Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych T. 11, Województwo Pomorskie

H
.':

:" r ' o 1 5 O 1 
Toruń łtt' mmorz 
I 
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


- - 


. , 
, 
'" -' 


" 
SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


TOIVI XI 


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 


WARSZAWA 1926 
NAKŁADEM GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
>>>
r 
I 


Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej 
Opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. 
i innych źródeł urzędowych. 


Cena w zł. \. 
. 
Tom I WOJ. Warszawskie oraz m. st. Warszawa . 8.60 
Tom II " Łódzkie 6.- 
T om III " Kieleckie 6.- 
Tom IV " Lubelskie 10.
 
Tom V " Białostockie . 9.- 
Tom VII cz. I Woj. Nowogródzkie . 7.20 
" " II Ziemia Wileńska. 6.40 


Powiaty: Brasław, Duniłowicze, Dzisna i Wilejka objęte spisem z 1921 r. 


Tom VIII Woj. Poleskie 4.80 
T om IX " W ołyńskie . . 4.80 
Tom X " Poznańskie. . . 9.80 
.Tom XI " Pomorskie. . w sprzedaży 
Tom XII " Krakowskie i Śląsk Cieszyński . . 5.- 
Tom XIII " Lwowskie. 4.- 
Tom XIV " Stanisławowskie o- 2.40 1 
Tom XV " Tarnopolskie . . . . 2.40 


UW AGA. T omy VI i XVI przeznaczone były dla Ziemi Wileńskiej i części Górnośląskiej Województwa 
Śląskiego, gdzie spis ludności nie został przeprowadzony.
>>>
,  ,!;'v
 


\. 


. 


SKOROWIDZ MIEJSCOWOŚCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


.
>>>
-- 


t 


ł 
ł 
\ ' 


, 


. 


\
>>>
I 


GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


ł 


} 
l 
J 
! 
I 
ł ' 
! 
I 
J 
, 
] 


. 
 
SKOROWIDZ MIEJSCOWOSCI 
"- ---- -- 
 . 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 


OPRACOWANY NA PODSTAWIE WYNIKÓW PIERWSZEGO 
POWSZECHNEGO SPISU LUDNOŚCI Z DN. 30 WRZEŚNIA 1921 R. 
I INNYCH ŹRÓDEŁ URZĘDOWYCH 


TOM XI 


-. ' 


WOJEWÓDZTWO POMąRSKIE 


WARSZAWA 1926 
. NAKŁADEM GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
l_
 SKŁAD GŁÓWNY. EKSPEDYCJA I SPRZEDAZ W GŁÓWNYM URZĘDZIE STATYSTYCZNYM. AL. jEROZ
UMSKIE 32..
>>>
(! 


. . 


I' 


. 


L01 )
O 1 


III 
 
llJk
 llllVllD -" " 
'
"_
ł!mC"" 
 


t 


CZCIONKAMI POMORSKI£J DRUKARNI ROLNICZEJ S. A. W TORUNIU.
>>>
(f 


Przedmowa. 


I' 


W przedmowie do tomu VII, obejmującego 
województwo Nowogródzkie oraz te powiaty, obec" 
nie należące do Okręgu Administracyjnego Wileń" 
skiego, które w dniu powszechnego spisu ludności 
wchodziły w skład tego województwa, wyjaśniono 
ogólne zasady opracowania "Skorowidza Miejsco" 
wości Rzeczypospolitej Polskiej" i podano plan wy" 
dawnictwa, W obee tego wystarczy ograniczyć się 
tutaj do omówienia jedynie tych specjalnych tru" 
dności i zagadnień, jakie wyłoniły się przy opraco" 
waniu "Skorowidza" województwa Pomorskiego 
i dotyczą w dużej mierze b. dzielnicy pruskiej 
wogóle. 
Trudności, jakie zaszły przy sporządzaniu wy" 
kazu miejscowości woj. Pomorskiego, nosiły nieco 
inny charakter, niż to miało miejsce w wojewódz" 
twach b. zaboru rosyjskiego. Podczas gdy tam brak 
było jakiegokolwiek dawnego źródła urzędowego, 
na którem możnaby było oprzeć się przy opraco" 
waniu wykazu miejscowości, dla b. dzielnicy pru" - 
skiej przeszkoda ta nie istniała. Poza materjałem, 
dostarczonym przez spis ludności, można tu było 
mianowicie oprzeć się na pracach pruskiego urzędu 
statystycznego, który wydawał na podstawie spisów 
ludności skorowidze gminne, ostatnio: "Gemeinde". 
lexikon fUr die Prov. Ostpreussen und Westpreussen" 
na podstawie spisu ,z 1905 r. i "Gemeindelexikon fUr 
die Regierungsbezirke Allenstein, Danzig und Ma" 
rienwerder" na podstawie spisu z 1910 r. Natomiast 
trudności wynikły w związku z odmiennym ustrojem 
administracyjnym tej dzielnicy. 
Przyjęte ogólnie przy opracowaniu "Skorowidza 
Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej" pojęcie 
miejscowości jako osiedla ludzkiego, zabudowanego 
i zamieszkanego, posiadającego własną nazwę urzę" 
dową lub nieurzędową, byleby w życiu stoso
aną, 
i terytorjalnie wyodrębnionego, staje się trudne do 
przeprowadzenia tam, gdzie' istnieje gmina pojedyń" 
cza, obejmująca z reguły jedną miejscowość, co 
wytwarza tendencję do identyfikowania pojęć gminy 
i miejscowości. Taki jest właśnie ustrój gminny 
w b. zaborze pruskim (podobnie jak w Małopolsce 
i na Sląsku Cieszyńskim).' Zarów
o gmina wiejska, 
jak i równorzędna z nią jednostka - obszar dworski 
obejmują z reguły jedną tylko miejscowość. Zasada 
ta jednak nie mogła być przeprowadzona zupełnie 
bezwzględnie. W skład gminy wiejskiej wchodzą 
niejednokrotnie dość znacznie oddalone osady, 
stacje kolejowe i t. d.; obszary dworskie obejmują 
nieraz znaczne przestrzenie leśne z szeroko rozrzu" 
conemi na nich leśniczówkami. Nawet i w tych wy" 
padkach jednak, gdy gminy i obszary dworskie 
posiadały zrazu ściśle jednostkowy char.akter, tra" 
ciły go często później w miarę powstawania nowych 
osiedli. Tak więc obszary dworskie obejmują dziś 
nIejednokrotnie prócz folwarku, który był począł::: 
kowo jedynym jego ośrodkiem, także i inne folwarki 
lub nawet wsie, które powstały- na gruntach dawniej 


t 


do folwarku należących; niekiedy zresztą takie 
osiedla wcielane były do sąsiednich gmin lub też 
tworzono z nich odrębne gminy. 
W ten sposób z jednej strony szereg gmin 
względnie obszarów dworskich obejmuje po kilka 
miejscowości, z drugiej zaś istnieje tendencja do 
utożsamiania pojęcia miejscowości i gminy:, Ten" 
dencja. ta nie jest w b. dzielnicy pruskiej tak silna 
jak w Małopolsce, gdzie wydzielenie poszczególnych 
miejscowości z gmin na podstawie materjału spiso" 
we go okazało się zupełnie niemożliwe. Korzystając 
obok materjału, otrzymanego przy spisie ludności, 
j "Gemeindelexikonów" z szeregu źródeł pomocni" 
czych: map sztabowych w skali 1 : 100000, prac Bara 
i Stephana "Die Ortsnamenanderungen in West" 
preussen" 1912, .ks. Wojciechowskiego i dr. Span" 
dowskiego "Skorowidz ważniejszych miejscowości 
Prus Królewskich" 1918 i "Skorowidza polsko:::nie" 
mieckiego i niemiecko"p(Jlskiego miejscowości woj. 
Pomorskiego i w. m. Gdańska" wyd. przez Zakł. 
Kartogr. D. O. G. Poznań !920, zdołano w większości 
wypadków ustalić miejscowości, wchodzące w skład 
gmin i obszarów dworskich. Trudności te odbiły się 
jednak na wynikach, a to w sposób dwojaki: 1. na 
zupełności wykazu miejscowości, 2. w bardzo wielu 
wypadkach, podając poszczególne miejscowości, nie 
zdołano jednak ustalić dla nich danych liczbowych 
wobec niewydzielania ich w materjale spisowym. 
Miejscowości, wchodzące w skład gmin i obszarów 
dworskich, wykazane są drobnym drukiem; jeżeli 
jednostka administracyjna składa się z jednej tylko 
miejscowości, nazwy jej jako nazwy miejscowości 
już nie powtarzano. 
Dla wyjaśnienia różnic, powstałych przy zesta" 
wianiu danych spisu z wymienione mi źródłami po" 
równawczemi, wypadło ucie,c się do bardzo mozolnej 
i drobiazgowej kor.espondencji celem przeprowadze. 
nia szczegółowych badań na miejscu przez władze 
administracyjne I instancji. 
Zgodnie z og6lnemi zasadami, przyjętemi dla 
"Skorowidza Miejscowości", nie uwzględniono w wy
 
kazie miejscowości obszarów niezabudowanych 
i niezamieszkanych np. użytków rolnych, choćby 
nawet posiadały swą własną nazwę. Dalej nie podano 
jako oddzielnych miejscowości wszelkich pojedyń" 
czych osiedli lub kompleksów zabudowań, nie posia" 
dających odrębnej nazwy, jak np. domków lub 
budek kolejowych, które zaliczono do odpowiednich 
stacyj kolejowych lub najbliższych miejscowości. 
Wreszcie nie wykazano mniejszych osiedli, znajdu" 
jących się w stadjum wchłaniania ich przez miejsco" 
wości większe, jeżeli rozrost tych ostatnich poszedł 
tak daleko, iż odrębność terytorjalna się zatarła, jak 
np. przedmieścia. 
Ustalenie charakteru topograficznego miejsco" 
wości naogół nie przedstawiało większych trudności, 
ponieważ w tym względzie Główny Urząd Staty" 
styczny musiał w zupełności zaufać danym, dostar"
>>>
czonym przez władze mieJscowe. Dla zbiorowych 
osiedli wiejskich użyto w tomie niniejszym nastę::: 
pujących określeń charakteru topograficznego: 
"wieś", "pustkowie" oraz "osada". "Pustkowie" 
oznacza zwykle osiedle, powstałe w pobliżu wsi ma::: 
cierzystej prżez wydzielenie kilku gospodarstw i po::: 
budowanie się na własnej działce polowej. Wyra::: 
żenie "osada" zastąpiło w b. dzielnicy pruskiej 
stosowany w innych dzielnicach termin "kolonja"; 
określenie to było niechętnie używane przez miejsco::: 
wą ludność polską, która przypisując mu pewien 
charakter polityczny ("kolonista"), zastępowała go 
często terminem "osada'" co obecnie uznane zostało 
jako zasada ogólna. W ten sposób termin "osada" 
może tutaJ oznaczać nietylko małe osiedla, złożone 
z jednego lub kilku wyodrębni.onych terytorjalnie 
gospodarstw włościańskich, jak to miało miejsce na 
innych ziemiach polskich, lecz i większe, ocharak::: 
terze kolonij, t. j. osiedli, rozrzuconych na większej 
przestrzeni, a powstałych najczęściej na gruntach, 
rozparcelowanych przei władze zaborcze. 
Z lok.alnych określeń ch::;.rakteru topograficznego 
miejscowości należy wymienić jeszcze "borostwo" 
t. j. dom, zamieszkały przez "borowego" (gajowego); 
określenie to odpowiada przyjętemu w innych dziel::: 
nicach kraju terminowi "leśniczówka". Poza temi 
terminami znajdziemy nie wymagające bliższego wy::: 
jaśnienia określenia: "cegielnia", "domek łąkowy", 
"domek szosowy", "dwór", "folwark", "fort", "go::: 
rzelnia", "karczma", "kopalnia", "latarnia morska", . 
. "leśnictwo", "leśniczówka", "nadleśnictwo", "osada 
fabryczna", "osada młyńska", "owczarnia", "port", 
"probostwo", "przystanek kolejowy", "smolarnia", 
"stacja kolejowa", "strzelnic.a"; "szkoła", "śluza", 
"tartak", "torfiarnia", "zakład kąpielowy" i "zamek". 
Co się tyczy charakteru prawnego miejscowości, 
to w b. dzielnicy pruskiej za miasta uważa się gminy, 
rządzące.się ..Ordynacją miejską dla sześciu wschod::: 
nich prowincyj monarchji pruskiej z dn. 30 maja 
1853 r." (Zbiór ustaw pruskich, str. 261). Jako gminy 
wiejskie względnie obszary dworskie wykazano 
wszystkie jednostki administracyjne, podlegające 
ustawie z dn. 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich 
str. 233). Wypada nadmienić, że we wszystkich inia::: 
stach woj. Pomorskiego ustrój miejski istniał jeszcze 
pod rządami zaborców - jedynie Kartuzy otrzymały 
go od władz polskich (Rozporządzenie Rady Mini::: 
strów z dn. 29 marca 1923 r., Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 
270 z dn. 14, IV. 1923). 
Sprawę ustalenia nazw miejscowości b. dzielnicy 
pruskiej musiał Główny Urząd Statystyczny roz::: - 
strzygnąć zupełnie inaczej, niż w dotychczas wyda::: 
nych tomach. W pierwszym rzędzie wpłynął tutaj 
fakt, że sprawa ta została dla znacznej większości 
osiedli przesądzona prz
z "Komisarjat Naczelnej 
Rady Ludowej" i Ministerstwo b. dzielnicy pruskiej, 
które w swych organach urzędowych: "Tygodniku 
Urzędowym", a od 1920 r. - "Dzienniku Urzędowym 
b. dzielnicy pruskiej" ogłosiły urzędowe wykazy 
nazw mieJscowości tej dzielnicy. Wskutek urzędo::: 
wego ustalenia większości nazw krytyka ze strony 
Urzędu musiała być w znacznym stopniu ogranićzo::: 
; ,I ...
_ ......;.

-r:-
 


(-) Dr. Rajmund Buławski 
Naczelnik Wydzialu Spisu LudnoAci 


I 


na; od nazw, ustalonych w ten sposób, odchylano się 
tylko w rzadkich wypadkach, gdy źródła pomocnicze 
wskazywały w sposób, nie budzący żadnych wątpli::: 
wości, na omyłkę. 
Dla .ustalenia nazw miejscowości, nie wymienio::: 
nych w "Dzienniku Urzędowym", poza materjałem 
spisowym i wspomnianemi wyżej mapami sztabo::: 
wemi, Urząd korzystał ze "Słownika Geograficznego 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", 
wydanego w latach 1880-1895 pod redakcją Broni::: 
slawa Chlebowskiego i Władysława Walewskiego 
według planu Filipa Sulimierskiego oraz z wymienio::: 
nych wyżej prac specjalnych, wreszcie z informacyj 
władz miejscowych. 
Ponieważ w wielu wypadkach informacje 
o do 
zmiany nazw miejscowości otrzymano już po odda::: 
niu rękopisu do druku, zmiany te umieszczono w spe::: 
cjalnym wykazie na str.. 106. Zaznaczyć należy jed::: 
nak, że zmiany te są już uwzględnione w alfabetycz::: 
nym wykazie miejscowo'ki województwa. 
Pewne różnice w porównaniu z innemi tomami 
"Skorowidza Miejscowości" wykazują dalej rubryki 
wyznaniowe i narodowościowe. Różnice te tłumaczą 
się odmiennym sposobem opracowania tych danych 
dla województwa Pomorskiego. Dla województw., 
które się dotąd ukazały, z wyjątkiem Krakowskiego 
"Skorowidz Miejscowości" był opracowany ręcznie 
w ten sposób, że odwracając arkusz za arkuszem, 
sumowano dane dotyczące płci, wyznania i narodo" 
wości, i sumy z każdego arkusza przenoszono na 
formularze zbiorcze. Opracowanie województwa 
Pomorskiego odbyło się sposobem mechanicznym 
przy pomocy specJalnych maszyn rachunkowych 
systemu Powers, przyczem korzystano z prac przy::: 
gotowawczych, wykonanych dla opracowania da::: 
nych demograficznych spisu powszechnego. Zmiana 
ta zmusiła do .mniej szczegółowego opracowania da::: 
nych wyznani onych i narodowościowych i do ogra::: 
niczenia się do klasyfikacji wyznań i narodowości, 
przyjęteJ dla publikacji demograficzneJ. Zastosowa::: 
na klasyfikacja jest uwidoczniona w tablicy woje::: 
wódzkiej na str. VIII. W tablicach powiatowych 
uwzględniono tylko ważni
jsze grupy wyznaniowe 
i narodowościowe, a mianowicie w tablicach wyodrę::: 
. bniono wyznania: rzymsko:::katolickie i ormiańsko::: 
katolickie (łącznie), ewangelickie (augsburskie, refor::: 
mowane, unUne) i mojżeszowe; rubryka zbiorowa 
"inne .chrześcijańskie wyznanie" obejmuje: inne wy::: 
znania katolickie, grecko:::katolickie, prawosławne, 
inne wyznania kościoła wschodniego i inne wyzna::: 
nia ewangelickie; rubryka "inne wyznanie" - inne 
wyznania niechrześcijańskie ł bezwyznaniowców. 
Z narodowości uwzględniono: polską ł niemiecką: 
w rubryce "i!lna 'narodowość" znajdują się Rusini, 
Białorusini, Rosjanie, Czesi, inne narodowości' sło::: 
wiańskie, Żydzi, Litwini i inni'. Dla miast, a w sumach 
ogólnych dla 
min wiejskich wyszczególniono w od::: 
syłaczach u dołu strony te wyznania i narodowości, 
ktÓre zostały uwzględnione w tablicy wojewódzkiej. 
Przygotowanie do druku niniejszego tomu "Sko::: 
rowidza" leżało'w ręku p. Michała Krasockiego, refe::: 
renta Wydziału Spisu Ludńości. 


, 
'1 . 
ł 


l, 
", . 


1 


,. . 


(-) Dr. Józef Buzek 
Dyrektor
>>>
. Objaśnienie znaków' i skrótów. 


* Gwiazdka przy nazwie miejscowości w rubr. 1 (i kreski w rubrykach następnych) oznacza, iż dana miejsco- 
wość obecnie. jest niezamieszkała. 
1), 2)... Odsyłacz liczbowy przy nazwie miejscowości (i kropki w rubrykach dalszych) wyjaśnia, iż .dana miej- 
scowość została spisana z inną miejscowością, której nazwę podano u dołu w odsyłaczu. 
Takiż odsyłacz liczbowy w rubr. 2 (budynki z przeznaczenia mieszkalne) służy do wykazania ilości budynków 
niezamieszkałych. 
} Klamra w rubr. 1 przy określeniu charakteru miejscowości łączy 
iejscowości wspólnie spisane, o. ile w ukła 
dzie alfabetycznym przypadają one jedna po drugiej. 
W rubrykach dotyczących wyznań i narodowoŚci przyjęto jako odsyłacze stałe w całym to mie : 
a-odsyłacz do rubr. 9 "inne chrześcijańskie wyznanie"; 
b-odsyłacz do rubr. 11 "inne wyznanie"; 
c-odsyłacz do rubr. 15 "inna narodowość". 


, . 
l' 


Skróty określające charakter topograficzny ffileJSCOWOSCI. 


l 


bor. 
ceg. 
dom. łąk. 
dom. szos. 
folw. 
gorz. 
kopal. 
l. mor. 
l-two . 
leśn. 
nadl. 
os. fab. 


I 
i. 


'I ,
 


borostwo 
cegielnia 
domek łąkowy 
domek szosowy 
folwark 
gorzelnia 
kopalnia 
latarnia morska 
leśnictwo 
leśniczówka 
nadleśnictwo 
osada fabryczna 


os. mI. 
prob. 
przys. 
prz. k. 
pustko 
smol. 
st. kol. 
tart. 
torf. 
uzdrow. 
Z. kąp. 


osada młyńska 
probostwo 
przysiółek 
przystanek kolejowy 
pustkowie 
smolarnia 
stacja kolejowa 
tartak 
torfiarnia 
uzdrowisko 
zakład kąpielowy 


J 
l 


W alfabetycznym wykazie miejscowości: 
"m" - oznacza, że daną jednostkę administracyjną należy szukać w dziale miast, 
"g" -. w dziale gmin, 
"o" -.w dziale obszarów dworskich.
>>>
Miejsco- 
dł'
flki Ludno
ć obecna w dniu 
v. o
cI W tej 
- 
..11:..1: CI) :s O- 
aJu . .!! 'ii . o o-
 
....- .
 
Województwo ",c c ..II: . '" 
o'
 E CI) N -
 I:nl:ne 
Og6- M«:ż- Ko- o, 
Powiaty e
 "'
 N '" ....0 aJaJ'
 
UaJ CI) "'..II: 3i: .- 'c 
"C 1\1 N IDe 'E ..11:", u
 :J 
aJ'" CI) lem czyzn biet 
.-1;) "c"5 e- 'i:: = L.. 
E N'" '" 0«1 aJ:J 
 
«I'c E
 aJ..II: N ..11:.- \:11.0 E 
..Q .- CI) NN "'E 
\ :o ...'" c"'... 
tJE aJ'" c..
 CI) . E... «I I:n o 
I:n ......11: C -0 at:J- 
.- "C at:;; NE .5 N 
..J", o I ....- cu..!!.f 
- - 
l 2 3 4 5 I 6 7 .8 9 10 11 
I . 
- 
Województwo Pomorskie 2129 4855 6 102801 1679 935 643 449 675 485 968 744 699 183678 
a) Miasta - 31 31 - 15715 535 224 458 106727 117731 184 783 35 91 l 
b) Gminy 1349 2871 - 76191 909 571 722 275 700 296 0?2 442 083 126 806 
c) Obszary dworskie 749 1953 6 10895 235 139463 67 248 72 215 11 7 833 20961 
Powiaty: 
,. Brodnica 144 299 - 7317 101 61180 29 595 31 585 49 739 11158 
a) MilIstlI 3 3 - l Gi9 23 11 903 5722 6181 10446 1320 
b) Gminy 95 156 - 5364 60 39 158 18 979 20 179 30 134 8879 
c) Obszary dworskie 46 140 - 874 18 10119 4894 5225 9159 959 
2. Chełmno 146 224 - 5249 76 46 823 21 839 24 984 32 309 14150 
a) Millsta 1 l - 729 28 10 208 4472 5736 8973 1143 
b) Gminy 81 106 - 3668 34 24142 11 457 '12685 12870 11 035 
c) Obszary dworskie 61 117 - 852 14 12 473 5910 6563 10466 1972 
3. Cholnice 129 410 4 8097 90 71 018 34 231 36 787 65 564 5228 
li) Miasta 1 l - 798 25 10 409 5148 5261 8430 1840 
b) Gminy 88 240 . - 6513 59 52 279 25 023 27 256 49811 2388 
c) Obszary dworskie 40 169 4 786 6 8330 4060 .4270 7323 1000 
. 
4. Działdowo 65 124 - 2556 66 23 727 11524 12203 13 036 10567 
li) Miasta l 1 - 312 15 3568 1751 1817 2236 1280 
b) Gminy 43 79 - 1950 37 15 834 7709 8125 7716 8067 
c) Obszary dworskie 21 44 - 294 14 4325 2064 2261 3084 1220 
5. Gniew 72 132 - 2982 45 27161 12858 14303 25111 1941 
a) Miasta l l - 318 12 3131 1383 1748 2758 340 
b) Gminy . 46 71 - 2137 29 17984 8558 9426 16 703 l 213 
c) Obszary dwor
kie 25 60 - - 527 4 6046 . 2917 3129 5650 388 
6. Grudzilldz m-to 1 1 - 1499 33 33516 16134 17 382 25 997 6907 
7, Grudzilldz 151 249 - - 5162 62 43515 20 983 22 532 26 232 16464 
li) MllIsta 2 2 - 513 6 3823 1819 2004 2873 857 
b) Gminy 81 122 - 3776 42 27 270 13174 14 096 13 949 12 798 
c) Obszary dworskie 68 125 - 873 14 12422 5990 6432 9410 2809 
8. Kartuzy 154 483 - 7519 70 6_ 631 31 554 33 077 57 925 6629 
a) Millsta -ł l - 249 7 3717 1778 1939 3271 409 
h) Gminy 112 358 - 6649 59 54116 26 473 27 643 48 670 5409 
c) Obszary dworskie 41 124 - 621 4 6798 3303 3495 5984 811 
9. Kościerzyna 142 340 - 5771 105 49 935 24169 25 766 38 567 11 246 
a) Millsta 2 2 - 709 27 8858 4265 4593 7404 1368 
b) Gminy 101 245 - - 4636 65 36 025 17 490 18 535 27145 8845 
c) Obszary dworskie 39 93 - - 426 13 5052 2414 2638 4018 1033 
10. Lubawa 148 294 - - 6924 156 58 495 28 204 30 291 52 759 5205 
li) Millsta 2 2 - 751 29 8356 3903 4453 7435 819 
b) Gminy łOI 193 - 5734 109 43 498 21131 22 367 39 288 3783 
c) ObszlIry dworskie 45 99 - - 439 18 6641 3170 3471 6036 603 
. 
11. Puck 89 196 - - 3 36_ 55 27 974 13 736 14238 24 066 3795 
li) Millsta l l - - 219 8 2792 1318 1474 2455 292 
b) Gminy 54 113 - 2790 36 19 983 9870 10 113 17607 2315 
c) Obszllry dworskie 34 82 - 355 11 5199 2548 2651 4004 1188 
12. Sępolno 68 136 - 3872 61 27 876 13239 14637 14986 12434 
a) Miastll 3 3 - 1014 20 7407 3391 4016 4046 3080 
b) Gminy 49 81 - 2554 33 16640 7999 8641 1 8334 8254 
c) Obszary dworskie 16 52 - 304 8 3829 1849 1980 2606 1100 
13. Starogard 119 289 - - 6961 123 62 400 30 233 32167 55715 6298 
al MllIsta l l - 552 31 10466 5478 1 .4988 8752 1 1574 
b) Gminy 77 173 - 5882 70 43 866 20818 23 048 40177 3602 
- 
c) Obszer dworskie 41 115 - . 527 22 8068 3937 4131 6786 112 


VIII 


TABLICA 


y 


q 


! 
. 


J 


h 


2 


'f 
,
>>>
l, 
I 
. 


j 


I, 


WOJEWÓDZKA 


30 września 1921 roku lbez 
bj_
J_ splsen:'
Lskowym) 
ł i c z b i e b y ł-o w y z n a n i a 
innego chrzejcljllńsklego 
g
_ 
I w t e m o L w

 o 
o o I r::.g l.g 
 

 
 

 
 
 ..r:: 0 I , '- Q. 
 tO 
, E 
-...... - o ...... o :i;'0'1O c: ,," o 
E 
Nr::'
 1:1) 


.£.c: N E "' Ol E N;::: 
......41.1 o... ó41.1 o
 1:1)041.1 
 NN 'u 
 
..!! := O().- -:= 
::: 1:1). c: 1:1)'- 'N ..!!! Lo J 
 
 
 
o() 2a. E 
2 IO
 

 1011) E '0' o() -5"E NO 41.1 

 


 6J
 o:
 o=
 
:g 
 I E 
 '
!I]-c Oc 
-12--1314,1511617-18 - --19 wT21,-:n 
I I 
,.1"0 137 385 1038, 3If 2546 2927 163 113 50 36 


1308 
2347 
485 


1"5 
20 
124 
. .1 


220 
9 
180 
31 


298 


722 
58 
492 
172 


,.37 
15 
420 
21 


1M 
16 
27 
121 


. 
, 
\ 


73 164 
56 176 
8 45 


i 11
 
-I 
111 1 " 
2 3 
8 5 
l 6 


55 
24 
24 
7 


5 26 
3 8 
2 11 
7 


50 1 
12 
17 
21 


6 9 
5 
6 
1 3 


72 
11 
53 
8 


3 3 
1 
3 2 


17 1 6: 
5 
3 


29 
2 
24 ! 
. 31 
i 
511 
201 
30 
1 


6 9 
l 
6 8 


" 6 
2 
.4 4 


7 3 
4 1 
3 2 


77 
13 
57 
7 


7 3 
2 2 
4 l 
l 


1" 1" 
8 6 
5 8 
1 


87 
14 
45 
28 


6 10 
3 
2 10 
1 


643 6 422 2 387 61. 36 32 1 
301 20 l 794 404! 75, 65 10 7 
94 8 330 1361 20 12 8 28 


1
1 

I 


13 6 
l 
7 l 
5 5 


8 
2 
6 -I 


2" 
7 
9 
8 


27 2 
4 1 
23 


105 2 


5" ,. 
1 
33 4 
20 


8 2 
6 2 
2 


11 
3 
II 
"" 
42 l 
2 


54 
7 
46 
1 


15 2 
1 
12 l 
2 1 


33 
3 
11 
19 


'l 


112 
5 
107 


137 
117 I 
20 I 1 


1 ' 1 


l 


176 
3 
159 
14 


128 15 12 
74 9 7 
51 5 5 
3 l 


3 
2 
l 


16 
11 
5 


160 11 10 
110 5 4 
50 6 6 


1 
l 


11 
2 
9 


55 19 13 6 
35 5 5 
20 14 13 1 


37 
5 
25 
7 


21 16 16 
20 2 2 
1 14 14 


109 


297 


5 


656 
57 
450 
149 


17 1 12 
61 81 8 


 si 5 
3 3 


" 
l 
2 
l 


"7 
35 
12 l l 


30 
15 
15 


62 9 8 
58 8 8 
411 


382 
10 
372 


2 
2 


92 2 
87 
5 - 2 
35 
I 
31 l 
4 


131 
2 
6 
5 


1 
l 


119 
l 
l 
117 


273 
259 
14 


16 1 
6 
8 
2 


10 6 
6 
2 I 6 
2 


37 
8 
22 
7 


290 7 6 1 
125 l 1 
39 
126 6 Ó 


- ---
I 


iti' 
- 
ClI 
'O 
Q. 


23 


757 801 


185040 
453 633 
119128 


51 502 
10 960 
31 225 
9317 


1 


33 897 
9128 
11069 
10700 


57 82" 
6688 
44 593 
6543 


1H96 
2365 
9939 
3192 


25 635 
2851 
17 071 
5713 


26 "06 


28 


28 940 
3107 
16055 
9778 


28 


59 5"6 
3383 
50 092 
6071 


ł.O 609 
7570 
28 845 I 
4194 
53 979 
7662 
40165 
6152 


2" 175 
2287 
17 837 
4051 


3 
3 


1" 381 
4 192 
7 599 
2590 


3 
3 


56 229 
8624 
40769 
6836 


Podało 


narodowość 
i n n ą 
w t e m 


IX 


I iti' 
iti' 
. iti' E 
E iti' 
 iti' ClI - iti' o 
-;J - iti' 
CII - 
 

 I :S .E o
 
 I ItI'0i 
 
 iti' °i 
1:1) 
 .!!! :g 
 
.E 
 1:! 
 ,4I.I c: - 
0.....0.... U._UJoN = 
____ - I 
25 ,26 I 27 I 28 I 29130-'31,-32-133-34- 
! I [
[' II I 
115 JJ1 2039 ,..' "1,..1 66 ,.... 21 50S 32 
38 218 1197 521 34 I 513! 24' 1 81248 / 12! 306 1 t 3 
117565 523 62 1 51199 28 2
 44 8 175 I 
19988 319 30 l 82 14 -1127 11 64; 28 


iti' 
- 
... 
II) 
°e 
41.1 
Oc 


24 


9599 
925 
7873 
801 


12872 
1061 
10 048 
1763 
13129 1 - 
3687 
7663 
1779 


8187 
l ]91 
5871 
1125 


1 ł.87 
261 
895 
331 


6 942 


1" "59 
715 
11174 
2570 


5037 
327 
4006 
7Q4 


9290 
1273 
7162 1 
855 
"" 78 1 
671 
3320 
484 


3738 
497 
2104 
1137 


13430 
3167 
9025 
1238 


5 9If6 
1784 
3073 
1089 


;
' l! 
11 
3 l , 
l, 
137 571 
== 1 == 
! I == 1 5
1 1 
- -;- 126 - - 


79 
18 
60 
1 
53\ 5 
19 
24 
10 


6 


15 
1
 I 
l I I 
10 41 
_ I 2, 
6 2, 
4 1 -I 
: 1
 I 
8 


6 


4 
l. - 


65 5 
341- 1 
23 4 
8 - 


39. 
19 1 
18 
2 


, 
23 , 
11 
5 
7 . 
1 1 11 2 1 = 
- - 'I 
1 1 1 11 
19 2 67 I 5 
22' 113,.1 
== 1 2
 I 
l 10 
I 


"" , 3 
12 1 
24 2 
8 


168 


88 
1 
41 4 
46 18 


"8 
7 
18 
23 


17 1 
:1 
11 
. 1 


1 


36 
15 
18 
3 


2 
1 
l 


38 6 3 
20 l 
13 l 4' 
5 2 1 2 


61 
8 
42 
11 


3 


"3 
4 
38, 
11 


3 


1 
3 
111 
2 
9 


64 
47 
16 
l 


l 


3 


2

 
 I l 2i I 
143 -I 17 


6, 
-, 
6 


10 
10 1 


2 1 
1 I 

I 


2 I 
2 


6 . '1 27 
6 11 
l 11 
5 


21 1 17 
] 2 l 15 
10 2, 
I 


10 1 
10, 
-I 


151 
14 

I 
22 . 1 
"I 
4 1 
-11: 
9i -I 
7 - 
2 1 
I 
-I 
.1 
9' 
9 1 
==1 
10 '1 
lO' 


1 55 I -- 
l 15,- 
40 [ == 


I 
81' -- 
71 

I 
4 1 
111 
2 


51 


-26 28 
10 
16 28 


1 


15 
Il 1 
131 
61 
6 1 
l I 
17 1 
91 
7' 
l' 


12 
4 
- sl-
>>>
- 


x 


Województwo 
Powiaty 


l 


14. Świecie 
a) Miasta 
b) Gminy 
c) Obszary dworskie 


15. Tczew 
al Miasta . 
b) Gminy 
CJ Obszary dworskie 


16. Toruń m-to 


17. Toruń 
a) Miasta 
b) Gminy 
cI Obszary dworskie 


18. Tuchola 
a) Miasta 
b) Gminy 
cJ Obszary dworskie 


19. Wąbrzeźno 
a) Miasta 
b) Gminy _ 
c) Obszary dworskie 


20. Wejherowo 
e) Miasta 
b) Gminy 
cJ Obszary dworskie .s:: 
aJ U 
-- 
l/) c 
o'
 
c
 
'O'" 
aJ.... 
---t(rł 
1tI-;:- 
..o .= 
tJ E 
.-'0 
..:lIC 


I-
 


59 
1 
24 
. 34 


131 
2 
66 
63 
( 82 
l 
56 
J5 
112 
3 
70 
39 
87 
l 
52 
34 


Miejsco- 
wo
ci 


I - Budynki . 
--j----- I 


- . 
'''"' 


Ludność obecna w dniu 
W t . 


229 
2 
153 
74 


- ej 
--- 
, 
: 2 I :8 -O 
, .
 oo
 
.!!! c: ." .." 

 -
 CJCJC 
E aJ N °9 ó - Męż- o, 
N l/) Ko- -o aJ aJ:=- 
IC u aJ aJ .,,
 :;::;:c 
N 
aJ ." c: E łem czyzn biet 
I/) Ul/);J 
.- -L: c:- 6
 = s... 
E c U N iti la aJ::J 
 
aJ"" N "".- CJ..Q E - 
aJ. E
 N N l/) E 
:o- .... I/) aJ E.... c l/) .... 
aJ iti Cl.::: IC CJo 
CJ -
 C --0 ;:t::J.... 
o , I 
 
 NE c: I N C1)

 
,- .....- 
I 
- 
3 I 4 5 6 7 8- 9 10 11 
! " I 
" 
I '" 39465 1 . 
.2 10948 186 83138 
 43673 58 955 23 429 
544,. 
2 1 - 922 57 10 61P 4952 5659 8428 1963 
314 1 - 8825 102 59157 !I 28 202 31 255 40 574 18379 
2281 2 l 201 27 13 070 j; 6311 6759 9953 3087 
110 ! 
- - 2466 89 35 744 ! 17 628 1 18116 30518 5030 
l - 917 61 16 251 li 8102 8149 n 739 2381 
51 - 1163 22 lH83 i, 6595 6888 11 663 1/70 
58 - - 336 1 - 6 6010 1' 2931/ 3079 5116 879 1 
! .1 5223[ 
" 
2277 62 " 18341 
1 .- 39 424 :! 21 083 33612 
, 40 703 I 
264 - 5'ł17 108 53 823 ;1 25714 28109 12831 
2 - 732 20 13 930 'I 6662 7268 1 2476 1345 
130 - 3763 56 26812: 1 12864 13948 16196 10464 
132 - 922 32 1308111 6188 6893 1 12031 1022 
201 - 4323 43 34 445 16479 17 966 29169 4795 
1 - 391 14 441211 1979 2433 3495 494 
97 - 3583 23 26351 ! 12712 13 639 22 387 3911 
103 - 349 6 3682 ' 1788 1894 3287 390 
4710011 
199 - 5817 71 22 420 24 680 29877 16646 
3 - l 
81 35 12890 1 [ 6018 6872 10 294 2287 
122 - 4047 28 27 09 
 , 13012 14080 13 087 13 753 
74 - 489 8 7118 1 3390 3728 6496 606 
\ 
359 4280 77 4371811 21 329 22 389 39 859 3702 
1 - 453 22 8786 4111 4675 7663 989 
220 - 3157 45 27 732 il 13 634 14098 25 772 1941 
138 - _ 670 10 7200i 3584 3616 6424 772 


;..  


I
 


I
>>>
. . 
.j" 


ł 


XI 


30 września 192! ro ku (b ez o 
 Jęte( !. pis e m woJs

¥
 _ 
l i c z b i e b y ł o w y z_ n a n i a , _ _ __ p o d a ł o 
innego chrześciJańskiego . - _ innego 
 

t
-rn--- 
 I
_!e
 
 

 
 I [j l . i
 
 I l
.o E 
.- 
.- o 
u=o' 
 uoc:
 o 
E t;NC: bt;: ,:;r o'" f1)
C: '" E 
E N-o "O 
f1) =.g.
 
= I o c: C)
 1 C)0.
 f1) f1) I 
tj 'u .!!! 
:o ol-E uo 

 1.1 U 
:;rE :!::!. :o 1 ':-0 

 
 
t1) ,m g.. 

 
.!2 
o 

 
 o t1) .

 Q).
 .
 
o x

 C)
I c..", I'-
 f1) _ 
 E o __
..o c: c: 

113114,--ł5116+1718,19202122 - 
4.. 1 41 43 ' '" I 6 ..
' 316 13 7' 6 - 
f. 
13
 2
i . ' 3
i 
 i 
 . 
94 2' 19 7 I - 66 101 1 1 - - 
38 21 9 5 - 22 . 93 - -. - 
'42 - 6 2 - 34, 8 - - - - 
14.. - 4 - - 10 I - I 1 - - 
224/ 9 41 106 1 2 1 66 354 11 3 8 - 
205 1 1 - 9 61 67 5 i 6
 j 76 8 6 2'- 
. 36 3 7 15 l 10 I 72 l - 1 --- 
- 1

 I I -" 4
 I 

.... 53 i .... 
 -" l = 
339 2 17 313 - 7 1 137 5 5 - - 
305 1 1 4 297 - 3 118 - - - - 
29 l '12 12 - 4 i 19 5 5 - - 
51 - I .4 - - - - - - - 
3591 11 18 41 1, 288 216 2 1 1 - 
105 I 3 4 I 19 - 79 203 1 l 1 _ - 
I 2391 7 10 I 14 1 207 12 l .- 1 - 
. 15 I 1 4 1 ' 8 - 2 l' - - - - 
J 871 5 6 64 - 12! 69 - - - 1 
j 7t i 
 l , _ 41 58 - 9 i 62. - - - l 
13 31 6 - 3 I 6 - - - -- 
I, 2 - -, -I 11 - - -I -- 


;., 


I
 


. 


I 


"'" 

 
'" 
o 
c.. 


23 


62 869 
8870 
'43 552 
10447 


29 283 . 
12 565 
11 708 
5010 


34 320 I 


42 454 
12 645 
17 634 
12 175 


28 445 
3611 
21 786 
30t8 


32 307 
10910 
. 14723 
6674 


39 50_ 
6896 
25 971 
6637 


"'" 

 
u 
f1) 
E 
f1) 
c: 


24 


20 178 
1717 
15847 , 
_ 2614 
I 
6367 ; 
3633 
1749 
985 


4923 ' 


11 252 
1239 
9 1 21 , ' 
892 
5660 i 
483 
4546 
63.1 


14678 
1906 
12339 
433 


4119 
1813 
1749 
557 


narodowość 


inną I 
-- ---- l 
w t e m ., 
"'" I 
: "'" I E 
"'" 
 "':x o 
E 
 .'!i 
 
,. 
 
 
f1) '" 2 '
'IX ml
 
 m 

 - 
 
. 
! 
 [
 
 
 [ 
 
o 
 .o _-=-I_
 -- 
"N __, 
 
25 26, 27 28 I 29 I 3; 3' 32 33i 34 
1 I ., . 'I 
91 ' 1 12. - 28 - - 22 2 \ 27 I 

 11 - 4 - - W 3 - 2 ' 1 2l l 
 
5
 i. 
 i. =, 2
 I = I = - , - 51 = 
94 2 . _ 1 18 1., 
 15 2 56 - 
53 2 - 5 _ 1 - - 14' 2 30 I - - I 
J
 = =1- 11 i 
I = 
I = -
 I 
::!:: : I:: ID 
 ': I : : I 
 
i! I l!; = 
 ;
:= 
 j ' I . 
 
 
340 111- 19 
 278 - - 13 5 14 - 
318 7 i 17 6') - - 111 1 5 9 - 
19 4 I 2 , 6 -I - 2 - 5 - 
3 
 1-. 
 
 2: 
 
 5J 
 
 = 
I I 31 6: - 6 54 ' I 4 - 
51 I: Ul 
! - - -2 2 - 
! 1 _ I 
 j -- i l ; - 
 


115 
74 
30 
11 


, 95 
i
1 


26 
13 1 ' - 
7 - 
6 -
>>>
r 


Miasto 
Powiat 


Miasto 
Powiat 


, 


SPIS RZECZY. 


" 


" 


" 


" 


" 


.. 


" 


" 


" 


" 


.. 


" 


" 


" 


Wykaz zmian nazw miejscowości 
nych w czasie druku 
Sprostowania 


Przedmowa ._. 
Objaśnienie znaków i skrótów . 
Tablica wojewódzka 
Powiat Brodnica 
Chełmno 
Chojnice 
Działdowo . 
Gniew . 
Grudziądz 
Grudziądz 
Kartuzy 
" , Kościerzyna 
Lubawa 
Puck 
Sępolno 
Starogard 
Świecie 
Tczew 
Toruń 
Toruń 
Tuchola 
W ąbrzeźno 
Wejherowo 
Alfabetyczny wykaz miejscowości 


, 


a) CZęść polsko-niemiecka 
b) częśt niemiecko-polska 
na podstawie informacyj, otrzyma- 


. 


v-"II 


.' 


Str. 
V 
VII 
VIII 
3 
7 
10 
15 
17 
19 
19 
24 
30 
35 
39 
42 
44 
48 
55 
56 
56 
60 
63 
66 
71 
92 


,
>>>
. ł 
I 


WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 


. 


Iy 


- .. -..
>>>
r- 


. . 


,. 


,. 
; 


\.',  1)ł. (' ,t, i O'q - 11. 


j (' ,-- , t O \¥. 


ł-
>>>
L 


I r l 
I,: 


( . 
 
" ' 


. 


3 


t. Powiat Brodnica. 


M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dniu 30 wrześniB 1921 r. (bez objr;tej spisem wojskowym) 
IIJ I W tej liczbie było wy:mBniB Podało narodowość 
G m i n y, c IJ 
c- .;,G; Ogó- Męż- Ko- o . 
o o U 
N OJ OU o 
Obszary dworskie, IIJ"'" N,x ':'::"V C) C) . OJ o .;,C) .. .
 .
 e0- 
N N N .".- C)"" IIJIIJ 
1)'" łem biet ClIJ C) .- I) .:.:: 
.. '" czyzn Eo KJ'- IIJ
 'N 
 IIJ 
 E '" E .. tE 
Miejscowości Q.. .!! c.!! ,.... 
"V C" '0'0 c 'O .
 K!' C 
E .5 E NIIJ c..r:: E
 c ._ o .- o 
N ...:.:: Gol = ._ U c-o Q.. c.:.:: .5 c-o 
I I - - I - - 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
I I 
l. Pow. Brodnica 
ł. Miasta: 1079 23 11 953 5742 6211 10491 1325 20 117 - - 11 005 930 18 - 
l. Brodnica 555 16 6963 3378 3585 6039 852 16 a 56 - - 6231 719 13 c - 
2. Górzno 246 2 1665 790 875 1508 155 la l - - 1624 39 2 - 
3. Lidzbark 278 5 3325 1574 1751 2944 318 3 a 60 - - 3150 172 3 c - 

 
II. Gminy: 5364 60 39158 18 979 20 179 30134 8879 12%a 20 1 - 31 225 7873 69 c - 
1. F\damowo 16 - 94 37 57 53 41 - - - - 68 26 - - 
2 Bachotek 8 1 ) - 114 54 60 114 114 
- - - - - - - - - 
3. Bełk 29 - 178 82 96 178 - - - - - 178 - - - 
4. Bobrowo 68 - 471 216 255 288 178 5 - - - 298 173 - - 
Bobrowo. wieś 49 - 359 155 204 239 120 - - - - 248 111 - - 
Bobrowo-Wybudowanie. osada 19 - 112 61 51 49 . 58 5 - - - 50 62 - - 
Smolniki. osada 2) 
5. Boleszyn 963) - 693 344 349 688 5 - - - - 689 4 - - 
6 Brudzzlwy 89 1 ) - 586 288 298 324 260 2 - - - 336 248 2 - 
7. Bryńsk 173 - 983 462 521 822 161 - - - - 904 79 - - 
8. Budy 35 - 197 98 99 183 14 - - - - 197 - - - 
. 9. Budziszewo 63 1 ) l 310 148 162 25 285 - - - - 28 282 - - 
10 Buk Góralski 86 - 476 210 266 168 308 - - - - 196 280 - - 
Buk Góralski. ce g .} a6 
Buk Góralski. wieś - 476 210 266 168 308 - - - - 196 280 - - 
11. Bukowiec 1121) 2 583 304 279 93 486 4 - - - 97 484 2 - 
12. Chojno 28 l 246 125 121 52 194 - - - - 52 194 - - 
13. Cielr;tB 30 l 169 79 90 135 34 - - - - 161 8 - - 
14. Cieszyny 81 - 575 274 301 558 13 - 4 - - 558 17 - - 
Cieszyn
, I..śn. 1 - 30 13 17 30 - - I - - - 30 - - - 
Cieszyn y, wieś 80 - 545 261 284 528 13 - 4 - - 528 17 - - 
15. CzystebłotB 25 - 149 67 82 131 18 - - I - - 131 I 18 - - 

zysleblota, wieś 23 - 132 58 74 123 9 - - - - 123 9 - - 
Swlniarnia, folw. 2 - 17 9 8 8 9 - - - - 8 9 - - 
16. Drużyny 53 - 350 174 176 217 133 - - I - - 258 1 92 - - 
17. Frydrychowo 6 - 59 30 29 40 19 - - - - 39 20 - I - 
18. Gorczenlca 59 - 446 235 211 346 85 13 2 - - 366 I 80 - - 
Gorczenica, wieś"\ 59 - 446 235 211 346 85 13 2 - - 366 80 - - 
Pisiak, osada J . . 
19. GórBle 111 2 818 408 410 657 161 - - - - 663 155 - - 
Górale. wieś 105 2 770 380 390 644 126 - - - - 650 120 - - 
Góraliki. osada 6 - 48 28 20 13 35 - - - - 13 35 - - 
Smolniki Góralskie. wieś 4) 
20. GrBbowiec 40 l 270 128 142 6 259 5 - - - 6 264 - - 
21. Grązawy 104 l 758 363 395 743 14 l - - - 745 13 - - 
8artniczka, osada 9 - 94 42 52 94 - - - - - 94 - - - 
Orązawy, wieś . 95 1 664 321 343 649 14 1 - - - 651 13 - - 
22. Grzywno . 39 - 300 141 159 137 163 - - - - 154 146 - - 
23. Gutowo 13 - 121 58 63 121 - - - - - 121 - - - 
Dębowe. os. m/. 2 - 31 13 18 31 - - - - - 31 - - - 
Gutowo. wieś 9 - 72 39 33 72 - - - - - 72 - - - 
Kozieniec. os. mł. 2 - 18 6 12 18 - - - - - 18 - - - 
24. IgliczyznB 17 - 155 81 74 144 11 - - - - 155 - - - 
Igliczyzna, folw. 4 - 74 39 35 74 - - - - - 74 - - - 
Igliczyzna, wieś 13 - 81 42 . 39 70 11 - - - - 81 - - - 
25. Jajkowo 19 l 341 161 180 315 26 - - - - 317 24 - - 
Jajkowo. st. kol. 1 
 3 2 1 3 - - - - - 3 - - - 
Jajkowo, wieś 17 1 325 153 172 299 26 - - - - 301 24 - - 
Po krzywnica. puslk. 1 - 13 . 6 7 13 - - - - - 13 - - - 
. 26. Jamlelnik 54 - 383 196 187 366 17 - - - - 383 - - - 
Jamleinik, ceg. 6) 5 8 8 
Jamleinik. os. mł. 1 - 8 3 - - - - - - - - 
Jamielnlk, wieś 53 - 375 191 184 358 17 - - - - 375 - - - 
27. Janówko 62 - 442 205 237 442 - - - - - 442 - - - 
28. Jastrzębie 98 - 706 345 361 680 26 - - - - 689 17 - - 
Jastrzębie, wieś 94') - 659 326 333 633 1 26 - - - - 642 17 - - 
Sukolowo, folw. 4 - 47 19 28 47 - - - - - 47 - - - 
29. Jeleń 97 l 735 361 374 710 24 l - - - 719 15 l - 
Jelef1. folw. 3 - 71 27 44 70 - 1 - - - 70 - 1 - 
Jelef1, wieś 94 1 '664 334 330 640 24 - - - - 649 15 - - 
30. KBmień 55 - 403 193 210 212 190 l - - - 237 166 - - 
31. KBrbowo 134 2 1121 549 572 758 362 1 - - - 838 2a3 I - - 
Brodnica, st. kol. 3 - 17 6 11 17 - - - - - 17 - - - 
Karbowo. cl:g. } 
I Karbowo, wieś 129 i 1078 I 528 550 717 360 1 - - - 799 279 I - - 
Niskie Brodno. osadll 2 26 I . 
Tama Brodzka, st. kol. 1 15 11 ,24 2 - - - - 22 4 - - 


ł.1 


1) W tern 1 budynek niezamieszkaly. 2) Spisano łącznie z wsią Bobrowo. 3) W tern 3 bud. niez. 4) Spisano łączni. z wsią Górale. 5) Spisano 
łącznie z wsią Jllmlelnik. 
M I a s t o B r o d n I c a: a-przypada na wyznanie: prawosławne 3, grecko-kalo I. 5, inne wyzn. katol. 3, inne wyzn. ew ang. 5; c-w tern Litwin l. 
M i a s t o G Ó rz n o: a-przypada na Inne wyzn. katol. 1. 
M la s t o L i d z b ark: a-przypada na wyznanie: prllwosławne 2, grecko-katol. l; c-w tern Rosjan 2. 
. Gmin,: lI-przYPlldll nil wyznanie: prawosławne 
8, grecko-klltol. 4. Inne wyzn. klltol. 5. Inne wyzn. 
ewang. 107, c-w lem podało nllrodowoś
: 
rosyjską 12, ruslf1ską 6, Inną narod. słowiaf1ską 2. . 


-
>>>
4 


M i a s t a, 
Q m i n y, 
Obszary dworskie. 
Miejscowości 


1 


.\. 


32, Kawki 
Czarlowiec. wieś ') 
Kawki, folw. 
Kawki, st. kol. 
Kawki, szkola 
Kawki, wieś 
33. Kąciki 
34. Klonowo 
Klonowo, leśn. 
Klonowo. st. kol. 
Klonowo, wieś 
35. Kominy 
36. Konojady 
Góraliki. folw. ') 
Józefkowo. osada ') 
Konajady. st. kol. 
Konojady. wieś 
37. Koty 
38. Kowaliki 
39. Koziary 
40. Kruszyn 


41 Kruszyn-Rumunki 
42. KruszYJ1ki 
43. Lembarg 
Lembarg, osada } 
Lembarg, wieś 
44. Upowiec-Bartniki 
45. Łeszewo 
46. Małe Letno 
47. Małkl 
Maiki. folw. 
Maiki. st. kol. 
Maiki. wieś 
48. Mały Głr:boczek 
49. Michałowo 
50. Mieslączkowo 
Bachor, folw. 
Mieslączkowo, folw. 
Mleslączkowo. wieś 
Pólko. folw. 


51. Miłostejki 
52, Moczadła 
53. MSZ8110 I 
54. Niewier
 
. M2Isłowizna. osada } 
NIewierz. wieś 
Sowie Pólko. osada 
55. Nieżywl
ć - 
56. Nowydw6r pod Brodnicą 
57. Nowydw6r pod LIdzbarkiem 
Nowydwór. osada . } 
NowydwÓr pod Lidzbarkiem. ceg. 
Nowydwór pod lidzbarkiem. wieś 
58. Pląchoty 
Plącholy, szkoła 
PIąchoty. wieś 
59. Płowęż 
Płowęż, osada 
Płowęż, os. mł. 
Płowęż. wieś 
60. Podcib6rz 


61. Pokrzydowo 
62. Polskie Brzozie 
flugustowo. folw. 
Polskie Brzozie, wieś 
63. Pusta DlIbr6wka 
64. Radoszkl 
Radoszki, st. kol. 
Radoszki, wieś 
65. Sad linek 
Jabłonowo. st. kol. 
Piaski (Czerwona Karczma), } 
karczma 
Sad/inek. wieś 
66. Sanin 
67. Słup 
Słup, bor. 
Słup, wieś 
68. Sohlesierznie 
Soblesierznie, folw. } 
Soblesierznie, wieś 
69, Sosno Kr6lewskie 
70. Sugajno 
71. Sumowo 
72. Sum6wko 
Godzlszka, OSada } 
Sumówko, wieś 
Tomki. wieś 
73. Szabda 
74. Szafarnia 


Budynki 
GJ 
. c GJ 

tO 
tii 

 
 N
 
1-0'" Q) U) 
Q.. .
 c .!: 
N E .!: E 


2 


87 


5 
3 


79 
22 
24 
1 
1 
22 ') 
21 
90 


2 
88 
10 
27 2 ) 
14 
70 


17 
16 
136 


136 
]5 
84 
55 
34 
8 
I 
25 - 
54 2 ) 
87 
100 
6 
1 
90 
3 


8 
14 
31 
34 


34 


]66 
16 
58 


58 
32 


32 
45 
1 
2 
42 
4 


74 
124 
6 
118') 
12 
79 
4 
75 
186 
10 


176 
15 
68 
1 
67 
15 


15 
5 
82 
36 
85 
85 ') 
614) 
109 


1. Powiat Brodnica. 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
W tej liczbie było wyznania Podal o narodowość 
b
 I . o o . U 

u 
2. o
 ,\:I) 0':'\:1) - GJ ' 
ut _I '..n Q) Q) - GJ ,'" ._ 1tI - 
E = o c GJ 

 :!::!..
 \:1).- 
 '- E 'v 
tO
 - . 
 
 E II ttf 
 E 
......... 
 .: c'" o o ... _ o 'O .
 ttf C GJ 
t!] GJ::: .5-5 E:I! .!: '1:", Q.. c
 E 'c.g 


Og6- 
łem 


3 


4 


Mr: ż - 


czyzn 


5 


253 


39 
15 
3 
196 
64 
78 
2 
4 
72- 
80 
341 


16 
325 
40 
86 
42 
283 


55 
76 
433 


433 
62 
269 
190 
140 
76 
2 
62 
190 
404 
412 
50 
7 
37:1 
28 


54 
104 
285 
243 


243 


263 
435 
49 
386 
108 
327 
33 
294 
1232 
84 


175 
47 
593 
284 
573 


573 


438 
562 


Ko- 
biet 


6 


291 


37 
13 
7 
234 
65 
91 
3 
7 
81 
67 
355 


11 
344 
43 
99 
50 
266 


28 
50 
131 
120 


120 


509 
71 
163 


163 
125 
3 
122 
200 
6 
6 
188 
25 


298 
471 
57 
414 
141 
331 
35 
296 
1215 
77 


1148 
74 
248 
1 
247 
83 


83 
28 
285 
138 
279 


279 


220 
250 


7 


269 


72 - 
10 
10 
177 
125 
159 
5 
11 
143 
69 
177 


65 
81 
475 


24 
153 
83 
177 
59 
405 
46 
145 
689 


8. 


132 


204 
62 


162 - 
45 
584 
93 
141 


141 


390 
401 


9 10 11 12 


13 


l 


544 


475 
56 
281 
199 
165 
82 
3 
BO 
212 
449 
400 
46 
4 
325 
25 


689 
104 
513 
381 
132 
95 
5 
32 
396 
771 
729 
93 
11 
577 
48 


274 


1 


1 


76 
28 
10 
430 
129 
169 
5 
11 
153 
147 
696 


26 
54 
154 
123 


54 
88 
266 
132 


4 
18 


71 
10 
10 
196 
125 
165 
5 
- 11 
-149 
101 
213 


1 
1 
6 


1 
5 


7:1 
669 
83 
185 
92 
549 
120 
157 
908 


123 


551 
86 
171 


1039 
126 
316 


252 
4 
10 


10 -- 
78 
517 


2 


3 
514 


2 


3 


1 


908 
118 
550 
389 
305 
158 
5 
142 
402 
853 
812 
96 
11 
652 
53 


171 
139 
4 
135 
227 
3 
5 
219 
37 


316 
160 
7 
153 
, 205 
1 


8 
33 
144 


74 
12 
219 


219 
14 
37 
8 
170 
60 


3 
3 


1 
3 


2 
1 


3 


l 


1060 
157 
334 


419 
906 
106 
000 
233 
646 
67. 
579 
1777 
161 


1138 
83 
248 
1 
247 
92 


1616 
157 
462 
2 
460 
162 


110 
6 
82 
82 
2 


1 
1 


7 
1 
6 


334 
264 
7 
257 
427 
9 
11 
4fJ1 
62 
561 
906 
106 
BOD 
249 
658 
68 
590 
2447 
161 


92 
19 
308 
146 
294 


294 


218 
312 


75 
5 


16 
19 
110 


1 


1 
1 


1 
1 


3 


:3 


2286 
157 
496 
2 
494 
175 


110 


21 
31 
18 


1048 
148 
334 


1 


1 
1 


1 


18 
104 


-:- 


104 
218 
8 
11 
199 


-. 


4 


4 


141 


441 
906 
106 
800 
233 
657 
68 
589 
1865 
157 


1 


16 
12 
1 
11 
629 


26 


14 


1 


629 


14 


26 


34 


34 
12 


-: 


1 
i 


12 
2 
9 
190 
399 


1 
33 


399 


33 


,; 


1) Spisano łącznie z wsią Kawki. 2) W tern 1 budynek niezamieszkały. 3) Spisano łącznie z wsią Konojady. 4) W tern 2 bud. nleż. 


48 
161 


14 15 16 


287 


257 


5 
18 


234 
4 
4 


4 
46 
476 


27 
186 
83 
179 
59 
403 


476 


6 
33 
146 


54 
145 
678 


66 
12 
209 


67B 
104 
513 
389 
212 
140 
5 
67 
400 
782 
752 
94 
11 
599 
48 


209 
14 
37 


86 
18 


68 
2 
71 
60 
2' - 


53 
5 


54 
94 
268 
147 


10 
17 
96 


147 


96 


12 
9 


334 
164 
" 
157 
215 
1 


100 


100 
211 
8 
11 
192 


214 
62 


120 


16 
l 


1 
569 
4 


1708 
157 
495 
2 
493 
163 


565 


1 


1 
12 


163 
47 
593 
88 
140 


12 


196 
433 


140 


433 


406 
417 


32 
145  


7 


7 


21 


21 


7 


7 


- I 


l 


13 


13 


\ 


I 
I 
.j
>>>
5 


1. Powiat Brodnica. 


\. 


M i a s t a. -- Budynki Ludność obecna w dFliu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
G) W tej liczbie było wyznania Podliło narodowość 
Gm i n y, I: G) 
1:- -oQ 6 . . 
N tO Og6- Męż- Ko- 
-v tJO c o t.o 
Obszary dworski, aJ
 N
 o
 ,01 o .0 01 G) .
 ro- 
N N N "'.- 01 01 aJ aJ tO' 
... '" aJ'" lem czyzn biet E'O I: G) 01 aJ :!:!.. =ł 01 '_ G) 
 'Ej 
Miejscowości D. .!!:! I:.!!:! 
:s GJ N G) 
E '" 1T 
E 
,- I: ... 00 I: 'O .!!:! tO' I: 
N E .: E N ta 1:": E
 I: ._ o .: ._ o 
...
 aJ;:: ._ u 1:-0 D. I:
 1:-0 
.-- -
 - -- - - - 
 
l 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I 15 16 
75. Szczepanki 75 - 473 238 235 144 329 - - - 144 .329 - - 
76. Szczuka 82 l 566 272 294 553 4 9 - - - 563 3 - - 
Szczuka, pustko } i . j 
Szczuka. wieś 82 566 272 294 5i3 4 9 - - - 563 - - 
n. Szymkowo 20 - 170 86 84 170 - - - - - 170 - - - 
Szymkowo. rolw. 3 - 42 23 19 42 - - - - - 42 - - - 
Szymkowo. wieś 17 - 128 63 65 128 - - - - - 128 - - - 
78. Świerczynki 22 - 150 74 76 137 13 - - - - 137 13 - - 
79. Terczyny - 19 - 134 65 69 134 - - - - 134 - - - 
- 
BO. Trepki 25 - 162 79 83 154 8 - - - - 156 6 - - 
81. Tylice 47 2 295 136 159' 144 151 - - - - 152. 143 - - 
Tylice. folw. } 2 
Tylice, wieś 47 295 136 - 159 144 151 - - - - 152 143 - - 
82, Wądzyn 36 - 256 121 135 50 206 - - - - 48 208 - - 
83. Wąpiersk 921) 1 686 330 356 647 39 - - - - 686 - - - 
84. Wichulec 34 l 312 153 159 284 28 - - - - 284 28 - - 
Bogumilki. osada 5 - 44 23 21 38 6 - - - - 38 6 - - 
Wichulec, wieś 29 1 268 130 138 246 22 - - - - 246 22 - - 
85. Wielki Glęboczek - 63 - 435 207 228 435 - - - - - 435 - - - 
Kwaśny. os. mi. 1 - 4 1 3 4 - - - - - 4 - - - 
Wielki G":boczek. wieś 62 - 431 206 225 431 - - - - - 431 - - - 
86. Wielkie Leźno 47 l 345 179 166 340 5 - - - - 345 - - - 
87. Wrocki 86 - 635 315 320 619 16 - - - - 624 11 - - 
Suwała. oSada} s6 . 
Wrocki. wieś - 635 . 315 320 619 16 - - - - 624 11 - - . 
88. Wymokłe 25 - 164 79 85 120 44 - - - - 120 44 - - 
89. Zaborowo 63 l 392 187 205 389 3 - - - - 392 - - - 
90. Zalesie 35 - 243 118 125 225 17 l - - - 229 13 l - 
Zalesie. lolw. 4 - 47 25 22 46 - 1 - - - 46 - 1 - 
Zalesie. wieś 31 - 196 93 103 179 17 - - '- - 183 13 - - 
91. Zarośle 26 l 131 64 67 71 60 - - - - 76 55 - - 
92. Zbiczno 132 - 822 389 433 657 165 - - - - 722 100 - - 
Grzemięca, wieś } . . 
Wysokie Brodno. osada .- 
Zbiczno. wieś 132 - 822 389 433 657 16
_ - - - - 722 100 - - 
93. Zdroje 21 - 101 48 53 93 8 - - - - 93 8 - - 
94. Zembrze 62 l 449 214 235 447 - 2 - - - 444 - 5 - 
95. Zgnilobłoty 130 - 661 319 342 322 334 5 - - - 346 315 - - 
m. Obszary dworskie: 874 18 10119 4894 5225 9159 959 1" - - - 9317 801 1 c - 
1. Bryńsk Szlechecki' . 94 - 694 338 356 650 44 - - - - 668 26 - - 
Borowa Karczma. osada 1 - 26 15 11 26 - - - - - 26 - - - 
Borówno. leśn. 1 - 8 4 4 8 - - - - - 8 - - - 
Bry"'sk, leśno } 5 
Bry"'sk Szlachecki, folw. - 63 32 31 63 - - - - - 62 1 - - 
Bry"'sk Tartak. tart. 1 - 8 6 2 8 - - - - - 8 - - - 
Dębowice, leśn. l - 9 4 5 - 9 - - - - 8 1 - - 
Glinki, wieś 20 - 106 51 55 100 6 - - - - 106 - - - 
Klonowo. osada 1 - 5 2 3 2 3 - - - - 5 - - - 
Klonowo, st. kol. 1 - 13 5 8 13 - - - - - 13 - - - 
Klonowo. tarto 4 - 42 24 18 35 7 - - - - 37 5 - - 
I Lidzbark, nadl. 1 - 13 6 7 13 - - - - - 13 - - - 
Nosek, wieś 10 - 85 39 46 78 7 - - - - 78 7 - - 
I Nowy Zielu.... wieś 22 - 155 68 f51 146 9 - - - - 144 11 - - 
Nowydwór. leśn. 1 - 11 6 5 11 - .- - - 
I 11 - - - 
Ostrowy, wieś 16 - 98 48 50 98 - - - - 98 - - - 
Rogala, osada 6 - 35 22 13 35 - - - - - 35 - - - 
Sarnia Góra. leśn. 1 - 5 1 4 3 2 - - - 5 - - - 
Węgornia. karczma 1 - 4 2 2 3 1 - - - - 3 1 - - 
Zielonka. leśno 1 - 8 3 5 8 - - - - - 8 - - - 
2, Buczek 10 - 169 76 93 133 36 - - - - 133 36 - - 
3. Chełsty 7 - 124 64 60 124 - - - - - 124 - - - 
4. Cib6rz 16 2 222 108 114 220 2 - - - - 222 - - - 
Bladowo, osada 4') - 21 8 13 20 1 - - - - 21 - - - 
Borki, folw. 3 - 62 33 29 62 - - - - - 62 - - - 
Cibórz, ceg. } 2 
Cibórz, lolw. 9 139 CI 1: 72 138 1 - - - - 139 - - - 
5. Ciechan6wko ..... 9 l 202 93 109 196 6 - - - - 202 - - - 
Ciechanówko, folw. 6 1 152 71 81 146 6 - - - - 152 - - - 
Ciechanówko, pustko I - - 5 3 2 5 - - - - - 5 - - - 
Kurojady. osada 2 - 45 19 26 45 - - - - - . 45 - - - 
6. Cielęta 11 - 210 96 114 195 15 - - - - 201 9 - - 
7. Czekanowo 8 - 118 52 66 116 2 - - - - 116 2 - - 
Czekanowo. lolw. 7 - 108 47 61 107 1 - - - - 107 1 - - 
Lasek, leśn. l \- 10 5 5 9 1 - - - - 9 1 - - 
8. Dąbr6wka 11 l 238 126 112 229 9 - - - - 234 4 - - 
9. Dzierzno 6 1 ) - 99 49 50 99 - - - - - 99 - - - 
10. Gołk6wko 3 - 73 39 34 73 - - - - - 73 - - - 
11. Gorczeniczka 21 - 146 73 73 31' 115 - - - - 30 116 - - 
Gorczeniczka. folw"} 21 - 146 73 73 31 115 - - - - 30 116 - - 
Orle, osada 
12. Gorlatowo . 8 1 ) - 106 51 55 105 - l - - - 105 - 1 - 
13. Gorzech6wko 8 - 145 72 73 82 63 - - - - 78 67 - - 
14. Gutowo 9 - 198 97 101 189 9 - - - - 193 5 - - 
Gutowo, folw. 8 - 184 90 94 175 9 - - - - 179 5 - - 
Gutowo, st. kol. 1 - 14 7 7 14 - - - - - 14 - - - 
15. Jabłonowo 17 - 289 138 151 289 - - - - - 289 - - - 
16. Jaguszewice 11 - 129 51 78 129 - - - - - 129 - - - 
17. Kantyla 2 - 14 7 7 8 6 - - - - 8 6 - - 


I . 
l' 


l) W tern 1 budynek niezamleszkaly. 
Obnary dworskie: a-prawoslawny I; c-Rosjanin 1. 


..
>>>
M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dnju 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
- 
Cli W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
Om i n y, e: Cli 
e:- 0- o . 
N 10 10 10 Og6- Męź- Ko- 
o o
 o o U 
Obszary dworskie, Cli":': N":': ":':-V ' t:/) o .!S!
 .
 
 I.
 E 
N N N "'.- C) C) Cli Cli lIT 
. .... II) Cli'" łem czyzn biet E'O e: Cli t:/) Cli 'N 
 t:/) ..:.: E 
Miejscowości tl. .!! e:.!! 10'- Cli N Cli 
 E '" 
......... 
-V e:.... '0'0 e: .!! o 'O .!! 
 e: Cli 
N E .5 E NIO e:..c: E
 e: - e: 1'- o 
......:.: Cli;: ._ u .- e:"'C tl. e:..:.: ._ e: "'C 
- - -I- 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 16 
18. Karbowo 23 - 361 168 193 288 73 - - - - 297 64 - - 
Gajdy, folw. 4 - 73 36 37 59 14 - - - - 58 15 - - 
Karbowo. folw. 19 - 288 132 156 229, 59 - - - - -239 49 - - 
19. Karczewo 6 - 161 84 77 158 3 - - - - 158 3 - - 
20. Komorowo 9 - 203 102 101 203 - - - - - 203 - - - 
Komorowo, folw. 6 - 165 85 80 165 - - - - - 165 - - - 
Skrobacja. folw. 3 - 38 17 21 38 - - - - - 38 - - - 
21. Kozir6g 6 - 75 32 43 65 10 - - - - 75 - - "- 
22. Kruszyn 11 - 178 82 96 166 12 - - - - 166 12 - - 
23. Kruszyny Szlacheckie 59 4 427 209 218 427 - - - - - 427 - - - 
I\nlelewo, ceg. .
 
I\nlelewo. wieś . 
Foluszek, pustko 3 - 23 12 11 23 - - - - - 23 - - - 
Kruszyny Szlacheckie, wieś 55 4 396 194 202 396 - - - - - 396 - - - 
Lis-Mlyn. os. mi. 1 - 8 3 5 8 - - - - - 8 - - - 
24. Kuligi 9 - 123 63 60 114 9 - - - - 114 9 - - 
Kuligi. folw. 7 - 104 50 54 95 9 - - - - 95 9 - - 
Kuligi, pustko 2 - 19 13 6 19 - - - - - 19 - - - 
Topiele, pustko ') 
25. Mileszewy 10 - 209 95 114 196 13 - - - - 195 14 - - 
26. Mszano 4 - 80 38 42 80 - - - - - 8) - - - 
27. Mszano Leśnictwo 7 l 67 31 36 65 2 - - - - 66 l - - 
Drużyny, st. kol. 1 1 21 10 11 20 1 - - - - 20 l - - 
Maiki. leśn. 1 - 10 5 5 10 - - - - - 10 - - - 
Mszano Leśnictwo. folw. 3 - 14 6 8 14 - - - - - 14 - - - 
Pusta Dąbrówka, leśn. l - 8 6 2 8 - - - - - 8 - - - 
Szabda, leśn. 1 - 14 4 10 13 1 - - - - 14 - - - 
28, Najmowo 13 - 218 98 120 218 - - - - - 218 - - - 
Najmowo. folw. 9 - 186 83 103 186 - - - - - 186 - - - 
Najmowo, st. kol. 4 - 32 15 17 32 - - - - - 32 - - - 
29, Nowawieś Szlachecka 10 - 203 91 112 177 26 - - - - 168 35 - - 
30. Opalenica 4 - 125 63 62 125 - - - - - 125 - - - 
31. Pasieki 4 - 92 43 49 70 22 - - - - 75 17 - - 
32. Piecewo 11 l 166 85 81 162 4 - - - - 163 3 - - 
33. Płowęźek 9 1 171 89 82 164 7 - - - - 163 8 - - 
Plowężek, dwór 6 1 135 69 66 133 2 - - - - 133 2 - - 
Plowęźek. folw. 2 - 30 16 14 28 2 - - - - 27 3 - - 
Plowęźek. os. mi. 1 - 6 4 2 3 3 - - - - 3 3 - - 
34. Ruda 139 3 993 490 503 953 40 - - - - 964 29 - - 
Beśnica, wieś 15 - 110 55 55 98 12 - - - - 99 11 - - 
Borek, leśn. 1 - 8 4 4 8 '- - - - - - 8 - - - 
Bryńsk-Fijalki, wieś 46 - 271 133 138 271 - - - - - 271 - - - 
Bryńsk Królewski. leśn. 1 - 7 2 5 7 - - - - - 7 - - - 
Brzeziny. osada 7 - 53 26 27 53 - - - - - 53 - - - 
Buczkowo, leśn. 1 - 7 3 4 6 1 - - - - 7 - - - 
Buczkowo, osada 6 - 51 24 27 46 5 - - - - 47 4 - - 
Czarny Bryńsk, wieś 13 2 126 66 60 126 - - - - - 126 - - - 
Djabelec, osada 2 - 13 8 5 13 - - - - - 13 - - - 
Dluglmost, leśn. 3 - 27 14 13 23 4 - - - - 24 3 - - 
Falk, osada 1 - 8 2 6 8 - - - - - 8 - - - 
Fialkl. leśn. 1 - 2 1 1 1 1 - - - - 2 - - - 
Ga
. leśn. 1 - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Górzno, leśn. 1 - 5 4 1 - 5 - - - - - 5 - - 
Górzno, pustko 2 - 14 7 7 14 - - - - - 14 - - - 
Kozleblota, leśn. 1 - 3 2 1 2 1 - - - - 3 - - - 
Kozleblota. osada 3 - 24 12 12 24 - - - - - 24 - - - 
Kozlol. osada 1 - 13 6 7 13 
 - - - - 13 - - - 
I Nowyświat, leśn. "l - 4 2 2 2 2 - - - - 4 - - - 
Nowyświat. wieś 20 1 144 76 68 135 9 - - - - 138 6 - - 
Ruda. nadl. l - 7 4 3 7 - - - - - 7 - - - 
Rudzisko. osada. ') 68 68 . 
Traczyska. osada 9 - 27 41 - - - - - 68 - - - 
Wllamowo pod Grązawarnl, osada 2 - 24 10 14 24 - - - - - 24 - - - 
35. Sloszewy 20 - 279 148 131 239 40 - - - - 237 42 - - 
Florencja, folw. 6 - I 79 44 35 70 9 - - - - I 66 13 - - 
Ktlrkoclzna, folw. 1 - 5 3 2 3 2 - ,- - - 5 - - - 
Sloszewy, folw. 13 - 195 101 94 166 29 - - - - 166 29 - - 
36. Sosno Szlacheckie 6 - I 72 38 34 70 2 - - - - 72 - - - 
37. Szram owo 10 l 156 71 85 156 - - - - - 156 - - - 
Szramowo. folw. 9 - '138 63 75 138 - - - - - 138 - - - 
Szramowo, st. kol. 1 1 18 8 10 18 - - - - - 18 - - - 
38. Świerczyny 47 - 323 148 175 104 219 - - - - 129 194 - - 
39. Święcie 8 - 153 74 79 145 8 - - - - 149 4 - - 
40. Wapna 4 - 60 27 33 52 8 - - - - 60 - - - 
41. Wlewsk 19 - 266 134 132 266 - - - - - 266 - - - 
Pólko. folw. ... 
Rybaki, osada ł 
Wlewsk, ceg. 266 132 
 I 
Wlewsk, folw. 19 - 134 266 - - - - - 266 - - 
Wlewsk, leśn. 
42. Wrocki 10 - 141 73 68 129 12 - - - - 129 12 - 
Wrockl. folw. 7 I - 109 55 54 97 12 - - - - 97 12 - 
Wrockl, st. kol. 3 - 32 18 14 .32 - - - - - 32 - - 
43. Zamek 15 l 261 129 132 254 7 - - - - 254 7 - - 
44. Zbiczno 122 - 819 407 412 752 67 - - - - 803 16 - - 
Bachotek, leśn. 2 - 20 10 10 20 - - - - - 20 - - - 
Gaj-Grzemlęca. wieś 17 - 135 65 70 122 13 - - - - 135 - - - 
Górale, leśn. 1 - 10 6 4 10 - - - - - 10 - - - 
Górale, tarto 1 - 11 5 6 - 11 - - - - 6 5 - - 
Grzemięca, leśn. 3 - 18 11 7 16 2 - - - - 18 - - - 
Grzemięca, os. mi. 2 - 11 6 5 6 5 - - - - 11 - - - 
Kaluga, leśn. 1 - 9 6 3 8 1 - - - - 4 5 - - 
Karaś, pustko 1 - 8 5 3 8 - - - - - 8 - - 
I 
Lipowiec-Rumunek, wieś 34 - 193 95 98 193 - - - - - 193 - - 
Ławy Drwęczne, osada 1 - 20 7 13 20 - - - - - 20 - - 
Równica, folw. 6 - 29 13 16 24 5 - - - - 24 5 - 
Ryteiskle Bloto, leśn. 1 - 5 2 3 5 - - - - - 5 - - 
Staw, osada 1 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - - 


6 


1. Powiat Brodnica. 


. 


1) Spisano lącznie z wsią Kruszyny Szlacheckie. 2) Spisano lącznie z folw. Kuligi. "   


I 

 


ł. 


3) Spisano lącznle z wsią Bryńsk-l'"lialki. 


.......
>>>
.,. 


I 
f 


I'  


I 

 


I . 
ł. 


M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 
21 r, (bez objt;:tej spisem wojskowym) 
QJ W tej liczbie bylo wyznania Podało narodowość 
G m i n y, . c QJ 
c- I- Ogó- Mt;:ż- Ko- o . Q,O o ,o , 
N III ",'" o-Ji u 
Obszary dworskie, QJ
 N
 
-V 01 01 ' tn o ",01 lIT .!:! .!!!I\T 
N N N lem biet "'.- cQJ O1v QJQJ 01 .- QJ 
 
o.. '" QJ'" czyzn E'O ",'- QJ", 'N 
 QJ 
 E '" E lIT 
 E 
Miejscowości c.. ,!:! c.!:! ;..,- 
-V c'" '0'0 c .
 o "O .!:! lIT c 
E .!: E N'" C oC. E:;j .5 c ._ o 
N ...
 QJ;:: ._ u c"O c.. c
 c"O 
- - - - ---- 
I 2 3 4 5 6 7 8 I 9 10 11 12 13 14 15 16 
Strzemiuczek. wieś 8 - 551 29 26 55 - - - - - 55 - - - 
Tęgowiec. leśn. 1 - 6 3 3 6 - - - - - 6 
 
 - 
Zarośle, leśn. 1 - 3 1 2 3 - - - - - 3 - -:" - 
Zarośle, osada 5 - 41 23 .18 30 11 - - - - 40 1 - 
 
Zastawie, wieś 30 - 178 82 96 178 - - - - - 178 - - - 
Zbiczno, nadl. 6 - 61 35 26 42 19 - - - - 61 - - - 
45. Żmijewko 19 l 422 192 230 377 45 - - - - S85 37 - - 
ł?okrzywkl, osada 2 - 19 '10 9 18 1 - - - - 17 2 - - 

mijewko. ceg. - 1 8 5 3 8 - - . -'- - 
 8 - - - 

mijewko. folw. 4 - 67 24 43 67 - - - - - 67 - - - 
Zmijewo-Frejszolectwo. wieś 13 - 328 153 175 284 44 - - - - 293 3
 - - 
46. Żmijęwo 9 l 139 60 79 116 23 - - - - 116 23 
 
 

mijewo. ceg. } ..; 60 . 
Zmijewo, folw. 1 139 79 116 23 - - - - 116 23 - - 
- 
2. Pow. Chełmno - 
- 
J. Miasta: 729 28 10 208 4472 5736 8973 1143 9 74 9 - 9128 1061 19 - 
1. Chełmno 729 1 ) 28 10 208 4472 5736 8973 1143 9- 74 9 b - 9128 1061 19c - 
- 
II. Gminy: 3668 34 24142 11 457 12685 12870 11035 180 a 51 5 1 14069 10048 24 c 1 
1. Bielawy 18 - 101 52 55 6 101 - - - - 6 101 - - 
2. Bleńkówka 80 1 505 243 26.
 474 31 - - - - 474 31 - - 
3. Błt;:dowo 64 - 456 218 2'8 40 416 - 
 - - 38 418 - - 
B'ędowo. foJw. 1 - 3 2 1 3 - - - - - 3 - - - 
Blędowo, WieŚ} 63 - 453 216 237 37 416 - - - - 35 418 - - 
Blędówko. fo'w 
4. Błoto 64 l 355 170 185 72 283 - - - - 108 247 - - 
5. Borki 21 l 109 57 52 39 70 - - - - 39 70 - - 
6 Borówno 22 - 197 97 100 132 65 - - - - . 135 62 - - 
7. Brankówka 27 - 163 71 92 38 125 - - - - 27 136 - 
 
8. Bruki ł 167 l 864 385 479 344 520 - - - - 494 370 - - 
9. Bruki II 49 1 262 121 141 31 231 - - - - 31 231 - - 
10. Brzozowo 98 2 527 244 283 205 321 - - - l 259 260 7 l 
Brzozowo. st. kol. - 2 15 8 7 9 6 - - - - 15 - - - 
Brzozowo. wieś 98 - 512 236 276 196 315 - - - 1 244 260 7 1 
11. Czarze 116 l 682 301 381 469 202 6 - 5 - 555 127 - - 
12. Czemlewo 43 l 276 140 136 242 34 - - - - 266 10 - - 
13. Dąbrówka pod Gorzuchowem 38 - 319 154 165 192 124 l 2 - - 268 50 l - 
14. Dąbrówka r:od Unisławem 130 2 929 429 500 566 345 - 18 - - 589 334 6 - 
Dąbrów a pod Unis'awem. si. kol. 4 - 46 21 25 35 11 - - - - 35 11 - - 
Dąbrówka pod Unislawem, wieś 126 ') 2 883 408 475 531 334 - 18 - - 554 323 6- - 
15. Dębowiec 18 - 128 57 71 34 92 2 - - - 31 97 - - 
16. Dolne Wymiary 66 2 ) - 313 134 179 60 227 26 - - - 60 253 - - 
17. Dołki 28 - 136 63 73 56 80 - - - - 56 80 - - 
18. Dorposz Chełmiński 19 1 93 44 49 24 69 - - - - 25 68 - - 
19. Dorposz Szlachecki 27 - 170 77 93 52 li8 - - - - 49 121 - - 
20. Drzonowo 67 2 470 231 239 348 121 l - - - 355 114 1 - 
Drzonowo, wieś. } 64 2 454 224 230 341 112 1 - - - 348 lOS 1 - 
. Drzonówko, osada 7 ..; -1 ..; -1 
Szerokopaś, osada 3 - 16 - - - - 9 - - 
21. Dubielno 753) 1 450 210 240 311 139 - - - - 345 104 l - 
22 Firluz 16 - 134 66 68 116 18 - - - - 119 15 - - 
Firluz, prz. k. 4 - 35 19 16 35 - - - - - 35 - - - 
Flrluz, wieś 12 - 99 47 52 81 18 - - - - 84 15 - - 
23. Glażewo 21 - 156 69 87 33 0 123 - - - - 35 121 - - 
24, Gogolin 18 1 11 52 58 23 87 - - - - 19 91 - - 
25. Górne Wymiary 6() - 317 147 170 98 219 - - - - 99 218 - - 
iórne Wymiary, Wie
} 60 - 317 147 170 98 219 - - - - 99 218 - - 
Wiesenthal. łolw. o 
26. Granica 60 - 359 175 184 112- 247 - - - - 145 214 - - 
27. Grzegórz 32 - 222 116 106 74 147 l - - - 107 115 - - 
28. Grzybno 19 l 241 111 130 239 2 - - - - 238 3 - - 
29. Janowo 44 - 314 143 171 274 40 - - - - 287 27 - - 
30. Kałdus 29 1 220 101 119 117 103 - - - - 117 103 - - 
Kaldus, ceg. 5 - 63 31 32 30 33 - - - - 30 33 - - 
Kaldus, wieś 24 1 157 70 87 87 70 - - - - 87 70 - - 
. 
. 
31. Kiełp 422) 2 282 126 156 116 164 2 - - - 116 166 - - 
32. KIjewo Królewskie 43 l 428 204 224 410 17 1 - - - 411 16 1 - 
Kijewo Królewskie. wieś 39 ') 1 376 179 197 358 17 1 - - - 359 16 1 - 
Zaroślak, łotw. 4 - 52 25 27 52 - - - - - 52 - - - 
33. Kijewo Szlacheckie 32 - 201 93 108 13 188 - - - - 28 173 .- - 
34. Klamry 109 - 554 ;261 293 305 248 1 - - - 469 85 - - 
Babie Bloto. OSada} 
Klamry, wieś 109 - 554 261 293 305 248 1 - - - 469 85 - - 
35. Kokocko 60 2 ) - 546 257 289 194 351 l - - - 281 263 2 - 
36. Kolenko 22 . - 117 54 63 31 86 - - - - 31 86 - - 


2, Powiat Chełmno, 


.. 


1) W tern lO budynków niezamieszkalych. 2) W lem J bud. nlez. 
M i ,\S t o C h e I m n o: a-przypada na wyznanie: prawoslawne l. 
niowców 2; c-w tern podalo narodowość: iydowską 6, czeską 2. 
Gminy: a--przypada na wyznanie: prawosl.awne 7, inne wyzn. kośc. 
c-w tern podalo narodowo
ć: rosyj ską 6, rusińskll 4, czeską 2, litewską 1. 


1 


3) W lem 4 bud.. niez. , 
grecko-katoJ. 3, mne wyzn. kato!. 2, inne wyzn. ewang. 3; b-w tern bezwyzna- 
, 
wschodno 1, grecko-katoJ. 5, Inne wyzn. katol. 8, inne wyzn. ewag. 159
>>>
- 


8 


2. Powiat Chełmno. 


\' 


M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r,-J
z _objr:tej spisem woj skowym) 
4) . W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
(j m i n y, . t: V 
t:- «,CO Og6- Męż- Ko- ć . o U 
N 10 Q., o o
 ' o 
Obszary dworskie, v":': N":': ..:.:
 C1C1 . C1 o oJC1 o:r .!! .
 ru- 
N N N łem biet "'.- t: 4) C1Q; 011011 C1 ._ CI) ..:.: . 
... '" CI)'" czyzn ECi :

 
 
 E E 
 E 
Miejscowości P- .!! t:.!:! 10'- CI) N '" o:r 
,- 

 t:'" o o Ci .!! o:r t: 
E .!:: E N 1\1 t:.!:E N t: .- o t: ._ o 
N .....:.: 011= .- u 1--"'-- ._ t: -o P- t:":': t:-o 
- ---- -- --- I- 
l 2 I 3 4 5 6 '7 8 9 I 10 111 ",2 13 14 15 16 
37. Kolno 81 - 432 198 234 105 327 - - - - 118 314 - - 
38. Kornatowo 56 - 591 28') 311 548 43 - - - - 551 40 - - 
Komatowo, st. kol. 7 - 94 43 51 76 18 - - - . . 76 18 - - 
Komatowo. wieś 49 - 497 237 260 472 25 - - - - 475 .22 - - 
39. Kotnowo 33 - 201 97 104 23 178 - - - - 23 178 - - 
40. Krajęcin 39 1 26;} 137 132 "235 28 6 - - - 260 9 - - 
41. Lisewo 113 3 1064 508 556 1008 55 1 - - - 1015 49 - - 
42. Łęg 27 - 158 87 71 48 110 - - - - 38 119 l - 
43. Malankowo 73 - 522 243 279 466 56 - - - - 474 48 - - 
44. Mała Kępa 7 - 46 23 23 3 43 - - - - 3 43 - - 
45. Małe Czyste 75 l 565 272 293 2'18 267 - - - - 307 258 - - 
Małe Czyste. wieś 57') 1 472 229 243 270 202 - - - 279 193 - - 
Nałęcz. osada 9 . . 50 22 28 6 44 - - . - - 6 44 - 
Parowa. wieś 7 - 26 14 12 5 21 - - - - . 5 21 - - 
Stolno. st. kol. 2 - 17 7 10 17 - - - - - " 17 - - - 
46. Małe Łunawy 55 - 262 107 155 46 208 - 8 - - 47 215 - - 
47. Mozgowina 8 1 ) - 50 26 24 3 47 - - - - 3 47 - - 
48. Nejzas 2) . . 
49. Nowawieś Chełmińska .. 61 - 309 150 b9 143 162 4 - - - 139 169 1 - 
Nowawieś Chełmińska. wieś } 61 
 309 150 159 143 162 4 - - - 139 169 1 
Wenedja, folw - 
50. Nowawieś Szlachecka 15 - 109 48 61 50 59 _. - - - 78 31 - - 
51. Nowe Dobra 77 1 481 231 250 132 349 - - - - 131 350 - - 
52. Nowy Bolumin 12 - 84 38 46 69 15 .- - - - 69 IS - - 
53. Obory 37 - 313 153 160 29 26t 23 - - - 39 274 - - 
54. Osnowo 18 - 124 65 59 102 22 - - - - 107 17 - - 
55. Pląchawy 35 - 261 122 139 16 217 28 - - - 14 246 l - 
56. Pniewite 104 - 64l 298 343 456 185 - - - - 528 113 - - 
57. Podwiesk 7R 1 388 112 lY6 72 307 9 - -- - 78 309 l - 
58. Rafa I 28 - 166\ 81 85 91 75 - - - - 134 32 - - 
59. Rozgarty 19 - 114 54 60 59 52 3 - - - 54 60 - - 
60. R6żnewo 29 - 196 1 110 86 71 125 - - - - 70 126 - - 
. 
61. Ruda 81 1 407 204 203 180 227 - - - - 184 223 - - 
Rud... bor. } . . 
Ruda, wieś 1\1 1 407 204 203 180 227 - - - - 184 223 - - 
62. Słońc z 34 - 196 93 103 110 86 - - - - 111 85 - - 
63. Sosn6wka 21 l 141 79 62 30 63 48 - - - 29 111 1 - 
64. Starogr6d 2J - 157 69 88 157 - - - - - 157 - - - 
65. Strzyżawa 13 - 87 43 44 21 66 - - - - 21 66 - - 
6ó. Sztrucfon 21 l 169 74 95 114 55 - - - - 123 46 - - 
67. Sztynwag 33 - 164 88 76 22 142 - - - - 23 141 - - 
68. Szynych - 65 - 354 171 183 193 149 12 - - - 198 156 - - 
69. Trzebcz Kr61ewski 26 - 318 143 175 307 11 - - - - 307 11 - - 
Trzebcz Królewski. wi
ś 21') - 165 68 97 154 tl - - - - 154 tl - . . 
Trzebskie Pole. tolw. 5 - 153 75 78 153 - - - - - .153 - - - 
70. Trzebczyk 16 l 140 68 72 82 58 - - - - !33 7 - - 
71. Trzebiełuch 32. - 224 101 120 7 215 2 - - - 8 216 - - 
Trzebieluch, ceg. } -7 :1 li 
Trzebiełuch, wieś 32 - 224 104 120 215 - - - 216 - - " 
Zalesie, folw. 
72. Unisław 54 l 406 207 199 265 141 - - - - 266 140 - - 
Unisław, os. fab. 8 - 144 72 72 66 78 - - - - 59 85 - - 
Unisław, wIeś 46 l 262 135 127 199 63 - - - - 207 55 - - 
73. Wałdowo Kr61ewskie 70 - 409 197 212 302 107 - - - - 305 104 - - 
74. Wałdowo Szlacheckie 7l l 403 191 212 326 77 - - - - 384 19 - - 
Waldowo-Młyn. os. mł. 1 - 5 3 2 1 4 - - - - 5 - - - 
WaldOWQ Szlacheckie, st. kol. 2 - 17 10 7 17 - - - - - 17 - - - 
Wałdowo Szlacheckie. wieś 68 1 381 178 203 308 73 - - - - 362 19 - - 
75. Walorowo 28 - 215 104 111 106 109 - - - - 115 100 - - 
Starogr6d. st. kol. 2 - 9 4 5 9 - - - - - 9 - - - 
Watorowo. wieś 26 - 5
11 100 106 97 109 - - - - 106 100 - - 
76. Wieldządz 70 . - 245 259 173 330 l - - - 174 330 - - 
77. Wielka Kępa 7 1 ) - 22 33 17 38 - - - - 17 38 - - 
78. Wielkie Czyste 17 - 191 104 87 163 28 - - - - 177 14 - - 
79. -Wielkie Łunawy 30 - 206 103 103 49 133 l 23 - - 57 149 - - 
Elisenlhal, folw. } 30 
Wielkie Łunawy. wieś - 206 103 103 49 133 l 23 - - 57 149 - - 
80. Zakrzewo 15 - 130 58 72 99 31 - - - - 105 25 - - 
81. Zegi!rtowice 14 - 208 97 111 184 24 - - - - 183 25 - - 
III. Obszary dworskie: 852 111 12473 5910 6563 10466 1972 31 a 3 1 b - 10 700 1763 10 c - 
l. Bajerze 11 - 220 105 115 207 13 - - - - 204 16 - - 
2. Bartlewo 12 l 196 87 109 146 48 2 - - 146 50 - - 
BarIlewo, folw. tl 1 194 86 108 144 48 2 - - - 144 50 - - 
'Barllewo. szkoła l - 2 l l 2 - - - - - 2 - - - 
3. Bągart 9 - 147 63 84 93 54 - - - - 99 48 - - 
Bqgart, folw. 7 - 133 54 79 91 42 - - - - 97 36 - - 
Bągart, st. kol. 2 
 14 9 5 2 12 - - - - 2 12 - - 
4. Błachta 5 - 86. 33 53 86 - - - - - 81 5 - - 


l) W tern l budynek niezamieszkały. 2) Spisano lącznle z gminą Łęg. 
Obszary dworskIe: a-przypada na wyznanie: prawoslawne 5, Inne wyzn. kośc. wschodn. 5. grecko-kato I. 6, inne wyzn. kato!. 1,. inne wyzn. eW ang. 14; 
b-bezwyznaniowiec l; c-w tern podało narodowośł: rosyjską 4. rusińskq l. 


, 


\ 


. 


. \
>>>
\ 


t 


9 


2. Powiat Chełmno, 


Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
M.i a s t a, 
CI; '. W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i n y, c aJ 
c:- .j16 Og6- Męż- Ko- c . , 
I , 


 -,,=1') &;0 'u o u 
Obszary dworskie, N-"= OJOJ o"" o ro OJ iti' .!!! .!:! ra- 
N N N "'.- aJ aJ 
.... '" aJ'" łem czyzn biet E"O ct) OJ aJ 'N 
 OJ ._ aJ -"= E 
Miejscowości n. .!! c.!!! co'- aJN '0'0 aJ 
E '" iti' 
E 
»..... 
.
 c.... c "O .!!! iti' c 
E .:: E N co c.c: E 
 .:: ._ o c ._ o 
N ....-"= aJ::: ._ u c-o n. c-,,= c-o 
- - - - 
1 2 I 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
5. Bocień 13 - 219 101 118 218 1 - - - - 213 6 - - 
flnsfeld. Osada} - 
Bocień. folw_ 13 - 219 101 118 218 1 - - --t - 213 6 - - 
6, Bolumin 11 -, 180 84 96 145 35 - - - - 142 38 - - 
Bolumin. folw. 8 - 156 72 84 142 14 - - - - I 142 14 - - 
Bolumin. leśn. 1 - 6 3 3 3 3 - - - - - 6 - - 
Sztynort. osada 2 - 18 9 9 - 18 - - - - - 18 - - 
7. Boluminek 6 1 74 33 41 74 - - - - - 7t 3 - - 
8. Cep no 9 - 113 62 51 101 12 - - - - 103 10 - - 
Cepno, folw. 7 - 108 60 48 98 10 - - - - 100 8 - - 
Cepno, prz. k. 1 - 3 1 2 3 - - - - - 3 - - - 
Kowalewiec, folw. 1 - 2 1 1 - 2 - - - - - 2 - - 
9. Dworzysko 9 - 62 28 34 35 23 4 - - - 53 9 - - 
10. Działowo 9 - 173 87 86 171 - 2 - - - 171 - 2 - 
, 
11. Fa)ęcin 20 .- 391 171 220 372 19 - - - - 382 9 - - 
Falęcin, folw. 13 - 302 132 170 291 11 - - - - 293 9 - - 
Parowa Falęcka, folw. 7 - 89 39 50 81 8 - - - - 89 - - - 
12. Gluchowo 23 1 398 178 220 336 62 - - - - 379 19 - - 
Głuchowo. folw. 18 1 375 171 204 313 62 - - 
 - 356 19 - - 
Głuchowo, s1. kol. S - 23 7 16 23 - - - - - 23 - - - 
Wilhelmshof, folw. ') 
Windak. folw. ') 5 41 18 
13. Gogolin - 23 27 14 -' - - - 27 14 - - 
14. Goloty 9 - 218 90 128 205 13 - - - - 205 13 - - 
15. Goryń 11 - 189 81 108 187 2 - - - - 189 - - - 
. 
16. Gorzuchowo 12 - 135 66 69 127 8 - - - - 135 - - - 
Gorzuchowo, folw. 7 - 100 46 54 92 8 - - - - 100 - - - 
Gorzuchowo. s1. kol. S - 35 20 15 35 - - - - - 35 - - - 
17. Grubno 18 - 262 125 137 228 34 - - - - 229 32 1 - 
Grubno, folw. 17 - 259 124 135 228 31 - - - - 229 29 1 - 
Grubno, leśn. 1 - 3 1 2 - 3 - - - - - 3 - - 
Parowa, folw. 2) 
Prętkowice, folw. 2) ,. 
18. Stary Folwark. folw. 2) 11 253 124 129 248 5 " 
Grzybno - - - - - 248 5 - - 
19. Gulli n 2 - 35 16 19 35 - - - - - 35 - - - 
20. Gzin 30 l 354 180 174 302 51 - - 1 - 305 49 - - 
Gzin. folw. } 30 1 354 180 174 302 SI - - 1 - 305 49 - - 
Jarzębiniec. folw. . 
Łoktowo, folw. 
Stoffriede, folw 
21. Jeleniec 9 - 218 104 114 185 33 - - - - 193 25 -" - 
22. J6zefkowo 13 - 224 108 116 198 26 - - - - 203 21 - - 
Dębie. folw. } 13 224 108 
J6zefkowo, folw. - 116 198 26 - - - - 203 21 - - 
23. Kamlarki 8 - 128 62 66 128 - - - - - 128 - - - 
24. Klęczkowo 6 - 108 52 56 79 
9 - - - - 72 36 - - 
25. Kobyły 9 - 153 73 80 143 10 - - - - 143 10 - - 
Koby'y, folw. } 9 - 153 73 80 143 10 - - - - 143 10 - - 
Szymanowo, folw. 4 28 38 
26. Kosowizna - 66 66 - - - - - 66 - - - 
27. Krusin 9 1 177 89 88 170 7 - - - - 169 8 - - 
Kamlarki. st. kol. - 1 10 7 3 10 - - - - - 10 - - -:- 
Krusin. folw, 9 - 167 82 85 160 7 - - - - 159 8 - - 
28. Linie 4 - 12 8 4 8 4 - - - - 12 - - - 
Czemlewo. leśn. 1 - t' 1 - 1 - - - - -.. 1 - - - 
Linie, l-Iwo 3 - 11 7 4 7 4 - - - - 11 - - - 
29, Linowiec 5 - 136 62 74 126 6 4 - - - 128 8 - - 
30. Lipienek 14 - 231 107 124 231 - - - - - 231 - - - 
Lipienek. folw. 12 - 200 . 95 105 200 - - - - - 200 - - - 
Mały Lipienek, folw. 2 - 31 i2 19 31 - - - - - 31 - - - 
31. Łyniec 5 - 69 27 42 69 - - - - - 69 - - - 
32. Mgoszcz 11 - 274 137 137 271 3 - - - - 271 3' - - 
Mgoszcz. folw. 10 - 268 133 135 265 3 - - - - 265 3 - - 
'o\goszcz, szkoła 1 - 6 4 2 6 - - - - - 6 - - - 
33. Mlyńsk 4 - 61 27 34 50 10 1 - - - 50 11 - - 
34. Napoje 6 - 120 66.. 54 116 4 - - - - 116 4 - - 
35, Niemczyk 9 1 200 100 100 183 16 1 - - - 183 17 - - 
36. Nowydw6r Kr61ewski 5 - 169 85 84 165 4 - - - - 161 8 - - 
37, Ostromecko 49 1 578 283 295 413 165 - - - - 419 158 1 - 
Morgowina folw. 2 - 12 7 S 6 6 - - - - 6 6 - - 
Nowydw6r pod Ostromeckiem,folw ') :2 5 :2 :3 5 5 
Nowydw6r pod Ostromeckiem. leśn. - - - - - - - - - 
Ostromecko, folw. 38 - 448 222 226 340 108 - - - - 343 104 1 - 
Ostromecko, st. kol. - 1 S 2 3 S - - - - - S - - - 
Reptowo, folw. 2 - 51 21 30 43 8 '- - - - 51 - - - 
Reptowo, leśn. 1 - 9 6 3 - 9 - - - - - 9 - - 
. Steinort, bor. '} . 
Strzyżawa, osada 4 - 48 23 25 19 29 - - - - 14 34 - - 
38. Panieńska Kępa 1 - 4 3 1 4 - - - - - 4 - - - 
39. Paparzyn 18 - 210 103 107 134 76 - - - - 135 75 - - 
Kreuzwiese. folw. } , . 
Paparzyn, folw. 17 - 198 97 101 134 64 - - - - 135 63 - - 
Waldhof, leśn. 1 - 12 6 6 - 12 - - - - - 12 - - 
40. Piątkowo 5 - 116 48 68 112 4 - - - - 112 4 - - 
Piątkowo, folw. \. S - 116 48 68 112 4 - - - - 112 4 - - 
SchoUenkrug, karczma J I . . . . . . 
SchoUenkrug. os. mI. . . . . . 
41. Pień 7 - 74 33 41 58 16 - - - - 74 - - - 
42. Pilewice 8 - 185 84 101 173 12 - -, - - 173 12 - - 
43. Płutowo 20 - 238 II 115 123 161 76 1 - - - 219 18 1 - 
P'ulowo, folw. } 20 - 238 115 123 161 76 1 - - - 219 18 1 - 
P'utowo, st. kol. . . . 


1) Spisano łącznie z folw. Głuchowo. 2) Spisano 'ącznle z folw. Grubno. 3) Spisano 'ącznle z folw. Ostromecko.
>>>
'. 


3. Powiat Chojnice. 


J 


10 


t- 


M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. ( bez objE:tej spisem wojskowym) 
v W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i n y, c: .!! 

- o . 
N I\J ' IQ Og6- Męż- Ko- c1Jo o
 o o U 
Obszary dworskie, CII..x: 1O..x: ..x:
 I C) o .
 
 .!!! w!:! 10" 
N N NN "'.- C) C) ClI ClI I\J' 
.... II) CII:(J łem czyzn biet Eo c: ClI IJICII :

 C) ..x: E 
Miejscowości c.. .!!! 10'- ClI N ClI 
 E II) I\J' 
E 
c:._ ,.... 

 c:.... 00 c: .!!! CI o .!!! I\J' c: .!!! o 
E .5 E NI\J c:.c E :;j c: .5 
N ......x: ClI = ._ u c:-o c.. c:..x: c::o 
- - - - - _. 
1 2 3 4 5 6 1 8 I 9 1 10 11 12 13 14 15 16 
44, Raciniewo 15 - 282 ]29 153 258 24 - - - - 255 27 - - 
Racinlewo, folw. 14 - 278 126 152 257 21 - - - - 251 27 - - 
Raciniewo. leśn 1 - 4 3 1 1 3 - - - - 4 - - - 
45. Robakowo 64 - 394 196 198 20 374 - - - - 36 358 - - 
46. Rybieniec 18 l 331 162 169 317 14 - - - - 331 - - - 
47. Sarnowo 25 1 178 83 95 63 108 7 - - - 67 111 - - 
48. Stabłewice 19 1 322 . 162 160 305 17 - - - - 308 14 - - 
Nowe Stablewice, wieś 4 - 38 17 21 38 - - - - - 38 - - - 
Stablewice, folw. } i 
Stare Stabtewice. wieś, 15 284 145 139 267 17 - - - - 270 14 - - 
49, Starogr6d 58 - 363 176 187 75 285 3 - - - 96 265 2 - 
Bieńkowska Kępa, fOlW.} 
Bulzówka, folw. - 3 
Starogród. folw. 58 - 363 176 187 75 285 - - - 96 265 2 - 
50. Stoino 9 1 207 96 111 171 29 4 3 - - 177 29 l - 
Skórczewo. folw. } i 4 3 
Stolno, folw. 9 207 96 111 171 29 - - 177 29 1 - 
51. Storlus 9 - 201 84 117 191 10 - - - - 196 5 - - 
52. Szeroko paś 6 - 146 75 71 135 11 - - - - 141 5 - - 
53. Szynborno 11 - 205 97 108 196 9 - - - - 191 14 - - 
54. Świętosław 9 - 179 92 87 155 24 - - - - 155 24 - - 
55. Trzebcz Szlachecki 23 - 410 183 227 402 8 - - - - 410 - - - 
Marynki, folw. 4 - 72 33 39 72 - - - - - 72 - - - 
. Nawra. st. kol. 2 - 12 7 S 4 8 - - - - 12 - - - 
Trzebcz SzlacheckI. folw. 16 - 320 140 180 320 - - - - - 320 - - - 
I Zofjówka, folw. 1 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - - - 
- 
56, TytlE'wO 5 - 104 43 61 100 4 - - - - 95 9 - - 
57. Unisław 20 l 318 158 160 311 5 2 - - - 314 2 2 - 
Unisław, folw. 11 - 216 104 112 209 S 2 - - - 212 2 2 - 
Unisław. st. kol. 9 1 102 54 48 102 - - - - - 102 - - -;- 
58. Uść 7 - 40 19 21 26 14 - - - - 26 14 - - 
Mały UM, os. mI. } oj .w 
Uść, folw. - , 19 21 26 14 - - - - 26 14 - - 
59. Wabcz 36 2 404 208 196 404 - - - - - 404 - - - 
Jakóbowo, folw. .4 - 17 9 8 17 - - - - - 17 - - - 
Wabcz, folw. } 32 2 387 199 188 387 - - - - - 387 - - - 
Wabcz, leśn. 
60. Wich orze 20 - 267 132 135 254 13 - - - - 254 13 - - 
Ludwikowo. folw. 1 - 6 5 1 6 - - - - - 6 - - - 
Wichorze, folw. 19 - 261 127 134 248 13 - - - - 248 13 - - 
61. Wierzbowo 7 - 139 70 69 68 71 - - - - 68 71 - - 
62. Wrocławki 12 - 177 81 96 146 31 - - - - 143 34 - - 
. Wroclawki, folw. } 12 - 177 81 96 146 31 - - - - 143 34 - - 
Wroclawkl, st. kol. 
63. Zegartowice 6 - 80 28 52 66 14 - - - - 66 14 - - 
64. Lygłąd 9 - 229 100 129 217 12 - - - - 219 10 - - 
[iJ(j; 
3. Pow. Ch oj nice 
I. Miasta: . 198 25 10409 5148 5261 8430 1840 21f 110 5 - 6688 3681 34 - 
l, Chojnice 798 25 10 409 5148 5261 8430 1810 24 a 110 5 b - 6688 3687 34 c - 
II. Gminy: 6513 59 52 279 25 023 27 256 49811 2388 24 a 50 6 - 44 593 7663 23 c .- 
1. f\ngowice 49 1 ) - 319 135 184 300 11 - - - - 240 79 - - 
2. Bądzmirowice 106 2 812 417 395 812 - - - - - 812 - - - 
Bądzmirowice, st. kol. - 1 7 3 4 7 - - - - - 7 - - . . 
Bądzmirowice, wIeś 106 1 80S 414 391 80S - - - - - 805 - - - 
3. Bąk 19 - 143 67 76 126 17 - - - - 126 17 - - 
Bąk, wieś 18 - 129 .60 69 124 S - - - - 124 5 - - 
Bąkimlyn. os. mł. 1 - 14 , 7 7 2 12 - - - - 2 12 - - 
4. Bielawy 36 1 292 146 146 292 - - - - - 286 6 - - 
Bielawy, wieś 11 - 89 44 45 89 - - - - - 89 - - - 
Kwieki, wieś 25 1 203 102 . 101 203 - - - - - 197 6 :.- - 
5. Borowymłyn 150 1 1288 620 668 1211 76 1 - - - 1216 71 l - 
Borowymłyn, wIeś 109 1 910 433 477 838 71 1 - - - 843 66 1 - 
Halkenbrueck. leśn. 1 - 8 3 S 8 - - - - - 8 - - - 
Kobyle Góry, leśn. 3 - 28 18 10 28 - - - - - 28 - - - 
Rosenberg, osada 1 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - - - 
Upiłka, wieś 25 - 226 108 118 221 5 - - - - 221 S - - 
Wierzchocina. wieś 11 - 110 SS SS 110 - - - - - 110 - - - 
6. Borsk 23 - 154 71 83 154 - - - - - 151 . 3 - - 
Borsk, wieś 22 - 149 70 79 149 - - - - - 146 3 - - 
Śluza. osada 1 - 5 1 4 S - - - - - S - - - 
7. Borzyskowy 46 l 454 1 208 246 454 - - - - - 453 l - - 
8. Brusy 224 3 2260 1088 1172 2201 35 - 24 - - 2220 36 4 - 
IIrusy, st. kol. 1 1 12 6 6 12 - - - - - 12 - - - 
Brusy, wieś 223 ') 2 2248 1082 1166 2189 3S - 24 - - 2208 36 4 - 


ł 
. 


:I 
" 
, 


.\ 
J 


fI 


l' 


.i 


'O; 


j! 


i: 


\1 
, 


1) W lem 2 budynki niezamIeszkale. 2) W tern 1 bud. niez 
MI a s t o C h o j n i c e: a-przypada na wyznanie: prawosławne 2, grecko-katoJ. 8, inne wyzn. katol. 3, Inne wyzn. ewang. 11: b-w tern bezwyzna- 
nIowiec l: c-w tern podalo narodowość: żydowską 12, czeską 5, litewską 1 rusińską 1. - 
Gminy: a-przypada na wyznanIe: prawoslawne 6, grecWo:katol. 11. inne wyzn. katol. 2, inne wyzn. ewang. 5; c-w tt m podało narodowo ś
. 
żydowską 10, rosyjską 7, rusińską 4, . 


...l
>>>
M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


,'" 


1 


l
 


9. Brzeżno Szlacheckie 
Biala. osada } 
Brze1no Szlacheckie, os. m!. 
Brze1no Szlacheckie, wieś 
Helnrichshof. osada 
Johannishof, folw. ') 
Małe Brze1no. osada ') 
10. Charzykowy 
Charzykowy, wieś 
Funkermuehl, osada 
Poggenkrug. karczma ') 


11. Chojniczki 
Bandowshoehe, osada \ 
Chojniczki. ceg. 
Chojniczki. wieś J 
Wilhelminenhoehe, ceg. 
Wilhelminenhoehe, osada 
12. Ciechocin 
Ciechocin. folw. 
Ciechocin, wieś 
13. Czapiewice 
14. Czarniż 
Czarniź. wieś 
Olszyny. osada 
15. Czarnowo 
16. Czersk 
Czersk. si. kol. 
Czersk. Wie
 } 
Łubna. ,. ieś 
Malachin. wieś 
17. Czyczkowy 
18. Doręgowice 
19. Giołdon 
Giołdon. leśn. } 
Giołdon, nadl. 
OkrE:glik. ceg. 
OkrE:glik, osada 
OkrE:glik. os. fab. 
20. Gliśno 
21. Glówczewice 
22, Gockowice 
23. Gotelp 
Golelp. wieś 
Nowe Prusy. wieś 
Przyja1nia. wieś 
Puslk;. wteś 
24_ Górki 
Górki. wieś 
Kliczkowy. wieś 
25_ Granowo 
26. Huta 
Broda. wieś 
Chłopowy. wieś 
Hula, wieś 
Młynek. wieś oJ 
Rudziny. wieś 
27. Jerzmionki 
28. Karsin 
Karsin. wieś 
Mieszek. osada 
Popia Góra. osada 
29. Kiedrowice 
30. Kiełpinek 
Binduga. wieś 
Ferdynandówka, leśn. 
Kiełpinek, wieś ') 
Nowa Karczma. osada 


I 
II 


31. Klaskawa 
Klaskawa. wieś 
Mosna. osada 
Struga. osada 
32. Klonia 
Klonia. wieś } 
Muehlhof. osada 
33. Klodawa 
Eulęlin, osada \ 
Kłodawa, wle
 I 
34. Konarzynki 
Kokoszka. osada 
Konanynki. wieś 
35. Konarzyny 
Konarzyny. wieś } 
Konarzyńska Hula, ceg. 
Konarzyflska Hula, osada 
Niepszczołąg. osada 
36. Kosobudy 
Frydrychowo. wieś 8) 
Kinice, wieś 
Kosobudy, wieś 
37. Krojanty 
38. Kruszyn 
Głuche. osada 
Kruszyn. wieś 
39. Kurcze 
Bagna, osada 
Kurcze. wieś 
Szynwałd. osada 


, 


, 


Budynki 
Q) 
t: Q) 
C - 1- 

 
 

 
N N N 
L.,U) QJUJ 
Po..!!:! t:.!!:! 
N E .5 E 


2 3 


170 


164') 
6 


60 
52 
8 


50 


48') 
2 
77 
5 
72 
57 1 ) 
55 
46 
9 
40 
585 
6 
559 
20 
125 
49 
15 


5 
4 
6 
43 1 ) 
421) 
21 
124_ 
43 
26 
19 
36 
64 
40 
24 
37 1 ) 
70 
17 
13 
15 
25') 
27 
235 
214 
9 
12 
53 
48 
30 
1 
17 


73 
32 
25 
16 
16 
16 


24 
17 
4 
13 
104 
55 
45 
4 
150 


3. Powiat Chojnice. 


11 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
. E n ,W tej liczbie było wyznania _ I Po d_a
 nar o_dowość 
Ogó- Męż- Ko- 
 
 ci o I u I ,g, I ' ° . ! v I I , 
",u CH:I) I 0""'cuCU o 10\:11 lIT cu m 
łem czyzn biet E:g t: .!!:! 
 
 :!::!.. 
 
 .
 Q) E 
 ' 'E I I lIT .
 E lIT 
,.... m.Jt: t:.... ° ° t: cu - I cu t: Q) 
N m ;;t u t:..c: E N t: 1 '- ° ° .- lIT t: .- ° 
-
1 5 ----;:-
f Q)8= 1'- 9 u 1; 1 
 
; -lj-I 


 ;5 1 
; 


24 


36 
114 
6 
10 
1 
9 
59 
8 
34 
17 


4 


1392 


653 


628 
25 


180 
160 
20 


153 


148 
5 
227 
33 
194 
204 1 
212 
169 - 
43 I 
178 , 
3195 
36 
3095 
64 
487 
129 
81 
29 
19 
33 
171 
164 
63 
436 
148 
106 
71 
111 
271 
157 
114 
114 
276 
57 
62 
72 
85 
80 
865 
804 
24 
37 
201 
173 
75 
2 
96 


535 
250 
176 
109 
117 
117 


254 
12:) 
82 
52 
59 
59 


739 


195 
176 
19 


147 


144 
3 
260 
32 
228 
244 
228 
199 
29 
180 
3505 
40 
3391 
74 
550 
146 
88 
23 
27 
38 
194 
172 
74 
452 
158 
126 
68 
UJO 
321 
179 
142 
131 
273 
62 
54 
66 
91 
80 
969 
896 
26 
47 
202 
174 
82 
1 
91 


6'i 
68 
62 
10 
52 
332 
198 
123 
11 
615 


148 
467 
22 
42 
3 
:i9 
192 
29 
100 
6:1 


1283 


721 
18 


1240 
43 


107 


1323 


69 


4 


1349 
43 


130 


291 
954 
40 I' 
81 
4 
77 
389 
62 


,I 


274 
259 
15 


145 


142 
3 
479 
65 
414 
448 
440 
368 
72 
358 
6313 
76 
6099 
138 
1037 
252 
135 


39 
46 
50 
352 
336 
136 
860 
284 
226 
139 
211 
592 
336 
256 
239 
532 
109 
116 
138 
169 
160 
1826 
1692 
50 
84 
402 
332 
155 
3 
174 


281 
130 
94 
57 
58 
58 


535 
250 
176 
109 
115 
115 


2 


107 


2 


1280 
43 


69 


375 
336 
39 


300 


1 
l 
1 


292 
8 
487 
65 
422 
448 
440 
368 
72 
358 
6700 
_ 76 1 
6486 
138 
1037 
275 
169 


62 


62 
68 
13 
55 
369 
219 
135 
15 
630 


112 
130 
23 
107 
587 
348 
213 
26 
1216 


96 
72 
24 


5 
5 


261 
I 232 
29 
94 


1 
3 
l 
2 


4 
1 
l 


2 
1 
1 


52 
46 
.71 
365 
336 
137 
888 
306 
232 
139 
5

 I 
336 
256 
245 1 
549 
119 
116 
1
 l) 
176 
160 
] 334 
1700 
50 
84 
403 
347 
157 
3 
187 


143 
487 
18 
39 
1 
38 
197 
33 
104 
60 


114 
104 
10 


155 


206 


2 


1 
1 


l 
1 


1 
i 


130 
130 
23 
107 
701 
417 
258 
26 
1245 


150 
5 
8 


91 


201 
5 
388 
65 
323 


1 


3 
9
 I 
I 


8 


99 
448 
440 
368 
72 
317 
6263 
76 
6053 


425 
4 


8 


.11 
429 


8 


374 


7 


5 


l 


"
 I 
 
23 
34 


5 


134 
1037 
38 
151 


237 
18 


13 


52 

I 
364 
336 
18 
888 
306 
232 
139 
211 
592 
336 
256 
28 
532 
109 
116 
138 
169 
5 
1834 
1700 
50 
84 
403 
319 
155 
3 
161 


26 


21 
13 


18 
l 


1 
28 
22 
6 


119 


6 
17 
10 


216 
17 
10 


1 


-7 


7 
155 


= 1-= 


5 
5 


3 
3 


-= I 


l 
15 
2 


28 
2 


13 


2 
2 


535 
250 
176 
109 
115 I 
115 
25 : 


105 


2 
2 


112 


18 


18 


25 
130 
23 
107 
558 
345 
187 
26 
1215 


- 30 


105 


114 
69 
45 


143 
72 
71 


25 


3 


l 


291 
925 
2 
81 
4 
77 
386 
62 
201 
12
 


291 
924 
2 
81 
4 
, 77 
389 
62 
204 ! , 
123 


30 
38 


25 
38 


3 


3 


"3 


I) W tern l' budynek niezamieszkały. 2) Spisano łącznie z wsią Brzetno Szlocheckie. 3) Spisano łącznie z wsią Charzykowy. 4) Spisano łącznie z wsią 
Broda. 5) Spisano łącznie z wsią Binduga. 6) Spisano lączni
 z wsią Ko,obudy.
>>>
12 


10\ i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


40. Legbąd 
Koniec Blota, osada } 
Lasek. osada 
Legbąd. wieś 
41. Lendy 
42. Lichnowy 
43. Lipnice 
Lipniee. wieś 
Smoldziny. wieś 
44. Lubnia 
Lamk. wieś 
Lubn;a. leśn. 
Lubnia. st. kol. 
Lubnia. wieś 
45. Luboń 
Hamer-Mlyn. wieś 
Luboń. wieś 
Modrzejewo, osada 
Modrzejewski. pustko ') 
Rudniki. osada 
Stoltrnany. wieś 
46. Łąg 


,- 


Bukowa Góra. wieś 
Kęsza. wieś 
Lipki. wieś 
Łąg. ceg. 
Łąg. st. kol. 
Łąg. wieś \ 
Łęska Kolonja. osada J 
Szalamaje, osada 
Wądoly. osada 
Zle Mięso. wieś 
47. Łąkie 
Łąkie. os. mI. } 
Łąkie. wieś 
Scharfenstein. osada 
48. Łosiny 
Jaty. leśn. 
Jaty, osada 
Łosiny. wieś 
49. Łubna 
Budziska, osada 
Kamienna Góra. wieś 
Łubna. wieś 
50. Malachin 
51. Małe Chełmy 
Rntonin. osada 
Male Chelmy, wieś 
52. Małe Gliśno 
Dąbrówka. osada } 
M
le Gliśno. wieś 
53. Męcikał 
Czernica. os. mI. 
Dąbrówka. osada 2) 
Klosnowo. tarto 2) 
Kosobudno, osada 2) 
Męcikał, st. kol. 
Męcikal. wieś 
Parowa. osada 
Pokrzywno. osada 
Struga. osada 2) 
Turowiec, osada 
54. Miedzno 
55. Mielno 
Karpno. wieś 
Mielno, wieś 
Mielonek. wieś 
Modziel. wieś 
Mogila. wieś 
Parszczenica. wieś 
Wielkie Mielno. wieś 8) 
56. Mokre 
Mokre. ceg } 
Mokre. wieś 
Nowa Juńcza. wieś 
57. Moszczenica , 
58. Niwy 
59. Nowa Cerkiew-Królewska 
60. Nowawieś 


, 1 


. 


61. Nowe Ostrowite 
62. Nowydw6r 
6
. Odry 
64. Ogorzeliny 
Melanowo. wieś 
Melanówko, wieś 
Ogorzeliny. st. kol. 
Ogorzeliny. wieś 
65. Orlik 
66. Os OWO 
Biale Bloto, osada . . 
Osowo, wieś 
Zamoś
, wieś 
67. Ostrowite 
Oslrowite. wieś } 
Ostrowite Dolne. osada 
68. Osusznica 
Nowa Osusznica. folw. 
Osowo. osada 
Osówko. osada } 
Osusznica. wieś 
Owśne Ostrowy. osada 
Rutzenwalde. folw. 


Budynki 


CI) 
. c:: CI) 

 iii m iii 
CI)':':: N':':: 


 Q)
 
c.. .!!! c:: .!!! 
N E .!: E 


2 


135 


135 
18 
117 
53 
50 
3 
76 
6 
1 
9 
60 
32 
9 
9 
3 
3 
8 
293 
9 
13 
26 
1 
2 
208 
(; 
8 
20 
84 
s4 


35 
1 
12 
22 
67 
2 
20 
45 
97 
63 
14 
49 
33 


33 
53 
2 


1 
44 
1 
2 
3 
15 
83 
29 
25 
7 
6 
5 
11 


48 


38 
10 
37 
26 
95 
134) 
116 
24 
68 
124 
15 
8 


101 
26 
152 
6 
118 
28 
44 
44 


32 
3 
7 
8 
9 
5 


3. Powiat Chojnice. 


Ludność obecna w 


I 
Ogó- 
łem 


3 


l 
4 
4 


828 
151 
786 
489 
392 
97 
681 
r
 I 
87 
508 
312 
96 
87 
32 
27 
70 
2117 
59 
94 
164 
4 
16 
15SO 
34 
61 
135 
720 


Męż- 
czyzn 


4 


828 


415 
68 
360 
226 
186 
40 
330 
36 
7 
36 
251 
160 
50 
42 
17 
19 
32 
1007 
35 
40 
82 
1 
6 
740 


126 
240 
9 


15 
18! I 
20 
59 
354 
112 
123 
31 
24 
21 
43 


161 


140 
21 
108 
81 
255 
46 
382 
84 
205 " 
399 
70 
53 
5 
271 
157 
543 
28 
,,74 
141 
168 
168 


144 
12 
31 
21 
38 
42 


dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spise m wojskowymL _ 
-W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
6
 vo ul 
 ' o U . 
.:.:: E V'- o 
 g'
 

 v 
 
 .!!! 
 %.
 .
 iti" 
t'J
 CI) N :
o CI) 
 E V E iti" 
 E 
i'::'1O 
 v c:: 1: o N c:: '_ o "O .!!! iti" c:: ._ o 
....:.:: CI);=:.!: u E V c:: C::
 c.. c::.:.:: c:: C::
 
6 n 7 8, 9 wU121:3T 14 ,1516 
I I 
----- 828 --- 


Ko- 


biet 


5 


415 


413 
83 
426 
263 
206 
3s S i I 
37 
6 
51 
257 
152 
46 
45 
15 
8 I 
38 
1110 
24 
54 
82 
3 
10 
810 


14 
34 
55 
333 


333 


130 
5 
24 
101 
293 
9 
92 
192 
369 
267 
62 
.205 
126 


188 


160 
28 
116 
75 
305 
44 
450 
114 
252 
407 
74 
41 I 
1
 
625 
37 
448 
140 
183 
183 


136 
11 
30 
23 
32 
40. 


413 


828 


6 
21 


8 


l 


8 . 


.. 
I 


l 


3 


1 

I 


l 
i 


720 
26
 I 
57 
198 1 
599 
22 
176 I 
401 
775 
560 I 
122 
438 I 

 253 


828 
145 
765 
489 
392 
97 
681 
73 
13 
87 
508 
312 
96 
87 
32 
27 
70 
2100 
59 
93 
164 


20 
27 
80 
387 


16 
1538 
34 
61 
135 
715 


l" 


4 


8 


4 


828 
145 
115 
487 
390 
97 
681 
73 
13 
87 
508 
311 
96 
86 
32 
27 
70 
2107 
59 
93 
164 


6 
671 
:2, - 
2 


" 


l 


l 


253 
474 
16 


'. 


l 


29 I 
37
 i 
21 , 
30 
126 
677 
219 
229 
.66 
47 
34 
82 
34
 II 
300 
49 
224 
156 
560 
90 
832 1 
198 
457 
806 
144 
94 
9 
559 
309 
1168 
65 
822 
281 
351 
351 


387 


134 
4 
33 I 
97 
306 
13 I 
84 
209 
406 
293 
60 
233 
127 


264 
9 
57 
198 
575 
22 
159 
394 
596 
559 
122 
437 
253 


715 


5 
5 


l 


4 


6 


l 
2 


280 
23 
61. 
44. 
70 
82 


127 
234 
7 


253 
469 
11 


24 


17 
7 
179 


_I 


4 


16 
1545 i 
34 i 
61 
135 
716 


4 


I 


14 
188 
3 
12 
10 
67 
323 
107 
106 
35 
23 
13 
39 


29 
371 
7 
21 
3() 
126 
659 
218 
22') 
66 
47 
33 
66 


l 


5 
5 


=1 


17 
1 


l 


4 


186 
101 
533 i 
84 
828 
195 
315 
795 
144 
94 
9 
548 
309 
1166 
65 
820 
281 
351 
351 


278 
21 
61 
44 
70 
82 


16 


93 


2$6' - 


716 


4 


93 


207 
49 
38 
55 
27 
6 
3 
3 
142 
8 


3 


264 
9 
57 
198 
591 
22 
176 
393 
611 
560 
122 
438 
253 


8 


h 


l 


76 
4 
272 
16 
98 
37 
317 
347 
121 
17 
9 
200 
309 
1168 
65 
822 
281 
351 
351 


8 
164  


8 


3 


..,. 


253 
469 
11 


5 
5 


2 


,2 


2 
2 


29 
371 
7 
21 
30 
126 
655 
215 
229 
66 
46 
33 
66 


21 
4 


l I 


ł 

 


16 


ł- - 


99 


250 


a 


99 


201 
49 
148 
152 
288 
74 
733 
161 
140 
459 
23 
77 


1 


359 


. 


. 


280 
23 
61 
44 
70 
82 


1) Spisano łącznie z wsią Lubań. 2) Spisano lącznie z wsią Męcikal. 3) Spisano łącznie z wsią Mielno. 4) W tern I budynek niezamleszkaly.
>>>
"  
" 


" 


I 


b 


", 


ł 


a 


. 


. 


. 
.t 


13 


3. Powial Chojnice. 


Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 2921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
Miasta, W tej liczbie było wyznania Poda/o narodowość 
G.I 
Gm i n y, c G.I o . 
c- «,iti Og6- Ko- o , 
N tli Męż- ..Io::-V a.,o OU . tn jJ'& u .!2 Itr 
Obszary dworskie, G.I
. N..Io:: lIT CIJ 
N biet "'.- 

 tn!J CIJCIJ tn .
 CIJ ..lo:: .- 
N '" G.I'" łem czyzn Eo 'N !J 
 
 E '" E g 
 E 
.. G.I tII'-. CIJ '" '0'0 
MiejscowośCi c.. ._ c.!!:! ,- 
-V c..i:: - CIJ 
E .5 E N tli E:;j c .- o o ._ lIT C .- o 
N ....lo:: G.I:::: .5 u ._ c -c c.. c ..lo:: ._ C -c 

 .-- --- 
l 2 ; 3 4 5 I 6 7 8 I 9 10 11 I 12 13 I 14 15 I 16 
69: Prqdzona 73 450 215 235 415 34 1 I .. 437 13 
- - - - - - 
Prądzona, os. mi. 1 - 10 7 3 3 7 - - - - 10 - - - 
Prądzona, wieś 72 - 440 208 232 412 27 1 - - - 427 13 - - 
70. Prądzonka 17 - 190 95 95 190 - - - - - i90 - - - 
- 412 
71. Przytarnia 49 1 412 198 214 412 - - - - - - - - 
Chełmie, osada 1 - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - 
Janiny, osada 1 - 6 3 3 6 - - '- - - 6 - - - 
Przytarnia, wieś 47') 1 405 194 211 405 - - - - - 405 - - - 
72. Rolbik 18 - 167 83 84 167 - - - - - 167 - - - 
Milachowo. osada 3 - 34 18 16 34 . - - - - - 34 - - - 
Rolbik, pustko 1 - 8 4 4 8 - - - - - 8 - - - 
Rolbik, wieś 14 - 125 61 64 125 - - - - - 125 - - - 
73. Rytel 154 1 1282 609 673 1242 40 - - - - 1256 25 1 - 
Btoto, osada ') 2 .5 8 I 13 
Jeziorko. osada - 13 13 - - - - - - - - . 
Kaliske, osada 7 - 56 30 26 56 - - - - - 56 - - - . 
Kar!shof, osada ') i 4 i :; 4 
Okole, osada - 4 - - - - I - - - - 
Ostrówki. osada 2) i 
Rytel, wieś 140') 1178 558 620 1138 40 - - - - 1152 25 1 - 
Wądoły, osada 4 - 31 15 16 31 - - - - I - 31 4
1 - . . 
Zarzecze, osada 2) 
74. Silno 84 5 616 292 324 585 31 - - - - 171 - - 
Silno, st. kol. 1 1 12 8 4 12 - - - - - 12 -! - 
Silno. wieś 83 4 604 284 320 573 31 - - - - 159 445 - . - 
75. Skos zew o 20 - 185 86 99 179 6 - - - - 179 6 - - 
76. Sławęcln 119 - 717 335 382 713 4. - - - - 9 708 - - 
Sławęcin, folw. } 717 11 4 
Sławęcin, wieś 119 - 335 382 713 - - - - 9 708 - - . 
77. Stara Juńcza 23 - 155 70 85 26 129 - '- - - 26 129 - - 
78. Sternowo 52 - 369 190 179 359 10 - - - - 65 '
04 - - 
Jakubowo, osada ') s4 I 
Loty, osada 25 - 175 91 173 2 - - - - 41 134 - - - 
Nicpon!e, osada 2 - 18 9 9 13 5 - - - - 8 I 10 - - 
Sternowo. wieś 25 - 176 97 79 173 3 .- - - - 16 I 160 - I - - 
79. Swornigacie 181 2 1171 564 607 1161 6 - 4 - - 1160 I 11 I - . 
Nowe Swornigacie. wieś 17 -" 103 47 56 103 - - - - - 103 I - - - 
Płęsno. wieś 29 - 202 102 100 202 - - - - - 2,)2 I - - - 
Sania. wieś 28 1 214 103 111 214 - - - - 214 I - - 
Swornigacie, wieś } 77 ') 1 484 233 251 474 6 - 4 - - 473 i- 11 - . - 
Szpryca, wieś 
Wączoś. wieś 30 - 168 79 89 168 - - - - - 168 - - - 
80. W dzydze Tucholskie 41 287 132 155 287 - - - - - 287 - - - 
- - 
Barłogi. osada ') :; . I 
Lipa. osada - 31 12 19 31 - - - - - . 31 - - . - 
Wdzydze Tucholskie, wieś 38 - 256 I 120 136 256 - - - - - 256 I - - 
 
- I I 
81. Wiele 145 - 1299 595 704 1290 8 1 - - - 129
 I 6 - - - 
Biała Góra. os ada 1 
Niwki, osada I . 
. Piątkowo. wieś J 
Wiele, wieś 145 - 1299 595 704 1290 8 i - - - 1293 6 - - 
82. Windorp 17 - 170 96 74 170 - - - - - 170 - - - 
Fuchswinkel, leśn. 0) I I 
Parszyn, os. mI. ') o} I 
Peplin, osada - 94 58 36 94 - - - - - 9-l - - . - 
Windorp, wieś 8 - 76 38 38 76 - - - - - . 76 I - - 
83. Wojsk 41 - 319 145 174 319 - - - - - 39 I - - - 
84. Wysoka. Zaborska 12 - 1"19 61 58 116 3 - - - - 116 3 - - 
85_ Zalesie 61 - 482 229 253 482 - - - - - 482 - - - 
86. Zapceń 40 - 337 150 187 337 - - - - - 337 I 
I - - 
Kiedrowice. \.łe
n. 7) t 
Kloniecznica. osada 3 - 29 12 17 29 . - - - - - I 29 i - - - 
Sątoczno, osada 4 - 36 15 21 36 - - - - - 36 I - - 
Zapceń, wieś 33 - 272 123 149 272 - - - - - 272 I 
 - - 
87. Zapędowo 79 1 S23 237 286 430 93 - - - - 489 [ 34 - - 
Gardki, osada I 2 - 19 10 9 19 - - - - - 19 - - - 
lutom. wieś: 32 - 167 73 94 159 8 - - - - . 167 - - - 
Lutomskimłyn, osada ..2 - 17 4 13 6 11 - - - - 6 11 - . - 
Lutomskirnast, oseda 2 - 12 3 9 11 1 - - - - 12 i _, - 
Zapędowo. wieś 41 1 308 147 161 235 73 - - - - . 285 ! 23 ! - 
88. Zielona Chodna 69 - 5to 260 250 508 2 - - - - 5)8 I 21 - I :- 1 
Dzięgiel, wie
 6 - 79 32 47 79 - - - - - 79 -I - 
Nierzostowo. wieś 47 . - 292 156 136 290 2 - - - - 290 
I - 
Zielona, osada 5 - 48 25 23 48 - - - - - 48 - 
Zielona Chacina. wieś 11 - 91 47 44 91 - - - - - 91 - l- 
III. Obszary dworsk:e: 716 6 8330 If 060 If 270 7323 1000 7a - - - 6543 1779 8 cl - - 
l. Bachorz 10 - 96 52 44 89 7 - - - - 89 7 - - 
Bachorz, I-two 4 - 35 21 14 28 7 - - - - 28 7 - - 
Drzewicz, l-twa 2 - 30 13 17 30 - - - - - 3() - - - 
Funkermuehl, I-two 4 - 31 18 13 31 - - - - - 31 - - - 
Piła, os. mł. 0) 
2. Chocińskim/yn 13 - 77 41 36 70 7 - - - - ó4 13 - - 
Borne. leśn. 3 - 10 7 3 10 - - - - - 4 6 - - - 
Chocińskimłyn, nadl. 6 - 39 21 18 32 7 - - - - .32 7 - . - 
Sztyporc, leśn. 1 - 10 5 5 10 - - - - - 10 - - - . 
Żychce, leśn. 3 -- 18 8 10 18 - - - - - 18 - - - 
3. Ciecholewy 13 - 194 94 100 171 23 - - - - 153 41 - - 
Babilon, karczma 1 - 5 3 2 - 5 .- - - - - 5 - - 
Ciecholewy, (olw. 12 - 189 91 98 171 18 - - ,- - 153 36 - . - 
4. CIsewie 8 - 123 55 68 73 50 - - I - - 63 60 - - 
CIsewie, folw. 7 - 117 52 65 67 50 - - - - 57 
I - - 
Cisewie, leśno 1 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - . - 
5. Co/danki 10 - 139 67 72 138 1 - - - - 132 71 - - 


. 


I) W tern] budynek niezemieszkały. 2) Spiseno łącznie z wsią Rytel. 3) Spisano łączni" z wsiłl Sternowo. 4) W tern 2 bud. nlez. 5) Spisano łącznie 
z wsią Wdzydze Tucholskie. 6) Spisano łącznie z wsią Windorp. 7) Spisano łącznie z wsią Zapceń. 8) Spiseno łącznie z leśnictwem Ba("horz_ 
Obszary dworskie: e-greko-ketol. 7; c-Czechów 8.
>>>
Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. ( bez objętej spisem wojskowym) 
Miast a, - 

 W tej liczbie 
II) było wyznania Podalo narodowość 
Q ID i n y, c II) 
c- .ii:j Og6- Męż- Ko- c . .ue e u 
. N iti e.:i o 
'Obszary dworskie, II)
 1tI
 

 . C) e tbeJ a
 10" 
N N eJ eJ iti' .
 
N N 11)'" lem biel VI-_ clIJ eJlIJ IIJ IIJ C) '- IIJ 
 
.. '" czyzn E"O :!:::!..
 E 
Miejscowości c.. .
 c.
 1tI'- IIJ N II) 
 E '" iti' 
E 
»..... 

 C" e o c "O .
 iti' C 
E .: E -rl N iti c.c E:t\ .: ._ o .: ._ o 
N ..
 IIJ:= ._ u c-o c.. c
 c-o 
-- - - - - 
l 2 3 5. 6 7 8 I 9 10 11 12 13 14 15 16 
6. Czernica . 14 146 1 78 68 120 26 120 I 26 
- - - - - - - 
Bielawy, osada 1 - 10 6 4 10 - - - - - - 10 I - - - 
Czernica, folw. 2 - 37 19 18 19 18 - - - - 19 18 -,- - 
Dąbrowa. leśn. 1 - 8 4 4 - 8 - - - - - 8 - - 
Gio/don, leśn. 1 - 7 3 I 4 7 - - - - - 7 - - - 
lubnia, l-Iwo 1 - 13 7 6 13 - - - - - 13 - - - 
Męcika/. st. kol. 1 - 9 S 4 9 - - - - - 9 I - - - 
Olszyny, leśn. 1 - 14 8 6 14 - - - '- - 14 - - - 
Ostrowy. I-two 1 - 8 3 S 8 - - - - - 8 - - - 
P/ocna, I-two 1 - 11 6 S 11 - - - - - 11 - - - 
Rytel, leśn. 1 - 10 6 4 10 - - - - - 10 - - - 
Spierwia, leśn. 2 - 15 10 S 15 - - - - - 15 - - - 
Wądoły, leśn. 1 - 4 1 3 4 - - - - - 4 - - - 
7. Czersk (Cis) 113 3 807 386 421 798 9 - - - - 801 6 - - 
Cis, nadl. 2 - 11 2 9 6 S - - - - 6 S - - 
Czersk, leśn. 2 - 15 9 6 15 - - - - - 15 - - - 
Gutowlec, st. kol. 3 1 35 16 19 35 - - - - - 35 - - - 
Gutowiec, wieś 17 - 104 53 51 103 1 - - - - 103 1 - - 
Juńcza, leśn. *) 1 - - - - - - - - - - - - - - 
K/odnia, folw. 3 - 18 6 12 18 - - - - - 18 - - - 
K/odnia, wieś 9 - 72 41 31 72 - - - - - 72 - - - 
Krzyi, wieś 29 1 222 105 117 222 - - - - - 222 .- - - 
listewka, leśn. 1 - 1 1 - 1 - - - I - - 1 - - - 
Lukowo. leśn. 1 - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 
Malachin, leśn. 1 - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 
Odry. leśn. *) 1 - - - - - - - - - - - I - - - 
Slemnica, wieś 18 - 164 74 90 164 - - - - - 164 - - - 
Stodółka, wieś S - 40 20 20 40 - - - - - 40 I - - - 
Szendorf, wIeś 18 I 1 123 57 66 120 3 - - - - 123 - - - 
Wiesenhaus, leśn. *) 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Wojtalskimtyn, os. mI. *) 1 - - - - - - - - - - - - - - 
8. Dąbrowa 14 , - 216 102 I 114 185 31 - - - - 198 18 - - 
9. Hohenkemp 10 - 100 60 40 82 18 - - - - 90 10 - - 
Czarne. osada } ej 36 
Hohenkamp, folw. - 91 55 73 18 - - - - 81 10 - - 
Hohenkamp, leśn. 1 - 9 S 4 9 - - - - - 9 - - - 
Kopernica. osada ') 
Polnice. leśn. ') I I 
10. Jercewo 23 - 354 173 181 298 56 - - - - 196 158 - - 
Czart%mie, folw. 10 - 164 83 81 153 11 - - - - 92 72 - - 
Jarcewo, folw. } 13 - 190 90 100 145 45 - - - - 104 86 - - 
Jarcewo. leśn. - 
11, Jeziorki .' 24 - 350 172 178 331 18 l - - - 301 49 - - 
Jasnowo. folw. } S 6Ó 68 1 3 4 
Jeziorki, lolw. - 128 125 - - - - 124 - - 
Kruszka. folw. 11 - 150 76 74 143 7 - - - - 116 34 - - 
Mlynek. folw. 8 - 72 36 36 63 8 1 - - - 61 11 - - 
12. Kemionka 2 - 14 '7 7 10 4 - - - -10 4 - - 
13. Keszuba 13 - 145 68 77 145 - - - L- - 145 - - - 
14. Kiedrowice 12 - 131 65 66 131 - - - - - 131 - - - 
Borowym/yn. pustko 1 
 4 2 2 4 - - - - - 4 - -'-- - 
Bukówki, leśn. 1 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - - - 
Kiedrowice. leśn. 1 - S 3 2 S - -'-- - - - S - - - 
Kiedrowice nad Jeziorem, pustko 1 - S 3 2 S - - - - - S - - - 
lipnica, leśn. 1 - 12 6 6 12 - - - - - 12 - - - 
Nowym/yn, pustko 1 - S 3 2 5 - - - - - 5 - - - 
Offenberg, leśn. 2 - 32 17 15 32 - - - - - 32 - - - 
Osusznica, leśn. 1 - 11 S 6 11 - - - - - 11 - - - 
Parszczenica, leśn. 1 - 25 8 17 25 - - - - - 25 - - - 
Śluza, leśn. 2 - 26 15 11 26 - - - - - 26 - - - 
15. Konarzynki 13 2 132 59 73 107 25 - - - - 70 .62 - - 
Konarzynki, ceg. 1 - 3 1 2 2 1 - - - - - 3 - - 
Konarzynkl, lolw. 12 2 129 58 71 105 24 - - - - 70 59 - - 
16. Krojanty 31 - 367 174 193 258 103 6 - - - 2J7 150 - - 
Glabus, ceg. ') 
Glabus, osada ') 00 3i 4Ó I -7 
I 
Grunsberg, wieŚ} 11 - 10 70 - - - - 73 - 
Jab/oń, osada 
Klodawka, osada } (, - 
Krojanty, folw. 20 - 287 140 147 248 33 - - - 210 77 - - 
Sandkrug, karczma 
1'7. Lasek 17 - 150 76 74 150 - - - - - 150 - - - 
Hsmus. osada 4 - 47 20 27 47 - - - - - 47 - - - 
lasek, lolw. 2 - 7 4 3 7 - - - - - 7 - - - 
lasek. nad I. 2 - 18 10 8 18 - - - - - 18 I - - - 
Mlynki. osada 1 - 6 4 2 6 - - - - - 6 - - - 
Piecki. osada 1 - 16 8 8 16 - - - - - 16 - - - 
Warszyn, leśn. 3 - 16 9 7 16 - - - - - 16 - - - 
Widno, osada 4 - 40 21 19 40 - - - - - 40 - - - 
18. Leśno 36 1 415 I 209 206 405 I 10 = -1 - - - 407 8 - - 
leśno, folw. 26 1 339 174 165 339 - - - - 339 - - - 
Przymusowo. wieś 10 - 76 II 35 41 66 10 - - - 68 8 - - 
19. Lutom l - 7' 4 3 7 - - - - - 7 - - - 
20. Nież6rawa 7 - 361 13 23 28 8 - - - - 36 - - - 
; 
21. Niwy '7 - 116 1 52 64 109 7 - - - - 52 64 - - 
Katharinenhof, folw. 1 - lo?-l 7 2 2 7 - - - - - 9 - - 
Niwy, lolw. 6 - 45 62 107 - - - - - 52 55 - - 
22. Nowa Cerkiew-Szlachecka 4 - 79 I 39 40 65 14 - - - - 52 27 - - 
23. Objezierze 8 - 11
 I 57 55 91 21 - - - - 80 32 - - 
Biale B/oto, pustko } 8 9i 
ObjezJerze, folw. - 112 57 SS 21 - - - - 80 32 - - 
24. Pewlowo 29 - 334 159 175 279 55 - - - - 104 230 - - 
25. Pawł6wko 25 - 180 94 86 23 157 - - - - 34 I 146 - - 
friedrichshof, osada 1 - 4 1 3 - 4 - - - - - 4 - - 
lipieniec. folw. 1 - 11 4 7 lJ - - - - - 11 - - - 
pawlówko, folw. 23 - 165 89 76 12 153 - - - - 23 142 - - 
26. Podrąbiona 9 - 129 I 62 67 129 - - - - - 129 - - - 
Czyste, leśn. 2 - 17 i 10 7 17 - - - - - 17 - - --: 
PIaskowo. osada , -7 11
1 
Podrąbiona, folw. - 52 60 112 - - - - 
 112 - - - 
Przytarnia, leśn. 1 I 
Wdzydze Tucholskie, leśn. 


14 


. 


3. Powiat Chojnice. 


1 


.. 


") 


.. 


l) Spisano /ącznle z folw. Hohenkamp. 2) Spisano łącznie .z folw. Krojanty.
>>>
" 


" 


4. Powiat Działdowo. 


15 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


Miasta, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


Ludność obecna w 
.:g a. j l 

 iii «s iii Og6- Męż- 
a. .:o: N.:o: 

 
 a. 
 lem czyzn 
D..!!:! r::.!!:! 
N E .!: E 
-- 
2 134 


dniu 30 września 1921 r. (bez objętej 
W tej liczbie było wyznania 
O' .bo ..0 o 
.:o:
 OJOJ o
 IOJ o 'OJ 
"':= r:: a. - tlJa..
 a. tIJ.!! a. 
E o 10'- a. N .

 a. 
 E 
'«i "' .
 r::.E o o r:: .!!:! o 

.:o: a.:=.!: u E 
 .!: r::-c 


Budynki 


"! 


