/Czasopisma_013_01_00297.djvu

			.łtl 73. 


.łt1 73. 


ROK 9. 
""'--..--- 


ROK 9. 

 


J. 


. 


-_._
 
- 
Gazeta Toruńska wychodzi codziennie z wyj,tkiem poniedziałków i dni poAwi
- Ogłoszenia we wszystkich jozykach przyjmuj" sj
 za opłat, li łeD. od wiersu 
tnych. Przedpłata w miejscu z przyniesieniem do domu: kwartaloie S marki pety
owego. Tłómacz8:J.ia ni język polski bezpłiitnie. Listy do Redakcyi i Ekape- 
75 feo., miesi.,czna l marko łO reo. Przedpłata kwartalna na pocztach pru.kich dycyi winny byt. frankowane. Za poprzędotm przesłaniem mirki pocltOWfJj odbiera 
4: marki 28 fen. Egzemplarze pOJedyócle spr&edaj'ł 8i
 W Eupedyeyi (TorufJ. .i
 od Redll.kcyi i Eklpedycyi odpowiedj frankowan'ł- B
kopisów Dadesłanvch do 
Ulica 
eglarska IO
.) po 10 f80. G..ety Toruilskiej nie zwraca Bi
. - 
Agentury do przyjmowania ogłosze6: W Berlinie R. MOlge i A. Retemeyer; w Berlinie, Hambnrgu, Bnylei, Fraakfurcie n, M. Haalensteio & Vogler; w HamburKa 
i Frank furcie nad M., G. L. Danbe et C.; w Lipsku, Bernie i SLutgardzie 5acbae et C.; w Po.naniu Kazimierz N eum.o. 
Dziś: Balbiny p. i m, Jutro: Teodory m, Toruń, środa 31 marca 1875. I Słoii
a wBch. [,łosach. 610. Ksi
tyca w, 3'1 L lOS 


t 


Berliu, 30 marca. I miec gotów i Z d
abłem wejś
 w eojusz; mi- cznie (Amerykanom) zaufano rozgłoszenie 
mo to pu€ciet o\\'a pers
ektywa niemieckicH światu bezstronnego sprawozdania o wielkiem 
(Billllo T.z. Wol.lo.) . agitacyj socJalistowskich pomiedzy nami po' dziele "yswobodzenia jeóców rosyjskich, któ- 
Bos Pap

I
 I . e : b bez kn iD
r: 8 8u 2 ' !) o Zyto k : ." ć mie)scu 1 1 

':
0 0 wionaby być dla ni('jednrgo nauką, jak uni- re w prasie angielskifj z tak, "ytrwałościA. 
YJ- an o." 
 OJ 118 wIe ,-mBJ. ..' oJ k Ć l ... d Ź ' . . d h l b I O . d . b .. 
WekslenB Warszaw
281 GO !Daj.czerwiec J4
-50 !ł na e
y roz ra 
laD1a J( nyc 
 a8 j)rz
- y o przekrecane. oi Je Dl y1i zdolni opi. 
Pol Listy .UL 81 20 na czerwiec. lipiec Ił- - CI VI drugIm, - co D1estety po pewnej przerwie 8ać czyny generała Kaufmana w "ojencej, a 
Polskie listy likw. 70 20 Olej 
epi0'!Y: . znów praktykować sie zaczyna w Poznaniu Miliutyna w cywilnej adminlstracyi. Amery- 

ach. Prus; do r
o 95 na ,kwleć..
aJ. 54-aO za pomoc, czernidła drukarskiego. kanie, oswojeni z 2aboremi, przyzwyczajeni 
Zacb.Prus.do 4 '1 / 0 101 8'> maj czerwiec 55 -70 ... 1 . . . . .. d . Ć d k . . 
Nowe 4No PoznaóBk. 94 40 Da wuesieil. paźdź. 5
 -10 
. ÓW ulc O Bocyahzmle nlelluecklm, do aJ' ujarzmia zi le narody d!i "dobra l ułytecz- 
Austryackie baDk. 183 75 Oko-wita: my tu rara
 z F t a n c y i bardzo pocieazajlłcq, . ności", najlepiej potCllfi
 ocenić dokonane 
DyBko
to uds. kom. 1
4 dto. w !Diejscu, 56 -70 dla komuniBlów tamtejszych wiadomcśf, 2e I I dzieło, która rozciągneło Da mieszkańców 
rszeWł'a: l\to. kłi.eć-maJ .b8-70 dl d l d ' k " 27 b ' d T k t B kb . T t . bl Ś . 
Ba kwieeieii.maj. ISO 50 dto. siir i
ń-wrześ. 60-70 we. e epesz
 .OD .fns lej z. . m. wu- 

 f8 
nu, o. ar
 
 ar. BrYI . .ogo 
l cJ. 
na czerwiec lip. 186 50 P dZlesta znamleDltbzJm k
mumstoml os
dzo. ,wIlIzacYl mO[l!kle
skleJ, tej cywIlizacYJ, 
a 
Dsskonto od weksli 401 lombard óo
 njm pu('z lZil d fraDimi!kl na wygollnlU na którq, my w A.ngln patrzymy z taką I8zdrośc l 'ł 
Ol 1)0 wyspie Nowej Kaledonii, udało si
 pod wo. i której takierni macbiawelistycznemi 
rodkam
 
d'lą niejakieio Ra
toula zbied
 na łodliach. dteramy aie przeszkodzif. 
które fami 80hie zbudowali. Wiadomość t3 "Mi
dzy tyrr,;, którzy Bkorz}'litali z pOlWO- 
Toruń, 30 marca. znalazła ju
 potwierdzenie w telt'gr8mie wy. lenia zwiedzenia Turknstanu w orsaaku gene- 
Gtrmania berlińsk8, licząca pomi
dzy słanym przez gubernatora Nowej Kaleljonii rałów rosyjskich, był p. Scbuyler, charge 
nami tylu niemal czytelników, ile w zaborze · do fr8ncuskif«0 ministerstwa marynarki. d'atfaire8 ambasady amerJkań
kiej w Petera- 
pruBkim jest ksie1y Polaków powinnaby tro- Pe ter s b u rek i k o n g r e s m i t d z
 na. burgu. Pod wływem prlyrodzonej gorliwości 
che wiecej uwzgl
doiać t
 właśnie czt;ŚC czy. . ro d o w y ku ustanowieniu powBzechnie obo. i w wykonaniu, co mu .ie zdawało jt'go obo- 
telników swojich, powinnaby mianowicie w re. wiqzujących zasad w praktyce wojennej, został wi
zkiem, p. Scbu
ler podczas swej bytoości 
dakcyi swej mieć współpracowników, kt6rz}'by odroczoDY, a to dla t('go, 2e Rosya mimQ w Turkestanie zajmował aie ści8łfł ob
erwa- 
zdolni byli zasięgać iDforwacyj o rzeczacb wymówienia sie Avglii od udziału myśli jq, C)'ł kraju, jego warunków i 
rodków. jego 
polskich wprost z pism polskicb. T8k jednak jeszcze i1skłonić do ucze5tnictwa w łlODgresie. p08t
(JU pod rZljdem rosyjskim i j('go wa- 
być sie nie zdajr. W Ost8 
nim bowiem nun:e- Z H i s z p a n i i dt'pertze rządowe donosz'} 2ności jako cr
ści siły Rosyi na W scbodzie. 
rze 5wojim katolicka Germania nie wab a o zbiegostwie w szeregach i\a!'listowskich i o Pan Schuyler był, zdaje si
, obdarzony do- 
sie rzucić potwarzy DS imie polskie, powta. wielkich mif.dzy nimi niezgodach. Nie po raz brłł dozą ciekawcści a jego krytyk: admini- 
rzajlł c odnośDIł wiadomoić pra"dt'podobnie pi
rwizy mówi" o tern telrgr8my madryckit, etrac}i lokalnt'j odznaczały 
it} tł. otwartościq, 
za którem z ceotralistowskich pisw wie. a poniewat dawnirj nie dowiodły one zby. cecbującą urzt;doików ameryk8ń8kich w ich 
deńskich. Wiadomo ju
, te piBma te, chcąc t.niego zamiłowania w prawdtic, wi
c i dziś konfidencyonalnych wycieczkach do przy ja- 
zasłonić niejako przyjacit.la 
wego p. Giskrę,. y,ierzyć im nie potrzeba. Winniśmy prze- znego państwa. Zdaje iie, te me podobał mil 
roz
o\ł.sl
cbniły \\ieś
, 2e j k5i
tąt Leona cie2 zaregestrow;.ć telegram z Bayonny, 8i
 cały system rz
du rosyjskiego w Turke- 
S8pleh
 l Jabłonowsklego, tudzie2 hr. Borko. o którym nie wiemy, z jakiego pocbo- stanip, le zeprzecz)ł mu wdzelkiej zasługi 
wskiego ten S
m spotkd.los co i r. Giskr
, dzi ź'ódła. a który dOD'Osi co nast
puje: cywilizacyjnej i nazwał go zupełneID fia8co 
t. j. t
 cesarz austryackl z powodu nieczy- "DJD Carlos zawez1(
ł do siebie ddt'gatów j8ko plsn polityczny. Doniósł OD, te Dowi 
stych operacyj fioansowych zabronił im przy- z prowincyi Nawarry i trzecb prowincYj Ba- zdobywcy :.ie zrobIli uic, aby pogodzie lud z 
stepu do dworu swego. Ale wiadomo tet jut, skijskicb do EsteUi i zatądał nowycb kon- jarzmem, te nie maj
 wcałe t81euht asymilo- 
te z źródła najauteotyczniejszego zaprzeclono trybucyj. Delegaci odpowiedEieli, 2e kr6j jut wania tego, co połkn
li, i te E1
 tylko garnizo- 
potwarczemu doniesieniu tt'mu. Germania wyssany i nie mog
 :zgodzić si
 na nakłada- Dem pośród nieprzyjaznej ludno
ci, te nawrt 
nic nie "ie o tem zaprzeczeniu, h:cz śmiało nie mu nowych ci
tłJ,rów. Don Carlos 
roził handel, który był pozornym celem aneksyj, 
wymierza policzek jmieuiu polskiemu, zali- abdykacyą, ale delegowani pozostali przy 8WO- upadł pod wpływem roeyjskim, i :te prowin- 
czajllc kś. Sapiebe i hr. Borkowskipgo do jem. Po czem narady odroczono." cya, której roczny dEfic} t wyn Jsi blizko 
grunderów i powtarzaj'lc wieść o I.bronionym szeŚĆ milionów fontów sterlingów, jest raczfJ 
przY8t
pie do dworu. źródłem straty nit korzyści dla państwa ro- 
.W .N i e m.c z e c b .gło
y dliennikarstwa sYlskiegCł. Raport p. SchuJ lerl, pnesł4ny do 
zdaJf& 5

