/stekert_przydomki0002_0001.djvu

			\/ 


. \ 


PRZYDOMKI 


POhSI{IE, hITEWSKIE I QUSIńsKIE 


ZEB.R.AL 


ALEKSANDER D
 STEKER
 

 


KRAKÓW. 
NAKŁADEM AUTORA 
1t.!l9.
		

/stekert_przydomki0004_0001.djvu

			lDU\ 
 


ł 


PRZYDOMKI 


litr '#
.. 


, 
ł' i : . 
....

 .... 


POhSKIE, hITEWSKIE I QUSIlłsKIE 


ZEBlUL 


7'ł
 ol 


ALEKSANDER D
 STEKER
 
.. 


 


K IU.l.;:(ny. 
NAKŁADEM AUTORA. 
189i.
		

/stekert_przydomki0005_0001.djvu

			sł. 01}{ ..
 


" 'l.530 


::
\'<;.. 


11 
..... 
 
-:ł

 - 
.'..P'
 . ,
t'łl'" 'ł:O/f 

-
) 


DIUT]{ w. J_ AS<:Z\T.\ I !WÓr,KI W KU.\KOWU:. 


/łt, 4,,":( >"-
		

/stekert_przydomki0006_0001.djvu

			A 

.Y k ł . . k . k . d . . d k 
U a przys oWla są IS ler anu mą r08Cl naro u, ta przy- 
.
 domki stanowią ni
jako cechę charakterystyczną jego 
dowcipu. 
U nas w Polsce rzadko odwoływano się do liczby, a zwy- 
kle panujących odroiniano przydomkami. 
Kiedy obyczajem polskim, szlachta w)lazowszu, na Pod- 
lasiu, na Rusi przybierała nazwiska od swych posiadłości, na- 
zwisko rodowe, oznaczające pochodzenie (patronyme), stawało 
się częstokroć przydomkiem, "bo stało przy domu szlachty", 
spolszczenie zostawało nazwiskiem. I tak np. Nielubowicze lub 
Niezlubowicze na Litwie, wychodzący od jakiegoś Nieluba czy 
Niezluba, pisać się zaczęli Tukalskimi z Tukał, zamieniając 
pierwotne nazwisko Nielubowicz na przydomek. Aswer (Asve- 
rus) lleydepol czy Heydcpolt, pułkownik autoramentu cudzo- 
ziemskiego, w wojsku polskiem za zasługi uszlachcony (Const. 
1676, fol. 49), przyjął nazwisko Wrzosopolskiego czy Wrzos- 
polskiego, zamieniwszy rodzinne Heydepol na przydomek (Her- 
barz Niesiecl.:ugo tom IX, str. 447). 
Innych wiele podobnych moglibyśmy dać przykładów. 
Z dostojnoŚCi urobiły się równiei nazwiska i przydomki. 
Gdy potomkowie Ułanów, to jest wyższej szlachty tatar- 
skiej, która miała prawo dawać swój głos przy wybone ha- 
nów, tak zbiednieli na Litwie, rozrodziwszy się, te naraz zna- 
lazło się wielu, którzy zapominali swych rodzinnych nazwisk, 
a Ułanami się przezwali. Z tem nazwiskiem miała związek 
to-
		

