Bibliografia historyczno-prawna za lata 1937-1947 = Bibliographia historico-juridica annorum 1937-1947. 1

Bih!ioteka 
U.M K 
Toruń 


- 


o Ja, cyo Y. #ł ,. 
J) 


ROCZNIKI 
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 
ROCZNIK 5
 ZA ROK 1950 ZESZYT l 


KAROL KORANYI - JADWIGA KORANYIO\V A 


BIBLIOGRAFIA 
HISTORYCZNO-PRAWNA 


ZA LATA 1937-1947 


BIBLIOGRAPHIA HISTORICO-JURIDICA 


ANNORUM 1937-1947 


I .... 

 

- .,. 


TORUŃ 1953 
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU
>>>
-
>>>
BIBLIOGRAFIA 
HISTORYCZNO - PRAWNA 
ZA LATA 1937 -1947
>>>
t 


'oj 


- 


-
>>>
....;'35.0" 


!. 


ROCZNIKI 
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 
ROCZNIK 55 ZA ROK 1950 ZESZYT l 


KAROL KORANYI - JADWIGA KORANYIOWA 


BIBLIOGRAFIA 
HISTORYCZNO-PRAWNA 


ZA LATA 1937-1947 


BIBLIOGRAPHIA HISTORICO-JURIDICA 


ANNO RUM 1937-1947 


- I 
 
'
- 

-,
 


TORUŃ 1953 
NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO W TORUNIU 


". 


Tj
>>>
W!Zelkie prawa zastrzeżone 
All rights rescrwed 
Printed in Poland 


.., 


Nakład 800 + 40 eg., - Ark, wyd. 17 - Ark, druk. 16"'.. - Papier orr.d, kI. V 70 g 
70X 100/16 - Odddno do skladania 27. lO. 50 - Fodpi.ano do druku 15. 6. 5g. 
Toruń.kie Zakłady Graficzne - Zam. Nr Sg51 z dnia 27. 10, 50 - Druk ukończono 20, 6. 5S. 
E-4-2
005 


-
>>>
"III 


PRZEDMOW A 


'11J roku 1938 ukazal się I tom mojej Bibliografii histo- 
rycZł1O- prawł1ej za lata 1926-1936, a w pierwszej polowie 
roku 1939 tom II. Bibliogrnfia ta obliczoł1a pierwotł1ie ł1a dwa 
tomy musiala wskutek olbrzymiego materia/u zostać podzie- 
10ł1a ł1a trzy tomy. l' om III-ci mial się ukazać jeszcze przed 
końcem roku 1939. 'Kiedy ZftaCZł1a część materialu tego tOInU 
byla już zlożoł1a, ł1astqpił ł1ajazd hitlerowski ł1a Polskę. 
'11J czasie wojł1Y zgił1f;ły w drukarł1i materialy do III tomu. 
'Uda lo się ocalić jedYł1ie szczotkowe odbitki kilku arkuszy. 
Pierwsze dwa tomy Bibliografii spotkały się z przy- 
chylł1ym przyjęciem zarÓWł10 w kraju, iak i zagrał1icq. '11J ciq- 
gu jedł1ego roku ukazalo się o ł1iej 19 receł1zji. O wielu z ł1ich 
dowiedziałem się doPiero po wojł1ie. 
':Nie ukazała się ł1iestety receł1zja pierwszych dwóch to- 
mów Bibliografii, która ukazać się miała w trzecim zeszycie 
LIII tomu ,,'Kwartalł1ika 'J-listoryczł1ego", pióra ł1ajwybitł1iej- 
szego bibliografa polskiego, prof. dr. Stał1isława Estreichera. 
Podstępł1ie aresztował1Y w 'Krakowie wraz z ił1ł1ymi profeso- 
rami 'Uł1iwersytetu Jagiellońskiego, wywiezioł1Y został w 70 ro- 
ku życia do obozu kOł1ceł1tracyjł1ego w Sachseł1hauseł1, gdzie 
ciężko zachorował i gdzie, wskutek odmówieHia mu pomocy 
lekarskiej, zmarł 29 grudł1ia 1939 r. 
Jako drogq pamiqtkę przechowuję po dziś dzień list 
pro/. Estreichera z 8 liPca 1938 roku, w którym, dZiękujqc mi 
za przesłał1Y mu I tom Bibliografii, pisal o ł1im między ił1ł1Y- 
mi: "Praca jest dokoł1ał1a zł1akomicie i może slużyć za wzór
>>>
VI 


wszelkiej bibliografii tego rodzaju. Poza drobiazgami uie war- 
tymi uawet wspomuieuia uie zauważylem żaduych opuszczeń. 
Uklad jest jasny i prosty, zuajomość literatury zestawiouej 
w jedeu obraz jest impouująca. J.Jieoceuioue to będzie źródlo 
dla wszelkich poszukiwań uad literaturą uajuowszą w zakresie 
historii prawa i z tym większe m iuteresem wyglqdam drugiego 
tomu. '11Jiuszuję serdeczHie tej tak ceuuej pracy" . 
Ze smutkiem wspomiuam o osobach, którym we wstępie 
do I tomu Bibliografii składałem slowa podzięki, a które ode- 
szly od uas w czasie wojuy. Zmarl tragiczuie serdeczuy mój 
kolega i przyjaciel profesor dr Stauislaw Borowski, zgiuql mój 
jedyuy brat Ryszard, zamordowauy zostal przez okupauta 
kustosz Ossoliueum dr '11Jladyslaw '11Jislocki, zmarl zdala 
od swego kraju rodziuJ1ego profesor Uuiwersytetu '11Jiede.i- 
skiego Emil yoldmanu, pozbawiony przez hitlerowców swego 
warsztatu pracy. 
'Kiedy dzięki wSPal1ialemu zwycięstwu bolJaterskich żoł- 
uierzy radzieckich i polskich Ojczyzua uasza została wyzwo- 
loua, uważałem za swój obowiązek koutyuuować rozpoczętą 
w 1937 pracę nad wydauiem dalszego ciągu Bibliografii. 
':Nie było to rzeczą latwą, gdyby uie pomoc mojej żouy. 
Z uarażeuiem życia udalo się jej w czasie okupacji uratować 
zebraue już materiały. Po wojuie pomogla mi w dalszym 
zbierauiu materiału, w jego segregowauiu i przygotowauiu do 
druku, oua wreszcie wzięła ua siebie żmuduy trud prowadze- 
uia korekty. Jest więc współautorką tej Bibliografii. 
Układ Bibliografii za lata 1937- 1947 jest poza uie- 
zuaczuymi zmiauami i uzupelnieuiami wzorowauy ua ukła- 
dzie Bibliografii za lata 1926-1936. Będzie ou obejmowal 
dwa tomy. '11J drugim tomie ukażą się uzupełuienia tomu I 
oraz iudeksy, jak 'również uratowane materiały tomu III Bi- 
bliografii za lata 1926-1936. Objętościowo będzie uowa 
Bibliografia szczuplejsza od poprzeduiej, 
Jlumaczy to wojua, 


-
>>>
I 


VlI 


j 


IV czasie której u'ychodziło mł1iej prac. Szczególnie wyrażł1i!: 
występuje to, o ile chodzi o produkcję ł1aukową polską. '1V cza- 
.
ie okupacji bowiem okupał1t zamkł1ął ł1ie tylko wszystkie 
szkoły średł1ie oraz 'Uł1iwersytety i ił1ł1e Szkoły 'Wyższe, ale 
t)onadto zabroł1ił drukował1ia jakichkolwiek prac ł1aUk010ycb. 
Przez przeszło pięć lat nie ukazała się żadł1a polska książka 
Haukowa, ał1i żadł1e ł1aukowe czasopismo. 
'Na przyjęcie ł1ił1iejszej Bibliografii w poczet swydJ wy- 
dawł1ictw zgodziło się ']' owarzystwo j\Jaukowe w ']' oruł1iu. 
Zarządowi 'J owarzystwa, w szczególł10ści jego Prezesowi 
pro/. dr. 'Władysławowi Dziewulskiemu oraz Sekretarzowi 
geł1eralł1emu pro/. dr. ']' adeuszowi (zeżowskiemu pozwalam 
sobie złożyć za to najserdeczł1iejsze podziękowanie. 
Serdeczne podziękował1ie składam Xierowł1ictwu i pra- 
cOwł1ikom ']' oruł1skich Zakładów yraficzł1ych, w szczególno- 
ści 1ał1owi :Makowskiemu, który z wielkim ł1akładem pracy 
i wielką sumieł1l10ścią przeprowadził trudł1Y wielojęzycZł1Y 
skład Bibliografii, 


Xarol Xorał1yi
>>>
j
>>>
PRAEFATIO 


.AmIo 
 938 primum emisi volumeJ1 Bibliograp1Jiae 1Jistorico- 
iuridicae a11J10S 1926-1936 complecteJ1S, iJ1etmte vero aJ1J1o 
1939 alterum buitls Bibliograp1Jiae volumeJ1. Opus 1Joc, quod 
duobus volwniJ1ibus totam librorum materiam comprebcJ1Su- 
rum esse putabam, excresceJ1te praeter exspectatioi1cm librorum 
et1otandorum copia, tribus denique cOHStitui volumiJ1ibus absol- 
veJ1aum emitteJ1dumque iJ1 lucem, J1e siJ1gula volumiJ1a aptam 
lectoribus forma m superarent. 1ertiumque volumeJ1 eodem aJ1- 
J10 1939 exeunte eacJ1dum parabalur. 7vfagł1a iam volumiJ1is 
parte typis composita, ']-litler cum yermaHorum turmis Polo- 
tliam itlvasit, quo facto iJ1 typographia per acerrimum PolOJ1O- 
rum 1Jostem occupata perieruJ1t scriPta, quae volumiJ1i III eden- 
ao apparaveram. 
Priora duo Bibliograp1Jiae volumiJ1a lectores et J10strates 
et extranei maxi mo cum favore exceperuł1t. £uculeJ1tissimo 
1Juius favoris documeJ1to SUJ11 19 de opere iudicia critica iutra 
aJ1J1um ił1 epbemeriaibus publici iuris facta, quae partim post 
bellum cOJ1fectum mea m iJ1 J10titiam perveJ1eruJ1t. 7vfaxime 
vero doleo, quod fatis urgeJ1tibus ił1 lucem J10J1 proaiit iudi- 
cium emił1eJ1tissimi bibliograp1Ji PoloJ1i, professoris dr Sta- 
nislai Estreic1Jer, quod fasciculo tertio tomi LIII epbemeridum 
trimestraliw11 c. t. XwartalJ1ik 'J-listoryczł1Y (1 rimestre 'J-li- 
storicum) destiJ1atum iJ1tercidit. yermaJ1i fraude et iJ1sidiis usi 
IJUł1C professorem LXX ageJ1tem aJ1ł1um Uł1a cum ceteris UJ1i- 
versitatis 1agelloJ1icae professoribus ac doceł1tibus ił1 compe- 
des cotliectum iJ1 cOJ1demł1atorum castris Sac1Jset1bausen COJ1-
>>>
. 


x 


sigł1anmt, ubi veł1erabilis Se11eX aerum11is et morbo c011fectus 
destitutusque om11i auxilio medico 29m. Decembris 1939 su- 
premum obiit diem. 
Eo maiore affectu uti memoriale foveo epistulam, quam 
professor Estreicher gratias age11s pro primo Bibliographiae 
volumi11e die 81ulii 1939 ad me dedit, haec ił1ter alia scribeł1s: 
"Opus exsecutus est excelleł1tissime ita, ut pro modulo atque 
exemplari cuivis id ge11us bibliographiam apparał1ti servire 
possit. Praeter paucas quisquilias vix memoratu dig11as 11 U lias 
ał1imadverti omissio11es. Dispositio tua C0ł1ci1111a est ac sim- 
plex, ił1tima litterarum iuridicarum erudita 110titia UHO hic pro- 
posila cOł1Spectu admiratio11em movet. 111aestimabilem prorsus 
creasti f011tem optime i11servie11tem omnibus quaere11tibus 
ampliorem librorum receł1tissimorum messem ił1 campo histo- 
riae iuris. Eo maiore ardore alterum exspecto volumeł1. 111timo 
ex ,mimo tibi gratulor ob eximium hoc opus perfectum" . 
'}J011 sił1e luctu ac dolore 11U11C revoco memoriam eorum, 
quibus i11 praefatioł1e volumi11is I gratias egi et qui tempore 
belli mortem obierunf. Doleo mortem tragicam collegae ami- 
cissimi professoris dr Sta11islai Borowski, 11ecatus est u11icus 
frater Ricardus; custodem quoque eruditissimum Bibliothecae 
Ossoli11iał1ae dr £adislaum '"Wislocki yermani trucidaru11t, 
procul a patria mortuus est .Aemilius yoldma11ł1, professor U11i- 
versitatis 1Jił1lłobo11el1sis, quem 'J-litleria11i libris studiorumque 
tlpparatu privaru11t. 
Postquam vero milites U11io11is Sovieticae et Polo11i insig- 
11em de hoste reportaru11t victoria m et Poloniam liberarunt, 
meum esse duxi officium c011ti11ua11di coeptum a11no 1937 
opus bibliographicum. 
Quod vix atque vix efficere potuissem, 11isi uxor eximie 
me iuvasset. 111vasore yermał10 omł1ia occupa11te uxor maximo 
cum vitae periculo collectas bibliographiae schedulas c011gessit 
et occultavit. Post bellum peractum ulterius i11 COł1quirel1dis
>>>
XI 


librorum titulis, i11 segrega11dis transscribeudique schedis mIl. 
ximo mihi fuit auxilio, taediosum deł1ique plagularum corri. 
geł1darum 011US ił1 se suscePit: ita ut eius i11 compoł1eł1da et 
ede11da hac Bibliographia merita meis 110ł1 sił1t mi11ora. 
Dispositio Bibliographiae pro ał111is 1937- 1947, si pau- 
culas exceperis mutatioł1es et suppleme11ta, prioris Bibliogra- 
p1Jiae pro a1111is 1926-1936 editae arctissime premu11t vesti- 
gia. J-loc quoque opus duo eompreheł1det volumił1a: quorum 
alterum praeter additameł1ta ad tomum I et iłtdiees eopleetetur 
etiam quidquid tomi III pro ał111is 1926-1936 edeł1di excidio 
criPere ae servare e011tigit. Mole quidem ł10va haee Bibliogra- 
phia priore exilior est. 1dque praecipue hał1e ob eausam, quod 
bello fureł1te pauciores edereł1tur libri. }Waxime id eOł1spieuum, 
quod ipsam atti11et Poloł1iam. 1ł1vasores e11im 110ł1 solum puero- 
rum gymł1asia et studiosorum 'U11iversitates doetorumque .Aea- 
demias clauseruł1t, sed et ulla studia litteraria aut disquisi- 
tio11es scieł1tificas imprimi vetuertmt. Quił1que11ł1io illo ł1efasto 
ł1e Uł1US quidem liber, ł1t
lla prorsus ephemeris scieł1tifiea 
edita SUł1t. 
Societas Scie11tiarum 1horuł1ieł1sis hał1e Bibliographiam 
ił1ter editio11es suas admisit. Quapropter emił1eł1ti Societatis 
COł1silio, i11que primis eius Praesidi professori dr £adislao 
Dziewulski et eius Seeretario geł1erali professori dr 1'haddaeo 
Czeżowski maximas ex a11imo ago gratias. 
Digł1as quoque grates persolvo Praeposito Operisque 1 y- 
pographei 'J' oru11ieł1sis, prae aliis vero 10ał111i Makowski, qui 
ił1defessa sedulitate impigraque diligeł1tia ob multarum li11gua- 
rum varietatem arduum typis forma11di Bibliographiae e011- 
textus laborem egregie absolvif, 


Carolus Xorał1yi
>>>
....
>>>
r 


ŹRÓDłA 


l. Actes de Lavra. Edition 
diplomatique et critique par G, 
Rouillard et P. Colomp. Tome I 
(897-1178) Paris 1937, s. XXXIII 
+ 249 + 30 tabl. 
2. Acts of the privy Council of 
England 1626. June - December. 
London 1938. s. IV + 524. 
3. Akker W. L. van den. 
Oorkondenboek 1413 - 1613. Lei- 
den 1942. s. 756. 
4. Akten und Rezesse der Iiv- 
landischen Standetage. Band 2: 
1460 - 1494. Herausgegeben von 
Albert Bauer und E. Bruhns. Riga 
1938. 
5. Alberti Alberto. La glossa 
di Casamari aIle Istituzioni di 
Giustiniano. Milano 1937. s. XX + 
152. (Orbis romanus: Biblioteca di 
testi medievali n. 9.) 
6. Aleksandrov B. V. vide 
Pravda Russkaja 
7. Almquist Joh. Ax. Stock- 
holms stadsbocker fran aldere tid. 
Ser. 2 Tankebocker. Stockholms 
stads tankebocker. Ny foljd 2. 1549 
-1553. utg. genom. ... Stockholm 
1937. s. 290. 
8. Anastasiević D. Esfigmen- 
ski e akty carja Dusana. (Urkunden 
des Zaren Dusan fUr das Esphi- 


I. 


SOURCES. 


gmenu Kloster). Seminarium Kon- 
dakov;anum 10 S. 57-68. Praha 
1938. 
9. Apeldoorn L. J. van. Uit 
de practijk van het Hof van Hol- 
land in de 2e helft van de 16e 
eeuw. Een handschrift uitgegeven 
door . . . Utrecht 1938. s. 279. 
10. Appelt Heinrich vide San- 
tifaller Leo. 
11. Arangio Ruiz Vincenzo 
vide Fontes Juris Romani Anteju- 
stiniani. 
12. Arangio Ruiz Vincenzo 
- Guarlno Antonio. Breviarium 
Juris Romani. Milano 1943. s. IV 
+641. 
13. Arbusow Leonid. Das 
Bauernrecht des sog. Budberg- 
Schraderschen Landrechtsentwurfs 
von 1740 in urspriinglicher Gestalt. 
Mitteilungen der Gesellschatt fUr 
liv/and;sche Gesch;chte und A/ter- 
tumskunde. 25, S. 377-404. Riga 
1937. 
14. Artykuły Henrykowskie 
wydał Zdzisław Kaczmarczyk. Poz- 
nań 1946. S. 18. (Biblioteka Źródeł 
Historycznych 1.) 
15. Ashkenazi Touvia and 
Locker Chaim. Palestine Trea- 
ties, Agreements and Pronounce-
>>>
2 


ments 1914-1946, Completed and 
arranged with annotations by , . . 
Pittsburgh 1947. (unpaginated). 
16. Assaf S. Starim atikim min 
hagenizah meerec jisrael, micrajim, 
wafrika hacofanit. (Old Genizah 00- 
cuments from Palestime, Egypt and 
North Afrika). Tarbiz 9. s. 11-34. 
Jerusalem 1937. 
17. Ausserer K. Regesto dei 
documenti deIl' Archivio capitolare 
di Trento dal 1282 al 1350, con- 
servati nel R. Archivio di Stato di 
Trento. Roma 1939. s. XVI-ł- 456. 
18. Balzer Oswald vide Sta- 
tuty Kazimierza Wielkiego. 
19. Banfł Florio. Regesta Litte- 
rarum Magistrorum Generalium 
Ordinis Praedicatorum provinciam 
Oalmatiae spectantia (1392-1600). 
Archivio Storico per /a Da/mazia. 
Roma 1937. (odb. 63). 
20. Barbaro C. Legislazione 
veneta. I capitolari di Candia. Vene- 
zia 1940. s. X I V + 148. 
21. Barbler P. La coutume 
privee d' Andorre envisagee dans 
ses sources et dans ses institutions 
les plus originales. Paris 1938, 
s. 157. 
22. Barbieri Glno. Alcuni sta- 
tuti di gremi sardi relativi aIla 
agricoltura. Sassari 1938. (Testi e 
Oocumenti per la storia deI diritto 
agrario in Sardegna), 
23. Barraclough Geoffl'ey. 
"Ordo iudiciarius qui in Romana 
Curia consuevit communiter obser- 
vari". E Codicibus manuscriptis 
dissertatione praemissa. Jus Ponti- 
ficium 17. s. 111-131, 209-217, 
Roma 1937. 
24. Bauer Albert vide Akten 
und Rezesse. 


16-35 


25. Baviera Johannes vide 
Fontes Juris Romani Antejustiniani. 
26. Bayel' Erich. Urkunden 
aus Soknopaiu Nesos. Aegpptus 
20. Milano 1940. 
27. Beardwoad A. The Sta- 
tute Merchant of Coventry 1392- 
1416. (Dugdale Society 17) 1939. 
28. Becker E. E. Oie Urkun- 
den des Augustinerklosters zu 
Alsfeld. Mittei/ungen des Oberhes- 
sischen Oeschichtsvereins Nf. 38. 
s. 24-48, 1942. 
29. Benesevic Vladimirus vide 
Joannis Scholastici Synagoga. 
30. BerdzeniSvili N. Matieriały 
po ekonomiCeskoj istorii Gruzji, I. 
Tbilisi 1938. s. I V + 400. 
31. Bel'kelbach van den 
Sprenkel J. W. Regesten van 
oorkonden betreffende de Bischop- 
pen van Utrecht uit de Jaren 1301 
-1340. Utrecht 1937. s. XLII + 
631. 
32. Beschorner Hans, Codex 
diplomaticus Saxoniae. I. Haupt- 
teil, Abt. B. Band IV: Urkunden 
der Markgrafen von Meissen und 
Landgrafen von Thiiringen 1419- 
1427. Bearbeitet von Hubert 
Ermisch und Beatrix Oehne geb. 
Reissig. Hrsg. von . .. Leipzig 
Dresden 1941. s, XIX+508. 
33. Besta Enrlco. I diplomi 
regi ed imperiali per la Chiesa di 
Como. Archivio Sto rico Lombardo, 
N. S. 2. s. 299-344. Milano 1938. 
34. BeyerJe Franz vide Kun- 
kei Wolfgang. 
35. Beyerle Franz. Oie Gesetze 
der Langobarden. tlbertragen und 
bearbeitet von . . . Mit einen Glos- 
sar von Ingeborg Schrobler. Wei- 
mar 1947. s. XVI+508. 


-
>>>
36. Bickley Francls vide 
Blackburne Daniell F. H. 
37. Birbach A. vide Urkun- 
den buch der Stadt HaIle. 
38. Bihl Micheł. Constitutiones 
generales editae in capitulis gene- 
ralibus Caturci ano 1337 et Lugduni 
ano 1351 celebratis. Archivum 
Franciscanum historicum 30. s. 
69--169. Firenze 1938. 
39. Bilgeri Benedikt. Zinsro- 
deI des Klosters Mehrerau 1290 
-1505. bearbeitet von. . . Kemp- 
ten, 1940. s. XXI I + 96. (AIIgauer 
łfeimatbiicher, 21. 
40. Bizoukides Pericles C. 
Gaius. I'u'io; edidit. I. Prolegomena. 
Institutiones. Thessalonieae 1937, 
s. VII +222 + tabUl. Adnotationes. 
Indiees. Thessalonicae 1938 s. VIII 
+ 332. Appendix: Bibliographia 
Gaiana. Thessalonicac 1939, s. IV 
+ 31. II I. Fragmenta Gaiana, pars 
prima. Thessalonieae 1939. s. XIV 
+ 164. IV. Fragmenta Gaiana, pars 
secunda. Thessalonieae 1940. s. 
XII +268. 
41. Blackburne DanielI F. H. 
and Bickley Francis. Calendar 
of State Papers. Domestic series. 
Charles II. Addenda, preserved in 
the Public Record Office edited by... 
London 1947. s. XXIV + 726. 
42. Blatt F. vide Diplomata- 
rium Danieum. 
43. Boak A. E. R. Early 
Byzantine Papvri from the Cairo 
Museum. Nr 21-30. Etudes de 
papl'rologie 5. s. 85-118. Paris 
1939. 
44. Boeck Christian. Wellings- 
biitteler Urkunden 1296-1547. 
Hamburg 1938 s. 55. 
45. Bond F. M. and Farnbo- 
rough A. Court RolIs of 1408. 


-- 


M-55  


Archaeologia Cantiana 51. S. 21- 
25. Maidstone 1944. 
46. Boner Georg. Die Urkun- 
den des Stadtarchivs Brugg. Hrsg, 
von. . . Aarau 1937, s. VIII +414. 
(Aargauer Urkunden Bd. 7). 
47. Boner Georg. Die Urkun- 
den des Stadtarchivs Aarau, bear- 
beitet von. . . Aarau 1942 S. VIII 
+528. 
48. Bonomi Eugen. Vertrage 
des Grundherrn Frh. Johann Ignaz 
V. Kurtz mit den deutschen Sied- 
lern zu PestihidegkiIt. Sildost- 
deutsche Forschungen 3 s. 630- 
631. Leipzig 1938. 
49. Borowski Stanisław. Ko- 
deks Stanisława Augusta. Zbiór 
dokumentów. Wydał. . . (Le Code 
du roi Stanislas Auguste), Warsza- 
wa 1938. S. XV + 348. 
50. Borowski Stanisław. Popis 
ałbanskog prava iz 1894 godine 
(Un role du droit d' Albanie de 
1894). Zapisi 11. S. 137-150. 
Cetinje = 1938. 
51. Borowski Stanisław Za- 
koni Otacastva 1833. Tekst. Pravni 
Zbornik. Podgoriea 1938. (odb.s.l0). 
52. Boss W. Die Handfeste 
der Stadt Burgdorf vom 29. Sep- 
tember 1273. Das Burgdorfer 
]ahrbuch 4. S. 7-41. 1937. 
53. Boswinkel E. Einige Wie- 
ner Papyri. Leiden 1942. 
54. Boudriot W. Acta synodi 
ecclesiarum Belgiearum habitate 
Embdae 157], Synodus generalis 
łferbornae habita 1586. Kirchen- 
ordnung Jiilich und Berg. Miinchen 
1938. s. 60. 
55. BrezzfPaolo. GIi ordinati 
dei Comune di Chieri (1328-1329). 
Torino 1937. S. 294. (R. Deputa-
>>>
4 


ziane subalpina di storia patria 
CLXII). 
56. BrU L. Inventaire des archi- 
ves de la ville de NiveIles sous 
I' ancien regime. Tongres 1940. 
s. 254. 
57. Bruhns E. vide Akten und 
Rezesse. 
58. Brunschvig R. Documents 
inedits sur les relations entre la 
couronne d' Aragon et la Berberie 
orientale au XIV
 siecle. Paris 
1937. 5. 31. 
59. Bulla Aurea (a. 1356). 
Wydał Józef Matuszewski, Poznań 
1946. 5. 37 (Biblioteka Źródeł 
Historycznych 2). 
60. Bułsara Sohl'ab Jamshe- 
djee. The Laws of the Ancient 
Persian sas found in the "Matikan 
e Hazar Datastan" or" The Digest 
of a Thousand Points of Law" 
translated with Introduction, Glos- 
sary and Index. Bombay 1937. s. 
105+767. 
61. BuschbeIl Godofredus. 
Concilium Tridentinum. Diariorium 
Actorum, Epistularum, Tractatoru
 
nova collectio. T. xl. Epistularum 
pars secunda complectens addita- 
menta ad tomun priorem et epistu- 
las a die 13 Martii 1547 ad con- 
ciłłi suspensionem anno 1562 factam 
conscriptus. freiburg i. Br. 1937. 
s. XLIV + 1058. 
62. Buśujev S. K. vide Griin- 
berg G. E. 
63. Buyken Thea und Con- 
rad Hermann. Des iilteste Amtłeu- 
tebuch der kolnischen Sond er- 
gemeinde sł. severin. Zł. d. Sav. 
Sfif/. Oerm. Ab/. 59. s. 263-269. 
Weimar 1939. 
64. Buyken Thea vide Płanitz 
Han!. 


L 


56-72 


65. Cada FrantiSek. Zemske 
Zfizeni Moravskć z roku 1535 
spolu s tiskem z roku 1562 nov e 
vydanym vydal, iIvodem a pozna- 
mkarni opati'jJ . . . (La constitution 
de la Moravie de I' annee 1535 et 
son editon princeps de I' annee 
1562). Praha 1937 s, X I V + 245 
:ł- 3 tabl. (Historic
y Archiv I. Ti'. 
Ceskć Akademie, Cislo 50). 
66. Cahier!i de doleances des 
prevotes baiłłiageres de sarrebourg 
et de Phalsbourg et du baiłłiage de 
Lixheim pour les Etats generaux 
de 1789. Metz 1938. s. 260. 
67. Całendal' of the liberate 
rolls preserved in the Public Record 
Office. Henry III. Vol. III: A. D. 
1245-1251. London 1937. s. VIII 
-520. 
68. Całendar of łhe Patent 
RoIls. Philip and Mary. Vol. I. A. D. 
1553-1554. London 1937 s. VIII 
+ 681. 
69. Całendar of Inquisitions 
post mortern and another analogous 
documents preserved in the Public 
Record Office. Vol. XII: Eduard 
III. London 1938. s. XXX + 603. 
70. Całendar of the Close RoIls 
preserved in the Public Record 
Office. Henry VI. vol. III. A. D. 
1435-1441. London 1937. s. 721. 
vol. IV. A. D. 1441-1447. London 
1937. s. VIII + 678. vol. V. Index. 
1399-1413, London 1938. s. VIII 
+948. 
71. Całendar of Patent RoIls 
preserved in the Public Record 
Office: Elizabeth, vol. I. 1558- 
1560. London 1939. s. 734. 
72. Całendar of the fine RolIs 
preserved in the Public Record 
Office. Vol. XVII: Henry VI. 1437 
-1445. London 1937. s. VIII+ 


......
>>>
485 vol. XVIII. Henry VI. 1445:- 
1452. London 1939. s. 390. 
73. Canaletti Gaudentl Al- 
berto. GIi statuti dei comune di 
Sirolo dei 1465 e loro successive 
reEormazioni. A cura e eon preEa- 
zione di . . . Ancona 1938. s. 20 h 
74. Canivez Josephus Maria. 
Statuta capitulorum generalium 
ordinis Cisterciensis. T. IV. Ab 
a. 1401 ad a. 1456. Louvain 1937 
s. XI +756. T. V. Ab a. 1457 
ad a. 1490. Louvain 1937. s. XII 
+ 768. T. VI. Ab a. 1491 ad a. 
1542. Lou vain 1938. s. X + 790. 
75. The Cartae Antiquae RolIs 
1-10 vide Landon L. 
76. Catteral Helen Tunnicliff 
and Hayden James J. ]udicial 
cases concerning American slavery 
and the negro. Vol. V. Cases from 
the Courłs oE States north oE the 
Ohio and west oE the Mississipi 
rivers, Canada and ]amaica. Wa- 
shington 1937. s. VIII +388. 
77. Celier Z. Recueil des docu- 
ments concernant le Poitou con- 
tenus dans les registres de la 
Chancellerie de france. T. XIII. 
1483-1492. Poitiers 1938. 
78. Cerepin L. V. et Jakovlev 
A. J. Pskovskaja Sudnaja Gramota. 
Novyj pierevod i kommentarij (La 
charte de ]ustice de Pskov. Tra- 
duction nouvelle et commentaire. 
Jnstitut Jstorii Akadiemiji Nauk 
SSSR. Jstoriceskije Zapiski 6. s. 
235-299. Moskwa 1940. 
79. Cerepin L. V. vide Jako- 
vlev A. J. Nr. 234 
80. Cessi Roberto. GIi statuti 
veneziani di ]acope Tiepolo dei 
1242 e le loro glosse. A cura di... . 
Venezia 1938 s. XV + 23 t. (Me- 
morie deI R. Istituto veneto di 


- 


73-92 


5 


scienze, lettere ed arti. Vol. XXX. 
nr. 2). 
81. Chaume M. vide Che- 
vrler G. 
82. Chevrier Georges et 
Chaume M. Chartes et documents 
de St. Benigne de Dijon, prieures 
et dependances des origines a 1300 
publies et annotes t. II: 900-1124- 
Dijon 1943. 
83. Chrimes S. G. vide For- 
tescue Sir John. 
84. Christensen C. A. vide 
Diplomatarium Danicum. 
85. Churchill l. J. vide Grif- 
fin R. 
86. Claussen Hans Kurt. frei- 
singer Rechtsbuch, bearbeitet von... 
Weimar 1941. s. L+360. (Germa- 
nenrechte. Neue folge: Abteilung 
Stadtrechtsbiicher). 
87. Clay Charles Trairs. Early 
Yorkshire Charters vol. VI, 1939, 
vol. VII, 1947, s. XXI +354. Leeds. 
(Yorkshire Record Society). 
88. Clay Charles Trairs. Y or- 
kshire Deeds, vol. VIII. 1940. 
(y orkshire Archaeological Society 
102). 
89. Clemente E. GIi statuti 
delia Leventina. Bollet/ino storico 
delia Svizzera italia na 1944. 
90. Close RolIs of the reign of 
Henry preserved in the Public Re- 
cord Office. III. 1264-1268. Lon- 
don 1937. s. 662. IV. 1268-1272. 
London 1938, s. 694. 
91. Clyde James Avon. Hope's 
Major Practicks 1608- 1633. Edited 
by . . ' Vol. I. Edinbourg 1937, s. 
LII + 359. 
92. Clyde J. A. Acta Domi- 
norum Concilli 1501-1503. 1943. 
(Stair Society VIII).
>>>
6 


93. Code d' Aghbougha vide 
Karst Joseph. 
94. Codex diplomaticus regni 
Bohemiae vide Friedrich Gustav. 
95. Codex diplomaticus Saxo- 
niae vide Beschorner Hans. 
96. Collas J. P. and Hold- 
sworth W. S. Year Books of 
Edward II. vol. XXII. 11 Edward 
II. 1317-18. London 1942. (Sel- 
den Society 61). 
97. Colomp P. vide Actes de 
Lavra. 
98. Conrad Hermann vide 
Buyken Thea. 
99. Conway - Davies J. The 
Welsh Assize RolIs. 1277-84. Car- 
dm 1940. 
100. Cooper Lord. Select 
Scottish Cases of the 13-th Century . 
Edinbourg 1944. 
101. Cooper Lord. The Regi- 
ster of Brieves as contained in the 
A yr MS. the Bute MS. and Quo- 
niam Attachiamenta. Edited by. . . 
Edinbourgh 1947 s. IX + 354. (The 
Stair Society, vol. X). 
102. Cooper Lord. Regiam 
majestatem and Ouoniam Attachia- 
menta based on the text of Sir 
John Skene, edited and translated 
with introduction and notes by . . . 
Edinbourgh 1947 s. XVI +398 (The 
Stair Society vol. XI). 
103. Croce J. Textus selecti 
ex operibus commentatorum byzan- 
tinorum iuris ecclesiastici cura intro- 
ductione a P. Aemiliano Herman 
S. ]. elaborata. Roma 1939. s. 242. 
104. Cronne H. A. Bristol 
Charters 1378 -1499. Bristol 1945 
(Bristol Record Society 10. 
105. Curia Regis Rolls of the 
reign of Henry III, preserved in - 


93-115 


the Public Record Office, vol. VIII: 
3-4 Henry III. London 1938, 
s. 539. 
106. Czaplewski Paweł. Po- 
morski dokument osadczy z roku 
1325. Zapiski Towarz/lsfwa Nau- 
kowego w Toruniu 10 (zeszyt 40 
og. zbioru 113 /114) s. 344-348 
Toruń 1937. 
107. Dain. Les nouvelles de 
Leon VI le Sage, texte et tradu- 
ction. Paris 1944, s. 383. 
108. Diinische Rechte vide 
Schwerin Claudius. 
109. Dehne Beatrix vide Be- 
schorner Hans. 
110. Deleage A. Recueil des 
actes du prieure de S1. Sympho- 
rien d' Autun de 696 a 1300. 
Autun 1942. 
111. De Leo A. Codice diplo- 
matico Brindisino I. 492-1299. 
Barletta 1940. 
112. Demandt Karl E. Ouel- 
len zur Rechtsgeschichte der Stadł 
fitzlar im Mittelalter. Marburg 
1939, s. XI +881. (Veroffentli- 
chungen der historischen Kommis- 
sio n fUr Hessen und Waldeck 
XIII. 3). 
113. Dertsch Richard. Das 
fiissener hochstiftische Urbar von 
1398, bearbeitet von. . . . Kemp- 
ten 1940. s. VIII + 35 (AlIgauer 
Heimatsbilcher 22). 
114. Dhondt J. Tafels von de 
resolutiebocken der Staten von 
Vlanderen I I, 1631-1656. Bru- 
xelles 1941. s. 957. 
115. Dickinson William Croft. 
The Court Book of the Barony of 
Carnwath 1323-1454. Edited with 
an introduction by. . . Edinbourgh 
1937. s. CXXIV+235. 


ł 
I 
ł 


....
>>>
116-134 


116. Diplomata Regum et Im- 
peratorum Germaniae: Tomus VI: 
Henrici IV Diplomatum Pars I. 
Berlin 1941. s. X + 371. (Monu- 
menta Germaniae Historica vol. 14). 
117. Diplomata Karolinorum 
vide Lot Ferdinand 
118, Diplomatarium danicum 
2 Raekke. Bind I: 1250-1265 
Uitgived af f. Blatt og Hermansen 
G. under medvirking af C. A. Chri- 
stensen. Kobenhaven 1938. Bind 2. 
Kobenhaven 1941. s. XIII + 364. 
Bind 4. uitgived af f. Blatt og C. 
A. Christensen. Kobenhaven 1942. 
s. XIV+321. 
119. Dlugopolski Edmundus. 
Acta Bonifacii Papae IX. fasci- 
culus l (1389-1391). Edidit... 
(Monumenta Poloniae Vaticana 
Tomus VIII. Series: Acta Pontifi- 
cum Romanorum). Kraków 1939 
-1946. s. 200, 
120. Documentos Medievais 
Portugueses. Documentos particu- 
lares, vol. 3 A. D, 1101 -1115, 
LisbOa 1940. s. XIX + 487. 
121. Donaldson G. and Macre 
C. St. Andrew's formulare. vol. I. 
1942. vol. I I. 1944. (Stair Society 
vol. VII, IX). 
122. Dosseler Emil. Das Ber- 
gische Ritter-und Landrecht. Text- 
ausgabe und Register von . . . , 
Darstellung von O. fuhrmann. Diis- 
seldorfer ]arbuch 39. s. 109-227, 
1937. 
123. Dresch. N. J. M. Plakkaat, 
betreffende Huwelijk, Echtbreuk 
enz. in Hollands Noorderkwatier 
van 13 Juni 1574. Nederlandsch 
Archief voor Kerkgeschiedenis N. 
S. 29. s - Gravenhage 1937. 
124. Drucker L. Warwickshire. 
feet and fines vol. III. 1345- 


- 


7 


1509. 1943. (Dugdale Society 18). 
(vide Stockes). 
125. Ducaunnes - Duval G. 
Inventaire sommaire des registres 
de la Jurada, 1520-1573, publie 
par. . . Vol. 7. Bordeaux 1937. 
s. XI + 741. (Archives municipales 
de Bordeaux t. XII). 
126. Dufuor J. E. vide Gui- 
chard G. 
127. DUlI Rudolf. Corpus juris 
(civilis). Eine Auswahl der Rechts- 
grundsatze der Antike. tJbersetzt 
und mit dem Urtext herausgegeben 
von. . . Milnchen 1939, s. 259. 
128. Dumrath Karl Heinrlch 
vide Traditionsnotizen. 
129. Easson D. E. and Mac- 
donald Angus. Charters of the 
Abbey of Inchcolm. Edited by . . . 
Edinbourgh 1938. 
130. Easson D. E. Charters 
of the Abbay of Coupar Angus, 
transcribed and edited by . . . 
Vol. I Charters I to CXVIII, 1166 
-1376 s. LXXII+252 Vol. II: 
Charters CXIX to CCCX, 1389- 
1608s. VIII +366. Edinbourgh 1947. 
131. Edling Nils. Lagiasaren 
Per Larssons dombok 1638. Jamte 
inledning, forklaringar och register 
utg. genom. . . . . Uppsala 1937, 
s. 190 (Upplandska dombocker utg. 
av Kungl. Humanistiska vetens- 
kampssamfundet i Uppsala 4). 
132: Edwards J. G. Littere 
Wallie. Cardiff 1940. 
133. Eike von Repgow. Sach- 
senspiegei Lehnrecht. ilbertragen 
und erlautert von Hans Christoph 
Hirsch. Hall a. S. 1939. S. 260. 
(Schriften der HaIlischen Wissen. 
schaftlichen Gesellschaft, Bd. 3). 
134. Einsenbach A. Doku- 
menten cu der geszichte fun di
>>>
8 


departaments - waadim un geplante 
centrale waadim in Warszewer fir- 
sztutum (Documents relatifs ił l' 
histoire des Dietines departamen- 
tales juives dans le duche de Var- 
sovie). Bleter for gesch;chte 2. 
Warszawa 1938. 
135. Engel Wilhelm vide 
Schaumberg Oskar Frh. v. 
136. Entholt Hermann vide 
Urkundenbuch Bremisches Bd. VI. 
137. Era Antonino. Ordinanze 
e deliberazioni deI consiglio civic o 
di Alghero in materia agraria (1582 
-1649). Test; e Documenti per la 
stor;a dei d;r;tto agrario in Sardegna. 
Sassari 1938. 
138. Ermisch Hubert. Urkun- 
den der Markgrafen von Meissen 
und Landgrafen von Thilringen 
1419-1427, Leipzig 1941, s. XIx 
+ 508. 
139. Ermisch Hubert vide 
Beschorner Hans. 
140. Espinas Georges. Recueil 
de documents relatifs ił l'histoire 
du droit municipal en France des 
origines ił la Revolution: Artois, 
Tome II. Paris 1938, s. 684 Tome 
III. Paris 1943. (T orne I. 1934). 
141. Essen Nikolai und Jo- 
hansen Paul. Das Revaler Geleits- 
buch 1515-1626. I Teil. Tallin 
1939. s. 328. 
142, Fairbanks Sldney. The 
old west Frisian Skeltana Riucht. 
Cambridge 1939. s. X + 176. 
143. Fairon Emile. Regestes 
de la cite de Liege t. II. Actes 
perdus signales dans des repertoi- 
res lillois faits en 1409: 1245 a 
1407. Liege 1937. s. 225. 
144. Farnborough A. vide 
Bond F. M. 


135-154 


145. Farrand M. The records 
of the Federal Convention of 1787. 
Oxford 1937. 
146. Fasoli Gina e Sella Pie- 
tre. Statuti di Bologna den' anno 
1288. CiUił deI Vaticano 1937, s. 
598. (Studi e Testi N. 73). 
147. Favresse F. Actes inte- 
ressant la ville de Bruxelles 1154 
-2 decem bre 1302. Bulletin de la 
commission rOJlale 103, s. 355- 
512, Bruxelles 1938. 
148. Ferrando J. Ernesto 
Martinez. Privilegios otorgados 
por el Emperador Carlos V en eJ 
reino de Napoles (Sicilia aquerida 
el Faro) Barcelona 1943, s. XII 
+296. 
149. Fiala J. NovomestskY 
listinar I. Nove Mesto na Morave 
1937. 
150. Finsterwalder Paul Wil- 
lem. Colmarer Stadtrechte Bd. I. 
Heidelberg 1938. s. XXV III + 343 
(Oberheinische Stadtrechte Ab. 3. 
EIsassisches Recht). 
151. Flower R. The Park er 
ChronicIe and La ws. Oxford 1941. 
152. Foerster Hans. Zwei pap- 
stliche Gratialbriefe in der Mai- 
grauge. Freiburger Geschichtsbtat- 
ter 33. s. 100 -104. Freiburg im 
Uechtland 1937. 
153. Fontes Juris Romani 
Antejustiniani. Vot. I: Leges, ite- 
rum edidit Salvatore Riccobono. 
Florentiae 1941. s. 513. Vol. II : 
Auctores edidit Johannes Baviera. 
Florentiae 1940. s. 798. Vol. I II: 
Negotia. Florentiae 1943, s. XXV. 
+594. 
154. Forster C. W. and Major 
Kathleen. The Registrum Antiquis- 
simum of the Cathedral Church 


......
>>>
of Lincoln. Vol. IV. Hereford 1937. 
s. XXXIX + 344. 
155. Fortescue Sir John. De 
laudibus legum Angliae. Edited and 
Translated with Introduction and 
Notes by S. B. Chrimes. Cambr- 
idge 1942. s. LXVII + 235. 
156. Fowler R. C. Register 
of Simon of Sudbury bishop of 
London 1362-1375. Edited by . . . . 
With introduction by C. Jenkins, 
and indexed by S. C. Ratcliff. Lon- 
don 1938. 
157. Fowler G. H. Calendar 
of the Bedfordshire Eyre Roll. 
1247. (Bedford Historical Record 
Society 21) 1939. 
158. Fowler G. H. and Jen- 
kins J. G. Early Buckinghamshire 
Charters vol. III, 1940. (Bucking- 
ham Archaeological Society). 
159. Franz Gilnther. Deu- 
tsches Bauerntum. I. Mittelalter. 
Weimar 1940. s. XlVi 346. II. 
Neuzeit. Weimar 1939. s. X+318 
(Germanenrechte. Neue folge. 
160. Franz Giinther vide 
Fuchs W. P. 
161. Fremery J. de vide Van 
der Bergh L. P. C. 
162. Freshfield E. H. Roman 
Law in the Later Roman Empire. 
Byzantine Guilds professional and 
commercial Ordinances of Leo VI 
c. 895. form the Book of the 
Eparch rendered into English. 
Cambridge 1938. s. XXV + 69. 
163. Friedrich Gustav. Codex 
diplomaticus regni Bohemiae 3,1 
0231- 1238). Praha 1942. 
164. Friedrich Gustav. Desky 
dvorske kralovstvi ceskeho VIII. 
Druha kniha ptlhonna z let 1407 
-1530 (Registres de la Cour du 


155-175 


9 


royaume Boheme. VIII: Deuxieme 
livre de citations) Praha 1944. 
165. Fr. Zw. Statuten dreier 
Zwettler Abte in der Barockzeit. 
Cistercienser Chronik 50. s. 7 -10 
Bregenz 1938. 
166. Fr. Zw. Statuten vier 
Zwettler Abte in der Barockzeit. 
Cistercienser Chronik 50. s. 51-53, 
77-82, 113-118, 143-146. 
Bregenz 1938. 
167. Fuchs Walter Peter. 
Akten zur Geschichte des Bauern- 
krieges im Mittelalter Band II. Un- 
ter Mitarbeit von Gilnther franz 
hrsg. von. . . Jena 1942. s. 1022. 
168. Fuhrmann O. Das bergi- 
sche Ritterbuch. Das Ritter - und 
Landrecht der Grafschaft Berg. 
(Aus der Handschrift herausgege- 
ben und erlautert KaIn 1937. s. 64. 
169. Fuhrmann O. vide Dos- 
seler Emil. 
170. Gaius vide Bizoukides 
Pericles C. 
171. GalIo Alfonso. I diplo- 
mi dei principi longobardi di Bene- 
vento, di Capua e di Salerno nella 
tradizione cassinese. Bul/ettino del/' 
lstituto storico italiano e archivio 
Muratoriano 57. s. 1-80. Roma 
1937. 
172. GalIo Alfonso Garcia. 
Textos de derecho territorial Ca- 
stellano. Anuario de Historia dei 
Derecho Espa i '101 13. Madrid 1941. 
173. Gantzer Paul vide Goer- 
litz Theodor. 
174. Garbaglia Gastone vide 
Ordinamenta. 
175. Gaudenti A. C. Gli Sta- 
tuti deI comune di Sirolo deI 1465 
e loro succesive riformazioni. A
>>>
10 


cura e con prefazione di . 
Ancona 1938. s. 197. 
176. Gehring Paul. Wiirttem- 
bergische land lich e Rechtsquellen 
III Band. Nordliches Oberschwa- 
ben. Bearbeitet von . . . . Stuttgart 
1941. s. XVI + 884 (Bd. I. 1910. 
Bd. II. 1922. Bearbeitet von Frie- 
drich Wintterlin) . 
177. Gejerrnans G. L. vide 
Pravda Russkaja. 
178. Gejman V. G. vide Pra- 
vda Russkaja. 
179. Genov G. P. Actes et 
traites internationaux concernant 
la Bulgarie. Avec notes explicatives 
et une carte de la Bulgarie et des 
pays voisins. Meidunarodni aktove 
i dogovori zasegasti Bulgarija. S 
objasitelni beleiki i odna karta na 
Bulgarija i susednite strani. Sofia 
1940. s. 461. (Godisnik na Sofijs- 
kija universitet ]uridiCeski fakultet 
vol. 34,10 (t 938-1939). 
180. Germanenrechte vide 
Claussen H. K., Franz G., Heu- 
sler A., Meissner R" Schwerin 
CI., Ullrich G. 
181. Gesetze der Langobarden 
vide Beyerle Franz. 
182. Giardina Camillo. Capi- 
toli e privilegi di Messina. A cura 
di . . . . Palermo 1937, s. LXV 
+ 484. m. Deputazione di storia 
patria per la S icili a. Memorie e 
documenti di storia Siciliana II. 
Documenti vol. 1). 
183. Gidden H. W. The Ste- 
wards Book of Southampton, vol. 
I I. Southampton 1939. (Soułham- 
pton Record Society 39). 
184. Gieorgijevskij M, A. Pa- 
miatniki asssirijskogo zakonoda- 
telstva. (Monumenta iuris assyrie- 
nsis). Beograd 1937. 


I 
'"""--- 


176-191 


185. Giry A., Pro u A., Lot F. 
et Tessier G. Recueil des Actes 
de Charles I I le Chauve, roi de 
France t. I. 840-860. Paris 1943. 
186. Gladiss Dietrich von. 
Die Urkunden Heinrichs IV. I. 
Teil. Bearbeitet von... Berlin 
1941.s. X+371. (Monumenta Ger- 
maniae Historica). 
187. Gnanou-Diagou M. Arrets 
du Conseil Superieur de Pond i- 
chery. T. 2. 1765-1764, s. 478. 
T. 3. 1775-1778. s. 505. Paris 
1937. 
188. Goerlitz Theodor. Mag- 
deburger Schoffenspriiche fUr die 
Hansestadt Posen und andere Sta- 
dte des Warthelandes. Stuttgart 
1944. s. VIII + 176 + mapa. (Die 
Magdeburger SchOHenspriiche und 
Rechtsmitteilungen. Reihe VIII. 
Band l). 
189. Goerlitz Theodor und 
Gantzer Paul. Rechtsdenkmalerder 
Stadt Schweidnitz einschliesslich 
der Magdeburger Rechtsmitteilun- 
gen und der Magdeburger und Leip- 
ziger SchOHenspriiche fUr Schwei- 
dnitz. Stuttgart 1939. s. XIV + 442 
(Deutsche Rechtsaltertiimer aus 
Schlessien Bd. 1). 
190. Goerlitz Theodor und 
Gantzer Paul. Die Magdeburger 
SchoHenspriiche und Rechtsmittei- 
lungen fUr Schweidnitz, Bearbeitet 
von . .. Stuttgart, Berlin 1940. 
(Die Magdeburger SchOHenspriiche 
und Rechtsmitteilungen. Hrsg. von 
Fritz Markmann. Reihe VII. Schle- 
sien I Band. 
191. Goldman K. Die Duder- 
stadter Kirchenordnung von 1634 
Zeitschrift der Gesellschaft tar 
niedersachsische Kirchengeschichte 


....
>>>
lq2-212 


43. s. 240-245. Braunschweig 
1938. 
192. Goodman A. W. Reg- 
ister of Henry Woodlock, bishop 
of Winchester 1305-1316. Edited 
by . . . , London 1938. 
193. Grace M. Record of the 
Gild of St. George 1389-1547, 
a transcript with introduction by .,. . 
London 1938. 
194. Graham R. Register of 
Robert Winchelsey, archbishop of 
Canterbury 1294--1313. Edited 
by . . .. London 1938. 
195 The Great Roll of the Pipe 
vide Kirkus A. M., Smith S., 
Sten ton D. M. 
196. Grekov B. D. vide Pra- 
vda Russkaja. 
197. Grifin R. and Churchill 
I. J. Calendar of feet of fines 
for Kent. Kent Archaeological 50- 
defy 15. Maidstone 1939, 1940, 
198. Grube Walter. Die "ver- 
schlossene Registratur" des altwilrt- 
tembergischen Kirchenrats, Inven- 
tar. Stuttgart 1940, s. XXXII +248. 
199. Griinberg G. E. i Busu- 
jev S. K. ł1ateriały po istorii 
Dagestana i Cenlt Predgotovali 
k pecatii. Machac-Kała 1940. 
200. Guarino Antonio vide 
Arangio Ruiz Vincenzo. 
201. Guichard G., Neufbourg 
Cte de, perroy Ed. et Dufour 
J. E. Chartes du forez anterieures 
du XIVe siecle. T. VI: Pieces 721 
a 850. M
kon 1937. s. 721-852. 
T. VII: Pieces 851 a 905. Macon 
1938. T. VIII. Macon 1942. 
202. Giindisch Gustav. Urkun- 
denbuch zur Geschichte der Deu- 
tschen in Siebenburgen. IV. Band 
0416-1437). Sibiu 1937, s. X+ 
726. 


11 


203. Gunzert Walther. Zwel 
Hagenauer Abschiede von 1525. 
Elsass - Lothringisches ]ahrbuch 
17. frankfurt a. M. 1938. 
204. Guttenberg Erich Frh. 
von und Wiesserer von. Quellen 
zur Besitz - und Wirtschaftsgeschi- 
chte des Klosters Ebrach, ]ahr- 
buch filr frankische Landesfor- 
schung 3, s. 13-27. Erlangen 1937. 
205. Hanserezesse Abt. IV. 
Band I. 1531-1540. Bearbeitet 
von Gottfried Wentz. Weimer 1940. 
206. Harboe H. Statuta syno- 
dalia Laghonis episcopi R.oschil- 
densis. Nordisk Tidskrift for Boch- 
och Biblioteksvasen 24, s. 87-94. 
Uppsala 1937. 
207. Haskins G. L. A. Draft 
of the Statute of York. The Eng- 
lish historical Review 52. s. 74- 
77. London 1937. 
208. Hauser Erwin vide Nab- 
holz Hans. 
209. Hauser Erwin und 
Schnyder Werner. Die Steuer- 
bucher von Stadt und Landschaft 
Zurich des 14. und 15. Jahrhun- 
derts. Bearbeitet von , . , III Band. 
Steuerrodel von 1454-1466. Zu- 
rich 1941, s. XXV + 429. IV. Band, 
Steuerrodel von 1467. Zurich 1942. 
s. XVIIl + 348- 
210. Hayden James vide Cat- 
teral H. T. 
211. Hefele Friedrich. frei- 
burger Urkundenbuch. Bearbeitet 
von . . . Bd. I. freiburg in Br. 
1938/40. s. 430. 
212. Hein Max. Preussisches 
Urkundenbuch Bd. I. Hrsg von. . . 
Konigsberg 1937. s. 596. Bd. II. 
Hrsf!. von Hein Max und Maschke 
Erich. K6nigsberg 1939. s. 678.
>>>
12 


213. Henggeler Rudolf O.S.B. 
Das Schlachteniahrzeit der Eidge- 
nossen nach den innerschweizeri- 
schen Jahrzeitbiichern. Basel 1940, 
s. IX +427, (Quellen zur Schweizer 
Geschichte N. f. II. Abteilung: 
Akten. Band III). 
214. Herberhold Fr. Das Bickel- 
sperqsche Lagerbuch der Graf- 
schaft Zollern von 1435. Sigma- 
ringen 1941. s. IV+32+191. 
215. Herman Aemi1ianus S. 
J. vide Croce J. 
216. Hermansen G. vide Di- 
plomatarium Danicum. 
217. Heusler Andreas. IsTan- 
disches Recht. Die Grauqans. Uber- 
setzt von. . . Weimar 1937. s. XXX 
+ 457. (Germanpnrechte. Texte und 
IJbersetzungen Band IX). 
218. Hirsch Hans Christoph 
vide Eike von Repgow. 
219. Hoft Erwin. Lublins Griin- 
dunąsurkllnden zu deutschen Recht 
1317-1342. 1942 s. 84+24 Dok. 
220. Hohn Reinhard vide 
Stuckart Wilhelm. 
221. Hoinkes Carl. 6 Bielitzer 
Urkunden aus dem 16 Jhrh. Dell- 
tsche wissenschaffliche Zeitschrift 
flir Polen. Heft 33 s. 101-11 l. 
Poznań 1937. 
222. Hoinkes Carl. Eine Bieli- 
tzer Beqnadunqs - Urkunde vom 
1ahre 1316. Deutsche wissenschaft- 
liche Zeitschrift fUr Polen. Heft 35. 
Poznań 1938. 
223. Holdsworth W. S. vide 
CoIlas J. P. (Selden Sodety 61). 
224. HolIings M. The Red 
Book of Worcester, Worcester 
Historical SocietJl, 1939. 
225. Hrozny Bedrich. Un nou- 


213-233 


veau texte juridique du Kultepe 
(environ 2000 avant J. c.) Archi- 
ves d' Histoire dll Dmi! Orien!al 
I s. 87-108, Bruxelles, Paris 1937. 
226. Hruschka Rudelf. Ein 
freibrief der Gemeinde PiesIing aus 
dem Jahre 1504. Zeitschrif! des 
delltschen Vereins fUr die Oeschich- 
te Mjhrens lInd Schlesiens 39 
s. 48-49. Brno 1937. 
227. Hughes M. W. and Jen- 
kins J. G. Cal end ar of the feet 
of fines for the County of Buck- 
ingham. 7 Richard 1-4 Henry III. 
Bedford Archaeological Sodety) 
1942. 
228. Huter Franz. Tiroler Ur- 
kundenbuch. Abteiłung I. Die Ur- 
kunden zur Geschichte des deu- 
tschen Etschlandes und Vintsch- 
gaues. Bearbeitet von . . . Bd. I. 
Bis zum Jahre 1200. Innsbruck 
1937, s. LXIII +390. 
229. Imberciadori Ildebran- 
do. Statuti deI comune di Monte- 
pecali (1427). A cura di.... Siena 
1938, s. 217. 
230. Imperiale di Sant' An- 
geli Cesare. Codice diplomatico 
delia Republica di Genova MCLXIV 
al MClXXXX, A cura di . . vol. 
II. Roma 1938, s. 415. 
231. IsHindisches Recht. 
(Graugans) vide Heusler Andreas. 
232. IsraEH Friedrich. Urkun- 
denbuch des Erzstifts Magdeburg. 
Teił I. (937 -1192)- Bearbeitet 
von . . . . unter Mitwirkung von 
Walter Mollenberg. Magdeburg 
1937. s XI + 682. (Geschichtsquellen 
der Provinz Sachsen und des frei- 
staates Anhalt. Neue Reihe Bd.18) 
233. Jacob Ernest F.-John- 
son H. C. The Register of Henry 
Chichele, Archbishop of Canterbury
>>>
234-255 


1414-1443, vol. II. WiIIs proved 
before the archbishop or his com- 
missaris, Edited by . . . . Oxford 
1938, s. 866 + LX. 
234. Jakovlev A. J. i terepin 
L. V. Russkaja Pravda po spis- 
kam Akademiceskomu, Troickomu 
i Karamzinskomu. Moskva 1938 
s. 217. 
235. J akovlev A. J. vide 
terepin L. V. Nr 78. 
236. Jeayes J. H. Court RolIs 
of the Borough of Co Ich ester, 
transcribed by . . . with an intro- 
duction by SIr W. Gurney Benham. 
VoI. 2: 1353-1367. Colchester 
1938. Vol. 3: 1372-1379. Colche- 
ster 194 l. 
237. Jenkins J. G. Calendar 
of the Roll of the ]ustice in Eyre 
1227 for Buckingham. (Buckingham 
Archaeological Society) 1943. 
238. Jenkins J. G. vide Hug- 
hes M. W. 
239. Jenkins J. G. vide Fo- 
wler G. H. 
240. Jestin R. Tablettes sume- 
riennes de Shuruppak. Paris 1937. 
241. Joannis Scholastici. Sy- 
nagoga L titularum ceteraque eius- 
dem opera juridica, edidit Vladi- 
mirus Benesevic. T. I. Munchen 
1937. s. XXIII + 28 l. (Abhandlungen 
der Bayerischen Akademie der Wis- 
senschaften. Phil. - Hist. Abteilung 
N. F. 94). 
242. Johansen Paul vide Essen 
Nikolai. 
243. Johnson H. C. vide Jacob 
Ernest F. 
244. Johnston E. Actes du 
consistoire de I'eglise franc;aise de 
Threadneedlestreet. I: 1560--1565, 
London 1937, s. 150. 


1
 


245. Jordan Karl. Laienfilrsten- 
und Dynastenurkunden der Kai- 
serzeit I. 1. Die Urkunden Hein- 
richs des Lowen, Herzogs von 
Sachsen und Bayern bearbeitet 
von . . . 1 SłUck. Texte. Leipzig 
1941, s. 194. (Monumenta Germa- 
niae Historica 1. 3). 
246. Jorga N. Les diplomes 
imperiaux de Constantin Branco- 
veanu prince de Valachie. Revue 
historique du Sud-Est europeen 
14 s. 177-186. Bucuresti 1937. 
247. Jugie Martin. Le typicon 
du monastere du Prodrome au 
Mont Menecee, pres de Serres. In- 
troduction texte et remarques. Bp- 
zantion 12 s. 25-69. Bruxelles 
1937. 
248. Jusselin Maurice vide 
Levillain Leon. 
249. Kaczmarczyk Zdzisław 
vide Artykuły Henrykowskie. 
250. Kaczmarczyk Zdzisław 
vide Konstytucja 3 Maja. 
251. Kaczmarczyk Zdzisław 
vide Prawa kardynalne. 
252. Kaczmarczyk Zdzisław 
vide Statuty Kazimierza Wiel- 
kiego. 
253. Kaemmerer Walter. Deu- 
tsche Reichstagsakten unter Kaiser 
Friedrich III. Abt. 3. Hiifte l. 1442 
-1444. Hrsg. von. . . Stuttgart 
1939, s, 223. (Deutsche Reichtags- 
akten Bd. 17. Hiilfe 1). 
254. Kanazawa M. Sachsen- 
spiegel Landrecht, translated from 
Original Text into ]apanes. Tokio 
1937. (Nuseda Law Review, Extra 
Issue, Nr 8). 
255. Kiippeli Th. Acta capitu- 
lorum provinciae Lombardiae (t 254 
-1293) et Lombardiae inferioris 
(t 309-1312). Archivum Fratrum
>>>
14 


Praedicatorum 11, s. 138-172. 
Paris 1941. 
256. larst Joseph. Cod e 
d' Aghbougha ou Recueil des lois de 
Beka, d' Aghbougha et du statut 
bagratodavidien. Livre premier. 
Edition du cod e en version fran- 
c;aise par... Strasbourg 1938- 
(Corpus juris ibero-caucasici. Pre- 
miere section: Droit national geor- 
gien codifie. Tome II: Legislation 
medievale Tome 111). 
257. Kehr Paul Fridolin. Die 
Urkunden der deutschen Karolinger 
(Diplomata regum ex stirpe Karo- 
linorum) Bd. 2. Die Urkunden Karls 
III. Bearbeitet von. .. Berlin 1937, 
s. LXIV + 422 (Monumenta Ger- 
maniae Historica T. 2). 
258. Keussen H. Urkunden- 
buch der Stadt und Herrlichkeit 
Krefeld und der Grafschaft Mors. 
Bearbeitet von... Bd. 4: 1541- 
1600. Krefeld 1940, s. 246. 
259, Kirkus A. M. The Great 
Roll of the Pi}Je for the 9 th Year 
of the Reign of John. Michaelmas 
1207. London 1944 (Pipe Roll 
Society 22.) 
260. KUiui Paul. Urkunden- 
buch der Stadt und Landschaft 
Zurich Bd. 12. Nachtrage und Be- 
richtigungen von den Anfangen bis 
1336 bearbeitet von . .. Zurich 
1939, s. XIII + 453. 
261. KUiui Paul. Quellenwerk 
zur Entstehung der Schweizeri- 
schen Eidgenossenschaft. Abteilung 
II. Urbare und Rodel bis zum Jahre 
1400. Band 1. Urbare von Aller- 
heiligen in Schaffhausen und von 
Beromunster, bearbeitet von . . . 
Aarau 1941, s. XVI + 264. 
262. KUiui Paul vide Nabholz 
Hans. 


256- 27
 


263. Klinkowski Edmund. 
Zwei grundherrliche Erlasse zur 
Werbung von Ansiedlern fUr Gostyn 
(t 775) und Samter (t 777). Deu- 
tsche wissenschaftliche Zeitschrift 
fUr Po ten , Heft 35. Poznań 1938. 
264. Kochmann Karl. Das 
Stadtbuch von Dux 1389, bearbei- 
tet von. . . Praha 1941, s. XXVI 
+230. (Stadt - und Urkundenbu- 
cher aus Bohmen, hrsg. von Otto 
Peterka und Wilhelm Weizsacker 
Bd, VIII). 
265. Kocin G. E. vide Pravda 
Russkaja. Nr 390. 
266. Kodeks Stanisława Augu- 
sta vide Borowski Stanisław. 
267. Konig - Beyer W. Das 
alteste Reichenberger Stadtbuch. Li- 
berec (Sudetendeutsche Geschichts- 
quellen VIII). 
268. Konopczyński Włady- 
sław. Diariusze sejmowe z wieku 
XVIII. Tom III: Diariusze sejmów 
z lat 1750, 1754, i 1758 (Proto- 
cols de la diete polonaise au XVIII-e 
siecIe). Warszawa 1937. s. XI 
+305 (T. I. 1911, T. II 1912). 
269. Konstytucja 3 Maja czyli 
t. zw. "Ustawa Rządowa" z. 3. V. 
1791 r. wraz z ustawą "Miasta 
nasze królewskie wolne w Pań- 
stwach Rzeczypospolitej' i "Zarę- 
czeniem wzajemnem Obojga Naro- 
dów", wydał Zdzisław Kaczmarczyk. 
Poznań 1946, s. 30. (Biblioteka 
Zródeł Historycznych 3). 
270. Kos K. Urbarji Salzburske 
nadoSkefije (Urbaria Archiepiscopa- 
tus Salzburgensis). Ljubjana 1939, 
s. XXIV + 162 + 2 mapy. 
271. Krause Paul vide Mark- 
mann Fritz. 
272. Kroman Erik. Valdemars 
Sjaellandske Lov. Aeldre Redaktion.
>>>
273-290 


Udgivet of .. .. Kobenhavn 1939. 
(Danmarks gamie Landskarslove 
med Kirkelovene VIII). 
273. Krumbholtz R. Die Ur- 
kunden des Bistums Minden 1301 
-1325. Miinster i. W. 1940, s. XVlII 
+ 440 + V tabl. 
274. Krusch Bruno. Gregori 
episcopi Turonensis historiarum 
libri X. Editionem alterum curavit . . . 
Hannover 1937, s. 264. (Monumenta 
Germaniae Scriptores, Scriptores 
rerum Merovingarum I. l) 
275. Kunkei Wolfgang. Land- 
rechte des 16. Jahrhunderts. Ein- 
geleitet und erlautert von. . .. Wei- 
mar 1938, s. XLIV + 420.( = Bayerle 
franz: Quellen zur neueren Privat- 
rechtgeschichte Deutschlands he- 
rausgegeben und gemeinsam mit 
Wolfgang Kunkei und Hans Thieme 
bearbeitet. Bd. I. Halbband 2: Die 
Gesetze der Rezeptionszeit). 
276. Kutrzeba Stanisław. Pol- 
skie ustawy i artykuły wojskowe 
od XV do XVlII wieku. Kraków 
1937, s. XLII + 372. (Polska Aka- 
demia Umiejętności. Archiwum 
Komisji Historii Wojskowej Nr 3). 
277. Kutrzeba Stanisław i 
Mańkowski Alfonś ks. Polskie 
Ustawy Wiejskie XV-XVIII w. 
Kraków 1938, s. XV + 512. (Archi- 
wum Komisji Prawniczej = Collecta- 
nea ex archivo collegii iuridici T. 
xl). 
278. Kuttner Stephan. Reper- 
torium der Kanonistik 1140-1234. 
Prodromus corporis glossarum I. 
Citta dei Vaticano 1937. s. XX + 
526. (Studi e Testi 71). 
279. Landon L. The Cartae 
Antiquae Rolls 1-10. London 
1939. (Pipe Roll Society 17). 
280. Landrecht der Konigs 


t5 


Magnus Hakonarson vide Meissner 
Rudolf. 
281. Larsen Tage. Qraeske 
Papyrusdokumenter fra P!tlemae- 
ertiden. Kobenhaven 1939. (Sels- 
kab til Historiske Kildeskrifters 
Oversaettelse XII, 3). 
282. Larussen O. Stathar- 
hblsbbk. The ancient law books 
Gragas and Jarnsida. With an intro- 
duction by . .. Kopenhagen 1937. 
(Corpus Codicum Island. Medii 
Aevi vol. 9). 
283. Lascaris M. Les diplómes 
grecs des souverains serbes. Revue 
internationale des etudes balkani- 
ques 3 s. 268-272. Beograd 1937. 
284. Latham R. C. Bristol 
Charters 1509-1899. Bristol 1947. 
(Bristol Record Society 12). 
285. Lauer Philippe. Recueil 
des Actes de Charles III le Simple, 
Roi de france. Paris 1940. 
286. Lauer Philippe vide Lot 
Ferdinand. 
287. Lebedev. Reformy Petra I. 
Sbornik dokumentov (Les reform es 
du Pierre le Grand. Recueil des 
documents). Moskva 1937. 
288. Lehmann Rudolf. Urkun- 
den buch des Klosters Dobriluyk 
und seiner Besitzungen. Leipzig 
1941, s. 34+516+4 tbl. Register- 
band Leipzig 1942. s. 78. (Urkun- 
den buch zur Geschichte des Mar- 
grafentums Niederlausitz Bd. 5). 
289, Leisi Ernst. Thurgau- 
isches Urkundenbuch. frauenfeld 
1937. 
290. Lemerle Paul et 8010- 
vlev Alexandre. Trois chartes 
des souverains serbes conservees 
au monastere de Kutlumus (Mont 
Athos). Seminarium Kondakovia- 
num l l,s. 129-146, Beograd 1939
>>>
16 


291. Leuridan Th. La charte- 
loi d' Avesnes-Ie-Sec. Bulletin de 
la societe des etudes de la pro- 
vince de Cambrai 36, s. 258-259. 
Lilie 1937. 
292. LeviUain Leon, Viell- 
iardJeanne et Jusselin Maurice. 
Charte du comte Eberhard pour 
I' abbaye de Murbach. Biblotheque 
de l' Ecole des Chartes 99, s. 5- 
41. Paris 1938. 
293. Lewy Julius. Old Assy- 
rian Documents from Asia Minor 
(about 2000 B. c.) l The Texts 
TC III 252-254 and WAG. no. 
48/1464. Archives d' Histoire du 
Droit OrientalI, s. 91-108. Bru- 
xeIles, Paris 1937. 
294. Lewy Julius. Old Assy- 
rian Documents from Asia Minor 
Cabout 2000 B. c.) II The Texts 
TC III 214 and Gelb no. 49. Archi- 
ves d' Histoire du Droit Oriental 
2, s. 111-142. BruxeIles, Paris 
1938. 
295. Liebesny Herbert vide 
TiU Walter. 
296. Lippens H. Provinciae 
Franciae O. F. M. Chartularium 
aliqua documenta saec. XIII. Ar- 
chivum Franciscanum historicum 
30, s. 3]-68. Firenze 1937. 
297. Ljubimov V. P. vide 
Pravda Russkaja, Nr 390. 
298. Locker Chaim vide Ash- 
kenazi Touvia. 
299. Locmel l. F. vide Nikol- 
skij N. M. 
300 Lot Ferdinand, Lauer 
Philippe, Tessier Georges. Dip- 
lomata Karolinorum. Recueil de 
reproductions en fac-similć des actes 
originaux des souverains carolin- 
giens conserves dans les archives 91-31
 


et bibliotheques de France, publie 
sous la direction de . . . avec la 
coIlaboration de Georges T essier 
III: Charles le Chauve 854-849. 
T oulouse 1938, s. 4 + 41 tabl. 
301. Lot Ferdinand vide 
Giry A. 
302. Lukinich l. A podmanini 
Podmanicsky-czalad okleveltara. II: 
1501-1537. Budapest 1939. 
303. Łappo I. I. Litovski 
Statut 1588 goda. T. II Tiekst. 
Kaunas 1938. s. XLVlII + 516. 
304. Łavrov N. F. vide Russ- 
kaja Pravda, Nr 390. 
305. Macdonald Angus vide 
Easson D. E. Nr 129. 
306. Mackie J. D. Thomas 
Thomson's Memorial ot Old Extent. 
1946 (Stair Society X). 
307. Macre C. vide Donald- 
son G. 
308. Magna Charta Liberta- 
tum (Wielka Karta Wolności z 
12]5 r.) wydali Wanda Sołtysowa 
i Lesław Pauli. Poznań 1937, s. 
35. (Biblioteka Źródeł History- 
cznych 9). 
309. Manaresi Cesare. In mar- 
gine ai placiti dei "Regnum ltaliae". 
Bul/ettino dell' lstituto storico ita- 
liano 54, s. 329-354. Roma 1939. 
310. Mańkowski Alfons Ks. 
Dwa przywileje emfiteutyczne bi- 
skupa Gembickiego dla Holendrów 
z r, 1602. Zapiski Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu 10 (z. 11112, 
ogólnego zbioru 11511 16). Toruń 
]937. 
311. Mańkowski Alfons ks. 
vide Kutrzeba Stanislaw. 
312. Mans Puigarnau Jaime 
M. Decretales de Gregorio IX. 
Version medieval espanola. publi-
>>>
cada por . . . V 01. I. Barcelona 1939, 
s. XXIV + 307. vol. II. Barcelona 
1942, s. 500. 
313. Marcham F. G. vide Ste- 
phenson C. Nr 490. 
314. Markmann Fritz und 
Krause Paul. Das Burger Land- 
recht. Text und tJbersetzung nebst 
Faksimilewiedergebe nach dem Ko- 
dex des Stadtarchivs zu Burg bei 
Magdeburg. Herausgegeben und 
mit einleitenden Bemerkungen ver- 
sehen von... Stuttgart 1938, s. 
34 + 6 rabI. 
315. Markowski Hieronymus. 
Diatagma Kaisaros. De Caesare 
manium iurum vindice. Poznań 
1937, s. 119 (Poznańskie Towa- 
rzystwo Przyjaciół Nauk. Prace 
Komisji filologicznej T. VIII. z.2). 
316. Maschke Erich vide Hein 
Max Nr. 212. 
317. Matieriały s istorii rabo- 
cego kontrola nad proizvodstvom 
(1917-1918 gg.). Krasnl-Ij Archiv 
Nr. 6, s. 106-129. Moskva 1940. 
318. Mattha G. Demotic Os- 
traka from the Collections at Ox- 
ford, Paris, Berlin, Vienna, Cairo. 
Cairo 1945, s. 262. (Publications 
de la Societć Fouad l de Papyro- 
logie: Textes et Documents VI). 
319. Matuszewski Józef vide 
Bulla Aurea Nr. 59. 
320. Mayer Josephine. Mo- 
numenta de viduis, diaconissis vir- 
ginibusque tractantia collegit, notis 
et prolegomenis instruxit. . . Bonn 
1938, s. XII+ 71. 
321. Meerbeck L. van. Inven- 
taire des archives des tribunaux 
militaires. Gembloux 1939, s. 61. 
322. Meijers E. M, Responsa 
doctorum Tholosanorum, edidit... 
Haarlem 1938. s. LI + 242. 


313-332 


17 


323. Meissne.. Gerhard. Ur- 
kundenbuch der Reichsstadt Nord- 
hausen. Bd. 2: 1267-1703. Nord- 
hau sen 1939, s. 230. 
324. Meissner Rudolf. Das nor- 
wegische Gefolgschafłsrecht (Hird- 
skra). tJbersetzt von... Weimar 
1938, s. LXI + 76. (Germanenrechte, 
Band 5). 
325. Meissner RudoU. Nor- 
wergisches Recht. Das Rechtsbuch 
des Frostothings. tJbersetzt von.. . . 
Weimar 1939, s. XLIV + 281. (Ger- 
manenrechte, Band 4). 
326. Meissner Rudolf. Land- 
recht des Konigs Magnus Hako- 
narson. Weimar 1941, s. XXVIII + 
426. (Germanenrechte, Neue Folge. 
Abteilung Nordgermanisches Recht). 
327. Meissner RudoU. Bruch- 
stiicke der Rechtsbiicher des Bor- 
garthings und des Eidsivathings. 
Weimar 1942, s. XXXIV + 151. 
(Germanenrechte, Neue Folge. Ab- 
teilung Nordgermanisches Recht). 
328. The Memoranda Roll 
vide Richardson H. G. Nr. 416. 
329. Meroprijatlja sovietskogo 
pravitielstva Latvii (1918-1919gg) 
(Mesures du gouvernement sović- 
tique de la Lettonie 1918-1919). 
KrasnJlj Archiv Nr. 6, s. 45-84. 
Moskva 1940. 
330. Merz Walter, Die Ur- 
kunden des Stadtarchivs Bremgar- 
ten. Hrsg. von '" Aarau 1938. 
s. 265. (Aargauer Urkunden T.8). 
331. Micheli Giuseppe. GIi 
statuti Farnesiani dei ducato di 
Castro e Ronciglione. Archivio 
sto rico per fe Provincie parmensl 
s. 49-66. Parma 1937. 
332. Micheli Giuseppe. GIi 
Statuti Farnesiani dei Ducato di 


.,,,lleJf 
... Q
\' "S'Hl ,,
 
0,\\
>>>
]8 


Castro e Ronciglione e quelli di 
Valentano. Parma 1938, s. 19. 
333. Milani Giambattista. Sta- 
tuti comunis Sc1edi. Schio 1938, 
s. LIII. 
334. Miller Hunter. Treaties 
and other International Acts of the 
United States of America. Edited 
by . . . . vol V. 1846-1852. Wash- 
ington 937, s. XXXII + 1103. 
335. Millows W. T. Peterbor- 
ough local administration. Edited 
by . . . vol 9. Churchwardens' 
-accounts 1467-1573, with supple- 
men tary documents. Vol. 10. Feo- 
fees' accounts ] 614-1674. North- 
ampton 1937, 1939. 
336. MolIat G. Documents pa- 
risiens sur le droit de patronage 
en Normandie sous Charles VI et 
Charles VII. Revue du Mopen Age 
latin, s. 285-296, 1946. 
337. Mollenberg Walter vide 
ISl'ael Friedrich Nr. 232. 
338. MolIer E. Husumer Ur- 
kundenbuch 1429-1609. Husum 
] 939, s. 365. 
339. Monier Raymond. Les 
lois, enquetes et jugements des 
pairs du castel de Lilie. Recueil 
de coutumes, conseils et jugements 
du tribunal de la SaIle de Lilie 
1283-] 464. Lilie 1937, s. III + 
271 (Documents et travaux publies 
par la societe d'histoire du droit des 
pays flamands, romands et, picards) 
340. Monti Gennaro Maria. 
II testo e la storia esterna delie 
assise normanne. Studi di storia 
e diritto in onore di Carlo Calisse, 
1. s. 293-348. Milano 1940. 
341. Monumenta Germanlae 
Historica vide Diplomata, Gla- 
diss D., Jordan K., Kehr P. F., 
Nr. 116, 186, 245, 257. 


333-351 


342. Monumenta Historico- 
Jurldica Slavorum Meridionalium 
Vol. XII vide Schmidt Rudolf. 
343. Monumenta Poloniae 
Vaticana vide Długopolski Ed- 
mundus Nr. 119. 
344. Moody Robert E. Pro- 
vince and Court Records of Maine. 
Volume III: Province of Maine Re- 
cords 1680-1692. Edited by . . . 
Portland 1947, s. LVII + 330. 
345. Moore E. W. Neo - Baby- 
lonian Documents in the University 
of Michigan collection. Ann Arbor 
1939, s. XV+71 +75. 
346. Mor Carlo Guido. Scritti 
giuridici preirneriani. Exceptiones 
legum romanarum. Milano 1938. s. 
218. 
347. Miiller Ernst. Die Pri- 
vilegien der Leipziger Reichsmes- 
sestadt. Leipzig 1941, s. 94+27 
tabl. 
348. MiilIer Karl Otto. Der 
Lehenrodel des Grafen Rudolf I. 
von Hohenberg (zum 1325). Zeit- 
schrift fUr wiirttembergische Lan- 
desgeschichte, 6, s. 86-111. 1942. 
349. Mummenhof Wilhelm. 
Regesten der Reichsstadt Aachen, 
einschliesslich des Aachener Reichs- 
und der Reichsabtei Burt- 
scheid 1301-1350. Koln a. Rh. 
1937. (Publikationen der Gessell- 
schaft fUr Rheinische Geschichts- 
kl,lnde XLVII. 2 Band). 
350. Murray K. M. E. The 
Register of Daniel Rough 1353- 
80. ] 945. (Kent Archaeological So- 
dety 16). 
351. Nabholz Hans und Hau- 
ser Erwin. Die Steuerbucher von 
Stadt und Landschaft Zurich des 
XIV. und XV. Jahrhunderts. Bd. II.
>>>
Bearbeitet von. . .. I. Teil: Steuer- 
gesetzgebung (1401-1470), und 
SteuerrOdel (1401-14501 2. Teil: 
Register und vergleichende Hauser- 
tabellen mit Stadtplan. Zurich 
1939, s. XXXV + 930. 
352. Nabholz Hans und KUiui 
Paul. Ouellenbuch zur Verfassungs- 
geschichte der Schweizerischen Eid- 
genossenschaft und der Kantone 
von den Anfangen bis zur Gegen- 
wart. Aarau 1940, s. VIII + 376. 
353. Nabholz Hans und KUiui 
Paul.Ouellenbuch zur Verfassungs- 
geschichte der Schweizerischen Eid- 
genossenschaft und der Kantone 
von den Anfangen bis zur Gegen- 
wart. 3. Auflage. Aarau 1947, s. 376. 
354. Nandris Grigore. Docu- 
mente romanesti in limbra slava 
din manasfirile mintelui. Athos 1372 
-1658. Publicate de . .. (Docu- 
ments roumains en langue slave 
dans le monastere d' Athos 1372 
-1658). Bucuresti 1937, s. 309. 
355. Nasalli Rocca di Cor- 
neliano Emilio. L' Ordine di S. 
Lazzaro di Gerusaleme e una in- 
vestitura cavalleresca nel secolo 
XVI. R;v;s/a arald;ca, Roma 1937. 
356. Neufbourg Cte de vide 
Guichard G. Nr. 201. 
357. Newman Wilhelm Men- 
del. Catalogue des actes de Robert 
II, Roi de france. Paris 1937, s. 
210. 
358. Nikolskij N. M. i Locmel 
I. F. Dokumenty i materiały po 
istorii Bełorusii. Minsk 1940, s. 940. 
359. Norwegisches Gefolg- 
schaftsrecht (Hirdskra) vide Meis- 
sner Rudolf Nr. 324. 
360. N orwegisches Recht vide 
Meissner Rudolf Nr. 325. 


352-370 


19 


361. Nosslbock Ignaz. Ober- 
osterreichische Weistumer. I. Teil. 
Baden bei Wien 1939, s. XII + 
864. (esterreichische Weistumer 
Bd. 12). 
362. Oberpfaker Fr. Vyznani 
na mucidlech. T exty ze starych 
knih cernych, jinak smolnych. Praha 
1937, s. 357. 
363. Ochsner Martin. Die Alp- 
ordnung der allgemeinen Genos- 
same Reichenburg vom 10 August 
1469. M;tteilungen des h;s/or;schen 
Vere;ns des Kan/ans Schwpz, Heft 
42 s. 63-75. Schwyz 1937. 
364. Ordinamenta super arte 
fossarum rameriae et argentariae 
civitatis Massae (Prefazione di 
Gastone Garbaglia. Studio intro- 
duttivo di Niccolo Rodolico. Nota 
di Antonio Panella). firenze 
1938, s. 107. 
365. Oschinsky Dorothea. 
Die Urbare der Bischofs von Bri- 
xen im 13. und 14. ]arhundert. 
1938 .s. 31. 
366. O. V. La convenzione 
relative al regime degli stretti fir- 
mata a Montreux iI 20 luglio 1936. 
Or;en/e moderno 17. s. 118 -127. 
Roma 1937. 
367. Pallieri Giorgio e Vis- 
mara Giulio. Acta pontificia juris 
gentium, vol. I. Milano 1947. 
368. Panaitescu P. P. Docu- 
mentele Tarii Romanesti I: Docu- 
menti interne (1369-1490). Bucu- 
resti 1938, s. 40 l. 
369. Panella Antonio vide 
Ordinamenta Nr. 364 
370. PanUn William Abel. 00- 
cuments illustrating the activities of 
the general and provincial chapters 
of the English black monks 1215
>>>
20 


-1540. T. III. London 1937. s. IX. 
+414. 
371. Paprocki Franciszek 
vide Uniwersały Nr. 519. 
372. Pasqui Ubaldo. Docu- 
menti per la storia de!la citta di 
Arezzo nel medioevo. Raccolti per 
cura di . . . VoI. III: Codice diplo- 
matico (an. 1337-1385). firenze 
1937, s. XXIV + 393. 
373. Pauli Lesław vide Ma- 
gna Charta Libertatum Nr. 308. 
374. Pergameni Ch. Inven- 
tai re des archives et documents 
de la ville de BruxeUes. Archives, 
Bibliotheques et Musees de Bel- 
gique 14.s.11-47. BruxeUes 1937. 
375. Perisl Aldo. Ordinanze 
civiche e concessioni in materia 
agraria emanate o proposte dei 
consiglio civico di Cagliari (sec. 
XV-XVI). Sassari 1938. (Testi e 
Documenti per la storia dei dritto 
agrario in Sardegna). 
37.6. Perrot Georges. lnven- 
taire des arrets du Conseil du roi 
(janvier-tevrier 1730). Paris 1937, 
s. XXIX + 195. 
377. perroy E. vide Gul- 
ehard G. Nr. 201. 
378. perry John H. The 
Ordinances of the Audiencia of 
Nueva Galicia. Hispanic-American 
Jfistorical Review. 1938. 
379. Petropoulos Georges A. 
Trois papyrus inedits de la coUec- 
tion de la Societe arcMologique 
d' Athenes. Archives d' Histoire du 
Droit Driental 2, s. 315-334. Bru- 
xelles, Paris 1938. 
380- Placldus a S. Joseph. 
De fontibus iuris eccłesiastici Syro- 
Malankarensium. Commentarius hi- 
sto rico - canonicus. Roma 1937, s. 
132. 


371-381 


381. Planitz Hans. Die Hand- 
feste von Huy 1066. Der ;iItesłe 
freiheitsbrief im deutschen Reich. 
Rheinische Kulturgeschichte in Quer- 
schnitten aus Mittelalter und Neu- 
zeit 3. = ]ahrbuch der Arbeitsge- 
meinschaft des Rheinischen Ge- 
schichtsvereins 6. s. 63-68. 1942, 
382. Planitz Hans vide Ullrich 
Giinther Nr. 517. 
383. Planitz Hans und Buy- 
ken Thea. Die Kolner Schreins- 
bucher des 13. und 14. ]ahrhun- 
derts. Hrsg von... Weimar 1937, 
s. 34 + 828. (Publilationen der 
Gesellschaft fUr rheinische Ge- 
schichtskunde 46). 
384. Pleasants J. Hall - Sci- 
sco Louis D. Proceedings of the 
County Courts of Charles County. 
1658-1666 and manor court of 
St. Clement's manor 1659-1672. 
BaltimorE
 1937, s. LXVII + 657. 
(Archives of Maryland voI. LIII. 
Court Series 6). 
385. Pleasants J. Hall-Scisco 
Louis D. Proceedings of the County 
Courts of Kent 1648-1676, Tal- 
bot 1662-1674 and Somerset 
1665-1668, Counties. Baltimore 
1937, s. XXXV. 1-816, (Archives 
of Maryland voI. LIV. Court Series 
7). 
386. Poggi Francesco. Le 
franchigie e immunita concesse e 
periodicamente confermate dalia 
Repubblica di Genova aHa commu- 
nita di Lerici dal MCCXL VI ed in 
particolare dal MCCCCXXXVIII al 
MDCXL VI. Edito dal Museo Biblio- 
teca Andrea D' Oria in Lerici, a 
cura di PeUegrino G. Car panini. 
Lerici 1937, s. XXIX + 259. 
387. Pohl A. Rechłs - und Ver- 
waltungstexte der III. Dynastie von
>>>
Ur. Leipzig 1937, s. 50. (Hilprecht 
Collection N. F. 1-2). 
388. Poncelet E. Chartes du 
monaslere de Beaufays . lez - Liege. 
Bulletin de la Comm;ss;on rOlla le 
d' H;sto;re 103. s. 1-40. Bruxel- 
les 1938. 
389. Poncelet E. Note sur le 
liber charta rum de I' eglise colle- 
giale de Saint - Pierre a Liege. 
Bullet;n de la Comm;ss;on rOlla le 
d' Histo;re 104. s. 1-13. Bruxel. 
les 1939. 
390, Pravda Russkaja. I: Te- 
ksty. Podgotovili k pecati V. P. 
Ljubimov, N. F. ł.avrov, M. N. 
Tichomirov, G. L Gejermans i G. 
E. Kocin. Pod redakcijej Akademika 
B. D. Grekova. Moskva - Leningrad 
1940. s. 505. II: Iommentarii. 
Sostavili B. V. Aleksandrov, V. G. 
Gejman, G. E. Kocin, N. F. ł.avrov, 
i B. A, Romanov. Pod redakcijej 
Akademika B. D. Grekova. Moskva. 
Leningrad 1947, s. 862. 
391. Prawa kardynalne 1768 
-1791 wydał Zdzisław Kaczmar- 
czyk. Poznań 1947, s. 25. (Biblio- 
teka Źródeł Historycznych 7). 
392. Prideaux F. B. vide 
ReichelO. J. Nr. 408. 
393. Prochno Joachim. Zit- 
tauer Urkundenbuch. G6rIitz 1938, 
s. 539. (MitteiIungen des Zittauer 
Geschichts - und Museumsvereins 
Nr. 19/20). 
394. Prochus J. Zwei staats- 
rechtlich bedeutende unbekannte 
Urkunden des b6hmischel1 Lan- 
desarchivs. Zeitschrift fiir sudeten- 
deutsche Oesch;chte 6, 1943. 
395. Prou A. vide Giry Ą. 
Nr. 185. 
396. Pugh R. B. Abstract of 
Feet Fines relating to Wiltshire. 


ł 


388-403 


21 


Edward I and II. Wiltsh;re Archa- 
eolog;cal Societll 1939 
397 Putnam Bertha Haven, 
Proceedings before tlte Justice of 
the Peace in the Fourteenth and 
Fifteenth Centuries, Edward III to 
Richard III, Edited by . . . with a 
com men tary by Theodore F. T. 
Plucknett. London 1939, s. CLXI 
+ 590. 
398. Quellen zur Steuer - Be- 
v61kerungs - und Sippengeschichte 
des Landes Tirol im 13, 14. und 15. 
Jahrhundert. Bearbeitet von me h- 
reren Innsbrucker Historikern 
Innsbruk 1939, s. VIII + 311. 
399. Quirin Heinz. Quellen 
zur Geschichte der sachsischen 
Bauernd6rfer, Heft l: Landkreis 
Grimma s. 104, Heft 2: Landkreis 
Leipzig s. 80 Goslar 1939. 
400. Raine A. York Civic 
Records, vol. I-VI, 1939-1948. 
(Yorkshire Archaeological Society 
98, 103, 106, 108, 110, 112). 
401. Ramackers Johannes. 
Papsturkunden in Frankreich. Neue 
Folge, Bd. 3. Artois. G6ttingen 
1940, s. 245. (Abhandlungen der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu 
G6ttingen. PhiIologisch - historische 
Klasse 3. Folge Nr. 23). 
402. Ramackers Johannes. 
Papsturkunden in Frankreich, Neue 
Folge, Bd. 4. Picardie. G6ttingen 
1942, s. 538. (Nachrichten von der 
Gesellschaft der Wissenschaften zu 
G6ttingen 3. Folge Nr. 27). 
403. Ravignani Emilio. Asam- 
bleas Constituyentes Argentinas 
1813-1898. T extos constituciona- 
les, legislativos y pactos interpro- 
vinciales que organizaron politico- 
mente la nacion. Buenos Aires
>>>
22 


1937, vol. I s. XLIX + 1453, vol. II. 
s, 1451 vol. III s. 1446, vo l IV s. 
1457. 
404. Rechtsbuch, freisinger 
vide Claussen Hans Nr. 86. 
405. Rechtsbuch, Zwickauer 
vide Ullrich Giinther Nr. 517. 
406. Recueil des traites de la 
Republique de Pologne. Index al- 
phabetique des accords publies dans 
le Recueil des traites de la Repu- 
blique de Pologne au cours des 
annees 1936 et 1937. Varsovie 
1938, s. 13. 
407. Recueil des actes de Char- 
les III le Simple. T. I. Paris 1940, 
(Chartes et diplomes relatifs a 
I'histoire de france). 
408. ReichelO. J. and Pri- 
deaux F. B. Devon feet of fines 
1272-1369, vol. II, 1939. (Devon 
and Cornwall Record Sodety). 
409. Reichstagsakten, Deu. 
ts che vide Kaemmerer Walter 
Nr. 253. 
410. Rennefahrt Hermann. 
Die Rechtsquellen des Kantons Bern. 
Teil 2: Rechte der Landschaft. Bd. 
2. Das Statutarrecht der Landschaft 
frutingen. Bearbeitet und heraus- 
gegeben von . . . Aarau 1937, s. 
X +436.(SammIUłlg schweizerischer 
Rechtsquellen Abt. 2). 
411. Rennetahrt Hermann. 
Das Statutarrecht der LandschaU 
Saanen (bis 1798). Aarau 1943, s. 
LXXX + 512. (Sammlung schwei- 
zerischer Rechtsquellen. II. Abt. 
Die Rechtsquellen des Kantons 
Bern. II. Tei!.: Rechte der Land- 
schaft. 3. Band). 
412. Rennefahrt Hermann. 
Das Statutarrecht von Bern. III. 
Aarau 1945, s. XX + 611. (Samm- 
lung schweizerischer Rechtsquel- 


404- 423 


len. II. Abt. Die Rechtsquellen des 
Kantons Bern. I. Teil: Stadtrechte. 
3. Band). 
413. Reuter Abiah Ellsabeth. 
Chancelarias Medievais Portugue- 
sas. I: Documentos da Chancelaria 
de Alfonso Henriques. Coimbra 
1938, s. XXIII + 420. 
414. Riccobono Salvatore. 
vide Fontes Juris Romani Ante- 
justiniani Nr. 153. 
415. Rich E. E. The Ordinance 
Book of the Merchants of the Sta- 
ple. With an introduction of... 
Cambridge 1937, s. VIII + 210. 
416. Richardson H. G. The 
Memoranda Roll for Michaelmas 
Term, I = John 1199-1200. Lon- 
don 1943. (Pipe Roll Sodety 21). 
417. Richardson H. G. and 
Sayles G. O. Select Cases of Pro- 
cedure without Writ under Henry 
III. London 1941. (Selden Sodety 
1941). 
418. Richardson H. G. and 
Sayles G. O. Parliaments and 
Coundls of Mediaeval Ireland. Edi- 
ted by . ... Vol. I. Dublin 1947, 
s. XLII + 251. 
419. Riftin A. P. Starovavi- 
łonskije juridiceskije i administra- 
tivnyje dokumenty v sobraniach 
SSSR (Old Babylonians juridical 
and administrativs documents). Mo- 
skva - Leningrad 1937. 
420. Rinaldi Giovanni. Tavo- 
lette sumeride delia III dinastia di 
Ur, Aegpptus 26, Milano 1947. 
421. Rivkind J. Early Ame- 
rican Hebrew documents. Ameri- 
can ]ewish historical Societp Nr. 
34, Baltimore 1937. 
422. Robertson A. J. Anglo- 
Saxon Charters Cambridge 1943. 
423. Rodolico Niccolo vide 
Ordinamenta Nr. 364.
>>>
424. Romanov B. A. vide 
Pravda Russkaja Nr. 390. 
425. Rosell Francisco Miguel. 
Liber feudorum mai ar. Cartulario 
real que se conserva en el Archi- 
via de la Corona de Aragon. Vol. 
I. s, XXXIV + 535 + 49 tabl. Bar- 
celona 1945, vol. II, s. 605 + 13 
tabl. Barcelona 1947. 
426. Roth P. (O. S. B.) Das 
Seckauer Bistumsurbar aus dem 
Jahre 1295. (Liber prediorum epis- 
copatus Seccariensis ecclesiae). 
Seckau 1937, s. XXII + 119. 
427. Roubik Frantisek. Re- 
gesta fondu mllitare archivu mini- 
sterstva vnitra R. C, S., dil I. 1527 
-1589. , vydani pfipravil... 
Praha 1937, s. 391. 
428. Rouillard Germaine vide 
Actes de Lavra Nr. 1. 
429. Rousseau Felix. Actes 
des comtes de Namul' de la pre- 
miere race: 946-1196. Bruxelles 
1937, s. CXLlV + 151. 
430. Rundstedt Hans Gerd v. 
vide Urkundenbuch Hansisches 
Nr. 535 
431. Russkaja Pravda. Uceb- 
naje posobije. Moskva - Leningrad 
1940, s. 112. 
432. Russkaja Pravda vide 
Jakovlev i terepin Nr 234. 
433. Sachsenspiegel Land- 
recht vide Kanazawa M. Nr. 254. 
434. Sachsenspiegel vide Eike 
von Repgow Nr. 133. 
435. Salzmann L. F. The Town 
Book of Lewes 1542-170 l. (Sus- 
sex Record Society 48). 1945/6. 
436. Sammlung schweizeri- 
scher Rechtsquellen vide Ren- 
nefahl't Hermann, Vevey Ber- 
nard de, Welti Friedrich Emil 


424- 446 


23 


Nr. 410, 411, 412, 557, 579. 
437. Sandow Erich vide Ur- 
kundenbuch, Pommersches Nr. 
539. 
438. San Nicolo Marian- 
Ungnad A. Neubabylonische 
Rechts - und Verwaltungs
rkunden. 
Ubersetzt und erUiutert von... 
Band I. Beiheft: Glossar von A. 
Ungnad. Leipzig 1937, s XI + 170. 
439. SantifaIler Leo, Brixner 
Urkunden. Bd. II: Die Urkunden 
der Brixner Hochstiftsarchive 1295 
-1336. Unter Mitwirkung von 
Bertha Richter - SantifaIleI' hrsg. von 
Leo SantifaIleI' und Heinrich Ap- 
pelt. Leipzig 1941, s. XLII + 688. 
440. Sawlcki Jakub. Statuty 
synodalne krakowskie biskupa Jana 
Konarskiego z 1509 roku. (Statuta 
synodalia cracoviensia episcopi 
Joannis 'onarski, ano 1509). 'ra- 
ków 1945, s. 56. 
441. Sayles G. O. Select Cases 
in the Court of King's Bench under 
Edward l, vol. II. London 1938. 
vol. III. London 1939. s. CXCVIII 
+ 304. 
442. Sayles G. O. vide Rich- 
ardson H. G. Nr. 417, 418. 
443. Schaumberg Oskar Frh. 
von und Engel Wilhelm. Rege- 
sten des frankischen Geschlechts 
von Schaumberg. II Teil: 1300- 
1400. Coburg 1939, S. XIII + 360. 
444. Scherer Jean. Papyrus 
de Philadelphie. Le Caire 19-17, S. 
147 + VIII tabl. 
445. Schiess Traugott. Quel- 
len werk zur Entstehung der Eidge- 
nossenschaft. Bd, II: 1292-1332. 
Hrgs. von . . . und vollendet von 
Bruno Meyer. Aarau-Leipzig 1934. 
446. Scholz - Babisch Marla 
und Wendt HeinI'ich. Quellen zur 
schlesischen Handelsgeschichte bis
>>>
24 


1526.( = Codex diplomaticus Silesiae 
II. Reihe. I. Abteilung) 1940. s. XX 
+ 232. 
447. Schottenloher O, Drei 
fruhdrucke zur Rechtsgeschichte, 
Die Erwahlung Maximilians zum 
Romischen Konige 1486. Mainz 
Peter Schoffer. Das Begangnis 
friedrichs III, 1493. Mainz Pet. 
Schoffer. Die Belehnung der deu- 
tschen fursten auf dem Reichstage 
zu Worms 1495. Nurnberg. Pet. 
Wagner. Mit einer Einleitung von... 
Leipzig 1938, s. 29. 
448. Schmidt Rudolf. Statut 
Grada 1I0ka iz godine 1525 (Statu- 
tumcivitatis 1I0k,Anno MDXXV).Za 
tisak priredio, uvodom i indeksom 
popratio . . . Zagreb 1938, s. 95. 
(Monumenta historico - juridica Sla- 
vorum Meridionalium volumen XII). 
449 Schneider Herbert vide 
Stuckart Wilhelm Nr. 493. 
450. Schnyder Werner vide 
Hauser Erwin Nr 209. 
451. Schultz Johannes. Das 
Landbuch der Mark Brandenburg 
von 1375, herausgegeben von . . . 
Berlin 19
0, s. XXIV +470, (Verof- 
fentlichungen der Historichen Kom- 
mission fUr die Provinz Branden- 
burg und ilie Reichshauptstadt Ber- 
lin VIII. 2. Brandenburgische Land- 
bucher Bd. II). 
452. Schwartz Eduardus. 
Acta Conciliorum Oecumenicorum. 
Tomus II. Concilium Universale 
ChaIcedonense, vol. III pars 3. Ac- 
tiones VII- XVI. Concilii Allocutio 
ad Marcianum. Berolini 1937, s. 
XXIV + 162, vol. VI. Prosographia 
et Topographia Actorum ChaIce- 
donensium et Encyclicorum indices. 
Berolini 1938, s. VI + 160. Tomus 
III Collectio Sabbaitica contra Ace- 
phalos et Origeniastos destinata. 


447-462 


Instun Acta synodorum Constanti- 
nopolitanae et Hierosolymitanae a. 
536. Berolino 1940, s. XIV + 269. 
453. Schwartz Eduard. 
Drei dogmatische Schriften Justi- 
nians Munchen 1939, s. 123. (Ab- 
handlungen der Bayerischen Aka- 
demie der Wissenschaften Philoso- 
phisch - historische Abteilung N. f. 
Heft 18). 
454. Schwarz W. Quellen zur 
schlesischen Kirchengeschichte. Bd. 
I, Gorlitz 1938. 
455. Schweitzer V. et Jedin 
H. Concilium Tridentinum vol. XIII. 
Tractatuum pars altera volumen 
prius: Tractatus a translatione 
Concilii usque ad sessionem XXI. 
conscripti. freiburg i Br. 1938, s. 
XII + 735. 
456. Schwerin Claudius Frh. 
von, Danische Rechte, tJbersetzt 
von . .. Weimar 1938, s. XV + 
222. ( = Germanenrechte, T exte und 
tJbersetzungen, Band 8). 
457. Scisco Louis D. vide 
Pleasants J. Hall Nr. 384, 385. 
458. Sczaniecki Michał vide 
Statuty Kazimierza Wielkiego 
Nr. 481. 
459. Sella Pietro vide Fasoli 
Gina Nr 146. 
460. Semmes Raphael. Procee- 
dings and Acts of the General 
Assembly of Maryland 1769-1770. 
Edited by . . . Baltimore 1945, s. 
XLIII + 502. (Archives of Maryland 
vol. LXII). 
461. Seredi Justlnlanus. Co- 
dicis iuris canonici fontes. Cura et 
studio . . . editi. Vol. VIII. Roma 
ł 938. vol. IX, Roma 1939. 
462. Shaw William A. Calen- 
dar of treasury books 1702. Vol. 
XVII, part I, preparated by 
London 1947, s. IV + 494.
>>>
463-483 


463, Sherman Charles Phin- 
cas. Epitome of Roman Law in 
a Single Book. A concise collection 
of al most 700 selected texts of 
principles and rules in Roman ]u- 
risprudence, compiled, edited and 
translated by . . .. New York 1937. 
s. XXVIII + 330. 
464. Sillem R. Some Sessions 
of the Peace in Lincolnshire 1360 
-75. (Lincoln Record Society 30) 
1937. 
465. Simonides Dina. Die 
Hunsigoer Kliren vom ]ahre 1252 
und das Ommelander Landrecht 
vom ]ahre 1448, Assen 1938. s,95 
466. Sjaellandske Lov vide 
Kroman Erik Nr. 272. 
467. Smith S. The Great Roll 
of the Pipe for the 7 th Year of 
the Reign of John. Michaelmas 
] 205. London ł 941. (Pipe Roll 
Society 19). 
468. Soloviev Alexandre vide 
Lemerle Paul Nr. 290. 
469. Sołtysowa Wanda vide 
Magna Charta Libertatum Nr.30B. 
470. Sorbelli Albano. II "Liber 
secretus iuris caesarei" dell' Uni- 
versita di Bologna. Vol. I: 1378- 
1420 eon una introduzione sull'ori- 
gine dei collegi dei dottori. Bolo- 
gna 1938. s. 266. (Universitatis 
Bononiensis Monu menta. vol. I D. 
471. Sorg P. Die Kirchenord- 
nung der Graf - und Herrschaft 
Mlimpelgart und Reichenweier des 
]. 1560. Bulletin de la Societe 
d'archeologie de Riquewihr 21. s. 
59-67. 1937. 
472. Specht Reinhold. Die 
anhaltischen Land - und Amtsregis- 
ter des 16. ]ahrhunderts. Bearbei- 
tet von. , . T eil 2. Magdeburg 1938. 


25 


(Geschichtsquellen der Provinz 
Sachsen Nr. 19). 
473. Staedler Erich. Die Ur- 
kunde Alexanders VI. zur westin- 
dischen Investitur der Krone Spa- 
nien von 1493. Archiv fur Urkun- 
denforschung N. F. 1. s. 145-158. 
Leipzig 1937. 
474. Stapel F. W. Corpus 
diplomaticum Neerlando - Indicum. 
Verzameling van politieke contra- 
den en verdere verdragen door de 
N ederlanders in het Oosten geslo- 
ten. T. V: 1726-1752. Den Haag 
1938. s. XX + 637. 
475 Statharholsbok vide La- 
russen O. Nr. 282. 
476. Statuti di Bologna vide 
Fasoli Gina Nr. 146. 
471. Statuti deI comune di 
Sicolo vide Gaudentl A. C. Nr. 175. 
478. Statuti Farnesiani vide 
Micheli Giuseppe Nr. 331. 332. 
479. Statuti comunis Scledi 
vide Milani G. Nr. 333. 
480. Statuti Veneziani vide 
Cessi Roberto Nr. 80. 
481. Statuty Kazimierza Wiel- 
kiego. W opracowaniu Oswalda 
Balzera (Les Statułs de Casimir le 
Grand. Reconstruction d' Oswald 
Balzer). Z rękopisu pośmiertnego 
wydali: Zdzisław Kaczmarczyk, Mi- 
chał Sczaniecki. Stefan Weymann. 
Poznań 1947, s. XXXVIII + 527. 
482. Stenger Albrecht. West- 
falische Kirchenordnungen des 16. 
]ahrhunderts. Bd. I: Soest 1532- 
Cleve - Mark - Ravensberg 1533 - 
Neuenrade 1564. Dortmund - Men- 
gede 1942. s, 116. (Quellen zur 
westfi:ilischen Kirchengeschichte), 
483. Stenton Denis M. RolIs 
of the ]ustices in Eyre for Y orksh-
>>>
26 


ire in 3 Henry III (1218-19). 
Editet by. " London 1937, s. LVI 
+ 540. 
484. Stenton Denis M. The 
Great Roll of the Pipe for the 
fourth Year of the reign of King 
John. Michaelmas 1202. London 
1937. s. XXVIII + 407. (Publica- 
tions of the Pipe Roll SOciety 
vol. LIII). 
485. Sten ton Denls M. The 
Great Roll of the Pipe for the fifth 
year of the reign of I{ing John, 
Michaelmas 1203. London 1938, 
s. XXIV + 365. 
486. Stenton Denłs M. The 
Grt
at Roll of the Pipe for the 6 th 
Year of the Reign of John, 
Michaelmas 1204. London 1940. 
(Pipe Roll Society 18). 
487. Stenton Denłs M. Roll 
of the Justice in Eyre 1221-22. 
London 1940. (Selden Society 59). 
488. Sten ton Denis M. The 
Great Roll of the Pipe for the 8 th 
Year of the Reign of John, 
Michaelmas 1206. London 1942. 
(Pipe Roll Society 20). 
489. Stenton Denłs M. The 
Great Roll of the Pipe for the 10 th 
Year of the Reign of John, Michael- 
mas 1208. London 1945 (1947). 
(Pipe Roll Society 23). 
490. Stephenson C. and Mar- 
cham F. G, Sources of English 
conslitutional history. A selection 
of documents from A. D. 600 to 
the presen1. New York 1937, s. 
XXIV +900. 
491. Stock L. F. Proceedings 
and debates of the British Par- 
Iiaments respecting North-America. 
Edited by... vol. IV: 1728-1739. 
Washington 1937. 5. 888. 


484-500 


492. Stokes E. Warwickshire 
feet and fines vol. I I. 1284-1345. 
1939 (Dugdale Society 15) (vide 
Drucker Nr. 124). 
493. Stuckart Wilhelm - 
Hohn Reinhard - Schneider 
Herbert. V erfassungs - Verwaltungs 
- und Wirtschafłsgesetze der Vol- 
ker. Bd. I. Norwegen, Teil I. 
Sammlung der wichtigsten Gesetze. 
Verordnungen und Erlasse, zusam- 
mengestelIt. iibersetzt und mit ei- 
ner Einfiihrung versehen von. . . 
Darmstadt 1942, s. 491. 
494. Studtmann Joachim. Ca- 
lenberger Urkundenbuch. Abt. 10. 
Bearbeitet von. .. Hannover 1938. 
s. 271. 
495. Svabe Arvedes. S enas 
Latvijas vestures A voti, izdevis... 
(fontes Historiae Latviae Medii aevi 
edidit). I. XCVIII- MCCXXXVIII, 
Riga 1937, s. XIV+214. 
496. Svorina T. Voinskije ar- 
tikuły Petra I. (Pod redakciej dok- 
tora juridiceskich nauk prof. M. M. 
Isaeva). (Les articles militaires du 
Pierre le Grand). Moskva 1940, s. 
64. (Vojenno - juridiceskaja Akade- 
mija Krasnoj Armii i Vojenno- ju- 
ridiCeskaja Sekcija Instituta Prava 
Akademii Nauk SSSR). 
497. TaitJames vide Varley J. 
Nr. 550. 
498. Taylor A. J. Records of 
the Baronyand Honour of the 
Rape of Lewes 1265-66. (Sussex 
Record Society 441 1940. 
499. Taylor L. Aberdeen Coun- 
cił Letters. Oxford 1943. 
50a. Templeman G. The Re- 
cords of the GIliId or the Holy 
Trinity, S1. Mary. St. John .he 
Baptist and St. Katherine, Coventry. 
vol. I I. 1944 (Dug dale Society 19).
>>>
501-521 


501. Tessier Georges vide Gi- 
ry A. Nr. 185. 
502. Tessier Georges vide Lot 
Ferdinand Nr. 300. 
503. Thomas A. H. Calendar 
of Plea and Memoranda RolIs of 
the City of London 1413 -1437. 
Cambridge 1943. 
504. Thommen Rudolf. Die 
Briefe der Feste Baden. Heraus- 
gegeben von... Basel 1941, s. 
XV + 254. 
505. Thomson W. S. Lincoln 
Assize Roll for 1298. (Lincoln 
Record Society 36) 1944. . 
506. Thornley Isobel D. Year 
Books of Richard (I: 11 Richard II 
1387 -1388. Edited by . . with a 
Commentary upon the Cases by 
Theodore F. T. Plucknett. Camb- 
ridge 1937. s. LXIII+351. 
507. Thureau-Dangin F. Trois 
contrats de Ras-Shamra. Spria 18. 
s.245-355, 1937. 
508. Tichomirov M. N. vide 
Pravda Russkaja. Nr. 390. 
509. Tilander Gunnar. Los 
Fueros de Aragon. Segim el ma- 
nuscrito 458 de la Biblioteca Na- 
cional de Madrid. Publicados por.... 
Lund, Leipzig 1937, s. LXxVI + 
648. CSkriften utg. av. kungl. Hu- 
manisliska Vetenskapssamfundet 
i Lund 25). 
510. Tilander Gunnar. Docu. 
mento desconocido de la aljama 
de Zaragoza dei ano 1331. Studia 
neophilologica 12. Uppsala 1939/40. 
(odb. s. 45). 
511. TiU Walter. Koptische 
Schutzbriefe. Mit einem rechłsge- 
schichtlichen Beitrag von Herbert 
Liebesny. Mitteilungen des deu- 
tschen lnstituts fiir aegpptische 


27 


Altertumskunde in Kairo 8, s. 71 
- 146. Kairo 1938. 
512. Die Traditionsnotizen 
des Klosters Raitenhasbach hrsg. 
von Karl Heinrich Dumrath. Miin- 
chen 1938. (Qeullen und Erorte- 
run gen zur bayerischen Geschichte 
N. F.7). 
513. Die Traditionen des 
Hochstifts Regensburg und St. 
Emmeram hrsg. v. ]osef Widem ann. 
Miinchen 1943. (Quellen und Eror- 
terungen zur bayerischen Geschi- 
chte N. F. 8). 
514. Trinks E. Urkundenbuch 
des Landes ob der Enns, Bd, XI. 
Linz 1941, s. 224. 
515. Turner G. J. Year Books 
of Edward II. vol. X. 5 Edward 
II. 1311. London 1944 (1947) 
(Selden Society 63). 
516. Uckeley A. Die Kirchen. 
ordnungen von Ziegenhain und Kas- 
sel 1539. In urspriinglicher Form 
dargeboten und erlautert von . . . 
Marburg 1939, s. 79 + 50. 
517. Ullrich Glinther. Zwi- 
ckauer Rechtsbuch. Unter Mitarbeit 
von Hans Planitz bearbeitet von... 
Weimar 1941, s. LXXXV+263. 
(Germanenrechte Neue Folge. Ab- 
teilung Sładtrechtsbiiched. 
518. Ungnad A. vide San 
Nicolb Marian Nr. 438. 
519 Uniwersały i rozporzą- 
dzenia w sprawie chłopskiej z 
okresu Insurekcji Kościuszkowskiej 
1794 r. wydał Franciszel{ Paprocki. 
Poznań 1946, s. 20. (Biblioteka 
Źródeł Historycznych 4). 
520. Das alteste Urbar des 
Stiftes Zwettl. Cistercienzer Chro- 
nik 50, s. 204--214, 333-344. 
Bregenz 1938. 
521. Urkunden des Bistums 
Minden vide KrumbholtzR.Nr.273.
>>>
28 


522. Urkunden der deutschen 
Karolinger vide Kehr P. F. Nr. 257. 
523. Urkunden Heinrichs IV 
vide Gladiss D. v. Nr. 186. 
524. Urkunden der Markgra- 
fen von Meissen vide Ermisch 
Hubert. Nr. 138. 
525. Urkunden des Stadtar- 
chivs Bremgarten vide Merz Wal- 
ter Nr. 330. 
526. Urkunden des Stadtar- 
chi
s Aarau vide Boner G. Nr. 47. 
527. Urkunden des Stadtar- 
chivs Brugg vide Boner G. Nr. 46. 
528. Urkundenbuch der Be- 
nediktiner - Abtei St. Step ha n in 
Wurzburg vide Widemann Otto 
Nr. 584, 
529. Urkundenbuch, Bremi- 
sches. 6. Herausgegeben von Her- 
mann Entholt, Bremen 1940, s. 
124 (vol. V. 1902). 
530. Urkundenbuch Calenber- 
ger vide Studtmann Joachim 
Nr. 494. 
531. Urkundenbuch des Erz- 
stifłs Magdeburg vide IsraE!! Frie- 
drich Nr. 232. 
532. Urkundenbuch, Freibur- 
ger vide Hetele Friedrich Nr. 211. 
533. Urkundenbuch zur Ge- 
schichte des Margrafentums Niedcr- 
lausitz. Band 5, vide Lehmann 
Rudolf Nr. 288. 
534. Urkundenbuch, Hambur- 
gisches Bd. II, Abt. 4. Hamburg 
1939, s. 836. 
535. Urkundenbuch Hansi- 
sches VII. Band I. Halbband 1434 
-1441, Bearbeitet von Hans 
Gerd von Rundstedt. Weimar 1939, 
s. IX + 527. 
536. Urkundenbuch Husumer 
vide Molier E. Nr. 338. 


