Księga Adresów Miasta Wilna, Urzędów, Handlu, Przemysłu, Rzemiosł, Wolnych Zawodów, Zakładów Naukowych itp. na rok...

3iblioteka \ 
 
3ł6wna f'" 
 
JMK Toruń 0.3... 1- li u Cj3"" 


ROCZNIK II 


r;f
I

N

 
  

l
 -

 
 - - --- 
!
 
łl
 . 
, ,..;., 
!
 

I
 " -
; . 
!
 

X( @ , 
!( 

l
 _ JL_ _ (


i _ (
 _ '
 . 
ł . ' "__ t!
 

 -
}

 
 

l
 .- -

. 
!( 
LYJ b f 
 

- 
 _ = _ iJ 
" _ 1


' r1 

I( -*"
 - - 
 
r
 

1
 _
I
 
L.l 


 


!!::.i:.!.I
I
I!!.ł 


, 
KSIĘCiA ADRESOW 


MIASTA 
WILNA 


urzędów, handlu, przemysłu, 
rzemiosł, wolnych zawodów, 
zakładów naukowych Itp. 


NA ROK 


1 93' 


. 


- 


Redaktor i w7dawca: Aleksander Makowakł 


-
>>>
- 


.... - lIl/IlIIllIIlIlIlIIlIIl/IlllIIlIIllIIlllIIlllIIlIIll1IllIlIlIIlIlIl/Illrll '1II111!I1II1II1łI1II1!!4111111111111111111111111111111111111111111111111h1I1I1I1UIlIllIllIllIIIb. 

 Zakłady PrzemvsłoCIJe A. M O Z E R i S. ClJie ł 

 w Nowej - Wilejce. 
 
55 Odlewnia żelaza i metali. F a b ryk a haftów. 5 

 Warsztaty mechaniczne. Wytwórnia odzieży. 
 

 JIurtO\ye dzycie umundurowania i odzieży służbowej z własnych i po. 
 

 wierzonych materiałów. Uhrania ochronne. ULl'ftnia szpitalne. 
 

 Tel. Wilno 1ł-48. Nowo. Wilejka 12. 
 

 Informacje w Wilnie: ul. Cicha 5. Tel. 4-05 i 4-1 O. 
 

II "111101111111111111111111/111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 fi 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111111111111111111:1111111111.11111'" 1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 III!:, 
I FabrJyka Wyrobów Koszyka1'skich I 
lWI. SŁONICZA UL.:: :O
U
A
A 5 i 

 poleca. garnitury: miękkie, twarde, salonowe I gabinetowe onz najroz- 
 

 rnaitsze galanterie. HALLO SPORTOWCYI kółka i kije do nart po 
 

 konkurencyjnych cenach, gwarantowane. W dużej ilości większy rabat. 
 

 Fabryka nagrodzona srebrnym i zlotym medalem na Targach Północ" 
 

 n y ch w Wilnie. 
 
= = 
"ą1l1l111l1ll1ll1ll1ll1111111l1U1II1II1II11II1II1II tnłłllllllllllllllllllllllll.1II1II1II1II1II1II1II1111I111I111I1I111I111I1II1II1I1II1II1II1I11I t::mUIIIIIIIIIIIIIIIIII Fr 
rłl


=
 

 ."'ł.ł.ł."",,"ł.!1ł.9'V''V'Vł.'V8 
r - Restaur a cja -
! !ltU[l::

Y:n:alnY[h ! 
B t lenniny[h i napojów chłodzących 1 

 W. Pohulanka 11 ł E T · kO" ł 

J W d " b " d " k 


 ł " Y 4 

 y aJe o la y l 0- 9 ł KIER
WNI!

Ł

'
IEL 
 

 l " lk" 
=
 ł Mag. ł 


 aCJe oraz wsze le 


 = W. Wrześniowski 1 

I napoje wyskokowe. t!
 ł WILNO, P I W N A 7. 4 


 Z" b- t 


 ł L Mf\Gf\ZYN ł 

 a c l s Z Ił e g a l n e y " 
I
 t .
. W i e I k a 50 1 

I B i I a r d. tł
 t I ,rln l 
 II .e (vis !J. vis ratusza) " ł 
! ' Poleca: 
I Bufet obfity" 
ł
 t WODY mineralne 

J Ceny niskie. 
!
 t :, II sztuczne jak: 
 

 
r
 ł - WICHY, EMS i t. p. 4 


m!m

imm!
=

ffi!ii
!imi
!!J .a6.Aa6ł6l1lłlil.u6a11
6a:66a6a

.
>>>
ROCZNIK II 


KSIĘGA ADRESOW 
MIASTA 


'" 


WILNA 


urzędów, handlu, przemysłu, 
rzemiosł, wolnych zawodów, 
zakładów naukowych itp. 


NA ROK 


1 9 3 7 


Redaktor I wydawca: Aleksander Makowski 


...  
.... -
>>>
,--- - 


5.000.000 ADRESÓW 1.500 RÓŻNYCH SERYJ 
DLA CELÓW;{E(Li\:\l )W{Ca Przedsiębiorstw i branż: 
h:mdlowych, przemvslowych i rzemieślniczych. 

 o l n y c h 7: a w o d ó w: a:hv0k
tów. b:.downiczych, inżynie- 
row, lekarzy l t p. P r a c o w n l k 6 w \V S Z Y s t k i c II 
i n s t y t u C y j: palistwowych, s::lmorządowych, społecznych i t p_ 
S p r z e d a je k o m p l e t a m i: ADRESOREKLAMA 
CENTR\LA. ADRESÓW N \ POLSKĘ @ War
za\Va, Boduena 4. Tel. [)OS-l 4. 
Redaklor: Slelan Klimaszewski. 


- 

 


POMOC lNZV NI BRSKA SP: -' Z o. o. 
Warsztaty Elektro-Mechaniczne Wilno, literacki 5. Tel. 17-49. 
Instalacj.e elektryczne.Bu.d0wa: ma
zyn... tr
nsfoJ'matorów, pl'
ekainików, 
wyłącznlkow, reg;.tlatorow, grz0Jrr.likow 
ip... ReperaCja liczników 
ŚWIATŁODRUK ŁADOWANIE RKUMULATORÓW. 


I  


- . 


- - 


ł 


ClJarsztatv 


PaństfJJofJJ!j SzkołV 


Techn itznej 


w WILNIE, ul. Holendernia 12 (tel. 11-92). 


przyjmuj
 wszelkie roboty, wchodzące w zakres: stolarstwa, dokładnej obróbki 
metali, kuźnictwa oraz odlewnictwa żeliwa i metali kolorowych. \Varsztaty 
posia:Iają na składzie rozmaite narzędzia, okucia, zamki i sprzęt spor- 
towy, jak: NARTY, KAJAKI, ŁODZIE ŻACiLOWE i t p. Specjalnością 
warsztatów są maszyny do obróbki lnu, jak: trzepa\..i i międlarki wIg projektów 
uzgodnionych z Lniarską Centralną Stacją Doświadczalną w Wilnie. 


, 


!G)OG)G)@ 


@@@@@I 
.. 


.,1,: 
:..
\
-; 
 
." ..'\o-.. 
?'..... :t'; 
....... 
 
.._' 
I.
:

"j 
 
, 
 

 l, 
,
 , 
u,..
 , 
J.
 
" , 
J  'i91;( 
'.\Ie 
"ł" 


Firma O. M A T K I E W I [ 
 


Wilno, nI, Zamlwwa 12 vis a vis SIWI}ówld. 


poleca zegary i zegarki w wielkim wy- 
borze oraz wyroby jubilerskie według 
najnowszych modeli. 
Tamże pracownia solidnej naprawy 
zegarków, 
- - 


.. 


. 
FABRYKA PERFUf\ 
KOSMETYKÓW 
WILNO 
MIŁOSIERNA 6. 
T e l e f o n 19-59 
Grand Prh avcc 
I\1cJailIe d'Or 
PARIS 1{)27 
Założono w r. 190' 


" 

 ,,, '. 
. , 
- . . 
. 
 AR.
Q MS':'DE:. L'UXE 

 
"'1 ó'} 
w '.(,.1."1 " "'f 


. 


.

 .
 
ł. . -I(J
 ,\) 

... -=:;ł- 


ZbIory Zabezpieczone Ił"'" 


ńJl I+f.? 


.....
>>>
1 


WILNO  


.. 


KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNY 


. 


. 


Z d.tlekiej po,nroki dł:iejowd, w s;Jowiciu legen:ł i po lań ludowych, rozpo 
czyna się historia powstania Wilna. Wilno. jako osada, istniało już - 
naj prawdopodobniej - o wiele wcześniej. Pierwotna ludność Wileńszczyzny 
była ruska, a jak dziś mówimy białoruska. Niektórzy określają, że tu gdzie dziś 
leży Wilno, miało siedziby swoje przed wiekami plemię słowiańskie Wilków 
i że oni to musieli założyć osade. z której Wilno uraslo. Około r. 1320. 
W. Ks. Lit. Giedymin w czasie łowów. odpoczywając na Turzej Górze 
(później Zamkowej) powziął myśl założenia obronnego zamku j obrania 
sobie nowej siedziby na stolicę. Już za panowania jego. miasto wzrasta. 
zaludnia się i zabudowuje. Wskutek tych zasług Giedymina. podanie ludowe 
widzi w nim załotyciela miasta. co wszakte ścisle nie jest. 
Kiedy w r. 1386 ja
iełło wraz z królową Jadwigą ponieśli Chrzest 
L;twie, rozwój Wilna był zapewniony. W następnym roku założone za. 
staje biskupstwo wileńskie. a miasto otrzymuje "prawo magde burskieH. 
Pada ono wprawdzie pastwą potaTu w f. 1399, ale szybko podnosi się 
z upadku i pod opiekuńczymy rządami Jagiellonów do rozkwitu i potęgi 
dochodzi. 
Przełomowe są chwile w dziejach miasta' za czasów Aleksandra Jagiel- 
lończyka. Za namową biskupa wil
ńskiego Tabora opasano całe miasto 
murami obronnymi o pięciu bramach. 
W tym czasie przebudowany zostaje z drewnianego na murowany za- 
mek dolny. Zjawiają się kupcy cudzoziemcy i zakładają domy zajezdne 
w dzielnicy (Niemiecka - Żydowska). Pod dobroczynną opieką króla Zyg- 
munta Augusta miasto ma specjalne pr7ywileje. Wyrastają pałace magnackie 
i ratuSl: wspaniały. Król zakochany w Barharze Radziwiłłównie - wdowie 
po Gasztaldzie, wojewodzie Trockim - czas dłuższy przebywa w Wilnie 
i włesł:cie potajemnym ślubem łączy się z ukochaną w kaplicy Katedry 
Wileńskiej. 
Mądry i dzielny król Stefan Batory funduje Akademię (1579 r.) i usta- 
nawia OJ Trybunał litewski" (1581 r.) Były to najświetniejsze lata rozwoju 
Wilna. Od tej pory zaczyna się stopniowy upadek miasta.  
, 
ł 


.
>>>
,- 


4 


. 


W roku 1610 całe miasto, nie w/łączając królewskiego zamku. pada 
padwą potaru. Królowa Konstancja z maleńkim królewiczem Janem Kazi- 
mierzem z życiem zaledwie uchodzi Dziesięć kościołów i 4700 domów 
niszczy straszny 
ywioł. A w ślad za jedną klęskę idzie druga: głód i m o 
,owe powietrze, dziesiątujące ludność. 
Pół wieku nie upłynęło, kiedy za nieszczęśliwego króla Jana Kazimie. 
rza zwalił się na kraj cały "potop" wojen szwedzkich, moskiewskich, i ko- 
zackich. 
Wódz moskiewski Chowański zdobywa Wilno (1655 r.) i na łup wydaje 
dzikim hordom bezbronne miasto. Osiem dni trwał pożar. 20.000 mieszkań- 
ców wymordowano. a zaraza niemniej bogate zbierała żniwo. Dopiero 
w roku 1660-tym hetman Michał Pac oswobadza Wilno. Nasttjpnic przycho- 
dzą czasy cora"t większegc upadku Rzeczypos!)olitej. Po kraJu przewa laią 
si«= wojska moskiewskie, szwedzkie i saskie, plą irując i rabując wszy stk 9, 
nie wyłączaiąc świątyń. Kroniki z tych smutnych dziejów notują: w roku 
1710 mór. od którego zginęło 35.000 osób. W 1733 r. rzeź moskiewską, 
w czasie której splugawiono relikwie św. Kazimierza i serce W. Ks. Witolda. 
Lata 1706, 1715, 1737, 1741. 1748, 1749, to lata strasznych pata rów. od 
których "zginęło niemal wszystko, co powstało za złotych czasów Jagiel. 
lonó WIO . 
Jednak nie upadło miasto zupełnie. Jui za króla Stanisława Augusta 
mieszczaństwo dochodzi do znacznego dobrobytu. Powstają liczne zakony, 
przebudowują Katedrę i budują obserwatorium przy Akaoemii. Oświatę 
niesie Komisja Edukacyjna. Były to jednak ostatnie czasy. - Wiln('l na 
mocy drugiego rozbioru. przechodzi pod rządy Rosji (1794). - Wpra\ 
W tym te roku wybuchło powstanie i pułk. J. Jasiński opanowuje m: 
ale w parę miesięcy później Moskale doń wracają. a w r. 1795 znosz, 
wet samorząd miejski. 
W roku 1800 na rozkaz cała rozpoczeto burzenie obronnych murów 
miasta. Cudem ocalała od zagłady Ostra Brama. Szereg kościołów 7amic- 
niono na szpitale i więzienia wojskowe. Zamknięto Uniwersytet. 
Krótki pobyt Napoleona. w czasie Wielkiej Wojny francusko-rosyjskie 
w r. 1812 od 28.VI - 16.VII nic dobrego miastu nie przyniósł, jeno rabunk 
i zniszczenia. 
A potem krótkie echa walk o niepodległość. A więc; r. 1831 (powsta- 
nie listopadowe). r. 1839 (kaźń Konarskiego). r. 1863 (powstanie styczniowe 
i bestialstwa Murawiewa zwanego "wieszatielem"). W samym Wilnie stra' 
cono 37 patriotów, tysiące zaś mę
czyzn i kobiet wysyłano stqd na Sybir 
lub w głąb Rosji. W r. 1905 - po przegranej wojnie rosyjsko-japońskiej- 
ukazał się carski "Akt tolerancyjny", Wilno zaczęło się oZywiać. Powstały 
stowarzyszenia polskie, Udzielono koncesji-po 42 latach-na pismo w języku  


.  


. 


f 


fi  


"'--
>>>
5 


. 


polskim ("Kurier Litewski"), a wkrótce otwarto i teatr polski. Miasto roz- 
budowało się, a ludność poważnie wzrosła i sięgała przed r. 1915 do 
200 tysięcy. 
Wojna światowa zastała Wilno walczące o Swe prawa cicho i wytr- 
w.ile. 18 września 1915 r. wkroczyły do miasta wojska niemieckie. Zaczęła 
się okupacja niemiecka, a z nią straszna nędza i głód. W r. 1917 Niemcy 
utworzyli fikcyjne państwo litewskie ze stolicą w Wilnie i powołali do 
źycia rząd p. n. "Taryba". Lecz w końcu grudnia 1918 r. okupanci ustąpili 
z Wilna, a wraz z nimi i "Taryba" przeniosla się do Kowna. 
W Wilnie utworzyła się organizacja wojskowa "Samoobrona Wileńska", 
która usiłuje bronić miasto przed bolszewlk.uni. JednAk zbyt szczupłe były 
siły Samoobrony, aby mogła ona sprostać swemu zadaniu i już 5 stycznia 
1919 r. zajęli miasto bolszewicy. 
W Wielką sobotę, 19 kwietnia 1919 r, ułani pod wodzą pułkownika 
Beliny, a wsparte piechotą L
gionową - wypierają bolszewików z miasta 
i wkraczają do Wilna, a w dwa dni później t. j. 21 kwietnia, entuzjastycznie 
witany, wjeżdża Naczelny Wódz Józef Pilsudski. W Wilnie powstaje "Za- 
rząd Cywilny Ziem Wschodnich". Dnia 11 paźddernika tegoż roku, uro- 
czyście zo
tał otwarty przez Naczel1ika państwa Józefa Piłsudskiego 
Uniwersytet, wskrzeszony po 87 iu Jatach niebytu. 
Zmienne jednak były czasy. Dnia 13 lipca 1920 r., Wilno po raz wtóry 
wpadło w ręce bol
zewjków i dopiero załamanie się frentu bolszewickiego 
pod Warszawą spowodowało, iż nie czując się dość pewnie w Wilnie, od. 
stąpili miasto Litwinom. 
Wyczerpała si
 jednak cierpliwość mieszkańców. Generał Lucjan Żeli 
gowski na czt:le dywizji litewsko. białoruskiej, a z wydatną pomocą ludności 
cywilnej. usuwa 9 października 1920 r. rządy władz kowieńskich i ustanawia 
"Litwę Środkową", która przez usta swych delegatów do ;,Sejmu Orzda- 
iącego" dnia 20 lulego 1922 r., 101 gło3ami, przeciwko 3 em wstrzymującym 
się od głosowania, jednomyślnie wypowiedziała się za przyłączeniem Wileńsz- 
czyzny do Polski. Uchwałę tę, 24 marca tegoż roku zatwierdził "Sejm Us- 
tawodawczy" w Warszawie, a w rok potem "Rada Ambasadorów" uznała 
wschodnie granice państwa polskiego za ustalone. 
Z ostabich wydarzeń najbardziej uwydatniły się: Koronacja cudownego 
obrazu N. M. p. Ostrobramskiej - 2 lipca 1927 r.; 
Wyslawa Regionalna i Targi Północne w r. 1928-powtórzone w latach 
następnych; 
Obchód Jubileusze wy 350-1ecia Uniwersytetu Stefana BatoregC\ w r. 1929; 


. 


a 


---- 


- 


---'111
>>>
(, 


I ostatnio 12 maja 1936 r. - złot.
nie Serca-Syna tej ziemi i Wodza 
Narodu Ś. p. Józefa Piłsudskiego w specjalnie wybudowanym Mauzoleum 
na Rouie, gdzie spoczęło obok prochów Swej Matki - sprowadzonych z 
Litwy w r. 1935. 
Obszar samego miasta wynosi 2.000 ha. Ludność miasta w/g stanu na 
l.X-1934 r. (bez wojska) wynosiła 208.010, Nieruchomości zabudowanych 
w.g stanu na l.VIII-1932 r. było 8.157, w tern: murowanych 1171, miesza- 
nych 1682 oraz drewnianych 5,304. 
Dniami targowemi w Wilnie są wtorki i piątki. Słynne są doroczne 
jarmarki Wileńskie na św. Kazimierza 4.111. św. Jerzego 23.lV, św: Jana 24.VI 
i św. Piotra i Pawła 29.VI. 


Centralne Władze i Urzędy Państwowe 
w Warsza.wie. 


Prezy
cnt Rzeczypospolitej prof. dr. 
Ignacy Mościcki, Zamek. 
Kancelaria cywilna Zamek. Godziny 
przyjęć 13-14 po poł. 
Prezydium Rady Ministrów, Pał\c 
Namiestnikowski Krak. Przedm!c- 
ście 46-48. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
Wierzbowa 1. 
Ministerstwo Spraw Wewnf.:trznych. 
Nowy Swiat 69. 
Ministerstwo Skarbu, Rymarska 3-5 
Ministerstwo Spraw Wojskowvch. 
6- go Si
 rpnia 5. 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Olu. 
ga 7. 
Ministerstwo Wyznań Relig. i Ośw. 
Pub l. Aleja Szucha 25. 
Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych, Pałac Prymasowski, Se 
natouka 15. 


'# 


. 


Ministerstwo Komunikacji i Robót 
Publicznych, Chałubińskego 4. 
Ministerstwo PrzemysIu i Han 
Elektoralna 2. 
Ministerstwo Opieki Spoiec2 
Długa 38-40. 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów, 
Pl. Napoleona 8. 
Generalna Dyrekcja Monopolu Tyto. 
niowego, Nowy Swiat 4. 
Generalna Dyrekcja Monopolu St Ji - 
rytusowego, Leszno 1. 
Generalna Dyrekeja Loterii Paiłst 
wowych, Nalewki 2. 
Nąjwyższa Izba Kontroli PańHwa, 
Zura wia 44. 
Prokuratura Generalna R. P., Ko 
pernika 36 40. 
Najwyższy Trybunał Administracyj- 
ny, Miodowa 22. 


fi I)
>>>
Sąd Najwy:ts2"y, Plac Krasińskich 5. 
Główny Urząd Statystyczny, Al. Je- 
rozolimska 32. 
Główny Zarząd Drukarń Państwo
 
wych, Miodowa 22. 
Główny Urząd Ziemski. Ujazdowa 7. 
Główny Urząd Miar, Elektoralna 2. 
Główny Urząd Probierczy, Złota 22. 
Głów. Urz. Pocztowy Pl. Napoleona 8 
Urz. pożyczek Państw. Senatorska 29. 
Urz. Długów Państw. Rymarska 1. 
Urząd Patentowy, Elektoralna 2. 
Głów. Kom. Policji Plństw,N.swiat 67 
Komenda Straży Granicznej Leszno 
. 


7 
Korpus ochrony Pogranicznej. Cha- 
lubińskiego 36. 
Monitor Polski, Miodowa 22. 
Polska Agencja. Telegr. Królewska 5 
Dliennik Ustaw, Długa 50. 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
\V zajemnych. Kopernika 36-40. 
Ba lk Gosp. Krajow. N. Swiat 11/13 
Bank PolskI, Bielańska 10/12. 
Państw. Bank rolny Nowogródzka 50. 
Poczt. Kasa Oszczędności, Jasna 9. 

1ennica Państwowa, Markowska 18. 
\N ojewództwo, Al. Ujazdowska 5. 
Komisa
iat Rządu, Senatorska 16. 


Zagraniczne Poselstwa i Konsulaty 
w Warszawie  


Apostolska Nuncjatura, Al.Szucha 12. 
Argentyna-Poselstwoi Kons Żabia 4, 
Austria-Poselstwo, Koszykowa 11 b. 
Konsulat, przJ.- poselslwie. 
Belgia-Poselstwo i Konsulat. S to 
Krzyska 25/6. 
Brazylia - Poselstwo, Aleja Róz 5, 
Konsulat. Zgoda 4. 
Bułgaria - Poselstwo i Konsulat, 
Ujazdowska 39. 
Chill- Pcselstwo i Ko lsulat, Moko. 
tOW3ka 14/12. 
Czecho-Słowacja - Peselst. i Kon- 
sulat, Koszykowa 18. 
D ania- Pose Jstwo I I{onsulat, Plac 
Małachowskiego 4. 
Estonia - Poselstwo i Konsulat, 
Aleja Ujazdowska 19-4. 
Finlandia-Pos. i Kons. Plac Napo- 
l
ona 3. 
Francja-Ambas. i Kons. Aleja Rót 2 
Grecja-Poselstwo i Kon..ulat, Mar- 
!lzałkow ska 48/5' 
His7pania-Poselst. Hotel Europejski 
Holandia - Poselstwo i Konsulat, 
Czackiego 9. m. 8. - 
Italia-Ambasada i Konsulat Plac 
Dąbrowskiego 6. 
Ja ponia-Poselstwo, Br. Pierackiego 
10, Konsulat przy poselstwie. 
Jugosławia p. S. H. S. 
Łotwa-Poselstwo i Kons., Szkolna 6. 


" 


.."....-- 


- 


Meks} k- Konsulat, S7.pitalnaS m.1S. 
t-;iemcy - Ambasada i Konsulat. 
Piękna 17. 
Nerwegia -- Poselstwo i Konsulat, 
Br. Pierackiego 3. 
PerSJa-Poselstwo i Konsulat, Kre- 
dy lowa 8. 
Per"u-Konsulat, Obozna 11. 
Portugalia - Poselstwo i Konsulat. 
Br. Pierackiego 14. 
Rosja-p. Zw. Soc. R. R. 
Rumunia- poselstwo, Wiejska 10, 
Konsulat, przy poselstwie. 
S. H. S. (Jugosławia) - Poselstwo, 

 i Konsulat. Ujazdowsl.:a 33. 
I Stany Zjednoczone Amer)'ki Półn. 
Poselstwo, Br. Pierackiego 3. Kon. 
sulat, Jasna 11. 
5lwecia - Poselstwo i Konsulat. 
Królewska 3. 
Szwaicaria- Poselstwo, Smolna 25. 
Konsulat przy Poselstwie. 
TUI'cja - Poselstwo i Konsulat, Szo- 
p
na 
 a. 
Urugwaj-Konsulat. Hortensji 6. 
\X'
g-ry"-Poselslwo i Konsulat, Mo- 
kotowska 48. 
Wielka Brytanla-Amb3sada, Nowy 
Swiat 18, Konsulat, Al. Róz 10. 
Wiochy-p. Italia. 
Związek Socjal. Republik Rad- 
Poselstwo i Kons.. Poznańska 15. 


II 
......
>>>
TARYFA POCZTOWA 


OBRÓT LISTOWY 


KRAJOWY 
I. Kartki poczto we: 


,. I za- 
mieJsc. 
miejsc. 
-- - 


Pojedyńc7e 10 gl-. 11
' I
I-- 
Z odpowiedzią 20 " H.I " 
2. L S t y: 


do wagi 211 g. 1
) " 2!i " 
POUdO 20 2GO g, 30 " fJO n 
" 2i10 - [)oo g. 40 " 7:. " 
" filiO - lUIIO g. 55 " 10(
 " 
" 10ll/l - 20(}1I g. 75 " 175 " 


Wymiary: najwięks7e 10.5X 15 Clll. 
naj mniejsze 7XI0 cm. 


3. Kartki widokowe 


świąteczne oraz bilety wizytowe, zawie- 
rające pozdrowienia, życzenia luh inne 
formułki g-r7eczności, wyrażone najwyżej 
w [) słowach - 5 gr. 


4. D r U ki: 


a) pojedyńr.ze: 
do wagi 20 g. - {) gr. 
ponad 20 g. 50g. - - 10 " 
" 50 g. 100 g. - - 15 " 
" 100 g. 250 g. - - 2:1 " 
" 250 g. - 500 g. - 50 
" 600 g. - 1000 g. - - 60 " 
') " 1000 g. - 2000 g. - -- 70 " 
.) Pojcdyńczo wysyłane tomy. 


l 


b) wysyłane jednocześnie w ilości: 


ponad r,oo - 1000 szt. 70 proc' 
" 1000 - - 5000.. 65 " 
" 5'100 - 10000 " 60 " 
" 10.000 - ,,50.. 
Opiaty jak za dm ki odpowiedniej wagi. 
c) uezadresowe w ilości: 


1.000 - 5.000 szt. Zł. 8.- 
ponad 5.000 -10.000 " 7.50 
10.000 - !i0.0
)0 " " 7.- 
" 
[)O,OOO 100.000 " " 6.50 
" 
" 100.000- " 'I 6. - 
LI) ulutki w iluki: 
1.0n(j - - [).OOO szt. zL 7.- 
ponad [1.000 - 10.000 " " 6.50 
10.000 - 50.000 " 6.- 
50.000 --101.000 " ,. r,.50 
WO.OOO - " " 5.- 
,. 


.) 
.
 
Ul 
h 
.... 

 
'O 
-N 
11 

 
11 
N 


c:; 
.
 
, 


N 


5. 


Próbki towarów: 


do 100 g. 
,,2
,() g. 
ponad 25() g. 


- !iOO g. 


- 10 gr. 
-:?O " 
- 30 ", 


6. Przesyłki mieszane 


(druki prubki Il)war. pap. handl 
pojf'dyńcze) 


dn 100 g. 15 gl". 
punad 1/10 g- - 2W g. 25 " 
" 2fiO g. - SOO g. 50 " 
" ;;00 g_ - 1.000 g. 60 " .
>>>
Zagraniczny 
I. Kartki pocztowe: 


pojedyńcze 30 gr. 
z opłac. odpow. 60 gr_ ., 
do Austrii, CzechoslowacJI, 
i Węgier - 25 gr. 
z odpowiedzią - 50 gr. 
2. L i S t y: 
do 20 g. - - 
za każde dalsze 20 g. 
do Austrii, Czechosłowacji, 
Węgier do 20 g. - 
za każde dalsze 20 g. -- 
Wymiary jak w obrocie 


Rumunii 


- 5:1 gr 
- 30 " 
Rumunii i 
- 45 gr. 
- 30" 
wewnętrznym 


3. D r U k i: 
za każde 50 g. - 10 gr. 
Naj wyższa waga 2 kg. 
Waga pojedYllcZo wysyl. tomów może 
wynosić 3 kg. 
4. Próbki towarów: 


za kazue :10 g. - 


10 gr. 


l\1O
ETY n,OiNH'U linA.1ÓW 


I Nazwa jednostki mone- 
p a ń "


 ' o tamcj i jej p odzial 


Anglia 1 Funt sterl.-20 szyI. (sh) 
l Szyling-12 pensów (ci) 
Austria 1 Szyling - 11'0 groszy 
Belgia 1 Belg-lUO centymów 
Bułgaria 1 Lewa-WC stotinków 
C7echosłow. 1 Kor. czeska-leO hal. 
Dania 1 Kor.duńska-lOu ('el-óW 
E.stonia 1 M.arka est.-l00 fenig. 
Finlandia 1l\larka fińska-HJO penni 
FI"ancja l FI-ank- -1(10 cemymów 
Gdal'isk 1 Gulden-WO fenigów 
Hiszpania 1 Peseta-IDO centymów 
Japonia 1 Yen-lOO senów 
.Jugosławia 1 Dinar- lOO pal-ów 
Litwa 1 Lit 111(\ ccntasow 
Lotwa 1 l_at-lOn centymów 
Niemry 1 l\fal'ka---lOO fonigow 
Polska 1 Złoty- HlO gł-OSZY 
Sowiety 1 Rubel- 10) kopiejek 
RU11lUliia 1 Leja-lOO bani 
51. Zj. A. P. 1 1)0Iar-100 centów 
Szwajcaria l Frank-lOO centymów 
Szwecja 1 Korona lUO oerów 
'Vęgry 1 Pengo-100 halerzy 
Włochy 1 Lir-lOO centesimi 
Kurs-według notowań giełdowych. 


