) 1944-45; Akad. Nauk Po- 
lit. Warszawa 1947-49 (prof.); Wyższa Szk. Prawno im. T. Duracza 1949-50 
(wykł.); SGPiS 1951-62 (kier. Kat. Budżetu Państwa); UW 1949-77 (kier. 
Zakł. 1949-77, prorektor 1952-55, dziek. WPiA 1956-59 i 1968-70); Inst. 
Fin. 1974-(przew. Rady Nauk. 1991-) (12) UMK 1 XII 1945-1953 (12b) 
Kier. Kat. Skarb. i Prawa Skarb. (od 1949 Prawa Fin.) 1945-53; rektor 1951 
- 1952 (12c) WPr prof. nadzw. Kat. Prawa Fin. (13) 1977 (15) Prawo, 
budżet, podatki, fin., kontrola fin., fin. samorządu terytorialnego (16) 
Order Odrodzenia Pol. (krzyż komandorski i kawalerski); Order Sztandaru 
Pracy II kl.; tyto hon. "ZasI. Naucz. PRL"; Order Palm Akademickich - 
krzyż komandorski (Francja); Order Zasługi - krzyż oficerski (Francja); Sr. 
Med. m. Paryża (17) M.in.: poseł do Krajowej Rady Nar. 1944-46; zał. 
i pierwszy prez. Pol. Komit. Pomocy Społ.; Pol. Komit. Współpr. z Alliance 
Fran
aise (wieloletni wiceprez., m.in. współzał. ośr. przy UMK) 
AUMK: sygn. K-2/93; [ks. pam.], Studia podatkowe i budżetowe, Toruń 1962; [bio-bib- 
liogr.], Spraw. TNT 6: 1952 s. 35-36.; [biogr.], Kto jest kim w Polsce, ed. 3 s. 370-371 


.KURPIEL Andrzej (1) 8 II 1948 Golub-Dobrzyń; rob. (2) Lic. 
Ped. Grudziądz 1966 (3) UMK 1971 mat. - alg. J. Słomiński (4) UMK 
J. Słomiński 1978 Teoria automatów monadowych (9) PT Mat. (12) 
UMK 1971- (12c) WMiI st. wykł. Zakł. Alg. Uniwer. i Inform. 
.KURPIEL Bogusława z d. Zielenkiewicz (1) 21 III 1947 Sambród 
(pow. Morąg); chł. (2) Lic. Ogóln. Olsztyn 1965 (3) UMK 1974 ekon. - 
ekonom. roI. - fin. A. Wołowczyk (12) UMK 1974-86 (12a) WNE: asyst. 
stai. 1974, asyst. 1975, st. asyst. 1976, wykł. 1982 (12c) WNE wykł. Kat. 
Ekon. Polit. 
AUMK: sygn. K-39N/25, Ankieta 1984 
KUS Andrzej (1) 21 VI 1944 Opatkowice (woj. krakowskie); ogr. (2) 
I Lic. Ogóln. Słupsk 1962 (3) UMK 1967 radioastr. W. Iwanowska, S. Gor- 
golewski; Styp. British Coun. - Mullard Radio Astronomy Observatory 
Cambridge Univ. (Anglia) 1973-74 (4) UMK S. Gorgolewski 1975 Radiowy 
przegląd nieba 5C7 metodą syntezy apertury - dane zebrane w Cambridge 
University (5) UMK 1989 Radiowe badania Kwazara 3C309.1 (1458+71) 
(6) UMK 1991 (9) TNT 1971-; PT Astr.; PT Miłośników Astr.; Royal 
Astronomical Soc.; Intern. Astronomical Uno - lAU 1976-; Astronomics and 


394
		

/Licencje_017_04_415_0001.djvu

			Astrophysics Board of Eur. Physical Soc. (czł. Zarz. 1985-89); Międzynar . 
Unia Nauk Radiowych 1976-; Eur. Astronomical Soc. 1993- (11) Man- 
chester Univ. - Anglia (visiting fellow) 1979-80; Chalmers Univ. (visiting 
scientist) - Szwecja 1987-90 (12) UMK 1967- (12b) Kier. KRA 1992- 
(12c) KRA - prof. nadzw. (15) Astr.- astrofiz.; radioastr. - metody po- 
miarów, instrumenty, radioastr. pozagalaktyczna (16) Nagr.: MNSWiT 
zesp. II O 1985, Wydz. III PAN 1986 
.KUSKOWSKI Jakub (1) 15 XII 1949 Lipno; rob. (2) Lic. Ogólno 
Lipno 1967 (3) UMK 1972 chem. L. Borowiecki (12) UMK 1973-77 
(12a) IG Zakł. Miner. i Krystal.: asyst. 1973, st. asyst. 1976 (12c) ICh 
st. asyst. Zakł. Miner. iKrystal. 
AUMK: sygn. K-21/122 
.KUSKOWSKI Witold (1) 30 VIII 1964 Mława; rob. (2) Tech. RoI. 
Gródki 1984 (3) UMK 1989 biol. - ekol. roślin i ochro przyr. J. Wilkoń-Mi- 
chalska (12) UMK 1990 (12c) IB asyst. stai. Zakł. Zool. Bezkręgowców 
AUMK: sygn. K-53N/26 
.KUSTRA Ewa (Maria) z d. Woyda (1) 12 IX 1941 Warszawa; 
int. (2) Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1958 (3) UMK 1964 prawo 
J. Krajewski (4) UMK W. Lang 1977 Racjonalny ustawodawca. Model 
teoretyczny (10) Aplik. sądowa Sąd Woj. Bydgoszcz 1964-66 (12) UMK 
1966- (12a) WPiA: asyst. 1966, st. asyst. 1967, ad. 1977 (12c) WPiA 
ad. Kat. Teor. Prawa i Państwa (16) Nagr. MNSzWiT ind. 11 0 1980 
.KUSZPECIŃSKA Jadwiga (1) 31 X 1901 Kraków (3) USB ? 
(4) USB przed 1939 dr chem. i fiz. (11) USB Kat. Chem. Nieorg. (st. 
asyst.) przed 1939 (12) UMK 1 X 1945 - 31 VIII 1946 (l2c) WM-P st. 
asyst. Kat. Chem. Nieorg. 
AUMK: sygn. K-11/199 
.KUTZNER Marian (1) 31 XI 1932 Zbąszyń (woj. poznańskie)j 
int. (2) Lic. Ogólno Poznań 1951 (3) UP 1955 hist. szt. S. Detloff (4) 
UP G. Chmarzyński 1965 Kościół św. Krzyża we Wrocławiu (5) UP 1969 
Cysterska architektura na Śląsku w l. 1200-1330 (9) Wrocławskie TNj Po- 
znańskie TN; TNT (czł. Wydz. II 1976-) (10) PP. PKZ Wrocław 1955-60 
(11) IHKM PAN St. Wykopaliskowa Poznań 1953-55; UWr - asyst. w Kat. 
Hist. Szt. 1960-65,1984- (12) UMK 1965-85 (12a) IZiK: ad. 1965, doc. 
1973 (12b) Dziek. WSzP 1981-83; kier. Zakł. Hist. Szt. 1979-84 (12c) 
IZiK doc. Zakł. Hist. Szt. 
AUMK: sygn. K-37N/36, Ankieta 1983; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 30: 1976 s. 11-114 