 stwlfrdrać DI
t.yl
o 
i
tDieDip, lecz Korespondencye Gazety Toruńskiej. W.s
yngtoDu, w 8wojim czasie foshł ogło- 
coraz wleksze wzmagame 81" l coraz 8p r e t y- Londyn, 25 marcI. 8zony przez rz,d amerykański i doszedł do 
stazą organizacyą socyalizmu, co tern "i
cł'j (Wspomni80ie rosyjskiej wyprawy na ChiwfJ Jako do. Petersburga. Przykro powiedzief, te "ładze 
zaBluguje na uweg
, ile 2e oprócz walki prze- wód uspolobienia Anglii ku Rf.lB)i,) rosy jakie nie umiały ocenić otwartości pana 
ciw Kościołowi rzlł d niemiecki podjął energi- Jako dowód usposobienia Anglii dla Ro- S.:bujlera. Jego wykazanie bełdów i nadutyć 
cznlł walk
 przeciw socyalizmowi; bo w£dle syi przesełam Wam w tłómac
tniu artykuł administracyi rosyjskiej w Azyi 
rodkowej 
wygłaszanego przez Nordd. Allg, Złg. hasła o ministeryalnego organu Standarda z 19 b. m.: UZDano;a zbyt wielk
 śmiałość i robiono na- 

zerwonJm i czarnym Internacyonale Bocyalizm "Kiedy organizowano Eławn'ł wyprawfJ wd w tym wzgl
dzie przedstawienia do rZlł du 
I "ultramontanizm" jedno znaczy "oczach przeciw Cbiwie w celu oswobodzenia jeńców amerykańskiego, t,dajlłc jego odwołania jako 
!z,do. 
 pra
da, ił: gd}by wedle 8kutków tej rosyjskich, rZlłd rosyjski miedzy ionemi eros- p,r.onae ingratae. Pier
lIZa publ!cz
a wja- 
t tamte) walkloceolać nal,d8!0 natore rzeczy, karni dla zabezpieczenia wiernych sprawo- durność o tem małem meporozumleDlo byl
t 
Bocyalizm stałby. na rt>w
1 z 
,ultrał:10n. 2dań z swojich działań Dalegał na to, aby ma si
 rozumief, zaprz.ec
ona w te
f
ramle 
tanizrnem"; tu I tam bowIem, Jak wldzi- kore8pon
enci dzienników angielskicb byli z Petersburg
. Rtljd rosYJski, zapewDlaJ" Das, 
my, skutki walki sił jedne i te Bamo, tj. 2a- wykluczeni od wzj
cia j8kiegokol"iek udziału nie tlidał odwołania p. S.:buylera. Jakkolwiek 
dne. Wracając do samego jut socyalizmu nie. w tf'j kampanii. W pierws!ych chwilach pro. n:eczy stojl}. wiemy jednak dzisiaj, te zbyt 
miecki('go. zaznaczyć nam wypdda, 2e on nam ponowe.no wpra"dzle rządowi angiebkiemo IIzczrry p. scbuJler la8tlipiony został w 8WO- 
PCJlakom I!arzuca sie jako przyjaciel. Wedle lawisDowanie tficyaloego revrezentanta woj- jej posadzie. prz,ez p. B
kt'ra. Kilka niedJ- 
programu Je.go "potneba, d,tyf do osiągniecia SkOWfgO do towr.rzY8zenia ekspedycyi; czy I!.kretn,.
h dZle.DDlkó
 ro.sYJskicb, które pozwo- 
celów c h w 11 o w o w paD!twach odgraniczo- jedoak ze złości, 2e propozycya ta odrzucoD'ł hly 80ble robić WYCiągI z raportu p. Schuy- 
Dych wedle narodowoścI" - a wiec potrzeba została, czy tet przez wrgłąd na cbarakter ler
, ukarano zawieszeniem, a z tego wszy- 

 rzywrócić Polske. Tak. z .programu tego, zamierzanych poruszeń, nie pozwolono ta- 6t,k1
gO wypada
oby "
08if, 2e wjł"czny przy: 
Jak z słów jednego z dZłelimków 8ocyalisto- dnemu Anglikowi przyll}czyć eie do którego- "Ile) don\Jszem8 o dZiałaniach Rosyi w A&
I 
\takich wnosić mo!na, te z czasem, gdy kolwit'k z cddziałów. środkowPj, dany faworyzowanemu narodowI, 
eprawa organizacyi " Niemczech jako tako ,
Przywi1ej
 odmówiony Anglikom rozcią- nie przyczynił si
 do \V
mocnienia sympaty- 
be dzie załatwiona, zjawi" Bi
 i pomi
dzy gni
to :jednak szcz()drze na Amerykanów. tznych Btósun
ów mi
diY dwoma wielkiemi 
Daszym ludem ci nowocześni apostoło"ie Zgodo;e z t=ł tajemnicza} sympatyą, która ł
- mocarstwami Wschodu i Zachodu." 
os"oboózeoio. Nie obawiamy 8i
 ich wpra- czy wielkiego dfspote europłj
kiego z " idk 2ł 
wdzie zbytecznie; sądzimy, te niEma w demokr8cYIJJ amerykańską, przed
tawicielom 
spolecZf2ństwie naEzem zbyt "iele 2y"iołu, dyplomacyi i prasy amerykańskiej dawano z 
któr}by uznawał Z8S8G
 wypowiedzianq, pono ostentacyą w8zelkfł łłitwOŚĆ zwiedzBnia nowyrh 
przed kilkunastu laty przez jednego z nie. zabnów Rosyi w Azyi środkowrj i przy patry- 
mifckich OJttów stanu, i2 dla dobra Nie- . waDia sie jej sławie nad Oxusem. Im wył'ł' 


SERBIA. 
Poglądu hiltorJcznego ci,g dalszy. 
Pnel: trzy lata było znowu dzi8iej8
e
		

/Czasopisma_013_01_00298.djvu

			2 


K8i
etwo Serbskie turfckim paszałykiem. I 

8cb, pr"ktyczDOŚ
 i nadzwyczajolł przebie- , wpl,.. ów tego mocarstwa było nadanie pr:ze
 