522-549 


537. Urkundenbuch des Klo. 
sters Dobriluyk vide Lehmann 
Rudolf Nr. 288. 
538. Urkundenbuch des Lan- 
des ob der Enns vide Trinks E. 
Nr. 514. 
539. Urkundenbuch, Pommer- 
sches 7. bearbeitet von Erich San- 
dow, 1940. 
540. Urkundenbuch Preussi- 
sches vide Hein Max Nr. 212. 
541. Urkundenbuch der- 
Reichsstadt Nordhausen videMeiss- 
ner Gerhard Nr. 323. 
542. Urkundenbuch der Stadt 
Halle, ihrer Stifłer und Klaster Bd. 
II (1301-1350). Magdeburg 1939, 
s. XXII + 757 (GeschichtsquelIen 
der Provinz Sachsen und des Lan- 
des Anhalt. Neue Reihe Bd. 20). 
543. Urkundenbuch der Stadt 
und des Stiftes Bielefeld vide Voll- 
mer B. Nr. 566, 
54'1. Urkundenbuch der Stadt 
und Landschafł Zurich vide KIaui 
Paul Nr. 260. 
545. Urkundenbuch Thurgau- 
isches vide Leisi Ernst Nr. 289. 
546. Urkundenbuch, Tiroler 
I. l: A. Etschland und Vintschgau 
bis 1200. Innsbruck 1937, s. LXIII 
+390. 
547. Urkundenbuch Zittauer 
vide Prochno Joachim. Nr. 393. 
548. Van der Bergh L. P. C. 
- Fremery J. de. Oorkonden- 
bock van Holland en Zeeland tot 
het einde van het Hollandsche Hł.:is 
1299 (2. ed). Den Haag 1938, s. 96. 
549. Vanhaeck M. Cartulaire 
de I'abbaye de Marquette I. Lilie 
1937, s. XXXII + 312. II. Lilie 
1938, s. 316-647.
>>>
550. Varley J. and Tait Ja- 
mes. A Middlewich Cartulary. Man- 
chester 1941, 1945 (Chetham Socie- 
ty 105, 108). 
551. Vavrouskova Anna. Des- 
ky zemske kralostvi ceskeho. I 
Kvaterny trhove (Les Tabulae Ter- 
rae du royaume de Boheme. I. 
Cahiers de ventes). Praha 1941. 
552. VeaIe E. W. W. Great red 
book of Bristol. Bristol 1938, s. 
241. 
553. Vercauteren Fernand. 
Actes des comtes de Flandre 1071 
- 1128. Bruxelles 1938, s. CXV 
+399. 
554. Veress Endre. Gyula va- 
ros okleveltara (1313-1800). (Le 
Iivre des documents de la ville 
Gyula). Budapest 1938, s. 500. 
555. Vernadsky George. Me- 
dieval Russian Laws. New York 
1947, s. 106. 
556. Verrlest Leo. Corpus 
des records de coutumes et des 
lois de chef-Iieux de I'ancien com- 
te de Hainaut. 1947. 
557. Vevey Bernard de. Les 
sources du droit du canton de 
Fribourg Sect. 1.: Le droit des villes 
T.4. Le droit de Gruyeres. Aarau 
1939, s. XXVI + 268 (Sammlung 
schweizerischer RechtsqueIlen Abt. 
9). 
558. Vianello Carlo Antonio. 
Alcuni documenti sui consolato dei 
Lombardi a Palermo. Archivio sto- 
rico lombardo N.S. 3, s. 186-196. 
Milano 1938. 
559. Vicini Emilio Paolo. Sta- 
tuti e privilegi concessi alla fabbri- 
ca di S. Geminiano dal comune, 
dal vescovo e dal capitolo delia 
Cattedrale di Modena nei secoli 
XII - XIII. (Studi e documentD. 


--- 
- 


550-567 


2g 


Periodico trimestrale delia Sezione 
di Modena delia R. Deputazione 
di Storia Patria per ['Emilia e la 
Romagna /, s. 3-5/. Reggio 1937. 
560. Vicinl Emilio PaoIo. GIi 
Statuti dell' Arte dei Navigatori 
di Modena. (Studi e documenti) 
Periodico trimestrale delia Sezione 
di Modena delia R. Deputazione 
di Storia Patria per ['Emilia e 
la Romagna /, s. 7 - 21. Reggio 
1937. 
561. Vicini Emilio Paolo. GIi 
Statuti dell' arte dei navigatori di 
Modena. Statuti e privilegi conces- 
si alla fabbrica di S. Geminiano 
di Modena. Le pergamene deI mo- 
nastero di S. Eufemia di Modena. 
Reggio nell' Emilia 1938, s. 279 (Bi- 
blioteca delia R. Deputazione di 
storia patria dell' Emilia e delia 
Romagna. Sezione di Modena n. 1). 
562. VicIliard Jeanne vide 
Levillain Leon Nr. 292. 
563. Visconti Alessandro. Un 
documento milanese sull' ordine 
di S. Giovanni di Gerusaleme. 
Archivio storico lombardo. Milano 
1937 (odb. s. 10). 
564. Vysinskij A. J. Piervaja 
Sovetskaja Konstitucija (Konstitucija 
R. S. F. S. R. 1918 g. Sbornik do- 
kumentov pod redakciei. . . (La pre- 
miere constitution sovietique. Re- 
cueil des documents, sous la reda- 
ction . ,.) Moskva 1938, s. XXIV 
+463. 
565. Vismara Giulio vide Pal- 
lieri Giorgio Nr. 367. 
566. Vollmer Bernhard. Ur- 
kundenbuch der Stadt und des 
Stiftes Bielefeid. Bielefeld 1937, s. 
XXIV+968. 
567. Voskresenskij N. A. Za- 
konodatelnyje akty Petra I. Tom
>>>
30 


I: Akty o vyssych gosudarstvennych 
usta novleni ja ch. Moskva 1945, s. 
602. 
568. Waeber L. Constitutions 
synodales inedites du prevót Schneu- 
wly. Zeitschrift filr schweizerische 
Kirchengeschichte 31. s. 45-58, 
97-112. Freiburg (Schweiz) 1937. 
569. Wagner Alois. Das alte- 
ste Urbar des Stiftes Zwettl. Her- 
ausgegeben und erlautert von.... 
Cistercienser Chronik 50. Bregenz 
1938. 
570. Walker J. W. Court Rolls 
of the Manor of Wakefield. 1945. 
(y orkshire Archaeological Society 
109). 
571. Walther Bernhard. Pri- 
vatrechtliche Traktate aus dem 16 
Jh. vornehmlich agrarrechtlichen, 
lehen - und erbrechtlichen Inhalts. 
Herausgegeben und eingeleitet von 
M. Rintelen. Leipzig 1937, s. XXVIII 
+ 60 + 231. (Ouellen zur Geschi. 
chte der Rezeption 4) 
572. Wampach C. Urkunden 
und Ouellenbuch zur Geschichte 
der altluxemburgischen Territorien 
bis zur burgundischen Zeit. Bd. II. 
s. 78 + 642. Luxemburg 1939. 
573. Watkin Aelred. TheGreat 
Chartulary of Glastonbury. London 
1947, s. LXXXIX+XVIII+248. 
574 .Wegener E. P. Some 
Oxford Papyri. (P. Oxford). Lug- 
duni Batavorum 1942. 
575. Weinbaum Martin. Bri- 
tish Borough Charters 1307 -1660. 
Cambridge 1943. 
576. Weise Erich Die Staats- 
vertrage des deutschen Ordens in 
Preussen im XV.Jarhundert.1. (1398 
- 1437). K6nigsberg 1939. s. 
216. 


568-587 


577. Weitnauer Alfred. Das 
Fiissener Biirgerbuch 1356-1590, 
bearbeitet von. . . . Kempten 1940 
s. XVI + 104. (AlIgauer Heimatbii- 
cher 24). 
578. Weizsacker Wilhelm. 
Magdeburger Sch6ffenspriiche und 
Rechtsmitteilungen fUr den Ober- 
hof Leitmeritz. Stuttgart 1943. s. 
426, (Die Magdeburger Sch6ffen- 
spriiche und Rechtsmitteilungen. 
Reihe IX. Sudetenland. 1. Band). 
579. Welti Friedrich Emil. 
Die Rechtsquellen des Kantons 
Bern. I. Stadtrechte. II. Band: Das 
Stadtrecht von Bern. I I. Aarau 1939, 
s. L + 129, Teil II. s. XI + 176 
(Sammlung schweizerischer Rechts- 
quellen I I. Abteilung.) 
580. Wendt Heinrich vide 
Scholz - Babisch Maria Nr. 446. 
581. Wentz Gottfried vide 
Hanserezesse Nr. 205. 
582. Weymann Stefan vide 
Statuty Kazimierza Wielkiego 
Nr. 481. 
583. Widemann J osef vide 
Traditionen Nr. 513. 
584. Widemann. Otto Urkun- 
denbuch der Benediktiner - Abtei 
St. Stephan in Wiirzburg. Erlanqen 
1938. s. 100 (Ver6ffel).tIichungen 
der Gesellschaft fUr frankische Ge- 
schichte. Serie 3). 
585. Wlesserer V. vide Gut- 
tenberg Erich Frh. v. Nr. 204. 
586. Wilkes Carl. Ouellen zur 
Rechts - und Wirtschaftsgeschichte 
des Archidiakonats und Stifts 
Xanten. Bd. I. Bonn 1937, s. XXV 
+708. 
587. Winkler F. Der Krakauer 
Behaim - Codex. Mit einer rechts-  


I 


....
>>>
geschicht1ichen Studie von. J. W. 
N iemann. Berlin 1942 s. X + 124 
-ł 36 tabl. 
588. Winterfeld Luise. Die 
Dortmunder Stappelrolle. Beitrage 
zur (jeschichte Dortmunds und 
der (jrafschaft Mark 43, s. 153 
-172. 1937. 
589. Wohlhaupter Eugen. Die 
Roggenbiirgische erneuerte Ge- 
richts-und Dorfordnung von 1573. 
Zeitschrift fur baperische Landes- 
geschichte 10 s. 394-434, Miin- 
chen 1937. 
590. Wojtas Maksymilian. 
Akta wizytacji dekanatów bytom- 
skiego i pszczyńskiego, dokonanej 
w 1598 r. KatowicĘ' 1938. s. 126. 
591. Woroniecki Jacek O. P. 
Zbiór formuł Zakonu Dominikań- 
skiego prowincji polskiej z lat 1338 
-1411. przedłożył do druku . . . 
poprzedził wstępem i wydał X. 
Dr. Jan Fijałek. (Dictamina littera- 
rum Ordinis Praedicatorum provin- 
ciae polonae). Kraków 1938. (Ar- 
chiwum Komisji Historycznej. tom 
XII. część II. s. 219-430). 


--- 


588-598 


31 


592. Wurm Hubertus. Decre- 
tales selectae ex antiquissimis Ro- 
manorum Pontificum epistulis de- 
cretalibus praemissa introductione 
et disquisitione critice editae. Apol- 
linaris 12. Roma 1939, (odb. s. 61). 
593. Year Books vide Collas 
J. P., Thornley I. D., Turner G. J. 
Nr. 96, 506, 515. 
594. Zbiór traktatów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej 1938 (Recueil 
des traites de la Republique Polo- 
naise). Warszawa 1938. s. 68. 
595. Zimmermann F. Urkun- 
denbuch zur Geschichte der Deu- 
tschen in Siebenbiirgen. T. IV: 
1416-1437. Hermannstadt 1937, 
s. X+726. 
596. Zirkel H. Das Urbar 
und Rechtsbuch der Pflege Ret- 
tenberg - Sonthofen von 1544. 
Oberstdorf 1937, s. 135. 
597. Zulueta Francis de. The 
Institutes of Gaius. Part I. Text 
wit h critical notes and translation. 
Oxford 1946, s. IV + 305. 
598. · Oli Statuti criminali di 
Chiavenna ordine luglio 6. Como 
1937.
>>>
r 


II. 
HISTORIA i KRYTYKA ŹRÓDEE 
HISTOIRE ET CRITIQUE DES SOURCES 


599. Afzelius Adam. Das 
Ackerverteilungsgesetz des P. Ser- 
vilius Rullus. Classica et Mediae- 
valia 3., s. 214-235, 1940. 
600. Ahnlund Nils. Svenska 
Medeltidsurkunder. Historisk Tid- 
skrift 2 fOljden 1, s. 137 - 150, 
Stockholm 1938. 
601. Albertario Emilio. An- 
cora sulIe interpolazioni giustinia- 
nee nelle constituzioni giustinianee. 
Studia ef documenta historiae et 
iuris 3, s. 152-157, Roma 1937. 
602 Alberti Alberto. Scuole 
italiane e giuristi italiani nello svi- 
luppo storko deI diritto inglese. 
Contributo alla storia delia pene- 
trazione deI diritto romano in Ing- 
hilterra. Bologna 1937, s. 218 
(Biblioteca delia Rivista di Storia 
deI Diritto Italiano XIV). 
603. Allen C. K. Law in the 
Making. 4 th Edition, Oxford 1946. 
604. Almquist Jan Eric. "Ha- 
radshovding Iyse tingsfrid". Svensk 
]uristtidning 22, s. 635 -- 640, 
Stockholm 1937. 
605. Almquist Jan Eric. 
Svensk ratts infOrande i de under 
1600-talet med Sverige inkorpo- 
rerade danska och norska provin- 
serna. Svensk ]urisftidning 22, s. 
3-14, Stockholm 1937. 


606. Almquist Jan Eric. Do- 
mareregler fran den yngre lands- 
Iagens tid. Med inledning och kom- 
mentar. Lund 1937, s. 72 (Lunds 
universitets arsskrift. Ny fOlgd. 
Ad. I, Bd. 33, Nr. 5). 
607. Altamira Rafael. La de- 
centralisation legislative dans le re- 
gime colonial espagnol (siecles 
XVI-e a XVIII-e). Bulletin of 
the international Committee of hi- 
storical Sciences 10, s. 331, Paris 
1938. 
608. Altamira Rafael. La le- 
gislación indiana como elemento 
de la historia de las ideas colo- 
niales espanoles. Revista de la 
Academia Americana de la Historia. 
Buenos Aires 1938. 
609. Ambrosiani Sune. Stu- 
dier over vastgotalag handskrifter- 
nas kronologi. Vastergotlands forn- 
minnesforenings tidskrift Nr 40, 
s. 14 - 25, Skara 1937. 
610. Anders Joachim. Der 
tJbergang vom polnischen zum 
deutschen Recht in den Herzog- 
tumern Oppeln, Cosel-Beuthen und 
Ratibor im 13. und 14. Jahrhun- 
dert, Greifswald 1940. 
611. Anders Joachim. Der 
tJbergang vom polnischem zum 
deutschen Recht in den Herzog-
>>>
tłimern Oppeln. Cosel, Beuthen und 
Ratibor im 13. und 14. ]ahrhun- 
dert. Deutsche Monatshefte 8, s. 
86 -130. 1941. 
612. Andreas Willy. Stand 
und Aufgaben der Weistumsfor- 
schung vornehmlich am Oberrhein. 
Bliitter fur deutsche Landesge- 
$chichte 83, s. 102 - 117. 1937. 
613. Andrleu Michel. Le Pon- 
fifical Romain au moyen-age. Tome 
I: Le Pontifical Romain du XII. e 
siecle. Citta dei Vaticano 1938. s 
XX + 308 (Studi e Testi LXXXVI): 
614. Andronescu M. Reper- 
toriul documentelor Tarii - Roma- 
nesU publicate pana azi I 1290- 
1380. Bucuresti 1937. s. 234. 
615. Angyal P. I. Endre es 
Sz. Laszló biintet6t6rvenyei (Les 
lois penais du roi Andreas I. et 
du roi St. Ladislas). Magpar Jo- 
gaszegpleti Ertekezesek 9. Buda- 
pest 1941. 
616. Appelt Heinrich. V or- 
arbeiten zum schlesischen Urkun- 
denbuch. Die Echtheit der Treb- 
nitzer Griindungsurkunden (1203 
118). Zeitschrift des Vereins fUr 
Oeschichte Schlesiens 71. s. 1- 
56. 1937. 
6ł7. Appelt Helnrlch. Die 
falschen Papsturkunden des Klo- 
sters SI. Benigne de Dijon. Mit- 
teilungen des osterreichischen Insti- 
tuts fur Oeschichtsforschung s. 249 
--312. Innsbruck 1937. 
618. Appelt Heinrłch. Die 
Urkundenfalschungen des Klosters 
Trebnitz. 1940. s. XI + 138. 
619. Arangio Ruiz Vincenzo. 
Senatus consułta Sillaniana de 
Mytilenensibus. Rivista di Filologia 
e d' Istruzione classica N. S. 20. s. 
125-130. Torino 1942. 


i12-628 


33 


620. Arangio !łutz Vlncenzo. 
L'applicazione dei diritto romano 
in Egitto dopo la costituzione dl 
Caracalla. Annali dei Seminaria 
giuridico del/ 'Universita di Catania 
l. 1947. 
621. Archanglelskij S. I. Pro- 
vedenije w żyźń irłandskogo ze- 
melnogo zakonodatelstva v 50-tyje 
gody XVIII vieka. Istoriceskij sbor. 
nik, Trudp Oorkovskogo gosudar- 
stvennogo pedagogiceskogo insti- 
tuta im. M. Oorkogo. Wyp. 7-oj. 
Moskva 1940. 
622. Archi Gian Gualberto. 
L' "Epitome Gai." Studio sui tardo 
diritto romano in Occidente. Milano 
1937, s. XV+455. 
623. Archi Gian Gualberto. 
Contributo alla critica dei Codice 
Teodosiano. Studia et documenta 
iuris 3. Roma 1937. 
624. Arnould E. J. Le manuel 
des peches. etude de litterature 
anglo-normande. Paris 1940. 
625. Arumaa P. UUi keelt 
Liivimaa kohtuaktides 17. sajandist. 
(De la langue lettone dans les dos- 
siers des tribunaux livoniens du 
17 -e siecle). Litterarum Societas 
Esthonica 1838-1938. Liber Sae. 
cularis. s. 69-78. Tartu 1938. 
(= 0petatud Eesti Seltsi Toimetused 
XXX). 
626. Avalisvili Zurab. O Va. 
chtange VI zakonodatele «(jber 
Vachtang VI. den Gesetzgeber). 
Kavkaz. Nr. 6. s. 16-28. 1937. 
627. Bahmann Oskar. Die 
Statuten der Stadt Oelsnitz im Vogt. 
lande aus den ]ahren 1604 und 
1687, Berlin 1938, s. 203. 
628. Bammate Nadjmoud-Dl- 
ne. Origine et nature du legs si. 
nendi modo. Lausanne 1947. s.252.
>>>
34 


629. Bannwart J. Das 5010- 
thurnische Urkundenwesen im Mit- 
telalter. Freiburg (Schweiz) 1941, 
s. VIII + 106. 
630. Banr
vy G. Az elso hi- 
vatalos inłt
zkedesek a visszafog- 
lalt Budan 1686 - ban (Oie ersten 
offiziellen Verordnungen in der 
ruckeroberten Festung Ofen im 
)ahre 1686). Budapest 1937, s. 32. 
631. Baranger H. La theorie 
des auspices et ses aplications en 
droit public et prive. 1943. 
632. Baranyay P. I. Endre eS 
Sz. Laszl6 biintetotorvenyei (Les 
lois penaIs du roi Andreas I. et du 
roi SI. Ladislas). Budapest 1941. 
633. Baranyay P. A bUnte- 
tojog KaJman uralkodasa Idejeben 
(Le droit penal sous la regne de 
Kalman). Budapest 1943. 
634. Barbler P. La coutume 
privee d' Andorre envisage dans ses 
sources et dans ses institutions 
le plas originales. Paris 1938, s. 
163. 
635. Barkhausen W. Oie Ce- 
setzgebung Wichmanns von Mag- 
deburg. Deutsches Archiv fUr Oe- 
schichte des Mittelalters 4, s. 495 
- 503, 1941. 
636. Barni G1anlulgl. A pro- 
posito dei passo IX, 43, l, della 
Sunma Vaticana al codice Teodo- 
siano. Rendiconli dei lstituto lom- 
bardo di Scienze e Lettere 72. Mila- 
no 1938/9 (odb. s. 11). 
637. Barni G1anluigl. Inf/uen- 
ze bisantine, longobarde e franche 
nelle Oiocesi di Milano attraverso 
alcuni santi cui sono dedicate le 
chiese. Rivista di Storia dei Diritto 
italiano 12, s. 217-239, Bologna 
1939. 


- 


629-646 


638. BalT
 Carolus L. Dom 
Ceron le ms. 550 d'Orleans et la 
Charte communale de Roye en 
Picardie faussement datee de 1297. 
BibliotheQue de I'Ecole des Char- 
les 103, s. 310 - 317, Paris 1942. 
639. Bartolini F. Preparazione 
dei Codice diplomatico delSenato 
Romano nel medio-evo (1 J 44 - 
1347). Bulletlino dell' Istituto slo. 
nco italiano 53, s. 137-146, Ro- 
ma 1939. 
640. Bascape G1acomo C. 
Antichi diplomi degli arcivescovi 
di Milano e cenni di diplomatica 
episcopale. Firenze 1937, s. 171. 
(Fontes Ambrosiani della Biblio- 
teca Ambrosiana di Milano XVIII). 
641. Basecke Georg. Das Ver- 
haltnis der Handschriften der Lex 
Gundobada nach den Grafenlisten. 
Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt, 59, s. 
233 - 249, Weimar 1939. 
642. Bauer O. Onejstarsi 
listine archivu ceske koruny, Poz. 
namky k t. zv. zakladaci listine 
biskupstvi prazskeho. Miscellanea 
hi sto rico - juridica, s. 5n. Praha 1940 
643. Baumgartner Rudolf. 
Das bernisch-solothurnische Urbar 
von 1423. Zur Geschichte einer 
schweizerischen Landschrift. 5010- 
thurn 1938, s. 156. 
644. Bechert Rudolf. Oas 
Weistum. Forschungen und Fort- 
schritte 15, s. 145 - 147, Berlin 
1939. 
645. Becker Walter. Die kul- 
turelle Bedeutung des deutschen 
Rechts im bohmisch-mahrischen 
Raum. Deufschlands Emeuerung 
23, s. 422 - 425, 1939. 
646. Bell H. I dris. P. Ciss. 
40 and the CA. Joumal of Egpp- 
lian Archaeologp 28, London 1942.
>>>
647-664 


I 


e47. Berechet St. Gr. Lega- 
tura dintre dreptul bizantin si ro- 
manesc (Beziehungen zwischen 
den byzantinischen und rumani- 
schen Recht). Jassy 1937, s. 376. 
648. Berechet St. Gr. 1 reflessi 
dei diritto canonico bisantino dopo 
la caduta di Costantinopoli sui diritto 
canonico romeno. Atti dei V Con- . 
gresso Jnternaz;onale d; Stud; 8;- 
zant;ni, Roma 20-26 settembre 
1936, Vol. I. s. 586-598, Roma 
1939. 
649. Berezkov N. G. Litovskaja 
Metrika kak istoriceskij istocnik. 
Cast' pervaja.: O pervonacalnom 
sostave knig Litovskoj Metrlki po 
1522 god. Moskva - Leningrad 1946, 
s. 180. 
650. Berger Adolfo. Contributi 
alla storia delie fonti e della giuris- 
prudenza romana. Bullettino delf 
Jstituto di Diritto romano N. S. 3 
(46) s. 19-90, Roma 1936/7. 
651. Berger Adolfo. Intorno 
alle "Mancanti" costituzioni 9-11 
dei Codice Giustiniano VI. 61. 
Bulletino dell' lstituto di Diritto 
romano 49/50, Milano 1945. 
652. Berger Adolf. Miscella. 
nea papirologica. The ]ournal of 
]uristic Papprologp 1, New York 
1945. 
653. Bergougniou A. Les ca. 
dastres du XVe siEkle d' une 
communaute rurale du Bas Quer- 
cy. Bulletin de la SodeM arch€o- 
logique de Tarn et Oaronne 69, 
e. 15-70. 1941. 
654. Bernstam A. N. Ujgur. 
skije juridiCeskije dOkumenty. Pro. 
blemp istocn;kovedenija (-= Trudy 
instituta istorii Akad. Nauk SSSR.) 
Sbor. III. s. 61-84, Moskva-le- 
ningrad 1940. 


ł 


35 


655. Besson Mgr. Les deux 
plus anciennes editions imprimees 
des "Constitutions Synodales" du 
diocese de Lausanne. Zeitschrift 
fUr schweizerische Kirchengeschich- 
te 31, s. 37-44, 1937. 
656. Besta Enrico. Oli statuti 
delie valIi dell' Alda e della Mera. 
Archivio storico delia Sviaera ita- 
liana 12, s. 129-156, Milano 1937. 
657. Besta Enrico. In difesa 
dei diritto volgare italico. Scritti 
di diritto e di economia in onore 
di Flaminio Mancaleoni. (-= Studł 
Sassaresi 2 ser. 16). Sassari 1938. 
658. Besta Enrico. Introdu- 
zione al diritto comune. Milano 1938. 
659. Besta Enrlco. La genesi 
dei cosi detto patto venetico di 
Lotario I. Studi in memoria di 
Aldo Alberton; III, s. 591-618. 
Padova 1938. 
660, Besta Enrleo. fonti deI 
diritto italia no dalia caduta dell' 
Impero romano sino ai tempi no- 
stri. Padova 1938, s. 237. 
661. Beumann Helmut. Bei- 
trage zum Urkundenwesen der Bi- 
schofe von Halberstadt 465-1241. 
Archiv fUr Urkundenforschung 16, 
Berlin 1938. (odb. s. 101). 
662. Bezsak M. A kozepkori 
magyar okleveles gyakorlat kap- 
csolatai a cseh es lengyel okle- 
veles gyakorlattal. Szentpetrp Emlek' 
konpv, Budapest 1939. 
663. Binchy D. A. The lin- 
guistic and Historical Value of 
Irish Law Tracts. Oxford 1944. 
664. Blnon St. A propos d' un 
prostagma inedit d' Andronic III 
Pateologue. Les sens de 
Eio, et 
de "(al1
póc;. la vie mouvementee 
de Syrgiannes Paleologue Philan-
>>>
36 


thropenos Ceny. 1290-1334), et un 
curieux exemple de procedure by- 
zantine au debut du XIV-e siecle. 
Bpzantinische Zeitschriff 38, s. 
133 -155, Miinchen 1938. 
\ 
665. Biondi Biondo. La I. 2 
cod. de aed. priv. 8,10 e la questio- 
ne deIle relazioni legislative tra le 
due parti deIl'impero. Bulletino 
dell'lstituto di Diritto romano N. 
S. 3 l46) s. 363-384, Roma 
1936/7. 
666. Biondi Biondo. Interpre- 
tatio prudentium e legislazione. Atti 
dei IV Congresso nazionale di studi 
romani 4 s. 14-18, 1938. 
667. Biscardi Arnaldo. Studi 
5uIla legislazione dei Bas'5o Impero 
I. La legge delie citazioni. Siena 
1939. 
668. Biundo G. Lciningische 
Ki.rchenordungen. Blatter filr pfal- 
zisehe Kirehengesehiehte 16, 1940. 
669. Bizoukides Pericles C. 
'0 r aioc; 'i(.a1 a'i ELO"t{\'"ł1TElC; au'tou. 
Thessalonike 1937, 
. 96. 
670. Bizoukides Perikles K. 
na(a'tr,(J
oElC; 'tlYEC; '1tEp1 'tioY)'!X'La'i(.wy 
aUHpap.p.(hwy ')I,a1 'tWY E'1tl'"(p!XtpWY 
au'twy. Festsehrift Paul Kosehaker 
I, s. 42-51, Weimar 1939. 
671. Blaese Hermann. Die 
rechtliche Wirkungskraft des Sach- 
senspiegeis im Bereich des heutigen 
Estlands und Lettlands. zt. d. Sav. 
Stift. Germ. Abt. 62. s. 322-352, 
Weimar 1942. 
672. Blockmans Fr. De oudste 
privilegs der groote Vlaamsche 
steden. Nederlandsehe Historie- 
bladen l. s. 421- 446, 1938. 
673. Blockmans Fr. De zoo- 
genaamde stadskeure van Geerards- 
bergen van tusschen 1067 en 


665-681 


1070. Handelingen van de Konink- 
lijke Commissie voor Gesehie- 
denis vol. 106, s. 1-93. BruxelIes 
1941. 
674. Boak A. E. R. An ordi- 
nance of the salt merchants. Ame- 
riean Journal of Phi/ologp 58, 
BaItimore 1937. 
675. Boak A. E. R. A Fourth 
Century Petition of Relief from 
Extortion. The Journal of Juristic 
Papprologp 1, New York 1945. 
676. Bobcev St. S. Caracteri- 
stique et c1assification des diplomes 
des anciens rois bulgares. Prze- 
wodnik Historpczno-Prawnp 5. s. 
71-72, Lwów 1937. 
677. Bock Friedrich. MitteI- 
alterliche Kaiserurkunden im alten 
Urbinater Archiv. Quellen und 
Forsehungen aus italienisehen Ar- 
ehiven und Bibliotheken Bd. 27, 
s. 251-263. Roma 1936/7. 
678. Bock Friedrich. tJber 
Registrierung von Sekretbriefen. 
Quellen und Forsehungen iWS ita- 
lienisehen Arehiven und Bibliothe- 
ken Bd. 28. Roma 1937/38. 
679. Bock Friedrich. Neue 
Forschungen zum Registerwesen 
Johanns XXII. Forsehungen und 
Fortsehritte 14, Berlin 1938. 
680. Bock Friedrich. Studien 
zur Registrierung der politischen 
Briefe und der aIlgemeinen Ver- 
waltungssachen. Johannes XXII. 
Ouellen und Forsehungen aus ita- 
lienisehen Arehiven und Bibliothe- 
ken Bd. 30, s. 139-188, Roma 
1940. 
681. Bock Friedrich. Einfiih. 
rung in das Registerwesen des 
avignonesischen Papsttums. Quel- 
len und Forsehungen aU5 italie-
>>>
, 
nischen Archiven und Bibliotheken 
31 Erganzungsband. Roma 1941, 
s. IX + 107. 
682. Boesch Bruno. Unter- 
suchungen zur alemanischen Ur- 
kundensprache des 13. Jahrhun- 
derts. Bem 1946, s. 203. 
683. Boesch Joseph. Das Auł- 
kom men der deutschen Urkunden- 
sprache in der Schweiz und seine 
sozialen Bedingungen. Zurich 1943, 
s. 126. 
684. Bogdan D. P. Acte mol- 
dovenesti d:nainte de Stefan cel 
Mare. Bucuresti 1938, s. 80. 
685. Bogdan D. P. Diploma- 
tica slavo - romana din secolele XIV 
si XV. Bucuresti 1938, s. 187+ 
9 tab I 
686. Bombiero Julius. Wech- 
selbeziehungen zwischen dem Kir- 
chenrecht und dem burgerlichen 
Recht in 6sterreich. Acta Con- 
gressus iuridici internationalis V, s. 
199-218. Roma 1937. 
687. Bonenfant Paul. Les 
chartes de Reginard eveque de 
LiI
ge pour I' abbaye de Saint - 
Laurent. Bulletin de la Commis- 
sion ropale d' Histoire 105, s. 306 
-366, Bruxelles 1940. 
688. Bonenfant Paul. A.' pro- 
pos des "placards" de Charles 
Quint. Miscellanea historica in 
honorem Alberti De Meper II. s. 
781-790, Louvain 1946. 
689. Bonenfant - Feytmans 
A. M. Le plus ancien acte de 
I' abbaye d' Andenne. Etudes d'hi- 
stoire dMiees a la memoire de 
Henri Pirenne, Bruxelles 1937. 
6QO. Bonis ()I1tÓ1l1j) K. G. '11 
(J'ltOUO
 'tOV O
X
LOU £11 BUCa1l'tLq.J IJEXP
 
TY1' tlIPUCEW' 'tij; AXX0ł-ł/Ala; 'tV 1045 


682-698 


37 


V'ltO K01l(J'ta1l'tf1lou 'tOV M01l'Jp.uxou 
0042-1055). 'Exx'''p(a 16 s. 397- 
398, 406-407, 417-419, Athen 
1938. 
691. Bónis Gyorgy. Szent Ist- 
van torvenyenek onallosaga (La 
singularite des lois du St. Etienne). 
Szazadok 72, s. 433--437, Buda- 
pest 1938. 
692. Borowski Stanisław. Po- 
wszechny statut ziemski księcia 
Daniela z roku 1855. Warszawa 
1938, s. 56. 
693. Boucaud Carolus. Rela- 
tiones inter ius roman um et Co- 
dicem Benedicti XV. Acta Con- 
gressus iuridici internationalis IV, 
s. 43-50. Roma 1937, 
694. Boulet Marguerite. Trois 
manuscrits juridiques oublies de la 
Bibliotheque Nationale. Revue hi- 
storique de droit fram;ais et efran- 
ger 4, ser. 24, s. 269-296, Paris 
1945. 
695. Bourgin Georges. Pour 
I'histoire des Codes fran
ais. Revue 
historique de droit fram;ais et 
efranger 4, ser. 17, s. 98-102, 
Paris 1938. 
696. BI'adford Welles C. Dura 
papyrus 101. Purchase of a vine- 
yard on the Chabur by a Roman 
veteran in A. D. 227. Archivesd'Hi- 
stoire du Droit OrientalI, s.261 
-288. 
697. Brandt Hans. Das preus- 
siche Volksgesetzbuch. Zeitschrift 
rur die gesamte Staatswissenschaft 
100, s. 337-352. Tubingenl940. 
698. Bratz Leon. Sur les 
origines etrangeres de la plupart 
des lois civiles russes (a I'occasion 
du centenaire du corps des lois 
russes). Paris 1937, s. 59.
>>>
38 


699. Brlnkworth E. R. The 
Archedeacon's Court. Liber Actorum 
1584, vol. I, Oxford 1941, vol. II, 
Oxford 1942. (Oxford Record So- 
cietv XXIII, XXIV). 
700. Browne Michael. De re- 
latione inter ius canonicum et leges 
civiles in Hibernia et Imperio bri. 
tannico vigentes. Acta Congressus 
iuridici internationaIis V, s. 311 
-320. Roma 1937. 
701. Bruck E. F. Ethics V9. 
law. St. Paul, the fathers of the 
Church and the "Cheerful Giver" 
in Roman Law. Traditio 2, 1944. 
702. Brunner H. Das frag- 
ment eines Schutzdekrets aus dem 
Neuen Reich. Mitteilungen des 
Deutschen lnstituts ffir agpptische 
Altertumskunde 8, Berlin 1939. 
703. Buchda Gerhard. Wirt- 
schaftsrecht in jiingeren thfiringi- 
schen Landesordnugen. Festchrift 
fur ]ustus Wilhelm Hedemann. 
Jena 1938. (odb. s. 17). 
704. Buchda Gerha.rd. Schof- 
fenstuhlsiegel I. Zt. d. Sav. Stift. 
uerm. Abt. 61, s. 257-265, Wei- 
mar 1941. 
705. Buchner Max. Pseudo- 
jsfdor und die Hofkapelle Karls des 
Kahlen. Historisches ]ahrbuch 57, 
9. 180-208. Koln 1937. 
706. Buchner Rudolf. Text- 
kritlsche Untersuchungen zur Lex 
Rlbvarla. Lelpzig 1940, S. VII + 
193. (Schriften des Reichsinstituts 
fUr altere deutsche Geschlchts- 
kunde 5). 
707. Buckland W. W. vide 
Kantorowicz Hermann (łnfra). 
708. Buckland W. W. The 
Interpretation to Pauli Sententfae 
and the Codex Theod05fanus. Law 


699-717 


Quarterlp Review 60, 5. 361-365, 
London 1944. 
709. Buckland W. W. Pauli 
Sententiae and the Compilers of the 
Digest. Law Quarterlp Review 61, 
5. 34-48, London 1945. 
710. Biltow Hans. Regesten von 
15 Darrmietzeler Lehensurkunden. 
Konigsberger Kreiskalender 7, s. 
149-151. 1937. 
711. Buyken Thea tJnd Con- 
rad Hermann. Ein frfihes Statut 
der Amtleutegenossenschaft der 
kolnischen Sondergemeinde St. 
Martin, Zt. d. Sav. Stift. uerm. 
Abt. 58, S. 808-810, Weimar 1938. 
712. Buyken Thea und Con- 
rad Hermann. Ole altesten Stadt- 
bficher von Koblenz. Zt. d. Sav. 
Stift. uerm. Abt. 59, 5. 165-193, 
Weimar 1939. 
713. Cada Frantisek. Zemske 
desky ceske pred r. 1541 (Les Ta- 
bulae Terrae de Boheme avant 
I'an 1540. V
ehrd 22, Praha 1941. 
714. Calasso Francesco. Sto- 
ria e sistema delie fonti dei dirit- 
to comune, vol. I: Le origini. 
Milano 1938, 5. 382. 
715. Calasso Francesco. II 
probIerna 5torico dei diritto comu- 
ne. Studi dl Storia e Diritto in 
onore di Enrico Besta II, s. 459 
- 513, Milano 1939. 
716. Calisse Carlo. II diritto 
comune eon riguardo speciale agli 
Stati delia Chiesa. Studi di Storia 
e Diritto in onore di Enrico Bes- 
ta II, 5. 415 - 433, Milano 1939. 
717. Cameron Annie I. and 
Polaczek Helena. Diploma of 
Nobility of Thomas Cumming 1727. 
]uridical Review, March 1938, s. 24. 
Edinbourgh 1938,
>>>
718. Carstens Werner. Zur 
Entstehung der nordfriesischen 
..Siebenherdenbeliebung" und der 
Eiderstedter "Krone der reehten 
Wahrheit" vom Jahre 1426. Zeit- 
schrift der Oesellschaft filr Schles- 
wig - Holsteinische Oeschichte 65. 
s. 368 - 378. Neumiinster i. H. 
1937. 
719. Carstens Werner. Griin- 
dungsurkunde der Stadt Kiel. Zeit- 
schriff der Oesellschaft filr Schles- 
wig - Holsteinische Oeschichte 67. 
s. 1-28. Neumiinster i. H. 1939. 
720. Carusi Evaristo. Dirit- 
to romano e diritti orientali (Pro- 
blemi di sostanza e di metodo). 
Atfi dei IV Ćongresso nazionale 
di studi romani I. s. 62-98. Ro- 
ma 1939. 
721. Castello C. Osservazioni 
sui rapporti fra Coneili della Chie- 
sa e Diritto romano. Rendiconti 
dei R. Istituto lombardo di Scien- 
ze e Lettere 71. Classe delie Lettere 
e Scienze morale e storiche 5.201 
- 221. Milano 1938. 
722. Cavalgnac E. Note sur 
deux contrats d'Uruk de 193 - 2. 
Revue d'Assprologie 35, Paris 1938. 
723. Cerepln L. V. K voprosu 
o proisehożdeniji i sostave Pskov- 
skoj Sudnoj Gramoty. Istoriceskije 
Zapiski 16. s. 203-231. Moskva 
1945. 
724. Cerepin L. V. Sostav i 
proisehożdenije Novogrodskoj Su- 
dnoj Gramoty. Istoriceskije Zapiski 
21. s. 222-253. Moskva 1947. 
725. Chastonay p."ide. Die 
Satzungen des Jesuitenordens. Wer- 
den. Inhalt. Geistesart. Einsiedeln 
1938. s. 278. , 
726. Cheney C. R. A propos 
dei registres de marguillier9. Re. 


. 


718-735 


39 


vue d'Histoire eccMsiastique 34. 
9. 801 - 803, Louvain 1938. 
727. Cheney C. R. English Sy- 
nodalia of the 13 th Century. Ox- 
ford 1941. 
728. Cheney Mary. The Com- 
promise or Avranehes and the 
spread of Canon Law in England. 
English historical Review 56. s. 
177 -197. London 1941. 
729. Chevrier Georges. Une 
tentative de reformation de la cou- 
tum e du eomte de Bourgogne au 
XVIII-e siecle. Memoires de la 50- 
ciele pour [,Histoire du Droit et 
des Institutions des anciens Paps 
bourguignons. comtois et romands 
4. s. 121 - 143, Dijon 1937. 
730. Chiaudano Mario. II 
piu antico manoseritto degli Sta- 
tuti di Genova. Annali delia Uni- 
versita di Camerino 12. 1938 (odb. 
str. 7). 
731. Christ Karl. Die Sehloss. 
bibliothek von Nikolsburg und die 
tJberlieferung der Kapitularien- 
Sammlung des Ansegis. Deutsches 
Archiv filr Oeschichte des Mittelal- 
ters I. s. 281 - 322, Weimar 1937. 
732. Christophilopulos A. P. 
To ..pó
h;,,!z 't11; Ecloqa privata. 
..4exewv lo
w'n"oi o
"atov 4. s. 97 
- 105. Athenai 1937. 
733 Christophilopulos A. P. 
'H E'l.'ltfjhJal
 'tWV 'ltpOlXą:W\I aXlV1)'twV 
'X.1X'tft 'tO 
O:O:V'tlVOV oLxalov. "..4ex dov 
lo
um"oi d'
"atov 6. s. 538 - 549. 
Athenai 1939. 
734. Chrlstophllopulos A. P. 
Z7j't
p.a'td 'twa: EX 'tOU 'E'ltl1pXl'X.ou 

l
ALO!). E)).'ł11J
"a 19. s. 125 -136. 
Athenai 1940. 
735. Claussen Hans Kurt- 
Das freisinger Reehtsbueh. Wei- 
mar 1940. s. 96 (Deutsehrecht- 
liehes Arehiv. Heft 1).
>>>
40 


736. Colng Helmut. Die Re- 
zeption des romischen Rechts in 
frankfurt am Main. Ein Beitrag 
zur Rezeptionsgeschichte. frank- 
furt a. M. 1939, s. 193 (frank- 
furter wissenschaftlichte Beitrage. 
Rechts-und wirtschaftswissenchaft- 
liche Reihe Bd. 1). 
737. Collinet Paul. Les preu- 
ves directes de l'influence de l'en- 
seignement de Beyrouth sur la 
codification de }ustinien. Melanges 
.} la memoire de P. Huvelin s. 
75-92. Paris 1938. 
738. Collinet Paul. Le P. Ryl. 
III. 474. la le
on du D. 12, 1. 1. 
l. et la redaction contre l'hyper- 
critique. Revue historique de droit 
fran(ais et etranger 4 ser. 17. s. 
663 - 665. Paris 1938. 
739. Colllnet Paul. Le fr. 5' 
Dig., 19. 5. De Praesc. Verbis e t 
In f. Act,: Application de la Me- 
thode critique de Decomposition 
des Textes. Festschrift Paul Ko- 
schaker I. s. 70 - 83. Weimar 
1939, 
740. Colvin Milton H. Roman 
and civil law elements in sources 
ol the law ol the United States. 
Studi in memoria di Aldo Alber- 
toni III. s, 113-155. Padova 1938. 
741. Conrad Hermann vide 
Buyken Thea Nr. 712-713. 
742. Coppln Chanolne. Les 
statuts de I'Hopital Gantois A Lilie 
(1467). Revue du Nord. Lilie 1947. 
743. Corso Raffaele.Consuetu- 
dłnł giuridiche agrarie Calabresi in 
un documento deI XII secolo. Ar- 
chivio V, Scialoja per le consue- 
tudini agrarie e le tradizioni popo- 
la ri italiane 4, S. 21-29. 1937. 


736-753 


744. Coussa Acacius. De codi- 
ficatione canonica orientali. Acta 
Congressus iuridici internationalis 
IV, s. 491-532. Roma 1937. 
745. Cramer Fritz. Magna 
Charta. Merano 1937. s. L+284. 
746. Cruslus Eberhard. Pu- 
tziger Bruchstilcke einer Sachsen- 
spieyelhandschrift. Weichselland 
41. 1942. 
747. CuJtino G. P. An unin. 
dentified Gascon Register. The 
English historical Review 54. s. 
293-299. London 1939. 
748. Dabinović Antun. Prilozi 
za proucavanje postanka ugovora 
god. 1102 (pacta conventa) i tro- 
girske diplome. MjeseCnik Pravni- 
ckog Drustva LXIII, s. 38-58. 
120-139. Zagreb 1937. 
749. D8,bkowskl Przemysław. 
Katalog dawnych aktów sądowych 
polskich województwa ruskiego 
i bełzkiego przechowywanych 
w Archiwum Państwowym we 
lwowie. Lwów 1937. s. V+220. 
(Studia nad Historią Prawa Pol- 
skiego T. 17. z. 1). 
750. D8,bkowski Przemysław. 
Wołosi i wołoskie prawo w dawnej 
Polsce. Studia Historpczne ku czci 
Stanisława Kutrzebp I. s. 105- 
118. Kraków 1938. 
751. Dahm Georg. Zur Reze- 
ption des romisch - italienischen 
Rechts. His torisch e Z eitschrift 
167, s. 229 - 250. Milnchen 1943. 
752. Darblade J. B. La Colle- 
ction Canonique Melkite d'apres les 
manuscrits arabes des XlIle - XVlle 
sieci es. Orientalia Christiana Pe- 
riodica 4. s. 85-119, Roma 1938. 
753. Dauba D. Studies in Bł- 
blical Law. Cambridge 1947. .. 
VIII + 328.
>>>
754-772 
.. 


754. David Martin. De Codex 
Hammoerabi en zijn verhouding 
tot de wetsbepalingen in Exodus. 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 
17, s. 73-93, Leiden 1940. 
755. Dayles G. O. The sour- 
ces of two revisions of the statute 
of Gloucester, 1278. The English 
historica/ Review. London 1937. 
756. Degre Alajos. A Planum 
tabulare keletkezesevel kapcsolatos 
kerdesek. K%svarp Emlekki5nl'v 
1939. 
757. DeI Giudice Riccardo. 
Lineamenti storici e concettuali 
delia legislazione deI lavoro. Bari 
1937, s. 24. 
758. DeI Giudice Riccardo. 
Die geschicht1ichen und begriff1i- 
chen Grundsatze des Arbeitsrechts. 
Zeitschrift der Akademie filr Deut- 
sches Recht 5, s. 292-294, Ber- 
lin 1938. 
759. Dembo L. I. Agrarnoje 
zakonodatelstvo francuzskoj revo- 
lucji 1789-1793 gg. Sovetskoje 
Oosudarstvo i Pravo 1940. Nr 2, 
s. 114-132, Moskva 1940. 
760. Dembo L. I. Iz istorii 
agrarno go zakonodatelstva burzuaz- 
nych stran. l-pj Leningradskij lu- 
ridiceskij lnstitut N. K. lu. Sojuza 
SSR. Ucenpje zapiski 2, s. 62- 
105, Lenigrad - Moskva 1940. 
761. Denholm-Young N. Who 
wrote Fleta? English historical 
Reviev 58, s. 1-12, London 1943. 
762. De Sarlo Lulgi. L'origine 
storica dell' art. 199 comma 10 
deI Codice civile italia no. Sttldia 
et documenta historiae et iuris 3, 
l. 348-359, Roma 1937. 
763. Devllla Vittorio. Casi di 
diritto agrario nelle c. d. "questio- 
ni esplicative della carta de logu". 


- 


41 


Testi e Documenti per la storia 
de/ diritto agrario in Sardegna. 
Sassari 1938. 
764. Devilla Vittorio. Emblemi 
nelle istituzioni giustinianee. Studi 
Sassaresi 18, s. 354-399, Sassari 
1940. 
765. Dhont J. Un acte innom- 
me de Philippe Auguste. Revue 
historique 193, s. 21-24, Paris, 
1942/3. 
766. Di Capua Francesco. 
Analisi ritmica delie formule deI 
"Liber Diurnus" dei Romani Pon- 
mici. Studi dedicati al/a memoria 
di Pa % Uba/di, Milano 1937. 
767. Dietrich Albert. Arabi- 
sche Papyri aus der Hamburger 
Staats - und Universitatsbibliothek. 
Leipzig 1937, s. XII + 97. 
768. Di Marzo Salvatore. In 
difesa deI Gaio Veronese. Studi 
di Storia e Diritto in onore di En- 
rico Besta I, s. 109-116, Milano 
1939. 
769. Doens I. Dom. Armenian 
Canon Law. Eastern Ch u rch es 
Quarter/p 3, s. 419-429, Rams- 
gate 1939. 
770. Dold Alban. Zum Lango- 
bardengesetz. Neue Bruchstilcke 
der altesten Handschrift des Edi- 
ctus Rothari. Deutsches Archiv filr 
Oeschichte des Mitte/alters 4 s. 1- 
52, 1940, 
771. Dolger Franz. Zur Text- 
gestaltung der Lavra - Urkunden 
und zu ihrer geschicht1ichen Aus- 
wertung. Bpzantinische Zeitschrift 
39, s. 23-66, Leipzig 1939. 
772. Dolger Franz. Chronolo- 
gisches und Diplomatisches zu 
den Urkunden des Athosklosters 
Vatopedi. Bpzantinische Zeitschriff 
39, s. 321-340, Leipzig 1939.
>>>
42 


773. Donnedleu de VabresJ. 
L' evolution de la jurisprudence 
fran
aise en matiere de conflił de 
lois depuis le debut du 20e siecle. 
Paris 1938, s. 781. 
774. Dorflerówna Anna. Ma- 
teriały do egzekucji dóbr koron- 
nych z r. 1564 w województwach 
bełzkim, ruskim i podolskim. Spra- 
wozdania TowarzJls/wa Nauko- 
wego we Lwowie, R. 18, s, 172 
-173, Lwów 1938. 
775. Dorsey Roscoe J. C. Ro. 
man sources of some, English prin- 
ciples of Equity and Common Law 
rules. Bulle/lino deI/' Istifu/o di 
diritto romano N. S. 3 (46) s. 459- 
463. Roma 1936/7. 
776. DosoudlI J. Urbar des 
Rittersitzes und des Gutes D. Jas- 
nik und Gross Petersdorf. Zeit- 
schrift des Vereins fUr die Oe- 
schichte Mfihrens und Schlesiens 
1941. 
777. Douglas D. C. The Do. 
mesday Monachorum of Christ- 
church, Canterbury. London 1944. 
778. Duverger S. Honore. Un 
fragment de compte de Charles 
le Mauvais 1358. Bibliotheque de 
l' Ecole des Chartes 102. s. 292- 
297. Paris 1941. 
779. Ebel Wilhelm. Das lU. 
bis che Varrecht. Zeitschrift des 
Vereins fur Lubeckische Oeschich/e 
und Altertumskunde 31. Lfibeck 
1941. 
780. Ebrard Friedrich. Die 
Entstehung des Corpus iuris nach 
den acht Einffihrungsgesetzen des 
Kaisers Justinian. Schweizer Bei. 
trage zur allgemeinen Oeschichte 
5. 1947. 
781. Eckhardt Karl August. 
Nordische Chronologie. Bonn 1940. 


773-790 


s. VIII + 47. CGermanenstudien, 
Heft 2). 
782. Edwards J. G. Conflr- 
matio Cartarum and the Baronial 
Grievances in 1297. English Histo. 
rical Review 58, s. 147-171,273- 
300. London 1943. 
783. Edwards R. D. and Moo- 
dy T. W. The History of Poyning's 
Law J 494-1615. Irish Historic.11 
Studies 2. s. 415-424. 1940. 
784. Eis Gerhard. Das Relm. 
nachwort im Meissner Rechtsbuch. 
Oermanenrechte. N. F. Deutsch- 
rechtliches Archiv l. s. 67-86.1940. 
785. Elsenbrand Th. Ehehafts- 
ordnungen im Hochstift Eichstatt. 
Feuchtwangen 1938, s. 190. 
786. Eisser Georg. Beitrage 
zur Urkundenlehre der altassyri- 
schen Rechtsurkunden vom KUI- 
tepe. Festschrift Paul Koschaker III, 
s. 94-126. Weimar 1939. 
787. Eistert Karl. Berichtlgun. 
gen und Erganzungen zum liber 
fundationis. Zeitschrift fUr die Oe- 
schichte Schlesiens 72. 1938. 
788. Elbogen J. ..Judenrecht" 
ais wissenschaftliche DiszipIin. Zeit. 
schrift fur die Oeschichte der lu- 
den in Deutschland. 1937. 
789. Engelmann W. Dle Wie- 
dergeburt der Rechtskultur in Ita- 
lien durch die wissenschaftliche 
Lehre. Eine Darlegung der Entfal- 
tung des gemeinen italienischen 
Rechts und seiner Justizkultur im 
Mittelalter unter dem EinfIuss der 
herrschenden Lehre, der Gerlchts- 
praxls, der Rechtsgelehrten und der 
Verantwortung der Richter im Sin. 
dikatsprozess. Leipzig 1938 s. 585. 
790. Enklaar D. Th. Eltensche 
hoven en Geldersche marken. Vers- 
/Ilgen en Medidee/ingen der Veree
>>>
791-806 


mgmg tot Uitgaaf der Bronnen 
van het oud-vaderlandsch Recht 9, 
s. 164-173. Utrecht 1937. 
791. Era Antonio. II diritto 
agrario nelle "Leges y Pragmaticas 
reales deI Reyno de Sardena". 
Testi e Documenti per la storia 
dei diritto agrario in Sardegna. 
Sassari 1938. 
792. Era Antonio. Agricoltura 
e diritto agrario nel "Pregone gene- 
rale deI duca di S. Giovanni (t 700)". 
II diritto agrario nella legislazione 
sabauda in Sardegna. Testi e Do- 
cumenti per la storia dei diritto 
agrario in Sardegna. Sassari 1938. 
793. Era Antonio. Ordinanze 
civiche e concessioni in materia 
agraria emanate o proposte dal 
consi!Jlio civico di Sassari (sec. 
xV-XVI). Testi e DOCllmenti per 
la storia dei diritto agrario in Sar- 
degna. Sassarj 1938. 
794. Era Antonio. II djritto 
agrario nej "Capitula Curiarum" deI 
Regno dj Sardegna. Testi e Docu- 
menti per la storia dei diritto agra- 
rio in Sardegna. Sassari 1938. 
795. Era Antonio. II codice 
agrario di Mariano IV d'Arborea. 
Testi e Documenti per la storia dei 
dirifto agrario in Sardegna. Sassa- 
ri 1938. 
796. Era Antonio. Le cosi det- 
te Questjonj gjurjdiche esplicatjve 
delia Carta dj Logu.' Studi di Sto- 
ria e Diritto in onore di Enrico 
Besta II, s.377-414, Milano 1939. 
797. Erdelyl L. Magyarorszag 
tórvenyjei Szpnt Istv3n t61 Mohac- 
sig (Hungarian Laws from St. Ste- 
phan to the battle of Mohacs). 
Szeged 1942, s. 628. 
798. Erminl Giuseppe. La giu- 
rhiprudenza dei TribunaU come 


43 


elemento costitutivo delio ius com. 
mune nei sec. XIV-XIX. Atti dei 
IV Congresso nazionale di studi 
roma ni. 1937. 
799. Ertl N elly. Diktatoren 
frilhmittelalterlicher Papstbriefe, Ar- 
chiv fur Urkundenforschung l, s. 
56-132. Berlin 1937. 
800. Esposito Marlo. Sur quel- 
ques ecrits concernarit les heresies 
et les heretiques aux XII-e et XIII.e 
siecIes. Revue d'lfistoire ecciesia- 
stique 36. s. 143-162. Paris 1940. 
801. Eustratiadps Sophro- 
nios. To TI1\'o
h'KOV "[iie £XX;,1'jOLUC; 
yftc; rEAAa
o
. .E7rEne/'
 'En{łla, Bu- 
CavrL'VtU'II 
7ro;;4oJ'll 13. S. 3 - 29. 
1937. 
802. Falron Emi1e. Chartes 
confisqufes aux bonn('s viIIes du 
pays de Liege et du comte de Looz 
apres la bataiIle d'Othee 1408. 
Bruxelles 1937. 
803. Fallettl L. Elements d'un 
Tableau chronologique des Pran- 
chises de Savoie. La Revue Savoi- 
sienne 78, s. 136-216. Annecy 
1937. 
804. Farry Ello Alex. Pierre 
Ouissard und sejn Coutumier du 
Pays de Vaud. 1555 sqq. Ein Bei- 
trag zur Rechtsgeschichte der Kan- 
tone Waadt. Preiburg und Bern 
Aarau 1947, s. XVI+72. 
805. Feger Otto. Das 
ilteste 
Urbardes Bistums Konstanz (=Ober- 
rhelnische Urbare 1 Band). Karls- 
ruhe 1943, s. IX + 155. (Ouellen 
und Porschungen zur Siedlungs- und 
V olkstumsgeschichte der Oberrhein- 
lande 3. Band). 
806. Fehr Hans. Die plastik 
dea Rechta. BerUn 1940,
>>>
44 


807. Fehr Hans. Die Dynamik 
des Gesetzes. Zeitschrift fUr schwei- 
zeriches Recht 59. Basel 1940. 
808. Fehr Hans. Der Geist der 
aIlemanischen V olksrechte. Aarau 
1943 (Schweizerische Beitrage zur 
aIlgemeinen Geschichte). 
809. Fehr Hans. Die Tragik 
im Recht. Zurich 1945. 
810. Fehr Hans. Der Humor 
im Recht. Bern 1946. 
811. Feige Rudolf. Die Sta- 
łuten des Fleckens und der Sładł 
Sachsenhagen. Beitrage zur Ent- 
wicklung und Verfassungsgeschichłe 
einer Schaumburgischen Kleinstadt. 
Schaumburger Heimat. Quellen und 
Darstellungen zur Oeschichte, Volks 
-und Heimatkunde der Orafschaft 
Schaumburg Bd. I, 5. 103--203. 
Rinłeln 1939. 
812. Felegyhazy J. Werboczy 
Harmaskonyve es a kanonjog (The 
Triparłitum of Werboczy and łhe 
Canon Law). Budapesł 1942. 
813. Felgentraeger Wilhelm. 
Zu den Formulae Andecavenses. 
Festschrift Paul Koschaker III, s. 
366-375. Weimar 1939. 
814. FelIer Richard. Die Sit- 
tengesetze der bernischen Refor- 
mation. Festschrift Friedrich Emil 
Welfi, s. 54-82. Aarau 1937. 
815. Ferrari dalIe Spad e Gian- 
nino. La legislazione dell'lmpero 
d'Oriente in Italia. Atfi dei R. lsfi- 
tuto Veneto di Scienze. Lettere ed 
Arti 96, s. 171-202. Venezia 1937. 
816. Ferrari dalIe Spade Gian- 
nino. La legislazione dell'Impero 
d'Oriente in Italia. Italia e Orecia 
1939, s. 225-253. Firenze 1939. 
817. Ferrari dalIe Spade Gian- 
nino. Infiltrazioni occidenłali nel 
diritło 'greco.iłalico delia Monarchia 


.  


807-825 


normanna. Rivista di Storia dei 
Diritto italiano 12, s. 1-37. Bo- 
logna 1939. 
818. Festa Nicola. Un editło 
di Vespasiano en un rescritto di 
Domiziano. Documenti per la sto- 
ria delia legislazione scolastica nei 
primi secoli dell'impero romano. 
Bulletfino dell'/stittlto di Diritto 
romano N.S.3(46) s. 13-18. Roma 
1936/7. 
819. Figge. Altes Recht in 
Cełłe. (Geschichte des Cełłer Sładł- 
rechłs). Zum 400-jahrigen Jubilaum 
des Cełłer Sładłrechtes von 1537. 
Cełłe 1938, s. 51. 
820, Filhol Rene. Le premier 
president Christophe de Thou et 
la reformation des coutumes. Pa- 
ris 1937, s. XV+301. 
821. Filia Damiano. II diritto 
agrario negli Słatuti di Sassari. Testi 
e Documenti per la storia dei di- 
ritto agrario in Sardegna. Sassari 
1938. 
822. Finke Heinrlch. Nach- 
trage und Erganzungen zu den 
Acta Aragonensia. I-III. Oesam- 
me/te Aufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens 7, s. 326-346. Munster 
i. W. 1938. 
823. Finsterwalder Paul WU- 
lem. Die sogenannte Homilia leo. 
nis IV., ihre Bedeutung fUr Hinko 
mars Capitula und Reginos Inqui- 
sitio. Zt. d. Sav. Sfift. Kan. Abt. 
27, s. 639-664. Weimar 1938. 
824. Finsterwalder Paul Wił- 
lem. Quełłenkritische Untersuchun- 
gen zu den Capitularien Karls des 
Grossen. Historisches ]ahrbuch 
58, s. 419-423. Koln a. Rh. 1938. 
825. Fliche A. La valeur histo- 
rique de la cołłection canonique 
d' Anselme de Lucques. Miscellanea
>>>
1126-844 


historica in honorem Alberti De 
MeJler I. s. 348-357. Louvain 1946. 
826. Franęois M. Note sur les 
lettres de remission transcrites sur 
les registres du tresor des Char- 
tes. Bibliotheque de 1'Ecole des 
Chartes 103, s. 317-324. Paris 
1942. 
827. Franz H. Die Kirchenbii- 
cher in Baden (2 Auflage). KarJs- 
ruhe 1938, s. 238. 
828. Franz Giinther. Die Ent- 
stehung der "Zwolf Artikel" der 
deutschen Bauernschaft. Archiv fur 
Reformationsgeschichte 36. Leipzig 
1939. 
829. Fritz Karl Heinrich. Stu. 
dien zur ]ustinianischen Reform- 
gesetzgebung. Koln a. Rh. 1937. 
830. Fruhmann Theodor. Stu- 
dien zur Kanzlei und zum Urkun- 
denwesen der Erzbischofe von 
Mainz im spaten Mittelalter (1289- 
1373). frankfurt am Main 1940. 
s. 107. 
831. Funk Wilhelm. Deutsche 
Rechtsdenkmaler mit besonderer 
Beriicksichtigung frankens. Erlan- 
gen 1938. S. 178. 
832. Galbraith V. H. The Ma- 
king of Domesday Book. English 
Historical Review 57, S. 160-177. 
London 1942. 
833. Gallet Leon. Essai sur 
le senatus - consulte "de Asclepia- 
de sociisque". Revue historique de 
droit fran(ais et etranger 4 ser. 16. 
S. 242-243, 387-425. Paris 1937. 
834. Gallo Garcia. Nacionali- 
dad y territorialidad deI derecho 
en la epoca visigoda. Anuario de 
Historia dei Derecho Espaibl 13, 
s. 168 n. Madrid 1936-1941. 
835. Ganahl Karl Hans. Neues 
zum Text der Gelnhauser Urkunde. 


. 


4
 


Mitteilungen des ósterreichischen 
lnstittlts fUr Oeschichtsforschung 
53, S. 287-321. Innsbruck 1939. 
836. Gandilhon R. L'unification 
des coutumes sous Louis XI. Re- 
vue Historique 194, s. 317-323. 
Paris 1944. 
837. Ganshof Francois L. 
Voorstel tot voorbereiding en uit- 
gave van een historisch Woorden. 
buch. Mededeelingen van de komn- 
klijke vlaamsche Akademie voor 
Wetenschappen III, 3. Bruxelles 
1941. 
838. Gantzer Paul. Altestes 
Strafbuch der Stadt Schweidnitz. 
Zeitschrift des Vereins fUr Oe- 
schichte Schlesiens 71, s. 184- 
210. 1937. 
839. Gardner John C. A com. 
parative examination of the doc. 
trine of judicial precedent in Scots 
Law. Juridical Review 1938. 
840. Gasparri Pietro. Storia 
delia codificazione deI diritto ca- 
nonico. Acta Congressus juridici 
internationalis IV s. 1-10. Roma 
1937. 
841. Gaudemet Jean. Coutu. 
me et raison en droit romain. A pro. 
pos de C. ]. 8, 52, 2. Revue hi- 
storique de droit fran(ais et etran- 
ger 4 ser. 17, s. 143-171. Paris 
1938. 
842. Gaudioso Matteo. Ancora 
su i privilegi falsi di Messina. Ri- 
vista di Storia dei Diritto italiano 
11, s. 383-398. Bologna 1938. 
843. Gehring Paul. Weistiimer 
und schwabische Dorfordnungen. 
Zeitschrift fur wurtembergische 
Landesgeschichte 4, s. 48-60. 
Stuttgart 1940. 
844. Gehring Paul. Um die 
Weistiimer. Zt. d. Sav. Stift. Oerm.
>>>
4b 


Abt. eo, e. 261-279. Weimar 
1940. 
845. Geijermans G. Tatiscev- 
skije spiski Russkoj Pravdy. Pro- 
blęmp istocnikovedenija. (Trudp 
lnstituta istorii Akademii Nauk) 
sbor. III. s. 163-174. Moskva 
1940. 
846. Gerbrandy P. De invoe- 
ring der burgerlijke wetgeving op 
1.0 et. 1838. (Die Ejnfiihrung des 
biirgerlichen Gesetzbuches vom l. 
Oktober 1838). Stemmen des tejds 
27, s. 341-362. Zeisł 1938. 
847. Gescher Franz. Um die 

iIłesłe Satzung des erzbischafli- 
chen Officialats in KaIn (um 1320). 
Annalen des historischen Vereins 
filr den Niederrhein, Hefł 13], s. 
24-62. 1937. 
848. Giardlna Camillo. L'editti 
di Rołari e la codjficazione di 
Giustiniano. Studi di Storia e Di- 
ritto in onore di Enrico Besta III 
s. 71-127. Milano 1937 (odb. s. 
59). 
849. Glardina Cam1llo. Sull' 
aułenticita dei privilegi messinesi 
di Enrico VI. Atfi delia Reale Acca. 
demia Peloritana 41. Messina 1939. 
(odb. 5. 34). 
850. Glerke Julius von. Dan- 
zigs Deutsches Recht. Zeitschrift 
filr das gesamte Handelsrecht und 
Konkursrecht Bd. 107, s. 161-210. 
1940, 
851. G1llmann Franz. De sy. 
słemałe Decreti Gratiani. Jus Pon- 
tificium 17 5.29-34, Roma 1937. 
852. G1llmann Franz. Bruch. 
słilcke des Laurenłius Hispanus- 
Apparats zur Comp. III in der Lan. 
desbjbliothek zu Kassel. Archiv filr 
katholisches Kirchenrecht 117 (4. 
f. 25) 5. 436-452. Mainz 1937.  


845-86 t 


853. G1llmann Franz. Hał Jo- 
hannes Teutonikus zu den KonsU- 
łutionen des 4. Laterankonzils 
(1215) ais solchen einen Apparat 
verfasst. Archiv fUr katholisches 
Kirchenrecht 117 (4. f. 25) s. 453 
-466. Mainz 1937. 
854. GiIlmann Franz. Des Jo. 
hannes Galensis Apparat zur Com- 
pilatio III. in der Universitatsbi- 
bliothek Erlangen (cod. 349). Ar- 
chiv filr katholisches Kirchenrecht 
118 (4. f. 26) 5.174-222. Mainz 
1938. 
855. Gines D. To £'ltaQXt'ltov 
t- 

ł.lOV 'Xal ol vóp.Ot 'lo'UAtavou 'tOV 
'AOXClAUJVlW'U. 'EnE1;'1Je'i
 'ErateE{a
 
Bv
avnvm'V 
noi!JW1J. 13. s. 183- 
191. Athenai 193'1. 
856. Glnes D. '0 Nop.o'XuvUJ\I 
'["ou MaAa
ou w
 'ltQw't'Yj 'It'Yj"(
 Ot'Xa- 
lOV 'fOU p.En! 't
v UAUJOl\l Eł.A'YjVtap.ov. 
lIeannxa 


 JAxa,JEIL£a
 'Ao'Yjv. 23 
5. 396-40 l. Athenai 1938. 
857. Gines D. 
tOQ'YjWOEt
 E
 
't1}V 'E
U
l
AOV 'tou 'AQP.EVO'ltOlJAOt' 
E'ltl 'tU 
ciOEt 'tOU Nop.oxavovo
 wv 
MaAa
ou. 'E1tE'tEQł
 rE'tat(EL
 Bv- 
Cavr.vwv 
1tOuaUJ\I 14. s. 306-309. 
1938. 
858. Goerlitz Theodor. Zu den 
Neubearbeitungen von Gustaw Ho. 
meyers Deutschen Rechłsbiichern 
des Mittelalters. Zt. d. Sav. Stift. 
Oerm. Abt. 47. s. 752-755. We i- 
mar 1937. 
859. Goerlitz Theodor. Das 
Leobschiitzer Rechł. Der Oberschle- 
sier 19, s. 380-389, 1937. 
860. Goerlitz Theodor. Das 
Leobschiitzer Recht [in): Leob. 
schillz eine alte deutsche Stadt. 
1937. 
861. Goerlitz Theodor. Das 
flamische und das frankische Recht
>>>
A62-S78 


in Schlesien und ihr Wiederstand 
gegen das siichsische Recht. zt. d. 
Sav. Stift. (jerm. Abt. 57 s. 138- 
181. Weimar 1937. 
862. Goerlitz Theodor. Ein 
bisher unbekanntes Rechtsbuch ais 
Beitrag zur Geschichte des Sachsen- 
epiegels. Oberlausitzer Beifriige 
(- Festschrilt fur R. ]echt) s.49- 
54. 1938. 
863. Goerlltz Theodor. Die 
Ausstrahlung schlesichen Rechtes. 
Schlesiches ]ahrbuch lO, s. 20- 
24. 1938. 
864. Goerlltz Theodor. Die 
Breslauer Rechtsbficher des 14. 
]ahrhunderts. zt. d. Sav. Stift. 
(jerm. Abt. 59, s. 136. Weimar 
1939. 
865. Goerlitz Theodor. Die 
Rechtsentwicklung in der Stadt 
Oppeln. Der Oberschlesier 20. 1939. 
866. Goerlitz Theodor. Das 
Rechtsbuch der Stadt Posen, ins- 
besondere seine Verwandschaft mit 
anderen deutschen Rechtshand- 
schriften. zt, d. Sav. Stilt. (jerm. 
Abt. 60, s. 143-196. Weimar 1940i 
867. Goerlitz Theodor. Die 
deutschen Rechtsdenkmaler aus 
Schlesien ais Quelłe der Sozial- 
und Wirtschaltsgeschichte 35. Stutt- 
gart 1942. 
868. Goerlltz Theodor. Das 
Magdeburger Recht in Liegnitz. [in]: 
Liegnitz 700 ]ahre eine Stadt 
deutschen Rechts. 1942. 
869. Goerlitz Theodor. Dfe 
Magdeburger Schoffensiegel (Han- 
gesiegel, aufgedriickte Si egei und 
Sekrete) sowie ihre verschiedenar- 
tige Verwendung. zt. d,Sav. Stift. 
Oerm. Abt. 63, s. 327-333. Wei- 
mar 1943. 


47 


870. GoerUtz Theodol'. Die 
Rechtsweisung der Magdeburger 
Schoffen vom 13. ]uni 1367 an 
den Rat von ]fiteborg, zt. d. Sav. 
Stift. (jerm. Abt. 65 s, 344-348. 
Weimar 1947. 
871. Goetting Hans. Eine Ak- 
tenkassation der Liegnitzer Regie- 
rung vom ]ahre 1825. Zeitschrift 
. des Vereins fur die (jeschichte 
Schlesiens 71, S. 379-383. 1937. 
872. Goetting Hans. Urkun- 
denstudien zur Frfihgeschichte des 
Klosters Heinrichau. Zeitschrift 
des Vereins fur die (jeschichte 
Schlesiens 79, S. 54-86. 1939. 
873. Goldmann Emil. Zum 
Gebrauche von "aut"-"haud" und 
von "tamen" im Latein der Lex 
Salica. Archivum Latinitatis Medii 
Aevi XII (1937), s. 27-34. Bru- 
xelles 1938. 
874. Gollancz M. RolIs of the 
Northamptonshire Sessions ol the 
Peace 1314-16. (Northampton 
Record Society II) 1940. 
875. Gomez Ramon L. Los 
privilegios de la America latina, 
en su parte historico - cronologica 
1493-1897. Isola deI Liri 1938. 
S. XII + 93. 
876. Graff E. Die Colmarer 
protestantische Kirchenordnung von 
1648. Colmarer ]ahrbuch 3 S. 
123-128. 1937. 
871. Granclaude M. L'oeuvre 
legislative de I'empire latin de Con. 
stantinople. Revue historique dl! 
droit fran(ais et etranger 4 ser. 
16, S. 547-548. Paris 1937. 
878. Granić B. Kirchenrechtli- 
che Glossen zu den vom Kaiser 
Basileios II. dem autokephalen Erz. 
bistum von Achrida verliehenen
>>>
48 


Priviłegien. Bpzantion 12,!. 215 
-235, 395-415. Bruxelles 1937. 
879. Gray D. Newstead Prio- 
ry Cartulary 1344. Thoroton 1940. 
880. Grierson P. The identy 
of the unnamed fiscs in the "Bre- 
vium exempla ad describendas res 
ecclesiasticas et fiscales". Revue 
belge de Philologie et d'Histoire 
18 s. 437 - 461. Bruxelles 1939.. 
881. Grosse. Zur Hedenurkun- 
den vom 1. Mai 704. A/t-Arnstadt 
7. 1937. 
882. Grumel V. Sur les cou- 
t1Jmes des anciens bulgares dans 
la conclusion des traih
s. Jzvestija 
na istoriceskoto druzestvo 14 s. 
82-91. Sofija 1937. 
883. Grumel V. Les reponses 
canoniques a Marc d'Alexandrie, 
leur caracłere officiel, leur double 
redaction. Echos d'Orienf 38, s. 
321-333. Paris 1939. 
884. Gsovskl V. Roman pri- 
vate law in Russia. Bullettino dell' 
Jstituto di Diritto romano 46. Ro- 
ma 1939. 
885. Gualazzinl Ugo. Studi 
di legislazione statutaria cremonese. 
La vita dei diritto in una citta 10m. 
barda durante ił periodo dell'auto- 
nomia I: Ił diritto privato nelle 
consuetudini. Cremona 1937. s. 
VII + 300. (R. Deputazione di storia 
patria per la Lombardia. Sez. di 
Cremona. Biblioteca storica cre- 
monese, Vol. III. Collona storka 
vol. 3). 
886. Gualazzinł Ugo. L'ele- 
mento romanistico nella consuetu- 
dine giuridica lombarda dei medio 
evo. Atfi e memorie deI JE... Con- 
gresso sto rico lombardo. Como 21 
.-22 maggio. Varese 23 maggio 
1936. Milano 1937. (odb. s. 20). 


879-896 


887. Guarnerł Cltati Andrea. 
Sui legato di quadriga. Studi in 
memoria di Aldo Albertoni II, s. 
123-150. Padova 1937. 
888. Guarneri Citatl Andrea. 
Supplemento II all'lndice delle pa- 
role, frasi e costrutti ritenuti indł- 
zio di interpolazione nei testi giu- 
ridici romani. Festschrift Paul Ko- 
schaker s. 117-156. Weimar 
1939. 
899. Guilfoyle Fr. Custom in 
the ]ustinian Law and its influen- 
ce on Canon Law. Bullettino delf 
Jstituto di Diritto romano. N. S. 
3 (46) s.427-433. Roma 1936/7. 
890. Guilfoyle Merklin Joseph. 
Custom. An historical synopsis and 
commentary. Washington 1937, s. 
XIV + 144. 
891. Guiliaire A. La Briere 
dans le droit coutumier. Rennes 
1942. 
892. Giil1and Paul. Magdebur- 
ger Recht in der Neubearbeitung 
von Gustav Homeyers Verzeich- 
nis der deutschen Rechtsbiicher des 
Mittelalters. zt. d. Sav. Stilt. Oerm. 
Abf. 60, s. 279-291. Weimar 1940. 
893. Gunzert Theodor. Die 
Rechtsentwicklung in Deutsch-Ost. 
afrika unter britischem Mandat. 
Berlin 1938. s. 135. 
894. Haas EIsa de. An Early 
Thirteenth - Century Register of 
Writs. Universitp ol Toronto Law 
]ournal 7, 1947. 
895. Haft Karl. Die geistige 
Einwirkung von Hamburg-Bremen 
auf das heidnische Skandinavien 
und sein Recht. Hamburg 1939. 
s. 24. 
896. Haft Karl. tlbereinstim- 
mung im Stadtrechte von Schles-
>>>
898-915 


wig (Haithalu) und in dem Biorkon- 
Ret. Zt. d. Sav. Sfif!. Oerm. Abt. 
59. s. 277 -282 Weimar 1939. 
898 Hagemann Wolfgang. 
Kaiserurkunden und Reichssachen 
im Archivio Storico von Gubbio. 
Quellen und Forschungen aus ita- 
lienischen Archiven und Biblio- 
theken 28. Roma 1937/8. 
899. Hamilton-Thompson A. 
Visitations in the Diocese of Lin- 
coln 1517-31. vol. I-III. Lin- 
coln 1940-1947. (Lincoln Record 
Society XXXIII, XXXV, XXXVIO. 
900 Haring Johann. Romi- 
sches und deutsches Gedankengut 
im ersten Buch des Cod ex juris 
canonici. Fesfschritt Eduard E/ch- 
mann, s. 353-37 J. Paderborn 
1940. 
901. Harper Z. The English 
navigation laws. A sevenłeenłh'cen- 
tury sodal engineering. New York 
1939 s. XVI+503. 
902. Harrer Franz. Das altes- 
te Schonberger Stadtbuch aus dem 
15. )ahrhundert. Zeitschritt des 
deutschen Vereins filr die Oe- 
schichfe Miihrens und Schlesiens 
39. s. 105-1 ł9. Brno 1937. 
903. Hartmann Karl. Haus Rha- 
de op de Volme, sein Hofrecht 
und Hofgericht. Kierspe i. W. 
1938, s. 216. 
904. Hartz Otto. Die Entste- 
hung der Siebenhardenbeliebung 
von 1426 ]ahrbuch des Heimatbun- 
des Nordtriesland 24, s. ł58-168. 
1937. 
905. Hartz Otto. Die Rechts- 
satze der Siebt'nhardenbeliebung 
von 1426. Zt. d. Sav. Slif!. Oerm. 
Abt. 60, s. 300-313. Weimar 1940. 
906. Hauser Herbert. Die 


49 


geschichtliche Entwicklung des' 
Schwarzwalder Bergrechts. Mar- 
burg a. L. 1937, s. XI + 58. 
907. HeckeI Rudolf von. Stu- 
dien iiber die Kanzleiordnung In- 
nozenz III. Historisches ]ahrbuch 
57, s. 258-289. K61n ł,937. 
908. HeckeI Rudolf von. Die 
Dekretalensammlungen des Gilber. 
tus und Alanus nach den Wein- 
gartener Handschrjften. Zt. d. Sav. 
Stift. Kan. Abt. 29, s. 116-357. 
Weimar 1940. 
909. Hedemann Justus Wil- 
helm. Der Aufstieg des Wirtschafts- 
rechts. Forschungen und Fe rt- 
schritte 16, s. 201-205. Berlin 
1940. 
910. Hedemann Justus Wil- 
helm. Das Volksgesetzbuch der 
Deułschen. Miinchen, Berlin 1941. 
s. 53. 
911. Heichelheim F. M. The 
text of the CA and the three oth- 
er decrees contained in P. Gis! 
40. ]ournal ot Egppfian Archaeo- 
logp 26. London ł 940. 
912. Hein Max. Die papstli- 
chen Handelsprivilegien fiir den 
Deutschen Orden von 1257 bis 
1263. Altpreussische Forschungen 
15, s. 235-237. 1938. 
913. Hein Max. Das Urkun- 
denwesen des Deutschordenstaa- 
tes unter Hochmeister Dietrich 
v. Altenberg ('335-1341). Al/- 
preussische Forschlmgen 18. 1941. 
914. Hejnosz Wojciech. Przy- 
wileje nieszawsko-radzyńskie dla 
ziem ruskich. Stitdia Historpczne 
ku czci Stanislawa Kutrzebp I. s. 
233-246. Kraków 1938. 
915. Hellebrand Walter. Was 
leistet uns heute die Rechtsverglei-
>>>
50 


chung. Forschungen und Fortschrit- 
te 15, 5.396-397. Berlin 1939. 
916. Herold H. Rechtsgeschicht- 
Iiches zum Frauengutsprivileg. Zu- 
rich ł 945. 
917. Hermesdorf B. H. D. De 
Verhouding van romeinsch tot oud 
vaterlandsch recht in geschidenis 
(en academische opleiding). Nijme- 
gen 1938 s. 3 I. 
918. Heyden Hellmuth. Die 
pommersche Kirchenordnung von 
1535. Blatter fur Kirchengeschichte 
Pommerns 15/16, s. 1-127. 1937. 
(odb. s. 127). 
919. Hirsch Hans Christoph. 
Eine unbekannte Handschrift des 
Richsteig Landrechts und des 
Weichbildes. Zt. d. Sav Stift. Derm. 
Abt. 57, s. 755-762. Weimar 1937. 
920. Hirsch Hans Christoph. 
Die neuendeckte, die zweite be- 
kannte, Handschrift des holliindi- 
6chen Sachsenspiegels. Zt. d. Sav. 
Sti!t. Derm. Abt. 59, s. 253-263. 
Weimar 1939. 
921. Hirsch Hans. Urkunden- 
falschungen aus dem Regnum Arela- 
tense. Die burgundische Politik 
Kaiser Friedrichs I. Wien 1937, s. 
VI+ ł 72 (Forschungen zur Geschich- 
te der deutschen Kaiserzeit 1). 
922. Hirsch Hans. Zur Frage 
des Auftretens der deutschen Spra- 
che in den Urkunden und der 
Ausgabe deutscher Urkundentexte. 
Mittei/ungen des osterreichischen 
Instituts fur Oeschichtsforschung 
52, s. 227-242. Innsbruck 1938. 
923. Hirsch Hans. Die elsas- 
&isch- burgundischen Zisterzienser- 
privilegien Friedrichs I. Elsass-Lo- 
thringisches ]ahrbuch 18, s. 47 
-62, Frankfurt a. M. ł 939. 
924. His Rudolf. Untersuchun- 


916-932 


gen zu den alteren Rechtsquellen 
Ostfrieslands. Zt. d. Sav. Stift. Derm. 
Abt. 57, s. 58-137. Weimar 1937. 
925, His Rudolf. "Dank" in 
der alt en Baseler Rechtssprache.. 
ein Beitrag zum Deutschen Rechts- 
worterbuch. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. 
Abt. 57, s, 474-476. Weimar 1937. 
926. Hnyben J. Een verloren 
gewaand handschrift van den "Li- 
ber diurnus Romanorum Pontifi- 
cum". (Un manuscrit perdu du ,.Li- 
ber dlUrnus''). Miscellanea his/o- 
rica in honorem Alberti De Meper I. 
S. 255-265. Louvain 1946. 
927 Hohenlohe Constantinus. 
Jura naturalia tamquam terminus 
ad iura acquirenda et exercenda. 
Acta Congressus iuridici interna
 
tionalis V, s. 395- 4 8. Roma 1937. 
928. Hohenlohe Constantinus. 
Einfliisse des Chrbtentums auf das 
Corpus juris civilis. Eine rechts- 
historische Studie zum Verstand- 
ni ss der sozialen Frage. Wien 
1937, s. 225. 
929. Holtzmann W. tJber eine 
Ausgabe dpr papstlicher Dekretale 
des 12. Jahrhunderts. Nachrichten 
der Akademie der Wissenschaften 
in Oottingen, Phi/.- hist. Klasse s. 
15 - 36. 1945. 
930. Holtzmann W. Das Regi- 
ster Papst Innozenz III. uber den 
deutschen Thronstreit I. Bonn ł 947. 
931. Honore L. Les registres 
paroissiaux de Cannes et de St. 
Marguerite et du Cannet 1560- 
1792. Bulletin de la Soc;ete des 
Etudes Scientifiques et archeolo- 
giques de Draguignan 40, 1940. 
932 HonseImann Klemens. 
Von der Carfa zur Siegelurkunde. 
Beitrage zum Urkundenwesen im
>>>
933-949 


Bistum Paderborn 862-1 t 78. Pa- 
derborn 1939, s. 174. 
933. Hove A. van. Een inlei- 
ding tot de broImen van het ker- 
kelijk Recht op het einde der XI.e 
eeuw (Jntroduction dans łes sour- 
ces du droit canonique a la fin du 
XI.e siecie). Miscellanea historica 
in honorem A/berti De Meper l. s. 
358-372. Louvain 1946. 
934. Hubay J. M,ityas kiraly 
torvenykonyve ILe Iivre judiciair du 
roi Matyas). Budapest 1944. (Ma- 
gyar Konyvszemle 63). 
935. Hilbingel' Paul Egon. 
Eine unbekannte Urkunde Konig 
Rudolfs von Habsburg. Deutsches 
Archiv fur ueschichte des Mitte/al- 
ters 6, s. 516-520. Weimar 1943. 
936. Humphreys R. A. The 
RuJe of Law and the American 
Revolut on. The Law Quarterlp 
ReVlew. 1937. 
937. Hilnicken Rolf. Das HaIle- 
Neumarkter Recht von 1235, ei- 
ne urkundenkritische Belrachtung. 
Thuringisch - sachsische Zeitschrift 
fiir ueschichfe und Kunst 27, s. 
65-76. 1940. 
938. Hitscava A. Najstarsie vy- 
sady mesta Trnavy. (Les plus an- 
ciens privilegs de la vilIe de Trna- 
va). Bratislava 1939. 
939. Hussf'Y Joan. The Canons 
of John Mauropous. The ]ournal 
of Roman Sfudies 37, s, 70-73. 
London 1947. 
940. lIa B. Gomori lev
ltarak. 
Leve/tari Kózlemenpek t 7, t 939. 
941. mes Jozsef Werboczyes 
Harmaskonyve (Werboczy et le Tri- 
parłiłum). Budapest t 943. 
942. Ivanyi B. Trencsen varme- 

ye leveItarai a varmegye muItjara 
yonatkozó. fOleg kozepkori okleve- 


51 


lek szempontjabó1. Leveltari Kózle- 
menpek ł7, 1939. 
943. Ivel'sen El'ik. Two Inscri- 
ptions concerning Private Donations 
to Temples. Kobenhavn 1941. (Det 
Kgl. Danske Videnskabernes Sels- 
kab. Historisk- Filologiske Medde- 
lelser. Bind XXVII, Nr. 5). 
944. JabIonskis K. Die offizieIle 
Urkundensprache des litauischen 
Grossfiirstentums aIs kuIturge- 
schichtliche QueIle. Prima Baltijas 
Vesturnieku Konference, Riga 1937 
(Conventus primus Historicorum 
Ba/ticorum, Rigae 1937). s. 269- 
275. Riga 1938. 
945. Jacob Ernst. Neues assy- 
risches Material fur das Verstand- 
nis der Gesetze des Pentateuch. 
Monatsschrift fur ueschichte und 
Wissenschaft des ]udentums 82, · 
s. 86-89. ł 938. 
946. Jakovliv Andl'ij. Do isto- 
rii kodyfikacii ukrainśkoho prava 
XVIII v. (Zur Geschichte der Ko- 
difizierung des ukrainischen Rechts 
des 18, Jhs). Praha 1937. s. 12 
(Vydannja Ukrainśkoho Istorycno- 
FilologiCnoho T ovarystva' 
947. Jakovliv Andrij. Das 
deutsche Recht in der Ukraine. 
Leipzig 1942. s. 220. 
948. Jansma K. The Dutch 
Governments Treatment of the de- 
crees mad e by the German Autho- 
rities during the occupation of the 
Netherlands. ]ournal ot comparative 
Legislation and international Law. 
Third series vol. XXIX. Parts III 
and IV, s. 53-55. London 1947. 
949. Japikse N. Nogmaels de 
Oorkonde der Unie van Utrecht. 
Bijdragen voor vaderlandsche ue. 
schiedenis en Oudheidkunde 7. R. 
9. den Haag 1938.
>>>
52 


950. JerSova M. Zilinske pra- 
vo na Slovensku (Das Silleiner 
Recht in der SlowakeO. Sbornik 
Matice slovenskej 15, s. 235-238. 
1937. 
951. J olowicz H. F. Political 
Implications of Roman Law. Tu- 
lane Law Review 22, s. 62-81. 
New Orleans (Louisiana). 
952. Jonkers E. J. Augustus' 
Laws to Increase the Birth Rate. 
Spmbolae ad ius et historiam anti- 
quitatis pertinentes Julio Christiano 
Van Oven dedicatae. Leiden 1946. 
953. Jordan Karl. Studien zur 
Klosterpolitik Heinrichs des Lowen. 
Archiv fur Urkundenforschung 17, 
s. 1-31. Berlin 1941. 
954. Joilon des Longrais F. 
Le manuscrit de Berlin: Hamilton 
192 et ses arrets de l' Echiquier 
de Normandie. Revue historique 
de droit fran(ais et etranger 4 ser. 
17, s. 718-719. Paris 1938. 
955. Jugle Martin. Les actes du 
synod e photien de Saint--Sophie 
(879-880). tchos d' Orient 37, s. 
89-99. Paris 1938. 
956. Juskov S. V. "Russkaja 
Pravda" kak kodeks russkogo feo- 
dalnogo prava. Problemp Socja- 
listiceskogo Prava, s. 4-5, 72- 
89. Moskva 1939. 
957. Juskov S. V. ..Russkaja 
Pravda" kak kodeks russkogo feo- 
dalnogo prava (k 200-1etiju jejo ot- 
krytija). Trudp pervoj naucnoj ses- 
siji Vsesojuznogo lnstituta Juri- 
diceskich Nauk s. 106-139. Mo- 
skva 1940. 
958. Kaczmarczyk Kazimierz. 
Egzemplarz częstochowski inwen- 
tarza Archiwum Koronnego z r. 
16 1 3. Archeion 14. Warszawa 1937. 
(odb. s. 11). . 


950-967 


959. Kafengauz B. B. O prois- 
chożdenii i sostave Pskovskoj 
Sudnoj Gramoty. lstoriceskije Za- 
piski 18, s. 295 - 326. Moskva 
1946. 
960. Kalbfleisch Karl. Zwei 
Rechtsurkunden aus dem Archiv 
einer griechisch-agyptischen Fami- 
lie des Arsinoeites. Zt. d. Sav. Stift. 
Rom. Abt. 65, s. 344-351. We im ar 
1947. 
961. Kaletka Adam Henryk. 
Dokument Dagome Judex w no- 
wym oświetleniu. Poznań 1939 s. 23. 
962. Kallen Gerhard. Frie- 
drich Barbarossas Verfassungsre- 
form und das Landrecht des Sa- 
chsenspiegels. Zt. d. Sav. Stift. Germ. 
Abt. 58. s. 560-583. Weimar 1938. 
963. Kałwa Piotr ks. Rys hi- 
storyczny prowincjonalnego usta- 
wodawstwa synodalnego w Polsce 
przedrozbiorowej. Lublin 1939. s.32. 
964. Kantorowicz Hermann. 
Les origines fran
aises des "Excep- 
tiones Petri". Revue historique de 
droit franr;ais et etranger 4 ser. 16, 
s. 588-640. Paris 1937. 
965. Kantorowicz Hermann. 
Studies in the Glossators of the 
Roman Law. Newly discovered wri- 
ting of the twelfłh century edited 
and explained by... wit h collabo- 
ration of W. W. Buckland. Lon- 
don 1938, s. XVI +323. 
966. Kantorowicz Hermann. 
The Questiones Disputatae of 
the Glossators. T/jdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis 16, s. 1-67. 
Haarlem 1938. 
967. Kaouchansky D. M. Le 
dernier monument du droit byzan- 
tin. L' Hexabiblos de Constantin 
Harmenopoulos dans les pays bal-
>>>
968-986 


kaniques. Les Ba/kans 11. s. 351 
-357, 1939. 
968. Kaplin A. "Pravda Jaro- 
slavicej" v svete razvitija feo- 
dalnych otnosenij v Kijevskoj Ru- 
si. uorkovskij gosudarstvennpj pe- 
dagogiceskij institut. Sbornik na uc- 
npch rabot studentov, s. 28-44. 
Gorkij 1940. 
969. Kaser Max. Mores maio- 
rum und Gewohnheitsrecht. Zt. d. 
Sav. Stift. Rom. Abt. 59, s. 52-101. 
Weimar 1939. 
970. Kaslmates G. P. 'II XOL- 
\I(J)\lLXf] '1t{JALt"lXl, El(; "(ILe; N Ea{HL; "WU 
A€ovwc; 'Wu Eo'-pou. 'ErrE"CEtt; J:,"i;a£- 
l!{a
 Bv
a'Vn'Vro)l. 
'1touó(J)\I 13 s. 
30-39. 1937. 
971. Kaufmann EIse. Studien 
fiber Amtssiegel des 13. und 14. 
Jhrs. Marburg 1937. 
972. Kayser Erich. Deutsches 
Stadtebuch. Band II. Mitteldeutsch- 
land. Stuttgart 1941, s. 762. 
973. Kehrberger Eduard Ot. 
to, Provinzial- und Synodalstatu- 
ten des Spatmittelalters. Eine quel- 
lenkritische Untersuch!.mg der Main- 
zer Provinzialgesetze des 14. und 
15. Jhrs. und der Synodalstatu- 
ten der Diozese Bamberg, Eichstatt 
und Konstanz. Stuttgart 1938, s. 
VIII + 117. 
974. Kempf Friedrich. Reges- 
trum Innocenti III papae supe:- 
negotio Romani imperii. Roma 1947. 
975. Kenkmann Rudolf. Die 
aIteste Urkunde des Stadtarchivs 
zu Tallin. Tallin 1937. 
976. Kessler Peter Josef. 
Untersuchungen fiber die NoveIlen 
Gesetzgebung Papst Innozenz IV. 
Zt. d. Sav. Shft. Kan. Abt. 31, s. 
142 - 320. Weimar 1942; 32. s. 
300-383, Weimar 1943. 


53 


977. KlmbaIl E. G. RoIIs ol 
the Warwickshire and Coventry 
Sessions of the Peace. 1939 (Dug- 
dale Society 16), 
978. KimbalI E. G. RoIIs ol 
the G10ucester Sessions of the 
Peace 1361 -- 98. Bristol 1942 
(Bristol and Gloucester Archaeolo- 
gical Society 57). 
979. Kisch Guido. Eine ver- 
schOIIene Schwabenspiegelhand- 
schrift in Amerika. Zt. d. Sav. Stift. 
uerm. Abt. 57, s. 762-764. Wei- 
mar 1937. 
980. Kisch Guido. Jfidisches 
Recht und Judenrecht. Festschrift 
Dr. ]akob Freimann zum 70. ue- 
burtstag, s. 94-105. Berlin 1937. 
981. Klsch Guido. The Jewry- 
Law of the Medieval German Law 
-Books I. Proceedings of the Ame- 
rican Academp for ]ewish Re- 
search 7, s. 61 - 85. New York 
1937. 
982. Kisch Guido. Jewish 
Thougt in the Sachsenspiegel. New 
York 1938, s. 22 (BuIletin of the 
Jewish Academy of Arts and Scien- 
ces 5). 
983. Klsch Guido. The Influ- 
ence of .he Bibie on Medieval 
Legal Thougth in England and Ger- 
many. VI/I-e Cong.es Internatio- 
na/ des sciences historiqucs. Zu- 
rich /938. Communications pre- 
sentees II S. 3 17-319. Paris 1938. 
984. Kisch Guido. A Talmu- 
dic Legend as the source for the 
Josephus passage in the Sachsen- 
spiegel Historia Judaica 1, s. 1 
-30. New Jork 1939. 
985. Klsch Guido. Biblical Spi- 
rit in Mediaeval German Law. Spe- 
cu/um 14, S. 38-55. 1939. 
986. Klsch Guido. Reimvor- 


.
>>>
54 


rede des Sachsenspiegels. Publiea- 
tions of the Modern Language 
Association of Ameriea 54, s. 20 
-36. New York 1939. 
987. Kisch Guido. The Sach- 
senspiegeI and its Sources. Ger- 
manie Review 14. s. 3 -13. New 
York 1939. 
988. Kisch Guido. Sachsen. 
spiegel and BibIe: Researches in 
the Sources History of the Sach- 
senspiegeI and the Influence of 
the BIbIe on Medieval German 
Law 1941. (Publications in Medie- 
val Studies V, University of Notre 
Dame). 
989. Klsch Guldo. Magdeburg 
Jury Court Decisions as Sources 
of Jewry Law. Historia ludaica 5, 
s. 27-34. New York 1943. 
990. Kisch Guldo. Jewry Law 
in Central Europe. Past and Pre- 
senł. lourna/ of Centra/ European 
Affairs 2, s. 396-422. 1943. 
99 I. Klein Franz. Eine bau- 
ernrechtliche Quelle des 15. Jahr- 
hunderts aus Schlesien. Zt. d. Sav. 
Stift. Germ. Abt. 65. s. 361-363. 
Weimar 1947. 
992. KIelner V. Urkunden-Aus- 
ziige (Regesten) aus dem Lindauer 
Stadtarchiv 1356-1739. Neuiahr- 
b/att des Museumsvereins Lindau 
10, s. 19-72. Lindau 1938. 
993 Klewltz Hans Walter. 
Das "Privilt'gien rt'gister" Gregors 
VII. Archiv fi1r Urkundenforschung 
16, s 413-424. Berlin 1939. 
994. Knauer Paul. Untersu- 
chungen zu Urkunden des Klosters 
Kamenz. Zeitschrift des Vereins 
fur Gesehichte Sch/esiens 71, s. 
361-367. 1937. 
995 Knaus Hermann. Die 
koniglichen Forstprivilegien fUr die 


987-1003 


Abtei Fulda. Fulda 1938, s. 55. 
996. Kocakov B. M. Novgo- 
rodskaja sudnaja gramota. Uce- 
npje zapiski Leninyradskogo go- 
sudarstvennogo pedagogiceskogo 
instituta imeni M. N. Pokrovsko- 
go, T. V. Serija istoriceskogo fa- 
ku/teta, vppusk l-pj s. 9 - 22. 
Moskva 1940. 
997. Kocakov B. M. Zakono- 
datelnyje materiały kak istorice- 
skij istocnik. Archivnoje Defo Nr. 
3, s. 17-31. Moskva 1940. 
998. Kocin G. E. O dogovo- 
rach Novgoroda s kniazjami. Le- 
nigradskij gosudarstvennpj peda- 
gogiceskij institut im. A. l. Ger- 
cena. Ucenl'je zapiski 19, s. 199 
-210. Leningrad 1939. 
999. Koechling Ludwig. Die 
Urkunden der Pfarrarchivs zu Preus- 
sisch-Oldendorf. lahrbuch des Ve- 
reins fur WestfJlische Kirehenge- 
schichte 38/39. Bethel bei Bielefeld 
1937/8. 
1000. Kollnlg Karl. Die Lan. 
desordnungen von Hohenzollern- 
Hechingen. Hohenzo/lerschelahres- 
hefte 5, s. 159 - 188. 1938. 
1001. Kollnig Karl Rudolf. 
Weistfimerforschung am Oberrhein. 
Zeitschrift fur die Geschichte des 
Oberrheins N, F. 50, s. 207 n. 1937. 
1002. Kollnig Karl Rudolf. 
Elsassische Weistfimer. Untersu- 
chungen fiber bauerliche Volks- 
iiberlieferung am Oberrhein. Frank- 
furt a. M. 1941, s. 243. (Schriften 
des wissenschaftlichen Insłituts der 
Elsass-lothringer im Reich in der 
Universitat Frankfurt N. F. 26). 
1003. Kon Pinches. 1. Di ge- 
unene tajln fun wilner khideszn 
archiv. 2. Fun di wilner archiwn. 
Wilno 1937, s. 23.
>>>
1004-1019 


1004. Koranyi Karol. Geneza 
artykułów wojsk cudzoziemskich 
i ordynacji sądów wOjskowych. 
Sprawozdania Towarzystwa Nau- 
kowego we Lwowie XVII, s. 147 
-148. Lwów 1937. 
1005 Koranyi Karol. tJber 
schweizerische und polnische 
Kriegsartikel besonders im XVII. 
Jahrhundert. VIlI-e Congres Inter- 
national des sciences historiques. 
Zurich 1938. Communications pre- 
sentees II, s. 434-435. Paris 1938. 
1006. Koranyi Karol. Z badań 
nad polskimi i szwedzkimi artyku- 
bmi wojskowymi XVII stulecia. 
Studia Historyczne ku czci Sta- 
nisława Kufrzeby I, s. 269 - 288. 
Kraków 1938. 
1007. Kordatos J. Nóp.oe; 'KaL 
r,'hp.ov: !lJP.
oAll ELe; TijV Lo'to(iav 
wii  EAA"t)\lt'KOV 'Aauxov Llt'l!.aLOlJ. 
At1tM'rt1tT;
, s. 580--582, 611- 614, 
6b2-664. ł 937. 
1008. Korkisch Gustaw. Das 
alteste Stadtbuch von Marisch- Tru- 
bau 1373-1554. Zeitschrift des 
Vereins fur die Geschichte Mah- 
rens und Schlesiens 41, s. 19-40. 
Brno 1939. 
1009. Kos Milko. K postanku 
urbarjev iz l. 1309 in l. 1322 za 
salzbursko posest v Passavu. ta- 
sopis za Zgodovino in Narodopi- 
sje 32, s. 59-61. Maribor 1937. 
1010. Kothe Irmgal'd. Die 
Instruktion fUr die erzherzogliche 
Regierung in Ensisheim und die 
Regentschafł in Wurttemberg 1523 
und 1531. Archiv fur Urkunden- 
forschung 15, s. 449-471. Leipzig 
1938. 
1011. Kotzschke Rudolf. Die 
Anfange des deJtschen Rechtes in 
der Siedlungsgeschichte des Os- 


55 


ten s (Ius teutonicum). Leipzig 1941, 
s. 66. (Berichte fiber die Verhand- 
lungen der sachsischen Akademie 
Phil. - hist. Klasse Bd. 93,2). 
1012. Kozłowska - Budkowa 
Zofia. Repertorium polskich do- 
kumentów doby Piastowskiej (Re- 
pertorium der polnischer Urkunden 
aus der Piastenzeit). Zeszyt l: Do 
końca wieku XII. Kralców 1937, 
s. 168. 
1013. Kl'allel't W. Die Urkun- 
denfalschungen des Klosters Wein- 
garten. Archiv fur Urkundenfor- 
schung 15, s. 235-304. Leipzig 
1938. 
1014. Kl'asiIenkov M.V. Pro- 
jekt zakona o lichoimstve 1827 g. 
(Der Entwurf eines Gesetzes ge- 
gen Wucher aus dem J. 1827). I'yl 
Lenigradskij ]uridiCeskij Institut 
N. K. lu. Sojuza S. S. R. UcenYie 
Zapiski 2, s. 106 -125. Leningrad 
-Moskva 1940. 
1015 Krellel' Hans. Die Theo- 
rie des Missbrauchs der Rechte in 
der romischen Rechtslehre. Zeit- 
schrift fur auslandisches und inter- 
nationales Privatrecht. II. Sonder- 
heft. =DeutscheLandesreferate zum 
II. Internationalen Kongress fur 
Rechfsvergleichung im Haag 1937, 
s 1-25. Leipzig, Berlin 1937. 
1016. Kl'etschmar Paul. 
Schreiberscherz oder Zahlensym- 
bolik? zt. d. Sav. Stift. Rom. Abl. 
58, s. 202-237. Weimar 1938. 
1017 Kretschmar Paul. Kri. 
tik der Interpolationenkritik. ZI. 
d. Sav. Stift. Rom. Abt. 59, s. 102 
-219, 736. Weimar 1939. 
10: 8. Kriickmann Paul. Ein 
Zwischenschiebsel. Zt. d. Sav. Still. 
Rom. Abt. 60, s. 234. Weimar 1940. 
1019. Kruplcka Hanns. Das
>>>
56 


1020-1036 


Urkundenwesen des deutschen ko- 
niglichen Hofgerichts von 1273- 
1378. 1937, 5. 28. 
1020. Krusch Bruno. Die Ab- 
fassung der Lex Baiuvariorum 788, 
ihre Entstehung aus einem karo- 
lingischen Diplom im 744 und die 
Entthronung der Merovingerdynas- 
tie. Eine kritische Studie. Zeit- 
schrift filr baperische L.-mdesge- 
schichte 1 l, s. 1-8. 1937. 
1021. Krusch Bruno. Die Lex 
Salica. Textkritik, Entstehung und 
Miinzsystem. Historische Viertel- 
lahrschrift 31, s. 417-437. Dres- 
den 1938. 
1022. KrziSnik C. Bizanticke 
pravo. Slovenski Pravnik 54. Ljub. 
Ijai:a 1940. (odb. s. 9'. 
1023. Kiibler Bernhard. Exe-- 
getische und kritische Bemerkun- 
gen zu einigen Digestenstellen. 
Zt. d. Sav. Stif;'. Rom. Abt. 59, G. 
669- 581. Weimar 1939. 
1024. Kiibler Bernhard. Kri- 
łische und exegetische Betrachtun- 
gen zu einigen DigestensteIlen. Zt. 
d. Sav. Stift. Rom. Abt. 60, s. 230 
-234. Weimar 1940. 
1025. Kiinssberg Eberhard 
Frh. von. Der Sachsenspiegel in 
Japan. Niederdeutsche Zeitschrift 
filr Volkskunde 16, s. 48. Bremen 
1938. 
1026. Kiinssberg Eberhard 
Frh. von. Aus der Werkstatt 
des Rechtsworterbuches. Festschriff 
filr Ernst Hepmann l, s. 102-109. 
Weimar 1 Y40. 
ł027. Kurtscheld Bertrandus 
O. F. M. Historia Juris Canonici. 
Historia insłitutorum. Vol. l: Ab 
EccJesia fundatione usque ad Gra- 
lian um. Roma 1941, s. XV + 348. 
1028. Kusej Rado. Das auto- 


norne Kirchenrecht aIs Teil der 
staatlichnen Rechtsordnung in Ju- 
goslavien. Acta Congressus iuridi- 
ci internationalis V, s. 259-270. 
Roma 1937. 
1029. Kutrzeba Stanisław. 
Polskie artykuły wojskowe w. XVI 
-XVIII. Sprawozdania z czpnno- 

ci i posiedzeń Polskiej Akademii 
Umiej£:fno
ci 42, s. 60-61. Kra- 
ków 1937. 
1030. Kutrzeba Stanisław. 
Polskie artykuły wojskowe od XVI 
do XVIII wieku (Die polnischen 
Kriegsartikel vom XVI. bis zum 
XVII I. Jht.). Bul/etin international 
de I'Academie polonaise des Scien- 
ces et des Lettres. Classe de phl- 
lologie. Classe d'histoire et de 
philosophie N. 1-3,1937, s. 17 
-18. Kraków 1937. 
1031. Kuttner Stephan. De- 
cretalistica. Zt. d. Sav. Stift. Kan. 
Abt. 26, s. 436-470. Weimar 1937. 
1032. Kuttner Stephan. Wer 
war der Dekretalist "Abbas anti- 
quus". Zt. d Sav. Sfift. Kan. Abt. 
26, s. 471 - 48-l. Weimar 1937. 
1033. Kuttner Stephan. L'edi- 
tion Romaine des Conciles Gene- 
raux et les actes du premier Con- 
cile de Lyon. Roma 1940, s. 63. 
1034. Kuttner Stephan. Die 
Konstitutionen des er sten allge- 
meinen Konzils von Lyon. Studia 
et documenta historiae et iuris 6. 
Roma 1940. (odb. s. 70). 
1035. Kuttner S. and Smalley 
B. The Glossa Ordinaria to the 
Gregorian DecretaIs. English Histo- 
rical Review 60, s. 97--105. Lon- 
don 1945. 
1036 La Mantia G. GIi sta- 
tuli delia Isola di Malta 1130-
>>>
1037-1054 


1530. Archivio storico di Malta 8. 
Roma 1937. 
1037. La Monte J. L. Three 
questions concerning the Assises 
of Jerusalem. Bl'zantina Metabl'- 
zantina l. s. 201-204. 1946. 
1038. Lanfranchi Fabio. II 
diritto nei rettori romani. Contri- 
buto ałła storia delio sviluppo dei 
diritto romano. Milano 1938, s. 
XXIV + 687. (R. Universita di Ro- 
ma. Pubblicazioni dell' Istituto di 
Diritto Romano, dei Diritti dell' 
Oriente Mediterraneo e di Storia 
dei Diritto IV). 
1039. Lang Albert. Zur Ent- 
stehungsgeschichte der Brocarda. 
sammlung. Zt. d. Sav. Stitt. Kan. 
Abt. 31, s. 106-141. Weimar 1942- 
1040 Lang David M. Radiscev 
and the Legislative Commission of 
Alexander I. American Slavic and 
East European Review. 1947. 
1041. LangGottfried. Studien 
zu den Brevenregistern und Bre- 
venkonzepten des XV. Jhs. aus dem 
Vatikanischen Archiv. Publikatio- 
nen des ehemaligen i5sterreich;- 
schen histor;schen Instituts in 
Roma 4, s. 131-147. 1938. 
1042. Laporte J. Aper
u des 
Decłarations de la Congregation de 
Chezal Benoit sur la Regle. Revue 
Mabillon 29, 1939. 
1043. Lappo J. La codification 
du droit lithuanien au XVI-e siecłe. 
Bulletin ot the International Com- 
mittee ot historical Science 10, s. 
324-325. Paris 1938. 
1044. Lapsley G. The Inter- 
pretation of the Statute of York. 
English ffistorical Review 56, s. 
22-51, 411-446. London 1941. 
1045. La Rosa Emanuele. Le 
consuetudini di Noto e ił diritto 


57 


consuetudinario delie antiche citta 
di Sicilia. N oto 1937, s. 171. 
1046. Laubert Manfred. Der 
Erlass der Posener Schiiferordnung 
von 1820. Deutsche wissenschaft- 
liche Zeitschritt im Wartheland. 
Heft 5.6, s. 173-179. 1942. 
1047. Laurent V. Les actes 
du synode photien et Georges le 
Metochite. Echos d'Orient 37, s. 
100-106. Paris 1938. 
1048. Le Bras Gabriel. Les 
Ecritures dans le Decret de Gra- 
tien. Zt. d. Sav. Stitt. Kan. Abt. 27, 
s. 47-80. Weimar 1938. 
1049. Le Bras Gabriel. Etudes 
latines et droit canon. Memorial 
des etudes latines offert par la 50- 
c;eli des etudes lat;nes a Marou- 
zeau, s. 416-435. Paris 1943. 
1050, Leesment Leo. Abwei- 
chungen des livliindischen Rechts- 
spiegels vom Sachsenspiegel. Litte- 
rarum Societas Esthonica 1838- 
1938. Liber Saecularis s. 348- 
358. T art u 1938. (- 0petatud Eesti 
Seltsi Toimetused XXX). 
105 t. Leicht Pier Silverio. 
II nome dell' azione nei decretisti 
e nei decretalisti. Zt. d. Sav. Stift. 
Kan. Abt. 27, s. 81-93. Weimar 
1938. 
1052. Leicht Pier Silverio. 
L' Archivio di Alahis. Studi di Sto- 
ria e Diritto in onore di Enrico 
Besta I, s' 27 - 36. Milano 1939. 
1053. Leicht Pier Silverio. 
Storia dei diritto italiano. Le fon- 
ti. Milano 1939, s. 383. 
1054. Leicht Pier Silverio. 
Dispute sui diritto romano e co- 
mune. Rivista di Storia dei Dirit- 
to italiano 12, s. 377-381. Bo- 
logna 1939.
>>>
58 


1055. Leiler Franz. Christen- 
tum und romisches Recht seit Kons- 
tanIin. Zf. d. Sav. Sfiff. Rom. Abl. 
58, s. 185-
02. Weimar 1938. 
) 056, Leivestad T. Custom 
as a Type of Law in Norway. The 
Law Quarlerlp Review 54, s 95 
-115, 266 - 286. London 1938. 
1057. Lenger Marie Therese. 
Les lois et ordonnances des La- 
gides. ChroniQue d'Egppte 34, s. 
107-146. Bruxelles 1944. 
1058 Lenger Marie Therese. 
Les prosta gm ata des rois Lagides. 
Revue internafionale des droits de 
l'anfiQuife l, 5.119-132. 1947. 
1059. Lennard R. V. A Ne- 
glected Domesday Satellite. Eng- 
Iish hisforical Review 58, s. 32 
-41. London 1943. 
1060. Lentze Hans. Die Kurz- 
form des SChwabenspiegels. Wlen 
1939, s. 96. (Forschungen zu den 
deutschen Rechtsbuchern hrsg. von 
Hans von Voltelini 6). (Akademie 
der Wissenschaften in Wien. Phil.- 
hist. Klasse. Sitzungsberichte Bd. 
127 Abt. 3). 
1061. Lepointe G. Petit precis 
des sources de I'histoire du droit 
fran
ais. Paris 1937, s. 250. 
1062 Levy Ernst. Pauli Sen- 
tentiae. A Paligenesia of the open- 
in
 titles as a specimen of rese- 
arch in West Roman Vulgar Law. 
Ithaca, New York 1945, s. XIII + 
131. 
1063 Levy-Bruhl Henri. Deux 
corrections de texte. Revue histo- 
riQue de droif fran(ais et etran.qer 
4 ser. 17,5.460-462. Paris 1938. 
1064. Lewald H. Conflits de 
loi
 ti'l"
 IE mom1p orpc et romain. 
A(!IFio1' /rfwmxov ,Jt;ca{ov 13. 1946.  


1055-1075 


1065. Liermann Hans. Das 
geschichtliche Bauernrecht nach 
den frankischen Weisliimern. Zeit- 
schriff fUr baperische Landesge- 
schichfe 10, s. 374 - 394. 1937. 
1066. Liermann Hans. fran- 
ken und Bohmen. Ein Stuck deu- 
tscher Rechtsgeschichte. Erlangen 
1939, s. 100. 
1067. Liermann Hans. Zur 
mittelalterlichen Rechtsgeschichte 
Frankens. Jahrbuch fUr frankische 
Landesforschung 5, s. 1- 17. 1939. 
1068 Lincoln F. Ashe. The 
Starra. Oxford 1939. 
1069. Lot Ferdinand. Textes 
manceaux et fausses decretales I. 
BibliotheQue de rEcole des Charles 
101, s. 5-48; 102, s. 5-34. Paris 
1940 l. 
1070. Lotz E. F. Die geschicht- 
liche Entwicklung der Urheber- 
rechtsgesetzgebung auf dem Gebiet 
des schweizerischen Eidgenossen- 
schaft. Basel ł 941. 
1071. louis R. M. Histoire du 
texte des constitutions dominicaines. 
Analecta Frafrum Praedicaforum. 
334 n. 1937. 
1072. LucasJ. J. A. Veerrech- 
ten naar het Keizerlijk Decreet van 
21 October 1871. Delft 1937, s. 75. 
1073. Lurje I. M. Immunitet- 
nyje gramoty drevnego carstva. 
(josudarstvennpj Ermitaz. Trudp 
otde/a Vostoka l, s. 93 - 139. 
Leningrad 1939. 
1074. Lurje I. M. K istorii 
drevneegipetskogo zakonodatelstva 
vremeni Novogo Carstva (On 
the History of Legislation in an- 
cient Egypt from the New Empire). 
Vesfnik drevnej istorii n. 3, 1946. 
1075. Luschek Fritz. Nota- 
riatsurkunde und Notariat in Schle-
>>>
1076-1094 


sien von den AnHingen (282) bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts. 
Weimar 1940. s. XXIII+410 (Hi- 
storich-diplomatische forschungen. 
Bd. 5). 
1076. Maas W. "Loi de Beau- 
mont" und "Jus Theutonicum". 
Vierteljahrschrift filr 50zial- und 
Wirtschaftsgeschichfe 32, s. 209 
-227. Stuttgart 1939. 
1077. Maday A. Le droit. son 
origine, son evolution. Zeitschrift 
Jiir schweizerisches Recht 62, Ba- 
sel 1943. 
1078. Madzsar Imre. Szent 
Istvan łorvenyei es a Cod. Vindob. 
751. 5zazadok 72, s. 1-9. Buda- 
pest 1938, 
1079. Magnani Guglielmo. In- 
flussi giuridici italia ni suI diritto po. 
lacco medioevale. Atti e memorie 
dei /I Congresso storico lombardo. 
Milano 1938. 
1080. lIahrer J. Dichtung und 
Recht. Eine Untersuchung ihrer 
Beziehungen. Basel 1941. 
1081. Major K. Lincoln Dio- 
cesan Records. Transactions of the 
Ropal Historical 50cietp 22, s. 39 
-66. London 1940. 
1082. Maksimejko N. A. Mo. 
skovskaja redakcija Russkoj Prav- 
dy (in): Problemp istocnikovedenia 
Sb. 3, s. 127-162. Moskva-Lenin- 
grad 1940. 
1083. Malec7.ynski Karol. 
Abendlandische Einfliisse auf die 
polnische Urkunde des XII. - XIV. 
Jhdls. VIII-e Congres International 
des sciences historiques. Zurich 
1938. Communications presentees 
I, s. 51-52. Paris 1938. 
1084. Manaresi Cesare. Spi- 
rito dei tempi nuovi nei documenti 
privati lombard i deI periodo pre- 


59 


comunale. Atti e memorie dei I-o 
Congresso storico lombardo. Como 
21- 22 maggiD. Varese, 23 maggiD 
1936. Milano 1937. (odb. s. 10). 
1085. Mariani Gaetano. Per 
uno studio su Ile leggi Siccardi. 
Rassegna storica dei Risorgimento, 
Roma 1947. 
1086. Marillier J. Recherches 
sur le texte primitif de la charte 
de charite. Annales de Bourgogne 
16. Dijon 1944. 
1087. Matkmann Fritz. Vom 
deutschen Stadtrecht. Leipzig 1937. 
s. 59. 
1088. Markmann Fritz. Zur 
Geschichte des M.lgdeburger Rech- 
tes. Stuttgart 1938, s. 65. 
1089. MarkmannFritz. Magde- 
burger und Liibisches Stadtrecht 
im Norden und Osten Europas 
nach geopolitischen Gesichtspunk- 
ten. Magdeburg 1939 s. 30. 
1090. Markowski Hierony- 
mos. De graeca inscriptione Na- 
zarea. £05. Lwów 1937. 
1091. Maroi Fulvio. Tracce 
di diritto bizantino nelle consue- 
tudini delie isole italiane dell' Egeo. 
Rivista di Storia dei Dirifto ita- 
liano 12, s. 209-216. Bologna 
1939. 
1092. Marongiu Antonio. Le- 
gislatori e Giudici di fronte aU' 
autorita dei giuristi. DeUa legge del- 
Ie citazioni aU' art 265 CPV, Reg. 
Gen. Giud. Studi di Storia e Dirit- 
to in onore di £nrico Besta II I 
s. 441 - 464. Milano 1939 (odb. 
1938 s. 26). 
10)3. MarpIes E. A. vide Ste- 
phenson C. H. S. (infra). 
1094 Maschi Carlo Alberto. 
La concezione naturalistica deI di. 