- 


() 
2u gl'. 


najmniej 
Najwyższa waga 50 g. 
5. Papiery handlowe; 
za każde 50 g. 10 
najmniej 50 " 
Najwyższa waga 2 kg. 
Opłaty dodatkowe 


gr. 


wewn. zi'lgr. 
30 gr. 4b gr. 
r.o " 100,. 


Polecenie przesyłek 
Pośpieszne doręcz. 
przes. listowych. 
Za nadanie przes. polec. 
po godz. urz4;d. 
O.. 30" 
Oplata pocztą lotniczą w kraju 
Opłata jak za pl-zesyłki drogą pout. plus 
od kartki 5 gr. 
Za listy: 
do 20 g. 5 gr. 
IW g. 
250 g. 
500 g. 


do 10) g. 10 gr. 
- 2:i0 g. 20 _, 
- 
)OO g. 30 .. 
-1.000 g. 60 " 
ZEGAlt¥ S WIATA 
Gdy w__Ył-!r
z.!l
le j
sf godz.. 
 w po
 
-To w niżej wymienionych krajach 
j
st godzina: 
Afryce połuun. 13 północnej 6 
Afryce pl.-zach.]2 do 82° dlug. zach 7 
Anglii 11 na wybrzeżach 8 
Austrii 12 Łotwie 13 
Algierze 11 Nowej Zelandii 22.30 
Belgii 11 Niemcz«:
h 12 
Bmzylii środk. 8 NonvegI!. 12 
wsch. 9. zach_ 7 Portugah
 11 
Bułgarii 18 Peru 7 
Chili 7 Panamie zach. 7 
Czechoslowacja 12 Rosji 13 
Danii 12 RUl1lunii 13 
Eg-ipc!
 13 St: Zjedn. A P.: 
EstOnII 13 stany zachodUle 4 
Einłandii 13 stany środkowe 6 
Francji 11 stany wschodnie 7 
Hiszyanii 11 stany górskie 5 
.laponii 20 Szwajcarii 12 
.Jugosławii 12 Szwecji 12 
Kanadzie g6rs_ 5 Turcji 12 
Kanadzie: środo 6 WęgrZech 12 
Czas środkowo-europejski w Polsce ob. 
Iicza się wg. poludnika przechod..:ącego 
pl"zez m. Goerlitz (Niemcy) -- jest on 
wcześniejszy o l godzinę od czasu obli- 
czane"'o w Ąnglii, Belgii, Francji, Hisz- 
panii °i Portugalii wg. poiudnika prze- 
chodzącego przez Greenwich(o. Londynu) 


j
>>>
r 


io 


URZĘDY 


WILNO 


WŁADZE 


Ul'ząd Wojewódzki. 
Ul. Magdaleny 2 (Plac Katedralny) 


Godziny przyjęć interesantów od 
10 do 12-ej. 
Wojewoda: Ludwik Bociański- 
tel. 57. 
Wice- Wojewoda:Gintowt-Kazi 
mierz Dziewałtowski-tel. 512 


WYDZIAŁY 


I. Wydział Ogóluy - pok. Naczel 
nika 59, tel. 5.26. 
II, Wydzlal Hezpieczellstwa PubL 
- pok. Nacz. 39, tel. 11, 
IlI. Wydział Samorządu - pok. 
Nacz. 70, tel. 6 34. 
lV. Wy dz. Wojskowy - p.Nacz. 
64, tel. 16 86. 
V. Wydział lto)uidwa i Uef'ol'lJ) 
Rolnych. (Wielka Pohulanb 
24), pok. Nacz. 2 te J. 5,-11. 
VI. WydziałPI'zcmysłu-pok, Nac2.. 
74, tel. 4
50. 
VII. Wydział Komuuikacyjno - nu 
dowlauY-pok, Naczelnika 89, 
tel. 1077. 
VIII. Wydział Pl"Bcy, Opieki i Zdr 
-pok. Nacz, 22, teJ, 10 33. 


l 


. 


. 
I 


URZĘDY 


Przychodnia lekarska dla funkcjo- 
nariusl.ów państwowych 
l. Wiel- 
ka 51, tel. 16-94 czynna od godz. 
9 -lRo30. 
PracownIa Weterynaryjno-Rozpo- 
znawcza. ul. Zygmuntowska 12, 
tel. 14-11. 
Wojewódzkie Biuro do Spraw Finan. 
Rolnych, uJ. Ostrobramska 19, 
tel. 2.27. 
Wojewódzki Urząd Rozjemczy do 
spraw majątkowych posiad, go s- 
podarst. wiejsk.. ulica Ostrobram- 
ska 19, tel. 2 27. 


Stal'ostwo Grodzkie 
Ul. Żeligowskiego 4, tel. 2-25. 
Starosta Grndzki: Tadeusz Wielo- 
wieyski- pok. 2, tel. 2.12. 
Wice-Słal'osta: Józef Czernichowski 
pok. 3, tel. 11-01, 


Stal'ostwo Powiatu 
Wileńsko-Tl'ockie. 


. 


Ul, Subocz 3, tel, 6-12'. 
Starosta Powiatow}: Wiktor f\iedz- 
wiecki tel. 1 06. 
Zastępca Starosty: Bohdan Wendorff 
tel. 1.06. 
Kancelaria: tel. 2,13 g. przyj. 10 12 


-
>>>
URZĘDY 


11 


Okl'ęg. Izba Kontl'oli 
Państwa w Wilnie 
ul. Ad. Mickiewicza Nr. 3. 
Terytorialna Kompetencja Izby:Woie- 
wództwo Wileńskie i Nowogródzkif'. 


Sąd Apelacyjny 
w Wilnie 
ul. Ad. Mickiewicza Nr. 36. 


Sąd Ohl'ęgowy 
w Wilnie 
ul. Ad. Mickiewicza Nr. 36. 
Wydział I (cywilny I instancji). Wy- 
dział /I (Cywilny odwoławczy). 
Wydział III (Karny I instancji). 
Wydział IV 'Karny odwoławczy). 
Wyd7iał V (Karny skarbowy). 
Sąd Grodzki w Wilnie 
ul. 3-go Maja 3, teJ. 2-38 
Sąd Pracy 
Wilno, ul. Zawalna 2. tel. 16 17. 
Notariusze przy Kancelarii Hi- 
potecznej Sądu Ok.'ęgowego 
Buyko Jan p. 20. 
Jundziłł Adam p. 14, tel. 767. 
Rekłajtys Franciszek p. 12, tel. 22-59. 
Szemioth \\ iktor p. 17. 
Notariusze na m. Wilno 
Bohuszewic7 Seweryn, Hetmańska 2, 
tel. 4.88. 
Slczałko Władysław, Wielka 36. 
Ka
iniewicf. Aleksander, Trocka 3. 
Płatakis Józef, Wielka 56. 
Tłumacz przysięgły przy Sądzie 
Okręgowym 
Wierzyński Józef pok. 18. 


Komornicy 
Cichoń Wł. Jezuicka 8. 
Fledziaj J. Ofiarna 2'27. 
Lenartowicz A. Subocz 9 m. 3. 
Leśniewski W. M. Pohulanka 13 m. 2. 
Maciejowski A. Ba7yljańska 4-8. 
Matuchniak W. Zygmuntowska 4- 6 
Mościcki J. Wileńska 25. 
Wawrzewski Z. Jagiellońska 8-23. 


Prokuratura Sądu Okręgowego 
Pokój Prokuratora 113. tel. 2- 35 


PROKURATORIA GENERALNA R. P. 
Oddział w Wilnie 
Uniwersytecka 618, tel. 3, 17.20 i 8-44 
Terytorialna kompetencja oddziału 
Prokuratorii Generalnej w Wilnie 
Woj. Wileńskie. Nowogródzkie, Po
 
leskie i część Białostockiego. 


Komenda Woj. Poli- 
cji Państw. I Ul'ząd 
Śledczy w Wilnie 
Ostrobramska 6. 
Godz. przyjęć u Komendanta Woj. 
Kierowników Referatów 10 - 12, 
Telefony centr. kanc. woj. 13-18 
16-59, 1-34 i 9-67. 
Komenda Policji Państwowej 
m. Wilna. 
ul. S toJańska 3,1.120, 141.217i 302 
Komisariaty P. P. 
I. Zawalna 56, tel. 121. 
II. Beliny 9, tel. 1-22. 
III. Tatarska 2, tel. 1
7. 
IV. Kalwaryjska 84. tel. J 24. 
V. Wiwulskiego 22-10. tel. 128. 
Vi. Zarzecze 21, tel. 126. 
Rezerwa P.P. m. Wilna ul. Gaond 12 
tel. 302.
>>>
11. 


_U
ZĘ
Y 


Rezerwa konna ul. Żeligowskiego 4 
tel. 2-67. 
Posterunki 
l. Kolejowy - Dworzec osobowy 
tel. 123. 
11. Wieś Bołtupie telefon łączy siC; 
przez 124. 
III. Antokolska 74, tel. 125. 
Wartownia P. P. w Kolonii Wllells- 
kiei. tel. 13-59. 
Izba Skarbowa 
Gmach Państw. ul. W. Pohulanka lO, 
konto P. K. O. 38.490. 
Urzędy Skarbowe. 
I. Urząd Skarb. m. Wilna, W. Po. 
hulanka 10 tel. 5 - 59 P. K. O. 
38.314. 
II. Urząd Skarb. m. Wilna-Bazyl 
iańska 4, tel. 231, PKO 38.270. 
111. Urząd Skarb. m. Wilna. Wingry 6. 
tel. 3-33, PKO 38274 
IV. Urząd Skarb. m. Wilna, Razyliań- 
ska 4, tel. 14-31, PK.O. 38.0)3. 
V. Urząd Skarb. m. Wilna. W. Po. 
hulanka 18, tel. 10 - 53, PKO.3831 l. 
Urząd Akcyz j Monop. Państw. m. 
Wilna Zawalna 56, tel. 4-81. 
Urząd Opłat stempl. m. Wilna. W. 
Pohulanka 10, tel. 11-19. 
Urząd Celny 
Ul. Ponarska, Stacja Towarowa tel 40. 
E){spozytul'lt ł f I'z,:d u (
c luego przy 
Urzędzie Poczlowym Wilno 2. 
Dworzec Osobowy tel. 87. 
Ekspozytura celna-Lotnisko w Po- 
rubanku, tel. 80. 
Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego 
ul. Wolana 10, teL 9 32. 
Inspektoraty Szkolne m. Wilna 
pow. Wileńsko..Trockiego 
ul. Portowa 5, tel. 2 52. 


L 


Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ. 
ul. Słowackiego 14 tel. 219 i 220. 
Okręgowa Dyrekcja Poczt i Te- 
legrafów w Wilnie- 
ul. Sadowa 25, tel. 90. 
Urzędy pocztowo-telegraficzne 
w Wilnie. 
Wilno 1-S.to jańska 13- Wielka 1. 
.. 2 -Dworzec Osobowy. 
3-Antokol 25 {agencja}. 
4-Stara 6. 
S-Kalwaryjska 31. 
.. 6-3.go Maja 1. 
.. 7-Zarzec 26. 
" 8-Ponarska 63 (agencja). 
9-W. Pohulanka 31. 
" ID-Zawalna 33. 
Agencja-Koszary I Brygady. 
Pośrednict. Poczt.Wilno Jerozolimka 
Agencja Poczt. Tel. Porubanek. 
" Kolonia'Wileńska. 
" " 


Dyrekcja Lasow Państw. w Wilnie 
Wie;ka 66, tel. 1-45 (ogólny). 
Wileński Okręg Administracji 
Miar 
Trocka to, tel. 7.53. 
Urząd Probierczy w Wilnie 
Trocka lO, tel. 83. 
Archiwum Państwowe w Wilnie 
Słowackie
o 8. tel. 1296. 
Biblioteki Państwowe 
w Wilnie. 


1. Uiblicltc'l,a lTlliwc'l's
'1c'c'I.Il. 
Uniwersytecka 5 tel. 5.69. 
2, Biblioteka Państwowa im. Wrób 
lewskich, Zygmuntowska 2, tel.13-7- 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych 
Wilno, Ad. Mickiewicza 18 tel. 
19-05, 19,06, 19,07,
>>>
URZĘDY 


13 


Wil. Okręg WOjewodzki Związku 
Straży Pożarnych R. P. 
Biuro-gmachu Urzędu Wojewódzkie. 
g0 pok. 95, t...1. 6 82. 
Konsulat lotewski w Wilnie. 
ul. Sierakowskiego 4, tel. 13 34 


Instytucje Samo- 
I'ządowe. 
::\h;isf.mt m. Wilna ul. Dominikań 
ska 2, tel. ogólny 28. 
Prezydent m. Wilna pak. 24 tel. 5 
Pokój Szefa Kancelarji 17, tel. 28 
Ka,celaria sekcji nieruchumości te 
l ef on 6-08. 
Kancelaria wydziału podatkowego 
tel. 17 86. 
Kancelaria wydziału zdrowia i opieki 
społecznej tel. 17 32. 
Kancelaria wydziału kultury i oś. 
wiaty tel. 15-97. 
Kancelaria wydziału techniczncgo 
tel. 21 02. 
Archiwum Miejskie ul. Trocka 14. 
Straż Ogniowa (DominIkańska 2) 
t(' l. 45. 
Pogotowie Ratunkowe tel. 6. 
Izba dezynfekcyjna tel. 22. 
Wydział Ewidencji Ludności z Biu. 
rem Adresowem oraz Meldunko- 
wem Dominikańska 2. 
Centralne Biuro Statystyczne, Do- 
minikańska 2. 
Elektrownia miejska ul, Derewnicka 
2 (Rybaki 14) za W.lią tel. 24. 
Wileńsko-Trocki Powiatowy Zwią- 
zek Samorządowy 
ul. Wileńska 12 tel. główny 105 i 332. 
Izba Przemysłowo-Handlowa 
w Wilnie . 
u". Mickiewicza 32 tel. biura 17-25 
tel. prezesa 6.63. 
Izba Rzemieślnicza w Wilnie 
ul. Gdańska 6 tel. 18.86.  t':ir::: 
...
., 
--- 


- 


Wileńska Izba Rolnicza w Wilnie 
ul. Ofiarna 2 tel. 14-10. 
Zarządy Wyznaniowe 
Kuri
 .Jl(.tl'opolitalna Rzym. Kat 
\Vlleuslill. -ul. Magdaleny 4, td 
Nr. 900. 
Kościoły parafialne 
1) $w. Jl1ua-Ś.to Jańska 2. 
2) Sw. Teresy-Bazyliańska 3. 
przy kościele - Uaplica Ostrob. 
ram!O;lm z cudownym obrazem 
N. lU. P. 
3) Św. Oucbn-.Dominikańska 4. 
4) Wszystkich Swiętych - Zawalna 
Nr. 54. 
5) 
w. Fl'auciszlm (BernardyńskU 

w. Anny 10. 
6) 

. Itafała-Wilkomierska 2. 
7) 
.
. Jal{óbn i ł'ilipa- 3-go Maja. 
8) 5.5. I)iotra i Pawła-Antokol. 
9) Niepok. Pocz
cin N.M.P.-Żubro. 
wa. 
10) $w. 1\likołnja-Św. Mikołaja 6. 
11) Sw. Anuy-Sw. Anny 10. 
12) Najśw. Serc. P. Jezusa-Archa. 
nielska 6. 


Klasztory Męskie 
0.0. Franciszkanów-Trocka H. 
0.0. Jezuitów-Wiełka 58. 
0.0. Bonifratrów-Pl. Napoleona 6. 
Ks. Ks. Misjonarzy-Subocz 18. 
Ks. Ks. Salezjanów-Dobrej Rady 22. 
Klasztory Żeńskie 
1) S. S. Benedyktynek Św. Ignace- 
go 3. 
2) .. Dominikanek - Witebska 
Nr. 2ł. 
3) " 
ernardynek - Przy Kość. 
Sw. Michała, 
4-) .. Wizytek-Rossa 2. 
5) .. Szarytek-Subocz 16. 
6) .. Nazaretanek- Sierakowskie- 
go 13. 


j
>>>
14 


- 


URZĘDY 


7) S. S. Matki B. Miłosierdzia 
Senatorska 25. 
8) "Salezjanek-Stefańska 37. 
9) "Misjonarek-Wielka 40. 
10) IJ Urszulanek-Skopówka 4. 
11) "Misjonarek-Sawicz. 
Konsystorz Prawosławny 
O
trobramska 10, tel. 4-53. 


Cerkwi Prawoaławne 


So!:ór Katedralny, Pr(!czysteński, 
. S tV. Anny J 5. 
S oAf.' Ale ksandra, Słowiańska (Nowy 
. Swiat) 
!jw. Katarzyny, Fabryczna. 
!jw. Mikołaja, Wielka 32. 
Sw. Parasklewy (Pialnickaja) 
Wielka 24. 
Św. Michała, Kalwaryjska 73. 
Św. Jewfrozynii l C t P ł 
men arz rawos. 
Św. Tichoaa f Beliny 21. 
Św. Znamiens
a, Witoldowa 31. 
Św. Michała i Konstantego, W. Po- 
hulanka 29. 


Klasztory Męskie Prawosławne 
Św. Ducha, Ostrobramska tO. 
Św. TróJcy, Odrobr,jmska 9. 
Klasztory Żeńskie Prawoslawne 
Św. Marii Magdaleny, Końska 18-24 
Bierezwleczskij Rożdżestwo - Bogo- 
rodiczn
 j, Ostrobramska 9 m. 11. 
Naczelna Rada 
taroobrzędow. 
ców w Polsce 
ul. Mickiewicza na ID 2, tel 9 -15. 
Cerkiew StaroJbrzędowców im. O- 
pieki Najśw, Panny Marii, ul. Le 
wo-Nowoświecka 2. 


Konsystorz WiI, Ewangielicko-Re- 
formowany 
Zawalna 11. Tel. 5 19. 


L 


Parafia Ewangelicko-Augsburska 
Niemiecka 9. 
Gmina Wyzn. Żydow. w Wilnie 
Orzeszkowej 7, Tel. 11.96. 
DuchDwieństwo Karaimskie 
m. Troki. 
Wyznanie Muzulmańskie 
Muftiat-Zauł. Św, Michalski 5. 
Urzędy Wojskowe i Zakłady 
lnspektor Armii w Wilnie - WilIa 
.Podzamcze*, tel. 16-30. 
Dowódltwo Obszaru Warownego 
Wilno-plac Ignacowski. 
Komenda Miasta Wilna- Tadeusza 
Kościu
'lki 3. tel. łączy 0.0. War. 
P. K. U. Wilno-Miaslo-Wielka 47. 
P. K. U. Wilno. Powiat - Wielka 47. 
Ofic.insp.Garnizonu, T. Kościuszki 3. 
Duszpasterstwo Garnizonu - Plac 
19nacowski., gmach D. O. W. 
Prokuratura przy W. S. Okr. III - 
Subocz 17. 
Wojskowy Sąd Okr.l1ł.-Subocz 17. 
, JJ Re j. ,,- II Ił 
Wojskowe Więzienie ŚJedcze Nr.lII. 
- Kościuszki 10. 
Lek. Insp. Garn.- T. Kościuszki 3. 
Nacz. Lek. Garn.-" " 3. 
" " Wet. Garn. " J. 
S
pital Wojsk. O. W. Antokoł. 
Sapieżyńska. 
Dom Inwalidów-Zawalna l. 
Kasyno Gdrnizon.-Mickiewicza 13 
Ognisko podof. zawod. garniz. Wił. 
- Tatarska 5. 
Stow. "Rodzina Wojskowa" - Mic- 
kiewicza 13. 
Okręgowy Ośrod. W. F. - Ludwi- 
sarska 4. 
Komenda Obw. P. W. - Domini- 
kańska 13, 


i;I ,
>>>
""'- 


HANDEL 


...., 


15 


HANDEL  


Apteki 
Ajzcnsltadt 5. Sapaśników M. S-ka 
Zawalna 41 tel. 7-99. 
Augustowski W. Mickiewicza 10 
tel. 9-98. 
Aug-ustowska J. (dzieri. Sianko) Ki 
jowska 2. 
Chrościcki J. (dzierż. Czapliński) 
Ostrobramska 25. 
Chomiczewski W., (dzieri. R. Berg:: 
man) W. Pohuidnka 25 tel. 16 92. 
Frumkin B.. Niemiecka 23, tel. 3.29. 
Jagiellońska Apteka prow. farm. 
C7.es
awa Nałęcza, Jagiellońska 1. 
tel. 17-27. 
JundLił Mickiewicza 31, tel. 1098. 
Jurkowska J. i Romecki Wileńska 8. 
Miejska Apteka. Wileńska 23, tel. 
290. 
Macielewicz W. i Filemonowicz, 
Wielka 29. 
Mańkowicz M. Piłsudsk.iego 30. 
Narbut Władysław Sto Jańska 2 
tel. 7.62. 
Niel11entowska M. (homeop) Domi. 
nikańska 7. 
Pak A., Antokn'ska 54. 
Rodowicz j., Ostrobramska 4. 
Rostowski A. Kalwaryjska 31. 
Sarola K. Zarzecze 20 tel. 16-73. 
Sokołowski W., Tyzenhauzowska 1. 
Szantyr B. Bruchoński 5., Werki. 


T Llrgiel B. i N. Ch. Przedmiejscy 
Niemiecka 15. tel. 9-22. ' 
Wysocki A.. Wielka 3. tel. 11.99. 
Z -łjączkowski W.. Witoldowa (Zwie- 
r ',yniee) 

 

Szkło Apteczne 
i laboratoryjne 
K. Żuk O W S k i 


Wilno. ul. Dziśnieńska 6. tel. 18-88 


Apteczne składy hurtowe 
Dziedziak Adam, Wielka 44, 
tel. 22 45 
Wirszubski i CzesIi, Niemiecka 22. 
tel. 1099. 


Apteczne i kosmetyclne składy 
detaliczne 
"Favorit" W. Pohulanka 3. 
Frydland S., Wileilska 30. . . 
Jochelson Z. i Joselson M., NIemIec- 
ka 13. 
I Sk ł a d A p t e c z n y 
Z. Joche'son i M. Jose' son 
Wilno, Niemiecka 13. 
- 
"I{osmod", Rudnicka 20. 


,- DOM HA ND LOWY 
II I. 
Jtr
e

lt!!:r
:' !py

. d
!
r
LI I 
L WiIno, Niemiecka 22. Telef. 10-54 i 10-99 
 
L P. K. O. 80.875 
Przy dostaw
ch Instytucjom Pausiw. I Komun.. 
łllzlelamy spet' jalne rabaty
>>>
..- 


16 


HANDEL 


"Kl"Uk" B. Szarakan (narz
dzie fryz- 
jerskie), Niemiecka 8. 
Maszewicki W. Trocka 20. 


I 


NARBUT WŁADYSŁi\ W 
Ś-to Jańska 11. tel. 4-72. 


$Qwes 1., Ostrobramska 8. 
Szambedał J. W. pohulanka 
teJ. 14 89. 


14, 
I I 


I 


Skład Apteczny i perfumerIa 
O. WIDUCZAŃSKL Wilno, 
Niemiecka 3. 


Woskowicz Maria. Wielka Pohulan- 
ka 19, tel. 19-15. 
Zało S., Mickiewicza 42, tel. 20-BI. 
Przedstawicielstwo 
wileńskie 
I skład fabryczny 
'f-wa I'rzemysłu ehemiczno-I"nl.. 
maceutycznego d Magister 
Klawe Sp. Akc. ul. Wileilskn 32 
m. 3 teI.1O.18 


Banki 
Bank Polski-Mickiewi
za 3, teI.2.47. 
Bank Gospod. Kraj.- Sniadeckich 8. 
Bank Rolny Państwowy-W. Pohu- 
lanka 24, tel. 1 99 
Bank Tow. Spółdz.. Sp. Akc. Od- 
dział w Wilnie-Mickiewicza 8. 


Bank Handlowy w Warszawie 
Sp. Alic. 
Oddział w Wilnie-Mickiewicza 17 
Tel. ogólny 5-27, dyr. 1-83, mie8z
 
kanie dyr. 19-61 


Bank ZwiązlUl Spółek Zarohlw- 
wych Sp. Alic. Oddzinł Wileilsld 
Wilno, ul. Mickiewicza 19,-Adres 
teleR"raficzny-NZarobkowy" Tele- 
fon: Dyrekcja 285. Biuro 9-92. Rach. 
czekowy w P.K.O. Nr. 80510. 


Bank'Cukrownictwa- Słowackiego 27 


I Bauk Spóh1zielczy Związliów Ku P c . 
i Przł'Iłl.-Niemiecka 22. 


I CentralnR Kasa S\}Ólcl{ Itolui I 
czych Oddzi:\ł w Wiluic , 
ul. Micki('wicza 28. Tel. 13.65 
I 


, 
...... 


I Centralny. Hauk Ludowy Spół 
dziclui Zydowsliich W Wilnie 
Spółdzielnia z ogr. odp. 
ul. W. Pohulanka 5. Tel. 5.79. 


Chl'ześcijaJisld Baltl{ SI)ółdzielczy 
na Autoiwiu w Wiluic z siedzibą 
Mickiewicza 1. Tel. 18-8l. 
Dom Baukowy UUllimowicz- WieI. 
ka 44. 
linom Unulwwy N. Kle(\k i J.Lcwin 
ILWilno--Wielka 14. Tel. 3 39 i 9-52 


'i 


\ 

 


Dom Uaulw"y 1\1. It)'llłłziuiuoJld i Ii. 
Kaut'm4us-ul. Niemiecka 37. 
Jinsa l{omuualuR 111. Wilna-Mickie- 
wicza 11. Tel. 17-73. Dyr. 15.71 
Lit(\Wskn Spół(iz. Kredyt.- Wielka 
Nr. 12. 
Pierwsza Wił. 'ŻYII. Kasa Poi. Oszcz. 
Rudnicka 7. 
Pocztown Ka
m Oszczędności - 
Mickiewicza 32. tel. 16.41. 


Polski Spółdzielczy 
BAnK RZEMIEŚLnltlY w WILniE 


Sp6ldz. z ograniczoną odpowledzlalnoAclą 
uL Portowa 28. telefon 8-22. 
Przyjmuje wkłady. Udzif'la pożyczek. 
Czynny codz.: 9.11 rano i 5-7 wieczór. 


SI)óltlziolczy Unnl{ Rzemieślu. i KUI}- 
ców Polsldch-Niemiecka 25. 
1'ow. Kre(lytowc m. Wi1ua- Jagiel- 
lońska 14. tel. 18-58. 
Wileński Unul{ Ziemski-Mickiewi- 
cza 8, Tel. 607.
>>>
--, 


HANDEL 


17 


! 


...... ..........................8........_ 
I WILEŃSKI PRYWATNY I 
BANK HANDLOWY 
sp. Akc. zało:l. w 1873 r. I 
'\... Wilno. Mickiewicza 8 
Adres telegraficzny uH 
ndlobank" 
ł Telefony: Dyrekcja 4-08, gIełdowy 8-16. 
ogólny 4-45. Oddziały: Lida. Suwałki 
i Warszawa. 
...............1.. 1 ..... ...... ............ 
Wileńsko Trocki Bank, Wileńska 10. 
Wymiany Kantor B - ci Szeskin 
Wielka 42. 
Wymiany Kantor, Złatin IvI. "Viel. 
ka 21, tel. 9-19. 


.Y', 
,. Baterie 
Trocki Sam uel, Zawalna 14, tel. 14-75 
(hurt). 
Biblioteki 
(Patrz czytelnie i wypożyczalnie). 
Biura: 
podań, podróży, parcelacyjne ID- 
ne-(patrz przemysł). 
Bi:tuterja 
(patrz zegarki i złoto) 


Bła wat i sukno 
"Bławat Polski", Wielka 28. 


............ ..
 .....ł..........ł.... 
 
I "Bławat Polskl"ł 
Wilno. Wielka 28, tel. 15-92 
poleca: wełny na kostiumy, suknie i 
palta dam,kle. MateriałY na nb,.nł.! 
i i palta męskie. Jedwabie na suknie, ł 
ornaty i sztandary w wielkim wyborze 
po cenach konkurencyjnych. 
. I.R..
..'t.................I.....
 ...... 


Zawalna 14 
Wilno 


Brancowska D., Rudnicka 13. 
Brojdo, D., Niemiecka 18. ...................,... ...... ............ 
ID. BROJDO, Niemiecka 18 1 
90 lat istnienia firmy, jest naj- 
I lepszą gwarancją solidności jej 
materiałów. 
Rok Zel. 18ł5. ł 
............ ...... .................J.....
 