1 


27. Powałki 
Bagna, osada ') 
Eichenhoehe, leśn. ') 
Eulalin, tolw. ') 
Klosnowo, leśn. ') 
Klosnowo, nad.. 
Klosnowo, tarto 
K/odawa, wieś 
K/odawka, leśn. } 
Powa/ki, tolw. 
Powa/ki, leśn. 
Powa/ki, st. kol. 
28. Przymusowo 
Beltort, osada 
Kruczyn, osada 
Lasek, leśn. 
Lasek, osada 
Lisewo, osada ') 
Parzyn, leśn. 
Parzyn, osada 
Polaczek, osada 
Widno, leśn. 
Wjdno, osada 
Zielonka, osada 
29. Racławki 
Rac/awki, to.w. 
Rac/awki, st. kol. 
30. Rytel 
Czerslli' Rzeka, osada 
Jakubowo, osada 
Klon, osada 
Konigortel, osada 
Kosowa Niwa, I-two 
Lulom, osada 
Muehlhot, leśn. 
Przyżarcz, osada } 
Rylel, nadl. 
Rytel. st. kol. 
Suszek, I-lwo 


46 


1 
5 
20 
14 
4 
2 
19 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
11 
9 
2 
31 
1 
7 
5 
4 
1 
3 
1 
3 
5 
1 


31. Stare Prusy 
32. Szenfeld 
Szenteld, folw. 
Szenfeld, osada 
Szenfeld, st. kol. 
33. T warożnica 
Konewka, osada 
Lukowo, wies 
Ostrowi te, wieś 
Twarożnica, bor. ') 
Twarożnica, I-two 
Twarożnica, nadl. 
Uslronie, I-two 
34. Uboga 
Lulomskim/yn, tOIW. } 
Lulomskimosl, tolw. 
Uboga, folw. 
35. Wielkie Che/my 
Krowina, osada 
P/ęsno, osada 
Wielkie Che/my. ceg. 
Wielkie Che/my, tolw. 
36. Zamarte 
37. Zbeniny 
Zbeniny, bor. } 
Zbeniny, folw. 

8. Zychce 
Jonki, osada 
Kępina, osada 
Kępinka. osada 
Popielewo, osada 
Rowista, osada 
Zielona Chodna, osada 
Zychce, ceg. } 
Zychce, dwór 
. Zychce, folw. 
39. Zabno 
40. Żukowo 
Brda, tolw. 
Żukowo, folw. 
Żukowo, I-two 


5 
38 
15 
18 
5 
53 
6 
27 
15 
2 
2 
1 
3 


3 
14 
1 
JI 
5 


5 
55 
5 
10 
1 
8 
3 
3 
25 


6 
15 
5 
4 
6 


.. 
 


4. Pow. Działdowo 


I. Miasta: 
1. Dzia/dowo 


312 
3124) 
1950 


II. Gminy: 


1. Białuty 
2. Brodowo 
3. Burkert 
Burkart, wieś 
Burkat, st. kol. 


76 
73 
63 
60') 
3 


332 


5 
44 
125 
104 
2S 
29 
195 
4 
13 
5 
31 
2 
88 
8 
3 
37 
4 
164 
138 
26 
264 
4 

I 
33 
8 
50 
35 
3 


72 
380 
206 
143 
31 
414 
46 
228 
90 
12 
30 
8 
28 


28 
242 
64 
22 
17 
139 
343 
133 


133 
561 
45 
29 
12 
49 
83 
26 
317 


114 
139 
49 
29 
61 


1S 
15 


3568 
3568 


5 


157 


2 
22 
58 
47 
13 
15 
94 
3 
l! I 
1 
42 
4 
2 
17 
3 
75 
61 
14 
132 
2 
24 
18 
23 
1 
15 
5 
27 
15 
2 


33 
185 
99 
69 
17 
205 
23 
117 
41 
5 
16 
3 
14 


1 751 
1751 


7709 
76 
249 
233 
212 
21 I 


Ko- 
biet 


6 


175 


3 
22 
67 
57 
12 
14 
101 
1 
,$ 
4 
15 
1 
46 
4 
1 
20 
1 
89 
77 
12 
132 
2 
26 
22 
17 


14 
1/5 
31 
12 
9 
63 
171 
68 


68 
264 
'n 
15 
7 
25 
42 
12 
136 


62 
67 
24 
14 
29 


1817 
1817 


8125 
75 
286 
242 
231 
11 


7 


125- 


2 
35 
20 
14 
2S 
29 
195 
4 
13 
5 
31 


18 
3 
23 
20 
1 


2 
88 
8 
3 
37 1 
15
 
133 
26' 
256 
4 
50 
40 
40 
1 
28 
8 
47 
35 
3 


8 


9 10 11 I 12  I 


2 365 1 191 
2 365 1 191 


ltT 
.:o: 
'" 
'O 
D. 


, 
u 
.!!:! 
E 
.!!:! ltT 
r::.:o: 


37 


15834 
151 
535 \ 
475 
443 I 
32 . 


39 
195 
107 
74 
14 
209 
23 
111 
49 
7 
14 
5 
14 


14 
127 
33 
10 
8 
76 
172 
65 


65 
297 
18 
14 
5 
24 
41 
14 
181 


52 
72 
25 
15 
32 


2236 
2236 


7716 
98 
123 
88 
56 
32 


207 - I - 


3 
9 
105 
90 


5 
5 


8 


5 


:; 


54 
366 
206 
129 
31 
412 
46 
228 
90 
10 
30 
8 
28 


18 
14 


14 


2 


2 


13 


.
 10" 
g 
 E 
.!: 't: .g 
1- 
14 I 15 16 


2 
1 
1 


28 
242 
64 
22 
17 
139 
304 
133 


39 


=1= 
-1- 


109 


215 


8 


133 
535 
40 
29 
12 
49 
83 
26 
296 


26 
5 


2
 I 
 
27 - 
22 
5 


5 
35 
14 
5 
21 
29 
195 
4 
13 
5 
31 
2 
88 
8 
3 
T1 
4 
103 
77 
26 
260 
4 
50 
40 
40 
1 
33 
8 
47 
34 
3 


9 
103 
99 
4 


8 


110 
112 
27 
24 
61 


1280 
1280 


12 3S 
12 a 35 


Sb - 


'- 


61 
61 


4 - 


. 


3 
1 


s 


8061 
53 
410 
386 
386 


na 20 


1ltb - 


62 
263 
186 
46 
31 
414 
46 
228 
90 
12 
30 
8 
28 


10 - 
117 
20 
97 


2 


1 
1 


28 
242 
64 
22 
.17 
139 
139 
132 


...... - 


204 - 
1 


132 
554 
45 
29 
12 
49 
82 
26 
311 


1 
7 


(; 


liO 
101 
27 
24 
50 


4 - 
38 - 
22 - 
5 - 
11 - 


12 


12 c - 


9939 
117 
416 
316 
284 
32 


24 c - 


5871 
34 - 
119 
157 
157 


2 
2 


1) Spisano lącznie z folw. Powa/ki. 2)'Spisano łącznie z osadą Parzyn. 3) Spisano /ącznle z nadleśnictwem Twarożnica. 4) W tern 1 budynek niezamieszka/y. 
M i a s t o D z i a / d o w o: a-przypada na wyznanie: inne wyzn. katol. 5, prawosławne 7: b-bezwyznaniowców 5: c-poda/o narodowoś
: 
rosyjską 11, rusińską l. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: Inne wyzn. ewang. 2, prawoslawne 9, grecko-kato!. 6: b-w tern bezwyznaniowiec I; c--w tern poda/o narodowoś
: 
zydowską 10. rosyjską 5 rusińską 2. 


.
>>>
I 


r 
; 
: 


'. 
, 


-- 
 


-I" 


16 


4. Powiat Dzialdowo. 


. 


M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spise'm wojskowym) 
Ol) W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i n y, . c: Ol) - - 
c:- 
ł6 Ogó- Męż- Ko- c . 
o o . 
N ttJ 
-D o
 C o u " 
Obszary dworskie, 01)..1: N-"" . o 
eJ 
N N N CII.- eJ eJ tJOI) ro- .
 .
 ro- 
.... ClI Ol) ClI łem czyzn bie( E'O c: Ol) eJQ:I 'N 
 C .- Ol) 
 E 
Miejscowości o.. .!!:! c:.
 ttJ'- Ol) N '0'0 Ol) 
E ClI ro- 
E 
,..... 
-D c:.... c: 'O .!!! ro- c: 
E .!: E NttJ c:.c: Ell! ._ o ._ o 
N ....
 01):::: ._ u c: c:-o o.. c:
 c: c:-o 
--- - - - - 
1 2 I 3 4 5 I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
I 
4. Bursz 6 - 120 53 67 102 13 - 5 - - 93 27 - - 
5. Chorap 13 - 75 36 39 33 42 - - - - 43 32 - - 
6. D:twierzna 30 l 244 123 121 243 l - - - - 243 l - -' 
7. Filice 45 3 366 178 188 134 232 - - - - 192 174 - - 
I'Imeryka, osada 1 - 5 : 4 1 5 - - - - - 5 - - - 
Filice" pustko 7 1 84 45 39 21 63 - - - - 45 39 - - 
Filice. wieś 37 2 277 129 148 108 169 - - - - 142 135 - - 
8. GraJewo 55 4 401 204 197 185 216 - - - - 271 130 - - 
Drzazgi, osada 3 - 10 4 6 - 10 - - - - 9 1 - - 
Gralewo, wieś 49 3 344 172 172 138 206 - - - - 215 129 - - 
Koszelewy. st. kol. 3 1 47 28 19 47 - - - - - 47 - - - 
Zofjówka. folw. ') 9 2 ) 59 
9. Gródki - 68 33 35 9 - - - - 65 3 - - 
10. Iłowo 146 2 2237 1182 1055 1755 479 3 - - - l 843 392 2 - 
Iłowo, folw. 2 - 60 32 28 45 15 - - - - 4S 15 - - 
Iłowo, st. kol. 31 - 662 397 265 651 11 I - - - - 653 9 - - 
Iłowo, wieś 94 2 1353 677 676 948 402 3 - - - 1009 342 2 - 
Janowo, pustko 19 - 162 76 86 111 51 - 
 - - 136 26 - - 
11. Kislny 85 2 700 325 375 297 400 3 - - - 332 368 - - 
Gajówko, folw. 4 - 59 29 30 53 4 2 - - 56 '3 - 
'Kisiny. ceg. 11 - 67 32 35 25 42 - - - - 34 33 - - 
Kisiny, prz. k. - 1 8 4 4 3 5 - - - - 8 - - - 
Kisiny, wieś 67 1 532 246 286 193 338 1 - - - 207 325 - - 
Mansfeld, folw. 3 - 34 14 20 23 11 - - - - 27 7 - - 
12. Klęczkowo 288) - 224 112 112 57 167 - - - - 69 155 - - 
13. Komornikl 12 2 102 48 54 56 46 - - - - 52 50 - - 
Komorniki. st. kol. - 1 9 4 5 6 3 - - - - - 9 - - 
Komorniki, wieś 12 1 93 44 49 50 43 - - - - 52 41 - - 
14, Koszelewy 55 l 333 151 182 130 198 - 5 - - 222 106 5 - 
15. Krasnałąka 56 2 414 200 214 54 358 2 - - - 79 335 - - 
Krasnoląka. st. kol. - 1 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Krasnoląka, wieś. 56 1 410 198 212 50 358 2 - - - . 75 335 - - 
16, Kraszewo 32 - 251 117 134 112 139 - - - - 128 123 - - 
,17. Kurki 52 l 422 198 224 133 289 - - - - 143 279 - - 
18. Mały Lęck 37 - 321 153 168 219 101 1 - - - 222 99 - - 
Maly Łc:ck, folw. 6 - 141 63 78 115 26 - - - - 116 25 - - 
Maly Łc:ck. wieś } 31 - 180 90 90 104 75 1 - - - 106 74 - - 
Spaltittgshof, pustko 
19. Murawki 39 l 304 138 166 167 137 - - - - 183 121 - - 
Murawki, wieś } 39 1 I 304 138 166 167 137 - - - - 183 121 - - 
Smolniki, pustko 
20. Narzym 108 l 756 372 384 310 446 - - - - 305 451 - - 
Narzym, pustko 15') - 95 52 43 67 28 - - - - 66 29 - - 
. Narzym. st. kol. - 1 5 4 1 5 - - - - - 5 - - - 
Narzym. wieś 93°) - 656 316 340 238 418 - - - - 234 422 - - 
21. Niestoja 35 - 243 133 110 101 142 - - - - 127 115 l - 
22, Nowawieś 31 - 170 82 88 25 145 - - - - 27 143 - - 
23. Plerławki 51 - 496 240 256 161 334 l - - - 287 208 l - 
Pierlawki, osada 6 - 46 / 26 20 27 19 - - - - 38 8 - - 
12
 Pierławki. prz. k. 2 - 10 5 5 10 - - .- - - 10 - - - 
Pierlawki, pustko 8 - 96 44 52 55 41 - - - - 61 35 - - 
Pierlawki, wieś 35 - 344 165 ł79 69 274 1 - - - 178 165 1 - 
Płośnlca 148 6 , 975 485 490 389 578 1 5 2 - 592 378 5 - 
Nad'eśnia, pustko 6 - 30 17 13 2S 5 - - - - 30 - - - 
PIoŚnica. pustko 4 - 34 14 20 14 19 1 - - - 23 11 - - 
Plośnica. st. kol. 2 1 23 9 14 19 4 - - - - 19 4 - - 
Plośnica. wieś 113°) 5 736 372 364 233 496 - 5 2 - 387 344 5 
I 
Sasorowo. folw. 2 - 32 16 16 25 7 - - - - 29 3 - 
Zaląki, folw. 3 - 24 9 15 8 16 - - - - 16 8 - 
Zaląkł, osada 18') - 96 48 48 65 1
 I - - - - 88 8 - 
25. Polskie Zakrzewo 43 - 373 172 201 221 - - I - - 228 145 - 
26. Prusy 18 - 142 66 76 85 56 1 1 - - - 115 27 - 
27. Pryoma 40 2 296 136 160 79 217 - - - - 95 201 - - I 
28. Przełęk Mały 25 1 236 124 112 59 165 I - - 12 - 68 168 - - 
I'Irtulewo, pustko 2 - 22 12 10 - 22 I - - - - - 22 - - 
Przelc:k Ma/y, wieś 23 1 214 112 102 59 143 :- - 12 - 68 146 - - 
29. Purgałki 21 - 151 78 73 80 70 I 1 - - - 132 19 - - 
30. Rutkowice 188) - .176 88 88 92 83 I l - - - 111 65 - - 
I 
31. Rywoczyny 29 - 204 107 97 120 84 I - - - - 1?0 84 - - 
32. Skurpie 69 3 598 281 317 134 464 - - - - 506 92 - - 
Skurpie. folw. 3 - 67 27 40 54 13 I - - - - 67 - - - 
Skurpie. wieś 66') 3 531 254 277 80 451 - - - - 439 92 - - 
33. Sochy 23 - 152 68 84 121 31 - - - - 123 29 - - 
34. Szczepka 5 - 34 15 19 28 6 - - - - 32 2 - - 
35. Szenkwo 31 l 228 107 121 90 138 - - - - 124 104 - - 
36. Uzdowo 86 - 462 210 252 83 376 - 3 - - 99 363 - - 
Uzdowo, st. kol. 2 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - - - 
Uzdowo, wieś 84 - 456 207 249 77 376 - 3 - - 93 363 - 
'5l. Wądzyn 24 - 161 78 83 56 105 - - - - 152 9 - - 
38. Wielka Turza 72 - 577 270 307 345 231 l - - - 342 234 l - 
Wielka Turza, folw. ) 4 
Wielka Turza, st. kol. - 31 18 13 31 - - - - - 31 - - - 
Wielka Turza, wieś 68 - 546 252 294 314 231 1 - - - 311 234 1 - 
39. Wielki Lęck 48 - 334 165 169 332 2 - - - - 333 l - - 
40. Wierzbów 20 l 222 108 114 163 59 - - - - 137 85 - - 
41. Wilamowo 15 l 211 101 110 173 38 - - - - 183 28 - - 
Pożary, folw. 4 - 75 42 33 69 6 - - - - 69 6 - - 
Wilamowo. wie'ś 11 1 136 59 77 104 32 - - - - 114 22 - - 
42. Wysoka 54 - 447 207 240 173 273 1 - - - 234 206 7 - 
Wysoka, wieś } 54 - 447 207 240 173 273 1 - - - 234 206 7 - 
. Wysoka-Mlyn, folw. 
43. Zablny 74 - 447 207 240 251 196 - - - - 438 9 .- - 


ł 


, 
ot ł " 
ł 
I 
I 


.1 


t 


1) Spisano łącznie z wsią Gralewo. 2) W tern 1 budynek niezamleszkaly. 3) W tern 2 bud. niez. 4) Spisano lącznie z wsią Wielka Turza. 


-L
>>>
t 
I 
ł 
I 
t j
 


- 
 


it  


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworski, 
Miejscowości 


l 


III. Obszary dworskie: 


1. Białuty 
Bi!lluly. folw. 
BialuŁy. leśn. 
Dębiny, folw. 
D1wierzna. leśn. 
Pruski, folw. 
2, Borowo 
3. Dwukoła 
Dwukola. I-lwo 
Narzym, leśn. 
4. Gralewo 
5. Gródki 
Gródki, fol.... 
Gródki.-Ieśn. 
6. Koszelewki 
Koszelewki. folw. } 
Ząbek. folw. 
7. Koszelewy 
8. Kramarlewo 
9. Księźydwór 
KsiężydwÓr, fotw. 
Prusinowo. folw. 
Rakarnia. pusŁk. ') 
10. Mala Turza 
Mala Turza, folw. 
Pręlki, folw. 


11. Myślęta 
Gralewo. sŁ. kol. 
MyślęŁa, folw. 
12. Narzym 
13. Przełęk Wielki 
Leśniczówka, bor. 
Przelęk Wielki. folw. 
14. Rutkowice 
RuŁkowice. folw. } 
Tynowo. folw. 
15. Rywoczyny 
16. SzczupIiny 
Szczupliniak. os. mI. 
Szczupliny, folw. 
17. Tuczki 
Malinkowo, pusŁk.') 
Prusy, folw. ') 
Tuczki. os. mI. 
Tuczki. sŁ. kol. 
Tuczki, wieś 
1 18. Wądzyn 
Wądzyn. folw. 
Wądzynek. osada 
Wądzynek, pusŁk. 
19. Wesołowo 
20. Wielki Łęck 
I 
aj
;"
\:


fOIW. } 
Wielki Łęck. folw. 
21. Żabiny 

apaŁy. folw. 
Zabiny, folw. 


5. Pow. Gniew 


I. Miasta: 


l. Gniew 


II. Gminy:  


l. F\pIinki 
2. Bobrowiec 
Bobrowiec, osada } 
Bobrowiec, wieś 
Kornatka, osada 
3. Borztych 
4. Ciepłe 
Cieple. wieś 
Przeczki, folw. 
5. Dąbrówka 
6. Dzierząźno 
7. Gogolewo 


4. Powiat Działdowo. 5. Powiat Gniew. 


Budynki 
CI) 
c CI) 

 iii tU iO 

 
 N
 
""" CI) GJ 
 
c..
 c.
 
NE .!:E 


2131 
23 
39 


2 3 


294 


37 
16 
2 
9 
2 
8 
4 
4 
3 
1 
4 
26 
25 
1 
14 
14 


8 
8 1 ) 
22 
17 
5 


21 
18 
3 


13 
1 
12 
8 
23 
1 
22 
8 
8 


2 
6 
1 
5 
50 


1 
1 
48 
9 
4 
2 
3 
4 
13 


13') 


10 
7 
3 


318 
318') 


39 


21 
22 
18 
4 
61 
52 
79 


17 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 

i vo . o o 
 I 
U).- C]C] 

 v'
 
 .!! 
 m'.
 .!!! lIT 
Eo :;.
 CI)
:!::!.
 CI) 
E 
 E m' 
E 
»- 

 c... o o c 
 CI) c CI) o 


 CI)':::: .::-5 E:::! .!: 'i:.g 8. 'i:
 c 'i:-c 
--- - 
9 10 11 I 12 13 I 14 15 16 


Ogó- 
łem 


4 


14 


4325 


Męź- 


czyzn 


5 


2 0641 2 261 


245 
108 
7 
62 
4 
64 
34 
13 
11 
2 
41 
157 
154 
3 
112 
112 
89 I 
77 
197 
161 
36 


266 
191 
75 


119 
86 
33 


Ko- 
biet 


6 


228 
92 
6 
58 
11 
61 
43 
16 
14 
2 
50 
207 
202 
5 
101 
101 


2 
2 
218 
55 
30 
13 
12 
14 
73 


73 


89 
68 
21 


1148 
1748 


9426 
79 
169 


161 


61 
101 
83 
18 
217 
258 
320 


7 


3084 


336 
125 
7 
93 
3 
108 
41 
18 
15 
3 
82 
276 
276 


190 
190 


107 
76 
200 
162 
38 


167 
146 
119 
106 
13 


8 


1220 21 a - 


24 
161 
8 
153 
235 


5 
4 
226 
109 
62 
23 
24 
29 
173 


173 


168 
130 
38 


1213 
27 
182 


134 


119 
164 
137 
27 
497 
527 
680 


3 


134 
75 
6 
24 
12 
17 
36 
10 
9 
1 
9 
88 
80 
8 
16 
16 


3 


1 
1 


-=1-= 


7 
7 


3192 1125 


=i 
-I 


-- 
-I 
-I 

ł 


-, 


2851 
2851 


11 011 
130 
140 


I 
8 c _ 


322 
113 
6 
96 
1 
106 
39 
20 
16 
4 
91 
294 
294 


150 
86 
7 
24 
14 
19 
38 - 
9 - 
9 


1 
1 


70 - 
62 
8 
10 
10 


1 
1 


473 
200 
13 
120 
15 
125 
77 
29 
25 
4 
91 
364 
356 
8 
213 
213 


251 
20 
231 
123 
280 
15 
265 
267 
267 


118 
9 
109 
48 
143 
9 
134 
126 
126 


147 
105 
42 


159 
90 
69 


29 
7 
278 
217 
61 


104 
98 
6 


3 
3 I
 


196 
196 


7 
7 


3 
3 


1 


196 
153 
397 
323 
74 


27 
179 
15 
164 
432 


10 
82 
7 
75 
222 


133 
11 
122 
75 
137 
6 
131 
141 
.41 


246 
20 
226 
99 
81 
1 
80 
225 
225 


4 


1 


183 
146 
151 
143 
8 


13 - 
7 - 
246 - 
180 
66 


1 
1 


3 
2 
1 


l 


2 


2 


2 
2 


12 
12 


3131 
3131 


5 
4 
423 
109 
62 
23 
24 
31 
182 


182 


185 
136 
49 


1383 
1383 


8558 
78 
161 


330 


133 
188 
156 
32 
508 
527 
711 


17 
97 
8 
89 
210 


3 
2 
205 
54 
32 
10 
12 
17 
109 


109 


96 
68 
28 


2151 
2758 


16 103 
130 
134 


169 


72 
87 
73 
14 
291 
269 
391 


4 
24 
199 
14 
185 
42 
42 


1 


-1- 
-=1-= 
-=1-= 
- I - 
_1- 
_1- 
_1- 


161 
92 
69 


105 - 
99 
6 


29 


11 984 
157 
330 


3 
18 
7 
11 
191 


6 


247 
20 
227 
97 1 
101 
1 
100 
234 
234 


4 - 


4 
26 - 
179 - 
14 
165 
33 - 
33 


-'- 


l 
i 


1 


1 


191 


-,.- 


23 
161 
8 
153 
241 


4 - 
18 - 
7 
11 
191 


9  I = 
-1- 
-I - 
I 
-,- 
. i 
. I 
-'1 - 
-=1-= 
-, - 

 
i 
11 120 
11 a /20 

al 
 
---:1- 
I 
-I 


14 


5 
4 
232 
109 
62 
23 
24 
31 
176 


- I - 
1: 
 I 
 
= -= I = 
6 - i- 
i 


2 
9 


1= 
- - 
1- 


176 


6 


17 
6 
11 


340 
340 


2 
2 


169 
131 
38 


16 - 
5 - 
11 - 


182 


1
 I = I 
1
 J -- i 
-,-- 
l - - I- I 

 = 
 I = I 
=I=I-!-I 


261 
261 


19 


14 
23 
18 
5 
11 
31 'I 


19 c _ 


18 c _ 


895 
27 - 
190 - 


140 


190 


123 
177 
150 
TI 
505 
5:6 
709 


10 - 
11 
6 
i 
 1 -= 


2 - i- 


l) W Łem l budynek niezamieszkaly. 2) Spisano lącznie z fotw. Księżydwór. 3) Spisano lącznie z wsią Tuczki. 4) W Łem 3 bud. niez. 
Obszary dworskie: a-przypada na wyz:nanie: prawoslawne 8, grecko-kalol. 3. inne wyzn. kaŁ01. 1. Inne wyzn. ewang. 9; c-w lem podalo 
nar odowość rosyjską 7. 
M i a s t o G n i e w: a-przypada na wyznanie: prawoslawne 4, inne wyzn. kośc. wschodn. 1, inne wyzn. ewang. 5, grecko-kato I. 1; c-w lem 
podalo narodowość: żyd owską 14, rosyjską 1. 
Gminy: a-przypada na wyznanie; prawoslawne 23, grecko-katol. 2, inne wyzn.. katol. 3. inne wyzn. ewang. 25: c-w lem podalo narodowość; 
b!aloruską 1, rosyjską 1. rusińską 1, żydowską l. 


,. 


, -
>>>
r 


18 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


1 


8. Gręblin 
Gręblin, wieś } 
Gręblińskie Wybudowanie, folw. 
9. Janlszewko 
10. Janowo 


11. Jaźwiska 
Jaźwiska. wieś 
Male Jaźwiska, wieś 
12. Jeleń Królewski 
Jeleń Królewski, folw. } 
Jeleń Królewski, wie';. 
Milanowo, osada 
13. Kamionka Szlachecka 
14. Kierwald 
15. Kościelna Jania 
16. Kot!o 
17. Kramrowo 
IB. KuC"hnia 
Kuchnia. folw. 
Kuchnia. wieś 
19. Kursztyn 
20. Lalkowy 
21. Leśna Jania 
22. Lignowy 
23. Lipia Góra 
Lipia Góra, wieś } 
Suchownia, folw. 
24. Male Gronowo 
25. Małe Pólko 
26. Małe Wali ch nowy 
27. Mieliwko 
28. Międzyłęż 
29. Nowe Lignowy 
30. Nowy Międzyłęż 


31. Opalenie 
Na Piaskach. osada ') 
Opalenie, st. kol. 
Opalenie. wieś } 
Pod Górami. osada 
Pólko, osa"" 
32. Piaseczno 
Piaseckie Pole, osada 
Piaseczno. wies 
33. Pleniążkowo 
34. Polskie Gronowo 
1 35. Półwieś 
36. Rakowiec 
Bielica, osada } 
Rakowiec. wieś 
37. Rf'zgarty przy Walichnowach 
1 38. Rudno 
Mlynik, os. mI. 
Rudno. wieś } 
Rudnopole, folw. 
39 Rynkówka 
Bukowiny, osada 
Cisowy, osada 
Jeżewnica. osada 
Lisówka. osada 
Rudawki, osada 
Rynkówka, fol\\'. } 
Zielonka, osada 
40. Stary Mi
dzyłęż 


- 


41. Szprudowo 
42. Tymawa 
43. Wielki Gar" 
44. Wielkie Gronowo 
45. Wielkie Walichnowy 
WieIIde Walichnowy, st. kol. } 
Wielkie Walichnowy, wieś 
46. Wlosienica 
Wlosienica, osada } 
Wlosienica. i wieś 


Budynki 


Q) 
. t: Q) 

 Iii '10 
Q) 
 tO:. 
N N N N 
.... U) Q) &I) 
c.. .!!1 t: .!!1 
N E .: E 


2 


30 
30 


16 
39 
132 
68 
64 
61 


44 
17 
92 
57 
39 
7 
5 
15 
4 
11 
15 
27 
64 
521) 
48 
48 


7 
6 
21) 
10 
15 
11 
26 
102 


3 
99 ' ) 


175 I 
43 
132 
67 
48 
117 
113 


113 
16 
46 
1 
45 


120 
40 
11 
3 
24 
25 
17 


25 
37 
63 
'24 
23 
51 


51 
13 


13 


5. Powiat Gniew. 


-...  


4 


451 
451 


240 
240 


5 


90 
115 
384 
219 
165 
197 


155 
42 
322 
201 
179 
25 
32 
80 
45 
35 
77 
155 
268 
315 
211 
211 


14 
304 


532 
104 
428 
209 
141 
392 
353 


353 
45 
300 
5 
295 


526 
149 
54 
6 
86 
117 
114 


241 
54 


54 


6 


7 


8 


9 10 11 12 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
I W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
O g ó- _ M"ż- Ko- Ci, l. o . o o U 
... xi:) - o u . C) o . 1:11 Q) ' 
lem czyzn bl ' et II) .- g' g' !ir 1) .
 
 eJ.!! Q) % .- . _ .!! ltJ' 
E'O 10'- - N .
... !!1 
 E II) E .u 
 E 
»- 
 i:) t:... o o - - 'O Q) t: - o 


 G:J= .:'5 E 
 .: '2-2 c.. '2%.: '2"0 


189 
257 
780 
449 
331 
411 


318 
93 
729 
411 
412 
52 
59 
156 
91 
65 
163 
292 
552 
660 
488 
488 


48 
26 
149 
37 
102 
47 
81 
318 


26 
667 


725 
85 
653 
10 
643 


220 
370 
488 
357 
292 
586 


108 
193 
250 
173 
146 
241 


3 


1 
1 


1 


2 
1 
1 


1 
l 


1 
1 


3 


96 
47 
300 
92 
201 
90 
186 
693 


586 
123 


123 


211 
211 


418 
418 


29 
29 


4 
4 


13 


425 
425 


14 15 16 
26 
26 


l 
2 
l 


l 


3 


1131 
218 
913 
455 
275 
804 
725 


99 
142 
396 
230 
166 
214 


175 
214 
741 
423 
318 
404 


14 
35 
39 
26 
13 
7 


8 


... 


3 
1 


l 
i 


1 


1 


1099 
310 
109 
12 
187 
234 
247 


163 
51 
407 
210 
233 
27 
27 
76 
46 
30 
86 
137 
284 
345 
277 
277 


312 
92 
715 
411 
412 
50 
59 
143 
81 
62 
157 
292 
536 
634 
460 
460 


6 
1 
14 


2 


13 
10 
3 
6 


16 
26 
27 
27  I - 


189 
225 
752 
434 
318 
406 


32 
28 
15 
13 
5 
Ś 


.
 


1 


2 


2 


48 
21 
151 
55 
99 
43 
105 
375 


86 
39 
258 
83 
144 
62 
141 
559 


9 
8 
28 
9 
57 
28 
45 
131 


1 


14 


3 


313 
93 
729 
411 
412 
50 
59 
149 
-86 
63 
157 
292 
543 
652 
463 
463 


2 


7 
5 
2 
6 


9 
8 
24 
24 


1 
1 


12 
363 


599 
114 
485 
246 
134 
412 
372 


1126 
213 
913 
454 
24J 
802 
712 


26 
533 


131 


3 


87 
39 
263 
84 
156 
71 
152 
622 


9 
8 
37 
8 
44 
19 
34  


372 
40 
353 
5 
348 


712 
78 
558 
3 
555 


5 
5 


1131 
218 
913 
455 
262 
804 
720 


l 


67 4 1_ 


26 
596 


67 


4 


573 
161 
55 
6 
101 
117 
133 


1054 
280 
108 
12 
187 
225 
242 


1 
26 
2 
12 


1 
i 


720 
78 
586 
10 
576 


= 1 
 
1: I 
ś I - 
7 I -- 
66 l 


112 
177 
238 
184 
146 
345 


184 
321 
473 
334 
249 
553 


12 
7 
94 


1 


66 


8 


4 


4 


192 


28 
65 
4 
20 
28 
30 


ł 


345 
69 


553 
112 


7 
87 


45 
30 
1 


1091 
310 
109 
12 
183 
234 
243 


304 
484 
337 
26
 
549 


l 


2 
7 
j 


69 


9 
5 


36 
49 
14 
23 
24 
33 


1 


19 


549 
118 


30 
5 
ś 


.. 


33 
11 


112 


11 


118 


III. Obszary dworskie: 527 It 6 0..6 2917 3129 5650 3BB Ba - - - 5713 331 2 - 
1. Bielsk 12 - 182 - 87 95 182 - - - - - 181 1 - - 
Blelsk, folw. } 12 - 182 87 95 182 - - - - - 181 1 - - 
Bielsk, leśn. 
2. Brody 17 - 218 112 106 207 11 - - - - 211 7 - - 
Brody. folw. 9 - 170 86 84 159 11 - - - - 163 7 - - 
Brody, leśn. 1 - 2 1 1 2 - - - -- - 2 - - - i 
Brody, st. kol. 2 - 10 5 . 5 10 - - - - - 10 - - - 
Brody Polskie, przy!. 5 - 36 20 16 36 - - - - - 36 -I - - 
l) W lem 1 budynek niezamieszkały. 2) Spisano łącznie z wsią Opalenie. 
Obszary dworskie: 8- przypada na wyznanie: inne wyzn. ewang. 7, inne wyzn. kośc. w
hodn. 1.
>>>
M i a s t a, 
G fi i n y, 
Obszary dworski, 
Miejscowości 


.t' 


.
 


3. Brody-Młyn 
Brody-Młyn. folw. 
Gniewskie Młyny. folw. 
4. Cierzpice 
5. Dębowo 
Dębiny. leśn. 
Dębowo. nadl. 
Jesiona, leśn. 
Kozielec, leśn. 
Mała Karczma, st. kol. 
Rak6wka. leśn. 
6. Dębowy Las 
7. Frąca 
Frąca, folw. . } 
Zdrojewno (Zabionka), leśn. 
8. Janiszewo 
Janiszewo. folw. 
Pustki. folw. 
Stocki Młyn. osada 
9. Jeleń Szlachecki 
Jelenica, osada 
Jeleń Szlachecki, folw. 
10 Kopytkowo 
Bukowiec (Nicponie), leśn. ') 
Grabowiec. osada 
Kopytkowo. folw. 


I 
I 
J 


J 


1 t. Kozielec 
Bochlin Szlachecki, folw. 
Kozielec. folw. 
12. Lalkowy 
13. Leśna Jania 
Leśna Jania, folw. 
Piecki, leśn. 
£łuchacz, folw. 
14. Mieliwko 
15. Nicpon-e 
16. Nowydwór 
17. Opalenie 
18. Ostrowite 
Luchowo, folw. 
Mała Karczma, osada 
Małymłyn, os. mł. 
M.urowana Karczma. osada 2) 
Murowany Młyn, os. mł. ') 
Osada Ostrowi ck a, osada 
Ostrowite. folw. 
Stary Młyn-. osada 
19. Smarzewo 
Czerwiilsk.' folw. 
Kulmaga, folw. 
Smarzewo folw. 
20. Smętowo 
Smętowo, folw. 
Smętowo, st. kol. 


I 
łt 


ł 
, 


21. Smętówko 
22. Stara Jania 
Długolas, osada 
Komorze, leśrt. 
Kościelna Jania, leśn. } 
Stara Jania. folw. 
Stara Jan!a, sI. kol. 
23. Widlic e 
24. Wielkie Wiosła 
Małe Wiosła, osada 
Wielkie Wiosła, osada 
25. Wyręby 
Małe Wyręby, folw. 
Wielkie Wyręby, folw. 


6. Miasto Grudziądz  


j 


7. Pow. Grudziądz 


I. Miasta: 
.' 


l. Łasin . 
2. Radzyn 


6. Miasto Grudziądz. 7 Powiat Grudziądz. 
. 


_ _
_
dY!l
' 
Q) 
c: Q) 

'iti .ola 

 
 N
 
Q..
 
.
 
... -=-1 '= E 
2 _ 3 


_L udno ść ob ecn
 w dniu 3
 wrze śni a 192
ez ob
 tej_ 

t 
lic
 l:)i!:. b¥/
wyznania 
j 
 ci! o I o 
 I ' 
! o 1.0 
 
E "':""' o - 

 eJQ) Q) Q) C) .- Q) 
tO .;:;. Q) N ,:!:!.. 
 1 Q) i 
 E 
»- 
 u C:'" . o o I c: I Q) 
Nt':! Q)_ '_ c:..c: E N I c: ._0 
-
 I 8 r-9 '=-1-1O
' 

-, 
; 


spisem woj"k()
¥I!1J 
Poda/o narodowość 
-r-Z- I 

 I Q) 

 \ "E I «T 
(3 .
 (tJ"!- g 
o.. c: -'" ._ 
13 -- 14 -1-'5 


L 
I"i E 
l'
 o 
1--= '" 
16 


d 
r 
.l 
I 
, 
I 


8 
'6 
2 
9 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
18 
18 


16 
11 
1 
4 
37 
18 
19 
29 I 
5 
24 


22 
9 
13 
12 
12 
10 
1 
1 I 
7 
32 
9 
31 
76 
8 

 I 


23 
23') 
13 
27 
12 
3 
12 
29 
14 
15 


8 
. 31 
2 
1 
. 25 
3 
35 
24 
11 
13 
13 

 I 


Ogó- 
łem 


---I 


4 I 
9
 l' 
11 1 
136 I 
32 
2 
3 
3 
4 
16 
4 
60 
310 
310 


Męż- 


czyzn 


5 


56 
48 
8 
70 
17 
1 
2 
2 
1 
8 
3 
27 
152 
152 


127 
93 
10 
24 
112 
41 
71 
212 


153 
68 
85 
99 
80 
73 
5 
2 
56 
109 
27 
100 
426 
60 
20 
15 


98 
181 
52 
)71 
80 
23 
68 
176 
77 
99 
73 1 
204 
8 
4 
179 
13 
108 
78 
24 
54 
85 
39 
46 


Ko" 
biet 


6 


43 
40 
3 
66 
15 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
33 
158 
158 


134 
94 
14 
26 
135 
60 
76 
201 


11 
201 


183 
90 
93 
125 
91 
86 
4 
- 1 
69 
130 
35 
107 
450 
67 
24 
20 


95 
84 
11 
136 
26 
1 
2 


4 
16 
3 
60 
289 
289 


249 
182 
24 
43 
241 
99 
142 
385 


12 
189 


23 
362 


l 
1 


-I 


261 
187 
24 
50 
248 
101 
147 
413 


1819 


I 
1036 1 
783 


2 004 
1161 
843 


317 
153 
164 
212 
151 
146 
2 
3 
125 
229 
56 
191 
825 
120 
30 
35 


108 
175 
56 
168 
82 
22 
64 
189 
87 
102 


187 
350 
103 
318 
158 
45 
115 
351 
153 
198 


4 
4 


5 
1 
1 
:} 


l 


95 
8ł 
11 
136 
3
 
2 
3 
3 
4 
16 
4 
60 
291 
291 


238 
175 
24 
39 
248 
t01 
147 
398 


321 
152 
169 
211 
151 
146 
2 
3 
125 
231 
58 
190 
824 
121 
30 
35 


187 
348 
103 
325 
156 
45 
124 
353 
153 
200 


147 
414 
8 
1 
377 
28 
160 
140 
40 
100 
173 

I 


3107 
1842 
1265 


19 


1 
': 


l 


23 
390 I 
336 
158 
178 
224 
171 
159 
9 
12
 I 
239 
62 
'207 
876 
127 
.44 
35 


78 
236 
9 
2 
210 
15 1 
109 
81 
30 
51 
91 
38 
53 


146 
404 
8 
1 
367 
15
 I 
124 
34 
90 
173 
74 
99 


1 


1 
1 


206 
356 
108 
339 . 
162 
45 
132 
365 
164 
201 


151 
440 
17 
6 


1 


, 
389 
28 
217 
159 
54 
105 
176 

II 


1499 


33 33516 16134 17 
82 25997 


17 
17 


4 
4 


i I 
4, - - 
j = = 
_, -I-- 
I 
I 


- - - 
. . 


-I - 
-, -= 
-j 
19 1 - 
1
1 - 
;
 I = 
11 -- 


-, - - 
15. - 
 


23 
375 


15 - 


513 
280 
233 


6 
4 
2 


3823 
2197 
1626 


2873 
1728 
1145 


12 
5 


-7 
'7 
2 
5 
28 I
 


15 - 
6 - 
9 - 
l:
- - 
20 - 
1'1 - 
7 


8 - 
4 - 
17 - 
52 - 
6 - 
14 - 


19 
8 - 
5 
-12 
4 


2 
2 


8 - 
12 - 
11 
1 


4 - 
26 - 
9 - 
5 - 
12 - 


57 - 
19 - 
14 - 
5 - 
3 - 
3 - :- 
-I' 


6907 2981 297 17 b - 26406 6942.168 c - 


715 . 1 - 
354 1 '1 c _ 
361- - 


i 


1) Spisano łącznie z folw. Kopytkowo. 2) Spisano łącznie z folw. Ostrowite. 3) W tern 1 budynek niezamieszkllły. 
"'Illsto GrudzIądz: II-przypada na wyznanie: grecko-kato!. 65. inne wyzn. kato!. 17, prawosławne 105. inne wyzn. kośc. wschodn. 2, inne 
wyzn. ewang. 109; b-w tern bezwyznllniowc6w 5; c-w lem podało narodowoś
: rosyjską 67. żydowską. 22, rusińską 19, czeską 5. białoruską 2. inną 
słowiańską 1, litewską 1. 
M i a s t o L a s i n: II-przypadli na wyznanie: tnne wyzn. ewang. 56. prllwosławne 1; .c-Rosjanin 1. 
M i a s t o R a d z y n: II-przyplldll na inne wyzn. eWllng. 1. 


28 


19 
5 
14 
12 1 ' - 
20 - 
13 - 
7 - 


= 1-= 


10 
6 
16 
51 
7 
14 


19 
6 
5 
21 
, 4 


17 
14 
11 
3 


5 
36 
9 
5 
22 


59 
35 
20 
15 


3 
3 
-1- 


-I 


857 
389 
468 


58 35 
57" 23 
la 12 


-'
>>>
r 


'- 


20 


- ---ł 


7. Powiat Grudziądz. 


\ 


M i a s t a. . Bud y
k
 Ludno 
-- 
Q) I , 
G m i n y, c Q) 
c- I tUro Og6- 
Obszary dworskie, N
 N-" 
Q) N N 
N '" Q)'" łem 
Miejscowości c.. .!!1 c.!!1 
-N E EE 
- -- - 
1 2 3 4 
- l 
.. 
I 
II. Gminy: 3776 42 27 270 
1. Blalybór - 57 - 287 
2. Bialydwor 48 l 209 I 
3. Blizno 47 1 )1 1 318 
4. Bogusrewo 63 - 416 


 
,Boguszewo. wieś } 63 - 416 
. j -- Dąbrówka Szlachecka, folw. 85 530 
5. Buk - 
Buchwałd, st. kol. 3 - 25 
Buk. wie" 82 - 505 
6. - Bukowiec 11 - 117 
Buczek, osada 1 - 10 
Bukowiec. wieś 10 - 107 
7. Bursztynowo 71 - 558 
Bursztynowo. st. kol. 2 - 21 
Bursztynowo, wieś 69 - 537 
8. Dąbrówka Królewska 54 - 456 
-1'9. Dusocin 66 2 402 
. Dusocin, pustko 1 - _3 
Dusocin, wieś 65 ') 2 399 
10. Gać 21 - 136 
11. GolE:biewo 50 - 367 
12. Grabowiec 18 - 112 
Grabowiec. wies } 18 - 112 
Wygoda, osada 119 1043 
13. Gruhl 2 
14. Han(łwo 30 1 151 
Daszkowski Młyn, os. mł. 1 1 7 
Hanowo. wieś 29 - 144 
15. Huta 33 - 139 
16. ja1óbkowo 23 - 182 
17. anko wice 50 1 332 
,18. Klódka Szlachecka 43 l 349 
Kłódka Szlachecka, wieś} 43 1 349 
Sarhówko, osada 
19. Kobylanka '16 - 101 
20. Kobylanka Panieńska 10 - 70 
Borowo. osada 1 - 5 
Kobylanka Panieńska, wieś 9 - 65 
21. Kozłowo 39 - 209 
22. . Krzywka 21 - 127 
23. Linarczyk 18 - 81 
24. Linowo Królewskie 47 4 327 
25. Lisiekąty 26 - 155 
26. Lisnowo . 60 l 365 
27. Lisnówko 29 - 179 
28. -Mele Szczepanki 38 l 288 
29. Male Tarpno 114 - 1881 
30. Maly Rudnik 78 l 363 
31.. Maly Wełcz I 11 - 53 
32. Mazanki 47 - 329 
Buk, folw. } 
Mazanki. wies - 470) - 329 
33. Mokre 45- l 327 
34. Nicwald 35 - 417 
Nicwałd, sI. kol. 4 - 40 
Nicwałd. wieś 31 - 377 
35. Nogat 44 l 378 
Bożepole. osada 11 - 79 
Nogacik, osada } 299 
Nogat, wieś 33 1 
36. Nowawieś 113 - 880 
Nowawieś. fort , 113') 
Nowawieś. wieś - 880 
Parsk. fort f 
Świerkocin. fort 
37. Nowe Blonowo 38 - 240 
38. Nowe Mosty 45 l 342 
Kolonja Nowych Mostów, OSada} 
Upowiec, osada i 
Nowe Mosty, wieś 45 342 


..\ 


39. Nowydwór 


20 


1 I 


187 I 


ść obecna w 


ME:Ż- Ko 
czyzn bie 


5 5 


13174 140 


138 l 
96 l 
156 l 
200 2 
200 


267 2 
11 
256 
60 
8 
52' 
266 2 
12 
. 254 
206. 2 
193 20 


193 
62 


177 l 
51 
51 


496 5 
78 
4 
74 
68 
96 
171 l 
170 l 
170 


43 
34 
3 
31 


106 l 
63 
39 
165 1 
73 
162 2 
79 l 
136 l 
887 9 
163 2 


21 
159 


159 
150 
210 
25 
185 
182 
40 


142 1 
396 4 


396 - 484 


123 1 
168 l 


168 
91 


dniu 30 września 1921 r.. (bez obi«!te Lspis em w
skowY!fl) -- 
W tej liczbie było_ 
znani 
_ Podal o narodowość 
- 6 . .10 o':;? o o , 
-"
 u 
eJ eJ ' C) o ł;,eJ iti' Q) .
 «f 
"'.- Q) Q) 
t Eo c Q) eJu 'N iiI: C) .;; -Q) -" E 
1\1'- Q)N Q) '" itr 
E 
....- ;;t
-- c'" '0'0 c Q)E o .!!11t1' c 
N 1\1 c.J:: E:;j .= ._ o '_ o 
...-" Q)= ._ U c'O o.. I c -" E c'O 
-- - -- - - 
7 8 9 I 10 1 11 12 13 ,14 I 15 16 
I 
96 13949 12798 492 a 26 S -- 16055 11174 41 c - 
49 85 202 - - - - 174 113 - - 
13 98 110 l - - - 96 113 - - 
62 85 228 - - 5 - 131 187 - - 
16 126 288 2 - - - 221 195 - - 
216 126 288 .2 - - - 221 195 - .- 
63 247 283 - - - - 253 277 - - 
14 20 5 - - - - 20 5 - - 
249 227 1 278 - - - - 233 272 - - 
57 68 34 15 - - - 101 16 - - 
2 10 - - - - - 10 - .:... 
55 68 24 15 ,- - - 101 6 - - 
92 180 378 - - - - 219 335 4 - 
9 21 - - 
 - - 21 - - - 
283 159 378 .- - - - 198 335 4 - 
50 377 79 - - - 
 401 55 - - 
9 182 220 - - - - 206 196 - - 
3 - 3 - - - - - 3 - - 
206 182 217 - - - - 206 193 - - 
74 58 72 6 - - - 106 30 - - 
, I I 
90 175 188 4 - - - 164 201 2 - 
61 55 57 - - - 55 57 - - 
61 55 57 - - - - 55 57 - - 
47 989 52 - 2 - - 1003 40 - - 
73 27 124 - - - - 22 129 - - 
3 1 6 - - - - 1 6 
 - 
70 26 118 - - - - 21 123 - - 
71 112 27 - - - - 139 - - - 
86 - 175 7 - - - - 182 - - 
61 145 185 2 - - - 145 185 2 - 
79 76 229 44 - - - 160 189 - - 
179 76 229 44 - - - 160 189 - - 
58 29 70 2 - - - 51 48 2 - 
36 10 60 - - - - 14 56 - - 
2 1 4 - - - - 5 - - - 
34 9 56 - - - - 9 56 - - 

I , 
03 155 1 54 - , - - 157 52 1 - - 
64 68 57 - - - 65 62 - - 
42 10 71 - - - - 15 66 - - 
62 140 187 - - - - 144 183 - - 
82 39 116 - - - - 152 3 - - 
03 57 297 4 7 - - 57 308 - - 
00 18 161 - - - - 19 160 - - 
52 17 260 11 - - - 67 221 - - 
94 1457 410 - 14 - - 1529 348 4 - 
00 105 258 - - - - 117 246 - - 
32 2 51 I - - - - 3 50 - - 
70 165 164 - - - - 166 163 - - 
70 165 164 - - - - 166 163 - - 
77 129 198 - -- - - 128 199 - - 
07 350 66 l - - - 352 64 l - - 
15 40 - - - - - '40 - - - 
92 310 66 1 - - - 312 64 1 - 
96 15 279 84 - - - 144 234 - - 
39 3 69 7 - - - - 35 44 - - 
57 12 210 77 - - - 109 190 - - 
84 478 395 7 - - - 440 440 - - 
478 395 j - - - 440 440 - 
. 
17 76' 164 - - 
 - 98 142 - - 
74 59 217 66 - - 56 286 - - 
, 
. . 
74 66 . 
59 217 - - - 56 286 - 
96 164 22 l - - - 185 2 - - 


,,,- 


l 


1 
l 
2 


. 1 
l 


.. 


1) W tern 2 budynki niezamieszkałe. 2) W tern 1 bud. niez. 
Gminy. a-przypada na wyznanie: grecko-kato I. 5. prawosławne 33. inne wyzn. kośc. wschodn. 4. inne wyzn. ewang. 450; c-w tern podało narodo- I 
wośt: rosyjską 23. rusińską 4. żydowską 4.
>>>
;1' 


.. 


t 


M i a s t a, 
G m i n y. 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


Budynki 


CI; 
_ t: 
t:- 
N \O 
GJ
 
N N 
... '" 
c.. .!!! 
N E 


l 


40. Okonin 


t 


41. Owczarki ' . 
Owczarki. st. kol. 
Owczarki. wieś 
42. Parsk 
43. Partęciny 
Babki, osada \ 
Kowaliki, osada 
Male Partęciny, osada f 
Parlęciny. wieś 
44. Pastwisko 
45. Piaski 
46. Pieńki Królewskie 
47. Plemięta 
Plf'mięta, folw. 
Plemięta. wieś 
48. Plesewo 
- Nowy folwark. osada 2) 
Plesewo. ceg. 2) 
Plesewo. st. kol. 
Plesewo. wieś 
49. Polskie Łopatki 
50. Przeslawice 


. 


51. Radzyn-Wieś 
52. Rogoźno. 
Jardęga, osada ') 
Piątek, osada ') 
Pręczawa, osada ') 
Rogoźno, st. kol. 
Rogoźno, wieś 
53. Rożentał 
54. Rudnik 
55. Rychnowo 
56. Rywałd Królewski 
57. Rywałd Szlachecki 
58. Skarszewy 
S.karszewy, folw. 
Skarszewy, wieś 
59. Słup 
60. Sobótka 


... 


61. Stanisławowo 
-62.. Stare Błonowo 
63. Stary Folwark 
64. Szczuplinki 
65.' Szembruczek 
Bialek. osada 
Marjanowo. osada 
Szembruczek. wieś 
66. Szembruk 
Przeczno, osada ') 
Smolne Budy, osada ') 
Szembruk, st. kol. 
Szembruk, wieś \ 
Wr6blewo. osada / 
67. Szonowo Królewskie 
68. Szonowo Szla c hecki e 
69. Świecie 
Dębniaki, osada ') 
Lemaństwo, folw. 
Świecie, wieś 
70. Świerkocin 


l 


71. Tuszewo 
72. Węgrowo Niemieckie 
73. Węgrowo Polskie 
Osiny, folw. ') 
Węgrowo, folw, 
Węgrowo Polskie, wieś 
74, Wielki Wełcz 
75. Wielkie Szczepanki 
76. Wielkie Tarpno 
77. Wiewiórki 
78;. Zakurzewo 
79. Zarośle 
80. Zawdzka Wola 


81, Zielnowo 


2 


86 I 


62 
2 
60') 
37 
92 


92') 
18 
16 
12 
32 
5 
27 
59 


5 
54 
33 
7 


50 
128 


3 
125') 
9 1 ) 
105 
27 
27 
46 
23 
3 
20 
69 
7 


10 
31 
18 
24 
74 
4 
4 
66 
100 


1 
99 
30 ' ) 
24 
64 


2 
62') 
30 


48 
9 
22 


11 
11 
137 
27 
24 
100 
81 
89 B ) 
45 B ) 


61 


7. Powiat Grudziądz. 


.\ : 


. 21 


ł 


225 
12 
213 
106 
298 


298 
51 
60 
36 
161 
36 
125 
169 


9 
160 
102 
30 


160 
474 


23 
451 
37 
373 
123 
104 
174 
94 
18 
76 
247 
32 


501 


Ogó- 
 MO;-' K
 
łem czyzn bie( _ 
4 II 5 6 
705 I 331 
455 I 
22 I 
433 
205 I 
625 


dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
_W tej liczbie było wyznania 
o
 ało narodowość 
b" o I ' , 


 Q) o o U I t:n o I 
 CO' 
 
E:g r
 

:

 
 '
E 
 E 

-:o 
 .
 
.£: o 2 g .!!! o "O .!!! «I" 
"'7
 I GJ; '-9 u 
o'" 

 I 
; 
 I 
: 1 15 1 16 
58:3" I 120 2 - - - 
248 203 4 - - - 
22 ----- 
2262034--- 

 172 - - - - 
57 505 63 - - - 


Ludność obecna w 


GJ 
ra iO 
N
 
N 
GJ'" 
t:.!!! 
.!: E 


3 


l 


l 
l 


l 


625 
103 
105 
69 
337 
82 
255 
344 


57 
28 
26 
34 
298 
69 
229 
44 


9 
166 
90 
27 


164 
854 


37 
817 
41 
308 
119 
130 
269 
78 
33 
45 
444 
37 


33 
104 
62 
78 
244 
12 
15 
217 
398 


37 
49 
79 
34 
340 
24 
.8 
308 
427 


14 
30 
52 
53 


3 
424 


164 
102 
335 


52 
283 
83 


324 
55 
150 


135 
15 
75 
191 
156 
176 
89 
156 
186 


213 


505 
75 
79 
35 
32 
6 
26 
234 


63 


7 
7 


66 


37 - 
871 67 
. 40 I 21 
309 445 
201 40 
140 69 
311 71 
78 104 
33 5 
45 99 
458 80 
50 14 


-I 
=1 


629 I 74 


289 
22 
267 
27 
58 


58 
29 
16 
43 
308 
77 
231 
268 


18 
250 
53 
53 


174 134 
908 67 


48 
107 
122 
37 
365 
24 
8 
333 
494 


3 
491 


183 
111 
495 


61 
434 
78 


342 
42 
152 


137 
15 
78 
191 
155 
385 
76 
166 
204 


227 274 


.
 ta" 
g 
 E 
t: .- o 
._ t: "C 


"2 


164 


2 


1 
l 


18 
326" 
192 
57 


1 


308 
975 


374 


230 
10 
220 
99 
327 


327 
52 
45 
33 
176 
46 
130 
175 


148 
501 


14 
487 
24 
384 
118 
105 
209 
88 
20 
68 
291 
37 


34 
94 
66 
81 
272 
20 
17 
235 
372 


1 
371 


91 
72 
269 


31 
238 
93 
208 1 
36 
119 


92 
27 
371 
109 
91 
292 
194 
163 
104 


255 


2 
396 


94 
77 
300 


" 32 
268 
104 


200 
40 
115 


89 
26 
371 
104 
102 
320 
240 
206 
123 


246 


4 
230 
140 


= I 
 


164 
178 
567 


2 
: I
 


2 
l 


37 
938 
61 
757 
241 
209 
383 
182 
38 
144 
538 
69 
1

 II 
128 
159 
516 
32 
32 
452 
770 


66 


4 


144 
121 


121 
20 
446 
121 
78 
114 
104 
5 
99 
89 
27 


3 


l 
l 


;,l = 
5 
5 


567 
74 
89 
26 
29 
5 
24 
72 


.,- 


4 


l 
l 


l 


3 
767 
18Ś 
149 
569 


63 
506 
197 


2 I 


40i 
2

 II 


30 
149 
49 
125 
171 
8 
19 
144 
318 


5 


5 


25 


72 
139 


4 


3 
2 


181 
53 
742 
213 
193 
612 
434 
369 
227. 


318 


25 


4 


- _ I 
- - 


3 


l 


.... 


5 ",.-  


"'\ 


l 


l 


l 


21 
44 
223 


3 
11 


19 
91 
6 
122 
151 
8 
24 
119 
276 


276 


2 
38 
70 


4 


11 
212 
114 


11 


2 
68 
119 


4 


79 1 5 
20 l 
81 3 


43 
38 
667 
15 
37 
435 
340 
213 
41 


3 


66 
33 
82. - 


1 


44 
38 
664 
22 
38 
227 
358 
203 
23 


I) W tern 1 budynek n'ezamieszkaly. 2) Spisano lącznie z wsIą Plesewo. 3) Spisano lącznle z wsią Rogotno. 4) Spisan" lącznie z wsią Szembruk. 
5) Spisano lącznie z wsią Świecie. 6) W tern 2 bud. niez. 7) Spisano łącznie z wsią Węgrowo Polskie. 8) Wtem 3 bud. niez. 


21= 
l 
5 


279 


9
>>>
22 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejsc.owości 


Budynki 
GJ 
. I: GJ 

iO .otO 
QJ je N
 
N N N 
lo.. Ił') QJ UJ 
c.. .!!! I: .!!! 
NE .!:E 


l 


2 


III. Obszary dworskie: 


813 


l. fHteroda 
2. f\nnowo 
I 3. Blałachowo 
Bialachowo, folw. 
Bialach6wko, folw. 
Bingsdorf, osada 
Malankowo, folw. ') 
Oska Karczma. leśn. 
Sapoty, folw. ') 
4. Białobloty 
Bialobloty, ceg. , 
Bialobloty, folw. J 
5. Białybór 
6. Blizinko 
Blizinko, ceg. } 
Blizinko, folw. 
7. Bogdanki 
Bogdanki. folw. \ 
Hermanowo. osada , 
- 8: Budy 
Budy, folw. \. 
Gapa, folw. J 
9. Czeczewo 
10. Dębiniec 
Bogacz, folw. 
Dębiniec, ceg. \ 
Dębiniec. folw. I 
Dębiniec, st. kol. 


6 
6 
39 
16 
1 
21 
i 


13 


13') 
4 
12 


12 
6 
6 


25 
25 


8 
19 
1 
17 
1 ' 


11. Fijewo pod Radzynem 
Fijewo pod Radzynem, folw. 
KneDlowo, folw. 
12. Folwark pod Radzynem 
13. Gawłowice 
14. Goczałki 
15. Gołębiewko 
Golębiewko, folw. 
Nicponie. karczma 
16. Grudziądz Forteca 
17. Gruta 
Gruta, folw. 
Melno, os. fab. 
. 18. Gubiny 
'19. Hansfeld 
20. Jamy 
Jamy, leśn. 
Jamy. nadl. 
Leśniewo, wieś 
Szembruk. leśn. 
Ury.ce, leśn. 
We/cz. leśn. 


17 
14 
3 
9 
7 
1}2) 
8 
7 
1 
18 
20 
13 
7 
37 
9 
47 
1 
2 
41 
1 
1 
1 


21. Kalmuzy 
Gardeja, st. kol. 
Kalmuzy. folw. 
22. Karolewo 
25. Kitnowo 
24. Kitnówko 
25.' Kłódka-Młyn 
26. Linowo 
Linowo. folw. 
L,inowo, st. kol. 
27. Lisnowo Zamek 
Lisnowo, leśn. 
Lisnowo Zamek, folw. 
28.' Ludwikowo 
19. Łasinka 
30. Łysakowo 


15 
9 
6 
4 
10 
4 
7 
13 
11 
2 
15 
1 
14 
2 
7 
3 


31. Małe Lniska 
32. Mały Kuntersztyn 
33. Marusza 
34. Mełno 
Melno, folw. 
Melno. st. kol. 
35. Mędrzyce . 
Mędrzyce, folw. 
Mędrzyce. os. mI. 
36. Nowe Jankuwice 
Klarnowo. folw. 
Nowe Jankowice, ceg. 
Nowe Jankowice, folw. 


5 
1 
6 2 ) 
19 
16 
3, 
8 
7 
1 
15 
1 
1 
13 


7. Powiat Grudziądz 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
W tej liczbie było wy:mania Poda
 
 narodowość 
o- cLo . 0,0 U 
x
 t:nt:1) aU I t:n o taC) ro" QJ .
_ 
",.- I: GJ tn GJ 
'
 
 01'- GJ .:.:.- .
 
E'O (0'- N'
'" GJ 
E '" E..1tI" 
E 
-m 
 i5 I:.E o 2 I: ._ o C .!!! «r I: .- o 
t:!.:.: GJ:=.!: u E.. I: I:-C c.. 1:':': I: I:-c 


Ogó- 
łem 


3 


4 


Męż- 


czyzn 


5 


5990 


50 
93 
220 
166 
2 
49 
:; 


83 
6 
108 


66 
151 
7 
140 
4 


140 
119 
21 
40 
72 
92 
71 
67 
4 
139 
171 
89 
82 
116 
90 I 
12
 
8 
108 
2 
3 
1 


121 
7 
106 
418 
402 
16 
155 
147 
8 
349 
10 
5 
334 


Ko- 
biet 


6 


6432 


69 
98 
219 
158 
3 
52 
i, 


83 


110 


7 


9410 


95 
166 
295 
282 


193 


110 
8 
98 


193 
12 
174 


8 


9 10 11 12 


13 


14 15 16 


" 


2809.112 8 - 


3 28 


9118 2510 46 c 28 


95 
171 
291 
277 
4 
10 


24 
20 
148 
47 
1 
91 
) 


14 12422 


119 
191 
439 
324 
5 
101 
9 
1931 


193 
14 
206 


l 


206 
132 
132 
123 
12
 I 
160 
283 
11 
265 
7 


108 
56 
56 


59 
59 


94 
132 
4 
125 
3 


161 
138 
23 
33 
64 
107 
94 
88 
6 
113 
201 
113 
88 
143 
88 
119 
1 
6 
105 
5 
2 


70 
39 
31 
45 
110 
52 
23 
164 
157 
7 
102 
1 
101 
22 
73 
21 


57 
2 
46 
197 
189 
8 
76 
72 
4 
181 
5 
3 
173 


98 
76 
76 


64 
64 


145 
265 
11 
254 


219 
181 
38 
73 
136 
196 
148 
138 
10 
239 
290 
164 
126 
169 
157 
84 
7 
'14 
55 
7 


75 
41 
34 
60 
105 
65 
29 
166 
156 
10 
140 
3 
137 
19 
68 
20 


, 97 
77 
20 
35 
149 
116 
18 
309 
292 
17 
71 


13 


22 
25 
144 
42 
5 
88 
9 


2 


193 


193 
14 
183 


23 


l 


301 
257 
44 
73 
136 
199 
165 
155 
10 
252 
372 
202 
170 
259 
178 
247 
7 
14 
213 
7 
5 
1 


64 
5 
60 
221 
213 
8 
'79 
75 
4 
168 
5 
2 
161 


2 
32  I 


183 
95 
95 


23 
37 
37 


l 


145 
80 
65 
105 
215 
117 
52 
330 . 
313 \ 
17 
242 
4 
238 
41 
141 
41 


174 
95 
95 


32 
37 
37 


7 
7 


116 
116 


2 


l 
1 


7 
7 


116 
116 


143 
262 
11 


17 
7 


14 


15 
9 


9 


251 


14 


2 
7 


9 


7 


219 
181 
38 
73 
136 
196 
149 
139 
10 
238 
324 
182 
142 I 
170, 
157 I 
89 i 
7 
14 i 
55 : 
; I 
1 I 
I. 


82 
76 
6 


3 
.7 
7 


9 
9 


. 


82 
76 
6 


3 
16 
16 


l 
l 


12 
48 
20 
28 
89 
21 
158 


2 


11 
82 
38 
44 
90 
21 
163 


2 


158 


158 


5 


46 
3 
43 
70 
65 
1 
28 
21 
21 


2 


2 


l 


6 


118 27 
77 3 1 - 
41 24 - 
3570- 
211 4 
117 - 
22 30 
318 _ 1 12 
301 12 
17 - 
69 l 173 
- 4 
69 169 
30 11 
132 8 
40 - 


l 
l 


121 


71= 
16 2 
51 
51 


71 
30 
132 
35 


171 
4 
167 
11 
8 
5 


l 
l 


88 
367 
351 
16 
111 
111 


44 
36 
8 
86 
3 
5 
78 


6 


111 


10 
7 
24 
56 
56 


2 


257 
7 


6 


80 
362 
346. 
16 
107 
107 


48 
40 
8 
8
 I 
 
77 6 


250 


1) Spisano lącznie z folw. Bialachowo. 2) W tern 1 budynek niezamieszkaly. 
Obszary dworskie. a-przypada na wyznanie: prawoslawne 20, grecko-kato I. 3, Inne wyzn. ew ang. 149: c-w tern po dal o narodowoś
: rusińską 18, 
rosyjską 10, bialoruską 1, litewską 1. ,!I 


258- 
7 


251
>>>
,. 


""""-- ............. 


2g 


'Ij 


7. Powiat Grudziądz. 


. 


M i a s t a, 


yn
 Ludność obecna w dniu 30 września 2921 
bez objętej spisem wojskowym) 
G) W tej liczbie by/o wyznania Podało naródowość 
G m i n y, t: . G) - 
c:- cOlO Ogó- Męż- Ko- c . .ho o . 
N tO .:.:-t) 0,:1 o u 
Obszary dworskie, aJ':': ...:.: 1:1)1:1) , 1:1) o .01:1) la' .!! , 
N N N (/).- aJaJ 1:1) .
 la' 
... (/) aJ(/) łem czyzn biet Eo t: aJ 1:1)'41 'N ;:ł ._ v .:.: 
Miejscowości Q. .!!:! t:.!!:! tO'- v" '0'0 v 
E (/) E la' 
E 
,- ;:ł-t) t:... t: o .!!:! la' t: 
E .5 E ....tO t:-C E 
 t: ._ o ._ o 
N ....:.: v:: ._ u t: "O Q. t:
 t: t: "O 
- 
. - - - ---- "- - - - 
- l 2 3 4 5 I 6 7 " I 8 I 9 I 10 11 12 13 I 14 15 16 
, 
'7 148 1 i I I- I 
37 Nowymłyn Szlachecki - 67. 81 112 36 - - - 112 36 - - 
I I -
 I 
Nowym/yn, ceg. } 7 148 1 67 81 112 36 3Ó , 
Nowym/yn Szlachecki, folw. - - - - 112 - - 
38. Orle 17 - 332 I 153 179 300 32 - - - 300 32 - - 
Karasiek, leśn. 1 - 7 6 1 2 5 - - - - - 7 - - 
Orle, folw. 13 - 278 128 150 261 17 - - - - 263 15 - - 
Peterhof. folw. 3 .- 47 19 28 37 10 -- - - - 37 10 - - 
Peterhof. leśn. ') - 
Podgórze, folw. ') 7 93 : 52 41 41 ';'8 
39. Osówko - 4 - - - 83 10 - - 
40. Pokrzywno li l 273 I 130 143 238 27 8 - - - 238 27 8 - 
Pokrzywniilskie Pole, osada \ ., i , . . 
Pokrzywno. folw. J 14 273 130 143 238 27 8 - - - 238 27 8 - 
168 - 
41 P.fZes'a
ice 19 - 68 82 86 147 21 - - - - 163 5 - - 
42. Ramutki 3 - 466 35 33 68 - - - - - 68 - - - 
.3. Rogoino Zamek 38 - 77 228 238 404 62 - - - - 397 69 - - 
Nowa Góra. osada 12 -- 36 41 68 9 - 68 
- - - - 9 - - 
. Przedzamcze, osada } 389 . 
Rogoino Zamek. folw. 26 - 30
 I 192 197 336 53 - - - - 329 60 - - 
14. Rządz 25 l. 139 168 232 71 4 - - - 232 75 - - 
Bienduga, folw. 1 .:: 84 3 5 - 8 - - - - - 8 
- - 
Mniszek. osada 8 - 39 41 43 42 38 4 - - - 39 45 - - 
Mniszek. st. kol. 3 1 17 22 39 - - - - - 39 - - - 
Rządz, ceg. } 176 
Rządz. fol
ł. 13 - 89 78 98 151 25 - - - - 154 22 -. - 
45. Sadowo 14 - 38 51 83 6 - - - - 89 -- - - 
Ciemniak, folw. } 89 (, . 
Sadowo, foiw. 14 - 230 38 51 83 - - - - 89 - - 
11 ' 104 126 196 - 34 ......, 
46. Sal no - 196 - - - - 207 -23 - - 
47.' Skurgwy 23 - 1: I 99 97 165 31 - - - - 167 29 - - 
Grynfeld. osada 3 - 9 7 13 3 - - - - 13 3 - - 
Ludwikowo, folw. 1 - -46 3 1 'i 1 - - - - _ 3 1 - - 
Ludwikowo. osada 10 - '
 I 22 I 24 42 . 4 - - - - 42 4 - - 
Skurgwy. folw 8 - 60 62 107 
5 - - - - 109 13 - - 
Skurgwy, os m/. 1 - 69 5 3 - 8 - - - - - - 8 - 
48. Słupski Młyn 5 l 32 37 51 17 1 -- - - 54 15 - = I 
. Maronowo. folw. \, 5 i 69 
Słupski Młyn, folw. I 137 1 32 . 37 51 17 i - - - 54 15 - 
49. Szarnoś 9 2 125 68 69 39 98 - - - - 33 104 - - 
Szarnoś, folw. 9 - 12 63 62 27 98 - - - - 21 104 - - 
Szarnoś, st. kol. - 2 204 5 7 12 - - - - - 12 - - - - 
50. Szonowo Szlacheckie 8 - 101 103 146 29 l - - 28 174 2 - 28 
. 131 
51. Szumi/owo 8 498 59 72 111 20 - 
. - 67 - - - - 111 20 - - 
52. Szynwald 65 l 2 255 243 68 407 23 - - - 98 400 - - 
Strzelce, osada 12 - 429 36 31 32 27 8 - - 
 32 35 - - 
Szynwa/d. leśn. 1 -- 52 1 1 2 - - - - - 2 - - - 
Szynwa/d, osada 52 1 69 218 211 34 380 15 - - - 64 365 - 
53. Szynwa/d-Plebanka 5 24 28 51 l :- 
- 120 - - - - 51 l - - 
54. Szynwa/dzik 5 - 242 38 31 2 17 50 - - - 8 61 - -- 
55. Świecie 8 - 211 50 70 114 6 - - - - 119 l - - 
56. Święte . 15,) l 31 110 132 209 33 I - - - - 197 45 - - 
$wi;:te, folw. 11 - 65 97 114 185 26 - - - - 173 38 - - 
Swi;:te, prob. 4 1 13 18 24 7 - - - - 24 7 - 
6 __o 
57. Tarpno Folwark - 65 30 35 55 10 - - - - 55 10 - - 
Pod D;:bem, karczma \ 253 
Tarpno Folwark, folw. J - 6 - 30 35 55 10 - - - - 55 10 - - 
58 Turznice 18 - 125 128 228 18 6 - l - 221) 23 1 - 
Brzeziny, folw. } 253 
Skrobak, folw. 18 82 i - 
Turznice: folw. - 96 125 I 128 228 18 6 - - 229 23 1 - 
59. Wałdówko 10 - 47 35 10 31 41 - - - 8 74 - - 
60. Widlice 4 - 47 49 61 35 - - - - 61 55 - - 
306 
. 100 
206 
61. Wielka Tymawa 10 l 172 150 156 263 40 3 - - - 290 15 1 - 
Donowo, folw. 5 - 125 54 46 81 19 - - - - 97 3 - - 
Wielka Tymawa, folw. 5 1 96 110 182 21 3 - - - 193 12 1 
62. Wielkie Lniska 10 - 342 80 92 160 12 - - - - 153 19 
76 - - 
63. WIktorowo 6 - 264 61 64 111 14 - - - - 120 4 l - - 
64. Wydq:no 20 - 2 165 177 273 f;9 - - - - 313 29 - - - 
Gordonowo, folw. 5 - 17 40 36 73 3 - - - - 76 
I - - - - 
Wydrzno, folw. 14 - 190 124 140 198 66 - - - - 235 29 - 
Wydrzno, st. kol. 1 - 1 '1 2 
223 - - I - - - 2 - - - 
65.. Wyszczekanka 2 - 9 8 10 7 - - - - 14 3 
- - - 
66. Zakrzewo 7 - 220 99 91 178 12 - - - - 177 13 - - 
67. Zawda 16 - 3 1.)8 115 184 39 - - - - 184 39 - - 
Zawda. ceg. } 15 32 
Zawda. folw. - 107 113 181 39 - 
 - - 181 39 - - 
Zawda, st. ko.. 1 - 1 2 3 
 - - - - 3 - - 
- 
68. Zielona Góra 3 - 13 19 32 - - - - - 32 - - - 
I 
- I I 


!: 


') 


7 


"' 


I) Spisano /ączni., z folw. Orle. 2) W tern 1 budynek niezamieszkaly. 


.-
>>>
r"" - 


-24 


Miasta; 


G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


1 


8. Pow. Kartuzy 


I. Miasta: 


1. Kartuzy 


t, 


n. Gminy: 
1. Banino . 
Banino, os. mI. } 
Banino. wieś 
Borowce. osada 
2. Bącka Hula 
Bącka Huta, pustko 
Bącka Huta. .wieś I 
3. Bącz 
Bącz, wieś 
Olszowe B/oto, osada 
4. Borek 
Borek, wieś 
Borowylas. osada 
Wydmuchowo, osada 
5. Borkowo 
Borkowo. lolw. \ 
Borkowo, wieś I 
Elżbietowo. folw. 
Rutki, osada 
6. Borucino 
Borucino. - wieś 
Lączyno, wieś 
Lączyńskim/yn. os. mł. 
Wygoda Lączyńska, osada 
7. Borzestowo 
Borzestowo. wieś 
Borzestowska Huta, osada 
Borzestowskie Pustki. pustko ' 
Dąbrowo (przy Borzestowie), osada 
Ląezyńska Huta. osada 
Zajezierze, osada 
8. Brodnica 
Deka. osada ') 
Dolna Brodnica. wieś 
Górna Brodnica. wieś 
Grzebieniec. osada 
Kalka, osalla 
Kamionka Brodnicka, osada 
Ostowo, osada 
Sarnówko. osada 
Szklana Huta. osada ') 
9. Bukowa Góra 
10. Bysewo 
Bysewo, folw. 
Bysewo, wieś 
Firog, osada 


i' 


11. Chmielno 
Chmielenko. osada 
Chmielenko. os. mI. 
Chmielno, wieś 
Lampa, osada 
12. Cieszenie 
13. Czaple 
Czapielskim/yn, os. mł. 
Nowe Czaple. osada 
Stare Czaple, osada 
14. Czeczewo 
Czeczewo. wieś } 
Marcinki. osada , 
Matynka. osada f 
Popowce. pustko 
15. Dzierżążno 
Borowo, karczma ') 
Borowo, osada 
Dzierżążno, st. kol. 
Dzierżążno. wieś } 
Krzywydó/. osada 
Kurza Męka, osada 
Pikarńia, osada 
Sitno, osada 
16. Egiertowa Huta 
17. Garcz 
Garez. st. kol. 
Garcz, wieś 
18. Glusino . 
Głusino, wieś 
Stążkl, osada 
19. Golubie 
Goluble. wieś 
Go/uble, st. kol. 
Mestwin, !olw. ') 


Budynki 


I) 
c 
e- 
N m 
CL
 
N N 
... Ił) 
Q. .!!:! 
N E 


6649 
38 


2 


249 
249 


34 
4 
26 
8 
18 
23 
21 
2 
68 
47 
18 
3 
41 


34 
3 
4 
49 
18 
26') 


5 
103 
48 
11 
2 
16 
13 
13 
115 


17 
72 
9 
7 
7 
1 
2 


15 
51 
7 
42 
2' 


99 
14 
1 
74 
lO') 
53 
45 
3 
23 
19 
37 
37.) 


89 


18 
1 
41 


12 
17 
36 
26 


26 
23 
12 
11 
47 
45 
2 


8. Powiat Kartuzy. 


Ludność obecna w dniu 


CL 
'0; 
Io
 
NN 
. Ił) 
CLCL 
e._ 
.5 E 


Ogó- 
łem 


Męż- 
czyzn 


1778 
1778 


26413 
174 


157 
17 
109 
28 
81 
129 
120 
9 
312 
207 
84 
21 
150 


114 
13 
23 
227 
84 
121 
4 
18 
454 
225 
42 
7 
80 
45 
55 
422 


136 
507 
68 
42 
55 
6 
14 


125 
569 
169 
350 
50 


3::'8 


132 
2 
309 


101 
146 
233 
265 
1 
264 
208 
124 
84 
465 
453 
12 


47 
74 
115 
120 
1 
119 
95 
56 
39 
220 
212 
8 


Ko- 
biet 


3 


4 -Ł-!.-6 
I 


30 września ..!2
1 r. ( bez objętej 
W tej liczbie było \\,yznania 
o- aJo .. o o 


 C)C) o
 v3' o .

 
E"O 
.!!:! 

'N
 
 
E 

] 

 .
-5 I
 g 'c.g 


7 


3211 
3271 


48610 
334 


16i 
19 
131 
39 
92 I 
126 
120 
6 
311 
208 
79 
24 
191 


'3/)7 
27 
240 
67 
173 
239 
2'3/) 
9 
615 
407 
163 
45 
309 


5409 
24 


131 
475 
68 
40 
47 
6 
14 


132 
2 
309 


8 


9 


10 11 12 


-
..- 
, 


. 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


lIT 

 
Ił) 
"O 
Q. 


3383 
3383 


U 
.!!:! 
E 
.!!:! lIT 
e
 


.
 m- 
g 
 E 
.5 'c .g 


I
 


13 14 I 15 I -16 


321 
327 


1 


} 


1 
7 


3111 
3717 


1939 
1939 


21 643 
184 


71 
255 
35 
22 
27 
4 
8 


68 
277 
81 
170 
26 


339 
41 
7 
263 
28 
186 
150 
11 
76 
63 
136 
136 


64 
1- 
152 


143 
20 
28 
243 
96 
118 
2 
27 
467 
217 
53 
8 
84 
49 
56 
406 


235 
33 
41 
462 
172 
239 
6 
45 
921 
442 
95 
15 
164 
94 
111 
781 


409 
409 


2 35 
2 a 35 


7 C _ 


50092 4006 18 c - 
348 10- 


321 
27 
24.1 
67 
173 
255 
240 
15 
615 
407 
163 
45 
291 


1 
9 


8 - 
8 


50 - 
40 


59 


54116 
358 


65 
252 
33 
20 
28 
2 
6 


57 
292 
88 
180 
24 


125 
527 
147 
3'3/) 
50 


24 a 12 


15 
9 


13 
7 
6 
8 
8, 


3 
3 , 


217 
33 
41 
462 
172 
239 
6 
45 
917 
438 
95 
15 
164 
94 
111 
826 


10 
8 - 
8 


4 - 


:;4 


2 - 


"21 
2 


322 
36 
240 
67 
173 
255 
240 
15 
623 
415 
163 
45 
341 


382 
'39 
4 
'3/)1 
38 
201 
151 
.7 
78 
66 
122 
122 


706 
80 
2 
558 
66 
378 
142 
1 
78 
63 
243 
243 


32 


22 


u
 
"" 


136 
507 
68 
40 
55 
6 
14 


.. 


2 


1 
1 


2 


257 
33 
51 
470 
180 
239 
6 
45 
921 
442 
'95 
15 
164 
94 
111 
828 


352 


690 


10 
8 
8 


=1 = 


47 


5 
32 


,2 
8 


42 
22 
20 


11 


4 


2 


119 
529 
158 
326 
45 


- 6 


40 - 
11 
24 
5 


l 
1 


l 


3 


721 
80 
11 
564 
66 
387 
301 
18 
154 
129 
258 
258 


68 
1 
157 


54 
72 
118 
145 


101 
146 
39 
256 
1 
255 
208 
124 
84 
430 
418 
12 


9 
2 


4 


713 
80 
9 
559 
65 
378 
206 
12 
101 
93 
240 
240 


7 l 


2 
4 
1 
9 
95 
6 
53 
36 
18 - 
18 


3 


l 
1 


690 


2 
1 
1 


2 
2 


145 
113 
68 
45 
245 
241 
4 


'9 
159 
l7 
76 
66 
15 
15 


194 
9 


9 


35 
35 


690 


132 
2 
309 


101 
146 
63 
259 
1 
258 
207 
124 
83 
435 
423 
12  


170 - 
6 - 


6 
1 


1 
30 - 

 


1) W tern l budynek niezamleszka/y. 2) Spisano łącznie z wsią Górna Brodnica. 3) W tern 2 bud. niez. 4) Spisano /ącznle z wsią Dzleriąino. 5) Spl 
sano łącznie z wsią Goluble. 
M i a s t o Kar t u z y: a-przypada na wyznanie: .inne wyzn. ewang. 1, grecko-katol. 1; c-Żydów 7. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: grecko-kato'. 8, inne wyzn. 'katol. 6, prawosławne 6. Inne wyzn. ko
c. wschodn. 2. Inne wyzn. ewang. 2; c-w tem- 
poda/o narodowość: rosyjską 8, czeską 6, iydowską 2, rusińską,l. 


j
>>>
25 
8. Powiat Kartuzy, 

udynki _ Ludno
ć obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) . 
M i a s t a, - --- - - ----- - - - ----- -- - -
 -'
 
CI) W tej liczbie by lo wyznania Podalo narodowość 
Gm i n y, r:: CI) - - ------- 
r::- ł:,i6 -
-------- 
N ., 09 6 - Męż- Ko- b . cLe . c c .. 
CI)':': N':': .:.:"5 o u . en .
 
 .
 li:! 
Obszary dworski, N N N "'.- OJ OJ OJ
 .
 CI) e lIT .!!! 
... '" CI) '" lem czyzn biet E"O r:: CI) OJ .:.: E 
Miejscowości CI.. .!!! r::.!!! .,.- Q) N .
" CI) 
-E '" lIT 
 E 
,- 
"5 r::J:: 00 r:: Cl)o "O .!!! lIT r:: .!!! e 
N E .!: E N O r:: E N r:: .- .!: 
...-': CI);::; .- u 1--"'_ -=-- -=-- -o CI.. r::.:.: r::-o 

- - ---- 
l , 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 
I I 9 10 I 11 12 I I I 
-.. 
20. Gołczewo 50 - .414 189 225 395 18 l - - - 413 l - - 
- 
21. Goręczyno 87 - 637 328 309 633 l 3 - - - 636 l - - 
Goręczyno. wieś 85 - 624 321 303 620 1 3 - - - 623 1 - - 
Koszowatka, osada 2 - 13 7 6 13 - - - - - 13 - - - 
22. Gostomie 43 - 314 .159 155 304 10 - - - - 3'J4 10 - - 
Gltnki. osada } 
Gostomle, wle
 43 - 314 159 155 304 10 - - - - 304 10 - - 

. 23. Gostomko 21 - 196 97 . 99 193 3 - - - - 196 - - - 
Gostomko, wieś } 21') - 196 97 99 193 3 - - - - 196 - - - 
Śclbórz, folw. , 
Żołno, osada 
24. Gowidlino 155 l 1382 700 682 1307 74 - l - - 1331 51 - - 
Gowidlino, folw. 4 - 40 17 23 40 - - - - - 40 - - 
Gowidlino, wIeś } 134 1 1184 603 581 1124 59 -- l - - 1148 36 - - 
Kowale, osada 
Lemany, osada f 17 - 158 80 78 143 15 - - - - 143 15 - - 
25. Grabowo 16 - 145 71 .74 141 4 - - - - 145 - - - 
Dąbrówka. osada , 4 
Grabowo, wie
 - 16 - 145 71 74 141 - - - - 145 - - - 
Manschwerder, osada f 
Ostrów. osada 
26. Grzybno 56 l 422 210 212 342 80 - - - - 339- 83 - - 
Dolne Grzybno, osada . . . 
Górne Gl zybno. osada j 
Melgrowa Góra. osada 
Pieczysko. osada 
Sarnowo (przy Grzybnie), osada , 
So
niak, osada i sO ID 
Stare Grzybno, osada 56 422 210 212 342 - - - - 339 - - 
Średnie Grzybno, osada ..... . 
Ucisk. osada . 
27. Hopowo 5.,0 l 347 168 . 179 218 129 - - - - 237 110 - - 
Hopowo, wle
 } 50 1 347 168 179 218 129 - - - - 237 110 - 
Johannlsfeld, osada . 
Nowydwór, osada 
28, Jamno 60 l 495 244 251 480 14 -1 - - - 489 6 - - 
Jamno, os. mI. ') 7') 42 i 
Jamno, pustko - 24 18 41 - - - - 42 - - - 
Jamno. wieś 43 l 359 173 186 350 9 - - - - 358 1 - - 
Jamskibór, osada 10 
 94 47 47 89 5 - - - - 89 5 - - 
29. Kamela 36 - 259 125 134 108 151 - - - - 210 49 - - 
30. Kamienica Kr6:ewska 74 l 621 308 313 596 25 - - - - 602 19 - - 
Clechomie, osada ') 2 . 
Kamienica Królewska, st. kol. - 21 11 10 21 - - - - - 21 - - - 
Kamienica Królewski!, wieś 66 1 537 266 271 512 25 - - - - 518 19 - 
Ko/kwino, osada 4 - 35 19 16 35 - - - - - 35 - - - 
Nowalczysko, osada 2 - 28 12 16 28 - - - - - 28 - - - 
31. Kamienica Szlachecka 128 - 1255 621- 634 1214 41 - - - - 1223 32 - - 
Rmeryka, 06ada } 
Behnkendorf, osada 
Bolwerk, osada 
Jamienica Szlachecka, wieś 67 - 735 366 369 720 15 - - - - 720 15 - - 
Kamienlckie Pustki, pustko . 4 
Kamieilska Huta, osada 24 - 217 104 113 213 4 - - - - 213 - - 
Leszczynki. osada 17 . - 144 80 64 122 22 - - - - 131 13 - - 
Przyrowie, osada 20 - 159 71 88 159 - - - - - 159 - - - 
Srocze Góry, osada') i89 . . .- 
32. Kamieńskimłyn 25 - 209 103 106 189 20 - - - - 20 - - 
Kamieilskim/yn, wle
 20 - 153 75 78 133 20 - - 
 - 133 20 - - 
Potęgowo, wieś 5 - 56 28 28 56 - - - - - 56 - - - 
33. Kaplica 62 - 408 192 216/ 148 258 - 2 - - 141 265 2 - 
Chylowa Huta, wieś 25 - 176 I 80 96 73 103 - - - - 73 103 - - 
- Kaplica, wieś 37') - 232 112 120 75 155 - 2 - - 68 162 2 - 
34. Kiełpino 82 2 665 343 322 651 14 - - - - 654 11 - - 
Kie/pino, pustk; 1 - 13 : 8 5 13 - - - - - 13 - - - 
Kie/pino, wieś 77 2 605 310 295 591 14 - - - ..... 594 n - - 
Leszno, osada 4 - 47 25 22 47 - - - - - I 47 - - - 
35. Kistowo -68 - 491 234 257 405 86 - - - - , 482 9 - - 
BIelawki, wieś 7 - 60. 30 30 60 - - - - - 60 - - - 
Chojna, wie
 6 - 39 22 17 34 5 - - - - 34 5 - - 
Kistowo. wieś 48 '- 347 160 187 266 81 - - - - 343 4 - - 
Kistówko, wieś 7 - I 45 22 23 45 - - - - - 45 - - - 
36. Klukowa Huta 92 l 793 412 381 695 98 - - - - 698 95 - - 
Dąbrowo(przyKlubowejHucie)osada 22 - 157 84 73 157 - - - - - 157 - - - 
Domachowo, osada } i 
Klukowa Huta, wieś 45 428 215 213 425 3 - - -- - 428 - - - 
Losienice, osada 13 - 99 57 42 60 39 - - - - 60 39 - - 
NoWe Losienice, osada 6 - 39 19 20 - 39 - - - - - 39 - - 
Nowe Ostrowie, osada 4 - 53 30 23 53 - - - - - 53 - - - 
Stare Losienice, osada 2 . - 17 .7 10 - 17 - - - - - 17 - - 
37. Klukowo 66 - 522 251 271 477 45 - - - - 416 106 - - 
Dreieck. osada 4 - 69 37 32 69 -- - - - - 64 5 - - 

 Hasenberg, osada 3 - 26 14 12 22 4 - - - - 24 2 - r 
1lukowo, wie
 59') - 427 200 227 386 41 - - - - 328 9'J - - 
38. Kłobuczyno 85 l 560 281 279 165 395 - - - - 173 387 - - 
39. Kłosówko 59 l 466 234. 232 466 - - - - - 466 - - - 
K/osówko, wieś 18 - 170 90 80 170 - - - - - 170 - - - 
Kopaniewo. wieś 5 - 41 16 25 41 - - - - - - 41 - - - 
Leśno, wie
 36 1 255 128 127 255 - - - - - 255 - - - 
40, Kobysewo 55 - 421 209 212 131 290 - - - - 413 8 - - 
41. Kolonja 52 l 410 183 227 297 113 - - - - 387 23 - - 
42. Kosowo 65 - 443 227 216. 441 2 - - - - 443 - - - 
Biewerta, pustko 1 - 11 5 6 11 - - - - - 11 - - 
Duba, osada ') li 2 li li 
Kosowo, pustko 1 - 6 - - - - - - - - 
Kosowo, wieś 41 - 285 140 145 285 - - -:- - - 285 --' - - 
. Krzywda, osada 10 - 68 39 29 66 2 - - - - 68 - - . - 
, Nowinki, pustko 1 - 9 6 3 9 - - - - - 9 - - - 
I OssowaGóra(przyPrzodkowie),osada 9 - 47 22 25 47 - - - - - 47 - - - 
Prątki, pustko 2 - 15 9 6 15 - - - - - 15 - - - 
1) W tern l budynek niezamieszkaly. 2) Spisano łącznie z wsią J.mno. 3) 
pisano lącznie z wsią Kamienica Królewska. 4) Spisano łącznie 
z wsią Kamienica Szlachecka. 5LSplsano /ącznle z wsią Kosowo.
>>>
- 26 


M i a s t a, 
G m i.n Y. 
Obszary dworskie. 
Miejscowości 


1 


43. Kosy 
44. Kożyczkowo 
45. Łapalice 
Kiprzewo, osada } 
Łapalice. wieś 
Mokre Łąki. folw. 
46. Łyśniewo 
Kowale, osada 
Łyśniewo, osada } 
Łyśniewo, wieś 
47. Mezowo 
48. Miechucino 
Miechucino, wieś 
Miechucińskie Chrósty, osada 
49. Mirachowo 
Mirachowo. wieś 
Nowym/yn, os. mł. 
Strysza Buda, wieś 
50. Miszewo 
Dąbrowo. osada } 
Mlszewo. wieś 
51. Mojusz 
52. Mojuszewska Huta 
Mojuszewska Huta, wieś 
Poljańska. osada 
Przylesie, osada 
53. MścIszewice 
I\ugustowo. osada 
Bębny, osada 2) 
. GoJica, osada 2) 
lewino. osada 
Mściszewice. osada } 
Mściszpwke, wieś 
54. Nakla 
Nakla, wieś ... 
Wygoda Nakielska. karczma 
55, NIesiołowice 
Niesi%wice, wieś 
Rzepiska. osada 
56. Nlestępc,wo 
Niestępowo. wieś 
Stara Pi/a. osada 
57. Nowa Huta 
Kamienna GÓra, osada 
Nowa Huta. pustko 
Nowa Huta, wieś 
58. Nowawieś 
59. Ostrzyce 
Kolano, osada } 
. Ostrzyce. wieś 
60. Paczewo 
Bukowo Paczewskie, wieś 
Paczewo, wieś 
61. Pałubice 
Mygi. osada } 
Pa/ubice. wieś 
62. Parchowo . 
Friedrichshof. osada. } 
Kar/owo (przy Parchowie). osada 
Parchowo, wieś 
Parchowskibór. osada 
Parchowskim/yn, os. mł. 
Zi eron ydwór(przy Parchowie ),osada') 
63. Pierszczewo 
Płerszczewko, osada } 
Pierszczewo. wieś 
64. Piotrowo 
65. Podjazy 
. I\malka, osada } 
Podjazy, wieś 
Widna Góra. osada 
66. Połęczyno 
Jegmuca. fotw. 
Po/ęczyno. wieś 
67. Pomieczyno 
Barwik, osada 
Kurmacja, osada ') 
Otalżyno, osada 
Pomieczyno, wieś 
68. Pomieczyńska Huta 
Pomieczyńska Hut", wieś 
Sitna Góra. osada 
69. Potuły 
Kruszyno, osada ') 
Kruszyno. st. kol. 
Polu/y. ceg. } 
Potu/y, wieś 
70. Prokowo 
Prokowo. st. kol. 
Prokowo, wieś 
71. Prz1dkowo 
Kawie. osada 
Przodkowo. wieś 
72. Puzdrowo 
Dąbrowa Puzdrowsk". osada 
Puzdrowo, os. mI. } 
Puzdrowo. wieś 
73. Ramleje 
74. Rąty 


" 


Budynki 
CIJ 
t: CIJ 

 iti ro iti 
CIJ -'" N..!: 
N N N 
Q..
 
.
 
N E .: E 


2 3 


21 
48 
40 


38') 
2 
90 
10 
80 
73 
86 
66 
20 
55 
44 
2 
9 
28 


28 
21 
19 
15 
2 
2 
98 
9 


4 
8S 
62 
58 
4 
18 
11 
7 
46 
45 
1 
53 
7 
19 
27 
32 
55 


55 
57 
12 
45 
44 


44 
68 


58') 
5 
5 


35 


35'. 
21 
84 
s4 


61 
5 
56 
106 
45 
22 
39 
59 
55 
4 
31 
;, 
25 
65 


65') 
84 
42 
42') 
66 
10. 
56 
42 
20 


8. Powiat Kartuzy. 


Ludność obecna w dniu 3
\','r

śn.ia 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
W tej liczbie było wy:tnania Podało narodowość 

i volo
.g,ol.og, l u 
",.- 

 C1CIJCIJCIJ C1 1 ._CIJ 
 .
1tI' 
E"O 10'- ClJN:!::!'
 CIJ 
E '" iti' 
E 
-10 
 -D E 1: o 2 E .
 o "O I :
 
 t: .- o 

..!: CIJ=._ u E LI -=---- t:-c _ 
I 
..!: 
 .: -=-" 
10 11 I 12 13 I 14 


Ogó- 
łem 


l 
2 


l 
1 


l 


1 
l 


2 


2 I 
l 
1 


l 


1 


i 


l 


1 
l 


l 


1 
l 


2 
1 
1 


l 


Męż- 


czyzn 


4 


5 


Ko- 
biet 


6 


63 
210 
200 


179 
21 
381 
'39 
342 
268 
353 
287 
66 
271 
219 
7 
45 
116 


165 
21 
415 
-40 
375 
286 
336 
261 
75 
269 
212 
14 
43 
133 


7 


67 
224 
186 


130 
40) 
371 


8 


582 


240 
240 


40 
129 
69 


357 
22 
335 


163 


14 
149 


33 
14 


11 
3 
73 
6 
67 
31 
4 
4. 


28 
24 
4 


11 
11 


.., 


33 
9 
24 


3 


3 


25 


25 


21 


21 
52 


49 
3 


.. 
40 


69 


"' 


21 
4 
17 


67 


9 


1 
l 


l 


.. 


3 
3 


l 
1 


l - 


1 - 


-;- 


ł-- 


-=1 
-I 
=1 


15 


16 


130 
434 
386 


344 
42 
796 
79 
717 
554 
689. 
S48 
141 
540 
431 
21 
88 
249 


249 
214 
178 
144 
17 
17 
941 
72 


37 
832 
575 
549 
26 
165 
88 
77 
325 
297 
28 
437 
60 
165 
212 
261 
422 


. 18 
414 
2.96 
281 
15 
79 
44 
35 
162 
146 
16 
222 
34 
85 
103 
125 
198  


116 
109 
98 
80 
8 
10 
472 
40 


133 
105 
80 
64 
9 
7 
469 
32 


333 
38 
723 
73 
650 
522 
685 
S44 
141 
512 
407 
17 
88 
249 


249 
214 
178 
144 
17 
17 
930 
61 


37 
832 
542 
540 
2 
165 
88 
77 
82 
54 
28 
434 
60 
162 
212 
261 
397 


224 
202 
40 
162 
181 


397 
419 
77 
332 
328 


.ł -- 


13:: 
400 
370 


33 
14 


l 
2 


I. 
t . 
I 
ł 


422 
409 
77 
332 
349 


349 
692 


586 
38 
68 


234 
234 
131 
651 


651 


437 
49 
388 
885 
:rJ6 
199 
310 
426 
399 
27 
187 


203 
24 
179 
456 
195 
97 
164 
217 
203 
14 
88 


19 
418 
279 
268 
11 
86 
44 
42 
163 
151 
12 
215 
26 
80 
109 
136 
224 


198 
207 
37 
170 
168 


168 
336 


280 
20 
36 


112 


112 
75 
30S 


122 
56 
345 


181 
356 


328 
640 


332 
38 
773 
79 
694 
539 
676 
.535' 
141 
525 
420 
17 
88 
245 


11 
3 
23 


23 
15 
13 
13 


15 
11 
4 


4 
4 


37 
150 
558 
21 
537 
617 
309 
308 
559 
85 
474 
297 
160 


22 
66 
280 
10 
270 
303 
153 
150 
274 
36 
238 
146 
78 


306 


234 
25 
209 
429 
181 
102 
146 
209 
196 
13 
99 


15 
84 
278 
11 
267 
314 
1"56 
158 
285 
49 
236 
151 
82 


306 
18 
32 


537 
35 
68 
194 


245 
214 
178 
144 
17 
17 
941 
72 


, 
l 
ł 
I 
1- 


122 


194 
2 
582 


345 


80 
27 
. 53 
885 
376 
199 
310 
425 
398 
27 
24 


23 
1 
558 
21 
5:rJ 
616 
309 
307 
538 
81 
457 
297 
93 


37 
832 
564 
549 
15 
165 
88 
77 
93 
65 
28 
434 
60 
162 
212 
261 
414 


11 


11 


231 
231 


l 
1  


3 


3 


8 
8 


. 


414 
409 
77 
332 
336 


13 


336 
675 


13 
17 


572 
35 
68 


14 
3 


203 


31 


203 
2 
594 


31 
129 
57 


ł 
+ 
I 
I 


594 


57 


247 
38 
209 
885 
376 
199 
310 
425 
398 
27 
64 
3Ó 
34 
558 
21 - 
537 
616 
309 
307 
538 
81 
457 
297 
98 


190 
11 
179 


l 
1 


!.. 


123 


ł 


7 
116 


.1 


21 
4 
17 


62 


l, 


1) W tern 1 budynek niezamieszkały. 2) Spisano łącznie z wsią MściszewIce. 3) Spisano /ącznle z wsią Parchowo. 4) W lem 3 bud. nlez. .5) Spi- 
s
no łącznie z wsią Pomieczyno. 6) Spisano /ącznie&z wsią Polu/y.
>>>
.ł -- 
I 
I 
I 

 
I 


, 
I- 
I 


, , 


t 


ł 

 


- .. 


I 


; 


r 


M i a s t a, 
G ID i fi y, 
Obszary dworskie. 
Miejscowośs:i 


l - 


_ Budyn
 
II; 
_ c: CI) 

"Iti .o Iti 

 
 N
 
L.. I/] Q) II] 
c.. .!!! c: .!!! 
N- E .!:: E 


-2 


55 


ss 
66 
90 


72 
18 
28 
27 
1 
38 
11 
8 
19 
41 
10 
34') 
459) 
18ł 
13 
3 


24 
12 
3 


2 
102 
12 
13 


104 


101 
3 
127 
21 
20 
86 
42 
6 


2 
1 
33 
38 .- 
63 


3 
60 


92 
1 
91 
30 
22 
46 1 ) 
42 
73 
2 
4 
3 
S 
7 
1 
4 
3 
18') 
15 
S 
2 
4 
23 


23 
69 
2 
67 


34 
7 
194 
8 
13 
20 


8 
S 
23 
28 


14 
23 
52 


8. Powiat Kartuzy. 


27 


Ludność obecna VI dniu 30 września !
2
 
.J!
z obięt
i._
pisel11 
ojsk_owy
m) 
I W tej liczbie było wyznania Poda/o narodowość 
Męż- Ko- f i-
 o ---:-ul
 
i -o .:. 
 -:;- . _ 
 --:-

 
VI._ - C"JC"J IJ CI) CI) C"J .
CI) 
 .::::1tI" 
biet E 'O 
 .!!! g 
 :!::!, Oł Cl) c: 
 E VI E iti" 
 E 
»- 
 .1: c: Lo o o 
 o 'O .!!! iti" c: 
 o 


 CI)
 .=:"5 E:;: .=: 'c-c c.. C:..I:.=: 'c-c 


Ogó- 
łem 


3 


4 


75. Reskowo 
Lipowiec. osada } 
Reskowo. wieś 
76. Rębiechowo 
77. Ręboszewo 
Legart. osada } 
Ręboszewo, wieś 
Smętowo; osada 
78. Rybaki 
Rybaki, wieś 
Wieżyca. st. kol. 
79. Sianowo 
Cieszonko. osada 
Mlynisko. osada 
Sianowo. wieś 
80. Sianowska Huta 
Hejtus. wieś 
Sianowska Huta. wieś 
81. Sielczno 
82. Sierakowice 
Janowo, osada 
Karczewko, osada 
Karwacja, osada ') 
Mrozy. osada 
Patoki (przy Sierakowicach). osada 
Poręby, osada 
Sierakowice, leśn. ') 
Sierakowice, st. kol. 
... Sierakowice, wieś 
Sierakowska Huta, osada 
Welk. osada 
Wygoda. leśn. ') 
Wygoda Sierakowska. osada ') 
8'. Skorzewo 
Skorzewo, ceg. } 
Skorzewo. wieś 
Skorzewslsirnlyn. os. mI. 
84. Skrzeszewo Zukowskie 
Krowie Łąki, os
da 
Skrzeszewo, wieś 
Skrzeszewo Żukowskie. wieś 
85. Sławki 
Dębowo. osada 
Granicznydwór (przy Slawkach). 
osada ') 
Owczarnia Slawkowska, osada ') 
Seehof, osada 
Slawki. st. kol. 
Slawki. wieś 
86. Smołdzino 
87. Somo nino 
Somoninko. pustko ') 
Somonino, st. kol. 
Somonino. wie
 } 
Somonińskimlyn, os. mI. 
Starydwór (WiJhelmshof). osada 
Wysokie Somonino. osada 
88. Staniszewo 
Staniszewo, szkola 
Staniszewo. wieś 
89. Stara Huta 
90. Stara Huta Gowidlińska 
91. Starkowahuta 
92. Stężyca Królewska 
93. Stężyca Szlachecka 
Chróstowo, osada 
Czysta Woda. osada 
Delowo, osada 
Dubowo, osada 
Gapowo, osada 
Johannlsburg, osada 
Malbork. osada 
Paięca, osada 
Stężyca Szlachecka, wieś' 
Stężycka Huta. wieś 
Szczukowo, osada 
Śnice, osada 
Zdręby. osada 
94. Suche 
K%dzieje, osada \ 
Pala5z. osada 
Suche. osada f 
Suche, wieś 
95. Suleczyno 
Borek, osada 
Suleczyno, wieś \ 
Zagory. pustko I 
96. SuI min 
97. Sumino 
98. Szarłata 
Bagnlewo, osada 
Bielawy. osada 
Brzeziny. osada 
_ Czarna Góra. osada ') 
Czarna Huta, osada 
Gllniewo. osada 
Hopy. osada 
Mas/owo, osada 
Sosnowa Góra, pustko ') 
Stanisławy. osada 
Szar/ata, wieś 
Wilanowo. osada 
l) W tern 2 budynki niezamieszka/e. 2) W tern l bud. niez. 3) Spisano łącznie i wsią Sierakowice. 4) Spisano łącznie z wsią Sławki. 5) Spisano 
lącznie z wsią SOn)onino. 6) Spisano łącznie z wsią Szar/ata. 


1 


443 


443 
477 
480 


l 
l 


388 
92 
201 
192 
9 
313 
90 
57 
166 
330 
69 
261 
332 
1866 
87 
40 


35 
1198 
102 
98 


l 


820 


1 


791 
29 
939 
132 
200 
607 
322 
32 


l - 


l 


821 
4 
817 
279 
168 
319 
385 
759 
31 
42 
35 
47 
67 
16 
40 
25 
186 
173 
42 
28 
27 
242 


242 
615 
20 
595 


6 


236 
44 
1454 
76 
100 
179 


3 


2 


czyzn 


5 


205 


205 
235 
237 


189 
4S 
86 
82 
4 
159 
51 
26 
82 
176 
36 
140 
155 
872 
38 
24 


180 
86 
40 


380 


363 
17 
453 
60 
92 
301 
162 
15 


14 
7 
269 
335 
412 


14 
398 


50 
54 
168 
186 


104 
183 
354 


85 
40 
18 


17 
556 
56 
38 


7 
4 
136 
171 
181 


6 
175 


386 
2 
384 
131 
86 
144 
170 
363 
16 
21 
18 
19 
27 
10 
24 
14 
8.$. 
79 
22 
15 
13 
122 


122 
291 
9 
282 


106 
22 
737 
38 
50 
92 


23 
28 
83 
. 95 


50' 
98 
180 


6 


7 


238 


443 


238 
242 
243 


443 
475 
480 


199 
44 
115 
110 
5 
154 
39 
31 
84 
154 
33 
121 
177 
994 
49 
16 


388 
92 
31 
22 
9 
313 
90 
57 
166 
314 
69 
245 
325 
1836 
87 
39 


95 
46 
22 


18 
642 
46 
60 


3S 
1175 
102 
92 


440 


786 


428 
12 
486 
72 
108 
306 
160 
17 


757 
29 
852 
132 
188 
532 
242 
15 


7 
3 
133 
164 
231 


7 
220 
335 
308 


8 
223 


435 
2 
433 
148 
82 
175 
215 
396 
15 
21 
17 
28 
40 
6 
16 
11 
101 
94 
20 
13 
14 
120 


805 
2 
803 
279 
168 
57 
371 
757 
31 
42 
35 
.47 
67 
16 
40 
25 
184 
173 
42 
28 
27 
242 


120 
324 
11 
313 


242 
589 
20 
569 


130 
22 
717 
38 
50 
87 


77 
36 
1437 
76 
91 
173 


'J:1 
26 
85 
91 


54 
85 
174 


8 


10 11 12 
I 


-9 


l 


170 
170 


-388 
92 
101 
92 
9 
312 
90 
57 
165 
330 
69 
261 
326 
1843 
87 
40 


16 


16 
7 
30 


180 
86 
40 


23 


6 


34 


34 


87 


.... 


12 
75 
80 
17 


14 


49 


104 


14 
294 


104 


11 


2 
2- 


3 


11 


3 


262 
14 
l 


l 


1 


25 


25 


157 
8 
17 


2 


89 
36 
1442 
76 
90 
179 


9 
6 


50 
54 
168 
186 


104 
183 
352 


2 


13 . 14 I 15 16 


443 


443 
475 
480 


l 


l 


100 
100 


..:. 


6 
23 


180 
86 
40 


35 
1175 
102 
98 


23 


796 


24 


767 
29 
914. 
132 
199 
583 
242 
15 


24 


25 


l 
24 
80' - 
17 


14 


7 
220 
335 
363 


49- - 


-=1 


49 


14 
349 


49 


821 
4 
817 
279 
168 
57 
371 
756 
31 
42 
35 
47 
67 
16 
40 
24 
184 
173 
42 
28 
27 
242 . 


262 
14 
3 


1 
2 


;-; 


242 
590 
20 
570 


25 


25- 


146 
8 
12 


10 


50 
54 
168 
186 


104 
183 
352 


2
>>>
28 


M i a s t a, 
G m i 11 y, 
Obszary dworskie, 
MiejscowoŚC! 


l 


99. Szklana 
btugikierz. osada 
lisia Jama, osada 
Szklana. wieś 
Szklana Huta. osada 
100. Szopa 
Bór, osada 
Łączki, osada 
Szopa. wieś 


l- 
I' 


101. Szymbark 
Szymbark, wieś 
Wieżyca. karczma 
-_o Wilhelmshoehe. osada 2) 
102. Tuchlino 
Jelonko, osada "1 
Karlowo, osada 
Kotnica, osada ') 
Kujaty, osada 
Rębienica. osada 
Tuchlinko. osada 
Tuchlino, wieś 
ZarębiSkO, osada 
103. Warzno 
Koszary, osada 
Rębjska, osada 
Świński Rów, pustk ') 
Warzeńska .Huta, osada 
Warzno. wieś 
104. W ęsiory 
Borowiec, osada 
Czarlino, osada 
Ostro wite, osada 
Szymanowo, osada ') 
Węsierska Huta, pustko ') 
Węsiory. pustko 
Węslory, wieś 
105. Załakowo 
106. Zalęże 
Glinna Góra (Gliniewo), osada ') 
Rąb, osada 
Trzy Rzeki"(przy Zalężu), osada 
Zalęże, wieś 
107. Zawory e 
108. Zgorzał 
109. ....akowo 
Biguszewo. osada 
Gogowiec. osada 

aleczek, osada } 
Zakowo. wieś 
Żakówko, osad.. 
110, Żukowo 
Dębniak. osada 
Gradolewo. osada } 
-ł-isiewo, osada 
':?ukowo,ce g. 
Zukowo, folw 
Żukowo, os. fa b, 
Żukowo. ..wieś 


l l. Żuromino 
Ryga. f, ustk. } 
Żurom nO, wieś 


III. Obszary dworskie: 


i 
L 
I 

 
i. 


1.- Babid6ł (przy Żukowie) 
Babidól, karczma 
Babidól, leśn. 
Babidól (przy Żukowie), nadl. 
LisjagOra. leśn. 
Most Wycieczkowy, pustk, ') 
Sarnidwór, leśn. 
Stary Glińci. lolw. 0) 
2, Barniewiec 
Barniewiec, folw. 
Nowyświat, folw. 
3. Borcz 
Borcz. ceg. \ 
Borcz, folw. t 
Malydwór, folw. 
Patoki (przy Borczu), lolw. 
4. Chmielno 
Chmlelińskle 'ChrOsty, osada 
Chmielno, folw. 
5. ChośPlica 
Chośnlca, folw. 
Chośnlca, osada 
6. Chośnica 
Chalupa, osada 
Chośnlca, leśn. 
Nowyfolwark l, folw. 
Nowyfolwark II. folw. "\ 
Parchowo. leśn. ,- 
Rzeka, folw. 


l 
1- 
,- 


l' 


Budynki 


v 
. c: 
c- 
N 1\:1 
v":': 
N N 
... I/) 
P.. .!!! 
N E- 


-- 
I 


2 


101 
49 
14 
27 
11 
42 
7 
12 
21) 
55 
54 
1 


102 
4 
16 
17 
16 
46 
3 
82 
4 
1 
50 
27 
108 
20 
12 
13 - 


9 
54 
77 
77 


25 
27 
25 
58 
32 
28 
2 
1 
25 


146 
3 


143') 


26 


26 


621 


12 
1 
1 
8 
1 
1 


11 
8 
3 
20 


15 
4 
1 
7 
2 
5 
12 
6 
6 
6 
l 
1 
1 
2 
i 


8. Powiat Kartuzy. 


Ludność obecna w 


v 
,- 
I\:IItI 
N":': 
N 
vI/) 
c.!!! 
.!: E 


Og6- 
łem 


Męż- 
czyzn 


268 


3303 


82 
5 
6 
59 
9 
3 


259 
38 
9 
47 
13 
34 
176 
78 
98 
58 
14 
3 
fO 
16 
15 


dniu 30 września 1921 !. (b ez o b jęteL splsem wojskowym) 
--'!I tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
o- cLo . o o . 

:Q 0)\::0 o
 ciJ
 o.oC) lIT 
 .!:1 11T 
E"O 
.!!! 
:!:\:!::!..
 
"
 v E 
 'E lIT V 
E 
,- 
 t; c'" o o c o "O .!!! lIT c: o 

J:! v= .=-5E
.!: 'c-c P.. C-'l:-.!: .c-c 
- -.--- - 
10 11 12 I 13 14 15 16 


Ko- 
biet' 


5 


6 


7. 


691 
361 
78 
195 
57 
311 
45 
88 
178 


854 


58 
77 
125 
193 
376 
25 
606 
43 
8 
345 
210 
846 
157 
111 
114 


69 
395 
540 
665 


209 
2}2 
244 
399 
227 
263 
22 
9 
232 


1254 
28 


680 


1226 


8 


9  - , r- 
. 


0#. .. 


698 
364 
82 
19S 
57 
311 
45 
88 
178 


l 


3 


4 ' 
698 1 1 


 I 
195 
57 
312 
45 
88 
179 


339 
176 
41 
94 
28 
151 
25 
46 
80 


359 
188 
41 
101 
29 
161 
20 
42 
99 


268 


138 


5984 


40 
2 
3 
28 
5 
:1 


70 
5 
,6 
47 
9 
3 
133 
126 
7 
274 


7 
3 
4 


1 


I 1 


81 
80 
1 


248 
247 
l 


l 
1 


109 
108 
1 


ł 
I 


1 


l 
l 


330 
328 
2 


161 
161 


169 
167 
2 


121 
18 
5 
23 
6 
17 
90 
42 
48 
26 
8 
1 
2 
9 
(; 


69 


/ 


221 
220 
1 


869 


54 


923 


58 
105 
159 
199 
'.J17 
25 
607 
43 
8 
345 
211 
846 
157 
111 
114 


69 
395 
595 
665 


209 
212 
244 
406 
265 
263 
22 
9 
232 
1325 
28 


1297 


268 


4 


6798 


460 


463 


28 
34 
6 
1 


l 


55 


7 
. 38 


. 


68 


1184 
28 


58 
17 
139 
193 
377 
25 
606 
43 
8 
344 
211 
833 
157 
111 
111 


28 
20 
6 


l 


13 


3 


l 
i 


150 
136 
14 
306 


33 
51 
67 
106 
187 
16 
306 
22 
4 
176 
104 
417 
85 
52 
56 


25 
54 
92 
93 
190' 
.9 
301 
21 
4 
169 
107 
, 429 
72 
59 
58 


l 


2 


69 
385 
580 
665 


10 
15 


35 
189 
281 
330 


134 
206 
314 
335 


68 


'l 


2 


- 209 
212 
244 
399 
247 
263 
22 
9 
232 


7 
18 


t 


105 
109 
116 
200 
130 
127 
13 
6 
108 


104 
103 
128 
206 
135 
136 
9 
3 
124 


268 


811 


3 a _ 


6071 


141  


1156 


141 


629 
12 


696 
16 


12 


12 


.L 


17 
10 
7 
31 


-:: 


-" 
t 
i 


-;- 


268 


268 


704 23 c - 


76 
5 
6 
, 54 
8 
3 


6 


617 


130 


138 


232 
38 
4 
47 
13 
34 
166 
73 
93 
58 
14 
3 
10 
16 
15 


26 


5 


10 
5 
5 


5 
1 


ł 


'130 


3495 


42 
3 
3 
31 
4 
i 


66 
61 
5 
162 


84 
75 
9 
144 


133 
126 
7 
283 


17 
10 
7 
23 
23  .. 


138 
20 
4 
24 
7 
17 
86 
36 
50 
32 
6 
2 
8 
7 
9 


236 
38 
9 
47 
,13 
34 
166 
73 
93 
58 
14 
3 
10 
16 
15 


10 
5 
5 


1) W tem l budynek niezamieszkały. 2) Spisano łącznie z wsią Szymbark. 3) Spisano lącznle ... wsią Tuchlino. 4) Spisano ląqnie z wsią Warzno. 
SI Spisano lącznie z wsią Węsiory. 6) Spisano lącznie z wsią Zalęże. 7) Wtem 3 bud. nlez. 8) Spisano łącznie z nadleśnictwem Babidól (przy Zukowie). 9) Spisano 
lącznie z folw. Nowy Glllicz (ob. dw. Nowy Glincz). 
Obszary d
orskle: a-przypada na wyznanie: Inne wyzn. ewang. l, prawoslawne 2; c-w tem Rosjan 9.
>>>
r . .. 


ł 


r 


ł  .. 


tĄ i a s t a. 
(1 m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


7. Czaple 
8. Częstkowo 
Częstkowo. folw. , 
Kar/owo, folw. J 
Ludwikowo, folw. 
WIeprznica, folw. ') 
9. Jelenowa 
10. Kamionka Gowidlińska 
Kamionka Gowidlińska, osada 
Smolniki, osada 


11. Kartuzy . 
Burchardztwo, osada 
Bylowo. leśn. 
Dąbrowo, leśn. 
Uzlerząźno, leśn. 
Kaliska. osada 
Kartuzy, leśn. ') 
Pisanki, leśn. 2) 
Smętowo, osada 
12. Kczewo . 
Bursztynik. osada } 
Kczewo, folw. 
13. Klodno 
14. Kłosowo 
Klosowo, folw. 
Pieklo, osada 
Trzy RzekI (przy Klosowie), o
ada 
Zagajnik, osada ') 
15. Kokoszki 
Kokoszki. folw. 
Kokoszki, .t. kol. 
16. Lezno 
Lezienko, osada \ 
Lezno, folw. I 
Lezno, s!. kol. 
17. Lniska 
]8. Łapino 
Łapino, foIw. } 
Mąkoczyno (Mąkocln). fOlW.' 
19. Małkowo 
Malkowl1, folw. } 
Mlyńsko, foIw. 
2(}' Matarnla 
MatamIa, ceg. 
Matamia. folw. 


21. Mirachowo 
Bącka Hu!a, leśn. 
Glinowo, leśn. 
KamIenna Góra, leśn. 
Kobylasz. osada 
MIrachowo. leśn. 
SIerakowice, leśn. 
Stanlszewo, leśn. 
Stare Staniszewo. leśn. 
Wygoda, leśn. 
22. Młynki 
23. Nowy Glińcz 
Nowy Glińcz, folw. } 
Rutki, osada 
tukowo, st. kol. 
24. Nowydwór (przy Sule; zynie) 
Bór, osada } 
Nowydwór (przy Suleczynie), folw. 
25. Otomino 
26. Owczarnia 
Owczarnia, folw. 
Owczarnia, leśn. 
72. Pępowo 
28. Przewóz 
Chr6stowo, osada ') 
Haska, osada 
Haskowa Karczma, karczma ') 
Maks. folw. 
Przewoskie Wybudowania, osada 
Przewóz, folw. 
Sznurki, wieś 
29. Przyja:tń 
Gllnna Góra, folw. ') 
Llchtenfeld, folw. 
Lniskle Pola, folw. ') 
Nowa Pi/a, osada 
Nowe Pole, folw, } 
Przyjatń, fol w . 
Stara Pi/a, st. kol. 
30. Sianowo 
Kosowo, leśn, 
ProJo-owskle Chrósty. osada 
Sianowo, leśn. 
Smolne B/oto, leśn. 


31. Slkorzyno 
Luplnowo, osada ') 
Nowahuta Sikorska, osada 
Slkorzyn, st. kol. 
Slkorzyno. folw. 
Stllrahuta Sikorska, osada 
32. Tokary 
Gogolewo. osada ') 
Nowe Tokary, folw. 
Tokary, folw. 


- Budynki 
CI) 
c: CI) 

łO cQ 

 
 N
 
Lo l/) GJ l/] 
Q. .!! c: .!! 
NE -=E 


2 


10 
14 
11 
3 


2 
18 
7 
11 


'" 


17 
7 
1 
1 
1 
6 


8. Powiat Kartuzy. 


Og.ó-' 
łem 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej 
W tej liczbie było wyznania 
O. l, O o o 


 c,C) o
 u
 o .oC) 
E'O 
.!! g
'N
 g'
E 
,.... 
-t; c:.... '0'0 c: CI) 
t!
 CI)= .!:-5 E 
 c: 'c.g 


3 


4 


Męż- 


czyzn 


5 


3 
100 


100 
33 
206 
183 
18 
S 


112 
98 
14 
131 


189 
16 
173 


64 
92 
108 
96 
12 
232 
417 
9 
124 
7 
110 
167 
507 
6Ó 
9 
438 


92 
3 
77 
9 
3 


381 


74 
14 
200 
93 
2: 11 
222 


Ko- 
biet 


6 


66 
69 
51 
18 


14 
73 
22 
51 


67 
T1 
3 
1 
2 
31 


104 
33 
215 
196 
16 
3 


129 
2 
56 
113 
113 


90 
90 


99 
9 
90 


78 
7 
1 
1 
58 
2 
1 
1 
1 
6 
28 
114 
96 
18 
29 


29 
45 
59 
53 
6 
117 
211 


4 
59 
4 
58 
86 
241 


26 
4 
211 


45 
1 
38 
ł 
2 


174 


38 
7 
86 
43 
109 


9 
100 


7 


69 
71 
51 
2Ó 


127 
118 
88 
30 


-ł,-, 
Uli 


29 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


lIT 

 
V 
'O 
Q. 


, 
u 
CI) 
'E 
.!! lIT 
c:..: 


lIT 
c: 
.!: 


, 
.!!! OJ" 

E 
._ o 
c:-c 


8 


9 10 11 12 


------. --- -
 -- - ---- 


81-1- 
21 
13 


8 


1 i - 

 I = 


1 
23 


23 
7 
45 
40 
4 
1 


18 
16 
2 
18 


. 
1'7 
1 
7 
18 
18 


15 r 
15 


15 
3 
12 


23 
1 
1 
1 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
18 
14 
4 
10 


10 
4 
9 
7 
2 
.. 11 
43 


1 
12 
1 
7 
22 
48 
6 
i 
41 


11 
1 
8 
1 
1 


30 


8 
1 
10 
11 
28 


3 
25 


135 
140 
102 
38 


21 
146 
45 
101 


142 
58 
S 
2 
4 
67 


6 
204 


204 
66 
421 
379 
34 
8 


221 
199 
22 
277 


l 
1 


273 
4 
124 
223 
223 


7 
73 
23 
50 


11 
118 
17 
101 


36 


92 
3 
77 
9 
3 


10 
28 
28 


7 


7 
8 


1
 -= I -= 
4 
26 1 ' -1- 
26 - - 


4 
17 
17 


5 
s 


24 
15 
9 


8 


l 


H 


14 


2 
2 


187 
187 


75 
31 
2 
1 
2 
36 


142 
58 
S 
2 
4 
67 


(- 


7 
7 


46 
108 


32 


57 
19 
294 


24 


270 


-1- 
- I - 


15 16 


123 
134 
96 
38 


4 
5 
S 


8 
l 
1 


169 
12 
6 
1 
129 
S 
2 
1 
2 
11 
56 
247 
210 
37 
64 


3 
104 


6 
197 


41 


27 


6 
8 
7 


4 
3 


_ 1 - 
- - 


11 
118 
17 
101 


10 
28 
28 


197 
58 
421 
379 
34 
8 


109 
101 
8 
146 


210 
192 
18 
251 


142 
58 
S 
2 
4 
67 


6 
197 


7 


144 
2 
68 
110 
110 


247 
4 
120 
206 
206 


197 
58 
421 
379 
34 
8 


7 
8 


97 
97 


182 
182 


209 
187 
22 
234 


12 
12 


43 


90 
7 
83 


165 
1 
164 


232 
2 
120 
205 
205 


41 
2 
4 
18 
18 


91 
S 
S 


169 
12 
6 
1 
129 
S 
2 
1 
2 
11 
47 
247 
210 
37 
64 


179 
179 


8 
8 


71 
3 
1 


1 
S 
28 
133 
114 
19 
35 


35 
47 
49 
43 
6 
115 
206 


64 
92 
101 
89 
12 
186 
309 


163 
3 
160 


26 
13 
13 


S 
65 
3 
52 
81 
266 


9 
92 
7 
53 
148 
213 


169 
12 
6 
1 
129 
S 
2 
1 
.2 
11 
51 
247 
210 
. 37 
64 


5 


-:=1= 


34 
S 
227 


- 
9 
168 


64 
92 
82 
71 
11 
184 
364 
9 
117 
7 
72 
159 
261 
.ID 
9 
212 


26 
25 
1 
48 
53 


7 


38 
8 
232 


14 


47 
2 
39 
S 
1 


207 


340 


20 


212 


14 


36 
7 
114 
50 
140 


47 
14 
194 
85 
242 


92 
3 
77 
9 
3 


342 


39 


18 
122 


23 
.219 


47 
14 
196 
85 
248 


27 


4 
8 

I = 


1) Spisano /ącznle z folw. Częstkowo. 2) Spl5ano łącznie z oSadą Burchardztwo. 3) Spisano łącznie z folw, Kłosowo. 4) Spisano łącznie z folw. 
Przewóz. 5) Spisano łącznie z folw. Przyjatń. 6) SpisIIno lączniez folw. Sikorzyno 7) Spisano łącznie z folw. Tokary. 


T1 
221
>>>
.....- 


30 


ł . 


li' 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


33. Tuchom 
34. Tuchomko 
Nowy Tuchom. folw. 
Tuchomko, folw. 
35. Uniradze 
. Drozdowo, leśn. 
Kolańska Huta. leśn. 
Ostrzyce. leśn. 
Zielonydwór(przy Ostrzycach).leśn 
36. Warzenko 
Dąbrowa Miszewska. osada 
Miszewko. folw. 
Warzenko. ceg. } 
Warzenko. folw. 
37. Widlino 
38. Wyczechowo 
Nowydwór. folw. 
Pstra Suka. folw _ ') 
Trąbkowice. pustko 
Wyczechowo, folw. 
39. Zdroje 
40. Zdunowice 
Małe Zdunowice, osada \ 
Ogonki. folw. 
Wielkie Zdunowice. osada J . 
Zdunowice, foJw. 


9. POW. Kościerzyna 


I. Miasta: 
l. Kościerzyna 
2. Skarszewy 


-I 
II 


II. Gminy: 
l. Bartoszylas 
Bartoszylas, puslk. 
Bartoszylas. wieś 
Ruda, os. mI. 
2. Będominek 
Będominek. wieś 
Kula. os. mI. 
3. Bożepole Królewskie 
4, Chwarzno 
Chwarzno, wieś 
Klszewskimłyn, os. mI. 
5. Czarnocin 
Czarnocin, wieś 
Czysta Woda, osada 
6. Dęblin 
Dęblin, wieś 
Nowe Gołębiewo, osada 
7. Dębogóry 
I 8. Dobrogoszcz 
Dąbrówka, osada 
Dobrogoszcz, wieś 
9. Dziemiany 
Dziemiany, st. kol. 
Dziemiany, wieś 
10. Foshuta 
Chwarzczenko, osada 
Foshula, wieś 


,i 
I: . 
" 
I
 


I: 

- 
li 


11. Garczyn 
12. Głodowo 
Głodowo, sI. kol. 
Głodowo, wieś 
13. Gołuń 
Gołuń, wieś 
Kruszyn, osada 
Zabrody, osada 
14. Górne Maliki 
- Dubryk, osada 
Górne Maliki, wieś 
15. Grabowo 
Grabowo, puslk. } 
Grabowo, wieś 
Młynek Grabowski, os. mI. 
Pustkowie Grabowskie, osada 
Ryzakowo. osada 
16. Grabowska Huta 
17. Grabówko 
Grabówko, wieś } 
Kamionki, osada 
18. Grzybowo 


9.. Powiat Kościerzyna. 


.. 


__ Bud y
 Lud ność obecna w dniu 30 .września 1921 r. (bez objętej 


. - (I) E - 
ej liczbie było "Yyznania 

 
 
 
' Ogó- Męż- 
o- t
 
 
 o 
 
 
 o .
 
 
a.. 
 
.
 łem 'czyzn błet E"O 
.
 

;N 
 
 
 E 
N'E .5 E 
ro 
 
 !::.c 0'£ . 
 .
 o 
_ _ _ ------.:.. _ _'- -=- --.-OJ... =_ = 
IY: 
 ---- --' _=__ "" 
2 I 3 4, 5 6 7 I 8 I 9 I 10 11 12 


709 
385 2 ) 
3243) 


4636 
52 
1 
48 
3 
12 
n 
r 
43 
42 
41 
1 
61 
60 
1 
71 
66 
5 
26 
28 
11 
17 
56 
2 
54 
32 
7 
25 


-7 
10 
2 
8 
6 
3 
1 
1 
1 
16 
3 
5 
8 
8 
19 
1 
_ 1 
17 
3 
16 


16 


34 
54 
2 
52 
11 
3 
1 
7 
24 
5 
19 
53 


35 
2 
13 
3 
40 
70 
70') 


24 


98 
115 
21 
94 
25 
13 
5 
2 
5 
149 
25 
43 
81 
108 
206 
4 
12 
190 
31 
137 


27 
19 
8 


8858 
5849 
3009 


137 


4265 
2832 
1433 


17 490 
214 
11 
181 
22 
40 
37 
3 
132 
241 
239 
2 
.215 
. 210 
5 
223 
189 
34 
84 
82 
25 
57 
260 
18 
242 
99 
18 
81 


184 


52 
51 
7 
44 
12 
6 
3 
1 
2 
71 
14 
22 
35 
59 
95 
1 
6 
88 
11 
61 


46 
64 
14 
50 
13 
7 
2 
1 
3 
78 
11 
21 
46 
49 
111 
3 
6 
102 
20 
76 


86 
100 
18 
82 
17 
5 
5 
2 
5 
134 
21 , 
35 
78 
101 
202 
4 
12 
186 
31 
137 


76 


7404 1 
5321 
2083 


27145 
350 
7 
319 
24 
23 
23 


68 
454 
449 
5 
351 
350 
1 
207 
141 
66 
90 
55 
17 
38 
531 
33 
498 
76 
8 
68 


167 
193 
9 
184 
67 
23 
8 
36 
89 
10 
79 
218 


139 
13 
53 
13 
148 
224 
224 


98 


spisem wojsk owym) _ 
Podało narodowość 


12 
15 
3 
12 
8 
8 


15 
4 
8 
3 
7 
4 


4 


137 


1368 
504 
864 


20 58 
6 a 18 
14 a 40 


8 


8 b - 


lIT 
..!: 
II) 
"O 
a.. 


U 
6J 
E 
.
 lIT 
!::..!: 


.
 ra' 
lir" 
 E 
!:: .::: o 
.5 !::"" 


13 I 14 I 15 I 16 


97 
100 
18 
82 
19 
7 
5 
2 
5 
136 
25 
',35 
76 
77 
206 
4 
12 
190 
25 
137 


l 
15 
3 
12 
6 
6 


13 - 


8 
5 
31 


5 


65 
2 
1 
1 


36 025 
450 
19 
393 
38 
78 
72 
6 
273 
459 
454 
5 
433 
421 
12 
482 
410 
72 
165 
168 
--62 
106 
534 
33 
501 
234. 
46 
188 


61 


4593 
3017 
1576 


18535 
236 
8 
212 
16 
38 
35 
3 
141 
218 
215 
3 
218 
211 
7 
259 
221 
38 
81 
86 
'5l 
49 
274 
15 
259 
135 
28 
107 


156 
170 
8 
162 
64 
19 
8 
37 
91 
13 
78 
224 


146 
16 
45 
17 
139 
214 
214 


86 


8845 
100 
12 
74 
14 
55 
49 
6 
205 
5 
5 


30 a 


4 


.- 


7 570 1 273 
5 449 387 
2121 886 


28 545 
350 


-j 


137 


15 


13c - 
2c - 


7 
319 
24 
23 
23 


7162 
100 - 
12 
74 
14 
55 
49 
6 
190 - 
5 
5 


2 
1 
1 
l 
1 


2 


2 


l 


323 
363 
17 
346 
131 
42 
16 
73 
180 
23 
157 
442 
285 
29 
98 
30 
287 
438 
438 


82 
71 
11 
275 
269 
6 
75 
113 
45 
68 
2 


l 


18c - 


83 
454 
449 
5 
364 
363 
1 
205 
.139 
66 
109 
127 
59 
68 
531 
33 
498 
85 
9 
76 


69 
58 
11 
277 
271 
6 
56 
, 41 
3 
38 
3 


3 
149 
'5l 
112 


1 
2 


2 


l 


2 
158 
38 
120 


296 
169 
17 
152 
131 
42 
16 
73 
173 
23 
150 
258 


27 
19\ 


304 
179 
17 
i62 
131 
42 
16 
73 
173 
23 
150 
257 


19 
184 - 


184 


7 


7. 
185 


194 


7 


7 
184 


194 
13 
51 


91 
16 
47 
30 
149 
137 
137 


193 
13 
51 


92 
16 
47 
30 
152 
33 - 
33 


138 
301 
301 


184 


135 
405 
405 


184 


1) Spisano łącznie z fołw. Wyczechowo. 2) W tern 1 budynek niezamieszkały. 3) 
.W tern 3 bud. niez. 4) W tern 2 bud. niez. 
Miasto Kościerzyna: a-przypada na wyznanie: inne'wyzn. ewang. 1, grecko-katol. 2. prawosławne 3; c-w tern Żydów 7. 
Miasto Skarszewy: a-inne wyzn. ew ang. 14; b-bezwyznaniowców 8; c-Żydów 2. 
Gmh;y: a-przypada na wyznanie: grecko-katoJ. 4; Inne wyzn. katol. 4, inne wyzn. ew ang. 15, prawosławne 7; c-w tern podało narodowośł 
rosyjską 1, rusiilską l. 


czeską ID, 


( 
l
>>>
J 


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


--- 
I 


19. Horniki 
Dolne Horniki. osada } 
Górne Horniki (Arnikowy). osada 
Kamiony. folw. 
Nowe Horniki, osada ') 
2 J. lIownica 
Grenzhof. folw. } 
lIownica. wieś 
Kronhof. folw. 


21. Jaroszewy 
Barki. folw. 
Jaroszewy. wieś 
22. Jasiowa Huta 
23, Jastrzębie 
24, Jezierce 
25. Junkrowy 
Junkrowy. wieś 
Zamkowa Góra, osada 
26. Juszki 
27. Kaliska 
28. Kalisz 
Kalisz. si. kol. 
Kalisz. wieś 
Kruszewo, osada 
Nowe Slone. osada 
Schodno. osada 
Stare Slone, osada 
Szwedzki Ostrów, osada 
Turzonka, osada 
Wyrówno. osada 
29. Kamirowo 
30. Kamirowskie Piece 
Kamirowskie Piece. wieś 
Trzcianka, osada 


31. Kartowo 
Kartowo. wieś 
Rowy. osada 
32. Kleszczewo 
Kleszczewo. wieś 
Lisiewko. osada 
Waldówko. folw. 
33. Kobyle 
34, Konarzyny 
BeUeem. osada 
Centrum, osada 
Kate-Kawle. osada 
Konarzyny, wieś 
Konarzyny.Pajągowo, leśn. 
Pajągowo. osada 
Piaski. osada 
Pikowo. osada 
Trampkule, leśn. 
Trampkule, osada 
Wydmuchowo, pustko 
35. Korne 
Korne. leśn. 
Korne. wieś } 
Nowa Karczma, oseda 
36, Kożmin 
Kotmin, folw. 
Koźmin, leśn. 
Kotmin. wieś. 
37. Liniewko 
38. Liniewo 
Liniewo. wieś 
Liniewo Pomorskie. st. kol. 
Male Liniewo, osada 
Rogoino. osada 
39. Liniewskie Góry 
40. Lipczyn 
41. Lipie Góra 
Bukowiec Królewski. osada 
Lipia Góra, wieś 


42. 


Li pusz 
Balachy, osada 
Borowo. osada 
Karpno, folw. 
Karpno, leśn. 
Konitop, osada 
Krugleniec. osada 
Lipuska Huta. osada 
Lipuska Papiernia. osada 
Llpusz. sI. kol. 
Lipusz. wieś } 
Lubiszewo, osada 
Mechowo. osada 
Lipy 
Dun..jki, osada } 
Lipy, wieś 
Struga, osada 
Zomrze, osada 
Loryniec (Wawrzynowo) 
Loryniec. wieś } 
Szludron, leśn. 
Lubań 
Gruenhof, osada 
Lubań, wieś 


43. 


44. 


45. 


( 
1 


Budynki 


aJ 
. . = aJ 
'
iO .;,iii 

 
 N
 
.... 11) Q) 11) 
Q..!!:! =.!!:! 
N E .: E 


2 3 


37 


34 
3 


43 


35 
8 


107 
4 
103 
26 
9 
29 
29 
25 
4 
40 
522) 
107 I 
7
 I 
:I 
8 
3 
3 
4 
5 
68 2 )' 

I 
12 I 
25 I 
- 10 
JJ I 
82 
4 
3 ! 
475)1 
120 
l 
3 
1 
93 
l 
l 
12 
2 
2 
1 
3 
33 
l 
32 


88 
,4 
l 
83') 
40 
78 
62 
3 
11 
2 
15 
23 
25 
5 
20 


129. 
2 
7 
3 
2 
5 
6 
13 
9 
5 
76 
1 
53 


42 
10 
l 
17 
17 


40 
15 
25 


9. Powiat Kościerzyna. _ 


250 


l 


425 


117 


217 
33 


212 


351 
74 


165 
47 


133 


99 
18 


213 


383 
16 
367 
82 
32 
96 
127 
109 
18 
169 
148 
501 
2 
361 
35 
8 
32 
19 
8 
14 
22 
186 
131 
1\8 
43 


73 
40 
33 
331 
295 
11 
25 
178 
467 
3 
10 
9 
355 


174 
51 
11 
56 
56 


218 
46 
172 


55 


118 
15 


4S 
12 


31 


'" 
" 


1 


749 
38 
711 
162 
61 
177 
240 
203 
37 
316 
325 
948 
8 
680 
61 
17 
61 
40 
17 
25 
39 
379 
248 
170 
1: I 
77 
77 1 
624 
559 
22 
43 \ 
346 r 
883 
6 
15 
15 
672 I 
1
 I 
ro i 
16 
9 
25 I 
345 
13 
332 


366 
22 
344 
80 
29 
81 
113 
94 
19 
147 
177 
447 
6 
319 
26 
9 
29 
21 
9 
11 
11 
193 
117 
82 
35 


593 
31 
6 
556 
298 
565 
417 
47 
79 
22 
125 
173 
154 
33 
121 


81 
37 
44 
293 
264 
11 
18 
168 
416 
3 
5 
6 
317 
1 
4 
45 
12 
8 
6 
17
 I 
165 
280 
18 
4. 
258 
156 
272 
208 
18 
36 
10 
70 
76 
75 
14 
61 


380 


186 
27 


311 
69 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


44 


1 


. _ Ludność obecna w dniu 30 września 
 921 r. (bez objętej 

 W tej liczbie było wyznania 
Ogó- Męż- Ko- .l
 iI o I o u I , g, \ o I, g, 
. ",._ tntn tn""'aJaJ tn'.!!!aJ 
łem czyzn blet E o 
.!! I aJ 
 l:!:!. 
 aJ I 
 E 
»
 -" = .... 1 o o = I aJ 
-4
1I 5-6- - -
! - , 
8
 f-t- 
0
 1 

 ! .
; 
1

 
 '
 
 I. = 
21 


1 
1 


1 


l 


--:: 


2 


2 


4 


4 


1 


1 I 


l 
l 


2 


1191 
14 
56 
22 
8 
34 
39 
125 
76 
72 
734 
11 
461 


571 
7 
28 
8 
4 
17 
19 .' 
60 
51 
32 
341 
4 
236 


340 
102 
19 
118 
118 


450 
96 
354 


657 
35 
622 , 
42 
61 
8 
201 
175 
26 
316 
56 
940 '. 
8 
675 
61 
17 
61 
40 
17 
25 
36 n. 
110 
65 
27 
38 


8 
47 
8 
8 
3 
16 
173 
6 
167 


60 
12 
48 
464 
399 
22 
43 
133 
727 
6 
12 
15 
535 
1 
12 
86 
20 
6 
9 
25 
345 
13 
332 


39 i 
9: I 
 
3 I - 
89 
120 


169 
39 
28 
11 


269 
8 


5 


3 
269 
li9 
143 
36 


4 


4 


2 


2 


313 
13 
2 
298 
142 
293 
209 
29 
43 
12 
55 
97 
79 
19 
60 


591 
31 . 
6 
554 
244 
230 
125 
47 
36 
22 
41 
27 
29 
5 
24 


94 
65 
29 
160 
160 


209 
156 


4 


620 
7 
28 
14 
4 
17 
20 
65 
25 
40 
393 
7 
225 


1135 
14 
56 
22 
8 
34 
39 
125 
73 
72 
681 


3 


137 


6 


10 


2 


2 


54 
335 
292 


43 


84 
146 
117 
28 
89 


8 


8 


- 
11 
455 


166- 
51 
8 
62 
62 


334 
102 
19 
113 
113 


54 


2 


232 
50 
182 


347 
38 
309 


-=- 


, 
- 


3 


51 


2 


6 
(, 


5 
5 


103 
58 
45 


l) Spisano łącznie z oSildą Górne Hornikl (1\rnlkowy). 2) W lem l budynek niezamieszkały. 3) Wtem 3 bud. niez. 


O' 
-" 
'" 
,O 
Q. 


13 I 


1149 
14 
56 
22 
8 
34 
39 
'125 
73 
72 
695 
11 
455 


I.. - 
[j U 
i 14 
 
; 


. 
v 
.!!:! 
E 
.!! O' 
=-" 


58 


192 


46 
12 


171 
21 


379 


46 


310 
69 


41 
5 


689 
35 
654 
80 
61 
19 
236 
200 
36 
316 
81 
945 
8 
680 
61 
17 
61 
40 
17 
25 
36 
1C9 
143 
75 
68 


60 
3 
57 
82 


158 
4 
3 
1 


244 
3 


3 
270 
105 
95 
10 


76 
18 
58 
475 
411 
22 
42 
139 
742 
6 
12 
15 
550 
1 
12 
86 
20 
6 
9 
25 
345 
13 
332 


78 
59 
19 
149 
148 


1 
207 
141 


3 


.. 


122 


6 


10 


593 
31 
6 
556 
244 
245 
140 
47 
36 
22 
44 
41 
97 
19 
78 


54 
320 
277 


43 


81 
132 
57 
14 
43 


42 


3 


39 


334 
102 
19 
113 
113 


6 
(, 


5 
5 


377 
64 
313 


73 
32 
.41
>>>
32 


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


1 


46. Lubieszyn 
Kalteborn, osada \ 
Lubieszyn. wieś , 
Olszowykierz, osada I 
47. Łubiana 
48. Niedamowo 
Hamerbark, osada 
Niedamowo. wieś 
Smolniki, 'osada 
49. Nowa Kiszewa 
50. Nowawieś 
Florenhol, lolw. ') , 
Nowa Wieś Pomorska. st. kol. 
Nowawieś. wieś 


I 


51. Nowe Podlesie 
52. Nowe Polaszki 
53. Nowy Barkocin 
Barkocin, st. koL 
Nowy Barkocin. wieś 
54. Nowy Bukowiec 
55. Nowy Cis 
Lipa, osada 
Lipska Karczma. karczma 
Nowy Cis, wieś 
Piłka, os. mI. 
Stary Cis. osada 
Trzosowo. osada 
56. Nowy Klińcz 
57. Nowy Lubieszyn 
Lubieszynek, wieś 
N.owa Karczma. osada 
Nowy Lubieszyn. wieś 
Parowa. osada 'J 
58. Nowy Wiec 
Celmirostwo, osada 
Nowy Wiec, wieś } 
Rymanowice. osada 
59. Olpuch 
Bar/agi, osada 
Ci:gard/o, osada 
Olpuch, wieś 
60. Pałubin 
61. Pałubinek 
62. Piechowice 
Dąbrówka. osada 
D:biny, osada 
Kloc. osada 
Parowa, osada 
Piec ho wice, wieś 
Szablewo, osada 
63, Płachty 
64. Płęsy 
Kozłowiec. fol. 
Laska. IOlw. ') 
Ostrowo-Wdzydze. folw, 
Pł:sy, wieś 
Rów. osada 
65. Płociczno 
Cteciorka, wieś 
Dunajkl. osada 
Kazub, osada 
Okoninki, osada 
Płociczna, wieś 
66. Płoczyce 
67, Podleś 
Podleś, wieś 
Sarnowo. wieś } 
WI:lki Padłeś. osada 
68. Pog6dki 
Pogódki. wieś \ 
Scheffelplatz. osada I 
69. Przerębska Huta 
Nowa Przer:bska Huta, osada } 
Przer:bska Huta, wieś 
Stara Przer:bska Huta. osada 
70. Raduń 
71. Rekownica 
Einhau5, osada 
Rekownlca. wieś } 

ekownicki młyn. os. m/. 
SIedziowa Huta, osad!, 
72. Rotembark ' 
73. Skrzydłowo 
74. Skwierawy 
75. Sobącz 
Bukowe Pole. folw. 
Sobącz. wieś 
76. Stara Klszewa 
Stara Kiszewa, wieś } 
Slrzelki, osada 
77. Stare Polaszki 
78. Stary Barkocin 
79. Stary Bukowiec 
Lasienko. osada 
Stary Bukowiec. osada 
Stary Bukowiec, wieś 


I. 
I 


Il udynki 


GJ 
. C 
c_ 
N I\J 
GJ
 
N N 
... II) 
o.. .!!:! 
N E 


2 3 


21 


21 


42 
26 
l 
19 
6 
50 
34 


l 
33 


17 
63 
44 
3 
41 
15 
54 
3 
2 
17 
2 
23 
7 
34 
164 
26 
9 
29 


80 
9 
71') 


26 
7 
1 
18 
52' 


23 
63 
6 
4 
2 
3 
44 
4 
9 
15 
1. 
2 
4 
8 
79 
36 
2 
5 
10 
26 
16 
55 
34 
21 


51 
51 


11 


11 


44 
36 
2 
24 
10 
22 
48 
29 
39 
4 
35 
124 
124 


67 
39 
51 
4 
6 
41 


. I 


9. Powiat Kościerzyna. 


_ Ludność-_obe 
n
 

ill 30 wrześni a 1921 r. (bez objętej 
I W tej liczbie był

yzn

i;-- 
Og6- Męż- Ko- ó
 '-- 
 
l- 
o - , -o 

u 0)0) ,o
lcL3' 1 o n,o 
lem czyzn, biet E:g :i;.!!:!' 

i:!::!.
 