"
>>>
60 


ritto e degli isłiłuti giuridici roma- 
ni. Milano 1937, s. XIX + 395. 
(Pubblicazioni delia Universiłi'ł Cat- 
tolica deI Sacro Cuore. Ser. II: 
Scienze giuridiche vol. 53). 
1095. Maskin N. A. Edikty 
Avgusła na Kirenaike. Vesfnik Drev- 
nej Istor;; 3 (4). Moskva 1938. 
1096 Mathew Theobald. Law 
French. The Law Quarterlp Review. 
54. s. 358-369. London 1938. 
1097. Matuszewski Józef. Stu- 
dia nad prawem rugijskim. Cz. l. 
Poznań 1947. (Studia nad historią 
prawa polskiego, t. XVIII z. O. 
1098. Matwijowski Leon. Pra- 
wo ormiańskie w dawnej Polsce. 
Lwów 1939, s, 98. 
1099. Maydell Kurt von. Die 
Ausbreih:ng des deutschen Rechts 
nach dem Osten im Mittelalter. 
Jomsburg 2. s. 506-519. 1938. 
1100. Mayer Theodoł". Das 
Diplom Friedrichs I vom 12. De- 
zember 1152 und die Grundung 
des Klosters Altenburg-Arnsberg. 
Mitleilungen des osterreichischen 
Instituls fUr Geschichtsforschung 
Erg. Bd. 14. s. 235 - 248. Ins- 
bruck 1939. 
1101. Meester Pl. de. Les 
typiques de fondations (Tu7tl"l.u 
"I.'l:7J,to(JL"l.ci). Afti dei V Congresso 
Internazionale di Studi bizanfini. 
Roma 20-26 settembre 1936 vol. 
2, s. 489 - 508. Roma 1940. 
I ł02. I\leijers E M. Friezen 
en Friesch Recht in het Berner- 
oberland. Tijdschrift voor Rechts- 
geschiedenis 15, s. 466-477. Ha- 
arlem 1937. 
1103. Melander K. R. Tacitus 
Germania ais Quelle der deutschen 
Friihgeschichte. Helsinki 1940. (An.  


1095-1111 


nales Academiae Scientiarum Fen- 
nicae XLVII). 
) 104. Mendl Bednch. Tak re- 
cene norimberske pravo v CecMch 
(Das sogenannte Nurnberger Recht 
in Bohmen). Praha 1938, s. 140. 
1105. Menkman A. The Edict 
of Valerius Eudaimon Prefect of 
Egypt from P. Oxy. II. 237. Spm- 
bola e ad ius et historiam anti- 
quitatis pertinentes, Julio Christiano 
Van Owen dedicatae, s. 191-210. 
Leiden 1946. 
1106. Mennegller Franęoise. 
Les ordonnances de ]oly de Fleu- 
ry intendant de la generalite de 
Dijon (1750-1756). Memoires de 
la Soc;ete pour I'Ifistoire du Droit 
et des Institutions des anciens 
Paps bourguignons, comtois et ro- 
mands S, s. 210. Paris, Dijon 1938. 
1107. Mensing Otto. Zum 
Elmshorner Weistum. Zeitschrift 
des Vereins fUr Schleswig - Holstei- 
nische Geschichte 66, s. 311-315. 
1938. 
1108. Methner Arthur. Die 
iiltesłe deutsche Handschrift des 
Liibecker Rechts fUr Elbing. Elbin- 
ger ]ahrbuch Heft 14, Teil I. 1937. 
1109 Meyer Bruno. Zum Text 
df'r Bundesbriefe von 1332 und 
1315. Zeitschrift fUr schweizerische 
Geschichte 17, s. 272 - 309. Zu- 
rich 1937. 
1110. Michel Anton. Die Sen- 
tenzen des Kardinais Humbert. Das 
erste Rechtsbuch der piipstlichen 
Reform. Leipzig 1943,s. VIII +215. 
1111. Mikucki Sylwiusz. Kil- 
ka uwag o obronie autentyczności 
dokumentu o Polsce średniowiecz- 
nej. Przegląd historpcznp 34. (2 
ser. 14) s. 296-300. Warszawa 
1937.
>>>
1112-1130 


1112. Mlrot Leon vide Vleil- 
lard J. (infra). 
11 ł 3. Mitteis Heinrich. tJber 
den Liber consuełudinum Imperie 
Romaniae. Studi di Storia e Dirit. 
to in onore di Enrico Besta II, s. 
67-98. Milano 1939. 
1114. Mitteis' Heinrich. Zum 
Mainzer Reichslandfrieden von 
1235. Zt. d. Sav. Stift. Germ. Abt. 
62, s. 13 - 56. Weimar 1942. 
1115. Mitteis Heinrich. Die 
germanischen Grundiagen des fran- 
zosischen Rechłes. Zt. d. Sav. Stift. 
Germ. Abt. 63, s. 136-213. Wei- 
mar 1943. 
1116. Moeder M. Coutumes 
municipales d' AIsace du XI1I-e 
siec1e. Revue d' AIsace 85, s. 529 
-537. Dełłe 1938. 
11 ł 7. Moepert Adolf. Zur al- 
testen Bistumsurkunde von 1155. 
Archiv fUr schlesische Kirchen- 
geschichte 2, s. 1-32. 1937, 
1118. Moepert Adolf. Die 
Echtheit der Leubuser Stiftungs- 
urkunde in sprachwissenschaftli- 
cher Beleuchtung. Zeitschrift des 
Vereins fUr Geschichte Schlesien 
73, s. 42-58. 1939. 
1119. Mohlberg C. Neue Eror- 
terungen zum "Liber Diurnus" I: Der 
sogenannte "Liber Diurnus Roma- 
norum Pontificum" und das 50- 
genannte "Sacramentarium Leo- 
nianum". Theologische Revue 38, 
s. 297-303. Miinster i. W. 1939. 
1120. Molitor Erich. Der Ent- 
wurf eines mecklenburgischen 
Landrechts von David Mevius. Zt. 
d. Sav. Stift. Germ. Abt. 61, 5.208. 
Weimar 1941. 
ł 121. Molitor Erich. Verbrei- 
tung und Bedeutung des Hager- 
rechts. in: Adel ulld Bauern im 


. 


61 


deutschen Staaf des Mittela/ters. 
Hrsg. von Teodor MaJ/er s. 331 
-345. Leipzig 1942. 
1122. Molitor Erich. Der Ge- 
dankengang des Sachsenspiegels. 
Beitrage zu seiner Entsłehung. 
Zt. d. Sav. Stift. Germ. Abt. 65, s. 
15-69. Weimar 1947. 
1123. Molier Hans. Studien 
zur Rechtsgeschichte der "Schauen- 
burgischen Lande" in Holstein. 
Kiel 1939, s. X IX + 129. 
1124 Molier Kai Robert. 
Das Vierlander Bauernrecht. Leip- 
zig 1940, s. 18 (Archiv Hir Bei- 
trage zum Deutschen, Schweize- 
rischen und Skandinavischen Pri- 
vatrechte, Heft 32). 
1125. Monti Gennaro Marla. 
Ił diritto comune nella concezione 
sueva e angioina. Studi di Storia 
e Diritto in onore di Enrico Besta 
II, s. 265 - 300. Milano 1939. 
1126, Moody T. W. vide Ed- 
wards R. D. Nr. 784. 
1127. Mor Carlo Guldo. Ap. 
punti sułła storia dełłe fonti giu- 
ridiche romane da Giustiniano ad 
Irnerio. Milano 1937, s. 130. 
1128. Mor Carlo Guido. Ił 
diritto agrario nełła Carta de logu 
di Eleonora d' Arborea e nel com- 
menło aHa medesima di Gerolamo 
Olives. Sassari 1938, s. 65. 
1129. Mor Carlo Guido. Le 
disposizioni di diritto agrario nełła 
Carta de Logu di Eleonora d' Ar- 
borea; Testi e Documenti per la 
storia dei diritto agrario in Sar- 
deglla. Sassari 1938. 
1130. Moresco Mattia e Bo- 
gnetti Gian Piero. Per I'edizio- 
ne dei nołai Liguri deI sec. XII. 
Torino 1938, s. VIII + 142. (00- 
cumeti e studi per la storia dei
>>>
62 


commercio e dei diritto com mer- 
ciale italiano X). 
l 13 I. Mosin VI. Boleske O 
Chilandarskom praktiku (Bemer- 
kungen zum Chilandar-Praktikon). 
BelićevZbornik, s. 251-261. 1937. 
1132, Mosin Vladimir. Das 
Datum des Praktikon von Chilan- 
dar. B,.,zanfinisch - neugriechische 
]ahrbucher ł4, s. 104-118. Athen 
1938. 
1133. Moskalenko G. Pervyi 
sovetskij kodeks zakonov o tl'Ude 
Problem,., Socjalisticeskogo Prava' 
Nr. 1, s. 116 124. Moskva 1939: 
1134. MiiIJer Hans. Der I. 
Titel des 20. Buches der Basiliken 
des Patzes in seinem Repertorium 
Tipucitus. Wlirzburg-Aumuhle 1940, 
s. X+35. 
1135. Molier Karl Otto. Eine 
neue HandschriH der Lex Roma- 
na Visigotorum (Breviarium Alari- 
cianum) in churralischer Schrift 
aus der Zeit um 800. Z1. d. Sav. 
Sfiff. (Jerm. Abf. 57, s. 429-442. 
Weimar 1937. 
1136 Miiller Wolfgang. Un- 
tersuchungen uber die Privatur- 
kunden des Klosters St. Blasien 
im 13. und 14 ]ahrhundert. Mittei- 
lungen des Insfitufs fur osferrei- 
chische (Jeschicht5forschung. Inns- 
bruck 1945. 
1137 Naber J. C. De lectione 
legum et de compilatione ravellana. 
Rivista di Storia dei Diritto italia- 
no 10, s. 7-11. Bologna 1937. 
1138. Naber Joannes Caro- 
lus. Ad Octavianas E\I't€U
W; quas- 
dam (= P). Archives d' Hisfoire 
du Drait Orienfal I, s. 239-248. 
Bruxelles, Paris 1937. 
1139. Nasam Rocca di Cor- 
neliano Emilio. I decreti signo- 


1131-1148 


rili viscontei e sforzeschi e ił 
diritto agrario, Atti e memorie def 
l-o Congresso sforico lombardo. Co- 
mo 21-22 maggiD. Varese 23 mag- 
giD 1936. Milano 1937. 
1140 Nasalll Rocca di Cor- 
neliano Emilio. I decreti signo- 
rIIi viscontei e sforzeschi e ił 
diritto agrario. Archivio "Vittorio 
Scialoja" per le consuetudini giu- 
ridiche agrarie 4, 1937 (odb. s. 16). 
1141. N eff Charles Melvin. 
Influence of Roman Law upon 
American jurisprudence. Bulle/fina 
dell' Isfitufo di Dtrift(l romano N. S. 
3 (46) s. 433-438. Roma 1936/7. 
1142. Nekljudov V. M. Obzor 
aktov chołmogorskoj tamożennoj 
izby XVII veka. [in]: Problem,., 
isfocnikovedenia Sb. 3, s. 401 
-408. Moskva- Leningrad 1940. 
1143. Newald Richard. Das 
erste Auftreten der deutschen Ur. 
kunde in der Schweiz. Zeifschrift 
fur schweizerische (Jeschichte 22 
s. 489-507. Zurich 1942. ' 
1 ł44. Newman William Men- 
del. Catalogue des actes de Ro- 
bert II, roi de France. Paris 1937, 
s. 210. 
1145. Niccolai Franco. Note 
sulle consuetudini di Alessandria 
dei 1179. Milano 1939, s. 92. 
1146 Nicolini Ugo. Summa"Cu- 
ra essem Mutinae" (Qualiter de- 
beat concipi libellus). Sfudi in 
onore di Michele Barillari. Bad 
1937. 
1147. Nicolini Ugo. Una sco- 
nosciuta raccolta di "Quaestiones 
dominorum". Sfudi di Sforia e Di- 
ritto in onore di Enrico Bes/a II, 
s. 37-66. Milano 1939. 
1148 Niemann Johann Wer- 
ner. I::1ber Originalurkunden der 


.
>>>
1149-1164 


Sch8ffen von Magdeburg fUr die 
Stadte des alten polnischen Reiches, 
Deulsche Forschungen im Osten, 
Hefł 3, s. 15-20 1941. 
1149. Noallles P. La collection 
des 113 nouvelles de Leon le Sa- 
ge et sa composition par I' em- 
pereur. Bulletin de f Aeademie 
des Inscriptions et Belles Lettres 
s. 249-263. 1943. 
ł 150. Noailles P. La crise du 
droit romain. Memorial des etudes 
latines offert par la SodeM des 
etudes latines a Marouzeau s. 387 
-415. Paris 1943. 
I 151. N ocel'a Guglielmo. Sag- 
gi esegetici sulle parafrasi di Teo- 
filo. Rivisita italiana per le Scienze 
giuridiche N. S. 12, s. 17 - 62. 
Roma 1937. 
1152. Novombergskij N. Ja. 
K voprosu o vneS"lej Istorii Sobor. 
nogo Ułozenija 1649 goda. Istori- 
ceskije Zapiski Nr. 21, s. 43-50. 
Moskva 1947. 
1153 Oakley T. P. The pe. 
nitentials as sources for media- 
eval history" Speculum 15, s.210- 
223. Cambridge 1940. 
1 154. Olivier -,Martin Fl'an- 
ęois. Le roi et la coutume au 
Xllł-e siecle et au debut du XIV.e. 
Revue historique de droit franrais 
et etranger 4 ser. 16, s. 759 -760. 
Paris 1937. 
1 ł55. Olivier Martin Fran- 
ęois. Le roi de france et les mau- 
vdises coutumes au moyen. age. 
Zt. d. Sav. Stift. Germ. Abt. 58, s. 
108-137. Weimar 1938. 
1156. Onclin G. De territoriali 
vel personali legis indole. Histo- 
ria doctrinae et disciplina Codicis 
iuris canonici. Gemblaci 1938, s. 
XXIV + 390. 


...-- 
- 


63 


1157. Opitz Gottlried. tJber 
zwei Codices zum Inquisitionspro- 
zess: Cod. Cas. 1730 und Cod. 
des Archivio Generalizio dei 00- 
menicani II. 63. C:uellen und For- 
sehungen aus italienischen Arehi- 
ven und Bibliotheken 28, s. 75- 
106. Roma 1938. 
1158. Oppenheim Leo. La for- 
mule tuppi ana tuppi. Revue d'As- 
syrologie et d' Archeologie orien- 
tale 33, s. 142 n. Paris 1937. 
115}. Oppel'mann Otto. Die 
unechle Urkunde des Grafen Ro- 
bert 11. von flandern fUr St. 00- 
nalien zu Briigge von 1089 und 
Verlindens Kritik der "fontes Eg- 
mundenses". Revue belge de Phi- 
lologie et d' ffistoire 16, s. 178- 
182. BruxeHes 1937. 
1160 Ol'estano Riccardo. GIi 
t'ditti imperiali Contributo aHa teo- 
ria delia loro validita ed efficacia 
nel diritto romano c1assico. BulIet- 
lino delf Istifuto di Diritto roma- 
no N,S. 3 l46) s. 219-331. Roma 
1936 7. 
1161. Orestano Riccardo. Jus 
singulare e privilegium in diritto 
romano. Contributo storico - dogma- 
tico. Annali delia R. Universita di 
Macerata XI, 5.211. Toletino 1937. 
1162. Orestano Riccardo. Ił 
potere normativo degli imperatori 
e le costituzioni imperiali. Contri- 
buto aHa teoria delie fonti dei di- 
ritto nel periodo romano cłassico. 
Roma 1937, s. 94. 
1163, Osuchowski Wacław. 
Historia źródeł prawa rzymskiego. 
Sprawozdania Towarzystwa Nau- 
kowego we Lwowie 19, s. 39-43. 
Lwów 1939. 
1164 Oszvald A. Premontrei 
urbariumok a kozepkorban. A Go-.
>>>
64 


dol/oi Norbert gimnazium Evko- 
nl've. 1939/40. 
1165. Otto Carl. Les berceaux 
du droit romain. Recueil de travaux 
otfert ił la Socićte suisse des lu- 
ristes ił I'occasion de sa BO-me 
Assemb/(}e generale. NeuchiHel 
1946. 
1166. Ourliac Paul. Droit ro- 
main et pratique meridionale au 
XV-e siecI e: Etienne Bertrand. Paris 
1937, s. 229. 
1167. Ourliac Paul. Manu- 
scrits juridiques franl,;ais en Italie. 
Revue historique de droit tran(ais 
et etranger 4 ser. 16, s. 692- 
697. Paris 1937. 
1168. Ourliac Paul. Un no u- 
veau style du Parlement de Paris. 
Melanges d' Archeologie et 4' His- 
toire publies par l'J:cole fran(aise 
de Rome 54, s. 501-543. Rome 
1937. 
1169. Overmann Alfred. Das 
gefalschte Privileg Erzbischof Adal- 
berts I. von Mainz fi.ir das AlIer- 
heiligenhospital in Erfurt von 1125. 
Sachsen und Anhalt 14, 1938. 
1170. Painter S. Magna Char" 
ta. The American Historical Re- 
view. New York 1947. i 
1171. paUasse M. Ciceron e' 
les sources de droits. Paris 1945 
s. 131. 
1172. Palme Sven Ulric. Rat- 
tegangsprotokolIet fran Linkopings- 
rafsten ar 1600. En kiillkritisk 
Granskning. Historisk Tidskritt 2, 
fOljden 1, s. 18 - 45. Stockholm 
1938. 
1 t 73. Panzer Friedrich. Die 
Inschriften des deutschen Miłłel- 
aIters. Ein Aufruf zu ihrer Samm- 
Jung. Lepzig 1938, s. 27. 
1174. Paoli J. Le monde ju- 
ridique du paganisme romain. Re- 


1165-1182 


vue hisforiQue de droit franrais 
et ćtranger, 4 ser. 24, s. 1 - 7. 
Paris 1945. 
1 t 75. Papp L. A hiteleshelyi 
inh
zmeny megsziinese. Regnum 5. 
Budapest 1942/3. 
1176. Patetta Federico. Di 
un manoscriłło deI codice di Gius- 
tiniano appartenente al Seminario 
d' Aosta. Studi di Storia e Diritto 
in onore di Enrico Besta IV. s. 
323-334. Milano 1939. 
1177. Patkaniowski Michał. 
Charakterystyka ustaw odawstwa 
statutowego na tle rozwoju komuny 
włoskiej. Sprawozdania Polskiej 
Akademii Umiejętności 42, Nr. lO, 
s. 290-294. Kraków 1937. 
1178. Patkaniowski Michał. 
Charakterystyka ustawodawstwa 
statutowego na tle rozwoju komu- 
ny włoskiej. Czasopismo prawnicze 
31, s. 119-175. Kraków 1938. 
1179. Patkaniowski Michał. 
La legislation statutaire en Italie 
caracterisee d' apres le develop- 
pement de la commune italienne. 
Bulletin International de I' Acade- 
mie polonaise des Sciences et des 
Lettres 1937, s. 139 - 143. Kra- 
ków 1938. 
1180. Pauli Lesław. Najważ- 
niejsze wojskowe kodyfikacje Eu- 
ropy Wschodniej XVII i XVIII 
wieku (Les Codes miIitaires de l'Eu- 
rope Orientale aux XVII et XVIII 
siecles). Wojskowy Przegląd Praw- 
niczp 2(19) s. 203 n. Warszawa, 
1946. 
t 181. Pease Theodore. The 
Ordinance of 1787. Mississipi Val- 
lep historical Review. 1938. 
1182. Peitz Wilhelm S. J. We- 
sen und Werden des Liber Diur- 
nus. Bul/etin ot the International
>>>
1183-1199 


65 


Commifte Dr historical Sciences lO, 
5. 194. Paris 1938. 
l ł 83. Peitz Wilhelm. Das 
vorephesinischen Symbol der Papst- 
kanzlei. (Miscellanea Historiae Pon- 
tificiae edila a Facultale Hlsloriae 
Ecclesiasticae in Pontificia Uni- 
versitale Gregoriana. Vol. I. Liber 
Diurnus. Fides Romana I.) Roma 
1939, s. VIII + 128. 
1184. Peitz Wilhelm. Metho- 
disches zur Diurnusforschung. Ro- 
ma 1940, s. 100. 
1185. Perrin Charles - Ed- 
mond.. Les rapports de droits 
"Weistilmer" et leur interet pour 
l'histoire de la Lorraine au Moyen- 
Age. Compte rendus dl1 Premier 
CongT/?s Lorraine des Societes 5a- 
vantes de l'Est de la France. s. 
197-215. Nancy 1938. 
1186. Perrin Charles - Ed- 
mond. Chartes de franchises et 
rapports de droits en Lorraine. 
Bul/etin Dr the international Com- 
mittee Dr historical 5ciences lO, 
s. 358-360. Paris 1938. 
1187. Petit-Dutaillis Ch. Du- 
des sur le "Registrum Veterius" 
et la date de quelques actes de 
Philippe - Auguste. Bibliotheque de 
/'Ecole des Chartes 99, s. 42-66. 
Paris 1938. 
1188. Petrusevskij I. P. 
ChamdalIach Kazvini kak istocnik 
po socialno - ekonomiceskoj istorii 
vostocnogo Zakavkazja (Hamdol- 
lah von Oazwin ais Ouelle' zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
des ostlichen Transkaukasiens). 
Jzviestija Akademii Nauk s. 873- 
920. Leningrad 1937. 
1189. Piganiol. La table de 
bronze de Falerio et la loi Mami- 
lia Roscia. Bul/etin de l'Academie 


..&-- 


des /nscriptions et Bel/es Lettres. 
1939. 
1190. Pilo Spada Francesco. 
II diritto agrario nello Statuto di 
Castelsardo. Testi e documenti per 
la storia deI diritto agrario in Sar- 
degna. Sassari 1938. 
1 ł 91. Pilz Adolf. Die Rechts- 
entwicklung im nt'uen Osterreich. 
Zeitschrirt der Akademie rilr deu- 
tschcs Recht 4. s, 2 - 5. Berlin 
1937. 
1192. Pirenne Jacques. Une 
nouvelle interpretation des "Instruc- 
tions du roi Kheti a son Ws Me- 
rikara". Revue d' EgppJologie 3. 
Paris 1937. 
11 "3. Pivec Karl. Die Urkun- 
den Heinrichs V. fur San Bene- 
delto di Polirone, San Sf'vero in 
Clusse und San Donato in Imala. 
Mitteilungen des osterreichischen 
lnslituts filr (jeschichtsrorschung 
51, s. 25 - 42. Innsbruck 1937. 
1 194. Planitz Hans. Die Kol- 
ner Schreinsbucher. Forsct. ungen 
und Fortschritte 14. Berlin 1938. 
1195. Planta Maria de. II cu- 
desch vegi de las charta! de Schla- 
grina de I'an 1584. Annales de la 
Societa Retorumantscha 59. s. 71 
-138. 1937. 
1196. Plathe Heinz. Die Ein- 
holung von Gutachten der ]uris- 
tenfakultiilen durch die Stadl Bres- 
lau. ł 939, s. 60. 
1197. Plucknett Theodore 
F. T. The Harvard manuscript of 
Thornton's Summa. Harvard Law 
Review 51. 1938. 
1198. Plucknett T. F. T. Con- 
cise History of the Com mon Law. 
(3 rd. Edition). London 1940. 
1 t 99. POdozerskaja G. F. 
Vtoroj Litovskij statut (K istorii
>>>
(j6 


1200 - 1216 


lego 505tavlenija). Akademia Nauk 
SSSR. Institut Istor;;. Istoriceskije 
Zapiski 17, s. 53 - 75. Moskva 
1945. 
1200. Pohorecki FeIlx. Cata. 
logus dipłomatum bibliothecae ins- 
tituti Ossoliniani necnoc bibliothe- 
cae Pawlikonianae inde ab anno 
1227 usque ad annum 1506. Lwów 
1937, s. VI+151+3facs. 
1201. Pohorecki Feliks. Kil- 
ka uwag o dyplomach i aktach 
wołyńsklch. Rocznik Wolpński 7, 
s. 71-87. 1938. 
1202. Polec Janko. Zgodovi- 
na "obravnanik gorskich bukev" 
in postavitve kletorskega majstra 
na Kranjskem (Die Geschichte 
der "Beratschlagten Bergrechtsord- 
nung" und der Aufstellung des 
Kellermeisteramtes in Krain). Glas- 
nik Musejskega drustva za Slove- 
nija 18, s. 87 - 109. Ljubljana 
1937. 
1203. PoUansktJ N. Sudebnoje 
zakonodatelstvo Ucreditelnogo i Za- 
konodatelnogo sobranija v epo- 
chu piervoj francuskoj revolucji 
(1789 - 1792), 50vetskoje (Josu- 
darstvo i Pravo Nr. 5, s. 73-89. 
Moskva 1939. 
1204. Poliansklj N. Sudebno- 
je zakondatelstvo konventa. Sovet- 
skoje (Josudarstvo i Pravo Nr. 1 
s. 90-111. Moskva 1940. 
1205. Poncelet E. Chartes du 
chapitre de Saint-Pierre 
 Liege 
concernant Careahe-Heuseux. Bul- 
letin de la Commission ropa le d'his- 
toire 104, s. 15-47. Bruxelles 
1939. 
1206. Pooth Peter. Die Do. 
kumentenladen des Stralsunder 
Rats. ffansische (JeschichtsblJ.tter 
62. Liibeck 1938.  


1207. Porteau P. Quatre charles 
de coulumes du Bas Pays d'Au- 
vergne. Publication de la Faculte 
des Lettres C1ermont l. 1943. 
1208. Post Gaines. Some un- 
published glosses (Ca. 1210-1214) 
on the "translatio imperii" and the 
two swords. Archiv filr katholisches 
Kirchenrecht 117, (4. F. 25) s. 403 
-429. Mainz 1937. 
1209. Pound R. The Church 
in Legał History. in: ]ubilee Lec- 
tures, Law School, Catholic Uni- 
versitp or America. 1939. 
12łO. Pringsheim Fritz. Das 
Basilikon - Scholion zu ercto non 
cito. Bullettino dell' Istituto di Di- 
rUto romano N. S. 3 (46), s. 415 
-418. Roma 1936/7. 
1211. Pringshelm Fritz. Die 
Notwendigkeit einer Revision der 
Heimbachschen Basilikenausgabe. I: 
Bericht iiber dip Kritik ci"., letzten 
hundprt Jahre. cAeXEio"V l,Jtronxov. 
Atxatov 11 s. 641-657. 1937. 
1212. Pringsheim Fritz. Eine 
absichtliche T extkiirzung in Gai ver. 
3.161. 5tudi di 5toria e Diritto 
in onore di Enrico Besta l, s. 323 
- 373. Milano 1939. 
1213. Pringsheim F. The Cha- 
racter of Justinian's Legislation. 
Law (Juarterlp Review 56, s. 229 
-246. 1940. 
1214. Priselkov M. D. Zada- 
cy i pułi dalnejSego izucenija "Rus- 
skoj Pravdy". Istoriceskije Zapiski 
16, s. 238-250. Moskva 1945. 
1215. Prosdocimt Luigt. II 
diritto ecclesiastico delio stato di 
Milano dell' inizio della signoria 
viscontea ał periodo tridentino (see. 
XIiI-XVI). Milano 1941, 5. 330. 
1216. Putnam B. H. Records 
of Courts of Comman Law, Espe-
>>>
1217 -1235 


67 


dally of the Sessions of the Jus- 
tice of the Peace. Sources for the 
Economic Hisłory of England in 
the Fourteenth and Fifteenłh Cen- 
turies (Proceedings of the American 
Philosophical Society 91). 1947. 
1217. Quinn D. B. The Early 
Interpretation of Poyning's Law 
1494-1534. Irish Historical Stu- 
dies 2, s. 241-254. 1940. 
1218. Quinn D. B. Govern- 
men t Printing and Publication of 
Irish Statutes in the 16-lh Cenlu- 
ry. Proceedings of the Ropal Irish 
Academp49. Section 2. Dublin 1943. 
]219. Rabinowltz Jacob J. 
The influence of ]ewish Law upon 
the Development of Frankish Law. 
Proceedings of the American Aca- 
demp for ]ewish Research 16. 
1946/7. 
f220. Raracz Józef. Ordina- 
tio iudiciorum regiorum. Themis 
Polska 11. Warszawa 1937 (odb. 
s. 14). 
1221. Ramacket's Johannes. 
Papsturkunden in Frankreich N. 
F. B. 2. Normandie. Gottingen 1937, 
5. 423. \Abhandlungen der Gesell- 
schaft der Wissenschaften zu Got- 
łingen. Phil. - hisł. Klasse. Folge 3. 
Nr. 21). 
1222. Ramackers Johannes. 
1st das Privileg Calixt II. aus dem 
Jahre 1123 fUr Marchiennes Ori- 
ginal? Revue belge de philologie 
et d'Histoire 16. Bruxelles 1937. 
1223. Rauscher Rudolf. Naj- 
starSi moravskY zakon (La Rlus an- 
denne lai de Moravie). Casopis 
pro pravni a stafni vedu 24. Praha 
1941. 
1224. Rehme Paul. Neues 
iiber die Słralsunder Stadłbiicher. 


Zf. d. Sav. Sm!. Germ. Abt. 58, 
s. 674-707. Weimar 1938. 
1225. Relchlln P. Gewohn- 
heitsrechł im Kanton Schwyz. In- 
nerschweizerische Zeitschrift filr 
Heimatkunde 4 5. 1939. 
] 226. Reincke H. Die alteste 
Liibecker Urkunde von 1226. Zeit- 
schrift des Vereins filr liibeckische 
Geschichte lmd Altertumskunde 
30, s. 149-155. Liibeck 1939. 
1227. Reinmuth O. W. The 
Prefectural Edicł I: The Praescrip- 
tio. Aegpptus. Milana 1938. 
1228. Renier E. Sanctio prag- 
matica. Revue historiQue de droit 
fran(ais et e!ranger, 4 ser. 22, s. 
209-216. Paris 1944. 
1229. Rennefahrt Hermann. 
Die Entstehung der Berner Hand- 
feste. Berner Zeitschrift filr Gl" 
schichte und Heimatskunde 5. 205 
-219. Bero 1941 
1230. Renouard Y. La date 
des ..Etablissements de Bordeaux". 
Mopen Age 53. Paris 1947. 
1231. Reuschlein H. G. Who 
wrote the Mirrov of ]ustices? Law 
Quarterlp Review 58, s. 265-- 279. 
London 1942. 
1232. RiasanovskyV. A. Fun- 
damenłal principles of Mongollaw. 
London 1937, s. 338. 
1233. Riccobono Salvatore. 
Elementi sistematici nei com men- 
tari ..ad edictum". Bullettino delf 
Istituto di Diritto romano, N. S. 3 
(46), s. 1-12. Roma 1936/7. 
1234, Riccobono Salvatore. 
II diritto romano in America. Bul- 
leftino dell' Isfituto di D/rifto ro- 
mano, N. S. 3 (46), s. 419 - 421. 
Roma 1936,7. 
1235. Riccobono Salvatore. 


.
>>>
68 


1236 - 1253 


. 


Le interpolazioni nella codificazio- 
ne lU Giusłiniano. Bulletin of the 
international Committee of hislo- 
rkal Sciences 10, s. 290 - 292. 
Paris 1938. 
1236. Riccobono Salvatore. 
II proemio delia parafrasi greca di 
Teofilo nel1a edizione deI Ferrini. 
Atti dei V Congresso Jnfernazio- 
nale di Studi Bizantini, Roma 20 
-25 settembre 1936, vol. I, s. 685 
-693. Roma 1939, 
1237. Rircobono SaIvatore 
lunior. Augusto e ił problema del- 
Ia nuova costiluzione. Annali dei 
Seminario giuridico delia R. Uni- 
versita di Palermo. Cortona 1937. 
1238. Riccobono Salvatore 
lunior. Miscel1anea critico-storica. 
Annali dei Seminario giuridico del- 
Ia H. Universita di Palermo. Cor- 
tona 1937. 
1239. Riccobono SaIvatore 
lunior. 11 Gnomon dell' Idios Lo- 
gos. Introduzione. Cortona 1939. 
1240. Richardson H. G. Glan- 
ville continued. The Law Quarter- 
11' Review 54, s. 381-399. Lon- 
don 1938. 
124 t. Rius Serra Jose. El 
Derecho Visigodo en Cataluna. Oe- 
sammelte Aufsiitze zur Kulturge- 
schichte Spaniens Bd. 8, s. 65 
-80. Miinsłer in Westfalen 1939. 
1242. Robert A. Le sens du 
mot Lois dans Ps. 119. Revue bi- 
blique 46, s. 182-206. Paris 1937. 
1243. Roberti Fl'anciscus. 
Codicis iuris canonici schemata de 
processibus. Acta Congressus iu- . 
ridici infernationalis IV, s. 27-42. 
Roma 1937. 
1244. Roberto C. H. Catalogue 
of the Greek and Latin Papvri in 
the Collection of the J. Rylands 


Library Vol. III. Manchester 1938. 
1245. Roch W. Essai sur le 
droil anglais. Zeitschrift fUr schwei- 
zerisches Recht 62. Basel 1943. 
1246. Boder JuIius. Die "In- 
ventaria iudiClalia" oder "Gericht- 
liche I nventare" des Olmiitzer Stadt- 
archivs. Zeitschrift des deutschen 
Vereins fUr die Oeschichte Miihrens 
und ScliJesiens 41. 1939. 
1247. Rogers R. V. Manuscript 
Year Books for 1-10 Edward III. 
1327 -37. English historical Re- 
view 4, s. 562-597. London 1940. 
1248. Romani Silvius. Studio 
critico sul1e fonti dei difltto cano- 
nico primitivo. Rassegna di morale 
e diritto 3, s. 318 -329.1937. 
1249. Rosenkranz Medem 
Bernhard. Zur Chronologie der 
hethitischen Geselze. Zeilschrift flir 
Assl'riologie N. F. 10 (44) s. 210 
-214. Berlin 1938. 
1250. Rosiak Stefan. Rzeko- 
my przywilej Kazimierza Jana Sa- 
piehv dla Żydów w Lubczu z 1690 
r. Ateneum Wileńskie XIII, s. 32 
-44. Wilno 1938. 
1251. RosseI J. La fusion du 
droit jurassien et du droit bernois 
ou la lE
gislation franl;dise ancien- 
nement en vigeur dans le Jura 
bernois. Zeitschrift des berner Ju- 
ristenvereins 75. 1942. 
1252. Ross. Onorato. Note 
suI frammento deI Codice delia "So- 
cietas franco,astexana loci Foxani". 
Bollettino delia Sezione di Cuneo 
delia R. Deputazione Subalpina di 
Storia Patria 9, s. 31 -46. 1937. 
1253. Rota Antonio. La realt
 
storica deI diritto comune. A pro- 
posito di un libro di E. Bussi, sui 
concetto di questo diritto. Studia
>>>
1254 - 1271 


69 


et documenta h;stor;ae et ;ur;s 3, 
s. 166-ł78. Roma 1937. 
1254. Rota Antonio. L'appa- 
rało di Pillio alle "Consuełudines 
feudorum" e ił ms. 1004 dell' 
Archivio di Stato di Roma. Sfudi 
e memor;e per la Storia dell' Un;- 
vers;ta d; Bologna 14. Bologna 
1938. (odb. s. 170). 
1255. Rotondi Mario. Promes- 
se storiche all' interpretazione dell 
articolo 1. cod. comm. Studi in me- 
moria di Aldo Albertoni III, s. 
877-- 889. Padova 1938. 
1256. Rotter F. C. Deułsches 
Recht im Brauchłum des Mahrisch- 
Schonberger Kreises. Der Ober- 
schlesier 21, s. 347-350. 1939. 
1257. Rouillard Germaine et 
Zakythinos D. A. Un faux chry. 
sobulle d'Andronic III Paleologue. 
Bl'zantion 13, s. 1-- 8. Bruxelles 
1938. 
1258. Rouillard Germaine. 
Les actes de Lavra a I'epoque des 
Paleologues. Atti dei V Congresso 
Internazionale di Studi Bizantini, 
Roma 20- 23 settembre 1936, vol. 
l, s. 300-307. Roma 1939. 
1259. Russkaja Pravda. 
Vstupitelnaja słatia i kommentarij 
k łeksłam, sostavił M. N. Tichomi- 
rov. Moskva 1941, s. 120. 
1260. Sabbe Et. Etude critique 
Sur le diplome d' Arnoul l-er, comte 
de Flandre, pour l'abbaye de Sainł 
-Pierre a Gand (941, juillet 81. Etudes 
d'histoire dM;ees a la memoire 
de Henri Pirenne, s.299-330. Bru- 
xelles 1937. 
1261. Sacco ltaIo Mario. In- 
troduzione allo studio dE'gli Statuti 
dei "Monłeregale". Bollet/ino della 
Sezione di Cuneo della R. Depu- 


tazione Subalpina di Storia Patria 
9, s. 65-76. 1937. 
1262. San do w Erich. Das al- 
łesłe Kolberger Stadlbuch von 1277 
-1373. Baltische Studien 42. 1940. 
1263. Sanfilippo Cesare. Pau- 
li Decrełorum hbri tres. Milano 
1938. s. IV+ 145. (R. Universiła 
di Całania. Pubblicazioni delia Fa- 
colta di giurisprudenza n. 2). 
1264. Santiraller Leo. Beiłra. 
ge zur Geschichte der Kontexł- 
schlussformeln der Papsturkunde. 
/fistorisches ]ahrbuch 57, S. 233 
-257. Koln 1937. 
1265. Santiraller Leo. Urkun- 
denforschung. Mełhoden, Ziele, 
Ergebnisse. Weimar 1937, S. VIII 
+77. 
1266, Santifaller Leo. tJber 
den Liber Diurnus. Forschungen 
und Fortschritte 14, S. 41n. Ber- 
lin 1938. 
1267. Santifaller Leo. Die 
Abkfirzungen in den altesłen Papst- 
urkunden (788 - 1002). Weimar 
1939, s. 45. 
1268. Santifaller Leo. Zur 
Liber Diurnus-Forschung. Histori- 
sche Zeitschrift 161, S. 532-538. 
Mfinchen 1940. 
1269. Sarfatti Mario. Influ- 
enza reciproca deI diritto romano 
e dei diritto anglosassone. Sfudi 
in memoria di A/do Albertoni III, 
S. 563-575. Padova 1938. 
1270. Sauser - Hall Georges. 
La reception de droiłs europeens 
en Turquie. Recueil de travaux 
publie par la Faculte de droif de 
I'Universite de (ieneve du 4 au 
6 septembre 1938. Geneve 1938. 
1271. Sawicki Jakub. Prole- 
gomena do Synodyku Kościoła
>>>
70 


1272 - 1287 


Polskiego (Prolegomenes au Sy- 
nodique de I' Eglise Polonaise). 
Sprawozdanie Towarzpstwa Nau- 
kowego Warszawskiego, Wydział 
Il.r. 39,s. 28-31. Warszawa 1946. 
1272. Sayłes G. O. The sour- 
ces oi two revisions oi the sta- 
tute oi Gloucester 1278. The En- 
glish historical Review 52, s. 467 
-473. London 1937. 
1273. ScheItema H. J. Pro- 
bIerne der Basiliken. Tijdschrift 
voor Rechtsgesch;edenis 16, s. 320 
-346. Haarlem 1938. 
1274. Scheltema H. J. No- 
moi oi ]ulianus oi Ascalon. Spm- 
bola e ad jus et histor;am antiqui- 
tatis pertinentes, Julio Christiano 
Van Oven dedicatae. Leiden 1946. 
1275. Scherillo Gaetano. Sull' 
origine dell' Autenticum. Atti del 
IV Congresso nazionale di studi 
romani 4, s. 79-83. 1938. 
1276. Scherillo Gaetano. Con- 
tributi alla storia delie novelle post- 
teodosiane. Studi di Storia e Vi- 
ritto in onore di Enrico Besta I, 
s. 295-321. Milano 1939. 
1277. Scherillo Gaetano. Un 
manoscritto dei Codice T eodosia- 
no: Cod. Ambros. C. 29 inf. Slu- 
dia et documenta historiae et iu- 
lis 6, s. 408 - 412. Roma 1940. 
1278. Schetter Rudolf. Die 
Intervenienz der we1tlichen und 
geistlichen Ffirsten in den deu- 
tsehen Konigsurkunden von 911 
bis 1056. Bottorp i. W. 1937. s. X 
+147. 
1279. Schless Traugott. Die. 

iItesten Urkunden des Klosters 
Engelberg. Zeitschrift fUr schwei- 
zerische K;rchengesch;chte 35, s. 
81-97, 234-269. 1941. 


1280. Schiller A. Arthur. Pro- 
legomena to the study oi Coptie 
Law. Arch;ves d'Histoire du Vroit 
Oriental 2, s. 341-365. Bruxelles, 
Paris 1938. 
1281. Schłaepfer L. Untersu- 
ehcngen zu den attischen Staats- 
urkunden und den Amphiktvonien- 
beschliissen der Demosthenischen 
Kranzrede. Paderborn 1939, s. 246. 
1282. Schmeidler Bernhard, 
Die wahre Zusammensetzung und 
Entstehungszeit der Gesta archie- 
piscoporum Magdeburgensium bis 
1142. Sachsen und Anhalt 14. 
1938. 
1283. Schmid Alfred. Zur 
tlberlieierung der schwabischen 
u,1d els35sischen Privaturkunde im 
Hochmittela1ter. Festgabe Hans 
Nabholz zum 70 (jeburtstag, s. 45 
-77. Aarau 1944. 
1281l. Schmidt Gerhard. Me- 
diterranean elements in tre Bri- 
tish Navigation Act. Speculum 22, 
s. 342 - 357. Cambridge (Mass) 
1947. 
1285. Schmidt Gertrud. 
Das Eindringen der hochdeutschen 
SchriHspraehe in der Rigaschen 
Ratskanzlei. Riga 1938. (Mitteilun- 
gen aus der baltisehen Geschichte 
l, 1). 
1286. SchnltzłerTh. lm Kamp- 
fe um Chalcedon, Geschichte und 
Inhalt des Codex Eneyclius von 
458. Roma 1938, s. VIII + 132. 
(Analecta Gregoriana vol. xvI). 
1287. Schnorr von Carols- 
fełd Ludwig. Repraesentatio und 
Institutio. Zwei Untersuchungen 
fiber den Gebrauch dieser Ausdrfick- 
ke in der romischen Literatur. Fest- 
schr;ft Paul Koschaker I, s. 103 
-116. Weimar 1939.
>>>
1288 - 1306 


71 


1288. Schonbauer Ernst. 
Rechtshistorische Urkundenstudien 
zum griecl\ischen Recht im Zwei- 
stromlande. Archiv fur Papprus- 
forschung 12, s. 194-217. Leipzig 
1937. 
1289. Schonbauer Ernst. 
Rechtshistorische Urkundenstu- 
dien. Archiv fur Papprusforschung 
13. Munchen 1939. 
1290. Schonbauer Ernst. Die 
Inschrift von Rhodos und die Con:;- 
titutio Antoniniana. Archiv fUr Pa- 
pprusforschung 13, Munchen 1939. 
1291. Schrader Gerhard. Die 
Urkunden des Bielefelder Stadt- 
archivs von 1520 -1810. SI.]ahres- 
berichf des hisforischen Vereins 
fur die (jrafschaff Ravensberg, s. 
11-202. 1937. 
1292. Schrod K. Eine Fal- 
schung fUr Kloster St. Alban bei 
Mainz. Beifriige zur hessischen 
Kirchengeschichte II, s. 167-183. 
1937. 
1293. Schroder H. Die Proto- 
kollbucher der papstłichen Kam- 
merkleriker 1329 - 1347. Archiv 
fur Ku/furgeschichfe 27, s. 121- 
286. Leipzig 1937. 
1294. Schubart Wilhelm. Zur 
Constitutio Antoniniana. Aegpptus 
20, s. 31-38. Milano 1940. 
1295. Schubart Wilhelm. Zur 
Edikt des Tiberius Alexander. Archiv 
fur Papprusforschung 14. 1941. 
1296. SchubartWilhelm. Zum 
Edikt uber das aurum coronarium. 
Archiv fur Papprusforschung 14. 
1941. 
1297. Schubart- Fikentscher 
Gertrud, Das Brunner Schoffen- 
buch. Beitrage zur spatmitłelaIter- 
lichen Rechłs- und KuIturgeschichte. 


Deufsches Archiv fUr (jeschichfe 
des Mitfe/a/fers I. s. 457 - 498. 
Weimar 1937. 
12ą8 Schu bart - Flkentscher 
Gertrud. Neue Falle zum Brun- 
ner Recht. Deufsches Archiv fUr 
(jeschichte des Mitfe/alters 3, s. 
430-496. Weimar 1939. 
1299. Schubart- Fikentscher 
Gertrud. Die Verbreitung der deu- 
tschen Stadtrechte in Osteuropa. 
Weimar 1942, s. VII+567. (For- 
schungen zum Deutschen Recht. Bd. 
V Heft 3- 
1300. Schubart-Finkentscher 
Gertrud. Romisches Recht im Brun- 
ner Schoffenbuch. Ein Beitrag zur 
Rezeptionsgeschichte. Zt. d. Sav. 
Stiff. (jerm. Abf. 65, s. 86 - 176. 
Weimar 1947. 
1301. Schulz F. Fragmente des 
liber singularis de legatis? Tijd- 
schriff voor Rechtsgeschiedenis 17, 
s. 9-25. Haarlem 1940. 
1302. Schulz F. Manuscripłs 
of łhe Collatio Legum Mosaicarum 
et Romanorum. Spmbo/ae ad ius 
ef hisforiam antiquitatis pertinen- 
fes Julio Christiano van Oven de- 
dicafae. Leiden 1946. 
1303. Schulz F. HisłorV of 
Roman Legal Science. Oxford 1946, 
s. 358+ XVI. 
1304. Schultze Alfred. Zur 
Zwickauer Stadtrechtsreformation. 
Zf. d. Sav. Stiff. (jerm. Abt. 58, s. 
709-751. Weimar 1938. 
1305. Schultze von Lasaulx 
Hermann Arnold. Das mitteldeu- 
tsche Recht. Thuringer Fiihn/ein 
7. 1938. 
1306. Schultze von Lasaulx 
Hermann Arnold. Die Krise des 
gemeinen Sachsenrechts. Fesfschrift
>>>
72 


1307 - 1324 


fUr ]usfus Wilhelm ffedemann, s. 
51-64. Jena ,1938 (odb. s. 14). 
1307. Schwanke R. Beitrage 
zum Urkundenwesen der Grafen 
von Cilli (1341-1456). Mitteilun- 
gen des osterreichischen Instituts 
tur (jeschichtsforschung Erg. Bd. 
14, s. 411-422. Innsbruck 1939. 
1308. Schwarz Dietrich W. 
H. Das Diplom Kaiser Heinrichs 
V. vom 28. Dezember 1124 fUr 
das Kloster Engelberg. Zeitschrift 
fUr schwelzerische (jeschichte 18, 
s. 1-15. 1938. 
1309. Schwerin Claudius 
Frh. von. Der sogenannte zwei- 
te Teil des Richtsteigs. Abhand- 
lungen zur Rechts.und Wirtschaffs- 
geschichfe. Festschrift Adolf Zycha. 
Weimar 1941. 
1310. Schwind Fritz Freiherr 
von. Zur frage der Publikation 
im romischen Recht. Miinchen 1940. 
1311. Schwob Emile. Un for- 
mulaire de chancellerie au XVIII-e 
siecle. Paris 1937, s. 226. 
1312. Seavey James T. The 
Legislation of Edward I. ]ournal. 
Dist. ot Columbia Bar Association. 
1937. 
1313. Seidel K. Zur Beurtei- 
lung der LeubuserStiftungsurkunde. 
Archiv fUr schlesische Kirchenge- 
schichte 3, s. 20-28. 1938. 
1314. Seidl Erwin. Demoti- 
sche Urkundenlehre na ch den friih- 
ptolemaischen Texten. Miinchen 
1937, s. I I + 28. (Miinchener Bei- 
Irage zur Papyrusforschung und 
antiken Rechtsgeschichte Heft 27). 
1315. Seidl El'Vin. Die Basi- 
liken des Patzes. Festschrift Paul 
Koschaker III, s. 294-308. We i- 
mar 1939. 


1316. Seif Mirjam. tJber die 
altbabylonischen Rechts-und Wirl- 
schaftsurkunden aus Iscali. Lwów, 
Berlin-Charlottenburg 1938, s. 56. 
1317. Sella Pietro. Costitu- 
zioni per il patrimonio di San Pie- 
tro e per la curia di Benevento. 
Studi di Storia e Diriffo in onore 
di Enrico Besta III, s. 129-137. 
Milano 1939. 
1318. Semonsons J. La charte 
des coutumes de Montal de Gelat. 
Revue d'Auvergne, s. 15-23. 1945. 
1319, Sen n F
lix. La lel;on 
de la Rome antique sur le fon de- 
men t de la force obligatoire de la 
coutume. Introducfion a tetude du 
droit compare. Recueil Ed. Lam. 
bert I. s. 218-226. 1938. 
1320. Seredi lustinianus 
Georgius. De relatione inter De. 
cretales Gregorii Papae IX et Co- 
dicem iuris canonici. Acta Con- 
gressus iuridici internationalis IV, 
s. 11-26. Roma 1937. 
1321. Silva Tarouca Carlo. 
Originale o registro? La tradizio- 
ne manoscritta de Tomus Leonis. 
Studi dedicati alla memoria di Pao- 
loUbaldi,s.151-170. Milano 1937. 
1322. Simonius August. Be- 
ziehungen der nationalen Rechte 
zum rómischen Recht. VI/I-e Con- 
gres International des sciences hi- 
storiques Zurich 1938. Communi- 
cations presentees II. s. 349. Paris 
1938. 
1323. Sincero LuJgl. Istituti 
di origine orientale derivati nel 
diritto latino. Acta Congressus ;u- 
ridici ;nternationalis IV, s. 481- 
490. Roma 1937. 
1324. SkassJs Erikos A. 

L0p'&(J)'tL'X(1 E
 fIAou'ra;JXov. TE(f(fa-
>>>
1325 - 1343 


73 


\ 


f!axOVfaer11ei
 €JEOpo..OV BOf!Ea, s. 
105 -108. Alhenal 1939. 
1325. Sloschek E. Kromauer 
Ehepacten - und Testamentbuch 
1692 -1790. Zeitschrift des Deu- 
tschen Vereins fUr die ueschichte 
Miihrens und Schlesiens 39. 1937. 
1326 Smalley B. vide Kutt- 
ner- S. Nr. 1035. 
132'/. Smirnov I. Sudebnik 
1550 goda. JstoriCeskije Zapiski 24. 
Moskva 1947. 
1328. Solazzi Siro. fra nor- 
me romane antisemite. Bul/et/ino 
del/' Jstituto di diritto romano N. 
5.3(46) s.396-407. Roma 1936/7. 
1329. Solazzi Siro. L'osses- 
sione delIe XII Tavole. Studia et do- 
cumenta hisforiae et iuris 3 s. 
151-152. Roma 1937. 
1330. Solazzi Siro. Orme di 
editti pretorii in C. 2, 12, 3. Stu- 
dia et documenta historiae et iu- 
ris 3, s. 123-134. Roma 1937. 
1331. Solazzi Siro. SulIe tra c- 
ce di un commento alIe Costitu- 
zioni di CaracalIa. Festschrift Paul 
Koschaker l, s. 53-69. Weimar 
1939. 
1332. Solazzl Siro. L'indice 
di Taleleo e i glossemi delIe costi- 
łuzioni imperiali. Studia et docu- 
menta historiae et iuris 5, s. 218 
-221. Roma 1939. 
1333. Solml Arrigo. II diritto 
in Sardegna. II Tribunale, a. 16. n. 
9/10. 1937. (odb. s. 35). 
1334. Solmi Arrigo. L'Iscri- 
zione Greca di Porto Torres dei 
secolo VII. Studi di Storia e Di- 
ritto in onore di Enrico Besta IV, 
s. 335-349. Milano 1939. 
1335. Solovjev Aleksandar. 
Knjiga privilegija Grbalśke zupe 


(1647-1767) sa Dusanovim zako- 
nikom. Beograd 1938, s. 59. (Srpska 
Kreljevska Akademija. Spomenik 
LXXXVII. Drugi razred, filosofsko- 
filoloske, drustvene i istoriske nau- 
ke 68, nr. 2. s. 20-79). 
1336. Solovjev A. V. Un in- 
ventaire de documents byzantines 
de Chilandar. Seminarium Konda- 
kovianum 10, s. 31- 47. Praha 
1938. 
1337. Sołowjew Aleksander. 
Geneza i znaczenie Statutów serb- 
skiego cara Duszana. Sprawozda- 
nia Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie R. 18, s. 173-178. Lwów 
1938. 
1338. Sołowjew Aleksander. 
Statuty Cara Stefana Duszaoa. 
Lwów 1939, s. 68. (Studia nad 
Historią Prawa Polskiego t. XVII 
z. 2). 
1339. Sontis Johannes M. 
Die Digestensumme des Anony- 
mos. I. Zum Dotalrecht. Ein Bei- 
trag zur frage. der Entstehung des 
Basilikentextes. Heidelberg 1937, 
S. IV + 160. (Heidelberger rechts- 
wissenschaft1iche Abhandlungen 
23). 
1340. Sontis J. M. rlł 'JtE(lL 'toli 
vop.tx"li auv'tarp.a'tLou 'toli ry 
"fjA(iy't"fj 
'JtQrqp.a"tda 'to" {cp1)'Y"f/TO\' IIayaru;nov 
l. Zi'Jtou. AQXEio'll "iJLwUxOt JLxatOV 
5, s. 70-14l. 1938. 
1341. Spulber C. A. Etudes 
de droit byzantin V: Le concept 
byzantin de la loi juridique. Bu- 
curesti 1938, S. 23. 
1342. Spulber C. A. Indrep- 
tare Legei (Le code Valaque de 
1652) I. Histoire. Bucuresti 1938, 
s. 4 + L (Etudes de droit byzan- 
tin VI). 
1343. Śrenlowskl Stanisław.
>>>
74 


1344 - 1362 


Dwa teksty Uniwers:łłu Połaniec- 
kiego. IJańsfwo ; Prawo 2, z. 3. 
s. 50-67. Warszawa - Łódź 1947, 
1344. SrenIowski StanIsław. 
Dwa teksty Uniwersału i dwie me- 
tody historyczne. Państwo; Pra- 
wo 2, z. 10, s. 68-72. Warszawa 
-Łódź 1947. 
1345. Staedler Erich. tJber 
Rechtsnatur und Rechtseinheit der 
Augustischen Regesten. Zt. d. Sav. 
Stift. Rom. Abf. 61, s. 77 -122. 
Weimar 1941. 
1346. Staedler Erich. Das 
romisch -rechtliehe Element in den 
Ao:gustischen Regesten. zt. d. Sav. 
Stiff. Rom. Abt. 62, s. 82 -121. 
Weimar 1942. 
1347. Stanislav. Prispevok k 
vyvoju slovenskej pravniekej ter- 
minologie (Contribution a l'evolu- 
tion de la terminologie juridique 
slovaque). Bratislava 1938. 
1348. Stanka Rudolf. Die 
Summa des Berthold von Freiburg. 
Eine reehtsgeschiehtliehe Untersu- 
chung. Wien 1937, s. 143. (Theo- 
logische Studien der esterreichi- 
schen Leo - Gesellsehaft, Heft 36). 
1349. Stein E. Deux questeurs 
de ]ustinien et l'emploi des lan- 
gues dans ses novelles. Bulletin 
de I'Academie Ropale de Belgique, 
Classe des Lettres V, 23, s. 365 
-390. Bruxelles 1937. 
1350. Stein S. Etude eritique 
de5 capitulaires franes. Le Mopen 
Age 12, s. 1-75. Paris 1941. 
135 I. Stein Simon. Lex Salica. 
Speculum. Cambridge (Mass) 1947. 
1352. Steinacker HaroId. Das 
Register Papst ]ohanns VIII. Ein 
Beitrag zum Problem des 
ilteren 
papstlichen Registerwesens. Mittei- 
lungen des osterreichischen Insli- 


tuts tur Geschichtsforschung 52, s. 
171-194. I nnsbruek 1938. 
1353. Stelnwenter Artur. Zu 
den koptisehen Schutzbriefen. Zf. 
d. Sav. Stift. Rom. Abt. 60, s. 237 
-241. Weimar 1940. 
1354. SteIIa - Maranca Filip- 
po. Le "duae positiones" delio "Stu- 
dium iuris". Studi in onore di Mi- 
chele Ba rillari. Bari 1937. 
1355. StelIa- Maranca Filip- 
po. Le leggi demografiehe di Au- 
gusto. Roma 1938, s. 19. 
1356. Stengel Edmund Ernst. 
Karls III. verlorenes Privileg fUr 
Amorbaeh und der italienisehe Ur- 
sprun
 seiner Fassung. Quellen und 
Forschungen aus italienischen Ar- 
chiven und Bibliotheken 32, s. 1- 
12. Roma 1942. 
1357, Stepan Jaromir. Lito- 
mericky Extrakt z roku 1571 (Ex- 
trait de Litomerice de I'an 1571). 
Miscellanea historico-juridica. Pra- 
ha 1940. 
1358. Stepan Jaromir. Studie 
o kompilacni povaze Koldinovych 
prav mestkyeh (Etudes sur le ea- 
ractere eompilatoire du droit mu. 
nicipal de Koldin). Praha 1940. 
1359. Stephenson C. H. S. und 
Marpies E. A. Law in the light 
of history . London 1939, s. 321. 
1360. Stevens C. E. A possi- 
ble eonfliet of Laws in Roman 
Britain. The ]ournal ot Roman Stu- 
dies 37, s. 132 - 134. London 1947. 
1361. Stabe Hermann. Eine 
unbekannte Urkunde Kaiser Fried- 
richs II. Deutsches IIrchiv fUr Ge- 
schichte des Mittelalter I, s. 504 
-510. Weimar 1937. 
1362. Straka J. Z taborske 
knihy cerne. (Aus dem Schwarz-
>>>
1363 - 1380 


75 


buch von Tabor). Tabor 1937, s. 
496. 
1363. Straus R. Die Speyerer 
)udenprivilegien von 1084 und 1090. 
Zeifschriff fUr die Oeschichte der 
]uden in Deufschland. 1937. 
1364. Stritzky Karl von. Ein 
lettischer Eid vom Jahre 1693. 
Archivum Philologicum 6, s. 149 
-151. 1937. 
1365. Struve V. O "guman- 
nosti" chettskich zakonov. Vestnik 
Drevnei Istor;; 4, s. 11-20. 1947. 
1366. Sudebnik russkogo go- 
sudarstva. Gorkij 1939, s. 56. 
1367. Sugranges de Franch 
Ramon. Etudes sur le droit pa- 
lestinien a l'epoque evangelique. 
Fribourg 1946. (Arbeiten aus dem 
jurislischen Seminar der Univer- 
sitat freiburg hrsg. von Max Gutz- 
willer). 
1368. ŚvabeArveds. Die Nach- 
wirkungen der Wikingerzeit in der 
lettischen Rechtsgeschichte. Pirma 
Baltijas vesturnieku konference, Ri- 
ga 1937. (Conventus primus his- 
to rico rum Balticorum, Rigae 1937), 
s. 197 -205. Riga 1938. 
1369. Symbolae ad iura orien- 
tis antiqui perlinentes Paulo Ku- 
schaker dedicatae. Quas adiuvan- 
te Th. folkers ediderunt Johannes 
Friedrich, Julius Georg Lautner ). 
Miles Eq. Leiden 1939, s. 246. 
(- Studia et documenta ad jura 
orientis antiqui pertinenlia. Vol. 2). 
1370, Syromiatnikov B. Ob 
uCebnych izdanijach pamiatnikov 
prava. Sovetskoje gosudarstvo i pra- 
vo Nr. 4, s. 129-134. Moskva 
1941. 
1371. Szentpetery J. Beitra- 
ge zur Geschichte des ungarischen 
Urkundenwesens. Archiv fur Ur- 


kundenforschung 16, s. 157-183. 
Berlin 1939. 
1372. Szentpetery J. Az Ar- 
padhcizi kiraly okleveleinek kriti- 
kai jegyzeke. Budapest 1942. 
1373. Tangl G. Ein verschol- 
lener Originalregister I nnozenz III. 
Quellen und Forschungen aus ita- 
lienischen Archiven und Bibliothe- 
ken 27, s. 264-267. Roma 1937. 
1374. Taubenschlag Rafael. 
Gli influssi romano - bizanłini sui 
secondo statuti italia no. Studia et do- 
cumenta historia e et iuris 3, s. 42 
-62. Roma 1937. 
1375. Taubenschlag Rafael. 
La storia della recezione dei di- 
ritto romano in Polonia fina alla 
fine deI secolo XVI. Bologna 1939, 
s. 17. 
1376. Taubenschlag Raphael. 
The legislation of Justinian in the 
light oi the papyri. Bpzantion 15 
(American Series 1) s. 280-291. 
Boston 1941. 
1377. Taubenschlag Raphael. 
Customary Law and Custom in 
the Papyri. ]ournal of ]uristic Pa- 
pl'rology l, s. 41-54. New York 
1946. 
1378. Taubenschlag Rafael. 
Ił diritto provinziale romano nel 
Libro Siro-romano. Atti dei V Con- 
gresso di studi romani vol. 5 s. 
84-97. Roma 1946. 
1379. Taylor Archer. A col- 
lection of Swedish Legal Riddles. 
Zeitschriff fUr Volkskunde N. f. 8 
(46), s. 179-184. Berlin 1938. 
1380. Tedeschl G. II diritto 
ebraico nell' Italia contemporanea. 
La Rassegna mensile di Israel, 12 
(= Scritti in onore di Dante Lattes). 
Roma 1938.
>>>
16 


1381 - 1400 


1381. Tlchomlrov M. N. Issle- 
dovanie o Russkoj Pravde. Moskva 
1941, s. 254. 
1382. Tichomirov M. N. O Cas- 
tnych aktach v drevnej Rusi. Aka- 
demia Nauk SSSR. Institut Istorii. 
Istoriceskije Zapiski 17, s. 225-- 
244. Moskva 1945. 
J383. Tichomirov M. N. vide 
Russkaja Pl'avda Nr. J259. 
J 384. Tiegel R. Die rechtsge- 
schichtIiche Entwicklung der Me- 
dizinalgesetzgebung von Luzern bis 
1798. Zurich 1945. 
1385. Tondl'lau J. L. Le de- 
cret dionysiaque de Philopator BGU 
1211. Aegl'ptus 26, s. 84 - 95. 
Milano 1946. 
1386. Torelli Pietro. Glosse 
preacursiane alle Istituzioni. Studi 
di Storia e Diritto in onore di En- 
rico Besfa IV, s. 229-277. Mila- 
no 1939. 
1387. Torggler Karl. Zur Aus- 
legung des Schwabenspiegelein- 
schubs Ober die Rechte des Her- 
zogs von Karnten. Zt. d. Sav. Stift. 
(jerm. Abt. 60, s. 291-300. Wei- 
mar 1940. 
1388. Trifone Romualdo. II 
..Mediator Epistularis" nella prati- 
ca amalfitana nel sec. XI I. Atfi 
della R. Accedemia di Scienze mo- 
ra/e e politiche delia Societa reale 
di Napoli 58. Napoli 1937 (odb. 
s. 22). 
1389. Ullman B. L. Manu- 
srcripts of Nicholas of Cues. Spe- 
cu/um 13. Cambridge (Mass) 1938. 
1390. Ullrich Giinther. Zu den 
Quellen des Meissner Rechtsbu- 
ches. (jermanenrechte N. F. Deutsch- 
rechtliches Archiv l, s. 87-96. 
Weimar 1940. 


'- 


1391. Ullrlch Giinther. Zur 
Geschichte des Meissner Rechts- 
buches. Forschungen und Fort- 
schritte 17, s. 340- 342. Berlin 
1941. 
1392. Unger E. Originalurkun- 
den und tJberlieferung. Berlin 1939. 
s. 36. 
1393. Urosević Lazar. Pra- 
vosudje i pisano pravo u sredno- 
vekovnoj Srbji u svełłosłi danasnjeg 
pisanog prava. Beograd 1939, s. 
X V I + 246. 
1394. Vaccari Pietro. La for- 
mazione giuridica dell'unita italiana. 
Appunti deI corso di storia deI 
diriłto italiano. Pavia 1937, s.284. 
1395. Vaccari Pietro. La for- 
mazione giuridica dell' unita ita- 
liana. Appunti deI corso di storia 
dei diriłto italiano. Pavia 1938, s. 
328. 
1396. Vaccari Pietro. Nota 
suI diritto canonico nei suoi rap- 
porti col diritto civile 
ei secoli 
XII-XIV. Zt. d. Sav. Stift. Kan. Abt. 
27, s. 348-363. Weimar 1938. 
1397. Vaccari Pietra. Note 
suI particolarismo giuridico italia- 
no deI secolo XII. 5tudi di Storia 
e Diritto in onore di Enrico Besfa 
IV, s. 167-184. Milano 1939. 
1398. Valls Taberner Fer- 
nando. La "Summula Pauperum" 
de Adam de Aldersbach. (jesam- 
melteAufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens Bd. 7, s. 69-83. Mun- 
ster in Westfalen 1938. 
1399. Van den Ven A, J. De 
rechtspraak in het graafschap Cu- 
lem borg 1795-1799. (je/re 41, s. 
237-241. Arnhem 1938. 
1400. Vanecek Vaclav. Glos- 
sy k tzv. Statutum KonradovYm 
(Glosses sur les Statuts de Conrad).
>>>
1401 - 1414 


77 


Sbornik ved pravnich a sfatnich 
41, s. 10'-159. Praha 1941. 
1401. Vanecek Vaclav. Hi- 
storicke zahady nasi pravnickeho 
nazvoslovi (Problemes historiques 
de notre terminologie juridique. 
Nase rec 26. 1942. 
1402. Vanecek Vaclav. Ordo 
iudicii terrae a jeho poradi v prav- 
nich pamatkach ceskych. Sbornik 
ved pravnich astatnich. Praha 
19-12. 
1403. Vasella O. Die Entste- 
hung der bilndneri;;chen Bundesar- 
łikel 25. Juni 1526. Zeitschrift filI' 
schweizerische Oeschichte 21. Zu- 
rich 1941. 
1404 Vasiliev A. A. Justinian 
Digest. In commemora'ion of the 
1400-łh anniversary of the publi. 
calion of 'he Digest (A. D. 533- 
1433). A/fi dei V Congresso In- 
ternazionale di Studi Bizantini. 
Ruma 20-26 settembre 1936 vol. 
t, s. 711-734. Roma 1939. 
1405. Vesely Jiri. Ke skladbe 
Rozmberske knihy (E'ude sur la 
strucłure du livre de coutumes de 
Rozemberk). Miscellanea Ilistorico- 
juridica. Pra ha 1940. 
1406. Vetulanł Adam. Une 
suite d'etudes pour servir a l'his- 
toire du "Decret" de Gratien. Re- 
vue historique de droit franrais 
et etranger 4 ser. 15, s. 343-358, 
16, s. 461-479, 674-692. Paris 
1937. 
1407. Vetulanł Adam. Unbe- 
kannte S'atuten dt'r Provinzialsy- 
node in Kamień und unbekannte 
Provinzialsynoden den polnischen 
Kirche aus dem XIII Jh. Bulletin 
international de l' Academie polo- 
naise des sdences et des lettres. 
Classe de philologie. Classe d'his- 


toire et de philosophie s. 73-76. 
Cracovie 1937. 
1408. Vetulani Adam. Nie- 
znane przepisy synodu w Kamie 
niu i nieznane polskie synody pro- 
wincjonalne z w. XIII. Sprawozda- 
nia z czpnnośd i posiedzeń Pol- 
skiej Akademii Umiej(:tności 42, s. 
132-133. Kraków 1937. 
1409. Vetutani Adam, Projet 
d'un catalogue des manuscrits ju- 
ridiques du moyen - age conserves 
dans le;; bibliothcques polonaises. 
Collectanea theologica 18, s. 436 
-45 I. Lwów 1937. 
1 ] O. Vetulani Adam. Statu- 
ty synodalne Henryka Kietlicza. 
Uwagami uzupełniła Zofia Kozłow- 
ska-Budkowa. Kraków 1938, s. 48. 
(Studia i materiały do historii usta- 
wodawstwa synodalnego w Polsce 
Nr. 7). 
]411. Vetulani Adam. Grafien 
et ]e droit romain. Revue histo- 
rique de droit fran(ais et elranger 
4 ser. 24 - 25, s. 11- 48. Paris 
1946/7. 
1412. Vetulani Adam. Jeden 
czy dwa teksty Universału Poła- 
nieckiego. Państwo i Prawo 2, z. 
10,5.27-37. Warszawa-Łódź 1947. 
1413. Vevey Bernard de. Droił 
roma in et droit barbare dans le 
canton de fribourg. Memoires de 
la SodeM pour l'Histoire du Droif 
et des lnstitutions des andens Paps 
bourguignons, comtois et romands 
5, s. 159-164. Paris ] 938. 
1414. Vicilti Emilio Paolo. Le 
pergamene dei monastero di S. 
Eufemia di Modena. 5tudi e do- 
cumenti. Periodico trimestiale delia 
Sezione di Modena delia R. Del'u- 
tazione di Storia Patria pel' l'Emi-
>>>
. 


18 


1415 - 1431 


lia e la Romagna l, s. 1 -' 52. 
261-274. Reggio 1937. 
1415. Vieillard J. et Mirot L. 
Inventaire des letlres des rois 
d'Aragon a Charles VI et a la Cour 
de France conservees aux Archives 
de la Couronne d' Aragon a Bar- 
celone. Bibliotheque de I'Ecole des 
Chattes 103, 5. 99 - 150. Paris 
1942. 
1416. Vienken Thea. Die Gel- 
tungsdauer rechtlicher Dokumente 
im friih - und hochmittelalterlichen 
Reich. Marburg 1941. s. XII + 86. 
(Marburger Studien z'Jr alteren deu- 
tschen Geschichte I l, 6). 
1417. Visconti Alessandro. 
I cap. 236 - 237 dell' Editto di 
Rotari e ił diritto romano. Studi 
in memoria di Aldo Albertoni II, 
s. 299-309. Padova 1937. 
1418. Vitaletti G. I libri delie 
riformanze sassoferratesi dal 1464 
al 1467. 1937, 
1419. Vittani Giovanni. GIi 
antichi statuti di Como e la loro 
nuova edizione. Atfi e memorie dei 
I-o Congresso sto rico lombardo 
Como 21-22 maggio-Varese 23 
maggio 1936. Milano 1937. 
1420. Vittenet M. Charti d'af- 
franchissement de Moutier Saint- 
- Jean. Memoires de la Soc;ete pour 
I'Histoire du Droif et des lnstitu- 
tions des anciens Paps bourgui- 
gnons, comtois et romands 4, s. 
190-192. Dijon 1937. 
1421. Vives Jose. Uber Ur- 
sprung und Verbreitung der spa- 
nischen Ara. Historisches ]ahr- 
buch 58, s. 97-108. Koln 1938. 
1422. Vjatkin M. "Skaz ki" 
XVIII w. kak istocnik dla istQrii 
Kazachstana. Problem p istocniko- 
vedenija (Trudp instituta istor,i 


Akademii Nauk SSSR). Sbor. III, 
5. 163-179. 1940. 
1423. V ogt Walther Heinrlch. 
Fluch, Eid, GoUer - altnordisches 
Recht. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 
57. s. 1-57. Weimar 1937. 
1424. Voigt Christian. Zur 
Geschichte des Flensburger Sladt. 
rechtes. Zeitschrift der Oesel/schaft 
fur Schleswig - Holsteinische Oe- 
schicłde 66, S. 321-337. Neumiin- 
ster i. H. 1938. 
1425. VoItelini Hans von. Ein 
Beitrag zur Quellenkunde des Sach- 
senspiegeis Landrecht. zt. d. Sav. 
Stift. Oerm. Abt. 58, s. 548-559. 
Weimar 1938. 
1426. VolteJlni Hans von. Die 
Kurzform des SChwabenspiegels. 
Wien 1939, s. 96. (Forschungen 
zu deutschen Rechtsbiichern Bd. 
6). 
1427. Volterra Edoardo. II 
Pap. Oxyrhinchus 129 e la L 5 
C. De spons. 5, 1. Studia et docu- 
men ta historiae et iuris 3. s. 135 
-139. Roma 1937. 
1428. V olterra Edoardo. 
Antiche ricerche sui latino di UI- 
piano. Studia et documenta histo- 
riae et iuris 3, s. 158-162. Ro- 
ma 1937. 
1429. Volterra Edoardo. 
L'efficacia delie Costituzioni impe- 
riali emanate per le provincie e 
l'istituto dell' expositio. Studi di 
Storia e Diritto in onore di Enri- 
co Besta I. s. 447-477. Milano 
1939. 
1430. Waber P. Illustrationen 
zur bernischen R
chtsgeschichte. 
Zeitschrift des berner ]uristenve- 
reins 74. 1938. 
1431. Wada E. C. S. Cinquan- 
te aux de legislation constitution-
>>>
1432 - 1448 


nelle anglaise. Revue d'hisfoire 
politique et constitutionne/le. 1937. 
1432. Wartburg W. von. The 
localization of the Capitulare de 
viIlis. Specu/um 15, s. 87-91. 
Cambridge (Mass.) 1940. 
1433. Wasner 1'. De authen- 
ticitate "LibelIi responsionum" B. 
Gregorii M. Papae ad S. Augusti- 
num Angliae Apostolum animad- 
versiones. Jus Pontificium 18, s. 
174-185. Roma 1938. 
1434. Weber F. Das Recht in 
Gotthełfs Erzahlungen. Basel 1945. 
1435. Weinelt H. Das Stadt- 
buch von Zipser Neudorf und seine 
Sprache. Miinchen 1940. (Verof- 
fentlichungen des Siidostinstituts 
Heft 20). 
1436. Weisweiler Max. (stan- 
buler Handschriftenstudien zur ara- 
bischen Traditionsliteratur. Istan- 
bul 1937, s. 222. 
1437. Weizsacker Wilhelm. 
Eindringen und Verbreitung der 
deutschen Stadtrechte in Bohmen 
und Mahren. Deutsches Archiv fur 
Landes -und Vo/ksforschung 1, s. 
95-109. Leipzig 1937. 
1438. Weizsacker Wilhelm. 
Die alteste Urkunde der Prager 
Deutschen. Zur Kritik der Sobies- 
lawschen Privilegs. Mitteilungen des 
Vereins fur Oeschichte des Deu- 
tschen in BOhmen 75, s,97-122. 
Praha 1937. 
1439. Wełzsacker Wilhelm. 
Die 
ilteste Urkunde der Prager 
Deutschen. Zur Kritik der Sobies- 
(awschen Privilegs. Zeitschrift fur 
sudetendeutsche Oeschichte I, s. 
161 n. 1937. 
1440. Wełzsacker Wilhelm. 
Die sudetendeutsche Rechtsge- 
5chichte und die Geschichte des 


79 


deutschen Rechts in den Sudeten- 
landern. Zeitschrift fur sudeten- 
deutsche Oeschichte l, s. 81- 
94. 1937. 
1441. Weizsacker Wilhelm. 
Der Einfluss des deutschen 
Rechts auf die tschechoslovaki- 
sche Rechtsentwicklung. Zeitschrift 
der Akademie fur deutsches Recht 
4, s. 430-434. Berlin (937. 
1442. Weizsacker Wilhelm. 
Zur Geschichte des Meissner 
Rechtsbuches in Bohmen und Mah- 
ren. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 58, 
s. 584-613. Weimar 1938. 
1443. Weizsacker Wilhelm. 
Das deutsche Recht des Ostens 
im Spiegel der Rechtsaufzeichnun- 
gen. Deutsches Archiv fiir Landes- 
und Volksforschung 3, s. 50-77. 
Leipzig 1939. 
1444. Weizsacker Wilhelm. 
Die Verbreitung des deutschen 
Stadtrechts in der Slovakei. Kar- 
paten/and. 1940. . 
1445. Weizsacker Wilhelm. 
Die Altstadt Prag und des Niirn- 
berger Rechł. Zt.d. Sav. Stift. Qerm. 
Abt. 60, s. 117 - 142. Weimar 
1940. 
1446. Wełzsacker Wilhelm. 
Zur Geschichte der Sammlungen 
Magdeburger Schoffenspriiche im 
bohmischen Raum. Abhand/ungen 
zur Rechts -und Wistschaftsge- 
,schichte. Festschrift Adolf Zpcha. 
Weimar 1941. 
1447. Weizsacker Wilhelm. 
Die Verbreitung des Meissner 
Rechtsbuches im Osten. Deutsches 
Archiv fur Landes -und Vo/ksfor- 
schung 5, s. 26-38. Leipzig 1941. 
1448. Wenger Leopold. 
Rechtstheoretische Fragen in der iu- 
ristischen Papyrusforschung. Actes
>>>
80 


1449 -1465 


du V-e Congres de Papprologie, 
Oxford 1937, s. 522-564. Bru- 
xelles 1938. 
1449. Wenger Leopold. Aus 
juristischen Papyrusforschungen 
(Thesen). Bulletin of fhe Interna- 
tional Committee of Historical 
Sciences 10. s. 156 - 160. Paris 
1938. 
1450. Wenger Leopold. Aus 
juristischen Papyrusforschungen. 
VIll-e Congres International des 
sciences hisroriques Zurich 1938 
Communications presentees I, s. 
12-16. Paris 1938. 
145 ł. Wenger Leopold. 
Rechtspraxis und Rechtstheorie in 
den Papyrusurlmnden. Forschun- 
gen und Forlschritte 15, s. ł97- 
ł 98. Berlin 1939. 
1452_ Wenger Leopold. Ver- 
schollene Kaiserkonstitutionen. His- 
torisches Jahrbl1ch 60. Kóln 1940. 
1453. Wenger Leopold. Ca- 
non in den rómischen Rechtsquel- 
len und in den Papyri. Eine Wort- 
studie. Wien-Leipzig 1942. s. ł 94. 
(Akademie der WissenschaHen in 
Wien. Philos,-hist. KI. Sitzungsbe- 
richte. Bd. 220. Abt. 2). 
1454. Wenger Leopold. tJber 
canon und regula in den rómischen 
Rechtsquellen. Zf. d. Sav. Stift, Kan. 
Abt. 32, s. 495-506. Weimar 1943. 
1455. Westrup C. W. Alcune 
osservazioni circa le fonU e i me- 
todi neW investigazione dei primo 
diritto romano. Revista infernazio- 
nale di Fi/osofia deI diritto 17. 
Roma 1937. 
1456. Whiteloc D. Wulfstan 
and the so-called Laws of Edward 
and Guthrum. English hisforical 
Review 56, s. 1-21. London 1941. 
1457. Wieacker Franz. Lex 


.... 


Publica. Privatrechtsgesetzgebung 
und politische Grundordnung im 
romischen freistaat. Die Anlike 16, 
s. 176. Berlin 1941. 
1458, Wieacker Franz. Cor. 
purs iuris. Zeitschrift fiir die ge- 
samfe Staatswissenschaff 102, s. 
444 n. Tiibingen 1942. 
1459. Wieacker Franz. Cor- 
pus iuris; in: Wieacker F.: Vom 
romischen Recht, s, 146 - 194. 
Leipzig 1944. 
1460. Wieacker Franz. Lex 
Publica. Privatrechtsgesetzgebung 
und poliłische Grundordnung im 
rómischen freistaat; in: Wieacker 
Franz: Vom romischen Rechf, s. 
38 - 85. Leipzig 1944. 
1-161. Wiessner W. Untersu- 
chungen zur handschriWichen tJber- 
lieferung des Ebracher Gesamtur- 
bars von 1340. ]ahrbuch fiir friin- 
kische Landcsforsclwng, s. 28- 
38. Erlangen 1937. 
ł46l. WiIlemsen K. A. Zur 
Genesis der mittelalterlichen Hof- 
ordnungen. Mit besonderer Be- 
riicksichtigung der leges palatinae 
]akob II. von MaIlorka. Brauns- 
berg 1940, s. 40 + 3 tabl. 
1463. Wilmart Andre. Un 
exemplaire des coutumes d'Hir- 
sauge, accompagne d'un catalogue 
de livres. Revue benedictine 49, 
s. 90-96, Abbaye de Maredsous 
1937. 
1464, Wipper Robert. Der 
Sachsenspiegel und das livlandi- 
sche Ritterrecht. Resume de la 
communication presentee a la Pre- 
miere Conference des Historiens 
Baltiques Nr. 30, s. 6. Riga 1937. 
1465. Wipper Robert. Der 
Sachsenspiegeł und das livlandi- 
sche Ritterrecht. Pirma Baltijas
>>>
1466 - 1482 


vesturnieku konterence, Riga 1937 
(Conventus primus hisforicorum 
Balticorum, Rigae 1937), 5. 206- 
213. Riga 1938. 
1466. Wisłocki Juliusz. Spór 
o Gajusa. Czasopismo Prawnicze 
i Ekonomiczne 33, s. 93-98. Kra- 
ków 1945. 
1467. Wisłocki Juliusz. Pra- 
wo rzymskie w PolscE' (Le droit 
romain en Pologne). Warszawa 
1945, s. VIII + 156. 
1468. Wohlhaupter Eugen. 
Germanische Rechtsgedanken im 
Privatrecht des Libro de los fue- 
ros de CastieIla. QesammeJte Aut- 
siitze zur KuJturgeschichfe Spa- 
niens 6, s. 225 - 239. Miinster 
1937. 
1469. W ohlhaupter Eugen. 
RechtsquelIen Schleswig- Holsteins. 
Bd. l: Geschichte der Rechtsquel- 
len Schleswig - Holsteins von den 
Anfangen bis zum )ahre 1800. 
Neumi1nster 1938, s. XX+215. 
1470. Wohlhaupter Eugen. 
Die Bauernbeliebungen Schleswig- 
Holsteins. Kieler Bliit!er 1938, H. 
2/3. s. 163-185. Neumiinster i. 
H. 1938 (odb. s. 23). 
1471. Wohlhaupter Eugen. 
Entfaltung des aragonesischen 
Landrechts bis zum Codigo de 
Huesca (1247). Studi in onore di 
Carlo Calisse I, s. 379 n. Milano 
1939. (odb. s. 36). 
1472. Wohlhaupter Eugen. 
Das Stadtrecht von Friedrichstadt 
a. Eider (1633), (Ein Beitrag zur 
Geschichte der Rezeption in Schles. 
wig-Holstein). Studi di Storia e 
Diritto in onore di Enrico Besta 
II, s. 213-233. Milano ] 939. 
1473. Wohlhaupter Eugen. 
Die lokalen Fueros Aragons und 


81 


ihre Verbreitung. Fesfschriff Ernst 
Hel'mann I, s, 110-128. Weimar 
1940. 
1474. Wohlhaupter Eugen. 
QueIlen und Geltung des kanoni- 
schen Rechts im mittelalterlichen 
Bistum Schleswig. Ein Beitrag zur 
kirchlichen Rechtsgeschichte und 
Rezeptionsgeschichte Schleswig- 
Holsteins. Festschrift fUr Eduard 
Eichmann, s. 191 - 220. Pader- 
born 1940. 
1475. Wood Renton Sir Ale- 
xander. The sources of law, with 
special reference to the British 
Empire. Studi in memoria di Aldo 
Albertoni III, s. 73 - 112. Pado- 
va 1938. 
1476. Wurm Hubert. Studien 
und Texte zur Dekretalensamm- 
lung des Dionysius Exiguus. Bonn 
1939, s. XIX + 304 (Kanonistische 
Studien und Texte Bd. 16). 
1477. Wyrostek Ludwik. Do- 
kument chłopów podhalańskich 
z r. 1605. Studia Hisforl'czne ku 
czci Stanisława Kutrzebl' I, s. 
493-500. Kraków 1938. 
]478. Yver J. Les caracteres 
originaux de la coutume normande 
dans les i\es de la Manche. Revue 
historique de droit fran(ais et etran- 
ger 4 ser. ]7, s. 708-710. Paris 
1938. 
1479. Zakythinos D. A. vide 
Rouillard Germaine Nr. 1257. 
1480. Zanetti Ginevra. II 
diritto agrario nel breve di VilIa 
di Chiesa. Testi e Documenti per 
la Storia dei dirit!o agrario in 
Sardegna. Sassari 1938. 
1481. Zeiger lvo A. Historia 
iuris canonici. Roma 1940, s. 133. 
1482. Zeller Friedrich. Das 
Verhaltnis der Lex Baiuwariorum
>>>
82 


1483 - 1490 


zum spateren bayerischen Recht, 
ein Beitrag zur Kritik des baye- 
rischen Volksrechts. Miinchen 1941, 
s. 111. 
1483. Zepos Panajcotis J. To 
"NIJJ1L'KO\l IJPI)XEL!?II\I" M LXa.il" 10)- 
'tEL\lO'JtOVJ..ou (17651:E1ff''T1JQl!; cEwt,- 
eEra
 BV6Cl'IJ'C£'IIW'IJ 
noll"'W'IJ 13. s. 
412-422. Athenai 19J7. 
1484. Zieliński Th. Projet de 
la creation d'un "Corpus scripto- 
rum iuris graecoromani tam cano- 
nici quam ci viii s" (en abreg ć CSJ), 
Atti dei V Congresso lnternazio- 
nale di Studi Bizantini. Roma 20 
--26 settembre 1936, voł. I, s. 
735-740. Roma 1939. 
1485. Ziembicki Witold. Przy- 
wilej Zygmunta 1 z roku 1538. 
Polska Gazeta Lekarska nr. 22. 
Lwów 1938 (odb. s. 8). 
1486. Zihni Soysal Abdullah. 
Jarłyki krymskie z czasów Jana 
Kazimierza. Warszawa 1939, s. 102. 


1487. Zontar Jos. KastavsCi- 
na in njeni statuti do konca 16. 
stoletja. (The country of Kastav 
and ił:) statutes (bylaws) tiII the 
end of łhe 16 th cen tury). Zbornik 
znanstvenih razprav juridicne fa- 
kultete 21 s. 153-219. Ljubljana 
1946. 
1488. Zulueta Francis de. A 
fourth century latin juristic frag- 
ment. P. Rył. III 479 (Ul pian, Ad 
edictum 26 = Dig. XII, l, l, l,). 
Actes du V-e Congres internatio- 
nal de Papprologie s. 608-614. 
1938. 
1489. Zulueta Francis de. P. 
Rył. III 474: New fragments of 
Ulpian ad edictum. Studi di Storia 
e Diritto in onore di Enrico Bes- 
ta I, s. 137-147. Milano 1939. 
1490. Zuylen G. van. Les De- 
cretales du Pseudo-Isidore. Revue 
ecclesiastique de Liege 29, s. 449 
-457. Liege 1938.
>>>
III. 


LITERATURA PRAWNICZA I JEJ DZIEJE 
LA L1TTERATURE JURIDIQUE ET SON HISTOIRE 


1491. Adamus Jan. O stano- 
wisku Bobrzyńskiego w dziejopi- 
sarstwie polskim. Przewodnik His- 
torpczno - Prawnp 5, s. 24 - 39. 
Lwów 1937. 
1492. Adamus Jan. Elementy 
rodzime i obce w prawie polskim. 
(Les Clements indigCnes et etran- 
gers dans le droit polon ais). Rocz- 
nik Prawniczp Wileński lO, s.331 
-370. Wilno 1939. 
1493. Almquist Jean Eric. 
Tvenne forut otryckta juridiska 
skrifter av Olaus Petri. Lpchnos 
s. 130-147. Uppsala 1937. 
1494. Apeldoorn L. J. vide 
Groot Hugo de Nr. 1584. 
1495. Arangio Ruiz Vincen- 
zoo Romanisti e Jatinisti. Scritti 
di diritto e di economia in onore 
di Flamino Mancaleoni (= Studi 
sassaresi 2 ser. 16). Sassari 1938. 
1496. Ar-neke Heinrlch. Kir- 
chengeschichte und Rechtsgeschich- 
te in England von der Reforma. 
tion bis zum friihen achtzehnten 
)ahrhundert. Halle a. S. 1937 s. 
VI +355. 
1497. Astuti Guido vide Gen- 
tiU Alberico Nr. 1575. 
1498. Astuti Guido. Mos ita- 
licu s e mos gallicus nei dialoghi 


"De iuris interpretibus" di Alber- 
to Gentili. Rivista di Storia deI 
Diritto italiano lO, s. 149 -- 207, 
229-347. Bologna 1937. 
1499. Austuti Guido vide Ro- 
magnosi G. Nr. 1703. 
1500. A. W. Stefan Ehren- 
kreutz (t 880 - 1945). Kwartalnik 
Historl'cznp 53, s, 483-484. Kra- 
ków 1946. 
1501. Balas P. E. - Csekey 
I. - Szaszy I. - Bonis G. 
Werboczy Istvan. Kolosvar 1942, 
s, 218. (Acta )uridico-politica 2). 
1502. Bandlni Vincenzo. Con- 
tributo all' interpretazione del..Trac- 
tatus de maleficiis" di Alberto Gan- 
dini. Parma 1937, s. 142. 
1503. Barraclough Geoffrey. 
Praxis Beneficiorum. A contribu- 
tion to the history of practical le- 
gal literatur e in the later Middle 
Ages. zt. d. Sav. Stilt. Kan. Abt. 
27, s. 94-134. Weimar 1938. 
1504. Bartocettl Vittorio. Un 
capolavoro giuridico. L'opuscolo 
muratoriano ..Dei difetti delia giu- 
risprudenza". Studia picena. (Pub- 
blicazione deI po nt. Seminario mar- 
chigiano Pio XI. vol. XIII). Fono 
1938. 
1505. Barycz Henryk. A. Z. 


#
>>>
"84 


1506 - 1525 


Helcel i początki katedry historii 
prawa polskiego w Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Studia historpczne 
ku czci Stanisława Kutrzebp I, s, 
13-36. Kraków 1938. 
1506. Baudelot B. Un grand 
;urisconsulte du XVII-e siecle, Jean 
Domat. Paris 1938, s. 220. 
1507. Baudot M. Notes de 
lroil, de jurisprudence et de pro- 
cedure d' un avocat gisortien du 
XVIII-e siecle. Revue historique 
de droit franrais et etranger 4 
ser. 17, s. 719-720. Paris 1938. 
1508. Baumgarten Arthur. 
Die historische Słrafrechtsschule 
und ihre Bedeutung fUr die Ge- 
genwart. Schweizer Zeitschriff filr 
Strafrecht 51. '1937. 
1509. Beck Alexander. Frie- 
drich Ludwig von Keller; in: Schwei- 
zer ]uristen der letzten 100 ]ahre. 
Zurich 1945. 
1510. Bechtel Heinrich. Die 
Wirtschafłsgeschichtsschreibung im 
Neuaufbau der Wirłschafłswissen- 
schaft. Zeitschriff filr die gesamte 
Staatswissenschaft 100, s. 38-92. 
Tubingen 1940. 
1511. Beer Karl. Zur Frage 
nach dem Verfasser der Reforma- 
Ho Sigismundi. Mifteilungen des 
osterreichischen lnstituts filr Oe- 
schichtsforschung 51, s. 161-177. 
Innsbruck 1937. 
1512. Berger Adolfo vide Nr. 
650. 
1513. Beyerle Franz. Dioter 
Pleimes. zt. d. Sav. Slift. Oerm. Abt. 
63, s. 519-523. Weimar 1943. 
1514. Beyerle Franz. Theo- 
dor Mayer - Edenhauser. Zt, d. 
Sav.Stm. Oerm. Abt. 63, s. 523- 
527. Weimar 1943. 
1515. Blackstone William. 


Commentaries on the Laws or 
England. Edited by Bernad Gavit. 
Washington 1941. 
1516. BIecourt A. S. de. 
Rechtshistorische Jurisprudentie 
uit de Jaren 1913 - 1935. Tijd- 
schrift voor Rechtsgeschiedenis 15, 
s. 191-235, 388-465; 16. s. 68 
-113. Haarlem 1937/8. 
1517. Bodniak Stanisław. 
Autorstwo "Zwierciadła królewskie- 
go" z końca XVI wieku. Sprawoz- 
dania Poznańskiego Towarzpstwa 
Przpjaciół Nauk 33, s, 161-162- 
Poznań 1938. 
1518. Boehm Ernst. Der gros- 
se Leipziger Schoppe Benedikt 
Carpzov. Sachsen. Zeitschrift des 
Heimatwerkes Sachsen 5, 1941 
(odb. s. 18). 
1519. Bonls G. vide Balas P. 
E. Nr. 1501. 
1520. Bónis G. Szas Karoly 
perjogi eloadasai 1836. Kolosvar 
1942. 
1521. Bouvier-Ajam M. Fre- 
deric List, sa vie, son oeuvre,son 
influence. Paris 1938, s. 355. 
1522. Bracton H. De Legibus 
et Consuetudinibus Angliae, ediłed 
by G. E. Woodbine. Vol. 3, 1940, 
vol. 4, 1942. New Haven (Con.). 
1523. Braubuch Max Aloys. 
Schulte (1857-1941). Historisches 
]ahrbuch 61, s. 193-207. Koln 
1941. 
1524. Brejon Jacques. Un 
jurisconsulte de la Renaissance: 
Andrp Tiraqueau 1488-1558. Pa- 
ris 1937, s. V +405. 
1525. Bridrey E. L' enseigne- 
ment du droit fran
ais a ł'ancienne 
Faculte des droils de Caen apres 
I'edit de Saint-Germain, et la pla- 
ce qui est faite au droit normand.
>>>
1526 - 1545 


Revue historique de droit fran(ais 
et etranger 4. ser. 17, s. 713-- 
7J6. Paris 1938. 
1526. Brinkmann Karl. Gus- 
tav Schmoller und die Volkswirt- 
schaftslehre. Stułtgart 1937, s. 194. 
1527. Brion Marcel. Machia- 
vel. Paris 1947, s. 430. 
1528. Bussl Emilio. Carlo AI- 
fonso NalIino. Arabista e storico 
dei diriłto. Rivista di Storia dei 
Diritto italiano 11, s. 581- 600. 
Bologna 1938. 
1529. tada Frantisek. Jan 
Kapras sedesatnikem. (Jan Kapras 
sexagenaire). tasopis pro pravni 
a statni vedu 23. Praha 1940. 
1530. tada Frantisek. Sede- 
sat let prof. J. Kaprasa. (Le 60-e 
anniversaire du professeur ]. Ka- 
pras). Vsehrd 21. Praha 1940. 
1531. Cada Frantlsek. In me- 
moriam Rudolf Rauscher. Vsehrd 
22, s. 289 n. Praha 1941. 
1532. Calisse Carlo. GIi stu- 
di di Paul fournie.r sulla storia 
dei diriłto canonico. Rivista di 
Storia dei Diritto italiano 11, s. 
501-511. Bologna 1938. 
1533. Cam Helen. The Legis- 
Iators of Medieval England. Oxford 
1945, s. 22. 
1534. Chrimes S. B. vide for- 
tescue Sil' John Nr. t55. 
1535. Cimetier Franęois. 
L'etude du droit canonique dans 
les UniversitĆs d' Etat en france. 
Acta congressus iuridici interna- 
tionalis IV, s. 533 - 540. Roma 
1937. 
1536. Clyde James Avon vide 
Nr. 91. 
1537. Colllnet Paul. Reper- 
łoire des bibIiographies, vocabu- 


85 


laires, Index, Concordances et Pa- 
lingenesies du droit romain. Revue 
historiqlles de droif fran(ais et 
etranger4 ser.24-25. Paris 1946/7. 
1538. Conrad Hermann. Aus 
der Entstehungszeit der histori- 
schen Rechtsschule: friedrich Carl 
von Savigny und Jacob Grimm. 
Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 65, s. 
261-283. Weimar 1947. 
1539. Coville A. Raymond 
Bernard flamenc dit "Sac de Lois" 
conseiller des ducs d' Anjou, rois 
de Sidle et juge mage de Provence 
(seconde moitie du XIV-e siecIe). 
Bibliotheqlle de I'Ecole des Chartes 
99, s. 313 -322. Paris 1939. 
1540. Csekey I. vide Balas 
P. E. Nr. 1501. 
1541. Dahl Frantz. Hoved- 
punkter of den danske retsvidens- 
kabs historie. Kobenhavn 1937, s. 
176. 
1542. Dahl Frantz. Geschichte 
der danischen Rechtswissenschafł 
in ihl en Grundziigen. Ubersetzt von 
Karl Harf und H. Hennigsen. Leip- 
zig 1940, s. 145. 
1543. Dekkers Rene. Het hu- 
manisme en de rechtswetenschap 
in de Nederlanden. Nicolas Eve- 
raerts 1462-1532; Wigle van A yłta 
1507--1577; Gabriel van der Muy- 
den 1500-- 1560; Jacob Reyvaert 
1535-1568; Małtheus van Wesem- 
beke 1531-1586. Antverpen 1938, 
s. 272, 
1544. DeI Re Nicolo. I codici 
vaticani delia "Summa decretorum" 
di Ugucdone da Pisa. Roma 1938, 
s.28. 
1545. DeI Vecchlo Giorglo. 
Ricordando Alberico Gentili, eon 
un saggio di bibliografia gentiliana. 
(2-a edizione. Roma 1937, s. 30.
>>>
86 


1546 - 1569 


1546. De Piłato Sergio. Bal- 
zac e ił mondo giudiziario. Napoli 
1937. s. 154. 
1547, Di Rito Alfredo. Fran- 
cesco Rapolla ed una polemica 
eon L A. Muratori sui defetti del- 
Ia giurisprudenza. Avelino 1938, 
s. 25. 
1548. Dooren L. Doctor Jo- 
hannes Wier. Leven en Werk en. 
Utrecht 1940. 
1549. Durkheim E. Montes- 
quieu: sa part dans la fondation 
des sciences politiques et de la 
science des societes. Revue d'his- 
(oire politique et constitutionne/le, 
1937. 
1550. Eckhardt Karl August. 
Der Wanenkrieg. Bonn 1940, s. 
VIII + 109. (Germanenstudien. Heft 
2). 
1551. Eckhardt Karl August. 
Bragi der Alte. Zt. d. Sav. Stifl. 
Oerm. Abt. 62. s. 1-12. Weimar 
1942. 
1552. Egger August. Eugen 
Huber aIs Gesetzgeber. Schwei. 
zer ]uristenzeitung 37, Heft 7. 
Ziirich 1940 (odb. s. 20). 
1553. Engelmann W. vide Nr. 
789. 
1554. Era Antonio. Ił giures- 
consulto catalano Gironi Pau e 
la sua ..practica cancellariae apos- 
łolicae". Studi di Storia e Diritto 
in onore di Carlo Calisse 3, s. 
367 -402. Milano 1940. 
1555. Erler Adalbert. Rudolf 
Ruth. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 63, 
s. 528-532. Weimar 1943. 
1556. Erman Heinrich. Zu 
]ustinian. Festschrift Paul Koscha- 
ker I. s. 157-170. Weimar 1939. 
1557. Ermini Giuseppe. Un 
ignoto trattato ..de principatu" di 


Giovani da Legnano. Studi di Sto- 
ria e Diritto in onore di Carlo 
Calisse 3, s. 421 - 446, Milano 
1940. 
1558. Eysinga W. J. M. von. 
Le plus ancien travaił de Grołius, 
concernant le droit des gens. Oro- 
tiana 9. 1941/2. 
1559. Eysinga W. J. M. van. 
Quelques observations au sujet du 
Mare liberum et du de iure prae- 
dae de Grotius. Orotiana 9. 1941/2. 
1560. Fehr Hans. Eberhard 
Frh. v. Kiinssberg. Zt. d. Sav. Stift. 
Oerm Abt. 62. S. XLIII- LVIII. 
Weimar 1942. 
1561. Fehr Hans. Mein wis- 
senschaftliches Lebenswerk. Bern 
1945. s. 48. 
1562. Fehr Hans. Carl Wie- 
land. in: Schweizer ]uristen der 
letzten 100 ]ahre. Zurich 1945. 
1563. Feine Hans Erich. 
Theodor Knapp. Zt. d. Sav. Stift. 
Derm. Abt. 62, S. 570-573. Wei- 
mar 1942. 
1564. Felders B.M. Pour qu'on 
lise Grotius. Orotiana 8. 1940. 
1565. Felegyhazy J. vide Nr. 
812. 
1566. Fiłhol Ren
 vide Nr. 
820. 
1567. Fortescue Sir John 
vide Nr. 155. 
1568. Fournier P. F. Nou. 
veaux documents sur le juriscon- 
sulte Pierre Jacobi et sa familie. 
Bibliotheque de I'Ecole des Charles 
98, s, 221-233. Paris 1937. 
1569, Frauenholz Eugen von. 
Des Lazarus von Schwendi Denk- 
schrift Ober die politische Lage 
des Deutschen Reiches von 1574. 
Miinchen 1939. s. 38.
>>>
1570 - 1589 


1570. Frledberg Marian. Łu- 
:ja Charewiczowa (1897 - 1943). 
Kwarta/nik ffistorl'cznl' 53, s. 436 
-440. Kraków 1946. 
1571. Fritzsche Hans. Johann 
Jakob Blumer. in: Schweizer Ju- 
risten der /etzten JOD Jahre. Zu- 
rich 1945. 
1572. Fritzsche Hans. Johann 
Casper Bluntschli. in: Schweizer 
lurisfen der /etzten JOD Jahre. Zu- 
rich 1945. 
1573. Ganahl Karl Hans. 
Alfred Ritter von Wretschko. Zt. 
d. Sav. Stift. (jerm. Abt. 62, s. 567 
-579. Weimar 1942. 
1574. Gavit Bernard vide 
Blackstone W. Nr. 1515. 
1575. Gentili Alberico. De 
iuris interpretibus dialogi sex. Ad 
exemplar prioris editionis, edidit, 
prolegomenis notisque instruxit 
Guido Astuti, praefatus est Salva- 
tore Riccobono. Torino 1937, s. 
XLIX +233. 
1576. Genzmer Erich. I Glos- 
satori. Archivio (jiuridico 119 (4 
ser. 35), s. 113 - 121. Modena 
1938. 
1577. Genzmer Erich. Eine 
anonyme Kleinschrift de testibus 
aus der Zeit um' 1200. Fes ts ch rif t 
Pau/ Koschaker III. s. 376-401. 
Weimar 1939. 
1578. Genzmer Erich. Sum- 
mula de testibus ab Alberico de 
Porta Ravennate composita. Studi 
di Storia e Diritto in onore di En- 
rico Besta I, s. 479-510. Milano 
1939. 
1579. Getino R. P. (O. p.) Di. 
versidad de criterio en la coloni- 
zación espanola: el P. Vitoria V 
Carlos V. La Ciencia Tomista 57, 
s. 440--455. Salamanca 1938. 


87 


1580. Giannlni Amadeo. GIi 
studi di diritto bizantino e I'opera 
di Aldo Albertoni. Studi in me- 
moria di A/do A/bertoni III, s. 1 
-5. Padova 1938. 
1581. Gioia Melchiore. Qua- 
le dei governi Liberi meglio Con. 
venga aIla felicita deIl' Italia ed 
altri scritti politici. Bologna 1947, 
s. XXIV-270. 
1582. Gonella G. Cortesio giu- 
rista. Rivista internaziona/e di fi- 
/osofia de/ diritto 18, s. 440-445. 
Roma 1938. 
1583. Grabmann Martin. Die 
miltelalterlichen Kommentare zur 
PoIitik des Aristoteles. Munchen 
1941, s. 83. (Sitzungsberichte der 
Bayerischen Akademie der Wis- 
senschaften. Phi\. - hist. Abt. Jahr- 
gang 1941. Bd. II, Heft 10). 
1584. Groot Hugo de. Inlei- 
dinge tot de HoIlandsche Rechts- 
Geleerdheid. (Vierte uitgave door 
L. J. Apeld(\orn. Arnhem 1939, 
Deeł I s. XV + 207; Deel II s. XIX 
+348. 
1585. Guhl Theo. Eugen Hu- 
ber. in: Schweizer Juristen der 
/etzten JOD Jahre. Zurich 1945. 
1586. Guisan Franęois. Er- 
nest Roguin. in: Schweizer Juris- 
ten der /etzten JOD Jahre. Zurich 
1945. 
1587. Giirke Norbert. Der 
Einfłuss judischer Theoretiker auf 
die deutsche Volkerrechtslehre. 
Berlin 1938, s. 35. 
1588. Hackert Hermann. D!e 
Staatsschrift Gasparo Contarinis 
und die politischen Verhaltnisse 
Venedigs im 16. Jahrhundert. Hei- 
delberg 1940. s. IX + 169. 
1589. Half Karl. Kristian Ost-
>>>
88 


1590 - 1611 


berg. Zt. d. Sav. Sfift. (jerm. Abf. 63, 
5. 533. Weimar 1943. 
1590. Harter Ernst. Carl 
Slooss. in: Schweizer ]uristen der 
/etzten 100 Jahre. Zurich 1945. 
1591. Halphen Louis. Le "De 
ordine palatii" d'Hincmar. Revue 
Historique 183. s. 1-9. Paris 1938. 
1592. Haskins George L. 
Three English documents relating 
to Francis Accursius. The Law 
Quarter/y Rev;ew 54, s. 87 - 94. 
London 1938. 
1593. Haskins George L. 
Francis Accursius, a new docu- 
ment. Specu/um 13. Cambridge 
(Mass.) 1938. 
1594. Heck Philipp. Eike von 
Repgow, Verfasser der alten lu- 
satze zu dem Sachsenspiegel. Tu- 
bingen 1939 s. 43. (Recht und 
Staat in Geschichte und Gegen- 
wart 123). 
1595. Heckei Johannes. Der 
Einbruch des judischen Geistes 
in das deutsche Staats - und 
Kirchenrecht durch Friedrich Ju- 
lius Stahl. Historische Zeitschrift 
155, s. 506-541. Munchen 1937. 
1596. Hedemann Justus Wil- 
helm. Der historische Wert der 
Studien E. Heymanns zum Recht 
der militarischen Kriegswirtschaft 
(Weltkrieg 1914118.). Festschrift 
Ernst Heymann Bd. II, s. 1-46. 
Weimar 1940. 
1597. Hejnosz Wojciech. 
Śp. Profesor Teodor Taranowski 
a Polska. Przewodnik Historyczno- 
Prawny 5, s. 79-82. Lwów 1937. 
1598. Hejnosz Wojciech. Z 
pośmiertnej spuścizny Oswalda 
Balzera. Ruch Słowiański ser. 2. 
nr. 5. Lwów 1937 Codb. s. 8.). 
1599. Heymann Ernst. For- 


tescues Laudes Legum Angliae 
Zt. d. Sav. Stiff. (jerm. Abt. 58, s. 
615- 653. Weimar 1938. 
1600. Heymann Ernst. Ulrich 
Stutz. Forschungen zur Branden- 
burgischen und Preussischen (je. 
schichte 51, s. 151-167. Berlin 
1939. 
1601. Heymann Ernst. Her- 
bert Meyer. Zt. d. Sav. Stift. (jerm. 
Abt. 62, s. XIII - XLII. Weimar 
1942. 
1602. His Eduard. Andreas 
Heusler. in: Schweizer ]uristen 
der /etzten 100 ]ahre. Zurich 1945. 
1603. Hollond H. A. E(1glish 
Legal Authors before B1ackstone. 
London 1947, s. 42. 
1604. Holtzmann Walter. 
Robert Holtzmann. Zt. d. Sav. Stift. 
Oerm. Abt. 65, s. 482-484. Wei- 
mar 1947. 
1605. łIoltzmann Walter. 
Paul Fridolin Kehr. Zt. d. Sav. Stift. 
Oerm. Abt. 65, s. 478-481. Wei- 
mar 1947. 
1606. HuberH. Walther Burck- 
hardt. in: Schweizer ]uristen der 
letzten 100 ]ahre. Zurich 1945. 
1607. łbach Helmut. Leben 
und Schrifłen des Konrad von Me- 
genberg. Berlin 1938, s. 185. 
1608. Illes Jozsefvide Nr. 941. 
1609. Im Hof A. Fritz Fleiner. 
in: Schweizer ]uristen der letzten 
100 ]ahre. Zurich 1945. 
1610 Jones William T. Mas- 
ters of politic3) thought. Vol. II: 
MachiavelIi to Bentham. Boston 
1947, s. 388. 
1611. Jung E. Positivismus. 
Freirechtschule, neue Rechtsquel- 
lenlehre. Berlin 1937, s. 44. (Das 
)udentum in der Rechtswissen- 


/
>>>
1612 - 1630 


89 


5chaft 8. Rechtsquellenlehre und 
]udentum). 
1612. Juśkov S. V. Razvitie 
nauki istorii gosudarstva i prava 
SSSR vo vremia velikoj Oteces- 
tvennoj vojny. Tezisp dok/adov na 
1/1 Naucnoj Konferencji. Voenno- 
Juridiceskaja Akademija RKKA. 
s. 26-27. Moskva 1945. 
1613. Kaempf Christoph. Die 
Entwicklung der Verfassungswis- 
senschaft Japans. Archiv fur offent- 
liches Recht 32, s. 7-71. 1940. 
1614. Kallen Gerhard. Aeneas 
Silvius Piccolomini aIs Publizist in 
der "Epistola de Ortu et auctorita- 
te Imperii Romant. Koln 1939, 
s. 100. 
1615. Kantorowicz Hermann. 
The Poetic Sermon of a Medieval 
]urist (Plancentinus). Journa/ of 
the Warburg Institute 2. 1938. 
1616. Kantorowicz Hermann. 
La Pugna. La letteratura longobar- 
distica suI duello giudiziario. Stu- 
di di Storia e Diritto in onore di 
Enrico Besta II, s. 1-25. Milano 
1939. (odb. s. 25). 
1617. Kantorowicz Hermann. 
Bractonian Problems. Glasgow 
1941. 
1618. KarwasJńska Jadwiga 
I Kutrzeba Stanisław. Józef Sie- 
mieński (1882-1941). Kwarta/nik 
/fistorpcznp 53, s. 600-605. Kra- 
ków 1946. 
1619. Kaser Max. Die deu- 
tsche Wissenschaft vom romischen 
Recht seit 1933. Forschungen und 
Fortschritte 15, s. 205-208. Ber- 
lin 1939. 
1620. Keller Iso vide Klinke 
Willibald Nr. J 624. 
1621. KIsch Guldo. Otto Sto b- 
be und die Rechtsgeschichte der 


Juden. Jahrbuch der Gesellschaft 
fUr Qeschichte der Juden in der 
Cechoslovakischen Republik 9. Pra- 
ha 1938. 
1622. Kisch Guido. Media- 
eval Jurisprudence an the Jews. 
/fistoria Judaica 6, s. 78-82. New 
York 1944. 
1623. Kisch Guido. Juridical 
Lexicography and the Reception 
of Roman Law. Seminar. An An- 
nual Extraordinarp Number of the 
Jurist 2, s. 51-81. Washington 
1944. 
1624. Klinke Willibald und 
Keller Iso. Johann Jakob Treich- 
ler 0822-1906). Ziirich 1941, s. 
X + 336. 
1625. Koeppler H. frederick 
Barbarossa and the Schools of 
Bologna. Some remarks on the 
"Authentica Habita". English his- 
torical Review 54, s. 577 - 607. 
London 1939. 
1626. Koranyi Karol. Henryk 
Brunner. Słownik BiograficznI' III, 
s. 23. Kraków 1937. 
1627. Koranyi Karol. Nauka 
historii prawa w Związku Radzie- 
ckim, Państwo i Prawo l z. 2, s. 
75-76. Warszawa-Łódź 1946. 
1628. Koscl1aker Paul. Die 
Krise des romischen Rechts und 
die romanistische Rechtswissen- 
schaft. Miinchen J 938, s. VI + 86. 
1629. KunkeI W. tJber Her- 
kunft und soziale Stellung der ro- 
mischen Juristen in republikani- 
scher Zeit. Abhandlungen zur 
Rechts- und Wirtschaftsgeschichfe. 
Festschrift Adolf Zpcha. Weimar 
1941. 
1630. KurtscheidBertrandus. 
Bartoli de Saxoferrato vita opera
>>>
90 


1631 - 1650 


monumentum in fIuxus. Apollinaris 
XI, s. 110-117. Roma 1937. 
1631. Kurzweg R. ]. Miltons 
"Way to a free Commonwealth". 
Historische Vierteljahrschrift 31, 
s. 438- 468. Dresden 1938. 
1632. Kutrzeba Stanisław. 
Rozwój nauli historii prawa pol- 
skiego w ostatnim pięćdziesięcio- 
leciu 1886-1936. Kwartalnik His- 
torpcznp 51. s. 338-361. Lwów 
1937. 
1633. Kutrzeba Stanisław 
vide Karwasińska Jadwiga Nr. 
1618. 
1634. Kuttner Stephan. Les 
debuts de I'ecole canoniste Iran- 
c;aise. Studia et documenta histo- 
riae et iuris 4. s. 143-204. Ro- 
ma 1938. 
1635. Kuttner Stephan. UI- 
rich Stutz. Studia et dOCllmenta 
historiae et iuris 5. Roma 1939. 
1636. Laistner M. L. W. Was 
Bede the author of a penitential? 
The Harvard theological Review 
31, s. 263-274. Cambridge (Mass.) 
1938. 
1637. Lapsley Gillard. Mr. 
]olIiffe's Construction of Early 
Constitutional History. Historp. Lon- 
don 1938. 
1638. Lapsley Gillard. Bra- 
eton and the Authorship ol the 
..Additio de Cartis". English histo- 
rical Review 62, s. 1-9. London 
1947. 
1639. Le Menuet de la Ju- 
ganniere. Le baron Le Menuet 
de la ]uganniere. legislateur et ma- 
gistrat normand(1746-1835). Caen 
1938. s. 59. 
1640. Lewald Ursula. An der 
SchweIle der Scholastik. Bonizo 
von Sutri und das Kirchenrecht 


seiner Zeit. Weimar 1938, s. VIII 
+ 104. 
1641. Liver Peter. Peter Con- 
radin von Planta. in: Schweizer 
]uristen der letzten 100 ]ahre. 
Ziirich 1945. 
1642. Looten C. Un avocat 
de I'Eglise anglicane: Richard Hoo- 
ker (1554-1600 of the Laws of 
Ecclesiastical polity (1592 - 3 et 
1597). Revue d'histoire ecclesias- 
tique 33, s. 485-534. Louvain 
1937. 
1643. Lutke Hans vide Wis- 
kern ann Erwin Nr. 1770. 
1644. Maleezyńskl Karol. 
Helena Polaczkówna (1884-1942). 
Kwartalnik Historpcznp 53, s. 582 
-586. Kraków 1946. 
1645. Manteuffel Tadeusz. 
Stanisław Borowski (1903 -1945), 
Kwartalnik Jfistorpcznp 53. s. 432 
-433. Kraków 1946. 
1646. Mareos T. Andres. 
Vitoria y Carlos V en la sobera- 
nia hispano americana. Salamanca 
1937. s. 254. 
1647. Me llwain C. H. The 
Present Status of the Problem ol 
Bracton Text. Harvard Law Re- 
view 57, s. 220-240. Cambridge 
(Mass.) 1943. 
1648. Merlin A. Le juriscon- 
suIte Salvius ]ulianus. proconsuI 
d' Afrique. Memoires de I'Acade- 
mie des Inscriptions et Belles 
Lettres 43. Paris 1945. 
1649. Messini Candido. Nuo- 
vo contributo aIla storia di Ro- 
landino dei Romanzi (1284). Due 
sentenze arbitrali inedite. Storia e 
memorie per la storia dell' Uni- 
versitil di B%gna 14. Bologna 
1938. 
1650. Meyer Otto. Ulrich Stutz 


........
>>>
1651 - 1612 


91 


Deutsches Archiv filI' Geschichte 
(/es Miftelalters 2. 1938. 
1651. Meyer P. Etienne de 
Bonnot de Condil1ac (1715-1780), 
ein Wegbereiter der okonomischen 
Theorie und des liberalen Gedan- 
kens. Ziirich 1944. 
1652. Meylan Philippe. Jean 
Barbeyrac, 1674-1744, et les de- 
buts de l'enseignement du droit 
dans l'ancienne Academie de Lau- 
sanne. Lausanne 1937, s. 260. 
1653. Meylan Philippe. AI- 
phonse Rivier. in: Schweizer ]uris- 
len der letzten 100 ]alzre. Ziirich 
1945. 
1654. Mitteis Heinrich. Al- 
fons Dopsch zum 70. Geburtstag. 
Forschungen und Forlschrilte 14, 
Berlin 1938. 
1655. Mitteis Heinrich. Hein- 
rich Triepel. Zt. d. Sav. Slilt. Germ. 
Abt. 65,s. 487-488. Weimar 1947. 
1656. Mitteis Heinrich. Ernst 
Heymann. Zt. d. Sav. Slitt. Germ. 
Abt. 65, S. IX - XXVI. Weimar 
1947. 
1657. Mittels Heinrich. Eu- 
gen Wohlhaupter. Zt. d. Sav. Stifl. 
Qerm. Abt. 65, s.454-463, We i- 
mar 1947. 
1658. Molen Gezina H. J. van 
der. Alberico Gentili and the de- 
velopment of International Law. 
His life, work and times. Amster- 
dam 1937, s. XII T 342. 
1659. Molitor Erich vide Nr. 
1120. 
1660. Monti Gennaro Maria. 
Altre indagini su Cino da Pistoia 
giurista e suHe "Quaestiones". Stu- 
di in onore di Michele Barillari IV. 
Bari 1937 (odb. S. 43). 
1661. Mor CaI'lo Guido. Sui 
commento di Girolamo Olives, giu- 


..ł...... 


reconsulto sardo deI secolo XVI, 
aHa Carta de logu di Eleonora . 
d'Arborea. Testi e Documenti per 
la storia dei diritto agrario ;n 
Sardegna. Sassari 1938. 
1662. Mor Carlo Guido. La 
culłura giuridica di San Carlo Bor- 
romeo. Echi d; S. Carlo Borromeo 
18. Milano 1938 (odb. s. 8.). 
1663. Mor Carlo Guido vide 
Nr. 1128. 
1664. Móra Mihaly. Magister 
Gratianus mint perjogasz (Magi- 
ster Gratianus ais Prozessrechts- 
gelehrtu). Theologia 5, s. 154-169. 
Budapest 1939. 
1665. Mossa Lorem:o. Giu- 
risti di Sardegna. Scrilli di diritto 
e di economia in onore di Flam;- 
nio Mancaleoni. Sassari 1938. 
1666. Mucla Rudolf. Die Ger- 
mania des Tacitu5. Erlautert von... 
Heidelberg 1937, s. XVI + 464. 
1667. Miiller Kurt. Wahrheit 
und Dichtung im Eike von Rep- 
gow. Anhaltische Qeschichtsblalter 
13, s. 1 - 20. 1938. 
1668. NaeFldrup Herbert. 
Rudolf His, ein Forscherleben im 
Dienste des deutschen Rechtsge- 
schichte. Miinster i. W. 1941, S. 57. 
1669. Nagy E. Werboczy 
s 
a felviIagosodas (Werboczy und die 
AufkUirung). Szeged 1941. 
1670. Nancey P. Jean Bodin 
economiste 1530-1596. Bordeaux 
1942. 
1671. Negri Gino. II giurista 
Pietro Piacentini. Piacenza 1938, 
s. 15. 
1672. Nottarp Hermann. UI- 
rich Stutz zum 70. Geburtstag. 
Forschungen und Fortschritte 14. 
Berlin 1938.
>>>
92 


1673 - 1692 


1673. Ockham Guillelmu5. 
Opera Politica. Edited by ]. G. Si- 
kes. Manchester 1940. 
1674. Oesterle G. De cano- 
nista saeculi XIII oblivioni dato 
Joanne de Phitona. Jus Pontificum 
17, s. 200-203. Roma 1937. 
1675. Olivier Martin Fran- 
ęois. Pierre Dareste (1851-1937). 
Revue historique de droit francais 
et etranger 4 ser. 16. Paris 1937. 
1676. Ourliac Paul vide Nr. 
1166. 
1677. Pallasse Maurice. Ci- 
ceron et les sources de droit. An- 
nales de I'Universite de Lyon 3 
ser. fasc. 8. Lilie 1945. 
1678. Pasa A. Un grando teo- 
rico delia politica nella Spagna 
dei secolo 16. II jesuita Giovanni 
Mariana. Napoli 1939, s. 212. 
1679. Patetta Federico. In- 
troduzione all' opera di G. D. Ro- 
magnosi ..Delia costituzione d'una 
monarchia nazionale rappresenta- 
tiva". Roma 1938. s. (XLI. vide 
Romagnosi G. Nr. 1703. 
1680. Patkaniowski Michał. 
Stanisław Estreicher (1869-1939). 
Kwartalnik HistorycznI' 53, s. 485 
-497. Kraków 1946. 
1681. Patkaniowski Michał. 
Józef Krzyżanowski (1910-1943). 
Kwartalnik Historflcznp 53, s. 526 
-529. Kraków 1946. 
1682. Patkaniowski Michał. 
Mojżesz Schorr (1874 - 1940). 
KwartalnIk Hislorpcznp 53, s. 598 
- 600. Kraków 1946. 
1683. Perouse A. Au temps 
des Lamoignon, les vieux ouvrages 
de jurisprudence des XVII et XVIII 
siecIes. Revue catholique des in- 
stitutions et dll droit 67, s. 162- 
182. 1939. 