/stekert_przydomki0007_0001.djvu

			4 - 


jazda ułańska, to jelit lekka. Polacy, zaprowadzając połki lek- 
kiej jazdy '-cbe,-au legers), od Tatarów wzięli pomysł i nazwi- 
ISko. Z Polski ułani dostali 40), pi8ał 8ię odtąd kniaziem .A8anczukowiczem 
lub Osanczukowiczem z przydomkiem Ułan (Mucbliński, 8tr. 
24 i 26). 
Nie należy mie8zac przydomków z przezwi8kami, które 
często dawano w 8taroż)1ności, np.: Lupu-s Achingerowi lub 
Aichingerowi, komisarzowi do traktaków o pokój z Turcyą, 
8ławionemu przez Istwaosiusa; Aicblerowi, właściwie Eichle- 
rowi Stauisławowi, mieszczaninowi krakow8kiemu, zwanemu 
z łaciJiska obyczajem wieku (llandu-s lub GlandillU-S, zapewne 
od berbu Dąb, który n08ił (Paprocki: Herbarz, 1584), (Okól- 
8ki, 1544). Czacki nazywa go Dqbl.-iem i twierdzi, że pisał 
wier8ze polskie; Jlwikutowicz, przezwi8ko które dawano pod- 
czas Konfederacyi barskiej Bole8cie, ziemianinowi łukow8kiemu, 
tęgiemu rębaczowi i t. p. - Zwano też zwykle w XV. wieku 
Parisiensis, Michała z B!lstrz!lkowa, doktora i profeo!ora filozofii 
akademii krakow8kiej, z powodu iż k8ztałcił 8ię w Paryiu, 
gdzie miał podobno umrzeC (Enc. pow.). -Dawano przydomek 
Jliodopł!lnn!l (tak go zowie RU8zel) Choryń8kiemu Jackowi, 
Dominikanowi, przez lat przeszło dwadzieścia kaznodziei, choć 
trudno przyznać "aby był płynnym", jak mówi Siarczyń8ki 
(Obraz r£ieku panowa"ia Zygmunta III. tom I, 8tr. 73-4).
		

/stekert_przydomki0008_0001.djvu

			5 - 


W szelaki, było nazwisko nie zaś przydomek księdia, którego 
posiadamy wesoły czterowiersz: 
Umarł pan lada jaki, 
Chwalił go ksil}dz Wszelaki, 
Można więc żyć lada jako, 
A hyć chwalonym w8zelako. 
Nie należy mieszać przezwisk (dictus) z przydomkami, 
rówuiei jak i brać zdrobniałych nazwisk (diminuti\-um) za przy- 
domki, np. zdrobniałego nazwiska Sonka, które dawano 
w XIV. wieku królowej Zofii, czwartej ionie Władysława Ja- 
giełły, lub Jlikoszek, które dawano Mikołajowi Mikoszowi czyli 
)likołajowi z Wellecyi, sędziemn jeneralnemu wujewództwa ka- 
liskiego (r. 14(0), który za naduiycia otrzymał przydomek: 
Diabla kruYJwtgo lub Weneckiego. Pamięć jego uwiecznionI! zo- 
stała w przysłowiu ludu: "Wygląda jak diabeł wenecki". Mylne 
więc jest mniemanie, ii przysłowie to wzięło pocz:!tek od ma- 
skar weneckicb. 
Nie należy równiei brać za przydomek pieszczotliwego 
wyrąienis .łfitlio,lek (Mignon), jakiem traktował nasz król 
Jan III. drugiego syna swego Aleksandra Benedykta, spłodzo- 
nego z Maryi Kazimiery d'Arquien. 
Mnóstwo przydomków polskich spotykamy na Kurpiach, 
na Podlasiu i na Rusi. Dlaczego najwięcej IJrzydomków na 
Rusi uiywają rodziny mające za godło herb ::;8S, dotąd me_ 
...._ 
wyjaśniono. 
Napotykają się także w dziejach naszych wątpliwości co 
do nazwisk rodowych, przezwisk i przydomków. Przykładem 
Artomiusz Piotr, który tak się nazwał z grecka od wyrazu 
Artos (chleb). Właściwe jego nazwisko było Krzesichkb, a uro- 
dziwszy się w (irodzisku wieIkopoIskiem (1552), pneto pisał 
się (lrodz;szczan;n (l;rodicensis) (t 1609). (A. S.: Słownik bio- 
graficzno-historyczny pulski. Kraków, druk. Anczyca i Spółki, 
1885. Tom I, str. 44). 
Nazywano na początku X. stulecia przez Dytmara: Białq
		