"'tedy to "y&tąpił na widownią publiczn, bltgłoar, z pomoc, których to przymiotów sułtana w roku 1838 statutu dla Ksi
8tw8 
drugi twórca 8ł'rbskirj niepodlfgłości, Miłcsz zdołał, jak BiO wspomniało, utrzymać 8i
 Serbskiego, moc, którE'go ut.nrzliny tv nirm 
Obrenowicz. B,ł on jut znany ziom!Eom swo- I C
lIS )
kiŚ z Turkami na Btopie ról przy ja- został ienat, majł!cy stanowić o podatkach 
ii
 z dzirJno
ci. w boju przez cały cią
 Wal- j Clf
ikleJ a pół obrc
nej. Starał 8i
 on głó. 
 kOEzt8ch utrzymania siły 2brojnej i za,rządus- 
In z TurkamI I naldol do budzo wpł,wo- wOle utrzymać pokój, praco
ać nad materyol- Jako te! kontrolować wład2
 I czynoośCl ksi
- 
wy eh w kraju s,.ojim przewódzców. Nie wy. ntm podźwignienirm kraju Pl) tylu kl
sk8cb, cia i jfgO ministrów. ZgroIDBdztnie to tak 
dalii Bi
 OD za granice razem z 
zerDJm i okalał wtem tslt'nt sdministratpra i do. Bi
 odrazu nieprzyjaźnie "2gl
dem Miłosza 
i wif.lk, zr

znościlł swoją potrafił BI
 wobec J b
ego gOBpod8r!a, lubo. we wschodnim zupd- postawiło, gro
lłc 
u winclykacy'ł zag8rn:
- 
1fładz tureckICh DJ pOft'a2nt'm utrzymać sta. Ole stylu; (zego mote I ówczesny stan :ASpO' tych funduszów kraJowycb, te nje mogąc jut 
Dowisku, u:najłłc rzekomo zwinzchnictwo 6uł. łeczoienia jrgo ziomków wymagał. KrzłJtając wśród ogólorj niepopularll(
ści na (liczy je li-- 
talJa i J-IłaCIłC haracz, lfcz "ra
8jlłc jedno. Bi
 około dobra ogóloł'go, nie zap(imin8ł Mi- czyć poparcie, zmu.:zonym został zło
Jć wła- 
eEfśnie Turkom oba.łe, która ich cd pneśla- łosI ani n6 rhwiJ
 o sobie sam) m. Większ; dz
 (w caerwcu 1839) na rzecz starstego 
dowania jego osoby wstnymywała. Stósunek cz
ś
 dochodów ogólnycb Serb!i, jak cła i mo- syna Mllan8; ten w8zak1e umarł w miesiąc 
taki długo trwbf nie mógł; 87ło tylko o wy- I nopal Boli, obu.coł on Da własDIł korzyśł.; potrm i d08tojtństwo ksiąt
ce przeszło na 
ł:2ekanie 5tÓlwwnej chwIli. Zdzierstwa i ISwa- ClfgO mu U(s1.tłł 2ado\J wynźoc ustawy nie młodsZt'go jE'go brata Michała. 
wole tureckie nieznlśniejsze były dla Serbów zabran!ały, gdy i władza jE'go !ama wł8ściV'iie (Ciąg dalszy nastlłpi.) 
teraz, po kilku latach otwartej walki i "01- okrdlonych nie DJiała granit'. W (hgu wi
c 
DOści. ni
 kiedyb
dź da
niej, i po kiJku okru, długich Cllidów swojich (1817 -1839) wielkIe 
tnie powściłłgDlttych cz
ścio"}'th zrywaniach nagromadził sumy pieni
t[Je. 2& które pona- 
sif, do których Miłosz de ntilebł. wybuchło bywał du20 obszernych majątków ziemskich P K - h 
2a jego uczestnictwem i ror.ponądzfniem w Eli8iedniej Wołoszy; w Serbii bowitm, gdzie roces Irc mayera. 
ogólne powstanie w kwiftniu 1815 roku. ,.iflka" łasnflść nie istniała, tbkie :zakupna 
Przemie8zkujlicy podówczas" Besarabii Jerzy były niepodobnE'. Skłonny zresztłł do nieogra, 
Czerny pośpieszył do ojczyzny na l'ierw821ł niczonfj samowolności. pvdejrz1iwy, mśCIwy (CiU dah:zy,) · 
wide o wznowić 8i
 mającej walce z Turka. i okrutny, wid on z natury rzt'czy widu Dn:a 22 b. m. zabrał głos prokurator (Jaństwa, 
mi; lecz Miłosz nie chcąc mieć współzawo. przeciwników i czeste utargi 2e Uarszyzn, robi,c uwagi co do prz
d8t!l.wiol
ych na ostatnich 
I ' d k .. k . d b k o, dwóch posiedzeniach wywodów Kirchmayera, tycz'ł' 
dl)ika, ustawi uan ZBia l 
 na samt'J graD1- o rtgcwą, Je ,nfi () I) Dłf'gO JDst}tIlCY'ł pe- cych sit; zestawieni. Itauu czynnego jt:'go majątku. 
ey, tak it Jeny zaledwie na rodzinn
 zlem:
 wne UJłljljcł} znaczenie, cbof 2sdn}ch te
 wy- Prokurator obstaje oltatecznie przy swojem rdaniu, 

stąpiwszy, został Da 
ifrwslym noclfgu "e fł.Iźnych atr}'bucyj. Gdy przeciVrnic, Bzukali to stan czynny majątku Kirchmayera nie byłtakjwie- 
śnie P rzfZ nalPtych fiep8cz1 zamOrd01\'8ny. opieki u obcych dworów pl'zeciw jfgO 8rbi- tny. jak to nsiłował przed:tawit osknżoDY i le It.n 
\I ) fi . bierny przewY!s
8ł aktywa. 
(Bivgnfowie M!łosga UtIZYUJUją, it on roz- tra nościom, potrll ł .L\iliłosz !j£dnY'łać so- Następnie zarządził przewodniczący rzytsuie ze. 
k8zu zabicia CzerDego nie dU'A8ł; I(>cz ka- bie w2'gJ
dy innycb, a za pomoc
 swrj dup znsó jwiadków co do fAktów" ClBtatnich dwóch dniach 
zal go t} lko 1atrzym8ć, 8 by przed" cz('śne brze z8opntrzoDt'j kasy był zawsze dobrze omówioDych. Z zeznail dr. M. Z,biikiewiczQ. pełno- 
J -akcby zjawienie Bi
 irgo w Serbii całrgo "idzlaDym w KODstantynopolu. POdCZ8R woj- mocnika koleji łelaznej .KarOla Lndwik=-, wnływs. 
) P ł k te wskutek upadlości Klrchmayern poniosła kolej Ka- 
planu powstenia nie uaraziło . o es orQ- nJ ros)js o - turt'ckit'j w roku 1828 - 29 rOla Ludwika prze3zło 70 , 000 zlr, itraty. 
cznsch przeszło b(,jach udało Bi
 wreszcie pomimo vgólnrgo rapi)Ju narodu, pr3gD
- 
astępnie czytano I sty Kotajn('go pisane do 
OOWfmu naczilnikofti Serbów kraj oswobo- cego korzystać z tej sposobności, aby bośuia- Kircbmsyera. w których Kobjny prl£dstawiB uitawi. 
dził, lubo nie tak 2updnie jak to Czuny ckich br8ci "'yowobodzić, lIie dał 
liłosz po. cznie oplakaoJ stan jego kantoru. 
l ' ł.. . Obwiniony przyznaje wprawdzie, te kantor wal- 
ucz)"Dił. Turcy utrzyma i s

 wa WSZYf3kIC&.l rwof sle temu 
Irądowi i wytrwał w Deutral. czył w .tyczniu r. 1870 II trudoościami fioansow
mi, 
twierd.;.acb, a choć w zawartym z Portą, w DOści, miarkując, 
e sprawa ti\ ostateczfJiE' ale dod'Je, te to działo l!i'iJ wszędzie i 
e wszystkie 
roku 1816 układzie mi&ła sobie Serbia po- peWD' być nie mogła. Po tra!itacie tet adry. banki "akryły wówczas z trudnościami wskutek prze- 
zostawionł} tutonomią t{ewnttrzną, a !\'Ilłofz Bnopolskim w roku 1830 (15 sierpnie) wysz,t'dł silecia giełdowego. 
został uznan y za "o J "e\'łod A czyli nnczelnego ficm8n 8ułtaó:!ki , {'Jrmalnia r,twierdz8 J ' ą c y J!rzewodniczlłcy przedstawia Kirchmayerowi, 
e 
\I wedlug listów Kotljnego był kantor w takim klopo- 
kniazia z rang'ł WĘ'ZJfB, nie miały jednak te prawa i 88mofZ'ld Serbii, oraz tytuł i stanQ- cip, ił depozyty str()D jednych lIIu3iał pokrywat de. 
ustępstwa c('(:h formalnego alstu f\8jw}2sZfj wh.ko jej kfji
cja; a hatyszuJf z roku 1834 pozytami stron innych. 
władzy sułtana. i pasza BiRł('grodu, gdzie zVrracsjąc Ksi{8twu ni
które d:r
gi jeszcze Oskarlony udpowiada na ten fnrzut, ił w no. 
t Uf( ck.. stała zało g a , uw.(!.
ał SiA wci ą 
 urfA- I Jrzez Turków trz y manę , uCf g ułował osta tccz . w.zym czasie wyrobiła. .i
 tako forma kredytu; strony 
'¥ }j 1Ikładaj, p.piety w zastaw i t,daj, raB nie gotówki; 
downie w KonstaDtynopolu za n8c
elDt'go nie stósunki władz i lałóg tureckich. w twier- poniewBt taden baD\tier nie ma tJle gotówki, aby jej 
Serbii gubernatora. W rok,u nast
pnym 1817 -:1zach srrbskicb, oraz w tureckiej miasta wszystkim .dc8tDrcEJć, wi
c i obwiniony musiał otrzy- 
został Miłosz DB zgrom£dzeniu w
zyslk:ej I Diałpgrcdu dzidnicy. f 
aDe "papIery deponowaó " bdllka
h i połycz
ć cd 
- . .' . d .1... ., t b Al ' "- J t . " ł t . Dlch plemądae dla lItroD, Co Jjo Ea1Dtabul':>wi\Dl8 sl
 