 I '
 E l 

j;J 
 -V I 
 1: I o 2 
 .!!:! o 
4 i-5
'+- GJ 8 = =9
1
0"';--1
+
; 
152 I 74 78 132 . 13 
 I ,
 l , 
1J; l
 

 ;, i;' I 
 I 
10 7 3 10 I 
1M 
 
 M 
 
33 18 15 22 11 . _ I 
301 162 139 213 88 
261 130 131 113 j 148 I 


GJ 
ń,i6 
N
 
N 
GJ'" 
C.!!:! 
.!: E 


1 


I - 


1 
I 4 
4 


107 
483 
328 
36 
292 
142 
298 
12 
17 
105 
19 
97 
25
 I 
441 
:
i I 
657 1 
59 
59,8 
238 1 
46 
12 
180 
421 
198 
600 
81 
58 
12 
32 
393 
24 
143 
.119 
9 
27 
37 
46 
530 
242 
15 
34 
94 
145 
124 
385 
253 
132 


,5 
2
 


7t 


71 


48 
231 
154 
18 
136 
73 I , 
147 I 
1
 , 
53 , 
9 I 
46 I 
22 
137 j ' 
221 
83 I 

 1- 


323 
32 
291 


1161 
2: I 
86 I 
202 
I 
90 I 
290 
42 
23 I 
4 , 
21 
188 
12 
74 
60 
3 


14 
19 
24 
246 
118 
9 
13 
40 
66 
61 
177 
116 
61 


153 
153 


209 
160 
13 
98 
49 
96 
150 
109 
168 
33' 
135 
540 
540 


225 
150 
181 
12 
24 
145 


3 , 
127 


59 
252 
174 
18 
156 
69 
151 
5 
7 
52 
10 
51 
26 
121 
220 
91 
46 
83 


334 
27 
307 


122 
22 
6 
94 
219 
108 
310 
39 
35 
8 
11 
205 
12 
69 
59 
6 
13 
18 
22 
284 
124 
6' 
21 
54 
79 
63 
208 
137 
71 


168 
168 


41 


41 


'263 
142 
13 
91 
38 
135 
156 
131 
166 
21 
145 
615 
615 


272 
138 
176 
13 
23 
140 


2 
129 


27 ' 
37 
46 
466 
221 
15 
26 
90 
114 
124 
123 
65 
58 
312 
312 


30 


30 


471 
171 
22 
132 
17 
231 
285 
237 
287 
54 
233 
1035 
1036 


235 
93 
103 
23 
32 
4S 


5 
108 


148 


sp
e
 

s kowyn:Y _ 
Podal o narodowość 


I u i, 
:: 
.!!:! .!i! l':!" 

 I
 g 
E 
o / ._ l':!" C ,'- C 
o.. t: 
 ._ C " 
--- __ - __ _I 
13 14 15' 16 
I 


132 


20 


132 


20 


1 


1 


1 


l 


l 
1 


321 
321 


1 
1 


472 
302 
26 
189 
87 
231 
306 
240 
1 :

' I I 
1155 


66 
128 
137 
36 
101 
118 
218 
4 
17 
88 
19 
47 
43 
211 
220 
101 
67 
52 


31 
I 


416 
98 
10 
66 
22 
219 
136 


59 
4s I =! 
11 -, 
72 10 
125 I 
125 : 


5 
131 


7t 36 
136 " 347 
318 ,10 
36 - 


282 I 
124 
284 
12 
17 
105 


 I 
45 ' 
252 
392 
137 
91 
164 


10 I 
]8 
14 
1.= 


l 
l 


5 
5 


2 


497 
288 
357 
25 
47 
285 


41 
352 
191 


191 
24 
80 
8 


17 


50 
5 
47 
221 
73 
29 
119 


477 
6 
471 


180 
53 
127 


! 
I 
I 
l' =.1 
I 
! 


11 
3 
6 
48 
36 
5 
7 


1 
1 


560 97 
17 42 
543, 55 1 
2
 I ' 
1
 I I 
297 (124 ' 
198 i 
I - 
600 ! , 
81 
58 
12 
32 ' 
393 
24 
128 15 
119 
9 
27 
37 
46 
475 
231 
15 
26 
1
 I 
124 I 
123 I ' 
65 
58 


- _ I 
- - 


238 
46 
12 
180 
294 
197 
600 
81 
58 
12 
32 
393 
24 
128 
119 
9 


127 
1 


IS 


i 
...-.:", 


55 
11 


8 
4 
32 


313 
313 


262 - i 
188 - 
7
 -: I 
7, l 
l; I 
! 
15! 
 j 
. I 


56 


56 


471 
201 
26 
132 


101 


57 


.. ... 


64 
21 
8 
4 
31 


-;- 


i 
=1 


43 44 
231 
298 8 
236 4 
301 33 
54 
247 33 
l 042 108 5 
1 042 108 5 


245 252 
93 195 
120 237 
23. 2 
40 7 
57 228 


l) Spisano łącznie z wsią Nowawieś. 2) Spisano lącznie z wsią Lubieszynek. 3) W tern I budynek niezarnieszkaly. 4) Spisano lącznie z wsią Pł:sy. 


32 


262 I 
188 I 
74 
si 
8 I 
39 


I 

 'I 


32 


39 


l 


131 
.4 
57 
70 


21 
3 
47 


47 
118 
118 


1 
1 


262 
195 
254 
2 
15 
237
>>>
J 
i 
J 
I 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


80. Stawiska 
Stawiska, folw. 
Stawiska. wieś 


81. 
82. 


Stofrowa Huta 
Szatarpy 
Guzy. osada 
Szatarpy. wieś 
Szczodrowo - 
Szczodrowo. folw. 
Szczodrowo. leśn. } 
Szczodrowo. wieś 
Szczodrowskimłyn. os. mł. 
Szenejda 
Szpon 
Szumles Królewski 
Szum'es Szlachecki 
Burowo. osada 
Engsterb:skimłyn. os. mI. 
Szumles Szlachecki, wieś 
Szyno f. folw. 
Śluza 
Jabłuszek, osada 
Śluza, wieś 
Zelewiec. osada 
Trzebuń 
Pelki. os. mł. 
TrzebUli. wieś \ 
Zajączkowo. osada f 
Tuszki 


83. 


84. 
85. 
86, 
87. 


88. 


89. 


90. 


., i)l. Wąglikowice 
Czarlina. osada 
Wąglikowice. wieś 
92. Wdzydze Kiszewskie 
93. Wielki Klilkz 
Gosieradz. osada 
Grenzmuehle. os. mI. ') 
JE'ziorki. o.ada ') 
Klińcz Wielki. st. kol. 
Wielki KliilCz. wieś 
94. Wieprznica 
Fingerhula. osada 
Owśnice. osada 
I Wieprznica. os. mł. 
Wieprznica. wieś 
95. Więckowy 
SIrzeszewo. folw. } 
WifŻyca. folw. 
Wi:ckowy. wieś 
96. Wilcze Blota 
97. Wojtal 
98. Wygonin 
PrzywicLno. osada 
Wygo"in. wieś 
99. Wysin 
Tannenhorst. fol w . \ 
Wysin. wieś f 
Wysińskie Chr6sty. osada 
100. Zawada 
Tomaszewo, wje
 
Zawada. wieś 


10'. Zycowa Huta. 
Kampa. pustko 
Lisaki, osada 
Rybaki. osada 
Zycowa Huta. wieś 


III. Obszary dworskie: 


... . 


1. Bączek 
Bączek. folw., 
Baczel" st. kol. 
Mosty. osada ') 
ZamościI'. osada 
2. Biale Błota 
Białe Błota. leśn. 
Brz:czek. folw. 
Milonki. leśn. 
Milonki. osada 
Stefanowo. leśn. 
Stefanowo. osada 
Waldhaus. leśn. 
3. Bożepole Szlacheckie. 
4. Chwarzczenko 
5. Cis 
6. Czarnocińskie 
iece 
7, Czernikowy 
I Czernikowy. folw. \ 
Małe Czerniki. folw. J 
8. Deka . 
Deka, folw. 
Janowo, folw. 


Budy-,"!ki '. 
GJ I 
c: GJ 

 10 .o ió 

 
 N
 
LoV) Q)CI1 
. c.. .
 c: .
 
N E _I! E 
2 3 


24 I 
6 
18 


17 
90 
5 
85 
95 
4' 
83 
8 
9 
22. 
28 
29 
:ł 
4 
1
 I 
19 
2 
13 I 
7
 I 
3 
73 
5:2t) 
47 
6 
41 
26 1 )' 
70 
1 


, 
69! 
20 
6 
9 
1 
4 
99 


99 
40 
32 ; 
28 
3 
25 
171 


I 
126 I 
45 
28 
18 
10 


29 
I 
11 
'4 
13 26 I 
16 
13 
I 
'! I 
2 
5 
1 
14 
1 
7 
5 
l 
5 
12 
12 


6 
5 
1 


9. . Powiat Kościerzyna. 


33 


_ Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 

E - W
et liczbie b¥ ło wyznania 
od 
-ł


arodow
śĆ-- 
Ogó- Męż- Ko- b' J., o I .1, 0 \ . ' oT . !;( _ '- _ I - l - 


 C1C110

1C10IcCt:J) IQ"..... -I 
łem czym biet E:g :;;.
 I

::

 
:i E 
 E I g !.
 E 

] 

 1 .
-5 E 
 I '
 , 1 1'2.g g, 1'2
'!:_1
.g 
4 " 5 
- 7 8 9 
10 11' 12 . -Dr I4 -115 16 


50521 1 24141 
209 1 101 i 
19 8
 I 
19 10 i 
195 99 ' 
10 3 
21 11 
19 12 
47 26 
7 2 
84 41 
7 4 
113 I 51 
106 I' 49 
5
 I 26 . 
1

 

 \ ' 
89 43 
78 38 
11 5 " 


'238 
1

 ! 


167 I 
545 
24 ! 
521 I 
773 I 
77 I 


l 


618 
78 
79 
178 
187 ' 
248\ 
24 \ 
33 . 
-135 i 
56 
221 
34 
151 
36 
640 
14 
626 


120 
44 
76 i 


87 
258 
24
 \' 
371 
2:: I 
42 : 
41 1 
87 I 
103 
126 I 
1
1 
72 1 
28 
112 l , 
18 
79 
15 
302 I 
8 
294 


186 ! 
I 


204 
26 
178 
85 
341 
9 


4 
328 \ 
lOS 
29 
51 
11 
17 
372 


372 
_ 157 
139 
104 
13 
91 
519 


873 
275 
202 
134 
68 


395 
124 
9
 I 
31 
151 
4 
39 
31 I 
77. 


118 
45 
73 


, 


80 
287 
15 
272' 
402 
34 
332 
36 
38 
91 
84 
122 
15 
16 
63 
28 
109 
16 
72 
21 
338 
6 
332 


230 I 
85 
145 


152 
380 


380 
648 
69 


518 
61 
79 
104 I 
80 I 
9
 I 
I 


26 
51 
18 
221 
34 
.1

 I I ' 
631 
9 
622 


383 
449 
69 
380 
170 
550 
20 


6 
524 \ 
201 
55 
97 
15 I 
34 
671 


340 
159 
147 
98 
9 
89 
629 


671 
139 
206 
187 ; 
15 , 
172 
1143 I 


I 
- I - -:- 
123 I - i - : - 
n 
 i 
 
 i
 
I I 
1';
 I I 
 I -= 
80 - - 
15 - - 
7 - - 
! \ = 
56 1 -= 
13 - 
43 1 - 
1- 
=.'1 = 
10331 1 a - 


8 
4 
4 


...:.. 


-=,-=1 = 


-1"- 
= 1= 
= I = 
I 
-l- 
I 
= 1-= 


l) W tern I budynek niezamieszkaly. 2) Spisano lącznle z wsią Wielki Klińcz. 3) Spisano łącznie z folw. Bączek. 
Obszary dworskie: a-prawoslawny 1; c-w tern podało narodowość: rosYiską 1. rusińską 1. 


2' 


, 2, 


l 
l 


383 
419 
69 
380 
170 
673 
20 
64
 I 
206 
60 
97 
15. 
34 
712 


1 
l 
4 


1 
3 


1 


2 


712 
316 
286 
202 
22 
180 
1148 


2 


13 


1 
1 


2 
.2 


285 
6 
75 
54 
150 


197 
245 
43 
202 
85 
332 
11 


2 
319 
98 
31 
46 
4 
17 
340 


2638 


478 
151 
108 
71 
37 


134 
2 
36 
23 
73 


4018 


I()S 
91 
8 
9 
96 
7 
10 
7 
21 
5 
43 
3 
62 
57 
2 
35 
81 
81 


46 
40 
6 


15 
165 
24 
141 
125 
8 
100 
17 


--. -' 


- ,- 


74 - 
107 1- 
1

 I -= 
7 1'- 
.84 - 
38 - 


9 
5 
4 


123 1 = 
- 1 
 


868 
275 
146 
121 
25 


285 
6 
75 
54 
150 


121 "" 
1
 I 
16
 
10 I 


 I 
28 -l 
7 1 
74 1 
11
 
97 
3 
41 
82 
82 


88 
73 


15 
33 


I 
-1- 
r 
I 
 


10 


9 


14 
81 
81 


81 
70 
11 


8 
8 


-, - 


231 
86 
145 


147 I 
385 
-I 
, 


385 
624 
69 


=1 


511 
44 
79 
104 
178 
229 
17 
33 1 
1
 
2;
 I -= 
151 
36 , 
635 
62
 I 


383 


449 
69 
380 
170 
596 
20 


6 i - 
570 77 
206 I - 

I = 
15 I - 
34 - 
678 34 
67s1 34 
139 I I 177 
221 .65 
187 15 
15 7 
172, 8 
l 145 3 


871 I ' 
274 
156 
121 
35 


285 
6 
75 
54 
150 


4194 


118 
97 I 
17 
I 
I 


4 
171 
10 
17 
19 
28 
7 
83 
7 
113 
97 
3 
41 
83 
83 


85 
74 
11 


20 
160 
24 
136 
149 
8 


7 
3 
4 


I 
-, - 
-' 


1= 
1= 


.:j 
;1 


107 
34 


,I 


74 
9 
19 
7 


4 
8 


5 
5 


'- 


77 


-1- 
- 1-' 
-= \

 
:I
 


2 
1 
46 
13 
33 


- I - 
-=1- 
: i :-: 
-I - 
I 


855 


3 c -. 


91 
76' 


15 
24 


.4 


-, - 
=1= 
= j = 
-1- 
-1- 


. , 
..... 
....;r",( 


19' 


9 


14 
80 
80 
4 
4 


\.
>>>
34 


9. Powiat Kojcierzyna. 


Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
M i a s t a.. -- W tej ""ble było wy,n.nl. 
 Pod.lo n.rodow o" 
tI - 
G m i n y, I:: &1 
1::- rai; Ó . . o o U 
N III Og6- Męż- Ko- «"0 
Obszary dworskie, tI.:¥ N
 
t; o
 . C) o tO 10". GJ rO 
N N N "'.- CH» C)tI tI tI C).- CI) 
.- ._ OT 
.... '" tI'" łem czyzn /Jiet E'O I::tI o N ". o . El · E 
. E 
Miejscowości o.. .!! . I::.!! 111'- 
.- ..t; 
.E o 2 
 .!! o 'O .!!.s 
 .!! o 
E .5 E NIC 
N ....
 ClI: .- v E.. ._ 1::" o.. I::
 ..... 1::" 
-- --
 --- ---- 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 
- 
9. Dolne Maliki 6 - 75 34 41 68 7 - - - - 72 2 l - 
10. Dunajki 10 - 66 33 33 53 13 - - - - 53 13 - -. 
Bosztal. leśn. 2 - 9 5 4 -9 - - - - - 9 - - - 
Dunajki, leśn. 1 - 3 1 2 3 - - - - - 3 - - - 
Dywan. Idn. } 6 - 49 24 - 25 40 9 - - - - 40 9 - :.... 
Dywan, osada i 3 :2 i .4 .. i 
Dywan, Os. mł. - 5 - - - - 4 - - 
Głuchybór . leśn. ') 
, 
 
11, Garczyn 17 - 217 102 115 180 '37 - - - .- 183 33 1 - 
Garczyn. ceg. } 33 i 
Garczyn, lolw. 17 - 217 102 115 180 37 - '- - - 183 - 
- Garczynki, lolw. 
12. Góra 18 1 215 93 122 146 69. I - - - 213 2 - - 
- 
13. Grabowo 8 l 140 .. 69 7l 90 50 - - - - 103 37 - - 
14. Grzybowskimłyn 7 2 ) - 35 'I 20 15 29 6 - - - - 29 6 - - 
15. Huta 4 - '22 11 11 22 - - - - - 22. - - 
 
Drzewiny, leśn. 1 
 8 2 6 8 - - - - - 8 - - - 
Grzybno, leśn. 1 - 5 2 3 5 - - - - - 5 - - - 
Uroża. leśn. 1 - 7 6 1 7 , - - - - - 7 i - - - 
Wojtal. leśn. 1 - 2 1 1 2 - - - 
 - 2 - - - 
16. Kiszewskl Zamek 9 I l 137 58 79 106 31 - - - - 137 - - - 
17. Kościerzyna 8 - . 7l 34 37 71 - - - - - 7l I - - '- 
Debrzyno, leśn. 1 14 8 6 14 - - - - - 14 I - - - 
Kościerzyna. nadl. 2. 9 4 5 9 I - r---= - - - 9 - I 
j - 
Strzelnica. I-two 3 12 6 6 12 - - - .- 12 I - - 
Wieprznica, osada 1 16 8 8 16 - - - - 
 16 I - - 
Wierzyska, leśn. 1 - 20 /I 12 20 - - - - - 20 - - 
Zomerbark, osada ') I I 

 
18. Loryniec 16 - 111 57 54 111 - - -. - - 111 - - . - 
Ci-:gardło. osada 3 - 21 11 10 .21 - - - - - 21 I - - - 
Czarlina. łe
. - 1 - 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
Englerowa uta: osada 5 - 37 19 18 37 - - - - 37 - - - 
Głuchybór. osada. 1 - 2 1 1 2 - - - - - 2 I - - - 
Goł'łń. osada 2 - 23 14 9 23 - - - - - 23 - - - 
., Laska. leśn. 1 - 4 2 2 4 - - - - 4 - - - 
r- 
Loryniec. nadl. 3 - 17 7 10 17 - - - - - 17 - - - 
19. Malary 5 - 71 33 38 59 12 - - - - 59 12 - - 
2J. Mały Klińcz 12 1 195 85 110 191 4 - - - - 191 4 - - 
I I 
21. Mały Podleś 5 - 69 27 42 69 - - - - - 69 - - I - - 
22.. Mirowo 12 - 191 1
 89 115 75 l - - - 109 81 ' 1 - 
Mirowo, lolw_ 9 - 171 77 114 56 1 - - - 109 61 1 
 
Mirowko. lolw. :I - 20 8 12 1 19 - - - - - 20 - - 
23. Modrowo 15 3 235 115 120 114 121 - - - - 114 121 - - 
Karlshol. lolw. 1 - 7 4 3 - 7 - - - - - 7 - - 
Modrowo, lolw. 10 3 197 101 96 108 89 - - - - 108 89 - - 
Modrowo, st. kol 1 - 5 2 3 5 - - - - - 5 - - - 
Nygut, osada 3 - 26 8 18 1 25 -'- - - - 1 25 - - 
24. Niedamowo 17 - 217 98 119 133 84 - - - - 132 85 - - 
Barenberg. lolw. l - 8 3 5 - 8 - - - - - 8 - - 
Hamerbark, osada 2 - 25 12 13 19 6 - - - - 19 6 - - 
Niedamowo. lolw. 14 - 184 83 101 -114 70 - - - - 113 71 - - 
25. Nowydw6r 4 - 70 43 27 64 6 - - - - 64 6 - - 
26. Obozin 50 - 420 215 205 402 18 - - - - 402 18 - - 
Janin. osada T1 - 20S 103 102 189 16 - - - - 189 16 - - 
Jasłrz-:bie, osada :I - 15 10 5 -IS - - - - - 15 - - - 
Kiltmirowo. osada ') 1
 J ;, 3 9 9 
Obozin. ceg. - 9 - - - - - - - - 
Obozin, lolw. - 183 92 91 181 2 - - - - lin 2 - - 
Obozin, leśn. - 8 4 4 8 - - - - - 8 - - - 
27. Orle 21 I 256 119 137 144 112 - - 141 115 - - 
I - - - 
28. Płociczno (Tuszkowska Huta) 20 - 192 90 102 192 - - -- - - 192 - - 
 
Ploczyce. smol. I - 5 3 2 5 - - - - - 5 I - -- - 
Stare Karpno. leśn. _ I - 16 9 7 16 - - - - - 16 - - - 
Szklana Huta Lipuska, osada 13 I - 144 66 78 144 - - - - - 144 - - - - 
Trawice: lolw. 3 - 21 9 12 2ł - - - - - 21 - -. .- 
Tuszkowska Huta. leśn. 2 - 6 3 3 6 - - - - - 6 - - - 
29. Pog6dki fi l 122 58 64 118 4 - - 117 , 5 - 
- - - 
I 
30. Puc 9 - 171 72 99 171 - - - - - 171 - , - - 
31. Ryła 1 5 3 2 5 . 5 
 i 
- - - - - - - - - - 
32. Skrzydł6wko 7 l 107 53 54 91 16 - - - 
- 84 23 - - 
Skrzydłówko, lolw. 6 1 98 48 50 82 16 - - - - 82 16 - - 
Skrzydłówko, os. mł. 1 ....-:- 9 5 4 9 - - - - - 2 7 - - 
33. Stary Wiec 8 - \ 107 54 53 69 38 - - - - 76 31 - - 
Bralewo, osada \ li 
Stary Wiec. lolw. I - 107 54 53 69 38 - - - - 76 31 - - 
34. Tiloshaln 1 - 6 4 2 6 - - - - - 6 - - - - 
35. Wętwie 3 - . 42 23 19 40 2 - - - - 42 - - - 
36. Wielki Bartel 26 - 223 103 120 223 - - - - - 223 - - - 
Grunwald. leśn. I - 7 2 5 7 - - - - - 7 - - - 
Mały Bartel. leśn. ') li li . li 
Okoninł'i I-two l - 3 5 - - - - - - - - 
Wielki artel, lolw. 16 - 137 64 73 137 - - - - - 137 - - - 
Wielki Bartel, nadl. 8 - 71 34 37 71 - - - -" - 71 - - . - 
37. Wielki Będomin 6 - 112 51 61 66 46 - - - - 73 39 - - 
38. Wielki Klińcz 7 - 117 54 63 68 49 - - - - 117 - - - 
39. Zielenina 7 l 102 55 47 102 - - - - - 102 - - - 
B-:domiflska Papiernia. osada } j i 
Zielenino, lolw. . 102 55 47 102 - - - - - 102 - - - 
, 
. 
 


I) SpIsano łącznie Z leśn_ BosztaJ. 2) W tern 1 budynek nlezaR'ueszkały. 3) SpIsiIno łącznie z nadleśmctwem Kościerzyna. 4) SpIsano łączme 
z lolw. Obozin. 5) Spisano lącznie z lolw. Wielki Bartel.
>>>
Miasta, 
G ID i n y. 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


Budynki 


Q; 
. c III 
:::iiO .om 

 
 N
 
.... CI} lU In 
c..
 c.
 
N E .: E 


l 


2 3 


10. Pow. Lubawa 


I. MiZlsta: 


751 


1. Lubawi:l 
2. Nowemiasto 


408 1 ) 12 
343 17 


II. Gminy: 


5734 109 


l. Borek Królewski 
2. Brat jan 
Brat jan, st. kol. 
Brat jan. wieś 
Ląki. osada 
3. Bratuszewo 
4. Byszwałd 
5. Chrośle 
6, Ciche 
Ciche. wieś } 
Ladnówko, osada 
Przybynewo, osada 
7, Czerlin 
8. Dębień 
9. Fijewo 
10. Fitowo 
Fitowo. os. mI, 
Fitowo, wieś 


11 
109 
1 
90 
18 
53 
84 
61 
125 
125 


11. Gaj 
12. Grabowo 
13. Grądy 
14. Grodziczno 
15. Grodziczno Nowe 
Grodziczno Nowe. wieś \ 
Janowo, osada \ 
Katarzynki, 'wieś , 
Mllehko, osada 
Pólko, osada 
Wenecja, osada . 
Zamczysko. osada ') 
16. Gronowo 
17. Groszki 
18. Gryźliny 
19. Gutowo 
20. Gwlździny 
Gwitdziny, folw. 
Gwltdtlny, wieś 


21. Hartowiec 
22. Jamielnik 
Jamielnik. wieś } 
Repetejki. osada 
23. Jeglie 
24. Kaczek 
25. Kamionka 
26. Kazanice 
27. Kiełpiny 
28, Koń 
Glowin. osada 
Ko.... wieś 
Mieliwo, osada 
Sosno, osada 
29. Kopaniarze 
30. Krotoszyny 
Krotoszyny, wieś \ 
Leszczyniak. osada I 


31. Krzemieniewo 
Krzemieniewo, Jolw. } 
Krzemieniewo. wieś 
32. Kuligi 
Kuligi. wieś 
Wólka. wieś 
33. Kurzętnik 
Dębno, wieś 
Kacze Bagno, Jolw. 
Kurzętnik, st. kol. 
Kurzętnik, wieś 
Marjanowo, Jolw. 


18 
46 
16 
23 
1 
22- 


29 
87 
24 1 ) 
45 
56 
52 


24 
303) 
44 
51 
67 
3 
64 


49 
64 
64 


57 1 ) 
18 
29 
1353) 
64 
14 
2 
7 
4 
1 
19 
59 
59 


6ł 


64 
47 
34') 
13 
95 
8 
4 


79 
4 


4 


10. Powiat Lubawa 


35 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r.. (bez objętej 

 d E W tej liczbie było wyznania 
Ogó- Męż- Ko- -b;--

 u -o-- I ';-- 
 -- 

.!:! C)C) o"" 01..
 o !OC) IO'.!!! .!!!IO' 
łem _ czyzn biet, Eo :ii'
 

 :!::!'
 
 .
 E 
 E 10' 
 E 

IO ;oJ.::) g.2 ° E 
 2 .
 o o .
 O' g .- o 
1-":': 111:=._ u 111._ I C"" 
-=-=_....:::- C"" 
4 ., 5 ,6 7 8 9 10 I 11 12 13 14 15 16 


29 


8356 


3903 


2162 
1741 


21131 


31 
573 
7 
491 
75 
195 
316 1 
209 
421 
421 


157 
357 
136 
224 
12 
212 


90 
184 
65 
103 
8 
95 


4 453 


2473 
1980 


22 367 


12 


319 


319 
164 
131 
33 
379 
35 
20 
17 
283 
24 


7 435 


4113 
3322 


39 288 


27 
534 
13 
431 
90 
166 
346 
204 
455 
455 


57 
980 
20 
799 
161 
352 
662 
347 
815 
815 


819 15 87 


7662 


674 20 


487 
3$2 
\ 
3 783 420 a 


4224 411 - 
3438 263 20c - 
40165 1 3320' 13 c - 


57 
995 
20 
814 
161 
361 
662 
391 
848 
848 


1- 
111 1 


107 1 
4 - 


22 - 
28 - 
28 - 


4635 
3721 


43 498 


31 
l 
24 
6 
1 
3 


58 
1107 
20 
922 
165 
361 
662 
413 
876 
876 


225 
737 
173 
372 
438 
414 


105 
371 
88 
177 
208 
196 


67 
173 
71 
1
1 
4 
117 


146 
348 
49 
167 
3 
164 


9 a 26 
6 a 61 


5 


2 b _ 


147 
346 
48 
175 
9 
166 


10 - 
11 - 
88 - 
49 - 
3 - 
46 - 


3 
3 


1 


l 


3 


3 


1 
2 


2 


l 


2 
l 


397 
129 
209 
1045 
517 
84 
12 
39 
27 
6 
123 
489 
489 


24 


187 
180 
303 
403 
488 
34 
454 


94 
90 
143 
197 
754 
16 
238 


120 
366 
85 
195 
230 
218 


225 
778 
172 
362 
260 
236 


l 
123 


2 


2 


-1- 


225 
737 
173 
363 
278 
254 


9 - 
160 - 
160 - 


l 
1 


l 


1 
l 
1 


3 


2 
1 


347 
491 
491 


169 
234 
234 


12 


93 
90 
160 
206 
234 
18 
216 


185 
180 
25 
399 
469 
34 
435 


119 
4 
9 


2 


2 


24 


187 
180 
73 
399 
469 
34 
435 


230 - 
4 - 
19 - 


19 - 


202 
71 
93 
508 
240 
39 
6 
18 
11 
4 
65 
257 
257 


645 


64S 
344 
270 
74 
777 
76 
45 
28 
585 
43 


178 
257 
257 
195 
58 
116 
537 
277 
45 
6 
21 
16 
2 
58 
232 
232 


346 
440 
440 
397 1 
127 
182 
1044 
509 
65 
5 
'27 
27 
6 
123 
405 
405 


66 
59 
59 


2 
2 


347 
438 
438 


53 - 
53 


326 


635 


11 
9 
77 
57 
9 
48 


10 


2 - 
8 - 


75 - 
75 - 


636 


9 - 


326 
180 
139 
41 
398 
;
 I 
11 
302 
19 


9 


1 


10 
178 
178 


24 


2 


278 
4 
14 


5 


636 
80 
54 
26 
755 
75 
45 
28 
573 
34 


9 
264 - 
216 
48 
22 - 
1 


14 


5 


12 
9 


l) W tern 1 budynek nlezamleszkaly. 2) Spisano lącznie z wsią Grodziczno Nowe. 3) W tern 2 bud. nlez. 
M la st o L u b a w a: a-Inne wyzn. ewang.9. 
10\1 a s t o N o we m i a s t o: a-przypada na wyznanie: grecko.katol. 1. inne wyzn. katol. 4, inne wyzn. ew ang. 1; c-w tern podalo narodowośt: 
tydowską 10. czeską 1. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: prawoslawne 42, Inne wyzn. kośc. wschodn. l, grecko-katol. 2. Inne wyzn. kalol. 3. Inne wyzn. ewang. 372. 
b-bezwyznaniowców 2. c-w lem podalo narodowośt: rosyjską 4. lItewsklł I. rusl"'ską l. 


1 


48 
48 


3 
3 


2 
27 
l 
8 
19 
7 
12 


397 
127 
201 
1045 
517 
84 
12 
39 
27 
6 
123 
414 
414 


84 
84 


10 


635 
76 
55 
21 
754 
75 
39 
2B 
573 
39 


10 
107 
75 
32 
23 
l 
6 


161 
140 
21 


12 
4
>>>
36 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


34. Ląkorz 
Bia'a, os. m'. ') 
Borki, osada 
Iwan ki Królewskie, osada 
Kopania, osada 
LIIkorz, os. m'. 
Ląkorz, wieś } 
Mrowisko, osada 
Wichertowo, osada 
35. Lekarty 
Brzeziny. przys. ') 
Jeziorki, osada 
Lekarty, wieś 
36. linowiec 
37. Lipinki 
Frycowizno, osada ') 
Hermanowo, osada 
Lipinki, st. kol. } 
Lipinki, wieś 
Szmeltry. osada 
38. Upowiec 
39. Lorki 
Iwanki Szlacheckie, wieś ') 
Lorki, os. m'. 
Lorki, wieś 
40. Losy 
41. Lubstynek 
Lubstynek. wieś } 
Piętki, osada 
42. Ludwichowo 
43. Łążek . 
44. Łążyń 
45. Małe Balówki 
46. Marz
clce 
47. Mierzyn 
Mierzyn. wieś } 
Nowiny, osada 
Rutka, os. m'. 
Zacharka, osada 
48. Mikołajki 
Miko'ajki. wieś 
Miko'ajki-Wybudowanie. 'olw. 
49. Montowo 
50. Mort
gl 
51. Mroczenko 
52. Mroczno 
Mroczno. wieś } 
WIIS, os. mt. 
53. Naguszewo 
54. Nawra 
Nawra. 'olw. 
Nawra. wieś 
Prangowizno. folw. 
55. Nlelbark 
56. Niemieckie Brzozie 
57. Nowydwór 
IIdrjan, osada \ 
Cemba'owo, osada 
Nowydwór , wieś , 
58. Omule 
Omule, wieś \ 
SzczepankowQ, fotw. , 
59. Oset no 
Olszak, osada ') 
Oset no, folw. 
Osetno. wieś 
60. Osowlec 
61. Oshlszewo 
Buch'nowo. osada 
Ostaszewo. wieś } 
Piecki, osada 
Weso'owo, wieś 
62. Otr
ba 
63. Pomierki 
Ko'odziejki. osada 
Lichotki, osada } 
Po mi erki, wieś 
64. Prątnica 
65. Raczek 
66. Radomno 
Pustki. osada 
Radomno, folw. ') 
Radomno, st. kol. 
Radorgno, wieś \ 
Szaleniec. osada , 
Tabory, osada 
67. Rożenłal 
Bladaszek. osada 
Dybrak. osada ') 
Gaj Rotentalskl, osada 
Granice pod Rożentalem,_ osada 
Kimbruk. osada . 
Ko'odzlejkl, pustko 
Podlesie, pustko 
Pomlerki. pustko 
Rotenlal, 'olw_ 
Rotental, wieś 


Budynki 


CIJ 
t: CIJ 
::;ia ,g;a 
CIJ 
 N
 
N N N 
.... II) Q) CI1 
c.. .!!! t: .!!! 
N E .5 E 


2 
94 
90 
4 
21 
16 
66 
213 
213 


63 
20 
4 
16 
65 
10
) 
124 
30 


74 
20 
154 
1 


6 
4 
4 
5 
6 
3 
6 
119') 


2 


129 


2 
11 
1 
1 
114 


83 


l 
82 
39 
123 
4 
119 


38 
51 


1 
50 
8 
37 
37 


18 
22 
59
): 
47 
59 
40 
38 


42 
48 
5 
39') 
4 
42 
97
) 
55 


55 
71 
71 


41 


4 
37 
10 
90 
l 
89 


10. Powiat Lub8wa. 


Ludność obecn8 w dniu 30 września 2921 r. (bez objętej ::J :
 
 
- 
4 I: 5 6 
9
: I 459 488 
12 5 7 
59 30 29 
2 1 1 
734 
867 420 447 


3 


l 


l 
l 
2 


.7 
531 
272 
1029 


538 


74 
955 


235 
36: I 
11 
356 
62 
233 
23
 I 
113 
144 
481 
315 
363 
303 
281 


449 
574 
574 


37 
113 
34 
347 
5 
342 


190 
78 
19 
59 
280 
39 
391 
92 
3 
228 
68 
617 
4 
28 
15 
13 
18 
29 
8 
26 
476 


243 


4 
239 
133 
474 


37 
437 


121 
175 


5 
170 
34 
104 
104 


61 
78 
226 
158 
172 
150 
139 


11 
329 
309 
20 
70 
7l 
244 
641 
641 


143 
210 
45 
128 
37 
162 
366 . 
194 


194 
292 
292 


150 


W tej liczbie było wyznania 
]
- 
 
 - , o u T, 
T-:-, -
 
E
 
.!!! 

 :

 
.i E 

-:a 
 
 I 
 .c 1 o 2 
 .!!!. o 
L-7
 ClJ 8 = '-9ul 
0U1 

- 
; isem wojsko\\l ym) 
 
Poda/o narodowość 
ci 
.
 
 I .
 
 E 
- CI) t: aJ 
o .- 
 t: , .- o 
c.. t: 
 ._ t: -o 
----
- - 
13 14 15 16 
643 I 304 


295 


3 
292 
139 
555 


37 
518 


114 
192 


234 
362 


643 


304 


7 
471 . 
266 
1001 


113 
144 
480 
207 
.335 
267 
245 


22 
681 
647 
34 1 
148 
139 
531 I 
1352 
1352 


342 
154 
37 
117 
548 
79 
802 
188 
7 
459 
148 
l 253- 
9 
54 
17 
31 
38 
44 
14 
46 
1000 


12 
59 
2 
3 
567 


4 
300 


2 


l 
l 


...,. 
4 


1 


2 
2 


2:i 
695 
656 
39 
148 
139 
536 
1355 
1355 


6 
186 
28 
129 
129 


11 
351 
62 
210 
210 


12 
59 
2 
3 
567 


4 
300 


-; 


478 


60 


1 


2 
2 


l 


324 
421 
81 
278 
62 
347 
739 
449 


52 
66 
255 
157 
191 
153 
142 


113 
137 
481 
202 
330 
246 
224 


475 


63 


60 
6 
28 


74 
927 


28 


l 
2 


l 


323 


11 
366 
347 
19 
78 
68 
292 
714 
714 


22 
676 
642 
34 
148 
l
 
526 
1346 
1346 


7 
468 
272 
985 
74 
911 


63 


44 


-1- 


234 
363 


l 
4 


l 


83 
240 
71 
677 
10 
667 


181 
211 
36 
150 
25 
185 
373 
255 


319 
419 
81 
277 
61 
337 
739 
330 


44 


11 
352 
62 
225 
225 


4 


8 
8 


l 


354 
163 
42 
121 
548 
79 
880 
202 
7 
513 
158 
1269 
9 
54. 
27 
31 
38 
44 
14 
46 
1006 


255 
282 
282 


330 
554 
554 


.... 


l 
5 


5 


23 
23 


;",. 


7 


113 
33 
57 
57 


18 l 
13 1 

 I -= 


10 
8 
8 


l 
1 


1 
108 
28 
36 
36 


13 
8 
5 


1 
1 


1 


4 
1 
1 
2 


3 


3 


173 


301 


5 
2 


1 
1 
10 


115 


4 


5 
2 
2 


1 
1 


46 
127 
37 
330 
5 
325 


67 
234 
71 
674 
10 
664 


115 
20 
20 


4 


324 
420 
81 
277 
62 
336 
733 
411 


l 


11 
6 
31 


7 


164 
85 
23 
62 
268 
40 
489 
110 
4 
285 
90 
652 
5 
26 
12 
18 
20 
15 
6 
20 
530 


294 
141 
37 
104 
.547 
79 
737 
123 
7 
463 
144 
1253 
9 
54 
17 
31 
38 
44 
14 
46 
1000 


22 


16 
6 


3 


3 


60 
21 
5 
16 
l 


1 


411 
554 
554 


31 
20 
20 


7 


142 
79 


l 


299 


24 


49 
14 
16 


10 


6 


65 
234 
71 
675 
10 
665 


18 
6 


2 


-I 


2 


12 
8 
5 
j 


1 


78 
14 


54 
10 
16 


10 


1) Spisano 'licznie z wslll LIIkorz. 2) Spisano łącznie z wsią Lekarty. 3) Spisano 'licznie z wSi , Upinkl. 4) Spisano 'licznie z wsią Lorki ') W tern 
1 budynek niezamieszkaly. 6) Spisano 'ącznle z wslll Osetno. 7) Spisano łącznie z wsią Radomno. 8) Spisano licznie z wsill Rożental. 


6
>>>
Miasta. 
Q m i n y. 
Obszary dworskie. 
Miejscowości 


l 


68. Rumi.m 
Lesiak, os. mI. } 
Rumian. wieś 
69 Rumienica 
70. Rybno 
Rybno. si. kol. 
Rybno. wieś 


7t. Rynek 
Rynek. folw. 
Rynek. os.ml. } 
Rynek. wieś 
72. Rywałdzik 
'M"rakowo. osada ') 
Mnich. osada ') 
Osa. pust k. ') 
Oslrów. puslk. 
. . Rywaldzik, wieś 
73. Sampława 
Rodzone. folw } 
Samplawa, wieś 
74. Skarli n 
Góralszczyzna, folw. ') 
Skarlin, folw. 
Skarli n, wieś 
75. Sugajenko 
76. Sumin 
77. Szczepankowo 
78. Szwarcenowo 
79. Świniarzec 
80. Targowisko 
81. Tereszewo 
82. Tomaszewo 
83. Truszczyny 
84. Trzcin 
Trzcln. fołw. 
Trzcin, os. mI. 
Trzcin, wieś 
85. Tylice 
86. Tyliczki 
87. Tynwald 
Olszan. osada } 
Tynwałd. wieś 
88. Wałdyki 
89. Wardęgówko 
90. Wawrowice 
Biadaszek. os. mi. } 
Śluska. folw. 
Wllwrowlce. wieś 


91. Wery 
92. Wielka Osówka 
93. WIelkie Balówki 
Mał.. Osówka. osada } 
Wielkie Balówki. wieś 
94. Wielkie Pacoltowo 
95. Wonna 
Dembowlec, os lida } 
Dura. osada 
Wonna, wieś 
96. Zajączkowo 
Zajączkowo. os. mI. ') 
Zajączkowo, si. kol. 
Zajączkowo, wie
 
97. Zakurzewo 
98. Zarybinek 
Ruda. osada } 
Zarybinek. wieś 
99. Zielkowo 
Zielkowo. os. mł. } 
Zielkowo. wieś 
100. Złotowo 


lOt. Zwiniarz 


m. Obszary dworskie: 
l. Babalice 
Babalice, folw. } 
Male BabalIce, folw. 
2. Bagno 
Bagno, wieś \ 
Głodowo. oSllda . 
Orłowo. osada , 
3. Biala Góra 
4. Bielice 
Bielice. folw. } 
Bielice, osada 
Bielice. os. mi. 
Konkordja, folw. ') 
5. Buczek 
6. Byszwald 


Budynki 


QJ 
.t: QJ 

iO .otO 
QJ ..:.: N":': 


 Q)
 
D..!!:! t:.!!:! 
N E .: E 


2 3 
56 I - 


56 
68 
125 
4 
121 


15 
4 


. 
11 
55 


1 
54 
43 


43 
155 


3 
152 
76 
47 ' ) 
45 
92 
46 
74 
96 
43 
56 
62 
3 
1 
58 
87 
5 
66 


_39 
8 
8 


66 
65 
6 
35 


35') 


11 
133)1 _ 
70 


70 
93 
53 


53 
28 


2 
26 
6 
11 


11 
65 


65 
97 


57 


13 
13 


5 
11 
10 ' ) 
1 


8 
9 


tO, Powiat Lubawa. 


37 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 

 _ "V!I tej liczbie by 
yznania 
 Podało narodo wość 
Ogó- Męż- Ko- o .:i. 
 o . o I o .:. 
 t.J 
I 
.
 CJCJ o
 

 .w "".!!:! .
IO' 
em czyzn biet E"O :;; .!!:! 
:!:::!::!.. 
 
.
 E 
 E ..,. 
 

iO " 
 i5 
.E ° E S r;: QJ o "O .!!:!..,. 5 .!!:! 
 
_ _.......:.: QJ:._ u 
--=- [:"'0. D. r:::..:.:.:::: 
 
4 I _ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


523 


l 


523 
518 
992 
36 
956 


243 


243 
250 
483 
15 
468 


81 
33 
48 
231 


2 
229 
178 


178 
468 


12 
456 
243 
156 
214 
349 
170 
246 
291 
139 
213 
242 
23 
3 
216 
315 
30 
244 


;ł44 
220 
17 
137 


277 


74 
88 
445 


445 
602 
417 


417 
236 


9 
227 
45 
82 


82 
620 


620 
758 


488 


3170 
81 
81 


229 
229 


113 
195 
184 
11 


96 
135 


280 


280 
268 
509 
21 
48R 


105 
50 
55 
180 


.2 
178 
196 


196 
553 


12 
541 
260 
185 
219 
415 
177 
252 
300 
150 
208 
243 
28 
1 
'214 
364 
26 
258 


258 
234 
14 
140 


137 


41 
39 
218 


33 
49 
227 


523 


523 
518 
984 
36 
948 


186 
83 
103 
311 


4 
3IJ7 
368 


368 
971 


24 
947 
501 
339 
423 
716 
347 
156 
519 
218 
420 
450 
51 
4 
395 
485 
55 
135 


135 
449 
10 
251 


140 


74 
81 
328 


227 
315 
224 


328 
576 
367 


523 


8 


523 
518 
992 
36 
956 


186 
83 
103 
353 


57 


l 


2 


186 
83 
103 
411 


218 
287 
193 


193 
121 


4 
117 
23 
43 


43 
289 


289 
382 


245 


3471 
74 
74 


110 
110 


53 
84 
76 
li 


39 
73 


224 
115 


367 
142 


8 


67 


33 


4 
349 
372 


57 
2 


2 
2 


4 
407 
374 


S 
110 
22 
39 


39 
331 


331 
376 


243 


... 


6036 
153 
153 


119 
119 


60 
111 
108 


:I 


57 
62 


67 
6 


33 


2 
19 


24 
978 
501 
341 
430 
734 
347 
206 
531 
222 
421 
479 
51 
4 
424 
495 
55 
160 


19 
2 


3 
30 


292 
60 
67 


6 


6 
184 


i 


342 


2 


374 
1021 


6 
50 


372 
1002 


160 
449 
13 
261 


342 
5 
18 
16 


l 
l 
l 


24 
997 
503 
341 
433 
764 
347 
498 
591 
289 
421 
485 
51 
4 
430 
679 
56 
502 


50 
2 
2 
9 
48 


l 


261 


16 


l 


l 


2 


2 
l 


502 
454 
31 
277 


342 
72 
71 
l 
35 


35 - 
192 2 
- l 
183 184 


183 184 
5 
18 
26 


3 


251 


26 - 


74 
81 
356 


7 
89 


1 


l 


1 


l 


l 


18 
l 
1 


6641 
155 
155 


7 
117 


117 
25 1- 
43 I 7 


l 


356 
584 
405 


89 
18 
12 


3 
3 


43 
94 


7 


405 
146 


12 
90 


9 
133 
45 
82 
A2 
607 


94 


13 


-. 


9 
137 
45 
82 


90 


607 
750 


13 
8 


82 
607 


13 


488 


603 
2 
2 


I 
2" - 


6 1 S2 ł.8ł. 


607 
758 


13 


199 
199 


30 
30 


488 


SC _ 


153 
153 


2 
2 


107 
183 
172 
11 


6 
12 
12 


202 
202 


27 
TI 


78 
130 


18 
5 


-1- 


107 
180 
169 
11 


6 
15 
15 


92 
130 


4 
5 1- 


n Spisano łącz me z wsią RywaldzIk. 2) Spisano łącznIe z WSI" SkarlIn. 3) W lem 1 budynek nlezamleszkaly. 4) Spisano łącznie z wsi" Zaj"czkowo. 
5) Spisano łącznie z folw. BIelice. 
Obszary dworskIe: a-prawoslawnych 2: c-w tern podliło narodowośł: czeską 2, rosyjską 2.
>>>
38 


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


1 


7. Czachówkl 
Czachówki, folw. 
Zawada. folw. 
8. Cztery Włóki 
9. Gierłoż 
10. Gierłoż Polska 


11. Grabacz 
12. Gwiździny 
13, Hartowiec 
14. Jakóbkowo 
15. Katlewo 
Katlewo, folw. 
Katlewo, karczma 
16. Kostkowo 
Biala Góra, leśn. 
Janowo, leśn. 
Klodzina, leśn. 
Kostkowo. I-two 
Kostkowo. nadl. 
Olszewo. leśn. 
Tylice. leśn. 
17. Krotoszyny 
Biskupiec, st. kol. 
Krotoszyny. folw. 
18. Kurzętnik 
19. Ląkorek 
Ląkorek, folw. \ 
Wielgrób, osada f 
20. Ląkorz 
Biala, osada 
Bielice, osada 
Biskupiec. tart. 
D:bno. osada 
Jamielnik. st. kol. 
Kroloszyny. leśn. 
Ląkorz, leśn. 
Ląkorz. nadl. 
Lekarty. leśn. 
Lipowa Góra. leśn. 
Mścln. osada 
Ostrówki. leśn. 
Wawrowice, leśn. 
Wąkop. leśn. 


21. Linowiec 
Linowiec. folw. 
Linówek. folw. 
22. Lubstyn 
23. Montowo 
I Bialobloty. folw. 
Kolonja, osada 
Montowo. folw. 
Montowo. st. kol. 
Montowo. szkola 
24. Mortęgi 
Mort:gi, ceg. } 
Mort:gl. folw. 
Mort:gi, leśn. 
Wrzosy, folw. ') 
25. Mszanowo 
26. Napromek 
27, OstrowIte 
Granica pod Ostrowitern, folw. } 
Kamiennymost. folw. 
Ostrowite, folw. 
Oslrowite. st. kol. 
Treuripp, osada ') 
Wąsale osada ') 
Wesolkowo. osada ') 
I Wronka. osada 
28. Radomno 
29. Rakowice 
Nowyfolwark. folw. } 
Osowiec. folw. 
Rakowice, folw. 
Rakowice, st. kol. 
30. Rodzone 
Borek. folw. } 
Rodzone, folw. 


31. Ruda 
32. Rynek 
33. Sam pława 
34. Sędzice 
35. Straszewy 
36. Studa 
37. Taborowizna 
38. Tuszewo 
39. Wardęgowo 
Warc:gowo, ceg. 
Ward:gowo. folw. 
Ward:Gowo. leśn. 
40. Wawrowice 


41. Wąsioły 
42. Wielka Wólka 
Mala Wólka. osada 
Wielka Wólka, tolw. 


Budynki 
v 
. c 
c_ 
N tO 
CU..:.: 
N N 
... '" 
c.. v 
N 'E 


v 

"ii 
N":': 
N 
cu'" 
c.!! 
.!: E 


2 I 3 


16 
11 
5 
3 
l 
7 
9 
9 
7 
6 
15 
14 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
6 
9 
12 
12 


25 
2 
1 
3 
f I 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 


9 
7 
2 
6 1 ) 
19 
5 
1 
12 
1 


16 


15 
1 


6 
9 
47 


38 
5 


4 
1
 I 


12 
6 
10 


10 


5 
7 
6 
8 
8 
4 
2 
6 
6 
1 
4 
1 
7 
2 
13 
10 
3 


to. Powiat Lubawa. 


"-1 


.1 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
I .W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
Oó M K o' , , l o o ' 
g .- ęż- 0- ..:.: -D 
 g, 'o 
 . 
 o .;, C) 10' 
 tO 
łem cz y zn' biet "' E :::: 0 c cu C) V '
;:i: eJ.- v ..:.: '- E .- lir 
,- tO
. I 
t:I'oo

E I 
- cu g
E 
Nit! ;:i:u c.c: E N c ._0 o ._10' C .-0 
4 I 5 I 6 ...; v; '-9 u 1 1O'" 

 I 
; - l; , 
: ,- 
 
; 


2 


217 
140 
77 
72 
6 
91 
72 
164 
72 
105 
.231 
222 
9 
40 
6 
2 
10 
2 
5 
6 
9 
216 
86 
130 
115 
147 
147 


80 
68 
12 
52 
194 
54 
3 
127 
8 
2 
185 


359 
3 


43 
55 
281 


517 
45 


322 
66 
149 


151 
34 
_ 65 


96 
66 
30 
34 
4 
44 
30 
70 
31 
46 
119 
114 
5 
21 
5 
1 
4 
1 
3 
1 
6 
103 
41 
62 
47 
73 
73 


108 
16 
4 
27 
14 
9 
3 
9 
3 
2 
2 
9 
1 
3 
6 


123 
14 
4 
22 
16 
15 
3 
16 
7 
3 
2 
, 11 


121 
74 
47 
38 
2 
47 
42 
94 
41 
59 
112 
108 
4 
19 
1 
1 
6 
1 
2 
5 
3 
113 
45 
68 
68 
74 
74 


183 
112 
71 
71 
6 
78 
66 
136. 
61 
105 
223 
214 
9 
40 
6 
2 
10 
2 
5 
6 
9 
200 
86 
114 
115 
136 
136 


i 
-,- 
-=!-= 


I 
341- i_ 
2
! = I = 
l ł _1- 
13:=1= 
(.j - 
28: = i_ 
HI_I- 
-1-1- 
.
I-=I-=I-= 

I
I
I 
 


=1= 


16 


16 


11 
11 


.= 1 -= 


l 


l 
1 


231 
30 
8 
49 
30 
24 
6 
25 
10 
5 
4 
20 
1 
8 
11 


3 


162 
138 
24 
111 
4Ó9 
109 
8 
270 
18 
4 
362 


149 


82 
70 
12 
59 
215 
55 
5 
143 
10 
2 
177 


185 


56 
40 
304 


249 
20 


12 
42 I 
185 


11 
38 
203 


211 
30 


5 
5 


162 
138 
24 
104 
409 
109 
8 
270 
18 
4 
310 


174 
3 


310 


20 


40 
30 
24 
6 
25 
10 
5 
2
 I 
1 
8 
11 


8 
9 


l 


99 
95 
585 


65 


30 
47 
54 
61 
91 
33 
34 
66 
40 
4 
35 
1 
41 
11 
79 
25 
54 


96 I 
95 
4(łl ! 


268 
25 


393 
45 


3 


- 
=! = 1= 
= 1- = 
I - , 
-i-.- 
- I - i - 
- j - i - 
= i = 1= 
- i - I - 
- i . -1- 
=,=1= 
I 
-j-I- 
-=! = !-= 
=1=:= 
-1-1- 
= I 
.I = 
-1-1- 
-1-1- 
- i -'!- 
1 ! 


3 


23 
80 
388 


23 
57 I 
380 


171 
32 
84 
s4 


318 
62 
116 


116 I : 


52 I - 
491 - 
3 I - 
3 


124 


I 

'
!
I
I : 
8 -1-1-'- 
- I = I = 
-= -1- 


124 


4 
4 
33 


33 


2 


68 


l 
4 
18 
6 
10 
2 
4 
3 
41 
41 


2 1- 
=1= 
-j- 
- I I = 

I = 1 
 
= ! 
 I = 


1 
2 


l 


62 
96 
117 
128 I 
175 I 
J
I 
86 I 
7
 I 
82 
23 
161 
52 
109 


32 
49 
63 
67 
84 
33 
32 
90 
46 
2 
43 
1 
4'1 
12 
82 
27 
55 


58 
96 
117 
128 
162 
66 
65 
152 
68 


78 
20 
120 
11 
109 


=1 = 


1 
1 


13 


- 1) W tern 1 budynek niezamieszkaly. 2) Spisano lłjcznie z folw. Mort:!!i. 3) SpIsano lłjcznł.. z folw. Ostrowite. 


162 
138 
24 
106 
406 
109 
8 
270 
18 
1 
307 


97 
95 
503 


23 
69 
386 


320 
66 
129 


57 
96 
117 
128 
173 
65 
65 
152 
55 


193 
122 
71 
72 
6 
80 I 
I 6 
I 24 
11 


to 


24 
18 
6 


II 


66 
140 
61 
105 
230 
221 
9 
-40 
6 
2 
10 
2 
5 
6 
9 
196 
83 
113 
115 
138 
138 


l 
1 


20 
3 
17 


9 
9 


210 
30 


19 


2 


38 
30 
24 
6 
25 
10 
5 
4 
20 
1 
6 
11 


8 
11 


, 


2 


5 
3 


:' 


3 
55 


307 


52 
3 


2 


82 


435 
45 


82 


11 
2 


129 I = 
20 I -= 


3 


2 


! 
I' 


2 


1 


55 


l 
4 
31 
-6 
23 
2 
1 


81 
23 1 - 
120 41 
1M I 
 I : I = 


} 
, 
,
>>>
I 
J I 
I 


39 


11. Powiat Puck. 


1 


Budy n
 
CLI 
e CLI 

tO .uiD 
CLI":': .. ..:.: 
N N N 
L."U) Q) U) 
c.. .
 e .
 
N E .!: E. 
2 I 3 
9 
10 1 ) 
7 
1 
1 
4 
1 


Ogó- 
łem 


Ludność obecna w dniu 30 września_
921_r. (bez.objętej spisem
 
j skowy 
 
, W tej liczbie było. wyznania Podało narodowość 
- ]i - -
g,- o
I
 
-:- l rog, oT:
 
 
"' E :g eCLI 0)4) 'N;;. O) .-CLI ..:.: E __oT 
».... 
:s 
 
 '0'0 
 I 
 E 
 CLI g 
 E 

] CLI:: .!:"5 E:;j .!: 'i:.g. &. 'i:
.!: 'c.g 
------- 
7 8 I ' 9 10 11 12 13 I 14 1 15 16 


Męż- 


Ko- 
biet 


Miasta, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


czyzn 


. 


4 


5 


6 


. 


43. Wiśni ewO 
44. Wonna 
45. Zbiczno 2) 
Grabiny, leśn. 
Kuchnia, osada 
Robolno. osada 
Rosochy. leśn. 


69 
43 
23 
3 
2 
14 
4 


69 
50 
27 
3 
3 
14 
7 


4 
41 
1 


134 
60 
50 
6 
5 
28 
11 


138 
93 
50 
6 
5 
28 
11 


134 
52 
49 
6 
5 
27 
11 


4 - 
33 - 


: 
 
: I 


11. Pow. Puck 
I. Miasta: 219 8 2792 1318 1474 2455 292 13 31 1 - 2287 497 8 - 
t. Puck 219 8 2792 11 1318 1474 2455 292 13al 31 l b - 2287 497 8 c - 
II. Gminy: 2790 36 19983 9870 10113 17 607 2315 57 a 4 - - 17 837 12104 42 c - 
; - 
l. Błądzikowo 23 - 141 74 67 141 - - - - 140 1 - - 
2. Bór 80 - 455 216 239 455 - - - - - 455 - - - 
3. Brudzewo 33 - 245 119 126 212 :3 - - - - 221 24 - - 
Brudzewo, ceg. 1 - 10 3 7 10 - - - -. -- lO - - - 
Brudzewo, folw. 6 - 76 39 37 76 - - - - - 71 5 - -'- 
Brudzewo, os. mi. 1 - 5 2 3 5 - - - - - 5 - - - 
Brudzewo. wieś 25 -- 154 75 79 121 33 - - - - 135 19 - - 
4. Chałupy 36. 1 207 105 102 207 - - - - - 207 - - - 
Chalupy , leśn. 1 - 3 1 2 3 - - - - - 3 - 
 - 
Chalupy, wieś 35 1 204 10
- 100 204 - - - - - 20
 - - - 
5. ChłaDowo 65 - 439 219 220 438 - l - - - I. 4..7 1 1 - 
, 6. Darzlubie 81 1 556 279 277 548 8 - - - - 545 11 - - 
7. Dębogórze 57 - 481 239 242 475 6 - - - - 4 9 9\ 12 - - 
8. Domatowo 66') - 423 211 212 401 22 - - - - 411 12 - - 
9. Domatówko 41 305 144 161 289 .. 16 295 10 , 
- - - - - - 
Domal6wko. wieś 19 - 129 61 68 115 14 - - - - 121 8 - - 
Mala Piaśnica. osada 16 - 126 58 68 124 2 - - - - 124 - 2 - - 

 Wielka Piaśnica, osada 6 -- 50 25 25 50 - - - - - 50 - - - 
to. Gnieżdżewo 76 l 594 295 299 582 12 - - - - 594 - - - 
I - 
. 
.I
 II. Goszczyno - 34 - 218 103 115 89 129 - - - - 124 94 - - 
Goszczyno. wieś 33 - 209 97 112 80 129 - - - .- 115 94 - - 
Goszcz1(ńskimlyn, os. mI. 1 - 9 6 3 9 - - - - - 9 - - - 
12. Hel 106 2 536 266 270 51 485 - r- - - 51 485 - - 
13. Jastarnia 105 l 589 307 282 589 - - - - - 589 - - - 
14. Jeldzino 33 - 231 111 120 77 154 - -- - - 76 155 - - 
15. Karlikowo 35 l 242 114 128 211 31 - - - - 218 24 - - 
Hallerowo, osada} 
Karlikowo. wieś 35 1 242 114 128 211 31 - - - - 218 24 - - 
16. Kartoszyno 19 - 132 65 67 132 - - - - - 132 - - - 
17 Karwia 39 1 320 158 162 240 80 - - .-- - 294 26 - - 
Karwia, wie
 30 1 266 134 132 237 29 - - - - 263 3 .- - 
Karwieńskidw6r. osada 9 - 54 24 30 3 51 -o - -- - 31 23 - - 
18. Karwieńskie Błoto 84 1 416 191 225 26 3m - - - -- 26 .. 390 - - 
19. Kazimierz 22 - 143 74 69 143 - - - - - 127 16 - - 
20. Kosakowo 30 l 286 144 142 2
3 3 - - - I - 273 8 - - 
21. Kuśnica 91 - 452 220 232 452 - - - - - 452 - - - 
Kuśnica, leśn. 1 - 2 - 2 2 - - - - - 2 - - - 
Kuśnica, wieś 90 - 450 220 230 450 - - - - - 450 167 1 - -:- 
22. Leśniewo 68 - 485 222 263 311 174 - - - - 318 - - 
Bieszki, osada 1 
Borek, osada 
Buki, osa'da I 
Glinne Pole, osada 6B 
Leśniewo. wieś - 485 222 263 311 174 - - - - 318 167 
 - 
23. Lubkowo 22 - 178 86 92 178 - - - - - 178 - - _. 
24. Łebcz 77 2 686 347 339 673 13 - - - - 671 15 - - 
Dana, folw. 5 - 49 25 24 48 1 - - - - 48 1 - - 
i' lebcz. folw. 4 - 106 55 51 106 - - - - - 106 - - - . 
lebcz. wieś 62 2 491 243 248 479 12 - - - - 477 14 - - 
I Maly lebcz, osada 6 - 40 24 16 40 - - - - - 40 - - - 
25. Mechelinki - 48 1 ) - 232 105 127 219 13 - - - - 230 2 - - 
26. Mechowa 62 - 406 186 220 376 3
) - - - - 371 35 - - 
Mechowa, wieś 48') - 313 I 146 167 283 30 - - - - 280 33 - - 
Zdrada, 'olw. 6') - 50 I 22 28 50 - - - - - 50 - - . . 
Zdrada, osada . 8') - 43 18 25 43 - - - - - 41 2 - - 
27. Mieroszyno 35 266 130 136 257 9 - 258 H 
- - - - - - - 
Czarnymlyn. os. mi. 3 - 25 ' 13 12 24 1 - - - - 24 1 - - 
Mieroszyno. wieś 32 - 241 1 117 124 233 8 - - - - 234 7 - - 
28. Minkowice 29 - 233. 110 I 123 53 177: 3 - - - 64 169 - - . 
29. Mosty 24 - 210 J to7 103 185- 19 6 - - - 196 14 - - 
 
l) W lem 1 budynek niezamieszkaly. 2) Część ob. dw. Zbiczno na
e
,!cego do pow. Brodnica. 
Rosjan 4. M i a s t o P u ck: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. 2, inne wyzn. kalot. 2. inne wyzn. ew ang. 2, prawoslawne 7; b-bezwyznaniowiec l; c-w tern 
Gminy: a-przypada ne wyznanie: grecko-ka!ol. I, inne wyzn. ketol. 4, inne wyzn. ewang. 6, prawoslawne 46; c-podalo narodowość: rosyjską 38' 
rusińską 3, bialorusl,,! I. .
>>>
40 


M i a s t a. 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


1 


30. Mrzezino 
Mrzezino, wieś } 
Mrzezińskim/yn, os, mł. 


31. Nadole 
Czymanowo, osada 
Nado/e. osada 
Nadole. wieś 
32. Obłuże 
33. Odargowo 
Dębek. folw. 
Odargowo. wieś 
34. Oksywia 
Bliza Oksywska, osada ') 
Na Piasku, wieś 
Oksywia, wieś 
35. Osłonino 
Beka, osada ') 
Oslonino, wieś 
36. Ostrowo 
37. Pierwoszyno 
Pierwoszyno. wieś } 
Pierwoszyńskie Pustkowie. osad
 
38. Pogorze 
39. Połchowo 
Polchowo, ceg. 
Polchowo, wieś 
40. Połczyn o 
Polczyno, folw. 
Polczyno, wieś 


41. Rewa 
42, Sławoszyno 
S/awoszynko, osada 
S/awoszyno, wieś 
43. Slawułowo 
44. Smolno 
45. Sobieńczyce 
Mytllwka, osada 
Sobieńczyce, leśn. 
Sobieńczyce, wieś 
46. Starzyno . 
G1uszewo, osada 
Starzyno, folw. 
Starzyno, tart. 
Slanyno, wieś } 
Trzy Gracki, osada 
47. Strzel no 
Obory, osada 
Strzelno. wieś 
48, Swarzewo 
49. Swiecino 
Czechy, osada 
Dąbrowa. osada 
Fiszerkate, osada 
Golica, osada 
Gruentahl, osada 
Pustkowie. osada ') 
Robakowskirn/yn, os. mł. 
Sapa/a. osada 
Świecino, wieś' 
Świecino-ParceIe. oSi')da 
50. T l! padła 
Rozewie, 1. mor. 
Rozewie. osada 
Tupad/a, wieś 


51. Werblinia 
52. Wielkawieś 
Dolina, osada l 
Wielkawieś. wieś J 
. Wielka w ieś-Ha lIerow o, osada - 
53. Zarnowiec 
Dębek, osada 
Dmuchowa, osada 
Egipt, osada ') 
Nowydw6r Krokowski, folw. 
Piaśnica, osada ') 
-Porąb, osada 
Żarnowiec. os. mI. 
Żarnowiec, wieś 
54. Żelisłrzewo 
Żelistrzewo. st. kol. 
Żelistrzewo, wieś 


III. Obszary dworskie: 
l. Celbowo 
2. Cetniewo 
3. Darrzlubie 
Darzlubie. nad I. 
Muza, leśn. 
Si korzy no, leśn. 
Starzyno, leśn. 


Budynki 


CI) 
. c: CI) 

 tU tU «i 
CI)
 N
 
N N N 
I- V) Q) V) 
c.. .!!! c: .!!! 
NE .!:E 


2 


784) 
77 
12 
65 
29 
62') 
32 
3 
2 
27 
73 
8 
6 
3 
56 


355 
15 
3 
5 
2 
1 
1 
1 


30 
30 


29 
4 
2 
23 
27 
19 
1 
18 
99 


35 
64 
19 


19 
403) 
28 
28 


29 
42 
2 
40 
48 
9 
39, 


80 
1 
79 
903) 
40 
7 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
17 
3 
63 
1 
3 
59 


60 
71 


71 


59 
8 
2 
i 
4 
2 
42 
45 
2 
43 


11. Powiat Puck. 


Ludność obecna w dniu 


Ogó- 
łem 


3 


4 


Męż- 


czyzn 


369 
521 
156 


433 
540 
70 
470 
234 
503 
235 
16 
26 
193 
648 
52 
92 
38 
466 


557 
5 
552 
577 
282 
51 
28 
4 
2 
9 
22 
15 
142 
9 
416 
5 
6 
405 


445 
641 
64
 II 
399 
45 
19 
3 
48 
23 
261 
350 
18 
332 


2548 


Ko- 
biet 


5 


6 


30 września 1921 r. (bez objętej 
W tej liczbie było wyznania 
b., .:, O o o 


 
C) o
 v
 o n,cn 
Eo 
.!!! 

'N 
 
 .
 CI) 

] 

 £-5 I
 .
 .

 


7 


235 
235 


246 
40 
33 
173 
254 
139 
12 
127 
836 


125 
276 
85 


325 
511 
155 


637 


.. 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


f 


8 


9 


10 11 12 


lO" 

 
.!!! 
o 
c.. 


13 


.- 


- 

I 
= 1 
=1 
I 


4051 
150 
60 
32 
12 
5 
'7 
-8 


, 
u 
.!!! 
E 
.!!! oT 
t:.o: 


14 15 16 


235 
235 


224 
19. 
33 
172 
255 
138 
12 
126 
8
5 


24 - 
22 


2 
5 
15 


15 - 
28 37 


..,. 
t: 
c: 


. 
.
 oT 

E 
._ o 
t:-c 


l 
1 


235 
235 


125 
125 


110 
110 


155 
201 
265 
265 


309 
391 
15 
376 
415 
95 
320 


431 
399 


399 
230 
497 
195 


22 
173 
628 
42 
88 
38 
460 


552 
5 
547 
571 
171 
17 
28 
1 


1 
10 
105 
9 
414 
5 
5 
404 


438 
637 


329 


363 ' 
37 
19 
3 
20 
23 
261 
342 
18 
324 


4004 
151 
54 
32 
12 
5 
7 
8 


2 
1 


1 
6 
14 


14 
14 


- . r- 


325 
500 
148 


7 37 
21 - 
7 ' . 1 


'" ... 


'1 
r 
I 


I 
l I 


l 


248 
41 
33 
174 
260 
153 
12 
141 
890 


128 
17 
19 
92 
123 
74 
6 
68 
489 


120 
24 
14 
82 
137 
79 
6 
73 
401 


4 
10 


40 
46 


148 
240 
266 
266 
3;9' 
402 
20 
382 
4,5 
95 
310 


7 
19 
3 
3 


5 
-I - 
51 - 
25 1 - 
7 
18 


\ 


li' 


. 


l 
i 


ł 
" 


l 


1 
4 


3 
1 
1 
i 


156 
259 
269 
269 


244 
245 
71 


71 
128 
129 
129 


85 
131 
140 
140 


l 
i 


., 


.. I 
-=.-= 

I
I 
-I 
=! 

I 
-I 
-I 
--= i 
-I 
-= '-=1 
=1 

I 


425 
433 
18 
415 
220 
494 
204 


81- 
107, - 
5 2 1 - 
t
 1-= 
91 - 
31 
16 


.. 


8 


11c - 


rosyjską l. 


1) Spisano /ącznle z wsią Oksy;wia. 2) Spisano łącznie z gm. Mrzezino. 3) W tern 1 budynek niezamieszka/y. 4) W tern 2 bud. niez. 5) Spisano łącznie 
z wsią Świeci no. 6) Spisano łącznie z wsią Zarnowiec. 
Obszary dworskie: a-przypada na wyznanie: inne wyzn. katoJ. 1, Inne wyzn. ewang: 5. prawosławne 1; c-w tern poda/o narodowość: czeską 2 


1 
1 


l 
l 


309 
407 
.20 
387 
430 
102 
328 


2 


2 
1 


.ł 


l 


1 
1 
l 


5 
S 


1 


11 


5199 
235 
63 
32 
12 
5 
7 
8 


152 
199 
10 
189 
214 
48 
166 


157 
208 
10 
198 
216 
54 
162 


210 
259 
30 
229 
]21 
259 
120 
7 
15 
!l8 
330 
28 
47 
21 
234 


223 
281 
40 
241 
113 
244 
115 
9 
11 
95 
318 
24 
45 
17 
232 


271 
3 
268 
28] 
140 
26 
11 
3 
1 
5 
10 
9 
69 
6 
200 
2 
1 
197 


286 
2 
284 
296 
142 
25 
17 
1 
1 
4 
12 
6 
73 
3 
216 
20! I 
223 
329 


222 
312 


312 


196 
22 
9 
i 
20 
14 
130 
170 
9 
161 


. 
203 

J I 
2 
28 
9 
131 
180 
9 
171 


112 
31 
18 
6 
2 
3 
7 


2651 
123 
32 
14 
6 
3 
4 
1 


.58 
4 
4 


16 
5 
11 
15 
7 
8 


1 
141 
70 
71 
4 
(, 
38 
16 
4 
18 
17 
10 
4 


l 


2 


2 


-- I - 


:3 


3 


3 


4 


l 


4 
5 
111 
34 


l 


3 
2 
9 
21 
5 
37 


2 


-I - 
= 1-= 


6 
3 


1 
l 


3 


36 
8 


28 


8 


8 


1188 
84 
, 9 


Ta - 


26 
178 
632 
47 
92 
28 
465 


15 
16 - 
5. - 
-I - 
10 
11 
 
1 1_ 1 

I 
 

I = 
211 = 


555 
5 
550 
567 
222 
31 
28 
1 
2 
7 
8 
15 
121 
9 
416 
5 
6 
405 


445 
640 


64Q 
368 
37 
19 
3 
29 
23 
257 
342 
18 
324 


31 
8 


19 


4 
8 - 


113T 
85 
3 -
>>>
f 


., ... 


'1 
t 
I 


\ 


. 
"" 


.. 
L 


. 


I 
, 
"  .. 


i 


lit. 


41 


t t. Powiat Puck. 


__ Budyn
 _ _ Ludność obecna w dniu 30 września 1921 
 (bez 0 
 jęteL 
0sem wojskowym
 
M i a s t a, 
- 
a; W tej liczbie by/o wyznania Podało narodowość 
G mi n y, c: v 
c- 'iij Ko- c . o . 
, N 10 ""..:.: Og6- Męż- ..:.:{; vo OU . C) o u 
Obszary dworskie, v":': NN C) C) o .oC) lIT v .
 Itr 
N N lem bief (1).- C V C)
 vv C) .- QJ ..:.: .E 
.... '" v'" czyzn E"O :

 
Miejscowości D- .
 c.
 10'- VN V 
 E '" lIT 
E 
,..... 
.
 CL- 00 C "O .
 lIT C 
E .: E N 10 c..l: E 
 c ._ o c: .- o 
N ......:.: v: '_ u C" D- c..:.: C '"O 
I - - - 
 - -- - - 
l 2 I 3 4 5 6 7 I 8 I 9 I 10 11 I 12 13 I 14 I 15 16 
4. Dębo!;6rze . l - 9 7 "2 8 l - - - - 9 - - - 
5. Glinki 6 - 77 39 38 58 19 - - - - 68 9 - - 
6. Hel 4 2 54 33 21 50 4 - - - - 51 3 - - 
Hel. fotw. 3 - 28 22 6 25 3 - - - - 26 2 - 
Hel. I. mor. 1 1 23 10 13 23 - - - - - 23 - - - 
Jastarnia. I. mor. - 1 3 1 2 2 1 - - - - 2 1 - - 
Jastarnia, I-two ') 166 1 
7. K/aninG 12 - 77 89 110 56 - - - - 106 60 - - 
I
/anino. folw. } 12 - 166 77 89 110 56 - - - - 106 60 - - 
IHanińska Gorzelnia, gOrL. . 
IHanińskim/yn. os. mł. . 
Krępiec. os. mi: 
8. Koźlinki-Szarydw6r 7 - 101 40 -61 31 70 - - - - 28 73 - - 
l
oźllnki-Szarydw6r, folw. 6 - 83 33 50 31 52 - - - - 28 55 - - 
Widowo, folw, 1 - 18 7 Ił - 18 - 
 - - - 18 - 
9. Krokowo 25 2 276 127 149 69 207 - - - - 67 209 - - 
Krokowo.. folw. 24 2 261 118 143 61 200 - - - - 59 202 - - 
Krokowo, st. kol. 1 - 15 9 6 8 7 - - ,- - 8 7 - 
10. Lisewo 14 l 185 88 97 84 101 - - - - 85 100 - - 
Leśnydw6r, folw. 2) i 4 :2 :2 4 '. 
Lisewo. ceg. - - - - - - 4 - - - 
Lisewo, folw, 13 - 173 82 91 80 93 - - - - 81 92 - 
Lisewskim/yn. os. mł. - 1 8 4 4 - 8 - - - - -
 8 - - 
Warzewo. folw. ') 
11. Lubocino 7 - 190 1-- 81 109 151 38 l - - - 152 36 2 - 
Lubocino, folw. 6 - 181 78 103 142 38 1 - - - 141 36 2 - 
Ostronie, folw. 1 - 9 3 6 9 - - - - - 9 - - 
12. Łt;:towice 5 - 57 24 33 9 48 - - - - 8 49 - - 
13. Łyśl1iewo 5 - - 68 26 42 60 8 - - - - 60 8 - - 
Łyśniewo. ceg. 1 8 3 5 8 0- - - - - 8 - , - 
 
Łyśniewo. fol w, 4 60 23 37 52 8 - - - - ,52 8 - - - 
14. Mieroszyno 5 I 104 49 55 93 11 - - - - 103 l - - - 
Mieroszyno. ceg. } 5 i . i 
Mieroszyno, folw. 104 49 55 93 11 - - - - 103 - - 
15. Mrzezino 4 l 98 54 44 95 3 - - - - 95 3 - - 
Mrzezino. folw. 4 - 96 53 43 93 3 - - - - 93 3 '- 
Mrzezino, st, kol. 
 - 1 2 1 1 2 - - - - - 2 - - - 
16. Obluże 15 - 275 134 141 236 39 - - - - 250 25 - - 
Nowe Ob/uże. folw. 5 - 117 64 53 105 12 - - - - 112 5 - - 
Stare Obluże. folw, 10 - 158 70 88 131 27 - - - - 138 20 - 
 I 
17. Odargowo 19 - 183 99 84 116 67 - - - -' 114 69 - 
Odargowo, folw. 18 - 170 90 80 103 67 - - - - 101 69 - 
Odargowo. pustk. 1 13 9 4 13 - - - - - 13 - - 
18. Parszczyce 7 - 73 38 35 46 27 - - - - 37 36 - - 
Parszczyce, folw. 6 - - 66 35 31 46 20 - - - - 37 29 - o, 
Parszczyce, pustko 1 - 7 3 4 . - 7 - - -'- - - 7 - - 
19. Parszkowo 12 - 173 94 79 152 21 \ - - - - 168 5 - - 
20, Poczerni no 6 i 87 46 41 74 7 6 - - - 74 12 l 
 
21. Polch6wko 6 - 120 65 55 66 54 - - - - 66 54 - - 
Polch6wko, ceg. \ 
Polch6wko, folw. , S - 105 56 49 51 54 - - - - 51 54 - - 
Polch6wko. os. mI. 1 - 15 9 6 15 - - - - - 15 - - - 
22. Połczyno 6 - 120 69 51 115 5 - - - - 114 6 - I - 
23. Radoszewo 10 - 158 68 90 128 30 - - - - 138 20 - - 
Radoszewo, folw. \ 10 - 158 68 90 128 30 - - - - 138 20 - - 
Radoszewo, prz. k. J 
24. Rekowo 17 3 259 130 129 243 16 - - - - 250 9 - - 
Rekowo, folw. , 17 3 259 130 129 243 16 - - - - 250. 9 - - 
Rek6wko, folw. f 
Rek6wko, karczma 580 :, 
25. Rzucewo 38 - 289 291 544 36 - - - - 531 49 - - 
Jaz, folw. a) : II I 
Karczykowo, folw. ') 
Nowe B/ądzikowo, rolw. a) I 
Os/onino, folw. 16 - 263 134 129 257 6 - - - - 244 19 - - 
Rzucewo, ceg. } . . 
 
Rzucewo, folw. 12 - 178 91 87 15.1 24 - - - - 154 24 - - 
Zelistrzewo. 'olw. 10 - 1"19 64 75 t 133 (; - - - - 133 6 - - 
26. Sławut6wko 21 - 3.
 I 168 167 300 35 - - - - 292 43 - - 
S/awutowskimlyn, os. m'. 1 - 3 :I - 6 - - - - 1 5 - - 
S/awut6wko. folw. 15 - 244 118 126 221 23 - - - - 213 31 - - 
S/awut6wko, leśn. 2 - 22 10 12 17 5 - - - - 22 - ..:: - 
Weichersrode, folw. » 3 :ri -7 
Widii no, folw. - 63 26 62 1 - - - - 56 - - 
27. Sobieńczyce l - 26 15 li 22 4 - - - - 22 4 - - 
28. Starzyńskidw6r 17 - 213 93 120 180 33 --o - - 185 28 - - 
Nowiny, pustko 1 
Podg6rze. osada 
Starzyi1skidw6r. folw. I 17 - 213 93 120 180 33 - - - - 185 28 - - 
Starzyńskidw6r, prz. k. 
29. Stefi;1nowo 4 - 83 52 31 73 10 - - - - 76 7 - - 
30, Suchydw6r 3 -" ,79 37 42 52 27 - - - - 78 l - - 
31. Sulicice 10 - 186 98 88 143 43 - - - - 123 63 - - 
32. Tyłowo 17 - 179 74 105 157 22 - - - - 149 30 - - 
Neufeld, folw. } . 
Nowe Reszwice. osada . 
Tylowo, folw. 17') - 179 74 105 157 22 - - 
 - 149 30 - - 
33. Wejherowo 8 - 57 . 22 35 35 22 - - - - 36 21 - - 
Domatowo, leśn. 1 - 8 4 4 8 - - - - - 8 -; - - 
Krępinko,. leśn. 1 - 4 l 3 4 - - - - - 4 - - - 
Myga. leśn. 1 - 3 1 2 3 - - - - - 3 - - - 
Piaśnica, leśn. 1 - 1 1 - 1 -- - - - - 1 - - - 
Pry śni ewo. folw. 3 - 35 12 23 13 22 - - - - 14 21 - - 
Rekowo. folw, 1 - 6 Q :1 6 - - - - - 6 - - - 
.. 
34. Żarnowiec 20 , - 298 1 . 151 147 267 31 - - - - '!74 16 8 - 
J?rzybysz, folw. } , 298 I 
Zarnowiec, folwo 20 - 151 147 267 31 - , - - - 274 16 li - 


l) Spisano lącznie z folw. Hel. 2) Spisano ''leznie z folw. Lisewo, 3) Spisano ''lewie z folw. Rtueewo. 4) Spisano lącznie z fulw, Os/onlno. 5) Spisano 
lącznie z folw. S/awutówko. 
) W tern l budynek niezamieslka/y.
>>>
42 


12. Powiat Sępolno. 


. Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objęte:
i se m wolsko
)'_
 _ 
Mo i a s t a, 
CIJ W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i n y, c CIJ - - ----
 
c- .010 Ogó- Męż- Ko- c . 
o o U 
N 10 _ 

 o-li o 
Obszary dworskie, CIJ
 N-'" "'
 0101 . Ol o :001 lO" .!!:! .
 Itr 
N N N łem biet cCIJ t:lJa; CIJCIJ Ol ._ CIJ 
 
.... '" CIJ'" czyzn E'O 10'- ClJN 'N 
 CIJ 
E '" E lO" 
E 
Miejscowości c.. .!!:! c.!!:! »..... 

 c.... '0'0 c 'O .!!:! lO" c 
E .: E N 10 c.!: E:;j c ._ o .: ._ o 
N ....
 CIJ:::: ._ u c-o c.. c
 c-o 
- - - --- 

 - -- 
l 2 I 3 4 5 5 7 8 9 10 11 I 12 13 14 I 15 16 
- . 
12. Pow. Sępolno - 
- 
J. Miasta: 1014 20 7407 3391 4016 4046 3080 1,6 I 259 6 - 4192 3167 47 1 
1. Sępolno 469 1 ) 13 3318 1587 ] 731 1570 1559 6 a 183 ' - - 1697 1594 27 c - 
2. Kamień 242 3 1501 639 862 1180 309 - ]21 - - 1051 446 3- J 
3. Więcbork 303 4 2588 1165 1423 1296 1212 lOa 64 6 - 1444 1127 17 c - 
II Gminy: 2554 33 16 640 7999 8641 8334 8254 27 a 14 8 b 3 7 5
9 9025 16 c - 
l. Dąbrówka 78 2 ) - 570 271 299 553 14 3 - - - 75 492 3 - 
2. D'ębiny 42 l 229 113 116 115 114 - - - - 116 113 - - 
3. DUla Cerkwi. a 84 - 585 282 303 545 37 3 - - - 352 233 - - 
4. Dziechowo 33 - 198 97 101 108 90 - - - - 110 88 - - 
Dziechowo. osada 5 - 2.7 17 10 20 7 - - - - - 20 7 -. . - 
Dziechowo, wieś 28') - 171 80 91 88 83 - - - - - 90 81 - - 
5. Iłowo 40 - 218 112 106 65 151 - 2 - - 81 137 - - 
Iłowo. osad c } .ID . 
Iłowo, wieś - 218 112 106 65 151 - :2 - - - 81 . 137 - - 
6. Jastrzębiec 12 85 47 38 54 31 - - - - 54 31 - - 
Jastrzębiec, osada } 38 54 
Jastrzębiec, wieś 12 - 85 47 54 31 - - - - 31 - . - 
7. Jazdrowo 38 - 248 122 126 43 205 - - - - 47 201 - -=1 
Jazdrowo. wieś 37 ,- 245 121 124 \ 40 205 - - - - - 44 201 - 
Werskimosl, leśn. 1 - 3 l 2 3 - - - - - - 3 - - -- 
8. Jeleń 21 - 112 '49 63 44 68 - - - - 56 56 - - 
9. Komierowo 9 - 79 37 42 69 10 - - - - - 71 8 - - 
10. Lubcza 118 2 ) - .605 285 320 246 359 - - - - 250 355 - - 
l l. Lutowo 98 l 624 297 327 557 64 - 3 - - 557 67 - - 
12. Lutówko 59 - 338 ]67 171 303 35 - - - - 279 59 - - 
Lutówko, os. mI.' 4 - 19 9 10 15 4 - - - - 7 12 - 
Lutówko, wieś 55 - 319 158 161 288 31 - - - - T12 .17 
13. Mała Cerkwica 116 -- 801 384 417 688 106 1 -- 6 - - - 627 173 1 l - 
14. Niechorz 47 2 332 163 169 91 241 - - - - 115 217 - - 
15. Nowe Wałdowo 72 3 . 541 257 284 ,75 466 .- - - - 80 461 - - 
Nowe Waldowo, wie;.} 72 3 541 257 284 75 466 - - - - 80 461 - - 
Teklanowo. wieś. 
 
16. Nowydwór 40 l 269 118 151 40- 229 - - - - 49 220 - - 
17. Obkas 46 2 269 133 136 264 5 - - - - 22 247 - - 
Obkas. os- mI. - 1 4 2 2 - 4 - - - - 4 - 
Obkas. wieś 46 l 265 131 134 264 1 - - - 22 243 - - 
18. Obodowo 24 l 188 89 99 89 98 I - - - - 90 .. 9
i - - 
Ciosek, folw. 4 - 47 23 2'1 18 28 l - - 20 - - 
Obodowo. st. kol. - 1 2 l 1 2 - - - - - 2 - - 
Obodowo, wieś 20 - 139 65 74 69 70 - - - - 68 71 - - 
19. Orzełek 98 2 662 308 354 636 24 2 - - - 563 99 - - 
20. Pęperzyn 88 - 653 336 317 28 624 l - - - 26 626 l - 
Pęperzyn. os. mI. 2 - 12 8 4 - 12 - - - - - 12 - - 
Pęperzyn. ot. kol. 2 - 19 11 8 15 4 - - - - 15 4 - 
Pęperzyn. wieś 84 - 622 317 305 13 608 1 - - 11 610 1 - 
21. Piaseczno 47 1 ) l 283 133 150 199 84 - - - - 188 95 - - 
22. Płocicz 161 - 994 477 517 771 221 2 - - - 767 225 2 - 
Plocickidwór, folw. } :2 
Plocicz. wieś 161 - 994 477 517 771 221 
 - - 767 225 2 - 
23. Płosków . 8 - 73 33 40 23 50 - - - - 23 50 - - 
24. Prze pałkowo 17 l 111 48 63 26 85 - - - - 28 83 - - 
25. Radońsk 47 - 310 147 163 46 264 - - - - 41 269 - - 
26. Rogalin 40 2 ) l 211 103 108 95 116 - - - - 96 115 - - 
27. Rostoki -8 - 72 38 34 17 55 - - - - 71 l - - 
Rostoki, wieś } 8 - 72 38 34 17 55 - - - - 71 1 - - 
Roszczyminy, osada , 
28. Sikorz 45 l 352 175 177 206 142 4 - - - 306 46 - - 
Sępolno. st. kol. 1 1 7 l 6 7 - - - - - 7 - - - 
Sikorz, wieś 44 - 345 174 171 199 142 4 - - - 299 46 - - 
29. Sitno 99 2 648 314 334 25 618 5 - - 
 27 616 5 - 
30. Sośno 43 - 251 125 126 116 135 - - - - 113 138 - - 
Sośno, wieś \ 43 - 251 125 126 116 135 - - - - 113 138 - - 
Wymyslowo, osada f 
31. Suchorączek 22 l 153 72 81 109 44 - - - - 125 28 - - 
32. Sypniewo 73 - 399 197 202 316 79 l 3 - - 331 65 3 - 
3:ł. Szynwald . -72 - 445 224 221 133 312 - - - - 133 312 - - 
34. Śmilowo 37 l 243 125 118 68 175 - - - - 52 191 -- - 
Śmilowo, wieś } 37 1 243 125 118 68 175 - - - - 52 191 - 
W.ęcborski Starymlyn. os. m!. 252 
35. Wałdowo 40 2 ) l 274 132 142 21 l - - - 241 32 l - - 
36. Wałdówko 13 - 142 74 68 90 52 - - - - 82 60 - - 
Olszewka, folw. 9 - 117 57 60 75 42 - - - , 6'1 50 - - 
Waldówko, wieś 4 - 25 17 8 15 10 - - - - 15 10 - - 


, 
l) W tern 12 budynków niezamieszkaly
h. 2) W tern l bud. niez. - 
M i a s t o S ę P u I n o: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. 3, inne wyzn. katol. 2, prawoslawne 1; c-w tern podalo narodowośł: żydowską 23, 
bialoruską l. rosyjską 1. 
M i a s t o W i ę c b o r k: a-przYJ!'ada na wyznanie: grecko-kato!. 3, inne wyzn. katoj. 6, inne wyzn. ew ang. I; c-podalo narodowośł: żydowską 14. 
czeską I, litewską l; rosyjską l. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: grecko-kato!. 8, inne wyzn. kalo!. 5, prawoslawne 12, inne wyzn. kośc. wschodn. I, inne wyzn. ewang. l: 
b-w tern bezwyznaniowców 6; c-w tern podalo narodowośł: rosyjską 9. rusińską 3, żydowską 3.  


.. .  
'1 


;1 
, 


l 


. 


t 


"
>>>
. 
 


M i a s t iJ, 
G fi i n y. 
Obszary dworshie, 
Mi
iscowości 


" . 


37, 
38. 


Wielowice 
Wielowiczek 
Dębowiec, osada 
Wielowiczek, wieś 
Wilkowo 
Wiśniewa 
Wiśniewa. osada 
Wiśniewa. wieś 


39. 
40.  
'1 


41. 


Wiśniewka 
Sosnowiec, osada , 
Vierland, osada f 
Wiśniewka. wies 
Witkowo 
Witkowo, wieś 
Witkowskim'yn. os. mI. 
Witunia . 
Witunia, pusLl" 
Witunia. wieś 
Wlościborz 
Justinenhof, oSdda ł 
Włości botek, osada J ' 
Włościborz, wieś 
Wysoka 
Wysoka, st, kol. 
Wysoka, wieś 
46 Za krzewek 
Za krzewek, wieś 
Zakrzewska Osada, st. kol. 
Zakrzewska Osada 
Cegielnia, wieś I 
Dwanaście f\postołów, wieś 
Toboła, osada , 
Tobółka Nowa, osada I 
Tobółka Stara, osada 
Zakrzewska Osada, wieś 
Zalesie 
Zboże 


42. 


43. 


44. 


45. 


f 
II 


47. 


48. 
49. 


l 


III. Obszary dworskie: 
1. Iłowo 
Iłowo. ceg. } 
Iłowo, folw. 
Iłowo, leśn. 
Iłowo, tart. 
Iłowska Osada, os
d.. } 
Klementynowo, folw. 
2. Jastrzębiec 
3. Kamień 
Kamień, folw. } 
Kamie(l. os. mi. 
4. -Karol ewo 
5. Komit"rowo 
Komierowo. folw. 
Komierówko, {oIw. 
6. Lutówko 
Czarna Grobla, leśn. 
Gaj. leśn. 
Granica. leśn. 
Lutówko, leśn.* 
Lutówko, nad!. 
Nowydwór, leśn. 
tlowydwór, torf. 
Sw id wie. leśn. 
Więcbork, leśn. 
Zaleśniak, leśn. 
7. Młynki 
8 Prze pałkowo 
Borówki. folw. 
Przepałkowo, folw. 
9. Rogalin 
10. Skarpa 
11. Sośno 
Mysłowo, fol w. } 
Pólko, folw. 
Sośno, folw. 
Sośno, st. ko!. 
Zielonka, folw. ') 
12. Suchorączek 
Suchorączek, ceC). 
Suchorączek, folw. 
13 Sypdewo 
fldamowo, folw. 
f\damowo, osada 
Dorotowo, folw. 
Dorotowo, st. kol. 
Dorotowo, tarto 
Fredrykowo. folw. 
Ludwikowo, folw. ') 
Łukowo, folw. 
Łukowo, osada ') 
Młoty. leśn. 
Sypniewo. ceg. 
Sypn'ewo, folw. 
Sypniewo, sI. lwI. 
Wilcze Jary, folw. 
Wymysłowo, fołw. 
14 Tnciany 
1 15. Waldówko 
16. Zalesie 


" 
, 
Li 

I 
. Il 
't 


, ,. 


" 


cu 
. t: 
t:_ 
N 10 
cu
 

 -
 
D..cu 
N E 


. 


Budynki 


2 


40 
20 
2 
18 
41') 
69 
21 
48 
20 


20 . 
55 
50 
5 
53 
l 
52 
89 


89 
23 


23 
69 
68 
l 
82 


82 - 
13 
45 
304 
22 


9 
l 
l 
11 
12 
29 


29 
13 . 
18 
13 
5 
12 
l 
l 
2 
.r 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
10 
14 
5 
9 
8 1 ) 
10 1 ) 
19 


17 
2 


6 
l 
5') 
79 
2 
31 
4 
2 
3 
2 
3 
l 
l 
25 
2 
1 
2 
11 
11 
30 


12. Powiat Sępolno. 


. 


43 


cu 
ro iO 
N
 
N 
cu'" 
t:.!':! 
.!: E 


Ludność obec na w 
n!,
_
 wrz eś
ia 1921 r. (b ez ob i l';tej 
ise
 wojskowym) _ 
_ 
-.!.ej liczbie było wyznania Podało narodowość 
O. cUo o o u 

:Q CH:n o
 l
 o .

 lIT .!':! 
Eo g.!':! 

 :!:!,
 
 
 cu E 
 E lIT 
»iij 
 
 t: 1: o o t: ._ o o .
 
 t: 


 cu:= .!:u E:;j t: r::-c D.. t:
 t: 


Ogó- 
łem 


3 


2 


l 


l 
l 


l 
2 


2 
l 
. l 


612 
188 
9 
179 
389 
386 
3 
428 


Męż- 


czyzn 


4. I 
3081 1 
130 
17 
113 
308 
415 
210 
205 
131 


131 
393 
324 
69 
385 
10 
375 
612 


196 
49 
126 
1849 
154 


l 
5 
4 
4 
l 
4. 
49 
114 
51 
63 
48 
69 
217 


399 
11 


64 
9 
55 
471 
20 
91 
47 
7 
17 
16 
29 
l 
8 
192 
11 
6 
26 
68 
75 
101 


Ko- 
biet 


5 


155 
66 
10 
56 
138 
196 
95 
101 
6'2 


62 
173 
143 
30 
174 
5 
169 
309 


309 
87 
3 
84 
184 
183 
l 
196 


85 
l 
l 
67 
90 
105 


232 
57 
154 
1980 
164 
99 


6 


153 
64 
7 
57 
170 
219 
115 
104 
69 


69 
220 
181 
39 
211 
5 
206 
303 


26 
326 
-280 
46 
€O 


7 


8 


I 9 I 10 I 11 12 


l 
l 


l 
l 
8 


428 
106 
280 
3829 
318 


105 
59 
132 
]06 
26 
33 
2 
2 
10 


213 
4 


303 
101 
6 
95 
205 
203 
2 
232 


70 
:,5 
68 
2606 
242 


2 
63 
96 
99 


99 
65 
180 
128 
52 
32 
5 
l 
5 


4 
5 
5 
2 
l 
4 
45 
1,,2 
52 
90 
50 
95 
193 


2 
7 
5 
211 
95 
116 
49 
164 
214 


214 
7 


94 
123 
17 
106 
151 
404 
204 
200 
105 


2 
2 


l 


184 
l 
3 
130 
186 
204 


186 
7 


61 
9 
52 
488 
20 
82 
53 
4 
23 
23 
22 
3 
4 
205 
12 
10 
27 
77 
87 
106 


6 
'527 
17 
11 
45 
123 
109 
53 


7 
157 
9 
4 
5 
26 


60 
99 


105 
61 
38 
23 
325 
10 
315 
513 


- '6 
6 


204 
124 
312 
234 
78 
65 
7 
3 
15 


2 
l 
l 


5 
10 
9 
6 
2 
8 
94 
256 
103 
153 
98 
164 
410 


99 
16 
9 
7 
142 
139 
3 
70 


513 
172 


172 
244 
244 


- . 3 
3 


l 


3 


125 
18 
107 
959 
40 
173 
100 
11 
40 
39 
51 
4 
12 
397 
23 
16 
53 
145 
162 I 
207 


358 


-, - 


-'- 


3 


l 


358 
71 
209 


l 


2 
2 


1100 121 a - 
76 - I 


-=1-= 


122 


62 
l 


3 
117 
173 
34 


13 - 
13 - 
54 116 


34 
64 
311 
234 
77 
43 
7 
3 
10 


54 
60 
l 


-1= 


116 


l 
21 l 

I
 


5 
l 
8 


9 


- I _ 


6 


l 
89 
44 
8 
36 
48 


l' 
I 


196 


203 
11 


196 


104 
14 
90 
707 
37 
85 
76 
11 
31 
35 
26 


21 
4 
17 
251 
3 
88 
23 


l 


9 
4 
25 
4 
6 
70 
6 
5 
8 
20 
52 
154 


l 


-- 


2 


l) W lem l budynek niezamlesLkały. 2) Spisano łącznie z folw. Sośno. 3) Spisano łącznie z folw. Sypniewo. 
Obszary dworskie: a-przypada na wyznanie: prawosławne 2, inne wyzn. kośc. wschodn. l, inne wyzn. kato!. l. 


, 8 
157 
7 
3 
4 
53 


69 
34 
58 
2590 
215 


13 ,14 I 15 , 16 


304 
8 


4 -- 
122 - 
17 
105 
151 
408 - 
207 
20i 


78 - 


53 
239 
200 
39 
105 


7Ś I - 
154' - 
1241 - 
30 1 - 
280, 
4

1 = 
451 1 - 
170. - 
1701 : 
247' - 
247! - 


105 
161  


161 
18 
9 
9 
142 
139 
3 
69 


359 


359 
72 
222 
I 


92 


1238 i 
1O
1 - 
92 
l 


3 


120 
172 
46 


. 10 -- 
H 
158/ - 
.1 


i -= 


46 
64 
312 
234 
78 
48 
7 
3 
15 


16 


5 


10 


n 
v 


6 


2 
8 
3 
: 21 
97" 
124, 
49 
164 
205 


91 
35 
6 
29 
49 


205 


194 
11 


205 


94 
7 
87 
705 
37 
90 
81 
11 
40 
31 
26 
4 
6 
310 
13 
11 
45 
138 
109 
45 


31 
11 
20 
254 - 
3 
83 
19 


8 
25 


6 
87 
10 
5 
8 
7 
53 - 
162, - 


inne wyzn. ewang. 117. 


.!E ctf 

 E 
._ O 
r::-c 


. I 


-/ 


I 
f 


=1 


l 


" 


-\
>>>
44 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Qbszary dworskie. 
Miejscowości 


l 


13.
 Pow. Starogard 


I. Miasta: 


1. Starogard 


II. Gminy: 


I. Barchnowy 
2. Barłożno 
3. Bialachowo 
4. BODowo - 
Bobowo, 'Diw. "\ 
Bobowo, wieś j 
5. Borzechowo 
6_ Brzeżno 
7. Bytonia 
8. Czarna Woda 
Czarna Woda, pustko 
Czarna Woda, wieś 
9. Czarne 
Czarne: wieś 
Mły,;sk, 'olw. 
10. Czarny las 
11. Dąbrówka 
12. Gąsiorki 
Gąsiorki, wieś 
Majewo. 'Diw. 
Majewo, st. kol. 
Olszówka, 'Diw. 
Piła. wieś 
13. Gętomie 
14 Grabowiec 
] 5. Grabowo 
Grabowo, wieś 
Maksymiljanowo, osada 
16_ Ht;ta 
17. Iwiczno 
-Frank, wieś 
Iwiczno. wieś 
Łążek, wieś 
18. Jablówko 
Jabłówko. 'Diw. 
Jabłówko, wieś 
19. Kaliska 
Dąbrowa, wieś 
Kaliska, st. kol. 
Kaliska. tart. 
Kaliska, wieś \ 
Kaliska Szlacheckie, osada I 
Strych. wieś 
2). Karolewo .' , 
Biały Bukowiec, osada 
Karolewo, wieś "\ 
Pieienickimłyn, os. mI. ł 


21. Karszanek 
Głuche, wieś 
Karszanek, wieś 
Skorzenno. wieś 
Skrzynia. wieś 
Wierzbiny, wieś 
22. Kasparus 
Cisiny, wieś 
Długie, wieś 
Gęby, wieś 
Kasparus, wieś 
Szlaga, os. mł. 
23. Klaniny 
24 I:olińcz 
Brunoswaide. 'DIw. 
Kolińcz, wieś 
25. Koteże 
26. Krąg 
Krąg. ceg. ') 
Krąg, st. kol. 
Krąg. wieś \ 
Krąskimlyn, osada I 
'1.7. Królówlas 
28. Krówno 
Duźe Krówno. wieś 
Małe Krówno, wieś 
29. Kulice .. 
30. Linowiec 


13. Powiat Star:ogard. 


Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej 
. 
 CI) - - E - - 
 - "'\lj tej Ii.c:z .?i e 
 ylo wyznania 

 Iti .a iij Ogó- Męż- Ko- 6 
 ci. o u o o :.. 
 
Q)
 N
 
.
 C)
 O-uJ ci,
 C) .
Q) 

:G CI):G lem czyzn biet Eo 
.!!:! 

 :
i3: 
 
 E 
o.. .- c: '- E 
-:a i3: ti c: J: o 2 c: ._ o 

2
-=-3-
, 5 6 '-; Cl)8= -1 '!::9U I 
o'" - ;-1 
; 


552 31 10466 
5521) 31 10466 


5 882 70 43 866 


I 


27 
107 2 ) .- 
34 
154 


1 
56 


35 
49 
22 
27 
17 
43 


203 
896 
277 
; 11 178 


2 
2 
l 


1178 
627 
498 
578 
561 
22 
539 
265 
213 
52 
,270 
759 I 
562 
297 
114 
40 
43 
68 1 
375 
296 
827 
677 
150 
317 
616 
lm 
433 
80 
377 
56 
321 
751 
167 
36 
64 
372 


5478 
5478 


20818 
94 
415 
121 
558 


112 
302 
37 
265 


808 
186 
280 
204 1 1 - 
71, 
67 I 
551 
41 
132 
30 
335 
13 
273 
294 
20 
274 
341 
425 


395 
88 
148 
94 
30 
35 
24 1 
20 
58 
14 
150 
7 
128 
141 
11 
130 
, 165 
204 


4988 
4988 


23 048 
109 
481 
155 
620 


558 
288 
226 
282 
287 
10 
277 
13) 
113 
22 
138 
367 
258 
141 
47 
22 
18 
30 
181 
157 
400 
322 
78 
161 
305 
53 
212 
40 
In 
23 
154 
357 
87 
17 
32 
174 
47 
15 ) 
17 
133 


620 
339 
272 
296 
274 
12 
262 
130 
100 
30 
132 
392 
304 
156 

 67 
18 
25 
38 
194 
139 
427 
355 
72 
156 
311 
50 
221 
40 
200 
33 
167 
394 
80 
19 
32 
198 
65 
152 
20 
132 


8752 
8752 


40 177 
89 
893 
257 
1079 


1079 ' 
423 
495 
534 
558 
22 
536 
241 
189 
52 
270 
670 
558 
297 
111 
40 
42 
68 
369 
296 
827 
677 
150 
213 
602 
90 
433 
79 
377 
56 
321 
689 
152 
36 
56 
333 
112 
279 
37 
212 


413 
98 


 I 
' 41 
32 
302 
21 
74 
16 
185 
6 
145 
153 
9 
144 
176 
221 


4 
217 


167 
165 
61 
104 
130 
211 


1574 141125 
1.574 i4 a l 125 
3 ::; I : " 
 _ 
20 i - , 

 11i
 -= -= 
203 I l - 
3
i7 =- 
31- -- 
Ji = = 
-
I = = = 
89 --- 
41- - - 
- I _ 

.I = 
1 - 


l b _ 


(; 


-; 


spisem woj skow t.m_
 
Podało narodowość 


la' 
..: 
II 
o 
o.. 


u 
CI) 
E 
.!1 la' 
c:..: 


.
 CO" 
g 
 E 
c: .- o 
c:-c 


13 I 14 15, 16 


8624 
8624 


l 784 58 
1 784158' - 


. 


'1 ' 
4 


3 


86 
, 880 
'1-73 
-I 1079 
-=1 


1079 
421 
497 
544 
5:0 j 
22 
538 _ 
2

 l , 
52 
267 
672 1 
549 
297 
102 1 
40 
42 
68 
:'65 
296 
827 
677 
150 
214 
616 
103 
433 
80 
377 
56 
321 
698 
152 
36 
58 
340 


112 
288 
32 
256 


808 
186 
280 
204 
71 
67 
543 
41 
132 
30 
331 
9 
273 
294 
20 
274 
252 
99 


314 
300 
127 
173 
244 
332 


117 - 
10 
4 - 
94 


94 
206 - 
l 
34 - 
l 


l 
7 - 
7 


3 - 
87 - 
13 - 


12 


10 1 - 
J= 


53 - 
15 


6 
32 


14 - 
5 
9 


8 - 


4 
4 


7 
92 


89 - 
- 
- 
- l 
3 l 
83 - 


40 769 3 073 I 24 c - 


6 


5 


5 


r I 
=1 

I 


" 


.. . 


.( 


]) W tern 2 budynki niezamieszkałe. 2) Wtem] hud. niez. 3) Wtem 4 bud. niez. 4) W tern 3 bud. niez. 5) Spisano łącznie z wsią Krąg. 
/'\ i a s loS t a r o g a r d: a-przypada na wyznanie: inne w)zn. kalol. 3, inne wyzn. ewang. 8, prawosławne 3; b-bezwyznaniowiec l; c-w tern 
podało narodowość: rusińską 2. żydowską 4. białoruską l, rosyjską l. . , 
Gminy: a-przypada na wyznanie 
 grecko-katoJ. lO, inne wyzn. katoJ. 2. Inne wyzn. ewang. 22, prawosławne 11; c-w tern podało narodowość: 
rosyjską 9, żydowską 7: rusińską l. 


154') 
94 
5P) 
109 
71 
3 
68 
33 
29 
4 
31 
104 
67 
42') 
6 
4 
3 
12 
39 
47 2 ) 
115 
94 
2l 
56 4 } 
75 
12 
55 
H 
44 
2 
42 
110 
29') 
3 
3 
56 2 ) 
19 
34 
6 
28 


135 
30 
47 
:15 2 ) 
12 
11 
no 
R 
12 
4 
84 
2 
54 
37 
2 
35 
45 
57 


l 
2 


l 
1 


l 
l 


l 


l 
l 


l 


2 
.1 
] 


2 


1 


l 


l 
l 


l 
l 


7 
4]8 - 


315 
300 
127 
173 
248 
415 


3 
201 


148 
135 
66 
69 
118 
204 


97 
14 
]3 


7 


- I - 


=1= 
=1 = 


62 
15 


8 
39 


23 


23 


808 
186 
280 
204 
71 
67 
541 
41 
132 
30 
329 
9 
273 
278 
11 
267 
252 
97  I 
 I 
 
 

 I 
 
 


. .  .I 
 


16 -, - - 

! = i = 
89 1 - 
328' - 
. I 
3
 I = 
l! - - 


7 
90 


=.1 = 


314 
296 
127 
169 
237 
333 


4 


4 
11 
82
>>>
- 


I." 
'I ' 
4 


l 


" 


, I 


,. . 


" 


.. 


M i a s t a, 
G fi i n y, 
Obszary dworski, 
Miejscowości 


31'. Lipinki 
32. Lublchowo 
Lubichowo, st. kol. 
Lubichowo. wie'; 
M,orawa, osada 
33. Lubiki 
Kamionna, wieś \. 
Lubiki, wieś J 
34. Maly Bukowiec . 
Ma'y Bukowiec, wieś 
Pasda. osada 
35. Mirotki 
Bar'ożno, osada ') 
Mirotki. sI. kol. 
Mirotki, tarto I 
Mirotki, wieś 
Osiek. osada f 
Stara Jania. osada J 
36. Morzeszczyn 
Morzeszczyn. ceg. 
Morzeszczyn. sI. kol. 
Morzesz.czyn. wieś 
37, Mościska 
38. Myryce 
39. Nowa Cerkiew 
40. Nowe Borzechowo 


41. Ocypel 
Krępki, wie'; 
Ocypel, st. kol. 
Ocypel, wieś 
42. Okole 
43. Osieczna 
Osieczn-a. wieś 
Osieczno, st. kol. 
44. Osiek 
Czarne Le,;ne, osada ') 
Dobrybrat. osada 
Osiek. pU)itk. 
Osiek. wies 
45. Osowek 
Osowek. wieś 
Polko. osada 
Starzyska. osada 
46. Osowo 
Kujawy (przy Osowie), osada l 
Młynki, wieś 
Osowo, wieś 
Plony, osada 
Pustkowie. osada J 
Wybudowanie nad 
c..zarnąwod'l, wieś 


47. 


Pączewo 
Pączewo. st. kol. 
Pączewo; wieś 
Piece 
Piece, wieś \. 
Trzechowo, osada J 
Pinczyn 
Radogoszcz 
Dębiagóra, osada 
Łuby. osada 
Radogoszcz. wie'; 
Trzebiechowo. osada 


48, 


49. 
50. 


51. Rombark 
5l. Rożental 
Janowo. folw. 
Rażenial, wie
 
53. Rywald 
54. Rzeżęcin 
55. Semlin 
56. Semlinek 
57. Skórcz 
Boroszewo. osada 
Kolonja (przy Sk6rczu). osada 
Mieliczek, wieś 
Ryzowie. osada 
Sk6rcz, tarto 
Sk6rcz. wieś 
Skurcz, st. kol. 
58. Smolniki 
Smolniki, wieś 
Ziemianek. wieś 
59. Studzienice 
60. Suchobrzeźnica 
Brzetno (pod Śliwicami), wieś 
Pieczyska, osada 
Suchobrze:tnica, wieś 


61. Sumin 
Brzeziny, folw. ") 
Karczany (Buchwa'd). osada 
Lipy. osada 
Sumin, ceg. } 
Sumin, wieś 
Wygoda (pod Suminem). leśn. 


_Budynki 
CI.J 
lO: CI.J 

 la .;,ia 

 
 N
 
L.. (/) et (/) 
Ci. .!!! lO: .
 
N E .!:: E 


2 


29 
225 
2 
222') 
1 
43 


130 
22 
1 "" 
- l07'j, 1 
10 
117 
116 
1, 
204 


10 
2 
192') 
75 
66 
5 
4 
137 


124 
2 
122 
89 
89') 
205 ' ) 
(,0 
5 
14 
32 
9 


13 
65 
5 
60 
31 
55 
36 
30 
350 
4 
7 
17 
24 
3 
287 
8 
27 
12') 
15 
31 
61 
31 - 
2 
28 


I 3 


43 
32 
26 
6 
98 
:2 
96 


33 
1 
9 
23 
44 
31 
76 
20 


137') 


74 


16 
9 


48 
1 


13. Powiat Starogard. 


Ludność obec na w 


3 
rześn
 a _19
r:Jl:
 z objętet 
W tej liczbie było wyznania 


 CI.J . O . C o 

u o
 10)0 raC) 
E:g 
.W 

 :

 
.
 CI.J 
,- 
 
 10:'" o o lO: CI.J E 
t:
 CI.J= .:"5 E:;j lO: .t=:.g 
--- 


Ogó- 
łem 


1 


249 
1730 
6 
1719 
5 
297 


Męż-- 


czyzn 


4 


10 
886 


438 
9 
116 
313 
277 
223 
854 
151 


70 
20 
1214 
543 
469 
38 
36 
828 


828 


895 
7 
888 
623 
623 


70 
273 
43 
230 
197 
276 
110 
116 
1358 
16 
25 
44 
69 
15 
1140 
49 
90 
33 
57 
140 
200 
105 
11 
84 


502 


111 
58 


329 
4 


Ko- 
biet 


5 


120 
795 
4 
788 
3 
138 


138 
108 
86 
22 
442 


6 
436 


210 
2 
57 
151 
127 
108 
391 
69 


385 
74 
1 
310 
48 
373 
361 
12 
623 


35 
10 
578 
257 
218 
19 
20 
386 


386 


415 
4 
411 
287 
287 


691 
173 
21 
38 
85 
29 


107 
283 
48 
235 
232 
299 
126 
111 
1588 
14 
36 
58 
'94 
16 
1309 
61 
81 
29 
52 
149 
216 
118 
8 
90 


233 


50 
27 
154 
2 


6 


7 


10 
845 


530. 


97 


41 
5 
51 


8 


9 I 10 11 12 


.... 


45 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


13 


249 
1680 
6 
1669 
5 
297 


839 
152 
3 
684 
90 
756 
733 
23 
1290 


1437 
358 
42 
?l 
191 
54 


177 
556 
91 
465 
429 
575 
203 
105 
2744 
30 
61 
102 
95 
31 
2320 
105 
170 
62 
108 
289 
416 
223 
19 
174 


lO" 
-':: 

 
o 
Ci. 


. 
I" 
.!!! 
E 
.!!! lO" 
lO: -'::- 


.
 CO" 
g 
 E 
lO: .
 .g 


l 


1 


297 
263 
220 
43 
- 896 


129 
935 
2 
931 
2 
159 


249 
1609 
6 
1598 
5 
297 


I 
118 1 - 
1181 = 


3 


3 


14 15 16 


50 - 


50 


297 
263 
220 
43 
866 


30 - 


3 


1 
2 
1 


3 


l 


839 
152 
3 
684 
105 
777 
754 
23 
1304 


159 
155 
134 
21 
454 
4 
450 


297 
261 
218 
43 
855 


2 
2  I. = 
_i"": 
I 
41 1- -1- 
2
: = ::1 J;: 
1-=1-=1-=1-- 


41 


21 
19 
185 


1- 
- I 3 


l 
l 


, 
- 
- 
'I 


10 
856 


30 


2 
1 
1 


l 
1 


l 


1 
l 
1 


2 


1437 
358 
42 
71 
191 
54 


228 
7 
59 
162 
150 
115 
463 
82 


417 
9 
116 
292 
258 
34 
853 
41 


110 


15 


15 
14 
21 
21 


5 
5 


417 
9 
116 
292 
259 
53 
854 
41 


21 


21 
18 - 
169 


- 
 


l 
l 


177 
556 
91 
465 
429 
575 
236 
227 
2946 
30 
61 
102 
163 
31 
2449 
uo 
171 
62 
109 
289 
416 
223 
19 
174 


454 
78 
2 
374 
57 
404 
393 
11 
681 


824 
152 
3 
669 
91 
751 
728 
.23 
1288 


16 


-! - 


-I _ 


....:. 


1 


110 - 


1 
l 
1 
2 
3 
3 


1 
1 
l 


1 


35 
10 
636 
286 
251 
19 
16 
442 


70 
20 
1198 
543 
469 
38 
36 
530 


16 


-i - 


15 - 
21 - 
21 


70 
20 
1200 
542 
468 
38 
36 
646 


14 - 
"i 
=1 = 
14. - 
11- 

I = 
182' - 
.1  I 


442 


480 
3 
477 
336 
336 


893 
7 
886 
616 
616 
= 


298 


298 


1 


l 


646 


182 


746 
185 
21 
33 
106 
25 


1437 
356 
42 
71 
189 
54' 


1 
7 
7 


2 


-1=1= 
=1=1=1= 


8941 
7 
887 
617 
617 


JI-= 
łl 
 


177 
554 
91 
463 
429 
575 
203 
32 
2697 
30 
40 
102 
80 
31 
2316 
98 
164 
62 
102 
287 
416 
223 
19 
174 


269 


61 
31 
175 
2 


2 


2 


- ,. -- 
2!. - 


33 
194 
227 


1 
3 


19 


, 
- - 


33 - 
121 l 
195 7 


68 


122 
5 
l 


7 


21 


83 


111 
12 
7 


3 


19 


139 


363 - 


7 


2 


405 


70 
53 
278 
4 


56 
17 
66 


55 
41 
263 
4 


1) W tern 1 budynek niezamieszka'y. 2) Spisano ''leznie z wsią Mirotki. 3) Spisano ''leznie z wsią Osiek. 4) W tern 3 bud, niez. 5) W tern 2 bud. niez. 
6) Spisano łącznie z wsią Sumin.
>>>
46 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


62. Sllachta 
Szlachta, st. kol. 
Szlachta, wieś 
63. Trzcińsk 
64. Wda 
Mermet, wieś 
Wda, wieś 
65. Wieck 
Klonownica, wieś 
Wieck. wieś 
ZawiJda, wieś 
66. Wielbrandowo 
Polko, osada 
Wielbrandowo, wieś 
67. Wielki Bukowiec 
Mary Zajączek, wieś ') 
Nowy Bukowiec, wieś 
Wielki Bukowiec. wieś 
Wielki Zajączek, wieś 
68. Wilcze Błota 
69. Wolental 
70. Wolsze 
Brzeżno, wieś 
Wolsze, wieś 


71. Wycinki . 
Kleszczenice. osada 
Mare Wycinki. wieś 
J'o\arkocin, wieś 
Wycinki. wieś 
Wymysrowo. osada 
72. Wysoka 
Wysoka. folw. 
Wysoka, wieś 
73. Zblewo 
Zblewo, st, kol. 
Zblewo. wieś 
74. Zdrojno 
Linowek. wieś 
Zdrojno. wieś 
75. Zełgoszcz 
Zelgoszcz, st. kol: 
Zelgoszcz, wi
ś 
76. Zimne Zdroj
 
Jastrzębie. wieś 
. Zimne Zdroje, wieś 
77. Zabno 
Korytyba, folw. '). 
f..opiszpwo. osada 
Zabno, st. kol. 
-'Żabno. wieś 


III. Obszary dworskie: 
t. Białach6wko 
2. Bielawki 
Bielawki. ceg. } 
Bielawki, folw. 
Siw owo, .osada 
3. Bietowo 
Bietowo, łolw. 
Kaliska. folw. 
4. Błędno 
Błędno. leśn. 
Brędno, nad I. - 
Błędno. osada 
Brzeinica. leśn. 
Kalęba. leśn. 
Kasparus. leśn. 
Linowek, leśn. 
:;?krzynia, bor. 
Zórawki, leśn. 
5. Borkowo 
6. Budy 
7. Ciecholewy 
;:iecholewy, 'olw. 
Zygowice, folw. 
8. Czarnylas 
CZ8rnylas, dwór \ 
Czarnylas, 'olw. t 
9. Drewniaczek 
Bojanowo, leśn. 
Cisowagóra, leśn. 
Czarne, leśn. 
Drewniaczek. nad I. } 
Karębnica. leśn. 
Karczyna. leśn. 
Zającze.k. leśn. 
10. Huta 
Czarna Woda, st. kol. 
Huta, leśn. } 
Hula, nadl. 
Kamionna, osada 
Kocia Góra, osada 
Mostki. osada 
Podlesie. osada 
Smolnik, osada 


Budynki 
CI) 
c: CI) 

ro roro 
d) x N.1J::: 
N N N 
ł- U] CLJ In 
CI.. .
 c .
 
N E .: E 


2 3 


69 
1 
68 
38 1 ) 
120 
16 
104') 
32 
6 
14 
12 
59 
10 
49 
149  


82 
6 
20 
20 
32 
I 
81 
4 
77 
266 
3 
263') 
49 
34 
15 
183 
1 
182 
43 
14 
29 
53 


527 
5 
9 
) 


22 
113') 
14 
27') 
68 
24 
17 
7 


6 
2 
45') 


11 
9 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
10 
121) 
14 
12 
2 
9 
9 


8 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
19 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 


13. Powiat Starogard. 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
I W tej liczbie było wY:lnania Podało narodowość 
O g 6- Mż- Ko- 6, et, o . o I o U 
'1: ..::.::: 
 o u . tn o I tn Q) 
łem bl ' et II) .- 
 
 C) 
 .
 CI) eJ'
 CI) ]'.- .
 ro- 
czyzn E (3 tO .- CI) N .
 
 CI) 
 E II) E ro- 
 E 

.-:ti 
{;
..c o
 
 I.
o (3 .
..,. c: ._0 

7
 Cl)8= '-9 u 

. ;1 I
; 
 
: 
 
; 


4 


2 
1 
1 
2 
l 


548 
15 
533 
283 
681 
104 
577 
275 
53 
101 
121 
470 
67 
403 
909 


85 
33 
411 


3937 
39 
112 


229 


213 
lR4 
29 
41 
4 
8 
10 
4 
;1 
1 
4 
241 
106 
253 
237 
16 
193 
193 


61 
6 
1 
9 
36 
7 
2 
159 
72 
43 
4 
S 
8 
15 
12 


5 


257 
8 
249 
135 
328 
51 
277 
133 
27 
52 
54 
226 
36 
190 
445 


62 
345 
38 
85 
261 
94 
53 
41 


238 
14 
62 
57 
93 
12 
277 
27 
250 
986 
18 
968 
155 
115 
40 
644 
3 
641 
143 
43 
100 
258 


47 
14 
197 


112 


89 
76 
13 
19 
2 
3 
5 
2 
1 
1 
.2 
1 
2 
112 
57 
129 
121 
8 
93 
93 


29 
2 
1 
4 
18 
3 
1 
76 
36 
22 
1 
3 
2 
8 
4 


291 
7 
284 
148 
353 
53 
300 
142 
26 
49 
67 
244 
31 
, 213 
464 


281 
15 
61 
66 
118 
21 
301 
33 
268 
1183 
31 
1152 
171 
120 
51 
631 
3 
628 
152 
39 
113 
271 


4131 
42 
117 


6 


547 
15 
532 
187 
665 
104 
561 
250 
53 
91 
106 
456 
67 
389 
882 


59 
361 
44 
92 
260 I 
101 
53 
48' 


101 
706 
75 
177 
489 
195 
106 
89 


1122 
20 
18 


I 
4
 I 

 I 
gl 


l 


-=1-= 


-,- 


502 
22 
123 
123 
201 
33 
561 
60 
501 
2050 
49 
2001 
319 
228 
91 
1257 
6 
1251 
295 
82 
213 
384 


6836 
62 
208 


=1  


56 
6 
1 
9 
35 
3 
2 
159 
72 
43 
4 
5 
8 
15 
, 12 


547 
15 
532 
22ł; 
680 
104 
576 
258 
53 
99 
106 
456 
67 
389 
892 


l 


1 
54 
_ l 


l 


1 
l 


2 


121 
706 
.82 
177 
521 
195 
106 
89 


483 
22 
104 
123 
201 
33 
561 I 
60 
501 
2047 
47 
2000 
325 
2.14 
91 
1250 
6 
1244 
295 
82 
213 
386 


38 
19 
214 


85 
27 
274 


1 
95 
16 


l 


1 
17 


.2 .
 
15 
14 


14 
17 


l 


519 
29 
123 
123 
211 
33 
578 
60 
518 
2169 
49 
2120 
326 
235 
91 
1275 
6 
1269 
295 
82 
213 
529 


6786 , 
60 
211 


117 


211 


16 
25 


10 
15 
14 


- 
 - 


106 
706 
80 
177 
491 
195' 
106 
89 


15 


2 


30 - 


= 1 = 
I 


1 


1 
2 
1 
1 


l 


22 


8068 
81 
229 


124 
10H 
16 
22 
2 
5 
5 
2 
2 
3 
1 


154 
128 I 
26 
41 , 
4 
8 ' 
Ił I 
1 I 
4 
 
229 1 
99 
179 I 
17
 I 
187 I 
187 i 
5
 I 

 ! 
35 
3 
2 
158 
72 


14 
27 


=i = 


17 - 
7 
-I - 
-, - 
10; - 
-I - 
17' - 
171 = 
118\ 


l 


118 
7 
7 


1 - 


- I _ 


2 
2 


1 1 


3 
3 


2 
1 
i 


2 
129 
49 
124 
116 
p 
100 
1CO 


32 
4 


5 
18 
4 
1 
83 
36 
21 
3 
2 
6 
7 
8 


20 


= I = [ 
; 
 

 1 -= : - - '. 
 
- -j- -!- 


7 


36 
7 
19 


10 


16 


= I
 
=1 = 
-1- 
-I 
-=,-= 


18i - - 


t. 


16 
109 
2 
107 
l 
1 


1 
l 


12 


18 


145 


82 
27 
275 


3 
6 
136 


12 


208 


1089 143 c - 
19 - 
21 - 
2
 I 
 I 
 
59 1 - I - I 
56 - I - 
3 - - 
- 
-I - 
=1 = 

I 
 I 
 


25 


, 
- .- 


154 
128 I 
26 I 
4: I 
10 
4 
3 
4 
3 
l 
4 
229 
99 
247 
231 
16 
187 
187 


1 
 I 
 I 


25 


143 


6 
137 


18 


2
ai 1 26 1 
 
- -:1 
 
-I - 


5 


. - 


1 
4 


=1::= 


59 
56 
3 


\' 


" 


= I = 


ł 
I 
I 


-I 
- I 


12 
7 
73 
64 
9 
6 
6 


=1= 
l 
1 


= 1 = 
-1- 


Żydów ]26. 


.1) W lem 1 budynek niezamieszkały, 2) Spisano łącznie z wsią Wielki Zajączek. 3) W lem 2 bud. niez. 4) Spisano łącznie z wsią Żabno. 
Obszary dworskie: a-prLypada na wyznanie: inne wyzn. kalo I. l, inne wyzn. ewang. 7, prawosławne 19, inne wyzn. kośc. wschodn. I; c-Rosjan 17, 


-5 


1 
4 


l
>>>
_ .  


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


1 


11. 


Jab/owo 
Jablowo, ceg. 
Jablowo, dom. szos. 
Jabłowo, folw. } 
Jabłowo. I-two 
Jabłowo, st. kol. 
Jawornik 
Baby, leśn. 
Jawornik, folw. 
Jawornik, leśn. 
Jawornik, nad'. 
Jeziornik. osada 
Osowo, leśn. /' 
Puszczyki, leśn. ') 
Trzechowo, leśn. 
Twardydół, leśn. 
KlonóvJka' 
Klonówka, folw. 
Marywil, folw. - 
Nejmusy. folw. 
Kocborowo 
Kocborowo. folw. 
Świ:ty Jan. folw. 
Kochanka 
Kokoszki 
Kokószki, ceg. 
Kokoszki, folw. 
Kolińcz 
Kolińcz, folw. 
Kolińskimłyn, os. mł. 
Lubichowo 
Brzoska, leśn. 
Kr:pki, leśn. 
Laski, leśn. 
Lubichowo, nadl. 
Młynki. leśn. 
Szlaga. leśn. _ 
Trzeszczyna, leśn. 
Miradowo 
Nowa Cerkiew 


12. 


13. 


14. 


15. 
16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21. 


Nowawieś 
. Nowawieś, ceg. 
Nowawieś, folw. 
Okoniny 
Kaliska. I-two 
Kaliska, osada 
Kamienna Karczma, I
two 
Kamierma Karczma, osada 
Osiecz na 
C-zubek, leśn. 
Czubek, osada 
Długie, leśn. 
Leśnydwór, leśn. 
Nowydwór, osada 
Ocypel, leśn. 
Osieczna. nadl. 
Owcze Błola, leśn. 
Połom, leśn. 
Owidz 
Owidz, ceg. 
Owldz, folw. 
Owidzkim!yn, os. mł. 
Piesienica 
Piesienica. folw
 
Piesienica. st. kol. 
Placzewo 
Radziejewo 
Rokocin 
Rokocin, folw. 
Rokockirnłyn, os. mł. 
Rusek 
Semlin 
Leśniczówka. leśn. , 
Semlin, I-two J  


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 
27. 
28. 


29. 
30. 


. - 


31. Smoląg 
32. Stare gard _ 
33. Stąrogard - Stadnina 
34. Starylas 
35. Sucumin 
Sucumin, ceg. \ 
Sucumin, folw. I 
36. Szpęgawsk 
Szp:gawsk, bor, \ 
Szp:gawsk, folw. I 
Szp:gawsk, I-two 
37. Szteklin 
Szleklin, wieś \ 
Szteklinek, folw. I 
38. Wda-Młyn 
39. Zduny 
Helenowo. folw. \ 
Zduny, folw. I 
40. Zielona Góra 
Lipinki Szlacheckie osada 
Zielona Góra, ceg. , 
Zielona Góra, folw. J 
Zielona Góra, osada 


ł 


41. Żabianki 


1) Spisano łącznie z nadleśnictwem Jawornik. 


3 


Budynki 
CIJ 
. c CIJ 

ro tOto 
Q} x N
 
N N N 
Lo VJ Q} VJ 
c.. .!! c .!!! 
NE .SE 


2 


23 
1 
1 
19 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
2: I 
17 
16 
1 
2 
17 
1 
16 
9 
6 
3 
10 
1 
1 
1 
I 
3 
2 
1 
9 
3 
21 
l 
20 I 
8 
l 
l 
3 
. 3 
11 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
8 
1 
15 
11 
4 
1 
12 
15 
14 
1 
2 
2 I 
:; 


11 
11 
13 
9 
13 


13 
34 


33 
1 
41 
41 


4 
13 


13 
45 
22 
7 
16 


13. Powiat Starogard. 


, 


47 


Ludność obecna w dniu 30 września. 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) _ 
I W tej liczbie by/o wy:man'ia Poda/o narodowość 
Ogó- Męż- Ko. o 
 ID o . o , Ó U 

.
 0)0) o.
 cU
 o 


 «T aJ .
rtr 
łem czyzn biet E"O 
.!!! 

 :!::!.
 
 
 CIJ E 
 E "" 
 CIJ E 
,- 
 i5 c.... o o c ._ o "O .!!! "" c ._ o 


 CIJ= .!':-£ E 
 c c-c c.. C.x .S C"J 


3 


4 


1 


337 
10 
7 
298 
22 
57 
7 
5 
1 
11 
12 
10 
7 
4 
466 
313 
69 
84 
1263 
1250 
13 
16 
305 
4 
301 
131 
l

 I 
48 
3 
2 
10 
1 
19 
6 
7 
210 
67 
295 
3d 
257 
67 
6 
-3 
22 
36 
55 
3 
9 
5 
. 3 
17 
6 
4 
5 
3 
232 
12 
206 
14 
192 
145 
47 
15 
245 
285 
274 
11 
19 
16 


1 
2 


2 


2 


l 


l 
] 


2 


l 


176 
150 
183 


 I 
2
 


] 
l 
i 


29] 
2 
283 
283 


l 
] 


1 
i 


68 
209 


209 
389 
143 
]32 
114 


]6 


167 
5 
2 
]51 
-9 
32 
5 
1 i 
1 
6 
6 
8 
3 
2 
226 I 
l

 i 
38 I 
627 
619 
8 
7 
144 
2 
142 
51 
42 
9 
22 
1 
] 
3 
] 
9 
3 
4 
97 
33 
15J 
]6 
134 
31 
1 
1 
12 
17 
29 
2 
4 
3 
2 
9 
2 
2 
4 
1 
108 
4 
97 
7 
95 
66 
29 
6 
126 
142 
135 
7 
10 
9 
ej 


79 
64 
101 
38 
148 


148 
131 


130 
1 
154 
154 


38 
104 


104 
194 
69 
68- 
57 


37 


5 


19 


6 


7 


170 
5 
5 
147 
13 
25 
2 
4 


302 
7 
7 
276 
12 
53 
7 
5 
.. 1 
11 
8 
10 


5 
6 
2 
4 
2 
240 
160 
34 
46 
636 
631 
5 
9 
161 
2 
159 
80 
77 
3 
26 
2 
1 
7 


7 
4 
465 
312 
69 
84 
871 
8

 I 
16 
204 


204 
118 , 
106 
12 
48 
3 
2 
10 
] 
19 
6 
7 
156 
67 
253 
29 
224 
62 
6 
3 
22 
31 
55 
3 
9 
5 
3 
17 
6 
4 
5 
3 
196 
12 
176 
8 
179 
133 
46 
10 
2,9 
267 
256 
11 
19 
16 


10 
3 
3 
113 
34 
145 
22 
123 
36 
5 
2 
10 
19 
26 
] 
5 
2 
1 
8 
4 
2 
1 
2 
124 
8 
109 
7 
97 
79 
18 
9 
119 
143 
139 
4 
9 
7 
oj 


97 
86 
82 
42 
154 


157 
131 
183 
78 
251 


154 
162 


251 
IW 


161 
1 
129 
129 


160 


283 
283 


30 
105 


59 
119 


105 
195 
74 
64 
57 


119 
379 
143 
122 
114 


18 


16 


36 


8 


I 9 


10 11 12 


3J ' I -= I -= 
22 - - 
10 i - 

I-= 
= 4 1 
 
; 


1 
] 


251 
250 
1 


15 
15 


126 
126 


- I - 


101 
4 
97 
13 
t:! 


1- -= 
I 


.- 


48 


6 


42 
9 
33 
5 


5 


36 


30 
6 
12 
11 
1 
5 
26 
18 
18 


1 
1 


=1 = 
_I- 
I 
= /-= 


-.1 -1-1- 


19 
19 


_I 
51 


21 - 
-1- 
61-= 

 I = 


51 
127 


125 
2 


8 
90 


1 


90 
10 


10 


1 


-' 


13 I 14 


15 16 


302 
7 
7 
276 
12 
53 
7 
5 
1 
11 
8 
10 


35 
3  


22 
,10 
4 


4 


7 
4 
465 
312 
69 
84 
845 
832 
13 
16 
207 


l 
1 


'Z77 141 
277 141 


98 
4 
94 
13 
13 


-1- 


207 
118 
106 
12 
48 
3 
2 
10 
1 
]9 
6 
7 
156 
67 
250 
29 
221 
62 
6 
3 
22 
31 
55 
3 
. 9 
5 
3 
17 
6 
4 
-5 
3 
183 
10 
165 
8 
176 
130 
46 
10 
223 
278 
267 
11 
19 
16 


54 


45 
9 
36 
5 


5 


- I 


49 
2 
41 
6 
16 
15 
1 
5 
22 
7 
7 


16 


156 
140 
183 
75 I 
243 


20 
10 


5 
59 


243 
169 


59 
124 


169 


122 
2 
2 
2 


281 
281 


62 
119 


5 
90 


l 


119 
379 
143 
122 
114 


90 
10 


10 


36 


1
>>>
48 


14. Powiat Świecie. 


. 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


__ Budynki -ł-udność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
t: E.!! E W tej liczbie było wyznania Pod
 ło n a.!: o
wość 

 
 
 
 Og6- Męż- Ko- t
 
 g, o 
 ot, 
 o I tO g, It!' 
 I 
c..
 
.
 łem czyzn biet 
] 

 

 :5-
 
 .
 E '
 .
 It!"
 E 
N E .= E 

 iU= .=-5 E:;:I .= I 'i:.g R 'i:% 
 I "
 o 


 
1 5 
 7 8 9 10 1112-
,14-- 

 
; 


14. Pow. Świecie 


I. Miasta: 


1. Świecie 
2. Nowe 


II. Gminy: 
1. Bagniewko 
Bagniewkn, wieś } 
Mikołajewo, wieś 
2, Bagniewo 
3. Biała 
Biała, ceg. } 
Biała, wieś 
4. Białe Błoto 
Białe Błoto. wieś 
Brzozowymost. osada 
Hutamłyn, osada } 
Huta pod Rulewem, osada 
Huta-Taszewo, osada 
Nowawieś pod Taszewem, osada 
Nowymłyn. osada 
Papiernia. os. mł. ') 
Plla. osada 
5. Biechowo 
6. Biech6wko 
7. Błądzim 
8. Bramka 
9. Branica 
Rntoniewo, wieś } 
Branka. wieś 
10. Bratwin 
Bratwin. folw. 
Bratwin, wieś 


( 


11. Brzeziny 
Brzeziny. wieś ł 
Brzezińskie Rumunki. wieś 
Piaski, osada , . 
Rotbruch, osada 
Wałkowiska, wieś 
12. Brzeżno 
Brzeino, folw. } 
Brzeżno, wieś 
13. Buczek 
14. Bukowiec 
Bukowiec, st. kol. 
Bukowiec, wieś 
Dolnym'yn (Zając). os. mł. 
15. Buśnia 
Buśnia. wieś 
Górna Buśnia. osada 
Nowawieś pod Rulewem. osada 
16. Bzowo 
Bzowo. osada \ 
Bzowo, wieś J 
17. Bz6wko 
18. Chrystkowo 
19. Cieleszyn 
20. Cieleszynek 
21. Ciemnik 
Ciemnik. prz. k. 
Ciemnik, wieś 
Łazy, osada 
Pleśno, osada 
Węglarki, wieś 
22. Cisiny 
23. Czapelki 
24. Czaple . 
25. Czersk Swiecki 
Borce, osada 
Czersk Świecki, st. kol. 
Czersk Świecki, wieś 
26. Dąbr6wka 
27. Dolne Sartowice 
28. D61sk 
29. Dragasz 
Dragasl, wieś 
Dragosz, sI. kol. 
30. Drozdowo 
31. Drzycim 
Drzycim, folw. , 
Drzycim, sI. kol. J 
Drzycim, wieś 


922 
439 
483 1 ) 


8825 
37 
37') 


143 
98 


J 


29 
10 


10 
36 
14') 
13 
2 
1 
2 
1 
3') 
224) 
46 
72 
33 
53 


53') 
36 
3 
33 


45 
52 


52 
41 
77 
1 
73 
3 
44 
33 
8 
3 
54 


54 
15 
34 
24 
10 
76 
2 
20 
15 
17 
22 
9 
294) 
23 
94 
9 
3 
82') 
34 
26 
30 2 ) 


 I 
20 , 
98 


98 


57 10611 
42 6 600 
15 .. 4 011 I 
59 457 ! 
I 
187 1 
187 
194 I 
73 


102 


l 
l 


73 
177 
65 
75 
11 


l 
l 
1 
2 


2 
11 
61 
. I 
7 
123 
331 
502 
243 
335 


4952 
3068 
1884 


28 202 
89 
89 


165 
144 
310 
14 
282 
14 
162 
138 
21 
3 
218 


218 
48 
84 
81 
42 
211 
5 
46 
58 
50 
52 
25 
85 
66 
264 
27 
11 
226 
122 
59 
73 
191 
178 
13 
54 
468 


5659 
3532 
2127 


31 255 
98 
98 


98 
36 


36 
88 
29 
38 
7 
l 
5 
4 
4 
66 
174 
240 
114 
159 


" 


8428 
5329 
3099 


'*0 574 
73 
73 


96 
37 


37 
89 
36 
37 
4 
l 
6 
2 
3 
57 
157 
262 
129 
176 


176 
145 
18 
127 


408 
278 


130 
179 


179 
154 
349 
14 
322 
13 
186 
162 
19 
5 
260 


451 
45 
25 
40 
72 
368 
16 
90 
107 
73 
82 
5 
72 
35 
364 
33 
21 
310 
272 
69 
75 
239 
215 
24 
15 
842 


502 


1963 
1087 
876 


18379 
114 
114 


153 
44 


44 
101 
13 
75 
5 


l 
-; 
57 
15 
458 
10 
46 


46 
124 
31 
93 


457 
310 


147 
49 


49 
164 
152 
12 
128 
12 
244 
231 
13 


451 


812 


17 .202 
12 a1 171 
sal 31 
3
T 09 


41 
29 


29 
76 
52 


6 
2 
11 
5 I = 
49 


1 
1 


6 


- 1 = 1 - 
-I - 
-I- 
I 
- 1- 
- I - 


1 
l 


-=1-= 
12 


11 12 
= 1-= 
,- 
= 1-= 
ł 
- , - 
-1- 
-1- 

I=I=!= 


8870 
5570 
3300 


43 552 
98 
98 


152 
47 


1 717 24 
1 0091 21 c - 
708 I 3 c '- 
I I 
15847; 58 cl - 
89 _ 1 '- 
89 - - 
, 
42 - 1_ 
26 - 


i 


1 


335 
280 
36 
244 


159 
135 
18 
117 


382 
262 


120 
165 


260 
51 
107 I 
85 
40 
234 
11 
61 
53 
49 
60 
24 
90 
64 
303 
31 
10 
262 
151 
78 
84 
231 
220 
11 
60 
502 


468 


65 
267 
44 
233 
288 


1 


=1 _ 
-'j - 


-1- 


CI 


47 
121 
27 
75 
11 


26 
56 - 
38 


l 
1 


790 
540 


288 
151 
5 
146 


1 
5 


5 


1 
7 
94 
24 
458 
112 
58 


2 
11' 
 
2il 
 
306 1 . 1 
1 1
i l = 
277 - 
277 
41 
5 
36 


250 
344 


2 
3 
1 
. 2 


344 I 
298 1 
659 
28 
604 
27 
348 
300 
40 
8 
478 


332 
229 


103 
295 


295 
134 
484 
16 
453 
15 
104 
69 
27 
8 
27 


11 


58 
239 
31 
208 


471 
324 


f.. 


l 
i 


478 
99 
191 
166 
82 
445 
16 
107 
111 
99 
112 
49 
175 
130 
567 
58 
21 
488 
273 
137 
157 
422 _ 
398 
24 
114 
970 


27 
54 
166 
125 
10 
77 


17 
4 
26 
30 
44 
103 
95 
203 
25 


178 
1 
68 
82 
151 
151 


-- - 
_I- 
I 
=1= 
32 1 - 
32 - 
-=1-= 


319 - 
216 


147 
53 


103 
291 


-!- 


-I 


1 


2 


'2 
1 


l 


1 
1 
4 


4 


970 


99 
128 


128 


53 
202 
172 
15 
145 
12 
289 
258 
26 
5 
449 


291 
96 - 
483 
13 
455 
15 
59 - 
42 
H 
3 
29 - 


4 


4 


449 
45 
25 
49 I 
72i 
3961 
1* I 
94 
83 I 
42 1 
92 
101 
384 I 
2
J 
93 I 
148 I 
219 ; 
195 I 
24 
38 I 
I 
840 I 
. I 
840 I 


29 _ 1 - 
54 - - 
166 - - 
116 1 I - 
10 - - 


49 - 


15 


5 
29 
4 
83 - 
29 - 
182 
4 


3 


1 


178 1 


44 - 
9 - 
203 - 
203 


76 - 
129 1 


129 , i 


l) W tern 3 budynki niezamieszkałe. 2) VI tern 1 bud. niez. 3) Spisano łącznie z wsią Białe Błoto. 4) VI tern 2 bud. niez. 
M i a s I. o Ś w i e c i e: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. 1, jnne wyzn. katol_ 3. inne wyzn. eW ang. 4, prawosławne 4: c-podało narodowość: 
rosyjską 4, żydowską 17. 
M i a s t o N o we: a-przypada na wyznanie: inne wyzn. ew ang. 2, grecko-katol. 3; c-podało narodowość: żydowską 2, rusińską l. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: grecko-kat%

 32. prawosławne 24. inne wjtzn. kośc. wschodn. 6, inne wyzn. ewang. 327; c-w tern podało narodo. 
wość: rosyjską 72, rusij'ską 9. żydowską 3, litewską 2. 


t
>>>
. 


M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworski, 
Miejscowości 


i 


32. Dubielno 
Dubielno. osada } 
Dubielno. wieś 
Sarniak; .osada } 
Sarnowo. osada 
Wilczebłoto. wieś 
33. Duże Zajączkowo 
34. Dworzysko 
35. Dziewięć Włók 
36. Fletnowo 
37. Franciszkowo 
38. Gacki 
39. Glogówko Królewskie 
40. Goluszyce 
41. Grabówko 
Grabowa Góra. osada 
Grabowskirnłyn, os. mI. 
Grabówko, wieś 
42. Gródek 
Grodeczek. osada } 
Gródek, wieś 
43. Gruczno 
Górne Gruczno. wieŚ } 
Grucz.no. wieś 
44. Grupa 
Dolna Grupa. wieś ') 
Górna Grupa, prz. k. 
Górna Grupa. wieś 
Grupa. ceg. 
45. Jania Góra 
Dubielno, wieś , 
Jania Góra. wieś , 
Karczma. karczma 
Rudzinek. wieś 
46. Jeziorki 
47. Jeżewu 
48. Jędrzejewo 
Dębowe. osada I 
Jędrzejewo. wieś , 
Sarnówek, osada " 
Sławno. osada 
Zielona Góra. osada , 
49. Karolewo 
50. Kończyce 
Dobrzefewo, folw. 
Kniatek, osada 
Kończyce. 'olw. 
Kończyce, osada 
Kończyce, wieś 


CI 


ł.. 


51. Korytowo 
-52. Kosowo 
Berlinek. folw. } 
Kosowo. osada 
Kosowo. wieś 
53. Kozielec 
Kozielec, szkoja 
Kozielec, wieś } 
Soponinek. folw. 
54. Krupocin 
Krupadn. os. mI. 
Krupadn. wieś 
55. Krusze 
56. Kurlandja . 
Koziborek, osada 
Kurlandja, wieś 
I 57. Kurzejewu . 
58. Laski 
59. Laskowice 
Laskowice, st. kol. 
Laskowice. wieś 
60. Lińsk . 
Elrzozowe Błota, pustko 
Główka. osada 'J 
Lińsk. wieś 
Mała Główka, osada 
Mała Rosochatka. osada 
Nied1wiedziniec. osada ') 
Wądół. osada 
Zarośle. pustko 


61. Lipienica 
I;.ipienica. wieś 
Zuławy, osada 
62. Lipinki 
lipinki. wieś 
Stara Huta, wieś 
Średnia Huia, osada 
Zamczyska, osada 
63. Lniano 
Lniano. st. kol. , 
lniano. wieś f 
Wiatrak, osada 
64. Lubania-Lipiny 
65. Lubiewice 
66. Lubiewo 
67. Lubodzież 


14. Powiat Świecie. 


-------. 


49 
cIxn
 _ Ludność obe cn a w dniu 30 września 1921 
ez objętet
ise m wojskowym) 

:;- ,
:: ::; f t II;' I ;
I I ;r ;'o
 r P;o,o l io'r
;
 
»..... 
 1:.... o o I: Q} - Q}. I: Q} 
N E I:E 'N"" 
u_ I:.J:: E N I: ._0 o ._IIT I: ._0 
.- ......:.:: Q):=' '.- u V)._ 1::"'1:1 c.. I I:
 1 "- 1::"'1:1 
- -2-3-
f-S-1
-7-1-8191 1.0-11 1 12 13 --14-1516 


Q} 
. I: 
1:- 
N tO 
Q}
 
N N 
.... 111 
n. .
 