/stekert_przydomki0009_0001.djvu

			- 6 - 


K1łeMllą Belę czyli Adelaidę, 8io8trę MieczY8ława 1., króla pol- 
8kiego, wydaną za Geyzę (968) (Naruszewicz: lIist. nar. pol. 
t. II, str, 91), 
Nie należy brać za nazwi8ko i przydomek miej8ca, z któ- 
rego 8ię ojcowie nasi pisali. 
l tak Paweł herbu Półkozic, sędzia ziem8ki krakow8ki 
(1436), pi8ał 8ię z Boglłlllilowic (Laski: Statut, fol. 10, 140), 
nie zaś Pawłem Bogutlliłowiczem, jak zapewne przez omylkę 
podaje Krasicki w Dopi8kach do Herbarza Nie8ieckiego. (Tenże 
Paweł z }Jo.ąumiłou"ic, będąc poprzednio chorążym krakow8kim 
(1422), podpisał przymierze WładY81awa Jagielly z Krzyżakami 
(Cod. dipl. vol. IV, fol. 114). Innych czterech wylicza E'ncy- 
kloped!la powszechna, nie powolując 8ię na żródla). 
Rękopi8 XVI. stulecia, zawierający kopie li8tów pi8a- 
nych (1551-5) pod okiem Szymona l\farciu8a, czyli Kociołka 
z Pilzna, który w póżniej8zem życiu po nabyciu w8i (zysto- 
clt1
bia pod Wąbrzeżuem poznańskiem, nazywal 8ię także Czy- 
stochlebskilll, przez potomnych zaś niewiaściwie Maryckim prze- 
zwany, znajdowal 8ię o8tatniemi czasy w k8ięgozbiorze 8emi- 
naryum duchownego w Pelplinie. (Przeglqd Polski. Kraków, 
kwiecień. 188'7, 8tr. 143). 
W języku naszym imię ojca za pomocą koilcówki ic, 
z dawna przetwarzało się na przydomek 8ynowski. Tym spo- 
sobem w epoce Piastow8kiej pow8taly w8zY8tkie nazwy wio- 
sek kończących 8ię na ice. Byly to zaś prawie bez wyjątku 
o8ady poddanych k8iąŻęcych, nazywanych w dokumentach la- 
ciil8kich XIL i XIIL 8tulecia: i1lCQlae, Mmima adscripti, 'Mn- 
suarii a najczęściej servi (Zygmunt Gloger: ...YazlC!I naszych 
wsi i miast). (Nr. 343 (;azety warszawskiej. 1895). 


.......
		

/stekert_przydomki0010_0001.djvu

			ŹRÓDl.,..l. 


Act. castro et ter. - Akta !("rodzkie i zicm
kie. 
Act. decr. cap. gnem. - Akta dekret. kapituły I!"nieinieilskiej. 
Arch. c, gnesn. - Archiwa grodzkie gnieźnieńskie. 
Band. J. S. - Bandtke Jerzy Samuel: Dzi
ie narodu polslmgo. 
Band. J. W. - Bandtke Jan Wincenty: Hister!la prazca polslo.
go. 
Bar. Sad. - Barącz Sadok: Żywoty slatcnych Onniatl ID Polsce (18.')6). 
Bart. Jul. - Bartoszewicz Julian (Rozliczne dzieła), 
Biel. Aug. - Bielowski August: Bibliottka Ossolimkich (181;2-9). 
Biel. Marc. - Biel..ki Marcin: Kronika (Kraków, 15'i.ł--159'i). 
Cod. dipl. - Kodeks dyplomatycztly polski. (1506). 
Cod. ep. - Cotk:t: epistelaris (Sokołowski i Szujski'. 
Cod. tyn. et ,iso - Codtx t!lnt!ccnsis et vislicmsis. 
Czac. Tad. - Czacki Tadeusz: Prawa ]Iolskie i liUwslm 11\'arezawa, 
1800-1). 
Czar. K. - Czarnecki V. Czarniecki K. Łodzia: Heroarz ,I.niezno, 
lt!75-1881). 
Damal. 8. - Damalewicz ::;tefan: Seriu archiepiscop. 9.1esn. (\'ars. 161,9). 
Danił. I. - Daniłowicz Ignacy: Skarbiec (Wilno, (860). 
Dług. - Długosz: Historya i Liber beneficiorum. 
Dog. - Dogiel: Kodt:r: dipl. reg. pol. 
Dunc:&. 8. J. Dunczewski 81. Józef: Herbarz (Kraków, (757). 
Enc, pow. - Encykloptdya potCuechna (Warsza\\a, 1862). 
Ex. c. gnesn. - Excerpta ex actis consist. gnes1lt1lSis. 
Helc, - Helcel (Antoni Zygmunt): Starodawfłłl prawa po181ciego pomniki 
(1857). 
Her. Kap. Mil, - Heroarz Kapicy Milewslmgo: Zygmnnt Gloger (Do- 
pełnienie Niesieckiego) 1870. 
Her. Wiei. - Herbar. Wielfłdka. 
Jer. Kron. - JerIicz (Joachim): KrOftika i Kroniczka (1853). 
Kojał. Her. Lit. - Kojałowicz: Herba,.. ulachty liteto6ki	
			