. 


1684. PerrenetPIerre. Gabriel 
Davot, premier professeur de Droit 
franl;ais de I' Universite de Dijon 
(1723-1743). Memoires de la 50- 
ciele pour /'Histoire de Droit et des 
Instiflltions des anciens paps bour- 
guignons, comlois et romands 5, 
s. 164-173. Paris 1938. 
1685. Piceta V. I. Akademik 
Stanisław Kutrzeba. Istoriceskije 
Zapiski 19, s. 284-293. Moskva 
1946. 
1686. Pleradzka Krystyna. 
Majer Bałaban (1817-1943). Kwar- 
talnik Historflczny 53, s. 414- 
415. Kraków 1946. 
1687. Pirenne Jacques. Ale- 
xandre Moret historien du droit 
et des institutions (1868 - 1938). 
Archives d'Hisloire du Droit Orien- 
tal 2, s. 3 - 9. Bruxelles, Paris 
1938. 
1688. Pi ret Armand. Le ren- 
contre chez Pothier des concep- 
tions romaine et feodale de la pro- 
priete fonciere. Paris 1937, s. 221. 
1689. Poljanskij N. Volter- 
borec za pravosudie i za reformu 
prava. (Voltaire-champion de la ju- 
stice et de la reforme du droit). 
Izvestija Akademii Nauk SS5R. 
Otdelenie ekonomiki i prava Nr. 1. 
s. 17 - 29. Leningrad 1945. 
1690. Racz G. Az igazi Wer- 
boczy haliilanak 400. evfordulojan. 
(Zur 400-jahrfeier des Todestages 
des wirklichen WerbOczy). Budapest 
1941. 
1691. Radbruch Gustav.franz 
v. Liszt - Anlage und Umwelt. 
(in eiusdem auctoris): Elegantiae 
JlIris Criminalis. Basel 1938. 
16Q2. Radbruch Gustav. Kri- 
minalistische Goethe - Studien.
>>>
1693 - 1712 


(In eiusdem auctoris): Elegantiae 
Jur;s Cr;m;nalis. Basel 1938. 
1693. RadbruchGustav. Hans 
Baldungs Hexenbilder. (in eiusdem 
auctoris): Elegantiae ]ur;s Cr;m;- 
na lis. Basel 1938. 
J 694. Rader W. Die Juristen 
Kurlands im 18. Jahrhundert. 1942, 
s. XVI + 124. 
1695. Rappard William E. 
Pierre franc;ois Bellot in: Schwe;- 
zer ]ur;sten der letzten JOD ]ahre. 
Zurich 1945. 
1696. Ricca-Barberis Marlo. 
Arte italiana e giuristi piemontesi 
in Grenoble. Atli delia Societa d; 
scienze e lettere di Genova 3. Pa- 
via 1938 (odb. s. 4). 
1697. Richardson H, G. The 
Oxford Law School under John. 
Lalv Quarterlp Review 57, s. 319- 
338. London 1941. 
1698. Richardson H. G. Azo, . 
Drogheda and Bracton. English 
h;stor;cal Review 59, s. 22-47. 
London 1944. 
ł699. Richardson H. G. Tanc- 
red, Raymond and Bracton. En- 
glish historical Review 59, s. 376 
--384. London 1944. 
1700. Rintelell Max. Bernhard 
Walthers privatrechtliche Trakta- 
te aus dem 16. Jahrhunderł. Leip- 
zig 1937, s. XXXIX + 60 + 231. 
(Quellen zur Geschichte der Re- 
zeption IV). 
1701. Bintelen Max. Bernhard 
Walther, der Begriinder der ost-. 
markischen Rechtswissenschaft. 
Heimat und Ahnen. Abhandlungen 
zur Rechts - und Wirtschaftsge- 
schichte. Festschrift Adolf Zpcha. 
Weimar 1941. 
1702. Romagnosi Gian Do- 
menico. Scritti giuridici. Scelti da 


93 


francesco Ercole. Roma 1937, 5. 
332. 
1703. Romagnosl G. Opere 
scelte. Vol. 2: Delia costituzione 
di una monarchia nazionale rap- 
presentativa. La scienze delie cos- 
tituzioni. Edizione critica a cura 
di G. Astuti, introduzione dl f. 
Patetta. Roma 1937, s. (XLI +989. 
1704. Rota Antonio vide Nr. 
1254. 
1705. Sacke Georg. Die Mos- 
kauer Nachschrirt der Vorlesun- 
gen von Adam Schmith. Ze;tschrift 
filr Nationalokonomie 9, s. 351-- 
356. Wien 1938. 
1706. Sacke Georg. M. M. 
Speranskij. Politische Ideologie und 
reformatorische Tatigkeit. ]ahrbil- 
cher filr Geschichte Osteuropas 4/3, 
s. 331-350. 1939. 
1707. Sassen F. Grotius, phi- 
losophe Aristoh
lecien. Qrotiana 9. 
1941/2. 
1708. Sawicki Jakub. Wła- 
dysław Abraham (1860 -1941). 
Kwartalnik Historpcznp 53, s. 407 
-413. Kraków 1946. 
1709. Schaffstein Fr. Tiberius 
Decianus und seine Bedeutung fUr 
die Entstehung des AlIgemeinen 
Teils im gemeinen deutschen Straf- 
rechł. Deutsche Rechtswissenschaft 
3 s. 38, s. 121-148. 1938. 
1710. Scheel Otto. Geschich- 
te der Landesuniversitat. Festschrift 
zum 275- jJhrigen Bestehen der 
Christian-Albrecht-Universitat Kiel. 
Leipzig 1940. 
1711. Schinz Albert. Etat pre- 
sent des travaux sur J. J. Rous- 
seau. Paris 1941, s. X+412. 
1712. Schmidt Eberhardt. 
Rudolf His. Zt. d. Sav. 5tift. Germ.
>>>
94 


1713 - 1732 


Abt. 61, s. XV - XXIII. Weimar 
1941. 
1713. Schmitt Carl. Das "AII- 
gemeine deutsche Staatsrecht" aIs 
Beispiel rechtswissenschaftlicher 
Systembildung. Zeitschrift filr die 
gesamte Staatswissenschaft 100. 
Tiibingen 1940. 
1714. Schneider Egon. Der 
deutsche Rotaauditor Jakob Eme- 
rix (1668-1696) und die Juris- 
diktion der Romischen Rota. Fest- 
schrift Eduard Eichmann, s. 159. 
Paderborn 1940. 
1715. Schołz Richard. Mar- 
silius von Padua und Deutschland. 
Padova 1942, s. 35. 
17ł6. Schonfełd Walter. Die 
Geschichte der Rechtswissenschaft 
im Spiegel der Metaphysik. Stutt- 
gart 1943. 
1717. Schramm percy Ernst. 
Karl Brandi. Zt. d. Sav. StUt. Germ. 
Abt.65,s. 464-477. Weimar 1947. 
1718. Schubart-Fikentscher 
Gertrud. Alfred Schultze. Zt. d. 
Sav. Stift. Germ. Abt. 65, s. XXVII 
-XLVI. Weimar 1947. 
1719. Schulz F. Critical Stu- 
dies on Bracton's Treatise. Law 
Quarterlp Review 59, s. 172-180. 
London 1943. 
1720. SchulzF. Bracton,A new 
Approach. Seminar 2, s. 41-50. 
1944. 
1721. Schulz F. Bracton and 
Raymond of Penafort. Law (Juar- 
terlp Review 61, s, 286 - 292. 
London 1945. 
1722. Schulz F. History of 
Roman Legał Science. Oxford 1946, 
5.358. 
1723. Schiitte Beatrix. Stu- 
dien zum "Liber de uniłate eccle- 


sie conservanda". Berlin 1937. 
s. 85. (Hi:torische Studien H. 
305). 
1724. SchweizerJuristen der 
letzten 100 Jahre. Ziirich 1945, 
s. XXXV+514. vide Rappard W. 
E., Beck A., Fritzsche H., Sfrebel 
]., Dver Peler, His E., Meplan Ph.. 
Guh/ Theo., Haf ter E., Quison Fr., 
Fehr H., Im Hof A. , Huber H. 
1725. Schwerin Cłaudius Frh. 
von. Germanische Rechtsgeschich- 
te. Forschungen und Fortschritle 
17, s. 145-149, 165-168. Ber- 
lin 1941. 
1726. Schwerin Cłaudius Frh. 
von. Karl Hans Ganahl. Zf. d. SalI. 
Slift. Germ. Abt. 63, s. 512-518, 
Weimar 1943. 
1727. Severus Emmanuel P. 
von. Lupus von ferrieres. Ge- 
stalt und Werk eines Vermittlers- 
antiken Geistesgutes an das Mit- 
telalter im 9. Jahrhundert. Miin- 
ster i. W. 1940, s. VIll + 194. (Bei- 
trage zur Geschichte des alten 
Monchtums und des Benediktiner- 
ordens, Heft 21). 
1728. Sheedy Anna T. Bar- 
tolus on Social Conditions in the 
fourteenth Century. New York 1942. 
1729. Sieber S. Samuel von 
Pufendorf, Staatsdenker, Bahnbre- 
cher und Kampfer. Dresden 1938. 
s. 83. 
1730. Sikes J. G. vide Ock- 
ham Guillelmus Nr. 1673. 
1731. Silverstein Theodore. 
On the genesis of the "De Monar- 
chia" II. 5. Speculum 13. Cam- 
bridge (Mass.) 1938. 
1732. Sinzheimer Hugo. Jft- 
dische Klassiker der deutschen 
Rechtswissenschaft. Amsterdam 
1938, s. 312.
>>>
1733 - 1753 


1733. Solazzi Siro. Le tracce 
di un commento agH scritti di Sal- 
vio Giuliano. Studi di Storia e Di- 
rilto in onore di Enrico Besta I. 
s. 17- 32. Milano 1939. 
1734. Solovjev Aleksandar 
V. Theodore Taranovski (1875- 
1936). Archives d'Histoire du Droil 
Oriental I, s. 393-399. Bruxeł- 
les, Paris 1937. 
1735. Solovjev Aleksandar 
V. Bogisićeva univerzitetska pl'e- 
davana. Archiv za pravne i druStve- 
ne Nauke 52, s. 385-386. Beo- 
grad 1937. 
1736. Solovjev Aleksandar 
V. Stogodisnice prve rasprave iz 
istorije .srpskog pl'ava. Archiv za 
pravne i drustvene Nauke 52, s. 
1-8. Beograd 1937. 
1737. Soloviev Alexandre. 
L' oeuvre juridique de Mathieu 
Błastares. Atli dei V Congresso 
/nternazionale di Studi Bizantini. 
Roma 20-26 settembre /936 vol. 
I. s. 698-707. Roma 1939. 
1738. Spulber C. A. Qui fut 
Enantiophanes? Archives d' Histoire 
du Droit Oriental l, s. 307-319. 
BruxelIes, Paris 1937. 
1739. Staffa Dinus. De lohan- 
nis ab Imoła vitu et operibus. Apol- 
linaris X, s. 76-104. Roma 1937. 
1740. Stanka Rudolf vide Nr. 
1348. 
1741. Stepan Jaromir. 350 
let od smrti Pavla Kristiana z Kol- 
dina (350 ans depuis la mort de 
Pavel Kristian z Koldina). Vsehrd 
20. Praha 1939. 
1742. Strebel J. Philipp An- 
ton von Segesser. in: Schweizer 
Juristen der letzten 100 Jahre. 
Zurich 1945. 


95 


1743. Syromiatnikov B. Des- 
nickij S. E. - os nova tel nauki 
russkogo pravovedenija. Izvestija 
Akademii Nauk SSSR. Otdelenie 
ekonomiki i prava Nr. 3, s. 33- 
40. Leningrad 1945. 
1744. SZ8.szy I. vide Balas P. 
E. Nr. 1501. 
1745. Tardini L. V. I fonda- 
menti delIa concezione giuridica 
di L. A. Muratori. Słudio suI trat- 
to: "La filosofia morale". Modena 
1937, s. 113. 
1746. Tatarin - Tarnheyden 
Edgar. Der Einfluss des Juden- 
tums in Staatsrecht und Staatsleh- 
re. Berlin 1938, s. 35. 
1747. Taubenschlag Rafael 
vide Nr. 1375. 
1748. Tautscher Anton. Ernst 
Ludwig Carl 0682-1743) der Be- 
griinder der Vołkswirtschaftsłehre. 
Jena 1939, s. VII + 161. 
1749. Tautscher Anton. Der 
Begriinder der Volkswirtschafts- 
lehre - ein Deutscher. Schmol- 
lers Jahrbuch fur (jesetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtschafts- 
lehre im Deutschen Reiche 64, s. 
79 - 106. Miinchen 1940. 
1750. Thieme Hans. Paul Reh- 
me. zt. d. Sav. Stift. (jerm. Abt. 62, 
s. 539-566. Weimar 1942. 
.t751. UlImann Walter. The 
Influence of John of Salisbury on 
Medieval Italian Jurists. English 
historical Review 59, s. 384-392. 
London 1944. 
1752. Ullman B. L. vide Nr. 
1389. 
1753. Valls Taberner Fer- 
nand. Intorno alIa summa de spon- 
salibus et matrimonio deI Maestro 
Tancredi da Bologna. Rivista di
>>>
6 


t 754 - 1773 


Storia dei Diritto italiano t t, s. 
367-382. Bologna 1938. 
1754. Vesselovsky S. B. Vla- 
dimir Gusiev sostavitel sudebnika 
1497 goda (Vladimir Goussev au- 
teur du Code de l'annee 1497). 
Istoriceskije Zapiski 5, s. 31-47. 
Moskva 1939. 
1755. Vetulani Adam. Stanis- 
ław Kutrzeba, historyk prawa. Kwar- 
talnik Historpcznll 54, s. 12-48. 
Kraków 1947. (odb. s. 39). 
1756. Vilfan S. Ocrt slovan- 
skog pravnego narodopisja. Naro- 
dopisje Slovencev I. Ljubljana 1944. 
1757. Villey M. Recherches 
sur la litterature didactique du 
droit romain. Paris 1945, s. 84. 
1758. Viora Mario. Ulrich 
Stutz. Rivista di Storia dei D;ritto 
italiano t l, s. 570-587. Bologna 
1938. 
1759. Vitali G. Niccolo Ma- 
chiaveIIi. Notizie biograHche "II 
principe". I "Discorsi sopra la pri- 
ma deca di Tito Livio". Le "Isto- 
rie Horentine". Milano 1940, s. 127. 
1760. Vogel Emanuel Hugo. 
Der Anteil der deutschen histori- 
schen Schule an der Entwicklung 
der "politischen Oekonomie" zu 
einer "nationalen Volkswirtschafts- 
lehre". Vierteljahrschrift fur Sozial- 
ulld Wirtschaftsgeschichte 30. Stutt- 
gart 1937. 
1761. Warden L. C. The life 
of Blacksłone. London 1938, s. 
451. 
1762. Waschinski Emil. Des 
Astronomen Nicolaus Coppernicus 
Denkschrifł zur preussischen Miinz- 
und Wahrungsreform 1519 -1528. 
Elbinger ]ahrbuch 16. 1941. 
1763. Wenger Leopold. Lud- 
wig Mitteis und die helIenistische 


Rechtsgeschichte. Archives d'His- 
to;re du Droif OrientalI, s. 181 
-211. BruxelIes, Paris 1938. 
1764. Wenger Leopold. Pau- 
lo Koschaker Sexagenario. Fest- 
schrift Paul Koschaker III. s. 1- 
23. Weimar 1939. 
1765. Wenger Leopold. tJber 
griechische Papyrusforschungen in 
Deutschland. Forschungen und 
Fortschritte 16, s. 133-141. Ber- 
lin 1940. 
1766. Wenger Leopold. Ul- 
rich Wilcken. Zt. d. Sav. Stift. Rom. 
Abt. 65, s. XI-XX. Weimar 1947. 
1767. Wieacker Franz. Ein- 
fliisse des Humanismus auf die 
Rezeption. Eine Studie zu Johan- 
nes Apels Dialogus. Zeitschriff fur 
die gesamte Staatswissenschaft 
100, s. 423-486. Tiibingen 1940. 
t 768. Wieacker Franz. Ru- 
dolf von Jhering. 1942. 
t 769. Wieacker Franz. Ratio 
scripta. Das romische Recht und 
die abendliindische Rechłswissen- 
schaft. in: Wieacker Franz: Vom 
romischen Recht, s. 195 - 283. 
Leipzig 1944. 
1770. Wiskemann Erwin und 
Liitke Hans. Der Weg der deu- 
tschen Volkswirtschaftslehre. Ihre 
Schopfer und Gestalter im 19. 
Jahrhundert. Berlin 1937, s. 194. 
t 771. Wisłocki Juliusz. Pra- 
wo rzymskie w Polsce Piastowskiej. 
Czasopismo Prawnicze i Ekono- 
miczne 33. Kraków 1945. 
t 772. Wisłocki Juliusz. Dzie- 
je nauki prawa rzymskiego w Pol- 
sce (Le droit romain en Pologne. 
Warszawa 1945, s. VIII + t55. 
1773. Wohlhaupter Eugen. 
Geschichte der juristischen fakul-
>>>
1774 - 1780 


łat. Festschrift zum 275- jJhrigen 
Bestehen der Christian-A/brechts- 
Universitat Kie/. Leipzig 1940. 
1774. Wohlhaupter Eugen. 
Anselm Feuerbach in Kieł. Abhand- 
lungen ZUr Rechts- und Wirtschafts. 
geschichte. Festschrift Adolf Zpcha. 
Weimar 1941. 
1775. W olf Erik. Grosse Rechts- 
denker der deutschen Geistesge- 
schichte. Ein Entwicklungsbild un- 
serer Rechtsanschauung. Tiibingen 
1939, s. VIII + 592. 
1776. Wolf Erik. Grosse Rechts. 
den ker der deułschen Geistesge- 
5chichte. (2. Auflage). 1944. 


97 


1777. Woliński Janusz. Mar- 
celi Handelsman (I882 - 1945). 
Kwarta/nik Historpcznp 53, s. 503 
-511. Kraków 1946. 
1778. Woodblne G. E. vide 
Bracton H. Nr. 1522. 
1779. Zaccaglnl Guido. Noti- 
zie inedite intorno ad alcuni iIIus- 
tri dottori delio studio bolognese 
dei sec. XIII e XIV. Studi e me- 
morie per la storia dell' Univer- 
sita di Bologna 14. Bologna 1938. 
1780. Zaunert Paul. Savigny 
und seine Zeit. ZeUschri!t filr deu. 
tsche Oeisteswissenschaft 4. s. 275 
-290. 1942.
>>>
IV 


HISTORIA DOKTRYN - HISTOIRE DES DOCTRINES 


1781. Adamek Jaser. Vom 
romis::hen Endreich der mittelal- 
terlichen Bibelerklarung. Wurzburg 
1938, s. 146. 
1782. Adams R. G. Political 
ideas of the American revolution. 
New York 1939. 
1783. Adams Ray. Słudies in 
Ihe Literary Backgrounds of En- 
glish Radicalism; With Special Re- 
ference to the French Revolution. 
Lancaster, Pennsylvania 1947, s. 
VI+311. 
1784. Adamus Jan. Stanisław 
Zakrzewski wobec problemu ideo- 
logii ustrojowej. Przewodnik Histo- 
rpczno-Prawnp 5, s. 73-78. Lwów 
1937. 
1785. Agapitides Sotiris. 
Saint-Simoa et le corporatisme fa. 
sciste. Revue d'His!oire economi- 
que et socia/e 23. Paris 1936/7. 
1786. Aleksandrov S. Aristo- 
tel (fjłosofskie i socialno-politice- 
ski e vzglady). CAristoteles. Philo- 
sophische und sozial-politische An- 
schauungen). Moskva 1940, s. 275. 
1787. Alexander Horace. So- 
cial and political Ideas of Mahat- 
ma Gandhi. Indian historica/ Quar- 
ter/p. New Delhi 1947. 
1788. Allen Carletan Kemp. 
Law in the Making. (3 th Edition). 


Oxford 1939, s. XXXI +542. (vide 
Nr. 603). 
1789. Allen J. W. English po- 
litical Ihought 1603 - 1660. T. I: 
1603 -1644. London 1938, s. X + 
525. 
1790. Allen J. W. History ol 
Political Thought in the Sixteenth 
Cen tury. 2 nd edition. London 194 t. 
1791. Alp Teklo. Le Kemalisme. 
Paris 1937, s. VIII +298. 
1792. Ammono A. Simonde de 
Sismondi ais Nationalokonom. Dar- 
stellung seiner Lehren mit einer 
EinfUhrung und Erlaułerung. I: Fort- 
bildung der klassischen Doktrin. 
lndividualismus und Liberalismus. 
Bern 1945, s. 516. 
1793. Andre - Vincent Ph. Les 
idees politiques de Chateaubriand. 
Paris 1937, s. 233. 
1794. Ang-yal Paulus. De via 
resol!.ltionis discriminis mundi. Acta 
Congressus iuridici infernationalis 
V, s. 481-488. Roma 1937. 
1795. Aristotle. The Politics 
of Arisłotle, ed. by Sir Ernsł Bar- 
ker. London 1946. 
1796. Arnold Franz Xa vel'. 
Zur Frage des Nalurrechts bei 
Martin Lułher. Munchen 1937, s. 
VIII + 133. 
1797. Arseniev B. J. Ucenie
>>>
1798 - 1815 


Engelsa o proischożdenii i prirode 
5cda. (Die Lehre Engels' fiber die 
Entstehung und da: Wesen des 
Gerichts). Tezisv k dokładam nau- 
Cnoj konferencii po voprosam go. 
sudarstva i prava v rabatach Fri- 
dr;cha Engelsa 28. 1.-1./1.1941, 
s. 12-13. Moskva 1941. 
1798. Ashley Maurice. John 
Wildman, Plotter and Postmaster ; 
A Study of the English Republi- 
can Movement in the Seventeenth 
Cen tury. New Haven (Connect.) 
1947, s. 3 ł 9. 
1799. Assanger Reimund. 
Beitrage zur Lehre vom Rechts- 
staat im 19. Jahrhundert. Bochum 
1938, s. X +52. 
1800. Bak I. S. Ekonomiceski- 
je vozzrenija M. V. Łomonosova 
(Les idees economiques du M. V. 
Łomonosov). Problemv Ekonomiki 
Nr. 4., s. 131-143. Moskva 1940. 
180 l. Bak I. S. Ekonomiceskie 
vozzrenija P. I. Ryckova. (Les idees 
economiques du P.1. Ryckov). Isto- 
riceskie Zapiski 16, s. 126-138. 
Moskva 1945. 
1802. Bakanov I. N. Osnovy 
Marksistovsko - Leninskogo ucenija 
o tipach vojn. Wie Grundiagen der 
Marx . Leninischen Lehre fiber die 
Arlen der Kriege). Pod Zname- 
nem Marksizma Nr. 12, s. 26-47. 
M03kva 1940. 
1803. Bakanov I.N. Vojna- 
obscestvenno. istoriceskoe javlenie. 
(Der Krieg - eine sozial-geschicht- 
liche Erscheinung). Voennaja Mvsl 
Nr. I, s. 19-27. 1940. 
1804. Baker E. F. Henry Whe- 
atoli 1785-1848. London 1937, 
5. 425. 
1805. Barbadoro F. II pen- 


99 


si ero politico di Francesco de Sanc- 
tis. Roma 1940, 5. VIII +220. 
1806. Barker Ernst vide Arl- 
stotle Nr. 1795. 
1807. Baron Hans. Cicero and 
the Roman civic spirit in the mid- 
dle ages and the early Renaissan- 
ce. Bulletin ot the John Rvlands 
Librarv 22. Manchester 1938 (odb. 
S. 28). 
1808. Baron Hans. Franciscan 
poverty and civic weaIth in huma- 
nislic thought. Speculum 13. Cam- 
bridge (Mass.) l 938. 
1809. Barycz Henryk. Myśl 
i legenda MachiaveIla w Polsce 
W. XVI i XVII. Nauka i Sztuka 
2, S. 163-187. Warszawa 1946. 
1810. BastId P. La place de 
Sieyes dans I'histoire des institu- 
tions. Revue d'Histoire politique 
et constitutionelle 3, s. 302-310. 
193
. 
18 l I. Bastid P. Sieyes et la 
pensee politiqup. de la Revolution. 
Revolufion fran(aise N. S. 18, S. 
142--161. Paris 1940. 
1812. Bastid P. Doctrines et 
institulions politiques de la Se- 
conde Republique. 2 vol. Paris 
1945. 
1813. Battaglia Felice. Idee 
politiche in S. Catherina da Siena. 
Bullettino senese di storia pa tria 
N. S 8. Siena 1937 (odb. s. 20). 
1814 Battaglia Felice. V..lo- 
re e fur:zione delia sloria delie dot- 
trine politiche. Studi di Storia e 
Diritto in onore di Enr;co Besta 
Milano 1938. 
1815. Battaglia Felice. Ogget- 
to e meto delia sloria delie dot- 
trine poliliche. Rivista storira it a- 
liana 5 ser. 3, s. 17 3 ł. Torino 
1938.
>>>
tOO 


lB16 - lB33 


1816. BattagllaFeUce e Ber- 
tolino Alberto. Probierni meto- 
dologici nella storia delie dottrine 
politiche ed economiche. Roma 
1939, s. 206. 
1817. Bauer Wllhelm. Der 
Krieg in der deutschen Geschichts- 
schreibung von Leopold Ranke bis 
Karl Lamprecht. Stuttgart 1941, s. 
52. (Das Bild des Krieges im deu- 
tschen Denken, Bd. I. Heft 5.). 
1818. Bautro Eugeniusz. Za- 
gadnienie stosunku władzy duchow- 
nej do świeckiej w średniowiecznej 
filozofii zachodnio - europejskiej 
polskiej. Spralvozdania Towarzy- 
stwa Ndukowego 18, s. 309-310 
Lwów 1939. 
1819. BeccariaCesare. O pre- 
stupleniach i nakazaniach. (Biogra- 
ficeskij ocerk i perevod knigi Bet" 
caria o prestuplenijach i nakazani- 
jach prof. M. M. Isaeva). (Dei de- 
litti e delie pene. Soggio biografko 
e traduzione dei libro di Becearia). 
Moskva 1939, s. 463. 
1820. Belaunde Victor An- 
dres. Bolivar and the political 
thought of the Spanish American 
revolution. Baltimore 1938, s. XXIV 
+ 451. 
1821. Beltran de Heredla V. 
Doctrina de Francisco de Vitoria 
sobre las relaciones entre la Igle- 
sia V el Estado y fuentes de la 
mis ma. La Ciencia Tomista 56, s. 
22-39. Sala manca 1937. 
1822. Bender G. F. Der Be- 
griff des Staatsmannes bei Thuky- 
dides. Wilrzburg 1938, s. IV + 114. 
1823. Beneyto Perez Juan. 
Ideas politicas de la edad media. 
Madrid 1941. 
1824. Beneyto Perez Juan. 
Espana V el probierno de Europa. 


Contribuci6n a la historia de la 
Idea de imperio. Madrid 1942, s. 
378. 
1825. Beneyto Perez Juan. 
Textos polilicos espanoles de la 
baja edad media. Selección, edi- 
ción V prologo. Madrid 1944, s. 
386. 
1826. Bentham Jeremy. A 
Plan for an universal and perpe- 
tual Peace 1786-1789. Wiłh an 
lntroduction by C. John Colombos. 
london 1939, s. 44. 
1827. Berges Wilhelm. Die 
Filrstenspiegel des hohen und spa- 
teren Mittelalters. Leipzig 1938, s. 
XV + 364. 
1828. Berney Arnold. Pierre 
Bayle et sa conception de l'Etat 
dans I'histoire generale du despo- 
tisme eclaire. Bulletin ot the inter- 
national Committee ot historical 
Sciences, Vol. IX, Part IV, s. 524 
-536. paris 1937. 
1829. BertolIno Alberto vide 
BattagUa Felice Nr. 18J6. 
1830. Blgglnl Carlo Alberto. 
II pensiero politico di Pellegrino 
Rossi di fronte ai probierni dei 
Risorgimento italiano. Prefazione 
di Arrigo Solmi. Roma 1937, s. 
XII-ł-217. 
1831. Bljumłn I. Ekonomice- 
skie vozzrenija dekabristov (Lea 
idees economiques des Decembris- 
tes). Problemy ekonomiki Nr. 5 
-6, s. 204-220. Moskva 1940. 
1832. Bock Hellmut. Staat 
und Gesellschaft bei francis Ba- 
COn. Ein Beitrag zur politischen 
Ideologie der Tudorzeit. Berlin 
1937, s. 152. 
1833. Bogardus EmoryL. The 
Development of Sodal Thought
>>>
..., 


1834 - 1852 


New York, London 1947, e. X + 
547. 
1834. Bohatec Joseł. Calvins 
Lehre, von Staat und Kirche mit 
besonderer Berucksichtigung des 
Organismusgedankens. 1937, s. 
XVIII + 754. (Untersuchungen zur 
deutschen Staats- und Rechtsge- 
schichte 147). 
1835. Bohnenstii.dt Elisabeth. 
Kirche und Reich im Schrifttum 
des Nikolaus von Cues. Heidelberg 
1939, s. 136. (SitzunQsberichte der 
Heidelberger Akademie. Phil.-hist. 
Klasse 1938/9, Abh. U. 
1836. Boivin Pierre. L'eco- 
nomie sociale d' Auguste Comte. 
La doctrine. Revue d'Histoire eco- 
nomique et sociale 23. Paris 1936/7. 
1837. Borelll A. L'individua- 
IIsmo assoluto di Max Stirner e 
la negazione delio Stato. Firenze 
1942, s. 174. 
1838. Bossaut Robert. Nicole 
Oresme et le "Songe du Verger". 
MOJlen Age 53. Paris 1947. 
1839. Bowen Ralph H. Ger- 
man theories of the corporative 
state; wiłh special reference to the 
period 1870 - 1919. New York 
1947, s. VIII +235. 
1840. Brackmann Albert. Die 
Wandlung der Staatsanschauungen 
im Zeitalter Friedrich I. in: Oe- 
sammelte Aufsiitze. Weimar 1941. 
1841. Brandenburg Erich. 
Machiavelli und sein Principe, Leip- 
zig 1938, s. 22. (Berichte uber die 
Verhandlungen der sachsischen 
Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig. Philologisch . historische 
Ilasse 89). 
1842. Brandt Hans. Rechts- 
gedanke und poJitische Wirklich- 
keit in der Geschichte der deu- 


101 


tschen Rechtsanschauung. Zeit- 
schrift filr deutsche Kulturphilo- 
sophie 6, s. 112-135. Tiibingen 
1940. 
1843. Bratus' S. N. Engels o 
grażdanskom prave (Engels uber 
das Zivilrecht). TezisJl k dokła- 
dam nallCnoj konferencii po vo- 
prosam gosudarstva i prava v ra- 
botach Fridricha Engelsa 28. 1.- 
1.11.1941. s. 21-22. Moskva 1941. 
1844. Brie F. Machtpolitik und 
Krieg in der Utopia des Thomas 
More. Historisches ]ahrbllch 6 t. 
s. 116-137. Koln 1941. 
1845. Brino A. Pascal et le 
droił, essai sur la pensCe pasca- 
lienne, le probleme juridique et 
les grandes theories du droit et 
de l'Etat. T oulouse 1942. 
1846. Brinkworth E. R. C. 
Episcopal Visiłation Book for the 
Archdeacony of Buckingham 1662. 
Bedford 1947, 5. XIV + 111. 
1847. Bruins Slot J. A. H. J. 
S. Gezag en vrijheid bij Philippe 
de Commynes. t 937. 
1848. Bilchner Karl. Die ra- 
mische Republik im romischen 
Staatsdenken. Freiburg im Breis- 
gau 1947. 
1849. Biichsel Hans Wilhelm. 
Das Volk im Staatsdenken frie- 
drichs des Grossen. 1937, s. 77, 
1850. Buddeberg K. Souve- 
raniłat und Volkerrecht bei ]. Bo- 
din. Archiv filr jjffentliches Recht 
71. 1941. 
1851. Budovic l. Russkaja 
publicistika XVI veka (Die russi- 
sche Publizistik des XVI. ]ahrhun- 
derts. Moskva, Leningrad 1947, 
s. 308+2. 
1852. Biilow Friedrich. He- 
gels Staats- und Geschichtsphilo-
>>>
102 


1853 - 1872 


sophie ais Garstoff der abendlan- 
dischen Geistesentwicklung. Ein 
Beitrag zur Ideengeschichte des 
neunzehnten ]ahrhundert. Zeit- 
schrift fUr die gesamte Staatswis- 
senschaft 100, s. 457 - 476. Tu- 
bingen 1940. 
1853. Burleigh J. H. S. The 
Politics of St. Augustine's De Ci- 
vitate Dei. The Evangel. Quarterlp 
9, s. 9-19. 1937. 
1854. Bushey Glenn L. Wil- 
liam Duane: Crusader for ]udicial 
Reform. Pennsplvania Historp 5. 
1938. 
1855. Caetano M. La dottrina 
politico-sociale di Salazar e lo 
spirito deI nuovo Stato portughe- 
se. Rivista internazionale di Filo- 
sofia deI Diritto 18, 5. 361-373. 
Roma 1938. 
1856. taev I. S. "Moskva - 
tretij Rim" v politiceskoj praktike 
moskovskogo pravitelstva XVI ve- 
ka. ("Moskau - das dritte Rom" 
in der politischen Praxis der Mo- 
skauer Regierung im XVI. ]ahr- 
hundert). Akademia Nauk SSSR. 
lnstitut lstorii. lstoriceskie Zapiski 
17, s. l -23. Moskva 1945. 
1857. Calhoun John C. A Dis- 
quisition on Government. With an 
Introduction by Naphłaly Levy. 
New York 1947, s. X\l + 107. 
1858. Capodaglio Giulio. 
Sommario di Storia delIe dotłrine 
economiche. Bologna 1937, s. 220. 
1859. Carcopino CI. Les do- 
ctrines sociales de Lamennais. Pa- 
ris 1942, 5. 219. 
1860. Caricyn A. vide Solo- 
vjov V. (infra). 
1861. Carlyle A. J. Some as- 
pecłs of the relation of Roman 
law to politica principles in the 


middle ages. Studi di Sforia e Di- 
rilto i1l onore di Enrico Besta III, 
5. 183-198. Milano 1939. 
1862. Carlyle A. J. Le bien 
commun, la justice et la securite 
dans la conception medievał du 
droit. Annuaire de l'lnstitut de Phi- 
losoph ie du droit. 1940. 
1863. Carter B. B. Dante's po- 
litical conception. The Hibbert lour- 
nal 35, 5.568-579. London 1937. 
1864. CavalleraF. La doctrine 
sur le prince chrĆtien dans les 
letłres pontificales de V.e siecle. 
Bulletin de la /itterature ecclesia- 
stique, s. 119-135. Toulouse ł 937. 
1865. Ceremnych P. Burżua- 
znyje uCenija ob obscestve do Mar- 
ksa. (Die bilrgerliche Lehre ilber 
die GesellschaH bis Marx). Bo/se- 
vik Nr. 19-20, 5. 99-118. Mo- 
skva 1940. 
1866. Challaye Felicien. La 
formation du socialisme. De Platon 
a Hnine. Paris 1937, s. 192. 
1867. Chamberlain Robert S. 
The Political Thollght of ]eronimo 
Castillo de Bobadillo. Catho/ic histo- 
rical Review 24, s. 269-292. Wa- 
shington 1938. 
1868. Chambers R. W. Tho- 
mas More. Historl'. London 1937. 
1869. Chansan Paul. L'orga- 
nisation du travail selon Louis 
Blanc. Paris 1943. 
1870. Chanson Paul. Sismon- 
de de Sismondi 1773-1842, pre- 
curseur de l'l
conomie sociale. Pa. 
ris 1944. 
1871. Cheneviere Marc- 
Edouard. La pensee politique de 
Calvin. Geneve 1937, s. 383. 
1872. Chirlotti Emilio. La 
"Reponse" al Malestroit e iI pen-
>>>
.... 


1873 - 1894 


siero economico di ]. Bodin. An- 
na/i di Economia 13. Padova 1938 
(odb. s. 49). 
1873. Christ F. Die romische 
WeItherrschaU in der antiken Dich- 
tung. Stuttgart 1938, s. XVI + 215. 
1874. Chróściechowski Ju- 
lian. Poglądy filozoficzno-prawne 
Eukasza Górnickiego (Vues philo- 
sopho.juridiques de Luc Górnicki). 
Warszawa 1938, s. VIII + 165. (Pra. 
ce Seminarium Filozofii Prawa Uhi- 
wersytetu w Warszawie Nr. 7). 
1875. Church W. F. Constitu- 
lional Thought in Sixteenth Centu- 
ry France. A Study in the Evo- 
lution of Ideas. Cambridge (Mass.) 
1941, s. 360. 
1876. Conradl F. F. K. Chr. 
E Krauses Rechtsphilosophie in 
ihren Grundideen. Leipzig 1938. 
1877. Contamine Henry. Re- 
marques sur !'idee d'autorite de 
Rousseau a Napoleon III. Vlll-e 
Congres International des sciences 
historiques Zurich 1938. Commu- 
nications presentees I, s. 186-187. 
Paris 1938. 
1878. Cook Thomas I. vide 
(infra) Locke John. 
1879. Cornelissen A. J. M. De 
moderne staałsgedachte in het Iicht 
der jongste encyclieken. Hilversum 
1938, s. 86. 
1880. Cornu A. Karl Marx et 
la pensee moderne. La Pensee N. 
S. Nr. 10, s. 23 n. Paris 1947. 
1881. Craveri Raimondo. 
Voltaire poHtico dell' iIIuminismo. 
Torino 1937, s. 184. 
1882. Crocetti C. G. vide Ma- 
chiavelli Nicolo (infra). 
1883. CurClo C. Utopisti e ri- 
formatori sociali deI Cinquecento. 


103 


A. F. Doni, M. foglietta, F. Patrizi 
da Cherso, L. Agostini. Bologna 
1941, s. XXIII+212. 
1884. Dal Pane Luigi. Idee 
e riforme economiche deI Sette. 
cento nello Stato Pontificio se- 
condo le memorie di M. Fantuzzi. 
Studi in onore di Michele Baril- 
lad I. Bari 1937. 
1885. D' Antonio Ferdlnando. 
Guerra e pace nel pensiero di Kant. 
Nuova Rivista storka, anno XXI. 
Venezia 1937. 
1886. D' Antonio Ferdlnando. 
II tirannicido nel pensiero dell' 
Aquinate. Annali di Scienze po/iti- 
che 12, s. 83 - 103. Pavia 1939. 
1887. Darmstaedter F. Diritto 
comparato e filosofia deI diriłto 
nell' antico pensiero giuridico. Ri- 
vista internaziona/e di Filosofia 
de/ Dirifto 18, s. 374-404. Ro- 
ma 1938. 
1888. Davles G. vide Haller 
W. Nr. 1970. 
1889. DeI Vecchio Giorglo. 
Giandomenico Romagnosi nel pri- 
mo centenario delia sua morte. 
III-a edizione. Roma 1938, s. 24. 
1890. De Mattel Rodolfo. 11 
pensiero politico di Giovanni Bo- 
tero. Politica. Roma 1938. 
1891. D'Emilia Antonio. 11 
wagf Ahli secondo la dottrina di 
Abu Yussuf. Milano 1938, s. 102. 
1892. Demongeot M. El me- 
jor regimen polilico segun Santo 
Tomas. Buenos Ayres 1937. 
1893. Dempf Alois. Christli- 
che Staatsphilosophie in Spanien. 
Salzburg 1937, s. 169. 
1894. De Negri E. Principi e 
popoli in Machiavelii e Vico. Ro-
>>>
104 


1895 - 1912 


manische Forschungen 52, s. 176 
-204. Erlangen 1938. 
1895. Denis Henri. Humanis- 
me et małł
rialisme dans la pen- 
see de Karl Marx. La Pensee N. 
S. Nr. 14, s. 49 n. Paris 1947. 
1896. Denisov A. I. Tovarisc 
Stalin o socialisticeskom gosudar- 
stve. (Stalin ilber den sozialistischen 
Staat). Sovetskaja lusticija Nr. 211 
22, s. 7-44. 1939. 
1897. Denisov A. I. Engels o 
gosudarstvennoj form e diktatury 
proletariata. (Engels ilber die staatli- 
che Form der proletarischen Di- 
ktatur). Tezisp k dokładam naucnoj 
konferencii po voprosam gosudar. 
stva i prava V rabotach Fridri- 
cha Engelsa 28. 1-1.11.1941., s. 
3-7. Moskva 1941. 
1898. D'Entreves A. P. The 
Medieval Contribution to Political 
Thought. Oxford 1939. 
1899. Derocles Pierre. Saint. 
Just. Ses idees politiques et so- 
ciales. Paris 1937, s. 173. 
1900. Deutelmoser Arno. 
Luther. Staat und Glaube. Jena 
(937), s. 374. 
1901. Diakonov I. M. Vavi- 
lonskoe politiceskoe socinenie VIII 
- VII v. do n. E". (A Babylonian 
political treatise of the 8 th to 7 th 
century B. c.). Vestnik drevnej isto- 
rii Nr. 4. Moskva 1946. 
1902. Dl Carlo Eugenio. La 
dottrina deI bene comune nel pen- 
siero di S. Tomasso. Scritti giuri- 
dici in onore di Santi Romano. 
1939. 
1903. Dodge Guy Howard. 
The political Theory of the Hu- 
guenots of the dispersion, with 
special reference to the thought 


and influence of Pierre Jurieu. New 
York 1947, s. XII +288. 
1904. Dodge Wen dei Philips. 
Thomas Aquinas: c1dvocate of na- 
tural law and limited sovereignty. 
American Bar Association lournal. 
1947. 
1905. Dolger Franz. Rom in 
der Gedankenwelt der Byzantiner. 
Zeitschrift fUr Kirchengeschichte 
56, s. 1-42. Stuttgart 1937. 
1906. Dolger Franz. Rom in 
der Gedankenwelt der Byzantiner. 
Atti dei V Congresso Internatio- 
nale di Studi Bizantini, Roma 20 
-26 settembre 1936, Vol. I. s. 
152 n. Roma 1939. 
1907. Dolge, Franz. Die Kai- 
serurkunde der Byzantiner aIs Aus- 
druck ihrer politischen Anschau- 
ungen. Bulletin of the internatio- 
nal Committee of historical Scien- 
ces lO, s. 194-195. Paris 1938. 
1908. Dolger Franz. Die Kai- 
serurkunde der Byzantiner aIs Aus- 
druck ihrer politischen Anschau- 
ungen. Historische Zeitschrift 159. 
s. 229-250. Milnchen 1939. 
1909. Dopsch Alfons. Der 
Reichsgedanke zur Zeit der Ka- 
rolinger. Das Reich. Festschrift fUr 
l. Haller, s. 133-144. 1940. 
1910. Dudan Bruno. Su al- 
cuni aspetti deI "consiglio politico" 
di Scipione Maffei. Rivista in ter- 
nazionale di Filosofia deI Diritto 
18. Roma 1938 (odb. s. 11). 
1911. Diirenmatt Hans Ul- 
rlch. Die Kritik Jeremias Gotthelfs 
am zeitgenossischen bernischen 
Recht. Bern 1947, s. 179. 
1912. Diiring F. Ueber Anton 
Philipp von Segesser und seine 
Staatsauffassung. Schweizerisches
>>>
-, 


1913 - 1929 


105 


Zentralblatt filI' Staats- und Ge- 
meindel1erwaltllllg 44. 1940. 
1913. Dyckmans Wilhelm. 
Die mittelalterliche Gemeinschafts- 
gedanken unter der Gesichtspunkt 
der Totaliti:it. Eine rechtsphiloso- 
phische Untersuchung. Paderborn 
1937, s. 179. 
1914. Ebener Rose Coughlill. 
Dante's and Machiavelli's Theories 
of Government: A Comparison. 
Historian. 1947. 
1915. Eckardt Hans von. Ein 
politisches Lesebuch fUr die Deu- 
tschen, eine Anthologie des poli- 
tischen Schrifttums von Platon bis 
Rathenau. Stuttgart 1946. 
1916. Eckhart Ferenc. A 
Szentkorona -Eszme tortenete (Hi- 
stoire de I'idee de la Sainte-Cou- 
ronne). Budapest 1941. 
1917. Eckstein O. Der ober- 
rhelnisehe Revolutionar. Geschicht- 
liche und politische Wiirdigung ei- 
ner Schrift zur Kirchen- und 
Reichsreform um 1500. Bleiche- 
rode 1939, s. 85. 
1918. Einaudi Mario. The 
Physiocratic Doctrine of ]udicial 
Control. Cambridge (Mass;) 1938, 
s. X+96. 
1919. Ercole Francesco. II 
contributo italiano all' evoluzione dei 
concetto di stato dal secolo XIV 
al XIX. VIl/-e Congres Internatio. 
nal des sciences historiques Zurich 
1938. Communications presentees 
II, s. 458-459. Paris 1938. 
1920. Ercole Francesco. II 
contributo dei pensiero italiano 
aHa evoluzione dell' idea di Stato 
nella storia moderna d'Europa 
(see. XIV - XIX). Rivista storka 
italiana 5, ser. 3, s. 1-16, Tori- 
no 1938. 


1921. Falkenhausen F. Frh. 
von. Dantes Staatsidee. Deutsches 
Dante-Jahrbuch 19 (N, f. 10), s. 
47-60. Weimar 1937. 
1922. Fanfani A. Storia delie 
dottrine economiche. I: II volonta- 
rismo. Como 1938, s. 211. 
1923. Fehr Hans. Die Aus- 
strahlungen des Naturrechts der 
Aufklarungszeit. Vl/l.e Congres 
International des sciences histo- 
riques Z"rich 1938. Com m unica- 
tions presentees II, s. 331-333. 
Paris 1938. 
1924. Fehr Hans. Die Aus- 
strahlungen des Naturrechts der 
Aufklarung in der n
uen und neu- 
sten Zeit. Bern, Leipzig 1938, s. 9 I. 
1925. Fernis Hans Georg. 
Die politische V olksdichtung der 
deutschen Schweizer ais Ouellen 
fUr ihr volkisches und staatliches 
Bewusstsein vom 14. bis 16. ]ahr- 
hundert. Deutsches Archiv filI' Lan- 
des- und Volksforschung 2. 1938. 
1926. Filmer Robert, Patriar- 
cha vide Locke John (infra). 
1927. Finkelscherer Herbert. 
Ouellen und Motive der Staats- 
und GeseHschaftsauffassung des 
Don Isaak Abrabanels. Monats- 
schrift filI' Geschichte und Wissen- 
schaft des Judentums 81, s. 496 
-508. 1937. 
1028. Fioletov N. Vzglady N. 
G. Cernysevskogo na gosudarstvo 
i pravo. (Oie Anschauungen N. G. 
Cernysevski's von Staat und Recht). 
Sovetskoe gosudarstlJO i pravo Nr. 
4, s. 25-40. Moskva 1940. 
1929. Fischer Fritz. Moritz 
August von Bethmann-Hollweg und 
der Protestanłismus Religio n, 
Rechts- und Staatsgedanke). Ber- 
lin 1938, s. 376.
>>>
106 


1930 - 1950 


1930. Flechthelm O. K. He- 
gel and the Problem of Punishment. 
Joumal ot the Historp ot Idea s, 
8. Lancaster (Pa) 1947. 
193 t. Foner Philip S. vide 
Jefferson Thomas Nr. 2007. Lin- 
coln Abraham (infra). 
1932. Forestier Hubert. Mon- 
taigne et la Joi de I'opposiłion de 
la reaction a I'action. Humanisme 
et Renaissance 4. Paris 1937. 
1933. Fournier J. La concep- 
tion nationale - socialiste du Droit 
des Gens. Paris 1938. s. 248. 
1934. Franklin Mitschell. 
Concerning the historie Importance 
of Edward Livingston. Tulane Law 
Review 11. 1937. 
1935. Freyer Hans. Machia- 
velli. Leipzig 1938, s. 172, 
1936. Friedel H. Der Tyran- 
nenmord in Gesetzgebung und 
VOlksmeinung der Griechen. Stutt- 
gart 1937, s, XI + 112. (Wiirzbur- 
ger Słudien zur Alterłumswissen- 
schaft Heft 1 J). 
1937. Friedl Berthold. Les 
fondemenłs theoriques de la guerre 
et de la paix en U. R. S S. suivi 
du cahier du Lenine sur Clause. 
wiłz. Paris 1945. s. 203. 
1938. Friedrich Hugo. Die 
Rechtsmełaphysik der G6tłlichen 
Kom6die. Francesca da Rimini. 
Frankfurt 1942, s. 226. 
1939. Frisch H. The Consti- 
tution of Athenians. A philological- 
hisłorical analysis of Pseudo-Xeno- 
fon's treałise "De re publica Athe- 
niensium". K6benhavn 1941.s. 352. 
1940. Friih Walter. Radowitz 
ais Sozialpoliłiker. Seine Gesell. 
schafts- und Wirłschaftsauffassung 
unter besonderer Beriicksiehtigung 


der sozialen Frage. Berlin 1937. 
s. 127. 
1941. Funkenstein J. Das 
alte Tesłament im Kampf von re- 
gB um und sacerdotium zur Zeił 
des Investiturstreiłs. Dortmund 
1938. s. VI + 88. 
1942. Gadeke H. Wilhelm 
Heinrich Riehls Gedanken iiber 
V olk und Staat. Berlin 1937, s. 
X+95. 
1943. Gagnebin B. Jean - Jac- 
ques Burlamaqui 1694 - 1748 et 
le droit naturel. Geneve 1944. 
1944. Gallet Leon. La monar- 
chie franc;aise d'apres Claude de 
Seyssel. Revue hislorique de droi! 
tranrais et efranger 4 ser. 23. 
Paris 1944. 
lQ45. Gandia Enrique de. Las 
ideas poliłicas de Hernandarias de 
Saaverda. Boletin Depart. de las 
Esludios E/nog. Coloniales. Sanła 
Fe 1947. 
]946. Gemmel J. Rechłser- 
neuerung und Rechłslehre des hl. 
Thomas von Aquin. Scholaslik 13, 
s. 544-558. Walkenburg 1938. 
1947. Gercenzon A. A. K izu- 
Ceniju istorii ugołovno - pravovych 
łeorij XVIII-XIX vv. (Zum Stu- 
dium der Geschichte der strafrecht- 
lichen Theorien des XVII 1.- XIX. 
Jahrhunderts). Moskva 1947. 
1948. Gerlach Wolfgang. 
Staat und Słaatsschiff. Das Opmna- 
sil/m 48. s. 127-139. Leipzig 1937. 
1949. Gerloff A. Wolfgang. 
Staatstheorie und Staatspraxis des 
kameralislischen Verwalłungs- 
staates, 1937, s. VI + 116. (Abhand. 
lungen aus dem Staats- und Ver- 
waltungsrecht H. 56). 
1950. Geyl P. Het stadhou. 
derschap in de partij literatur on- 


I
>>>
1951 - 1971 


107 


der De Witt. Mededeelingen van 
het Kon. Ned. Akademie van We- 
tenschappen. Afd. Lettk. N. R. 10. 
1947. 
1951. Giannone P. II triregno. 
Vol. 1. Dei regno terreno. Vol. 2. 
Dei regno celesto. Vol. 3. DeI re- 
gno papale. Bari 1940. 
1951. Gidney L. L'influence 
-des Etats-Unis d' Amerique sur 
Brissot, Condorcet et M-me Ro- 
land. Paris 1938, s. 176. 
1953, Gierke Otto von. The 
development of Political Theory. 
Translated by Bernard Freyd. New 
York 1939, s. 364. 
1954. Gilbert AUao H. Ma- 
chiavellis Prince and its foreun- 
ners. Durham 1938, s. XIII + 265. 
1955. Gilmore M. P. Argument 
from Roman Law in Political Thou- 
ght from 1200-1600. Cambridge 
(Mass. 1941. 
1956. Gilson E. "Regio Dissi- 
militudinis" de Platon ci Saint Ber- 
nard de Clairveaux. Medieval Stu- 
dies 9. Toronto 1947. 
1957. Gitermann V. Die histo- 
rische Tragik der sozialistischen 
Idee. Zurich, New York 1939. 
1958. Glunz H. H. Shalespea- 
res Slaat. Shakespeare - ]ahrbuch 
75. Leipzig 1939. 
1959. Golan K. Prispevok k 
Vyvoju slovenskej politickej mySlien- 
ky. (Ein Beitrag zur Entwicklung 
der slovakischen politischen An- 
schauungen). Historica Slovana 1/11. 
Bratislava 1940/41. 
1960. GOl'iaceva O. Był-Ii Bie- 
linskij utopiceskim socjalistom. (War 
Bielinskij ein utopistischer Sozia. 
list?). Leningradskij Universitet. 
Insfifut ekonomiki, filosom i pra- 


I 


va. Ucenpe Zapiski, vyp. 1, s.242 
-263. Leningrad 1947. 
1961. Gohl'ing Martin. Weg 
und Sieg der modernen Staatsidee 
in Frankreich. (Vom Mittelalter bis 
zu 1789). Tubingen 1946, s. VI + 
281. 
1962. Grabowsky Adolf vide 
(infra) Mill John Stual't. 
1963 Gl'ose Clyde L. Law 
in the seventeenth century: a stu. 
dy in the progeny of a general 
idea. VIll-e Congres International 
des sciences historiques Zurich 
1938. Communications prt!sentees 
II. s. 334. Paris 1938. 
1964. Gl'ostheide F. W. Cal- 
vin over Słaat en Kerk. Oerefor- 
meerd theologisch Tijdschrift 39, 
s. 20-27. Aalten 1938. 
1965. Guber A, vide (infra) 
Vico Giambattlsta. 
1966. Guisan F. Notes sur le 
droit naturel. Revue de theologie 
et de philosophie. Lausanne 1940. 
1967. GUl'vitch G. La socio. 
logie juridique de Montesquieu. 
Revue d'histoire moderne. Paris 
1943. 
1968. Hadzega J. Die Lehre 
des Origines iiber den Primat Pe- 
tri und die Orthodoxen. Theologie 
und Olaube, s. 431 n. Paderborn 
1937. 
1969. Hagemann G. Der Erb- 
hofgedanke bei Ernst Moritz Arndt. 
Odal 7, s. 734-745. 1938. 
1970. Haller W. and Davies 
G. The Leveller Tracts 1647-1653. 
Ediled by... New York 1944, s 
VI +481. 
1971. Halperin S. William. 
The separation of Church and 
State in Italian thought from Ca-
>>>
108 


1972 - 1989 


vour to Mussolini. Chicago 1937. 
s. IX + 115. 
1972, Hamburger Max, The 
Awakening of Western Legal Thou- 
ghł. Translated by B. MialI. Lon- 
don 1942. 
1973. Hamilton L. vide Win- 
stanley Gerrard (infra). 
1974. Hashagen Justus. Spat. 
karolingische Staats- und Sozial- 
lehren. Deutsche Vierteljahrsschrift 
fur Literaturwissensc/1aft und Qeis- 
tesgeschic/zfe 17, s. 301 - 3 11. 
Halle 1939. 
1975. Hauser H. La pensee 
et ł'acłion economique du Cardi- 
naJ de Richelieu. Paris 1944. 
1976. Havrey Ray Forrest. 
Jean Jacques Burlamaqui: A Libe- 
raI Tradilion in American Consli- 
tutionalism. Chapel Hill 1937. s. 
VIII + 216. 
1977. Haytler Jan. Mirosław 
Henryk Nakwaski jako penitencja- 
rysta (1800 - 1876). (La theorie 
et I'activite peniłenliaire de Miro- 
slas Henri Nakwaski). Przegląd 
Wicziennictwa Polskiego 2. s. 246 
-269,633-648. Warszawa 1937. 
1978. Heil Oskar. Die kurkol- 
nische Universitat Bonn und ihre 
publizistischen Gegner. Ein Bei. 
trag zur Geschichte der Aufklarung 
am Rhein. Bonn 1937. s. 117. 
1979. Heining A. Nation und 
Rechtslehre in Frankreich. Ein Bei- 
trag zur Krise des westeuropai- 
schen Staatsdenkens. Darmstadt 
1941, s. 91. 
1980. Heinrich Hellmut. John 
Miłtons Kirchenpolitik. Puritani- 
sche Ideen zum Problem Staat 
und Kirche. Berlin 1942, s. 132. 
1981. Heyer F. Der Kirchen. 


begriff der Schwarmer. Leipzig 
1939. s. 108. 
1982. Heymann Ernst. tJber 
Staat und Volk im Staatsbegriff 
Friedrichs des Grossen. Berlin 
1938, s. II. 
1983. Hilde brandt Heinricł1. 
Die Staatsauffassung der schlesi- 
schen Barockdramatiker im Rah- 
men ihrer Zeit. Rostock 1939, S. 
178. 
1984. Hippel Ernst von. Ba- 
con und das Staatsdenken des 
Materialismus. Halle a. S. 1939. 
s. 164. 
1985. Hippel Fritz von. Die 
nazionalsozialistische Herrschafts- 
ordnung aIs Warnung und Lehre. 
Eine juristische Betrachtung. Tii- 
bingen 1946. 
1986. Holfort Hans - Gi.in- 
ther. Bismareks fina nz- und steu- 
erpolitische Auffassung im Lichte 
der heutigen Finanzwissenschaft. 
Wiirzburg 1937. s. 49. 
1987. Horvath Eugen. L'An- 
gleterre. Geneve et la Hongrie. 
Elaboralion d'un systeme consli- 
tutionnel (t 748-1848). V/ll-e Con- 
gres International des sciences hi- 
storiques Zurich 1938. Communi- 
cations presentees II. s. 338. Paris 
1938. 
1988. Houghton W. E. The 
History of a Trade: its relation 
to seventeenth century thought as 
seen in Bacon. Bełty. Evelyn and 
Boyle. ]ournal of the Historp of 
Ideas 2, s. 33-60. 1941. 
1989. Huber Ernst Rudolf. 
"Staatsphilosophie". Bemerkungen 
zu einigen Schriften fiber die Ge- 
schichte der Staatsphilosophie. 
Zeitschrift flir die gesamte Staats-
>>>
1990 - 2009 


109 


lVissenschaft 97, s, 549 -558. Tii- 
bingen 1937. 
1990. Huber Ernst Rudolf. 
Der Volksgedanke in der Revolu- 
tion von 1848. Zeitschrift fiir die 
gesamfe StaatslVissenschaff 99, s. 
343-439. Tiibingen 1939. 
1991. Hiibinger P. E. F{melon 
ais politischer Denker. Historisches 
lahrbuch 57,s. 61-85. Koln 1937 
. 
1992, Hudson W. S. Econo- 
mic and sodal thought of Gerrard 
Winstanley. Was he a XVllth cen- 
tury Marxist? ]oumal of modem 
historp 18, s. 1--21. 1946. 
1993. Huizinga Jan. Pałrio- 
tisme en nationalisme in de Euro- 
peesche geschiedenis tot het einde 
der 19-e eeuw. Haarlem 1940. 
1994. Hiinerwadel W. tJber 
den schweizerischen Staatsgedan- 
ken. Technik und Weltanschauung. 
Winthertur 1940, s. 62. 
1995. Illgen Gerhart. Die An- 
schauungen Ernst Moritz Arndts 
fiber Volk und Staat. Dresden 1938, 
s. XII + 118. 
1996. loannlsjan A. R. Gene- 
zis obScestvennogo ideała Furie. 
(L'origine d'ideal sodal du Fourier). 
Moskva 1939, s. 223. 
1997. Isajev M. M. vide Bec- 
caria Cesare Nr. 1819. 
1998. Jacobs Hans Helmar. 
Friedrich der Grosse und die Idee 
des Vaterlandes. Berlin 1939, s 
75. (Historische Studien, Heft 347): 
1999. Jager Gertrud. Schel- 
lings politische Anschauungen. Ber- 
lin 1939, s. 102. (Historische Stu- 
dien, Heft 357). 
2000. James MargAret. Con- 
temporary Materialist Interpreła- 
tions oi Society in łhe English 


Revolution. in: The English Re- 
volution 1640. london 1940. 
2001. James Margaret. The 
political importance of the tithes 
controversy in the English Revo- 
lution 1640 - 1660. Historv 26. 
london 1941. 
2002. Jantere Kaarlo. }ustus 
Moserin kasitys valtiosta ja histo- 
riasta. (Justus Mosers Auffassung 
von dem Staat und von der Ge- 
schichte). Tunlll HistorialIisen Yhdi- 
stpksen ]ulkaisuja 6, s. 183-277. 
Helsinki 1937. 
2003. Jantke Carl. Preussen, 
Friedrich der Grosse und Goethe 
in der Geschichte des deutschen 
Staatsgedankens. Eine staatswissen- 
schaftlich-historische Studie. Halle 
a. S. 1941, s. VII + 116. (Schriften 
der Konigsberger Gelehrten Ge- 
sellschaft. Geisteswissenschaft1iche 
Klasse, Heft 8.). 
2004. J archov V. I. Sodalna- 
ja utopi ja' v komediach Aristofana. 
(L' utopie sociale dans les come- 
dies d'Aristophane). Moskva 1947. 
2005. Jarra Eugeniusz. Je. 
dność obywatelska w dziejach fi. 
lozofii prawa. Themis Polska t l. 
Warszawa 1937 (odb. s. 64). 
2006. Jarra Eugeniusz. An- 
drew Wolan (administrator, philo- 
sopher and jurist). in: Studies in 
Polish and Comparative Law. Lon- 
don 1945. 
2007. Jefferson Thomas. Se- 
lections from his Writings ed. by 
Foner Philip S. New York 1943. 
2008. Jensen H. Den politisk- 
historiske Udviklingstanke. Hislo- 
risk Tidskrifl lOR. 5 Bd., s. 435 
-444, Kobenhavn 1940. 
2009. Johnson E. A. J. Prede- 
cessors of Adam Smith, the growth
>>>
110 


201 O - 2026 


o, British economic thought. New 
York 1937. 
20]0. Jordan K. Der Reich- 
gedanke der deutschen Kaiserzeit. 
Kieler B1litter, s. 137-151. 1942. 
2011. Jordan W. Men ol sub- 
stance. A study ol the thought ol 
to English revolutionaires. Henry 
Parker and Henry Robinson. Chi- 
cago ] 942, s. IX + 283. 
2012. Jos Emiliano. Una So- 
ciedad Hispanica de Naciones en 
1820, segun el plan de Fran- 
cisco Antonio Zea. Bole/in de la 
Academia Nacional de la Historia. 
Caracas 1947. 
20]3. Judin P. F. Razvitie 
teorii nauCnogo socializma I. V. 
Stalina. (Die Entwicklung des wis- 
senschafłlichen Sozialismus J. V. 
Stalins). Bolsevik Nr. 3, s. 42-62. 
Moskva 1940. 
20]4. Kaberrnann Heinz. 
Volk und Staat bei Karl Marx. 
Zeifschrif/ fur Po/ifik 28. Berlin 
1938. - 
2015. Kaiser W. Sylvester Jor- 
dan, seine Staatsauffassung und 
sein Einfluss aul die kurhessische 
Verfassungsurkunde vom 5.1. ]831. 
Leipzig 1937, s. 135. 
2016. Kallen Gerhard. Niko- 
laus von Cues ais polilischer Er. 
zieher. Leipzig 1937, s. 48. 
2017. Kallen Gerhard. Der 
Reichsgedanke in der Reformschrift 
"De concordantia catholica" des Ni- 
kolaus von Cues. Neue Heidelber- 
ger ]ahrbiicher, s. 59-76. Heidel- 
berg t 940. 
2018. Kallen Gerhard. Die 
politische Theorie im philosophi- 
schen System des Nikolaus von 
Cues. Historische Zeitschrift 165, 
s. 246- 277. Mfinchen, Berlin 1942. 


2019. Kantorowicz Hermann. 
The Political Sermon of a Medie. 
vat Jurist. ]ournal of the Warburg 
Insfitute 2. 1938. 
2020. Kappler E. Le droit de 
resistence a la tyran nie d'apres Ju- 
rieu. Revue d'histoire et de phi/o. 
sophie re/igieuses 17, s. 201-246. 
Strasbourg 1937. 
. 2021. Karrenberg Friedrich. 
Der Anteil des Luthertums an 
Staatslehre und Politik der Gegen- 
wart. Schmo//ers ]ahrbuch fur (je- 
setzgebung, Verwaltung und Volks- 
wir/schaft im Deutschen Reiche 62. 
Mfinchen 1938. 
2022. Kassler Kurt. Nietz- 
sche und das Recht. Miinchen 
1941, s. 109. 
2023. Kautsky Karl. Sozia- 
listen und Krieg. Ein Beitrag zur 
Ideengeschichte des Sozialismus 
von den Hussiten bis zum Volker- 
bund. Praha 1937. 
2024. Kecekian S. Politiceskoje 
ucenie Benżamena Konstana (Les 
idees politiques du Benjamin Con- 
stanO. Problemp soda/isticeskogo 
Prava Nr. 5, s. 139-167. Moskva 
1938. 
2025. Kecekian S. Politiceska- 
ja ideologia francuzskoj burżuazii 
nakanune revolucii XVIII v. (L'ideo- 
logie politique de la bourgeoisie 
Iran
aise a la veiIle de la Revo- 
lution au XVIII.e siecIe). Voprosv 
gosudarsfva i prava vo francuzskoj 
burżuaznoj revoluc;; XVIII v. Sbor- 
nik stalej posvjascennpch 150- le- 
tiju franCllZskoj revoludi. Moskva 
t 940. (Vsesojuznyi Institut Juridi- 
ceskich Nauk NKJu SSSR. UCenYie 
Trudy, 11). 
2026. Kecekian S. Obscestven- 
no-politiceskie vozzreniia Aristote-
>>>
2027 - 2044 


la. (Les idees sociales et politiques 
d'Aristote). Sovetskoe (josudarstvo 
; Pravo lO, s. 43 - 61. Moskva 
1940. 
2027. Kei! E. Der Waffenstill- 
stand und die Rheinfrage 1918119. 
Bonn a. Rhein 1940, s. XII + 191. 
2028. KelIey M. The great 
argument. A study of Milton's "De 
doctrina Christiana" as a gloss upon 
Paradies Lost. London 1941, s. 
XlV.... 269. 
2029. Kendall Guy. Charles 
Kingsley and his Ideas. London 
1946, s. 190. 
2030. Kindt-Klefer J.J. Katho- 
lische und pr.otestantische Staats- 
begriindung. Bem 1940, s. 51. 
2031. Kittel G. Christus und 
Imperator. Das Urteil der ersten 
Christenheit iiber den Staat. Słutt- 
gart 1939, s. 56. 
2032. Klassen Ernst. Ge- 
schichts- und Reichsbetrachtung in 
der Epik des 12. Jahrhunderts. 
Wilrzburg 1938, s. I V + 64. 
2033. Kleineke Wilhelm. En- 
glische Filrstenspiegel vom Poli- 
craticus Johanns von Salisbury bis 
zum Basilikon Doron Konig Jakobs 
I. Halle 1937, s. VIII + 223. (Stu- 
dien zur englischen Philologie 100). 
2034. Klocke Friedrich von. 
]ustus Moser und die deutsche 
Ahnenprobe des 18. Jahrhuderts. 
Leipzig 1941, s. 48. 
2035. Koehler. Juan de Ma- 
riana ais Politischer Denker. Leip- 
zig 1938. 
2036. Kogan-Bernstejn F. A. 
Ekonomiceskie vzgliady Bodena 
(Les doctrines economiques du Jean 
Bodin). Srednie veka. Sbornik II, 
5. 333 - 348. Moskva, Leningrad 
1946. 


111 


2037. Kohler H. Der Kirchen. 
begriff bei Wilhelm von Occam. 
Wiirzburg 1937, s. 92, 
2038. Kohler M. Melanchton 
und der Islam. Ein Beitrag zur 
Klarung des Verhaltnisses zwischen 
Christentum und Fremdenreligion 
in der Reformationszeit. Leipzig 
1938, s. 164. 
2039. Koranyl Karol. Saggio 
sulla costituzione di Venezia nel 
pensiero politico delia Polonia (s e- 
conda meta dei sec. XVI e inizio 
dei sec. XVII). Milano 1938, (odb. 
s. 16). Studi di Storia e Diritto 
in onore di Enrico Besta III, s, 
401-414. Milano 1939. 
2040. Koranyi Karol. O ustro. 
ju Wenecji w polskiej myśli poli- 
tycznej w drugiej połowie XVI 
i początku wieku XVII. (Saggio 
sulla costituzione di Venezia nel 
pensiero politico delia Polonia se- 
conda meta dei sec. XVI e inizio 
dei sec. XVII). Sprawozdania To- 
warzpsfwa Naukowego we Lwowie, 
R. 18, S. 170-172. Lwów 1938. 
2041. Kridl Manfred, Mali- 
nowski W., Wittlin Józef. Polska 
myśl demokratyczna w ciągu wie- 
ków. (Les idees dćmocratiques en 
Pologne au travers des siecIes). 
London 1944. 
2042. Kriiger Gerhard. Um 
die Erforschung des Reichsgedan- 
kens und seiner Geschichte. Ver- 
gangenheit und (jegemvart 31, S. 
403-407. Leipzig 1942. 
2043. Kriiger Herbert. Na- 
turrecht in Gegenwart und Ver- 
gangenheil. Zeitschrift fur die ge- 
samte Staatswissenschaft 99, S. 
543-554. Tiibingen 1939. 
2044. Kurzweg Rudolf vide 
Nr. 1631.
>>>
112 


2045 - 2065 


2045. Labrousse Roger. Es- 
sai sur la philosophie politique de 
I'ancienne Espagne. Paris 1938, s. 
272. 
2046. Lachieze.Rey P. Les 
idees morales, sociales et politi- 
ques de Platon. Paris 1938, s. 220, 
2047. Lacour-GayetJ. Platon 
et I'economie dirigee. Paris 1945, 
s. 42. 
2048. Lagarde Georges de. 
l'idee de representation dans les 
oeuvres de Guillaume d' Ockham. 
Revue historique de droit tranrais 
et etranger 4 ser. 16, s. 756 -758. 
Paris 1937. 
2049. Lagarde Georges de. 
L'idee de represantation dans les 
oeuvres de Guillaume d' Ockham. 
Bulletin ot the international Com- 
mittee ot historical Sciences, Vol. 
IX, Part IV, s. 425 - 451. Paris 
1937. 
2050. Lampe G. W. H. St. Au- 
gustine's theory of kingship. Theo- 
logp 36, s. 102-106. London 1938. 
2051. Lamson J. Les idees 
politiques du marquis d'Argenson. 
Montpellier 1943. 
2052. Lander Gerhart B. As- 
pects on Mediaeval Thought on 
Church and State. Review of Po- 
lities. 1947. 
2053. Lang David M. vide 
Nr. 1040. 
2054. Laoust Henri. Le Cali- 
fat dans la doctrine de Rasid-Ri- 
da. Traduction annotee d'al-Hilafa 
au al- Imama al-uzma. Beyrouth 
1938, s. I I + 286. (Memoires de 
l'lnstitut de Dumas T. VI). 
2055. Larenz Karl. Die Be- 
deutung der volkfschen Sit te in 
Hegels Staatsphilosophie. Zeit- 
schrift fiir die gesamte Staatswis- 


sellschaft 98, 5. 109-150. Tubin- 
gen 1938. 
2056. Larenz Karl. Heglianis. 
mus und preussische Staatsidee. 
Die Staatsphilosophie )ohann E- 
duards Erdmanns und das Hegel- 
bild des 19. )ahrhunderts. Ham- 
burg 1940. s. 69. 
2057. Latham R. English re- 
volutionary thought 1640 - 1660 
Historp 30, s. 38 - 59. london 
1945. 
2058. Laurent H. La loi de 
Gresham au moyen-age. BruxelIes 
1939. 
2059. Lavagna Carlo. La dot- 
trina nazional socialista dei diritto 
e delIo Stato. Milano 1938, s, VII 
+ 194. 
2060. Lazerson Max. La phi- 
losophie du droit de Maimonide. 
Archives de philosophie du droit 
et de sociologie juridique 7, s. 191 
-219. Paris 1937. 
2061. Ledermann L. Sur Sis- 
mondi. Quelques considerations sur 
sa doctrine economique et sociale 
a I'occasion du centenaire de sa 
mort. Geneve 1942. 
2062. Lemberg Eugen. Der 
Staat im Denken des tschechischen 
Volkes. ]ahrbiicher fUr Oeschichte 
Osteuropas 3, s. 357-394. t 938. 
2063. Lemke Werner. Entwick- 
lung des deutschen Staatsgedan- 
kens bei Friedrich Nietzsche, Leip- 
zig 1941, s. 63. 
2064. Leon Paul L. L'evolu- 
tłon de I'idee de la souverainete 
avant Rousseau. Archives de phi- 
losophie du droit et de sociologie 
juridique 7. Paris t 937. 
2065. Lependin D. I. I. V. Sta- 
lin o socialisticeskom gc su larstve. 
(J. V. Stalin fiber den sozialistischen
>>>
2066 - 2084 


Staat). Problemp soria!isticeskogo 
prava Nr. 6, s. 27-34. 1939. 
2066. Lepemlin D. I. Engels 
o prave i nravstvennosti. (Engels 
fiber Recht und Sitte). Tezisp k 
dokładam naucnoj konferencji po 
voprosam gosudarstva i prava v ra- 
botach Fridricha Engelsa 28. 1.- 
1. II. 1941. s, 8-11. Moskva 1941. 
2067. Lerch E. Pascals "G e- 
danken" fiber Recht und Gerech- 
tigkeit. Zeitschrift fur schweizeri- 
sches Recht 61. Basel 1942, 
2068. Leroux R. Schiller theo- 
ricien de I' Etat. Revue German i- 
que 28, s. 1-28. Paris 1937. 
2069. Leupold A. Isaac Isse- 
lin 0728-1782) und die physio- 
kratische Lehre. Eine Studie zur 
Physiokratie in Basel. Basel 1943. 
2070. Le Van Baumer Fran- 
klin. Christofer Sr German. The 
political theory of a Tudor lawyer. 
The American historical Review 
42. New York 1937. 
2071. Lewis E. R. A history 
of American political thought from 
the Civil War to the World War. 
New York 1937, s. X+561. 
2072. Lewis E. OrganicTenden- 
cies in Medieval Political Thought. 
The American political Science Re- 
view 32. Menasha 1938. 
2073. Liermann Hans. Re- 
formschrift: de concordantia catho- 
lica 1433. Zeitschrifl fur deulsche 
Geisteswissenschaft 1, s, 385 n. 
1938. 
2074. Lincoln Abraham. Se- 
lections from his Writings ed. by 
S. Foner Philip. New York 1944. 
2075. Lincoln Anthony. So- 
me Political and Social Ideas of 
English Oissenł 1763-1800. Cam- 
bridge 1938. 


113 


2076. Linebarger Paul My- 
ron Anthony. The Political Ooc- 
trines of Sun-Yat-Sen: An Expo- 
sition of the "San Min Chu I". 
Baltimore 1937, s. XIV+278. 
2077. Llntzel Martin. Oie po. 
Iitische Haltung Widukinds von 
Korvey. Sachsen lInd Anhalt 14. 
1938. 
2078. Llorens E. L. tJber Juan 
de Marianas Staatsauffassung. Ge- 
sammelte AlIfsatze zur KlIlturge- 
schichte 5paniens Bd. 8, s. 381- 
412. Mfinster in Westfalen 1939. 
2079. Locke John. Two Trea- 
tises of Government. With a Sup- 
plement: Patriarcha by Robert FiI- 
mer. Edited by Thomas I Cook. 
tJew York 1947, s. XLII +237. 
2080. Lorenz Ottokar. Karl 
Marx und der Kapitalismus. Ham- 
burg 1937. 
2081. LotUn O. Le concept 
de justice chez les theologiens du 
moyen-age avant I'introduction 
d' Aristote. RevlIe Thomisfe 44, s. 
511-521. Paris 1938. 
2082. Louis P. Cent cinquan- 
te ans de pensee socialistE', de 
Gracchus Babeuf a Lenine. Vol. 
I: Babeuf, Saint - Simon, Fourier, 
Owen, Considerant, Blanqui, Pec- 
queur, P. Leroux, Cabet, Louis 
Blanc, Vi dal, Prudhon. Paris 1938, 
s. 224. 
2083. Liidtke Wilhelm. Veit 
Ludwig von Seckendorff ein deu- 
tscher Staatsmann und Volkser- 
zieher des 17. Jahrhunderts. Jahr- 
biicher der Akademie gemeinnii- 
tziger lVissenschaften zu Erfurt 
N F. Heft 54, s. 39-137. Erfurt 1939. 
2084. Luther Martin. Zwei 
Schriften vom Staate: Von weltli- 
cher Obrigkeit. Ob Kriegsleute auch
>>>
. 


r 


114 


2085 - 2103 


in seeligem Stsein adenkonn
n. 
Bern 194 t. 
2085 Luzzatto Fabio. Vin- 
cenzo Dandolo. Nuova Rivista sto- 
rica, anno XXI. Roma 1937. 
2086. Maehiavelli Nieoló. 
1\ principe. Introduzione e note di 
C. G. Crocetti (5-a ed.). Firenze 
1938, s. XI + 148. 
2087. Me Laehlan. Religious 
opinions of Milton, Locke and New- 
ton. Manchester 1941. 
2088. Maguire Joseph P. P1a- 
to's Theory of Natural Law. Yale 
Classical Studies 10, New Haven 
1947. 
2089. Malinowski W. vide 
Kridl M. Nr. 2041. 
2090. Mankiewlez H. La na. 
tionalsocialisme allemand, ses doc- 
trines et sa realisation. I: La con- 
ception nationalsocialiste du sens 
de la vie et du monde, son role, 
. ce qu'elIe travaiIIe a detruire. Lyon 
1937, s. XXIV+248. 
2091. Manni Eugenio. L'uto- 
pia di Claudio. Ril/ista di Filolo- 
gia e d'[struzione classica N. S 
18 (68), s. 161-178. Torino 1940: 
2092, Manser Gallus M. Das 
Naturrecht in thomistischer Be- 
leuchtung. Freiburg im Uechtiland 
1944, s. VIII + 150. 
2093. Marchello G. La forma- 
zione ideale delia scienza dei di- 
ritto nell' analisi di G. Capograssi. 
Rivista internazionale di Filosotia 
dei Diritto 18, s. 446-471. Ro- 
ma 1938. 
2094. Marcu V. Machiavelli. 
Die Schule der Macht. Amsterdam 
1937, s. 345. 
2095. Marcu V. Machiavelli: 
the doctrine of power. New York 
1938. 


- 


2096. Martin Victor. Commenł 
s' est formee la doctrine de la su- 
periorite du Concile sur le Pape. I: 
La tradition canonique avant le 
grand schisme d'Occident; II: Les 
idees repondues par Marsile de 
Padoue et Occam touchant le eon- 
stitution de l'Eglise; III: A la re- 
cherche d' un remede au schisme. 
Revue des Sciences religieuses 17, 
s. 121-J43, 261-289,405-427. 
Strasbourg 1937. 
2097. Matthes Kurt. Luther 
und die Obrigkeit. Die Obrigkeits- 
anschauung des rei fen Luther in 
systematischer Darstellung. Miin- 
chen 1937, s. 169. 
2098. May Louis Philippe. 
Despotisme legal et despotisme 
eclaire d'apres Le Mercier de La 
Riviere. Bulletin ot the internatio- 
nal Committee ot h is to rica I Sciences 
9, s. 56-67. Paris 1937. 
2099. Megenberg Konrad. 
Planctus ecclesiae in Germaniam 
bearbeitet von Richard Scholz: 
Leipzig 1941, s. VII-ł-104. (Monu- 
menta Germaniae Historica. Staat- 
schrjften des spateren Mittelalters 
Bd. II). 
2100. Meier E. Die politischen 
Ideen der Achtundvierziger. Berlin 
1938, s, 188. 
2101. Meisser H. Demokratie 
und Liberalismus in ihrem Verhiil- 
tnis zueinander. Zurich 1941, s. 
VI + 155. 
2J02. Menzel Ottokar. Bemer- 
kungen zur Staatslehre Engelberts 
von Admont und ihre Wirkung. 
Corona Querena. Fesigabe Karl 
Siecker zum 80 Oeburtstage dar- 
gebracht, s. 309-408. Leipzig 1941. 
2103. Menzer Paul. Gustavs 
von SchmolIers Lehre von der Ent
>>>
T 


2104 - 2124 


I 
! 


wicklung. Schmollers ]ahrbuch filr 
Oesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirfschaff im Deutschen Rei- 
che 62. Munchen 1938. 
2104. Merciel' Charles. Do- 
ctrines religieuses et doctrines po- 
litiques 16-e siecle: Zwingli. Revue 
de Spnthese 13. Paris 1937. 
2105. Merea Paulo. O pro- 
bierna da origem do poder civil 
em Suarez e em Pufendorf. Coimbra 
1943. 
2106. Merkl Adolf. Friedrich 
Schiller und der Staat. Zeitschrift 
filr offentliches Recht 18, s. 67- 
10 I. Wien 1938. 
2107. Meyer P. vide Nr. 1651. 
2108. Mm John Stuart. Die 
Freiheit (On liberty). Vbersetzt und 
mit Einleiłung und Kommentar he- 
rausgegeben von Adolf Grabowsky. 
Zurich 1945, s. 346. 
2109. Mims H. S. Early de- 
mocratic theory and Orestes Brown- 
son. Science and societp. A Mar- 
xian quarterlp 3, 5.166-198. New 
York 1939. 
2110. Mirkine-Guetzeviteh B. 
Les doctrines poIitiques modernes. 
Paris, New York 1947, s. 322. 
2111. MisuUn A. Idei prava v 
meżduelIenskich otnosenijach(ldeas 
of Law in inlerhellenic relations). 
Vesfnik drevnej isforii n. 2. 1946. 
2112. Mitln M. O reakcjon- 
nych socialno - politiceskich vzgla. 
dach Hegela. (tJber die reaktiona- 
ren sozial-politischen Lehren He- 
gels). Bolsevik Nr. 12, s. 38 -48. 
Moskva 1944. 
2113. Momigliano Arnaldo. 
The first political commentary on 
Tacitus. The ]ournal of Roman 
Studies 37, s. 91-101. London 
1947. 


115 


2114. Monch H. Der Gedanke 
der Arbeits-Verwaltung bei Lorenz 
von Stein. Schmollers ]ahrbuch 
filr Oesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft im Deutschen Rei- 
che 61, s. 39-58. Munchen 1937. 
2115. Morus Thomas. Utopia. 
Auswahl und Einleiłung von Lau- 
renz Wiedner. Zurich 1945, s. 83. 
(Der Staat ais Utopie 2). 
2116. Mosea G. Storia delie 
dottrine politiche (2-a ediz.). Bari 
1937, s. 372. 
2117. . MoserJustus. Deutsche 
Staatskunst und Nationalerziehung. 
Leipzig 1937, s. 443. 
2118. Most R. Der Reichsge- 
danke des Lupold von Bebenburg. 
Deutsches Archiv filr Oeschichte 
des Mittelalters 4, s. 444 - 485. 
1941. 
2119. Muhs K. Die Idee des 
natilrlichen Rechts und der mo- 
derne Individualismus. Zeitschrift 
fUr die gesamte Staatswissenschaft 
102. Tubingen 1942. 
2120. Muir D. Erskine. Ma- 
chiavelIi: Ein Mann und seine Zeit. 
tJbersetzt aus dem Englischen von 
Karl und Charlotte Blanek. Stutt- 
gart 1939. 
2121. Mfiller E. F. J. Der 
schweizerische F6deralismus in der 
Idee Philipp Anton von Segesser's. 
Freiburg im Uechtiland 1939. 
2122. Munoz H. Vitoria and 
the conquest of America. Manilla 
1938, s. 220. 
2123. Mfinzer Horst. W. von 
Humboldts idealistische Staatsan- 
schauung, Deutsche Rundschau 
70, Heft 12, s. 176 -180. Berlin 
1947. 
2124. Muralt L. v. tJber 
protestantische Staatsanschauung,
>>>
116 


2125 - 2142 


Schweizerische Rundschau Nr. 6. 
Einsiedeln 1937. 
2125. Murarik Antał. Mys. 
lienky sv. Auguslina ve stredov e - 
kern pravu stredni Evropy. Miscel- 
lanea historico-juridica. Praha 1940. 
2126. Nardo G. Spinoza, ił 
pensiero poHtico e religioso in 
rapporto eon Hobbes. Roma 1947, 
s. 95. 
2127, Nasziilyi Ae. Doctrina 
francisci de Vitoria de Statuo Ro- 
ma 1937, s. XXIV+232. 
2128. Nattel Adolf. Nauka o 
słusznej cenie (justum pretium) u 
św. Tomasza z Akwinu. (Ladoctrine 
du "justum pretium" chez St. Tho- 
mas d' Aquin). Czasopismo Prawni- 
cze i Ekonomiczne 31, Kraków 
1938 (odb. S. 64). 
2129. Neckina M. N. G. Cer- 
nisevskij v gody revolucionnoj si- 
łuacii (N. G. Cernisevskij in den 
Jahren der Revolution). Istorice- 
skie Zapiski Nr. 10, s. 3 - 39. 
Moskva 1941. 
2130. N er Hans. Recht und 
Moral in der deutschen Rechts- 
philosophie seit Kant. St. Gallen 
1937, S. XII + 130. 
2131. Ner Hans. Jean Jacques 
RoussE'au und die Idee des Rechts- 
staates. Schweizer Beitrage zur 
allgemeinen Oeschichte 5. 1947. 
2132. N est1e Wilhelm. Der 
Friedensgedanke in der antiken 
Welt. Leipzig 1938 s. 79. (Philo- 
logus Suppl. Bd. 31. H. O. 
2133. Niebyl Karl H. Some 
dynamie aspects of mercantiłe con- 
cepts of money. Schmollers ]ahr- 
buch fur Oesefzgebung, Verwal- 
tung und Volkswirtschaft im Deu- 
tschen Reiche 64, s. 417 - 432. 
Miinchen 1940. 


2134. Nledermeyer Hans. 
Francesco Petrarca und seine So- 
zialideen. Vierteljahrschrift fur 50- 
zial- und lVirtschaftsgeschichte 
30. Stuttgart 1937. 
. 
2135. Niedermeyer Hans. 
Aristoteles und der BegriH des 
Nomos bei Lykophron. Festschrift 
Paul Koschaker III, s. 140-171. 
Weimar 1939. 
2136. Normano J. The Spi- 
rit of Russian economics. New 
York 1946. 
2137. Ockham Guillelmus 
vide Nr. 1673. 
2138. OdloziUk Otakar. Poli- 
tical Thought in Bohemia in the 
Early 17 th Century. VIII-e Con- 
gres International des sciences 
historiques Zurich 1938. Commu- 
nications presentees II, s. 479- 
481. Paris 1938. 
2139. Ogden H. V. S. The sta- 
te of nature and the decłine oi 
Lockian political theory in England 
1760-1800. The American histo- 
rical Review 46, s. 21-44. New 
York 1940. 
2140. Oppikorer H. J. C. BIunt- 
schlis Theorie und die einheimi- 
sche Rechtsentwicklung. Zeitschrift 
fUr schweizerisches Rechf 60. Ba- 
sel 1941. 
2141. Oserovic B. K voprosu 
ob idejnych istocnikach dekłaracji 
cełoveka i grażdanina (Le probIerne 
des sources des idees de la De- 
claration des droits de l'homme 
et du citoyen). VsesojuznJlj Insti- 
tut juridiceskich nauk Ministerstva 
]usticii SSSR. UcenJle trudJl. Vyp. 
10, s. 151-280. Moskva 1947. 
2142. Ostiguy Roland. De la 
nature du droit selon Saint Tho.
>>>
2143 - 2160 


mas. Revue de I'Universite d'Otta- 
wa. 1947, 
2143. Owen E. Milton and 
Selden on divorce. Sludies in Phi- 
lologp 43, s. 233-257. 1946. 
2144, Pahlmann Franz. 
Mensch und Staat bei Rousseau. 
Berlin 1939, s. 136. (Historische 
Studien, Heft 349). 
2145. Palavicini Felix F. Li- 
bertad y demagogia. Mexico 1938, 
s. 260. 
2146. Parrington Vernon 
Louis Jr. American dreams: A 
study of American Utopias. Provi- 
dence 1947, s. 234. (Brown Uni- 
versity Studies. Vol. XI. America- 
na Series N. 2.). 
2147. Passerin d'Entr
ves 
Alessandro. Diritto naturale e 
distinzione fra morale e diritto nel 
pensiero di S. Tommaso d'Aquino. 
Rivista di Filosofia neoscolaslica. 
Milano 1937. 
2148. Passerln d'Entrhes 
Alessandro. The medieval eon. 
tribution to poHtical thought. Tho- 
maS Aquinus, Marsilius of Padua, 
Richard Hooker. Oxford 1939. s. 
VIII + 148. 
2149. Pauls Th. Luthers Stel- 
lung zum Staat. Ethik 14. 1937. 
2150. Pauls Th. Kirche, Staat 
und Recht nach Luther. Bonn a. 
Rh. 1938, s. 38. 
215 t. Periphanakis Constan- 
Un Emm. La theorie grecque du 
droit et le cIassicisme actuel. A- 
thenes 1946, s. 218. 
2152. Petegorsky D. W. Left- 
wing democracy in the English 
Civil War: a study of the social 
philosophy of Gerrard Winstanley. 
London 1941, s. 254. 


1ł7 


2153. Peter .Julien M. les 
antecedents historiques de la do- 
ctrine nationale-socialiste alIeman- 
de. Revue hisloriąue du Sud-Est 
europeen 14, s. 187-218. Bucu- 
resti 1937. 
2154 Petho Alexandre. L'idee 
de St. Etienne et la continuitf ju- 
ridique. Nouvelle Revue de Hon- 
grie 2, s. 99 -103. Budapest 1937. 
2155. Petraschek K. System 
der Philosophie des Staates und 
des V olkerrechts. Zurich, Leipzig 
1938. 
2156. Petri H. Staatsrecht und 
Staatslehre bei Konrad von Heres- 
bach. Dusseldorf 1938, s. 66. 
2157. Petrov E. N. Politiceskie 
idei Russo i francuzskaja revolu- 
cija 1789-1794 goda. (Les idees 
politiques du Rousseau et la Re- 
volution franc;aise 1789 - 1794). 
UCenpe zapiski Leningradskogo 
gosudarstvennogo Universitela. Se- 
rija isloriceskich nauk, Vyp. 6. s. 
71-100. 1940. 
2158. Petzówna Maria. Prawo 
i państwo w kazaniach X. Fabia- 
na Birkowskiego (Notion du Droit 
et de I'Etat dans les sermons de 
I'Abbe Fabien Birkowskj). Warsza- 
wa 1938, s. VIII + 157. (Prace Se- 
minarium Filozofii Prawa Uniwer- 
sytetu w Warszawie, 8). 
2159. Piontkovskij A. Ugoło- 
vno.pravovye vozzrenija A. Feuer- 
bacha (Oie strafrechtlichen Lehren 
A, Feuerbachs). Problemv Socjali- 
sticeskogo prava Nr. l, s 125- 
150. Moskva 1939. 
2160. Piontkovskij A. Ugo- 
łovno-pravovye vozzrenija Kanta, 
A. Feuerbacha i Fichte (Strafrecht- 
liche Anschauungen VOn Kant, A. 
Feuerbach und Fichte). Moskva
>>>
118 


2161 - 2177 


1940, s. 192. (Vsesojuznyj Institut 
]uridiCeskich Nauk NK]u SSSR. 
Vypusk 1). 
2161. Piontkovskij A. Iz isto- 
rii pravovych idej 40- ch godov 
prosłogo stoletija v Rossii. (Zur 
Geschichte der juristischen Ideen 
in den 40-ger ]ahren des vorigen 
]ahrhunderts in Russland). Vseso- 
juznpj Inslitut juridiceskich nauk 
Ministerstva ]usticii SSSR. Uce- 
npe trudp, s. 204-250. Moskva 
1947. . 
2162. Piontkovsklj A. Ugo- 
łovno-pravovaja teorija Hegela w 
sviazi s jego uceniem o prave i 
gosudarstve. (Die stafrechtlichen 
Theorien Hegels im Zusammen- 
hang mit seiner Lehre von Reeht 
und Staat). Moskva 1947, s. 367. 
2163. Pissiere B. Les idees 
politique de Bossuet. Montpellier 
1943. 
2164. Poggi Alfredo. II pro- 
bierna delia giustizia nel pensiero 
di Africano Sper. Rivista interna- 
zionale di Filosofia deI Diritto 18, 
Roma 1938. 
2165. Post Galnes. A Roma- 
no-Canonical Maxim: "Quod omnes 
tan git" in Bracton. Traditio 4. 1946. 
2166. Post Gaines vide Nr. 
1208. 
2167, Potter John Milton. A 
political treatise of the early french 
Renaissance. (J.uantulacumque. Stu- 
dies presented to Kirsopp Lake. 
London 1937. 
2168. PovołockiJ L. Lenin ob 
izobretatelstve. (Lenin Ober das 
Erfindungswesen). Sovetskoe Oosu- 
darstvo i Pravo 7, s. 75-84. Mo- 
skva 1940. 
2169. Prott J. von. Staat und 
V olk in den Schriften friedrkhs 


des Grossen. Eine staatstheoreti- 
sche Studie. Berlin 1937, s. 58, 
(Internationalrechtliche Abhandlun- 
gen, Heft 33). 
2170. Proudhon P. J. Textes 
choisis par M. Alexandre. fribourg, 
Paris 1945. 
2171. Quadri Goffredo. S. Al- 
berto Magno e la sua teoria dell' 
autoriti!. Studi senesi 51 (2 ser. 
26), s. 85-152. Siena 1937. 
2172. Quinn D. B. Thomas 
Smith (1513-77) and the begin- 
nings of English colonial theory. 
Proceedings of the American Phi- 
losophical Societl' 89. 1945. 
2173. RabI Kurt O. Eine neue 
Staatstheorie. Historische Viertel- 
jahrschrift 31, s. 528-553. Dres- 
den 1938. 
2174. Radcig N. I. Etienne 
de la Boetie - predsestvennik mo- 
narchomachov-tiranoborcev XVI ve. 
ka. (E. de la Boetie - un pre- 
courseur des monarchomaques-ty- 
rannicides au XVI-e siecIe). Sre- 
dnie veka. Sbornik II, s. 323- 
332. Moskva, Leningrad 1946. 
2175, Rath Klaus Wilhelm. 
Staat und Staatswirtschaft im ka- 
meralisłischen Denken. Finanzar- 
chiv N. f. 7, s. 75-99. 1939. 
2176. Rauch Georg von. 
Volks- und Staatsauffassung in Liv- 
land zur polnischen und schwedi- 
schen Zeit. Deutsches Archiv fiir 
Landes- und Volksforschung 4, s. 
450--473. 1940. 
2177. Renard R. G. De la con- 
ception revolut!onnaire a la eon- 
cepłion thomiste de I' Etat et du 
droit. Revue des Sciences philoso- 
phiques et theologiques 19, s. 5- 
30. Paris 1940.
>>>
2178 - 2197 


2178. Renaud de Briey Com- 
te. La conception catholique de 
l' Elat. Paris 1938, 5. 267, 
2179. Renaudet A. Machiavel. 
Paris 1942. 
2180. Reichel Edgar. Der So- 
zialismus der Fabier. Heidelberg 
1947. 
2181. Reuel A. L. "Kapitał" 
Karła Marksa v Rossii 1870-ch 
godov. (Das Kapital von Karl Marx 
in Russland in den 1870-ger Jah- 
ren). Moskva 1939, s. 160. 
2182. Riba Garela Carlos. 
La idea de la paz en los estados 
de Europa a traves de las obras 
dei filosofo espanol Luis Vives, 
VIII-e Congres International des 
sciences hisforiques Zurich 1938. 
Communications presentees II, s. 
460-464. Paris 1938. 
2183. Rice Madeleine Hovke. 
American Catholic Opinion in the 
Slavery Controversy. New York 
1944. 
2184. Riemann G. Der Ver- 
fasser des "Soupirs de la France 
esclave qui aspire apres la liberie" 
(1689 - 90). Ein Beitrag zur Ge- 
schichle der politischen Ideen in 
der Zeit Ludwigs XIV. Berlin 1938, 
s. 143. (Historische Studien, H.328). 
2185. Rist Charles. Histoire 
des doctrines relatives au credit 
et a la monnaie depuis John Law 
jusqu' a nos jours, Paris 1938, s. 471. 
2186. Ritschl H. Calvinismus 
und Luthertum in ihrem Einfluss 
auf das moderne Staats- und Ge- 
sellschaftsbild. Schweizerische Mo- 
nafsheffe 18. 1938. 
2187. Ritter Gerhard. Macht- 
staat und Utopie. Vom Streit um 
die Damonie der Machł seit Ma- 


119 


chiavelIi und Morus. Miinchen, Ber- 
lin 1940, s. 171. 
2188. Ritter Gerhard. Die 
Lehre Carls von Clausewilz vom 
politischen Sinn des Krieges. fii- 
storische Zeitschrift 167, s. 41- 
65. Miinchen 1943. 
2189. Roemer Walter. Nałur- 
rechł vor 150 Jahren und heute. 
Festschrift filr Wilhelm Kiessel- 
bach, s. 157 n. Hamburg 1947. 
2190. Roginskaja A. E. Isło- 
riceskije vzgIiady Commines. (Les 
idees historiques de Commines). 
Srednie veka. Sbornik I I, s. 278- 
291. Moskva, Leningrad 1946. 
2191. Rommen Heinrich. The 
natural law; a słudy in legal and 
sodal history and philosophy. St. 
Louis 1947, s. 300. 
2192. Rooney Miriam Teresa. 
Borrowings in Roman Law and 
Christian Thought. The ]urist 6, 
Nr. 4. 1946 (odb. s. 22). 
2193. Rosenberg M. Die kir- 
chenpolitischen Ideen Augustins 
Kellers. Zeitschriff flir schweizeri- 
sche Kirchengeschichte 31, s. 353 
-386. Freiburg (Schweiz) 1937. 
2194. Rossem J. van. De 
staałsrechtelijke, politieke en 50- 
dale denkbeelden van de Giron- 
dijnen. Leiden 1938, s. 216. 
2195. Rousseau Jean Jac- 
ques. Du contrat sodal, precede 
d' un essai sur la politique de 
Rousseau par Bertrand de Jouve- 
neI. Geneve 1947, s. 398. 
2196. Roubiczek Paul. The 
misinłerpretation of man; studies 
in European thought of the nine- 
teenth century. New York 1947, 
s. 318. 
2197. Rozenberg D. I. Isło- 
rija ekonomiceskich uCenij. (Hi.
>>>
120 


2198 - 22-16 


stoi re des doctrines Ćconomiques). 
Moskva 1940, s. 303. 
2198. RUfner V. Der Begriff 
der Natur innerhalb des Natur- 
rechts. Archiv fUr Rechts- und 50- 
zialphilosophie 34, s. 40-82. Ber- 
lin 1940/1. 
2199. ROfner V. Grundformen 
des staatsphilosophischen Denkens 
der Neuzeit vom 15. bis zum 19. 
)ahrhundert. Bonn 1942, s. 31. 
2200. Ruskol A. A. Engels 
o principach socialisticeskogo pe- 
reustrojstva selskogo chozjajstva. 
Tezisp k dokładam naucnoj kon- 
ferendi po voprosam gosudarstva 
i prava v rabotach Fridricha En- 
gelsa 26. J.-l. /l. 1941, s. 36-39. 
Moskva 1941. 
2201. Russel Bertrand. Hi- 
stoire des idees au XIX-e siecle. 
Paris 1938, s. 397. 
2202. Ryan E. A. BelIarmine 
and American Political theory. Mis- 
cellanea historica in honorem AI- 
berti De Meper II, s. 985-992. 
Louvain 1946. 
2203. Sablne George Hol- 
land. A History of Political The- 
ory. New York 1937, s. XVI +797. 
2204. Sabine G. H. vide Win- 
stanley Gerrard Nr. 2304. 
2205. Sagnac Philippe. L' idee 
de la nation en france (t 788- 
1789). Revue d' histoire politiQue 
et constitutionelle I. Paris 1937. 
2206. Salomon Max. Der Be- 
griff der Gerechtigkeit bei Aristo- 
teles. Nebst einem Anhang Ober 
den Begriff des Tauschgeschaftes. 
Leiden 1937, s. VII+168. 
2207. Salomon Max. Le droit 
naturel chez Aristote. Archives de 
philosophie du droit et de sodo- 
logie juridiQue 7. Paris 1937. 