47 
158 


3 
74 
1 
115 


90 
2S 
44 
121 
53 


34 
1 
33 
40 
1
 I -= 
12 I 
17 1 
26 
27 
1 
26 
'153 
14 


14 
13 
1 
214 
159 
29 
18 
8 
99 
99 
62 
62 
180 
37 i 


96 


63 
5 
28 
31 
80 
15 
63 
29 
68 
26 
54 
13 
1 
1 
11 
47 


158 
78 


53 


36 
24 
2 
6 
6 
6 
4 


41 
42 


42 
42 
1 
41 


90 
11 
5 
10 
23 


Q} 
.;,iii 
N
 
N 
Q} 111 
I:.
 


l 
i 


457 


298 
22 
137 
215 
392 
93 
346 
179 
476 
177 
380 
87 
4 
12 
71 
328 


344 


54 
46 
8 
625 
455 
92 
51 
27 
354 


215 
207 
607 
112 


210 


133 
12 
65 
ilO 
179 
47 
167 
86 
235 
87 
177 
44 
2 
6 
36 
166 


165 
10 
72 
105 
213 
46 
I 179 
93 
241 
90 
2)3 
43 
2 
6 
35 
162 


247 


12 
70 
317 


162 
616 


317 
705 


237 


155 
3 
79 
105 
65 
35 
219 
34 
434 
55 
29 
82 


27 
201 


253 


73 
18 


,18 
62 


62 I 
88 


683 


220 


143 
19 
58 
105 
327 
45 
127 
145 
39 
122 
350 
5 
4 


5 


J3 


3 


1 


l 


l 


l 


1 
2 


328 
1 165 


166 
549 


549 
211 


16 
193 
2 
317 


238 


79 I 
87 
522 
153 


153 


88 
127 
6 
19 
73 
14 
15 


150 
145 


145 
110 
1 
109 


105 
2 
103 
81 
35 
9 
26 
33 
67 
2J5 I 
13 
4
 I 
43 


96 
2 
94 
126 
35 
9 
26 
52 
76 
212 
8 
204 
536 
65 


616 
247 


705 
228 


1 
11  I-= 
= l.: 
-1- 


2 
l 


1165 
458 I 
27 I 
427 
68: I 
508 
173 
208 
1093 
344 


288 
36 
8 
28 
56 


67 
60 
7 
694 
519 
105 


 
394 


354 


208 
196 
694 
122 


11 
231 
2 
364 


547 


11 
455 


l 


4 


l 


2 
2 
2 


3 


185 
274 
9 
38 
159 
35 1 
33 


270 


409 
13ó 
12 
997 
253 


455 I 1 
153 I 77 
1
 [- ! == 
13
 I 
97 
35 
liS 
93 
91 


4 I 
l I - 
i I 


1 


1 
2 


4 


287 
323 


94 
12i 
571 
191 


191 


97 
147 
3 
19 
86 
21 
1'1 


19 
222 
9 
19 
146 
29 
19 


7 I 
14 1-= 
3 


323 
255 
2 
253 


l 


201 
4 
197. 
207 
70 
18 
52 
85 
143 
4;
 II 
406 
995 
108 
634 
62 
16 
59 
116 


137 
178 


164 
73 


91 


1
1 ) 
 I I 
I 


123 
250 


250 
230 
2 
228 I = 
-=1= 

 I
 


2 


l 
3 
3 


c.... 


3 
2 
1 


121 
106 
15 
1319 
974 
197 
102 
46 
748 


178 
145 
1 
144 


346 
26 
8 
31 
60 


82 
134 
396 
21 
375 
955 
104 
615 
62 
16 
59 
99 


- - 
-1_ 
=1= 
-= I-
 


139 
4 
135 
114 
70 
18 
52 
3 
9 
31 


- / - 
- - 


2 
:1 


748 


121 
106 
15 
1271 
952 
197 
92 
30 
683 


394 


322 
304 
1235 
121 


31 
40 
4 
19 


17 


48 
22 


10 
16. 
54 


11 


7 
1 


423 
403 
1301 i 
234 I 


54 


11 


101 
99 
64 
113 


2 


1) Spisano łącznie z wsią Górna Grupa. 2) Spisano łącznie z osadą Mała Główka. 3) Spisano łącznie z wsią Lińsk.  


- 
. 


121 
106 
15 
1271 
952 
197 
92 
30 
687 


329 
311 
1249 
120 


I 
317 i 140 
235 I 63 
7
 ! 

 
102 I 113 
69 I 323 
34 59 
287 . , 59 
49 130 
434 39 
75 1 102 
29 350 
82 I 5 
-I 4 
12. - 
70 I 1 
318 10 
318 I 10 
75
 I 40
 
756 408 
242 ! 215 


'I 


3 


l 


l 


1 
l 


27 
211 
4 
573 


215 


107 


1 
i 


420 
153 
8 
993 
337 


fjj 
20 
200 
100 
7 


337 .; 


28 
234- 
9. 
27 
146 
33 . 
19 


157 
4U 


11 
13 
2 
14 


-:- 


165 
129 


122 
194 


129 
35 


194 
220 
2 
218 


35 


173 
4 
169 
87 
11 


28 


28 
120 
59 
18 
41 
:
 
9 
30 


11 
82 
134 
397 
21 
376 
977 
104 
634 
62 
16 
59 
102 


30 
18 
4 


14 


46 
20 


2 
2 


10 
16 
61 


687 


61 


94 
92 
47 
114 


5 


I 
I 
; 


I
>>>
... 
I 
! 
I 


50 


M i a s' t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


. 


68. Ludwichowo 
69. Luszkowo 
70. Łąski Piec 
71. Łążek 
Łc;żek. sI. kol. 
Łążek. wieś 
72. Łowin 
Łowin. wieś \ 
Łowińskidwór, lolw. I 
7 \. ŁowineR 
74. Małe Zajączkowo 
75. Małociechowo 
76. Mały D61sk 
77. Mały Komorsk 
78. Maly Konopat NiemieckI 
79. Maly Lubień 
80. Mątawy 
81. Michale 
JI\ichale, lalw. 
Michale, wieś 
82. Miedzno 
Grzelowo. osada \ 
Miedzno. wieś I" 
83. Mniszek 
Mniszek, ceg. \ 
Mniszek. wieś J 
84. Morgi 
Dobrausee. osada 
Małe Morgi. wieś \ 
Morgi. wieś / 
Plaski, wieś 
85. Mukrz 
Bieżewo. wieś 
Mukrz, ,..ieś 
86. Niedźwiedź 
87. Niemieckie Łąkie 
Łąckimlyn, os. mł. } 
Niemieckie Łąkie. wieś 
Piaseczno, osada 
88. Niemieckie Stwolno 
89. Nowe Krąpiewice 
Kaliska pod Drzycimiem, wieś 
Nowe Krąpiewice, wieś 
I 90. Nowe Marzy 
91. Nowy Jasiniec 
Jasinieckimłyn. os. mł. 
Kr:giel, os. mI. 
Nowy Jasiniec, folw. , 
Nowy Jasiniec, wieś J . 
Wiktorowo, osada 
92. Nowy Tryl 
93. Osie 
Orlidwór. osada 
Osie, lolw. 
Osie, leśn. 
Osje, s1. kol. 
Osie. tarl. 
Osie. wieś 
Oskipiec, osada 
Radańska, wieś ') 
Starnie. osada 
Swarno. osada 
94. Osiek 
95. Osiny 
Głodowo. wieś I 
Osiny, wieś 
Zabijak. osada f 
96. OsIowo 
97. Ostr6w Świecki 
98. Pastwisko 
99. Piaski 
100. Pięćmorgów 
Pięćmorgów, wieś \ 
Wymysłowo. osada J 


J 


101. Plewno 
102. Płochocinek 
Nowawieś pod Płochocinem, wieś' 
Płochocinek, wieś ( 
103. Polskie Łąkie 
104. Polskie Stwolno 
105. Pruszcz 
Pruszcz. wieś 
Pruszcz Pom., si. kol. 
106. Przechowo 
Bekierzyce. osada 
Przechowo, st. kol. 
Przechowa, wieś 
107, Przech6wko 
108. Przysiersk 
Przysiersk,- lolw. 
Przysiersk, wieś 
109. R6żanna 
Różanna. folw. 
Różanna. wieś 


14. Powiat Świecie. 


Budynki Ludność obecna w dniu 30 wrzesma 1921 r. (be-z objętej 
. 
 Q) 
 

--łi..czbie___I
tł_ o wyznania 

 iO .t, ia Og6- Męż- Ko- O' , I . o I o 
Q)
 N
 .:t:
 

 o
 10) o 
O) 
N CI) ł Z b t CI).- c Q) C) Q) .aJ N Q) C) 1.- Q) 
c.. .
 
 .!!! em . c yzn ie E (3 II!'- I Q) -N .
 
 Q) 
-E 
-.':'._
_ '.S E _ __ 
] 
 
 .
-5 E 
 .
 I '
 
 
2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


37 
9 
50 
80 
3 
77') 
54 
54 


77 
7 
60 
20 
50 
10 
9 
57 
88 
5 
83') 
91 


91 
49 


49 
100 
3 


80 
17 
27 
6 
21 
17 
36 


33 
3 
30 
59 
7 
52 
40 
45 
4 
5 
36 


23 
351 
l 
2 
1 
3 
4 
:U8 
10 
5 
7 
16 
65 


65 


45 
55 
63 
57 
66 
66 


50 
67 


67 
66 
21 
88 
82 
6 
140 
1 
.2 
137 
17 
138 
5 
133 
19 
3 
16 


220 
63 
358 
503 
23 
480 
367 
367 


1 


577 
66 
36i 
96 
263 
52 
79 
387 
502 
57 
445 
603 


56 
1253 
1 
16 
6 
19 
17 
1139 
23 
17 
15 
54 
165 


218 
225 
57 
306 
288 
18 
627 
7 
7 
613 
47 
433 
14 
419 
111 
14 
97 


I 
110 1 
24 
162 
241 
10 
231 
178 
178 


275 
30 
170 
41 
122 
22 
38 
189 
241 
. 30 
211 
292 


292 
133 


133 
309 
8 
253 
48 
107 
27 
80 
49 
113 


106 
7 
101 
222 
27 
195 
96 
135 
15 
21 
.99 


65 
1433 
3 
14 
2 
20 
20 
1300 
36 
19 
19 
61 
203 


165 


123 
162 
126 
123 
215 
715 


130 
218 


110 
39 
196 
262 
13 
249 
189 
189 


185 
19 
358 
489 
23 
466 
64 
61 


86 
460 
16 


390 
54 
196 
44 
152 
27 
135 


189 


l) W tern 2 budynki niezamieszkałe. 2) W tern l bud. njez. 3) Spisano łącznie z wsią Osie. 


l 
l 


l 


603 
256 


1 


256 
663 
16 
553 
94 
1
 1 
152 
112 I 
241 I 
220 il 
21 'I 
226 
491 
52 
439 
218 
288 
39 
43 
206 


1 


1 
l 
l 


l 


121 
2686 
4 
30 
8 
39 
37 
2439 
59 

II 
115 II 
36
 I 
368 I 
285 
-318 
282 
244 
449 
449 


1 


290 
457 


l 


457 
463 
127. 
640 
600 
40 
1340 
15 
15 
1310 I 
97 I 
920 I 
31 I 
889 I 
237 1 
27 I 
210 


4 
4 


1 


302 
36 
191 
55 
141 
30 
41 
198 
261 
27 
234 
311 


113 
21 
304 
48 
161 
15 
32 
132 
225 
50 
175 
603 


311 
123 


603 
.86 


123 
354 
8 
300 
46 
89 
17 
72 
63 
128 


114 
14 
125 
269 
25 
244 
122 
153 
24 
22 


114 
21 
79 
455 
48 
407 
42 
86 
18 
43 
25 


107 


9 
2395 
4 
30 
8 
39 
33 
2165 
59 
36 
21 
37 
189 


203 
162 
156 
156 
121 
234 
2
 


150 
105 
219 
98 
449 
449 


160 
239 


13 
413 


239 
238 
70 
334 
312 
.22 
713 
8 
8 
697 
50 
487 
17 
470 
126 
13 
113 


413 
312 
57 
132. 
92 
40 
950 
1 
15 
934 
51 
821 
31 
790 
221 
27 
194 


I 
1- 
= 1 '- 

 -=:,-=:I-=: 
I-='.:::'!.= 


31 
44 


- I 4 


14 
303 
303 


461 
33 
55 
48 
102 
37 
2R 
210 
277 
7 
270 


3 
12 


17) 


2 - 
-1- 

I
i_ 

I
I
 
-/-1-1- 

I
I
I
 
= I = !"-: 
-=1 = 


19 
45 


170 
203 


163 
40 


85 
106 


106 


I 
- I - 
- i _ 


145 
36 
4 
32 
176 
202 
21 


2 


181 


112 1- 
263 I 2 
== I == 1== 
2
 I 
 


26 


13 
60 
179 


- =1- 
26 -I::;: 
= I = i = 
=I 
 I 
 
-I 
.I 
 i - 
= 1 = 1 = = 
1 -:-1.- - 


18 


179 


135 
213 
63 
145 


277 
43 


1 


43 
150 
f.5 
506 
506 


1 
l 
; 
2 
2 


-=1-= 
-I - 

I = 
2 i.- 


3g3 
14 


5 


369 
46 
91 


5 

1 
 11 

! 
i
;
I =  pis em wol 
 
wym) _ 
Podało narodowość 


. 


1\1' 
 l,:, 

 E I\I'.
 E 
(3 .!!!I\I' c: aJ o 
Q. c
.S :2""0 
- --I
 
13 ,14 15 16 


1- 
r
 
1- 
'- 


4 
2532 
- 4 
30 
8 
39 
32 
2290 
59' 
36 
34 
. 108 
282 


428 
382 
41 
225 
185 
40 
1008 
8 
15 
985 
77 
847 
31 
816 
222 
27 
195 


185 
18 
358 
492 
23 
469 
184 
184 
128 
16 
335 
48 
161 
15 
32 
131 
250 
50 
200 
597 

9j' 
86 


ł 


35 
45 


11 


11 
183 
183 


3 


I 
t 


446 
50 
26 
48 
102 
37 
47 
250 
251 
6 
245 
6 


6 
l 
1 


6 
170  


86 I 170 
590 73 
16 - 


491 
83 
19ó 
44 
152 
25 
130 


62 
11 


-;- 7 
lU 1- 
1
 I = 


.J 
I 


+ 


109 
21 
88 
458 
51 
407 
124 
91 
12 
43 
36 


136 
33 
1 
32 
94 
197 
27 


2 


-I 


) 
I 


17Ó  
:
 


117 
154 


5 
149 


7 
86 


=1= 


282 86 


230 55 
105 212 
236 46 
113 130 
446 3 
446 3 


l 


l 


13. 277 
428 28 


1 
i 


28 
81 
86 
415 
415 


331 
7 


l 


324 
20 
70 


3 


70 
15 


3 


15
>>>
. 


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


1 


! 
I 

 


110. Rudki 
111. Rychława 
112. Serock 
Kurpiszewo, osada } 
Sero..J, wieś 
Szukaj, osada 
113. Sierosław 
114. Skrzynki 
115. Stara Rzeka 
116. Stare Marzy 
117. Stary Jasiniec 
118. Sucha 
Brukniewo. tarto 
Przydatki, osada ') 
Sucha, leśn. 
Sucha, wieś 
Sucha- Kotliny, osada 
Suskimlyn, os. mI. 
119. Sucho m 
120. Sulnówko 
121. Świekatowo 
Steinberg, osada ') 
Szewno, st. kol. 
Swiekatowo. wieś 
122. Taszewko 
Ostrów, osada } 
Przyspa. osada 
Taszewko. wieś 
123. Ta5zewskie Pole 
124. Topolinek 
125. Topolno 
Jeranda, folw. 
Konstantowo, osada \ 
Nowa Kolonja. osada 
Topolińskie Góry, osada f 
Topolno, wieś 
126. Trępel 
127. Tryl 
Freiheil, osada } 
Tryl. wieś 
128. Trzebciny 
129. Tuszynki 
130. Tuszyny 
131. Twarda Góra 
Twarda Góra, st. kol. 
Twarda Góra, wieś 
132. Udzierz 
Blizawy, wieś - 
Grabowa Góra, osada 
Jdsiniec. osada 
Jas7tzerek, wieś 
J aszczer
, wieś 
Jeżewnica, wieś 
Mątasek, wieś 
Recice. wieś 
Udzierz. wieś 
133. Wałdowo 
134. Warlubie 
Małe Warlubie, wieś 
Milenica. osada 
Parowa, osada ') 
Ply, osada 
, Trzy Korony, wieś 
Warlubie, folw. 
Warlubie, st. kol. 
Warlubie, wieś 
an der Zlegelei, osada ') 
135. Wętfie 
136. Wiąg 
Wiąg, wieś } 
Wiąskie Góry, osada 
137. Wiąskie Piaski 
138. Wielki Komorsk 
Dolnawieś, osada } 
Górnawieś, osada 
139. Wielki Komorsk Ketnerski 
Trzy Korony, osada 
Wapienne Piece, wieś 
Wielki Komorsk Ketnerski. wieś 
140. Wielki Konopat Niemiecki 
Mysia Dziura, osada! } 
Wielki Konopat Niemiecki, wieś  


4 
ł 


J 
j  
:
 


141. Wielki Lubień 
Kompanja, osada 
Wielki Lubień. wieś 
142. Wierzchy 
Gorzalimost, os. mł. 
Pruskie, wieś 
Skrzyniska, osada 
Tleń, s1. kol. 
Tleń, wieś 
Wierzchy, folw. 
Wierzchy. wieś 
Wygoda, folw. 


Budynki 
- GJ - \--- 
. c: GJ 

] 1.0] 

N I
NN 
L.. U') aJ en 
c...
 I c:.
 
N E .: E 


---- 
2 I 3 


12 _ 
44. 
65 


62 
3 
107 
21 
38 
23 
74 
137 
3. 
1 
128 
2 
3 
7 
59 
. 113 


2 

r) 1 
 
43 - 
38 l 
56 4 ), 
101 ' 


101 
3 
64 


64 
20 
65 
58")! 
53 
5 
48 
115 
19 
2 
5 
13 
22 
14 
18 
9 
13 
53 
235 
18 
27 
10 
5 
1 
5 
169 
653)! 
79 
79 


31 
108 


108 
205 
5 
15 
185 
58 


583) 


42 
4 
38 
70 
2 
19 
1. 
3 
15 
10') 
19 
1 


14. Powiat Świecie. 


_ Ludność 
 becna 
dniu 30 września _

21 r. (bez objętej 
=JE - W tej liczbie było wyznania 
Ogó- Męż- Ko- b 
-i: o-T
 .:-0 I 1 o 
. -;;.
 C)O) O
, łu 3' o .a t1J 
lem czyzn THet E o 
.
 1 3' 
 ' I :!:!" 
 3' :.
 E 
. . , 
1ii 

 
..2,02 1 
 1 '
0 
......1: GJ= ._u,E", ._ C:'O 
4 I, 5 
--
8- -1- 9 j-iol1- 1 12 - 


4 
1 
i 


97 
307 
582 


237 


OSO 
138 
282 


262 
20 
390 
53 
118 
58 
190 
-522 
31 


2 
462 
10 
17 
28 
210 
363 


1 
362 
101 


101 
133 
139 
277 


277 
12 
182 


365 
10 
. 222 
222 
63 
224 
224 
220 
34 
186 
389 
72 
8 
16 
42 
54 
45 
62 
39 
51 
169 
882 
49 
72 
29 
23 
4 
38 
667 


47 
169 
300 


94 
236 
433 


55 


136 


31 
46 
120 
194 
11 


2 
'71 
144 


l 


. 


51 


'j 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 
I 
 -I, 

 'E m'.
 m' E 
- GJ c: V 
o I .-m' c: ._0 
c.. c: ..I: ._ c: 'O 
---.-- - - ---- 
13 , 14 , 15 , 16 


- 95. 
244 
456 


2 
63 
123 


3 


1 


541 
41 
796 
116 
245 
129 
392 
1060 'I 
56 
5 
950 
18 
J
I 
75
 I 
750 
226 i 
22i I 
268 
288 
642 


182 
67 
206 
199 
212 
42 
170 
391 
70 
6 
17 
46 
57 
45 
55 
36 
59 
171 
746 
52 
58 
25 
15 
2 
43 
551 


217 
284 ' 
284 


3:i I 
! 


347 
619 
13 
40 
566 
110 


110 


156 
16 
140 
277 
8 
73 
1 
16 
35 
58 
80 
6 


279 
21 
406 
63 
127 
71 
202 
538 
25 
3 
488 
8 
14 
28 
205 
389 


420 
13 
763 
56 
175 
45 
229 
1008 
29 
5 
925 
18 
31 
56 
406 
637 


5 
Ś 


116 
28 
33 
60 
70 
82 
163 
52 
27 


2 


443 
13 
765 
58 
176 
49 
226 
1018 
28 
5 
936 
18 
31 
56 
406 
637 


Lo 


120 
128 
373 
355 
399 
76 
323 
672 
142 
14 
31 
75 
102 
66 
76 
56 
110 
43 
1494 
101 
115 
51 
37 
6 
81 
1103 


656 
1281 
30 
76 
1175 
61 


95 
28 
31 
58 
69 
80 
166 
42 
28 


3 


--: 


3 


3 


1 
l 


1 


1 
i 


642 
22 
404 
. I 
404 ' 
130,1, 
430 
423 
432 
76 
356 
780 
142 
14 

 
111 
90 
117 
75 
110 
340 
1628 
101 . 
130 
54 
38 
6 
81 
1218 
456 , 
610 ' 
610 I 
. ! 
132 
696 


l 
388 
125 


'... 2 
635 
196 


25 


9 
111 


3 


14 


9 
110 


5 


1 


l 


l 


l 


1 


696 
1306 
30 
85 
l 191 I 
237 


125 
135 
149 
365 


i96 
181 
70 
292 


-. I 


111 
30 


3 


2 
635 
203 


110 
23 


5 


316 
36 
280 
588 
21 
137 
2 
31 
72 1 
120 I 
194 
11 


292 
22 
124 


124 
99 
359 
349 
384 
75 
309 
654 
142 
14 
31 
75 
102 
67 
69 
44 
110 
24 
1498 
101 I 
115 
52 
35 
6 
81 
1108 


239 
326 
326 


422 - 
267 
267 


30 
87 
214 
329 


4 
I 21 


203 
253 
69 
289 


23 
15 
219 - 
353 


71 
349 


30 
644 


329' 


21 


289 
22 
120 


353 


284 


349 
687 
17 
45 
625 
127 


644 
1246 
30 
77 
1139 
55 


280 


280 
29 
71 
73 
48 
1 
47 
126 


2 


l 


284 
2 
57 
67 
33 


1 


-I 


127 


160 
20 
140 
311 
13 
64 
1 
15 
.37 
62 
114 
5 


150 
29 
121 
538 


2 
13 
9 
23 
48 
31 


316 
118 


l 


11 


33 
108 


2 
13 
9 
24 
41 - - 
19 - 


297 
134 


15 


3 
1 -- 


115 


417 
320 
320 


39 
290 
290 


15 
2 
3 


98 


11 


56 
656 


76 
40 


1 


34 
343 
343 


102 
52 


52 
54 


2 


4 


40 
25 


9 
16 
176 


61' 


176 


, 8 
46 
182 


2 


4 


250 
36 
214 
544 
13 
137 


64 


2 


182 


153 
2 
151 
49 
21 


13 
5 
8 
l 


64 
44 
8 


2 


2 


26 


2 


31 
46 
120 
186 
11 


26 


8 


1) Spisano łącznie z wsią Sucha. 2) Spisano łącznie z wsią Świekatowo. 3) W tern l budynek niezamieszkały. 4) W tern 2 bud. niez 5) Spisano łącznię 
z wsią Warlubie.
>>>
.... 


52  


Miasta, 
G m i n y. 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


143. Zabudownia-Zawada 
Zabudownia - Zawada, st. kol. 
Zabudownia - Zawada. wieś 
144. Zajączkowo 
Rachaushof. OSada } 
Zajączkowo. folw. 
Zajączkowo. wieś 
145. Zalesie Królewskie 
146. Zalesie Szlacheckie 
147. Zawada 
148. Zazdrość 
149, Zbrachlin 
150. Zdroje 
Gajdówko. osada 
Zdroje, os. mI. 
Zdroje. wieś 


151. Zdroje pod Nowem 
Zdroje pod Nowem. os. mI. 
Zdroje pod Nowem. wieś 
152, Zielonka 
153. Żurawia Kępa 
Jedwabka. osada } 
Wilcza Kępa. osada - 
ZurBwia Kępa, wieś 


III. Obszary dworikie: 
l. Bąkowo 
Bąkowo.folw. 
Bąkowo, leśn. 
Bąkowskimlyn. os. mI. 
Bąkówko, folw. 
Drogoslaw, folw. 
2. Belno 
3. Biała 
4. Brzemiona 
Brzemiona, łolw. 
Wymyslowo pod Drzycimiem, wieś 
5. Budyn 
6. Bzowo 
Birkenroda, folw. I 
Bzowo, osada 
Bzówko, folw. f 
Krusze, folw. 
7. Dąbrowa 
Borsukowo, leśn. 
Bursztynowo, leśn. 
Czersk, leśn. 
Dąbrowa. I-two } 
Dąbrowa, n"dl. 
Kotówka, leśn. 
Kwiatki, leśn. 
Rybno, osada 
8. Dólsk 
9. Dziki 
Dziki, folw. 
Ernestowo. łolw. 
Dzikowo 


10. 
11. 


Gawroniec 
Gawroniec, folw. 
Więckowo, folw. 
12. Górne Sartowice 
Górne Sartowice, folw. 
Górne Sartowice. leśn. 
Grabowiec, folw. 
Grabowiec, nadl. 
Grabowiec. owczarnia 
Grupa, strzelnica 
Mniszek, leśn. 
13. Grabowa Buchta 
14, Grabowo 
I 15. Gródek 
Dębiniec. folw. } 
Gródek. folw. 
16. Grupa 
Grupa, folw. } 
Karolina. ('osada 
17. Grupa-Plac Ćwiczeń 
Bojanowo. leśn. 
Grupa. st. kol. 
Grupa-Plac Ćwiczeń. folw. 
18. Huta 
19. Jarzębieniec 
20. Jastrzębie 
Jastrzębie. folw. 
Jastrzębie, leśn. 
Jastrzębie. st. kol. 


21- 


J a
cz 
Jaszcz, folw. 
Kwi-atki. os. mI. 
Kwiatki. st. kol. 
Lęgnowo. folw. 
Nowy Jaszcz. osada 
Nowy Jaszcz os m. 


_ _
 
dyn 
i_ 


Q; 
. :: 
::- 
N 10 
v":': 
N N 
... '" 
c.. .
 
N E 


1201 
24 
12 
I 
5 
1 
5 
11 
6 
27 
14 
13 
5 
64 
64 


2 


78 
3 
75 
21 


21 
97 
6 
45 
18 
39 
50 
3 
1 
46 


66 l 
2 
64 
58' 
12 


15 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
8 
16 
8 
8 
l 
17 
11 
6 
22 
14 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
7 
6 


6 
65 
65 


21 
1 
1 
19,') 
l 
4 
12 
10 
1 
1 


35 
8 
3 
2 
2 
19 
1 


12 


14. Pow;a
 Świecie. 


Ludność. obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej 
_ O - ó 
 
 I I --- - KO .- - - 6 
 te l j-
i.CZ
 był o 
: 

n _
n!ia- --- o 
g Męż- ..:.: u Q) £. o.!ł ' CJ, o " CJ 
I II) ._ C') ..n -'#J Q) Q) fCI 
lem j czyzn biet 
] 
:
 

 :2
 
 ,,
 E 
-4' - 5-- 6 
7
-1 
8
 -

;r
0
1--fł-I

; 
:
 'i 1 
 
 I:
 -= 
 = I :: 
- - 
 I _ 
- - -1- 


v 
, - 
..,10 
N":': 
N 
aJ'" 
::.
 
.!:: E 


3 


l 


129 I 
619 1 
53 
326 
124 
226 
348 
24 
6 
318 


58 
299 
23 
154 
70 
100 
152 I . 
16 
1
 I 


153 
6 
147 
176 
42 


s4 


. . 
42 42 
6 311 j, 6 759 


71 
320 
30 
172 
54 
126 
1.96 
8 
'4 
184 


181 
7 
174 
221 
42 


155 
114 
3 
25 
3 
10 
68 
54 
132 
102 
30 
48 
231 


207 


58 
2 
6 
3 
23 
2 
2 
20 
50 
172 
 
67 
105 
3 
205 
134 
71 
148 
115 
2 
8 
11 
7 
4 
1 
10 
53 
42 


42 
204 
204 


296 
2 
18 
276 
4 
35 
112 
101 
2 
9 


165 
85 
13 
7 / 
7 
51 
2 


231 


14 
519 
12 
39 
124 
29 
341 
24 
6 
311 


230 
13 
217 
380 
39 


9953 
244 
178 
5 
47 
4 
10 
137 
98 
187 
151 
36 
66 
131 


131 


101 
3 I. 
9 I 
6 I 
4
 I 
5 
30 
86 
298 
111 
181 


299 1 . 
184 
115 I 
196 I 
14
 I 
17 
5 
14 
1
 I ' 
80 
78 
. I 
78 I 
165 I 
165 I 


529 i 
-3
 ' I ' 
487 
- 
I 


55 
168 
154 


295 
158 
14 
15 
20 
87 


115 
100 
. 41 
287 


196 
7 


7 


1O
 I 
 


103 
17 
45 


39 


45 


=1= 
1 ! - 


, 
-1- 


spise
_ 
.oj sko\\,x mL_ 
Podalo narodowość 


.. 


ltT I 
 I I ro 

.- .- ra- 

 I E '1tT 1:3: E 
g, I -.
 
 I .
 I .
.g 
13 ----.,14 - -IS- 16 
3
1 = 
 
116! - - 

il 
 
 
29 ' - - 
2
1 = I = 
2011 1 - 

I = 1 = 
99 1 1 - 
-I - - 
99 1 1 - 
17 - - 
3
1_- ,- 


I 
10447 1 2614 9- 
259 46, - - 
18
 I _ 
 I = 
53, 10 1 _- 
9 i - - 
8! 121-- 
137! _ 1 - 
98 5- 
242 19 i - 
181 15 1 
 
61 4- 
66 261-- 
131 30
 I I - - 
131 307- 


436\ 
43 
393 1 
]3 


. 13 
554 
24 
39 
i24 
'24 
341 
24 
6 
311 


4 


" 


234 
13 
221 
380 I 
54 I 
54 I 
I' 


\ -. 


30 


l 


1 
2 


334 
13 
321 
397 
84 


150 I 
94 

I 
10. 
1

 i - 
94 r 
35 I 
44 I 
!07 


41 I 
23 I 
-3 
3 I 
10 
441 
1"43 
52 I 
91 I 
3 1 
158 ł 
1
 i 
11
 l 
9 
7 
7 
2 
3 
16 
48 
41 


41 
193 
193 


260 
3 
19 
238 
4 
34 
111 
103 
3 
5 


155 
76 
13 
8 
13 
39 
6 


3087 
56 
30 


13 
5 
8 


5 
74 
45 
29 
25 
307 


307 


3 


:; 


8 
17 
2 
15 
6 ,- 


64 
50 
14 
101 
85 


13 


3 
14 
21 
5 


5 i - 
232 
232 


25 


25 
8 
14 I - 
55 
50 
5 


14 


25 
3 
12 


3 I
I 
 
_I_!_ 


19 a ! 
2 


5 
3 


6 bl - 


I- 
I  


104 
3 
9 
6 
46 
5 
5 
:JO 
93 
296 
115 
181 


I I -= ::: 
---:, - 
=1 = 


l i - 
19 - 
4 
15 
6 


27 


13070 
305 
208 
5 
63 
9 
20 
137 
103 
261 
196 
65 
.92 
438 
438 I 
I 


3 


2 


.:.. I 
 


298 
182 
116 
199 
148 
8 
17 
5 
1: I 
1 
12 
83 1 
'j8 i 
76 I 
179 
179 I 
I 
i 


65 
52 
13' - 
98' - 
811 - 
-, - 
13! = 
-I - 
111 
 
 
1
1 = I = 
21
 1 
 
218 - 
24 1 

I 
 
8 ' - 
1 4 1 - 
! 44' 1 - 
I 39 _ 
14 1 
I= I - 
22 - - 
3 
9 


530 
5 
37 
488 


2 


:.... 


l 


1 
l 
i 


104 
3 

 i. 


46 
5 
5 
30 
94 
315 I 
119 I" 
196 " 
6 !, 


1 
1 I 


363 
234 
129 
297 
230 
8 
17 
18 
14 
6 
4 
26 
101 
83 
83 I 
397 
397 


-!- 


- I - 
-i- 
- 1- 
-I
 


-I- 
I- 
I 


l 


: .1 
 

I= 

1..2 


55 
]79 
165 


298 
158 
17 
15 
20 
87 


3 


1 
1 


l 


556 
5 
37 
514 
8 
69 
223 
204 
5 
14 


l i - 


7 - - - - 

 
1) W tern 1 budynek niezamieszkaly. 
Obszary dworskIe: a-:-przypada na wyznanie: grecko-katol. 7. Inne wyzn. katoJ. 1; inne wyzn. ewang. 9, prawoslawne 2; b-bezwyznaniowców 6; c-w tern 
podalo narodowość: rosyjską 2. rusińską 2. - 


2 
1 


2 
2 


320 I 
161 
26 
15 
20 
90 
8 


7
>>>
... 


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


4 


22. Kawęcin 
23. Kozłowo 
24. Krąpiewice 
25 Laskowice _ 
Laskowice. ceg. 
Laskowice. folw. 
Lipno. folw. 
Nowe Laskowice, osada 
26, Lipinki 
Lipinki. osada } 
Węiowiec, osada 
27. Lnianek 
Hamer. leśn. ') 
Lisiny pod Drzycimiem. nadl. 
Lnianek, folw. } 
S/awho. leśn. 
28. Lubochiń 
Bedlenki. folw. 
Lubochiń. folw. 
Lubochiń. leśn. 
29. Luszkowo 
30. Luszkówko 
31 Łaszewo 
32. Marjanki 
33. Mieliwo 
Karczemka. osada } 
Mieliwo. folw. 
Mieliwo. leśn. 
Przyny Szlecheckie. wieś 
34. Morsk 
35. Mszano 
36. Niemieckie Okoniny 
37.. Niewiescin 
Józefowo. folw. } 
Niewieścin, folw. 
Niewieścin. os. mI. 
Niewieścin, prob. 
38. Nowe . 
39. Osie 
Gródek, leśn. 
Kobyle. osada } 
Leosia. 'sl. kol. 
Nowa Rzeka. leśn. 
Orlidwór, leśn. 
Osie, leśn. 
Sobiny, leśn. 
Sobiny. osada 
Stara Rzeka. leśn. 
.swatno. leśn. 
Zajęczykąl, leśn. 
40. Ostrowi te 
Dąbrowa. folw. 
Hula pod Ostrowitern. osada 
Oslrowile. folw. 
S'embiska. osada 
Zacisz. osada 


I, 


'ł  


41. Parli n 
Parlin. ceg. } 
Parlin. folw. 
Parlin. si. kol. 
42. Pi!;karki - 
43. Płochocin 
B'ądziejewo. folw. 
Borowym/yn. os. mI. } 
Krzewiny, folw. . 
P/ochocin. folw. 
P'ochocin, leśn. 
44. Poledno 
Poledno, folw. 
Poledno, sI. kol. 
45. Polski łonopat 
Drozdowo. folw. 
Polski Konopat. ceg. 
Polski Konopat, folw. 
Terespol, leśn. 
Terespol. osada 
Terespole Pom., st. kol. 
Wyrwa. o,. mI. 
46. Pólko 
Pólko. folw. 
Pólko. leśn. 
47. Przewodnik 
Ciemnylas, leśn. 
Dębowo. leśn. 
Jeżewnica, leśn. 
Nowa Huta, leśn. 
Okarpiec. osada 
Przewodnik, nadl. 
Przewodnik. wieś 
Rynków, leśn. 
Stara Hula, leśn. 
48. Rówienica 
49. Rulewo 
Rozgarty. leśn. 
Rozgarty pod Rulewem, folw. 
Rulewo, folw. 
Steinhof. fotw. 
50, Sarnia Góra 
Lisiny. I-two 
Pohulanka. I-two 


.- 


14. Powiat Świecie. 


Budynki 

 no ś 
 obe c
y_dn iu 30_ 
rześnia 1921 r. (bez objętej 
a; , W tej liczbie było wyznania 
c:.E .2 I 1 
N 10 tO 10 Ogó- I Męż- Ko- o.".: ci., o U o o 
Q)":::':: N
 
u O)C') o
 . O) o .otD 
t: 
 a; 
 lem ,czyzn biet E 
 
 .!!! 
 
 :
 
 
 .
 E 
c.. .- . c: .- I .
 
 ..: c:.... o o c: a; o 
N 2 E '
3E 4- -5,-6 - 

 
::E 1=9-ę-I 
o
 
 I 
; 
I 


11 1 
10 1 ) I 
7 
23 
1 
11 
5 
6 
26 
26 


171 
96 
120 
342 
2 
222 
91 
27 
209 
209 


88 
43 
60 
166 
1 
107 
43 
15 
105 
105 


104 


115 
39 
75 
1 
48 
102 
92 
138 
103 
6
 I 
34 
63 
58 
95 
'119 


93 
3 
1
 I 
47 
3 
17 
1 
1 
3 
2 
14 
1 
4 
1 
124 
10 
29 
61 
17 
7 
105 
! 
84 
21 
63 I 
113 
10: i 
12
 I 
116 I 
2Jł I ,. 
16 
9r! - 
35' 
86 
2j i 
2
 I 
86 I 
10 
3 ! 
2 
3 
32 
8 
25 
l 
2 
41 
118 
1 
8 
104 
5 
24 
4 
2 


83 
53 
60 
176 
1 
115 
48 
12 
104 
104 


134 


38 
66 


100 
32 
66 
2 
44 
102 
103 
141 
125 


75 
3 
47 
83 
60 
97 
126 


103 
1 
22 
10 
36 
4 
10 
2 
l 
3 
2 
9 
3 
1 
1 
123 
12 
24 
56 
18 
13 
95 


78 
17 
60 
148 
6 


140 
2 
149 
138 
11 
273 
17 
1 
106 
2 
49 
94 
4 
34 - 
33 
1 
88 
9 
2 


I) W te,:, l bud ynek niezamieszkaly. 2) Spisano ląc
nie z folw. Lnianek. 


22 


238 


12 
10 


93 
145 


14 
5 
8 
l 
4 
10 
12 
46 
22 


l 


215 
71 
141 
3 
92 
204 
195 
279 
228 


3 
l 


9 
l 
12 
11 
9 
29 
19 


/1 


142 
5 
81 
146 
118 
192 
245 


1 
i 


196 
4 
45 
23 
83 
7 
27 
.3 
2 
6 
4 
23 
4 
5 
2 
247 
22 
53 
117 
35 
20 
200 


16 
1 
2 
6 
14 
l 


4 
l 
1 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
28 
2 
8 
10 
5 
3 
18  


13 
5 
5 
16 
l 


l 


162 
38 
123 
261 
9 


14 
1 
16 
12 
4 
36 
3 
l 
10 
1 
12 
8 
l 
6 
5 
1 
27 
3 
1 
1 
1 
7 
4 
i! 
1 
1 
5 
21 
1 
2 
17 
l 
8 
l 
1 


2 


247 
5 
276 
254 
22 
514 
33 
2 
203 
3 
84 
180 
9 
57 
54 
3 
174 
19 
5 

 II" 
67 
21 
44 
3 
4 
92 
258 
4 
16 
22
 I 
50 
8 
5 


l 


-I 


147 
75 
108 
261 


168 
84 
9 
143 
143 


223 


55 
79 


6 
35 
13 
19 
2 
2 
51 
140 
3 
8 
125 
4 
26 
4 
3 


92 
131 


170 
41 
129 


48 
196 
182 
128 
167 


112 


55 
123 
116 
144 
174 


139 
1 
34' 
91 
83 
7 1 ' 
27 
3 .. 

 I 
4 
2
 i 
2 
221 I 
gl 
107 
35 
11 
161 


1
 I 
123 
249 
9 
2351 
5 ! 
218 I 
198 
20 I 
434 
23 
18
 ' 
I 
64 1 
160 
4 
46 
43 
3 
131 
19 
5 
2 
2 
50 
17 
29 
3 
4 
92 
210 


4 
199 
7 
41 
8 
5 


45 
30 
12 
3 
.. 44 
7 
13 
145 
61 


24 
21 
12 
76 
2 
49 
7 
18 
66 
66 


1- 


5 


5 


15 


1 
14 


-=1-= 
: \ = 


30 
5 
26 
23 
2 
48 
67 


-1- 

-I 
'21 = 


2 ,_ 


55 
3 
9 
14 


2 


26 
7 


.:.... 


10 


9 
39 I
 
; 1 ; 


39 


12 


12 


58 
56 
2 
80 
10 


1- 


22 
3 
20 ' - 
20 I - 
19 I 1 I -= 

 I 
 = 
43 


7 
17 
4 
15 


48 
4 
12 
30 
2 
9 


-'- 


53 


spisem. wojskowym) 
Podało narodowoś
 


nr 
..: 
UJ 
"O 
c.. 


13 


159 
75 
112 
258 


166 
84 
8 
144 
144 


223 


92 
131 


180 
51 
129 


48 
201 I 
181 

: I 
7
 ! 
122 I 
116 I 
184 ' - 
183 1 
144 

! 
71 
83 1 
7 ' . 
27 
3 
2 
6 
4 
23 
4 
5 
2 
223 
22 
53 
102 
35 
11 
161 


123 
38 
123 I 
258 
9 


244 
5 
241 
221 
20 
463 
23 
2 
184 


70 
180 I 
4 I 
46 1 
43 
3 
129 ,45 
19 
5 
2 
2 
50 
17 
27 
3 
4 
92 - - 
205 


4 
194 
7 
44 
8 
5 


- 
a; 
E 
.!!! nr 
C:..: 


14 


, 
12 
21 ' , - 
8 1- 
84 
2 
56 
7 
19 
65 
65 


.
 ra- 
nr 
 E 
c: .
 o 
.: c: "C 


15 16 


. 


15 


l 
14 


35 
:ze 
12 
3 
44 
3 
14 
41 
29 


19 


10 
24 
2 
8 
62 


52 
3 
7 
16  


24 


15 


,9 
39 


39 


l 


2 


" 


35 
33 
2 
51 
10 


19 
3 
14 


5 
10 
10 


1 
1 


7 
17 
4 
17 


53 
4 
12 
35 
2 
6 


- I -
>>>
54 


, 
. tĄ ,i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


'l 


. 


Sarnia Góra, leśn. 
Sarnia Góra, nadl. 
Szczerkowo. I-two 
Zazdrość, leśn. 
51. Siemkowo 
JaniII Góra. leśn. ') 
Krakówek, folw. 
Siemkowo, oSllda 
52. Sierosławek 
53. Skllrszewy 
Bedlenki, st. kol. 
Skarszewko, folw. 
Skarszewy. folw. 
54. Soponin ' 
Grabowo, folw. } 
Soponin. folw. 
55. Spłllwie 
56. Stllnisłllwie 
57. Stążki 
58. Sulnowo 
Sulnowo. folw. } 
Sulnowo, leśn. 
59. Szarłlltll 
Czarna Woda, leśn. 
GrzyMek, leśn. 
Grzybek, osada 
Maly Tleń (Piekio), osada 
Ryszka, oSllda 
Skrzyniska. I-two 
Smolarnia, leśn. } 
Smolarnia. osada 
Szarlata. I-two 
Tleń, osada 
Wydry. leśn. 
Wygoda. nadl. 
Wygodll, osada 
Zacisze. leśn. 
60. Szewienek 
Bukowier. leśn. \ 
Szewienek, folw. I 


\' 


61. Szewno 
Szewno. folw. 
WYrl:bkl, folw. 
62. Świekat6wko 
Braniea, leśn. 
Bruchniewo. st. kol. 
Brukniewo. folw. 
Brukniewo. leśn. 
Jania Góra. leśn. 
Klonowo. tarto 
Koli, leśn, 
Kolonja Brukniewo, kol. 
Rudno. leśn. 
Sielanka, leśn. 
Świekatówko, nad I. 
63 Święte 
Male Święte, os'ada } 
Święte, folw. 
Wielkie Święte. osada 
Wilczebloto, pustko 
64. TlIszewo 
65. Trzebciny 
Mikolajskie PoleśnicŁwo. leśn. 
Siwe Bagno, leśn. 
Szklana Huta. leśn. 
Szklana Huta. osada 
Trzebciny. nadl. 
66. Udzierz 
67. Wllrlubie 
Bąkowo. leśn. 
Bąkowskimłyn. karczma 
Borowymlyn. leśn. 
Borowymlyn. osada 
Bzowo. I-two 
Dobre, I-two 
Krzewiny. folw. 
Kuźnica, leśn. .. 
Plochocin. leśn. 
Udzierz. leśno .. 
Warlubie. nadl. 
Zabijak, I-two. 
68. Wątrobowo 
Wątrobowo. folw. \ 
Wątrobowo Kolonja, osada I 
69. Wery 
70. Wierzchlas 
Bukowiec. I-two 
Hamer, osada 
Jania Góra. bor. 
Jania Góra. leśn. 
Jelenia Góra, leśn. ') 
lisiny. bor. 
Lnlanek. leśn. 
Lublewice, leśn. 
Rykowisko, leśno 
Sarnówek, leśn. 
Sławno. osadll 
Wierzchlas, leśn. 
Wierzchlas. nadl. 


71. Zalesie Szlacheckie 
72, Żur 
73. Żurowo 


'Budynki 
--:- E I ' ,..!! 
N co ttS a;J 

 
 N
 
,-II] CZJII] 
o. .!! c:: .!! 
N E .:: E 
2 I 3 


1 
2 
2 
1 


55 


17 
38 
16 
12 
1 
2 
9 
32 


32 
6 
7 
9 
8 
8 


27 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
8 
1 
1 
2 
1 
4 


4 
15 
14 
1 
21 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
24 


22 
2 
11 2 ), 
1 I 
2 
2 
6 
20 
1 
1 
1 
5 
1 
l 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
t8 
18 


. 


9 
19 
3 
1 I 
1 
1 
1 
l 
1 
3 
22) 
1 
2 
2 
52) 
18 2 ) 
2 


14. Powiat Świecie. 


Ludność obecna w :
-I 
; 
4 I 5 
:n 
393 1 - 


1 
1 


107 
286 
112 
223 
18 
14 
191 I 
188 


192 


45 
147 
58 
101 
10 
5 
86 
90 I 
90 
32 
62 
116 
105 
105 


106 
2 
11 
6 
7 
7 
2 
:lO 
35 
2 
4 
6 
4 
57 


6 


dniu 30 września ]921 r. (bez objęte L
pisem w
s.kO\v ym) __ 
_W ---.!
l
z bie było w.y 
n ania Podało narodowość 
6
..uo . o' I o -
-I.- 

u C)O
IC)OI&bC) ra--1cu I 
II] = C) CZJ C) CI;) CZJ CZJ C) 1__ QJ 
 ; .
 .
 rtr 
Eo, ij.- ClJN:!:::.
 CIJ I
E '" E lIT 
E 
i:;'iO 
 
 2£ ° E 
 2 .!! o "O I .!!! lIT 2 .!! o 
"7
 I ClJ 8 = = 9 u w
- 

 +
; 1
 I
:, 151
: 


Ko- 
biet 


6 


5 
6 
6 
1 


4 
5 
7 
3 
201 


9 
11 
6 
2 
41 


10 
31 
112 
182 
12 


170 
21 


21 
61 
110 
231 
189' 
189 


91 
2 
14 
4 
2 
7 
1 
15 
29 
4 
7 
5 
1 
37 


130 
4 
14 
10 
9 
10 
3 
35 
19 


11 
10 
5 
60 
6Ó 
209 
203 
6 
110 


7 
2 
350 


2 


l 
l 
1 
1 


188 
74 
117 
234 
194 
194 


62 
139 
54 
122 
8 
9 
105 
98 


98 
42 
55 
118 
89 
89 


32 
91 
89 
2 
75 
2 
1 
7 
2 
1 
12 
3 
39 
1 
2 
5 
94 


37 
127 
, 123 
4 
72 
2 


10 
2 


1 
8, 
4 
1 
22 
7 
56 
1 
4 
6 
112 


97 
253 


2 


197 
4 
25 
10 
9 
14 I 
3 
35 
64 
6 
11 
11 
5 
69 


l 
1 


69 
218 
212 
6 
147 
4 
1 
17 
4 
1 
25 
7 
75 
1 
4 
8 
189 


87 
7 
66 
22 
5 
1 
4 
6 
6 
29 
67 
2 


2 
16 
2 
2 
34 


4 


4 
1 
65 
65 


74 
54 
13 
9 
2 
2 
2 
3 
2 
6 
4 
2 
5 
... 
24 
72 
7 


13 
4 
36 


2 
3 
95 
90 
5 
79 
23 
6 
1 
4 
8 
4 
28 
64 


103 
9 
127 
39 
10 
2 
8 
14 
5 
43 
107 
2 
3 
7 
29 
'3 
1 
45 


41 
6 
14 
21 
166 I 


166 
13 
7 
3 
5 
s 


II- 
i 


177 
12 
145 
45 
11 
2 
8 
14 
10 
57 
131 
2 
3 
7 
34 
3 
3 
62 


l 


9 
2 
128 
128 
151 ' 
100 
24 
15 
6 
3 
4 
5 
4 
13 
6 
4 
6 
10 
51 
141 
14 


3 
5 
18 
1 
1 
28 


2 


5 
l 
63 
63 


9 
2 
96 
96 
101 
68 

 I 
6 
3 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
6 
7 
45 
105 
6 


-1- 


77 
46 
11 
6 
4 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
2 
1 
6 
27 
75 
7 


67 


11 


4 


45 
6 


9 


9 
9! - 
9 I - 


37 
4 


9 


3 


19 


2 
77 


74 
3 
17 
5 
1 


-I - 


l 
1 


4 
14 

I 
 , 
 


=1 = 


2 
17 


-,- 


6 


32 
32 


50 
31 
15 
6 


l 


-1- 


7 


2 
6 
42 
8 


1) Spisano lącznie z osadą Siemkowo. 2) W tern l budynek niezamieszkaly. 3) Spis lino lącznie z nadleśnictwem Wierzch las. 


9 
11 
7 
4 
37 


6 


356 


1 
36 
112 
176 
12 


106 
250 


47 
6 
14 
27 
163 


164 
25 


25 
56 
99 
228 
189 
189 


163 
18 
18 
6 
5 
5 


152 
4 
14 I 
10 
9 
1
 I 
35 
36 
5 
11 
10 
5 
56 


44 


l 


11 


4 I - 


27 
1 


13 


56 


13 
11 
11 


207 
201 
6 
141 
4 
1 
17 
4 
1 
21 
7 
75 
1 
4 
6 
135 1 
I 
! 
I 
l 


6 


4 


2 
51 


126 


51 
3 
14 
1 


9 
131 
43 
11 

 2 
8 
13 
9 1 
43 
117 
2 
3 
7 
33 
3 
3 
49 


l  il 


14 
13 


l 


13 


6 


9 
2 
116 
116 
99 I 
71 I 

 

 .1 
4 I 

 I 
6 
6 
4 
6 
9 
51 
114 
14 


12 
12 


52 
28 
15 
6 


1 I 
 


33 


1 


.+ 


-=1 


t 
. I 
ł 


t 


I 
..
>>>
1 


". 


,t 


.t 
. ł 


t 
I 


I 
+ 


j 


---, 


55 


15. Powiat Tczew. 


l 


. \ 


M i a s t a. _ Budy
 

 Ludność obecna w dniu 30 września J 921 !."=- (b_e
.obj ętej s
isem_ wo js kowym L 
- -- -
 ----
-- - 
- --- 
aJ , 
.tej liczbie bylo wyznania Pod"lo narodowość 
Gm i n y, t: Q) 
t:- mm 
o I ul g, I, c --.-[ -.- 
N 10 Ogó- Męż
 Ko- -'.x 
Obszary dworski, aJ-" N-" .xv I " , 
N N N 

 I&
,.
 GJ g, ..
 
 IC' Q) 10 
1/).- -"'- _IC' 
-5 IL. dH 
Lo l/) aJ I/) łem c
zn biel Eo 
Miejscowości Co .
 Q) 10.- OJ N ,.
 '" Q) I '" E 
I t:._ ,- ","5 '
i:,02 
 .
o 
N E I .E: E 
 fi) 
.....x aJ.:= .= v E l/) .- 1t:""C Co t: .x .= t: ""C 
. -I-- f- --- --'819-1- 10- il-12 - -_u -- I_ 
I 2 i 3 4 I 5 6 7 13. 14 1516 
;1 I I I, 
li I - 
II I 
15. Pow. Tczew -- 
II 
I. Miasta: 917 61 16251 I' 8102 8149 13139 2381 38 93 - - 12 565 3633 53 - 
. 
1. Tczew 9171) 61 16251 I 8102 8149 13 739 2381 38 a 93 - - 1256513633 53 c - 
II. Gminy: 1163 22 13483 6595 6888 11 698 1735 42 a 8 
- - 11708 1149 26 c - 
1. Baldowo 24 - '179 139 140 242 37 - - - - 245 34 - - 
2. Brzusce 48 - 476 225 25! 472 4 - - - - 468 2 6 - 
3. Czatkowy 23 - 182 93 89 108 47 27 - -' - 78 104 - - 
4. Dalwin 49 - 388 205 183 140 248 - .- - - 158 230 - - 
Dalwin, wieś 35 - 290 153 137 80 210 - - - - 93 197 - - 
Świetlikowo, folw. 14 - 98 . 52 .46 60 \ 38 - - - - 65 33 - 
5. Dąbrówka 26 3 299 137 162 266 31 2 - - - 250 49 - - 
Dąbrowskie Lądy, osada "\ 3 2 
Dąbrówka, wieś f 26 299 137 162 266 31 - - 
 250 49 - - . 
6. Godziszewo 65 l 472 235 237 275 197 - 
 - - 313 155 4 - 
Godziszewo. wieś 62 1 446 225 221 261 185 - - - - 299 143 4 - 
Kłodnia, osada 2 - 18 7 11 12 6 - - - - 12 6 - - 
Marjanka, osada 1 - 8 3 5 2 6 - - - - 2 6 - - 
7. Gorzędziej 39 l 422 210 212 387 35 - - - - .394 28 - - 
Gorzę
iej. wieś } 39 ' ) 1 422 210 212 387 35 - - - - 394 28 - - 
Gorzę iejskie Lądy, osada 
Mały Gorzędziej. folw. - 
8. Lądy 51) - 37 18 19 24 13 - - - - 16 21 - - 
9, Lubiszewo 39 - 390 193 197 377 13 - - - - 373 17 - - 
lubiszewo. Wieś} 39 - 390 193 197 377 I 13 - - - - 373 17 - - 
Piwnice, folw. 468 
10. Malenin 48 1 ) l 218 250 422 46 - - - - 392 76 - - 
11. Małżewo 33 l 274 152 122 150 124 - - - - 155 119 - - 
Małżewo, ceg. } 33 i '. 119 
Małżewo. wieś 274 152 122 150 124 - - - - 155 - - 
12. Mieszczyn 22 - 218 113 105 189 29 - - - - 206 12 - - 
13. Mitobądź 58 - 606 294 312 569 33 4 - - .- 537 64 5 - 
Mały Miłobądź. folw. 3 - 52 21 31 41 11 - - - - 38 14 - - 
Mi/obądź, st. kol. 3 I - 34 21 13 34 - - - - - 34 - - - 
Miłobądź, wieś 52 - 520 252 268 494 22 4 - - - 465 50 5 - 
14. Pelplin 194 7 3612 1818 1794 3493 106 5 8 - - 3482 128 2 - 
Gaj, folw. 1 - 4 3 1 4 - - - - - 4 - - - 
Kolonja przy Pelplinie, osada 12 - 127 70 57 126 1 - - - - 126 1 - - 
, Maciejewo. folw. } -7 .5 8 2 
Pelplin, wieś 177 ' ) 3357 1686 1671 3239 105 - - 3228 127 - 
Pólko, folw. 4 - 124 59 65 124 - - - - - 124 - - - 
15. Pomyje 20 l 342 165 177 331 11 - - - - 331 11 - - 
Pomyje, osada 3 - 71 34 37 68 3 - - - - 68 3 - - 
Pomyje, wieś 17 1 271 131 140 263 8 - - - - 263 8 - - 
16, Ri'ljkowy 124 - 1310 61R 692 1294 16 - - - - 1297 12 l - 
Józefowo, osada 2) (, .ID 8Ó .. 8 
Ornasowo. osada - 87 47 7 - - - - 79 - - 
Rajkowski Młyn, os. mI. \ 118 1223 578 645 9 4 
Rajkowy, wieś , - 1214 - - - - 1218 1 - 
17. Rokitki 34 2 410 195 215 385 25 - - - - 378 32 - - 
Roklckie Lądy, OSada} 34 2 . 378 
Rokit"i, wieś 410 195 215 385 25 - - - - 32 - - 
18. Rukosin 17 - 176 I 78 98 109 67 - - - - 153 23 - - 
19. Siwiałka 45 - 288 139 149 149 139 - - - - 165 123 - - 
20. Subkowy 101 l l-ł 99 546 653 1138 61 - - - - 1131 60 8 - 
Makowo, pustko 2 - 22 15 7 22 - - - - - 22 - - - 
Subkowskie Pole, folw. 3 - 73 31 42 73 - - - - - 72 1 - - 
Subkowy. wieś 96 1 1104 500 604 1043 61 - - - - 1037 S9 8 - 
21. Suchostrzygi . 47 l 799 396 403 719 80 - - - - 717 821 - - 
Malinowo, folw. 3 - 42 18 24 27 15 - - - - 19 23 - - 
Suchosl1zyckie Lądy, osada ') 3 9 2Ś 
Suchostrzygi, ceg. - 36 27 8 - - - - 23 13 - - 
Suchostrzygi, st. kol. 3 1 36 19 17 36 - - - - - 36 - - - 
Suchostrzygi, wieś 38 1 ) - 685 332 353 628 57 - - - - 639 46 - - 
22. Szczerbięcin 36 - 2441 122 122 44 200 - - - - 51 193 - - 
f\ltona, osada \ . 
Szczerbięcin. wieś J 36 - 244 122 122 44 200 - - - - 51 193 - - 
21. Turze 47 l 382 186 196 224 158 - - - - 208 174 - - 
24. Wielkie Słońca' 19 2 210 100 110 191 15 4 - - - 210 - - - 
Rybaki, osada 3 - 36 19 17 32 4 - - - - 36 - - - 
Wielkie Słońca, wieś 16 2 174 81 93 159 11 4 - - - 174 - - - 
I 
III. Obszary dworskie: 386 6 6010 2931 3019 5116 819 14 a - 1 - 5010 985 15c - 
l. Bojary 2 - 25 9 16 25 - - - - - 25 - - - 
2. Boroszewo 17 - 258 128 130 208 50 - - - - 236 22 - - 
Boroszewko, fotw. } 128 208 50 
Boroszewo. folw. 17 - 
I 130 - - - - 236 22 - - 
Leśnictwo. bor. 


1) W tern 1 budynek niezamieszkały. 2) Spisano łącznie z wsią Rajkowy. 3) Spis
no łączni eJ wsią Suchostrzygi. 
M i a s to T c z e w: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. 9, inne wyzn. katol. 2, inne wyzn. ewang. 22, prawosławne 5; c-w tern podało narodowośł: 
rosyjską 5, litewską 2, rusińską 2, źydowską 14. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: inne wyzn. ewang. 34, grecko-kalol. 6, prawosławne 2; c- w tern podało narodowośł: rosyjską 2 ,czeską 1, żydowską 1. 
Obszary dworskie: a-przypada na wyznanie: inne wyzn. ewang. :0, grecko-katol. 4; c-w tern Rosjan 11. . 


1 
- J
>>>
56 


16: Miasto Toruń. 17. Powiat Toruń. 


Miasta. Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
CI} W. tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i n y, c CI} 
c- ,- Og6- Męż- Ko- c . c1Jo o , 
N IIJ fOlIJ o.:;i .o
 u 
Obszary dworskie, CI}-'G N-'G -'G
 t:I) o .!! .
 ta" 
t:I)t:I) c1JCI} łIT 
N N N łem qiet ",.- c CI} t:l)CI} t:I) ._ CI} -'G 
- '- ", CI}'" czyzn Eo CI} N 'N 
 CI} 
E ", E łIT 
E 
Miejscowości o.. .!! c.
 IIJ'- '0'0 
1-5- ».... 

 c'- c .!! o o .!! łIT c 
N E .S E NIIJ c..c: E
 c E ._ o 
'--'G CI};:: ._ u c-c o.. C-'G c-c 
--- -- --- - - - - ---:-- - - - 
. l . 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
3. Bukowie c - l - 31
 \ 5 3 8 - - - - - 8 - - - 
4. Czarli n - 21 l 155 156 303 8 - - - - 296 15 - - 
Czarlin. folw. } 14 1 235 119 116 227 8 - - - - 220 15 - - 
Czarlińskie Pustkowie. pustko '1 40 . . 
Narkowy. st. kol. - 76 36 76 - - - - - 76 - - - 
5. Damaszka 8 - 109 57 52 96 13 - - - - 95 14 - - 
6. Gniszewo 13 - 210 102 108 201 9 - - - - 205 4 l - 
7. Goł
iewko 13 - 138 70 68 87 49 2 - - - 63 75 - - 
o':biewko, folw. 11 - 127 66 61 76 49 2 - - - 52 75 - - 
Goł:biewko, st. kol. 2 - 11 4 7 11 - - - - - 11 - - - 
8. Gorzyn 7 - 83 45 38 71 8 4 - - - 70 13 - - 
I Rmeryke. fotw. } '1 38 4 
Gorzyn, folw. - 83 45 71 8 - - -- 70 13 - - 
9. Knibawa 8 - 102 51 51 90 12 - - - - 84 18 - - 
10. Kobierzyn 7 - 74 36 38 48 26 - - - - 48 26 - - 
11. Liniewko 4 l 70 29 41 60 10 - - - - 60 10 - - 
12. Łukocin 17 - :109 99 110 167 42 - - - - 106 103 - - 
Lukocin, folw. . 15 - 199 92 107 161 38 - - - - 100 99 - - 
I .0",.0.. 'o". 2') - 10 7 .3 6 4 - - - - 6 4 - - 
13. Małe Słońca 30 3 388 176 212 361 27 - - - - 378 10 - - 
Ma'e Słońca, folw. 25 3 336 155 181 322 14 - - - - 327 9 - - 
Mi:dzył:ska Elfryda, śluze 1 - 13 6 7 - 13 - - - - 12 1 - - 
Pasisko, folw. 3 - 27 11 -16 27 - - - - - 27 - - - 
Wysokie Pole, fOlw. 1 - 12 4 8 12 - - - - - 12 - - - 
14. Mały Garc 18 l 299 142 157 281 18 - - - - 275 24 - - 
Mały Gerc. folw. } 18 1 299 142 157 281 18 - - - - 275 24 - - 
Pustkowie, folw. 
15. Małżewko 8 - 198 91 107 165 33 - - - - 165 33 - - 
16. Miłobądź 4 - 72 34 38 66 6 - - - - 61 11 - 
17. Narkowy 10 - 205 93 112 189 16 - - - - 196 9 - - 
18. Nowydw6r 11 - 238 109 129 238 - - - 
- - 238 - - - 
D:bina, folw. } . . 
Nowydwór, folw. 11 - 238 109 129 238 - - - - - 238 - - - 
19. Owczarki l - 17 8 9 17 -- - - - - 17 - - - 
20. Pelplin 5 - 25 14 11 24 1 - - - - 23 2 - - 
Sielawki-Las, leśn. 2 - 17 10 7 17 - - - - - 17 - - - 
Borkowo, leśn. 1 - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Pelplin, nadl. 2 - 4 2 2 - 3 1 - - - - 2 2 - - 
21. Radostowo 28 - 519 258 261 508 11 - - - - 511 8 - - 
Radostowo, folw. 17 - 360 186 174 35
 8 - - - - 352 8 - - 
Starz:cin. folw. 3 - 48 17 31 45 3 - - - - 48 - - - 
Subkowy, st. kol. 8 - 111 55 56 111 - - - - - 111 - - - 
22. Ropuchy 4 - 80 39 41 80 - - - - - 80 - - - 
23. Rościszewo 10 - 136 75 61 70 64 2 - - - 85 51 - - 
Rościszewko, folw. } 64 2 
Rościszewo. folw. 10 - 136 75 61 70 - - - 85 51 - - 
24. Stanisławie 9 - 213 106 107 179 34 - - - - 189 24 - - 
25. Subkowy 8 - 143 70 73 133 10 - - - - 131 12 - - 
26. Swarożyn . 42 - 567 ... 284 283 401 161 5 - - - 384 183 - - 
M'ynki, os. m!. 4 - 39 . 24 15 22 17 - - - - 22 17 - - 
Swarofyn, Folw. 28 - 381 188 193 258 118. 5 - - - 251 130 - - 
Swarożyn, st. kol. 3 - 17 .. 11 6 17 - - - - - 17 - - - 
Zabagno, folw. 3 - 68 29 39 67 1 - - - - - 67 1 - - 
Zalewki. fotw. ') .... 30 
Zwierzynek. folw. 4 
 62 32 37 25 - - - - 27 35 - - 
27. :;izpęgawa 10 - 135 70 65 126 9 - - - - 114 21 - - 
28. Sliwiny 10 - 164 70 94 161 3 - - - - 161 3 - - 
29. Waćmierek 10 - 146 62 84 81 65 - - - - 85 61 - - 
30. Waćmierz 17 - 303 162 141 155 148 - - - - 142 150 11 - 
31. Wętkowy 8 - 116 I 56 60 106 10 - - - - 99 17 - - 
Teresa. I-two 2 - 12 .6 6 . 4 8 - - - - 3 9 - - 
W:tkowy. Folw. 6 - 104 50 54 102 2 - - - - 96 8 - - 
32. Wielgłowy 7 - 161 79 82 154 6 - - 1 - 158 3 - - 
33. Wola 6 - 85 45 40 77 8 - - - - 54 31 - - 
Wola, ceg. 1 - 6 3 3 5 1 - "- - - 4 2 - - 
Wola, Folw. 5 - 79 42 37 72 7 - - - - 50 29 - - 
34. Zajączkowo 12 . - 203 102 101 180 22 l - - - 168 32 3 - 
16. Miasto Toruń 22113) 62 39424 18341 21 083 33612 5223 224 a 354 11 b - 34 320 4923 179 c 2 
17. Pow. Toruń 
I. Miasta: 132 20 13880 6642 1238 12 431 1340 36 12 1 - 12600 1234 46 - 
1. Chełmża 5214) 14. 10648 5002 5646 9565 999 12e 72 - - 9688 950 IO c - 
2. Podg6rz 211 6 3232 1640 ' 1592 2866 341 24 a - lb - 2912 284 36cl - 
II. Gminy: 3763 56 26812 12864 13948 16196 10464 142 a 4 6 - 11 634 9121 51c - 
l. Bielczyny 46 1 ) l 382 190 192 270 111 l - - - 279 103 - - 
2. Bierzglowo 60 l 408 204 2U4 370 38 - - - - 370 38 - - 
Bierzg'owo. wieś 48') 1 339 174 165 327 12 - - - - 327 12 - - 
Niziny Bierzgłowskle. osada 12 - 69 30 I 39 , 43 26 - - - - 43 26 - - 


l) W tern 1 budynek niezamieszkały. 2) Spiseno łącznie z folw. Swarożyn. 3) W tern 30 bud. niez. 4) W tern 2 bud. niez. 
Miasto Toruń: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. 41, inne wyzn. katol. 9, prewosławne 106. Inne wyzn. kośc. wschodn. 2. inne wyzn. 
ewang. 66; b-w tern bezwyznaniowców 8; c-w tern podeło narodowoś
: rosyjską 71, rusińską 14, blełoruską 10, czeską lO, inną narod. słowtańską 1, litewską l, 
żydowską 17. 
M i a s t o C h e ł m ż a: a-przypada na wyznente: grecko-keto.. 3, inne wyzn. ketol. 2, prawosławne 1, inne wyzn. kośc. wschodn. I, inne wyzn. 
eweng. 5; c-podało narodowos
: rosyjską 3, rusińską l, żydowską 6. . 
M i a s t o "o d gór z: a-przypacia na wyznanie: grecko-kato\. 4, inne wyzn. kato\. 1, inne wyzn. ewang. 5, prawosłewne 14; b-bezwyznaniowiec 1; 
c-w t';m podało narodowoś
: rosyjską 9, rusińską 2. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. 46, inne wyzn. ketol. 6, prewosłewne 33. inne wyzn. kośc. wschodn. 4, inne wyzn. eweng. 53; c-w tern 
podało nerodowoś
: rosyjską 33. rustńską 11, litewską 1. żydowską 1. 


..- . 


,\ 
I 


w 


4 


'" 


.t 


4 


..
>>>
" 


t\ 
I 


w  


.t 


4 


.. 


57 


17. Powiat Toruń. 


Miasta, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 
921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
. Q) W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i n y, c Q) - . 
c- ł:"ta Og6- Męż- Ko- c . o . 
N tO .uO o./i? o u 


 ' Ol ;'01 , 
Obszary dworskie, aJ
 N
 0101 aJ aJ o lIT .
 .!!! lIT 
N N N łem biet "'.- caJ Ol aJ 'N 
 Ol .- Q) 
 
... '" aJ'" czyzn E'O tO'- aJ", Q) 
E '" E lIT 
E 
Miejscowości c.. .
 c.
 ,.... 

 c'" '0'0 c .
 o 'O .
 lIT C 
E .!: E ...tO c.c E:ł: .!: c ._ o 
N ...
 aJ:: ._ u c-c c.. c
 c-c 
- - - - - - 
1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 I 15' 16 
- 
3. Biskupice 45 1 290 ' 145 145 276 14 - - - - - 276 14 - - 
Biskupice, wieś } 45') 1 290 145 145 216 14 - - - - 216 .14 - - 
Kozielec, osada - 
4. Bogusławki 24 - 158 76 82 158 - - - - - 158 - - - 
5. Brąchnowo 116 1 834 402 432 834 - - - - - 834 - - - 
6. Brzeczka 71 1 492 226 266 292 200 - - - - 318 174 - - 
7. Brzoza 31 2 174 79 95 108 65 l - - - 165 8 1 - 
Brzoza, szkoła - 1 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 
Brzoza. wie
 , 30 1 165 15 90 101 63 1 - - - 156 -8 1 - 
Wilcza Kępa, osada J S - . 
Wilk, karczma 1 - 8 3 6 2 - - - - 8 - - - 
8. Cegielnik 56 - 286 132 154 43 241 2 - - - 55 231 - - 
9. Chrapice 12 1 96 44 52 58 38 - - - - 69 27 - - 
Chrapice, wieś , 12 - 89 42 41 51 38 - - - - 62 21 - - 
Wroc/awki, st. kol. - 1 1 2 5 1 - - - - - 1 - - - 
10. Czarnebłotó 121 2 604 283 321 78 512- 14 - - , - 75 528 1 - 
Czarne błoto. wieś } 121 2 604 283 321 18 512 14 - - - 15 528 1 - 
Łąki Bierzgłowskie. osada . 
11. Czarnowo 58 1 46
. 227 242 191 277 l - - - 189 279 1 - 
Czarnowo. wie
 51') - 454 220 234 180 213 1 - - - 118 215 1 - 
Czarnowo koło Torunia. st. kol. 1 1 15 1 8 11 4 - - - - 11 4 - - 
Kamionka, osada ') 
12. Dębiny 45 - 520 259 261 520 - - - - - 520 - - - 
Dębiny. wieś 40 - 314 152 162 314 - - - - - 314 - - - 
Wymysłowo. folw. S - 206 101 99 206 - - - - - 206 - - - 
13. Dziemiany 43 - 287 137 150 38 248 l - - - 41 246 - - 
14. Folgowo 17 - 159 72 87 138 15 6 - - - 148 11 - - 
15. Gostkowo 69 1 ) 1 453 218 235 119 332 2 - - - 138 313 2 - 
16. G6rsk 53 1 347 158 189 72 271 4 - - - 105 237 5 - 
Dębowa Kępa, OSada} . 
Górsk, st. kol. i 
Górsk, wieś 53') 341 158 189 72 211 4 - - - 105 231 S - 
Żałsięboże, osada I 
17. Grabowiec 48 l 264 136 128 15 243 6 - - - 31 233 - - 
18. Grębocin 182 2 1288 615 673 785 501 2 - - - 910 376 2 - 
Grębocin. st. kol. 11 1 102 50 52 . 43 59 - - - - 42 60 ( - - 
Grębocin, wieś 165 1 1186 565 621 142 442 2 - - - 868. 316 2 - 
Papowo Toruńskie, st. kol. l 
Przydatki, osadłl f . . 

 Wałdowo, osada 
Wiesenthal, osada 
}9. Grzywna 66 2 778 370 408 744 34 - - - - 740 38 - - 
-
.
 Grzywna. folw. 6 - 91 45 52 88 9 - - - - 86 11 - - 
'- Grzywna. st. kol. 4 - 34 15 19 34 - - - - - 34 - - - 
Grzywna, wieś 56 2 641 310 331 622 25 - - - -- 620 21 - - 
20. Gutowo 51 l 299 146 153 72 227 - - - - 69 230 - - 
-'" 
21. Kamionki 75 - 509 253 256 332 176 l - - - 331 177 1 - 
Kamionki, wieś } 15 - 509 253 256 332 116 l - - - 331 111 1 - 
-Upowiec. osada I 
22. Kaszezorek 60 l 413 198 215 408 5 - - - - 408 5 - - 
I\ntoniewo, folw. 3 - 20 12 8 20 - - - - - 20 - - - 
Kaszczorek, wieś 53 1 361 113 194 362 . 5 - - - - 362 5 - - 
lampusz, osada 4 - 26 .13 13 26 - - - - - 26 - - - 
Wygoda. osada ') 
23. Kończewice 37 2 384 178 206 377 7 - - - - 380 4 - - 
KończewIce, os. mł. } 4 
. Kończewice. wieś 31 2 384 118 206 317 1 - - - - 380 - - 
24. Mopanina 26 - 179 92 87 12 164 3 - - - 12 166 1 - 
Gryflewo. OSada} 81 
_ Kopanina, wieś 26 - 119 92 12 164 3 - - 12 166 l - 
25. Kozib6r . 22 - 123 56 67 45 72 - - 6 - 43 80 - - 
Jasień. os. mł. } li 
Kozibór, wieś 22 - 123 56 61 45 72 - - - 43 80 - - 
26. Liznowo 37 1 205 98 107 111 93 l - - - 125 '80 - - 
Liznowo, wieś } 31 1 205 98 107 111 93 1 - - - 125 80 - - 
liznówko. osada . 
27. Lubicz 124 1 1026 499 527 872 154 - - - - 884 142 - - 
lubicz. os. mł. 12 - 103 55 48 13 30 - - - - 11 32 - - 
I.ubicz. wieś 14 1 615 312 363 589 86 - - - - 596 19 - - 
lubicz koło Torunia. st. kol. 1 - 4 3 1 4 -- - - - - 4 - - - 
Małgorzatowo, folw. 2 - 22 11 11 22 - - - - - 22 - - - 
WiJczewka. osada 26 - 114 92 82 142 32 - - - - 152 22 - - 
Wilczymłyn. os. mI. 9 - 48 26 22 42 6 - - - - 39 9 - - 
28. Lulkowo 58 - 435 205 230 214 219 2 - - - 334 99 2 - 
Lulkowo, leśn. } 2 
Lulkowo, wieś 58 - 435 205 230 214 219 - - - 334 99 2 - 
29. Łążyn - 115 l 719 345 374 568 141 10 - - - 586 133 - - 
Łążyn. wieś 13') 1 498 238 260 481 11 - - - - - 486 12 - - 
Niziny Ląźyńskle, osada 42') - 221 ' 101 114 81 - 130 10 - - - ]()() 121 - - 
30. Łubianka 86 l 562 280 282 98 453 11 - - - 99 462 1 - 
Lubianka, szkoła - 1 2 - 2 - 2 - - - - - " 2 - - 
Lubianka. w:eś 86 - 560 280 280 98 451 11 - - - 99 460 1 - 
.. 
31. Mała Nieszawka 32 - 179 83 96 105 74 - - - - 109 7l) - - 
Dulewski Mlyn, os. mł. } ID 
Mała Nieszawka. wieś 32 - 119 83 96 105 14 - - - - 109 - - 
32. h\a/a Z/awieś 86 - 430 202 228 42 388 - - - - 42 I 388 - - 
33. Młyniec 66 1 580 277 303 518 59 - 3 - - 54
 I 3
 - - 
Bierzgieł. os. mł. } 
Mlyn Pac hura. os. mI. 66 i 
Mlynlec, wieś sao 211 303 518 59 - 3 - - 548 32 - - 
34. Nieszawka 33 - 259 136 123 65 182 12 - - - 94 1 158 7 - 
Nieszawka, wieś } 33 - 259 136 121 65 182 12 -:1 - - 94 158 1 - 
Nieszawka, zamek . 
Strońsk, osada . 


1) W tern 1 budynek niezamieszkłlły, 2) Spisano łącznie z wsią Czarnowo. 3) W tern 3 bua. niez. 4) Spisano łącznie 
 wsią K
szczorek. 5) W tern 2 bud. "iez
>>>
""'"'" 


58 


M i a s t a, 
Ci m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości  


l 


" 


35 Nowa Che/mża 
Nowa Chełmża. fa Iw. 
Nowa Chełmża, wieś 
36. Nowawieś 
37. Otłoczyn 
Karczemka. karczma 
Kuta. osada 
Kuta. os. mI. 
Ot/oczyn. os. mł. 
Ot/oczyn. wieś 
Otloczynek, wieś 
38. Papowo Biskupie 
39. Papowo Toruńskie 
Osiek, osada 
Papowo Toruńskłe. folw. 
Papowo Toruńskie, osada 
Papowo Toruńskie, wieś 
40, Pęd zew o 
41. Piaski 
42. Pieczenia 
Pieczenia. szkoła 
Pieczenia. wieś 
Stanisławowo, wieś 
43. Rogowo 
44. Rogówko 
45. Rozgarty 
46. Rudak 
Rudak, ceg. 
Rudak. wieś 
47, Rzęczkowo 
48. Siemoń 
49. Silno 
50. Skąpe 
Skąpe. s1. kol. 
Skąpe. wieś 


! ' 


51. Sk/udzewo 
Skłudzewo. leśn. } 
Skłudzewo, wieś 
52. Smolnik 
53. Smolno 
Smolno, wieś } 
Weidenheim, osada 
54. Stanislawka 
55. Stary Toruń 
Koeniglicher Hafen, port 
Stary Toruń, wieś 
56. Staw 
57. Stawki 
Bruschkrug. osada 1 
Dybowo-Ruina. osada 
Stawki, st. kol. f 
Stawki, wieś 
58. Świerczyny 
Świerczyny, SZkOła } 
Świerczyny, wieś 
59. Toporzysko 
60. Wielka Nieszawka 
Wielka Nieszawka, wieś \ 
Wymysłowo, osada / 


I 
I: 


61. Wrzosy 
Muehlhof, osada 
Wrzosy. folw. 
Wrzosy. wieś 
62. Zajączkowo 
63. Zarośle Cienkie 
Zarośle Cienkie, szkoła 
Zarośle Cienkie, wIeś 
64. Zelgno 
65. Z/a wieś 
66. Złotorja 


" 


III. Obszary dworskie: 
1. Bielawy 
Bielawy, folw. 
Bielawy, karczma 
2. Bierzg/owski Zamek 
Bierzgłowo, folw. } 
Bierzgłowski Zamek, folw. 
Łąld Świerczyńskie. osada 
3. Biskupice 
4. Borek 
5. Brąchnówko 
6. Browlna 
7. Brzezinko 
8. Cichoradz 
Cichoradz, folw. } 
Cichoradz, szkoła 
9. Czerniewice 


Budynki 


. 


v 
. I: 
1:- 
N 1\1 
(1)-" 
N N 
... '" 
o.. .!! 
N E 


2 


.12 
3 
9 
34 
48 
2 
1 
1 
2 
34 
8 
25 
75 
7 
8 
9 
51 
61 
36 
42 


26 
16 
36 
31 
46 
92 
3 
89 
119 
148 1 ) 
66 2 ) 
80 
1 
79'} 


49 


49 
5 
14 
14 


17 
19 
1 
18'} 
15 
91 


91') 
15 


15 
69 
48 
48') 


110 


2 
108') 
29 
63 


63 
60 2 ) 
33 
104 


922 
6 
5 
1 
24 


17 
7 
11 
3 
7 
6 
16 
10 
10 


4 2 ) 


I 3 


17. Powiat Toruń. 


Ludność obecna w 


v 
«siU 
N-" 
N 
v'" 
I:.!! 
.!:E 


Ogó- 
łem 


Męż- 


czyzn 


339 
22 
108 
108 


340 
7 
12 
321 
104 
132 
1 
131 
182 
109 
291 


6188 
46 
44 
2 
135 


25 I 


dniu 30 września 1921 r. (bez objętej 
W tej liczbie było wyzna
ia I 
ó" . o 


 
g, o
 h
 
Eo :ii.!! 

 :!::!'
 
...,..... 
 
 1:'" o o 


 v= .=-5 E :;j 


Ko- 
biet 


5 


72 
35 
'r/ 
117 
143 
11 
5 
3 
9 
89 
26 
133 
340 
27 
71 
25 
217 
194 
242 
120 
1 
72 
47 
132 
160 
114 
320 
15 
305 
387 
536 
174 
301 
4 
297 


159 


159 
9 
50 
50 


52 
68 
4 
64 
100 
382 


382 
58 


58 
183 
139 
139 


6893 
44 
42 
2 
148 


119 
16 
81 
25 
86 
76 
97 
83 
83 


15 


5 


7 


o m 
 
C) .- CI) 

 
 E 
l: '- o 
1:"'0 


8 ,9, 10 11 12 


104 
72 
32 
148 
158 
21 


30 
30 


22 
22 


14 
37 


513 
94 


94 
30 
68 
68 


1022 


23 


42 


42 
89 
132 


3 
4  


-\ - 


1 


1b - 


- 


spisem woj sko w ym l_ 
Podało narodowość 


439 
255 
4 
152 
99 
116 
248 
48 
538 
25 
513 
536 
1065 
353 
394 
388 6 I 
237 
30 


12175 
88 
84 
4 
249 


iT l 

 I
t: 
 
13 14 I 15 


144 1 
72 
72 
153 
157 
21 


5 
14 
66 
51. 
278 
736 
58 
135 
57 
486 
181 


30 


21 
21 


15 
36 


36 
189 
507 


507 
94 


94 42 
31 350 
61 1 225 
61 225 
634 128 
14 - 
16 7 
574 121 
105 90 
25 261 
- 2 
25 259 
167 229 
25 197 
598 48 


229 
20 
160 
47 
176 
167 
193 
187 
187 


23 


2 


2 
84 
133 


8 


2 
119 
4 
11 
2 


2 
238 


20 
18 


2 
16 
160 
67 
195 
156 
10 
146 
286 
16 
2 
237 


309 


309 
22 
87 
87 


88 
102 
7 
95 
22 
212 


212 
42 


192 
2 
2 


34 


17 
17 


9 
9 
13 
13 


1 


I, 
.
 łO' 
g 
 E 
l: .- o 
1:"'0 


" . 


'4 


1 
l 


146 
72 
74 
240 
294 
21 
9 
5 
16 
188 
55 
289 
739 
58 
135 
57 
489 
419 
466 
273 
4 
154 
115 
276 
315 
243 
702 
35 
667 
822 
1083 
355 
631 
6 
625 


74 
37 
37 
123 
tSt 
10 
4 
2 
7 
99 
29 
156 
399 
31 
64 
32 
272 
225 
224 
153 

 
82 
68 
144 
155 
129 ' 
382 
20 
362 
435 
547 
181 
330 
2 
328 


5 
15 
69 
48 
283 
660 
58 
135 
15 
452 
156 
437 
255 
4 
152 
99 
116 
212 
45 
473 
17 
456 
466 
1051 
34 
390 
6 
384 


8 


1 
116 
7 
6 
75 


3 


4 


16 


3 
4 


3 


J. ' 

 
I 

 


2 
8 
3 


5 
1 
1 
l 
1 


1 


1 


1 
2 
l 


3 


3 


. 339 


2 
1 


103 
138 
7 
131 
211 
722 


180 


180 
13 
58 
58 


51 
70 
3 
67 
111 
340 


. 30 
189 
513 


42 
33 
263 
28 
18 


4 


1 


-1- 


l 


7 


8 


8 


2 


\ 


-, 

 


,,! . 


-4. 


3 


3 


l 
1 
1 


2 


--f 
1 


" 
I 


722 
136 


1 
1 


136 
382 
287 
287 


340 
78 


78 
199 
148 
148 


392 
7 
11 
'r/4 
93 
154 
1 
153 
214 
114 
355 


546 
5ł: i 
55 
24 


24 
167 
25 
446 


2 
16 
160 
98 
198 
215 
18 
197 
356 
31 
321 
241 


5 


14 


14 


1 

 


14 C - 


1 


rosyjską 6. 


1) W tern 3 budynki niezamieszkałe. 2} W tern I bud. niez. 3) W tern' 2 bud. niez. 
Obszary clworskle: a-przypada na wyznanie: grecko-kato'. 8, prawosławne 19; b-bezwyznaniowiec 1; c-w tern podało narodowość: rusińską 8, 


.. 


2 
1 


732 
14 
23 
695 
197 
286 
2 
284 
396 1 
223 
646 
13081 I 
90 
86 
4 
283 


l 
1 


32 


8 


246 
37 
160 
47 
176 
176 
202 
200 
200 


1 


12031 
90 
86 
4 
226 


127 
21 
79 
22 
90 
100 
105 
117 
117 


224 
2 
160 
47 
176 
167 
186 
190 
190 


10 


241 


309 


309 
22 
86 
86 


89 
101 
7 
80 
22 
206 


21 


3 


206 
42 


3 


42 
351 
218 
218 


1 
1 


164 


22 


9 
155 
140 
262 
2 
260 
229 
197 
199 


22 
2 


l 
1 


27 a - 


57 


22 
35 


9 
16 
10 
10  I 
 


1
>>>
'\ ., 


j. - 

 
I 

 


t 
I 
li 


, .. 


...' 


" 


.. 


59 


" 


17. Powiat Toruń. 


M i s t a. Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
a 
Q) W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i I: Q) 
n y, c- ';'rt; b .. 
N iti Og6- Męż- Ko- 
o o-li o o , 
Obszary dworskie, Q)
 N-'" 

 I OJ m OJ u .
 CO" 
N N N "'.- OJOJ Q) Q) o ..,. .
 
... '" Q)'" lem czyzn biet E"O I: Q) OJ Q) 'N 
 OJ .- Q) 
 E 
Miejscowości "- .
 I:.
 1tI'- Q)N '0'0 Q) 
E '" ..,. 
E 
- ....+- 

. I: ... I: .!!o "O .!!..,. I: 
N E .S E N iti I:..r:: E 
 .S I: ._ o 
...
 Q)= ._ U 1:-0 c- I:':': 1:-0 
- -- - - -- - 
l 2 I 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 
10. Dybowo 69 2 347 167 180 233 111 3 - - - 264 82 1 - 
Brand, I-two ') 3 i :; 
Chrząst, os. mł. 18 12 6 15 3 - - - - 16 - - 
Cierpice, nadl. 1 - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Cierpice. st. kol. 3 i 32 14 18 23 9 - - - - 32 - - - 
Cierpice. wieś 18 - 89 42 47 34 54 1 - - - 51 37 1 - 
Filip, os. mł. ') :; 
Glinki, osada 7") - 21 11 10 19 - - - - 21 - - - 
Kąkol, os. mł. l - 3 2 1 - 3 - - - - - 3 - - 
Kąkol. wieś 33 - 161 74 87 130 3l - - - - 131 30 - - 
Rejencia, os. mł. 3 - 19 10 19 8 11 - - - - 9 10 - - 
11. Dzwierzflo 22 - 333 166 167 321 12 - - - - 3'20 13 - - 
Dzwlerzno. dwór 19 - 324 162 162 312 12 - - - - 312 12 - - 
Dzwierzno, folw. 3 - 9 4 5 9 - - - - - . 8 1 - - 
Janusz, łolw. 3) 
Karolewo, łolw. ') 
12. Elsneroda 4 - 21 12 
 17 4 - - - - 21 - - - 
EIsneroda. łolw. 3 - 17, 9 8 13 4 - - - - 17 - - - 
EIsneroda. leśn. 1 . . 39f I 3 I 4 - - - - - 4 - - - 
13. Gierkowo 53 - 197 194 341 50 - - - -. 334 57 - - 
Gierkowo, c"g, } 8!i W 5 
Gierkowo, folw. 8 146 141 - - - - 136 10 - - 
Otowice, o.ada 45 - 245 111 134 200 45 ....:. - - - 198 47 - - 
14. Grabie 70 5 555 274 281 267 287 1 - - - 3)7 247 1 - 
Brzeczka. osada 7 - 43 20 23 - I 43 - - - - 8 35 - .- 
Frydolina, osada .7 - 49 31 18 15 I 14 - - - - 35 14 - - 
Grabie, folw. } 14 2 186 94 92 147 38 I 1 - - - 160 25 1 - 
Kuchnia. leśn. 
Maciejewo. osada s4 
Nowe Grabie. osada 19 - 12:; 56 69 41 - - - - 50 75 - - 
Popioły, lesn. 2 - 11 4 7 8 3 - - - - 8 3 - - 
Popioły. osada 20 3 136 I 67 69 31 105 - - - - 41 95 - - 
Sarniak. leśn. 1 - 5 I 2 3 5 - - - - - 5 - - - 
15. Gronowo . 22 - 234 I 106 128 225 9 - - - - 224 10 - 
22
 I - 
Gronowo. fo!w. 19 - 99 121 215 5 - - - - 215 5 - - 
Gronowo, leśn. 2 - 3 5 4 4 - - - - 3 5 - - 
Gronowo, prob; l - 6' 4 2 6 - - - - - 6 - - - 
Juda. os. mł. ') 
16. Gronowko 11 - 108 52 56 99 9 - - - - 99 9 - - 
Gronówko. łoI w .} 11 - - 108 52 56 99 9 - - - - 99 9 - - 
Olesiek, folw. o. 
17. Grzywna Biskupia 10 - 1.4 48 66 113 l - - - - 114 - - - 
18. Grzywna Szlachecka 7 - 9
 I 49 45 90 4 - - - - 9'1 4 - - 
Grzywna. st. kol. l - 4 2 6 - - - - - 6 - - - 
Grzywna Szlachecka, folw. 6 - 881 45 43 84 4 - - - - 84 4 - - 
19. Gutowo 1 - 16
 3 3 6 - - - - - 6 - -, - 
20. Jedwabno 10 - . 66 101 164 3 - - - - 166 l - 
I - 
21. Kamienil c 4 - 24 15 9 11 13 - - - - 20 , 4 - - 
22. Kamionki 8 - 179 90 89 172 7 - - - - 172 7 - - 
23. Karczeml-,a 20 l 281 83 198 272 - 8 - 1 - 281 - - - 
Karczemka, leśn. 1 - 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
Ot/oczyn. leśn. 1 - 37 j 14 23 37 - - - - - 37 - - - 
Otioczyn. sI. kol. 10 l 19
 50 146 187 ..-- 8 - l - 196 - - - 
Rudak, leśn. l - 1 l 2 - - - - - 2 - - - 
Rudak, strzelnica osada} 
Stanisławowo-Poczałkowo, 7 - 39 1 ts 24 39 - - - - - 39 - - - 
24. Katarzynka 4 - 43 17 26 42 - 1 - - - 42 - 1 - 
25. KielbBsin 15 - 274 131 143 262 12 - - - - 262 1 12 - - 
K'ełbasin. folw. 10 - 172.1 86 86 172 - - - - - 172 - - - 
Kiełbasinek, folw. 5 - 102 I 45 57 90 12 - - - - 90 12 - - 
26. Koniczynka 8 - 156 I . 71 85 143 12 1 144 I 12 
- - - - - 
27. Kończewice 18 - 277 127 150 262 15 - - - - 257 20 - - 
28. Kowr6z 9 l 186 92 94 .173 13 - - - - 177 9 - - 
29 Kowr6zek 3 - 40 20 20 40 - - - - - 40 - - - 
30. Kucborek 11 - 93 46 47 93 - - - - - 93 - - - 
31. Kucz\\(aly 18 - 381 181 200 381 - - - - - 377 4 - - 
Antonin, foJw. 2 - 21 9 12 21 - - - - - 21 - - - 
Kuczwały, łolw. 15 - 345 164 181 345 - - - - - 341 4 - - 
Sarbinowo, folw. l - 15 8 7 15 - - - - - 15 - -. - 
32. Leszcz 7 - 113 62 51 111 2 - - - - 111 2 - - 
33. Lipniczki 6 - 172 75 97 154 18 - - - - 154 18 - - 
34. Łążynek 14 1 121 57 64 47 74 - - - - 56 65 - - 
35. Łysomice 21 1 375 179 196 372 - 3 - - - 372 - 3 - 
Łysomice, folw. 16 1 345 165 180 342 - 3 - - - 342 - 3 - 
Łysomice. łeśn. 1 - 3 l 2 3 - - I - - - 3 - - - 
Łysomice. st. kol. 4 - 27 13 14 27 - - - - - Tl - - - 
36. Mirakowo 17 - 284 134 150 284 - - - - - 284 - - - 
Grodno, folw. 3 - 57 29 28 57 - - - - - 57 - - . . 
Mirakowo, łolw. 9 - 185 86 99 185 - - - - -- 185 - - . . 
Mirakowu, st. kol. 5 - 42 19 23 42 - - - - - 42 - - - 
37. MorC7yny 9 - 141 66 75 141 - - - - - 141 - - - 
38. Nawra 24 - 535 248 287 535 - - - - - 535 - - - 
Izabelin, folw. 2 - 29 16 13 29 - - - .- - 29 - - - 
Nawra, folw. 20 - 493 224 269 493 - - - - - 493 - - - 
Nawra, sI. kol. 2 - 13\ 8 5 13 - - - - - 13 - - - 
39. Olek 4 - 20 8 12 20 - - - - - 20 - - - 
Barbarki, leśn. } .' 
Barbarki, os. mI. 
Korab, osada 2Ó 
Olek. I-Iwo 4') - 298 12 20 - - - - - 20 - - - 
40. Ostaszewo 38 2 604 314 581 23 - - - - 585 19 - - 
Ostaszewo, folw. 33 l 570 TlI 299 548 22 - - - - 551 19 - - 
Ostaszewo, os. mI. l - 5 3 2 4 l - - - - 5 - I - - 
Ostaszewo. st. kol. 4 l 29 16 13 29 - - - - - 29 - - - 


, I 


1) Spisano łącznie z wsiq Kąkol. 2) W tern 3 budynki niezamieszkałe. 3) Spisano łącznie z dworem Dzwierzno. 4) Spisano łącznie z fotw. Gronowo. 
5) W tern ] bud. niez.
>>>
60 


.M i a s t a, 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


41. Papowo 
42. Pigża 
Pigta. folw. 
Flgża. s1. kol. 
43. Piwnice 
Piwnice, folw. } 
Piwnice, I-two 
Strugaj, karczma 
41. Pluskowęsy 
Obrąb, folw. 
Pluskowęsy, folw. 
Zalesie, ceg. 
Zalesie, folw. 
45. Przeczno (Przeczmno) 
Przeczna (Przllczmno), {olw. 
Przeczno (Przeczmno), szkola 
46. Przysiek 
Bloto, osada 
Przysiek. ceg. } 
Przysiek, folw. 
47. Różankowo 
48. Rubinkowo 
Rubinkowo, {olw. 
Rublnkowo-Kolonja, osada 
49. Siemoń 
50. Sławkowo 
Slawkowo. folw. 
Slawkowo. szkola 


I 


51. Słomowo 
52. Strzelnica Rrtyleryjska 2) 
Strzelnica f\rtyleryjska, folw. 2) 
Wodek, leśn. 2) 
53. Szerokie 
54. Świerczynki 
55. Turzno 
Brzetno, folw. 
Gapa, folw. } 
Smarny, folw. 
Turzno. {olw. 
. Turzno, sI. kol. 
56. Tylice 
57. Warszewice 
Warszewice, folw. 
Zawisz6wka, folw. 
58. Witkówko 
59. Wypcz. 
Wypcz, folw. 
Wypcz, szkoła 
60. Wypczyk . 
Wybcz, st. kol. 
Wypczyk', folw. 


61. Wytrębowice 
Juljanka, {olw. 
Wytrębowice, folw. 
62. Zakrzewko 
63. Zęgwirt 


18. Pow. TlłChola 
I. Miasta: 


l. Tuchola 


11. Gminy: 
1. Bagienica 
Bagienica. {OlW. } 
Bagienica. wieś 
2. Biała' 
3. Bladowo 
4. Brzozie 
5. Bysław 
Bysław, fOlW. } 
Byslaw, wieś 
Teolog, folw. 
Teolog, osada 
6. Bysławek 
7. Cekcyn 
Cekcyn, st. kol. 
Cekcyn, wieś 
Cekcynek, osada 
Dębowiec. osada 
Kruszka, osada 
lublńsk, osada 
8. Dro:tdzienica 
9. Główka 
10. Gostycyn 
Gostycyn, st. kol. 
Gostycyn, wieś 
Kopalnia Olga, kopal. 


(I; 
. t: CI) 

 Iii ro iO 

 
 N
 
I- II) Q) II) 
a. .!!:! t: .!!:! 
N E .E E 


391 
391 
3583 
39 


Budynki 


2 3 


15 
11 
11 


12 
12') 


34 
S') 
17 
1 
11 
10 
10 


15 
8 
7 
12 
24 
3 
21 
5 
14 
13 
1 


7 


9 
3 
45 
11') 


26 
8 
7 
12 
11 
1 
8 
18 
17 
1 
6 


6 


l(i 
'2 
14 
9 
4 


39 
19 
67 
36 
198 


184 
14 
55 
228 
2 
98 
46 
42 
25 
15 
77 
16 
145 
1 
142 
2 


18. Powiat Tuchola. 


'" 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej 
W tej liczbie było wyznania 
O' CI) . o . 1 ol o 

 
 o U I 0)1 o d C') 
V) .- C') 
 C') łJ I QJ Q) i C') ._ Q) 
Eo fi5.- CI) NI:

 CI) 
 E 

ro ",,
.
 i: I o 2 
 .!!:! o 
6 - "7
 CI); '-9 u 
O
 

 
; 


Ogó- 
łem 


3 
2 
1 


l 


553 
37 
312 
5 
199 
220 
219 
1 
156 
42 
114 
189 
257 
.41 
216 
75 
361 
358 
3 


Męż- 


czyzn 


4 


237 
291 
288 
3 
21b 
216 


159 


44 
20 
335 
90 


1919 
1979 
12112 
164 


Ko- 
bief 


5 


112 
142 
141 
1 
98 
98 


261 
17 
142 
2 
100 
94, 
3
Ja. 
86 
21 
65 
91 
120 
21 
99 
40 
175 
172 
3 


71 


209 
36 
99 
121 
114 
7 
73 
138 
135 
'j 
39 
1 
38 


220 
28 
123 
140 
131 
9 
. 88 
162 
159 
3 
52 
5 
47 


125 
149 
147 
2 
118 
118 


235 
277 
274 
3 
194 
194 


2 
14 
14 


22 
22 


- - 
- I - 


4 
4 


38 
25 
13 
l' 
16 


16 
2 
17 
17 


9 


69 


2 


2 


2 


20 
12 
12 


10 
1 
9 


l 


5  


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 
- i 
 .
 _ 1 - 
 -1 1 '

- E rtF 
- CI) t: CI) 
o ._ "'" t: , .- o 
c.. t: 
 1 .- t: "tJ 
-1-3- -1415,16 


3611 
3611 


235 
276 
273 
3 
206 
206 


1
 =.1 = 
15 


lu - 
10 


. I 
5 
9 1 
37 
30H 
5 
199 
:l16 
215 
1 
106 
19 
B7 
177 
256 
41 
215 
74 
346 
343 
3 


4 - 


lo 


l 


1 
l 


i 


l 


1 
l 


1 


85 
50 
660 
167 


145 
13 
132 
75 
33 


2433 
2433 
13639 
216 


164 
62 
239 
115 
686 


639 
47 
189 
763 
12 
330 
159 
139 
85 
38 
244 
39 
611 
4 
601 
fe 


292 
20 
170 
3 
99 
126 
126 


553 
37 
312 
5 
199 
216 
215 
1 
118 
17 
101 
177 
241 
41 
200 
73 
344 
341 
:I 


5 


2 


494 305 118 - 
494 305 a 118 - 


3911 
187 


29 a 19 5 


4 


4 - 
4 


50 - 
23 


27 
1
1 
 


l 


]5 - 
15 


1"0 ' 


9 - 


l 
1 


429 
64 
222 
261 
245 
16 
161 
300 
294 
6 
91 
6 
85 
293 1 
23 
270 
143 
73 


70 
21 
49 
98 
137 
20 
117 
35 
186 
186 


88 


150 


187 
9 
17 
102 
55 


l 


16 
50 
659 
167 


6
1- 
=1- I
 
- 
 t .. 
: I
I 

!- 

 I - 
_I 
 
5 -  


428 
64 
222 
261 
245 
16 
142 
293 
287 
6 
81 
5 
76 


.. 
 


14 
14 
23 


4412 
4412 


26351 
380 
38Ó 
124 
504 
243 
'1424 


41 
30 
325 
77 


16 
50 
658 
167 


55 


12 
140 


29 
1 
54 
8 
48 
248 


75 


74 
1 


=1 
19 
 
71 
ł-
I 
l' 
91 


:88 
23 
265 
143 
7l 


2 - 


l 
i 


1333 
91 
432 
1561 
24 
681 
294 
294 
181 
87 
496 
83 
1306 
9 
1279 
18 


4'l7 
64 
220 
261 
245 
16 
141 
288 
282 
6 
81 
5 
76 


148 
10 
138 
68 
40 


287 
23 
264 
143 
7l 


483 318 
483 318 c - 


21 786 .4546 19 c - 
185 195- 


185 
124 
484 
132 
1398 


1307 
91 
423 
1475 
24 
659 
294 
257 
173 
68 
40 
83 
1245 
9 
1227 
9 


. 


195 


19 
111 
2, - 


l 


26 


9 - 
86 - 


22 


37 
8 
19 
456 - 


61 


52 
9 


1) W tern I budynek niezamieszkały. 2) Spisano łącznie z miastem Podg6rz. 
M i a s t o T u c h o I a: a-przypada na wyznanie: grecko-kato!. 4, inne wyzn. kato!. I, inne wyzn. ewang. 3, prawasławne 297' c-w tern podało 
narodowość: rosyjską 269. blaloruską 17, rusińską 7, litewską S, żydowską 11. .' 
. Gmłny: a:-przypada na wyznanie: grecko-katol. 12, Inne wyzn. kato'. 1, inne wyzn. ewang. 4, prawosławne 12: c-w tern podało narodowość: rosyjską 6 
rusltiską 4, bIałoruską 2. zydowską 2. 


3 


2 


2 


3495 
3495 
22 381 
193 


216 
62 
265 
128 
738 


193 
115 
486 
141 
1369 


694 
44 
243 
798 
12 
351 
135 
155 
96 
49 
252 
44 
695 
5 
678 
12 


1278 
91 I 
420 
1421 
24 
652 
293 
240 
173 
39 
248 
83 
1231 
9 
1205 
17 


..
>>>
Miasta. 
G ID i n y, 
Obszary dworskie. 
Miejscowości 


. . 


1  


111wiec 
Jwiec, wieś } 
Kuchelna. osada 
12. Jabłonka 
13. Jeleńcz 
14. Kamienica 
15. Kamionka 
16. Kęsowo 
Kaluda, folw. } 
Kęsowo. wieś 
17. Kiełpin 
Kielpin. folw. 
Kielpin. wieś 
18. Klocek 
19. Klonowo 
Klonowo, folw. 
Klonowo, st. kol. 
Klonowo, wieś 
20. Koślinka 


lo 


21. Krąg 
22, Krzywogoniec 
23. Lisiny 
24. Lubocień 
25. Mała Klonia 
26. Ma!e Gacno 
"Mai e Budziska. osada 
Male Gacno, wieś 
27. Mały. Mędromierz 
28. Mikołajki 
29. Minikowo 
30. Nowa Tuchola 
Nowa Tuchola, wieś } 
Wysoka wieś, wieś  


31. Nowy Sumin 
Nowy Sumin, wieś } 
Zamarte, folw. 
Zamarte, osada 
32. Obrowo 
33. Okiersk 
Duźe Kowalskie Blota, osada 
Losiny. wieś 
Male Kowalskie Blota, osada ') 
Okiersk, osada 
Zalesie, wieś 
34. Okoniny 
35. Ostrowo 
36. Pamiętowa 
łWamkowo, osada 
Pamiętowa, folw. } 
Pamiętowa, wieś 
37. Piastoszyn 
Grochowo, osada 
Piastoszyn, wieś 
38. Płazowo 
Huta. osada 
Nowe Dziukl. OSada } 
Plazowo, wieś 
Stare Dzjuki, oSdda 
Szumiąca, osada 
39. Pruszcz 
Kamienica. folw. 
Motyl, folw. 
Pruszcz. wieś 
Pruszcz-Bag'enica, st. kol. 
40. Przymuszewo 


."
 


. 


41. Przyrowo 
42. Raciąż 
Raciąskimlyn. os. mi. 
Raciąź. wieś 
43. Rosochatka 
44. Rzepiczna 
45. Słu py 
46. Stary Sumin 
Okoninek. osada 
Stary Sumin. wieś 
47. Stobno 
48. Śliwice 
Loboda, os. mi. 
ŚJiwice, si. kol. 
ŚJiwice, wieś 
49. Śliwiczki 
ŚJiwiczki, wieś 
Zimne Zdroje, leśno 
50. Trutnowo 


.. 


51. WIelka Kloma 
52. Wielki Mędromlerz 
53. Wielkie Budziska 
54. Wielkie Gacno 
55. Wysoka 


Budynki 


Q) 
c: 
c:- 
N '" 
Q)
 
N N 
.... '" 
a. .
 
N E 


2 


133 
133') 


11 
53 
13 
11 
94 


94 
98 
9
 I 
17 
111 
6 
2 
103 
134 2 ) 
26 
34 
23 
46 
48 
35 
1 
34 
83 
12 
91 
63 
63 


20 
105 
2 
103 
50 
45 
12 
43 
8 
35 
74 
226 
5') 
3 
218') 
82 
81 
4jl I 
61) - 
77 l 
37 
8 
38 


77 
59 
18 
32 
86 
20 
12 
1 
53 
46 
39 
55 
13 
42') 
7
 
16 
60 
47 
6 
36 
5 
60 
4 
3 
42 
11 
37 


18. Powiat Tuchola, 


"- 
"'" 


.: 


Męż- 


czyzn 


5 


384 
384 


49 
187 
131 
39 
301 


301 
337 
32 
305 
61 
374 
38 
5 
331 
563 
77 
12
 
88 
163 
188 
126 
5 
121 
;89 
40 
260 
240 
240 


543 
385 
158 
252 
659 
125 
75 
8" 
451 
240 
271 
379 
95 
284 
562 
117 
445 
348 
58 
240 
50 
637 
93 
14 
369 
161 
261 


76 
355 
7 
348 
147 
139 
76 
146 
24 
. 122 
278 
779 
23 
5 
751 
269 
266 
3 
157 


437 
590 
252 
51 
188 


Ko- 
biet 


409 
409 


276 
195 
81 
134 
321 
69 
38 
5 
209 
117 
135 
200 
54 
146 
246 
49 
197 
187 
33 
123 
31 
319 
48 
7 
184 
80 
119 


215 
2
 
105 
23 
86 


6 


7 


8 


9 10 11 12 


,
 
"'''' 
N
 
N 

.
 
.5E 
3 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
(, :.: :. o . o I o tJ 

.
 0101 o
 ciJ
 o tOg) IU"- Q) .
IU" 
E"O :;.
 

 :!::!'
 Q) c: 1:I) .
 E 
 E er 
 E 
»..... 
 t; c:.... o o - o "O Q) c: Q) 


 Q):= .!::-5 E 1ij .!:: 'c-c a. 'c
 c: 'c.g 


430 
430 


50 
183 
145 
46 
309 


99 
366 
248 
85 
92 


Og6- 
łem 


4 


793 
793 


l 
1 


99 
370 
276 
85 
610 


309 
394 
34 
360 
"O 
413 
43 
3 
367 
603 
111 
129 
81 
178 
199 
123 
6 
117 
309 
38 
290 
262 
262 


92 
723 
66 
657 
111 
772 
74 
8 
690 
1098 
188 
241 
169 
341 
91 
235 
11 
224 
574 
78 
442 
340 
340 


358 
358 


1 
l 


4 
4 


13 


14 15 16 
I 
-=1-= 


l 


610 
731 
66 
665 
111 
787 
81 
8 
698 
1171 
188 
257 
169 
341 
387 
249 
11 
238 
598 
78 
550 
502 
502 


267 
190 
77 
118 
338 
56 
37 
3 
242 
123 
136 
179 
41 
138 
316 
68 
248 
161 
25 
117- 


462 
329 
133 
239 
639 
121 
67 
8 
443 
240 
259 
110 
3 
107 
548 
117 
431 
320 
58 
223 
39 
571 
79 
11 
339 
142 
255 


3 
28 


l 


466 
466 


327 
327 


2 
l 


1 
l 
l 


2 


2 


1 
1 


154 
771 
12 
759 
316 
274 
166 
298 
46 
252 
559 
1641 
46 
9 
1586 
541 
534 
7 
310 


19 
318 
45 
7 
185 
81 
142 


78 
416 
5 
411 
169 
135 
90 
152 
22 
130 
281 
862 
23 
4 
835 
272 
268 
4 
153 


149 
762 
3 
759 
309 
266 
151 
263 
46 
217 
. 551 
1585 
31 
. 9 
1545 
540 
533 
7 
310 


514 


3 
:; 


66 
728 
66 
662 
111 
773 
74 
8 
691 
10::19 
188 
241 
169 
336 
264 
241 
11 
230 
572 
78 
448 
388 
388 


99 
359 
241 
85 
66 


9 
35 


2 


1 


l 


222 
297 
147 
28 
102 


l 


514 
7 


1 
l 


543 


1 


7 


. 15 
7 


8 
73 


16 


296 
14 


14 - 
23 - 
1 02 1 6 
162 - 
162 - 


l 


543 
l 


1 
2 


81 
56 
25 
13 
20 
4 
8 


8 


12 
269 
92 
177 
14 


14 
28 


17 
11 
65 
14 
3 
29 
19 
6 


l 


2 


14 
7 


7 
82 


16 


S 
123 

I-= 
8 
26 


101 
114 
114 


l 


2 
9 
9 


3 


483 
350 
133 
123 
645 
125 
67 


60 
35 
25 
J29 
14 


,., 
, 


7 


8. - 
15 
35 


35 
8 
47 
15 


2 


7 


8 


32 


2 
1 
l 


7 


II 
445 
240 
259 
122 
27 
95 
116 


6 


12 
257 
68 


189 
446 
117 
329 
3
 1 -= 
15 - 
17 
49 
14 
3 
21 
11 
251 


60 
577 
251 
51 
117 


376 
10 
1 
69 


l 
3 


116 
316 
58 
225 
33 
588 
79 
11 
348 
150 
10 


149 
762 
3 
759 
316 
266 
146 
263 
46 
217 
549 
1603 
31 
9 
1563 
541 
534 
7 
310 


3 


2 


2 
9 
9 


8 
O 
35 


35 
9 
35 
15 


1 .- 
3 


20 


3 


57 
575 
252 
51 
120 


380 
12 


3 


l) W tern 1 budynek niezamieszka/y. 2) W tern 2 bud. niez. 3) Spisano IlIcznie z osadll Duże Kowalskie Blota. 4) Wtem 3 bud. niez. 


66 


2
>>>
62 


18. Powiat Tuchola. 


I- 
I 
f- 


Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 2921 r. (bez objętej spisem wojskowym) I 
Miasta, W tej liczbie było wyznania 
cu Podało narodowość 
Gm i n y, c cu 
c:- 
łii Og6- Męż- Ko- c . o , 
N tli ilo OU o CJ 
Obszary dworskie, cu-ll: 1'1-11: -ll:ti tntn ' tn o 
tn lIT .!! .
 nr 
N N N .".- tn
 CUcu tn 
cu." łem czyzn biet E'O ccu .N 
 ._ cu -II: 
.. ." tII'- CUN cu 
 E ." E lIT 
 E 
Miejscowości o. .!! c.!! ..,.... 
ti C" '0'0 c .!!! o 'O .!! lIT c .!!! o 
E .5E ...tII c.c E::! c c 
N ..-II: cu:: ._ CJ c-c o. c..c c-c 
- - - -- 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 
56. Żalno 91 i j 746 377 369 372 367 7 - - - 393 353 - - 
Żalno, folw. S - 102 42 60 102 - - - - - 102 - - - 
'Ż alno, st. kol. 3 - 29 18 11 29 - - - - - 29 - - - 
Żalno, wieś 83 1 61S 317 298 241 367 7 - - - 262 3S3 - - 
" 
III. Obszary dworskie: 349 6 3682 I 1788 1894 3287 390 Sa - - - 3048 631 3 c - 
I 
1. Białowieża 10 - 143 I 68 75 142 l - - - - 143 - - - 
Białowieża, _dwór } lO. - 1431 68 7S 142 1 - - - - 143 - - - 
Białowieża, folw. . , 
2. Bralewnica 7 - 98 1 43 55 98 - - - - - 98 - - - 
3. Brody 16 - 117 56 61 117 - - - - - 116 l - - 
4. Brzuchowo 8 1 104 52 52 101 3 - - - - 83 21 - - 
Brzuchowo, fo!w. 8 - 90 4S 4S 87 3 - - - - 70 20 - - 
Brzuchowo. st. kol. - 1 14 7 7 14 - - - - - 13 1 - - 
5. Gołąbek 9 - 53 28 25 40 13 I - - - - 53 - - - 
Gołąbek. nadl. 2 - 1
 I S 6 8 3 - - - - 11 - - - 
Kiełpińskimost, leśno 1 - 1 2 2 1 - - - - 3 - - - 
Okiersk. osada 1 - 13 6 7 9 4 - I - - - 13 - - - 
Plaskosz, leśno 1 - 7 4 3 S 2 - - - - 7 - - - 
Sowiniec, leśno 1 - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 
5zczuczanek, leśn. 1 - 6 4 2 2 4 - - - - 6 - - - 
Wymysłowo, leśn. 2 - 12 7 S 12 - - - - - 12 - - - 
6. Kamienica 16 - 184 85 99 150 34 - - - - 148 35 l - 
Gostyeińskimłyn, os. mł. " 
Kalkowypiec, leśno I 12
 I 
Kamienica. ceg. J SS 92 30 92 30 
Kamienica, folw. 11 - 67 - - - - - - 
Orzechowo, le,;n. S 4 i 
Piła. .lart. - 62 30 32 S8 - - - - S6 S - 
Pinkowo, leśno ') . 
7. Klonowo 5 - 91 49 42 83 8 - - - - 91 - - - 
8. Krajenka 6 - 112 60 52 101 I 11 - - - - 45 67 - - 
9. Lipowa 51 1 427 205 222 420 7 - - - - 427 - - - 
Bieliczek. osada 11 - 9S 49 46 9S - - - - - 9S - - - 
Lipowa. nadl. 1 - 5 2 3 3 2 - - - - S - - - 
Lipowa, osada , 9 - 84 42 42 84 - - - - - 84 - - - 
Łoboda. os. leś. 6 - S2 31 21 SI 1 - - - - 52 - I - - 
Rosochatka, leśno 1 - 8 2 6 8 - - - - - 8 - - - 
Rożanek, leśno 1 - 7 S 2 7 - - - - - 7 - - - 
Szarylierz, leśno ') . i ;, 
Szlacht"b, sI. kol. - I 1: 11_ 6 12 - - - - - 12 - - - 
Wilczówka, leśno ') I i :2 3 
Wilgard. leśn. 1 - 3 1- - - - - - - - 
Wilgarrl, osada 20 - IS4 65 89 154 - - - - - 154 - - - 
Zieleniec. leśn. 1 I - 7 2 5 3 4 - - - - 7 - - - 
Zielonydół, l-two ') 27 .. 
10. Lubierzyn 3 - 60 33 58 - 2 - - - 60 - - - 
11. Łyskowo 114) - 146 75 71 142 4 - - - - 142 4 - - 
12. Mała Komorza 10 - 154 71 83 154 - - - - - 154 - - - 
Mała Komorza, folw. 9 - 138 61 77 138 - - - - - 138 - - - 
Nadolnik, osada 1 - 16 10 6 16 - - - - - 16 - - - 
13. Przyr6wka 8 - 70 35 35 68 2 - - - - 68 2 - - 
14. Radzimin 10 l 188 95 9;3 118 70 - - - - 66 122 - - 
15. Siciny 7 - 99 50 49 83 16 - - - - 53 46 - - 
Sady. folw. } I 
Sieinki, folw. 99 
Siciny, folw. 7 - 50 49 83 16 - - - - S3 46 - - 
16. Świt 25 - 166 81 85 148 18 - - - - 146 20 i - - 
Cekcyńska Knieja, leśno 1 - g S 3 !! I - - - - - 8 - I - - 
Cekcyńska Knieja, osada 7 - S4 27 27 S4 - - - - - 54 - I - - 
Nowymłyn, osada 3 - 12 7 S S 7 - - - - S 7 - - 
Pi/a, leśn. 1 - 8 4 4 4 4 - - - - 4 4 - - 
Piła. osada 2 - 20 10 10 20 - - - - - 20 - - - 
Rudzkimłyn. osada 3') - 13 6 7 13 - - - 
 - 10 3 - - 
Rudzkimost, leśno 2 - 14 8 6 14 - - - - - 14 - - - 
Rudzlimost. osada 2 - 10 6 4 10 - - - - - 10 - - - 
Świt, bor. 1 - 7 2 S 6 1 - - - - 6 1 - - 
Świt, leśno 1 I - 3 1 2 1 2 - - - - 2 1 - - 
, $wit, nadl. 1 - 10 3 7 6 4 - - - - 6 4 - - 
ZÓłwiniec, leśn. 1 7 2 5 7 - - - - - 7 - - - 
17. Tuchołka 9 - 115 50 65 79 , 36 - - - - 51 64 - - 
18. Wełpin 22 - 220 112 108 210 9 l - - - 211 9 - - 
Kosowo. osada 13') - 98 S4 44 89 9 - - - - 89 9 - - 
Wełpin, folw. 9 - 122 58 64 121 - 1 - - - 122 - - - 
19. Wielka I\lonia 10 - 156 83 73 117 39 - - - - 110 46 - - 
Karczewo. os. mł. 2 - 13 8 5 9 4 - - - - 10 3 - - 
Wielka Klonia, fOlW-:-} 8 - 143 7S 68 108 .35 - - - - 100 43 - -;- 
Wilczak, folw. 
20. Wielka Komorza 11 2 163 84 79 163 - - - - -- 163 - - - 
Dąbrówka. os
da - 1 4 3 . 1 4 - - - - - 4 - - - 
Wielka Komorza, folw. 11 1 159 81 78 IS9 - - - - - 159 - - - 
21. Wierzchucin 10 l 79. 41 38 64 13 2 - - - 65 '13 l - 
Pustelnia. leśno 1 - a 5 2 3 S - - - - - S - - - 
Skrajna. leśno 1 - 6 1 S 6 -;- - - - - 6 - - - 
Wierzch
cin, st, kol. 3 1 2S 16 9 2S - - - - - 2S - - - 
Wierzchucin. tarte 3 - 34 18 16 28 4 2 - - - 29 4 1 - 
Wierzchucińskimłyn, os. mł..) I I 
Wrzosowisko, leśno * - - - - - - - - - - - - - - - 
Wybudowanie. (przy Ostrowie), 1 9 
karczma 
 4 5 - 9 - - - - - 9 - - 
22. Wieszczyce 12 - 205 94 111 131 74 - - - - 64 141 - - 
Rdamkowo, folw, 2 - 23 12 11 3 20 - - - - - 23 - - 
Wieszczyce. fo'w. 10 - 182 82.. 100 128 S4 - - - - 64 118 - - 
23. Woziwoda 48 - 331 152 179 316 15 - - - - 303 28 - - 
Barłogi, dom. łąk. 2 - 22 13 9 22 - - - - - 22 - - - 
Barlogi. leśn. 2 I - 18 ! 10 8 18 - - - - - 18 - - - 
Barłogi, osada 7 - S3 23 30 S3 - - - - - 53 - - - 


;:.. 


1) Spisano łącznie z folw. Kamienica. 2) Spisano łącznie z osadą Lipowa. 3) Spisano łącznie z osadą Bielinek. 4) W tern 1 budynek niezamleszkaly. 
5) Spisano łącznie 7 st. kol. Wierzchucin. 
Obszary dworskie: a-przypada na wyznanie: prawosławne 4, grecko-kato\. 1: c-Rosjan 3. 


I. 


c, 


t. 


. l 
tt 


'" 
.1 
I  


f 


.
>>>
., 


r 


+ 


.t 
" 
,  


l 


I' 


.  


- 


. 
63 


19. Powiat Wąbrzeino. 


" 


Miasta. Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
.GJ W tej liczbie było wyznania Podalo narodowość 
G ID i n y, c: GJ 
c:- 
7a Og6- Męż- Ko- c . o U 
. N 10 
o 0.);/ , o 
Obszary dworskie, GJ
 N-" -,,"V OJ OJ ' C) _o .
 
 lIT .
 .
 ro' 
N N N (/).- GJGJ 
o.. (/) GJ(/) łem czyzn biet E'O C:GJ eJGJ 'N '" C) 
 E . 
Miejscowości c.. .
 r;:.
 10'- GJN '0'0 GJ 
E (/) lIT 
E 
, ».... ","V c'" c: .
 o C .
 lIT c: 
E .!: E NIO cJ:: E
 ._ o 
N o..
 GJ::: ._ u c c:-c c.. c
 c: c-c 
- -- - - - - - - - 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Biala, leśn. } 2 - 15 6 9 15 - - - - - 15 - - - 
Biala. osada 3 li 
Bielska Slruga, osada - - 18 10 18 - - - - - 18 - - - 
Brzegi. leśn. l - 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
Dziekcz. osada S - 31 16 15 16 15 - - - - 4 27 - - 
Gacenko. leśn. ') i (, 
Jasna Woda. dom. Ią!. .- 13 7 13 - - - - - 13 - - 
Jeziorno. leśno 1) i 5 . . 3- 5 5 
Kamionka. leśn. '- 2 - - - - - - - - 
Legbąd, leśn. l - l l - l - - - - - .1 - - - 
Nadolna Karczma, osada 15 - 109 45 64 109 - - - - - 109 - - - 
Wodnica, osada ') i 2 3 3 
Woziwoda, leśn. - 3 l - - - - - - - - 
Woziwoda. nad!. 4 - 24 11 13 24 - - - - - 24 - - - 
Wypalanki, leśn. l - 3 l 2 3 - - - - - 3 - - 
Zielonal'lka, leśn. l - 5 3 2 5 .- - - - - 4 l - - 
Zielonka, leśn. l - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
24. Wysoka 18 - 161 71 90 150 11 -'- - - - 149 12 - - 
Mrówieniec. osada } 6') - 27 10 17 25 2 - - - - 25 2 - - 
Wielki M[ówieniec. osada . - i 
Wysoka, folw. 10 - 124 55 69 123 - - - -' 122 2 - - 
Wysokimlyn, os. mI. 2') - 10 6 4 2 8 - - - - 2 8 - - 
25. Zamrzenica. 7 - 40 21 19 34 6' - - - - 39 - l - 
Lisikąl. leśn. l - 2 l l 2 - - - - - 2 - - 
Szumiąca, leśn. .2') - 10 4 6 10. - - - - - 10 - - - 
Wandowo. leśn. ') 4 3 4 3 
Zamua. leśn. l. - l - - - - - - l 
Zamrzenica. nad), } 3 - 24 13 11 18 .6 - - - - 24 - - - 
Zamrzyńskimlyn, os. mi. 
, 
19. Pow. Wąbrzeźno . I 
I. Miasta: 1281 35 12890 6018 6872 10294 2287 105 203 1 - 10910 1906 74 - 
,. 
t. Wąbrzeźno 6464) 16 7118 3326 3792 5628 1323 75 a 92 - - 5888 1208 22c - 
2. Golub 281 13 2565 1173 1392 2219 219 22a 104 l - 2314 204 47 c - 
3. Kowalewo 354 6 3207 1519 1688 2447 745 8 a 7 - - 2708 494 5 c - 
II. Gminy: 4C47 28 27 092 13012 14080 13087 13753 239 a 12 1 b - 14723 12339 30 c - 
1. Bielsk 63 - 467 239 228 278 185 2 2 - - 288 178 l - 
2. Bielskie Budy 11 - 63 30 33 58 5 - 58 5 , 
- - - - - 
3. Bor6wno 23 - 165 78 87 165 - - - - - 165 - - - 
4. Brudzawki 60 - 321 154 167 102 219 - - - - 102 219 - - 
5. Buczek 4 - 33 19 14 - 33 - - - - - 33 - - 
6. Chełmonie 26 - 324 163 161 263 61 - - - - 260 641 - - 
7. Chełmoniec 32 - 217 115 102 40 177 - - - 64 153 - - 
Chelmoniec, sI. kol. 2 - 23 11 12 20 3 - - - - 20 3 - - 
Chełmoniec. wieś 30 - 194 104 90 20 174 - - - - 44 150 - 
8. Cymbark 15 .- 98 49 49 49 49 - - - - 64 34 - - 
9. Czaple 49 l 368 164 204 25 331 12 - - - 34 334 - - 
Cholewie';, OSada} .. 
Czapelki, przys. 
Czaple. wieś 49 i 368 164 204 25 331 12 - - - 34 334 - - 
10. Czystochleb 39 1 268 114 154 66 195 7 - - - 65 202 1 - 
Czystochleb. WieŚ} 39 l 268 114 154 66 195 7 - - - 65 202 l 
Mlynik, osada 
11. Dębowałąka 118 2 952 433 519 169 782 .1 - -. - 270 681 1 - 
Dębowaląka. wieś 83 l 710 315 395 169 540 l - - - 247 462 l . - 
Fryzanowo, przys. 20 - 122 '59 63 - 122 - - - - 19 103 - - 
Fryzanowo. szkola - l 3 l 2 - 3 - - - - - 3 - - 
Iwanki, osada 15 - 117 58 59 - 117 - - - - 4 113 - . - 
12. Elgiszewo 85 - 533 254 279 499 34 - - - - 509 .24 - - 
13. Frydrychowo . 18 - 102 55 47 28 74 - - - - 35 67 - - 
14. Gaj 14 - 83 41 42 71 12 - - - - 71 12 - - 
15. Galczewo 13 - 114 50 64 83 30 1 - - - 83 30 l - 
16. Golub-Zamek 77 .1 513 248 265 79 433 - 1 - - 93' 420 - - 
1\ugustowo, osada } i i 
Golub - Zamek, wieś 77 513 248 265 79 433 - - - 93 420 - . - 
17. Jarantowice 134 l 895 439 456 136 754 5 - - - 156 738 l - 
Jarantowice, fotw. l - 5 3 2 - 5 - - - - - 71
1 - - 
Jarantowice. wie:l 128 2 ) l 844 408 436 109 730 5 - - - 129 l - 
Prusy, osada - 5 - 46 28 18 27 19 - - - 
 27 19 - - 
18. Jaworze 112 - 566 266 300 144 422 - - - - 149 417 - - 
Jaworze, osada } 
Jaworze, wieś 112 - 566 266 300 144 422 - - - - 149 417 - - 
Józefowo, przys. 230 114 116 11 219 11 219 
19. Kiełpin 33 2 - - - - - - 
. Klelpin, szkola - l 5 2 3 - 5 - - - - - 5 - 
Kielpin; wieś 33 l 225 112 113 11 214 - - - - 11 214 - - 
20. Krążno 11 - 73 29 44 68 4 1 - - - 68 5 - - . 


.. 


I 


l) Spisano lącznie z nadleśnictwem Woziwoda. 2) W lem l budynek niezamieszkaly. 3) Spisano lącznie z nadlesniclwem Zamrzenica. 4) W lem 
4 bud. niez. 
M I a s I o W ą b r z e t n o: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. l, inne wyzn. katol. 2, inne wyzn. ewang. 66. prawoslawne 6; c-w lem podalo 
narodowośf; rosyjską 2, bialoruską 3. rusińską l, inną narod. slowiańską 6. żydowską 7. 
M i a s loG o I u b: a-przypada na Inne wyzn. ewang. 13. prawoslawne 9; c-Żydów 47. 
M i a s t o K o wal e w o: a-przypada na wyznanie: prawoslawne 4, grecko-kalo I. 3, inne wyzn. katol. l; c-w tern Rosjan 4. 
Omlny. a-przypada na wyznanie: grecko-kalo/. 10, inne wyzn. kato I. 7, prawoslawne 14. inne wyzn. kosc. wschodn. l, inne wyzn. ewang. 207; b-bez- 
wyznaniowiec l; c-w tern podalo narodowośf: rosyjską 11, czeską 9. rusińską 5, litewską 2, bialoruską l. . .
>>>
-64 


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
. Miejscowości 


1 


21. Książki 
22. Kujawa 
23. Kurkosin 
24. Lądy 
25. Lipienica 
Lipienica, szkola 
Lipienica f wieś 
26. Lipnica 
Lipniea, folw. 
Lipniea, wieś 
27. Lipnica Kolonja 
28. Lisewo 
Lisewo. os. mi. 
Lisewo. wieś 
29. Ludowice 
30. Łabc::dź 


31. Łobdowo 
Feliksowo, folw. 
Łobdowo. wieś 
Tokary. folw. 
32. Łopatki 
Braunsrode osada \ 
Łopatki. osada 
Łop.atki. wieś 
Maly Buczek, osada I 
Melkarnia. osada 
33, Łopatki Niemieckie - 
34. Małe Pułkowo 
Rnielewd. folw. } 
Male Pulkowo, wieś 
35. Małe Radowiska 
Małe Radowiska, lolw. 
Male Radowiska, wieś 
36. Michałki 
37. Mlewiec I 
38. Mlewo 
39. Mokrylas 
Gry ta. osada \ 
Kalita, osada 
Mokrylas, wieś I 
Sortyka, osada 
40. Myśliwiec 


41. 


Niedźwiedź 
Folęgi, osada \ 
Niediwiedi, wieś 
Rutkowizna, osada f 
Wymyślanka, osada 
Nowawieś Królewska 
Kosówka. osada } 
Nowawieś Królewska. wieś 
Nowydwór 
Orzechowo 
. Orzechowo, lolw. 
Orzechowo, szkola 
Orzechowo, wieś 
Orzechówko 
Osieczek 
Ostrowite 
Napole, osada 
OstrowUe, st. kol. 
Ostrowite. wieś 
Poćwlardowo, osada 
Ostrowo 
Male Ostrowo, osada . 
Ostrowo, wieś 
Pieńki 
Piwnice 


42. 


43. 
44. 


,: 


45. 
46. 
47. 


48. 


49. 
50. 


51. Płużnica" 
Rugustynki. osada ') 
Plużnica, sto kol. 
Plużniea. szkola 
Plużnlca, wieś 
52. Pływacz ewo 
53. Pułkowo 
54. Rychnowo 
Mlewiec. st. kol. 
Rychnowo, wieś 
55. Ryńsk " 
Ryńsk, os. J;t11. 
Ryńsk, wieś 
56. Sicinek "" 
Rozgart, przys. 
Siclnek, wieś 
57. Sierakowo 
58. Skc::psk 
Franksztyn, osada ') 
Gerszówka, osada 
Ka/dunek, osada 
Skępsk. wieś 
Słuchaj, osada 
59. Sokolagóra 
60. Srebrniki 


# 


_ Budy
 


C!) 
. r:: 
r::- 
N ra 
C!)":': 
N N 
... Ul 
p. .!!:! 
N E 


C!) 
.\,(0 
N":': 
N 
C!) Ul 
r::.!!:! 
.:: E 


19. Powiat Wąbrzeźno. 


Ludność obecna w dniu 30 września 19
1 r, (bez objc::tej spise m woj sk
 
ym) 
W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
6 
 .v o .U o I o I u , 

u C)C) o.." ciJ:ir o raC) lO" C!) IQ 
;:: r::C!) C) CI) C) ._C!) ..:.: - -lO" 
E o ro
 C!) N :!::!.
 C!) 
 E Ul I E t!' 
 E 

-:o 
 u 
 1: E o g 
!!:! o o .!!! t!' 
 .!!:! o 
.....:.: C!);::._ u Ul r::" c.. 1::":': r::" 
- 
----- ---
- 
7 I 8 ,9 I 10 11 12 13 I 14 15 16 
I II 
1303 8 - - - 312 ,1185 1 - 
40 - - - - 23 32 - - 
31 - - - - 394 - l - 
10 - - - - 98 10 - - 
225 - - -.- 16 ; 225 - - 
3 '- - - - - 3 - - 
222 - - - - 16 222 - - 
31 - - - - 298 31 - - 
----- 77 --- 
31---- 22131-- 
166 - - - - 9 167 - - 
7- 9-- 238 5 
7 - "'9 - - 142 3 - - 
- - - - - 96"' 2 - - 
297 - - - - 196 256 7 - 
193 8 - - - 182 70 2 - 


Og6- 
łem 


4 


3 


1498 
55 
395 
108 
241 
3 
238 
329 
77 
252 
176 
243 
145 
98 
459 
254 


Mc:: ż - 


czyzn 


5 


706 
31 
188 
58 
122 
1 
121 
159 
40 
119 
83 
114 
63 
51 
223 
109 


341 
36 
293 
12 
270 


555 


85 
181 


181 
167 
36 
131 
45 
29 
388 
74 


152 


367 


275 


588 


332 


687 
150 
626 
71 
6 
549 
466 
508 
970 I 
53 
16 
774 
127 
443 
37 
406 
71 
943 


476 


21 
12 
443 
602 
507 
390 
10 
380 
634 
23 
611 
172 
86 
86 
578 
457 


28 
25 
310 
94 
254 
325 


Ko- 
biet 


6 


792 
24 
207 
50 
119 
2 
117 
170 
37 
133 
93 
129 
82 
47 
236 
145 


387 
38 
333 
16 
285 


270 


88 
177 


177 
159 
31 
128 
71 
23 
452 
78 


74 


369 


313 


275 


332 
73 
309 
30 
"4 
275 - 
213 
257 
453 
22 
7 
366 
58 
223 
16 
2m 
33 
450 


223 


11 
7 
205 
270 
251 
194 
6 
188 
297 
12 
285 
90 
43 
47 
289 
232 


16 
12 
155 
49 
127 
161 


187 
15 
-364 
98 
16 


16 
298 
77 
221 
10 
227 
129 
98 
162 
53 


601 
74 
S09 
18 
32. 


28S 


15 
228 
41 
187 
65 
51 
836 
130 


78 


392 


460 


313 


355 


535 


19 
227 
41 
186 
76 
52  I 1
 = 

3
 I 
412 I 


.I 


605 i 
74 
513 
18 
30 


2 


I 3 


l 
1 


l 


728 
74 
626 
28 
555 


355 
77 
317 
41 
2 
274 
253 
251 
517 
31 
9 
408 
69 
220 
21 
199 
38 
493 


535 
15 
351 
69 
6 
276 
123 
282 
177 
48 
8 
113 
8. 
356 
29 
327 
37 
392 


127 


117 
10 
463 


60 


300 1 ) 
8 
50 
17 
29 


29 
37 
6 
31 
28 
26 
13 
13 
72 1 ) 
51 


89 
2 
84 
3 
88 


sS 


29 
52 


52 
46 
4 
42 
17 
9 
115 
19 


19') 


125 


75 


75') 


96 


. 


96 
20 
88 
5 
1 
82 
67 
101 
152 
4 
1 
135 
12 
64 
3 
61 
10 
184 2 ) 
64 


2 
l 
i 


173 
358 


358 
326 
67 
259 
116 
52 
840 
152 


253 


10 
5 
238 
332 
256 
196 
4 
192 
337 
11 
326 
82 
43 
39 
289 
225 


"12 
13 
155 
45 
127 
164 


32 


463 


60 


2 
1 
61 
86 
63 
62 
2 
60 
92 
2 
90 
21 
8 
13 
99 
36 


2 
3 
27 
4 
36 
50 


736 


l 
i 


588 


29 
15 


144 
343 


l 
i 


687 


. 343 
97 
26 
71 
51 


l 


4 


1 
3 


1 


1 


1 


1 


4 
22 


130 


22 


344 


128 


460 


128 


_564 


150 


2 
2 


150 
135 
273 


2 
2 


136 
li 
3 
125 
379 
459 
231 
10 
221 
178 
23 
155 
21 
2 
19 
285 
406 


273 
343 
221 
789 
5 
4 
661 
119 
87 
'8 
79 
34; 
,550 
328 


12 


5 
4 


4 


l 


. 
13 
9 
306 
222 
48 
159 


12 
l 


159 
455 


1 


455 
134 
84 
50 
291 
.5 1 


1 
17 


17 
1 


l 


27 
11 
288 
80 
208 
293 


1 
14 
22 
14 
46 
31 


l 


l) W tern 1 budynek niezamleszka'y. 2) W tern 2 bud. niez. 3) Spisano 'ącznle z wsią P/użnlea. 4) Spisano łącznie z WS.lą Skępsk.  


- "1- 

 l 


123 -ł 


113 - 
10 - 
525 - 


3Ó 525 - 


30 143 - 
19 3.9 -- 


339 
98 
26 
I 72 
40 1 - 


l  


" 
. .. 


18 


324 - 


.. 


564 


2: 1 - 
24 - 


614 


71 


2 
2 . ...: I 


614 
102 
352 
70 
6 
276 
202 
364 
314 
48 
15 
205 
46 
393 
29 
364 
35 
467 


71 
48 - 
273 


1 
1 


273 
264 - 
144 - 
656 - 
5 
1 
569 
81 
50 - 
8 
42 
35 - 
475 


ł 
} 


l 


236 


240 - 


8 
3 
225 
386 
468 
304 
10 
294 
192 
23 
169 
62 
43 
19 
284 
409 


13 
9 
218 
215 
39 - 
86 - 


J 


l 


86 
441 


l 


441 
11i) - 
43 
67 
293 
48 - 


l 


28 
11 
287 
83 
227 
302 


14 
23 
11 
27 - 
21 


2 


i
>>>
., -- 
65 
. 
19. Powiat Wqbrzeźno. 
M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 2921 r. (bez objE:tej spisem wojskowym) 
-, W tej liczbie było wyznania 
v Podało narodowość 
(j m i n y, c: v 
ć- tO ió Og6- ME:ż- . Ko- c . ilo , g,1 . 
N '" 

 o
 o u 
, Obszary dworskie, v
 N
 e)l::l1 o ';'CJ m' v .!2 10" 
I N N N łem biet 11).- c:v CJv vv CJ ._ V 
 'E 
... II) v'" czyzn E"O 'N Ot 
Miejscowości o.. .!!d c:.!!d ",'- v,,", '0'0 v 
E II) m' 
E 
-.... Ot
 c: ... c: "O .!!d m' c: 
E .5 E NtO c:..I: E :II .5 ._ o .5 ._ o 
N ...
 v::: ._ u c:-c o.. c:
 c:-c ...... 
. . -- - - - -- - - -- 
l 2 3 4 5 6 7 8 I 9 ,lO : 11- 12 13 I 14 I 15 16 
-.. 61. Stanisławki 44 l 239 117 122 32 207 32 207 
- - - - - - 
Gapa, osada } . 
Kosówka, przys. 44 

 J Stanislawkl, wieś 1 239 117 122 32 207 - - - - 32 207 - - 
62. - Szczerosługi 9 - 55 21 34 7 48 - - - - 7 48 - - 
63. TrzcianC' 26 - 177 89 88 78 99 - - - - 107 70 - - 
64. Uciąż 44 - 354 174 180 81 193 80 - - - 82 272 - - 

 65. WE:90rzyn- 33 - 219 106 113 68 149 2 - - - (8 150 l - 
66. Wielkie Radowiska i19 l 813 395 418 755 58 - - - - 750 53 - - 
I 67. Wielkie Rychnowo - 88 - 646 316 330 145 500 l - - - 149 496 l - 
Marjanki. wieś 26 - 180 88 92 ,- 24 155 1 - - - 29 150 1 - 
ł ID'chnowo. st. kol. 9 - 58 31 27 58 - - - -,- - 58 - - - 
iel
ie 
ychnowo. wip.ś 53 - 408 197 211 63 345 - - - - 62 346 - - 
68. Zaradowiska 20 - 111 49 62 90 19 2 - 
 - 93 16 2 - 
69. Zalieleń ]2 - 76 36 40 43 33 - - - - 60 16 - - 
70. Zieleń 42 1 376 163 213 321 55 - - - - 356 20 - - 
Zieleń. sŁ. kol. 2 - 14 5 9 14 - - - - - 14 - - 
Zieleń, wieś 40 1 362 158 204 307 55 - - - - 342 20 - - 
. 
- 
ł III Obszary dworskie: 489 8 7118 3390 3728 6496 606 1S a 1 - - 6674 433 11 c - 
i 
-'\ 1. Bartoszewice 11 - 166 84 82 161 5 - - - - .156 10 - - 
2. Buk 2 - 14 6 8 - 14 - - - - - 14 - - 
3. Elzanowo 11 - 187 82' 105 187 - - - - - 187 - - - - 
4. Frydrychowo , 25 - 319 154 165 281 38 - - - - 3 2 17 - - 
Frydrychowo. folw. 6 - 159 79 80 142 17 - '- - - 150 9 - 
Otoroda, osada 13 - 79 37 42 68 11 - - - - 76 3 - 
I Zapluskowęsy, osada 6 - 81 38 43 71 10 - - - - 76 5 - - 
5. GajewO 11 - 193 90 103 193 - - - - - 193 - - 
Gajewko. folw. 2 - 10 5 5 10 - - - - 10 - - - 
_ Gajewo. folw. 9 - 183 85 98 183 - - - - - 183 - - - 
6. Galczewko 10 - 197 89 108 158 39 - - - - 184 13 - - 
-- Galczewko, folw. 8 - 171 78 93 134 37 - 158 13 - - 
.... - - - 

 Galczewko, st. kol. 2 - .26 11 15 24 2 - - - - 26 
 - - 
7. Gapa 3 - 51 25 26 51 - - - - - 51 - - - 
8 Gziki -4 - 83 39 44 83 - - - - - 83 - - - 
, 9. Hamer 5 47 24 23 42 5 47 
- - - - - - - - 
ł .. 10. J6zefat 5 55 28 27 49 6 55 . 
- - - - - - - - 
I 
11. Kolat 5 - 32 15 17 25 7 - - - - 32 - - -- 
12. Konstancjewo 17 - 135 74 61 62 73 _ - - - - 82 53 - - 
Baranice. leśne , _l - 5 2 3 5 - - - - - 5 - - - 
Bialkowo. leśn_ I - 13 9 4 - 13- - - - - 7 6 - - 
Bobrowisko. leśn. 1 - 2 1 1 2 - - - - ;- 2 - - - 
, Czystochleb, leśn. 1 - 8 4 4 8 - - - - - 8 - - - 
I, Dębowaląka, leśn. 1 - 10 5 5 10 - - - - - 10 - - - 
Kalita. leśn. 1 - 1 1 - 1 - - - - - 1 - - - 
Konstancjewo. nadl. 3 - 25 11 14 22 3 - - - - 24 1 - - 
I Kujawa, (- two 6- - 62 37 25 7 55 - - - - 16 46 - - 
t Tokary, leśn. 2 - 9 4 5 7 2 - - - - 9 - - 
 I 
13. Książki 13 - 178 92 86 141 37 - - - - 138 ., 38 2 
, 14. Leśne 13 - 118 58 60 105 12 1 - - - 106 12 - 
Leśne. leśn. 1 - 4 2 2 2 1 1 - - - 3 1 - 
Leśne, nadl. 4 - 51 25 26 46 5 - - - - 46 5 - . - 
Łęga, osada 4 - 26 12 14 20 6 - - - - 20 6 - =1 
Mlyniec, leśn. 1 - 3 1 2 3 - - - - - 3 - - 
Strębaczno, leśn. 1 - 2 1 1 2 - - - - - 2 - - 
Tobulka, osada 1 - 22 12 10 22 - - - - - 22 - - 
T opiele c, osada 1 - 10 5 5 10 - - - - - 10 - - 
15. Lisewo 8 - 161 78 83 145 16 - - - - 145 16 - - 
. 16. Male Radowiska 45 - 285 ]37 148 226 59 - - - - 230 S5 - - 
, 17. Mgowo 35 - 472 214 258 436 36 - - - - 450 22 - - 
Bągard. osada} :Mi 
ł Mgowo, folw. 35 - 472 214 258 436 - - - - 450 22 - 
} 18. Młewiec 12 - 177 87 90 156 21 - - - - 144 33 - - 
19. Nielub 15 - 360 166 194 347 12 l - - - 347 13 - - 
I Makswaid, folw, :3: - 40 21 19 40 - - - - - 40 - - - 
Nielub. lolw. 12 - 320 145 175 307 12 'l - - - 3IJl 13 - - 
20. Nowawieś 9 - 158 74 84 :56 l l - - - 157 1 - - 
" 
21. Nowymłyn I 3 - 30 18 12 11 19 - - - - 11 19 - - - 
22. Orłowo 12 - 213 100 113 213 - - - - - 213 - - - 
- 23. Owieczkowo . 4 - 60 28 32 60 - - - - - 60 - - - 
24. Piątko' O 23 2 387 183 204 387 - - - - - 
87 - - - 
- Dylewo. folw. 3 - 73 38 35 73 - - - - 73 - - - 
Piątkowo, lolw. 15 2 268 122 146 268 - - - - - 268 - - - 
Podpluskowęsy, osada 5 - 46 23 23 46 - - - - - 46 - . - - 
2'). Płuskow
sy 16 - 238 113 125 218 20 - - - - 238 - - - 
26. Pru.skałąka 20 - 252 121 131 251 - - l - - 251 - l - 
Pruskaląka, folw. 19 - 245 118 127 244 - - 1 - - 244 - 1 - 
Pruskaląka, szkoła 1 - 7 3 4 7 - - - - - 7 - - - 
27. Przeszkoda 5 - 56 22 34 t9 - 7 - - - 49 - 7 - . 
28. Przydw6rz 13 l 223 lC6 117 196 27 - - - - 2')3 20 - - 


.. 


29. Sitno 8 168 79 89 145 23 168 
30. Sosn6wka 6. 84 45 39 76 8 76 8 
31. Stary Zieleń 8 145 69 76 139 6 145 
32. Szewa 7 108 54 54 108 108 
33. Szychowo 6 96 47 49 90 2 4 96 
34. Trzcianek 7 137 63 74 130 6 l 131 6 
Obszary dworskie: a-przypada na wyznanie: grecko-kato!. 4, inne wyzn. kato!. 1, Inne wyzn. ewang. 2, prawoslawne 8; c-podalo narodowośt: 
rosyjską 8. czeską 2. żydowską 1. ..
>>>
66 


20. Powiat Wejherowo, 


I 
l. 