/stekert_przydomki0011_0001.djvu

			8 


Koryt. J. - Korytkow
ki \Jan ksiądz: Pralaci i Kanonicy katedry gnie- 
inie,..kiej (1883). 
Kras. I. - Krasicki (Ignacy) ksiądz: Dopiski do Herbarza Nitsieckitgo, 
wydanie Bobrowicza (Lipsk, bU 1- 
K. P. Hat. - Hsi
gi podskarMńskie z cza..ów Stefana Batorego \J576 
-1586). 
Ks. perl'. md. - Księga ziemska (perpetuitatis) radomska (1.ł.1U-15:'ł7). 
KUl'opat. E. A. - Kuropatnicki ,Ewaryst Andrzcj): lJ'iadomogt! o kl(j- 
nocie szlacheckim (\\'arszawa, 17S!!). 
L_ luli. - Lus/racya Ksir;twa itl{la1lckicgo 11:-'
2-1599'J. 
L. Pod. - Lustracya dóbr ICQjcw. podoi, braclaw, i kijowo (161:-'-1629). 
L. Ł cer. - Liber tartU ccr'lc,l8is. 
Łas. Stat. et L. B. - Łaski: Statut (1506) i Liber bt'lt/iciorum (1:-'10). 
Mał. '-. 
ałach. - 3Ia/a,'howski lPiotrl Xa/ł-'cz: Zbiór nazwisk szlachty 
1_I.uek, 17!!U). 
)Ietr. kor. lit. et ,ol. - \Ietryki koronne litewskie i wolynskie. 
M. ::;. pettico\". - I:!;'kopism piotrkowski. 

ies. Okol. Papl'. - :'\iesiecki, Ilkolsl..i, Paprocki: Herbarze (Lipsk. T. X, 
wyd. Bobrowił"Za 1!S33--W" (161,1-8), (15M). 

arusz. (A.) - Xaruszewicz (Adam): llistorya narodu polskiego. T. '"II. 
wydanie )Iostowskieg-o. (Warszawa, 18031. 
Pasek Pami!;'t. - Pasek (Jan Chryzostom): Pamiętniki, wydauie RaCzyil- 
skiego I Poznań, lb36). 
Pias, P. - Piasecki ,Paweł!: Chro'l. gcst. (Kronika glótcnięjseych wy- 
padkOw) (Kraków, 1645- 8,. 
R. P. Kal. - ]{ejestr poborowy województwa kaliskiego tI618-20). 
Sewer (J.) - Jerzy :-:ewer hr. Dunin Borkowski: Spis nazwisk ulachty 
polskiej (Lwów, 1887). 
Stad, I K.) - ::;tadnicki (Kazimiel"Z): heyczyntk do heraldyki polski4 
(Lwów, 187!!). 
:jtar. (S.)-Starowolski (:;z)"lIIon): Monu.nenta Sarnl4torvm (Kraków. 1655). 
Stryj. )1. - Stl"
'jkowski ()Iaciej): Kronika polska i littUll/ta (158!:i!). (War- 
szawa, 184-6.. 
Stec. Cf, J.) - Stecki Cfadeusz Jerzy): Wołyl1 (Lwów, 18M). 
Stek. (A.) - Stekert (Aleksandel'): Słownił biogra/kzM-hiskwycmy pol- 
ski (Kraków, 1885). 
Cniv. pobor. - Uniwersal pobtwOIC!I' 
Vol. leg. - Volumina legum (Konstytucye). 
Zalus. (J. C.) - Załuski (J
drzej Chryzostom): Epilltolae hilltonctU (16ro 
-1710). Brunsbergae, T. III iu fol. (1;09-11).
		

/stekert_przydomki0012_0001.djvu

			OB,} ,\.SXIEXIE SI,] {()C EX. 