st
lEz
zny kraJ


J I U{:1J
WltnS wa.c ran}' o 6 '! pl
,", a DL Spt Da po c.m utr

. adwokllta dra. Machlllskit>go imieniem hr. Rzewuskiej 
dZiedzIcznym kSlecu
m SerbIJ. Nie OdzD3CZ8! lemu dzJtła Miłosza wyczerpilh 51
 c'erph- na nieruchomoAcialh Kircbmayer& II lIumłł przelzło 
łii
 on ani pelotem ducha ani świetnym h
roi- "OŚĆ Serbów w zno
zeDiu jego despotyzmu, 100,000 zł
., zwrs?" 
bwinlon>: uwagę, ż" hr.. R£ew
- 
2mem ani bezinteresowności/} CzerDfgo od (:hciwo
ci okrucieństw i ,,'cale nieprzykła. lika. zostawIła t
 plfDJI}'
ze u DIego, 
a8trz
gaJlłc sobIe 
, " . l d . k ł ' d o h d ' h b ' ó U . ł . odbiór ł:a sUlclotlgodDlowem wYP(I'l'ledzemem; czemu 
ktÓ
fgO te
 I I od \1ng 
 e
 ") 2zt.a cema .zna DJ C , omowJc O YCZSJ w. tworz
 O Sl
 I tedy bel w2g'
du na to hr. Rzewuska 3 lutego 1870 
CZOle bJ ł D12sr)'m: bo W) Dló:,łszy 
:Je z pIOstrgo etronnictwo nnrodo,,'e pod 
rzewodDJct"
m i zaintąLulowała sit, tegQ obwiniony wytłómaczyf Bobie 
JJ8robkn i świniopasa, czyt8.f D8Wtt eni Pl68Ó Wuczyca i Petroniewicza; zatargi ksi
cia ze nie mo
e; wie -ł>lkO, te to by
o, pocz\tkiem jego .nie- 
mit' umiał i do końca ł) cia D8UCfYĆ tJi
 tFgo starszyznlł coraz były czestsZł' a i opjekuó- IZCZ{'C: la . Dalej tłómaczy OłJWIr:łIO
1, 
e pOlycYI: Jego 
. ' ł d . d Ó ". O k ' I... "' . , r. It.ła 110 flłtalDf& dla tego, pODlewał wszyscy wleny. 
Dle (
C al. Ala m18 dut.o przyro zonrJ by- czy. w r. roe)J
 I zaclJ.o\taDla 1310 I trvbu r.z'ł- ciele odrazu wypowiedzieli depozyty: nie dolrzymali 
strośCI umysłu, rdroy-y I trafny sfłd o r1e- dzem8 Miłosza wcala me pochw-a14ł. SkutkIem umowy dYllolucyjnfj zawartej d. 17 lutego; gdyby był 
.tajemnicU'nia patrzllcycl1 W te by
 mote dla dnak pomysł ów w ocrach rozwa2nl'go kon- 
estetyka z filozcficznfgo Btłłnowis\{a zbyt pod- etruktora tadnt!mi wzgl
dami nie da sie uspra- 
Suliiennice KrakowsJiie rz
dne szczfgóły, przY"Jkłe do ich przenika- "ifd1i",ić. Zamierza projfktujqcy przerobie 
nia wszakte oko budowniczego z powołania lunety w zasklepionej ulicy, by je powi
kszyć 
,przez zdziwione je.t Ifkcewatcniem, a w wielu ra- dla powj
kszenia okielJ oświetlajllcych t
 uli- 
28ch nawet błedi1em pojmowaniem (te najła, ce (których D3wiagem mówiąc w elewacyacb 

Bolesława PQdczaszyńskiego. godnifjszycłł utyjE'my wyrazów dla oddan!a okazat przepomniał), 
leć to równałoby siO 
myśli naszej) wszelkich konstrukcyjnych pra- zburzeniu całego sidepienia, a poci'łgo
łoby 
(Cjlu
 dalszy. _ Zub, nr, 72,) 
ideł, orsz oBobliwo
ciłł kODJbinacyj W całym za Boblł koszta dwakroć włeksz
, ni
 na zbu- 
tym projekcie. nenie i odbudowanie całkowite skJepienia 
Gdy tłlk pilnie baczYIDY, .ł

y. stare mu
y Mówiliśmy ju! o wielkifj sali b.łlo\uj, tego. Juteśmy dotkn
1i niepr8ktJczn{'
ci tera- 
Sukiennic od nowych przerabum 18totnfgo Dle któr
 
trop płaski ma przykrywać: na ZDa- sów, któremi zastQpić chce dachy ponad kra- 
IJOniosły uszczerbku, a na 28gub
 
arato
e czone E
 tam wprawdzie tragarze, ale z'Wiłl- mami i kru2gaokiem. Pomijamy inna jeazcre- 
nie były, niemnił'j uwa1:n!e staraliśmy Sl
 zanie ich i utrzymanie w naletytem bezpie- lic2ca drobce szczegóły kOD!trukcyjne; ale 
2dał Bobie Bpraw
 2ł! 
rodków konstrukcyj. cz£ństwie przy tak płytkim dachu, jak są wyrazić musimy zdziwienie Dad utyciem tdk 
nycb, jakich projektuj
cy zamierza u2yf, by "ogóle wszystkie DO"O projektow8Dt'. dla nas wielkiej masy murÓW w fundamentach i pi- 
uekutecznit tmiałe pomysły swojt'. Pospolicie jest zagadkll. W)'lkni
to sił 8zczegółowo po- wn:cach, która na ogromnł', a w znacznej Ho- 
twierdził, te młodoś
 a niedoś1'tiadczenie naj. przeczne a dwoiste belki telazDE', zacilłgni
ta tci niepotrzebne koszta miasto narazić mo!o 
śmielszemi byw8j, jako nieprzewiduj,ce dych Dad sklepieniem środkowej ulicy, dla dźwiga- pnez to, ił projektujłłcy nie zdawał Bob", 
ekuU ów przedsi
wzi
ć swojich; a i:Jni zaś I nia ścian przedziałowych mi
dzy !alami na sprawy z rozkładu osi ci
tko
d nowo stawia.. 
dodają, te bez młodzieńczej śmiałości n:e "Y8t8w
 obr8zów przeznaczone mi. Ale tu nych cześci. 
bJłoby na 'wiecie post
pu. W budownictwie I właśnie moto8by zarzucić projektuj'łceau pe- Uprzedzano na
 wpraVJdzie, te wiele z la
 
jednak, gdzie wszYbtko na ścisłej a wielo1itron. wny 1bytek obawy, te31 snadniej, te ściany mluzonych Da planach przeistoc7.IÓ te sta.- 
nfj oparte być musi rozwadze, której mate. te śmiało drewniavemi być mogq. Arkady na oowczo ma b}ć zsoiechanych t.o .znacznie 
rysłów dostarcza długie doświadczenit', lub wielkim podeśc,ie schodowym Sił za Dadto zmod)fikowanych, lecz usterki, Jakleśmy tu 
tak
e wit]e pracy wymagajlica głtboka zna- płabkie na sw, otworzystość, by po wykona. przywiedli, nie powinnyby 8i
 \\
mykać zpod 
jomość sztuki, śrcd
ó
 " jf'j rozporządzeniu niu nie porysowały Bi
. Wspominaliśmy jut re lii artysty, który wystawia nie obrazki u. 
btdącycb, oraz 8
utków, 
8kicb przy utyciu o tknie olbrzJmif.m w sali wystawy rzeźby, dl\tnie malow
ne. lec! projekt budowniczy, w 
tycb2e z pe"nośclł}. ocz
klwaf motna, bez- chocia
 8utor projektuje urządzić tu odpcwie. planach do \'ł}konania jaktiby Ju2 przJsposo. 
.,ngl
dDa śmiałość Jest Dledo(1u9Zc28InB. JC&t dniej ,,'ielko
ci ram
 kraciastą z telaza la. bionych, której to ostatniej kwal.fikac}'i mią.- 
to b
\'icm umirjetDo
Ć b8rdl
. PO
Jtywna. nrgo i jakkolwiek nadaje jrj ci
Ui układ, by Dowicie wr
cz im od
ówić musimy. . 

tór
J tak jak sztuce lekarskiej me wolQO mogła dźwigać dos) ć znaczny jeszcze kawał I Pozostaje nsm Jeszcze do rOZ\1f8
eDl& 
Jest Igrać b
zkarDie z 
,
ubjf'lrtprn". I muru p{JddaBznego, z btlkemi i okapem Qa- stroD8 artY5tyczna Cl} li estetyczna przedsta- 
JakkolwJt:k proiektuJ
cy w:d	
			

/Czasopisma_013_01_00299.djvu

			3 .. 
8 
D 
b 


rtecz mI. P. Skórlewski prly
tał na wlz]'stko i pod- 
pi
ał także umow
 dy.olucyjolł. 
Pcz,wodnicr,cy przeddtawił tu obwinion,mu zna. 
ne z aktu o.karlenia 'rodki, których utywał wspólnie 
s Kotajnym celem zwleczenia sprawy p. SkórltYskiej. 
(Ci,g dalszy nastlłpi.) 


t 


praewidJwał, le wiers)'ciele układn nie. dotrzym
j., , 
bylby si
 postarał o fundulze, ale polegaJlłc na n1ch, I 
uie uczynił tego. ., ł 
Przewodnicz"cy odczytał EeznaDla dra. ]i erdrnan- 
da Weigła. Z,znd on, 
e Kirchmay
r .pOCZJDI
 dla 
spółki, Itaraj,c si
 o ko
c'sn na kol
J ta.trlansklj" 
bardzo wiele wydlltców. Sum
 przez KIrchmayera na 
ttl cele wydaną byłoby mu t()warzJatwo Lezwarunko, 
'WO zwróciło. Zdaniem 'wiadka popchni
t() Kirchm., 
J'era ",nieroz,u
nie 
o upadłośc
. . 