395
		

/Licencje_017_04_416_0001.djvu

			KUNSTLER-LANGNER Danuta (1) 21 IV 1959 Bydgoszcz; urz.- 
naucz. (2) I Lic. Ogólno Bydgoszcz 1977 Z. Księska (pol.) (3) UMK 
1981 fil. pol. A. Krzewińska (4) UMK A. Krzewińska 1990 Idea vanitas, 
jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku (9) TNT; Klub Pisarzy 
Pol. "Metafora" Austria (12) UMK 1981- (12c) IFP ad. Zakł. Hist. 
Lit. Staropol. i Oświecenia (15) Hist. lit. -lit. staropol., poezja XVII w., 
prob!. antropoI. w poezji pol. baroku (16) Nagr. Lit. im. K. Janickiego 
1988; Wiedeńska Nagr. Lit. im. M. Hłaski 1992; Med. Prez. M. Bydgoszczy 
1993 (17) Poetka (m.in. tomy "Nikt nie kłamie", "Wróżba", "Cztery 
strony świata", "Kaktusowe ogrody"); krytyk lit. 
[Biogr.], Kto jest kim na WH, s. 16 


.KWAŚNIEWSKI Zbigniew (1) 17 V 1948 Konin; int. (2) Lic. 
Ogóln. Konin 1966 (3) UMK 1971 prawo kar. K. Daszkiewicz; egz. sędziow- 
ski (4) UMK J. Łopuski 1976 Umowa spedycji (5) UMK 1990 Umowa 
multimodalnego przewozu towarów w obrocie międzynarodowym (6) UMK 
1991 (9) TNT (czł. Wydz. IV 1983-) (10) Aplik. sądowa - Sąd Woj. 
Poznań 1970-71 (12) UMK 1971- (12a) WPiA: asyst.-stai. 1971, asyst. 
1972, ad. 1976, prof. nadzw. 1991 (12b) Kier. Zakł. Prawa Gosp. (od. 1991 
Kat. Prawa Hand.) 1990- (12c) WPiA prof. nadzw. Kat. Prawa Hand. 
(16) Nagr. MNSzWiT: ind. 111 0 1977, zesp. n° 1981 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 37: 1983 s. 137-138 


.KWIATEK Jerzy (1) 23 V 1937 Bochnia; int. (3) UW 1963 
geogr. (10) Red.: geogr. Wielkiej Encyklopedii Powsz. PWN 1969-73, 
geogr.-społ. Przeds. Wyd. "Wiedza Powszechna" od 1973 (11) UW Inst. 
Geogr.1962-67 (12) UMK 1967-69 (12c) WBiNoZ st. asyst. Kat. Geogr. 
Ekon. 
AUMK: sygn. K-14/142 


KWIATKOWSKA Eugenia (Gizela) z d. Romahn (1) 17 XII 1916 
Chełmno; kup. (2) Państw. Gimn. Hum. Chełmno 1935 (3) Stud. Ped. 
Państw. Pedagogium Warszawa 1936-38; UMK 1949: etnogr. B. Stelma- 
chowska, geogr. M. Kiełczewska-Zaleska (4) UMK M. Kiełczewska-Zaleska 
1961 Osadnictwo wiejskie Ziemi Dobrzyńskiej w świetle planów z XVIII 
i XIX W. i jego przemiany pod wpływem uwłaszczenia i parcelacji (5) 
UMK 1972 nom. CKK na doc. (9) TNT 1955- (czł. Wydz. III 1970-); 
PT Geogr. (wieloletni Sekr. Oddz. Toruń); Intern. Biographical Assoc. Wa- 
szyngton 1982-; National Geographic Soc. (11) Uniw.: Węgry, Rumunia, 
Anglia, Jugosławia, Niemcy (12) UMK 1947-1981 (12a) IG: zast. asyst. 
1947, mł. asyst. 1948, ad. 1954, st. wykł. 1967, doc. 1972 (12b) Kier. 
Zakł. Geogr. Ekon. 1969-80 (12c) IG em. doc. geogr. ekon. (13) 1981 