A. bel'. ,akta lwowskie); aet. castro ostro I.akta grodzkie osztrre- 
szowskie); a('t. viI. (akta wileńskie); Akt. castro et ter. ,-\kta grodzkie 
i ziemskie); .Akt. decr. cap. guesn. (Akta dekretów kapituły !("nieźuień- 
skieJ); Arch. castro gnesu. (.-\rchiwa !("rodzkie gnieźnieńskie); .-\ct. ,'il. 
arch. kom. ,Akta \\ileilskiej al"Cheologicznej Komi8)"i); Akt. juz. i zap. 
Ros. (Akta połuduiowej i zachoduiej Rosyi ,; al"C}'his. (arcyhiskup); 
austr. (a1l8tryacki); !lis, ,biskup.; hracław. (bracIawski.: cernen.l.czerski); 
cijov. 
ijowski); Cod. dipl. .Kodex dyplomatyczny); Cod. e". Wodex 
epist.); t 'od. tyn. ,Kodex tyuiecki1; Cod. vis. (Kodex wiślickij; l'onst. 
(Kon8tytucya); Enc. pow. (Encyklopedya powszechna); Ex. ,Excerpta); 
fol. (folio); gal. (!\"alic
jski); geneal. genealogia,; h. I,herb): hh. (herby); 
Hel'. Kal). 
IiI. Hel'barz Kapicy 
liIewskiego): IIer, pol. ,Herbarz pol. 
ski); het. w. kor. i lit. (hetman wielki koronny i litewski); I1ist. nar. 
pol8. IlIistorya narodu polskiego); hr. ,11rabia'; ind. I indygenat); Kod. 
mai. (Kodeks malopolski1; król. ,królestwo); krak. Ikrakowski); Ks. pod. 
za Stef. Bat. Księgi podskarbii.skie za Stefana Batorego); L. luli. (Lu- 
stracya księstwa inflanckiego); L. pod. Lustra('ya k8ięst\\a podolskiego); 
Uh. ben. (Liber beneficiorum); lidz. nidzki); loe. cit. (loco citati); lod. 
(Iodomerski); lubel. (lubelski); Lib. ter, cero. (Liber terrae ceroensis); 
luceol'. (łucli\; Iwow. (lwowski1; masov. ,mazowiecki1: małopol. (mało- 
polski); metr. kor. IiŁ wołyń. (metryki koronne Iitew8kie, wo
 i.skie); 
M. S. o famil. prn8. (Uękopism o familiach pruskich); )[on. )Ionumenta); 
Monog. (Monografie); nob. non praee. 8C&rŁ (nobilitowany non praecioso 
8cartabellatu); odm. (odmiana); orsz. (orszań8ki); O!':ZID. (08zmiań8ki); 
Op. m. Row. (Opis miasta Rowna); p, (patrz); pamięt. (pamiętniki); piotr. 
(piotrkowski); potw. (potwierdzony); po18. (poI8ki); pk. (przydomek); 
pko. (przezwisko); przem. IprzemyśI8ki); R. P. K. (Reje8tJ. pohorezy
		

/stekert_przydomki0013_0001.djvu

			10 


woj ew. kalis.); 1.OS. (rosyjski); l'US. (rusiński); Słowo maI. pols. (Słownik 
malarzy polskich); Stat. lit. mas. (Statut litewski, mazowiecki); SzI. buk. 
{Szlachta bukowińska) ; SzI. gaI. (Szlachta galicyjska); SzI. pols. (Szlachta 
polska); trembov. (trembowelski); univ. (uniwersytet); uniwer, pobor. 
{uniwersał poborczy); v. (vel); voI. leg. (volumina legum); war. (warecki); 
warm. (warmiński); warszaw. (warszawski); wieI. (wielkopolski); wis. 
(wiski); Źród. (Źródła); żyt. (żytomierski); żyw. (żywot). 


I .,.. . T
		

/stekert_przydomki0014_0001.djvu

			f" .\.. .......  


. - I 
. ... 
 
