/Pomorze_015_14_001_0001.djvu

			,\ 


I. 


j 


2;;
y, 2 ( 


.... .... ................ ........ ............-.......... ........ ........ .................... ......--.. .... ........ ........ ..............- 
. . 
i INSTYTUT ZACHODNIO-SŁOWIAŃSKI PRZY UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM i 
! - INSTITUT D'ETUDES CONCERNANT LES SLA VES ! 
. . 
:....-......................-......................: OCCID E NT A UX !........ .._........_....__..___........__..1 
..... -.. ..-........-....--... 


Dr. F. LORENTZ 


I. 
UKI( I KAU


KI( nAIWY MI(JU
W

[I 
nA 

M
RI
 KAn


KI(M 


i 


" 


P Q Z. "'4--ł 


f 


POZNAŃ 1923 
G. GEBETH\JER I WOLFF - G. GEBETHNER & WOLFF 
POZNAŃ - LUBLIN - ŁÓDŹ - WARSZAW A (V ARSOVIE) 
G: GEBETHNER I SPÓŁKA - G. GEBETH\JER & co. 
KRAKÓW . CRACOVIE 
N A KŁA D E M INSTYTUTU ZACH.-SŁOWIAŃSKIEGO PRZY 
UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM Z ZASIŁKU M. W. R. I O. P. 
W WARSZAWIE ORAZ B. MINISTERSTWA DLA B. DZIELNICY 
PRUSKIEJ W POZNANIU. 


....-....--..........................-..-..-......--......-...--..-..-.. ........--........-......-............--....-....
		

/Pomorze_015_14_002_0001.djvu

			d 


O} 

ł 


! I 


CZCIONKAMI DRUKARNI ZJEDNOCZENIA MŁODZIEŻY W POZNANIU. 


/
		

/Pomorze_015_14_003_0001.djvu

			":- 


Przedmowa. 


Obecny spis miejscowości na Kaszubach zamierza l'iadewszystko ułatwić korzystanie 
z. mojej Gramatyki pomorskiej, która niedługo z druku wyjdzie. Ponieważ nazwy miejscowe 
polskie dotąd urz
dowo nie są ustalone, znajdujemy w urz
dowych i nieurzędowych publi- 
kacjach nazwy miejscowości na Kaszubach w- najróżn"iejszych formach, częściej bardzo prze- 
krttconych. Do 
żywania takich form nie mogłem się przekonać. Tak samo musiałem od- 
rzucić używanie form nazw podanych przez Ramu
ta (Statystyka ludności kaszubskiej, Kra- 
ków 1899), które po największej części p"rzejąłem w Tekstach po
orskich (Kraków 1913, 1914!, 
bo formy pomorskie, na których one się opierają, są bardzo często mylne. Że Słownik 
geograficzny i Nazwy miejscowe polskie K
trzyńskiego, co do Kaszub, - zawierają wiele błę- 
dów, już dawno wiadomo i nie mogłem z .nich korzystać. Zdecydowałem się tedy sam na 
podstawie form pomorskich tworzyć formy polskie ściśle owym odpowiadające i to na pod- 
stawie formy nazwy przez miejscową ludność używanej. Że w kołach urzędowych istnieje 
ta sama zasada, okazuje urzędowa (wprawdzie mylnie utworzona, ob. nr. 1488) nazwa Sze- 
Ttlud albo Szemuda. . 
Sam nie znając nazw wszystkich miejscowości przejąłem i nazwy podane przez Cej- 
nowę i Ramułta i to nietylko tych miejscowości" których nazw nie znałem, ale i tych, dla 
których oni podają inne nazwy. Oprócz teg'Ó znajduje się w spisie Cejnowy wiele nazw 
dla miejscowości, których teraz już niema. ".Sam :znając niektóre nazwy miejscowości podług 
podania zniszczonych, które jednak rzeczy
i'śdi

ieszcze istnieją, i przypuszczając, że część 
miejscowości podług podania zniszczonych a wymienionych przez Cejnowę, może jeszcze dziś 
istnieje, postanowiłem przejąć wszystkie nazwy przez Cejnowę podane. 
Już dawniej zebrałem okazjonalnie nazwy miej&cowe z metryk kościelnych i innych 
dokumentów; na podstawie niektórych z nich mogłem ustalić niektóre nazwy, podane przez 
, Cejnowę, Przypuszczając, że część tych miejscowości za Cejnowy jeszcze istniała i może 
jeszcze dziś istnieje, przejąłem i nazwy pochodzące z ostatnich stuleci przezemnie zebrane 
tak że źródeŁ rękopismowych jak i drukowanych. Zrobiłem to i ze względu na to, że aż 
dotąd dokładnego spisu miejscowości na Kaszubach niema, bo i dzieło Bar'a i Stephan'a 
(Oie Ortsrtam
nanderungen in Westpreussen), chociaż najlepsze źródła były na usługi auto- 
rów, wiele nazw nie zawiera, a nawet urzędowe spisy miejscowości, drukowane w 1820 r. 
i w 1848 r.J nie zostały przez nich wyczerpane I Że i moja praca nie jest dokładna, nie 
prze
zę, ale spodziewam si,. że ten lu.b ów z niej skorzysta, dopóki dokładny spis nie wyjdzie. 
S o p o t J w kwietniu 1923 r. 


F. Lorentz. 


" 


III 


, .
		

/Pomorze_015_14_004_0001.djvu

			Zakres spisu mieJsoowośoi. 
Zadaniem niniejszej pracy jest ustalenie polskich nazw miejscowości na podstawie \. 
nazw pomorskich; to właśnie zakreśla granice mojego przedsięwzięcia. I 
Praca musiała się ograniczyć do etnograficznych Kaszub, t. j. do tych okolic, 
w których zdawna zamieszkali byli Kaszubi i w których obcy (Niemcy lub Polacy) znajdują 
się tylko jako przybysze. Do etnograficznych Kaszub przynależą: 
1. w Polsce całe powiaty pucki, wejherowski i kartuski, zachodnia część powiatu 
kościerskiego, si((gająca do linji określonej miejscowościami Szatarpy, Skrzydłowo, Liniewko, 
. Kiszewa Nowa, Gołuń, półno
tla część powiatu chojnickiego, si ((gająca do Jinji okł-eślonej 
miejscowościami Miedzno, Zamoście, Chłopowo, Olszyny, Kłonia nad Brdą, Swornegacie Małe, 
2. w obszarze wolnego miasta Gdańska północnozachodnia cz
ść obszaru si
gająca 
aż do linji określonej drogą prowadzącą od 
zatarp przez Barenhutte, Piekło Górne i Piekło 
Dolne do Przywidza, szosą od Przywidza do Sztęgwałdu, miejscowościami Pręgowo, Belkówko, 
Belkowo, Lublewo, szosą od Lublewa do Gdańska i Wisłą aż do ujścia, 
3. w Niemczech powiaty słupski, lęborsk\ i bytowski i wschodni pas powiatu człu- 
chowskiego nad granicą polsko-niemiecką, sięgający na południu aż do Brdy pod Sąpolnią. 
Nazwy miejscowości w części polskiej Kaszub położonych przytaczam bez wyjątku, 
ale nie znając naz
 pomorskich' niektórych miejscowości, mogłem w tych wypadkach tylko 
nazwy niemieckie podać. Tak samo przytaczam nazwy wszystkich 
iejscowości położonych 
w części Kaszub' przynależącej do wolnego miasta Gdańska, tylko niektóre mniejsze osady, 
jak' Schwabenthal i Ernstthal przy Oliwie, które z pewnością nigdy nie miały nazwy pomor- 
skiej, opuściłem. Z części niemieckiej Kdszub wymieniam nazwy wszystkich miejscowośei 
położonych w powiatach lęborskim i byt
wskim, ale z powiatów słupskiego i człuchowskiego 
tylko te, które sam słyszałem. Wprawdzie Cejnowa z obu powiatów i Ramułt z powiatu 
człuchowskiego dla bez mała wszystkich miejscowości przytaczają nazwy pomorskie, ale nie 
wiem, skąd si.ę dowiedzieli o nich, i wątpię, czy lud w XIX stuleciu je zgoła znał. Że Cej- 
nowa sobie sam utworzył nazwy miejscowe pomorskie, to pewne, bo inaczej nie mógł podać 
nazw pomorskich dla miejscowości w powiatach toruńskim, brodriickim, grudziądzkim i innych, 
gdzie z pewnością nigdy nie mówiło się po pomorsku. Takie 
ymyślone nazwy nie mają 
najmniejszej wartości dla nauki i dla tego ograniczyłem się co do powiatów słupskiego 
i człuchowskiego do nazw miejscowości przezemnie samego słyszanych. I 
I 


"1: 
I. 
a ł 
IV 
.... 

- I 


.-
		

/Pomorze_015_14_005_0001.djvu

			!- 


I 
I 
I 


"r 


I. 


, 


Urządzenie spisu mieJsoowośoi. . 
Spis miejscowości podzi
iłem na trzy działy: spis miejscowości położonych w CZęsCI 
polskiej l) Kaszub (str. 1 - 118), spis miejscowości położonych w części Kaszub przynależącej 
do wolnego miasta Gdańska (str. 119-127) i spis miejscowości położonych w części nie- 
mieckiejI) Kaszub (str. 128-155). W tych działach ukazują się nazwy polskie w alfabe- 
tycznym porządku; miejscowości, których nazw polskich nie znam, umieściłem między owemi 
podług nazw niemieckich. Ponieważ dotąd tylko nazwy niemieckie są urzęd0"Y0 ustalone 
i powszechnie znane, dodałem spis ńazw niemieckich podług porządku alfabetycznego (str. 
156-166) zawierający nazwy aż do 1920 r. urzędowe i niektóre, które wprawdzie już przed 
1920 r. wyszły z urzędowego użycia, ale zachowały się w pamit(ci ludu. 
Kolumna 1 spisów miejscowości zawiera liczby porządkowe miejscowości. 
Kolumna 2 zawiera nazwy poskie. Umieściłem tu 
a. formy nazw, odpowiadające formom pomorskim zawartym w kolumnie 4, 
b. formy nazw, przytoczone przez Ramułta w Statystyce, obok których on nie podaje 
naz\Vy pomorskiej (naznaczone znakiem R.), I 
c. niektóre nazwy podane' przez Komisję dla ustalenia nazw w piśmie "Skorowidz 
polskó-niemiecki i niemiecko-polski miejscowości Województwa Pomorski
go i w. m. Gdańska. 
Poznań 1920" (naznaczone znakiem Ko.), - 
d. niektóre nazwy, zawarte w Spisie Abonentów Sieci Telefonicznej Okręgu Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy. 1922 (naznaczone znakiem Sp.), 
e. niektóre nazwy przytoczone przez Kościńskiego w pismach dalej niżej wymienio- 
nych (naznaczone znakiem Koś.), " 
f. niektóre nazwy z metryki kościelnej przedkowskiej (naznaczone znakiem MP.) 
i metryki kościelnej swarzewskiej (naznaczone znakiem MS.), 
g. niektóre nazwy innego pochodzenia teraz powszechnie używane (nr. 1059 i 1060 
Orłowo, 1851 Wrześć), 
h
 formy nazw, których dorozumiewać' się można z' form zawartych w starszych 
dokumentach i podanych w kolumnie 5 (naznaczone znakiem *). 
Nazw, które podają Słownik geograficzny i Kętrzyński (Nazwy mieJscowe polskie 
Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza), nie. przytaczałem, ponieważ autorzy podali nazwy 
z starszych dokumentów wzięte i modernizowane albo - czerpali z drugiej ręki. 
Formy nazw nie odpowiadające formom pomorskim, które sam słyszałem, umieściłem 
w nawiasie. . 
Na pierwszem miejscu umieściłem formę, którą według. form pomorskich uważam 
za najlepszą i która będzie "używana w mojej Gramatyce pomorskiej. Zwyczajnie odpowiada 
ona "formi e pomorskiej, którą 
ajczęściej słyszałem, tylko kiedy forma' najczęściej \ używana 
I) O niektórych małych miejscowościach położony
h nad granicą polsko-niemiecką mnie ni
wiadomo, czy 
\one należą do Polski, czy do Niemiec. Wskazałem na te niepewności w Sprostowaniach i dodatkach (str. 167-170). 


v 


)" 


..
		

/Pomorze_015_14_006_0001.djvu

			. 


oczywiście powstała z drugiej formy też przezemnie słyszanej, (jak n. p. GletklJow!!o z felatk!!ow!!o), 
podałem drugą formę na pierwszym miejscu. W bardzo nielicznych wypadkach umieściłem 
na pierwszem miejscu formę nieodpowiadającą formie pomorskiej przezemnie słyszanej, pod 
nr. 24 i 25 podałem Barkocin a nie Barkoczyn, ponieważ wsi te leżące już nad granicą 
pomorsko-polską nje mają swojskiego djaJektu pomorskiego (obywatele byli aż do 1920 r. 
prawie wyłącznie Niemcami) i Polacy w sąsiednich wsiach nazywają je Barkoći"n, pod' nr. 521 
Hopowo, które Cejnowa podaje w formie HOPflOW!!O, a nie z dolnoniemieckiego wzięte Opęderp, 
i pod nr. 1851 Wrześć a nie Lęgfórda, ponieważ nazwa 
'Vrześć (wprawdzie w nieprawdziwej 
formie Wrzeszcz) już się przyj
ła powszechnie, 
Przykłady: 
Bachorze, Bachorzyny: 


" 


nazwy odpowiadające nazwom pomorskim przezemnie słysza- 
nym, z których pierwsza .najcz
ściej używana. 
Asmys odpowiada n'azwie pomorskiej przeze
nie słyszanej 
Asmu.s podaje Ramułt nie dodając nazwy pomorsk iej 
(Babilon. Babie Koś,): nazwy podane przez Kościńskiego. 
- Bieszki e:Bieszek, *Bieszkowa): Bieszki odpowiada nazwie pomorskiej przezemnie słyszanej 
Bieszek i Bieszkowa utworzone na podstawie nazw, za- 
wartych w starszych dokumentach. 
kolumnie 3 podano, do których powiatów miejscowo
ci aż do 1920 r. przy- 


Asmys (Asmu:J R): 


I ł . 
I' I 
I 


W 
należały. Skrócenia tu używane: 
byt. :;::::= powiat bytowski ka. powiat kartuski 
choj. "chojnicki koś. "kościerski 
czł. "człuchowski lęb. - " lęborski 
gd. "gdański (t. j. gdańskiej wyżyny) pu." pucki 
gd. m. "gdański miejski . sł. - " słupski 
gd. w. ,,- gdańskiej wyżyny we). = " wejherowski 
. W części polskiej Kaszub leżą powiaty pucki, wejherowski, kartuski i chojnicki. 
Miejscowości" teraz do Polski przynależące, które dawniej leżały w powiecie gdańskiej 
wyżyny, przynależą do powiatu .kartuskiego, te, które dawniej . leżały w powiecie człu- 
chowskim, do powiatu chojnickiego; o miejscowościach nad granicą powiatu bytowskiego 
eżących i dawniej do niego przynależnych nic pewnego mnie nie wiadomo. Do. obszaru 
wolnego miasta Gdańska przynależą powiaty gdańskiej wyżyny i gdański miejski, części 
powiatów kartuskiego i kościerski
go, które się dostały Wolnemu miastu, przyłączono do 
powiatu gdańskiej wyżyny, miasto Sopot formuje osobny powiat miejski. Do części niemiec- 
kiej Ka
zub przynależą powiaty słupski, 'lęborski, bytowski i człuchowski. Do powiatu 
lęborsk
ego przyłączono niemiecką część dawniejszego powiatu wejherowskiego, do bytow- 
skiego ł-uiejscowości Żukówko i Młynek, które. należały dawniej do powiatu. kart uskiego. 
Kolumna 4 zawiera nazwy pomorskie. Nazwy, które sam słyszałem, podałem bez 
nawiasu,. nazwy w nawiasie umieszczone wziąłem z dzieł Cejnowy "Skarb Kaszebskoslovjnskje 
move. Pjrsze xęgj pjrszi seszet. SVjece. /866 T." (= C,) i Ramułta "Statystyka ludności ka- 
szubskiej. Kraków 1899" (- = R.) . 
W szystkie nazwy pomorskie, także te z pism Cejnowy i Ramułta wzięte, podałem 
w pisowni ogólnopomorskiej (normalizowanej), w której używam następujących %naków: 
Samogłoski: a, ą (a nosowe», e (luźne), e (napięte), il (środk	
			

/Pomorze_015_14_007_0001.djvu

			" 


\ 
I 


u (luźne), li (napięte); oprócz tych używam znaków e, a, i, 0, u, kiedy niepewne, któremu 
dźwiękowi og6lnopomorskiemu dźwięk dialektyczny odpowiada, mianowicie e og.-pom. e albo 
e, a og.-pom. ii albo a, i og.-pom. CI albo i" lub (po spółgłoskach miękkich) i albo ;
 6 og.-pom. 
o albo ó, fi og.-pom. e" albo li lub (po spółgłoskach welaryzowanych, labializowanych i miękkich 
u albo li 1). 
Spółgłoski: 
Wargowe (bilabialne): twarde p b w m, miękkie p E m, welaryzowane pr.ł b'ł W'ł ,m
. 
Labiodentalne: twarde f v, miękkie f V. welaryzowane f!!. . 
Zębowe: twarde..t cI c i (---= dz) s ż c j (-
 dź) s ź n, miękkie ń. 
Gardłowe: twarde k g x y 11, miękkie 
 g i, labializowane k'ł gil x
" 
Płynne: l ł r T. 
Niezgłoskotwórcze samogłoski: i 'l. 
Przykłady: 


Ba/)i" SkI' ok : nazwa przezemnie słyszana. 
(Bix'.!ovsRi" C.): nazwa podana przez Cejnowę. 
W kolumnie 5 (Nazwa niemiecka) znajdują się: 
a. nazwy aż do 1920 r. urzędow'o używane, czerpane z zeszytów II (Provinz West- 
preussen) i IV (Provinz Pommern) dzieła "Gemeindelexikon fur das Konigreich Preusstri. 
Auł Grund der Materialien der Volkszahlung vom 1. Dezember 1905 und anderer amtlicher 
Quellen bearb
itet vom Koniglich Preussischen Statistischen Landesamte. Berlin SW. 1908"; 
b. starsze nazwy, które przed 1920 
. wyszły z urzędowego użycia; nazwy te w na- 
wiasie umieszczone. Źródła: 
Uebersicht der Bestandtheile und Vel zeichniss aller Ortschaften des Danziger Regie- . 
rungs-Bezirkes. Oanzig 1820. . 
T opographisch-Statistisches Ortschafts- Verzeichniss vom Regierungsbezirk Oanzig:. 
Danzig 1848. . 
E. Jacobson, T opographisch.statistisc
es Handbuch fur den Regierungsbezirk Marien. 
werder. Oanzig 1868. 
Oie Adl. Guter im Kreise Karth
us und deren Besitzer ult. Oktober 1839 (akt dawnie 
w archiwum landrackiem w Kartuzach). 
Ortschaftsverzeichniss des Kreises Lauenburg i. Pommern. 1839 (akt dawniej tamże).. 
Ortschaftsverzeichniss des Kreises Butow. 1839 (akt dawniej tamże). . 
Nazwom, które wziąłem z tych źródeł, nie dodałem znaku, ale podałem, że osady 
w odnośnym roku przynależały do pewnej miejscowości. 
Max Bar und Walter Stephan, Die Ortsnamenanderungen in Westpreussen gegeniiber 
dem Namenbestande der polnischen Zeit. Oanzig 1912 (== B.) 
Dr. Franz Schultz, Geschichte der Kreise Neustadt und Putzig. Oanzig (- -= Scp.) 
Schematismus des Bistums Culm mit dem Bischofssitze in Pelplin 1904. Oritte 
Folge. Pelplin 1904 (
 Sche.) 
Karte des Deutschen Reiches. Herausgegeben von der Kartogr. Abteilung der 
Konigl. Preuss. Landes-Aufnahme 1876 (t. z. "Generalshlbskarte'. = Gen.) 
Konstanty Kościński, Parafia Borzyszkowska w powiecie człuchowskim w Prusach 
Zachodnich wedle Zapisków ks. proboszcza Jana Gotfryda Borka w Roczn. xn T owarżystwa 
Naukowego w Toruniu, str. 385-432, i Parafij a kaszubska Konarzyny, tamże XlII strona 
81-160 (:-::= Koś.) 


'J 
r 
I 
/" 
ł- 


_1) Niestety w tym przypadku li nie przeprowadziłf"m 'konsekwentnie_ 


VII
		

/Pomorze_015_14_008_0001.djvu

			Liber Status Ecclesiae Parochialis S. Joannis Baptistae Zukoviensis (rękopis z 1750 r. 
w archiwum parafjalnem w Zukowie = LS.) 
Metryka kościeind' przedkowska w archiwum parafjalnem w Przedkowie (:::::: MP.) 
Niektóre wizytacje biskupie w archiwum parafjalnem w Swarzewie (= Vis.) . 
Nazwy, k
óre podałem w nawiasie bez znaku i bez roku, słyszałem na miejscu. 
Przykłady: 
Anlonin Os. przyn. do Chełmów małych: 
(Belo w) . Os. przyn. 1820 r. do Barniewcza: 


. 


nazwa w2;ięta z "Gemeindelexikon" 
nazwa wzięta z "Obersicht der Be- 
standtheile U z 1820 r. 
nazwa Blokus wzięta z Liber status, 
Blockhaus z "Ortschaftsver- 
zeichniss u z 1848 r. 
nazwa przezemnie na miejscu sły- 
szana.. 
W kolumnie 6 podano jakość miejscowości podbg źródeł. "Gemeindelexikon" rozróżnia . 
miasta ("Stadte"), gminy wiejskie ("Landgemeinden") i obwody dominjala]ne ("Gutsbezirke"), 
do których i obwody leśne ("Forstgutsbezirke") i nadleśnictwa ("Oberforstereien") przyna- 
leżą. Niesamoistne miejscowości noszą nazwę osady (" W ohnpJatze"), znajdują 
ię 
iędzy 
niemi domy, leśnictwa, młyny, cegielnie, fabryki, folwarczki, wioski i t. d. 
Bardzo często musiałem w tej kolumnie niestety napisać. "miejscowość nieznana". 
Po największej części wziąłem nazwy tych miejscowości z Skarbu Cejnowy, który niewątpli- 
wie jeszcze znał mnóstwo nazw teraz zapomnianych, ale i, jak mi się zdaje, sam pewne 
nazwy utworzył. Tak podaje n. p. Skarb str. 53 w powiecie kartuskim miejscowość Z" alno, 
ale brakuje Salno (Silno): dorozumiewam się, że Cejnową nie znając nazwy Satno przetłoma- 
czył sobie niemieckie Sittno na Z" atno. Takich własnych przetłumaczeń nazw niemieckich 
domniemywam się i w. drugich wypadkach, ale nie mogąc dowodzić swoich domniemań, 
nazywałem wszystkie takie miejscowości miejscowościami nieznanemi. 


(Blokus 1750 LS., 
Blockhaus 1848) 


Os. przyn. dawniej do Żukowy: 


(Klawillerbude) 


Os. przyn. do Przy tarni : 


, 


I I 


VIII 


... 


--
		

/Pomorze_015_14_009_0001.djvu

			A. Nazwy miejscowośoi położonycli w' częścf polskiej' Kaszub. 
Nr. I Nazwa polska ! Powiat! Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I Ja
ość 
1 (*Adamowo) ka. I (Ada
owo B.) lOs. dawno przyn do 
I . I Załccża 
ka. . (Albrecht 18,)9, Os. przyn. dawno do 
Habrecht 1821,' Tokar 
· Olbrecht Pustko- 
wie 1839 MP.) 
AltsHidtischer Gra- 
ben 
Amalienthal 


2 


3 


4 
5 


Amalka 
Ameryka dzierząska 


t' 
I 
I 
I 


6 


Ameryka kamienicka 


7 


Ameryka kołpińska 


Ameryka strzebieliń- 
ska 
Antoniewo, Parcela 
Antoniewa, Parcele 
Antoniewe (Anto. 
nino) 
Antonino ob. Anto- 
mewo 
Arnikowy ob. Horoiki 
Asmus ob. Asmys 
10 Asmys (Asmus R.) 


8 


9 


11 Augustowo 


12 Babidół 


13 


Babie ob. Babilon 
(Babilon, Babie Koś.) 


14 


Babiskok 


15 


Bachorze, Bachorzyny 


Bachorzyny ob. Ba- 
chorze 
Bagienica ob. Bagien- 
. . nica bccdargowska 


1 


........ 


wej. 


weJ. 


choj. 


choj. 


ka. 
ka. 


Amalka 


Ameri"ka 


ka. 


'Ameri"ka 


ka. 


Ameri"ka 


Ameri"ka 


Antońew!!o, Parcela Antonin 
Antońeva, P arce- 
le Antońeva (An- 
loń;no R.) 


Asmas 


ka. 


Asmus " 


Agfluslow!!o (Aug!!u- Augustowo 
stoW!!O C.) 
BaEi" dół Krug Babenthal 


ka. 


dawno 
czł. 
ka. . BaEi' sk!!ok 


choj. Bax!!ore, Bax!!orana 


Os. przyn. do Po- 
bloda 
Os. przyn. do Podjaz 
Os. przyn. do Dzie- 
rzązna 
Os. przyn. do Ka- 
mienicy szląche. 
Os. przyn. do Koł- 
pina 
Os. przyn. do Strze- 
bieli na 
Os. przyn. do Cheł- 
mów małych' 


Os. przyn. do Laski 
starej 
Os. przyn. do Mści- 
szewic 
Obw. leśny i os., 
przyn. do niego 


Babilon Os. przyn. do Cie- 
cholew 
Babiskok (daw. Ba- Os. przyn. do Bo- 
bistock B.) rowa 
Bachhor&t Ob. leśny i leśni- 
ctwo, przyn. do 
niego 


1
		

/Pomorze_015_14_010_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I 


16 (Bagiennica) ka. 


17 Bagiennica będargow- wej. 
ska (Bagienica) 


18 Bałacha, Bałachy 


Bałachy ob. Bałacha 
19 (Baninko) 


2 OBanino 


21 (Bankowo) 


22 (Miedwiedź) 


23 Barkniewo 
24 Barkocin nowy, Bar- 
koczyn n. (Barko- 
czyno nowe) 
25 Barkocin stary, Barko- 
. czyn st. (Barkoczy- 
no stare) 
Barkoczyn nowy i stary 
'. Ob. Barkocin n. i st. 
Barkoczyno nowe i st. 
ob. Barkocin n. i st. 
26 Barłogi 


27 Badomino 
Barłomiński młyn ob. 
Barłomski młyn 
28 Barłomska huta 


29 Barłomska szeperja 


30 Barłomska szkoła 


31 Barłomskie leśnictwo 


32 Barłomski młyn (Bar- 
łomiński młyn) 


2 


(Bagenńica C.) 


Bagelńica (Bagen- Bagenitza 
ńica C. Bageńica 
R.) 


kaś. 'Balaxa, Balaxa 


ka. 


ka. 


ka. 


(Bańi"nk!!o C.) 


Bańino 


(Bank'louJ!!o C) 


Wallachei 


Banin (dawn. 
Bullenbrok B.) 
(Bankowo) 


koś. (Barembarx, Med- Barenberg 
Vei R) 


choj. BarkńeuJ'lo 
koś. Novi" Bark!!oci"n Neu Barkoschin 
(Nove Bark'loca
 
no R.) 
koś. Slari" Bark'1oCi'n Alt Barkoschin 
(Siw re Bark!!oca- 
no R) 


choj. Bar/ogi Barloggi 


wej. Bar/oridno Barlomin 


Miejscowość nie- 
znana 
Os. przyn. do Będar- 
gowa 


Os. przyn. do Li- 
pusza 


Miejscowość nie- 
znana 
Gm. wiejska 


Os. przyn. 1848 r. 
do Kobusewa 
Os. prz} n. do Nie- 
dawów, obw. 
dom. 
Os. przn. do Wiela 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
W dzydz tuchol- 
skich 
Obw. dom. 


Os. przyn. 1848 r. 
do Barłomina 
Os. przyn. 1848 r. 
do Barłomina 
Os. przyn. do Bar- 
łomina 
Os. przyn. do Bar- 
łomina 


wej. Bar/omskw hiHa (Bariominer Hiitte) 


wej. Badomskwseperajw (BarlominerSchafe- 
rei) 
wej. Bar/omskw sk'lola Schule Barlomin 


wej.. Bar/omskw Jedle- Forsthaus Barlomin 
raj w 


wej. Bar/omski" mli"n 
(Bar/omi"ński' 
mli'n C.) 


(BarIominer Miihle) Os. przyn. 1848 r. 
do Barłomina 


. ....-
		

/Pomorze_015_14_011_0001.djvu

			- . 
, 
Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I 
33 Barniewcz (Barniewi.- ka. Barńevc (Barńevke Barnewitz (dawn. Ob. dom. 
ce, *Barnowiec) C. R) Barnowiec, Bar- 
nowitz B.) 
-' Barniewice 
r ob Barniewcz 
34 we). (Bartschke B.) Os. przyn. dawniej 
. do Wiczlina 
35 Barwik ka. Bwrvik (Barvik C.) Barwick Os. przyn. do Po- 
mieczyna 
36 dawno (Bastanowo B.) Os. przyn. dawniej 
gd. do Bysewa 
- 37 dawno (Basztenhagen B.) Os. przyn. dawniej 
gd. do Bysewa 
. . ka. Bwvenderp Bawerndorf (dawn. Os. przy. do Choś- 
38 
Bawendorf, Ba- nicy 
:- bendorf B.) 
39 Bąccz (Bącz) ka. BQcc (BQc C. R.) Bontsch Gmina wiejska 
la 40 Bącka huta, leśnictwo ka. BQckw hela Hagen Leśnictwo, przyn. 
do Mirochow- 
skiego obw.leśn. 
41 Bącka huta, wieś ka. BQckw hela ! Bontsćherhii Ue Gm. wiejska 
Bącz ob. Bąccz 
42 Bąk choj. BQk Bonk Gm. wiejska 
43 Bąkowski młyn choj. BQk!!oVski" mli"n Bonkermiihle Os. przyn. do Bąku I. 
44 ka. Behnkendorf Os. przyn. do Ka- 
mienicy szlach. 
45 Beka pu. Beka Beka Os. .przyn. do Osło- 
nma 
.1- 46 {Bela n, Bursztyn_ne ka. (BelQn C.) (Berns teink
ule, Os. przyn. 1820 r. 
kule 1816 MP., . Bursztynik Sche.) do Kczewa - 
*Bursztynnik) 
47 ka. (Belba) Os. przyn. 182) r. 
do Barniewcza 
r. 48 choj. Belfort Os. przyn. do Przy- 
muszewa 
r. 49 (Belowo ) ka. (Below!!o C) (Below) Os. przvn. 1820 r. 
do Barniewcza 
ir- 50 Berlin pu. Berli"n Berlin Os. przyn. do Kar- 
likowa 
Ir- 51 Bernardowo we). Bernardow!!o, Ber- Bernadowo Os. przyn. do Kacka 
nadow!! o (Barnar- ' wielkiego . 
r. dow!!o C.) 
52 Bernorda wej. Bernorda, Barnorda Bernorda Os. przyn. do Chy- 
(Barnórda C.) leńskich pustków 
1* 3
		

/Pomorze_015_14_012_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


53 Bestra suka kiszew- koś. 
ska 
54 Bestra suka wycze- ka. 
chowska, F olw.ark 
wyczechowski 
55 Bębny ka. 


XS9 


56 
57 


Będargowo 
Będargowski młyą 


wej
 
we). 


koś. 


koś. 


"": 


Bestrw sika 


Bestrw s e"k a, Fol- Reinholdshof 
vark 


Bą'bna 
. 


Bądarg!!ow'1o 
Bądarg'1ovs
i' mli"n 


Bądomi"n, Bądomino 
DJize Bqdomino - 
(Velgi" Bądomi"n C,) 
Bądomi'nk, Bądo- 
mi"nk'1o, 
Male Bądomino 
(Mali" Bądmi"n C.) 


dawn.' Bwlw 
c zł. 
wej. (Bwlw C.) 


62 (Biała gowińska) weJ. 


58 


Będomin, Będomino, 
Będomino wielkie, 
Będomin wielki 
Będominek, 
Będominko, 
Będomino małe, 
Będomin mały 
Będominko ob. Będo- 
minek 
Będomin mały ob. Bę- 
dominek 
Będc;>mino ob. Będo- 
mm 


63 Biała góra . choj. 
64 Biała pętkowska weJ. 


60 


Będomino małe ob. 
Będominek 
Będomino wielkie ob. 
Będomin 
Będomin wielki ob. 
Będomin 
Biała brzezieńska 


65 Biała rzeka rumska wej. 
Biała rzeka. zagorska' 
ob. Kanie budy 
Biała zagorska ob. Ka- 
nie budy 


61 


(Biała gniewowska) 


4  


, 


(Bwlw C.) 


B wlw g!!óra 
Bwlw 


Bwlw Teka 


Bembny 


Bendargau 
(Bendargauer 
M Uhle) 
Gross Bendomin 


Klein Bendomin 


.... 


Briesenthal 
(= Bialla) 
(Biala) 


(Biala) 


(Bialagora) 
Biala 


Louisenhof 


Jakość 


Os. przyn. do Kisze- 
szewy nowej 
Os. przyn. do Wy- 
czechowa 


Os. przyn. do Mści- 
szewic 
Obw. dom. 
Os. przyn. 1848 r. 
00 Będargowa 
Obw. dom. 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Brze- 
źna szlach 
Os. przy n" 1848 r. 
do Gniewowa 
Os. przyn. 1848 r. 
do Gowinka 
Os. przyn. do WieJa 
Os przyn. do Pęt- 
kowic 
Os. przyn. do Rumi, 
gm. w. 


..
		

/Pomorze_015_14_013_0001.djvu

			.......... 


Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat! Nazwa pomorska Nazwa niemiecka I . 


66 Białe błoto 
67 (Biały dwór) 


68 ( Bichowski) 
Biebrznica 
'ob. Wieprznica 
Bielawa szarlocka ob. 
Bielawy 
69 Bielawa zielewska 


70 


Bielawka ob. Bielawki 
Bielawki (Bielawka) 


71 


Bielawy, Bielawa 


'J.. 72 


(Biesewskie p
stki) 


... 


Biesewo ob. Bysewo 
73 Bieszki (*Bieszek, 
*Bieszkowa) 


74 Bieszkowice. folwark 
(Bieszko
ice małe) 


75 Bieszkowice, wieś 
. (Bieszkowicewielk.) 
Bieszkowo ob. Biesz- 
kowko 
76 Bieszkowskie leśni- 
ctwo 


77 Bieszkówko (Biesz- 
kowo) 
Bigusewo ob. Bigu- 
szewo 


78 


Biguszewo (Big u- 
sewo R.) 
Binduga chłopowska 


79 


80 


Binduga kiełpińska 


-}. 81 


choj. 
pu. al. 
wej. 
we). 


wej. 


ka. 


ka. 


dawno 
gd. 


pu. 


we). 


weJ. 


wej. 


wej. 


lJ wIe blolo 
(B wit dW'lór C.) 


(Brx'1oVski" C) 


B elava 


Weisbruch 


(Bichowski) 


Bielawa 


Belwwka (Belavka Bielawken 
C.) 


B elava, B elava 


(BeseVskep'1uslk; 
C.) 


B eSki 


Besk'1ovice (Mwle 
BeSk'1o;ce C., 
B esk'1olce R.) 
B eSk'1ovice (Velge 
Besk'loice R.) 


Bllawi (Bielawa 
1839 r.) 


Bieschke (dawn. 
Biesk, Bieszko- 
wa B.) 
Bieschkowitz 


Bieschkowitz 


B eSk'lovskw ferSle
 F orsthaus Biesch- 
rajw kowitz 


Besk!!ówk!!o (BeS
 Bieschkowo 
kiJowlJo C. R.) 


ka. Big'1useW'1o 


choj. Binduga 


dawno Bindaga 
czł. 
dawno 
czł. 


Biguschewo 


Bindugga 


Birkenstein 


Os. przyn.doOsowa 
Miejscowość nie- 
znana 
Os. przyn. 1848 r. 
do Chwaszczyna 


... 


Os. przyn. do Zie- 
lewa 


Os. przyn. . do Kis- 
towa 
Os. przyn. do Szar- 

oty 
Miejscowość nie- 
znana 


Os. . przyn do Leś- 
mewa 


Folwark, przyn. do 
Zamku wejherow- 
skiego 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do zam- 
ku wejherowskie- 
go 
Os. przyn. do Ko- 
lecz kowa 


Os. przyn. do Ża- 
kowa 
Os. przyn. do Chło- 
powa 
Os. przyn. do Kieł- 
pinka 
Os. przyn. dawniej 
do Pietrzyków 


5 \
		

/Pomorze_015_14_014_0001.djvu

			Nr Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I 
82 Bitkowo choj. Bitk'1ow'1o Os. przyn. do Chło- 
powa 
)(.83 Bliza borowska albo pu. BflOTOvskw' bli"za, Leuchtfeuer Danzi- Os. przyn. do Hel- 
jastarnicka [asł-arńickw bli.za ger Heisterne st skiego obw. le- 
(dawniej Vuren- śnego 
orde, F uhrenort 
B.) 
S4 Bliza helska pu. Helskw bli"za Leuchturm Hela Os. przyn. do Hel- 
skiego obw.leśn. 
85 BUza oksywska pu. Bli.za Leuchtfeuer- Os. przyn. do Oksy- 
Etablissement wi 
86 Bliza tupalska (Rozyft J pu. Bli"za (Rozalt C., Rixhoft (dawn. Ro- Os. przyn. do T u- 
Rozeft, Rożdże- Rozelt R.) sefft, Rozyft B.) padeł 
jewo Ko.) 
87 (*Blokus albo *Blokuz) ka. (Bloku s 1750 LS., Os. pr.zyn. dawniej 

 Blockhaus 1848) do Zukowy 
88 Błądzikowo pu. BIQ
akflow!.!o Blansekow Gm. wiejska 
89 Błądzikowo nowe. Ka- . Nove BIQ
ak'1ow'1o, Neu Blansekow Os. przyn. do Rzu- 
czyno (Kacze błoto) Kacano (Kace cewa 
blolo C.) 
90 Błoto oksywskie pu. l)oksavske blolo, Am Bruch Os. przyn. do Oksy- 
Blolo _ Wl 
to 91 (Bobrowo) ka. (B'1obrow!.!o C.) Miejscowość nie- 
r znana 
91a (Bogaszewo) ka. (B'1ogasew'1o C,) Miejscowość nie- 
znana 
X91b (Boguszewo) ka. B'1og'1usew'1o C.) Miejscowość nie- 
znana 
92 Bojan weJ. B!!oiQn Bojahn Gm. wiejska 
93 . Bolwerk ka. Bflulverk, B'1ulvark BolIwerk Os. przyn. do Ka- 
mienicy szlach. 
94 Borek chwaszczyńskl weJ. (Bork) Os. przyn. 1820 r. 
do Chwaszczyna, 
od 1868 r. część 
Osowej 
, 95 Borek dargolewski weJ. B!!ork (B'1ork C. R.) Waldeck Obw. dom. 
(Bórek) 
96 Borek dąbrowski weJ. B'1ork (B'1órk C. R.) Borek Os. przyn. do Dą- 
(Bórek) . brówki 

ą Barkowo ka. B'1orkow'1o Borkau Gm. wiejska 
98 . (*Borkowo) weJ. (B orkowo B.) Miejscowość, pol. 
dawne w parafji 
v górskiej 
99 Borkowo szlacheckie ka. Slaxecke B!!ork'1w!!o Adlig Borkau Folwark, przyn. do 
Borkowa 
6
		

/Pomorze_015_14_015_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


Jakość 


\ Powiat! Nazwa pomorska ! Nazwa niemiecka 


100 Borkowska cegielnia 


101 


102 Borowa' (Borowo) 


'x 103 (Borowa góra) 


Borowa karczma ob. 
Borowo dzierząskie 
Borowe ob. Borowy 
młyn 
104 Borowo dzierząskie 
(Borowa karczma) 


Borowo prądzeńskie 
ob. Borowy młyn 
Borowo sopieszyńskie 
ob. Borowa 
105 Borowski m!y n 


106 Borowy las, Kablowo 


107 Borowy młyn Borowe 
(*Borowo, *Prądzeń- 
ski młyn) 


wel. 


dawno 
czł. 


we]. 


we]. 


ka. 


dawno 
czł. 


BflOl'k'1ovskw 
cegelńw 


Ziegelei 


Borne 


Bflorovw (B'1oroWflo Borrowo 
R.) 
Bflorovw g'lóra C.) (Hetand) 


Os. przyn. do Borku 
dargolewskiego 
Leśnictwo, przyn. 
do Chocińskiego 
młyna 
Os. przyn. do Zam- 
ku wejherowsko 
Os. przyn. 1848 r. 
do Głodowa bo- 
jańskiego 


B'1oroWflo (BflOTOVW KrugBorrowo(1750 Os. przyn do Dzie- 
karcma C.) r. Schippelkrug rzązna 
LS) 


ka. 


B'1oroVSk;' mli"n 


Miihle Julienthal 


ka. 


, 
Bflorovi' las, Kab/o- Borrowilass 
WflO 


B'1orovi' mli'n, 
rove 


Borówce ob. Borówiec 
baniński 
108 Borówiec baniński ka. Bfloróvc 
(*Borówce) 
109 Borówiec będargow- we]. B'1oróvc 
ski 
110 Borówiec lipuski koś. B'1orÓvc 


111 Borówiec węsierski 


112 Borsk 
113 Borsztal 


114 Borucino (*Borucze- 
wo) 


- 


ka. 


B'!oróvc 


B'lo-I Heidemiihl (dawn. 
Borowo B., Prą- 
dzyński rnłyn,Bo- 
rowe 1777 r .Koś.) 


Os. przyn. do Bo- 
rówca banińsk. 
Os. przyn. do Bórku 


Gm. wiejska 


'... 


Julienthal (do 1878 Folwark, przyn. do 
r. Borowce B.) Banina 
Borowz Os. przyn. do Bę- 
dargowa 
Berrowz Os. przyn do Lipu- 
sza 


Borowiec 


choj. 
koś. 


B'1orsk Borsk 
BflorSlal (B'1orSlwl Borschthal 
R.) 


koś. 


B'1orecano 


Borruschin (dawn. 
Borruczewo B.) 


Os. przyn. do W ę- 
siór 
Gm. wiejska 
Leśnictwo, przyn. 
doDunajek,obw. 
leśno 
Gm. wiejska 


- , 


7
		

/Pomorze_015_14_016_0001.djvu

			-ł- 


Nr. 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I 


Jakość 


Boruczewo ob. Boru.. 
dno 


. X 115 (Boruty) 


116 Borystowo (l3orzysto- ka. 
wo, *Borostowo, 
*Borzostowo) 
117 Borystowska huta (Bo- ka. 
rzystowska huta) 


I
 


Boryszkowa ob: Bo- 
ryszkowy 
Boryszkowo ob. Bo- 
ryszkowy 
118 Boryszkowy, Borysz- 
kowa (Borzyszko- 
wo, Borzyszkowy 
 
Borzyszki, *Borysz- 
kowo) 
Borzostowo ob. Bory- 
stowo 
Borzystowo ob. Bory- 
stowo 
Borzystowska huta ob. 
Borystowska huta 
Borzyszki ob. Borysz- 
kowy 
Borzyszkowo ob. Bo- 
ryszkowy 
Borzyszkowy ob. Bo- 
ryszkowy 
B
ża jewa ob. Boże-. 
Jewa 
119 Bożaoka 


j 'l 
'ir 
J 


120 (Bożanki) 


121 Bożejewa, Boża jewa 
(Bożejewo ) 


ka. 


da wn. 
czł. 


wej. 


weJ. 


wej. 


(B!!orl1.ła C) 


Miejscowość nie- 
znana 


B!!oraslow!!o(B!!ora- Borschestowo(daw- Gm. wiejska 
slow'1o C. R.) niej Borrostowo, 
Borzostowo B.) 
B!!oraslovskw he'la Borschestowerhiitte Os. przyn. do 80- 
B!!oraslovskw rystowa 
hiila C. R) 


13'1orask'1ova, 13!!0- 
rask'1ova (B!!ora- 
sk'1ow'1o C., B!!o- 
rc;sk'1ova, B!!ora- 
ski R) 


Borczyskowo (daw- Gm wiejska 
niej Borriskowo 
B.) 


B'1oianka (B'1oiQn- Bozanken 
ka R.) 
(B'1oianki C.) (Bozanken) 


B!!oieieva, B'1oiw (Bozejewo) 
iev
 (B!!oieje,- 
W!!o 
. R.) 


B?żejewo ob. Boże- 
Jewa 
122. (Bożejewski) wej. (B!!oiejevski" C.) (Bozejewski) 


8 


123 Bólszewo wej. B!! ólseU)'1 o Bohlschau  , 
I. . 

 . 
". 
J.. 


Os. przyn. do Kielna 


Os.leśń. przyn.1848 
r. do Bieszkówka 
Os. przyn. do Kę- 
błowa 


Os. pr
yn. 1820 r. 
do Kębłowa 
Gm. wiejska
		

/Pomorze_015_14_017_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Powiat 1- Nazwa pOJllorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I 
124 Bólsz
wska cegielnia we]. B'1ólsevskw cegelńw Ziegelei Os. przyn. do Ból- 
szewa 
125 Bólszewski młyn we]. B!!ólsevsRi" mli"n (Bohlschauer Os. przyn. do Ból- 
Miihle) szewa 
)\.126 Bór (Jastarnia gdań- pu. B'1ór (GdQńskw Oanziger Heister- Gm. wiejska 
ska) [astarńw C.) nest) 
127 Bór częstkowski we]. B'1ór Heidekrug Os. przyn. do Częst- 
kowa 
.'1-.128 Bór jamiański, Pust- ka. .... [ańwńsRi" B'1ór, (Jam er Boor) Os. przyn. doJamna 
kowy (Bór jamski) P'1ustk'1ova (fam- 
sRi" b'1ór C. R.) 
Bór jamski ob. Bór ja. 
miański 
129 Bór miechuciński ka. B'1ór Boor (dawn. Boro- Os. przyn.do Szopy 
(*Borowie) wie, B9rowie Jas 
B.) 
130 Bór nowodworski ka. B'1ór Boor Os. przyn. do No- 
wego dworu 
131 Bór parchowski ka. Parx'1ovski" Bflór Parchauer Boor Os. przyn. do Par- 
chowa 
132 Bórcz ka. B'1órc (Bwrc C.) Bortsch Obw. dom. 
133 Bórek, wieś ka. B!!órk Borreck Gm._ wiejska 
Bórek, folwark, ob. 
Borek 
134 (Bóre k dargolewski) we]. .(B'1órk C.) (Borreck) Os. przyn. 1848 r. 
Bórek dąbrowski ob. do Dargolewa 
Borek 
135 Bórek leśniewski _pu. B!!órk Borreck Os. przyn. do Leś- 
niewa 
136 (Bórek mały) ka. (Mali" B'1órk C.) (Klein Borck) Os. przyn. 1839 r. 
do Kobusewa 
137 Bórek sulecki ka. B'1órk, SiilecRi" Borrek Os. przyn. do Sule- 
B'1órk czyna 
138 (Bórek wielki) ka. (Velgi" B!!órk C.) (Gros s Borck) Os. przyn. 1839 r. 
-\ do Kobusewa 
139 -Bórek żukowski ka. B')órk (Boreck) Os. przyn. do Żu- 
kowy 
140 we]. (Bratka B.) Os. przyn. dawniej 
do Łebnia 
141 Brazylja będargowska weJ. Brazi"lii a Brasilien Os. przyn. do Bę
 
dargowa 
4:2 Brazylja strzebieliń ska weJ. Brazi"lija Os. przyn. do Strze- 
bielina 
9 
.. 


---
		

/Pomorze_015_14_018_0001.djvu

			\.. 


Nr. I 


Nazwa polska 


'-Powiat I Nazwa p.omorska I--N
zwa - niemiecka I 


Jakość 


143 


144 Broda 


145 Brodnica 
146 Brodnica dolna 


1147 Brodnica górna 


148 Bródek (Bródki) 


149 


Bródki ob. Bródek 
Brózdowo ob. Bru- 
dzewo 
Brudzewo (Brużdżewo 
R., *Brózdowo, *Bu- 
dziszewo) 
Brudzewska cegielnia 


150 


151 Brudzewski młyn 
j.. ł s.fo. 
- Bruski ob. Brusy 
152 Brusy (*Bruski) 


10 


153 Brzezieński młyn 


154 Brzeziny 


155 


Brzezionek ob. Brze- 
zionko 
Brzezionko, Brzezio- 
nek, Brzeźno małe 


Brzeźno małe ob. Brze- 
zionko 
156 Brzeźno szlacheckie 


- Brzeżyno ob. Mrze- 
żyno 
157 Brzozowa góra 


158 Brzozowe błoto 


weJ. 


choj. 


weJ. 


pu. 


pu. 


pu. 


choj. 


, 


dawno 
czł. 
ka. 


dawno 
czł. 


Broda 


ka. 
ka. 


Brodńica 
Dólnw Brodńica 


ka. 


Górnw Brodńica 


(Brewitz) 


Brodda 


Brodnitz 
Nieder Brodnitz 


Ober Brodnitz 


Bródk (Bródki C.) (Brodtke, dawno 
Bratka B.) 


Bru
ew!!o 


Bre'
evskw cegelńw, 
Bru
evskw c. 
Bre
evski' mli"n, 
Bru
evski" mli"n 


Brusdau (dawniej 
Brosdowo, Bu- 
dzlszowo B.) 
Ziegelei 


Miihle 


Os. przyn. 1848 r. 
do Smażyna 
Os. przyn. do Huty 
brodzkiej 
Gm. wiejska 
Wieś, część Brod- 
nicy 
Wieś, część Brod- 
nicy . 
Os.przyn. doŁebnia 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Bru- 
dzewa 
Os. przyn. do Bru- 
dzewa 


Brfise (Brusa C. R., Bruss (dawniej Bru- Gm. wiejska 
Bresa R) ski B.) 
Brezeński" mli"n Briesenermuhle 


Brezana 


Brzesini 


Brezónk'1o, Bre- Klein Briestn 
zónk, Male Bre- I , 
zno 


dawno Brizno 
czł. 


we). Brozovw g'1óra 


we). Brozove błoto 


Adelig Briesen 


Birkenberg 


Birkenbruch 


. Os. przyn. do Brzeź- 
na szlach. 
Os. przyn. do Szar- 
loty 


Os. przyn. do Brzeź- 
na szlach. 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do CI->- 
leńskich pust
w 
Os. przyn. doi	
			

/Pomorze_015_14_019_0001.djvu

			I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka \ - - 
Nr. Nazwa polska Jakość 
159 Brzozówka kieleńska, wej. Brozówka, Bro- Birkhof Os. przyn. do Kielna 
Brzozówko zówk'1o 
160 (Brzozówka lewińska) wej. (Brozówka C.) (Alt Brzozowke) Os przyn. 1848 r. 
do Lewina 
Brzozów ko ob. Brzo- 
zówka kieleńska 
161 koś. Buchenfelde Os. przyn. do 50- 
bańcza 
162 wej. (Bucholtz B ) Miejscowość nie- 
znana w parafji 
luzińskiej 
163 (BuchowsJd) wej..alb. (B!! fi x" OVSk i" C.) Miejscowość nie- 
pu. znana 
164 wej. Buchwald Leśnictwo, przy n. 
do Chyleńskiego 
obw. leśno 
165 Buczyno ka. B!!ucano, B'1ucno Miejscowośc w pa- 
rafji przedkowsk. 
Budziszewo ob. Bru- 
dzewo 
166 Buki pu. B!!u
i Bucken Os. przyn. do Leś- 
niewa 
167 Bukowa góra, obW'1 koś. B!!uk'1ovw g'1óra Buchberg Obw. leśny 
leśny 

 168 Bukowa gó
a, . wles ka. B'1uk'1owa g'1óra Bukowagorra (daw- Gm. wiejska 
(Oę bia góra) niej Eichenberg, 
Oembiagora B.) 
169 (Bukowa karczma) ka. (Bl}llk
ovw karcma (Buchkrug) Os. przyn. 1839 r. 
C.) Łapina 
170 Bukowina weJ. B!!uk!!ovil1a Brauchitschhof Os. przyn. do Kacka 
małt::go 
)\171 Bukowinki ka. B'łuk!!ovi'nki Os."'przyn. do 
Chmielna 
172 Bukowo ka. B!!uk!!ow'1o Bukowo Os. przyn. do Pa- 
czewa 
173 (Bukowy las) ka. (B'łuk'1ovi" las C.) (Bukowilass) Os. przyn. 1848 r. 
do Borystowa 
174 Bukówko dawno B'1uk'1ówk'1o Bukowke-Offen- Os. przyn. do Kie- 
czł. berg drowic obw.dom. 
175 Bulkowskie, Bulkówk i wej. B!!ulk'1ovs
ę, B'1ul- Bulkowken Os. przyn. do Gra- 
k!!ów
i bówca 
, Bulkówki ob. Bulkow- 
skie 
176 Burchardztwo ka. B'1urxaclw:!o (B'1ur- Burchardswo Os. przyn. do Kartu- 
xarclw'1o C.) - , ski ego obw. leśno 
11 


. ,
		

/Pomorze_015_14_020_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska 
177 Burowo 


I Powi
t I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka I 


Jakość 


Bursztynne kule ob. 
Belan 
Bursztynnik ob. Belan' 
178 ł 
 
 


X 179 Buterfas (Kierzenka) 
180 (*Byczkowo) 


181 


182 Bylowo 


183 Bysewo (Biesewo, 
*Bysowo) 
Bysewo małe ob. Ko- 
koszki 
Bysowo ob. Bysewo 


184 


185 (*Cegielnia) 


186 (*Cegielnia) 


187 Cegielnia kieleńska 
188 (*Cegielnia nowa) 


189 Cegielnia stara 
190 (*Cegielnla stara) 


191 Ceglarnia 


192 Celbowo 


193 Cerkowiec 


Cetniewo ob. Cetno- 
wo 


12 


koś. B !!urow!!o 


wej. 


ka. 


wej. 


choj. 


ka. 


dawno 
'gd. 


weJ. 


ka. 


ka. 


Burowo 


Buschkate 


B'1ołerfał (Kerenka Butt
rfass (1727 r. 
C.) Butermark MP.) 
(Bitschkowo B.) 


B i.low'1 o 


(Bykien B.) 


Biilow 


Basew!!o (Besew'1o Bissau(dawniej Bys- 
C. R) sowo, Bysewo, 
Boszowie B.) 


we). Cegelńw 
ka. 


we). Slwrw cegelńw 
ka. 


ka. Ceglarrlw 


pu. Celb'1ow'1o 


choj.' Cerk'1ovec 


Cedronmiihle 


Os. przyn. do Szum- 
lesa szlach. . . 


Os. przyn. do Oso- 
wej 
Os. przyn. do Szar- 
loty 
Os. przyn. dawniej 
do Grabówca 
Miejsco
ośr, poł. 
przy Zabnie 
\ Leśnictwo, przyn. 
do Kartuskiego 
obw. leśno 
Gm. wiejska 


Os przyn. do Zamku 
wejherowskiego 
Miejscowość w pa- 
rafji przedkowsk. 
Miejscowość, poło 
1820 r. w inten- 
dantur
e kartusko 
(Ziegelei) Os. przyn. do Kielna 
(Cegielnia Nowa Os.poł.1750r.wpa- 
LS.) rafji żukowskiej 
Alte Ziegelei Os
 przyn. do Worla 
(CegielniaStaraLS.) Os. poł.1750r. w pa- 
rafji żukowskiej 
Miejscowoś.ć w pa- 
rafji goręczyńsk. 
Celbau (dawniej Ce- Obw. dom. 
libowo, Czielbo- 
wa B.) 


(Cegielnia 1821 r. 
MP.) 
(Zigelnia) 


.. 


Os. przyn. do Huty 
brodzkiej
		

/Pomorze_015_14_021_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
194 
etnowo, Cetniewo pu. Cilnow'lo, Cetńew'1o Cettnau (dawn".Czyt- Obw. dom. 
niewo, Cetnewo, 
Cetnowo B.) 
. 195 Chału pa ka. Xalupa (Kathenhof, Chalu- Os. przyn. do Ch..)ś- 
pa) nickiego obw. 
1eśn. 
Chałupnicy ob. Cha- 
łupy 
196 Chałupy (*Chałupni- pu. Xale.pa Ceynowa - (dawniej Gm. wiejska 
cy, -Nicponia) Chałupnicy Vis. 
1710/11, Nicpo- 
nia Vis. 1681) 
197 (Chałupy stare) ka. (Stare Xale"pa C.) (Alt Chalup
) Os. przyn. 1820 r. 
do Chośnicy 
198 (*Chartarja) ka. (Chartaria LS.) Os. pfzyn. 1750 r. 
do Zukowy 
199 Charwatynia będar- wej. Xarvalańw, Ci"sc Karwatino Os. przyn.do Będar- 
gowska, Czyściec gowa 
200 Charwatynia kębłow- wej. Xarvalańw Schloss Platen Os. przyn. do Kę- 
ska błowa 
201 wej. Chausseehaus Os. przyn.doWyso- 
kiego Radłowa 
Chełmki ob. Chełmy 
małe 
202 Chełmowska ćegielnia choj. Xelm'loóskw cegel- Z
egelei Os. przyn. do Cheł- 
'ńw mów wielkich 
Chełmy ob. Chełmy 
wielkie 
203 Chełmy małe choj. Male Xelma Klein Chelm (dawn. Gm. wiejska 
(*Chełmki) Chełmki, Chol- 
miey'maliey B) 
204 Chełmy wielkie choj. Diizi X elma GrossChelm (dawn. Obw. dom. 
(*Chełmy) Chełmy, Ch 01- 
miey wielki B.) 
205 Chłap owo pu. Xlap!!ow'1o Chlapau Gm. wiejska 
206 Chłopowo (Chłopowy) choj. Xlop!!ow!!o (Xlop!!o- Kloppowo Os. przyn. do Huty 
Va R.) brodzkiej 
Chłopowy ob. Chło- 
powo 
207 (Chmieleńska huta) ka. (Xmeleńskw he'ta Miejscowość nie- 
C.) znana 
208 Chl1)ieleńskie chrósty ka. Xmeleńs
i xrósla Chmielnoer Ge- Os. przyn. do 
strauch Chmieleńskiego 
obw. leśno 
... 13 
:
j 
." , , 
.1 
I 
! 
I 


........
		

/Pomorze_015_14_022_0001.djvu

			14 


Nr. I 


Nazwa polska 


I Powiat ! Nazwa pomorska ,- Nazwa niemiecka r 


Jakość 


209 Chmieleński młyn 


210 Chmieleński obwód 
leśny 
211 Chmielno 
212 Chmlelonko 


213 Chociński młyn, Stary 
most, (Choczyński 
młyn) 
214 Chojna 


215 Chojnice 


Chostnica ob. Cho- 
śnica 
216 Chośnica (Chostnica) 


217 Chośnicki obw. leśny 


218 Chrabstwo 


219 Chrostowo przewoskie 
(Chróstowo)", · 


220 


Chrostowo albo Chró- 
stowo stężyckie 
Chróstowo ob. Chró- 
słowo przew. i stęż. 
(Chryno) 


221 


222 Chrztowo (Kartowo) 


Chwarzcinoob. Chwa- 
rzno 


- Chwarzczyno ob. 
Chwarzno 
223 Chwarzno (Ch warz- 
cino, 
hwarzczyno, 


224 (*Chwarzno nowe) 


dawno 
czł. 


choj. 


weJ. 


ka. 


Xmeleńs
i' mli'n 


Miihle 


Chmielno, F orst
 
gutsbezirk 
Chmielno 
Chmielonken 


Chotzenmiihl 


Choina 


X'1oriice (Xfloińice Konitz 
C. R.) 


XVwrno (Xvarcano 
C, 'Xvarcano R., 
Kvwrno C. R.) 


ka. 


Xflosńica (X'lostńica Chosnitz 
C. R) 


Chosnitz,F orsłguts- 
bezirk 
(Chrabstwo, dawno 
Hrabstwo B ) 
Chrostowo 


Os. przyn. do 
Chmielna 
Obw. leśny 


. 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do 
Chmielna 
Obw. leśny i nad- 
leśnictwo, przyn. 
do niego 
Os. przyn. do KIs- 
towa 
Miasto 


Obw. dom. 


Obw. leśny 


Os. przyn.doŁebnia 


Os. przyn. do Prze- 
woza 


Chrostowo (1820 r. Os. przyn. do Stf(- 
Christowo) życy szlach. 


koś. XftoW'1o (Karlow!!o Kartowen 
C. R.) 


ka. 


ka. 
ka. 


Xmelno 
Xmelónk'lo 


wej. 


wej. 


ka. 


X'loci'ński' mli'n, 
Stari" m'1osl (X'lo- 
C;'ński' mli'n R.) 
X'loi na 


ka. 


Xrabstw'1o 


ka. 


Xrostow'1o (Xrósto- 
w'lo C. R.) 


ka. 


Xroslowł-!o, Xró- 
stouJ!!O 


ka. 


(Xri'no C.) 


Voltzendorf .( do 
1784 r. Quarszau, 
Chwarzno, Swar- 
szino B.) 
(Neu Quarzau, Wil- 
helmswalde) 


Miejscowość nie- 
znana 
Gm. wiejska 


Obw. dom. 


Os. przyn. 1820 
i 1848 r. do Ko- 
libek 


. ..ł.....
		