396
		

/Licencje_017_04_417_0001.djvu

			(15) Geogr. osadnictwa miej. i wiej. (16) Dypl. PAN 1978; Med. KEN 
1980; Zł. odzn. PT Geogr. (17) Dział. w ruchu turystycznym młodz. woj. 
bydgoskiego, współpr. z Pol. Radio 1952-74 (prelekcje) 
AUMK: sygn. K-28/146; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT24: 1970 s. 70-71; [biogr.], World 
Who 's who of Women, III wyd. 1976 


.KWIATKOWSKA Jadwiga (1) 14 IV 1921 Bydgoszcz; int. (2) 
Gimn. im. Ks. A. Czartoryskiego (typu hum.) Wilno 1938 (3) USB germ. 
1938-39; UMK 1951 fil. niem. (10) W okresie okupacji pr. w Wilnie: sklep, 
warsztaty samochodowe i fabr. futer 1941-45; urz.: w Państw. Urz. Repa- 
triacyjnym Łódź i Kur. Pom. Okr. Szk. Toruń 1945 (12) UMK 1948-50 
(12c) WH mł. asyst. KFG 
AUMK: sygn. K-l/151, H-3/62 


KWIATKOWSKA-DARUL Violetta (Barbara) (1) 8 II 1964 To- 
ruń; int. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1983 (3) UMK 1989 
prawo M. Kulicki (12) UMK 1989- (12c) WPiA asyst. Kat. Krymin. 
.KWIATKOWSKI Daniel Piotr (1) 26 VI 1953 Międzychód (woj. 
gorzowskie); int. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1972 (3) 
UMK 1978 szt. piękne - kons. i rest. dzieł szt. W. Domasłowski; Podypl. 
Stud. Polit.-Ped. UMK 1979; kurs kons. kamienia organiz. przez UNESCO 
Wenecja 1981 (4) UMK W. Domasłowski 1987 Wpływ preparatów flu- 
orowych na stan zachowania piaskowców (9) ZPAP 1978- (10) Prace 
kons. za granicą 1989-92 (12) UMK 1978-92 (12a) IZiK: asyst. stai. 
1978, asyst. 1979, st. asyst. 1980, ad. 1988 (12c) IZiK ad. Zakł. Kons. 
Elem. i Detali Archit. (15) Kons. zab., kons. kamiennych i ceramicznych 
elementów archit. 
AUMK: sygn. K-56/22 


.KWIATKOWSKI Edward (1) 11 XI 1904 Szczecin; rzem. (2) Po- 
znańska Szk. Szt. Zdobniczych 1920-21; Pryw. Poznański Inst. Szt. Pięknych 
1926-27; Zakł. Artyst. "Polichromia" H. Nostitz-Jackowski (nauka mal. de- 
koracyjnego i witraiowego) 1927-28 (3) UMK 1952 mal. - witraiownictwo 
T. Niesiołowski, J. Hoppen; 1956 zab. i kons. S. Narębski (9) ZPAP, Pol. 
Komit. Szkła, Międzynar. Komit. Szkła (10) Urz.: Magistratu w Gnieźnie 
1921-23, Gazowni w Bydgoszczy; Zakł. "Polichromia" Poznań do 1931; PP. 
PKZ Prac. Kons. Witraiy Toruń - organiz. i kier. 1952-65 (12) UMK 
1949-70 (12a) Prac. Witraży: lab. 1946-54, asyst. nauk.-tech. 1967-70; 
Kat. Proj. Wnętrz (Prac. Witraży): asyst. 1954, ad. 1957 (12c) WSzP ad. 
Prac. Witraiy (13) 1971 (14) 11 VIII 1971 Bydgoszcz (15) Graf. użyt- 
kowa, mal. witraiowe, kons. witraży (16) Zł. med. na wyst. Rzem. i Hand. 


397
		

/Licencje_017_04_418_0001.djvu

			w Bydgoszczy 1946 (witraż Matki Boskiej Częstochowskiej w kościele św. 
Trójcy) 
AUMK: sygn. K-16/143; Spuścizna BG UMK - K Przybyszewski, Spuścizny 
rękopiśmienne w Bibliotece Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, [w:] Stud. odzial. 
i zb. Bib!. UMK, cz. 2, Toruń 1982, s. 149-158; U. Chmielewska, Kolory świata 
mistrza KK, R. Kur. pol. z 24 IX 1964; J. Frycz, [nekr.], AUNC Zab. i Kons. 6,1977 
s. 11-13 


KWIATKOWSKI Jan (1) 8 I 1941 Łochocin (woj. włocławskie); roI. 
(2) Lic. Ogóln. im. R. Traugutta Lipno 1958 (3) UMK 1964 mat. teor. 
L. Jeśmanowicz (4) UMK E. Sąsiada 1972 Klasyfikacja i własności spek- 
tralne nieergodycznych układów dynamicznych z widmem dyskretnym (5) 
UMK 1982 Symbolowe układy dynamiczne (a) UMK 1991 IM (9) PT 
Mat. (11) WSP Bydgoszcz IM 1981-; Uniw. Leningrad staż nauk.; po- 
byty w uniw.: Marsylia, Lyon, Montreal, Barcelona, Paryż VI (12) UMK 
1964- (12a) IM: asyst. 1964, st. asyst. 1966, ad. 1972, doc. 1984, prof. 
1991 (12b) Zast. dyr. i dyr. IM (12c) WMiI prof. nadzw, Zakł. Teor. 
Ergodycznych i Układów Dynamicznych (15) Teor. ergodyczna i układy 
dynamiczne 
.KWIATKOWSKI Józef Stanisław (1) 24 VIII 1936 Wilejka; int. 
(2) Lic. Ogóln. Elbląg 1955 (3) UMK 1960 fiz. A. Jabłoński (4) UMK 
A. Jabłoński 1966 Struktura i widmo elektronowe drobin organicznych pod_ 
stawionych grupami donorowymi (5) UMK 1971 Widma elektronowe pi- 
rydyn, pirymidyn i puryn (a) 1980 nauk fiz. (7) 1990 nauk fiz. (9) 
PT Fiz.; PT Chem.; PT Biofiz. (11) UP 1960-61 (asyst.) (12) UMK 
1961- (12a) Kat. Fiz. Dośw.: asyst. 1961, st. asyst. 1963, ad. 1967; IF: 
doc. 1972, prof. nadzw. 1980, prof. zw. 1990 (12b) Dziek. WFiA 1993-; 
zast. dyr. IF 1981-83 i 1987-90; dyr. IF 1984; kier. Podypl. Stud. Chem. 
Kwant. 1978-81; kier. Zakł. Biofiz. Mol. 1986-94 (12c) IF prof. zw. Zakł. 
Biofiz. Mol. (la) Nagr.: MOiSzW ind. 111 0 1971, PT Chem. ind. II o 1973, 
Sekr. Nauk. PAN 1977 
Ankieta 1983 w AUMK; [biogr.], Kto jest kim w fizyce. Polska 1993; Who's Who in 
Science in Europe, ed. 4 1984 