Miasta, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
a; W tej liczbie było wyznania. Podało narodowość 
G m i n y, c Q) 
e- mm (, . 
N iti Ogó- Męż- Ko- cho OV o o , 
Obszary dworskie, Q)":': N":': ..:.:
 ' OL o .u CJ v .
 (tt" 
N N N CJCJ CJ"" Q) Q) iti' .!! 
- Q) I/) lem bietJ 1/).- cQ) CJ .- Q) ..:.: 
.... I/) czyzn Eo Q)
 'N 
 E 
Miejscowości Q. .!! c.!! 1tI'- Q) 
E 
 . iti' 
E 
».... 
.
 c.... '0'0 c .!! iti' c 
N E .!: E N iti c.c EI;j .!: - '_ o o c ._ o 
......:.: Q): '_ v C"C Q. c..:.:' c-c 

 - - - -- - - - 
1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 10 11 12 13 14 . 15 I 16 
35. Wałycz . 24 l 392 188 204 392 - - - - - 392 - - - 
Wałycz, folw. } 24 1 392 188 204 392 - - - - - 392 - - - 
Wałycz. osada .' 
Wałyczek, osada 
Wąbrzeino, st. kol. 
36. Wielkaląka 28 - 503 247 256 494 9 - - - - 494 8 l - 
Józefat. folw. 3 - 52 25 27 52 - - - - - 52 - - - 
Juda, osada ') 5 
Krupka-Młyn, os. m!. 1 - 5 3 2 - 5 - - - - - - - - 
Struś, os. mł. 1 - 8 5 3 8 
 - - - - 7 - 1 - 
Wielkałąka, folw. 23 - 438 214 224 429 9 - - - - 430 8 - - 
37. Wronie' 14 1 183 80 103 106 77 - - - - 120. 63 - - 
Katarzynki. folw. 3') - 43 18 25 26 17 - 
 - - 29 14 - - 
Katar.zynki, leśn. 1 - 1 1 - - 1 - - - - - 1. - - 
Pólko, folw. 2 - 16 8 8 - 16 - - - - 10 6 - - 
Pólko. leśn. 1 - 10 4 6 - 10 - - - - - 10 - - 
Wronie, folw. 1 - 7 4 3 1 6 - - - - 1 6 - - 
Wronie, leśn. 6 1 106 45 61 79 Zł - - - - 80 26 - 
 
38. Zaskocz 2P) 3 381 174 207 359 22 - - - - 375 6 - - 
39. Zawada 5 - 74 37 37 68 6 - - - - 68 6 - - 
\ 
, 
20. Pow. Wejherowo 
I. Miasta: 453 22 8786 411 1 4675 7663 989 71 62 - 1 6896 1813 77 - 
1. Wejherowo 4533) 22 8786 4111 4675 7663 989 11 a 62 - 1 6896 1813; 77 c - 
Ił. Gminy: 3157 45 27 732 13634 14098 25 772 1941 13 a 6 - - 25 971 1749 12 c - 
1. Będargowo 77 - 716 345 371 707 9 - - - - 706 10 - 
Bagienica. osada 2 - 16 8 8 16 - - - - - 15 1 - - 
Będargowo. wieś } 19 - 179 91 88 179 - - - - - 179 - - - 
Będargowski Młyn. os. mł. 4 . 
Borowiec przy Będargowie. wIeś - 74 32 . 42 74 - - - - - 74 - - - 
Brazylja. osada ') 4 .. 
Cegielnia, osada - 34 17 17 34 - - - - - - 34 - - - 
Holm. osada 5 - 55 27 28 55 - - - - - 55 - - .- 
Karwatyno. osada 8 - 71 31 40 62 9 - - - - 62 9 - - 
Różnydąb, osada 6 - 64 29 35 64 - - - - - 64 - - - 
Starymlyn, osilda '3 - 25 11 14 25 - - - - .- 25 - - - 
Szopa, osada 12 - 76 42 34 76 - - - - - 76 - - - 
Szopa Będargowska, osada 14 - 122 57 65 122 - - - - - 122 - - - 
2. Bieszkowice 33 1 248 133 115 226 22 - - - - 239 9 - - 
Bleszkowice, wieś 21') 1 158 89 69 144 1'4 ... - - - 149 9. - - 
Cierznia. osada 8 - 46 23 23 38 8 - - - - 46 - -'- - 
Krystkowo, osada ') 
Piecewo, osada ') ri 
Pińsk, osada 4 - 44 21 44 - - - - - 44 - - - 
3. Bojan 66 l 524 256 268 494 30 - - - - 504 20 - - 
Bojan. osada \ i . 
Bojan, wieś , 37 305 147 158 289 16 - - - - 300 5 - - 
I Czarna Góra, osada 15 - 116 58 58 109 7 - - - - 109 7 - - 
Dębnik, osada 3 - 31 16 15 28 3 - - - - 28 3, - - 
Głodowo przy Bojanie, osada 11 - 72 35 37 68 4 - - - - 67 5 - - 
Roda, osada ') 
4, Bolszewo 62 1 661 322 339 511 150 - - - - 511 150 - - 
Bolszewo. ceg. } 60 i 
Bolszewo. wieś 648 319 329 498 150 - - - - 498 150 - - 
Orle, osada 2 - 13 3 10 13 - - - - - 13 - - - 
-5. Chwaszczyno - 131 1 938 451 487 923 15 - - - - 926 12 - - 
Chwaszczynu, wieś } 131 ') - 1 938 451 487 923 15 - - - - 926 12 - - 
Pustkowie Chwaszczyńskie, pustko , 
6. Chylonja 107 2 1006 479 527 972 29 - 5 - - 937 69 - - 
Bernarda, osada ') .. . 
Brzozowa Góra, osada ') :; 2 
Chylonja. st. kol. 42 21 21 42 - - - - - 42 - - - 
Chylonja, wieś 100 - 923 440 483 899 19 - 5 - - 861 62 
 - 
Chylońska Pila, tarto 4') - 4
 I 18 23 31 10 '- 
 - - 34 7 - 
 
Chtlońskie Pustki, osada ') - , 
Dę owa Góra. osada ') 
Q.ęptowo. osada ') - . 
leszczyna. osada ') 
lipowe Bloto, leśn. ') , . 
Maszewo, osada ') . . 
Niemotowo, osada ') 
7. Ciechocino 30 2 304 130 174 302 1 1 - - - 291 12 l - 
8. Cisowa 66 1 564 273 291 558 6 - - - - 560 4 - - 
Cisowa, wieś osada} 66 I 564 Zł3 291 558 6 - - - - 560 4 - - 
Pustkowie Cisowskie, , i 
9. Częstkow) 66 1 543 269 274 537 6 - - - - 542 - - 
Bór. osada 6 - 46 Zł 19 46 - - - - - 46 - - - 
Częstkowo, wieś 
7') l 478 232 246 472 6 - - - - 477 I - - 
Golica. osada 3 - 19 10 9 19 - - 
 - - 19 - - - 
Krowia Góra. osada') . . 
Szeperja przy Częstkowie, osada') 29 258 136 122 235 23 234 24 
10. Dąbrówka - - - - - - - 
Borek przy Dąbrówce, osada') i 16 9 14 2 
Dąbrowskimłyn. os. mł. - 7 - - - - 13 3 - - 
Dąbrówka. wieś } 28 - 242 127 115 221 .21 - - - - 221 21 - - 
Zjelonydwór, osada . 


I' 
I 


1) Spisano łącznie z folw. WIelkałąka. 2) W tern l budynek niezamieszkaly. 3) W tern 5 bud. niez. 4) Spisano łącznie z wsią Będargo wo. 5) Spisa- 
no łącznie z wsią Bieszkowice. 6) Spisano łącznie z wsią Bojan. 7) Spisano łącznie z wsią Chylonja.' 8) Spisano łącznie z wsią Częstkowo. 9) Spisano łącznie 
z wsią Dąbrówka. 
M i a s t o We j h e ro w o: a-przypada na wyznanie: inne wyzn. katoJ, 4, Inne wyzn. ewang. 9, prawoslawne 58: . c-w tern podało narodowość: 
rosyjską 57. rusińską l. żydowską 6. 
Gminy: a-przypada na wyznanie: inne wYZn. ewang. 3. prawosławne 6, grecko-katoJ. 4; c-w tern podało narodowość: rosyjską 2, rusińską 4 


Iiłewską I. 


. 


" 
I 


it 


. j 


.J 


, 


,
>>>
l  


-:J 
J 


ł 
\ 


.. 


67 


, 


20. Powiat Wejherowo. . 


Budynki Ludność. obecna w dniu 30 września 2921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
Mi a s t a, W tej 
., liczbie było wyznania Podało narodowość 
O m i n y, c ., - 
c- cOm Og6- Męż- Ko- b . dio o I 
N 10 

 OU I t:D o u 
Obszary dworskie" .,
 N
 tntn o .
 
 «J' lU .!ł ra- 
N N N lem biet U._ C" tn
 .,., t:D 
 'E 
.. U .,U czyzn E'O (0'- lUN 'N ił ., iłE U «J' iłE 
Miejscowości Q.. .!! c.!! ».... ił
 C" '00 c 'O .!! c 
E .!: E ...10 c.c Ell: .!: .!! o «J' .!: .!! o 
N ..
 .,;: '_ u c'O Q.. c
 c'O 
.-- - -- I- 
1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 
11. Odynia 132 2 1268 647 621 1179 I 82 7 - - - 1231 33 4 
- 
Gdynia, st. kol. 6 - 41 20 21 41 - - - - - 41 - - - 
Gdynia, wieś 111 l 978 452 526 896 7S 7. -, - - 941 33 4 - 
Gdynia, z. kąp. 3 - 49 24 25 42 7 - - - - 49 - - - 
Grabówko, osada . 5 - 61 27 34 61 - - - - - 61 - - - 
Kamienna Góra, folw. 7 l 139 124 15 139 - - - - - 139 - - - 
Święty Jan, karczma ') 
12. atazica 25 - 199 99 100 194 5 - - - - 192 7 - - 
Glazica, wieś 25 - 199 99 100 194 . 5 - - - - 192 7 - - 
Kąty, osada } 
Leleki, osada 
Migłówko, osada 
Olszewce, osada 
13. Oniewowo 30 1 260 126 134 257 2 1 - - - 259 - l - 
Gniewowo. nadL l - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Gniewowo. wieś 21 l 188 85 103 187 - l - - - 187 - l - 
Mlyńsk, osada 3 - 26 14 12 26 - - - - - 26 - - - 
Wyspowo, folw. 5 - 42 25 17 40 2 - - - - 42 - - - 
14. Oościcino 100 2 1074 538 536 981 93 - - - - 997 77 - - 
Gościcino, ceg. " 
Gościcino. os. fab. ') (, (, I 
Gościcino. st. kol. 2 - 12 12 - - - - - 12 - - - 
Gościcino. wieś 69 l 664 338 326 589 75 - - - - 616 48 - - 
Kolonja Gościcińska, osada 20 .... l 309 150 159 291 ' 18 - - - - 280 29 - - 
Letnidwór, osada 9 - 89 44 45 89 - - - - - 89 - . - - 
Zielonydwór, folw. ') mil 
15. Oowino 18 1 93 85 174 4 - - - - 161 17 - - 
Gowinko. WieŚ} i 178 I 4 
Gowino. wieś 18 93 85 174 - - - - 161 17 - - 
16. Orabowiec 15 - 136 74 62 136 - - - - - 136 - - - 
Bulkówki, OSada} 
Grabowiec, wieś 15 - 136 74 62 136 - - - - - 136 - - - 
Radówki, osada 48 
.17. Jeleńska Huta - 359 156 203 359 - - - - - 359 - - 
Jeleńska Huta, wieś 32 - 238 101 137 238 - - - - - 238 - - - 
Jelonek, osada 3 - 22 12 10 22 - - - - - 22 - - - 
Otalżyno, osada ') . 1 
Sztrukwałd. osada 7 - 56 25 31 56 - - - - - 56 - - - 
Wysoka, osada 6 - 43 18 25 , 43 - - - - - 43 - - - 
18. Kamień 52 - 439 219 220 399 40 - - - - 406 33 - - 
Kamień, wieś } 47 - 376 186 190 341 35 - - - - 343 33 - - 
Łekno, osada 
Nowa Karczma Załęska, osada 30 
Okuniewo, osada 5 - 63 33 58 5 - - - - 63 - - - 
Psale, osada ') . 
Psalmo, osada ') 419 
19. Kętrzyno 42 1 420 203 217 1 - - - - 419 l - - 
Kętrzyno, st. kol. } i . 
Kętrzyno. wieś 42 'l 420 203 217 419 - - - - 419 l - - 
20. Kielno 121 - 973 4715 495 927 44 1 1 - - 940 32 1 - 
Bożanka, osada ') 
Brzozówka. osada ") i :1 5 -] . 
Cegielnia Kieleńska, ceg. - 7 - - - - 
 7 - - - 
Dębnica, osada ") 
 
Glinna, osada ") 
Grasdorf, osada 5 - 31 17 14 31 - - - - .- 31 -- - - 
Hamowana. osada 2 - 10 6 4 10 - - - .:.... - 10 - - - 
Kieleńska Huta, osada 12 - 88 46 42 87 - l - - - 87 - l - 
Kielno, wieś 91 - 762 377 385 724 37 - l - - 730 32 - - 
Kontr owers. osada l - 8 4 4 8 - - - - - 8 - - - 
Melgrów, osada ') 
Mrówczy Zamek. osada') i 3 (, 
Nowa Rola. osada - 6 3. 6 
 - - 
 - - -:- - 
PilIce, osad" . 8 - 61 23 38 61 - - - - - 61 - - - 
21. Koleczkowo 86 1 659 344 315 641 18 - - - - 642 17 - - 
Bieszkowo. osada 15 - 108 62 46 90 18 - - - - 99 .9 - - 
.,,=w. BO"'., o..,. } 
Koleczkowskimłyn, os. mł. 55i . 
Koleczkowo, wieś 71 1 282 269 551 - - - - - 543 8 - - 
Marchowo. osada 
Marchówko. osada 
Sarnia Góra. osada 
22. Kolonja 32 l 168 85 83 130 38 - - - - 150 18 - - 
Kolonja, SZkOła} 38 
Kolonja, wieś 32') l 168 85 83 130 - - - - 150 18 - - 
23. Kowałewo 19 - 143 75 68 143 - - - - - 141 - 2 - 
24. Linja 94 3 884 429 455 820 64 - - - - 827 57 - - 
unja, wieś } 93') 2 871 423 448 807 64 - - - - 814 57 - - 
Linja - Folwark, osada i 13 ;-, -] 
Linja - Zakrzewo, ot. kol. 1 13 - - - - - 13 - - - 
25. Luzino 111 5 1018 502 516 980 38 - - - - 988 30 - - 
Luzino, st. kol. 2 l 20 8 12 20 - - - - - 20 - - - . 
Luzino. wieś } 109') 4 998 - 494 504 960 38 - - - - 968 30 - - 
Luzlńskimlyn, os, mI. 1102 .538 1078 
26, Łebno 123 - 564 24 - - - - 1078 24 - - 
J.I
wo, _'o } , 
Łebieńska Huta. osada 
Łebno, wieś 123 - 1102 538 564 1078 24 - - - - 1078 24 - - 
Nowe Łebno, osada - 
Otalżynko. osada 
Otalżyno Nowe, osada 457 224 233 451 6 451 
27. Łężyce 52 - - - - - 6 - - 
Głodówko, osada } 457 233 (, 
Łężyce, wieś 52 - 224 451 6 - - - - 451 - - 
Rogalewo. osada . 
Slara Piła przy Łężycach, osada 
Wielka Rola, osada .. 
28. Milwino 39 - 397 219 178 372 25 - - - - 378 19 - - 
M.lwlno, wieś } 39 - 397 219 178 372 25 - - - 
 378 19 - - 
Milwińska Hula, osada 50 447 213 . 
2Q. Miloszewo 1 234 434 13 - - - - 443 4 - -- 


I) Spisano łącznie z wsią GdynIa. 2) Spisano łącznie z osadą Kolonja Gościcińska. 3) Spisano łącznie z wsią Gośc:ic:ino. 4) Spisano łącznie. z wsią 
Jeleńska Huta. 5) Spisano łą:znle z wsią Kamień 6\ Spisano łącznie z wsią Kielno. 7) W tern 2 budynki niezamieszkałe. 8) W tern 1 bud. niez.
>>>
68 


, 


20. Powiat Wejherowo. 


I.; 


Budynki - Ludność obecne w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
Mi a s t a, W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
CIJ - 
Ci m i n y, c CIJ 
c- I- Męż- Ko- c . o , 
N tO tOtO Ogó- d.10 o
 o u 
Obszary dworskie, CIJ
- N
 

 t:nt:n . t:n o ,\,t:n .,. .!! .!!! .,. 
N N N łem, biet V).-- CCIJ t:n CIJ . CIJCIJ t:n ._ CIJ 
 
.. II] ClJII] czyzn E'O tO'- ClJN. !::!.
 CIJ 
E II] E .,. 
 E 
Miejscowości c.. .!! c.!! .+' 

 C" 00 C C .!! .,. c 
E .!: E NtO c.J:: E
 .!: ._ o .!: ._ o 
N ..
 CIJ:= ._ u c"C c.. c
 C"C 
- - -- - - - - 
1 2 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 , 14 I 15 I 16 
- I 
30. Niepoczołowice 60 - 483 226 257 191 292 - - - - 249 I 234 - - 
Ferdinandshof, osada l 
Gruenlinde, osada 
Insel Gruenlinde. osada . I 
Jeanettenhoehe. osada . . I 
Karlshof. osada J .- 
Niepoczolowice. folw. 60 483 226 257 191 292 249 234 
Niepoczolowice, wieś - - - - - - - 
Seehof. osada . 
31. Orle 50 1 517 267 250 381 136 - - - - 376 141 - - 
Orle, ceg. ') . 46 
Orle. os. fab. 10 - 157 78 79 111 
 - - - 98 59 - - 
Orle. wieś \ 40 1 360 189 171 270 90 - - - - 278 82 - - 
Prysnie\\(o. osada I - I 
31 1 283 143 140 238 45 '. 
81 2 
32. Osowa - - - - - - 
Legon, osada 2 - 14 10 4 9 5 - 
 - - 14 - - - 
Osawa, wieś 18 1 201 100 101 173 28 - - - - 199 ! 2 - - 
Osowa Góra. osada 9 - 62 29 33 50 12 - - - - 62 - - - 
Osowskie Pustki. osada ') . 
. Parisergarten. osada ') :I 4 :I (, . (, i 
Tasz. osada - 6 - - - - - I - - - 
33. Pobłocie 62 - 559 271 288 553 6 - - - - 558 ! l - - 
Dębnik. osada ') - 
Freudenfeld, osada ') . 
Goldberg. osada ') . ! 
Krzyżówka (Idasruh), osada ') - li I 
Niedtwiadek. osada') - i '1 4 
Po błocie, ceg. - 11 11 - - - - - - - - 
Po błocie, wieś } 60 - 535 258 Z77 529 6 - - - - 534 1 - - 
Silberhuette, osada i (, '1 I 
Staromiejskirów. osada - 13 13 ..:... - - - - 13 I - - - 
Stolzenberg, osada ') - 
Szeperja( pl zyOsowejGórze),osada') 
34. Przeteczyno 62 - 450 216 234 368 82 - - - - 392 I 58 - - 
Czarna Dąbrowe, osada 5 - 33 13 20 19 14 - - - - 19 14 - - 
Lasek. osada } 6B 
Przetoczyno.wieś 52 - 374 182 192 306 - - - - 330 44 - - 
Sosnowa Góra, osada 5 - 43 21 22 43 - - - - 43 - - - 
35. Reda 93 3 999 484 515 920 79 - - - - 924 74 1 - 
Reda, st. kol. } 
Reda, wieś - 93 3 999 484 I 515 920 79 - - - - 924 74 1 - 
36. Reszki 24 - 200 93 107 200 - - - - - 200 - - - 
37. Robakowo 29 1 293 147 146 288 5 - - - - 288 5 - - 
Robakowe, bor. ') 3i .ro 
Robakowo. osada , 10 - 71 66 5 - - - - 66 5 - - 
Robakowo. wieś 13 - 135 68 67 135 - - - - - 135 - - - 
Świechowo, osada 6 1 87 48 39 87 - - - - - 87 - - - 
38. Rumia 106 l 995 457 538 890 105 - - - - 847 147 l - 
Janowa. osada 15 - 151 76 75 144 7 - - - - 140 11 - - 
Krępiec. osada ') - 4 
Ludwichowo, osada 11 - 133 62 71 113 20 - - - - 129 - - 
Rumla, wieś 80 1 711 319 392 633 78 - - - 
- 578 132 1 - 
39. Sopieszyno 11 1 86. 43 4-3 70 16 - - - - 86 - - - 
40. Strzeblelno 60 - 568 290 278 533 35 - - - - 563 5 - - 
Nowe Kębłowo. osada ') '1 
Strzeblelin, st. kol. 1 - 17 10 17 - - - - - 17 - - - 
Slrzebielińska Piła, tarto 4 - 32 15 17 32 - - - - - 32 - - - 
Strzebielno, wieś 55') - 519 268 251 484 35 - - - - 514 5 - - 
41. Strzepcz 73 l 623 292 331 623 - - - - - 622 l - - 
Glodnica. osada \ i i 
Slrzepcz. wieś 73 623 292 331 623 - - -- - 622 I - - 
Zielenisz (przy Strzepczu). osada f I 
42. Szemud 112 1 849 401 448 831 18 - - - - 845 4 - - 
Jaegerberg. osada } . I I 
lesiniec, osada I 
Mercestwo, osada 
Szemud. wieś 112 1 849 401 448 831 18 - - - - 845 4 - - 
Szemudzka Huta, osada 
Zalączne, osada 
43. Tłuczewo 35 - 309 152 157 283 26 - - - - 282 27 - - 
44. Ustarbowo 9 - 70 32 38 60 10 - - - - 64 6 - - 
Ustarbowo. wie:ś 7 - 56 29 27 46 10 - - - - 50 6 - - 
Ustarbowski Mlyn, os. mI. 2 - 14 3 11 14 - - - - - 14 - - - 
45. Warszkowo 17 - 171 90 81 147 24 - - - - 137 34 - - 
Sanssouci, oSada} 3Ó 
Warszkowo, wieś 13') - 143 77 66 123 20 - - - - 113 - - 
Warszkowski Mlyn, os. mł. 4 - 28 13 15 24 4 - - - - 24 4 - - 
. 46. Wiczlino 102 2 728 363 365 682 45 l - - - 696 31 1 - 
Wiczlino, sZkola} 86') :I 
Wiczlino, wieś 600 295 305 555 45 - - - - 569 31 - - 
Zielenisz, osada 16 - 128 68 . 60 127 - 1 - -- - 127 - 1 - 
47. Wielki Kilck 114 - 975 517 458 968 5 2 - - - 961 14 - - 
Bernardowo, osada 1 - 16. 13 3 16 - - - - - 16 - - - 
Wielki Kack, wieś 113 - 959 504 . 455 952 5 2 - - - 945 14 - - 
48. Zagórze 116 3 983 466 517 836 147 - - - - 754 229 - - 
Bruecksches Bruch, osada ') 
Kanie Budy (Biała Rzeka). osada 24 - 233 115 U, I 215 18 - - - - 191 42 - - 
Rumja-Zagórze. st. kol. 2 - 42 22 20 42 - - - - - 42 - - - - 
Szmelta. osada } . 
Trinkerhellanstalt, osada 579 ; 
Zagórzę, wieś 90 3 708 329 379 129 - - - - 521 187 - - 
49. Zakrzewo 30 - 280 143 137 211 69 - - - - 247 .33 - - 
50. Zbychowo 25 1 2-16 105 111 216 - - - - - 215 1 - - 
Zbychowo, ceg. } 25') 
Zbychowo, wieś - 216 105 111 216 - - - - - 215 1 - - 
51. Zelewo 35 - 294 152 142 286 8 - -. - - 285 9 - - 
Bielawa, osada } - 
Grabowino. osada , . 
Ze lewo. osada 8 
Zelewo, wieś 35 - 294 152 142 286 - - - - 285 9 - - 


c- 
 - 


r,' 


" 
i' 


i 
I 
J' 


l' 


1) Spisano łącznie z wsią Orle. 2) Spisano łącznie z wsią Osowa. 3) Spisano łącznie z wsią Po błocie. 4) Spisano łącznie z wsią Robakowo. 
5) Spisano łącznie z wsią Rumie. 6) Spisano łącznie z wsią Strzebielno. 7) W tern l budynek niezamieszkały. 8) Spisano łącznie z wsią Zagórze. 


..  


.. 


. 


4
>>>
.. 


- 


. " 
 


(j, 


.. 


. . 


4 


69 


" 


20. Powiat Wejherowo. 


M i a s t a, Budynki Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
CI: W tej liczbie było wyznania Podało narodowość 
G m i n y. c CIJ 
c- QtQ b . 
N tO Og6- Męż- Ko- ciJo OU o o , 
Obszary dworskie, CIJ
 N
 

 I tTJ o 
tTJ u .
 lIT 
N N N "'.- tTJtTJ tTJ
 CIJCIJ lIT .!!:! 
.... '" CIJ'" lem czyzn bietl E"O cCIJ 'N 
 tTJ ._ CIJ 
 E 
Miejscowości c.. .!!:! c.!!:! tO'- ClJN CIJ 
E '" lIT 
E 
».... 
.
 c.... '0'0 c .!!:! o "O .!!:! lIT c 
E .5 E NtO c.c: E
 .5 c ._ o 
N ....
 CIJ= ._ u c-o c.. c
 c-o 
-. - - - - 
1 2 I 3 4 5 6 7 8 I 9 I 10 11 12 13 14 15 16 
52 Zęblowo 45 l 458 228 230 458 , 451 7 
- - - - - - - 
Zęblowo, wieś 43 - 431 213 218 431 - - - - - 424 7 - . . 
Zęblowskimłyn, os. mI. 2 1 27 15 12 27 - -'- - - - 27 - - . . 
III. Obszary dworskie: 610 -10 1200 3584 3616 6424 112 3 a 1 - - 6631 551 6 - 
t. Barłomino - 15 l 231 114 117 202 29 231 
- - - - - - - 
Barłomino. folw. 13 - 224 113 111 200 24 - - - - 224 - - - 
Barłomino, leśn. 2 - 6 1 5 1 5 - - - - 6 - - - 
Barlomino, szkoła - 1 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - 
Sępowo. osada ') - .. 
Sępowskie, osada ') 37 
2. Bieszkowice 3 - 31 18 19 36 - 1 - - - - - - 
3. Borek 16 - 157 87 70 J48 9 - - - - 155 2 - - 
Borek. ceg. l :2 
Borelc folw. 16 .- 157 87 70 148 9 - - - - 155 - - 
Kiepershuette, osada I 
Kostenkowa, osada J - 
Labiok, osada 
Paradyż, osada .. 
Porzecze. osada 73 I I 
4. Chwarzno 6 2 128 55 112 16 - - - - 111 17 - - 
5. Chylonja 12 - 114 58 56 107 7 - - - - 106 8 - - 
Buchwałd. leśn. 1 - 4 2 2 l 3 - - - - - 4 - - 
Chylonja, nadl. 1 - 7 4 3 7 -' - - - - 7 - - - 
Głodowo, leśn. 1 - 6 3 3 2 4 - - - - 2 4 - - 
Maszewo. leśn. 1 - 5 3 2 5 - - - - - 5 - - - 
Maszewo. osada 2 - 19 10 9 19 - - - - - 19 - - - 
Pomorzanka. osada 2 - 32 15 17 32 - - - - - 32 - - - 
Stara Piła (przy Chylonjl), leśn. 1 - 6 2 4 6 - - - - - 6 - - - 
Witamino. leśn. 1 - 8 6 2 8 - - - - - 8 - - - 
Zawada, osada 1 .- 22 12 10 22 - - - - - 22 - - - 
Zwierzyniec. leśn. 1 - 5 1 4 5 - - - - - 5 - - - 
6. Ciechocino 10 -- 113 55 58 112 1 - - - - In - - - 
Ciechocino, folw. 7 - 74 34 40 73 1 - - - - 74 - - - 
Rekowo. folw. 2 - - 34 17 17 34 - - - - I - 34 - - - 
Rekowo, sI. kol. 1 - 5 4 I 5 - - - - - 5 - - 
 
Rekowska Mleczarnia, folw. ') 
7. Dargolewo 10 - 124 66 58 124 - - - - - 124 - - - 
Dargolewo. folw. } 10 - 124 66 58 124 - - - - - 124 - - - 
Szopy Dargolewskie. osada 
8. Dobrzewino 57 1 477 244 233 444 33 - - - - 448 29 - - 
. Dębowa Karczma, Qsada 3 - 29 17 12 29 - - - - - 29 - - - 
Dobrzewino, folw. } 44 - 363 186 177 343 20 - - - - 346 17 - - 
Granicznik. osada 
Karczemki (przy Dobrzewinie), I 
karczma 4i 
Karczemlci (przyDobrzewinie),osada 10 1 85 41 72 13 - - - - 73 12 - - 
Leśnictwo, osada ') " 
9. Gniewowo 10 - 85 37 48 52 33 - - - - 56 29 - - 
Gniewowo, nad I. 1 - 6 1 5 6 - - - - - 6 - - - 
Kamień, leśn. 1 - 4 2 2 4 - - - - - 4 - - - 
Kąpino, osada 4 - 45 21 24 12 33 - - - - 16 29 - - 
Marjanowo. leśn. 1 - 7 4 3 7 - - - - - I 7 - - - 
I Nowiny, le
n. 1 - 3 2 1 3 - - - - - 3 - - - 
Piekiełko, le
n. 1 - 12 5 7 12 - - - - - 12 - - - 
Zagór.ze, leśn. 1 - 8 . .2 6 8 - - - - - 8 - - - 
10. Góra 38 - 408 192 216 374 34 - - - , - 401 7 - - 
I Góra, ceg. \ . I ;, 
Góra, folw. ł 25 - 3IJ7 148 159 3IJI 6 - - - - 301 - - 
Kniewo. ceg. ') . 
Nowydwór (przy Górze), folw. ') :2 . 5 
Robacznik, folw. - 15 10 - 15 - ..... - - tS - - - 
Zamostne, folw. } 56 . 
Zamostne, wieś 11 - 39 47 73 13 - - - - 85 1 - - 
11. G6ra 3 - 29 16 13 26 3 - - - - 28 1 - - 
Góra. leśn. "\ - I 
Góra, nad!. J 3 - 29 16 13 26 , 3 - - - - 28 1 - - 
12. Kąpino 6 - 92 45 47 92 - - - - - 92 - - - 
13. Kębłowo 53 - 679 326 353 639 40 - - - I - 635 44 - - 
Bożejewo, ceg. . 2 - 27 15 12 27 - - - - - 27 - - - 
Bożejewo. osada ') . 
Karwatyno. wieś 8 - 85 33 52 67 18 - - - - 75 I 10 - I - 
Kębłowo. folw 24 - 308 151 157 296 12 - - - - 292 16 - - 
Kębłowska Tama. fotw. ') si 28 
Kębłowskimłyn, folw. 5 - 29 57 - - - - - 57 - - - 
Kochanowo, folw. 8 - 122 54 68 112 10 - - - - 104 18 - - 
Kozłowskie, folw. 4 - 64 36 28 64 - - - - - 64 - - - 
Nowe Kębłowo (Wołowa Karczma). 
Platen-Zamek, fohŃ. ') folw. ') ". - 
:2 '7 . 
WieiklIas, folw. - 16 9 16 - - - - - 16 - - - 
14. Kolibki 32 2 351 181 170 260 91 - - - - 310 35 5 - 
Kolibki, ceg. } i 
Kolibki, folw. 32 345 179 166 258 87 - - - - 304 36 5 - 
Kolibki. os. fab. . i :2 4 :2 ;, 
Kolibki, os. mI. - 6 4 - - - - - - - 
Orłowo, osada ') .. . . - 
Orłowo, Z. kąp. ") 23 
15. Lewino - 298 140 158 298 - - - - - 298 - 
 - 
Leobór (Leohaln), folw. 3 - 33 15 18 33 - - - - - 33 - - - 
Lewinko osada 9 - 93 45 48 93 - - - - - 93 - - - 
Lewino, folw. 9 - 147 70 77 147 - - - - - 147 - - - 
Rosocha. osada 2 - 25 10 15 25 - - - - - 25 - - - 
16. Luzino 7 - 76 37 39 76 - - - - - 76 - - - 
Królewskie, folw. } . 
Luzino. leśn. .- 39 
Luzino, I-two . 7 - 76 37 76 - - - - - 76 - - - 
Tępcz. leśn. . .. 


l) Spisano łącznie z folw. Barłomino. 2) Spisano łącznie z folw. CIechocino. 3) Spisano łącznie z folw. Dobrzewino. 4) Spisano łącznie E wsią 
,Zamostne. 5) Spisano łącznie z folw. Góra. 6) £pisano łącznie z folw. Kębłowo. 7) Spisano łąunle z folw. Kochanowo. 8) Spisano łącznie z folw. Kolibki. 
Obszary dworskie: a-przypada na wyznanie: grecko-katol. 2, inne wyzn. kalol. 1.
>>>
70 


Miasta. 
G m i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


l 


17. Mały Donimlerz 
Donimierska Piła, lart. } 
Maly Donimierz. folw. 
Nowa Sz:kowana, osada 
Stara Sz:kowana, osada 
Zablolne, osada 
18. Mały Kack 
Bukowino. osada ') 
Krykwaid. leśno } 
Krykwaid. osada 
Maly Kack, folw. 
Maly Kack. si. kol. 
Roth Muetzchen. osada ') 
19. Naniec 
Naniec, folw. } 
Naniec. leśn. 
Wejherowska Piła. tarto 
20. Nowydw6r 


I." 


21. Pętkowice 
Biala, osada 
Gowinko, folw. 
Gowino, folw. 
P:tkowice. folw. } 
P:tkowice, leśn. 
22. Pieleszewo 
23. Redłowo 
Lausekaule, osada ') 
Orlowo, osada 
Radiowo, folw. 
24. Rumia 
25. Smażyno 
Głodowo, osada ') 
Nowydwór (przy Smaży nie), fOlW. } 
Smażyno, folw. 
Smażyno, torf. 
26. 
opieszyno 
27. Smlechowo 
Śmiechowo. ceg. ) 
Śmiechowo, folw. 
Śmiechowo (Ottiliensruhe), leśn. 
Smiechowski Miot (Eisenhammer) 
folw. 
28. Tępcz .. 
RzepeCki, 'olw. } 
Tępcz, folw. . 
Tępcz. os. mI. 
29. Ustarbowo 
30. Wejherowo-Zamek 
Bieszkowice, leśn. 
Borowo, folw.. 
Cedrońskimlyn, os. mI. 
Góra Zamkowa, karczma 
Wejherowo-Zamek, folw. 
Wygoda (przy Sopieszynie), lesn. 
Zbychowo, folw. 
Zbychowo. leśn. _ 


31. Wielki Donlmierz 
Granicznik, osatla } 
Olalżyno. osada 
Wielki Donimierz, folw. 
Wlelkilas, osada . 
32. Witomino 
33. Wysoka 
Golębia, leśn. 
Wysoka. ceg. 
Wysoka. folw. 
34. Wyszecino 
Elisenhof. folw. 
Krysiówka (Ludwlgshof), folw. } 
Wyszecino. folw. 
Wyszecino, leśn. 
Wyszecka Huta. folw. ') 
Wyszecka Szeperja. owczarnia ') 


.; 
i 


j! 


1) Spisano lącznie z folw. Maly Kack. 2) W tern 1 budynek niezamieszkały. 3) Spisano łącznie z folw. Redłowo. 4) Spisano łącznie z folw. Smażynoi 
S) Spisano łącznie z folw. Wyszecino. 


Budynki 
v 
c v 

 'ii tU 'ii 

 
 N
 
.... I/) Q) l/) 
c...!:! c.!:! 
N E .: E 


2 


36 
33 


3 
28 


3 
25 


14 
14 


52) 


35 
4 
8 
11 
12 


7 
23 


7 
16 
5 
44 


44 


8 
16 


16 


47 


44 
3 
6 
21 
1 
1 
1 
1 
13 
1 
2 
1 


30 


30 


6 
17 
1 
2 
14 
21 
1 
19 
1 


. 


20. Powiat Wejherowo. 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r, (bez objętej 
W tej liczbie było wyznania 
O.:i, 
 o o o 

:
 \:J)\:J) o
 v
 o .!!
 
E'O 
.!:! 

'N 
 
 
 E 
,-:;; 

 c,E '0'0 c .!:! o 


 v:=.: u E:;: -= c-c 


Og6- 
łem 


3 


4 


2 


38 
169 
76 
338 


113 
141 


420 


2 


407 
13 
95 
175 
9 
39 
11 
2 
91 
7 
8 
8 


2 


.- 


342 


342 
102 
215 
1 
43 
171 
303 
13 
286 
4 


Męż- 


czyzn 


297 


272 


25 
301 


28 
270 
3 


126 
126 


71 


392 
55 
84 
101 
152 


87 
207 


338 


141 


52 
113 
1 
22 
90 
168 
7 
158 
3 


Ko- 
biet 


5 


150 


140 


10 
153 


17 
134 
2 


61 
61 


33 


203 
29 
45 
55 
74 


44 
91 


15 
76 
41 
179 


179 
53 1 
71 
7i 


2tO 


203 
7 
46 
81 
4 
18 
7 
1 
41 
4 
2 
4 


164 


178 


6 


147 


132 


15 
148 


11 
136 
1 


65 
65 


38 


189 
26 
39 
46 
78 


43 
116 


23 
93 
35 
159 


159 


60 
70 


70 


210 


204 
6 
49 
94 
5 
21 
4 
1 
50 
3 
6 
4 


178 
5Ó 
102 


21 
81 
135 
6 
128 
1 


... 


164 


7 


296 


25 
197 


118 
118 


354 
55 
81 
85 
133 


85 
183 


34 
149 
74 
156 


107 
131 


392 


379 
13 
92 
123 
9 
39 
11 
2 
47 
7 
8 


342 


342 


101 
215 
1 
43 
171 
288 
13 
275 


271 


23 
171 
3 


68 


156 
I 


131 


8 


1 


104 


5 
99 


8 
: I 
 


38 


3 
16 
19 


2 
24 


4 
20 
2 
182 


182 


6 
10 


10 


26 


26 


3 
52 


44 


8 


15 


11 
4 


" 


spisem wojskowym) 
Podało narodowość 


9 


10 11 12 


-1- 


-I _ 
=1=,= 


2 
:2 


1 


-' 


=/= I 


tS' 

 
II 
'O 
c.. 


13 


297 


272 


25 
197 


23 
171 
3 


126 
126 


71 


358 
55 
84 
85 
134 


87 
198 
37 
161 
70 
211 


211 


113 1 
138 
i 
I 


138 


394 


381 
13 
92 
130 
9 
39 
11 
1 
47 
7 
8 
8 


342 


342 


96 
212 
1 
43 
168 
284 
13 
271 


. 
u 
.!:! 
E 
.!:! tS' 
c
 


, 
.!!! tS' 
g 
 E 
c .
.g 


14 15 16 


104 


5 
99 


34 


-1- 
=1:...: 


16 
18 


9 


1 
8 
6 
127 


= I
 


127 


2 


1 


2 


26 


26 


3 
45 


1 
44 


6 
3  I 


3 
19 


15 
4 


,   
I 
,.," 


I 
. 


L 


r 
. 


I, 
L
>>>
, 


ALFABETYCZNY WYKAZ MIEJSCOWO.ŚCI 
Województwa Pomorskiego 
Część polsko-niemiecka. 


UWAGA. Dawniejsza nazwa niemiecka podawana jest tylko w tych wypadkach, gdy różni się od nazwy 9becnej. 


fJ 


Adamkowo 

azwa i charakter miejscowości I 


1\ 


i 
,.," 


, 
. 


B 


Babalice, o. 
Babalice Małe 
patrz Małe Babalice, folw. 
Babidół, karczma, leśno 
Babidół przy :Lukowie, 
nadl., o. 
Babie Błoto, osada 
Babilon. karczma 
Babki, osada 
Baby, leśno 
Bachor, foIw. 
Bachorz, l-two, O. 
Bachotek, R., leśn. 
Ba
ienka, fol w.. 
., 
pow. Tuchola 
Ba
ienica, osada 
pow. Wejherowo 
Ba
ienica-Pruszcz, patrz 
Pruszcz-Ba
ienica, sL kol. 
BaRna, osada 
Bagniewko, 
. 
Bagoiewo. osada, pow. Kartuzy 
Ba
niewo, 
., pow. Świecie 
Ba
no, O. 
Ba
no Kacze 
patrz Kacze Ba
no, folw. 
BaRno Siwe 
patrz Siwe BaRn o, leśn. 
Rajerze, O. 


ł 
, 


r 

 


I, 


Dawniejsza I I I 
nazwa St , r. Nazwa i charakter 
iejSCow.OŚd 
niemiecka 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa i 
harakter miejscowości 
niemiecka 


Rnnafeld 
Rdamsdorf 


Rd"mshof 
Rdrian 
Ollenrode 
Rltonah 
Rmallenthal 


Neu Rmerika. 
Neu Rmerika 
Rmerika 
Hennigsdorf 


Rngelin 
Rnnaberg 
Rnzfelde 
Rntoniensdorf 


Rrthurshof 


Ruguslt'nhof 


Ruguslinken 


Babalilz 


Babenlh.al 


Babentha!" 
Babjiblotto abken 


Bachhorsl. 
I Forslgulsbezirk 
BachoUek 


Bagnilz 


Bagenilza 


Josephsberg 
Konigsdank 
Teufelsbruch 


Ludwigslust 


Balersr!e 


Bałachy, osada 
Bałdowo, 
. 
Bałówki Małe 
patrz Małe Bałówki, 
, 
Bałówki Wielkie 
patrz Wielkie Bałówki, g. 
Bandowshoehe, osada 
Banino, 
., os. mI. 
Baranice, leśn. 
Barbarki, leśn., os. mI. 
Barchnowy, 
. 
Barki, folw. 
Barkocin, st. kol. 
Barkocin Nowy 
patrz Nowy Barkocin, g. 
Barkocin Stary 
patrz Stary Barkocin, R. 
Barło
i, osada, pow. Chojnice Barloggi 
Barło
i, osada 
pow. Kościerzyna 
Barło
i, dom. łąk., 
pow. Tuchola 
Barłogi, leśn., osada, 
pow. Tuch-ola 
Barłomino, leśn., o., szkoła 
Barłożno, 
., osada 
Barniewiec, O. 
Bartel Mały 
patrz Mały Bartel, leśn. 
Bartel Wielki patrz Wielki Ba.r- 
tel, nadl., o. 
Bartlewo, o., szkoła 
Bartniczka, osada 
Barlniki-Lipowiec 
_patrz Lipowiec-Bartniki, g. 
Bartoszewice, O. 
Bartoszylas, 
., pustk. 
Barwik, osada 
Bącka Huta, 
., pustko 
Bącka Huta, leśno 
Bąckimłyn, os. mł. 
Bącz, g. 
Bączek, o., st. koł. 
Bągart, o., st. kol., 
pow. Chełmno 
Bą
art, osada. pow. 
Bąk, 
. 
Bąkowo, o., l('Śn. 
Bąkowskimłyn, karczma 
Bąkowskimłyn, os. mł. 
Bąkówko, folw. 
Bedlenki, folw., st. kol. 
Behnkendod, osada 
Beka, osada 
Bekierzyce, osada 
Belfort, osada 
Belno, O. Bellno 
Bełk, 
. Bolk 
Berlinek, folw. Berlinchen 
Bernarda, osada Bernorda 
Bernardowo, osapa 'Bernadowo 
Beśnica, wieś Besznilza 
Betleem, osada Betlehem 
Bębny, osada Bembny 
Będar
owo, 
. Bendargau 
Będar
ows,ka Szopa patrz Szopa \ 
.Będar
wska,. osada 
B d k . Mł . ł Bendargau- 
ę ar
ows I yn, os. m.' I m uhle 
Będomin Wielki 
patrz Wielki Będomin, O. 34 
Będominek, 
. '{Iein Bendomin 30 
Będomft1ska Pa p iernia osada Klein 
end,?mi' l 34 
, nerPaplermuhle 
54 Będźmirowice, g., st, kol. Schonberg 10 
8 Biała, ce
., 
., o., pow. Świecie'Gellen 48,52 


62,61 
3 


Baumgart 8 
W ąbrzeźno Baumgart 65 
Bonk 10 
Bankau 1 52,54 
BankauermuhJe 54 
Bankauer- 52 
muhle. Rd!. 
B"nkowken 52 
Bedlenken 53,54 
25 
40 
50 
15 
52 
3 
49 
66 
68 
6 
31 
26 
66 


W"lIachei 
Baldau 


43 
36 
22 
55 
26 


Bandowshohe 
Banin 
Baranitz 
Barb,..kt'n 
Ba rch na u 
Barken 
Barkoschin 


Adamkowo, folw.. osada 
Adamowo, g., pow. Brodnica 
Adamow.o, folw., osada, 
pow. Sępolno 
Adrjan, osada 
Alteroda (Stararuda), O. 
Altona, osada 
Amalka, osada 
Ameryka, osada, 
pow. Działd-owo 
Ameryka, osada, pow. Kartuzv 
Amervka, folw., pow. Tczew 
Angowice. 
. 
Anielewo, . ce
., wieś, 
pow. Brodnica 
Anielewo, folw., 
pow. W ąbrzeźno 
Annowo, O. 
Ansfeld, osada 
Antoniewo, wieś, pow. Świecie 
Antoniewo, folw., pow. TortU1 
Antonin, osada, pow. Chojnice 
Antonin, folw., pow. Toruil 
Aplinki, g. Rpplinken 
Apostołów Dwanaście I 
patrz Dwanaście, Apostołów, 
wieś 
Arnikowy 
patrz Górne Horniki, osada 
Artulewo, ,pustko 
Artyleryjska Strzelnica 
patrz Strzdnica Artyleryj- 
ska, O. 
Asmus, osada 
Au
ustowo, folw., 
pow. Brodnica 

 Augustowo, osada, 
pow. Kartuzy 
Au
ustowo, osada, 
pow. Wąbrzcźno 
Au
ustynki, osada 


16 
25 
56 
10 


6 


64 
22 
9 
48 
57 
12 ' 
59 
17 


Barloggen 
Slreuort, Wie- 
senmeisterei 


Barlogi 
BarJomin 
Barloschno 
Barnewitz 


43 


31 
16 


B"ltlewo 
rartnitzka 


60 
14 


Bartelshof 
Fersenau 
Barwick 
BonlscherhUlte 
H"gen 
Bonkermuhle 
Bonlsch 
Bonscheck 


4 


26 


63 
64 


37 


37 
28 


28 
7 
13 
21 
47 
4 
13 
3.6 


Beckersitz 


60 


66 


61 
11,15 
48 
27 
48 
37 


35 


Biała, 
., leśn., osada, 
pow. Tuchola Bi
lIa 
B . ł ' d Ch .. Bnesenlhal 

a a, osa a, pow. ?Jmce (Bialla) 
Biała, osada, pow. WeJherowo Biala 
Biała, osada, os. mI., 
pow. Lubawa 
Białachowo, 
. 
Białachówko, o 
Biała Góra, leśn., o., 
pow. Lubawa 
Biała Góra. osada, 
pow. Chojnice 
Biała Rzeka 
patrz Kanie Budy, osada 
Białe Błota, leśn., O. Weissbruch 
Białe Błoto, 
., pow. Świecie GellenhuUe 
BiałeJ Błoto, osada, pustk., 
pow. Chojnice 
Białek, osada 
Białkowo, leśno 
Białobłoty, ceg., o.. 
pow. Grudziądz 
Białobłoty, folw., pow. 
Białochowo, o 
Białochówko, folw. 
Białowieża, folw., O. 
Białuty, g., leśn., O. 
Białybór, 
., o. 
Biały BlIkowiec, osada 
Białydwór, 
. 
Biechowo, g. 
Biechówko, 
. 
Biedaszek, osada 
Biedaszek, os. mI. 
Bielawa, osada 
Bielawki. ceg., O. 
pow. Staro
ard 
Bielaw.ki, wieś, pow. Kartuzy 
Bielawki-Las, leśno 
'Bielawy, g., pow. Chełmno 
Bielawy, g., osada, 
pow. Chojnice Bielawi 
Bielawy, osada, pow. Kartuzy Bil"wi 
Bielawy, karczma, o., 
pow. Toruil. 
Bielczyny, g. 
Bielica, osada 
Bielice. o., osada, os mł. 
Bieliczek, osada 
BieIsk, .
., pow. Wąbrzeźno 
Biel1k, leśn.: o., pow. Gniew 
Bielska Stru
a, osada 
Bielskie Budy, 
. 
Bienduga, folw. . 
Bieilkowska Kępa. folw. 
Bieńkówka, 
. 
Bierz
ieł, os. mł. 
Bierz!!łowo, folw., 
. 
Bierz
lowski Zamek 
patrz Zame,k Bierzgłowski, o. 
Bierz
łowskie Łąki, patrz 
Łąki Bierz
łowsk1e, osada 
Bierzgłowskie Niziny 
patrz Niziny Bierzgłowskie, 
osada 
Bieszki, osada 
Bieszkowice, g., leśn., O. 
Bieszkowo, osada 
Bietowo, o. 
Biewerta, pustk. 
Bieżewo, wieś 
BiRusze-wo, osada 
Bindu
a, wieś 
Bin
sdorf, osada 


BiaJobloU 22 
Lubawa Bialoblott 38 
Belch"u 22 
Schillingsdorf . 22 
Bialowierz 62 
Bialullen 15,17 
Weissheide 20,22 
Weiss Bukowitz 44 
Weisshof 20 
48 
48 
36 
37 
68 


31 
55 


36 


37 
11 
24 
65 
59 
44 
31 
32 


32 


32 
13 


32 


62 


62 
69 
44,45 
28 


34 


34 
8 
3 


4 
65 
30 
26 
24 
29 
10 
24 
33 


66 
66 


Dasz" I Str. 
niemiecka - 


Bialla 
Gross Biela- 
chowo 
Klein Bia la- 
chowo 


Sophienlhal 


Weisbery 


Weissbruch 
Bialek 
Bialkowo 


Bechau 


Biedaszekmuhle 


BieJawken 
Bielawken 
BJelawkerw..ide 
Bilau 


Bielawy 
Bildschon 
Bielitz" 
Bielitz 
Silberhof 


Biel!ókastruga 
Bielskerbuden 
Bendugen 
Bienkowkoer 
Kampe 
Bienkowko 
Bierzgelmuhle 
Blrglau 


Bieschke 
Bieschkowilz 
Bieschkowo 
Bielau 


Bischewo 
Biguschewo 
Bindugy" 


71 


:1 
, ł 


: I 


Bingsdorf 


:1 


60,63 
11 
70 


i 
I 
I 
'I 


38,36 
44 
46 


38,37 
13 
68 
33 
48 
12,14 
21 
65 


ol 


;11 


46 
25 
56 
7 


10,11 
27 


5S 
56 
18 
37,38 
62 
63 
18 
63 
63 
23 
10 
7 
57 
58,56 
58 
57 


56 
39 
66 70,69 
'67 
46 
25 
50 
28 
11 
2l
>>>
7'.!. --
 


I, 
r 


Birkenroda 


I Dawniejsza 
Nazwa i charakter miejscowości nazwa 
niemiecka 


.. 


Birkenroda, lolw. 
Biskupia Grzywna 
patrz Grzywna Biskupia, o, 
Biskupice, g., o. . 
Biskupiec, sL kol., 'tarL 
Biskupie Papowo 
patrz Papowo Biskupie, g. 
Bladawo, g. 
Bliza Oksywsla, osada 
Blizawy, wicś 
Blizin.ko, ceg., o. 
Blizno, R. 
Błachta, o. 
Bladowo, osada 
Błądziejewo, lolw. 
Błądzikowo, g. 
Błąrlzikowo Nowe 
patrz Nowe Błądcikowo, (olw. 
Błąd:zim, g. 
Błąkowo, osada 
Rłędn£, leśn., nadl., o., osada 
Błędowó, folw., g. 
Rłędówko, folw. 
Błonowo Nowe 
patrz Nowe Błonowo, g. 
Błonowo Stare 
patrz Stare Blonowo, g. 
Błota Białe, patrz 
Biale Błota, leśn., o. 
Błota Brzozowe 
patrz Brzozowe Błota, osada, 
pustk. 
Błota Duże Kowalskie 
patrz Duże Kowabkie Blota, 
osada 
blota Koniec 
patrz Koniec Błota, osada 
Błota Małe Kowalskie 
patrz Małe Kowalskie Błota, 
osada 
Błota Owcze 
patrz Owcze Błota, leśno 
Błota Ryte 
patrz Ryte Błota, leśno 
Błota Wilcze 
patrz Wilcze Błota, g. 
Ęłoto, g., pow. Chełmno 
Błoto, osada, pow. Chojnice 
Błoto, osada, pow. Toruń 
Błoto Babie 
patrz Babie Błoto, osada 
Błoto Białe 
patrz Białe Błoto, g., osada, 
pustko 
Błoto Karwieńskie 
patrz Karwieńskie Błoto, g. 
flłot() Lipowe 
patrz Lipowe Błoto, Ieśn. 
Błoto Olszowe 
patrz OLszowe Błoto, osada 
Bloto Smolne 
patrz Smolne Błoto, Ieśn, 
Bobowo, lolw., g. 
Hobrowiec, g. 
Bobrowliec, ()sada 
Bobrow:i:sko, leśn, 
Bobrowo, g. 
Bobrowo - Wybudowanie, osada 
Bochlin Szlachecki, folw. 
Bocień, o. 
Bogacz, folw 
Bogdanki. O. 
Bogumiłki, osada 
BogusłaJWki, g. 
Boguszewo, g. 
Bojan, g, 
Bojan, osada 
Bojanowo, leśn., pow. Starogard 
Bojanowo, leśn" pow. Świecie 
Bojary, o. 
Boleszyn, g. 
Bolszewo, ceg., g, 
Bolumin, leśn. 
Holumin, o. 
Bolumin Nowy 
patrz Nowy Bolul11in, g. 
Boluminek, o. 
Bolwerk, osada 
Borce, osada 
Borez, ceg., o. 
Borek, leśn., pow. Brodnica 
Borek, g., pow. Kartuzy 
Borek, usada, pow. Kartuzy 
Borek, folw., pow. Lubawa 


\ 


1 


l.- 
I 
J 


I: 


, 
., 
,. 
I 


Birkenrode 


Biskupitz 
Bischofswerder 


Bladau 
leuchtfeuer - 
Etablissement 
Blissawen 
Blysinken 
BIlesen 
Blachta 
Bladowo 
Blondziewno 
Blansekow 


Blondzmin 
Scheffelplatz 
Wildungen 
Blandau 
Wilhelmshof 


BloUo 
Blotte 
Blottgarten 


Bobau 
Lichtenthal 
Bobrowitz 
Biberthal 
Bobrau 
Kolonie Bobrau 
Bochlin. Rdl. 
Botschin 
Nieder Bogacz 
Bogdanken 
Bogumilken 
Boguslawken 
Boguschau 
Bojahn 
Bojahnswalde 
Neubruch 
Forsthaus 
Bojahren 
Bolleschin 
Bohlschau 


Gross Bolurnin 


Klein Bolurnin 
BolIwerk 
Borze 
Bortsch 
Hainchen 
Borreck 
Bo rre k 
Borrek 


52 
59 
57,58 
38 


67,49 


Borek, osada, pow. Puck Borre
k F 
Borek, ..o., pow. Toruń. Berghof 
Borek, ceg., O., pow. Wejherowo Waldeck 
Borek Królewski, g. Borrek, Kgl. 
Borek przy Dąbrówce, osada Boreck 
Borki, folw., pow. Brodnica Borken 
Borki, g., pow, Chełmno Bcnken 
Borki, osada, pow. Lubawa Borken 
Borkawo, folw., pow. Kartuzy Borkau. Rdl. 
Bor.kowo, g.,' pow. Kartuzy Borkau 
Borkowo, leśn., pow. Tczew Borkau 
Borkowo, o., pow. Starogard Borkau 
Borne, leśno 
Boroszewko, (olw. 
Boroszewo, o., pow. Tczew 
13oroszewo, osada, 
pow. Starogard 
Borowa Karczma, osada 
Borowce, osada 
Borowiec, osada 
Borowiec przy Będargowie. 
wieś Borowo 
Borowo, o., pow. Driałdowo Borowo Rdl. 
Borowo, osada, pow. (jrudziądz. 
Borowo, karczma, osada, 
pow. Kartuzy 
Borowo, osada, 
pow. Kościerzyna 
Borowo, osada, 
pow. Kościerzyna 
Borowo, folw., pow. 
Borowylas, osada 
Borowyntłyn, g., pustk., 
pow. Chojnke 
Borowymłyn, leśn., osada, os, 
mł.., pow. Świecie Heidernuhl 
Borówki, folw. Borowke 
Borówno, leśn., pow. Brodnica Klenheide 
Borówno, g., pow. Chełmno Borowno 
Borówno, g., pow. Wąbrzcżno Borowno 
Borsk, g. 
Borucino, g. 
Boruszkowo, Ieśn. 
Borzechowo, p'. 
Borzechowo Nowe 
patrz Nowe Borzechowo, 
, 
Borzestowo, g. 
Borzestowska Huta, osada 


Str. I Nazwa i charakter miejscowości 


58 
60 
40 
51 
22 
20 
8 
5 
53 
39 


41 
48 
32 
46 
7 
7 


20 
21 
33 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Klein 
Borroschau 
Borroschau 


Borschau 
Heydekrug 
Julienthal 


Krug Borowo 


Borrow 


Burowo 
Wejhe.rowo Borrowo 
Borowllass' 


61 
12 


61 


47 


6 


33,46 
7 
13 
60 


7 
48,12, 
14 
39 
66 


Borzestowskie Pustki, pustko 
Borztych, g. 
Borzyszkowo, g. 
Bosztal, leśno 
Bożanka, osada 
Bożejewo, ceg., osadą 
Bożepole, osada 
Bożepole Królewskie, g. 
Bożepole Szlacheckie, O. 
Bór, oeada, pow. Kartuzy 
Bór, g., pow. Puck 
Bór, osada, pow. Wejherowo 
Bralewnica, O. 
Bralewo, osada 
Bramka, g. 
Brand, l-two 
Branica, g" Ieśn. 
Brankówka, g. 
Brat jan, g., sL kot. 
Bratuszewo, g. 
Bratwin, folw., g. 
Braunsroda, osada 
Brazylja, osada 
Brąchnowo, g. 
Brąchnówko, O. 
Brda, lolw. 
Broda,. wieś 
Brodnica, m., 
st. kot. pow. Brodnica 
Brodnica, g., pow. Kartuzy 
Brodnica Dolna 
patrz Dolna Brodnica, wieś 
Brodnica Górna 
patrz Górna Brodnica, wieś 
Brodno Niskie 
patrz Niskie Brodno, osada 
Brodnicka Kamionka patrz 
Kamionka Brodni:ka, osada 
Brodno Wysokie 
patrz Wysokie Brodno, 
Brodowo, g. 
Brody, leśn., o., sL kol., 
pow. Gniew 
Brody, o., pow; Tuchola 


24 


29 
44 
17 
17 
65 
3 
3 
19 
9 
22 
22 
5 
57 
20 
66 
66 
46 
52 
55 
3 
66 
9 
9 


8 
9 
25 
48 
28 
6 
24 
27 
38 


Heidernuhl 


Borruschin 
Dachsbau 
Bardzichau 


Borschestowo 
Borschesto- 
werhutte 
Borschestowo, 
Rbb. 
Russendeich 
Borzyskowo 
Borschthal 
Bozanken 
Bozejewo 
Bozepole 
Boschpol. Klg. 
Boschpol, Rdl. 
Boor 
Danziger 
Heisternest 
Heidekrug 
Bralewitz 
Hoch Fietz 
Brornke 


Branitz 
Jamerau 
Brallian 


Brattwin 
Sra unsrode 
Brasillen 
Bruchnowo 
Bruchnowko 
Braadorf 
Brodda 
Strasburg 
I/Westpr. 
Brodnitz 


osada 
Brodau 
Deułsch 
Brodden 
Urodcli 


Str. I Nazwa i charakter miejscowości 


39 
58 
69 
35 
66 
5 
7 
36 
24 
24 
56 
46 
13 
55 
55 


Brody-Młyn, O. 


Budy(Bielskie 


Dawniejsza 
nazwa Str. 
niemiecka 


Broddener- 
muhle 
Polnisch 
Brodden 


Brody Polskie, .przys. 
Brodzka Tama 
patrz Tama Brodzka, st. kol. 
Browina, o. "' 
Bruchuiewo, sl. kol. Bruckenau 
Brudzawki, g. Kleill" Brudzaw 
Brudzawy, g. Gross Brudzaw 
Brudzewo, ceg., fol w.; g., os. mł. Brusdau 
Bruecksches Bruch, osada Brr
hes 
Friedriechs- 
bruch 
Wilhernsbruch 
Bruckenau 
Seebruch 


45 
5 
24 
28 


66 
17 
20 


24 


31 


33 
70 
24 


10,14 


54,53 
43 
5 
7 
63 
10 
24 
52 
44 


45 
24 
24 


24 
17 
10 
34 
67 
69 
20 
30 
33 
28,29 
39 
66 
62 
34 
48 
59 
48,54 
7 
35 
35 
48 
64 
66 
57 
58 
15 
11 
3 


24 


24 


24 


3 


5 
15 
18 
62 


Bruss 
Langendorf 
Brinsk, Rdl. 


Brinsk Fyalken 
Brinsk, Kgl. 
elrinsk. Rdl. 
Brinsk. Rdl. 
Herzogsfelcle 


Birkenthal 
Briesen. Rdl. 
Briesener- 
muhle 
Brenschek 
Broska 
Balkau 
Brohse 


Bi rke.nberg 


Birkenbruch 


Birkenbruch 
Brosowo 
Birkenbri\ck 
Birkhof 
Bruchau 
Brust 
Bruchenau 


Buchwalde 


Buchwald 


Butzlg 
Gross Budzek 


Buchenberg 


Schl\ndorf 
Buden 
Budda 


, 


19 


18 


3 
58 
54 
63 
3 
39 
68 
7 
7 
54,51 
54 


- I . 


r 
f 
t 


Bruki I, g. 
Bruki II, g. 
Brukniewo, {olw., tarto 
Brukniewo, leśno 
Brukniewo-Kolonja 
patrz Kolonja-Brukniewo, lwI. 
Brunoswaide, folw. 
Bruschkrug, osada 
Brusy, g., st. kol. 
Bryńsk, g. 
Bryńsk, ' leśno 
Bryńsk Czarny 
patrz Czarny Bryńsk, wieś 
Bryńsk-Fijałki, wieś 
Bryńsk Królewski, Ieśn. 
Bryńsk Szlachecki, o. 
Bryńsk Tartak, tarl. 
Bneczka, g. 
Brzeczka, osada 
Brzegi, Idu. 
Brzemiona, O. Bremin 
Brzezinko, O. Birkenau 
Brzeziny, osada, pow. Brodnica Brzezin 
Brzeziny, folw., pow. Grudziądz Breczyn 
Brzeziny, osada, pow. Kartuzy Brzesini 
Brzeziny, przys., pow. Lubawa Birkenau 
Brzeziny, folw., pow. Starogard Briesen 
Brzeziny, g., pow. Świecie Bresin 
Brzezińskie Rumunki, wieś Raumland 
Brzeżnica, leśn. Brzeznica 
Brzeżno; g., pow. Starogard Bresnow 
Brzeżno, wieś, pow. Starogard Brzesno 
Brzeżno; lolw., g., pow. Świecie Briesen 
Brzeżno, folw., pow. Toruń Brzezno 
Brzeżno Małe 
patrz Małe Brzeżno, osada 
Brzeżno pod Śliwicami, wieś 
Brzeżno Szlacheckie, g. 
Brzeżno Szlacheckie, os. mI. 
Brzęczek, 10Iw. 
Brzoska, leśno 
Brzoza, g., szkoła 
Brzozie g. 
Brzozie Niemieckie 
patrz Niemieckie Brzozie, 
. 
Brzozie Polskie 
. patrz Polskie Brzozie, g. 
Brzozowa Góra, osada 
Brzozowe Błota; pustk., 
pow. Świecie 
Brzozowe Błota, osada, 
pow. Wejherowo 
Brzozowo,. g., st. kol. 
Brzozowymost, osada 
Brzozówka, osada 
Brzuchowo; o., st. kol. 
Brzusce, g. 
Buchnowo, osada 
Buchta Grabowa 
patrz Grabowa Buchta, O. 
Buchwałd, sl. kol., 
pow. Grudziądz 
Buchwałd 
patrz Karczany, osada 
Buchwałd, leśn., 
pow. Wejherowo 
Buczek, o., pow. Brodnica 
Buczek, osada, pow. Grudziądz 
Buczek, o., pow. Lubawa 
Buczek, R" pow. Świecie 
Buczek, g.. pow. Wąbrzeżno 
24 Buczek Mały 
patrz Mały Buczek, osada 
Buczkowo, leśn.' 
Buczkowo, osada 
Buda Strysza 
patrz Strysza Buda, wieś 
Budy, g., pow. Brodnica 
Budy, o., pow. Grudziądz 
Budy, o., pow. Starogard 
Budy Bielskie 
patrz Biels}.ie Budy, g. 


54 
44 
58 
10 
3 
5 


11 
,I 


6 
6 
6 
5 
5 
57 
59 
63 
52 
58 
6 
23 
27 
36 
45 
48 
48 
46 
44 
46 
48 
60 
11 
45 
11 
11 
33 
47 
57 
60 
36 


.. 


4 
66 


49 


67 
7 
48 
67 
62 
55 
36 


f 


. 


52 


20 
- 45 
69 
5 
20 
37 
48 
63 


1 


64 
6 
6 


26 
3 
22 
46 
36 


ł
>>>
.:: 


Czysta Woda 


Budy Kanie (Biała rzeka) 
Nazwa i charakter miejscowości I 


I Str. I Nazwa i 
 harakter miej
cowości I 


I Str. 


I Str,l Nazwa i charakter miejsc0wości I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


33 
14 
32 
32 
13 
. 44 
48 
66 
46 


Cis, d.. Po.w. Ko.ścierzyna 
Cis patrz Czersk (Cis), d. 
Cis No.wy patrz No.wy Cis. g. 
Cis Stary patrz Stary Cis, o.sada 
Cis ewie, leśn., o. 
Cisiny. wieś. Po.w. Staro.gard 
Cisiny, g., Po.w. Świecie 
Cis Dwa, g. 
CisDwagóra. leśno 
Ciso.wskie" Pustko.wie 
patrz Pustko.wie Ciso.wskie. 
o.sada 
Ciso.wy. o.sada Antonienhof 
Co.łdanki. d. Zoldau 
Cymbało.wo., o.sada Cembalowo 
Cymbark, g. Cymberg 
Czachówki, d. Schł!ckenhof 
Czapelki. g.. Po.w. Świecic Klein Zł!ppeln 
Czapelki, przys., Po.w. Wąbrzeźno Klein Czappeln 
Czapieiskimłyn, DS. mI. Czapelmiihle I 
Czapiewice. g. Czapiewitz 
Czaple. g.. D., po.
. .K
rtuzy Czapet' 
Czaple, g., po.W. SWlecle Gross Zappeln 
Czaple. R., Po.w. Wąbrzeźno. Treuhausen 
Czaple No.we 
patrz Nowe Czaple, o.sada 
Czaple Stare 
patrz Stare Czaple, osada 
Czar lin, D. 
Czarlina, lelin.. osada 
Czarlino.. osada 
Czarlińskie Pustko.wie, pustko 
Czarna Dąbro.wa, o.sada 
Czarna Góra." 
o.sada, Po.w. Kartuzy 
Czarna Góra. 
o.sada, Po.w. Wejhero.wo. 
Czarna Gro.bIa, leśn. 
Czarna Huta, o.sada 
Czarna Wo.da. 
g., pustk., Po.W. Staro.gard Schwarzwasser 
Czarna W o.da, Konigswiese, 
st. ko.L. Po.w. Staro.gard Bahnhof 
Czarna Wo.da. Icśn.. Po.w. Świecie SChWł!rzw'asser 
Czarne, g Czarnen 
Czarne, leśno Scharnow 
Czarnebło.to., g. Schwł!rzbruch 
Czarne Leśne. osada Am Szarnow 
See . 
Czarniż. g. Czarniss 
Czarno.cin. g. Schwarzhof 
Czarno.cińskie Piece. D. Lindenhof 
Czarnowo.. g., pow. Cho.jnice 
Czarno.wo., g., Po.w. To.ruń 
Czarnowo. ko.ło. To.runia" st. 
Czarny Bryflsk, wieś 
Czarnylas, g., dwór, O. 
Czarnymłyn, as. mł. 
Czarto.ło.mie, fo.lw. 
Czartowiec. wieś 
Czarze, g. 
C
atko.wy. g. 
Czechy, osada 
CZIX:zewo, Q., Po.w. Grudziądz 
Czeczew() g., Po.w. Kartuzy 
Czekano.wo., D. 
Czemlewo.. g., leśn. 
Czerlin. g 
Czernica, D., as. mi. 
Czerniewice, D. 
Czerniki Małe 
patrz Małe Czerniki, fo.lw. 
Czerniko.wy, Q. 
Czersk. g., st. koL, leśn. 
Po.w. Chojnice 
Czersk, leśn.. Po.w. Świecie 
Czersk (Cis). D. 
Czersk Świecki. g.. st. ko.L 
Czerska Rzeka, o.sada 
Czerwińsk, fo.lw. 
CzerwDna Karczma 
patrz Piaski,' karczma 
Częstko.wo., d,. Po.w. Kartuzy 
Częstko.wo.. g., pow. Wejhero.wo 
Cztery Włóki, D. 
Czubek. leśn.. o.sada 
Czyczko.wy. g. 
C zymano.wo. , o.sada 
Czysta W o.da, 
o.sada, Po.w. Karluzy 
Czysta W o.da, 
osada, Po.w. Ko.ścierzyna 


28 
39 
11 
13 


Chałupa, o.sada 
Chałupy, g.. leśn. 
Charzyko.wy, g. 
Chełmie. o.sada 
Chełmińska Nowawieś 
patrz No.wawieś Chełmińska, g. 
Chełmiński Dorpo.sz 
patrz Dorpo.sz Chełmiński. g. 
Chełmno., m. 
ChełmDnie. g. 
Chełmo.niec, g., st. ko.1. 
Chełmy Małe ' 
patrz Małe Chełmy. g. 
Chełmy Wielkie 
patrz Wielkie Chełmy. ceg., d. 
Chełmża. m. ' 
Chełmża No.wa 
patrz No.wa Chełmża, folw., g. 58 
Chełsty, D. Che1st 5 
Chłapo.wo, g.. ICh1apau 39 
ChłoPo.wy, wieś 'jKIOppowo 11 
ChmlClenko., osada ,Klein Chmielno 24 
Chmielenko.. DS. mł. :Chmielonken 24 
Ch . I ' ń k . Ch ' osada Chmielnoer 28 
mle I s le ro.sty. Gestriiuch 
Chmielno., g., d. - 24,28 
Cho.cina Zielo.na, patrz Zielo.na 
Cho.cina, g., o.sada 
Chocińskimłyn, nadl.. O. 
Cho.jna, wieś 
Cho.jnice. m. 
Cho.jniczki. ceg., g. 
Cho.jno.. g. 
ChD lewice, osada 
ChDrap, g. 
ChDśnica, leśn., d. 
ChDśnica. o.sada 
Chrapice, g. 
Chro.śle, g. 
Chrósto.wo., o.sada 
Chrósty Chmielińskie palrz 
Chmielińskie Chrósly, osada 
Chrósty Miechucińskie 
patrz Miechucińskie Chrósty. 
o.sada 
Chr_ósty Prkowskie, patrz 
Proko.wskie Chrósty, osada 
Chrósty Wysińskie, palrz 
" Wysińskie Chrósty, o.sada 
Chrystkowo., g. 
Chrząst. DS. mI. 
Chwarzczenko.. D., osada 
Chwarzno., g., Po.w. Ko.ścierzyna 
Chwarzno, D., Po.w. Wejherowo. 
Chwaszczyno., g. 
Chwaszczyńskie Pustkowie 
patrz Pustko.wie ChwaszczVli- 
skie, puslk. 
Chylo.nja, g.. st. ko.l.. nadL 
Chylońska Piła, tart. 
Chylońskie Pustki. osada 
ChylDwa Huta, wieś 
Cibórz, ceg., O. 
Ciche, g. . 
Cicho.radz. o., szko.ła 
Ciechanówk(), D., pustk, 
Ciecho.cin, fo.lw., g. 
Ciecho.cino., g. 
Ciecho.cino, d. 
Ciecho.lewy. D., Po.w. Cho.jnice 
Ciecho.lewy, D., Po.w. Staro.gard 
Ciechomie, . osada 
Ciecio.rka. wieś 
Cieleszyn, g. 
Cieleszynek, g. 
Cielęta. g. 
Cielęta. d. 
Ciemniak, folw. 
Ciemnik, g., prz. k. 
Ciemnylas, leśno 
Cienkie Zaro.śle 
patrz Zaro.śle Cieńkie, g.. 
szko.ła 
Ciepłe, g. 
Cicrpice. nad1. t s t. koL, wieś 
Cięrznia. osada 
Cierzpice, d. 
Cieszenie, g. 
CieszonkQ. o.sada 
Cieszyny. g., Ieśn: 
Cięgardło., o.sada 
Cio.sek. fo.lw, 
Cis. nadl., paw. ChQjnice 


Cis. 


Budy Kanie (Biała Rzeka) 
patrz Kanie Budy (Biała Rze- 
ka), o.sada 
Budyń, O. 
Budy Smo.Ine 
patrz Smolne Budy, o.sada 
Budziska, osada 
Budziska Małe" 
patrz Małe Budziska. o.sada 
Budziska Wielkie . 
patrz Wielkie Budziska, g. 
Budziszewo. g. 
Buk, fo.lw., Po.W. Grudziądz 
Buk. g.. Po.W. Grudziądz 
Buk. D.. Po.W. Wąbrzeźno. 
Bu1 Góralsld, ceg., g. 
Buki. o.sada 
BukDwa Góra. wieś, 
Po.w. Cho.jnice 
BukDwa Góra, g.. Po.w. Kartuzy 
Buko.we ,Po.le. fo.lw. 
Buko.wiec. g.. pow. Bro.dnica 
Buko.wiec. g.. Po.w. Grudziądz 
Buko.wiec, g., st. 1..0.1., t-lwo.. 
leśn., Po.w. Świecie 
Buko.wiec, o., pow. Tczew 
Buko.wiec Biały 
patrz Biały Buko.wiec, o.sada 
Buko.wiec Królewski, osada 
Buko.wiec Mały 
patrz Mały Buko.wiec: g. 
Buko.wiec (Nicponie), leśno 
Buko.wiec Nowy 
patrz No.wy Buko.wiec, g.. wieś 
Buko.wiec Stary patrz 
Stary Bukowiec, g., o.sada 
Buko.wiec Wielki 
patrz Wielki Bukowicc, g. 
Buko.wino.. o.sada 
Buko.winy, o.sada 
BukDwa Paczewskie, wieś 
Bukówki, leśno 
Bulkówki. o.sada 
Bulzówka, folw. 
Burchardztwn, o.sada 
Burkart. g., s1. ko.l. 
Bursz, g. 
Bursztynik, osada 
Bursztyno.wo, g.. st. ko.l., 
Po.W. Grudziądz 
Bursztynowo.. leśn., Po.w. Świecie 
Buśnia, g. 
Buśnia Górna 
patrz Górna Buśnia, o.S..łda 
Bylo.wo., leśno 
Bysewo., fo.lw.. g. 
Bysław, fo.lw. 
Bysław, 
. 
Bysławek. g. 
Byszwałd, g., d. 
BytDnia, g. 
Bzowo., g., o. 
Bzo.wo, !-two 
Bzo.wo., osa da 
Bzówko, fnlw., g. 


Kathenhof 
Ceynowa 
Miiskendorf 
Chelmie 


68 
52 


Buddin 


Eibenfelde 
Czissin 
Eibenhorsl 
Ciessau 
Cisowagora 


8 


21 
12 


I . 


7 
7 
63 
63 


61 


CuJm 
Kolmansfeld 
Griineberg 


! 
r. 
e f ' 
t 


61 
3 
20 
20 
65 
3 
39 


66 
18 
13 
36 
63 
38 
48 
63 
24 
11 
24,29 
48 
63 
24 


Wc1ilzenzlU 
Ziegelscheune 
Buchwalde. Kgl. 
Buck 
Leinefelde 
- Bucken 


12 


15 
56 


Culmsee 


12 
24 
32 
3 
20 
48,54 
56 


Bukowagorł! 
Bukowagorra 
Buchenfelde 
Bukowitz 
Bukowitz 


ł 

 


Bukowitz 
Sturmberg. 
forstgbl. 


13,15 
13 
25 
10 
11 
3 
63 
16 
28 
28 
57 
35 
27.29 


24 
56 
Czariinen , '34,33 
C
arlin 28 
Groningen 56 
- Czarnadom bro- I 68 
wa 
Schwarzenbel'g 27 


44 
31 
45 
19 
32,46 
32 
46 
70 
18 
26 
14 
67 
10 
29 
15 
16 
29 


Chotzenmiihl 
Choinł! 
Konitz 
Klein Konitz 
fichtenwalde 
Cholewilz 
Chorapp 
Chosnitz 
Bawerndorf 
,Chrapitz 
Chrosle 
Chrostowo 


Bukowitz. Kg'. 


plehnswalde 


66 
43 
27 
44 


Schwarzenberg 
Eichwald 
SchwarzhiiUe 


Brauchitschhof 
FE:rdinandshohe 
Bukowo 
Offenberg 
Bulkowken 
Bulsowko 
Burchardstwo 
B?l'chersdorf 
Bursch 


28 


46 
54 
44 
46 
57 
45 
11 
30 
33 
11 
57 
57 
6 
44,46 
39 
14 
4 
7 
55 
40 
22 
24 
5 
7, 9 
)5 
'14,12 
58 


26 


., 


29 


33 
48 
59 
33,30 
30 
69 
66 


Christ{elde 
Niedermiihle 
Elsentha I 
Schwarżin 
V6lłzendorl 
Quaschin 


20 
52 
48 
48 
29 
24 
60 
60 
60 
35,37 
44 
48,52 
5t 
48 
52,48 


FGrsleni]u 
Bernstein 
Buschin 


S
harnau 
kol. sc

rau.Bahn- 
Czarni-Brinsk 
Schwł!rzwald 
Czarnauer- 
miihle 
Sawiist 
CZł!slowiłz 
Scharnese 
Czattkau 
Czecha u ' 
Sch6tzau 
Cetschau 


Biilow 
Bissau 
Bislaw 
Gross Bislaw 
Klein Bislaw 
Bischwalde 
Bitonia 
Gross Sibsilu 
Sibsau 
Sibsau. Kgl. 
Klein Sibsau 


66 
66,69 
66 
66 
25 
5 
35 
58 
5 
11 
66 
69 
13 
46 
25 
32 
48 
48 
3 
5 
23 
48 
53 


Kielau 
Schneidemiihle 
Kielau 
Spechtswalde 
ChielshiiUe 
Ciborz 
Czichen 
Tannhagen 
Czekanowko 
Deutsch Cekzin 
Czechotzin 
friedrichsau 
Zechlau 
Czechlau 
Czechomie 
, 
K6nigswa1de 
Friedrichsdank 
Schellenschin 
Cielenta 
Zeland 
Czelnniak 
Czemnik-Wen- 
glarken 
Czemnilass 


. 


c 


Schemlau 
Klein Nappern 
Czernitza 
Czernewilz 


70 
43 


C\'drońslimlyn, DS. mI. 
Cegielnia, wieś. pO\v. Sępolno 
Cegielnia, o.sada. . 
pow. Wejhero.wn 
Cegielnia Kieleńska. ccg. 
Ce
ielnik. g. 
Cekcyn, g., st. ko.1. 
Cekcynek, o.sada 
Cekcyilska Knieja. leśn., osada, 
Celbowo. O. 
Celmiro.stwo.. o.sada 
Centrum. o.sada 
Cepno., D., prz. k. 
Cerkiew No.wa 
patrz No.wa Cerkiew, g., O. 
Cerkiew Nowa Królewsla 
patrz No.wa Cerkiew Królew- 
s-ka, g. 
Cerkiew Nowa Szlachecka 
patrz No.wa Cerkiew Szlachcc- 
ka, d. 
Cerkwica Duża 
patrz Duża Cerkwica. g. 
Cerkwica Mała 
patrz Mała Cerkwica. g. 
Cctniewo. d. 


Cedl'onllliihle 
Zigelno 


66 
67 
57 
60 
60 
62 
40 
32 
31 
9 
45,47 


Ziegelei 
Kollner Ziegelei 
Ziegelwiese 
Polnisch Cekzln 


33 
33 


Czernikau 


. 1 


11,14 
52 
14 
48 
15 
19 


Helfnenfelde 
Czersk (Ciss). 
Oberforsterel 
Helenenfelde 
Czerskerfiiess 
Czerwinsk 


Birkwald 
Celbau 
Zellmerostwo 


4 
29 
66 
38 
47 
11 
40 


58 
17 
59 
66 
19 
24 
27 
3 
i32':
1 


Czenstkowo 
Griinberg 
Vierhuben 
Czubeck 
Czyczkowo' 
Rallschendorf 


Warmhof 
Schirpitz 
Czersnia 
Czierspitz 
Zeschin 
Czeszonken 
Cieszyn 
Czengardlo 
Ciosseck 
Ciss 


12 


14  


42 


27 


Reh,wł!sser 


42 
40 


Cettnau I 


3() 


Rcinwasser
>>>
Czyste 
Nazwa i charakter miejscowości I 


I I 
\ 


Czyste, leśn, . 
Czystebłota, g. 
Czyste Małe 
patrz Małe Czyste, g. 
Czyste Wielkie 
pah"z Wielkie Czyste, g. 
Czystochleb, 
., leśn. 


D 


( 
, 
r-: 


Dalwin, g. 
Damaszka. O. 
Dana. folw. 
Dargolewo, O. 
Dar
olewskie Szopy, patrz 
Szopy Dar
olcwskie, osada 
Darzlubie, g., nadI., O. 
Daszkowski Młyn,- os. mł. 
Dąbrowa, leśn., o., pow. Chojnice 
Dąbrowa, osada, pow. Puck 
Dąbrowa, w
eś, pow. Starogard 
Dąbrowa, folw., pow. Świecie 
Dąbrowa, 
nadI., l-two, o., pow. Świecie 
Dąbrowa Czarna 
pah"z Czarna Dąbrowa, osada 
Dąbrowa Miszewska, osada 
Dąbrowa P'uzdrowska, osada 
Dąbrowo, leśn.,- osada 
Dąbrowo przy Borzestowie,osada 
Dąbmwo 
przy Klukowej Hucie. osada 
Dąbrowskie Lądy. osada 
Dąbrowskimłyn, os. mł. 
Dąbrówka, o., pow. Brodnica 
Dąbrówka, osada, pow. Cl1Ojnicp, 
Dąbrówka, osada, pow. Cbojnice 
Dąbrówka. g., pow. Gniew 
Dąbrówka, osada, pow. Kartuzy 
Dąbrówka, 
osada, pow. Kościerzyna 
Dąbrówka, 
osada, pow. Kościerzyna 
Dąbrówka, g., pow. Sępolno 
Dąbrówka, 
., pow. Starogard 
Dąbrówka, g., pow. Świecie 
Dąbrówka, 
., pow, Tczew 
Dąbrówka, osada, pow. Tuchola 
Dąbrówka, g., pow. -Wejhemwo 
Dąbrówka Królewska, g. 
Dąbrówka pod Gorzuchowem, g. 
Dąbrówka pod Unisławem, 
J!., st. kol. 
Dąbrówka Pusta 
patrz Pusta Dąbrówka, g., leśno 
Dąbrówka Szlachecka, folw. 
Dehrzyno, Idn. 
Deka, osada, pow. Kartuzy 
Deka, o., pow. Kościerzyna 
Uelowo, osada 
Dembieniec, osada 
Dębek, folw., osada 
Dębia
óra, osada 
Dębie, folw 
Dębieli, g. 
Dębina, osada, pow. Kościerzyna 
Dębina, folw., pow. Tczew 
Dębiniec, _ 
ceg., o., st. koL, pow. Grudziądz 
Dębiniec, folw., pow. Świecie 
Dębiny, folw., pow. Działdowo 
Dębiny, leśn., pow. Gniew 
Dębiny, g., pow. Sępolno 
Dębiny, g., pow. Toruń 
Dęblin, g. 
Dcbniak, osada 
Dębniaki; bsada 
Dębnica, osada 
Dębnik, osada 
Dębno, osada, wieś 
Dębogóry, g. 
Dębc:!órze, g., o. 
Dębowa Góra, osada 
Dębowa Karczma, osada 
Dębowa Kępa, osada 
Dębowałąka, 
. 
Dębowałąka, leśno 
Dębowe, os. mł., pow. Brodnica 
Dębowe, osada. pow, Świecie 
Dębowiec, leśn.. pow. Brodnica 
Debowicc, g., pow. Chełmno 
Dęhowiec, osada, pow. Sępolno 


I. 


1:: 


[: 
l; 
i 


!- 


,. 


Dawmejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa i 'charakter miejscowośc. I I 
niemiecka 


I 
IReinbr:h 


Schonbiod 


Damaschken 
Tannenhof 
Dargelau 


Darsiu b 
Daszkowo- 
muhle 
Dombrowo 
Dombrowa 
Dombrowo 
Dombrowo 


Hagen 


Dombrowo 
Dombrowo 
Dombrpwo 
Dombrowo 


Dombrowo 
Damerauer- 
wiesen 
Damerkauer- 
muhle 
Dombrowken 
Dombrowken 
Dombrowka 
Dombrowken 
Dombrowken 


Putrhulte 


Dombrowa 
Darnerau 
Domł?rowken 
Eichenhorst 
Damerau 
Dombrowka 
Damerkau 
Dombrowken, 
Kg\. 
Dombrowken 


DameraH 


Dombrowken, 
I\dl. 
Debrino 
Deick 
Decka 
Festung 
Demblenitz 
Dembeck 
Dembiagora 
Dembie 
Eichwalde 
Dernbina 
Eichwalde 


Debenz 
Dembinitz 
Eichberg 
Blankenburg 
Elchfelde 
Eichenau 
Demlin 
Dembniak 
Eichwald 
Dembnitz 
Damnick 
Denlbno 
Eichenberg 
Eichenberg 
Eichenberg 
Eichenkrug 
Eich busch 
Wittenburg 
Dembowalonka 
Dembowo 
Eichdorf 
Eichhorst 
Dernbowitz 
Dernbowllz 


14 
3 


8 


8 
63.65 


55 
56 
39 
69 


69 
39.40 
20 
14 
40 
44 
53 
52 


68 
30 
26 
29,26 
24 
25 
55 
66 
5 
12 
12 
17 
25 
30 


3l 
42 
44 
48 
55 
62 
66 
20 
7 


7 
4,6 
20 
34 
24 
33 
27 
37 
40 
45 
9 
35 
32 
56 
22 
52 
17 
19 
42 
57 
30 
28 
21 
67 
66,68 
38,35 
30 
39,41 
66 
69 
57 
63 
65 
3 
49 
5 
7 
43 


Frydrychowo 


Dawniejsza I I I 
nazwa I Str. Nazwa i charakter miejscowości 
niemiecka 


Dawniejsza I 
nazwp' Str. 
niemiecka 


Bismarksheide 
Krausenhof 
Kalbzagel 
Ellergrund 
Eichwalde 
De';'ptau 
Dlabeletz 
Dlugie 
Langbusch 
Langebruck 
Dlugolass 
Konigswille 


Doberau 
Dobrogosch 


Schonhof 
Wertheim 
Lindenthal 
Nieder Brodnitz 
. Nieder Gruppe 
Niederfeld 
Nieder Gribno 
NiederHornikau 
Waldenburg 
Nieder Mahlkau 


NiederSartowllz 
Niederausmass 
Niedermuhle 
Dolken 
Dommachau 
Gross Dom- 
matau 
Gross Dom- 
maten 
Klein Dom- 
matem 
Dennemqrse 


Dohnasliidt 
Doringsdorf _ 
Dorotheenhof 
Dorposch. 
Culmisch 
Honsdorf 
Dulzig 


Fichtenwald.- 
DrewiłL 
Holzort 


Drzonowko 
Dritschmin 


OGbeln 


Dubrik 
Rohrnllihle 
Dunaiken 
Durra 
Schont a I 
Dussoczin 
Gross Zirkwilz 
Gross Schmie- 
debrucl'ł 
Gros5 Krowno 
Gross Sa!1skau 
Zwolf I\posleln 
Kurtshohe 
Wilhelm smark 
Zwora d en 
Dybow 
Ruine Dylow 
Diebsack 


Dtwan 
Soldau 


70 
23 
11 
43 
7 
I 7 
1 4 8,52 
I 


50 
48 
25 
46 
I 52 
30 
; 53.48 
60 
3,6 
fi 
16 
13 
34 
7 
7 
48 
25 
7 


49 
27 
30 
57 
34,31,32 
37 
20 
20 
42 
61 
44 
49 
43 
9 
49 
"17 
59 
58 
36 
65 
34 
15 


Działowo, O. 
Dziechowo, 
., osada 
Dziekcz, osada 
Dziemiany, 
g., st. kol., pow. 
Dziemiany, g., pow. 
Dzi
rz
żno, 
., pow. 
Dzierzqżno, 
g., st. kol., leśn., pow. Kartuzy Seeresen 
Dzierzno, O. 
Dziewięć Włók. g. 
Dzięgiel, wieś 
Dziki, o. 
Dzikowo, o. 
Dziuki Nowe 
patrz Nowe Dziuki, osada 
Dziuki Stare 
patrz Stare Dziuki, osada 
Dziul"B 1'...1ysia 
patrz Mysia Dziura, osada 
Dżwierzna, 
. 
Dżwierzna, leśn. 
Dżwierzno, folw., O. 


60 
19 
27 
53 
19 
66 
6 
47,44 
28 
6 
19 
40 


Dzialowo 
Sechau 
Dzeks 


Kościerzyna Dzimianen 
Toruń Dreilinden 
Gniew Dzierondzno 


Falęcin, o. 
F alęcka Parowa 
patrz Pamwa FaJęcka, folw. 
Falk, osada - 
Feliksowo, folw, 
F erdinandshof, osada 
F erdynandówka, leśno 
Fijałki, Ieśn. 
Fijałki-Brynsk 
patrz Brynsk-Fijałki, wi
ś 
Fijewo,. g. 
Fijewo pod Radzynem, o. 
Filice, g., pustk. 
Filip, os. 011. 
Fingerhuta, osada 
Firluz, g., prz, k. 
Firog, osada 
Fiszerkate, osada 
Fitowo, !!., os. Inł. 
Fletnowo, g. 
Floranowo, folw. 
Florencja, fol\\', 
F olęgi, osada 
F olgowo, g. 
Fol uszek , pustko 
Folwark-Linja 
patrz Linja-Folwark, osada 
Folwark Nowy 
patrz Nowy Folwark, osada 
Folwark pod Radzynem, O. 
F olwark Stary 
patrz Stary Folwark. folw., g. 
Folwark- Tarpno 
patrz Tarpno-Folwark, O. 
Forteca-Grudziądz 
patrz Grudziądz-Forteca, O. 
Foshuta, g. 
F ranciszkowo, g. 
F rank wieś 
Frank
ztyn, osada 
F rąca, o. 
Fredrykowo, folw. 
Freiheit, osada 
Freudcnfcld, osada 
Friedrichshof, osada 
Frycowizno, osada Fritzowisno 
Frydolina, osada Fridolin 
Frydrychowo, g., pow. Bl"Odnica Friedl;chshuld 
Frydrychowo, osada, 
pow. Clwjnic!': 


8 
50 
54 
30 
45 
49 
69 
40 
24 
49 
51 
25 
31 
69 
34 


..... 


E 


Dębowiec, osada, pow. Tuchola 
Dębowo, nadl., o., pow. Gniew 
Dębowo, osada, pow. Kartuzy 
Dębowo, leśn.. pow. Świecie 
Dębowylas, o. 
Dęptowo, osada 
Djabelec, osada 
Długie, leśn., wieś 
Długikierz, osada 
Długimost, Ieśn. 
Długolas, osada 
Dmuchowa, osada 
Dobra Nowe 
patrz Nowe Dobra, g. 
Dobrausee, osada 
Dobre, I-two 
Dobrogoszcz, g.- 
Dobrybrat, osada 
Dobrzej ewo, roiw. 
Dobrzewino, O. 
Dolina, osada 
Dolna Brodnica, wieś 
Doln.a Grupa, st. kol., wieś 
Dolna wieś, osada 
Dolne Grzybno, osada 
Dolne Horniki, osada 
Do
p.e Kąpino, osada 
Dolne Maliki, o. 
Dolne Osłł-owite 
patrz 'Ostrowite Dolne, osada 
Dolne Sartowice, g. 
Dolne Wymiary, g. 
Dolnymłyn (Zając), .os. mI. 
Dołki, g. 
Domachowo, osada 
Domatowo, g. 
Domatowo, leśno 
Domatówko, g. 
Donimierska Piła, tarł. 
Donimierz Mały 
patrz Mały Donimierz, O. 
Donimierz Wielki 
patrz Wielki Donimierz, O. 
Donowo, folw 
Doręgowice, g. 
DQrotowo, folw., st. kol., tarto 
Dorposz Chełmiński, g. 
Dorposz Szlachecki, g. 
Dólsk, g., O. 
Dólsk Mały _ 
patrz Mały DóIsk. g. 
Dra
asz, g., st. kol. Dragass 
Dreieck, osada - 
Drewniaczek, nadl., O. Wilhelmsw
lde 
Drogosław, Solw. Drogoslaw 
Drozdowo, leśn., pow. Kartuzy Drosdowen 
Dl"Ozdowo, folw., g., pow. ŚwieciejDrosdowo 
Drożdzienica, g. I Drausni\Z 
Drużyn'y, g., st. kol. Druschin 
Drwęczne Ławy I 
patrz Ławy Drwęczne, osada 
Drzazgi, osada 
Drzewicz, I-two 
Drzewiny, leśno 
Drzonowo, g. 
Drzonówko, os
da 
Drzycim, folw" g., st. kol. 
Duba, osada 
Dubielno. g., pow. Chełmno 
Dubielno, 
g., osada, wieś, pow. Świecie Dubelno 
Dubowo, osada 
Dubryk. OS" da 
Dulewski Mlyn, os. mI. 
Dunajki, leśn., o., osada 
Dum, osada 
Dusocin, g. 
Dusocin, pustk. 
Duża Cerkwica, g. 
Duże Kowalskie Błota, osada - 
Duże Krówno, wieś 
Duże Zajączkowo, g. 
Dwanaście Apostołów, wieś 
Dworzvsl(o, o., pow. Chełmno 
Dworzysko, g.. pow. Świecie 
Dwulwła, l-two 
Dybowo, O. 
Dybowo-Ruina, osada 
Dybzak, osada 
Dylewo, folw. 
Dywan, leśn., osada, os. mI. 
Działdowo, m. 


E
iertowo, 
. 
Egipt, osada 
Eichenhoehe, leśn. 
12 Einhaus, o
ada 
48 EIgisLewo, g. 
Ęlisenhof, folw. 
4
 . Elisenthal, folw. 
7 EIsneroda, leśn., o. 
25 Elzanowo, O. 
39 Elżbietowo, folw. 
Englerowa Huta, osada 
41 En
sterbęskimłyn. os. mI. 
39 Ernestowo, foIw. 
Eulalin, folw., osada 
70 


70 


F 


Neunhuben 
Dziengel 


Dzwiersnia 
Dwierz!1a 
Schwirsen 


21 
40 
15 
:'2 
63 
70 
8 
EIsnerode 59 
Elsanowo I 65 
Elisenhof 24 
Englershutte 34 
I\ngst und Ban g l 33 
Ernsthof 52 
15.11 


Eggertshutte 
Rgypten 
Eichenhohe 


Elgischewo 


Dietrichsdorf 


Felixowo 


Ferdinandshof 
Fyalken 


Fiewo 


Rehden 
Fylitz 
PhilippsmGhle 
Fing"rhGUe 


Firlus 
Viereck 
Flscherk"te 
Fittowu 
Flolenau 
Florenhof 
Florentia 
Folengi 


'- 


Hansguth 


FosshuUe 
Franzdorf 
Frankenfelde 
Frankenstein 
fronza 
Friedrichsau 


Friedrlchshof 


ł 

 


9 
42 
63 


i 
r 


30 
57 
17 
24,29 
5 
49 
13 
52 
52 
61 


61  


51 
16 
17 
59 


11 
I 


) 
(: 


" 


+ 
.1 

I 


9 


.. I .. 


9 
6 
64 
68 
11 
fi 


l 


6 
35 
22 
16 
59 
33 
7 
21 
40 
35 
49 
32 
6 
64 
57 
6 


- 
 


t 


67 


21 
22 


921 


23 


22 
30 
49 
44 
64 
19 
43 
51 
68 
26 
36 
59 
3 


J 


14
>>>
ł 
I 


'I 

!  


h 
), 
I
 
1\ 
I 
ł 


. 'i r 
I 


ij 


t 


J 


Frydrychowo 
Nazwa i charakter miejscowości I 


F rydrychowo, Wles, 
pow. Chojnice 
F rydrychowo, g., 
pow. Wąbrzeżąo 
Frydrychowo, o., 
pow. W ąbrzeżno 
Fryzanowo, przys., szkoła 
FuchswinkeI, leśno 
F linka, leśn., osada 


G 


Gaccnko, leśno 
Gacki, g. 
Gacno Małe 
patrz Małe Gacno, g. 
Gacno Wielkie 
patrz Wielkic Gacno, g. 
Gać, leśn., pow. Brodniea 
Gać, g., pow. Grudziądz 
Gagowiec, osada 
Gaj, g., pow. Lubawa 
Gaj, leśn., pow. Sępolno 
Gaj, folw., pow. Tczew 
Gaj, g., pow. Wąbrzeżno 
Gaj-Grzemięca, wieś 
Gaj Rożentalski, osada 
Gajdówko, osada 
Gajewko, folw. 
Gajewo, O. 
Gajówko, folw. 
Galczewko, o., st. kol. 
Galczewo, g. 
GApa, folw., pow. Grudziądz 
Gapa, folw., pow. Toruń 
Gapa, o., pow. Wąbrzeżno 
Gapa, osada, pow. Wąbizeźno 
Gapowo, osada 
Garc Mały 
patrz Mały Garc, o. 
Garc Wielki 
patrz Wielki Garc, g. 
Garcz, g., st. kol. 
Garczyn, ceg., o., g. 
Garczynki, folw. 
Gardeja, st. kol. 
Gardki, osada 
Gawłowice, o. 
Gawroniec, O. 
Gąsiorki, g. 
Gdynia, g., st. kol., Z. kąp. 
Gerszówka, osada 
Gęby, wieś 
Gętomie. g. 
Giełdon, g., Icśn., nadl. 
Gierkowo, ceg., o. 
Gierłoż. o. 
Gierłoż Polska, o. 
Glabus, ceg., osada 
Glazica, g. 
Gliniewo, osada
 
Gliniewo '1::.' 
patrz Gl.inna Góra, osada 
Glinki, wieś, pow. Brodnica 
Glinki, osada, pow. Kartuzy 
Glinki, o., pow. Puck 
Glinki, osada, pow. Toruń 
Glinna, osada 
Glinna Góra, folw. 
Glinna Góra (Gliniewq), osada 
Glinne Pole, osada 
Glinowo, leśn. 
Glińcz Nowy 
patrz Nowy Glińcz, o. 
Glińcz Stary 
patrz Stary Glińcz, folw. _ 
G lisno, g. 
Glisno Małc 
patrz Małe Glisno, g. 
Głażewo, g. 
Głęboczek Maty 
patrz Mały Głęboczek, g. 
Głęboczek Wielki 
patrz Wielki Glęboczek, g. 
Głodnica, osada 
Glodowo, g., st. kol., 
pow. Kościerzyna 
Głodowo, osada, pow. Lubawa 
Głodowo, wieś, pow. Świecie 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Friedrichsbruch 


Friedrichsdorf 


Friederikenhof 
Friesenhof 


FunkermGhl 


Brandeck 
Galzl\i 


Galcz 
Galsch 
Gagowitz 
Gay 
Kottashain 
Gay 
Neubruch 
Gay-Gremenz 
Gai 
Gaidowko 


Gajowken 
Galsburg 
Galsdorf 
Gappa 
I Gappa 
Gappa 
1\11 Gap1a 


Ga rlsc h 
Garlschin 
Garlschonken 
Garnsee 
Gardlki - 
Gawlowitz 
Gawronitz 
Gonsiorken 
Gdingen 


Gembie 
Gentomie 
Gildon 
Girkau 
SchneiderswaI- 
de . 
Gross G6rlitz 


GlashGUe 
Lehmberg 


Glinken 
Glinken 
Glinke 
Głinke 


Lehmberg 
Lehmberg 
Lehmfeld 
Glinosee 


GI"sau 


Glodnilz 


Gladau 
Glodowo 
Glodowo 


18 
24 
34,30 
34 
22 
13 
22 
52 
44 
67 
64 
44 
4-1 
'14,1 l 
59 


Głodowo, leśn., osada, 
pow. Wejherowo 
Głodowo przy Bojanie, osada, 
pow. Wejherowo 
Głodówko, osada 
Głogówko Królewskie, g. 
Głowin, osada 
Główczewice, g. 
Główka, osada, pow. Świecie 
Główka, g., pow. Tuchola 
Główka Mała 
patrz Mała Główka, osad'! 
Głuche, osada, pow. Chojnicc 
Głuche, wieś, pow. Starogard 
Głuchowo, o., st. kol. 
Głuchybór, leśn., osada 
Głusino, g. 
Głuszewo, osada 
Gniew, m. 
Gniewowo, g., nad 1., o. 
Gniewskie Młyny, folw. 
Gnicżdżewo, g. 
Gniszewo, O. 
Gockowice, g. 
Go;:załki, o. 
Gódziszewo, !!. 
Godziszka, osada 
Gogolewo, g., pow. Gniew 
Gogolewo, osada, pow. Kartuzy Gogulewo 
Gogolin, g., o. 
Goldberg, osada 
Golica, osada, pow. Kartuzy 
Golica, osada, pow. Puck 
Goliea, osada, pow. Wejherowo 
Golub, m. 
Golub-Zamek, g. 
Golubie, g., st. kol. 
Gołąbek, nadl., o. 
Golczewo, g. 
Gołębia, leśno 
Go!ębiewko. o., 
Gołębiewko, o., 
pow. Tczew 
Gołębiewo, g. 
Gołębiewo Nowe 
patrz Nowe Gołębiewo, osada 
GołkÓW1ko, O. 
Goloty, O. 
Gołuń, g., osada 
Gołuszy:ce, g. 
Gorczenica, g. 
Gorczeniczka, O. 
Gordonowo, folw. 
Goręczyno. g. 
Gortatowo, o. 
Goryń, O. 
Gorzalimost, os. mI. 
Gorzcchówko, O. Hochheim 
Gorzelnia Kłamińska, patrz Kła- 
mińska Gorzelnia, gorz. 
Gorzędziej, g. 
Gorzędziej Mały 
patrz Mały Gorzędzicj, folw. 
Gorzędziejskie Lądy, osada 
G.'rzuchowo, o., st. kol. 
Gostkowo, g. 
Grstomie, g. 
Gostomlw, g. 
Goslycyn, g.., st. lwI. 
Gostycyńskimłyn, os. mI. 
Goszczyno, g. 


Str. I Nazwa i charak ter miejscowości I 


11 


63 


65 
63 
13 
13,11 


63 
49 


61 
61 
6 
20 
28 
35 
43 
SS 
63 
6 
36 
52 
65 
65 
16 
6S 
63 
22 
60 
65 
65 
27 


Dawniejsza 
nazwa 
niemi
cka 


Gloddau 


Gloddau 
Glodowken 
Glugowko. Kgl. 
Glowin 
Glowczewitz 
Glowka 
Glowka 


Gluche 
Glucha 
Glauchau 
Gluchibor 
Glusino 
GIl'schall 
Mewe 
Gnewau 
Jakobsmlihle 
Gnesd"u 
Gnieschau 
G6lzendorf 
GoUschalk 
Gardschau 
Kolonie Godzis- 
ken 


Goliza 
Galltz" 
Golitz 
Gollub 
Golau. Schloss 
Gollllbien 
Taubenfliess 
Golzau 
Taubenwasser 
pow. Grudziądz Taubendorf 
st. kol., 


56 


38 
3R 
14 
67 
27 


28 
5 
25 
41 
51) 
67 
29 
28 
39 
29 


Goszczyńskimlyn, os. mł. 
Goszyn, O. - 
Gościcino, ceg., g., os. fab., 
st. kol. 
Gościcińska Kolonia, patrz 
Kolonia Gościcińska, osada 
Gościeradz, os
,da 
Gotelp, g. 
Gowidlino, fol w" g. 
Gowidliilska Kamionka 
patrz Kamionka. Gowidlińska. 
o., osada 
Gowidlińska Stara Huta, patrz 
Sta"ra Huta Gowidlińska, g. 
Gowinko, fol w., wieś 
Gowino, folw. 
Gmvino, g. 
Góra, o., pow Kościerzyna 
Góra, ceg., leśn., nadl., o., 
pow. Wejherowo 


29 
28 
11 


12 
7 


4 
5 
68 
30 
37 
50 


Klein Golmkau 
Lindenthal 


Golkowko 
Golotty 
Golluhn 
GolluschOlz 
Gross Gorschen 
Klein 'Gorschen 
Gordonshof 
Gorrenschin 
Go lIa rtowo 
Gorinnen 


Gerdin 


Gerdinerwiesen. 
Gottersfeld 
Goslgau 


Gostomk.,n 
Liebenau 
Kamnilzer- 
m,ihle 


Goschin 
Goschiner 
Mlihle 


Gl'sch.n 


Gossentin 


Goscheritz 
Gotlhelp 


Klein Gowin 
Gross Gowin 
Gowin 
Gora 


Gohra 


69,70 


, 


IJ 


Góry Wiąs kie 


Str. I Nazwa i charakter miejscowoścI I 


Dawniejsza I 
na"_a Str. 
niemie. ka 


Góra Biała I 
patrz Biała Góra, lcśn., o., 
osada 
Góra Brzozowa 
patrz Brzozowa Góra, osada 
Góra Bukowa 
patrz Bukowa Góra, g., wieś 
Góra Czarna 
patIOz Czarna Góra, osada 
Góra Dębowa 
patrz Dębowa Góra, osada 
Góra GIinna 
patrz Glinna Góra, [olw. 
Góra Glinna (Gliniewo) 
patrz Glinna Góra (GIinicwo), i ' 
osada 
Góra Grabowa 
patrz Grabowa Gór.a, osada 
Góra J ania 
patrz Jania Góra, bor., g., lcśn
' 
Góra Jelenia 
"patrz Jelenia Góra, leśno 
Góra Kamienna 
patrz Kamienna Góra, folw., 
leśn., osada, wieś 
Góra Kocia 
patrz Kocia Góra, osada 
Góra Krowia 
patrz Krowia Góra, osada 
Góra Lipia 
patrz Lipia Góra, g. 
Góra Lipowa 
patrz Lipowa Góra: leśno 
Góra Melgrowa 
patrz Melgrowa Góra, osada 
Góra N owa 
patrz Nowa Góra, osada 
Góra Osowa 
patrz Osowa Góra, osada 
Góra Osowa przy Przodkov"ic 
patrz Osowa Góra przy Przod- 
. kowie, osada 
Góra Popia 
patrz Popia Góra, osada 
Góra Sarnia 
patrz Sa
nia Góra. leśn., nad!., 
o., osada 
Góra Sitna 
patrz Sitna Góra, osada 
Góra Sosnowa 
patrz Sosnowa Góra, osada, 
pustko 
Góra Twarda 
patrz Twarda Góra, g., st. kol. 
Góra Widna 
patrz Widna Góra, osada 
Góra Zamkowa 
patrz Zamkowa Góra, osada, 
karczma 
Góra Zielona 
pat.rz Zielona Góra, ccg., o., 
osada 
Górale, g., leśn., tart. 
Góraliki, folw. 
Góraliki, osada 
Gót-alskj. Buk 
patrz Buk Góralski, c'l
., I!. 
Góralskie Smolniki 
patrz Smolniki Gó"raIskie, 
icś 
Góralszczyzna, folw. Goralszczyznd 
Górki, g. Gurki 
Górna Brodniea, wieś Ober Brodni!z 
Gć-rna Buśnia, osada Hoch Buschin 
Gi'rna Grupa, prz. k., wicś Ober Gruppe . 
G Araawieś, osada Oberfeld 
G,'rne Gruczno, wieś Ober Gr.ulschnl' 
Górne Grzybno, osada Ober Gribno 
67 Górne Horniki (Arnikowy), osada Ober Hornikau 
33 Górne Maliki, g. Ober Mahlkau 
11 Górne Sartowice, leśn., O. Ober Sar!owilz 
25 Górne Wymiary, g. Oberausmass 
GÓrsk, g., st. kol. Gurske 
Góry Kobyle 
. patrz Kobyle Góry, Ieśn 
GÓry Liniewskie 
patrz Linicwskie Góry, I!: 
GÓry Srocze, 
patrz Sroczc Góry, osada 
Góry T opolińskie 
patrz Topolińskie G6ry, osada 
Góry Wiąslde 
patrz Wiąskie Góry, osada 


13.37, 
38 


66 
67 
49 
35 
11 
49 
60 


66 


24,12 


27,66 


66 


49 
11 
44 
9 
34 
24 
40 
17 
67,69 
19 
39 
56 
11 
22 
55 
4 
17 
29 
7,9 
68 
26 
40 
66 
63 
63 
24 
.. 62 
25 
70 
22 


29 


28 


49,51 
49,54 
54 


12.26, 
29,67, 
46 


66 
18,31 
38 
25 
23 


68 


56 
20 


25 
11 
5,53, 
54,67 
26 


30 
5 
Q 
30,34 
49 
3 
5 
23 
25 
5 
9 
51 
5  


68,27 
51 


26 


31,70 
23,47, 
49 
3.6 
4 
3 


41 
55 


55 
55 
9 
57 
25 
25 
60 
62 
39 


Goral 
Gorallik 
Freischulzeu:i 
Goral 


3 
3 
37 
II 
24 
48 
49 
51 
49 
25 
31 
30 
52 
· 7 
57 


39 
56 


67 


29 


10 


31 


27 
70,67 
70 
67 


25 
51 


" 34 
69 


51
>>>
r 


G6rzno 
Nazwa i charakter miejSc.ow
ści I 


Ił 


, 
" 
'! 


[-i 
I 


!' 


j. 


Dawniejsza 
nazwa 
niemie\.:ka 


I 
ergen 
Go rz no 


Neugrabia 


Dachsberg 
Bucheck 
Grabowo Gorry 
Grabowagurra' 
Buchenhagen 
Buchenwalde 
Grabowitz 
Grabowitz 
Hndreashof. 
Holzschlagerei 


Hndreashof 
Grabowitz 
Grabowitz 
Grabowin 


Hit Grabau 
Grabau 
Grabau 


Grabaushutłe 


Grabowomlihle 


Grabau 


Grodolewo 
GralJau 
Grenz 
Wilhelmsbruch 


Granitza 
Grenze 
Grenzenberg 
Grenznik 


Grenzhof 
Grenzmuhle 
Granau 


Kronhof 


Grondy 
Grondzaw 


Gremblin 
folw. Gremblinerfelcl 
Gramtschen ' 


Grodziczno.Neu 


Gronau 
Wolfserbe 


Klein Grunau 
Groschken 
Groddeczek 


Groddek 


Grodtken 


G.rutschno 


Graudenz 
Fesle Courbi
re 
Grilnlinde 


Str. I Nazwa i charakter miejscowości I 


6 
3 
38 
59 


Gruenthal. osada 
Grunsber
, więś 
Grunwałd, Ieśn. 
Grupa, ceg.,. g., o., st. kol., 
strzelnica . . 
Grupa Dolna 
patrz Dolna GrtIpa, wieś 
Grupa Górna 
patrz Górna Grapa, prz. k, 
wieś 
Grupa - .plac Ćwiczeń, o. 
Gruta, g. 
Gruta. o. 
Gryf\ewo, osada 
Gryn£eld, osada 
Gry ta, osada 
52 Gryżliny, g. 
57 Grzebieniec, osada 
67 Grzegórz, g. 
68 Grzelowo, osada 
25 Grzemię.:a, leśn., os. mł., wicś 
Grzemięca-Ga j 
patrz Gaj-Grzemięca, wieś 
GrzybeK, leśn., osada 
Grzybno, g., pow. Chełmno 
Grzybno, o., pow. Chełmno 
Grzybno, .g., pow. Kartuzy 
Grzybno, leśn., pow. Kościcrzyna 
Grzybno Dolne 
patrz Dolnc Grzybno, osada 
Grzybno Górne .. 
patrz Górne Grzybno, osada 
Grzybno Stare 
pa1rz Stare Grzybno, osada 
Grzybno Średnie- 
patrz Średnie Grzybno, osada 
Grzybowo, g. 
67 Gr.ybowskimłyn. o. 
Grzywna, folw., g., st. kol. 
Grzywna Biskupia, o. 
Grzywna Szlachecka, o. 
Grzywno. g. 
Gubiny, o. 
Gullin, o. 
Gutowiec, st. kol., wicś 
Gutowo, 
., o., sL kol. 
pow. Bródnica . 
Gutowo, R., pow. Lubawa 
Gutowo, g., o., pow. Torufi 
Guzy, osada 
27 Gwiździny, folw.. 
.. o. 
33 Gziki, o. 
l l Gzin, o. 


59 
39 
52 
49 
51 
3 
19 
:20 
44 
52 


30,34 
35 
44 
54,52 
30 


30 
49 


30 
30 
49 


40 
28 
16,17 
7 
43 


38 
36 
69 
70 


31 
67 
35 
3 
31 
18 
18 
57 


H 


Ha£en Koeniglicher 
patrz Koeniglicher Hilfcn, port 
Ha Ikenbryk, leśn. 
Hallerowo, osada 
Hallerowo- Wielka wieś, patrz 
Wie1kawieś-Hallerowo, osada 
Hamer, leśn., osada, 
43 pow. Świecie 
61 Hamer, o., pow. Wąbrzcźno 
59 Framerbark, osada 
35 Hamer-Młyn, wieś 
35 Hamowana. osada 
35 Hanowo, g. 
Hansfeld, o 
59 Hartowiec, g., o. 
59 Hascnber
. osada 
Haska.. osada 
18 Haskowa Karczma, karczma 
Hejtus, wieś 
18 Hel, g., I. mor., o. 
Helenowo, £olw. 
Hermanowo, osada 
pow. Grudziądz 
Hermanowo, osada, pow. Lubawa 
Hohenlamp, leśn., o. 
Holm. osada 
Hopowo, g. 
Hopy, osada 
Jfornild, g. 
Horniki Dolnc 
patrz Dolne Horniki, osada 
Homiki Górne (Arnikowy) 
patrz Górne Horniki (Arniko- 
wy), osada 
Horniki Nowe, 
patrz Nowe Horniki, osada 
68 Huta, g., pow. Chojnice 


18 
59 
35 
49 
49,53, 
52 
16,17 
9 
49 


49 
19 
22 
68 


Dawniejsla 
nazwa 
niemiecka 


Grunthal 


Grunwalde 


Gruppe 


Gruppe. T rup- 
penilbungsplatz 
Grutta 
Frankenhayn 
Grifflewo 
Grunlelde 
Gritla 
Grischlin 
Grzebienilz 
Falkenslein 
GzelJowo 
Gremenz 


Grzybeck 
Griebenau 
Griewe 
Gribno 
Gribno 


Grzibau 
Ludwikslhal 
Grffen 
Srunau 
Sternberg 
Griewenhof: 
Gubin 
GulIlin 
Gultowilz 


GulIowo 
Gultowo 
Gullau 
Gosen 
Gwisdzyn 
Rabenhorsl 
Kisin 


H"lkenlr.ick 
Berlin 


Hammer 
Hammer 
Hammerberg 
Hammermuhlc 
Hamowanna 
Hannowo 


Hartowilz 


Hasken 
Haskenkru!J 
Heylus 
Hela 


Hermannsdorf 
Hermannshohe 


Hoppendorl 
HOPl'en 
Hornikau 


HuU.. 


Huta Warzeńska 


I Str. I Nazwa i charakter miejscowości I 


Dawniejsza I 
nazwa Str. 
niem1ecka 


40 Huta, g., pow. Grudziądz HuUa 
14 Huta, g., pow. Staro
ard Hulle 
34 Huta, o.. pow. Świecie Hutta 
Huta, osada, pow. Tuchola Hutta 
49,52 Huta (Huta Leśna), -leśn., nadl., Konigswiese, 
o., pow. Staro
ard ObI. 
49 Huta (Łąka Królewska), o., pow. Konlgswiese I. 
Kościerzyna {OrSlgb. 
Huta Bącka 
49 patrz Bącka Huta, g., leśn., 
52 pustk 
20 Huta Borzestowska patrz Borze- 
22 stowska Huta, osada 
Huta Chylowa 
57 patrz Chylowa Huta, wieś 
23 Huta Czarna, 
64 patrz CzarnA Huta, osada 
35 Huta EnJ!Ierowa 
24 patrz Englerowa Huta, osada 
7 Huta Grabowska 
50 patrz Grabowska Huta, g. 
6,5 Huta Jasiowa 
patrz Jasiowa Huta, g. 
6 Huta Jeleńska 
54 patrz JelCIiska Hl1ta, g. 
7 Huta Kamieńska 
9 patrz Kamieńska Huta, osada 
25 Huta Kielefiska 
34 patrz KieIeńska Huta, osada 
Huta Klukowa 
patrz Klukowa Huta, g. 
Huta Kolańska 
25 patrz Kolańska Huta, leśno 
Huta Konarzyńska 
25 patrz Konarzyńska Hula, ccg., 
osada 
Huta Leśna 
patrz Huta, Icśn.. nad!., O. 
Huta Lipuska 
patrz LiptIska Huta, osad
 
Huta Łączyńska 
patrz Łączyńska Huta, osada 
Huta Łebieńska 
patrz Łebiefiska Hula, osada 
Hub Milwińska 
patrz Milwińska Huta, osada 


2S 


25 
30 
34 
57,59 
59 
59 
3 
22 
9 
14 


3,5 
35 
57,59 
33 
35,38 
65 
9 


Huta Mojuszcwska 
patrz Mojoszewska Huta, 
. 
Huta Nowa, patrz Nowa Hub, 
I!., leśn., pustk. 
TI lita Nowa Przerębska 
patrz Nowa Przerębska Huta, 
osada 


Górzno, leśn., pustko 
Górzno, m, 
Grabacz, o. 
Grabie, o. 
Grabie Nowe 
patrz Nowe Grabic, osada 
Grabiny, leśno 
Grabowa Bucłita, o. 
Grabowa Góra, osada 
Grabowa Góra, osada 
Grabowiec. g., pow. Brodnica 
Grabowiec, osada, pow. Gniew 
Grabowiec, g.. pow. Grudziądz 
GTabowiec, g.. pow. Starogard 
Grabowiec, folw., pow. Świecie 
Grabowiec, nad!., owczarnia, 
pow. Świecie 
Grabowiec, 
., pow. Toruń 
Grabowiec, 
., pow. Wejherowo 
Grabowino, osada 
Grabowo, g.. pow. Kartuzy 
Grabowo, g.. pustk, o., 
pow. Kościerzyna 
Grabowo, g., pow. Lubawa 
Grabowo, g., pow. Starogard 
Grabowo, folw., o., pow. Świecie 
Grabowska Huta, g. 
Grabowskie Pustkowie 
patrz Pustkowie Grabowskie, 
osada 
Grabowskimłyn, os. mI. 
Grabowski Młynek 
pat
z Młynek Grabowski, 
os. mI. 
Grabówko, 
., pow. Kościerzyna Neu Gri1bau 
Grabówko, g., pow. Świecie Grabowko 
Grabówko, osada, 
pow. Wcjherowo 
Gracki Trzy 
patrz Trzy Gracki, osada 
Gradolewo, osada 
Gralewo, g., o., st. kol. 
Granica, 
.. pow. Chełmno 
Graniea, leśn., pow. Sępolno 
Granica pod Ostrowitern, fol w., 
pow. Lubawa 
Granice pod Roientalem. osada 
Granicznik, osada 
Granicznik, osada 
Granicznydwór przy Slawkach, 
osa da 
Granicznymlyn, 'os. mł. 
Granowo, g., pow. Cho;nice 
Granowo, folw., 
pow. Kościerzyna 
Grasdorf, osada 
Grądy, g. 
Grązawy, g. 
Grenzho£, £oIw. 
Gręblin, g. 
Gręblińskie Wybudowólnie, 
Grębocin, g., st.. kol. 
Grobla Czarna 
patrz Czarna Grobla, lcśn. 
Grochowo, osada 
Grodno, folw. 
Grodziczno, g. 
Grodziczno NowG, g. 
Gronowo, 
., pow. Lubawa 
Gl"onowo, leśn.. prob.. 
pow. Toruń .. 
Gronowo, o., pow. Toruń 
Gronowo Małe 
patrz Małe Gronowo, g. 
Gronowo Polskie 
patrz Polskie Gronowo, g. 
Gronowo Wielkie 
patrz WielIde 'Gronowo, g: 
Grd'nów.ko, O. 
Groszki, g. 
Gródeczek, osada 
Gródek, g., leśn., O. 
Gródki. g., leśn., o. 
Grubno, leśn., o. 
Gruczno, g. 
Gruczno Górne 
patrz GÓI"J1e Gruczno, WICŚ 
Grudziądz, m. 
Grudzia(L
 forteca,. o. 
Gruenlinde. osada 
(;ruenlinde Insel 
p!t,z Jnsel Gruenlindc, oSi'da I 


H uta pod Ostrowi tern, osada 
Huta pod Rulewem, osada 
Huta PomieczYliska 
patrz Pomieczyńska Huta, g. 
Huta Przerębska 
patrz Przerębska Huta, 
. 
Huta Sianowska 
. patrz Sianowska Huta, g. 
Huta Sierakowska 
patrz Sierakowska Huta, osada 
Huta Stara 
patrz Stara Huta, g.,leśn., wieś 
Huta Stara Gowidlińska 
patrz Stara Huta Gowidliń- 
ska, g. 
Huta Stara Przerębska 
patrz Stara Przerębska Huta, 
osada 
Huta Stężycka 
patrz Stężycka Huta, wicś 
Huta Stofrowa 
patrz Sto£rowa Huta, g. 
Huta Szemudzka 
patrz Szemudzka Huta, osada 
Huta Szklana, patr:
 Szklani\" 
Huta, leśn., osada 
Huta Szklana Lipuska 
patrz Szklana Huta Lipuska, 
osada 
Huta Śledziowa 
31 patrz Śledziowa Huta, osada 
Huta Średnia 
patrz Średnia Huta, osada 
Huta- Taszewo, osada 
31 Huta Tuszkowska, patrz Tusz- 
kowska Huta, leśn., O. 
31 Huta Warzefiska 
l l patrz Warzeńska Huta, osada 


58 
10 
39 


40 


53,54 
65 
32,34 
12 
.67 
20 
22 
35,38 
25 
29 
29 
27 
39,41 
47 


22 
36 
14 
66 
25 
27 
31 


Hedwigslhal 
(HuUa) 
Hulta 


Hulla- T dschau 


l 


20 
44 
52 
61 
46 


34 


24,29 
24 
25 


27 


34 


30 


31 
67 


25 
67 


25 


30 


11 


46 


31 


24 
67 


... 


67 


26 


26,53 


32 
53 
48 


26 


32 


27 


, 
27 i' 
27,49, 
53 


27 


32 


27 
33 


68 
24.28 
54' 


34 


32 


I 
J 


49 
48 


I::
>>>
- I 


Huta Wc:sierska 


\ . Dawniejsza 
Nazwa i charakter miejscowości nazwa 
niemiecka 


Huta Węsierska 
patrz Węsierska Huta, pustk. 
Hula Wyszecka 
patrz W'yszecka Huta, folw. 
Huta Zycowa 
patrz Zycowa Huta, g. 
llutam/yn, osada 


- 
. 


Igliczyzna, folw., g. 
Iłownica, g. 
Iłowo, folw., g., sL kol., 
pow. Dzia/dowo 
Iłowo, ceg., leśn., o., lart., g., 
os,ada, pow. Sępo:no 
Iłowska Osada, osada 
Insel Gruenlinde, osada 
Iwanki, osada 
lwanki Królewskie, osada 
{wanki Szlacheckie, wieś 
I wiczno, g. 
Iwiec, g. 
Izabelin, folw. 


J 


l. 


Jabłonka, g. 
Jabłonowo, o., si. kol. 
Jabłoń, osada 
Jabłowo, ce
., dom. szos., I-two, 
o., st. kol. 
Jabłówko, lolw., g. 
Jabłuszek, osada 
.Jaegerberg, osada 
Jaguszewice, o. 
.Jajkowo, g., st. kol. 
Jakóbkowo, g., pow. Grudziądz 
Jakóbkowo, o., pow. Lubawa 
Jakóbowo, folw., pow. Chełmno 
Jakubowo, osada, pow. Chojnice 
.Jakubowo, wieś, pow. Świecie 
Jałowczewo, osada 
.J ama Lisia 
patrz Lisia Jama, osada 
Jamielnik, ceg., g., os. mł., 
pow. Brudnica 
Jamielni.k, g., st. ko\., 
. pow. Lubawa 
Jamno, g., pustko 
Janmo, os. mI. 
Jamsk,ibór, osada 
JamYl leśn., nad\., o. 
Jan swięty 
patrz Święty Jan, folw., 
karczma 
Jania Góra, g., bor., Ieśn. 
J ania Kościeina 
patrz Kościelna Jania, g., leśno 
J ania Lesna 
patrz Leśna Jania, g., O. 
Jania Stara 
patrz Stara Jania, o., st. kol., 
osada 
Janin, osada 
Janiny, osada 
.J..niszewko, g. 
Janiszewo, o. 
J,'nkowice, g. 
,Jankov.ice Nowe 
patrz Nowe Jankowice, ceg., O. 
Janowo, g., pow. Chełmno 
Janowo, folw., pow. Cbojniee 
Janowo. pustk., pow. Działdowo 
Janowo, g., pow. Gniew 
Janowo, osada, pow. Kartuzy 
Janowo, folw., pow. Kościerzyna 
Janowo, leśn., osada, 
pow. Lubawa 
Janowo, folw., pow. Starogarci 
Janowo, osada, pow. Wejherowo 
J anówko, g. 
Janusz, folw. 
.faranlowice, folw., g. 
Jarcewo, leśn., o. 
J ardęga, osada 
Jaroszewy, g. 
Jary Wilcze 
patrz Wilcze Jary, folw. 
J arzębieniec, o. 
Jarzębiniec, fo
w. 
Jasień, os. mi. 
Jasinicc, osada 


, 
i' 


I 
J 


') patrz sprostowania. 


Huttamilhle. 


Igliczysna 
Gillnitz 


lilowo 


lilowo 
T eufelswlnkel 
Insel Gronlinde. 1 
Friesenhof 
Iwanken, KgL 
Iwanken. RdL 
Iwilzno I 
Iwilz 
Isab..llin 


Jablonka 
JabhJnowo 
Jablonll 


Gross Jablau 
Klein Jablau 
Jabluszek 
J5gerberg 
Jaguschewilz 
Hoheneck 
Jdkobka.. 
Jakobkowo 
Jakubowo 
Jakobsdorf 
Jakobsdorf 
Jeowzowa 


Jamen 
JamermGhle 
Jamer Borr 
Jammi 


Johannisbe'g 


Neu Janischau 
I\lt Janischau 
Jankowitz 


Johannishof 
Hansburg 
Johannisdorf 
Johannisthal 


Johannalhal 
Ebenau 
Johanł,lsdorf 
Janowko 
Ja..usch 
Rrnoldsdorf 
Zandersdorf 
Jardenga 
Jarischau 


Eschendorf 
Jarzembinitz 
Brandmi!hle 
Jaschinnitz 


I Str. I Nazwa i charakter miejscowości I 


16 
43.42 
43 
68 
63 
36 
36 
44 
61 
59 


I 
35,38 
25 
25 
25 
22 


,47,67 
49,54 


Jaschinnitz, 
Milhle 
Jaschhiltte 
Hellfliess 
Jasno 
Putziger 
Heisternest 
Leuch tfeuer 
Danziger 
Heisternest 
Heisternest 
Brodnica Jagtrzembie 
Kościerzyna Konigsdorf 


Jastarnia, l-two 
Jastrzębie, g., pow. 
Jastrzębie, g., pow. 
Jastrzębie, osada, 
pow. Kościerzyna Jastrzembie 
Jastrzębie, wieś, pow. Starogard Habichlsdorf 
Jastrzębie, leśn., o., sl. koL, 
pow. Świecie 
Jastrzębiec, g., osada 
Jastrzębiec, o. 
Jaszcz, o. 
Jaszc
 Nowy patrz Nowy 
Jaszcz, osada, os. li1ł. 
Jaszczerek, 
eś 
Jaszczerz, v.ieś 
Jaty, leśn., osada 
Jawornik, folw., leśn.. nad!., O. 
Jaworze, g., osada 
Jaz, folw. 
J azdrowo, g. 
Jażwiska, g. 
Jażwiska Małe 
patrz M.ałe Jażwiska, wieś 
Jeanettenhoehc,' osada 
Jedwabka, osada 
Jedwabno, O. 
J egiia, g. 
Jegmuca, foIw. Jikknilz 
Jeldzino, g. Gelsin 
Jelenia Góra, leśn. Grilńhof 
Jelenica, osada Jellenthal 
Jeleniec, o. Gelens 
Jelenowa, o. Glinow 
Jeleń, folw., g., pow. Brodnica Jellen 
Jeleń, g., pow. Sępolno Lilienhecke 
Jeleń Królewski, folw., g. Jellen. Kgl. 
Jeleń Szlachecki, o. Jellen, Rdl. 
JeIeńcz, g. Jehlenz 
Jeleńska Huta, g. Jellenschehillte 
Jelonęk, osada 
JeIonko, osada 
Jeranda, folw. 
J erzmionki, g. 
Jesiona, leśno 
J ezierce, g. 
Jeziorki, o., pow. CI)ojnice 
Jezior.ki, osada, pow. Koście- 
rzyna 
Jeziorki, osada, pow. Lubawa 
Jeziorki, g., pow. Świccie 
Jeziorko, osada 
Jeziornik, osada 
Jeziorno, Ieśn. 
Jezioro Raduńskie. o:) 
Jdewnica, osada, pow. Gniew 
.Jeżewnica, leśn., wieś, 
pow. Świecie 
Jeżewo, g. 
Jędrzejewo, g, 
J ohannisburg, osada 
J ohannisfeld, osada 
Jonki, osada Jonken 
Józefat, {olw., o. Josephat 
.J ózefkowo, osada, pow. Brodnica Josephinenthal 
Józefkowo, o., pow Chełmno Josephsdorf 
Józefowo. folw., pow. Świecie Josephsberg 
.Józefowo, osada, pow. Tczew Josephswaide 
Józefowo, przys., 
pow. W ąbrzeżno 
Juda, os. -mł., pow. Toruń 
Juda, osada, pow. Wąbrzcźno 
Juljanka, {olw. 
Junkrowy, g. 
Juńcza, Ieśn. 
Juńcza Nowa 
patrz Nowa Juńcza, wieś 
.T uńcza Stara 
patrz Stara Juńcza, g. 
J ustinenhof, osada 
.J liszki, g. 


28 


Jasiniec Nowy 
patrz Nowy Jasiniec, 
J "siniec Stary 
patrz Stary Jasiniec, g. 
Jasinieckimłyn, os. mI. 
Jasiowa Huta, g. 
Jasna Woda, osada 
Jasnowo, foIw. 
Jastarnia, g. 


fol W., g. 


70 
33 
48 


3 
31 


J as larnia, l. mor. 


61 
5,4 
14 
47 
44 
33 
68 
5 
3 
20 
38 
10 
13,15 
52 
67 


28 


3 


18.19 
18,19 


19.45 
34 
13 
18 
19 
20 
22 
7 
11 
'16 
18 
27 
33 
38,35 
45 
68 
3 
59 
63 
14 
21 
31 
43 
52 
9 
57 
51 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


. 


Falkenhorsl 
Jaslrzembke 
Jastremken 


Jascherrek 
Jaschiersk 
Jatty 
Wirthy 
Miltwalde 
Lachswehr 
Ja
drowo 
Jesewilz 


JeaneU..nhohe 
I{ranichsfelde 
Seyde 


Jelonke 
Iranda 
Harmsdurf 
Wartenberg 
Jeseritz 


Jesiorken 


J esi orke n 
Jesiorken 
Jeziorken 


Jeziorken 
Seekathe 
Roonsee 
Radaunensee 
Jezewnitz 


Kronfelde 


Jeschewo 
I\dreasthal 


Josephsdorf 
Judamilhie 
Josefsdorf 
Rleenhof 
Jungfernberg 
Juncza 


Juschken 


Kack Mały 
Ealrz Maly Kaci" o., st. kol. 
Kack Wielki 
patrz Wielki Kack, g. 
Kacze Bagno, folw. 
Kaczek, g. 
Kalęba, leśno 
Kaliska, osada. pow Chojnice 
Kaliska, osada, pow. Kartuzy 
Kaliska, g., pow. Kościerzyna 
Kaliska; foiw., l-two, osada, 
pow. Sta(ogard - 
Kaliska, g.. tarl., pow. Starogard Dreidorf 
Kaliska, st. kol., pow. Starogard Frankenfelde 
Kaliska pod Drzycimicm, wieś Kalbken 
Kaliska Szlacheckie, osada Kaliska. Rdl.' 
Kalisz, g., st. kol. Kalisch 
Kalita, lesn. Nasswald 
Kalita, osada Kalitta 
Kalka, osada 
Kalkowypiec, leśn. 
Kalmuzy, O. 
Kalteborn, osada 
Kałdunck, osada KaJdunek 
Kałdus, ceg., g. Kaldus 
Kałębnica, lesn. Eibendamm 
Kałuda, {olw. Eichfelde 
Kaługa, Ieśn. Kaluga 
Karnela, g, Kamehien 
Kamienica, ceg., o., folw., g. Kamnitz 
Kamienica Królewska, I!., st, kol. Kaminitza 
Kamienica Szlachecka, I!. Niedeck 
KamienicIde Pustki , P ustk. Kamienica 
Pustki 


Kamieniec, o. 
Kamienna Góra, wieś, 
pow. Chojnice 
Kamienna Góra, leśn., 
pow. Karluzy 
Kamienna Góra, osada, 
pow. Kartuzy 
Kamienna ,Góra, {olw., 
pow. Wejherowo . 5teinberg 
Kamienna Karczma, I-two, osada Steinkrug 
Kamiennyrnost, folw. Stelnbrilck 
Kamień, g., pow, Brodnica Kamin 
Kamień m., o., os. mł., 
pow. Sępolno 
KamieiI, g., leśn., 
pow. Wejherowo 
Kamieńska Huta, osada 
Karnieńskimłyn, g. 
Kamionka, o., pow. Chojnice 
Kamionka, g.. pow. Lubawa 


Str. I Nazwa i charakter miejscowości I 


50 


K 


51 
50 
31 
63 
14 
39 
41 
41 
3 
31 
34 
46 


52 
42 
43 
52 


52 
51 
51 
12 
47 
63 
41 
42 
18 


18 
68 
52 
59 
35 
26 
39 
54 
19 
9 
29 
3 
42 
18 
19 
61 
67 
67 
28 
51 
11 
19 
31 
14 
33 
36 
49 
13 
47 
63 


18 
53,51 
49 
49 
27 
25 
15 
66.65 
4 
- 9 
53 
55 


63 
59 
66 
60 
31 
14 


Dawniejsza . , 
nazwa Str. 
niemiecka 


Entenbruch 


Kulemba 


Beek 


Kalko!en 
Kalmusen 


Steinort, 
Forstguts- 
bezirk 


Bergstein 


Steinsee 


Stelnberg 


Kamin 


Karczma 


'II 
I 

 


70 


II 


68 
35 
35 
46 
13 
29 
31 
46.47 
44 
44 
50 
44 
31 
65 
64 
24 
62 
22 
32 
64 
7 
46 
61 
6 
25 
62,61 
25 
25 
25 


D 


i 


fi 


59 


12 
29 
26 


67 
47 
38 
3 
42,43 


Sleinkrug 67.69 
Niedecker hiltle 25 
K'%"J
:
za- 25 
Stei nberg 14 
Kamlonken 35 
Thorner Stein- 57 
orl 
61 
63 
24 
29 
18 


Gross Karnin . 
Kamerau 
Kamerauofen 
Kamlarken 


12 


Karschemken 
Dobrzewini
, 
Frieuenau 


Kamionka, osada, pow. Toruń 
Kamionka, g., pow. Tuchola 
Kamionka, leśn., pow. Tuchola Bechstelns- 
. . walde 
Kanuonka Brodmcka, osada Kamionken 
Kamionka Gowidlińska, o., osada Kamionken 
Kamionka Szlachecka, I!. Kamionken Rdl 
Kamionki, osada, . . 
pow. Kościerzyna Klein Kamin 
Kamionki, g.-, o., pow. Toruń Steinau 
Kamionna, osada, wieś 
Kamiony, folw. 
Kamirowo, g. 
Kamirowskie Piece, g 
Kamlarki, o., st. kol. 
Kampa,' pustk. 
Kanie Budy (Biała Rzeka). osada Weissflu"s 
Kantyla, O. Kantylla 
KaplIca, g. Kapellenhiltte 
Karasiek, Iesn. Karrasseck 
Karaś, pustk. Karrasch 
Karbowo, ceg., g. Karben 
Karbowo, O. Kriegerderf 
Karczany tBuchwałd), osada Buchwalde 
Karczemka, osada, pow, Śv.iecie Karczemken 
Karczemka, karczma, pow. Toruń _ 
Karczemka, leśn., o., pow. Toruń Karschau 
Karczemki przy Dobrzewinie, 
"karczma 
Karczemki przy 
osada 
Karczewko, osada 
J{arczewo, o., pow. Brodnica 
Karczewo, os. mI., pow. Tuchola 
Karczma, karczma 


n 
43 
31 


Neukrug 


30 
57,59 
46,45 
31 
31 
31 
9 
33 
68 
5 ' 
25 
23 
6 
3 
6 
45 
53 
58 
59 


69 


69 
27 
6 
62 
49
>>>
r 


7B 


Karczma Borowa 
Nazwa i charakter miejscowości I 


. 


Karczma Borow.a 
patrz Borowa Karczma, osada 
Karczma Dębowa 
patrz Dębowa Karczma, osada 
Karczma Haskowa 
patrz Haskowa Karczma, 
karczma 
Karczma Kamienna 
patrz Kamienna Karczma, 
l-two, osad.a 
Karczma Lipska 
patrz Lipska Karczma, 
karczma 
Karczma Mała 
patrz Mała Karczma, osada, 
st. kol. 
Karczma Murowana, patrz 
Murowana Karczma, osada 
Karczma N ado In a 
patrz Nadolna Karczma, osada 
Karczma Nowa 
patrz Nowa Karczma, osada 
Karczma Oska 
patrz Oska Karczma, leśno 
Karczma Załęska Nowa 
patrz Nowa h.arczma Załęska, 
osada 
Karczykowo, f,Dlw. 
Karczyna, leśno 
Karlikowo, g. 
Karlshof, osada, pow. Chojnice 
Karlshof, folw., pow Kościerzyna 
Karlshof, osada, pow. Wejherowo 
Karłowo, folw., osada 
Karłowo przy Parchowie, osada 
Karolewo, o., pow. Grudziądz 
Karolewo, o., pow. Sępolno 
Karolewo, g., pow. Starogard 
Karolewo, g., pow. Świecie 
Karolewo, folw., pow. Toruń 
Karolina, osada . 
Karpno, wieś, pow. Chojnice 
Karpno, folw., leśn., 
pow. Kościerzyna 
Karpno Stare 
patrz Stare Karpno, leśno 
Karsin, g. 
Karszanek, g. 
Kartoszyno, g. 
Kartowo, g. 
Kartuzy, leśn., o., m. 
Karwacja, osada 
Karwatyno, osada, wieś 
Karwia, g. 
Karwieńskidwór, osada 
Karwiel1skie Błoto, g. 
Kasparus, g., leśno 
Kaszczorek, g. 
Kaszuba, o. 
Katarzynka, o. 
Katarzynki, wieś, pow. J.ubawa 
Katarzynki, folw., 
pow. W ąhrzeźno 
Katarzynki, leśn., 
pow. Wąbrzeźno 
Katekawle, osada 
Katharinenhof, folw. 
Katlewo, karczma 
Katlewo, o. 
Kawęcin, o. 
, Kawki, folw., g., st. kol., szkoła 
KawIe, osada 
Kazanice, g. 
Kazimierz, g. 
Kazub, osada 
Każmirowo, osada 
Kąciki, g. 
Kąkol, os. mI. 
Kąkol, wieś 
Kąpino, O. 
Kąpino Dolne 
patrz DoInc Kąpino, osada 
Kąty, osada 
Kczewo, o. 
Ketnerski Komorsk Wielki 
patrz Wielki Komorsk Ket- 
nerski, g. 
Kębłowo, o. 
Kębłowo Nowe 
p

;""
 Nowe Kębłowo, osada 
Kębłowo 'Nowe (Wołowa Karcz- 
ma) patrz Nowe Kębłowo 
(Wołowa Karczma), folw. 
Kębłowska Tama, folw. 


I, . 


l' 
I:. 


i 
i 
n! 
i 
.. 


!': 


u: 


IJ 


I: 
I; 
l: 
I 
,. 
II 
! 


i. 
l 


I, 


.1 


p 
I: 
I. 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Kartzikau 
Bruchwalde 
Karlekau 


Karlshof 
Karlowo 
Karlshof 
Karlshof 
Karlshagen 
Karlshorst 
Karlshof 


Karschin 
Karschenken 
Kartoschin 
Kartowen 
Karthaus 
Karwacia 
Karwatino 
Karwen 
Karwenhof 
Karwenbruch 


Kaschorek 


Kalharinenflur 
Katarzinken 


Katrinche.n 


Katharinken 


J;;gerhaus 
Katllau 
Kawenlschin 
Hermannsruhe 
Kable 
Kazanitz- 
Kasirnir 
Kasub 
Katschmirowo 
Konczvki 
KonkelmGhle 
Kunkei 
Wal d en bur g 


K on ty 
Exau 


Kam'au 


.I;lgerhof 


I Str. I Nazwa i charakter miejscowości I 


Kębłowskimłyn, folw. 
5 Kępa Biel1kowska 
patrz Bieilkowska Kępa, folw. 
69 Kępa Dębowa 
patrz Dębowa Kępa, osada 
Kępa Mała . 
29 patrz Mała Kępa, g. 
Kępa Panieńska 
patrz Panieńska Kępa, O. 
47 Kępa Wielka 
patrz Wielka Kępa, g. 
Kępa Wilcza 
patrz Wilcza Kępa, oąada 
Kępa Żurawia 
patrz Żurawia Kępa, g. 
19 Kępina, osada 
Kępinka, osada 
19 Kęsowo, 
. 
Kęsza, wieś 
Kętrzyno, g., st. kol. 
Kiedrowice, g., leśno 
Kiedrowice nad Jeziorem, pustI... 
Kieleńska Cegielnia 
22 patrz Cegielnia Kiclcńska, ceg. 
Kieleńska Huta, osada 
KieIno, g. 
Kiełbasin, O. 
Kiełbasinek, (olw. 
Kiełp, g. 
Kiełpin, folw., g., pow. Tuchola 
Kiełpin, g., szkoła, 
pow. W ąbrzeźno 
Kiełpinek (Kiełpin), g. 
Kiełpino, g., pusl1c 
Kiełpiny, g. 
Kiełpińskimost, leśn. 
Kiepershuclte, osada 
Kierwałd, g. 
Kijewo Królewskie, g. 
Kijewo SzlachecIde, g. 
Kimbruk, osada 
Kinice, wieś 
Kiprzewo, osada 
31 Kisiny, ceg., g., prz. k. 
Kistowo, g. 
Kistówko, wieś 
Kiszewa Nowa 
patrz Nowa Kiszewa, g. 
Kiszewa Stara 
patrz Stara Kiszewa, g. 
Kiszewski Zamek, o. 
Kiszewskie W dzydze 
patrz Wdzydze KiszewsIde, g. 
Kiszewskimłyn, os. mI. 
Kitnowo, O. 
Kitnówko, o. 
Klamry, g. 
KlaninY1 g. 
Klarnowo, folw. 
Klaskawa, g. 
Klementynowo, folw. 
Kleszczenice, osada 
Kleszczewo, g. 
Klęczkowo, o., pow. Chełmno 
Klęczkowo, g., pow: Działdowo 
Kliczkowy, wieś 
Klińcz Mały 
patrz Mały Klińcz, O. 
Klińcz Nowy 
patrz Nowy Klińcz, g. 
Klińcz Wielki; st. kol. 
Klińcz Wielki 
patrz Wielki K 1ińcz, g., O. 
Kloc, osada 
Klocek, g. 
Klon, osada 
Klonia, g. 
Klonia Mała 
patrz Mała Klonia, g. 
Klonia Wielka, 
69 patrz Wielka Klonia, g., o. 
67 KIonownica, wieś 
29 Klonowo, g., leśn., st. kol., osada, 
tart., pow. Brodnica 
Klonowo. tart.. pow. Świecie 
Klonowo, folw., g., st. kol., o., 
pow. TuchQ!a 
Klonówka, O. 
68 Klosnowo. leśn., nadI., tarl. 
Klukowa Huta, g. 
KluJwwo, g. 
69 Khniuo, o. 
69 Klaniilska Gorzdnia, !lorz. 


32 


63 
11,31, 
32 


67 
41 
46 
39 
13 
34 
68 
29.2
 
26 
22 
43 
44 
49 
59 
52 
12 


34 
11 
44 
39 
31 
29,24 
27 
66,69 
39 
39 
39 
44,46 
57 
14 
59 
35 


li6 


66 
31 
14 
38 
38 
53 
4 
26 
35 
39 
32 
34 
4 
59 
59 
69 


51 
.69 


Komarza WIelka 


D.ansza I Str. I Nazwa i charakter miejscowości l ! 
OIemlecka 


Dawniejsza I 
nazwa Str. 
niemiecka 


, Kamlauermuhle 


Gross Kempln 
Klein Kempln 
Kensl3u 
Kenczl3 
Kantrschin 
Kiedrau 
Kiedrau am See 


KollnerhGUe 
K.olln 
Kielbasin 
Kielbasin B 
Kielp 
Kelpin 


Kelpin 
Kelpin 
Kelpin 
I KielPin 
Kelpinerbriick 
KlepershGtle 
Kehrwalde 
Kiewo, Kgl. 
Wilhelmsau 
Kienbruch 
Kienitz 
Kieprzewo 
Kyschienen 
Buchenfelde 
Kistowken 


Kischau,Schloss 


Schloss 
Kischau, MGhle 
K,Unau 
Kitlnowko 
Klammer 
Klanin 
Klaren;u 


Klementinenhof 


Kleschkau 
Klinzkall 
Klentzkau 
Klltzkau 


Gross Klinsch 


Klotz 
Klotzek 
Klonn 


Klonowitz 


Klonowken 
Klallsenall 
KlukowahuHa 
Kluckau 
Klanin 
Klaniner 
Brennel 
i 


69 Kłanińskimlyn, os. mł. 
Kłobuczyno, g. 
10 Kłodawa, g., wieś 
Kłodawka, leśn., osada 
57 Kłodnia, folw., wieś, 
pow. Chojnice 
8 Kłodnia, osada, pow. Tczew 
Kłodno, O. 
9 Kłodzina, Ieśn. 
Kłon.iecznica, osada 
8 Kłosowo, o. 
Kłosówko, g. 
Kłódka-Młyn, O. 
Kłódka Szlachecka, g. 
Kneblowo, folw. 
Kniatek, osada 
Knibawa, O. 
Knieja Cekcyilska 
patrz Cekcyńska Knieja, leśn., 
osada 
Kniewo, ceg. 
Kobierzyn, O. 
Kobylanka, g. 
67 
67 
67 
59 
59 
7 
61 


57,52 


52 
15 
15 
61 
12 
67 
11.13, 
14 
14 


Kobylałlka Paniellska, g.' 
Kobylasz, osada 
Kobyle, g., pow. Kościerzyna 
Kobyle, osada, pow. Świecie 
Kobyle Góry, leśno 
Kobyły, O. 
Kobysewo, g. 
Kocborowo, O. 
Kochanka, O. 
Kochanowo, folw. 
Kocia Góra, osada 
Koeniglicher Hafen, port 
Kokocko, g. 
Kokoszka, osada 
Kokoszki, o., st. kol., 
pow. Kartuzy 
Kokoszki, ceg., o., pow. Sl:Jrollard 
Kolano, osada 
KoIańska Huta, Ieśn. 
Koleczkowo, g. 
Koleczkowskimłyn, os. mI. 
32 Kolenko, g. 
Koli, leśno 
KoIibli, ceg.. o., os. fab., os. mI. 
Kolińcz, g. 
Kolh'icz, O. 
Kolińskimłyn, os. mI. 
Kolno, g. 
Kolonja, g., pow. Kartuzy 
Kolonja, osada, pow. Lubawa 
Kolonja, g., szkoła, 
pow. Wejherowo 
Kolonja Brukniewo, kol. 