/Pomorze_015_14_023_0001.djvu

			. 
I 
Nr. I Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I I 
225 Chwaszczyno we]. X vascano Quaschin Gm. wiejska 
226 Chyleńska piła wej. Schneidemiihle Os przyn. do Chy- 
lonej 
. 227 Chyleńskie obw.leśny wej. Kielau, F orstguts- Obw. leśny 
bezirk 
228 Chyleńskie pustki wel. Xaleńs
e pflrist
i, Spechtswalde (do Gm. wiejska 
(Chylońskie pustki.. Xi"leńske p'1ristki 1878 r. Pustko- 
* Chyleńskie post- (Xi"lońs
e p!!rist
i wie B. 
kowie) R.) 
229 Chylona (Chylonia) we]. Xuonw (XuońwC. Kielau Gm. wiejska 
-' R) 
Chylonia ob. Chylona 
Chylońskie pustki ob. 
Chyleńskie pustki 
230 Chylowa huta ka. Chielshiitte Os. przyn: do Ka- 
p
lowęj huty 
231 Ciarnowo (Czarnowo) choj. Cwrnow'1o (Carno- Czarnowo Gm. wiejska 
WflO C R.) 
232 Cicha (*Cichy) koś. Caxw Czichen (dawniej Os. przyn. do Lu- 
Czychy B.) biany 
Cichy ob. Cicha 
233 Ciechocino, folwark weJ. C exflocano Friedrichsau (do Obw. dom. 
1873 r. Czecho- 
czin B.) 
234 Ciechocino, wieś weJ. Cex!!ocano Czechotzin Gm. wiejska 
Ciecholewo ob. Cie- 
cholewy 
235 Ciecholewy (Czech 0- dawno Cexfloleva (Cex'1o- Zechlau (dawn. Cze- Obw. dom. 
lewy, *Ciecholewo) czł. leva C!,? cholewo B.) 
236 Ciechomie ka. Cex'101ńe (Cex!!ome Czechomie Os. przyn, do Ka- 
C) mienicy król. 
237 Ciechom ko ka. Cexflómk!!o , Miejscowość nie- 
znana, rzekomo 
poło w parafji sie- 
238 I Cierznia rakowskiej 
weJ. Cerńw, Cerńa(Cer- Czersnia Os. przyn. do Biesz- 
ńw R.) kowic 
239', Cierznica (Czernica) choj. Cernica (Cerńica C. Czernitza Obw. dom. i os., 
R.) przyn. do M
ci- 
kału 
240 Cieszenie ka. . Ceseńe (Ceseńe C. Zeschin Gm. wiejska 
R.) 
Cieszonka ob. Cie- 
szon ko f-. ! . 
15
		

/Pomorze_015_14_024_0001.djvu

			. 


Nazwa polska - T P
 
iat I Naz wa pomorska I Nazwa niemiecka I 
Cieszonki ob. Cie- 
szonko 
241 Cieszonko (Cies.zonki, 
*Cieszonka, Cze- 
szonki) 


Nr. 


Cisewia ob. Cisowa 
242 Cisewie (*Cisowa, 
*Cisowo) 


243 Cisowa, Cisowi a, Ci- 
sowie (Cisewia) 


Cisowa ob. Cisewie 
Cisowia ob. Cisowa 
Cisowie - ob. Cisowa 
Cisowo ob. Cisewie 
Cyra ob. Modrze- 
jewskie 
244 Czapelski młyn (Cza- 
pielski młyn) 
Czapieiski młyn ob. 
Czapelski młyn 
245 Czapiewice (*Czyste 
pole) 


246 Czaple, folwark 


247 Czaple, wieś 
248 Czaple nowe 


249 Czaple przewoskie 


250 Czaple stare 


Czarlino węglikowskie 
ob. Czarliny 
251 Czarlino w
sierskie, 
Czerlino (Osikło) 


252 (*Czarlino nowe) 


- 16 


I . 


choj. 


wej. 


choj. 


dawno 
gd. 
ka. 
ka. 


ka. 


ka. 


ka. 


ka. 


Jakość 


Cesónk':,o (CesonRi Czeszonken (dawn. Os. przyn. do Świa- 
R., CesónRi C) Cieszonki, Cie- nowa 
szanko, Czeszan- 
ka B.) 


ka. 


Ci"sevi (Cesevi) C.) 


Casovw, Casovw, 
Casovi (Casevw 
R) 


Eibenfelde (dawniej 
Czissowo, Czie- 
szowa B.) 
Ciessau 


. 


ka. 


Capelski" mtin (Ca- Czapelmiihle 
pelsRi" mtin R.) 


Cwpevice, Cwpice 


Capie 


. 


Capie 
Novi Capie 


Capie 


Slare Capie 


Czapiewitz (dawniej 
Reinwasser, Czy- 
. stepole B.) 
Czapeln 


. 


Cza pel 
Neu Czapel 


Kriegland 


Alt Czap el 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Cza- 
pel starych 


Gm. wiejska 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 
Wieś, cz. gm. wiej- 
skiej Czaple . 
Os. przyn. do Prze- 
woza 
Wieś, cz. gm. wiej- 
skiej Czaple 


l 


Carli"no, Lerlino Czarlin (1848r. Osi- Os.pnyn.doWęsiór 
(Larlano C ,Lar-' klo) . 
lano R., Vosi"klo 
C.) - 


. - - 
*,. -. 
-'" . 


..... .. 
............... ". 
-:: .'
'.' .. 


(Neu Czarlin B.) 


\ 


Os. przyn. dawniej 
do W ęsiór
		

/Pomorze_015_14_025_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I }łowi at I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka jakość 
253 Czarliny (Czarlino) koś. Cwrlana (Cwrlano Czarlinen Os. przyn. do W ęgli- 
C. R.) kowic 
254 Czarna dąbrowa, Czar- weJ. Cwrnw dQbrova, Czarnadombrowa Os. przyn. do Prze- 
na dąbrówka (Smol- Cwrnw dQbrówka (1848 r. też Smol- toczyna 
niki) (Sm!!olńiR;,Sm!!óI- niki) 
ńiR; C.) 
Czarna dąbrówka ob. 
Czarna dąbrowa. 
255 Czarna góra wej Cwrnw g'1óra Schwar
enberg Os.przyn. doBojana 
-\ 
256 Czarna huta ka. Cwrnw he.ta Schwarzh.iitte Os. przyn. do Szar- 
loty 
257 . Czarna rzeka ka. CWTTJW fika (Schwarzfliess) Os. przyn. do Szar- 
loty 
258 Czarne koś. Cwrne (Czarnen) Os. przyn do ja- 
Czarne Pępkowo ob. strzębia 
Zalesie 
Czarnice ob. Czarnież 
Czarnieszob. Czarnież 
259 Czarnież (Czarniesz, koś. Cwrńłi (Carńis C.) Czarni ss (Czarnice, Gm. wiejska 
Czarnisz R., *Czar- Czarnitz B.) 
nice} 
Czarnisz ob. Czarnież i 
Czarnowo ob. Ciar- 
nowo 
Czarnowo mieruszyń- 
skie ob. Czarnowski 
młyn 
260 Czarnowski młyn, pu. CwrnovsRi" mlrn, Czarnauermiihle Os. przyn. do Mie- 
Czarny młyn(*Czar. Cwrni" mli"n (Car- (dawniej Czarno- ruszyna wsi 
nowo) novsRi" mlrn C.) wo B.) 
Czarnówko ob. Sar- 
.. I . nówko brodnickie 
\ Czarny młyn ob. Czar- 
nowski młyn 
Czartowice ob. jabłu- 
szek -i Zawada ślu- 
zowska 
Cząstkowo ob. Czę- 
stkowo, folw. i wieś 
Czecholewy ob. Cie- .' 
cholewy 
261 Czechy pu. Ceii, Cexa Czechau Os. przyn. do Świe- 
cina 
2 ,\.'"'.'ł., 17 · 
 
.10- . 
.\ IIk""t1ł.
 .
		

/Pomorze_015_14_026_0001.djvu

			"' 
Nr. I Nazwa polska I Powiat \ Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I jakość 
I 
262 Czeczewo ka. Cecew!!o Cetschau (dawniej Gm. wiejska 
Kćzeczawa, Cze- 
Czerlino ob. Czarlino czawa,Ceciszewo 
węsierskie B.) 
Czernica ob. Cierznica 
263 (Czes
enia) ka. (CeSeńw C.) Miejscowość nie- 
Czeszanki ob. Cie- znana 
szonko 
264 Częstkowo, folwark ka. Cąstk!!ow!!o (CQst- Zinsgau (dawn. Obw. dom. 
(Cząstkowo) k!!orp!!o C.) Czenstkowo) 
265 Częstkowo wieś (Czą- weJ. Cąstk!!ow!!o (CQst- Griinberg Gm. wiejska 
stkowo k!!ow!!o C. R.) 
266 Czyczkowo (Czycz- choj. Cack!!ow!!o (Cac- Czyczkowo Gm. wiejska 
kowy) k!!ova R.) 
Czyczkowyob. Czycz- 
kowo 
267 *Czysta woda kobu- ka. (Reinwasser, 1839 r. Os. przyn. 1848 r. 
sewska Czistawoda) do Kobusewa 
268 Czysta wodastęzycka, ka. Castw w'1oda, Casti Reinwasser Os. przyn. do Stę- 
Czyste wody w!!oda zycy szlach. 
269 Czyste choj. Caste Czyste Os. przyn. do Pod- 
Czyste pole ob. Cza- rąbionej 
piewice 
Czyste wody ob. Czy- 
sta woda stęzycka 
Czyściec będargow- 
ski ob. Charwatynia 
będ. 
270 Czyściec częstkowski wej. Ci"sc Os. pryn. do Czę- 
Dalekie ob. Świątek stkowa 
271 (*Dama chyleńska) weJ. (Dam ma B.) Os. przyn. dawno 
. do Chylonej . 
272 Dama strzebielińska wej. Dama (jagerhof) Os. przyn. do 
Strzebielina 
273 Danóf (Dana, Klafto- pu. Danó! (Dana C. R.) T annenhof Os. przyn. do Łeb- 
wiszki R.) cza 
274 Dargolewo wej. Darg!!olew!!o Dargelau Obw. dom. 
275 Darżlubie pu. Darzlióe, Darz[eóo, Darslub Gm. wiejska' 
(DarliEe C.) 
276 Darzlubskie nadleśni- pu. Darslub OberfOr- Obw. dom. 
ctwo sterei 
Daszki ob. jastrzębie 
276 a Daszki dolne - . koś. Dólni DaMa Część jastrzębia 
..c 
18 
...
		

/Pomorze_015_14_027_0001.djvu

			. 
Nr. I Nazwa polska ! Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I Jakość 
276 b Daszki górne koś. G'1órne Daski Cz
ść Jastrz
bia 
277 (Dąb) ka. (DQb C.) Miejscowość nie- 
znana 
278 Dąbrowa, folwark choj. DQbrowa Dombrowo (Hoge- Obw. dom. 
(*Wysoka dąbrowa) damerow ca. 
1400 r.) 
279 Dąbrowa, leśnictwo ka. DQbrova (DQbrow'1o Dombrowo Leśnictwo, przyn. 
(Dąbrowo) C. R.) do Kartuskiego 
obw. leśno 
280 Dąbrowa bojańska Wf). DQbrova Bojahnswalde Os. przyn. do Boja- 
na 
281 Dąbrowa borystow- ka. DQbrova (DQbrowl}o Dombrowo Os. przyn. do Bo- 
ska (Dąbrowo) C. R.) rystowa 
Dąbrowa dobrogoska - 
ob. Pucka huta 
282 Dąbrowa klukowska, ka. Dąbrova, Dąbrówka Dom browo Os. przyn., do Klu- 
Dąbrówka kI. (Dą- (DQbrow'1o C. R.) kowej huty 
browo) 
283 (*Dąbrowa mieruszyń- pu. (Dom browo) Os. le
na przyn. 
ska) 1848 r. do Mie- 
ruszyna, folw. 
284 Dąbrowa miszewska ka. DQbrova (DQbrow'1o Dombrowo Os. przyn. do Mi- 
'" (Dąbrowo) - C. R.) szewa 
Dąbrowa niemiecka 
ob. Zalesie 
285 (*Dąbrowa pępowska) ka. (Dom browo) Os. przyn. 1848 r. 
do Pempowa 
)(286 Dąbrowa przerębel- koś. DQbrova (Dombrowo) Os. przyn. doPrze- 
ska rębelskiej huty 
287 Dąbrowa puzdrowska ka. DQbrova (DQbrow'1o Dombrowo O.s. przyn., do Pu- 
(Dąbrowo) C. R.) zdrowa 
Dąbrowa rekowska "- 
ob. Wojsk 
288 Dąbrowa sulecka ka. DQbrova Os. przyn., do Su- 
leczyna 
289 Dąbrowa świecińska pu. DQbrova (DQbrowl}o Dombrowa OS''przyn. do Swie- 
(Dąbrowo) C) cma 
290 Dąbrowa warzeńska ka. DQbrova Dom browo Os.. pr7J'n. do Wa- 
rzenka 
291 (*Dąbrowa zgorzel ska) ka. (Dombrowo) Os. przyn. 1839 r., 
do Zgorzałego 
Dąbrowo, leśnictwo, 
ob. Dąbrowa 
2* 19 


.
		

/Pomorze_015_14_028_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


Dąbrowo borystow- 
skie ob. Dąbrowa 
bor. 
Dąbrowo dobrogo- 
skie ob. Pucka huta 
Dąbrowo klukowskie 
ob. Dąbrowa kI. 
Dąbrowo miszewskie 
ob. Dąbrowa misz. 
Dąbrowo puzdrow- 
ski e ob. Dąbrowa 
puzdr. 
Dąbrowo świecińskie 
ob. Dąbrowa św. 
292 Dąbrowski młyn 


293 Dąbrówka 
Dąbrówka dobrogo- 
ska ob. Pucka huta 
294 Dąbrówka gliszczeń- 
ska 
295 Dąbrówka grabowska 


I Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka I 


... 


weJ. DQbrovski" mli"n Damerkauermiihle 
(DQbrovs
i" mli"n 
R.) 
wej. DQbrówka Damerkau 


'-. 


choj. DQbrówka Dombrowken 


ka. DQbrówka Dombrowken 


Dąbrówka klukowska 
ob. Dąbrowa kI. 
296 Dąbrówka męcikalska choj. DQbrówka Dombrowka 


297 Dąbrówka piechow- koś. DQbrówka Dombrowa 
ska .... 
Dąbrówka reko\'ska 
ob. Wojsk 
Debrzno ob. Debrzyno 
298 Debrzyno, Debrzno koś. Debrano, Debrno Debrino 


X 299 Dejk (Deka R.) 
De
a ob. Dejk 


300 


301 Delowo 


20 


-: 
 


ka. 


Dejk, Dek 


(Deyk) 


wej. 


(Delbriick 5ch.)" 


ka. 


Festung.(dawn. Pal- 
berg? B.) 


Delow'1o 


Jakość 


Os. przyn. do Dą- 
brówki 


Gm. wiejska 


Os przyn. do Gli- 

na małego 
Os. przyn. do Gra- 
bowa 


Os. przyn. do Mę- 
cikału 
Os. przyn. do Pie- 
chowic 


1;. 


Leśnictwo, przyn. 
do Lóreńca, 
obw. dom. 
Os. przyn. do Bro- 
dnicy 


Wieś czynszowa, 
pol. 1600 r. 
między Redą 
i Cichocinem 
Os., przyn. do 5tę- 
życy szlach.
		

/Pomorze_015_14_029_0001.djvu

			. 

 
Nr. I Nazwa polska I Powiat ! Nazwa pomorska I Nazwa niemiećka I Jakość 
302 Dęba dawno Dąba Eichenfelde Os. przyn. do Kieł- 
" czł. pinka 
303 Dębeki odargowskie pu. Dąbeki Dembeck Os. przyn. do Odar- 
gowa wsi 
304 Dębeki żarnowskie p
. Dąbeki Dembeck Os. przyn. do Żar- 
nowca wsi 
Dębia góra ob. Buko- 
wa góra 
Dębiak pobłocki ob. 
Dębnik pobł. 
305 Dębiak żukowski (Dę- ka. Dą/jwk (Dąbńwk R.) Dembniak Os. przyn. do Zu- 
bniak) kowy 
306 (Dębienieć) ka. (Dą/jeńc C.) Miejscowość nie- 
, znana 
306 a Dębina koś. Dą/jina Os. przyn. do Pie- 
chowic 
Dębniak ob. Dębiak , 
żukowski 
307 Dębnica kieleńska wej. Dąbńica, Dąbńic Dembnitz (184
 r. Os. przyn. do Kiel- 
(Dębnica stara) Alt Dem bnitz) na 
308 (*Dębnica nowa) weJ. (Neu Dembnitz) Os. PIG:n. 1848 r. - 
do oleczkowa 
Dębnica stara ob. Dę- 
bnica kieleńska 
X 309 (Dębnica szarlocka) ka. (Dembnitz 1823 r. Os. przyn. 1848 r. 
Dembnica M. P.) do Szarłoty , , 
310 Dębnik bojańskl wej. Dąbńik (Damnik R.) Damnick O
. przyn. do Bo- 
(Dam nik) Jana 
311 Dębnik poblocki (Dę- weJ. Dąbńik (Dą/jwk R.) Domnick Os. przyn. do Po- 
biak) błocia 
312 Dębogorze (*Dębowa pu. Dąb!.!og!.!ore Eichenberg (do Gm. 
iejska i obw. 
gó.ra) 1868 r. Dembo- leśny 
. gorz, Dębogorz, 
, Dębowa gora B.) 
313 Dębogóra (Dębogóry, koś. Dąb!.!og!.!óra (Dąbflo- Eichenberg (da- Gm. wiejska 
Dębowa góra) g!.!óra R., Dąb!.!ovw wniej Dembogur- 
g'}óra C) ry B.) 
Dębogóry ob. Dębo- 
góra 
Dębowa góra, pow. 
kościerski, ob. D 
bogóra 
Dębowa góra pow. 
pucki. ob. Dębogo- 
rze 
21
		

/Pomorze_015_14_030_0001.djvu

			Nr. \---- Na
w
 
 
lsk 
---- \ Powiat ! Naz
 :-p
 mor sk
T Na-z
a niemi 
ck 
 
314 Dębowa góra chyleń- we]. Dąb'1ovw g'1ora Eich
nberg 
ska 
315 Dębowa karczma . we]. Dąbflovw karem a Eichenkrug 


Dębowiec, ob. Dębó- 
wiec 


316 (Dębowo) ka. 


317 Dębówiec, Dębowiec choj. 


318 Dęptowo (Dętowo) we]. 


Dętowo, ob. Dępto- 
wo 


319 Djable błoto 


320 (*Długa miedza) 


321 Długikierz 


322 Dmuchowo 


(DąblJowlJo C.) 


DąblJóvc, Dąbflovec 


Dą
lowflo (DąlowlJo Demptau 
C.) 


ka. Djwble blolo 


ka. 


ka. Dlugi" 
er 


pu. DmfluxlJowflo 


Doba ob. Dołba 
323 Dobrogoszcz 
Dobrowino ob. Do- 
brzewino 
324 Dobrzewino (*Dobro- we]. Dobrev;no 
wino) 


koś. . DobrogIJose 


325 (Dokładnica) 


Dolmierz mały i wielki 
ob. Dołmierz mały 
i wielki 
326 (*Dolna huta) 


'< 327 Dołba (Doba) 
X 328 Dołmierz mały, Dol- 
mierz mały,(Donie- 
mierz m., Zabłotne) 


22 


ka. 


(Dokladńica C.) 


ka. 


Jakość 


Os. przyn. do Chy- 
leńskich pustków 
Os. pr2yn. do Do- 
brzewina 


Miejscowość nie- 
znana 
Os..przyn. do Kar- 
sma 
Os. przyn. do 
Chyleńskich pu- 
stków 


T eufelsbruch (1822 Os. przyn. do Szar- 
r., Diweisbrok loty 
MP.) 
(Dlugamiędza B) 


Langbusch 


Konigswille 


Dobrogosch 


Miejscowość, pol. 
dawniej w parafji 
parchowskiej 
Os. przyn. do Szkla- 
- nej 
Os. przyn. do Żar- 
nowca wsi 


-ł 
I 


Gm. wiejska 


Wertheim (do 1873 Obw. dom. 
r. Dobrzewin, 
Dobrowin B.) 


(Dolna Huta MP.) 


ka. 


Dwlba (D, oba R.) Duba 


Miejsc
wość nie- 
znana 


I 


Miejscowość, pol. 
1712 r. w parafii 
, przedkowkiej 
Os. przyn. do Ko- 
sowa wsi 
Obw. dom. 


Mw/i. Dwlmer, Klein Dennemorse 
M. Dolmer 
(M. Dońemer R., 
Zablolne C.) 


wej.
		

/Pomorze_015_14_031_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska , Powiat l -Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I Jakość 
X329 Dołmierz wielki, Dol- weJ. . Velgi" [jwlmer, J% Grass Dennemorse Obw. dom. 
mierz wielki (Donie- . 
Do/mer (V. Do- 
mierz W., Dółmierz) ńemer R., Dól- 
mer C.) 
I 330 (*Domanek) ka. (Domank) Os. przyn. 1820 r. . -I 
. do Borystawa 
Domachowo ob. Do- 
nachowo 
331 Domatowo pu. Domwtow'1o Gross Domnatau Gm. wiejska 
332 Domatówko pu. Domatówk'1o (Do- Klein Domnatau Gm. wiejska 
mwtówk'1o C. R.) 
'1-...333 Donachowo (Doma- ka. Donaxl}ow!!o (Do- (Donnakowa Gen.) Os. przyn. do Klu- 
ch owo ) mwxl}oW'1O R.) bowej 'huty 
Doniemierz mały 
i wielki ob. Dol- 
mierz mały i wielki 
Dorawy ob. Rudnik 
Dółmierzob. Dołmierz 
wielki 
334 Drozdowo gowidliń- ka. Drozdow!!o (Drozdow) Os. przyn. do Go- 
r skie widlina 
335 Drozdowo unieredz- ka. DrozdoW!!o (PIJo- Drosdowen Leśnictwo, przyn. 
. kie (Pociski, Nowa ci"ski, N oVW karc- do Unieredza 
karczma) ma C.) 
336 Drzewicz choj. D,evic Drewitz Leśnictwo, przyn. 
do Bachorza 
337 Dubowo ka. Dr1b!!ow'1o Dubowo Os. przyn. do Stę- 
życy szlach. 
338 Dunajki koś. Diinajki Dunaiken Obw. leśny i leśni- 
ctwo przyn. do 
niego 
339 Dunajki dziemieńskie koś. Diinajki Dunaiken Os. przyn. do Dzie- 
mian 
340 pu. Diinenaufseherhaus Os. przyn. do Cha- 
Ceynowa łup 
341 pu. Diinenwarterhaus Os. przyn. do Kuz- 
Kussfeld weltu 
342 (Dymnica) wej. alb. (Damńica C.) Miejscowość nie- 
pu. znana 
343 Dywan koś. Di"vQn, Di"van Divan (dawniej Ve- Os. i leśnictwo, 
lin, Welin B.) p
zyn. do Duna- 
jek 
344 Dywański młyn koś. Di"vański" mtin Miihle Divan Os. przyn. do Dy- 
wana 
23 


, 


{" -
		

/Pomorze_015_14_032_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska 
345 Dziemiany 


---- 
I Po
i
;-I-- Na ;
; 
morska I Na z wa- niemiecka I Jakość 


346 Dzierzązno 


347 Dziccgiel 
Egiert ob. Egiertowa 
huta 
348 Egiertowa huta. Egiert 
(Egiertowo R.) 
Egiertowo ob. Egier- 
towa huta 
{349 Egipt 
350 


. ! 


358a 


24 


351 


352 


353 


354 


355 


356 Elżbietowo 


357 


Englerowa huta ob. 
Przerccbelska huta 
Englerska huta ob. 
Przerębelska huta 
358 Engsterbccg (Engster- 
bccgski młyn) 


Engsterbęgski młyn 
ob. Engsterbccg 


359 Fabryka gościcka 


koś. 


ka. 


dawno 
cd. 


koś. 


we]. 


koś. 


iemQna (iemana 
C. R.) 


ierQzno 


iągel 


ka. 


Egertoww hilta, 
Egert 


pu. 


E
pt 


pu. 


ka. 


pu. 


ka. 


ka. 


Eli/jetow'1o 


pu. 


Dziemianen dawn.) Gm. wiejska 
Dziąmianł B.) 
Seeresen 


Dziengel 


Eggertshii Ue 


Agypten 


(Ełchberg Sch.) 


(Eichenkrug B.) 


Einhaus 


Einhausen 


(Elberfeld B.) 


Elisenhof 


Elisenhof 


Emilshof (1848 r. 
Emilienhoff) 


Ąslerbą1l1 (Ągslar. I Angst und Bang 
. bągs
i" mli'n C., 
Ągsterbąs
r młfn 
R. 


koś. 


weJ. Fabri"ka 


(Erichshof Gen.) 


Stuhlfabrik 


.. 


Gm. 
iejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Kartuskiego 
obw. leśno 
Os. przyn., do Zie- 
lonej Chociny 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Żar- 
nowca wsi 
Folwark, przyn. da- 
wniej do Krokowy 
Os. przyn. dawniej 
do Tuchomia 
Os. przyn'J do Re- 
kownicy 
Os przyn. do Swie- 
cina 
Os. przyn. dawniej 
do Przyj.ąźni 
Os. przyn. do Wy- 
szecina 
Os. przyn. do Bor- 
kowa 
Os. przyn. do Re- 
kowa - 


, 


" 


. 


Os. przyn. do 
Szumlesa szlach. 


Os. pol. przy Pod- 
lesiu nowem 
Os. przyn. do Go- 
ścicina .
		

/Pomorze_015_14_033_0001.djvu

			Nr
 - J Nazwa polska I Powiat ! Nazwa pomorska .\ Nazwa niemiecka Jakość 
360 Fabryka kolibska we). Fabri"ka Pappenfabrik Os. przyn. do Koli- 
bek 
'( 361 Fabryka lipuska koś. Fabri"ka (Lfp!łuskw Glashiitte Lippusch Os. przyn. do T u- 
(Sz..klanna huta Hpu- sklQnnw ..helfl C., szkowskiej' huty 
ska) Sklanw hela la- 

 p!łuskw R.,) 
I 362 Fabryki! sobańska koś. Fabri"ka (Zichorienfabrik) Os. przyn. do 50- 
bańcza 
363 Fabryka worzelska wej. Fabri"ka Zementfabrik Os. przyn. do 
Worla 
I 364 ka. (F alk LS.) Budynek, poł. 1750 
r. w parafji żu- 
I kowskiej 
365 dawno F erdinandslrof Leśnictwo, przy!!. 
czł. do obw. leśno Ze- 
lazn y most 
366 we). F erdinandshof Os. przyn. do Nie- 
poczłowic 
367 we). Fichthof Os. przyn. do 
Strzebielina 
- Fidlino ob. Widlino 
Fifakowo ob. Skocz- 
, kowo 
368 Filipy koś. F' ilipa Philippi Leśnictwo, przyn. 
. do Bukowej góry 
Fingier ob. Fingrowa 
huta 
369 Fingrowa huta (*Fin- koś. Fingrovw hela (Fin- Fingershiitte (da- Os. przyn. do Wie- 
gier, *Skorzewinko) gerovw hela C.) wniej Finger, F y- I pl'znicy 
ni er , Skorzewin- I 
ko B) 
369a ka. (Firkus Gen.) Os. poł. przy Me- 

 zowie 
370 Firoga dawno 'P'froga Viereck (dawniej Fi- Os. przyn. do By- 
gd. roka B.) sewa 
Fischerhuta ob. Fi- 
szrowa huta 
371 Fiszerkata pu. Faserkwla (Fischerkath.e) Os p!,zyn. 1848 r. 
Fiszerowa huta ob. do Swiecina 
Fiszrowa huta 
Fiszerowo ob. Fiszro- 
wa huta 
372 Fiszrowa huta (Fisze- ka. Fisrovw hela (Fise- Fischerhiitte Gm. wiejska 
rowa huta, Fiszero- roVw he'la R., 
wt> R., Fjszerhuta Rabackw hetaC.) 
R., Rybacka huta) 
25 


.
		

/Pomorze_015_14_034_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska , Powiat I Nazwa pomorska I N
zwa niemiecka Jakość 
'f 373 Fizrowo ka. F' izrow'Jo Emilie
hof Os, przyn. do Go- 
lu bia 
374 koś. FIorenhof Os. przyn. do No- - f 
wego dw.oru 
375 Folwark częstkowski ka. Folvarek Ludwigslust Os. przyn. do Czę- 
stkowa 
376 (Folwark kamienicki) ka. (Folvark C.) Os. nieznana, 
przyn do Kamie- 
nicy szlach. 
.... Folwark lubański ob. 
Zielony dwór lubań- 
ski 
Folwark wyczechow- 
ski ob. Bestra suki 
wycz. 
377 ka. (Frankenstein) Os. przyn. 1848 r. 
do Nowego dwo- 
ru, pow. kart. 
378 weJ. F reudenfeld Os. przyn. do Po- 
błocia " 
379 choj. F riedrichsbruch Część Kosobud 
380 pu. F riedrichshof Os, przyn. do Lu- , 
bocina 
381 ka. F riedrichshof Os. przyn. do Par- 
chowa 
382 ka. F uchsberg Leśnictwo, przyn. 
do Szt
gwałdz- 
kiego obw. leśno 
Fusthuta ob. Fustpe- 
trowa hutau 
X383 F ustpetrowa huta, ka. F'Jiistpetrovw he'ta, F ustpetershiitte Gm. wiejska 
F usthuta (F ustpe- F'Jiisthe.ta (F'1iist- 
trowa R.) petrovw heta R.) 
Fustpetrowa ob. Fust- 
petrowo huta 
Gagowice ob. Gagó- 
't wiec 
XK384 Gagówieć (Gagowice, ka. Gagiióvc (Gag'J o Vice Gagowitz Os. przyn, do Za- 
Gogowce R.) C.) kowa 
Gaj, ob. Łebcz mały 
Galicja ob. Golica 
świecińska 
Gapia dupa ob. Gapo- 
wo stężyckie 
26 
- 
.: 
..
		

/Pomorze_015_14_035_0001.djvu

			. 
Nr. Nazwa polska I Po
iat T Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I 
385 Gapowo stężyckie ka. Cap'1oW!!o (Capw Krahwinkel, Gapo'- Os. przyn. do Stę- 
(Gapia dupa) dupa C.) wo (1848 r. Gap- . życy szlach. 
pidupa) 
Gapowo osusznickie 
ob. Owsne ostrowy 
.386 Garcz ka. Cwrc Gartsch Gm. wiejska 
Gdyna ob. Gdynia . 
387 Gdynia, Gdynna, wej. Gdi"ńw, Gdi"nnw, Gdingen Gm. wiejska 
Gdyna Cdi"na 
388 (Gdynia nowa) we). (Novw Cdi"ńw R.) (Neu Gdingen) Os. przyn. do 
Gdynna ob. Gdynia Gdyni 
389 Giełdan (Giełdon) choj. C' eldQn (C' eldon Gildon Gm. wiejska i leśni- 
C., R.,) ctwo, przyn. do 
Giełdon ob. Giełdan niej 
390 Glazyca"(Szklanahuta) wej. Clwzaca, Clwzac Glash fi Ue Gm. wiejska 
(SklQnnw he.la C., 
Gliniasta góra ob. Sklanw hela R.) 
Glinna góra szarlo- 
eka 
Glinewo ob. Jelonowo 
Glinka ob. Glinowo 
391 Glinki pu. CIrnki Glinke Obw. dom. 
392 Glinki bruskie choj. Cli"nki Glinken Os. przyn. do Brus 
393 Glinki gostomskie ka. Cli"nki Glinken Os. przyn. do Go- 
stornia 
394 Glinna we). Cli"nnw Glinna Os. przyri. do Kiel- 
na 
395 Glinna góra przy ja- ka. Cli"nnw g!!óra (Lem- Lehmberg Os. przyn. do Przy- 
zieńska 
 barx R.) jaźni 
396 Glinna góra szarlocka ka. Cli"nnw g!!órw (Cla- Lehmberg (1848 r. Os. przyn. do Szar- 
(Glinowa góra, *Gli- noVw g'1óra C.) Glinowagorra, lotty 
niana góra) 1775 r. Gliniana 
Gora MP.) 
396a Glinna góra załęska ka. Cli"nnw g!!óra , (Glinnaberg) Os. przyn. do Za- 
łęża . 
397 Glinne p
le pu. Cli"nne p!!ole Lehmfeld Os. przyn. do Le- 
śniewa . 
398 ka. Glinosee Leśnictwo, przyn. 
do Mirochow- 
Glinowa góra ob. skiego obw. leśno 
Glinna góra szar- 
locka 
27
		

/Pomorze_015_14_036_0001.djvu

			-- 


. 


Nr. I -- - j Powiat ! Nazwa pomorska I 
Nazwa polska Nazwa niemiecka Jakość 
3 0 '9 (Glinowe rowy) ka. (Glanove rOVa C.) Miejscowość nie
 
znana 
400 Glinowo (Glinka) ka. Glanow'lo ( Gli"nka Glinow Obw. leśny 
R.) 
Glinowy rówob. ' \ 
Piekło 
401 (Glińce) we). (Glińce C.) (Glince) Os. przyn. 1820 r 
do Bojana 
402 (Glińcz głodowski) we). (Gli"ńc C.) (Glincz) Os. przyn. 1848 r. 
do Głodowa bo- 
jańskiego 
403 Glińcz nowy (Głińcz ka. N ovi" Gli"ńc Neu Glintsch (1"750 Obw. dom. 
szlachetny) r. Glincz Szla- 
chetny, Glincz 
Nobilium LS.) 
404 Głińcz stary ka. Stari. Gli"ńc Alt Glintsch . Os. przyn. do Ba- 
biego dołu 
Glińcz szlachetBY ob. 
Glińcz nowy 
405 Gliśno dawno Glisno (Glasno R.) Głisno Gm. wiejska 
c zł. 
406 Gliśno małe choj. Gli"sno (Glasno C., Klein Glisno Gm. wiejska 
Glasno mwle R.) 
Glukowo ob. Klóko- 
wo 
407 Głębokie ka. Gląb'lo
e (Tiefensee) Osada przyn. do 
Suleczyna 
408 Głodnica, Strzepskie weJ. Glodńica, St;eps
e Glodnitz Os. przyn. do 
pustki p'lr1s1
i Strzepcza 
409 Głodowo, leśnictwo we). Glodo w!! o Gloddau Leśnictwo, przyn. 
do Chyleńskiego 
obw. leśno . 
410 Głodowo bojańskie wej. Glo do w'l o Gloddau O
. przyn. do Bo- 
Jana 
Głodowo łężyckie ob. 
Głodówko 
411 Głodowo smażyńskie we). Glo do W!! o Gloddau Os. przyn. do Sma- 
żyna 
412 Głodówko, Głodowo we). Glodówk'1o, Glo- Glodowken Os. przyn. do Łę- 
dow!!o życ 
Głowińskie ob. Oso- 
wo małe 
413 Główczewice choj. Glówcevice, Glów- Glowczewitz Gm. wiejska 
cece 
28 
'! . 


.........
		

/Pomorze_015_14_037_0001.djvu

			Nr. 1- Nazwa polska ! Powi
t I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
. . 
414 (*Główczyk) koś. (Glowczyk B.) Miejscowość, pol. 
dawniej w parafji 
lipuskiej . 

 415 Głuche ch oj Gluxe Gluche Os. przyn.,do Kru- 
szyni 
416 Głuchy bór koś. Glilxł bflór Glucmbor Leśnictwo, przyn. 
do Dunajek 
417 Głusino (Głuszyno) ka. Glusano (Glesano Glusino Gm. wiejska 
R., Glusel/Jlo CJ 
418 Głuszewo pu. Glusew!!o (Glesew'1o Gluschau Ob. przyw. do Sta- 
R.) rzyna 
Głuszyno ob. Głusino 
Głuszyny ob. Rów 
Gniazdowo ob. Gnież- 
dżewo 
-119 Gniewowo, nadleśnic- weJ. Oberforsterei Nadleśnictwo 
two w Gniewow- 
skim obw. leśno 
420' Gniewowo, wieś we]. Gń
W'1OWflO Gnewau Gm. wiejska 
421 Gniewowski obwód wej. . Gnewau J F orstgut- Obw. leśny 
leśny bezirk 
422 Gnieżdżewo (*Gniaz- pu. Gńeijewflo (Gńe- Gnesdau (dawniej Gm. wiejska 
dowo) ijew'1o C.) Gniezdowo, 
Gnezdowo, 
Gniazdowo, 
Gniezdziewo B.) 
423 Gogolewo ka. Gflogflolewflo Gogulewo Os. przyn. do Kło- 
sowa 
Gogowce ob. Gago- 
wiec 
Golcewo ob. Gołcewo 
Golczewo ob. Gołce": 
wo 
424 wej. GoIdberg Os. przyn. do Po- 
błocia 
425 Golica częstkowska wej .' G'1olaca Golitz (1848 r. Os. przyn. do Częst- 
i Neusasserei, kowa 
Husfuhr) 
X 426 Golica mściszewska ka. G'1olaca Galiza Os. przyn. do Mści- 
szewic 
427 Golica świecińska pu. G'1olaca (Gali"caiw Galitza (1848 i Ra- Os.. przyn. do Świe- 
(Galicja, Rakarnia) C. R., Rakarńw karnia) cma 
C.) 
428 Golubie ka. G'1oleEe, G!!o/ilEo Gollubie-n (dawniej Gm. wiejska 
(Gflo/ilEe R.) Go lubia B.) 
29
		

/Pomorze_015_14_038_0001.djvu

			Nr. I ----N

_; pol
 i
--I p

i
l-Na 
wa 

 morsk 
l N

-
 
niem 

i-
 


- 429 Gołcewo (Golezewo, 
Golcewo R.) 


430 (Goł
bia) 


431 Goł
bia, leśnictwo 


Gołunia, ob. Gołuń 
432 Gołuń (Gołunia) 


433 Gora 
434 Goręczyno 
435 Gorska cegielna 
436 Gorski obwód leśny 


ka. 


ka. 


Gwlcew'lo (G'lolce- Golzau (dawniej 
w'lo C.) Goluczewo, Go- 
liczewo, Galcze- 
wo B.) 


(Gflolą/jw C.) 


weJ. G'lolą/jw 


koś. 


weJ. 
ka. 


weJ. 
weJ 


Gorsko ob. Karskania 
Gosieradz ob. Gosie- 
redz 
437 Gosieredz (Gosie- koś. 
radz) 


438 Gostkowo 


Gostomek ob. Go- 
stomko 
439 Gostomie 


I 
440 Gostomko, Gostomek 


441 (Gostomski) 


442 Goszczyno. 
443 Goszcżyński młyn 


444 Gościcino albo Go- 
ścięcino 
- 445 Gościcka cegielnia 


30 


wej. 


weJ. 


Jakość 


Gm. wiejska 


Miejscowość nie- 
znana 
Taubenwasser (do Leśnictwo, przyn. 
1865 r. Golum- do Oliwskiego 
bia B ) obw. leśno 


Gflolriń (G!!oluńw R.) Golluh n 


Gflora 
G'lorącano 
. 
GlJorskw cegelńw 


Gohra 
Gorrenscł:.in 
Ziegelei 
Gohra" F orstguts- 
bezirk 


Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Lóreńca ob. 
dom. 
Obw. dom. 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do Gory 
Obw. leśny 


Gflosere
 (G'losera
 Gosch
ritz (1820 r. Os. przyn. do Kliń- 
R.) Gusieradz, Jasze- cza wielkiego 
ritz) wsi 


G!!oslome (Gflo- Gostomie 
slome C.) 
G'loslómk'lo, G'1o- Gostomken 
stómk -( Gfloslom- 
k'lo R.) 
(G'1osloms
i" C.) 


ka. - G'loslk'lowflo 


ka. 


ka. 


ka. 


pu. 
pu. 


G'loscano- Goschin 
G'losCi"ńs
i" mli"n Goschiner Miihle 


Os. przyn. do W
.: 
siór 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Miejscowość nie- 
znana 


Gm. wiejska 
Os. przyn. d-g Go- 
szczyna 


Gossentin (dawniej Gm. wiejska 
Gostentin B ) 
G'loscackw cegelńw Ziegelei 


Gfloscacano 


Os. przyn. do Go- 
ścicina
		

/Pomorze_015_14_039_0001.djvu

			l 


Nr. I Nazwa polska I Powiat I Na.zwa. pomorska -I Nazwa niemiecka Jakość 
I I 
446 Gościcki młyn we]. G!!oscacki" mli"n (Gossentiner Os. przyn. do Go- 
Miihle) ścicina - 
GoścIęcIno ob. Gości- 
dno 
447 (*Gotownica, Guto- koś. (G!!ulovńice C.) (Gottownitz, da- Os. poł. 1820 r. 
wnice) wniej Gatownica, w granicach Ka- 
Gfttownice B.) lisza 
)(. 448 Gowidlino ka. G!!o v idla n o - Gowi !łUno (dawniej Gm. wiejska 
Gowidno B.) 
449 Gowinko, Gowino we). G'1o V i"nk'1 o, Male Klein Gowin Wieś, część gm. 
małe G!!ovino wiejskiej Gowino 
450 Gowino wej. Gowin Gm. wiejska 
451 Gowino, Gowino wiei. we]. Gflovino, Velge GflO- Gross Gowln Wieś, część gm. . 
kie vi; 10 wiejskiej Gowino 
Gowino małe ob. 
Gowinko 
Gowi no wielkie ob. 
Gowino 
452 Górki choj. G'lórki Gurki Gm. wiejska 
453 (Górna karczma) ka. (G'1órnw karem a C.) Miejscowość nie- 
znana 
-, Górne pustki somoń- 
skie ob. Som0!.1ino 
górne 
454 Grabowa( GrabowoR., koś. Grabflova (Slwre Alt Grabau Gm. wiejska i obw. 
Grabowo stare) Grab'1oWflo C.) dom. 
455 Grabowina, Grabowi- we]. Grab!!ovina, Grab!!o- Grabowin Os. przyn. do Zie- 
no vino lewa 
Grabowino ob. Gra- 
bowina 
456 Grabowo ka. Grab!!oWflo Grabowo Gm. wiejska 
457 (Grabowo) we]. ( Grab!!oW!!o C.) Miejscowość nie- 
znana 
Grabowo ob. Grabo- 
wa 
Grabowo nowe ob. 
Grabówka 
Grabowo stare ob. 
Grabowa 
458 Grabowska huta koś. (,rab!!ovskw hela Grabaushiitte Gm. wiejska 
459 Grabowski młyn koś. Grabflovski" mtin (Grabauermiilile) Os. przyn. do Gra- 
bowy, gm. w. 
460 Grabówiec we]. Grab!!óvc Grabowit7 Gm. wiejska 
. . 31
		

/Pomorze_015_14_040_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska I Powiat ! Nazw
 pomorska Nazwa niemiecka Jakość I 
461 Grabówka (Grabówko koś. Crab!!ówka (Nove Neu Grabau Gm. wiejska 
R., Grabowo nowe) CrabfloW!!o C.) 
462 Grabówka gdyńska weJ. Crab'1ówka Grabau (dawniej Os. przyn. do 
Grabówko ob. Gra- Krug Grabau) Gdyni . 
bówka 
463 Gradolewo ka.. Cradolew'1o Os. przyn. do Żu- 
kowy 
464 Granica (Graniczny ka. Crańca Grenzhof Os. przyn. do Cho- 
dwór R.) śnickiego obw 
leśno 
465 (Graniczna) wej. al. ( Crańicnw C.) Miejscowość nie- 
pu. znana 
466 Granicznik wej. Crańcńik Grenznik Os. - przyn. do Doł- 
mierza wielkiego 
467 (Graniczno) ka. ( Crańicno C.) (Granitzno) Os. przyn. 1848 r. 
Graniczny dwór choś- do Tokar' 
nicki ob. Granica 
468 Graniczny dwór sław- ka. Crańicni' dW'1ór Grenzhof Os. przyn. do 
kow
ki Sławków . 
469 Graniczny dwór zgo- ka. Crań;cni' dW'1ór ( Grenzhof) Os. przyn. do 
rzelski Zgorzałego 
470 weJ. .,. Grasdorf Os. przyn. do ." . 
Kielna 
471 weJ. Grenzenberg Os. przyn. do 
Dobrzewina 
472 weJ. (Grenzfliess) Os. pr7yn. '1848 r. 
do Kolibek 
473 koś. Grenzmiihle Os. przyn. do Kliń- 
cza wielkiego 
gm. w. 
474 (Grodziska) ka. (Cro?i"ska C.) (Grodzisko) Os. przyn. 1848 r. 
do Podjaz . 
475 ka. (Grund) Os. przyn. 1848 r. 
do Mezowa 
476 ka. (Griinhof) Os. przyn. 1820 r. 
\ Stężycy 
477 pu. Cri'noJ (Griinhof) Os. przyn. do 
Karlikowa 
478 weJ. Griinlinde Os. przyn. do 
Niepoczłowic 
479 pu. (Griinwald) Os. przyn. 1848 r. 
do Leśniewa 
480 ka. (Griinwalde) Os. przyn. 1848 r. 
do t uchlina 
32- 


- I '
		

/Pomorze_015_14_041_0001.djvu

			fi' 


Nr. 


Nazwa -polska 


I Powiat , Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


Grzebieniec ob. Grze- 
bieńcz 
481 Grzebieńcz (Grzebie- 
niec) 
482 Grzegrzałka 


483 (Grzybienko) 


484 Grzybno 


485 Grzybno dolne 


486 Grzybno górne 
I 
.187 (*Grzybno kobusew- 
skie) 


488 (Grzybno kosowskie) 


489 Grzybno stare 
490 I Grzybno średnie 
491 (>t Grzybowo średnie 
kobusewskie) 
492 Grzybowo 


493 Grzybowski młyn 


494 


495 Gwiżdżawka, Pur- 
gaczka 


496 


497 


498 


499 


3 


choj. 


ko.ś. 


koś. 


we). 


we]. 


koś. 


dawn 
c zł. 


ka 


-'GfeEeńc (GfeEeńc 
C. R.) 
Gfegfwlka 


ka. 


(GfiEenk!!o C.) 


ka. 


Grabno (Grrb'no 
C. R.) 
Dólne Grabno 


ka, 


ka. 


G!!órne Gfabno 


ka. 


ka. 


ka. 


Stare Gfabno 


ka. 


Veslredne Grabno 


ka. 


Grzebienitz 


(Klein Grzybno) 


Gribno 


(Unter Gribno) 


Ober Gribno 


(Gros s Grzybno, 
1745 r. Grzybno 
Kobuseviensis 
MP.) 
(Grzybno Kossow- 
ski e MP.) 
Alt Gribno 


(Mittel Gribno) 


. (Mittel Grzybno) 


Gfab'1ow!!o (Gfi"b!!o- Grzibau 
w'1o C.) 
Gfcjb!!oVski" mli"n, 
Mlin 


GVi"źjówka, P'1ur- 
gacka 


pu. 


weJ. 


Ludwigsthal (do 
1869 r. Grzy- 
bauer Miihle B.) 
I (Gundzin Sch.) 
(jozefstal) 


(Habichtsberg) 


(Halbmeysterey) 


(Haik B.) 


Halkenbriick 


Jakość 


Os. przyn. do 
Brodnicy 
Os. przyn. do Huty 
brodzkiej 
Os. przyn. 1848 r. 
do Kobusewa 
Gm. wiejska 


Os. część gm. w. 
Grzybno , 
Os. część gm. w. 
Grzybno' 
Os. przyn. 1848 r. 
do Kobusewa 


Os. przyn. 1777 r. 
do Kosowa 
Os. część gm: w. 
Grzybno 
.. Os. część gm. w. 
Grzybno 
Os. przyn. 1848 r. 
do Kobusewa 
Gm. wiejska 


Obw. dom. 


Os. przyn. do 
Łebnia 
Os. przyn. do Kę- 
błowa 
Os. leśna, pol. . 
1848 r. przy Mie- 
ruszynie 
Miejscowość, pol. 
1820 r. w parafji 
kościerskiej 
Os. przyn. dawniej 
do Kolibek 
Leśnictwo, przyn. 
do obw. leśno 
Żelazny most 


33
		

/Pomorze_015_14_042_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska I Powiat l Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
500 (Hamer kczewski) ka. (Hamer kczewski Os. przyn 1718 r. 
MP.) do Kczewa 
501 Hamer lubański dawno HQmer (Hwmer Hammermiihle Os. przyn. do 
ćzł. C. R.) Lubani 
502 (Hamer żukowski) ka. (Hamer żukowski Os. pr.zyn. 1723 r. 
MP.) do Zukowy 
503 koś. (Hwmerbarx R.) HammerLerg Os. przyn. do Ja- 
damów, gm. w. 
504 Hamowana wej. Ham!!ovQnw Hamowaona Os. przyn. do Kiel- 
na 
505 ka: (Hasenberg, da- Os. przyn. 1820 r. 
wniej Kosaroi B.) do Przyi aźni 
506 Haska, Haski ka. Hwska, HWSRi Hasken Os. przyo. do Prze- 
(Haska C.) woza. 
Haski) ob. Haska 
'X 507 (Haskowa karezma ka. Haskeoburg Os. przyo. do Prze- 
Ko.) woza 
508 pu. Haus am schwarzen Os. przyo. do Le- 
See śniewa 
509 pu. (Heinrichsgarten) Os. przyo. i820 r. 
do Leśoiewa 
510 Hejdlaot hopowski ka. Hed/ant Neuhof Os. przyo. do Ho- 
(Nowy dwór R.) powa 
511 Hejdlaot wyczechow- ka. He d/an t Neuhof Os. przyo. do Wy- 
ski (Nowy dwór R.) czechowa 
Hejtus ob. Hejtuz 

 : 512 Hejtuz (Hejtus R.) ka. Hejtriz (Hajtris C) Heytus Os. przyn. do Świa- 
nowskiej huty 
" 513 Hel Hel Hela Gm. wiejska 
pu. 
.1. 514 ka. (Helas ) Os, przyo. 1848 r. 
do Brodoicy 
515 wej. (Heleneohof Sch.) Os. przyn. 1847 r. 
do Łebnia 
516 Helski obwód leśoy pu. Hela Obw. dom. 
517 ka. Henrietteothal - Os. przyo. do Par- 
chowa 
518 dawo. Heinrichshof Os. przyo. dawoiej 
: 


 .(
. czł. do Pietrzyków' 
.\ 519 pu. Heinrichshof Os. przyn. do Pucka 
Holędra ob. Karwiań- 
skie błoto 
Holędry ob." Kar- 
wiańskie błoto 
34 


;.
		

/Pomorze_015_14_043_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska 
520 Holma 


I Powiat I Naz
a pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
weJ. Holma Holm I Os. przyn. do Bę- 
dargowa 


Hopowa huta ob. 
Hopy 
521 (Hopowo) Opęderp 


522 


Hopowo szarlockie 
ob. Hopy 
Hopowskie pustki ob. 
Hopy 
Hopy (*Hopowo. *Ho- 
powa huta, *Ho- 
powskie pustki) 


Hornika ob. Horniki 
523 Horniki, Hornika 
(Hornikowy, *Arni- 
kowy) 
524 Horniki dolne 


525 Horniki górne 


526 Horniki nowe 


Hornikowy ob Hor- 
niki 


527 


528 H uta brodzka 
529 Huta kiełpińska (Kieł- 
pinko szlacheckie) 
530 Huta kiełpińska (No- 
wa karczma) 


531 
532 P..tP 


.J 
, Ą-. 


533 Imienie 


534 


3* 


- 


ka. 


ka, 


koś. 


koś. 


koś. 


koś. 


we]. 


ch oj. 
dawno 
czł. 
dawno 
czł. 
ka. 


we). 


koś. 


we). 


l}opąderp (Hop'1o- Hoppendorf 
_ w'1o C.) 


Hopa 


Horńiki, Horńika 
(Horńik'1ova C. R.) 


Dólne Horńiki 


G'1órne Horńiki 


Nooe Horńiki 


, 


Hoppen (dawniej 
Hoppezellen 
B., Hopowo 
1731 r., Hopowa 
Huta, 1822 r. 
Pustki Hoposkie 
MP.) 


Hornikau (dawniej 
Arnikowy B.) 


Nieder Hornikau 


Ober Hornikau 


Neu Hornikau 


(Hufschmiede B.) 


He.ta I Hutta 
He.ta,l}uta(K' elpi'n- Adlig Kelpin 
k!!o slaxecke R.) 
Heta, l}uta (Novw Neukrug 
karcma H.) 


fimene 


(Hiihnerkrug LS,) 


Idasruh 


(Iminie) 


Insel Griinlinde 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Szar- 
loty 


Gm. wiejska 


Wieś, częsc gm. 
w. Horniki 
Wieś, część gm. 
w. Horniki 
Os. przyn. do 
Horników 


Os. przyn. daw- 
niej do Kar- 
czemek dobrze- 
wińskich 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do 
Kiełpinka 
Os. przyn. do 
Kiełpinka 
Os. przyn. 1750 r. 
do Przyjaźni 
Os, przyn. do 
Pobłoc;a 
Os. przyn. 1848 r. 
do Skwieraw 
Os. przyn. do 
Niepoczłowic 


35
		

/Pomorze_015_14_044_0001.djvu

			, Nr. I I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
Nazwa polska Jakość 
535 Jabłuszek (Ciartowice) koś. [ablusk (Cartovice Jabluschek Os. przyn. do Śluzy 
Jabłuszek mały ob. c. R.) 
Zawada śluzowska 
Jadamowo, ob. Jada- 
mowy 
536 Jadamowy (Niedamo- koś. Iadam'1ov
 (Ńeda- Niedamowo Gm. wiejska i ohw. 
wy, Jadamowo, 
 m!!ova R." [ada- dom. 
Niedamowo) m!!oW!!o, Neda- 
m!!ow'1o C.) Os. przyn. do 
537 Jajeczko ka. [ai
ck!!o 
W ccsiór 
538 Jałowe koś. [alove Os. przyn. do 
Kruszewa 
X5
9 Jałówcewo, Jałówco- wej. [alóvcew!!o, [alów- (Jalowszewo) Os. przyn. do 
wa (jałówczewo) covw (falóvce- Łebnia 
w!!o C) 
Jałówcowa, ob. Jałów- 
cewo 
Jałówczewo, ob. Ja- 
łówcewo 
540 Jamiański młyn (jam- ka. Iama"ski" mli'n (lam- Jamermiihle Os. przyn. do 
ski młyn) 
 Ski" mli"n R.) 
 Jamna 
541 Jamno ka. [Qmno Jamen Gm. wiejska 
Jamski młyn ob. Ja- \ 
miański młyn 
i" 542 (ja?I Y ) ka. (fama C.) Miejsćowość nie- 
"o znana 
543 Janiny choj. !Qńina Os. przyn. do 
Przy tarni 
, . 544 Janki dawno [Qnki Jonken Os: przyn. do 
.1. czł. Zychc 
545 (* Janowo kolibskie) weJ. (Jan nowo ) Os. przyn. 1820 r. 
do Kolibek 
546 Janowo rumskie (Ru- weJ. [anow'1o (fansdorp, Johannisdorf Obw. dom. 
mia nowa) Novw Riirńw R.} 
547 (Ja nowo ) ka. ([anow'1o C.) Miejscowość nie- 
1 . Jasiowa huta ob. Ja- znana 
szowa huta 
Jasiowo ob. Jaszowa 
huta 
X 548 Jastarnia (Jastarnia pu. [astarńw (P!!uckw Putziger Haister- Gm. wiejska 
pucka), Srocze [astarńw C.), Sro- nest (dawniej 
gniazdo (żartobI. ) ce gńwzdo Jasturnia Pucka, 
Zesterna B., Nia- 
; starnla Vis. 1700) 
36 
.
		

/Pomorze_015_14_045_0001.djvu

			Nr'- Nazwa polska I I . Nazwa niemiecka Jakość 
Powiat I Nazwa pomorska 
I I 
Jastarnia gdańska ob. 
Bór J 
Jastarnia pucka ob. 
Jastarnia 
549 Jastarnickie leśnictwo pu. [astarńickw Jedte- Forsterei Heister- Os. przyn do Hel- 
rajw nest skiego obw. leśno 
550 Jastrz«cbie, Daszki koś. [astrąEe, Daski Konigsdorf Gm. wiejska 
(fastraEe R.) 
551 C Jastrz«cbie b«c dar - wej. (Jastrzem bie) Os. przyn. 1848 r. 
gowskie) do B«cdargowa 
552 Jaszowa huta (* Jasio- koś. [asovw he.ta Jaschhiitte (dawniej Gm. wiejska 
wa huta, * Jasiowo) Jasiowo, Jasiowa 
huta, Jashuta B.) 
'I. 553 Jaz pu. [wz, Lasver, LasJąg Lachswehr Os. przyn. do 
Rzucewa 
x: 554 we). [ezbarx Jagerberg Os. przyn. do 
Szymałdu 
555 

t. · wej. Jagerhof Leśnictwo, przyn. 
do Chyleńskiego 
obw: leśno 
556 . . ('l we]. Jagerhof Os. przyn. do 
Jt
- K«cbłowa 
557 we]. Jagerhof Os. przyn. do 
Kielna 
558 pu (Jag
rhof Sch.) Os. przyn. dawniej 
U) do Krokowy 
559 pu Jagerhof Os. przyn. do 
Jtf' Lisewa 
560 '\ Jagerhof Os. przyn. do 
I pu 
Sibieńczyc 
561 ka. [ezborx Jagersburg Os. przyn. do 
Kłosówka 
562 we]. .J eimnettenhohe Os. przyn.' do 
Niepoczłowic 
563 Jekmuca ka. lekm!!uca Jacknitz Os. przyn. do 
Poluczyna 
'1...564 Jeldzino pu. i el
ano GeIsin Gm. wiejska 
565 (jeldzińska huta,) pu. (fel
i"ńskw heta C.) (Gelsinerhiitte) Miejscowość nie- 
znana 
566 (* Jelenia) ka. (villa Jelenia MP.) Miejscowość, poł. 
1721 r. w parafji 
przedkowskiej 
Jelenowo ob. Jelono- 
wo 
37
		

/Pomorze_015_14_046_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska ! Naz
a ni
rniećk
 I Jakość I 
567 Jeleń
ka huta we]. !eleńskw he'la Jellenschehiitte Gm. wiejska 
568 (* Jeleński młyn) ka. (Jelenskl Młyn MP.) Os. pol. 1743 r, ! - 
w p arafj i przed- 
kowskiej 
569 Jelonek ka. !elónk (felonk R.) Jelonke (1839 r. Os. przyn. do 
Jelony) Tuchlina 
570 Jelonowo, Glinewo ka. !elonow'lo, GIrnewIlo Glinhof (dawniej Os. przyn. do 
(jelenowo) (felenow'lo C. R.) Jelenowa B.) Mściszewic 
570a Jeruzalem ka. !aruzalem Os, przyn. do 
Suleczyna 
571 koś. Jeziorken I Os. przyn. do Kliń- 
cza wielkiego gm. 
w. 
572 koś. (Jeziorken) Os. przyn. 1820 r. 
do Grabówki - 
573 (* Jeziorko) ka. (Jeziorko) Os. przyn. 1839 r. 
do Cieszenia 
573 a Jeżewo choj. [eiewflo Os. przyn. do 
Wiela 
573 b koś. (Johannasruh Gen.) Os. pol. przy Ki- 
szewie nowej 
574 wej. (johanneshof B.) Os. przyn. dawniej 
do Kętrzyna 
575 ka
 Johannisfeld Os. przyn. dawniej 
do Hopowa . 
Johannishof / 
576 -dawno Os. przyn. do Brze- 
czł. źna szlach. 
57"7 ka. Johannisthal Os. przyn. do Sie- 
rakowic 
578 Jó.zefowo (Józwowo) wej. !óze!flowflo (fÓZW!!o- (Josephowo) Os. przyn. do 
Wflo R.) Kacka wielkiego 
Józwowo kackie ob. 
Józefowo 
579 (józwowo załęskie) ka. (fÓZW'lOW!!O R.) (josephowo) Os. przyn. do Za- 
łęża 
580 Juljanka ka. !i1/ii anka Os. przyn. do Su- 
leczyna 
581 Juszki koś. !i1sRi Juschken Gm. wiejska 
Kablowo ob.- Borowy 
las 
Kac ob. Kack wielki 
I Kack ob. Kaćk mały 
38 
.
		

/Pomorze_015_14_047_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


Jakość 


, Powiat I Nazwa - pomorska Nazwa niemiecka I  82 Kack mały, Kacko we). 
małe (Kack, *Red- 
łowo) 
583 Kack wielki, Kacko weJ. 
wielkie (Kac) 
Kacko małe i wielkie 
ob. Kack m. i w. 
Kacze błoto ob. Błą- 
dzikowó nowe 
584 Kaczyniec pu. 


Kaczyno ob. Błądzi- 
kowo nowe 


584a 


585 


586 Kaliska 


587 Kaliska kartuskie ka. 
(Pisanki) 


5
8 Kaliska kobusewskie ka. 


589 (Kaliska puzdrowskie) ka. 


590 Kalisz 


591 Kalka 
Kamela ob. Kamele 
592 Kamele, Kamela 
Kamienica brodnicka 
ob. Kamionka bro- 
dntcka 
593 Kamienica królewska 


594 Kamie
ica szlachecka 
(*Kamienica wielka) 


Kamienica wielka, ob. 
Kamienica szlache- 
cka 
595 Kamienicka huta, Ka- 
mieńska huta 


Mwli. Kack, Mwle Klein Katz (1820 r. Obw. dom. 
Kack'lo(KackR.) i Redlau) 


Velgi" Kack, VeIge Gross Katz 
Kack'1o (Kac R.) 


KaCi'ńc 


pu. 


ka. KaI/cwgel 


koś. Kalaska 


(Kaiserhof Gen.) 


Kalbzagel 


Beek 


Kalaska (P' isanki Kaliska 
C.) 


Kalaska (KaIi"ska Kaliska 
C.) 
(KaIi"ska C) 


koś. KaIis (Kalas R.) Kalisch 


ka. 


Kwika (Kalka) 


ka. 


Kam ele, Kamela Kamehlen 
\ 


ka. 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Mie- 
ruszyna, gm. w. 


Os- pol. przy Łę- 
towicach 
Os. przyn. do Sław- 
ków 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do Kar- 
tuskiego obw. 
leśno 
Os. przyn. do Ko- 
busewa 
Miejscowość, nie- 
znana 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Brodnicy 


Gm. wiejska 


Kameńca (Kameńi- Kaminitza Gm. wiejska 
ca C.) 
Kameńca (Kamie- Niedeck (do 1876 r. Gm. wiejsk;ł 
nica C) Adł. Kamienitza, 
Gross, Wielka 
Kamienica B) 


ka. 


ka. 


Kameńickw hilla Niedeckerhiitte 
Kameńskw heta 


Os. przyn. do Ka- 
mienicy szlach. 