....iadek hr. Fr. MycIeiski leznal pod przYBiegli, 
te ł.. 13 lutt'go }ł)70 przybJł z Kirchm8ye
em z W
e. 
dnia do Krakowa; iul pr:tedtem dochodzlly go Ole- Tnrnił ł 30 ma:-ca. 
pokoj,ce WiłŚci o stanie fimuowym tego domu; Kirch. 
mayer de I1kr)'wał rrzed świadkiem, ił znajduje lIi
 - Profesy. Dnia dzisiejszego dor
czono reda- 
" przykrem połoł.niu. Powodem upadłdei Ki!chma. ktor()wi piflma nalzl'go panu G li n k i e.... i c zo w i trzy 
)Cera bvlCi zdaniem świadka okolicznośt tri, 1;(, SIDJUndt naraz zspozwy na terminy .. Aledztwach wstępnych. 
u!ziubk3_ Zresztlj, 
stl}piouo do ddlazych fllktów, t. J. do prZeDle11lerZfDla jedoak doznaje uwięziotl1 dziekan utrudniell. I tuk 
depozytów, gdy na hi\jta przywieziono mu świd!} bieliznę, s,d 
PrzewCidnic2:lłcy iąda najpierw wyjaśnienia co nie pozwolił kręwnym w;dzieć 
i
 z ....i{źl1icm. A nadto 
do prreniewiuzenia uepoz] tu p. Hukowlluego. mimo świadectwa Jekarskiego, te przy 8ł:uziwym wieku 
OskarłoDy odpowiada. Zg tej sprawy zupełnie nie więźnia i słabowitości jego pobyt w ",i
zleniujest dlań 
zna; l:iłY9
ał tylko, tt:J papiery p. BukowIkiego b)"ły .BiktJdl
l'I'y, sl}d nie' przyehylił, sie do I!rośby o wJ'l!u, 
tylko przechowane i te mógł je w każdej (h.IIi ode- J IIZC3eme na woIDo'
, utrzymoJlłc, te J
8
 to w mocy 
brat, bl letały w kantorze do (statniej chwili. ł ' samego witźnia uwolnit siV kBidej ch\\'IIJ, bIleby dał 
świadectwo o del..gacie apostolskim. 
Przewodnic2f1r.y skcmtatował, i
 p. Bukowski za- I Zpod l:.ollżenicy, 2) marca, (Potr.eba Spółki 
przysiągł, te papluy t:we złotył jako czysty depozyt, I poiyczkowej, _ .Ad ulUm Towarzystwa pomocy nauko. 
Na ni:łat
fncm posiedzeOlu w d. 'H b. m. przy. wej dla dziewcząt. - Biedny bogacz.) Na naszym 
st'łpił przewodniczflcy do drugił'go ft\ktu t. J. do pue- I ,,",traconym p
sterunku" zaczyna butJzi
 liifJ n
eco życia w 
niewierzenia der()
}tu hr, SkorzewskiPj. kółkach r61niczych; zaczyno, mówir, a wi
c nie wiem, 
Obwiniony (,dpowiada na ten zarzut, ze z p. Skó- I jaki dalszy będzie przecie! obudzom'go tu ruchu. Zdaje 
rzewilkim pozostawał kantor w stó8ulikll.I'h conto cor- I si
 przecie!, ie KdylJy w Łobżenicy utworzono Bp6łkę 
rfn t" zatem i tu Die było depozytu; dalej lIadmi('nito I pośyczkowlł, to niet) Iko, te stałoby się zado
c! bardzo 
obwiniony, te Zł', Skorzewlklm wiał Ii:Upl
 dobra::ld nagłf'j i istotnej J,otrzl'bie, bo włoiciftme j r.zemicślnicy 
'pól ki domeoowej i zło
)'ł na to u niego akcye Bo, nasi Jlozostaj, wcilłt jeszcze w ręku Żydów lichwiarzy, 
dtncr,ditan,tult, które zmieniono na Domi1ntnpfa.nd. ł lecz Lłoga d
jał
lność spółki wpłynęł6hy Da wi
kBze 
I;f'iif
 i sprzedano je wyżej pari, a 2a gotówkfj} ulm zsolidnryzowanie się luuu p(.bkieg" p()d każdym inDym 
piono W
giU6Iu
 pCJ1yczl1fJ kolt'jową, które to papit>ry I względt'm. Cbłop po&ostaj'łcy w r
ku Zyda czuje wprl- 
lełały w zakłaozie kredytow) m. lidy p. Skórzewski wdzie. te jest pnezeB wyzyskiwany bl'zc2&lnip, al
 
domagał lit; zwrotu swych papierów, kazał obwiniony I pozosbjlj,c zawsze i coraz w:
cej w potrzebie kredytu, 
Soiechocie podnil'Ść pap;ery z zakładu kredytowego i pozolitajo t
! wskaz:my Da "łask
" s....ego demi
łcl; 
()dosła.ć do ł'ozn.\nia lub do Kra.kowa. t5niechota on- a ta ustawiczna za:einość i wzmagaj,ca si
 u nipgo 
po....iedział na t
, że 
 
piery.p SkÓr&ewskipgo..1ł ku- I bieda czyni go DBturalnie oboj
tD)'m DR ....8Zyitko 
mulat.)'WDie obcllitone I że Ole mog. być wJJ
te dla ł inne. Czytby szanowDY patroD IIpOłek potyczkowych, 
braku pokrycia. Obwiniony traktował tedy z V,r.in,- poświęcaj
cy sifJ nie t} le dobru tej lub owej, lub 
bankitm, który podjął' si
 uwolnieni,a, tych papierów. wszystkich spółek zosobna., ile raczej lłut
cy rzeczy 
Tyml'zaBem nadjechał p. Kluczyckl I wl!kulek tf'KO poapolitej, - llyt. mówię, szanowny patron nie ze- 
wstrzymał ai
 cbwi
iony z w'yBłaniem o.bligacyj p. chciałby może zwie:J.zić okolicy nBszej, aby ai
 prze- 
Skórl.ewlkiej, a gdy d. 17 lutt'go spotkał Si
 z p. Sko. k".»ć o potrzebie i (j podobieństwie załotenia spółki 
rlewskim w .Krako....ie, powiedaillł mu vtwarcie Jak si
 w .ł::.
b1enicy? Pra....da, te ź\danie wtem p.Ytaoiu wy- 


It- 
,- 
k 

 


Wladomośol miejscowe I prowlncyonalne. 


) 
o 
. 