2208. Salomon Max. Schuld 
und Strafe bei fontane. 5chweizeri- 
sche Zeitschrift fur 5trafrecht 52. 
1938. 
2209. Salvard Jean. Die Wan- 
diungen der europaischen Gemein- 
schaftsidee. Europaische Rund- 
schau Nr.l1,12, 13, 15. Wien 1947. 
2210. Sander Erich. Die Wer- 
tung des Krieges. Wissen und Wehr, 
s. 216-223. Berlin 1941. 
2211. Santonastaso Giusep- 
pe. Le Dottrine politiche da Lu- 
tera a Suarez. Milano 1946, Vol. I 
s. 132; Vol. II s. 210. 
2212, Sargorodskij M. V 0- 
prosy ugołovnogo prava v trudach 
tovarisca Stalina. (Probierne des 
Strafrechts in den Werken von 
Stalin). 50vetskaja ]usticija Nr. 21 
-22, s. 14-23. Moskva 1939. 
2213. Schaplro J. Salwyn. 
Summary of the paper on "Utili- 
tarianism and the foundation of 
English Liberalism." Bulletin of the 
international Committee of histori- 
cal5dences 10, s. 341-342, Paris 
1938. (= VIII-e Congres Internatio- 
nal des sciences historiques Zurich 
1938. Communications presentees 
II, s. 341-342. Paris 1938). 
2214. Schelsky Helmut. Die 
Totalitat des Staates bei Hobbes. 
Archiv fUr Rechts- und 50zial- 
philosophie 31, s. 176-193. Berlin 
1938. 
2215. Schenk Graf von Stauf- 
fenberg Alexander. Vergil und 
der Augusteische Staat. Die Welt 
ais Geschichte 9, s. 55-67. Stutt- 
gart 1943. 
2216. Schleder Theodor. 
Deutscher Geist und standische 
Freiheit im WeichselIande. Politi- 
sche Ideen und politisches Schrift-
>>>
2217 - 2232 


tum in Westpreussen von der Lub- 
Iiner Union bis zu den polnischen 
Teilungen (1569 bis 1772/93). 1940, 
s. 186. 
2217. Schilin Ludwig. So- 
zial-politische Ideen im schweize- 
rischen Katholizismus. Die Anfange 
1798-1848. Zurich 1937, s. V II 
+376. 
2218. Schilling Kurt. Ge. 
schichte der Staats- und Rechts- 
philosophie im tJberblick von den 
Griechen bis zur Gegenwart. Ber- 
lin 1937, s. 216. 
2219. Schlatter R. B. The so- 
cial ideas of religious leaders 1660 
-1688. London, New York 1940, 
s. VII + 248. 
2220. Schmid Karl. Idee und 
Ideologie des Abendlandes an der 
Wende von Mittelalter und Neu- 
zeit, Dante und Pierre Dubois, 
Aufsatze zur Geschichte der An- 
tike und des Christentums. Berlin 
1937. 
2221. Schmidt Eberhard. 
Staat und Recht in Theorie und 
Praxis friedrichs des Grossen. 
Festschrift der Leipziger Univer- 
sita t fur Alfred Schultze. Leipzig 
1938. ( = Leipziger rechtswissen- 
schaHliche Studien, Hejt 100). 
2222. Schmidt Irmgard. Das 
gottliche Recht und seine Bedeu- 
tung im deutschen Bauernkrieg. 
Zeulenroda 1939, s. 63. 
2223. Schmidt Johanna. Die 
ideele Begrundung des Reiches 
der Deutschen bis zur Zeit frie. 
drichs des Grossen. Zeifschrift fur 
deutsche Geisfeswissenschaft 4, s. 
263-- 275. 1942. 
2224. Schmitt Carl. Der Le- 
viathan in der Staatslehre des 
Thomas Hobbes. Sinn und fehl- 


121 


schlag eines politischen Symbols. 
Hamburg 1938, s. 132. 
2225. Schmitz Alfred. Staat 
und Kirche bei Jean Bodin. Wurz. 
burg 1938, s. 64. (Abhandlungen 
der Rechts- und StaatswissenschaH- 
lichen fakultat der Universitat Got. 
tingen, HeH 27). 
2226. Schoenstedt Friedrich. 
Der Tyrannenmord im Spatmittel- 
alter. Studien zur Geschichte des 
Tyrannenbegriffes und der Tyran- 
nenmordtheorie insbesondere in 
frankreich. Berlin 1938, s. IX + 
124. 
2227. Scholz Richard. Mar- 
silius von Padua und die Genesis 
des modernen Staatsbewusstseins. 
Historische Zeitschrift 156, s. 88 
-103. Munchen 1937. 
2228. SchoIz Richard. Welt. 
staat und Staatenwelt in der An- 
schauung des Mittelalters. Zeit- 
schrift fiir deutsche Geisteswissen- 
schaft 4, s. 81-100. 1941. 
2229. SchoIz Richard. Wil- 
helm von Ockham aIs politischer 
Denker und sein Breviloquum de 
principatu tyrannico. Leipzig 1944, 
s. 218. 
2230. Scholz Richard vide 
Megenberg Konrad von Nr. 2099. 
2231. Schonfeld Walther. 
Der absolute Idealismus Julius 
Binders im Lichte Hegels. Zeit- 
schrift fur die gesamte Staats- 
wissenschaft 98, s. 54-108. Tu- 
bingen 1938. 
2232. Schramm G. Das Pro- 
blem der Staatsjorm in der deu- 
tschen Staatstheorie des 19. Jahr- 
hunderts, insbesondere in der 
StaatsphiIosophie des Idealismus. 
Berlin 1938, s. 285. (Neue Deu- 
tsche forschungen 193).
>>>
122 


2233 - 2251 


2233. Schulz Fritz. Bracton 
on kingship. English historical Re- 
view 60, 5.136-176. London 1945. 
2234. Sciaky J. Ił problem a 
delio Stato nel pensiero dei Rous- 
seau. Firenze 1938, s. V III + 133. 
2235. Seel Otto. Romische 
Denker und romischer Staat. Leip- 
zig 1937, s. 98. 
2236. Shcrwanł Haal'en K. 
Synopsis of the paper on Islamie 
Politieal Philosophy: its place in 
the scheme of Politieal Science. 
VIll-e Congres International des 
sdences historiQues Zurich 1938. 
Communications presentees II, s. 
445-448. Paris 1938. 
2237. Siegfried Walter. Un- 
tersuchungen zur Staatslehre des 
Aristoteles. Zurieh 1942, s. I I I + 92. 
2238. Siegfrled Walter. Der 
Rechtsgedanke bei Aristoteles. Zu- 
rich 1947, s. IV +99. 
2239. Sieveking Heinrich. 
Paradoxien bei Riecardo. Studi di 
Storia e Diritto in onore di En- 
rico Besta III, s. 365-399. Mi. 
lano 1939. 
2240. Silantjev N. Rabota Le- 
nina "OCerednyje zadaci sovetskoj 
vłasti." Partijnoje stroitelstvo Nr. 
2, s. 20-31. 1941. 
2241. Silberner Edmond. La 
guerre dans la pensee economique 
du 16-e au 18-e siecle. Paris 1939, 
s. V+301. 
2242. Silberner Edmund. 
The problem of the war in nine- 
teenth century economie thought. 
Princeton 1946, s. XIV + 332. 
2243. Silberner Edmund. 
The attitude of the Fourierist school 
towards the Jews. ]ewish Soda I 
Studies. 1947, 


2244. Slmonson Solomon. 
The Idea of Interpretation in He- 
brew Thought. ]ournal ot the Hi- 
storp of Ideas. 1947. 
2245, Skalweit August. Gu- 
staw von Schmoller und der Mer- 
kantilismus. Schmollers ]ahrbuch 
tur Qesetzgebung. Verwaltung und 
Volkswirtschaft im Deutschen Rei- 
che 62, Munchen 1938. 
2246. Smargon l. Z. UCenie 
Monteskje o gosudarstve i jego 
vIijanie na ideołogiju francuzskoj 
burżuaznoj revolucii konca XVIII 
w. (La doctrine du Montesquieu 
sur I' etat et sa influence sur I'ideo- 
logie de la Revolution bourgeoise 
du fin du XVIII-e s.). UCenpe za- 
piski Leningradskogo gosudarst- 
vennogo Universiteta. Serija isto. 
riceskich nauk, Vyp. 6, s. 56-71. 
1940. 
2247. Smirin M. M. Tomas 
Munzer i ucenie Joachima Flor- 
skogo (Thomas Miinzer und die 
Lehren des Joachim von Floris). 
Srednie veka. Sbornik II, s. 292 
-322. Moskva, Leningrad 1946. 
2248. Sneller Z. W. Econo- 
mische Inziehten van Maarten Lu- 
ther, in: Christendom en Historie, 
s. 129-160. 1937. 
2249. Solomon Jacques. La 
Pensee franr;aise, des origines a la 
Rćvolution. Avec un texte de Paul 
Langevin. Paris 1946. 
2250. SOlovjev V. i Cari- 
cyn A. StaIinskoe ucenie o vojne 
i armii. (StaIins Lehren iiber Krieg 
und Armee). Voenno-istoriceskij 
żurnal Nr. 5, s. 58--70. 1939. 
2251. Srbik Helnrich Ritter 
von. Goethe und das Reich. Leip- 
zig 1940, s. 34.
>>>
2252 - 2266 


123 


2252. Stalgcvi c A. Engels i ne- 
kotorye voprosy teorii gosudarstva 
i prava. (Engels und einige fragen 
der Staats- und Rechtstheorie). 50- 

'etskaja ]usticija 11, s. 4-7. Mo- 
skva 1941. 
2253. Starke A. "fraterna ex- 
hortatio" 160711618. Eine Denk- 
schrift der reformierten Kirche in 
Polen zur Einigung der evangeli- 
schen Kirchen Europas. ]ahrbuch 
des Theologischen Seminars der 
Unierten evangelischen Kirche in 
Polen, 3, s. 1-230. 1937. 
2254. Stegagnini Amalia. II 
pensiero poIitico di Carlo Cattaneo 
attraverso ił .,Politecnico." Nuo
'a 
Rivista sforica 25, s. 1-25. Ve- 
nezia 1941. 
2255, Steinbiichel Theodor. 
Hegels Auffassung von Recht und 
Sittlichkeit in ihrem Zusammen- 
hang mit Religion und Kultur. Fest- 
schrift Eduard Eichmann, s. 263 
-333. Paderborn 1940. 
2256. Stern I. Ekonomiceskie 
vozzrenija I. V. Sełgunova. (Les 
idees economiques du Selgunov). 
Problem V Ekonomiki Nr. 2, s. 139 
- 153. Moskva 1940. 
2257. Stirnimann Th. Zur 
Staatsauffassung Philipp Anton von 
Segessers (t 817 -1888) und ihre 
geistigen Quellen. Freiburg i. tJ. 
1942. 
2258. Studenikin S. I. V. Sta- 
lin i voprosy gosudarstvennogo 
upravlenija. (Stalin und einige Pro- 
bierne der staatlichen Verwaltung). 
Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo 
Nr. 6, s. 58-70. Moskva 1939. 
2259. Sturm Karl. Thomas 
Morus. Berlin, Leipzig o. ]., s. 84. 
2260. Sturzenegger K. Hu- 
manitat und Staatsidee. Eine Phi- 


losophie der Politik. Luzern 1938, 
s. 120. 
2261. Syromiatnikov B. I. 
M. M. Speranskij kak gosudarst- 
vennyj dejatel i poIiticeskij myslitel. 
(M. M. Speranskij ais Staatsmann 
und politischer Denker). SOCJets- 
koe Gosudarstvo i Pravo Nr. 3. 
s. 42-113. Moskva 1940. 
2262. Syromiatnikov B. I. 
Iz istorii politiceskich uCenij v Ros- 
sii. (Zur Geschichte der politischen 
Lehren in Russland). Sovefskoe 
Gosudarsfvo i Pravo Nr. 10, s. 21 
- 42. Moskva 1940. 
2263. Tanaka Kotaro. Criti- 
que de la science juridique pure 
chez Kelsen. sa negation du droit 
naturel et son relativisme philo- 
sophique. Acta Congressus iuridi- 
ci internationalis V. s. 419-426. 
Roma 1937. 
2264. Tobołovskaja M. V. 
Dżon Lokk kak predstavitel Iibe- 
rainogo napravlenija v skole este- 
stvennogo prava. (John Looke as a 
representative of the Iiberal coursc 
of the school of natural right. 
I-Vj Leningradskij ]uridiceskij In- 
stiluf N K]u SSSR. UcenVe Zapi- 
ski 2, s. 126-149. Leningrad, 
Moskva 1940. 
2265. Trajnin l. P. Nacija 
i mnogonacionalnoe gosudarstvo 
v trudach tovarisca Stalina. (La 
nation et l' etat multinational dans 
les oeuvres du Stalin). Sovetskoe 
Gosudarstvo i Pravo Nr. 6, s. 25 
-46. Moskva 1939. 
2266. Trajnin l. P. Voprosy 
gosudarstva v trudach f. Engelsa. 
(Les problemes de l' etat dans les 
oeuvres du F. Engels). Sovetskoe 
Gosudarstvo i Pravo Nr 12, s. 27 
-45. Moskva 1940.
>>>
124 


2267 - 2283 


2267. Trajnin I. P. Kłassiki 
marksizma o tipe i forme gosu- 
darstva Parizskoj Komuny. (Les 
auteurs c1assiques du marxisme 
sur le type et la forme de l' etat 
de la Commune de Paris). Sovets- 
koe Gosudarstvo i Pravo Nr. 3, 
s. 18-31. Moskva 1941. 
2268. Treitinger Otto. Vom 
ostromischen Staats- und Reichs- 
gedanken. Leipziger Vierte/jahr- 
schrift fUr Sildosteuropa 4, s. 1- 
26. 1940. 
2269. Tretiak Andrzej. Mąż 
stanu - kanclerz Tomasz Morus 
i jego "Utopia". Warszawa 1938, 
s.47. 
2270. Trott A. von. B. Bo- 
sanquet und der Einfluss Hegels 
auf die englische Staatsphilosophie. 
Zeitschrift fUr deutsche Kulturge- 
schichte 4, s. 193-199. 1938. 
2271. Tuot J. Une utopie so- 
daliste au XVlII-e siecle le plan 
sodal de Jean Claude Chappius. 
Paris 1942. 
2272. Tureckij V. K izuceniju 
istorii razvitija marksistsko-Ienin- 
skoj teorii gosudarstva i diktaturv 
proletariata. (Zur Geschichte der 
Entwicklung der marxistisch-Ieni- 
nischen Theorie des Staates und 
der Diktatur des Proletariats). 50- 
vetskoe Gosudarsfvo i Pravo 10, 
s. 1- 20. Moskva 1940. 
2273. Uffenorde Hans. tJber 
die stiindischen Ideen bei frei- 
herrn von Stein und Bismarck. 
Berlin 1938, s. 101. (Neue deu. 
tsche forschungen, Abteilung Na- 
tionaleokonomie, Bd. 13). 
2274. UIIrnann Walter. Bar- 
tolus 011 Customary Law. ]uridica/ 
Review 52. 1940, 


2275. UIIrnann Walter. Bal- 
dus' s Conception of Law. Law 
Quarter/p Review 58, s. 386-399. 
London 1942. 
2276. UIIrnann Walter. Me- 
dieval Theory on Legal and l11e- 
gal Organisation. Law Quarter/p Re- 
view 60, s. 285-291. London 
1944. 
'2277. UlIrnann Walter. A Me- 
dieval Document on Papai Theo- 
ries of Government. English hi- 
storka/ Review 61, s. 180-201. 
London 1946. 
2278. UlIrnann Walter. The 
Medieval Idea of Law as repre- 
sented by Lucas de Penna. Lon- 
don 1946, s. XXXIX +220. 
2279. Urbach E, E. Die Staats- 
auffassung des Don Isaak Abra- 
banel: "min hatochan." Mona ts- 
schrift fUr Geschichte und Wissen- 
schaft des ]udentums 81, s. 257 
-270. 1937. 
2280. Varga E. Ucenie Lenina 
ob imperializme i vtoraja impe- 
rialisticeskaja vojna. (Die Lehren 
Lenins fiber den Imperialismus 
und der zweite Weltkrieg). Miro- 
voe chozjajstvo i mirovaja politika 
Nr. 4-5, s. 3-16. 1940. 
2281. Vaughan C. E. Studies 
in the History of Political Philo- 
sophV before and after Rousseau. 
Manchester 1939. Vol. I s. XXI X 
+364; Vol. II s. XX + 336. 
2282. Valltier CIerny. Les 
tMories relatives a la souverainete 
et a la resistence chez l' auteur 
des Vindidae contra tyrannos 1579. 
Lausanne 1947, s. 174. 
2283. Verdross-Drossberg A. 
Grundlinien der antiken Rechts- 
und Staatsphilosophie. Wien 1946, 
s. X + 174. (Rechts- und Staals.
>>>
2284 - 230 l 


wissenschaften hrsg. von L. Ada. 
movich, A. Verdross-Drossberg, 
K. W oIff. I.). 
2284. Vico Giambattista. 
Osnovanija novoj nauki ob obscej 
prirode nacii. Perevod i komenta- 
rii A. Gubera. (Principi di scienza 
nuova d' intorno alla comune na- 
tura delie nazioni). Pod obsc. red. 
i so vstup, statej M. A. Lifsica. 
Leningrad 1940, s. XXVI +619. 
2285. Vigrinskij V. Robert 
Owen (k 170-letiju so dnia rożde- 
nija). Istoriceskij Żurnal Nr. 5, 
s. 88-101. 1941. 
2286. Villey P. La croisade. 
Essai sur la formation d'une theo- 
rie juridique. Paris 1941. 
2287. Violardo Giacomo. Ił 
pensiero giuridico di San Giro- 
lamo. Milano 1937, s. XVI +244. 
(Pubblicazioni delia Universita Ca- 
tholica dei Sacro Cuore. Ser. II. 
Scienze giuridiche). 
2288. Vipper R. Ju. Socjal- 
nye idei evangelija ot Łuki. (Les 
idees sociales de I' Evangile de 
S. Lucas). 5rednie veka. Sbornik 
II, s. 38-72. Moskva, Leningrad 
1946. 
2289. V oegelin Erich. Das 
Timurbild der Humanisten. Eine 
Studie zur politischen Mythenbil- 
dung. Zeitschriff fUr Offent/iches 
Recht 17, s. 545--582. Wien 1937. 
2290. Vogt Joseph. Vom 
Reichsgedanken der Romer. Leip- 
zig 1943, s. 207. 
2291. Voigt A. Umrisse einer 
Staatslehre bei Johann Gottfried 
Herder. Stuttgart 1939, s. 56. 
2292. Voliardo Giacomo. Ił 
pensiero giuridico di San Girola- 
mo. Milano 1937, s. VI + 244. 
(Pubblicazioni dell' Universita Ca- 


125 


tholica deI Sacro Cuore. Ser. II, 
Scienze giuridiche vol. L V). 
2293. V olin V. PolitiCeskie idei 
Voltera. (Les idees politiques du 
Voltaire) Izvestija Akademii Nauk 
555R. 5erija istorii i fi/osom t. II, 
s. 3-14. Leningrad 1945. 
2l94. Volgin V. P. SOcialnye 
i politiceskie idei vo francii pered 
RevoIuciej 0748-1789). (Les idees 
sociales et politiques en france 
1748-1789). Moskva, Leningrad 
1940, s. 191. 
2295. V olgin V. P. Razvitie 
socialisticeskich idej i StaIinskaja 
Konstitucija. (Opyt istoriceskogo 
kommentarija k pervoj głave Kon- 
stituciiJ. (Entwicklung der soziali- 
stischen Ideen und die Stalin-Ver- 
fassung). Istorik-Marksist Nr. 1. 
Moskva 1940. 
2296. Vossler Otto. Der Na- 
tionalgedanke von RO!1sseau bis 
Ranke. Miinchen 1937, s. 187. 
2297. Vosslcr Otto. Die frie- 
densfrage in unserem Denken und 
Handeln. Zeitschrift fUr die ge- 
samie 5taa/swissenschaf/ 101, s. 
125-251. Tiibingen 194 I. 
2298. Vrankrijker M. A. de. 
De staatsIeer van Hugo de Groot 
en zijn Nederlandsche tijdgenooten. 
Utrecht 1937, s. 118. 
2299. Vuletic S. Misljenje vo- 
jevode Dura Cerovića o obiCajnom 
crnogorskom obiteljskom pravu. 
Pravni Zbornik 1938. 
2300. Wagner F. franz Hot- 
man und das frankisch-germanische 
Staatsbewusstsein in frankreich. 
Volk im Werden. 1939. 
2301. Weill G. D' Argenson et 
la question sociale. International 
Review for social His/orr 4, s. 161 
-170, Leiden 1939.
>>>
126 


2302 - 2318 


. 
J 


2302. Werner Ullrich. Der 
Einfluss der lutherischen Ethik auf 
Sozial- und Wirtschaftsauffassung 
von Roscher und Knies. Berlin 
1938, s. 119. (Historische Studien, 
Heft 334). 
2303. Wlęckowski Stanisław. 
Cesarz Julian o ideale władcy we- 
dług satyry jego x.a(uapEC; (Ceza- 
rowie). (L' ideal d' un souverain 
d' apres la satire 'l..a(aapEC; (les C€!- 
sars) de Julien I' Apostat). Przegląd 
ffistorpcznp 2 ser. 15, s. 34-49, 
155-156. Warszawa 1939. 
2304. Winstanley Gerrard. 
The Works of Gerrard Winstanley. 
With an Appendix of Documents 
relating to the Digger Movemenł. 
Ed. by G. H. Sabine. Ithaca N. Y. 
1941, s. 686. 
2305. Winstanley Gerrard. 
Selections from his W orks. Ed. by 
L Hamilton. Wit h an introduction 
by C. Hill. London 1944, s. 198. 
2306. Wisser K. Individuum 
und Gemeinschaft in den Anschau. 
ungen des hl. Bernard von Clair- 
vaux. Cistercienser Chronik 49, 
s. 257-263. Bregenz 1937. 
2307, Witte Horst. Die An- 
sichten Jakobs I von England iiber 
Kirche und Staat mit besonderer 
Beriicksichtigung der religiosen To- 
leranz. Berlin 1940, s. 167. (His to- 
rische Studien, Heft 362). 
2308. WittUn Józef vide 
Kridl II'!. Nr. 2041. 
2309. Wittrock Georg. Die 
Kathedersozialisten bis zum Ende 
der Eisenacher Versammlung 1872. 
Berlin 1939, s. 220. (Historische 
Studien, Heft 350). 
2310. Wohlhauptcr Eugen. 
Nikolaus Fałek und die historische 
Rechtsschule. ffistorisches ]ahr- 


buch 59, s. 388-411. Koln a. Rh. 
1939. 
2311. Wolf Erich. Der Rechts- 
gedanke Adalbert Stifters. Frank- 
furt a. M. 1941. 
2312. Woll Erich. Vom We- 
sen des Rechts in deutscher Di- 
chtung. Frankfurt a. M. 1946, s. 
358. 
2313. Wolfe II'!. Leveller ma- 
nifestoes of the Puritan revolution. 
Edited wit h intl'oduction and com- 
mentaries by . .. New York 1944, 
s. XIV+440. 
2314. Woodhouse Forew A. 
S. P. Puritanism and liberły. Be- 
ing the Army Debates (1647-1649) 
from the Clarke manuscripts with 
supplementary documents Selected 
and ediłed wit h an introducłion 
by . . . London 1938, s. 506. 
2315. Wormuth F. The royal 
prerogative 1603-1649. A study 
in English political and constitu- 
tional ideas. Ithaca N. Y. 1939, 
s. 124. 
2316. Wysynskij A. J. Vo- 
prosy gosudarstva i prava v tru- 
dach tovarisca Słalina. (Probierne 
von Słaat und Recht in den Wer- 
ken des Genossen Słalin. Sovets- 
koe Gosudarslvo i Pravo Nr. 6, 
s, 1-24, Moskva 1939. 
2317. Wysynskij A. J. Pro- 
blemy gosudarstvennogo upravle- 
nija v trudach V. I. Lenina. (Les 
problemes de l' administration de 
I' Etat dans les oeuvres du V. I. 
Lenine). Sovetskoe Gosudarslvo i 
Pravo Nr. 4, s. 1-24, Moskva 
1940. 
2318. Wysynskij A. J. Lenin 
o gosudarstvennom upravlenii.JLe- 
nine sur I' administration de I' Etat. 
Pravda 21. I. 1941. 


ł
>>>
2319 - 2321 


2319. Zacharova M. Tomas 
)efferson rodonacalnik amerikan- 
skoj demokraticeskoj doktryny. 
(Thomas )efferson; the ancestor 
of the American democratic doc- 
trine). Izvestija Akademii Nauk 
SSSR. Seria istorii i filosom. T. 
IV, Nr. 6, s. 557-559. Moskva 
1947. 


127 


2320. Zborovskłj N. Lenin- 
skoe ucenie o gosudarstve. (Die 
Lehre Lenins vom Staat). Bolsevik 
Sovetskoj latvii Nr. 21, s.47--58. 
Riga 1947. 
2321. Zoepfl Friedrich. Der 
Humanist Nikolaus Ellenbog zur 
Frage der bauerlichen Leibeigen- 
schaft. ffistorisches Jahrbuch 58, 
s. 129-135, Koln 1938.
>>>
ł 


V 
PRAWO KARNE - DROIT PENAL 


2322 Aegerter E. Les here- 
sis du moyen-age. Paris 1939, s. 
XII + 154. 
2323. Adamczyk M. Zbąszyń. 
Procesy czarownic w Zbąszyniu. 
(Les proces des sorcieres a Zbą- 
szyn). Wczoraj i dziś powiatu no- 
wotompskiego. Nowy Tomyśl 1938. 
2324. Ahrendts Rudolf. Chri- 
stoph Carl Stiibels Straftheorie und 
ihre Wandlung. Leipzig 1937, s. 
X + 67. (Leipziger rechtswissen- 
schaftliche Studien, Heft 108). 
2325. Angyal P. vide Nr. 615. 
2326. Bader Karl Siegfried. 
Probleme des Landfriedenschutzes 
im mittelalterlichen Schwaben. Zeit- 
schrift filr wilrttembergische Lan- 
desgeschichte 3. s. 1-56. Stutt- 
gart 1939. 
2327. Bandlni Vincenzo vide 
Nr. 1502. 
2328. Baranyay P. vide Nr. 
632, 633. 
2329. Baumgarten Arthur. 
Die Lisztische Strafrechtsschule 
und ihre Bedeutung fUr die Ge- 
genwart. Zeitschrift filr Strafrechts- 
wissenschaft 52, s. 1-14. Bern 
1937. 
2330. Becearia Cesare vide 
Nr. 1819. 
2331. Bepler H. Die Straf- 
rechtsentwicklung im Gericht Bil- 


dingen bis zur Mitte des 17. ]ahr- 
hunderts. Marburg 1937, s. 96. 
2332. Berkenhoff Hans Al- 
bert. Tierstrafe, Tierbannung und 
rechtsrituelle Tiertotung im Mittel- 
alter. Leipzig 1937, s. 136. 
2333. Biddle Francis. The 
Nilrnberg tria\. Virginia Law Re- 
view. 1947. 
2334. Biondi Biondo. La "poe- 
na adulterii" da Augusto a Giu- 
stiniano. Seritti di diritto e di eco- 
nomia in onore di Flaminio Man- 
ca/eoni. (= Studi sassaresi 2 ser. 
16). Sa3sari 1938. 
2335. Bohne Gotthold. Die 
Magna Charta von 1215 und das 
strafrechtliche Analogieverbot. Fest- 
schrift fi1r Heinrich Lehmann, s. 
70-100. Berlin 1937. 
2336. Bónis G. Elso torve- 
J1yeink sorsa es az egyhizi mene- 
dekjog. (Das Schicksal der ersten 
Gesetze und das kirchliche Asyl- 
rechn. Regnum. 1938/39. 
2337. Brajnin Ja. M. Analo- 
gia i praviło nullum crimen nulla 
poena v istorii zapadno-evropej- 
skogo prava. Wie Analogie und 
die Regel Nullum crimen nulla po- 
ena in der Geschichte des west- 
europaischen Rechts). Ukrainskij 
institut juridiceskich nauk. Ucenpe 
Zapiski, s. 91-109. Moskva 1940.
>>>
2338 - 2353 


ł 


2338. Brandt W. Quisling-pro- 
cessen. Stockholm 1945. s. 32. 
2339. Brasiello Ugo. La re- 
pressione penale in diritto roma- 
no. Napoli 1937. s. XV+614. 
2340. Brasiello Ugo. Sulle Ii- 
nee e i fattori delio sviluppo deI 
diritto penale romano. Archivio 
giuridico 120. Modena 1938 (odb. 
s. 28). 
2340a. BrasielIo Ugo. Note 
introduttlve allo studio dei crimini 
romani. Studia et documenta hi- 
stor;ae et iur;s 12. s. 148 - 174. 
Roma 1946. 
2341. Brecht Christoph Hein- 
rich. Perdue"io. Eine Studie zu 
ihrer begrifflichen Abgrenzung im 
romischen Strafrecht bis zum Aus- 
gang der Republik. Miinchen 1938. 
s. X + 317. (Miinchener Beitrage 
zur Papyrusforschung und antiken 
Rechtsgeschichte, Heft 29). 
2342. Breithaupt Wilhelm. 
Die Strafe des Staupenschlags und 
ihre Abschaffung im Gemeinen 
Recht, zugleich ein Beitrag zur 
Geschichte des Zuchthauses. Jena 
1938, s. 138. 
2343. Bryson Frederick R. 
The sixtheenth-centurv Italian duel. 
A study in Renaissance sodal hi- 
story. Chicago. London 1938, s. 248. 
2344. Budil Vaclav. Anticke 
mizory na vyhnani plodu. (Oie an- 
tiken Anschauungen iiber die Ab- 
treibung der Leibesfrucht. Pocta 
Ił 60 narozenimfm Prof. Dr. Al- 
berta Milotp. Bratislava 1937. s. 
21- 23. (Knihovna pravnicke fa- 
kulty University Komenskeho. sv. 
46). 
2345. Busek Vratislav. "Nul- 
la poena sine lege". Pi'ispevek k 
vYvoji zasady n. p. s. I. v pravu ka- 


129 


nonlckem. se zvlastnim zi'etelem 
k otezce zpetneho pusobeni tre- 
stnich zakonU cirkevnich. (Ein Bei- 
trag zur Entwicklung des Grund- 
satze'. n. p. s. I. im kanonischen 
Recht mit besonderer Beriicksich- 
tigung des Problems des Riickwir- 
kung der kirchlichen Strafgesetze)- 
Pocta k 60 narozeninam Prof. Dr. 
A/berta Milotp. Btratislava 1937, 
s. 24 - 33. (Knihovna pravnicke 
fakulty University Komenskeho. 
sv. 46). 
2346. Clida Fantisek. Senten- 
tia brunensis 536. Pocta Kallabo- 
va. 1939. 
2347. Calisse Carlo. Principi 
di diritto penale nei giuristi deI 
Rinascimento. Studi di Storia e 
Diritto in onore di Arrigo Solmi 
I. s. 1-18. Milano 1941. 
2348. Carranca y Trujillo R. 
Historia deI derecho penal ex Me- 
xico. Universidad, 1937. 
2349. CarrelIi Odoardo. I de- 
litti di taglio di alberi e di dan- 
neggiamento a"e piantagioni nel 
diritto romano. Studia et documenta 
historiae et iuris 5. s. 329-413. 
Roma 1939. 
2350. CarreIli Edoardo. La 
restitutio indulgentia principis. Stu- 
di in Ollore di Michele Barillari. 
Bari 1937. 
2351. Ciulei Georg. tJber das 
Wort "poena" in Lex XII Tabula- 
rum. Rheinisches Museum fiir klas. 
sische Philologie. frankfurt 1942. 
2352. Conrad Hermann. Das 
Wehrstrafrecht der germanischen 
und frankischen Zeit. Zeitschrift 
fUr die gesamte Strafrechtswissen- 
schaft 56. s. 709-734. 1937. 
2353. Conrad Hermann. Got. 
tesfrieden und Heeresverfassung
>>>
130 


2354 - 2369 


in der Zeit der Kreuzzi1ge. Ein 
Beitrag zur Geschichle des Hee- 
resstrafrechts im Mittelalter. Zt. d. 
Sav. Stift. (Jerm. Abt. 61, s. 71- 
126. Weimar 1941. 
2354. Cougnard W. Le crime 
de vol et sa punilion a Geneve 
du 15-e au 18-e siecIes. Semaineju- 
diciaire 64-e annee. 1942. 
2355. Cyprian Tadeusz i Sa- 
wieki Jerzy. Czarny rynek jako 
przestępstwo wojenne i kolabora- 
cji. (Le marche noir comme delit 
de guerre et de collaboration). 
Demokratyczny Przegląd Prawni- 
czy R. III. Nr. 8, s. 16-20. War- 
szawa 1947. 
2356. Dahm Georg. Untersu- 
chungen zur Verfassungs- und 
Strafrechtsgeschichte der italieni- 
schen Stadt im Mittelalter. Idee 
und Ordnung des Reichs. Hamburg 
1941, s. 87. 
2357. Daube David. Did Ma- 
cedo murder his father. Zt. d. Sav. 
Stift. Rom. Abt. 65, s. 261-311. 
Weimar 1947. 
2358. Daux Georges. L'asylie 
d' Apume. Bulletin de Correspon- 
dance hellćnique, 61. Paris 1938. 
2359. Del Prete Pasquale. 
La responsabiIila delIo schiavo nel 
diritto penale romano. Bari 1937, 
s. XIII + 217. Ostituto di diritto 
romano delia R. Universita di Ba- 
ri Nr. 3). 
2360. De Martino Francesco. 
"L'ignorantia iuris" nel diritto pe- 
nale romano. Studia et documenta 
h;stor;ae et ;ur;s 3, s. 387-418. 
Roma 1937. 
2361. De Robertis Francesco 
Mario. II fr. 2 dig. XXXXVII, 11 
de extr. crim. e ił problem a delia 
i1liceit
 in materia associativa. Bul- 


lett;no dell' Istituto d; d;ritto ro- 
mano N. S. 3. (46), s. 407 - 414. 
Roma 1936/37. 
2362. De Robertis Frances- 
co Mario. Arbitrium iudicantis 
e Statuizioni imperiali. Pena discre- 
zionale e pena fissa nelIa cognitio 
extra ordinem. zt. d. Sav. Stift. Rom. 
Abt. 59, 5.219-260. Weimar 1939. 
2363. De Robertis Francesco 
Mario. Studi di diritło penale ro- 
mano. Bari 1943, s. 252. 
2364. De Rossi Michele Gae- 
tano. Die Lehre vom "Contempt 
of Cour\"" in rechlshistorischer Be- 
trachtung. Zeitschrift fi1r vergle;- 
chende Rechtswissenschaft 51, s. 
233-247. Stuttgart 1937. 
2365. Devoto Giacomo. Re- 
Iitti lessicali delia vita delIa "sip- 
pe". Paricidas vindex. Stu d; d; Sto- 
ria e D;ritto ;n cnore di Enrico 
Besta I, s. 545-555. Milano 1939. 
2366. Diedenhofen Paul. Die 
Artilel 104/105 der peinlichen Ge- 
richtsordnung Kaiser Karls V. und 
ihre Bedeutung fUr die Geschichte 
der Analogie. Bonn 1938, s. 51. 
(Bonner rechtswissenschaftliche 
Abhandlungen Heft 41). 
2367. Dikshtein Pattiel. Cri- 
minal Law. Tel Av;v School of Law 
and Economics, s. 303-466. Tel 
Aviv 1947. 
2368. Dohna A. Graf zu. Er- 
pressung und Betrug seit dem 
ZeitaIter der Aufklarung. Abhand- 
lungen zur Rechts- und Wirtschafts- 
geschichte. Festschrift Adolf Zycha. 
Weimar 1941. 
2369. Dolenc Metod. O "krva- 
vem penezu" in sorodnich dajatvah. 
(Der "B1utphennig" und verwandte 
Giebigkeiten). (][asnik Muzejskega 
DruStva za Slovenijo 20, s. 272- 
283. Ljubljana 1939.
>>>
2370 - 2391 


2370. Dooren L. Van de Hek- 
senwaag te Oudewater en andere 
te weinig bekende zaken. Lochem 
1941. 
2371. Dowell Eldridge Foster. 
A history of criminal syndicalism 
legislation in the United States. 
Baltimore 1939, S. 176. 
2372. Duparc P. Les origines 
de la grace dans le droit penal 
roma in et franl;ais du Bas Empire 
ił la Renaissance. Paris 1942. 
2373. Duvillaret H. Essai sur 
le droit penal en Savoie 1440- 
1723. Grenoble 1943. 
2374. Ebel Wilhelm. Die Ro- 
stocker Urfehden. Untersuchungen 
zur Geschichte des deutschen Straf- 
rechts. Rostock 1938, s. 220. (Ver- 
offentlichungen aus dem Stadtar- 
chiv der Seestadt Rostock, Bd. o. 
2375. Eckhardt Karl August. 
Ein neuer Moorleichenfund. Zt. d. 
Sav. Stift. Oerm. Abt. 60, S. 252/3. 
Weimar 1940. 
2376. Eckhardt Karl August. 
Altsteinzeitliche Justizpflege. Zl. d. 
Sav. Stilt. Oerm. Abt. 60, S. 252. 
We im ar 1940. 
2377. Eder Adalbert. Fried- 
losigkeit und Werwolfglaube. Pa i- 
deuma. Mitteilungen zur Jultur- 
kunde l, s. 303-317. 1940. 
2378. Falchi Giuseppe Fer- 
ruccio. Diritto penale romano. 2-a 
edizione. Vol. I. s. 240; vol. II. S. 
260; vol. III. S. 128. Padova 1937. 
2379. Farr Warren F. vide 
Leventhal Harold Nr. 2461. 
2380. Fehr Hans. Die gerechte 
Vergeltung im Dieseits und Jen- 
seits. Wirtschaft und Jultur. Fest- 
schrift zum 70 Oeburtstag von 
Alfons Dopsch, s. 591-603. Ba- 
den bei Wien 1938. 


I 


131 


2381. Felici Pericles. De fa- 
vore poenalium legum. Apollinaris 
II, s. 264-284. Roma 1938. 
2382. Flechthaim O. K. vide 
Nr. 1930. 
2383. Franta Rudolf. Die Un- 
terlassungsdelikte nach alter und 
neuer Zeitauffassung. Wiirzburg 
1938, s. VIII +78. 
2384. Freeman K. The mur. 
der of Herodes and other triais 
from the Athenian lawcourts. Lon- 
don 1946, s. 239. 
2385. Fritsche Jobst. Die Ge- 
schichte des Zweikampfes und sei- 
ne Beurteilung im Wandel der Zei- 
ten. Wiirzburg 1937, s. 90. 
2386. Frolich Karl. Zeugnisse 
mittelalterlicher Strafrechtspflege in 
Sachsen, Schlesien und den an- 
stossenden Gebieten. Mitteldeutsche 
B1iitter fUr Volkskunde 14, s. 65 
n. 1939. 
2387. Frolich Karl. Denkma- 
ler mittelalterlicher Strafrechtspfle- 
ge. Giessen 1946. (Arbeiten zur 
rechtlichen Volkskunde, Heft 5.). 
2388. Funk Wilhelm. Pranger 
in Mainfranken. Am friinkischen 
fferd, Unterhaltungs- und Litera- 
turbeilage der Jitzinger Zeitung 
15, Nr. 25-34. 1938. 
2389. Gampert Wilhelm. Die 
Siihnezeremonien in der altindi- 
schen Rechtsliteratur. Praha 1939, 
S. 239. 
2390. Gantzer Paul vide Nr. 
838. 
2391. Genzmer Fellx. Rache, 
Wergeld und Klage im altgerma- 
nischen Rechtsleben. ]ahresbericht 
des Dozentenbundes Tilbingen Bd' 
I. 1937/9, s. 280-296. Tiibingen 
1941.
>>>
132 


2392 - 2408 


2392. Gercenzon A. KaratcI- 
naj a politila i ugołovnoje zalono- 
datelstvo Vremennogo Pravitelstva. 
(La politique de punition et la le- 
gisIation penale du gouvernement 
provisoire). Sovetskoe (Josudarstvo 
i Pravo Nr. 2, s. 57-77. Moskva 
1941. 
2393. Gercenzon A. Iz istorii 
sovetskogo ugołovnogo prava. (Hi- 
stoire du droit penal sovietique). 
Vsesojuznpj Institut ]uridiceskich 
nauk. Ucenpe Trudp. Vyp. X. s. 
88-151. Moskva 1947. 
2394. Gercenzon A. vide Nr. 
1947. 
2395. Gerner Erich. Tymbo- 
rychia. Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 
61, s. 230-275. Weimar 1941. 
2396. Gernet M. Iz istorii ugo- 
łovnoj politiki carizma XIX veka 
(Tajnaja organizacija rabocich dla 
sverżenija krepostnogo prava). (Hi- 
stoire de politique penale du tsa- 
risme. Organisation secrete d'ou- 
vriers pour I'abolition du droit de 
servage). Sovetskaja ]ustidja Nr. 
7, s. 12-16. Moskva 1940. 
2397. Gernet M. Carskaja ras- 
prava nad pervymi predstavitela- 
mi utopiceskogo socjalizm a w Ros- 
siL (La iustice tsariste envers les 
premiers representants du soda- 
lisme utopique en Russie). So- 
vetskaja ]usticija Nr. 12, s. 13- 
17. Moskva 1940. 
2398. Gernet M. K istorii mo- 
nastyrskich t jurem. (A l' histoire 
des prisons de couvents). Sovetska- 
ja ]usticija Nr. 16, s. 12 - 16. 
Moskva 1941. 
2399. Gernet M. Istorija car- 
skoj tjurmy. (L'histoire du prison 
tsariste). Moskva 1946, s. 479. 
2400. Gessler J. Une penalite 


ancienne: le port de pierre de ju- 
stice. Revue be/ge de phil%gie 
et histożre 22, s. 175-177. Bru- 
xelles 1942. 
2401. Gillardon Paul. Vorge- 
schichte der biindnerischen Straf- 
anstalt Sennhof in Chur. Biindne- 
risches Monatsb/att, s. 257-288. 
Chur 1937. 
2402. Gillmal1n Franz. Zur 
kanonistischen SchuIdlehre in der 
Zeit von Gratian bis zu den De- 
kretalen Gregors IX. Bruchstiicke 
des Laurentius Hispanus-Apparats 
zur Comp. III. in den Landesbi- 
bliothek zu Kassel. Hat Johannes 
Teutonilms zu den Konstitutionen 
des 4. Lałerankonzils ais solchen 
einen Apparat verfasst? Mainz 
1937, s. 68, Berichtigt aus: Archiv 
filr katho/isches Jirchenrecht 117 
4. F. 25, s. 329-362. 1937. 
2403. Gioffredi Carlo. Ad sta- 
tuas confugere. Studia et docu- 
munta historiae et iuris 12, s. 187 
--190. Roma 1946. 
2404. Gioffredi Carlo. Anco- 
ra su I' aqua et igni interdictio. 
Studia et documeTlta historiae et 
iuris 12, s. 191-193. Roma 1946. 
2405. Glaettli W. Strafen und 
Bussen vor der helvetischen Re- 
volution. 10 ]ahrbuch der antiqua- 
rischen Oesellschaft Hinwil. 1937. 
2406. Glanz R. The "Jewish 
Execution" in the Medieval Ger- 
many. ]ewish Soda/ Studies 5, 
s. 3-26. 1943. 
2407. Goebel Julius jr. Felony 
and misdemeanor; a study of En- 
glish criminal procedure. I. New 
York 1937, s. XXIX+455. 
2408. Gracjanskij N. O ma- 
terialnych vzyskanijach v varvar- 
skich Pravdach. (tJber die Vermo-
>>>
2409 - 2422 


genstrafen in den V oll(srechten). 
Istorik.Marksist Nr. 7, s. 54-64. 
Moskva 1940. 
2409. Grand R. Justice crimi- 
nelle, procedure et peines dans 
les villes aux XIlI-e et XIV.e sie- 
des. Bibliotheque de I'Ecole des 
Chartes, 102, s. 51-108. Paris 
1941. 
2410. Granić B. Die Diszipli- 
narstrafbestimmungen des vom hl. 
Sabbas, dem Erzbischof und Grun- 
der der serbischen Autokephalkir- 
che erlassenen Typikons des Chi- 
landar- (Cheilantar-) Klosters. Atti 
dei V Congresso Internazionale di 
Studi Bizantini, Roma 20-26 set- 
tembre 1936, Vol. I, s. 646-656. 
Roma 1939. 
2411. Gringauz S. K voprosu 
ob ugołovnom prave i pravotvorce- 
stve mass v 1917 i 1918 gg. (Des 
problemes du droit penal et d'acti- 
vite legislative des masses en 1917 
et 1918) Sovetskoe (josudarstvo 
i Pravo Nr. 3, s. 80-91. Moskva 
1940. 
2412. Gringauz S, Sovetsldj 
ugołovnyj zakon v period prove- 
denija Velikoj Oktjabrskoj Sociali- 
sticeskoj Revolucii 0917-1918 gJ. 
(Le droit penal sovietique dans la 
period e de realisation de la Grande 
Revolution Socialiste d' Octobre 
1917 -1918. SOlletskoe (josudar- 
stvo i Pravo Nr. 4, s. 91 - 96. 
Moskva 1940. 
2413. Gl'odzinskij M. M. Uliki 
v istorii russlwgo ugołovnogo pro- 
cessa. (Les indices dans l'histoire 
du prDCeS penal russe). Charkov- 
skij ]uridiCeskij fnstilut. Ucenpe 
Zapiski 2, s. 66 - 100. Charkov 
1940. 
2414. Giinther F. Die milita- 


133 


rische Straf- und Słrafprozessge- 
setzgebung der schweizerischen 
Eidgenossenschaft von 1798 bis 
1848 unter besonderer Berucksich- 
tigung des Kantons Bern und der. 
Schweizer Regimenter in Frank- 
reich. Bern 1943, s. II + 93. 
2415. Gwinner Heinrich. Ein- 
f1uss des Standes im gemeinen 
Strafrecht. Mona tsch rif t ffir Krimi- 
nalbiologie 31. 1940. 
2416. Haff Karl. Zur Friedlo- 
sigkeit nach holsteinischem Rechte. 
Zt. d. Sav. Stift. (jerm. Abt. 62, s. 
375-377. Weimar 1942. 
2417. Halder Nold. Die hel- 
vetische Zentralzuchtanstalt Baden 
1801-1803. Aarau 1941, s. 170. 
(Beitrage zur Geschichłe des Straf- 
vollzuges und des Gefangniswesens 
im Kanton Aargau 1). 
2418. Halder N old. Leben 
und Sterben des berichtigten Gau- 
ners Bernhard Matłer. Eine Episode 
aus der Rechts- und Sittengeschich- 
te des 19. Jahrhunderts. Aarau 
1947, s. IV+338. 
2419. Halkin Leon E. La cruau- 
te de supplices de I' Ancien Re- 
gime. Revue historique de droit 
fran(ais et etranger 4 ser. 16, s. 
131-144. Paris 1937. 
2420. Hamil Frederick Coyne. 
Presentment of Englishry and the 
murder fine. Speculum 12. Cam- 
bridge (Mass. 1937. 
2421. IIammerich L. L. Cla- 
mor. Eine rechtsgeschichłliche Stu- 
die. Kobenhavn 1941, s. 207. (Det 
Kg\. Danske Videnskabernes Sels- 
kab, Historisk - Filologiske Medde- 
lelser, Bind XXIX. Nr. 1). 
2422. Handke Hildegard. Die 
Kindestołung. Rechtshistorisch und 
rechtsvergleichend. Neukirch 1937,
>>>
134 


2423 - 2441 


s. XI + 85. (Strafrechtliche Abhand- 
lungen, Heft 378). 
2423. Hiinny J. Die Schutz- 
aufsicht im Kanton Aargau. Aarau 
1941. (Beitrage zur Geschichte des 
S trafvollzuges und des Gefiignis- 
wesens im Kanton Aargau, Bd. 2). 
2424. Harris Sam vide Le- 
venthal Harold Nr. 2461. 
2425. HaytIer Jan vide Nr 
1977. 
2426. Heinze Kurt. Verbre- 
chen und Strafe bei Friedrich Nietz- 
sche. 1939. 
2427. Hennings EIsa. Ueber 
hamburgisches Strafrecht im 15. 
und 16. Jahrhundert. Zeitschrift 
filr die gesamte Strafrechtswissen- 
schaft 57, s. 511-530. 1938. 
2428. Hennings EIsa. Strafen 
in den hamburgischen Rechten des 
15. und 16. Jahrhunderts. Monats- 

chrift filr Kriminalbiologie llTld 
Stafrechtsreform 29, s. 113 125. 
1938. 
2429, Hentig H. von. Fisch- 
markt und Strafslatte. Schweize- 
rische Zeitschriff filr Strafrechf 
52, s. 373-384. 1938. 
2430. Hentig H. von. Vom Ur- 
sprung der Henkermahlzeit. Schwei- 
zerische Zeitschrift filr Strafrecht 
53. 1941. 
2431. Heppe Heinrich vide 
Soldan Wilhelm Gottlieb Nr. 2547 
2432. Heuwold Henner. Tho- 
mas von Aquino und die Grund- 
fragen des Strafrechts. Zeulenroda 
1937, s. 56. 
2433. Hoffmann UIrich. Ernst 
Ferdinand Kleins Lehre vom Ver- 
haltnis von Strafen und sichernden 
Massnahmen unter Beriicksichti. 
gung ihres Zusammenhanges mit 
der Verdachtsstrafe und der In- 


stanzenbildung des gemeinen Inqui- 
sitionsprozesses. Wiirzburg 1939, 
s. 116. 
2434. Hole Christil1a. Wite h- 
craft in England. New York 1947, 
s. 168. 
2435. Horna Richard. Pranyre 
na Slovensku. (Le pilori en Slo- 
vaquie. Pocta k 60 narozenlmim 
Prof. Dr. Alberta Milotp. s. 102- 
119. Bratislava 1937, (Knihovna 
pravnicke Faku1ty University Ko- 
menskeho, sv. 46). 
2436. Horna RIchard. Pranyr. 
O nCkterych zachovanych pranyrich 
v nasich a okolnich zemich. (Der 
Pranger. Ueber eił1!ge erha1tene 
Pranger in unserem und Nachbar- 
landern. Praha 1941, s. 143. (Kni- 
hovna Sborniku ved pravnich a sta- 
tnich. Nova rada A. Obor. pravo- 
vedec!y. Cis. 20.. 
2437. Illmer Fritz. Treubruch, 
Verrat und Felonie in deutschen 
Slrafrecht. Eine dogmengeschicht1i- 
che Untersuchung. Wiirzburg 1937, 
S. X +79. 
2438. Jahns HeImuth. Das 
Delikt der Abtreibung im Landge- 
richtsbezirk Duisburg in der Zeit 
von 1910 bis 1935. Jena 1939, s. 
V + 81. 
2439. Jentsch Hans. Die Ent. 
wicklung von den Einze1tatbestan- 
den des Deliktrechts zur General- 
norm und die Berechtigung einer 
solchen. Dogmengeschichtliche und 
rechtspolitische Bewertung. Leip- 
zig 1939, s. VI + 49. 
2440. Kalipada Mitra. On the 
conventional methods of punish- 
ment and disgrace. ]ournal of fhe 
Bihar and Orissa l'esearch societp 
20. 1938. 
2441. KaUpada Mitra. Crime
>>>
2442 - 2461 


and punishment in )aina literature. 
India n historical Qllarterlp 15, s. 
75-80. Calcutta 1939. 
2442. Kersten GUnther. Die 
Strafanstalt zu Rawitsch und das 
Rawitscher Reglement vom 4. No- 
vember 1835. Rawicz 1942, s. 18 
+3 ilustr. 
2443. Kienitz E. von. Schf1ld 
und Siihne im kirchlichen Straf 
recht. Hochland 35, s. 120-131- 
Miinchen 1937. 
2444. Kiessling Edith. Zau- 
be rei in den germanischen Volks- 
rechten. Jena 1941, s. 79. (Beitra- 
ge zur mittelalterlichen, neueren 
und allgemeinen Geschichte. Bd 
17). 
2445. Kirchheim O. vide Ru- 
sche G. Nr. 2521. 
2446. Kisch Guido. Die talions- 
artige Strafe fUr Rechtsverweige- 
rung im Sachsenspiegel. Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis 161, s. 
457-467. Haarlem 1939. 
2447. Kisch Guido. The ,,)ew- 
ish Execution" in Mediaeval Ger- 
many. Historia Judaica 5, s. 103 
-132. New York 1943. 
2448. Klare Rudolf. Die Be- 
kampfung der Homosexualitat in 
der deutschen Rechtsgeschichte. 
Deutsches Recht 7, s. 281-285. 
1937. 
2449. Klare Rudolf. Homo- 
sexualitat und Strafrecht. Hamburg 
(I 937), s. 172. 
2450. Koch JUrgen. Die straf- 
rechtliche Belehrung des Volkes 
von der Rezeption bis zur Auf- 
klarung. Jena 1939, s. 48 + XI. 
2451. Koranyi Karol. Kastra- 
cja w świetle średniowiecznych po- 
mników prawnych.(Die Entmannung 
im Lichte der mittelalterlichen 


135 


Rechtsquellen. (]los Prawa 15, s. 
456-462. Lwów 1938 (odb. s. 7). 
2452. Koranyi Karol vide Nr. 
1004, 1005, 1006. 
2453. Korkut Dervis. Jedan 
zvanicni umir krvi medju Arnau- 
tima 1879 godine. (Eine amtliche 
B1utsiihne zwischen Arnauten aus 
dem )ahre 1879). Sarajevo 1938, 
s. 16. 
2454. KUhn Werner. Die Ent- 
wicklung, insbesondere die Anfan- 
ge des Jenaer Stadtgerichts und 
das Strafrecht des 14. und 15. 
Jahrhunderts. Jena 1938, s. 139. 
2455. KUnssberg Eberhard 
Frh. von. Vogelfrei. Zt. d. Sav. 
saft. Germ. Abt. 58, s. 525-533. 
Weimar 1938. 
2456. KUpfer E. Quelques don- 
nes sur le droit de sauvegarde. 
Revue historique vaudoise, 46. 
Lausanne 1938. 
2457. Lange Heinrlch. Das 
Verbot des Beraufsausiibung im 
J\\itłelalter. Ein Beitrag zur Ge- 
schichtedes Standesstrafrechts. W ei- 
mar 1940, s. X +226. (forschun- 
gen zur Geschichte des deutschen 
Strafrechts, Bd. 11). 
2458, Ledlg G. Wahrsager, 
Diebe und falscher im Inferno. 
Deutsches Dante ]ahrbuch, 22. 
Weimar 1940. 
2459. Leesment Leo. Pflugraub 
im Mittelalter. Zt. d. Sav. Stift. Germ. 
Abt. 58, s. 534-547. Weimar 1938. 
2460. Lemosse M. La I
se 
majeste dans la monarchie franque. 
Rellue dll Mopen Age lalin, 2. s. 
5-24. 1946. 
2461. Leventhal Hat'old, Har- 
ris Sam, Woolsey Jr. John M., 
Farr Warren F. The Nuernberg
>>>
136 


2462 - 2480 


verdict. Harvard Law Review. Cam- 
bridge (Mass.) 1947. 
2462. Levy Ernst. Statute and 
]udge in Roman Criminal Law. 
Washington Law Review and Sta- 
te Bar ]ourna/. Washington 1938. 
2463. Llndgen Erich. Die Bres- 
lauer Strafrechtspflege unter der 
Carolina und der Gemeinen Straf- 
rechtswissenschaft bis zum Inkraft- 
tretten der ]osephina von 1708. 
1938. 
2464. Lil1gat R. La responsa- 
bilite collective au Siam. Revue 
historique de droit franrais et etran- 
ger, 4 ser. 16, s. 551-552. Paris 
1937. 
2465. Llver P. Aus der Bund- 
nerischen Strafrechtsgeschichte. 
Bilndner Monatsb/affer. Caire 1941. 
2466. Loning George Anton. 
Vorsate und vorrat. Zt. d. Sav. Stift. 
Oerm. Abt. 61, s. 266-274. Wei- 
mar 1941. 
2467. Louant A. La paix a 
partie et la remission d'homicide 
dans le Hainaut ancien Anna/es 
du Cercle archeologique du canion 
de Soignies 6. Renaix 1937 (odb. 
s. 16t 
2468. Lubbers Franz. Die Ge- 
schichte der Zurechnungsfiihigkeit 
von Carpzov bis zur Gegenwart 
unter besonderer Berucksichtigung 
der Doktrin des gemeinen Rechłs. 
1938, s. X + 164. (Strafrechtliche 
Abhandlungen, Heft 385). 
2469. Luethl Werner. Die Ge- 
setzgebung der Helvetischen Re- 
publik uber die Strafrechtspflege. 
Bern 1938. s. 154. 
2470. Liithi Werner. Die erste 
kantonale Strafgesetzgebung dE'S 
19. ]ahrhunderts. Schweizerische 


Zeitschrift der Strafrecht 52, s. 62- 
84. Bern ł 938. 
2471. Maes Louis Th. De Ket- 
terij ais delict in het stedelijk straf- 
recht te Mechelen. (L'heresie dans 
le droit penal de Malines). !ffis- 
cellanea historica in honorem A/- 
berti De Meper, II, s. 801- 811. 
Louvain 1946. 
2472. Maes Louis Th. Vijf 
eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdra- 
ge tot de rechts- en cultuurgeschie- 
denis der Nederlanden. Antwerpen, 
s' Gravenhage 1947, s. XXII + 830. 
2473. Martin P. T. D. de. Le 
droit d'asi!e. Paris 1939, s. IV + 
478. 
2474. Merea Paulo. Sobre a 
palavra "angueira". Biblos 16, Coim- 
bra 1940 (odb. s. 16). 
2475. lIieyer B. Friede und 
Fehde im 
i1lesten Bunde der Wald- 
stałle. Mc'langes Charles {]illiard. 
1940. 
2476. Mikalauskas Antanas. 
Das Str3frecht der drei Iitauischen 
Statute von 1529, 1566 und 1588. 
Kaunas 1937, s. 200. 
2477 MikJiszański J. K. Ha- 
mispat hapelili ha bej nIt" umi al ha- 
mispat ha' ibri. (Le droit criminelle 
international et le droit juif). War- 
szawa 1938, s. 16. 
2478. Mitteis lIeinrich vide 
Nr. 1114. 
2479. Mosing Kazimierz. Pra- 
wo starożytnej Grecji a zagadnie- 
nie usiłowania przestępstwa. (Le 
droit de l'ancienne Gr
ce et le pro- 
bierne du delit intentionne). Prze- 
gląd prawa i administracji 62, s. 
245-258. Lwów 1937. 
2480. Miiller Gertl'ud. Die 
Trostung im bernischen Recht. 
Bern 1937, s, VII + ) 32.
>>>
2481 - 2500 


137 


2481. N eukam W. Bruchstiick 
eines verlorenen Achtbuches des 
ehemaligen kaiserlichen Landge- 
richts Niirnberg aus dem l. Vier- 
tel des 14. Jahrhunderts. ]ahres- 
berichf des Historichen Vereins 
fur Mitfelfranken, 67. s. 3 - 20. 
1937. 
2482. Neumann Karl Heinz. 
Der Durchbruch der germanischen 
Treugedankens im V olksverratsbe- 
griff des neuen deutschen Straf- 
rechts. 1938. s. XVI + 140. 
2483. Neumann Kurt. Die 
Friedensbriiche im Sachsenspiegel. 
Friedeberg (Isergebierge) 1937, s. 
44. 
2484. Oakley T. P. 
Alleviations of periance in the con- 
tinental penitentials. Speculum 12, 
s. 488 - 502. Cambridge (Mass.) 
1937. 
2485. Oakley T. P. Some neg- 
lected aspects in the history of 
penance. The Catholic hisforical 
Review 24, s. 293-309. Washing- 
ton 1938. 
2486. Oberpfaker Fr. vide Nr 
362. 
2487. Onelin G. vide Nr. 1156. 
2488. Oserovic B. Ocerki po 
istorii russkoj ugołovno - pravovoj 
my:;li. (Essais d'histoire de la pen- 
see ppnale et juridique russe). Mo- 
skva 1946, s. 311. 
2489. Pas J. de. Executions 
capitales dans la region audoma- 
roise anterieures au XVIII-e siecle. 
Bul/efin de la SodeM des anli- 
quaires de la Morin 15, s. 717- 
732. Saint-Omer 1937. 
2490. pasquali Giorgio. Pa- 
ricidas esto. Studi di Storia e Di- 
ri/to in onore di Enrico Besta I, 
s, 67-71. Milano 1939. 


2491. Patkaniowski Michał. 
Wina i kara. Elementy rzymskie 
i germańskie w prawie karnym 
statutów miast włoskich. (CoIpa e 
pena. Elementi romani e germani- 
ci nel diritto penale negli statuti 
dei communi italiane). Kraków 
1939, s. 130. (Wydawnictwa Wy- 
działu Prawa Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego Nr. 5.). 
2492. Piazza G. vide Picchl- 
ni Luigi Nr. 2493. 
2493. Picchini L uigi. Venezia 
contro la bestemmia e ił turpiło- 
quio. La repubblica. Le leghe parro- 
chiali. Prefazione di Adeodato G. 
Piazza. Venezia 1937, s. VII +255. 
2494. Piontkovskij A. A. vide 
Nr. 2159, 2160, 2162. 
2495. Planicka Frantisek. Od 
pranyi'e k popraviSti. (V om Prano 
ger zur Hinrichtung). Klatov 1937, 
s.47. 
2496. Polak J. M. Roman Co n- 
ception of the Inviolability of the 
House. Spmbolae ad ius et hisio- 
riam antiqui/atis pertinentes Julio 
Christiano van Owen dedicatae. 
Leiden 1946. 
2497, Pommeray Leon. E- 
tudes sur l' infamie en droit Ro- 
main. Paris 1937, s. XII +290. 
2498. Poncelet E. Un paix de 
lignage au duche de Brabant en 
1264. Bulletin de la Commission 
ropale d'Hisfoire 105, s. 255-281. 
Bruxelles 1940. 
2
99. Posse Otto. Die Notwehr 
im Sachsenspiegel. Coburg 1937, 
s. 54. 
2500. Pruuaj G. Un'accusa di 
stregoneria in margine an' incen- 
dio di S. Domenico (jn Camporeg- 
gio) dei 1531. Bul/etlino Senese
>>>
138 


2501 - 2517 


di Storia pa tria N. S. 10. Siena 
1939. 
2501. Pugliese Giovanni. 
Appunti sui limiti delI' "imperium" 
nella repressione penale a propo- 
sito delia "Lex 'ulia de vi publi- 
ca". Torino 1939, s. IV + 90. m. 
Universita di Torino. Memorie delI' 
Istituto Giuridico, serie II, memo- 
ria XLIII). 
2502. Radbruch Gustav. Ele- 
gantiae juris criminalis. Sieben 
Studien zur Geschichte des Straf- 
rechts. Basel 1938, s. VIII + 98. 
2503. Radbruch Gustav. Die 
ersten Zuchthauser und ihr geistes- 
geschichtlicher Hintergrund. (In e- 
iusdem auctoris): Eleganfiae ]uris 
Criminalis. BaseI 1938. 
2504. Radbruch Gustav. Pla. 
netarische Kriminalantropologie. (In 
eiusdem auctoris): Eleganfiae ]u- 
ris Criminalis. Basel 1938. 
2505. Radbruch Gustav. Def 
Ursprung des Strafrechts aus dem 
Stande der Unfreien. (In eiusdem 
auctoris): Elegantiae ]uris Crimi- 
nalis. Basel 1938. 
2506. Radbruch Gustav. Aus 
Lieb der Gerechtigkeit und um 
gemeines Nutz willen. Schweizeri- 
sche Zeitschriff fiir Strafrecht 55. 
1941. 
2507. Radbruch Gustav vide 
Nr. 1691, ]692, ]693. 
2508. Raestad Arnold. Le 
droit d'asile. Revue de droit in. 
ternational et de la legislation 
comparee 3 ser. 19, s. 115-131. 
Bruxelles, Paris ] 938. 
2509. Rafacz Józef. Zob owią- 
zania pokutne. Bussverpflichtun- 
gen). Themis Polska l t, Warsza- 
wa 1937 (odb. s. 8.). 


2510. Rafacz Józef. Glejty ex 
senatus consulto. Studia Historp- 
czne ku czci Stanisława Kutrzebp 
I, s. 37] -380. Kraków 1938. 
25] 1. Rannacher H. Der 
Ehrenschutz in der Geschichte des 
deutschen Strafrechts von der Ca- 
rolina bis zum Reichsstrafgesetz- 
buch vom 1871 (mit besonderer 
Beriicksichtigung der Ehrenstrafen 
und des Zweikampfes). 1938. s. 
]57. 
25 t 2. Rauscher Rudolf. Tre. 
stne ciny proti Zivotu v uherskem 
pravu do poc. XVI. stoI. CTotungs- 
verbrechen im ungarischen Recht 
bis zum Anfang des ]6. Jahrhun- 
derts). Pocta k 60 narozenlnam 
Prof. Dr. Alberta Milotp. Bratislava 
1937, s. 308-316. (Knihavna pra- 
vnicke Fakulty University Komen- 
skeho sv. 46). 
2513. Rehfeldt Bernhard. 
Todesstrafen U ld Bekehn mge- 
schichte. Zur Rechts- und Relig OI1S- 
geschichte der germanischen Hin- 
richtungsgebrauche. Berlin 1942, 
s. 170. 
2514. Reuter Paul. Niirnberg 
1946 the trial. Notre Dame Lawper. 
1947. 
2515. Reuter Rolf. Verbrechen 
und Strafen na ch altem liibischen 
Recht. (Von der Stadtgriindung bis 
ZUlU revidierten Stadtrecht von 
1586. Hansische Oeschichtsblatter 
61, Jahrgang 1936, s. 41-121. 
Weimar 1937 (odb. s. VI + 75). 
2516. Roblot Rene.. La justice 
criminelle en France sous la T er- 
reur. Paris 1938, s. IV+314. 
2517. Rollberg Fritz. Vom 
Hexenwahn in Westthiiringen. Das 
Thiiringer Fahnlein 7, s. 105- 
133. 1938.
>>>
2518 - 2538 


139 


2518. Romaskin P. Osnovnye 
nacała ugołovnogo i voenno - ugo- 
łovnogo zakonodatelstva Petra I. 
(Les fondements prindpaux de la 
h?gislation criminelle et militaire- 
penale de Pierre ler). Moskva 1947. 
2519. Rubi Chr. Wo wurden 
die Leichen der Selbstmorder im 
17. Jahrhundert begraben. Schwei- 
zer Volkskunde 27, s. 69 - 71. 
Basel 1937. 
2520. Ruoff Wilhelm Hein- 
rich. Die Ziircher Rate aIs Straf- 
gericht und ihr Verfahren bei Fre- 
veln im 15. und ) 6. Jahrhundert. 
Ziirich 1941, s. 180. 
2521. Rusche G. and Kirch- 
he im O. Punishment and sodal 
Structure. New York 1939. 
2522. Sahai Ishwar. The Crime 
of Thagi and its Suppression un- 
der Lord W. C. Bentinck. Indian 
Culture 3, s. 147-152. Calcutta 
1936:37. 
2523. Salomon Max vide Nr. 
2208. 
2524. Samain P. L'accusation 
de magie contre le Christ dans les 
Evangiles. Ephemerides Theologi- 
cae Lovanienses 1938, s. 449-490. 
Louvain 1938. 
2525. Sargorodskij M. vide 
Nr. 2212. 
2526. Sawicki Jerzy vide Nr. 
2355. 
2527. Schaffstein Fr. vide Nr. 
1709. 
2528. Schepser Erwin. Der 
Rechtsfall des Alypsius (Ang. Conf. 
VI. 9, 14 u. 15). Studia et docu- 
menta historiae et iuris 5, s. 140 
--160. Roma 1939. 
2529. Schindler Georg. Ver- 
brechen und Strafen im Recht der 


Stadt Freiburg im Breisgau von 
der Einfiihrung des neuen Stadt- 
rechts bis zum tJbergang an Ba- 
den (1520-1806). Freiburg i. Br. 
1937, s. XV + 343. (Veroffentlichun- 
gen aus dem Archiv der Stadt 
Freiburg im Breisgau 7.). 
2530. Schmidt Eberhard. 
StrafrechtspfIege und Rezeption. 
Zeitschrift fUr die gesamte Straf- 
rechtswissenschaft 62. 1943. 
2531. Schmidt Eberhard. 
Einfiihrung in die Geschichte der 
deutschen Strafrechtspflege. Gottin- 
gen 1947, s. 436. 
2532. Schmi111ing Gertrud. 
Das Strafrecht der Stadt Koln bis 
zum 16. Jahrhundert. Bottrop i. 
W. 1937, s. VIII +93. 
2533. Schnettler Otto. Tod- 
schlagsiihnen in Westfalen. Beitra- 
ge zur Geschichte Dortmunds 43, 
s. 185-204. Dortmund 1937. 
2534, Schroth A. Vom Pran- 
ger, Schandbiihne und Halseisen. 
Tuttlinger Heimatblatter, Heft 27, 
Tuttlingen 1938. 
2535. Schubert Georg. Der 
Einfluss des kirchlichen Rechts 
auf das weltliche Strafrecht der 
Frankenzeit. MOnster i. W. 1937, 
s. 83. 
2536. Schwarz G. Die Grund- 
satze Ober den raumlichen Gel- 
tungsbereich des Strafrechts im 
Sachsenspiegel und Beriicksichti- 
gung der Volksrechte. Wiirzburg 
1938, s. 36. 
2537. Scott G. R. The history 
of corporal punishment. A survey 
of flagellation in its historieal, an- 
tropological and sociological as- 
pects London 1938, s. 245. 
2538. Seidenstiicker Herbert. 
Strafzweck und Norm bei Binding
>>>
140 


2539 - 2556 


und im national - sozialistischen 
Recht. Leipzig 1938, s. XII + 53. 
2539. Sellin Thorsten. Pionee- 
ring in Penology. The Amsterdam 
House of Correction. Philadelphia 
1944. 
2540. Semrau A. Der Pranger 
in Elbing, Kulm und Thorn. Mit- 
teilungen des Copernicus-Vereins 
fUr Wissenschaft und Kunst, Heft 

5, s. 101--117. Toruń 1937. 
2541. Seston W. L'amnestie 
des vicennalia de Dioch
tien d'apres 
P. Oxy. 2187. Chronique d'Egppte 
44, s. 333-337. Bruxelles 1947. 
2542. Seyrig H. Antiquites 
syriennes. Les rois seleucides et 
la concession d'asylie. Spria 20, 
s. 35-39. Paris 1939. 
2543. Simeon G. L'arbitrage 
en matiere criminelIe aux XV-e et 
XVI-e siecles. Revue ecclesiastique 
ae Liege 38, s. 220-231. 1937. 
2544. Simon Heinz. Das We- 
sen der falschen Anschuldigung in 
der geschichtlichen Entwicklung 
und im auslandischen sowie gel. 
tenden und kommenden deutschen 
Strafrecht. 1939, s. 87. (Strafrecht- 
liche Abhandlungen, Heft 401). 
2545. Stmoni Darto. Antiche 
cose pisane: delitti e pene. Bol/e/- 
fino storico pisano 6, s. 88 - 94. 
Pisa 1937. 
2546. Sohm Charlotte. Die 
unbestimmte Verurteilung in Preus- 
sen unter der Herrschaft des AlI- 
gemeinen Landrechts. Leipzig 1939, 
s. 97. (Leipziger rechtswissenschaft- 
liche Studien, 113). 
2547. Solda n Wilhelm Gott- 
lieb und Heppe Heinrich. Ge- 
schichte der Hexenprozesse. Nach 
der Originalausgabe neu bearbeitet. 
Liibeck 1938. 


2548. Sommerlatte Hans- 
Wolfgang. Das Problem der Ein- 
und Zweispurigkeit im Lichte sei- 
ner geschichtlichen Entwicklung in 
Deutschland und der Gesetzgebung 
Englands und der Vereinigten Staa- 
ten von Amerika. 1938, s. XI I -ł- 
87. (Strafrechtliche Abhandlungen, 
Heft 386). 
2549. Sonnen Wilhelm Jose'. 
T odschlagsiihnen im Bereich des 
Herzogtums Berg. Anna/en des 
historischen Vereins rur den Nie- 
derrhein, Heft 132, s. 1-68. Dus- 
seldorf 1938. 
2550. Spee Friedrich von. 
Cautio Criminalis oder recht1iches 
Bedenken.wegen der Hexenprozes- 
se. Deutsche Ausgabe von Joa- 
Ghim-Friedrich Ritter. Weimar 1939 
s. XL VII + 301. (Forschungen zu; 
Geschichte des deutschen Straf- 
rechts, Bd. 1). 
2551. Stampfli F. Vom berni- 
schen zum schweizerischen Straf- 
gesetzbuch. Zeitschriff der Berni- 
schen ]uristenvereins 74, s. 53- 
78. Bern 1938. 
2552. Stomma Stanisław. 
Wina i związek przyczynowy w roz- 
woju prawa karnego. (Schuld und 
kausaler Zusammenhang in der 
Entwicklung des Strafrechts). Wil- 
no 1938, s. 88. 
2553_ Straka J. vide Nr. 1362. 
2554. Stroem F. On the sac- 
raI origin of the Germanie death 
l
nalties. Stockholm 1942, s. 199. 
2555. Tabera Arturo. La de- 
finición de furtum en las Etimo- 
. u Ił 
loglas de S. Isidoro. Studia et 
documen/a hisloriae et iuris 8, s. 
23-47. Roma 1942. 
2556. TardeI Hermann. Ein 
bremischer Hexenprozess vom
>>>
2557 - 2572 


141 


Jahre 1603. Niederdeutsche Zeit- 
schrif/ fur Volkskunde 16, s. 39 
-48. Bremen 1938. 
2557. Taubenschlag Rafael. 
Das Strafrecht des polnischen Mit- 
telalters. Zeitschrift filr verglei- 
chende RechtswissenschaFt 51, s. 
282-374. Stuttgard 1937. 
2558. Taubenschlag Rafael. 
L'emprisonnement dans le droit 
greco-egyptien. Omagiu Professo- 
ruli Constantini Stoicescu pentne 
30 ann i de invatument. Bucuresti 
1940. 
2559. Timbal Duclaux de 
Martin Pierre. Le droit d'asile. 
Paris 1939. s. I V + 478. 
2560. Timbal Duclaux de 
Martin Pierre. La confiscation 
dans le droit fran
ais des XIlI-e 
et XIV-e siecIes. Re/me historique 
de droit franrais et etranger 4 ser. 
23, s. 35-60. Paris 1944. 
2561. TrUone Romualdo. I 
motivi morali e sodali dei parri- 
cidio secondo la giurisprudenza 
intermedia. Seritti giuridici in me- 
moria di Eduardo Mossari. Napoli 
1938. 
2562. UlImann Walter. Der 
Versuch nach der italienischen Leh- 
re des Mittelalters. Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis 17. Haarlem 
1939. 
2563 UlImann Walter. Re- 
flections on Medieval Torture. ]u- 
ridical Review 54. 1944. 
2564. UlImann Walter. The 
Medieval Theory of Legal and IlIe- 
gal Organizations. Law Quarterlf/ 
Review 60. 1944. 
2565. Ullrlch Gilnther. Ein 
Entwurf eines Zeitzer Urfehdebrie- 
fes. Zt. d. Sa v, St. Germ. Abt. 59, 
s. 270-272. Weimar 1939. 


2566. Utevskij B. S. Dekłara- 
cija prav cełovelca i grażdanina 1789 
g. i voprosy ugołovnogo prava. (La 
declaration des droits de l'homme 
et de citoyen de 1789 et les pro- 
blemes du droit criminel). Voprosl' 
gosudarstwa i prava vo Francuz- 
skoj burżuaznoj Revolucii XVIII 
v. Sbornik statej, posvjascennf/ch 
J 50-letiju francuzskoj Revolucii. 
Moskva 1940. (Vsesojuznyj Insti- 
tut Juridecesldch nauk NKJu SSSR. 
UCenye Trudy 11), 
2567, Utevsklj B. S. Istoria 
ugołovnogo prava v rabotach En- 
gelsa (Geschichte des Słrafrechts 
in den Arbf.'iten von Engels.. Te- 
zisf/ k dok/adam nauCnoj konfe. 
rencii po voprosam gosudarstva 
i prava v rabotach Fridricha En- 
gelsa 28, I. -1. Ił. 1941, s. 18 
-20. Moskva 1941. 
2568. Vergote I. Eculeus, Rad- 
und Pressfolter in den agyptischen 
Martyrerakten. Zeitschrift filr neu- 
testamentalische Wissenschaft 37 
s. 239-250. 1938. ' 
2569. Vergote I. Les princi- 
paux modes de suplice chez les 
Anciens et dans les textes chre. 
tiens. Bulletin de l'Institut his to- 
rique belge de Rome 20, s. 141 
-163. Bruxelles 1939. 
2570. Verpompe R. Voor de 
Brugsche vierschaar. Losse aan- 
teekemingen over het strafrecht in 
de XVI-e eeuw. Biekorf 44, s. 259 
- 296. Bri1gge 1938. 
2571. Wackernagel H. G. 
Blutrache und fehdewesen in der 
alten Eidgenossenschaft. Na tiona l 
Zeitung Nr. 277. Basel 1937. 
2572. Wagner R. Aus der 
BeratulIg des ersten schweizeri- 
schen Strafgesetzbuches von 1799.
>>>
142 


2573 - 2587 


Schweizerische Zeitschrift fi1r Straf- 
recht. Bem 1943. 
2573. Weber Helmut von. 
Die Entwicklung des Zuchthaus- 
wesens in Deutschland im 17. und 
18. Jahrhundert. Abhandlungen zur 
Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. 
Festschrift Adolf Zycha. Weimar 
1941. 
2574. Wennstrom Torsten. 
Brott och boter. Rattsfilogiska stu- 
dier i svenska landskapslagar. Lund 
1940, s. 312. 
2575. Wilcken Ulrich. tJber 
Entstehung und Zweck des Konig- 
friedens. Berlin 1942, s. 20. (Ab- 
handlungen der Preussischen Aka- 
demie der Wissenschaften. Phi\.- 
hist. Klasse, 15, 1941). 
2576 Windgassen H. Dieb- 
stahl und Betrug unter besonde- 
rer Beriicksichtigung des deutschen 
Mittelalters. Diisseldorf 1937, s. 80. 
2577. Winterfeld Luise. "Ru- 
ten und roven". Ein Beitrag zur 
Geschichte des Fehdeunwesens 
und Strassenraubes in Westfalen. 
Beitrage zur Geschichte Dortmunds 
und der Grafschaft Mark 46, s. 
69-109. Dortmund 1940. 
2578 Wittken Jungnik Frh. 
von. Die urarische Quelle der 
Idealgesetze des Plato aIs Grund- 
Iage eines Entwurfes des neuen 
volkischen Strafrechts. Berlin 1938, 
5. 93. 
2579. Wohlhaupter Eugen. 
Haargalge'n, MiiIlergalgen. Zt. d. Sav. 
Stift. Germ. Abt. 63, s. 324-326. 
Weimar 1943. 


2580. Woolsey Jr. John M. 
vide Leventhal Harold Nr. 2461. 
2581. Wrede Heinrich Joa- 
chim. Die Untreue von der Pein- 
lichen Gerichtsordnung 1532 bis 
zum Strafgesetzbuch fUr das Deu- 
tsche Reich vom 15. Mai 1871. 
Eine historische und dogmatische 
Untersuchung. Berlin 1939, s. 90. 
(RechtswissenschaftIiche Studien, 
Heft 73). 
2582. Wiirtenberger Thomas. 
Das Kunstfalschertum, Entstehung 
und Bekampfung eines Verbrechens 
vom Anfang des 15. Jahrhunderts 
bis zum Ende des 18. Jahrhun- 
derts. Weimar 1940, s. XII + 247. 
(forschungen zur Geschichte des 
deutschen Strafrechts, Bd. 11). 
2583. Wiistendorfer Marie 
Theresia. Das baierische Straf- 
recht des 13. und 14. Jahrhunderts. 
Miinchen 1942, s. VI + 286. 
2584. Zeiger Ivo. NuIla poe- 
na sine lege. Stimmen der Zeit. 
s. 297. n. freiburg i Br. 1937. 
2585. Zwaardermaker A. F. 
AsYlverleening in Nederland. De 
aids 102, s. 56-83. Amsterdam 
1938. 
2586. Żmigryder-Konopka 
Zdzisław. La nature juridique 
de la relegation du citoyen roma in. 
Revue h;stor;que de droit franra;s 
et etranger 4 ser. 18, s. 307-347. 
Paris 1939. 
2587.. Gli Statuti Criminali 
di Chiavenna vide Nr. 598.
>>>
143 


VI. 
PROCES -- PROCEDURE 


2588. Adamus Jan. O wstęp- 
nych aktach procesu litewskiego 
(do II Statutu). (Die Einleitungsakte 
im Iitauischen ProzEi!ss). Ateneum 
Wileńskie 12, s. 205-281. Wilno 
1937. 
2589. Almquist Jan Eric. 
"Med hand a ,bok". Svensk jurist- 
fidning 22, 5.240-246. Stockholm 
1937. 
2590. Arangio-Ruiz Vincen- 
zoo Una cognitio dell' imperatore 
Caracalla in Siria. Bullettino deI/' 
Istituto di Diritto romano 49/50, 
s. 46-57. Roma 1947. 
2591. Barlocher A. Gerichts- 
organisation und Zivilprozess im 
Kanton Santis 1798 - 1803. Zu- 
rich 1940. 
2592. Berneker Erich. Zur 
Rechtskraft im ptolemaischen Pro- 
zessrecht. Festschrift Paul Koscha- 
ker III, s. 268-280. We:mar 1939. 
2593. Besnier R. Action et 
juridiction a l'epoque des coutu- 
miers normands. Tijdschrift voor 
RechtsgeschiedeTlis 17, s. 1 - 8. 
Haarlem 1939. 
2594. Besnier R. L'introduc- 
tion de l'instance a I'epoque des 
coutumiers normands. Tijdschrift 
voor Rechtsgeschiedenis 17, s. 184 
-213. Haarlem 1939. 
2595. Besnier R. Vadiatio le- 


gis et leges, les preuves de droit 
commun a l'epoque des coutumiers 
normands. Revue historique de 
droit fran(ais et etranger 4 ser. 
20, s. 88-135. Paris 1941. 
2596. Binon St. vide Nr. 664. 
2597. Biscardi Arnaldo. La 
protezione interdittale nel proces- 
50 romano. Padova 1938, s. VI + 
158. (Studi di diritto processuale 
Nr. 12). 
2598. Bock Friedrich. Studien 
zum politischen Inquisitionsprozess 
Johanns XXII. Quellen und For- 
schungen 'aus italienischen Archi- 
ven und Bibliotheken 27, s. 109 
-134, Roma 1936/7. 
2599. Bock Friedrich. Der 
Este-Prozess von 1321. Archivum 
Fratrum Praedicatorum 7, s. 41 
-111. Paris 1937. 
2600. Bock Friedrich. I pro- 
cessi di Giovanni XXII contro i 
GhibeIIini delie Marche. Bulletfino 
dell' Istituto storico italiano e 
Archivio Muratoriano n. 57, 5. 1 
-52. Roma 1941. 
2601. Boehm Ernst. Der Schop- 
penstuhl zu Leipzig und dęr 5ach- 
siche I nquisitionsprozess imBarock- 
zeitaIter. Zeitschrift fUr die gesamte 
Strafrechtswissenschaft 59,1939:40, 
s. 371 n, 620 n; 60, 1940, 5. 155 
n; 61, 1942, 5. 300 n. 


.
>>>
. 


144 


2602 - 2623 


2602. Bohacek Miroslav. 
Nuovi studi su Ile actiones negati- 
vae. Bullettino dell' tst;tuto d; D;- 
ritto romano 46, s. 142 - 193. 
Roma 1939. 
2603. Bohatec J(oseph). Cal- 
vin et la procedure civile a Ge. 
neve. Revue h;s!or;que de droit 
fran(a;s et elranger 4 ser. 17, s. 
229--303. Paris 1938. 
2604. Bónis G. Erdelyi per- 
jogi emJekek: Idea processuum 
1776. (Siebenbiirger prozessrechtli- 
che Denkmaler: Idea processuum 
1776). Kolosvar 1942. 
2605. Bonis G. vide Nr. 1520. 
2606. Borowski Stanisław. 
Mazija. M;scellanea h;stor;co-jur;d;- 
ca. Sbornlk prac; o dej;nach pra- 
va. K sedesa!inam Jana Kaprasa. 
Praha 1940. 
2607. Bossowski Franciszek. 
I uris (ususfructus, servitutis) vin- 
dicatio, hereditatis petitio, powódz- 
two do ochrony wolności rzeczy. 
Rocznik Prawniczll Wileński 9, s. 
1-14. Wilno 1938. (vide Nr. 2607). 
2608. Bossowski Franciszek. 
De iuris vindicatione, hereditatis 
petitione, de rei libertate defen- 
denda. Rocznik Prawniczy Wileń- 
ski 9. s. 15 - 130. Wilno 1938. 
(vide Nr. 2606). 
2609. Brandt W. vide Nr. 2338. 
2610. Brasiello Ugo vide Nr. 
2340a, 
2611. Braunschweig M. 
Schicksale vor Schranken, Beriihm- 
te Schweizer Kriminalprozesse aus 
vier Jahrhunderten. Ziirich 1943. 
2612. Brecht Chl'istoph H. 
Zum romischen Komiłialverfahren. 
Z!. d. Sav. Sm!. Rom. Abt. 59, s. 
261-314. Weimar 1939. 


2613. Brigante-Cołonna G. 
e Chiorando E. Le proces de 
Censi 1599. Trad. par S. Campaux. 
Pdris 1937, s. 302. 
2614, Biichel J. B. Ausziige 
aus den Protolmllen des Hofge- 
richts der Grafschaft Vaduz aus 
der Zeit der Hohenemser Grafen. 
]ahrbuch des h;slorischen Vereins 
fiir das Furstentum Lichtens!e;n 
38, s. 107-149. 1938. 
2615. Busek Vratislav. Der 
Prozess der Indicia. Zt. d. Sav. 
Stift. Kan. Abt. 29, s. 447 - 461. 
Weimar 1940. 
2616. Bylloff Fritz. Die letz- 
ten Zaubereiprozesse in Miihldorf 
und Landshut. Ze;!schr;ft fur balle- 
rische Landesgeschichte 11. 1938. 
2617. Carrelli Edoardo. L'actio 
Pub:iciana rescissoria. Studia et 
documenta h;storiae et iuris 3, s. 
20-41. Roma 1937. 
2618. CarreIli Edoardo. L'actio 
inslitutoria ex Velleiano senatuscon- 
suito. Rivista italiana per fe sclen- 
ze giuridiche N. S. 12, s. 63-96. 
Roma 1937. 
2619. Carrelli Odoardo. La 
genesi di procedimento formulare. 
Milano 1946. 
2620. Carstens Werner. Ge- 
schlecht und Beweisrecht in den 
Dithmarscher Landrechten. Zeif- 
schriff der Oesellschaft filr Schfes- 
wig-Hofs!einische Qeschichte 69, 
s. 1-28. Neumiinster 1941. 
2621. Cavin P. Du jury ił 
I'echevinage. Lausanne 1938. 
2622. Chiorando E. vide Bri- 
gante-Colonna G. Nr. 2612. 
2623. Collas J. P. and Hołd. 
sworth W. S. vide Nr. 96.
>>>
1 


2624 - 2641 


2624. Collinet Paul et Nlco- 
lau Hathieu. Gaius IV, 48. Re- 
vue historiQue de droit franfals 
et etranger 4 ser. 16, s. 549. Paris 
1937. 
2625. Co1linet Paul. La nature 
des actions des interdits et des 
exceptions dans l'oeuvre de Justi- 
nien. Paris 1947. 
2626. Condonari Miehlel' Sla- 
vomll'. Dreierlei Billigkeit. Stu- 
di di Storia e Diritto in Ol1ore di 
Enrico Besta III, s. 503 - 528. 
Milano 1939. 
2627. COl'oi Jean. T. Statilius 
Taurus, consul en 44 apr. J.-c. et 
son proces pour magie et pour 
repetundae sous I'Empereur Claude. 
Revue historique de droif franfais 
et etral1ger 4 ser. 16, s. 743-745. 
Paris 1937. 
2628 De Gl'oot D. Nog een 
kerkelijke procedure te Zwolle in 
het begin der XVIIl-e eeuw. Ge- 
reformeerd theologisch tijdischrift 
38, s. 222-241. Aalten 1937. 
2629. DelIa Rocca Fernando. 
Aspetti delia formazione storka 
dena oppositio tertii nel processo 
canonico. Studi di Storia e Dirit- 
lo in onore di Arrigo Solmi I I, s. 
367-398. Milano 1941. 
2630. DelIa Venel'ia. L'inqui- 
sizione medievale e il processo in- 
quisitorio. Milano 1939. 
2631. De Mal'Uno F. La giu- 
risdizione nel diritto romano. Pa- 
dova 1937. 
2632. De Sal'lo Lulgi. La pro- 
duzione di documenti nel processo 
romano classico (procedura formu- 
lare e cognitio extra ordinem). Ren- 
diconti dei R. Isfituto lombardo 
di Scienze e Lettere. Classe delle 
Lettere e Sciel1ze morali e stori- 


145 


che 71, s. 26
-272. Milano 1937/8. 
2633. Dolene Metod. Pravno- 
zgodovinski prikaz' doka.!nega po- 
stopanja pri sodisCich slovenskega 
ozemlja s posebn'm o
irom na 
Ijudsku sodisca. Rechtshistorische 
Untersuchung des Beweisverfah- 
rens in den Gerichten in Slove- 
nie n mit besonderer ł3erucksich- 
tigung der Volksgerichte). Zbornik 
znanstvenih razprav 14. Ljublja- 
na 1938 (odb. s. 80). 
2634, Donatutl Guldo. Actio 
funeraria. Studia et documenta 
historiae et iuris 8, s. 48 - 81. 
Roma 1942. 
2935. DulI Rudolf. Zur Frage 
des Gottesurteils im vorgeschicht. 
lichen romischen Zivilstreit. Zt. d. 
Sav. Stift. Rom. Abt. 58, s. 17- 
35. Weimar 1938. 
2636. DulI Rudolf. Zum de 
plano Verfahren. Zt. d. Sav. Stift. 
Rom. Abt. 60, s. 234-236. We i- 
mar 1940. .. 
2637. DulI Rudolf. Archaische 
Sachprozesse und Losverfahren. 
Zt. d. Sav. StW. Rom. Abt. 61, s. 
1-18. Weimar 1941. 
2638. DUl'kes Wernel'. Der 
Konflikt. Die geschichtliche Ent- 
wicklung urid heutige Bedeutung 
der Vorentscheidung von Verwal- 
tungsbehOrden bei Klagen wegen 
Amtsverpflichtung der Beamten. 
Philippsburg 1938, s. 183. 
2639. EgeI' Otto. Eid und 
Fluch in den maionischen und 
phrygischen Suhne- I nschriften.Fest- 
schrifl Paul Koschaker IIl, s. 281 
-293. Weimar 1939. 
2640. Engelmann W. vide Nr 
789. 
2641. El'dmann Cal'l. Der 
Prozess Heinrichs des Lowen.
>>>
146 


2642 - 2660 


in: Kaisertum und Herzogsgewalf 
im Zeitalter Friedrichs /. Studien 
zur po/ifischen und Verfassungs- 
geschichte des hohen Mitfelalters. 
Berlin 1944. (Schriften des Reichs- 
instituts fUr altere deutsche Ge- 
schichtsforschung. Bd. 9). 
2642. Erichsen W. Ein demo- 
tischer Prozessvertrag. ZeUschrift 
fUr iigppt;sche Sprache und Alter- 
fumskunde 77. Leipzig 1942. 
2643. Erler Adalbert. Der 
Ursprung der Gottesurteile. Pa i- 
deuma. MitteUungen zur Kulfur- 
kunde 2, s. 44-65. Leipzig 1941. 
2644. Erler Adalbert. Sich 
selbst das Urteil sprechen. Ober- 
deutsche ZeitschrUt fur Volkskun- 
de 17, s. 143 -156. Biihl-Baden 
1943. 
2645. Erman Heinrich. Gaius 
IV 46. Zt. d. Sav. SUff. Rom. Abf. 
58, s. 164-167. Weimar 1938. 
2646. Erman Heinrich. Ein. 
gelOstes Ratsel. Zt. d. Sav. StUt- 
Rom. Abt. 59, s. 560-562. We i- 
mar 1939. 
2647. Erman Heinrich. Ent. 
gegnung. Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt 
59, s. 592 - 595. Weimar 1939. 
(vide Wlassak M. Nr. 2807). 
2648. Esposito Mario. Un 
proces contre les Juifs de la So- 
voie en 1329. Revue d'Hisfoire 
ecclesiastique 34, s. 785 - 801. 
Louvain 1938. 
2649. Fehr Hans. Zur Erkla- 
rung von Folter- und Hexenpro- 
zess. Zeitschriff fUr schweizerische 
Oeschichte 24. 1945. 
2650. Foster E. S. Guilty or 
Not Guilty. Four Athenian TriaIs. 
Oreece and Rome 12, s. 21-27. 
London 1943. 
2651. Frezza Paolo. Osser- 


- 


vazione sulla legis actio per iudi- 
cis postulationem. Studia et docu- 
men ta hisforiae et ;uris 9, s. 21 
-26. Roma 1943. 
2652. Fruln Th. A. Geschie- 
denis van de Wetenschap van het 
Nederlandsch Burgerlijk Proces- 
recht na 1811. Amsterdam 1937. 
s. 40 (= Geschiedenis der Neder- 
landsche Rechtswetenschap. Deel I, 
s. 245-284. 
2653. Gebauer H. Schach dem 
Strassenraub. Arch;v fUr Kulfur- 
gesch;chte 27, s. 287-311. Leip- 
zig 1937. 
2654. Gehring Paul. Der He- 
xenprozess und die Tiibinger Ju- 
ristenfakultat. (Untersuchungen ZUI' 
wiirttembergischen Kriminalrechts- 
pflege im 16. und 17. Jahrhundert). 
Zeitschrift fUr wurttembergische 
Landesgesch;chte 1, s. 157-188. 
370-405. Stuttgart 1937. 
2655. Genet Raoul. De la pro- 
cedure formulaire du droit romain 
a la procedure de la Cour per- 
manente de Justice international. 
Revue Jnternationale Franfaise du 
Drait des Oens, 3-e annee, t. 5, 
s. 17-22. Paris 1938. 
2656. Genzmer Erich vide Nr. 
1577. 
2657. Genzmer FeUx vide Nr. 
2391. 
2658. Gernet Louis. Sur la no- 
tion du jugement en droit grec. 
Arch;ves d'H;stoire du Dra;t Or;en- 
tal l, s. 111-144. Bruxelles, Pa- 
ris 1937. 
2659. Giffard Andre E. En- 
core un mot sur "I'actio incerti". 
Revue hisfor;que de dra;t franfa;s 
et efranger 4 ser. 16, s. 670-673. 
Paris 1937. 
2660. Gintowt Eduard. Ueber
>>>
. 


2661-2677 


147 


den Charakter der Interdikte und 
der ludicia ex inłerdicło. Studi in 
memoria di A/do A/bertoni 11, s. 
233-297. Padova 1937. 
2661. Gioffredi Carlo. Su I'ori- 
gine delIa condemnatio pecuniaria 
e la słrutłura deI processo roma- 
no. Studia et documenta historiae 
et iuris 12, s. 136-147. Roma 
1946. 
2662. Gioffredi Carlo. Con- 
tributi alIo studio dei processo ci- 
vile romano. Milano 1947, s. 94. 
2663. GoebelJulius and Naug. 
hton T. Raymond. Law Enfor- 
cement in Colonial New York: 
A Study in Criminal Procedure 
0664-1776). New York 1944, s. 
XXXIX +794 +73. 
2664. Goebel Julius jr. vide 
Nr. 2407. 
2665. Gołunskij S. A. i Karev 
D. S. Istorija suda i ugołovnogo 
processa. Albom nagljadnych po- 
sobij sostavili... Pod redakciej A. 
]. Wysinskogo. (Histoire du tri bu- 
nal et de la procedure criminelIe). 
Moskva 1938, s. 95. 
2666. Grabowski Ignacy ks. 
Postępowanie inkwizycyjne prze- 
ciw heretykom w średniowieczu. 
(La procedure interrogatoire contre 
les heretiques au moyen-age). Głos 
Kapłański. Warszawa 1937, (odb. 
s. 61). 
2666a. Grodzinskij M. M. vide 
Nr. 2413. 
2667. Guilmain Jean. Les pro- 
ces civil dans les justices seigneu- 
riales apres Ph. deo Beaumanoir 
(1283). Bordeaux 1937, s. 180. 
2668. Gulraud Jean. Histoire 
de I'lnquisition au Moyen-Age. Tome 
11: L'lnquisition au XlII-e siecI e 
en France, en Espagne et en ita- 
lie. Paris 1938, s. I V + 600. 


2669. Giinther F. vide Nr. 
2414. 
2670. Gunzert Walther. Ein 
Streit um Hexengut in der Wurm- 
serschen Bannherrschaft Venden- 
heim CUnterelsass) am Ausgang 
des 16. ]ahrhunderts. Zeifschrift 
fur die Geschichte des Oberrheins 
N. F. 54. Karlsruhe 1941. 
2671. Haas EIsa de vide Nr. 
894. 
2672. Hasklns George L. 
]udicial proceedings against a trał- 
tor after Boroughbridge 1332. Spe- 
cu/um 12, s. 509-515. Cambridge 
(Mass. 1937. 
2673. Beck Peter. Die Ehe- 
verteidiger im kanonischen Ehepro- 
zess. Eine rechtsgeschichtłiche und 
rechtsdogmatische Studie. Bonn 
1937, s. XVI + 120. (Kanonistische 
Studien und Texte, Bd. 12). 
2674. Heimpel Hermann. Das 
Verfahren gegen Peter von Hagen- 
bach zu Breisach (1474). Ein Bei- 
trag zur Geschichte des deutschen 
Strafprozesses. Zeitschriff fUr die 
Geschichte des Oberrheins N. F. 
55, s. 321-357. Karlsruhe 1942. 
2675. Heppe Helnrich vide 
Soldan Wilhelm Gottlieb Nr. 
2547. 
2676. Hildesheimer E. Un 
proces de sorcellerie au Parlement 
de Normandie (XVII-e siecIe): les 
possedees de Louviers. Revue hi- 
storique de droif fran(ais et efran- 
ger 4 ser. 16, s. 773-774. Paris 
1937. 
2677. Hofmeister Philipp. 
Das summarische Prozessverfahren 
in Codex iuris canonici. Acta Con- 
gressus iuridici internationa/is IV. 
s. 433-468. Roma 1937.
>>>
uę 


2678 - 2699 


2678. ijoldswOJ'th W. S. vide 
Nr. 96. 
2679. JJoUand H. A. Writs and 
BiUs, New Light on the 12 th and 
13tJ1 Centuries. Cambridge Law 
loumal 8, s. 252-264. 1944. 

680. Holtzmann Waltber. 
ZUm Prozess der Abtissin Mathia 
von S. Maria in Capua. Zt. d. Sav. 
-Smt. Kan. Abt. 27, s. 299-309. 
Weimar 1938. 
2681. Hombert Marcel et 
Preaux Clail'e. Recherches sur 
Je prosangelma a ł'epoque ptole- 
maique. Chronique d'Egppte 34, s. 
259--290. BruxeIles 1942. 
2682. Hughes James Austin. 
W.i.tnesses in c.r.iminal tri aIs of cle- 
ries. An .hi
torkal synopsis and 
c.ommentary. Washington 1937, s 
IX + 121. 
2683. Hurnard Naomi O. The 
Jury of Presenłment and łhe Ass- 
ize of CIa ren don. English histori- 
cal Review 56, s. 374-410. Lon- 
don 1941. 
2684. J aneau H. L' arbitrage 
en Dauphine au moyen-age. Revue 
hisforique de droit lranfais et etran- 
ger 4 ser. 24-25. Paris 1946/7. 
2685. Janossy A. Reformtó- 
l'ekvesek a polgari peres eljaras 
teren a XVIII sz. (Die R£'formbestre- 
bUJ1gen auf dem Geblete des li- 
vilprozesses im XVIłI. JhrJ. Sza- 
zadok. Budapest 1941. 
2686. Johnson C. Notes on 
13th Century Judicial Procedure. 
English historical Review 62, s. 
508 -521. London 1947. . 
2687. Kalbfleisc.h K. Hypom- 
nena an den Epistrategen wegen 
einer selbsWitigen pignoris capio. 
Zt. d. Sav. Stilt. Rom. Abt. 65. Wei- 
mar 1947. 


2688. Kantorowicz Jlern,.ann. 
vide 
r. 1
1,6. 
2689. Karev D. S. vide Go- 
łunsklj S. A. Nr. 2665. 
2690. J{ealy John James. 
The inłroductory libeIlus in CJ1l,lrch 
courł procedure. Art hisłorical sy- 
nopsis and commenłary. Washing- 
ton 1937, s. XI + 112. 
2691. Kisch Guido. Słudien 
zur Gescbichte des ]udeneides im 
Miłtelalter. Hebrew Union College 
Annual 14, s. 431-456. Clncin.n
- 
łi 1939. 
2692. Kisch Guldo. Tbe Lands- 
hut Jewry Oath. Historia Judaica 
l, s. 119-121. New York 1939. 
2693. Kisch Guldo. A Four- 
teenth-Century Jewry Oath of South 
Germany. Speculum 15, s. 331- 
357, Cambridge (Mass.) 1940. 
2694. Kisch Guido. Nurem- 
berg Jewry Oaths. Historia Judai- 
ca 2, s. 23-38. New York 1940. 
2695. Koch Hans-Henning. 
Die leugenbeweisregeln des ln- 
quisitionsprozesses im Lichte der 
modernen łorensischen Psycholo- 
gie. Hamburg 1937, s. 62. 
2696. Koranyl Karol vide Nr. 
1004, 1006. . 
2697. Kreller Hans. Ipsam 
rem condemnare. lur Kritik von 
Gai IV 48. zt. d. Sav. Stilt. Rom. 
Abt. 58, s. 36-61. Weimar 1938. 
2698. Krober Albrecht. Kam'pf 
um die Reform des MiIitarstraf- 
prozesses 1893-1898. Gotłingen 
1940, s. 94"" 
2699. Kiinssberg Eberhard 
Frh. von. Schwurgebarde und 
Schwurfingerdeutung. Freiburg i. 
Br. 1941, s. 30. (Das Rechtswahr- 
zeichen. Beitrage zur Rechtsge-
>>>
2700 - 2716 


schichte und recht1ichen Volkskun- 
de. Heft 4). 
2700. Lammli Franz. Oas at- 
tische Prozessverfahren in seiner 
Wirkung auf die Gerichtsrede. Pa- 
derborn 1938, s. 167. 
2701. Lanrranchi Fabio. Stu- 
di sull' ager vectigalis. l. La clas- 
sicita dell' actio in rem vectigalis. 
Faenza 1938, s. 125. 
2702. Lang Albert. Rhetori- 
sche Einfliisse auf die Behandlung 
des Prozesses in der Kanonistik 
des 12. )ahrhunderts. Festschrift 
Eduard Eichmann, s. 69-97. Pa- 
derborn 1940. 
2703. Le Cacheux M. J. Notes 
sur I'arbitrage en Normandie au 
XIV siec1e. Revue historique de 
droit fran(ais et etranger 4 ser. 
17, s. 716-717. Paris 1938. 
2704. Lega Michael. Partes 
actoris in iudicio criminali et di- 
versae formae processus crimina- 
lis. Acta Congressus iuridici inter- 
nationalis IV, s. 469-474. Roma 
1937. ł 
2705. Leicht Pier Silverio. 
Ulłime menzioni delie ord ali e e 
delio duello giudiziario in Italia. 
Festschrift Ernst Hellmann " s. 
95-101. Weimar 1940. 
2706. Lemosse M. Cognitio. 
Paris 1944, s. 283. 
2707. Levi Livio. Le caracłere 
executif de I' "actlo" et I'obligation 
de defendre a I'encontre des "a- 
cłiones in personam". Roma 1938, 
s. 8. 
2708. Levy-Bruhl Henri. 
Oeux etudes: addicere et auctori- 
łaso Paris 1942, s. 44. 
2709. Loning George Anton. 
Frantz Adam K6hnens Fehltritt und 
Prozess (1684-1688). Bremisches 


149 


. 


]ahrbuch 3
. s. 205-236. Bre- 
men 1940. 
2710. Luzzatto Giuseppe 
Ignazio. Procedura civile roma- 
na, I: Esercizio dei diritti e difesa 
privata. Bologna 1946. 
2711. Maes Louis Th. vide Nr. 
2472. 
2712. Mark Lemmit. Noiapro- 
tiessidest Eestis XVIII. sajandi 10- 
pul ja XIX. sajandi alguses. (He- 
xenprozesse in Estland zu Ende 
des 18. und Beglnn des 19. Jhts.. 
Ajalooline Ajakiri 17, S. 20-34. 
tartu 1938. 
2113. Markov Joser. Recnik 
a porucnik. (Kapitola z dejin ce- 
skeho zemskeho soudniho rizeni). 
(Vorsptechen und Vertreter). Bra- 
tislava 1937, S. 36. (Sbornik pra- 
vnicke Fakulty University Komen- 
skeho c. 10). 
2714. Markov Joser. Svedce- 
ni pUhonu akontumacni rozsudek. 
(La verification de la citation ef 
la condamnation par contumace). 
Miscellanea historico-juridica. Sbor- 
nik prac; o dejinach prava. K Ae- 
desatinam lana Kaprasa. Prahct 
1940. 
Z115. Marquordt Gerhard. 
Vier rheinische Prozessordnungen 
aus dem 16. Jahrhundert (Mainzer 
Untergerichtsordnung v.1534; Trier 
Untergerichtsordnung V. 1537; Kol- 
ner Gerichtsordnung V. 1537; Jii- 
licher Ordnung und Reformation 
v. 1555), Ein Beitrag zum Prozess- 
recht der Rezeptionszeit. Bonn 
1938, s. XII + 82. (Rheinisches 
Archiv, 33). 
2716. Mayer-Edenhauser 
Theodor. Prozessgeschichtliches 
aus SI. Trudpert. [in:] Beitrage zur 
Oeschichte von St. Trudpert, s. 152 
-168. Freiburg i. Br. 1937.
>>>
150 


2717 - 2738 


2717. Meekings C. A. F. Ab- 
stracł of Feet and Fines for Sur- 
rey 1509-58. Surrev Record So- 
cietv. 1946. 
2718. Meier Karl. Lemgo, eine 
Hochburg der Hexeninquisition. 
Mitteilungen aus der lippeschen 
Oeschichte 16, s. 5- 62. 1938. 
2719. Mercati Angelo. Inter- 
rogatorio di Templari a Barcellona 
(1311). Qesammelte Aufsatze zur 
Kulturgeschichte Spaniens, Bd. 6, 
s. 240-251. Miinster in Wesłfa- 
len 1937. 
2720. Mercati Angelo. II som- 
mario dei processo di Giordano 
Bruno. Studi e Testi Nr. 101. 1942. 
2721. Meyer Emil. Ordalien 
im Posener Lande. Deutsche wis- 
senschaftliche Zeitschrift fUr Po- 
len 33, s. 71-76. Poznań 1937. 
2722. Michel Anton. Ein Bi- 
schofsprozess bei Michael KeruI- 
Iarios. Bl'zantinische Zeitschrift 41, 
s. 447-452. Leipzig 1941. 
2723. Monier Raymond. Hi- 
stoire de la procedure civile a Lilie 
du XIII-e siecle a la fin du XV-e 
siecle. Lilie 1938, s. 47. 
2724. Monier Raymond vide 
Nr. 339. 
2725. Montini R. U. I processi 
spielberghiani. I fogli matricolari 
delio Spielberg. Roma 1937, s. IX 
+258. 
2726. Móra Michael von. 
Beitrage zur Geschichte des kirch- 
lichen Prozessrechtes im XII. Jahr- 
hunderł. A Qróf Klebelsberg Ku. 
nó Magvar Tortenetkutató Inthet 
Evki5nvve 7, s. 13-68. Budapest 
1937. 
2727. Móra Michael von. Die 
Frage des Ziviłprozesses und der 


Beweislast bei Gratian. pecs 1931. 
s. 60. 
2728. Móra Mihaly vide Nr. 
1664. 
2729. Moriarty Eugene Ja- 
mes. Oaths in eccłesiastical courts. 
An historical synopsis and com- 
mentary. Washington 1937, s. X 
+107. 
2730. Miiller Hans. Zur Ge- 
schichte der bindenden Gesetzes- 
auslegung. Berlin 1939, s. VII + 
122. 
2731. Miiller Reinhard. Stu- 
dien Z'.1m Inzichtverfahren nach 
bayerischen Quellen. Leipzig 1939, 
s. VIII + 107. 
2732. Naber J. C. De actione 
impetranda. Rivista di Storia dei 
Diritto italiano 11, s. 5-16. Bo- 
logna 1938. 
2733. Naber J(oannes) C(a- 
rolus). De executione rescripti 
alienaeve sententiae admonitricis. 
Rivista di Storia dei Diritto ita- 
liano 11, s. 257-270. Bologna 
1938. 
2734. Naber J. C. De actione 
edenda. Rivista di Storia dei Di- 
ritto italiano l J, s. 481-500. Bo- 
logna 1938. 
2735. Namysłowski Włady- 
sław. Samopomoc a pozew sądowy 
na pomorzu chorwackim. (Selbsł- 
hilfe und Gerichtsladung in Kroa- 
tien). Przewodnik Historvczno-Pra- 
wnv 5, s. 11-23. Lwów 1937. 
2736. Naughton T. Raymond 
vide Goebel Julius Nr. 2663. 
2737. Nicolau Mathleu vide 
Collinet Paul Nr. 2624. 
2738. N oailles P. Vindfcła. 
Revue historique de droit franrais 
et etranger 4 ser. 20, s. 1-57. 
Paris 1940:41.
>>>
2739 - 2756 


151 


2739. Noailles P. Le proces 
de Virgi. Revue des Etudes /atines, 
5. 106-138. Paris 1942. 
2739 a. N oailles P. Manum 
injicere. Revue historique de droit 
fran(ais et etranger 4 ser. 22, s. 
1- 34. Paris 1943. 
2740. Oosten Meelf Sybens 
van. De ambtohalve vervolging 
naar oudfriesch recht. Leiden 1938, 
s. XII + 84. 
2741. Opitz Gottfried vide Nr. 
1157. 
2742. PadochJarosIav.Grun- 
tovyj proces hetmanscyny. (Der Bo- 
denprozess im Hetmanstaat. Lwów 
1938, s. 51. 
2743. Pantazopoulos N. J. 
Ein Beitrag zur Entwicklung der 
Diaitesie im altgriechischen Recht 
mit besonderer Beriicksichtigung 
des attischen Rechts. Fes tsch rift 
Paul Koschaker III, s. 199-223. 
Weimar 1939. 
2744. Perandi Adolf. Das 
ordentliche Verfahren in biirgerli- 
chen Streitsachen vor dem est- 
landischen Oberlandgericht zur 
schwedischen Zeit. (Uldmenethus 
tsiviilasjus eestimaa ii1emmaakoh- 
tus rootsi ajal). Tartu 1938. (Acta 
Archivi Centralis Estoniae Nr. 6). 
2745. Ptister Kurt. Beatrice 
Cend. Miinchen 1947. (Prozesse 
der Weltgeschichte Bd. O. 
2746, PitIo R. W. H. De on- 
twikkeling der executeele. Guoda 
1941, s. 227. 
2747. Planta P. C. von. Der 
Bermina- Bergwerkprozess aus den 
)ahren 1459-1462 zwischen der 
Familie Planta und dem Bischof 
von Chur. Biindnerisches Monats- 
b/att, s. 97-111. Chur 1938. 


2748. Plucknett T. F. T. The 
Origin of Impeachment. Transac- 
tions of the Ropal Historica/ 50- 
cietp 24, s. 47-72. London 1942. 
2749. Polacek Vojt{
ch. De- 
negatio. Pfispevek k otazce zani- 
ctuvych rozhodnuti a diskrecni pra- 
vomod soudnich magistratu v fim- 
skem civilnim soudnictvi. Ostrava 
1947, s. 159. 
2750. Preaux Claire vide 
Hombert Marcel Nr. 2681. 
2751. Pugliese Giovanni. Le- 
zioni suI processo civile romano. 
II processo form ula re. Venezia 
1946. 
2752. Putnam B. H. Procee- 
dings before the )ustices of the 
Peace in the 14th and 15th cen- 
turies (Edward III - Richard III). 
1938. 
2753. Regnier E" abbe. Pro- 
ces entre les cures de Lainsecq 
et de Sainpuits au sujet des dimes 
et droits curiaux sur une maison 
et ses dependances au XVIII-e 
siecle. Memoires de la Societe pour 
I'Histoire du Droit et des Insfifu- 
tions des anciens Paps bourgui- 
gnons, comtois et romands 5, s. 
210-216. Paris, Dijon 1938. 
2754. Reuter V. Le jugement 
du tribunal militaire international 
de Nuremberg. Paris 1946. 
2755. Ricca-Barberis Mario. 
Le droit d' agir dans la tradition 
germanique et dans la tradition 
latine (Klage et actio). Recueil 
d'Etudes en l'honneur d'Edouard 
Lambert. 1938. (odb. s. 6). 
2756. Riccobono Salvatol'e. 
Interdictum-Actio. Ulp. LXIX ad 
Ed., fr. 1 9 4-9. D. 43, 17 - Gai. 
IV 155. Fes tschrift Paul Koscha- 
ker II, S. 368-384. Weimar 1939.
>>>
152 


2757 - 2777 


2757. Richardson H. G. and 
Sayles G. O. vide Nr. 417. 
2758. Robertz p, Die Straf- 
rechtspfIege am Haupt- und Kri- 
minalgericht in ]iiIich von der Ka- 
rolina bis zur Aufklarung (1540 
-1744). Zeitschrift des Aachener 
Oeschichtsvereins 61, s. 1-63, 
Aachen 1940. 
2759. Rogers R. V. vide Nr. 
1247. 
2760. Roman G. Le proces 
des Templiers. Montpellier 1943. 
2761. Rota Antonio. Rilievi 
sulla procedura di esecuzione di 
pubblici isfn1menti a Roma nel 
secolo XIV. Studi di Storia e Di- 
ritto in onore dl Arrigo Solmi n, 
s. 465-499. Milano 1941. 
2762. Sayles G. O. vide Ri- 
chardson H. G. Nr. 417. 
2763. Sayles G. O. vide Nr. 
441. 
2764. Schlma Hans. Kanoni- 
sche Rechtsgedariken im moder- 
nen ZiviIprozessrecht. Acta Con- 
gressus ;uridic; internatioria/is V, 
s. 379-394. Roma 1937. 
2765. Schmidt Eberhard. In- 
quisitionsprozess und Rezeption. 
Studien zur Geschichte des Straf- 
verfahren
 in Deutschland vom 13. 
bis 16. 1ahrhundert. Festschrift fiir 
tieinrich Siber. leipzig 1940. (odb. 
s. 85). 
2166. Schreiber R. Vom Ver- 
fahren der alten Mannrechte von 
Elbogen und tachano Zeits ch r;ft 
fUr sudetendeutsche Oeschichte 6. 
1943. 
2767. Schubart Wilhelm. Cau- 
sa H"lensis. Archiv fUr Papllrus- 
forschung 13, s. 26-39. Leip- 
zig 1938. 


2768. Schwarz Andreas B. Si- 
cherungsiibereignung und Zwangs- 
vollstreckung in den Papyri. Ae- 
gllPtus 17, S. 241-282. Milano 
1937. 
2769. Schwerin Claudius Frh. 
v. Das Gotłesurteil des Poppo. 
Zt. d. Sav. StUt. Oerm. Abt. 58, S. 
69-107. Weimar 1938. 
2770. Schwerin Claudius Frh. 
v. GeschichtIiche Gotłesurłeile. 
Forschungen und Fortschritte 14, 
S. 236-237. Berlin 1938. 
2771. Semkowicz Włady- 
sław. Jeszcze o przysiędze na 
słońce w Polsce. (Nochmais iiber 
den Eid auf die Sonne). Studia 
HistorlIczne ku czci Stanisława 
KutrzebIl I, s. 429-444. Kraków 
1938. 
2772. Siber Heinrich. Praju- 
diziaIitat feststellender Zwischen- 
urłeile. Zt. d. Si/v. Stift. Rom. Abf. 
65, S. 1-42. Weimar 1947. 
2773. Sifman M. Iz istorii vo- 
prosa o zasciłe na predvariłelnom 
sledstvii. (Zur Geschichte des Pro- 
blems der Verłeidigung in der Vor- 
unłersuchung). Sovetskoe Oosu- 
darstvo ; Pravo Nr. 2, S. 78-91. 
Moskva ł 941. 
2774. Solazzi Siro. D. 43, 
29. 3. 14 e una oscura disłinzione 
fra gli "interdicta". Studia et do- 
cumenta historiae et iuris 5. s. 
226-227. Roma 1939. 
2775. Solazzi Siro. La spezie 
delia "plus pełiłio" in Cons. V. 
7. e la critica delIe cosłituzioni 
diocIecianee. Studia et documenta 
historiae et iuris 5, S. 231- 233. 
Roma 1939. 
2776. Soldan Wilhelm Gott- 
1ieb vide Nr. 2547. 
2777. Soukomline V. Les pro-
>>>
2778 - 2796 


ces celebres de la Russie. Paris 
1937. s. 239. 
2778. Spiegel Hans W. Ori- 
gin and development of "Denial 
of ]ustice". The American Journal 
ot International Law 32, s. 63- 
81. Washington 1938. 
2779. Sporry E. Das Ver- 
schwinden des Beweiseides im 
ziircherischen Ziviłprozess seit der 
Reformation. Zurich 1941. 
2780. Sprengel Imgard. Die 
reformatio in peius im Strafverfah- 
ren in Geschichte und Gegenwart. 
Bochum - Langendreer 1937, s. X 
+87. 
2781. Śreniowskl Stanisław. 
Charakter procesu o zbiegłych chło- 
pów. (Der Charakter des Verfah- 
rens gegen fluchtige Bauern). 
PaństlVo i Prawo 1 z. 7, s. 27- 
37. Warszawa-Łódź 1946. 
2782. Stelnwenier Artur. Zur 
Głiederung des Verfahrens im Li- 
bellarpl'ozess. festschritt fur Leo- 
pold Wenger I, s. 180-203. Mun- 
che n 1944. 
2783. 
teinwenter Artur. Rhe- 
torik und rómischer Zivilprozess. 
Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 65, s. 
69--120. Weimar 1947. 
2784. Stengel Edmund E. 
Zum Prozess Heinrichs des Lówen. 
Deutsches Archiv fiir Oeschichte 
des Mittelalters 5, s. 493-510. 
Weimar 1942. 
2785. Strayer Joseph Reese. 
Le bref de nouvelle dessaisine et 
le "commun" en Normandie a la 
fin du XIII-e siecle. Revue histo- 
rique de droit franrais et etranger 
4 ser. 16, s. 479-488. Paris 1937. 
2786. Stricker B. H. Een 
antiek Procesprotocol. Oudheidkun- 
dige Mededeelingen uit het Rijks. 


153 


museum van Oudheden te Leiden. 
Nieuwe Reeks 26. Leiden 1945. 
2787. TardeI Hermann vide 
Nr. 2556. 
2788. Taubenschlag Rafael. 
Prozesse aus Pacht-Miets, -Dienst- 
und Werkvertragen in den griechi- 
schen Papyri. Archiv fiir Papllrus- 
torschung 12, s. 187-193. Leip- 
zig 1937. 
2789. Taubenschlag Rafał. 
Prawomocność wyroków w prawie 
grecko-egipskim. (Die Rechtskraft 
der Urteile im griechisch.agypti- 
schen Recht). Czasopismo Praw- 
nicze i Ekonomiczne, s. 1-6. 
Kraków 1939. 
2790. Tepper H. Ein 33- jah- 
riger Prozess um Rechi und f=rei- 
heit. Orenzmarkische Heimatblatter 
13. 1937. 
2791. Tessler Georges. Lettres 
de justice. Bibliotheqlle de ['Ecole 
des Chartes, 101, s. 102-115. 
Paris 1940. 
2792. Tllander Gunn,ar. Guds- 
domen atf brauna ljus. (Gottesur- 
teU mit brennendem Lichi). Fest- 
skrift tillagnad Prof. Ni/s Stjern- 
berg, s.276-306. Stockholm 1
40. 
2793, Till W. Zum Eid in den 
koptischen Rechtsurkunden. Zeit- 
schrift tur agllptische Sprache 76. 
Leipzig 1940. 
2794. Torggler Karl. Stad t- 
recht und Stadtgericht in Klagen- 
furt. Beitrage zur Geschichte des 
Verfahrensrechtes in ósterreichi- 
schen Alpenlandern. Klagenfurt 
1937, s. XIII + 128. 
2795. Turner G. J. vide Nr. 
515. 
2796. Vanecek Vaclav. Za- 
hada vdani. (L'enigme du "vdani")_ 
Praha 1942.
>>>
154 


2797 - 2812 


2797. Vesely J1fi. Sloubni soud. 
Praha 1939, s. 8B. 
2798. Vincke Johannes. Zur 
Vorgeschichte der spanischen In- 
quisition. Die lnquisition in Ara- 
gon, Katalonien, Manorca und Va- 
lencia wahrend des 13. und 14. 
Jahrhunderts. Bonn 1941. s. 192. 
(Beitriige zur Kirchen- und Rechts- 
geschichte, hrsg. V. J. Vincke, Bd. 2). 
2799. Visconti Alessandro. 
Pauperiem facere. Note al cc. 326 
e 328 den' Editło di Rotari e al 
lit. XV den' Editło perpetuo. Stu- 
di di Storia e Diritto in onore di 
Arrigo Solmi, I, S. 155-167. Mi- 
lano J 941. 
2800. V oisin A. L'inquisition 
en Bourgogne au XV-e siecle. Me- 
moires de la Societe pour [,Hi- 
stoire du Droit et des Institutions 
des anciens Paps bourguignons, 
comtois et romands 7, s, 157- 
168. Dijon 1940. 
2801. Volz Gustav BerthoId. 
Der Kronprinzenprozess von 1730. 
rorschungen zur Brandenburgi- 

chen und Preussischen Oeschichte, 
50. Berlin 1938. 
2802. Wachter W. Cord von 
Langens Kampf mit Osnabriick 
und Dortmund um das Recht. Mit- 
teilungen des Vereins fur Oeschich- 
te und Landeskunde von Osnabrilck 
61, s. 1-83. 1941. 
2803. Wenger Leopold. Isti- 
tuzioni di procedura civile roma- 
na, tradotte da Riccardo Orestano. 
Milano 1938, s. XIX T 376. 
2804. Wenger Leopold. Zu 
drei Fragen aus dem romischen 
Zivilprozessrechte (Eine Nachlese). 


Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 59. s. 
315-389. Weimar 1939. 
2805. Wenger Leopold. Noch 
einmal zum Verfahren de plano 
et pro tribunali. Zt. d. Sav. Stift. 
Rom. Abt. 62, s. 366-376. Wei- 
mar 1942. 
2806. Williams Glanvllle L. 
The origin of the prescriptive du- 
ty to fence. The Law Quarterlp 
Review 54, S. 405-413. London 
1938. 
280"/, Wlassak Moriz. Abwehr 
gegen H. Ermans Miszene Z. 58, 
164 und Kritik von Keners Fas- 
sung der klassischen Prozessfor- 
met Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 59, 
S. 582-592. Weimar 1939. 
2808. WolU H. J. The origin 
of judicial litigation among the 
Greeks. Traditio 4, s. 31-87. 1946. 
2809. Wiihr Wilhelm. Der 
Bayreuther Prozess gegen die ge- 
genrevolutionare Agentur Ludwigs 
XVIII. von Frankreich 1801-1804. 
Zeitschrift fur baprische Landes- 
geschichfe 10. Munchen 1937. 
2810. Zakrzewska - Dą- 
browska Mirosława. Procesy o 
czary w Lublinie w XVII i XVIII 
w. (Les proces contre les iorcieres 
a Lublin). Lublin 1947, s. 85. 
2811. Zuber W. Die Entwick- 
lung der Verteidigung im Strafpro- 
zessrecht und ihre heutige Ausge- 
staltung. Zurich 1941. 
2812. Żmigryder Konopka 
Zdzisław. Ane fonti delia proce- 
dura penale romana. Studi italia- 
ni di Filologia Classica N. S. 14, 
s. 89-124. Firenze 1937 (odb. S. 
36).
>>>
VII. 
PRAWO PRYWATNE - DROIT PRIVE. 
1. OGÓLNE - GENE:RALlTES 


2813. Albertarło Emilio. Le 
dassicisme de Diocletien. Studia 
et documenta historiae et iuris 3, 
5. 115-122. Roma 1937. 
2814. Albertario Emilio. Stu- 
di di diritto romano, vol. V: sto- 
ria, metodologia, esegesi. Milano 
1937, s. XVi + 620. 
2815. Albertario Emilio. II 
diritto romano. Milano 1941, s. 
242. 
2816. Arangio-Ruiz Vincenzo. 
Storia deI diritto romano. Napoli 
1937, s. XVI +407. 
2817. Arangio-Ruiz Vincen- 
zoo Istituzioni di diritto romano. 
4-a edizione riveduta e aggiornata. 
Napoli 1937, s. XVI +608. 
2818. Arangio-Ruiz Vincen- 
zoo Istituzioni di diritto romano 
(9 ed.). Napoli 1947. 
2819. Benser Richard. Die 
Systematik des Privatrechts in 
BIackstone's "Commentaries on the 
laws of England". Ein Beitrag zur 
Geschichte des Rechtssystems. Aus 
dem Nachlass des Verfassers hrsg. 
von Prof. Dr Karl Michaelis. Hei- 
de in Holstein 1938, s. XII + 99. 
2820. Beseler Gerhard von. 
Lucubrationes Balticae. Studia et 
documenta historiae et iuris 3, s. 
360-386. Roma 1937. 