Dubicka J., S.ka D./B., Wileńska 33. 
Gelfer G., Niemiecka 35., tel. 11.60 
(hurt). 
Golber A. i Bergen 1., Niemiecka 25. 
Gołub Ch., Wszystkich Św. 7. 
Goldsztejn R. i Ch. Frank, Szawelska e 
Gordon 
I., Niemiecka 26 tel. 306. 
Grynholc J. i F. Ruman6w Ru- 
dnicka 27. ' 
Gurwicz Wull, Zawalna 58. 
Jabłkowscy Br., Mickiewicza 18. 
JankieJewicz Sz. i S-wie, Rudnicka 13. 
Jankowski K., Mickiewicza 21 i Nie- 
miecka 22. 
Kagan Abrąm, Zawalna 32. 
KaSW&D Pejsach, Szawelska 5. 
Kobryński J., Niemiecka 31- 
Kremcr Sz., Niemiecka 27. 
Maćkowiak M, i T. Romailczuk, Wiel- 
ka 47. 


...............T.......................... 
I 
 Sklep Sukienno - Bławatny I 

 M. MaćkOwiak 

 I 
'Z T. ROmańczuk 
ł .
 Wilno. ul. Wielka 47 I 
o b'is a ,is kościoła :św. Kazimierza) 
Z Wybór duży - Ceny nisklel 
........................ ...... .11........ 


SAMUEL TROCKI 


- 
telefon 
17-45 


Przed8tawicieJstwa i składy fabryczne 
CENTRA oraz latarek i żar6wek kieszonkowych. 
mofonowych, szprych i łańcuchów rowerowych. 
R A D lOS P R Z Ę T. 


BATERII 


igieł gra- 


''t' 
\. \J
 
"""=" 


h'" 


-
>>>
18 


HANDEL 


Mokrzycki A., Wielka 50. 
Noz Calel, Niemiecka 19. 
((Suknopol», Wielka 26. 
Zak Chaja, Rudnicka 14. 
Bro6 
Stefanowski E., Ś-to Jańska 8. 
Warszawska S-ka Myśliwska oddz. 
Wileńska 10. 
Zienkiewicz Fr., Ś-to Jańska 9. 
Bro-w-ary i piwo hurt, 
Berger M.-Kw8szelna 17. Tel. 14-95. 
Chojnicki W. (Habcrbusch i Schiele- 
Kopanica 12 Tel. 8.82. 
Goldberg T.-Lelewela l. Tel. 4 ()Q. 
Patasznik T-wo-Jagiellońska 9. 
Rajchel Sz.- Wilkomierska 3. 
«Szopen» - Sierakowskiego 18. Tel. 
6-72. 
Weksle.. J.-Piwna 6. Tel. 3.97. 


............ 
 ........................ 
ł Fabryka Wód Gazowych , . 
I i hurtowy Sklad Piwa 
I M. Bel'gel' 
Wilno, ul. Kwaszelna 17, ł 
tel. 14-95. 
........................ ...... ............ 


Budowlane mat. i leśne 
«Carbomax», Mickiewicza 34, tel. 
20.84. 
Bastuński L., Subocz 8, tel. 13-97, 
«Budopol», Zawalna 32. 
«Centrobud», Zawalna 19. 
«Ceramika» biuro Zawalna 26, tel. 
16-35. 
Chelem J. Spadkobiercy, Końska 16, 
tel. 2-91. 
Cukierman B. J., \V.-Pohulanka 8-a 
tel. 3-25. 


Czerniak B-cia i S.ka, Bazyliańska 6, 
tel. 2-73. 
Gersztejn G. i S - wie Sp., Zawal- 
na 19-b, tel. 706. 
w........a.
....Rr.....& ...... ....ł....... 
I Sprzedaż materiaJów ł 
: leśno-budowlanych i 
I dykty, węgla i drzewa. i 
G, GerszteJn I S - Ulie - SPÓłko 
Wilno, Zawalna 19-b, 
tel. 706, 1001. 
..............,......... ...... ............ 


Ihnatowicz 1., Zawalna 30, tel. 22.13. 
- 
"I. I h n a t o w i c z" 
Okucia, narzędzia i 111ateriały 
budowlane. 
Wilno, Zawalna 30, tel. 22.13. 


Kamiński A., Zawalna 2ł. 
Skład dykt i fornicr6w 
ADOLF KA
nŃSKI 
Wilno, Zawalna 21. 


Jochelson Mones, Mickiewicza 62, 
teJ. 14.83. 
Lederman B. i M., W.-Pohulanka 6. 
Lewin J., Zawalna 37. 


J l
(JJin B i u r o sprzedaży i 
· 
kłady mat. budow- 
lanych VVilno, biuro: Zawalna 44, 
tel. 9.74. Składy: Zawalna 37. 


Lew Ch., Za walna 31, tel. 8 87. 
Fabiyka kafli 
CH. LEW 
w .1aszunach tel. 3. Biuro \Vil- 
no, Zawalna 31., tel 8_87. 


, 
, 


..6.,6.666666111IYlllllliYllu61.16.6.11166611,&lIllIYl1l1lli!illIlI
lIljl!Jillllll!ll.,.e 

 M Gordon " SD Akc Wilno, Nie
iecka 26, 
 
ł " . .. tel. 3 06 . 
4 Poleca największy wybór materiałów męskich i damskich wszyst- t 
ł kich gatunk6w, po najniższych cenach. ł 
............... "IJII'I'."1I!I'n'1!lll" ..I.'V'V..vvv'V'V.V'9VV. 


I 
I
>>>
:-, 


, 


HANDEL 


Malczyk R. i Chajkin J. (fabryka 
kafli), Krakowska 14, tel. 16-72. 
(Progrcss», Zawalna 19, tel. 2-75. 
(Rurosan», Zawalna 36, tel. 17.89. 
Spóldzielnia (Centl'owapno)j 
Zawalna 30-5. 
Szkolnicki K., "'ingł'Y 21, tel. 6.6a. 


.
ła.,.".".""'ł""ł .""' ."I""",, 
ł ,,0 S I K AU I 
Spólka z agI'. odp. 
ł Skup osiki zapalczanej 
i \Vilno, ul. Jagiellońska NI'. 9. ł 
ł Telefon 15-52. 
.........*.............. ...... ............ 


Cegielnie 
Purto Sz., Mysia 23, tel. 2-23. 
(Szeszkinic», Strycharska 28 
Ponary, Cegielnia i zaklady wapien- 
ne. BiUJ'o: Wilno, Piwna 7-4) tel. 
3.77 i 14-43. 
Chirurgiczne 
instrumenty 
Bancewic7. D., JJomiuikańska 7. 
Cukierman l\I., \Vielka 26, tel. 4-37. 
Jakubowski T. - pomoce naukowe, 
ZamkO\'I"a 17. 
J. Sedcrstrem daw. Mieczkowski 
. (pracownia), Uniwcrsytecka 4. 
Zcjmo M., Mickiewicza 24. 


( 
, 


.................. ........................ 
ł NARZĘDZIA CHIRURGICZNE i 
ł f PRZYBORY LEKARSKIE I 
I 
;no
u
 
e
k
2
 t
 
: 
&r JoII ........... ...... . ....".. .... ................... 
Cukiernie 
«.Jugosławia» słodycze wschodnie, 
Mickiewicza 6, tel. 21-46. 
Rudnicki S., Trccka 1 i Mickiewicza 1. 
«Leonarda», .Mickiewicza 27. 
Michniow J., słodycze wschodnie, 
vVielka 52. 


19 


Sztrall B., Mickiewicza 12, tel. 4.51. 
Sztral K., Mickiewicza 22, tel. 4.68. 
Sztral K., 'łvielka 2, tel. 4-67. 
«Turan», Mickiewicza 42, tel. 17.67, 
Zamkowa 8, Za.rzecze 13, Zawalna 
7 i 21. 
il
mm
ml!\i8ll!\i8lml!\i8lli1 

 CUKIERNIA - KAWIARNIA B 
I B. S Z T R A L L A g 

 vVilno. ul. Ad. Mickiewicza 12 
 

 Codziennie koncerty B 

 od godziny 1S-ej. B 
I!Im
I'i!iI

mm
l'ii!iIm
 m1! 
ł..
ł::
.; :l 
poleca swoje własne wyroby pierw- : 
: szorzędnej chałwy oraz wszelkie wy- : 
: roby wschodnie. Napoje-buza, kwas 
' i inne chłodzące orzetwiające. Wytej I 
wspomniana cukiernia produkuje naj- 
lepsze lody rozmaitych gatunk6w. 
Codziennie od godz. 18 koncert 
chóru bałałajkowego. 
............ ...... ........................ 


Cukrów i czekolad;y 
fabr;yki 
"A T LA S P O LU, Zawalna 47 
I Fab ryka Cukrów i Czekolady I 
"A TLASPOL" 
WILNO, UL. ZAWALNA 4 7 
- 
«Chałwo!. T-wo, (fabryka chałwy), 
Kwaszelna 23, tel. 8.80. 
(Extrans) (wytw. soków i cukrów), 
Zawalna 43. 
(Fortuna)!, Metropolitalna 5. 


FRBRYKI1 
CHF\ŁWY WF\FLI 
Stanisła W P I E C Z U L 
Wilno, ul. Trocka 19.
>>>
20 


HANDEL 


- 
, Ff\BRYKf\ C H f\ l W Y 
"G RE KOP O L" 
Wilno, uL Zawalna 48. 


«Jugosławia», Mickiewicza 6, tel. 
21.46. 
Myszkowski J.. Sadowa 6. 
Pieczul Stanisław, Trocka 19. 
Połoński A., Wileńska 42, tel. 12.36. 


fabryka Cukrów i Czekolady 
A. POŁOŃSKI 
Wilno, Wileńska 42, tel. 12.36. 


Sztrall B., Mickiewicza 12, tel. 4-51. 
Sztral K., Wielka 2, tel. 4-67. 
Cz"telnie i W7POŻ"- 
czainie 
Biblioteka miejska I, Ostrobramska 5. 
Biblioteka miejska II, Bonifraterska 8. 
Biblioteka T - wa Pomocy w samo. 
kształceniu im. Tomasza Zana, 
ul. Mickiewicza 28. 
Biblioteka Zarządu Ukręgowego Zw. 
Prac. P. T. i T., Zamkowa 12 m. 3. 
Biblioteka i czytelnia Wił. T-wa Ro- 
syjskiego, Domin
kal'}
k
 13. . 
Nowa WypozyczalnIa kSlązek, Jaglcl. 
lońska 16-9. 
Biblioteka im. Tomasza Zana, J. Ja- 
sińskiego 12. 


.....f.................. ...... ............ 
I Biblioteka Im. Tomasza Zana I 
Wilno, ul. J. Jasińskiego 12. 
Dzieła naukowe. p
dręcz
i
i, litera- 
tura piękna, czasopIsma blezące. Ob- 
szerne sale dO czytania i pracy nau- 
ł kowej dla dorosłych, młodzieży i dzie- ł 
ci. Otwarte w poniedziałki od 13 do 
20 godz. w inne dnie powszednie od 
1 10 do 20 gOdziny. Lektura książek I 
tylko na miejscu w Bibliotece. 
Wypotyczanie do domu w oddz. 
Mickiewicza 28. 
(Czytelnia pp. Żukowskich). 
............ ...... ........................ 


Dewocjonalia 
Buraczewska S., Ostrobramska 12. 
Narkiewicz KlIrolina, Ostrobram. 
ska 17. 
«Oleńka» A. Bajewska, Ostrobram- 
ska 15. 
Sakowicz W., Ostra-Brama 21.. 
Wysocki L., Ostrobramska 8. 
Eksped"c,.jne biura 
Ekspedycja 
fiejska, Dominikańska 
17-5, tel. 9.87. 
Hartwig C. S. A. międzynarod. eks p., 
Stefańska 29. 
Kewes B., Rudnicka 6. 
Kopelowicz L., Kwiatowa 4, tel. 8-39. 
Krupiczowicz Zygmunt, Mickiewi- 
cza 34, tel. 9-53. 
«Obrób, Zawalna 24, tel. 18-90. 
«Spedwiho, Rudnicka 3, tel. 503 
Strakun E., eks. kraj. i zagr. Wiel- 
ka 32, 
«Transport Kresowy», Portowa 5-9 
tel. 23.32. 
W ojewódzki W., Wielka 56. 
Biuro Transportowe 
"Ekspedycja Miejska" 
Wilno, ul. Dóminikańska 17-5, 
tel. 987. 
Przeprowadzki, opa kowanie 
i pl'zechowa
e mebli. 


Elek trotechniczue 
materiał" 
«D Z W O N»). Biuro Elektro i I 
Radiotechniczne L. Wajmana, 
Wilno. ul. Wileńska 21, tel. 655. 
Konto P. K. O. 80.976. 


«ELEKTRON» Zakłady Elektro- 
Radio _ Techniczne w Wilnie, 
W. Pohulanka 2/17 z Zawalnej, 
tel. 14-68. 


«Energia», Trocka 5. 
Girda M., Zamkowa 20.
>>>
HAND EL 


21 


Kacew Ł" Stefańska 3 m. 5, tel. 
t 1-02. 
«Ogniwo» M. Gniadkowski, S-to Jań- 
ska 9, tel. 16-06. 
Polskie Zakłady Philips S. A. oddz. 
Mickiewicza 7. 
«Prądnica», Mickiewicza 56. 


I Skł ady elektro i radiotechniczne 
D. W AJMANA 
Trocka 17, tel. 7.8i. 
P. K. O. 610.84. 


Żejmo Mieczysław, Mickiewicza 24. 

1I11II1II1II11111II1IUIIJ 11II11II11II111111I1111111II11II1II1II1II1II11II1Ię:. 
: :==_ ; == 
 Szur Herman i S-ka 
 
farby i materiały 
elektrotechniczne. 

 Wilno, Niemiecka 3, tel. 11-11. _ 

lIllIIillllllllllllllllllJ ImlllllluIIIIIIUIIIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII{! 


R. SZUR 
materiały elektrotechniczne 
Wilno, Niemiecka 11 
róg- św. Mikołaja l, tel. 11-84. 

 


 Pracowni

I
 

i
 El kt R d . T 
Y(  e ro - a 10 - echniczna 
!
 


 Wł. Szewczenko 
i( 
E
 W . I I W . I ' k 35 


 
I I no, u. ł ens a . 
!
 
 

 
 


...........9......99; 
f skladŁ:at

w

!tech. i 
. Wilno, ul. Stefańska 8 m. 5, 4 
ł tel. 11-02. Konto P.K.O.141.881. ł 
.6666666666666. 


- 


Fajans 
D/H. T. Odyniec wł. I. Malicka 
Wielka 19, Mickiewicza 6, tel 424. 
«Szkłowih), Wszystkich Sw. 5. 


Farb:y 
«Carmin», Wileńska 12. 
«Centrobud», Zawalna 19. 
Jankowski F., ŚW. Jańska 9, tel. 3.96 
«Michał», Św. Jańska 1. 
«Nowe-Źródło» W. Pohulanka 18. 
«Polska Farba); Józef Tomaszewicz, 
Dominikanska li. 
Reszanscy S. i M B-cia, Rudnicka 7. 
Rymaszewski F., Mickiewicza 35, 
tel. 23-56. 
Szur Herman i S-ka, Niemiecka 3, 
tel. H-H. 
Trapuński Aron, Ostrobl'amska 20. 
..Zolin» (fabryka), Szeptyckiego 10. 
I 
iln
Z

;!

bIł. 

e j:: I 
Mikołaja 1 tel. 11-84. 
- 


I 
I_ FabrYka farb, lakierów, emali
 1 
kolorowych i pohostów. 
inż. chem. Z Słuchockiej. 
"Z O L I N" 
Wilno. uJ. Szeptyckiego 10. 


SKLEP FARB 
F. Rymaszewski 
Wilno ul. Mickiewicza 35 
tel. 2:J-56 


Skład Farb anilinowych i Olej- I 
nych oraz tapet 
A. SZOAO 
Wilno, Stcfańska 9 (dom własny) 
- 


Futra 
Fajn Ch., Niemiecka 26, tel. 2.51 
Fin Samuel, Niemiecka 20, tel. 3.38 
«Futropol», Wielka 4.7. tel. 19.26. 


-
>>>
- 


HANDEL 


22 


Gitel M. S-ka, Niemiecka 31. 
Kapelusznik J., Niemiecka 29. 
«La Fourrure» (hurt), Wielka 56, 
tel. 21-84. 


SKŁAD FUTER 
Ł. ŁOPUSZf\ŃSKI 
Wilno, Zamkowa 4. Firma 
chrześcijarlska 


PorudomiIiscy .B-cia Niemiecka 28. 
Szczurski W. Sw. Jańska 7. 
«(Tanio pol», Wielka 15. 
TrachtenbeJ.g B-cia, Wielka 39. 
Wiśnicwski S., Królewska 1, 
tel. 20.70. 
Zlatkowicz 
1. i S-ka, Niemiecka 33. 


Galanteria 
(hurt) 
Frliczka Franciszek, Zamkowa 9, 
tel. 6-M). 
Zajdsznur Zelman, Zawalna 52 tel. 948. 

II 1II11II1I11II11II11I1II11I1I1II11II11II1II1II1II11II11II1II1II11II1II11II1i!:, 

 Hurtowy Sklad Galanterii 
 

 i trykotaży 
 
I Zelman Zajd sznur I 

 Wilno, Zawalna 52, tel. 9-48 
 

llllIIlIllllIlIIlllIIlIlIIllIIlIIllIIl/lIlIIlllIIlllIIlIl/rAllllllllllllllłJFr 


Galanteria i tr7kotaie 
Bloch - Skalski, Rudnicka 17, Wi. 
leńska 16. 
Bruk Ch., Nicmiecka 37. 
Bracia Jabłkowscy, Mickiewicza 18. 
Franciszek Fl'liczk II , Zamkowa 9, 
tel. 6-46. 


Polska Składnica Galanteryjno 
franciszek Frliczka 
Wilno, ul. Zamkowa 9, tel. 6-4.6 


Frliczka Jan, Wielka 11 i Ś-to Jarl. 
ska 6. 


Polski sklep galanterii I 
i trykotazy 
jan Frliczka 
Wielka \1, $.'0 Jańska 6- 
- 


Kagan L., Zawalna 41. 
Kagan L., Ostrobramska 8 
Klodecki J., Zamkowa 17. 
Kowarski Jzaak, Rndnicka 7. 
"Labol'l), Rudnicka 4. 
Lewin Z., Rudnicka 9/1 t. 
«(Mezoh I. Kemach, Rudnicka 25. 
Nowicki W., \iVielka 30. 
OszClian R., Rudnicka t 3. 
Rajz C. i Jeruzalims
i A.t 
udnicka 6. 
Segal Bracia, Rudmcka 10. 
.:!III IliIIllUlIII/IIIIIIIII! tlllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllltnltlł1;a 

 Galanteria i Try:iOtaże 
 
! BRACIA SEGAL I 
_ Wilno, Rudnicka 16, tel. 1 O-50 
 

u '1IIIIII5I1tIlJtllllllllllllllllUlIIlIIlIIlIlIIlIIl/lllliłlUlillm:tt lir; 
Stadion, Wielka 34. 
«Trykot Polski», \Vilcńska 13. 
T-wo fabrykacji fil'anC'k. tiulu i ko- 
ronek. Szlenkier, Gettlich i S-ka 
S. A. Oddz. \Vileńska 30-15, 
Zajdsznm A., StefaIiska 1, tel. 19-5'.. 
Jjim!im!lm\'i:!:11!1m

11\!'J1
I'i:!'iiI

lIi!:iIiI 
I Towary Galanteryjne, 
 
I Te} kotaże i Cerata I 

 A B R A 11 IAJDSZnUR 
 
R Wilno, Stefańska 1, tel. 19-54 I 
Ii
M:oo
ml!l 
.:!IJlIIIIIIIIII/IllIlIlIlIUIIlIllIUIIIIIIIIIIIIIIIIII5II\IIIIIIIIUlIllIllIIli!:, 
= Galanteria, Trykotaże, Bielizna 
 
c. Rajz i A. Jeruzałirnski 
Wilno, Rudnick
 6. 

 Ceny stałe. _ 

IJIIIIIIIIIIIIIJJIllIllIIlIllIllIIllIlIlIllIIUII! JUUlllllllllllmllJm Nr;
>>>
.., 


HANDEL 


23 


.66.1II!II:.66661111!111.1III!iI:4666. 

 Fabryka Trykotaży ł 
48ło ch-Skolski. 
4 Wilno, Rudnicka 17, ł 
ot filia: Wileńska 16 .. 
4 Ceny fabryczne. ł 
.......'9'9..........'9. 


.ii':'!m. 
t.!:

 M ;azyn ;;;;; ;kcji 

tł
 

 HLouvre" 
 

I
 wł. M. FRYDMAN 
I( 

r
 Wilno, uJ. Trocka 8. 
r
 
.
. 


Gumowe w"rob", 
cerata i linoleum 
Angielsko-polski przem. gum. «Gent- 
leman», Niemiecka 22. 
«Ardal» Przem. Gum. oddz., \'Viel- 
ka 56, tel. 20 15. 
«Artrubber», Wielka 15, tej. 18.67. 
Brojdo N" Rudnicka 6, tel. 19 28. 
«Ceratgull1», Rudnicka 2. 
ldelson S., Niemiecka 20, teJ. 16-18. 
Jakimowski M., «Wudeta», Rudni. 
cka 1 t. 
Rymkiewicz A., Mickiewicza 9. 
Schweikert F. W. Sp. Akc. oddz. 
Niemiecka 31. 
«Teka», Rudnicka 2. 


000000000000000000000000000000000000000000 
o o 

 Simon Idelson 
 
g Wilr.o, NiemIecka 20, tel. 16-18 g 

 Skład pokryć meblowych, dy- g 
8 wal1ÓW, fiJ'anek, ceraty, lino- 8 
g leum, brezentów, płótna oraz g 
g przyborów tapicerskich i deko- g 
g racyjnych. g 
o o 
oooooooooooooooooooocoooooooocoocoocoooooo 


Herbata i kawa 


Uznana za zajJepszą 
,.Herbata" Z Kopernikiem" 
oddz. w Wilnie, Mickiewicza 21, 
hurt tel. 22-83 detal 


- 
JULIUSZ MEINL 
Import kawy i herbaty S. A. 
Wilno, Mickiewicza 22, 
tel. 23.86. 


. 


Hotele 


«Anglia», Kwiatowa 7, tel. 16-67. 


I HOTEL "BELGI 
"Vilno, Szopena 5, 
tel. 9-30. 


F\" 


(Bristoh, Mickiewicza 22. 
(Europa», Dominikańska 1, tel. 5.48. 
«Grand Hotel», Trocka 2. 
«Georges», Mickiewicza 20, tel. 4-84 
i 15-09. 


"HOTEL PENSJO N F\ T" 
WHno, uJ. Mickiewicza 19 m. 23 
tel. 17.03. 


(Italia», wl. Ż. Lewin, Wielka 49, 
tel. 2-55. 
«Polonia», Wielka 44, tel. 7-16. 


- 
PIERWSZORZĘDNY HOTEL 
"S O KOŁ O W S K l" 
Wilno, Niemiecka l. tel. 12-26, 
poleca wygodne i słoneczne pokoje. 
Przy hotelu łazienka. 


Instrument7 muZ7czne 
(fortepiany, pianina i inne). 
Abelow II., Niemiecka 22-19. 
Dzieszkin Mikołaj, Witoldowa 42- 6, 
tel. 22-71. 
Gierwiatowski W., Wileńska 25-12. 
Mańska M., Stefańska 18. 
Riwkes B.cia, Zawalna 14, (hurt). 
Zajewski 1\1., \-Yileńska 27 m. 4. 


-
>>>
24 


HANDEL 


Itanaliz.-wodociąg. tnat. 


'........... ...... ........................ 
ł Firma chrześcijańska I 
ł HR U I' O S a nt. ł 
I Wilno, Zawalna 36. tel. t 1.89. ' 
Wanny, zlewy, klozety, krany, 
rury kanalizacyjne i wodocią- 
gowe. 
4........... ...
 ....,................... 
Sl.kolnicki J., Wingry 21, tel. 6.69. 
Kapelusze datnskie 
(jDrażnina", Jezuicka 6. 
«Fanni», Dominikańska 8. 
.Gieniall Szames, Wileńska 
. 
ulda. Moison, Wileńska 14. 
Milch B., Niemieck:\ 12. 
Stawska W. f 'Vileńska 32. 
Wolejko Z., Wileńska 10. 
Kapelusze i czapki 
tnęskie 
B-cia Jablkowscy, Mickiewicza 1ft 
Derczański R., Niemiecka 35. 
«Ekonomia W ojskowa". Wielka 29. 
Kapelusznik J., Niemiecka 29. 
Lam Roman (odświeżanie) Ostro- 
bramska 13. 
Mieszkowski K, Mickiewicza t. 
Milch B.. Niemiecka 12. 


I 


Polska Pracownia Czapek 
i Kapeluszy 
Z, Wolejko 
Wilno, Wileńska 10. 


Kąpiele 
Agrest A. - l\Iostowa 13. 
Kantorowicz C.-Tl'Ocka 20 tel. 12-69. 
.Laźnia AntoL::olsku - Antokol 56. 
Sokołowski A. - Tatarska 13. 
e:Strauss» - Poplawska 3. 
Tyszkiewicz A. - Stefańska 29. 
Kina 
«CasinoJt - \Vielka 47, tol. 17-44. 


«Helios Ił - Wileńska 38. 
(,Lux» - Mickiewicza 11. 
«Mars», Ostrobramska 5. 
«Ognisko» - Kolejowa 19. 
(,Pan» - Wielka 42. 
«Światowid» - Mickiewicza 9. 
« Wir)) - Wielka 25. 


Kolektur7 loterii Pań- 
stwowej 
Gorzuchowski K. Zamkowa 9. 


Kolektura Loterii Paf1stwowej 
..Droga do Szczęścia" 
Wielka 44. tel. 4-25 
Mickiewicza ID, tel. 13-58. 


I 


Fajnsztejn A., Zawalna 15, tel. 12-73. 
Szeskin n. cia, Wielka 40. 
Kolektura Loterii Państwowej I 
Ą. Wo I a ń s k a 
Wilno, VVielka 6, tel. 11.06. 


Zajączkowski A.. Wileńska 42. 
Złatin M., Wielka 2 t. tel. 9-19. 


KOtnisowe skład". 
Ajzensztat W., Zawalna 45, tel 10-89. 
Joselzon B. (tow. kolonj.), Rudnicka 
25, tel. 6-30. 
Luric I. (tow. kolon) «Stella» Rud- 
nicka 27, tel 10-83. 
«Neutrah) Kwiatowa 2, tel 7-28. 

"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11I1I1It1l1l1l1ll1l1ll11ll1ll1l1ll1ll1ll1ll11ll11
 
- «W. AJZENSZTAT)) - 
Przedsiębiorstwo Handl.-Komisowe 
Sp. inż J. Kapłan i A Dawidowicz 
Wilno. Zawalna Nr. 45 
Telefony: 10-89. 11-70 po godz. biur. _ 
Surowce i pÓłprodukty dla fabryk 
mydła. garbarni i przemysłu cukier- 
niczego. 
000000 

 Gazy przemysłowe oraz materiały do 
S spawania i ci
cia metali. - 

lllIlIlIIlIlIlImllllllllllllllllllllllllllllllll UlRlUIllIllIlIllIUUUf! 


...l_
>>>
-, 


HANDEL 


25 


- 
Sklep korków 
dodatków do wyr. lemoniady 
1\1. JA WNOWICZ 
Wilno. Zawalna 41. 


Konfakcja damska 
«Elwira», Wileńska 16. 
«Erzeb, Wileńska 2. 


I 


Pracownia gorsetów i pasów 
"Janina" 
Wilno, S-to Jańska 2. 
poleca najnowsze modele. 


«Lizette», WieU,a 32. 
«Louvre)) Trocka 8. 
«Maria», Wileńska 42. 
«Salon Pani), Trocka 20. 
Stawska W. Wileńska 32. 
Sznajderowa Sz. Mickiewicza 22-a 
m.31. 


Salon Gorsetów 
HJeanette" 
Najnowsze modele paryskie. 
Wilno, Mickiewicza 15 m. 22. 


Konfekcja dziecięca 


KONfEKCJf\ DZIEClĘCf\ 
"BOBO"" 
\Vilno. Mickiewicza 29. 


KONfEKCJF\ DZIECIĘCf\ 
,.LILr" 
Wilno, ul. Niemiecka 31. 


Księgarnie 
«Alfa), Księgarnia i Antykwarnia, 
Wielka 16. 
Arct M., Zakł. Wydawnicze Sp. Akc. 
oddz. Sawicz 11 m. 8. 
Baruchina M., Antykw., Portowa 3.  


DORŻVNKIEWICZ 
ANTYKW. NAUKOWY 
Wilno, \Vielka 9. 


Funk T., Niemiecka 12. 
Ganes Sz., W. Pohulanka 9, tel. 22 36 
Gebethner & W olf i S-ka. Mickiewi- 
cza 7, tel. 6-24. 
Girszowski Jakób, Zamkowa 13. 