'- 


doić starano się, wi
2łłC imie Matejki z tern jak EzaDO" ny nasz Mątfjko, jeśli nic zgł
bił 
w istocie 8wej jedyoie budowuiczem tylko wy- specyaloie budowniczej sduki, nie miał" nifj 
pracowaniem. Zanadto jedn8
 dobrze znamy osobistego doświadcaenia i nie poznał tY8i
cz- 
wY60kłł prawo
ć charakteru znakomitego mi. D}'ch ich irkanów i trudności, nie mota p.o- 
etcza, jego pu)kładnlł skromność j i.upełny bie zdać D81e
}tej sprawy z dt>ktu, jaki pro- 
brak zarozumiałości, cecb
 prawd
iwego ge- jekt n8 papierze nawet udatnie odrysowany 
niu3Zu, zanadto oceniamy wielk.i jfgO tahmt wyda po wykoDaniu w naturre, wj
c te! naj- 
obok niezmordvwanej pracy, nIc zaw
ze w cztściej bł
dzi w ocenianiu lub oznaczeniu 
palze chodz,ce, zanadto 2resztfł dobre i przy- właściwych proporcyj albo te! kształców i ich 
jazne stóBunki od lat wielu zbli!ały nas do komhin8cyj. Prtdzej rZfźbiarz z natury swej 
jf'go osoby, byśmy siO na chwil
 wahać mieli aztuki, przywykły do plastyki form, usposo- 
w wypowiedzeniu istotnej myśli n8szrj z o. biony bywa do tfgO. 
bawy, abyśmy go nie obro1ili. Nie podzielamy Jako! Michał Aoiół i Sansovlno, Albrecht 
bowiem I!Iposobu widzeoia tych niezr
cznycb, Diirer i u nas Bartłomiej Florentczyk, Erwio 
którzy wierząc iJogłl)skom, chci.eliby "
Ówjć ze Stainblichu i twórca praskif'go tumu Piotr 
. siebie i drugich, 
e wystawIOne projekty Arler Polak, or8Z wazyacy aredniowieczni mi- 
restaurocyi Sukiennic Dietylko zyskały alJpr(). strze b,udownictwa jako rzt źbiarze 'IL';łp:eidi u 
bate, opiek
 i poparcie, ale nawet wapółdzia- w archItekturze powese zyskali. 
łanie Matejki, 8 tem samem jU2 dalszej nie Natomiast Schiok el, te jego tJlko jednfgo 
pudlegaiłł krytyce. Widzimy w nich wprawdzie przytoczę, 
 malarz8 pejzatysty i dekoratora 
mnogie ślady reki znakomitego mistrza, którą, wsławionym króle"'skim zostawszy 8rchite.. 
zdradzaj!ł wszystkie np. grupy i figury, bądź ktem, bardzo Dieszcze
liwy wpływ wywarł oa 
obrysem tylko naznaczone, bą.dź kolorami, I calł} pru8kłł szkoł
 budownic2ą, właśnie z pu- 
włntkiw'ł Matejce pewnością czysto narzucone, wodu tej swojej prze3złości_ Dawniej jut zre- 
ale rysuoki te same w same w sobie pfU'. sztlJi RafJel w R
ymie i RU
eDg w Ant9lef- 
śliczDe, którebyśmy radzi powyrzy
ać z wy- p
i kumieoif:smi swemi dowiedli prawdy na 
wieszonych kartonów, by osobne z Olch al
um początku postawionrgo zdania. 
utworzyć, nie wił1
' si
 w
ale z budowDlcz'ł Budownic2.y obok ,,'zgl
rt6w na wewne.. 
całości'ł pr"jaktu. Na tem te! t)'hw, w p
?;e- trzDf} wygodę i trwało6ć dzieła co chwila 
konaniu naazem, ograuicza sie ue
tYWlsty jesz Cle , zastł1DowiBĆ. s.i
 mus! nad tern, jak 
WSl ółudzLł Matejki w pltiD8ch paD8 Pry- utwór Jego w CałoŚCI 1 w ka!dej nsjdrobnit'j- 
l ńskicgo. 1 5Z
j cztjsci Dawet przedstawiać sie b
d2.ie 
Obok tt'go pn.eświadczeni jesteśmy, te ta. w rzecz}wist'Jści; jak zatem te cztj
ci jedoe 
dco malarz nawet tak genialn,ch zUfJloości przed dr.ugiemi W.r6t
rując wzajemlJic z8kry- 


ratone jelt IDole nieco wygórowane, ale wYI.(ła
 mi 
trzeba. te bez inicJaty....y kogoś Inajlłcego się na 
rzeczy nic tu pcd tym wzgłtdem si
 nie etani
, bo 
niema tu nikoga, coby miał jasne c .półkach wre. 
bratenie a przeto mógł się zaj,,
 urzlidzeniem IIp6łki. 
Na zebraniu zsj, Da ktOremby zoawra rzecz w]'łotył, 
znalazłaby lIit; mote dOBt.tec
ma liczba osOb, tO pono 
czrni i kilkodniow. mote Jlod ()kie
 patrona pra- 
ktyk, ....twkzeni, mogliby nallttpnie sami jut IIprawa- 
mi spólki znwiadowat, Szanowny patron - r(uę aa 
to - znalazłby I!zrzer, i serdeczn, e;oAcinr..QAć czy to 
u p. Rlłdoja w Stczvrbin!e czy u p. A. Koc2orow- 
ekiego w Dębnie, czy wreude u kś. Dziubka w Ło- \ 
błcnicy. r.a dowód, jak 'UpragnioDa jfst pr1.ez wło. 
 
ścian okoliczn)'ch .półka p02yczkowa .... Łpbżeuicy, 
przytaczam to tylko, że nawet ci z włośc:av. k:órzy 
należ, do kategorJi "niegłupich", jak sami s:ę IIBZY- 
w.ją, tj. do kategoryi nie daj'lcej si, powodowat, _ 
nawet ci, mówię, "rzyby.,aj'ł na takie Jub owakie ze- 
brania, a to w przypuszczeniu, te "tam b,d'ł pieni,. 
dze potyczat", a gdy to przypuszcunie si
 oie :tislcza, 
odchodził rozczarowani i trzYfJ a ili się 2dala od obu- 
dzonego ruchu. Spraw
 urządzenia spółki patyczkowej 
w .tobtenicy poddaj
 Jtrleto szanownemu patroDowi 
pod rozwag
. - Szanflwuej zaś Dyrekcyi Towarzy- 
stwa pomocy naukowej dla tJzi.wcząt w T runiu inn, 
rzecz ku rozwaleniu zalecam. Niewiadomo mi, co 
prawda, jakit'mi tam kieruje Bię D,yrekrya zasadami 
przy udz!elaniu wsp3rt i stypenu}ów, ale to wiem, te 
udzielono w powi eCle wyu)'ski!n jedno wsparcie w 
samie bO tal. osobie Bni n
 to nie za8ługu
I}cej 8ni te! 
nie potrubuj\ccj. Branie wsparć przez takie oaoby 
równa się okrildaniu grosza l ublicznego, który na i'1- 
nem miejscu utyty, uczyniłbJ .zadośt rzecz) wi!!tej po. 
trzebie i ....ydałLy owcr, podczas gdy w przypadku, Q 
którym tu mowa. całkiem bi'zowocDie jest uiyty. [Ira- 
....dopodobnie nawet zaoicsiony innoplemietcom Da za- 
kupienie rzeczy zbytkownych. l\!ujem pr¥eto zdaniem 
nale!ałoby Dyrekcyi prztd udtieleu:cm wsparcia nie 
poll:'gat na sam
"Ch tylko dostarczonych J;rzez peteuta 
6wiadectwa(h na piśmi(1, Jerz WJ dowiedzieć I!i
 przez 
osoby zaufiłne, czy i o Ile prtent na wsparci
 zlEłu- 
Kuje. - Nakoniec jtszc
e curiosum. Dnia 22 lutego 
umarł raIkiem n
sle .... WY80cz,e włuściciel dÓł.,r 
W i e 8 e.w wieku lat blizko 80. Nieboszczyk n
letał 
do kategoryi rzadkich po świecie biednych bogaczy, 
i jdeli dzienoiki naszo sięgają, po pocieizne wiado- 
ml:ści a
 Iła kr,)ńce śwLta na to tJiko, abJ ES'miaRt 
rrawdy podat ku uhawieniu czytelników płody bujnej 
fantazyi, to o nieboilZczyku Wiest'm t)'le m02naby na- 
oJ.:owiadac5 rzeczy bez flłntazyjn)'ch esów flr:>rcsów, te 
biografia jego, a raczej tylko pocie5zne z Dit'j cJ.i. 
zody. 6tano1\'iłyby 8fJOry tom druku. Ani ja n;e mam 
chęci ani Wy pewnie nie pozwolillbJście mi 
,isać 
korelpondencyi tcmowego zakroju j więc krótko tylko 
podam Wem i czytelnikom Waszym do ....iadlJIDości, 
że nieb08zczyk Wiese zm.rł nie pOloat8wiająl: wpra- 
wdzie potoD'.stwa, bo 
Jł .... celibacie, ale pozostawia- 
j,c za to ogromny majlłtek w dobr.:lch i gołt'Jwce ra- 
zem war
ośri około łlbO,COO tal. (uie marpk). Nle- 
bOlizczy k odznaczał S!ę ta tycia przedewszystkigm 
wi
cej uloże nit DyogeHeeo". skromności1; ni
 mie- 
szkał wpr:lwdzie " be
l:cf', ale w mieszkaniu b
rJEO 
akromnem, a sypiał na p(j
cirli pamittającej mote 
pierwszego Napoleona i od tegot czasu nieprzewi
- 
trzanej. Pokarm jego był niemniej skromny; karto- 
felki z 50111 spoż.)'te na prO!łej ławie .... c
eł.dnicy. 
a wyjęte własDłl r
k, II: kotła oprr\\tarki, nieraz stli. 
JJowily je,.o obiad. Gdy osoby zajmuj'łce 8:
 jf'go 130- 
grzeb
m chciały poli:rzepić ł\i
 kie.iszkiem jakitgo.. 
przepnku, zualazły gdzieś w ostatnim klj,cie pi....nicJ 
pół butelki zepsutego ..ina. Gospodarstwo j(>go było 
tak wzorowe, że mniej .więcej od r. 1849 nietylko że 
nie przynosiło mu jut iadnych zgoła z)'8ków, :Iecz z 
gotówki dodawat musiał na Ltrzymanie cZiludzi i o. 
rz
dników po folwarkach otJległ,ł:ch od miej..ca zamie- 