.63 
11 
25 
35 
62 
69 
18 
7 
7 
36 
11 
26 
16 
25 
25 


32 
34 


33 
30 
22 
22 
7 
44 
22 
l l Kolonia Gościcińska, oS:Jda 
43 
46 Kolonja Lipnica 
31 patrz Lipnica Kolonja, g. 
Kolonja Łęska 
1
 patrz Łęska Kolonja, osada 
11 Kolonja Nowa 
patrz Nowa Kolonia, osada 
34 Kolonja Nowych Mostów, osada 
Kolonja przy Pelplinie, osada 
32 Kolonja przy Skórczu, osada 
33 Kolonja Rubinkowo patrz Ru- 
binkowo Kolonja, osada 
Kolonja Wątrobowo patrz Wą- 
trobowo Kolonja, osada 
Kołat, O. 
Ko!kwino, osada 
Kołodzieje, osada 
 
Kołodziejki, osada, pustk. 
61 Komierowo, g., O. 
Komierówko, folw. 
61,62 Kominy, g. 
46 Komorniki, g., st. kol. 
Komorowo, O. 
4 5 Komorsk Mały 
54 \ patrz Mały Komorsk, g. 
Komorsk Wielki 
6162 patrz Wielki Komorsk, O. 
I '47 i Komorsk Wielki Ketnerski 
.15, 12 1 pa
rz Wielki Komorsk Ketner- 
I 25 SkI, g. 
I 25 1 Komorza Mała 
i 41 . patrz Mała Komorza, O. 
i. I Komorza Wielka 
,
 41 . patrz Wielka Komorza, o. 


33,34 
32 
61 
15 
11 


Klan;ner MGhle 
Klobschin 
Gross Kladau 
Klein Kladau 


Klodnia 
Rungenheim 
Kłoden 
Kielpin 
Klonisnitza 
Klossau 
Klossowken 
Klodtken,MGhle 
Klodtken. fldl. 
Klewenau 


Kniebau 


Kl1iewen 
Kobierschin 
G ross 
Kabilunken 
Nonnen. 
Kabilunken 
Kobyllass 
Neuwieck 
Kobiliawiese 
Kobbelberg 
Stuthof 
Koblssau 
Konradslein 
Kochankenberg 
Platenrode . 
KoUasberg 
Koniglicher 
H afen 
Kokotzko 
Kokoschka 


Kokoschken 
Kokoschken 


Schneidewind 
Kollelzkau 
Koletzkaner- 
mGhle 
Kolienken 
Kohli 
Koiiebken 
Kollpnzdorf 
Kollenz 
KolIenz, MOhle 
Kolln 
Wilhelmshuld 
Kolenie 


Dohnasberg 
Kul..nle 
BrOckenau 
Kossentin. 
Kolonie 


Friedenthal 
Kolonie 
Kolonie 


Kollat 
Kockwin 
Kolodzeya 
Kolodzelken 


Komierowke 
Komini 
Kammersdorf 


41 
25 
11,15 
15,14 
14 
55 
29 
38 
13 
29 
25 
22 
20 
22 
49 
56 


'I 


62 
69 
56 
20 
20 
29 
31 
53 
10 
9 
25 
47 
47 
69 
46 
58 
7 
11 


29 
47 
26 
30 
67 
67 
7 
54 
69 
44 
47 
47 
8 
25 
38 


I 
.' .. 


. . 


67 
54 
67 


64 


12 


51 
20 
55 
45 


60 


54 
65 
25 
27 
36 
42.43 
43 
4 
16 
6 


l 
l 
I 
t. 
T 


50 
51 


51 
62 


62
>>>
, 


Komorze 
Nazwa i charakter miejSCOWOŚci/ 


Komorze, leśno · 
Kompanja, osada 
Konarzynki, ceg.. o.. g. 
Konarzyny. g., pow. Chojnice 
Konarzyny, g., pow. Kościerzyna 
Konarzyny-Pajągowo, leśno 


L 


. .. 


. t. 


I 
. f . 
I 


l. 
ł 
I 
1 
T 


Dawniejsza I \ I 
nazwa Str. Nezwa icharekter m;ejsCOWOŚCi 
niemiecka 


Juliushorst 19 
Kompagnie 51 
Klein Konarczyn 14,11 
Gross Konar- 
czyn 
Konarschin 
Konarschin Pa- 
jongowo 
Gross Konar- 
czyn 
Konefka 
Kleefelde 
Konsblot 


Concordia 
KQnojad 


Golau. Oberfljr- 
sterei 
Konstantla 
Kontravers 
Kon 
Konczewitz 
Kunzendorf 
MiJhlengut 
KonschiJtz 
Olgagrube 


Koponiewo 
Kompanie 
Kupfermuhle 
Kopltkowo 
Chora b 
Kornalken 


Kornen 


51 
46 
49 
39 
12 
11 
15 
9 
25 
29 
49 
49 
62 
64,65 
69 
Kosten, 38 
Forslgutbezirk 
Kossl 26 
Kassaren 28 
Klein Koschlau 17 
Gross Koschlau 16,17 
Koschlau, 
Bahnhof 
Kossowatka 
Klrchenj,:,hn 
Berenl 
Buchberg 
KosIinka 
Ko llIsch 
Kesselhof 


Koltenau 
Kottowken 
Kotty 
Kowalle 
Kowalewitz 
Sch/jnsee - 


Kowross 
Mittenwalde 


.,łt , 
-:
 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Koziborek. osada 
Kozibór, g. 
Koziebłota. osada 
Koziebłotko. Ieśn. 
Kozielec, leśn., pow. Gniew 
Kozielec. o., pow. Gniew 
Kozielec, g.. szkoła. pow. Świecie 
Kozielec. osada, pow. Toruń 
Kozieniec. os. mI. 
Kozioł. osada 
Koziróg, O. 
Kozłowiec, folw. 
Kozłowo, g.. pow. Grudziądz 
Kozłowo, o.. pow. świecie 
Kozłowskie. folw. 
Koźlinki-Szarydwór, O. 
Koźliny-Sucha 
patrz Sucha-Koźliny, osada 
50 Koźmin, folw., g., Ieśn. 
Kożyczkowo. g. 
53 Krajenka. p. 
Krajęcin, g. . 
Krakówek. folw. 
Kramarzewo, o. 
Kramrowo, g.' 
Krasnołąka, g.. st. kol. 
Kraszewo, g. 
Krąg, ceg., \!., st. ko!., 
pow. Starogard 
Krąg, g., pow. Tuchola 
Krąpiewice, o. 
Krąpiewice J'ilowe 
patrz Nowe Krąpiewice, g. 
Krąskimłyn. osada 
Krążno, g. 
Kreuzwiese, foIw. 
Kręgiel, os. mI. 
Krępiec, os. mł., pow. Puck 
Krępiec, osada, pow. Wejherowo 
Krępinko, leśn. 
Krępki, leśn., wieś 
Krojanty, g., O. 
Krokowo, o., st. kol. 
Krokowski Nowydwór 
patrz Nowydwór Krokowski. 
folw. 
Krotoszyny, g., leśn., O. 
Krowia Góra, osada 
Krowie Łąki, osada 
Krowina, osada 
Królewska Dąbrówka 
patrz Dąbrówka Królewska, g. 
Królewska Kamienica 
patrz Kamienica Królewska, 
.. 
st. kol. 
Królewska Łąka patrz Huta, O. 
Królewska Nowa Cerkiew 
patrz. Nowa Cerkiew Królew- 
ska, g. 
Królewska Nowawieś 
patrz Nowawieś Królewslw, g. 
Królewska Stężyca 
patrz Stężyca Królewska, g. 
Królewski Borek 
patrz Borek Królewski, g. 
Królewski Bryńsk 
patrz Bryńsk Królewski. leśno 
Królewski Bukowiec patrz 
Bukowiec Królewski, osada 
Królewski Jeleń 
patrz Jeleń Królewski, folw., g. 
Królewski Nowydwór 
patrz Nowydwór KróliJwski, O. 
Królewski Rywałd 
patrz Rywałd Królewski, g. 
Królewski Szumles 
patrz SzumIes Królewski g.. 
Królewski Trzebcz ' 
patrz Trzebcz Królewski. g. 
Królewskie. folw. 
Królewskie Bożepole 
patrz Bożepole Królewskie, g. 
Królewskie Głogówko 
patrz Głogówko Królewskie, g. 
Królewskie Iwanki 
patrz Iwanki Królewskie, osada 
6l Królewskie Kijewo 
patrz Kijewo Królewskie, g, 
6 l Królewskie Linowo 
59 patrz Linowo Królewside. I!, 
59 Królewskie Pieńki 
4 patrz P.ieńki Królewskie, g. 


11 
31 
31 
11 
15 
59 
12 
13 
15- 
3\ 
37 
4 


Hintersee 
Koslbar 
Kozieblott 
Ziegenbruch 
Rehgrund 
J.dgowsh/jhe 
Koselitz 
Kofozelitz 


Konarzyńska Huta, ceg., osada 
Konewka, osada 
Koniczynka. O. 
Koniec Błota, osada 
Konigort. osada 
Konigortek, osada 
Konitop. osada 
Konkordja , folw. 
Konojady. g., st. kol. 
Konopat Mały Niemiecki 
patrz Mały Konopat Niemiec- 
ki, g. 
Konopat Polski 
patrz Polski Konopat, ceg., O. 
Konopat Wielki Niemiecki 
patrz Wiell{t Konopat Nie- 
miecki , g. 
Konstancjewo, nad!., O. 
Konstantowo. osada 
Kontrowers, osada 
Koń, g. 
Kończewice, g. 
Kończewice, O. 
Kończewice, os. mI. 
Kończyce. folw., g.. osada 
Kopalnia Olga, kopal. 
Kopania, osada 
Kopaniarze. g. 
Kopaniewo, - wieś 
Kopanina, g. 
Kopernica. osada 
Kopytkowo, O. 
Korab, osada 
Korn:atka, osada 
Kornatowo. g., st. kol. 
Korne, g., leśno . 
Korony Trzy 
patrz Trzy Korony. osada. 
wieś 
Korotyba. folw. Dorotheenhof 
Korytowo, g. Korrilowo 
Kosakowo, g. Kossakau 
Kosobudno. osada Kossabudno 
Kosobudy. g. Kossabude 
Kosowa Niwa, l-two Niederheide 
Kosowizna, O. . Kossowizna 
Kosowo, g.. pustk., pow. Kartuzy Kossowo 
Kosowo, leśn., pow. Kartuzy Kossau 
Kosowo, g,. pow. Świecie Kossowo 
Kosowo, osada. pow. Świecie Fliederhof 
Kosowo. osada. pow. Tuchola Kossowo 
Kosówka, osada, przys. Kossowken 
Kostenkowa, osada 
Kostkowo, I-two, nadI., O. 
Kosy. g. 
Koszary, osada 
Koszelewki, O. 
Koszelewy , g., o. 
Koszelewy. si. kol. 
Koszowatka. osada 
Kościelna Jania, g.. leśno 
Kościerzyna, m. 
Kościerzyna, nadl.. O. 
Koślinka, g. 
Koteże. g. 
Kotło, g. 
Kotnica. osada 
Kotnowo. g. 
Kotówka, leśno 
Koty. g. 
Kowale, osada 
Kowalewiec. 101w. 
Kowalewo. m" pow. Wąbrzeźno 
Kowalewo. g.. pow. Wejherowo 
Kowaliki, g., pow. Brodnica Kowi!'llik 
Kowaliki. osada. pow. Grudziądz Kowallek 
Kowalskie Duże Błota 
patrz Duże Kowalskie Błota. 
osada 
. Kowalskie Małe Błota patrz 
Małe Kowalski.e Błofll, osada 
Kowróz. o. 
Kowrózek, O. 
Koziary, g. 


Kozlol 
Kozirog 
Koslowltz 
Kosiowo 
Kosiowo 
Koslowski 
Koslinke- 
Neuhof 


51 
65 
51 
67 
35 
57 
59 
57 
49 
60 
36 
35 
25 
57 
14 
19 
59 
17 
8 
31 


Koschmin 
Kosltzkau 
Kraien 
Krajenczyn 
Wilhelmshof 
Kramersdorf 
I{ramershof 
Sch/jnwiese 
Kraschewo 


Krangen 
Krong 
Klunkwitz 


Hermannsrode 
Kronzno 


KrangelmiJhle 
Crams 
Kramplz 
Kampincken 
Krampken 
Krojanlen 
Krockow 


Krottoschin 
Krowagora 
Kuhwiese 


16 
25 
.18,19 
30 
34 
61 
44 
18 
28 
8 
52 
4 
25.26 
9 
63 
67 
4 
21 


Krolewski 


I Str. I Nazw8 i charakter miejSCO
OŚcil. 
49 \ Królewskie Sosno 
57 patrz Sosno Królewskie, g. 
6 Królewskie Szonowo 
6 patrz Szonowo Królewskie, I!. 
19 Królewskie Wałdowo 
19 patrz Wałdowo Królewskie, g. 
49 Królewskie Zalesie 
57 patrz Zalesie Królewskie, g. 
3 Królówlas, g. 
6 Krówno. g. 
6 Krówno Duże 
32 patrz Duże Krówno. wieś 
20 Krówno Małe 
53 patrz Małe Krówno, wieś 
69 Kruczyn, osada 
41 Krugleniec, osada 
Krupka-Młyn. os. mI. 
5 l Krupocin. g., os. mł. 
31 Krusin, o. 
26 Krusze. fol w., g. 
Kruszewo. osada 
62 Kruszka. lolw., pow. Chojnice 
8 Kruszka. osada. pow. Tuchola 

j Kruszyn. g.. pow. Chojnice 
18 Kruszyn, osada, pow. Koście- 
16 rzyna 
16 Kruszyn-Rumunki. g. 


Kruszynki, g.. 
Kruszyno. osada, st. kot. 
Kruszyny. g., o. 
Kruszyny Szlacheckie, O. 
Krykwałd, leśn., osada 
Krysiówka , folw. 
Krystkowo. osada 
Krzemieniewo, lolw., g. 
Krzewiny. 101w. 
Krzywda. osada 
Krzywka. g. 
Krzywogoniec, g. 
Krzywydół, osada 
Krzyż. wieś 
Krzyżówka, osada 
Książki, g.. O. 
Księżydwór, o. 
Kucborek. O. 
Kuchelna. .osada 
Kuchnia, lolw., g.. pow. Gniew 
Kuchnia. osada. pow, Lubawa 
Kuchnia. leśn., pow. Toruń 
Kuczwały. o. 
20 Kujaty. osada 
Kujawa, g.. l-two 
Kujawy przy Osowie. osada 
25 Kula, os. mł. 
34 KuIice. g. 
Kuligi, o.. pustk.. pow. Brodnica 
Kuligi, g.. pow. Lubawa 
Kulmaga, folw. 
12 Kuntersztyn Mały 
patrz Mały Kuntersztyn, O. 
64 Kurcze. I!. 
Kurki, g. 
27 Kurkocin. g. 
Kurkocizna. lolw_ 
35 Kurlandja. g. 
Kurmacia. osada 
6 Kurojady. osada 
Kurpiszewo, osada 
31 Kursztyn, g. 
Kurza Męka, osada 
18 Kurzejewo. g. 
Kurzętnik, g.. st. koL, O. 
9 Kuśnica. g.. leśno 
Kuta, osada. os. mI. 
21 Kuźnica. leśno 
Kwaśny. os, mł. 
Kwiatki, leśn., os. mł., si. kol. 
K wieki, wieś 
8 


44 
61 
53 


50 
44 
63 
9 
50 
41 
68 
41 
47,45 
11.14 
41 


40 
35,38 
66 
27 
15 


33 


69 


L 


30 Labiok, osada 
Lalkowy, g., O. 
49 Lamk, wieś 
Lampa, osada 
36 Lampusz , osada 
Las-Bielawki 
7 patrz Bielawki-Las, leśn. 
Lasek, leśn., pow. Brodnica 
20 Lasek, leśn.. osada, nadl., o., 
pow. Chojnice 
21 Lasek, osada. pow. Ch oj nice 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Konigswalde 
Krowno 


Kruglenz 
KrupkenmiJhle 
Kruposchln 
Kruschl(1 
Krusch 
Kruschewen 
Kruschke 
Kruszke 
Kruschin 


Kruschin 
Rilumung 
Kruschin 
Kruschin 
Geistlich 
Kresin 
Gross Kruschin 
Kruschin, Rdl. 
Kruckwald 
Ludwlgshof 
Kristkowo 
Krzeminiewo 
Schrewin 


Miedereichen 
Krummstadt 


Johannesberg 
Idasruh 
Hohenkirch 
Niederhof 
Paulshof 
Johannisthal 
KiJche 


Seehof 
Kuczwally 
Kujatti 
Kamenzdorf 
Kujawien 
KullamiJhle 
Kulitz 


Kulingen 


Kurkau 
Wimsdorf 
Mehlsack 
Kurland 
Kurmacia 
Kuriad 
Kurpischewo 
Kurstein 
Kurzanlenka 
Skurzejewo 
Kauernik 
Kussfeld 
KuUa 
Hamnlej 
Kwasni 
BliJmchen 


laik"" 


Lampusch 


Laska 
Lassek 


l:; 


Lase k 
I Str. 


:1 
I 
I 
'/ 


4 


21 


8 


52 
44 
44 
44 
44 
15 
31 
66 
49 
9 
52,49 
31 
14 
60 
11 
30 
4 
4 
26 
4,6 
6 
70 
70 
66 
35 
53.54 
25 
20 
61 
24 
14 
68 
64,65 
17 
59 
61 
18 
39 
59 
59 
28 
64,65 
45 
30 
44 
6 
35 
19 
22 
11 
16 
64 
6 
49 
26 
5 
51 
Ul 
24 
49 
35,38 
39 
58 
54 
5 
52 
10 


:1 
:j 


" 


" 


I 


1 


69 
18,19 
12 
24 
57 
56 
5 
. \ 1:),14 
12
>>>
r 


."... 


ou 


Łąki Krowie 


Lasek 


Nazwa i charakte
 miejscowości I 


i 
tr.1 N8zwa i char8kter miejscowości I 


Dawniejsza I 
nazwa Str. 
niemiecka 


I Nazwa i charakter miejscowości I 


Dawniejsza I 
nazwa Str. . 
niemiecka 


Dawniejsza 
nazwa 
niemie:ka 


/.- 


. 
Lossen 
LoŁtyn 
Liedkesfelde 
Lubahn 
L6bau 


Lasek, osada, pow. Wejherowo 
Laska, folw., leśn. 
Laski, leśn., pow. Starogard 
Laski, g., pow. świecie 
Laskowice, ceg., o., g., st. kol. 
Laskowice Nowe . 
patrz Nowe Laskowice, oS1da 
LausekauIe. osada 
Lądy, g., pow. Tczew 
Lądy, g., pow. Wąbrzeźno 
Lądy Dąbrowskie 
patrz Dąbrowskie Lądy, osada 
Lądy Gorzędzieiski.e patrz Go- 
rzędziejskj,e Lądy. osada 
Lądy Rokickie 
patrz Rokickie Lądy. osada 
Lądy Suchostrzyckie patrz Su_ 
chostrzyckie Lądy, osada 
Legan, osada 
Legart. osada 
Legbąd,. g.. pow. Chojnice 
Legbąd, leśn.. pow. Tuchola 
Lekarty. g., Ieśn. 
LeIeki, osada 
L(:many, osada 
LemaiJstwo, folw. 
Lembarg. g., osada 
Lendv. g. 
Leobór, folw. 
Leosia, st. kul. 
Lcsiak, os. mI. 
Lesiniec, osada 
Leszcz, O. 
Leszczyna. osada 
Leszczyniak, osada 
Leszczynki, osada 
Leszno, osada 
Leśna Huta 
patrz Huta, leśn., nadl., o., 
pow. Starogard 
Leśna Jania. g., o. 
Leśne, Ieśn. 
Leśne, nadl., o. 
Leśne Czarne 
patrz Czarne Leśne, osada 
Leśnictwo, bor., pow. Tczew 
Leśnictwo, osada, 
pow. Wejherowo 
Leśnictwo-Mszano 
patI1z Mszano-Leśnictwo, o. 
Leśniczówka, bor., ' 
pow. Działdowo 
Leśniczówka, leśn., 
pow. Starogard 
Leśniewo, g., pow. Puck 
Leśniewo, wieś, pow. Grudziądz 
Leśno, o., pow. Chojnice 
Leśno, wieś, pow. Kartuzy 
Leśnydwór, folw., pow. Puck 
Leśnydwór. leśn., pow. Starogard 
Letnidwór, osada 
Lewinko, osada 
Lewino. osada, pow. Kartuzy 
Lewino. o., pow. Wejherowo 
Lezienko, osada 
Leźno, o., st. kol. 
Leźno Małe 
patrz Małe Lemo, g, 
Leźno Wielkie 
patrz Wielkie Leźno, g. 
Lęgnowo, folw. 
Lichnowy. g. 
Lichlttki, osada 
Lichtenfeld, folw. 
Lidzbark, m., nad\. 
Lignowy, g. 
Lignowy Nowe 
patrz Nowe Lignowy, g. 
Linarczyk, g, 
Liniewko, g.. pow. Kościerzyna 
Liniewko, o., pow. Tczew 
Liniewo, g. 
Liniewo Małe 
patrz Małe Liniewo, osada 
Liniewo Pomorskie, st. kol. 
Liniewskie Góry, g. 
Linja, g. 
Linja-F olwark, osada 
Linja-Zakrzewo, st. kol. 
Linje, l-two, O. 
Linowiec, o., pow. Chełmno 
Linowiec. g., o., pow. Lubawa 
Linowiec, g., pow. Starogard 


Lassek 


32 

 Linowo. st. kot. 
'47 Linowo Królewskie, g. 
49 1 Linówek. folw., pow. Lubawa 
S349 Linówek, leśn., wieś, 
., I pow. Starogard 
53 Linówko, o. 
70 : Lińsk, g. 
55 ; Lipa, osada, pow. Chojnice 
64 , ; 

pa, osada, pow. Kościerzyna 
J..lpczyn, g. 
55 ! Lipia Góra, g., pow. Gniew . 
, . Lipia Góra, g., pow. Kościerzyna 
55 Lipienek, o. 
I Lipienek Mały 
55 patrz Mały Lipienek, folw. 
i L
p!en!ca, g., leśn., 
ow. Chojnice Liepnitz 
55 Llplemca, g., pow.' Swiecie Lipnilz 
68 Lipienica, g.. szkoła, 
27 pow. W I\brzeżno 
12 Lipienice, folw. 
63' Lipinki, g., sL kol.. pow. Lubawa 
36 38 : Lipinki, g., pow. Starogard 
' 67 1 Lipinki, g.. o., osada, 
25 pow. Świecie 
21 Lipinki Szlacheckie. osada 
4 l Lipiny-Lubania 
12 1 patrz Lubania-Lipiny, g. 
69 . Lipki, wieś 
53 l Lipnica. folw., g. 
37 1 Lipnica-Kolonja, g. 
68 Li'pniczki. o. 
59 . lipno, folw. 
66 I Lipowa Góra, leśno 
35 I Lipowe Błoto, leśn: 
25 Lipowiec. osada, pow. Grudziądz 
25 Lipowiec, osada, pow. Kartuzy 
Lipowiec, g.. pow. Lubawa 
Lipowiec, osada, pow. Toruń 
Lipowiec-Bartniki, g. 
Lipowiec-Rumunek. wieś 
Lipowo, nadl., o., osada 
Lipska Karczma karczma 
45 Lipuska Huta, o
ada 
55 
Lipuska Papiernia, osada 
69 Lipuska Szklana Huta 
patrz Szklana Huta Lipuska, 
osada 
Lipusz, g., st. kol. 
17 Lipy. g., pow. Kościerzyna 
Lipy, osada, pow. Starogard 
47 Lis-Młyn, os. mI. 
39 Lisaki, osada 
22 Lisewo. g., pow. Chełmno 
14 Lisewo, osada, pow, Chojnice 
25 
41 Lisewo, ceg., pow. Puck 
47 Lisewo, o., pow. Puck 
67 Lisewo, g., os. mI., 
69 pow. W ąbrzeżno Llssewo 
26 Lisęwo, o.. pow. Wąbrzeźno Lissau 
69 Lisewskimłyn. os. mI. Lissauer MOhle 
29 Lisiagóra, leśn.' Lisiagora 
29 Lisia Jama, osada Lindendorf 
Lisiekąty, g. Vosswinkel 
4 Lisiewko, osada Lissewken 
Lisiewo, osada Lissewo 
5 Lisikąt, leśno Fl,Jchswinkel 
52 Lisiny, bor., I-two, pow. Świecie Fuchshof 
12 Li,siny, g., pow. Tuchola I Lissinni 
36 Lisiny pod Drzycimiem, 'nadI. Lischin 
29 Lisnowo, g. Gross Leislenau 
3,5 Lisnowo, leśno Ossa-Neusass- 
18 krug 
Leistenau. 
Schloss 
Klein Leistenau 
Fuchshofchen 
Elisenlhal 
Elisenau 
ElIsenhof 
Sternbach 
Lianno 
Ellernitz 


22 Losy. g. 
20 Lotyń, osada 
38 Lubania-Lipiny, g. 
I.ubań, g. 
46 Lubawa, m. 
22 Lubcza, g. 
4') Lubichowo, g., st. kól. 
13 Lubichowo, nadl., o. 
32 Lubicz, g., os. mI. 
31 Ltibicz koło Torunia, st. kol. 
18 Lubień Mał y 
31 
9 patrz Mały Lubień, g. 
Lubień Wielki 
patrz Wielki Lubień, 
. 
Lubierzyn, O. 
Lubieszyn, g. 
Lubieszyn Nowy 
patrz Nowy Lubieszyn, g. 
64 Lubieszynek, wieś 
14 Lubiewice, g., leśn. 
36 Lubiewo, g. 
45 Lubiki, g. 
Lubińsk, osada 
49,53 lubiszewo, osada, 
47 pow. Kościerzyna 
Lubiszewo. g., pow. Tczew 
49 Lubkowo. g. 
12 Lubnia, g., leśn., st. koL, I-two 
64 Lubochiń, leśn., o. 
64 Lubocień, g. 
59 Lubocino, o. 
53 Lubodzież, g. 

 Luboń, g. 
20 Lubstyn, O. 


 Lubstynek, g. 
57 Luchowo, folw. 
Ludowice, g. 
4 Ludwichowo. o., pow. Grudziądz 
6 Ludwichowo. g., pow. Lubawa 
Ludwichowo, g.. pow. Świecie 


 Ludwichowo, osada, 
pow. Weiherowo . 
31 Ludwikowo. folw., pow. Chełmno 
31 Ludwikowo, folw., osada, . 
pow. Grudziądz. 
Ludwilmwo, folw., pow. Kartuzy 
34 Ludwikowo, folw.; pow. Sępolno 
31 Lulkowo, g., Ieśn. 
31 Lupinowo, osada 
45 Luszkowo, g., o. 
6 Luszkówko, O. 
33 Lutom, o., osada, wieś 
1
 Lutomskimłyn, folw., osada 
Lutomskimost, folw., osada 
41 Lutowo, g. 
41 Lutówko. g.. os. mI.. le5I1.. nad!., o. 
Luzino, g., st. kol., leśn., l-iwo. o. 
Luzi.ńskimlyn, os. 011. . 


Lindenau. 
Bahnhof 
Lindenau. Kgl. 
Linoweg 


36 
13 
49 
31 
35 
42 
45 
47 
57 
57 


Lasseck 


Laskowilz 


Linoweg 
Lindenau. IIdl. 
Llnsk 
Lippa 
Lippe 
Lippischau 
Lindenberg 
Lindenberg 
Lippinken 


Lubichow 
Deulschheide 
Leibitsch 
Lejbilsch. 
Bahnhof 


Wiesenau 
Lebendorf 


50 
51 
62 
32 
32 
32 
49,54 
49 
45 
60 
31 
55 
39 
12,14 
53 
61 
41 
49 
12 
38 
36 
19 
64 
22 
36 
50 


9 
12,14 
49 


Lubierszyn 
Gross Lipschln 


Legau 
Legard 
Legbond 
Legbond 
Lekarth 
Lelek 
Lehmanni 
Lehmanei 
Lemberg 


Heinrichsberg 
Lipinice 
Lippinken 
Lippinke'h 


Klein Lipschin 
Lubau 


Lubicki 
Lubinsk 


Lippinken 
Lippinken, Kgl. 


Lubischewo 
Liebschau 
Lilbkau 


l' 
.- 


II 
II;. 


Leohain 
Teufelsslein 
Leschak 
Eichfeld 


,Lipnitza 
Lindhof 
Lindenhof 


Lubochin 
Luboczyn 
Luboczyn 
Lubsee 
Lubon 
Gross Loben- 
stein 
Klein Loben- 
stein 


/, 


II 
! 
i 


Lindenberg 
Lindenbruch 
Lipowilz 
Llppowilz 
Lipowilz 
Lipowitz 
Lipowitz- 
Bartnicken 
Lipowilz- 
Raurnung 
Konigsbruch 
Treukrug 
LippuschhOlte 
Papiermuhle 
Lippusch 


Hasselgrund 
Leszyniak 
Nussdorf 
Loschno 


Leutsdorf 
Ludwigsort 
Ludwigsthal 
Ludwigsthal 


46 
18,19 
65 
65 


Lesnian 
Drewenz 
Drewenzwald 


i 
I' 
I 
I' 


68 
10 


LouisendorF 
Ludwichowo 


Waldhaus 


Ludwigswalde 23 
Ludwigslust 29 
Ludwigshof 43 
Lulkau 57 
Lupinenhof 29 
Luschkowo . 50,53 
Luschkau 53 
Lultom 14.15, 
13 
Luttomer- 15,13 
neumOhl 
LullomerbrOck 15.13 .' 
Gross Lulau 42 
Klein Lutau 42,43 
Lusin 67,69 
Lusinerrnuhle 67 


,. 
,t- 
:1. 


Forsterei 


6 


.'1 
1;' 
'I' 


Lippusch 
Blumfelde 
Lippi 
Lissamuhle 
Lissaken 
Lissewo 
Lissewo 
Lissauer, 
Ziegelei 


Brzezine 


Forsthaus 
Lessnau 
Walddorf 
Lesno - 
Jagersburg 
Jagerhof 
Waldhofs 
Sommerhof 


;1 


Lissau 


64 
65 
41 
28 
28 
20 
31 
28 Łabędź, g. 
63 Ładnówko, osada 
54,5:
 I Ł
p:łlice, g. 
61 Ltpmo, O. 
53 Lasienko, osada 
20 Łasin. m. 
Łasinka, o. 
22 Łaszewo, g.. pow. Brodnica 
Łaszewo. o., pow. Świecie 
Ławy Drwęczne, osada 
Łazy, osada 
Łąckimłyn, os. mI. 
Łączki, osada 
Łączyno, wieś 
Łączyńska Huta, osada 
Łączyńska Wygoda 
patrz WygQda Łączyńska, 
osada 
22 Łączyńskimłyn. os. mI. 
Łąg, ceg.. g., st. kol. 
Łąka Królewska 
patrz Huta, O. 
Łąki, osada 
Łąki Bierzgłowskie, osada 
Łąki Krowie 
patrz Krowie Łąki, osada 


Lewinno 
Klein Leesen 
Leesen 


Ł  


Labenz 64 
Ladnowken 35 
Lapallitz 26 
Lappin 29 
Lossinenlhol 32 
Lessen 19 
Hoheneichen 22 
Gross Laschewo 4 
Laschewo 53 
Lawy Drewenz 6 
Las; 48 
Lonkermuhle 50 
Lonsk 28 
Lonschin 24 
Mellkau 24 
24 
Lonschiner- 
muhle 24 
Long 12 
34 
Long. Kgl. 35 
BirglaUf'rwiese 57 
27 
. 


Legnowo 
Lichnau 
Lichotken 


Laulenburg 
Liebenau. IIdl. 


Lisnowo-Zamck, O. 
Lisnówko, g. 
Lisówka, osada 
Listewka, leśn. 
Liznowo. g. 
Liznówko. osada 
Lnianek, leśn., O. 
Lniano. g., st. kol. 
Lniska, O. 
Lniska Małe 
patrz Małe Lniska, O. 
Lniska Wielkie 
patrz Wielkie Lniska, o. 
Lniskie Pola, folw. 
Lorki, g., os. mI. 
Lorkowo, lcśn. 
Loryniec. nadL. o., Wles 
Loryniec (Wawrzynowo), g. 


,I 
I 
{ 


22 
20 
18 
14 
5: 
57 
54,53 
49 
29 


18 
20 
31 
56 
31 


Conradsfelde 
Liniewken 
Liniewken 
Lienfelde 


31 
31 
31 
67 
67 
67 
9 
9 
36,38 
44 


Lienfelde, 
Bahnhof 
Hoch Liniewo 
Linde 
Wilhelmsdorf 
Linde-Werder, 
Bahnhof 
Neulinum 
Linowitz 
I LinnOWitZ 
Lienfitz 
/ 


23 
29 
36 
33 
34,'31 
31 


Ellerfeld 
Lorken 
Waldhaus 
Lorenz. Obf. 
Lorenz 


. 


-
>>>
Łąki Mokre 
N
zwa i charakter miejscowości I 


.. 


Ląki Mokre 
patrz Mokre Ląki. folw. 
Ląki Świerczyńskie, osada 
Ląkie, g. 
Ląkie, os. mł 
Ląkie Niemieckie 
patrz Niemieckie Ląkie, g. 
Ląkie Polskie 
patrz Polskie Ląkie, g. 
Łąkorek, o. 
Ląkorz, g., os. mł., leśn.. nadI., o. 
Ląski Piec, g. 
Lążek, g., pow. Lubawa 
ł.ążek, wieś, pow. Starogard 
Lążek, g., st. kol.. pow. Świecie 
Łążyn, g. 
Lążynek, o. 
Lążyń, g. 
Lążyńskie Niziny 
patrz Niziny Lążyńskie, osada 
Lebcz. folw., g. 
tebcz Mały 
patrz Mały Lcbcz, osada 
Lebieńska Huta, osada 
Lebno, g. 
Łebno N owe 
patrz Nowe Lebno, osada 
Lekno, osada 
Lęck Mały 
patrz Mały Lęck, folw., g. 
Lęck Wielki 
patrz Wielki Lęck, g., o. 
Łęg, g. 
Łęga, osada 
Łęska Kolonja, osada 
Łętowice, o. 
Łężyce, g. 
Lobdowo, g. 
Loboda, os. leś., os. mI. 
Łoktowo, folw 
Łopatki, g. . 
Łopatki, osada 
Łopatki Niemieckie, g. 
Łopatki Polskie 
patrz Polskic Łopatki, g. 
Łopiszewo, osada 
Łosienice, osada 
Łosicmce Nowe 
patrz Nowe Łosienice, osada 
tosienice Stare 
patrz Starc Łosienice, osada 
Łosiny, g., pow. Chojnice 
tosiny, wieś. pow. Tuchola 
Łowin, g. 
Lowinek. g. 
Łowińskidwór, folw. 
Łubiana, g. 
Łubianka, g., szkoła 
tubna, g., wieś 
tuby, osada 
Łukocin, o. 
Łukowo, leśn., wieś, 
pow. Choin
cc 
Łukowo, Iolw., osada, 
pow. Sępoin,) 
Lunawy Małe 
patrz Małc Lunawy. g. 
Lunawy Wielkie 
patrz Wielkie Lunawy, g. 
tyniec, o. 
Łysakowo, o. 
Łyskowo, o. 
Łysomice, leśn., b., st. koł. 
Łyśniewo, g., pow. Kartuzy 
Łyśniewo, osada, pow. Kartuzy 
Łyśnicwo, ceg., o.. pow. Puck  


,I 
-} 


M 


Macicjewo, folw., pow. Tczew 
Maciejewo, osada, pow. Tormi 
Majewo, folw., sl. koł. 
Makowo, pustk, 
Maks, folw. 
Makswałd, {olw. 
Maksymiljanowo, osada 
Malachin. g., leśn., wieś 
Malankowo. 
., pow. Chełmno 
- Malankowo, folw.. 
pow. Grudziądz 
Malary, o, 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. I Nazwa i charakter miejscowości 
niemiecka 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa i charakter miejscowości 
niemiecka 


Swierczyner- 
wiese 
Lonken 
Lonkenermi1hle 


Lonkorrek 
Lonkorsz 
LonskipieLz 
Londzek 
Lonschek 
Lonsk 
Lonzyn 
,{Iein Lansen 
Londzyn 


Lobsc h 


LebnoerhGtłe 
Lebno 


Lekno 


Eichwald 
Lenga 
Kolonie Long 
Lankewilz 
LemiŁz 
Lobedau 
Labadda 
Lokiowo 
Kieslingswalde 
Haus Lopalken 
, Deulsch Lopal- 
ken 


Lopiszewo 
LossiniŁz 


Lossini 
Losiny 
Lowin 
Lowinnek 
Louisenhol 
Lubianen 
Luben 
Lubna 
Lubba 
Luko
hin 


Lukowo 
ILUkOWO 


LinieŁz 
Lissakowo 
Liskau 
lissomi tz 
lissoiewo 
Lissnau 
lissnau 


Paulshol 


Max 
Maxwalde 
Maxhausen 


I Malink
wo 
Mallar 


Malbork, osada 
Malenin, g. 
Malild Dolne 
patrz Dolne Maliki, o. 
Maliki Górne 
patrz Górne Maliki. g. 
Malinkowo, pustko 
50 Malinowo, folw, 
Mała Cerkvvica, g. 
Mala Główka, osada 
Mała Karczma. osada. st. koł. 
Mała Kępa, g, 
Mała Klonia, g. 
Mała Komorza, o. 
Ma
a Nieszawka, 
 
Mała Osówka, osada 
Mała Piaśnica, osada 
Mała Rosochatka. osada 
Mała Turza, o. 
57 Mala Wólka. osada 
39 Mała Zławieś. g. 
Małe Babalice, folw. 
Małe Bałówki. g. 
Małe Brzeźno. osada 
Małe Budziska, osada 
Małe Chelmy, g. 
67 Małe Czcrniki, {olw. 
67 Małc Czyste, g. 
Małe Gacllo, g. 
16 Małe Glisno, g. 
Małe Gronowo, g. 
Małe Jaźwiska. wieś 
Małc Kowalskie Błota, osada 
Małc Krówno, wieś 
Małe Leźno, g. 
Małe Liniewo. osada 
Małe Lniska. o. 
Małe Łunawy. g. 
Małe Morgi, wieś 
Małe Ostrowo, osada 
Małe Partęciny, osada 
Małe Pólko. g. 
Małe Pułkowo. g. 
Małe Radowiska, folw.. o. 
21 Małe Radowiska, g. 
4') Małe Słońca, o. 
25 Małe SzczepanId, g. 
25 Małe Święte, osada 
Małe Tarpno, g. 
Małe Walichnowy, g. 
Małe Warlubie. wieś 
Małe Wiosła, osada 
Małc Wycinki, wieś 
Małc Wyręby, {olw. 
Małe Zajączkowo, g. 
Małe Zdunowice, osada 


26 
58 
12 
12 


50 
38 
36,38 
50 
36 
-44 
50 
57 
59 
36 


39 
67 
67 


16,17 
8 
65 
12 
41 
67 
64 
62.61 
9 
64 
64 
64 


25 
12 
61 
50 
50 
50 
32 
57 
12,11 
45 
56 


Małgorzatka, {olw. 


Małgorzalowo, folw. 
. Małki, folw., g., st. kol., leśno 
114.15 Małkowo, o. - 
lI'hłocicchowo. g. 
43- Mały Bartel, Ieśn. 
j\
ały Buczek. osada 
8 lI
ały Bukowiec. g. 
8 Mały Donimierz. o. 
9 Mały Dólsk, g. 
22 Malydwór. {olw. 
62 Mały Garc. o. 


 Mały Głęboczek, g. 
26 Mały Gorzędziej, fołw. 
41 Mały Kack, o., st. lwI. 
Mały Klińcz, o. 
Mały Komorsk, g, 


\ 
lIhły Konopat Niemiccki. g, 


55 
59 Bały Kuntersztyn, o 
44 Maly Lipienek, [olw. 
55 Mały Lubień, g. 
29 Mały Łebcz, osada 
65 Mały'Łęck, {olw., g. 
12,
t Mały Mędromierz, g. 
11 Mały Miłobądź, folw. 
a Małymlyn, os. mł. 
Mały Podleś, o. 
22 Mały Przełęk 
34 patrz Przełęk Maly, g. 


27 Mały Rudnik, g. 
55 Mały Tleń (Pickło), osada 
Mały Uść, os. mI. 
Maly Wełcz, g. 
Mały Zającze
, wieś 
Małżewko, o. 
Ma łżewo, ceg., g. 
Mansfeld, {olw. 
Marchowo, osada 
Marchówko, osada 
Marcinki, osada 
Marjal1ka, osada 
Marjanki, o., pow. Swiecie 
Marjanki, wieś, pow. Wąbrzeźno 
Marjanowo, osada, 
pow. Grudziądz Marienhol 
Marjanowo, folw., pow. Lubawa Marienhol 
Marjanowo, leśn., 
pow. Wejherowo 
Markocin, wieś 
Maronowo, {olw. 
Marusza, o. 
Marynki, folw. 
Marywil, {olw. 
Marzęcice, g. 
Marzy Nowe 
patrz Nowe Marźy, g. 
Marzy Stare 
patrz Stare Marzy, g. 
M.aslowizna, osada 
Masłowo, osada 
1I1aszewo, leśn., osada 
1I1aszewo, osada 
Matarnia, ceg., -o. 
1I1alynka, osada 
Mazanki, I!. 
Mąkoczyno (Mąkocin), folw. 
Mątasek, wieś . 
Mątawy, g. 
Mechelinki, R 
Mechowo, g. 
M
chowo, osada 
Melanowo, wieś 
li-! elanówko, wieś 
Me.lgrowa Góra, osada 
Mclgrów, osada 
1I\elkarnia, osada 
Mełno, o" os. fab., st. koł. 
M ercestwo, osada 
Mcrmet, wieś 
1I\estwin, folw. 
1I1ezowo, g. 
Męcikał, g., st. kol. 
]\\
dromierz Mały 
palrz Mały Mędromierz, g. 
Mędromierz Wielki 
patrz Wielki Mędromicrz, g. 
Mędrzyce, o., os. mł. 
Męka Kurz.a 
patrz Kurza Męka, osada 
Nlt!oszcz, o., szkoła 
Mgowo, o. 
Michale, folw., g. 
Michałki, g. 
J'.Hchałowo, g. 
Mie'chucino, g, 
Miechucińskie Chrósly, osada 
J'.1iedzno, g., pow. Chojnice 
Miedzno, g., pow. Świecie 
Mieliczki, wieś 
Mieliwko, g., o. 
Mieliwo, osada, pow. Lubawa 
Mieliwo, leśn., o., pow. Świccie 
Mielno, g. 
Mielno Wielkie 
. patrz Wielkie Mielno, wicś 
Mielonek, wieś . 
1I1ieroszyno, ceg., o. 
Mieroszyno. g. 
Mierzyn, g, _ 
Miesiączkowo, folw., g. 
Mieszczyn, g. 
Micszek, osada 
Mi
dzyłęska śluza 
palrz śItna Maędzyłęsh 
ś
za 
Międzyłęż, g, 
Międzyłęż Nowy 
oatrz Nowy Międzyłęż, 
. 
Międzył.ęż Stary 
patrz Stary Międzylę
, g. 
Mięso Złe patrz Złe Mięso, wieś 
Mi
łówko, osada 
16 Mikołajewo, wieś 


Marlenbu
g 
Mahlin 


30 
Marienhof 17 
f\malienhol 55 
Klein Zirkwilz 42 
Klein Glowka 49 
Kleinkrug 19 
Klein K:impe 8 
-Klein Klonia 61 
Klein Komorze 6'
 
Klein Nessau 57 
Klein Os
owken 37 
Klein Piasnitz 39 
KI

nsochalk" 49 
Klein Tauersee I 17 
Klein Wolka 38 
Klein Bosendorf l ' 57 
Klein Babalilz 37 
KleIn Ballowken 36 
Kletn Briesen 11 
Klein Budzisk 61 
Klein Chelm 12 
Klein Czernikau 33 
Reinau 8 
Klein Gatzno 61 
Klein Glisno 12 
Klein Grllnhof 18 
Klein Jesewitz 18 
KI


;
hmiede- 6 i 
Klein Krowno 44 
Klein Leszno 4 
Klein Llniewo 31 
Klein EllerniŁz 22 
Klein L.unau 8 
Klein Unterberg 50 
Klein Ostrowo 64 
Louisenforsl 21 
KIeinfeide 18 
Polkau 64 
Klein Radowisk 64.65 
Rehfelde 64 
Klein Schlanz 56 
. RiŁtershausen 20 
KI:::
 Schwen- 54 
Klein Tarpen 20 
Klein Falkenau 18 
Klein Warlubien 51 
Klein Wessel 19 
Klein WiUschin- 46 
ken 
Klein Wirembi 19 
Klein Sanskau 50 
Klein Sdunowltz 30 
M
J1relhen- 6 
Margarelhen- 
hol 
Malken 
Mahlkau 
Maleschechowo 
Klein Barlei 
Klein Budczek 
Klein Bukowilz 
Klein Denne- 
morse 
Julienfel
e 
Kleinshol 
Klein Garlz 
Klein Glembo- 
czek 
Klein Gerdin 
Klein KaŁz 
Klein Klinsch 
Klein Kommo- 
rsk 
Klein Deulsch 
Konopalh 
Klein Kunler- 
slein 
Klein LInde 
Klein Lubin 
1{lein Lobsch 
Klein Ll'nsk 
Klein Mangel- 
mllhle 
Klein MGhlbanz 
Klelne Mi1hle 
Klein Podless 


34 


57 
4,6 
29 
50 
34 
64 
45 
70 
50 
28 
56 
4 
55 
7.) 
34 
50 
50 
22 
9 
50 
39 
16 
61 
55 
19 
34 


Mikołajewo 


Dawniejsza I 
nazwa Str. 
niemiecka 


f\damsdorl 
Klein Klinger 
Klein UsI 
Klein Wolz 
Klein Sajon- 
schek 
"Iein Malsau 
Gross Malsau 


Gross Marchow 
Klein Marchow- 
Martinke 
Mariannenhol 
Marienhohe' 
Marienhof 


,,"'arienhain 
Markoschin 


Marusch 
/....arlnki 
:"\arienwill 
Marzencilz 


Maslowizna 
BuŁŁerlass 
MarsC"hau 
Maschau 
MaUern 
Malinka 
Massanken 
Mankenzin 
Monlassek 
Monlau 
Mechlinken 
Mechau 


Melanenhol 
Melgrowagora 
Jagerhol 
Melkenhol 
Melno 
Merzesiwo 


Emilienhof 
Mehsau 
Menlschikal 


Mendrilz 


Heimbrunn 


Michelau 
Michalken 
Michelau 
Mlechulschin 
Oberhof 


Militschek 
Milewken 
Milewo 
Milewo 
Melino 


Klein Melino 
I3rllnhausen 
Mieruschin 
Pelersdorl 
Miesionskowo 
Meslin 
Mischke 


Mosland 


Miglowken 
Nikolausdorf 


20 
54 
10 
20 
46 
56 
55 
16 
67 
67 
24 
55 
53 
65 
21 
35 
69 
46 
23 
22 
10 
47 
36 
50 
51 
4 
27 
69 
66 
29 
24 
20 
29 
51 
50 
39 
39 
31 
12 
12 
25 
67 
64 
22 
, 68 
46 
24 
26 
12,14 
6}o 
61 
22 
24 
9 
65 
50 
64 
4 
26 
26 
1
 
50 
45 
18,19 
35 
53 
12 
12 
12 
41 
39 
36 
4 
55 
11 


" 


56 
18 
18 
18 
12 
67 
48
>>>
I' 


Mikołajki 


r 
[ 
 


I Dawniejszzl 
Nazwa i charakter miejscowości nazwa 
niemiecka 


II! 


Mikołajki, 
., pow. Lubawa 
Mikołajki, 
., pow. Tuchola 
Mikołajki-Wybudowanie, folw. 
Mikołajskie PoIeśnictwo, Ieśn. 
Milachowo, m:ada 
Milanowo, oSlda 
Milenica, os'ad'a 
MiIenko, osada 
1I1iIeszewy, o. 
MiIonki, leśn., osada 
Milwino, 
. 
Milwińska Huta, osada 
Miłobądt, 
., st. koI., o. 
Miłobądź Mały 
patrz Mały Milobądź, folw. 
Milostajki, 
. 
M iłoszewo, 
. 
Minikowo, 
. 
Minkowice, 
. 
J\ł.irachowo, 
., leśn., o. 
Miradowo, o. 
Mirakowo, osada. pow. Lubawa 
J\'lirakowo, o., st. koI., 
pow. Toruń 
Mirotki, 
., st. kol., tart. 
Mirowo, o. 
Mirówko, folw. . 
Miryce, 
. 
Miszewko, foIw. 
Miszewo, 
. 
Miszewska Dąbrowa. patrz 
Dąbrowa Miszewska, osada 
Mle.czarnia Rckowska patrz. 
Rekowska Mleczarnia, folw. 
Mlewiec, 
. 
Mlewiec, o., st. kol. 
Mlewo, g. 
Młot Śmiechows1i patrz 
Śmicchowski Młot. folw. 
Młoty, leśno 
Młyn Będar
owski patrz 
Będargowski Młyn, os. mI. 
Młyn-Brody 
patrz, Brody-Młyn, o. 
Młyn Daszkowski patrz 
Daszkowski Młyn, os. mł. 
Młyn Dulewski patrz Dulewski 
Młyn, os. mI. 
Młyn-Hamer 
pat'rz Hamcr-Młyn. wieś 
Młyn-Kłódka 
patrz Kłódka-Młyn, o. 
Młyn-Krupka patrz Krupka- 
Młyn, os. mł. 
Młyn-Lis patrz Lis-Młyn, os. mI. 
Mlyn Murowany patrz 
Murowany Młyn, os. mI. 
lIByn Pachura, os., mI. 
Młyn Rajkow:ski 
patrz Rajkowski Młyn. os. mI. 
Młyn Słupski 
patrz Słupski Młyn, o. 
Młyn Stary 
patrz Star'y Młyn, osada 
Młyn Stocki 
patrz Sto ck i Młyn, osada 
Młyn Ustarbowski patrz 
Ustarbow.ski Młyn, os. mI. 
Mlyn-WaJdowo patrz Wałdowo- 
Młyn, os. mł. 
Młyn Warszkowski patrz 
Warszkowski Młyn, os. mI. 
Młyn-Wda patrz Wda-Młyn, o. 
Młyn- Wysoka patrz Wysoka- 
Młyn, folw. 
Młynek, osada, wieś 
Młynck Grabowski, os. mI. 
Młyniec, 
., pow. Toruń 
Młyniec, leśn., pow. Wąbrzcżno 
Mlynik, os. mł., pow. Gniew 
J\1.łynik, osada, pow. W ąbrzeźno 
/lUynisko, osada 
Młynki, folw., pow. Chojnice 
Młynki, o., pow. Kartuzy 
Mlynki, o., pow. Sępolno 
Młynki, leśn., wieś, 
pow. Staro
ard 
Młynki, os, mł., pow. Tczew 
Młyny Gniewskie 
p'1trz Gnicwskie Młyny, lolw. 
Młyńbk, o., pow. Chełmno 1 
Młyńsk, folw., pow. Starogard 
Młyńsk, osada, pow. Wcjherowo 
Mlyńsko, {olw. 


II 


I'. 
I' 
, 
i 
" 


:' 


!! 
l,. 

 I \ 


l' 


Nikolaiken 
Nikolaiken 
Lindenhof 
Nikolaiken 


M.ileszewo 
Milonken 
Mellwin 
MellwinerhOlte 
MOhlbanz 


Mllostay 
Miloschewo 


Menkewitz 
Mirchau 
Miradau 


j - 
Mirotken 
Grass MienIU 
Klein Mierau 
IMiritz 
I Klein Mischau 
Gross Mischau 


Mlewielz, Neu- 
sasserei 
Hofleben 


Hammermuhle 


PachurmOhle 


Mielken 
MOhlchen 
Mlynietz 
Kampe 
MOlJle 
MOhlenland 
Mlinsk 
MOhlchen 
Mehlken 
Muhlenkawel 


NeumOhl 
NeumOhl 


Mlinsk 
Mllnsk 
Mehlken 
Mlinsk 


Str. J Nazwa I charakter miejscowości 


36 Mnich, osada 
61 Mniszek, osada, st. kol., 
36 pow. Grudziądz 
54 Mniszek, ce
., 
., leśn., 
13 pow. Świecie 
18 Moczadła, 
. 
51 Modl'Owo, o., st. kol. 
35 ModTZejewo, osada 
6 Modrzejewskie, puslI. 
33 Modziel, wieś 
67 Mo
iel, wieś 
67 Mojusz, g. 
55,56 Mojuszewska Huta, g. 
Mokre, ce
., 
., pow. Chojnicc 
Mokre, 
., pow. Grudziądz 
Mokre Łąki, folw. 
Mokrylas, g. 
Mokrz, 
. 
Montowo, 
., o.. st. kol., szkoła 
Morawa, osada 
Morczyny, o. 
Morgi, 
. 
Morj!i Mde 
59 patrz Małe Mor
i, wieś 
45 Morsk, o. 
34 Mortęgi, g., ceg., leśn., o. 
34 Morycówka, folw. 
45 Morzesżczyn, ceg., g., sl. kol. 
30 Mosna, osada 
26 Most Wycieczkowy, pustko 
Mostki, osada 
30 Mostów Nowych Kolonja 
patrz Kolonja Nowych Mo- 
stów, osada 
Mosty, osada, pow. Kościerzyna 
Mosty, 
., pow. Puck 
Mosty Nowe 
patrz Nowe Mosty, 
. 
Moszczenicar g. 
70 Mościska, 
. 
43 Motyl, folw. 
Moi
owina, folw., 
. 
66 Mroczenko, g. 
Mroczno, g. 
19 Mrowiska, osada 
Mrozy, osada 
20 Mrówczy Zamek, osada 
Mrówieniec, osada 
57 Mrówieniec Wielki patrz 
12 Wielki Mrówieniec, osada 
Mrzezino, g., O., st. kol. 
22 Mrzezińskimłyn, os. mł. 
Mszano, 
., pow. Brodnica 
66 Mszano, o., pow. Brodnica 
6 Mszano, o., pow. Świecie 
Mszano-Leśnidwo, O. 
19 Mszanowo, o. 
57 


55 
4 
67 
61 
39 
26.29 
47 
37 


69 
64 
65.64 
64 


Mścin, nadl. 
Mściszewice, j!., osada 
55 Muehlhof. osada. pow. Chojnice 
Muehlhof. osada. pow. Toru.i 
23 Muetzchen Roth 
patrz Roth Muetzchcn, osada 
19 Murawki. g. 
19 Murowana Karczma, os;.da 


Murowany Młyn, os. mI. 
Muza, leśn. 
8 My
a, leśn. 
Mygi, osada 
My!'ia Dziura. osada 
IVlysłowo, foIw. 
Myślęta. o. 
Myśliwice, 
. 
Myśliwla. osada 


68 


68 
47 


16 
14,11 
30 
57 
65 
18 
63 
27 
14 
29 
43 


N 


Nadleśnia, pusth. 
Nadole, g.. osada 
Nadolna Karczma, osada 
Nadolnik. osada 
Na
uszewo, 
. 
.Najn.owo, o., st. 
ol. 
Nakielska Wy
oda patrz 
Wy
oda Nakielska, karczma 
Nakla, g. 
Nałęcz, osada 
N aniec, leśn., o. 
Na Piaskach, osada 
Na Piasku, wieś 
Napole, o., pow. Chełmno 


47,45 
56 
19 
9 
44 
67 
29 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Mischke 


Mischke 
Moczadlo 
Modrowshorst 
Modrczeiewo 
Modrzejewsll 


Moisch 
MoischerhOtle 
Mockrau 
Moclrau 
Nassewlese 
Mokrylass 
MukrL 


Mortschin 
Unterberg 


Mortung 
Morltzruh 
M-orroschin 


Drahthammer 
SchallsbrOck 


Fersenbrucl, 
BrOck 


Mosnitz 
Moschiska 
MotillamOhle 
Mosgowin 


Mrowisko 
Mroze 
Rmeisenhof 
(= Liss) 
Seehof 


Bresin 
Bresinermuhle 
M,szanno 
Schannen 
Marlenfelde 
Schiingrund 
Weidenau 
Friedrlchsberg, 
Obf. 
Mischischewitz 
Muhlhof 
MOhlhof 


Murawken 
Gemauerler 
Kcrug 
Gemauerte 
Muhle 
Musa 
NeusZlsserei 
Miggi 
BarwaIde 
Miirkenhof 
Meischlilz 
Mlschlewitz 
Jagerhof 


Nadlesnib 
Nadolle 
Nlederkrug 
NiedermiJhle 


Naymowo 


Ndkel 
NaJenz 
Nanltz 
Ruf dem Sande 
Ruf dem Sande 
Napolle 


Nowa 5zękowana 
I I Dawniejsza 
___ Nazwa i charakter miejscowości _ nazwa Str. 
niemiecka 


1 


37 Napole, osada. pow. Wabrzcżno 
NapTOmek, O. 
23 Narkowy, o.. sI. 101. 
Narzym. g.. pUFtk., sI. kol, 
leśn., o. 
Nawl'a, folw.. 11.. pow. Lubawa 
Nawra, o., st. kol., pow. Toruń 
Nawra. st. kol.. pow. Chełmno 
Nejmusy, folw. 
Neizas. 11. 
Neufeld, {olw. 
Nicponia, osada 
Nicponie, o., pow. Gniew 
Nicponie. karczma, 
pow. Grudziądz 
Nicponie patrz I3ukowi,cc, leśn. 
Nicwałd. g., st. kol. 
N"iechorz, g. 
Niedamowo, 
.. o. 
NIedźwiadek, osada 
l'\iecźwiedziniec, osada 
Niedźwiedź. folw., 
POW. Kościerzyna I Barenber g 
Nicdźwiedź, 
.. pow. Świecie Niedwltz 
Niedźwiedź, 
.. pow. Wąbrzeźno Bahrendorf 
Nicibark, g. Nelberg 
Nidub, O. 
Niemczyk. O. 
!';icmiccki Konopat Mały patrz 
Mały Konopat Niemiecki. 
. 
Niemiecki Konopat Wielki patrz 
Wiel-ki Konopat Niemiecki. g. 
Niemieckie Brzozie, 
. 
Niemieckie Łąkie. g. 
Nicmieckie Łopatki 
patrz Łopatki Niemieckic. 
. 
Niemieckic Okoniny. O. 
Niemieckie Stwolno. g. 
Niemieckie Węgrowo patrz 
Węgrowo Niemieckie, g. 
Nkmotowo, osada . 
Niepoczołowice. fol w., g. 
Niepszczołą
. osada 
Nierzostowo. wieś 
Niesiołowice. g. 
Niestępowo, j!. 
Niestoja, g. 
Nieszawka, 11. 
Nieszawka. zamck 
Nieszawka Mała 
patrz Mała Nieszawka, g. 
Nieszawka Wielka 
patrz Wielka Nieszawka. 
. 
Niewierz. g. 
Niewieścin, o....os. mł., prob. 
Nieżórawa, O. 
Nieżywięć,. 
. 
Niskie Brodno, osada 
Niwa Kosowa' 
patrz Kosowa Niwa! l-two 
Niwki, osada 
Niwy, 
.. o. 
Niziny Bicrzgłowskic. osada 


Str. 


50,52 
4 
34 
12 
12 
12 
12 
26 
26 
12 
20 
26 
64 
50 
36.38 
45 
59 
. .50 


50 
53 
36.38 
17 
45 
11 
28 
46 


20 
33 
39 
20 
12 
45 
61 
9,8 
36 
36 
36 
27 
67 
63 


63 
4041 
40 
4 
6 
53 
6 
38 
38 
26 
11 
58 


70 
16 
19 


Niziny Łążyńskie, osada 
Nogacik, osada 
Nogat. g. 
Nosek. wieś 
Nowa Cerkicw, j!.. O. 
Nowa Cerkiew K rólewska. 
. 
Nowa Cerkiew Szlachecka. o. 
Nowa Chełmża. roi w., g. 
Nowa Góra, osada 
Nowa Huta. j!... pustk., 
pow. Kartuzy 
Nowa Huta, 1c"śn., pow. Świecic 
Nowahuta Sikorska, osada 
Nowa Juńcza, wicś 
NO"8 Karczma, osmh. 
16 pow. Clwjnice 
40 Nowa Karczma. osada, 
63 pow. Kościerzyna 
62 Nowa Karczma Załęsla, osada 
36 Nowa Ki.szewa. g. 
6 Nowa Kolonja. osada' 
Nowafczysko, osada 
Nowa Osusznica, folw. 
Nowa Piła, osada 
Nowa Przerębska Huta, osada 
Nowa Rola, osada 
Nowa Rzeka, leśn. 


19 
40 
41 
26 
51 
43 
17 
64 
40 


26 
26 
8 
70 
18 
40 
9 


Nowa Szękowana, osada 


Klein Nappern 
Narkau 


Neumuss 
Neusass 
Neufeldl 


Nichlsfelde 


Nitzponie 


Nitzwalde 
Nichors 


Beerenhof 
Niedzwie- 
dzln,ec 


Deutsch Brzozie 
Deutsch Lonk 


Deutsch Okonin 
Deutsch West- 
phalen 


Wahlendorf 
Niepczelong 
Nieroslaw 
Niesiolowitz 
Niestempohl 
Niostoy 
Ober Nessau 
Nessau. Schtoss 


Neuheim 
Rasmushausen 
Iserau 
Niezywienc 
Niskobrodno 


Blumfelde 
Niziny Bierz- 
glowskle 
Lonzyner 
HOtung 
Klein Nogath 
Nogath 
Nossek 
Neukirch 
l:'Ieuklrch. Kgl. 
Neukirch, Rdl. 
Neu Culmsee 
Neuberg 


Nowahutta 
NeuhutŁe 
NeuhOUe 
Neu Juncza 


Neukrug 


Neukrug 
Neukrug 
Neu Kischau 
Neukolonie 
Nowalzlsko 
Neu Ossusnitza 
Nowa Pila 
Neu Englers- 
hOUe 
Nowarolla 
Neufliess 
Neu Schanko- 
wanna 


64 
38 
56 
16,17 
36 
59 
10 
47 
8 
41 
13 
19 
22 
19 
20 
42 
32,34 
68 
49 


34 
50 
64 
36 
65 
9 


50 
51 
36 
50 


64 
53 
50 


21 
66 
68 
11 
13 
26 
26 
16 
57 
57 


, 
I 
I 
I 
I 


57 


58 
4 
53 
14 
4 
3 


15 
13 
12.14 
56 
.... 
5'7' 
20 
20 
5 
45.47 
12 
14 
58 
23 
26 
53 
29 
12 
11 
31.32 
67 
32 
51 
25 
12 
29 
32 
67 
53 
70  
j 
f
>>>
1 


Nowa- Tobółka 
Nazwa i charakter miejSco:ści I 


Nowa Tobółka patrz Tobółla 
Nowa, osada 
Nowa Tuchola, 
. 
Nowawieś, 
., pow. Chojnice 
Nowawieś, g., pow. Działdowo 
Nowawieś, fort, g., 
pow. Grudziądz 
Nowawieś, g., pow. 
Nowawieś, 
., pow. 
Nowawieś, ceg., o., 
pow. Starol!ard 
Nowawieś, g.,- pow. Toruń 
Nowawieś, o., pow. Wąbrzeźno 
Nowawieś Chełmińska, g. 
Nowawieś Królewska, g. 
Nowawieś pod Płochocinem, 
wieś 


Dawniejsza \ \ I 
nazwa Str. Nazwa i charakter miejscowości 
niemiecka 


Neu Tuchel 
Rnnafeld 
Neudorf 


Neudorf 
Kartuzy Neudorf 
Kościerzyna NeuhOfel 


, 
I' 
I 


Nowawieś pod Rulewem, osada 
Nowawieś pod Taszewem, osada 
Nowawieś Pomorska, st. kol. 
Nowawieś Szlachecka, o., 
pow. Brodnica 
Nowawieś Szlachecl{a, 
., 
pow. Chełmno 
Nowe, m., o. 
Nowe Błądzikowo, folw. 
Nowe Błonowo, ł!. 
Nowe Borzechowo, 
. 
Nowe Czaple, osada 
Nowe Dobra, g. 
Nowe Dziuki, osada 
Nowe Gołębiewo, osada 
Nowe Grabie, osada 
Nowe Grodziczno 
patrz Grodziczno Nowc, 
. 
Nowe Horitiki, osada 
Nowe Janlwwice, ce
., o. 
Nowe Kębłowo, osada 
Nowe Kębłowo (Wołowa 
Karczma), folw. 
Nowe Krąpiewice, 
. 
Nowe La6kowice, osada 
Nowe Li
nowy, 
. 
Nowe Łebno, osada 
Nowe Łosienice, osada 
Nowe Marzy, 
. 
Nowemiasto, m. 
Nowe Mosty, 
. 
Nowe Obłuże, folw. 
Nowe Ostrowie, osada 
Nowe Ostrowite, g. 
Nowe Otalżyno patrz Olal7yno 
Nowe, osada 
N
we Podlesie, 
. 
Nowe Polaszki, g. 
Nowe Pole, folw. 
Nowe Prusy, wieś 
Nowe Reszwice, osada 
Nowe Słone, osada 
Nowe StabIewice, wieś 
Nowe Swor-ni
acie, wicś 
Nowe Tokary, foiw. , 
Nowe Wałdowo, 
. 
Nowinki, pustko 
Nowinv, osada, pow. Lubawa 
Nowiny, pu
tk., pow. Puck 
Nowiny, leśn., pow. Wejhcrowu 
Nowy Barlwcin, 
. 
Nowy Bolumin, 
. 
Nowv Bukowiec, \!., 
pow. Kościerzy
a 
Nowy Bukowiec, wieś, 
pow. Staro
ard 
Nowy Cis, 
. 
Nowydwór, leśn., pow. Brodnica 
Nowydwór, osada, 
pow. Brodnica 
Nowvdwór, 
., pow, Chojnice 
Nowydwór, o., pow. Gniew 
Nowydwór, 
., pow. Grudziądz 
Nowydwór, folw., osada, 
pow. Kartuzy 
Nowydwór, o., 
pow. Kościerzyna 
Nowydwór, 1&, pow. Lubawa 
Nowvdwór, 
., leśn., 
pow. Sępolno 
Nowydwór, torf., pow. S
polno 
Nowydwór, osada, 
pow. Sta .ogard  


Neudorf 
Neudorf 
Neudorf 
Neudorf 
Culmisch 
Neudorf, Kgl. 


Neudorf 
Neudorf- 
Buschin 
l'Ieudorf 
Taschau 
NeuhOfel 


Neudorf. Rdl. 


Neudorf. Rdr. 
Neuenburg 
Neu Blansekow 
Neu Blumenau 
Forsleck 
Neu Czap el 
Neugul 
Neu Dzuki 
Neu Golmkau 
Holliinderei 
Grabia 


Neu Hornikau 
Kórberrode 
Fichthof 


Neu Kamlau 
Neu Klunkwitz 
Neu Laskowitz 
Neu Liebenau 
Neu Lebno 
Neu Lossinilz 
Neu Marsau 
Neumark 
NeubriJck 
Neu Oblusch 


Osterwick 


Neu Podles. 
Neu Poleschken 
Neufeld 
Neu Prussi 
Neu Reischwilz 
Neu Slonnen 
Neu Stablewitz 
Neu Schworni- 
galz 
Neu Tockar 
Neu W."ldau 


Richtershof 
Nowinnen 
Nowinnen 
Neu Barkoschin 
Neu Bolumin 


Neu Bukowilz 


Neu Bukowilz 
Neu Ciss 
Neuhof 
Grenzaufscher- 
slation 
....euhof 
Neuhof 
Neuhof 


Neuhof 


Neuhoff 
Neuhof 


Neuhof 
Torfstreufabrik 
Neuhol 


o'Ieuhof 


43 
61 
12 
16 


20 
26 
32 


50 
48 
48 
32 


8 
48,')3 
41 
20 
45 
24 
8 
61 
30 
59 


D.awniejsza I , I 
nazwa . Str. Nazwa i charakter miejscow . ości 
niemiecka 


Neuhof 
N"uhof 
Neuhof 
Neuhof 
b. Strasbu rg 
Neuhof 
Neuhof 
Neuhof. Kg!. 
Neuhof 
b. Lautenburg 


Neuhof 
Neuhof 
Klein Neuhol 


Neuvorwerk 


Neuvorwerk 1,11 


Weissenburg 
Neu Glintsch 
Neu Jaschinnilz 
Neu Jaszcz 
Neu Klinsch 
Neu Lipschin 
Neu Mósland 


35 
31 
22 
68 


i Neuwelt 
Kartuzy iNeue Welt 
INeusass- T reul 
.Neu Tuchom 
'Neu Fietz 
iNeu Zielun 
Neuguth 
I 


Nowvdwór, folw., o., pow. Tczew 
Nowvdwór, 
., pow. Wi\brzcźno 
Nowvdwór, o., pow. Wcjherowo 
Nowydwór pod Brodnicą, g. 
Nowvdwór przy Górze, folw. 
Nowydwór Krolwwski. łolw. 
Nowydwór Królewski, o. 
Nowydwór pod Lidzbarkiem, 
ceQ., 
. 
47 Nowvdwór pod Ostrorneckiem, 
58 folw., leśno 
65 Nowydwór przy Smażynie, folw. 
Nowvdwór przy Suleczynie, O. 
8 Nowy Folwark. osada, 
64 pow. Grudziądz 
Nowvfolwark I, II, folw., 
pow. Kartuzv 
Nowvfolwark, folw., 
pow. Lubawa 
Nowy Glińcz, O. 
Nowy Jasinie.c, folw., 
. 
Nowy Jaszcz, osada, os. mI. 
Nowv Klińcz, 
. 
6 Nowy Lubieszyn, g. 
Nowy Międzvłęż, 
. 
Nowvmłyn, pustk., 
pow. Choinice Neumuhle " 
Nowymłv n , ceQ., pow. Grudziądz Neumuhl. Rdr, 
Nowvmłvn, os. mł., pow. Kartuzy NeumOhle 
Nowymłvn, osada, pow. Świecie Neumuhl 
Nowvmłvn, osada, pow. Tuch(;)la ,NeumOhl 
Nowymłyn, o., pow. Wąbrzeźno ,Neumuhl 
Nowvrnłyn Szlachecki, O. NeumOhi. Rdl. 
Nowy Sumin, Q. I Neu Summln 
Nowyświat, leśn., wieś, 
pow. Brodnica 
Nowvświat, fol w., pow. 
Nowy Tryl, 
. 
Nowy TucholO, folw. 
Nowy Wiec, Q. 
Nowy Zieluń, wieś 
Ny
ut, osada 


69 
50 
53 
18 
67 
25 
51 
35 
20 
41 
25 
12 


o 


Objezierze, O. 
Obkas, 
., os. 101. 
Obłuże, Q., o. 
Obluże Nowe 
patrz Nowe Obłuże, łolw. 
Obłuże Stare 
patrz Stare Obłuże, folw. 
Obodowo, 
., st. lwI. 
Obory, g., pow. Chełmno 
Obory, osa"da, pow. Puck 
Obozin, ce
., leś n., o. 
Obrąb, folw. 
Obrowo, g. 
Ocvpel, g., st. kol. 
Ocypcl, leśno 
Odar
owo, g., o., pustk 
Odry, Q., leśno 
Offenberg, leśno 
OQonkl, folw. 
OQorzeliny, 
., st. lwI. . 
Okarpiec, osada 
Ok'ersk, o.. osada 
Okiersk, osada . 
Okole, g. 
Okonin, 
. 
Okoninek, osada 
Okoninki, osada 
32 Okoninv, l-two, 
PQW. Kościerzyna 
Okoniny, o.. pow. Starol!ard 
Olmniny, II., pow. Tuchola 
Okoninv Niemieckie 
patrz Niemieckie Okoniny o. 
Okręl!lik, ceg., os. łabo 
Okręglik, osada 
Oksywja, g. 
Oksywsla Bliza patrz 
Bliza Oksvwsla, osada 
Okuniewo, osada 
Olek, l-two 
Olesiek, foIw. 
Ol
a Kopalnia patrz Kopalnia 
OI
a, kopal. 
Olpuch, Q, 
Olszak, osa;!a 
OIHan, osada 
Olszewce, osada 
47 Olszewka, folw. 


67 
32 
'.2 
29 
11 
41 
31 
10 
13 
29 
42 
25 
36 
41 
69 
32 
8 


46 
32 
5 
4 
12 
19 
20 


30,25 


34 
36 


42,43 
43 


Butzendorf 
Obkass 
Oblusch 


Obendorf 
Eiselau 


Locken 
,Obromb 
Rbrau 
Occipel 
Reussberg 
Odargau 


Ogonken 
Gersdorf 


Plaskosz 
Okoli,," 


Klein Okonin 


Gross Okollin 
Okoni n 
Okonin 


Elisenbruch 
Okrenglick 
Oxhóft 


Ollek 


Erlenmilhle 
Olschews 
Maienlhal 


4? 
36 
Osche 1 50,53 
Osche. 
Oberfersterei 53 
Seeheim 64 
Hagenort 45 47 
Ossiek '45 
Ossieck , 45 
Kommerau 50 
Ossiek 58 
Espenhain 21 
EspenhOhe 50 
Ossakrug 22 
- 50 
Osianin 41 40 
Osiowo '50 
- 8 
Espenkrug 68 
Espenkrug 68 


56 
64 
70 
4 
69 
40 
9 
4 


Olszewo, leśno 
Olszowe Błoto, osada 
Olszowykierz, osada 
Olszówka, folw. 
Olszyny, leśn. 
Olszyny, osada 
Omde, g. 
Opalenica, o. 
Opalenie, 
., st. koł., O. 
Orle, osada, pow. Brodnica 
Orle, o., pow. Grudziądz 
Orle, o., pow. Kościerzyna 
Orle, ceQ., Q., os. fab., osada, 
pow. Wejherowo 
Orlidwór, leśn., osada 
21 Orlik, g, 
Orłowo, osada, pow. Lubawa 
Orłowo, o., pow. Wąbrzeźno 
Orłowo, osada, z. kąp., 
pow. Wejherowo 
Orna sowo, osada 
Orzechowo. lcśn.. pow. Tuchola 
Orz
chowo, folw., 
" szkoła, 
pOW. W ąbrzeźno 
Orzech6wlw, 
. 
Orzełek
 I!. 
Osa, pustko 
Osada Iłowska patrz Iłowskn 
Osada, osada 
Osada Ostrowicka, osada 
Osada Zakrzewska patrz 
Zakrzewska Osada, 
., st. kol. 
Osetno, folw., 
. 
Osie, folw.. g., leśn., st. kol.. 
tart. 


9 
70 
29 


28 


38 
29 
50 
52 
32 
32 
18 


14 
23 
26 
48 
62 
65 
23 
61 


6 
28 
50 
30 
3
 
5 
34 


'-. 


Osie, leśn., O. 
Osieczek, 
. , 
Osieczno, g., st. lwI., nadl., O. 
Osiek, 
., pustk., pow, Starogard 
Osiek, osada, pow. Starogard 
Osiek, 
" pow, Świecie 
Osiek, osada, pow. Toruń 
Osiny, folw., pow. Grudziądz 
Osiny, g., pow. Świecie 
Oska Karczma, leśno 
Oskipiec, osada 
Osłonino, folw., g. 
Osłowo, g. 
Osnowo, g. 
Osowa, g, 
Osowa G6ra, osada 
Osowa Góra przy Przodkowie, 
osada 
Osowiec, foIw. 
Osowiec, 
. 
Osowo, g., pow. Chojnice 
Osowo, osada, pow. Chojnice 
Osowo, Q., pow. Starogard 
Osowo, leśn., pow. Starogard 
Osowskie Pustki, osada 
Osówek, g. 
Osówka Mała patrz Mała 
Os6wka, osada 
Osówka Wielka patrz Wielka 
Osówka, 
. 
Qs6wko, osada, pow. Choinicc 
Os6wko, O., pow. Grudziądz 
Ostaszewo, Q., pow.1.ubawa 
Ostaszewo, o., os. mI., st. kol, 
pow. Toruń 
Ostowo, osada 
Ostrornecko, o., st. kol. 
Ostronie, folw. 
34 Ostrowicka Osada patrz Osada 
47 Ostrowicka, osada 
61 Ostrowie Nowe 
patrz Nowe Ostrowie, osada 
53 Ostrowitc, II., pow. Chojnice 
11 Ostrowite, wieś, pow. Chojnice 
l l Ostrowite, o., oow. Gniew 
40 Ostrowite, osada, 
pow. Kartuzy 
Ostrowite, o., st. kol., 
pow. Lubawa 
Ostro wite, o., pow. Świecie 
Ostrowite, g., st. kol., 
pow. Wąbrzeźno 
Ostrowite Dolne, osada 
Ostrowite Nowe 
patrz Nowe Ostrowite, g. 
Ostrowo, 
., pow. Puck . 
Ostrowo, g., pow, Tuchola 
Ostrowo, g., pow. Wąbrzeźno 


14 
42 
40,41 
41 


41 
42 
8 
40 
34 
60 
61 
45 
47 
40,41 
12,14 
14 
30 
12 
53 
61 
62 
45 
21 
61 
32 


40 
67 
59 
59 


60 
32 
36 
37 
67 
42 


Dawniejsza I 
nazwa Str. 
niemiecka 


Erlengrund 
Olschewoblotlo 
Ellerbusch 
Olszowken 
Olczini 
Olsz in -.. 
Omulle 
Wllhelmsdank 
Mlinsterwalde 
Orla 


Worle 
Rdlershorst 


Orlau 
Orlowo 


Rdlershorst 
Ol naSS8U 
Le.ntinenhof 


Gross Orsichau 
Nussdorf 
Wprdel 
Ossa 


Kolonie 
OstrowiU 


Ossettno 


Ossowagora 
Zeisingshof 
Rakowitz 
Ossowo 
Gross Ossowo 
Ossowo 
Ossau 
Buschkate 
Ossoweg 


Klein Ossowo 
Ossllwken 


Ostrowo 
Ostrometzko 
Friedrichshof 


OstrowiU 
OstrowiUe 
Osterwitl 


OstrowiU 


OstrowiU 
Ebensee 


Osterbitz 
Unte, Ostrowilt 


Ostrau 


Hochdorf  


Ostrowo 


D 


38 
24 
32 
44 
14 
11 
36 
6 
18,19 
5 
23 
34 
68,66 
53,50 
12 
37 
65 
69,70 
55 
62 
64 
64 
42 
37 


43 
19 


25 
38 
36 
12 
12 
45 
17 
68 
45 
37 


37 
12 
23 
36 
59 
.24 


9 


41 


19 
25 
'12 
15 
19 


28 
'18 
53 


6ł 
12 
12 
40 
61 
64
>>>
8(" 


Ostrowo Małe 
N 
 zwa I charakter miejscowości I 


II 
H ' 


Ostrowo Małe patrz Małe 
Ostrowo, osada 
Ostrowo-Wdzydze, foIw. 
Ostrowy, wieś, pow. Brodnica 
Ostrowy, l-two, pow. Chojnice 
Ostrowy Owsne patrz Owsne 
Ostrowy, osada 
Ostrów, osada, pow. Kartuzy 
Ostrów, pustk., pow. Lubawa 
Ostr6w, osada, pow. Ś,,!,iecie 
Ostrów Szwedzki patrz 
Szwedzki Ostrów, osada 
Ostrów Świecki, 
. 
Ostrówki, osada, pow. Chojnice 
Ostrówki, leśn., pow: Lubawa 
Ostrzyce, 
., leśno 
Osusznica, 
., leśno 
Osusznica Nowa patrz Nowa 
'Osusznic.a, folw. 
Ot.a.lżynko, osada 
Otalżyno, osada, pow. Kartuzy 
OtaJżyno, osada, 
pow. Wejherowo 
Otalżyno Nowe. OS;,('" 
Otłoczyn, 
., st. 101., os. mł., 
leśno 
Olloczynek, wieś 
Otornino, O. 
Otoroda, osada 
Otowice, osada 
Otręba, 
. 
Owczarki, 
., st. kol., 
pow. Grudziądz 
Owczarki, o., pow. Tczew 
Owczarnia, leśn., o. 
Owczarnia Sławkowska, osada 
Owcze Błota, leśno 
Owidz, ce
., O. 
Owidzkimłyn, os. mł. 
Owieczkowo, o. 
Ow
ne Ostrowy, osada 
Owśnice, osada 


I 
t 
 

 I 
 


i. 
\' 
I, 

 , 


p 


Pachura Młyn patrz Młyn 
Pachura, os. mI. 
Pacołtowo Wielkie patrz 
Wielkie Pacołtowo, g. 
Paczewo, g. 
Paczewskie Bukowo patrz 
Bukowo Paczewskie, wieś 
Pajągowo, osada 
Pajągowo-Konarzyny patrz 
Konarzyny-Pajągowo, leśno 
Pajewo, folw. 
Palasz, osada 
Paleczek. osada 
Palubice. !t. 
Pałubin, !t. 
Pałubinek, 
. 
Pamiętowa, folw., 
. 
Panieńska Kępa, ,o. 
Panieńska Kobylanka patrz 
Kobylanka Panieńska, g. 
Paparzyn, O. 
Papiernia. os. mI. 
Papiernia Będomińska patrz 
Będomińska Papiernia, osada 
Papiernia Lipuska patrz 
Lipuska Papiernia. osada 
Papowo, o. 
Papowo Biskupie, g. 
Papowo Toruńskie, folw., g., 
osada, st. kol. 
Paradyż, osada 
Pa!'::ele-Świecino patrz 
Świecino-Parcele, osada 
Parchowo, g., leśno 
Pa'rchowskibór, osada 
Parchowskimłyn, os. mI. 
Pariser!tarten. osada 
Parlin, ce
., o., st. kol. 
Parowa, folw., pow. Chcłmnó 
Parowa. wieś, pow. Chełmno 
Parowa, osada, pow. Chojnice 
Parowa, osada, 
pow. Kościerzyna 
Parowa, osada, pow. Świecie 
Parowa Falęcka. foIw. . 
Parsk, fort, g. 
Parszczenica, leśn. 


I; 
p 
L 
;: 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa I charakter miejscowości 
niemiecka 


Ostrow- 
Wdzidzen 
Ostrowy-Brinsk 
Ostrowo 


Mauschwerder 
Ostrow 
Oslrow 


Ehrenthal 
Ostrowken 
Ostrau 
Oslritz 
Ossusnitza 


Klein OltaJsin 
Ollalsin 


Oltalsin 
Neu Oltalsin 


OtUolschin 
O!tlotschlnek 
OUomin 
Ollerode 
OUowidz 
Otremba 


Wossarken 
Owscharken 
Schaferei 
Sch,;!erei 
Schaferbruch 


Owidzmilhle 
Obitzkau 
Haberberg 
Owsnitz 


Petschewo 


Pajongowo 


Radingslhal 
Neufeld 
Paleschko 
Pallubltz 
Gross Pallubin 
Klein Pallubin 
Panlau 
Nonnenkampe 


Paparz;n 
Papiermuhle 


Parszczenica, Wles 
64 Parszczyce, o.. pustko 
32 Parszkowo, o. 
5 P arszyn, os. mI. 
14 Partęciny, 
. 
Partęciny M,ałe patrz Małe 
12 Partęciny, osada 
25 Parzyn, leśn., osada 
37 Pasda, osada 
51 Pasieki, o. 
Pasisko, folw. 
Pastwiska, folw. 
Pastwisko, 
., pow. Grudziądz 
Pastwisko, g., pow. Świecie 
Patoki przy Borczu, folw. 
Patoki przy Sierakowicach, 
osada 
Pawłowo, o. 
12 Pawłówko, o. 
67 Pażęca, osada 
26 Pączewo, g., st. kol. 
Pelplin, g., nadl., o. 
67,70 Pełki, os. mI. 
67 Peplin, osada 
Pcterhof, (olw., leśn. 
P ędzewo,.
. 
Pęperzyn, g., os. mI., lit. kol. 
Pępowo. o. 
Pęsławice, 
., O. 
Petkowice, leśn., o. 
Piaseckie Pole, osada 
Piaseczno, g., pow. Gniew 
21 Piaseczno, g., pow. Sępolno 


 Piaseczno, osada, pow. Świecie 
27 Piaski, g., pow. Grudziądz 
47 Piaski, osada, pow. Kościerzyna 
Piaski, 
., pow. Świecie 
47 Piaski, osad.a, ppw. Świecie 
47 Piaski, wieś, pow. Świecie 


 Piaski. I!. pow Toruń 
33 Piaski (Czerwona Karczma), 
karczma 
Piaski Wiąskie patrz Wiaskic 
Piaski, g. . 
Piastoszyn, g. 
Piaśnica, leśn., osada 
57 Piaśnica Mał.. patrz Mała 
Piaśnica, osada 
37 Piaśnica Wielka patrz Wielka 
26 Piaśnica, osada 
Piątek, osada 
26 Piątkowo, o., pow. Chełmno 
31 Piątkowo, wieś. pow. Chojnice 
Piątkowo, o., pow. Wąbrzeźno 
31 Piece, g. 
17 Piece Czarnocińskie patrz 
27 Czarnocińskie Piece, O. 
28 Piece Kamirowskie patrz 
26 Kamirowskie Piece, g. 
32 Piece Wapienne patrt 
32 Wapienne Piece, wieś 
61 Piecewo, o., pow. Brodnica 
9 Piecewo. osada. 
pow. Wejherowo 
20 Piechowice, g. 
9 Piec ki, osada, pow. Chojnice 
48 Piecki, leśn., pow. Gniew 
Piecki, osada, pow. Lubawa 
34 Piec Łąski patrz ł_ąski Piec, g. 
Pieczenia, g., szkoła 
Pieczyska, osada 
Pieczysko, osada 
Piekiełko, leśno 
Pieklo, osada 
Piekło patrz Mały Tleń, osada 
Pieleszewo, O. 
Pieniążkowo, g. 
Pień, O. 
Pieńki, 
. 
Pieńki Królewskie, g. 
Pierławki, g., osada, prz. k., 
pustko 
Pierszczewko, osada 
Pierszczewo, g. 
Pierwoszyno, g. 
Pierwoszvńskie Pustkowie, 
osada 
Piesienica, o., st. kol. 
Piesienickimłvn, os. mI. 
Pięć morgów, g. 
Piętki. osada 
Pigża, o., st. kol. 
Pikarnia. osada 


31 
50 
13 
38 
26,30 
12,14 


58,59 
58 
29 
65 
59 
36 


31 
60 
58 


Papau. Domane 
Papau. Bischof- 
lich 
PapauThornisch 58,57 
Paradles 69 


Parchau 
Parchauer Bohr 
Parchauermii- . 
hle 


Perowe 
Parowo 


Parowo 
Parowe 
Parowo 
Parsken 
Pa rczesniłza 


40 
26,28 
26 
26 
68 
53 
9 
8 
12 


32 
51 
9 
20,21 
14 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa i charakter miejsc0\vości 
niemiecka 


Parszesnltza 
Parschiltz 
Parschkau 
Parczyn 
Gross Parten- 
schin 


Parczyn 


Roonsdorf 
Gartzerweide 
Louisenhof 


Weide 
Pa tocka 


Palocki 
Gross Paglllu 
Klein Paglau 
Paszenltz 
Ponschau 


Pehlken 


Pensau 
Pempersin 
Pempau 
Prenzlawltz 
Pentkowitz 
Pehskerfelde 
Pehsken 
Pelznlck 
Sandsee 
Piasken 


Sandberg 
Sand 
Blumberg 
Plask 


Sandkrug 


PelzUn 
Plasnitz 


Piontek 
Piontkowo 
Pionlkowo 
Pionlkowo 
Oten 


Plechowltz 
Pietzki 
Piecken 
Piecken 


Sachsenbrilck 
Plecziska 
Pieczisko 
Piekelken 
Pleklo 


Pelzau 
Plenonskowo 
Pien 
Birkenhaln 
Pieniken. Kgl. 


Pierlawken 
Klein Pier- 
schowo 
Plerschewo 
Pierwoschin 


Kreftsfelde 
Plschnitz 
Pischnltzmilhle 
filnfmorgen 
Plenlken 
Ernslrode 
Pech bud e 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


12 Pikowo, osada 
41 Pilewice, O. 
41 Piła, os. mI., pow. Chojmce 
13 Piła, wieś, pow. Staro
l\rd 
21 Piła, osada, pow. Świecie 
Piła, leśn., osada, pow. Tuchola 
Piła, tarl., pow. Tuchola 
21 Piła Chylońslia patrz Chylońska 
15 Piła, tarto 
45 Piła Donimierska patrz 
6 Donimier..ka Piła, tart. 
56 Piła Nowa patrz Nowa Piła, 
56 osada 
21 Piła Stara przy Chylonji patrz I 
50 Stara Piła przy Chylonji, leśn. 
28 Piła Stara przy Łężycach patrz 
Stara Piła przy b;życach. o
ada 
Piła Stara patrz Stara Piła, 
osada, st. kol. 
Piła Strzebięlińska patrz 
Strzebielińska Pila, tarto 
Piła Wejherowska patrz 
Wejherowska Piła, tart. 
Piłka, os. mł. 
Pinczyn, g. 
Pinkowo, leśno 
Pińsk, osada 
Piotrowo, g. 
Pisanki, leśn. 
Pisiak, osada 
Piskarki, O. 
Piwnice, folw., pow. Tczew 
Piwnice, I-two, o..__pow. Toruń 
Piwnice, 
., pow. Wąbrzeźno 
Plac Ćwiczeń-Grupa patrz 
Grupa-Plac Ćwiczeń, O. 
Place,- osada 
Plaskosz, leśno 
Platen-Zamek, folw. 
PIącha wy, g. 
PIąchoty, g., szkoła 
4 Plebanka-s'zynwałd patrz 
Szynwałd-Plebanka, O. 
Plemięta, folw. I GUI Plemeń! 
Plemięta, 
. Plement 
Plesewo, ceg., 
., st. kol. Plessen 
Pleśno, Qsada Pleschno 
39 Plewno. g. Jullenhof 
Plony, osada Plonen 
39 Pluskowęsy, o., pow. Toruń Pluskowenz 
21 Pluskowęsy, o., pow. Wąbrzeźno jPluskowenz 
9 Płachty, g. Plachli 
13 Płaczewo, O. , Seewalde 
65 Płaskowo, osada Piaskowo 
45 Płazowo, g. Plassowo 
Płęsno, osada Plensno 
33 Pł ' Kamnlonka 
ęsno, wleś (=Plensno) 
31 Płęsy, 
. Plense 
Płochocin, leśno Plochotschin 
51 P h . Gro," Plochol- 
łoc OCln, O. schin 
6 P h . k Klein Plochol- 
loc ocme , g. schin 
66 Płodckidwór, folw. Philippshohe 
32 Płocicz, !t. Plolzig 
14 Płociczno, 11:. Grilnthal 
19 Płocna, l-two Plolzno 
36 Płoczyce, 
., smol. Plotzitz 
50 Płosków, !t. Undebuden 
58 Płośnica, g.. pusLk.. sI. hol IHeinrichsdorf 
45 Płowęż, g., osada, os. mI. Gross Plowenz 
25 Płowężek, dwór, o., os. mł. Waldheim 
69 Płutow{), o., ,st. kol. Plulowo 
29 Płużnica, g., sI. kol., szkoła PfellsdorF 
54 Pły, osada Pley 
70 Pływaczewo, g. Plywaczewo 
18 Pniewite. g. Pniewilten 
9 PobłociJe, ceg., g. Poblolz 
64 Pocl.ałkowo-Stanisławowo patrz 
21 Stani6ławowo-Poczałkowo, 
osada 
16 Poczernino, O. 
Poćwiardowo, osada 
26 Podcibórz, g. 
26 Poci Dębem, karczma 
40 Pod Górami, osada 
Podgórz, nt. 
40 Podlo1órze, folw., 
47 pow. Grudziądz 
44 Podgórze, osada, pow. Puck 
50 Podjazy, g. 
36 Podlesie, pustk., pow. Lubawa 
60 Podlesie, osada, 
24 pow. Starogard 


Plllew i Iz 
Pillamilhl 
Pilla 
Pllla 
Pillamilhl 
Schneidemilhle 


27 
14 
14 
27 
45 
55,56 
33 
13 
23 
58 
42 
29 
21,23 
70 
18 
18 
42 
50 
21 
31 
50 
48 
50 
58 


Lippenmuhle 
Pinschin 
Krotkihont 
Pinsk 
C=Pinsken) 
FustpeterShillte l 
Kaliska Forst- 
zo
?


s Pissa- I 
krug 
Piskarken 
Plwnilz 
Sangerau 
Piwnilz 


Placy 
Plaskau 
Schloss Plalen 
Plangenau 
frledeck 


51 
61 
41.40 


Hohensee 
Bergheim 
Podciborz 
Eichenkranz 
Unlerberg 
Podgorz 


Bergaus 
Unterbergen 
Podjass 


Wiesenhaus 


Podlesie 


Str. 


31 
9 
13 
44 
48 
62 
62 


. I 


4 


66 
70 
29 
69 
67 


f 


26,29 


68 
70 
.32 
45 
62 
'66 
26 
29 
3 
53 
55 
60 
64 
52 
67 
62 
69 
8 
4 


23 
21 
21 
21 
48 
50 
45 
60 
65 
32 
47 
14 
61 
15 
13 
32 
53,54 
53 
50 
42 
42 
:ł2 
14 
32,34 
42 
16 
4 
6 
9 
64 
51 
64 
8 
fi8 


-. 


t' 
I 


59 
41 
64 
4 
23 
18 
56 
23 
41 
26 
36 
46
>>>
Podlesie Nowe 
Nazwa i charakter miejscowości I 


..- 


f 


t ' 


}. 


Dawniejsza I I · I 
nazwa . Str. Nazwa i charakter miejscowości 
niemiecka 


Poldersee 


Pod Pluskowenz 
Elbenrode 
Podwitz 


Pogutken 
Pogorsch 
Jagdhaus 


EngeJsfelde 
Pokrzywken 


Po1chau 
Buchenrode 


Polnisch Kono- 
palh 


Polnisch Brzo- 
zie 
Polnisch GrOn. 
hof 
Gross Lonk 
Braunsfelde 
Gross Westp- 
halen 


Konigshagen 
Polzln 
Pollenschin 
Poliu m 
Pomietschjn 
Pomietschiner- 
hOUe 
Pomierken 


Walterslust 
Pommey 
Pommeyerhohe 
Pasowen 
Popiagorra 


IIschenorl 
Popowzen 
Mlelkenhof 
Porembi 


Porsecz 
Pottengowo 
PatuJ 


Pow alken 
Posaren 
Pulko 


32 
65 
14 
8 
11 
32,34 
40 
53 
4 
23 
7 
3 


21 
16 
40,41 
26 
47 
26 
26 
36 


Pólko, fo!w., pow. Brodnica 
32 Pólko, osada, pow. Gniew 
32 Pólko, osada, pow. Lubawa 
Pólko, folw., pow. Sępolno 
34 Pólko, osada, pow. Starogard 
Pólko, osada, pow. Starogard 
Pólko, o., pow. Świecie 
Pólko, obszar leśny, 
pow. Świecie 
Pólko, {olw., pow. Tczew 
Pólko, folw., leśn.. 
pow. Wąbrzeżno 
Pólko Małe 
patrz Małe Pólko, g. 
Pólko Sowie patrz Sowie 
Pólko, osada 
Półwieś, g. 
Prangowizno, {olw. 
Prąd zona, g., os. mł. 
12 Prądzonka, g. 
23 Prątki, pustko 
15 Prątnica, g. 
Pręcza wa, osada 
Prętki, folw. 
Prętkowice. {olw. 
32 Prokowo, g., st. kol. 
Prokowskie Chrósty, osada 
Prusinowo, folw. 
Pruskałąka, o., szkoła 
Pruski, folw. 
Pruskie, wieś 
39 Prusy, fol w., g., 
pow. Działdowo 
29 Prusy, osada, pow. Wąbrzeżno 
Prusy Nowe patrz Nowe. 
Prusy, wieś 
18 Prusy Stare patrz Stare 
23 Prusy, o. 
Pruszcz,' g., pow. Tuchola 
55 Pruszcz, g., st. kol., 
pow. Świecie 
51 Pruszcz-Bagienica, st. kol. 
Pryorna, g. 
8 Pryśniewo, folw., pow. Puck 
Pryśniewo, osada, 
56 pow. Wejherowo 
53 Przechowo, g., st. kol. 
Przechówko, g. 
Przeczki, folw. 
Przeczno, osada 
Przeczno (Przeczmno), o., szkoła 
Przedzamczc, osada 
Przełęk Mały, g. 
Przełęk Wielki, o. 
Przepałkowo, g., u. 
Przerębska Huta, g. 
Przerębska Huta Stara patrz 
Stara Przerębska Huta, osada 
Przerębska Nowa Huta patrz 
Nowa Przerębska Huta, osada 
Przeszkoda, o. 
Przetoczyno, g. 
Przewodnik, nadl., o. 
Przewoskie Wybudowanie.- 
osada 
Przewóz, o. 
Przodkowo, g. 
Przybysz, {olw. 
Przybyszewo, osada 
Przy Cegielni, osada 
Przydatki, osada, pow. Świccie 
Przydatki. osada, pow. Toruń 
Przydwórz, o. 
32 Przyjażnia, wieś 
Przyjażń, o. 
Przylesie, osada 
Przyłub. osada 
Przymllszewo, o., wieś, 
pow. Chojnice 
Przymuszewo, o., pow. Tuchola 
Przyny Szlacheckie, wieś 
Przyrowie, osada 
Przyrowo, g. 
Przyrówka, o. 
Przysiek, ceg.. o. 
Przysiersk, folw., g. 
Przyspa, osada 
Przytarnia, g., leśno 
Przywiczno, osada 
Przyżarcz, osada 
Psale, osada 
P,salmo, osada 


29 


32 
40 
41 


32 


54 
26 


38 
53 


18 
4 
18 
50 
21 
50 


31 
69 
55 
55 
32 
11 
15 
59 
24 
40 
27 
69 
25 
26 
]5 
16 
4 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa i charakter miej
cowośC:i 
niemiecka 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Polko 
Pulko 
Polko 
Polko 
Pulk 
DawidsthaJ 
Pulko 


Pulkau 
Polko 


Pulko 


Halbdorf 
WlIhelmshuld 
Prondzonna 
Prondzonka 
Prontki 
Pronikau 
Prencz8wa 
Schreibersdorf 
Prentkowitz 
Prockau 
ProckauerGest- 
rauch 
Pruschinowo 
Preusslsch 
Lanke 
Prusken 
Pruski 


Preussen 
Pru ss y 


Prust 


Prust 
Prust 
Priom 
Prissnau 


Prissnau 68 
Schonau 50 
Wintersdorf 50 
Przeczken 17 
Batrau 21 
elmsoot 6
 
Vorschlos
 Rog- 23 
genhausen 
Klein Przellenk 16 
Gross Przellenk 17 
Zempelkowo 42,43 
IIIt und Neu 
EnglershOtle 32 


32 
32 
Przeskodda 65 
Pretoschln 68 
BOIowshelde 53 


Kriegland 29 
Llndenhof 29 
Seefeld 26 
Pribltz 41 
Przibischewo 35 
lin der Ziegelel 51 
Przydatkes 5 l 
Friedrichsthal 57 
Schonfliess 65 
Przyasnia 11 
Rheinfeld 29 
Przylessje 26 
Wlesenthal 57 


Zwangshof 
Zwangsbruch 
Przyn, IIdl. 
Thalheim 


Chrjstlnenfelde 
Wiesenburg 
Helnrlchsdorf 
Przispa 
Wildau 
Prziawitzno 
Przyarcz 


- 15,14 
6] 
53 
25 
61 
62 
60 
50 
51 
13,14 
33 
15 
67 
67 


Pstra Suka, folw. 
Puc, o. 
Puck, m. 
Pułkowo, g. 
Pułkowo Małe 
patrz Małe Pułkowo, g. 
Pupkowo, osada 
Purgałki, g. 
53 
55 Pusta Dąbrówka, g. 
Pusta Dąbrówka, leśno 
66 Pustelnia, leśno 
Pustki, wi,eś, pow. Chojnice 
18 Pustki, folw., pow. Gniew 
Pustki, osada, pow. Lubawa 
Pustki BorzestQwskie patrz 
Borzestowskie Pustki, pustko 
Pustki Chylońskie patrz 
Chylońskie Pustki. osada 
Pustki Kamienickie patrz 
Karrnienickie Pustki, pustk. 
Pustki Osowskd.e patrz 
Osowskie Pustki, osada 
Pustkowie, osada, pow. Puck 
Pustkowie, osada, pow. Starogard 
Pustkowie Chwaszczyńskie, 
pustko 
Pustkowie Cisowskie, osada 
Pustkowie Czarlińskie patrz 
Czarlińskie Pustkowie, pustk. 
Pustkowie Grabowskie, osada 
Pustkowie Pierwoszyńskie patrz 
Pierwoszyńskie Pustkowie, 
osada 
Puszczyki, leśno 
Puzdrowo, g., os. mI. 
11 Puzdrowska Dąbrowa patrz 
Dąbrowa Puzdrowska, osada 


6 
18 
35 
43 
45 
46 
53 


4 
18 
36 
13 
13 
25 
36 
2' 
17 
9 
26 
29 
17 
65 
17 
51 


17.16 
63 


15 
61 
50 
61 
16 
41 


R 


Rachaushof, osada 
Raciąskimłyn, os. mI. 
Raciąż, g. 
Raciniewo, Ieśn. 
Raciniewo, o. 
Racławki, o., sL kol. 
Raczek, g. 
Radańska, wieś 
Radogoszcz, g. 
Radomno, fol w.. R-. 
t. kol.. o. 
Radońsk, g. 
Radostowo, O. 
Radoszewo, o., DrZ. k. 
Radoszki. sI. kol.. wieś 
Radowiska Małe patrz 
Małe Rad.owiska, folw., g., O. 
Radowiska Wielkie patrz 
Wielkie Radowiska, g. 
Radówki, osada 
Raduń, g. 
Radziejewo, o. 
Radzimin, O. 
Radzyn, m. 
Radzyn- Wieś, g. 
Rafa, g. 
Rajkowski Młyn, os. mI. 
Rajkowy, g. 
Rakarnia, pustk. 
Rakowice, o. 
RakoWlice, st. lwI. 
Rakowiec, g. 
Raków,ka, leśno 
Ramieje, a. 
Ramutki, o. 
Rapaty, fotw. 
Rąb, osada 
Rąty, g. 
Recice, wieś 
Reda, g., st. kol. 
Redłowo, o. 
Rejencja, os. mI. 
Rekownica, g. 
Rekownickimłyn, os. mI. 
Rekowo. {olw., o., pow. Puck 
Rekowo, folw., sL kol., 
pow. Wejherowo 
Re.kowska Mleczarnia, (olw. 
Re.kówko, foIw. 
Rekówko, karczma 
Repetejki, osada 
Reptówo, fol w., leśno 


Podlesie Nowe patrz Nowe 
Podlesie, g. 
Podleś, g. 
Podleś Mały patrz Mały 
Podleś, O. 
Podleś Wiielki patr.z Wiclki 
Podleś, osada 
Podpluskowęsy, osada 
Podrąbiona, O. 
Podwiesk, 11. 
Poggenkr-ug. karczma 
Pogódki, 
., O. 
Pogórze, g. 
Pohulanka, l-two 
Pokrzydowo, g. 
Pokrzywieńskie Pole, osada 
Pokrzywki, osada 
Pokrzywnica, pustko 
Pokrzywno, osada, 
pow. Chojnice 
Pokrzywno, o., pow. Grudziądz Engelsburg 
Polaczek, osada 
Pola Lniskie patrz Lniskie Pola, 
folw. 
Polaszki Nowe patrz Nowe 
Polaszki, g. 
Polaszki Stare patrz Stare 
Po laszki, 11. 
Polchowo, ceg., g. 
Polchówko, c
g., o., os. mł. 
Pole Bukowe patrz Bukowe 
Pole, folw, 
Pole Glinnc patrz Glinne Pole, 
osada 
Pole Nowe patrz Nowe Pole, 
(olw. 
Pole Piaseckie patrz Piaseckic 
Pole, osada 
Pole Pokrzywieńskie patrz 
Pokrzywieńskie Pole, osada 
Pole Subkowskie patrz 
Subkowskie Pole, folw. 
Pole Taszewskie 
patrz Taszewskie Pole, g. 
Pole Trzebskie 
patrz Trzebskie Pole, folw. 
Pole Wysokie 
patrz Wysokie Pole, folw. 
Poledno, o., sL koł. 
PoleśnicŁwo Mikołaj,slcie patrz 
Mikołajskie Poleśnictwo, leśno 
Poljańska, osadą Polianska 
Polska Gierłoż patrz Gierloż 
Polska, O. 
Polski Konopat, ceg., o. 
Polskie Brody patrz Brody 
Polskie, prżys. 
Polskie Brzozie, g. 
Polskie Gronowo, g. 
Polskie Łąkie, g. 
P olskie Łopatki, g. 
Po\.skie Stwolno, 11. 
Polskie Węgrowo patrz 
W ęgrowo Polskie, g. 
Polskie Zakrzewo, g. 
Połczyno, {olw.. g., O. 
Połęczyno, g. 
Połom, leśno 
Pomieczyno, g. 
Pomieczyńska Huta, g. 
Pom.ierki, g., pu.stk. 
Pomorska Nowawieś patrz 
Nowawieś Pomorska, sL kol. 
Pomorskie Liniewo patrz 
Liniewo Pomorskie, st. kol. 
Pomorzanka, osada 
Pomyje, g. 
Pomyje, osada 
Ponsowo, osada 
Popia Góra, osada 
Popielewo, osada 
Popioły, leśn., osada 
Popowce, pustko 
Porąb, osada 
Poręby, osada 
Porzecze, osada 
Potęgowo, wieś 
Potuły, ceg., g. 
Powałki, leśn., o., śL kol. 
Pożary, {olw. 
Pólko, folw., pow. Brodnica 


Reinholdshof 
Putz 
Putzjg 
Gross Pulkowo 


Heinrichshof 
Purgalken 
Pusta Dom- 
browken 
Neuejche 
Hallestelle 


Fersenthal 
Pustken 


Elnhausen 
Occlpeler lIus- 
bau 


Poggenpfuhl 
Pustkowie 


Leopoldsberg 


Ulenhorst 
Pusdrowo 


"\ 


. ReetzermDhle 
Reelz 
Siegswalde 
Siegsruh 
Rakelwitz 


Radanska 
Radegast 


Radonsk 
Rathstube 
Reddischllu 
Radosk 


Radowken 
Raduhn 
Rathsdorf 
Resmin 
Rehden 
Rehden 
Raffa 
RaikauermOhle 
Raikau 
IIbdeckerei 
Soldllu 

8ko
i"" 
Węissenburg 
Rakowitz 
HartigswaJde 
Ram/ey 
Ramutken 
M8,-ienhalm 
Romb 
Ronti 
Redschitz 
Rheda 
Hochredlau 
Regencla 
Recknjtz 
Recknitzer- 
mOhle 
Rekau 


Rektlu 
MIlcherei Rekau 
Emilshof 
RekbU Krull' 
Repeteiken 


b
 


'i 


Reptowo 
I Str. 


30 
34 
39 
64 
64 
11 
16 
4 
6 
62 
11 
19 
36 
24 
66 
25 
68 
40 
45 


66 
66 
56 
30 


40 
47 
26 
26 


52 
61 
61 
10 
10 
15 
36 
50 
45 
36,38 
42 
56 
41 
4 
64,65 
65 
67 
32 
47 
6'! 
19 
21 
8 
55 
55 
17 
38 
38 
18 
19 
26 
23 
17 
28 
26 
51 
68 
70 
59 
32 
32 
41 
69 
69 
41 
41 
35 
9 


"' 


r
>>>
86 


Reskowo 


Nazwa i charakter miejscowości I 


, 


Reskowo, g. 
Reszk.i, 
. 
Reszwice Nowe. patrz 
Nowe Rcszwice, osada 
Rewa, 
. 
Rębichowo, 
. 
Rębienica, osada 
Rębi.ska, osada 
Ręboszewo, g. 
Robacznik, folw. 
Robakowo, 0., pow. Chełmno 
Robakowo, bor., g., 
pow. Wejherowo 
Robakowo, osad.a, 
pow. Wejherowo 
Robakowskimlyn, os. mI. 
RobotnJ, osada 
Roda, osada 
Rodzone, folw., o. 
Roetbruch, osada 
Rogala, osada 
Rogalewo, osada 
Ro
alin, 
., o. 
Ro
owo, g. 
Rogoźno, g., st. kol., 
pow. Grudziądz 
Rogoźno, osada. 
pow. Kościerzyna 
Ro
oźno-Zamek, o. 
Rogówko, g. 
Rokickie Lądy, osada 
Rokitki, g. 
Rokocin, o. 
Rokockimłyn, os, mI. 
Rola Nowa patrz 
Nowa Rola, osada 
Rola Wielka 
patrz Wielka Rola osada 
Rolbik, g" pustko 
Rombark, g. 
Ropuchy, o. 
Rosenberg, osada 
Rosocha, osada 
Ros.ochatka, I!:., le!n. 
Rosochatka Mała patrz 
Mała Rosochatka, osada 
Rosochy, leśno 
Ro.stoki, 
, 
Roszczyrniny, osada 
Rościszewko, folw. 
Rościszewo, o, 
Rotembark, g. 
Roth Muetzchen, osada 
Rowista, osada 
Rowy, osada 
Rozewie, I. mor., osada 
Rozgart., przys.. 
Rozgarty, 
., pow. Chełmno 
Rozgarty, leśn., pow. Świecie 
Rozgarty, g., pow. Toruń 
Rozgarty pod Rulewem, [olw, 
Rozgarty 
przy W alichnowach, 
. 
RożenŁal, 
., pow. Grudziądz 
Rożental. folw., g., 
pow, Lubawa 
Rożental, 
., pow. Staro
ard 
Rożentalski Gaj 1'::.t:".
 
Gai P'"ż
ntalski, osada 
Rów, osada .I 
Rówienka, n. 
Równica, folw. 
Rów Świńsk i patrz 
Świński R,jw, pustk. 
Różanek, leśno 
Różankowo, O. 
Różanna, folw., g. 
R6żnowo, 
. 
Różnydąb, osada 
Rubinkowo, O. 
Rubinkowo-Kolon;a, osada 
Rucenwałd, folw. 
Ruda, nadl., pow. Brodnica 
Ruda. bor., 
., pow. Chełmno 
Ruda, os, ml., pow, Kościerzyna 
Ruda. o., osada, pow. Lubawa 
Rudak, ceg., g., leśn., strzelnica 
Rudawki, osada 
Rudki, 
 
Rudnik, osada, pow, Chojnice 
Hudnik, g., pow. Grudziądz 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa i charakter miejscowości 
niemiecka 


Roskau 
Reschke 


Ramkau 
Rembinitza 
Rembisko 
Remboschewo 
Paradies 
Rebkau 


Robbakau 


Robbakau. Kg!. 
RabatLkauer- 
milhie 
Robottno 
BHJcherode 
Rosen 
Rotbruch 
Rogali 
Rogulewo 


Gross Raga u 


Roggenhausen 


Rogasen 
I RoggenhaUSen, 
Schloss 
Deutsch Rogau 
I Rokittkerwiese 
Rokittken 
Rokoschin 
Rokoschin- 
muhie 


Rolbiek 
Romberg 
Roppuch 


Rossoch 


Rosochen 
Klotzbuden 
Rostockibruch 
Klein Roschau 
Gross Roschau 
RoUenherg 
Rolh Mutzchen 


Rowen 
Rixhoft 
Rossgarlh 
Rossgarlen, 
Cuimisch 
Rossgarlen 
Rossgarlen 
Rossgarlen 
Rossgarlen b. 
Gross Flllkenau 
Rosenthai 


Rosenlhai 
Rosenlhal 


Row 
Rowinitza 
Rownitza 


Rosenlhal 
Rosenberg 
Roschanno 
Rosenau 
Roseneiche 
Bachau 
Kolonie Bachau 
Rulzenwalde 


Rudda 


Rudolfshof 
Rudlken 


Rudnick 


27 
68 
41 
40 
27 
28 
28 
27 
69 
10 


Rudnik Mały patrz 
Mały Rudnik, g. 
Rudno, g., pow. Gniew 
Rudno, leśn., pow. Świecie 
Rudnopole, folw. 
Rudzinek, wieś 
Rudziny, wie
 
Rudzisko, osada 
Rudzkimłyn, osada 
Rudzkimost, leśn., osada 
Ruina-Dybowo patrz 
68 Dybowo-Ruina, osada 
Rukosin, g. 
Rulewo, O. 
Rumian, g. 
Rumiet1Jica, g. 
Rumja, g., o. 
Rumja-Zagórze, st. kol. 
Rumunek-Upowiec patrz 
Lipowiec-Rumune.k; wieś 
Rumunki Brzezińskie patrz 
Brzezińskie Rumunki, wieś 
Rumunki-Kruszyn .patrz 
Kruszyn-Rumunki, g. 
21 Rusek, O. 
Rutka, os. mI. 
Rutki, osada 
Rutki, osada 
Rutkowice, 
., O. 
Rutkowizna, osada 
Rybaki, osada, pow. Brodnica 
Rybaki, g., pow. Kartuzy 
Rybaki, osada, pow. Kościerzyna 
Rybaki, osada, pow. Tczew 
Rybieniec, o. 
Rybno, 
., ,st. kol., pow. Lubawa 
67 Rybno, osada, pow. Świecie 
Rybołąg, .leśn. 
Rychława, g. 
Rychn9wo, g., pow. Grudziądz 
Rychnowo, g., pow. Wąbrzeźno 
Rychnowo, st. kol.. 
pow; Wąbrzeźno 
Rychnowo Wielkie patrz 
Wielkie Rychnowo, g. 
Ryga, pustko 
Rykowisko, Ieśn. 
Ryła, o. 
Rymanowice, osada 
Rynek, folw., g., os. mł., o. 
Rynków, leśno . 
Rynkówka, folw., 
. 
Ryńsk, g.. os. mI. 
Ryszka, osada 
Ryte Błota, leśno 
Rytel, I!:., leśn., nadl., o.. s1. kol. Rlttel 
Rywałd, g. 
Rywałd Królewski, 
. 
Rywałd Szlachecki, g. 
Rywałdzik, 
. 
Rywoczyny, I!:., O. 
Ryzakowo. osada 
Rvzowie, os.ada 
Rządz, ceg., O. 
Rzeka, folw. 
Rzeka Czerska patrz 
36 Czerska Rzeka, osada 
45 Rzeka Nowa patrz 
Nowa Rzeka, leśno 
36 Rzeka Stara patrz 
32 Star.a Rzeka, g., leśno 
53 Rzeki Trzy przy Kłos.owie patrz 
6 Trzy Rzeki przy Kłosowie, 
osada 
Rzeki Trzy przy Załężu patrz 
Trzy Rzeki przy Załężu, osada 
Rzepeclcie, folw. 
Rzepiczna, g. 
Rzepiska, osada 
Rzeżęcin, g. 
Rzęczkowo, g. 
Rzucewo, ćeg., O. 


68 
4) 
39 
66 
37,38 
48 
5 
67 
42,43 
58 


31 
23 
58 
55 
55 
47 
47 


, 67 
13 
45 
56 
10 
,69 
61,62 


49 
39 
42 
42 
56 
56 
32 
70 
15 
31 
40 
64 
8 
53 
58 
53 
18 
21 


28 
62 
60 
50 
8 
66 
60 
6\) 
12 
6 
8 
30 
38,'37 
58,59 
18 
51 
12 
21 


s 


Sadlinek, g. 
Sadowo, o. 
Sady, folw. 
Sadzka, karczma, 
Salno, O. 
Sarnin, g. 
Sampława, 11, 
Sampława, o 


os. mI. 


-, 


Dawniejsza I I I 
nazwa Str. Nazwa :charakter miejscowości 
niemiecka 


Rauden 


Raudnerfeld 
Rudzinnek 
Rudzini 


RudamIJhl 
Rudabruck 


Rukoschin 
Rohlau 


Rommen 
Rahmel 
Rahmel-Sa- 
gorsch. Bahnhof 


Russe k 
RuUka 
Rutken 
Ruthken 
Ruttkowitz 
Rutkowisna 
Fischerhau
 
Fischersh!lUe 
Ribaken 
Fischbude 
Riben
 


Ribno 
Muhlhof 
Richlawa 
Richnowo 
Richnau 


Reicheneu 


58 
55 
53 
37 
37 
68,70 
68 


65 
28 
54 
34 
32 
37,38 
53 
18 
64 
54 
6 
13.14. 
15 
Riewalde 45 
Rehw8ide, Kg!. 21 
Rehwalde, RdI. 21 
Klein 
ehwalde 37 
Rywocziń 16,17 
Mindesfelde 30 
Russhof 45 
Rondsen 23 
Flieshof 28 


Riga 
Brunstplalz 
Rilla 
Rymanowilz 
Rynnek 
Rinkau 
Rinkowken 
Rheinsberg 
Rischke 
RiUelbruch 


Repezke 
Repnitz 
Riebenhof 
Resenschin 
Renlschkau 
Rulzau 


Gosslerhausen 
Schadau 


Schottenkrug 
SaUno 


SalTlplawa 
Samplllu 


ł" 


Sandkru
, karczma 
Sania, wieś 
Sanssouci. osada 
Sapała, osada 
Sapoty, folw. 
Satbinowo, folw. 
Sarnia Góra, leśn., 
pow. Brudnica 
SBJrnia Gór.a, leśn., nadl., o., 
pow, Świecie 
Sarnia Góra, osada, 
pow. Wejherowo 
Sarniak, leśn., pow. Toruń 
Sarniak, osada, pow. Świecie 
Sarni dwór, leśno 
Sarnowo, o., pow, Chełmno 
Sarnowo, wieś, 
pow. Kościerzyna 
Sarnowo, osada, pow. Świecie 
Sarnowo przy Grzvbnie, osada 
6 Sarnówek, leśno 
Sarnówek, osada 
48 Sarnówka, osada 
Sarnówko, osada 
Sarlowice Dolne. patrz 
Dolne Sartowice, g. 
Sartowice Górne patrz 
Górne Sartowice, leśn., o. 
Sasorowo, folw. 
Sątoczno, osada 
Schodno, osada 
Seehof, osada, pow. Kartuzy 
Se ehof , osada, pow. Wejherowo 
Semlin, 
, 
Semlin, l-two, O. 
Semlinek, 
. 
Serock, 
. 
Sędzńce, O. 
Sępolno, m., st. kol. 
Sępowo, osada 
Sępowskie, osada 
Sianowo, g. 
65 Sianowo, leśn., O. 


20 
18 
54 
18 
49 
11 
6 
62 
62 


4 
47 
36 
24 
29 
16,17 
64 
6 
27 
33 
55 
10 
37 
52 
15 
51 
21 
64 


Sianowska Huta, 
. 
Sicinek. 
. 1 
Sicinki, foIw. 
Siciny, O. 
Sielanka, leśno 
Sielczno, 
. 
Siemkowo, o., osada 
Siemoń, g., O. 
Sienica, wieś 
Sierakowice, 
., leśn., si. kol. 
Sierakowo, g. 
Sierakowska Huta, osada 
Sierakowska WYl!:oda patrz 
Wy
oda Sierakowska, osada 
Sierosław, g. 
Siero.sławek, O. 
Sikorska Nowahuta patrz 
Nowahuta Sikorska, osada 
Sikorska Starahuta patrz 
Starahuta Sikorska, osada 
Sikorz, 
. 
15 Sikorzyn, si. kol. 
Sikorzyno, o., pow. Kartuzy 
53 Sikorzyno, leśn.. pow. Puck 
Silberhuette, os.ada 
Silno, g., pow. Toruń 
Silno, 
.. si. kol., pow. Chojnice 
Sitna Góra, osada 
29 Sitno, osada, pow. Kartuzy 
Sitno, g" pow. Sępolno 
Sitno, o., pow. Wąbrzeźno 
Siwe Bagno, leśno 
Siwiałka, 
. 
Siwowo, osada 
Skarlin, folw., 11. 
Skarpa, O. 
Skarszewko, foIw. 
Skarszewy, folw., 
" 
pow. Grudziądz 
Skarszewy, m., pow. Kościerzyna 
Skarszewy, o., pow. Świecie 
Skąpe, g., st. kol. 
Skępsk, 11. 
Skłudzewo, 
., leśno 
Skorzenno, wieś 
Skorzewo, ce
., 
. 
Skorzewskimłyn, os. mł, 
Skoszewo, g. 


51.53 


28 
70 
61 
26 
45 
58 
41 


4 
23 
62 
9 
23 
4 
37 
38 


Skos%ewo 


Da:..


sza I Str; 
niemiecka 


Sapalla 
Sapten 


Rehberg 


Rehberg 


Rehloerg 
Sarnak 
Rehkrug 
Rehhof 
Sarnau 


Sarnowen 
Rehdorf 
Sernowo 
Rehhof 
Rehberg 
Sarnowken 
Sarnowken 


Sonioczno 
Schodno 
(=Schodnau) 


Gross Semiin 


Deutsch Semlin 
Schirotzken 
Sendzitz 
Zempelburg 
Sempow 
Sam»owske 


Schwanau 
Slanowerhutte 
(=Schwanauer- 
hu Ue) 
Schein 
Sicinnł 
SIcinni 
Schonholz 
SchIJJzen 
Simkau 
Siemon 
Stellmacher 
Sierakowilz 
Siegfrledsdorf 
Sierakowltzer" 
hiltte 


Schiroslaw 
Schirolawek 


SchOnhorsl 
Sykorschin 
Sykorschin 
Valerhorst 
SilberhlJtte 
Schilno 
Frankenhagen 
SiUnagora 
ZiUno 
Sittnow 
Slttno 
MoJtkewald 
Schiwialken 
Torfbruch 


Skarpi 
Skarczewko 


Skarschewo 
Schoneck 
Skarszew o 
Hermannsdorf 
Skemsk 
Hohenhausen 


Skorschewo 
Skorschewo- 
m!lhle 


\ 


14 
13 
68 
40 
22 
59 
5 
53,54 
67 
59 
49 
28 
10 
32 
49 
25 
54 
49 
20 
24 
48 
52 
16 
13 
31 
27 
68 
45 
47 
45 
51 
38 
42 
69 
69 
27 
29 
27 
64 
62 
62 
54 
27 
54 
58,60 
14 
27,29 
64 
27 


27 
51 
54 
29 
29 
42 
29 
29 
40 
68 
58 
13 
26 
24 
42 
65 
54 
55 
46 
37 
43 
54 


, 


.' 
I 


21 
30 
54 
58 
64 
58 
44 
27 
27 
13 


t
>>>
" 


Sk6rcz 


Nazwa i charakter miejscowości 


.,' 


Skórcz, 
., st. kol., tarto 
Skórczewo, folw. 
Skrajna, leśno 
Slrobacja, folw. 
Skrobak, folw. 
Skrzeszewo, 
. 
Skrzeszewo Żukowskie, g. 
Skrzydłowo, g. 
Skrzydłówko, o., os. mI. 
Skrzynia, bor., wieś 
Skrz)'niska, l-two., osada' 
Skrzynki, g. 
Skurgwy, o., os. mI. 
SIwrpie, folv., g. 
Skwierawy, g. ' 
Sławęcin, folw., g. 
Sławki, 
., st. koł. 
Sławkowo, o., szkoła 
Sławkowska Owczarnia patrz 
Owczarnia Sławkowska, osada 
Sławno, leśn., osad;; 
Sławno, osada 
Sławoszynko, osada 
Sławoszyno, 
. 
Sławutowo, p,. 
Sławutowskimłyn, os. mI. 
Sławutówko, leśno 
Sławutówko, O. 
Słembiska, osada 
Słomowo, o. 
Słone Nowe patrz 
Nowe Słone, osa,da 
Słone Stare patrz 
Stare Słone, osada 
Słońca Małe patrz 
Małe Słońca, O. 
Słońca Wielkie patrz 
Wielkie Słońca. !::. 
Słończ, 
. 
Słoszewy, O. 
Słuchacz, folw. 
Słuchaj, osada 
Słup, bor., 
., pow. I?rodnica 
Słup, 
., pow. GrudzIądz 
SIu,pski Młyn, O. 
Slupy, g. 
Smaruj, folw. 
Smarzewo, O. 
Smażyno, o., torf. 
Smętowo, o., st. koL, 
po,,". Gniew 
Smętowo, osada, 
pow. Kartuzy 
Smętówko, O. , 
Smolarnia, leśn., osada 
Smolą!!, O. 
Smolne Bloto, Ieśn. 
Smolne Budy, osada 
Smolnik, 
., pow. Toruń 
Smolnik, osada, pow. Starogard 
Smoln
ki, osada, 
pow. Brodnica 
Smolnili, pustk., 
pow. Działdowo 
Smolniki, os"da, pow. Kartuzy 
Smolniki, osada, 
pow. Kościerzyna 
Smolniki, 
., pow. Starogard 
Smolniki Góralskie, wieś 
Smolno, g., pow. Puck, 
Smolno, g., pow. Toruń 
Smoldzino, 
. 
Smołdziny, wieś 
Sobącz, 
. 
Sobieńczyce, g., leśn" O. 
Sobiesierznie, folw., 
. 
Sobiny, leśn., osada' 
Sobótka, g. 
Sochy, g. 
Sokolagóra, 
. 
Sokolowo, folw. 
Somoninko, pustk. 
Somonino, g., st. kol. 
S01nonino Wysokie patrz 
\Vysokie Somo nino, osada 
Sornonińsl,imłyn, os. mI. 
Sopieszyno, g., o. 
Soponin, o. 
Sopcninek, folw. 
Soriyka, osada 
Sosno, osada 
Sosno Królewskie, g.. 


, 


l 
I 
I 
ł _ 
I 
ł 
l 
7 
7 
ł 


t 


I Dawniejsza I I 
.naz,wa Str. Nazwa i charakter miejscowo
ci 
niemiecka 
--- -- - 


Skurz 
Skorzewo 
Reihergrund 
Skrobacia 


Schrodersfelde 
Krissau 
Ober Schridlau 
Nieder 
Schridlau 
l\alfang 
Gri..inec
 
Skrzinken 
Skurjew 
Skurpien 
Squirawen 
Schlagenthin 
Schlawkau 
Friedenau 


Slawno 
Stenzlau 
Klein Slawo- 
schin 
Slawoschin 
Gross Schla!au 
Schlatau, MGhle 
Schlatau, Forsl- 
haus 
Klein Schlalau 
Marienlhal 
RGdigsheim 


Schlonz 
Schlossau 
Słuchalz 
Sluchay 
Slupp - 
Slupp 
Slupp MGhle 
Sluppi 
Smaruy 


Smasin 


Schmenlau 


Smenlau 
Smentowken 
Neuhaus 
Smolong 
Kienbruch 
Theerbuden 


Smolniken 


Friedrichshof 
Smolnick 


Theerofen 
Walddorf 
IGorał Smol,niki 
Schmollin 
Schmolln 
Smolsin 
Smoldzyn 
Sobonsch 
Sobiensitz 
Sobierszysno 
ISobbin 
I Niederhof 
Sochen 
/ SOkoligora 
Jastrzembie 
(=Falkenau) 
'Klein Semłin 
Semlin 


27 
Semłinerm(jhle 27 
,Soppieschin 68,70 
I Supponin 54 
Supponninek 49 
1-64 
Sossno 35 
Sossno, Kg!. 'J 


45 
10 
62 
6 
23 
27 
27 
32 
31 
146,44 
154,51 
, 5: 
23 
16 
32 
13 
27 
6:) 


Sosno Szlact1"eckie, o. 
Sosnuwa Góra, p,ustk., 
pow. Kartuzy 
Sosnowa Góra, osada, 
pow. Wejherowo 
So
nowiec, osada 
Sosn
wka. 
., pow. C
ełmno. 
Sosnowka, o., pow. Wąbrzezno 
Sośniak. osada 
Sośno, g., o., st. kol. 
Sowie Pólko, osada 
Sowiniec, leśno 
SpaHin
shof, pustk. 
Spierwia, leśn. 
Splawie, o' 
Srebrniki. g. 
Srocle Góry, osada 
Stablewice, O. 
Stablewlce Nowe I 
patrz Nowe Stablewice, wieś 
Stabiewicc Stare 
patrz Stare Stablewice, wieś 
Stadnina-Starogard 
patrz Starogard-Stadnina, O. 
Stanisławie, o., pow. Świecie 
Stanislawie, o., pow. Tczew 
Stanisławka, g. 
Stanisławki, g. 
Stanisiawowo, g., 
pow. Grudziądz 
Stanisławowo, wieś, pow. Toruń 
Stanisla wowo-P oczał kowo, 
osada 
31 Stanislawy, osada 
Staniszewo, g., szkoła 
31 Stanis?ewo, leśn. 
Staniszewo Stare patrz Stare 
56 Staniszewo, leśn. 
Stara Huta, 
., pow. Kartuzy 
55 Stara Huta, leśn., wieś, 
8 pow. Świecie 
6 Stara Huta Gowidlińska, g. 
19 Starahuta Sikorska, osada 
64 Star.a Jania, o., st. ko!., 
-1 pow. Gniew 
21 Stara Jania, osada, 
23 pow. Starogard 
61 Stara Juńcza, g. 
tO Stara Kiszewa, g. , 
19 Stara Piła, osada, st. kol. 
7D Stara Piła przy Chylonji, leśno 
Stara Pi/a przy Łężycach, osada 
19 Stara Przerębska Huta, osada 
Stararuda patrz Alteroda, o. 
Stara Rzeka, g., leśn, 
Stara Szękowana, osada 
Stara Tobółka. patrz 
Tobółka Stai'a, osada 
Stare Błonowo, 
. 
Stare Czaple, osada 
Stare Dziuki, osada 
Stare Gr7ybno, osada 
3 Stare Karpno, leśn. 
I Stare Łosienice, osada 
16 Stare Mar:;:;y, g._ 
29 Stare Obłuże, IoJw. 
I Stare Polaszki, g. 
32 Stare Prusy, o.. 
45 Stare Słone, osada 
3 Stare' Stablewice, wieś 
40 Stare Staniszewo, leśn. 
58 Starkowahuta, g. 
27 Starnie, osada 
12 S d 
32 taro gar , m.' 
40.41 Starogard, O. 
5
 Starogard-Stadnina, O. 
21 Starogród, g., st. kol., o. 
16 Staromiejskirów, osada 
64 Stary Barkocin, g. 
3 Stary 'Bukowiec, g., osada 
Siary Cis, osada 


 Starydwór, osada 
Stary Folwark. fol w., 
pow. Chełmno 
Stary Folwark, g., 
pow. Grudziądz 
Stary Glińcz, folw. 
Stary Jasini
c, g. 
Starylas, o. 
Stary Międzyh;ż, P. 

t9ry Mlyn, osada 


27 
53,5
 
4') 
40 
4') 
4
) 
41 
41 
41 
53 
60 


27,29 
19 
54 
47 
29 
21 
58 
46 


Di1wniejsza 
nC::tz\Va 
niemie-cka 


Sossno, I\dL 


Ta",nenlerg 


Sossnowagorra I 68 
Sosnowilz 43 
SchonseE 8 
Rosen!hal 6) 
I 2- 
142.4
 
4 
6'.!. 
16 
14 
54 
64 
25 
10 


Sosniak 
SOSSIlOW 
SOHiepulko 
E..!enholz 


Spirwia 
I SPlawi.e 
Silbersclorf 
' I . Elsl er belg 
Slablewitz 
I 


Stanislawie 
Stenzlau 
Eller'1,iihl 
Bergwalde 


Stanislawo 
Stanislawowo 
Stanislawowo- 
Poczalkowo 
Stanislawi 
Stanischewo 
S!anischau 


Slarrahulta 


1\lthGlle 
I\lth(Hte 
1\!!hGlte 


I\ltjahn 


I\ltjahn 
. fili Juncza 
I\lt Kischau 
I\ltenmGhle 
I\ltmGhl 
Slarapilla 
I\It Englers- 
h(iUe 


I\llfliess 
1\lt Schanko- 
wanna 


I\It Blumenau 
1\11 Czapeł 
1\11 Dziuki 
I\lt Gribno 
Karpno 
I\It Lossinilz 
I\lt Marsa.. 
I\It Oblusch 
I l\lt Paleschken 
Prussi 
1\11 Slonnen ' 
1\1t Stablewitz 
1\1t Stanischau 
StarkhGU.. 
St..rnfeld 
. Preussisch 
Stargard 
Stargard, I\dL 
Preuss Stargard 
ZandgestGl 
I\lthausen 
, I\lIsładlischer 
Graben 
filt BarkQschin 
1\1t BukowitL 
I\lt Ciss 
Wilhelmshof 


I\lt Vorwerk 


I\llvorwerk 
fili Glintsch 
I\lt Jasnitz 
/ 1\11 Busch 
I\lt Mosla
d 
I\lle MGhle 


- 
I Dawniejsza 
Slr Nazwa i chał akter m . iejscowości ml?wa 
r.jł"mi
(\;a 
6 '
 tar
n
ł yn, osada - 'ł\lIe m;:hle 
Sta.'ymłyn Więcborski patrz I 
27 Więcborski St
rymłyn, os. mI. 
Stary SlImin, g. \ Iflll Summ in 
Sta,ry TorulI, g. ,filt Thorn 
Stary Wicc, O. 1\11 Fi..tL 
Stary Zieleń, o. GrGnfelde 
Starzęcin, fo Iw. Sta,renschin 
Starzyno, Iolw., g., tart. Gross Starsi n 
Stariyno, leśn." Starsin 
StarzYlIskidwór, o., prz. k. Klein Starsi n 
Sta:-zyska, osada Starschiskd 
Staw, osad.l, pow. Brodnica 
Staw, g., pow. Toruń 
Stawiska, folw., g. 
Stawki, g., st. kol. 
Stążki, osada, pow. Kartuzy 
Stążki, o., pow. Świecie 
Stefanowo, leśn., osada, 
pow. Kościerzyna 
Stcfanowo,- o., 'pow. 'Puck 
10 Steinberg, osada 
Steinhof, folw. 
4', :::'teinort, bor. 
54 Sternowo, 
. 
56 Stężyca Królewska, g. 
5
 Stężyca Szlachecka, g. 
65 Stężycka I-luta, wieś 
2 i S:obno, g. 
51'; Stocki Młyn, osada 
Stodółka, wieś 
5'1 Stofrowa Huta, g. 
27 Stolno, o., sl. kol. 
27 Stolzenberg, osada 
29 Storluz, O. 
Straszewy, O. 
29 Strębaczno, leśno 
27 Strońsk, osada 
Struga, osada, pow. Chojnice 
Struga, osada, 
pow. Kościerzyna 
Stru
a m,elska patrz 
Bielska Struga, osada 


10 


53.49 
27 
29 


19 Strugaj, karczma 
Struś, os. mI. 
Strych, wieś 
Strysza Buda, wles 
Strzebielino, g., st. kol. 
Strzebielińska Piła, tart. 
Strzelce, osada 
Strzelki, osada 
Strzelnica, l-two, osada 


45 
13 
32 
26,29 
69 
67 
32 
22 
51.53 
70 


Strzelnica Artyleryjska, O. 


Strzel
o, g. 
Str-zemiuczek, wieś 
Strzepcz, 
. 
Strzeszewo, fulw. 
Strzyżawa, g. 
Strzyżawa, osada 
Studa, o. 
Studzienice, 
. 
Stwolno Niemieckie patrz 
Niemieckie Slwolno, g. 
Stwolno Polskie patrz 
Polskie Stwolno, g. 
Styporz, leśn, 
Subkowskie Pole, folw. 
Subkowy, g., o., st. kol. 
Sucha, 
., leśn. 
Sucha-Koźliny, osada 
Suche, J!. 
44 Suche, osada 
Suchobrzeźnica, ł!. 
47 Suchom, 
. 
Suchorączek, ceg., o. 
Suchorączek, 
. 
Suchostrzyclde Lądy, osada 
Sucho strzygi, ceg., g., st. kol. 
Suchownia, folw. 
Suchydwór, O. 
SlIcumin, ce
., O. 
Su
aienko, g. 
Sugajno, g. 
9 
Suka Pstra patrz 
Pstra SuIta, folw. 
Suleczyno, 
. 
Sulicice, O. 
Sulmin, g. 
SLllnowo. leśn., O. 
Sulnówko, g. 
SUf'lin, J!., pow.., lubawa 


43 
21 
24 
61 
25 
31 
25 
51 
4' 
32 
15 
31 
10 
29 
27 
50 


,47 
8,10 


6ti 
32 
31. 
32 
27 


21 
28 
51 
47 
lR 
19 


Stawisken 
IStewken 
l i Stonskowo 
Sionsk 
I 
jSte p hal10wen 
\l\malienfelde 


I ' 
!Sterna:- I 
iStendSilz. Kg!. I 
:Stendsilz. I\dl. 
Stendsitzer- 
hGlle 


StocksmGhle 
Stodolka 
Stoffershiitle 


Srorlus 
Straszewo 
Eichrode 
Slronsk 


Strugga 


Wałdmei3ler- 
krug 
StrussmGhle 
,StrIch I 
,Nieder Mirchau l 
,Streblelin 
Schr:.
;...I"'!T!

!
 
IStrebielin 
: Heinrichsfelde 
! Strehlkau 

SomrRt'"rberg 
,Thorn. Fuss- 
I l\rtl.-schiess- 
platz 
,Strellin_ 
,Strepsch 
.Stresau 
i Striesau 
.Studlenitz 


50 
13 
55 
1 :5\
f 
. 51 
27 
. T 
I A 5 ' 
I .. 
I ' 51 
Wiłhełmsruh 43 
I suchOrOnCZelt I 42 
Lunauerwit'sen ' I  55 
Lun"u ,
5 
IBirkemJU ,18 
'Dembogorsch 41 
ISuzemin 47 
ISugainkn 37 
ISugaino 


,SUportz 
Subkauerfe!d 
Subkau 
I sucha" 
Suchau-Koslin 
!Friedrichsthał 
'Suchy , 
Birkenfłiess 


Sul;enschia 
Sulitz 
IRichlhof 
!Sulnau 
ISullnowko 
!Summin 


87 


Sumin 


I Str. 
I 


66 
42 
61 
58 
34 
65 
56 
40 
40 
41 
45 
6 
58 
33 
58 
24 
54 


] 


33 
41 
51 
53 
9 
13 
l7 
27 
27 
61 
19 
14 
33 
10,8 
68 
10 
38 
65 
57 
111,12 


31 


63 
6G 
66 
44 
26 
68 
óe. 
23 
32 
34 


60 
40 
7 
68 
33 
8 
9 
38 
45. . 


50 


l. 
I 
I 
--I 


4 
30 
27 
41 
27 
51 
54 
37
>>>
l" 


DA 
,y f' 


Surnin 


Nazwa i charakter miejscowości . 
- - I 


Sumin, ceg., g., 
pow. Starogard 
Sumin Nowy patrz 
Nowy Sumin, g.. 
Sumin _Stary patrz 
Stary Sumil1, g. 
SUlIlino, g. 
Sumowo, g. 
Sumówko, g. 
Susldmłyn, os. mł. 
SU5zek. I-two 
Suwała, osada 

warożyn, o., st. kol. 
Swarzewo, g. 
Swatno, leśn., osada 
Swornigacie, g. 
Swornigacie Nowc patr;!; 
Nowe Swornigacie, wieś 
Sychowo, osada 
Sypniewo, ceg., 0-, sto kOI.. g. 
Sr.abd-a, g. 
Szabda, leśn. 
Szablewo, osada 
Szafarnia, !1.. 
Sz.alel1iec, osada 
Szalamaje, osada 
Szarlata, g., pow. Kartuzy 
Szarłata, I-two, o., 
pow. Świecie 
Szarłata, obszar leśny. 
pow. Tuchola *) 
Sz.arnoś, o., sL kol 
Szarydwór-Kożlinki patrz 
Kożlinki-Szarydwór, o. 
Szarykierz, leśn. 
Szatarpy, g. 
SzczepanId, g. 
Szczepanki Male patrz 
Małe Szczepanki, g. 
Szczepanl,i Wielkie patrz 
Wielkie Szczepanki, !1.. 
Sz.czepankowo, g., Iolw. 
Szczepka, g. 
Szczerbięcin, g 
Szczerkowo, I-two 
Szczerosłu!1. i , g. 
Szczodrowo. łoiw., g. 
Szczodrowo, leśn. 
Szczodrowskinlłyn, os. m!. 


czuczaI!.ek, 1_

o 
Szczuka: g., pustk. 
Szczukowo, osada 
Szczupliniak, os. m!. 
Szczuplinki, g. 
Szczupliny, o. 
Szembruc
ek, g. 


Szembruk. g., st. kol. 
Szembruk, Icśn. 
Szemud, !1.. 
Szemudzka Huta, osada 
Szcl1ejda, g. 
SzenIeld, o., osada, sto kol. 
Szenkowo, g. 
Szeperia przy Częstlwwie, osada 
Szeperia przy Os{}wej Górze, 
osada 
Szeperja Wyszecka patrz 
Wyszecka Szeperia, owczarnia 
Szerokie, O. 
Szerokopaś, o., osada 
Szewa, O. 
Szewienek, o. 
Szewno, o., st. kol. 
Szękowana Nowa patrz 
Nowa Szękowana., osada 
Szękowana Stara - patrz 
Stara Szękowana, osada 
Szklana, g. 
Szklana Huta, osada 
pow. Kartuzy 
Szklana Huta, osada, 
pow. Kartuzy 
Szklana Huta, leśn., osada, 
pow. Świecie 
Szklana Huta Lipuska, osad.r 
Szlachecka Dąbrówka patrz 
Dąbrówka Szlachecka, folw, 
Szlachecka Grzywna patrz 
Grzywna Szlachecka, o. 
Szlachecka Kamienica patrz 
Kamienica. Szladi.oecka;, !f. 


Dawniejsza 
nazwa 
f1i'emiecka 


Sumnlin 


Summin 
Summe 
Klein Summe 
SuchauermGhle 
Friedenthal 
Suwalla 
Swaroschin 
Schwarzau 


Schwornigatz 


Schwichow 


Strasburg. 
Forsthaus 


Forsthausen 
Schalenetz 
Schalamay 
Chariotlen 


Charlotlenthal 


Charlottenthal 
Scharnhorst 


Kfinigsried 
Schatarpi 
Dietrichsdorf 


Stephansdorf 


Scherpingen 
Eichwald 
Deutschwalde 
Schadrau 
Forstort 
Schadrau 
Schadrau MGhle 
Wolfsgrund 


Szukowo 
sczuplinen 
Czeplinken 
Sczuplienen 
Klein 
S-hOnbrGck 
Gross 
SchfinbrOck 
SchonbrGck 
Schfinwalde 
Schonwalder- - _ 
hGtte 
SchOnheide 
SchOnfeld 
SchOnkau 
Schaferei 


SchlHerei 


Breitenthal 
Schcrokopass 
Schewen 
Schewingen 
Mendenau 


Sklana 


GlashGtte 


Sklana 


LouisenLhal 
GIIIshOUe 
Lipp\lsch 


Str. I Nf'zwa i charakter miejscowości i 
Szlach
ec:::
11
on1b: patrz I 
45 Kamionka Szlachecka. g. 
Szlachecka Kłódka patrz 
61 Kłódka Szlachecka; 
. 
Szlachecka Nowa Cerkiew 
patrz Nowa Cerkie-w Szla- 
checka, o. 
Szlachecka Nowawieś patrz 
Nowawieś Szlachecka, J!., o. 
Szlachecka Stę:i"yca patrz 
Stężyca Szlachecka, l!- 
Szlachecki Bochlin- patrz 
Bochlin SzlachecId, fo:!w. 
SzlachecId Bryńsk patrz 
Bryńsk Szlachecki, o. 
Szlachecki Dorposz patrz' ";( 
Dorposz Szlachecki, g. 
 
Szlachecki Jeleń- patrz 
. Jeleń Szlachecki, o. 
SzlachecIZi Nowymlyn patrz 
Nowymłyn Szlachecki, e. 
Szlachecki Rvwald patrz 
Rywałd Szlachecki, g. 
Szlachecl{i SZlllnIes patrz 
Szumie s Szlachecki, g. 
Szlachecki T rzebcz patrz 
Trzebcz Szlachecki, o. 
54 Sz]acheckie Bożepole patrz 
Bożepole Szlacheckie, o. 
Szlacheckie Brzeźno patrz 
23 Brzeżno Szlacheckie, g., 
os. mł. 
41 Szlacheckie Iwanki. patrz 
62 Iwanki Szlacheckie, wieś 
33 Szlacheckie Kaliska patrz 
5 Kaliska Szlacheckie, osada 
Szlacheckie Kijewo patrz 
20 Kijewo Szlacheckie, g. 
Szlacheckie Kruszyny patrz 
Kruszvny Szlacheckie,- o. 
Szlachecki!;: Lipinki patrz 
Lipinld Szlacheckie, osada 
Silacheckie przyny patrz 
Przvny Szlacheckie, wieś 
Szlacheckie- Sosno patrz 
Sosno Szlacheckie, o. 
Szlachcckie Szonowo patrz 
Szonowo Szlacheckie, g., O. 
Szlachecki.e Wałdowo patrz 
Wałdmv{) Szlacheckie, g., 
"'-st. kol. 
Szlacheckie Zalesie patrz 
Zalesie Szlacheckie, g., o. 
Szlachta, g., st. kol., 
pow. Starogard 
SzlaGhta, st. kol., 
21 pow. Tuchola 
Szlaga, leśno 
22 Szlaga, os. mł. 
68 Szludron, leśno 
Szmelta, osada 
68 SzmeItry, osada 
33 Sznurki, wieś 
15 Szonowo Królewsl,ie, g. 
16 SZODOWO Szlacheckie, !1.., O. 
66 Szopa, p,., pow. Karluzy 
Szopa, osada, pow. Wejherowo 
68 Sz.opa Będargowska, osada 
Szopy Dargolewskie, osada 
70 Szpęgawa. o. 
60 Szpęgawsk, bor., I-two, O. 
10.7 Szpon, g. 
65 Szprudowo, g. 
54 Szpryca (Zbrzyca). -wles 
54,51 Szramowo, o., sto kol. 
I Szteklin, o. 
70 Szteklinek, folw. 
 