.KWIATKOWSKI Kazimierz (5) 1957 tyto nauk. doc. CKK (11) 
USB (ad.) 1935-39; Muz. Nar. Warszawa (kier. Prac. Mal.) od 1947; ASP 
Warszawa (prof. kontr.) 1951-52 (12) UMK 1957-60 (12b) Kier. Zakł. 
Kons. Zab. Ruchomych 1958-60 (12c) WSzP doc. art. mal. Zakł. Kons. 
Zab. Ruchomych (15) Mal., kons. 
AUMK: sygn. K-8/185; I. Kołoszyńska, A. Kopydłowska, KK, malarz, pe- 
dagog, konserwator, Rocz. Muz. Nar. 28: 1984 s. 273-327 


398
		

/Licencje_017_04_419_0001.djvu

			KWIATKOWSKI Stefan (Franciszek) (1) 6 11946 Czartownia (woj. 
płockie); rob. (2) Lic. Ogólno Lipno 1964 (3) UMK 1969 hist. T. Gru- 
dziński; UW staż u A. Gieysztora (4) UMK T. Grudziński 1976 Studia 
nad mentalnością religijną w Polsce w okresie rozdrobnienia feudalnego. Wy- 
brane problemy. (5) UMK 1991 Klimat religijny w diecezji pomezańskiej 
u schyłku XIV i w pierwszych dziesięcioleciach XV w. (6) UMK 1993 Zakł. 
Hist. Średn. (9) TNT 1972- (czł. Wydz. I 1988-); PT Hist. 1970- (11) 
Staż na Uniw. w Lipsku; styp. Fund. Humboldta - Uniw. w Bonn U. Ar- 
nold i Freie Univ. Berlin K. Schulz 1983-84,1992, 1994 (12) UMK 1969- 
(12c) IHiA prof. nadzw. Zakł. Hist. Średn. (16) Nagr. MNiSzW 111 0 1981 
[Bio-bibliogr.], Spraw. TNT 42: 1988 s. 82-83 


KWIECIŃSKA Ewa zob. SKALSKA-KWIECIŃSKA Ewa 
(Helena) 
.KWIECIŃSKI Zbigniew Kazimierz (1) 26 XII 1942 Lubraniec; 
rzem. (2) Lic. Ogólno Lubraniec 1959 (3) UMK 1964ped. L. Bandura (4) 
UMK F. Korniszewski 1970 Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. 
Studium wsi peryferyjnej (5) UMK 1973 Funkcjonowanie szkoły w rejonie 
uprzemysłowionym (6) Inst. Rozwoju Wsi i RoI. PAN 1979 (7) Inst. Roz- 
woju Wsi i RoI. PAN 1988 (9) TN Płockie; KBN (przew. sek. ped. 1991-94, 
czł. sek. nauk społ. 1994-); Komit. Bad. Rej. Uprzem. PAN; Komit. Nauk 
Ped. PAN; PT Ped. (czł.-zał., wiceprez. ZG 1980-83, prez. ZG 1989-); PT 
Socjol.; red. nacz. "J?orum Oświatowego"; współzał. i red. serii AUNC "So- 
cjologia Wychowania"; wyd. i red. czasopism "Nieobecne dyskursy", "Studia 
Kulturowe i Edukacyjne" "Socjologia Wychowania"; czł. Centr. Kom. ds. 
Tytułu i Stopni Nauk. 1991-; wiceprzew. Rady Nauk. Inst. Bad. Edukacyj- 
nych 1992- (10) Naucz.: Lic. Ped. Wymyślin 1964-65, szk. podst. w Bru- 
dzeniu k. Płocka 1968-70 (1/2 etatu); Red."Życia Szkoły" 1968- (11) 
Zakł. Bad. Rej. Uprzem. PAN (st. asyst.) 1968-70; Inst. Rozwoju Wsi i RoI. 
PAN - St. Nauk.-Bad. w Toruniu 1972-77 (zał. i kier., ad. 1972-73, doc. 
1973-79, prof. nadzw. 1979-88, prof. zw. 1988-,); UP IP 1981- (kier. Zakł. 
Ped. Społ. 1981-86, kier. Zakł. Socjol. Edukacji 1990-, dyr. IP 1990-93, 
dziek. Wydz. Stud. Edukacyjnych 1993-); Inst. Bad. Edukacyjnych War- 
SZawa (kier. Zakł. Bad. Podst.) 1992- (12) UMK 1965-77; 1990- (12a) 
Kat. Ped.: asyst. 1965, st. asyst. 1967 (1968-70 urlop bezpłatny), ad. 1970; 
IP doc. 1972 (1/2 etatu); IP - ZakI. SocjoI. doc. 1974, IP prof. zw. 1990- 
(% etatu) (12b) Zał. i kier. Zakł. Socjol. 1974-; zał. i kier. Prac. (do 1992 
Ośr.) Stud. Kulturowych i Edukacyjnych 1990- (12c) WH prof. zw. Prac. 
Stud. Kulturowych i Edukacyjnych (15) Socjol. wych., bad. empiryczne 
nad funkcjonowaniem szk., zwł. na wsi; teor. probl. ewolucji socjol. edukacji 
i ped. og.; współzał. "grupy tor." socjoI. wych. i ped. społ.; inicjator pierw- 