39 - 


j -
		

/Pomorze_015_14_048_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa pomorska ! Nazwa niemiecka 


596 Kamienicki młyn, Ka- 
mieński młyn, Mły- 
ny, Młynkowskie 
pustki 
X 597 Kamieńce 


598 (Kamieniec) 


Kamienna góra gdyń'. 
ska ob. Sztejnbarch 
Kamienna góra kobu- 
sewska ob. Osowa 
góra kobus. 
599 Kamienna góra nowo- ka. 
hucka 
600 Kamień (Kamionka) we]. 


Kamieńska huta ob. 
Kamienicka huta 
Kamieński młyn ob. 
Kamienicki młyn 
Kamiona małe i wiel- 
kie ob. Kamionki m. 
i w. 
Kamionek ob. Ka- 
mionki małe 
601 Kamionka, folwark 
(Kamionka gowi- 
dlińska Ko.) 
Kamionka, wieś, ob. 
Kamień 
602 Kamionka brodnicka 
(*Kamie nica) 
Kamionka R'owidliń- 
ska ob. Kamionka 
folwark 
603 Kamionkasworzyńska 


" 


604 Kamionki małe, Ka- 
miona małe (Kamio- 
nek) 
. 605 Kamionki wielkieJ Ka- 
miona wielkie 


40 


choj. 


KameńicRi" mli"n, Kaminitzamiihle 
KameńsRi" mltn, 
Mli"na, Mli"n- 
kflovske P!!r1sIRi 
Kameńce (Steinberg) 


ka. 


ka. 


ka. 


(Kameńc C,) 


Kamannw g'1ól'a 


Steinberg 


Kameń (Kamónka Steinkrug 
C.) 


./ 


ka. 


Kamónka (Kamion- Kamionken 
ka C.) 


Gm. wiejska 


Os. pol. między . 
Suleczynem i Za- 
kowem 
Miejscowość nie- 
znana 


Os. przyn. do 
Nowej huty 
Gm. wiejska 


Obw. dom. 


. 1 Kamionken (1848 r. Os. przyn. do 
Steinhaus, Ka- Brodnicy 
mienitz) 


ka. 


, Kamónka 


koś. 


Kamónka (Kamon- 
ka R:) 
Male KamónRi, 
Male Kamona 
(Kamonk R.) 
Velgę KamÓnRi, 
Velge Kamona 


koś. 


Kamnfonka 


Klein Kamin 


Gross Kamin (da- 
wniej Armkau, 
Arnkau B.) 


Os. przyn. do 
Swornegac 
Os. przyn. do 
Grabówki 


Os. przyn. do. 
Horników
		

/Pomorze_015_14_049_0001.djvu

			ł . 


Nr. I 


Nazwa polska 


Jakość 


! Powiat \ Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


606 Kania buda luzińska 
Kania buda zagorska 
ob. Kanie budy 
607 Kanie budy, Kania 
buda (Biała, Biała 
rzeka) 
608 Kapa 


609 Kapelo
a huta 


610 (Karczemka) 


611 Karczemki dobrze- 
wińskie 
612 (*Karczemki kokosz- 
kowskie) 
613 Karczemki szlache- 
ckie 
Karczewek ob. Kar- 
czewko 
Karczewino ob._ Kar- 
ezewko 
Karczewki ob. Kar- 
czewko 
614 Karczewko, Karcze- 
wek (Karczewki, 
*Karczewino) 
615 Karczykowo 


615 a Karkulica 


616 Karlikowo 
617 


618 


619 


620 


621 Karłowo parchowskie 


Wf'J. e). 


ch oj . 


weJ. 


dawne . 
gd. 


weJ. 


dawno 
gq. 


Kańw bfluda 


Kańe b'1uda, Kańw 
bfluda (Bwlw C., 
Bwlw reka R.) 
Kwp a 


ka. 


Kapelovw hela, Ka- 
pelela 


ka. 


(Karcemka C.) 


KarcemRi 


Karcemki 


Os. przyn. do 
Luzina 


Weissfluss (1448 r. Os. przyn. do 
Biala) Zagorza 


Kapellenhiitte (da- 
wni
j Kapelhiitte, 
Kapel B.) 
(Karczimke B.) 


Os. przyn
 do 
Huty brodzkiej 
Gm. wiejska 


,o, 


Os. przyn. da- 
wniej do Przy- 
jaźni 
Os. przyn do 
Dobrzewina 
(Karczemken) Os. przyn. 1848 r. 
do Kokoszek 
Friedenau (do 1873 Os. przyn.. do 
r. Ad!. Kar- Dobrzewina 
czemken B.) 


Karschemken 


k
. 


Karcevkflo, Karcevk Karzewko (1839 r. Os. przyn. do 
(Karcevki C.) Karczewino) Sierakowic 


pu. 


KwrcaklJowlJo 


pu. Karkflulaca 


pu. Kwrlakflow'1o 
ka. 


ka. 


weJ. 


ka. Karlow'1o 


Kartzikau 


Karlekau 
(Carlshoff) 


Karlshof 


(Carlshoff) 


Karlshof 


I (Karlowo) 


Os. przyn. do 
Rzucewa 


.. 
Os. przyn. do Re- 
kowa 
Gm. wiejska 
Os. przyn. 1848 r. 
do Bórcza 
Os. przyn. do 
CztCstkowa 
Os. przyn. 1848 r. 
do Kokoszek 
Os. przyn. do 
Niepoczłowic 
Os. przyn. do 
Parchowa 


41
		

/Pomorze_015_14_050_0001.djvu

			ł Nr. Nazwa polska I Po
iat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
622 (Karłowo tuchlińskie ka. Karlshof Os. przyn. do 
R.) T uch lina 
.-łł.. 622a koś. (Carlshohe Kr.) Os. poł. przy 
Grabowie 
'( 623 Karnele ka
 Karnele Os. przyn do 
W 

iór 
24 wej. ( Carolinenhof) Os. przyn. 1848 r. 
do Pobłocia 

 625 (Karólewo) ka. (KarólewIJo C) Miejscowość nie- 
znana 
626 Karpno lipuskie koś. Karpno Karpno Os. przyn. do 
Lipusza 
627 Karpno mieleńskie dawno Karpno Karpno Os. przyn. do 
czł. Mielna 
628 (Karpowice ) ka. (KarpIJovice C.) (Karpowitz) Os. przyn. 1848 r. 
do T okar 
629 Karsin (Karszyn, Kar- choj. Kwrsi"n (KarSi"n C., Karschin (dawniej Gm. wiejska 
szyno) Karsano R.) Karszin, Karsino, 
Karsin B.) 
630 (*Karskania, *Gorsko) ka. (Karskania,- 1820 r.' Os. przyn. 1848 r. 
Karszakania do Chmielna 
Gorsko) 
Karszyn ob. Karsin 
Karszyno ob. Karsin 
631 Kartoszyn9 pu. Kwrtosano Kartoschin Gm. wieiska 
Kartowo ob. Chrzto- 
wo 
632 Kartuskie obw. leśny ka. Karthaus, F orst- Obw. leśny 
gutsbezirk 
. 'X 633 Kartuzy ka. KartUze (KartUza C. Karthaus Gm. wiejska 
R., Karteza R.) 
634 Karwacja (*Karwaty) ka. Karvaci"i w Karwacia, (1820 r. Os. przyn. do 
Karwath, 1839 r. Sierakowic 
Karwatty) 
Karwaty ob. Karwacja 
635 Karwia (*Karwień) pu
 Karvw Karwen (dawniej Gm. wiejska 
Karwień B) 
636 Karwiański dwór pu. Karvański" dw'1ór (Karwenhof) Os. przyn. do 
(Karwieński dwór) (Karveński" dWIJór . Karwiańskieg0 
R.) błota 
637 Karwiańskie błoto, pu. Karvańske błolo, Karwenbruch Gm. wiejska 
Hol
dra, Hol
dry Holądra, Holą- 
(Karwieńskie błoto) dra (Karveńs
e 
błolo R) 
42
		

/Pomorze_015_14_051_0001.djvu

			Nr. 


jalrość 


Na zwa -pob
l Powi
 
 rNa
-:a pomorska.1 Nazwa niemiecka 
Karwień ob: Karwia 
Karwieński dwór ob. 
Karwiański dwór 
Karwieńskie błoto ob. 
Karwiańskie błoto ' 
638 Karwinowo 


639 Kasary (Koszary) 


640 (*Kasprzykówka) 


641 Kaszu ba 
642 (Katy) 


643 (Katy) 


644 Kawie. 


645 (*Kazimierowo) 


646 Kazimierz 


Kaźmierz ob. Rudnik 


647 Kąpinko 


Kąpino ob. Kępino 
Kąpino małe ob. Kę- 
pina mała 
Kąpino wielkie ob. 
Kępina 
ielka 
Kąponiewo ob. Kopa- 
niewo 


648 Kątnice 


649 (*Kąty borkowskie) 


650 Kąty glazyckie 


weJ. 


Karvinow!!o 


ka. 


(Karwinno ) 


Kasara (K!!osara C. Kassaren 
R.) 


ka. 


choj. Kase'ba 
ka. (Kwla C.) 


weJ. 


(Kwta C.) 


ka. 


Kavle 


pu. 


Os. przyn. do 
Łebnia 
Os. przyn. do 
Warszna 


(Kasprzykowka B.) Os. przyn. da- 
wniej do Par- 
chowa 


Kaszuba 


Kable 


(Casimierowo Sch.) 


pu. 


Kaiamer (Kaiamer Kasimir 
C. R.) : 


pu. 


KQpi"nk!!o 


ka. KQlńice 


ka. 


weJ. KQla 


Kampincken 


(Kont y B.) 


Kont y 


Obw. d
m. 
Miejscowość nie- 
znana 
Miejscowość nie- 
znana 


Os. przyn. do 
Przedkowa 
Forteczka, poł. 
dawniej przy 
Kuzwelcle 
Gm. wiejska 


Leśnictwo, przyn. 
, do Wejherow- 
ski ego ob
. leśno 


Os. przyn. do 
T uchlina 
Os. przyn. dawniej 
do Borkowa 
szlach. 
Os. przyn. do 
Glazycy 


43
		

/Pomorze_015_14_052_0001.djvu

			, 


- N 
. N
;
a - polska - 
 -,P ow iat I Nazwa 

-m
 ;
ka-! Naz

 niemi
cka- 
Kępin ob. Kępina 
wielka 
Kępina ob. Kępina 
wielka 
I<;:c;pina mała, Kępiny 
małe (Kępinka, Ką- 
pino małe, *Kępi- 
nek) 
Kępina wielka, Kępi- 
ny wielkie (Kępina, 
Kąpino wielkie, 
"'Kępin) 
Kępinek ob. Kępina 
mała 
Kępinka ob. Kępina 
mała 


} . 


655 


656 


X 65, Kępino (Kąpino) 
Kępiny małe i wielkie 
ob. Kępina m. i w. 
658 Kętrzyno 
659 Kiedrowice 


664 


- '665 


44 


660 Kieleńska huta 


661 Kleino 
Kielskłe ob. Modrze- 
jewskie 
662 Kiełpinek (Kiełpinko) 


663 Kiełpinek królewski 
Kiełpinko ob. KIełpi- 
nek 
Kiełpinko szlacheckie 
ob. Huta kiełpińska 
Kiełpino ob. Kołpino 


dawno 
czl. 


dawno 
czł. 


weJ. 


weJ. 
dawno 
czl. 


wej. 


weJ. 


dawno 
czl. 
dawno 
czł. 


ka. 


Malw Kąpina, Ma- 
le Kąpina (Ką- 
pi"nka R., M. KQ- 
pino C.) 
Velgw Kąp in a, Vel- 
ge Kąpina (Ką- 
pina R., Dr1ze 
KQpino C.) 


Jakość 


Klein Kempin (da- Os.przyn.doŻychc 
wniej Kępinek B.) 


Gross Kempin (da- Os. przyn. doŻychc 
wniej Kępin B.) 


Kąpino (KQpino C.) Waldenburg (do 
1876 r. Kompino 
8.) 


Kątrano Kantrschin 
K' edrece (K' edrovi- Kiedrau (dawniej 
ce C. R.) Kedrowitz B.) 


K' eleńskw heta _ 


K' elno 


Kollnerhiitte 


Kalin 


K' elpi"nk (K' elpi"n- Kelpin 
kIJo R.) 
K' elpink Koniglich Kelpłn 


\. 


Kien bruch 


(Kienkrug, Kiihn- 
krug B.) 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 
Gm. wiejska, obw. 
dom., leśnictwo, 
przyn. do niego, 
i os., przyn. do 
Zapcenia 
Os. przyn. do 
Kielna 
Gm. wiejska 


l 


Gm. wiejska 


Wieś, część gm. 
w. Kiełpinek 


Leśnictwo, przyn. 
do Swianow- 
skiego obw. leśno 
Os. przyn. dawniej 
do Przyjaźni 


'j 


. 


..
		

/Pomorze_015_14_053_0001.djvu

			.: 
Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazw
 pomorska I Nazwa niemiecka Jakość "- 
666 wej. Kiepershiitte Os., przyn. do 
Borku 
Kierzenka ob. Buterfas 
K 667 Kiezrowa huta (Ścl- ka. K" ezrova hela -(Sd"- Kaiserhiitte (da- Os., przyn. do 
bórz) blJór C.) wniej Sciborz, Gostomka 
Scibor, Keyser 
B.) 
668 Kinice choj. Ki"ńice (K"ińice R.) Kienitz Os.. przyn. do 
Kosobud 
669 (Kiprzewo) ka. (K'iprewlJo R) (Kiprzewo) Os., przyn. 1848 r. 
do Łapalic 
-670 Kistowo ka. K' islowlJo Buchenfelde Gm. wiejska 
671 (Kistowska huta) ka. (Kislovska he'la C) I Miejscowość nie- 
znana 
Kistówek ob. Kistów- 
ko 
672 Kistówko, Kistówek ka. K',islówk'1o, K' i- Kistowken Os., przyn. do 
slówk Kistowa 
673 Kiszewa nowa koś. Nova K" iseva Neu Kischau - Gm. wiejska 
Klaftowiszki ob.Danóf 
674 (Klatowo) ka. (KlalowlJo C.) (Klatthof, Klatau) Os., przyn. 1848 r. 
do Bórcza 
675 W
J. (Kleba B.) Os., przyn. dawniej 
do Wiczlina 
676 ka. Kleinshof Os., . przyn. do 
Bórcza 
Kliczki ob, Kliczkowy 
Kliczkowo ob. Klicz- 
kowy 
677 Kliczkowy, Kliczki choj. KlicklJova, Klick; Klitzkau Os., przyn do Górek ; 
(Kliczkowo R.) ( KlacklJova, l' 
Klack; R.) 
678 Klińcz mały koś. Malr Kli"ńc Klein Klinsch Obw. dom. 
679 Klińcz nowy koś. Novi" Kli"ńc Neu Klinsch Gm. wiejska 
680 Klińcz wielki . koś. D r1ź i. KIrńc Gross Klinsch Gm. wiejska i obw. 
dom. 
681 Kloc koś. Kloc Klotz Os., przyn. do 
Piechowic 
682 Klon {Klonia mała, choj. Klón (Mwlw Klońw, l\lonn Os" przyn. do Ry- 
Klonia) Klońw R.) telskiego nad- 
leśno 
Klonia ob. Klon 
Klonia mała ob. Klon 
45
		

/Pomorze_015_14_054_0001.djvu

			-1 


I . \ I Powi
t ł Nazw
 r Nazwa niemiecka 
Nr. Nazwa polska pomorska Jakość 
683 Klonia nad Brdą choj. Klońw (Klońa C.) Klonia Gm. wiejska 
68ł Klókowo (Glukowo ) dawno Klók'1ow'1o (Glrik'1o: Gluckau (dawniej Gm. wiejska 
gd. w'1o C. R., Gle:- Klukowo B.) 
k'1owflo R.) 
685 Klukowa huta ka. Kle'kflovw he'la, Kle:- Klukowahutta Gm. wiejska 
k'1ova hilla, Kle'- 
kr1ovi!."la (Klrik!!o- 
vw he'la C.) 
686 Kłanino (Kłanowo) pu. Klań;no Klanin (dawniej Obw. dom. 
Klianowo B.) 
687 Kłanińska gorzelnia pU. Klańi"ński brańlriz, Klaniner Brennerei . Os. przyn. do 
Klańi'ńskw g'1o- Kłanina 
ralńw 
688 (Kłaniński młyn) pu. (Klaniner Miihle) Os. przyn. 1848 r, 
Kłanowo ob. Kł
nino do Kłanina 
689 Kłobuczyno ka. .Klob!!ucano Klobschin Gm, wiejska 
Kłobuszewo ob. Ko- 
busewo 
Kłodawa ob. Kłódno 
Kłodnia ob. Kłódno - 
690 Kłoniećznica dawno Klońecńica Klonisnitza . Os. przyn. do 
czł. Zapcenia 
691 Kłosowo ka. Klosow!!o Klossau Obw. dom. 
692 Kłosówko ka. Klosówk'1o Klossowken Gm. wiejska 
693 Kłódno (Kłodnia, Kło- ka. Klót/no (Klodńa, Kloden ,Obw. dom. 
dawa) Klodawa C, 
Klodńw R.) 
694 (*Kłótnik) (Klotnik B.) Miejscowość, pał. 
dawniej w pa- 
rafii sierakow- 
skiej 
695 Knieja choj. Kńejw (Kńeja C.) (Klawitterbude) Os. przyn. do 
Przy tarni 
Kniewo ob. Warzko- 
wo 
696 Kniewska cegielnia weJ. Kńevskw cegelńw Ziegelei Oberbriick Os. przyn. dawniej 
(Kniewo, cegielnia do Kniewa 
Ko.) 
697 Kobusewo (Kobysewo; ka. K!!obfluseW'1o (K'1o- Kobissau (dawniej Gm. wiejska 
Kłobuszewo, Kob- basew'1o R., Klo- Kopsowo, Kobu- 
zowo ?) b!!usew!!o, K'1ob- sewo B.) 
ZOW!!o C.) 
698 (Kobusewo małe) ka. (Mali K'1obasewflo (Klein Kobissau) Os. przyn. do 
R.) Kobusewa 
46 


--1-
		

/Pomorze_015_14_055_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska , Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
699 (*Kobusewski młyn) ka. (Miihle zu Kobissau, Os. przyn. 1839 r. 
Młyn kobusewski do Kobusewa 
1749 r; MP.) 
700 Kobylasz ka, K'lobalws (K'loba- Kobyllass Os. przyn. do 
lwr C.) Mirochowskiego 
obw. leśno 
I, 
701 Kobyle góry (*Zielo- dawno KIlobale gflóra Kobbelberg (w 18 Os. pr
yn. dawniej. 
 ., 
na Dąbrówka) czł. w. Zielona Dą- do Zelaznego 
brówka Koś.) mostu nadleśn, 
Kobysewo ob. Kobu- 
sewo 
Kobzowo ob. Kobu- 
sewo 
702 Kokoszka (*Majero- dawno Kil Okfl oska Kokoschka (w 18 Os. przyn. do gm. ' ' 
wskie) czl. w. i Majerowskie w. Konarzynki 
Koś. ) 
703 Kokoszki (Kokoszko- dawno K'lok'los
i Kokoschken (da- Obw. dom. 
wy, Bysewo małe) gd. wniej Kokosz- 
kowy, Klein- 
Bessa B.) 
Kokwino ob. Koł- 
kwino 
704 Kolano ka. Kflolano Kolano Os. przyn, do 
Ostrzyc 
705 Kolańska huta ka. K'lolańskw he'la Schneidewind (do Leśnictwo, przyn. 
1868 r, Kolano- do Unłeredza 
huta B.) 
Kolebka ob. Kolibki 
Kaleczkowice ob. Ko- 
leczkowo 
706 Koleczkowo (*Kolecz- we]. K'loleck'low'lo Kolletzkau (dawniej Gm. wiejska 
kowice) Koliszkowo, Ko- 
leczkowice B.) 
707 Koleczkowski młyn we]. K'loleck'lovsk; mli'n Kolletzkauermiihle Os. p
yn. do 
Koleczkowa 
Kolibka ob. Kolibki 
'- 708 Kolibki, Kolibka ("1{o- we]. K'loli'b
;, Kfloli'bka Koliebken (dawniej Obw. dom. 
lebka) Kolebka, Kolliep- 
ka B.) 
709 Kolibska cegielnia we]. K'lo/i"bskw cegelńw Ziegelei Os. przyn. do 
Kolibek 
710 Kolibski młyn wej. K'1oli'bs
i' mli'n Miihle Os. przyn. do 
Kolibek 
711 Kolonja ka. K'loloń;jw Wilhelmshuld Gm. wiejska 
712 Kolonja we]. K'loloń;jw Dohnasberg Gm. wiejska 
47 
..... 
. 


-j!
		

/Pomorze_015_14_056_0001.djvu

			..... 


. 


---.'1 


Nr. I 


Nazwa polska 


------ - --- --- 
! Powiat I Nazwa pomorska l Nazwa niemiecka I 


Jakość 


713 Kolonja chocińska 


714 Kolonja goścłcka 


715 (Kolonja zgorzelska) 


Kolonje ob. Lubie- 
szyn nowy 
X 716 Kołkwino (Kokwino) 
't 717 Kołodzieje 


718 Kołpino (Kiełpino) 


719 


. 720 


721 Konarska cegielnia 


Konarska huta ob. 
Zielona huta ko- 
narska 
722 Konarzynki, Kona- 
rzyny małe 


I, 


723 Konarzyny 


Konarzyny małe ob. 
Konarzynki 
724 Konitop 


725 Kontrowers 


726 Kopaniewo (Kąpo- 
niewo ) 
727 Korkowo 


728 Korne (K
rny, 
*Korzno) 


48 


dawno 
czł. 


weJ. 


ka. 


ka. 


ka. 


ka. 


pu. 


pu. 


dawno 
czł. 


"' 


dawno 
czł. 


dawno 
czł. 


X!!ocińskw k!!o- 
lońiiw 
G!!oscackw k!!o- 
lońijw 
(K!!olońiiw pra 
Zg'1ora/i"m C.) 


Kw/kvino (K!!ok- 
vino R.) 
K!!%
eje 


Kw/pino (K' elpino 
R.) 


Kolonie Ad!. Grun- Os. przyn. doŻychc 
chotzen 
Kolonie Os. przyn, do 
Gościcina 


(Colonie) 


Kockwin 


(Kolodzieji) 


Kelpin (dawniej 
Kalpino, Kiełpin, 
Kolpin, Koelpin, 
B.) 
(Kompiner Hof 
Sch.) 
(Kompino) 


K!!onarskw cegelńw Ziegelei 


K!!onari'nki, K!!onw- Klein Konarczyn 
fi"nki, Male K!!o- 
nwrana 
K!!onwrana (K!!ona- Gross Konarczyn 
rana R.) 


koś. K!!ońitop Konitop 


weJ. K!!onterves Kontrovers 


ka. K!!opQńew'1o (KQ- Koponiewo 
p'1ońew!!o C.) 
ka. K!!ork!!owflo 


koś. K!!ome (K!!orna C.) _Kornen (dawniej 
Korzno B) 


Os. przyn. 1848 r. 
do Zgorzałego 


Os. przyn. do 
Kamienicy król. 
Os. przyn. do 
Suchej 
Gm. wiejska 


Folwark, przyn. 
dawniej do Pucka 
Leśnictwo, przyn. 
18
8 r. do Pucka 
Os. przyn. do 
Konarzynek obw. 
dom. 


-. 


Gm. wiejska i obw. - 
dom. 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Lipusza 
Os. przyn. do 
Kielna 
Os. przyn. do 
Kłosówka 
Os. przyn. do 
Mściszewic 
Gm. wiejska i os. 
przyn. do Bu- 
kowej góry, obw. 
leśno 


I
		

/Pomorze_015_14_057_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Po
iat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
Korny ob. Korne 
Korzne ob. Korne 
729 Kosakowo pu. Kfloswk!!ow'1o Kossakau Gm. wi
jska 
730 Kosobudno choj. Kflosob'1udno Kossabudno Os. przyn. do 
Męcikału 
731 Kosobudy choj. K'1osobfluda Kossab
de .-Gm. wiejska 
" 
732 Kosowo, leśnictwo ka. K'1osow!!o Kossau Leśnictwo, przyn. . , 
1 
do Swianow- : 
.! 
skiego obw.leśn. ';j 
733 Kosowo, wieś ka. K!!osow!!O Kossowo Gm. wiejska ! 
'I 
,j! 
Kosowo nowe, ob. 
Załęże 
" 734 (Kostenkowa Ko.) we). Kostenkowa Os. przyn. do 
Borku I. 
ka. R.) Gm. wiejska .' 
735 Kosy Kflose (K'1osa Kossi 
Koszary ob. Kasary " I 
736 Koszowatka ka. K'1osovatka (KflOSO- Kossowatka Os. przyn. do 
vwtka R.) Goręczyna 
737 Koścterska huta (Koś- koś. K'1oscerskw hiila Berentshiitte (da- Os. przyn do 
cierzyńska huta) (K '1oscefi"ńskw wniej Stadthiitte, Kościerzyny 
hiila C.) Jakelshiitte B.) I 
< 
7
8 KośCierzyna (Koście- koś. Kfloscerana, K!!osce- Berent (dawniej Miasto 
rzyno) I ;na (K'loscerano Bern B.) 
C.) 
Kościerzyno ob. 
Kościerzyna - li 
Kośćierzyńska huta 
ob. Kościerska huta " 
'. 
739 Koślinki (Koźlinki) pu. Kflosli"nni (Kwzli'n- Koslinke-Neuhof Obw. dom. 

i C.) 
740 Kotłowo (Kotłowskie) weJ. K!! o Il0WI! o Kottlowo (1848 r. Os. przyn. do 
. i Kottlowskie) Zamku wejhe- 
Kotłowskie ob. Kot- rowsk. 
łowo 
741 Kowale ka. Kflovwle Kowa Ile Os. dawniej gm. j 
. ' 
. wiejska _ 
742 Kowalewo we]. KrJovwlew!!o Kowalewo Gm. wiejska 
743 (Kozia karczma) ka. (K!!ozw karcma C) (Kossikrug) Os. przyn. 1848 r. 
do Mezowa 
.744 Kozia miedza (dawniej ka. K!!ozw me
a, Pax- Os. przyn. do Za- 
Pachtarnia) larńw kowa 
745 Kozłowiec, Kozłówiec koś. K.ozloóec, K,oz/óoc,! Koslowit> Os. przyn. do Płęs 
K'1ozlóvec . 
4 49 
I 
., ' 
c: 
i i
		

/Pomorze_015_14_058_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska 1 Nazwa niemiećka Jakość 
Kozłowski ob. Ko- 
złowskie 
746 Kozłowskie (Kozłow- we). K'1ozlovske (K'1o- Koslowski Os. przyn. do Kę- 
ski) zlovski" R.) błowa 
747 Kozłowy staw (Ko- ka. KlJozlovi" stww (K'1o- KoslovisblW Os. przyn. do Kar- I 
złów staw) zlów stww C.) tuz 
Kozłówiec ob. Kozło- 
 
wiec) 
Kozłów staw ob. 
Kozłowy staw ., 
748 (Kozy) ka. (K
oza C.) Miejscowośc nie- 
znana 
Kozyczkowo ob. Ko- 
życzkowo 
Koźlinki ob. Koślinki 
749 Kożyczkowo (Kozycz- ka. K'1ozacklJowflo (KflO- Kositzkau (dawniej Gm. wiejska 
. kowo) zack'1owlJo C.) Kosziczkowa B.) 
.750 Kożyczkowski młyn ka. (Miihle) Os. przyn. 1839 r. 
do Kożyczkowa 
Krakowo ob. Kra- 
kówce 
751 Krakówce, Krakowo J wej. . Krakflóvce, KraklJo- (Krakow) Os. przyn. do Prze- 
Krękówiec J Krę- W'1o, Krąk'1óvc, toczyna 
. y. 752 kówce Krąk'1óvce 
Kreft, Pierwoszyńskie pu. Kreft, P'erwflosi"ńske Kreftsfelde(do 1881 Os. przyn. do Pier- 
pustki P!! listki r. Abbau von woszyna 
Pierwoschin B.) 
I:. . Krękówce, ob. Kra- 
kówce 
Krękówiec ob. Kra- 
kówce 
753 Krępiec cisowski wej. Krąpc Kramptz Os. przyn. do Ci- 
sowej 
754 Krępiec janowski we). Krąpc Kramph: Os. przyn. do Jano- 
- I wa rumskiego 
I 
755 Krępiec kłanióski pu. Krąpc Krams Os. przyn. do Kła- 
nina 
756 Krokowa (*Krokowo) pu. Krok'1ova Krockow (dawniej Obw. dom. 
Krokowo, Kra- 
Krokowo ob. Krokowa kaw. B.) 
Krolewskie ob. Kró- 
lewskie 
757 Krowia góra wej. Krovw g'1óra Krowagora Os. przyn. do Częst- 
kowa 
50
		

/Pomorze_015_14_059_0001.djvu

			Nr. I 
I 


Nazwa polska - -., Powiat! Nazwa pomorska ! Nazwa niemiecka I . 


Jakość 


758 (Krowia krzywda) 


759 Krowie łąki 
760 
761 Królewskie (Krolew- 
skie) 
762 (Krudowo) 
763 Krugleniec 
764 (Krugolec) 
765 
.766 Kruszewo 


;{768 


767 (Kruszwica) 
Kruszyn ob. Kruzino 
Kruszyna ob. Kruszyń 
Kruszyna gołuńska 
(Kruszyny, *Kru- 
szyno) 


Kruszynia ob. Kruszyń 
Kruszyno ob. Kruszyń 
Kruszyno gołuńskie 
ob. Kruszyna. gol. 
Kruszyno połulskie 
ob. Kruzino 
Kruszyny ob. Kru- 
szyna 
769 Kruszyń, Kruszynia 
(Kruszyno, *Kru- 
szyna) 
7/0. Kruzinko, Kruzino 
małe 
771 Kruzino (Kruszyno, 
Kruszyn, Krzeszna) 


1\ 


Kruzino małe ob. Kru- 
zinko 


4. 


ka. (Krovw kfi"vda C.) (Krowi krzy wda) 
ka. Krove IQki Kuhwiese 
choj. Krowina 
weJ. Królevske (Krolev- Krolewski 
ske C) 
ka. (Knidow!!o C.) (Krudowo) 

 


Os. przyn. 1848 r. 
do Brodnicy 
Os. przyn.doSkrze- 
szewa w par. żuk. 
Os. przyn. do Cheł- 
mów wielkich 
Os. przyn. do Luziń- 
skiego ob. leśno 
Os. przyn. 1820 r. 
do Clińcza sta- 
rego 
- Os. przyn. do Li-. 
pusza 
Miejscowość nie- 
znana 
Os. przyn. dawniej 
. do Kruzina 
Os. przyn. do Ka- 
lisza 
Os. przyn. 1820 r. 
do Rucewa 


, 


koś. KrClgleń.c 


Kruglenz 


koś. (Knig'1olc C) 


ka. 


(Krusinenkrug,Kro- 
sinenkrug B) 
KrClseW!!o (Kresew'1o Kruschewen 
. R.) 


koś. 


pu. 


(Kresvica C.) 


(Kruschwitz) 


koś. 


KrClsana (Kresana 
R.) 


Kruschin (dawniej 
Kruszyny, Kru- 
szyna B, 1820 r. 
Kruszinno) 


Os. przyn. do Co- 
łunia 


choj. KrClsi.ń, KrClsi"ńw Kruszyn (dawniej- Gm. wiejska i os. 
(Kresano R.) Kruszyna B.) przyn. do Przy- \- 
muszewa 
ka. -KTl.izi"nk'1o, Male (Klein Kresin) Os. przyn. 'do Kru- 
Kruzano '" 
zlna 
ka. Kruzano (Kresano Kresin (Cross Kre- Wieś, przyn. do 
R., Krisi"n, Kru- sin, dawniej Kru- Potuł 
sano, Kfdna C.) zin, Kruszyn B.) 


51 


.......
		

/Pomorze_015_14_060_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I , 
K772 (Krykwałd) weJ. (Kri"kvwld R.) Kriickwalde Os. przyn. do Kacka 
małego 
773 Krystkowo wej. Kristk!!ow!!o Kristkowo (1848 r. Os. przyn. do Biesz- 
I I Renowken) kowic 
774 . (Krzemionka) ka. (Kremónka C.) Miejscowość nie- j 
znana 

 
775 (Krzeszewo małe) ka. (MwleKrdew!!o C.) Miejscowość me- 
znana 
776 (Krzeszewo wielkie) ka. (Velge Kresew'1o C.) Miejscowość nie- 
Krzeszna ob. Kruzino znana 
777 (*Krzywda brodnlcka, ka. (Krzywda, Krziwy) Os. prz} n. dawniej 
*Krzywy) do Brodnicy, 
1839 r: już skre- 
ślona 
778 Krzywda kosowska ka. Krrvda Krzywda Os. przyn. do Koso- 
wa w. 
Krzywy ob. Krzywda 
brodnicka 
779 Krzywy dół ka. Kravi" dól (Krzywidol) Os. przyn. do Bo- 
rowa 
780 (Krzyżewo) koś. (Krzyżewo B.) Os. przyn. do Gra- 
r bowy 
781 Kudzberowo ka. K!!u
berow!!o Johannisberg Os. przyn. do Stec- 
życy szlach. 
782 Kujaty ka. K!!ujwta, K'1ujata Kujatti Os. przyn. do Tu- 
chlina 
I 783 (Kukuk) ka. (K!!uk!!uk C,)..... (Kukuk) Os. przyn. 1848 r. 
do Niesulowic 
I, Kula ob. Kulamyla 
" 
784 Kulamyla, KuImel koś. K!!ulami"lw, K!!ulmel Kullamiihle Os. przyn. do Becdo- 
(Kula) (K!!ula R.) minka 
r Kulmelob. Kulamyla 
785 (Kunowo) ka. (K!!unow!!o C.) (Kunowo ) Os. przyn. 1848 r. 
do Sikorzyna 
786 choj. (Kureki, Marliste B.) Miejscowość, przyn. 
dawniej do klucza 
kosobudskiego 
787 Kurmacja ka. K!!urmacajw Kurmacia Os. pnyn. do Po- 
mieczyna 
788 Kurnospi choj. K'1urnospi. Os. przyn. do Huty 
brodzkiej 
789 Kurza grzęda weJ. K!!urw grąda Os. przyn. do Rumi 
790 Kurza mecka ka. . K!!urw mąka (Kurzamenka) Os. przyn. do Bo- 
rowa 
52 


';. 


, ,
		

/Pomorze_015_14_061_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Pow-i
t--I N

-w;-;o
orska ,- Naz
 

-iemie
ka 
I 


Kusfelt ob. Kuzwelt 
Kuswelt ob. Kuzwelt 
791 Kuśnierz 


I 


792 Kuzwelt (Kusfelt, Kus- 
welt) 
Kwarzno ob. Chwa- 
rzno 


793 
. 
794 Lamek 
795 


795 a. Lasek 


796 Lasek 


797 Laska, Laska stara 
(Laski stare) 


798 Laska. leśnictwo 


choj. K'1usńer 


pu. K'1uzvelt (K!!usfell Kussfeld 
C., K'1usvelt R.) 


wej. 
choj. 
wej. 


choj. 


we] 


choj. 


choj. 


Laska nowa ob. Widno 
799 Laska nowa przymu- choj. 
szewska (Laski no- 
we) - 
800 Laska płęska koś. 
Laska stara ob. Laska 
Laski nowe ob. Laska 
nowa 
Laski stare ob Laska 


801 


802 Legan, Legana 
Legana ob. Legan 
803 Legard (Ltgart R.) 
Legart ob. Legard 
Lekno ob. Łekno 
804 (Lelek) 


805 Leleki 


.." 


wej. . 


Lamk 


Lwsk 


Lwsk 


Labiok 
Lamk 
(Landreiternia) 


Lassek 


Lwska, Slarw Lwska Laska 
(Slwre Laski C) 


Forsterei Laska 


Novw Lwska (Nove Laska 
Laski C.) 


Lwska (Laska C) Laska 


wej. LegQn, Legana 
. 


ka. Legwrd 


ka. (Lalek C.) 


we}. Lele
i 


Lausekaule 


Legan 


(Legard) 


(Lellek) 


Le'lek 


Os. przyn. do Huty 
brodzkiej 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do Borku 
Os.przyn. doLubnia 
Os. przyn. 1848 r. 
do Nańca 
Os. przyn. do Chlo- 
powa 
Os. przyn. do Prze- 
toczyna 
Obw. dom. i nad- 
leśnictwo, przyn. 
do niego 
Leśnictwo, przyn. 
do Przymuszewa 


Os. przyn. do Przy- 
muszewa 


Os. przyn. do Płęs 


Os. przyn, do Wy- 
sokiego Redłowa 
Os. 
rzyn. do 050- 
we] 


... 


Os. przyn. do Go- 
ręczyna 


Os. przyn. 1848 r. 
do Kożyczkowa 
Os. przyn. do Gla- 
zycy 


53
		

/Pomorze_015_14_062_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska l-Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka jakość 
806 (*Lelekowo MS.) pu. Os. przyn. dawniej 
do Gnieźdźewa 
807 (Lemanowski) weJ- (Lemanoós
i" C.) (Lemanowsky) Os. przyn. 1848 r. 
do Barłomina 
8
8 Le
any, Lemańskie ka. Lemana, Lemańs
e Lehmanni Os. przyn. do Go- 
pustki p'lr1s1ki widlina 
Lemańskie pustki ob. 
I
emany 
809 .
 we). Leo'lob'lora, Leo- Leohain Os. przyn. do Le- 
b'lora wina 
810 koś. Leopoldsberg Os. przyn. do Gra- 
bowy, gm. w. 
Lesaki ob. Lizaki 
X.811 Lesienstwo ka. Leseńslw'lo Rehhof (1820 r. Leśnictwo, przyn. 
Kiihlenhoff) dawniej do Stęg- 
wałdzkiego obw. 
leśno 
812 Lesiniec wej. Lesi'ńc Eschfeld Os. przyn. do Szy- 
małda. 
Leszczyna ob. Lesz- 
czyny 
813 Leszczynki (Leszynki) · ka. Lesci"n
i (Lesi"n
i Nussdorf(do 1873r. Os. przyn. do Ka- 
C,) Leszinken B.) mienicy szlach. 
814 Leszczyny (*Leszczy- weJ. Lescana Hasselgrund (da- Os. przyn. do Chy
 
na) wniej Leszłnna, leńskich pustków 
I-: Lasczinna B.) 
ł; Leszno ob. Leśno 
815 Leszno kołpińskie ka. Lesno Loschno Folwark, przyn. do 
Kołpina 
Leszynki ob. Lesz- 
czynki 
816 Leśniewo pu. Lesńew'lo Lessnau Gm. wiejska 
Leśniewo ob. Łyśnie- 
wo 
817' Leśno (Leszno) choj. Lesno (Lesno C) I Lesno (dawniej Lie- Obw. dom. 
sznia B.) 
818 Lewinko _weJ. Levi"nk!!o ! Lewinko Os. przyn. do Le- 
wina 
819 Lewino weJ. Levino Lewinno Obw. dom. 
820 Lewino mściszewskie ka. Levino Lewino Os. przyn. do Mści- 
szewic 
821 (*Lewińska huta) wej. (LewinoerhiiUe) Os. przyn. 1848 r. 
do Lewina 
54 


\ ,
		

/Pomorze_015_14_063_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa pomorska .1 Nazwa niemiecka \' 


Jakość 


822 Lezienko 


823 Leźno 


824 Lędy 
825 Lępa dolna 


826 Lępa górna 


827 


828 fM£ 


829 


t , 


830 


831 Linia 
832 Liniewko 


833 L;niewo 


834 Lipa 


Lipienica ob. Lipienice 
835 Lipienice (Upienica) 


836 Lipka 


") 
Lipowiceob. Lipówiec 
837 Lipówiec (Lipowice) , 


838 Lipuska huta 


83' Lipusz 
Lis ob. Mrówczy za- 
mek 
Lisaki ob. Lłzaki 
840 (Lisewko) 


841 Lisewo 


dawno 
gd. 
dawno 
gd. 
choj. 
ka. 


ka. 


ka. 


weJ. 


pu. 


ka. 


weJ. 
koś. 


koś. 


choj. 


dawno 
czł. 
wej. 


ka. 


koś. 


koś. 


weJ. 


pu. 


Lezenk'lo (Lezenk'1o Leesen (dawniej 
C" Lezi'nk'1o R.) Klein Leesen) 
Lezno (Gross Leesen) 


Ląda 
Dólnw Ląpa 


G'lórnw Ląpa 


Lendy 
Nieder Lampa 


Ober Lampa 


Lichtenfeld 


Lindenbruch 


Lindenthal 


(Linen
off) 


Lańw Linde 
Lińevk'1o (Lańevk!!o Liniewken 
R.) 
Lińew'lo (Lańew'lo Lienfelde 
R.) 
Lapa Lippa 


Lap;nce (Lapeńice Liepnitz (dawniej 
R., Lapeńica C.) Lipienica B.) 
Lapka Lepka 


Lap!!óvc (Lap'lov;ce, .Lippowitz 
Lap'loice C.) 
Lap'1uskw hela' (Li"- Lippuschhiitte 
p'luskw heta C.) 
Lap'lus (Li"p'lus CJ Lippusch 


(Lasevk'lo C.) (Lissewken) 


Lasew'lo Lissau 


Obw. dom. 


Os. przyn do Le- 
zienka 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do 
Chmielna 
Os. przyn. do 
Chmielna 
Os. przyn. do Przy- 
jaźni 
Os. przyn. do Chy- 
lonej 
Os. przyn. do Wiel- 
kiej wsi 
Os. przyn. 1848 r. 
do Wyczechowia 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
W dzidz tuchol- 
skich 


.. 
Gm. wiejska 


, 


Os. przyn. do Czccst- 
kowa 


Os. przyn. do Res- 
kowa 
Os. przyn. do Lipu- 
sza 
Gm. wiejska 


Miejscowość, poł. 
1848 r. w parafji 
kieleńskiej 
Obw. dom. 


55
		

/Pomorze_015_14_064_0001.djvu

			- 


Nr. I Nazwa polska I Powi
t I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
842 Lisewo przymus'zew- choj. LaseuJ'1o Lissewo Os. przyn. do Przy- 
skie muszewa 
843 Lisewo żukowskie ka. LaseuJ'lo Lissewo Os. przyn. do Żu- 
kowy 
844 Lisewska cegielnia pu. Lasevskw cegelńw Lissauer Ziegelei Os. przyn. do Li- 
sewa 
845 Lisewski młyn pu. Lasevski" mli"n Lissauer Miihle Os. przyn. do Li. 
sewa 
Lisia jama' ob. Lisie 
jamy borystowskie 
846 Lisia karczma ka. Lasw karcma Os. przyn. do Sule- 
czyna 
847 (*Lisia kula) we). (Lissakula Sch.) Os. przyn. 1892 r. 
do Łebnia 
.818 Lisie jamy borystow- ka. Lase ;ama ( Lasw Lindendorf (1848 r. Os. 
rzyn. do Szkla- 
skie (Lisia jama) jam
 C.) Lissajama, 1875r. ne) 
I - Lissigami) 
849 Lisie jamy strzebieliń- wej. Lase jama Os. przyn. do Strze- 
skie bieli na 
850 (*Lisówko) we). (Lissowko B.) Os. przyn. dawniej 
- do Grabówca 
Liśniewo ob. Łyśnie- 
i wo, folw. 
I" 851 Lizaki (Lesaki, Lisaki) koś. LizWki (Leswki C., Lissaken Os. przyn. do Zyco- 
II Laswki R.) wej huty 
;1 852 Lniska dawno Lńiska Ellernitz Obw. dom. l 
II gd. 
853 Lniska przyjazieńskie ka. Lń;ska (Lńiske p'1o- Ellerfeld Os. przyn. do Przy- 
(Lniskie pola) la R.) jaźni 
Lniskie pola ob. Lni- 
ł , ska przyjazieńskie 
\. 
Loreniec ob. Lóreniec 
854 Lóreniec (Loreniec koś. Lóreńc (Loreńc R. Lorenz Gm. wiejska i obw. 
Lórync) Lóranc C) dom. 
Lórync ob. Lóreniec 
855 (*Lóza karczma) koś. (Loza karczma LS.) 1750 r. karczma 
klasztoru żukow- 
skiego 
856 choj. (Luban B.) Miejscowość, pol. 
dawniej przy 
Chełmach wiel- 
kich 
857 Lubania (Luboń, Lu- dawno LiibQńw (Lub'1oń C., Lubon (dawniej Lu- Gm. wiejska -I 
bonia) czł. Llib'lońw R.) bonie B.) 
56
		

/Pomorze_015_14_065_0001.djvu

			/ 
Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska . Nazwa niemiecka Jakość 
Lubania ob. Lubań 
858' Lubań, Lubania (Lu. koś. LubQń, LubQńw (Lu- Lubahn (dawniej Gm. wiejska 
bonia) bflOńw Liibflońw Lubania B.) 
R.) 
859 Lubieszyn mały (Lu- koś. Mali' Lu6esi"n Klein Lipschin Os. przyn. do Lu- 
bieszynek R.) bieszyna nowego 
860 Lubieszyn nowy, Ko. koś. Novi" Lu6eSi"n, KflO- Neu Lipschin Gm. wiejska 
lonie (Lubieszyno lońije (Nove Lii- 
I nowe) Eesano R) 
861 Lubieszyn wielki, fol- koś. Duźi" LuEesi"n (Lii- Lippischau Obw. dom. 
wark (Lubieszyno) besc;no R.) 
862 Lubieszyn wielki, wieś koś. Daźi" LuEesi"n (Lii- Gross Lipschin (da- Gm. wiejska 
(Lubieszyno) Eesano R.) wniei Lubierzyna 
B
) 
Lubieszyno nowe oh. 
Lubieszyn nowy 
Lubieszyno, folwark 
i wieś, ob. Lubie- 
szyn wielki), f. i w. 
1 863 Lubiszewo koś. LaEisew'1o (LiiEise- Lubischewo Os. przyn. do Li- 
w'1o R.) pusza 
864 Lubkowo p.. Liibk!!ow'1o Liibkau (dawniej Gm. wiejska 
,I Lubkowa, Lipko- 
wo B.) 
Lubnia ob. Lubnie 
865 Lubnie (Lubnia) . choj. . Labńe (Lubńa C.) Lubnia (dawniej Lu- Gm. wiejska i leśni- 
l bline B.) ctwo, przyn. do 
Cierznicy obw. 
dom. 
Lubonia(pow. czł.) ob. 
Lu bania 
Lubonia (pow. koś.) 
ob. Lubań 
Luboń ob. Lubania 
866 Lubocino pu. Liib'1ocano Lubezin Obw. dom. 
y, , 
867 .Q1..l' we). Ludwigshof Os. przyn. do Wy- 
szecina 
Ludzka krzywda ob. 
Ludzka prawda 
868 (*Ludzka prawda, ka. (Ludzka prawda Os. poło 1750 r. w 
*Ludzka krzywda) alias w Pikarni Pikarni 
Ludzka krzywda 
LS
) '1 
869 (Luiza) ka. (Lujiza C.) (Louisenthal) Miejscowość nie- 
znana 
57
		

/Pomorze_015_14_066_0001.djvu

			...- 


T. . 


Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka \ I Jakość 
I 
I 
870 (*Lukowo, *Rudziny) choj. (Lukowo, dawniej Os. przyn. dawniej 
Rudziny B.) doDąbrowyfolw. 

71 ka. Lupinenhof Os. przyn. do Siko- . , 
rzyna .;- 
872 Luzino we]. Lilzano Lusin Gm. wiejska i leśni- 
. ctwo, przyn. do 
Luzińskiego obw. .. 
leśno 
873 Luziński młyn we]. Lilzi'ńs
i' mli"n Lusinermiihle Os. przyn. do Lu- 
zina 
874 Luziński obw.leśny wej. Lusin, Forstgutsbe- Obw. leśny 
zirk 
875 Łapalice ka. Łapalace Lappalitz Gm. wiejska 
r 875a Łapalicka cegielnia ka. Łapalackw cegelńw Lap palitzer Ziegelei Os. przyn. do Ła- 
I 
t palic 
I 876 Łapino ka. Łwp;no (Łap;no C.) Lap pin Obw. dom. 
Łaszenice, nowe i sta- 
re, ob. Łosienice 
n. i st. 
877 Łączki ka. ŁQc
; Lonsk Os. przyn. do Szopy 
878 Łączyno ka. ŁQcano Lonschin Os. przyn. do Bo- 
rucina 
I 879 Łączyńska huta (Met- ka. ŁQci"ńskw hela Mettkau (do 1889 r. Os. przyn. do Bo- 
I 
I kowo R.) Lonschiner Hiitte rystowa 
B.) 
880 Łączyński młyn ka. ŁQCi'ńs
i" mli"n Lonschinermiihle Os. przyn. do Łą- 
I czyna 
 
t: 881 (Łąk, Łąki, *Nicponie) ka. (ŁQk C. R., ŁQ
;C.) ..(Lonk, 1829 r. Lon- Os, przyn. do Bro- 
-. ki, Nicponie) dnicy 
Łąki ob. Łąk 
882 Łąkie dawno ŁQ
e Lonken (dawniej Gm. wiejska 
czł. Ląnki B ) 
883 Łebcz pu. Łebc Lobsch (dawniej Gm. wiejska 
t Liepcze B.) 
884 Łebcz mały (Gaj Ko.) pu. Mwli" Łebc Klein Lobsch Os. przyn. do Łeb- 
cza 
885 Łebieńska huta, Łeb- we]. ŁeEeńskw hiHa, Lebnoerhiitte Os. przyn. do Łeb- 
ska huta Łebskw hilla nia " 
Łebieńskie pustki ob. 
Łebnie nowe " 
886 Łebnfe (Łebno) wej. Łebńe (Łebno C. R) Lebno Gm. wiejska 
887 Łebnie nowe, Łebień- wej. Nove Łebńe, Łe- Neu Lebno Os. przyn. do Łeb- 
skie pustki (Łebno Eeńs
e p'1risl
; nia 
nowe R.) 
58 
.
		

/Pomorze_015_14_067_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska ,- Powiat \ Nazwa pomorska ! . Nazwa niemiecka I Jakość 
888 Łebniewo (Objamy ) ka. Łebńew'1o (l}obiema T eichhof Os. przyn. do Kló- 
C. R.) sówka 
Łebno ob. Łebnie 
Łebno nowe ob. Łe- 
bnie nowe 
Łebska huta ob. Łu- 
bieńska huta 
889 Łebskie kasary pu. Łebske kasara Os. przyn. do Łeb- 
cza 
890 Łekno (Lekno) weJ. Łekno (Lekno C) Lekno Os. przyn. do Ka- 
mienia 
891 Łęski młyn dawno Łąsk i" mlrn Lonkenermiihle Os. przyn. do Łą- 
czł. kiego 
892 Łętowice pu. Łąlpjce Lankewitz Obw. dom. 
893 Łęz)'ce weJ. Łąiace Lensitz (dawniej Gm. wiejska 
Lazicza B.) 
894 Łosienice nowe (Ła- ka. N oVe Łoseńce (N. Neu Lossinitz Os. przyn. do Klu- 
szenice n., Łosze- Łaserlice C.. N. kowej huty 
nice n.) Łoseńice, N. Ło- 
seńce R.) . 
895 Łosienice stare (Łasze- ka. Slare Łoseńce (Si. Alt Lossinilz Os. przyn. do Klu- 
nice st., Łaszenice Łaseńice C., Si. kowej huty 
st.) Łoseńice, SI. Ło- 
seńce R) 
Łoszenice, nowe i stare 
ob. Łosienice n. i st. 
896 Łubiana (Łubianna) koś. ŁflEanw (Łe'/janw Lubianen (dawniej. Gm. wiejska 
R., Łli/janna C.) Lubian, Lubiana, 
Lubanie B ) 
Łubianna ob. (Łu- 
biana) 
l 897 Łyśniewo, folwark pu. Łasńew'1o (Lasńew'lo Lissnau Obw. dom. 
(Liśniewo ) 
Łyśniewo, osada, ob. 
Łyśniewskie pustki 
K898 Łyśniewo, wieś, (Łe- ka. Łasńew'lo (Lesńew'lO Lissniewo Gm. wiejska 
śniewo) ... C.) 
_ E99 . 
Łyśniewskie pustki ka. Łasńevske P'1listki, Lissnau Os. przyn. do Łyś- 
\. Łyśniewo Łasńew'lo 
niewa w. 
I Majerowskie ob. Ko-' 
-I, koszka 
I 900 Maks ka. Maks Max Os. przyn. do Prze- 
. 
woza 
Malbork ob. Malbórg 
59 


..........-
		

/Pomorze_015_14_068_0001.djvu

			"'; 


Nr. Nazwa polska ! Powiat -, Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
Malbórch ob. Malbórg 
901 Malbórg , (Malbórch, ka. Malb'1órg (Malb'1órx Marienburg Os. przyn. do Stę- 
Malbork) R., Malb'1ork C.) żyny szlach. 
Malkowoob. Małkowo 
902 Małkowo (Małkowy, ka. Mwlk'1ow!!o (Mal- Mahlkau Obw. dom. 
Malkowo) k'1ova R., Mal- 
k'16w'1o C.) 
Małkowy ob. Małkowo 
903 Małsz, Ostrów (Mausz ka. Mwls, l}oslrów Mauschwerder (do Os. przyn. do Gra- 
R.) 1912 r. Ostrow bowa 
Marachowo ob. Mar- Mausch B ) 
chowa 
904 Marchowa, Marchowy wej. Mwrx'1ova, Mwrx'1o- Gross Marchow Os. przyn do Ko- 
(Marchowo R., Ma- va (Marax'1ow'1o ... leczkowa 
rachowo) C.) 
905 Marchowa małe, Mar- wej. Mwle .'Mwrx'1ova, Klein Marchow Os. przyn. do Ko- 
chowy małe (Mar- Mwle Mwrx!!ova leczkowa 
chówko R.) 
Marchowo ob. Mar- 
chowa 
Marchowy ob. Mar- 
chowa . 
Marchowy małe, ob. 
Marchowa małe 
Marchówko ob Mąr- 
chowa małe I 
Marcinki ob. Martynek 
r 906 Marglowe ka. Marglove Os: przyn. do Su- 


 leczyna 
907 wej. Marienhain Os. przyn. do . 
r gniewkowskiego 
obw. leśno 
908 wej.- (Marienhof) Os. przyn. dawniej 
do Kębłowa 
909 ka. (Marienhoff) Folwark, przyn. 
1820 r. do Par- 
. chowa 
910 (Marjanowo) ka. (Mariianow'1o C.) Miejscowość nie- 
znana 
911 Markubowo koś. Mark!!ub!!ow'!o Markubowo Os. przyn. do Ko- 
ścierzyny 
912 Marszewo wej. MarSe w!! o Marschau · Leśnictwo, przyn. 
do Chyleńskiego 
obw. leśno 
60
		

/Pomorze_015_14_069_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I Jakość 
I 
913 Martynek (Martynki, -ka. Marlank (Marti"nni Martinke (dawniej Os. przyn. do Cze- 
Marcinki) I C R M .. k' Marcinki B.) czewa 
. ., wrcm l 
C.) 
Martynki, ob. Mart y- 
nek 
914 Maszewo we). Masew!!o Maschau Os. przyn. do Chy- 
I leńskich pustków 
915 Matarnia dawno Malarńw Mattern Obw. dom. 
gd. 
916 (Matarzeńska huta) dawno (Malareńskw hela Miejscowość nie- 
gd. C.) znana 
Mausz ob. MaIsz 
917 (Mącewo ) ka. (MQcew'lO C.) Miejscowość nie- 
znana 
Mąkocino ob. Męko- 
cino 
918 (Mąkrzyn) ka. (MQ k ,i"n C.) Miejscowość nie- 
znana 
Mechelinga ob. Me- 

helinka 
X >( 9i9 Mechelinka, Meche- pu. Mexeli"nka, Mexe- Mechlinken (da- Gm. wiejska 
linga (Mećhelh:
ki li-1l1ga (Maxeli"nki w rii ej Michalen- 
R., Mychelinki CO" C) ska, Mechlinie, 
*Michaleńska) Mechlinko, Me- 
cholinke B.) 
Mechelinki ob. Me- 
chelinka 
920 Mechowa pu. I Mex'lova Me-chau (dawniej Gm. wiejska 
Mechowo, Mie- 
chaw B.) 
911 (Mechowa nowa) (Mechow nowa B.) Miejscowość, pol. 
dawniej w parafji \. 
mechowskiej 
922 Mechowo (Tuczno) koś. M ex'1ow'1o Mechowo (1848 r. Os. przyn. do Li- 
i Tuczno) pusza 
Melrowagóra ob. Mer- 
lowa góra 
Melrowa wola ob. 
Merlowa góra 
Melwino ob. Mielwino 
Melwińska huta ob. 
Mielwińska huta 
Merceskie ob. Merce- 
stwo 
61. 


.
		

/Pomorze_015_14_070_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska ,- Powiat-I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
923 Mercestwo, Merceskie we]. Mercestw'1o, Mer- Merzestwo Os. przyn. do Szy- 
cesRe małda ' 
l\ 924 Merlowa góra, Mer- ka. Merlovwg!!óra, Mer- Melgrowa gora . Os. przyn. do Grzy- 
lówka (*Melrowa lówka (Ma/rovw (1822 r. Melrowa bna górnego 
góra, Mylrowa góra, g!!óra C.. Ma 1- Gora, Mellerowa 
Mylgrowa góra, grovw g'1óra R.) gora, 1700 r. no- 
*Melrowa wola, wa Colonia Koss. 
*Nowa kolonia ko- vulgo Merlova 
sowska) .. gora MP., 1820 r. 
Mellrowawolla) 
Merlówka ob. Merlo- . . 
wa góra 
!J25 ka. (Merszettkowo B.) Os. przyn. dawniej 
, do Załęża 
Metkowo pb. Łączyń- 
ska huta 
Mezewo ob. Mezowo 
, 
926 Mezowo (Mezewo) kał Mezow'1o (Mezew!!o Mehsau (dawniej Gmina wiejska 
C.) Mezewo B.) 
927 Męcikał, Męczykał choj. Mącakwl:Mącakwl Menłschikal Gm. wiejska 
(Mąci'kwl R., 
Mącrkwl C.) 
Męczykał ob. Męcikał 
928 Mękocino (Mękoczy-
 kał . Mąk!!ocano(Mąk'1O- Mankenzin (1839 r. Os. przyn. do La- 
no, Mąkocino) cano R, MQk!!o- . Gross i Klein . pina 
cano C.) Mankoczyn ) 
Miasto ob.Ostrowite . 
Miasto Kukuk ob. 
Ostrowite 
Michaleńska ob. Me- 
chelinka 
929 Miechucino (Miechu- kał Mex'lucano (Mex!!u- Miechutschln Gm. wiejska 
czyno) cano R.) 
930 Miechucińskie chró- ka. Mex'1uci.ńsRe xrósta, Oberhof (do 1875 r. Os. przyn. do Mie- 
str Obero! Miechoczyn- Ge- chucina 
Miechuczyno ob. Mie- strauch 
chucino 
931 (Miedwiadek, Nie'- wej. (Medvwdk R't Ńer Beerenhof (1820 r. Os. przyn. do Po- 
dźwiadek, *Nie- vadk C.) Niedźwiedziak, błocia 
dźwiedziak) 1848 r. Niewied- 
czak) 
932 (Miedwiedź) ka. (Medve
 'C.) Miejscowość nie- 
, znana 
Miedwiedź ob. Baren- 
berg 
62 
\ 
\ 
, 
v- 
...
		

/Pomorze_015_14_071_0001.djvu

			\ Nr. I Nazwa polska I Powiat !. Nazwa pomorska ! Nazwa niemiecka Jakość 
933 Miedzno choj. Me'1 no Miedzno Gm. wiejska 
934 (*Mielenko) ka. (Mielenko B.) Miejscowość, pol. 
dawniej przy Ko- 
sach 
935 (*Mieleńskie budy) dawno (Gr. Mellno-Buden, Os. przyn. 1850 r. 
c zł. Gross MelIno- do Mielna . 
Abbau Koś.) 
936 Mielno dawno Melno Melino Gm. wiejska 
czł. 
937 Mielno dawno Melno Gross Melino Wieś, część gm. 
'" czl. w. Mielno 
938 MielCDnko, Obórki dawno Melónk!!o, l)ob'!ór
i Klein Melino Wieś, część gm. 
czl. (Melonk!!o R.) w. Mielno 
939 Mielwino (Meiwino, wej. ' Me lV ino . (MelrJino Mellwin (dawniej Gm. wiejska 
Milwino) R., MilVino C.) Milwin, Milwino . 
B.) 
'(940 Mielwińska huta (Mel- wej MelVi"ńskw he'la Mellwinerhii Ue Os. przyn. do Miel- 
wińska h., Milwiń- (MelVi"ńskw hela wina 
ska h.) R., MilVi"ńskw 
hela C.) .1) 
941 Mienkowice (Minko- pu. Menk!!ojce (Min- Menk witz (dawniej Gm. wiejska , 
kowice k!!oice C. R.) Minkowice B.) 
Mier
chowo ob. Miro- 

howo 
942 Mieruszyno, folwiV"k pu. Mere"sano Briinhausen Obw. dom. 
943 Mieruszyno, wieś pu. Mere.sano Miruschin Gm. wiejska 
Mieszek ob
 Misżek 
944 Miglewskie, Miglgw- wej. MiglevsRe, Miglov- Miglowken (dawniej Os. przyn. do Gla- 
- skie (Miglów ki R., SRe Migłowska B.) Zy'cy . 
. *Migłowska). 
Miglowskie ob. Mi- 
glewskie 
Miglówki ob. Miglew. 
skie 
Migłowska ob. Mi- 
glewskie 
945 Milachowo choj. Mi"lax'1ow!!o (Milathową) Os. pol. przy Ról- 
bicku 
946 Miłoszewo wej. . Milosew!!o Miloschewo Gm. wiejska 
Milwino ob. Mielwino 
. Milwińska huta ob. 
Mielwińska huta , 
f 947 koś. . Mindesfelde Os. przyn. do Gra- 
\, bowy, gm. w. 
63 


....
		

/Pomorze_015_14_072_0001.djvu

			- . 


Nr. 


Nazwa polska 


Jakoś
 


I Powiat! Nazwa pomor
ka Nazwa niemiecka I. 