Sztofryda, folw. 
70 Sztoltmany, wicś 
28 Sztrudon, g. 
Szłrukwald, osada 
24 Sztynort, osada 
Sztvnwag, g. 
28 Szukai. osada 
Szumiąca, leśn., osada 
54 Szumilowo, o. 
34 Szumles Królewski, g. 
Szumles Szlachecki, g. 
20 Szwarcenowo, g. 
Szwcdzki Ostrów, osada 
59 Szychowo, o. 
Szymanowo, folw., 
pow., Chełmno 


61 
'17 
4 
4 
51 
15 
5 
56 
40 
53,50 
13 


13 
68 
43,42 
4 
6 
32 
4 
36 
12 
27 


21 
37,36 
16 
55 
54 
65 
33 
33 
33 
62 
5 
27 
17 
21 
17 
21 


25 


Tarpno Wielkie 


D.i'lRniejsza I I l 
nazwll___ -,----- Str. __ Nazwa i charakter miejscowości I 
nremie
 


Schlag 
Schlaga 
Schludron 
Schmelz 
Szmeltern 
Schnurken 
Schónau. Klg. 
Schónau. f\dl. 
Schoppa 
Schoppe 
Wiesenthal 
Schoppi 
Spangau 
Spengawslcell 
Spohn 
Sprauden 
Sprilz" 
Niedeck 
Stecklin I 
SleckJin II 
Stollriede 
Slollmanń 
StrutLlon 
Strichwalde 
Steinort 
Steinwage 
Schukai 
Szumionza 
Seehausen 
SchOnfliess,Klg. 
6chOnf\less,f\dI. 
Schwarzena" 
Schwełzki 
OstrOw 
Heynerode 


\ ł 


Szymanowo, osada, 
lR pow. Karluzy 
Szymbark, g. 
20 Szymkowo, folw., g. 
Szynborno, O. 
Szyndorf, wieś . 
14 Szyno£, ło1w. 
Szynwałd, osada, pow. Chojnice 
Szynwałd leśn., o., osada, 
6,8 pow. Grudziądz 
Szynwald, g., pow. Sępolno 
27 
Szynwałd-Plebanka, o. 
19 Szynwałd
ik, o. 
Szynych. g. 


5 


7 


s 


Ścibórz, Iolw. 
19 śledziowa Huta, osada 
23 Śliwice, g.,- sL kol. 
śliwiczki, g. 
21 śliwiny, O. 
Śluska, fol w . 
33 śluza, leśn., pow. Chojnice 
śluza, leśn., pow. Chojnice 
10 Śluza, osada, pow. Chojnice 
Śluza, g., pow. Kościerzyna 
33 śluza Międzyłęska, śluza 


Śmiechowo, ceg 
11 Śmiechowo, ieśn. 
Śmiechowo, o. 
36 Śmiechowski Miot, folw. 
Śmiłowo, g. 
44 Śnice, osada 
Średnia Huta, osada 
7 Średnic Grzybno, osada 
Świdwie, leśn. 
6 Świecie, o., pow. Brodpica 
Świecie, g., o., pow. Grudziądz 
47 Świecie, m., pow. Świecie 
Świecino, g. 
53 
Świecino-Parcele, osada 
6 Świecki Czersk patrz Czersk 
Świecki, g., st. kol. 
21,23 Świecki 'Ostrów patrz Ostrów 
Świecki, g. 
Świekalowo, g. 
8 Świekatówko, nadl., c. 
Świerczynki, g., pow. Brodnica 
Świerczynki, o., pow. Toruń 
Świerczyny, o., pow. Brodnica 
Świerczyny, P., szkoła, 
pow. Toruń 
62 Świerczyńskie Łąki patrz 
47 Łąki Świerczyńskie, osada 
44 Świerkocin, fort, g. 
31 Świetlikowo, Iolw. 
68 Święte, o., prob., 
36 pow. Grudziądz 
29 Święte, o., pow. Świecie... 
21 Święte Małe patrz Małe 
21.23 Święte, osada 
28 święte Wielkie patrz Wielkic 
66 Święte, osada 
66 Świętosław, O. 
69 Święty Jan, Iolw., 
56 pow. Starogard 
47 Święty Jan, karczma, 
33 pow. Wejherowo 
18 Świniamia, folw. 
13 Świniarzec, g. 
6 Świński Rów, pustko , 
47 \ Świt. bor., leśn., nadl., Q. 
47 
9 
12 
8 
67 
9 
8 
51 
63,61 
23 
33 
33 
37 
31 
65 
9 


52,54 
46 


T 


" 
 ... 


Tahorowlz.mi. ó. 
Tabory, osada 
Tama Brodzka, st. kol. 
Tama Kębłowska 
patrz Kębłowska Tama, 
T annenhorst, foIw. 
Tarczyny, g. 
Targ{}wisko, g. 
Tarpno-Folwark, O. 
'T arpno Małe 
patrz Małe Tarpno, g. 
Tarpno Wielkie 
patrz Wielkie Tarpno, g. 


. 


Dawniejs.:a 
nazwa 
niemiecka 


Schónberg 


Schonborn 
Schondorf 
Schonhof 
Schonwalde 
G ross 
Schonwalde 
Schónwalde 
SchOnwalde. 
Probstei 
Klein 
SchOnwalde 
Schóneich 


KaisershGtte 
HeringshGlte 
G ross I 
Schliewitz 
Klein Schliewilz 
Schliewen 
Schluska 
Wiesenhaus 
Slusa 
Seeho
 
Schlusa 
Schleuse 
Mosland 
Schlossziegelei, 
Schmechau 
OUiliensruhe 
Schmechau 
Eisenhammer 
Schmilowo 
Snice (=Snitz) 
MillelhGtle ' 
Mittel Gribno 
Schwiede 
Schwetz 
Schwelz 
Schwetz 
Schwetzin 
Schetzin 
Parzellen 


Schwekatowo 
GrGnfelde 
Klein Laschewo 
Swierczyn
o 
Swierczyn 


Swierczyn 


I 
ITannenrode 
Lichtenstein 
I 
Schwenten 
ISchwenten 


.Wenzlau 


Sankt Johann 


Johanniskrug 
)swinarnia - 
. Swiniarc 
lszwinie Row 
rChWiedt 
I I EJlisthal 
Taborren 
Broddydamm 
folw'l 
Tarczyn 
T ergewisch 
Gross Tarpen, 
Vorwerk 


-...... 


r 


. 


Str. 


28 
28 
5 
10 
14 
33 
11 
23 
42 
23 
23 
8 


6 


25 
32. 
61 
61 
56 
37 
. 14 
14 
10 
33 
56 
70 
70 
70 
70 
4:? 
27 
49 
25 
43 
6 
21,23 
48 
40 
40 


l 


I 
I 
ł 


48 
50 
51 
54 
5 
60 
6 
58 
58 
20.21 
55  


23 
54 
5
 
54 
10 
47 


. 


. 


67 
3 
37 
28 
62 


38 
36 
3 


II 
r [ 
I 


69 

3 
5 
37 
23 


20 
21
>>>
-r 


Tartak
Bryńsk 


. 


Nazwa i charakter miejs
owości I 


I 
I 
! 


T artak-Bryńsk 
" patrz Bryńsk-Tartak, 
Tasz, osada 
Taszewko, g. 
Taszewo, o. 
Taszewo-Huta 
patrz Huta- Taszewo, 
T aszewskie Pole, 
. 
Tczew, m. 
Teklanowo, Wles 
Teolog, folw., osada 
Teresa, I-two 
T erespo"l, leśn. 
T erespol, osada 
. Terespol Pom., st. kol. 
T ereszewo, 
. 
T ęfJ,owiec, leśno 
Tępcz, le
n., os. mł. 
Tleń, osada, st. kol., wieś 
Tleń Mały (Pie'kło) 
patrz Mały Tleń (Piekło), 
osada 
Tłuczewo, g. 
Tobola, osada 
T obółka, osada 
T obółka Nowa, osada 
Tobółka Stara, osada 
Tokary, o., pow. Kartuzy 
Tokary, £olw., pow. Wąbrzeźno 
Tokary, leśn., pow. Wąbrzeźno 
Tokary Nowe 
patrz Nowe Tokary, £olw. 
Tomaszewo. wieś, 
pow. Kościerzyna 
Tomaszewo, g., pow. Lubawa 
T omki, wieś 
Topiele, pustk. 
Topielec, osada 
Topolinek, 
. 
T opolińskie Góry, osada 
T opolno, g. 
Toporzysko, g. 
Toruń, m. 
Toruń Stary 
patrz' Stary T oruń, 
. 
Toruńskie Papowo 
patrz Papowo Toruńskie, 
£olw., g., osada, st. koł. 
T raczyska, osada 
Tramkule, leśn., osada 
Trawice, £olw. 
Trąbkowice, pustko 
Trepki, g. 
Trępel, g. 
T rinkerheilanstalt, osada 
Trojryp, osada 
Truszczyny, g. 
Trułnowo, g. 
Tryl, g. 
Tryl Nowy 
'patrz NQwy Tryl, g. 
Trzcianck, O. 
Trzcianka, osada 
Trzciano, g. 
T rzciany, o. 
. Trzcin, £olw., g., os. rnł. 
T rzcińsk, g. 
Trzebciny, g., nadl., o. 
Trzebcz Królewski, 11. 


tart. 


osada  


. 


. 


j 

 .1 
r'[ 
I 


Trzcbcz Szlachecki, o. 
Trzebczyk, g. 
Trzebiechowo, osada 
Trzebicłuch, ceg., g. 
Trzebskie Pole, folw. 
Trzebuń, g. 
Trzechowo, leśno 
Trzechowo, osada 
Trzeszczyno, leśno 
Trzosowo, osada 
Trzy Gracki, osada 
Trzy Korony, osada, wieś 
Trzy Rzeki 
przy Kłosowie, osada 
Trzy Rzeki przy Załężu, osada 
Tuchlinko, osada 
Tuchlino,
. 
Tuchola, m. 
Tuchola Nowa 
patrz Nowa Tuchola; g. 
Tucholskie Wdzydze patrz 
Wdzydze Tucholskie, g., leśno 


Ddwniejsza" 
nazwa 
niemiecka 


Tasch 
Klein Taschau 
taschau 


Taschauerfelde 
Dirschau 


Theolog 
Theresienhain 
Forsterei 
Terespol 
Kolonie 
Terespol 
Terespol, 
Sahnhof 
Terreschewo 
Tengowitz 
Hedille 
Klinger 


Klulschau 
Tobola 
Tobulka 
Neu Tobolke 
fili Tobolke 
C=Lange Reihe) 
Tockar 


Tokaren 


Thomaschewen I 
Thomasdorf 
Tomken 


T Opllt.l
tz 
Topolinken 
Topolno Serge 


flmthal 
-fhorn 


TraczVsk 


:.-. 


T rawitz 
Fliessenkrug 


Trempel 


Treuripp 
T ruszczyn 


Treul 


landen 
Rohrteich 
Trzia
no 
Zahn' 
Rohrfel'" 
labuhnken 
Junkerhof 
Gross Trzebcz 
Kgl. 
G ross . T rze bez 
fldl. 
Trebis 
fluguslhof 
Radmannsdorf 
T rebisfelde 
Trzebuhn 
Schechausee 


Hammer 
Trossowen 
Dreigrenzen 
Drei Kronen 


Dreifliess 
Dreifliess 
Neu Tuchlin 
Tuchlin 
Tuchel 


I I I Dawniejsza 
Str. Nazwa i charakter mjejscowości I : nazwa 
. niemiecka 
-- - 


I 
I 


Tuchołka, O 
Tuchom, o. 
Tuchom Nowy 
patrz Nowy Tuchom, folw. 
Tuchomko, O. 
Tuczki, o., st. kol. 
Tuczki, os. mł. 
rUDadła, g: 
Turowiec, osada 
Turza Mała 
pałrz Mała Turza. O. 
Turza Wielka patrz 
Wielka Turza, folw., g., st.kOl. I . 
Tur;ze, g. . Turse (= Gross 
I und Klein Turse) 
Turznice, o. Tursznitz 
Turzno, O. 
Turzno, st. kol. 
Turzonka, osada 
Tuszewo, g., pow. Grudziądz 
Tuszewo, o., pow. Lubawa 
Tuszki, g. 
Tuszkowska Huta, leśn., O. 
T uszynki, g. 
Tuszyny, g. 
Twarda Góra, g., st. kol. 
Twardydół, leśno 
Twarożnica, bor., leśn., nadl., 
 
Tylice, folw., g., pow. Brodnica 
Tylice, g., leśn., pow. Lubawa 
Tylice, o., pow. Toruń 
T yliczki, g. 
Tyloshajn, O. 
Tyłowo, O. 
Tyrnawa, g. 
Tymawa Wielka 
patrz WIelka Tymawa, O. 
Tynowo, folw. 
Tynwałd, g. 
Tyłlewo, O. 


5 
68 
51 
54 


48 
51 
55 
42 
60 
56 
53 
53 
53 
37 
7 
69,70 
54,51 


54 
68 
,43 
65 
43 
43 
29 
64 
65 


29 
33 
37 
4 
6 
65 
51 
51 
51 
58 
56 


u 


Ubo
a, O. 
Uciąż, g. 
Ucisk, osada 
58 Udzierz, g., leśn., O. 
Uniradze, O. 
Unisław, 
., os. fab., o.. st. kol. 
Upiłka, wieś 
Uroża, leśn. 
Uryce, leśn. 
Ustarbowo, g., O. 
Ustarbowski Młyn, os. rnł. 
Ustronie, l-two 
Uść, O. 
Uść Mały 
"patrz Mały Uść, os. mI. 
Uzdowo, g., st. kol. 


58,57 
6 
31 
34 
:;0 
5 
51 
68 
38 
37 
61 
51 


v 


50 
65 
31 
65 
43 
37 
46 
51,54 
8 
10 
8 
45 
8 
8 
33 
47 
45 
47 
32 
40 
51 


Vierland, osada 


w 


Wabcz, leśn., o. 
\Vaćmierek, O. 
Waćmierz, O. 
Waldhof, leśno 
Walichnowy Małe 
patrz Małe W aHchowy, g. 
Walkhnowy Wielkie patrz Wiel- 
kie Walichnowy, g., st. kol. 
Wałdowo, g., pow. Sępolno 
Wałdowo, 
., pow. Świecie 
Wałdowo, osada, pow. Toruń 
Waldowo Królewskie, g. 
Wałdowo-Młyn, os. mł. 
Waldowo Nowe 
patrz Nowe Wałdowo, g. 
Waldowo Szlacheckie, g., st. kol. 
Wałdówko, o., pow. Grudziądz 
Wałdówko, folw.. 
pow. Kościerzyna 
Wałdówko, g., o., pow. 
Wałdyki, g. 
Walkowiska, wieś 
Wałycz, O. 
Walycz, osada 
Wałyczek, osada 
61 Wandowo, leśno 


29 
.28 
28 
28 
60 


I 
ITucholka 
:Gross Tuchom 
!Klein Tuchom 
I Tautschken 
ITautschken- 
I miihle 
jTupadel 
Turowitz 


Tauer 
Turschonken 
Tusch 
T uschau 
TlIschkau 
Grunthal 
ILichtenhain 
Tuschln 
Hardenberg 
Hartigsthal 
Jagerlhal 
Tillitz 
Tillitz 
TiJlitz 
TiJlilzken 
Tiloshain 
Tillau 
Thymau 


nilenhof 
Tinnwalde 
Tiltlewo 


Warth 
Driickenhof 
Uzisko 
UClschitz 
Griinhof 
Unislaw 
Upilka 
Grenzort 
Ulrici 
Ustarbau 
Ustarbauer 
Miihle 
Charloltenthal 
Ust 


Usdau 


Klein Watzmirs 
Grass Watzmirs 


Waldau 
Waldau 
Waldau 
Waldau. KgI. 
Waldau. Miihle 


Waldau. fldl. 
Waldowken 
Waldowken 


Sępolno I waldowke 
Waldeck 
Sresinermangel 
Wallitsch 
Gross W
lIilsch 
Xlein Wallilsch 
D6belsheide 
fin den Kalkc- 
fen 


;13,14 Wapienne Piece, wieś 


Str. 


I Na_zwa i Charak
r miejscowości . 


a, 


Widna Qćra 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Sir. 


ó2 
30 


Wapna, O. lo . 
Wardęgowo, ceg., leśn., O. 
W ardęgówko, 
. 
Warlubie; fol w., g., st. kol., 
nadI., o. 
Warlubie Małe 
patrz Małe Warlubie. wieś 
Warszewice, O. 
Warszkowo, g. 
W ars
kowski Mlyn, os. mI. 
17 Warszyn, leśno 
Warzenko, ceg., O. 
Warzeńsk"l Huta, osada 
Warzewo, folw. 
Warzno, g. 
Watorowo, g. 
Wawrowice. g., leśn., O. 
Wawrzynowo patrz Loryniec, 
W ąbrzeźno, m., st. kol. 
W ączoś, wieś 
Wądoly, leśn., osada 
W ądól, osada 
Wądzyn, 
., pow. Brodnica 
Wądzyn, g., 0., pow. Dzialdowo 
W ądzynek, osada 
W ądzynek, pustko 
W ą
likowiec, g. 
W ąkop, leśno 
W ąpiersk, g. 
W ąs, os. mł. 
W ąsale, osada 
Wąsioły, O. 
W ą\robowo, O. 
Wątrobowo Kolonja, osada 
23 Wda, 
. 
Wda-Młyn, O. 
17 W dzydze Kiszewskie, g. 
37 W dzydze-Ostrowo patrz 
10 Ostrowo-Wdzydze, folw. 
Wdzydze Tucholskie, g., leśno 
Weichersrode, £olw. 
Weidenheim, osada 
Wejherowo, o., pow. Puck 
Wejherowo, m., 
pow. Wejherowo 
Wejherowo-Zamek, O. 


30 
30 
17 
17 
40 
12 


16 
55 
23 
60 
60 
31 
21 
38 
33 
3-ł 
51 
51 
51 
47 
15 
5 
37 3
 
'60 
37 
34 
41 
18 


15 
65 
25 
51,54 
30 
8,10 
10 
34 
22 
68,70 
68 
15 
10 


Wejherowska Piła. tart. 


I wapno 
Warden,gowo 
IW
rdengOWkO 
Warlubien 


I 6 
38- 
37 
I 
151.54 
51 
60 
68 
68 
11 
30 
28 
41 
28 
8 
1 37,38. 
31 
'63,66 
13 
14.12, 
13 
49 
5 
16,17 
17 
17 
33 
38 
5 
36 
38 
38 
54 
54 
46 
47 
33 


Warschewitz 
Warschkau 
/ warschkauer- 
muhle 
IWarschenko 
jWarznauerhiilte 
i Warsau 
I warschnau 
. Waltersdorf 
'Wawcrwitz 
g. 


Briesen 
Wonczas 
Wandoli 
WondolI 
Wonsin 
Wansen 
Klein Wansen 
Wansen. flbb. 
I F u!'kei kau 
Wonkopi 
I Wompiersk 
r WonsmUhle 
Wonsalla 
iWassiol 
I Won'ro
owo 
Wonirobowo 
Kolonie 


Wda Miihle 
Sanddorf 


Weiłsee 


32 
13,14 
41 
58 
41 


Neustadt 
INeusladt 
I 
I Neustadt, 
Schloss 
I Pulvermacher. 
 I 
sche Schnei- 
demlihle 
Wolz 


66 
70 
70 
22 


Wełcz, leśn. 
Wełcz Mały 
patrz Mały Welczi 
. 
W
łcz Wielki 
patrz Wiełki Welcz, g. 
Wełk, osada / welk 
Wełpin, O. Welpin 
10 Wenecja, osada Venetia 
16 Wenedja, folw. IVenedia 
Werblinia, g. I werblin 
W crskimost, leśno Werskerb, uck 
Wery, g., pow. Lubawa Werry 
43 Wery, o., pow. Świecie I Wirry 
Wesołkowo, osada Eichfelde 
Wesołowo, o., pow. "Działdowo Wessolowo 
We solowo, wieś, pow. Ll1bawa Wesselowo 
10 W ę
Iarki, wieś Weng'arkcn 
56 Węgornia, karczma Wengornia 
56 W ę
orzyn, g. Wangerin 
9 Wę
rowo, folw. Wangerau 
WęglOwO Niemieckie, g. Deut.ch Wan- 
18 gerau 
W ęgrowo Polskie, ". Polnisch Wan- 
F, gerau 
Węsierska Huta, pustk. W


:
rska;- 
W ęsiory, g., pustko Wensiorri 
Wętfie, g. Wentłin 
Wętkowy, O. Wen tka u 
Wętwie, O. Wentłie. 
Wężowiec, osada Wensowilz 
Wiatrak, os
da . Windmuhle 
VVią
, g. Jungen 
Wiąskie Góry, osada Jungenberge 
Wiąskie Piaski, 
. Jungensand 
Wichertowo, osada Wichertsburg 
Wichorze, O. Wichorsee 
Wichulec, g. Eichholz 
Wiczlino, g., szkoła Vitzlin 
Widlice, o., pow. Gniew Fiedlilz 
Widlice, o., pow. Grudziąd
 Widlitz 
Widlino, o., pow. Kartuzy Fidlin 
\Vidlino, £olw., DOW. Puck Wed/in 
\Vidna Góra, osada Widnago'" 


18 
42 
51 
57 
8 
8 


42 
8 
23 
31 


42,43 
37 
48 
66 
66 
66 
63 
51 


20 
21 
27 
62 
35 
8 
40 
42 
37 
54 
38 
17 
36 
48 
5 
65 
21 
21 
21 
28 
28 
51 
56 
34 
53 
49 
51 
51 
51 
36 
10 
5 
68 
!9 
23 
:
() 
'11 
26
>>>
90 


Widno 


Nazwa i charakter miejscowości I 


Widno, leśn., osada 
Widowo, folw, 
W
ec Nowy 
patrz Nowy Wiec, g. 
Wiec Stary 
patrz Stary Wiec, o. 
Wieck, g. 
Wielbrandowo, g. 
Wie!dządz, g. 
Wiele, g. 
WicIgłowy, o. 
Wielgrób, osada 
Wielka Kępa, g. 
Wielka Klonia, g., o. 
Wielka Komarza, o. 
Wielkałąka, o. 
Wielka Nieszawsla, g. 
Wielka Osówka, g. 
Wielka Piaśnica, osada 
Wielka Rola, osada 
Wielka Turza, folw., g., st. kol. 
Wielka Tymawa, o. 
Wielkawieś, g. 
Wielkawieś-Hallerowo, osada 
Wielka Wólka, o. 
Wielki Barlel, nadI., o. 
Wielki Będomi'll, o. 
Wielki Bukowiec, g. 
Wielki Donimierz, o. 
Wielki Garc, g 
Wielki Głęboczek, g. 
Wielki Kack, g. 
Wielki Klil\cz, g., o. 
Wielki Klińcz 
patrz Klińcz Wielki, st. kol. 


Wielki Komorsk, g. 


Wielki Komorsk Ketnerski, g. 


Wielki Konopat Niemiecki, g. 
Wielkilas, folw., osada 
Wielki Lubień, g. 
Wielki Łęck, g., o. 
Wielki Męrlromierz, g. 
Wielki Mrówieniec, osada 
Wielki Podleś, osada 
Wielki Przełęk 
patrz Przełęk Wielki, o. 
Wielki Wełcz, g. 
Wielki Zajączek, wieś 
Wielkie Bałówld, g. 
Wielkie Budziska, g. 
WielIde Chełmy, ceg., o. 
Wielkie Czyste, g. 
Wielkie Gaeno, g. 
Wielkie Gronowo, g. 
Wielkie Leżno, g. 
Wielkie Lniska, o. 
Wielkie Łunawy, g. 
Wielkie Mielno, wi,eś 
Wiclkie Pacołtowo, g. 
Wielkie Radowiska, g. 
Wielkie Rychnowo\ g. 
WieBiie SlollCa, g. 
Wielkie Sz,zepanki,. g. 
Wielki c Swięte, osada 
Wielkie Tarpn.o, g. 
Wielkie WalichnQwy, g., st. kol. 
Wielkie Wiosła, o. 
Wielkie Wyręby, folw. 
Wielkie Zdunowice, osada 
Wielowicz, g. 
Wielowiczek, g. 
Wieprznica, folw., pow. Kart.uzy 
\X1ieprznica, g., os. mł., osada, 
pow. Kościerzyna 
Wicrzbiny, wieś 
Wierzbow.o, o., pow. Chojnice 
Wierzbowo, g., pow. Działdowo 
Wierzchlas, leśń., nadl., o. 
Wierzchocina, 'wieś 
Wierzchucin, o., st. koL, tart. 
Wierzchucińskimlyn, os. mI. 
Wierzchy, folw., g. 
. \Xfierzysko, leśno 


...... 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka: 


. 


Widow 


ViIIisass - 
Wielle 
felgenau 
Wielgrub 
Gross Kampe 
Gross Klonia 
Gross Komorze 
Wielkalonka 
Gross Nessau 
GrossOssowken, 
Gross Piasnitz 
Wielkarolla 
Gross T,mefsee 
Gross Thiemau 
Grossendorf 


Gross Wolka 
G ross Ba rle I 
Gross' Bendo- 
min 
Gross Bukowitz 
Gross Denne- 
morse 
Gross Gartz 
Gross 
Glemboczek 
Gross Katz 
Gross KJinsch 


Gross Kom- 
morski Bauern- 
dorf 
Gross Kom- 
morsk Kalhner- 
dor! 
Gross Deutch 
Konopath 


Gross Lubin 
Gross Lensk 
Gross 
MangelmOhłe 
Gross 
Mrowi.nitz 
Gross Podless 


Gross Wolz 
Gross 
Sajonschek 
\\iross 
Bałlowken 
Gross Budzisk 
Gross Chelm 
Gross Czyste 
Gross Galzno 
Gross GrOnhof 
Gross Leszno 
Gross Ellernitl 
Gross lunau 
Gross Melino 
Gross 
Pacoltowo 
Gross Radowisk 
Gross 
Reichenau 
Gross Schlanz 
Szczepanken 
Gross 
Schwenten 
Gross Tarpen 
Gross f31kenau 
Gross Wcsse' 
I I


:: Wirembi 
Sdunowit
 
Gross Wallwitz 
Klein Wułlwitz 
Bcbernitz. Rdl. 


Bebernitz 
Wiersbinnen 
Weidenhof 
....viersbau bej 
Soldau 
Linc!enbusch 
Oberchotzen 
Lindenbusch 
There5ien- 
milhle 
Wiersch 
Philippi 


I Str. 


Nazwa j charakter miejscowości .1 


15,14 
41 


Wiesenthal, fo1w. 
\Y/ieszczyce, o. 
Wieś-Radzyn 
32 patrz Radzyn- Wieś, g. 
Wiewiórki, g. 
34 Wieżyca, karczma, st. kol., 
46 pow. Kartuzy 
46 Wieżyca, folw., 
pow. Kościerzyna 
Więcbork, leśn., m. 
Więcborski Starymłyn, 
Więckowo, f.olw. 
Więckowy,' g. 
Wiktorowo, o., pow. 
Wiktorowo, osada, 
pow. Świecie 
Wilamowo, folw., 
pow. Chełmno 
Wilamow.o, g., pow. Dzialdowo 
Wrlamowo pod Grązawami, 
osada 
Wilanowo, osada 
Wilcza Kępa, osada, 
pow. Świecie 
Wilcza Kępa, osada, 
pow. Torun 
34 Wilczak, folw. 
46 Wilcze Błota, g., 
70 pow. K.ościerzyna 
Wilcze Błota, g., 
18 pow. Starogard 
5 Wilczebłoto, pustk., wieś 
Wilcze Jary, folw. 
Wilczewka, osada 
Wilczówka, łeśn. 
33 Wilczymłyn, os. mI. 
Wilgard, leśn., osada 
5 I Wilhelminka, ceg., osada 
Wilhelmshoehe, osada 
51 Wilk, karczma 
Wilkow.o, g. 
Windak, folw. 
Wind.orp, g. 
Wiosła Małe 
patrz Małe Wiosła, osada 
Wiosła Wielkie 
patrz Wi
lkie Wiosła, o. 
Wiśni ewa, g., osada 


Dawniejsla - j l 
nazwa Str. 
niemiecka 


f estn i tz 


I weburg 
Thurmberg 
\partikelshof 
,Vandsburg 
ł [ ,vandSburger 
.os. m. Rlte MOh'e 
Wienskowo 
WenLkau 
Grudziądz IViktorowo 


8 
n 
56 
38 
8 
61.62 
62 
66 
58 
37 
39 
67 
16 
23 
40 
40 
38 
34 


" 


'68 
33,34 


51 
69,70 
51 
.16,17 
61 
63 
32 
17 


Wiśniewka, g. 
Wiśniewo, o. 
Witkowo, g. 
Witk.owskimłyn, os. mI. 
Witkówko, O. 
Witomino, leśn., o. 
Witunia, g., pustko 
Wlewsk, ceg., leśn., O. 
Włosienica, g. 
Wlo.sienica, osada 
Włościbor.ck, osada 
Wlościborz, g. 
Włók Dziewięć 
patrz Dziewięć Włók, g. 
Włóki Cztery I 
patrz Cztery Włóki, O. 
W o'rla Czarna 
patrz Czarna Woda, leśn., g., 
pustk., st. kol. 
Woda Czysta 
patrz Czysta Woda, osada 
Woda Jasna 
patrz Jasna Woda, osada 
Wodek, leśno 
\V/odnica, osada 
Wojsk, g. 
W ojtal, g., leśn. 
W oitalskirnłyn, os. mI. 
\Vola, ceg., o. 
Wola Zawdzka 
patrz Zawdzka Wola, g. 
\Xlolental, g. 
Wolsze, g. 
\VI ołowa Karczma 
patrz Nowe Kęb!owo, fol
, 
\V onna, g., O. 
Woziwoda, leśno 
\Voziwoda, nadl., O. 
W ólka, wieś 
W ólka Mała 
patrz M.ała Wólka, osada 
Wólka Wielka 
patrz Wielka Wólka, o. 


21 
46 
37 
61 
15 
8 
61 
18 
5 
23 
fi 
12 
37 
65 
65 
55 
2i 
54 
2i 
lR 
19 
19 
30 
43 
4:1 
29 


1 133,31 
4
 
10 
16 
54 
10 
62 
62 
51 
34 


Wilhemshof 
WilmsdOlf 


Wilhemsthal 
Willanowo 


Wolfskampe 


Wolfskampe 
Walfrode 
Hoch 
Paleschken 
Wilscheblott . 
W olfsbruch 
Wolfsschlucht 


Wolfsbruch 
WolfsmOhle 
Wildgarten 
Wilhelminen- 
hahe 
Wilhelmshahe 
Wilkakrug 


G ross 
\Visniewke 
Klein 
Wisniewke 
Kirschenau 
Wittkau 
WiUkauer- 
InOhle 


Wittkowo 
I Wittomin 
Witlun 


Wloschnitz 
Nonnenwalde 
Klein Lossburg 
Gross Lossburg 


Wudek 
Wasserfeld 
Woysk 
Woithal 
Odry-Woythal 
Woli a 


Wollenthal 
Wolsche 


Wysokie Brodno 


I I Dawniejsza 
Nazwa i charakter miejscowości nazwa 
niemi&cka 


7 Wrocki, g., o., sf. kol. 
62 Wrocław ki, o., st. koL, 
pow. . Chelmno 
21 Wrodawki, st. k.ol., pow. Toruń 
21 Wronie, leśn., O. 
\Y/ronka, osada 
Wróblewo, osada 
Wrzosowisko, kśn. 
Wrzosy, folw., pow. Lubawa 
Wrzosy, folw., 
., pow. Toruń 
4: Wybcz. sto kol. 
52 Wybudowanie-Bobrowo patrz 
Bobrowo- Wybudowanie, osada 


 
;:b1?;sl:f:
y
:


:
i:, fol

 
50 Wybudowanie-Mikołajki patrz 
M.ikołajki- Wybudowanie, fołw, 
Wybudowanie 
9 nad Czarną Wodą, wieś 
16 Wybudowanie Przewoskie 
. patrz Przewoskie Wybudowa- 
6 nie, .osada 
27 Wybudowanie przy Ostrowie, 
karczma 
52 Wycieczkowy Most patrz. 
57 Most Wycieczkowy. pustk. 
62 Wycinki, g. 
Wycinki Małe 
33 patrz Małe Wycinki, wieś 
Wyczechowo, o. 
46 Wydmuchowo, osada, 
5449 pow. Kartuzy 
l '43 Wydmuchowo, pUlstk.,. 
57 pow. Kościerzym: 
62 Wydry, leśno 
57 Wydrzno, Q., st. kol 
62 Wygod.a, osada, pow. Grudziądz 
Wygoda, 'leśn., pow. Kartuzy 
11 Wygoda, folw., nadl., osada, 
28 pow. Świecie 
57 Wyg.oda, os.ada, pow
 Toruń 
43 Wygod.a, Łączyńska, osada 
9 Wygoda Nakielska, karczma 
13 Wygoda pod Suminem, lęśn. 
Wygoda przy Sopieszynie, leśno 
19 Wygoda Sierakowska, osada 
Wygonim, g. 
19 Wymiary Dolne 
patrz Dolne Wymiary, g 
43 Wymiary Górne . 
43 patrz Górne Wymiary, g. 
Wymokłe, g. 
39 Wymysłowo, folw., 
4'\ pow. Sępolno 
Wymysłowo, osada, 
pow. Sępolno 
Wymysłowo, osada, 
pow. Starogard 
Wymysłowo, osada, 
pow. Świecie 
Wymysłowo, folw., osada, 
pow. Toruń 
Wymysłowo, leś n., 
pow. Tuchola 
Wymyślanka, osada 
49 Wypał.\nki, leśn. 
\Vypcz, o., szkoła 
38 Wypczyk, O. 
Wyrębki. folw. 
Wyręby, O. 
Wyręby Małe 
patrz Małe Wyręby, łolw. 
W'ręby Wielkie 
patrz Wielkie Wyręby, folw. 
Wyrówno, .osada 
\V/yrwa, os. mł 
Wysin, g. 
Wysińskie Chrósty, osada 


28,27 
I 33 
143,4:! 
I 


43 
I 60 
69,
 
(. 
18 
18 
43 
43 


44, 
46,54 
I 
'!27,30 
I 
I 


63 
60 
63 
13 
33,34 
14 
56 


Wysoka, g., pow. Driałdowo 
Wysoka, g., st. kol., 
21 pow. Sępolno 
46 Wysoka, łoIw., g., 
pow. Starogard 
45 Wysoka. g., pow. Tuchola 
Wysoka. o.; pow. Tuchola 
\1/ysoka,' ceg., o., osada, 
pow. VI! ejherowo 


69 
.37,39 
- i n 63 
SchO::enwalde ,6.),62 \X1ysoka-Młyn, folw. 
Wulka j 35 
I Wysokawieś, wieś 
I 38 Wysoka Zaborska, g. 
I 38 Wysokie Brodno, osada 


Wonno 


Wrotzk 5,6 


Wrotzlawken 10 
Wr';tzlawken 57 
fronau 66 
Wronken 38 
Wrobl..wo 21 
62 
Bernhardshof 38 
Schanwalde 58 
Wibsch 60 
3 
18 
36 


Schwarzwas.ser I 45 


friedrichshahe 62 


28 
Wiltschinken 46 


Ifitschkau 30 
Wilhelm.hahe 24 


Ottersteig 
Wiedersee 
Wygodda 
Wigodda 


Wigodda 
Wygodda 
Wigodda 
Wigodda 
Wygodda 
Wigodda 
Wigodda 
Wigoni n 


Deutschenthal 5 


I Str. 


T 


29 


46 


31 
I 54 
23 
. 20 
f27.29 
1 5 1.54 
57 
24 
26 
45 
7) 
27 
33 
7 


7 


Charlottenhof 43 


Wimislowo 42 


Wimislowo 46 


Wymislowo łO 


Wymislowo 57,58 


Wymyslaw 62 
Wymislonka 64 
Brandeck 63 
Wibsch 60 
1\lein Wibsch 60 
Wirembken 54 
Wirembi 19 


"-'irowen 
Wirwa 
Wischin 
Gestrauch 
Wischin 


H"hendorf 


Hohenfelde 


Wiesenwald 
Hohenelben 
Wittstock 


Wittstock 
MOhle 
Hohendorf 
Hochdorf 
Wisso ka - 
saborska 


Wysokobrodno 


19 
19 
31 
53 
33 
33 
16 
43 


46 
61 
63 
70,67 
16 
6ł 
13 
5
>>>
T 


Wysokie Pole 

azwa i charakter miejscowości I 


Wysokie Pole, folw. 
Wysokie Somonino, osada 
Wysokirnłyn, os. mI. 
Wyspowo, folw. 
Wyszczekanka, o. 
Wyszecino, leśn., o. 
Wvszecka Huta, folw. 
Wyszecka Szeperia, owczarnia 
Wytrębowice, o. 


z  


J 


-......... 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Rolhhof 
Ober Semlin 
Wittstocker- 
miihle 
Wispau 
Oberhof 
Wyschetzin 
Eichwalde 
Wyschetziner 
Schaferei 
Wytrembowitz 


Sabagno 
Mittelwald 
Zabiak 
Zablotin 


Zabroddi 
kOl.lEspenwerder 
Julienhof 
Ruhenthal 
Pfalzpliltz 
Zaganik 
Zagorri 
Sagorsch 


Hasenwinkel 


Zajonskowo 
UebenhoH 
Senzkau 
Sanskau 
Hilmarsdorf 


Zajerzora 
Hasenwinkel 
Seemark 


16 
43 
21 
37 
5 
8 
13 
43 
60 
61 
Salesche, Kgl. 52 
Salesche;"łidl 52,54 
Emmyswalde 43 
Salewken 56 
Sallakowo 28 
Zalonczne 68 
Zalonki ] 6 


Bergswalde 


Salesch 


Zalensee 
Bonstetten 


Zamschitz 
Samciesko 
Strasburg, 
ł\mtsgrund 
Birglau. Schloss 


I Str. 1_ Nazwa i charakter 


Zamrzyńskimlyn, os. mI. 
Zapceń, 
. 
Zapędowo, 
. 
Zapluskowęsy, osada 
Zaradowiska, 
. 
Zarębisko, osada 
Zaroślak, folw. 
Zarośle, 
., pow. Brodnka 
Zarośle. leśn., osada, 
pow. Brodnica 
Zarośle, 
., pow. Grudziądz 
Zarośle. pustk., pow. Świecie 
Zarośle Cienkie, 
., szkoła 
8 Zarybinek, 
. 

8 Zarzecze, osada 
46 Zaskocz, o. 
Zastawie, wieś 
Zawada, 11:., pow. Kościerzyna 
Zawada, folw., pow. Lubawa 
46 Zawada, wieś, pow. Staro
ard 
Zawada, 
., pow. Świecie 
Zawada, o., pow. Wąbrzeźno 
Zawada, osada,' 
37 pow. Wejherowo 
Zawada-Zabudownia patrz Za- 


 budownia-Zawada, 
' l ' st. kol. 
52 Zawda, cel!.., o., st. ko. . Sawdin 
52 Zawdzka Wola, 
. Zawda Wolla 
Zawiszówka, folw. Zawiszowka 
49 Zawory, 
. Saworri 
Zazdrość, 
. Sadrosch 
Zazdrość, leśno Pechhiitte 
Zazieleń, 
. Zazielen 
Ząbek, folw. Zombeck 
Zbeniny, bor.. o. Zbenin 
Zbiczno, g., pow. Brodnica 
Zbiczno, nadI., pow. Brodnica 
Zbiczno, o., pow. Lubawa 
Zblewo, 
., st. koł. 
Zboże, 
. 
Zbrachlin, 
. 
67 Zbrzyca patrz Szpryca, wieś 
Zbychowo ceg.. g., folw.. leśno Sbichau 
Zdrada, folw., osada 
Zdręby, osada 
Zdroje, 
., pow. Brodruica 
Zdroje, o., pow. Kartuzy 
Zdroje, 
., os. mI... pow. Świecie 
Zdroje pod Nowem, 
. 
Zdroje pod Nowe'ID, os. mI. 
Zdroje Zimne patrz Zimne 
Zdroje, 
., leśn. 
Zdrojewno (ŻabionkaJ, leśno 
Zdrojno, 
. 
Zdunowice, O. 
Zdunowice Małe patn Małe 
Zdunowice, osada 
Zdunowicc Wielkie patrz 
Wielkie Zdunowice, osada 
Zduny, o. 
67 Ze
artowice, g. 
28 Ze
artowice, o. 
15 Zelewiec, osada 
Zelewo, 
., osada 
61 
49 Zel
no, 
. 
35 Zel
oszcz, I!.., st. kol. 
Zembrze, 
. 
6 Zęblewo, I!.. 
58 ZębIewskimłvn. os. mł. 
63 Zęl!..wirt, O. 
Zl!.niłobłoty, 
. 
Z
orzałe, g. 
Zieleniec, leśno 
22 Zieleruina, o. 
Zielenisz, osada 
69 Zielenisz przy Strzepczu, osada Griinhof 


13 
30 
52 
36 
53 
54 
29 
27 
68.69 


miejscowości I 
I 
I 


56 
27 
63 
67 
23 
70 
70 
70 
60 


Zamek-Ro
oźno 
patrz Rogoźno-Zamek, o. 
Zamek- Wejherowo 
patrz Wejherowo-Zamek, O. 
Zamkowa Góra, osada 
Zamkowa Góra, restauracja 
Zamostne, folw. 


Zamostne. wieś 
Zamoście, osada 
Zamość, wieś 
Zamrza, leśno 
Zamrzenica, nadl., O. 


Zaba
no, folw. 
Zabijak, l-two 
Zabijak, osada 
Zabłotne, osada 
Zaborowo, 
. 
Zaborska Wysoka 
patrz Wysoka ,Zaborska, g. 
Zabrody, osada 
Zabudownia-Zawada, g., st. 
Zacharka, osada 
Zacisz, osada 
Zacisze, leśn. 
Za
ainik, osada 
Zagóry, pustko 
Za
órze, 11:., leśno 
Za
órze-Rumja 
pa1rz Rumja-Zal!.órze, st. kol. 
Zając patrz Dolny Młyn, os. mI. 
Zajączek, leśno 
Zajączek Mały 
patrz Mały Zajączek, wieś 
Zajączek Wieiki 
patrz Wielki Zajączek, wieś 
Zajączkowo, osada, 
pow. Kościerzyna Zajonczkowo 
Zajączkowo, 
., os. mł., st. kol., 
pow. Lubawa 
Zajączkowo, o., pow. Tczew 
Zajączkowo, g., pow. Toruń 
Zajączkowo, folw., pow. Świecie 
Zajączkowo, g., pow. Świecie 
Zajączkowo Duże 
patrz Duże Zajączkowo, g. 
Zajączkowo Małe 
patrz Małe Zajączkowo, It. 
Zajezierze, osada 
Zajęczykąt, Ieśn. 
Zakrzewek, g. 
Zakrzewko, O. 
Zakrzewo, 
., pow. Chełmno 
Zakrzewo, o., pow. Grudziądz Kressau 
Zakrzewo, g., pow. Wejherowo Werder 
Zakrzewo-Linja patrz Linja- 
Zakrzewo, st. kol. 
Zakrzew o Polskie patrz Polskie 
Zakrzewo, g. 
Zakrzewska Osada, g., st. kol. Seefelde 
Zakurzewo, g., pow. Grudziądz Sackrau 
Zakurzewo, g., pow. Lubawa 
Zalesie, folw., g., pow. Brodnica 
Zalesie, folw., pow. Chełmno 
Zalesie, It., pow. Choinice 
Zalesie, It., 0., pow. Sępolno 
Zalesie, ce
., folw., pow. Toruń 
Zalesie, wieś, pow. Tuchola 
Zalesie Królewskie, g. 
Zalesie Szlacheckie, g., o. 
Zaleśniak, leśno 
Zalewki, foIw. 
Załakowo, g. 
Załączne, osada 
Załąki, folw., osada 
Załęska Nowa Karczma patrz 
Nowa Karczma Załęska, osada 
Załęże, 
. 
Zamarte, o., pow. Chojnice 
Zamarte, folw., osada, 
.pow. Tuchola 
Zamczyska, osada 
Zamczysko, osada 
Zamek, O. 
Zamek Bierzgł.owski, O. 
Zamek-Golub patrz Golub- 
Zamek, g. 
Zamek Kiszewski 
patrz Kiszewski Zamek, o. 
Zamek-Lisnowo 
patrz Lisnowo-Zamek, o. 
Zamek-Platen 
patrz Platen-Zamek, foIw. 


56 
54 
50 
70 
5 


46 


33 


50 
24 
53 
43 
60 
8 
23 
68 


34 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


I 
I Schlossberg 
Schlossbp.rg- 
restaurant 
Uberbriick 
Uberbriick 
l=Kniewenza- 
mosten) 
Zamosch 
Zamosz 
Sommersin. 
Forsthaus 
Sommersin. 
Obł- Gutsb. 


Sommersin. 
Miihle 
Sobczyn 
Zappendowo 
Za Pluskowenz 
Zaradowlsk 
Zarembisko 
Zaroslak 
Rosenhain 


Zarosle 
Sarosie 
Sarosie 
Neubruch 
Zaribinnek 


Zaskotsch 
Zastawien 
Sawadda 
ł\nnenwalde 
Zawadda 
Hasenau 
Zawad da 


Zawadda 


Wilhel:nsberg . 
Wilhelmsberg 
Hoch Stiiblau 
Griinlinde 
Brachlin 


Zdrembi 


Sdroyen 
Sdroje 
Sprindl 
Sprindtmiihle 


F orslhaus 
Fronza 
Zdroino 
SlIunowilz 


Segertsdorf 
Segartowilz 
Sehelews 
Seelau 


Seglein 
Zellgosch 


Zemblau 
Zemblauer- 
miihle 
Zengwirlh 
Konigsmoor 


Seedorf 
Griinlhal 


Zelenin 
Griinhof 


Str I N
zwa i charakter_miejSCOWOŚci I 


Zieleń, 11:., st. kol. 
23 Zieleń Stary patrz Stary 
Zieleń, o. 
Ziclkowo, 
., os. mł. 
Zielnow{), 
. 
Zielona, osada 
Zielona Chocina, g., osada 
Zielona Góra, o., 
pow. Grudziądz 
69 Zielona Góra, ceg., - o., osada, 
pow. Starogard 
Zielona Góra, osada, 
pow. Świecie 
Zielonałąka, leśno 
Zielonawieś, osada 
Zielonka, leśn., _pow. Brodnica 
Zi.elonka, osada, pow. Chojnice 
Zielonka, osada, pow. Gniew 
Zielonka, folw.; pow. Sępolno 
Zielonka, g., pow. Św[ecie 
Zielonka, leśn., pow. Tuchola 
Zielonydół, l-two 
Zielonydwór, folw., osada 
Zielonydwór przy Ostrzycach, 
leśn. 
Zielonydwór przy Parchowie, 
osada 
Zieluń Nowy 
patrz Nowy Zieluń, wieś 
Ziemianek, wieś 
Zimne Zdroje, g., 
pow. Starogard 
Zimne Zdroje, leśn., 
pow. Tuchola 
Zławieś, g. 
Zławieś Mała 
patrz Mała Zław[eś, It. 
Złe Mięso, wieś 
Zlotorja, g. 
69 Złotowo, g. 
Zofjówka, folw., pow. Chełmno 
Zofjówka, folw., 
pow. Działdowo 
Zomrze, osada 
Zwierzynek, folw. 
Zwierzyniec, leśno 
Z winiarz, g. 
Zychce, ceg., dwór, o., leśno 
Zycowa Huta, g. . 


70 
31 
70 
69 


33 
12 
63 
:'łi 
63 
63 
13 
13 
65 
65 
28 
7 
5 
7 
21 
49 
58 
37 
13 
66 
7 
33 
38 
46 
52 
66 


52 
23 
21 
60 
28 
52 
54 
65 
17 
15 
5 
7 
39 
46 
43 
52 
13 
68.70 
39 
27 
5 
30 
52 
52 
52 
46,6] 
19 
46 
30 


ż 


Żabianki, O. 
Żabiny, g., O. 
Żabionka 
patrz Zdrojewno, leśno 
Żabno, o., pow. Chojnice 
Żabno, g., st. kol., 
pow. Starogard 
Żakowo, g. 
Żakówko, osada 
Zalno, fol\V., g., st. koL 
ZaJsięboże, osada 
Żarnowiec, g., o. 
Żatnowiec, os. mł. 
Żelistrzewo, folw., 
., st. koł. 
'lmijewko, ceg., O. 
2:mijewo, ceg., O. 


Żmijewo, wieś 


30 Żołno, osada 
Żółwiniec, leśno 
Żórawki, leśno 
Żukowo, l-two, o., 
pow. Chojnice 
Żukowo, ceg., folw., g., os. łab., 
st. kol., pow. Kartuzy 
Żuko,wskie Skrzeszewo patrz 
Skrzeszewo Żukowskie, g. 
Żuławy, osada 
Żur, .0. 
Żurawia Kępa, g. 
Żuromino, g. 
Żurowo, o. . 
Żygląd, O. 
Żygowice, folw. 


30 
47 
8 
10 
33 
68 
58 
46 
5 
69 
69 
60 
5 
28 
61 
34 
68 
68  


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Zi-elen 


lielkau 
Sellnowo 
Zelonna 
Grunchotzen 


Griineberg 


Griineberg 


Griinberg 
Zielona lonka 
Griinhof 
Gruneiche 


Griinkrug 
Gr,inlhal 


Grunau 
Griinthal 
Griinhof 


Griinhof 


Griinhof 


Walddorf 


Kaltspring 


K altspring 
Gross BIIsen- 
dorf 


BIIsenfleisch 
Zlotterie 
Zlottowo 
Zofjowka 
Sophienruh 


SOrRSe 
Ludwingsthill 
,!agerch"Of 


Slchts 
Sietzenhiitte 


Zabianken 
Seeben 


Zabno 


Saaben 
Schakau 
Schakowken 
Sehlen 
Zalzieboze 
Zarnowitz 
Zarnowitzer- 
miihle 
Sellistrau 
Zmiewko 
Hohenlinden 
Freischulzerel 
Zmiewo 
=Birkeneck) 
Schollen 
Eichberg 
Heidebriick 


Zuckau 


Zuckau 


\ 


Zulawy 
Sauermiihle 
Kranichsfelde 
Zunomin 
Surawermiihle 
Zeigland . 
2;ygowitz 


I - 1 


Żygowice 


Str. 


65 


65 
37 
21 
13 
13,15 
23 


47 
49 
63 
31 
5 
-]5 
]8 
43 
52 
63 
62 
1 67 ,66 
30 
26 
5 
45 
46 


61 
58 


57 
12 
58 
37 
10 
]6 
31 
56 
69 
37 
15,]3 
33 


I 


47 
16,17 
19 
]5 
46 
28 
28 
62 
57 
40.41 
40 
41.40 
7 
7 


7 
25 
62 
46 


15 


28,29 
27 
49 
54 
52 
28 
54 
10 
46 


j
>>>
92 


Raifang 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


A 


fIalfang 
f\brau 
fldamsdorf 
fldamsdorf 


fldamshof 
fldlershorsl 


Rd lershorst 


RlthiiUe 


fllthiHle 


flltjahn 


flltjahn 


UWF\Gf\. 


Część niemiecko-polska. 
w C7I;ŚcI tej uwzględnione są te tylko dawniejsze nazwy niemieckie, które różnią się od nazw obecnych. 


I'lazwa charakter miejscowo
ci 


flit Janischau 
flit Jasnitz 
Alt Juncza 
RII Kischau 
IIlt Losslnitz 
flit Marsau 
flit Mosland 
flltmiihl 
flit Oblusch 
flltonah 
flit Paleschken 
flit Schanko- 
wanna 
łUt Slonnen 
1\11 Stablewitz 
flllstadtischer 
Graben 
1111 Slanischau 
fltt Summin 
flit Thorn 
flit Tobolke 
(=Lange Reihe) Tob6/ka Stara. osada 
flit und Ncu 
Englersh[itte 
flit V orwerk 


Skrzynia. bor.. wie
 
jObrowo, Q, 
.Rdamowo, g., pow. Brodnica 
Ma/y Rudnik, g., 
, pow. Grudzi'1dz 
Rdamowo, folw., osada 
Orlidw6r, le
n.. osada, 
, pow. Świecie 
Orłowo. osada, z. kl1p.. 
pow. Wejherowo 
Rdreasthal Jędrzejewo. g. 
fldrian Rdrjan. osada 
Agypten Egipt, osada 
flleenhof Juljanka. folw. 
łllt Barkoschin Stary BarkocIn, g. 
Rit Blumenau I Stare B/onowo, g. 
flit Bukowltz Stary Bukowtec. g.. osada 
flit Busch SIarylas. o. 
Rit Ciss I Stary 'Cis, osada 
1\lt Czapel Stare Czaple. osada 
flit Dzuki 'Stare Dziuki. osada 
filIe MiJhle I Stary M/yn, osada. pow. Gntew 
flllemGhle Starym/yn. osada. 
I pow. Wejherowo, 
flit EnglerShGUe , 'Stara Przerębska Huta, osada 
flllenmuhle Stara Pi/a. osada, st. kol. 
RII fietz IStary Wiec. o. 
flltfliess ,Stara Rzeka, g., le
n. 
flit Gappa I 'Gapa, osada 
flit Glinlsch Słory Glińcz. folw. 
flit Grabau Grabowo, g.. pustk.. o. 
flit Gribno :Stare Grzybno, osada 
fIlthausen ISt
rogr6d. g.. st. kol.. o. 
fllthGUe .Stara Huta Gowidlińs,ka. g., 
, pow. Ka rtuzy 
Starahula Sikorska. os;da., 
I pow. liarluzy 
I Stara Hula, le
n.. wie
. 
pow. Świecie 
,Stara Jania. o.. st. kol., 
I pow. Gniew 
1Stara Jania, osada. 
pow. Starogard 
Janiszewo. o. 
Siary Jasiniec. g. 
Stara Juńcza, g. 
Stara Klszewa, g. 
;Stare losienlee, 'osada 
IStare Marzy, g. 
IStary Międzylęż, g. 
Stara Pi/a przy Chylonjl, le
,:,. 
Stare Ob/uże. folw. 
fIltona, osada 
Slare Polaszki, g. 


flmalienfelde 
f\malienhof 
flmąlienthal 
flmeisenhoJ 
(-=Liss) 
flmerika 
firn Scharnow 
See 
flmlhal 
fin den Kal- 
kOfen Wapienne Piece, wles 
lin der Ziegelel Przy Cegielni. oSBda 
Rndreashof Grabowlec, nad.., owcz,!rnla 


flltvorwerk 


IL. 


IStara Szękowana, osad. 
I Stare Slone, osada 
Slare Slabiewice, wle
 
Sti!romiejskir6w. osada 
Stare Staniszewo. leśn. 
Stary Sumin, g. 
Stary Toruń. g. 


Pr7.erębska Huta, g. 
Stary Folwark, folw., 
pow. Chełmno 
Stary Folwark, g., 
pow. Grudzi'1dz 
Stefanowo, O. 
Malinowo. folw. 
flmalka. osada 


Mr6wczy Zamek. osada 
flmeryka. folw. 


Czarne Leśne, osada 
Toporzysko, g. 


Str.' 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


I'lazwa charakter miejscowo
ci 


Rndreashof. _ , 
Holzschlagerei'Grabowiec. folw. 
Rngelin iRnielewo. folw. 
Rngst und Bang.Engslerbęskim/yn. .os. mł. 
Rnnaberg Rnnowo. O. 
IInnafeld Nowawies
 g.. pow. Chojnice 
20 Rnnafeld .Rdamkowo. folw.. osada. 
43 ! pow. Tuchola 
Rnnenwalde !Zawada, folw. 
fln:onienhof !Cisowy. osada 
f\ntoniensdorf ;F\ntoniewo. wieś 
flnzfelde 'Rnsfeld, osada 
Rpplinken ,Rplinki. g. 
Rrnoldsdorf 'Jarantowice. folw., g. 
Rrlhurshof :Rrlulewo, pustko 
Rschenorl :Popio/y. leśn., osada 
Ruf dem Sand e Na Piaskach. osada. 
pow. Gniew 
Ruf dem Sande;l'la Piasku. wieś, pow. Puck 
Rugusfenhof I RUgustowo. folw. 
Rugusthof Trzebiechowo. osada 
Rugustinken Rugustynki. osada 
Ausendelch IBorzlych, g. 
I 


46,44 
61 
3 


50.53 


69.70 
49 
36 
40 
60 
32 
21 
32 
47 
32 
24 
61 
19 


65 
32 
26.29 
34 
51,53 
65 
28 
30.34 
25 
8.10 


B 


I 
!Babalice. O. 
IBabidó/ przy Żukowie, 
karctOma, I..sn.. nadl.. O. 
Babjiblotto Babie B/olo, osada 
Babken Babki. osada 
Bachau Rubinkowo, O. 
Bachhorst : Bachorz, I-two 
Bachottek I Bachotek. g.. lesn. 
27 Bahrendorf !Niediwiedź. g. 
Bahrwa.de !Mysia Dziura. osada 
29 Bagenitza !Bagienica, osada 
Bagnitz :Bagienica. folw.. g. 
Baiersee ; Bajerze. o. 
19 Baldau iBa/dowo. g. 
Balkau iBrzoza, g.. szkoła 
Bandowshohe I 'Bandowshoehe. osada 
Banin IBanino. g.. os. mt. 
Bankau ;B'1kowo. le
n.. o. 
Bankauermiihle B'1kowskim/yn. karczma 
Bankauermiih- ! 
le. Rdl. !B'1kowskim/yn, os. mI. 
Bankowken :B'1k6wko, folw. 
Baranitz Baranice, leśno 
Barbarken Barbarki, le
n.. os. ...1., 
Barchnau Barchnowy. g. 
Barenberg Niedtwledt, folw. 
Barken Barki, folw. 
Barkoschin IBarkocin. st. kol. 


 
:
:n , !
:
:

:: 
:::: 
10 Barlogi ,Barlogi. leśn.. osada 

 ::
:
:
n
 
::
::;':i;;o

e
:

.. szkola 
Barnewitz ;Barniewiec. O. 
61 Bartelshof I Bartoszewice. O. 
58 BartnitLka :Bartniczka. osad.. 
43 Barwick tBarwik, osada 
Batrau : Przeczno. osada 
32 Batuewo I Bartlewo, o.. szkoła 
Baumgart IB'1gart, o.. st. 101.. pow. Chełmno 
9 Baumgart I 'B'1ga.I, osada, pow. W'1brzeino 
21 Bawerndorf Chosnica, osada 
41 BebernUz Wieprznica, g.. os. mI.. osada 
55 Bebernilz. fldl. Wieprznica. folw. 
26 Bechau Biech6wko. g. 
Bechsteins- 
67 walde Kamionka, leśn. 
56 Beckersitz Bekierzyce, osada 
Bedlenken Bedlenki. folw., st. kol. 
45 Beek Kaliska. g. 
58 Beerenhof Niedźwiadek, osada 
Belchau, Burg Bia/ochowo. O. 
51 Bellno Belno, o. 
51 Bembny Bębny, osada 
S2 Bendargau Będargowo, g. 


Babalitz 
Babenthal 


53,49 


45 
19 
51 
13 
32 
25 
51 
18 
69 
41 
. 55 
32 


Str. 


Dawniejsza ' I 
nazwa 
niemiecka 


I'lazwa i charakter miejscowo
ci 


Bendargau- 
52 miihle,Będargowski M/yn. os. mI. 
64 Bendugen Bienduga. folw. 
3.3 B
r
nt Kościerzyna. m. 
22 Bergaus Podgórze, folw. 
12 Bergen .Górzno, le
n., pustko 
Bergheim Potwiardowo. osada 
Berghof Borek. o. 
Bergstein Kamienna Gł;!ra. wieś 
Bergswalde Zalesie. folw. 
Bergwalde Stanis/awki, g. 
Berlin :Hallerowo, osada 
Berlinchen ; Berlinek. folw. 
Bernadowo ;Ber.nardowo. osada 
Bernhardshof !Wrzosy, folw. 
Bernorda _ I Bernarda. osada 
Bernstein i Bursztynowo. leśn. 
18 Besnilza . Beśnica, wieś 
40 Bellehem Betleem. osada 
4: 
::
:k 
::::
.o
:
:e 
64 Bialkowo Bia/kowo, leśn. 
17 Bialla ,Bia/a, osada. os. mI., pow. Lubawa 
Bialla iBia/a, g.. leśn., osada, pow. Tuchola 
Bialoblott I Bia/Ob/ot y . ceg.. o., pow. Grudzi'1dz 
Bialoblolt Bia/ob/oty, folw./ pow. Lubawa 
Bialowierz Białowieża. folw.. o. 
37 Bialulten j Bia/uty, g., leśn.. O. 
Biberthal Bobrowisko. lesn. 
Biedaszek- ! 
muhle:Biedaszek. os. mł. 
Bielawi IBielawy. g.. osada 
Bielawken iBielawki. wieś, pow. Karluzy 
Bielawken ' I Bielawki, ceg.. o., pow. SIarogard 
Bielawker- 
weide Sielawki - Las, lesn. 
Bielilz !Bielice. o.. osada. os. mł. 
Bielitza i Bielica. lsada 
Blelskerbuden IBielskie. Budy, g. 
Bienkowko Bieńk6wka. g. 
Bienkowkoer I 
Kampe'Bieńkowska Kępa. folw. 
Bierzgelmiihle 'Bierzgiel, os. mł. 
Bieschke I Bieszki. osada 
Bieschkowitz Bieszkowice. g., le
n.. O. 
Bieschkowo I Bieszkowo. osada 
Bietau Bietowo, o. 
Biguschewo I Biguszewo, osada 
Bilau Bielawy. g. 
Bilawl I Bielawy. osada 
Bildschon Bielczyny, g. 
Bindugga Binduga, wieś , 
Birglau IBierzg/owo, folw., g. 
Birglauerwiese il'1ki Bierzg/owskie, osada 
Birglau. ! 
SchlosslZamek Bierzg/owski. o. 
Birkenau iSuchownia, folw., po"",, Gniew 
Birkenau I BrzeZin y . przys.. pow. Lubawa 
Birkenau Brz
zinko, o.. pow. Toruń 
Birkenberg IBrzozowa Góra, osada 
Blrkenbruch IBrzozowe B/ota. pustk., pow. Świecie 
Birkenbruch ,Brzozowe B/ota, osada, pow. Wejherowo 
Birkenbriick IBrzozowymost. osada 
Sirkeneck 
(Freischlllzerei . 
ZmieWO} ! ZmijeWo, wie
 
Birkenfliess. Suchobrzeinica. g. 
Birkenhain iPietiki. g. 
Birkenrode iBirkenroda, folw. 
I3irkenthal I 'Brzeźno pod Śliwicami, wie
 
Blrkhof Brzoz6wka, osada 
Birkwllld ICekcyńska Knieja. le
n.. osada 
Bischewo IBieiewo. wieś I 
BIsc hofswerderi Biskupiec, sI. kol.. tarto 
Sischwalde 'Byszwa/d, g.. O. 
Biskupitz Biskupice. g., o. 
BIslaw Bys/aw. folw. 
Bbmarkshllide Dębowiec, osada 
Bissau Bysewo. folw.. g. 
Bitoni.. Bytonia. g. 
Blachla Blachtd, O. 
Bladau : Bladowo. g. 
flladowo ,Bladowo. osada 


62.61 
38 
18 
48 
9 
17 
63 
16 
59 


28 
7 
21 
60 
13 
3.6 
64 
51 
66 
60 
8 
55 
57 
11 
24 
52,54 
54 


52 
52 
65 
59 
44 
34 
31 
32 
32 
13 
1j2 
£;9 
44,45 
28 
65 
3 
26 
21 
8 
8 
65 
28 
33,34 
29 
48 


63 
50 
53.54 
31 
68 
22 
52 
26 
6t 


..' 


..... 


Bladowo 


. 


Str. 


, 


66 
23 
30 
23 
6 
64 
58 
12 
8 
65 
39 
49, 
68 
38 
66 
52 
6 
31 
70 
21 
65 
38.36 
60.63 
22 
38 
fil 
15.17 
65 


(ł  


37 
10,14 
25 
46 
56 
37,38 
18 
63 
7 


10 
57 
39 
66,70.69 
67 
46 
28 
7 
27 
S6 
11 
58,S6 
57 


{I 


S8 
'18 
36 
S8 
66 
49 
67 
48 


7 
45 
64 
52 
45 
67 
62 
50 
38 
35,37 
S7.58 
60 
60 
24 
44 
8 
60 
5
>>>
Blandau 


. 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka. 


Nazwa i charakter miejscowości  


elandau B/ędowo. 'olw., g. 
Blankenburg Dębiny, leśn. 
Blansekow Blądlikowo. g. 
Bliesen Blizno, g. 
Blissawen Blilawy, wieś 
Blondziewno Blądliejewo. 'olw. 
Blondzmin Blądzim. g. 
BloUe Bloto. osada 
BloUgerten Bloto. osada 
BloUo Bloto, g. 
Blilcherode Roda, osada 
Blumchen Kwiatki, leśn.. os. mi.. st. kol. 
B'umberg Pieski. wieś 
Blum'elde Niwy, g.. o.. .pow. Chojnice 
Btum'elde Lipy, g., pow. Kościerzyna 
Blysinken Blilinko, ceg., O. 
Bobau Bobowo, folw_. g. 
Bobrau Bobrowo, g. 
Bobrowitz Bobrowiec, osada 
Bochlin. Rdł- Bochlin Szlachecki. folw. 
Blllk Belk, g. 
Bosenfleisch Złe Mięso. wieś 
Bogdanken Bogdanki, o. 
Bogumilken Bogumilki. osade 
Boguschau Boguslewo. g. 
Boguslawken Boguslawki. g. 
Bohlschau Bolslewo, ceg.. g. 
Bojahn Bojan. g. 
Bojahnswalde Bojan, osada 
Bojahren Bojary, O. 
Bolle.chi.. Boleslyn, g. 
BolIwerk Bolwerk. osada 
Bonk Bąk, !I. 
Bonkermuhle Bącklmlyn, os. mi. 
Bonschek Bąclek. o.. sI. kol. 
Bonstetten Zamerte. o. 
Bontsch IBąCI, g. 
BontscherhilUe Bącka Hula, g., pustko 
Boor Bór. osada 
Borchersdor' . Burkarl, g.. st. koł- 
Bordziehau Borlechowo. g. 
Boreck Borek prlY Dąbrówce, osada 
Borkau Borkowo. g.. pow. Kartuzy 
Borka" Borkowo, o...pow. Starogard 
Bork,m Borkowo, leś"., pow. Tczew 
Borkau, Rdl. 'Borkowo. folw. 
Borken Borki, folw.. pow. Brodnica 
Borken Borki, g.. pow. Chelmno 
Borken Borki, osada, pow. Lubawa 
Borowilass Borowylas. osada 
Borowke Borówki. folw. 
Borowno IBor6wno. g., pow. Chełmno 
Borowno IBor6wno, g.. pow. Wąbrzetno 
Borowo !BorOWiec przy Będargowie. wie!ł 
Borowo. Adl. Borowo, O. 
Borowo. Krug Boro", o, karczma, osada 
Borreck Borek, g.. pow. Kartuzy 
Borreck Borek, osada. pow. Puck 
Barrek Borek. osada, pow. Kartuzy 
Borrek I I Borek. 'ol..... pow. Lubawa 
Borrek, Kgł- Borek Królewski, g. 
Borroschau Boroszewo. o. 
Borrowo Borowo. 'olw. 
Borruschin Borucino. g. 
-Borschau Boroszewo. osada 
Borschestower - 
huUe Borzestowska Huta. osada 
Borschestowo Borzestowo, g. 
Borschthal Bosztal. leśn. 
Bortsch Borez. ceg., o. 
Borze I Borc.e. osada 
Borzestowo. 
Abb' I Borzestowskie Pustki, puslk. 
Borzyskowo Borzyskowy, g. 
Boschpol. Adl. Bożepole Szlacheckie, o. 
Boschpol. Kgl. I Bożepole Kr6lewskie. g. 
Botschin Bocień. o. 
Bozanken :Bożanka. osada 
Bozejewo !BożejeWo, ceg.. osada 
Bozepole Bożepole. osada 
Braadorf Brda, 'olw. 
Brachlin Zbrachlin. g. 
Bralewitz Bralewnica. o. 
Brandeck I Gacenko. leśn. 
Brandeck Wypaldnki, leśn. 
Brendmilhle Jasie.... os. mI. 
Branitz I Braniea, g.: leśn. 
Brasilien Brazylja. osada 
BreUian Brat jan. g.. st. kol. 
Brattwin Bratwin, folw.. g. 
Brauchitschhof Bukowino, osada 
Braunsfelde Polskie Łopatki. g. 
Braunsrode Braunsroda, osada 
Breczyn Brzeziny. folw.- 
Breitenthal Szerokie, o. 


{I 


"') Patrz.sproslowa
ia. 


- 


Str. I. 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


ł'iazw8 


charakter miejscowości 


7 
19 
39 
20 
51 
53 
48 
13 
60 
7 
66 
52 
50 
12.14 
31 
22 
44 
3 
17 
19 
3 
12 
22 
5 
2 
57 
66 
66 


Bremin Brzemiona. o. 
Brenschek Brzęczek, folw. 
Bresin Mrzezino, g., o., sI. !loi., pow. Puck 
Bresin Brzeziny, g., pow. Świecie 
Bresinermengel Walkowiska, wieś 
Bre.inermuhle Mrzezi"'skimlym, os. mI. 
Bresnow Brzetno. g. 
Briesen Brzeziny. 'olw., pow. Starogard 
Briesen Brzetno, folw.. g., pow. Świecie 
Briesen Wąbrzetno. n1.. sł. kol., pow.Wąbrzetno 
Briesen, Adl. Brzetno Szlacheckie, g. 
Briesenemuhle Brzetno Szlacheckie, os. mI. 
Briesenthal 
(=Bialla):Biala, osada 
Brinsk. Adl. I Bry"'sk Szlachecki, leśn.. o.. tarto 
Brinsk-Fyalken Bry"'sk - Fijalki, wieś 
Brinsk. Kgl. I Bry...sk Królewski, leśn. 
Brodeu Brodowo, g. 
Brodda I Broda, wieś 
Broddener- 
- inuh,le:Brody - Mlyn, O. 
Broddi \ Brod Y , O. 
Broddydamm Tama Brodzka. st. kol. 
Brodnitz I BrOdniea, g. 
Broł"'se Brzozie, g. 
Bromke Bramka. g. 
Broska Brzoska, leśn. 
Brosowo Brzozowo. g.. st. kol. 
Bruchau Brzuchowo, o.. sI. koł- 
Bruchnowko Brąchn6wko, o. 
Bruchnowo Brąchnowo. g. 
Bruchwalde Karczyna, leśn. 
Bruck Mosty, g. 
Bruckenau Brukniewo. folw., tarto 
Brilckenau, 
Bahnhof Bruchniewo, sI. kol. 
Brunhausen Mieroszyno. ceg.. o. 
Brunau Grzywna Biskupia. O. 
Brunstplatz Rykowisko, leśn. 
Brusdau Brudzewo.- ceg.. folw., g.. os. mI. 
Bruss Brusy. g., st. kol. 
Brust Brzusce. g. 
Brzesi"i Brzeziny. osada 
Brzesno Brzetno. wieś 
Brzezin Brzeziny. osada 
Brzezine Leśnicz6wka. bor. 
Brzeznica Brzeżnica. leśn. 
Brzezno I Brzetno, folw. 
Buchberg Il{0ścierzyna. nadl.. O. 
Bucheck Grabowa Buchta, o. 
Buchenilu Buchnowo. osada 
Buc!enberg Buezkowo. leśn. 
Buchen'elde Klstowo, g.. pow. Kartuzy 
Buchen'elde Bukowe Pole. folw.. pow. Kościerzyne 
Buchenhagen Grabbwiec. g. 
Buchenrode Polchówko. ceg., o., os. mi. 
Buchenwalde Grabowiec, osada 
Buchwald Buchwald. leśn. 
Buchwalde Buchwald. sI. kol., pow. Grudziądz 
Buchwalde I 'Karczan y (Buchwald), oseda, 
pow. Starogard 
Buchwalde, Kgl. Buk. g. . 
Buck Buk. O. 
Bucken " Buki, osada 
Budda . Budy, o. 
Buddin Budy.... O. 
24 Buden Budy, o.,... 
24 Budzisk Budziska. osada 
34 Bulow By'owo, leśn. 
2 Bulowsheide Przewodnik. nadl., O. 
48 Bukowagora Bukowa G6ra, wieś 
Bukowagorra Bukowa G¥a, g. 
Bukowitz \Bukowiec, g.. pow. Brodnica 
Bukowilz 'Bukowiec, g.. pow. Grudziądz 
Bukowltz j :BUkOWiec. g.. st. kol.. I-two. leśn., 
pow. Świecie 
Bukowitz. Kgl. Buk.owiec Królewski. oseda 
Bu-kowo ,Bukowo 'Paczewskie, wieś 
Bulkowken !Bulk6wki, osada 
Bulsowko IBulz6wka, folw. 
Burchardtwo I Burchardztwo, osada 
Burowo Borowo. osada 
Bursch IBursz, g. 
Buschin IBu
nia. g. 
Buschkate " Osowskie Pustki. osada 
Butterfass ,Maslowo. osada 
Butzendorf Objezierze, O. 
Butzig Buczek, g. 


"" 
"" 
55 
3 
25 
1 
l 
33 
15 
24 
24 
28.29 
15 
44 
66 
24 
46 
56 
24 
5 
7 
36 
24 
4 
7 
63 
66 
17 
24 
24 
39 
27 
38 
35 
55 
70 
24 
45 


24 
10 
33 
30 
9 
67 
69 
20 
15 
52 
62 
63 
63 
57 
48,54 
66 
35 
48 
70 
21 
64 
23 
60 


c 


, 


ICedro...skimlyn, os. 
Celbowo, O. 
ICymbalowo. osada 
Czeszewo, g. 


mI. 


Cedronmuhle 
Celbau 
Cembalowo 
Cetschau 


... 93 


Danzlger Heisternest 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemit:cka 


Nazwa i charakter miejscowości 


Str. 


Cettnau Icetl1;ewo, o. 
Ceynowa JChalupy, g.. leśn. 
Charlotłen ISzarlata. g. 
Char'oUenhof \ WymYSIOWo, 'olw. 
Charlottenthal ,Ustr
mie, l-łwo. pow. Chojniee 
Charlotłenthal I szarlata. nadl., pow. Świecie 
CharloUenthal Szarlate, obsz. leśny. pow. Tuchola *) 
Chelmie 'Chelmie, osada. 
Cllelst I Chelsty, O. 
ChelshuUe Chylowa Huta, wieś 
Chlapau Chlapowo. g. 
Chmielnoer : 
Gestrauch Chmielińskie Chr6sty. oseda 
11 Chmielonken !chmielenko, os. mi. 
5 Choine IChojna. wieś 
6 Cł;olewitz iCholewice, osada 
6 Chorab Korab. osad,! 
15 Chorapp Chorap. g. 
11 Chosnitz Chośnica. leśn.. O. 
Chotzenmuh' 'Chocińskimlyn. nadl., O. 
Chrapitz Chra pice. g. 
Christfelde I Chrystkowo: g. 
Christinen'elde IPrzyr6wka. O. 
Chrosle Chrośle. g. 
Chrostowo Chr6stowo, osada 
Ciborz Cib6rz, ceg., o- 
Cielenta Cielęt", g. 
Ciessau Cisowa. g. 
Cieszyn Cieszyny. g.. leśn. 
Ciosseck Ciosek. folw. 
Cisowagora Cisow
g6ra, leśn. 
Ciss Cis. nadl., pow. Chojniee 
Clss Cis. o., pow. Kościerzyna 
Concordia Konkordja. 'olw. 
Conrads'elde I Lini.lrCZYk, g. 
Crams Krępiec. os. mI. 
Culm Cł;ełr.mo, m. 
Culmsee I Chelmża. m. 
Cymberg Cymbark. g. 
Czape' Czaple, g.. O. 
Czapelmuhle Czapielskimlyn. os. mi. 
Czapiewitz I czaPiewice. g- 
Czarlin Czarlino. osada 
Czarlinen Czarline. leśn., osada 
Czarnadom- I 
browa Czarna D'1browa, osade 
Czarnauer- 
muhle Czarnymlyn, os. mI. 
Czarne, g. 
Czarny Bry"'sk. wieś 
Czarniż. g. 
Czartowiec, wieś 
Czatkowy. g. 
Czechy osada 
Ciecholewy. O. 
Ciechomie. osada 
Ciechocino. g. 
Ciechanówko. o.. pustko 
Ciemniak, folw. 


52 
33 
40,41 
48 
48 
40 
44 
45 
48 
63.66 
11 
11 


40 
39 
27 
43 
15 
54 


I:I 
5 
25 
39 


19 
62 
3 
24 
60 
48 
47 
7 
62 
58 
57 
46 
39 
54,51 


28 
24 
25 
63 
59 
16 
28 
13 
57 
48 
62 
35 
27.29 
5 
3 
66 
3 
42 
46 
14. 
33 
37 
20 
41 
7 
56 
63 
24.29 
24 
11 
28 
34.33 


54 
41 
59 
54 
39 
10 
55 
27 
46 
6 
17 
46 
60 
34 -Czarnen 
52 Czarni-Brinsk 
36 Czarniss 
6 Czastowitz 
25 Czattkau 
32 Czechau 
3 Czechlau 
41 Czechomie 
19 Czechołzin 
69 Czekanowko 
20 Czemniak 
Czemnik- 
45 Wenglarken Ciemnik. g.. prz. k. 
20 CzemniJass Ciemnylas, leśn. 
65 Czengardlo Cięgardło, osada 
39 Czenstkowo Częstkowo. O. 
46 Czeplinken Szczuplinki, g. 
52 Czernewitz Czerniewłce. o. 
22 Czernikau Czernikowy, O. 
12 Czernitza Czerniea, o., os. mi. 
29 .Czerskerfluss Czerska Rzeka, osada 
53 Czersk, 
12 OberfOrs' erei Czersk (Cis). O. 
24 Czersnia Cierznia. osada 
3 Czerwlnsk Czerwi"'sk, 'olw. 
20 Czeszonken Cieszonko, osada 
Ciehen Ciche, g. 
Czierspitz Cierzpice. o. 
Czissin Cisiny. wieś 
Czubeck Czubek. leśn.. osad.. 
Czyczkowo Czyczkowy. g. 


68 


39 
44 
6 
11 
4 
55 
40 
46 
25 
66 
5 
23. 


48 
53 
32.34 
29 
21 
58 
33 
14.12 
15 


14 
66 
19 
27 
35 
19 
44 
47 
11 


D 


/ BoruszkowO, leśn. 
Grabiny, leśn. 
Damaszka. o. 
Dąbr6wka pod Unislawem, g.. 
pow. Chelmno 
Dąbr6wke, g.. pow. Sępolno 
Dąbrówka, g.. pow. Tczew 


52 
39 
56 


Dachsbau 
Dechsberg 
Damaschken 
68 Damerau 
27 
14 
48 


st. kol., 


7 
42 
55 


Damerau 
Damerau 
Damerauer. 
wiesen Dąbrowskie Lądy, oSiada 
Damerkau Dąbr6wka, g. 
Damerkauer- 
70 muhle Dqbrowskim/yn. os. ml
 
40 Damnick Dębnik. osada 
36 Danzlger 
24 Heislernest' Bór, g. 


55 
66 


6I'i 
66.68 


39
>>>
94 


Dargelau 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter miejscowości 


Dargolewo, o. 
Darzlubie, g., nadl.. o.  


Dargelau 
Darslub 
Daszkowo- 
milhle Daszkowski Młyn. os. mł. 
Dawidslhal Pólko, osada 
Debenz Dębiniec. ceg., o., sI. kol. 
Debrino Debrzyno, leśno 
Decka Deka, o. 
Deick Deka. csada 
Dembeck Dębek, folw., osada 
Dembiagora Dębiagóra, osada 
Demble Dębie, folw. 
Dembienilz Dembieniec. osada 
Dembina Dębina. osada 

mbinitz Dębiniec, folw. 
Dembniak Dębniak, osada 
Dembnitz Dębnica. osada 
Dembno Dębno. osada, wieś 
Dembogorsch Suchydwór. o. 
Dembowalonka Dębowałąka. leśno 
Dembowi!z :Dębowiec. g., pow. Chełmno 
Dembowił£ :Dębowier, o,ada, pow. 
,ępolno 
Dembowo Dębowe, os. mł. 
DemIin Dęblin. g. 
Demptau Dęptowo, osada 
Dennemorse Donimierska Pita. tarł. 
Deulsch 
Brodden Brody, leśn., o.. st. kol. 
Deutsch 
Brzozie Niemieckie Brzozie. g. 
Deulsch Cekzin Ciechocin, folw., g. 
Deulschenthal Wymokłe, g. 
Deutschheide Lubichowo. nadl. 
Deutsch Lonk Niemieckie Łąkie. g. 
Deulsch 
Lopalken Łopatki Niemieckie, g. 
Deutsch 
Okonin Niemieckie Okoniny. O. 
Deulsch Rogau Rogówko, g. 
Deutsch Semlin Semlinek. g. 
Deulschwalde Szczerosługi, g. 
Deutsch 
Wangerau Węgrowo Niemieckie, g. 
Deutsch 
weSIPhalen ! NiemieCkie Stwolno, g. 
Diabeletz Djabelec. osada 
Diebsack Dybzak. osada 
Didrichsdorf 'Szczepanki. g.. pow. Brodnica 
Dietrichsdorf Falęcin. o.. pow. Chełmno 
Dirschau Tczew. m. 
Dlwan Dywan, leśn.. osada, os. mł. 
Dlugie ,Długie, leśn.. wieś 
DJugolass !Długolas, osada 
Doberau Dobre, I-two 
Dobrogosch Dobrogoszcz, g. 
Dabelsheide Wandowo, leśn. 
Doringsdurf ,Doręgowice, g. 
Dot.nasberg 'Kolonja. g.. szkola 
Dohnasllidt iDonowo. folw. 
Dolken iDołki, g. 
Domachau !Domachowo. oSada 
Dombrowa 'Dąbrówka, osada, pow. Kościerzyna 
Dombrowa Dąbrowa, osada, pow. Puck 
Dombrowka Dąbrówka, osada. pow. Chojnice 
Dombrowka Dąbrówka, osada, pow. Tuchola 
Dombrowken Dąbrówka. o.. pow. Brodnica 
Dombrowken Dąbrówka pod Gorzuchowem, g.. 
pow. Chełmno 
Dąbrówka, osada, pow. Chojnice 
Dąbrówka. g.. pow. Gniew 
DabrólNka. osada, pow. Karluzy 
Dąbrówka, g.. pow. Starogard 


.. 


D..mbrowken 
Dombrowken 
Dombrowken 
Dombrowken 
Dombrowken, 
Rdl. Dąhrówka Szlachecka. folw. 
Dombrowken, 
Kgl. Dąbrówka Królewska, g. 
Dombrowo IDąbrowa, leśn.. o., pow. Chojnice 
Dombrowo Dąbrowo, leśn., osada, pow. Kartuzy 
Dombrowo Dąbrowo przy Borzestowie, osada, 
pow. Kartuzy 
Dąbrowo przy Klukowej Hucie. osada, 
pow. Karluzy 
.Dąbrowa Miszewsku. osada, pow. Kar- 
I tuzy 
I Dąbrowa Puzdrowska. osada, 
. pow. Kartuzy 
" Dąbrowa. wieś, pow. Starogard 
Dąbrowa, folw.. pow. Świecie 
I Dorotowo. folw., sI. kol., tarl., 
pow. Sępolno 
Dorotheenhof Korolyba, folw.. pow. SIarogard 
Dorposch. I 
Cu'misch Dorposz Chełminski, g. 
Dossorzln Dusocin. pustko 
Dragass- I Dra!1asz, g.. si. kol. 
Drahthammer I Most Wycieczkowy. pustko 
Drausnilz Drotdzienica, g. 
Dreidorf Kaliska: g.. tarto 


Dombrowo 


Dombrow,? 


Dombrowo 


Dombrowo 
Dombrowo 
Dorotheenhof 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


69 
39,40 


Dreiflless 
Drelfliess 
Dreigrenzen 
Drei Kronen 
DreiUnden 
Drewenz 
Drewenzwald 
Drewilz 
Dritschmin 
Drogoslaw 
Drosdowen 
Drosdowo 
Drilckenhof 
D rusc hi n 
Drzonowko 
Dubelno 
Dubrik 
DQbeln 
Dulzig 
Dunaiken 
Durra 
Dybow 
Dzeks 
Dzialowo 
Dziengel 
Dzierondzno 
18 Dzimianen 
Dzwiersnia 


20 
46 
22 
34 
33 
24 
40 
45 
9 
37 
32 
52 
28 
67 
38,35 
41 
65 
7 
43 
3 
'30 
66 
70 


36 
11 
5 Ebenau 
47 Ebensee 
50 EggerlshGtle 
64 Ehrentha' 
Eibendamm 
53 Eibenfelde 
58 Eibenhorst 
45 Eihenrode 
65 Eichberg 
Eichberg 
21 Eichbusch 
Eichdorf 
Eichenau 
Eichenberg 
Eichenberg 
Eichenberg 
Eichenhorst 
Eichenkranz 
Eichenkrug 
Eichfeld 
Eichfelde 
Eichfelde 
Eichfelde 
Eichholz 
Eichhorst 
Eichrode 
Eichwald 
Eichwald 
Eichwald 
Eichwald 
Eichwalde 
Eichwalde 
Eichwalde 
Eichwalde 
7 Einhausen 
12 Eiselau 
17 Eisenhammer 
25 Elgischewo 
44 EJisenau 
Elisenbruch 
20 Elis..nhof 
Elisenhof 
Elisenthal 
Ellerbusch 
Eller/eld 
Ellergrund 
24 Ellerm;;hl 
Ellerniłz 
25 Ellislhal 
30 Elsanowo 
Elsenthal 
EIsnerode 
44 Elslerberg 
53 Emilienho' 
EmilsllOl 
43 Emmyswalde 
46 Engelsburg 
Engelsfelde 
7 EnglershilUe 
20 E"tenbruch 
48 Erlengrund 
28 Erlenmilhle 
60 Erns/hof 
44 Ernstrode 


E 


50 
6 
36 
5 
9 
55 
34 
47.44 
19 
54 
30 
63 
11 
67 
23 
7 
25 
32 
40 
12 
62 
5 


20 
14 
29,26 


2 - 
. " 


Nazwa charakter miejscowości 


Trzy Rzeki przy Kłosowie, osada 
Trzy Rzeki przy Załężu, osada 
Trzy Gracki, osada 
Trzy Korony. osada, wieś 
Dziemiany, g. 
Leśne, leśn. 
Leśne. nadl.. O. 
Drzewicz, l-Iwo 
Drzycim. folw.. g., st. kol. 
Drogosław, 'olw. 
Drozdowo. leśn. 
Drozdowo, folw., g. 
Uciąż. g. 
Drużyny, g., sI. kol. 
Drzonówko. osada 
Dubielno. g.. osada, wieś 
Dubryk. osada 
Dubielno. g. 
Dólsk, g., O. 
Dunajki. leśn.. o.. osada 
Dura, osada 
Dybowo. O. 
Dziekcz, osada 
Dzialowo. o. 
Dzięgiel, wieś 
Dzierzążno. g. 
Dziemiany, g., sI. kol. 
Diwierzna, g.. leśn. 


Janowo, folw. 
OSlrowite, O. 
Egiertowo. g. 
Osi rów Świecki, g. 
Kałębnica, leśn. 
Cisewie, leśn., O. 
,Cisiny, g. 
,Podrąbiona, O. 
!Dębin), folw., pow. Działdowo 
Żółwiniec, leśn., pow. Tuchola 
Dębowa Kępa, osada 
Dębowe, osada 
Dębiny, g. 
Dębogóry, g.. pow. Kościerzyna 
Dębogórze, g.. o...pow. Puck 
Dębowa Góra, osada, pow. Wejherowo 
Dąbrówka. g. 
Pod Dębem, karczma 
Dębowa Karczma. osada 
L
siniec. osada 
Wesołkowo, osada, pow. Lubawa 
Dębiny. g.. pow. Sępolno 
Kałuda, folw., pow. Tuchola 
Wichulec, g. 
Dębowiec. leśn. 
Strębaczno. leśn. 
Łęg, g.. pow. Chełmno 
Dębniaki, osada, pow. Grudziądz 
'Czarna Grobla, leśn.. pow. Sępolno 
Szczerkowo. I-two. pow. Świecie 
Dębowylas. o., pow. Gniew 
Dębień, g., pow. Lubawa 
Dębina. 'olw., pow. Tczew 
Wyszecka Huta, folw., pow. Wejherowo 
Pustkowie, osada 
Obory, g. 
Śmiechowski Młot, folw. 
Elgislewo, g. 
Liznowo, g. 
Okręglik, ceg., os. lab. 
Elibielowo, fol
 pow. Kartuzy 
Liznówko. osada, pow. Toruń 
Listewka. leśn. 
Olszowykierz. osada 
Lniskie Pola, folw. 
Dębowo, leśn. 
Stanisławka. g. 
Lniska, O. 
Taborowizna, o. 
Elzanowo. o. 
Chwarzczenko. osada. o. 
EIsneroda. o., leśn. 
Srocze Góry, osada 
Mestwin. folw. 
Rekówko. folw. 
Zaleśniak, leśn. 
Pokrzywno, O. 
Pokrzywieńskie Pol.., osada 
Englerowa Huta, osada 
Ktocze Bagno, folw. 
I Olszewo. leśn. 
Olszan, osada 
IErnestowo, folw. 
.Pigża, o.. st. kol. 


, 


29 
28 
40 
51 
57 
65 
65 
13 
48 
52 
30 
53.48 
65 
3,6 
7 
49 
30 
7 
48,52 
34.31.32 
37 
59 
63 
9 
13 
17 
30 
16.17 


Fiinfmorgen 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa charakter miejscowości 


Eschendorf 
Espenhain 
Espenhohe 
Espenkrug 
Espenkrug 
Espenwerder 
Eulenholz 
E,au 


Jarzębieniec, O. 
Osiny, 'olw. 
Osiny, g. 
Osowa, g. 
Osowa Góra, osada 
Zabudownia - Zawada, g., st. kol. 
Sowiniec, leśn. 
Kczewo. o. 


F 


Jastrzębie, leśn., 
'Grzegórz, g. 
Wielgłowy, O. 
Feliksowo. folw. 


o., sI. kol. 


45 
53 
24 
50 
46 
13 
48 
14 
17 
62 
57 
4" 
57 
30 
39.41 
66 
48 
23 
69 
68 
38 
42 
61 
5 
5 
65 
8 
21 
4 
54 
19 
35 
56 
70 
40 
8 
70 
63 
5/ 
11 
24 
57 
14 
32 
29 
53 
58 
29 
38 
65 
30.3 
59 
25 
24 
41 
43 
23 
23 
34 
35 
38 
37 
52 
60 


Falkenhorst 
Falkenstein 
Felgenau 
Felixowo 
Ferdinands- 
hahe Bukowiny, osada 
Ferdinandshof Ferdynandówka. leśn. 
Fersenau Bartoszylas, g... pustko 
Fersenbrilck Mosty, osada 
Fersenlhal Puslki. 'olw. 
Feste Courbil!re Grudziądz - Forteca. O. 
Festnitz Wieszczyce, O. 
Festung Delowo, osada 
Fichlenwalde Chojno. g.. pow. Brodnica 
Fichtenwalde Drzazgi, osada, pow. Działdowo 
Fichthof Nowe Kęb/owo. osada 
Fidlin Widii no, O. 
Fiedlitz Widlice. O. 
Fiewo Fijewo. g. 
Flngershiltte Fingerhuta, osada 
Firlus Firluz, g., prz. k. 
Fischbude Rybaki, osada 
Fischerhaus Rybaki, osada 
F'scherkale Fiszerkate. osada 
Fischershiltte Rybaki, g. 
Fltschkau Wyczechowo, O. 
Fiitowo Fitowo. g., os. mI. 
Fliederhof Kosowo, osada 
Flieshof Rzeka, folw. 
Fliessenkrug Trąbkowiec, puslk. 
Flatenau Fletno
o. g, 
Florenhof Floranowo. folw. 
Florenłia Florencja. folw. 
Forsterei Leśnictwo. o.!lada 
Folengi Folęgi. osada 
Forsteck Nowe Borzechćwo. g. 
Forsthaus Leśniczówka. leśn., pow. SIarogard 
Forslhaus Bojanowo. leśn., pow. Świecie 
Forsthausen Szafarnia. g. 
ForslorI . . 
Schadrau Szczodrowo, leśn. 
FosshDUe Foshula, g. 
Frankenfełde Kaliska, st. kol. 
Franken'elde Frank, wieś 
Frankenhagen Silno. g., st. kol. 
Frankenhayn Gru.!a, o. 
Frankenstein Franksztyn. osada 
Franzdorf Franciszkowo, g. 
Freischulzerel 
Goral Góraliki, osada 
Freischulzerei 
Zmiewo 
=Birkeneck) ŻmijewQ, wieś 
Fridolin Frydolina, osada 
Friedeck Pląchol y. g.. szkoła 
Friedenau Sławkowo, o.. szkola, pow. Toruń 
-Friedenau Karczemki przy Dobrzewinie. osada. 
pow. Wejherowo 
Suszek, I-two. pow. Chojnice 
Kolonja Nowych Mostów. osada, 
pow. Grudziądz 
Friederikenhof Frydrychowo, O. 
Friedrich')au Fredrykowo, folw.. pow. Sępolno 1 
Friedrichsau Ciechocino, o.. pow. Wejherowo 
Friedrichsberg. 
Obf. Mścin, nadl. 
Friedrichsbruch Bruki ,. g.. pow. Chełmno 
Friedrichsbrucl
 Frydrychowo. wieś. pow. Chojnice 
Friedrichsdank Cieleszyn. g. 
Friedrichsdorf Frydrychowo, g. 
Friedrichshahe Wybudowanie przy Ostrowie, karczma 
Friedrichshof Frydrychowo. osada, pow. Chojnice 
Friedrichshof Smolinkj. pustk., pow. Dliałdowo 
Friedrlchshof Ostronie, folw., pow. Puck 
Friedrichshuld Frydrychowo, g. 
Friedrichsthal Suche, g.. pow_ Kartuzy 
Friedrichsthal Przydatki. osada, pow. Toruń 
Friesenhof Iwan ki, osada 
Friesenhof Fryzanowo, przys., szkoła 
Fritzowisno Frycowizno, osada 
Fronau Wronie. leśn.. o. 
Fron/a Frąca, o. 
Fronza. .. 
Forsthaus Zdrojewno Żabionka), leśn. 
Fuchshafchen l isówka, osada 
Fuchshof Lisiny, bor., l-Iwo 
Fuchswinkel Lisikąl. leśn. 
FGnfmorgen Pięćmorgów, g. 


Friedenthal 
Friedenthal 


Str. 


" 


52 
21 
50 
68 
68 
52 
62 
29 


l 


52 
7 
56 
64 


18 
11 
30 
33 
19 
22 
62 
27 
3 
16 
68 
30 
19 
35 
33 
7 
55 
6 
40 
27 
30 
35 
49 
28 
30 
49 . 
32 
6 
69 
64 
45 
47 
52 
4 


J. 


33 
30 
44 
44 
13 
22 
64 
49 


'J 


:I 


7 
59 
4 
(,() 


69 
15 


. 


I 
20 
65 
43 
69 
38 
7 
11 
48 
63 
62 
14 
16 
41 
3 
TI 
57 
63 
63 
36 
66 
19 
19 
18 
54,53 
63 
50  


, .
>>>
FlirstenBU 


, 
I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa charaktęr miejscowości 


FOrstenau Bursztynowo. g., st. kol. 
Funkelkau Wąglikowice, g. 
FunkermOhl Funka, leśn., osada 
Fustpeh:rshOtte Piotrowo, g. 
Fyalkcon Fljdlki, leśn. 
Fyliłz Filice, g., pustko 


G 


ł 
'J 
J. 


Gagowiec, osada 
Gaj Rotentalski. osada 
Gajdówko, osada 
Gajówko, folw. 
Golica, osada 
Galczewko, o., st. kol. 
Galczewo. g. 
Gapa, folw.. pow. Grudziądz 
Gapi!, folw., pow. Toruń 
Gapa. o., pow. Wąbrzeźno 
Godziszewo, g. 
Gardki, osada 
Gardeja, st. kol. 
Garcz, g.. st. kol. 
Garczyn, ceg., o" g. 
Garczynki, folw. 
Pasisko, folw. 
Gat. leśn. 
Gat, g. 
Gacki, g. 
Gawiowice, . O. 
Gawroniec. o. 
Gaj, g., pow. Lubawa 
Gaj. folw., pow. Tczew 
Gaj - Grzemięca, wieś 
Gdynia. g.. sI. kol., z. kąp. 
Jeleniec, O. 
Biala, ceg., g.. o. 
Biale Bloto, g, 
Jeldzino, g. 


. 


Gagowitz 
Gai 
Gajdowko 
Gajowken 
Galitza 
Galsburg 
Galsdorf 
Gappa 
Gappa 
Gappa 
Gardschau 
Gardtki 
Qarnsee 
Gartsch 
Gartschin 
Gartschonken 
Gartzerweide 
Gatcz 
Gatsch 
Gatzki 
Gawtowitz 
Gawronitz 
Gay 
Gay 
Gay-Gremenz 
Gdingen 
Gelens 
GelIen 
GelIenhOtle 
Gelsin 
Gemauerte 
MOhle Murowany Mlyn, os. mi. 
Gemauerter 
Krug Murowana Karczma, osada 
Gembie Gęby, wieś 
Gentomie Gętomie, g. 
Gerdin Gorzędziej, g. 
Gerdinerwiesen Gorzędziejskie Lądy, osada 
Gersdorf Ogorzeliny. g., st. kol. 
Gestriiuch 
Wischin Wysińskie Chrósty, osada 
Gildon Gieldon. g., leśn., nadl. 
Gillnitz lIownica, g. 
,Girkau Gierkowo. ceg., o. 
Gladau Glodowo, g., st. kol. 
Glasau Glażewo, g. . 
GlashOtte Szklana Huta, osada, pow. Kartuzy 
GlashOtte Glazica. g., pow. Wejherowo 
GlashOtte 
lippusch Szklana Huta lipuska, osada 
Glauchau Gluchowo, o., st. kor. 
Glinke Glinki, o.. pow. Puck 
Gllnke Glinki, osada, pow. Toruj, 
Glinken Glinki, wieś, pow. Brodnica 
Glinken Glinki, osada, pow. Kartuzy 
Glinosee Glinowo, leśn. 
Glinow Jelenowa, O. 
Gloddau Glodowo, leśn., osada 
Ciloddau Glodowo przy Bojanie, osada 
Glodnitz Glodnica, osada 
Glodowken Głodówko, osada 
Glodowo Glodowo. osada, pow. Luba,wa 
Głodowo Glodowo, wieś, pow. Świecie 
Glowczewitz Glówczewice, g. 
Glowin Głowin, osada 
Głowka Glówka, osada, pow. Świecie 
Glowka Glówka, g.. pow. Tuchola 
Glucha Gluche, wieś 
Głuche Gluche, osada 
Gluchibor Gluchybór, leśn.. osada 
Glugowko, Kgl. Glogówko Królewskie, g. 
Gluschau Gluszewo, osada 
Glusino Glusino, g. 
Gnesdau Gnieżdtewo, g. 
Gnewau Gniewowo, g.. nadr., o 
Gnieschau Gniszewo. o. 
Gotzendorf Gockowice, g. 
'Gogulewo Gogolewo, osada 
Gohra Góra, ceg., leśn.. nadl., O. 
Golau, Oberfor- 
sterei Konstancjewo, nadl., O. 
Schloss Golub. - Zamek, g. 
Golica, osada 
Golica. osada 
Golkówko, O. 
Golub. m. 
Golubie, g., st. kol. 


e  

 


Golau, 
Golitz 
Goliza 
Golkowko 
Gollub 
Gollubien 


A. 
....oL-... - . 


Sir. .1 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa charakter miejscowości 


Grass Schwenten 


Sir 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa charakter miejscowości 


s -  


Str. 


20 
33 
13,11 
26 
6 
16 


Golluhn Goluń, g., osada 
Golluschatz Goluszyce, g. 
Golotty Goloty, O. 
Golzau Golczewo, g. 
Gonsiorken Gąsiorki, g. 
Gora Góra, '0. 
Goral Górale, g.. leśn., tarto 
Goral - Smolni ki Smolniki Góralskie, wieś 
Gorallik Góraliki, folw. 
Goralszczyzna Góralszczyzna, folw. 
Gordonshof Gordonowo, lolw. 
Gorinnen Goryń, o. 
Gorrenschin Goręczyno, g. 
Gorzno Górzno, m. 
Goscheritz Gościeradz, osada 
Goschin Goszczyno, g., pow. Puck 
Goschin Goszyn, o., pow. Tczew 
Goschiner I 
MOhle Goszczyńskimlyn, os. mi. 
Guzy, oSllda 
Gościcino. ceg., g., os. lab., st. kol. 


28 
36 
52 
16 
40 
65 
63 
22 
60 
65 
55 
13 
22 
24 
34,30 
34 
56 
6 
20 
49 
22 
52 
35 
55 
6 
67 
9 
48,52 
4B 
39 


Gosen 
Gossentin 
Gossentin 
Kolonie Kolonja Gościcińska, osada 
Gosslers- 
hausen Sadlinek, g. 
Gostgau Gostkowo, g. 
Gostomken .Gostomko, g. 
Gottartowo Gortatowo, O. . 
Gottersfeld Gorzuchowo, o" 51. kol. 
Gotthelp Gotelp, g. 
G ottschalk Goczalki, O. 
Gowin Qowino, g. 
Grabau Grabowo, g.. pow. Lubawa 
Grabau Grabowo. g., pow. Starogard 
Grabau Grabówko, osada. pow. Wejherowo 
GrabaushOtte Grabowska Huta, g. 
Grabowagurra Grabowa Góra, osada 
Grabowin Grabowino, osada 
Grabowitz Grabowiec, g., pow. Grudziądz 
Grabowitz Grabowiec, g., pow. Starogard 
19 Grabowitz. Grabowiec. g., pow. Toruń 
Grabowitz Grabowiec, g., pow. Wejhero
o 
19 Grabowko Gradówko. g. 
44 Grabowo- Gorry Grabowa Góra, osada 
44 GrabowomOhle Grabowskimlyn. os. mI. 
55 Grallau Gralewo, g., o., st. kol. 
55 Gramtschen Grębocin, g., st. kol. 
12 Granau Granowo, g. 
Granitza Granica pod Ostrowi tern, folw. 
33 Graudenz Grudziądz, m. 
14,11 Gremblin Gręblin, g. 
31 Gremblinerfeld Grtjblińskie Wybudowanie, folw. 
59 Gremenz Grzemięca, leśn., os. mi.. wieś 
30 Grenz I Gra nica, g. 
7 Gtsnzaufs('her- 
24 station Nowydwór, osada 
67 Grenze Granice' pod Rożentalem, osada 
I Grenzenberg GranIcznik, osada 
34 Grerizhof Granicznydwór przy Sławkach, osada 
9 GrenzmOhle Granicznym'yn, os. mi. 
41 Grenznik Granicznik. osada 
59 Grenzort Uroża, leśn. 
5 Gribno Grzybno, g., pow. Kartu1:Y 
25 Gribno Grzybno, leśn., pow. Kościerzyna 
29 Griebenau Grzybno, g. 
29 GrieWI! Grzybno, O. 
69,70 Griewenhof Grzywno, g. 
66 Griffen Grzywna, lolw.. g., st. kol. 
68 Grifflewo Gryflewo, osada 
67 Grischlin Gryźliny , g. 
37 Gritta Gry ta, osada 
50 Groddeczek Gródeczek. osada 
11 Groddek Gródek, g., leśn.. O. 
35 Grodolewo Gradolewo, osada 
49 Grodtken Gródki, g., leśn., O. 
60 Grodziczno, . 
44 Neu Grodziczno Nowe, g. 
11 Groningen Czarlińskie Pustkowie, pustko .. 
34 Gronau Gronowo, leśn., prob. 
49 Grondy Grądy, g. 
40 Grondzaw Grązawy, g. 
24 Groschken Groszki, . g. 
39 Gross Ballow- 
67,69 ken Wielkie Balówki, g. 
56 Gross Bartel Wielki Bartel, nadl., O. 
11 Gross Bend
in Wielki Będomin. O. 
29 Gross Bialla- 
69 chowo Bialachowo, g. 
Gross Bislaw Byslaw. g. 
65 Gross Bosen- 
63 dorf Zlawieś, g. 
66 Gross Bolumin Bolumin, O. 
26 Gross Brudzaw Brudzawy. g. 
5 Gross Budzek Buczek, g. 
63 Gross Budzisk Wielkie Budziska. g. 
24 GrosS Bukowitz Wielki Bukowiec. g. 


4 
36 
69 
27 
33 
70 
34 
25 
34 
7 
9 
3 
S7 
57 
35 
64 
49 
49,53,52 
28 
16,17 


30.34 
49 
9 
25 
44 
34 
3,6 
3 
4 
37 
2
 
9 
25 
3 
33 
39 
56 


Gross Chelm Wielkie Chelmy, ceg., O. 
Gross Czyste Wielkie Czyste, g. 
Gross Denne- 
morse Wielki Donimierz. o. 
Gross Deutsch 
Konopath Wielki Konopat Niemiecki, g. 
Gross Domma- 
tau Domatowo, g. 
Gross Domrna- 
ten Domatowo, leśn. 
Gross Ellemitz Wielkie Lniska, O. 
Grossendorf Wielkawieś, g. 
Gross Falkenau Wielkie Walichnowy, g.. st. kol. 
Gross Gartz Wielki Garc, g. 
Gross Gatzno Wielkie Gacno, g. 
Gross Glembo- 
. czek Wielki Glęboczek, g. 
Gross Gorlitz Gierloż Polska, O. 
Gross Gorschen Gorczenica, g. 
39 Gross Gowin Gowino., folw. 
33 Gross GrCnhof Wielkie Gronowo, g. 
67 Gross Jablau Jablowo, ceg., dom. szos.. I-two, o., 
Gross Kllbilun- st. kol. 
ken Kobylanka, g. 
Gross Kiimpe Wielka Kl:pa, g. 
Gross Kamin Kamiony, folw. 
Gross Katz Wielki Kack, g. 
Gross Kempin Kępina, osada 
Gross Kladau Klodawa, g., wieś 
Gross Klinsch Wielki Klińcz, g.. o. 
Gross Klinsch Klińcz Wielki, st. kol. 
Gross Klonia Wielka Klonia, g., O. , 
Gross Kom- 
morsko Bau- 
erndorf Wielki Komorsk, O. 
Gross Kom- 
morsk, Kiiht- 
nerdorf Wielki Komorsk I'etnerski. g. 
Gross Komorze Wielka Komorza. O. 
Gross Konar- 
czyn Konarzyńska Huta, ceg.. o.ada 
Gross Konar- 
czyn KOndrzyny, g. 
Gross Koschlau Koszelewy, g.. O. 
Gross Krowno Duże Krówno, wieś 
Gross Kruschin Kruszyny, g.. o. 
Gross Laschewo Łaszewo. g. 
Gross Leistenau Lisnowo, g. 
Gross Lensk Wielki Łęck, g., O. 
Gross Leszno Wielkie Leźno, g. 
Gross Lipschin Lubieslyn. g. 
Gross Loben- 
stein Lubstyn, o. 
Gross Lonk Polskie Łąkie, g, 
Gross Lossburg Wlościborz, g. 
Gross Lubin Wielki Lubień, g. 
Gross Lunau Wielkie Łunawy, g. 
Gross Lutau Lutowo, g. 
Gross Malsau Maiżewo, ceg.. g. 
Gross Mangel- 
mOhłe Wielki Mędromierz, g. 
Gross Marchow Marchowo, osada 
Gross Melino Wielkie Mielno. wieś 
Gross Mierau Mirowo. o. 
Gross Mischau Miszewo, g. 
GrossMrowinitz Wielki Mrowieniec, osada 
Gross Nessau Wielka Nieszawka, g. 
Gross Okonin Okoniny. I-two 
Gross Orslchau Orzechowo. folw., g., szkola 
Gross Ossow- 
ken Wielka Osówka, g. 
Gross Ossowo Osowo, osada 
GrossPaceltowo Wielkie Pacoltowo, g. 
Gross Paglau Pawiowo, O. 
Gross Pallubin Pah,bin. g. 
Gross Parten- 
schin Partl:ciny, g. 
Gross Piasnitz Wielka Piaśnica, osada 
Gross Plochot- 
schin Plochocin. O. 
35 Gross Plowenz Plowl:t, g., osada, os. mi. 
56 

::: 

Z
I
:
k :.


kP;.i. o:.ada 
59 Gross Pulkowo Pulkowo, g. 
35 Gross Radowisk Wielkie Radowiska, g. 
3 Gross Reiche- 
35 nau Wielkie Rychnowo, g. 
Gross Rogau Rogowo, g. 
37 Gross Roschau Rościszewo,o. 
34 Gross Sajon- 
schek Wielki Zajączek, wieś 
34 Gross Sanskau Dute Zajączkowo. g. 
Gross Schlonz Wielkie Slońca, g. 
44 Gross Schlatau Slawutowo, g. 
60 Gross Schlie- 
wltz Śliwice, g.. st. kol. 
8 Gross Schmle- 
5 debruch Duże Kowalskie Blota, osada 
9 Gross Schon- 
3 brOck Szembruk. g., st. kol. 
63 Gross Schon- . 
walde Szynwald, leśn., oSllda 
61 Gross Schwen- 
46 ten Wielkie Święte, osada 


67 


4 
57 
25 
5 
9 
11 
22 
67 
35 
44 
67 
30 
51 
68 
20 
44 
S7 
67 
49 
49 
49 
16,17 
57 
11 
38 
19 
18 
18 
6,5 
7 


1S 
8 


70 


51 


39 


ł 


41 
23 
40 
18 
18 
61 


5 
3B 
3 
70 
18 


47 
20 
8 
31 
68 
15 
11,15 
33,34 
33 
61.6
 


SI 


51 
62 


11 
11 
16,17 
44 
4,6 
4 
20 
16,17 
S 
32 
38 
50 
43 
51 
8 
42 
55 
61 
67 
12 
34 
2& 
63 
SB 
34 
64 
37 
12 
37 
14 
32 
21 
39 
53 
4 
32 
17 
64 
65 
65 
58 
56 
46 
49 
55 
40 
61 
61 
21 
23 
54
>>>
Gross 5chonwalde 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


NllzwlI i charakter miejscowości 


i 
i 
f 
,. 


Gross Schon- 
walde Szynwałd, leśn., osada 
Gross Schwen- 
ten Wielkie Święte, oSllda 
Gross Sd uno- 
witz Wielkie Zdunowiee, osada 
Gross Semlin Semlin, g. 
Grass Sibsau Bzowo. g., o. 
Gross Starsin Starzyno. folw.; g.. tarto 
Gross Tllrpen Wielkie Tarpno. g. 
Gross Tarpen, 
Vorwerk Tarpno - Folwark, o. 
Gross Tlluersee Wielka Turza, folw.. g., st. kol. 
Gross Thiemau Wielka Tymawa, o. 
Gross Trzebcz. 
fldl. Trzebcz Szlachecki. o. 
Gross Trzebcz, 
Kgl. Trzebcz Królewski, g. 
Grosś Tuchom Tuchom, o. 
Grass Turse Turze, g. 
Uross Wallitsch Wałycz, osada 
Grass Watzmirs Waćmierz, o. 
Qross Wessel Wielkie Wiosła, o. 
Gross Westpha- 
len Polskie Stwolno, g. 
Gross Wirembi Wielkie Wyręby, folw. 
Grass Wisniew- 
ke Wiśniewa, g., osada 
Gross Wollwitz Wielowicz. g. 
Gross Wolka Wielka Wólka, o. 
Gross Wolz Wielki Wełcz, g. 
Gross Zappeln Czaple, g. 
Gross Zirkwitz Duża Cerkwiea, g. 
GrOnau Zielonka, leśn. 
GrOnberg Zielona Góra, osada, pow. Świecie 
GrOnberg Częstkowo, g.. pow. Wejherowo 
Grllnchotzen Zielona Choclna, g., osada 
GrOm'berg Zielona Góra, o., pow. Grudzi'ldz 
GrO.neberg Zielona Góra, ceg.. o., osada, 
pow. Starogard 
Chelmoniec, g.. st. kol., pow. Wąbrze- 
tno 
Skrzyniska, I-two, osada 
Zielonka, leśn. 
Grynfeld, osada, pow. Grudziądz 
ŚWiekatówko, nadl., pow. Świecie 
Stary Zieleń, o., pow. Wąbrzetno 
Uniradze, o.. pow. Kartuzy 
Zielonydwór przy Ostrzycach, leśn., 
pow. Ka
tuzy 
Zielonydwót przy Parchowie, osada, 
pow. Kattuzy 
Zielonawieś, osada, pow. Kościerzyna 
Jelenia Góra, leśII., pow. Świecie 
Zielenisz, osada, pow. Wejherowo 
Zielenisz przy Strzepczu, osada. 
pow. Wejherowo 
Zielonydwór, folw.. o,"da, pow. Wej- 
herowo 
Zielonka, osada 
Zboże, g. 
Plociczno, g., pow. Kościerzyna 
Tuszkowska Huta, leśn.. o.. pow. Koś- 
cierzyna 
Gruhlhal Zielonka, folw.. pow. Sępolno 
GrOnthal Zielonydól, t-two, pow. Tuchola 
GrOnthal Zieleniec, leśn.. pow. Tuchola 
GrOnwalde Grunwald, leśn. 
Gruppe Grupa, ceg., g.. o., st. kol., strzelnica 
Gruppe, Trup- . 
penObungsplatz Grupa - Plac ĆWIczeń, o. 
Grutschno Gruczno, g. 
Grutta Gruta, g. 
Grzebienitz Grzebieniec. osada 
Grzibau Grzybowo. g. 
Grzybeck Grzybek, leśn.. osada 
Gubin Gublny, o. 
Gurki Górki. g. 
Gurske Górsk. g., t. 101. 
Gut Plement Plemięta, folw. 
GuUau Gutowo, g., O. 
Guttlin Gułlin, O. 
GuUowitz Gutowiec, st. kol.. wieś 
GuUowo Gutowo, g., o., st. kol.. pow. Brodniea 
GuUowo Gutowo, g., pow. Lubawa 
Gwisdzyn . Gwitdzlny, folw., g.. O. 
Gzellowo Grzelowo, osada 


! 

. 

 


GrOneberg 


GrOneck 
GrOneiehe 
GrOnfelde 
GrOnfelde 
GrOnfelde 
GrOnhof 
GtOnhof 


Gtllnhof 


GrOnhof 
GrOnhof 


GtOnhof 
GrOnhof 


GrOnhof 
GrOnkrug 
GrOnlinde 
GrOnthal 
GrOnthal 


H 


Haberberg 
Habichtsdorf 
Hagen 
Hagen 
Hagenort 
Hainchen 
Halbdorf 
HalkenbrOck 
Haltestelle 
Hamrner 


Owsne Ostrowy, osada 
Jastrzębie, wieś 
Bącka Huta, leśn., pow. Kartuzy 
Dąbrowa, nadl., I-two, O.{ pow. Świecie 
OsIeczno, g.. st. kol., nadl.. o. 
Borek. leśn. 
Pólwieś, g. 
Halkenbryk, leśn. 
Pustelnia, leśn. 
Trzeszczyno, leśn., pow. Stllrogllrd 


. 


Str. 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


30 
45 
48,52 
40 
21 


43 
43 
38 
21 
4B 
42 
63 
49 
66 
13,15 
23 


Heimbrunn 
Heimsoot 
Heinriehsberg 
Heinrichsdotf 


63 
54,51 
5 
23 
54 
65 
30 


67,66 
18 
43 
32 


34 
43 
62 
62 
34 
49,52 


52 
49 
20 
24 
30 
54 
22 
11 
57 
21 
57.59 
9 
14 
3,5 
35 
35,38 
50 


Holzort 
Hoppen 
Hoppendotf 
Hornikau 
HOUe 
Hutta 
Hutta 
Hu'ta 
Hutta 
Hulta 
tlultamOhle 
Hutta- T ascha u 


12 
46 
29 
52 
45,47 
6 
18 
10 
62 
47 


I 


ldasruh 
Igliczysna 


Nazwa i charakter miejscowości 


Hamer. leśn., osada, pow. Świecie 
Kutnica, leśn., pow. Świecie 
Hamer, o., pow. Wąbrzeino 
Hamerbark, osada 
Hamer - Mlyn. wieś. pow. Chojniee 
Mioty, leśn.. pow. Sępolno 
Hamowana, osada 
Hanowo. g. 
Janowo, pustko 
Folwark pod Radzynem, o. 
Twarda Góra, g., st. kol. 
Jerzmionki, g. 
Twardydół, leśn. 
Rakówka, leśn. 
Hartowiec, g.. O. 
Zawada, g. 
Zajączek, leśn., pow. Starogard 
Zajęczykąt, leśn., pow. Świecie 
Haska, osada 
Haskowa Karczma, karczma 
Leszczyna, osada 
Łopatki, osada 
Tępez, leśn.. o., os. mI. 


Chojniee 
os. mł.. 


Krzyżówka, osada 
Igliczyzna, g., folw. 


Josephswaide 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nllzwa charakter miejscowości 


Hammer 
23 Hammet 
54 Hammer 
Hammerberg 
HammermOhle 
HammermOhle 
Hamowanna 
Hannowo 
Hansburg 
Hansguth 
23 Hardenberg 
16 Harmsdorf 
23 Hartigslhal 
HiI..igswalde 
10 tlartowitz 
a Hasenau 
30 Hasenwinkel 
55 Hasenwinkel 
66 tlasken 
56 Haslenkrug 
19 Hasselgrund 
Hllus Lopatken 
50 Hedille 
19 Hedwigsthal 
(=Hutta) Huta pod Osttowitem, osada 
HeidebtOek Żórawki, leśn. 
Heidekrug Bór, osada 
Heidemuhl Borowymłyn, g.;pustk., pow. 
Heidemm;1 Borowymlyn, leśn., osada, 
pow. Świecie 
Mgoszcz, o., szkoła 
Przeczmno (Przeczno), o., szkola 
Lipieniea, g., szkola 
Plośnie", g.. pustk., sI. kol., 
pow. Dzialtlowo 
Przysiersk, folw.. g.. pow. Świecie 
Strzelce, osada 
Pupkowo, osada 
Jastarnia, I-two 
Hel, g., O. 
Czersk Świecki, g., st. kol. 
Czersk, leśn. 
Jasna Woda, osada 
flngowice, g. 
Śledziowa' Huta, osada 
Hermanowo, osada, pow. Grudziądz 
Skąpe, g., st. kol., pow. Toruń 
Hermanowo. osada 
I{rąskimlyn, osada. 
Kawki, folw., g., sI. kol.. 
zkola 
Brzeczka, g. 
Borowa Karczma, osada 
Szychowo, O. 
Hejtus, wieś 
Zajączkowo, g. 
Koziborek, osada 
Górna Buśnia, osada 
Wysokawieś, wieś, pow. Tuchola 
Ostrowo, g., pow. Wąbrzeino 
Bralewo, osada 
Gorzechówko, O. 
Linlewskie Góry, g. 


Heintichsdorf 
Heintichsfelde 
47 Heintichshof 
Heisternest 
Hela 
Helenenfelde 
Helenenfelde 
HellfllE'ss 
tlennigsdorf 
HeringshOtte 
Hermannsdotf 
Hetmannsdorf 
30 Hermannshohe 
Hermannsrode 
26 Hermannsruhe 
31 Hetzogsfelde 
54 Heydekrug 
68 Heynerode 
68 Heytus 
Hilmatsdorf 
Hintersee 
Hoch Buschin 
Bochdorf 
Hochdorf 
Hoch Fietz 
Hochheim 
Hoch Liniewo 
Hoch Palesch- 
ken Wilcze Blota, g. 
Hoehredlau Redłowo, O. 
Hoch Stublau Zblewo, g., st. kol. 
Honsdorf Dorposz Szlachecki, g. 
Hofleben Mlewiec, o., st. kol. 
Hohendorf Wysoka, g. 
Hoheneck Jajkowo, g., st. kol. 
Hoheneiben Wysoka, g. 
Hoheneichen Ła.inka, O. 
Hohenfelde Wysoka, g., st. kol. 
Hohenhausen Skludzewo, g., leśn. 
Hohenklrch Książki, g., O. 
HohenJinden Żmij ewo, ceg., O. 
Hohensee Poczernino, o. 
Holliinderei 
Grabia Nowe Grabie, osada 
Drzewiny, leśn. 
Hopy, osada 
Hopowo, g. 
Horniki, g. 
HUtII, g. 
Huta, g., pow. Chojnice 
Huta, g., pow. Grudziądz 
Huta, o., pow. Świecie 
Huta pod Rulewem, osada. pow. Świ;'cie 
Hula, osada, pow. Tuchola 
Hutamlyn, osada 
Huta - Taszewo, osada 


5354 
54 
65 
32,34 
12 
43 
67 
20 
16 
22 
51 
11 
47 
19 
35,38 
52 
46 
53 
29 
29 
66 
64 
69.70 


lilowo 
lilowo 


Iłowo, folw., g., sI. kol.. pów. Dziald"wo 
Iłowo, ceg., leśn., o.. tart.. g., esada, 
pow. Sępolno 


I randa 
Isabellin 
Iserau 
Iwanken, 
Iwanken, 
Iwitz 
Iwitzno 


Bdl. 
Kgl. 


Jetanda, folw. 
Izabelin, folw. 
Nież6rawa, o. 
Iwankl Szlacheckie, wieś 
Iwanki Królew
kie, osada 
lwice, g, 
Iwiczno, g. 


J 


Jabłonka, g. 
Jabloń, osada 
Jabłonowo, o.. sI. kol. 
Jabluszek, osada 
Jegmuca, folw. 
KatlewD, karczma 
Leśnydwór, fol w.. pow. Puck 
Myśliwka, osada, pow. Puck 
Kęblowska Tama, folw.. pow. Wejhe- 
rowo 
Jiigerhof Melgrów, osada, pow. Wejherowo 
53 Jiigerhof Zwierzyniec, leśn.. pow. Wejherowo 
46 Jiigersburg Leśno, wieś 
66 Jagerlhal Twarożniea, bor., I-two, nadl. 
10,14 Jagdhaus Pohulanka, I-two 
Jagowshohe Kozielec, O. 
54,53 Jaguschewitz Jaguszewiee, O. 
9 Jakobkau Jakóbkowo, g. 
60 J akobkowo Jakóbkowo, O. 
64 Jakobsdorf Jakubowo, osada, pow. Chojniee 
Jakobsdorf Jakubowo, wieś, pow. Świecie 
JakobsmOhle Gniewskie Mlyny, folw. 
Jamen Jamno, g., pustko 
Jamerau Brankówla, g. 
Jamet Borr Jamskibór, osada 
Jamermllhle Jamno, os. mi. 
Jammi Jamy, leśn.. nadl., o. 
Jankowitz Jankowiee, g. 
Janowko Janówko, g. 
Janusch Janusz, folw. 
Jaowzowa Jałowczewo, osada 
Jardenga Jardęga, osada 
Jarischau Jatoszewy, g. 
Jarzembinitz Jarzębiniec, folw. 
Jascherrel( Jaszczerek, wieś 
Jaschhlltte Jasiowa Hula, g. 
Jaschiersk Jaszczerz, wi..ś 
Jaschinnitz Jasiniec, osada 
J
schinnitz, 
MOhle Jasinieckimłyn, os. mł. 
Jasdrowo Jazdrowo, g. 
Jasno Jasnowo, folw.. 
Jastremken Jastrzębiec, O. 
Jastrzembie Jastrzębie, g.. pow. Brodnlca 
Jastrzembie Jastrzębie, osada, pow. Kościerzyna 
Jastrzembie 
(=Falkenau) Sokołowo, folw. 
Jastrzembke Jastrzębiec, g., osada 
Jatty Jaty, leśn., osada 
Jehlenz Jeleńcz, g. 
Jellen Jeleń, folw., g. 
Jellen, f\dl. Jeleń Szlachecki, O. 
JeIlen, Kgl. Jeleń Królewski, folw., g. 
Jellensch€hOtte Jeleńska Huta, g. 
Jellenthal JeleniclI, osada 
Jelonke Jelonko, osada 
Jeschewo Jeżewo, g. 
Jeseritz Jezierce, g. 
Jesewitz Jai..-iska, g. 
Jesiorken Jeziorki, o., pow. Chojnice 
Jesiorken Jeziorki, osada, pow. Kościerzyna 
Jesiorken Jeziorki, osada, pow. Lubawa 
Jezewnitz Jeżewnica, osada 
Jeziorken Jeziorko, osada, pow. Chojnice 
Jeziorken Jeziorki. g., pow. Świecie 
59 Johannathal Janowo, leśn., osada 
34 Johannesberg Krzyż, wieś 
27 Johannisberg Jania Góra, bor., leśn., g. 
25 Johannisdorf Janowo, g., pow. Gniew 
31 Johannisdorf Janowo,osada, pow. Wejherowo 
44 Johannishof Janowo, folw. 
11 Johanniskrug Święty Jan, karczma 
20 Johannisthal Janowo, osada, pow. Kartuzy 
52 Johannisthal Kuchelna, osada, pow. Tuchola 
48 Jonken Jonki, osada 
61 Josefsdotf Juda, osada 
4B Josephat Józefa!, folw., O. 
48 Josephinenthal Józefkowo, osadll 
Josephsberg Bagna, osada, pow. Chojnlee 
Josephsberg Józefowo, folw., pow. Świecie 
Josephsdorf Józefkowo, o.. pow. Chełmno 
68 Josephsdorf Józefowo, przys., pow, Wąbrzeino 
3 Josephswaide Józefowo, osada' 


Jablonka 
Jablonn 
Jablonowo 
Jabluschek 
Jiickwitz 
Jagerhaus 
Jiigerhof 
Jagerhof 
Jiigerhof 


16 
50 
23 
11 
41 
39,41 
48 
52 
63 
10 
32 
22 
58 
36 
44 
4 
57 
5 
65 
27 
52 
49 
48 
61 
64 
34 
5 
31 


33 
70 
46 
7 
65,64 
16 
3 
61 
22 
43 
58 
64,65 
7 
41 


, 
,. 


Str. 


16 


43,42 
51 
59 
14 
36 
36 
61 
44 


61 
14 
5.4 
33 
26 
38 
41 
40 


69 
67 
69 
25 
15 
53 
19 
5 
20 
38 
13,15 
52 
19 
25 
7 
25 
25 
22 
20 
3 
59 
67 
21 
31 
9 
51 
31 
51 
51 


I. 

 


50 
42 
14 
43 
3 
34 


3 
42 
12 
61 
3 
19 
18 r 
67 
19 
28 
49 
31 
18 
14 
33 
36 
18 
13 
49 
38,35 
14 
54.49 
18 
68 
11 
67 
27 
61 
15 
66 
66,65 
4 
11,15 
53 
9 
63 
55 I 
j 
\ 
,r\  


....  


".lo'
>>>
1 


-- ' 
\ 


JosIonko 


Sir. 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa charakter miejscowości 


Dawniejsza \ 
nazwa tiazwa i charakter miejscowości 
niemiecka 


Joslonko 
Judamilhle 
Julienfelde 
Ju!ienhof 
Julienhof 
Julienlhal 
Juliushorsl 
Juncza 
Jungen 
Jungenberge 
Jungensancl 
Jungfernberg 
Junkerhof 
Juschken 


Jelonek, osada 
Juda, os. mI. 
Maly D61sk, g. 
Zacharka, osada, pow. Lubawa 
Plewno, g.. pow. Swlecie 
Borowce, osada 
Komorze, leśn. 
J u"cza, leśn. 
Wiąg, g. 
Wiąskie G6ry. osada 
Wiąskle Piaski, g. 
Junkrowy, g. 
Trzebciny, g., nad I. 
Juszki, g. 


I 
l 


K 


Kable 
Kiimmers.dorf 
Kiimpe 
KaisershilUe 
Kalbzagel 
I{aldunek 
Kaldus 
Kalemba 
Kalisch 
Kaliska, 
Kaliska, 


Kawie, osada 
Komorniki, g., sI. kol. 
Mlyniec, leśn. 
Sciborz, folw. 
Dębowo, osada 
Kaldun- k, osada 
Kaldus, ceg., g. 
Kalęba, leśn. 
Kalisz, g., si. kol. 
Kaliska Szlacheckie, osada 


j. 
ł 


Rdl. 
F orsl- 
hilUe Pisanki, leśn. 
Kaliska pod Drzycimiem. wieś 
Kama, osada 
Kalkowypiec. leśn. 
Kalmuzy, O. 
Zimne Zdroje. g., pow. SIarogard 
Zimne Zdroje, leśn.. pow. Tuchola 
Kaługa, leśn. 
Kamela, g. 
Kujawa, g , l-Iwo 
Kamirowo, g. 
Kamirowskie Piece, g. 


Kalisken 
KaliUa 
Kolkofen 
!{almusen 
Kalłspring 
Kaltspring 
!{aluga 
Kamehlen 
Kamenzdorf 
Kamerau 
Kamerauofen 
Kamienica 
Puslki Kamienickie Puslki. puslk. 
Kamień, g., pow. Brodnica 
Kamie", m.. o., os. mI.. pow. Sępolno 
Kamienica K,6lewska, g., sI. kol. 


Karnin 
Kamln 
Kaminitza 
Kaminitza- 
mGhle Kamie"skimłyn. g. 
Kamionken Kamionka Brodnicka.  


osada, 
pow. Kartuzy 
Kamionka Gowidlińska, o., osada, 
pow. Kartuzy , 
Kamionken Kamionka, g., pow. Lubawa 
Kamionken,Rdl. Kamionka Szlachecka, g. 
Kamlarken Kamlarki. o., sI. kol. 
Kamlau Kęblowo, O. 
Kamlauermilhle Kęblowskimlyn, folw. 
Kamnionka 
(Plensn") Plęsno, wieś 
. Kamnitz Kamienica, ceg.. O., folw., g. 
Kamnitzer- 
mGhle Gosłycyńskimlyn, os. mI. 
Kampincken Krępinko. leśn. 

anlrschin Kętrzyno, g., st. kol. 
Kantylla Kantyla, O. 
KapellenhGUe Kaplica. g. 
Karben Karbowo, ceg., g. 
Ka, czemken Karczemka, osada 
Karleka.. Karlikowo, g. 
Karlowo Karlowo przy Parchowie, osada 
Karlshagen Karolewo, g. 
Karlshof Karolewo, o.. pow. Grudziądz 
Karlshof Karlowo, folw., osada. pow. Kartuzy 
Karlshof Karolewo, o., pow. Sępolno 
Karlshof Karolewo, folw., pow. Toruń 
Karlshorsl Karolewo, g. 
Karpno Stare Karpno, leśn. 
Karrasch Karaś, pustko 
Karrasseck Karasiek, leśn. 
Karschau I{arczemka, leśn., O. 
Karschemkel1 I{arczemki przy Dobrzewinie, k,'lrczma 
Karschenken Karszanek, g. 
Karschin Karsin. g. 
Karlhaus Kartuzy, leśn., o., m. 
Kartoschin Kartoszyno, g. 
Kartowen Kartowo. g. 
Kartzikau Karczykowo, folw. 
Karwacia Karwacja, osada 
Karwatino Karwatyno. osada, wieś 
Karwen Karwia, g. 
Karwenbruch Karwie"skie Bloto, g. 
!{ar\\ enhof Karwie"skidw6r, osada 
Kaschorek Kaszczorek, g. 
Kasimir Kazimierz, g. 
Kassaren Koszary, osada 


Kamionken 


....  


I 'i. 
...... 


Kasub Kawb, osada 
Kalarzinken Kalarzynki, wieś 
Katharinenflur Katarzynka, O. 
Katharinken Kalarzynki, leśn. 
Kalhenhof Chalupa, osada 
Katrinchen Kalarzynki, folw. 
Katschmirowo. Katmirowo. osada 
Katłlau KaUewo, O. 
Kauernik Kurzęlnik, g., st. kol., O. 
Kawentschin I{awęcin, O. 
Kazanitz Kazanice, g. 
Kehrwdlde Kierwald, g. 
Kelpin Kielpinek (Kielpin), g_, pow. Chojnice 
Kelpin j{ielpino, g., puslk., pow. Kartuzy 
Kelpin Kielpin, folw., g., pow. Tuchola 
Kelpin Kielpin, g., szkola, pow. Wąbrzeźno 
Kelpinerbrilck Kielpi"skimos
, leśn. 
26 Kencza Kęsza, wieś 
16 Kensau Kęsowo, g. 
65 Kesselhof Kot/o, g. 
25 Ki
drau Kiedrowice, g., leśn. 
27 Kiedrau am See Kiedrowice nad Jeziorem, pustko 
Kielau Chylonja, g., st. kol., nadl. 
64 Kielau Chylo"ska Pila, tarl. 
7 Kielbasin Kielbasin. O. 
46 Kielbasin B Kielbasinek, folw. 
31 Kielp Kielp, g. 
44 Kielpin Kielpiny, g. 
Kielpin Klodzina. leśn. 
I
ienbruch Smolne Blolo, leśn.. pow. Kartu1"Y 
Kienbrucb Kimbruk, osada, pow. Lubawa 
Kienheide Borówno, leśn. 
Kienitz Kinice. wieś 
KiepershGtłe Kiepershuetłe. osada 
Kieprzewo Kiprzewo. o;;ada 
Kieslingswalde Łopalki, g. 
Kiewo. Kgl. Kijewo Kr61ewskie, g. 
Kirchenjahn Kościelna Jania, g., leśn. 
Kirschenau Wiśni ewo. O. 
Kischau, 
Schloss Kiszewski Zamek, O. 
Gzin, o. 
Kisl6wko, wieś 
Kitnowo, O. 
Kitn6wko, O. 
Klamry, g. 
. Klanino, o., pow. Puck 
Klaniny, g., pow. Starogard 


67 
59 
50 
36 
50 
24 
19 
14 
51 
51 
51 
31 
51.54 
31 


29 
50 
64 
62 
22 
46 
61 
6 
25 
64,65 
31 
31 


Kisin 
Kislowken 
Kittnau 
Kittnowko 
Klammer 
Klan;n 
25 Klanin 
Klaniner Bren. 
nerei Klanińska Gorzelnia. gorz. 
Klaniner '''Ghle Klanińskimlyn, os. mI. 
29 Klarenau Klarnowo, folw. 
35 Klausenau Klosnowo, leśn., nadl., lart. 
18 Kleefelde Koniczynka, O. 
9 '{Iein Babal'tz Male Babalice, folw. 
69 Klein Ballow- 
69 ken Male Bal6wki. g. 
Klein Bartel Maly Barlei, leśn. 
Klein Bendo- 
min Będominek, g. 
Klein Bendomi- 
62 ner Papier- 
41 mGhle Będomińska Papiernia, osada 
67 Klein Bialacho- 
5 wo Bialach6wko, O. 
25 Klein Bislaw Byslaw,ek. g. 
3 Klein Bosen- 
53 dorf Mala Zlawieś, g. 
39 Ilein Bolumin BQluminek. O. 
26 Klein Borro- 
schau Boroszewko. folw. 
Klein Briesen Male Brzeźno. osada 
Klein Brudzaw Brudzawki, g. 
Klein Budczek Maly Buczek, osada 
Klein Budzisk Male Budziska, osada 
Klein Bukowitz Maly Bukowiec, g. 
Klein Chelm Male Chelmy. g. 
Klein Chmielno Chmielenko. osada 
Klein Czappeln Czapelki, przys. 
KI..in Czernikau Male Czerniki, folw. 
Klein Denne- 
morse Mały Donimierz. o. 
Klein Deułsch 
Konopath Maly Konopat Niemiecki, g. 
'{lei n Domma- 
tau Domat6wko, g. 
Klein Ellernitz Male Lniska, O. 
'{Ieine MGhle Malymlyn. os. mI. 
Klein Falk..nau Male Walichnowy, g. 
KIeinfeide Male P61ko, g. 
Klein Garlz Maly Garc. o. 
Klein Gatzno Male Gacno, g. 
1
lein Gerdin Maly Gorzędziej, folw. 
Klein Glembo- 
czek Maly Glęboczek. g. 
Klein Glisno IMale Glisno; g. 


25 
3 
42,43 
25 


24 


13 
62.61 


4
 


22 
29.28 
43 
59 
4Y 
34 
6 
23 
59 
69 
44 
11 
29,24 
39 
31 
41 
27 
66,69 
39 
39 
39 
57 
39 
28 


".n 


j 


Klein SibsBU 


I Dawniejsza 
Sir. nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakler miejscowości Sir. 


Mala Glówka, osada 
Golębiewko, o., st. kol. 
Gorczenlczka, O. 
Gowinko. folw.. wieś 
Małe Gronowo. g. 
Gron6wko, O. 
Jabl6wko. folw.. g. 
Male Jaźwiska, wieś 
Mala Kępa, g. 
Kamionki. osada 
Maly Kack, o., sI. kol. 
Kępinka. osada 
Klodawka, leśn.. osada 
MalV Tle" (Pieklo), osada 
Maly 1{Ii"cz. O. 
Mala Klonla, g. 


32 Klein Glowka 
35 Klein Golmkau 
59 Klein Gorschen 
66 Klein Gowin 
28 Klein GrGnhof 
Klein Grunau 
34 Klein Jablau 
38 Klein Jesewitz 
35,38 Klein Kiimpe 
53 Klein Kamin 
35 Klein Katz 
18 Klein Kempin 
11 Klein Kladau 
25 Klein Klinger 
61 Klein Klinsch 
63 Klein Klonia 
62 Klein Kom- 
12 morsk Maly Komorsk, g. 
61 Klein Komorze Mala Komorza. o. 
18 Klein Konar- 
11,13.14 czyn Konarzynki, ceg., o., g. 
14 Klein Konilz Chojnlezki, ceg., g. 
66,69 Klein Koschlau Koszelewki, o. . 
66 Klein Krowno Male Kr6wno, wieś 
59 Kleinkrug Mala Karczma, osada, st. kol. 
59 Klein Kunler- 
7 stein Maly Kunterszłyn, O. 
35 l(fein Lansen Łążynek, O. 
38.Klein Laschewo Świerczynki, g. 
291Klein .Leesen Lezienko. osada 
36 Klein Leislenau Lisn6wko, g. 
5 Klein Lensk Maly Łęck, folw., g. 
11 1{lein Leszno Male Leźno. g. 
69 hlein Linde Maly Liplel1ek. folw. 
26 Klein Liniewo Male Liniewo. osada 
64 Klein Lipschin Lubieszynek, wieś 
7 Klein Loben- 
18,19 slein Lubstynek, g. 
39 Klein Lobsch Maly Łebcz, osada 
Klein Lossburg Wlościborek, osada 
34 Klein Lubin Maly Lubie". g. 
9 Klein Lunau I'\ale Łunawy, g. 
25 Klein Lutau Lul6wko, g.. os. mI.. leśn.. nadl. 
22 Klein Malsau MaIżewko, O. 
22 KI
in Mangel- 
7 mUhle Maly Mędromierz, g. 
41 Klein Marchow March6wko, osada 
44 Klein Melino Mielonek, wieś 
Klein Mierau Mir6wko. folw. 
41 Klein Mischau Miszewko, folw. 
41 Klein Miihlbanz Maly MIlobądź. folw. 
22 Klein Nappern Czerlin, g. 
15,12 Kle;n Nappe'rn Napromek, O. 
59 Klein Nessau Mala Nieszawka, g. 
37 KI..in Nt:uhof Nowydw6r przy Suleczynie, o. 
Klein Nogalh Nogacik. osada 
36 Klein Okonin Okoninki, osada 
34 Klein Ossowken Mala Os6wka. osada, 
Klein Ossowo Os6wko, osada 
30 KI..in Ostrowo Male Ostrowo, osada 
Klein OUalsin Otalżynko, osada 
Klein Paglau Pawl6wko, O. 
34 Klein Pallubin Palubinek, g. 
Klein Piasnitz '''ala Piaśnica, osada 
46 Klein Piersche- 
60 wo Pierszc7ewko, osada 
Klein Plochol- 
57 schin Plochocinek. g. 
9 Klein Podless Maly Podleś, O. 
Klein Przellenk Przelęk Maly, g. 
55 Klein Radowisk Male R"dofiska, felw., o. 
11 Klein Rehwalde Rywaldzik, g. 
63 Klein Roschau Rościszewko, folw. 
64 Klein Rosochat- 
61 ka Mala Rosochalka, osada 
45 Klein Sajon- 
12 schek Maly Zajączek, wieś 
24 Klein Sanskau Male Zajączkowo, g. 
63 Klein Schlanz Male Slo"ca, O. 
33 Klein Schlalau SIawut6wko, o. 
Klein Schlie- 
witz Śliwiczki, g. 
Klein Schmie- 
50 debruch Male Kowalskie Blola, osada 
39 Klein Schon- 
22 brOck Szembruczek, g. 
19 Klein Schon- . 
18 walde Szynwaldzik, O. 
18 Klein Schwen- 
56 len Male Swlęte, osada 
61 Klein Sduno- 
55 witz Male Zdunowlee, osada 
Klein Semlin Somoninko, pustko 
4 Kleinsbof \ Mal y dw6r, folw. . 
12 '{Iein Si bsa u Bz6wko, folw., g. 


7 


49 
56 
5 
70,67 
18 
59 
44 
18 
8 
30 
70 
15 
15,14 
54 
34 
61 r 
50 
62 
14,11 
11 
17 
44 
19 
22 
59 
5 
29 
20 
16 
4 
9 
3J 
32 
36 
39 
43 
50 
8 
42,43 
56 
61 
67 
12 
34 
30 
55 
35 
38 
57 
29 
20 
32 
37 
12 
64 
67 
14 
32 
39 
26 
50 
34 
16 
64,65 
37 
56 
49 
46 
50 
56 
41 
61 
61 
21 
23 
54 
30 
27 
28 
52,48
>>>
--- 


Klein Slawoschin 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter miejscowości 


Legbond 


I 
I 
\ 


..1_ Dawniejsza 
str. nazwa 
niemiecka 


Nazwa charakter miejscowości 


Klein Slawo- 
schin Slawoszynko, osada 
Klein Starsin Starzyński dwór. o.. prz. k. 
Klein Summe Sumówko. g. 
Klein Tarpen Male Tarpno. g. 
Klein Taschau Taszewko, g. 
Klein T'auersee Mała Turza, o. 
Klem l uchom Tuchomko. o. 
Klein Turse Turze, g. 
Klein Unterberg Małe Morgi, wieś 
KI"in Ust Mały Uśt, os. mI. 
Klein Wallitsch Wałyczek, o
ada 
Klein Wansen Wądzynek, osada 
Klein Warlubien Małe Warlubie, wieś 
Klein Watzmirs Waćmierek, o. 
K!ein Wessel Małe Wiosła, osada 
Klein Wibsch Wypczyk. o. 
Klein Wirembi Małe Wyręby, folw. 
Klein 
Wisn;ewke Wiśniewka, g. 
Klein 
Wittschinken Małe Wycinki, wieś 
Klein Wollwilz Wielowiczek. g. 
Klein Wolka Mała Wólka, osada 
Klein Wolz Mały Wełcz, g. 
KleIn Zappeln Czapelki, g. 
Klein Zlrkwitz Mala Cerkwiea. g. 
Klementinen- 
hof Klementynowo, folw. 
Klęczkowo, g. 
Kleszczewo, g. 
Kneblowo, folw. 
Tleń, osada, st. kol., wieś 
Klęczkowo, o. 
Kliczkowy. wieś 
Kłobuczyno. g. 
Kłodno, o. 
Kłodnla. folw., wieś 
Któdka Szlachecka, g. 


Klentzkau 
Kleschkau 
Klewenau 
Klinger 
Klinzkau 
Klitzkau 
Klobschin 
Kloden 
Klodnia 
Klodtken. Rdl. 
Klodtken, 
Mi!hle Klódka-Młyn, o. 
Klonisnitza Kłonieczniea, wieś 
Klonn Klon, osada 
Klonowitz Klonownica. wieś 
Klonowken Klonówka, o. 
Kloppowo Chlopowy, wieś 
Klossau Kłosowo, o. 
Klossowken KłosówkQ, g. 
Klotz Kloc, osada 
Klotzbuden Rostoki, g. 
Klotzek Klocek, g. 
Kluckau Klukowo. g. 
Klukowahutta Klukowa Huta, g. 
Klunkwitz KrąpiewIce, o. 
Klutschau T1uczewo. g. 
Kniebau Knlbawa, o. 
Kniewen Kniewo, ceg. 
Kniotek Kniatek, osada 
Kobbelberg Kobyle Góry, leśn. 
Kobierschin Kobierzyn. O. 
KobiJIawiese Kobyle, osada 
Kobissau Kobysewo, g. 
Kobyllass Kobyla
z, osada 
Kochankenberg Kochan-ka, o
 
Kockwin Kołkwino, osada 
Kolbnisch 
Sibsau Bzowo, osada 
Kolno, g.. pow. Chełmno 
Kielno. g., pow. Wejherowo - 
Kieleńska Huta, osada 
CegIelnia Kieleńska, ceg. 
Lipowo. nadl., o., osada 
Bagniewko, g. 
Jastrzębie, g. 
Polskie Zakrzewo, g. 
Zgnilobłoty, g. 
S.arykierz, leśn. 
Cieciorka, wIeś. pow. KOŚcierzyna 
Królówlas, g.. pow. Starogard 


Kolln 
Kólln 
KollnerhOtte 
Kolln Ziegelei 
Konigsbruch 
Konigsdank 
Konigsdorf 
Konigshagen 
Kónigsmoor 
Konigsried 
Kónigswalde 
Konigswalde 
Konigswiese, 
Bahnhof Czarna Woda, 
t. kol. 
Kónigswiese, I 
Oberf. Huta (Huta leśna), leśn.. nadl.. o. 
Konigswiese I.. 
Forstgb. Huta (Łąka Królewska), O. 
KonigswiJIe Dmuchowa, osada 
Kórberrode Nowe Jankowice, ceg.. o. 
Kofozelitz KozIelec, osada 
Kohli Koli, leśn. 
Kokoschka Kokoszka. osada 
Kokoschken Kokoszki, o.. st. kol., pow. Kartuzy 
Kokoschken Kokoszki, ceg.'- o., pow. Starogard 
Iokotzko Kokocko. g. 
Koletzkauer- 
mi!hle Koleczkowskim/yn, os. mł. 


.. 