... " 


1. Abgaro lub Abgarowicz (de), przydomek XIX stulecia Za- 
charyasiewiczów (Szl. gal.). 
2. Abramek lub Abramik, pk. XXIII t:!. Olszewskich h. Kor- 
win w przemyśl. (SzL gaL). 
3. Abramowicz, pk. XVII s. Bereżnickich herbu Sas (patrz 
Ganat), Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak (patrz 
Bratko) i Kulczyckich h. Sas Da Rusi (patrz Chapka). 
4. Adamczak lub Adamkowicz, pk. XVII s. Krynickich h. Ko- 
rab z odmianą na Rusi (Szl. gal.), p. Eliasz. 
6. Adamkowicz, przydomek, patrz Adamczak. 
6. Adamowicz, pk. XVI s. Pokrzywnickich h. Leliwa w Li- 
twie (Nies.). 
7. Agles, pk. XVII s. Deręgowskich lub Doręgowskich na 
Pomorzu (Nies. ), p. Dumna. 
8. Alandus, pk. Leopolity (V) Jana, p. Baer. 
9. Aleksandrowicz lub Alexandrowicz, pk. XVII s. Nanow- 
skich h. Sas z Ternowy na Rusi (Szl. gal.). 
10. Algimunt lub Algimuntowicz, pk. XV s. książąt Holszań- 
skich (t w drugiej połowie XVI s.). 
11. Allen (de), pk. XVI s. Waseliandów czy Waseliatów (Tre- 
, 
ter. Zywot bisk. warm.). . 
12. Alten (de), pk. Bokumów h. Paprzyca (Jerzy hr. Bor- 
kowski). 
13. Altenhofen vel Schivisisz czy Schiviz, pk. XVII s. hr. sa- 
skich Kempińskich czy Kępińskich nob. CODst. 1689 
(Vol. leg.).
		

/stekert_przydomki0015_0001.djvu

			l
 - 


14. Altus, pk., p. Procerus. 
15. AmiIkar, pk., p. HamiJkar (PrzewodDik HeraJdyczny). 
16. Amon, pk. Karońskiego nob. praec. scart. const. 1775. fol. 
153 v. VIII fol. 310. 
17. Amor, pk. XIV s. Tarnowskich h. Leliwa w l\Iałopolsce 
(S. XXVI). (Długosz, Lib. ben.). 
18. Amor Poloniae, pk. Mikołaja III Radziwiłła, woje. wileńs. 
kanc. W. lit. 
19. Anasik Jub Anasiński, pk. XVIII S. SokaJskich h. Jastrz
- 
biec w płockiem (Her. pols.). 
20. Anasiński, pk., p. Anasik. 
21. Ancuca czy Aucuca, pk. Aukunkowicza w ziemi warszaw. 
(Const, 1697). 
22.. Andrejkiewicz, Andrzejkiewicz Jub Andrzejkowicz, pk. 
XVII s. Gintowskich h. Pobóg w oszmian. (Nies.). 
23. Anklam, pk. XVII s. Brantalskich h. Wierzbna na Rusi 
(SzI. gaL). 
24. Antiquus, patrz Stary. 
25. Antonowicz, pk. XVIII S. Hordyńskich na Rusi (p. Fed- 
kowicz) i Luckich h. Sas (p. Daszkowicz). 
26. Apostoł, pk. XVII s. muJtańskiej rodziny Katardzy, ind. 
poJs. const. 1676, fol. 398. 
'"27. Arawinko, pk. XVII s. Hurynów lub Hurynowiczów w miń- 
skiem i trockiem (Kur.) p. Arcemberski. 
28. Arcemberski, pk. XVII 8. Hurynów Jub Hurynowiczów 
(Kur.), p. Arawinko. 

9. Arnaut, pk. Karaszkowskich w bracław. (Heleniu8z: Roz- 
mowy I, 520). 
30. Arnold, pk. XVI. s. Raszkow8kich h. RoJa w ziemi lubeIs. 
(Her. Kap. MiL), p. Ciepła. J 
31. Arszenicz czy Arszewicz, pk. xvrr s. Berezow8kich h. Sas 
na Rusi (SzL gaL), p. BiJawicz. 
32. Aucuca, pk., p. Ancuca. 
B3. Audax, pk., p. Largu8.
		