- - 


Minkowice ob. Mien- 
kowłce 
l\lirachowo ob. Miro- 
chowo 
Mirakowo ob. Miro- 
chowo 

 948 Mirochowo (Miracho- 
chowo, Mieracho- 
wo, *Mirakowo) 


949 Mirochowska cegiel- 
nia 
950 Mirochowski obwód 
leśny 

 951 Miszek, Parcele Mi- 
t szka (Mieszek) 
952 Miszewko, Miszewo 
małe (*Mniszewko, 
*Mniszewo małe) 


953 Miszewo (.Mniszewo, 
*Mniszewo wielkie) 


choj. 


ka. 


ka. 


Mirox'1ow!!o (Mira- Mirchau (dawniej 
xflow'1o R., lVJera- Mirachowo,Mira- 
xflow'1o C.) kowo B.) 


ka. 


Mirox!!ovskw cegel- Ziegelei 
ńw 


Mirchau, F orstguts- 
bezirk 
Misk, Parcele MiS- I Mischke 
ka (Mesk R.) 
Misevkflo, Male Klein Mischau (da- 
i\1iseW!!o (Mi"sev- wniej Mniszewo 
k!!o C.) minor, Mniszew- 
ko B.) 
MiseW'1o (Mi"sew
o I Gross Mischau (da- 
C.) wniej Myszowo, 
. Mniszewo B., 
1750 r. Mniszewo 
wielkie LS.) 


ka. 


ka. 


954 


Miszewo 


wej.alb. (Mi"sew'1o C.) 
pu. 


" 


Miszewo małe ob. Mi- 
szewko 
Mleczarja rekowska 
ob. Mleczarnia re- 
kowska 
Mleczarnia rekowska J 
Mleczarja rekowska 
(Rekowo R.) 


955 


956 Młotek 


957 Młynek (*Młynik, 
*Młyńsk) 


958 Młynek brodzki (No- 
wy młyn R.) 
959 - Młynek chełmowski 


64' 


. 


wej. 


, 
k
. 


choj. 


choj. 


Rek
ovskw mlecar- Milcherei Rekau 
ńw, Rek'1ovskw 
mlecarajw, Mle- 
carajw 
Mlólk. 


ka. 


Mtink 


Mli"nk ' 


Mtinek 


Mehlken (dawniej 
Młynsk B., Mły- 
nik 1750. r. LS., 
1773 r. MP.) 
Neumiihl 


(Mlinsk) 


Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Mirochowskiego 
obw. leśno 
Os. przyn. do Miro- 
chowa 
Obw:leśny 


Os przyn. do Kar- 
sina 


Os, przyn. do Wa- 
rzenka 


Gm. wiejska 


Miejs cowość nie- 
znana 


.\ 


Os. przyn. do Ci e- 
chocina folw. 


Os. przyn. do Żu- 
kowy - 
Obw. dom. 


Os. przyn. do Brody 


Os. przyn.1868r.do 
Chełmów wielkich 


ł 
'j
		

/Pomorze_015_14_073_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska ! Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
i 
Młynek laskowski ob. 
Młynki laskowskie 
Młynik ob. Mlynek 
Młynik laskowski ob. 
Młynki laskowskie 
960 Młynisko (Młyńsk R.) ka. Mlańisk'1o Mlinsk Os. przyn. do Swia- 
nowa 
961 Młynki gniewowskie wej. Mtin
i Mehlken Os. przyn. do Gnie- 
wowa 
962 Młynki laskowskie, choj. Mlrn
i, Mlrnek - Mielken (dawniej Os. przyn. do Laski 
Młynek lasko (*Mły- Mlinik B.) 
nik) 
Młynkowskie pustki 
ob. Kamienicki 
młyn 
Młyny ob. Kamienickł 
młyn 
Młyńsk ob. Młynek 
963 (Młyńsk małkowski R.) ka. Mlinsk Os. przyn. do Mał- 
kowa 
Młyńsk świanowski 
ob. Młynisko 
964 (łMłyńskie) we). (Mlynskie B.) Os. przyn. dawniej 
do Wyszecina 
Mniszewko ob. Misze- 
wko 
\ M
iszewo ob. Mi- 
szewo 
Mniszewo małe ob. 
Młszewko .... 
Mniszewo wielkie ob. 
Miszewo I 
965 Modrzej ewo dawno M'lod,ejeuJ'l o Modrzejewo Os. przyn. do Lu- 
czł. bani 
r.Aodrzeje
ski ob. Mo- 
drzejewskie . 
966 Modrzejewskie, Kiel- dawno M'lod,es
e, Kr els
e Modrzejewski (w 18 Os. przyn. do Lu- 
sicie (Modrzejewski, czł. (M'lod,ejevs
i" w. Cyra Koś.) bani 
. *Cyra) C. R.) 
, 967 Modziel dawno M'lo
el (M'lo
el R.) Modziel (dawniej Os. przyn. do 
czł. Modzyla B.) Mielna 
968 Mogiel (Mogiła) dawn; M'logel (M'logila C.) Moglel (dawniej Os. przyn. do 
czł. Modziel B.) Mielna 
Mogiła ob. Mogiel 
5 6S 


.
		

/Pomorze_015_14_074_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


I Powiat I Naz
a pomorska 


Mojska huta ob. Mo- 
juszewska huta 
Mojszewska huta ob. 
Mojuszewska huta 
Mojsz ob. Mojusz 
969 Mojusz albo Mojsz 


970 Mojuszewska huta 
albo Mojszewska 
huta, Mojsk
 huta 
Mokra łąka ob. Mokre 
łąki 
971 Mokre łąki, Mokra 
łąka 


972 Morgi 


973 Mostowskie błoto 


974 Mosty 
975 Mrozy 


976 Mrówcze 


977 Mrówczy zamek (Lis) 


978 Mrzeżyno (Brzeżyno) 


979 Mrzeżyński młyn 


980 Mściszewice 


981 Muza 


982 


983 


984 


Mychelinki ob. Me- 
chelinka 


66 


weJ. 


dawno 
czł. 
we). 


. choj. 


Nazwa niemiecka 


M!!ojs(M'1ojisC.R.) Moisch (dawniej 
Mojusz B.) 
M'1oisevskw he'ta, Moischerhiitte 
M'1o;skw hiita, 
(M'1
iusevskw 
hiitaC., M!!oiisev- 
skw he'ta R)' 


ka. 


ka. 


Jakość 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


ka. 


. 
M'1okre łQ
iJ M'1o- Nassewiese (da- 
krw łQka wniej Mokralon- 
ka B.) 


Os. przyn do ta- 
palic 


ka. 


M!!orgi '. 


M!!ostovs
e błoto Briicksches Bruch 


pu. 
ka. 


M!!osta Briick 
Mroze (Mroza C, R.) Mroze 


Mrówce 


';- 


Os. przyn. do Sule- 
. czyna 
Os. przyn. do Za- 
gorza 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do Siera- 
kowic 
Os. przyn. do 
Zapcenia 
Os. przyn. do 
Kielna 
Gm. wiejska i ob. 
dom. 
Os. przyn. do 
Mrzeżyna gm. w. 
Gm. wiejska 


Mrówci" zQmk (Las Ameisenhof (-Liss) 
R.) 
Mreźano (Breźano Bresin 
R.) 


Mcasevice, Mca- Mischischewitz 
seice (Mscasevke 
R., Mscesevice C.)I 
M'1tiza I Musa(dawniej Kom- 
pina Musa 8.) 


pu. 


pu. 


Mieźi"ńs
i" mtin 


ka. 


pu. 


koś. 


ka. 


Mi"lof _ 


Bresiner Miihle 


, Miihlchen 
I (Miihlchen 8.) 


Miihlhof 


Leśnictwo, przyn. 
. do Darżlubskie- 
go nadleśnictwa 
Os. przyn. do Gra- 
bowy gm. w. 
Mi ejscowość, pol. 
dawniej przy Sie- 
rakowicach 
Os. przyn. do' 
Kloni nad Brdą 


.
		

/Pomorze_015_14_075_0001.djvu

			N
. I Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska -! Nazwa niemiecka I Jakość 
w 
985 (Myga bólszewska) pu. (Maga C.) Zaserajw Neusassereł Lcśnictwo, przyn. 
do Wejherow- 
skiego ob. leśn. 
Myga sierakowska ob. , 
Porccby 
986 Mygi pałubickie, My
 ka. Mag;, Mag'lovs
e Miggi Os. przyn. do 
gowskie pustki p'lust
i Pałubic 
Mygl sierakowskie ob. 
Porccby 
987 Mygowo koś. Mag'low'lo Os. przyn. do 
Piechowic 
. 
Mygowskie pustki ob. 
Mygi pałubickie 
Mylgrowa góra ob. 
Merlowa góra 
Mylrowa góra ob. Mer- 
lowa góra 
988 (Mylka) ka. (Mi'lka C.) Miejscowość nie- 
znana 
989 (Mylka) wej. al. (Mi"lka C.) Miejscowość nie- 
pu. znana 
990 (Myszkowa, Myszkó- dawno (Mischkowa ) Os. przyn. 1868 r. 
wko Koś.) czl. do Osusznicy 
Myszk6wko ob. Mysz- 
kowa 
Nadola ob. Nadole 
991 Nadole, Nadola wej. Nwdole, Nadole, Nadolle Gm. wiejska i leśni- 
Nwdolw ctwo przyn. do 
niej 
992 Nadolski obwód leśny wej. Nadolle, F orstguts- Obw. leśny. 
bezirk 
993 Nakla (Nakło) ka. Nwklw (Naklo C. Nakel . Gm. wiejska 
R.) 
Nakło ob. Nakla 
994. Naniec we). Nańc Nanitz Obw. dom. 
995 Nejfelt, (Nowe pole, ka. Nelelt (Nove p'lole Neufeld (dawniej Os. przyn. do 
Nowa wieś, Pałasz, C: R., Novw ves Neyfeldzkl fol- Suchej 
Pałaszewo, *Nej- R., Palas Pala- wark B.) 
\ feldzki folwark) sew'lo C.) 
Nejfeldzkł folwark ob. 
Nejfelt 
996 ka Neufeld Os. przyn. do 
, Przyjaźni 
5* 67
		

/Pomorze_015_14_076_0001.djvu

			N

 I 


1000 
I 
1001 


1002 


1003 


1004 


1005 


1006 007. 


" 
, 


Nazwa polska 


- -- - - -- - -
-- --- --- - ----- 
I Powiat! Nazwa pomo 
skaT Nazwa niemiecka Jakość 


997 


998 


999 


Jf

 


f , 


Nicponia osusznicka 
ob. Osowo małe 
Nicponia swarzewska 
ob. Chałupy 
(Nicponia żukowska, 
ob. Nicponie R.) 
Nicponie brodnickie 
ob. Łąk 
Nicponie żukowskie 
ob. Nicponia żuk. 
Niedamowo ob. Jada- 
mowy 
Niedamowy ob. Jada. 
mowy 
Niedźwiadek ob. 
Miedwiadek 
Niedźwiedziak ob. 
Miedwiadek 
1009 Njemanic. 


ł\ l 008 


6
  ... .; 


weJ. 


pu. 


ka. 


ka. 


pu. 


ka. 


weJ. 


weJ. 


weJ. 


ka. 


pu 


ka. 


(Nicp!!ońw C.) 


ka. Ńima ńic 


'(Neufęldt) 


Neufeldł 


(Neuboff) 


(Neuhoff) 


(Neuhoff) 


(Neuhoff) 


(Neukrug) 


(Neukriigen) 


(Neukriigell) 


Neuvorwerk I i II, 


(Nickeisdorf B.) 


Os. przyn. 1848 r. 
do Strzebielina 
Os. przyn, do 
Tyłowa 
Os. przyn. 1820 r. 
do Ozierzązna 
Os. przyn. 1820 r. 
do Jamna 
. Os. przyn. 1820 r. 
do Krokowy 
Os. przyn. 1848 r. 
do Mezowa 
Os'. przyn. 1820 r. 
do Cz€Cstkowa 
Os. 'przyn. 1848 r. 
Bólszewa 
Os. przyn. 1848 r. 
do Wejherowa 
Os. przyn. do Cho- 
śnickiego obw. 
leśno 
Miejscowość, przyn. 
dawniej do para- 
fji helskiej 


(Nicponie, (1750 r. Os. przyn. do Żu- 
Nicponia LS.) kowy 


.. 


Os. przyn. do Żu- 
I(owy 


ł 


"\
		

/Pomorze_015_14_077_0001.djvu

			"'... 
, 


I Powiat ! Nazwa pomorska 
k
. (Ńemws C.) 


Nr. I Nazwa polska 


1010 (Niemasz) 


1011 Niematowo (Niemoto- 
wo R.) 
Niemotowo ob. Nie- 
matowo 
1012 Niepoczłowice (*Nie- 
poczołowice) 


- I Niepoczołowice ob. 
Niepoczłowice I 
1013 Niepszczołąg 


1014 


1015 
1016 
, 


Nierosław ob. Niero- 
stowo 
.Nierzostowo (Niero- 
sław) 
Niesiołowice ob. Nie- 
sułowice 
Niestępowo 
Niesułowice (Niesioło- 
wice, Nłeszołowice) 


wej. Ńemwtow!!o 


weJ. 


Ń ep!!oclovice, 
p'1oclejc e 


Ńe- Wahlendorf (do Gm. wiejska 
1873 r. Niepotzo- 
lowitz B.) .. . , 


dawno Ń epscolQg 
czł. 


I Nazwa niemiecka I ,. 
l (Niemasz) 
INiemotowo 


Niepczelong 


dawn.. Ńerostow!!o (Ńero- Nierostaw 
czł. slav C.) 


Nieszołowice ob. Nie- 
sułowłce 
1017 (*Niewiadowo) wej. 


1018 Nowa huta ka. 
1019 Nowa huta sikorska, ka. 
(Sikorzyńska huta 
nowa) 


1020 


1021 


'I' 


Nowa karczma kieł- 
pińska ob. Huta 
kiełpińska 
Nowa karczma korz- 
nicka 
Nowa karczma lubie- 
szyńska 
Nowa karczma unie- 
redzka ob. Drozdo- 
wo unieredzkie 


koś. 


koś. 


ka. 
ka. 


Ń estąp!!oW!!o 
Ńese'lovice, Ńese- 
lejc
 (Ńesolov;ce 
R., Nesolovice C.) 


_Nestempohl 
Niesolowitz (da- 
wniej Nieczulowi- 
cze B.) 


I 
(Niewiadowo B.) 


Ńovw he.'a,- Noveta Nowahutta 
Sak!!orskw Novw Neuhutte 
heta, N oVw he'ta, 
Sak!!orskw heta 
(Novw Si"k'1oTi"ń- 
skw he'ta C.) 


N ovw karcma 


N OVw karcma 


Neukrug (dawniej 
. Gruner Krug B.) 
Neukrug 


Jakość 


Os. przyn. 1848 r. 
do Pępowa 
Os. przyn. do Chy- 
leńskich pustków 


Os. przyn. dawniej 
do Konarzyn 
fol w. 


Os. przyn. do Zie- 
lonej Chodny 


Obw. dom. 
Gm. wiejska 


Miejscowość, pol. 
d
wniej przyKlel- 
me 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do Si- 
korzyna 


Os. przyn. do Kor- 
nego 
Os. przyn. do Lu- 
bieszyna nowego 


69
		

/Pomorze_015_14_078_0001.djvu

			'1 
II 
pomorska-l ----
 
 . 
Nr. I Nazwa polska I Powiat I Nazwa Nazwa niemiecka 1 Jakość {e 
1022 Nowa karczma załccska wej. N ovw karcma (N 0- Ne'ukrug Os. przyn. do Ka- 
(Nowe karczmy) ve karem,; C.) mienia 
Nowa kolonia kosow- 
ska ob. Merlowa 
góra - 
1023 Nowalczysko ka. NovalcasklJo (No- Novalzisko Os. przyn. do Ka- 
vwlcask'1o R., No- mienicy król. 
valcrsklJo C.) 
1024 Nowa rola weJ. N ovw rolw Nowarolla Os. przyn. do 
Kielna 
1025 Nowa wieś ka. Novw ves Neudorf Gm. wiejska 
Nowa wieś ob. Nejfelt 
Nowa wieś ob. Nowy 
dwór (pow. koś.) 
Nowa wieś ob. Reszki 
1026 Nowe pu. Nove Welcherode Os. przyn. do Sła- 
wutówka 
Nowe miasto ob. Wej- 
herowo 
Nowe karczmy ob. No- 
wa karczma załccska 
Nowe pole ob. Nejfelt 
-1027 Nowiny gRiewowskie W
J. N ovina Nowinnen Os. przyn do Gnie- 
wowskiego ob
. 
leśno 
1028 Nowiny pomieczyń- ka. Novina Os. przyn. do Po- 
skie mleczyna 
1029 Nowiny starzyńskie pu. N ovina (Now'nnen) Os przyn. do 5ta- 
rzyńskiegodworu 
1030 Nowiny strzebielińskie wej. Novina Os. przyn. do Strze- 
bielina 
Nowodworski fol- 
wark ob. Nowy 
dwór (pow. ka.) 
'{ 1031 Nowy dwór (ł Nowo- ka. Novr dWlJór Klein Neudorf (da- Obw. dom. 
dworski folwark) wniej folwark No- 
wodworski B.) 
1032 Nowy dwór (Nowa koś. Novr dWlJór (Novw Neuhofel (do 1907 r Gm. wiejska 
wieś) ves C.) Gross Neuhof B.) 
1033 Nowy d wór weJ. Novr dW'1ór Neuhof Obw. d0!'l. 
1034 Nowy dwór gorski wej. Novr dWlJór Neuhof Os przyn. do Gory 
Nowy dwór hopowski 
ob Hejdłant ho- 
powski 
70
		

/Pomorze_015_14_079_0001.djvu

			'1 


li 

 . 


Nr. 


Nazwa polsk-a 


! Powiat l Nazwa pomorsk
 I Nazwa niemiecka 


1035 Nowy d wór kiełpiński 


A 


1036 Nowy dwór mści- 
szewski 
1037 Nowy d wór smaiyński 
Nowy dwór wycze- 
chowskl ob. Hejd- 
lant wycz. 
Nowy młyn brodzki 
ob. Młynek brodzki 
1038 Nowy młyn mirochow- 
ski 
1039 Nowy świat 


dawno 
czł. 
ka. 


we). 


Novi" dW'lór 


Novi" dW'lór 


N ovi dW'lór 


ka. 


Novi" mli'n 


ka. 


N ovi" svat 


Objemy ob. Łebniewo 
1040 Obłuże pu. l)oble.źe 


1041 Obłuże nowe pu. Nove l)obliźe 


1042 Obłuże stare pu. Slwre l)oble.źe 


Obórki ob. Mielonko 
1043 Odargowo 


1044 Odry 
Oganek ob. Ogonki 
1045 Ogonki, Pustkowie 
zdunowskie (Oga- 
nek) 


1046 


1047 (Okalice) 


Okaniewo ob. Oku- 
niewo kamieńskie 
1048 (*Okole) 


Okrąglik ob.Okręglik 
1049 Okręglik (Okrąglik) 


1050 Oksywia, Oksywie 


'. 
. ", 


pu. 


choj. 


koś. 


ka. 


choj. 


we). 


.l)odarg'low'lo 


l) odra 


ka. 


Neuhof 


Neuhof 


Neumiihle 


Neue Welt 


Oblusch 


Neu Oblusch 


Alt Oblusch 


Odargau 


Odri 


l)og'lón
i, P'1r1slk'lo- Ogonken 
ve (l) ogQnk C. R.) 


(l)okalace C.). 


ka. 
... 


(Ohlberg B.) 


(Okole B.) 


l)okrąglik (l)okrą- Okrenglik 
glak R., l)okrQ- 
g li"k C.) 
. Uoksavw, Uoksave Oxh8ft 
.. (l)oksev(;; C.) 


Jakość 


Os. przyn. do Kieł- 
pinka 
Os. przyn. do Mści- 
szewic 
Os. przyn. do Sma- 
żyna 


Os. przyn. do Mi- 
rochowa 
Os. przyn. do Bar- 
niewcza 


Gm. wiejska i ob. 
dom. 
Os: część Obłuża 
obw. dom. 
Os. część Obluża 
obw. dom. 


Gm. wiejska i ob. 
dom. 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do Zdu- 
nowic 


Os. przyn. dawniej 
do Kalisk 
Miejscowość nie- 
znana 


Os. przyn. dawniej 
do 
gor
ałego 


Os. przyn. do Gieł- 
dana 


Gm. wiejska 


71
		

/Pomorze_015_14_080_0001.djvu

			.""10 


Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
Oksywie ob. Oksywia 
1051 ( Okuniewo grabow- wej. (W.kunau B.) Os. przyn. dawniej 
skie) - do Grabówca 
1052 Okuniewo kamieńskie wej. l}ok'luńew'lo (l}okQ- Okuniewo (dawniej Os. przyn. do Ka- 
(Okaniewo, *Huta) ńew'1o - C. R.) Huta B.) mienia 
1053 Oliwskie ob. leśny w
j. Oliva F orstgutsbe- Obw. leśny 
zirk 
1054' Olszewce, Olszewiec wej. Uolsevce, Uolsevc Olschews Os. przyn. do Gla- 
(Olszewe) A (l}olsevc R" l}ol- zycy 
se:ve c.) 
Olszewe ob.Olszewce I 
Olszewe błoto ob. 01- \\ 
szowe błoto 
Olszewiec ob. Olsze- t 
wce 
1055 Olszowe błoto (Ols2'e- ka. l}olsove bloto (l}ol- Olszowebloto Os. przyn. do 
we błoto) seve bloło C.) Bąccza 
1056 (Olszowy kierz) ka. (l)olsovi" ReT C.) Miejscowość nie- 
znana 
1057 Olszyny choj. l}olsana Olszini Os. przyn. do Czar- 
nieża i leśnictwo, 
Opęderp ob. Hopowo przyn. do Cierz- 
nićy obw. dom. 
Orla ob. Worle 
Orle ob. Worle 
1058 Orlik choj. l}orli"k. (l}orlak R.) Orlik Gm. wiejska -' 
A 1059 Orłowo kolibskie we). Adlershorst (w 17 i Os. przyn. do Ko- 
18 w. Kalipka an libek 
der See, Kali p- 
sche See) 

 1060 Orłowo redłowskie weJ. Adlershorst Os. przyn. do Wy- 
sokiego Redłowa 
Orzech ob. Owsne I 
ostrowy 
1061 Orzechowo ka. l}oTex'loW'lo . (Orzechowo) Os. przyn. do 
; Warzna 
Osikło ob. Czarlino . 
- 
węsierskie 
Osłanino ob.Osłonino 
1062 Osłonino (Osłanino) pu. l}oslóńino (l}osIQ- Osianin (dawniej Gm. wiejska i os. 
ńino C. R.) Osloł1ino B.) przyn. do Rzu- 
cewa 
1063 Osowa (*Osowa góra) wej. l}osovw Espenkrug(dawnie.i Gm. wiejska 
Osowa góra B.) 
72 


ł
		

/Pomorze_015_14_081_0001.djvu

			..... 


Nr. Nazwa polska ! Powiat I Naz
a pomorska Nazwa niemiecka Jakość 
, 
1064 Osowa góra chmie- ka. l)osovw g'lóra (Ossowagorra) Os. przyn. do 
leńska Chmielna 
Osowa góra chwa- 
szczyńska ob. 
Osowa 
1065 Osowa góra kobu- ka. l)osovw. g'lóra (Ossowagorra,1820 Os. przyn. do Grzy- 
sewska (*Kamień- r. Kamienskagor- bna górnego 
ska góra) ra, Steinberg) 
1066 Osowa góra kosowska ka. l)osovw g'lóra Ossowagora Os. przyn. do Ko- 
sowa 
1067 Oswwo ch.oj. l)OSOW'lo Ossowo Gm. wiejska 
, \\ 
 1068 (Osowo bórckie) ka. (l)OSOW'lO C.) (Ossowa) Os. przyn.-1839 r. 
do Bórcza 
1069 Osowo małe (Osówko, dawno Małe UOSOW'lo Klein Ossowo (w Os. przyn. do 
*Zaosowo, *Nicpo- czł. (l)os6wk'l0 C. R.) 18 w. Zaosow, Osusznicy 
nia , *Głowińskie) Nicponia, Gło- 
Osowo osusznickle wińskie Koś.) 
ob. Osowo wielkie 
1070 Osowo wielkie (Oso- dawno Velge l)OSOW'lo Gross Ossowo Os. przyn. do 
wo) czł. (l)OSOW'lo R.) Osusznicy 
. ji Osówko ob. Osowo 
małe 
1071 Ostowo ka. l)oslow'lo Ostowo Os. przyn. do Bro- 
dnicy 
1072 ka. (Ostrowice) Os. przyn.1820r. do 
I Ka
ienicy król. 
-' 
1073 Ostrowie kamienickie ka. l)oslrove, l)ost:-OW'lo Ostrowie Os. przyn. do Ka- 
Ostrowo mienicy szlach. 
1074 (Ostrowie kistowskie) ka. (Ostrowie) Os. przyn. 1848 r. 
do Kistowa 
1075 Ostrowie nowe, Ostro- ka. Nove l)oslrove, (Neu Ostrowie) Os., przyn. do Ka- 
wo nowe Nove l)oslrow'lo mienicy szlach. 
1076 Ostrowi te, Miasto, dawn.. l)oslrele (l)os!rovile OstrowiU Gm. wiejska 
Miasto Kukuk (żar- c zł. 
. R.) Maslo, 
tobliwie) Maslo K'liik'liik 
1077 Ostrowite węsierskie ka. l)oslrovile OstrowiU Os, przyn. do 
. W ęsiór 
1078 Ostrowo pu. tp,slrow'lo Ostra u Gm. wiejska 
Ostrowo kamienickie 
ob. Ostrowie kam, 
1079 Ostrowo klukowskie, ka. l)oslrow'1o, l)oslrówk (Ostrowo) Os. przyn. do Klu- 
Ostrówek kowej huty 
Ostrowo nowe ob. 
Ostrowie nowe 
73 


ł 


, 


--
		

/Pomorze_015_14_082_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Powiat j Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
1080 Ostrowo parchowskie ka. Il)ostrow!!o (Ostrowo) Os przyn. do Par- 
chowa 
1081 (Ostrowy) ka. (l)ostrova C.) Miejscowość nie- 
znana 
1082 (Ostrów kamienicki) ka. (Ostrow B.) Os. przyn. dawniej 
do Kamienicy 
szlach. 
Ostr6w małszewskl 
ob. Małsz 
1083 OstrQw wdzłdzki koś. l)ostrów, V'fi"c
i" Ostrow-W dzidzen O.;. przyn. do Płęs 
Ostr6wek ob. Ostro- 'lostrów 
wo klukowskie 
1084 Ostriyce ka. t! ostrace Ostritz (dawniej Gm. wiejska i leśni- 
Ostrzyce B.) ctwo, przyn. do 
Unieredzkiego 
obw. leśno 
1085 (Ostrzyny) ka. .(l)ostrana C.) Miejscowość nie- 
znana 
1086 (Ostrzyż) ka. (l)ostTi"i C.) Miejscowość nie- .. 
znana I 
1087 dawno (Ostwaide) Os. przyn. 1868 r. 
czł. do Łąkiego 
1088 Osusznica, Osusznica dawno l)osusńica, Starw Ossusnitza (dawniej Gm. wiehka 
stara cd. {Josusńica Ofsnitzsche Miih- 
(l)osesńica R.) le B.) 
1089 (Osusznica kożycz: ka. (l)osesńica C.) (Ossuschnitza) Os. przyn. 1848 r. "- 
kowska) do Kożyczkowa 
1090 Osusznica nowa dawno Novw 
osusńica Neu Ossusnitza Os- przyn. do 
czł. Osusznicy 
Osusznica stara ob. 
Osusznica 
Osuszno ob. Szarłata 
1091 Otalżynko, Otalżyno weJ. l)otali;'nk!!o, Mwle (Klein Ottalsin) Os. część Otalżyna 
małe l)otaliano dołmierskiego 
1092 Otalzyno dołmierskie wej. l)otaliano Ottalsin Os. przyn. do Doł- 
mierza wielko 
1093 Otalzyno jeleńskie wej. l)otaliano Ottalsin Os. przyn. do Je- . 
leńskiej huty 
1094 Otalżyno łebieńskie weJ. l)otaliano Ottalsin Os. przyn. do 
Łebnia 
Otalz} no małe ob. 
Otalżynko 
1095 Otalżyno pomiećzyń- ka. l)otaliano O łtalsin Os. przyn. do Po- M 
skie mieczyna 
74 


.
		

/Pomorze_015_14_083_0001.djvu

			J 


Nr. I Nazwa polska 
X 1096 Otalżyno wielkie 


! Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
wej. Velge l}olalżyno (Gross Ottalsin) 


1097 Otomino 
X 1 098 
 


ka. l}olomino OUomin 

 . wej. Ottilienruhe 


Owczarka ob. Szeperja 
Owczarnia ob. Sze- 
perja 
1099 Owczarnia slawkow- ka. 
ska 
1100 Owczarz ka. 


.. 
I 
i 


Owsiane góry ob. 
Owsne ostrowy 
Owsna góra ob. Ow- 
sne ostrowy 
Owsne ob. Owsne 
ostrowy 
Owsne góry ob. Ow- 
.sne ostrowy 
1101 Owsne ostrowy,Ow- 
sne, Gapowo, (Gw- 
sne góry, *Owsiane 
góry, Owsna góra 
Koś., Orzech) 
XX 1102 Owsnice 
Pachtarnia ob. Kozia 
miedza 
1103 Paczewo 
Paleczek ob. Paleczko 
1104 Paleczko, Pale czek 


. , 
 


Ą 


. .. 


Pałasz ob. Nejfelt 
Pałaszewo ob. Nejfelt 
1105 Pałubice 
1106 (Pamiętowo) 


Papia góra ob. Popia 
góra 
1 t 07 Papiernia będomińska 


1108 Papiernia lipuska 


. 


dawno 
czł. 


koś. 


koś. 


l} oocarńw 


Schiferel 


l}ovcwr 


Schifereł 


Jakość 


Os. część Otalżyna 
dołmierskiego 
Obw. dom. 
Os; . przyn. do : 
Smiechowy 


Os. przyn. do 
Sławków 
Os: przyn. do 
Zukowy 


\ 


Uóvsne uostrova J Haberberg(dawniej Os. przyn. do 
,. l}óvsn
JGap!!ow!!o Owsianygor B., Osusznicy 
(l}óvsneg'1óra C.) w 18 w. Orzech 
Koś.) . 


l}óvsńice Owsnitz 


ka. 


Pacew'1o Patschewo 


ka. 


Paleck!!oJ Paleck Paleschko 


ka. 
ka. 


Palebice 
(Pamąlow!!o C.) 


Pallubitz 


koś. 


Pa{Jerńw (Bądomer-, Klein Bendominer 
skw paperńw C.) I Papiermiihle 
. Papirńw (Li"p!!uskw I Papiermiihle 
paperńw C.) 


Os. przyn. do 
Wieprznica 


Gm. wiejska 


Os: przyn. do 
Zakowa 


Gm. wiejska 
Miejscowość nie- 
znana 


Os. przyn. do Zie- 
lenji 
Os. przyn. do Li- 
pusza 


75
		

/Pomorze_015_14_084_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka JakośC- 
I I 
-1109 Papiernia żukowska ka. Papirńw (Paperńw Papiermiihle Os: przyn. do 
C) Zukowy 
Papowce Qb.Popówce 
1110 (Papowo) ka. (PWP!!OWlJo C.) Miejscowość nłe- 
znana 
Paradyz ob. Robacznik 
Parcela Antoniewa ob
 
AntolIiewo 
Parcele Miszka ob. 
Miszek 
1111 Parcele świecińskie pu. Parcele Griinthal Os
 przyn. do 
Swiecina 
1112 Parchowo ka. - ParxlJowlJo Parchau Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Chośnickiego 
obw. leśno 
1113 Parchowski młyn ka. ParxlJovski rnlin Parchauermiihle Os. przyn. do 
(dawniej W on- Parchowa 
siernitsche Miihle. tA 
B.) ł 
1114 wej. Parisergarten Os. przyno do { 
Osowej 
Parowa . lubieszyńska 
ob. Parowy lub. 
1115 Parowa męcikalska ch oj. Pwrova (Parova C.) Parowa Os. przyno do 
(Parowy) . Męcikału 
1116 Parowy lubieszyńskie koś. Pwrova (Parova C. Parowo Os. przyn. 	
			

/Pomorze_015_14_085_0001.djvu

			.
 - 


Nrl 


Nazwa polska 


Jakość  Powiat ! N
 
wa po
ors
 1 Nazwa niemiecka l' 


Parzkowo ob. Pars z- 
kowo 
1120 Parzy n (Parzyno) choj. PwTrn (Parano R.) Parczyn 


1121 Parzynko 


Parzyno ob. Parzyn 
Paszennica ob. Pażccca 
1122 Patoka (Patoki) 


Patoki bórckie ob. 
Patoka 
1123 Patoki sierakowskie 


Patuła ob. Potuły 
Patuły ob. Potuły 


tA 


1123a 


1124 Pażccca (Paszennica) 


l 
-I 


1125 (*Pądzienica) 


1126 Pelk (Pelki) 


Pelki ob. Pelk 
1127 Peplin (Peplino) 
-. I 
eplino ob. Peplin 
1128 i PCCpowo 
1129 (PCCpówko) 


1130 Pcctkowice 


1131 Piaski oksywskie 


1132 Piaski skrzeszewskie 


1133 Piaśnica, leśnictwo 


*' 


choj. Pwfi"nk'lo 


Miihle Parschin 


Os. i leśnićtwo 
przyn. do Przy- 
muszewa 
Os. przyn. do 
Windorpia 


ka. 


Patoka (Paloki C.) Patocka (1839 r. Pat- Qs. przyn. do 
toky, dawniej Bórcza 
Potoka B.) 


ka. 


PalOki 


Patocki 


Os. przyn. do Sie- 
rakowic 


Os. pol. przy CZCC- 
stkowie 
Os. przyn. do Stę- 
żyny szlach. 
Młyn (przepadły) 
w parafji wie- 
lewskiej 
Os. przyn. do- 
Trzebunia 


ka. (Paulinenhof Gen.) 


ka. Paząca (Pasenńica Paszenitz 
C. R.) 
choj. (Pąndzienica B.) 


koś. ,Pelk (Pe/ki C., 
Pelki R.) 


choj. 


weJ. 


Pehlken 


Pepli"n (Peplano R.) Peplin 


Pąlk'lovice(Pątk'loj- Pentkowitz (dawniej Obw. dom. i leśni- 
ce C. R.) Picctkowicze B.) ctwo, przyn. do 
niego 
Os. przyn. do 
Oksywi 
Os. przyn. do Skrze- 
szewa żuk. 
Forsthaus Piasnitz Leśnictwo, przyn. 
do Wejherow- 
skiego obw. leśno 


ka. 
ka. 


Pąp'1OW'lo 
(Pąp'lówk'lo C.) 


Pempau 


pu. 


P wSki, 
pwski 
Pwski 


l)oksavske Auf dem Sand e 


ka. 


pu. 


Pwsńica 


Piaski 


"' 


Gm. wiejska 


Obw. dem. 
Miejscowość nie- 
znana 


77.
		

/Pomorze_015_14_086_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska 
I 
y 1134 Piaśnica mała 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka  x' 1135 Piaśnica ńad morzem 


1136 Piaśnica wielka 


1137 Piątkowo 


Piecek ob. Piecki 
'- 1138 Piecewa 


1139 Piechowice 
1140 Piecki (Piecek) 
Pieczeszyce ob.' Pie- 
czyska 
1141 Pieczyska (Pieczysko, 
Pieczeszyce) 
Pieczysko ob. Pieczy- I 
ska 

 1142 Piekiełko 


x.. 1143 Piekło (Glinowy rów) 


1144 
1145 


Pieleszewo 
Pierszczewko, Pier- 
szczewo małe (Pi er- 
szewo m.) 
Pierszczewo (Piersze- 
wo wielkie) 
Pierszczewo małe ob. 
Pierszczewko 
Pierszewo małe ob. 
Pierszczewko 
Pierszewo wielkie ob. 
Pierszewo 
1147 Pierwoszyno pu. 
Pierwoszyńskie pustki:' 
ob. Kreft 


1146 


, 


Piesakowie ob. Piesa- 
kowskł 


78 


pu. 


dawno 
IfCb. 
pu. 


choj. 


wej. 


koś. 
choj. 


wej. 


we). 
ka. 


Mwlw P'wsńica, 
Mwlw Pwsńic 
Pwsńlca 


Velgw P'wsńica, 
Velgw' Pwsńic 
P'ątk!!ow!!o 


Klein Piasnitz 


Piaschnitz 


Gross Piasnitz 


(Piontkowo) 


Pecevw Piecewo (1820 r. 

 Piećowo, 1848 r. 
Pieczowo ) 
Pex!!ovice, P'ex!!ojce Piechowitz 
Pec
i (Peck R.) Pietzki 


ka. 


P'ecaska (P'ecaska Pieczisko 
R., Peci"sk!!o C., 
Pecdace C. R.) 


Pe
elk'1o 


ka. 


P'eklo (Glanovi" rów 
C.) . 
P'elesew!!o 
Perscevk!!o, Male 
Perscew'lo (Per- 
seW!!o mwle C.) 
Perscew!!o (Velge 
Persew!!o C,) 


ka. 


Perw!!osano 


Piekelke n 


Pieklo (1820 r. GIi- 
nowiro) 
Pelzau 
Klein Pierschewo 


Pierschewo 


Pierwoschin 


Jakość 


Os. przyn. do 00- 
matówka 
Os. przyn. dawniej 
do Białogory 
Os . przyn. do 00- 
matówka 
Os. przyn. do 
Wiela 


Os. przyn. do 
Bieszkowic 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do Laski 


Os. przyn. do Grzy- 
bna górnego 


Os. przyn. do Gnie- 
wowskiego obw. 
leśn. 
Os. przyn. do Kło- 
sowa 
Obw. dom 
Os. przyn. do Pier- 
szczewa 


l 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska
		

/Pomorze_015_14_087_0001.djvu

			. 


Nr. I Nazwa polska I Powiat- ! Nazwa pomorska .1 Nazwa niemiecka Jakość 
1148 (Piesakowski J *Piesa- weJ. (Pesak!!ovs
i" C.) (Piessakowski, 1820 Os. przyn. 1848 r. 
kowie) r. Piesakowie) do Kębłowa 
1149 Pikarnia (ł'Zdrojki) ka. Pi.karńw Pechbude (1750 r. Os. przyn. do 
" Zdroyki LS.) Ozierzązna 
1150 (Pikronowo) weJ. (PikronouJ'1o C.) (Pikronowa, 1820 r. Os. przyn. 1848 r. 
Pikronowo) do Kębłowa 
1151. (Pikrowski) weJ. (Pikrovs
i" C.) Miejscowość nie- 
znana. 
- I Piłka ob. Upiłka 
- Pińsk ob. Piński 
1152 Piński (Pińsk) weJ. Pińs
; (Pińsk R.) Pinsk (1820 r. Pyn- Os. przyn. do Biesz- 
cowo ) kowic 
Pisanki ob. Kaliska 
kartuskie 
1153 Place we). Place . Placy Os. przyn. do 
Kielna 
1154 choj. Piaskowo Os. przyn. do Pod- 
rąbionej 
1155 weJ. Plaieróda Platenrode Os. przyn. do 
i Kębłowa 
1156 (Płaczyce) ka. -(Placace C,) (Placziz) Os. przyn. 1839 r. 
1 do Czeczewa 
Pł
ski ob. Płęsy 
I 1157 Płęsno choj. Pląsno Plensno Os. przyn. do Cheł- 
mów wielkich 
1158 Pł
sy t *Płęski) koś. Pląse (Pląsa C. R.) Plense (dawniej Gm. wiejska 
. . I Plensky B.) 
Płocice ob. Płoczyce 
1159 Płoczyce (Płocice) . koś. Plocace(Plocace R.) Plotzitz Gm. wiejska i ob. 
leśny 
1160 (*Płoczyczno) ko
. (Pletzhiitte, 1820 r. Os. przyn. 1848 r. 
Ploczisno) do Będomina 
1161 Pobłocie wej. P'1obloce Poblotz Gm. wiejska 
Pociski ob.Drozdowo 
unieredzkie 
Poczerwino ob. Po- 
.czerznino 
r f 1162 Poczerznino, Poczerz- pu. P!!ocerńino, P!!ocer- Hohensee (do 1873 Obw. dom. 
wino, Poczerwino vino, P'1ocerv;no r. Podczarnin, 
(P!!ocarv;no C.) Podscharnin, Po- 
cziernino, Pozer- 
sino, Putscharnin 
nin B.) 
79
		

/Pomorze_015_14_088_0001.djvu

			4 


Nr. 


Nazwa polska 


I Powiat-I Nazwa- pomorsk--; Nazwa niemiecka I 


Poczerzwino ob. Po- 
czerznino 
Podgórze ob. Pod 
łebskimi górami 
1163 (*Podjaski młyn) 


Podjasy ob. Podjazy 
1164 Podjazy (Podjasy) 


1165 Podlesie małe, Pod leś 
mały 
1166 Podlesie nowe, Pod- 
leś nowy 
1167 Podlesie wielkie, Pod- 
leś wielki 


-"- 


1168 


1169 
\ 1170 
1171 


Podleś mały, nowy 
i wielki ob. Pod- 
lesie m. n. i w. 
Pod łebskimi górami 
(Podgórze Ko.) 
Podostrowite ob. 
Świętek 
Podrąbiona 
Po gorze 
. 
(Pojeziórka) 


1172 Pokrzywno 


1173 Polaszek 


ka. 


Jakość 


(Miihle) 


I 
Os. przyn. 1839 r. 
do Podjaz 


ka. P'1odiaze (P!!odiaza Podjass (dawniej I Gm. wiejska 
R.; P'łodi asa A C.) Podjezdo B) 
koś. Male P'1odle
e, Klein Podless Obw. dom, 
Mali" P!!odles 
koś. Nove P'łodlese, No- Neu Podless Gm. wiejska 
vi. plJodles 
koś. Velge P!!odlese, Vel- Poldersee (do 1905 Gm. wiejska 
gi" P!!odles r. Gross Podle ss 
B) 


choj. 
pu. 
ka. 


choj. 


choj. 


Polianka ob. Poliańska 
1174 Poliańska (Polianka) ka. 


1175 Poluczyno(Połęczyno) ka. 1176 Połchowo pu. 
'\ 1177 Połchowska cegielnia pu. 


X 1178 Połchowska cegielnia pu. 


1179 Połchowski młyn 


80' 


pu. 


P!!od lebs
imi' g!!ó- Unterbergen 
rami" 


Os. przyn. do Sta- 
rzyńskiego dworu 


PodrQ60nw 
pIJ og!!ore 
(P'łoiezórka C.) 


P!!okTi"vno 


P'1olwsk 


Eibenrode Obw. dom. 
Pogorsch Gm. wiejska 
(Pojeszorka, 1839 r. Os. przyn. 18-ł8 r. 
Pojezorko) do Kistowa 
Pokrzywno -Os. przyn. do Męci- 
kału 
Polaczek Os. przyn. do Przy- 
muszewa 


Os. przyn. do Mo- 
juszewskiej huty 
Gm. wiejska 


P!!olajańska (p!!o- Polianska 
laiQnka C.) 
P'1ole.cano (P!!olq- Pollenschin 
cano C R.) 
Pwlx!!ow'1o Polchau 
Pwlx!!ovskw cegelńw Ziegelei 


Gm. wiejska 
Os. przyn: do Poł- 
I chowa 
I 
Os. przyn. do Poł- 
chówko 


Pwlx!!ovskw cegelńw Ziegelei 


pu. Pwlx!!ovs
i" mtin 


Miihle 


"- 
Os. przyn. do Poł- 
chówka
		

/Pomorze_015_14_089_0001.djvu

			\..- 


Nr. -I - Nazwa polska 
)\1180 Połchówko 


! Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


"l1181 Połczyn.o 
Połęczyno ob. Polu- 
czyno 
1182 Połęgrybowy 


I 
I 


1183 Pomieczyno 
1184 Pomieczyno królew- 
skie (P. mirochow- 
skie) 
Pomieczyno miero- 
chowskie ob. Pomie- 
czyno królewskie 
1185 Pomieczyńska huta 
1186 Popiagóra(Papiagóra) 


11
7 Popielewo 


1188 Popówce (Papowce) 


1188a Popówka (; 


1189 Porąb 


1190 Poręb:y(Myga, *Mygi) 


1191 Porzecze borkowskie 
(*Porzeki) 
1192 (*Porzecze tępskie) 


1193 Porzecze Uuczewskie 


Porzeki ob.' Porzecze 
borkowskie 
1194 Potęgowo, Potęgow- 
skie pustki 
Potęgowskie pustki 
ob. Potęgowo 


1195 


6 


pu. 


pu. 


ka. 


ka. 
ka. 


ka. 
choj. 


dawno 
czł. 
ka. 


choj. 


pu. 


weJ. 


we). 


we). 


Pwlx'lówk'1o 


Pwlcano 


P'lolągrab!!ova 


Buchenrode (do 
1874 r. Polchow- 
ken, Polchau, 
Polchowo B,) 
Polzin (dawniej Pal- 
czyno, Pelczyno 
B.) 


P!!omecano Pomietschin 
Królevske Pflomeca- Koniglich Pomiet- 
no schin (1822 r. Po- 
mieczyno Miera- 
choski MP.) 


P!!omeCi'ńskw hela 
p!!opwg!!óra (Pwpw 
. g!!óra 
.) 
P!!opelew!!o 


p!!op!!óvce (PWpIlO- 
vce R) 
p!!op!!ówka 


Po!orąb 


ka. 


P!!orece 


plJorece 


Jakość 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 
dom. 


ob. 


Os. przyn. do Gra- 
bowa 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do Po- 
mieczyna 


Pomietschinerhiitte Gm. wiejska 
Popiagorra Os. przyn. do 
Karsina 


Popielewo 


Mielkenhof 


ka. PlJoląg!!ow!!O, Po!olą- Pottengowo 
g!!OVske pflrislki 


P!!orąba (Maga C.) Porembl (1848 r. 
I Miggi, 1820 r. 
Muggi) 
Porsecz (dawniej 
Porzeki B.) 
(Porzecz, 1820 r. 
Porzecze) 
Paretz 


ka. (Potsdam) 


Os: przyn. do 
Zychc 
Os. przyn. do Cze- 
czewa 
Os. nad jeziorem 
Brzeźno 
Os. przyn. do Żar- 
nowca, gm. w. 
Os. przyn. do Sie- 
rakowic 


Os. przyn. do Borku 


Os. przyn. 1848 r. 
T ępcza . 
Os. przyn. do Tłu- 
czewa 


Os. przyn. do Kamie- 
nickiego młyna 


Os. poło 1848 r. w 
parafji Gorc;czyń- 
ski ej 


81
		

/Pomorze_015_14_090_0001.djvu

			ł 


- N
-- N
--;
I
k
--TP
a;INazwa pomorska I Nazwa 
1196 1 Potuły (Patuła, Patuły) ka. P;!ollila (Pallila C., I I Patull 
Palli/;, R.) 
1197 Prądzeński młyn dawno PrQ
eński" mli'n I Miihle 
czł. 


!- 


Prądzeński młyn ob. 
Borowy młyn 
1198 Prądzona 


1199 Prądzonka, leś
ictwo 


1200 Prądzonka, wieś 


X 1200a Prądzonka przewoska 


1201 Prątki 


1202 Prokowo 
1203 Prokowskie chrósty, 
Prok?wskie pustki 
Prokowskie pustki ob. 
Prokowskie chrósty 
1204 
1205 
1206 Prys nowo bólszewskie 
, 
1207 Prysnowo worzelskie 


1208 przedkowo (Przodko- 
wo R.) 
Przedostrowite ob. 
Świętek 
1209 Przenica  1210 


Przerębelska huta 
(Przerębska huta, 
*Englerowa huta) 
Przerębska huta ob. 
Przerębelska huta 


82 . 


niemiecka 


Jakość . 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do f>rą- 
dzonka 


- , 


. 


dawno I PrQ
onw 
c zł. 


Prondzonna 


Gm. wiejska 


dawno 
czł. 


dawno 
czł. 
dawno 
byt. 
ka. 


ka. 
ka. 


PrQ
ónka 


Offenberg (do 189i 
r. Prondzonka B.) 


Leśnictwo, przyn. 
do Kiedrowic 
obw. dom. 
Gm. wiejska 


PrQ
ónka 


Prondzonka 


PrQ1 ónka 


Prondzonka 


Os. przyn. dawniej 
do Przewóza 
Os. przyn. do Pro- 
kowa 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do Świa.. 
nowskiego obw. 
leśno 


PrQlki  


Prok\!oWflO Prockau 
PrOk!!OVSRe · xrósla, Prockauer Ge- 
Prok'1oós
e p!!lislki, strauch 


dhwn. (Pronza B.) . Os. przyn. dawniej 
c zł. do Borowego 
młyn a 
ka. (Pryczka B.) Miejscowość, pol. 
dawniej przy 
Parchowi e 
pu. Prasnow'1o Prissnau Os. przyn. do Wej- 
herowskiego 
obw. leśno 
we]. Prasnow'1o Prissnau Os. przyn. do 
Worla 
ka. Pre dk'l o w'l o Seefeld Gm. wiejska 


ka. 


Pieńka 


Os. przyn. do Ki- 
stowa 
Os. przyn. do Ló- 
reńca obw. dom. 


koś. 


Prerąbelskw he'ta, 
l)ula (Pierąbskw 
heta C. R.) 


Englershiitte (da- 
wniej Przerębska 
huta, Huta Engle- 
rowa B.)
		

/Pomorze_015_14_091_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


! Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka ,I 


1211 Przetoczyno (Przy to- 
czyno) 


1212 Przewóz, Przywóz 


Przodkowo ob. Przed- 
kowo 
1213 (Przybycz) 


1214 Przybycz żarnowski 
(*P!zybysz) 
Przybysz ob. Przy- 
bycz żarnowski 
1215 Przy jaźni a (*Przyjaźń) 


Przyjaźń ob. Przy ja- 
źnia 
1216 Przylesie 


I; 


Przymusowo ob. Przy- 
muszewo 
1217 Przymuszewo (Przy- 
musowo) 


1218 Przyrowie (Przyrowy) 


Przyrowy ob. Przy- 
rowie 
1219 Przystawek 


1220 Przytarnia 


Przytoczyno ob. Prze- 
toczyno 
Przywóz ob. Przewóz 
1221 Psale (Psalmy) . wej. 


1222 Psalmo weJ. 
Psalmy ob. Psale 


1223 


6* 


weJ. 


choj. 


choj. 


Pretocano (Prato- 
cano C.) 


ka. 


Pr;'W!!óz, Prew!! óz, 
Prew'1óz 


I 
ka. ! (Prabac C.) 


pu. Prabac 


ka. Pra!.azńw 


ka. 


Pretoschin (dawniej 
Przetocin, Prze- 
tocznowo B.) 
Lindenhof (do 1874 
r, Przewoz, Przy- 
woz B) - 


Pribitz (1775 r. 
Przybysz) 


Gm. wiejska 


Obw. dom. 


Miejscowość nie- 
znana 
Os. przyn. do Żar- 
nowca obw. dom. 


Rheinfeld (1750 r. Obw. dom. 
Przyiaznia, Przy- 
iazn LS.) 


Pii"lese (Pialese R) (Przylessie) 


ka. 


Pram'-!usew!!o (Pra- 
m!!usow'1o R, 
Zvangsbruch C.) 
Pr;'rove (Prarove R., 
Prarova C) 


pu. 


Pri"stwwk, Prastwwk 
. 


Pratarńw 


Zwangshof 


Os. przyn. do Mo- 
juszewskiej huty 


O bw. leśny i os., 
przyn. do Leśna 


'Thalheim (do 1876 Os. przyn. do Ka- 
r. Przerowie B.) mienicy szlach. 


Wildau (do 1876 r. 
Przytarnia B.) 


Os. przyn. do Su- 
chego dworu 
Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Podrąbionej 


Pswle (Psaima C) Psale (dawniej Psia- Os. prz-yn. do Ka- 
.leJ Spalle B.) mienia 
Psa/milo Psalm o (dawniej Os, przyn. do Ka- 
Psialmo B.) mienia 


ka. 


(Pstakko B.) 


Os. przyn. dawniej 
do Załęża 


83
		

/Pomorze_015_14_092_0001.djvu

			Nr: I 


Nazwa polska 


! Powiat ! Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


1224 Puc 
1225 Puck, Pucko 
1226 Puck mścis7ewski 


1227 Pucka huta (Dąbrowa, 
Dąbrowo, * Dąbró- 
wka) 
Pucko ob. Puck 
1228 
} \ " ł..tV fl\j
 


.. 


Purgaćzka ob. Gwiż- 
dżawka 
Pusta ob. Pusty 
1229 (Pustki) 


1230 Pustki nad jeziorem 


1231 Pustki nad Reków- 
. kiem 
Pustki somońskie ob. 
Somonino małe 
1232 (Pustkowice) ka. 


Jakość 
Obw. do
. 
Miasto 
Os. przyn. do Mści- 
szewic 
P!!uckw hela (DQ- Putzhiitte (1848 r. Os. przyn. do Do- 
brova C., DQbro- Dombrowka) brogoszcza 
w\lo R.) 


koś p'luc 


pu. P!!uck, P!!uck'1o 
ka. P!!uck 


koś. 


we). 


dawno 
cd.. 
ka. 


1233 (Pustkowie chwa- we]. 
szczyńskie) 
1234 Pustkowie cisowskie we). 


Pustkowie11owe podle 
Cyry ob. Rudnik 
Pustkowie zdunow- 
skie ob. Ogonki 
Pustkowie Żywickie- 
go ob. Świętek 
1235 Pusty (Pusta) ka. 


1236 Puzdrowo ka. 
. 
1237 (*Puzdrowski młyn) ka. 


A 1238 (Pypowo Ko.) pu. 
1239 k.. 


Radłowo ob. Wysokie 
Redłowo 


84 


Putz 
Pui::z;ig 


Pulvermacher' sche 
Schneidemiihle 


Os. przyn. do 
Nańca 


Miejscowość nie- 
znana 
p!!risl
i nad jezorem Abbau Kiedrau am Os. przyn. do Kie- 
See drowi c ob, :łom. 
p!!risl
i Am Rekausee Os. przyn do 
nad Rek'1ówkem Chmielna 


ka. 


(p!!risl
i C.) 


(P!!uslk!!ovice C) 


(ChvasCi"ńs/
e p'1r1sl- Poggenpfuh] 
k!!ove C.) 
P!!rislk!!ove Pustkowie 


P!!usla (p'luslw R.) Pusta 


P!!uzdrow!!o 


Maliiefell 


Puzdrowo 
Miihle 


Amalienfelde 
(Radaunen- oder 
Briiekenhaus . 


Miejscowość nie- 
znana 
Os. przyn. do 
Osowej 
Os. przyn. do 
Cisowej 


Os. przyn .do Nie- 
sułowic 
Gm. wiejska 
Os. przyn. 1839 r. 
do Puzdrowa 
Obw. dom. 
Os. przyn. 1839 r. 
do Wyczechowa 


. 


.........
		

/Pomorze_015_14_093_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Radochowo ob. Redy- 
s:zewo 


1240 


- Radoszewo ob. Redy- 
szewo 
Radowki ob. Radow- 
s-kie 
1241 Radowskie (Redow- 
skie, Radowki R.) 
1242 Raduń, Reduń (Re- 
dunia) 


1243 (Raj dargolewski) 
Raj gorski ob. Ro.. 
bacznica 
1243a Raj staniszewsi 


1244 (Rakarnia kartuska) 


choj. 


weJ. 


I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


. 


koś. 


RwdovSke (Redo- 
vs
e R.) 
Radr1ń, Redr1ń 
(Redr1ńw R., Ra- 
dr1ń C.) 
(Rwj C.) 


wej. 


ka. 


Rwj 


ka 


(Rakarńw C) · 


Rakarnia świecińska 
ob. Golica świećiń- 
ska 
1245 Rakarz choj. Rakwi 


1246 
_
 1247 
1248 
1249 
1250 


Rakownica ob. Reko- 
wnica. 
Rakowo ob. Rekowo 
Ramleje 
Rąb bojański (Róda) 
Rąb załęski 
Rąty (Ronty) 
Reda 
Redłowo ob. Kack 
mały 
Redłowo ob. Wysokie 
Redłowo 
Redoszewo ob. Redy- 
szewo 
Redowskie ob. Ra- 
dowskie 
Redunia ob. Raduń 
Reduń ob. Raduń 


I _ 


ka. 
wej. 
ka. 
ka. 
wej. 


, 


Ramleje 
RQb (Róda C. R,) 
RQb 
Rąta (Ronla C.) 
Reda 


. 


Jakość 


(Radoczka, Redatz- Os przyn. dawniej 
ke, Rodatzke B.) do Cisewia 


Radowken 


Raduhn (dawniej 
Redinia, Radonia 
B.) 
Paradies 


(Abdeckerei) 


Ramley 
Bliicherode 
Romb 
Ronti 
Rheda 


Os. przyn. do Gra- 
bówca 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do Borku 


Os. przyn. do Sta- 
niszewa wsi 
Os. przyn. 1848 r. 
do Kartuz 


.Os. przyn. do Huty 
I brodzkiej 


Gm. wiejska . 
Os. przyn. do Bojana 
Os. przyn. do Załęża 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska 


-. 


/ . 


85 .
		

/Pomorze_015_14_094_0001.djvu

			Nr. I Nazwa Polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I I I 
1251 Redyszewo, (Redo- pu. Redc;sew'1o ( Redo- Reddischau (da- Obw. dom. 
szewo, *Radoszewo, sew'1o R.) wniej Radoszewo, 
*Radochowo) RadoclIowo B.) 
\ 1252 Rega (Ryga) ka. Rega (Raga R.) (Riga, 1848 r. Rega) Os. przyn. do Żero- 
mina 
K 1253 Regulowo (Rogalewo, we). Reg'lulow'1o (Rogw- Rogulewo Os. prz]n. do Łężyc 
Rogulewo R.) lewrio C.) 
1254 Rekownica (.Rako- . koś. I Rek'lovńica Recknitz (dawniej Gm. wiejska 
wnica) Rekownitza, Ra- 
kownicza, Ręko- 
wnicza B.) 
1255 Rekowo (*Rakowo) koś Rek'1ow'1o Rekau (dawniej Ra- Obw. dom. i leśni- 
kowo B.) .ctwo, przyn. do 
Wejherowskiego 
obw..leśn. 
Rekowo ciechocińskie ,; 
ob. Mleczarnia re- 
kowska 
1256 Rekowo słężyckie ka. Rek'1ow'1o Os. pol. między St.ę- 
,. życą i Gol\Jbiem 
1257 Rekowska karczma pu. Rek'1ovskw karcma Krug Rekau Os. przyn. do Re- 
kowa 
1258 Reskowo ka. Resk'1oW'1o Roskau Gm. wiejska 
1259 (Resz ki) ka. (Reski C.) Miejscowość nie- 
znana 
1260 Reszki (*Nowa wieś) weJ. ReSki Reschke (177nr.No- Gm. wiejska 
wa Wieś, 1727 r. 
Neuendorff Sch.) 
1261 (Reszkowo) ka. (Resk'1ow'1o C) Miejscowość nie- 
znana 
- 1262 (Reszwice R.) pu. Neu Reischwitz (do Os. przyn. do Ty- 
- 
1888 r. Reisch. łowa 
wiłz B.) 
1263 Rewa pu. Reva Rewa Gm. wiejska 
1264 Rębiechowo dawno Rą/jex!!ow'1o Ramkau , Gm. wieiska 
gd. 
\ 1265 Rębienica ka. Rą/jeńica, Rą/jeńca Remblnitza (1839 ;. Os. przyn. do 
i Fliess) T uchlina 
1266 (Rębienka) ka. (Rą6enka C) Miejsco\yość nie- 
# znana 
'j1267 Rębiska ka. Rą/jiska Rembisko Os. przyn. do. 
Warzna 
1268 (*Rębisko) weJ. (Riembisko) Os. przyn. 1848 r. 
do Szymałdu 
1269 Ręboszewo ka. Rąb'1osew'1o Remboschewo Gm. wiejska 
I . 86 


. ..
		

/Pomorze_015_14_095_0001.djvu

			Nr. --I 


Nazwa polska 


I Pow iat I Nazwa po 
 orskaT Nazw 
-n

i

ka-
I-----
-Ja-kość 


Robaczkowo ob. Ro- 
bakowo 
1269a Robaczkowo przy tar- 
skie 
Robaczkowo świeciń- 
skie ob. Robacz- 
kowski młyn 
1270 Robaczkowski młyn 
(Robakowski młyn, 
Robaszkowski 
młyn, Robaszek, 
*Robaczkowo) 


1271 Robacznica, Paradyz 
(Raj, *Robacznik) . 


I 


1272 Robakowo (*Robacz- 
kowo) 
12/3 Robakowo królewskie 
Robakowski młyn ob. 
Robaczkowski młyn 
Robaszek ob. Robacz- 
. kowski młyn 
Robaszkowski młyn 
ob. Robaczkowski 
młyn 
Rogalewo ob. Regu- 
lowo 
1274 Rogozi (Rogóźno R.) 
Rogóźno ob. Rogozi 
- , Rogulewo ob. Regu. 
lewo 
Rolbik ob. Rólbiek 
Ronty ob. Rąty 


1275 


1276 


1277 


Rosocha ob. Rosochy 
Rosochy, Rosocha 
Rotambarch ob. Ro- 
tłCbarch 
RotłCbarch (Rotam- 
barch, RótłCbark) 


1278 


choj. 


we). 


weJ. 


we). 


koś 


dawno 
c zł. 
ka. 


we). 


koś. 


Roback'loWflO 


pu. 


Roback'1oVski" mIr n 
(Robak'1ovski' 
mlin C., Robw- 
k!!oVski"mtin, Ro- 
bwsk'lovski" mlrn, 
Robwsk R.) 
Paradrz (Robacńi- 
ca C, Rw j R.) 