399
		

/Licencje_017_04_420_0001.djvu

			szego Zjazdu Ped. 1993 (16) Nagr.: MOiSzW 1971, MNSzWiT 1974, Sekr. 
Nauk. PAN 1976, Wydz. I PAN 1981 (17) Dział. organiz. młodz., m.in. 
Stud. Koła Nauk. Ped. (prez.); dział. społ. i polit., m.in. I sekr. Komit. Ucz. 
PZPR 1972-74 


AUMK: sygn. K-24/104; [biogr.], Kto jest kim., ed. 3 s. 376; Kto jest kim na WH, 
s. 44-46 


.KWIETNICKI Jerzy (1) 11 VII 1924 Toruń; naucz. (2) Państw. 
Gimn. Toruń 1936-39; egz. weryfikacyjno-kwalif. Toruń 1945 (3) UMK 
1949 prawo (12) UMK 1949-50 (12c) WP-E mI. asyst. Kat. Hist. 
Państw. i Prawa Pol. 
AUMK: sygn. K-l/225 
KWINTO Andrzej zob. PREWYSZ-KWINTO Andrzej 


L 


LACH Jan (1) 29 IV 1936 Łodzia (pow. Wyrzysk); roI. (2) Lic. Ped. 
Bydgoszcz 1954 (3) Państw. Wyższa Szk. Muzycz. Łódź 1964 dyrygentura 
Z. Gzella, metod. wych. muzycz. M. Kacperczyk (4) Akad. Muzycz. War- 
szawa J. Bok 1979 przewód na stan. ad. (5) Akad. Muzycz. Warszawa 
1986 przewód artysto na stan. doc. (6) WSP Bydgoszcz 1990 Inst. Wych. 
Muzycz. (10) SN: Łowicz, Toruń (11) WSP Bydgoszcz 1973- (12) 
UMK 1985-91 (12a) IPiP: st. wykI. ( % etatu) 1985, doc. 1987 (12c) 
IPiP doc. Zakł. Naucz. Pocz. (15) Organiz. Zesp. Pieśni Dawnej; koncerty 
chóru akad.; prowadzenie chórów: "Arion" Filharmonii Pom. 1974-77, "Co- 
pernicus" w Toruniu 1990-91 (16) Nagr. MNiSzW 111 0 1987; Med.: KEN 
1983, Prez. Bydgoszczy 1989 
LACHOWICZ Jan (1) 24 VI 1949 Rybaki (woj. zielonogórskie); roI. 
(pszczelarz) (2) Lic. Ogólno Gorzów Wlkp. 1967 (3) UP 1972 fil. pol. W. 
Dworzaczek (4) UMK S. Kawula 1982 Koncepcja pracy opiekuńczo-wy- 
chowawczej Kazimierza Jeżewskiego (10) Naucz. Tech. Gastronomicznego 
Toruń 1972-73 (11) WSP Olsztyn 1984 (wykł. na Stud. Podypl.) (12) 
UMK 1973- (12a) IPiP 1973-91; Stud. Ped. 1991 (12c) Stud. Ped. - st. 
wykI. (15) Ped. opiekuńcza, dyd., hist. wych. 
LALKE Elżbieta (Beata) (1) 26 11965 Toruń; inż.-naucz. (2) V Lic. 
Ogólno Toruń 1983 (3) UMK 1989 biol. - mikrobiol. W. Donderski (12) 
UMK 1989- (12c) IBiOŚ asyst. Zakł. Mikrobiol. Wód i Biotechn. (15) 
Mikrobiol. środ., ekol. mikroorganizmów 


400
		

/Licencje_017_04_421_0001.djvu

			LALKE Izabela (Maria) (1) 8 VII 1967 Toruń; inż-naucz. (2) V lic. 
Ogólno Toruń 1986 (3) UMK 1991 fil. germ.; Styp. Tow. Niem.-Pol. w Ge- 
tyndze 1989 (11) Georg-August Univ. Getynga (styp. DAAD) 1992-93; 
Goethe-Gesellschaft Weimar 1993 (12) UMK 1991- (12c) WH asyst. 
KFG 