/stekert_przydomki0016_0001.djvu

			- 13 - 


34. Auenthal, pk. Adolfa Gussmanna, nob. const. 1788 (SzI.. gaL). 
35. Augustynowicz, pk. XVI s. Stanisława Parsa, poborcy 
oszmialiskiego (Nies. IV, 58), p. Bilicki. 
36. Amedyk, pk. Krzysztofa Bernatowicza własnego herbu 
(J. hr. Bor.) 
37. Aquila Alba (de), pk. XVII 8. margrabiów włoskich Ho- 
noratisów (de) w PoJsce (Metr. kor. :i09-686) i SaJvona 
de Castra (Metr. kor. 201-561). 
38. Adelsburg (z.), pk. Etmajeról lub Ettmayerów ind. 1836 
(SzI. gaI.). 
39. Adlersberg (z. ), pk. Józefa HoJfelda ( de) nob. 1787 
(SzI. gaI.). 
40. Appelshofen (von) , pk. baronów austr. Baumów nob. 
1775 (SzI. gaI.). 


41. Babiaczek , pk. XV s. Iwanickich własnego herbu czyli 
Pełnia na \V ołyniu (Nies.). 
42. Babiński, pk. XVII s. )Ierlów czy Merłów h. Strzała roz- 
darta na Wołyniu (J. hr. Bor.). 
43. Bachove (de), pk. Fleury1ego ind. const. 1768. 
44. Badenik, pk. XYII s. Komarnickich h. Sas na Rusi (Nie8.), 
p. Błaszkiewicz. 
45. Badzia, pk. XYI 8. Milewskich (H er. Kap. l\IiI.), p. Kapica. 
46. Baer (Niedźwiedź), pk. Jana (VI) Leopolity, p. Alandus 
i Ur8inus. 
47. Bakocki, pk. XIV s. Niemierzów na PodoJu (L. pod. 22). 
48. Baldwin czy Bałdwin, pk. XVI 8. Ramultów h. własnego 
na Podgórzu i na Rusi (Papr. fol. 896). 
49. Balewicz, pk. Synie'go (de) nob. const. lit. 1775, fol. 44. 
50. Balis, pk. XVII s. Przyłuskich h. Lubicz w raws. (Nie8.). 
51. Balowicz, pk. XVI s. Jaworskich h. Sas w przemyśl. (SzI. 
gal.), p. Cy bowicz. 
52. Bałdwin, pk., p. Baldwin. 
53. Bambelski, pk. XIV 8. Długosza h. Wieniawa (Libr. benef.). 


...
		

/stekert_przydomki0017_0001.djvu

			- ]4 - 


54. Bandura, pk. XVI s. Słupskiego Wawrzyńca h. Topor. 
55. Bannowski, pk. Mirona Mohiły. 
56. Barachka, pk. Stefana SzachJackiego lub Szacblodzkiego 
b. Rawicz nob. czes. (19 lipca 1503) (Szl. gaL), p. Magno. 
57. Baran, pk. XV s. Hruszeckich h. Lubicz (p. Szumi list),. 
Gumowskieh i Radwańskich h. Radwan (p. Gołąb), oraz 
Zarnowskich w ziemi wis. (Her. Kap. MiL). 
58. Baraniec, pk. Mieroszewskich h. Ślepowron. 
59. Baranowicz, pk. XVII Il. Sałowskich h. SyrokomJa z od- 
mianą w grodzieńs. (Const 1674). 
. 
60. Barath, pk. "\Vitkowskich h. Nowina w krakows. (Const. 
1667, fol. 31). 
61. Bardzikowiec, pk. XVI s. Rzepeckich h. Białynia w opoczyn. 
(Zródła dziejowe XV), p. Brodawia. 
62. Bardziejowicz, pk. XVII s. Matkowskich h. Sas na Rusi 
(Szł. gaL), p. Blisiewicz. 
63. BarnewalI (de), pk. Franciszka Józefa MuJnier'a nob. const. 
1775 (VIII), fol. 303. 
64. Bartko, p. XVI s. Czartoryskich h. Lubicz w ziemi łomżo 
(Her. Kap. Mil.), p. Baruta. 
65. Bartoszewicz, pk. XVII S. Lemnickich h. Jastrzębiec 
w orszań. (Const. 1674). 
66. Barwik, pk. XVI s. Lapińskich h. Lubicz w ziemi biels. 
(Her. Kap. Mil.), p. Bodaja. 
67. Baryłkowicz, pk. XVI s. GoJianów h. Przerowa w ziemi 
czers. (L. ter. cer.), p. Białek. 
68. Baśkówicz, pk. XV s. Piętkowskich h. Ślepowron w ziemi 
drohic. (Her. Kap. Mil.), p. Oczkowicz. 
69. Baszkiewicz, pk. Zychoniów (JerJicz: Kronika I, 23). 
70. Baszko, pk. Janusza, kantora gnieżn. XIV s. (Naruszewicz: 
Hist. nar. pols. VII, 51). 
71. Batocki, pk. XIV S. FortiJowiczów pierw Fortiloviusów 
h. Nieczuja z odmianą (J. hr. Bor.).
		