J. G l H. S Z O W S K l I 
Wilno, Zamkowa 13. tel 21-44. Działy 
specj. z różnych dziedzin wiedzy w 
i«:zykach polskim i ohcvch, 
(Egzystuje od r. (894). 
Kacenelenbogen 
I., Żydowska 1. 
Kiewlicz A.. \Vielka 68. 
Księgarnia Św. \Vojciecha, Domini- 
kańska 4. 


1 ."
'
;:
;i'


:

'
:" 1 
vVilno, ul. Trocka 3. 
I Kupno i sprzedaż książek SZkOl_ I 
nych nowych i używanych. 
Wielki wybór znaczków do 
kolekcji. 
............ ...
.. .................J...& 


«Lektor», l\Iickie\"..icza 4. 
Łupic 1., Literacki 3, (książki nowe 
i używane). 
(,Nadl.icja», Ostrohramska 1. 


Księgarnia Ostrobramska 
i dewocjonalia 
JÓZEf JURKIEWICZ 
Ostl'obramska 23. 


Księgarnia T-wa WYChoWłłW- i 
ezo-Oświatowego "Przyszłość" 
oraz lIlateriały piśmienne. 
Wilno, Zarzecze 5-a. 


Rutski K., vVileńska 3ł;, tel. 9-41.
>>>
26 


I 


HANDEL 


KSIĘGARNIA 
Kazimierza Rutskiego 
Wilno, Wileńska :18, tel. 9-41 
konto PKO. 81.351. 


Sakowicz W., OstrJ.-llram3 21 (de- 
wocjonalia ). 
Stankiewicz S., Ostrobramska 2. 
'.
P."". ",." "".""".,.,..... "" 
I 
j
g
r

a
!an
 ! 
Wilno. Ostrobramska 2. Poleca pod- 
ręczniki szkolne nowe i używane I 
oraz książki do cZJtania. Mat. piS- 
mienne. kreSlarskie i inne. Wielki 
wybór teczek. Kalendarze Scienne 
I i książkowe, polskie i. białoruskie. 
Wieczne pióra. Zórnale mód. 
...A..'.'............... ..............
 
Szłapelis :'II., (litewska), Dominikań. 
tka 13. 
Tarasiewicz J., Bazyliańska 1/3. 
'Waker D., Wielka 38, tel. D-36, 
Zawadzki .J., Zamkowa 22, tel. G 60 
Zdanowicz J., \¥ilcńska 8. 
rJ:iJlj!ij1
fii!:iI
lh!Ii';mml!i!ii1


m!'ilm
 

 ZURNALE MOD 
 
i Kroje i manekiny I 

LEON CEJTLłN
 

 Wilno, Hetmańska 1-8 
 

 Hurt-detal. Prenumerata. 
 

 C e n y n i S k i e. 
 
L!\iiiiI!J


L!\iiiiI!Jm!f.l 


I 


PRACO\'\'NIA RAM 
M. K O T U L 
 K I E G O 
\Yilno, Ostrobramska 23. 


Kuchenne naczynia 
ll-cił\ Jabłkowscy, Mickiewicza 18. 
S, II. Kulesza, Zamkowa 3, 
«Szldowil», \Vs7ystkich Sw. 5. 


Lampy 
D/H. T. Odyniec, wI. J. \Iali cka 
Wielka l!), :Vlickiewicza 6, tel. 4-24. 


Len i wyroby lniane 


llrojdo Liwszyc i Dziewieniski, Sa- 
dowa 13. 
Centrala Bazarów Przem. Ludowego 
Spóldz. z o. o. - Poznańska 2, 
telcf. 13.47. 
«Flaxtow) Sp. z o. o.-Sadowa 7-11, 
tel. L 7.42. 
«Lerll - Sp. z o. o. Sadowa 4, tel. 
t 7-5R 
(,Standarh, T-wo Band!. Sp. z o. o. 
Gościnna 1, tel. 19-02. 


Lombardy 


Zakład Zastawniczy Komunalnej h.tt- 
sy Oszc7ędności - Trocka 14, 
teJ. 7.27. 


. , 


Lustra 
D/H. T, Odyniec. ",t l. ;\Ialicka, 
Wielka t g i :'IIickie'....icza 6, tel. 4.24 


Maszyny do pisania 


Block-Brun, oc.ldz.-l\Iickiewicza 31, 
tel. 3 75. 
:\Iieczyslaw Żejmo, )Iickiewicza 24. 


.....K.sIĘ. GA.R..N.fli...... .............., ".... ......" "' 1 
i i ANTYKWARNIA fł A L F A I 
S W I L N O, uJ. W I E L K A 16. 
: Kupno i sprzedaż książek sZkolnych nowych i używanych. Bogaty 
 y. bór 
t beletrystyki, Wypożycza wszelkie książki za n i s k ą opłatą mleslęCZlJą. I 
I Znaczl,i pocztowe do kolekcji. 

 ...'I.f............... ............ S...'ł
....
 ............ ......................
_ 


:.a 


-
>>>
., 


HANDEL 


27 


Motocyk.le 


T()w. Block Brun, Sp. Akc. 
Oddział w \Vilnie, 
uJ. Mickiewicza 31, tel. 3-75. 
Maszyn)' do pisan
a Remington 
ArytmometJ'J FacJt i Brunsviga 
l\Iaszyny do liczenia Oalton 
Powielacze Or;r.ig, Geha iRoneo 


Oguz M., (reperacja), \Vileńska 15 
Targański Boleslaw, (reperacja), 
Gdańska 6, tel. 6.38. 
Maszyny do szycia 
Singer Scwing Machine Company 
odd7. Zawalna 15, hiuro: Zawal- 
na 10 m. 2, tel. 7 - 96. 


Sprzedaż maszyn do szycia, 1'0. 
werów i części zapasowych 
SZ. T\VUE i S-ka 
\Vilno, Niemiecka 9 


Meble 


Bastacki J., Trocka 16. 
(,Ekonomia Meblowa II, Końska 1. 
LokllCiewski B., \-Vileńska 23. 
«Meblowih, Trocl{a 9. 
"Okazja.), Wileńska 26 (antyki). 
Olkin B.cia S. i Sz., Niemiecka 3. 
D/H. Wilenkin i S-ka, Tatarska 20. 
(,Zjednoczeni Stolarze)) SpólJz., 
Trocka 6. 


. 


. 
S kła d l\I e b l i, wyrobów 
stolarskich i tapicerskich 
NOJ RABINOWICZ 
\Vilno, Końska 5. 
Kupno. Sprzedaż. 


Meble i w;yroby koszy- 
karsk.ie 
Slonicz W.. W. Pohulanka 5. 
Warsztaty Koszykarskie Kuratorium 
nad Ociemnialymi VI' Wilnie, 
1\1. Pohulanka 20, sklep - Gdań- 
ska 2. 


Auto. Garaże 
Przedstawicielstwo Motocykli 
B. M. W. 
Wilno, Tatarska 3, tel. 17-52. 


ri!H

I
I


 


 RRDI O
MOT OR

I
 
tł
 Wilno, Wielka 1
:. tel. 24-0
: 

 
l

 Motocykle "Sokol , "Rudge Ij 
r
' Sumbeam-Samochody Szteyer 
 

l
 i radio-aparaty w dużym wy- 

 

1
 borze. 

 

m;zm 

 


 


Naczynia Kuchenne 
D.-H. T. Odyniec, wł. I. Malicka - 
Wielka 19 i Mickiewicza 6, 
tel. 4-24. 


Nafta i smary (hurt) 
"Galicja" S. A.-Zawalna 60. 
"Karpaty"-Gościnna 1. 
"Polmin w \Vilnie" S-ka-Jagielloń- 
ska 11, tel. 1-72. 


Nasiona i nawozy 
sztuczne 
Centrala Spól. Roln.-Handl., Mickie- 
wicza 19. 
Centrala Zaopatrzeń OO'rodniczych, 
Zawalna 28. n 
Spółdzielczy Syndykat Rolniczy, Za- 
walna 9, tel. 3-23. 
Szyk F. i S.wie, Zawalna 58. 
Weller VV., Sadowa J8 i Zawalna 18 
\Vilpiszewski S. p. f., Zawalna 24. 
Zak 
fendel, Rudnicka 20. 
Zjednoczone Fabr. Zw. Azotowych 
w M:ościcach i Chorzowie, Delega. 
tura w ,¥ilnie, J. Jasińskiego l-a 
ID. 4, tel. 16-68.
>>>
28 


IIANDEL 


Obu-wie 


Polska Spółka Obuwia 
"B R T R" S. R. 
Wilno. ul. Mickiewicza 31. 


Polska Spółka Obuwia 
"B R T R" 
Wilno, Wielka 36, teJ. 20 98 
Obuwie, pończochy, pedicure. 


Białomiejski P.. Zamkowa 7. 


I 


Obuwie L. B O R S K I 
Rudnicka 10 
filia - Niemiecka 22 


Czapliński W., Dominikanska 8. 


Sklep i pracownia obuwia 
Władysława Czapliński
go 
Wilno, \Vielka 13. 


_Delta-. Rudnicka 6. 
Gawroński F., Mickiewicza 5. 
Gelbord 1., Zawalna 24. 


Pracownia i magazyn obuwia 
J. L I P I Ń S K I 
W'i1cńska 36. 


Sklep i pracownia obuwia 
W. L1TWINOWICZ 
Wilno. Zamkowa 24. 


Nowicki "'-., \Vielka 30. 


I I 
I 


MAGAZYN OBUWIA 
 
Paweł Białomiejski 
egzystuje od r. 1897. 
Wilno, Zamkowa 7. I 
Posiadającym ordery dajemy 
na raty. 
--- 


Ogrodnicze zaklad" 
Centrala Zaopatrzeil Ogrodniczych. 
Zawalna 28. 
Moczulak Jan, \Vilcńska 36 tel. 
9-38 (sklep kwiatów). 
Wellcr W., Sadowa 8, Zawalna t8, 
tel. 10-57. 
I Skład nasion, szkólki, drLew 
owocowych i ogrodnictwo. 
I W. Weller. \Vilno, Sadowa 8 
i Zawalna 18, tel. 10-:7. Cenniki 
wysylamy bezpłatnie. 


Okaz=rine rzeczy 
Bołtupski G. Wileńska 10. 
"Okazja", VVileńska 26. 


Hzeczy Okazyjne i Starożytne 
p. ROMEJKO. 
Wilno, Uniwcl'sytecka 2. 


Optyczne i fotograficz, 
Ma teriały 


OPTYK 
J. IWASZKIEWICZ 
VVilno, Wilcliska 2:), tel. 16-84.. 


Jarkowiec S. Ostrobramska 15. 
I OPTYK L. l\IAGUN I 
Wilno. Mickiewicza 4. Akuratne 
I wykonanie okularów według 
przepisów le karzy okulistów. I 
Ceny niskie.
>>>
HANDEL 


29 


"Oculus". Ostrohr::łmska 4. 
"Optyk Rubin", Dominikańska 17, 
tel. 10.58. 
Rabinowicz M. \Vielka 8. tel. 7-59. 
Snarski M. Niemiecka 22. 
.ml'i:!!:1ll'i:!!:1ll'i:!!:1ll'i:!!:1ll'i:!!:1l

I'i:!!:1I


. 
I SKŁI1D R 
g Przyborów Fotograficznych 
 
I i laboratorium r1 
Foto-amatorskie FJ 
Wilno, Ludwisarska 1 FJ 
I róg Wileńskiej. 
 
.


m

mmmmm. 
Ozdoby wojskowe 
Ozdoby wojskowe i policyjne 
oraz czapki uniformowe 
Ekonomia Wojskowa. 
\Vilno, Wielka 29. 


"Stadion", Wielka 34. 


Pa pier 
(hurt) 
Kalmanowicz Jakub, Sadowa 15. 
Lewin lVlejer ,Kwiatowa 3, tel. 17.23. 
"Papier" Sp. Akc. Zawalna 13, 
tel. 501. 


1iI1!m1!m1!m
mm

m 


 i! 

 Hurtowy Skład Papieru i ma- 
 

 teriał6w piśmiennych 
 

 Mejer Lewin R 
fj Wilno, Kwia'owa 3 B 

 Dla większych odbiorców rabat. 
 
l!!
m
m
mm 

IY"''II 
 
Pierze - puch 
(patrz wata) 
PiŚmienne materiał,,- 
" Alfa", Ostrobramska 13. 
Arkuski G., Niemiecka 7, tel. 7-11. 
Bajewska A., Ostrobramska 15. 
Bazar Sz kolny 
Wilno, KalWl'.I'yjska 11 
:'tlaterialy piśmienne - 
papiery pakowe 
Borkowski VY., :Mickiewił:za 5. 
"Eleonora" S- to Jań.ska 1. 
....A66
1III!IIa.
66u11!1i&.a.. 
ł Polski sklep materiałów piśm. ., 
ł uE L E O N O R AU . 
4 Wilno, ul. Ś-to Jańska 1 t 
ł Wszelkie papiery, materiały ł 
ł biurowe, malarskie, kr
ślarskie. ł 
4 bilety wizytowe i t. p. . 
.......VI1lli\l"I1IIi\I"I1IIi\I"9'III!i!I""IIi1.. 


fu'p' '(¥'i{"'i1:"s'fi'A i
 il"iiliii"'nieiiii'etkii" ZZ
--I 
I . - -' '...-.....". Eg
, od 1900 r. 1 
,
 "
I 't. li.":. 
vf- '-J'ą.,.;),;'" Wie
ki wybór okular.ów i binok
i 

 
 ¥ z plerwszorz.ędnymI. precyzYJ- 
., . nymI $zkłaml. 
.................................... 000 ............ ... ....................,............... 


....
............................... ooo ............ 000 .................................... 
i 
 , ,? ZAKŁAD I 
I .
"A' :J 
-- -.
-.;..
 - ---, .
 -
. 
.....:..........................,... ... ............::::
;;;;

;;:. c;::
1( 


--------J
>>>
30 


HANDEL 


"Elita", Zawalna 60. 
Epsztejn S., \Vileńska tO. 
Ganes Sz., W. Pohulanka 9, tel. 
22-36. 
Girszowski J., Zamkowa 13 
Lewin M., Kwiatowa 3, tel. 17.23. 
l\1acewiczowa E., \Vileńska 22. 
!i!lmmm
mm
mmlS 
S Sklep Piśmienno - a 

 Galanteryjny i Zabawek 
 

 E. Macewiezowa 
 

 Wilno, Wileńska 22 9 
l!jI
mmmmmmm
m

mli! 
"Oleńka", Ostrobramska 15. 


Papier, materiały piśmienne, 
pakowne i kreślarskie 
..N a s z P a p i e r" 
Wilno, Niemiecka 37 tel. 22-50 


"Przyszłość", Zarzecze 5a. 


r 
Władys!aw Pu h acz ew s ki 
Farbyart., mat. piśmienne, ra- 
my i oprawa obrazów 
Wilno, Zamkowa 7 


I 


, 
.. z. S O b O I lO 
Sklep mat. piśmiennych. 
Reperacja wiecznych piór 
Wilno, 
Iickiewicza 37 


Sokołowski B., Mickiewicza 4. 
Stankiewicz S., Ostrobramska 2. 
Zak Z., Zawalna 60/15. 
Zdanowicz J., Wileńska 8. 


!'i\!!:fi

.mm

I'ii!iiIJmmil 

 Polski Sklep Materiałów 
 
2 piśmiennych 
 

 B. S o k o lo\\' S k i 
 

 Wilno Mickiewicza 4 
 

 Matcriuły biu;owe, szkolne kre
lar- 
 
== skie i bilety wizytowe == 
Ił Oprawa obrazów i t. p. fj 
I!m
mlWmLWm

mWI!I 


I "Zaufanie" sklep mat. piśmiennych 
I i kancelaryjnych, Wielka 6. 
. 
:mulllmlllmIllIIIllIllIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIJ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS 
c: 

 Duty wybór artykułów Szkolnych. 
E kancelaryjnych. zabawek, gier towa- 
E fLyskich i 
wietlicowych - poleca 

 po cenach najniższych 

 firma S. E p:; z t e j n a. 
 
E Wilno, Wileńska 10. 
 ==== = _. 

 Dla szkół i 
wietlic spec. rabat. - 
5 Reparujemy lalki i zabawki. 

 = 
1!jI11II11II1II:Ulllllllm 1llIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIUlIUI 11II1I1II11II11II1II1II11i! 


, 


............ ............ ...... ....,....... 
ł A. F I A Ł K O I 
I I (OvdotonlUlOo I sprzedai 
pocztówek Drlystveznvch ł 
Wilno, ul. Niemiecka 35 m. 14. ł 
............ ...... ............ ............ 


P i w o 
hurt (patrz browary) 
Plater)' 
D/H. T. Odyniec w!. 1. :\Ialicka - 
Wielka 19, Mickiewicza G, tel. 4.24. 
Szejnker P., Niemiecka 33. 


.I


;

. 

r(
--HW rrOWY SKLM)- 
I
 

!
 szkła, fajansu, porcelany i na. 


 

:
 czyń kuchennych .. 
;
 

;i D/H."T. ODYNIEC 


 

r
 wl. I. Malicka 


 

r
 Wilno, ul. Wielka 19, Mickie- 
I
 

r
 wicza 6,. t
l. 4 24 
I
 

!
 CENY. wybltme NISKIE. 
!( 
ciill!E!. 


Pogrzebowe zakłady 
Bujko B., Królewska 1, tel. 20.70, 
By1ińska-Mlonek 1.. Sawicz 1. 
Drzewied::i J. Wielka :3:t 
Kaczyński J.; Arsenalska 2... . 
Woronicz - Kaczyńska dawnIeJ. - Wl 
H. DaszkiewiczowB, Arsenalska 4, 
tel. 7-18.
>>>
HANDEL 


Z AK Ł A D POGłłZEBOWY 
Fabryka wieńców metalowych 
B. B uj k O 
Wilno. Królewska 1, tel. 20-70 I 
I 
" 
'

:OI
;
;:r
:'VY -- I I 
VVilno. Zawalna 2
; róg Trockiej 
tel. t 7-:,0 

 -- -- -.. - "Artl'Uber", Wielka 15 tel. 18-67. 
Porcelana 
Kalita i Zabłocki - Wiolka 17. 
D/II. T. Odyniec, wt. l. )Ialicka 
Wielka 19, 
IickjewicZd 6, tel. 4.24. 
"Szkłowil'. "Vszyslkich św. 5. 


t," .. 


Przędza 
ba wełniana i 'wełniana 
Bamdas S7., Niemiecka 37. 
Mełamed M.. Zawillua 52_ 
"Praca", Zan.kowD 2ft. 

lIIlIlIlIIlIIlIIllIIllIIllIImllłlllllll/lIIlIllIIlIIllIIlIIlIIlIIlI!III': m
 

 === M. M E Ł A M E D 
 
Wilno, ul. Zawalna 52 
Skład przędzy bawełnianej i wel 
nianej oraz mCI i sieci do 
łowienia ryb. 


Hurt. 


Detal. 


iillllllllllll 111111111111 11111111111111111111111111111 i 1I1111111111111111111111i 


31 


Sklep robót ręcznych 


..Praca" 
Wilno ul. Zamkowa 26. 


I 
3 3J 


Swetry, sui.nie, kostiumy, haft 
i inne ręczne roboty wykonuje 
solidnie Salon Hoból Ręcznych 
Lena i Dora 
'Vilno, Mickiewicza 22a m. 


Radio 


"Elektrit" 
T - wo Radiotechniczne 
"Vilno, ul. \Vileń8ka 24, 
Tel. 10-38. 


_ u:'

i 
 
 

:5. _J 
.... 
_... .___ł-. ._ --...- 


ESBROCK - Rf\DIO 
Fabr.yka radioodbiorników 
\ViblO, Mickiewicza 23, 
tel. 18-06. 


Cirda M., Zamkowa 20. 
.,Ogniwo" 1\1. GniadkoVl'ski Ś. to 
Jańska 9, tel. 16-06. 
Polskie Zakłady Philips S. A. 
oddz. fab!'., 1\Iickiewicza 7. llBIlm.!lliBlm.!l-ł!l.ul!m!!lJMilll8!lWEill&IDIIIM\!UJg\J1IMIDI1I 
I Sz. i WI

. U
I
EC
 3P A S I 
I Skład różnej przędzy - d baw ł eł
ia
ej i b wełnianej oraz -: 
nici i sieci o DWIema ry 
 
I. HURT i DETJ1L CENY DOSTĘPNE I 
ITIi\'B!!IB1
l\BIlBli1B\B!IIIIiTII11\\IIIII!!1i\Riirnml\Bl

  


......-
>>>
32 


HANDEL 


...Prądnica" (pl'ac.), Mickiewicza 56. 
"Radio 
Iotor". 'iVielka 10, tel. 24.01. 
Sałasiński J.. Wileńska 25. 
Trocki Samuel. Zawalna 14, tel. 17-45. 


W PI J M f\ N D. 
Trocka 17, tel. 7-81 
konto PKO. 61.084. 


Żejmo :\lieczysław, Mickiewicza 24, 


,I' 


.1 " II I I' 11f'mJ '. .. '" "..... I I 
l'li
 lOl 'iIo,U":u!L


-
 I 
,
" ''a'It:I. 

 


1"'.... II '" 
j 
i 
II 

 
J' 
I 


" , 
,.. '!'I 
;
 
I, 
,,,".,: 
;::.,\ 
 '.I: 
.' "f 

 I, 
, I, 


'/I 


I
 
" 
-rr- 71 1 
 ' ; JJ 


li" 


-', ",: 


Iji 
,I 
;' 111 1, 


'i',L, 


- ': 
 
,ndllłłl, I
 
f, 'i:,1 
",d'   


HURT DETAL 
Składy Elektro - Radio - Techniczne 
D
ilno
Tr
ka 
7. 
I. 
81.N I 
Polecają tanio. solidnie z gwarancją 
RADIOO()ł.HO
NIKI 
Philipsa IOl-A, 456-A i 695-A. 
Model 1931 r., sprzęt, radiowy, zyrdn- 
I dole, materii!ł Instalacyjny, elcktro- 
kuchenki, ielazka i ogrzewacze. 
Biuro konc. wykon. wszelkie roboty 
elektrotechniczne. 
. 
 


Resta uracje i jadł. 
...Bristol", Mickiewicza 22. 
"Bukiet..., Mick,iewicza 7, tel. 17-33.. 
.Cafe Pal'is", Sniadeckich 1. 
"Ceorge'a., :Mickiewicza 20, tel. 4-74, 


Restauracja - Bar 
"A N G . E L S K ... 
Wilno, Wielka 53. 
Otwarty do godz. 3 nocy. 


I 


Restauracja ,,1 T A L I A" 
Wilno, Wielka 49, tel. 13 - 61. 
Od g. 21 do 3-przygrywa pierw- 
szorzędny zespól muzyczny. 


Kieliszczyk Wł., Jagiellońska 2. 
"Lucyna" (Kawiarnia- bar), .Mickiewi. 
cza 3
). 
"Nowa-Gospoda", Niemiecka 1. 


Restauracja - Bar 
,,0 K O C I M S K I" 
Wilno, Wielka 36. Od goIJz. 20 
do 2 przygrywa orgiestra. 


.Savoy. ",I. A. Mandelbaum, Nie- 
miecka 20, tel. 69 
"VVilnensia" (kawiarnia-jadłodajnia) 
Sw. Jańska 8. 
Zacisze, Mickiewicza 25, tel. 8-14. 


000 ............,....................... 000 
8 NOWOOTWARTA 8 
O l Kawiarnia - Jadłodajnia O l 
,.W I 
 N E N S I AU 
Wilno, S-to Jańska 8 m. 1 
I piętro, wejście z bramy. Obia- 
dy: 80 i 50 gr., piwo i zakąski 
g Gabinet y . Bilard. :, 
n o 
ooo ..a........................t.......I OOc 


OOO....
....... ...lł......................................... ....................... 000 
o O 
1 8 R
S!A
J
 ZACISZE 
IL
Ą__


!.AU_I!A-9JA-BAR BUKIET 8 1 
Wilno, Mickiewicza 25 tel. 8-14. Wilno, Mickiewicza 7, tel. 17-93. 
Wydaje obiady i kolacje, podczas których przygrywają pierwszorzędne 
zespoły muzyczne. Sala obstalunkowa Oraz zaciszne gabinety. 
8 Od godz. 23.30 występy artysto pierwszorzędnych sił krajowych i zagr. g 
gao .................................................... ........ ............ ............ oo
>>>
33 


HANDEL 


Rolnicze narzędzia 
Centr. Spółd:z. Roln.-Hand!., Mickie- 
wicza 19, tel. 2-56. 
Nagrodzki Z.. Zawalna l1-a. 
.Ostrówek. J. Gordon, Zawalna 51. 
Wił. Spółdz. Syndykat Roln. Zawal- 
na 9, tel. 3-23. 
Skład maszyn i narzędzi 
rolniczych 
N. PAULAŃSKI 
Wilno, Zawalna 37, tel. 6-41. 


SaD\ochod.". 
«Autocentrala»), Wileńska 32, tel 
6-31. 
«Auto. O'uraże», Tatarska 3, teJ. 17.52. 
cEssex
. :Mickiewicza 24. 
«Radio-Motor»), \Vielka tO, tel. 24..01. 
Auto-Garaże 
Przedstawicielstwo Samochodów 
"Chevrolet" 
produkcji kl'ajowej 
Wilno, Tatarska 3. tel. 17-52 


S k ó r .". 
Bakszt .T. i Tejnowicz Sz., Zawalna 
4.1, (hurt). 
Bcrzuk Chonon, Rndnicka 9/11 (hurt) 
o.:_
 
Skład skór 
B.cia Brener 
Wilno, Rudnicka a, oddz. w 
Grodnie. Plac Batorego 11 


CzernuRki Z" Zawalna 43 m, L 
(hurt). 
«Dobra Nadzieja» Sz. Klot i S-h 
Rudnicka 14, 
Ginzburg I. i S-wie, Kwiatowa 1. 
«( Prog-ress» E. Kikren, Zawalna 49, 
( detal). 
«(Skórszew»), Dominikańska 17 (detal). 
Skórzana galanteria. 
Cyrulnik J. Za,,:alna 46. ., 
lndurski Sz. \VlClka 4 (rękawIczkI) 


Krusiewicz J., Wileńska 23. 
Reznik Sz., Niemiecka 5. 
Sportowe art."kuł.,,- 
«Artrubber., Wielka 15, tel. 18.67. 
Goldbard 1., Zawaln a 24. 
«Lech» D/H., Wielka 24. 
.:!IlllllllllllIIllllllIInllllllllllllllllllllllllUlllllilllIlIlIIlllllIlIlIl1I!:. 

 .,ARTRUBBER" 
 

 Wilno, ul. Wielka 15, tel, t8-67. i 

 Wielki wybór artykułów wszel- 
 

 kich wyrobów: sportowych. g.u- 
 
== mowych, linoleum, dermatOid, 55 

 cerata. Kalosze i śniegowce w 
 

 wielkim wyborze. 
 

lllIIlIIlIIlIIllllllIIlIIllIlllllIIlIlllllIIllIIlIlIIllllIIllIIlIIlIIlIIlllaFr 
e6666 "IIIIh..oIIII..,oIIIIl.,1IIb1. 6666.. 
4 Pracownia obuwia lo 
ł Sportowego ł 
= mistrza I. OELBARDA ł 
ł Wilno, Zawalna 24, ł 
4 poleca naj taniej własne wyroby. ł 
.......I!II'i1!"..'...... 
Spoż."wcze i kolonialne 
towar;y 
(hurt) 
«AgruClkol» 'T.wo, Straszuna 17, tel. 

4-01. sklep nr. 2 - Wszystkich 
Sw. 3 tel. 14-23, sklep nr. 3 - 
Straszuna 7. leI. 5.31- 
Amdurski S. & Mechanik A. Szopena 
1, tel. 10-73 (hurt. grzybów) 
«Bloch i Izraelit» (cukier sól), Za- 
walna 4.8. 
«Byt». Końska 26. 

 
I HURTOWY SKŁAD 
Cukru, mąki, soli, zapałek 
I i towarów kolonialnych 
"CUKROWIL" 
Wilno, Zawalna 50. 
Drewiacki lcek, Zawalna 60. 
Germańscy B-cia, Rudnicka 27. 
Hurtownia Kupców i Przem. Chrz. 
Sp. z o. o., Ostrobramska 25, tel. 
10.17. 


.....
>>>
r 


.. 


34 


HANDEL 


r 
m
m

mm
m
i 
Hurtownia 
 
Kupców i Przemysłowców I 
Chrzdcljan 
 

 Sp. z o, o. 
 
R Wilno, ul. Ostrobramska 25, 
 
fi tel. 10-17. 
 
t!immlillll

tmm

1!I 
Joselzon B., Rudnicka 25. 
Kaufman M. Szpitalna 11. (skład 
zapałek). 
Lurie 1. Rudnicka 27., tel. 10-83. 
Lapido A. i Gordon N , Kwaszelna 3. 
«Mozojn» Sp. z o. O., Jatkowa 7. 