wać siO b
dł}, lub o ile widzianemi byt mogQ; 
jak znowu wskutek oddalenia i r\)zmaiteg() 
wzgledoego połotenia znikają, maleją, prze- 
dłutaj, sie i skracaj, Jub Dawet koślawiejfł_ 
A słósowtlie do tego dobre zk'ld inąd pomy- 
Bły po tysiąckroć zmieniać, mod, filw
 ać lub 
nawet zaniedbywać musi. Wi
c takttl gdy do 
współudziału w dziele monumentalntm wzywa 
sztuki plastycznp, zamiast podlegać ich wpły- 
wom, on to pflecivrnie W}'ZnaCZ8 potą dan 1 
układ, grupo,,'aoie, styl i proporcye utworom 
tychtp, by zostawały w konieczDej harmonii 
z ogółem bndowli i zamierzony WYWOłdły 
efekt;, A jegt to właśnie D8jwytszt'm zadaniem 
budowniczt'go, gdy chodzi o utwór monumen- 
talny, za taki zaś koniecznie restauracYą Su- 
kienoic pOczytywać naltży, by wszystko si
 
w nim łączyło w kostrukcyjnie organic2DIł- 
a estet.rcznie zgodol} cał( ść. 
O ile. pier


zemu z tych warunków zado- 
syć czym proJek
 wystawJOny, joteśmy zda- 
n'e Dfisze wYPowIE
dzjeJi. A t(>faz, gdy goiQ- 
tt}c
 krytyka powage Matejki z serdecz(J
 
dIan tyczliwo
c;ą i czcił} słusznie mu nsłetnę. 
na właściwem 8tawimy podnotu, tem swobo. 
dni('j u stóp j:>go 2ałatwić motemy budowni. 
cZI}.e
tetyczną sz{'rl])ierk
, bez óbay,y, by 
groty naSte dosięg
'łć m08ły kochaoego mi.. 
etna. 


(Ci'ig dalszy nastąpi.)
		

/Czasopisma_013_01_00300.djvu

			zkania; 1ł' koflcu urzednikom tym wcale jut pen. 
.yi nie placił. Prócz kiJkakr"t stuŁjsięcy lalarów 1ł' 
lotówc
 pozt.stawił trzJ folwarki, Ko6ci.rzynk
ł WJ. 
10czkO i Motylewo, a .. tych wsiach r6żne rzadkie 
rzeczy, jak np. .eIDf; od 10 lat nie.przedan., OWUI 
8klJry niesprzedane od la t 30, Ji8zenic
 po y;i
kEzej 
eztści od 20 loiŁ lei4c, itd.; w tJch zApsnch zali ró' 
tnego rodzaju robactwo, a po dumach łolwarcznych 
tlumy złodlieji, którzy do tega Itopnia uważali wla. 
SDcśt p.aDsluł za swoją .'asoott, ił z pod trupa skra. 
dli poduszki, a z tl uv8 pierzynę, pozostawiaj.c go 118 
.p.dku, którego ruszaó jut nie było motDa. Jut po 
.pisaniu inwelltarz8 przE'z komisY' 6ądtJ'w, znalezwno 
miedzy rozmaitemi papierami b.e
 ła
u p
rozrzucan.mi 
pienit;dzy papierowych za mDlej ."I
ceJ 3000 tal., a 
()80bno w łiścif! datowanym z Berima z r. lE49 mię. 
c
y dzienoikami oZ tE'goł roku. odkryt.o ..zesn
Acie 
hOO tala:-ówek cz, b 8000 tal. MI
dzJ plenu:dzml pa. 
pierowemi znajduj, lifJ egzem piane naleiące dziś do 
rzadkości mu{ealnych, a prócz tego mnóstwo :nnych 
oddawna 
aU
 z obiegu wyc()łoittyclł, tu6lzie! wiela 
kuponów od 30 Ilł.t praepadłyr.h. Gdy razu pfwneio 
Ilrztdoik gosp()darczy skradł ILU 500 tal. tak. te po. 


4 


. 
.zkodow
nJ o tem .i
 dowiedział, lameot j
go był tik 
rozcl:ula]ący, ił ruszylo ei" 1ł' Ełoczyflcy .umienie i 
zwrócił mu uClciwy złodziej Itrato, Uradowany z od. 
&Ylkania straty oddał przecie! złodcieja w rcce sprl- 
wiedliwojci. Tak o!lromnego maj,tku dorobił .iQ nie- 
b
8zczyk z 100,000 tal. odziedziczonych po ojcu, a 
Dle moina bynajmniej powiedzi,ć, teby to bylg przez 
lichwę, A gdybJ od lat moie 30 nie był zaniedbał 
się zupełnie, gdybJ racyonalnie pieniłdzmi i w roli 
był gospodarowal, litwo li., domy&lić, jak nielmiernie 
.i
ksza byłabJ ta j('go blizko milionowa pozostałość. 

e krom skromnoAci przesadnej posiadał niebolzcz} k 
doskonał. dozO Ik-:pstwa, zaledwie potrzeba dodlwa
. 
To jednak dodać trzeb.. te był to człowiek wykształ. 
c.nJ i nie bez ogłady towarzyskiej. 


Korespondencya Redakcyi. 
Szan. koreip. (? 1) : Otrzymaliśmy, ale spo. 
Itrzf'ghzy si
, te ogłaszanie spisów miejscowości za. 
pro"ldsiłoby DIaS nieco za daleko, zwłalzcza 
e cho. 
dziło nim więcej o opillY zwyczajów ludowych i t. p" 


()
ł€
łyli'my lIadeBllny lIam łaskawie spis wraz z inDe. 
mI JelICIE'. l;koro sawhile li
 Towarzystwo naukowe. 
przekaiemJ mu t" spi3J j.
o pot.dauy mete materJał 
do Itatystyki. 


Wiadomości handlowa. 
Bydgo8zcz, SO marca. (Agentura Hanku &0- 
tui1ekiego pod firm, DOJumiraki, Kalkatem. L.,akow.. 
.ki i Spółka. - J. 
ebjńBki). 
Pszenica 123-128 fnt. pstra 
dto. 129-131 fnt. - 
dto. 123-128 fot. jasna 
dco. 129-131 fnt. 
2;yto Jlb-1M łnt. 
. dto. 1l9-14:
 1ct. 
J
czmieu 
Owies 
Groch na pasz
 


160-:62 mark. 
165-168 
170-J75 
180 -IS3 
)37-14:2 
145-14:1 
150-1:>8 
160-165 
la9 -163 


Redaktor odpowiedzialny: 
Józef Glinkiewlcz w Toruniu. 


- 


D om mói, el('gancko orz\dlony, .raz 
l/.: ogródkiem składsj,cym sif) z 2 
mórg ziemi, 1Ia Dułem Mokrem, jest z 
wolnej rtki do sprzedsnia. 211 
E. Gramse. 


Z akłddaoie nowych ogrodów, jakote! 
o odna4t'ianie 
tarycb ,rzJjmuje 
S. Berger, 
ogrodnik sztucZDY przy placu drzew. 
M Lewina. 206 


Aukcya. 
k W I t P I ODiedZ b iale
 d 5g l 0 .
""""""""""""..AA..ł....A.....ł.."AA. " 
W e D a r. . o !!lO Z - I . 
¥VV'VT¥VVVT'VVVVVVTV y 
ule 10 przed poludniem, i 
 2 I k k I d k i I . 
b
d
 budynki położone przy I 
 plę ne O orowe ru I O eJne 
Szerokiej ulicy Nr. 454 prz
z I przedstawiające: 
licytacyą w celu rozebrama I C d b M tk ' B k " C t h k " 
tychże sprzedane. W arun
i l!- " U owny O raz a l OS lej ZęS OU DiS lej 
cytacyi, jako też zesta Wleme I 
materyałów i . rysunki są u 
. ! Tadeusza Kościuszkę 
L. Bułakowskiego, Szeroka uh- I 
ca 446 do przej rzenia. 
W. Wilckens, 
Aukcyonator. 