.LANG Wiesław (Andrzej) (1) 13 VII 1928 Lwów; int. (3) UJ 
1951 prawo kar. (4) UJ K. Opałek 1958 Obowiązywanie prawa (5) UJ 
1964 Struktura kontroli prawnej organów państwowych PRL (6) 1975 (7) 
1987 (9) TNT 1967- (czł. Wydz. IV); Komit. Nauk Prawnych PAN 1960-; 
czł. Rady Legislacyjnej 1975-78; Komit. Red. "Państwa i Prawa" (11) 
UJ 1951-65; styp. fund. Forda: Dania, Szwecja, Norwegia 1958-59 (m.in. 
Kopenhaga A. Ross, Lund K. Olivecrona) (12) UMK 1965- (12b) Pro- 
dziek. WPr 1965-69; dyr. INP-U 1980; kier. Kat. Teor. Państ
a i Prawa 
1965- (12c) WPiA prof. zwycz. Kat. Teor. Państwa i Prawa (16) Nagr. 
MNSzWiT: ind. dyd.-wych.: 111 0 1979,1 0 1980, zesp. 10 1984 
Ankieta 1983 w AUMK; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 21: 1967 s. 82-83. 
LANGNER Danuta zob. KUNSTLER-LANGNER Danuta 
.LANGO Mieczysław (1) 3 I 1929 Łudy (woj. wileńskie); chI. (2) 
Szk. śred. Orneta 1949 (3) UMK 1954 chem. fiz. A. Basiński (4) UMK 
H. Koneczny 1968 Badania układu trojskładnikowego NaN03- NH 4-N0 3 - 
-H 2 0 (10) Lab. Bad. Zakł. Chem. Bydgoszcz 1958-62 (11) WSI-ATR 
Bydgoszcz 1962- (12) UMK 1954-58 (12a) Kat. Chem. Fiz.: asyst. 1954, 
st. asyst. 1957 (12c) WMFiCh st. asyst. Kat. Chem. Fiz. (16) Nagr. 
Woj. bydgoskiego zesp. IIO 
AUMK: sygn. K-8/174, Ankieta 1983 
LANGOWSKA Iwona (Jolanta) z d. Kaliszewska (1) 19.VI 1953 
Toruń; naucz. (2) IV Lic. Ogólno Toruń 1972 (3) PWSSP Gdańsk 1973-78 
lIlal. i rzeź. A. Smolana, H. Żuławska, F. Duszenko (4) PWSSP Gdańsk 
H. Lula, A. Myjak 1989 Treść a forma w rzeźbie (9) ZPAP (sekr. Okr. 
Toruń) (12) UMK 1980- (12c) IZiK ad. Zakł. Kons. Elem. i Detali 
Archit. (15) Rzeź.; ceram. artysto (16) Zł. med. na VIIMiędzynar. 
Biennale Ceram. Artyst. Ville de Valouris 1980; II nagr. "Dzieło Roku" 
Toruń 1992; I nagr. w ogólnopol. konk. medalierskim ,,125 lat Banku Hand. 
w Warszawie Sp. Akc." Warszawa 1994 
LANKAUF Krzysztof Roman (1) 22 IX 1945 Łążyn (woj. tor.); 
rZem. (2) II Lic. Ogólno Toruń 1963 (3) UMK 1968 geogr. - geomorf. 
Z. Churska, R. Galon (9) TNT 1970-; PT Geogr. (sekr. Oddz. Toruń 
1990-93) (12) UMK 1968- (12a) IG: naucz. akad. do 1982, st. spec. 
nauk.-techn. 1982- (12b) Pełnomocnik rektora: ds. praktyk rob. stud. 


401
		

/Licencje_017_04_422_0001.djvu

			1973-75, ds. mieszkań i hoteli asyst.; zast. dyr. IG 1981-82; zast. dyr IG ds. 
tech.-gosp. 1987- (12c) IG st. asyst. Zakł. Geomorf. i Geogr. Fiz. (15) 
Sedymentologia, geomorf., topografia, polarystyka (17) Dział. polit., zwł. 
w ramach "struktur poziomych" PZPR 


.LAPTER Helena (1) 14 V 1918 
1939-41 mat., UMK (12) UMK 1947 
Mat. 
AUMK: sygn. K-l/72 
.LAYMAN Janina (1) 26 IV 1922 Jarosław; urz. (2) Gimn. 
Hum. SS Niepokalanek Słonim 1939 (3) UMK 1949 szt. piękne - rzeź. 
S. Horno-Popławski (10) Zarz. Miej. Biuro Urb. Wilno - kreśl. 1940-44 
(12) UMK 1949-50 (12c) WSzP mI. asyst. Kat. Rzeź. 
AUMK: sygn. K-l/226 


(2) Gimn. Lwów (3) UJK 
(12c) WM-P zast. asyst. Kat. 


.LAZARI (de) Andrzej (1) 2 I 1946; int. (3) QW 1969 fil. ros. 
A. Semczuk (4) UŁ A. Walicki 1981 Apollon Grigorjew - myśliciel i krytyk 
(5) UW 1989 "Poczwiennictwo". Z badań nad historią idei w Rosji (6) 
UŁ 1991, UMK 1992 (9) Intern. Dostoevsky Soc. (koordynator regionalny 
1986-) (11) UŁ (prof. nadzw., kier. Interdysc. Zesp. Bad. Sowietologicz- 
nych 1991-, kier. Kat. Fil. Ros. 1992-) (12) UMK 1991- (1991-94 w nie- 
pełnym wymiarze) (12c) IFSłow. prof. nadzw. Zakł. Teor. i Hist. Lit. Pol. 
(15) Współcz. i XIX w. lit. ros.; ros. prądy filoz. i społ. XIX i XX w. 
Kto jest kim na WH, [Biogr.], s. 28 


LECH Jacek (1) 10 X 1946 Getynga; mieszcz. (syn Jana Tadeusza, 
dział. polit., państw. i społ.) (2) Lic. Ogóln. nr 42im. M. Konopnickiej War- 
szawa M. Knothe; Lic. Ogólno nr 34 im. Gen. K. Świerczewskiego Warszawa 
1965 (matura) I. Wald, B. Redlich (3) UW: 1970 archeol. Polski i powsz. 
W. Chmielewski, także semin. S. Piekarczyka, W. Hensla i W. Moszczeń- 
skiej, etnogr. (zal. 3 lata stud.) (4) UW W. Chmielewski 1978 Eksploatacja 
górnicza i przetwórstwo krzemienia jurajskiego-podkrakowskiego w kręgu kul- 
tur wstęgowych (5) IHKM PAN 1988 Górnictwo krzemienia społeczności 
wczesnorolniczych w Europie Środkowej (9) Komit. Nauk Pra- i Protohist. 
PAN 1993- (przew. Kom. Dziejów i Metodol. Bad. Archeol. 1992-) (11) 
IHKM PAN później Inst. Archeol. i Etnol. PAN w Warszawie 1970-; wykł. 
na uniw. w: Groningen, Amsterdamie, Lejdzie 1980, 1988 i Univ. de Paris 
I - Pantheon - Sorbonne 1989 oraz Univ. de Granada 1991 (12) UMK 
1983-88 (12a) IAiE ad. 1983-85, 1986-88 wykł. zlec., 1/ 2 etatu 1985-86 
(12c) WH ad. lAi E (15) Archeol. epoki kamienia, zwł. neolitu oraz hist. 
i metodol. bad. archeol. w Polsce, Eur. i na świecie (17) U dział w ruchu 
stud. na UW w l. 1965-69, w tym" wydarzenia marcowe '68"; dział. w Unii 