Dom Handlowo - Komisowy 
uN E U T R A L» 
Wilno, Kwiatowa 2, tel. 7-28. 
adr. tel. «Neutrahl Konto P,K.O. 
nr. 144-671 


«Przenomłyn
 T-wo. Sp. z o. o., 
Sadowa 13, tel. 3.54. 
Rapaport R., Stefańska 5. 
Ryman J., Kwaszelna 1. 
Straszun M., Wszystkich Sw. 7. 
W oHson Maks, Rudnicka 13. 
.:!IJl1ll11ll111ll11ll11ll11ll11ll111i111ll1ll1ll1ll11 m11llH1111II1II11I1I1111!:. 
I T -wo "Agrumkol u I 

 Wilno, Straszuna 17, :3 
: = 
 Hurt tel. 14- 01 1 . ryb 
 =_ - 
tow. owoc. jarzyn 

 wędzonych. 
 
- - 
"'ilu lilmlillllllllll/Jilh 11111111111111111111111111111111111111111111111111 Fr 
.66666666..6666. 
4 Grzyby 
uszone. konserwowane t 
4 I maQno.wane t 
4 Fabr) ka "Champlgnons", t 
-4 Portowa 21, tel. lS.11. ł 
ł F-ma Amdurski & Mechanik. ł 
4 Szopena 1, tel. 10-73. ł 
..............'1l1li"'9'9... 


SPOi7wcze i kolonialne 
towar;y 
(detal). 
Antonowiczowa K. (wódcz.-spoż,), 
Zarzecze 7. 
Banel S. i S-ka, Mickiewicza 22. 
Bieliński St., Mickiewicza 26. 
Chejfec Sz., Jatkowa 11. 
Januszewicz A_ i S.ka, Zamkowa 22-a 


w. i P. ŁAWRYNOWICZ 
Sklep kolonialno. nabiałowy 
Wilno, ul. Portowa 8. 
Rok założenia 1929. 


Sklep win i wódek oraz towa- 
rów spożywczo - kolonialnych 
"R o z k w i t" 
Wilno. ul. Portowa 10. 


Rupejko i Konstantynowicz, Mickie. 
wicza 31. 


Spółdzielnie 
Litewska Spóldzielnia Kredytowa, 
\Vielka 12, tel. 16-39. 
Powszechna Spółdzielcza Spożyw- 
ców w \VUnie, Sierakowskiego 25. 
Spółdzielnia Kredytowa «Russkoje 
Kreditnoje Kooperatiwnoje T.wo 
Wilnie, Dominikańska 13, 
Spóldzielnia Spozywców czlonków 
Wil. T.wa Rosyjskiego w 'Viinie, 
Mickiewicza 35. 
Związek Spółdzielni Mlecz. i Jajcz., 
Zamkowa 18, tel. 4-91. 


Zrzeszenie ProducenłOw Hobiołu 
Spółdzielnia z od p udziałami 
w Wilnie, uL Piłsudskiego 13, 
tel. 22-22. 


Stemple 
Arkuski G. Niemiecka 7, tel. 7-11. 
Ass L. Niemiecka 10. 
Filipski T., Zamkowa 6
>>>
HANDEL 


35 


«Praca», Niemiecka 3. 
V\'oźnicki A. i Syn, Młynowa 5-7. 
Żabiński M., Niemiecka 6. 


Orukarnia i wytwórnia stempli 
P " 
" r a c a 
Wilno, Niemiecka 3. 


ł!IIW


1iI 

 Drukarnia, wytwórnia stempli 
 
Sł i sklep materiałów piśmiennych 
 

 G. ARKUSKI 
 

 Wilno, Niemiecka 7. TeL 7-11. 
 

 Właściwe źródło do nabycia 
 

 i reperacji wie cznych piór. fJ 


mmJm

 I

Di!:il mmmli 
Szczotki 
p. f. «Symonowicz», Ś-to Jańska 6. 
((Teka», Rudnicka 2. 
Szewskie dodatki 
Cejkińska Ch., Zawalna 41. 
«Dobra Nadziej a» Sz. Klot i S-ka, 
Rudnicka 14. 
Lam R., Szpitalna 13 tel. 21.38. 
Tukier T. i Kurgan D" Rudnicka 25. 
Wilenkier M., Jatkowa 15. 
IiImmmmmm
mmmmmil 

 R. Łam firma istnieje od r.1883 i 

 \Vilno, ul. Szpitalna 13, tel. 21.38 
 

 filia ul. Szklana 13. 
 

 Materiały szewskie, rymarskie fj 
FJ i kamasznicze. Guma podeszwo- 
 

 wa w dużym wyborze. 
 
1!
i!a1!.I
m
m
ml!!l 


Przybory szewskie i kamasznicze 
C h. C ej k i ń s k a 
dawno Berensztejn 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 41. 
.1I11III"'1111"'.....1I11III"..1I11III"liliiii".... 
ł SKŁAD PRZYBORÓW ł 
t Szewskich i Kamaszniczych ! 
l: T. TOKIER i D. KURGAN 
 

 Spółka firmowa i 
t Wilno, ul. Rudnicka Nr. 25 ł 
......6666.&6aA
. 
1I!I


 


 

5I!I


. 
I M.. WILENKIER I 
e Wilno, ul. Jatkowa 15 i 

 Przybory: i 
S szewskie i kamasznicze. 
 
ISmrmmli'!!'iill'F!mmli'!!'iilmmm
mGI 
Szkło i lustra 
Kalita i Zabłocki, Wielka 17. 
D./H. T. Odyniec wI. I. Malicka, 
Wielka 19, Mickiewicza 6, teł. 4-24. 
Pak J., Mickiewicza 24. 
«Szyba», Zawalna 32. 
Szlifiernia, Eliasz Błoch, Piwna 3. 
Tapet,,- 
Skład t2pet, ceraty i linoleum 
N. B R O J D O i S Y n 
Wilno, Rudnicka 6. 
Tel. 19.28. 


Rymkiewicz A., Mickiewicza 9. 
Szoag A., Stefańska 9. 

 
'
K:RymkieWICZ: 
Wil
 . 
L A. Mk kie;I cza 9.1 

!
 Skł..d ta
et !abry
 krajowych i. z8.gran!ez
ych. Wyroby. gumow
 i spor- 
I
 

!( to":e. W
elkl wY?OI' kalosz: ś.m
gowco
.l cerat rozmaItych. Lmo
eu.m 
I
 


 kraJowy l zagramczny, walizkI, fIbrowe l mne. - - - Ceny nISkIe. 

 

!
 ............. _ Specjalny sklep win i wódek. ............ _ 
 


 

 


 


....,j
>>>
r 


-
 


36 


H A N D E L 


Tapety i farby anilinowe. 
B-cia S. i M. Reszańscy. 
Wilno, Rudnicka 7. 


Ubezpieczeniowe T -wa 
Assicurazioni Generali Trieste. - 
Oddz. Mickiewicza 19, tel. 8-40. 
Krak. Tow. «Florianku-Repr. Mic- 
kiewicza 9, tel. 20-62. 
.Piast» - Biskupa Bandurskiego 4, 
tel. 8-23. 
.Port» Sp. Akc. - Oddz. Mickiewi- 
cza 12, tel. 17.62. 
Powszechny Zakl. Ubezp. Wzaj.- 
Oddz. Mickiewicza 18, tel. 108. 
Poznańsko-Warsz. T-wo Ubezp. - 
Oddz. Mickiewicza 7, tel. 8-25. 
«PrzezornOŚĆ)) Tow. Ubezp.-Oddz. 
Mickiewicza 28, tel. 19-24. 
«Prudentiab Przedstawicielstwo- 
Mickiewicza 28, tel. 19-24. 
{(Przyszłość» Sp. Akc. - Oddz. Mic- 
kiewicza 11, tel. 22-99. 
Tow. Ubezp. «Polonia» Sp. Akc.- 
Oddz. Mickiewicza 4, tel. 3-21- 
T-wo Ubezp. » Vita» i Krakowskie- 
Oddz. Tatarska 2, tel. 15.03. 
T-wo Ubezp. «Silesia» S, A.-Mic- 
kiewicza 9, tel. 18-52. 


- .-.- .,...- 


Warszawskie T.wo Ubezpie- 
czeń Sp. Akc. - Oddział w 
Wilnie ul. Mickiewicza Nr. 17. 
Tel, 3-03. 


--- - 


Ubrania gotowe 
B-cia Jabłkowscy, Mickiewicza 18. 


«Dom Odzieżowy. (wf. W. Kończy). 
Wielka 21, teJ. 22-46. 
Dutkiewicz E. (damskie), Mickie- 
wicza 7. 
Gurowicz M., Niemiecka 31. 
Ma1kezon Hirsz i Syn, Niemiecka 35. 
Noz Sz., Niemiecka 29, teJ. tO. 95. 
Szumańscy, Mickiewicza 1. 
p. f. «Taniopoh, Wielka 15. 


fłfl


 


 

 

. 
I SKLEP 
 

X
 h b d . h 
 

 gotowyc u rań amsklc E
 

I
 E. Dutklewlcz 

 

r
 '
''' I I M . k .' 7 E
 

!( ,jol I no, u. IC lewlcza . 
!
 iE!! 

 
 


Wata 


1i1 
 
mM!:il&!ail 

 PIERWSZA WILEŃSKA B 

 Fabryka Waty i Kołder 
 

 łł WIL W A.T" 
 

 WILNO. B 

 Fabryka: uL Piłsudskiego 33. II 

 Skład: ul. Szawelska Nr. t. 
 
Ii1IW
wmlWlWmm
m
 


l ,. .::
;:

,
.
 .::!t€
J¥
t:
:"1 
czone pierze, puch i gotowe I 
I poduszki lub oddaj do CZYSZ- I 
czenia po c e n a c h konkul'enc. 
w nowootwartym składzie p. f. 
"P I N C Z E W S K I" 
Wilno, Niemiecka 29 wcj
cie z bramy. . 
........................ ...... ...'_!ł..... 


. 

 


m


m
mm
mm


-. 

 p O I S k i ..DOM O D Z I E Ż O W Y" I 
fJ (wł. W. Kończy) 
 

 WILNO, UL. WIELKA 21. TEL. 22-46.: 
 
e Konfekcja damska. m ęska i ucjzniowska.1 
. 


 

w

wmmmwmmmwgm

m
m
mmm.
>>>
HANDEL 


37 


W ędliD7 


Bartoszewicz, Ostrobramska 18. 
Chrulowa A., Wileńska 22. 
Czyż P., Mickiewicza 49, tel. 13-79. 
.............6666.. 
2 SPRLEDAŻ WĘDLIN ł 
4L. KNAPIKł 
4 Wilno, Wileńska 27, tel. 15-27 t 
3 Filia: Mickiewicza 30, tel. 19 49. ł 
................IIIfIII'V........ 
Menke Karol, Wielka 7. 


I 


Sklep Wędlin 
W. MOROZOWSKI 
Wilno, Wielka 68, tel. 15.46. 


Pietrow G" Mickiewicza 10. 


Sklep Wędlin 
Augustyn Przyjemski 
Wilno, Zawalna 21. 
Wyrób własny. 


Sklep Wędlin i Mi
sa 
florianna Przyjemska 
Wilno, Zawalna 21. 


Żytkiewicz M., Mickiewicza 22. 


Węgiel 
..Carbomau, Mickiewicza 34, 
tel. 20.84. 
«Centroopab, Zamkowa 18, tel. 17.90. 


"G6rnoilaskie Zakłady G6rnicze" 
Biuro: Mickiewicza 27, tel. 12-52. 
Skład: bocznica uPacific» 
Hossa 9. Węgiel kam. i koks. 
uOpah, Kijowska 8. 
«Pacific)) Sp. Akc., Slowackiego 27. 


«Płomień», Piwna 5, tel. 24.00. 
«Progress3, Zawalna 19.a, tel. 8.75. 
«Węgloopał., W. Pohulanka 31/33. 


..................1..... ...... ............ 
I ..C A R B O M A X" I 
Sprzeda! w
gla i6rnoAląsklego 
Wilno, Mickiewicza 35. tel. 20-84 
Poleca węgiel pierwszej jakości 
ł oraz drzewo. Przy większych ł 
ilościach dostawa samocho- 
dami. 
..............1'........ ...... ............ 


1 ...;
Pł
;i
fi:
..i..::op
i
;..i 
Piwna 5. Kijowska 8. ł 
ł Tel. 2
.OO. 
ł Drzewo opałowe i w
giel górno I 
.................................... ...... 


WOd7 D\ineralne 
i kwas 
Berger M., Kwaszelna 17, tel. 14.95. 
Tromszczyński E., Piwna 7, maga- 
zyn Wielka 50. 
Zabawki i gr7 
Epsztejn S., Wileńska 10. 
Macewiczowa E., Wileńska 22. 


............ ...... ..........y........,.... 
ł "Lecznica Lalek" I 
8. N A R W E R 
Wilno, Wileńska 14, 
I poleca gry tow. i zabawki oraz 
reper. lalek. ł 
Ceny konkurencyjne. 
...........4.........,&. ...... _.........._ 


Zegarki i zloto. 
Azgud 1., Niemiecka 35 
I Pracownia wyrobów 
Kościelnych i Salonowych 
I S. DYAKOWSKIEGO 
Wilno, Zamkowa 4. Reperacja 
zegarków, złocenie i srebrzenie.
>>>
38 


RAN DEL 


Fin Ch.. Mickiewicza 22. 
.Genew u, Wielka 38. 

 =_ ; _ .!IIIII K "n" . lllIlIlIlIlIlInIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIJIIIII"II'HIUIIJIIINII'II
 
Oorzuchowski 
:; 
Wilno, Zamkowa 9. 
= 
Zegarki i biżuteria. c: 
Kolektura Loterii Państw. 

 IIIIJlllOIJllOIlmllllllllllllIJllllllllU1II IIIII11I11IJ11IUIIIIIIJ' 
Grynszpan Abrnm, Ostrobramska 8 
(pracownia). 
Jabłoński M.. Wiletlska 4, (pra- 
cownia). 
Kac S., Mickiewicza 28. 
Liwszyc 1\1" Wielka 44 (prac. graw.- 
jubil.) 
LUBzkowski W., Witoldowa 20. 
Mackin M., \Vielka 52. 
Malinowski K., Sw. Jańska 12. 
Matkiewicz U., Zamkowa 12. 
Niewiadomski M., Zamkowa 5. (patrz 
ogłosz.). 
Pak Johan, Mickiewicza 24. 
Podzelwer Jakub, Zamkowa 8. 
Rejtbord Jakub, Wielka 50. 
Rejtbord N., Niemiecka 17. 
Szejnke(' A., Niemiecka 23. 


Sklep Jubilerski 
P. S Z E j N KER 
Wilno, Niemiecka 33. Zegarki, 
zIoto i platero w . sztucce. 


Sklep ZegnrkÓ'l"l' i Biżuterii 
"SZW AjCARIA" 
Wilno, ul. \'Viclka Nr. 4. 


Tomaszewski W., Subocz 2. 
Wyszomirski M., Uniwersytecka 2. 
Załkind O., Wielka 47, tel. 17-33. 


.......... .................. .. ...........w 
I M:KLM;
kin I 
ł Wilno, Wielka 52. ł . 
! Przy sklepie pracownia. 
&....................,.. ...
 .....ł.,.... 


ZAKŁAD WYROBÓW 
Artystycznych z Ol e t a I i 
j. sm w ICKI 
Wilno, UniwersyteckI!. 2. 
Złocenie, srebrzenie I niklowanie.  
I J U B I L E R S K I C H F I N Wilno. ul. Ad, Mickiewicza 22, obok I 
M A G A Z Y N - hotelu .Georges. 
poleca w dużym wyborze: zeJ!arki, srebro. złoto. kryształy, oraz wyroby platerowane. 
C E N Y K O N KUR E N C Y J N E. 
- 
I I 
- 


- 


J O H 
p O L E C A: 


A N P A K W l L N O. ArJ. MICKIEWICZA 24. 
zegarki, złoto. srebro. kryształy, platery. bi.tuteric. wyroby szklane 
.Niemeflskiej Fabryki" i Nagrody spOrtowe. 
- 


CI- 


  

W O:tAtJaND 
 


io, 


II.
 


""-- 
 ----- 


08 Zalk ind 


Wilno, Wielka n (róg Rudnickiej) 
tel. 17.33. 
Sztucce platerowane wlasnego wyrobu 
z dlugoletnitt gwarancją.
>>>
HANDEL 


39 \11R1InBIIlB1B111Ił-IBi\BIB111\11R111ł-111l1BJl\B1B!1ł-1l!1 
I 
 M. N I E W I A D O 
 S K I z:"":o
h I 
-= złoto. sr
bro I plater;y . 
I Wyrób własny: Kielichy. puszki do Komunii Św. monstrancje. Tar- I 
_ cze, krzyż
 procesyjne, lichtarze, kandelabry, lampy, latlIrnie, ka- 
I dzielnice. Zyrandole, kociołki do wody św., kropielnice, lawaterze. ił 
Obrazy w szatach metal. Pr:;::yjmuję wszelkie zamówienia na wy- 
konanie oraz odnawianie robót kościelnych. Złocenie i srebrzenie 
I w ogniu i galwanicznie. Głowice i gwoździe na sztandary. I 
Ceny dostępne. Nagrody sportowe gotowe i na zamówienie. Mono- 

 gramy _ herby i wszelkie 
apisy. Reperacja biżuterii-roboty sa- I 
II lonowe. Nakladame srebrem sztucców stołowych. 
.1J8I\1J8.u1JJ8!ll1lllll\1!MIII
1llIII\u.lu.l18\I!IMII!U.WllII 


Zoologiczny handel 
Frydland B., Szpitalna 4, (róg Za. 
walnej). 
Żelazne wyroob,.. 


Dom Handlowy Br. CHOLEM 
Wilno, Kwiatowa 5, tel. 3 - 53, 
17-94. Skład żelaza 2.39. 


I T-wo Metalurgiczne 
I B-cia Czerniak i S-ka 
Wilno, Bazyliańska 6, tel. 2 73. 
- - 


Ihnatowicz L, Zawalna 30, tel. 22-13. 


S. H. K U L E S Z A 
sklep towarów żelaznych i na. 
czyń gospodarskich 
Wilno, Zamkowa 3, tel. 14-06. 
Konto P. K. O. 142.087. 


C. Płotnik-Smorgoński S-ka, Kwiato. 
wa 3, (maszyny młynarskie art. 
techn.). 
«Stah, Kwiatowa 3. 
Wróblewski J.. Jagiellońska 11. 


..............................I......
....'..łr?........... 
 ...............I...,.... 
I Chrześcijańska I 
f ;;;;', Wytwórnia Szczotek i pędz:: 
I \\ 
 
 P';Il
'O
 !.
-
o 
a!s! t
.!. I 
.". 
. .," "
, Poleca Szanownej Klienteli: 
I II : 

r S Z C Z O T K I: gospodarcze, toaletowe, fabryczne, I 
'. " ,.. ." lekarskie i komplety wojskowe. 
t:?:
,
 p 1; D Z L E: m a la r s k i e. fryzjerskie i inne, 
jak równic i i wycieraczki. 
............ .....................
.
 ... ............ ............... ....., ...,..............
>>>
o - 


PRZEMYSŁ 


PRZEMYSŁ 


Białoskarnie 
Boruchowicz J., Tartaki 4, tel. 20-48. 
EpBztejn M., Tartaki 2, tel. 18-08. 
Pietryk Sz., StaroBzlachturna 6. 
Rzewuscy B-cia, Podgórna 7-a. 
Biura parcelac7jne 
i lI1eliorac7jne 
Lastowski Józef inż., Mickiewicza 
42 m. 5, tel. 10.84 (parcel) 
Pierwsza Wileńska Spółka Parcela- 
cyjna Wilno, ul. Mickiewicza 15 
m. 4, tel. 5-45. Parcelacja, pomia- 
ry, plany, sprzedaż gruntów. 
Przedstawicielstwo Kraj. Tow. Mel- 
ioracyjnego w Wilnie, Zygmun- 
towska 18, tel. 5.56. 
Zawadzki F., ŚW. Anny 3, tel. 5-20. 
Biura podań i podrót7 
Fajnsztejn A. (biuro podań), Zawal- 
na 15, tel. 12-73. 
.Orbis.. Polskie Biuro Podróży 
Mickiewicza 20, tel. 8-83 i 13.13. 
Wiśniewski Kazimierz (biuro podań) 
Bazyliańska 4. ' 


Budowlane przedsię- 
biorstwa 
GrodzKi P. inż., Zakretowa 11, tel. 
9.40. 
Lange E. inż., M. Pohulanka 6 tel. 
11-03. ' 
Spółdzielnia Pracy «Rob.-Bud.., Za- 
walna 30-5, tel. 17-83. 
Fabr7 ki rótne 
I Ak.c. T -wo Kurlandzkiej Ole- 
jarni w Wilnie Sp. Akc. Zarząd: 
Wilno, ul. Słowackiego 28 
tel. 602 i 299, fabryka: ' 
Wilno, ul. Kurlandzka 3, tel. 603. 


«Bałtyk» fabr. konserw, Beliny 7, 
tel. 4-31. 
(ICosta») (fabr. perfum), Miłosierna 6. 
(IElektrYh (fabr. radio-techn.), Szep- 
tyckiego 16. 
(Fortuna)) (fabr. czekoL), Metropoli_ 
talna 5. 
«Furs» B-cia Kirznar i D. Mickun 
(wypr. futer), Meczetowa 14. 
«Karpaty» (fabr. gilz), Sadowa 7. 
Milejkowscy J. i M. cegielnia, wieś 
Ponory. 
Mozer A. i S-wie Zakłady Przem. 
w N.-Wilejce. 
Mozer Arnold Gazownia, Cicha 5. 
Olejarnia J. Pimonowa, Rossa 6. 
«Romada (fabr. kOJil.serw), Wiwul- 
skiego to-8. 


Żądajcie najlepsze gilzy fabryki 
"Ś W I A T" 
Wilno, Zawalna 33. 


«Świnks» (fabr. gilz), Bosaczkowa 1. 
Szapiro Z. (huta szklana), Kalwaryj- 
ska 23. 
Urbanowicz B.cia fabr. octu spir. i 
mUBzt., Szeptyckiego tO, teL 18-82. 


.,..... II... t. 
........ł ...... .... ...... .. 
I T-wo ParGwej Fabryki Konserw I 
I ..Bałtyk" I 
Wilno, ul. Deliny 7, tel. 4 - 31. 
P o I e c a konserwy najwyższej 
D jakości. U 
-........... ...... ........................ 


Tartaki 
Borodziccy Z. i F., Fabryczna 14. 
EpsztejnZ. (parowy), Słowackiego 42. 
Gerszater K. (parowy), Antokolska 116 
Ginsburg J. (parowy), Kijowska 26/28. 
Lewin Ch., Pióromont 26. 
Parnes L. i B., Tartaki 32. 
Szapiro S. (parowy), Bagatela 23.
>>>
RZEMIOSLO 


41. 


RZEMIOSI,O 


Bronzownicze i pozłot. 
pracownie. 
Dyakowski S., Zamkowa 4. 
Niewiadomski M., Zamkowa 5. 
Siwicki J., Uniwersytecka 2. 


I 
I Pracownia bronzownicza 
S. S zme r ko wic z 
Wilno, Straszuna 3. Spec. 
srebrzenie, doc.,oksyd., i nikł. 


Eliasz Brod 
Pracownia i sklep wyrobów 
platerowanych. Wilno, 
Jalkowa 2-(róg Niemieckiej) 


Drukarnie 


«Zorza,) - Wileńska 15. 
fiZnioZJI - Biskupa Bandurskiego 4. 
Zwierzyński A. - Mostowa 1. 
Żabiński M. - Niemiecka 6. 
Cynkograficzne. gra£ 
i litogr. zakłady 
Feliks Zaniewski(cynk.), Wielka 3/9. 
Laskow Ch. (graficz.) Słowackiego 21. 
Laskow Ch. i Syn (litogr), Subocz 9. 
Fotograf'iczne Zakłady 
Butkows('y B-cia, 
lickiewicza 22-23. 
Dobrowolski W., Ludwisarska 10. 
Foto-Film, Tatarska 6. 
Foto.Lux, Królewska 5. 
Miedzionis B., Wielka 22. 


I Zakład Fotograficzny 
J. Kac Z Y ń S k i 
Wilno, ul. O.strobramska 10.22. 


Arkuski G.,-Niemiecka 7 , tel. 7.1 t. 
Archidiecezjalna, - Metropolitalna 1. 
Bekier - Subocz 2. 
Bajewski J. - Tatarska 13. FryzjerZY 
Białoruska - Zawalna 1. 
«Amerykanka», Zawalna 28/22 
Efron A. - Hetmańska L fiAnna», Miłosierna 2. 
«Grafika» Art. - Tatarska 22. «Arkadiusz», Zamkowa 6. 
fiJutrzenka» Bonifraterska 8. Bartnickiej, Ostrobramska 19. 
Krejnesa D., _ Rudnicka 2. ..Borys... Bakszta 1. 
Bronisław i Władysław, Ostrobram- 
Latour M., - Mickiewicza 11. k 11 l ? 3 83 
s a 1 te . .... - . 
państwowa - Zamkowa 1. Carmen-Ludomh', Mickiewicza 4-2 , 
«Pogoń» - Sw. Ignacego 5. tel. 17-54. 
(RODU - Cerkiewna 2, tel. 10.48. Choson Jakub, Niemiecka 4. 
(ltuch» - Tatarska 6. Chrul F.. Zamkowa 24. 
Cofuas Sz., Ostrobramska 5. 
Sw. Wojciecha Sp. z o. o. Domini- «Elislbeth», TJ'ocka 11, tel. 6-64. 
kańska 4. Kl'asilszczyk R., Kalwaryjska 8-2. 
Zaw
dzkiego J. - Sw. Anny 3. Marian i Julia, Jagiellońska 6. 
............ ...... .,........................&............................................. 
I Art. Fot. O1alentv DobrofIJolskl :ł:j:a n
fej


sin
az
j;
:
s::
r
 I 
(bez dodatkowej dopłaty). Wykonuje prace amatorskie. Ceny niskie. 
\Vilno. Ludwisarska 10 (róg Tatarakiej). tel. 24-06. I 
........................ ...... ..........o....................."............
.,..... ..... 


-
>>>
- 


42 


RZEMIOSŁO 


Mural Michał i Mieczysław, l\lickie- 
wicza 1, tel. 10-71. 
Mural Paweł, Wielka 51. 
podhajski W., Królewska 5. 
Szubowicz S.. Trocka 20. 
Szyfres B., Subocz 1. 
«Trio», Mickiewicza 29. 
Waszenares J.' Wielka 47. 


........ł......,.1....A. 
... .........ł.- 
i ZAKŁAD FRYZJERSKI i 
i salony: damski, męski i manicure ł 
I Arkadiusza Jutkiewicz8 ł 
Wilno, ul. Zamkowa 6. 
Ondulacja trwała najnow. apar. elel\tr. i 
i parowa Trwałe farbowo brwi. rzęs 
i włosów na różne kolory. 
........,............... ...... ............ 


t:[IllIIlIlIlII:IIIIIIIUIIIIII!IIllIlIIlIlliillJm 11111111111111111 11111111:1111 ;;, 

 ZAKŁAD FHYZJERSKI 
 

 Bronislawa i Władysława 
 

 Wilno, Ostrobramska J J. tel t23-83. E 

 (b. pracOWn. firmy P. Murali 
 

 Salony: damski. męsld, i manicure. -- 
a Specj.: trwała ondulacja n:Jjn. apar. 

 Ceny niskic. Akad, i ucz. zniżki. _ 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111 illllllllllllllllllll!11 1II111111111111111111111!jj 
a.a..t..
............ ...... .I"14.. .... 
! i ZAKŁAD FRYZJERSKI ! 
MARII BAltTNICKIEJ · 
I Wilno, ul. Ostl'obl'
mska 19. ł 
Salony: damski, męski i manicurc. 
Twała onduJada .Iekt'. I paowa. I 
..J....
 4 .
... e........ł..........łIQ . 


00000000000000000000'000000000000000000000 
g U ,.1 A G A l I
anie. i P.tnowi
. kto g 
o W . cierpi moralnie na o 
g brak włosów niech zwróci się do g 
g specjalisty prof. Jakuba Chosona - g 
g Wilno, Niemi€'cka 4, który za dostęp- g 
g ną cenc: wykona perukę lub CZęś
 g 
g peruki, niewidocznej dla ot;:.czaiących. g 
g Tamże teatnllne peruki i salony: g 
g damski i męsld oraz trwała ondu- 8 
g lacja. g 
o o 
ooooocoooooooOOuocoooooooo
oocoococooooooo 


Introligatornie 


Zakład Introligatorski byłej 
firmy hE. Aleks.:1ndl'Owicza" 
pod fach. kier. J. VVojciecho- 
wicza - Tatarsb 11 m. 2 


Czechowski J. - .Szwarcowy 5 m, 1 
Domaracki S. - Sw. Jańska 5. 
Kamiński K. - Bernardyński 6. 
Kochański K. - Św. Michalski 4. 
Lukaszok Br. i M. Żylin. Św. Jań- 
ska 1. 
Pouziuński M., Poznańska 1. 
«Pożytek» T-wc - Dziśnieńska 4 , 
tej. to.64. 
Purski J. - Bonifl'aterska i-. 


Zakład Introligatorski 
LEONID ORŁOW 
\Yilno, ul. Tatarska fi. 


Intr'oligator. i Fabryka pudełek 
Z. ZI1REMBOK 
Wilno, Zawalna 37, m. 4 


Zameczek A., Zawalna 35 m. 6. 