2821. Beseler Gerhard von. 
Libaniana. Bpzantinisch - Neugrie- 
chische ]ahrbilcher 14, s. 1-40. 
Athen 1938. 
2822. Beseler Gerhard von. 
Condido impossibilis. Studia et 
documenta hlstoriae et iuris 7, s. 
186. Roma 1941. 
2823. Beseler Gerhard von. 
Zum romischen Friihrecht. Hermes. 
Berlin 1942. 
2824. Betti Emilio. Bewusste 
Abweichung der Parteiabsicht von 
der typischen Zweckbestimmung 
(causa) des Rechtsgeschafts. Fest- 
schrift Paul Koschaker l, s. 296 
-333. Weimar 1939. 
2825. BetU Emilio. Istituzioni 
di diritto romano. Padova 1942. 
2826. BetU Emilio. Istituzioni 
di diritto romano. Vol. I. Ristampa 
inalterata delIa seconda edizione. 
Padova 1947, s. 517, 
2827. Beutel Frederick K. 
The development of negotiable in- 
struments in early English law. 
Harvard Law Review 51. Cam- 
bridge (Mass.) 1938. 
2828. Biondi Biondo. Passo 
necessaria. Studi di Stoda e Vi- 
ruto in onore di Enrico Besta l, 
s. 265-293. Milano 1939.
>>>
156 


2829 - 2847 


2829. Biondi Biondo. Istitu- 
zioni di diritto romano. Milano 
1946. 
2830. BIecourt A. S. de. Kort 
b
grip van het oud-vaderlandsch 
burgerlijk recht. Bewijsstukken. 
Groningen 1937, s. VI + 532. 
2831. Bossowski Franciszek. 
Czy i jaką drogą prawo żydowskie 
wywarło wpływ na prawo prywatne 
rzymskie. Rocznik Prawniczll Wi- 
leński 10, s. 1-42. Wilno 1939 
(vide Nr. 2832). 
2832. Bossbwski Franciszek. 
Suntne in lure Romario, suadente 
usu forensi audientiae episcopalis, 
qua:edam praecepta ad instar luris 
privatl h
braici itlfroducta? Rocznik 
Pratvniczjl Wileński 10, s. 43-76. 
Wilno 1939 {vide Nr. 2830. 
2833. Bozza ,francesca. Le- 
zloni di istih1żioni di diritto roma- 
no. Napoli 1937, s. 128. 
2834. Bt'ij01l J. fraus legis. 
Rennes 1946, s. 126. 
2835. Camus E. F. Curso deł 
derecho romano. Vol. I-III. La 
Habana 1939. 
2836. Chałfłna R. O. Graż- 
danskoe zakonodatelstvo Anglii 
v period vtoroj mirovoj volny. (The 
tlvil Laws in England during the 
second World War). Sovetskoe 
Oosudarstvo i Pravo 1. s. 70-79. 
Moskva 1946. 
2837. Coing Helmut. Simu- 
latio und fraus in der Lehre des 
Bartolus und Baldus. Festschrift 
Paul Koschaker III, s. 402-419. 
Weimar 1939. 
2838. Cornaggła Medici Ga- 
brIele. Presupposito giustinianei 
d'una espressione canonistica"Com- 
munitas legis recipiendae capa x". 
Acta Congressus iuridici in terna- 


tionalis IV, s. 121-134. Roma 
1937. 
2839. Creusen Joseph. Pou- 
voir dominatif et erreur commune. 
Acta Congressus ;uridici in terna- 
tionalis IV, s. 181-192. Roma 
1937. 
2840 Da,bkowski Przemy- 
sław. Zasada jawności w dawnem 
prawie polskiem. (Der Grundsatz 
der Offentlichkeit im alten polni- 
schen Recht). Przewodnik Histo- 
rllczno-Prawnll 5, s. 40-51. Lwów 
1937. 
2841. D'Avack Pietro Ago- 
sUno. SuI metus consultus net 
Codex juris canonłcf. Studi di Sto- 
ria e Diritto ih onore dl Enrico 
Besta III, s. 243 - 276. Milano 
1939. 
2842. De Martino Francesco. 
Individualismo e diritto romano 
privato. Annuario di Diritto com- 
parativo e dl Studl legislativi 16. 
Rdma 1941 (ódb. s. 5I). 
2843. Devilla Vlttorio. Aequi- 
tas naturalis. Scritti di dirilto e 
di economia in onore di Flaminio 
Mancaleoni (= Studl Sassaresi ser. 
II, vol. 16). Sassari 1938 (odb. s. 
38). 
2844. Dl Marzo Salvatore. 
Istituzioni di djritto romand. Mi- 
lano 1938, s. XVIII + 504. 
2845. Donatutl Guldo. SulJ' 
adempimento fittizio delie condi- 
zioni. Studia et documenta his to- 
riae et iuris 3, s. 63-114. Roma 
1937. 
2846. DonnedIeu de Vabres 
Jacques. L'Evolution de la juris- 
prudence fran;aise en mam
re de 
conflit des tois depuis Je deblIt du 
XX-e siecle. Paris 1938, s. II + 784. 
2847. D'Ors Perez-Pelx AI- 


...ł.
>>>
2848 - 28.67 


157 


val'os. Pres1,lpuesł:os cri,ł.
cos para 
el estudio dei Derecho Romano. 
Salamanca 1943, s. 150. ' (Theses 
et studia philołogica Salamanticen- 
sia 1). 
2848. Duguit Leon. Kierunki 
rozwoju prawa cywilnego od po- 
czątku XIX wieku. (Les transfor- 
mations generales du droit prive 
de.puis le Code Napoleon). Prze- 
łożył Stefan Sieczkowski. Warsza- 
wa 1938. s. XV+ 173. 
2849. Dumont F. Manuel de 
droit romain. I. Paris 1947, s. 496. 
2850. Egger August. Wandlun- 
gen der Kontinentaleuropaischen 
Privatrechtsordnungen in der Aera 
der Weltkriege. Vom Krieg und Frie- 
den. Festschrift der Universitiit 
Zurich zum 70 Qeburtstag von 
Max ffuber. Zurich 1944. 
2851. Ehrhardt Arnold. Er- 
rantis voluntas nulla est. Zt. d. Sav. 
Smt. Rom. Abt. 58, s. 167-180. 
Weimar 1938. 
2852. Elias David. Roman Law 
in a Nutshell. London 1945, s. 68. 
2853. Fedele Pio. La confer- 
ma degli atti giuridici nel diritto 
canonico. Studi di Storia e .Dirit- 
to in onore di Arrigo So/mi II, s. 
343-365. Milano 1941. 
285'1. Fehr Hans. Sozial- und 
Privatrechtliches aus dem Hong- 
ger Meiergerichtsurteilen. Zt. d. Sav. 
stift. Qerm. Abt. 58, s. 506-524. 
Weimar '1938. 
2855. Gallo Alfons Gareia. 
Nacionalidad y territorialidad dei 
derecho en el epoca visigoda. Anua- 
rio de Historia dei Derecho espa- 
nol. 1941. 
2856. Gerbrandy P. vide Nr. 
:846. 


2857. Giaceh. Orio. La vio- 
lenza nel negozio giuridico cano- 
nico, contributo alla dottrina ca- 
nonistica dei negozi giuridici. Milana 
1937, s. 99. 
2858. Giardina Cammo. Sui 
ius sepulchri secondo la Glossa 
ordinaria al Corpus iuris. Studi di 
Storia e Diritto in ono re di Arrigo 
So/mi I, s. 361-370. Milano 1941. 
2859. Giffard M. Precis de 
droit romain. Paris 1938. 
2860. Gintowt Edward. Stop- 
nie winy u Arystotelesa (Etyka 
Nikom. V, 10, 1135 b, 11 in) a 
pojęcie "culpa" w prawie rzymskim. 
Sprawozdania Towarzystwa Nau- 
kowego we Lwowie 19, s. 31-37. 
Lwów 1939. 
2861. Grosso Giuseppe. Gai 
m, 146 e la retroattivita delia 
condizione. Studia et documenta 
historia e et iuris 9, s. 290-291. 
Roma 1943. 
2862. Gualazzini Ugo vide Nr. 
885. 
2863. Haupt Peter. Die Ent- 
wicklung der Lehre vom Irrtum 
beim RechtsgeschaH seit der Re- 
zeption. Weimar 1941, s. XI +69. 
2264. Heldrich Karl. Der Arzt 
im romischen Privatrecht. ]herings 
lahrbucher fur die Dogmatik des 
biirqerlichen Rechts. 1940. 
2865 Hel'zog I. The Main 
Institution of )ewish Law. 1936 
-1939. 
2866. Jones Dr. Historical 
lntroduction to the History of Law. 
Oxford 1946. 
2867. Juskov S. K drevnejSej 
istorii instituta davnosti po russ- 
komu pravu. (Zur altesten Ge- 
schichte des Instituts der Verjah-
>>>
158 


2868 - 2889 


rung im russischen Recht). Vse- 
sojuznpj Institut luridiceskich Nauk 
Ministerstva lusticii SSSR. Uce- 
npe Zapiski vyp. V. s. 140-144. 
1947. 
2868, Kaden Erich-Hans. Die 
Lehre vom Vertragsschlus im klas- 
sischen romischen Recht und die 
Rechtsregel: Non videntur qui er- 
rant consentire. Festschrift Paul 
Koschaker I. s. 334-357. We i- 
mar 1939. 
2869. Kaser Max. Romisches 
Recht ais Gemeinschaftsordnung. 
Tiibingen 1939, s. 112. 
2870. Kaser Max. Rechtswi- 
drigkeit und Sittenwidrigkeit im 
klassischen romischen Rechł. zt. 
d. Sav. Stift. Rom. Abt. 60, s. 95 
-110. Weimar 1940. 
2871. Korosec Viktor a Krek 
Gregor. Zgodovina in sistem rim- 
skega zasebnega prava. (Geschich- 
te und System des romischen Pri- 
vatrechts). Vol. I. s. XI + 265. Celi 
1936. vol. II. s. XVI + 545. Celi 
1937. 
2872. Kozubskl Włodzimierz 
vide infra Taubenschlag Rafał. 
2873. Kraemer C. J. jr. and 
Lewis N. Constantine's Law on 
..Iongissimi temporis praescriptio". 
Actes du V Congres International 
de Papprologie, s. 245-248. 1938. 
2874. Krek Gregor vide Ko- 
rosec Viktor Nr. 2871. 
2875. Kiibler Bernhard. "Ep)'qI 
'Xai OUVUP.EL, vi ac potestate. Zt. d. 
Sav. Stift. Rom. Abt. 59, s. 562- 
569. Weimar 1939. 
2876. Kiibler Bernhard. To 
'Pwp.al'XOv Ot'XQLOV 'Xa'tu 'tou
 'XAaa- 
OL'XOV
 Xpóvouc; 'ti}c; llJ"t0pta
 -.:ov 
'Pwp.a'l'Xf.lV oL'XatOU -.:ov llEpvapoou 
Kuebler. Tp.ijp.a 'tpL'tOV £
EnT)VLa.&£v 


V1CO nEpt'XAEOU
 Bl
OU'XLOOU. Thessa. 
loniki 1939. 
2877. Lanfranchl Fablo vide 
Nr. 1038. 
2878. Laurla Mario. lus Gen- 
tium. Festschrift Paul Koschaker 
I. s. 258-265. Weimar 1939. 
2879. Lee R. W. The Elements 
of Roman Law. With a translation 
of the Institutes of ]ustinian. Lon- 
don 1946, s. XXIII + 489. 
2880. Lee R. W. Introduction 
to Roman-Dutsh Law (4. Afl.). 1946. 
2881. Leicht Pler Silverlo. 
Professiani di le
ge romana nei 
secoli XVII-XVIII. Studia et do- 
cumenta historiae et iuris 11, s. 
193-202. Roma 1945. 
2882. Levy-Bruhl Henrl. 
Note sur I'acte iuridique a Rome. 
Archives de philosophie du droit. 
s. 75-82. 1939. 
2883. Lewis N. vide Krae- 
mer C. J. jr. Nr. 2873. 
2884. Lombardi Gabrio. Ri- 
cerche in terna di "ius gentium"o · 
Milana 1946, s. 272. 
2885. Lombal'di Gabrio. SuI 
concetto di "ius gentium". Roma 
1947, s. 403. 
2886. Longo Carlo. Corso di 
diritto romano. Parte generale: 
Fatti giuridici, negozi giuridici, atti 
iIIeciti. Parte speciale: La compra- 
vendita. Milana 1937, s. 504. 
2887. Longo Carlo. Manuale 
elementare di diritto romano. Mi- 
lana 1939. 
2888, Luby Stefan. Dejiny su- 
kromneho prava na Slovensku
 
(Histoire du droit prive en Slova- 
quie). Bratislava 1946. 
2889. Magdelain A. Auctori- 
tas principum. Paris 1947.
>>>
2890 - 2912 


159 


2890. Manlgk Alfred. Neu- 
bau des Privatrechts. Leipzig 1938, 
s. IV+ 143. 
2891. Manigk Alfred. 'Pri- 
vatautonomie. Festschrift Paul Ko- 
schaker I, s. 266-295. Weimar 
1939. 
2892. Meijers E. M. Cerque- 
manage. Tijdschrift voor Rechtsge- 
schiedenis 16, s. 245-252. Haar- 
lem 1937. 
2893. Merea Pauło. Aponta- 
mentos para una história do di- 
reito privado. Boletim da Facul- 
dade de Direito da Universidade 
de Coimbra 14, s. 1-20. Coimbra 
1938. 
2894. Merea Pauło. "Mancipi" 
ou "Mancipi". Boletim da Facul- 
dade de Direito da Universidade 
deCoimbra 14, s. 479-481. Coim- 
bra 1938. 
2895. Mitteis Heinrich vide 
Nr. 1115. 
2896. Monier Raymond. Ma- 
nuel elementaire de droit romain, 
t. I. (2-e Mition). (Introduction hi- 
storique la procedure,les personnes, 
les droits reels, les successions). 
Paris 1938, s. 705.; Vol. II, 2-e 
edition, Paris 1940. 
2897. Monier Raymond. Ma- 
nuel elementaire de droit romain. 
(3-e edition) vol. I, Paris 1941; vol. 
II, Paris 1944. 
2898. Monier Raymond. Ma- 
nuel eIementaire de droit romain. 
(4.e Mition) vol. I, Paris 1943; 
vol. II, Paris 1947. 
2899. Monier Raymond. Ma- 
nuel eh
mentaire de droit romain. 
(5-e edition) vol. I, Paris 1945. 
2900. Monier Raymond. Petit 
vocabulaire de drolt romain. (3-e 
edition). Paris 1943. 


2901. Murarlk Antał vide Nr. 
2125. 
2902. Muirhead John Spen- 
cer. An Outline of Roman Law. 
Edinbourgh 1937, s. XL+ 199. 
2903. Neusychin A. I. Svo- 
boda i sobstvennost v varvarskom 
obscestve po "Saliceskoj Pravde". 
(Freiheit und Eigentum nach sali- 
schem Recht). Izvestija Akademii 
Nauk SSSR. Seri;a Istor;; i Filo- 
sofii T. II, Nr. 4, s. 253-265. 
1945. 
2904. Onclin G. vide Nr. 1156. 
2905. Ostrem S. Individ og 
samfund i Okonomiens rett. En 
studie av nyere norsk rettsutvik- 
kling. Oslo 1938. s. V + 198, 
2906. Osuchowski Wacław. 
Fontes iuris romani anliqui priva- 
li ad usum scholarum selecti. Kra- 
ków 1947, s. IV+ 120. 
2907. Padoch J. Geschichte 
des altorientalischen Rechtes. Miin- 
chen 1946, s. 68. 
2908. Perrot Ernest. Precis 
eh
mentaire de droit romain (2-e 
edilion revue et augmentee par 
Albert Levet). Paris 1937. 
2909. Peterka Otto. Zur Er- 
forschung der Geschichte des Pri- 
vatrechts in Bohmen. Miscellanea 
historico-juridica. Sbornik praci o 
dejinach prava. K sedesatlnam 
Jana Kaprasa. Praha 1940. 
2910. Plganioł. Les institulions 
romaines. Memorial des etudes 
latines offert par la Societe des 
etudes latines ił Marouzeau, s. 281 
-303. Paris 1943. 
2911. Płucknett T. F. T. Con- 
cise History ol the Common Law. 
3 th edition. London 1940. 
2912. Potter Harołd. A short
>>>
J60 


2913 - 2930 


.utlil:\e of English Legal History 
(fourth edition). London 19
5, s. 
XVI + 256. 
2913. PugUese Giovanni. La si- 
mulazione nei negozi giuridici. Pa- 
dova t 938, s. 237. (Słudi di diritto 
iłaliano e słraniero vol. XIlJ). 
2914. Pugllese Glovanni. 
Actio e diritło subietłivo. Milano 
1938, s. XV+443. (R. Universiła 
di Roma, Pubblicazioni dell' Istituto 
di Diritto Romano dei Diritti deU' 
Orienłe Mediteraneo e di Słoria 
deI Diritto VIII). 
2915. Racz G. L'evolution du 
droit en Hongrie. Nouvelle Revue 
de Hongrie 34. Budapest 1941. 
2916. Regnault H. Les Ordon- 
nances dviles du chancelier Da- 
guesseau. Paris 1943. 
2917. Rejchel M. Grażdanskoe 
zakonodatelstvo francl,lzskoj bur- 
żuaznoj revolucii 1789-1794 gg. 
(La legislation civile de la Revo- 
lution franc;aise 1789-':'1794). Vo- 
prosp gosudarstva i prava vo fmn- 
cuzskoj burżuaznoj revolucii XV/U 
v. Sbornik statej posvjascennpch 
150 -Ietiju francuzskoj revolucii. 
Moskva 1940. (Vsesojuznyi Insti- 
tut Juridiceskich Nauk NKJu SSSR. 
UCenye Trudy 11). 
2918. Rlccobono Salvatore. 
La teoria delI' abuso di diritto 
nella dotłrina romana. Bullettino 
dell' /stituto di Diritto romano 
46, s. 1 
48. Roma 1939. 
2919. Rinfret :rh. Le droit d. 
vii de la province de Quebec et 
le droit naturel. Revue de I'Uni- 
versite Ottawa 8, s. 112-127. 
Ottawa 1938. 
2920. Rintelen Max vide Nr. 
1701. 
2921. Roberti Melchiorre. II 
. 


corpus mysticum nella storia delia 
persona giu.ridica. Stuc!i di Sloria 
e Dirilto in onore di Enrico Be- 
sta IV, s. 35-82. Milano 1939. 
2922. Sack Alexander N. 
ConfIicts of laws in the history of 
English law. in: Law. A cen tury 
of Progress 1835-1935 vol. III: 
Private Law. s. 324-454. New 
York 1937. 
2923. Saturnik Theodor. 
prehled dejin soukromeho prava 
ve stredni Evrope. (2 vydJ. (Pre- 
cis d'histoire prive en Europe Cen- 
trale). Praha 1945, s. 239. 
2924. Schonbauer Ernst. Un- 
tersuchungen zum Publizitatsrechte 
im Ptolemaischen unq romischen 
Aegypten. Archiv fur Papprusfor- 
schung 13, s. 39-60. Leipzig 1938. 
2925. Sc,honbauer Ernst. D
o. 
kletian in einem verzweifelten Ab- 
wehrkampf? Studien zur Rechts- 
entwicklung in der romischen Kai. 
serzeit. Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 
62. 5. 267-346. Weimar 1942. 
2926. Schulz F. vide Nr. 1303. 
2927. Schwerin Claudius 
Frhl'. von. Rechtsgeschichte und 
Rechtserneuerung. Zur Erneuerung 
des Burgerlichen Rechts. s. 37- 
50. Miinchen 1937. (Schriften der 
Akademie fUr deutsches Recht. 
Gruppe Rechtsgrundlagen und 
Rechtsgeschichte Nr. 7), 
2928. Schwlnd Fritz Frhr. 
von. Die Publikation im romischen 
Recht. Miinchen 1940. (Miinche- 
ner Beitrage zur Papyrusforschung 
31). 
2929. Scialoja Vlttorio. Ne- 
gozi giuridid. Roma 1938, s. XIX 
+ 391. 
2930. Simonius August. Be- 
merkungen zur romischen Irrtums-
>>>
2931 -2947 


lehre. Festschrift Paul Koschaker 
I, s. 358 -366. Weimar 19
9. 
2931. Solazzi Siro. Sui "tem- 
pus ad deliberandum". Studia et 
documenta historiae et iuris 3, s. 
450-454. Roma 1937. 
2932. Solmi Arrigo. Contri- 
buti alla storia dei diritto comune. 
Roma 1937, s. VII +575. 
2933. Stolpa Josephus. Va- 
riae relationes inter ius canonicum 
et ius privatum hungaricum. Acta 
Congressus iuridici internationalis 
V, s. 219-232. Roma 1937. 
2934. Swoboda Ernst. Die 
Einwirkungen der Philosophie Kants 
auł das ósterreichische und tsche- 
choslovakische Burgerliche Recht. 
Zeitschrift fiir die gesamte Staats- 
wissenschaft 98, s. 151-172. Tu, 
bingen 1938. 
2935. Taubenschlag Raphael. 
The Law of greco-roman Egypt in 
the Light of the Papyri 332 b. C. 
-640 A. D. vol. I. New York 1944, 
s. XVI + 488. 
2936. Taubenschlag Rafał 
i Kozubski Włodzimierz. Histo- 
ria i instytucje rzymskiego prawa 
prywatnego. Wyd. 2. (Geschichte 
und lnstitutionen des romischen 
Privatrechts). Kraków 1938, s. 318. 
2937. Taubenschlag Rafał 
i Kozubski Włodzimierz. Histo- 
ria i instytucje rzymskiego prawa 
prywatnego. Wyd. 111. (Geschichte 
und Institutionen des rómischen 
Privatrechts). Warszawa 1945. 
2938. Thieme Hans. Die preus- 
sische Kodiłikation, Privatrechts- 
geschichtliche Studien II. Zt. d. 
Sav. Sfift. Oerm. Abt. 57, s. 355- 
428. Weimar 1937. 
2939. Thieme Hans. Das Na- 
turrecht und die europaische Pri- 


161
 


vatrechtsgeschichte. Basel 1947,5., 
54. (Schriftenreihe des Institufs 
fUr international es Recht und in- 
ternationale Beziehungen der Uni-. 
versitat Basel, 6). 
2940. Vaccal'i Pietro. Corso di 
diritto comune. Pavia 1937, s. 168:. 
2941. Viczhin Istvan ifj. Ił. 
Quadripartitum eth
resei a Triparti- 
tumtól a nemesi maganjógban. (Die 
Abweichungen des Quadripartitum 
vom Tripartitum hinsichtlich des 
adeligen Privatrechts). Cegled 
(t 937), s. 107. (Az lIIes-szemimi- 
rium kiadvanyai 2. sz.. 
2942. Vlllanyi L. A maganjog 
torh
neti szemh
lefe. (Grundzilge 
der Geschichte des Privatrechts). 
Emlekkonpv Kolosvarp B. milko- 
desenek 40. evfordulojara. Buda- 
pest 1939. 
2943. Voci Pasquale. L'errore 
nel diritto romano. Milano 1937, 
s. XI + 293. (R. Universita di Ro- 
ma. Pubblicazioni dell' Istituto di. 
Diritto Romano dei Diritti dell' 
Oriente Mediterraneo e di Storia 
dei Diritto. Vol. I.). 
2944. Voci Pasquale. In terna 
di errore. Studia et documenta 
historiae et ;ur;s 8, s. 82-112. 
Roma 1942. 
2945. V olterra Edoardo. Di- 
ritto romano e diritti orientali. Bo- 
logna 1937, 5. XII + 308. (R. Ac- 
cademia delie scienze dalI' Istitu- 
to di Bologna. Classe di scienze. 
morali). 
2946. Wahrmann Nachum. 
Die Bedingung (asmachta und tnij), 
im judischen Recht. Bericht des 
]ildisch-theologischen Seminars. 
tiir das ]ahr 1937. Wissenschaff- 
liche Beilage, s. 5-44. 1938. 
2947. Walther Bernhard vide- 
Nr. 571.
>>>
162 


2948 - 2964 


2948. Weiss Egon. Institutio- 
nen des romischen Privatrechts. 
Praha 1938, s. 650. 
2949. Wieacker Franz. Das 
antike romische Recht und der neu- 
zeitliche Individualismus. Zeilschriff 
fiir die gesamfe Staatswissenschaft 
101, s. 167-171. Tiibingen 1941. 
2950. Windeyer W. J. V. 
Lectures on Legal History. Lon- 
don 1938, s. 280. 
2951. Wohlhaupter Eugen. 
Germanische Rechtsgedanken im 


Privatrecht des Libro des los fue- 
ros de Castiella. Oesammelte Auf- 
satze zur Ku/turgeschichte Spa- 
niens Bd. 6, s. 225-239. Miinster 
in Westfalen 1937. 
2952. Wohlhaupter Eugen. 
Das Privatrecht der fueros de 
Aragón. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 
62, s.89-178. Weimar 1942; 63, 
s. 214-250. Weimar 1943. 
2953. WolU E. Typische Ent- 
wicł!ungen im englischen Recht 
Siiddeutsche ]uristenzeitung. 1946' 


2. PRA WO OSOBOWE I RODZINNE - lES PERSONNES 
ET lA fAMlllE. 


2954. Abellan Pedro Maria 
S. J. El fin y la significación sacra- 
mentai dei matrimonio desde S. 
Anselmo hasta GuilIermo de Au- 
xerre. Granada 1939, s. XXI V + 
211. 
2955. Aimilianides A. K. "} l 
&€At
t' 'Wij otxaLOU 'tWY p.t'K'tWY "(u- 
P.WY EY K61tp(l) - Ku1tp. 1:1tOUOaL 2. 
s. 193-236. 1938. 
2956. Ambrosino Rodolfo. 
Da Giavoleno a Gaio in terna di 
postłiminium. Studia et documenta 
hisforiae et iuris 5, s. 202-217. 
Roma 1939. 
2957. Ambrosino Rodolfo. 
Ił simbolismo delia "capitis demi- 
nutio". Studia et documenta histo- 
riae et iuris 6, s. 369-383. Ro- 
ma 1940. 
2958. Amlrian A. M. Le mou- 
vement I(
gislatif en Iran et le ma- 
riage en droit et en fait. Sa re- 
forme. Paris 1937, s. 72. 
2959. Archi Gian Gilberto. 
In terna di peculio quasi castrense. 


Studi di Storia e Dirilto in ono- 
re di Enrico Besta I, s. 117 -136. 
Milano 1939. 
2960. Arii Luigi. Osservazio- 
ni sulla promessa generica di do- 
te in diritto romano. Scritti di di- 
rilto e di economia in onore di 
F/aminia Manca/eon; (= Studi Sas. 
saresi, Seria II, vol. 16), s. 35- 
62. Sassari 1938. 
2961. Arii Luigl. Le donazio- 
ni fra coniugi in diritto romano. 
Padova 1938, s. 411. (Studi. di 
diritto privato italiano e straniero. 
vol. XXIX). 
2962. Arii Luigl. Breve nota 
sulla manumissio vindicta. Studi 
di sforia e D;ritto in onore di 
Arrigo So/mi II, s. 301-323. Mi- 
lano 1941. 
2963. Aubenas R. Une enquete 
officielle sur les agissements des 
tuteurs en Languedoc. Revue hi- 
storique de droif fran(ais et etran- 
ger 4 ser. 24-25. Paris 1946/7. 
2964. Backes Ignatz. Ein ju- 


j
>>>
2965 - 2980 


ristischer Exkurs bei U1rich von 
Strassburg. Festschrift fUr Eduard 
Eichmann, s. 137-146. Paderborn 
1940. 
2965. Balis Georg. Die Prae- 
sumptio Muciana und ihre Niitz- 
lichkeit. SJlmmikta Streit, s. 63- 
69. Athen 1939. 
2966. Ballini A. L. II valore 
giuridico delia celebrazione nuzia- 
le cristiana dal primo secolo all' 
eta giusłinianea. Milano 1939, s. 
X+84. 
2967. Bardach Juliusz. Ado- 
pcja w prawie litewskim XV i XVI 
wieku. (Die Adoption im litauischen 
Statut im XV. und XVI. Jahrhun- 
derO. Wiadomości Studium Histo- 
rii Prawa Litewskiego l. s. ] -92. 
Wilno 1938. 
2968. Bauchard M., Lequeux 
A., Putertre A. P. L'emancipation 
des mineurs dans le droit valen- 
ciennois du XIV-e et du XV-e 
siecle. Memoires de la SociiM pour 
d'Histoire du droit des paJls f/a- 
mands et wal/ons, fasc. 2. Lilie 
ł939. 
2969. Berlioz P. B. Les chartes 
de mariage en pays Iyonnais. Bul- 
letin de la Societe Iitteraire, hist. 
et archeologique de [pon 15, s. 
1-104. Lyon 1937-1939. 
2970. Bleżuńska Iza. Położe- 
nie prawne kobiety greckiej w świe- 
tle źródeł papyrusowych. (La con- 
dition juridique de la femme grec- 
que d'apres les papy rus). Przegląd 
Jfistorpcznp 2 ser. 15, s. 7--24, 
154 -155. Warszawa 1939. 
2971. Bieżuńska Iza. Etudes 
sur la condition juridique et 50- 
ciale de la femme grecque en Egypte 
greco-romaine. Lwów 1939, s. IV 
+76. 


....... 


163 


2972. Biscardi Arnaldo. Ma- 
numlSSlO per mensam e affranca- 
zione pretorie. Studi Senesi 53, 
s. 3-70. Siena 1939. 
2973. Bloch Marc. Un pseu- 
do-probleme: le "Romanus" des 
lois fran.:;ais. Revue historique de 
droit franfais et etranger 4 ser. 
24-25. Paris 1946/47. 
. 
2974. BlumerWolfgang. Aus-. 
stattung und Aussteuer nach biir- 
gerlichen und bauerlichen Recht 
nebst sitten- und -rechtsgeschich- 
tlichen Ueberblick und volkslebens- 
kundlichen Grundlegungen. Eisfeld 
in Thiiringen 1938, s. XIII + 176. 
2975. Boizet J. Les lettres de 
naturalite sous ł'Ancien Regime. 
Paris 1943. 
2976. Bolla Sibylle. Die Ent- 
wicklung des Fiskus zum Privat- 
rechtssubjekt mit Beitragen zur 
Lehre vom aerarium. Eine rechts- 
geschichtliche Untersuchung. Mo- 
rawitz 1938, s. XIV + 114. 
2977. Bosdas Demetrios B. 
IlEpl Wto I«p.oo. 
')P.
OA
 El' 't1)'J 
I-LEA£'tYjY wu 11.(p.oo 'K
'tlt 'tir' 'EXAO- 
rr\y 'toW "la(xopI71V. Athenai 1937, s. 
80. , 
2978. Braga da Cruz Gul- . 
lherme. AIgumas consideral;oes 
s6bre a "perfiliatio". Boletim da 
Faculdade de Direito da Univer- 
sidade de Coimbra 14, s. 407-; 
478. Coimbra 1938. 
2979. Brennan J. H. The simple 
convalidation of marriage. An hi- 
storical synopsis and commentary. 
Washington 1937, s. VII + 127. 
2980. Bringmann Lea. Die 
Frau im ptolomaisch-kaiserlichen 
Aegypten. Bonn ] 939, s. VIII + 
141.
>>>
164 


2981- 3001 


2981. Buckland W. W. Alie- 
ł1atiol1 and Manumission. Law Qual'- 
Jer/I' Rev;ew 58, s. 483 -486. 1942, 
2982. Buckland W. W. Gaius 
ł. 166. Tutela parentis manumis- 
sionis. Journal ot Roman Studies 
33, s. 11-14. 1943. 
. 2983. Burgues Jean. Les ga- 
ł"anłies de restitution de la dot en 
Languedoc des invasions barbares 
a la fin de l'ancien rćgime. Paris 
1937, s. 151. 
2984. Burrows. Levirate Mar- 
ł'iage in Israel. Joumal ot Biblical 
fiterature 59. 1940. 
2985. Caes L. De wetłige gron- 
den tot eenzijdige echtscheiding in 
Constantijns wet De Repudio (c. 
Th. 3. 16, l: a. 33 o. Leuven 1939, 
s.28. 
2986. CaIderini Rita. Ricer- 
che sui doppio nome personale 
nell' Egitto greco-romano. Aegl'- 
,Jfus 21, S. 221-260; 22, s. 3- 
45. Milano 1941, 1942. 
2987. Candarli Z. L'evolution 
du mariage en droit turc et la con- 
dition d
 mario Fribourg 1941. 
2988. Carcatel'ra Antonio. II 
servus fugitivus e ił possesso. Archi- 
via Oiur;d;co 120 (4 ser. 36), S. 
158-186. Modena 1938. 
2989. Carstens Werner vide 
Nr. 2620. 
2990. Casorla Josephus. De 
personalitate iuridica "piarum cau- 
sarum" in evolutione iuris Roma- 
f\orum usque ad Divi lustiniani 
compiłationem. Mołfetta 1937, s. 
XXVI + 93. 
2991. Cassin E. M. L'adoption 

 N uzi. Paris 1938, s. X + 321. 
2992. Castello Carlo. Studi 
sui diritto familiare e gentilizio ro- 
mano. Milano 1942, S. XII + 167. 


2993. Champeaux Ernest. La 
parente fraternelle et la "prima 
stemma" d'Isidore. Revue h;sto- 
rique de droit tranrais et etran- 
ger 4 ser. 16, s. 1 -19, 753-754. 
Paris 1937. 
2994. Charvet Louis. En mar- 
ge de I'histoire du mariage. Stu- 
dia et documenta historiae et ;11- 
ris 3, s. 336 - 347. Roma 1937. 
2995. Chevrier Georges. Le 
communaute universelle entre e- 
poux dans la coutume de la ville 
d'Auxerre. Memoires de la Soc;efe 
pour l'Histoir£' tiu Droit et des In- 
stitlltions des anciens Pal's bour- 
guignons, comtois et romands 5, 
s. 129-157. Dijon 1939. 
2996. Chenier Georges. Ca- 
racteres meconnus de la tutelle 
des mineurs dans le droit coutu- 
mier recent 16-e - 18-e siecIes. 
Revue historiQll£' de droit tran(a;s 
et etranger 4 ser. 22, s. 217-235. 
Paris 1943. 
2997. Christophilopoulos A. 
P. Oi"oF,-lIJ 1
"'1 ,[(;,'1 [,[(;''1. Athenais 
1940. 
2998. Christophilopoulos A. 
P. 
Zf"iH:; "'("'1fWV 'XGtl '[f)('1W'.I 'Y.,(X'!:(( 
'[i, 
!)
a'ł'[t'lU\l Ol'1.ato" (p.E'tIL autJ.
o- 
1.1;'" El:; "(() upzai:o'ł 'l.(Li H" H..ł,łIVl- 
:m;(.(iv). (Relations bełween parents 
in the Byzantinian Law). Athenais 
1946. 
2999. ChristophiIopoulos 
Anastasius. Zu P. Nessana Inv. 
Nr. 14. Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 
65, s. 352-354. Weimar 1947. 
3000. Ciccotti Ettore. Le leg- 
gi małrimoniali di Augusto. Rivista 
d; Stoda economica 2, s. 297- 
311. Torino 1937. 
3001. Clprotti Plo. 11 małri- 
monio presunto. Archiv;o d; D;- 


A
>>>
3002 - 3019 


ritto ecclesiastico 1940, Nr. 3!4. 
Firenze 1940 (odb. s. XVIII +40). 
3002. Ciulei. Homo liber bo- 
na fide serviens. Paris 1941, s. 
100. 
3003. Cohen BORZ. Some re- 
marks in the Law of Persons in 
Jewish and Roman Jurisprudence. 
Proceedings ot the American Aca- 
demp ot ]ewish Research ł5. 1947. 
3004. Comov Ivan. N
kolko 
bele.lki varhu staroslavjanskoto IiC- 
no pravo. (Einige Bemerkungen 
liber das altslavische Personen- 
recht). ]uridiceski Arhil 1 9, s. 295 
-303, Sofija 1938. 
3005. CorniJ G. Une orienta- 
tion nouvelle des recherches sur 
les origines de la familie et la pro- 
prićte en dro!t romain. Revue hi- 
stor;que de droit tran(ais et etran- 
ger 4 ser. 16, s. 555572. Paris 
1937. 
3006. Cosentini Cl'istoforo. 
Appunti sull' actio ex lege Julia 
et Papia de servis dotalibus a vi- 
ro manumissis. Studia et documen- 
ta historiae et iuris 9, s. 291 - 
300. Roma 1943. 
3007. Danjou C. La condition 
civile de I'etranger dans les trois 
derniers sieci es de la monarchie. 
Paris 1939, s. 159. 
3008. Daudet Pierre. Etudes 
sur I'histoire de la juridiction ma- 
trimoniale. L'etablissement de la 
competence de I'ćglise en matiere 
de divorce et de consanguinite 
(France X-eme - XII-eme siecIes). 
Paris 1941, s. 159. 
3009. DeI Giudice Vincenzo. 
La validiti! civile deI matrimonio 
religioso nelle legislazioni degli 
stati italiani do po la restaurazione. 
Stud; di Stor;a e Diritto in ono- 


16
 


re d; Enrico Besta IV, s. 441 - 
479. Milano 1939. 
3010. D'Ercole Giuseppe. Ił 
consenso degli sposi e la perpe- 
tuita dei matrimonio nel diritto 
romano e nei Padri delia Chiesa. 
Studia et documenta historiar et 
iuris 5, s. 18-75. Roma 1939. 
30 I t. De Robertis Francesco 
M. La conv.!lescenza delie dona- 
zioni fra coniugi nelle "Orationes". 
di Severo a Caracalla. Studi in 
onore lIi /I1;chele Barillari II. Ba- 
ri 1937. 
3012. De Robertis Francesco 
M. La condizione sociale egli im- 
pedimenti al matrimonio nel Basso 
Impero. Annali delia Facolt;' giu- 
ridica delia R. Universita di Bari 
N. S. 2, s. 45 -69. Bari 1939- 
30]3. De ViIla Vittorio. ta. 
liberatio legata nel diritto classfco 
giustinianeo. Milano 1939, s. 95_ 
3014. Dolcne Metod. ° ded- 
nih pravicah vdov pri juznih Slo- 
vianih. (Die Rechtsstellung der Wir- 
wen im Rechte der StidslavenJ. 
Vodnikova praktika, s. 68-76. 
1939. 
3015. Donatuti Guido. Lo sła- 
tulibero. Milano 1940. 
3016. DueIl R. ludicium do- 
mesticum, abdicatio and f!T.(jxijP!J;t. 
Zt. d. Sav. Slitt. Rom. Abt. 63, s. 
54- l to. Weimar 1943. 
3017. Durr P. W. PersonalIty 
in Roman private law. London 1938. 
s. XIV+241. 
3018. Dumont Fr. Les reve- 
nus de la dot en droit romain. 
Revue hislorique de droit tran(ais 
et etranger 4 ser. 21, s. 1- 43. 
Paris 1943. 
3019. Dupont Clemence. les 
constitutions de Constantin et re
>>>
166 


3020 - 3037 


droit prive au de but du IV-e siecle 
Les personnes. LilIe 1937, s. 254. 
3020 Eckhardt Karl August. 
Irdische Unsterblichkeit. Germani- 
scher Glaube an die Wiederver- 
korperung in der Sippe. Weimar 
1937, s. VIII + 130. (Studien zur 
Rechts- und Religionsgeschichte, 
Heft 1), 
3021. Eckhardt Karl August. 
Die V olliahrigkeitsgrenze von 24 
Jahren. Ein Beitrag zur Geschichte 
des Auctor vetu s de beneficiis. Zł. 
d. Sav. S/iff. Germ. Ab/. 61. s. I - 
20. Weimar 1941. 
3022. Eliachevitsch B. La per- 
sonnalite juridique en droit prive 
romain. Paris 1942. s. 401. 
3023, Engels Fryderyk. Po- 
chodzenie rodziny. własności pry- 
watnej i państwa. (Der Ursprung 
der familie, des Privateigentums und 
des Staates). Warszawa 1947, s 
215. 
3024. Erdmann Walter. Zum 
-(((IW' (tIP!J.?o:; der graeco-aegypti- 
schen Papyri. Fes/schrift Paul Ko- 
schaker III, s. 224 -240. Weimar 
1939. 
3025. Erdmann Walter. Die 
Rolle der Mutter bei der Verhei- 
ratung der Tochter nach griechi- 
schen Recht. Zł. d. Sav. S/if/. ROIn. 
Abt.59, s. 544 - 546. Weimar 1939. 
3026. Erdmann Walter. Die 
Eheschliessung im Recllte der grae- 
co-aegyptischen Papyri von der Be- 
setzung bis in die Kaiserzeit. Zł. 
d. Sav. S/if/. Rom. Ab/. 60, s. 151 
-184. Weimar 1940. 
3027. El'dmann Walter. Die 
Ehescheidung im Rechte der grae- 
co-aegyptischpn Papyri. Zł. d. Sav. 
Stift. Rom. Abt. 61, s. 44 -57. 
Weimar 1941. 


3028 Erichsen W. Ein demo- 
tischer Ehevertrag aus Elephantine. 
Abhandlungen der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften. 
Phi/.-his/. Klasse 8. Berlin 1939. 
3029. Faiveley. Redemptus ab 
hosfe. Paris 1943, s. 174. 
3030, Fink Robert O. The 
sponsalia of a classarius: a rein- 
terpretation of P. Mich. Inv. 4703. 
Transactions of /he American Phi- 
lological Association 72. 1941. 
3031. Fougeres Alain. Les 
droits de la famille et les succes- 
sions au Pays basque et en Bearn 
d'apres les anciens fextes. Confri- 
bution a l'efude de l'hisfoire du 
droif prive. Bergerac 1938, s. 460. 
3032. Frost Julius. Das nor- 
wegische Bauernrecht. Odels- und 
Aasafesrecht. Jena 1938, s. IX + 
104. 
3033 Funaioli Gino. Ancora 
sull' eta di Pefronio. A proposifo 
delia mallUmissio per mensam. Bul- 
letlino delf' Jsf/tu/o £Ii Diritto ro- 
mano N. S. 3 (46), s. 385-395. 
Roma ł936/7. 
3034 Furlani Giuseppe. Sui 
fesfo hittita "I doveri degli addet- 
fi ai fempli". Studi e Ma/eriali di 
Storia delie RC'/igiol1i. Bologna 
1938. 
3035. Gallardo R. L'institution 
du mariage putatif en droit fran- 
I;ais. Paris 1939. 
3036. Ganahl Karl Hans. Die 
Mark in den atteren SI. Galler 
Urkunden. Zł. d. Sav. Stif/. Germ. 
Ab/. 60, s. 197-251; 61, s, 21 
- 70. Weimar 1940, 1942. 
3037. Ganshof FranQois. L. Le 
statut personnel du colon au Bas- 
Empire. Anfiquite C/assiqlle 14, s. 
261-277. 1945.
>>>
3038 - 3054 


167 


3038. Georglades Ph. N. To El. 
(!u"{IEVELac; a'ip.a'toc; 
a-3-p.ou 'JtwAup.a 
rap.'JU Mi 11 'ltpóo'ta
tc;. f'touc; 1186 
'"tou au'tO'x.pu'topoc; 'loaxLou Ił' -roli 
'AnEAOU. Athenai 1937 s. 26 (Upar- 
p.a't£lat 'tijc; 'Ai'.aoEtJ..iac; \&ll vii 'JV. 
6,2). 
3039. Gibept Rafael. El eon- 
sentimento familiar en el matrimo- 
nio segun el derecho; medieval 
espanol. Anuario de historia def 
derecho espanol, ser. 1. t. 18. Ma- 
drid 1947. 
3040. Gioffpedi Capio. Caput. 
Studia et documl'nta historiae et 
iuris 11, 5. 301- 3 I 3. Roma 1945. 
3041. Gual'jno Antonio. "Pauli 
de gradibus et adfinibus et nomi- 
nibus eorum liber singularis" e la 
compilazione di D. 38. 10. Studia 
et documenta historiae et iuris 10, 
s. 267-289. Roma 1944. 
3042. Guapino Antonio. Que- 
stioni intorno a Gai 3. 10. Studia 
et documenta historiae et izrris 10, 
s. 290 -30 I. Roma 1944. 
3043. Guapino Antonio. "Ast 
ei custos nec eseit". Studia et do- 
cumenta historiae et iuris 10, s. 
374-381. Roma 1944. . 
3044 Hapada K. Der Verzicht 
auf den Patronat und das Gesetz 
]ustinians in C. 6, 4, 3. Zt. d. Sav. 
Smt. Rom. Abt. 58, s. 136-160. 
Weimar 1938. 
3045. Hapada K. Textkritisehe 
Studien zur adsignatio liberti ord- 
ni. Zt. d. Sav. Smt. Rom. Abt. 59, 
s. 498--508. Weimar 1939. 
3046. Harada K. Zwei Quel- 
lenstellen zum Patronatsrecht. Fest- 
schrift Paul Koschaker l, s. 401 
- 403. Weimar 1939. 
3047. Haring Johannes. De- 
fectus famae seeundum ius' eivile 


romanum et germanieum et ea{1O- 
nicum. Acta Congressus iuridici 
internationalis IV, s. 475-480. 
Roma 1937. 
3048. Hauser Hugo. Die gei- 
stigen Grundlagen des Ehereehts 
an der Wende des XVIII. zum 
XIX. ]ahrhunderts. Philippsburg in 
Baden 1940, s. 182. 
301l9. Hazuka V. O rozlisovani 
mezi "matrimonium consummatum" 
a "non consummatum" v zakoniku 
Hammurabiho.(Die Unterseheidung 
zwischen"matrimonium eonsumma- 
tum" und "non consummatum" im 
Gesetzbueh Hammurabis). Sbornik 
ved pravnłch astatnich 37, s. 104 
-115. Praha 1937. 
3050. Heck Philipp. Die Stel- 
lungnahme Erzbisehofs Wichmann 
von Magdeburg zu der Kindesfol- 
ge bei der Heirat eines Dienst- 
mannes mit einer freien Frau (Mi- 
schehe). Zt. d. Sav. Stilt. Germ. Abt. 
60, s. 257-261. Weimar 1940. 
3051. Herman Emilio. S. J. 
De benedictione nuptiali quid sta- 
tuerit ius byzantinum sive eecle- 
siasticum sive civile. Orientalia 
Christiana Periodica 4, s. 189- 
234. Roma 1938. 
3052. Herman Emilio, S. J. 
Matrimonio romano e matrimonio 
eristiano. Orientalia Christiana Pe- 
riodica 6, s. 222-229. Roma 1940. 
3053. Herzog Hans Ulrich. 
Beitrage zur Gesehichte des ehe- 
lichen Giiterrechts der Stadt Zu- 
rich. Mit 34 unveroffentliehten 
Urkunden aus dem 14. bis 18. 
]ahrhundert. Aarau 1942, s. XII 
+ 141. (Zureher Beitrage zur Reehts- 
wissensehaft N. F. 92). 
3054. (mbert J. "Postlimi- 
nium", Etude sur la condition ju-
>>>
168 


3055 - 3074 


.ridique du prisonnier de guerre. 
.Paris 1944. s. 174. 
3055. Iterson W. van. Vrou- 
wenvoogdij. Tijdschrift voor Rechts- 
geschiedenis 15, s. 175-190, 287 
- 387. HaarJem 1937. 
3056. Jaros Joannes Chrys. 
:Impedimenta matrimonialia apud 
fiulgaros Unitos. Olomucii 1939, 
s. 266+ LIX. 
3057. Jolowicz H. F. The Wi- 
cked Guardian. ]ournal of Roman 
Studies 37, s. 82-90. London 
1947. 
3058. Jonkers Engbert Jan. 
Invloed van het Christendom op 
.de romeinsche Wetgeving betref- 
Ifende het concubinat en de echt- 
scheiding. Wageningen 1938, s. VIII 
+224. 
3059, J udikis N. Ch. Rannij 
,rimskij kolonat. (Der fruhrami- 
sche Kolonat). Ucenpe Zapiski 
Vologodskogo Pedinstituta. s. 37 
- 78. 1947. 
3060. Kaser Max. Der Inhalt 
der pa tria połesłas. Zt. d. Sav. Stift. 
Rom. Abt. 58, s. 62 -87. Weimar 
,1938, 
3061. Kaser Max. Die Ge- 
schichte der Pałronatsgewalt uber 
'Freigelassene. Zt. d. Sav. Stift. Rom. 
Abt. 58. s. 88-135. Weimar 1938. 
3062. Kaser Max. Ruhende 
und verdrangende Hausgewalt im 
.alteren ramischen Recht. Zt. d. Sav. 
Stift. Rom. Abt. 59, s. 31-51. Wei- 
mar 1939. 
3063. Kienle Richard v. Uber 
Sippe und Bund im germanischen 
Alłertum. Welt ais Qeschichte 4, 
s. 273-291. Stuttgart 1938. 
3064. Kienle Richard von. 
'Germanische Gemeinschaftsformen. 
-Stuttgart 1939, s. I X + 325. 


3065, Kittel G. Das KOnlm- 
bium mit Nicht- Juden im antiken 
Judenium. Forschungen zur ]u- 
denfrage. Bd. 2. Hamburg 1937. 
3066. Klewitz Hans Walter. 
Namengebung und Sippenbewusst- 
sein. Archiv fur Urkundenforschung 
18. Weimar 1943. 
3067. Klocke Friedrich von. 
Die Gestalłung der deutschen 
Ahnenprobe im 13, 14. und 15. 
Jahrhundert. Familie, Sippe und 
Volk 4, s. 133-141. 1938. 
3068. Kohler Waither. Die 
Anfange des protestantischen Ehe- 
rechts. Zt. d. Sav. Stift. Kan. Abt. 
30, s. 271
31O. Weimar 1941. 
3069. Kornhardt Hildegard. 
Recipere und servus recepticius. 
Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 58, s. 
162-164. Weimar 1938. 
3070. Korosec Viktor. Die 
Ususehe nach assyrischem Recht. 
Orientalia. Nova series 6, s. 1 -11. 
1937. 
3071. Korosec Viktol'. Einige 
Beitrage zum hettitischen SkJaven- 
recht. Festschrift Paul Koschaker 
III, s. 127-13Y. Weimar 1939. 
3072. Koschaker Paul. Die 
Eheformen der Indogermanen. Zeit- 
schrift filr auslandisches und in- 
ternationales Privatrecht J J Son- 
derheft (= Deutsche Landesrefe- 
rate zum II. Internationalen Kon- 
gress fUr Rechtsvergleichung im 
Haag 1937), s. 17-140. Leipzig. 
Berlin 1937. 
3073. Koschaker Paul. Le ma- 
riage dans I'ancien droit romain. 
Revue historique de droit franr;ais 
et etranger 4 ser. 16, s. 746-749. 
Paris 1937. 
3074. Koschaker Paul. Die 
Eheschliessung nach den arabi-
>>>
3075 - 3094 


169 


schen Papyrusurkunden. Actes du 
V-e Congl'es International de Pa- 
PPl'ologie Oxford 1937. Bruxelles 
1938. 
3075. Koschaker Paul. Per- 
sonlichkeitszeichen. Forschungen 
und Fortschritte 18, s. 246-248. 
Berlin 1942, 
3076. Kostler Rudolf. Zur 
germanischen Raub- Kauf- und 
Friedelehe. Forschungen lmd Fort- 
schritte 18, s. 270-272. Berlin 
1942. 
3017. KostIer Rudolf. Raub- 
Kauf- und Friedelehe bei den Ger- 
manen. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 
63, s. 92 -135. Weimar 1943. 
3078. Kostler Rudolf, Raub- 
und Kaufehe bei den Hellenen. 
Z/. d. Sav. Sti!t. Rom. Abt. 64, s. 
206 n. Weimar 1944. 
3079. Kostler Rudolf. Zur ro- 
mischen Raub- und Kaufehe. For- 
schullgen und Fortschl'itte 20. Ber- 
lin 1944. 
3080. KostIer Rudolf. Raub- 
und Kaufehe bei den Homern. 
Zf. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 65, s. 
43-68. Weimar 1947. 
3081. Kosven M. Istorija pro- 
blemy matriarchata. (Geschichte 
des Problems des Matriarchats). 
Izvestija Akademii Nauk SSSR. 
Serija Istorii i Fi/osofii T. I. Nr. 3 
s. 141- 143. 1944. ' 
3082. Kroppmann Hubert. 
Ehedispensiibung und Słaufer- 
kampf unter Innozenz IV. Ein 
Beitrag zur Geschichte des pa pst- 
lichen Ehedispensrechtes. Berlin 
1937, s. XVI +88. 
3083. Kiibler Bernhard. Die 
vormundschaftliche Gewalt im ro- 
mischen Recht. Studi di S/ol'ia 
e Diritto in onore di Enrico Be- 
sta l, s. 73-89. Milano 1939. 


--ło.... 


3084. Kuhn Hans. Philologi- 
sches zur Adoption bei den Ger- 
manen. zt. d. Sav. Stut. Oerm. Abt. 
65, s. 1-14. Weimar 1947. 
3085. Ladomerszky N. Saint 
Augustin, docteur du mariage chre- 
tien. Rome 1942. 
3086. Lamprecht G. Das ehe- 
liche Giitterrecht des Kantons Lu- 
zern in seiner rechtshistorischen 
Entwicklung, Ziirich 1940. 
3087. Lanfranchi Fabio. lus 
exponendi" e obbligo alime
iare 
nel diritto romano-c1assico. Studia 
et documellta historiae et illris 6 
s. 5-69. Roma 1940. ' 
3088. Lauria Mario. II divieto 
delie donazioni fra coniugi. Sllldi 
in memol'ia di Aldo Albel.toni II. 
s. 511-560. Padova 1937. 
3089. Lavaggl Giuseppe. A 
proposito delia capacita dei fiłius- 
familias di stare in giudizio. Stu- 
dia et docllmenta hisforiae et ill- 
ris 3, s. 462-466. Roma 1937. 
3090, Lavaggi Giuseppe. Una 
riforma ignorata di Giustiniano: 
Adrogatio plena e minus plena. 
Shldia et documenta historiae et 
iuris 12, s. 45 -68. Roma 1946. 
3091. Lavaggi Giuseppe. 
L'arrogazione dei Iibertini. Stlldia 
et documenta hisforiae et iuris 12 
s. 115-135. Roma 1946. · 
3092. Legras Henri. L'indivi- 
sion de familie dans I'ancien droit 
fribourgeois. Revlle histol'iqlle de 
droit francais et etl'anger 4 ser. 
16, s. 762--763. Paris 1937. 
3093. Le Gros C. S. Etudes 
sur le droit matrimonial de Jersev. 
Revue historiqlle de droit francais 
et etranger 4 ser. 17, s. 708. Pa- 
ris 1938, 
3094. Leirer Franz. Mancipium
>>>
170 


3095 - 31J2 


und aucłoritas. Weimar 1937, s. 
122 
3095 Lemalgnere B. Les tes- 
taments dans le coutcmier de Phi- 
lippe de Beaumanoir. Bordeaux 
1943. 
3096. Leonard Emile G. Le 
mariage des protestant s en Nor- 
mandie au XVIII-e siecle. Rellllc 
hislOrique de droit fran(ais et 
etranger 4 ser. 16, s. 768-769. 
Paris 1937. 
3097. Leonard Emile G. Le 
problem e du mariage civil et les 
protestants fran«;ais au XVJlI-e 
siecle. Revue de theologie et action 
eIJangelique. Aix 1942. 
3098. Lequeux A. vide Bau- 
chard M. Nr. 2968. 
3099. Lerouge J. Une des 
survivances de la doctrine de Gra- 
Hen sur la formation du hien ma- 
trimonial: la dispensatio super ma- 
trimonium ratum et consummatum. 
Paris 1939. 
3 ! 00. Lerouge J. vide N az 
R. Nr. 3136. 
3101. Levy Ernst. Captivus 
redemptus. C1assica/ Phi/%gp 38. 
Chicago 1943. . 
3102 Lev.Y-Bruhl Henri. Les 
origines du mariage "sine manu". 
Revue historiqlle de dmi! fran(ais 
et etranger 4 ser. 16, s. 545-546. 
Paris 1937. 
3103. Levy Jean-Philippe. 
Les impenses dotales en droit ro- 
main classique. Paris 1937, s. 292. 
3104. Lewald Ursula. Das 
Eherecht in Bonizos von Sutri Li- 
ber de Vita Christiana. Zt. d. Sav. 
Stift. Kan. Abt. 27, s. 560-598. 
Weimar 1938. 
3105. Loho-Sobolewski Jan. 


Prawo opiekuńcze w dawnej Li- 
twie. (Das Vormundschaftsrecht im 
a1ten Litauen), Sprawozdania To- 
warzpstwa Naukowego we Lwowie 
R. 16, 1936, s. 282
287. Lwów 
1937. 
3106. Loho-Sobolewski Jan. 
Prawo opiekuńcze w dawnej Li- 
twie. (Oas Vorrnundschaftsrecht im 
a1ten Litauen). Lwów 1937, s. 193. 
(Studja nad Historją Prawa Pol- 
skiego t. 15, z. 2). 
3107. Longo Carlo vide Nr. 
2887. 
3108. Lunjak G. Certy rodo- 
vogo stroja karelo-finov po "Ka- 
levale". (Grundziige der Gentilver- 
fassung la ut der "Kalevala''). VCl'- 
npe Zapiski /storiceskogo Fa/w/- 
teta /l1oskovskogo ob/astnogo pl'- 
dagogiceskogo instituta II. Moskva 
1940. 
3109. Łapicki Borys. Władza 
ojcowsl{a w starożytnym Rzymie. 
Okres klasyczny. (La puissance pa- 
ternelle dans I'ancien Rome). War- 
szawa 1937, s. 124. 
3110. Manaricua Andres E. 
El rnatrimonio de los esclavos. 
Estudio historico juridico hasta la 
fijación de la discipIina en el De- 
recho Canónico. Roma 1940, s. 
206. (Analecta Gregoriana, Vol. 23. 
Serie s facu1tatis iuris canonici. 
Sectio B. n. 1). 
3111. rVIaroi Fulvio. Tracce 
di diritto bizantino nelle consue- 
tudini dei Dodecaneso. Atti de/ V 
Congresso /nternationale di Studi 
Bizalltini, Roma 20-26 settembre 
/936, Vol. I, s. 672- 678. Roma 
1939. 
3112. Marongiu Antonio. 
Studi storki sulla famiglia nell' 
Italia meridionale. Allnali delia R.
>>>
3113 - 3 127 


l1ł 


UniVersita di Macl'rata 14. ToJen- 
tino 1940. 
3113 Marongiu Antonio. 
L'affratellamento come negozio giu- 
ridico. Studi di Storia e Diritto 
in onore di Arrigo Solmi II, s. 
259 299. Milano 1941. 
3113a. Marongiu Antonio. 
Nozze proibite comunione ai beni 
e consuetudine canonica (a pro po- 
sito di un documento sardo deJ 
1568). Ephemerides luris canonid 
3. 1947. (odb. s. 21). 
3114 Maschi Carlo Alberto. 
Sulia origine dcl regime giustinia- 
neo delia "manumissio" dcl servo 
comune. Studi in memoria di Aldo 
Albertoni II, s. 419-448. Padova 
1937. 
3115. Maskin N. A. Iz istorii 
rimskogo grażdanstvd. (Aus der 
Geschichte der romischen Biirger- 
schaft). lzvestija Akadl'm;; Nauk 
SSSR. Seri;a /storii i Fi/osofii. 
T. Ił. vyp. 5, s. 365 n. Moskva 
1945. 
3116. May Louis Philippe. 
Acte d'affranchis5ement d'un escl,we 
passe par-devant notaires a Paris 
Je 5 decembre 1766. Retllle histo- 
rique dl' droit h'an(ais et efran- 
ger 4 ser. 17, s. 95 -- 98. Paris 
1938. 
3f17. Mayer Herbert. Ehe 
und Eheauffassung bei den Ger- 
manen. Weimar 1940, s. VI +51. 
3118. Melichel' Theophil. Die 
germanischen Formen der Ehe- 
schliessung im westgotisch-spani- 
schen Recht. Wien 1940, s. V l + 
157. 
3119. Merea Paulo, O poder 
paternal na legisJa
ao visigotica. 
Boletim da FaCll/dade de Direito 


........... 


da Universidade de Coimbra XV, 
s. 297-317. Coimbra 1939. 
. 
3120. Merkle Sebastian. Zum 
wiirttembergischen Mischehenstreit. 
Theologische Quartalschrift 119, s. 
60-108. Rottenburg a. N. 1937. 
3121. Merschberger Gerda. 
Die Rechtsstellung der germani- 
schen Frau. Leipzig 1937, s. 196. 
(Mannus-Biicherei. Bd. 57). 
3122. Meyer B. Studien zum 
habsburgischen Hausrecht. Zeit- 
schrift fiir schweizerische Oeschich- 
te. 1945. 
3 l 23 Meyer Herbert. Ehe 
\Ind Eheauffassung der Germanen. 
Festschrift fiir /':mst Hepmann zum 
70 Oeburtstag l, s. 1-51. Wei- 
mar 1940. 
3124. Mochi-Onory Sergio. 
Gli effetti deI rinascime'1to giuri- 
dico suI concetlo di persona e 
personalita. VIlI-e Congres Interna- 
tional des sciences historiques Zu- 
rich /938. Communications pre- 
sentees II, s. 311 312. Paris 1938. 
( =Bulletin ot thelnternational Com- 
mittee of historical Sciences 10, 
s. 311-312. Paris 1938). 
3125. Mochi-Onol'Y Sergio. 
Diritti delia personalita e rapporti 
di fdmiglia neJ rinascimenło italia- 
no. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 58, 
s. 478-501. WE'imar 1938. 
3126 Mochi-Onory Sergio. 
Personam habere. Studio sulle ori- 
gini e sulla strutłura della "perso- 
na" nell' eta deI Rinascimento. 
Stlldi di Storia e Diritfo in ono- 
rp di Enrico Besta 1\1, s. 415 - 
439. 1939. (odb. Milano 1938 s. 27). 
3127. Montero Eloy. La in- 
stitución matrimonial en la legisla- 
ción espanola. Acta Congressus
>>>
172 


3128 - 3145 


iuridici inteT1lationalis V, s. 97- 
118. Roma 1937. 
3128. Montevecchi Orsolina. 
Contributi per una storia sociale 
ed economica delia famiglia neIl' 
Egitto greco-romano. Acles du V-e 
Congres International de Pappro- 
logi£', s. 300 n. Bruxelles 1938. 
3129. Montevecchi Orsolina. 
Contributi per una storia sociale 
ed economica delia famiglia nelI' 
Egitto greco-romano. Aegl'plus 17, 
s. 338. Milana 1938. 
3130. Montevecchi Orsolina. 
Ricerche di sociologia nei docu- 
menti dell' Egitto greco-romano. 
Aegpptlls 26, s. 111- 129; 27, s. 
3 - 24. Milana 1946, 1947. 
3131. Mor Carlo Guido. Ca- 
pacita d'agire, comunioni familiari 
e consorzi nel diritto consuetudi- 
nario valdostano dei sec. XI-XIII. 
Studi di Storia e Diritlo in onore 
di Enrico Besla III, s. 199-217. 
Milano 1939. 
3132. Mposdas D. B. vide Bos- 
das Nr. 2977. 
3133. Nardi Enzo. I requisiti 
deI matrimonio romano. Premessa 
ad uno studio sulla reciproca po- 
sizione successoria dei coniugi pri- 
vi di conubium. Seritli di diritlo 
e di economia in onore di Flami- 
nio Manca/poni (, Studi Sassaresi, 
Seria II, 1'01. 16), s. 173 -183. 
Sassari 1938. 
3134. Nardi Enzo. Tornando 
su due passi delie fonIi: O. 34.9_ 
22 e O. 34. 9.9 pr. Studia et do- 
cumenta hisloriae et iuris 5, s. 
439 -449. Roma 1939. 
3135. N ardi Enzo. Sui divieti 
matrimoniali delie leggi Augustee. 
Studia et documenta historiae el 
iuris 7, s. 112- 146. Roma 1941. 


3136. HatanŻak.Rodovojstroj 
u słavjanite. (Oie Genłilverfassung 
bei den Slaven). Isloriceski Pregled 
Nr. 1-5. Sofia 1946-1947. 
3137. Haz R. et Lerouge J. 
La dispense super matrimonium 
ratum et non consummatum. Paris 
1940. 
3138. Neufeld E. Ancient He- 
brew marriage Laws. With special 
references to General Semitic Laws 
and Customs. Lund 1944, s. XIX 
+304. 
3139. Neusychin A. I. Ponia- 
tie svobody v Edikte Rotari. (Oe:- 
freiheitsbegriff im Edikt des Ro- 
tharO. Srednie lJeka. Sbornik. I I, 
s. '82-113. Moskva, Leningrad 
1946. 
3140. Neyron G. Les droits de 
la familie d'apres Suarez et ses 
contemporains. Nouvelle Revue 
Apologetiqlle t, s. 389-405. Paris 
1939. 
3141. N oailles Pierre. Ou ro- 
le de la volonte des epoux et de 
la volonte du pere de familie dans 
la conclusion du mariagl', d'apres 
le tres ancien droit religieux et le 
tres ancien droit civil. Revue histo- 
rique de droit fran(ais et etranger 
4 ser. t6, s. 745-746. Paris 1937. 
3142. Hoailles Pierre. Les di i 
nuptiales. Revue his/orique de droil 
fran(ais el etranger 4 ser. 16, s. 
549- 551. Paris t937. 
3143. N oaiHes Pierre. Les ta- 
bous du mariage dans le droit 
primitif des Romains. Annales so- 
ciologiqups. Paris t 937. ' 
3t44. NoaiHes Pierre. ]unon, 
deesee matrimoniale des Romains. 
Festschrift PaliI Koschaker I, s. 
386-400. Weimar 1939. 
3t45. Odar Aloislus. Novissi- 


'"
>>>
3146 - 3163 


mum ius matrimoniale (de anno 
1933) tum materiale tum formale 
Ecclesiae Orthodoxae Serbicae et 
ius matrimoniale Codicis iuris ca- 
noniei in qnonam diHerant. Acta 
Congressus iuridici internationalis 
V, s. 271-310. Roma 1937. 
3146. Oechslin M. Oie Mark- 
genossenschaften der Urschweiz. 
Altdorf 1941. 
3147. Owen E. vide Nr. 2143. 
3148. Pereterskij J. S. O pra- 
vovom położenii rabov v drevnem 
Rime. Weber die rechtliche Stel- 
lung der Sklaven im alten Rom). 
UCenve Zapiski Moskovskogo }u- 
ridiceskogo Institllta, vypusk I I. 
MoskvĆl 1939. 
3149. Pestalozzi H. Histori- 
sches wr frage der Unverlierbar- 
keit des Schweizer Biirgerrechts. 
Schweizer }ur;sten Zeitung 41. 
1945. 
3150. PhlIipp W. Weibwerlung 
oder Mutterrecht? 1942, s. XII + 
521. 
3151. Pleimes Dieter. WeIt- 
liches Stiftungsrecht. Geschichte 
der Rechtsformen. Weimar 1938, 
s. XXIII + 344. (forschungen zum 
deutschen Recht 3,3). 
3152. Portmann Heinrich. 
Wesen und UnaufIoslichkeit der 
Ehe in der kirchlichen Wissen- 
sehaft und Gesetzgebung des 11. 
und 12. Jahrhunderts. Emsdełłen 
1938, s. 189. 
3153. Praag A. van. Oroił 
matrimonial assyro-babylonien. Am- 
sterdam 1945. 
3154. Putertre A. P. vide Bau- 
chard M. Nr. 2968. 
3155. RanovicA.B. Zavisimyje 
krestijane v ellenisticeskoi Małoj 
Azii. (The dependent Peasents in 


173 


Asia Minor in łhe Period of Hel- 
lenism). Vestnik Drevne; Istorii Nr. 
2. Moskva 1947. 
3156. Rasi Pietro. L'applica- 
zione delIe norme deI concilio di 
Trento in materia matrimoniale. 
Slud; di Storia e Diritto in onore 
di Arr;go Salmi I, s. 233-281. 
Milano 1941. 
3157. Roberti Melchiore. Per 
la storia deI cognome. Stud; d; 
Slor;a e D;r;tfo ;n onore di Arr;- 
go Sol m; II, s. 221-230. Milano 
1941. 
3158. Bossi Bruno. Le norme 
sulla divisione delIe famiglie dei 
rustici nello Staluto di Crema. 
Archivio Scialo;a per le consue- 
tud;ni giur;dici agrarie 4, firenze 
1937 (odb. s. 10). 
3159. Sanders H. A. The ap- 
pointment of a guardian by the 
prefect of Egypt. Americiłn }ollr- 
nal of Archaeology, 46. 1942. 
3 ł 60. Saint Macary J. Les 
regimes matrimoniaux en Bearn 
avant et apres le Cod e civiL Bor- 
deaux 1942. 
3161. Sargenti Manlio. II di- 
riłto privato nella legislazione di 
Costanłino. Persone e famiglia. Mi. 
lano 1937, s. XII -ł-201. (H- Uni- 
versita di Roma. Pubblicazioni dell' 
Istituto di Oiritto Romano, dei Oi- 
ritti delI' Oriente Mediterraneo e 
di Storia deI Oiritto III). 
3162. Scaduto Francesco. 
Assenso deI titoIare delIa pa tria 
potesta necessario [Jer le pubbli- 
cazioni civili deI matrimonio pre. 
vie alIa celebrazione canonica. Stu- 
di di Storia e Diritto in onore di 
Arrigo Solmi I, s. 221-231. Mi- 
lano 1941. 
3163. Schel"illo Gaetano. Sul-
>>>
174 


3164 - 3182 


le origini deI divieto delie dona- 
zioni fra coniugi. Studi di Storia 
e Diritto in onore di Arrigo 501- 
mi I, s. 169-213. Milano 1941. 
3164. Schmitz Petrus. Quo- 
modo impedimenta matrimonialia 
iuris civilis in ius canonicum in- 
fluxerinf. Acta Congressus illridici 
internationalis IV, s. 333 - 342. 
Roma 1937. 
3165. SchultzeAlfred. Zum alt- 
nordischen Eherecht. Leipzig 1939, 
s. VI +99. CBerichte Ober die Ver- 
handlungen der sachsischen Aka- 
demie der Wissenschaften. Phil.- 
hisf. Klasse 91, Heft 1). 
3166. Schultze Alfred. Zum 
altnordischen Eherechf. Forschlln- 
gen und Fortschritte 17, s. 2łS 
- 220. Berlin 1941. 
3167. Schultze Alfred: Oas 
Eherecht in den alteren angel- 
siichsichen Konigsgesetzen. Leipzig 
1941, s. VIII +79. (Berichte Ober 
die Verhandlungen der si:ichsichen 
Akademie derWissenschafłen. Phil.- 
hisf. Klasse 93, Heft 5). 
3168. Schultze Alfred. tJber 
westgotisch-spanisches Eherecht. 
Mit einem Exkurs: Zur Geschich- 
te der westgotischen Rechtsquel- 
len. Leipzig 1944, s. 130. (Berichte 
Ober die Verhandlungen der sikh. 
sischen Akademie der Wissenschaf- 
ten. Phil.-hist. Klasse 95, Heft 4). 
3169. Schwager J. Vormund. 
schaftswesen und Erbrecht in der 
Wiler Gerichtsherrschaft Wallen- 
wil. Willterthurgische Heimatblc'itter 
37/38. Winterthur 1938. 
3170. Schwerin Claudius 
Frh. von. Zum Problem der ger- 
manischen Ehe. Zeitschrift der 
Akademie liir deutsches Recht 5, 
s. 529-532. Berlin 1938. 


3171. Slcard Emile. Zadruga 
su d-si ave dans l'evolution du groupe 
domestique. Paris 1942. 
3172. Sicard Emile. Problemes 
familiaux chez les Slaves du Sud. 
Paris 1947, s. 208. 
3173. Skassis Erikos A. vide 
Nr. 1324. 
3174. Sloschek E. vide Nr. 
1325. 
3175. Solazzi Siro. C. 5.36. 
4 + 5. 42, 2, Studia et documenta 
historiae et iuris 3, s. 457-460. 
Roma 1937. 
3176. Solazzi Siro. Oivortium 
bona gratia. Rendiconfi deI R. Ist;- 
tuto lombardo di Scienze e Let- 
tere 7 J. Classe delie Lettere e 
Sciellze morali e storiche, s. 511 
- 524. Milano 1938. 
3177. Solazzi Siro. Servus 
recepticius e dos receptitia. Studia 
et doclllnenta histor;ae et iuris 5, 
s. 222-225. Roma 1939. 
3178 Solazzi Siro. P. Mich. 
Inv. 508 e il matrimonio delia fi. 
lia familias. Studia et documenta 
historiae et iuris 5, s. 471-478. 
Roma 1939. 
3179. Solazli Siro. II debitor 
parentis nella dotis dictio. Studia 
et documenta historiae et iuris 6, 
s. 159-161. Roma 1940. 
3180. Solazzi Siro. La libe- 
razione delie Vestali dalia tutela 
in Gai. I. 145. Studia et documenta 
historiae et illris 9, s. 113--115. 
Roma 1943. 
3181. Solazzi Siro. "Tutoris 
auctoritas" e "consortium". Studia 
et documenta historiae et iuris 12, 
s. 7-44. Roma 1946. 
3182. Sontis Johannes M. 
vide Nr. 1339.
>>>
3183 -3201 


3183. Specker K. Zur Ge- 
schichte der ortlichen ZusUindig- 
keit im Vormundschaftsrecht. Fest- 
schrift fiir A. Egger "Der Schulz 
der Familie". Zurich 1945. 
3184. Staab Karl. Die Unauf- 
loslichkeit der Ehe und die sog. 
"Ehebruchsklauseln" bei Mat. 5, 
32 und 19, 9. Festschrift Eduard 
Eichmann, s. 435 452. Paderborn 
1940. 
3185. Stutz Ulrich. Schwabi- 
5ches und burgundisches Recht im 
Kampf um die Vormundschaft uber 
Anna von Kiburg. Feslschrift Emil 
Fripdrich Welti. s. 1- 27. Aarau 
1937 (odb. s. 30). 
3186. Taubenschlag Rafał. 
La competence du XVl'LO
 dans le 
droit greco-egyptien. Archil!l'S d'Hi- 
sloire du Droit Oriental 2, s.293 
-314. BruxelIes, Paris 1938. 
3187. Thibault-Laurent G. 
La premiere introduction du di- 
vorce en france sous la Revolu- 
tion et I'Empire (1792-1816). 
Clermond-ferrand 1938, s. 271. 
3188. Till Walter. Eine kop- 
tische Alimentenforderung. Bulletin 
de la SocMte d'Archeologie cop- 
tienne 4, s. 71-78. 1938, 
3189. Trezzini C. Le mariage 
en droit canonique. Fiches juridi- 
ques. Geneve 1943. 
3190. Trezzini C. II matrimo. 
nio "inter absentes" in diritto ca- 
nonico. Melanges publMs par la 
Faculte de droit de I'Universite de 
Fribourg a l'occasion de I'Assemblee 
de la SocMte suisse de Juristes 
en 1943. Lausanne 1943. 
3191. Tria Luigi. Ił matrimo- 
nic secondo le consuetudini dei 
territorio bizantino. Rassegna slo- 
rica napo/itana 7. Napoli 1937 (5. 
33). 


175 


3192. Tria Lulgi. La di5ciplina 
giuridica dei matrimonio secondo 
le consuetudini di Terra di Bari. 
]apigia 8, s. 19-62. Bari 1937. 
3193. Trier Jost. Vater. Ver- 
such einer Etymologie. ZI. d. Sal!. 
Stift. Oerm. Abt. 65, s. 232-260. 
Weimar 1947. 
3194. Tschemiroff Georg P. 
Die bulgarische Hauskommunion. 
Schmollers Jahrbuch 61, s. 53- 
92. Miinchen 1937. 
3195. Turecek Josef. Manzel- 
sky patent Josefa II. (Das Ehepa- 
tent Joseph 10. Miscellanea historico 
-juridica. Sbornik prac; o dejinach 
prava. K sedesatinam Jana Kapra- 
sa. Praha 1940. 
3196. Vaccari Pietro. La de- 
nation nuptiaIe en france dans Je 
haut moyen- age. Revue historique 
de droit fran(ais et etranger 4 
ser. 16, s. 749-750. Paris 1937. 
3197, Vaccari Pietro. Matri- 
monio franco e małrimonio saS50- 
ne Iongobardo nel secondo Medioe- 
vo. Studi di Storia e Diritto in 
onore di Arrigo Solmi I, s. 19-- 
40. Milano 1941. 
3198. Vianello Carlo Anto- 
nio. La legislazione matrimoniale 
in Lombardia da Giuseppe II a 
Napoleone. Atti e memorie dei II 
Congresso storico lombardo. Mila- 
no 1938. 
3199. Vlnskl Zdenko. Die sild- 
slavische Grossfamilie in ihrer Be- 
ziehung zum asiatischen Gross- 
raum. .lagreb 1938, s. 100. 
3200. Visscher Fernand de. 
Aperc;us sur les Origines du Post- 
liminium. Festschrift Paul Koscha- 
ker I, s. 367-385. Weimar 1939. 
3201. Visscher Fernand de. 
Un nouveau document sur la "do-
>>>
176 


3202 - 3217 


natio ante nuptias". Chronique 
d'Egvpte 36; 37, s. 101-107. 
Bruxelles 1943, 1944. 
3202. Visschel' Fel'Oand de. 
De I'acquisition du droit de cite 
romaine par l'affranchissement. Stu- 
dia et document.1 historiae et iu- 
ris 12, s. 69- 85. Roma 1946. 
3203. Voltel'l'a Edoal'do. La 
conception du mariage d'apres les 
juristes romains, Padova 1940, s. 
66. 
3204. Wachtel' A. Die Ehe- 
Jichkeitsvermittung und die Vater- 
schaftsvermutung im romischen, 
deutschen, franzosischen, osterrei- 
chischen und schweizerischen fa- 
milienrecht. Rechtsvergleichende 
Abhandlungen unter besonderer 
Beriicksichtigung der Ergebnisse 
der medizinischen Wissenschaft. 
Basel 1942. 
3205. WalIon A. Istorija rab- 
stva v anticnom mire. (The Histo- 
ry of slavery in the ancient world). 
Moskva 1941. 
3206. Weitnauel' Albel't. Die 
Legitimation des ausserehelichen 
Kindes im romischen Recht und 
in den Germanenrechten des Mit- 
telalters. Historisch-rechtsverglei- 
chende Abhandlung. Basel 1940, 
s. 106. (Basler Studien zur Rechts- 
wissenschaft, Heft 14). 
3207. Wengel' Leopold. Zwei 
lateinische Papyri zum romischen 
Eherechte. Wiener Akademie der 
Wissenschaft. Phil.-hist. Klasse Bd. 
219, Abh. t. Wien 1941. 
3208. Wengel' Leopold. 
Nachtragliche Bemerkungen zu 
"Zwei lateinische Papyri zum ro- 
mischen Eherechte". Anzeiger der 
phil.-hisl. Klasse der Wiener Aka- 
demie der Wissenschaften ]hg. 
1945, No VI-XI. Wien. 


3209. Westerrnan W. Rabstvo 
vo vremena Imperii. (Slavery in 
the Empire). (in) Wal/on A.: Isto- 
rija rabstva v anticnom mire (The 
History of slavery in the ancient 
world). Moskva 1941, 5.585- 662. 
3210. Westel'mann W. L. Two 
studies in Athenian manumission. 
]olfrnal of Near Eastern Studies 
5. 1946. 
321 t. Westel'mal'ck E. Hi- 
stoire du mariage. Traduit par A. 
van Gennep. Paris 1938,
. 365. 
3212. Westl'up C. W. Recher- 
ches sur les formes antiques de 
mariage dans I'ancien droit romain. 
Kobenhavn 1943, s. 86. (Det Kg!. 
Danske Videnskabernes Selskab. 
H istorisk- filologiske Meddelelser 
Bind XXX, Nr. 1). 
3213. Westl'up C. W. Intro- 
duction to early Roman law. Com- 
parative sociological studies. The 
patriarchal joint fam iły, vol. I. The 
house community,section I; Com- 
munity of cull. Kobenhavn - Lon- 
don 1944, s. 279.; Val. III. Patria 
potestas. I. The nascent law. Kó- 
benhavn.London 1939, s. 310. (vol. 
II. 1934. 
3214. Wieackel' FI'Jlnz. Ge- 
schichtliche Ausgangspunkte der 
Ehereform. Delftsches Recht, s. 
178n. 1937. 
3215. Wilms J. G. A. Korte 
schets van het outłatijnsche fami- 
lierecht. Gent 1937, s. 48. 
3216. WolU Hans Julius. 
Trinoctium. Tijdschrift voor Rechts- 
geschiedenis 16, s. 145 -183. Haar- 
lem 1937. 
3217. Wolff Hans Julius. Zwei 
juristische Papyri der Universitat 
of Michigan. Aegpptlfs 17, s. 463 
n. Milano 1937. 


,
>>>
3218-3234 


3218. Wollmep M. Zur Enste- 
hungsgeschichte der Markgenos- 
senschaften. Freiburg i. Br. 1938, 
6. 182. 
3219. Wypler Jan. Stosun- 
ki prawno - małżeńskie szlachty 
pszczyńskiej od 16 do 18 wieku. 
(Die eherechtłichen Verhaltnisse 
des Adels des ł 6.-18. Jahrhun- 
derts). Roczniki Towarzpstwa Przp- 
jaciół Nauk na 5/ąsku 6, s. 267 
-292. Katowice 1938. 
3220. Zimmermann D. Das 
personliche Eherecht des zfirche- 
rischen Matrimonialgesetzes von 
1804. Ein Beitrag zur zfircheri. 


177 


scher Rechtsgeschichte. Ziirich 
1943. 
3221. Zołotarev A. M. Kisło. 
rii rannich form grupovogo braka. 
(Zur Geschichte der aUeren For- 
men der Gruppenehe. Ucenpe Za- 
piski Istoriceskogo Faku/teta Mo- 
skovskogo obłastn
go pedagogice- 
skogo instifuta II. Moskva 1940. 
3222. Zucker Friedrich. Be- 
eidełe Uebernahme der Vormund- 
schaft fiber eine Minderjahrige. 
Pap Jen. Inv. 32 (212-217 A. D). 
Mlinchner Beitrage zur Papprus- 
forschung 35, s. 149 n. 1945. 


3. PRAWO SPADKOWE - LES SUCCESSIONS 
ET LES TESTAMENTS. 


. 


3223. Agena Gesine. Grund- 
besitz, Beispruch und Anerberecht 
in Ostfriesland. Gottingen 1937, s. 
84. (Abhandlungen der rechts- und 
słaatswissenschaftlichen fakuUat 
der Universitat Gottingen, Heft 23). 
3224. Ambrosino Rodolfo. 
In iure cessio hereditatis. Spunłi 
per la valutazione delia hereditas. 
Studia et documenta historiae et 
iuris 10, s. 1-100. Roma 1944. 
3225. Ambrosino Rodolfo. 
Successio in ius-successio in 10- 
cum-successio. Studia et documen- 
ta historiae et iuris II, s. 65- 
192. Roma 1945. 
3226. Arno Carlo. Corso di 
diriłto romano: Diritto ereditario. 
Torino 1938, s. 464. 
3227. Arno Carlo. L'alienazio- 
ne delia cosa legata. Torino 1939, 
s. 69. (Memorie dell' Istituto giu- 
ridico delia R. Universita di Tori- 
no, Serie 2, Mem. 2). 


3228. BalIerstedt Kurt. Erb- 
recht, Erbsitten und Grundbesitz- 
zersplitterung in Polen. Stuttgart, 
Berlin 1939, s. VII + 222. 
3229. Biondi Biondo. Succes- 
sione testamentaria, donazioni. Mi- 
lano 1943. 
3230. Blondi Biondo. Istituti 
fondamentaIi di diritto ereditario 
romano. Milano 1946. 
323 t. Biscardl ArnaJdo. Cor- 
so di diriłto romano. Dottrina ge- 
nerale dei rapporti successori. Pisa 
1938, s. 18. 
3232, Bolla Sibylle von. Zum 
romischen Heimfallsrechł. Zt.d.Sav. 
Stift. Rom. Abt. 59, s. 546-554. 
Weimar 1939. 
3233. Bolomey Pierre. Le legs 
d'option. Etude de droit romain 
classique. Lausannf' 1945. 
3234. Borowski Stanisław. 
Ostojbina. Studium z prawa czarno- 
górskiego.(Ostoybina. Etude de droit
>>>
178 


3235 - 3252 


monte negri en). Studia historpczne 
ku czci Stanisława Kutrzebp l, s. 
37-44. Kraków 1938. 
3235. Bossowski Franz von. 
Die Novelle 118 ]ustinians und 
deren Vorgeschichte. R6mische und 
orientalische Elemente. Feslschritt 
Paul Koschaker II, s. 277-303. 
Weimar 1939. 
3236. Boutruche. Aux origines 
d'une crise nobiliaire: donatjons 
pieuses et pratiques successorales 
en Bordelais du XII-e au XVI-e 
siecle. Annales d'h;sto;re sociale I, 
s. 161-177,257-273. Paris 1939. 
3237. Brauns Fritz. Geschich- 
te des wesłfalischen Anerberechts 
und seine Bedeutung fUr Wirt- 
schaftlichkeit und Erhaltung der 
Bauernh6fe. Wiirzburg 1938, s. 98. 
3238. Bussi Emilio. Evoluzio- 
ne storica dei testamento come 
disposjzjone dj volonła. Stud; d; 
Stor;a e Dir;/to ;n onore di Enri- 
co Besta I, s. 411-445. Milano 
1939. 
323'. Cailteaux L. Les heri- 
tiers a demj-naissant dans le droit 
coutumier remois duXIII-e au XVI-e 
siecle. Revue historique de droit 
fran(ais et etranger 4 ser. 24-25. 
Paris 1946/7. 
3240. Campbell A. An old 
English will. ]ournal ot English 
and Germanic Philologp 37, s. 133 
-152. Urbana 1938. 
3241. Capobianco Paclfloo. 
De sensu et exłensione vocis "fi- 
liorum" deque horum desjgnatione 
in institutionibus fidei commissa- 
riis juris communis. Roma 1937, 
s. VIII + 88. 
3242. Cohen L. Heredis insti- 
tutio ex re certa and a new will 
of the Roman type. Transactions 


and Proceedings ot the American 
Ph;lological Association 68, s. 343 
-356. 1937. 
3243. Cosentinl Cristoforo. 
Uno sviluppo di una quaestio di 
Scevola nej Basilici. Studia et do- 
cumenta historiae et iuris lO, s. 
347-355. Roma 1944. 
3244. Cosentini Cristoforo, 
Sui limiti d'applicabilita delia bo- 
norum distractio ex edicto. Studia 
et documen/a histor;ae et iuris 11, 
s. 1-18. Roma 1945. 
3245. Cugia Stanislao. Spun- 
fi storici e dommatici sull' aljena- 
zione dell' erediła. Studi di S/oria 
e Diritto ill onore di Enrico Besta 
I, s. 511-544. Milano 1939. 
3246. D' Amia Amerigo. L'ere- 
dita giacente. Note di diritto ro- 
mano, comune e odierno. Milano 
1937, s. 123. 
3247. Delia Donne R. De I'ln- 
capacite de donner et de recevojr 
frappant les -enfants natureIs dans 
I'ancien droit franł;;ais. Paris 1941. 
3248. Denoyez Joseph. La ju- 
ris possessio dans la petition d'he- 
redite en droit Romain. Festschrift 
Paul Koschaker II, s. 304-313. 
Weimar 1939. 
3249. Di Marzo Salvatore. 
PelIegrino Rossi e la natura dell' 
antico testamento romano. S/udi 
di Sloria e Diritto ;n onore di 
Arrigo Solmi I, s. 215- 219. Mi- 
lana 1941. 
3250. Dulckeit Gerhard. Vo- 
Iuntas und fjdes im Vermachtnjs- 
recht. Festschritt Paul Koschaker 
II, s. 314-353. Weimar 1939. 
3251. Erbe Walter. Die Fjdu. 
zia im r6mischen Recht. Weimar 
1940, s. XVI+212. 
3252. Ermini Giuseppe. La 


.
>>>
3253 - 3271 


regola "nemo pro parte testatus pro 
parte intestatus decedere potest" 
nella glossa ordinaria al Corpus 
luris. Rivisfa italiana per le Scien- 
ze giuridiche N. S. 12, s. 3-16. 
Roma 1937 (odb. s. 16). 
3253. Errnini Gluseppe. Note 
suI diritto di accrescimento eredi- 
tario secondo la glossa d'Accursio 
al Corpus luris. Studi di Storia 
e Diritto ill onore di Enrico Besta 
l, s. 375 - 4 10. Milano 1939. (odb. 
Milano 1938, s. 18). 
3254. Errnini Giuseppe. II 
concetto di ereditlł giacente nella 
GJossa ordinaria al Corpus luris. 
Rivista di Storia dei Diritto ita- 
liano 12, s. 57-71. Bologna 1939. 
3255. Errnini Gluseppe. Note 
sull' accettazione dell' eredita se- 
condo la Glossa ordinaria al Cor- 
pus luris. Studi di Storia e Dint- 
to in onore di Arrigo Solmi I, s. 
115-153. Milano 1941. 
3256. Follain-Ie Bras. Un pro- 
jet d'ordonnance du Chancelier 
Daguesseau. Etude de quelques in- 
capacites de donner et de rece- 
voir. Paris 1941. 
3257. Fougeres Al. vid
 Nr. 
3031. 
3258. Fpost Julius. tJber das 
Alter des norwegischen Aasates- 
rechts. zt. d. Sav. Stift. Qerm. Abt. 
61, s. 250-252. Weimar 1941. 
3259. Frost Julius vide Nr. 
3032. 
3260. Gross A. von. Ein Bei- 
trag zur landlichen Vererbungs- 
weise in Geschichte und Gegen- 
wart. Basel 1939. 
3261. Grosso Giuseppe. L'ac- 
cesso al fondo in usufrutto e i dl- 
versi tipi di legato. Studia et do- 


---- 


179 


cumenta historiae et lUris 5, s. 
483-485. Roma 1939. 
3262. Grosso Giuseppe. Ap- 
punti sulla designazione nominati- 
va. Studia et documenta hisloriae 
et iuris 7,5. 147 -154. Roma 1941. 
3263. Guaglianone A. H. Estu- 
dio de la colación en ej antiquo 
derecho espanol y en eJ proyecto 
de F Garcia Goyena. Buenos Aires 
1937, s. 71. 
3264. Guarino Antonio. Col- 
latio bonorum. Roma 1937, s. VIII 
+215. 
3265. Guarino Antonio. tJber 
den Begriff der Kollation. zt. d. 
Sav. Stift. Rom. Abt. 59, s. 509- 
544. Weimar 1939. 
3266. Guarlno Antonio. II 
"beneficium separationis" dell' "he- 
res necessarius". zt. d. Sav. Stif!. 
Rom. Abt. 60, s. 185 225. Wei- 
mar 1940. 
3267. Guapino Antonio. Gai 
2.155 e il beneficium dell' heres 
necessarius. Studia et documenta 
historiae et iuris 10, s: 240-266. 
Roma 1944. 
3268. Guarlno Antonio. Isido- 
ro di Siviglia e I'origine dei codi- 
cilli. Studia et documenta historiae 
et iuris 10, s. 317-332. Roma 
1944. 
3269. Guarino Antonio vide 
Nr. 3042. 
3270. Gu
raud O. et Jouguet 
P. Un testament latin per aes et 
libra m de 142 apres J. C. Etudes 
de Papprologie 6, s. 1-20. Paris 
1940. 
3271. Gutzwlller Max. Aus 
den Anfangen des zwischenstaatli- 
chen Erbrechts: ein Gutachten des 
Petrus Baldus de UbaJdis um 1375. 
Zum schweizerischen Erbrecht
>>>
180 


3272 - 3291 


Eesfschriff zum 70. Ql'burfsfag 
Ilon Prof. Peter Tuor. Zurich 1946. 
3L72 Haff Karl. Hofiibergabe 
und J\łtesłenrecht. zt. d. Sav. Sfift. 
Uerm. Abt. 62, s. 377-382. Wei- 
mar 1942. 
3273. Harrlson A. R. W. A 
problem in the rules of inłestate 
6uccession at Ałhens. Classical Re. 
view. London 1947. 
3274, Herold Hans. Der Dreis- 
81gste und die rechłsgeschichlliche 
Bedeutung des Totengedachtnisses. 
Zeitschrift fur schweizerisches 
Recht N. f'. 57. s. 375-420. Basel 
1938. 
3275. HolubJoseph. La"Quar- 
la Puellaris" dans l'ancien droit 
hongrois. Studi in memoria di 
A/do Albertoni III, s. 275 -297. 
Padova 1938. 
3276. Hopper R. J. Intestate 
]uridical Agreements in the Athe- 
nian Empire. Journal of Hellenic 
Studies 63, s. 35-51. 1943. 
3277. Jacob Ernest F. - 
Johnson H. C. vide Nr. 233. 
3278. Jakovkln J. I. K vo- 
prosu o genezise krestianskoj "mior- 
tvoi ruki" v feodalnom prave. (Zum 
Problem der Entstehung der bauer- 
lichen "Toten Hand" im feudalen 
Rechte). NauCnrj Bjulleten Lenin- 
gradskogo Universiteta Nr. 7. s. 
40 n. 1946. 
3279. Jouguet P. vide Gue- 
raud O. Nr. 3270. 
3280. Jungbluth Theo. Die 
Donatio post obitum und die Do- 
natio reservatu usufructu in den 
KOIner Schreinseintragungen des 
12. bis 14. Jahrhunderts. Koln a. 
Rh. 1939, s. VII + 55. 
3281. Juul Stig. Faellig og 
Hovedlod. Słudier over Formuefor- 


holdet mellen Aegłefaeller i Tiden 
for Christian V's Danske Low. 
Kobenhavn 1940, s. 359. 
3282. Kalbfleisch K. Agnitio 
bonorum possessionis v. J. 249 n. 
Chr. Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 64. 
Weimar 1944. 
3283. Kirk W. H. Suus heres. 
Zt. d. Sav. Stift. Rom, Abt. 58, s. 
161-162. Weimar 1938. 
3284. KUma Josef. Zur Enł- 
ziehung des Erbrechtes im altba- 
bylonischen Recht. Fes tsch rif t Paul 
Koschaker III, s. 80-93. Weimar 
1939. 
3285. Kolańczyk Kazimierz. 
Najdawniejsze polskie prawo spad- 
kowe. (Le plus ancien droił suc- 
cessoral en Pologne). Poznań 1939 
fakłycznie' Kraków ] 940), s. 235. 
3286. Kortenbeutel Heinz. 
Ein Kodizill eines romischen Kai. 
serso Berlin 1940, s. 15. (Abhand- 
lungen der Preussischen Akademie 
der Wissenschafłen 13). 
3287. Kriiger Hugo. Zum ro- 
mischen Płlichtteilsrecht. Festschrift 
Paul Koschaker II, s. 256-276. 
Weimar 1939. 
3288. Kiibler Bernhard. Das 
Perlenhalsband der Prinzessin Ma- 
tidia. Festschrift Paul Koschaker 
II, s. 353-367. Weimar 1939. 
3289. Kuhn Albin. Geschichte 
der bauerlichen Vererbungsgewohn- 
heiłen im Ochsenfurter Gau. Wurz- 
burg 1937, s. VIII +47. 
3290. Kiihn Erich. Die bauer- 
lichen Giiłer und ihre Vererbung 
im Herzogtum Sachsen-Altenburg 
Jena 1941, s. 140. 
3291. Lavaggl Gluseppe. D. 
34. 9. 22. Studia et documenta 
historiae et iuris 3, s. 460-462. 
Roma 1937.
>>>
3292 - 3310 


32Q2. Lavaggl Giuseppe. L'in- 
degnita a succedere per soccomben- 
za nella "querella inofficiosi testa- 
menti", Studia et documenta histo- 
riae et iuris 5, s. 76-100. Roma 
1939. 
3293. Lavaggl Giuseppe. La 
successione dei li beri patroni nel- 
le opere dei liberti. Studia et do- 
cumenta historiae et iuris II, s. 
237-278. Roma 1945. 
3294. Lavaggl Giuseppe. La 
successione delia liberta e iI S.c. 
Orfiziano. Studia et dJCumenta 
historiae et iuris 12, s. 174-186. 
Roma 1946. 
3295. Lehmann R. Die Erb. 
fołge in den Bauerngfitern desAmtes 
Senftenborg im 16. bis 18. Jahr- 
hundert. Niederlausitzer Magazin 
25. Guben 1937. 
3296. Leifer Franz. Altrami- 
sche Studien VI: Suus heres und 
iiIteres Libraltestament. Fesfschrift 
Paul Koschaker II, s. 227-255. 
Weimar 1939. 
3297. Leprl Maria Federica. 
Saggi sulła terminologia e sulla 
nozione deI patrimonio in diritto 
romano. I. Appunti sulla formuła- 
zione di alcune disposizioni delie 
XII tavole secondo Cicerone. Fi- 
renze 1942, s 107. 
3298. Loubignac V. De la 
representation en droit musulman. 
Hesperis 24, s. 55 66. Paris 1937. 
3299. Luzatto Giuseppe Igna- 
zio. Appunti suI testamento di To- 
lomeo Apione a favore di Roma. 
Studia et documenta historiae et 
iuris 7, s. 259-322. Roma 1941. 
3300. Maroi Fulvio vide Nr. 
3111. 
3301. Maschi Carlo Alberto. 
La solennita delia ..heredis insti. 


181 


tutio" nel diritto romano. Aegpptus 
17, s. 197-232. Miłano 1937. 
3302. Maschi Carlo Alberto. 
Studi sull' interpretazione dei legati. 
Verba e voluntas. Milano 1938, s. 
VII + 122. (Pubblicazioni delia Uni- 
versita di Catania deI Sacra Cu- 
ore, ser. II. vol. LXIII). 
3303. Mauss Herbert. Aner- 
berecht im niedcrrheinisch-westfa- 
lischen Grenzgebiet zwischen Ruhr 
und Lippe. Emsdetten i. W. 1938, 
s. 153. 
3304. Mayer- Edenhauser 
Theodor. Untersuchungen uber 
Anerbenrecht und Guterschłuss in 
Kursachsen. Praha 1942, s. 205. 
3305. Megarry R. E. The Sta- 
tute of Use and the Power to Devise. 
Cambridge Law Journal 7, s. 354 
-360. 1941. 
3306. Merea Paulo. Sobre as 
origens do executor tesłamenłario. 
Anais da Academia Portuguesa 
da Historia 2. Lisboa 1940 (odb. 
s. 32). 
3307. MeyIan PhiIlppe. Nemo 
pro parte tesłatus pro parte inte- 
status decedere potest. Zum schwei- 
zerischen Erbrecht. Festschrift zum 
70. Oeburtstag von Prof. Peter 
Tuor. Zurich 1946. 
3308. MichaeIid
s-Nouaros 
Georges. Contribution a I'etude 
des pacłes successoraux en droit 
byzantin (Justinien et post iusti- 
nie n). Paris 1937, s. 237. 
3309; Montevecchi Orsolina 
vide Nr. 3128, 3129. 
3310. Murnrik Antał. Az osi- 
seg alapintezmenyeinek eredete. 
Uierkunft der Avicitiit). Budapest 
1938, s. 255. (Ertekezesek Eckhart 
Ferenc )ogtarł€meti Szeminariuma- 
ból. 6. szarn.).
>>>
182 


3311 - 3326 


3311. Murarik Antał vide Nr. 
2125. 
3312. Naber J(oannes) C(a- 
rolus). De donis condicionalibus 
et de substitutionibus fideicommis- 
sariis. Studia di Storia e Diritto 
in onore di Enrico Besta I, s. 55 
-66. Milano 1939. 
3313. Nadjm oud - Dlne 
Bammate. Origine et nature de 
legs sinendi modo. Lausanne 1947. 
3314. Nardl Enzo. I casi di 
indegnita nel dirilto successorio 
romano. Milano j 1937, s. XIV + 
380. (R. Universita di Roma. 
Pubblicazioni deIl' Istiłuto di Di- 
ritto Romano, dei Diritti deIl' Orien- 
te Mediterraneo e di Storia deI 
Diritto m. 
3315. Nardi Enzo. La red- 
proca posizione successoria dei co- 
niugi privi di conubium. Milano 
1938, s. VII +100. (R. Universila 
di Roma. Pubblicazioni de 11' Isti- 
tuto di Diritto Romano, dei Diritti 
deIl' Oriente Mediterraneo e di 
Storia deI Diritto VII). 
3316. Nardi Enzo. In terna di 
Indegnita da soccombenza nella 
"QuereIla inofficiosi testamenti". 
Studia et documenta historiae et 
iuris 5, s. 450 -456. Roma 1939. 
33) 7 Pfeiffer C. O. Erbgut 
und Pflichtteil im schwedischen 
Recht. Ein' Beitrag zur Geschich- 
te der Entwicklung von sippenge- 
bundenen Z'l verfugung;freien Ver- 
m6gen in Schweden. Leipzig 1937, 
s. X + 83. (Archiv fur Beitrage zum 
deutschen, schweizerischen und 
skandinavischen Privatrechte, Heft 
25). 
3318. RegnauIt Henri. Le role 
du Parlement de Rouen dans I'ex- 
tension du testament olographe. 


Revue historique de droit fran(ais 
et etranger 4 ser. 17, s. 707 n. Paris 
1938. 
3319. Regnault Henr1. Les 
ordonnances civiles du chancelier 
Daguesseau. II. Les testaments et 
I'ordonnance de 1735. Paris 1938, 
s. 372, (Bibliotheque d'Histoire du 
droit 6' (Tome I. 1929). 
3320. Riabinin Jan. Proces 
sukcesorów rajcy lubelskiego Sta- 
nisława Lichańskiego 1622 r. (Przy- 
czynek do prawa kaduka). (Der 
Prozess der Erben des Ratsherrn 
von Lublin SI. Lichański 1622. 
Ein Beitrag zum Recht des erb 10- 
sen Guts). Pamit:tnik Lubelski 3, za 
lata 1935-1937, s. 317-322. Lu- 
blin 1938. 
3321. Robbe Ubaldo. I postu- 
mi neIla successione testamentaria 
romana. Milano 1937, s. VIII +319. 
3322. Robbe Ubaldo. Origine 
e concetto delia eredita. Sfudi Eco- 
nomico.Oiuridici delia R. Univer- 
sita di Cagliari, 25. Milano 1937, 
(odb. s. 96). 
3323. Robbe Ubaldo. II dirit- 
to di accrescimento e la sostitu- 
zione volgare nel diritto romano 
classico. Milano 1947. 
3324. Rosario Vaccaro De- 
logu. L'accrescimento nel diritto 
ereditario romano. Milano 1941, s. 
VIII + 183. 
3325. Sanfilippo Cesare. Stu- 
di nel haereditas I. Annali dei Se- 
minario giuridico di Palermo XVII, 
s. 65-345. (ortona 1937 (odb. s. 
280). 
3326. Scarlata Fazio Maria- 
no. La successione codicillare. Mi- 
lano 1939, s 224. (R. Universita 
di Catania. Pubblicazioni deIla Fa- 
colta di Giurisprudenza 4).
>>>
3327 
 3341 


3327. Scherillo Gaetano. C. 
1, 3, 24 e Nov. Marciani 5. Ren- 
dieonti dei R. Istituto Lombardo. 
Classe di Lettere 71, s. 53-58. 
Milano 1938. 
3328. Schwager J. vide Nr. 
3169. 
3329. Solazzi Siro. D. 34. 9. 
9. pr. Studia et documenta histo- 
riae et iuris 3, s. 149-151. Ro- 
ma 1937. 
3330. Solazzi Siro. Vip. 22. 
26. Studia et doeumenta historiae 
et iuris 3, s. 452-454. Roma 1937. 
3331. Solazzi Sim. Gai I I 265 
e Vip. II. 11. R. Istituto Lombar- 
do di Scienze ,e Lettere. Classe di 
Lettere e Scienze Morali, Rendi- 
eonii 71 =2 ser. 3, s. 125-132. 
Milano 1938. 
3332. Solazzi Sim. In causa 
caduci. Studia et doeumenta hi- 
storiae et iuris 6, s. 165-170. 
Roma 1940. 
3333. Solazzi Siro. L'origine 
dei testamentum inter liberos. Stu- 
dia et doeumenta historiae et iuris 
10, s. 356- 362. Roma 1944. 
3334 Solazzi Siro. Sulla cau- 
tio m uciana a pplicata aIl' eredita. 
Studia et dOCllmenta historiae et 
iuris 10, s. 363-373. Roma 1944. 
3335. Somogyl Ferenc. ve- 
grendelkezes nemesi maganjogunk 
szerint 1000 - t61 1715 - ig. lDas 
Testament im Privatrecht des Adels 
von 1000 bis 1715). Pecs 1937. s. 
200. 
3336, Stamm P. Die gesetz- 
lichen Erben des Basler Stadtrechts 
vom Ausgang des Mittelalters bis 
zum Erlass des schweizerischen 
Zivilgesetzbuches. Basel 1943. 
3337. Sternbach Ludwik. 
Prawo spadkowe w dawnych In- 


183 


diach na podstawie Apastambiya- 
Dharmasutra, Baudhayana- Dharma- 
sutra, Brhaspati- Dharmasastra, Gau- 
tama-Dharmasutra, Kautiliya-Artha- 
sastra. XIII. Księgi Mahabharata, 
Mitaksara, Manava- Dharmasastra, 
Narada-Smrti, Vasistha-Dharmasu- 
tra. Visnu-Dharmasutra i Yajnaval- 
kya- Dharmasastra. Sprawozdania 
z czynności i posiedzeń Polskiej 
Akademii Umiejętności XLIII, s. 
7-16 Kraków 1938,(VideNr.3338). 
3338. Sternbach Ludwik. Le 
droit de succession dans l'lnde 
ancienne d'apres l' Apastambiya- 
Dharmasutra, le Baudhayana-Dhar- 
masastra, le Gautama-Dharmasu- 
tra. le Kautiliya-Arthasastra, le Ii- 
vre XIII du Mahabharata, le Miła- 
ksara, le Manava. Dharmasastra, le 
Narada-Smrti, le Vasistha- Dharma- 
sastra, le Vaisnava-Dharmasastra 
et le Yajnavalkya - Dharmasastra. 
Bulletin international de I'Aeade- 
mie Polonaise des Scienees et des 
Lettres. Classe de Philologie. Classe 
d'Histoire et de Philosophie 1938, 
s. 35-46. Kraków. (Vide Nr. 3337). 
3339. Suesmann. Bauerliche 
Hofnachfolge in den Kreisen Frey- 
stadt und Griinberg in Schlesien 
einst und jetzt. Oriinberger Haus- 
kalender, s. 94--104. 1937. 
3340. Timbal P. Questions de 
droił successoral romain au Bas 
Empire. Revue historique de droit 
fran(ais et etranger 4 ser. 19, s. 
365-396. Paris 1940/1. 
3340 a. Tria Luigi. 11 fedeco- 
messo nella legislazione e nella 
dottrina dal secolo XVI ai nostri 
giorni. Milano 1945, s. 108, 
3341. Vernadsky George. 
Studies in the history of Mosco- 
via n private law of 16 th and 17 th 
centuries lnheritance. The case
>>>
184 


3342 - 3357 


the childless wife. Studi in memo- 
ria di Aldo Albertoni III, s. 433 
-454. Padova 1938. 
3342. VIsmara Giulio. Appunti 
intorno alla "Haeredis institutio". 
Studi di Storia e Diritto in onore 
di Enrico Besta III, s. 301-363. 
Milano 1939. 
3343. Vismara Giulio. La suc- 
cessione volontaria nelle leggi bar- 
bariche. Studi di Storia e Diritto 
in onore di Arrigo Solmi II, s. 
183-220. MiJano J941. 
3344. Vismara Giulio. Storia 
dei patti successori. Milano 1941, 
5,760. 
3345. VoIterra Edo8rdo. Sul- 
la capacita deI "populus romanus" 
di essere istituto erede. Scritti dl 
diritto e di economia in onore di 
F/aminio Mancaleoni ( = Studi Sas- 
saresi 2 ser., vol. 16.', s. 203- 
242. Sassari 1938. 
3346 V oItprra Edoardo. Sul- 
la capacH:' delie donne a far tes- 


tamento. Bulletfino dell' Istituto di 
Diritfo romano. MiJano 1942. 
3347. Weber Helmut. Der 
deutsche bauerliche tlbergabever- 
trag aIs vorweggenommene Erbfol- 
ge in den Hof. Ein Beitrag zum 
Bauern- und Bodenrecht. Berlin 
1941, s. 95. 
3348. Weiland Georg. Die ge. 
schichtliche Entwicklung des bauer- 
lichen Altenteils und seiner Rege- 
lung nach dem Reichserbhofgesetz 
unter besonderer Beriicksichtigung 
des Altenteils der Bauernwitwe. 
Marburg 1940, s. XIV+ 133. 
3349. Wieacker Franz. Haus- 
genossenschaft und Erbeinsetzung. 
Festschrift fur Heinrich Siber. Leip- 
zig 1940. (Leipziger recht6wissen- 
schaftłiche Studien 124). 
3350. Yans Maurice. Un tes- 
tament de bourgeois liE
geois du 
XIII-e siecle. 8 juin 1281. Bulletin 
de la Commission ropale d'Histoire 
102. s. 1-32. Bruxelles 1937. 


4. PRAWO RZECZOWE - DROITS RJ:ELS. 


3351. Abdel Baki. Du role de 
la possession en matiE
re mobiliere. 
Paris 1943. 
3352. Agena Gesine vide Nr. 
3223. 
3353. Albers Ernst. Das Deich- 
recht im Amte Ritzebiittel. Leipzig 
1938, s. 87. (Archiv fUr Beiłrage 
zum deutschen,schweizerischen und 
skandinavischen Privatrechte, Heft 
28). 
3354 Albertario Emilio. Post- 
liminio e possesso. Studia et do- 
Cllml'nta historiae et iuris 6, s. 
384-387. Roma 1940. 