Robwk'low'1o 


KrólevSke Robw- 
k'1ow'1o 


Rogoza 


Rosoxa, Rosoxa 


Robatzkauermiihle 
(1820r. Robbacz- 
kau) 


Os przyn. do przy- 
tarni 


Os; przyn do 
Swiecina 


Paradies (1820 r. Os przyn. do Gory 
Robacznitz, 1848 
. r. Robacznik) 
Robbakau (dawniej Gm, wiejska 
. Robaczkowo B.) 
KoniglichRobbakau Os. pryn. do Ro- 
bakowa 


Rogasen 


Rosenberg 


(Rosental) 


Rossoch (1848 r. 
Al t Rossoch 


Rotąbarx (Rotam- Rottenberg 
barx R., Rótą- 
bark C.) 


I 


Os. przyn. do Li- 
niewa 


\ 


. Os. przyn. do Bo- 
rowego młyna 
Os przyn. do Sule- 
czyna 
Os. przyn. do Le. 
wina 


Gm. wiejska 


87 


\
		

/Pomorze_015_14_096_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat-\ Nazwa pomorska I Nazwa niemiećka 


1279 


Rowista ob. Rowisto 
Rowiste ob. Rowisto 
1280 Rowisto (Rowista R, 
Rowiste Koś.) 
Rozeft ob. Bliza tu- 
psiska 
1281 Rozgard 


wej. 


dawno ROVlsto 
czł. 


pu. Rozgwrd 


Rozyft ob. Bliża tu- 
palska 
Rożdżejewo ob. Bliża 
tupalska 
Róda ob. Rąb bojański 
1282 Rólbiek (Rolbik) choj. 


RólEek (RolEik 
C. R) 


Rótębark ob. Rotę-I 
barch 
1283 Rów (*Głuszyny) koś. RóuJ 


- 1284 Różny dąb wej. Róini" dąb 


Rucewo ob. Rzucewo 
1285 Rudnik (Dorawy, *Ka- 
źmierz, *Pustkowie 
nowe podle Cyry 
Koś. ) 
1286 Rudniowo 


1287 Rudziny brodzkie 


Rudziny dąbrowskie 
ob. Lukowo. 
1288 Rumia 


Rumia nowa ob. Ja- 
nowo 


1289 Rutki 


11290 Rutkowski hamer 


88 


dawno 
czł. 


Roth Miitzchen 


Rowista 


Seefeld (dawniej 
Rossgarten B.) 


Os. przyn. do Kacka 
małego 


Os. przyn. do Żychc 


Os. przyn. do Pucka 


Rolbick (dawniej Gm. wiejska 
Rurbik, Rulbik, 
Rohrbegk B.) 


Row (dawniej Głu- Os. przyn. do Płęs 
szyny B.) 
Roseneiche Os. przyn. do Bę- 
dargowa 


Rridńik (Dorava C.) Rudnik (do 1850 r. Os. przyn. do 
Dorawo, w 18 w. Lubani " 
Kaźmierz) 


ka. RridńouJ'1o 


choj. . Rii
ana (Re'
ana R.) Rudzini 


weJ. Rimw 


ka. . RrilRi 


Rahmel 


Ruthken (dawniej 
Rathken B.) 


ka. Rritk'1ovsRi" hąmer 


Os. przyn. do Sule- 
czy
a 
Os. przyn. do Huty 
brodzkiej 


Gm. wiejska ł obw. 
dom. 


Os. przyn. do 
Glińcza nowego 
Miejscowość nie- 
znana przy Rut- 
kach 


--
		

/Pomorze_015_14_097_0001.djvu

			I 
Nr. I 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat.\ Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
r 


\ 1291 
1292 


dawno 
· czł. 


pu. 


Rybacka huta ob. Fi- 
szrowa huta 
Rybaki ob. Wdzidze 
tucholskie 
1293 (Rybaki łapińskie) ka. (Rabwki c;:.) 


1294 Rybaki zycowskie koś. Rabwki 


Rychtowo ob. Sulmino 
1295 (Rychtowo niestę- 
powskie) 
Ryga ob. Rega 
1296 (Rzeczka, *Rzeka) 


ka. 


ka. 


Rzeczna k
rczma ob. 
Trątkownica 
Rzeka ob. Rzeczka 
1297 (Rzemiętówka) pu. 


1298 Rzepecki weJ. 


1299 (Rzepica) ka 


1300 Rzepiska 


1301 Rzucewo (Rucewo R.) 
- Salakowo ob. Zała- 
kowo 


1302 


.- 


Sapała ob. Sopała 
1303 Sarnia góra ... 


1304 Sarnowa, Sarnowo, 
Sarnówiec 


(Rixlow'1o C.) 


(rr ecka C.) 


Rutzenwalde 


(Rwe delino B.) 


(Fischerei) 


Ribaken 


(Richtowo) 


-. Os. przyn. do 
Osusznicy 
Miejscowośćzłączo- 
na obecnie z Pol- 
chowem i Mrze- 
żynem 


Os przyn. 1839 r. 
do tapina 
Os. pr'żyn. do Zyco- 
wej huty 


Os. przyn. do Nie- 
stępowa 


Fliesshof (1839 r. Os. przyn. do Cho- 
Fliess, Rzeka) śnickiego obw. 
leśno 


(RYemąlówka C. R. (Rzemintovłke, da- Os. przyn. 1848 r. 
wniej Rozinien- do Połchówka 
towken B.) 
Repezke 


R- epecki 


(R-epica C) 


ka. R- episka 


pu. R- ucew'1o 


pu. 


weJ. 


ka. 


Sarńw gl,!óra 


Os. przyn. do 
T ępćza 
Miejscowość nie- 
znana 


Riebenhof (dawniej Os. przyn. do Nie- 
Riibenhof B.) sułowic 
Rubau Obw. dom. 


(Sandkrug B.) 


Rehberg 


Os. przyn. do 
Obłuża 


Os. przyn. do Ko- 
leczkowa 
Os. przyn. do Grzy- 
bna górnego 


Sarnovw,Sarnow'1o, Sarnowo (dawniej 
Swrnow'1o, Sar- Czarnowa B,) 
nóvc 


89
		

/Pomorze_015_14_098_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


! Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


1304a Sarnowicz koś. 
Sarnowo grzybieńskie 
ob. Sarnowa 
Sarnowo podleskie ob. 
Sarnowy 
1305 .Sarnowy (Sarnowo) koś. 


X 1306 


1307 


1308 


1309 


1310 


1311 


1311a 


Sarnówiec ob. Sar- 
nowa 
Sarnówki ob. Sarnów- 
ko brodn. i żuk. 
Sarnó
ko brodnickie 
(Sarnówki, Czar- 
nówko) 
Sarnówko żukowskie, 
Sarnówkowa (Sar- 
nówki) 
Sarnówkowa ob. Sar- 
nówko żukowskie 
Są toczno 


Schodno ob. Schódno 
1312 Schódno (SchodnoR.)  \ 1313 
1314 


13'5 


1316 


1317 


1318 


90 


Sarnovic 


Sarnova (SarnowIlo Sarnowen 
C. R.) 


Jakość 
Os. przyn. do Śluzy 


\- 


Os, przyn. do Pod- 
lesia wielkiego 


ka. Sarnówkflo (Sarnów- Sarnowken (1820 r. Os. przyn. do 
ki C. R., Larnów- Czarnowken) Brodnicy 
k'lo C.) 


ka. 


Sarnówk!!o, Sar- Sarnowken 
nówk'1ovw (Sar- 
nówki R.) 


dawno SQtocno 
c zł. 
dawno 
czł. 
wej. 


we). 


koś. 


koś. Sxflódno 


ka. 


choj. 
\ 
pu. 


we.i. 


ka. 


pu. 


Sontoczno 


Scharfenstein 


, Schlossbergrestau- 
rant 
Schlossziegelei 


(Schneefelde Gem.) 


Schodno 


Schwarzen burg 


Seehof 


(Seehof B.) 


Seehof 


Seehof 


(Seehof, Dobrasee) 


Os. przyn. do 
Zukowy 


Os. przyn. do 
Zapcenia 
Os: przyn. do 
Łąkiego 
Os. przyn.doZamku 
wejherowskiego 
Os. przyn.doZamku 
wejherowskiego 
Os. pol. przy Sar- 
nowach 


Os. przyn. do Ka- 
lisza 
Os. przyn. do Kło- 
sówka 
Os. przyn. do 
Borska 
Os. przyn. dawniej 
do Karlikowa 
Os. przyn.ł do Nie- · 
poczłowic 
Os. przyn. do 
Sławków 
. 
Os. pol. 1848 r. 
w parafji zarnow- 
sklej
		

/Pomorze_015_14_099_0001.djvu

			Nr. 


Jakość 


Nazwa polska . -I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


1319 


1320 wej. 


1- 


.. 


1321 Sępowo we]. 


1322 Sempowskie we). 


J 


1323 Sibieńczyce albo Sy- pu. 
bieńczyce (Sobień- 
czyce, *Sobańczyce, 
*Szubienica) 
Sianowo ob. Świanowo 
Sianowska huta ob. 
Świanowska huta 
Siańska huta ob. Swia- 
nowska huta 
1324 Siconki koś 


Sicowa huta ob. Zy- 
cowa huta 
1325 Sidło 


1326 


1327 Sielczno -(Sylczno) 


1328 Sierakowice (Srako- 
wice [żartobl.]).' 


1329 Sierakowska huta 


Sikorska huta ob. No- 
wa huta sikorska 
1330 .Sikorzyno 


1331 Sikorzyno kępińskie 


......... 


we). 


SąplJOWlJo 
 


SąplJovs
e 


Seelau (-Mielke's 
Bruch 


Os. przyn. do 
Zielenia 


(Selzina Sch., Sel- Os. przyn. 1773 r. 
czina B.) do Bólszewa 
Sempow lOS. przyn. do Bar- 
łomina 
Os. przyn. do Bar- 
łomina 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Sempowskie 


SaEeńcace (Sobeń- Sobiensitz (dawniej 
cace C. R.) Sobienczyce, So- 
banczyce, Szo- 
bienica B.) 


Si'COllki 


ka. 


Si"dlo 


pu. 


ka. 


Selćno (Sricno R) 


ka. 


Sarakt10jce (Sera- 
k!!ovice R, Sra- 
k!!ojce C.) 


ka. 


Sarak!!ovskw hela 
(Serak!!ovskw 
hela R) 


ka. 


Sak!!orano (Srk!!o- 
. rano C.) 
Sak!!oJ-ano 


pu. 


(Siedelkrug) 


(Siehinsbruch) 


# 


Schiilzen (da wniej 
Sielczno, Szyli. 
- liczna, Sliczna B.) 
Sierakowitz (da- 
wniej Stragwitz 
B.) 


Sierakowitzerhiitte 


Sykorschin (dawniej 
Sikorzina B.) 
Vaterhorst (do 1884 
r. Czykorayn B.) 


. 


Os. pol. między Ja- 
strzębiem i Ro- 
wem 


Os: przyn. do 
Zukowy 
Os. przyn. 1848 r. 
do Mostów 
Gm. wIejska 


Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
niej i leśnictwo, 
przyn. do Miro- 
chowskiego obw. 
leśno 
Os. przyn. do Sie- 
rakowic 


Obw. dom. 


Leśnictwo, przyn. 
do Darżlubskie- 
go nadleśnictwa 


91
		

/Pomorze_015_14_100_0001.djvu

			Jakość 


1332 


Nr. I 


Nazwa polska 


I Po
i
t \ Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


1334 Sitna góra 


1335 Sitno 


1336 


1336a Skoczkowo, Fifakowo 
Skorzewinko ob. Fin- 
growa huta 
1337 Sltorzewo 
1338 Skorzewska cegielnia 


1339 Skorzewski 
łyn 


1341 


1340 Skoszewo 


1342 (Skrzeszewko) 


1343 Skrzeszewo sierakow- 
skie 
1344 Skrzeszewo żukowskie 
1345 Skrzydłowo 
1346 Skrzydłowski młyn 


1347 Skrzydłówko 
1348 (Skrzypkowo) 


134 9 Skwi
rawy 
1350 Sławki (Sławkowo) 
Sławkowo ob. Sławki 
1351 Sławo szynko', Sławo- 
szyno małe 
1352 Sławoszyno 
Sławoszyno małe ob. 
Sławoszynko 

 1353 Sławutowo' 
Sławutowo małe ob: 
Sławutówko 


t,." 


92 


weJ. 


ka. 


ka. 


choj. 


ka. 


choj. 
ka. 


ka. 
.. koś. 
koś. 


Si"lnw g!!óra 


Satno (Srtn
 R.) 


ka, 
ka. 


Sk'1ock':!oW'1o, F' ifa- 
k'1oW'1o 
I . 
Skflorew'1 o 
Sk'1orevskw cegelńw 


Silberhiilte 


Sittnagorra 


Zittno- 


(Skiendorf B.) 


Eufrosinenhof 


Skorschewo 
Ziegelei 


Os. przyn. do Po- 
błocia 
Os. przyn. do Po- 
mieczyńskiej huty 
Os. .przyn. do 
Ozierzązna 
Os. przyn. dawniej 
do Windorpia 
Os. przyn. do 
Mściszewie 


, 
\ 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do Sko- 
rzewa 


Sk'lorevski" mlrn . Skorschewomiihle Os. przyn. 
o Sko- 
rzewa 
Gm. wiejska 


ka. 


Sk'1osew'1o (Sk'1ore- Skoszewo 
w'1o C.) 


ka. 


(Skresevk'1o C.) 


ka. 


Skresew'1o 


Skresew'1o 
Sk rrdlo w!! o 
Skrrdlovskr mli"n 


koś. 
ka. 


Skrrdló wk '1 o 
(5.krapk'1Ow'1o C.) 


koś. 
ka. 


SkVirava 
Slwwki 


pu. 


Slaw'1osi"nk'1o, Mwle 
Slaw'1osano 
Slaw'1osano 


pu. 


pu. 


Slaw'1utow'1o 


(Skrzeka B.) 


Schrodersfelde 


Krissau 
Ober SchriecUau 
Miihle 


Nieder Schriedlau 


Os. przyn. dawniej 
Chośnicy 
Miejscowość nie- 
znana 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 
Gm
 wiejska 
Os. przyn. do Sk_rzy- 
dłówka 
Obw. dom. 
Miejscowość nie- 
znana 


Squirawen Gm. wiejska 
Schlawkau (dawniej Gm. wiejska 
Sleuko, Sławko- 
wo, Szalowko B ) 
Klein Slawoschin 


Slawoschin 


Gross Schlatau 


Os. przyn. do Sła- 
woszyna 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska
		

/Pomorze_015_14_101_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Po
iat ! Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I . 
1354 Sławutowski młyn pu. SlauJflulorJsRi" mlrn . Miihle Schlatau Os. przyn. do Sła- 
wutowa 
, 1355 Sławutowskie leśni- pu. SlauJ!!utovskw fer- F orsthaus Schla- Os. przyn. do Sła- 
ctwo slerajw tau wutówka 
\ 1356 Sławutówko, Sławu- pu. SlauJflulóuJk!!o, Klein Schlatau Obw. dom. 
towo małe Mwle Slaw!!ulo- 
uJflO 
1357 Słomionki koś. SlomónRi (Slomon- (Slomionken) Os. przyn. do Skrzy- 
Ri R.) dłowa - 
1358 Słone nowe (Słony koś. Nove Slone (Nove Neu Slonnen Os. przyn. do 
nowe) Slona C) Kalisza 
1359 Słone stare (Słony koś. Slare Sl
e (Stwre Alt Slonnen O
. przyn
 do 
stare) Słona' .) Kalisza 
1359a Słoniecznik koś. Slońecńik (" Klacksendorf") Os., przyn. do 
Dziemian 
Słony nowe i stare 
ob. Słone n. i si. 
1360 (Słowiska) weJ. (Sloviska C.) (Slowiska) Os. przyn. 1848 r. 
do Strzebielina 
1361 (Słupinko, Wrzycza) koś. (Słupinko, Wrzicza) Os. przyn. 1848 r. 
do Kalisza 
1362 Smażyno weJ. Smazano Smasin Obw. dom. . 
1363 SmC(gorzyno dawno Smąg'1orano Smengorschin Os. przyn. dawniej 
gd. do Kołpina (w. 
m Gdańsk) 
1364 Smętowo ka. SmąlouJ
o Smentau Os. przyn. do Rębo- 
szewa 
136j (*Smętówko) pu. (Schmentowken) Os. przyn. 1820 r. 
do Krokowy 
1366 ka. (Smintno) Os. or:zyn. 1820 r. 
do Zakowa 
1367 Smok owo (Smukowo, ka. Sm
ok!!ouJ'1o (Smflu- Smokowo (1820 r. Os- przyn. do Zgo- 
- .Szmukowo, Wy- k!!ouJ!!o R, S. mflu- Wirembi) rzałego 
ręby) kflOuJ!!O C., Varą- 
ba C. R.) 
1367a Smolak koś. Sm '10 lwk Os. przyn. do Pie- 
chowic 
1368 Smolino, Smolno pu. Sm'lolano, Sm'1olno Schmollin (dawniej Gm. wiejska 
(*Smolnowo) Smolnowo, Smol- 
Smolnictwo ob. Smol- no B.) 
nik 
1369 (Smolnik, Smolnictwo ka. (Smflolńik C.) (Theerofen) Os. przyn. do 
R.) Pikarni 
1370 Smolniki gowidlińskie ka. Sm!!olńiRi (Smolnik) Dawn. obw. dom. 
93 


-
		

/Pomorze_015_14_102_0001.djvu

			Jakość 


Nr. 


Nazwa polska 


! Powi
t \. Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I 


Smolniki przetoczyń- 
skie ob. Czarna 
dąbrowa 
Smolno ob. Smoli no 
Smolnowo ob. Smo- 
lino 
'f,.. 1371 Smołdzino 
X.1372 Smołdziny 


1373 Smólniki jadamowskie 


Smólniki przetoczyń. 
skie ob. Czarna 
. dąbrowa 
1374 Sobańcz (Sobącz R., 
Sobądz) 
Sebańczyce ob. Si- 
bieńczyce 
1375 (*Sobański) 
Sobącz ob. Sobańcz 
Sobądz ob. Sobańcz 
Sobieńczyce ob. Si. 
bieńczyce 
1376 Somino (Sumino) 
1377 
.. 
1378 
Somoninko ob. So- 
monino małe 
1379 Somonino 


1380 


Somonino górne, 
Górne pustki 
Somonino małe, Pu. 
stki somońskie, (So- 
moninko ) 
Somoniński młyn ob. 
Somoński młyn 


1381 


94 


ka. . 
dawno 
czł. 
koś. 


Smwl
ano 
Smwl
ana (Sm'1ol
 

ana C. R.) 
SmlJólńila . 


.. 


Smolsin 
Smoldzyn 


Theerofen (dawniej 
Smolniki B.) 


. 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do Li- 
pi
nicy 
Os. przyn. do Jada- 
mów gm. w. 


koś, ,SobQńc .(SobQi C.) I Sobonsch (dawniej Gm. wiejska 
Czaubantz, Szo- 
bancza B.) 


ka. (Sobansky B.) 


ka. Sornino (SLimino C. Summin 
R., Semino R.) 
koś. (ZQmerbarx R.) Sommerberg 


I 


weJ. (Sommergoth) 


ka. 


ka. 


ka. 


Som'lońino 


G!!órne Som'lońino. 
Gllórne p'lListk; 
Male Som'1ońino, 
P
Listki (SomlJo- 
ńi"nkllo R.) 


Semlin (dawniej So- 
mani no, Szamo- 
nino B.) 
(Ober Semlin) 


(Klein Semlin) 


Os. przyn. dawniej 
do Parchowa 


Gm. wiejs_ka 


Leśnictwo, przyn. 
do obw. leśno Bu- 
kowa góra 
Os. przyn. 1848 r. 
do Chwaszczyna 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do So- 
monina 


Os. przyn. do So- 
monina
		

/Pomorze_015_14_103_0001.djvu

			- - -- ------ - -- --- --- - .... -- 
 P
iat I N
z

 -p-o mors 
 Naz wa niemiecka 
Nr. I.. Nazwa polska Jakość 
1382 Somoński młyn (So- ka. Som'1oński" mli"n (50-1 Miihle Os. przyn. do So- 
moniński młyn) m!.'ońi"ński"młi"n R.) monina 
1383 Sopała (Sapała) pu. Sopała (Swpała C. Sapalla Os; przyn. do 
R.) Swiecina 
1384 koś. Sophienwalde Os. przyn. do 
Dziemian 
1385 Sopieszyno weJ. Sopesano 50ppieschin Gm. wIejska i os., 
, przyn do Zamku 
\ wejherowskiego 
1386 Sosnowa gór.a prze- weJ Sosnovw g!!óra Sossnowagorra Os. przyn. do Prze- 
toczyń:,;ka toczyna 
Sosnowa góra szar- 
locka ob. Sośniko- 
wa góra 
1387 Sosnowa karczma (R.) . dawne (Fichtenkrug) Os. przyn. do Smę- 
gd. gorzyna 
1388 (Sosnówko) ka. (Sosnówk!.'o C.) (Sosnowko) Os. przyn. 1848 r. 
-- do Kożyczkowa 
1389 Sośniak, Sośnik ka. Sosńwk, Sosńik Sosniak Os przyn. do Grzy- 
Sośnik ob Sośnlak bna górnego 
, 
1390 Sośnikowa góra (50- ka. SosńiklJovw g!.'óra (Tannenberg) Os. przyn. do 
snowa góra) (Sosnovw g'1óra R.) Szarłaty 
1391 Sowia góra dawno Sovw g!.'óra Os. przyn. do 
czł. Brzeźna szlach. 
1392 (Sowiak) weJ. (Sovwk C.) (Uhlenkrug) Os przyn. 1820 r. 
do Kolibek 
1393 (Sowia karczma) ka. (Soów karcma C.) (Uehlenkrug LS.) Os. przyn. 1750 r. 
do Niestępowa 
1394 wej. (Spahnkrug B.) Os. przyn. dawniej 
Srakowice ob. Siera- do Bólszewa 
kowice 
Srocze gniazdo ob. 
Jastarnia 
1395 Srocze góry ka. Sroce g'1óra EIsterberg Os. przyn. do Ka- 
Stajiszewo ob. Stani- mienIcy szlach. 
szewo 
Stajszewo ob. Stani
 
s
ewo 
1396 Stanisła wy ka. Slańislava Stanislawi Os. przyn. do 
Szarloty 
1397 Staniszewo leśnictwo ka. Stanischau Leśnictwo, przyn. 
do Mirochow- 
skiego obw.leśn. 
95
		

/Pomorze_015_14_104_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska . U! -Powiat I -Nazwa 
omorska I Nazwa niemi;cka I 


Jakość 


1398 Staniszewo wieś, Sta- 
jiszewo, Stajszewo 
(*Stawiszewo) 
1399 Staniszewo stare 


1400 (Stankowo) 


1401 Stara huta 

 1401a Stara huta bukolcka 


1402 


1403 


Stara huta klińsk'\ ob. 
Zielenja 
Stara huta sikorska 
(Stara huta siko- 
rzyńska) 
Stara huta sikorzyń- 
ska ob. Stara huta 
sikorska 
(Stara kuźnia) 


1404 Stara piła łężycka 
1405 (*Stara piła parchow- 
ska) 
1406 Stara piła przyjazień- 
ska 
1407 Stara piła zagorska 


1408 Stary młyn 


1409 


1410 


1411 


96 


Starkowa huta ob. 
Sztarkowa huta 


Starzno ob. Starzyno 
Starzyno, Starz no (Sta- 
rzyno wielkie) 
Starzy no małe ob. Sta- 
rzyński dwór 
Starzyno wielkie ob. 
Starzyno 
Starzyński dwór, Sta- 
rzyno małe 


ka. , 


. ka. 


-ka. 
dawn 
byt. 


we]. 


we]. 
ka. 


we]. 


we]. 


choj. 


Staisew'1o (Stańise- Stanischewo (da- Gm. wiejska 
W'1O C. R.) WOlej Stawisze- 
wo B.) 
Alt Stanischau 


ka. 


(StQnk'1ow'1o C.) 


(Stankowo) 


Stwrw heta, Stwre.ta Starrahuta 
Stwrw heta Althiitte 


ka. 


Starw he'ta (Stwrw Althiitte 
Si"k'1ofi"ńskw he.ta 
C.) 


(Stwrw k'1r.izńw C.) (Alte Schmiede) 


Stwrw pila 


ka. 


:Starw ,sila 


Stwrw pila 


Stwri" mli"n 


Starapilla 
(Starapilla) 


Altemiihle 


Altmiihl 


Altemiihle 


Leśnictwo, przyn. 
do Mirochow- 
skiegd'obw. leśno 
Os. przyn. 1848 r. 
do Kobusewa 
Gm. wiejska 
. Os. przyn. dawniej 
do Bukoltu - 


Os. przyn. do Si- 
korzyna 


'-- 


Os. przyn. 1848 r. 
do Barłomina 
Os. przyn. do Łężyc 
Os. przyn. 1820 r. 
do Parchowa 
Os. pnyn. do 
Przyjaźni 
Leśnictwo, przyn. 
do Chmieleń- 
skiego obw.leśn. 
Os. przyn. do Bę- 
dargowa 


(Starz) Os. przyn. 1868 r. 
do Chełmów 
wielkich 
Starno. (Starano C. Gross Starsin (da- Gm. wiejska 
R.. Velge Starano, wniej Starrin B.) 
V. Slarno R.) 


pu. 


pll. 


Stafi"ńshi dw'1ór, 
Mwle Starno (M. 
Starańo R.) 


t 


Klein Starsin (da. Obw. dom 
wniej Starsi n- 
scher Hof B.)  . 


....ł......
		

/Pomorze_015_14_105_0001.djvu

			Nr. I Nazwa polska r Powiat ! Nazwa pomorska 'f Nazwa niemiecka I - Jakość 
1412 Stawiska koś. Slaviska Stawisken Gm. wiejska 
Stawiszewo ob. Sta- 
niszewo 
1413 Stążki (*Stążkowo) ka. StQzRi Stonskowo Os. przyn. do 
Głusina 
Stążkowo ob. Stążki 
1414 ka. Steinsee Leśnictwo, przyn. 
do Mirochow- 
ski ego obw. leśno 
(1415 Stężyca królewska ka, Królevskw Stązaca. Koniglich Stend- Gm. wiejska 
(Stężyce królew- (KraolevsRe Stą- sitz (dawniej Stę
 
skie, *Stężyca zace C) życa wielka B.) 
wielka) 
1416 Stężyca szlachecka ka. Sw laxeckw Slązaca Adlig Stendsitz Gm. wiejska 
(Stężyce szlache- (SW laxecRe Sląza- 
ckie) ce C) 
Stężyce królewskie 
i szlacheckie ob: 
Stężyca król.' i 
sz1ach. 
1417 Stęzycka huta ka. Stązackw he'la Stendsitzerhiitte - Os. przyn. do Stę- 
zycy szlach. 
1418 (Stolino ) ka. (Slolano C.) Miejscowość nie- 
znana 
1419 wej. Stolzenberg Os. przyn. do Po- 
błocia 
Stofrowa huta ob. 
Sztofrowa huta 
.. 
Stoltmany ob. Sztolt- 
many 
ł\ 1420 Stony koś. Sló"a Os. przyn. do Ja- 
strzębia 
1421 Struga choj. Slrega Struga Os. przyn. do Mę- 
ci kału ' 
1422 Strysza buda ka. Strasw b!!uda Nieder Mirschau Os. przyn. do Miro- 
(do 1907r.Strissa- chowa 
buda B ) 
1423 Strysza góra ka. Slrasw g'1óra Strissagorra Os. przyn. do Mie- 
chucina 
f, (Slrasw he'ta C.) 
1424 (Strysza huta) ka. Miejscowość nie- 
znana 
,. 
1425 Strzebielino wej. Slre/jelano Strebielin G
. wiejska 
Strzebielińska huta 
ob. Wejcha 
7 97
		

/Pomorze_015_14_106_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa p
m-or
ka I Nazwa niemiecka I . 


1426 Strzeli no, Strżelno 
Strzelno ob. Strzelino 
1427 Strzepcz 
Strzc;pskie pustki ob. 
Głodnłca 
1427a Studzienki 


Stypórzec ob. Swor- 
negacie małe 
1428 Sucha (Suchy) 


Suchy ob. Sucha 
1429 Suchy dwór 
1430 Sulecki młyn 


, 


1431 Suleczyno (Suliczyno 
albo Sulęczyno) 
Sulęcice ob. Sulicice 
Sulęczyno ob. Sule- 
tzyno 
Sulice ob. Sulicice 
1432 Sulicice albo Sulęcice 
(*Sulice) 
1433 (.Sulicka karczma) 


1434 (Sulminko) 


1435 Sulmino, Culmino 
(*Rychtowo) 


1436 Swarzewo 
1437 Swornegacie'(Sworni- 
gacie, Szwarnyga- 
cie) 


1438 Swornegacie małe 
czyli no
e, Stypó- 
rzec 
Swornegacie nowe ob. 
Swornegacie małe 
Swornigacie ob. Swor- 
. negacie . 


98 


we). 


pu. 


SIrelano, Slielno Strellin Gm. w-iejska 


Slfepc Strepsch (dawniej Gm. wiejska 
Stribcze, Strziep- 
cza B.) - 


pu. 


Sli
ón
i 


Os. pol. między 
Smolinerp, Mre- 
żynem i Zelistrze- 
wem. 


ka. 
, 


Sixw (Se.xi" C. R.) Friedrichsthal (da- Gm. wiejska 
wniej Suchy B.) 


pu. 
ka. 


Sixi" dWIJór 
Se.lec
i" mli"n 


Oembogorsch 
Miihle 


ka. 


Silecano (Srilecano Sullenschin (dawniej 
C., Silacano R,) Szolierżyno. B.) 
\ 


Sulitz (dawniej Su- -Obw. dom. 
I licice, Sulice B.) 
- (Sullitzerkrug) 


pu. 


Silacace 


pu. 


dawno (Srilri1i"nk rJ o C.) 
gd. 
, 
dawn., Cilri1ino (Sri[,ńino 
gd. C. R.) 


pu. 
choj. 


choj. 


Svwrew!!o. 
Sw!!ornegace 
(Sw!!orńigace R., 
S
 vwrni"gace 
S
 vwrnagace C) 
Male Sw!!ornegacc,' Neu 
. Nove Sw!!orne- 
gace, . Slap'1órc 


( Conradienhof) 


. 


Richthof (do 1908r. 
Sulmin, dawniej' 
Rychtow, Rech- 
towo al. Sulmink, 
Solemga B.) 
Schwarzau 
Schwornigatz 


Obw. dom. 
Os. przyn. (1839 r.) 
do Suleczyna 
Gm. wiejska - 


Os. przyn. 1820 r. 
do Sulicic 
Os. przyn. 1848 r. 
do Sulmina 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 
Gm. wiejska 


Schwornigatz Os. przyn. do 
Swornłgać 


.
		

/Pomorze_015_14_107_0001.djvu

			1439 


1440 


X 1441 


1442 


1443 


1444 


144S 


'1' 


1446 


· 1447 


1448 


Nr. 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I 


Sybieńczyce ob. Si- 
bieńczyce 
Sychowa (Świchowo) 
Sylczno ob. Sielczno 
Szablewo 


Szarlota, Szarloty 
(S
arłata załęska) 
Szarloty ob. Szarlota 
Szarłata kościerska, 
Osuszno 
Szarłata załęska ob. 
Szarlota 
Szary dwór 


Szatarpf 
Szczuka ob. Szczu- 
kowo. 
Szczukowo (Szczuka) 
, 
Szemalska huta ob. 
Szymałdzka huta 
Szemałd ob. Szymałd 
Szembarch ob. Szen- 
barch 
Szenbarch (Szenbark, 
Szembarch) 


. 
Szenbark ob. Szen- 
barch 
Szenejda 
Szenflis, król. i szlach. 
ob. Szumles król. 
i szlach. 
Szenof 


1449 Szeperja (Owczarnia, 
Owczarka) 


1450 Szeperja częstkowska 


1451 Szeperja grzybieńska 


7. 


koś. 


koś. 


koś. 


koś. 


koś. 


dawno 
gd. 


weJ. 


wej. 


Si"x'lova (SVix'loW'lo Schwichow 
C R.) 


S
 ablew'lo 


ka, 


S
 ariota, S
 arlota 
(S. arlata C.)" 


Jakość 


Os. przyn. do Ro- 
bakowa 


Os. przyn. do Pie- 
chowic 
Charlotten (1753 r. Gm. wiejska 
Szarlonte---ndał 
MP.) 


S
 arIata, l)osf1sno Charlottenthal 


pu. 


S.ari" dW'lór 


S. atarpa 


ka. 


Os. przyn. do Ko- 
ścierzyna 


Neuhof Os. przyn. do Zar- 
nowca, gm. w. 
Schatarpi (dawniej Gm. wiejska '.- 
Sarapati B.) 


S
 ce'klJow'!o (S. te'ka Szukowo. (1820 
R.) Sucha) 


ka. 


, 


r. Os. przyn. do Stę- 
życy szlach. 


S
 enbarx (S. en bark Schonberg (da- Gm. wiejska 
C., S
 embarx R.) wniej Szembark, 
Monszowo B.) 


S
enejda 


S' eno} 


Sch5nheide 


Schonhof 


S. eperajw (l)ovcar- Schiiferei 
ńw, l)ovcwrka R.) 


Cąstk'lovskw sepe- Schiiferei 
rajw 
S. eperajw 


ka. 


, 
Gm. wiejska 


. Os. przyn.doSzum- 
lesa szlach. 
Obw. dom. i leśnic- 
two, przyn. da- 
wniej do Oliw- 
skiego obw. leśno 
Os. przyn. do 
Częstkowa 
j Ose przyn. do 
Grzybna 


. 99
		

/Pomorze_015_14_108_0001.djvu

			. 


Nr. I 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa pomorska 
 Nazwa niemiecka 


1452 (*Szeperja lezienkow- 
ska) 
1453 Szeperja małkowska 


1454 (*Szeperja otomińska) 


1455 (*Szeperja pępowska) 


,.1456 Szeperja pobłocka 
(Owczarnia) 
1457 Szeperja tucho';ska 


1458 Szeroka miedza 


1459 Szklana (Szklana huta) 


1460 


14
\ l 


1462 


Szklana huta ob. Gla- 
zyca 
Szklana huta ob. 
Szklana 
Szklana hula bory- 
stowska, Szklańska 
huta 
Szklana huta brodni- 
cka (Brodnicka 
huta) ... - 
Szklana huta gieł- 
dańska 


1-163 Szklana huta'kępińska 


dawno 
gd. 
ka. S
 eperajw 


weJ. 


we). 


choj. 


we], 


Szklana huta konar- 
ska ob. Zielona huta 
1464 (*Szklana huta lewiń- we]. 
ska). 
Szklana huta lipuska- 
ob. Fabryka lipuska 
Szklana huta zycow- 
skaob. Zycowa huta 
Szklańska huta ob. 
Szklana huta bory- 
stowska 
1465 Szludron 


100 


. 


ka. 


ka. 


ka. 


S
 eperajw (l)bvcar- 
ńw R.) 
S
 eperajw 


S
 arokw me,?a 


ka, 


Sklanw, S klanw 
(Sklanw hela R,) 


ka. 


Sklanw he'la, S
 klań- 
skw he'la 


Jakość 


(Szyperia Lezien- . Os. przyn. 1750 r. 
kowska LS.) do Lezienka 
Schaferei Os. przyn do Mal- 
kowa. 


(Szyperia Ottomin- 
s
a LS.) 
(Szyperia Pęmpow-- 
ska LS.) 
Schaferei 


(Schaferei) 


Sklana 


Sklanwhela(S
kIQn- Glashiitte 
nw hela, Brodńi- 
ckw he.'a C.) 
S
 klanw hela 


ka. 


Sklanw he'la 


koś. S
 lildrón 


Os. przyn. 1750 r. 
do Otomina 
Os. przyn. 1750 r. 

o Pęp'owa 
Os. przyn. do Po- 
błoci a 
Os. przyn. dawniej 
do T uchomia 
Os. przyn. do Strze- 
bielina 
Gm. wiejska 


.Il 


Os. przyn. do 
Szklanej 


Os. przyn. do 
Brodnicy 


Elisenbruch (do Os. przyn. do Giel- 
1873 r. Okren- dana 
glik B.) 
(Glashiitte) 


(Glashiitte) 


Schludron 


Os. przyn. do 
Kępina 


Os. przyn. 1848 r. 
. do Lewina 


Os. przyn. do Lóreń- 
ca, gm. w. 


,
		

/Pomorze_015_14_109_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa pomorska I. Nazwa niemiecka 


Szmelc ob. Szmelta 
zagorska 
1466 Szmelta zagorska 
(Szmelc) 
Szmuko
o ob. Smo- 
kowo 
1467 Sznurki 


1468 Szopa 
1469 (Szopa brodnicka) 
I
 - 1470 Szopy be(dargowskie 


1471 (Szopy dargolewskie) 


1472 Szpon 
1473 Szramnica 


1474 Sztarkowa huta (Star- 
kowa huta) 


1475 Sztejnbarch (Kamien- 
na góra, Sztejnbark) 
Sztejnbark ob. Sztejn- 
barch 
1476 Sztofrowa huta (Sto. 
fcowa huta) 
S
tolpman ob. Sztolt- 
Olany 
1477 Sztoltmany (Stolt- 
Olany, *Sztolpman, 
*Sztoltmańskie 
nowe) 
Szoltmańskie nowe 
ob. SzoltOlany 
1478 Sztrekwałd 
Sztuda ob. Sztyda 
1479 Szturowo 
1\.1479a Sztyda albo Sztuda 
1480 (Sztyporzec) 


Szubienica ob Sibień- 
czyce 


wej" 


weJ. 


wej. 


koś. 
ka. 


wej. 


koś. 


dawno 
czł. 


we], 


koś. 
ka. 


dawno 
c zł. 


s
 tarkflovw he'ta, 
S
 tarke'la (Star- 
kflOVW he'ta C. R.) 
S
tenbarx, S
tem- Steinberg (dawńiej Os. przyn. do Gdyni 
barx (S
tejnbark Steinbark, Gdin- 
C., Kameńnw gensche Berge B.) 
g'lóra C. R.) 
S
 tofrovw he'ta (Slof- Stoffershiitte 
roVw heta R.) 


S' melta (S
 melc C,) 


ka. 


S' nerRi (S
 nurRi C. 
R.) 
S
 opa 
(S
 opa C.) 


ka. 
ka. 


S
 opa 


(S
 opa C.) 


S
pón 
S
 ramńica 


ka. 


S
 tollmana (Slolt- 
mana C. R.) 


S
 trekwald 


S
 Wrow'lo 
Stada 


(S
tapflorc R.) 


Schmelz (dawniej 
Schmeltazagór- 
ska B., 1773 r. 
SOlel ta Sagorska) 
Schnurken 


Schoppa 
(Schoppa) 

dft& 
Schoppe ' 


(Schoppi) . 


Spohn, 
SchraOlnitz 


Starkhiitte 


Os. przyn. do 
'Zagorza 


Os. przyn. do 
Przewoża 
Gm. wiejska 
Os. przyn. 1848 r. 
do Brodnicy 
Os. przyn. do Be(- 
dargowa 
Os. przyn. 1848 r. 
do Dargolewa 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do Ka- 
mienicy szlach. 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


,. 


Stoltmann (dawniej Os. przyn. do 
Stolpmann, Nowe Lubani 
Stoltmanskie B., 
w 18 w. Sztolp- 
man Koś.) 


Strichwalde 


(Styports, dawniej 
Czibur B., 1683 r. 
Pustkowie Szty- 
purz, 1828 r. Stie- 
porcz Koś.) 


. 


Os. . przyn. do Je- 
leńskiej huty 
Os. 'przyn. do Płęs 
. Os. prżyn. do Swia- 
nowskiej huty 
Os. przyn. do obw. 
dom. Hohen- 
kaOlp 


101
		

/Pomorze_015_14_110_0001.djvu

			Nr. \' Nazwa polska , Powiat I Nazwa pomorska ! Nazwa niemiecka Jakość 
Li81 Szumles królewski koś. KrólevsRi" S" umles Koniglich Schon- Gm. wiejska 
(Sz..enflis królewski) (KroI. S" enflis fliess (dawniej 
C. R.) Szumies, Szum- 
liesza B.) 
1482 Szumles szlachecki . koś. S"laxecRi" S. umles Adelig Schonfliess Gm. wiejska 
(Szenflis szlachecki) (S lax. S" cnfli"s - 
Szwarnygacie ob. C. R.) 
Swornegacie 
1483 Szwedzki ostrów koś. S. vedsRi" uostrów Schwetzki.Ostrow Os. przyn. do 
(S" veds
i" 'l0strów Kalisza 
R.) 
1483a Szyciejewo choj. S acejew'1o Os. przyn. do Wiela 
1484 Szydlice kołpińskie ka. S" adlace CZ€iŚĆ Kołpina 
1485 Szydlice kościerskie .. koś. S" adlace . Schidlitz CZ€iŚĆ Kościerzyny 
1486 Szydlice podjaskie ka. S" adlace CZ€iŚĆ Podjaz 
1487 Szydlice suleckie ka. S" adlace CZ€iŚĆ Suleczyna 
1487a Szydlice 
ielewskie choj. S" adlace CZC(Ść Wiela 
1488 Szymałd (Szemałd, k S" amwld (S" emwld Schonwalde (da- Gm. wiejska 
SzemudaKo., *Szyn- W R.) wniej Szynwałdt 
wal d) B.) 
1489 Szymałdzka huta. (Sze- we). S. amalskw heta Schonwalderhiitte Os. przyn. do Szy- 
malska huta, Sze- (S" emalskw heta (dawniej Huta małdu 
. mudzka huta Ko., R) Szynwałdzka B.) 
*Szynwałdzka huta) 
/l 1489a Szymałdzka piła Ko
 we]. Schneidemiihle Os. przyn. do 001- 
mierza małego 
1489b (*Szymanowo) ka. (Szymanowo Gen.) Os. poł. przy W €i- 
siorach 
1490 Szynkowana nowa we]. N oVw S" ąk'1ovąnw Neu Schankowanna Os. przyn. do 001- 
mierza małego 
1491 Szynkowana, stara we]. Stwrw S" ąk'1ovąnw Alt Schankowanna Os. przyn. do Doł- 
Szynwałdob. Szymald mierza małego 
Szynwałdzka huta ob. 
Szymałdzka huta 
Ścibórz ob. Kiezrowa 
huta 
1492 (SIakowo ) ka. (Slak'!ow'!o C.) Miejscowość nie- 
Śledzi ewa huta ob. znana 
Śledziowa huta 
1493 Śledziowa huta (Śle- koś. Sle
ovw he.ta (Sle- Heringshiitte Os. przyn. do 
dziewa huta) ievw he'ta R.) Rekownłcy 
1494 Siu za koś. SlrJzw (S.lrJzaC. R.) Schlusa Gm. wiejska 
1945 Śluza kiedrowska dawno S.lrJza, SlrJza Siu sa Os. przyn. do Kie- 
czł. drowic obw. dom. 
102 


.
		

/Pomorze_015_14_111_0001.djvu

			I Powi
t j Na=?wa pomorska I Naz
a- nie
iecka-I 


Nr. Nazwa polska 
I . , 
1496 Smiechowa, Smie- 
chowo 
Śmiechowo ob. Śmie- 
chowa 
1497 (*Śmiechowski młyn) 


1498 Śnice 


Spierwa ob. Śpierwia 
1499 Śpierwia, Śpierwa 


1500 Świanowo leśnictwo 


1501 Świanowo, wieś (Sia. 
nowo) 


1502 Swianowskahuta(Sia- 
nowska huta) Siań- 
ska huta) 


1503 Świanowski obwód 
leśny 
Śwlchowo ob. Sy- 
chowa 
1504 Świecino 
1505 Świętek, Przed ostro- 
wjte- (Podostrowite, 
*Swiętki, *Pustko- 
wie Zywickiego, 
*Dalekie) 
1506 Świętojańska karczma 
1507 Świni rów bojański 


1508 Świni rów warzeński 


T abacznik ob. Kę- 
błowski młyn 
Tabaczny młyn ob. 
Kębłowski młyn 


1509 
1510 Tasz 


. 


choj. 


pu. 
dawno 
czł. 


we). 
wej. 


pu. 
weJ. 


wej. Smexflova, .Smex'1o- Schmechau 
WflO 


weJ.- (Schmechau Mlihle) 


ka. Sńice (Sńice R.) (Snice, 1839 r. 
Snitza) 


ka. 


Sperva (Spirvw R.) Spirwia (dawniej 
Sperva Spiurwa, Spior- 
wia B.) 
Schwanau (do 1865 
r. Sian<
woJ Swla. 
nowo B.) 
SiQnow'1o (SaiQno- Sianowo (dawniej 
W'1o C. R.) . Swianowo J Otte- 
now B.) 
Sianovskw heta I Sianowerhlitte 
"(SaiQnovskw hela (Schwanauer- 
R.,- SajQńskwhela hlitłe) 
C) 


SjQnOlV!!O 


ka. 


ka. 


ka. 


Schwanau Forst- 
gutsberzirk 


Jakość 


Obw. dom. 


Os. przyn. 1820 r. 
do Smiechowy 
Os. przyn. do Stę- 
życy szlach. 


Leśnictwo, przyn. 
do Cierznicy 
- obw. leśny 
Leśnictwo, przyn. 
do Swianowskie- 
go obw. ieśn. 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Obw. leśny 


Svecano Schwetzin Gm. wiejska 
Svąlk, Pred'loslrete U nter OstrowiU (da- Os. przyn. do 
(Pod'lostrovile R) wniej Schwen.tki Ostrowitego 
B., pustkowie Zy- 
wiekiego, Dale- 
kie Koś.) 
Svątoiańskw karcma Johanniskrug 
Svi"ńi. róW 


ka. 


Svi"ńi" rów 


(Szwinie Row Gen.) 


Ta! 


T annenburg 
T asch 


Os. przyn. do Gdyni 
Os. przyn. do 
Bojana 
Os. przyn. do 
Warzna 


Os. przyn. do Pucka 
Os. przyn. do 
Osowej 


103
		

/Pomorze_015_14_112_0001.djvu

			1511 


Nr. I 


Nazwa polska TPowiat-1 Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


1512 (Teklewo R.) 


1513 Tępcz 


1514 Tępski młyn 


1515 


1516 


1517 


1518 


1519 Tłuczewo 


1520 (*T okarska cegielnia) 


1521 Tokarskie pnie 
IS22 Tokary 
X1523 (Tokary nowe) 
1524 

 I..C 'Qt\u 


1525 (Trawice R.) 


1526 (*Trawice małe) 


pu. 


ka. 


wej. 


we). 


koś. 


ka. 


we). 


dawno 
gd. 
wej. 


ka. 


ka. 
ka. 
ka. 


we). 


koś. 


koś. 


1527 Trawiec 
T rąbkowice ob. T rąt- 
kownica 
1528 Trątkownica (Trąbko- ka. 
wice, Rzeczna 
karczma) 


pu. 


Trzebunia ob. Trzebuń 
1529 Trzebuń (Trzebunia) koś. 


104 


Tąp c 


T ąPSk i" mli"n 


(T eichkathe) 


Hedille (do 1874 r. 
Tempcz, Tępcze, 
Tempcza B.) 


Wassermiihle 


(Theer-Ofen) 


(Thonberg) 


(Timowitz) 


(Tiroge B.) 


Tlucew!!o(Tliicew!!o KIutschau 
C. R.) 


(Ziegelei) 


T okarSke pńe 
Tok ara T ockar 
(Nove Tokara R) (Neu Tockary) 
T orfbruch Smasin 


Travc 


" 


Trawitz 


(Klein Trawitz) 


Jakość 


Os. przyn. 1820 r. 
do Leśniewa 
Os. przyn. do Pier- 
szczewa 
Obw. dom. i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Luzińskiego obw. 
leśno 
Os. przyn. do 
T ępcza 
Miejscowość, pol. 
1820 r. w parafji 
lipuskiej 
Os. przyn. 1848 r. 
do Szarloty 
Os. przyn. 1848 r. 
do Strzebielina . 
Os. przyn. dawniej 
. do Lezienka 
Gm. wiejska 


Os. przyn. 1848 r. 
do T okar 
Os. przyn. do T ok ar 
Obw. dom. 
Os. przyn. do T okar 
Os. przyn. do Sma- 
iyna 
Os. przyn. do Tusz- 
kowskiej huty 
Os. przyn. 1820 r. 
do Trawic 
Os przyn. do Pucka 


Fliessenkrug (1848 Os. przyn. do Wy- 
r. Tronkowitz czechowa 
Fliesskrug
 Untre- 
Krug, 1820 r. 
Tromkowitz) 
Treb'1uń (Treb!!iińw Trzebuhn (dawniej Gm. wiejska 
R.) Trzebon, Tizie- 
bon, Trembonia 
B.) 


TrQik!!ovńica (TrQb- 
k!!ovice, RW ecnw 
karcma C.) 


. o 


1 
............
		

/Pomorze_015_14_113_0001.djvu

			Powiat 1_ Nazwa pomorska 
choj. Tiemecno (Tiama- 
sno C) 


Nr. Nazwa polska 
1530 I Trzemeczno (Trzeme- 
szno R., T rzymy- 
szno C.) 
Trzemeszno ob. Trze- 
meczno 
1531 Trzy graczki 


1532 Trzy młyny 


T rzymyszno ob. T rz
- 
meczno 


1533 Trzy nórty 


1534 (Trzy pola) 


1535 Trzy rzeki kłosowskie 


1536- 


Trzy rzeki załęskie 
T uchlinek ob. r u- 
chlinko 
T uchlinko, T uchlinek 
(Tuchlińska huta) 


1537 


1538 


T uchlino 
Tuchlińska huta ob. 
Tuchlinko 
T uchomie, T uchomie 
wielkie 


k.'1539 


T uchomie małe ob. 
T uchomko 
'ł.. 1540' T uchomie nowe 


Tuchomie wielkie ob. 
Tuchomie 
1541 Tuchomko, Tuchomie 
małe 


Tuczno ob. Mechowo 
T ułowo ob. Tyłowo 
1542 Tupadła (Tupadły) 


pu. 


Tra gracRi 


pu 


Tra mtina 


dawno . Tra nórla 
gd 
ka. (Tra pt1o/a C.) 


ka. 


Tra reki 


ka. 


Tra iela 


Nazwa niemiecka 


....... 


Oreigrenzen 


Oreieck 


Oreifliess 


OreHliess 


Jakość 


Os. przyn. do Gieł- 
dana 


Os. przyn do Sta- 
rzyna 
Nazwa młynów li- 
sewskiego, wa- 
rzewskiego i poł- 
chowskiego 


Os. przyn. do 
Klókowa 


Miejscowość nie- 
znana 
Os. przyn. do 
Kłosowa 
Os. przyn. do Załęża 


Te'xli"nk'1o, Te'x/ink Neu Tuchlin (1848 Os.' przyn do 
(Texli"ńskw hifla r. ri uchlinerhiitte) Tuchlina 
C.) I 
Te'xlano Tuchlin Gm. wiejska 


ka. 


ka. 


Te.
'1óme, Tifx!'!ómo, Gross T uchom 
Velge Tifx!'!óme 
(T lix!,!ome C., 
Te'x!,!ome R.) 


ka. 


ka. 


Nove Tifx'1ome 


Neu Tuchom 


-Tifxómk'1o, Male Klein Tuchom 
Te'x!'!óme (T li- 
x'1ómk'1o C., Te'- 
x!'!omk!!o R.) 


ka. 


p.. 


Te'padla (Te'padła Tupadel 
C. R.) 


O l 
 do 


Os. przyn. 
chomka 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 


105
		

/Pomorze_015_14_114_0001.djvu

			Nr. j 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka 


Tupadły ob. Tupadła 
1543 (*Turowo) koś. 


1544 T urówiec choj. 


Turzonka ob. Tu- 
rzonko 
1545 Turzonko (Turzonka) 


1546 Tuszkowska huta 


1547 Tus:lkowy 


1548 Tyłowo (Tułowo R.) 


1549 Ucisk, Ucisko 
Ucisko ob. Ucisk 
. 13
t.::: 1550 5


 


1551 


1552 (Uklejka) 


1553 (*Uklejnica) 


1554 


1555 *Unieredz (Zielony 
dwór) 


1556 Upiłka, Piłka 


1557 Ustarbowo 


1558 Ustarbowski młyn 


1559 Ustka 


1560 


106 


koś. 


koś. 


koś. 


wej. 


weJ. 


ka. 


ka. 


ka. 


dawno 
czl. 
wej. 


weJ. 


ka. 


ka. 


(Turowo)  
Tfiróvec (Tfiróvc - Turowitz 
C. R.) 


Tfirónk'1o (Tfironka 
C. R.) 
Tfiskflovskw hilla 
(Te.sk'lovskw he'la 
C. R.) 
T risko'lva, Te'sk
ova 


pu. 


Talow'lo 


ka. 


{Jucask, {Jucaskflo 


({Jukleika C.) 
. 


ka. 


T urschonken 


Griinthal (dawniej 
Tuschkauerhiitte 
B.) 
Tuschkau (dawniej 
Staskowo B.) 
Tillau (dawniej T u- 
lowa B.) 
U zisko 


(Uhlenkrug) 


(UhIenkrug) 


(Ukleinica) . 


(Unterforsterei) 


(Ze[oni"dw'lórC. R) Griinhof (dolno- 
niem. Unjered) 


{Jupi"lka, Pi"lka 


{Juslarhflow'lo 


Upiłka 


Ustarbau (dawniej 
Ustorbowa B.) 


{Juslarhflovsni' mli'n Ustarbauer Miihle 


{J fistka 


(Ustka) 


(Uzhzy Młyn LS.) 


Jakość 


Os. przyn. 1820 r. 
do Jadamów 
Os. przyn. do 
M
cikału 


Os. przyn. do 
Kalisza 
Obw. leśny 


Gm. wiejska 


Obw. dom. 


Os. przyn. do Grzy- 
bna górnego 


Os. przyn. dawniej 
do Kolibek 
Os. przyn. 1820 r. 
do T 
pcza 
Miejscowość nie- . 
znana 


Os. przyn. 1848 r. 
do Kożyczkowa 
. Os. przyn. 1839 r. 
do St
życy 
Ob. leśny i leśni- 
ctwo, przyn. do 
mego 
Os. przyn. do Boro- 
wego młyna 
Gm. wiejska i os., 
przyn. do Zamku 
wejhelowskiego 
Os. przyn. do 
Ustarbowa 
Os. przyn. do 
Suleczyna 
1750 r. "Mol. Pem- 
povianum et alte- 
rum mol. Rein- 
feld" .
		

/Pomorze_015_14_115_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska 
I 
1561 ka. 
1561a kos. 
1562 ka. 
1563 dawno 
c zł.. 
1564 pu. 
.1565 (W ałaszko wo) ka. (Valaskflow!!o C) 
X 15'b
0- 
1566 pu. 
1567 Warblinia (*Warblino) pu. Varblańw 


Nazwa niemiecka 


Jakość 


Warblino ob. Warbli- 
nia 
1568 Warsin (Warszyno) 
1569 (Warszawa R.) 


Warszyno ob. Warsin 
1570 Warzenko (*Warzno 
małe) 


choj. 
ka. 


ka. 


15/ l Warzeńska huta ka. 
1572 Warzewo (*Warzy- pu. 
szewo) 
157
 Warzewski młyn pu. 
1574 Warzkowo (*Kniewo) wej. 
1575 (*Warzkowski młyn) weJ. 
1576 Warzno (*Warzno ka. 
wielkie) 
Warzno małe ob. 
Wal zenko 
Warzno wielkie ob. 
Warzno I 


........ 


Miejscowość, pol. 
dawniej przy 
Parchowi e 
(V ogergesang Gen) Os pol. przy Ka- 
liska ch 
Os. przyn. do 
Gowidlina 
Os. przyn. do Żychc 


(Vitele B.) 


V orwerk 


V orwerk 


(Walderb B.) 


(Wangelino B.) 


., 


W erblin (dawniej 
Warblino J Wier- 
blino B) 


Varsi"n (V arSano R.) Warszyn 
Warschau 


Varenkflo, V wren- Warschenko (da- 
kIlO wniej Warzno mi. 
nor B.) 
Warschnauerhiitte 


Os. przyn. do 
Warzewa 
W arschkau (dawniej Gm. wiejska 
Neuwerder, Knie- 
wo B.) 
(Warschkauer 
Miihle) 
V wrno(VarnoC. R.) Warschnau (dawniej 
Warzno major B.) 


Vareńskw he'la, 
V wreńskw hiila 


.Varzew!!o 


Varzevski" ml;'n 


VaikflowflO 


(Warsau, dawniej 
Warzyszewo B.) 
(Warsauer Miihle) 


"' 


Miejscowość, pol. 
dawniej na pół- 
wyspie helskiej 
Miejscowość nie- 
znana 
Miejscowość, poł. 
dawniej w staro- 
stwie puckiem 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do Laski 
I ' OS. przyn. do 
Małkowa 


Obw. dom. 


Os. przyn. do 
Warzna 
Dawniej obw. dom. 


Os. przyn. 1848 r. 
do Warzkowa 
Gm. wiejska 


107
		

/Pomorze_015_14_116_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska 


I Po
iat'T N
zwa pomorska f Nazwa niemiecka I 


Jakość 


Warzyszewo ob. Wa- 
rzewo 
1577 Wączos. 


Wąglice ob. W ęgliko- 
wice 
Wąglikowice ob. W ę- 
glikowice 
W ąsiorska huta ob. . 
W ęsierska huta 
W ąsiory ob. W ęsiory 
1578 Wątpie (Wętwic) 
1;79 Wdzidze kiszewskie 


1580 W dzidze tucholskie, 
Rybaki 
1581 Wedliny (Widlino) 


1582 


1583 Wejcha (Strzebieliń- 
ska huta Ko.) 
1584 Wejherowo, Nowe 
miasto 
1585 (Wejherowska piła 
Ko.) 
1586 Wejherowski obwód 
leśny 


Wełk ob. Wylk 


1587 


1588 W ęglewczyska 

1589 Węglikowice, Wągli- 
kowice, Węglice 


1590 Węgliszyno 


1591 Węsierska huta, Wę- 
sierskie pustki (W ą- 
siorska huta) 


108 


choj. VQcos 


koś. 
koś. 


choj. 


. 


weJ 


wej. 


wej. 


. 
w:J' 


koś. 


ka. 


ka. 


V Qipe (V ątVe C. R.) 
V}i"}e 


V}i"}e, RabwRi 


pu 


Vedlana (Vidiano) 
C. R.) 


pu. 


Vejxa 


VejrOW!ło, Nove 
masio 


pu. 


ka. 


V ąglevcaska ( V ą- 
glevcaska RJ 
Vąglik
ovice, Vą- 
glik!łóce, VQgli- 
k!łov;ce, VQglice 
( V ąglak!łov;ce R.) 
Vąglasano . 


V ąserska hela, V ą- 
sersRe P!łrisIR; 
(Vąsorska he'iq 
C.) 


Wonczos 


Wentfie 
Sanddorf (do 1874 
r. Wdzidze B.) 
Weitsee (dawniej 
W dzydze B.) 
Wedlin 


(Weierhoff, stara 
mapa) 
Schneidemiihle 


Neustadt (dawniej 
Weihersfrey B.) 
Schneidemiihle 


Neustadt, Forst- 
gutsbezirk (do 
1866 r. Forst 
Darslub B.) 
(Wernerode) 


(Wanglewczyska) 


F unkelkau 


Os. przyn. do 
Swornegać 


Obw. dom. 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Sła- - 
wutówka 
1655 r. zamek w 
Rzucewie 
Os. przyn. do Strze- 
bieli na 
Miasto 


Os: przyn. do 
Smiechowy 
Obw. leśny 


Os. przyn. 1848 r. 
do Łebnia 
Os. przyn. do 
Chmielna 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Os trzy c 
(Abbaue zu Wen- Os: przyn. do 
sioni, 1839 r. Węsiór 
Wenslorryhiitte) 


.....
		

/Pomorze_015_14_117_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa' pomorska Nazwa niemiecka I 


W ęsierskie pustki ob. 
W ęsierska huta 
1592 Węsiory (Wąsiory) 


W ętwie ob. W ątpie 
1593 Wiczlino 
1 ,94 Wicllino (Fidlino) 


Widlino sławutowskie 
ob. Wedliny 
1595 Widna góra 


. 


1596 Widnica 
1597 Widno laskowskie 
(*Laska nowa) 
1598 Widno przymuszew- 
skie 


1599 Widowo 


Wieclchowo ob. Wy- 
czechowo 
Wie
howo ob. Wy- 
czechowo 
1600 (Wielbłądowo) 


1601 Wiele 
1602 Wielewski młyn 
1603 Wielka rola 
1604 Wielka wieś 
1605 Wielki las dołmierski 


1606 Wielki las kębłowski 


1607 Wieprznica (*Biebrz- 
nica) 


1608 Wieprz nica szlachecka 


1608a Wieprznicki młyn 


"16G9 Wierzchocina 


ka. 


Jakość 


Vąsora (VQsora CJ Wensiorri (dawniei Gm. wiejska 
Wiąszoriey B.) 


wej. Viclano Vitzlin 
ka. . Vidlano (F'idlano Fidlin 
C.) 


ka.' Vidnw g!!óra 


ka. Vidńica 
choj. Vidno 


choj. . Vidno 


pu. 


ka. 


choj. 
choj, 
wej. 
pu. . . 
. we). 


we). 


koś. 


ka. 


koś. 


dawno 
czl. 


VrdowlJo 


(VelblQdowlJo C.) 


(Jakobskrug) 


Widno (dawniej 
Nowa Laska B.) 
Widno 


Widow 


Gm. wiejska 
Obw. dom. 


Os. przyn. do 
Podjaz 
Os. przyn. do Szopy 
Os. przyn do Laski 


. 


Os. i leśnictwo, 
przyn. do Przy- 
muszewa 
Os. przyn. do Ko- 
ślinek 


Miejscowość nie- 
znana 


Vele Wielle Gm. wiejska 
Velevs
r mlrn i WieHer Miihle Os. przyn. do Wiela 
Ve
gw rolw Wielkarolla Os. przyn. do Łężyc 
Velgw ves Grośsendorf Gm. wiejska 
Velgi". las Wielkilas. Os. przyn. do Doł- 
mierza wielkiego 
Velgr las Wielkilas Os. przyn. do 
 
Kębłowa 
Vepfńica Bebernitz (dawniej Gm. wiejska i os" 
Biebrznica B.) przyn. do Buko- 
wej góry 
Vepfńica Adlig Bebernitz Os. przyn. do 
Częstkowa 
Vepfńicki' mtin (Bebernitzer Miihle) Os. przyn. do 
Wieprznicy 
Vefxo'1canw (
er- Oberchotzen Os. przyn. do Bo- 
x!!ocana C., Vef- rowego młyna 
x!!ocana R.) 