216 


Dra. Pattisona ł 
Wata na podagrę! 
łagodzj natychmiast i leczy pr
dko 1 \ 
Podagrę I reumatyzmy 
katdt»go rodzaju, jako to: b?l twa. " 
rzy, Jiit:'rsi, 8zyji i 7eb6w, migrene, 
pod8gr
 w rekach i kulanach, rwa: I 
nie w kościach, ból w plecach I ł 
biodrach. I 
W całych paczkach po 1 nHk . 
i półpaczkacb po 60 feD. dostaf ł 
moina w. k8i
g8rni W. Lambecka I 
W ToruB1u. 10 
ł 
Substancya d' Alfieri I 
I1Buwa szybko, prz.yjemnie i pewn
 bez I 
.&kodliwycb na ciało wpływów I bez \ 
ZDlicznego ogr niczenia zwy
l('go tycia 
.polobu skutki nadut.y
 
łCIO!ych 
&. 
żdf'go s
opni8, Prz
 2anled
aneJ !u\J Ole: I 
zupełr.ie w!leczo.Uf] lat .wlel
 cllłg[)
Cł"J 
.ię s)filis w 8t
dlUm druglem I t.rzeclem, 
salltaru.łe upływy, wrzody S} fihstyczne, 
brodawki, chrosteczki, Easklłrniki, wy- 
rzuty 
wier, bi"ce i innp, trwa kuraeya 
dni 10. Za sil utek gwa
antuję. . Przy za: 
mówieiliach uprasza 8

 o wladomoi
l 
co do cza6U powstiD1a. reBp. . trwama 
cierpienia i co do okazullicych Sl
 w tym 
ez&,:,ie eymptomatów. . . 
Przesyłkę uskuteczn\a - I za zali. 
liczk, dJ3k:.etoie - 
136 E. Giebel, 
Berliv, Scho.tzenstra6se 32. 


f 
I 
D OmlDIUmOrlOWOpod I 
Inowroclawlem 
sprzedaje aDglelskle 
Victoria - kartofle 
do sadzenia. Są ODe ł 
bardzo plenne. sma- 
ezne Iblale. 214 
O r I o w o, 25 mar- j 
ea 1875. 
Gottschling. 


wyid, Da pewno w pierwszych miesi,cach 1875 r, Są to dwa obraz.y 
które w kałdym polskim domu, tak w pałacach jak i w chatach, zna]- 
dowe.t się powinny. Przyz
a zape'!Vno k
t.dy, 
e trudn
 () dwa te obrazy 
w taniem i dobrem wydaolU. a mlłlDOWICle Ole ma do ąd drukowanych 
olejnemi barwami kolorowemi. Otó! UfDY w poparcie rodaków ogła. 
s2lam oa dwa powytsze obrazy przedpłatę, k':óra dl.a tE'g
 jest nsdzwy- 
czaj tanio ostanowioną, ponie....d nakłlld ustanowIony Jest 
a .lG,.OCO 
eg
emplarzy. Wykonanh bt;dzie artystyczne, czego liP, r

oJm1' Jest, 
te oryginał do obrazu l{ościu8Zki maluje znany !88Zcz)'tDla w Eztu
e 
pol8kiej p. Maryao JaroczyiIski, (obraz Matk.i Hl1sokiej. C.
ęstochow8klej 
takie pędzla pier"'szorzędne
o srtysty polsklE'go Jut Jes
 w druku). 
Obrazy te b
d'ł 13 cali wysokie 10 szerokie, pIerwszy z Olch 
wyjdzie 1 kwietnia, a drugi w maju !
75 r, , . 
Waronki przed płaty są oastępują<:e: Ceoa po wYJ
cn
 za obraz 
o
eopr&w!1Y wynosić będzie mniej więcej 
 tal., dla zaplsuJlł.cych na- 
przód i plac.cych got6wk" znita się ta cena o połowę, tak te za ta- 
lara Dabyć motna obydwa obrazy, Za 2 tal. .udziela się 5, a 
a 4: tal. 
11 t"gzemplarzy (od kaidego obrazu stósowDle do w)'horu,) Za zwy- 
czajDliJ opraw
 płaci się od obrazu 15 sgr" a za ramJ barokowe po. 
złacaDe 1 tal. Kto zapisze dwa oprawno obrazy w barokowych ramach 
płaci zamiast 3 tal., tylko 2 1 2 ta!., a za pudło i przesyłk
 franko 
15 sgr. . 
Oprócz tego przedpłaciciel
 Da te dwa. obrazy zyskują z
aczo
 
Eniienie ceny na oastępujących pIęknych olejnych obrazBcb, 13 clili 
wysokich a 10 szer(Jkich i) Madonna Sixtina, 2) Madonna deUa 
Sedia 3) Chrystus Bolesny, 4) Matka Hoska Bolesna, 5) 
Chrystus na kI'lYŻU, 6) Chrystus kr
yż 
ios,ąey, 7) 
Ioueta 
czynszowa 8) BIatka Boska podłog Clirregla. Cena za P 0 1 ed jńczy 
C'braz 20 sg;., dla 
rzedpłacicieli tylko 15 Bgr., sa. 
wa 25 sgr". a. za 
sześf tJlko 2 ta!., a 
amy barokowe zam, l tal. dostają przedpła<:lcl
le 
za 2
 sgr, pudło do jedn
go lub 2 ol:ra

w .15 sp;r., Ta
te zapIsnJ,- 
cym obrazy Matki Boskiej Częstochow.skl.eJ I 
o
cl
szkl pr
ysłDguJe 
prawo nabycia 4: róinych t"mów PrzyjacIela DZiecI l Mlodz
ety, za. 
wierających 720 stron wielkiego formatu i 
30 rycin zamiast skle. 
powej ceny 2 tal. 20 sgr., za cenę tylko 20 
gr. bez .oprawy. a za 
1 tal. z oprn"ą. 'fak!e na wielkich obrazach (;hrystusa I Mat.kl Bo. 
skiej Bole8ne.i w 2 wielkościach i na prześlicznym dużym obrazIe Ma. 
d o DO a d e l C a r m i n e dąję przedpłacicie10m znaczne ustępstwa. Złole 
reńskie austryackie przyjmujfJ po 18 sgr. . 
Poniewai przed8i
wzi,cie to nie jest wcale spekulacYJnem, .co 
przyzna mi btdy, znajlłr.y moje wydawnictwa, przeto proszę tym WJ
. 
cej szaDCiwnych Rodeków i Roda
zki o ser
p.cz
e poparcie. KaMy za pI. 
sujfiCY przyczyni sie do wykonaDla przedslęwzl
cl,a, mo
,cego wytla
 
dobre owoce dla utwierdzenia w sercach naszych wiary Ś I narodowoścI. 
J. Chociszewski, Poznań. 
Ś lósars ka uli ca Nr. 6. 


== Losy kr. prusk.loteryi 
 
do głównego ciągnienia 151 loteryi (ci,. 
gnienie od 16 kwiet ia do 3 maja 1875) 
r01syła za p;otówkę: Oryginały l I po 
50, l ł po 25, części 'le po 10, 'I". po 
h, '/ 22 po 2 1 ', tal. 193 
Karol Hahn, Berlin S., 
Kommandantenstr. 30.  


, 


Srodek prawdzi- 
wie dobry wywiera sku- 
tek. 


\ 
Pan właAciciel B. w T. pisie: !,Pań- 
ski środek przeciw opilstwie wJ- 
warł skntek". - Pan \V. S" król. urzfJ- 
dnik, mówi: ,.Skutek irodka pań- 
skiego przeciw opilstwie był r.a. 
dziwiający," - Kopiec pan D, w K. 
pisze: "Sredek Pański, dzięki Bogu, 
skutkował." - Pan L. w R, pisie: 
"Złe całkiEm usuni
te." 201 
Celem osiągnięcia błitsz)'ch B!Czegó- 
łów mo
oa li., zgłaszać w zaufaniu do 
włnściciela fabryki Reinholda Retz- 
latf w Guben (kr. Pruskie). 


S znorki do wełny, konc,pne pasy do 
machin, liny, powrozy, popręgi, wło- 
sy kotJskie, jako teł wszelkie wyroby 
powrotoicEo mam po D8jniłszych cenach 
Da składzie, - Za1D6wienia wykonujQ 
szybko i dobrze, 20& 
A. Wechsel, Toruń. 
. D ominium Białobłoty p. Ja- 
błonowie patrzebuje Pi- 
I sarza gospodarczego od Śgo. 
I Jana r. b" któryby znał j
zyk 
polski i niemięcki, oraz w tymże 
mógł prowadzić regestra. Za- 
świadczenia z kilkoletniej pra- 
ktyki są konieczne, jako też 
osobiste przedstawienie się, pen- 
sya roczna od 100 do 120 tal. 
209 
I PI 1 SarZ . gospodarczy obez.na- 
ny z prowadzemem 
książek śpichrzowych, za oso.. 
bistem przedstawieniem znaj- 
dzie miejsce zaraz lub od Św.. 
Jana w Trzebczu pod Cheł- 
mnem (Culm,) 19& 
R ozmaite koniczyny - fran- 
.
..ł. cusk
 lucernę - tymo- 
tk
 - rejgras - rozmaite ga- 
_.. 

 

 I tunki bu!aków - w!k
 - 
 ró- 
l żne naSIona tak rolmcze Jako 
Handel win i ogrodowe poleca 
P. Kowalski 
Antonie g o Pfitznera w Barcinie, 215 
, D ominium Pile wice p. Rad. 
Poznań, Stary Rynek mannsdorf 
o
rzebuje: 
. .. 1 Służącego DIeZOnatego na- 
poleca swój znaczny skład WIn węgierskIch lekkich t h . . t 
. , k . 'na z Bor yc ml8S , 
i tłustych - wma. re.n s .1e, czerwone Wl . - 2. Kucharza żonatego od 11 
deaux - Madery l wm
 portowe po bardzo .u
nar- listopada, który zarazem objąć 
kowan)"ch cenach. KUP?Jący całeml b,e
zkaml l za może dzierżawQ gościńca. 
gotówkę, mają pewne korzyscI. 202 Osobiste przedsta wienie si
 

 ) 1 4
 I t

) I '(

 s:..._...." jest konieczne. 211 


Druk i nakład J. Bnazczyt.Bkielo w .T orulliu. 


(Dodatek)