Kamieniarskie Pra- 
(:ownie 
A. 13al'lDowsk
, - Rossa 20 (dom 
własny)_ 
Bikner H. - Hossa 14. Tel. 17.29. 


,:!IJlllllllllUlllllllmnn 11II1I1II11II11II11II11I1I11I11II1II1II1I1I1II111łi!:. 
g polska prac. art)'styczna rzeź- E 

 biarsko - kam. i żelazo..:......beton. 
 

 A. BARANOWSKA 
 

 Wilno, Rossa 20 (dom własny) 
 
- _ 
 egz. od r. 1882. _ _ 
 
Pomniki 
 granitu sz\";eckiego 

 i krajowego. 
 
';111111111111111111111111!1\ 111111111111111111111111111 11111111111111111111111 rr 
I Krawcy damscy 
I ł.....'. ..... --......-...... ........ 
Pie-rwszorzędna Prncownia I 
I ł FUTER. PŁASZCZY i SUKIEN 
I t J B " l " 
I I i . le 
':ICZ 
ł Wilno, ul. \tV llenska 42. i 
I Roboty kuśnierskie. 
I ............ ..,......... ...... ..........._ 


)
>>>
RZEMIOSŁO 


Bregier O. Niemiecka 3 m. 10. 
D 
 Zakład 
Krawiecko - Kuśnierski 
Jan Czajkowsli 
Wilno. \Vielka 44 m 19. 


Ouboniewicz E., Zamko\Y:ł 10 Ir. 2. 
F{łdmau 'tV., Niemiecka 'J.7 m. 2. 
Gurwicz S., Wileńska 6 m. 7. 


I 


Pracownia Okryć Damskich 
i robót kuśnierskich 
\VITOLO JUSZKIE WICZ 
Wilno, Zamkowa 1.5 m. 7. 


Kiczko J.. Mickiewicza 15 m. 17. 
Koreń 5., VVielka 29. 
Mejlup A., Niemiecka 29 m. 15. 
Nodcl Pola, Dominikańska 7 m. 5. 


Salon Okryć Oamskich 
J. PEREWOZKIN 
Wilno, Zawalna 28/30 m. 14. 
Rachman M., Niemiecka 12. 
Sznejder S. Sawicz 11/25. 
Werbiel Julian, Wielka 28 - 11. 


Damski Zakład Krawiecki 


WORONIN D. 
Wilno, ul. Niemiecka 19 m. 5. 


43 


,.."..",.. .................. ............ 
ł Salon Okryć Oamskich i Futer I 
ł M. RACHMAN 
1 Mistrz Cechowy Wilno. Niemiecka 12 
tel. 5-42. 
Warunki dogodne. ł 
Wykonanie solidne. Fasony najnow. i 
............ ...... .......1&............... 


Krawcy Męscy 
Bielewicz J.. Wileńska 42. 
Bielkowicz L., Niemiecka 29 m. 3. 
Bierniukiewicz W., Zamkowa 3. 
Zakład Krawiecki 
L. BUSEL 
Mistrz Cechowy. 
Wilno, Wielka 28 m. 6. 


I 


Dowgiałło W. SW. Jańska 6, teJ. 
22-35. 
Duszynar O., Trocka 5. 
Gilewicz i Komar. Zamkowa 12. 

 IUIIIIUlIIIIIIIIIIIII UIIII!!11l1l1mmr.:! IltllIlI!IIUllllIIlIIJlllllI/!!!!I 

 Męski Zakład Krawiecki 
 

 f, Gilewitz i S, Komor 
 

 
 (byli współpracownicy A. No- 
I I 
 sowicz Wilno Zamkowa, 

 12 m. 3. _ 
.illIlOIllIIIIIIIllIIIIIIlIIIllUllllllllllllftl mllllllmlllillllllllllllllll 
Grudzcwicz J., Wileńska 36. 
Kaleczyc A., 'Vilcńska 29. 
Karabelnik A.. Portowa 3. UIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllmllllllllllllllllllmlilllllllllllllllllllll
 _ _ 

 Damski Zakład 
 Męski Zakład Krawiecki 

 Krawiecki 
 S. KlŁDRNOWICZ 

 D. Bregier i _ \Vilno, Arsenalska 6, m. 2_____ 
g Wilno . Niemiecka 3 m. 1 O ;: _ 
 r S 3 ? I 
3 = h.r8uze L. Wileńska ..., te. 15-5t. 

UlIlIlIlIIlIlIlIlIIlIlIIlIlIIlI:mmmlllUlilllllllllnlllllllllllluuFr Królikowski A., Zarzecze 14 m. 21. 
..... al' I fU . ...... ............P4II"w.......« ........ .. ...... II II.. .. . ..... II.. l1li .. ................ ....... ..... 
I W F I d m a n Salon Okryć Damskich I 
. e Wilno, ul Niemiecka 27 lU. 2. 
Salon zaopatrzony w ostatnie nowości 
........................................................................ ...... ......,....J
>>>
-ł-' 


RZEMIOSLO 


44 


'r.6::
:: 

.....A' .i 
: Antoni Kró likowski ł 
4 Wilno, Zarzeczna 14 m. 21. ł 
'4 wykonuje wszelkie roboty w . 
ł zakres krawiectwa wchodzące. . 
.,............1l11li"'9 ''''''''.,.l1li''..''''''' .... 
Kuszelewski A., Wileńska tO. 
Kuzniecow Rafał, ul. Piłsudskiego 
11 m. 2. 
Lewin J., Dominikańska 13. 


UI I I ;:':l1l 1l 
 1111 1"';';". II
u:=u
 
ii:'P.':ii 
= .. 
tr

 

 


 Zakład Krawiecki 

 


 wojsk. i cywilny 
I
 
tt( J. Lewi n tI
 
ł.
( W ' l D . . k ., 13 tr
 

!
 I no, omlDl anSKa . t!( 
_

i!!m!
im111 


I W;ln o , 


Krawiec Męski 
O. LE\VIN 
Wielka 28 m. 
podwórzu. 


12 w 


Ławrynowicz 8., Trocka 1. 


-....................... 000... ....'....... 
I KRA WIEC M
SKI ł 
w
no, 

O


róg I 
ł Mickiewicza tel. 21.11. 
....................... 000... ............ 


Magun A., Zawalna 14. 
Mejer Sz. Straszuna 14. 
Nagrodzki W., ŚW. Michalski 4. 
Noach J., Tatarska 16, (wojsk). 
Piech Michał i Syn, Zamkowa 10, 
tel. 10 04. 
Pietuchowski H., Niemiecka 19.8. 
Sadowski R. , Zawalna 10. 


Samoluk Aleksander, Mickiewicza 
22, tel. 20.27. 
Wierciński Marcin, Mickiewicza 49-7 


000 ................. ..1......11....... 000 
o . o 
g Salon Mód Krawieckich g 
l A. Samoiuk I 
dypl. krojczy zagr. 
Wilno, Mickiewicza 22, m. 8, 
: tel. 20.27. g 
o o 
oOO ,.......................
.......... OOo 


I Zakład Krawiecki I 
M. SLA WECKI 
I wykonuje roboty m4:skie oraz 
dla duchowo I 
_Wilno, Śniadt::ckich 4 m. 5, 
I 


Chrze
cijanska m
ska pracownia 
krawiecki 
Władysław Sztok 
Wilno, Sawicz 14 m. 3 (front). 
Wykonanie sumienne i fachowe. 


Zakład krawiecki 
M. -TWERDIN 
Wilno, Niemiecka 31. 


!i!UIIIIIIIIIIIIIIIIIIW'WIIIIIIIIIHlllllllllllllmllllllllllll UlIIIIIIIII! 
I krawiec Męski I 
10. Wajnell 
= = 

 Wilno, Niemiecka 14 m. 8. 
 

 = 
. !UJldUIIIIIIJIII/IJ IIIIIIIIIIIIIIIIR 111111111111 UlIIIIIIIIIUIIIIIIIIII. 


" 


Zakład Krawiecki Męski 
F. W A L T E R 
Wilno, Dominikańska 8 ffi. 4. 


. . 


Krawiec MęSki 
H. W III O n 
Wilno, Zawalna 37 m. 5. 


J.
>>>
RZEMIOSLO 


45 


- 


)te 
)te 
)te 


St. Krauze 


Zakład Krawiecki 
Wilno, Wileńska 32-2, teJ. 15-51. 


)te 
)te 
* 


. ..... ..:.......... ....
.:............... ..... .....z A i..i.A.O..KRA.W.iECii... . 
. Michał Plech I Syn Wiłno't
.a

o

a 10, ta 

 ...........t......ł..........................,.,...................w..t............. aIt 


Kuśnierskie Pracownie 
Akselrad M., Niemiecka 8. 
Aronowicz B-cia, Niemiecka 26. 


Pracownia Kuśnierska 
Z. Bejnaszewicz 
\Vilno, ul. Sa wic z 11 m. 2. 


Bielewicz J., \-Vileńska /.2. 
Oragucki L., Niemiecka 29 - 17. 
«(Futropoh. \Vielka 4.7, tel. 19-26. 


--- - 


Pracownia Kuśnierska 


ABRAM GRYNER 
Wilno, Wielka :m m. 2. 


Gryner - Zarembok, .' iemiecka 15. 
Lifszyc M., Stefańska 18. 
Lipskind G., Niemiecka 12 - 1. 
Orkowicz M., Niemiecka 24 . 8. 
«(POlfUh, Niemiecka 29 - 38. 
Rudnicki A., Niemiecka 24 _ 3. 
Szames Z., Niemiecka 29. 


Pracownia Kuśnierska 
Lo WIKER 
Wilno, ul. Sawicz 1 m. 3. 


Mechaniczne zakład".: 
ślusarskie, wodociąg. 
wulkaniz. i inne... 
Borowski K. Mostowa 3 h. 
Fidut Franciszek (spc
. wag), Sado. 
wa 8. 


I 
J. 


Mechaniczny Zakład Będnars J i 
Teodora Betchera 
egz. od r. 1836. Nagr. med:z wystawy 
Wilno, ul. PiłsudskJeg-o 11. 


Zakład Mechanicz. iWodociąg. 
SZ. BUl'aklńskl 
Wilno, zauł. Oszmiański 4. m. 1 
 


- 


«Galwanomech» ślus. - mech., 
Królewska 5. 
I Pracownia -Śhł sarska I 
rowerów i wózków dziecinnych 
I T. GRODZIEŃSKI I 
\Vilno, Trocka 13. 
Jurewicz Kazimierz (mech. - ślns.) 
Bazyliańska 5. 
Korbutowicz K. (mech. - ślus.), 
Ludwisarska 2. 


Spółdzielnio Prac. samOChOdow' l 
"Montaż" 
Wilno, ul. Wileńska 8. 
wykonuje we własnych wars7ta- 1 
tach wszelkie prace ślusarskie 
tokarskie, szlif. i t. p. 


I 
I 
- 
Paszkowski l\Iichał (wod - kanal.) 
Zarzecze 20-8. 
Piotrowski A. (ślus.-wod.),.T agiellon. 
ska 
. 
Przygorowski S. (wulkaniz.), MOBtO. 
wa 1. 


j
>>>
46 


- 


RZEMIOSŁO 


r Z
'k;;d' si
';


ki" K

;li;; ' 
I cyjno - wodociągowy. I 
St. Snopko 
Wilno, Tatarska 1. 
wykonanie sumienne. . 
L Ceny konkUrenCYJne. J 
.................................... 
Stefanowicz W. (powozy i bryczki), 
Mostowa 3. 
Sterling S., Trocka 9 m. 4. (mech.) 
I Pracownia Mechaniczna I 
rowerów, gramofonów i prymu- 
I sów I 


S. SZA WEOANC 
Wilno, Portowa 2. 


Wiłkomirski O. (prac. rower.) Św. 
Jońska 5. 
Wołodźko A. (rusznikar.), Domini- 
kańska 14. 


WILEŃSKIE 
ZAKŁADY WULKANIZACYJNE 
na aparatach J. PIQUERA Paris, 
Sp. z. o. o. \JVilno, Wileńska 
37 m. 23. P. K. O. 81.361. 
Różne reper. opon i dętek wszy- 
stkich rozmiarów oraz wszelkich 
I wyr. gumowych. Specj. nakła- I 
danie protektorów. 
Kupno starych opon. 


Obuwia pracownie 
Czapliński Wł., Dominikańska 8. 
Dąbrowski A., Kalwaryjska 7.9. 
Gawroński F., Mickiewicza 5. 
Gwozdowski A., Kalwaryjska 15. 
Kosiński S., Kalwaryjska 29. 


Pietrukiewicz J., Bakszta 2 m. 17. 
Wysocki Fr., Kalwaryjska 13-10. 
Odlewnie metali 
Bekker Br., Węglowa 9. 
Jankowski W., Saska kępa 6. 
Mozer i S-wie N-\Vilejko. Połocka 35, 
tel. 14-48. 
Warsz. Państw. Szk. Techn. Holen- 
dernia 12, tel. 11.92. 
«Wilmeh właśc. M. Jarmołowicz, 
Sawicz 11 i Wielka 44. 
Pralnie i farbiarnie 
«Atłas»' Wilellska 15. 
"Chemipol'" , Wielka 41. 
...Express"', Wielka 31. 
_Extra", Poznańska 1. 
...Hanka", Św. Jańska 1i. 
"Hel..., Ludwisarska 5. 
Jesionowicz M., Zarzecze 18. 
Jurenko, J., Mickiewicza 47. 
"Kryzysowa", Literacki 5. 
Pod Labędziem, W. Pohulanka 41. 
Piotrowicz H., Kalwaryjska 6. 
"Poznańska"', l\Iickiewiba 30. 
.. Universal"', Zawalna 3A. 
.. Warszawianka..., Ludwisarska 4. 
Zander A., Zawalna 46, Su bocz 10-1. 


Farbiarnia, chemiczne czyszcze- 
nie i pralnia bielizny 
H. ŁUK A S I K 
Wilno, Bakszta 1,(r{)g Wielkiej). 
Farbiarnia, chemiczne czyszcze- 
nie i pralnia bielizny 
H. ŁUK A S I K 
Wilno, Niemipcka 1. (r. Trockiej' 
''''-ł'
"X\1II,_
  

 

  ,. -
 
. 7i4UII!..
!I!:!aA... 
WARSZTATY MECHANICZNE 
wł. Konstanty Borowski 
Wilno, Mostowa 3 b. 
wykonuje roboty: tokarskie, frezarskie oraz silników spali- 
nowych i maszyn parowych, Wyjazdy montażowe. 
,.- 


-. 

 
=: 

 
 


j",
>>>
- 


RZEMIOSŁO 


47 


I 'N arsl-awska chemiczna pralnia 
bielizny i farbillrnia T. Huzias 
Wilno, Wielka 5 (w podwórzu). 
Speej. wJwabianie plam. 
I 


Parowa farbiarnia i chemiczna 
pralnia 
P. Woj t k i e w i c z 
Wilno, Wielka 66. 


-=c-:........ 
r ..................... e .............. , 
Parowa farbiarnia prasownia I 
I ff AgrtPlr
as
" I 
I Wilno, \Vileńska 15. I 
...... ..fł.......,..................... 
 
...... ..........a.ID...
.....u....., ... 
I p r a I n i a H ł " II 
I Ludwisarska 5 Ił e I 
filia. OstrobrHlllska 20, 
solidne i IJlmktualne wykonanie 
L ::::
:
. =::'::: :I:.
:.
.:

: .J 
_
l 
 i
-- 
Parowe farbiarnie i chemiczne 
pralnie: 
nPoznańskaU 
Micldewicza 30, 
J. Jurenko 
Mickiew:cza 47. .- 
"Uniwersał" 
Pralnia chemiczna i bielizny oraz " 
farbiarnia 
 
Wilno, Zawalna 38 (rÓg Szpitalnej). 

eny konlmr. Wykonanie solidne. 
J punktualne. Firanki na ramach 
Czyszczenie I pikowanie kołder. ,Wa.l'szawianka " 
Pralnia chemiczna i bielizny oraz 
farbiarnj/l. 
I. ' Wilno. Ludwis:lrska 4. 
Ceny konkur. Wykonanie solidne 
i punktualne. Firanki na ramach. ' 
Czyszczenie ł pikowanie kołder. 


I 
J-I. 


.... 


111111111111 UIliII 11111111111111111111111111111111111111111 UIllIlIIIII UIIIIIIIIII 
)te P r O I n lo KryzySOWO * 
* Przyjmuje do prania bie- )( 
)te liznę wszelkiego rodzaju )I( 
)te oraz firanki. '" 

 Ceny kryzysowe. 
 
'" Wilno, zauł. Literacki 5. 
 
)I( (vis a via Poczty) 
 
111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 
Rękawiczek i kurtek 
skórko pracownie 
Bengen M., Niemiecka 37. 
Chraszczeniszok B., Niemiecka 21. 
Codykow A. i S.ka, Niemiecka 12-5. 
Indurski Sz., Wielka 4. 
l\Ielnik M., Stefańska 19-t4 
Szuster S., Kinkulkin K. i Zyw. J. t 
Niemiecka 18. 
'Vejcman II., Wielka 25. 
« \Viedeń ,) J. Silin t Trocka 13. 
R7tnarskie i ta pic. prac. 
Czyż Edward. Rosaczkowa 3 (tapic.). 
Mackiewicz Józef, Tatarska 16 (rym. 
sport.). 
Markiewicz A" Trocka 9 - 5 (rym.), 
Mass S.. Wileńska 30. (rym.). 
Polak Wł., Sadowa 9 In. t8, (tapic.). 
Zakład Tapicerski, Zawalna 14. 


I- 


goo __...
...... ............ 
,.......... oog 
g Chrześcijański Zakład Rymarski g 
I Stefan Mass I 
''''ilno, ul. .Wileńska 30. 
Poleca 
yr
by sk
rz.an
 oraz 
o Pl'zYJmuJe zamOWl8ma. g 
o o 
goo.... .o...... .. .........
....o......
 ooo 
gOO ....I.'. .... 96..........
........ ...oog 
g ZRKŁF\D THPICERSKl g 
I zakładanie firanek I 
W. Polak 
I 
_..._

 


 .:
..::......!
>>>
48 


RZEMIOSŁO 


Stolarskie. szczotek 
i szyldów prac. 


Artystyczny Zakład Stolarski 
A. Bondarczyk 
Wilno. Dominikańska 14. 


«Artmal», Niemiecka 7, (szyld.). 
.PraCA), Stefańska 5 (szczotek). 
Rappe E., Wileńska 18-12 (szyld.). 


...........C === IIII..... , === .....,..t... 
i Artystyczny Zakład SLYLDÓ"V i 
II S. Szymanowicz II 
i \Vilno, Niemiecka 15 ł 
II istno od r. 1898 11 
ł Wykon. nOwoczesne. szyldy blasz.ane ł 
i szklane. Ceny konkurencYJne. 
4.,....,... I't =............=............ 


Artystyczna Pracownia Szyldów I 
I. Wiguszyn 
Wilno, Niemiecka 8. 


---=---=--- 
i PRACOWNIA ł. 
I SZCZOTEK i PĘDZLI ł 
1/ "P R A C AU U 
ł Wilno, ul. Stefańska 5. ł 
-....-=---=--- 
Warsztaty 
«Autogaraże)-Tatorska 3. tel. 17.52. 
Elektrotechniczny vVarszt. «Pomoc 
In żynierska) - Litera cki 5. 
\'Varszt. Mech. Państw. Szk. Techn.. 
Holendernia 12, tel. 11.92. 
Warszt. Samoch. Kursy Kierow. Sam. 
Tow. Kurs. Techn., Holendernia 12. 11B1a11\B1\B1\1B11l81ffi1111-ł\lll1I1U11I1Ri1m!1I11B11I11B11. 
E 11. r I L I P D (IJ I C Z A
T:
T:U-sRł:;BJ
RZ I 
E Wykuuuje n. ,"un,wienie ws,elką galonter;o "otY8tyemą ,d..ewa, II I 

 kości słoniowej, mnsy perłowf'j i inn. m
teriałów. Specjalność . 
_ biżutcria (hcVl niuna oraz reperlJcja antyków, 1 :--' 

 Informacje: Wilno, Zarzecze 7 (sklep kolon. K. Antunowiczowej) _ 
IIJll8I!lliBIIIIJIIIMll8llil!EllBlll!YI!!l1J8IlJJIIIu.llRlWIIIu.lITI 


.. 


- 

II&--
 


 , 'J- t. "" ..
. Przedslebiorsłwo 
i przewozDwe 
;.) "" , " .; 
':!'" oraz .- 
}' 
," Drzethoumnle 
"" PłZt
R · AUlII OPAKłWAKlf MEBLI "., 
mebli. 
"' 
 ZVGHOIT..KIłUPIC!OWłCZ Biuro: Wilno, 
, .. ul. Uniwersy- 
WII
o,utAdłma MICKIEWICZA Ni'34. tA, " 
--- I .:, tecka 2, 
_..
. i ., ,c' tel. 11.41. 
.)- .
.., 
Postój wagonów: 
......
 Wilno, ul. Mickie- 
wicza 34, tel. 9-53.
>>>
....... 
I 


49 


WOLNE ZAWODY 


WOLNE 


ZAWODY 


Adwol\aci 
(Okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie). 


r 

 

, 


Abramowicz W., MontwiUowski z. 15. 
Achmatowicz A., Mostowa 3- a. 
Achmatowicz 8., Mickiewicza 19 m.9. 
Altszuler-Rubinowicz, Kwiatowa 4. 
Andrejew Paweł, Mickiewicza 37 
m. ;-J, tel. 13.08. 
Bagiń5ki St.. Jakuba Jasińskiego 6-6. 
Baj raszewski K., :\lickiewicza 44-10. 
Bajraszcwski M., Mickiewicza 4L-2. 
Barańczyk I.. Zawalna 46. 
Berland Sz., Jakuba Jasińskiego 1-4. 
Boguszewski W., Kalwaryjska 5. 
Brumberg A., \V. Pohulanka 23 m. 2. 
Burhardt A., Zygmuntowska 12 m. 7. 
Buyko Z,. Mickiewicza 17 m. 2. 
Chill S., Zawalna 10-1Oa, tel. 19-56. 
Czarnous St.. Jagiellońska 16. 
Czarny G., SieI'akowskiego 24. 
CzeJ'Oichow J., Hetmańska 2. 
D,ugacz 1., Wilciłska NI'. 25 m. 6. 
D rejer S. Niemiecku 29-8. 
Ei gej S., Styczniowa 8 m. 4. 
Engel M., Dąbrowskiego 5 m. 3. 
Eydrygiewicz M., Mickiewicza 21.6. 
Falkowski E., Jakuba Jasińskiego 7-3. 
Florczak K, Mickiewicza 22 m. 5. 
Frydman J., Zamkowa 26. 
Gordon J., Zawalna 24 - 6. 
Crądzki L., Jakuba Jasińskiego 1 a 6. 
Hejmowski K. Aleja RÓŹ 4. 
Iwanowski S., Podgórna 3. 
Izraelitówna H.t W. Pohulanka 2 - 19. 
lżycka Z., Zawalna 22 m. 5. 
Iżycki T., Zawalna 22 - 5. 
JarnonU M., Zygmuntowska 18. 
Jankowski W., ul. 3.go Maja 9 m. 9. 
Jasiński Z., Orzeszkowej 3 m. 3. 
Jodko W., Zawalna 10. 
Juchniewicz A., Dąbrowskiego 5 - 4. 
Jundzill Z., Portowa 26 m. 5. 
Kacnelson D., Subocz . m. 7. 
Kacnelson L., Wileńska 4. 
Kamieński J. t Portowa 6 m. 3. 


f. 


Kapłan Izrael, Wileńska 28 m. 9' 
tel. 5-82. 
Kapłan W., Ostrobramska 17 m. 6, 
tel. 15-86. 
Kiaksztowa S.. Benedyktyńska 2 - 4t 
Kiersnowski T., Zawalna 7 m. 1. 
Kon P. Trocka 11. 
Kopacewicz B., 3 Maja 3 m. 1- 
Korngold H., Mickiewicza nr. 28. 
Kosiński M., Mickiewicza 24 m. 6. 
Kowalski M., Mickiewicza 19 m. 21. 
Kozłowski E., Sierakowskiego 24-3 
Koźliński W. Jakuba Jasińskiego 15. 
Krajowski - Kukiel S., Kasztanowa 5. 
Krasowski B., Jagiellońska 10 m. 5. 
Krestianow A., Mickiewicza 35 - 10. 
Kruszewski Z., Dąbrawskiego 10. 
KrzyżanowskiB., Jakuba Jasińskiego5 
Kulikowski L., Mickiewicza 46 m. 3. 
Lejbman 
'I. Wielka 3. 
Lityński W., Mickiewicza nr. 9. 
Łuczyński W., Mickiewicza 21 m. 5 
Łuczywek J., Jagiellońska 9 m. 3. 
Makowiecki E., Mickiewicza 42/3. 
Maliński M., ul. 3-go Maja 11 m. 4. 
Marcinowski A., Jagiellońska 9. 
Matyasz J., Jakuba Jasińskiego 7. 
Milchikier I., Mickiewicza 4 m. 6. 
Milewski F., Mickiewicza 4 m. 9. 
Milkonawicki Sz., Zawalna 60. 
Miller A., Sierakowskiego 14. 
Mincerowa J., Portowa 10 m. 3. 
Mołożawy B., Sierakowskiego 6. 
Muchanowa E., Mickiewicza 35 m.3. 
Muchanow W., Mickiewicza 35 m. 3. 
Olechnowicz B., Mickiewicza 49. 
Osiecimski W., S-to Jerski zauł. 
nr. 5 m. 12. 
Pachman E., Słowackiego nr. 11. 
Parczewski W., Mickiewicza 22 - 36. 
Petrusewicz K., Mickiewicza 37 m.:l 
Piekarski B., Góra Bouffałowa 19 - 
 
Piwocki A.t Montwiłłowski 5. 


I 
II
>>>
- 


51 


( 


WOLNE ZAWODY 


Popiel M., Zawalna 8. 
Poręb ski 1., Kasztanowa 3 m. 15. 
Powirskier A., Wielka 18 m. 2. 
Preiss A., W. Pohulanka 14. 
Preiss Jerzy, Portowa 4 m. 5, tel. 
8.6M. 
Propper M., Zawalna 30 m. 1. 
Pnybora 1., Jagiellońska 8 m. t 7. 
Riza-Ternawiot G., 3.go Maja 9-14. 
Riza-Ternawiot M., 3-go Maja 9-14. 
Rodziewicz W., Montwiłłowski 5. 
Romankiewicz A., MontwiUowski 11, 
Romankiewicz J., Mickiewicza 22-38. 
Rubaszew B. Jagiellońska 10-7. 
Rubinow-Rubinowicz J., ul. 3-go 
Maja 9 m. li. 
Rubinow E., ul. 3-go Maja 9 m. 11. 
Rudnicki E., W. Pohulanka 14 m. 25. 
Rutkiewicz J., Kasztanowa 3 m. 15. 
Rymkiewicz \\-., Wileńska 23. 
Sawiński M., Mickiewicza 35. 
Sejfer N., Mickiewicza 28 m. 3. 
Siawcillo W" Jagiellońska 5. 
Sienkiewiczówna M., Podgórna 1. 
Sipowicz S., ŚW. Jakuba 16-7. 
Smilg E.. Poznańska 3. 
Sopoćko Józef, Mickiewicza 5 m, 5. 
tel. 6-53. 
Srolowicz B., Zawalna 24.4. 
Steckiewicz F., Pióromont 56. 
Steckiewic
 J., Mostowa 11. 
StrumiUo M., Mickiewicza 21 - 3. 
Stuczvński-Lubliński M., Mickiewicza 
nr. "48 m. 4. 
Sukiennicki W., Portowy zauł. 5. 
Świda W., Portowa 26. 


SzaLelska E., Mickiewicza 43 4. 
Szafkowski K-, Gimnazjalna tO. 
Szapil'O M., Słowackiego 16. 
Szczęsnowicz W., Kasztanowa 4.8. 
Szlozberl{ Leon, Niemiecka 37/12, 
tel. 5-13. 
Szpakowski M., Ofiarna 4-4. 
Sztukowska H., Mickiewicza 62. 
Szyndler J., Sierakowskiego 23 m.1. 
Szyrwindt S., Zawalna 17. 
Szyszkowski B., Pańska 17, tel. 5-21. 
Tejtel J., Portowa 3. 
T6rczyński R., Św. Filipa 4.10. 
Turski Z., Kasztanowa 3-14. 
Uciechowski J., Sadowa 15-4. 
Węsławski S" Niemiecka 3. 
Wirszyłło R., Jakuba Jasińskiego 11. 
Wirszyłło T., ul. 3.go Maja 13-5. 
Wiścicki J., Ofiarna 4. 
Wiszniewski Włodzimierz, Wileń- 
ska 29-4, tel. 18-45. 
Wojewódzka Jadwiga, Jagiellońska 
16 m. 8. 
Wulfin Załman, Trocka 9. 
Zabielski A., M. Pohulanka 16. 
Zagórski 1., Mickiewicza 36. 
Zajączkowski 1., Gimnazjalna 8. 
Zaikowski J., Mostowa 16-4. 
Zaks E., Ofiarna 2 m. 9. 
I Załkind E., Sadowa 12. 
Zasztowt-Sukiennicka H., zauł. Por- 
towy nr. 5. 
Zawadzka W., Sierako.wsldego 8 
Zmitrowicz Józef. Góra Bouffałowa 
nr. 19 m. 6, tel. 3-66. 
Żuk H., Zawalna 15 m. 12.a. 