, 


109
		

/Pomorze_015_14_118_0001.djvu

			--- 


Nr. 


Nazwa polska I Powiat! Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka ! 


Jakość 


1610 Wierzy ska (Wierzy- 
ska karczma, ot\Vie- 
rzyskowa) 
I 
A
¥D ::-1611 

 
14 


1612 Wieżyca Ko. 


1613 Wilanowo, Wilanowa 


. 


1614 Wilczy młyn 


X. 1614a 


1615 


1616 


,.1 617 
1618 


Wilk ob. Wylk 
){1619 Windorp 


1620 


Wirówno ob. Wyró- 
wno 
1621 Wisino 


Wispowo ob. Wy- 
spowo 
..1622 Witom ino 


1623 (*Władyslawowo) 


W olsk ob. Wojsk 


110 


koś. 


weJ. 


ka. 


ka. 


ka. 


dawno 
słup. 


ka. 


ka. 


ka. 
dawno 
czł. 


choj. 


weJ. 


ka. 


Veraskp (Veri"ska 
C., Veiaskw karc- 
ma R) 


, 


Wierschisken (da- Os. przyn. do Ko- 
wniej Wierzisken ścierzyny . 
. Krug, Wierzys- 
kowa B.) 


Wiesenthal 


Thurmberg 


Vilanow!!o, Vilano- Willanawo 
Wa 
Vrlci" mli"n 


Pr1st-r1t 


Valemse 


Vindorp 


(Vrsano C) 


weJ. VitoriJino 


Wilhelmine-nthal 


Wilhelmshof 


Wilhelmshof 


Wilhelmshohe 
Wilhelmsthal 


Windorp (dawniej 
Winkidorp, Wł- 
kendorf B,) 
ol (Winterhoff) 


Wittomin 


(Wladislawowo, 
Wladislausburg 
Sch.) 


Os. przyn. do Bę- 
dargowa 
Os. przyn. do Szen- 
barchu 
. Os. przyn. do 
Szarloty 
l as. przyn. dawniej 
do Bącza lO 
Os. prz} n. dawniej 
do Rokitek wiel- 
kich 
Os. przyn. - do Cho- . 
śnickiego obw. 
leśno 
Os. p
zyn. do So- 
monma 
Os. przyn. do Borku 
Os. przyn. dawniej 
cJo obw. le-śnego 
ZelazJ:lY most 


Gm. wiejska 


Os. przyn. 1848 r. 
do Kębłowa 


Miejscowość nie- 
znana 


Obw. dom. i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Chyleńskiego 
obw. leśno 
Forteczka, pol. da- 
wniej przy Cha- 
łu pach 


,
		

/Pomorze_015_14_119_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat 1- Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I 


1624 


dawno I.W'1ojsk (W'1ojisk 
czł. C.) 


Wojsk (W oisk, *Woj.. 
sko, *Dąbrowa re- 
kowska, *Dąbrówka 
rekowska) 
Wojsko ob. Wojsk 
W ojtostwo ob. W ój- 
tostwo 
.W ołk ob. Wylk 
Wołowa ob. Kębłowo 
nowe 
121>5 (Wołowa 'głowa) 


W oysk (dawniej Gm. wiejska 
Rekowska Dom- 
browska B., W oj- 
sko, Rekowska 
Dąbrowa Koś.) 


ka. (W'1%vw g/ova C.) (Ochsenkopf) 


1626 Wołowa karczma 


weJ. W'1%vw karem a (Ochsenkrug) 


W ołówko ob. Kębło- 
wo nowe 
Worla ob. Worle 
1627 Worle, Worla albo weJ. 
Orle, Orla 
1628 (Wójtostwo R., Woj- koś. 
tostwo) 
1629 (Wróbli dwór) ka. 


Wrzycza ob. Słupinko 
Wyczechowo, Wycz- 
kowo (Wiecichowo, 
Wieckowo, *Wycie- 
chowo) 
Wy
zkowo ob. w.y- 
czechowo 
1631 (Wygan) ,  1630 


1632 (Wyga nowo) ka. 


1633 (*Wygoda bruska) choj. 


1634 Wygoda łączyńska ka. 


'- 
1635 Wygoda .mirochowska ka. 


1636 Wygoda nakielska ka. 


W'1orle, JY!!orlw W orle (dawniej 
. Orle B.) 
(Voilostw!!o C.) (Woitostwo) 


Vróblr dW'1ór C.) 


Os. przyn. 1848 r. 
do Chośnicy 
Os. przyn. do 
Kębłowa 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Ko- 
ścierzyny 
Miejscowość nie- 
znana 


Vack'1ow'1o (Vi'ce- Fitschkau _(dawniej Obw. dom. 
X!!OW!!O R.. VeCi- Wojciechowo, 
x'1OW'1o, Veck'1o- Wiczkowo B.) 
w'1o C.) 


ka. 


ka. r (VrgQn C,) 


(Vi'ganow!!o C.) 


(Wiganowo) 


(Wigodda B.) 


Vrg!!oda (Vag!!oda Wigodda 
R,) 


Vrg!!oda 


Wigodda 


Vrg'1oda (Vag!!oda I Wigodda 
RJ 


Miejscowość nie- 
znana 
Os. przyn. 1848 r. 
do Borcza 
Miejscowość, poło 
dawniej przy 
Brusach 
Os. przyn. do 
Borucina 
Leśnictwo, przyn. 
do Mirochow- 
ski ego obw. leśno 
Os. przyn. do Nakli 


111 


..,
		

/Pomorze_015_14_120_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


. jakość 


I Powiat I Nazwa pomorska I N8:. zwa niemiecka /. 


1637 Wygoda przytarska 


1638 Wygoda sierakowska 


1639 Wygodasopieszyńska 


X1640. Wylk (We_k, 'Wilk, 
- W ołk) 


1640a Wyltek 


1641 (Wymysłowo) 


1642 


Wyręby ob. Smokowo 
1643 Wyrówno (\yirówno) 


1644 Wysocka cegielnia 


1645 Wysoka 
Wysoka dąbrowa ob. 
Dąbrowa, folwark 
1646 Wysoka jeleńska 


1647 (Wysoka krokowska) 


1648 (*Wysoka łętowska) 


1649 Wysoka zaborska 


1650 Wysokie Redłowo, 
Redłowo (*Radło- 
wo) 
1651 Wyspowo (Wispowo) 


. \1652 Wyszecino (Wysze- 
czyno) 
1653 Wyszecka huta 


1654 Wyszecka szeperja 
Wyszeczyno ob. Wy- 
rzecino 


112 


choj. 


ka. 


weJ. 


weJ. 


weJ.- 


koś. 


weJ. 


weJ. 


weJ. 


pu. 


pu. 


choj. 


weJ. 


weJ. 


wej. 


weJ. 


wej. 


Vi"g!! o da, Vag!!oda 


Vi'g'1oda (Vag!!oda Wigodda 
R.) 


Vi"g!!oda (Vag!!o
a Wigodda 
C. R.) 


ka. 


Valk (Velk, Vi/k Welk (1820r. Wylk, 
C., V wlk R) _ Czepk, Szepke, 
1848 r. Wilk) 


Vallk 


ka. 


(Vamaslow!!o C,) (Wimislowo) 


(Wyppich) 


Varóvno (Viróvno Wirowen 
C.) 
Vasockw cegelńw Ziegelei 


Vasokw Wittstock 


Vasokw, VitStok 


(Vasokw C.) 


Wittstock 


(Wisocka) 


(Wysoka B.} 


Os. przyn. do 
Przy tarni 
Os. i leśnictwo 
przyn. do Siera- 
kowic 
Os. przyn. do Zam- 
ku wejherow- 
skiego 
Os. przyn. do 
Sierakowic 


Os. . przyn. do je- 
leńskiej huty 
Os. przy'n. 1848 r. 
do Brodnicy 
Os. przyn. 1848 r. 
do Wyczlina 
Os. przyn. do 
Kalisza 
Os. przyn. do 
Wysokiej 
Obw. dom. 


Os. przyn. do je- 
leńskiej huty 
Os. przyn. 1848 r. 
do Krokowy 
Os. przyn. dawniej 
do Łętowic 
Gm. wiejska 


Vasokw (Vasokw Wissokasaborska 
zab!!orskw C R.) 
Vasoke Redlow!!o, Hochredlau (da- Obw. dom. 
Redłow!!o wniej RadIowo B.) 


Vasp!!ow'1o (VisP!!O- 
w!!o C.) 
Vasecano (Vaseca- 
no .R.) 
Vaseckw hela 


Vaseckw seperajw 


Wispau 


Os. przyn do 
Gniewowa 


Wyschetzin (da- Obw. dom. 
wiejWysocznoB.) 
Eichwalde Os. przyn. do Wy- 
szecina 


(Wyschetziener 
Schiiferei) 


. , 


Os. przyn. do Wy- 
szecina 


.........
		

/Pomorze_015_14_121_0001.djvu

			- - 
 
Nr. I. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I . Jakość 
1655 Zabłotne wej. Zwblolne, Zablolne Zablotni Os. przyn. do Doł- 
Zabłotne ob. Doł- mierza małego 
mierz mały 
1656 Zabowo koś. Zab'1ow!!o Os. przyn. do 
Trzebunia 
1657 Zabrody koś. Zwbroda (Zabroda Zabroddi Os. przyn. do 
C.) Gołunia 
1658 (Zadroże) wej. (Zadroie C,) (Zadrodze) Os. przyn. 1820 r. 
do Pobłocia 
1659 Zagajnik ka. Zwgańik (Zagaińik Zaganik Os. przyn. do 
C.) Kłosowa 
1660 Zagorze we). Zwg'1ore I Sago rsc h Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Gniewowskiego 
obw. leśno 
1661 Zagóry ka. Zwg!!óra (Zag'lóra Zagori Os. przyn. do Su- 
k.) leczyna 
, 1662 (*Zagórze) ka. (Sagorsch. B.) Os. złączona 1798 
r. z _Suleczynem 
1663 ka. (Zagwinni) . Os. przyn. 1820 r. 
do Suleczyna 
1664 Zajączkowo klókow- dawno ZaiQck!!ow!!o Hasenberg Os. przyn. do 
skie gd. . Klókowa 
Zajączkowo trzebuń- 
skie ob. Zajkowo 
1665 Zajezierze borystow- ka. Zaiezere (Zaiezoro Zajerzora (dawniej Os. przyn. do Bo- 
skie (Zajezioro) C. R.) Sajezioro B.) rystowa 
1666 Zajezierze cieszeński
 ka. Zaiezere Os. przyn. do 
(Zajeziora R.) Cieszenia 
Zajeziora ob. Zajezie- 
rze cieszeńskie - 
Zajezioro ob. Zajezie- 
rze borystowskie 
1667 Zajkowo (Zajączko- koś. Zaik'1ow!!o (Zajonczkowo) Os. przyn. do 
wo R.) Trzebunia 
1668 (Zakrzewo) ka. (Zakrewl!o C.) Miejscowość nie- 
znana 
1669 Zakrzewo we). Zakrew!!o Werder Gm. wiejska 
1670 Zakrzewo lińskie wej. Zakrew!!o Wilhelmsdorf . Os. przyn. do Lini 
1671 Zalesie, Czarne P
p- choj. Zwlese, Cwrne P qp- Zalesie (dawniej Gm. wiejska 
kowo (Zalesze, Dą- k!!ow!!o [żartobł.] Dombrowo Za- 
browa niemiecka) (ZaleJe 
. R.) liessia B. ok. 
1400 r. Ducze 
Damerow) 
8 113
		

/Pomorze_015_14_122_0001.djvu

			Jakość 


- N
 - -- N a
w 
 
lsk
 I Powiat! 
Zalesze '
b. Zalesie I 
1672 Załakowo (Salakowo)r ka. 


1673 Załączne 


1674 Załęże eKosowo 
nowe) 


1675 (Zamek wejherowski) 


1676 


1677 


1678 


1679 


Zamkowisko czap el- 
skie (Zamkowi- 
szcze) 
(*Zamkowisko pod- 
jaskie) 
(Zamkowiszcze) 


weJ. 


ka. 


we). 


Nazwa pom
rska I Nazwa niemiecka 


Zalwk'1ow'1o (Salw- Sallakowo 
k'1ow'1o C.) 
ZwlQcne, ZalQcne Zalonczne 


Zwląze (Zaląze 
C. R.) 


(VejrowsRi. zQmk, 
ZQmk R.) 


ka. 


ZQmk'1ovisk!!o 
(ZQmk\!ovisce C. 
R.) 


we). 


1680 Zamoście, Zamość, choj. 
(Zamoszcze, Za- 
moszcz) 
Zamość ob. Zamoście 
1681 Zanie 


). 1682 


ka. 


pu. 
 1. 1_ (ZQmk!!OViSCe C.) 
weJ. 
Zamkowiszczeezapel
 
skie ob. Zamkowi- 
sko czap. 
Zamostne 


Zamoszcz ob. Zamo- 
ście 
Zamoszcze ob. Za- 
moście 


Zwm!!oslne 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Szymałda 
Zalensee (dawniej I Gm. wiejska ' 
Nowe Kossowo, I 
Neu Kossau B.) 
Schloss Neustadt I Obw. dom. 
(do 1844 r. Hof- 
Schmechau, do' 
1816 r. Schloss. 
Neustadt B.) 
(Schlossberg) 


(Zamkowisko) 


Os. przy. doCzapel 
starych 


Os. przyn. 1839 r. 
do Podjaz 
Miejscowość nie- 
znana 


Oberbriick (da- Os. przyn. dawniej 
wniej Kniewen- do Kniewa 
zamosten B.) 


ZQm!łosce, Ząm!!osc Zamosz 
(Zwm!!osce R., 
Zam!!osc C.) 


- . choj. Zańe 


1683 


Zaosowo ob. Osowo ' 
małe 
Zapcenie ob. Zapceń 
Zapceń (Zapcenie, 
labień) 
Zarębisko tuchlińskie 
. (Zarębiszcze) I 


114 


Sania 


Os. przyn. do 
Osowa 


Os. przyn. do 
Swornegać 


dawno Zwpceń (Zapcer're Sobczyn (w 18 w. Gm. wiejska 
czł. R., Z
 a/jeń 
.) Zapcenie Koś.) J 
ka. Zwrą/jisk!ło, Zarą- Zarembisko Os. przyn. do 
/jiskl!o (Zarą- I Tuchlina 
6iśce C. R.)
		

/Pomorze_015_14_123_0001.djvu

			Nr. ł 


Nazwa polska 


Jakość 


l-Powiat ,- Nazwa pomorska l Nazwa niemiecka I 


1684 : (Zarębisko węsier- 
skie, Zarębiszcze) 
Zarębiszcze tuchliń- 
skie i węsierskie ob. 
Zarębisko tuchl. 
i węs. 
1685 (*Zarzewo) 


1686 (Zaskoczy no) 


1687 (*Zawada brodnicka) 


1688 ("'Zawada nakielska) 


1689 Zawada śluzowska 
("'Jabłuszek mały, 
.Czartowice) 
1690 Zawory 


1691 (Zazdrość) 


1692 Ząblewo (Zęblewo) - 


1693 Ząblewski młyn 


Zbichowo ob Zby- 
chowo 
1694 (Zbojan) 


1695 Zbrzyca 


1696 Zbychowo (Zbicho- 
wo) 


1697 Zbychowska cegielni
 
1698 Zdrada . I 


Zdrębowoob. Zdręb)' 
1699 Zdręby, Zd rębowo I 


1700 Zdroje (Zdrojno R.) 
Zdrojki ob. Pikarnia , 


8. 


ka. (Zarą/jiskł.!o, Zarą-' (Zarembisko) 
/jisce R.) 


wej. 


koś. 


wej. 


ka. 


(ZasklJocano C.) 


ka. 


(Zavada C.) 


(Zarzaw, Zarzewo 
B.) 
(Saskoczyn)  (Zawadda) , 
I (Zawadda) 


(Sawadda, 1820 r. 
Schartowitz, 
Klein Jabluszek) 
Saworri 


(Zasdrość) 


wej. ZQblew'1o (Ząble- Zemblau 
w!}o C. R.) 
wej. I ZQblevs
i' mli"n Zemblauermiihle 


wej. 


choj. 


wej. 


wej. 


pu. 


ka. 


ka. 


ka. 


(Zavada C.) 


Zwvada 


ka. 


_ ł 
Zww'łorCJ (Zaw ll or8 
R.) 
(Zazdrosc C.) -- 


(Zb
olQn C.) 


Zbraca 


Spritza 


Zbi"xlłowlJo (Z6ix lł o- Sbichau 
WiłO C. R.) 


Zbi"xlłoóskw cegelńw ' Ziegelei 


Zdrada 


. 


Zdrada 


Zdrąba, Zdrąbllow
o. Zdrembi (1848 r. 
Zarembi) 
Zdrole Sdroyen 


Os. przyn. do 
W ęsiór 


Os. przyn. daw. do 
Czapel nowych 
Os. przyn. 1848 r. 
do Łebnia 
Os. pl zyn. 1848 r. 
do Brodnicy 
Os. przyn. 1848 r. 
do Nakli 
Os. przyn. do Śluzy 


Gm. wiejska 


Os. przyn. 1848 r. 
do Po błoci a 
Obw. dom. 


lOs. przyn. do 

ąblewa 


Miejscowość nie- 
znana 


Os. przyn. do 
Swomegać 
Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, prz)'n. do 
. Zamku wejhe- 
rowskiego 
Os. przyn. do 
Zbychowa 
Os. przyn. do 
Mechowy 


Os. przyn do 
Stężycy szlach, 
Obw. dom. 


, 
, 


115
		

/Pomorze_015_14_124_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powi
t I Nazwa pomorska ,- Nazwa niemiecka 1 


Zdrojno ob. Zdroje 
1701 Zdunowice 
.
 
1702 Zdunowice małe 
1703 Zdunowice wielkie . 
Zęblewo ob. Ząblewo 
Zgorzalska huta ob. 
. Zgorzelska huta 
1704 Zgorzałe 
1705 Zgorzelskahuta, Zgo- 
rzelskie 
ustki 
(Zgorzals a huta) 
1706 
1707 


1708 Zielenija (Zielenina, 
.Stara huta) 
Zielenina ob. Zielenija 
Zieleniskie pustki ob. 
Zielenisz 
1709 Zielenisz, Zieleniskie 
pustki 
1710 Zielewo (Żelewo) 


1711 Zielona 


1712 Zielona Chodna 


Zielona Dąbrówka 
ob. Kobyle g6ry 
1713 Zielona huta, Konar- 
ska huta (Szklana 
huta konarska) 
17141 Zielonka 


116 


ka. 


Zde.novice, Zde'nei- Sdunowitz 
ce (Zdr.inovice ... 
C. R) 


ka. Male Zde'nejce 


koś. 


ka. Velge Zde.nejce 


ka. 


ka. 


pu. 


koś. 


Obw. d
m. 


KI
in Sdunowitz Os. część obw. 
dom. Zdunowice 
Gross Sdunowitz Os. część obw. 

 dom. Zdunowice 


Zeleńis, Zeleńiske Grunhof 
pl} r.islki 
Zelew'1o, (Z
 elewt!o Seelau (dawniej 
R.) Zelewo, Sziela- 
wie. B.) 


.. 
Zgl/oiale Seedorf (do 1875 Gm. wiejska 
I r. Zgorzallen B.) 
Zgl}oielskw he'la, Zgorzallenhutte .Os. przyn. do 
Zg!!orelske pYr.islki: Zgorzałego 
(Zg!!oralskw he.la I 

. R.) 
. " Ziegelberg 
Ziegelei NeusUid ter 
I Strasse 
Zeleńijw (Zeleńina Zelenin (184
 r. 
R.) Alte Hutte) 


we). 


we). 


dawno Zelonw 
czł. 
dawno Zelonw X"'ocanw Griinchotzen 
czł. (Zelonw X!!ocana ;' 
R.) 


Zelonna 


. 
dawno Zelonw hela, Kyo- Glashiitte Gross 
czł. narskwhela(K'1o- Konarczyn 
narskw Sklanw (Grunhutte) 
he.ta R.} 


choj. Zelónka 


I Zielonka 


Os. przyn. do 
Kościerzyn y 
Os. przyn. do 
Brudzewa 
Obw. dom.' 


Os. przyn. do 
Wiczlina 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do Zie- 
lonej Chodny 
Gm. wiejska 


Os. przyn. dawniej 
do obw. dom. 
Konarzyny 


Os. przyn. do 
I Przymuszewa 


.........
		

/Pomorze_015_14_125_0001.djvu

			. 


-- 
Nr. . j . . Nazwa polska -.j Powiat - 
 Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


1715 


" 1716 


1717 


1718 


1719 


1720 


1721 


Zielony . dworek go- 
. ścicki (Zielony 
dwór) 
Zielony 
dworek strzepski 
Zielony dwór ob. 
Uniere"dz 
Zielony dwór dą- 
browski 
Zielony dwór gościcki 
ob. Zielony dworek' 
gośc. 
Zielony dwór lubań- 
ski. Folwark lubań- 
ski 
Zielony dwór par- 
chowski 
Zimergot albo Zy- 
mergot 


1722 Złota góra 


1723 Zycowa huta (Sicowa 
huta, *Szklana 
huta) 
Zymergot ob. Zimer-' 
got 


. 


Żabień ob. Zapceń 
1724 Żabno 


1725 Żakowo 


Żakówek ob. ŻakÓw- 
ko 
1726 Żakówko, Żakówek 


1727 Żarnowiec (Żarnó- 
wiec) 
1728 Żarnowski młyn 


wej. Zeloni" dWIJórk (Ze- Grunhof 
lon;' dWIJór C. R.) 


vvej. Zeloni" daJ!!órk 


I 
wej. .', Zeloni" dW!!ór 


Grunhof 


Grunhof 


Jakość 


Os. ptzyn. do 
Gościcina 


Os. przyn. do 
Strzepcza 


_ Os. przyn. do 
, Dąbrówki 


koś.'- Ze lon i' dW'łór, Fol- Griinhof (Grauhof Os. przyn. do 
wark Gen.) Lubania 


ka. Zeloni" dW'1ór 


wej.Zamerg!!ol 


wej. 


dawno Zlolw g'lóra 
czł. 
koś. Zi"covw he'la, Zi"co- 
Va he'la, Zacova 
he.ta (Zacovw he'- 
taR., Si"covw he.ta 
C.) 


choj. 


( Grunhof) 


Sommerhof 


(Zipplich. Zipplau) 


Sietzenhutte (da- 
wniej Huta Sy- 
czowa, Szklana- 
huta B.) 


Z
 wbno (Z- abno 
C. R.) 
Z- wk!!ow'1o (Z- ak'1o- Schakau 
w'1o C.) 


ka. 


Zabno 


ka. Z
 wk!!ówk!!o, Z
 a- Schakowken 
k!!ówk, Z- wk'1ówk 


pu. 


Z
 arnovc (Z
 arnóvc Zarnowitz 
C. R.) 


Os. przyn. do 
Parch owa 
Os. przyn. do 
Gościcina 
Os. przyn. 1848 r. 
do Wysokiego 
Redłowa 
as. przyn. do 
Sztoltmanów 
Gm. wiejska 


Obw. dom. 


; Gm. vviejska 


Os: przyn. do 
Zakowa 
Gm. vviejska i obw. 
dom. 


pu. .' Z
 arnoóski" mlin I Zarnowitzer Muhle I Os. 
rzyn. do Żar- 
nowca, gm. w. 


117
		

/Pomorze_015_14_126_0001.djvu

			Nr. 


.. 
Nazwa Polska 


Jakość 


I Po
iat Nazwa pomorska I Nazwa 
iemie
-ka I 


Żarn6wiec ob. Żar- 
nowiec 
X 1729 Żelazny hamer 


1729a Żelewcz 


Żelewo ob. Zielewo 
1730 Żelistrzewo 


,1731 Żołna (Ż6łno R,) 


1732 Żoromino (Żurom ino, 
Zuromin) 


we). Z- elwzni" hwmer 


dawno Z- elevc 
byt. 


pu. Z- el3stfeuJl!0 


ks. 


1 


ka. 


Ż6łno ob. Żołna 
1733 Żukowa, Żukowo ka. 


, 
. . 
 
Zukowo ob. Zukowa 
Żuromin ob. Żoro- 
mino 
Żuromino ob. Żoro- 
mino 
1734 Żychce 


1735 Żychska cegielnia 


, 


1736 (*Żychska karczma) 


1737 (Żytna góra) 


1738 (Żyt no) 


118 


dawno 
c zł. 


dawno 
czł. 
dawno 
czł. 
. ka. 


ka. 


z: w/na 


Z- oromino (Z- ero- 
mino R., Z- uro- 
mi"n C.) 


Eisenhammer 


Schelews 


Os. przyn. do 
Śmiechowy 
Os. przyn. dawniej 

o Sierzeńskiego 
obw. leśno 


Gm. wiejska i os. 
przyn. do Rzu- 
cewa 
Schollnen Os. przyn. do 
Gostomka 
Zurromin (dawniej Gm. wiejska, 
Zeromino, Zuro- 
mino, Szoromi-. 
nijo B.) 


Sellistrau 


Z- ukl/ova, Z- ukl/o. Zuckau 
wl/o (Z- iklJowlJo 
R.) 


I _ 
Z 3xce 


Z- axskw cegelńw 


(Z- alnw g'1óra C.) 


(Z- alno C.) 


Sich ts 


Ziegelei 


(Sich tserkrug) 


(Schitno B.) 


Gm., wiejska 


Obw. dom. i leśni. 
ctwo, przyn. do 
Chocińskiego 
młyna 
Os. przyn. do Żychc 


Os. pr.zyn. 1858 r. 
do Zychc 
Miejscowość nie- 
znana 
Miejscowość poło 
dawniej przy 
Smołdzinie
		

/Pomorze_015_14_127_0001.djvu

			B. Nazwy mieJsoowośol położonyoh w ozęśoi Kaszub przynależł\ceJ 
do Wolnego miasta Gdańska.. 
I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
I 
I Babi dół ob. Babodół I I . I 
'i. )...1739 Babodół (Babi dół) dawno Bab!!odól (Ba/ji' dól ,Ziegelei Babenthal Os przyn. do 
ka. C.) Sztęgwałdzkie- 
go obw. leśno 
Gm. wiejska 


Nr. 


Nazwa polska 


1/40 I 


Bąkowo ob. Bękowo 
1741 Belkowo, Belkowo 
wielkie (Bielkowo, 
*Bielkowo wielkie, 
*Wilkowo) 
I Belkowo małe ob. 
.. Belkówko 
Belkowo wielkie ob. 
Belkowo 
1742 Belk6wko, Belkowo 
małe (Bielkówko, 
*Bielkowo małe, 
*Wilkówko) 
Bękowa ob. Bękowo 
1743 Bękowo (Bękowa, 
Bąkowo) 
1744 (Białe błoto) 


1745 Biały dwór 


dawno 
koś. 


Baruta 


Barenhiitte 


gd. w. Belk!!ow'lo (Efelkr.!o- : Gross Bolkau (da- 
W!!o R.) Velge I wniej Bielkowo 
Belk!! o i.v!! o I wielkie, Wilko- 
, wo majus B.) 
I 
I 
I 
gd. w.. BelklJówk'1o, Male Klein Bolkau (da- 
BelklJow'lo (Be 1- wniej Bielkowo 
klJówk!!o R.) małe, Wilkowo) 


gd. w. Bąk!!ow!!o (Bąk!!ova i Bankau 
R., BQk!!owr.!o C.) 


dawno 
ka. 


(Weisse Blott B.) 


gd. m.' B wf; dW'1ór 


: Weisshof 


Bielkowo ob. Belkowo: 
Bielkowo małe ob. 
Belkówko 
Bielkowo wielkie ob. 
Bielkowo 
Bielkówko ob. Bel-. 
kówko 
Brentowo ob.Brętowo ' 
I 
1746 Brętowo, Brentowo gd. w. 
1747 Brzeźno .gd. m. 


1748 (Bukowa karczma) 


Copot ob. Sopot 


, . 


dawno 
ka. 


I 
I 
Brątow!!o,Brenlowflo, Brentau 
Bfezno (Biezno R) : Brosen 
(8-uk-oow karema I (Buchenkrug) 
I C.) i 


Jakość 


Obw. dom. 


.. 


Gm. wiejska 


IObw. dom. 


. 


Os. przyn. dawniej 
do Czapelska 
wielkiego 
Os. przyn. do 
Zaspy 


Gm. wiejska 
Wieś przyn. do 
Gdańska 
Os. przyn. dawniej 
do Łapina 


119
		

/Pomorze_015_14_128_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa pomorsk
'1 Nazwa niemiecka L. 


Copoty ob. Sopot Y 
1749 Cyganki 


17
0 Czapelsko kr6lewskie 
(Czapieisk R., Cza- 
pielki) 
1751 Czapelsko małe 


1752 Czapelskoszlacheckie 


,.. 


1753 Czapelsko wielkie 
.1 Czapielki ob. Czapel- 
sko 
Czapieisk ob. Czapel- 
sko 
1754 Czarna huta 


gd. m: CagQnRi (Cagan
i 
C.) 
dawno KrólevSRe Cap el- 
koś. sk'1o (Ćapelki C.) 


dawno Male Cap e Isk Ił o 
ka. 
dawno S-laxecRe Capelsk'1o 
ka. 
dawno Velge CapeiskIło 
ka. 


dawno Cwrnw hela 
koś. 
gd. m. Cerw'1oni" dW'lór 
(Larvoni" dW'lór 
C) 
1756 Czmyrowo (Śmirowo, dawno Cmi"rowlło (Smi"ro- 
Siemierowo) wej. Wlio C., Semero- 
w'1o R) 
li57 Dolna huta dawno Dólnw he'la 
ka. 


X 1755 Czerwony dw6r 


1758 
1759 


1760 Gdańsk, Gdańsko 


Gdańsko ob. Gdańsk 
Gletkowo ob. Jelit- 
kowo 
1761 Gorna huta 


1762 Gósiny 


1763 


1764 (Grązłowo) 


120 


DanZig-Zig
nken- 1 Przedmieście 
berg Gdańska 
Koniglich Czapiel- Gm. wiejska 
ken 


Klein Czapielken Os. czc;cść Czapel- 
ska kr6l. 
Adelig Gross Cza- Obw. dom. 
pielken 
Gross Czapielken Os. część Czapel- 
- ska kr61. 


Schwarzhiitte 


Rothof 


Schmierau 


Niederhutte (da- 
..... wniej Unter- 
hutung B.) 
Emaus 
. Freudenthal 


gd. w. 
gd..w. Frajndwl 
gd. m. GdQńsk, GdQńsk'lo, Danzig 
Gdańsk, Gdań- 
sk!!o 


dawno 
ka. 


dawno 
koś. 
dawno 
wej. - 
dawno 
wej. 


Glłórnw hela 


Gliosana 


Grenclow'1o (Grą- 
ZłOWiłO R) 


Oberhiilte (da- 
wniej Oberhu- 
tung B.) 
Gosen 


Grenzfliess 


Grenzlau 


,. 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Zaspy 


Os. przyn. do 
Sopotu 


Os. przyn, do 
Górnej huty 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do Oliw- 
skiegoobw.leśn. 
Miasto 


- Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Suchej huty 
Os. przyn. do 
Sopotu 
Os. przyn. do Oliw- 
skiego obw..leśn 


"" 


'!- 


""
		

/Pomorze_015_14_129_0001.djvu

			1765 


17t:6 


1767 


1768 


1769 


. 


Nr. Nazwa P?lska 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka I" 


Jakość 


Jakóbowo ob. Jaku- 
bowo 
Jakubowo (Jakóbo- 
wo R.) 
(Jaszków młyn, * Jaś- 
ków młyn) 


Jaśków młyn ob.Jasz 
ków młyn 
Jelatkowo ob. Jelit- 
kowo 
Jelitkowo Uelatkowo, 
Gletkowo) 


1770 


Kalbuda ob. Kalbudy 
dolne 
Kalbudy dolne (Kal- 
buda) 
Kalbudy górne 


dawno Lenhof 
ka. 
dawn" 
ka. 


gd. w. [ak!'!f1b!!ow!!o 


Helenenhof 


(Jakobshiitte B.) 


Jakobowo 


gd. w. (faskIlów mli"n C.) Jeschkenmuhle 
(dawniej Jaśków 
młyn B,) 


, 


Os. przyn. do CZ8- 
pelska szlach. 
Os. przyn. dawniej 
do Klonowa 


Os przyn. do 
Ko
pina 
03. przyn. do 
Brtetowa 
. 


gd. w. lelatkllow!'!o, Clel- Glettkau (dawniej -Wieś, przyn. do 
ft k'low!'!o (/elwlk'lO- Glotkowo, Glet- Oliwy 
W
o R., ftClalk'lO- kowo,Jelitkowo, 
wlJo C.) Jalatkowo B.) 


gd. w. Dólne Kwlb!!uda 
(Kwlb!'!uda C.) 
dawno C!'!óme Kwlb'luda 
-ka. 
1772 Karczemki kołpińskie gd. w. Karcem ki 


1771 


1773 Karczemki nunkow- gd. w. Karcemki 
skie 
177 -l Karlikowo 


1775 Katrynki 


1776 


Kiełpinko ob. Koł- 
pinko 
Kiełpino górne ob. 
Kołpino 
(Kierzkowo) 


1777 


Klanowo dolne i gór- . 
ne ob. Klonowo d. 
l g. 
Klonowo dolne 
(Klanowo dolne) 


, 


dawno Kwrlak!'!owllo 
weJ. 
dawno Kalri"n
i 
ka. 


dawno : 5- trukf1la (K' er- 
. koś. k!'!ow!!o C. R.) 


lUnter Kahlbude 
I Ober Kahlbude 


Karczemken 


Kartschemken 


Karlikau 


Katrinken 


Os. przyn. do 
Lublawa 
Gm, wiejska 
, . 
: Os. przyn. do 
Kołpinka 
Os. przyn. do 
Nunków 
CZteŚĆ Sopotu 


Leśnictwo przyn. 
do Przy widza 


Strauchhutte (4a- Gm. wiejska 
wniej Strukhuta, 
Kierzkowo B.) 


dawno Dólne Klimow!,!o ..Nieder Klanau 
ka.. (Dólne KIQnowlJo I 
C.) 


Gm. wiejska 


121
		

/Pomorze_015_14_130_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


- . - - -- - - --- - ,-- - - - 
I Powiat I Nazwa pomorska 


'dawn. 
ka. 


G'1órne Klónow'1o 
(GIJórne KIQno- 
wI!o C) 


dawno Marsevskw kl/olo- 
ka. ńijw 


Kołpinek ob. Kołpinko 
1780 Kołpinko, Kołpinek 
(Kołpino dolne, 
Kiełpinko) 


1778 


Klonowo górne (Klo- 
nowo wyższe R., 
Klanowo g.) 
Klonowo wyższe ob. 
Klonowo górne 
Kolonia marszewska 


1779 


1781 Kołpino (Kiełpino 
górne, Kołpino 
g6rne) 


1782 


Kołpino dolne ob. 
Kołpinko 
- Kołpino górne ob. 
Kołpino 


1783 Kowale (Kowalewo) 


Kowalewo ob. Ko- 
wale 
1784 Krenki 


1785 


Lęgf6rda 
ob. Wrześć 


1786 (Lublewko) 


1787 Lublewo 
1788 


K 1789 Łąki 


1790 Majdany 


1791 


122 


- 


Nazwa niemiecka 


Ober Klanau 


Jakość 


Os. przyn. do Klo- 
nowa dolnego 


Kolonie Marschau' Os. przyn.. do 
Marszewa 


gd. w. Kw'pi"nk'lo Kw1pi"nk Klein Kelpin (da- Obw. dom. 
(Dólne Kw/pino wniej Kiełpinek, 
C., K'elpi"nkl!o Klein Kolpin B.) 
R.) 


gd. w. Kw1pino (G!!órne 
Kw1pino' C., 
G
Jórne K' elpino . 
R.) 


. 


Hoch Kelpin (da- I Gm. wiejska 
wniej Kiełpin 
wysoki B.) 


gd. W. Konrachwmer Konradshammer 
(dawniej Ham- 
mer B.) 
gd. w. I K!Jovwle (K!!ovwle- Kowali 
W'lo R.) 


dawno Kren
i 
ka. 


dawno 
ka. 
gd. w. '(Le.blevk'lo C.) 


gd. W. Le'blewl!o 
gd. w. (Ludolfija C.) 


dawno Łq
; 
koś. 
dawno Majdana 
ka. 
dawno 
we). . 


Os. przyn. do 
Oliwy 


Gm. wiejska 


Kronken (dawniej Os. przyn. do 
Krimki B.) Majdan6w 


Louisenhof 


I Loblau 
. Ludolphine 


" Lonken 


Maidahnen 


Marienthal 


Os. przyn. do Cza- 
pelska szlach. 
Miejscowość nie- 
znana 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do 
Oliwy 
Os. przyn. do 
T rzepowa w. 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Sopotu
		

/Pomorze_015_14_131_0001.djvu

			-- --- . ..-.- -. - -.. - 
 
Nr. I. Nazwa polska I Powiat l Na zwa pomorska 
1792 (Marszewko) dawno I (MarSevklJo C.) 
ka. 


Nazwa niemiecka I - Jakość 


Miejscowość nie- 
znana 


1793 I Marszewo (*Marsze- dawn
 MarSew
o (Marze- Marschau (dawniej Gm. wiejska 
wy, Marzewo ?) ka. wlJo) MarewIJo) Marszewy, Mar- .. 
C.) szewo B.) 
1794 Marszewska góra dawno Marsevskw g!!óra Marschauerberg Os. przyn. do 
I ka. Marszewa 
I Marszewy ob. Mar- 
szewo 
Marzewo ob. Mar- I I 
szewo I I Matemblewo 
1795 Matęblewo gd. w. Maląblewl!o Os. przyn. do Oliw- 
i skiego obw.leśn. 
1796 Michalska huta dawno Mrxalskw heta Michaelsh u Ue Os. przyn. do Klo- 
gd. nowa dolnego 
1797 . dawno Mittelfelde Os. przyn. do 
koś. Trzepowa w. 
1798 Mygowo . gd. w. MagIJ owIJ o I Muggau Obw. dom. .. 
1799 Mynda (Wisłoujście gd. m. Mi"nda .. . Weichselmunde Os. przyn. do 
Ko.) (dawniej Miinde Gdańska 
B.) 
1800 Nawcz gd. w. Nwvc Nawitz (dawniej Os. przyn. do 
Novitz, Nautz
.) Brętowa 
Nowa karczma ob. 
Sztęgwałd stary . 
1801 Now
 wieś dawno Novw ves Neuendorf Gm. wiejska 
ka. 
1802 Nowiny dawno Novina Neuheit . Os. przyn.do Sztęg- 
ka. . wałdzkiego obw. 
leśno 
1803 Nowy dwór dawno . Novi" dW!!ór Neuhof Os. przyn. do 
ka. Ząbrska dolnego 
1804 I Nowy port gd. m. Fwrvwler Neufahrwasser . Przedmieście 
Gdańska 
1805 Nunki (Nynkowy) gd. w. N e.n
i (N ankflova Nenkau (dawniej Obw. dom. 
C. R.) Nenkowy, Nyn- 
kowy, Nunickau, 
Jasien, Jesien B.) 
1806 Nunkowska góra gd. w. Ne.nklJovskw glJóra (Nenkauer Berg) Os. przyn. do 
\ Nunków 
Nynkowy ob. Nunki 
1807 Oksenkop (Wołowe I dawno Oksenkop (W,oto-j Ochsenkopf (da- Gm. wiejska 
głowy) koś. ve glova C.) _ wniej Ossen- 
kopp B.) 
123
		

/Pomorze_015_14_132_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość  Powiat I Nazw
 pomorska I Nazwa niemiecka 


1808 Oksenkop niemiecki 


1809 Oksenkop polski 


1810 Oliwa 
1811 Oliwski obwód leśny 


1812 Orunia 
1813' Ostróżki 


Gm. wiejska 
Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Sztęgwałdzkie- 
go obw. leśno 
l Os. przyn. 'dawniej 
00 Sulmina 
Lap- Os. przyn. dawniej 
do Łapina 


dawno 
koś. 
dawno 
koś. 
gd._ w. 
gd. w. i 
wej. 
gd. w. 
dawno 
ka. 


Nerńecki" Oksenkop ! (Deutsch Ochsen- 
kopf) 
P 9 01ski" Oksenkop (Polnisch Ochsen- 
kopf) 
l)oleva (l)olava R.) 10liva 
I Oliwa, Forstguts- 
. bezirk 
Ohra 
Ostroschken 


l)oruńw 
l)oslrózki 


1814 Otominko (Otomino) gd. w. Il)otomi"nklło (l)olo- Ottomin 
mino C.) 
1815 Papiernia łapińska' dawno Paperńw 
ka. 


Papówka ob. Po- 
pówka 
Papówko ob. Po- 
pówka 
1816 PeJanki (Połąki) 


Piecewo ob. Piecki 
1817 ' Piecki (Piecewo R.) 
1818 Piekło 


1819 Piekło dolne 


1820 Piekło górne 
I ' Podfidlino ob. pOd- I 
widlino 
1821 Podwidlino (Podfi- 
diino) 
1822 Poluczyńskie pustki 


1823 


P<:>łąki ob. Pelanki 
1824 Pomlewo 


Pa
ierfabrik 
pm 


I 
gd. w. PeIQn
i(f!!oIQ
i R.), Pelonken 


gd. w.. Pecki 
gd. w,. Peklo 


Pietzkendorf 
Halle 


dawno Dólne peklo 
koś. 
dawno Gł.!órne pekło 
koś. 


Niederhalle . 


Oberhalle 


dawno ?9odVidlano (P!!od- PodfidIin 
ka. fidlano C.) 
dawno P!!oleci"ńske p'Juslki Neu Polłenschin 
ka. 


dawno 
ka. 


(PolIonie B.) 


.dawn. plJomlew!!o 
ka. 
1825 i (Pomlewskie chrósty) I dawno (P!!omlevske xrósta' 'Pomlauer Ge- 
j ka, R ) I striiuch 


124 


Pomlau 


Część gm. wiejskiej 
Oksenkop 
Część gm. wiejskiej 
Oksenkop 
Gm. wiejska 
Obw. leśny 


. 


Os. przyn. do 
Oliwy . 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do 
Uje
ciska 
Gm. 
iejska 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Ka- 
bud górnych 
Os. przyn. dawniej 
do Poluczyna 
Os. przyn. dawniej' 
do Kolonii mar- 
szewskiej 


. Gm: wiejska 


Os. przyn. do 
Ząbrska dolnego
		

/Pomorze_015_14_133_0001.djvu

			- - -4- _____ ___ _ _ _ _.I.- _ _ ____ -- - - . -- - -- 
Nr. Nazwa polska Powiat I Nazwa pomorska ! Nazwa niemiecka I Jakość 
1826 Popówka, Popówki dawno p!! OP!! ówka, pIJ 0- Popowken I 
Os. przyn. do 
(Papówka, ka. p!!ówki (PwP!!ÓW- Pręgowa 
Papówko) ka R., PwpflówkIJo 
C.) 
Pręgnowo ob. Prę- 
gowo , 
1827 Pręgowo( Pręgnowo ) dawno Prągflowl!o (Prą- Prangenau Gm. wiejska 
ka. gnOlOl!o C) 
1828 Pręgowo dolne dawno Dólne Prqg!!ow'lo (Nieder Prangenau) Część Prc;gowa 
ka. 
1829 Pręgowo górne dawno G!!órne Prąg!!ow!!o (Ober Prangenau) Część Pręgowa 
ka. 
1830 Przywidz . dawno Pfavi"
 Mariensee Obw. dom. 
ka. 


Rąbsk dolny i górny 
ob. Ząbrsko dolne 
i górne 


1831 


1
32 Rębowo 
1833 
Siemierowo ob, 
Czmyrowo 
1834 Sopot (Sopot Y , Co- 
pot, Copoty) 
1835 Stara huta 
1836 


Stęgwałd nowy i stary 
ob. Sztęgwałd n. 
i st. 
Strypowo' ob. Trze. 
powo 
Strzep owo ob. Trze- 
powo 
1837 1 Sucha huta 
- i Szadółki ob. Szydli- 
, kowo 
1838 (.Szad6łki brętow- 
skie) 


dawno 
we). 
gd. w. Rąb'1ow!!o 


da wn. 
ka. 


Renneberg 


I Rambau 
Rothstriimpchen 


da
n. I SopIJol (Sop'1ota,. Zoppot 
wej. Cop!!ota R., Co- 
p!!ol C.) 
dawno Slarw he'la Althutte 
ka. 
dawno S. len/lei . Steinfliess 
weJ. 


I- 
dawn. 1 Sexw hela 
koś. 


gd. w' l 


Trockenhiitte 


(Schadolke B.) 


Os. przyn. do Oliw- 
skiego obw.leśn. 
Os. przyn. dawniej 
do Sulmina 
Os. przyn. do Ząbr- 
ska górnego 


Miasto 


Os. przyn. do Klo- 
nowa dolnego 
Os. przyn. do 
Sopotu 


Gm. wiejska 


I . 


Os. przyn. dawniej 
do Brętowa 


125
		

/Pomorze_015_14_134_0001.djvu

			Nr. I 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat -, Nazwa pomorska Nazw : niemiecka I 


1839 Szarszkowa huta 


1840 (Szelmeja R.) 


1841 (Szotland nowy) 


1842 (Szotland stary) 
- . Sztęgenwałd nowy 
i stary ob. Sztęg- 
wałd n. i st. 
1843 Sztęgwałd, Sztęg- 
wałd nowy (Stęg. 
wałd nowy, Sztę- 
genwałd) 
1843a Sztęgwałd stary, No- 
wa karczma (Stęg- 
wałd stary, Sztę- 
genwałd st.) 


184ł-: Sztęgwałdski obwód 
leśn y .. 
Szydałkowo ob. Szy- 
dlikowo 
1845 Szydlice 


1846 Szydlikowo (Szydał- 
kowo, Szad6łki) 
Śmirowo, ob. Czmy- 
rowo 


1847 


1848 Trzepowo (Strypo- 
wo,' *Strzepowo) 


1849 Ujeścisko 


1850 


Wilkowoob Belkowo 
Wilkówko ob. Bel- I 
kówko 


126 


Gm. wiejska 


dawno S arSk'1ova he'la 
koś. 
gd. m.' 


I Scharshiitte 


Schellmuhl 


Os. przyn. do 
Gdańska 
gd. m. (Novi" S' ot/and c.) Neu Schottland . Os. przyn. do 
Gdańska 
gd. m. I (Slwri" S ot/and C.) Danzig-Alt -Schott- , Os. przyn. do 
, land Gdańska 


dawno S. tą1iJv
ld, Novi" 
ka. j Stą1iJvwld (Novi" 
Slągvwld R., 
S. tągenvald C.) 
dawno St
ri" S. tą1iJvwld, . 
ka. ' - ! Novw karcma 
(Stwri" Slągvwld 
R., SI. S.lągen- 
vwld C) 


Stangenwalde (da-I Gm. wiejska 
wniej Stingwald, - . 
Stęgwałd B.) 


Neukrug 


I 
dawno j 
ka. I' 
I 
gd. m. i S' a dla c e ' Danzig-Schidlitz 
gd. w. 1 S . dl.k. olJ)'l o (S .-1 Schiiddelkau 
dwlk'loWflo C., 
S. adólki C. R.) 


I Stangenwalde, 
Forstgutsbezirk 


Os. przyn. do 
Pomlewa 


Obw. leśny 


I Przedmieście 
I Gdańska 
Gm. wiejska 


l ' Tiefent.hal (dawniej I Gm. wiejska .. 
Depenthal, DY- I 
I pendal B.) 
: Strippau (dawniej Gm. wiejska i obw. 
Strzepowo, dom. 
Strippowa B.) 
Wonneberg Gm. wiejska 


dawno Dependwl 
ka. 


dawno 
koś. 


gd. oN. 


dawno 
ka. 


Tfep'low'lo (Stra- 
p'lOW'lO C.) 


l)ujescask'1o, Vone- 

arx (Vonabarx 
C., VQnebarx R., 
l)ujesci"sk'lo C.) 


Weissmiss(dawniej Os. przyn. do 
Weissmist B.) Pomlewa
		

/Pomorze_015_14_135_0001.djvu

			Nr. I Nazwa po
ska -I P
wiat" Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
Wisłoujście ob. 
Mynda 
Wołowe głowy ob. 
Oksenkop 
(*Wrześć) Lęgfórda 


1851 


1852 (*Wrzosy) 


1853 Wysoka woda 


1854 Zaspa 


. 1855 Ząbrsko dolne 
(Ząbrzcz dolny R., 
Rąhsk dolny) 


gd. m. Lągfórda (L ąg/w r- Oanzig- Langfuhr 
da C.) (dawniej Lange- 
fort B.) 
(Wrzosy B.) 


dawno 
ka. I 
daw.n. " I : Vasokw w
oda 
we). 
gd. m'-' Zaspa 
dawn.1 Dó/ne Zqbrsk'o 
ka. (Dólni" RQbsk C.) 


y 1856 Ząbrsko górne I dawno 
(Ząbrzcz górny R., ka. 
Rąbsk górny) 


Ząbrzcz dolny i górny 
ob. Ząbrsko dolne 
i górne 
1857 (Zielenisz) 


1858 Złota karczma 
18591 (Żabianka) 


G
órne Ząbrsk':!o 
(G
órni' RQbsk 
C) 


gd. w. (Zeleńiś C.) 


gd. W. Zlotw karem a 


gd. w. (Ża6Qnka C.) 


Jakość 


Przedmieście 
Gdańska 


Os. przyn. dawniej 
do Czapelska 
Wielko 
i Os. przyn. do 
I Sopotu 
I Saspe . Wieś, przyn. do 
Gdańska 
Nieder Sommerkau Gm. wiejska 
(dawniej Rzom- 
ski dolne, Klein 
Szumprezie B.) 
. Ober Sommerkau 
(dawniej Rzom- 
ski gorni, Gross 
Szumprezie B.) 


Hochwasser 


, Strauchmiihle 


Goldkrug 
rPOggenkrug 


.1 
I 


Gm. wiejska i leśni- 
ctwo, przyn. do 
Sztęgwałdzkie- 
go obw. leśno 


Os. przyn. do 
Oliwy 
ps. przyn. do 
. Matarni 
Os. przyn. do 
Jelitkowa 


..... 


127
		

/Pomorze_015_14_136_0001.djvu

			c. Nazwy miejsoowośoi, położonyoh w ozęśol niemieoklej Kaszub. 
Nr. i' . Nazwa polska 


I Powiat I Naz
a pomors-ka I Nazwa n iemi-eck
 -I 


1860 Ameryka 


sI. 


1- Ameri"ka 


Amerika 


1861 (Babia łąka) 


. I byt. I (Ba/jw IQka C.) 


Babilonken 


1862 Babi dół 


1863 (Bargędzino) 
x.. 1864 Batorowice 


\ -- 


1865 . (Bącznica) 


1866 (aąsewice, Bąszyce) lęb. 
Bąszyce ob. Bąsewice 
1867 (Betlehem) I lęb. 
Będzikowo ob. Bęzie- 
chowo 
Bęzichowo ob. Bęzie- I 
chowo 
1868 ' Bf(ziechowo,Bęzicho- 
wo (Będzikowo) 
Biała garda ob. Bie- 
logarda 
1869 Biała gora (Biała 
góra) 
Biała góra ob. Biała 
gora 
1870 Białe góry 
Białgarda ob. Bielo- 
garda 
Bichowo ob. Bychowo 
1871 Bidno albo Bięcino 


1872 Biebrowo(Bobrowo) 


1873 Biekło 
Bielegarda ob. Bielo- 
garda 
. 1874 Bielogarda, Bielegar- : 
da (Biała garda, 
Białgarda) 


128 


lęb. 


Ba/ji. dól 


BabidolI 


lęb. 
sI. 


(Bargą
an
 C. R.) Bergensin 
Baloroice Bathara 


lęb. 


(BQcńica C.) 


. (Bąsevice, BQsace Bonswitz 
R.) 


(Betlehem C.) Betlehem 


sI. 


Bązex!!oWllo, Bąza- Bandsechow 
I X'lOWIIO ($ą'f a - 
1 - k'1OWIIO C.) 


lęb. 


Bq;lw gr;ora (Bwlw Wittenberg 
g'lóra R.) , 


sI. 


Weissenberg 


B wIe g!!óra 


sI. 


Bicano I Benzin 
. Bebrowllo (BlJobro- Bebbrow 
W'!o C. R.) 
Beklo Beckel 


lęb. 


sI. 


lęb. 


I 
Be logarda. Bel e- Belgard 
gardJ (Bw/tlJ 
garda C., B wl- I 
garda R.) I  


Jakość 
I . 
. Os. przyn. do 
l Izbicyobw. dom. 
Os. przyn. do 
J asieni 
Os. przyn. do Gaci 
obw. dom. 
Obw. dom. 
Os. przyn.doSmoł- 
dzińskiego lasu 
Miejscowość nie- 
znana 


Obw. dom. 


Os. przyn. do 
Leśnic 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Os. przyn. do Cyca 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Obw. dom. 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska 
I 


.. 


;.
		

/Pomorze_015_14_137_0001.djvu

			Nr. 


Jakość 


Nazwa polska .1 Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
Bięcino ob.' Bidno 
i... 1875 Bismark (Bismarka) 


1876 Bismark dolny 
1877 Bismark górny 
Bismarka ob. Bismark 
1878 Błotko cecenowskie 


1879 Błotko czysteńskie 


lęb. 


lęb. 
lęb. 


Bobrowo ob. Bie- 
browo 
1880 Bochowo (Buchowo) lęb. 


Boch6we ob. Bo- 
ch6wko 
1881 Bochówko, Bochó- 
wek 
1882 Boleniec 
1883 1 Borek 


1884 Borja 


1885 (Borkowo) 
1886 (Bork6wko R.) 
1887 (Borowy młyn) 


1888 (Borówiec) 
I Borzetuchomie ob. 
Borzytuchomie 
Borzytuchom ob. Bo- 
. rzytuchomie 
X 1889 Borzytuchomie (Bo- 
rzytuchon!, Borze- 
tuchomie) . . 
1890 Boże pole małe 


1891 I Boże p
le wielk
e 
1892 I Bór charbrowskl 


9 


Bismark (Bismarka 
C. R.) 
Dólni" Bi3mark 
GlJórni" Bismark 


sł. 


Blolk'io 


Bismark 


Unter Bismark 
Ober Bismark 


Bottke 


Blottken 


BIIOXIJOWlJo (BIIUXIlO- Bochow 
WlJo C.) 


lęb. (Blloróvc C.) 


sł. 


Błotk!ło 


'sł. BlloxllówklJo, B'1o- Bochowke 
xllówk 
sI. Bllolińc Bollenz 


sI. Bllork Boyrk 


byt. Bllora-jw (Bor
e) 


lęb. - (Bllorkllowllo C. R.) Gross Borkow 
lęb. Klein Borkow 
byt. (Blłorov'i" mli"n C.) 


byt. BlJor"Uixllome (BIIO- Borntuchen 
ii"tilx!!om C., BilO" 
rete'x!!ome R.)' 
lęb. Mwle Blloze Pllole Klein Boschpol 


lęb. Velge BYoze p'1ole Gross Boschpol 
lęb. Blłór Heide 


: 
 J.. _ 


Gm. wiejska 


Os. część Bismarka 
Os. część Bismarka 


Os. przyn. do 
Cecenowa 
Os. przyn dawniej 
do Czystej 


Obw. dom. 


Obw. dom. 


Os. rybacka nad 
Łebskiem jezio:" 
rem 


Os. przyn. do Sko- 
rzyna obw. dom. 
Leśnictwo, przyn. 
1839 r. do P16- 
t6w wielkich 
Obw. dom. 
Obw. dom. 
Miejscowość nie- 
znana 
Miejscowość me- 
znana 


Goi. wiejska i nad- 
leśnictwo 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Obw. dom. 
l Os. przyn. do 
Charbrowa 


129
		

/Pomorze_015_14_138_0001.djvu

			1893 Bór rozłaski 


Nr. 


Nazwa polska 


I Po 
i at--I-Na
:a- 

m
rska Nazwa ni
mi
ćka '1 


j. 


1894 Bórek 


1895 Bradowe 


1896 


1897 Bruskowo małe 
(Brz6akowo 
ałe) 


1898 Bruskowo wielkie 
(Brz6skowo wiel- 
kie) 
1899 Bryla nowa (Bryle) 


Bryle ob. Bryla nowa 
;t( 1900 Brymbargowe 


1901 Brynki rekowskie 


1902 (Brzeźno) 


Brz6skowo małe i 
wielkie ob. Brus- 
skowo m. i w. 


1903 Brzynie, Brzyno 
(Biyno) 
Buchowo ob. Bo- 
chowo 
Buchwałd ob. Bukolt 
1904 (Budowanie)'- 


1905 Budziszcze 


1906 Bukolt (Buchwałd, 
Mydlita R.) 
1907 (Bukowa niemiecka) 


1908 Bu kowa słowiańska 


'J, 1909 Bukowina (Buko- 
winy) I 


130 


lęb. 


lęb. 


byt. 


lęb. 


B!!ór 


sI. 


Bllórk 


Boor- 


Borkenk
ten 


I Bratsch I 
Brenkenhofsthal 


Klein Briiskow 


Gross Briiskow 


Brill 


sł: 


Brambarr!!owe - Brimberg 


lęb. 


(Bgudowańe C.) 


sI. 


Bradove 


(Brezno C., Biezno Bresin 
R.) 


sI. 


B!!u
asc! 


sI. 


Bripkenovzdwl 


dawno Biańe, Brano (Bźa- Reckendorf 
wej. no C. R.) 


ta 


sI. 


Mwłe BriisklJowlJo 
(Mwle B1ósk IJ o- 
WIJo C.) 
Velte BriisklJow!!o 
(Velge BrósklJo- 
WlJo C.) 
Novw Brala (Brale 
C.) 


sI. 


Jakość 


Os. przyn. do 
Rozłazina 
Os. pdyn. do Bu- 
. kowy słowiań- 
skiej 
Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
Os. przyn. do Smoł- 
dzin. obw. dom. 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Gaci 
obw. dom. 


Os. przyn. do Smol- 
dzińskiego lasu 
Os. przyn. do 
Rekowa 
Gm. wiejska 


Rek"'ovs
e br;Q
i Reckower Brinken 


byt. 


BlJukolt (BlluxvałJ 
C.) 
(Ńemeckw BlJuklJo- 
va C.) 
BlluklJova (Kas ii b- 
skw BlJuklJovaC.) 
B!luk!!ovina (BIIU- 
kllovina C.) 


sI. 


sI. 


lt(b. 


Budowannie 


Karolinenhof 


Buchwalde 


Obw. dom. 


Os. przyn. do D2\- 
brówki wielkiej 
Os. przyn. do Smol. 
dzin. obw. dom. 
Obw. dom. 


Deutsch Buckow" Obw. dom. 


Wendisch Buckow Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Buckowin Gm. wiejska to bw . 
dom
		

/Pomorze_015_14_139_0001.djvu

			H 


----- I 
Nr. I 


. . 


Nazwa polska 


r P
wiat.1 Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


Jakość 


Bukowiny ob. Buko- 
wina 
1910 (Bukowski młyn) 


1911 Bychowo (Bichowo) 


1912'1 Bydlino 
1913 i Bytowo 
1914 I (Bytowo szlacheckie) 
- ! Bżyno ob. Brzynie 
1915 Cecen.o, Cecnowo 
(Cecinowo) 


1916 ' Cechyny 
1917 1 Cechyny małe 


Cecinowo ob. Cece- 
nowo 
Cecnowo ob. Cece- 
nowo 
1918 (Cewice) 
- ; Chabrowo ob. Char- 
browo 
1919 Chabzewo 


. 
1920 Charbrowo, Cha- 
browo 
,. 1921 Charnowo 
1922 Chmieleniec 
1923 (Chocielewo) 
1924 (Choczewko) - 
1925 Choczewo 


Choczmirowo nowe 
i stare ob. Choć- 
mirowo n. i st. 
1926 Choćmirowo nowe 
(Choczmirowo 
nowe) 


9* 


lęb. 


lęb. 


byt. 
byt. 


sI. 


(B!!uk!!ovs
i" mtin 
C.) 
Bi"x'!ouJIJo (Bix'lo. 
WiłO 'C.) 
BadIan o 


Miihle 


Bychow 


Bedlin 


Biitow 
Adelig Biitow 


sI. Lecenow!.!o, Cecno- Zezenow 
wIJo (CecanouJl/o 
C. Cecenow!.!o 
R) 
byt. _ C ex i"na 


'1 


BalouJlJo 


byt. Male Cexi"na 


lęb. 


byt. 


lęb. 


sI. 
lęb. 
lęb. 
lęb. 
-lęb. 


(Cevke C.) 


Xabzewl!o 


Xarbrowłlo, Xa: 
browI/o 
XarnouJłlo 
Xmeleńc 
(Xl/oceleuJl/o R.) 
(X!.!ocevk!!o C.) 
X!!oceuJ!!o 


sI. 


Zechinen 


Klein Zechinen 


Zewitz 


Charbrow. 


Arnshagen 
Chmielenz 
Chotzlow 
Chottschewke 
Chottschow 


Os. przyn. do 
Bukowiny 
Obw. dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Miasto 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska i obw. 
'" dom.. 


Os. przyn.. do 
Łąkiego 
Os. przyn. do Po- 
myska wielkiego 
obw. dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Os. przyn. do 
Studzienic - 
Gm. wiejska i obw. 
dom 
Gm. wiejska 
Obw. dom. 
Obw. dom. 
Obw. dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Nove Xl/ocmirouJl/o Neu Gutzmerow Obw. dom. 
(Nove XI/o
mirow!!o 
C.) 


131 


..
		

/Pomorze_015_14_140_0001.djvu

			- 
--N;-.- .\ 


Nazwa polska 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


1927 Choćmirowo stare 
(Choczmirowo 
stare) 
1928 Chyrokowskie 


Chynowia ob. Chy- 
nowie 
1929 Chynowie (Chyno- 
wia) 
1930 Chynowski folwark 


1931 Ciekocino (Czeko- 
ci.no) 
1932 (Ciemieniec) 


1933 Ciemino 


1934 Ciemińskie chaty 


1935 - Ciemno 
1936 Cola 


1937 Cyce (Si
ce) 
1938 Czapakowice 


1939 Czarna dąbrowa 
1940 Czarny młyn 


:... 