3355. Albertario Emilio. La 
involuzione dei possesso deI pre- 
carista deI creditore pignoratizio e 
deI sequestratario nel diritto post- 
classico e giustinianeo. Studi di 
Storia e Diritto in ono re di Arri- 
go Solmi l, s. 337-353. MiJano 
1941. 
3356. Albertario Emllio. Cor. 
so di diritto romano. Possesso e 
quasi possesso. Milano 1946. 
3357, Aleksiev V. Prinos kum 
vuprosa za zemevladenieto spored 
zemedelskija zakon i chrisovulite na 
XIII i XIV v. (Ein Beitrag zur
>>>
3358 - 3377 


Frage des Grundbesitzes na ch dem 
"Bauern
esetz" (Zakon Zemedelni) 
und den Urkunden des XIII. und 
XIV. ]hrsJ Sofia 1937. (Godisnik 
na Sofijskija Universitet, ]uridice- 
ski Fakultet, t. 32). 
3358. Almquist J. E. Om s. k. 
eviga rantor i det medeltida Stock- 
holm (Ueber die sog. ewigen Ren- 
ten im mittelalterlichen Stockholm). 
Historisk Tidskrift. Stockholm 1939. 
3359. Arangio-Ruiz Vincen- 
zoo II papiro delia "longissimi lem- 
poris praescriptio". Aegpptus 21. 
Milano 1941. 
3360. Arehl Gian Gualberto. 
la "summa divisio rerum" in Gaio 
e in Giustiniano. Studia et docu- 
menta historiae et iuris 3, s. 5- 
19. Roma 1937. 
3361. ArIt Walther. Die bauer- 
liche Leihe im Recht des Klosłers 
Heilsbronn. Erlangen 1938, s. VI 
+66. 
3362. Bailey S. J. Warranties 
of Land in the 13th Century. Cam- 
bridge Law ]ourna/ 8, s. 274- 
299, 1944; 9, s. 82-106, 1945. 
london. 
3363 Balley S. J. Warranties 
of Land in the Reign of Richard I. 
Cambridge Law ]ourna/ 9, s. 192 
-209. London 1946. 
3364. Beneyto-Perez Juan, 
Diritto romano e diriłto popolare 
nel medio evo spagnuolo in rela- 
zione al concełto dell' "accessione". 
Studi in memoria di A/do A/ber- 
toni III, s. 261-274. Padova 1938. 
3365. Bertrand Andre. Les 
assises patrimoniaJes de ła familie 
anglaise: les "Family sełtlements". 
Paris 1938. 
3366. Beseler Gerhard von. 
Hand wahre Hand. Sfudi di Sto- 


185 


ria e Diritto in onore di Enrico 
Besfa I, s. 199-218. Milano 1939. 
3367. Beseler Gerhard von. 
Miteigentum. Studia et documenta 
historiae et iuris 7, s. 421-423. 
Roma 1941. 
3368. Besnier R. De la loi 
des XII tables :ł la legislation de 
l'apres guerre. Anna/es d'Hisfoire 
economique et soda/e. Paris 1937. 
3369. Biondi Biondo. La ca. 
tegoria romana delie "servitutes". 
Milano 1938, s. XV + 706. 
3370. Biondi Biondo. La ser- 
vitu prediali nel diriłto romano. 
Milano 1946. 
3371. Bohacek Miroslav. 
L'acłio negativa nell' ambiente dell" 
usufrułło. Bullettino dell' Istituto 
di Diritto romano N. S. 3 (46), 
s. 19-90. Roma 1936/7. 
3372. Bossowski Franciszek 
vide Nr. 2607, 2608. 
3373. Bouloiseau Marc. Le 
s
questre et la vente des biens 
des emigres dans le district de Rou- 
en (t792,an X). Paris 1937, s. XVI 
+ 378. 
3374. Bozza Francesco. la 
possessio dell' ager publicus. Na- 
poli 1938. 
3375. Branca Giuseppe. Le 
cose extra pałrimonium humani 
iuris. Anna/i Triestini di Diritto e 
Politica 12. Trieste 1940 (odb. s. 
248). 
3376. Branca Giuseppe. La 
prohibitio e la denunzia di nuova 
opera come forme di aułotutela 
cautelare. Studia et documenta his to- 
riae et iuris 7, s. 323,-372. Ro- 
ma 1941. 
3377. Brandt Hans. Eigen- 
tumserwerb und Austauschgeschaft. 
Leipzig 1940, s. 322.
>>>
186 


3378 - 3397 


3378. Buchda Gerhard. Der 
Ur5prung und die Entwicklung des 
gemeinschafłlichen Eigentums. Deu- 
tsche Landesreferate zum II. In ter- 
nationa/en Kongress fUr Rechts- 
verg/eichung im Haag, s. 64-77. 
1937. 
3379. Buchda Gerhard. Dur- 
&al (dursal eigen). zt. d. Sav. Slift. 
(jerm, Abt. 59, 5. 194-207. Wei- 
mar 1939. 
3380. Buchda Gerhard. Deu- 
tsches Bergrecht im Sildosten. Halle 
a. S. 1939, s. 15. 
3381. Biichsel Hans Wilhelm. 
Rechts- und Sozialgeschichte des 
oberschlesischen Berg- und Hilt- 
łenwesens 1740 bis 1806. 1941, 
5. V I + 195. (Forschungen zur schle- 
sischen Wirtschaflsgeschichte 1). 
3382. Burgues Jean vide Nr. 
2983. 
3383. Bussj Emilio. La for- 
mazi one dei dogmi di diritto pri- 
vato nel diritto comune (diritti rea- 
li e diritti di obbligazione). Padova 
1937, s. X +377. (Studi di diritto 
privato italiano e straniero, vot 
XXVII). 
3384. Carabie R. La proprie- 
t
 fonciere dans le tres ancien 
droit. I. La propriete domaniale. 
Caen 1943. 
3385. Carattera A. DelIa eslen- 
siane dei pegno sulla cosa madre 
ai frutti e ai parti delia schiava. 
Napali 1938 (odb. 5.50), (Annali delia 
FacoWi giuridica Universita di Ca- 
merino 12). 
3386. Carcaterra Antonio vi- 
de Nr. 2988. I 
3387. ChaIlaye Felicien. Hi- 
sloire de la propriete. Paris 1941. 
3388. Chevrier Georges. L'as- 
signal pal'ticulier de la dot mobi- 


Here en Bourgogne et en Nivernais. 
Memoires de /a Soc;ete pour /'H;- 
sfoire du Droit et des Institutions 
des andens Paps bourguignons. 
comtois et romands 4, s. 204- 
205. Dijon 1937. 
3389. Ciapessonł Pietro. Ap- 
punli sui lesto edittaJe degli inter, 
detti "uli possidelis" e "utrubi". 
Studi in memoria di A/do A/ber- 
toni II, s. 13-121. Padova 1937. 
3390. Ciapessoni Pietro. 
Spunli critici in terna di servitiJ 
legali. Pubblicazioni delia R. Unio 
versita di Pa via. Sludi nelle 
scienze giuridiche e soda/i 22. Pa- 
via 1938. 
3391. Cicogna Giovanni. Pro- 
prieta e usufrutto. Sludi senes; 
5 ł (2 ser. 26), s. 1-30. Siena 
1937. 
3392. Cohn E. J. Bee5 and 
the Law. The Law Quarter/p Re- 
view 55, s. 289-294. London 
1939. 
3393. ColIinet Paul. Deux tex- 
tes retrouves sur la fiducie: Gaius- 
!ib. X ad Edic tum provinciale, Dig. 
19, 2, loc. cond., 25, l; Alex. Se- 
vere, Cod, Just., 4, 65 (66). de loc. 
et cond. 9 (234). Revue historique 
de droit fran(ais et elranger 4 
ser. 16, s. 760-761. Paris 1937. 
3394. Collinet Paul. Deux tex- 
tes retrouves sur la fiduc:e. Studi 
di Sloria e Diritto in onore di 
Enrico Besta, 5. 91-108. Milano 
ł939. 
3395. Comfort Howard. Em- 
phyteusis among the Papyri. Aegp- 
ptus 17, s. 3-24. Milano 1937. 
3396. Comfort H. Studies in 
Late Byzanline landleases. Have- 
ford 1939. 
3397. Coroil G. vide Nr. 3005
>>>
3398 -'3417 


187 


3398. CornU Georges. Du Man- 
cipium au Dominium. Fesfschrift 
Paul Koschaker I, s. 404-444. 
Weimar 1939. 
3399. Cremer Otto. Der Ren- 
tenkauf im mittelalterlichen Koln. 
Wurzburg 1937, s. 125. 
3400. Cross Dorothy. Mov- 
able property in the Nuzi Docu- 
ments. New Haven 1937, s. XII 
+65. 
3401. Degre Alajós. Magyar 
halaszatijog a kozepkórban. (Das 
un;łarische Fischereirecht im Mit- 
telalter). Budapest 1939. 
3402. De MarUno Francesco. 
D. 8. 5. 8. 5,: i rapporti di vicina- 
to e la tipicita delie servitu. Stu- 
dia et documenta historiae et iuris 
8. s. 136-141. Roma 1942. 
3403. Dembo A.J. ]uridiceska- 
la priroda feodalnoj zemelnoj sob- 
stvennosti. (Die rechtliche Natur 
des feudalen Grundeigentums). 
Naucnaja sessija Leningradskogo 
(josudarstvennogo Universiteta 
1945 g. Tezisp dokladov po sekdi 
juridiceskich nauk. s. 29-32. Le- 
ningrad 1945. 
3404. D'EmiJia Antonio. La 
compra-vendita nel capitolo X.łXIII 
deI nomocanone di Ibro Al' -Assal. 
Note storico esegetiche. Milano 
1938, s. 118. (H. Universita di 
Roma. Pubblicazioni dell' Istituto 
di Diritto Romano, dei Diritti dell' 
Oriente Mediterraneo e di Storia 
deI Diritto. V). 
3405. D'Emilla Antonio. Una 
media sententia suI problem a dell' 
abuso deI diritto. Studia et docu- 
menta histor;ae et iur;s 11, s.279 
-300. Roma 1945. 
3406. Dimitriu G. Le palement 
du prix et la transfert de la pro. 


priet
 ex causa venditlonis. Oma- 
giu Professorului Constantin Stoi- 
cescu. Bucuresti 1940. 
3407. D'Oncieu de la Batle 
P. Les castelles sardes. Contribu- 
tions a I'ełude de la propriele ec- 
c1esiastique en Savoie. Lyon 1945. 
3408. Durst. Zubehor und, 
Unternehmen im Rechte der Pa- 
pyri. Giessen 1938. 
3409. Durupt M. Evolułion de 
la notion de propre dans la cou- 
tume de Paris du XVI-e au XVIII-e 
siecle. Poitiers 1938, S. 128. 
3410. Eckhardt Karl August. 
Gawahrschaft und Ubereignung 
(adligał: Natzmer Oldwig von). 
Weimar 1937, s. 48. (Beiłrage zur 
Geschichłe der Werralandschafł 
und ihrer Nachbargebiete, Heft 4). 
341 t. Eichler Hermann. Wand- 
lungen des Eigentumsbegriffes in 
der deułschen Rechtsauffassung 
und Gesetzgebung. Weimar 1938, 
s.348. 
3412 Engels Fryderyk vide 
Nr. 3023. 
3413. Erbe Walter. Pfandver- 
kauf und Eviktion nach klassischem 
romischem Recht. Festschrift Paul 
Koschaker I, s. 479-498. Weimar 
1939. 
3414. Erbe Walter vide Nr. 
3251. 
3415. Erler Adalbert. Bauer- 
liche Waldgerechlsame an der 
Schwanne im Oldenwald. Zt. d. 
Sav. Stift. Qerm. Abt. 65, s. 348 
-361. Weimar 1947. 
3416 Fabl Bruno. Aspetti dei 
possesso romano. Camerino 1946. 
3417. Fabre G. Le rebattement 
de decret et le rachał dans les 
provinces du Midi de la France.
>>>
188 


3418 - 3434 


Contribution a I'etude de la saisie 
reelle dans I'ancien droit. Toulouse 
1937, s. 182. 
3418. Feikes Ernst. Die ge- 
schichtliche Entwicklung der Deich- 
last in Nordfriesland. Stuttgart 
1937, s. X+218. 
3419. Ferrarino Pietro. Res 
mancipi, res nec mancipi. Studia 
et documenta historiae et iuris 3, 
5. 434-439. Roma 1937. 
3420. Feytmans Denlse. Actes 
d'alienation suivis de notices de 
tradition. Etudes d' Histoire dediees 
a la memoire de Henri Pirenne. 
Bruxelles 1937. 
3421. Fischer Karl. Die Erb- 
lei he im Koln des 12. bis 14. 
Jahrhunderts. Diisseldorf 1939, s. 
67. 
3422. Fontana Alberto. Le. 
servitiI reali dal diriłto romano al 
nuovo codice fascista. Casale 1938, 
s. 30. 
3423. Freudelsperger H Kur. 
ze Fischereigeschichte des Erzstifts 
Salzburg. Mitteilung derOesellschaft 
fur Salzburger Landeskunde' 77, 5. 
145-176. Salzburg 1937. 
3424. Frommhold Georg. Der 
altfrankische Erbhof. Ein Beiłrag 
zur Erklarung des Begriffs der ter. 
ra Salica. 1938, s. 44. (Untersu- 
chungen zur deutschen Staats- und 
Rechtsgeschichte, Heft 148). 
3425. Frost JuIius vide Nr. 
3032. 
3426 Fuks S. L. N acionaliza- 
cija zemli v period provedenija 
Velikoj Oktjabrskoj Socialisticeskoj 
Revolucii. (Die Nationalisierung 
des Bodens zur Zeit der Durch- 
fiihrung der Grossen Sozialisti- 
schen Revolution). Tezisp dok/a- 
dov na nauCnoj sessii Charkov- 


skogo ]urideckogo Inslituta pos- 
vjascennoj 20-letnemu jubileju In- 
stituta (23-24 XI. 1940), (Sekcija 
Teorii i Istorii Prava), s. 7-10. 
Charkov 1940. 
3427. Garrigoux A. Chasse 
et peche en Haute Auvergne. Re- 
vue historique de drait fran(ais 
et etranger 4 ser. 18,5.259-265. 
Paris 1939. 
3428. Georgescu Valentln Al. 
Originele si evolulia generala a 
proprietatu in dreptul roman. (Der 
Ursprung und die allgemeine Ent- 
wicklung des Eigentums im romi- 
schen Recht). Cerna uli 1938. 
3429. Georgescu V. La for- 
mation du concept de mode d'ac- 
quisition de la propriete en droit 
romain. Omagiu Prafessorului Con- 
stantin Stoicescu. Bucuresti 1940. 
3430. Glardlna CamiIIo. La 
cosi detta proprieta degli alberi se- 
parata da quella dei suolo in Italia. 
Atti delia Reale Accademia di Scien- 
ze, Lettere ed Arti. Ser. IV, vol. 
II, parte II. Palermo 1941, s.283. 
3431. Giffard Andre E. Man- 
cipium. Revue de Phi/ologie l l. 
s. 396-400. Paris 1937. 
3432. Giffard A. E. Le sens 
du mot "auctoritas" dans les lois 
relatives a usucapion. Revue hi- 
storique de drait fran(ais et etran- 
ger 4 ser. 17, 5. 329-364. Paris 
1938. 
3433. Gluriani Giorglo. La 
formula delia "mancipatio" nell' 
alto medio evo iłaliano. Como 1937, 
5. 68. 
3434, GIadiss Dietrich von. 
Die Schenkungen der deutschen 
Konige zu privatem Eigen. Deu- 
tsches Archiv fiir Oeschichle des
>>>
3435 - 3453 


169 


Mittelalters 1, s. 80-137. Weimar 
1937. 
3435. Gonnard Rene. La pro- 
prh
te dans la doctrine et dans 
('histoire. Paris 1943, s: 154. 
3436. Grosso Giuseppe. L'evo- 
luzione storica deIla servitiI nel 
diritto romano e ił probierna del- 
Ia tipicita. Studia et documenta 
historiae et iuris 3, s. 265-304. 
Roma 1937. 
3437. Grosso Giuseppe. II fr. 
17 D. 17. 2 e i formulari di 10- 
cazioni dal "de agri cultura" di 
Catone. Studia et documenta hi- 
storiae et iuris 3, s. 440-446. 
Roma 1937. 
3438. Grosso Giuseppe. Ap- 
punti suIle distinzioni delie "res" nel- 
le Istituzioni di Gaio. Studi di Sto- 
ria e Diritfo in onore di Enrico 
Besta I, s. 33-54. Milano 1939. 
3439. Grosso Giuseppe. Pre- 
cisazioni in terna di derivazioni 
di acque pubbliche in diritto ro. 
mano. Studi in onore di S. Ro- 
mano. Padova 1939 (odb. s. 20). 
3440. Grosso Giuseppe. Va- 
lutazioni quantitative nel regime 
giustinianeo deIl' usus. Studia et 
documenta historiae et iuris 5, s. 
133-139. Roma 1939 (odb. s. 10). 
3441. Grosso Giuseppe. Pro- 
bIerni costruttivi e sistematici deIl' 
usufrutto nel diritto romano. Stu- 
dia et documenta historiae et iuris 
9, s. 157-174. Roma 1943. 
3442. Grosso Giuseppe. I pro- 
bIerni dei diritti reali nell' impos- 
łazione romana. Torino 1944, s. 
335. 
3443. Grosso Giuseppe vide 
Nr. 3261. 
3444, Grunow Heinz. Die Ent- 


wicklung des biiuerliehen Alten. 
teils. Berlin 1939, s. 39. 
3445. Guerra E. GIi antichi 
diritti deI vescovo di Parma sopra 
le acque scorrenti nel suo vesco- 
vado. Archivio storico per le Pro- 
vincie parmensi, s. 11-18. Parma 
1937. 
3446. Haataja KyosU. Ge- 
schichtliche Grundzuge des finni- 
schen Bodenreehts. Festschrift filc 
]ustus Wilhelm Hedemann. Jena 
1938 (odb. s. 8.). 
3447. HaU Karl. Zum Bienen- 
recht in den schwedischen und 
danischen Landschafłsrechten. Zt. 
d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 60, s. 253 
-287. Weimar 1940. 
3448. Hansay A. Note eriU. 
que concernant I'histoire de la pro- 
priete fonciere a Liege au moyen- 
age. Etudes d'histoire dediees a 
la memoire de Henri Pirenne. Bru- 
xeIles 1937. 
3449. Haurl E. Die deutsch- 
reehtliche Gewere und ihr Ein- 
fiu ss auf die Besitzeslehre des 
sch weizerischen Zivilgesetzbuches. 
Bem 1942. 
3450. Hauser Herbert vide 
Nr. 906. 
3451. Helfritz Hans. Die recht- 
liche Bedeutung der Josephinischen 
Fundation von 1710. Zeitschrift des 
Vereins fUr Oescllichte Schlesiens 
71, s. 235-252. 1937. 
3452. Hemmer Ragnar. 1734 
ars lags civilrattsliga stadganden 
om bin i rattshistorisk belysing. 
Tidskrift utgiven av ]uridiska Fa- 
reningen i Finland 4. Helsinki 
1938 (odb. s. 62). 
3453. Herold Peter. Geschich- 
te des Zurcher Grundpfandrechtes. 
Zurich 1939. s. 264.
>>>
3454. Hess I. Die EntstehuT!Q 
der Korporałionsrechte und der 
Privałalpen in Unłerwalden. Zeit- 
schrUt fUr schweizerische (jeschich- 
te. 1945. 
3455, Hirsch ChrIsta. Der Ein- 
fiu ss des romischen Rechłs auf 
das Publizitatsprinzip des vertrag- 
lich besłellten Fahrnispfandrechłs 
in den Parłikularrechten von 1400 
bis 1900. Emsdetten 1937 , s. XVII 
+56. 
3456. Hohenlohe-Schilling- 
filrst Constantin. Salvo jure ec- 
clesiae possidere. Wirtschaft und 
Kultur. Festschrift zum 70 (je- 
burtstag von Alfons Dopsch , s. 13 
-17. Baden bei Wien 1938. 
3457. Hudson Manley O. The 
Liquidation of Perpetual Leases in 
Japan. Journal of International Law 
32, s. 113-116. Washington 1938. 
3458. I terson W. van. Ouder- 
ve en and er vorderlijk goed in het 
Nedersticht. TijdschrUt voorRechts- 
geschiedenis 16, s. 215- 244. Haar- 
lem 1937. 
3459. Jacono Enrico. I diritti 
dei Comune di Barano d'lschia 
sulle rinomate sorgenti di acque 
minerali Olmitello e Nitroli. Studio 
storico sui diritti di propriet:t. Na- 
poli 1937, s. 58. 
3460. Jakovkin l. I. O ran- 
nich formach anticnoj sobstvenno- 
sti v Rimc (po povodu fragmenta 
Gaia). (tJber die iilteren Formen 
des antiken Eigentums in Rom, 
Aus Anlass des Fragments des Ga- 
jus). Tezisp dokłada na naucnoj 
sessii Leningradskogo Universiteta, 
s. 1-4. 1947. 
3461. Johnston W. R. "Em- 
phyteusis": A Roman "Perpetual 


T 


3454 - 3471 


Tenure". Universitp of Toronto Lau 
Journal 3. 1939/40. 
3462. Jonasco Aurelian R. 
La propriełe des etages et des ap- 
partements en droit romain. Etudes 
de drait civil ił la memoire de Hen- 
ri Capitant. Paris 1939. 
3463. Kaden Erich Hans. 
L'exercice de la propriete ił la fin 
de l'epoque classique du droit ro- 
main. Revue des Etudes latines 
15, s. 136-154. Paris 1937. 
3464. Kagan Kopel. The na- 
ture of ususfructus. The Cambrid- 
ge Law Journal 9, s. 159-170. 
London 1946. 
3465. Kamps Werner. Les 
origines de la fondałion cultelle 
dans la Grece ancienne. Archives 
d'Histoire du Drait Oriental I, s. 
145 -179. Bruxelles, Parjs 1937. 
3466. Kaser Max. Geteiltes 
Eigentum im iilteren romischen 
Recht. Festschrift Paul Koschaker 
I, s. 445-478. Weimar 1939. 
3467. Kaser Max. Die Typen 
der romischen Bodenrechte in der 
spateren Republik. Zt. d. Sav. Stift. 
Rom. Abt. 62, s. 1--81. Weimar 
1942, 
3468. Kaser Max. Eigentum 
und Besitz im alten romischen 
Recht. Weimar 1943, s. 381. (For- 
schungen zum romischen Recht I. 
Band. 1. Abhandlung). 
3469. Kaser Max. Der altgrie- 
chische Eigenłumsschułz. Zt. d. Sav. 
Stift. Rom. Abt. 64. Weimar 1944. 
3470. Kaser Max. Die natur- 
lichen Eigentumserwerbsarten im 
altromischen Recht. Zt. d. Sav. 
StUt. Rom. Abt. 65, s. 219-260. 
Weimar 1947. 
3471. Kiewning H. Das lippi- 


I 
f
>>>
3472 - 3490 


sche Hagenrecht. Miftei/ungen aus 
der lippischen Geschichte 16, s. 
63-110. 1938. 
3472. Kisch Guido. The "Je- 
wish Law of Concealment". Histo. 
ria Judaica l, s. 1-30. New York 
1938. 
3473, Knaus Hermann. Die 
koniglichen Forstprivilegien fUr die 
Abłei Fulda. Fulda 1938, s. 55. 
3474. Kraemer C. J. jr. and 
Lewis N. A refreree's hearing on 
ownership. Transactions and Pro- 
ceedings ot the American Phi/olo- 
gica/ Association 68, s. 358 -387. 
1937. 
3475. Kurmann J. Geschichte 
und System des IUlernischen Jagd- 
rechtes. WiIlisau 1944. 
3476. Laier C. Der Eigentums- 
begriff in der Zeit des Naturrechtes 
und der Aufklarung. Duslteldorf 
1937, s. VI +72. 
3477. Lanfranchl Fabio. II 
problema delia usucapibilita degli 
agri vectigales. Annali delia Fa- 
colta giuridica de/l' Universita di 
Camerino vol. XIII. Napoli 1939 
(odb. s. XVII + 95). 
3478. Lemarignier J.F. L'ap- 
pa rit jon du mot bona dans la lan- 
gue juridique romaine, au temps 
de Naevjus et de Plaute. Revue 
historique de droit trancais et etran- 
ger 4 ser. 20, s. 224- 233. Paris 
1942. 
3479. Lepri Maria Federica. 
Note sulla natura giuridica delie 
missiones in possessionem. (Dirit- 
to c1assico e diritto giusłinianeo. 
Firenze 1939, s. IV+ 133. (Pub- 
blicazioni delia R. Universita deg- 
li Studi di Firenze. Facolta di 
Giurisprudenza XIV). 
3480. Leumann P. Das Haus 


191 


aIs Trager von markgenossenschafł- 
lichen Rechten und Lasten. Zurich 
1939. 
3481. Levy Ernst. Possessory 
remedies in Roman vulgar Law. 
Scritti in onore di Contarol Ferri- 
ni pubblicati in occasione delia sua 
Beneficazione. Milano 1940. 
3482. Levy-Bruhl Henri. Au- 
ctoritas et usucapion. Paris 1947. 
3483. Lewis N. vide Krae- 
mer C. J. jr. Nr. 3474. 
3484. Lippold Gerhard. Bei- 
trag e zur Geschichte des abstrak- 
ten tJbereignungsvertrages im Lie- 
genschaftsrecht (Von der Rezepłion 
bis zur Mitte des 18. Jh.). Leipzig 
1938, s. 75. 
3485. Llver Peter. Zur Ent- 
stehung des freien bauerlichen 
Grundeigentums. Zeitschrit/ tur 
schweizerisches Recht N. f. 65, 
Heft 5. Basel 1946 (odb. s. II + 
32). 
3486. Longo Carlo. Corso di 
diritto romano. Le cose, la pro- 
prieta e i suoi rnodi di acquisto, 
Milano 1938, s. 848. 
3487. Macqueron. L'evolułion 
de la propriete a Rome. in: Pro- 
prMt€ et communautes. Paris 1942. 
3488. Marongiu Antonio. Be- 
ni parentali e acquisti nella storia 
deI diritto italiano. Rivista di Sto- 
ria dei Diritto italiano 10, s. 12 
-148, 401-520. Bologna 1937. 
3489. Matuszewski Józef. Rę- 
kojemstwo i zastaw w prawie ru- 
gijskim. (Le cautionnement et le 
gage dans le droit de l'i1e de Ru- 
gen). Sprawozdania Poznańskiego 
Towarzpstwa Przpjaciół Nauk 13, 
s. 30-31. Poznań 1947. 
3490. Mayer F. Wildbann und 
Jagd Altpreussens der geschichtli-
>>>
192 


3491 - 3509 


chen Jahrhunderte. Neudamm 1941, 
a. 319. 
3491. Mayer-Edenhauser 
Theodor. Das Recht der Liegen- 
6chaftsiibereignung in Freiburg im 
Breisgau bis zur Einffihrung des 
badischen Landrechts. Freiburg i. 
Br. 1937, s: XII + 137. (Freiburger 
rechłsgeschichtliche Abhandlungen 
6). 
3492. Meininghaus A. Die 
Orundsłiicks- und Rentenverkaufe 
des Dortmunder Oerichłsbuches 
von 1524/26. Beitrage zurOeschich- 
fe Dortmunds 43, s. 1-122. 1937. 
3493 Merk Walther. Wachs. 
fum und Schopfung im germani- 
schen Recht. Beitrage zur Neuge. 
staltung des deutschen Rechts (Fest- 
gabe fur Erich Jung), s. 127-175. 
Marburg 1937. 
3494. Meyer Herbert. Das 
Hehlerrecht der Jud
n und Lom- 
barden. Forschungen zur Juden- 
frage I, s. 92-109. 1937. 
3495. Meyel' Herbert. Das 
jiidische Hehlerrecht. Deutsche 
Rechtswissenschaft 2, s. 97-111. 
Hamburg 1937. 
3496. ł'Ieyer Herbert. Eine 
siiddeutsche Stammgulsstiftung. 
Festschrift fiir Justus Wilhelm He- 
demann. Jena 1938 (odb. s. 8). 
3497. Miro Giuseppe. La pes- 
ca nel medioevo nelle acque interne 
italiane. Milano 1937, s. VII + 95. 
3498. Monier Raymond. Un 
texte de SeneQue sur te mancipium. 
Revue historique de droit fran(ais 
et etranger 4 ser. 19, s. 364. Paris 
ł 940/1. 
3499. Miiller Hans Joachim. 
Der ]agdpachtvertrag aIs tJberlas- 
sung der Jagdgebrauchs und der 
jagdnutzung am OrundstUck dar. 


gestelIt unter Beriicksichtigung des 
Reichsjagdgesetzes und der preussi- 
schen Rechłsgeschichłe. Koln a. 
Rh. ł 937, s. 85. 
3500. Musset L. Note pour 
servir d'introduction a l'histoire 
fonciere de la Normandie: le do- 
maine ił l'epoque franque et les 
destinees du regime domanial du 
iX-e au XII.e siec1e. Bulletin de la 
Socilfti Antiquaires de Normandie 
49. Caen 1942. 
3501. Naber Joannes Caro- 
lus. De rebus corporalibus. Rocz- 
nik PrawniczfJ Wileński 9, s. 145 
-158. Wilno 1938. (Vide Nr. 3502). 
3502. Naber Jan Karol. O 
rzeczach zmysłowych (De rebus 
corporalibus. Rocznik PrawniczJl 
Wileński 9, s. 159-167. Wilno 
1938. (Vide Nr. 350 O. 
3503. Nardi Enzo. Studi sulla 
rifenzione in diritto romano. Mila- 
no 1947. 
3504. Natzmer Oldwig von. 
Das Liegenschaftsrecht des Wit- 
zen hauser Stadtbuchs 1558-1612. 
Oewahrschaft und tJbereignung. Von 
K. A. Eckhardt. Weimar 1937, s. 
48. (Beitrage zur Geschichte der 
Werralandschaft, Heft 4). 
3505. Neusychin A. I. vide 
Nr. 2903. 
3506. Nicolini Ugo. Le Iimi- 
tazioni aHa proprieta negli Statuti 
italia ni (secoli XII, XIII e XIV). 
Mantova 1937, s. XX + 111. 
3507. Ollvecrona Karl. The 
acquisition of posession in Roman 
Law. Lund 1938, s. 29. (Lunds 
Universitet arsskrjft N. F. Avd. 1, 
Bd. 34. Nr. 6). 
3508. Ordinamenta vide Nr. 
364. 
3509. Oven J. C. van. (usta
>>>
3510 - 3527 


193 


causa usucapiendi. Tijdschriff voor 
Rechfsgeschieden;s 16, s. 434- 
456. Haarlem 1939. 
3510. Paoli Ugo Enrico. La 
difesa dei possesso in diritto atti- 
co. Sfudi in memoria di A/do A/- 
berfoni II, s. 311-342. Padova 
1937. 
3) 11. Peeters F. P. J. Eigen- 
domsrecht en recht op eigendom. 
Studie over de ethische gronds- 
lagen der juridische orde. Amster- 
dam 1938, s. 171. 
3!) 12. Perce v V. N. O forme 
sobstvennosti v antiCnom obsce- 
stve. (Ue ber die Arten des Eigen- 
tums in der antiken Gesellschaft. 
Ucenl'e zapiski Belorusskogo 005. 
Un;versiteta. Serija istor;ceskaja l, 
s. 141-147. 1939. 
3513. Perrin Charles Ed- 
mond. Esquisse d'une histoire de 
la tenure rurale en Lorraine au 
Moyen-Age. Recueil de /a Soci(ite 
Jean Bodin 3, s. 137-163. Bru- 
xelles 1938. 
3514. peterlongo Maria Emi- 
lia. Ił p05sesso di stato nelle fon- 
ti dei diritto romano. Stud; in 
memor;a di A/do li/ber/oni II, s. 
191-232. Padova 1937. 
3515. Peter longo Maria Emi- 
lia. Possessio quam Graeci K
- 
'tfJXłlV dicunt. Annali delia Facolti1 
di giurisprudenza delia R. Uni- 
versita. degli studi d; Perugia 50 
(6 ser. 1). Padova 1938. 
3516 Petropoulos Georges A. 
vide Nr. 379. 
3517 Pfliiger Heinrich Hack- 
reld. Zur Lehre vom Erwerbe des 
Eigentums nach romischem Recht. 
Munchen 1937, s. 133. 
3518. Pfliiger H. H. Ueber kor- 
perlic he und unkorperliche Sa ch en. 


Zf. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 65, s. 
339-343. Weimar 1947. 
3519. Pinatel J. L'emphyteose 
dans l'ancien droit provenc;al. Mar- 
seille 1938, s. 183. 
3520. Piret A. La rencontre 
chez Pothier des conceptions ro- 
maines et feodales de la proprie- 
te fonciere. Paris 1937. 
3521. Rabinescu M. G. Un nou 
sistem de publicitate imobiliara in 
legislatia romana. Omagiu Profes- 
sorului Constanfin Sfoicescu. Bu- 
curesti 1940. 
3522. Ramelet P. L'acquisition 
des fruits par l'usufruitier et par 
le possessor bonae fidei. Etude 
de droit romain c1assique. Lau- 
sanne 1945. 
3523. Reincke H. Die Ablo- 
sung von Erbzins nach hamburgi- 
schem Recht.Hansische Oeschichts- 
bUitter 63, s. 160- 166. Lubeck 
1939. 
3524. Ritschl Hans. Das Ei- 
gentum. Ein Beitrag zur Rechtfer- 
tigung des Privateigentums. Jahr- 
bficher fiir NationalOkonomie und 
S/atistik 148. Jena 1938. 
3525. Romano Silvlo. Corso 
di diritło romano. l: La perdita 
delIa proprieta. 11: La revoca del- 
Ia proprieta. Pavia 1938, s. 206. 
3526. Romer Helmuth. Die 
Rechtsgeschichte der Koog- und 
Deichverbande sowie der oktro- 
yierten Koge in Schleswig, insbe- 
sondere in Nordfriesland. Leipzig 
1938, s. 57. (Archiv fiir Beiłrage 
zum deutschen,schweizerischen und 
skandinavischen Privatrecht, Heft 
29). 
3527. Rorig Fritz. Kiindigungs- 
recht des Rentners beim Renten-
>>>
194 


352S - 3545 


kauf? zt. d. Sav. Stift. Germ. Abt. 
57, s. 451-457. Weimar 1937. 
3528. Rumiancev A. Voznik- 
novenie castnoj sobstvennosti na 
dviiimoe imuscestvo. (Entstehung 
des privaten Eigentums an Mobi- 
lien). Charkov 1947, s. 104. 
3529. Ruppel Karl Konrad 
A. Die Hausmarke, das Symbol 
der germanischen Sippe. Berlin 
1939, s. 86 + 36 tab!. 
3530. Ruth Rudolf. Wucher 
und Wucherrecht der ]uden im 
Mittelalter. Deutsche Rechtswissen- 
schaft 2, s. 111-157. Hamburg 
1937, 
3531. Rybakov B. Znaki sob- 
stvennosti v kniaieskom chozjaj- 
stve Kievskoj Rusi X-XIII vv. (Mar- 
ques de propriete dans l'economie 
princiere de la Russie Kievienne 
aux X-e-XII-e siecIes). Sovetska- 
ja Archeołogija 6, s. 227-257. 
Moskva 1940. 
3532. Saturnik Teodor. O pra- 
vu vcelarskem ve starsim pravu 
nemeckem. (Das Zeidelrecht im 

ilteren deutschen Recht). Sbornik 
ved pravnich a stJtnich 37, s.81 
-103. Praha 1937. 
3533. Scaduto Francesco. 
Rappresentante unico di miniera. 
Studi di Storia e Diritto in onore 
di Enrico Besta II, s. 435- 458. 
Milano 1939. 
3534. Schabinger Frhr. von 
Schowingen Karl Friedrich Ma- 
ximilian. Das SI. GaIlische Frei- 
lehen. Ein Beitrag zur Geschichte 
des deutschen Grundeigentums. 
Heidelberg ł 938, s. XII + 139. 
3535. Scherillo Gaetano. Le- 
zioni di diritto romano. Le cose. 
Parte I. Concetło di cosa. Cose 
extra commercium. Milano 1945. 


3536. Schmidt WIlhelm. Das 
Eigentum auf den altesten Słufen 
der Menschheit. Bd. I: Das Eigen- 
tum in den Urkulturen. Mfinster 
i. W. 1937,s.XII+343; Bd. II: Im 
Primarkulturkreis der Herdenvieh- 
zfichter Asiens. Mfinster i. W. 1940, 
s. XIV+388. 
3537. Sczaniecki Michał. Na- 
dania ziemi na rzecz rycerzy w Pol- 
sce do końca XIII wieku. (Les 
concessions de terre aux cheva- 
liers en Pologne jusqu'a la fin du 
XIII-e siecle). Poznań 1938, s. 
165. (Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk. Prace Komisji 
Historycznej XI, z. 3). 
3538. Silva Vittoria. Precario 
eon possesso e precario eon de- 
tenzione. Studia et documenta 
historiae et iur;s 6, s. 233-274. 
Roma 1940. 
3539, Simonetos Georgios S. 
rII VÓP.lP.OC; al,eta Mtl! tl'lv p.Et!l
L- 

aa
v 'rłjc; XUplÓt'ljtOC;. Athenai 1947. 
3540. Solazzi Siro. D. 31. 69. 
I. "actio serviana" e preferenze 
concurssali. Studia et documenta 
historiae et iuris 5, s. 228-230. 
Roma 1939. 
3541. Solazzl Slro. In łema 
di usufrutło. Studia et documenta 
historiae et ;uris 6, s. 162-164. 
Roma 1940. 
3542. Solazzi Siro. Usus pro- 
prius. Studia et documenta histo- 
riae et iuris 7, s. 373-420. Roma 
1941. 
3543. Solazzi Slro. Requisiti 
e modi di constih:zione delie ser- 
vitil prediali. Napoli 1947. 
3544. Solazzi Siro vide Nr. 
2714. 
3545. Solmi Arrlgo. Studi sto- 
rici sulIa proprieta fondiaria nel
>>>
. 


3546 - 3562 


195 


medio evo. Roma 1937, s. XI + 
362. (CoHana di studi di diritto 
agrario "Ageo Arcangeli" 5). 
3546. Spada łrancesco Pilo. 
11 diritto agrario nello Statuto di 
Castelsardo. Testi e DOCllmenti per 
la storia dcl diritto agrario in 
Sardegna. 1938. 
3547. Steinwenter Artur. 
Fundus cum instrumento. Eine 
agrar- und rechtsgeschichtliche Stu- 
die. Sitzungsberichte der Akademie 
der Wissenschaften. Phi!. hist. Klas- 
se Bd. 221, Abh. 1. Wien 1943. 
3548 Stephani K. Geschichte 
der Jagd in den schwabischen Gebie- 
ten der fiirstenbergischen Standes- 
herrschaft. Donaueschingen 1938, 
s. 194. 
3549. Stolz Otto. Zur Geschich- 
te des Bergbaues im Elsass im 
15. und 16. Jahrhundert. Elsass- 
Lothringisches Jahrbuch 18, s. 116 
-171. 1939. 
3550. Świa,tkowski Henryk. 
Ordynacje familijne (Szkic histo- 
ryczno-prawny). (Die Familienfjdei. 
komisse. Eine rechtshistorische 
Skizze). Olos sądownictwa, zesz. 
5. Warszawa 1937 (odb. s. 9). 
3551. Tagert Herbert. Fami- 
lienerbe in Friesland. Weimar 1937, 
s. XII + 140. (Forschungen zum 
deutschen Recht, Bd. 3, Heft 1.). 
3552. Taubenschlag Rapha- 
E!I. Le bail a long terme dans le 
droit greco-egyptien. Recuei! de 
la SodeM Jean Bodin 3, s. 59- 
65. Bruxelles 1938. 
3553. Thomas P. Le mancipio 
dans. Om agiu Professorului Con- 
stantin Stoicescu. l3ucuresti 1940. 
3554. Thunecke H. H. Die 
Eintragung von Dienstbarkeiten und 
RealIasten in der Entwicklung des 


deutschen Buchwesens seit der 
Rezeplion des romischen Rechts. 
Charlottenburg 1937, s. 173. 
3555. Tondi Irma. Vendita di 
casa e mutuo di denaro. Aegpptus 
20. Milano 1940. 
3556. Traber H. Das Wasser- 
regal iiber den Thuner- und Brien- 
zersee bis zur Reformation. Archiv 
des historischen Vereins des Kan- 
tons Bem. Bem 1945. 
3557. Vaucher Ren
 F. Usu- 
fruit et pars dominii. Etude sur 
la nolion romaine de l'usufruit 
considere par rap port a la proprie- 
te. Lausanne 1940, s. 15l. 
3558, VeItzke Gardy Gerhard. 
Der gebundene bauediche Besitz 
in der fiirstenbergischen Gesetz- 
gebung, dargestelIt am Beispiel der 
ehemals fiirstenbergischen Herr- 
schaft Wołfach. Donaueschingen 
1938, s. 8S. 
3559. VerIinden Charles. 
Quelques aspects de l'histoire de 
la tenure au Portugal. Recuei! de 
la SodeM Jean Bodin 3. Bru- 
xelles 1938. 
3560. Vesełovskij S. B. Feo- 
dalnoe zemlevładenie v Severo- 
vostocnoj Rusi. T. 1. t. 1. tastnoe 
zemlevładenie. t. 2. Zemlevładenie 
mitropolicego doma. (Das feudale 
Grundeigentum im nordostlichen 
Russland). Moskva-Leningrad 1947, 
s. 495. 
356 I. VuiIIe P. Les banalites 
dans la seigneurie de Valangin au 
milieu de 14-e siecle. Mllsee neu- 
chalelois. Neuchatel 1945. 
356
. Wagner Heinz. Das ge- 
teilte Eigenh.:m im Naturrecht und 
Posilivismus. 1938, s. XIX+ 142. 
(Unłersuchungen zur Staats. und 
Rechtsgeschichte, Heft 149). 


.
>>>
196 


3563 - 3578 


3563. Wieacker Franz. Zum 
System des deutschen Vermogens- 
rechts. Leipzig 1941, s. 62. 
3564. WolU H. J. Conveyanee 
of Land in Greeo-Roman Egypt. 
]uridical Revipw 57, s. 162-181 
1945. 
3565. Yver Jean. Un trait ea. 
raet(
ristique de la eonservation du 
bien de familie en Normandie: le 
remplaeement des propres sur les 
aequets entre categories d'ht
ritiers. 
Revue his!orique de droit franrais 
et etranger 4 ser. 16, s. 772- 
773. Paris 1937. 
3566. Yver Jean. La triparti- 


Lione dei beni mobili nell' antico 
diritto franeese. Rivista di Storia 
deI Diritto italiano 12, s. 38-56. 
Bologna 1939. 
3567. Zeno Riniero. Studi suI 
diritto fluvidle nel Mezzogiorno 
d'ltalia. Catania 1937, s. 111. 
3568. Zilliacus H. Griechisehe 
Papvrusurkunde des 7. ]hr. n. Chr. 
Eranos 38. Gołeborg 1941. 
3569. Zycha Adolf. Montani 
et Silvani. Zur 
iIłeren Bergwerks- 
verfas5ung von Gosslar. Deutsches 
Archiv fUr Oeschich!e des ł-1ittel- 
alters 3, s. 175-210. Weimar 
1939. 


5. ZOBOWIĄZANIA - LES oBLlGA TIONS. 


3570. Albertario Emilio. Cor- 
so di diritto romano. Le obbliga- 
zioni. Parte generale I I. Milano 
1937, s. 456; Parłe generale II I. 
Milano 1938, s, 418. 
3571. Albertario Emilio. L'ob- 
bligazione solidale romana e I'obbli- 
gazione solida le giustinianea. VI/I-e 
COl1gres International des sciences 
historiques Zurich 1938. Commll- 
nications presenteps II, s. 289 - 
290. Paris 1938. (= Bul/efill or 
the Intemational Committee of 
Historical Scienccs 10, s. 289-- 
290. Paris 1938). 
3572. Albertario Emilio. Su;- 
la applieabiliła delia riforma giu- 
stinianea contenuła in C. 8, 40, 
28 alla obbligazione so\ldale attiva. 
Seritti di diritto e di economia il1 
onore di F/aminio Mancaleoni (= 
Studi Sassaresi, Ser. II, vol. 16) 
s. 3 -13. Sassari 1938. 
3573. Albertario Emilio. Sul- 
le eause di estinzione delia obbli- 


gazione solidale in diritlo romano. 
Archives d'Histoire du Droi! Orien- 
tal 2, s. 337 -339. Bruxelles, Pa- 
ris 1938. 
3574. Albertario Emilio. 
eonłratli a favore di terzi. Fest- 
schrift Paul Koschaker II, s. 16 
- 48. Weimar 1939. 
3575. Albertal'io Emilio. Dis- 
pute romanistiche in materia di 
soliderieta eontrattule. Studi di 
Sforia e Diritto in orlOre tli Enri- 
co Besta J J s. 1-15. Milano 1939 
3576, Albertario Emilio. Note 
critiche suI titolo deI Digesto XI, 
6: Si mellsor falsum modum dixe- 
rit. OmagilI Professorului Conslan- 
fin Sto;cescu. Bueuresti 1940. 
3577. Albertario Emilio. Cor- 
so di diritto romano. Le obbliga- 
zioni solida Ii. Milano 1944, 
3578. Albertario Emilio. Cor- 
so di diritlo romano. Le obbliga- 
zioni eon partieolare riguardo ałła
>>>
l 


3579 3596 


obbligazioni alternative gcneriche 
indivisibili. Milano 1945. 
3579. Alberti Alberto. Le ob- 
bligazioni solida li sorgenti da sti- 
pulazione correale nella dottrina 
deI diritto intermedio (Dalie origi- 
ni agH scolastici). Torino 1937, s. 
XV+326. 
3580. Al'angio-Ruiz Vincen- 
zoo Diritto pur O e diritto applicato 
negli obblighi deI venditore roma- 
no. Festschrift Paul Koschaker 
II, s. 141 -161. Weimar 1939. 
3581. Archi Głan Gualbel'to. 
Corso di diritto romano. Premesse 
lilie teoria generale delie obbliga- 
zioni. Le obbligazioni solidali. Pa- 
via 1941. 
3582. Al'chi Gian Gualbel'to. 
La funzione dei rapporto obbliga- 
torio solidale. Studia et documenta 
historiae et iuris 8, s. 197-254. 
Roma 1942. 
3583. Aruo Carlo. Corso di 
diritto romano. II conłratło di so- 
cieta. Torino 1937, s, 369. 
3584. Aru Luigi. Di un caso 
parłicolare di delegazione a ,,501- 
vere". Bulletino deli' Isti/uto di 
Diritto romano N. S. 3 (46), s. 
332-362. Roma 1936/7. 
3585. Astuti Guido. Stud i 
}Jl'eliminari intorno alla promessa 
di pagamento I. Ił costituto di 
debito. Annali delia Facoltil di Gill- 
risprudenza deli' Universit.:, di 
Camerino XI. Napoli 1937, (odb. 
s. 170). 
3586. Astuti Guido. Pactum 
geminałum. Studi di Storia e Di- 
ritto ;n onore d; Enrico Besta I, 
s. 219-263. Milano 1939. 
3587. Bandini Vincenzo. Ap. 
punti sulle corporazioni romanc. 
Milano 1937, s. 243. 


197 


3588. Barbera Anna. Permuta 
di im mobili. AegpP{llS 20. Mil111O 
1940. 
3589. Bellelli Cesare. Sull' 
origine dell' arrogazione attiva delie 
donne. Studia et documenta his to- 
rial' et iuris 3, s. 140-144. Ro- 
ma 1937. 
3590. Beretta Angelo. L'ese- 
cuzione contro ił debitore nel di- 
ritto romano ed iI nexum. Udine 
1937, s. 78. 
3591, Beretta Piero. Le for- 
mule in "id quod interest". Studia 
et dl)cumenta h;storiae et illr;s 3. 
s. 419-433. Roma 1937. 
3592. Eeretta Piero. 1. 'lua- 
Was e bonitas oell' obbligazione 
di genere. 2. Intorno aHa form ula 
edittale delia condictio certae rei. 
Studia 
t documenta Ilistoriae et 
illris 9, s. 202-226. Roma 1943. 
3593. Bergenthal Paul. Voll- 
macht und Auftrag im AlIgemeinen 
Landrecht Wr die Preussischen 
Staaten, im Cod e civil und im AII- 
gemeinen Deutschen Handelsge- 
setzbuch. Quakenbriick 1937, s. 
V + 110. 
3594. Bernard A. A propos 
d'un articłe recent sur le chapitre 
3 de ła loi Aquilie Contenu. Na- 
ture de la reparalion. Revue histo- 
r;ąue de dm;t franr;als et Ćfranger 
4 ser. 16, s. 450--460. Paris 1937. 
3595. Bloomberg L. N. The 
investment value of goodwill. Bal- 
limore 1938, s. 70. (The 10hn 
Hopkins university studies in hi- 
storical and politica! science ser, 
56 n. 3.). 
3596. Bolla Sybille von, Un- 
tersuchungen zur Tiermiete und 
Viehpacht im Altertum. Miinchen 
1940, s. IX + 179. (Miinchner Bei-
>>>
] 98 


3597 - 36]5 


trage zur Papyrusforschung und 
antiken Rechtsgeschichte Heft 30). 
3597. Bolomey Pierre vide 
Nr. 3233. 
3598. Bortoluccl Giovanni. 
Nota su la mutua fideiussio. Scrifti 
di dirifto e di economia in onore 
di F1amillio M,mcaleoni (= Studi 
Sassaresi. Ser. II, vol. 16) s. 97- 
] 09. Sassari 1938. 
3599. Bossowski Franciszek. 
Die Abgrenzung des mandatum 
und der negotiorum gestio im klas- 
sischen und justinianischen Recht 
(Ein Beitrag zur Lehre von der 
Konkurrenz der Klagen). Lwów 
1937, s. 156. 
3600. Boyer G. Le pacte ex- 
tinctif d'action en droit civil romain. 
Recueil de I'Academie de legisla- 
lion 1937/8. Paris 1939. (odb. s. 
134). 
3601. Branca Giuseppe. Dan- 
no tenuto e danno da cose in a- 
nimate nel diritto romano. Padova 
1937, s. XVI + 581. (Studi di di- 
ritto processuale diretti da]. Cali- 
mandrei vol. X). 
3602. Branca Giuseppe. La 
legittimazione passiva deI posses- 
sore nell' azione nossale giustinia- 
nea. Studi Urbinati 11, s. 98- 
104. Urbino 1937. 
3603. Branca Giuseppe. La 
legittimazione passiva deI posses- 
sore nell' azione nossale giustinia- 
nea. Atti dei R. Accademia Pelo- 
dtana 40. Messina 1938 (odb. s. 
15). 
3604. Brasiello Ugo. In terna 
di categorie contrattuali. Studia 
et documenta historiae et iuris 
10, s. 101-149. Roma 1944. 
3604a. Brecht Christoph. Zur 
Hafłung des Schiffers im antiken 


Recht. Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 
62, s. 391-396. Weimar 1942. 
3605. Buckland W. W. "Su- 
perficies" et "lex contractus". Re- 
vue historique de droit francais 
et etranger 4 ser. 17, s. 666-671. 
Paris 1938. 
3606. Buckland W. W. D. XII 
4, 16. Tijdschrift voor Rechtsge- 
schiedenis 16, s. 359-371. Haar- 
lem 1938. 
3607. Buckland W. W. Co- 
mulation in the "Acfio doli". The 
Law Quarterlv Review 55, s. 222 
-239. London 1939. 
3608. Bussi Emilio vide Nr. 
3383. 
3609. Carcopino Jerome. Re. 
marque sur la localio opera rum 
de 164. Revue historique de droit 
fran(ais et etranger 4 ser. 16, s. 
548-549. Paris 1937. 
3610 Carrelli Edoardo. L',:in- 
tercessio" delIa donna e la "resti- 
tutio in integrum" deI creditore. 
Studia et documenta historiae et 
iuris 3, s. 305,-335. Roma 1937. 
3611. Carrelli Edoardo. C. 2. 
36. l; 3 e I'origine delIa rescissio- 
ne per "Iaesio enormis". Studia 
et documenta historiae et iuris 3, 
s. 446-450. Roma 1937, 
3612. Carrelli Edoardo vide 
Nr. 2618. 
3613. Carrelli Odoardo. An- 
cora su II' origine delia bonorum 
venditio. Studia et documC'nta hi- 
storiae et iuris 10, s. 302-316. 
Roma 1944. 
3614. Cavaignac E. Vide Nr. 
722. 
3615. Charmatz Hans. Zur 
Geschichte und Konstruktion der 
Vertragstypen im Schuldrecht. Mit
>>>
3616 - '3633 


besonderer Berucksichtigung der 
gemischten Vertrage. Brunn 1937, 
s. XIV + 376. Rechts- und Staatswis- 
senschaftliche Abhandlungen, Heft 
11). 
3616 Chiaudano Marlo. Note 
suI contratto di cambio in Siena 
nella prima meta deI secolo XIII. 
Studi in memoria di Aldo AlbC'r- 
toni III, s. 55-72. Padova 1938. 
3617. Collinet Paul. l'insuffi- 
sance de la methede critique en 
droit romain et la necessite de la 
methode juridico.historique. A pro- 
pos de I'histoire du contrat innom- 
me. VI/J-e Congres International 
des sciences historiques Zurich 
1938. Communications presentees 
II, s. 514-517. Paris 1938, (- 
Bulletin ot the International Com- 
mittee ot Historical Sciences 10, 
s. 514--517. Paris 1938). 
3618. Cooper Royer et ses 
fils E.. J. et J. Cooper Royer. 
Traite des soci{Ms. T. 1.: Histori- 
que de la notion de societe. Paris 
1938, s. 654. 
3619. Cosentlni Cristoforo vi- 
de Nr. 3243. 
3620. Cousin J. Lex Lutatia 
de vi. Revue historique de droit 
franrais et etranger 4 ser. 22, s. 
88-94. Paris 1943. 
3621. Crisafulli V. De la "ne- 
gligence" dans la "law of torts" 
du droit anglais. Paris 1939, s. VII 
+ 211. 
3622. Cugla Stanislao, L'"ac. 
ceptilatio" quale finto pagamento 
nel diritto romano-bizantino. SeriI- 
ti di diritto e di economia in ono- 
re di F1aminio Mancaleoni (= Stu- 
di Sassaresi. Ser. II, vel. 16), s. 
111-124. Sassari 1938 (odb. s. 
14). 


199 


3623. Daube David vide Nr. 
2357. 
3624. Daube Dawid. Nocera 
and Noxa. Cambridge Law lour- 
nal 7, s. 23-55. 1941. 
3625. David Martin. Zur Ver- 
fiigung eines Nichtberechtigten nach 
den mittE:lassyrischen Gesetzesfrag- 
men ten. Spmbolae ad iura orientis 
anfiqui pertinentes Paulo Koscha- 
ker dedicatae. Leiden 1939. 
3626. Dekkers Rene. La le- 
sion enorme. Introduction a I'hi- 
stoire des sources du droit. Paris 
1937, s. 176. 
3627. De MarUno Francesco. 
Intorno alla storia della sponsio. 
Napoli 1938, s. 64. 
3628. De Martino Francesco. 
L'origine delia garanzie personali 
e iI concetto della obligatio. Stu- 
dia et documenta historiae et iuris 
6, s. 132-158. Roma 1940. 
3629. D'Emilia Antonio. La 
compravendita con patto d'opzio- 
ne secondo alcune fonti deI dirit- 
to musuImano malikita. Studia et 
documenta historiae et iuris 10. 
s. 167-183. Roma 1944. 
3630. D'Emilia Antonio. Ił 
patto d'opzione appIicato alla com- 
pravendita secondo la codificazio- 
ne turca di diritto musuImano 
hanafita. Studia et documenta hi- 
storiae et iuris II, s. 225-236. 
Roma 1945. 
3631. De Robertls Frances- 
co. Diritto asociativo romano. Ba- 
ri 1938. 
3632. De Robertis Frances- 
co. I rapporti di lavoro nel diritto 
romano. Milano 1946. 
3633. _
De Santls Edoardo. 
Interpretazione deI fr. 31. D. 19.
>>>
200 


3634 - 3653 


2. (Alfenus libro V Digestorum a 
Paulo Epitomatorum). Studia et 
documenta h;stor;ae et ;uris 12, 
s. 86--114. Roma 1946. 
3634. Devilla Vittorio. Le 
"usurae ex pacto" nel diritto ro. 
mano. Roma 1937, s. VIII + 151. 
3635. Devilla Vittorio. Stu- 
di sull' obJigatio natura lis. Sassari 
1938, s. 190. 
3636. Dietrich Manfred. Die 
Entstehung der Angestelltenschaft 
in Deutschland. Stuttgart, Berlin 
1939. 
3637. Dimitrlu G. vide Nr. 
3406. 
3638. Donatuti Guido vide Nr. 
2634. 
3639. Eisenring G. Kaufver- 
trag vom Jahre 1852. Biindner;- 
sches Monatsb/att. 5.90- -91. Chur 
1938. 
3640. Erbe Walter vide Nr. 
3251. 
3641. Erichsen W. und Seidl 
Erwin. Eine demotische Zahlungs- 
anweisung. Zeitschriff fUr agppt;. 
sche Sprache 77. Leipzig 1941. 
3642. Erler Adalbert. Die Bi1rg- 
schaft Poseidons im 8. Gesange 
der Odyssee. Zt. d. Sav. Smt. Rom, 
Abt. 65, 5.312-319. Weimar 1947. 
3643. Fedele P. Considerazion i 
sull' efficacia dei patti nudi nel 
diritto canonico. Annali delia R- 
Universita di Macera!a 11. Mace- 
rata.Tolentino 1937. 
3644. Franceschelli Remo. 
La garanzia reale delie obbligazio- 
ni nel diritto romano c1assico e 
nel diritto anglese. (fiducia cum 
creditore e morlgage). Studi in 
memoria di A/do A/bertoni III, s. 
515 - 562. Padova 1938.  


3645. Gallet L. Essai sur Va- 
lere Maxime VIII, 2, 2. Revue 
h;stor;que de droi! franrais et 
etranger 4 ser. 21, s. 35-51. 
Paris 1942. 
3646. Ganeff VemHin. Le droit 
byzantin et l'ancien droit d'obli. 
galion bulgare. Studi in memoria 
di A/do Alberton; III, s, 163-173. 
Padova 1938. 
3647. Gellbach Horst Hein- 
rich. Arbeitsvertragsrechl der fa- 
brikarbeiler im 18. ]ahrhundert. 
Mfinchen 1939, s. 60. 
3648 Genicot L. Le droit de 
"reslor". Namurcum 14, s. 28-30. 
Namul' 1937. 
3649. Genzmer Erich. Die ano 
tiken Grundlagen der Lehre vom 
gerechten Preis und der laesio enor- 
mis. Deutsche Landesreferate zum 
II. In!ernationalen Kongress fUr 
Rechtsvergleichung im Haag 1937, 
s. 25-64. (= Sonderheft des XI 
]hrg. der Zeitschrift fUr auslandi. 
sches und internationales Privat- 
recht), s. 25-64. Berlin, Leipzig 
1937. 
3650. Georgescu Valentin 
AL Essai sur l'expression "lex 
contractus". Bucuresti 1937. 
3651. Giardina Camillo. Studi 
sulla novazione nella dottrina deI 
di1"itto intermedio. Concetto e re- 
quisiti delia novazione dai glossa- 
tori ..gli umanisli. Milano 1937, s. 
256. 
3652. Giffard A. E. La portee 
de l'edil "De operis liberiorum" 
(O. 38, l, 2). Revue historique de 
droit fran(ais et etranger 4 ser. 
17, s. 91-95. PĆ1ris 1938. 
3653. Giffard A. E. Le texle de 
Marcien sur la permutatio opera- 
rum (D. 19,5,25). Omagiu Profes-
>>>
36S4 - 3673 


201 


som/ui C.onstantin Stoicescu Bu- 
curesti 1940. 
3554. Gilissen John. ,.Huur 
gaat vóór kopp" in het Oud- Belgi. 
sche Rerht. Tijdschrift voor Rechts- 
_ geschiedenis 16, s. 281-319. Haar- 
lem 1938. 
3655. Gonvers J. L'exceptio 
rei venditae et traditae. Lausanne 
1939. 
3656. Grosso Giuseppe. Note 
esegetiche in terna di obbligazioni 
a\ternative. Seritti di diritto e di 
econom;a in onore di Flaminio 
Manca/eoni (= Studi Sassaresi. 
Ser. II, Vol. 16), s. 160- I 72. Sas- 
sari 1938. 
3657. Grosso Giuseppe. In 
materia di obbligazione di dare. 
Studia et documenta h is to ria e et 
iuris 6, s. 388-392. Roma 1940. 
3658. Grasso Giuseppe. II 
prezzo dei meretricio. Studia et 
documenfa historiae et iuris 9, s. 
289-2
0. Roma 1943. 
3659. Guarino Antonio II be- 
neficium competentiae deI' promis- 
sor dotis. Contributo storico-dom- 
matico aHa teoria dei cosi detto 
"beneficIum competentiae". Rivisfa 
italia na per le Scienze giuridiclle 
N. S. 14, s. 153-207. Roma 1939. 
3660. Guarino Antonio. SuI 
beneficium competentiae den' ex- 
traneus "promissar dotis". Fest- 
schrjft Palii Koschaker II, s. 49 
-79. Weimar 1939. 
3661. Guarino Antonio. Studi 
sulla taxatio in id quod facere po- 
test. Studia et documenta historiae 
pl iuris 7, s. 5-34. Roma 1941. 
3662. Guarino Antonio. In te- 
rna di "praetoriae słipulationes". 
Studia et documenta historiae et 
;uris 8, s. 316-318. Roma 1942. 


3663. Gysin L. Entwicklung 
und Auswirkung der Formvorschrif- 
len des schweizerischen Biirg- 
schaHsrechts. Bas€1 1943. 
3664. Haft Karl. Ueber die 
alten Wasserrodegenossenschahen 
im Etschtale, mit einer Urkunde 
vom Jahre 1333. Zt. d. Sav. Stift. 
Oerm. Abt. 58, s. 810-812. Wei- 
mar 1938. 
3665. Hasler Ju1ius. Geschich- 
te der Verschuldungsfreiheit in der 
Schweiz. W5ctenswil 194 l, s. 125. 
3666. HenIe Rudolf. D. 19, l, 
21, 2. Zt. d. Sav. S1ift. Rom. Abt. 
58, s. 180--185. Weimar 1938. 
3667. HenIe Rudolf. Die recht- 
liche Natur der in diem addictio 
beim Kaufvertrage. Festschrift Paul 
Koschaker II, s. 169-192. Wei. 
mar 1939. 
3668. Holm-NieIsen Henning. 
Functional jurisprudence .md the 
law ar torts with special rererence 
to Danish law. Stud; in memoria 
di Aldo Albertoni III, s. 225-232. 
Padova 1938. 
3669. Hubr'echt G. Manuel de 
droit romain. Vol. I I. Paris 1943, 
s. 2l13. 
3670. Illes József. A nova 
donatio (Uj adomany) jogi term e- 
szete (Die rechtliche Natur der 
nova donatio. Not/er A. Emlek- 
kO/lpv. Budapest 1941. 
3671. Isore Jacques. De I'exis- 
tence des brevets d'invention en 
droit fran
ais avant 1791. Revue 
historique de droit fran(a;s et 
etranger 4 ser. 16, s' 94-130. 
Paris 1937. 
3672. Iversen El'ik vide Nr. 
943. 
3673. Janner A. Wandlungen
>>>
202 


3674 - 3691 


der Berelcherungslehre im schwei- 
zerischen Recht. Basel 1943. 
3674. Jolowlcz H. F. L'origine 
de la laesio enormis. Recueil d'e- 
tudes en honneur d'Edouard Lam- 
bert l, s. 185 n. 1938. 
3675. Kaden Erich Hans. 
Ełudes sur ł'origine du contrat 
d'entreprise dans le droit romain. 
Recueil de travaux publie par la 
Faculte de droit de I'Universite 
de Oeneve ił l'occasion de l'assem- 
blee de la SocMtć suisse des ju- 
ristes ił Oeneve du 4 au 6 IX 1938. 
Geneve 1938. 
3676. Kalbfieisch Karl. Zwei 
Rechtsurkunden aus dem Archiv 
einer griechisch-agyptischen Fami- 
lie des Arsinoites. Zt. d. sav.stift. 
Rom. Abt. 65, s. 344-351. Wei- 
mar 1947. 
3677. Klein Hyman. The Sale 
of Res. mobiles between Gentile 
and Jews in the Talm
d. The Je- 
wish Quarterlll Review N. S. 28. s. 
189-216. 1938. 
3678. Kreller Hans. Das Edikt 
de negotiis gestis in der Geschichte 
der Geschaftsbesorgung. Festschrift 
Paul Koschaker II, s. 193-226. 
Weimar 1939. 
3679. Krellel' Hans. Das Edikt 
de negotiis gestis in der klassi- 
schen Praxis. Zt. d. SiW. slift. Rom. 
Abt. 59, s. 390-431. Weimar 1939. 
3680 Kriickmann;Paul. Eini- 
ge Randfragen zum periculum emp- 
toris. Zt. d. Sav. stift. Rom. Abt. 
59, s. 1-30. Weimar 1939. 
3681. Kriickmann Paul. Peri- 
culum emptoris. Zt. d. sav. stift. 
Rom. Abt. 60, S. 1-79. Weimar 
1940. 
3682. Kriiger Hugo. Querela 
non numeratae pecuniae. zt. d.sav. 


.....-- 


stiff. Rom. Abt. 58.s. 1-16. Wei- 
mar 1938. 
3683. Kriiger Hugo. Die un- 
massige Schenkung, Z/. d. sav. stiff. 
Rom. Abt. 60, s. 80 -94. Weimar 
1940. 
3684. Kiibler Bernhard. 'E1ta- 
PI und kein Ende. Zt. d. Sav. 
stift. Rom. Abt. 60, s. 226- -230. 
Weimar 1940. 
3685. KunkeI Wolfgang, Fides 
aIs schopferisches Element im ro- 
mischen Schuldrecht. Fes fsch rift 
Paul Koschaker II, S. 1-15 Wei- 
mar 1939. 
3686. Last Adolf. Zur Lehre 
vom Kreditauftrag vom Hate, der 
Empfehlung und Auskunft. sfudi 
in memoria di Aldo Albertoni III, 
s. 299-396. Padova 1938. 
3687. Lautner Julius G. AIt- 
babylonische GeseIlschaftsverhiiłł- 
nisse. Studien zum Miteigentum im 
altbabylonischen Recht II. Fesf- 
schrift Paul Koschaker III, s. 24 
-79. Weimar 1939. 
3688. Lehne F. Zur Rechtsge" 
schichte der kaiserlichen Druck- 
privilegien. Mitteilungen des aster- 
reichischen Instituts tiir Oeschichfs- 
forschung 53. Innsbruck 1939, 
3689. Leicht Piel' Silverlo. 
Laesio enormis e iustum pretium. 
studi in onore di Carlo Calisse. 
Milano 1939. 
3690. Leifer Franz. Altromi- 
sche Studien V. Die Herkunft von 
sponsio und stipulatio. Bullettino 
dell' Istituto di Diritto romano N. 
S. 3 (46), S. 160--218. Roma 
1936/37. 
3691. Le Patourel J. H. Un 
premier exemple de contrat sous 
le Sceau de la Baillie de Jersey. 
Revue historique de droif fran(ais
>>>
3692 - 3710 


203 


et etranger 4 ser. 17, s. 717. Pa- 
ris 1938. 
3692. Levy Ernst. Principal 
and sllrrty in classical Roman Law. 
Did acłion broughł against 'he con- 
sum e the obligation of the other. 
Seminar I, s. 6 -22. Washington 
1944. 
36g3. Levy J. P. Un palliatif 
a la prohibition de ł'usure, le con- 
tracłus trinus ou triplex. Revue 
hislorique de droif franrais et 
itranger 4 ser. 18, s. 423-433. 
Paris 1939. 
3694, Levy-Bruhl Henri. La 
"sponsio" des Fourches Caudiens. 
Revuc hisforique de droit franrais 
et etranger 4 ser. 17, s. 533-547. 
Paris 1938. 
3695, Levy-Bruhl Henrl. The 
Art per aes et libram. Law Quar- 
terlp Review 60, s. 51- 62. Lon- 
don 1944. 
3696. Lewis M. The meaning 
of aV\I lCU.J.toAL
 and kindred expres- 
sions in loan contracts. Transac- 
t;ons and Proceed;ngs oF the Ame- 
r;ean PhilQlog;cal Association 76, 
s. 126-139. 1945. 
3697. Longo Carlo vide Nr. 
2886. 
3698. Loning George Anton. 
Zur Zufallshdftung im schwedischen 
Vertragsrecht. Zt. d. Sav. St;Ft. Oerm. 
Abt. 62, s. 179-209. Weimar 1942. 
3699. Loning George Anton. 
Die Haftung des Entłeihers in der 
neueren schwedic;chen Rechtsge- 
schichłe. Zt. d. Sav. Sfift. Qerm. Abt. 
65, s. 208 -- 231. Weimar 1947. 
3700. Lotz E. F. vide Nr. 1070. 
3701. Lilbtow Ulrich von. 
Studien zum altromischen Kauf- 
recht. Festsehrift Paul Kosehaker 
II, s. 113-140. Weimar 1939. 


3702. Luzzatto Giuseppe 
'gnazio. Caso fortuito e forza 
maggiore come limite ałła respon- 
sabilita contratuale. I. La respon- 
sabili'a per custodia. Milano 1938, 
s. 285. (R. Universita di Roma. 
Pubblicazioni dE'lI' Istituto di Dirit- 
to Romano dei Diritti dell' Oriente 
Mediterraneo e di Storia dei Dirit- 
to, VI). 
3703. Magdelain A. Essai sur 
fes origines de la sponsio. Parie; 
1943, s. 226. 
3704. Maillet J. Theorie de 
Schuld und Haftung en droit ro- 
main. Aix en Provence 1944, s. 
227. 
3705. Maroi Fulvia. A pro- 
posito delie forme delie quietanze 
nei documenti di credito greco-egi- 
zi. Studia et doeumenta h;storiae 
etiuris 3,5.163-166. Roma 1937. 
3706. Maschi Carlo Alberto. 
Contributi allo studio delie servitit 
pretorie. Bullettino dei l' Istituto di 
Diritto romano 46. s. 274-327. 
Milano 1940. 
3707. Matuszewski Józef vi- 
de Nr. 3489. 
3708. Merea Paulo. Para o 
estudo do problem a dos direitos 
vulgares ocidentais. A "arra peni- 
tencial" (sinal no direito hispani- 
co). Bolet;m da Faeuldade de 
Direito da Univers;dade de Coim- 
bra 14. Coimbra 1938. 
3709. Merea Paulo. A dona- 
c;ao "per cartam" no direito roman 
vulgar e no direito visigó'ico. Bo- 
letim da Faeuldade de Direito da 
Univers;dade de Coimbra 17. Co im- 
bra 1940 (odb. s. 19' 
3710. Manier Raymond. Les 
rapports entre le fr, 57, D. 47, 7, 
et le nouveau fragment de Gaius
>>>
204 


3711 - 3730 


(lnst. III, 154), Revue historiqlle 
de droit franrais et etranger 4 
ser. 17, s. 304 -306. Paris 1938. 
3711. Montevecchl Orsolina. 
Ricerche di sociologia nei docu- 
menti delI' Egitto greco,romano. 
III. I contratti di compra-vendita. 
Aegpptus 21, s. 93 151 ; 23, s. 
] 1-89. Milano 1941, 1943. 
3712 Montevecchi OrsoIina. 
Vendita a termine. Aegpptus 24, 
s. 131-158. Milana 1944. 
3713. Montgros G. de. Le pre t 
a intereł dans le droit canonique 
et le droił civil. Revlle catholiqlle 
des inslitutions et dll drait 67, s. 
74-84. 1939. 
3714. MiilIer Georg. Eyke von 
Repgow ais Urheber. Arclliv fiir 
Urheber- Film- Ulld Th
aterrecht 
10, s. 382-422. 1937. 
3715. NicholIs George V. V. 
The responsability for offences and 
quasi.offences under the law of 
Quebec. Toronło 1938, s. IX+ 164. 
3716. NicoIau Mathleu. Re- 
cherche sur la theorie des fautes 
dans les obligations de bonne foi. 
Revue historique de droit francais 
et etranger 4 ser. ] 6, s. 548. Paris 
1937. 
3717. NoailIes P. "Nexum" 
Revlle historiQue de droit fran(ais 
et ćtranger 4 ser. 20, s. 203 - 
270. Paris 1940/1. 
3718. Olivier Martin Fran- 
ęois: Le louage en droit romain. 
Revue historique de droit fran(ais 
et etranger 4 ser. 16, s. 546-- 
547. Paris 1937. 
3719. Ostersetzer IsraeI. 
Lmosad ha "parachorisis" (On łhe' 
rnsłitution of "parachor;sis"). Tar- 
biz IX, s. 395--397. Jerusalem 
1938. 


3720. Ostrogorsky George. 
The peasenł's preemption right. 
]ourna/ of Roman Studif's 37. 
London 1947. 
3721. Paradisi Bruno. Dedi- 
tio in fidem. Stllai di Sloria c 
Dirit/o in oll.Jre di Arrigo Sa/mi 
I, s. 283-314. Milano 1941. 
3722. Parker Richard A. A 
lał e demotic gardening agreemenł. 
]ourna/ of Eg,'plian Archae%gp 
27. London 1941. 
3723. Peritch M. J. De la ces- 
sion de creances dans le droit ci- 
vii serbe. Stlldi in memoria di 
A/do A/ber/oni 1Ił, s. 175-217. 
Padova 1938. 
3724. Peterka Otto. Der Kauf 
in den niederosterreichischen Weis- 
tumern. Festschrift FUr O. En- 
g/allder, s. 157-194. Bri.inn 1937. 
3725. Peterka Otto. Der Kauf 
im Altstadt - Prager und Bri.inner 
Recht. zt. d. Sav. Smt. Oerm. Abt. 
58, s. 420- 447. Weimar 1938. 
3726. Peterka Otto. Zur deu- 
tschen Bi.irgschaft im Rezepłions- 
zeitalter. Abhand/ungen zur Rechls- 
und Wirtschaflsgeschichte. Fest- 
schrift Ado/f Zpcha. Weimar ] 941. 
3727. Petschow Herbert. Die 
neubabylonischen Kaufformulare. 
leipzig 1939, s. 74. 
3728. Peyron Amedeo. la 
responsabilita dei locatore per fur- 
Ii all' inquilino. /I fora delia Lom- 
bardia a. 6. Padova 1937 (odb. s. 7). 
3729. PfIOger H. H. Zur Leh- 
re von der Haftung des Schuld- 
ners nach romischem Recht. Zl. d. 
Sav. Smt. Rom. Abt. 65, s. 121- 
218. Weimar 1947. 
3730. Pirenne Jacques et Van 
de WalIe Baudouin. Documents 
juridiques egyptiens. I. Vente et
>>>
----, 


3731 - 374S 


louage de services. Archives d'Hi. 
stoire du Droit Orientał l, s. 1- 
86. Bruxelles, Paris 1937. 
373 ł. Popescu-Spineni J. Deux 
textes juridiques byzantins contro- 
verses 4, 21, 17 et Institutiones 3, 
23 pr, Atfi deI V Congresso Inter- 
nationa/e di Studi l3izantini, Roma 
20-26 settembre 1936, vol. I, s. 
679-684. Roma 1939, 
3732. Preaux Claire. Une re- 
connaissance de dette du IV.e 
siecle apres ). C. (P. Wilbour Broo- 
klyn Gr. l). Archives d'Histoire 
du Droit Oriental l, s. 289 -304. 
Bruxelles, Paris 1937. 
3733. Pl'ingsheim F. Legal 
Estate and Equitable Interest in 
Roman Law Law Qllarter/p Re- 
view 59, s. 244-249. London 1943. 
3734. Provera Giuseppe. Li- 
nee genera!i di uno studio sui 
"iudicia contraria". Studia et do- 
cumelIta historiae et illris 8, s. 
l ]3-135. Roma 1942. 
3735. Rabel Ernst. Systasis. 
Archives d'Histoire du Droit OrieTl- 
tal l, s. 213-237. 13ruxelles, Paris 
1937. 
3736. Rauch Karl. Uebertra- 
gllng der steirischen Allode an 
das osterreichische Herzogsge- 
schlecht der Babenberger. Eine 
Erbvergabung durch Scheinverkauf. 
Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 58, s. 
448-477. Weimar 1938. 
3737. Rennefahrt Hel'mann. 
Der Geltslag des 'clzten Grafen 
von Gregerz. Zeitschrift fiir schlVei- 
zeriscl:e Qeschichte 22, s. 32]- 
404. Zurich 1942. 
3738. Richter Walter. Studien 
wr Gpschichte der GestaItungs- 
rechte des deutschen burgerlichen 
Rechts. Bochum 1939, s. 151. 


205 


3739. Robbe Ubaldo. L'auto- 
nomia dell' actio certa e creditae 
pecuniae e la sua distinzione dal- 
Ia condictio. Studia et d(lcumenta 
historiae et iuris 7, s. 35-111. 
Roma 1941. 
3740. Romano Sllvio. Nuovi 
studi suI trasferimento delia pro- 
prieta e ił pagamento deI prezzo 
nella compravendita romana. Pa- 
dova 1937, s. 205. 
3741. Roussier J. Du com pro- 
mis sine poena en droit romain 
c1assique. Revue historique de droit 
franrais et etranger 4 ser. 18, s. 
167-205. Paris 1939. 
3742. Sachers Erich. Zur Leh- 
re von der Haftung des Manda- 
tars im kla'5sischen romischen 
Recht. Zt. d. Sav. Stift. Rom. Abt. 
59, s. 432-497. Weimar 1939. 
3743. Sachers Erich. Die Ver- 
schuldenshaftung des Depositars. 
Festschrift Paul Koschaker II, s. 
80 112. Weimar 1939. 
3744. Salomon Max vide Nr. 
2206. 
3745. Sanfilippo Cesare. Co n- 
dictio indebiti. I. 11 fondamento 
dell'obbligazione da indebito. Mi- 
lano 1943. 
3746. San Nicolo Marian. Zur 
NachbiirgschaH in den Keilschrift- 
urkunden und in den grako.agy- 
ptischen Papyri. Miinchen 1937, s. 
50. (Sitzungsberichte der Bayeri- 
schen Akademie der Wissenschaf- 
ten. Phil..hist. Abteiłung lhrg. 1937, 
H eH 6). 
3747. Sargenti Manlio. l'ac- 
tio aqllae pluviae arcendae. Con- 
tributo alla dottrina delia respon- 
sabilita per danno neI diritto 
romano. Milano 1940. 
3748. Saturnik Theodor. VC-
>>>
206 


3749 - 3768 


rovaci slib a smlouva pod zakladem 
v pravu ceskem. (La promesse sur 
foi et le contrat avec garantie re- 
elle dans le droit tcheque). Sbor- 
nik ved pravnich astatnich 41. 
Praha 1941. 
3749. Schmieder Eberhard. 
Geschichte des Arbeitsrechts im 
deutschen Mittelalter. Bd. I. Leip- 
zig 1939, s. 167. 
3750. Schmieder Eberhard. 
Zur Geschichte des deutschen 
Arbeitsrechts. Forschungen und 
Fortschritte 17, s. 115-117. Ber- 
lin 1941. 
3751. Schubart W. Actio con- 
dicticia und die longi temporis 
praescriptio. Festschrift Leopo/d 
Wenger 2. Milnchen 1945. 
3752. Seidl Erwin vide Erich- 
sen W. Nr. 3641. 
3753. Serrao Feliciano. II 
"Procurator". Milano 1947. 
3754. Simonetos Georg. IIE- 
pl 'tWV OLC(')'.pL'tL'l.WV ÓpllJJV \J.E'tCX
U EV- 
't()l
c; 'Y.cxl \J.Lo':hóOEIJJC; V
"1jpEOLWV li 
EPI()U. Athenai 1937, s. 167. 
3755. Simonetos Georg. Das 
Verhaltnis von Kauf und Uebereig- 
nung im altgriechischen Recht. 
Festschrift Pau/ Koschaker III, s. 
172-198. Weimar 1939. 
3756. Simonius Auguste. Les 
Romains ont-ils-fait la distinction 
entre dommages interets negałifs 
et dommages-interets positifs? Re- 
vue h;storique de dro;! franra;s 
et etranger 4 ser. 16, s. 751-753. 
Pdris 1937. 
3757. Sobociński Włady- 
sław. Udzielenie pełnomocnictwa 
jako czynność prawna jednostron- 
na w pojęciach średniowiecznego 
prawa polskiego. (Die Erteilung 
der Vollmacht ais einseitige Rechts- 


handlung im mittelalterlichen pol- 
nischen Recht). Czasopismo Prawne 
; Ekonomiczne 33, Kraków 1945. 
3758. Solazzi Siro. Gai III 
56. Studia et documenta histor;ap 
et iuris 3, s. 145-148. Roma 1937. 
3759. Solazzi Siro. Fra Gai. 
III. 78 e D. 21. 2. 57 pr. Studia 
et documenta histor;ae et iuris 3, 
s. 454-457. Roma 1937. 
3760. Solazzi Siro. II concorso 
dei creditori nel diritto romano. 
Vol. I, s. 251; Vol. II, s. 243. Na- 
poli 1937/8. 
3761. Solazzi Siro. Gai 11,198 
e I'alienazione delia cosa leg
ta. 
Scr;tti di diritto e d; economia ;n 
onore di F/am;n;o Manca/eon; (= 
Studi Sassaresi. Ser. II, vol. 16), 
s. 185-202. Sassari 1938. 
3762. Solazzi Siro. L'errore 
nella condictio indebiti. Napoli 1939, 
s. 88. 
3763 Solazzi Siro. Transazio- 
ne e stipulatio aquiliana nei giuristi 
e nei papiri. Studia et documenta 
h;stor;ae et iur;s 5, s. 479-482. 
Roma 19 J9. 
3764. Solazzi Siro. Procurator 
ed institor in D. 14. 3. 5. 10. Stu- 
dia et documenta historiae et iuris 
9, s. 104 -1 ł 2. Roma 1943. 
3765. Solazzi Siro. Ancora 
dell' errore nella condictio indebi- 
ti. Studia et documenta historiae 
et iuris 9, s. 55-103. Roma 1943. 
3766. Solazzi Siro vide Nr. 
3179. 
3767. SpIiro Erwin. La riser- 
va di proprieta nel progetto del- 
Ia legge internazionale sulla vendita. 
Studi ;n memoria di A/do A/ber- 
toni III, s. 479-498. Padova 1938. 
3768. Stawski Józef. Zaga- 
dnienie odpowiedzialności cywilnej
>>>
3769 - 3787 


lekarza wobec pacjenta w zarysie 
historycznym. (Das Problem der 
zivilen VerantwortIichkeit des Arz- 
tes gegenfiber dem Patienten in 
geschicht1icher Entwicklung). O/os 
Prawa 16, s. 1 n., 124-135. Lwów 
1939. 
3769. Strunz 'Max. Die Ent- 
wicklung des Glaubigerschutzes in 
Deutschland nach dem Kriege. Bor- 
na, Leipzig 1937, s. 39. 
3770. Sugranyes de Franch 
RamOn. Etudes sur le droit pale- 
stinien a l'epoque evangelique. La 
contrainte par corps. fribourg 
1946. 
3771. Szlechter Emile. Etude 
sociologique du contrat de societe 
en Babylonie. Paris 1945. 
3772.1ISzlechtep Emile. Le 
contrat,: de societe en Babylonie, 
en Grece et a Rome. Etude de 
droit 
compare de l'antiquitt
. Paris 
1947, s. XII+430. 
3773. Taubenschlag Rapha- 
el. Le droit contractuel fgyptien 
d'apres les papyrus grecs. Archives 
d'Histoire du Droit Orientał l, s. 
249-259. Bruxelles, Paris 1937. 
3774. TaubenschlaR' Rafael. 
Laesio enormis nel diritto polacco 
medievale. Studi in memoria di 
A/do A/bertoni III, s. 157-161. 
Padova 1938. 
3775. Thayer James B. Iusta 
causa in traditione. Bullettino dell' 
Istituto di Diritto romano N. S. 3 
(46), s. 438-445. Roma 1936/7. 
3776. Trifone Romualdo. La 
"stipulatio" nelle dottrine dei glos- 
satori. Studi di Storia e Diritto 
in onore di Enrico Besfa I, s. 171 
-198. Milano J 939. 
3777. Ullrich Giinther. Eine 
Urkunde fiber Gewahrschaft nach 


207 


frankischem Hecht. zt. d. 5av. Sfiff. 
Oerm. Abt. 59, s. 269-270. Wei- 
mar 1939. 
3778. Van de WalIe Baudou- 
in vide Pirenne Jacques Nr. 
3730. 
3779. Verdam P. J. St. Paul 
et un serf fugitif. Spmbo/ae ad 
ius et hisforiam antiquitatis per- 
tinentes Julio Christiano Van Oven 
dedicafae. Leiden 1946. 
3780. Vermond E. De jure 
obligationum (Principes fondamen- 
taux). Paris 1937, s. 847. 
3781. Viard P. E. La "mutui 
datio". Contribution a l'histoire du 
fondement des obligations a Rome. 
Paris 1939, s. 75. 
3782. Villeps R. Essai sur la 
pollicitation a une res publica. Re- 
vue historique de droit franrais 
et efranger 4 ser. 18, s. 1-38. 
Paris 1939. 
3783. ViIlers R. Remarques 
sur la promesse en droit romain. 
Paris 1941, s. 38. 
3784. Visscher Fernand de. 
De l'abandon du cadavre. Revue 
historique de droit franrais et 
etranger 4 ser. 22, s. 80-88. 
Paris 1943. 
3785. Visscher Fernand de. 
Noxalitas and the Lex Aquilia. 
Spmbo/ae ad ius et historiam an- 
tiquitatis pertinentes Julio Christia- 
no Van Oven dedicatae. Leiden 
1946. 
3786. Visscher Fernand de. 
Le regime romain de la noxalite. 
De la vengeance collective a la 
responsabiIite individuelle. Bru- 
xelles 1947, s. 617. 
3787. Voci Pasquale. Risar- 
cimento e pena privata nel diritto
>>>
208 


3788 - 3801 


romano classico. Milano 1939, s. 
VIII +216. 
3788. Voci Pasquale. La dot- 
trina romana deI contratto. Milano 
1946. 
3789. Vogt Helnrich. lur 
Gefahrtragung beim Sklavenkauf. 
Fesfschrift Paul Koscha/{er II, s. 
162-168. Weimar 1939. 
3790. Weber Helmut vide Nr. 
3347. 
3791. Weil H. M. Gage et cau- 
tionnement dans la BibIe. Archives 
d'Histoire du Droif Orienfal 2, s. 
171-241. Bruxelles, Paris 1938, 
3792. Wenger Leopold. 'h'to- 
pLy.
l1t
p
't"fjPł-I(J
L; ;...1 'tij;; (l1t
i'(,p;I;- 
OEro
 'tou 't11'l.O') ultra alterum tantum. 
'Apyfiov IGLro'tLxop 
LX
LOI' 5, S. 1 
-15. Athenai 1938. 
3793. Wenger Leopold. 'A,,- 
'tL'Jlir'jp'l.
(';, Zt. d. Sav. Stiff. Rom. 
Abt. 62, s. 359-366. Weimar 
1942. 
3794. Widmer H. Oie Geschich- 
te der Schuldbetreibung und Kon- 
kurs in den Urkantonen bis ins 
18. Jahrhundert. lurich 1939. 
3195. Wilcken Ulrich. Ein 
Konigseid uber eine Hypothek. 
Fesfschrift Leopold Wenger I. Mun- 
chen 1944. 
3796. WolU Hans Julius. An 
Oxyrhynchus Receipt for repayment 
of loans. Transactions and Procee- 
dings of the American Philological 
Association 71. 1940. 
3797. WolU Hans Ju1ius. The 
praxis-provisions in papvrus eon. 
tracts. Transacfions and Procee- 
dings of the American Philological 
Association 72. 1941. 
3798. Wolff Hans Julius vide 
Nr. 3564. 
3799. WolU Hans Julius. 


Consensual Contracts in the Papy- 
ri? The Journal of Juristic Papl" 
rologl' 1. New York 1945. 
3800 Yernaux Jean. Contra ts 
de travail Liegeois du XVII-e siecle. 
Bruxelles 1941, s. 385. 
3801. Yl1a Juan. Indemniza- 
ción civil subsidiaria por parte deI 
Estado. Acta Congressus iuridici 
infernationalis V, s. 449-488. Ro- 
ma 1937. 
3802. Zeno Rinlero. La com- 
pra-vendita di prodotto futuro e 
l'incetta granaria nei contratli com- 
merdali deI secolo XIII. Socie/a 
italiana per iI progresso delie scien- 
ze. Roma 1938, s. 15. 
3803. Zepos Panagiotis. Eu- 

h;v'Yj f
 (tAAOtPLroV &Ol'Y.roV 'ltpU;EroV 

'ł 'tl: iOZÓO'ł'tL u.o'tLx0 o LY.CXLq. E)Ero- 
pTj'tL'l.ll 'l.
l XpL'tL'l.11 tJ.EA£'tTj. Ałhenai 
1937, s. 304. 
3804. Zingg E. Kurze ge- 
schicht1ich-dogmatische DarsteJlung 
des Burgschafłsrechłes. (Nach Ham- 
murabi, Moses, den Institutionen, 
romischem, germanischem, altdeu- 
tschem,altem schweizerischen Recht 
vor 1883 und bis 10. Dezember 
1941). Bern, St. Gallen 1944. 
3805. Zulueta Francis de. 
The Roman Law of Sale: Intro- 
duction and Select Texts. Oxford 
1945, s. XII +265. 
3806. Zycha Adolf. Beitrag 
zur Frilhgeschichte des deutschen 
Erfinderrechts. Bericht iiber den 
Stand der Frage. Zf. d, Sav. Stift. 
Germ. Abt. 59, s. 208-232. Wei- 
mar 1939. 
3807. Zycha Adolf. lur Ge- 
schichte des niederlandischen Er- 
findungssrhutzes. Zt. d. Sav. Siift. 
Germ. Aóf. 62, s. 295-304. Wei- 
mar 1942.
>>>
209 


VIII. 


PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE 
DROIT INTERNATIONAL PRIVE 


3808. Durdenevsklj V. Izbran- 
nye istocniki po mezdunarodnomu 
castnomu pravu XIX i XX vekov. 
(Sources du droit international prive 
du XJX-e et XX-e siecIes). Moskva 
1941, s. 76. 
3809. Gutzwiller Max. Aus 
den Anfangen des zwischenstaat- 
lichen Erbrechts: ein Gutachten 
des Petrus Baldus de Ubaldis um 
1375. Zum schwe;zer;schen Erb- 
recht. Feslschrift zum 70. Qe- 
burtstag von Prof. Peter Tuor. Zu- 
rich 1946. 
3810. KolIewijn R.D. Geschie- 
denis van de Nederlandse weten- 
schap van het international pri- 
vaatrecht tot 1880. (Geschichte 
der niederlandischen Wissenschaft 
des internationalen Privatrechts bis 
1880). Amsterdam 1937, s. VII + 


243. (-= Geschiedenis der Neder- 
landsche Rechtswetenschap. Deel 
l, s. 1-243). 
3811. Lewald H. Conflits des 
lois dans Je monde grec et romain. 
'ApXEloy LOLO'tL'KOV CIL'KatOU 13. 1946. 
3812. Maridakis Georg S. 
'lao'Kpu'tou
 ALILYT)'tL'KÓ
. Beitrag zur 
Geschichte des internationaJen Pri- 
vatrechts. Spmm;kla Streit. Athen 
1939 (odb. s. 16). 
3813. Onelin G. De territoriali 
vel personali legis indoJe. Historia 
doctrinae et discipIina Codicis iuris 
canonici. Gemblaci 1938, s. XXIV 
+390. 
3813a. Splro Erwln. La riser- 
va di proprieta nel pro getto delia 
legge internazionale sulla vendita. 
Studi in memor;a di A/do A/ber- 
ton; III. s. 479-498. Padova 1938,
>>>
210 


IX. 
PRAWO HANDLOWE - DROIT COMMERCIAL 


3814. Bergenthal Paul vide 
Nr. 3593. 
38 ł 5. Bognettl Glan Piepo 
vide Nr. 1130. 
3816. Bosselmann Kurt. Die 
Entwicklung des deutschen Aktien- 
wesens im 19. ]ahrhundert. Ein 
Beitrag zur frage der finanzierung 
gemeinwirtschaftlicher Unterneh- 
mungen und zu den Reformen 
des Aktienrechts. Berlin 1939. s. 
XI +204. 
3817. Bussl Emilio. Dei con- 
cetto di commercio e di commer- 
ciante nel pensiero giuridico mu- 
sulmano in relazione alla storia 
generale dei diritto. Studi in me- 
moria di Aldo Albertoni III. s, 7 
-53. Padova 1938. 
3818. Campos EIsa.1 consorzi 
di bonifica nella repubblica veneta. 
Padova 1937. s. 150. 
3819. Cassandpo Giovanni 
ltalo. Le rappresaglie e ił falli- 
mento a Venezia nei secoli XIII 
-XIV. Torino 1938, s. VIII+211. 
(Oocumenti e studi per la storia 
dei commercio e dei diritto com- 
merciale italiano XIV). 
3820. Cavallarl V. Commercio 
e mercato nell' alto medio evo. 
Verona 1938. s. 143. 
3821. Conan J. La compagnie 


fran
aise des Indes. privileges et 
administration. Revue d'Histoire 
economique et sociale 25. s. 37- 
58. Paris 1939. 
3822. Dabrltz W. Die Anfange 
der rheinischen Aktiengesellschaft. 
]ahrbuch 4 der Arbeitsgemeinschaft 
der Rheinischen Oeschichtsvereine. 
Diisseldorf 1938. 
3823. David Martin. Zwei 
Bestimmungen iiber die Binnen- 
schiffahrt in Mittelassyrischer Zeit. 
]aarberichf van het Vooraziatisch- 
Egpptisch Oezelschap "Ex oriente 
lux". N. 6. Leiden 1939. 
3824. Denneberg Erwin. Be- 
griff und Geschichte des Waren- 
hauses, privatrechtliche Verhaltnisse 
der schweizer Warenhauser. Zurich 
1937. s. X+ 131. 
3825. Denuce J. Die Hanse 
und die Antwerpener Handelskom- 
panien in den Ostseelandern. Ant- 
werpen 1938, s. XXXII + 159. (Do. 
kumente zur Handelsgeschichte III). 
3826. Dittpich Manfped. Die 
Entstehung der Angestellten in 
Deutschland. Berlin 1939, s. VIII 
+193. 
3827. Dollfuss L. Probleme 
der Bankenaufsicht- und kontrolle 
und ihre Losung im schweize- 
rischen und italienischen Banken- 
recht, unter spezieller Berucksichti-
>>>
3828 - 3845 


gung der historischen Entwicklung. 
Basel 1942. 
3828. Du Bols A. B. The En- 
glish Business Company after the 
Bubble Act 1720-1800. New York 
1938. 
3829. Frere L. Etude historique 
des societes anonymes belges. T. 
l. Bruxelles 1938, s. 143. 
3830. Gernet Louis. Sur les 
actions commerciales en droit athe- 
nien. Revue des Ptudes grecques 
51, s. 1 n. Paris 1938. 
3831. Hahn J. K. Die Handels- 
und Zollgesetzgebung Liepajas (Li- 
baus) zur herzoglichen Zeit. Deu- 
tscher Haus.Ka/ender, s. 140-148. 
Liepaja 1937. 
3832. Hausmann Frederlck. 
Der Wandel des internationalen 
Kartelbegriffs. Bern 1947, s. X + 
160. 
3833. Jansen Ernst. DieWech- 
selgesetze der alten Reichsstadt 
Koł.1. ]ahrbuch des ko/nischen 
Oeschichtsvereins 19, s. 186-234. 
Koln 1937. 
3834. Jorga N. Istoria comer- 
tului romanesc (Rumanische Han- 
delsgeschichte). Bucuresti 1937. 
3835. Kizlink Karel. K pocat- 
kUm kiipeckeho inventare a bilance. 
(Zum Ursprung des kaufmannischen 
Inventars und der kaufmannischen 
Bilanz). Pocta k 60 narozeninam 
Prof. Dr, A/berta Mi/otp. Bratisla- 
va 1937, s. 143-149. (Knihovna 
pravnicke fakulty University Ko- 
menskeho sv. 46). 
3836. Kohler Erich. Einzel- 
handel im Mittelalter. Beitrage zur 
betriebs- und sozialwirtschaftlichen 
Struktur der mittelalterlichen Kra- 
merei. Słuttgart 1938, s. XI +233. 
(Beiheft 36 zur Vierteljahrschrift 


211 


fur Sozial- und Wirtschaftsge- 
schichte). 
3837. Kurek. Diegeschichtliche 
Entwicklung des Solinger Zeichen- 
rechts. Oewerblicher Rechtsschutz 
und Urheberrecht 44, s. 23-27. 
1939. 
3838. L e vy-Bruhl Henrl. Les 
difft
rentes especes des societes 
de commerce en france aux XVII-e 
et XVIII-e sh
cles. Revue historique 
de droit fran(ais et etranger 4 
ser. 16, s. 294-333, Paris 1937. 
3839. Levy-Bruhl Henri. Na- 
ture et classification des societes 
de commerce en france aux XVII-e 
et XVIII-e siecIes. Revue historique 
de drait fran(ais et itranger 4 ser. 
16, s. 765-766. Paris 1937. 
3840. Levy - Bruhl Henrl. Les 
origines du code de commerce 
fran
ais. Sfudi in memoria di A/do 
A/bertoni III, s. 219-224. Padova 
1938. 
3841. Levy-Bruhl Henrl. Hi- 
stoire juridique des societes de 
commerce en france au XVII-e 
et XVIlI.e sieci es. Paris 1938, s. 
283. 
3842. Levy-Bruhl Henrl. La 
faillite dans notre ancien droit 
s'appliquait-elle aux non commer- 

ants? Revue historique de droit 
fran(ais et etranger 4 ser. 18, s. 
89 -1 03. Paris 1939. 
3843. Levy Hermann vide Wil- 
son Sir Arnold Nr. 3865. 
3844. Lux Karl. Die Ent- 
wicklung des Gutsglaubensschutzes 
im 19. und 20. ]ahrhundert mit 
besonderer Beriicksichtigung des 
Wechselrechts, Stuttgart 1939, s. 
IV+74. 
3845. Meldau R. Vor 1500 
eingetragene Warenzeichen des alten
>>>
212 


3846 - 3863 


Deutschen Reiches. Oewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrechf 43, 
s. 302-305. 1938. 
3846. Merea Paulo. Urna Iivran- 
I;a do ano 1307. Boletim da Fa- 
culdade de Direito da Universidade 
de Coimbra 14, s. 481--483. Coim- 
bra 1938. 
3847. Mlckwitz Gunnar.Neues 
zur funktion der hansischen Han- 
delsgesel1schaften. Hansische Oe- 
schichtsbliiffer 62, s. 24-39. 1938. 
3848. Mickwitz Gunnar. Aus 
Revaler Handelsbiichern. Zur Tech- 
nik des Ostseehandels in der ersten 
Halfte des 16. ]ahrhunderts. Hel- 
sinki 1938, s. 258. 
3849. Moresco MatUa vide Nr. 
1130. 
3850. Morozzo della Rocca R. 
Documenti dei commercio Vene- 
ziano. Roma 1940, vol. I, II. 
3851. Miiller Hans. Unlauter 
Wettbewerb und Patentverletzung 
vor 200 ]ahren. Markenschufz und 
Weffbewerb 38, s. 397-40 I. 1938. 
3852. Oggioni Luigi. GIi isti- 
tuti giuridici del1e fiere di Bolzano. 
Rivisfa di Storia dei Dirifto ita- 
liano 12, s. 72-85. Bologna 1939. 
3853. Peterka Otto. Rechts- 
geschichte der kaufmannischen 
Organisationen in Mitteleuropa. Bul- 
letin ot the international Committe 
ot historical Sciences 10, s. 347 
-348. Paris 1938. 
3854. Planltz Hans. Handels- 
verkehr und Kaufmannsrecht im 
frankischen Reich. Fesfschrift Ernst 
Hepmann l, s. 175-190. Weimar 
1940. 
3855. Renouard Y. Le com- 
pagnie commerciali fiorentine dei 
trecento. Archivio sforico italiano 
96, s. 49-68. firenze 1938. 


3856. Renouard Y. Recherches 
sur les compagnies commerciales 
et bancaires utilisees par les papes 
d'Avignon avant le grand schisme. 
Paris 1942. 
3857. Rich E. E. The Ordinance 
Book of the Merchants of the 
Staple. With an introduction of. .,. 
Cambridge 1937, s. VIII +210. 
3858. Saporl Armando. Le 
Compagnie mercantili toscane dei 
dugento e dei primi dei trecento. 
La responsabilita dei compagni ver- 
so i terzi. Studi di Storia e Diritto 
in onore di Enrico Besfa II, s. 99 
-148. Milano 1939. 
3859, Schmieder Eberhard. 
Unterkaufer im Mittelalter, ein Bei- 
trag zur Wirtschafts- und Handels- 
geschichte vornehmlich Sliddeu- 
tschlands. Vierfeljahrschritf fi1r 50- 
zial- und Wirfschaftsgeschichte 30, 
s. 229-260. Stuttgart 1937. 
3860. Schumacher Hermann. 
Die Entwicklung der neueren Orga- 
nisation der Aktiengesel1schaft im 
deutschen Recht bis zum allge- 
meinen deutschen Handelsgesetz- 
buch. Stuttgart 1937, s. lV+77. 
(Abhandlungen aus dem gesamten 
Handelsrecht, Beiheft 10 der Zeit- 
schrift flir das gesamte Handels- 
recht). 
3861. Silberschmidt Wilhelm. 
Sempre e dacapo la Commenda. 
Rivista di Diritto commerziale 35. 
MiJano 1937 (odb. s. 11). 
3862. Sollus Henri. La reforme 
du droit des societes par les de- 
crets lois en 1935 et 1937. Paris 
1938. 
3863. Vogel Emanuel Hugo. 
Der Giralverkehr in den oberita- 
Iicnischen und den deutschen Han- 
delszentren bis zum ausgehenden
>>>
3864 - 3866 


Mittelalter. Vierteljahrschrift filr 
Sozial. und Wirtschaftsgeschichle 
31, Stuttgart 1938. 
3864. Welz Leo. Studien zur 
Handels- und Industriegeschichte 
der Schweiz. Zurich 1938, s. 292. 
3865. Wilson Sir Arnold and 
Levy Hermann. Industrial Assur- 
ance, an historicał and crUicał 


.. 


...... 


213 


Study. London 1937, 5. XXXIV+ 
520. 
3866. Zansdorf Kurt. Ver- 
fassung und Organisation der 
deutschen Borsen im Lichte der 
rechtsgeschichłlichen Entwicklung. 
Wiirzburg-Aumuhle 1937, s. XIII 
+104. 


...
>>>
214 


PRAWO MORSKIE 


3867. Abel Ulrlch. Die Grund- 
ziige des deułschen Seearbeiłs. 
rechłs und seine geschichtIichen 
Grundlagen. Greifswald 1938, s. 83. 
3868. Astutl Guido. Nołe sulla 
colleganłia veneła. Studi di Storia 
e Diritto in onore di Arrigo Solmi 
l, s. 399-467. Milano 1941. 
3869. Astutl Guido. Noła sulła 
colleganłia veneła. Rivista dei di- 
rilto delia navigazione. Roma 1941. 
3870. Blscardl Arnaldo. La 
strułłura classica deI ..fenus na u- 
ticum". Studi in memoria di Aldo 
Alberfoni II, s. 343-371. Padova 
1937. 
3871. Bosch R. Das Halłwiłer 
Seerecht von 1419. Heimatkunde 
aus dem Seetal. 1943. 
3872. Brecht Christoph. Zur 
Hafłung des Schiffers im anłiken 
Recht. Zt. d. Sav. Stif!. Rom. Abt. 
62, s. 391-396. Weimar 1942. 
3873. Carcl Luig1. Le repubb- 
liche marinare: Amałfi. Cosenza 
1937, s. 173. (Słudi storici suI 
diriłto marittimo medioevale, vol 10. 
3874. Chlaudano Marlo. I..Lo- 
ca Navis" nei documenti genovesi 
dei secco XII e XliI. Studi di 
Storia e Diri[fo in onore di Enri- 
co Besta IV, S. 411-446. Milano 
1939. 
3875. Condanarl-Michler 


x. 


OROIT MARITIME. 


Slavomlr. Zur friihvenezianischen 
Colleganłia. Miinchen 1937, s. XIII 
+ 124. (Miinchener Beiłrage zur 
Papyrusforschung und anłiken 
Rechłsgeschichłe, H. 25. 
3876. Condanarl-Mich1er 
Slavomir. Bodem, pignus, {,'It'A

- 
)tYJ. Eine rechłsgeschichtłiche Ue- 
berlegung. Festschrift Paul Ko- 
schaker III, S. 350-365. Weimar 
1939. 
3877. Couvreur L. Recht en 
Zeeverzekeringspractijk in de 17 de 
en 18 de eeuwen. (Rechł und See- 
versicherungspraxis im 17. und 18. 
]hr.. Tijdschrift Voor Rechfsge- 
schieden;s 16, s. 184--214. Haar- 
lem 1937. 
3878. D' Amia Amerigo. 
Appunti circa ił diriłło e I'ordina- 
menło marittimo delia repubblica 
pisana. Studi di Storia e Diritto 
in onore di Arrigo So/mi li, s. 
399-441. Milano 1941. 
3879. David J. M. L'amiraułe 
de Provence et des mers du Levanł. 
Aix 1942. 
3880. De MarUno Francesco. 
Lex Rhodia. Nołe di diriłto marit- 
timo. Rivista dei diritto delia na- 
vigazione 3. Roma 1937. 
3881. De MartIno Francesco. 
Navis. Eadem navis. Specificatio.
>>>
3882 - 3899 


Rivista dei diritto delia navigazio- 
ne 3. Roma 1937. 
3882. De Robel'tls Francesco 
M. Ił "corpus naviculorum" nella 
stratificazione sociale deI Basso 
Impero. Contributo aHa critica deI 
Codice Teodosiano. Rivista dei 
diritto delia navigazione 3. Roma 
1937. 
3883. De Santis Edoal'do. 
Interpretazione deI fr. 31. D. 19.2. 
(Alfenus libro V Digestorum a Paulo 
Epiłomatorum). Studia et doeu- 
menta hisforiae et iuris 12, s. 86 
-114. Roma 1946. 
3884. DomenIdo. Evoluzione 
storica dei conłrałti di ułilizzazio- 
ne delie nave. Seritti giuridici in 
memoria di Ageo Areangeli. Pa- 
dova 1937. 
3885. Goul'on M. L'amiraułe 
de Guyenne. Paris 1938. 
3886 Ramii Fl'ederick Coy- 
ne. Wreck of łhe Sea in medie- 
val England. Universitp of Michi- 
gan Publieation. Historieal Essaps, 
s. 1-29. Ann Arbor 1937. (History 
and political science, vol. XI). 
3887. Kalbfleisch Karl. Schif- 
rahrłsvertag. Aegpptus 27, s. 115 
-118. Milano 1947. 
3888. Koranyi Karol. Z za- 
gadnień prawa morskiego w dawnej 
Polsce. (Probleme aus der Geschich- 
te des Seerechts in Polen). Spra- 
wozdania Towarzpstwa Naukowego 
we Lwowie 19, s. 37-39. Lwów 
1939. 
3889. Lattes A. II diritto ma. 
rittimo privato nelle carte liguri dei 
sec. XII e XIII. Roma 1939. 
3890. Monti Gennaro Maria. 
Note sulla dotazione delia tavola 
amalfitana e degli ordinamenłi deI 
mare di Trani. Rillista dei diritto 


215 


delia navigazione 4. Roma 1938. 
(odb. s. 32), 
3891. Montl Gennaro Maria. 
Nołe su alcuni documenłi di di. 
ritto marittimo angioino. Rivista 
dei diritto delia navigazione 5. 
Roma 1939. (odb. s. 16). 
3892. Pacem Vineenzo. II 
contenuto economico delia com- 
menda nei documenti pisani e 
genovesi deI secolo XII. Bollettino 
sforieo pisano 6, s. 7-34, 113- 
146. Pisa 1937. 
3893. Pardicas P. On łhe 
History and Outlines oJ Greel 
Maritime Law. Transactions of th, 
Grotius Societp 25, s. 33-50. 
1939/40. 
3894. Pelezal' Mal'ian. Okrutne 
brzegowe prawo. (Oas grausame 
Strandrecht). Dziennik Bałtpeki Nr. 
262. Gdańsk 1946. 
3895. PereIs L. L'apparition 
des prets, changes et assurances 
maritimes en Aragon. Revue histo- 
rique de droit fran(ais et efranger 
4 ser. 24, s. 280-286. Paris 1945. 
3896. Relncke H. Die altesten 
Formen des hamburgischen Schiff- 
rechts. Hansisehe Gesehiehtsblatter 
63, s. 166-170. Liibeck 1939. 
3897. Roover Florence Ed- 
leI' de. Early Examples of Marine 
Insurance. The ]ournal of Eeono- 
mie Hisforp. 1945. 
3898. Roppel Leon. Prawo o 
rozbitkach i korsarzach w dawnej 
Rzplitej. (Das Gesetz iiber Schiff- 
briichige und Korsaren im ehema- 
ligen Polen). Wiatr od morza I, 
Nr. 5, S. 10. Gdańsk, Gdynia 1946. 
3899. Rothhardt Helmut. Der 
Kampf Liibecks gegen die Aus- 
iibung des Strandrechtes im Osł- 
seeraum. Wiirzburg 1938, S. 85.
>>>
216 


3900 - 3918 


3900. SamarelU F. Nuovo 
contributo su gli ordinamenti ma. 
rittimi di Trani. Mołfetta 1937, s. 99. 
3901. SChiappoll Domenico. 
II "Ius Naufragii" secondo ił di- 
ritto delia Chiesa. Rivista dei di- 
rilto delia navigazione 4, s. 137 
-157. Roma 1938. (odb. s. 23). 
3902. Sclaloja Antonio. Un 
precedente medioevale dei "pools" 
marittimi. Studi in memoria d; 
Bernardino Scorza. Roma 1940 
s. 48 n. 
3903. Sclaloja Antonio. Co n- 
tratti tipici dei castello di Bonifacio. 
I. Prestiti marittimi ed accomende 
all' uso di Bonifacio. II. Contratti 
dei corsari di Bonifacio. Roma 1944. 
3904. Scialoja Antonio. La 
com menda nel diritto comune dei 
Mediterraneo dei secoli XI-XIII. 
I. Natura economica e giuridica 
delia commenda. Roma 1945. 
3905. Scialoja Antonio. Par- 
tes na vis. Loca navis. Roma 1945. 
3906. Scialoja Vittorlo. Cen- 
ni storici esegetici e critici intorno 
alla qualifica di armato re. R;v;sta 
dei diritto delia navigazione 3. 
Roma 1937. 
3907. Senigallla L. II predo- 
minio dei testi medioevali italia ni 
nella formazione dei diritto marit- 
timo. Giurisprudenza Italiana 89. 
Torino 1937 (odb. s. 20). 
3908. Senlgallla L. A. Medie- 
val Sources of English Maritime 
Law. Mariner's Mirror 36, s. 7- 
14. London 1939. 
3909. Silberschmidt Wilhelm. 
Die italienische Commendafor. 
schung der jiingsten Zeit. Studi 


in memoria di Aldo Albertoni III, 
s. 397-432. Padova 1938. 
3910. Silberschmidt Wilhelm. 
Von Collegantia und Rogadia zu 
Widerlegung und Sendeve. Studi 
di Storia e Diritto in onore di En- 
rico Besta III, s. 1-42. MiJano 
1939 (odb. s. 44). 
3910a. Silberschmidt Wil- 
helm vide Nr. 3861. 
3911. Sottas J. Les message- 
ries maritimes de Venise au XIV-e 
et XV-e s. Paris 1938, s. 233. 
3912. Tramond J. Manuel 
d'histoire maritime de la france, 
des origines 
 1815. Paris 1946. 
3913. Triantaphyllopoulos 
K. Die Novelle 56 Leos des Wei- 
sen und ein Streit fiber das Mee- 
resufer im 11. )ahrhunderł. Fest- 
schrift Paul Koschaker III, s. 309 
-323. Weimar 1939. 
3914. Vidali Dino. L'accerta- 
mento dei sinistro di mare nel 
diritto intermedio. Saggio critico. 
Padova 1938, s. 165. 
3915. Vignes P. L'armement 
en course a Bayonne de 1774 a 
1783. Bordeaux 1942. 
3916. WOhlhaupter Eugen. 
Beitrage zum Recht der Personen- 
bef6rderung fiber See im Mittelalter. 
Historisches ]ahrbuch 57, s. 339 
-357. KOIn a. Rh. 1937. 
3917. Zeno Riniero. fortuna 
di Mare. 1/ diritto marittimo. 1938 
(odb. s. 30. 
3918. Zeno Riniero. L'arruo- 
lamento nel diritto marittimo me- 
dioevale. Rivista di Storia dei 
Diritto italiano 12, s. 310-348. 
Bologna 1939.
>>>
. 


217 


XI. 
PRA WG GÓRNICZE - DRGIT MINIER. 


3919. Anhegger Robert. Bei- 
triłge zur Geschichte des Bergbaus 
im osmanischen Reich. Laupen bei 
Bern 1945, s. 129. 
3920. Buchda Gerhard. Deu- 
tsches Bergrecht im Siidosten. Halle 
.a. S. 1939, s. 15. 
3921. Biichsel Hans Wilhelm. 
Rechts- und Sozialgeschichte des 
oberschlesischen Berg- und Hiitten- 
wesens 1740, bis 1806. 1941, s. 
VI + 193. 
3922. Laszowski Emil. Po- 
vjesni pregled rudarstva i rud ar. 
skich ustanova u Hrvatskoj-Slavoniji 
.Medjimurju od najstarijch vreme- 
na do g. 1859. (Geschichłliche 
Uebersicht iiber den Bergbau und 
die Bergbaubehorden im kroatisch- 
slavonischen Murinselgebiet von 
den altesten Zeiten bis zum )ahre 
1859). Zagreb 1943. 
3923. Scaduto Francesco. 
Rappresentante unico di miniera. 
Studi di Storia e Diritto in onore 
di Enrico Besta II, s. 435-458. 
Milano 1939. 
3924. Schliiter R. Die preus- 


sische Bergverwaltung einst und 
jetzt. Essen 1940, s. 152. 
3925. Schreiber R. Ein unbe- 
kanntes westbohmisches Bergge- 
richł. Das Waldzinnenrecht zu 
Neudek. Zeitschriff fur sudeten. 
deutsche (jeschichte 3. 1939. 
3926. Starlć VI. Staro rud ar- 
sko pravo i technika u Serbiji 
i Bosni. (Das alte Bergrecht und 
die Technik in Serbien und Bos- 
nien). Beograd 1939. 
3927. Stolz Otto. Zur Ge- 
schichte des Bergbaues im Elsass 
im 15. und 16. )ahrhunderł. Elsass- 
Lothringisches ]ahrbuch 18, s. 
116-171. 1939, 
3928. Weinelt H. Ein nord- 
mahrisches Bergbuch ais Quelle 
zur Volkstumgeschichte. Zeitschrift 
fur Sudetendeutsche Qeschichte 4. 
1940. 
3929. Zycha Adolf. Montani 
et Silvani. Zur aUeren Bergwerks- 
verfassung von Goslar. Deutsches 
Archiv fUr (jeschichte d
s Mittel- 
alters 3, s. 175-210. Weimar 
1939.
>>>
218 


XII. 


fOLKLOR PRAWNICZY I ARCHEOLOGIA 
PRAWNICZA 
FOLKLORE JURIDIQUE ET ARCHEOLOGIE 
JURIDIQUE. 


3930. Adama van Scheltema 
Frederlk. Symbolik der germa- 
nischen Volker. in: Handbuch der 
Symbolforschung. Bd. 2: Symbolik 
der europaischen Urzeit und der 
germanischen Volker, s. 41-124. 
Leipzig 1941. 
393 I. Angel' Slegtried. Das 
Recht in den Sagen, legenden und 
Marchen Schleswig-Holsteins. Kiel 
1947, s. 184. 
3932. Bader Karl Siegfrled. 
Die Gemarkungsgrenze. Stand und 
Aufgabe ihrer Erforschung. Orenz- 
recht und Orenzzeichen (- Das 
Rechtswahrzeichen. Beitrage zur 
Rechtsgeschichte und rechtlichen 
Volkskunde, Heft 2), s. 61 n. frei- 
burg i. Br. 1940. 
3933. Bader Karl Siegfrled. 
Die Zimmerische Chronik aIs Quel- 
le rechtlicher Volkskunde. freiburg 
i. Br. 1942, s. 63 + 6 rabI. (Das 
Rechtswahrzeichen. Beitrage zur 
Rechtsgeschichłe und rechtlichen 
Volkskunde, Heft 5). 
3934. BalysJ. Litauische Hoch- 
zeitsbrauche. Hamburg 1946. 
3935 Berkenhoff Hans Al- 
bert. Tierstrafe, Ticrbannung und 


rechtsrituelle Tiertołung im Miłte]- 
alter. Leipzig 1937, s. 136. 
3936. Boehm Max Hildebert. 
Volkskunde. Berlin 1937. (Neue 
Rechtsbiicher fUr das Studium der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaf- 
ten). 
3937. Bommersheim Paul. 
Die geschichtliche Stałte in der 
Heimat. ]ahrbiicher der Akademie 
gemeinniitziger Wissenschaften zu 
Erfurt N. f. Heft 54. Erfurt 1939. 
3938. Christmann E. Von 
Wolfsgalgen und Wolfsbalgtrager. 
Oberdeufsche Zeitschrift fiir Volks- 
kunde 17, s. 69-73. Biihl-Baden 
1943. 
3939. Corso Raffaele. Con- 
suetudini giuridiche agrarie Calabre- 
si in un documento deI XII secolo. 
Archivio V. Scialoja per le consue- 
tudini agrarie e le tradizioni po- 
polari italiane 4, s. 21-29. 1937. 
3940 Corso Raffaele. Emble- 
mi miłici simbolici e realistici ne))' 
arłe populare italia na. Brauch und 
Sinnbild. Eugen Fehrle zum 60. 
(jeburtstag, s. 76 n. Karlsruhe 1940. 
3941. Culinovlć Ferdlnand. 
Narodno pravo. Zbornik pravnih
>>>
3942 - 3959 


219 


misli iz na
ih narodnih umotvorina. 
(Volksrecht. Eine Sammlung von 
Rechtsgedanken aus unserem volks- 
tilmlichen Geistesgut. Beograd 
1938. 
3942. Dolenc Metod. Simbo- 
licna pravna dejana in izrazanja 
med Slovenci. (Svmbolische Rechts- 
handlungen und Ausdrilcke bei den 
Slovenen). Slovenski Pravnik 52. 
Lubljana 1938 (odb. s. 31). 
3943. Dupont J. Over oud- 
dietsche rechtsspreuken in vreemde 
vermomming. Een bijdrage tot de 
studie van het woordspel. Feest- 
bundei van de Wijer II. Louvain 
1944. 
3Q44. Eckhardt Karl August. 
Ein neuer Moorleichenfund. Zt. d. 
Sav. Smt. Qerm. Abt. 60, s. 252/3. 
Weimar 1940. 
3945. Eckhardt Karl Au- 
gust. Altsteinzeitliche Justizpflege. 
Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 60, s. 
252. Weimar ]940. 
3946, Erler Adalbert. Der 
Hochsitz in der deutschen Rechts- 
geschichte. Paideuma. Mitteilungen 
zur Kulturkunde 1. Leipzig 1938 
-40. 
3947. Erler Adalbert. friedlo- 
sigkeit und Werwo1fglaube. Paideu- 
ma. Mifteilungen zur Kulturkunde 
I, s. 303-317. Leipzig 1940. 
3948. Erler Adalbert. Das 
Hissen eines Besens aIs Rechts- 
symbol. Zt. d. Sav. Stift. Oerm. Abt. 
62, s. 371-375 Weimar 1942. 
3949. Erler Adalbert. Sich 
selbst das Urteil sprechen. Ober- 
deutsche Zeitschrift filr Volkskunde 
17, s. 143-156. Bilhl-Baden 1943. 
3950. Fehr Hans. Das Recht 
in den Sagen des Bemer Ober- 


landes. Berner Zeitschrift filr Oe- 
schichte und Heimatkunde. 1939. 
3951. Fehr Hans. Das Recht 
in den deutschen Sagen Graubiln- 
dens. Berner Zeitschrift filr Oe- 
schichte und Heimatkunde. 1940. 
3952. Fphrle Eugen. Deutsche 
Hochzeitsbrauche. (Volksart und 
Brauch). Jena 1937. 
3953. Focke Friedrich. RiUe 
und Reigen. Stuttgart 1941. (Tu- 
binger Beitrage zur Altertumswis- 
senschaft, Heft 34). 
3954. Franz Leonhard. Sym. 
bolik der europaischer Urzeit. in: 
Handbuch der Symbo1forschung. 
Bd. 2: Symbolik der europaischen 
Urzeit und der germanischen Vol- 
ker, s. 1-40. Leipzig 1941. 
3955. Frollch Karl. Die Schaf- 
Jung eines Atlas der rechtlich
n 
V olkskunde fUr das deutschsprachi- 
ge Kulturgebiet. Hessische B1iitter 
filr Volkskunde 36, s. 84-112. 
1937. 
3956 Frolich KarJ. Zeugen 
mittelalterlichen Rechtslebens im 
Rhein-Maingebiet und seiner Um- 
gebung. Mitteilungen des oberhes- 
sischen Qeschichtsvereins N. f. Bd. 
35, s. 225-274. 1938. 
3957. Frollch Karl. Begriff 
und Aufgabenkreis der rechtlichen 
Votkskunde. Volkskundliche Ernte. 
Fesfgabe Hepding (= Giessener 
Beitrage zur deutschen Philologie). 
Giessen 1938. 
3958. Frollch Karl. Zeugnis. 
se mittelalterlichen Rechtslebens 
auł niederdeutschem Boden. Zeit- 
schrift filr Volkskunde 16, s. 158 
-186. Berlin 1938. 
3959 Frollch Karl. Statłen 
mittetalterlicher Rechtspftege auf 
sudwestdeutschem Boden beson.
>>>
220 


3960 - 3976 


ders in Hessen und den Nach- 
bargebieten. Tiibingen 1938. (Ar- 
beiten zur rechtlichen Volkskun- 
de, Heft 1). 
3960 Frolich Karl. Alte Dorf- 
pHitze und andere St
itłen bauer- 
Iicher Rechtspf1ege. Tubingen 1938. 
(Arbeiten zur rechtlichen V olks- 
kunde, Heft 2). 
3961. Frollch Karl. Zeugnisse 
mittelalterlicher Strafrechtspf1ege in 
Sachsen, Schlesien und den an- 
stossenden Gebieten. Mitteldeutsche 
Blat/er fUr Volkskunde 14, s. 65 
n. 1939. 
3962. Frollch Karl. Mittel- 
alterliche Bauwerke aIs Rechts- 
denkmaler. Tiibingen 1939, s. 46 
+ 59 ilustr. (Arbeiten zur rechtli- 
che n Volkskunde, Hen 3). 
3963. Frolich Karl. Neue We- 
ge und Ziele der Rechtswahrzei- 
chenforschung. Vierteljahrschrifi 
fur Sozial- und Wirtschaftsgeschich- 
te 33, s. 69-81. Stuttgart 1940. 
3964. Frolich Karl. Ziele und 
Wege der rechtlich-volkskundli- 
chen forschung in Hessen und 
den Nachbargebieten. Festschrift 
zum 70. (jeburtstag von Wilhelm 
Diehl, s. 345 -370. Darmstadt 
1941. ( = Beitrage zur hessischen 
Kirchengeschichte 12). 
3965. Frolich Karl. Denk- 
maler mittelalterlicher Strafrechts- 
pf1ege. Giessen 1946. (Arbeiten 
zur rechtlichen Volkskunde, Heft 5). 
3966. Frolich Karl. Statten 
mittelalterlich
r Rechtspf1ege im 
niederdeutschen Bereich. Giessen 
1946. (Arbeiten zur recht1ichen 
Volkskunde, Heft 4). 
3967. Frolich Karl. Rechts- 
denkmaler des deutschen Dorfes. 