AIJ,uszerki 


Bartosewiczówna- W okitajlis J. Anto- 
kolska 51. 
Brestowicka B., Wielka 18/w, tel. 
15-67. 
Brzezina M., Grodzka 27, (Zwierzy- 
niec). 
Cypkin-Borowik, Zawalna 16 m. tO. 
Derczańska, Subocz 4 m. 5. 
Geskes L., Kijowska 2 a. 
GulO. Kijo,wska 31 ,m. 1. 
Jackiewicz6wna H., Piotra i Pawła 3, 


Jutan A., Niemiecka 4. 
Kantorowicz Stakliska, Wileńska 18. 
Kowarska-Sapir R. W. Pohulano 14 40 
Akus7crka 
MARIA LAKNEROWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz ul. J. Ja- 
sińskiego 5 m. 18. róg Ofiarnej, obok 
S'ld6w. 
Lass E. Straszuna 7 m. 2. 
Lulewicz W., ChocimSka 38 m. 1.
>>>
WOLNE ZAWODY 


Małachowska A., Kalwaryjska 37. 
Ościanko A., Targowa 15. 
Ościanko-GrygoriC\'\'a H., Kalwaryj- 
ska 4, 
Ra binowicz, Szopena 2. 
Rude S. Wileńska 47. 
Selecka 'B., Wileńska 6. 


51 


Świderska K., Garbarska 1. 
Szerowa E., Stefańska 25. 
Szer R, Niemiecka 29. 
Szymańska A" Sw. Jańska 11. 
Wisłocka A., Młynowa 5/7. 
Wolejko S., Zarzeczna 17. 


Dentyści lekarze 


Antokolec-Kulkes, Ostrobramska 13/2 
Błażejewicz B., Żeligowskiego 5 m. 43 
Chackielewicz L., Jagiellońska 5 
m.33. 
Feldsztejn J., Wileńska 16 m. 1. 


ml!!liii:!ll\'i'!/i1
I!!Iiii:!I

1! 

 1-a WILEŃSKA LECZNICA 
 

 chorób zębów i jamy ustnej 
 
i lekarza dentysty m 
I 
;no,

!

 a 
II Godziny przyj«:ć: 10 3 i 5-7. 
 
i1m
mm

1iiI 


Frydman-Jasz D., Wielka 5. 
Goldbarg M., Wielka 26, tel. 19 - 96 
Gutman RaU, Zawalna 50 - 4, tel. 
9-8B. 
Iwanter N., Wileńska 25. 
Kacenbogen-Rabinowicz M. Wielka 
68. 
Kęstowiczowa J., Orzeszkowej 3 m. 1 
Kisiel.Andrzejkowiczowa, Mickiewi. 
cza 4 m. 12. 
Lewin D., Zawalna 15 - 14. 
Nowacka Stanisława, Św. Jerska 3 . 2 
Słowes l\łozes, Wielka 30/2. 
Wiłkomirski I., Hetmańska 2. 


Dentystyczni technic" 
(pracownie) 


Cepeusz J.. Śniadeckich 4 m. 4. 
Chejkel' Dawid, Mostowa 9 m. 17. 
Doilski J.. Za ",-alna 4 
Ideliowic7. N., Wielka 35 m. 4. 
Klin J., Jagiellońska t 1:1. 4. 
Kozakiewicz-Kubaczka "V., Orzesz- 
kowej 3, 
Liwszyc G.. Trocka 17 m. 1. 
Minkier L., Wil'Jńska 21. 


Felczerzy 


Bejlin Sz., (starszy) Mickiewicza 35 
m.2. 
Brestowicka B., Wielka 18/tO, 
tel. 15-67. 
Bruk Ch., Rudnicka 4 m. 3. 
Kac D., (starszy) Zarzacze 3 m. 14. 


---- 


Rudaszewski Ch., Zawalna 32. 
Swierdłow D., Wileńska 6. 


Dent".st".czne narzędzia 
(Dental Depot) 
Lipkowicz S., Zawalna 15. 
Słowes M., Wielka 30/2. 


i Masatystki 


Kapłan M., (starszy) Nowogródzka 
57 m. 1. 
Margolin M., Rudnicka 4 m. 3. 
Martyni S.. Grodzka tO. 
Szer A.. Stefańska 25.
>>>
52 


WOLNE ZAWODY 


Inżynierowie 
(Zarejestrowani w Stow. Techn. Polsl,ich w Wilnie). 


Adolph W., Podgórna 5. 
Bejnarowicz K., techn. Czarny BÓr 
Bielecki A., techn. Bazyliańska 4. 
Biszewski E., inż. elektr. Kalwaryj- 
ska 9. 
Borowski J., arch. Antokolska 6/1-3. 
ChądzyńskiB., górn. W. Pohulanka 25. 
Cywiński J., mierno Holendernia 15. 
Dąbrowski J., techn. Kopanica 5. 
Doboszyński T., tech. Wileńska 
28.7. 
Domański 8., tech. Wolana 14. 
Dudo M., techn. W. Pohulanka 20-1. 
Dunin-Wąsowicz M., bud. W. Pohu- 
lanka 16. 
Dzenajewicz B., mech., Gimnazjalna 
6 - 4. 
"jedorowic
 J., hydr., Zygmuntow- 
ska 20. 
Glatman Juliusz, elek., Elektr. miejsko 
Gumowski J., mech. Dyr. Pań. Szk. 
Techn., Holendernia 12. 
Hajdukiewicz Wł., techn., Zakretowa. 
Hołownia W" arch., Holendernia 5. 
Jacewicz W., melior. Św. Jacka 9. 
Janowicz L., górno Antokolska 13. 
Jensz H., techn. Holendernia 17. 
Kiełczewski S., mech., Mickiewicza 
31 - 3. 
Kielczewski W., mierno Mickiewi. 
cza 31. 
It.oneczny W., mech. Antokolska 6. 
Krukowski W., Urząd Wojew. 


Kubilus S., techn. Sosnowa 8. 
Kulwiński A., techn. W. Pohulanka 3K 
Lange B., M. Pahulanka 6. 
Laskowski W., kom. (Wojew.). 
Łaciński W., Piwna 9. 
Łastowski J., leśny, Mickiewicza 
42 - 5, teł. 10-84. 
Laszkiewicz K., tech. Portowa 19. 
Lepkowski J., chern., Ludwisarska 4. 
Lukaszewicz J., elek. Św. Jakuba 12. 
Maksymowicz W., Kamienna 3. 
Markiewicz W., inż. mech. Rossa 19. 
Merson G., bud. Portowa 19. 
Modzelewski J., hydrot. Dobroczyn- 
ny 4. 
Nekando. Trepka A., techno!. Antokol- 
ska 54. 
Olszewski 1.. górno 
Ostrowski F., Krzywe Koło t8. 
Ożyński 1., bud., Ofiarna 4. 
Przesiecki M., mech.. Krakowska 20. 
Rouba E., tech., Dąbrowskiego 3-3. 
Sokołowicz K., inż. elektr., Kra- 
kowska 51-7. 
Swidziński M. tech., Dobra 4. 
Szadłło A., stacja Pomp. Ogród Bern. 
Sokołowski T., komun. (Wojew.). 
Walicki F., miern., Swironek 1. 
Wiszniewski B., W. Pohulanka 27. 
Wojciechowski F., bud., Ostrobram- 
ska 19. 
Zagrodzki B., Holendernia 8-t. 
Zubelewicz M., Ostrobramska 21. 


, 


Kosm.et"ka lecznicza 


.Cedib.. Mickiewicza 1 m. 13. 
Gabinet Nowocz. Kosmet. Leczn. 
Mickiewicza 4 m. 3. 
dkeda:ł Inst. Kosm., Tatarska 10. 
Weger R., Mickiewicza 42 - 8, teL 
19.82. 


GABINET 
KOSMETYKI nOWDCZESnEJ 
R. WEGEROWEJ 
Wilno. Mickiewicza 42 m_ 8 tel. 19-8Z 
Doskonali i konserwuje urod«: naj- 
nowsz2i metod2i racjonalnlł oraz wy- 
konuje m a s a ż twarzy I oe61no 
leczniczy.
>>>
WOLNE ZAWODY 


53 


LEKARZE 


1 


Bakteriologia 
Abramowicz Łichtman E., Szope- 
nowska 6. 
Dunin-Horkawiczowa H., Portowa 12. 
Gelman G., Zawalna 17, tel. 13-94. 
· Gryglewicz T., Obiazdowa 2. 
Jakubowski Zygmunt, Zawa
na 61-7. 
Kulikowska H., Wilcza Łapa Szpi- 
tal. 
Kopeć W., Kalwaryjska 22. 
Romm A., Wileńska 22 m. 2. 
Chirurdz,,- 
Achmatowicz. Mostowa 3.a. 
Bonasewicz A., Witoldowa 10. 
Bobuszewicz J. Sióstr Miłosierdzia 6. 
DowgiaUo Moszyńska, Garbarska 3. 
Cilels M., Nowogródzka 6. 
GileIs W., Beliny m. 3. 
ldelson M. Zamkowa 18. 
Janowicz J., Aleja Róż 4 m. 7. 
Kiakszto A., Benedyktyńska 2. 
Kucharski J.. 3 Maja 11. 
Lercnman E., Stcfańska 23, m. 3, 
tel. 12-21. 
Lidzki A., Zawalna 8. 
Mancewicz Eugeniusz, 
lickiewicza 
6-9. 
Maleszewski W., Kamienna 7. 
Maszyńska J., Garbarska 3. 
Michejda K., prof., Cicha 1. 
Siedlecki M., Mostowa 27. 
Szczerbo A., W. Pohulanka 35. 
Szukiewicz J., Słowackiego 17/4. 
Trocki F't Zawalna 49. 
Tymiński J., Mickiewicza 4. m. 5. 
Załkindson O., Zawalna 10. 
Załuska S., Mostowa 25. 

arcyn, Słowackiego 24. 
Zemojtel W., ul. Ostrobramska 25. 
Chorob,,- dzieci 
Alchimowicz B., Pańska -*. 
Baruchin S., Portowa 3. 
l3ikus Borowska H" Zarzecze 16. 
Dźwil F., Witoldowa 22. 
Ejdrygiewicz6wna 13., Niemiecka 22. 


I 


r 


Fejgenberg Jakub, Kijowska 2-a-7. 
przyjm. 8-9 i od 5-6 p.p. tel. 
12.27. Choroby dzieci. 
Garnault M., Krakowska 39. 
Gelmanowa M., Zawalna 17. 
Gerlec E., Portowa 14 m. 8. 
Globus Au Wileńska 28. 
lszora E., Mickiewicza 22. 
Jasiński W., pro£. Wielka 24 m. 19. 
Karnicka B., Jagiellońska 9 m. 2. 
Kac Z., Stefańska 4.r 
Kieljotis6wna W.. Holendernia 9. 
Kowarski H., J. Jasińskiego 6/1. 
Lachowicz J., Bakszta 6. 
Lewin M., Teatralna 4. 
Łukowski L., Zawalna 2. 
l\1arynowska H., Antokolska 30. 
Muraszko J., Kasztanowa 2. 
Olechnowicz-Świdow Z., portowa 26. 
Szabad Gawrońska, Zawalna 16. 
Szapiro B. Sadowa 9 m. 3. 
Wiśniewski S., Dobra 5. 
Zabko - Potopowicz B.. Św. Michal. 
ski tO. 
Chorob7 jam,,- ustnej 
i zębów 
Grabiński B. Portowa 5 m. 6 (Sto- 
matolog) 
Mancewicz E. kier. PolikI. Stomat. 
U. S. 8., Mickiewicza 9-6. (stoma. 
tolog). 
Chorob,,- k.obiece 
(akuszeria) 
Ablamowicz Olga, Kasztanowa 7-7. 
Abramowicz J., Wielka 30 m. 3. 
Bloch Mikołaj, Teatralna 3, tel. 7.85. 
Borysewicz Tomasz Zamkowa 17. 
Buch R., Niemiecka 35, tel. 8.64. 
Bomasz Dawid. Poznańska 3 m. 4. 
Dobrzański Jerzy, Ordynator Szpit. 
Kol., Zawalna 8 m. 3. 
Erdman Alina Garbarska 5. 
ldelson M. Za
kowa 18. 
Jabrow J., Kalwaryjska 4 m. 6. 
Jakowieki WI" Zygmuntowska 20, 
pro£. USB., Dyr. Kliniki Połoz. 
Ginek. USB. 


:! 
I 
, 


; i 


:
>>>
i_ 


w o l.. N E Z A '\V O D Y 


54 


Karnicki W., 3-go Maj& 11. 
Lichtmacher N., Kwiatowa 4. 
Łopato K., Portowa 19. 
Papp L., M. Pohulanka 10. 
Paszkiewicz S., Sierakowskiego 8. 
Petrusewicz M., Mickiewicza 37. 
Romanowski J., Wileńska 25. 
Rustejko.Gojdziowa, Arsenalska 4. 
Ryll-Nordzewska, Mickiewicza 28. 
Sedlis E., Teatralna 4. 
Waszkiewicz A., Portowa tO. 
Wygodzki J., Gdańska 1. 
Wysocki W., zauł. Św. Michalski 2. 
:?aleski W. o Mickiewicza 5. 
Zebrowski B., W. Pohulanka 49. 
Choroby nerwowe 
i umysłowe 
Baniewicz N., Bonifraterska 10. 
Bojarczykówna Z.. ul. Letnia 5. 
Borysowicz J., Letnia 5. 
Genzel J., Trocka 9. 
Hurynowicz J., J. Jasińskiego 6. 
Odyniec W., W. Pohulanka 41, 
Podwiński J., 3-Maja li. 
Rossc M.. Pro£. Zygmuntowska 6-4. 
Rutkowski A., J. Jasińskiego 15. 
Sukiennicka J., z. Portowy 5. 
Załuski W.. Targowa 11. 
Witek St., Letnia 5. 
Zalewski W., Targowa lł. 
Okuliści 
Abramowicz 1., Biskupa Bandur- 
skiego 4. 
Dobaczewski E., Szpit. Wojsk. 
Dunin.Horkawicz W., Portowa 12-5. 
Gurwicz A., Dominikańska 17 m. 3. 
Halicki S., Tyzenhauzowska 4. 
Kwaśkowska M., Mickiewicza 4. 
Markiewicz S., Mickiewicza 22 - a 
m.10. 
Milewska M., Mickiewicza 4. 
Rucznik J., Zawa]
a 30. 
Szeinkierowa B., Zeligowskiego 8. 
Załkindson P., Zawalna 10. 
Chorob7 płuc 
Bagiński S., Zakretowa 2. 
Jedwabnik D., Wileńska 22. 
Legiejko W., Kasztanowa 5. 


Perlman Szopenowska 1. 
Uciehowska H., Sadowa 15. 
Umiastowski W., 3-Maja 1. 
Roentgenologia 
Iwanter J., Mickiewicza 24, tel. 9.63. 
J anuszkiewicz St., Podgórna 5. 


ZAKLAD 
ROENTGENOLOGlCZNY 
D-ra S. MARGOLlSA 
Wilno, Wileńska 39, róg Mostowej 
tel. 9-20. 
Prześwietlania, zdjęcia i leczenie 
promieniami Roentgena. 
(r6wniez. w mieszko obłożno chor.) 
Krotow Wł., J. Jasińskiego 15. 
Korolkiewicz K., Mostowa 5. 
Margolis S., Wileńska 39. 
Romanowska L, Słowackiego 17. 
Sułkowski L., Garbarska 3. 
Choroby skórne 
i weneryczne. 
Bieliński K., Wileńska 29. 
Blumowicz A., Wielka 21, 
Cymbler A., Mickiewicza 14. 
Fedosewicz Stanisław, Bonifrater- 
ska 14, m. 7. 
Gerszun G., Dominikańska 7. 
Globus E., Wileńska 22, tel. 5.90 
od 10-12 i 5-7 w. Gabinet Ro- 
entgenQwski. 
Hanusowicz B., Zamkowa 7 m. 1. 
K
płan S7., Dr: med. choroby welier. 
l sk6rne. WIlno. ul. Wileńska 10 
wejście z ul.Żeligowskiego 1 m. 22, 
godz. 9-1 i 4-7 W. 
Kudrewicz Z., Zamkowa 15. 
Lukiewicz K., Lubelska 7. 
Małkowicz - Sutocki B. ul. Tom.. 
Zana 7. ' 
Mienicki M., Wileńska 31 m. 3. 
Morawski W., ŚW. Michalski 6. 
Piotrowicz - Jurczenkowa Wileń- 
ska 34. 
Ryll-Nardzewski C. Mickiewicza 28. 
Scłwicki Emil, Portowa 14 m. 3, teL 
9.17. 


I 


..
>>>
WOLNE ZAWODY 


55 


, 
. 
I 


Sokołowski Ksawery, Wileńska 30 
m. 14, choroby skórne i wenerycz- 
ne, przyj. od 9-12 i 5-7 w. 
Suszyński E.. Mickiewicza 30-5. 
Waśniewski N.. Mickiewicza 15. 
Dr. W oUson. choroby sk6rne, wene- 
ryc.zne i moczopłciowe. Wileńska 
7, telefon 1067, od godz. 9-12 
i 5-8. 
Wołodźko Witold, Zawalna 22 m.2 
tel. 14-42. Dyrektor szpitala Sa- 
wic z przyj. od 1-2 i od 5-7 w. 
Zeldowicz D., Wileńska 28. 
Zeldowiczowa Z., Wileńska 28. 
Chorob7 uszu_ nosa 
i gardła 
Berlinerblau L., Wileńska 25. 
Czarnowski C., Zygmuntowska 22. 
Dylewski B., ŚW. Jańska 1i. 
Lewande S.. Zawalna 16. 
Libo A., Zawalna 22. 
Rejzenberg H., W. Pohulanka 1. 
Rozwadowski P., Zygmuntowska 28 
m.9. 
Szalewicz W., Zawalna 8. 
Szmurło J., prof. Mostowa 7. 
Wąsowski T., Portowa 10. 
Wołkowski N., Trocka 5 m. 4. 
Chorob7 wewnętrzne 
Alksin M., Wiwulskiego 5. 
Abramowicz E., Szopena 6. 
Haluk W., Bonifraterska 10. 
Baranowska K., Kalwaryjska 21-8. 
Bomasz D., Poznańska 3 m. 4. 
Brodzki M., Piwna 2. 
Bublej Jan, Bazylialiska 5. 
Burak M., Zawalna 16. 
Czarnecki E., \Vielka 17-12. 
Dziadul R, Sosnowa 17. 
Dzwill F., Witoldowa 22 m. l. 
Fejgus H., Zawalna 60 m. 1. 
Frydman J., Niemiecka 37, tel. 5-13. 
Girszowicz 1\1., J. Jasińskiego 6 
m. 5, tel. 7-21. 
Gojdi M., Arsenalska 4 m. 5. 
Gordon .M., Subocz 60. 
Hamulicka H, Zwierzyniecka 3. 
Jablonowski W., Portowa 12. 
Jabrow I., Kalwaryjska 4 m. 6. 


-- 


Januszkiewicz A., Uniwersytecka 5. 
Jaszpan D., Wileńska 31 m. 4. 
Kapłan A., Zawalna 47. 
Karnicka K., Jagiellońska 9. 
Kasperowicz F., Sapieżyńska 7. 
Kisiel K.' Biskupia 2 m. 2. 
Klukowski J., Zygmuntowska 8. 
Kodź K., Artyleryjska 2. 
Kolodner 8., 
owogródzka 15-3. 
Krotow W., J. Jasińskiego 15. 
Kucharski J., W. Pochulanka 41. 
Legiejko W., Kasztanowa 5 m. 2. 
Łęski J., :Mickiewicza 37 m. 4. 
Łobza W.. Antokolska 42. 
Makower A., Trocka t 1. 
l\Iarczenko T., Zakretowa 5. 
Narkiewicz A., Bakszta 14. 
Nowicka.Piotrowska J., Witoldowa 5. 
Opoczyński K., Królewska 2. 
Orłowski Z., 3-Maja -t. 
Pawłowski K., Mickiewicza 37. 
Pawłowicz F., W. Pohulanka 32-3. 
l:Jelczar K.. Zakretowa 5. 
Perelman W., Szopena 1. 
Perewoski A., Trocka 1. 
Pergament R., Trocka 2. 
Poczter, Zarzecze 17 m. 2. 
Pomeranc L, Zawalna 30. 
Hudziński C., Antokolska 96. 
Rudziński H., :\lickiewicza 22. 
Rymaszewski K., Mostowa 3-a. 
Salit6wna E., Zawalna 7. 
Segal 1\1., Zawalna 15. 
Sochaezewska H., Ostrobramska 25. 
Sumorok J., Styc£niowa 1. 
SUJl1orok :\oL, Styczniowa 1. 
Surawiczowa 1\1., Witoldowa 33. 
Szadowski R, 'tV. Pohulanka 16. 
Szapiro 8., Sadowa 9 m. 4. 
Szapiro K" Wielka 7 m. 3. 
Szemis W., 3-Maja 9. 
Szniolis B., Portowa 26 m. 4. 
Szumiliszki W.. Tl'oeka 9. 
SzyllinK - Siengalewicz prof., Zamko- 
wa 24. 
Świda Michał 3-)Iaja 11. 
Wasilewska H., :Mickiewicza 22. 
Wasilewski F.. W. Pohulanka iB. 
Wincz A., Mostowa 7. 
Witortowa T., Archanielska 3.
>>>
"" 


56 


WOLNE ZAWODY 


Wojtkiewicz J.. y.",r. Szp. Wilcza 
Lapa. 
W ołodkowic7ówna l\I., l\Iickiewicza 22. 
Wrześniowski F., Portowa 6. 


Wysłouchowa A., Przejazd 20. 
Zawadzki Z., Sierakowskiego 8. 
Źebrowski B., W. Pohulanka 49. 


MierniczoW'ie przysięgli 


Baniewicz Z., Subocz 6a m. t3. 
Bantle P., Mickiewicza 33 m. 
). 
Błażejewicz K. inż.. Obiazdowa 8. 
Brocki A., Szeszkińska 21 m. 2. 
Brus Władysław, Śniadeckich 3/31. 
Bujwid W., Zarzeczna 17 m. 2. 
Dąbrowski W., Hossa tO m. 1. 
Essel J., Litewska 22. 
Halicki W., Zakretowa 13 m. 3. 
Jankowski Cz. inż., Gimnazjalna 4. 
Jefimów S, Jasna 35 m. 3. 
Jodko M. Pozarowa 7 m. 1. 
Kalinowski A., Lwowska t3 a m. 4. 
Kiełczewski \V., ini. Mickiewicza 31. 
Kownacki Jan, Fabryczna 2b (Zwie- 
rzyniec). 
Kuszkow D., Letnia 4 m. 2. 
Lamparski H., Słomianka 19. 
Lenkowski G., inż. 
1. Pohulanka t8. 
Lubieński F., Poleska 28/13. 
Lokuciewski J., Wiwulskiego 20. 
Mackiewicz J., Dąbrowskiego 7. 
Michniewicz St. Teatralna 2a. 
M:iedziunas J., l\łickiewic7.a 15 m. 4 
Pierzchlowski R.. Teatralna 2b m. 4. 
Rybiński J., Legionów 63. 


Sokolow M., Podgórna 4 m. 12. 
Sokolowski W., Stara 33 m. 6. 
Stulgiński F., inż. Uniwersytecka 2. 
Suchow C., inż. Rzeczna 12 m. 10. 
Szymanowicz M-, Mickiewicza 15. 
Trautsolt A. inż., Sit)rakowskiego 6. 
Użycki Z.. Tartaki 34 m. 4. 
Walicki Fr. Zarząd m. Wilna. 
Wilczewski B., W'ydz. RoI. i Ref. 
Roln. 
Witko Jerzy, Moniuszki 11 (Zwie- 
rzyniec). 
Zaremba Fr. Kasztanowa 5 m. 5. 
Zdrojewski A., I\alwaryjska 56-15. 
Żakowicz M., Obiazdowa 6-4. 


Mikołaj nObJlkobJ 

:

I::t 
Wilno, Witoldowa 55-b, m. 8. 
Sporządza plany gospodarki leśnej, 
wyjednywa pozwolenia na cięcie la- 
sów, załatwia sprawy związane ze 
sprzedazą ziemi, podziałem mająt- 
ków, likwidacją serwitutów w urzę- 
dach, bankach i hipotekach. Sporzą- 
dza i kopiuje plany. 


SZPITALE i ZAKŁADY LECZNICZE 


Szpitale 


Św. Jakuba (miejski) oddzialy: chi- 
rurgiczny, wewnętrzny, dziecięcy, 
psychiatro nerwowy, ginekologicz. 
ny, (położniczy), 3-go Maja 8. 
Sowicz (miejski) oddziały: wownę- 
trzny, weneryczny, skórny, oczny, 
Bakszta 2. 
Zakainy (miejski), Zwierzyniec, ul. 
Grodzka tO, tel. 26. 
Kolejowy (Wilcza Lapa), Oddziały: 
wewnętrzny, chirurgiczny, kobie- 


cy - akuszeria, nerwowy, gardła, 
ucha i nosa, oczny, Sanatorium 
gruźlicze, Roentgen. 
Państwowy Psychiatryczny, Letnia 5, 
tel. 11-8i. 
Żydowski (miejski), oddziały: chirur- 
giczny, wewnętrzny, położniczy, 
ginekologiczny, psychiatryczny, Za- 
wa lna 42.
>>>
57 


ZAKŁADY LECZNICZE 


Kliniki Uniwe rsyteckie 
A. Przy Szpitalu Wojskowym na Clwrób oczu, 
Antokolu. B. Przy ul. Letniej. 
Chorób wewnętrznych. Chorób umysłowych i nerwowych 
Chirurgiczna. C. Przy ul. Bogusławskiego 3. 
Chorób skórnych i wenerycznych. Klinika chorób kobiecych i poło i- 
Chorób dziecięcych. nicza. 
Chorób gardla, ucha i nosa. 
Laboratoria chemiczno-bakteriologiczne 


Miejska Pracownia badania żywności, 
Hetmańska 3. telef. 4-96. 
Laboratorium analiz lekarskich Dr. 
Dr. Dunin-Horkawiczów, Portowa 
ł2. 
Laboratorium diagnostyczne D-ra, Ja- 
kubowskiego, ul. Zawalna J 6 - 7 
Laboratorium chem.-bakter. D-ra G. 
Gelmana, Zawalna 17 - 5 tel. 
ł3.9
. 
Wileńska Ekspozytura Państwowego 


I 
I 


Lecznice 
Lecznica oczna Św. Józefa, «Tow. 
Pielęgnowania Chorych» - Przy- 
tulisko. Nowy Świat, Tyzenhau- 
zowska 16, tel. 7.38. 
Oddziały: oczny, chirurgiczny i 
wewnętrzny. 
Lecznica Lit. Stow. Pomocy Sanitar- 
nej. Mickiewicza 33. 
Lecznica położniczo-ginekologiczna, 
M. Pohulanka 15. tel. 14.71. 
Lecznica Akusz..Ginek!logiczna, Le- 
win - Karapa DS, Zeligowskiego 
5 tel. 10-45. 


Zakładu Higieny w Warszawie, 
Wiłno, uL Rossa 1. 
Laboratorium Dr. A. Romma, Wileń- 
ska 22 - 4 tel. 9-49. 


Laboratorium weterynaryjne Minist. 
Rolnictwa, Zygmuntowska 12, tel. 
14-11, (od 9-3). 
Państwowy Zakład Badania Żywno- 
ści, Tatarska 11. 


(prywatne) 
Sanatorium dla chorych piersiowych 
Letnia 3, tel. 10.32. 
Zakład leczniczy pediatryczno-gine- 
kologiczny Witoldowa 15. 
Zakład Pasteurowski D-ra \TV. Orłow- 
skiego, Sadowa 21 m. 5, leczenie 
osób pokąsanych przez zwierzęta 
wściekłe. 


Lecznica Weterynaryjna Slo Bakuna 
Ostrobramska 16, tel. 6.94. 
Lecznica dla zwierząt Sejmiku Wi. 
leńsko - Trockiego, Wileńska 12, 
tel. 1.05. 


Przychodnie 
Dla dzieci szkolnych. Wielka 3. I Państ. bezpłatna dla leczenia chorób 
Przy szpitalu Sawicz, Bakszta 2, dla skór. i wener., Żeligowskiego 4. 
chorób ocznych. PorB.dnia Polsko Zrzesz. Lek. specj., 
Przy Lecz. Lit. Sto,,:. FOI?' Sanit. Garbarska 3. 
Choroby ogólne, Mickiewicza 33-a. Przychodnia przeciwkiłowa, Wielka, 
Przy Dyrekcji Wił. P. K. P., W. Po- 46, (Ośrodek Zdrowia). 
hulanka 12-2, ginekologia, chor. Przychodnia przeciwiagliczna, ulica 
gardła, nosa i uszu. Wielka 46. (Ośrodek Zdrowia). 


...... 


..
>>>
58 


ZAKŁADY LECZNICZE 


Dla dzieci gruźliczych. Uniwersytetu 
Stefana Batorego (Szpital Woj- 
skowy na Antokolu). 
T-wa Przeciwgruźliczego Wileńska 
27. 
Dla dzieci. Oddział dentystyczny, 
Zakretowa 9-5. 