- Czekocino ob. Cie- 
chocino 
Człochowo ob. Cżłu- 
chowo, miasto 
1941 Człuchowo, miasto 
(Człochowo) 
Człuchowo, wieś, ob. , 
Człuchy. 
1942 Człuchy, Cżłuchowo 
1943 Czołpino 


Czosnowo 0)J. Czos- 
nowy 
1944 Czosnowy, Czosnowol 


132 


. 


Stwre X!Jocmirow!Jo Alt Gutzmerow 
(Stwre X!!ocrńiro
 
w!!o C.) 
Ximk'Jovs
e Chims 


sI. 


sI. 


lęb. Xi"nove (Xrnovw Chinow 
C. R.) 
lęb. - Xi"novs
i" folvark Brandswerder 


lęb. Cek!!ocano (Cek'Jo
 Zackenzin 
cano C. R.) 
lęb. (Cemeńc C.) 


. 


.byt. 
sł. . 


sI. 


Cemino 


sł 


C em i"ńs
e kwta 


Cemno 
Cola 


sI. 
sI. 


. Cace (Sece C.)- 
Capwk'Jojc 


byt. 
sł. 


Cwrn
 dQbrova 
Cwrn;. mli"n 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os. przyn. do Cie- 
mina obw. dom. 
Zemmen Gm. wiejska 
Schlagbaum (-Zoli) I I Os. przyn. do Izbi- 
cy obw. dom. 
Zietzen . Gm. wiejska 
Czapock Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
Gm. wiejska 
Os. pr
n. do Żel- 
kowy słowiań
 
skiej obw. dom. 


Zemmin 


Klucken 


Czarndamerow 
Schwarzmiihle 


czł. 


Clux!!ow!!o (CloxlJo- Schlochau 

!Jo C. R.) 


sI. 
sI. 


Cle'xi, Cle'x'Jow!!O 
Cwlp
no 


Schlochow 
Scholpin 


czł. 


Cosnova, Cosnow'Jo Zossnow 


Jakość 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 


Obw. dom. 


Os. przyn. do 
Chynowia 
Gm. wiejska i obw. 
den. 
Miejscowość nie- 
znana 


. 


Miasto 


. 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 


Os. przyn. dawniej 
do Ciecholew
		

/Pomorze_015_14_141_0001.djvu

			-- 
 


Nr. I 


Nazwa polska 


I Powiat 
 Nazwa pomorsk al
 Na ;
: n iemiecka I 


Jakość 


1945 : Czymanowo 


1946 Czysta 


1947 Dalekie 


1948 Damnica (Damnica 
niemiecka) 
Damnica niemiecka 
ob.Damnica - 
.1949 Damno  


1950 Damowe 


1951 (Danowice) 
 
Dargoledzie ob. Dar- 
goleza 
Dargolesie ob. Dar- 
goleza 
1952 Dargoleza (Dargole- 
dzie, Dargolesie) 


1953 Dar-żkowo 
Dąbie ob. Dąpie 
Dąbrowa ob. Dąbr6- 
wka wielka 
1954 (Dąbrowa brzezień- 
. ska) 
Dąbrówka ob. Dą- 
brówka mała i Dą- 
br6wka wielka 
1955 (Dąbrówka królew- 
ska) _ 
1956 (Dąbrówka mała) 
Dąbrówka 
1957 (Dąbrówka szla- 
checka) 
1958 (Dąbrówka wielka) 
Dąbrówka (Dą- 
browa R.) 
1959 (Dąpie R., Dąbie) - 
1960. Dębe 


. .... 


dawn
 
wej. 
sł. 


lęb. 


lęb. 


byt. 


lęb. 


byt. 


lęb. 


byt. 
sł. 


LamQnow!!o 


Rauschendorf 


Castw 


Wittbeck 


byt. 


Dale
e 


Dallecken 


sI. .. 


Damńica (Ńerńe
 Hebron- Damnitz 
ckw DamńicaC.) ! 
-I . 
Damno Dammen 


sI. 


sł. 


Dam!!ove 


Damm 


lęb. 


(Dano vice . C.) 


Neu Dennewitz 


sI. 


DarglJoleza (Dar- Dargerose 
g!!ole'fe, Darg!!o- 
lese C.) 
Dwrżk!!ow!!o Darschkow 


(DQbrova C.) , Damerow 


Obw. dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os. przyn. do 
Trzebiatków 
Gm. wiejska lobw. 
dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os. przyn. do Smol- 
dzińskiego lasu 
Os. przyn. do Jac- 
kowa obw. dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Os.. przyn. do 
Pogorszewa 


Os. przyn. do 
Brzeźna 


I 
(Krolevskw I Koniglich Damer- I ' Gm. wiejska 
DQbrMwka C.) I kow . 
DQbrówka (MwIw' Klein Damerkow : Gm. wiejska i obw. 
DQbrówka C.) I dom. 
S
laxeckw DQbrów- , Adelig Damerkow. Obw. dom. 
ka C.) . _ 
, , 
DQbrówka (Velgw " Gross Damerkow Obw. dom. 
DQbrówka C.) 
(Dą/je C.) ! Dampen 
I 
Dąbe j Dambee 


Gm. wiejska 
Os. przyn. do Smoł- 
dzin. obw. dom. 


133
		

/Pomorze_015_14_142_0001.djvu

			Nr. \. Nazwa polska I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka Jakość 
I I 
1961 (Dębino) lęb. (Dą/jino C.) I Miejscowość nie- 
znana , . 
1962 (Długoszcz) byt. (DluglJolc C.) (Bosendorf) Miejscowość nie- 
znana 
1963 (Dolny młyn) lęb. . (Dólni" mli"n C.) Niedermiihle Os. przyn. do 
Bychowa 
1964. Dominek sI. Domi"nk Dominke Obw. .dom. 
Drzeżdżewo ob. 
Drzeżewo 
1965 Orzeżewo (D rzeż- sI. DreiewIJ
 (Dfeije- Dresow Gm. wiejska i obw. 
dżewo) wIJ o C) dom. . 
1966 Ouczmanowice sI. . Ducmanolc Oeutschmann Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
1967 (Dychlino) lęb. (Daxlano C.) , Miejzcowość nie- 
znana 
1968 (Dziechlino) lęb. bexl
no C. R.) Dzechlin Os. przyn. do 
Leśnic 
1969 Ozierząznik byt. i 1 er Qzńik Hopfenkrug Os. przyn. dd 
I. Kłończna 
1970 Ozięcelcz (Dzięcelec) lęb. 'f
celc (Jącelc C. R.) Zinzelitz Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Ozięcelec ob. Dzię- 
celcz 
Flinkowo ob. Wlin-"' 
kowo 
Gacie ob. Qać 
1971 Gać {Gacie) lęb. Gac (Gace C. R., Speck Gm. wiejska i obw. 
S
pek R.) dom. 
1972 (Galicja) lęb. (Gali"c
jw C.) (Gallitz) Os. przyn. 1839 r. 
do Bożego pola 
wielkiego 
1973 (Garczegorze, Gar- Ięb. e GarceglJore R., Garzigar Gm. wiejska 
czygarz, Garczy- GarCigwf C.) 
górz R.) . 
Garczygarz ob. Gar- 
czegorze 
Garczygórz ob. Gar- 
czegorze 
1
74 Gardkowice lęb. Gwrdk'lo;ce (Gard- Gartkewitz Obw. dom. 
k'lovic; R., Gard- 
k!!ojce C. R.) 
1975 Gardna mała sI. Mwlw Garnw Klein Garde Gm. wiejska 
1976 Gardna wielka (Gal- sI. Velgw Garnw (Gar-\ Gross Garde Gm. wiejska 
dno) no C.) 
134
		

/Pomorze_015_14_143_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


i Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka I 
I 


Gardno ob. Gardna 
wielka 
1977 Gąbino (Głąbiny) 


1978 Glinkowe 


Głąbiny ob. Gąbino 
1979 Główczyce 


1980 Głuszyno. małe 


1981 Głuszyno wielkie 


1982 Gniewinko 
1983 Gniewino 


1984 (Godętowo, Gojtowo) 
Gojtowo ob. Godę- 
towo 
1985 Gorzyno (Górzno) 


1986 (Gostkowo, Gostko- 
wo wielkie) 
Gostkowo małe ob. 
Gostkówko 
Gostkowo wielkie ob. 
Gostkowo 
. 1987 (Gostk6wko, Gost- 
kowo małe) 


1988 Górka 


Górzno ob. Górzyno 
Grabaczyno ob. Ra- 
bacino 
1989 Grąsino (Grosino) 


Grosino ob. Grąsino ! 


1990 


-., Grzmiąca ob. Grzmie':' 
. niec 
" Grz
ica ob. Grzmie- 
mec 


lęb. 
. lęb. 


lęb. 


byt. 


byt. 


lęb. 


51. 


GQ6ino (GłQ/j;na 
C.) 
Gli"nk\!ove 


sI. 


sI. 


Główcace 


sI. 


Mwłe Głilsano 


sI. . 


Velge Glilbno 


Gńevi"nkyo 
Gńevino 


(G\!odqtowl!o R., 
Gl!oitowlJo C. R.). 


sI. 


G\!orano (G\!órno 
C.) 
(Gl!pslkl!owl!o R., 
Velge G"oslk\!o- 
WlJo C.) 


(Gl!ostkl!ówk
o R., 
Mwłe GlJostklJo- 
W\!o C.) 
GlJórka 


Gambin 


Glowitz 


Klein Gluschen 


Gross Gluschen 


Gnewinke 
Gnewin 


Goddentow 


Gohren 


Gross". Gustko
 


Klein Gustkow 


Gohrke 


sł. 


GrQsano (GroSiłnO Granzin 
C.) 


sI. 


Gri"nof 


Grunhof 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os. przyn. do 
Gardnej małej 


Gm. wiejsk"a i obw. - 
dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Obw. dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Obw. dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska 


Obw. dom. 


Os. przyn. do Wie- 
ka obw. dom. 


Obw. dom. , 


Os. przyn. do Smoł. 
dzin obw. dom. 


. , 


135
		

/Pomorze_015_14_144_0001.djvu

			--- ._ 
 - -\ P

iat I \ N

wa 
omorska j - ----
 
 - - 
Nr. I Nazwa polska Nazwa. niemiecka Jakość 
I 
1991 (Grzmieniec, Crzmica byt. (Grarńeńc R., Gramenz Gm
 wiejska 
albo Grzmiąca albo Grzrńica C.) 
Grzmięca) 
Grzmięca ob. 
Gmieniec 
1992 Grzybowe slo Gfabvove lOs. przyn. do Smoł
 
dzińskiego lasu 
1993 (Guckowo mele) lęb. (Mwle GIJUcklJOWIIO Miejscowość nie- 
. C.) . znana 
1994 (Guckowo wielkie) lęb. (Velge GVuckvouJvo Miejscowość nie- 
C.) znana 
1995 Hamerek II lęb. Hwmerk Althammer 05. przyn. do 
Rybienka 
1996 Hamerek nowy lęb. Nov;' Hwmerk Neuhammer Os. przyn. do 
Rybienka o 
1997 Haradastwo sI. HaradastwlJo Os. przyn. do Gar- . 
dnej wielkiej 
1998 slo Hwzakrwy Hasenkrug Os. przyn. do Cyca 
1999 byt. Lenederp Helenend orf Os. przyn. do Po- 
Ilłz6ica . myska wielkiego 
obw. dom. 
2000 Izbica sł. Giesebitz Gm. wiejska i obw. 
dom. 

 2001 Jablończ mały byt. Mali' [ablóńc Klein Jabloncz Os. przyn. do 
Łąkiego 
_ X 2002 Ja
ończ wielki byt. Velge lab/órlc Gross Jabloncz Os. przyn. do 
Łąkiego 
2003 Jackowo lęb. . [acklJowvo Jatzkow Gm. wiejska i obw. 
dom. 
2004 (ja
owice małe) lęb. (Mwle [ano vice, Klein Jannewitz Gm. wiejska i obw. 
[anoice C. R.) dom. 
2005 (Janowice .ielkie) leb. (Velge lanov;ce. Gross Jannewitz Obw. dom. 
Jasiania ob. Jasień Janojce C. R.) 
Jasianowo ob. Jasień 
2006 J asień, Jasianowo byt. Iaseń. IasQnow!!o J assen Obw. dom. .... 
(Jasiania) .. 
 (JasQrlw C. R.) 
2007 Jeleńcz byt. .fe le ri c Jellentsch Gm. wiejska 
2008 (jerozolima) lęb. (Jerozolama C.) Jerusalem Os. przyn. do 
Leśnic 
2009 (jezierzt:c) lęb, (JezeTc C.) Miejscowość nie- 
znana 
2010 Jezi6rka (jezi6rko) slo [ezórka (fezó rklł o I Gesorke Obw. dom. 
C.) 
136 
. 


j":.
		

/Pomorze_015_14_145_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


I Powi-

 - 1Naz
 a--r
k
 -T N-a

a niemiecka 1- ..,.----- Jakość 


Jeziórko ob. Jeziórka 
2011 Jeżewo 
2012 Jecczewo 


lecb. 
lecb. 


[eiew!lo 
[ącew!lo - (Jencew!lo, 
- Encewlło C.) 
(Kackl!owvo C.) 


Jezow 
Enzow 


Obw. dom. 
Obw. dom. 


2013 (Kaczewo R., Kacz- 
kowo) 
Kac2tkowo ob. Ka- 
czewo 


lec b . 


Kattschow 


Gm. wiejska 


Karcino ob. Karzcino ' I 
2014 ! Karczemka gard- lecb. Karcemka Karczemke Os. przyn. do 
kowska Gardkowic 
2015 Karczemka kierz- lecb. K arcemka Karczemke . Os. przyn. do 
kowska Kierzkowa 
2016 (Karczemki) lecb. (Karcem ki C) Karczemke Os. przyn. do 
Redystowa 
2017 (*Karczmisko) dawno I (Karzmisko B.) . Os. przyn. dawniej 
wej. . do Opalima 
2018 Karzcino (Karcino) . sI. Karcano (Karcano Karzin Gm. wiejska i obw. 
C.) dom. 
2019 (Karznica niemiecka) . sI. '. I (Ńerńeckw Karńica Deutsch Karstnitz IObW. dom. 
C.) 
- . 2020 Karznica słowiańsk
 sI. 'Karńica (Kasibskw Wendisc}1 Karstnitz Obw. dom. 
Karńica C.) 
2021 (Katkowo, Katkowy) byt. (Kwlk'low!!o C. R., Kathkow 	
			

/Pomorze_015_14_146_0001.djvu

			.. 


Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


! 
owiat u, Nazwa 

morsk
' r -
azwa niemiecka 


Klisino ob. Klęcino 
2029 Kluczyce, Kluki 
Kłączno ob. Kłońcno 
Kłęczyno ob. Kłońcno 
Kłońcno (Kłączno, 
Kłęczyno) 


2030 


2031 


(Kłosy) 
Knicino ob. Klęcino 
Kniewo (*Kniewskie 
błoto) 


2032 


slo 


Klieace. Kliki 
(Klrl
1 C.) 


byt. 


Klóńcno, (K1Qcno 
C. R., Kląeano 
R.) 
(Klosa C. R.) 


byt. 


dawno Kńewl!o 
wej. 


Knycino ob. Klęcino 
Kolkowo ob. Koł- 
kowo 
2033 i Kołkowo (Kolkowo), da
n, 
I . · weJ. 
2034 Komnino sł. 
2035 (KomoszewodolneR.)1 lecb. 
2036 (Komoszewo górne lęb. 
R.) 
2037 Konarzyny (Kona- 
rzyny wielkie) 


Konarzyny wielkie 
ob. Konarzyny 
2038 Kopalino 
2039 (Kopaniewo, Kop- 
nowo) 
, 
Kopnowo ob. Kopa- 
niewo 


2040 (Kostkowo) 


2041 (Kościerzynko) 


2042 (Krępa) 
2043 (Krepkowice) 


2044 (Krępkowo) 


Krosnowo ob. Kroś- 
niewo 


138 


,. 


Klucken 


Klonschen 


Klossen 


Kniewenbruch 
(dawniej Kniew- 
ski błoto B.) / 


- , 


Kw1kl!oWIJo (Kl!o!- Kolkau (dawniej 
. kl!owfJo R., KlJol- - Kolukowo, 
kVowł!o C.) Kalkow B.) 
KlJomńino Kuhnhof 
Nieder Komsow 
Ober Komsow 


czł. 


K!!onwrana (Kł!ona
 Gross Konarc
yn 
rana R., DfJźe _ 
Kł!onar;;na C.) 


lęb. - Kl!opalano 
łęb. (Kł!opQńew!!o R., 
Kł!opnowl!o C.) 


lęb. i (K!!ostkIJowIJo C.) 


lęb. (K!!oscefi"nklo C.) 


lęb. 
lęb: 
lęb. 


Koppalin 
I Koppenow 
I 
! (Kostkow) 


I (Krąpa R.) I Krampe 
I .1 
I (Krąpk!!ovice R., i Kramp
ewitz 
Krąpk!!ojceC.R.) . 
(KrQpk!!ow!!o C.) 


, 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Gm. wieislca 


Obw. dom. 


Obw. dom. 
Obw. dom. 
. Obw. dom. 
I 
Obw. dom. 


Gm. wiejska 

 Obw. dom. 


. Os. przyn. 1839 r. 
do Lisewa 
Miejscowość nie- 
znana' 
Gm. wiejska 
Obw. dom. 


Miejscowość nie- 
znana
		

/Pomorze_015_14_147_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska 


-- - -..-- 
I Powi;t-\ Nazwa pomorska 'j Nazwa niemiecka 
I 


2045 1 (Krośniewo R., Kros- 
nowo) 
2046 Krzyż 


2047 Kuba 


2048 KiIkowo 
2049 Kurlandzka 


2050 Kurowo 


byt. (Krosnow!!o C.) 


sI. Krrz- 


sI. K!!uba 


sI. KlJriklJow!!o 
sI. KlJrirlandskw 


lęb. KlJurouJlJo 


Las ob. Smołdziński 
las 
2051 (Lasek) lęb. 


2052 Lasy sI. 


'\ 
2053 Lebieniec (Łebieniec, . lęb. 
Lubieniec) 
Lesackie ob. Smoł- 
dziński las 
2054 (Leśnice) lęb. 
Lębórch ob. Lębórg , 
2055 Lębórg (Lębórch) lęb. 
Lędzichowo ob. 
Lędziechowo 
2056 (Lędziechowo, Lędzi- lęb. 
chowo) 
Lękwica ob. Łęko- 
wice 


2057 Lipno 


2058 Lisewo I 
2059 Lisia góra, Lisia 
górka 
. Lisia górka ob. 
Lisia góra 
2060 (Luba wieś) 


2061 Lu l3iatowo, Lubie- 
towo (Lubtowo) 


....... 


'(Lwsk R.) _ 


Krossnow 


Kreuz 


Kuckow 
Kurland 


Kurow 


Lassig 


Lase Lassen 
I 
I 
Le/jińc (Łe/jińc R., . Labenz 
Lii/jińc C.) I . 


I (Lesńice C. R.) 
Ląb!!Órg. Ląb!!óry 
(LąblJórx R.) 


(Lą
ex!low!lo R., 
Lą
ax!lowr.!o C.) 


sI. 


Lapno 


Lischnitz 


. Lauenburg 


Landechow 


Liepen 


Lissow 


Lasw g!!óra, - Lesw Fuchsberg 
g!lórka 


V ogelsang 


lęb. 
 Le'/jalow'lo, Le'/jeto" Liibtow 
. I w!!o (Le'hwlow!lo, 
LihtowlJo R.) 


lęb. 
sI. 


Lasew!!o 


lęb. (Liibw ves C.)  


Jakość 


Gm. wiejska 


Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
Obw. dom. 
Os. przyn. do 
Izbicy obw. dom. 
Obw. dom. 


Os. przyn..do 
Chmielenca 
Os. przyn. do 
Wierzchocina 
obw. dom. 
Gm. wiejska 


I . 


lObw. dom. 
Miasto 


Obw. dom. 


, I 
t 


{ 


';- 


l' 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Obw. dom. 
Os. przyn. do 
Izbicy obw. dom. 


-Os. przyn. do 
Bargędzina 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


I I 


. 139 


; - 
I
		

/Pomorze_015_14_148_0001.djvu

			. N;.' r . Nazwa u ;.;M
 . jPowiat I Nazwa pomorska j: Nazwa nie.... 
c ka : 
2062 Lubieniec (Łubieniec) byt. Libeńc (ŁiEeńc C,) ! Libienz 


Lubieniec ob. 
Lebieniec 
Lubietowo ob. 
I Lubiatowo 
Lubino ob. Łebień 
2063 Lublewo małe 
206
 Lublewo wielkie 
Lubtowo ob. 
Lubiatowo 
2065 Lubuczewo 


.f...ubuno ob. Łebunia 
Lugwyza ob. Ługi 
2066 Lukowa 


2067 (Lupowsk J Lupow- 
skie, Lup6wsk) 
Lupowskie ob. 
Lupowsk 
Lup6wsk ob. 
Lupowsk 
Łąki ob. Łąkie 
2068 Łąkie (Łąki) 
2069 Łeba 
Łebieniec ob. 
Lebieniec 
2070 (Łebień, Lubino) 


2071 (Łebu1'\ia, Lubuno) 


2072 (Łęczyce) 
2073 , : (Łc;kowice) 
2074 I Łętowo 
2075 ! Łojewo 


Lękwica " 


2076 Łokciewe J Łokciowe, 
Łokieć 
Łokciowe ob. 
Łokciewe 


140 


I 
. I 
lęb. 'Mwle Liblewlło 
lęb.. Velge L€blewl!o 


slo Libl!ucew!!o 


sI. r Lr.ik!!ovw 


Klein Liiblow 
Gross Liiblow 


Liibzow 


Lukowe 


byt. (Lip"ovsk, LeplJov- Lupowske 
s
e R., Lip"óvsk 
C.) 


I 
byt. 'ŁQ
e (
Qki C.) 
lęb. Łeba 


Lonken 
Leba 


lęb. ': (Łe6iń R., Li6ino Labehn 
C.) 
lęb. (ŁeblJiińw R., Labuhn 
Le.blJiino C.) 
lęb. (Łąeace C. R.) Lanz 
sI. Ląkvica (ŁąklJojce Lankwitz 
C.). 


lęb. Łqtow!:!o 
sI. Łojew!:!o 


Lantow 
. Lojow 


L k V Łokcove : , , Loc hz e n 
. LO ce e, . I .. 
Łokc 
 


sI. 


Jakość 


Os. przyn
 do 
Łąkiego 


Obw. dom. 
Obw. dom. 
, 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


. Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
Gm. wiejska 


Gm. 
iejska 
Miasto 


Gm. wiejska 


- Gm. wiejska i obw. 
dom. . 
Gm. wiejska' 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Obw. dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 


\ '
		

/Pomorze_015_14_149_0001.djvu

			\ 


Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


Łokieć ob. Łokciewe 
2077 Łódki sł. 


2078 1 Łówcz dolny (Łówiec 
dolny) 
2079 . Łówcz górny (Łówiec 
górny) 
2080 Łówczśredni (Łówiec 
średni) 
Łówiec dolny, górny 
i średni ob. Łówcz 
d., g. i ś. 
2081 (Ługi, Lugwyza) 


Machowinko ob. 
Machowino małe 
- . Machowino ob. Ma- 
I chowino' wielkie 
2082 Machowino małe 
I - (Machowinko) 
2083 Machowino wielkie 
(Machowi no ) 
2084 Małe jezioro 


j 
2085 I (Małoszyce) ! 
2086 Maslowice małe (Ma- 
sowice małe R.) 
2087 Maslowice wielkie 
. (Masowice wielkie 
R.) 
Masowice małe i wiel- 
kie ob. Maslowice 
m. iw. 


2088 (Maszewko) 
2089 (Maszewo) 
Mądrzechowice ob. 
Mądrzechowo 
. 2090 (Mądrzechowo, Mą- 
drzechowice) 
Michrowo ob. 
Mikrowo 
2091 Mierzynko 
2092 I Mierzyno  


I Powiat r Na-zwa- p
morsk
 r N
z
a- niemiecka 


\ 


Łódki 


Lotken 


Os. przyn. do Rta 
obw. dom. 
Os. przyn. do Łów- 
cza średniego 
1839 r. obw. dom. 


lęb. Dólni" Łóve (Dólni" Nieder Lowitz 
Łóvc) 
lłi b . GlJórn; Łóve (GIJór- (Ober Lowitz) 
ni. Łóvc C.) 
lłi b . Veslredn; Łóve Lowitz (dawniej 
(Stredni" Łóve R., Mittel Lowitz) 
Stredni" Łóvc C.) 
lęb. (Łegi, Lrigvi"za R.; Luggewiese 
Łrigi C.) 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 


sI. Mwle Max'Jovino Klein Machmin Gm. wiejska i 	
			

/Pomorze_015_14_150_0001.djvu

			- r P 
wiat r Nazwa pomorska1Nazwa niemiecka 
I - 
Mikrow'lo (Mixro- I Mickrow 
w'lo C.) 
dawno Mtink, Młi"n
i 
ka. 


Nr
 I 


Nazwa polska 


2093 Mikrowo (Michrowo) 


2094 


- Młynek, Młynki 
Młynki ob. Młynek 
(Modrzej ewo R., 
Modrzewo) 
Modrzewo ob. Mod- 
rzejewo 
Mokry bór 


2095 


2096 


, 


2096a Mostek 


2097 (Mosztern) 
Mydlita ob. Bukolt 
2098 (Mygowo) 


2099 Nawcz (Nówiec) 
\. 2100 (Niebędzino, Nieobę- 
dzino, Obędzino) 


2101 (Nie
arzyno) 
- Nieobędzino ob. Nie- 
będzino 
Niepnowo ob. Nyp- 
nowo 
2102 Niezabyszewo 
2103 (Nieznachowo) 
'j 2104 Nowa huta 


2105 Nowa wieś 
2106 Nowa wieś 
2107 - Nowa wieś 


2108 (Nowe huty) 
2109 Nowy dwór 
2110 Nowy dwór 


2111 Now..y dwór rokicki 


N6wiec ob. Nawcz 
2112 Nypnowo (Niep- 
nowo) 


142 


byt. 


lęb. 


sI. 


(MlJodrewlJo C.) 


M!!okri" b!!ór 


sI. 


M!!ostk 


byt. (M'lostern C.) 


lęb. (MagIJowIlo C.) 


lęb. 
ł-ęb. 


byt. 


byt. 
lęb. 
byt. 


byt. 
czł. 
lęb. 


Nwvc (Nóvc C.) 
i (Ńebą'lano C. R., 
, " He'lobą
ano, 
f)obąieno R.) 
'(Ńe.darano C. R., 
Nedarzeno R.) 


Miihlchen 


I 
oddrow 


Mokriboor 


Morgenstern 


I Miggow 


Nawitz 
W obensin 


Meddersin 
I 


ŃezabaśewlJo Damsdorf 
(Ńeznax'low!!o C. R.) Nesnachow 
Novw heta Neuhiitte 


N oVw ves 
N oVw ves 
N ovw ves 


Ne uen 9prf 
Neuguth 
Neuendorf 


byt. (Nove heta C. R.) I Neuhiitten 
czł. Novi" dWl,!ór Neuhof 
lęb.' Novi" dW!!ór Neuhof 


sł. 


Novi" dW'lór, Nrhof Neuhof' 


sI. 


NapnowlJo (Ńepno- I ' 
iepnow 
I uJ!!O C.) 


- 


Jakość 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os: przyn. do 
Zukówka 


,,- 


Obw. dom. 


Os. przyn. do 
Chmieleńca 
Os. przyn. do Iz- 
bicy dom. 
Gm. wiejska 


. Os. przyn. do 
Kisewa - 
Obw. dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Gm. wiejska 


/ I Gm. wiejska 
Obw. dom. 
Os. przyn. do - 
Bukoltu 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska iobw. 
dom. · 
Gm. wiejska' 
Obw. dom. 
Gm. wiejska i opw. 
dom. 
Os. przyn. do Ro- 
kitek wielkich 
obw dom.' 
Obw. dom. 


. .......
		

/Pomorze_015_14_151_0001.djvu

			'1 


Nr. 


Nazwa polska 


I p - .-I N k 
i OWlat I azwa pomors a 


Jakość 


Nazwa niemiecka I 


I 
Obędzino ob. Niebę- 
dzino 
2113 Obiazda 


2114 (Obli wice) 
2115 Okalice ' 


2116 


2117 


2118 
2119 


2120 


2121 


2122 


Onieszyno małe ob. 
Unieszynko 
Onieszyno wielkie 
ob. Unieszyno 
Opalimo (Opalino) 


Opalino ob.Opalimo 
Osiek 
Osiek krQlewski 
i szlachecki ob. 
Osieki król. i szl. 
Osieki 
Osieki, Osowy, Osu- : 
chowo 
(Osieki królewskie, 
Osiek kr.) 
(Osieki szlacheckie, . 
Osiek szlach.) 
Osłt\wa dąbrowa 


21231 (Osowo) 
Osowy ob.Osieki, 
pow. sI. 
Osówek ob. Osówko 
2124 1 Osówko, Osówek 
, - lOsuchowo ob. Osie- 
I ki, pow. sł. 
2125 I Ot noga 
2126 : Paraszyno 
- 1 Papowo ob. Popowo 
212? I Pato
e 
- I Pawełek ob. Paweł- - 
kowice 


L. 


lęb. .,1)osek; Ossecken Obw. dom. 
sI. 1)ose
i, 1)o
ova. I Wusseken Obw. dom. 
1) osiix ll owllo 
byt. (l)ose
i R., Krole,)- Koniglich Wusse. Gm. wiejska 
ske l)osek C.) . ken 
byt, (l)ose
i R., S-la- Adelig W u
seken Obw. dom. 
xecki" l)o
ek C.) 
byt.' - l}oslavw'- 
bro
a Oslawdamerow Gm. wiejska 
(ljoslava dQbro- 
va R.) 
l
b. (1)osOW!!o C. R.) Wussow Obw. dom. 


r 


sł. 1)o/jazda 
L 
lęb. . (l)oblavłce R.) 
dawno . l)okalace 
wej. . 


dawno I l)op alm l! o (l)opa- 
wej. I lano C. R., 
. I I,/opalno R.) 
lęb.... l)o
ek 


byt: 


IW obesde 
! Obliwitz 
. Ockalitz 


Oppalin 


I _Ossec
 


l)osowkI!O, l)osowk Wussowke 


sI. l)otnoga W ottnogge 
lęb. P arasano Paraschin 
sł. Palorne 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Obw. dom. 
Ob
. dom. 


Obw. dom. 


Obw. dom. 


,: 
;10 : 


; . 


;; 
!- . 


Os. przyn. do 
Bukoltu 


Gm. wiejska 
Obw. dom. 


Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 


143
		

/Pomorze_015_14_152_0001.djvu

			Nr. I 
I 


Nazwa polska 


, 
I Powiat ! Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka  - 


2128 Pawełkowice (Pawe- 
łek) 
Pażątka ob. Pażonka 
2129 Pażonka (Pażątka R.) 


2130 Perlinko 
2131 Perlino (Pyrlino) 


2132 


2133 (Piaskowa karczma) 


2134 Piaskowe 


2135 I Piaszno (Piaszyno) 
2136 1 Piaszno małe 
-:- Pisszyno ob. Piaszno 
2137 (Pieski) 
Pietrzychowy małe 
i wielkie ob. Pie- 
trzy kowa m. iw. 
Pietrzyk i ob
 Pietrzy- 
- kowa wielkie 
Pietrzykowa ob. Pie- 
trzy kowa wielkie 
X 2138 Pietrzykowa małe I 
(Pietrzykowy małe, 
. Pietrzychowy ma- 
łe, * Pietrzyk owo ni.) 
'Ą.. 2139 Pietrzykowa wielkie, 
Pietrzykowa (Pie- 
trzykowy wielkie, . 
Pietrzychowy wiel- 
kie, *Pietrzyki, 
*Pietrzykowo w.) 
Pietrzykowo małe 
i wielki ob. Pie- 
trzy kowa m. i w. 
Pietrzykowy małe' 
i wielkie ob. Pie- 
trzy kowa m. i w. 
'{. 2140 'I (Piezewo) "' 


144 


lęb. 
lęb. 


byt. 


lęb. 


byt. 
byt. 


lęb. 


czł. 


czł. 


lęb- 


sł. 


Pavelk'1ojc(Pavelk Pawelke 
R.) 


sł. 


Pazónka 


Paris (-Pazonke) 
I Klein Perlin 
Gross Perlin 


Perli"nk'1o 
Perlano (Parlano 
C.) 
Peterzderp (Peters- Petersdorf 
darp C., Peters- 
dorp R.) 
(Pwsk!!ovw karema Sandkrug 
C.) 


sI. 


PW3k'1ove 


. , 


Pwsno (Pasano R.) Pyaschen 
Male Pwsno Klein Pyaschen 


(Pes
; C.) 


Male Petrak!!ova Klein Peterkau 
(Mwle Petrtjk'lo- (dawniej Pie- 
Va R, Mwle P'e- trzykowo małe 
trax'lpva C.) B.) 
Velge Petrak!!ova, Gross Peterkau 
Petrak'lova, (. el- (1659 r. Pietrzy- 
g-j Petrak'1ova R. , ki Koś., dawniej 
Velge PetraxlJo- Pietrzykowo 
va C.) wielky B.) 


(Pezew!!o C.) 


" 


Jakość 


Os. przyn. do 
Kluczyc 


Os. przyn. do Iz- 
bicy obw. dom. 
Obw. dom. 
Obw. dom. 


Obw. dom. 


Os. przyn. do 
Leśnic 
Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do 
Piaszna 


Miejscowość nie- 
znana 


Os. przyn. do Pie- 
trzyków wielkich 


Obw. dom. 


Miejscowość nie- 
znana
		

/Pomorze_015_14_153_0001.djvu

			Nr. Nazwa polska i Powiat I Nazwa pomorska. Nazwa niemiecka I Jakość 
Pi
ćkowska ob. 
Pińćkowskie 
Pi
ćkowskie ob. 
Pińćkowskie 
Pińćkowska ob. 
Pińćkowskie 
2141 Pińćkowskie albo sI. P,ńck!!ovslte (P,ńc- Pietzkamp Os. przyn. do Smoł. 
Pi
ćkowskie (Pińć- k'!ovska Rudni- dziń
kiego lasu 
kowska albo Pięć- ck i) 
kowska) . - 
2142 Płaczewo lęb. Placew!!o Platschow Os. przyn. do 
]ęczewa " - 
Płotowo małe i wielkiej 
- ob. Płótowa m. i w. 
2143 Plótowa ma/e (Ploto-I byt. Mał. P łó/ooa (Mw-, Klein Pla tenheim Gm. wiejska 
wo małe, Pustko- le Plolow'ło C., . 
wie małe) Mwle P'łristk!!o. 
ve C.) 
2144 Płótowa wielkie (Pło- byt. VelgePlótova (Vel- Gross Plałenheim Gm. wiejska 
towo 
ielkie, Pust- ge Plotow'ło, V. 
kowie w.) P!!rislk'love C) 
2145 Po błocie sI. P!!obloce Poblotz Gm. wiejska i obw. 
dom. { 
2146 ' Poblociewierzchucki.ei I
b. P!!obloce Poblotz Os. przyn. do 'I 
Wierzch ucina 
gm. w. 
2147 Podole wielkie sI. P!!odo/e ( Velge p",o- Gross Podel Gm. wiejska i obw. 
dole C.) dom. 
2148 (Pogorszewo R., Po- lęb. (P
log!!orew'!o C.) Puggerschow Obw. dom. 
gorzewo) 
Pogorzewó ob. Po- 
gorszewo I 
2149 Połczno (Półczno, byt. Pwtcno (P'!ólćno Polschen Gm. wiejska I ! 
Połczyno) C., Pwteano R.) 
2150 Połczno małe byt. Male Pw'cno Klein Polschen Os. przyn. do 
(1839 r. Neu P.) Połczna 
Połczyno ob. Połczno 
2151 Pomysk mały byt. Mali" P!!om i"sk (Mw- Klein Pomeiske Gm. wiejska 
li" P'!omask C. R.) 
2152 Pomysk wielki byt. Velgi" p
lomi'sk (Vel- Gross Pomeiske Gm. wiejska i obw. 
gi" P"'omask C. R.) dom. 
2153 Popowo (Papowo) lęb. P"'OpłlOW!!o (PWP!!Ó- Poppow Gm. wiejska 
WIłO C.) 
2154 (Poręby) l
b. (P!!orąba C.) Miejscowość nie- 
I. . . znana 
iO 145 


.....l.
		

/Pomorze_015_14_154_0001.djvu

			Nr. I. Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
I 


2155 Porzecze 


Półczno ob. Połczno 
2156 Prenkowo 


2157 Projewice 
2158 Prusewo 
2159 Przebędowo 
2160 Przebędowo (Prze- 
będziewo) 
2161 (Przebędzino) 


,2162 Przechlewo (Prze- 
chlewy) 
Przechlewy b. Prze- 
chlewo 
2163 Przewóz, Przywóz 


2164 (Przytoczyno) 


lęb. 


p!! o Tid.fJ 


dawno 
weJ. 


Prenk!!ow!!o 


! Paretz 


Os. przyn. do 
Paraszyna 


Prinkowo (dawniej 
Prinkowski, Mo- 
lendinum Warsz- 
coviense, Mola 
Prinka B.) 


Os. przyn. do 
Rybna 


sI. Projejc Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
daw. Presew!!o I Prussa u Obw. dom. 
weJ. r 
lęb. PrebądowlJo I Prebendow Obw. dom. 
sI. PrebądowlJo (Pre- : Prebendow Obw. dom. 
bą
ew!!o C) 
- lęb. (P;ebą
an
 C.) Miejscowość me- 
pfexlewuo (P;exle-I Prechlau znana 
czł. Gm. wiejska 
va C.) 


b t I . p " . . P "" . P h 
y. .. rewIJoz, rrW'!oz sc iworss 
(Prew'!óz C., Pia- 
W'lóz R) 
lęb:" (Pialocano C.) 


P'!usli"nńi/
 


2168 (Pużyce) lęb. 
Pyrlino ob. Perlino 
Rabaci
 ob. Rabacino 
2169 Rabacino, Rabacin -. byt. 
(Rabaczyno, Gra- 
baczyno) 
2170 Radek sI. 


Przywóz ob. Przewóz 
2165 (Pusta karczma) byt. (PIJuslw Iwrcma C.) 
Pustkowie małe ob. 
Płótowa małe 
2166 Pustkowie rekowskie byt. P"'ristkuove 
Pustkowie wielkie ob. 
Płótowa wielkie 
2167 Pustynnik sI. 


146 


(pIJazace C. R.) 


Rabacano, Rabaci"n 
(Rabacano R., 
Grabatano C. R.) 
Rwdk 


I 
Gm. wiejska 


Miejscowość me- 
, znana 


Miejscowość nie- 
znana 


(Reckow Ahbau) Os. - przyn. do Re- 
kowa 


Heinrichshof - 
(-Pu
tinke) 


Os. przyn. do 
Wierzchocina 
obw. dom. 
Gm. wiejska 


Pusitz 


Grobenzin 


Gm. wiejska 


I
adtke 
. I 


Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu
		

/Pomorze_015_14_155_0001.djvu

			Nr. 


. Nazwa polska 


Jakość 


: Powiat I Nazwa pomorsk
 I Nazwa niemiecka 


2171 Rąbek, Rąbko 


- . Recowo ob. Ryczewo 
2172 I (Redkowice) lęb. 


2173 Redystowo lęb. 
2174 1 Rekowo byt. 
2175 Rekowo lęb. 
2276 (Rębiszcze) l
b. 


2177 Rębowo sI. 
- I I ' Rog
cza ob. Roga-' 
wica 
2178 i Rogawica (Rogacza) sI. 
Rokicki las ob. Wild- I ' 
bergshof 
. Rokitki ob. Rokitki 1 - 
małe 
2179 Rokitki małe (Rokitki) sI. 


2180 Rokitki wielkie (Ro- sł. 
kity) 
Rokity ob. Rokitki. 
wielkie 
2181 (Roszczyce, Rósz- l
b. 
czyce) 
Rotowo ob. Rto 
Rozgarz ob. Rozgorz
 
2182 (Rozgorze, Rozgarz) lęb. 


2183 Rozłaski młyn (Roz- l
b. 
łaziński młyn) 
2184 Rozłazino lęb. 
2185 Rozłazino nowe l
b. 
_ Rozłaziński młyn ob. 
Rozlaski młyn 
2186 Róg byt. 


Rómne ob. Rómno 
2187 Rómno (Rómnł-) 


I 


10.  


sI. 


RQbk. RQbk!!o 


(Redk
ovice R., 
Redkt10jce C. R.) 
Redaslow!!o 
Rek'low'!o 
Rek'loW'lo 
I (Rąl>isee C.) 


Rąb'!ouJ'-'o 


I Rumbke 


Rettkewitz 


Reddestow 
Reckow 
Reckow 
Rambicz? 


(Rambow) 


Rogajca (Rogacw I Roggatz 
C.) 


I 
Mw/e Ro/
ilk; (Ro- Klein Rakitt 
I
illa R.) 
Velge Ro/
ilfi (Ro- Gross Rakitt. 
fila R.) 


(Roseace R.,Rósca- Roschiitz 
ce C.) 


(Rozg!!oie R., Roz- .Rosgars 
gwf C.) 
Rozlas
;' mli'n (Ro-' Rosiasiner Miihle 
zlazi"ńsfi"mli.n C.) 
Rozlazano Roslasin 
Nove Rozlazano Neu Roslasin 


Róg 


Sonnenwalde 


sI. 


Rómno (Rómne C.) Rowen 


, 


Os. przyn. do Smol. 
dzin obw. leśn. 


Obw. dom. 


Obw. dom. 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska 
Os. przyn. do Re- 
dystowa 
Część Wierzcho- 
dna w. 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os. przyn. do 
Rozłazina 
Gm. wiejska 
Ob".,. dom. 


Os. przyn. do Si e- 
rzeńskiego obw. 
leśno 


Gm. wiejska i obw. 
'dom. 


147 


..J
		

/Pomorze_015_14_156_0001.djvu

			Nr. r 


,. 


Nazwa p
l
k;j P
 wiat r N
 zw
 -' p
 
 -ors
Naz 
 a nie 

-;kal 


Jakość 


Rószczyce ob. Rosz- 
czyce 
Rótowo ob. Rto 
2188 Rów 


2189 Rówek 


2190 Równe cipki 


2191 Rto (Rotowo R., Ró- 
towo) . 
2192 Rukowo 


Rumska ob. Rumsko 
2193 Rumsko (Rumska) 


2194 (Rybaki) 


2195 Rybienko 
Rybieńska karczma 
ob. Rybska karczma 
2196 (Rybki) 


2197- Rybno 


2198 (Ryhnik R.) 


sI. 


Rów 


sI. 


:Rówk 


Rowe (Gross Ro- 
we Gen.) 
Klein Rowe 


(Rosnacipke Gen.) 


sI. 


Rio (Rótow!!o C.) Rotten 


byt. R rnsl 


byt. 


Róvne ci'pki 


lęb. 


Rrik!!ow!!o 


sI. 


I Ulrikenfelde(-Ruk- 
kow) 


Re'msk!!o (Re'mskw Rumbske 
C.) 
(Rabwki C.) 


lę b. 


ltt b . 


Ra/jenklJo (Ra6in- Rybienke 
k!!o . R.) 


lęb. 


(Ri"bRi C.) 


'
Rieben (dawniej 
Ribna B.) 
Rybnick 


2199 Rybska karczma (Ry- dawno Rrbskw karem a (Ra- , Riebenkrug 
bieńska karczma) wej. 6eńskw karem a R.) 
2200 Ryczewo (Recowo) sI. RreeuJ!!o (RecoLV!!o Ritzow 
C.) 


2201 Rynszt 


2202 (Rzepnica) 


2203 Rzuski las 


2204 Rzuszcze 


2205 Salinko (Solinko) 


2206 Salino (Solino) 


-148 


dawno Ri"bno 
, weJ. 
lęb. 


byt. 


lęb. 


lę b. 


-. 


(RVepńica C.) 


sI. 


R- e'sRi" las 


sI. 


R- risee 


Rinsch 


Sepnitz (Srzepnitz 
Gen.) 
Sophienthal- 


Ruschii tz 


Swli"nk!!o (Soli"nk!!o Saulinke 
C. R.J. 
Swlano (Solano Saulin 
C. R.) 


Gr:n. wiejska 


Os. przyn. do Smoł- 
dzin obw. dom. 
Os. pol. przy Je- 
leńczu 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
0&. przyn. do Mie- 
rzyna obw. dom. 


Gm. wiejs
a i obw. 
dom. 
Miejscowość nie- 
znana 
Gm. wiejska 


Miejscowość nie- 
znana 
Obw. dom. 


Os. przyn. do Łu- 
gów \ 
lOs. przyn. do 
Rybna 
Gm. wiejska 


Os. przyn. do 
Prze woza 
Os. przyn. do By- 
towa szlach. 
Os. przyn. do Rzu- 
szcza obw. dom. 
I Gm. wiejska i obw. 
dom. 
I Gd
:
ejska i obw. 
Gm. wiejska i obw. 
dom.
		

/Pomorze_015_14_157_0001.djvu

			Nr. I _Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 
I 
lęb. Swrbsk ' Sarbsk
 


2207 Sarbsk 


2208 Sasino 
2209 Sąpolnia (Sępolno, 
Sępólno) 
Sępolno ob. Sąpolnia 
Sępólno ob. Sąpolnia 
Siece ob. Cyce 
2210 Siedliszcze 


2210a (Sielino) 
Siemirowice ob. 
Szymrowice 
2211 Sierzeński obw. leśny 


2212 Sierzno królewskie 


2213 (Sierzno szlacheckie) 
Siodlino ob. Siodłanie 
2214 Siodłonie, Siodlino 


2215 Skoczkowo 


2216 Skorzyno 


" 
2217 (Słajkowo, Sławiko- 
wo) 
2218- Słajszewo, Słajszowie 
(Sławuszewo) 
Słajszowie ob. Słaj- 
szew o 
Sławikowo ob. Słaj- 
kowo 
Sławuszewo ob. Słaj- 
szewo 
Słuchowo ob. Sycho- 
wy 
2219 (Słuchowski młyn) 


2220 Słupsk, Słupsko 
Słupsko ob. Słupsk 
2221 Słuszewo 


r- 


lęb. Sasano Sassin 
czł. Sąp!!olńw -(Sąp!!ol- Sampohl (dawniej 
-no R., Sąp!!ólno I Szampolnieii, 
C) Sampolno B.) 


I. 


sI. Sedlaśce 


Zedlerkaten 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


- Os., przyn. do Bu- 
kowa słow. 
Miejscowość nle- 
znana 


byt. I Zerrin, Forstguts- Obw. leśny 
bezirk 
byt. SeTnO -(Królevske I Koniglich Zenin Gm. wiejska 
SeTno C. R.) 
byt. (S-laxecke Serno (Adelig Zerrin) IOawniejobw.dom. 
C. R.) 
sI. 'Sodlońe, Sodlano Zedlin Gm. wiejska i obw. 
I dom. 
byt. I Sk'ock,ow'o Os. przyn. do Stu- 
! Schorin dzienic 
sI. j Sk!!oiano Gm. wiejska i obw. 
dom. 
lęb. ; (Slajk'ow'o C. R., I Slaikow Obw. dom. 
I Slavikflow!!o R.) I I G ..k. b 
I S/a;sew!!o, Slaisove ; Schlaischow m. WleJS a l o w. 
(S/aw!!uśewyo C.) dom. 


byt. (Selano C.) 


lęb. (S/e'X!!OVski"m/i'n C.) 
sI. n. Sl
psk, Slipsk!!o 
 Stolp i. P. 
"ij 
lęb. S/e'se w!! o Schluschow 


i Miejscowość nie- 
znana 
Miasto 


Obw. dom. 


149
		

/Pomorze_015_14_158_0001.djvu

			1 


I Nazwa niemiecka ! J
kość 
I 
Osseckener Theer- Os. przyn. do Osiek 
ofen? 


Nr. I Nazwa polska 


Powiat : Nazwa pomorska 
lęb. i (Sm!!olwki C.) 


2222 (Smolaki) 


Smołdzino ob. Smoł- 
dziny I 
2223 Smołdziny, Smołdzino 


Smw/
ana,S11Jwl
a11O Schmolsin 


sł. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska 


Smołdziński las, Las, 
Lesackie 
Solinko ob. Salinko 
Solino ob. Solino 
Sominy 
Starbienino (Strzebie- 
nin R.) 
Stewerkowe 


2224 


Smw/
i"ńsk;.las, Las, Holzkathen 
. Lesacke 


sI. 


2225 
2226 


Gm. wiejska 
Obw. dom. 


byt. 
lt;b. 


Som min 
Sterbenin 


Sornina 
Star/jeńino 


2227 


sI. 


Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 
Gm. wiejska 


Stewerkywe 


Steverk!!ove 


Stojcino albo StOję- I 
cmo 
Stojęcino ob. Stojcino' 
I 
Stowicino albo Sto-' 
więcino 
Sto
i
cino ob. Sto- 
Wlcmo 
2230 (Strasznica) 


2228 


sI. 


Stojcano 


Stohentin 


I Gm. wiejska i obw. 
dom. 


2229 


Stojentin 


sI. 


Slovicano 


lęb. (Strasńica C.) 


(Strassnitz) 


Os., przyn. 1839 r. 
do Paraszyna 
Gm.' wiejska 


2231 (Struszewo, Strzesze- 
wo .R.) 
2232 Strzebielinko 


byt. . (Stre'seW'lo C.) 


Slrussow 


Fredrichsrodc (do Obw. dom.- 
1873 r. Strzebie-I 
linken, Strzebie- I 
lino B.). 


daw. Slie/jeli'nkt1o 
we). 


Strzebienin ob. Star- 
bienino 
2233 (Strzebino) 


lęb. _ (Stre/jino C.) 


Miejscowość me- 
znana 


Strzelęcino ob. Strze- I 
licino 
2234 '(Strzelicino albo 
Strzelęcino) 
Strzelinko ob. Strze- 
lino małe 
2235 Strzelino małe (Strze- 
linko ) 
2236 Strzelino wielkie 
(Strzelno) 


Strellentin 


I (StfeltJciJllo R.) 


Obw. dom. 


lęb. 


MwleStielano (Stre- Klein Strellin 
li"nkyo C.) 
I Velge Strelano 
(S trel no C.) 


. sI. 


Gm. wiejska 


Gross Strellin 


sI. 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


150 


........
		

/Pomorze_015_14_159_0001.djvu

			. 
 


Nr. 


Nazwa polska 


I Powiat Nazwa pomorska I Nazwa niemiecka 


Strzelno ob. Strzelino 
wielkie 
2237 Strzelowo sI. 


Strzeszewo ob. Stru- 
szewo 


2238 (Strzeżewo) lę b. 
2239 Strzygonek sI. 


2240 Strzyżyno sI. ' 
2241 Studzienice byt. 


2242 Studzionka pomy- byt. 
skowska 


2243 


2244 
2245 


Studzionka rekowska byt. 
I 
Sychowy, Słuchowo j lęb. 
Szczenurze (Szenurze)I . lęb. 


Szczepkowice ob. 
Szczypkowice 
2246 Szczypkowice 
(Szczepkowice ) 
Szenurze ob. Szcze- 
nurze 


2247 1 (Szklana huta) 
2248 Szwuchowo-' 
2249 Szymrowice (Siemi- 
rowice) 


2250 Szynódo 


lęb. 
sł. 
lęb. 


2251 (Świch"owo, wieś). , lęb. 
. I 
2252 (Sw ich owo, folwark) lęb. 
2253 (Świchówko) lęb. 


2254 Świecichowo 
2255 Świecino 


2256 (Świtlino) 


Slrelow!!o 


. (Strezew!!o C. R) 
Slrag'!ónk 


Slrazano 
Sle.
eńce (Sle.leńice 
R.) 
Sle.
ónka 


Slc'lónka 


Si:x!!oViJ, Sle'x'Jow'!o 
I S łc)'He (S. emire 


sI. 


Neu Strelow 


Stresow 
Kolischen (-Stre- 
gonke) 
Stresow 
Studnitz 


Studsonken 


(Studsonke) 


Schlochow 
Schonehr 


S' bpkl!ojce (S. cep- Zipkow 
klJo;.ce C.) 


, 
(S' klQnnw hiila C.) I Glashutte 
S' W'luxl!ow'Jo Schwuchow 
S' amrejce (S. amro-. I Schimmerwitz 
vice C. R., S. a- 
mro;ce, Serńiro- 
vice
 R.) 
S. anódo Schonwalde 


sI. 


(SVix!!ow!!o C. R.) Gross Schwichow 
(SVix'low'lo C. R.) Schwichow 
(SVix!!ówk!!o C. R.) Klein Schwichow 


sI. S[;ecax'low!!o 
sI. S
ecano 


lęb. (SóUlano C. R) 


\ . 


S,chwetzkow 
Schwetzen 


SCQwesslin 


Jakość 


Os. przyn. do Że- 
laza obw. dom. 


Obw. dom. 
Os. . przyn. do Że- 
laza gm. w. 
Obw. dom. 
Gm. więjska 


Os. przyn. do Po- 
myska wielkiego 
obw. dom. 
Os. przyn. do Re- 
kowa 
Obw. dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


- ! 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


i Os. przyn. do Osiek 
I Obw. dom. 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska 
Obw. dom. 
Gm. wiejska i. os. 
przyn. do Swi- 
chowaobw.dom. 
Obw. dom. 
Os. przyn. do Głów- 
czyc obw. dom. 
Gm. wiejska 


151
		

/Pomorze_015_14_160_0001.djvu

			-- - ,ł..-- -- 
- N
I- N azwa - polska 


Powiat Nazwa pomorska Nazwa niemiecka 


2257 Tadzino lęb. 
2258 (Tawęcino,Tawucino) lęb. 


T awucino ob. T awę- 
cino 


2259 (Tągowie R., 
T ogornie) 


2260 


T a
ano T adden 
(Tavącano R., Ta- Tauenzin 
w!!ucano C. R.) 


byt. (T og!!orńe C.) 


T ogornie ob. T ągowie . 
2261 T oliszc
'ek dawno 
wej. 


2262 


Trzebiatki ob. Trze- 
biatkowa 
Trzebiatkowa (Trze- 
biatkowy, Trzebiat- 
kowo, Trzebiatki) I 


T uchom królewski 
i szlachecki ob. 
T uchomie kr. i szl. 
T uchomek ob. 
T uchomko 
2263 T uchomie królewskie 
(T uchom królewski) 


2264 T uchomie ł szlachec- 
kie (T uchom szla- 
checki) . 
2265 I TuchQII1ko (Tucho- 
mek) 
2266 Udorp 
2267 Ugoszcz 
2268 Ulinia, Ulinie 


Ulinie ob. Ulinia 
2269 (Unieszynko, Onie- 
szyno małe) 


2270. (Unieszyno, Onie- 
szyno wielkie) 
2271 Uska (Uszcz) 
Uszcz ob. Uska 
2272 WarbIino 


152 


byt: 


byt. 


byt. 


byt. 


byt. 
byt. 
lęb. 


lęb. 


lęb. 


sI. D;'kkwla 


To li.3 ck 


Tangen 


T eichkalhen 


Burgsdorf 


Tfeówtkllova (Tie- Tschebiatkow 
/jwtklJova, Tie/jwl- 
ki R., Tie/jwtk\!o- 
w!!o C.) 


Królevs
e Te'x!!(jrńe 
(Kr. Te'x!!ome R., 
Kr. Te'x!!om C.) 
S-laxec
e Te'x!!6rńe 
(S-l. Te'x!!orńe R., 
S-l. Te'x\!om C.) 
Te'x!!ómk!!o (Te'- 
x!!ómk C.) ... 
l)udorp 
l)ug!!osc 
l)ulańw, l)ulańe 


sI. 


(l)uńeSi"nk!!o R., 
Mwle l)ońesano 
CJ 
(l)uńesano R, Vel- 
ge l)ońdano C.) 
l)uskw (l)usc C.) 


Koniglich Gross 
T uchen 


Adelig Gross 
T uchen 


Klein T uchen 


Hygendorf 
Bernsdorf 
Uhlingen 


Jakość 


'Gm. wiejska 
Ohw. dom. 


Gm. wiei
ka 


Os. przyn. do 
Rómna 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska 


Obw. dom. 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Klein Wunneschin Obw. dom. 


Gross Wunneschin Obw. dom. - 


Stolpmiinde 


sI. 


Varb/ano, V wrblano Warbelin 


Gm. wiejska 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 


1- 


..........
		

/Pomorze_015_14_161_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


Powiat Nazwa pomorska Nazwa niemiecka 


2273 (Wąsino) 
2274 Wiatrowo 
2275 Wiek, Wieko 
Wicko ob. Wiek 
2276 Wielistowo . 
2277 Wielka wieś 
2278 Wierzehocino 
(Wierzehueino) 
2279 Wierzehucino 
Wierzehuc;ino, pow. 
sI., ob. Wierzeho- 
emo 
X 2280 (Rokicki las) 
2281 (Wilkowo, W ołkowo) 


Wiszno 
Witkowo 
(Witoraz, Witroza) 
Witowno ob. Wy- 
łowno 
Witroza ob. Witoraz 
Witrowno ob. Wy- 
trowno 
2285 Wlinkowo(Flinkowo) 


2282 
2283 
2284 


22861 Wolim o (Wolinia) 
I Wolinia ob. Wolimo 
, W ołkowo ob. Wił- 
kowo 
2287 (Wódka, Wódka 
wielka) 
Wódka wielka ob. 
Wódka 
Wrzeszcz ob. Wrze- 
ście 


.......... 


lęb. (V ąsano C.) 


sI. 


ValroW!!o 
. 


Viatrow 


lęb. .. Vick, Vick!!o (Vick Vietzig 
krolevs
i" a pąńSki. I 
C.) 


Jęb. 
sI. 


Velastow!!o Felstow 
Velgw "es . I Grossendorf 
Veix!!ocano (Verx'lu- Virehenzin 
cano C.) 
Veix!!ucano (V er- Wiersehutzin 
x!!ucano C. R.) 


sI. 


lęb. 


sI. 


i Wildbergshof 
Villkow 


lęb. 


.; (Ro
icki. las R.) 
'1,- . 
l i (Vilkflow!!o C. R., 
V w'kflOU)!!O R.) 
Vis n o Viesehen 
VUkflow!!o Vietkow 
(VUorwz, Vrlroza R.) Vitrose 


sI. 
sI. 
lęb. 


I 
r 
I 
I 
sI. .1 Vli"nk!!oW!!o (Fli"n- Flinkow 
I klJow"o C.) 
sI. W!!olam!!o (W "ola- Wollin 
, ńw C.) 


1 
j 
lęb. (W!!ódka R., Vel- Woedtke 

w w!!ódka C.) 


Miejscowość nie- 
znana 
Gm wiejska i ob w . 
dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Obw. dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 


Os., przyn. do Ro- 
kitek wielkich 
Gm. wiejska 


Gm. wiejska 
Gm. wiejska 
Obw. dom. 


I Gm. wiejska 
I .' 
Gm. wiejska i obw, 
dom.  Qbw. dom. 


153
		

/Pomorze_015_14_162_0001.djvu

			Nr. 


.: Powiat I Nazwa pomorska -1 Nazwa niemiecka 


Jakość 


, l' 


Nazwa polska 
I Wrzeszcz królewski 
i szlachecki ob. 
Wrzeście kro i szl. 
Wrzeście (Wrzeszcz) 


Viesce (Viesc C) Freist 


2288 


sł. 


2289 


W rzeście królewskie 
(Wrzeszcz królew- 
ski) 
W rzeście szlacheckie 
(W rzeszsz szlachec- 
ki R.) 
Wykosewo, Wyko- 
sowo 


lecb. 


Krolevs.l
e Vfesce Konigliche Freist 
(Krolevski' Vi esc 
C.) 
S-laxecke Vfesce Adelig Freist 


2290 


lecb. 


2291 


sI. 


. 
Vak'!osewlJo, Vak!!o- Vixow 
soW'lo 


Wykosowo ob. Wy- 
kosewo 
2292 Wysoka sI. Vasokw .1 Wittstock 
2293 (Wysokie pole) I lec b. i (Vasofe p!!ole C. R)i Hohetlfelde 
2294 Wytowno (Witowno) I sI. - Valovno (VUovno I Weitenhagen 
C.) 
2295 Wytrowno sI. Valrov1Jo (Vi lrovno Wintershagen 
(Witrowno) C.) 
, 2296 Zagorzyca sI. Zwgt10faca (Zag
ó- Sager
tz 
(Zagórzyce) race C.) 
2297 Zagórki sI. Zwg'lórki (ZaglJórki Sagerke 
C.) 
22978, Zagórne sI. Zag'lórne Sagorny 
2298 Zagóry sI. - Zag'!óriJ 
Zagórzyce ob. Zago- 
rzyca 
Zarnowska ob. Żar- 
nowska 
2299 Zawiat sI. Zwval (Zavul C.) Saviat 
2300 (Ząbienowice R., byt. (Zą/Jeńica CJ Gersdorf 
Zębienica) 
2301 Zdrój lęb. Zdró i Springheide 
2302 (Zdrzewno R.) Ił( b. Zdrewen 
2303 Zdunowice sI. Zdunojc Sd uni 
'-Zębien!ca ob. Ząbie- 
nOWlce 
2304_ Zgojewo sI.. Zg!!ojew!!o Schojow 
Zielezie ob. Żelazo 
154 


" 
, 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiejska 


; Obw. dom. 


I Gm. wiejska i obw. 
dom. 


I 
I Gm. wiejska 
Gm. wiejska 
Gm. wiejska i obw. 
dom. 
I Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Gm. wiej 3ka 


Gm. wiejska i obw. 
dom. 
Os. przyw. do Cie- 
mina 
Os., przyn. do 
j Wierzchocina 


Obw, dom. 
Gm. wiejska i oow. 
dom. 
; Os., przyn. do 
l , Wierzch ucina 
obw. dom. 
. Obw. dom. 
Os. przyn. do Smoł- 
dzińskiego lasu 


Obw. dom. 