Koliebken Kolibki, ceg., o.. os. fab., os. mI. 
40 Kollat Kolat, O. 
41 Kollenken Kolenko, g. 
4 Kollenz Kollilcz, o. 
lO Kollenzdorf Kolińcz, g. 
51 KolIenz, Mi!hle KoIińskim/yn. os. mł. 
17 i:olletzkau Koleczkowo, g. 
30 Kolmansfeld Che/monie, g. 
55 .Kolodzeiken Kołodziejki. osada. pustko 
50 Kolodzeya Kołodzieje, osada 
10 Kolonie Kolonja. osada, pow. lubawa 
66 Kolonie Kolonja przySkórczu. osada. pow.Starogard 
17 Kolonie Kolonja przy Pelplinie, osada. pow. Tczew 
51 Kolonie Bachau Rublnkowo-Kolonja, osada 
56 Kolonie Bobrau Bobrowo-Wybudowanie, osada 
19 Kolonie 
60 Bri!ckenau Kolonja Brukniewo, kol. 
19 


Kolonie . 
G-odzisken Godziszka, osada 
43 Komierowke Komierówko. folw. 
46 Komini Kominy, g. 
43 Kommerau Osiek, g. 
38 Kompagnie Kompanja, o. 
20 Kompanie Kopanina, g. 
48 Kon Koń, g. 
42 Konarschin Konarzyny, g. 
Konarschin- 
Pajongowo Konarzyny-Pajągowo, leśn. 
Konczewitz Kończewice. g. 
Konczyki Kąciki, g. 
Konefka Konewka, osada 
Konigort Okole, osada 
Konitz Chojnlce, m. 
KonkeJmi!hle Kqkol. os. mI. 
Konojad Konojady, g.. st. kol. 
Konradstein Kocborowo, o. 
Konsblot Koniec Błota. osada 
KonschiJtz Kończyce, 'olw., g.. osada 
Konstantia Konstantowo, osada 
Kontravers Kontrowers, osada 
Kont y Kąty, osada 
Kopitkowo Kopytkowo, o. 
Koponiewo Kopaniewo. wieś 
Kornatken Kornatka, osada 
Kornen Korne, g.. lesn. 
Korritowo Korytowo. g. 
Koschlau Koszelewy. st. kol. 
Koschmin Kotmln. folw., g., leśn. 
Koselitz Kozielec, g., szkoła 
Kositzkau Kożyczkowo. g. 
KosIinka KośIinka, g. 
Koslinke-Neu- 
hof Koślinki-Szarydwór, O. 
Kozłowiec. folw. 
Kozłowo. g.. pow. Grudziądz 
Kozłowo, o., pow. Świecie 
Kozłowskie. folw. 
Kosobudy, gó 
Kosobudno. osada 
Kosakowo, g. 
Kosowo, leśn. 
Kosy, g. 
Koszowatka. osada 
Kosowizna. o. 
Kosówka, osada. przys. 
Kosowo,g., pustk.. pow. Kartuzy 
Kosowo, g., pow. Świecie 
Kosowo, osada. pow. Tuchola 
Kozibór, g. 


43 
16 
31 
22 
54.51 
9 
11 
25 
29 
14 
20 


22 
13 
15 
46 
47 
11 
29 
25 
32 
42 
61 
25 
25 
53 
68 
56 
69 
49 
10 
56 
53 
25 
29 
47 
25 


Koslowitz 
KosIowo 
KosIowo 
Koslowski 
Kossabude 
Kossabudno 
Kossakau 
Kossau 
Kossi 
Kossowatka 
Kossowiczna 
Kossowken 
48 Kossowo 
8 Kossowo 
67 Kessowo 
67 Kostbar 
67 Kosten, Forst- 
62 gutbezirk Kostkowo. I-two, nadl., O. 
48 
31 Kottasberg Kociagóra, osada 
16 Kottashain Gaj, leśn. 
5 Kottenau Kotnowo. g. 
62 Kot!isch Koteże. g. 
32 Kottowken Kotówka, leśn.- 
44 Kotty Koty, g. 
Kowalewitz Kowalewiec, folw. 
46 Kowalle Kowale, osada 
Kowallek Kowaliki, osada 
46 Kowallik Kowaliki. g. 
Kowross Kowróz, o. 
34 Kozieblott Kozlebło\!!, osada 
40 Kozio! KozIoł, osada 
22 Kozirog Koziróg, O. 
57 Kramersdorf Kramarzewo, O. 
54 Krajen Krajenka, O. 
11 Krajenczyn Krajęcin, g. 
29 Kramershof Kramrowo, g. 
47 Krampken Krępkl, leśn., wieś 
_7 Kramplz Krępiec, osad" 
Krangeln.i!hle Iręgjel. os. mł. 
67 Krangen Krąg, ceg.. g., st. kol. 


I Dawniejsza 
sir. nazwa 
niemiecka 


L 


Nazwa i charakter miejscowości str. 


. 


Łabędt, g. 
Łoboda, os. leś.. os. mł. 
Trzcińsk. g. 
Jaz, folw. 
Ładnówko, osada 
lalkowy. g.. O. 
lampusz. osada 
Trzcianek, o. 
Długikierz, osada 
DługimosI, leśn. 
. Bryńsk, g. 
Łętowice, o. 
Łapalice. g. 
Łapino, o. 
Łaszewo. o. 
Łazy, osada 
lasek, leśn.. osada. nad I. , O. 
laskowice, ceg., o.. g.. s1. kol. 
laski. leśn. 
lasek, osada, pow. Chojnice 
laseL:. osada, pow. Wejherowo 
Lidzbark, m., nad I. 
Ławy Drwęczne, osada 
lądy, g. 
Łebno, g. 
Łebieńska Huta, osada 
letno. o., s1. kol. 
legart, osada 
legbąd, g., pow. Chojniee 
legbąd, leśn.. pow. Tuchola 


52 
52 
16 
19 
40 
26 
23 
6 
29 
27 
66 
41 
11,14 
69 

3,51 
61 
31 
63 
62 
35,38 
66 
44 
70 
31 
61 
66 
49 
52,49 
31 
9 
11 
30 
6  

i .. 


J - 
I 


69 Kranichsfelde Żurawia Kępa, g. 
65 Kranichsfelde Jedwabka. osada 
7 Krascliewo Kraszewo. g. 
47 Krausenhof Dębowo, nadl.. O. 
44 Kreftsfelde Pierwoszyńskie Pustkowie. osada 
47 Kresin Kruszyno. osada. st. kol. 
67 Kressau Zakrzewo. O. 
63 Kriegersdorf Karbowo. o. 
36 Kriegland Przewoskie Wybudowanie. osada 
27 Krissau Skrzeszewo Żukowskie, g. 
38 Krjstkowo Krystkowo, osada 
45 Krockow Krokowo, o.. st. kol. 
55 Krojanten Krojanty, g., O. 
60 Krolewski K.ólewskie. folw. 
3 KronFelde Jeżewnica, leśn.. wieś 
Krong Krąg, g. . 
54 Kronhof Granowo, folw. 
Kronzno Krążno, g. 
4 Krotkihorst Pinkowo, leśn. 
43 Krottoschin Krotoszyny, g.. leśn., o. 
4 Krowagora Krowia Góra, osada 
50 Krowno Krówno, g. 
51 Kri!ckwald Krykwałd, leśn., osada 
57 Kruglenz Krugleniec, osada 
35 Krummstadl Krzywogoniec. g. 
31 Krupkenmi!hle Krupka-Młyn. os. mł. 
Kruposchjn Krupocin, g.. os. mI. 
Krusch Krusz.., folw., g. 
31 Kruschewen Kruszewo, osada 
_ 57 Kruschin Krusin. o., pow. Chełmno 
4 Kruschin Kruszyn, g., pow. Chojniee 
15 Kruschin Kruszyn. osada. pow. KoŚcierzyna 
13 Kruschin. Rdl. Kruszyny Szlacheckie. O. 
10 Kruschin, Geist- 
59 lich Kruszynki. .g. 
4 Kruschke Kruszka, folw. 
47 Kruszke Kruszka, osada 
12 Krzeminiewo Krzemieniewo, folw.. g. 
49 Kuczwally Kuczwały, O. 
51 Ki!che Kuchnia, folw.. g. 
67 Kuhwiese Krowie Łąki, osada 
67 KujaW Kujaty, osada 
19 Kujawien Kujawy przy Osowie, osada 
25 Kulingen Kuligi. g. 
17 Kulitz Kulice. g. 
;n Kullami!hle Kula. os. mI. 
49 Kunkei Kąkol, wieś 
16 Kunzendorf Kończewice, o. 
31 Kupfe.mi!hle 
operniea, osada 
49 Kuriad Kurojady, osada 
26 Kurkau Kurki. g. 
61 Kurland Kurlandja, g. 
Kurmacia Kurmacja. osa.Ja 
41 Kurpischewo Kurpiszewo, osada 
32 Kurstein Kursztyn, g. 
20 Kurlshohe Dworzysko, o. 
53 Kurzamenka Kurza Męka. osada 
69 Kusśfeld Kuśnica, g., leśn. 
11 Kutta Kuta. osada, os. mI. 
12 Kwasn; Kwaśny, os. mł. 
39 Kyschienen Kisiny, ceg., g.. prz. k. 
29 
26 
25 
9 
65 labenz 
64'25 labodda 
49 labuhnken 
62 lachswehr 
57 ladnowken 
lalkau 
38 lampusch 
landen 
46 langbusch 
43 langebrlick 
8 langendorf 
44 lanke....itz 
52 lapallitz 
4 lappin 
9 laschewo 
25,26 Lagi 
21 laska 
4 laskowitz 
.59 lasseck 
6 lassek 
6 lasSek 
6 lautenburg 
17 lawy Drewenz 
62 tebendorf 
8 lebno 
18 lebnoerhOtte 
47,45 leesen 
68 legard 
50 legbond 
44 legbond 


.4 
14 
60. 
35 
59 
18 
Tl 
28 
45 
35 
44 
30 
59 
59 
14 
5 
16 
49 
26 
51 
18 
9 
24 
39 
58 
5 
16  
l  

 


t 


64 

2,61 
46 
41 
35 
18,19 
57 
65 
28 
6 
3 
41 
26 
29 
53 
48 
15,14 

3,49 
47 
12 
68 
3;5 
6 
64 
67 
67 
29 
27 
12 
63 


J 
1 
,
 


\I
 
". 


\  

 
....... 


""" 
I
>>>
I 
I 
\ 


Legnowo 


100J' 


Nazwa i charakter miejscowości 


Mewe 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Str I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i cparakter miejscowości 


Str. 


Dawniejs
a 
nazwa 
niemiecka 


Legnowo Lęgnowo. folw. 
Lehmanei Lemaństwo, folw. 
Lehmanni Lemany. osada 
Lehmberg Glinna G6ra, folw. 
Lehmberg Gliniewo, osada 
Lehmberg Glinna G6ra (Gliniewo), osada 
Lehmfeld Glinne Pole, osada 
Leibitsch Lubicz. g.. os. mł. 
Leibitsch, Bahn- 
hof Lubicz kolo Torunia, sI. kol: 
Buk G6ralski, ceg., g. . 


Leinefelde 
Leistenau, 
Schloss Lisnowo-Zamek, o. 
Lekarth Lekarty, g.. leśn. 
Lekno Łekno, osada 
Lelek Leleki; osada 
Lemberg Lembarg, g., osada 
Lenga Łęga. osada 
Lensitz Łężyce. g. 
Leohain Leob6r, folw. 
Leontinenhof Or8echowo. leśn. 
Leopoldsberg Pustkowie Grabowskie, 
Leschak Lesiak, os. mI. 
Lesnian Leśna Jania, g., O. 
Lesno Leśno, o. 
Lessen Łasin. m. 
Lessnau Leśniewo, g. 
Leszyniak Leszczyniak. osada 
Leuchtfeuer 
Danzlger 
Heisternest Jastarnia, I. mor. 
Leuchtfeuer 
Etablinement Bliza Oksywska. osada 
Leuchtturm 
Hela Hel. I. mor. 
Ludowice. g. 
Lewino. o. 
Lniano. g., st. kol. 
Lichnowy, g. 
Lichotki, osada 
Tusz
nki, g. 
Świetlikowo, folw. 
Bobrowiec. g. 
Gostycyn, g., st. kol. 
Lignowy. g. 
Zajączkowo, O. 
Lubiszewo, g. 
Lubania-Lipiny. g. 
Liniewo, g. 


osadą  


Leutsdorf 
!-ewinno 
Lianno 
Lichnau 
Lichotken 
Lichtenhain 
Lichtenstein 
Lichtenthal 
Liebenau 
Liebenau, Rdl. 
Liebenhoff 
Liebschau 
Liedkesfelde 
Lienfelde 
Lienfelde, 
Bahnhof Liniewo Pomorskie, st. kol. 
Lienfitz Linowiec. g. 
Liepnitz LipienIca, g., leśn. 
LiHenhecke Jeleń, g. 
Lilpnitz Lipnice, g. 
Linde Linja, g. 
Lindebuden Plosk6w, g. 
Lindenau Linowo, st. kol. 
Lindenau, Rdl. Lin6wko, o. 
Lindenau. Kgl. Linowo Kr61ewskie, g. 
Lindenberg Lipia G6ra, g.. pow. Gniew 
Undenberg Lipia G6ra, g., pow. Kościerzyna 
Lindenberg Lipowa G6ra, leśn., pow. Lubawa 
Lindenbruch Lipowe B/oto. leśn. 
Lindenbusch Wierzch las, leśn.. nadl.. o., pow. Świecie 
Lindenbusch Wierzchucin. o., st. kol.. tart., 
pow. Tuchola 


r 


,e  

 


l. 
. 
 


J 
1 


Lisia Jama. osada 
Przew6z, o., pow. Kartuzy 
Czarnocińskie Piece, O., pow. 


Lindendorf 
Lindenhof 
Lindenhof 


Koście' 
rzyna 
Mikolajki-Wybudowanie, folw., 
pow. Lubawa 
Lipniczki. o., pow, Toruń 
Golębiewo, g., pow. Grudziądz 
Dolina, osada, pow. Puck 


Lindenhof 


I 
V 


Lindenhof 
Lindenthal 
Lindenthal 
Linde-Werder. 
Bahnhof Linja-Zakrzewo, st. kol. 
Lindhof Lipnica-Kolonja, g. . 
Linletz Łyniec, o. 
Liniewken Liniewko, g., pow. Kościerzyna 
Liniewken Liniewko. o., pow. Tczew 
Linnowitz Linowiec, g.. O. 
Linoweg Lin6wek, folw.. pow. Lubawa 
Linoweg Lin6wek, leśn., wieś. pow. Starogard 
Linowitz Linowiec. o. 
Linsk Lińsk, g. . 
Lipinice Lipieniee, folw. 
Lipnitz Lipienica, g. 
Lipnitza Lipnica, folw., g. 
Lipowitz Lipowiec. osada. pow. Grudziądz 
Lipowitz Lipowiec, g., pow. Lubawa 
Lipowitz Lipowiec, osada, pow. Toruń 
Lipowitz-Bart- 
nieken Lipowiec.Bartniki, g. 


\ 


....... 


52 Lipowitz 
21 
25 
29 
27 
28 
39 
57 


Rau- 
mung lipowiec-Rumunek, wieś 
Lipa, osada 
Lipa. osada 
Pilka, os. mI. 
Lipy, osada 
Lipienek, o., pow. Chelmno 
Lipinki. g., st. kol.. pow. Lubawa 
Lipinki. g., pow. Starogard 
Lipinki. g., osada. pow. Świecie 
Kgl. Lipinki Szlacheckie. osada 
Lipczyn, g. 
Lipowiec, osada 
Li pusz, g., st. kol. 
Lipuska Huta, osada 


Lippa 
Lippe 
Lippenmiihle 
Lippi 
Lippinken 
Lippinken 
Lippinken 
57 Lippinken 
3 Lippinken. 
Lippischau 
Lippowitz 
Lippusch 
Lippuschhiitte 
Lippusch, 
Papiermiihle Lipuska Papiernia, osada 
Lischin Lisiny pod Drzycimiem, nad I. 
Lisiagora Lisiag6ra. leśn. 
Liskau Łyskowo, O. 
Lissaken Lisaki, osada 
Lissakowo Łysakowo, O. 
Lissamiihle Lis-Mlyn, os. mI. 
Lissau Lisewo,. o., pow. Puck 
Lissau Lisewo, o.. pow. Wąbrzeino 
Uss,"uer Miihle Lisewskimlyn, os. snl. 
lissauer 
Ziegelei Lisewo. ceg. 
Lissewken Lisiewko, osada 
Lissewo Lisewo. g., pow. Chelmno 
41 Lissewo Lisewo, osada. pow. Chojniee 
Lissewo Lisiewo. osada, pow. Kartuzy 
40 Lissewo Lisewo, g., os. mi.. pow. Wąbrzeino 
Lissinni Lisiny, g. 
Lissnau Łyśniewo, osada, pow. Kartuzy 
Lissnau Łyśniewo, ceg., o., pow. Puck 
Lissniewo Łyśniewo, g. 
Lissomitz Łysomice. leśn., o., st. kol. 
Lobedau Łobdowo, g. 
Locken Obozin. ceg.. leśn.. O. 
LObau Lubawa, m. 
L6bsch Łebcz, folw.. g. 
LOschno Leszno: osada 
Loktowo Łoktowo, folw. 
Londzek Łążek. g. 
Londzyn Łążyń, g. 
Long Łąg. ceg., g.. st. kol. 
Long, Kgl. Łąki. osada 
Long Kolonie Łęska Koloni.a, osada 
Lonken Łąkie, g. 
Lonkenermiihle Łąkie, os. mł. 
Lonkermiihle Łąckimlyn, os. mI. 
Lonkorrek Łąkorek. O. 
Lonkorsz Łąkorz, g., os. mI.. leśn., O. 
LClnschek Łążek, wieś 
Lonschin Łączyno, wieś 
Lonschiner- 
miihle Łączyńskimlyn, os. mI. 
Łączki. osada, pow. Kurtuzy 
Łątek, g., st. kol., pow. Świecie 
Łąski Piec, g. . 
Łążyn. g. 


22 
36,38 
67 
67 
4 
65 
67 
69 
62 
30 
37 
18,19 
14 
19 
39 
35 


41 
64 
69 
49 
12 
36 
51 
55 
17 
60 
18 
56 
55 
49 
31 


31 
44 
14 
42 
12 
67 
42 
22 
22 
20 
18 
31 
38 
66 
54 


Lonsk 
Lonsk 
Lonskipietz 
Lonzyn 
Lonzyner 
Hiitung Niziny Łążyńskie, osada 
Lopiszewo Łopiszewo, osada 
Lorenz Loryniec (Wawrzynowo), g. 
62 Lorenz, Obf. Loryniec, nadl., wieś 
28 Lorken Lorki, g., os. mI. 
29 Losiny Łosiny, wieś 
Lossen Losy, g. 
33 Lossinenthal Łasienko, osada 
36 Lossini Łosiny, g. 
59 Lossinitz Łosienice, osada 
20 Lot! yn Lotyń, osada 
40 Louisendorf Ludwichowo, osada 
Louisenf
rst Mate Partęciny, osąda 
Louisenhof Łowińskidw6r. folw., pow. Świecie 
Louisenhof Pastwiska, folw., pow. Tczew 
Louisenthal Szklana Huta, leśn., osada 
Lewin Łowin, g. 
Lowinnek Łowinek, g. 
Lubahn Lubań, g. 
Lubau Lubiewice. g.. leśn. 
Lubba Łuby, osada 
Luben Łubianka, g.. szkola 
Lubianen Łubiana, g. 
Lubichow Lubichowo, g., st. kol. 
Lubicki Lubiki, g. 
Lubierszyn Lubierzyn. O. 
Lubinsk Lubińsk, osada 
Lubischewo Lubiszewo. osada 
LubIJa Łubna, g.. wieś 
Lubochin Lubochiń, leśn., O. 
Luboczyn Lubocino, o.. pow. Puck 
4 Luboczyn Lubocień, g., pow. Tuchola 


67 
64 
9 
31 
56 
36,38 
38 
46 
9 
49 
14 
49 
64 
20 
36 
57 


Nazwa charakter miejscowości Str. 


6 Lubon 
13 Lubsee 
32 Ludwichowo 
32 Ludwigshof 
45 Ludwigshof 
9 Ludwigslust 
36 Ludwigslust 
45 Ludwigsort 
49.53 Ludwigsthal 
47 Ludwigsthal 
31 Ludwigsthal 
27 Ludwigsthal 
31 Ludwigswalde 
31 LOhkau 
Lukoschin 
31 Lukowo 
53 Lukowo 
28 Lulkau 
62 Lunau . 
33 Lunauerwiesen 
22 Lupinenhof 
6 Luschkau 
41 Luschkowo 
65 Lusin 
41 Lusinermiihle 
Luttom 
41 Luttomerbriick 
31 Luttomerneu- . 
8 miihl Lutomskimlyn. folw., osada 
15 
28 
64 
61 


 Mahlin Malenin. g. 
26 Mahlkau Ma/kowo. o. 
59 Malenthal Olszewka, folw. 
64 Maleschechowo Malociechowo, g. 
34 Malinkowo Malankowo, folw. 
35 Malken Maiki. folw.. g., st. kol.. leśn. 
39 Mallar Malary, O. 
25 Mankenzin Mąkoczyno, folw. 
Margarethen- 
9 hof Ma/gorzatka. folw.. pow. Brodniea 
36 Margarethen- 
36 hof Ma/gorlatowo, folw., pow. Toruń 
12 Mariannenhof Marjanka. osada 
35 Marienburg Malbork, osada 
12 Marienfelde Mszano. O. 
12 Marienhaln Rapaty, folw.. pow. Dzia/dowo 
12 Marienhain Marjanowo. leśn., pow. Wejherowo 
5 MarienhOhe Marjanki. O. 
38 Marienhof Malinkowo. pustk., pow. Dzialdowo 
36,38 Marienhof Marjanowo. osada, pow. Grudziądz 
44 Marienhof Marjanowo. folw., pow. Lubawa 
,24 Marienhof Marjanki, wieś, pow. Wąbrzeino 
Marienthal Slembiska. osada 
24 MarienwiII Marywil, folw. 
28 Marinki Marynki, folw. 
5 Markoschin Markocin. wieś 
5 M1Irschau Maszewo, leśn., osada 
57 Martinke Marcinki, osada 
Marusch Marusza, O. 
57 Marzencitz Marzęcice. g. 
46 Maschau Maszewo, osada 
31 Maslowisno Mas/owizna, osada 
34.31 Massanken Mazanki. g. 
36 Matinka Matynka, osada 
61 Mattern Matarnia, ceg.. O. 
36 Mauschwerder Ostr6w, osada 
32 Max Maks, folw. 
12 Maxhausen Maksymiljanowo. osada 
25 Maxwalde Makswałd, folw. 
13 Mechau Mechowo, g. 
68 Mechlinken Mechelinki (Mechlinko), g. 
21 Mehlken Młynki, o.. pow. Kartuzy 
5 Mehlken M/yńsk, osada, pow. Wejherowo 
56 Mehlsack Kurkocizna, folw. 
54 Mehsau Mezowo, g. 
5 Meischlitz Myślęta, O. 
5 Melanenhof Melan6wko. wieś 
31 Melgrowagora Melgrowa G6ra, osada 
49,54 Melkenhof Melkarnia. osada 
, 45 Melino Mielno, g. 
57 Mellwln Milwino, g. 
32 Mellwinerhiitte Milwińska Huta, osada 
45 Melno Mełno, o., os. fab., st. kol. 
45 Mendenau Szewno. o., st. kol, 
62 Mendritz Mędrzyce, o., os. mI. 
60 Menkeuritz Minkowice, g. 
31 Mentschikal Męclkal. g., st. kol. 
12,11 Merzestwo Mercestwo, osada 
53 Mestin Mieszczyn. g. 
41 Mettkau Łączyńska Huta, osada 
61 Mewe Gniew, m. 


M 


Luboń, g. 
Lubodzież, g. 
Ludwikowo, folw. 
Ludwikowo, folw.. pow. 
ępolno 
Krysi6wka, folw., pow. Wejherowo 
Ludwikowo, folw., pow. Kartuzy 
Bagno. o., pow. Lubawa 
Ludwichowo, O. 
Grzybowskimlyn, o.. pow. Kościerzyna 
Ludwkhowo. g., pow. Lubawa 
Ludwiehowo, g.,. pow. Świecie 
Zwierzynek, folw., pow. Tczew 
Ludwikowo, fol w" osada 
Lubkowo, g. 
Łukocin, O. 
Łukowo, leśn., wieś, pow. Chojnice 
Łukowo, folw., osada, pow. Sępolno 
Lulkowo, g., leśn. 
Suchostrzygi, ceg., g.. st. kol. 
Suchostrzyckie Lądy, osada 
Lupinowo, osada 
Luszk6wko, o. 
Luszkowo, g.. o. 
Luzino. g., st. kol., I-two, leśn., o. 
Luzińskimłyn. os. mI. 
Lutom, o., osada, wieś 
Lutomskimost. folw., osada 


12 
49 
10 
43 
70 
29 
37 
22 
34 
36 
5 
56 
23 
39 
56 
14,15 
43 
57 
55 
55 
29 
53 
5.53 
67,69 
. 67 
14,15.13 
15,13 


15.13 


55 
29 
42 
5 
22 
1,6 
34 
29 


6 


57 
55 
27 
53 
17 
69 
53 
17 
21 
35 
65 
53 
47 
10 
46 
69 
24 
22 
36 
66 
4 
20 
24 
29 
25 
29 
44 
65 
39 
39 
29 
67 
6 
26 
17 
12 
25 
64 
12 
67 
67 
22 
54,51 
22 
39 
12.14 
68 
55 
24 
71
>>>
& \,IIV 


Michalken 


Niedzwiedzłniec 


Ddwniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa charakter miejscowości 


Str 


Str. 


Dawniejsza 
ndzwa 
niemiecka 


Nazwa l charakler miejscowości 


! 
I 


Michalken Michil/ki, g. 
Miehelau Mieha/owo, g., pow. Brodnica 
Michelau Micl1ille, fol W., g., pow. Świecie 
Miechutschin Miec1ucino, g. 
Mlelken M/ynek. osada 
Mielken M/ynek, wieś 
Mielkenhof Poręb, osada 
Miesionskowo Miesiączkowo. folw., g. 
Miggi I MY9i, osada 
Miglowken Miglówko, osada 
MilchereiRekau Rekowska Mleczarnia, folw. 
Mileszewo Mi/eszewy, o. 
JI\ilewken Mieliwko. g., o. 
Milewo Mieliwo, osada, pow. Lubawa 
Milewo Mieliwo; leśn., o., pow. Świecie 
Militschek Mieliczki, wieś 
Milonken Milonki, leśn.. osada 
Miloschewo Mi/oszewo. g. 
Milostay Miloslajki, g. 
Mindesfelde Ryzakowo, osada 
Miradau Miradowo, o. 
Mirchau Mirachowo, g., leśn.. o. 
Miritz Miryce, g. 
Mirotken Mirotki, g., st. kol., tart. 
Miruschin Mieroszyno, g. 
M,ischischewitz M,ściszewice. g.. osada 
Mischke Mieszek, osad, pow. Chojnice 
Mischke Mnisze
, osada. st. kol., pow. GrtIdziądz 
Mischke Mniszek, ceg., g., leśn.. pow. Świecie 
Mischlewitz Myśliwiec, g. 
Mittel Gribno Średnie Grzybno, osada 
Mittelhiltte Średnia Huta, osada 
Mittelwald Zabijak, I-two 
Miltenwalde Kowrózek, o.' 
Miltwaide Jaworze, g., osada 
- Mlewietz, 
Neusasserei Mlewiec, g. 
Mlinsk Mlyńsk, o., pow. Chelmno 
Mlinsk Mly.isko, folw., pow. Kartuzy 
Mlinsk Mlynisko, osada, pow. Kartuzy 
MlinsK Mlyńsk, folw., pow. Starogard 
Mlynietz Mlyniec. g. 
Mockrau Mokre, ceg.. g., pow. Chojnice 
Mockrau Mokre, g., pow. Grudziądz 
Moczadlo Moczadla, g. 
Modrczejewo Modrzejewo, osada 
Modrowshorst Modrowo, o., slo kol. 
Modrzejewski Modrzejewskie, pustko 
Morkenhof MysIowo, folw. 
Mosland Międzylęż, g. 
Mosland, 
Schleuse Śluza Międzylęska, śluza 
Moisch Mojusz, g. 
Moischerhillte Mojuszewska Huta, g. 
Mokrylass Mokrylas, g. 
Moltkewald Siwe Bagno, leśn. 
Montassek Mątasek, wieś 
Montau Mątawy, g. 
Moritzruh Morycówka, folw. 
Morroschin Morzeszczyn, ceg., g.. st. kol. 
Mortschin Morczyny , o. 
Mortung Mortęgi, ceg., leśn., o., g. 
Moschiska Mościska, g. 
Mosgowin Mozgowina, folw., g. 
Mosnitz Moszczenica, g. 
Molilla Motyl, folw. 
Mrowisko Mrowiska, osada 
Mroze Mrozy, osada 
M,szanno M,szano. g. 
Milhlbanz Mi/obąd1, g., slo kol., o. 
Milhlchen Mlynki, folw., pow. Chojnice 
Milhlchen Mlynek Grabowski. os. mI.. pow. Koś. 
cierzyna . 


J 


l 

. 
t 


.r 
.1 


Miihle Mlynlk, os. mI. 
Miihle 
Hohendorf Wysoka-Młyn, folw. 
Miihlengut Kończewice, os. mI. 
Miihlenkawet Mlynki, o. 
Mi!hlenJand Mlynil" osada 
Milhlhof /'o\uehlhof, leśn., osada, pow. Chojniee 
Milhlhof Ryboląg, leśn.. pow. Dzia/dowo 
Milnsterwalde Opalenie, g., sI. kol., O. 
Milsl,endorf Charzykowy, g. 
Mukrz Mokrz, g. 
Murawken Murawki. g. 
Musa Muza, leśn.  


N 


Nadolle 
Nakel 
Nalenz 
Nanitz 


Nadoi". g., osada 
Nakla. g. 
Nalęcz, osada 
Naniec, leśna, o.. 


.... 


64 
4 
50 
26 
14 
11 
40 
4 
26 
67 
69 
6 
18,19 
35 
53 
45 
33 
67 
4 
30 
47 
26.29 
45 
45 
3 9 
26 
11 
23 
50.52 
64 
25 
49 
54 
59 
63 


Napolle Napole, O. 
Narkau Narkowy, o.. st. kol. 
Nassewiese Mokre Łąki, fotw. 
Nasswald Kalita,leśn. 
Naymowo Najmowo, o., sI. kol. 
Nelberg Nielbark. g. 
Nestempohl Nlestępowo, g. 
Neu Rmerika Rmeryka, osada, pow. Dzialdowo 
Neu Rmerika Rmeryka, osada, pow. Kartuzy 
Neu Barkoschin Nowy Barkocin, g. 
Neuberg Nowa Góra, osada 
Neu Blansekow Nowe Blądzikowo, folw. 
Neu Blumenau Nowe Blonowo, g. 
Neu Bolumin Nowy Bolumin, .g. 
Neubruch Bojanowo. leśn.. pow. Starogard 
Neubruch Zarośle Cienkie, g., szkola, pow. Toru!. 
Neubruch Gaj, g.. pow. .Wąbrzeżno 
Neubrikk Nowe Mosty, g. ., 
Neu Bukowitz Nowy Bukowiec, g., pow. Kościerzyna 
Neu Bukowitz Nowy Bukowiec, wieś, pow. Starogard 
Neu Ciss Nowy Cis, g. 
Neu Culmsee Nowa Chelmża, folw.. g. 
Neu Czapel Nowe Czaple, osada 
Neudorf Nowawieś, g., pow. Dzialdowo 
Neudorf Nowaw.eś, fort, g., pow. Grudziądz 
Neudorf Nowawieś, g., DOW. Kartuzy 
Neudorf Nowawieś. ceg., o., pow. Starogard 
NeutJorf Nowawieś pod Plochocinem, wieś, 
pow. Świecie 
Nowawieś, g.. pow. Toruń 
Nowawieś, o.. pow. Wąbrze1no 
Nowawieś:Szlachecka, o., pow. Brodnica 
Nowawieś Szlachecka, g., pow. Chelmno 


Neudorf 
Neudorf 
Neudorf. Rdl. 
Neudorf, Rdl. 
Neudorf- 
Buschin Nowawieś pod Rulewem, osada 
Neudorf, 
64 Culmisch Nowawieś Chelmińska, g. 
9 Neudorf, Kgl. NowawIeś Królewska, g. 
Neudorf- 
29 Taschau Nowawieś pod Taszewem. osada 
27 Neu Dzuki Nowe Dziuki. osada 
44 Neueiehe Pusta [)ąbrówk
, leśn. 
57 Neuenburg Nowe, m.. o. 
12 Neu 
20 Englershiltte Nowa Przerębska Huta, osada 
4 Neue Welt Nowyświat, folw. 
12 Neufeld Nowe Pole, folw.. pow. Kartuzy 
34 Neufeld Palasz, osada, pow. Kartuzy 
12 Neufeldt Neufeld, folw. 
43 Neu Fietz Nowy Wiec. g. 
18 Neufliess Nowa Rzeka, leśn. 
Neu Glintsch Nowy Glińcz, o. 
Neu Golmk
u Nowe Golębiewo, osada 
Neu Grabau Grabówko, g. 
Neugrabia Grabie. o. 
Neugut Nowe Dobra, g. 
Neuguth Nygut, osada 
Neuhaus Smolarnia, leśn., osada 
Neuheim Niewierz, g. 
Neuhofel Nowawieś, g. - 
NeuMfel, I . 
Bahnhof Nowawieś Pomorska, si. kol. 
Neuhof Nowydwór, leśn., pow. Brodnica 
N6Uhof Nowydwór pod Ostrorneckiem, folw., 
I leśn., pow. Chelmno 
Nowydwór, g.. pow. Chojnice 
Nowydwór, o., pow. Gniew 
Nowydwór, g., pow. Grudzi'1dz 
Nowydwór. folw., osada, pow. Kartuzy 
Nowydwór, g., pow. Lubawa 
Nowydwór Krokowski, folw., pow. Puck 
Nowydwór, g., leśn., pow. Sępolno 
Nowydwór, osada, pow. Starogard 
Nowydwór, folw., o., pow. Tczew 
Nowydwór, g.. pow. Wąbrze1no 
Nowydwór, o., pow. Wejherowo 
Nowydwór przy Górze. folw., 
pow. Wejherowo 
Nowydwór przy Smażynie, folw.. 
pow, Wejherowo 


56 
26 
26 
64 
54 
51 
50 
17 
45 
59 
38.36 
45 
9.8 
12 
61 
36 
27 
4 
55.56 
14 


Neuhof 
Neuhof 
Neuhof 
Neuhof 
Neuhof 
Neuhof 
Neuhof 
Neuhof 
30 Neuhof 
18 Neuhof 
Neuhof 
Neuhof 


16 
57 
43 
63 
11 
15 
18,19 
11 
50 
]6 
to 


Neuhof 


Neuhof 
b. Laulenburg Nowydwór pod Lidzbarkiem. ceg.. g. 
Neuhof 
b. Strasburg Nowydwór pod Brodnieą, g. 
Neuhof, Kgl. Nowydwór Królewski, O. 
Neuhoff Nowydwór, o. 
Neu Hornikau Nowe Horn;ki, osada 
Neuhiltte Nowahuta Sikorska, osada.pow.Kartuzy 
Neuhiltte Nowa Huta, leśn., pow. Świecie 
Neu Janischau Janiszewko, g. 
Neu Jaschinnitz Nowy Jasiniec, folw., g. 
Neu Jaszcz Nowy Jaszcz, osada, os. mI. 
10 Neu Juncza Nowa Juńcza. wieś 
26 Neu Kamlau Nowe Kęblowo(Wolowa Karczma).folw. 
8 Neukirch.., Nowa Cerkiew, g., o. 
70 N;ukirch;
'R(JI. Nowa Cerkiew Szlachecka, o. 


I Dawniejsza 
Str. nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter miejscowości 


9 Neukirch, Kgl. Nowa Cerkiew Królewska, g. 
56 Neu Kischau Nowa Kiszewa, g. 
26 Neu Klinsch Nowy Klińcz. g 
65 Neu Klunkwitz Nowe Krąpiewice. g. 
6 Neukolonie Nowa Kolonja, osada 
36 Neukrug Nowa Karczma, osada, pow. Chojnice 
26 Neukrug Nowa Karczma, osada, pow. Koście- 
16 rzyna 
25 Neukrug Karczma. karczma. pow. Świecie 
32 Neukrug Nowa I(arczma Zalęska. osada, 
23 pow. Wejherowo 
41 Neu Laskowitz Nowe Laskowice, rsada 
20 Neu Lebno Nowe Łebno, osada 
8 Neu Liebenau Nowe Lignowy, g. 
46 Neulinum linje, I-two 
58 Neu Lipschin Nowy Lubleszyn, g. 
63 NeLi Lossinitz Nowe Łosieniee. osada 
20 Neumark Nowemiaslo, m. 
32 Neu Marsau Nowe Marzy. g. 
46 Neu Mosland Nowy Międzylęż, g. 
32 Neumilhl Mlynki, leśn.. wieś, .pow. Starogard 
58 Neumilhl Nowym/yn. osada, pow. Świecie 
24 Neumilhl Mlynki, os. mi.. pow. Tczew 
16 Neumilhl Nowymlyn, osada, pow. Tuchola 
20 Neumilhl Nowymlyn, o.. pow. Wąbrzeżno 
26 Neumilhl, Rdl. Nowymlyn, ceg. 
47 NeumiJhl, Rdl. Nowymlyn Szlachecki, O. 
SC Neumiihle Nowymlyn, pustk., pow. Chojniee 
5 Neumilhle Nowymlyn, os. mi., pow. Kartuzy 
58 Neumuss Nejmusy, folw. 
65 Neunhuben Dziewię
 Wlók, g. 
6 Neu Oblusch Nowe Obluże, folw. 
8 Neu Ossusnitza Nowa Osuszniea, folw. 
Neu Ottalsin Otalży"o Nowe, osada 
48 lieu Paleschken Nowe Polaszki, g. 
8 Neu Podless Nowe Podlesie, g. 
Neu Prussi Nowe Prusy. wieś 
64 Neu Reschwitz Nowe Reszwice, osada 
48 Neusass Nejzas, g. 
61 Neusasserei Myga. leśn. 
6 Neusass-Treul Nowy Tryl. g. 
48 53 NS"c
ankowanna Nowa Szękowana, osada 
32 Neu 
28 Schwornigatz Nowe Swornigacie, wieś 
29 Neu Slonnen Nowe Slone. osada 
27 Neu Stablewitz Nowe Stablewice, wieś 
41 Neustadt, Fgb. Wejherowo, o. 
32 N eustadt 
5 i/Westpr. Wejherowo. m. 
29 Neustadt, 
30 Schloss Wejherowo-Zamek, o. 
30 Neu Summin Nowy Sumin, g. 
59 Neu Tobolke Tobólka Nowa. osada 
8 Neu Tockar Nowe Tokary, folw. 
34 Neu Tuchel Nowa Tuchola, g. 
54 Neu Tuchlin Tuchlinko, osada 
4 Neu Tuchom Nowy Tuchom, folw. 
32 Neuvorwerk Nowy Folwark, osada 
Neuvorwerk 
32 I, 1/ Nowyfolwark I. 1/. folw. 
5 Neu Waldau Nowe Willdowo, g. 
Neuwelt Nowyświat, leśn., wieś 
9 Neuwieck Kobyle, g. 
]2 Neu Zielu n Nowy Zieluń, wieś 
19 Nichors Niechorz, g. 
20 Nichtsfelde Nicponie, o. 
30,25 Niedeck Szramowo, o., st. kol., pow. Brodnica 
36 Niedeck Kamienica Szlachecka, g., pow. Kartuzy 
40 Niedeckerhiitte Kamieńska Huta. osada 
42,43 Niederausmass Dolne Wymiary. g. 
47 N;eder Bogacz Bogacz, folw. 
56 Nieder Brodnitz Dolna Brodniea, wieś 
64 Niedereichen Krzywka. g. 
70 Niederfeld Dolnawieś, osada 
Nieder Gribno l;Iolne Grzybno, osada 
69 Nieder Gruppe Dolna Grupa, st. kol.. wieś 
Niederheide / Kosowa Niwa. I-two 
70 Niederhof Księżydwór. o.. pow. Dzialdowo 
Niederhof Sobótka, g., pow. Grudziądz 
4 Nieder 
Hornikau Dolne Horniki, osada 
4 Niederkrug Nadolna Karczma, osada 
9 Nieder Mahlkau Dolne Maliki, O. 
34 Nieder Mirchau Strysza Buda. wieś 
31 Niedermilhle Dolnym/yn (Zając), os. m/., pow.Świecie 
29 Niedermilhle Chrząst, os. mI., pow. Toruń 
53 Niedermuhle Nadolnik, osada, pow. Tuchola 
18 Nieder 
50 Sartowitz Dolne Sartowice, g. 
52 Nieder 
12 Schridlau Skrzydlówko. o., os. mI. 
69 Niedwilz Nied1wiedż, g. 
45,47 Niedzwie- 
14 dziniec Nied1wiedziniec, osada 


, 


12 
32 
32 
50 
51 
11 


31,32 
49 


1 


. 


67 
53 
67 
18 
9 
32 
25 
35 
50 
]8 
47,45 
48 
56 
62 
65 
23 
23 
14 
26 
47 
49 
41 
12 
67 
32 
32 
Ił 
41 
8 
41 
50 


70 


13 
31 
10 
41 


66 


70 
61 
43 
29 
61 
28 
30 
21 


28 
42 
6 
3 
5 
42 
19 
6 
25 
25 
7 
22 
24 
20 
51 
25 
49 
15 
17 
2] 


31 
63 
34 
26 
48 
59 
62 


I 
I( 


48 


, 


34 
50 


49 


......
>>>
l'Iiepczełong 


\ 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter miejscowości 


Niepczelong 
- ł Nierostaw 
). Niesiolowitz 
Niezywienc 
Nikolaiken 
Nikolaiken 


Niepszczełąg, osada 
Nierzostowo, wieś 
Niesiołowice, g. 
Nieżywięć, g. 
Mikołajki, g.. pow. Lubawa 
Mikołajskie PoleśnicIwo, leśn., 
pow. Świecie 
Mikołajki, g., pow. Tuchola 
MIkołajewo, wieś 
NIestoja, g. 
Niskie BroIIno, osada 
Nicponie. h:arczma 
Nlcwałd, !I.. st. kol. 
Nogat, g. 


J 


Nikolaiken 
Nikolausdorf 
Niostoy 
Niskobrodno 
Nitzponie 
Nitzwald 
Nogath 
Nonnen- 
Kabil unken Kobylanka Panieńska, g. 
Nonnenkampe, 
fortsgutsb. Panieńska Kępa, o. 
Nonnenwalde Włosienica, osada 
Nossek " Nosek, wieś 
Nowahulta Nowa Huta, g., pustko 
Nowalzisko Nowalczysko, osada 
Nowa Pila Nowa Piła, osada 
Nowarolla Nowa Rola, osada 
Nowinnen Nowiny, pustk., pow. Puck 
Nowinnen I Nowiny, leśn., pow. Wejherowo 
Nussdorf Leszczynki. osada, pow. Kartuzy 
Nussdorf 10rzechówko, g., pow. Wąbrzeino 
I 


.t 


t 
I 


o 


I 

 


Obendorf Obodowo, g., sI. kol. 
Oberausmass Górne Wymiary, g. 
Ober Brodnitz Górna Brodniea, wieś 
Oberchotzen Wierzchocina, wieś 
Oberfeld Górnawieś, osada 
Ober Gribno Górne Grzybno, osada 
Ober Gruppe Górna Grupa, prz. k., wieś 
Ober Grutschno Górne Gruczno, wieś 
Oberhof Wyszczekanka, o.. pow. Grudziądz 
Oberhof Miechuclńskie Chrósły, osada, 
pow. Kartuzy 
Ober Hornikau Górne Horniki (Rrnikowy), osada 
4 Ober Mahlkau Górne Maliki, g. 
1. Ober Nessau Nieszawka, g. 
Ober Sartowitz Górne Sartowiee, le
n., o. 
Ober Schridlau Skrzydłowo, g. 
Ober Semlin Wysokie Somonino, osada 
Obitzkau Owieczkowo. O. 
Ob kas s Obkas, g., os. mł. 
Oblusch Obłuże, g., o. 
Obromb Obrąb, folw. 
Occipel l ocypel, g., st. kol. 
Occipeler, 
Rusbau l Pustkowie, osada 
Odargau Odargowo, g.. o.. pustko 
Odry-Woythal Wojlalskimłyn, os. mI. 
Ofen . Piece, g. 
Offenberg Bukówki, leśn. 
Ogonken Ogonki, folw. 
Oko'!en Okole, g. 
Okonin Okoniny, o.. pow. 5tarogard 
Okonin Okoniny, g., pow. Tuchola 
Oluenglick Okręglik, osada 
Olczini Olszyny, leśn. 
Olgagrube Kopalnia Olga, kopal. 
Ollek Olek, I-two 
Ollenrode Rlteroda (Stararuda), O. 
Olschewoblolto Olszowe Błoto, osada 
Olschews Olszewce, osada 
Olsziili Olszyny, osada 
Olszowken Olszówka, folw. 
Omulle Omule, g. 
Orla Orle, osada 
Orlau lorłowo, osada 
Orlowo Orlowo, o. 
Ornassau Orna sowo. osada 
Osche Osie, folw.. g., leśn.. st. kol., tart. 
Osche, 
J Oberfersterei Osie, leśn., o. 
łoslanin Osłonino, folw., g. 
1., Osiowo Osłowo, g. 
Ossa Osa, pustko 
Ossakrug Oska Karczma, leśn. 
i Ossa-Neusass 
C=NeuOssakrug) Lisnowo, leśn. 
t Ossau Osowo, I
śn. 
Osseltno Osetno. folw.. g. 
Ossiek Osiek, osada 
Ossiek Ostek, g., pustk., pow. Starogard 
Ossieek Osiek, osada, pow. Toruń 
Ossowagora Osowa Góra przy Przodkowie, osada 
Ossoweg Osówek, g. 
Ossowken Osówko, O. 


}
, 


./ 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter miejscowości 4 
61 
48 
16 
3 
22 
20 
20 


Osowo. g.. pow. Chojnice 
Osowo, g., pow. Starogard 
Osuszniea, g., leśn. 
Ostrowi te, g., st. kot. 
Nowe Ostrowi te, g. 
Oo;trowite, O. 
Ostrówki, leśn., pow. Lubawa 
Ostrowo, g.. pow. Puck 
Ostrzyce, g.. teśn. 
Ostrornecko, o., st. kol. 
Ostrów, pustk., pow. Lubawa 
Ostrów, osada, pow. Śwlecie 
Ostrowite, g., pow. Chojnice 
Ostrowi te, osada, pow. Kartuzy 
Ostrowite, o., st. kol., pow. Lubawa 
Ostrowite, wieś 


11 Ossowo 
13 Ossowo 
25 Ossusnitza 
4 Osterbitz 
36 Osterwick 
OsterwiU 
Ostrau 
Ostra u 
Ostritz 
Ostrometzko 
Ostrow 
Ostrow 
Ostrowilt 
Ostrowilt 
OstrowiU 
Ostrowilte 
Ostrowilt- 
9 Kolonie Osada Ostrowicka, osada 
]8 Ostrowken Ostrówki, osada 
5 Ostrowo Ostrowy, I-two, pow. Chojnice 
26 Ostrowo Ostowo, osada, pow. Kartuzy 
25 Ostrow- 
29 Wdzidzen Ostrowo-Wdzydze, folw. 
67 Ostrowy-Brinsk Ostrowy, wieś 
41 Otremba Otręba, g. 
69 OU"lsin Otalżyno, osada, pow. Kartuzy 
25 OUalsin Otalżyno, osada, pow. Wejherowo 
64 Olterode Otoroda, osada ' 
OUersteig Wydry, leśn. 
Oltiliensruhe Śmiechowo, leśn. 
Ottlotschin Ot/oczyn, g., os. mI., leśn., 51. kol. 
OttIotschinek Ot/oczynek, wieś 
Oltomin Otomino, O. 
42 OUowitz OtowIce, osada 
7 OwidzmiJhle Owidzkimłyn, os. mi. 
24 Owscharken Owczarki, O. 
10 Owsnitz Owśnice, osa'da 
5] Oxhoft Oksywja, g. 
25 
49 
49 
23 


2 


p 


,. 


26 
3] 
30 
57 
52 
32 
27 
65 
42 
40,4] 
60 
45 


PaclwrmiJhle 
Pajongowo 
Paleschko 
Pallubitz 
Pantau 
Paparzin 
Papau, 
BischOflieh Papowo Biskupie. g. 
Papau, DomanI' Papowo, O. 
Papau, Papowo Toruńskie, folw.. g., osada, 
Thornisch st. kot. 
PapiermiJhle Papiernia, os. mł. 
Paradies Robacznik, folw. 
Paradies Paradyż, osada 
Parchau. Parchowo, g., leśn. 
Parchauer Bohr Parchowskibór, osada 
Parchauer- 
miJhle Parchowskimłyn, os. mł. 
Parczesnitza Parszczenica, leśn. 
Parczvn Parzyn, I eśn, , osada, os. mI. 
Parowe Parowa. folw., pow. Chełmno 
Parowe Parowa. osada. pow. Świecie 
Parowo Parowa falęcka, folw., pow. Chełmno 
Parowo Parowa, wieś, pow. Chełmno 
Parowo Parowa, osada, pow. Kościerzyna 
Parschkau Parszkowo, O. 
ParschiJtz Parszczyce, o.. pustko 
Parsken Parsk, fort, g. 
Parszesnitza Parszczenlca, wieś 
Partikelshof Wieżyca, folw. 
Pasowen Ponsowo, osada 
Paszenitz Pażęca, osada 
Patocka Patoki przy BorclU, folw. 
Patocki Patoki przy Sierakowicach, osada 
Patschewo Paczewo, g. 
Patul Potuły, ceg.. g. 
Paulshof Majewo, folw., st. kol.. pow. Starogard 
Paulshof Kucborek, o.. pow. Toruń 
Pechbude Pikarnia, osada 
PechhiJtte Zazdrość, leśn. 
Pehlken Pełki, os. mł. 
Pehsken Piaseczno, g. 
Pehskerfelde Piaseckie Pole, osada 
Pelzau Pieleszewo, O. 
22 Pempau Pępowo, O. 
47 Pempersin Pęperzyn, g.. os. mł., st. kol. 
36 Pensa u Pędzewo, g. 
45 Pentkowitz Pętk0wiee, leśn., O. 
45 Petersdorf Mierzyn, g. 
58 Petznick Piaseczno, g. 
25 petztin Piastoszyn, g. 
45 Pfalzpłatz Zacisze, leśn. 
23 Pfeilsdorf Płużniea, g., st. kol., szkoła 


Mlyn Pachura, os. 
Pajągowo, osada 
Paleczek, osada 
PałubicI', g. 
Pamiętowa, folw., g. 
Paparzyn, O. 


mI. 


4 
40,41 
14 
45 
]4 
30 
45 
47 
61 
11 
]4 
60 
59 
22 
24 
67 
II 
44 
36 
5 
37 
65 
55 
50 


53 
41.40 
50 
37 
'22 


I Dawniejsza 
Str nuzwa 
niemiecka 
121P hiliPPi Wierzysl--o, leśn. 
45 Philippshohe Płocickidwór, folw. 
12,14 Pbilippsmuhłe filip, os. mł. 
64 Piask Piaski. g. 
12 Piasken Piaski, g. 
19 Piasnitz Piaśnica, leśn., osada 
38 Piechowitz Piechowiee, g. 
40 Piecken Piecki, osada 
26.30 Piecz iska Pieczyska, osada 
9 Pieczisko Pieczysko, osada 
37 Piekelken Piekiełko, leśn. 
51 Piekło Piekło, osada 
12 Pien Piei., O. 
28 Pienonskowo Pieniążkowo, g. 
38 Pienłken Piętki, osada 
15 Pieniken, Klg. Pieńki Królewskie, g. 
Pierławken Pierławki, g., osada. prz. k., pustko 
19 Pierschewo Pierszczewo, g. 
13 Pierwoschin Pierwoszyno, g. 
14 Pielzken Piecki, leśn. 
24 Pietzki Piecki. osada 
32 Pilla Pila, wieś, pow. Starogard 
5 Pilla Piła, osada, pow. Świecie 
36 Pillamiihl Piła, os. mł., pow. Chl,jniee 
26 PillamiJhł Piła, leśn., osada, pow. Tuchola 
67 70 Pillewitz Piiewice, O. 
'65 Pinschin Pinczyn, g. 
Pinsk 
54 (=Pinsken) Pińsk, osada 
70 Pior11ek Piątel, osada 
58,59 Piontkowo Piątkowo, o., pow. Chełmno 
58 Piontkowo Piąlkowo, wieś, pow. Chojniee 
29 Piontkowo Piątkowo, o.. pow. Wąbrzeźno 
59 Pischnitz Piesienica, o., st. kol. 
47 PischnitzmiJhle Piesieniekimłyn, os. mI. 
56 Piskarken Piskarki O. 
33 Piwnitz Piwnice: folw., pow. Tczew 
40 Piwnitz Piwniee, g.. pow. Wąbrzeźno 
Plachti Płachty, g. 
Placy Place, osada 
Plangenau PIąchawy, g. 
Plaskau Plaskosz, leśn. 
Plaskosz Okiersk, osada 
57 Piaskowo Płaskowo, osada 
31 Plassowo Płazowo, g. 
28 Platenrode Kochanowo. folw. 
26 Plehnswalde Bukowiec (Nicponie), leśn. 
61 Plement Plemięta, g. 
9 Plense Płęsy, g. 
58 Plensno Plęsno, osada 
60 Pleschno Pleśno, osada 
Plessen Plesewo. ceg., g., st. kol. 
58,57 Pley Pły, osada 
48 Plochotschin Płochocin. leśn. 
69 Plotzig Płocicz, g. 
69 Plotzno Plocna, l-Iwo 
26,28 Plonen Plony, osada 
26 Plotzitz Płoczyce, g., smol. 
Pluskowenz Pluskowęsy. o., pow. Toruń 
26 Pluskowenz Pluskowęsy, o., pow. Wąbrzeźno 
14 Plutowo Płulowo, o., st. kol. 
15,13 Plywaczewo Pływacz ewo, g. 
9 Pniewilten Pniewite, g. 
51 Poblotz Pobłocie, ceg., g. 
9 Podciborz Podcibórz, g. 
8!Podgorz Podgórz, m. 
32 Podjass P"odjazy, g. 
41 Pod Pluskowenz Podpluskowęsy, osada 
41 Podwitz Podwiesk, g. 
20,21 Poggenpfuhl Pustkowie Chwaszczyńskie, pustko 
12 Pogorsch Pogórze, g. 
33 Pogutken Pogódki, g., O. 
32 Pokrzywken Pokrzywki, osada 
27 Polchau Polchowo, ceg.. g. 
28 Poldersee Podleś. g. 
27 Polianska Poljańska, osada 
26 Polkau Małe Pu/kowo, g. 
26 Polko Pólko, folw., pow. Brodnica 
44 Polko Pólko, osada. pow. Lubawa 
59 Polko Pólko, folw., pow. Sępolno 
24 Polko Póiko, folw.. pow. Tczew 
54 Pollenschin Połęczyno, g. 
33 Pollum . Połom, leśn. 
18 Polnisch I 
18 Brodden Brody Polskie, przys. 
70 Po Inisch 
29 Brzozie Polskie Brzozie; g. 
Polnisch 
42 Cekzin Cekcyn, g., st. kol. 
58 Polnisch 
70 Grunhof Polskie Gronowo, g. 
36 Polnisch 
42 Konopath Polski Konopat, ceg., O. 
6] Polnisch 
54 Wangerau Węgrowo Polskie, g. 
64 Polzin Połczyn o, folw., g.. o. 


1- 


Nazwa i charakter miejs.cowości 


Str. 


34 
42 
59 
58 
21 
4],40 
32 
36 
45 
25 
69 
29 
9 
18 
36 
2] 
16 
26 
40 
19 
14 
44 
48 
13 
62 
9 
45 


66 
21 
9 
13 
65 
47 
44 
53 
55 
64 
32 
67 
6 
62 
62 
14 
61 
69 
-19 
21 
32 
]5 
4/1 
21 
51 
53,54 . 
42 
]4 
45 
32,34 
60 
65 
9 
64 
8 
68 

 
56 
26 
65 
8 
66 
40 
32,34 
7 
40 
32 
, 26 
64 
6 
35 
,43 
55 
26 
47 


, 


]8 


4 


60 


18 


53 


21 
40,41
>>>
102 


I; 


Pomierken 


L 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakler miejscowości 


Pomierken \ pomierki. g.. pustko . 
" Pomietschin Pomieczyno, g. 
Pomietschiner- 
hiitte Pomieczyftska Hula, g. 
pommey Pomyje, g.. 
PommeyerhBhe Pomyje. osada 
Ponschau Pączewo. g.. si. kol. 
Popiagorra Popia Góra. osa cia 
popowzen Popowce. puslk. 
Porembi Poręby. osada 
Porsecz Porzecze. _osada 
Posaren Pożary, folw. 
Pottengowo Potęgowo. wieś 
powaJken Powalki, leśn., o., si. kol. 
Prencz8wa Pręezawa, osada 
PrentkowJtz Prętkowlce. folw. 
Prenzlawilz Pęslawice. g., O. 
Pretoschin Przetoczyno, g. 
Preussen Prusy. folw., g. 
Preussisch 
Lanke Pruskaląka, o.. szko/a 
Preussisch 
Stargard Starogard, m. 
Preussisch 
Stargard 
Landgestilt Starogard-Stadnina, o. 
Pribitz Przybysz, folw. 
Priom Pryoma, g. 
Prissnau Pryśniewo. folw.. pow. Puck 
Prissnau Pryśniewo. osada. pow. Wejherowo 
Prockau Prokowo, g., st. kol. 
Prockauer 
Gestr!luch Prokowskie Chrósty. osada 
Prondzonka Prądzonka, g. 
Prondzonna Prądzona, g., os. mi. 
Pronikau Prątnica, g. 
Prontki Prątki, pustko 
Pruschinowo Prusinowo, falw. 
Prusken Pruski, folw. 
Pruski Pruskie. wieś 
Prussi Stare Prusy. o. 
Prussy Prusy, osada 
Prust Pruszcz. g., st. kol.. pow. Świecie 
Prust Pruszcz, g.. pow. Tuchola 
Prust Pruszcz-Bagienica. st. kol., 
pow. Tuchola 


Przeczken 
Przeskodda 
Prziawitzno 
Przibischewo 
Przispa 
Przyarcz 
Przyasnia 
Przydatkes 
Przylessie 
Przyn, I\dt. 
Pulk 
Pulkau, Fgb. 
Pulko 
Pulko 
Pulko. 
Pulko 
Pulvermacher- 
sche Schneide- 
milhle 
Purgalken 
pusdrowo 
Pusta 
Dombrowken Pusta Dąbrówka, g. 
Pustken Pustki, osada 
Pustkowie Pustkowie Cisowskie. 
Putz Puc, O. 
putzhGtte Dąbrówka. osada 
Putzig Puck, m. 
putziger . 
Heisternetz Jastarnia. g. 


," 


1
 ' 


Q 


Quaschin 


R 


Przecz ki, folw. 
Przeszkoda. o. 
Przywiczno, osada 
Przybyszewo. osada 
Przyspa. osada 
Przyżarcz, osada 
Przyjainia, wieś 
Przydatki, osada 
Przylesie. osada. 
przyny SzlacheckIe. wieś 
Pólko. osada 
Pólko, obszar leśny 
Pólko, folw.. pow. Brodnica 
Pólko, osada. pow. Gniew 
Pólko, o., pow. Świecie 
Pólko, folw.. leśn., pow. Wąbrzeino 


Wejherowska Pi/a, tarto 
Purgalki, g. 
Puzdrowo, g.. os. mi. 


osada 


Str.1 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter mi
jsco....ości 


26 
SS 
SS 
45 
11 
24 
27 
69 
16 
25 
15 
21 
9 
21,23 
68 
17.16 


Rajkowy. g. 
Rajkowski M/yn, os. m1. 
Raclawki. o.. st. kol. 
Rakowiec, g., pow. Gniew 
Osowiec, g., pow. Lubawa 
Rakowice, o.. pow. Lubawa. 
Rębiechowo, g. 
Ramieje, g. 
Ramutki, o. 
Niewieścin, o.. os. mi., prob. 
Radziejewo, O. 
Radostowo, o. 
Rudno. g. 
Rudnopole, folw. 
Brzezińskie Rumunki, wieś 
Czymanowo. osada 
Robakowo, O. 
Rekownica, g. 


36 Raikau 
26 RaikauermGhle 
Rakelwitz 
Rakowitz 
Rakowitz 
Rakowitz 
Ramkau 
Ramley 
Ramutken 
Rasmushausen 
Rathsdorf 
Rathstube 
Rauden 
Raudnerfeld 
Raumland . 
Rauschendorf 
Rebkau 
Recknitz 
Recknitzer- 
milhle Rekownlckimlyn. os. mi. 
65 Reddischau Radoszewo, o.. prz. k. 
44 Redschitz Recice. wieś 
Reetz Raciąż. g. 
ReetzermGhle Raciąskimlyn, os. mi. 
47 Regencia Rejencja, os. m/. 
41 Rehberg Sarnia Góra, leśn., pow. Brodnica 
16 Rehlerg Sarnówek, osada. pow. Świecie 
41 Rehberg Sarnia Góra, osada. pow. Wejherowo 
68 Rehberg, 
:l6 OberlOrsterei Sarnia Góra, leśn.. nadl., o. 
Rehden Radzyń-Wieś, g. 
29 Rehden Radzyn, m. 
13 Rehden Fijewo pod Radzynem, o. 
13 Rehdorf Sarnowo. osada 
36 Rehfelde Ma/e Radowiska. g. 
25 Rehgrund Kozielec, leśn. 
17 Rehhof Sarnidwór, leśn.. pow. Kartuzy 
17 Rehhof Sarnówek. leśn.. pow. Świecie 
51 Rehkrug Sarniak, osada 
15 Rehwalde, I\dl. Rywa/d Szlachecki, g. 
63 Rehwalde. KgL Rywa/d Królewski, g. 
50 Reichenau Rychliowo, st. kol. 
61 Reihergrund Skrajna, leśn. 
61 Reinau Ma/e Czyste, g. 
17 Relnbruch Czysteblota, g. 
65 Reinholdshof Pstra Suka, folw. 
33 Reinwasser Czysta Woda. osada, pow. Kartuzy 
Reinwasser Czysta Woda, osada. pow. Kościerzyna 
35 Rekau Rekowo. folw., o., pow. Puck 
51 Rekau Rekowo. folw., st.kol.. pow. Wejherowo 
15 
11 Rekau. Krug Rekówko, karczma 
51 Rembinitza Rębienica. osada 
26 Rembisko Rębiska. osada 
53 Remboschewo Ręboszewo, g. 
45 Renssberg Ocypel, leśn. 
53 Rentschkau Rzęczkowo, g. 
4 Repeteiken Repetejki, osada 
18 Repezke Rzepeckie, folw. 
53 Repnitz Rzepiczna, g. 
66 Reschke Reszki. g. 
Resenschin " Rzeżęcin, g. 
Resmin Radzimin, o. 
70 Rheda Reda, g.. st. kol. 
16 Rheinfeld Przyjain, O. 
1.6 Rheinsberg Ryńsk. g., os. mi. 
Ribaken Rybaki, osada 
Ribenz Rybieniec. o. 
Ribno Rybno, osada 
Richlawo Rych/awa, g. 
Richnau Rychnowo, g. 
Richnowo Rychnowo, g. 
Richtershof Nowiny, osada 
39 Richthof Sulmln, g. 
Riebenhof Rzepiska. osada 
Riewalde Rywald, g: 
Riga Ryga, pustko 
RiJla Ry/a, o. 
Rinkau Rynków, leśn. 
Rinkowken Rynkówka, folw.. g. 
Rischke Ryszka, osada 
Rittel Rytel, g., leśn., nadl., o.. st. kol. 
Rittelbruch Ryte Błota, leśn. 
Rittershausen Male Szczepanki. g. 
RixhBft Rozewie, I. mor., osada 
Robatzkauer- 
milhle Robakowskimlyn, os. mi. 
Robbakau Robakowo, bor., g. 
Robbakau, Kgl. Robakowo, osada 
Robottno Robotno, osada 
RBskau Reskowo, g. 
Rogali Rogala, osada 
Rogasen Rogoźno, osada 
Roggenhausen Rogoino, g., st. kol. 
Roggenhausen, 
Schloss Rogoino-Zamek. O. 
Rogulewo Rogalewo, osada 


4 
36 
66 
34 
30 
. 39 


66 
65 
50 
45 
. 17 
8 
42 
4 
67 
32 
4 
8 
- 68,70 
68 


Chwaszczyno. g. 


Rahenhorst Gziki, O. 
Radanska Radaftska. wieś 
Radaunensee Jezioro Raduńskie. O. 
Radegast Radogoszcz. g. 
Radlngsthal pajewo, folw. 
Radmannsdorf Trzebieluch, ceg., g. 
Radonsk Radoftsk, g. 
Radosk Radoszki, st. kol.. wieś 
Radowken Radówki, osada 
Raduhn Raduft, g. 
R!lumung 
Kruschin Kruszyn-Rumunki. g. 
Raffa Rafa, g. 
Rahmel Rumja, g.. O. 
Rahmel- 
Sagorsch. 
Bahnnof Rumja-Zagórze. st. kol. 


I Dawniejsza 
Str. nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter miejscowości 


Rulewo, O. 
Trzcin, folw.. g.. os. mI. 
Dulewski M/yn, os. mi. 
Trzclanka, osada 
Rokitki. A. 


SS Rohlau 
SS Rohrfeld 
15 Rohrmilhle 
18 Rohrteich 
36 R okittken 
38 Rokittker- 
27' wiesen Rokickie Lądy. osada 
26 Rokoschin Rokocin, O. 
23 Rokoschin- 
mGhle Rokockim/yn, os. mi. 
53 Rolbick Rolbik, g., pustko 
47 Romb Rąb, osada 
56 Romberg Rombark, g. 
18 Rommen Rumienica, g. 
18 Rondsen Rządz, ceg., O. 
48 Ronti Rąty. g. 
40 Roonsdorf Pa
leki, o. 
10 Roonsee Jeziorno, Jeśn
 
32 Roppuch Ropuchy. O. 
32 Roschanno Różanna, folw.. g. 
41 Rosen Rodzone. folw.. O. 
SI Rosenau Różnowo, g. 
61 Rosenberg Różankowo, O. 
61 Rosen eiche Różnydąb, osada 
59 Rosenhain Zarośle, g. 
5 RosenthaJ Rożenta!. g.. pow. Grudziądz 
49 Rosenthal Rożental. folw.. g., pow. Lubawa 
67 Rosenthal Rożenta!. g.. pow. Starogard 
RosenthaJ Różanek, leśn., pow. Tuchola 
54 Rosenthal Sosnówka, o., pow. Wąbrzeino 
21 Rosochen Rosochy, leśn. 
19 Rossoch Rosocha. osada 
22 Rossgarten Rozgarty. leśn., pcw. Świecie 
49 Rossgarten Rozgarty pod RuJe\\ em, folw., . 
64 pow. Swiecie 
19 Rossgarten Rozgarty, g.. pow. Toruft 
28 Rossgarten b. 
54 Gross Falkenau Rozgarty przy Walichnowach. g. 
Rossgarten. 
49 Culmlsch Rozgarty. g. 
21 Rossgarth Rozgart, przys. 
21 Rostockibruch Roszezyminy. osada 
65 Rothhof - Wysokie Pole. folw. 
62 R ottenberg Rotembark, g. 
8 Row Rów. osada 
3 Rowen Rowy, osada 
30 Rowinitza Rówienica, O. 
27 Rownitza Równica, fnlw. 
30 Rudabrilck Rudzkimost, leśn., osada 
41 RudamGhl Rudzkim/yn. osada 
69 Rudda Ruda. os. mi. 
41 Rudnick Rudnik, g. 
28 Rudolfshof Rudawki, osada 
28 Rudtken Rudki. g. 
27 Rudzini Rudziny. wieś 
47 Rudzinnek Rudzinek, wieś 
58 Rildigsheim Slomowo, O. 
35 Rilsshof Ryżewie, osada 
70 Ruhenthal Zacisz. osada 
61 Ruine Dybow Dybowo-Ruina, osada 
68 Rukoschin Rukosin, g. 
45 Rungenheim K/odnia, osada 
62 Russek Rusek, O. 

 Ruthken Rutki, osada 
29 Rutken Rutki, osada 
64 Rutkowisna Rutkowizna, osada 
33 Ruttka Rutka, os. mI. 
10 Ruttkowitz Rutkowice, g., O. 
52 Rutzau Rzucewo, ceg., o. 
51 Rutzlmwalde Rucenwa/d. folw. 
64 Rymanowitz Rymanowice, osada 
21 Rynnek Rynek, folw., g., os. mi.. O. 
36 Rywoczin Rywoczyny. g., O. 
27 
26 
45 
28 Saab.m 
34 SlIbagno 
53 Sachsenbrilck 
18 Sackrau 
54 Sadrosch 
13.14.15 Siingerau 
6 Sagorsch 
20 Salesch 
40 Salesche, I\dl. 
40 Salesche, KgJ. 
68 Salewken 
68 Sallakowo" 
39 Salino 
27 Samciesko 
S Samplau 
31 Samplawa 
21 1 samp9WSke 
Sand 
23 Sandberg 
67 Sanddorf 


. 


s 


Żab no, g., st. kol. 
Zabagno, folw. 
Piec:tenla, g.. szkola 
Zakurzewo, g. 
Zazdrość. g. 
Piwnice. I-two, o
 
Zagórze, g.. leśn. 
Zalesie, g., O. 
Zalesie Szlacheckie, g.. O. 
Zalesie Królewskie. g. 
Zalewki. folw. 
Za/akowo, g. 
Salno. o. 
Zamczysko, osada 
Samplawa, o. 
Samplawa, g. 
Sępowskie, osada 
Piaski, osada 
Piaski, g. 
Wdzydze Kiszewskie.. g. 


5anddorf 


Str.  


53 
37 
57 
31 
SS 


SS 
47 


47 
13 
28 
4S 
37 
23 
26 
6 
63 
56 
50 
37.38 
8 
60 
66 
S 
21 
36 
45 
62 
65 
39 
69 
53 


53 
58 


18 


I 

 


8 
64 
42 
56 
32 
32 
31 
53 
6 · 
62 
62 
30 
21 
18 
51 
11 
49 
60 
4S 
53 
58 
SS 
SS 
47 
29 
24 
64 
36 
16,17 
41 
12 
32 
37,38 
16,17  
i 


46 
56 
58 
21 
52 
60 
68,69 
43 
52,54 
52 
56 
28 O: 
23 
35 
38 
37 
69 
48 
50 
33 


/. 


I 
H 


----oIIio......
>>>
Sandkrug 


103 


Sontoczno  


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Str. 


Nazwa I charakter miejscowości 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa 


charakter miejscowośCi 


Sandkrug Piaski (Czerwona Karczma). karczma 
Sandsee Piaseczno, osada 
Sanld Johann Święty Jan, folw. 
. Sanskau Zajączkowo. folw. 
Sapali a Sapala, osada 
Sapten Sapoty, folw. 
Sarnak Sarniak, leśn. 
Sarnau Sarnowo, o. 
Sarnowen Sarnowo, wieś 
Sarnowken Sarnówko, osada, pow. Grudziądz 
Sarnowken Sarnówko, osada, pow. Kartuzy 
Sarnowo ISarnowo przy Grzybnie. osada 
Sarosie Zarośle, g.. pow. Grudziądz 
Sarosie Zarośle. pustl,., pow. Świecie 
Sauermilh1e Żur, o. 
Sawadda Zawada, .g. 
Sawdin Zawda, ceg., o.. st. kol. 
Saworri Zawory, g. 
Sawilst Czartolomie. folw. 
Sbichau Zbychowo. ceg., g., folw., leśn. 
Schablewo Szablewo, osada 
Schackenhof Czachówki, o. 
Schadau Sadowo, o. 
Schadrau Szczodrowo, folw., g. 
Schadrau Milhle Szczodrowskimlyn, os. mI. 
Sch5ferbruch Owcze Blota, leśn. 
Scharerei Owczarnia, leśn.. o., pow. Kartuzy 
Sch5ferei Owczarnia Slawkowska,osada.pow. Kartuży 
SchiHerel Szeperja przy Częstkowie, ,",sada. 
pow. Wejherowo 
Szeperja przy Osowej Górze, ,?sada, 
pow. Wejherowo 


Schakau 
Schakowken 
Schalamay 
Schalenetz 
Schallsbrilck 
Schannen 
Scharnau 
Scharnau. 
Bahnhof Czarnowo kolo Torunia, st. kol. 
Scharnese Czarze, g. 
Scharnhorsl Szarnoś, o., st. kol. 
Scharnow Czarne, leśn. 
Schatarpi Szatarpy, g. 
Schechausee Trzechowo, leśn. 
Scheffelplatz Bląkowo, osada 
Scheln Sicinek, g. 
Scl1elews Zelewiec, osada 
Schellenschln Cieleszynek, g. 
Schemlau CzernIewo, g., leśn. 
Scherokopass Szerokopaś. o., osada 
Scherplngen Szczerblęcin, g. 
Schewen Szewa, o. 
Schewlngen Szewienek, o. 
Schilllngsdorf Blalochówko, folw. 
SchIlIno Silno, g. 
Schiroslaw Sieroslaw, g. 
Schiroslawek Sierosiawek, O. 
Schirotzken Serock, g. 
Schlrpitz Cierpice, nadl., sI. kol.. wieś 
Schiwialken Siwialka, g. 
Schlachta Szlachta, g., sI. kol. 
Schla g Szlaga, leśn. 
Schlaga Szlaga, os. mI. 
Schlllgenthin Slawęcin, folw., g. 
Schlatau, Forst- 
haus Slawutówko, leśn. 
Schl11tau, Milhle Slawutowsklmlyn, os. mi. 
Schlawkau Slawki, g., st. kol. 
Schleuse Mos- 
land 
Schłiewen 
Schlonz 
Schlossau 
Schlossberg 
Schlossberg- 
restaurant Zamkowa Góra. restauracja 
Schloss Kischau 
Milhle Kiszewskimlyn, os. mi. 
Schloss Nessllu Nleszawka, zamek 
Schloss Platen Platen - Zamek, folw. 
Schlossziegelei 
Schmechau 
Schludron 
Schlusa 
Schluska 
Schmechau 
Schmeltern 
Schmełz 
Schmefitau 
Schmilowo 
Schmollin 
Schmolln 
Schneidemilhle 
Schneidemilhle 
Strebielin 


Schiiferei 


I 
+  
I 


'. 


I( 


- ! 
r 
j 

 


....... J-JI 


Żakowo, g. 
Żakówko, osada 
Szala maje, osada 
Szaleniec. osada 
Mostki. osada 
Mszano. o. 
Czarnowo. g. 


Śluza Międzylęsktl. śluza 
Śliwiny, o. 
Slończ, g. 
Sloszewy. o. 
Zamkowa Góra, osada 


Śmiechowo, ceg. 
Szludron, leśn. 
Śluza, g. 
Śluska, folw. 
Śmiechowo, o. 
Szmeltry, osada 
Szmelta, osada 
Smętowo, o., st. 
Śmilowo, g. 
Smolno, g. 
Smolno, g. 
Pila, tarto 


kol. 


Strzebielińska Pila, tarto 


4 Schneiders. 
50 walde 
47 Schneidewind 
52 Schnurken 
40 Schodno-S,ho- 
22 dnau Schodno. osada 
59 Schonau Przechowo, g., st. kol. 
10 Schonau, Rdl. Szonowo Szlacheckie. g., O. 
32 Schonau, Kgl. Szonowo Królewskie. g. 
20 Schonberg Będimirowice. g., st. kol., pow.Chojnice 
24 Schonberg Szymbtlrk, g., pow. Karluzy 
25 Schonborn Szynborno, O. 
2J Schonbrod Czystochleb. g.. leśn. 
49 SchCinbrilck Szembruk, leśn. 
54 Schondorf Budy, g., pow. Brodnica 
33 Schondorf Szyndorf, wieś, pow. Chojniee 
23 Schoneck Skarszewy, m. 
28 Schoneich Szynych, g. 
14 Schonfeld ISzenfeld, o.. osada, sI. kol. 
68.70 SchCinfliess Przydwótz, o.. 
32 Schonfliess,Rdl. Szumles Szlachecki, g. 
38 Schonfliess,Kgl. Szumles Królewski, g. 
23 Schongrund Mszano-Leśnicłwo, o. 
33 Schonheide Szenejda. g. 
. 33 Schonhof Szynof. f.,lw., pow. Kościerzyna 
47 Schonhof Dobrzejewo, folw., pow. Świecie 
29 Schonholz Sielanka, leśn. 
27 Schonhorst Slkorz, g. 
Schonkau Szenkowo, g. 
66 Schonsee Sosnówka, g., pow. Chelmno 
Schonsee Kowalewo, m., pow. Wąbrzeino 
68 Schontal Dusocin. g. 
28 Schonwalde Szynwald, osada, pow. Chojniee 
28 Schonwalde Szynwald, g.. pow. Sępolno 
12 Schonwalde Wrzosy. folw., g., pow. Toruń 
36 Schonwalde Szemud, g., pow. Wejherowo 
46 Schonwalde. 
6 Probstei Szynwald-Plebanka. O. 
57 Schonwalder- 
hilUe Szemudzka Huta, osada 
57 SchCinwiese Krasnoląka, g., sl. kol. 
7 Schotzau Czeczewo, O. 
23 Schollen Żolno, osada 
46 Schoppa Szopa, g. 
33 Schoppe Szopa, osada 
47 Schoppl Szopy. Dargolewskie, osada 
32 Schottenkrug Sadzka, karczma. os. mI. 
64 Schreibersdorf Prętki. folw. 
33 Schrewin Krzewiny, folw. 
48 SchrCidersfelde Skrzeszewo. g. 
7,9 SchUlzen Sielczno, g. 
10,7 SchOttenwalde Woziwoda, nadl., O. 
55 Schukai Szukaj, osada 
65 Schwanau Sianowo, leśn. 
54 Schwarzau Sw..rz
wo. g. 
22 Schwarzbruch Czarnebloto. g. 
58 Schwarzenau Szwarcenowo, g. 
5J Schwarzenberg Czarna Góra, osada, pow. Kartuzy 
54 Schwarzenberg Czarna Góra, osada. pow. Wejherowo 
5J Schwarzhof ,Czarnocin, g. 
59 Schwarzhiltte Czarna Huta, osada 
55 Schwarzin Chwarzno. g. 
46 Schwarzwald Czarny las, dwór, o., g. 
47 Schwarzwasser Czarna Woda, g., pustk., pow. Starogard 
44 Schwarzwasser Wybudowanie nad Czarną Wodą, wieś, 
13 pow. Starogllrd 
Schwarzwasser Czarna Woda, leśn., pow. Świecie 
4J Schwekatowo Śwlekatowo, g. 
4J Schwenten Święte, o., prob.. pow. Grudziądz 
27 Schwenten Świl:te, o., pow. Świecie 
Schwetz Świecie, o., pow. Brodnica 
56 Schwetz Świecie, g.. o., pow. GrudziąJz 
56 Schwetz Świecie, m.. pow. Świecie 
8 Schwetzin Świecino, g. 
6 Schwetzin 
31 Parzellen Świecino-Parcele, osada 
70 Schwelzki 
Ostrow Szwedzki Ostrów, osada 
30 Schwiehow Sychowo, osada 
57 Schwiede Świdwie, leśn. 
69 Schwiedl Świt, bor., leśn., nad'.. O. 
Schwirsen Diwierzno, folw.. O. 
70 Schwornigatz Swornigacie, g. 
31 Sczupllenen Szczupliny, o, 
33 Sczuplinen Szczupliniak, os. mi. 
37 Sdroje Zdroje, g., os. mi. 
70 Sdroyen Zdroje, o. 
36 Sdunowitz Zdunowice, O. 
68 Sechau Dziechowo. g., osada 
19 Seeben Żabiny, g.. o. 
42 Seebruch Brukniewo, leśn. 
40 Seedorf Zgorzale, g. 
58 Seefeld Przodkowo, g. 
62 Seefelde Zalcrzewsl,a Osada, g., st. kol. 
Seehausen Szu milowo. O. 
68 Seeheim Osieczek, g. 


Gierloż. O. 
Kolańska Huta, leśn. 
Sznurki, wieś 


Str. 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa 


charakter mlejscowoścl 


Śluza, osada. pow. Chojniee 
Kuchnia, lesn., pow. Toruń 
Mrówieniec. o.. pow. Tuchola 
Jeziornik, osada 
Zelewo, g.. osada 
Za krzewek, g. 
Dzierzążno, g., sI. kol.. leśn. 
Placzewo. o. 
Zegartowice, o. 
Zegartowice, g. 
Zelgno, g. 
Żalno, folw., g.. st. kol. 
Żellstrzewo, lolw., g.. st. kol. 
Zlelnowo, g. 
Somonino. g., sI. kol. 
Somonińsldmlyn, os. mi. 
Sępowo, osada 
Sędzice. O. 
Zajączkowo, g. 
Jedwabno, O. 


Seehot 
38 Seehof 
30 Seehof 
29 Seekathe 
Seełau 
3J Seemark 
50 Seeresen 
21,23 Seewalde 
21 Segartowitz 
10 Segertsdorf 
28 Seglein 
10 Sehlen 
63,65 Sellistrau 
22 Sellnowo 
3 Semlin 
14 Semllnermilhle 
30 Sempow 
8 Sendziłz 
15 Senzkau 
65 Seyde 
33 Sianowerhiltte, 
33 (=Schwanauo:r- 
6 hOtte) Sianowska Huta. g. 
33 Sibsau Bzowo, I.two 
33 Sichts Zychce, ceg.. dwór, leśn. 
49 Slcinni Sicinkl, folw. 
54 Sicinni Siclny, folw. 
42 Siegfriedsdorf Sierakowo, g. 
16 Siegsruh Raciniewo, O. 
8 Siegswalde Raciniewo, leśn. 
63 Siemon Siemoil, g.. O. ' 
20 Sierakowitz Sierakowice, g., lesn., sI. kol. 
11 Sierakowitzer- 
42 hiltte Sierakowska H uta, osada 
58 Sietzenhillte Zycowa Huta, g. 
68 Silberhof Bieliczek, osada 
Silbersdorf Srebrniki, g. 
23 Siml,au Slemkowo, osada 
Sittnagora Sitna Góra. osada 
68 SiUno Sitno, O. 
16 Sittnow Sitno, g. 
22 Skarczewko Skarszewko, folw. 
25 Skarpi Skarpa, o. 
Skarschewo Skarszewy, folw.. g. 
66 Skarszewo Skarszewy, O. 
69 Skemsk Skępsk, g. 
9 Skhma Szklana, g. 
17 Sklana Szklana Huta, osada 
53,54 Slwrschewo Slwrzewo, ceg., g. 
27 Skorschewo- 
27 milhle Skorzewskimlyn, os. mI. 
63 Skorzewo Skórczewo, folw. 
51 Skrobacia Sk;Obacja, folw. 
29 Skrzinken Slcrzynkl, g. 
40 Skurjew Skurgwy, o., os. mi. 
57 Skurpien Skurpie, folw., g. 
37 Skurz Skórcz, g.. st. kol, tart. 
27 Skurzejewo Kurzejewo, g. 
66 Slawno Slawno, leśn., osada 
30 Sla:woschin Slawoszyno, g. 
27 Słuchatz / Iuchacz, folw. 
30 Sluchay Siu ch aj, osada 
46,44 Slup P i' Slup, bor., g., pow. Brodniea 
44 Slupp. ISlup. g., pow. Grudziądz 
SIuppl ;Slu"y, g. 
45 Slupp Milhle SIupski Mlyn, o. 
54 Slusa Śluza, leśn. 
51 Smaruy Smaruj, folw. 
23 Smasin Smażyno, o., torf. 
54 Smentau Smętowo, osada 
6 Smentowken Smętówko, O. 
21,23 Smoldzyn Smoldziny, wieś 
4B Smolnicl, Smolniki. osada 
40 Smolniken Smolniki, osada 
Smolong Smoląg, o. 
40 Smolsin Smoldzino, g. 
Snice (=Snitz) Śniee, osada 
31 Sobbin Sobiny, leśn., osada 
68 Sobczyn Zapceń, g. 
43 Sobiensitz Sobieńczyce, g., leśn.. O. 
62 Sobierszysno Sobiesierznie, folw., g. 
59 Sobonsch Sobącz, g. 
13 Sochen Sochy, g. 
17 Sokoligora Sokolagóra, g. 
17 Soldau Dzialdowo, m. 
52 Soldau. Rb. 
30 decl,erel Dzlaldowo.Rakarnia, pustl,. 
30 Sommerberg Strzelnica, I-two, osada 
42 Sommerhof Letnidwór, osada 
16,17 Sommersin, 
54 Forsthaus Zamrza, leśn. 
28 Sommersin, 
Milhle Zamrzyńsklmlyn, os. mI. 
26 Sommersin, 
43 Obf. Gutsb. Zamrzeniea. nadl., O. 
23 Somse Zomrze, osada 
59 Sontoczno Sątoczno, osada 


64 
13 
63 
4/ 
68 
43 
24.29 
47 
10 
8 
58 
62 
41,40 
21 
27 
27 
69 
38 
58 
59 


27 
54 
15,13 
62 
62 
64 
10 
10 
58.60 
27,29 


27 
33 
62 
64 
54 
26 
65 
42 
54 
43 
21 
54 
64 
28 
28 
27 


27 
10 
6 
51 
23 
16 
45 
49 
53,54 
40 
19 
64 
4 
21 
61 
23 
14 
60 
70 
27,29 
19 
12 
29 
3 
47 
27 
27 
53 
13 
40,41 
4 
32 
16 
64 
15 


17 
34 
67 


63 


63 
63 
31 
13
>>>
r. 


Sophienruh 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakler miejscowości 


Sophienruh 
Sophienlh,,1 
Soppieschin . 
Sosniak 
Sossno 
Sossno, łtdl. 
Sossno, Kgl. 
Sossnow 
Sossnowagorra 
Sossnowltz 
Sowiepulko 
Spangau 
Spechlswalde 
Spengawsken 
Spirwia 
Splawie 
Spohn 
Sprauden 
Sprindl 
SprlndlmOhle 
Spritza 
Squirawen 
Slablewitz 
Slanlschau 
Stanischewo 
Stanislawi 
Stanlslawie 
Stanislawo 
Stanislawowo 
Stanislawowo- 
Poczalkowo Stanislawo-Poczalkowo, osada 
Slarapilla Stara Pila przy Łężycach. osada 
SIargard, Rdl. Starogard, o. 
StarkhGtte Starkowahuta. g. 
Starrahutta Stara Huta, g. 
Starrenschin Starzęcin, folw. 
Starschlska Starzyska. osada 
Starsin Starzyno. leśn. 
Stawisken Stawiska. folw.. g. 
Siec klin I Szteklin, o. 
SIecklin II Szteklinek, folw. 
Steinau Kamionki, g.. o. 
Sleinberg Kamionka, o.. pow. Chojnice 
Sleinberg Kamiennll Góra, osada, pow. Kartuzy 
Steinberg Kamienna Góra. folw.. pow. Wejherowo 
Steinbrllck Kamiennymosi. folw. 
Sleinkrug Kamienna Karczma. I-two, oSllda, 
pow. Starogard 
pow. Wejherowo 


Steinkrug Kamień, g.. leśn.. 
Steinort . Szlynort. osada 
Steinorl. Forsl- 
gutsbezirk Kamieniec. o. 
Steinsee Kamienna Góra. leśn. 
Sleinwage Sztynwag. g. 
Stel/macher I Sieniea, wieś 
Stendsitz. Rdl. Stężyca Szlachecka, g, 
Stendsitzer- 
hlltte 
Stendsitz. Kgl. 
Stenzlau 
Slenzlau 
Stephanowen 
Slephansdorf 
Sternau 
Sternbach 
Slernberg 
Slernfeld 
Slewken 
Stiportz 
Stocksmllhle 
Stodolka 
StoffershiJtte 
Stoffriede 
Stoltmann 
Stonsk 
Stonskowo 
Storlus 
Strasburg, 
Rmtsgrund 
Strasburg, 
forsthaus 
Strasburg 
i/Westpr. 
Slraszewo 
Slrebielin 
Strehlkau 
Strellin 
Slrepsch 
Stresau 
Streuort, Wie- 
senmeisterei 
Strich 
Striehwalde 
Striesau 
Stronsk 
Slrugga 


Zofjówka, folw. 
Blala Góra, leśn., o. 
Sopieszyno. g.. O. 
Sośniak. osada 
Sosno, osada 
Sosno Szlacheckie. o. 
Sosno Królewskie. g. 
Sośno. g.. o., st. kol. 
Sosnowa Góra. osada 
Sosnowiec, osada 
Sowie Pólko, osada 
Szpęgawa, O. 
ChylOllskie Pustki. osada 
Szpęgawsk. bor.. I-two, O. 
Spierwia, leśn. 
Splawie. o. 
Szpon. g, 
Szprudowo, g. 
Zdroje pod Nowem. g. 
Zdroje pod Nowem, os. mI. 
Szpryca (Zbrzyca). wieś 
Skwierawy, g. 
Stablewice. O. 
Staniszewo, leśn. 
Staniszewo. g., szkola 
Stanislawy. osada 
Slanislawie. O. 
Slanislawowo. g. 
Slanislawowo. wieś 


Stężycka Huta, wieś 
Slężyca Królewska. g. 
Slawno, osada. pow. Świecie 
Stanislawie. o., pow. Tczew 
Stefanowo, leśn., osada 
Szczepankowo, Colw., g. 
Sternowo, g. 
Łnianek. leśn.. O. 
Grzywna Szlachecka. o.. si. kpI. 
Starnie, osada 
Stawki, g., si. kol. 
Styporz, leśn. 
Stocki Mlyn. osada 
Stodólka, wieś 
Stofrowa Hula. g. 
Sztofryda, folw. 
Sztoltmany, wieś 
Stążki. O. 
Stążki. osada 
Storluz, O. 


Zamek, O. 


Szabda, leśn. 


Brodnica. m.. st. kol. 
Slraszewy, O. 
Slrzebielino, g.. si. kol. 
Slrzelki. osada 
Strzel no, g. 
Strzepcz, g. 
Strzeszewo. folw. 


Barlogi, dom. ląk. 
Strych, wieś 
Szlrukwald. osada 
I Strzyżawa, g. 
Strońsk, osada 
Slruga, osada 


-' 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemtecka 


Nazwa i charakler miejscowości 


16 
38.37 
68,70 
25 
35 
6 
4 
42.43 
68 
43 
4 
56 
66 
47 
14 
54 
33 
18 
52 
52 
13 
32 
10 
2 
27 
27 
54 
21 
58 


SlrussmGhle Struś, os. mI. 
Strutzfon Sztrucfon, g. 
Strzyzawa Strzyżawa, osada 
Studzenilz Studzieniee. g. 
Sh..rmberg Bukowiec. O. 
Stuthof Kobyly. O. 
Subkau SUbkowy, g.. o.. si. kol. 
Subkauerfeld Subkowskie Pole. folw. 
Suchau Sucha. g., leśn. 
SuchauermiJhle Suskimlyn. os. mI. 
Suchau-Koslin Sucha - Koźliny. osada 
Suchoronczek Suchorączek, ,g. 
Suchy Suche, osada 
Sugainko Sugajenko, g: 
Sugaino Sugajno, g. 
Sulitz Sulicice. O. 
Sullenschin Suleczyno. g. 
Sullnowko Sulnówko, g. 
Sulnau Sulnowo. leśn.. o. 
Summe Sumowo, g. 
Summin Sumino, g.. pow. Karluzy 
Summin Sumin. g.. pow. Lubawa 
Summin Sumin, ceg., g., pow. SIarogard 
Supponln Soponin, O. 
Supponninek Soponinek, folw. 
SurawermiJhle Żurowo. o. 
Suw al/a Suwala; osada 
5uzemln Sucumin, ceg., o. 
Swaroschin Swarożyn. o., sI. kol. 
Swierczyn Świerczyny, o., pow. Brodniea 
Swierczyn Świerczyny. g., szkola, pow. Toruń 
Swierczyner- .. . 
wiese ŁąkI ŚWIerczyńskie, osada 
Swierczynko Świerczyn ki, o. 
Swiniarnia Świniarnia, folw. 
Swinlarc Świniarzec. g. 
Sykorschln Sikorzyno, o.. st. kol. 
Szczepanken Wielkie Szczepanki. g. 
Szukowo Szczukowo. osada 
Szumiohza Szumiąca. le
n., osada 
Szwinie Row Świllski Rów. puslk. 


5 
67 
47 
27 
27 
56 
45 
-40 
33 
47 
47 
57.59 
14 
26 
67 
38 


T 


Tabory. osada 
Sosnowa Góra. puslk. 
Dana. folw. 
Świerkocin. fort, g. 
Cichoradz, o.. szkola 
Tarczyny, g. 
Tasz, osada 
Taszewo, O. 
Taszewskie Pole. g. 
Golęblewko. O. 
Goląbek, nadl.. O. 
Golębia, leśn. 
Turzno, si. kol. 
Tuczki. o.. st kol. 


Taborren 
Tannenberg 
Tannenhof 
Tannenrode 
Tannhagen 
Tarczyn 
Tasch 
Taschau 
5 Taschauerfelde 
29 Taubendorf 
8 Taubenfliess 
14 Taubenwasser 
27 Tauer 
Taulschken 
Tautschken- . 
miJhle Tuczkl. os. mI. 
Tengowitz Tęgowiec, leśn. 
Terespol, Bahn- T I P 
hof erespo om.. st. kol. 
Tergewlsch Targowisko, g. 
Terreschewo Tereszewo, g. 
Teufelsbruch Bagniewo, osada 
Teufelsstein Leosia. si. kol. 
TeuCelswinkel lIowska Osada, osada 
Thalheim Przy rowie, osada 
Theerbuden Smolne Budy, osada 
Theerofen Smolniki, osada 
Theolog Teolog, folw., osada 
Theresienhain Teresa. I-two 
ThereslenmiJhle Wierzchucińskimlyn. os. mI. 
Thlenhof Tynowo. folw. 
Thomaschewen Tomaszewo, wieś 
Thomasdorf Tomaszewo, g. 
Thorn TorUll, m. 
ThornerStelnort Kamionka, osada' 
6 Thorn, Fuss- 
Rrtl.=Schiess- 
plalz Strzelnica Rrtyleryjska, O. 
Thurmberg Wieżyca. karczma, st. kol. 
3 Thymau Tymawa, g. 
38 TiIlau Tylowo, O. 
68 Tillitz Tylice. folw., g.. pow. Brodnica 
32 Tillltz Tylice, g., leśn.. pow. Lubawa 
40 TiIlitz Tylice, o.. pow. TorUll 
68 Tillitzken Tyliczki. g. 
33 Tiloshain Tyloshajn, O. 
Tinnwalde Tynwald, g, 
62 Tittlewo TytJewo, O. 
44 Tobola Tobola. osada 
67 Tobulka Tobólka. osada 
8 Tockar Tokary, O. 
57 Tokaren Tokary, leśn. 
31 Tomken Tomki. wieś 


47 
67,69 
9 


27 
27 
4 
56 
33 
36,37 
13 
54.53 
59 
50 
58 
13 
19 
14 
33 
9 
12 
54 
24 
10 


6 


I Dawniejsza 
Str. nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakler miejscowości 


66 Topieletz 
8 Topolinken 
9 Topolno Berge 
45 Torfbruch 
56 Torfslreufabrik 
9 Neuhof Nowydwór. lorf. 
55,56 T raczysk Traczyska. osada 
55 Trawilz Trawiee, folw. 
51 Trebis Trzebczyk, g. 

1 Trebisfelde Trzebskie Pole. folw. 
51 Trempel Trępel. g. 
42 Treuhausen Czaple. g. 
27 Treukrug Lipska Karczma, karczma 
37 Treul Tryl. g. 
4 Treuripp Trojryp, osada 
41 Trossowen Trzosowo. osada 
27 Truszczyn Truszczyny, g. 
51 Trzebuhn TrzebUll. g. 
54 Trzianno Trzciano. g. 
4 Tuchel Tuchola. m. 
27 Tuchlin Tuchlino, g. 
37 Tucholka Tucholka. O. 
45 Tupadel Tupadly, g. 
54 Turowitz Turowiec, osada 
49 Turschonken Turzonka. osada 
54 Tursnilz Turznice, O. 
5 Tusch Tuszewo. g. 
47 Tuschau Tuszewo, O. 
56 Tuschin Tuszyny. g. 
6 Tuschkau Tuszki. g. 
58 


TopiellIc. osada 
Topolinek, g. 
T opolillskie Góry, osada 
Siwowo, osada 


U 
58 
60 l! dsch i tz 
3 Uberbrllck 
(= Kniewen 
37 Zamosten) Zamoslne. folw.. wieś 
29 Ulenhorsl Puszczyki, leśn. 
21 Ulrici Uryce. leśn. 
27 Unislaw Unislaw. g., os. fab., o.. sI. kol. 
63.61 Unterberg Pod Górami, osada, pow. Gniew 
28 Unterberg Morgi. g.. pow. Świecie 
Unlerbergen Podgórze. osada 
Unter OslrowlU OstrowIte Dolne. osada 
36 Upilka Upilka. wieś 
27 Usdau Uzdowo. g.. st. kol. 
39 Ust UŚĆ, O. 
20.21 Ustarbau Ustarbowo. g., O. 
58 Uslarbaner 
5 MiJhle Ustarbowskl Mlyn. os. mI. 
68 Uzisko Ucisk, osada 
54 
51 
22 V:andsburg 
62 Vandsburger 
70 Rlte MiJhle Więcborski Starymlyn. os. mI. 
60 Vaterhorst Sikorzyno. leśn. 
17 Venedia Wenedja. folw. 
Venetia Wenecja, osada 
17 Viereck Firog. osada 
7 Vierhuben Cztery Wlóki, O. 
Viktorowo Wiklorowo. O. 
53 Villisass Wleldządz, g. 
37 Vitzlin Wiczlino, g.. szkola 
37 Voltzendorf Chwarzno. O. 
27 Vorschloss Rog- 
53 genhausen Przedzamcze, osada 
43 Vosswinkel Lisiekąly. g. 
25 
21 
32 
60 Wahlendorf Niepoczolowlce, folw.. g. 
56 Waitzenau Budziszewo, g. 
62 Waldau Waldowo. g.. pow. Sępolno 
17 Waldau Waldowo, g.. pow. Świecie 
33 Waldau Waldowo. osada. pow. TorUll 
37 Waldau. Rdl. Waldowo Szlacheckie, g.. st. kol. 
56 Waldau. Kgl. Waldowo Królewskie, g. 
57 Waldau. MiJhle Waldowo-Mlyn, os. mI. 
Walddorf Leśniewo, wieś, pow.. Grudziądz 
Walddorf Smolniki, g:, pow. Starogard 
60 WaJddorf Ziemianek. wieś, pow. Starogard 
28,27 Waldeck Waldykl, g.. pow, Lubawa 
18 Waldeck Borek. ceg., o.. pow. Wejherowo 
41 Waldenburg Kąpino, O. 
5 Waldenburg Dolne Kąpino. osada 
37.38 Waldhaus Lorkowo, leśn.. pow. Kościerzyna 
60 Waldhaus Lesnictwo. bor., pow. Tczew 
37 Waldheim Plowęiek. dwór, o.. os. mI. 
34 Waldhof Leśnydwór, leśn. 
:n Waldmeisler- 
10 krug Strugaj, karczma 
43 Waldowke Waldówko. g., O. 
65 Waldowken Waldówko, o.. pow. Grudziądz 
29 Waldowken Waldówko. folw.. pow. Kościerzyna 
65 Walłachei Balachy, osada 
4 Wallilsch Walycz. O. 


Udzierz, g., leśn., o. 


. 


v 


Więcbork. leśn., m. 


w 


. ""1" - 


Wallitsch 


Sir. 


r 


65 
51 
51 
46 


43 
6 
34 
8 
8 
51 
63 
32 
51 
38 
32 
:n 
33 
65 
60 
28 
62 
40 
12 
31 
23 
21 
38 
51 
33 


.. 


51.54 


69 
47 
22 
8.10 
18 
50 
41 
12 
10 
16 
10 
68.70 


.. . 


68 
25 


43,42 


42 
40 
8 
35 
24 
38 
23 
8 
68 
69 


23 
20 


68 
3 
42 
51 
57 
8 
8 
8 
22 
45 
45 
37 
69 
69 
69 
33 
55 
6 
47 


60 
42.43 
23 
31 
31 
66 


t, 


. 
l., 
. 


et
>>>
Waltersdorf 


105 


Zygowitz 


r 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecka 


Str. 


Nazwa i charaHer miejscowośc 


Str. I 


Dawniejsza 
nazwa 
niemiecla 


Nazwa i charakter miejscowości 


I Dawniejsza 
Str. nazwa 
niemiecka 


Nazwa i charakter miejscowości 


Waltersd orl 
Walterslust 
Wandoli 
Wangerau 
Wangerin 
Wansen 
Wansen. Rbb. 
Wapno 
Wardengowko 
Wardengowo 
Warlubien 
Warmhol 
Warsau 
Warschenko 
Warschewltz 
Warschkau 
Warschkauer- 
mOhle Warszkowski Młyn. ps. mI. 
Warschnau Warzno. g. 
Wartenberg Jesiona, leśn. 
Warznauer- 
hOUe Warzeńska Huta. osada 
Wasserfeld Wodnica, osada 
Wasslol Wąsioły. O. 
Wawerwitz Wawrowice, g., leŚ:n.. o. 
Wda MOhle Wda-Młyn, o. 
Weburg Wiewiórki, g. 
Wedlin Widlino, folw. 
Weide Pastwisko, g. 
Weidenau Mszanowo. o. 
Weidenhof Wierzbowo, o. 
Weisberg Biała Góra. osad" 
Weissbruch Białe Błoto. osada. pustk . 
pow. Chojnice 


Weissbruch 


lo 


-ił.... 


II 
I 


Wiesenwald 
Wigodd" 
Wigodda 


ł. 


Wigodda 


Wigodda 


Wigodda 


Wigodda 


J1 


--- 


Watorowo, g. 
Pomorzanka, osada 
Wądoły. leśn., osada 
Węgrowo. lolw. 
Węgorzy n, g. 
Wądzyn. g., o. 
Wądzynek. puslk. 
Wapna. o. 
Wardęgówko, g. 
Wardęgowo, ceg.. leś n., o. 
Warlubie. lolw.. g., sI. kol.. 
Ciepłe. g. 
Warzewo, folw. 
Warzenko, ceg.. o. 
Warszewice. o. 
Warszkowo, g. 


nadl.. o. 


Węsierska Huta, puslk. 
Wężowiec, osada 
Wętwie. o. 
Wętfie. g. 
Wętkowy. O. 
Więckowy. g. 
Świętosław, o. 
Werblinia, g. 
Zakrzewo, g. 
Wery, g. 
Wersklmost, leśn. 
Dobrzewino. o. 
We,ołowo, wieś 
I wesołowo. o. 
Wypcz, o., st. kol., szkoła 
I .Wichertowo. osada 
Wichorze. O. 
Widlice, o. 
Widna Góra. osada 
WIdowo. folw. . 
Wydrzno. o., st. kol. 
I Wielgrób, osada 
Wielkałąka. O. 
Wielka Rola, osada 
Wiele, g. 
Więckowo. lolw. 


Wierzbowo, g. 
Wierzbiny, wieś 
Wierzchy, lolw.. g. 
Lądy. g. 
Przysiek, ceg., O. 
Śluza. leśn.. pow. Chojnice 
Podlesie. osada, pow. Starogard 
Przyłub, osada, pow. Toruń 
Szopa Będagorska, osada, pow. Wej- 
herowo 


Wysoka. folw., g. 
Wygoda. leśn.. pow. Kartuzy 
Wygoda Łączyńska. osada, 
pow. Kartuzy 
Wygoda Nakielska, karczma, 
pow. Ka,luzy 
Wygoda Sierakowska, osada, 
pow. Kartuzy 
Wygoda, lolw.. nadl., osada, 
pow. Świecie 
Wygoda przy Sopieszynie. leśn., 
pow. Wejherowo 


. 8 
69 
14,12,13 
21 
65 
16,17 
17 
6 
37 
38 
51.54 
17 
41 
30 
60 
68 


Wygonin, g. 
Przytarnia, g.. leśn. 
Wilgard, leśn., osada 
Błędno, leśn., nadl.. o.. osada 


Wigonin 
Wildau 
Wildgarten 
Wildungen 
Wilhelminen- 
h6he Wilhelminka, ceg.. osada 
Wilhelmsau KiJe",o Szlacheckie, g. 
Wilhelmsberg Zbicz"o. nadl., pow. Brodnica 
Wilhelmsberg Zbiczno, o.. pow. Lubawa 
Wilhelmsbruch Bruki II. g., pow. Chełmno 
Wilhelmsbruch Granica, leśn., pow. Sępolno 
Wilhelmsdank Opalenica, o. 
Wilhelmsdorl Linja-Folwark. osada 
Wilhelm5h6he Wydmuchowo, osada 
Wilhelmshof Błędówko, folw., pow. 'Chełmno 
Wilhelmshof Wilamowo, folw., pow. Chełmno 
Wilhelmshol SIarydwór, osada. pow. Kartuzy 
68 Wilhelmshol Krakówek. lolw.. pow. Świecie 
28 Wilhelmshuld Kolonja. g., pow. Kartuzy 
19 Wilhelmshuld Prangowizno. lolw.. pow. Lubawa 
Wilhelmsmark Dworzysko, g. 
Wilhelmsruh Suchorączek, ceg., O. 
Wilhelmsthal Wilamowo pod Grązawami, osada 
Wilhelmswaide Drewniaczek. nadl.. O. 
Wilkakrug Wilk, karczma 
Willa nowo Wilanowo, osada 
Wilmsdorl Wilamowo, g. . 
Wilscheblolt Wilcze Błota, g. 
Wimislowo Wymysłowo. osada, pow. Sępolno 
Wimislowo Wymysłowo. osada. pow. SIarogard 
Wimsdorl Kurkocin. g. 
WindmOhle Wiatrak. osada 
Wintersdorl Przechówko, g. 
Wirembi Wyręby. O. 
Wirembken Wyrębki, lolw. 
Wirowen Wyrówno, osada 
Wirry Wery, O. 
Wirlhy Jawornik, lolw., leśn., nadl. 
Wirwa Wyrwa. os. mł. 
Wiichin Wysin. g. 
Wispau Wyspowo, lolw.. 
Wissoka- 
saborska Wysoka Zaborska, g. 
Wiłtenburg Dębowałąka, g. 
Wittkau Witkowo. g. 
Wiłtkauer- 
mOhle Wilkowskimłyn, os. mł. 
Wiltkowo Witkówko. O. 
28 Wittomin Witomino, leśn., O. 
53 Wittschinken Wycinki. g. 
34 Wiltslock Wysoka, o.. pow. Tuchola 
51 Witłslock Wysoka. ceg., o.. osada. pow. Wejhe- 
56 
33 
10 
40 
68 
37 
42 
fi) 
36 
17 
60 
36 
10 
23 
26 
41 
23 
38 
66 
67 
13 
52 


28 
63 
38 
37.38 
47 
21 
41 
50 
38 
10 
13 


12.14 


33 
44 
38 
38 
68 
20,22 
20 
13.14 
27 
62 
48 
5 
28 


Wiltslocker- 
mOhle Wysokim/yn. os. mI. 
Wilunia, g.. puslk. 
Włosienica, g. 
Wilczak, lolw. 
Uboga, O. 
Wojtal. g.. leśn. 
Wilczebłolo, pustk., wieś, pow. Świecie 
. Wilczówka, leśn.. pow. Tuchola 
Gronowo, o. 
Szczuczanek. leśn. 
Wilcza Kępa. osada. pow. Świecie 
Wilcza Kępa, osada, pow. Toruń 
Wilczym/yn. os. mI. 
Wilcze Jary, lolw. 
Wola. ceg., o. 
Wolenlal. g. 
Wolsze, g. 
Wełcz. leśn. 
Wąpiersk, g. 
Wączoś. wieś 
Wądół. osada 
Wąkop, leśn. 
Wonna, go. o. 
Wąsale. osada 
Wądzyn, g. 
Wąs, os. mł. 
Wątrobowo, O. 


WiUun 
Wloschnilz 
W611erode 
Worth 
Woithal 
Wollsbruch 
Wollsbruch 
W olfserbe 
Wolfsgnmd 
Wollskampe 
Wolfskampe 
WolfsmOhle 
Wollsschlucht 
Wolla 
Wollenthal 
Wolsche 
Wolz 
Wompiersk 
Wonczos 
WondolI' 


 
pl 
51 Wonsalla 
55 Wonsin 
60 WonsmOhle 
14 Wontrobowo 
46 Wontrobowo. 
57 Kolonie Wątrobowo- Kolonja, osada 
Wordel Orzełek. g. 
Worle Orle, celi., g.. os. lab., osada 
Wossarken OwczarkI. g.. si. kol. 
Woysk Wojsk, g. 
24 Wrobiewo Wróblewo, osada 
Wronken Wronka, osada 
26 WlOtzk Wrockl, g.. o., st. koł. 
27 Wrotzlawken Wroclawki, o.. st. kol.. pow. Chełmno 
Wrolzlawken Wroclawki. si. kol., pow. Toruń 
Wudek Wodek, leśn. 
Wulka Wólka, wieś 
70 Wygodda Wygoda, osada, pow. Grudzi'ldz 


66 
46 
27,29 


51,54 


rowo 


33 Wygodda 
13.14 
62 Wygodda 
46 Wymistonka 
Wymislowo 
11 Wymislowo 
7 Wymyslaw 
7 Wyschelzin 
39 Wyschetziner 
7 Schalerei Wys
ecka Szeparja, owczarnia 
43 Wysokobrodno Wysokie Brodno, osada 
6 Wylrembowitz Wylrębowiee, O. 
67 
24 
7 Zabiak 
9 Zablanken 
27 Zablolin 
54 Zabno 
25 Zabroddi 
36 Zaganik 
49 Zagorri 
43 Zahn 
6 Zajerzora 
46 Zajonczkowo 
57 Zajonskowo 
27 Zalensee 
1t Zalonczne 
46 Zalonki 
42 Zalzieboze 
46 Zamosch 
64 Zamosz 
4S Zandersdorf 
5C Za Pluskowenz 
lS Zappendowo 
54 Zaradowisk 
31 Zarembisko 
54 Zaribinnek 
47 Zarnowitz 
53 Zarnowiłzer- 
33 mOhle Żarnowiec. os. mI. 
67 Zaroslak Zaroślak, lołw. 
Zarosle Zarośle, leśn., osada 
13 Zaskotsch Zaskocz, O. 
63 Zaslawien Zastawie, wieś 
43 Zawadda Zawada, wieś, pow. .Slarogard 
Zawadda Zawada. o.. pow. Wąbrzeino 
43 Zawadda Zawada, osada, pow. Wejherowo 
60 Zawda Wolla Zawdzka Wola, g. 
69,7fJ Zawischowka Zawiszówka, lolw. 
46 Zazielen Zazieleń, g. 
63 Zbenin Zbeniny, bor., o. 
Zdrembi Zdręby, osada 
70,67 Zdroino Zdrojno, g. 
Zechlau Ciecholewy, O. 
63 Zeigland Żygląd, O. 
43 Zeisingshol Osowie,". folw. 
18 Zeland Cielęla. O. 
62 Zelenin Zielenina, O. 
15 Zellgosch Zelgoszcz. g., st. kol. 
33.34 Zellmerostwo Celmirostwo. osada 
54,49 Zelonna Zielona, osada 
62 Zemblau Zęblewo. g. 
59 Zemblauer- 
62 milhle Zęblewskimłyn. os. mł. 
52 Zempelburg Sępolno, m., si. kol. 
57 Zempelkowo Przepa/kowo, g., O. 
57 Zengwirth Zęgwirt, O. 
43 Zeschin Cieszenie. g. 
56 Zlegelei Cegielnia, osada 
46 Ziegelscheune Buk. lolw. 
46 Ziegelwiese Cegielnik, g. 
22 Ziegenbruch Koziebłotko, leśn. 
5 Zielen Zieleń, g., st. kol. 
13 Zielkau Zielkowo, g.. os. mł. 
49 Zielonalonka Zlelona/ąka, leśn. 
38 Zigilna Cegielnia, wieś 
37 39 ZiUno Silno, osada 
'38 ZloUerie Z/otorja, g. 
5 Zloltowo 
łotowo, g. 
36 Zmiewko Zmijewko, ceg.. O. 
54 Zoljowka Zoljówka. folw. 
Zoldau Cołdanki, O. 
Zollhaus Pissa- 
54 krug Pisiak, osada 
42 Zombeck Z'Ibek. lolw. 
68,66 Zomschlłz Zamczyska, osada 
21 Zuckau Żukowo, l-Iwo, o., pow. Chojniee 
13 Żukowo. ceg.. lolw., g., os. lab., 
21 Zuckau sI. kot.. pow. Kartuzy 
38 Zulawy Żuławy, osada 
5,6 Zurromin Żuromino. g. 
10 Zwangsbruch Przymuszewo, g. 
57 Zwangshof Przymuszewo. o., wIeś 
60 Zwolf Rposteln Dwanaście Rpostołów. wieś 
35 Zworllden Dwuko/a. I-two 
20 Zygowilz Żygowice, fołw. 


46 
 


Bia/e B/otd, leśn., o., 
pow. Kościerzyna 
Weiss Bukowitz Bia/y Bukowiec, osada 
Weissenburg rtowylolwark, lolw. 
Weissenburg Rakowice. st. kol. 
Weissfluss Kanie Budy(Bidła Rzeka), osada 
Weisshelde Bia/ybór, g., O. 
Weisshof Bia/ydwór. g. 
Weitsee Wdzydze Tucholskie, g., leśn. 
Welk We/k, osada 
Welpin Wełpln, lolw. 
Wenglarken Węglarki, wieś 
Wengornia I Węgornia, karczma 
Wensiorri Węsiory, g., puslk. 
Wensiorska- 
hulta 
Wensowilz 
Wentfie 
Wentfin 
Wentkau 
Wenzkau 
Wenzlllu 
Werbli n 
Werder 
Werry 
Werskerbrilck 
Wertheim 
Wesselowo 
Wessolowo 
Wibsch 
Wicherlsburg 
Wiehorsee 
Widlilz 
Widnagora 
Widow 
Wiedersee 
Wielgrub 
Wielkalonka 
Wielkarolla 
Wielle 
Wienskowo 
Wlersbau . 
bei Soldau 
Wiersbinnen 
Wiersch 
Wiesenau 
Wiesenburg 
Wiesenhaus 
Wiesenhaus 
Wiesenthal 
Wiesenlhal 


Wygoda pod Suminem. leśn.. 
pow. Starogard 
Wygoda, osada, pow. Toruń 
Wymyślanka, osada 
Wymysłowo, osada, pow. Swiecie 
Wymys/owo, folw.. osada, pow. Toruń 
Wymysłowo, łeśn. 
Wyszecino, leśn.. O. 


45 
57 
64 
50 
57.58 
62 
70 


70 
5 
60. 


z 


Zabijak, osada 
Żabianki, O. 
Zab/otne, osada 
Żabno, O. 
Zabrody , osada 
Zagajnik, osada 
Za góry. pustko 
Trzciany. o. 
Zajezierze, osada 
Zajączkowo. osada 
Zajączkowo, g.. os. m/., sI. kol. 
Załęże, g. 
Za/ączne. osada 
Załąki, lolw.. osada 
Żalsięboże, osada 
Za moście, osada 
ZamosO. wieś 
Jarcewo, leśn.. O. 
Zapluskowęsy, osada 
Zapędowo. g. 
Zaradowiska, g. 
Zarębisko. osada 
Zarybinek, g. 
Żarnowiec. g.. o. 


50 
47 
70 
15 
30 
29 
27 
43 
24 
33 
37 
28 
68 
16 
57 
33 
12 
14 
65 
13 
65 
28 
37 
40,41 


40 
7 
7 
66 
7 
46 
66 
69 
21 
60 
65 
15 
27 
46 
13 
10 
38 
5 
34 
46 
32 
13 
69 


69 
42 
42,43 
60 
24 
66 
20 
57 
6 
65 
37 
63 
43 
24 
511 
37 
7 
10 
13 


3 
17 
49 
15 


28,29 
49 
28 
61 
15.14 
43 
17
>>>
. 


ł 


l 


\ 


1/
>>>
WYKAZ ZMIAN NAZW MIEJSCOWOŚCI NA PODSTAWIE INFORMACYJ, 
OTRZYMANYCH W CZASIE DRUKU 


to 


Str. Wiersz Jest Winno być 
5 43 od dołu Dębowice Dębowiec 
6 2 od góry Gaidy Małgorzatka 
6 44 od dołu Kozie błota Koziebłotko 
6 2 od dołu Rytelskie Błoto Ryte Błota 
7. 11 od góry Żmij ewo - Frejszolectwo Żmijewo 
9 21 od góry Wilhelmshof Wilamowo 
9 41 od góry Stoffriede Sztofryda 
9 7 i 6 od dołu Schottenkrug 'Sadzka 
10 18 od góry Storlus Storluz 
10 12 od dołu HaIkenbrueck Halkenbryk 
11 5 od góry Heinrichshof Pupkowo 
11 6 od g6ry Johannishof Janowo 
11 10 od góry Funkermuehl Funka 
11 16 i 17 od góry WilheIminenhoehe Wilhelminka 
11 35 od dołu Kiełpiłlek Kiełpinek (Kiełpin) 
12 7 i 8 od góry Lipnice Lipienica 
12 20 od góry Rudniki Rudnik 
12 21 od góry Stoltmany SztoUmany 
12 34 od dołu Mogiła Mogiel 
12 1 od dołu Rutzenwalde Rucenwald 
13 18 od góry Okole Konigort 
13 33 od góry Loty Lotyń 
13 34 od góry Nicponie Nicponia 
13 41 od góry Szpryca Szpryca (Zbrzyca) 
13 14 od dołu Funkermuehl Funka 
13 9 od dołu Styporc Styporz 
14 27 od góry Siemnica Sienica 
14 29 od góry Szendorf S.tyndorf 
14 30 od góry Wiesenhaus Śluza 
14 47 od góry Młynek Młynki 
14 48 od dołu Lipnica Lipienica 
14 27 od dołu Młynki Młynek 
14 21 od dołu Przymusowo Przymuszewo 
14 9 od dołu F riedrichshof Frydrychowo 
14 8 od dołu Lipieniec Lipienice 
15 13 od góry Przymusowo Przymuszewo 
15 35 od góry Muehlhof Rybołąg 
21 23 od góry Przesławice Pęsławice 
. 22 
2 od góry AUeroda Alteroda (Stararuda) 
22 22 i 21 od dołu Linowo Linówko 
23 14 od góry Przesławice Pęsławice 
24 47 od dołu Starydw6r (WilheImshof) Stary dwór 
24 11 od dołu Egiertowa Huta Egiertowo 
a 31 
9 od góry Kronhof Granowo 
31 46 od góry Kate Kawie Katekawle 
31 46 i 45 od dołu Trampkule Tramkule 
31 2 od dołu Gruenhof Zielonawieś 
32 12 od góry Florenhof Floranowo 
32 46 od góry Dębiny Dębina 
32 48 od góry Parowa Ponsowo 
32 26 od dołu Scheffelplatz Błąkowo 
33 26 od g6ry Pelki Pełki 
33 35 od góry Gosieradz Gościeradz 
33 36 od góry Grenzmuehle Granicznymłyn 
33 11 od dołu Waldhaus Lorkowo 
34 16 od góry Huta Huta (Łąka Królewska) 
34 
34 28 od góry Zomerbark Strzelnica 
34 40 od dołu Barenberg Nied:twiedż 
34 28 od dołu Płociczno (Tuszkowska Huta) Tuszkowska Huta 
13 od dołu Tiloshain Tyloshain 
36 1. 6 i 7 od góry Ląkorz Łąkorz 
36 10 od dołu Biadaszek Biedaszek 
37 42 od dołu Biadaszek Biedaszek 
38 26 i 27 od góry- Ląkorek Łąkorek 
38 
38 29. 36 i 37 od góry Ląkorz Łąkorz 
38 40 od góry Mścin. osada Mścin, nad l. 
46 30 od dołu T reuripp T rojryp 
50 9, 7 i 6 od dołu Huta Huta (Huta Lesna) 
52 12 od dołu Pruszcz Pom. Pruszcz 
52 36 od góry Wymysłowo pod Drzycimiem Jakubowo 
56 44 od góry Borsukowo Boruszkowo 
56 11 i 13 od góry Gorzyn Goszyn 
56 22 od góry Międzyłęska Elfryda Śluza Międzyłęska 
57 27 od góry Pustkowie Pastwiska 
64 41 od góry Wiesenthal Przyłub 
64 3 od góry Kurkosin Kurkocin 
65 22 od góry Braunsrode Braunsroda 
68 31 od dołu T01ułka T ob6łka 
68 26 od góry Krzyżówka (Idasruh) Krzyżówka 
69 47 od góry Świechowo Sychowo 
69 1 i 2 od góry Zęblowo Zęblewo 
69 3 od góry Zęblowskimłyn Zęblewskimłyn 
69 46 od dołu Kąpino Dolne Kąpino 
70 9 od dołu Leobór (Leohain) Leob6r I 
7 33 od dołu Śmiechowo (Ottiliensruhe) Śmiechowo 
32 od dołu Śmiechowski Młot (Eisenhammer) Śmiechowski Młot 
5 od dołu Krysiówka (Ludwigshof) Krysiówka 
1 


"
>>>
r 
r 


Str. 


Wiersz 


M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 


. 


3 


Jest: 


I. Miasta: 
1. Brodnica 


Winno bJjć: 
I. Miasta; 
1. Brodnica 


4 21 od góry 
4 16 od dołu 
5 8 
6 " " 
9 od góry 
6 48 od dołu 
6 26 
7 " " 
20 od góry 
8 29 
9 " " 
23 od dołu 
10 29 
10 " " 
10 23,22,21 .. ,. 
11 18 .. " 
33,34,35 od góry 
11 39 
11 " " 
3J od dołu 
11 w odsyłaczach 
12 19 od góry 
12 
12 36 " " 
12 49.51 " " 
2 od dołu 
13 37 
13 " " 
13 23 " " 
14 8 " ., 
14 5 od góry 
14 34 " " 
14 38. " " 
16 31,29,28 od dołu 
17 8 " " 
17 2 " " 
18 2 " ". 
18 17 " " 
19 16 " " 
19 5 od góry 
19 12 " " 
19 30 " " 
19 36 " " 
12 od dołu 
22 4,5 od góry 
22 
22 6 " " 
16 od dołu 
22 w odsyłaczach 
23 
23 12 od góry 
23 14 " " 
23 14 " " 
28 od dołu 
23 26 
24 " " 
25 9 od góry 
25 20 " " 
25 27 od dołu 
27 2 " " 
27 4 od góry 
16 od dołu 
M i a s t a, 
G ID i n y, 
Obszary dworskie, 
Miejscowości 
- 
l 
Jest: 
27 84 Skrzeszewo Żukowskie 
Krowie Łąki. osada 
Skrzeszewo, .wieś 
Skrzeszewo Zukowskie. wles 
Winno być: 
,. 84 Skrzeszewo 
Skrzeszewo. Żukowskie 
Krowie Łąki..osada 
Skrzeszewo Zukowskie, wie
 
.... 


SPROSTOW ANIA 


Rubr. 

 
dyn
 . 


., 
. 1:1 
1:1- 
N CI:! 
.,..:.: 
N N 
.. '" 
c:. ., 
N 'S 


., 
. .... 
CI:! CI:! 
N":': 
N 
., '" 
s::,
 
,58 


2 


l 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
13 
1 
13 
13 
l 
14 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
4 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
9 
1 


Budynki 


., 
. 1:1 
1:1- 
N CI:! 
.,..:.: 
N N 
.. . 
c. .
 
N 8 


., 
"';;; 
,..:.: 
CI:! N 
N '" 
., 
.,'" 
1:1 e 
1:1 CI:! 
... N 


2 3 


127 
21 
20 
86 


20 
107 
21 
86 


Ogó- 
łem 


3 


11953 
6963 


11903 
6913 


Jest 
Ludność obecna w 


I Męż-I 
czyzn 


4 


5 


Winno być 
dniu 30.września 1921 r. (bez objętei spisem woj 
_ W tej lic
bie było
zna 

 Podało n 
o
 I I o U o I o . 
":'::u e.)'OO 0"0''00 o C1:S'OO ar 
 
CI) ;::; '00 e.) '00 e.) 
 e.) '00 .- e.) .:.::: ..... 
80 s::... "N:

" 
 e '" e 
;..- I CI:!,,:,: s::" o o s::., - ., 

 .11 
 
 .5..g 8::J ,5 'E .g g, 'E 
- 
18-- 9 10 +11 12 -8 1 


Ko- 
biet 


6 


6211 
3585 


10491 
6039 


1325 
852 


I 
) 


skowym) 
arodowość 

 I.
 S 

 1:1 ., 
..:.: s:: ,... o 
... s::"'C 
-- 
4 15 I 16 
, 
30 18 - 
9 I3 c - 
25 18 - 
14 13 c - 


Kruszyn 
Sanin 
Gorlatowo 
Kruszyn 
Fiałki 
Święcie 
2 8 
1 2 
Morgowina 
Zygląd 
Bądzmirowice 
Bąkimłyn 
Giołdon 
Gliśno 
Kiełpinek 5) 
5) Spisano łącznie z wsią Binduga 
Modrzejewski 
Scharfenstein. osada 
Małe Gliśno 
Owśne Ostrowy 
3 9 
5 8 
Żychce 
Giołdon 
Czarne. osada 
Potnice. leśn.') 
Lasek 
Wierzb ów 
Dzierząźno 
5 6 
Wielki Gar 
26 
3 
Dębowy Las . 
1 ' 
Nicpon e 
Widli e 
Białachowo 
Białachówko 
Ludwikowo 
Białachowo 
Pokrzywnińskie Pole 
Prze s awice 
W szystkie liczby winny być ohniżone 
15") 
4 
Bą ka Huta 
Manschwerder. osada 
Dąbrowo (przy Klubowej Hucie) 
Ossowagóra (przy Przodkowie) 


skowym) 
arodowość 

 
... 
 

 
 e 

 1:1 
.5 ... c 
..:.: s:: "'C 
- - - 
4 15 16 
25 - - 
- - - 
1 - - 
24 - - 
l - - 
24 - -I 
- - =1 
24 - 


5742 
3378 


5722 
3358 


Zagory 


6188 
3555 


10446 
5994 


20 117 
16 a 56 - 
I 


11005 9 
6231 71 
I 
10960 ' I 9 
6186 7 


1320 
847 


20 117 - 
t6 a 56 - 


Kruszyny 
Sarnin 
Gortatowo 
Kruszyny 
Fijałki 
Świecie 
238 
192 
Mozgowina 
Ży
ląd 
Będżrnirowice 
Bąckimłyn 
Giełdon " 
Glisno 
- 
- 
Modrzejewskie 
- 
Małe Glisno 
Owsne Ostrowy 
319 
508 
Zychce 
. Giełdon 
- 
- 


Laska 
Wicrzbowo 
Dzierzążno 
526 
Wielki Garc 
262 
32 
Dębowylas 
13 
Nicponie 
Widlice 
Białochowo 
Białochówko 
Ludwichowo 
Białochowo 
Pokrzywieńskie Pole 
Przesławice 
do poziomu pozostałych rubryk 
15 
4 2 ) 
Bącka Huta 


Dąbrowo (przy Klukowej Hucie) 
Osowagóra (przy Przodkowie) 
l 
Zagóry 


- 
Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem woj 
-- 
W tej liczbie było wyznania Podało n 

 
 
 
 I .&..
 
 
 I .& 1 .* 
 
 
 
8 - :;.
 ., N :
 
 ., 
 8 
 'S 
";
 
.J, 1 -
9-5 :0= i ;
 \ -a.: - 
 -
 


l 


Ogó- 
łem 
4 I 
939 
132 
200 
6fJ1 


l 


I 
Męż- I 


czyzn 


5 


200 
739 
132 
6fJ1 


Ko- 
biet 


453 
60 
92 
301 


92 
361 
60 
301 


6 


486 
7ł 
108 
306 


852 
132 
188 
532 


108 
378 
72 
306 


188 
664 
132 
582 


87 


914 
13l 
199 
583 


12 
75 


12 
75 


199 
715 
132 
583 


75
>>>
, 


55 
55 
55 
55 


56 


Str. 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
32 
33 
34 
36 
36 
36 
36 
37 
39 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
42 
43 
43 
44 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
53 


53 


Wiersz 


43 
44 
45 
47 "II 
33 od dołu 
Opuszczono: Jl'zioro 
32. 34. 35 od góry 
39 od dołu 
13 od Q6ry 
17 
27 
8 
33 
40 
9 " " 
37.35 " " 
21 od góry 
9.8 od dołu 
12.15 od góry 
23 .. ., 
24.25.26" ., 
27 " fi 
29,26 od dołu 
w odsyłaczach 
38 od góry 
30 od dołu 
29 
3 
.9 
1 
33 
13 
27 
32 
22 
24 
32.33 
40.41 
42 
20 
16 
13 
47 .. .. 
57.28 od dołu 
44 . 
44 
38 
49,56 
37 
6 
20 
34 
32.34 
33 
28 
24 


od góry 


" 


" 


" 


" 


" 


" d d
łu d gÓry 


fi .. 
od dołu 
od g6ry 


.. I' 
od dołu d g6ry 


,. 


" l. 
od dołu 


" " 
od góry 


rr II 
od g6ry 


" 


rr r, 
od dołu 
od góry 


.. 
od dołu 


., 


Miaata, 
G m i n y, 
Obazary dworskie, 
Miejscowości 


l 


P 61ko 
Pólko. folw. 
PÓlko. le
n. 


Winno być: 


'Pólko 
P61ko (obsz. leśny) 


4 
4 
10 
10 


od g6ry 


.. 
od dołu 


Rubr 
1 
l 
l 
l 
1 
Raduńskie 
l ' 
l 
l 
l 
1 
l 
l 
l 
I 
1 
13 
l 
l 
l 
l 
13 
l 
l 
l 
4 
13 
13 
13 
5 
5 
l 
1 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
12 
13 
1 
l 
l 
l 
l 
7 
l 
l 
l 
l 


Jest. 


jest 
Zaworye 
Zgorzał 
akowo 
Gogowiec 
1 1 
obszar dworski niezamieszkały 
Lezno 
Nowydwór (przy Sulezynie) 
Nowa Wieś Pomorska 
Burowo 
Wierzyska 
Mrowisko 
Małe Bal6wki 
Cembałowo 
Dybrak 
Wielkie Balówki 
4 7 
Mechowa 
Oksywia 
Pogorze 
Połchowo 
4 5 
Tupadła 
Oksywia 
Obluże 
Zelistrzewo 
3 5 
74 
Duża Cerkwia 
Wielowice 
21 
5 O 
65 
15 
24 
Myryce 
Osieczna 
Osowek 
Polko 
Mieliczek 
Skurcz 
Polko 
Korytyba 
Linowek 
6836 
1089 
Trzeszczyna 
Osieczna 
Rotbruch 
Dragosz 
Grodeczek 
13 
Mukrz 
Swarno 
an der Ziegelei 
Terespole Pom. 


Budynki 


Winno być 
Zawory 
Zgorzałe 
Żakowo 
Gagowiec 
111 


Leźno 
Nowydwór (przy Suleczynie) 
Nownwieś Pomorska 
Borowo 
Wierzysko 
Mrowiska 
Małe Bałówki 
Cymbałowo 
Dybzak 
Wielkie Bałówki 
437 
Mechowo 
Oksywja 
Pogórze 
Polchowo 
405 
Tupadły 
Oksywja 
Obłuże 
lelistrzewo 
335 
274 
Duża Cerkwica 
Wielowicz 
221 
560 
365 
150 
249 
Miryce 
Osieczno 
Osówek 
Pólko 
Mieliczki 
Sk6rcz 
Pólko 
Korotyba 
Linówek 
6834 
1091 
Trzeszczyno 
Osieczno 
Roetbruch 
Dragasz 
Gródeczek 
138 
Mokrz 
Swatno 
Przy Cegielni 
Terespol Poro. 


Ludność obecna w dniu 30 września 1921 r. (bez objętej spisem wojskowym) 
liczbie_ !,yło wyzna
 
 Podało narodowość 


6 
S 
1 


57 
54 
3 


I - 
Budynki Ludność obecna w dniu 30 września ]Q21 r. (bez objętej s I.isem 
ojskowy
 
M i a a t a, - ---- ---- -..-- 
CI W tej liczbie było wyzna
i
___ Podało narodowość 
G m i n y, . !:: CI 
s=- .- I 
N Ol Ol Ol Og6- Męż- Ko- c . 
& 0l o . o o . 
Obazary dwora ki e, CI
 N
 

 o-cnl"C.O o CU"C.O 
 6,) cu 
N N N łem biet 10-_ 
.
 'Oj) CI I CI 
 'Oj) .- CI 
.- .- CU" 
.... UJ CI'" czyzn 8'0 

iejscowości Q..
 s=.
 ;.-.... cu
 
 
 1* o 
 
 8 .. 
 [
 8 
N 8 .S 8 N Ol 
 '" s=..:I 8 N !:: .- o o .- CU" s= 'a o 
......!IC 6)= .... CJ g'J _..-t ł= '""CI c.. ł= 
._ '""CI 
-- - -- -- -- ----------- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 l 12 I 13 14 15 16 
Jest: 
I Miaata: 13880 6642 7238 12431 1340 36 72 1 - 12600 1234 46 - 
l Chełmża 10648 5002 5646 9565 999 12 a 72 - - 9688 950 10 c - 
Winno być: I 
I. Miaata: 13930 6662 7268 12476 1345 36 72 1 - 12645 1239 46 - 
1. Chełmża 10698 5022 5676 9610 1004 12 a 72 - - 9733 955 JOc - 


. 
 CI J 
c- I - b
 


 

 Ogó- Męż- Ko- 
 '" 

j .; t.m "'y" bi.t 8: tej 
..... c.... 

 
NE ..58 

 

13 
 4 - II-S- ----;;- 7 
23/ 341 4J 
21 


5 
1 


5; 2
 I 
11698 
1735 
224 
158 


"II 


7 
8 
7 
8 


, 
61 o 
'et 'Oj) 
s= CI 
01'- 
;t
 

= 


o
 i & 
"Q.(I 6) 
 
 


:g.
 
.5""5 8:;j 


. 
'" 
CI 
'8 
..
 
 
S=
 


. o 
o Ol 'Oj) 
'C(I ..- eJ 

 
 E 
c ..... o 
..... C'"'t:l 


. 
Ol 
.- CU" 
g 
 E 
.5 'a
 


CU" 

 
UJ 
'O 
Q. 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


101 1 1_1_1_1 


A
 I 


łn I . I 
 I 


lU /_1 I = I = I = I 
11663 
1770 
189 
193 


4
1 
I
I=I 


)
>>>
r- 
Str. Wiersz Rubr. Jest Winno być 
58 13;11 od dołu 1 Bierzgłowski Zamek Zamek Bierzgłowski 
59 12.13.14 od góry 1 Dzwierzno Dźwierzno 
59 42 I- " l 14 114 
59 w odsyłaczach Dzwierzno Dźwierzno 
60 9 od góry 13 519 549 
60 29 ., 13 10 150 
60 38 l Smarny Smaruj 
61 35 ,. 1 Nowy Sumin, WieŚ} Nowy Sumin, Wles 
61 36 " l Zamarte, folw. Zamarłe. folw. } 
61 37 fi .. l Zamarte, osada Zamarłe. osada 
61 18 od dołu 14 O 20 
62 23 od góry 1 Gostycińskimłyn Gostycyńskimłyn 
62 32.34.35 .. l Lipowa Lipowo 
62 38 " I' 1 Rożanek Różanek 
62 w odsyłaczach Lipowa Lipowo 
Opuszczono: Szarłata, obszar leśny niezamieszkały. 
63 19 od dołu 1 Ełgiszewo Elgiszewo 
65 23 od góry 13, 3 2 302 
65 37 " .. 1 Kolat Kołat I 
65 26 od dołu 1 Bągard Bągart 
65 20 II .. 7 56 156 
68 14 od góry l Prysniewo Przyśniewo 
68 48.52 " 1 Rumia Rumja l 
68 47,43 od dołu 1 Strzebielno Strzebielino 
68 45 1 Strzebielin Strzebielino 
68 6 l. " 3 l 
68 w odsyłaczach Rumia Rumia 
68 ,. Strzebielno Strzebielino 
70 30 od góry. l Rumia Rumia 
70 30 od dołu l Rzepecki Rzepeckie 
70 22 ,. 1 Góra Zamkowa Zamkowa Góra 


\ 


II 


ł I 
( \\\ lH 1EII'.4 I :1 
l' 
WTO
 r 
."-!!' .!'"m7 Tf

 , 


. 


:I 


, 


v.... -
"\""JS""u 


I
>>>
Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 30 września .1921 roku. 


Grunty wspólne 
Budynki 
Tomy XIV - XXX. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe: 
Miasto stołeczne Warszawa . 
Woj. Warszawskie 
" Łódzkie 
" Kieleckie. 
" Lubelskie. 
" Białostockie 
Okrąg Administracyjny Wileński (powiaty: Braslaw, Dunilowicze, 
Dzisna i Wilejka, objęte spisem z 1921 roku) 
Woj. Nowogródzkie 
" Poleskie. 
" W ołyńskie 
" Poznańskie 
" Pomorskie 
" Krakowskie 
" Lwowskie 
" Stanisławowskie 
" Tarnopolskie . 
Cieszyńska część woj. śląskiego, 
Mieszkania. Ludność: Analiza. 
Zeszyt l. Mieszkania. 
Zeszyt 2. Ludność 
XXXII. Stosunki zawodowe: Analiza. Tablice państwowe' 
XXXIII. Gospodarstwa domowe 
XXXIV. Miejsce urodzenia . 


Tom XI. 


Tom XII. 
Tom XIII. 


Tom XIV. 
Tom XV. 
Tom XVI. 
T om XVII. 
T om XVIII. 
Tom XIX. 
Tom XX. 


Tom XXI. 
Tom XXII. 
Tom XXIII. 
Tom XXIV. 
Tom XXV. 
Tom XXVI. 
Tom XXVII. 
Tom XXVIII. 
Tom XXIX. 
Tom XXX. 
Tom XXXI. 


Tom 
Tom 
Tom 


ł 
:1 


Statystyka Polski, tomy od XI do XXXIV. 


Gospodarstwa wiejskie: 
Zeszyt l. Analiza. Tabliee państwowe 
Zeszyt 2. Województwa Centralne 
. 
Zeszyt 3. " Wschodnie 
Zeszyt 4. " Zachodnie 
Zeszyt 5. " Południowe 


'. 


objęta spisem z 1921 r. 
Tablice państwowe. 


w opracowamu 
w druku 
w druku 
w opracowaniu 
w opracowamu 


w opracowamu 
w druku 


'. 


w druku 
w opracowaniu 
w opracowamu 
w opracowaniu 
w opracowamu 
w opracowaniu 


w druku 
w druku 
w sprzedaży 
w druku 
w opracowaniu 
w opracowaniu 
w druku 


w opracowamu 
w opracowamu 
w opracowaniu 
w opracowaniu 


w opracowaniu 
w opracowaniu 
w opracowamu 
w opracowaniu 
w opracowaniu
>>>
...... 


" 
r) () 1 Ń'I' 
z,u ,; J ::; 


WYDAWNICTW A 
GŁÓWNEGO URZĘDU ST ATY STYCZNEGO. 


Przelylka na koszt odbiorcy. - Ceny w dotych. 


.. 


. 
L ROCZNIK STATYSTYKI RZECZYPOSP. POLSKIEJ. 
3,00 
4,00 
wyczerpane 
. . 10,00 
. w druku 


Rok wydania I. 1920-21 część l - 
l. 1920-22 część Ił . 
Ił. 1923 
lIl. 1924 . . . . . 
IV. 1925 . . . . . 
D. MIESIĘCZNIK STATYSTYCZNY. 
Tom l. Rok 1920. Półrocze I. Całość" 
li. .. .. li. 
.. m. .. 1921. .. I. 
IV..... .. II. 
V, 1922. Całość 
VI... 1923. .. .... .... 
W roku 1924 Miesięcznik Statystyczny nie wychodzi. 
Kwartalnik Statystyczny. 


8,00 
6,00 
10,00 
4,00 
20.00 
. 36,0) 
Ob. niżej 


.. 


DL MIESIĘCZNIK PRACY. 
Rok 1921. Całość . . . . . . . . . .' . . . . . . 4,00 
Począwszy od stycznia 1922 r. wychodzi pod tytułem: 
STATYSTYKA PRACY. 
Rok 1922. Całość 
1923. 
1924. 
1925. 
.. 1926. Pr

umerata roczna. 
IV. WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE. 


Rocznik I. 
... II. 
m. 
IV. 
V. 


7,00 
9.75 
5,20 
26,20 
20,00 


" 


.. 


 . 


Wychodzą od 18 paidziernika 1923 r. dwa razy na miesilIc w obję- 
tości od 4 do 16 stron pod redakc;ą S t e f a n a S z u ł c a. 
Rok 1923. (5 numerów) 0,80 
1924. Całość . . . . . . . 8.20 
.. 1925. Całość . . . . . . 10,00 
Zeszyt pojedyńczy . . . . . . . 0,40-0,80 
Prenumerata kwartalna z przesyłką 2,50 


s 


V. KWARTALNIK STATYSTYCZNY. 
Tom I. Rok 1924. Całość. 
T om li. Rok 1925 
Zeszyt 1. . 
2. . . . 
3. . . . 
.. 4.. . . 
Tom m. Rok 1926 
Zeszyt t. . . . . 
VI. HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI. 
Przegłąd kwartalny. 
Rok 1924. Całość . .. . . . . . . . 
Przegląd miesięczny. 
Rok 1925. Półrocze I. (6 egz. a 6 zl) 
Przegląd kwartalny. 
Rok 1925.1Półrocze II. (2 egz. a 6 zł) . . 
r.. 1926. Zeszt 1. . . . . . . . . . 


. 12,00 
. w druku 


. 20,00 
21,50 
7,00 
6,80 


. 


. \. 


12,60 


36,00 


\. 


"\ 
.". . 
. \. 


VII. ODBITKI Z MIESIĘCZNIKA I KWARTALNIKA 
STATYSTYCZNEGO. 
1. Dr. med. A d a m C i ą g I i ń ski. Zasady statystyki szpi- 
talnej. Warszawa 1920 . . . . . . . . . . . .' 0,80 
2. Dr. B e n e d y k t Bo r n s tei n. Analiza krytycznych' da- 
nych statystycznych, dotyczących ruchu naturalnego lud- 
ności b, Królestwa Polskiego. Warszawa 1920. . . . . 0,40 
S. Dr. F e r d y n a n d Z w e i g. Cele i metody statystyki 
handlu zagranicznego. Warszawa 1921 . . . . . . . 0,40 
4. Statystyka Wyborów do Sejmu Ustawodawcze pod reda- 
kcją L. Krzywickiego. Warszawa 1921 . . . . . 1,20 


5. Tymczasowe rezultaty spisu ludności Rzeczypospolitej Pol- 
skiej z dnia 30. IX. 1921 r. Komunikat Nr. 1 wg. spra- 
wozdań telegraficznych . . . . . . . . . . . . . 
6. Majoraty (donacje) w b. Królestwie Polskiem, Opracował 
Dr. B e n e d y k t B o r n s t e i n. Warszawa 1922 . . . 
7. E d war d L i p i ńs k i. Indeks cen hurtowych. Warszawa 
1922. . . . . . . . . . . , . . , . . . 
8. Zasiewy i zbiory w roku 1920-21. Warszawa 1922 
9. Zasiewy i zbiory w roku 1921-22. Warszawa 1923 
10. Dr. H e n ryk G r o s s m a n. Majątek Społeczny Króle- 
stwa Polskiego. Warszawa 1923. . . . . . . . . . 
11. Spis ludności i zwierząt gospodarczych z dnia 30 września 
1921. Warszawa 1923 . - . . . . . . . . . . . 
12. W a c I a w S c h m i d t. Geneza prywatnej rosyjskiej wła- 
sności ziemskiej w b. guberniach Wileńskiej, Grodzieńskiej 
i Mińskiej (1793-1875) z dodatkiem skorowidza majątków. 
Warszawa l '}23. . . - . . . . . , . . . . . . 
13. Dr, H e n ryk G r o s s m a n. Struktura społeczna i gos- 
podarcza Księstwa Warszawskiego na podstawie spisów 
1808 i 1810 . . - . . . . . . . . . . . . . . 


VIII. STATYSTYKA POLSKI. 


0,10 
0,40 
0,20 
0.20 
1,20 
0,20 
6,00 
3,50 
7,00 
0,80 1 
0,80 I 
4,80 I 
5,00 J 
11,00 . 
i 


Tom I. Stan szkolnictwa powszechnego w grudniu 1917 r, 
na terytorjum obu byłych generalnych gubematerstw: 
Warszawskiego i Lubelskiego. Warszawa 1919 
Tom Ił. Zasiewy i zbiory w roku 1918. Warszawa 1920 
Tom III. Ruch naturalny ludności wyznań chrzcśeiańskich 
w bylem Królestwie Kongresowem w latach 1908-18. 
Warszawa 1921 . . . . . . . . . . . . . 
Tom IV. Rocznik Handłu Zagrańicznego Rzeczypospolitej Pol- 
skiej. Rok 1922 i 1923 . - . . . . . 
Tom V. Wielka własność rolna. . . . . . . . 
Tom VI. Statystyka funkcjonarjuszów państwowych 
Tom VIł. Statystyka finansów komunalnych . . . w druku 
Tom VIlI. Statystyka wyborów do Sejmu i Senatu . w druku 
Tomy Xl-XXXIV patrz str. 3 okładki. . . . 
IX. PRZYCZYNKI DO STATYSTYKI B. KROLESTWA 
POLSKIEGO. 


l. Wartość materjałów statystycznych, dotyczących stanu lud- , 
ności b. Król Polskiego. Opracował S t e f a n S z u l c. 2,00 
n. Serwituty w roku 1912. Oprarował L. K r z y w i ck i. . 1,30 
lU. Dr. B c n e d y k t B o r n s t e i n. An/lliza krytyczna danych 
statystycznych, dotyczących ruchu naturalnego ludności b. 
Król. Polskiego. (Odbitka z Miesięcznika Statystycznego) 0,40 
X. SKOROWIDZ MIEJSCOWOśCI RZECZYPOSPOUTEJ 
POLSKIEJ. 


(patrz strona 2 niniejszej okładki). 


XI. WYKAZ STATYSTYCZNY TOW AROW. 


(Zatwierdzony decyzją M. Spr. Wewn. z dnia 30. IX. 1923 r. 
L. p. r. 12943) . . , . . . . . . . . . . . . . . 2,40 
XII. ROCZNIK HANDLU ZAGRANICZNEGO 
RZECZYPOSPOUTEJ POLSKIEJ. 
Rok 1922 i 1923 (Statystyka Polski, tom IV). . . 5,00 
XIn. PRZYWOZ I WYWOZ. 


w sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie. grudniu 
i w całym roku 1921. . . . . . , . . . . . .. 0,80 


XIV. HANDEL ZAGRANICZNY POLSKI. 


l' 


w styczniu, lutym i marcu 1922 r. Warszawa 1923 .' 1,20 


Wydawnictwa Głównego Urzędu Statystycznego, począWIiZY od r. 1922, ukazują się w wydaniach: polskiem i francuskiem. W wydaniu 
francuskiem nagłówki i wszelkie wyjaśnienia w części tabelarycznej drukowane są tylko po francusku, w części tekstowej do tekstu polskiego 
dodawane są streszczenia francuskie. 


Skład główny, eskpedycja i sprzedaż w Głównym Urzędzie Statystycznym, Warszawa, AI.Jerozolimskie 32. 


.....\:. 


.. ". ' 


......
>>>