Giessen 1947. (Giessener Beitrage 
zur deutschen Philologie, Heft 89). 
3968. Funk Wilhelm. Deutsche 
Rechtsaltertiimer mit besonderer 
Beriicksichtigung Frankens. Erlan- 
gen 1938, s. 178. 
3969. Funk Wilhelm. Pranger 
in Mainfranken. Am frankischen 
Herd, Un/erhaltungs- und Litera- 
turbeilage der Kilzinger Zeitung 
15, Nr. 25-34. 1938. 
3970. Funk Wilhelm. Alte 
deutsche Rechtsmale. Sinnbilder 
und Zeugen deutscher Geschichte. 
Bremen, Berlin s. a. (1940), s.230. 
3971. Funk Wilhelm. Speer, 
Pfandschaub, Kreuz und Fahne. 
Z/. d. Sav. Slift. (jerm. Abt. 65, s. 
297-315. Weimar 1947. 
3972. Goessler Peter. Grab- 
hugel und Dinghugel. Festgabe fur 
Bohnenberger, s. 15 n. Tubingen 
1938. 
3973. Goessler Peter. Von 
Grenzen der Fruhzeit, ihren Zei- 
chen und ihrem Nachleben. in: 
(jrenzrecht und (jrenzzeichen. (= 
Das Rechtswahrzeichen. Beitrage 
zur Rechtsgeschichte und rechtli- 
chen Volkskunde, Heft 2). Freiburg 
i. Br. 1940, s. 46 n. . 
3974. Goessler Peter. Das 
sog. Wahrzeichen von Tiibingen. 
Tubinger Bliilter 31, s. 10 n. Tii- 
bingen 1940. 
3975. Heinerth Hans Chrl- 
stoph. Die Heiligen und das Recht. 
freiburg 1939, s. VIII + 106. (Das 
Rechtswahrzeichen. Beitrage zur 
Rechtsgeschichte und rechtlichen 
V olkskunde,Heft 1). 
3976. Hentlg H. von. fis ch- 
markt und Strafstatte. Schweizeri- 
sche Zeitschrift fUr S/rafrech/ 52, 
s. 373-384. Bern 1938. 


.......
>>>
3977 - 3993 


3977. Hentig H. von. Vom 
Ursprung der Henkermahlzeit. 
Schweizerische Zeitschrift fur Straf- 
rech t 53. Bern 1941. 
3978. Hotel Otto. Die Stein. 
kreuze Rheinhessens. Der Worms- 
gau 2, s. 266 n. 1939. 
3979. Hotel Otto. Rechtsalter- 
tum er Rheinhessens. (Mit Ausnah- 
me der rechtlichen Flurnamen und 
der Wustungen). Wurzburg-Aumuh- 
le 1940, s. VI + 24 + 159 ilustr. 
3980. Hotel Otto. Cangrande 
von Verona und das Hundsymbol 
der Langobarden. Brauch und 
Sinnbi/d. Eugen Fehrle zum 60. 
Oeburtstag, s. 101 n. Karlsruhe 
1940. 
3981. Horna Richard. Pranyi'e 
na Slovensku. (Le pilori en 510- 
vaquie). Pocta k 60 narozeninam 
Prof. Dr. Alberta Mi/otv, s. 102- 
119. Bratislava 1937. (Knihovna 
pravnicke fakulty University Ko- 
menskeho, sv. 46). 
3982. Horna Richard. Pranyi'. 
O nekterych zachovanych pranyi'ich 
v nasich a okolnich zemich. (Der 
Pranger. Ueber einige erhaltene 
Pranger in unserem Lande und 
den Nachbarlandern). Praha 1941, 
s. 143. (Knihovna Sborniku ved 
pravnich a sW nich. Nova rada A. 
Obor. pravovedeckY. Cis. 20). 
3983. Hiinnerkopt Richard. 
Hohnstangen und Hohnzeichen. 
Brauch und Sinnbild. Eugen Fehrle 
zum 60. Oeburtstag, S. 138 n. 
Karlsruhe 1940. 
3984. Huth Otto. Das Tor- 
sinnbild und die Durchzugsbrauche 
im germanischen Altertum. Brauch 
und Sinnbi/d. Eugen Fehrle zum 
60. Oeburtstag, S. 148 n. Karlsruhe 
1940. 


221 


3985. lIg Karl. Grenzzeichen 
in den Alpen. Orenzrecht und 
Orenzzeichen (= Das Rechtswahr- 
zeichen. Beitrage zur Rechtsge- 
schichte und rechtlichen Volkskun- 
de, Heft 2). freiburg i. Br. 1940 
S. 84 n. 
3986. Kiessling Edith. Za u- 
berei in den germanischen Volks- 
rechten. Jena 1941, s. 79. CBeitrage 
zur mittelalterlichen, neueren und 
allgemeinen Geschichte. Bd. 17). 
3987. Knapp Theodor. Mark- 
steine und andere Grenzzeichen 
vornehmlich im sudwestlichen Deu- 
tschland. Orenzrecht und Orenz- 
zeichen ( = Das Rechtswahrzeichen. 
Beitrage zur Rechtsgeschichte und 
rechtlichen Volkskunde, Heft 2). 
freiburg i. Br. 1940. 
3988, Koch Erwin. Rheinhes- 
sische Rechtsaltertiimer (flurnamen 
und Wustungen). Wurzburg-Aumuh- 
le 1939, S. XIV+ 169. 
3989. Kollnig Karl Rudolf. 
Die volkskundliche Bedeutung der 
elsassischen Weistumer. Elsass- 
Lothringisches ]ahrbuch 18, S. 
172 -193. 1939. 
3990. Kramer Karl Sigis- 
mund. Die Dingbeseelung in der 
germanischen Ueberlieferung. Mun- 
chen 1940, S. 171. 
3991. Kiinssberg Dietlinde 
Freiin von. Das Recht in Paulis 
Schwanksammlung. freiburg i. Br. 
1939, s. III + 60. 
3992. Kiinssberg Eberhard 
Frh. von. Rechtsbrauch und Volks- 
brauch. in: Handbuch derdeutschen 
Volkskunde. Herausgegeben von 
Wilhelm Pessler I. Potsdam 1938. 
3993. Kiinssberg Eberhard 
Frh. von. Die geheimen Grenz. 
zeugen. Orenzrecht und Orenzzei-
>>>
222 


3994 - 4011 


chen ( - Das Rechtswahrzeichen. 
Beitrage zur Rechtsgeschichte und 
recht\ichen Volkskunde, Heft 2). 
freiburg i. Br. 1940, s. 68 n. 
3994. Kiinssberg Eberhal"d 
Frh. von. Messerbrauche, Studien 
zur Rechtsgeschichte und Volks- 
kunde. Silzungsber;chte der He;- 
defberger Akademie der Wissen- 
schaften. Phil.-hist. Kfasse. 1941 
(odb. s. 98). 
3995. Kiinssberg Eberhard 
Frh. von. Schwurgebarde und 
Schwurfingerdeutung. freiburg i. 
Br. 1941, s. 30. (Das Rechtswahr- 
zeichen. Beitrage zur Rechtsge- 
schichte und rechtlichen Volkskun- 
de, Heft 4). 
3996. Lauffer Otto. Dolch- 
streitkolben oder Gerichtshand, 
Waffe oder Amtszeichen? Ein Bei- 
trag zur Geschichte der deutschen 
Rechtsaltertiimer. Ehrengabe des 
Musellms Wr Hamburgische Oe- 
schichte zur Feier seines hundert- 
jahrigen Bestehens, s. 66 n. Ham- 
burg 1939. 
3997. Lauffer Otto. Der But- 
telstab. Eine Selbstanzeige und 
ein Nachtrag. zt. d. Sav. Stift. (jerm. 
Abt. 61, s. 252-257. Weimar 
194 I. 
3998. Le Bras G. Sur l'histoire 
des croix rurales. Miscellanea De 
Meper I. Louvain 1946. 
3999. Lederle Ursula. Gerech- 
tigkeitsdarstellungen in deutschen 
und niederlandischen Rathausern. 
Heidelberg 1937, s. 106. 
4000. Lippert EIsbeth. Glo- 
ckenleuten ais Rechtsbrauch. frei- 
burg i. Br. 1939, s. 64. (Das Rechts- 
wahrzeichen. Beitrage zur Rechts- 
geschichte und recht!ichen Volks- 
kunde, Heft 3). 


4001. Mackensen Lutz. Volks- 
kunde der deutschen friihzeit. 
Leipzig 1937. 
4002. Marinus Albert. Le folk- 
lore et la vie sociale. Bruxelles 
1941. 
4003. Maunier Rene. folklore 
juridique. Archives de philosophie 
du droit et de sociofogie juridique 
7. Paris 1937. 
4004. Maunler Rene. Droit 
populaire. Travaux de fe Semaine 
d'histo;re du droit Normand tenue 
a (juernesep du 8 au 13 juin 1938, 
s. 425-433. Caen 1939. 
4005. Meier John. Ahnengrab 
und Brautstein. Halle 1944, s. VllI 
+ 193. (Untersuchungen zur deu- 
tschen V oJkskunde und Rechtsge- 
schichte, Heft 1). 
4006. Methner Arthur. Zwei 
alte Danziger Rechtssymbole (Nagel 
und Ring; Strohwischl. Zt. d. Sav. 
Slift. Oerm. Abt. 57, s. 457-468. 
Weimar 1937. 
4007. Meyer Gustav Fried- 
rich. Brauchtum und Jungmann- 
schaften in Schleswig - Holstein. 
flensburg 1941. (Schriften zur 
V oJksforschung Schleswig - Hol- 
steins 6. 
4008. Meyer Herbert. Neue 
forschungen zur deutschen Rechts- 
sinnbilden. Deulsche Literaturzei- 
lung, s, 345 n. Berlin 1937. 
4009. Meyer Herbert. Men- 
schengestaltige Ahnenpfahle aus 
germanischer friihzeit. Zt. d. Sav. 
Sfift. (jerm. Abt. 58, s. 42-68. Wei- 
mar 1938. 
4010. Miiller Gerhard. Der 
Umritt, seine Stellung im deutschen 
Brauchtum. Stuttgart 1941, s. VllI 
+83. 
4011. Nehmiz Hanshugo.
>>>
....., 


4012 - 4032 


Landliche Rechtsdenkmaler in 
Schlesien. Schlesischer Bauernka- 
lender s. 67-69. 1937. 
4012. Neubecker Otfrled. 
Fahnen und Flaggen. Leipzig s. a. 
(I940, s. 126. 
4013. Panzer Marlanne. Tanz 
und Recht. Frankfurt a. M. 1938. 
4014. Patroni Giovannl. Dafi 
dell' archeologia preistorica attinen- 
fi alle origini deI diritto. Studi di 
Storia e Diritto in onore di Enrico 
Besta IV, s. 1-33. Milano 1939. 
4015. Paudler F. Die Volks- 
erzahlungen von der Abschaffung 
der Altent6tung. F. F. Communica- 
tions Nr. 121. Helsinki 1937. 
4016. Paulsen Peter. Wikin- 
gerwaffen im Baltikum und ihre 
symbolische Bedeutung, Pirma Bal- 
tijas Vesturnieku Konference Riga 
1937 (Conventus primus Histori- 
corum Balticorum, Rigae 1937), 
s. 146-155. Riga 1938. 
4017. Ranka B. K. Der dreis- 
sigste Tag im Totenkult der Jndo- 
germanen. Zeitschrift rur Deutsch- 
kunde 53, s. 5-17. 1939. 
4018. Rubl Chr. Wo wurden 
die Leichen der Selbstm6rder im 
17. )ahrhundert begraben. 5chwei- 
zer Volkskunde 27, s. 69-71. 
Basel 1937. 
4019. Ruppel K. K. A. Die 
Hausmarke, das Symbol der ger- 
manischen Sippe. 1939. 
4020 Samson-Campbell M. 
Deutschland Rolande in Geschichte 
und Bild. Aachen 1938, s. 104. 
4021. Saturnik Theodor. Klin 
satu jako symból v pravu Ceskem. 
(Le pan de vetement comme sym- 
bole dam; le droit tcheque). Mis- 
cellanea historico-jur;dica. Sbornlk 


223 


praci odejinach prava. K sedesa- 
tinam Jana Kaprasa. Praha 1940. 
4022. Schreiber Georg. Deu- 
tsche Bauernfrommigkeit in volks- 
kundlicher Sicht. Diisseldorf 1937, 
s. 92. (Forschungen zur Volkskunde, 
Heft 29). 
4023. Schroth A. Vom Pran- 
ger, Schandbiihne und Halseisen. 
Tuttlinger Heimatbliitter, Heft 27. 
TuttIingen 1938. 
4024. Schwerin Claudlus 
Frh. von. "Volksrechtskunde" und 
"Rechtliche Volkskunde". Studi d; 
Storia e Diritto in onore di Enrico 
Besta II, s. 515-536. Milano 1939. 
4025. Schwerin Claudius 
Frh, von. Zur Herkunft desSchwert- 
symbols. Festschrift Paul Koscha- 
ker III, s. 324 n. Weimar 1939. 
4026. Schwerln Claudius 
Frh. von. Einfiihrung in die Rechts- 
archeologie. Berlin-Dahlem 1943. 
4027. Semrau A. Der Pran- 
ger in Elbing, Kulm und Thorn. 
Mitteilungen des Copernicus-Ver- 
eins fur W;ssenschaft und Kunst, 
Heft 45, s. 101-117. Toruń 1937. 
4028. Siemsen Rudolf. Ger- 
manengut im Zunftbrauch. Berlin 
1942. 
4029. Spar-go J. W. Juridical 
folklore in England, ilustrated by 
the cuckingstool. Cambridge 1944. 
4030. Steinhauser August. 
Das Rottweiler Hofgericht im Bilde. 
Zur Erinnerung an die am 17. 
April 1940 gefallte letzte Hofge- 
richtslinde. Rottweil 1940. 
4031. Stucke Walter. Das 
Recht in den badischen Sagen. 
Heidelberg 1937. 
4032. TardeI Hermann. Der 
Bremer Schliissel. Zur Geschichte 
des Wahrzeichens. Bremen 1942.
>>>
224 


4033 - 4045 


4033. Tl'oescher Georg. Welt- 
gerichtsbilder in Rathausern und 
Gerichtsstatten. Westdeutsches 
]ahrbuch fur Kunstgeschichfe 11, 
s. 139-214+40 ilustr. 1939. 
4034. Viltan S. Zegnanje v 
sloven. pravni zgodovini. (Der Se- 
gen in der slovenischen Rechtsge- 
schichte). Etnolog 17. Liubljana 
1944. 
4035. Vincke Johannes. 
Volkstum und Recht. Aus kirchen. 
rechtlicher und volkskundlicher 
Sicht dargestelIt. Dusseldorf 1937, 
s.48. (forschungen zur Volkskun- 
de, Heft 28). 
4036. Wadstein EUs. Roland 
ais Name von Rechtssinnbildern. 
Hansische Oeschichfsbliitter 61. 
Jahrgang 1936, s. 25-40. Wei- 
mar 1937. 
4037. Warncke Johannes. 
Der breite Stein in Lubeck. Zeit- 
schrift des Vereins fur Lubeckische 
Oeschichte und Altertumskunde 31. 
Liibeck 1942. 
4038. WohIhaupter Eugen. 
Die Kerze im Recht. Forschungen 
und Fortschritte 13, s. 20-21. 
Berlin 1937. 
4039. Wohlhaupter Eugen. 
Die Kerze im Recht. Weimar 1940, 
s. 187.(forschungen zum deutschen 
Recht, Bd. IV, Heft 1). 


. 


4040. WohIhaupter Eugan. 
Rechtssymbolik der Germanen mit 
Ausblicken auf die Symbolik an- 
derer europaischer Volker. in: 
Handbuch der Symbolforschung, 
Bd.2: Symbolik der europaischen 
Urzeit und der germanischen Vol- 
ker. Leipzig 1941. 
4041. WohIhaupter Eugen. 
Beitrage zur rechtlichen Volkskunde 
Schleswig- Holsteins. Nordelbingen. 
Beitrage zur Heimatforschung in 
Schleswig-Holstein 16, s.74-16O; 
17/18, s. 58-88. Hamburg-Liibeck 
1940, 1942. 
4042. WohIhaupter Eugen. 
Volkstum und Recht in Schleswig- 
Holstein. Neue Beitrage zur recht- 
lichen Volkskunde Schleswig.Hol- 
steins. Kieler BUitter, s. 67-92. 
1943. 
4043. Wohlhaupter Eugen. 
Haargalgen, Mullergalgen. Zt. d. 
Sav. Stilt. aerm. Abt. 63, s. 324- 
326. Weimar 1943. 
4044. Wolfram Richard. Die 
Julumritte im germanischen Norden 
und Suden. Oberdeutsche Zeit- 
schrift fiir Volkskunde 11, 1937. 
4045. Złpperer Falk W. Das 
Haberfeldtreiben. Seine Geschichte 
und Seine Deutung. Weimar 1938, 
s. X + 170. (Deutsches Ahnenerbe 
Reihe B. Heft 1).
>>>
XIII. 


PRAWO MIĘDZYNARODOWE 
DROIT INTERNATIONAL 


4046. Abrevaya Juliette. la 
Conference de Montreux et le re- 
gime des N
troits. Paris 1938, s. 
173. 
4047. Aimilianides Achilleus 
K. ALO!10Aol"aEt
 'l.aL r.pov()p.ta 'totY 
(t)J.o
a7to)V EV K V'itP(P (Kapitulatio- 
nen und Vorrechte der Auslander 
in Cypern). Leukosia 1937, s. 73. 
4048. Anchleri E. Antologia 
storico-diplomatica. RaccoUa ordi- 
nata di documenti diplomatici, me- 
morialistici di trattati e convenzioni 
dal 1815 al 1940. Milano 1941, 
s. 549. 
4049. Andrae Hans Hermann. 
Begriff und Entwicklung des Kriegs- 
neulralitatsrechts. G6ttingen 1938, 
s. 66. 
4050. Andrae Martin. Bloka- 
de. Eine v61kerrechtliche Untersu- 
chung. Wiirzburg 1938, s. 110. 
4051. Andreas Willy. Italien 
und die Anfange der neuzeitlichen 
Diplomatie. Historische Zeitschrift 
167, s. 259-284,476-496. Miin- 
che n 1943. 
4052. Antonescu M. La Rome 
antique et I'organisation interna- 
tionale. Omagiu Professorului COIl- 
stantin Sfoicescu. Bucuresti 1940. 


...... 


4053. Ashkenazi Touvia and 
Locker Chalm vide Nr. 15. 
4054. Azcarate P. de. League 
of Nations and National Minorities: 
An Experiment. Washington 1945, 
s. 216. 
4055. Babel Franz. Die volker- 
rechtliche Stellung Belgiens seit 
dem Weltkriege. Wiirzburg-Aumiihle 
1938, s. 156. 
4056. BallIs William. The le- 
gal position of war: Chan ges in 
its practice and theory from Plato 
to Vattel. Den Haag 1937, s. XII 
+ 18B. 
4057. Balogh EIemer. Politi- 
cal refugees in ancien t Greece. 
Johannesburg 1943. 
4058. Barandon P. Das Sys- 
tem der politischen Staatsvertrage 
seit 1918. Stuttgart 1937, s. XII 
+250. 
4059. Barents J. Het interna- 
tionaal statuut van de Maas. Amster- 
dam 1940, s. X + 154. 
4060. Becker O. E. H. Der 
Bruch des Vertrages von Waitan-. 
gi. Zeitschriff fiir (Jeopolitik s. 
329 -331. Berlin 1940. 
4061. Behrens E. von. Der 
erste deutsch-reussische Handels- 
vertrag. Wissenschaftliche Zeit-
>>>
226 


4062 - 4080 


schrift fUr Polen, Heft 33, s. 89 
-95. Poznań 1937. 
4062. Bentham Jeremy vide 
Nr. 1826. 
4063. Berben H. Une guerre 
economique au Moyen Age. l'em- 
bargo sur I'exportation des laines 
anglaises (1270 - 1274). Etudes 
d'histoire dediees a la memoire 
du Henr; Pirenne s. 1-17. Bru- 
xelles 1937. 
4064. Berber Friedrich. Die 
amerikanische Neutralilat im Krie- 
ge 1939 -1941. Essen 1943. 
4065. Berner Heinrich. Die 
panamerikanischen Friedensversi- 
cherungsvertrage. Berlin 1938, s. 
242. (Neue deutsche Forschungen 
190). 
4066. Bilfinger Carl. Volker- 
bundsrecht gegen Volkerrecht. Miin- 
chen 1938. 
4067. Bilfinger Carl. Volker- 
recht und Słaatsrecht in der deu- 
tschen Verfassungsgeschichte. Ham- 
burg 1941, s. 47. 
4068. Bil'dsall P. Neutraliły 
and economic pressures 1914- 
1917. Science and societp. A Mar- 
xian quarterl/l 3, s. 217- 228. 
New York 1939. 
4069. Black C. E. vide Helm- 
reich E. C. Nr. 4175. 
4070. Blaga C. S, l'evolution 
de la diplomatie. Ideologie, moeurs 
et technique. T. I: le XVIII-e si e- 
cle. Paris 1938, s. 494. (lnstitut de 
droit compare de I'Universite de 
Paris. Serie des monographies de 
. droit publid. 
4071. Blanchard G. Le regime 
des capitulations et son abolition 
en Egypte par la convention de 
Montreux du 8 mai 1937. Revue 
catholique des institutions et du 


droit 66, s. 156-205. Grenoble 
1938. 
4072. Bleiber Fritz. Der Vol- 
kerbund. Die Entstehung der Vol- 
kerbundsatzung. Stuttgart 1939, s. 
xv + 189. 
4073. Blumhagen H. E. Die 
Doppelstaatlichkeit der Deutschen 
im Mandatsgebiet Siidafl'ika und 
ihre volkerrechtłichen Auswirkun- 
gen. 1938. 
4074. Boissier Leopold. 
Sainte-Alliance et Societe des Na- 
tions. La RelJolution fran(a;se. 
Paris 1937. 
4075. Bonjour Edgar. Die 
schweizerische Neutralilat, ihre ge- 
schichtliche Wurzel und gegenwar- 
tige Funktion. Bern 1943, s. 433. 
4076. Bonjour Edgard. La 
neutralite suisse. Son origine hi- 
storique et sa fonction actuelle. 
Traduit de I'allemand par G. Lehr- 
mann, Neuchatel 1944, s. 104. 
4077. Bonjour Edgar. Swiss 
Neutrality: lis Bistory and Mea. 
ning. Translated by Mary Holtinger. 
london, New York 1947, s. 135. 
4078. Borowski Edward. 
Ewolucja stosunków Polsko-Gdań- 
skich na tle orzecznictwa organów 
ligi Narodów. (L'evolution des re- 
lations polono-dantzikoises et la 
jurisprudence de la Socil
te des 
Nations). Rocznik Prawnicz/l Wi- 
le/Iski 9, s. 209-316. 1938. 
4079 Bossuat Andre. Une 
clause du traite d'Arras: Philippe 
le Bon et I'abbaye de luxeuil. 
Annales de BOllrgogne 9, Dijon 
1937. 
4080. Bourde De La Roge- 
rie. l'occupation de l'ile de Serk 
par les Franc;ais en 1549. Revue 
historique de drait fran(ais et etran-
>>>
4081-4102 


ger 4 ,ser. 17, s. 711-712. Paris 
1938. 
4081. Bourgeoisl A. La for- 
mation de I'Egypte moderne. Le 
traite anglo-egyptien du 26 aout 
1936 et la convention de Montreux 
du 8 mai 1937. Paris ] 939, s. 421 
4082. Bratianu G. J. Les Ve- 
netiens dans la Mer Noire au XIV-e 
siecle. La politique du Senat en 
]332-33 et la nolion de laHnitć. 
Bucuresti 1939, s. 56. 
4083. Briere Yves de la. Le 
droit de juste guerre. Tradition 
thćologique. Adoptions contempo- 
raines. Paris 1937, s. 280. 
4081. Bpistler E. Die V6lker- 
rechtsJehre des NatiGnaJsozialismus. 
Zurich 1938, s. I V + 230. 
4085. Brilel Epik. Die dani- 
sche Beltsperre ]914-1918 und 
ihre voJkerrechlliche Uerechtigung. 
Leipzig 1938, s 120. (Wur?:burger 
staałswissenschaflliche Abhandlun- 
gen Reihe B. Heft 9). 
4086. BrulIS ViktoI'. fOlttes 
juris gentium, vide Makarov Nr. 
4234, 4235. 
4087. Brulls Viktor. Die Tsche- 
choslovakei auf der Pariser .frie- 
denskonferenz. Zeitschrift fiir aus- 
landisches Offenfliches Recht 1I1ld 
V81kerrechf 7. s. 697 n. ] 938. 
4088. Bpuns ViktoI'. Der Ver- 
tr1g vom 5. November 1918 und 
das Schicl(sal der Suc1etendeutschen. 
Zeitschrift d('r Akademie fiir deu- 
tsches Recl1t 5, s. ] 81-185, 1938. 
4089. Bl'unschvig R. vide Nr. 
58. 
4090. Budde Eugen. V6lker- 
recht und Kapitulationsfolgen. Der 
Wirtschaffspiegel 2, s. 233-234. 
Wiesbaden 1947. 


227 


4091. Buddeberg K. vide Nr. 
1850. 
4092. BurI' Malcolm. A note 
on the History of the Turks-Cau- 
casian border. Asiatic Review. Lon- 
don ]947. 
4093. Camerani S. Contributo 
alła storia dei trattati commerciali 
fra la Toscana e i Turchi, Arch;- 
vio storico italiano 97. Firenze ] 939, 
4094. Campagnolo U. Nations 
et droit ou Je developpement du 
droit international entendu comme 
deveJoppement de I'etat. Genhe 
]938. 
4095. CanaI'd M. Un traite 
entre Byzance et I'Egypte au XIII-e 
siecle et les reJations diplomatiques 
de Michel VII I Paleologue avec les 
suItans Mamluks Baibars et Qala'un. 
Melanges Gaudefrop Demombpnes 
s. 197-224. Le Caire 1937. 
4096. CapI' E. H, International 
relalions between the Iwo world 
wars 1919-1939. London ]947, 
s. 303. 
4037. Cassandro Glovanni 
Italo vide Nr. 3819. 
4098. Cassin Rene vide Scelle 
Geol'ges Nr. 4325. 
4099. CastbeI'g FI'. folkfOr- 
bundeIs Nederlag. Stockholm 1944, 
s. 57. 
4100. Chinard G. Les origines 
hisloriques de la doctrine de !'iso- 
lement aux Etats-Unis. Academie 
de droit International. Recueil des 
Cours /937,59, tome I. Paris ]937, 
s. 113. 
4101. Chl'istophe L. R. L'Egy- 
ple elle regime des capitulations. 
La confćrence de Monlreux (Avril- 
Mai 1937). Paris 1937, s. ] 68. 
4102. ClaI'k G. N. and Eysin-
>>>
228 


4103 - 4118 


ga W. J. M. van. The colonial 
Conference5 between England and 
the Nelherlands in 1613 and 1615. 
Leiden 1940. 5. 270. 
4103. Coupry J. Le sous-s e- 
cretaire des Amphictions d'Athenes 
a Delos. Revue des Etudes an- 
cienTles. Bordeaux 1947. 
4104. Cuttino G. P. English 
Diplomatic Administration. Oxford 
1940. 
4105. Cyprian Tadeusz i Sa- 
wieki Jerzy vide Nr. 2355. 
4105a. Dabinović Anton. 
Drźavnopravni odnos Hrvata pre- 
ma vstocnom carstvlt. (Le5 rapports 
fondCs sur le droit public entre 
les Croate5 et I'Empire d'Orient. 
Zagreb 1941. 
4106. Dallari Glno. L'atteggia- 
mento delia francia verso l'impero 
d'Occidente dal X al XIV secolo. 
Studi di Storia e Diritto in onor(' 
di Arrigo Solmi II. s. 231--257. 
Milano 1941. 
4107. Dangerfield Royden J. 
vide Gordon David L. Nr. 4153. 
4108. D' Antonio Ferdinando 
vide Nr. 1885. 
4109. David Martin. The first 
two treaties between Rome and 
Carlhage. Symbolae ad ius et hi- 
storiam antiQuitatis pertinentes lu- 
lio Christiano Van Oven dedicatae. 
Leiden 1946. 
4110. Davis Norman H. Pri- 
soners of War. A Study in the 
Development of International Law. 
London 1942, s. 179. 
4111. Deborin G. Mezdunarod- 
nye otnosenija v period składyva- 
juSCegosja monopolisticeskogo ka- 
pilalizma 1871-1893 gg. (Die 
internationalen Beziehungen im 
Zeitalter der Entwicklung des mo- 


nopolislischen Kapiłalismus 1871 
-1893). Moskva 1940, s. 88. 
4112. Decenciere-Ferran- 
diere Andre. Essai historique et 
critique sur l'occupalion comme 
mode d'acquerir les territoires en 
droit international. Revue de dro;t 
international et de legislation com- 
pan.5e 3 ser. 18, s. 362-390. 1937. 
4113. Dethlefsen Otto Die- 
trich. Die nordische Einheitsbe- 
wegung, Ihre politische Entwicklung 
und ihre staats- und volkerrechtli- 
chen Auswirkungen. Rostock 1941, 
s. 190. 
4114. Dlena Glulio. II conflitto 
italo-etiopico dinanzi alla Societa 
delie Nazioni in un'opera di Andre 
N. Mandelstam. Rendiconfi dei R. 
lstituto lombardo di Scienze e 
Lettere, Cfasse di Lettere e Scien- 
ze Morali 71 =2 ser. 3, s. 119- 
124. Milano 1938. 
4115. Djuvara M. Origines 
historiques de la doctrine du droit 
de la nalure des gens. Omagiu 
Professorului Constantin Stoice.scu. 
Bucuresti 1940. 
4116. Dogovor o torgovle i mo- 
repłavanii me.ldu Sojuzom Sovet- 
ski ch Socialisticeskich Respublik 
i Bołgariej. (Der Handels- und 
Schiffahrtsvertrag zwischen der Ud 
SSR und Bulgarien). VneSnaja 
torgovlja Nr. 3, s. 9-20. 1940. 
4117. Dokumente zur Politik 
der Nichleinmischung in Spanien. 
Zeitschrift ful' auslJndisches of- 
fentliches Rechf und VO/kerrecht 
8, s. 303-359. Berlin 1938. 
4118. Driault Edouard. La 
pa ix de la france. Les Traites de 
1918-1921. L'exćcution des Trai- 
les (de la Ruhr ci Lausanne et 
Locarno, 1922-1925). La nouvelle
>>>
4119 - 4137 


Europe (Liberłes nationales' ou 
dictatures imperiales 1926-1930). 
Paix ou guerre. Chaos ou creation. 
0931-1935). Paris 1937, s. 565. 
4119, Dudan Bruno. Sardegna, 
Venezia, Ragusa, documenti sui 
consolati veneto e raguseo in Sar- 
degna alla fine dei sec. XVIII. 
Ateneo Veneto 121. Venezia 1937 
(odb. s. 5). 
4120. DUl'denevskij V. N. 
Osnovnye voprosy mezdunarodno- 
go prava XIX veka v rabotach 
Engelsa. (Die Hauptprobleme des 
internationalen Recl1łes des XIX. 
)ahrhunderłs in den Arbeiten von 
Engels). Tezisf/ k dokładam naUc,lOj 
konterencii po voprosam gosudar- 
stva i prava v rabotach Fridricha 
Engelsa 28. /-1. 1/. 194/, S. 25 
- 28. Moskva 1941. 
4121. Ehrlich Ludwik, The 
new positivism in international law. 
Lwów 1938, S. 37. 
4122, Eysinga W. J. M. van 
vide Nr. 1558, 1559. 
4123. Eysinga W. J. M. van 
\'ide Clark G. N. Nr. 4102. 
4124. Fahmi Aziz. La confe- 
rence de Montreux 1937. L'aboli- 
lion des capitulations en Egypte. 
Paris ]938, s. 247. 
4125. Falrbank J. K. Chinese 
diplomacy and the Treaty of Nan- 
king 1842, Journal ot modern 
Ifistorp 12, s, 1-30. Chicago 1940. 
4126. Fischer P. Verletzung der 
schweizer-amerikanischen Staats- 
vertrage von ]848 und ]855 durch 
die Vereinigten Staaten. Schweize- 
rische Juristen-Zeitung 40. 1940. 
4127. Fleischhacker Hedwig. 
Die staats- und volkerrechtlichen 
Grundlagen der moskauischen Aus- 
senpolitik 04-17. )hrh.). 1938, 


229 


s. XI +247. (Jahrbiicher fUr Oe- 
schichte Osteuropas, Beiheft l). 
4128. Fontes Juris gentium 
vide Makarov Nr. 4234, 4235. 
4129. Fournier J. vide Nr. 
]933. 
4130. Fraenkel Ernst. Military 
Occupation and the Rule of Law. 
Occupation Government in the Rhi- 
neland 1918-] 923. Oxford 1944, 
s. XI+267. 
4130a. Fraga Iribarne M. 
Luis de Molina y el derecho de 
la guerra. 1947. 
4131. Frahne K. H. Die Re- 
pressalie in der Geschichte. Mo- 
natshefte fiir allswartige Polilik, 
s, 398-406. Hamburg 1937. 
4132. Franklin Mitchell. The 
Roman origin and the American 
jusłification of łhe łribunitial or 
veto power in the charter of the 
United Nations. TlIlane Law Re- 
view. 1947 
4133. Frezza Paol0, Le forme 
federative e la struttura dei rap- 
porti internazionali nell' antico di- 
ritto romano. Studia et docul1lenta 
historiae et illris 5, s. 161--201. 
Roma 1939. 
4134. Freytag-Loringhoven 
Axel Frh. v. Die Regionalvertrage. 
Miinchen, Leipzig 1937. 
4135. Freytag- Loringhoven 
Axel Frh. v. Die Blokade von 
Bilbao. VOIkerbund lInd VoJker- 
recht 4, s. 14 n. 1937. 
4136. Freytag-Loringhoven 
Axel Frh. v. Das Mandałsrechł 
in den deutschen Kolonien. Quel- 
len und Materialien. Miinchen 1938, 
s. 845. 
4137. .Friede Wilhelm. Die 
Intcramerikanische Konferenz zur
>>>
230 


4138 - 4157 


Sicherung des friedens (Buenos 
Aires 1-23 Oezember 1936). Zeit- 
schriff fUr auslandisches Oftentli- 
ches Rechf und Volkerrecht 8, s. 
345-359. Berlin 1938. 
4138. Friedl Berthold vide Nr. 
1937. 
4139. Friedmann W. The Al- 
lied Military Government of Ger- 
many. London 1947, s. X+362. 
4140. Furlani Silvl0. Osser- 
vazioni sui trattati internazionali 
hitliti. Studia et documenta hisfo- 
rial' et iuris 11, s. 203--224. Roma 
1945. 
4141. Garner James W. 
Questions of International Law in 
the Spanish Civil War. American 
]ournal ot International Law 32, 
s. 66-73. Washington 1938. 
4142. Garner James W. 
Quesłions of State succession of 
Austria by the German annexion 
of Austria. The American Journal 
ot International Law 32, s. 421- 
438. Washington 1938. 
4143. Gemma S. Storia dei 
trattali e degli atli diplomatici Euro- 
pei dal Congresso di Viena 1815. 
firenze 1940. 
4ł44. Genet Raoul vide Nr. 
2655, 
41115. Genov G. P. Le traitć 
de Neuilly et la Bulgarie. Paris 
1939, s. 238. 
4146. Genov G. P. vide Nr. 
179. 
4147. Gigli G. II congresso di 
Vienna. firenze 1938, s, 300. 
4148. Gihl Torsten. Nordisk 
samverken p
 neutralitetsrattens 
omrade. (Nordische Zusammenar- 
beit auf dem Gebiete des Neutra- 
litatsrechts) Nordisk Tidskrift for 


Vetenskap Kunst och Indus tri. 
1938. 
4149. Gipson L. H. lone of 
international friction. North Ame- 
rica, south of the Great Lakes 
region 1748-1754. New York 1939. 
4150. Gladisch Walter. Oas 
Seekriegsrechł in seiner neusten 
Entwicllung. Nauticus s. 92-111. 
1938. 
4151. Globke Hans. Oie Re- 
gelung der Staatsangeh6rigkeits- 
verhaltnisse und der Schutz der 
V olksgruppen nach den deutsch. 
tschecho-slovakischen Vereinbarun- 
gen vom 20. 11. 1938. Zeitschrift 
fiir osteuropaisches Rechf N. F. )g. 
5, s. 473-486. 1939. 
4152. Goehler J. 'Rom und 
Italien. Oie r6mische Bundesge- 
nossenpolitik von den Anfangen 
bis zum Bundesgenossenkrieg. 1939, 
s. IX+217. 
4153. Gordon David L. and 
DangerfieId Royden J. The Hid- 
den Weapon; The Story of Eco- 
nomic Warfare. New York 1947, 
s. XII + 238. 
4154. Graf K. B. Oie Grund- 
rechte der Staaten im V6Iken-echt. 
Eine krilische Untersuchung ihrer 
Grundlagen. Basel 1945. 
4155. Grange M. La Croix- 
Rouge, s.on histoire et son oeuvre, 
Neuchatel, Paris 1943. 
4156. Graur Stefan St. Les 
relałions entre Ja Roumanie et 
I'U RSS 1919-1936. Paris 1937, 
s. 164. 
4157. Gregg Robert D. The 
influence of bordcl' troubles on 
relations between the United Sta- 
tes and Mexico 1876--1910. Bal- 
timore 1937, s. 193. (The ]ohns Hop-
>>>
T 


4158-4175 


kins University Studies in Historical 
and Political Science). 
4158. Gretschaninow Georg' 
von. Materialien zur Entwicklung 
der Sicherheitsfrage im Rahmen 
des V6lkerbundes. (Documentałion 
relałive au developpemenł de la 
question de la securitĆ dans le 
cadre de la Societe des Nałions). 
Bearbeifet von... Bd. 2, T. 2. 1927 
- ] 935. Berlin 1938, s. XXI I 1+ 732. 
4159. Grewe Wilhelm G. 
Versailler V 61kerrechtsprobleme im 
Lichłe der Memoiren von Lloyd 
George. Monatshefte fiir auswarti- 
ge l'olitik, s. 707- 718. 1938. 
4160. Grewe Wilhelm G. Das 
Englandhilfsgesetz. Betrachtungen 
zum Gesetz zur Verteidigung der 
Vereinigten Staałen vom 11 Marz 
1941 und zur amerikanischen Vol- 
kerrechtspolitik. Zeitschriff fUr die 
gcsamfe Staatswissenschaft 101, 
s. 608 626. Tiibingen 1941. 
4161. Grewe Wilhelm G. Die 
Epochen der modernen Volker- 
rechtsgeschichte. Zeitschrift fiir dir 
qesamte Staatswissenschaft 103. 
Tiibingen 1942. 
4162. Griewank Karl. Der 
Wiener Kongress und die Neuor- 
dnung Eltropas 1814/15. Leipzig 
1942. 
4163. Guarducci M. Osserva. 
zioni intorno al tratłato fra Hie- 
rapytna e Priansos. Epigraphica 
2, s. 149-166. 1940. 
4164. Giirke Norbert vide Nr. 
1587. 
4165. Haarmann U. Diepreus- 
sisch-deutsche und die nordamerika. 
nische SeeJuiegsrechtspolitik 1776 
bis zur ersten Haager Konferenz. 
freiburg i. Br. 1937, s. XIII + 75. 


231 


4166. Haase K. Die Meeren- 
genfrage. Greifswald 1937. 
4167. Habberton William. 
Anglo - Russian Relałions concer- 
ning Afghanistan 1837 - 1907. 
Urbana 1937, s. 102. (IlIinois Stu- 
dies in łhe Social Sciences. Vol. 
XXI. Nr. 4). 
4168. Hampl Franz. Die grie- 
chischen Staatsvertrage des 4. Jh. 
v. Christi Geburt. Leipzig 1938, s. 
144. 
4169. Hampl Franz. Die grie- 
chischen Staatsvertrage des 4. 
Jahrhunderts v. Chr. Forschungen 
llnd Fortschritte 15, s. 61-63. 
Berlin 1939. 
4170. Hampl Franz. Zur an- 
geblichen 'KOW', :otp1}\l7j von 346 
und lum Philokrateischen frieden. 
Klio 31 (N. f. 13), s, 371- 388. 
Leiplig 1938. 
4 171. Harrls Herman. Der 
Kampf der nordischen Słaaten fUr 
ihr Neutralitatsrecht bis zum Ende 
des Weltkrieges. ]omsburg 2.1938. 
4172. Haver Wolfgang. Wur- 
de Osłgronland durch Danemark 
in dem Zeitraum von 1921 bis 
1931 okkupiert? Eine Untersuchung 
im' Lichte des Urteils des Weltge- 
richtshofes vom 5. April 1933. 
Kiel 1937, s. 144. 
4173. Held Hermann J. Der 
Anschluss. Ein Kapitel "Volker- 
rechł" aus der Nachkriegszeit. Zeit- 
schrift der Akademie fUr deutsches 
RecM 5, s. 222-225. Berlin 1938. 
4174. Held Hermann J. Eu- 
ropaische Volkergemeinschaft, eu- 
ropaisches Volkerrecht. Zeitschrift 
tiir Offcntliches Recht 21, s. 217 
-232. Wien 1941. 
4175. Helmreich E. C. and 
B1ack C. E. The Russo-Bulgarian
>>>
232 


4175a - 4193 


convention or 1902. ]ournal ot 
Modern Histor]! 9, s. 471-482. 
Chicago 1937. 
4175a. HemIeben S. J. Plans 
for world peace through six cen- 
turies. Chicago 1943. 
4176. Hentschel R. franciscus 
de Victoria und seine Stellung im 
Ubergang vom mitłelalterlichen zum 
neuzeitlichen Volkerrecht. Ein Bei- 
trag zur Geschichte derVOIkerrechts- 
wissenschaft. Zeitschritt fUr offentli- 
ches Rechf 17, s. 319-391. Wie n 
1937. 
4171. Heri M. Die Neutralitat 
der Schweiz in der Zeit des Drei- 
bundes. Eine Beleuchtung histori- 
scher diplomatischer Dokumente. 
Frauenfeld 1937, s. IV+ 122. 
4178. Hoijer Olof. Une expe- 
rience de securite colIective au 
XIX-e siec1e. L'Esprit international 
- The international. Mind. 1937. 
4179. Holborn HaJo. Ameri- 
can military government: its or- 
ganization and policies. Washington 
1947, s. XIII + 243. 
4180. Horn Martin. Die ge- 
schichtliche Entwicklung des neu- 
zeitlichen Neutralitatsbegriffes. 
Wiirzburg 1937, s. III + 59. 
4181. Hubbard Ursula. La 
collaboration des Etats - Unis avec 
la Societe des Nations et I'orga. 
nłsation internationale du travail, 
des origines a 1936. Paris 1937, 
s. 458. 
4182. Hubert Stanisław. 
Rozbiory i odrodzenie Rzeczpos- 
politej. Zagadnienie prawa między- 
narodowego. (Les partages et la 
restitution de Id Pologne. Pro- 
bierne du droit international). Lwów 
1937. s. XVIII +284. (Biblioteka 
prawa politycznego i prawa naro- 
dów. Tom X). 


4183. Hubert Stanisław. Za. 
rys rozwoju nowoczesnej społeczno. 
ści międzynarodowej. (Le develop- 
pement de la sociĆtĆ internationale 
moderne). Kraków 1947, s. 126. 
(Biblioteka Szkoły Nauk Politycz- 
nych Uniwersytetu Jagiellońskie- 
go 2). 
4184. Hudson M. The Sixte- 
enth Year of the Permanent Court 
of International )ustice. American 
]ournal of International Law 32. 
Washington 1938. 
4185. Hiittebrauker Lotte. 
Cambrai, Deutschland und frank- 
reich 1308-1378. Untersuchungen 
zum Kampf um die deutsche West- 
grenze. Z/. d. Sav. Stift. Oerm. Abf. 
59, s. 88-135. Weimar 1939. 
4186. Imbert J. vide Nr. 3054. 
4187. Iwaszkiewicz Janusz. 
Nieznany polski projekt wieczne- 
go pokoju. (Un projet polonais 
inconnu de la paix perpetuelle). 
Politpka Narodów 9, s. 369-398. 
Warszawa 1937. 
4188. Jacini Stefano. Come 
nacque la legge delie Garantigie, 
Studium 33, s. 601--619. 1937. 
4189. Jacktchlch Gregolre. 
Le traite secret austro-serbe du 
28 juin 1881 et du 9 fevrier 1881. 
Revue d'Histoire diplomatique 61, 
s. 429-466. Paris 1938. 
4190. Jacovliv Andre. Les 
relations entre I'Ukraine et la Mos- 
covie du point de vue historique 
et de droit. Proml:thee 2, s, 11- 
16. 1937. 
4191. Jager R. Ueber die Rol- 
le der Neutralitat im Volkerbund 
und die Gestaltung der dauernden 
Neutralitat der Schweiz. Bern 1942. 
4192. Jansma K. vide Nr. 948. 
4193. Jaschke Gotthard. Der
>>>
4194 - 4211 


I 
I 


Vertrag von Saadabad, ein Mark- 
stein in der Geschichte Vorder- 
aslens. Zeitschriff fUr Politik s. 
445-499. Berlin 1937. 
4194. Jastrzębski Wacław. 
Rządy niemieckiego okupanta w Pol- 
sce 1939-1945 r. (Le regime du 
I'occupant allemand en Pologne 
1939-1945). Pa"stwo i Prawo I 
z. 2, 5. 3-16; z. 3, s. 22-44. 
Warszawa, Łódź 1946. 
4195. Jedlicki Marian Zyg- 
munt. Stosunek prawny Polski 
do Cesarstwa do r. 1000. (Les 
rapports entre la Pologne et l'Em- 
pire Germaniquc jusqu'a l'an 1000). 
Sprawozdania Poznańskiego To- 
lvarzystwa Przpjaciół Nauk 33, s. 
164-171. Poznań 1938. 
4196. Jedlickl Marian Zyg- 
munt. Stosunek prawny Polski 
do Cesarstwa do r. 1000. (Les rap- 
ports entre la Pologne et l'Empire 
Germanique au point de vue de 
I'histoire des instiłutions politiques 
jusqu'a I'an 1000). Poznań 1939, 
s. 181. (Poznańskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, Prace Komisji 
Historycznej T. XII, z. 2). 
4191. Jennlngs R. Y. The 
Caroline and Mc Leod Cases. The 
American ]ourna' of 'ntema/iona' 
Law 32, s. 82-99. Washington 
1938. 
4198. Jessup. The Spanish 
Rebellion and international law. 
Foreign Affairs 15, s. 260 n. Lon- 
don 1931. 
4199. John V. Brest-Liłowsk 
Verhandlungen und Friedensver- 
trage im Osten 1917 bis 1918. 
Wurzburg 1937, s. 149. 
4200. Jos Emiliano vide Nr. 
2012. 
4201. Kabermann Heinz. Di- 


233 


plomatische Farbbiicher. Zeitschrift 
fUr Politik 30. Berlin 1940. 
4202. Kaltenbach F. W. Self- 
determination, 1919. A studyon 
frontier-making between Germany 
and Poland. London 1938, s. 150. 
4203. Keil E. vide Nr. 2021. 
4204. KeIler H. G. Das "Junge 
Europa" 1834-1836. Eine Studie 
zur Volkerbundsidee und des na- 
tionalen Gedankens. Zurich 1938. 
5.94. 
4205. Keppler Kurt. Die neue 
Neutraliłiił der Schweiz. Zeitschriff 
fUr offentliches Rech/ 18, s. 505 
- -545. Wien 1938. 
4206. Keppler Kurt. Die Neu- 
tralitatspolitik der Vereinigten Staa- 
ten von Amerika 1931-1939. Berlin 
ł940, s. 211. CBeihefł zur Zeit- 
schrifł fUr Volkerrecht XXIV). 
4201. Keschmann Friedrich. 
Tabelle der vom Konigreich Ru- 
manien 1926-1937 abgeschlosse- 
nen Staatsvertrage. Zeitschrift fiir 
os/ellropaisches Recht 4, s. 182- 
192. 1937. 
4208. Klktev A. Ja. Iz istorii 
obrazovanija Bałkanskogo. sojuza 
1912 g. (Zur Geschichte der Ent- 
stehung des Balkanbundes). Trudy 
is/oriceskogo fakulteta Kievskogo 
Oosudarstvennogo Universiteta im. 
T. Sevcenko l, s. 29 - 40. 1939. 
4209. Klarkowski Alfons. Oku- 
pacja niemiecka w Pols
e w świetle 
prawa narodów. (The German Oc- 
cupation in the light of the Law 
of Nałions). Poznań 1946, s. 196. 
4210. Kleisinger Ewaid. 
Bismarck und der Gedanke der 
europiiischen Ordnung. Eine vol- 
kerrechłliche Untersuchung. Wurz- 
burg 1939, 5. 46. 
4211. Knudsen John S. A hisłe.
>>>
234 


4212 - 4231 


TY of the League of Nations. Atlanta 
1938, s. VI + 445. 
4212. Komar Stanisław. Gór- 
nośląska konwencja genewska po- 
między Polską,i Niemcami 1922 
-1935. (The Polish-Germann U p- 
per Silesian Convention 1922- 
1935). Katowice 1937, s. 23. 
4213. _Komar Stanisław. Th
 
Polish-German Upper Silesian Con- 
vention 1922-1935. Baltic and 
Scandinavian Counfl-ies 3, s. 274 
-279. Gdynia 1937. 
4214. Kopp F. und Schulte 
E. Der Westfalische Frieden. V or- 
geschichte, Verhandlungen, FoJgen. 
M iinchen 1940, s. X + 218. 
4215. Korovin E. A. Zachvat 
Zapadnoj Ukrainy i Zapadnoj Be. 
łorussii 1919-1920 gg. (L'occu- 
pation de I'Ukraine Occidentale 
et de Ja BieJorussie Occidentale 
1919 - 1920). Problemy sociali. 
sticeskogo prava 6, s. 49 - 57. 
Moskva 1939. 
4216 Korovin E. A, Istorija 
meidunarodnogo prava. (L'histoire 
du droit internationaU. Moskva 1946. 
4217. Koievnikov F. Russkoe 
goslldarstvo i mezdunarodnoe pra- 
vo. (La Russie et le droit interna- 
tional). Moskva 1947. 
4218. Król Michał. Zagadnie- 
nie agresji w prawie międzynaro- 
dowym. (Le probierne de I'agression 
dans Je droit international). Rocz- 
nik Prawniczy Wileński 10, s. 167 
-314, 423 - 424, 1939. 
4219. Kryłova T. K. Rossija 
i Venecija na rubeze XVII i XVIII 
vcka. (Russland und Venedig um 
die Wende des XVII und XVIII 
Jahrhunderts). Leningradskij Go. 
.;udarstvennyj pedagogiceskiej In- 


slilul. Ucen"e Zapiski 19, s. 43 
-82. 1939. 
4220. Kunz Joseph L. Le pro- 
bierne de la neutralite aux Etats 
Unis 1920-1939. Revue Generale 
de droi! international public 47. 
Paris 1940. 
4221. La Briere Yves de. Le 
Droił de juste guerre. Paris 1938, 
s. 208. 
4222. Lasaroff Manoe W. 
Die volkerrechtliche Entwicklung 
Bulgariens nach dem Weltkriege. 
Berlin 1937, s. XVI+ 205. 
4223. Lasserre D. Les origines 
de notre neutralitĆ. Suisse conlem- 
poraine. 1945. 
4224. Ledermann L. Les pre- 
curseurs de I'organisation interna- 
tionale. NeuchateJ 1945. 
4225. Le FUl" Louis. La guerre 
d'Espagne et Je droit. Paris 1938, 
s. 75. 
4226. Le FUl" Louis. La guerre 
d'Espagne et Je droit. Revue in- 
!ernationale 20, s. 347-369. Paris 
J938. 
4227. Leivlska Iivari. Fin- 
land, Sweden and the Aland Islands. 
Ba/tic and Scandinavian Counfries 
5, s. 113-116. Gdynia 1939. 
4228, Leskov V. Rec o drev- 
nej russkoj diplomatii. (Essai sur 
I'ancienne diplomatie russe). Mo- 
skva 1947. 
4229. Liermann Hans. Zur 
Rechlsgeschichte des Seekrieges. 
Zeitscllrift fur deutsche Geistes- 
wissenschaft 3, s. 10 - 23. 1940. 
4230. Logan Rayford W. 
The Senat and the Versailles Man- 
dates System. Washington 1945. 
4231. Loosli Usteri K. Ge- 
schichte der Konferenz fiir die He-
>>>
, 


4232 - 4249 


235 


rabsetzung und die Begrenzung 
der Rustungen 1932 -1934. Zurich 
1940, s. XXII + 867. 
4232. Macartney C. A. Hun- 
gary and hel' successors. The Irea- 
ty of Trianon and its consequences 
]919-1937. Oxford 1937, s. XXI 
+504. 
4233. Makarov A. N. Die 
RechlsslelIung der Aeusseren Mon- 
golei in ihl'er histol'ischen Enlwick- 
lung. Zeitschriff fur allslandisches 
Offentliches Recllt llnd VOIkerrecllt 
8, s. 313-344. Berlin 1938. 
423 ł. Makarov A. N. und 
Schmitz E. Handbuch der diplo- 
małischen Korrespondenz der eu- 
ropaischen Staaten. Repertoire de 
la correspondance. 187] -1878. I. 
Berlin 1937, s. XL+622. (fontes 
juris gentium. Series B, s
ctio I, 
.tom 2, pars O. 
4235. Makarov A. N. und 
Schmitz E. Handbuch der diplo- 
matischen Korrespondenz der eu- 
ropaischen Staalen ] 871- ] 878. 
Berlin 1938, s. XVI + 611. (Fon- 
tes juris gentium. Series B, sectio 
I, tom 2, pars 3). .. 
4236. Mandelsloh Asche, Graf 
von. Politische Pakle und v6lker- 
rechtliche Ordnung. Berlin 1937. 
4237, Mandelstam Andl'e N. 
Le conflit italo-elhiopien devant la 
Societe des Nalions. Paris 1937, 
s. XXII +577. 
4238. Markova O. Prisoedi- 
nenie Gruzii 1 Rossii v 180 I godu. 
(Oie Angliederung Georgiens an 
RlIssland im ]ahre 1801). lstorik- 
ft1arksist Nr. 3, s. 57 -91. Moskva 
1940. 
4239. Martin Victor. La vie 
internationale dans la Grece des 
citcs (6-e-4-e av.].- C). Paris 
1939, s. 216. 


4240. Materialien zur Entwick- 
lung der Sicherheitsfrage im Rah- 
men des V61kerbundes Bd. 2.: 
] 927 -1935. Berlin 1938, s. 732. 
4241. Mattingly G. The firsl 
Resident Embassies: Medieval Ita- 
lian Oriqins of modern Diplomacy. 
SpeClllllm ]2, s. 423- 439. Cam- 
bridge (Mass,) 1937. 
4242. Mayr Josef Karl. Ge- 
schichte der Wiener Schlussakte 
von 1815; ein Beitrag zum V6lker- 
recht des XIX. ]hrs. Festgabe filr 
Llldwig Bittner Zllm 60 Gebllrts- 
fag. Wien 1937. (= Historische 
BIatter, Heft 7). 
4243. Mcier D. Die Stellung 
von Tunis in der V6lkerrechtsge- 
meinschaft. Hamburg 1939, s. 421. 
4244. Mennevee R. RecueH 
des documents diplomatiques et 
politiques sur la dĆnonciation de 
I'accord de Locarno par l'Alle- 
magne et la reoccupation militaire 
de la Rhenanie demilitarisee. Paris 
1937, s. 184. 
4245. Menzel Eberhard. Der 
Anglo.amerikanische und der kon- 
łinentale Kriegs- und Feindbeqriff. 
Zeitschrift filr JJffentlicl1es Recllt 
20, s. ]61-]97. Wien 1940. 
4246. MeLdunarodnoe połole- 
nie i vnesnjaja politika SSSR. 
Sbornil dokumentov i materiałov. 
(Oie internationale Lage und die 
auswartige Politil der UdSSR. Eine 
Urlwnden- und Materialiensamm- 
lungl. Moskva 1939, s. 208. 
4247. Michcl P. E. La question 
de l'Adriatique 1914-19]8. Paris 
1938. s. 247. 
4248. l\'Iiller Hunter vide Nr. 
334. 
4249. Mirkine-Guetzevitch 
Boris. La technique parlementaire
>>>
236 


des relations inlernationales. Paris 
1937, s. 95. 
4250. Młrnyj dogovor mezdu 
Sojuzom Sovetskich Socialistice- 
skich Respublik i Finlandskoj Res- 
publikoj. (Der Friedensvertrag zwi- 
schen der UdSSR und der Republik 
Finnland). Bolsevik Nr. 5- 6, s. 
6-8. Moskva 1940. 
4251. Mirwart J. Piraterie et 
reconnaisance internałionale. Revue 
de droit international et de legis- 
lation comparee 3 ser. 19, s. 341 
-352. Bruxelles 1938. 
4252. MiSulin A. Objavlenie 
vojny i zakljucenie mira u drevnich 
rimljan. (Kriegserklarung und Frie- 
densschluss bei den alłen Romern). 
IstoriCeskij Zurnal, kn. 10 -11, s. 
103-113. 1944. 
4253. Molen Gezłna H. J. van 
vide Nr. 1658. 
4254. Moore John Basset. 
Filty years of international Law. 
Harvard Law Review. Cambridge 
(Mass.) 1937. 
4255. Moos H. von. Oie 
Schweiz zwischen zwei Rechtswel- 
ten. Oas internationale Statut der 
schweizerischen Eidgenossenschaft. 
Bern 1940, s. 64. 
4256. Morgan Jones J. La fin 
du mandat fran;ais en Syrie et au 
Liban. Paris 1937, s. 156. 
4257. Morrisey A. M. The 
American defense of neutral rights 
1914-1917. London 1939. 
4258. Mosler Hermann. Die 
Intervenłion im Volkerrecht. Berlin 
1937, s. 89. . 
4259. MUnoz H. vide Nr. 2122. 
4260. Nanke Czesław. Histo- 
ria dyplomacji r. (Histoire de la 
diplomatie). Kraków 1947, s. 89. 
(Biblioteka Szkoły Nauk Poliłycz- 


., 


4250 - 4270 


n"ch Uniwersytetu Jagiellońskie- 
go 4. 
4261. Nano F. C. Condica tra- 
tatelor zi altor legaminte ale Rom.a- 
niei 1344-1937. (Regesten der 
Vertrage und anderer Bilndnisse 
Rumaniens 1344-1937). Vol, f, 
s. XIV+687; vol. II, 5.88. Index. 
Bucuresłi 1937. 
4262. Nava SanU. Laquestione 
deI Hatay (Alessandretta) e la sua 
soluzione. Firenze 1939, s. 152. 
4263. Niethammer A. Oas 
Vormauernsystem an der eidgenos- 
sischen Nordgrenze. Ein Beitrag 
zur Geschichte der schweizerischen 
Neutraliłat vom 16-18 Jahrhun- 
dert. Basel 1944. 
4264. North C. Manzanillo and 
the Monroe Ooctrine. China Fo- 
rum l. 1938. 
4265. Nurettin Kurt. Der Bos- 
porus und die Dardanellen unter 
volkerrechtlichen und politischen 
Gesichtspunkten. Gottillgen 1937. 
4266. Nussbaum Arthur. A 
concise History of the Law of 
Natfons. New York 1947, s. XI + 
361. 
4267. Ostermeyer G. Die In- 
tervenłion in der Volkerrechtstheo- 
rie und -praxis unter besonderer 
Beriicksichtigung der Staatenpraxis 
des 19. Jahrhunderfs. Wiirzburg 
1939, s. 53. 
4268. Overweg A. B. Oie che- 
mische Waffe und das Volkerrecht. 
Eine rechtshistorische und rechts- 
kritische Studie. Berlin 1937, s. 
. 130. 
4269. O. V. vide Nr. 366. 
4270. Padelford Norman J. 
The International Non-Inłerventioll- 
Agreement and the Spanish Civil 
War. Tl1e Amf'l'ican ]ollrnal of In-
>>>
4271 - 4290 


lernafional LalV 31, s. 578 n. 
Washingłon 1937. 
4271. PadelCOI'd Norman J. 
International Law and diplomacy 
in the Spanish civil strife. New 
York 1939, s. XXVI +710. 
4272. Pakaslahti Aaro. Suo- 
men itsenaisyyden tunnustaminen. 
Asiakirjakokoelma. (Die Anerken- 
nung der Selbststandigkeit Finn- 
lands. Eine Urkundensammlung). 
Helsinki,
 1937, s. XVII + 288. 
4273, Palliel'i Giorgio e Vis- 
mara Giulio vide Nr. 367. 
4274. Paradlsi Bruno. Storia 
dei diritto internaziOllale nel me- 
dio evo. Milano 1940, s. 519. 
4275, Para dis i Bruno. II pro- 
bierno sto rico deI diritto interna- 
zionale. Firenze 1944. 
4276. Paradisi Bruno. L'ami- 
cizia internazionale nel\' alto me- 
dio evo. Saitfi in onore di Confardo 
Ferrini. Milano 1947. 
4277. Pares Richard. Colonial 
blockade and neutral rights, 1739 
-1763. Oxford 1938, s. X + 324. 
4278. Pasquazl Josephus. 
Bellum justum. Acta Congressus 
iuridici internafionalis V, s. 427 
-448. Roma 1937. 
4279. Patijn C. L. De Geschie- 
denis der Japansche Penetratie in 
Mantsjeerije ais volIenrechlelij Pro- 
bleem. (Geschichte der japanischen 
Penetration in der Mcfndschurei 
ais ein v611errechtliches Problem). 
Amsterdam 1937. ' 
4280. Paulłck H. Geschichtli- 
che Entwicklung und rechtłiche 
Grundlage der sog. dauernden Neu- 
tralitat der Schweiz unter beson- 
derer Berficksichtigung der WeIt- 
kriegszeit. Leipzig 1940, s. 204. 
4281. Paulin Charles Oscar. 


I 
A 


237 


European Irealies bearing on the 
his tory of tlte United States and 
its dependenci es. Vol. IV: 1716- 
1815. Washington 1937, s, V III 
+222. 
4282. Peef K. J. Balkanpald 
und Balkanbund. Eine v6Jkerrecht- 
liche Studie. Mfinchen 1937. s. 
X + 105. 
4283. Penesco Alexandre S. 
Les c1auses financieres du traiłe de 
Saint-Germain. en Laye. Paris 1938, 
s. 212. 
4284. Pennisi Pasquale. La 
persona lita inłernaziOllale delia Chie- 
sa cattolica ed ił rapporto giuridico 
łra la Chiesa cattolica e lo Stało 
delia CiUa deI Vaticano. Acta Con- 
gressus iuridici internationalis V, 
s. 1-16. Roma 1937. 
4285. Perkins Dexter. The 
Monroe Docłrine 1867-1907. Bal- 
timore 1937, s. VIII +480. 
4286. pestlc S. Ł. ,,0 dogovo- 
re" Vladimira s vołzskimi Bołgarami 
1006 goda. Weber den Vertrag 
Vladimirs mił den Wolgabulgaren 
vom Jahre 1006). Isforiceskie Zapi- 
ski 18, s. 327-335. Moskva 1946. 
4287. Petraschek K. vide Nr. 
2155. 
4288. Pfenninger H. F. Die 
Bekampfung der "Spanienfahrerei". 
Ein Neułralitatskonflikt zwischen 
den beiden Weltkriegen. Festgabe 
zum 70. Oeburfsfag von Ernst 
Hafler. Bern 1946. 
4289. Pfister Bernhard. Die 
britische I{olonialdiskussion. Zeif- 
schrift flir die gesamfe Staafswis- 
senschaft 99, s. 23- 63. Tfibingen 
1939. 
4290. Pierre Humbel't Ph. 
Le łraitć de combourgeoisie de 
1486 entre Berne et la pr
vote
>>>
238 


4291 - 4304 


de Moutier-Grandval. Acfes de la 
soc;ete jurass;ell11e d'emulation 2 
ser. 41, s. 71-95. Porrenłruy 1937 
(odb. s. IV+25). 
4291. Pink G. P. The Confe- 
rence of ambassadors Paris 1920 
-1931). lis history the theoretical 
aspect of its work, and its place 
in internałional organization. Ge- 
neva 1942, s. 193. 
4292. Pitzorno B. II consolato 
veneziano di Maiorca. Pubblirazio- 
ni delia R. Ulliversitił lii P,wia. 
Studi nelle sciellze giuridiche e 
sociali 22. Pavia 1938. 
4293. PospieszaIski Karol 
Marian. Polska pod niemieckim 
prawem 1939 -1945. (Ziemie Za- 
chodnie). (Poland under German 
Law. The Western Disłrict). Poz- 
nań 1946, s. 279. {Badania nad 
okupacją niemiecką w PolsceT.I.z. IJ. 
4294. Potemkin V, P. Istorija 
Dipłomatii. T. I. Moslva 194 I, s. 
566: T. I!: Dipłomatija v novoe 
vremjd (1872-1919 gg.). Moslcv1 
1945: T. III. Moslva 1946. 
4295. Potemkin V. P. Ge- 
schichłe der Diplomatie. Bd. I. Mo- 
skva 1946: Bd. I!: Die Diplomalie 
der NeulPit 0872 bis 1919). Mo- 
skva 1947, s. 478; BJ. II!: Die 
Diplomałie in der'Periode der Vor- 
bereitung des 7weiten Weltkrieges 
(1919 bis-1939). Moskva 1947 s. 
944. 
4296 Potemkin V. P. Hi.3łoire 
de la Diplornatie. T. I. Moslva 
1946; T. II.: La Diplomalie des 
temps modernes 0872-1919). Mo- 
slva 1948, s. 468; T. II I : O 919 
-1939). {Traduit du rllsse par 
Tarr, B. MełzeO. Paris 1947, s. 909. 
4297. Preuss Lawrence. In- 
ternational Law in the Conslitllłioll 


ol the Lander in the American 
Zone of Germany. Americall lOllr- 
nal of In terna tiana l Law. Washing- 
ton 1947. 
4298. Pl'zezdziecki Renaud. 
Diplomatie et protocole ił la cour 
de Pologne. II. Paris 1937, s. 445. 
4299. Rabi Kurt O. Woodrow 
Wilson und das Selbstbesłimmungs- 
rechl der Volker. Zeitschrift f:/r" 
die gesamte Staatswissenschaft 98, 
s. 585-624; 99, s. 116-1ą7. Tu- 
bingen 1938/1939. 
4300. Radolico Nicoló. Cor- 
so di sloria dei traltati e politica 
intt'rnazionale. Firenze 1938, s. 340, 
430 I. Raestad Arnold. Staters 
op110r efter follretten. (Die Auflo- 
sung der Słaaten nach dem Vol- 
kelTl'cht). Nordisk Tidskrirt for 
infemafional Ref 8, s. 231-237. 
1938. 
4302. Rapaport M. Brestskij 
mir i jego mezdllnarodno-pravovoje 
znacenie. (Df'r Brester Frieden 
und seine inlernationale Bedeułung). 
Problem,' Socialisticeskogo Prava 
Nr. 2, s. 21-40. Moskva 1939. 
4303 Rappard Wiliam Em- 
manuel. (inq sieci es de sĆcllrile 
collecliv
 (1291-1798). Les expe- 
riences de la Suisse sous le rĆ- 
gime des pactes de secours mułuel. 
Geneve 1945. (Publicalion de l'ln- 
stilu! universilaire des hautes Ćludes 
inlernat. Geneve 23). 
4304. Raschhofer Hermann. 
Die tschechoslowakischen Denk- 
schriften fUr die Friedenskonferenz 
von Paris 1919j20 iibersetzt und 
mit einer Einleitung hel'ausgegeben 
von... Berlin 1937, s. XXXI + 331. 
(Beitrage zum auslandischen of- 
fentlichen Recht und Vołkerrecht 
in Berlin, Heft 24).
>>>
..... 


4305 - 4324 


4305. Reading Douglas K. The 
Anglo-Russian commercial Treaty 
ot 1734. New Haven 1938, s. IX 
+337. 
4306. Recueil des traites vide 
Nr. 406. 
4307. Reut-Nicolussi Eduard. 
Das Experiment des Standigen In- 
ternationalen Gerichtshofs. For- 
schungen und Fortschritte 17, s. 
4-5. Berlin 1941. 
4308. Rhode Gotthold. Bran- 
denburg-Preussen und die Protes- 
tanten in Polen 1640-1740. Leipzig 
1941, s. V III + 263. 
4309. Riba Garcia Carlos vide 
Nr. 2182. 
4310. Richthofen Hartmann 
Frh. v. Dcr Suez-Kanal im Welt- 
kriege und in der N aehkriegszeit. 
Eine volkerreehtliehe Studie. 1939, 
s. 89. 
4311. Rieaat. Le probleme de 
Detroits. Revlle Egllptienne de Droit 
International 2. Le (aire 1947. 
4312. RittcrshoferF. Die Ent- 
stehung des Memelgebiets. Berliner 
Monatshefte s. 158-163. 1940. 
4313. Riva G. La questione 
delie zone franehe di Gex e dell' 
Alta Savoia. La sentenza di Territet 
e i suoi effetti eeonomici. Bern 
1940. 
4314. Rogge Heinrich. I{ol- 
lektivsicherheit, Biindnispolitik Vol- 
kerbund. Theorie der nationalen 
und internationalen Sicherheit. Ber- 
lin 1937, s. IX+433. 
4315. Rousseau Charles. Le 
(onflit iłalo-ćthiopien devant le droit 
international. Paris 1938, s. XXIII 
+280. 
4316. Rousseau Charles. Le 
(onflit italo.ethiopien. Revue (je- 


239 


nerale dll droit international pllblic 
3 ser. II, 5. 681-728; 3 ser. 12, 
s, 53-125. Paris 1937/38. 
4317. RUbinstejn N. L. RapalI- 
skij dogovor: (Der Rapallovertrag). 
Istoriceskij Zllrnał Nr. 5, s. 25 - 
34. 1941. 
4318. RUbinstejn N. L, 50- 
vetskaja Rossija i kapitalistiCeskie 
gosudarstva v gody pereehoda ot 
vojny k miru. (Soviet Russia and 
the eapitalist eountries in the years 
o( transition (rom war to peaee). 
Izveslija Akademii Nauk SSSR. 
Seria istorii i fi/osofii IV, Nr. 5. 
Moskva 1947. 
4319. Salem i Leonardo. J trat- 
tati antinapoJeonici dell' I nghilterra 
eon le Due Sicilie 1793-1812. 
Palermo 1937, s. 186. 
4320. Samojlov V, Jz istorii 
snosenij Rossii s Japoniej v XVII 
- XVIII vekaeh. (lur Gesehiehte 
der Beziehungen zwisehen Russ- 
land und Japan im XVII und XVIII. 
Jahrhundert). Istoriceskij Z.urnal 
Nr. 6, s. 103-114. 1940. 
4321. Sandberg Per. F6rdra- 
get i I{edainiani mellan Sverige 
och Utauen 1655. (Der Verłrag in 
Keiniai zwisehen Schweden in U- 
tauen im Jahre 1655). BaJtisk revlI. 
1938. 
4322. Sandberger DietrIch. 
Die Freiheit der Meere, der zwei- 
te Punkt des Prasidenten Wilson 
Die WeJt aIs Qeschichte 4, s. 473 
-501. Stuttgart 1938. 
4323. Sappok Gerhard, Po- 
lens Tributpflichł gegenuber dem 
Deutsehen Reich im 10. Jahrhun- 
dert. Delltsches Archiv fur Landes- 
llnd Volksforschung 5, s. 260- 
270. 1941. 
4324. Satt V. I. Problemy nej-
>>>
240 


4325 - 4343 


traliteta v period vtoroj imperial i- 
stii':eskoj vojny. (Das Problem der 
N eutralitiit wiihrend des zweiten 
imperialistischen Krieges). Tezisll 
dokladov na nauCnoj sessii Char- 
kovskogo ]uridiCeskogo /nstituta 
posvjaSCennoj 20-letnemu jubileju 
/nstifuta (23-24. XII 1940). (Se- 
kcija Teorii i Istorii Prava), s. 11 
-12. Charkov 1940. 
4325. Scelle Georges et Cas- 
sin Rene. Le blocus de Bilbao 
et le droit des gens. ['Ew'ope NOll- 
vel/c. 20, s. 437 n. 1937. 
4326, Schapp HaraId. Die 
Entstehung des polnischen Staates 
am 5. November 1916. Berlin 
1940, s. 99. 
4327. Scheidl F. Die Kriegs- 
gefangenschaU von den iiItesten 
Zeiten bis zur Gegenwart. Eine 
volkorrechtIiche Monographie. Ber- 
lin 1943, s. XX I V + 663. 
4328. Schempp O. Die Neu- 
tralitiit der Schweiz. Zeitschrift 
fUr (jeopolitik 15. Leipzig 1938. 
4329. Schiffer W. L'interpre- 
tation de I'Article 16 du Pacte de 
la Societe des Nations a la lu- 
miere de sa genese. Revue inter- 
nationale francaise dll droit des 
gens 3-e annee. ł. 5. Paris 1938. 
4330. SchilIing Karl. Die Ent- 
stehung des jugoslawischen Staates 
Eine volkerrechłliche Studie. Dres- 
den 1939, s. VII + 167. 
4331. Schindler DietrIch. Vol- 
kerrecht im Biirgerkrieg. Neue 
schweizer Rundschau N. F. 5, s. 
215 n. Ziirich 1937. 
4332. Schindler Dietrich. La 
neutralite suisse de 1920--1938. 
Revue de droit international et de 
legislation comparee, s. 433-472. 
1938. 


4333. Schmidt Giinter. Die 
Abschaffung der Konsulargerichts- 
barkeit in Aegypten. Wiirzburg 
1938, s. VIII+131. 
4334. Schmitt Carl. Der Be- 
griff der Piraterie. Volkerbund und 
Volkerrecht 4, s. 351 n. Berlin 1937. 
4335. SchmItt Carl. Die Wen- 
dung zum diskriminierenden Kriegs- 
begriff. Miinchen 1937. 
4336. Schmitt Carl. fiihrung 
und Hegemonie. Schmol/ers ]ahr- 
buch fiir Oesetzgebung, Verwal- 
tung und Volkswirtschaft im Deu- 
tschen Reiche 69, s. 513-520. 
Miinchen 1939. 
4337. Schmitt Carl. Volker- 
rechłliche Grossraumordnung mit 
Interventionsverbot fUr raumfrem- 
de Miichte. Berlin-Wien 1939. 
4338. Schmitt Carl. Die Auf- 
łosung der europiiischen Ordnung 
im "International Law" 0890- 
1939). Deutsche Rechtswissen- 
schaft, s. 267 n. 1940. 
4339. Schmitt B. E. The an- 
nexation of Bosnia 1908-1909. 
London 1937, s. 264. 
4340. Schmitz E. vide Mako- 
rov A. N. Nr. 4234, 4235. 
4341. Schmitz Ernst. Die Ab- 
machungen von Noyon und Genf 
(14. und 17. September 1937). Zeit- 
schriff flir Offentliches Recht und 
Volkerrecht 8, s. l 22. Berlin 
1938. 
4342. Schmitz Ernst. Die "of- 
fenen Stadł" im geltenden Kriegs- 
rechL Delltsches Recht, Heft 51- 
52, s. 2193-2197. 1940. 
4343. Schmoller v. Der vol- 
kerrechtliche Status der Vereinig- 
ten Staaten nach Inkraftreten des 
Englandhilfegesetzes. Zeitschrift der 


........
>>>
4344 - 4362 


Akademie fUr deutsches Recht s, 
153 n. 1941. 
4344. Schneider Karl Ger- 
hard. Ueberblick uber die Herr- 
schafts- und Rechtsformen des 
franzosischen Vordringens na ch 
Osten in der Zeit von 1550 bis 
1812. Dusseldorf 1938, s. VII + 59. 
4345. Schonenberger K, Die 
schweizerische Neutralitat in Ge- 
schichte und Gegenwart bis Juli 
1940. Einsiedeln 1940. 
4346. Schulte E. vide Kopp 
F. Nr. 4214. 
4347. Schwarz Herbert. Die 
Entwicklung der volkerrechtlichen 
Beziehungen Aethiopiens zu den 
Miichten seit 1885. 1937, s. 76. 
(Abhandlungen aus dem Staats- 
und Verwaltungsrecht mit Ein. 
schluss des Volkerrechts, Heft 58). 
43Q8. Sebilleau Pierre. Le 
Canada et la doctrine de Monroe. 
Etude historique sur I'influence de 
I'imperialisme americain dans I'evo- 
lution de I'Empire britannique. Pa- 
ris 1937, s. VII +219. 
4349. Sepheriadls Sto 'H 1tpW- 
't"fJ Ia'toplxi] fp.r.pcivlall;: a' GlE&VWV 
oup.
a'tl')l,WV OPOOY 1tap01tAtaEOO' auvo- 
pla'KWY f.oar.pw\I xai. W (XvarVOOptO"EOO' 
Ol')l,aloop.ci'toov El' &p"fJaXEY'tly.U' P.WYÓ- 
't'Ij'ta,. IJpa')l,'tlxu 't
!:; 'A')I,aoTjp.ta, 
'A&Tjywv.12 5.42- 50. Athenai 1937. 
4350. Serup Axel. L'Article 
16 du Pacte et son interpretation 
dans le conflit italo.ethiopien. Paris 
1938, s. 227. 
4351. Sester Vernon G. The 
Commercial reciprocity policy of 
the United States 1174-1829. 
Philadelphia 1937, s. XI +305. 
4352. Simons Walter. Burger- 
krieg und Volkerrecht. Zeitschrift 
fUr die gesamte Staatswissenschaft 
97, s. 577 - 599. Tubingen 1937. 


241 


4353, Six F. A. Der Westfa. 
lische Friede von 1648. Deutsche 
T extausgabe. Berlin 1939, s. VIII 
+ 117. 
4354. Smith H. A. The De- 
c1aration of Paris in Modern 
War. The Law CJuarterlll Review 
55, s. 237-249. London 1939, 
4355. Solovjev Aleksandar V. 
Les eh
ments du droit internatio- 
nal dans I'histoire yougoslave. An- 
nuaire lIougoslave de droit inter- 
national 3, s. 3-11. 1937. 
4356. Solovjev Aleksandar V. 
Zametkl o dogovorach Rusi s Gre- 
kami. (Quelques remarques sur 
les traites passes entre les Russes 
et les Grecs). Slavia 15, s. 402 
-417. Praha 1938. 
4357. Sovetsko - Japonskoe 
sogłaSenie ot 31 dekabrja 1939 g. 
(Das sowjetisch.japanische Ueber- 
einkommen vom 3 l. Dezember 
1939). Sobranie postanovlenij i ras- 
porjazenij pravitelstva SSSR 3, s. 
94-96. 1940. 
4358. Spiegel Hans W. vide 
Nr. 2178. 
4359. Spindler Arno. Eine 
Episode aus der Praxis des See- 
kriegsrechts. Nach den Akten des 
fruheren Oberkommandos der Ma- 
rine. Zeitschriff fur auslandisches 
offentliches Recht und Valkerrfłcht 
8, s. 257-262, Berlin 1938. 
4360. Stadtmiiller Georg. Dle 
Dardanellenfrage in Geschichte 
und Gegenwart. Zeitschriff fUr die 
gesamte Staatswissenschaft 101, 
s. 448-470. Tubingen 1941. 
4361. Staedler Erich vide Nr. 
473. 
4362. Staedler Erich. De actio 
communi dividundo aIs juristischer 
Prototyp des Westindien- Verglei-
>>>
242 


4363 - 4379 


ches von 1493/94. Zt, d. Sav. Stift. 
Rom. Abt. 64, s. 275 n. Weimar 
1944. 
4363. Stapel F. W. vide Nr. 
474. 
4364. Stegemann. WeUkrieg 
und Volkerbund. Zeitschriff filr 
offentliches Recht 18, s. 40 l n. Wie n 
1938. 
4365. Steinitz E. von. Waf- 
fenstiIlstand und Friede in den letz. 
ten grossen deutschen Kriegen. 
Wien 1941, s. 118. 
4366. Stern C. v. Ein dunkler 
Punkt im Deutsch-Novgoroder Han- 
delsvertragsentwurf von 1268. Han- 
sische Oeschichtsblatter 62. ]ahrgang 
1937, s. 188-200. Weimar 1938. 
4367. Stoklickaja-Teresko- 
vlc V. Zapadno-evropejskije chro- 
niki XII v. kak istocniki dla istorii 
mezdunarodnych otnosenij. West- 
europaische Chroniken des XII.]hrs. 
ais Quellen zur Geschichte der inter- 
nationalen Beziehungen). Voprosp 
Istor;; z. 4. 1947. 
4368. Stuyt A. M. Survey of 
international arbitrations 1794- 
1938. The Hague 1939, s. XI + 479. 
4369. Swlencickij Ilarion. 
Oie Friedensvertrage der Bulgaren 
und der Russen mit Byzanz. Atti 
dei V Congresso Internazionale di 
Studi Bpzantini, Roma 20 - 26 
settembre 1936, s. 322-326. Roma 
1939. 
4369a. Szemerenyl O. Ver- 
trag des Hethiterkonigs Tudhalija 
IV mit Istarmuwa von Amurru. 
Oriens Antiquus 5-12, s. 113 n. 
1945. 
4370. Tliborsky Ed. Neme- 
ckY nacionalni socialismus a dok- 
trina mezinarodniho prava. (Ocr 
deutsche Ndtionalsozialismus und  


die Doktrin des Volkerrechts). Sbor- 
nik ved pravnich a stalnich 37, 
s. 163-194. Praha 1937. 
4371. Tabouillot Wolfgang 
von. Oie Aufnahme der Volker- 
bundsatzung in den VersaiIler Ver- 
trag. Zeitschrift filr auslandisches 
offentliches Recht und Volkerrecht, 
s. 15-38. Berlin 1937. 
4372. Taubert Siegfrled. Die 
Aalandfrage. Berliner Monatshefte, 
Heft 7. Berlin 1939. 
4373. Telpuchovskij B. Dre- 
vnejsie dogovory russkich knjazej 
s norvezskimi i svedskimi korolja. 
mi. ('Die aUesten Vertrage der rus- 
sischen Ffirsten mit norwegischen 
und schwedischen Konigen). Voen- 
no-istoriceskij zurnał Nr. 3, s. 123 
-133. 1940. 
4374. Temperley RaroI. 00- 
cuments iIIustrating the cession of 
the ]onian Islands to Greece 1848 
-70. ]ournal ot Modern Historp 
9, s. 48-55. Chicago 1937. 
4375. Toscano Mario. La con- 
ferenze di Montreux e la nuova 
Convenzione degli Stretti. Milano 
1938, s. 228. 
4376. Townsend M. The Ger- 
man colonies and the Third Reich. 
Political ScienclI Quarterlp 53, s. 
186n. New York 1938. 
4377. Trajnin I. P. Gitlerov- 
skij voennyj razboj i zakony vojny. 
(Oie Hitlersche Kriegsrauberei und 
die Kriegsregeln). Baku 1944, s. 36. 
4378. Trattatl e convenzioni 
fra iI Regno d'Italia e gli aUri Stati. 
Vol. 48: Ątti e convenzioni dal 
I'aprile al 31 dicembre 1934. Roma 
1937. 
4379. Triepel Heinrich. Dle 
Hegemonie. Ein Buch von ffihren-
>>>
4380 - 4395 


den Staaten. Stuttgart 1938, s. XV 
+586. 
4380. Truckenbrodt W. Deu- 
tschland und der V olkerbund. Die 
Behandlung reichsdeutscher An- 
gelegenheiten im Volkerbundsrat 
von 1920 bis 1939. Essen 1941, 
s. 20. 
4381. Tiircke Kurt Egon Frh. 
von. Vertragsrevision und Minder- 
heitenschutz um den Sandshak von 
Alexandrette. Zeitschriff fUr MIent- 
liches Recht 18, s. 224-248. Wien 
1938. 
4382, Tiircke Kurt Egon Frh. 
von. Die alliierłen und assoziier- 
ten Hauptmachte. Rechtsform einer 
gescheiterten Weltordnung. Berlin 
1942, s. 275. 
4383. Uluots JUrt. Die Ver- 
trage der Esten mit Fremden im 
13. ]h. Dorpat 1937, s. 59. 
4384. Ustel'I E. Prisenrecht im 
16. ]ahrhundert. Zeifschrift fur 
schweizerisches Recht 63, Basel 
1944. 
4385. VaIi Franz. Die Deutsch- 
Oesterreichische Zollunion vor dem 
Standigen Haager Gerichtshof. 1932. 
4386. Valsecchl Franco. La 
mediazione europea e la definizione 
dell' aggressore alla viglia delia 
guerra dei 1859. Roma 1938, s. 
159. 
4387. Van der Linden Her- 
maił. La pretendue infeodation 
du domaine maritime et colonial 
de I'Espagne par Alexandre VI en 
1493. Academie rOJ'ale de Belgique. 
Bul/etin de la Classe des Lettres 
et des Sciences morales et po li- 
tiques 5 ser. 24, s. 425-435. 
Bruxelles 1938. 
4388. Van der Linden Her- 
man. L' intervention pontificale 


243 


dans la delimitation des domaines 
coloniaux et maritimes de la fin 
du XV-e au debut du XVII siecle. 
Revue de droit international et de 
legislation comparl!e 3, s. 519- 
528. Bruxelles 1939. 
4389. Vassill Lucio. Rapporti 
fra i regni barbarici e l'impero 
nella II meta dei V secolo. Nuova 
Rivista Storica 21, s. 51-56. Ve- 
nezia 1937. 
4390. Vedovato G. Note sui 
privilegi capitolari fiorentini dei 
secolo XV. Archivio storico italia- 
no 97, s. 170-190. Firenze 1939. 
4391. Veenendaal Augustus 
Johannes. Het Engels-Nederlands 
Condominium in de Zuidelijke Ne- 
derlanden Tijdens de Spaanse.Suc- 
cessieoorlog. (Das englisch-nieder- 
landische Condominium in den 
Siidniederlanden wahrend des spa- 
nischen Erbfolgekrieges). Utred (s. 
a.), s. 300. 
4392. Vlanello Carlo Anto- 
nio vide Nr. 558. 
4393. Vigrabs J. Latvijas atzisa- 
na "de jure" un uznemsana Tautu 
savieniba. (La reconnaissance "de 
jure" de la Lettonie et son ad mis- 
sion a la Societe des Nations). 
Latvijas Vestures Instituta Zurnals 
2, s. 569- 612. Riga 1938. 
4394. Visscher Paul de. Ene- 
my legislation and judgments in 
liberated Countries. Belgium. ]our- 
nal of Comparative Legislation and 
International Law. Third series. 
Vol. XXIX. Parts III and IV, s. 
46-53. London 1947. 
4395. VlIsslngen Clementł- 
nus. De evolutione definitionis 
iuris gentium. Studium historico- 
iuridicum de doctrina iuris apud 
Auctores Classicos saec. XVI- 
XVIII. Roma 1940, s. 189.
>>>
244 


4396 - 4413 


4396. Vuksan Du
an D. ]edan 
neostvareni savezni ugovor medu 
Crnom Gorom i Engelskom i sud- 
bina Boke. (Ein unbekannter Ver- 
trag zwischen Montenegro und 
England). Zapisi. (jlasnik Cetinskog 
isloriskog Drustva 18, s. 265-272. 
Cetinje 1937. 
4397. Wache Walter. System 
der Pakte. Die politischen Vertra- 
ge der Nachkriegszeit. Berlin 1938, 
s. 425. 
4398. Wache Walter. Die po- 
Iitische Propaganda in den volker- 
rechtlichen Vertragsurkunden der 
Nachkriegszeit. Mifteilungen des 
osterreichischen Instifuts filr (je- 
schichtsforschung, Erg. Bd. 14, s. 
499-512. Innsbruck 1939. 
4399. Walz G. A. Die deutsch- 
polnische Verstandigung zur Min- 
derheitenfrage vom 5. 11. 1937. 
Zeitschrift filr Volkerrecht 22, s. 
395-415. 1938. 
4400. Walz G. A. Infłation im 
Volkerrecht der Nachkriegszeit. 
1939. 
4401. Walz G. A. Staatsvolk 
und Urvolk. Untersuchungen iiber 
die Grundlagen der beiden Volks- 
begriffe und ihre Auswirkung fUr 
die volkerrechtliche Begriffsbildung. 
Zeitschrift filr VOlkerrecht 25, s. 1- 
44. 1941. 
4402. Weber J. P. Probh
mes 
de droit international public poses 
par les guerres civiles. Geneve 1940. 
4403. Wehberg Hans. Das 
Kriegsproblem in der neueren Ent- 
wicklung des Volkerrechts. Frie- 
dens-Warte 38, s. 129-149. 1938. 
4404. Welse Erich. Die Staats- 
vertrage des deutschen Ordens in 
Preussen im 15. ]ahrhundert. Bd. 
I: 1398-1437. 1939, s. 216. 


4405. Werner A. R. La Croix- 
Rouge et les Conventions de Ge- 
neve. 1943. 
4406. Werner GUnther Franz. 
Deutschlands Austritt aus dem Vol- 
kerbund, Eine volkerrechtspolitische 
Abhandlung. Diisseldorf 1937. 
4407. Westmann F. Die Optan- 
tenfrage in Nordschleswig. Der 
Art. 19. des Wiener Vertrages und 
seine DurchfUhrung 1864-1888. 
Zeitschriff der (jesellschaft filr 
Schleswig-holsteinische (jeschichte 
66, s. 190-310. Neumiinster i. H. 
1938. 
4408. Westphalen J. Die Be- 
deutung des Volkerbundgedankens 
fUr die englische Ausserpolitik 1914 
'-1919. Berlin 1942, s. 240. 
4409. Weyer Frantisek. Suk- 
cessorstvi ceskoslovenskoho statu 
a recepcni zakon C. II z r. 1918. 
(Die Nachfolge des tschechoslova- 
kischen Staates und das Ueberlei- 
tungsges
tz Nr. II aus dem ]ahre 
1918. Casopis pro pravni a sta- 
tni vedu 21, s. 1-7. Praha 1938. 
4410. Wickert Lothar. Zu den 
Karthagervertragen. Klio N. F. 13, 
s. 349-364. Leipzig 1938. 
4411. Wilder Jan Antoni. 
Traktat handlowy polsko-pruski 
z roku 1775. Gospodarcze znacze- 
nie utraty dostępu do morza. (Po- 
Iish-Prussian commercial Treaty of 
1775). Warszawa 1937, s. 356. 
(Rozprawy Historyczne Towarzy- 
stwa Naukowego Warszawskiego. 
T. 20, z. 2). 
4412 Wilson Robert W. In- 
ternational Law in the United Sta- 
tes. American ]ournal of Interna- 
tional Law. Washington 1937. 
4413. Winowski Leszek. Sto. 
sunek chrześcijaństwa pierwszych 


, 


)
>>>
4414 - 4424 


, 


wieków do wojny. (Die SteIlung 
des Christentums der erstE'n Jahr- 
hunderte zum Kriege). Lublin ł 947, 
s. 171. 
4414. Wolft E. Aus der engli- 
schen Kriegsgesetzgebung. Schwei- 
zerische ]uristenzeifung 37, s. 61 
-65. 1940. 
4415. Woltner Margarete. 
Zur Frage der Untertanenschaft 
von Westeuropaern in Russland 
bis zur Zeit Peters des Grossen 
einschliesslich. ]ahrbilcher tiir (je- 
schirihte Osteuropas 3, s. 47-60. 
1938. 
4416. Zajączkowski Stani- 
sław. Studia nad procesami Pol- 
ski i Litwy z Zakonem Krzyżackim 
w I. 1420-1423. (Studien zu den 
Prozessen Polens und Litauens 
gegen den I{reuzritterorden in den 
Jahren 1420-1423). Ateneum Wi- 
leńskie 12, s. 282-403. 1937, 
4417. Zbiór traktatów Rzeczy- 
pospolitej Polskiej vide Nr. 594. 
4418. Zeller Gaston. La no. 
tion de neutralite et la naissance 
du droit international moderne. 
VI/I-e Congres International des 
sciences hisforiques Zurich 1938. 
Communications presentees II. (oc 
Bulletin ot the International Com- 
mittee ot Historical Sciences 10, 
s. 328-330). Paris 1938. 


) 


245 


4419. Zeller Gaston. Les re- 
lations internationaux au temps des 
guerres de religion. Revue des 
Cours et Conterences 39. Paris 
1938. 
4420. Zełubovskaja E. A. 
Nemeckie okkupanty vo Francii 
v 1870-1871 gg. (L'occupation 
aIlemande en France 1870-1871). 
Istoriceskie Zapiski 15, s. 180- 
214. Moskva 1945. 
4421. Zenthoter Erich. Zur 
Geschichte des Begriffs der Staats- 
angehorigkeit. Zeulenroda 1937, s. 
68. 
4422. Zietschmann Hanni. 
Die volkerrechtliche Garantie seit 
den Locarnovertragen. Ein Beitrag 
zur Untersuchung moderner vol- 
kerrechtlicher Sicherungsvertrags- 
typen unter Einbeziehung des Kon- 
sultivpakts. Berlin 1938, s. 148. 
4423. Zoelly H. Die inner- 
staatliche Wirkung des Volkerrechts. 
Untersuchungen fiber die theoreti- 
sche Grundlegung und die Ge- 
schichte des Problems. Aarau 1938, 
s. XVIII + 147. 
4424. Zutis F. Russko-eston- 
skie otnosenija v IX-XI V vv. (Rus- 
sisch-estnische Beziehungen im 
IX.- XIV. Jahrhundert). Istorik- 
Marksist Nr. 3, s. 39-56. Moskva 
1940. 


E. I A
(,/
 15
>>>
l 


""""""-
>>>
SPIS RZECZY - T ABLE DES MA TIERS. 


Str. 
Przedmowa .......... V 
Praefatio. . . . . . . . . IX 
I. Źródła - Sources (1-598) 1 
II. Historia i krytyka źródeł - Histoire et critique des sources 
(599-1490) .........,. _ . . . . . . . . .. 32 
III. Literatura prawnicza i jej dziele - La Iitterature iurldlque et 
son histoire (1491-1780) . . . . . . . . . . . 83 
IV. Historia doktryn - Histoire des doctrines (1781-2321) 98 
V. Prawo karne - Droit penal (2322-2587) 128 
VI. Proces - Procedure (2588-2812) . . 143 
VII. Prawo prywatne -- Droit prive: 
1. Ogólne - Generalites (2813-2953) 155 
2. Prawo osobowe i rodzinne - Les personnes et ła familie 
(2954-3222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162 
3. Prawo spadkowe - Les successions et les testaments (3223 
-3350) . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
4. Prawo rzeczowe - Droits reełs (3351-3569) . . . . . .. 184 
5. Zobowiązania - Les obligation3 (3570-3807) . . . . . .. 196 
VIII. Prawo prywatne międzynarodowe - Droit international prive 
(3808-3813a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 
IX. Prawo handlowe - Droił commerciał (3814-3866) 210 
X. Prawo morskie - Droił maritime (3867-3918) . . 214 
XI. Prawo górnicze - Droit minier (3919-3929) . . . 217 
XII. fołkłor prawniczy i archeologia prawnicza - folklore iuridique 
et archeologie iuridique (3930-40115) ......... 218 
XIII. Prawo międzynarodowe - Droit International (4046-4424).. 225 


.......L...
>>>
I 
l 


j 


I 
l
>>>
R. 1 O II S o w s k i G., O pomnikach przedhistorycznych Prus Król
w- 
skich, s. 15-46, tabl. 3. - Kuj o t S., Margrabiowie brandenbur- 
sry w dziejach Pomorza za ksił;cia Mestwina II, s. 47-67. - 
G a p i ń II k i M., O Wyszogrodzic pomorskim i jego położeniu, 
s. 69-74. Toruń 1878 . lVY("1!n;. 
It ! Kuj o t S., O majątkach biskupich na Pomorzu, s. 1-97. - 
O s s o w s kij., Zabytki jc;zyka dawnych Prusaków, s. 99-125. 
- Kuj o t S., Kasztelania Raciążka i Zi
mia Zaborska. Poszuki- 
wania geograficzne, s. 127-136. Toruń 1880 . 
R. 3 Kuj o t S., Toruń, s. 1-113. Toruń 1884 . 
R. 4 P o b ł o c k i G., Mazurzy wschodnio-pruscy. Zapiski o jc;zyku 
i stani
 ich religijno-obyczajowym, s. 11-25. - P o b ł o c k i G., 
Kilka wyrazów kaszubskich, kocicwskich i chełmińskich, s. 26-27. 
- C h o t k o w s k i W., Gospodarstwo społeczno-polityczne pol- 
skie i traktaty handlowe Rzeczypospolitej z mocarstwami roz- 
biorowymi r. 1775 w świ
tle tajnych relacyi dyplomatycznych 
austryackich, s. 28-83. Toruń 1897 . 
R. 5 IŁ C; g o w s k i j.,) Konrad Wallenrod Wielki Mistrz krzyżacki 
w świetle dziejowem i w poemacie Mickiewicza, s. 7-48. - 
IC h u d z i ń s k i A.,J Brodnica mic;dzy 1819 a 1863, s, 49-95. 
Toruń 1898 . 
R. 6 Kar b o w i a k A., Szkoły dy
cezyi chełmiński
j w wiekach śr
d- 
nich, s. 5-123. - F i ja ł e k j., O archidyakonach pomorskich 
i urzc;dnikach biskupich w archidyakonaci
 pomorskim dy
cezyi 
włocławskiej w XII-XV wi
ku, s. 125-172. - G o ł C; b i o w- 
s k i H., Wyrazy rybackie i żeglarski
 u Kaszubów, s. 173-178. 
Toruń 1899 . 
R. 7 Kar b o w i a k A., Materyały do dziejów wychowania i 5zkół 
w ziemi chełmińskiej 1808-1814. Z archiwum Nawrzyńskiego Scza- 
ni
ckich, I. 3-159. Toruń 1900 . 
R. 8 Kro t o w s k i S z kar a d e k K., Sw. Stanisław biskup krakow- 
ski w 
wietle historyografii nowożytnej, s. 3-102. - C h o t- 
k o w s k i W., ..Kr61
wiecka trag
dia", 8. 105-165. - K c: t r z y ń- 
s k i W. t Ludność ziemi chdmiński
j, s. 166-211. Toruń 1901. 


PUBLIKACJE 
WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH, PRAWNICZYCH 
I SPOŁECZNYCH 


ROCZNIKI TOWARZYSTW A NAUKOWEGO W TORUNIU 


] 
l 


- 


Wyczerp. 
Wyczerp, 


WYC!l'rp. 


Wyczerp. 


U'yczerp. 


Wyczerp. 


WycIerp.
>>>
R. 9 Kuj o t S., Kto założył parafi
 w dzisi
jsz
j dyecc:zji chełmiń- 
skiej. Studium historyczne, s. 3-149, mapa. - K c: t r z y ń s k i W., 
Przydomki szlachty pomorskiej, s. 150-165. - C z a p I 
 w s k i P., 
Kasztelania starogardzka czyli zaborska. Studium historyczno- 
geograficzn
, s. 165-171. Toruń 1902 . Wycztfrp. 
R. 10 Kuj o t S., Kto założył parafie w dzisiejszej dy
cezji chełmiń- 
ski
j, (c. d.), s. 1-241. - K C; t r z y ń 8 k i W., Co znaczy nazwa 
Gdańsk? s. 242-245. - K c: t r z y ń s k i W., Przydomki szlachty 
pomorski
j, s. 245-248. - K c: t r z y ń s k i W., Pisarz miejski 
kościerski poetą, s. 248-252. Toruń 1903 . Wyczerp. 
R. II Kuj o t S., Kto założył parafi
 w dzisiejszej dy
cezji chelmiń. 
skiej, cz. II, s. 1-128. - Łoś W., Książe Fryd
ryk Wilhelm 
v. Holstein-B
ck feldmarszałek Fryderyka W-go, gub
rnator Ber- 
lina etc., 1687-1749 i jego polskie stosunki, 8. 129-152. - S e m- 
k o w i c z W., Zagadkowy pierścień średniowieczny, s. 153-161. 
- C h m i e I e c k i K., Wycieczka do grobowisk przedhistorycz- 
nych w powiecie kartuskim, s. 162-176. - N i t s c h K., Patro- 
nimika na -óc, -ic, -
c, w gwarach Prus Zachodnich, s. 177-183. 
- Koś c i ń s k i K., Jnw
ntarz starostwa człuchowskiego z roku 
1748, 8. 18.-245. - Kuj O t S., Numerus Sacerdotum Ecclesia- 
rum Gedan
nsium, cum vetus adhuc floTCret status ant
 Luth
- 
ranismum, s. 246-249. Toruń 1904 . Wyczerp. 
R. 12 Kuj o t S., Kto założył parafi
 w dzisiejszej dyec
zji chdmiń- 
8ki
j, cz. II (c. d.), s. 129-371. - C h m i el e c k i K., Przyczynki 
do archeologii Prus Zachodnich, s. 372-382. - Koś c i ń s k i K., 
Parafia Borzyszkowska w powieci
 człuchowskim w Prusach Za- 
chodnich, wedle zapisków ks. prob. j. Gotfryda Borka, s. 385-432. 
- Kuj o t S., Jeleni
 rogi w kościołach dy
cezji chełmińskiej, 
s. 432-435. - N i t s c h K., Kilka uwag o wpływie zmian głoso- 
wych na typy odmian, s. 436-445. Toruń 1905 . Wyczerp. 
R. 13 K C; t r z y ń s k i W., Pamic;tnik p. Macieja Czygenberg Orłow- 
ski
go o własnej rodzinie i rodach powinowatych (1604-1606). 
8. 3-29. - K C; t r z y ń s k i W., Pamic;tniczek Michała Łasz
w- 
ski ego (około 1627), s. 27-41. - Wo 18 k i W., Opis całey cer
- 
moniy przy ustanowieniu katedry w Pelplinie d. .Ił Aug. 1824, wy- 
dał Kujot S, s. 42-47. - C z'a p l e w s k i P., Wykaz ważniejszych 
materyałów źródłowych do historii Prus Król
wskich zawartych 
w bibliotekach warszawskich, s. 48-64. - C h m i e I 
 c k i K., 
Stare bronzy w zbiorach Tow. Nauk. w Toruniu, tab!. 2, s. 65-80. 
- Koś c i ń s k i K., Parafij a kaszubska Konarzyny, s. 81-160. 
- N i t s c h K., Charakterystyka porównawcza djalektów zachod- 
nio-pruskich, mapa, s. 161-194. - S t e i n b o r n O., Historia 
trądu i trc;dowisk z przyczynkiem o trc;dowiskach na ziemi cheł- 
mińskiej, s. 195-240. - M a r c i n k o w s k i K., Materyały do 
historyi wojen z Krzyżakami (spis sum wypłaconych wojskom 
zacic;żnym), s. 241-259. - M a ń k o w s k i A., Dzi
je drukarstwa 
i piśmiennictwa polskiego w Prusach Zachodnich wraz z 8zcz
gó-
>>>
łową bibliografią druków polskich zachodnio-pruskich, s. 260-299. 
- M a k o w s k i B., Pierwowzory niektórych obrazów pelplińskich, 
s. 300-317. Toruń 1906 . . Wyczerp. 
R. 14 C h m i e I e c k i K., Wykopaliska monet i srebra, Maszenica, Ni
- 
ciszewo, Poczałkowo w świetl
 naj nowszych badań, s. 3-44 
i 2 tabł. - Koś c i ń s k i K., Czy ziemia chełmińska była pier- 
wotnie pruską? s. 45-48 i l mapa. - M a ń k o w s k i A, Dzieje 
drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Prusach Zachodnich wraz 
z szczegółową bibliografią druków polskich zachodnio-pruskich. 
cz. II s. 49-101. - Koś c i ń s k i K.. Człuchów, s. 102-166. 
- N i t s c h K., Charakterystyka dyalektów polskich w Prusiech 
Wschodnich, s. 167-183 i l mapa. - IŁ C; g o w s k i j.,] Pomor- 
skie nazwy osobowe i miejscowe. cz. I s. 184-196. - C h m i e- 
I e c k i K., Cmentarz żarowy z epoki bronzu w Czemlewie, 
8. 197-203. Toruń 1907 Wyn:"p, 
R. J!I Kuj o t S., Czternasty listopada 1308 r. w Pomorzu fldańskim, 
s. 1-120 i 199. - K C; t r z y ń s k i W., Germanizacya Pomorza za 
polskich czasów, 8. 121-125. - S p a n d o w 8 k i P., Stan rzemiosła 
w Prusi
ch Zachodnich w ostatnich dziesic;ciu latach (1R97-1907), 
s. 126-168. - C h m i e I 
 c k i K., Przyczynki do chronologii 
grobów przedhistorycznych w Trzehczu (Prusy Zachodni
), 
s. 169-179, 1 tabł. Toruń 1908 . Wyczerp. 
R. 16 Kuj o t S., ...usque in P ruci am, Studyum nad dokumentami Ka- 
walerów Dobrzyńskich z roku 1228, 8. 3-8 i l mapa. - M a ń- 
k o w s k i A, Dzieje drukarstwa i piśmiennictwa polskiego w Pru- 
siech Zachodnich wraz z szczegółową bibliografią druków pol- 
skich zachodnio-pruskich, 8. 9-57. - Koś c i ń s k i K., Parafia 
Przechlewska w pow. człuchowskim w Prusiech Zachodnich, 
8. 58-83 i l mapa. - N i t s c h K., W sprawi
 nazwy wsi Swor- 
negacie, s. 84-87. - Kuj o t S., Gdzie leżało pierwotnie Chełm- 
no? s. 88-103. - Wizerunek nieszczc;śliwości woyny ...w roku 1806 
y 1807... przez W. Strawisz Wolskiego... opisan
 do roku 1810, 
s. 104-176, wydał S. Kuj ot. - C z a p I e w s k i P., Przeszkody 
w załouniu szkoły katolickiej w Gdańsku pordormacyjnym, 
s. 176-184. - Chmiel
cki K., Trzy cmentarze grobów skrzyn- 
kowych w Żel
wie (pow. wejcherowski), s. 184-192, l tab!. 
Toruń 1909 Wyczerp. 
R.17 Proha8ka A, Rok 1410. Przyczyny wojny, 8. 3-55. 
Kuj o t S., Wojna, 8. 56-378 i 2 mapy. Toruń 19łO . Wyczerp. 
R. 18 Wo I s kiW. z Niestc;powa, Pamic;tnik 1806-1810, s. 3-78. 
M a ń k o w s k i A., Dziej
 drukarstwa i piśmiennictwa polskiego 
w Prusiech Zachodnich wraz z szczegółową bibliografią druków 
polskich zachodnio-pruskich, s. 79-152. - Dokum
nt 1480-1495 
...przywilej na ryc
rski majątek Tyliczki, s. 153-157, wydał 
K [ u j o tJ. - Kuj o t S., Gdzie kończyły Sił; granic
 Elbląga 
r. 1246? 8. 157-159. Toruń 1911 . Wyczerp.
>>>
R. 19 C z a p I 
 w s k i P., Wykaz oficyałów gdańskich i pomorskich 
od 1467-1824, s. 3-128. - N i t s c h K., "Gostycyn" i "Cek- 
cyn", s. 129-136. - P r o h a s k a A, Scibor z Sciborzyc, 
s. 137-208. - S i 
 rak o w s k i A, Pobyt Jana III Sobi
- 
ski
go w Prusiech Królewskich w ł. 1677 i 1678. - M a ń k o w- 
s k i A., Imiona i nazwiska rodzinn
 a nazwy mi
jscowe. 
Przyczynki do g
ll
zy nazw mi
jscowych zachodnio-pruskich 
od 17-19 w., s. 250-274. Toruń 1912 . I. Wyczerp. 
R. 20 Kuj o t S., Dzieje Prus Królewskich, cz. I do r. 1.'109. s. l-J2.1 
i 2 mapy. Toruń 1913 Wyczerp. 
R. 21 Kuj o t S., Dzi
j
 Prus Królewskich, (c. d.) s. 425-822. To- 
ruń 1914 zl 15,75 
R. 22 Kuj o t S., Dzieje Prus Krółewskich, (c. d.), s. 823-1166, 
. wydał po śmierci autora M. Rzewuski. Toruń 1915 . zł 15,75 
R. 2.1 Kuj o t S., Dzieje Prus Królewskich, (c. d.), s. 1169-1278, 
wydał po śmierci autora M. Rzewuski. Toruń 1916 . llJyczerp. 
JI. 
4-25 Kuj o t S., Dzieje Prus Krółewskich. cz. I. Indeks i Rejesir 
wydal Rzewuski M., s. 1281-1556. Toruń 1917-1918 . Wycznp. 
R. 26-28 C z a p I 
 w s k i P., Senatorowie świeccy, podskarbiowi
 
i starostowie Pł-US Królewskich 1454-1772, s. XXIV+232. 
Toruń 1919-1921 . zł 6,- 
R. 29-31 Kuj o t S., Dziej
 Prus Królewskich, cz. II. Pomorze i ziemia 
chełmińska 1309-1380, wydał Mańkowski A., s. 1-367. Toruń 
1922-1924 zł 9,- 
R. 32 M a ń k o w s k i A, Dzieje myśli uniw
rsyteckiej na Pomorzu, 
s. 1-18. - LC;gowski-Nadmorski j., Bóstwa i wie- 
rzenia religijne Słowian lechickich, cz. I, s. 18-102. - K a n- 
t a k K., Kronika Bernardynów toruńskich, s. 103-134. - 
P a n S k 
 P., Chojnice i Człuchów w czasach tzw. reformacji 
i przeciwreformacji, s. 135-184. - F r y d r y c h o w i c z R., 
Dzwony kościelne w diecezji chełmińskiej, 8. 185-215. - 
L C; g a W., Przyczynki do poznania kultury "łużycki
j" na 
Pomorzu, s. 216-158. - M o c a r s k i Z., O książnicy miejskiej 
imienia Kopernika w Toruniu, s. 259-284. - S y d o w M., 
Copernicana u obcych. List Sebastjana Kurza do Karola V, 
s. 284-285. - M o c a r s k i Z., Bibliografia prac Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu (1875-1925), s. 286-315. Toruń 1925 zł 15,- 
R. 33 M a ń k o w s k i A, Prałaci i kanonicy katedralni chełmińscy 
od założenia kapituły do naszych czasów, cz. I, 8. 1-109. - 
B i r k e n m a jer L., Mikołaj Wodka z Kwidzyny zwany 
Altemius, Ickarz i astronom polski XV-go stulecia, s. 110-265. 
- D ą b r o w s k i S., Dawne pi
rniki toruński
, s. 266-.136 
i 8 ił. - F r y d r y c h o w i c z R., Dzwony kościelne w die- 
cezji chełmińskiej, s. 337-488. - P a n s k 
 P., Dopiski do 
rozprawy Chojnic
 i Człuchowo w czasach tzw. reformacji 
i prz
ciwreformacji, l. 489-492. Toruń 1926 . zl 18,- 


.6
>>>
R. S4 


R. 35 


R.36 


R.57 


R. S8 


R. .'19 


R. 4U 
R.41 
R. 42 


R. 43 


R.44 


R. 45-50 
R. 51 z.1 


R. 51 z.2 


R. .'.2 z. l 


R. 52 z. 2 


R. 53 z. 2 


R. 53 z. l 


R.54z.1 


--- 


- 


B i 
 s z k K., Walka Zakonu Krzyżacki
go z Polską o przyna- 
I
żność kościelną archidiakonatu pomorski
go, s. l-53. - 
T Y n c S., Dzi
j
 gimnazjum toruńskiego (1568-1793) 1., 
s. 55-284. - M ań k o w s k i A., Prałaci i kanonicy katedralni 
chełmińscy od załounia kapituły do naszych czas6w, II (dokoń- 
cz
nie), s. 285-424. Toruń 1927 . 
M ą c z y ń s k i T., Kazimierz Rogala Zawadzki, j
go życi
 
i dzieła, s. 1-151. - Ł C; g a W., Kultura Pomorza w
 wczes- 
nem średniowieczu na podstawie wykopalisk, cz. I, s. 153-446. 
Toruń 1929 
M i k u I s k i T., Henryk Chełchowski, kartka z dziejów lite- 
ratury polski
j, XVII w. s. 1-101. - Ł C; g a W., Kultura 
Pomorza w
 wczesnem średniowieczu na podstawie wykopalisk, 
cz. 11, s. 103-468 i 4 mapy. Toruń 1930 . 
C i c h o s z e w s k a H., Cmentarzysko w Pocz
rninie, s. 47 + 
2 ryc. i 16 labł. Toruń 1931 . 
L i e d t k 
 A., Walka ksic;cia Jana Opolskiego, "Kropidły" 
z Krzyżakami w obronie majątkowych praw diec
zji włocław- 
skiej, s. XV+138. Toruń 1932 . 
Wał C; g a S., Dzieje polityczne Torunia u schyłku Rzeczy- 
pospolitej (1724-1793), s. XIII +390 i 6 tabł., t. I. Toruń 19.'1.'1 
nie wyszedł z druku 
nie wyszedł z druku 
G I 
 m a T., Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI 
i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Kr61
wskich, s. 226. 
Toruń 1934 
N o w a k T., Oblc;ż
ni
 Torunia w r. 1658, s. 253 i 7 tabł. + 
3 mapy. Toruń 1936 
G u m o w s k i M., Pi
czc:ci
 i h
rby miast pomorskich, s. 190. 
Toruń 1939 
P a w ł o w s k i B., Warszawa w roku 1809, s. 167. Toruń 1948. 
S I a s k i K., Dzi
j
 Zi
mi Kołobrz
ski
j do czasów j
j g
nna- 
nizacji, s. 116, l mapa. Toruń 1948 
B a r t k o w i a k M., Towarzystwo Jaszczurcz
 w latach 
1397-1437, s. 58. Toruń 1948 . 
O s m 6 ł s k a - P i s kor s k a B., Towarzystwo Pomocy Nauko- 
w
j na Pomorzu, pół wi
ku istnienia i działalności 1848-1898, 
s. 218. Toruń 1948 
C h wal i b i ń s k a j., Ród Prusów w śr
dniowi
czu, s. 176, 
3 mapy. Toruń 1948 
Z d r 6 j k o w s k i Z., "Praktyka kryminalna" Jakuba Czecho- 
wicza, j
j źródła i system na tl
 rozwoju współcz
snego prawa 
karnego Zachodni
j Europy, s. 179, ił. 4. Toruń 1949 . 
T y n c S., Dzieje Gimnazjum toruński
go. Tom II, s. 2.'.6. 
Toruń 1949 
M a t y s i k S., Prawo nadbrz
żn
 (Ius naufragii) Studium 
z historii prawa morski
go, s. 2fi6. Toruń 1950 . 


., 


zł 15,- 


zł 21,- 


zł 21,- 


zł 2,70 


zł 4,.'.0 


zł 30,- 


zł 18,- 
zł 21,- 
zł 19,- 
zł 16,80 
zł 11,.1)5 
zł 4,95 
zł 13,20 
zł 18,90 
zł 12,- 
zł 15,- 
zl 18,-
>>>
R. 54 z.2 L 
 c h i c k a j., Rola dzi
jowa Stanislawa L
szczyński
go oraz 
wybór z j
go pism, s. 176-201. Toruń 1951 . 
R. 56 z. l B i s k u p M., Stosun
k Gdańska do Kazimi
rza Jagiellończyka 
i Polski w okr
si
 wojny l3-letniej (1454-1466), s. 240. Toruń 
1952 
R. 56 z.2 C i 
 ś I akT., Bismarkowska ustawa antysocjalistyczna 
z 21 października 1878 r., s. 178. Toruń 1952 
R. 57 z. l G ł o w a c k i W., Pi
rwszy polski słownik farmaceutyczny 
i j
go autor Paweł Guld
niusz, s. 82 i 4 ił. Toruń 1953 . 
R. 57 z.2 G r u d z i ń s k i T., Bol
sław Szczodry, s. 212. Toruń 1953. 


. 


zł 50,- 


zł 40,- 


zł 20,- 


zł 18,- 
zł 42,- 


W wykazi
 mnIejszym zostały pominic;t
: mat
riały sprawozdawcz
 Towarzystwa 
(R. 1-19) i bibliografia bi
iąca historii Prus i Pomorza (R. 4-19). 


- 
.,"lla'ł 
Q ,I' 


\ 


t 


........
>>>