Dla niemowląt p. n. «Kropla Mleka») 
Wielka 46. 
«Toz») im. d-ra A. Makowera, W. 
pohulanka 21, dla dzieci. 
Dla Urzędników Państwowych, Wiel- 
ka 51. 


Prz7cbodnie Miejskie 


Przy szpitalu św. Jaku
a, 3.go 
łaja 
8, chorób wewn., chIrurg., nosa, 
ucha i gardła oraz kobiecych. 
Przy szpitalu żydowskim, Zawalna 
42, chorób wewn" chirurg., nosa, 


ucha, gardła i kobiecych. 
Przy szpitalu Sawicz, Bakszta 2, 
chorób wenerycznych, skórnych, 
i innych. 


......... .. 


ZAKŁADY NAUKOWE 


Ulica nr. domu 
Śniadeckich 6. 
Uniwersytecka 5 


Zygmuntowska 2 
Arsenalska 8 


Szkoł7 w7ższe 
Nazwa Szkoły 
Seminarium Duch. Wyższe. PI'. 
Uniwersytet Stefana Batorego - Akademia Wydziały: 
Humanistyczny, Teologiczny, Prawa i Nauk Społecz- 
nych, Matematyczno-Przyrodniczy, Studium, Roln., 
Lekarski, Farmaceutyczny, Sztuk Pięknych. 
Szkoła Nauk Politycznych w V\lilnie. przy Instytucie Nau- 
kowo.Badawczym Europy Wschodniej. Wyższa. 


Szkoł7 średnie ogólnokształcące 


Archanielska 11 
Benedyktyńska 2 
Dąbrowskiego 5 
Dominikańska 3 
Dominikańska 3/5 
Ignacego zauł. 3 
Końska 3 
Ludwisarska 1 
Mickiewicza 38 
Moniuszki 36 
Ostrobramsl{a 9 
Ostrobramska 9 
Ostrobramska 29 
Orzestkowej 9 
Piaskowa 3 


Gim. Koed. Humanistyczne, pryw. 
Gim. Koed. T-wa Pedago
ów (pryw.). 
Gim. Łitewskie im. WidoMa (koed. pryw.). 
Gim. Państw. im. J. Słowackiego. 
Gim. Państw. im. A. Mickiewicza. 
Gim. Żeńsko ,P. P. Benedyktynek (pryw.). 
Gim. Koed. Zyd. Centr. K. O. (pryw.). 
G
m. Koed. im. Piotra Skargi (pryw.). 
Clm. Państw. Żeńsko im. E. Orzeszkowej. 
Sem. Ochro Państw. 
Sem. Duchowne Państw. Prawosł., tel. 226. 
Gim. Państw. im. J. Słowackiego filia Białor. 
Gim. Rosyjskie. im. A. Puszkina, tel. 12 09. 
Gim. państw. Zeńsk. im. Czartoryskiego. 
Gim. Zeńsk. S. S. Nazaretanek.
>>>
ZAKŁADY NAUKOWE 


59 


Ulica nr. domu 
Pohulanka Mała 9 
Subocz 18 
Szopena 6 
Wielka 58 
Zawalna 4 
Źeligowskicgo 1 


Nazwa Szkoly 
G
m. Państw. im. kl'. Zug
u.nta Augusta (męskie). 
G
rn. Sem. Duch. ks. ks. ,\hsJonarzy (pryw.). 
G
m. Hebrajskie (pry w.). 
Glm. O. O. Jezuitów (pryw.). 
Gim. Hehr. Hum. Stow. «Tarbuh 
Liceum im. Filomatów (pryw.) 
Kursy gimnazjalne i niższe og6ln. ksztalc. 
Benedyktyńska 2 Kursy Koed. im. Kom. Eduk. Nar. (śr.). 
Uniwersytecka 9-7 Kursy Koed. wiecz. im. Ad. Mickiewicza z progrsmem 
7 odd. Sz
. Pow. (niż.). 
Zawalna 21 Kursy Rozpow. Sred. Wykształcenie. 
Szkol,,- zawodowe 


, 


Bisk. Bandurskiego4 Szk. «Slużba Obywatelska» niż. (patrz ogI.). 
Brzeg Antokolski 1 Szk. Gosp. Dom. S. S. Serafitek (niższa). 
Dobrej Rady 22 Szk. Rzem.Przem. 1'.wa 
aleljańskiego (niż.). 
Franciszkańska 7 Szk. Pracy Dom. '.f-wa «Swiatło» (ni i.). 
Gdańska 3 S%k. Techniczna Zyd. M. śr. (patrz ogł.). 
Holendernia 12 Szk. Techniczna Państw. im. M.arsz. Piłsudskiego. Wydz.: 
mech.-przem., mech.-koJeJ', drog.-wodny, mel.-mjer. 
typ licollny i elektJ'.-typ licealny. 
JagieJlońska 3 Szk. Prac. Gospod. Zw. Pr. Oh. Kobiet (niż.). 
Królewska 8 Cim. Państw. Zeńsk. Krawieckie (śred.). 
Kopanica 5 Gim. Państw. l\Ięsk. Mechaniczne (niższe). 
Kopanica ;) Gim. Państw. Męsk. Elektt'yczne (niższe). 
Kopanica 5 Szk. Państw. Rzemiosł Bud. (niższa). 
Mickiewicza 18 Instytut Nauk HandlowQ-Gospodarc1.ycb. 
Mickiewicza 18 Giro. Kupieckie S. K. i P. Chrześcijan (p. ogł.). 
Mickiewicza 6 Szk. Zaw. Organistów im. J. :\fontwiUa. 
Mickiewicza 22 Szk. l\Iuz. J. Wojewódzkiej. 
Pohulanka W. 18 Szk. Przysp. w Gospod. Rod7innem P. M. S. (śr.). 
Sołtaniszki 50 Szk. Państw. Sred. Ogrodnicza tel. 10-74. 
Stefańska 37 S:.k. (ż.) Przysp. Kraw.-bieli;'. S. S. Salezjanek niż. (p. ogł.) 
Subocz 19. tel. t-98 Szk. Zaw. T-wa «Pomoc Pracy» (ż. i męsk.) p. ogł. 
Sw. Anny 2, tel. 13-67 Dokształ. Zaw. Wit-Nowogr. lnst. Rzem. (nil.) 
Rudnicka 6, Szk. Żyd, Inst. Muzyczny. 
Wielka 8, teL 14-38 Konserwatorium 
luz. !m. Karlowicza śr. (p. og!.) 
Wielka 30 Szk. Zaw. Zw. Kobiet Zyd. (p. ogł.) 
Wileńska 10 Gim. Kupieckie Zeńsk. śr. (p. ogl.) 
Zeligowskiego 1-2 Liceum Handl. Zeńsk. S. Pie
raszkiewiczówny śr. 
Zeligowskiego 1-t8 Szk. Odzieżowa Pol. T-wił «Swiatlo Jl . 
Kursy Zawodowe. 
Bernardyński z. 8 Kursy Kraw. haftu i tryk. (ż.) Stow. «Nauka i Praca». 
Bisk. Bandurskiego 4 Kursy Band!. Kocd. J. Stcrnberga. 
Brzeg Antokolski 11 Kursy Gosp. Dom. S. S. Sel'afitek pr. (niż.) 
Holendernia 12 Kursy Zaw. l\1ech.-Kolej. T-wa Kurs. Techn. (średn.) 


-----
>>>
60 


Kopanica 5 
Kopanica 5 
Mickie\Vicz
 t8 
Mickiewicza 22-5 
Mickiewicza 4-12 
Niemiccka 21 
Portowa 6-8 
Pohulanka M. 20 
Rudnicka 6 
Stefańska 37 
Subocz 19 


ZAKŁADY NAUKOWE 


Politechnika Hobotnicza «Praca. (niż.) 
Kursy Elektromon. Stow. Techn. Pol. w Wilnie (niż.) 
Kursy Handl. Koed. roczne Stow. Absolw.l. N. H. G. (śr.) 
Kursy Handl. roczne M. Przewłockicj (śr.) 
Shelley's Institute. 
Kursy J
z. Hebr. i Palestynogl'afii (rocz.) 
Kursy Kroju i Szycia (ż:) Bronisławy Kieżun (niż,) 
Kursy Zaw. dla Ociemmał.Yzh T-wa Kurat. nad Ociem. 
Kursy IIandl. Łazarza Ceśli (śr.) 
Kursy Kroju i S7ycia. (ź:) Pl'. S. S" Salezjanek. 
Kursy Koed. K1'8w. BlelIz. Tryk. Gors. Fryz. T. wa 
« Pomoc Pracy». 
Trocka 19 Kursy Kraw. i Bieliz. T-wa św. Wi!1centego ił Paulo (niż.) 
Wielka 30 Kursy Cospod. Dom. Zw. Kobiet Zyd. 
Wileńska 34 Kursy Kroju i Szycia Z. Jacewiczowej z Godlcwskich (niż.) 
Zawalna 4-14 Kursy Wyższej Rachunkowości-Stow. Buh:1lt. 
ZeliJtowskiego 10 - 9 Kursy Koed. dla kraw. damsko Adanl3 Duszy (niż.) 


Prywatne 
Roczne Kursy Handlowe 
M. PRZEWŁOCKIEJ Wilno, 
ul Mickiewicza 22-5, tel. 16.02. 


Państwowe Żeńskie 
GimnaZjum Kupie[kle 
Wilno, Wileńska tO, tel. 5.25, 


I 


PIerwsze Wileńskie Kursq Grq 
na inslrum.ludowych, zatw r. 1904. 
Fachowa organizacja muz. zespo- 
łów szkolnych, amatorskich i za- 
wodow. w Wilnie i pro\\ inc. Przy 
kursach 31't. wytw. instrlllU. oraz 
WypOl. nut i podręczników. Adres: 
Wilno, \Vitoldowa 42-6, tel. 22-71. 


Roczna Szkola Kro j u i S z y c i a 
oraz Kursy Wieczorowe 
dla Doroslych 
S. S. Salezjanek Wilno, 
Slefańska 37. Tel. 4.r)5. 
Kandydatki przyjmowAne s,t po 
ukończeniu 5 oddz. szk. POW
l.- 
Przy szk. internat na dogod. warun. 


Kursy Kroju i Szycia 
i pr."co" nia damskich ubrań 
Z. Godlewskiej Jacewiczowei 
Wilno, \Vileilska 34, m. 21. 


Pr"watna Koedukac. 
Szkoła Powszechna 
P.nafii Ewangiclicko - Augsbursk. 
z niemieckim ję7. naucz. 
Wilno, Niemiecka 9 m. 2. 
(Język polski narówni z niemiec.). 


....----__:11 


SzkołV IOUlOd. T-UlO ..Pomoc Pracv" 
Wilno, Su bocz 19, tel. 1-98.1 
Oddz, męski: slolarski i Illalarsko_ 
dekora c., Oddz. żeński: krawiecki 
i bieliźniarski. Kursy wiecz. oddz. 
kroi wiecki, gorseciarski, trykotar.. I 
ftoyzjer
ki, techuo - chemicz. i ry- 
sunkowy. Szkoła Zawod. vokszt. 
dla terminatorów. 
--...- 
Żeńska .Szkola Zawodowa 
i Kursy Związku Kobiet 
Żydowskich. 
\ Viino, Wielka :
O. Tel. 11-39. 
O d d z i a ł y: kra wiecki, konfekcji 
dł.iecięcej, bieliźniarski, kapelusz- 
nicl.Y, gorsetuwy i gospodar.itwa 
domowego.
>>>
'\ w 


K o N S E R W A T O R I U M M U Z Y C Z N E im. M. KAR Ł O W I C Z A I 
pod dyr- St. Szplnalskiego Wilno, Wielka 8, tel. 14-38. 
Prowadzi wydziały: Kompozycji fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, śpiewu, 
mstrum. dętych i organy. 
K I a s y: Chóralna, kamerc.lna i orkiestrowa. Przy Konserwatorium istnieje 
3-letnl kurs dla nauczycieli muzyki I śpiewu w szkołach średnich ogólno- 
kształcących, Kurs .wstępny dla dzieci od lat 7-miu na dogodnych warunkach. 
Zapisy przyjmuje sekretariat od 5-7 po pOło 
. _I?:a dziec 
_u 
pa ()stw :.
 WOjs 
 . specj. ulgi. 


- 


Z prawami szkól p
ństwowych 
Pr"watne Męskie Gimnazjum Kupieckie 
Stow. Kupców i Przem. Chrześc. w Wilnie, ul. Mickiewicza 18, 
tel. 4.23. gmach B-ci Jabłkowsldch. 
Do kl. I-ej przyjmuje się uczniów w wieku 13-17 lat, którzy ukoficzyli 6 kl. szkoły 
powsz. oraz złożą egzam. wstępny z polskiego. matem. i geografii. 


Roczna Żeńska Szkoła Przysposobienia 
w Gospodarstwie Rodzinnem P. M. S. 
w Wilnie, ul. W. Pohulanka 18. 
Przedmioty zawodowe: organizacja gospodo rodz. z rachunkowością. sporządzanie po- 
siłków, nauka porządków i prania. szycie, towaroznawstwo, psyt;hologia. higiena ogólna 
i dziecka, estetyka w domu rodz., przedm. ogólne. Kurs nauki roczny- Opłata mies. 
lO zł. Przyjm. się kandydatki po 6 ki, gimn. 


Roczna Zeńska .szkoła Gospodarcza 
P. M. S. w Nowowilejce, ul. Kościelna t, 
Przedmioty zawodowe: gospodarstwo domowe, przetwornictwo jarzyn i owoców, 
pranie i prasow., ogrodnictwo, rob. ręczne, przedm. ogólnokształcące. War u n ki 
przyj-:cia ukOńcz. 6 oddz. szk. powsz. Opłata 5 zł. mies. Niezam. ulgi. 
Zapisy od 1S.VI do I.VII i od 20.VIII do 10.łX. 


Prywatna Żeńska Szkoła Zawodowa 
Stow. "Służba Obywatelska" 
Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego Nr. 4-6. 
Przyjmuje uczenice po ukończeniu 5. 6 lub 7 oddz. szk. powsz. 
Nauka trwa 3 lata i obejmuje działy krawiecki. bieliZniarski i gorseciarski oraz gos- 
podarstwo domowe. Opłata 10 zł. miesięcznie za naukę i S zł. wpisowe. 


- 


P r V CI) a t n a Heska Techniczna Szkoła ŻVdoCIJSkD 
TOIIJ. SzerzenIa pracv zawodoweJ ł RolneJ wśród tVdObJ 
w Wilnie. ul. Gdańska 3. tel. 18-43. 
DAWNIEJ TECHNIKUM WILEŃSKIE 
Wydziały: mechaniczny i elektrotechniczny. Kurs nauki-3 lata. 
Żądany c
nzus: 4 kI. gimnazjum (dawnego typu) lub 7 oddz. 
szkoły powsz. Szkolne warsztaty mechaniczne i elektrotechn. 
przyjmują zamówienia. 


: -
>>>
62 


ZWIĄZKI I TO WARZYST \IV A 


. 


ZWIĄZKI I TOWARZYSTWA 


Organiza.cje naukowe 


Instytut Naukowo-B:uJawczy 
Europy WschodniC'j w \'''ilnic 
Arsenalska 8, tel. 16- 27. 
T-wo Przyjaciół Nauk, Lclewela 8. 
T-wo Prawnicze im. Daniłowicza, 
Mickiewicza 63. 
Wił. T-wo Filozoficzne, Zamkowa li. 
Wił. T-wo Nauk Lekar.. Zamkowa 24. 
Wil. T-wo Gicekol., Boguslawska 3. 


\-Vil. T.wo Pediatrycz., Antokol, 
Klinika DJ:iecięca U. S. B. 
T-wo Przyrod. iw.. Kopernika 
Oddz., Słowackiego 9. 
T-wo Historyczne Oddz., Zamkowa 11. 
T-wo Bibliofilów Pol. Bib!. Wróblew- 
skich. 
T-wo Miłośników R.eform. Pol. im. 
J. Laskiego, Za walna 1 t. 


I' 


Organizacje wytszej utyłecZnOści 
Liga Obrony Powietrz. i Przeciwgaz. Po!ski C7.erwony Krzyż, OkI'. \'ViI.. 
Wil. OkI'. Woj.. Wielka :;1, tel. t-69. Zeligowskiego 1, tel. 1.42. 
Liga Morska i Kolonialna, Oddz. Wił. Polskie T -wo Opieki nad Grobami 
Mickiewicza 15, tel. 18-16. Bohaterów, Filia "ViI., Dominikań- 
Polski Biały Krzyż, Okręg Wil., ska 4 m. 4. 
Ostrobramska 6. 


Organizacje wojskowe 


Federacja Polskich Związków Obroń- 
ców Ojczyzny, Zarząd Wojewódzki 
w Wilnie, O['zeszkowej 11, tel. 
14-94. 
L;w. Legionistów Polskich. OkrQg 
Wił., Dominikańska 8. 
Związek P. O. \IV. Okręg Wileński, 
Orzeszkowej 11. 
Związek Uczestników b. I J(or'pusu 
na Wschodzie Zarząd Główny, 
Jagiellońska 9-12. . 
Związek Kaniowczyków i Żeligow- 
czyków, Okręg Wileński, Orzesz- 
kowej li. 
Zw, iązek Inwalidów W ojennyah R. P. 
Zwirki i Wigury 25. 
Legia Inwalidów Wojen. Wojsk 
Polskich, Dąbrowskiego 3-iOa. 
Związek Sybiraków Okręg Wileński, 
Orzeszkowej 11. 
Związek Uczestników b. Wojsk. 
StrllŻY Kolejowej, Okręg Wileński, 
ul. Beliny 15. 


Związek Lel-{ionistek Polskich, 
Okręg Wjle11
ki, Orł.eszkowej II. 
Związek Żydów Uczestników Walk 
o Niept;dległość Polski, Ohęg 
\\'ilcński. Gdańska :1. 
Związek Osadników Bada vVoje- 
wódzka, Zygmuntowska 11), tel. 
10- 25. 
Związek Oficerów w stanie spoczyn- 
ku fil.. P., Okręg Wileń
ld. 
lic- 
kicwicza 22-2. tel. 14-12. 
Związek Oficerów Rezerwy, Okrę
 
Wileński, Orzeszkowcj 11, tel. 
20-75. 
Zw. Podoficerów przeniesiouych w 
stan Spoczynku. Okręg Wileński. 
Wileńska 42. 
Związek Podoficerów Rezerwy, Okrę
 
Wileński, Orzeszkowej 11, tel. 
14-94. 
Związek Rezerwistów, Podokręg Wi. 
leński, Orzeszkowej U.
>>>
ZWIĄZKI I TOWARZYSTWA 


63 


Ogniska i klub".  
I 
.. 


Klub Emerytów, Zawalna. 1. 
Klub Narodowy, o
ze
zkC?wej 11. 
Klub Myśliwski, Mlcklewlcza 23. 
Klub Szlachecki, Mickiewicza 19, tel. 
2-49. 
Klub Towarzysko-Sportowy Prawni- 
ków, Mickiewicza 4. 


Ognisko Akademickie, Wielka 24, 
tel. 7-70. 
Og-nisko Kolejowe. Kolejowa 19. 
Resursa Rzemieślnicza, Prezes WIad. 
Szurnański, Mickiewicza 1, telefon 
12-78. 


Zwii\:ł..ki i Stow. różne 


Stow. Dla Handlu i Przem. W Pohu- 
lanka 5, tel. 7-58. 
Stow. Kupc, i Przcm. Chrześ. Bakszta 
11, tel. 10-30. 
Stow. Religijno-Oświat. Koło Młodz. 
Staroobrzęd., z. Nowo-świecki 2. 
Stow. Techników Polskich, Wileńska. 
33, tel. 75. 
Stow. Waad Hajszywas , Wielka 47. 
tel. 5-70. 


Wil. Oddz. Okręg. Stowarzyszenia 
Chrześcij. Narodow. Nauczyciel- 
stwa Szkół Powsz. Uniwersytecka 
9 m. 7. (Przy Stowarzyszeniu Schro- 
nisko wycieczkowe). 
Wil. T-wo Rosyjskie, Dominikań- 
ska 13. 
Związek Prac. Poczt. Telegr. i Telef. 
Zurząd Okręg. Zamkowa 12 m. 3. 


Teatry i Sale Koncertowe 


Teatr Wielki Polski, W. Pohulanka 
9, tel. 7-87. 
Teatr Polski w sali «Lutnia» Mickie- 
wicza 6, tel. 2- 24. 
Te3tr. Polski Letni, Ogród Bernar. 
dyńsld. 


I Teatr Nowości, ul. Ludwisarska 
Sala Miejska, Ostrobramska 5. 
I Sala Miejska (Mala), Końska 3. 


4:) 


CZasopisma 


«Dziennik Wi
eński», Mostowa 1, 
tel. 12.44. 
«Exspress Wileński», Mickiewicza 
11 a, tel. 5-80. 
«I. K. C.» Oddz., Wileńska 26, tel. 
14.82. 
«Kurier Warszawskh) Oddz., Tatar- 
ska 2, tel. 63. 
«Kupiec i Rzemieślnik» Bonifrater- 
ska 8. 
«Kurier Wileński. Bisk. Bandurskie- 
go 4, tel. 79. 


«Mały Dziennik» (przedstawicielst- 
wo, Zawalna 9. tel. 10-90. 
«Przegląd Gospod. Ziem Półn.- 
Wschod.», Mickiewicza 24-11, tel. 
1-92. 
«Słowo», Zamkowa 12, tel. 2-28. 
Rosyjskie i bialoruskie 
«Białoruskaja Krynica», Zawalna 1-1 
(tyg.) 
«Nowaja Iskra», Hetmańska 2 m. 5. 
tel. 22.71. 
«Rodny I{raj»), Jezuicka 6 m. 2. 


............ 


- ....
>>>
64 


..........--- 


KAPELUSZEI 
:_Ę I 
D ŹAM 
R I1An t A 11 i FARBUJĘ. 
Ul. Ostrobramska 13. 


CENY DOSTĘPNE. 


T " 
r e s c: 


Krótki zarys historyczny Wilna . . . 
Centralne władze i urzędy państ. w Warszawie 
Zagraniczne poselstwa i konsulaty w Warszawie 
Taryfa pocztowa 
Monety różnych krajów 
Zegary świata . . 
Wilno. władzy i urzędy 
Handel 
Przemysł. 
Rzemiosło. 
Wolne zawody. 
Zakłady lecznicze 
Zakłady naukowe . 
Związki i towarzystwa 


. str. 3 
6 
" 7 
" 8 
" 9 
" 9 
" 10 
" 15 
" 40 
.. 41 
" 49 
" 56 
" 58 
" 62 


r! 

 
 
Tn..2-60 . 


WILNO 


Fab ryka m ydła 

 
"'..i'" 


..' 
m 


L 


FABRYKA 
ul. Wróbla 7 
Tel. 2-60. 
HURTOWNIA 
ul. Ostrobramska 25 
Tel. 10- 11 
Wilno 
,,8 y KU
>>>
ł 


r8
"'''Ł..ti'
'
'
}}\
''S'''K''j''1 
.................................... ...... ,............................................... 

1111II1I1II11II1I1II11II1I1I1II1I1I1111I1I1II1I"llIlIlIIlIlIIllIIlIlIIlIIlIlIlIIlmllllJllllllU 1111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111 
 

 HURT DETAL - 

 Skład Futer i Pracownia Kuśnierska 

 tt l! U T R O P D L u Wilno, Wielka 47, tel. 19-26. 
l (Obok kina "Casino'.') 


, 
 


Poleca bogaty i gustowny wybór fu- 
ter' ka I'akułowych, fokowych, ireba- 
ków, dach, żakietów, fufer męskich, 


I 
- 


l i s ó "", 


o p o s Ó "", 
wiele innych. 


nurek 


''ł' 


ObstaJunki i wszelkie roboty kuś- 
niel'skie "ykoDujemy w ciągu jed- 
nego dnia. Załatwianie f ił C h o w e 


i sl.Jbkie. 


_ C e n y n i s k i e. 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11I11I1I11I1II1I1I1I1If IIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII '11111111111111111111111111:11111111111111111111 111111111111111111111111 1I{i 


rw;;i;;mms-;

;;;;mkii 
6 Pracownia Przyr
dnicza i Skład Futer 
 
i Wilno. Sw. Jańska. 7. 
 
li Wypychanie zwicrząt i ptactwa, garbowanie skór, oprawa rogów. Wyrób R 

 dywanów ze skór oraz kołnierzy z lisów. i 
I W i e I k i w y bór k o ż u s z k ó w. 
 :!!i::Y

I.lm


:!!i::Y
!rJ 


9.......... 
 .....................
..,.........................I...,..... 
 ...
..... ...... 
1 Pierwszorzędny S W I s , . - e k · e d w I L N O. ł 
Zakład Kuśnierski. n w s . e O KRÓLEWSKA I. 
Prowadzony pod osobistym kierownictwem od 1922 r. 
SpeCjalność plaszcze kdrakulo"e. hotikowe, dachy oraz wszelkie roboty wchodzące I 
w Lakres huśnierstwa. Lis)' garbuje i farbuje na holory oraz odświeża wszelkieg,:: 
ł rodzaju futra. Wszelkie przeróbki uskutecznia 'z fachową. dokladnością 
S p e c j a I n a p r z e c h o wal n I a f u t e r. 
............ 'I ł... ł ł ł"'" ... , ..1 la ł,,,, tt II... a_ ............ ........ .t.. ....... ... ...... tt. 


- 


---4
>>>
.

m'I


£i rJi

,
i
iil

III
"

iil

I
ł
,
 

 Cukiernie i FabrykO Czekolady 
 tf:
wjlen -skl SPÓłdZlel[Z V-

 

 K Szt al i 
;
 Syndykat 


 
e". r" 
 !, _ : _ ;
 Rolni - czy 

 _ : _ '
 
a Wielko !, 
. i 
ł
ki
U
iCZO ZZ S 
I
 Spółd
ielnia z oJ!r. odp. w Wilnie 
"
 

 
 


 Zawalna 9, tel. 3-23 

I 

 polecają w y ro b y w 7akl"e"ie 
 
 \[a'"Jzyny i WH. 
 bia rolnicze .
 

 k ' , J . i 
 _ 

 NawoI ) ' S7lu 'In£' li 
&1! ('U ICrmctwu plerWS70fl.« neJ 
 n n 

 
 ,:, Nl1siona p;i,,/e 

( 
fJ jako,-,ci, własnej fabn k
ll'ji. i 
I
 Z
)(Ii('. 
;
 
Iil


.

£i 
.
'
!fJ 
 ...........,.... .... 
 ........ ...."'
 ............ ............ ............ ,,'\Af 


 "".""I" ""'''''''' 
.."""" 

 .."""""'I"'I'... ".""'


 
1 * 1 K D m u n a I c a K a s o Oszczednoścl m. (J)linD * ' _ 1 
UL. RDRMI1 MICKIEWICZR 11. 
Sala oper. tel 17-73 Dyrekcja tel. 15-71 
ZAŁATWIA OPERACJE WCHODZĄCE . 
II W ZAKRES BANKOWOŚCI II 
Przyjmuje wkłady oszcz-:dnościowe, czekowe w złotych i złotych \V złocie 
na wysokie oprocentowanie 
ZA WKŁADY MIAST O RĘC ZY C AŁYM SWYM Mo\JĄTKIEM ł 


 ............ ................ ........ 

 .................................... 

 


 ...I.....I.........._.......,....... 

 .............r
..................... 

 
II 

tn

S!
:n


zę
o
 m
l
u
r
a 
 II 
II (mury po-Franciszkańskie). Telefon 7-27. 
 I 
u d z i e ł a pożyczek na zastaw różny(;h r:Jchomości. Przyjmuje I 
przedmioty r,a przechowanie. Przepro w ad£3 komisową sprzedaż. ł 
)( CZYNN Y o d g. 8 m. 30 do.g. 2 po pol, w so boty do g. 12 m. 30. 
 

.
 """.' ."'ł- .'."..".'."""8"' 

""'''''''' '''''",.............,.* 

 


 ...................... .. ............ 

 .........ee.........,............... 

 
........1I1fiI!Iv.....V.VI.I.V'9"JIj!I!VV'¥v..'Wv...IIIIjI"'. 
ł Biuro Elektro i Radio-Techniczne 
 
ł 

\y, nO Z W O NU 
 
ł 
 
 
 Łazarza Wajmanat 
ł I I =OBWODÓW Wilno, Wi cńska 21. Tel. 6-55. 4 
ł I - - 
 posia( '!la składzie najnows
e odbiorniki radioWl 4 
l: S,.,. II ; , (u... 
 P h II i P s a i inne ora
 wi dl,i wybór: żyrandoli, ł 
ł 
'EO'FON\C.'" grzejników i materiałó\v instal;j-vinych. ł 
.
. Hurt detal. Ceny konkurencvjn . 
 
. ...66666A6661111111&.6Iłl.&IIII!IiIIIII!IiIIlllli.IIIIiII..6..IIII!IiIIIII!IiI.....a... 
Biblioteka Główna UMK arma .Jutrzenh,," \-'ilnv, ul. Donifr ttr J\a o 
"1"1111111/11111"1111111""11"'"'"'"11""11111 
300043399267 


L 


..
>>>