402
		

/Licencje_017_04_423_0001.djvu

			Demokratycznej (czł. władz krajowych współorganiz. i wiceprzew. Frakcji 
Społ.-Liberalnej); twórca i red. nacz. "Gazety Społ.-Liberalnej" 1991-93 
.LECHICKA Jadwiga (1) 16 X 1897 Krukienice k. Mościsk (pow. 
Sambor); rol.-naucz. (2) Pryw. Gimn. Żeńskie Sambor 1920; Semin. Na- 
ucz.; matura IV Państw. Gimn. Męskie Lwów 1920 (3) UJK 1920-24 
hist. A. Szelągowski i 1924-28 geogr. z geol. (mag.) E. Romer; egz. naucz. 
szk. śred. Lwów 1928; styp. Fund. Kult. Nar. 1929-30: Paryż, Luneville, 
Wiedeń, Drezno, Gdańsk (4) UJK A. Szelągowski 1924 Pisma polityczne 
z czasów przedostatniego bezkrólewia w Polsce (5) UMK 1947 Dydaktyka 
historii; Rola dziejowa Stanisława Leszczyńskiego nom. CKK na stan. doc. 
1951 (6) UMK 1957 (9) TNT 1946- (czł. Wydz. I 1957-, przew. Kom. 
Red. prac popularno-nauk. 1963-65); Kom. Hist. PAU 1948-; PT Hist. 1923- 
(zał. Oddz. Toruń, organiz. i przew. Sek. Dyd. 1946-) (10) Naucz.: Pryw. 
Gimn. im. Z. Strzałkowskiej Lwów 1922-29; wizyt. szk. śred.: Łódź 1930-31 
i Warszawa 1931-36; naucz. Warszawa 1936-39: Gimn. Państw. im. J. Lele- 
wela i Gimn. im. J. Słowackiego; organiz. i naucz. tajnego naucz. Warszawa 
1939-44; wywieziona do Niemiec 1944-45 (11) UJK Kat. Hist. Nowoż.: mł. 
asyst. - wolont. 1921-1923, st. asyst. 1923-28; tajne naucz. uniw. Warszawa 
1939-44; UŁ ad. Kat. Hist. 1945-46; WSP Gdańsk 1950-1951 (12) UMK 
1 IX 1946 - 1965 (12a) WH: Kat. Hist. ad. 1946, doc. 1954; Kat. Hist. 
Pol. i Powsz. XVI-XVIII w. prof. nadzw. 1957 (12b) Dziek. WH 1956-58; 
prodziek. WH 1954-56; kier. Zakł. Hist. Powsz. XVI-XVIII w. 1957-; kier. 
Kat. Hist. Pol. i Powsz. XVI-XVIII w. 1962-65 (l2c) WH prof. nadzw. 
Kat. Hist. Pol. i Powsz. XVI-XVIII w. (14) 20 IV 1965 Chełmża, Jarosław 
(15) Hist. nowoż., zwł. XVIII w.; hist. ośw., metod. naucz. hist. 
AUMK: sygn. K-11/22, H-33/12, Spuścizna; [bio-bibliogr.], Spraw. TNT 11: 1957 
s. 59-61; B. Balcerowicz, J.L. - monografia bio-bibliograficzna, pr. mag. 1980 AUMK 
sygn. 38560; J. Serczyk, [biogr.], PS B, t. 16 s. 596-597; Krzyż Oficerski Orderu Odro- 
dzenia Polski dla prof. J.L., R. Kur. pol. z 12 XII 1964; A. Tomczak, J.L. jako peda- 
gog i działacz społeczny, Zap. hiat. 31: 1966 z. 4 s. 144-146; J. Wojtowicz, J.L. jako 
Uczony, Zap. hist. 31: 1966 z. 4 s. 141-144; J. Serczyk, [nekr.], Kwart. hiat. 72: 1965 
nr 4 s. 1047-1048; tegoż, [nekr.], Wiad. hist.; O. Nikonowiczowa, Wspomnienie 
Uczennicy. W 30-1ecie śmierci, Gl. Ucz. 1995 nr 4 s. 16 


.LECHOWICZ.ZIÓŁKOWSKA Janina (1) 25 VIII 1947 Kato- 
wice; rob. (2) V Lic. Ogóln. im. J. Kawalca Katowice 1965 (3) UJ 1971 
psych. - spec. kliniczna iwych. M. Susułowska (10) Szczypiorno k. Kali- 
sza: psych. w Zakł. Kar. dla Młodocianych 1971-74, wykI. psych. Ośr. Szk. 
Służby Więziennej 1974- (12) UMK 1974-84 (12c) IPiP st. asyst. Zakł. 
Psych. 
AUMK: sygn. K-34N/16 