.........
		

/Pomorze_015_14_163_0001.djvu

			Nr. 


Nazwa polska 


Jakość 


I Powiat I Nazwa pomorska Nazwa niemiecka 


Zielkowo ob. Żelkowa 
słowiańska 
2305 Zielnowo (Żel nowo) lęb. 


2306 I (Zielony dwór) . lęb. 


2307 (Zwartowo) lęb. 
2308 (Zwartówko) lęb. 
I 
. 2309 I Zydyno sI. 


Żarchowo ob. Żoru- 
chowo 
2310 Żarnowska (Zarnow- 
ska R.) 
2311 . (Żarzewo R) 
2312 Żelazno 
2313 Żelazny most 


2314 Żelazo (Zielezie) 


2315 Żeleskie chaty 


2316 I Żel kowa słowiańska 
. (Zielkowo) I 
Żel nowo ob. Zielnowo! 
2317 Żochowo 
2318 (Żolnica R.) 


2319 Żoruchowo (Żarcho- 
wo) 
Żukówek ob. 
. Żukówko 
2320 Żukówko, Żukówek 


Zelnow!!o (Z' elno- I : Sellnow 
Wflo R.) . 
(Zelon;' dw!!ó-' C.) I Grunhof 
"(Zvarlow!!o C. R.) Schwartow 
(Żvarlówk'lO C. R.) I Schwartowke 
Zadano Seddin 


I 
lęb. Z- arnovskw 


Czarnowske 


, . G.m. wiejska 


Os., przyn. do Wi- 
toraza 
Obw. dom 
Gm. wiejska 
Os., przyn. do 
Szwuchowa 


Os., przyn. do Łeby 


I Obw. dom. 
Obw. dom, 
I Nadleśnictwo 
I G .' k ' b 
I m. wlels a l o w. 
, dom. 
Os., przyn. do Że- 
laza obw. dom. 
Gm. wiejska i obw, 
dom. 


I Obw. dom. 
i Os., przyn. do W y- 
sokiego pola 
Gm. wiejska i obw, 
. dom. 


I 
dawno Z'uk!!ówk!!o, Z-u- . I Zukowken (daw- . Gm. wiejska 
ka. k!!ówk (Z- e.- niej Szukowsk.- 
k!!ówk!!o R.) ska B.) 


lęb. 
lęb. 
c zł. 


Scharschow 
Z- elwzno Zelasen 
Z- elazni"m"osl {Z- e- Eisenbruck 
lwzni" "!!!osl RJ 
Żelazo (Zeleze C.) Selesen 


sI. 


sI. 


Żeleske kw la 


Klucken 


sI. 


.Z-elk!!ova (Kase'b- Wendisch Silkow 
ske Zelk!!ow!!o C.) 


sI. 
lęb. 


Z- ox!!OW!!ó Sochow 
I Sollnitz 
Z" ore'x!!ow!!o (Z-ar- i Sorchow 
X!!OW!!O C.) I 


sI. 


155
		

/Pomorze_015_14_164_0001.djvu

			.... 


Spis nazw niemieokioh. 


AdlershorsH 059, 1060. 
Agypten 349. 
Allemuhle 1406, 1408. 
Althammer 1995. 
Althiitte 1401 a , 1402. 
1835. 
Altmuhl 1407. 
AltsUidtischer Graben 
3. 
Amalienfelde 1238. 
Amalienthal 4. 
Ameisenhof 977. 
Amerika 1860. 
Ąngst und Bang 358. 
Antonin 9. · 
Arnshagen 1921. 
Asmus 10. 
Augustowo 11. 
Babenthal, Krug 12. 
Babenthal, Ziegelei 
. 1739. 
BabidolI 1862. 
Ba bilon 13. 
Babilonken 1861. 
Babiskok 14. 
Bachhorst 15. 
Bandsechow 1868. 
Bagenitza 17. 
Banin 20. 
Bankau 1743. 
- Barenberg 22. 
Barenhutt
 
 740. 
Barkoschin, Alt 25. 
Barkoschin, Neu 24. 
Barloggi 26. 
Barlomin 27. 
-.L Barlomin, Forsthaus 
31. . 
Barlomin, Schule 30. 
Barnewitz 33. . 
Barwick 35. 
Bathara 1864. 
Bawerndorf 38. 
Bebbrow 1872. 


156 


Bebernitz 1607. 
Bebernitz, Adlig 1608. 
Beckel 1873. 
. Bedlin 1912. 
Beek 586. 
Beerenhof 9'!ł l. 
Behnkendorf 44. 
Beka 45. 
Belfort 48. 
Belgard 1874 
Bembny 55. 
Bendargau 56. 
Bendomin, Grass 58. 
Bendomin, Klein 59. 
Benzin 1871- 
Berent 738. 
Berentshutte 737. 
Bergensin 1863. 
Berlin 50. 
Bernadowo 51. 
Bernorda 52. 
Bernsdorf 2267. 
Betlehem 1867. 
Biala 64. 
Bialagora 63. 
Bielawa 69. 
Bielawken 70. 
Bieschke 73. 
Bieschkowitz 74, 75. 
Bieschkowitz, Forst- 
haus 76. 
Bieschkowo 77. 
. Biguschewo 78. 
Bilawi 71. 
Bindugga 80. 
Birkenberg 157. 
Birken bruch 158. 
Birkenstein 81. 
Birkhof 159. 
Bismark 1875. 
Bismark, Ober 1877. 
Bismark, Unter 1876. 
Bissau 183. 
. Blansekow 88. 


Blansekow, Neu' 89. 
Blottken 1879. 
Blucherode 1247. 
Bochow 1880. 
Bochowke 188!. 
Bohlschau 123. 
Bojahn 92. 
Bojahnswalde 280. 
Bolkau, Gross 1741. 
Bolkau, Klein 1742. 
Bollenz 1882. 
Bolwerk 93. 
Bonk 42. 
Bonkermuhle 43. 
Bonswitz 1866. 
Bontsch 39. 
Bontscherhiitte 41. 
'/ Boor 129. 130. 1893_ 
I -Borr, lamer 128. 
Boor, Parchauer 131. 
Borczyskowo 118. 
Boreck 139. 
Boree 1884. 
Borek 96. 
Borkau 97. 
BOł kau, Adlig 99. . 
Borkenkaten 1894.. I 
Borkow, Gross 1885. 
Borkow, Klein 1886. 
Borne 101. 
Borntuchem 1889.' 
Borowiec 111. 
Borowz 109. 
'. Borreck 133, 135. 
Borrek 137. 
Borrowilass 106. 
Borrowo 102. 
Borrowo, Krug 104. 
Borrowz 110. 
Borruschin 114. 
Borschestowo 116. 
Borchestowerh u tte 
117. 
Borschthal 113. 


Borsk 112. 
Bortsch 132. 
Boschpol, Gross 1891. 
Boschpol, Klein 1890. 
Bosendorf 1962. 
Bottke 1878. 
Boyrk 1883 
Bozanken 119. 
Bozejewo 121. 
Brandswerder J 930. 
Brasilien 141. 
Bratsch 1895. 
Brauchitschof 170. 
Brenkenhofstal 1896 
Brentau 1746. 
Bresin 978, 1902. 
Bresini 154 
Briesen, Adlig 156. 
Briesen, Klein 155 
Briesenerm uhle 153. 
Briesenthal 60; 
Brill 1899. 
Brimberg 1900. 
Brodda 144. 
Brodnu:z 145. 
Brodnitz, Nieder 146. 
Brodnitz, Ober 147. 
Brodtke 148. 
Brosen 1747. 
Bruch, Am 90. 
Bruck 974. 
Brucksches Bruch 973. 
Bł unhausen 942. 
Brusdau 149. 
Brusdau, Abbau 151 a 
(dod.) 
Bruskow, Gross 1898. 
Bruskow, Klein 1897. 
Bruss 152. 
Buch berg 167. 
Buchenfelde 161,670. 
Buchenkrug 1748. 
Buchenrode 1180. 
Buchwald 164.
		

/Pomorze_015_14_165_0001.djvu

			Buchwalde 1906 I I Chosnitz 216. 
Bucken 166. . Chosnitz,Fortgutsbez. 
Buckow,Oeutsch 1907. 217. 
Buckow, Wendisch Chottschewke 1924. 
1908. Chottschow 1925. 
Buckowin 1909. Chotzenmiihl 213. 
Budowannie 1904. . Chotzlow 1923. 
Bukowagorra 168. Chrabstwo 218. 
Bukowke - Offenberg I Ch rostowo 219. 220, 
- 174. I Ciessau 243. 
Bukowo 172. Crams 75
. 
Bulkowken 175. Czapel 247. 
Bulow 182. Czapel, Alt 250. 
Burchardswo 176. Czapel, Neu 248. 
Burgsdorf 2261. Czapelmuhle 244 
Burowo 177. Czapeln 246. 
Buschkate 178. Czapielken, Gross 
Butow 1913. 1753. 
Butow, Adlig 1914. Czapielken, Adelig 
Butterfass 179. Gross 1752. 
Bychow 1911. Czap
elken,Klein1751. I 
Carlikau 1774. Czaplelken, Koniglich I 
Cedronmiihle 184. 1750." 
Celbau 192. Czapiewitz 245. 
. Cetschau 262. Czapo ck 1938. 
Cettnau 194. Czarlin 251. 
Ceynowa 196. Czarlinen 253. 
Ceynowa, Ounenauf- Czarnadombrowa254. 
seherhaus 340. Czarnauermuhle 260. 
Charbrow 1920_ Czarndamerow 1939. 
Charlotten '1441. Czarnen 258. . 
Charlottenthal 1442. Czarniss 259. 
Chelm, Gross 204. Czarnowo 231. 
Chelm, Klein 203. Czarnowske 2310. 
Chielshiitte 230
 Czechau 261. 
Chims 1928. Czechomie 236. 
Chinow 1929. Czechotzin 234. 
Chlapali 205. Czernitza 239. 
Chmielenz 1922. CzerSI1ia 238. 
Chmielno 211. Czeszonkc
 241. 
Chmielno, Forstgut- Czichen 232. 
bez. 210. Czyczkowo 266. 
Chmielnoer Gestrauch Czyste 269. 
208. Dalleken 1947. 
Chmielonken 212. Oambee 1960. 
Choina 214. Oamerkau 293. 


Oamerkauermuhle 
292. 
Oamerkow, Adlig 
1957. 
Oamerkow, Gross 
1958. 
Oamerkow, Klem1956. 
Oamerkow, Koniglich 
1955. 
Oamerow 1954. 
Oamm 1950. 
Oammen 1949. 
Oamnick 310. 
.Oampen 1959. 
Oamsdorf 2102. 
Oanzig 1760. 
_ Oargelau 274. 
Oargerose 1952. 
Oarschkow .1253 
Oarslub 27). - 
Oarslub, Oberforste- 
rei 276. 
Oebrino 298. 
Dembeck 303, 304. 
Oem bniak 305. 
Oembnitz 307. 
Oembogorsch 1429. 
Oemptau 318. 
Oennemorse, Gross 
329. 
Oennemorse, Klein 
328. - 
Oennewitz, Neu 1951 
Oeutschmann 1966' . 
Oeyck 299. . 
Oivan 343. 
Oivan, Muhle 344. 
Oobrogosch 323. 
Oohnasberg 712. 
Oombrowa 286 289 
297. . ': 
Oombrowka 296. 
Oombrowken 294 
295: ' 
Oombrowo 278. 279. 
281. 282. 284. 287. 
290. 


Oominke 1964. 
Oommatau,' Gross 
331. 
Oommatau, Klein 332. 
Oomnick 311. 
Oonnakowo 333. 
Oreieck 1533. 
Oreifliess 1535, 1536. 
Oreigrenzen 1531. 
Oresow 1965. 
Orewitz 336. 
Orosdowen 335. 
Orozdow 334. 
Ouba 327. 
Oubowo 337. 
Ounaiken 338, 339. 
Ozechlin 1968. 
I Oziengel 347. 
Ozimianem 345. 
Eggertshutte 3 ł8. 
Eibenfelde 242. 
Eibenrode 1169. 
EichenberO" 312 313 
314. t!J , , 
Eichenfelde 302. 
Eichenkrug 315. 
Eichwalde 1653. 
Einhaus 352. 
Eisenbruck 2313. 
Eisenhammer 1729. 
Elisenbruch 1462. 
Elisenhof 355, 356. 
Ellerfeld 853. 
Ellernitz 852. 
EIsterberg 1395. 
Emaus 1758. 
Emilienhof 373. 
Emilshof 357. 
Englershutte 1210. 
Enzow 2012. 
Erichshof 358". 
Eschfeld 812. 
Espenkrug 1063. 
Eufrosinenhof 1336:1. 
Felstow 2276. 


157
		

/Pomorze_015_14_166_0001.djvu

			Ferdinandshof - 365. 
366. 
Festung 301. 
Fichtenkrug 1387. 
Fichthof 367. 
Fidlin 1594. 
Fingershutte 369. 
Firkus 369 a . 
Fischershiitte 372. 
Fitschkau 1630. 
Fłiessenkrug 1528. 
Fliesshof 1296. 
Flinkow 2285. 
Florenhof 374 
Fredrichsrode 2232. 
Freest, ,Adlig 2290. 
F reist 2288 ' 
Freist, Koni
lich 2289. 
Freudenfeld 378. 
Freudenthal 1759. 
Friedenau 613 
F ridrichsau 23.3. 
Friedrichsbruch 379. 
F riedrichshof 
80 381 
Friedrichsthal 1428 . 
Fuchsberg 382, 2059. 
Funkelkau 1589. . 
Fustpetershutte 383. 
Gagovitz 384. 
Galitza 427. 
Gallitz 1972. 
Gambin 1977. 
Gapowo 385. . 
Garde, Gross 1976 
Garde, Klein 197.5
 
Cartkewitz 1974. 
Gartsch 386. . 
Garzigar 1973. 
Gdingen 381. 
Gdingen, Neu 388. 
Gelsin 564. 
Gersdorf 2300. 
Gesorke 20 10. 
Giesebitz 2000. 
Gildon 389. 


158 


Glashutte 390, 1461 
1463. ' 
Glash ii tt e G K 
ross 0- 
narczyn 1713. 
_Glashutte Ossecken 
2247. 
Glettkau 1769, 
Qlinhof 570. 
Glinke' 391. 
. Glinken 392, 393 
Glinna 394. 
Glinnaberg 39.6". 
Glinosee 398. 
Glinow 400. 
Glisno 405. 
Glisno, Klein 406. 
Glintsch, Alt 404. 
Glintsch, Neu 403. 
Gloddau409, 410, 411. 
. Glodnitz 408 
, 
Glodowken 412 
Glowczewitz. 413. 
Glowitz 1979. 
Gluche '415. 
Gluchibor 416 
Gluckau 684. . 
Gluschau 418. 
Gluschen, Gross 1981. , 
Gluschen, Klein 1980: 
Ghisino 417. . 
Gnesdau 422. 
Gnewau 420 
Gnewau, Forstguts- 
bez. 421. 
Gnewau, Oberfor- 
sterei 419 
Gnewin 1983. 
Gnewinke 1982 
Goddentow [984. 
Gogulewo 423 
Goh ra 433. . 
Gohra, Forst g uts'b ez 
436. . 
Gohren 1985. 
Gohrke 1988. 
Goldberg 424. 
. 


Goldkrug 1858. 
Golitz 425. 
Goliza 426. 
Gollubien 428 
Golluhn 432. 
Golzau £J29. 
Gorrenschin 434. 
i Goscheritz 437. 
Goschin 442. 
Goschiner Muhle 443 
Gosen 1762' . 
Gossentin 444 
Gossentin, Koionie 
714. 
Gossentin, Stuhlfa- 
brik 359. 
Gostomie 439. 
Gostomken 440' 
Gowidlino 448 . 
Gowin 450. . 
Gowin, Gross 451.. 
Gowin, KIClin 449. 

rabau 462. 
G"abau, Alt 454 
Grabau, Neu 46i 
Grabau
rmuhle 459 
Grabaushutte 458 
Grabowin 455. . 
Grabowitz 460. 
Grabowo 456. 
Gramenz 1991. 
Granzin 1989 
Grasdorf 470
 
Grauhof 1718. 
Grenzenb
rg 471. 
Grenzfliess 1763 
Grenzhof 464 468 
469. " 
Grenzlau 1'764, 
Grenzmuhle 473. 
Grenznik 466. 
Gribno 48 4 
I . 
I Gribno, Alt 489. 
. _ Gribno, Mittel 490. 
I .. Gribno, Ober 486. 


Gribno, Unter 485. 
Grobenzin 2169. 
Grossendorf 1604 
2277. J 
Grunberg 265. 
Grunchotzen 1712. 
Grunchotzen K l . 
Adl . ' o onle 
19 713. 
Grunhof 477. 1555 
1709. 1715. 1716' 
1717. 1718. 1719. 
1990. 2306. . 
Griinhiitte 1713. 
Grunlinde 478 
Grunthal 1111. 1546. 
Grzebienitz 481. 
Grzibau 492. 
Gurki 452. 
Gustkow, GrQss 1986. 
Gustkow, Klein 1987 
Gutzmerow, Alt 1927: 
Gutzmerow,Neu 1926. 
 
Haberberg 1101. 
Hagen 40. 
Halkenbruck 499. 
Hammerberg 503. 
Hammermuhle 501. 
Hamowanna 504. 
Hasenberg 1664. 
Hasenkrug 1998. 
Hasken 506. . 
Haskenkrug 507. 
Hasselgrund 814 
H . 
aus am schwarzen 
See 508. 
Hebron-Oamnitz 1948 
Hcdille 1513 
Heide 1892. 
Heidekrug 127. 
Hcidemuhl 107. 
Heinrichshof 5 ł 8 519 
2167. .. 
H
i;

rnest, Oanziger 
Heislernest F t . 
54Y. ' ors erel 


c
		

/Pomorze_015_14_167_0001.djvu

				
			

/Pomorze_015_14_168_0001.djvu

			Koliebken, Pappen- 
fabrik 360. 
Kolischen 2239. 
Kolkau 2033. 
Konetzkau 706. 
Kolln 661. 
Konnerhiitte 660. 
Kolodzeyi 717. . 
Komsow, Nieder 2035. 
Komsow, Ober 2036. 
Konarczyn, Gross 723.' 
2037. 
Konarczyn, Klein 722. 
Konigsdorf 550. 
Konigswille 322. 
Konitop 724. I 
Konitz 215. 
Konradshamrner 1782. 
Kontrovers 7 25
 
Kont y 650. 
Koponiewo 726. 
Koppalin 2038. 
Koppenow 2039. 
Kornen 728. 
Kositzkciu 749. 
Koslinke-Neuhof 739. 
Koslovistaw 747. 
Koslowitz 745. 
Koslowski 746. 
Kossabude 731. 
Kossabudno 730. 
Kossakau 729 
Kossau 732. 
Kossi 735. 
Kossowatka 736. 
Kossowo 733. 
Kostenkowa 734. 
Kostkow 2040 
Kottlowo 740. 
Kowalewo 742. 
Kowali 1783. 
Kowane 741. 
Kriihwinkel 385. 
Krakow 75t. 
Krampe 2042. 


160 


Krampkewitz 2043. 
Kramptz 753. 754. 
Krams 755. 
Kreftsfelde 752. 
Kresin 771. 
Kresin, Gross 771. 
Kresin, Klein 770. 
Kreuz 2046. 
Kriegland 219. 
Krissau 1344. . 
Kristkowo 773. 
Krockow 756. 
Krolewski 761. 
Kronken 1784. 
Krossnow 2045. 
Krowagora 757. 
Krowina 760. 
Kruckwalde 772. 
Kruglenz 763. 
.1 Kruschewen 766. 
Kruschin 768. 
Kruszyn 769. 
Krzywda 778. 
: Krzywidol 779. 
Kuckow 2048. 
Kuhnhof 2034. 
Kuhwiese 759. 
Kujatti 782. 
Kullamuhle 784. 
Kurland 2049. 
Kurmacia 787. 
Kurow 2050. 
Kurzamenka 790 
Kussfeld 792. 
Kussfeld, Dunenwar- 
terhaus 341. 
K ussow 2026. 
Labehn. 2070. 
. Labenz 2053. 
Labiok 793. 
Labuhn 2071. 
Lachswehr 553. 
Lamk 79,1. 
Lampa, Nieder 825. 
Lampa, Ober 826. 


Landechow 2056. 
Langbusch 321. 
- Langfuhr 1851. 
Lankewitz 892. 
Lankwitz 2073. 
Lantow 2074. 
Lanz 2072. 
Lappalitz 875. 
Lappin 876. 
Lappin, Papierfabrik 
1815. 
Laska 797. 799. 800. 
Laska, Forsterei 798.' 
Lassek 796. 
Lassen 2052. 
Lassig 2051. 
Lauenburg . 2055. 
La
sekaule 801. 
Leba 2069. 
Lebno 88ó. 
Lebno, Neu 887. 
Lebnoerhutte 885. 
Leesen 822. 
Leesen, Gross 823. 
Leesen, Klein 822. 
Legan 802. 
Legard 803. 
Lehmanni 808. 
Lehmberg 395 396. 
Lehmfeld 397. 
Lekno 890. 
Lelek 805. 
Lendy 824. 
Len
itz 893. 
Leohain 809. 
Leopoldsberg 810. 
Lepka 836. 
Lesno 817. 
Lessnau 816. 
Leuchtfeuer-E tablisse
 
ment 85. 
Lewinko 818. 
Lewinno 81 g. 
Lewino 820. 
Libienz 2062. 


-- 


Lichtenfeld 827. 
Lienfelde 833. 
Liepen 2057. 
Liepnitz 835. 
Linde 831. 
Lindenbruch 828. 
Lindend6rf 848. 
Lindenhof 1212. 
Lindenthal 829. 
. Liniewk:en 832. 
Lippa 834. 
Lippischau 861. 
Lippowi tz 837. # 
Lippusch 839. 
Lippusch, Glashutte 
361. 
Lippuschhutte 838. 
Lipschin, Gross 862. 
Lipschin, Klein 859
 
Lipschin, Neu 860. 
Lischnitz 2054. 
Liss 977. 
Lissaken 851. 
Lissau 841. 
Lissewo 842. 843. 
Lissnau 897: 899 
Lissniewo 898. 
- Lissow 2058. 
Loblau 1787. 
Lobsch 883. 
Lobsch, Klein 884 
Lochzen 2076. 
Lojow 2075. 
Lonken 882. 1789. 
- 2068. 
Lonkenermuhle 891. 
Lonschin 878. 
Lonsk 877. 
Lorenz 854. 
Loschno 815. 
Lossinitz, Alt 895. 
Lossinitz, Neu 894. 
Lotken 2077. . 
Louisenhof 65. 1785. 
Lowitz 2080. 
Lowitz, Nieder 2078.
		

/Pomorze_015_14_169_0001.djvu

			\) 


Lowitz, Ober 2079. 
Lubahn 858. 
Lubezin 866. 
Lubianen 896. 
Luhischewo 863. 
Lubkau 864. 
Lublow, Gross 2064. 
Lublow, Klein 2063.' 
Lubnia 865. 
Lubon 857. 
Lubtow 2061. 
Lubzow 2065. 
Ludolphine 1788. 
Ludwigshof 867. 
Ludwigslust 375. 
Lud wigsthal 493 
Luggewiese 2081. 
Lukowe 2066. 
Lupinenhof 871. 
Lupowske 2067. 
Lusin 872. 
Lusin Forstgutsbez. 
874. 
Machmin, Gross 2083. 
Machmin, Klein 208
. 
Mahlkau 902. 
Maidahnen 1790. 
Mallsch
tz 20ą5. 
Mangwitz 2090. 
Mankenzin' 928. 
Marchow, Gross 904. 
Marchow, Klein 905. 
Marienburg 901. 
Marienhain 907. 
Mariensee 1830. 
Marienthal 1791. 
Markubowo 911 
Marschau 912. 1793. 
Marschau, Kolonie 
1779. 
Marscha
erber
 1794. 
Martinke 913. I 
Maschau 914. 
Masso w , Gross 2089. I 
Massow, Klein 2088. 


11 


Massowitz, Gross 
2087. 
Massowitz, Klein 2086. 
Matemblewo 1795. 
Mattern 915. 
Mauschwerder 903. 
Max 900 
Mechau 920. 
Mechlinken 919. 
Mechowo 922. 
Meddersin 2101. 
Mehlken 957. 961. 
Mehsau 926. 
Melgrowagorra 924. 
Mellno 936. 
MelIno, Gross 937. 
MelIno, Klein 938. 
Mellwin 939. 
Mellwinerhutte 940. 
I Menkewitz 941. 
Mentschikal 927. 
Mersin 2092. 
Mersinke 2091. 
Merzestwo 923. 
Mettkau 879. 
tAichaelshutte 1796. 
Mickrow 2093. 
Miechut5chin 929 
Miedzno 933. 
Mielken 962. 
Mielkenhof 1189. 
Mielke's Bruch 1319. 
Miglowken 944. 
Miggi 986. 
Miggow 2098. 
Milachowo 945. 
rVIiloschewo 946 
lVIiridesfelde 947. 
Mirchau 948. 
Mirchau, Forstguts- 
be
. 950. 
Mirchau, Nieder 1422. 
Miruschin 943. 
Mischau, Gross 953. 
Mischau, Klein 952. 


Mischischewitz 980. 
Mischke 951. 
Mittelfelde 1797. 
Mlinsk 960. 963. 
Moddrow 2095. 
Modrzejewo 965. 
Modrzejewski 966. 
Modziel 967. 
- Mogiel 968. 
Moisch 969. 
Moischerhutte 970. 
Mokriboor 2096. 
Morgenst
rn 2097. 
Mroze 975. 
Muggau 1798. 
Miihlchen 982. 2095. 
Muhlhof 984. 
Musa 981. 
Nadolle 991. 
Nadolle, Forstgutsbez. 
- 992. 
Nakel 993. 
Nanitz 994. 
Nassewiese 971. 
Wawitz 1800. 2099. 
Nenkau 1805. 
Nenkauer Berg 1806. 
Nesnachow 2103. 
Nestempohr 1015. 
Neudorf 1025. 
Neuendorf 1801. 21 05
 
2107. 
Neue Welt 1039. 
Neufanrwasser 1804. 
Neufeld 995. 996. 
Neufeldt 998. 
Neuguth 2106. 
Neuham!TIer 1996. 
Neuheit 1802. 
Neuhof 510.511. 1033. 
1034. 1035. 1037. 
1443. 1803. 2109. 
2110. 211ł. 
Neuhof
 Klein 1031. 
Neuhofel 1032. 
Neuh
tte 10
9, 2104. 


Neuhutten 2108. 
Neukrug 530. 1020. 
1021. 1022. 1843 a . 
Neumiihl 958. 
Neumuhle 1038. 
Neusasserei 985. 
Neustadt 1584. 
Neustadt, Forstguts- 
bez. 1586. 
Neustadt, Schloss 
1675. 
Neuvorwerk 1006. 
Niecponnie 1008. 
Niedamowo 536. 
Niedeck 594. 
Niedeckerhutte 595. 
NiederhoIle 1819. 
Niederhutte 1757. 
Niedermuhle 1963. 
"Niemotowo 1011. 
Niepczelong 1013. 
Nierostaw 1014. 
Niesolowitz 1016. 
Nipnow 2112. 
Novalzisko 1023. 
Nowahutta' 1018. 
Nowarolla 1024. 
Nowinnen 1027. 1029. 
Nussdcif 813. -.... 
Oberchotzen 1609. 
Oberhof 930. 
Oberholle 1820. 
Oberhiitte 1761. 
Obliwitz 2114. 
Oblusch 1040. . 
Oblusch, Alt 1042. 
Oblusch, Neu 1041. 
O
hsenkopf 1807. 
Ochsenkopf, Deutsch 
1808. 
Ochsenkopf, Polnisch 
1809. 
Ochsenkrug 1626. 
Ockalitz 2115. 
Odargau 1043. 
Odri 1044. 


161
		

/Pomorze_015_14_170_0001.djvu

			Offen ber& 1199. 
Ogonken 1045. 
Ohra 1812. 
Okrenglick 1049. 
Okuniewo 1052. 
-- Oliva 1810. 
Oliva, Forstgutsbez. 
1053. 1811. 
Olschews 1054. 
Olszini 1057. 
Olszowebloto 1055. 
Oppalin 2116, 
Orlik 1058. . 
Orzechowo 1061. 
Osianin 1062. 
Oslawdamerow 2122. 
Osseck 2117. 
Ossecken 2118. 
Ossowagora 1066. 
Ossowagorra ,1064. 
1065. 
Ossowo 1067. 
Ossowo, Gross 1070. 
Ossowo, Klein 1069. 
Ossusnitza 1088. 
Ossusnitza, Neu 1090. 
Ostowo 1071. 
Ostra u 1078. 
Ostritz 1084. 
Ostroschken 1813. 
Ostrowie 1073. 
Ostrowie, Neu 1075. 
Ostrowiu 1076. 1077. 
OstrowiU, Unter 1505. 
Ostrowo 1079. 1080: 
Ostrow- W dzidzen 
. - 
1083. 
Ottiliensruhe 1098. 
Ottalsin 1092. 1093. 
1094. 1095. 
Ottalsin, Gross 1096. 
Ottalsin, Klein 1091. 
Ottomin 1097. 1814. 
Owsnitz ,1102. 
Oxh6ft 1050. 


162 


Paleschko 1104. Piasnitz, Klein 1134 
Pallubitz 1105. Piecewo 1138. 
Papiermuhle 1108 Piechowitz 1139. 
1109. Pieczisko 1141. 
Papiermuhle, Klein Piekelken 1142. 
Bendominer 1107. Piekło 1143. 
Paradies 1243. 1271.' Pierschewo 1146. 
Paraschin 2126. Pierschewo, Klein 
Parchau 1112. 1145. 
Parczyn 1120. Pierwoschin 1147. 
- Paretz 1193. 2155. Pietzkendorf 1817. 
Paris 2129. Pietzki 1140 
Parisergarten 1114. Piezkamp 2141. 
Parowa 1115. Pinsk 1152. 
Parowo 1116. Piontkowo 1137. 
Parschin, Muhle 1121. 1 PIacy 1153. 
Parschkau 1119. PIaskowo 1154. ..... 
. Parschutz 1118 Platen, Schloss 200. 
Parszesnitza 1117. Platent:eim, Gros
 
I Paszenitz 1124. 2144. 
Patocka 1122. Platenheim, Klein 
Patocki 1123. 2143. 
-Patschewo 1103 Platenrode 1155. 
PatulI 1196. Platschow 2142. 
Paulinenhof 1123a.. Plense 1158. 
Pawelke 2128. Plensno 1157. 
Pazonke 2129. Plotzitz 1159. 
Pechbude 1149. Poblotz 1161, 2145, 
- Pehlken 1126. 2146. 
Pelonken 1816. Podel, Gross 2147. 
Pelzau 1144. Podfidlin 1821. 
Pempau 1128. Podjass 1164. 
Pentkowitz l i30. Podless, Klein 1165. 
Peplin 1127. Podless, Neu 1166. 
Pe
lin, Gross 2131. f Poggenkrug 1859. 
Perlin, Klein 2130. Pog
enpfuhl 1233. 
Peterkau, Gross 2139. Pokrzywno 1172. 
Peterkau, Klein 2138. Pogorsch 1170. 
Petersdorf 2132 Polaczek 1173. 
I Philippi 368. Polchau 1176. 
Piaschnitz 1135. Poldersee 1167. 
Piaski 1132. Polianska 1174. 
Piasnitz, Forsthaus Pollenschin 1175. 
1133. Pollenschin, Neu 1822 
Piasnit
, Gross 1136. Polschen 2149. 


Polschen, Klein 2150. 
Polzin 1181. 
_ Pomeiske, Cross 2152. 
Pomeiske, Klein 2151. 
Pomietschin 1183. 
Pomietschin, K6nig- 
lich 1184. 
Pomietschinerh ułte 
1185. 
Pomlau 1824 
Pomlauer C'estrauch 
1825. 
Popiagorra 1186. 
Popielewo 1187" 
Popowken 1826. 
Poppow 215'l 
Porembi 1190_ 
Porsecz 1191. 
Pottengowo 1194, 
Prangenau 1827. 
Prangenau, Nieder 
1828. 
Prangenau, Ober 
1829. 
. \ Prebendow2159,2160. 
Prechlau 2192. 
Pretoschin 1211. 
Pribit2; 1214. 
Prinkowo 2156. 
Prissnau i206, 1207. 
Prockau 1202. 
Prockauer Gestrauch 
1203. 
Prondzonka 1200, 
12 Oba. 
Prondzonna 1198. 
Prussau 2158. ,- 
Przylessie 1216. 
Psal
 1221. 
Psalroo 1222, 
Pschiworss 2163. 
Puggerschow 2148. 
Pulvermacher' sche 
Schneidemuhle 
1228. 


f' 


\ 


-, 
I 


"'
		

/Pomorze_015_14_171_0001.djvu

			, 


Pusdrowo 1236. Reschke 1260.' Rowen 2187. Scharfenstein 1309. 
Pusitz 2168. Rettkewitz 2172. Rowista 1280. Scharschow 2311. 
Pusta 1235. Rewa 1263. Ruckow 2192. Scharshutte 1839. 
f' Pustinke 2167. Rheda 1250. Rudnik 1285. Schatarpi 1444. '.. 
Pustkowie 1234. "Rheinfeld 1215. Rudzini 1287. Schelews 1729a. 
Pu tz 1224. Ribaken 1294. Rumbke 2171. Schenrn ii hl 1840. 
Putzhiitte 1227. Richthof 1435. Rumbske 2193. Schidtitz 1485, 1845. 
Putzig 1225. Richtowo 1295. Ruschutz 2204. Schimmerwitz 2249 
Pyaschen 2135. Rieb
n 2197. Ruthken 1289. Sahlagbaum 1936, 
Pyaschen, Klein 2136. Riebenhof 1300. Rutzau 1301. Schlaischow 2218. "- 
Quaschin 225. Riebenkrug 2199. Rutzenwalde 1291. Schlatau, Cross 1353. 
Radowken 1241. Riga 1252. Rybienke 2195. SchlCltau, - Forsthaus 
Radtke 2170. Rinsch 2201. Rybnick 2198. 1355. 
Raduhn 1242. Ritzow 2200. Sageritz 2296. Schlatau, Klein 1356. 
Rahmel 1288. Rixhoft 86. Sagerke 2297. Schlatau, Miihle 1354. 
Rakitt, Cross 2180. Robbakau 1272. Sygorny 2297 3 . Schlawkau 1350. 
Rakitt, Klein 2179. Robbakau, Koniglich Sagorsch 1660. Schlochau 1941. 
Ił Rambau 1832 1273. Sallakowo 1672, Schlochow 1942.2244. 
,.. Rambicz 2176. Robatzkauermuhle Sampohl 2209. Schlossberg 1676 
Rambow 2177. 1270. Sanddorf 1579. Schlosibergrestaurant 
Ramkau .1264. . Rogasen 1'474. Sande, Auf dem. 1131. 1310. 
I Ramley 1246. Roggatz 2178. Sandkrug 2133. Schlossziegelei 1311. 
Rauschendorf 1945. Rogulewo 1253. Sania 1681 Schludron 1465. 
Reckendorf 1903. Sapana 1
83. Schlusa 1494. ". 
Rolbick 1282. .' 
I 
Recknitz 1254.' Romb 1248. Sarbske 2207. I Schluschow 2221. 
Reckow 2174, 2175. Ronti 1249. Sarnowen 1305. Schmechau 1496. 
Reckow, Abbau 2166. Roschiitz 2181. Sarnowken 1300. Schmelz 1466. 
Rt'ckower Brinken Rosenberg 1275. 1307. Schmierau 1756. 
1901. Roseneiche 1284. Sarnowo 1304. Schmollin 1368. 
I Reddestow 2173. Rosental 1276. Saspe 1854. Schmolsin 2223. 
Reddischau 1251. Rosgars 2182. Sassin 2208. Schneefelde 1311 8 . 
Rehberg 1303. Roskau 1258. Saulin 2206. Schneidewind 705. 
I Rehhof 811. Roslasin 2184. Saulinke 2205, Schnurken, 1467. 
Reinholdshof 54. Roslasin, Neu 2185. Sawiat 2199
 Schodno 1312. 
Reinwasser 268. . Rosiasiner Muhle2183. Sawadda 1689. Schojow 2304. 
Reischwitz, Neu 1262, Rosna'cipke 2190. Saworri 1690. Schollnen 1731. 
Rekau 1255. .Rossoch 1277. Sbichau 1696. Scholpin 1943. 
Rekau, Krug 1257. Roth Mutzchen 1279 Schaferei 1099. 1100. Schonberg 1446. 
1449. 1450. 1453, 
Rekau, Milcherei 955. Rothof 1755. . I 1456. Schonehr 2245. 
Rekausee, Am 1231. .. Schonfliess, Adlig 
Rothstriimpchen 1833. Schaka\l 1725. 
Rembinitza 1265. Rotten 2191. Schakowken 1726. 1482. 
Rembisko 1267. Rottenberg 1278. Schankowanna, Alt. S
honfliess, Koniglich 
Remboschewo 1269. Row 1283. 1491. 1481. 
Renneberg 1831. .1 Rowe 2188. Schankowanna, Neu Schonheide 1447. 
Repezke 1298. Rowe, Klein 2189. 1490. Schonhof 1448. 
163
		

/Pomorze_015_14_172_0001.djvu

			./ 


Schonwalde 1488.- 
. 2250. 
Schonwalderhiitte 
1489. 
Sch
rin 2216. 
Schoppa 1468. 
Schoppe 1470. 

chottland, Alt 1842. 
Schottland, Neu 1841. 
Schramnitz 1473. 
Schriedlau, Nieder 
1347. 
Schriedlau, Ober 1345. 
Schrodersfelde 1343. 
Schwanau 1500. 
Schwanau, Forstguts- 
bez 1503. 
Sch wal1auerh ii tte 
1502. 
Schw8rtow 2307. 
Schwartowke 2308. 
Schwarzau 1436. 
Schwarzenberg - 255, 
1313. 
Schwarzfliess 257 
Schwarzhiitte 256, 
1754. 
Schwarzmuhle 1940. " 
Schwesslin 2256. 
Schwetzen 2255. 
Sch wetzin 1504. 
Schwetzki-Ostrow 
.1483. 
Schwetzkow 2254. 
Schwichow 1439,2252. 
Schwichow, Gross 
2251. 
Schwichow, Klein 
2253 
Schwornigatz 1437. 
Schwornigatz, Neu 
1438. 
Schwuchow 2248. 
Schiiddelkau 1846, 
Schiilzen 1327. 
Sdroyen 1700, 
Sduni 2303. 


164 


Sdunowitz 1701. 
Sdunowitz, Gross 
1703. 
_Sdunowitz, Klein 
1702. 
Seddin 2309- 
. Seedorf 1704, 
Seefeld 1208, 1281. 
Seehof 1314, 1316, 
1317. - 
Seelau 1710. 
Seemali 2084. 
Seeresen 346. 
Selesen 2314, 
Sellistrau 1730. 
Sellnow 2305.' 
Semlin 1379. 
Semlin, Klein 1381. 
Semlin, Ober 1380. 
Sempow 1321. _ 
Sempowskie 1322. 
Sepnitz 2202. 
Sianowo 1501. 
;;ianowerhiitte 1502, 
Sichts 1734. 
Siedelkrug 1325. 
Sierakowitz 1328. 
Sierakowitzerh iitte 
_ 1329._ 
Sietzenh ii tte 1723. 
Sitberhiitte 1332 . 
Silkow, Wendisch 
2316. 
Sittnagora 1334. 
Sklana t459, 
Skorschewo 1337. 
Skorschewo'mlihle 
1339. 
Skoszewo 1340. 
Slaikow 2217. 
Slawoschin 1352. 
Slawoschin, Klein 
1351. 
Slonnen, Alt 1359. 
Slonnen, Neu 1358. 
Slusa 1945. 


Smasin 1362. 
Smasin, T orfbruch . 
1524. 
Smengorschin 1363, 
Smentau 1364. 
Smokowo 1367.. 
Smoldzyn 1372. 
I .Stnolnik 1370. 
Smolsin 1371. 
Snice 1498. 
Sobczyn 1682. 
Sobonsch 1374. 
Sochow 2317. 
Sollnitz 2318. 
Sommerberg 1377. 
Sommerhof 1720. 
Sommerkau, Niedcr 
1855. 
Sommerkau, Ober 
1856. 
Sommin 2225, 
Sonnenwalde 2186 
Sontoczno 1308. 
Sophienthal 2203. 
Sophienwalde 1384. 
Soppieschin 1385. 
Sorchow 2319. 
Sosniak 1389. 
Sossnowagorra 1386. 
Spechtswalde 228. 
Speck 1971. 
- Spirwia 1499, 
Spohn 1472. 
Springheide 23q1. 
Spritza 1695. 
Squir8wen 1349. 
Srzepnitz 2202. 
. Stangenwalde 1843. 
Stangenwalde, Forst-, 
gutsbez. 1844, 
Stanischau 1397. 
Stanischau, Alt 1399., 
Stanischewo 1398. 
Stanislawi 1396. 
Starapilla 1404. 


Starkhiitte 1474, 
Starrahutta 1401. 
.
 Starsin, Gross 1410. 

tarsin, Klein 141"1. 
Stawisken 1412. 
SteinberR" 597, 599, 
1475. 
Steinfliess 1836. .. 
Steinkrug 600. 
Steinsee 1414. 
Stendsitz, Adlig 1416. 
Stendsitz, Koniglich 
1415. 
Stendsitzerhiitte 14 t 7. 
Sterbenin 2226. 
Stewerkywe 2227. 
Stonershiitte 1476 
Stohentin 2228. 
Stojentin 2229. 
Stolp 2220. 
Stolpmunde 2271. 
StoltInann 1477. 
Stolzenberg 1419. 
Stonskowo 1413. 
Strassnitz 2230, 
Strauchhiitte 1776. 
Strauchmuhle 1857. 
Strebielin 1425. 
Stregohke 2239. 
Strellentin 2234. 
Strellin 1426. 
Strellin, Gross 2236. 
Strellin, Klein 2235. 
Strelow, Neu 2237. 

trepsch 1427. 
Stre
ow 2238, 2240. 
Strichwalde 1478. 
Strippau 1848. 
Strissagorra 1423. 
Struga 1421. 
Strussow 2231 
Stiidnitz 2241. 
Studsonke 2243 
Stiidsonken 2242 
'Styports 1480. 


- 'j
		

/Pomorze_015_14_173_0001.djvu

			.' I 


I. . 


Sulitz 1432. 
Sullenschin 1431. 
Summin 1376. 
SykorschiI) 1330. 
.Szukowo 1445. 
Szwinie Row 1508. 
Szymanowo 1489 b , 
Tadden 2257. 
Tangen 2259. 
T annenberg 1390. 
Tannenburg 1509. 
T annenhof 273. 
Tasch 1510. 
Taubenwasser 431. 
T auenzin 2258 
T eichhof 888. 
T eichkathen 2260. 
Teufelsbruch 319, 
Thalheim 1218. 
Theerofen 1369, 137
' 1 
2222. 
Thurmberg 1612. 
Tiefensee 407. 
Tiefenthal 1847. 
TiHau 1548. 
Tockar 1522 
Tockar, Neu 1523. 
Trawitz 1525. 
Trockenhiitte "1837. 
Trzebuhn 1529. 
Tschebiatkow 2262. 
T uchen, Adlig Gross 
2264. 
Tuchen, Koniglich 
Gross 2263. 
Tuchen, Klein 2265. 
Tuchlin 1538. 
Tuchlin, Neu 1537. 
Tuchom, Gross 1539. 
Tuchom, Klein 1541. 
Tuchom, Neu 1540. 
Tupadel 1542. 
Turowitz 1544. 
Turschonken 1545. 
Tuschkau 1547, 
Uberbriick 1679. 


---- 


Uberbriick, Ziegelei 
696. 
Uhlingen 2268. 
"' Ulrikenfelde 2192. 
Unterbergen 1168, . 
Upilka 1556. 
.Ustarbau 1557. 
Ustka 1559. 
Uzisko 1549. 
Vaterhorst 1331. 
Viatrow 2274. 
Viereck 370. 
. Vieschen 2282. 
Vietkow 2283. 
Vietzig 2275. 
Villkow 2281. 
Virchenzin 2278. 
Vitrose 2284. 
Vitzlin 1593. 
Vixow 2291. 
Vogelgesang 1561 3 . 
V ogelsang 2060. 
Voltzendorf. 223. 
Vorwerk }562, 1563. 
Wahlendorf 1012. 
Waldeck 95. 
Waldenburg 6?7. 
Wallachei 18. 
Wanglewczyska 1588. 
War beli n 2272, 
Wars
u 1572. 
Warschau 1569. 
Warschenko 1570. 
Warschkau 1574. 
Warschnau 1576. 
W arschnauerh iitte 
1571. 
Warszyn 1568. 
Wedlin 1581. 
Weicherode 1026. 
Weichselmiinde 1799. 
Weisbruch 66. 
Weissenberg 1870. 
Weissfluss 607, 
Weisshof 1745. 


Weissmiss 1850. 
Weitenhagen 2294. 
Weitsee 1580. 
Welk 1640. 
- Wensiorri 1592. 
Wensiorri, Abbaue zu 
. 1591. 
Wentfie 1578. 
Werblin 1567. 
Werder 1669. 
, Wertheim 324. 
Widno 1597, 1598. 
Widow 1599. 
Wielkarolla 1603. 
Wielkilas 1605, 1606. 
Wielle 1601. 
Wierschisken 1610. 
Wierschutzin 2279. 
, Wiesenthal 1611. 
I Wigodda 1634, 1635, 
1636, 1638, 1639. 
Wildau 1220. 
Wildbergshof 2280. 
Wilhelminenthal 
161
a. 
Wilhelmsdorf 1670. 
Wilhelmshof 1615, 
1616. 
Wilhelmshohe 1617. 
Wilhelmshuld 711. 
Wilhelmsthal 1618. 
Willanowo 1613. 
Windorp 1619. 
Wintershagen 2295. 
Wirowen 1643. 
Wispau 1651. 
Wissokasaborska 
1649. 
Wittbeck 1946. 
Wittenberg 1869. 
Wittomin 1622. 
Wittstock 1645, 1646, 
2292. 
- Wobensin 2100. 
I Wobesde 2113. 
Woedtke 2287. 


Woitostwo 1628. 
. Wollin 2286. 
Wonczos 1577. 
Wonneberg 1899. 
Worle 16:!7. 
Worle, Zementfabrik 
363. 
Wottnogge 2125. 
W oysk 1624, 
Wunneschin, Gross 
2270. 
Wunneschin, Klein 
2269. 
Wusseken 2119. 
Wusseken,AdIig2121. 
Wusseken, Koniglich 
2120 
Wussow 2123. 
Wussowke 2124 
Wyschetzin 1652, 
Zablotni 1655. 
Zabno 1724. 
- Zabroddi 1657. 
Zackenzin 1931. 
Zaganik 1659. 
Zagori 1661. 
Zajerzora 1665. 
Zajonczkowo 1667. 
Zalensee 1674. 
Zalesie 1671. 
Zalonczne 1673. 
Zamosz 1680. 
1 Zarembisko 1683. 
1684. 
Zarnowitz 1727. 
Zdrada 1698. 
I Zdrembi 1699.. 
I Zdrewen 2302. 
Zechinen 1916. 
Zechinen, Klein 1917. 
Zechlau 235. 
Zedlerkaten 221 O
 
Zedlin 2214. 
Zelasen 2312. 
Zelenin 1708. 
Zelonna 1711. 


165
		

/Pomorze_015_14_174_0001.djvu

			I- 
I 


Zemblau 1692. 
Zemmen 1935. 
Zemmin 1933. 
Zerrin, Adlig2213.- 
Zerrin, Forstgutsbez. 
2211. 
Zerrin, Konigłich 2212. 


166 


\ 


Zeschin 240. 
Zewitz 1918. 
Zezenow 1915, 
ZgorzaUenhiitte 1705. 
Zichorienfabri
 362. 
Ziegelberg 17lJ6. 
Ziegelei, Alte 189. 


Zielonka 1714. 
Zietzen 1937. 
Zigankenberg 1749, 
Zinsgau 264. 
Zinzelitz 1970. 
Zipkow 2246. 
Zittno 1335. 


- 
Zoil 1936. 
Zoppot 1834. 
Zossnow 1944. 
Zuckau 1733. 
Zukowken 2320. 
Zurromin 1732. 
Zwangshof 1217. 


I 
. ł 
'" 


. I 
I 


.....-. .-
		

/Pomorze_015_14_175_0001.djvu

			, 


'- 


Sprostowania' i dodatki. 
Sir. 4 nr. 59 kol. 4: Bądorńi"n zamiast Bądrńi"n 
" 
 " 72' " 4: -Besevske p'lustki zamiast BeseVskep!!rlslki 
" 5 " 81 mo
e w części n-iemieckiej Kaszub 
" 6 " B3 " 4: B!!vrovskw zamiast B!!orovskw 
" 6 " 91b 4: (B'log'lusew!!o C.) zamiast B!!og!!usew'lO C.) 
" 6 " 95 " 4: B!!ork: B!!órk zamiast B!!;rk (B'lórk C. R.) 
" 7 " 103 " 4: (B!!orovw g!!óra C.) zamiast B'!orovw g!!óra C.) 
" 8 " 11
 " 4: Bl}orrlla zamiast Bl}orUla 
" 9 " 126 5: Heisternest zamiast Heisternest) 
9 128 -4: P
rlstk'lova zamiast P!!uslk'lova ... 
" " " 
" 10 " 147 " 4: G'lórnw zamiast Górnw 
I " 10 " 151a Brudzewskie pustki pu. I Bref,ósli.; P" US liii. I (Abbau Brusdau) 
, , Brrl
evske p!!rlslki 
--- lOS. przyn. do Bruzdzewa 
I " 11 " 168 " 2: *Oębia góra zamiast Oębia góra 
, 11 171 4: B!!uk!!ovi"nńi zamiast B'luk!!ovi"nki 
" " " 
" '12 " 179 " 4: K' erenka zamiast Keienka 
" 19 " 286 " 5: Dombrowa zamiast Oombrowo 
" 20 " 299 " 5: Oeyck zamiast Oey k 
" 21 " 309 " 5: Oembnica MP. zamiast Oembnica M. P. 
" 22 ., 327 " 4: lepiej Dw1ba 
22 328 4: lepiej Dw1rńe; , 
" " " 
" 23 " 329 " 4: . lepiej Dw1rńer 
" 23 " 333 " 6: Klukowej zamiast Klubowej 
" 24 " 349 " 4: Ejipl zamiast E
pt 
" 25 " 361 " 2: huta lipuska) zamias
 huta lipuska 
" 26 " 373 " 2: (Mestwin Sp") 
" 26 383 " 4: he'la zamiast hela 
" 26 " 384 " 4: Gag!!óvc zamiast Gaguóvc 
" 26 " 384 " 5: Gagovitz za'miast Gagowitz 
" 29 " 415 " 4: lepiej Gle'xe 
" 29 " 426 " 5: Goliza zamiast Galiza 
" 30 " 429 " 4: lepiej Gw1cew!!o 
" 31 448 " 5: Hochsenberg na mapach Homanna 1/02-1724 
" 34 " 507 " 5: Haskenkrug zamiast Haskenburg 
" 34 " 519 2: (Syberja Sp.) 
" 36 " 539 " 4: falóvcovw zamiast falówcovw . 
" 36 " 548 " 5: Heisternest zamiast Haisternest 
- 167 
, 


--
		

/Pomorze_015_14_176_0001.djvu

			Str. 37 nr. 553 kol. 2: (*Łosośnia) i kol. 5: (Lososnia ok. 1700 r.) 
H 37 " 554 " 4: lejerbark, lejerzbarl
 
" .37 564 4: lel
ano zamiast i el
ano 
" 38 " " 577 4: lanoslale 
" 40 " 597 " 4: S" tenbarg 
42 " 622a " 5:. Gen. zam iast Kr. 
" 42 " 623 " 4: Karnele zamiast Karnele 
" 42 " 625 " 4: Karólew!!o za
iast Karólewflo 
" 42 " 633 " 4: Kar
tize (Karltiza zamiast KarlUze (Karluza 
" 44 " b57 " 5: Kompino B. zamiast Kompino K. 
" 45 " (,67 " 5: Kaisershiitte zamiast Kaiserhiitte 
" 47 " 70R 2: *Kolebka zamiast Kolebka 
" 47 " .:J76 4: lepiej Kw1kv;no 
48 7-17 5: Kolodzeyi zamiast Kolodzieji / 
" " " 
" 48 " 718 " "4: lepiej Kw/pino 
" 50 " 752 " 2: (Pierwoszyński młyn Sp.) 
" 51 " 768 " 4: Krus;'ń 
\. " S2 " 772 . " 2: Krykwałd zamiast (Krykwałd) i kol. 4: Krf'kvwld zam. (Kr;'kvwld R.) 
" 54 811 " 4 
 Sarnow!!o 
" 59 " 897 " 4: (Lasńew!!o R.) zamiast (Lasńew"'o 
" 59 " 898 " 2: Leśniewo zamiast Łeśniewo 
" 61 " 919 " 2: Mychelinki zamiast Mychelinki C. 
" 61 " 919 " 4: Mexeli1l1ka 
62 924 5: MeIgrowagorra zamiast Melgrowa , 
H " " gora 
H 63 938 " 4: Melonk!!o zamiast Melonkflo 
63 " 940 " 4: Milvi"ńskw zamiast Milv;'ńskw 
" 63 941 5: Menkewitz zamiast Menkowitz 
" 64 " 948 " 4: Merax'-!ow!!o zamiast Merax!! o W!! o 
64 951 2: lepiej Mniszek? --: 
" " " 
" 64 " 952 " 4: M'-sewflo zamiast Mrsew!!o 
" 68 " 1008 " 5: Niecponnie, zamiast Nicponie, 
" 70 " 1031 " 5: Neuhof zamiast Neudorf 
" 72 " 1059 " 2: (Orłowo kolibskie) zamiast Orłowo kolibskie 
" 72 " 1060 " 2: (Orłowo redłowskie) zamiast Orłowo redłowskie 
" 75. " 1096 4: l)olalż
l1o zamiast l)olalżyno 
" 75 " 1098 " 5: Ottiliensruhe zamiast Ottili
nruhe 
" 75 " 1102 " 2: Owśnice zamiast Owsnice 
" 75 " 1102 " 6: Wieprznicy zamiast Wieprznica 
" 77 " 1131 " 4: l)oksavs
e zamiast l)oksavslee 
" 78 " 1134 " 4: Pwsńic zamiast Pwsńic 
" 78 " i 135 w części niemieckiej Kaszub 
" 78 " 1135 " 4: Pwsńica' zamiast Pwsńica 
" 78 " 1J36 " 4: Pwsńic zamiast Pwsńic 
" 78 " 1138 " 4: Pecevw zamiast Pecevw 
" 78 1139 " 4: Pex"'oVice zamiast Pex!!ovice 
" 78 't 1140 " 4: Peclei Peck zamiast Pecki Peck 
168
		

/Pomorze_015_14_177_0001.djvu

			Str. 


78 nr. 
78 H 
78 " 
78 " 
78 " 
79 " 
80 " 
80 " 
80 " 
80 " 
80 " 
81 H 
81 " 
82 " 
82 " 
82 " 
84 " 
85 " 
86 " 
86 " 
86 " 
86 "" 
88 " 
89 " 
90 .. 
90 " 
92 " 
94 " 
94 " 
96 . " 
96 " 
96 " 
97 " 
97 " 
99 " 
101 " 
102 " 
104 " 
1 05 " 
}05 " 
107 " 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


". 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


"  


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


H 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


H 


H 


H 


108 " 
109 " 
110 " 
110 " 


" 


" 


" 


1141 kol. 
1142 
1143 
1145 
1146 
1162. " 
1170 
1176 
J177 
1178 
1179 
1180 
1181 
1200a 
1201 
1210 
1238 
1247 
1252 
1253 
1265 
1267 
1290 
1291 H 
1306 " 
1313 " 
1353 ,. 
1371 " 
1372. " 
1401a 
1407 
1411 
1415 
1420 
1441 
1479a " 
1489a H 
1523 " 
1539 
1540 
1565a 


1589 
1609 
1614a 
1617 


" 


4: Peci"skflo Pecesace zamiast PeCi"sk'lo Pecdace 
4: Pekelk'lo zamiast Pekelk!!o 
4: róW zamiast róW 
4: PerSew!!o zamiast PerSew!!o 
4: PerSewflo zamiast PerSew!!o 
4: P!!ocefńino zamiast P!!ocerńino 
4: P!!og!!oie zamiast P!!og!!oie 
4: lepiej Pw1x!!oW!!o 
4: lepiej Pw'x!!ovskw - · 
4: lepiej Pw l x!!ovskw 
4: lepiej Pw l x!!OVSk;" 
4: lepiej Pw1x!!ówk!!o 
4: lepiej Pw1cano 
może w części niemieckiej Kaszub 
2: może lepiej Prądki i kol. 4: Prąd
i 
2: Englerska huta i kol. 4: E1I1lerskw he"la 
2: (Stefanowo Sp.) 
4: Róda zamiast Róda 
6: Żoromina 'Zamiast Żeromina 
2: Regulewo i kol. 4: Reg!!ulew!!o 
5: Rembinitza zamiast Remblnitza 
2: Rębisko i kol. 4: Rą/jisk'lo 
prawdopodobnie druga nazwa miejscowoś<;i pod nr. 1289 
2: Folwark osusnicki i kol. 4: Folvark 
4: Carnówk'lo zamiast Carnówk'lo 
5: Schwarzenberg zamiast Schwarzenburg 
2: Slawutowo wielkie i kol. 4: - Velge Slaw!!uloW!!o 
4: lepiej Smw'}ano 
4: lepiej Smw/
ana 
może w części niem'ieckiej Kaszub 
5: Altmiihl zamias -_.Altmiihle 
4: Staii"ńsk;' zamiast 'StaTi"risbi 
4: Krolevske zamiast Kraolevs
e 
4: lepiej SlOna 
4: Szarlottendał zamiast Szarlontendał 
4: lepiej S" tada 
2: (SzYlTIałdzka piła Ko.) zamiast Szymałdzka piła Ko. 
5: T ockar zamiast T ockary 
6: Obw. dom. zamiast O 
4: Te:x!!óme zamiast Te"x!!orńe 
(Wanachowo) pow. ka. Os. przyn. do Klukowej huty (Wykaz 
szkół powszechnych, Suleczyno) 
2 : Wąglice zamiast Węglice 
może w części niemieckiej Kaszub 
może w części niemieckiej Kaszub 
2: (Wydmuchowo, Wykaz szkół _ powszechnych) 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


H 


" 


.169
		

/Pomorze_015_14_178_0001.djvu

			, 


2: lepiej Wińdorp i kol. 4: Vińdorp albo Vińdorp 
4: Vitorńino zamiast Vitorńino 
2: Wyczkowo (Wyczechowo, Wiecichow
 zamiast Wyczechowo, 
Wyczkowo (Wiecichowo 
,. 4: lepiej Vwlk 
" 4: Vasecano zamiast Vaseeano 
" 2: Żabień zamiast Labień 
" 2: Zielony dwór i kol. 4: Zeloni" dW'łór 
" .2: Śmiechowski hamer i kol. 4: Srńex'łovskr hwmer 
" "4: lepiej Z" wina 
" 2: Babi dół, Babodół zamiast Babodół (Babi dół) 
H 4: BaSi" dół, Bab!!odół zamiast Bab'łodół (BaSi" dół C.) 
" 4: Cerw'łoni" dW!!ór (Carvoni. dW!!ór C.) zamiast Cerw!!onr dW!!ór (CaiJonr 
dW!!ór C.) 
" 4: Łą
i. zamiast Łą
i 
" 4: Ząbrsk'ło zamiast Ząbrsk!!o 
" 4: Batoroic zamiast Batorojce 
" 4: (Bisr.narka C.) zamiast (Bismarka C. R.) 
" 4: B!!oiate'x!!6rńe zamiast B!!oral
'x!!orńe 
" 4: Brambary!!ove zamiast Brambary!!owe 
" 4: B!!uk!!ovina zamiast B!!uk!!ovina 
" 4: Velgi" zamiost Velge 
" 4: N' e'lobą
ano zamiast N e'lobą
ano 
może w części polskiej Kaszub 
" 4: Pelrak!!ova zamiast Peliak!!ova 
" 4: Velge Peliak!!ova, Pelrak!!ova (Velge Pelrak'lova zamiast Velge Pelra- 
k'łova, Pelrak!!ova (" elge Petrak'łova 
" 4: Pezew'lo zamiast Pezewfle · - 
może w części polskiej Kaszub. 


Str. 110 nr. 1619 kol. 
" 110 " 1622 ,. 
" 111" 1630 ." 


H 


" 


" 


" 


." 


" 


" 


" 


H 


" 


H 


" 


,. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


\ 


170 


112 " 1640 
112 " 1652 
114 ". 1682 
117 .. \ 1716 
118 H 1729 
118 " 1731 
119 " 1739 
119 " 1739 
120 " 1755 


122 
127 
128 
129 
129 
130 
130 
136 
142 
142 
144 
144 


" 1789 
" 1856 
" 1864 
" 1875 
" 1889 
" 1900 
" 1909 
" 2002 
" 2100 
" 2104 
u 2138 
u 2139 


144 " 
153 " 


2140 
2280 


-..","' 81 1lld 
1/ .-- 
./ 


1.>\ ,I) 
 I" ( ( 


. 


ł-
		

/Pomorze_015_14_179_0001.djvu

			't.  


'" 


Spis rzeczy. 


,. . 


Przedmowa 
Zakres spisu miejSCOWOSCI' 
Urządzenie spisu miejscowości . . _ . _ _ 
A. Nazwy miejscowości położonych w czę
ci polskiej Kaszub 
B. Nazwy miejscowości położonych w części Kaszub- przy- 
należącej do Wolnego miasta Gdańska . . . _ : _ . 
C. Nazwy miejscowości położonych w części niemieckiej 
Kaszub. . . . . - ł 
Spis nazw niemieckic
 . 
Sprostowania i dodatki 


. ,. 
C. 


o 


Str 
IV 
V 
VI 
1 


119 


128 
156 
161