403
		

/Licencje_017_04_424_0001.djvu

			.LECIAK Andrzej (Zygmunt) (1) 16 V 1956 Kraków; int. (2) Lic. 
Ogólno im. J. Kasprowicza Inowrocław 1975 (3) UMK 1979 prawo kar. 
A. Marek; Podypl. Stud. Polit.-Ped. UMK 1980 (9) PT Krymin. (sekr. 
Zarz. Oddz.) (10) Prok. Woj. Bydgoszcz 1986- (12) UMK 1979-86 
(12a) IPK: asyst. staż. 1979, asyst. 1980, st. asyst. 1982 (12c) IPK st. 
asyst. Zakł. Krymin. 
AUMK: sygn. K-39N/29 
.LEIBRAND Halina (1) 16 VIII 1925 Brześć; int. (2) Pryw. Lic. 
Milanówek 1945 (3) UMK 1951 biol. - bot. (10) Toruń: naucz. Tech. 
Adm.-Gosp. 1951; Zakł. Nasienne 1952 (12) UMK 1 XII 1946 - 1954 
(12c) WBiNoZ asyst. Ośr. Bad. Biol. Stos. 
AUMK: sygn. K-2/187 
.LEJA Stanisław (1) 18 IX 1925 Jarantowice (pow. Wąbrzeźno); 
chł. (2) Lic. (typu hum.) Wąbrzeźno 1948 (3) UMK 1952 biol. - zool. 
H. Szarski (12) UMK 1953-63 (12c) WBiNoZ asyst i . Ośr. Bad. Biol. 
Stos. 
AUMK: sygn. K-I0/150 
.LEMAŃCZYK Józef (1) 13 II 1908 Wołowe Lasy (pow. Człuchów) 
(3) Semin. Duchowne Pelplin 1931 (10) Junackie Hufce Pr. - kapelan 
1938-39, w okresie okupacji duszpasterstwo na Litwie (12) UMK 1 I 1946 
- 1949 (12c) WH lekt. jęz. litewskiego 
AUMK: sygn. K - 1/71, H - 3/63 
LEMAŃCZYK Mariusz Tomasz (1) 3 II 1958 Toruń; int. (2) 
Lic. Ogólno im. Filomatów Pom. Chojnice 1977 (3) UMK 1981 mat. teor. 
J. Słomiński (4) UMK J. Kwiatkowski 1985 Ergodic Properties of Morse 
Sequnces (5) UW 1991 Ergodic Compact Abelian Group Extensions of 
Rotations (6) UMK 1992 IM (9) PT Mat. (11) Visiting prof.: The Ma- 
ryland Univ. 1987, 1992, Toronto Univ. 1990, Univ. of Provence 1988, 1990, 
Univ. of Bourgogne 1987, 1989, Delft Univ. 1987, Keio Univ. 1992, Warwick 
Univ. 1986, Univ. Paris-Nord 1986; styp. rządu fran. 1992 (12) UMK 1981- 
(12a) IM: asyst. 1981, ad. 1986, prof. nadzw. 1991 (12c) IM prof. nadzw. 
Zakł. Teor. Ergodycznej i Układów Dynamicznych (15) Teor. ergodyczna 
(16) Nagr.: PT Mat. dla młodych mat. 1986, im. K. Kopatowskiego 1987, 
MNSzW 1986, Sekr. Nauk. PAN III o 1987 
LEMAŃSKA Gizela Maria z d. Michalska (1) 28 IV 1940 Wą- 
brzeźno; inż.-bud. (2) I Lic. Ogólno im. M. Kopernika Toruń 1957 (3) 
UMK 1962 chem.; UMK Dokt. Stud. Chem. 1970-74 (4) UMK A. Narębska 
1975 Dyfuzja barwników we włóknach poliestrowych o różnej krystaliczności 
i orientacji (10) Naucz. chem. w Toruniu: Tech. Chem. 1962-70, Zesp. 


404
		

/Licencje_017_04_425_0001.djvu

			Szk. Chem. i II Lic. Ogóln. 1989-91 (12) UMK 1974-88 (12a) Gosp. 
Pomocno pr. nauk.-bad. 1974; ICh ad. 1975 (12c) ICh ad. Zakł. Chem. 
Fiz. (13) 1991 renta (15) Fizykochem. związków wielkocząsteczkowych 
(16) Nagr. MNiSzW 111 0 1985 
AUMK: sygn. K- 


*LENCZEWSKA Halina z d. Glińska (1) 15 V 1909 Wilno; int. (2) 
Miej. Gimn. Żeńskie Królewska Huta (Chorzów) 1930 (3) USB absol. 1939 
WM-P (10) Magistrat Wilno 1944 (12) UMK 15 X 1945 - 1949 (12a) 
Kat. Ochro Przyr. mł. asyst. 1945; Kat. Zool. asyst. wolont. 1948 (12c) 
WM-P asyst. wolont. Kat. Zool. 
AUMK: sygn. K-l/160 


*LENCZEWSKI Jan (1) 14 XI 1905 Tracewicze (woj. nowogródz- 
kie); chł. (2) Gimn. Ogólno im. W. Syrokomli Nieśwież 1925 (3) USB 1939 
bot. (10) Naucz. szk. powsZ. Nieśwież 1925-39; w czasie okupacji Wilno: 
zakł. szewski, tajne naucz.; naucz. I Państw. Gimn. i Lic. im. M. Kopernika 
Toruń 1948 (11) Inst. Geol. Wilno 1944-45 (zast. dyr.) (12) UMK 16 I 
1946-1953 (12c) WM-P wykł. metod. biol. . 
AUMK: sygn. K-2/103 


.LENGREN Zbigniew (Mieczysław) (1) 2 II 1919 Tuła (Rosja) (2) 
Matura 1938; Szk. Podchorążych Artylerii Zambrów Maz. (3) UMK 1951 
szt. piękne - mal. T. Niesiołowski (9) ZAiKS 1952-, ZPAP (10) W 
kampanii 1939 - Armia Poznań, obóz jeniecki k. Królewca, więzienie Toruń 
(Fort Kościuszki); od 1945 współpr. Pol. Radia; od 1946 współpr. "Szpilek" 
"Przekroj