/stekert_przydomki0018_0001.djvu

			- 15 - 


72. Baybuza, pk. XVI s. tatarskiej rodziny Hrybunowiczów 
własnego herbu w bracław. (Const. 1592). 
73. Bączek, pk. XV s. Szaniawskich b. Junosza w podlas. 
(Nies.), p. Brodka. 
74. Beda, pk. XIV s. Stroniewskich lub Stroniowskich h. Gryf) 
(Papr. fo1. 73). 
75. Bejda, Reyda lub Beydo, pk. XVI s. Rzewuskich h. Krzy- 
wda (Nies.). 
76. Bejnar lub Beynar, pk. XV s. Lwowiczów h. Kostrowiec 
na Zmudzi (Kojał.). 
77. Beker Jub Bekier, pk. Gockowskich h. Prawdzic. (J. hr. Bor.). 
78. Bendoński lub B
doński, pk. Szymona Szymonowicza nob. 
1590 (Barącz: Zyw. słyn. Orm.). . 
79. Berawski
, pk. BługomiJów lub Dłubomilów na Szląsku 
(Papr.). 
80. Berdziejowicz, pk. XVII s. Matkowskich h. Sas na Rusi 
(SzL gaL), p. B1isiewicz. . 
81. Berek (de), pk. Bergów b. Orły (J. hr. Bor.), p. Berg de 
CarmeL 
82. Berg de Carmel, pk. Bergów h. Orły (J. hr. Bor.), p. Be- 
rek de. 
83. Berlicz, pk. XVII s. Strutyńskich h. Sas na Rusi (Szl. ga1.)) 
p. BieJewicz. 
84. Bernat, pk. XVI s. Kunickich h. Bończa w lubeIs. (Dłu- 
gosz: L. B. I, 547). 
85. Berynda, pk. XVII s. Czajkowskicb h. Dębno (p. Dasz- 
kiewicz) i Jaśnińskich na Rusi (p. Maksymiak). 
86. Bestorcze (z.), pk. Adama Sartori'ego nob. 1787 (Szl. gaL). 
87. Beyda, pk., p. Bejda. 
88. Beynar, pk., p. Bejnar. 
89. Biała Knehini, pk. X s. Beli czyli Adelajdy córki Ziemo- 
mysła, księcia pols. (Dytmar). 
90. Białas, p. XVIII s. Dobrzańskich h. Sas na Rusi (Sz1. gaL)) 
p. Chnatusko.
		

/stekert_przydomki0019_0001.djvu

			- 16 - 


91. Białek, pk. XVIII s. Golianów h. przerowa na Rusi (SzL 
gal.), p. Burek. 
92. Białogłowski, pk. XVII s. Weisskopfów w Inflantach 
(Nies. ). 
93. Białojezierski, pk. Antoniego Lappy. 
94. Białoszycki, pk. XVIII s. Kurczukiewiczów lub Kurczu- 
kowiczów na Litwie (Kur. fol. 117). 
95. Białuch, pk. XVI s. Poradowskich h. Korab w raws. i na 
Rusi (Nies.), p. Grzywa. 
96. Białucha, pk. XV s. Mikołaja Kurozwęckiego, wojew. 
sandom., p. Piorun. 
97. Biały, pk. Leszka V, syna Kazimierza II, Sprawiedliwego, 
Władysława księcia gniewkowskiego, Uhrowieckiego OJe- 
chny h. Suche Komnaty, NikieJów h. Pół kozic w radom- 
skiem i Sreczkowskich. 
98. Białywieki, p. XVI s. Biruły czy Biruty w witebs. (Ks. 
pod. Stef. Bat.). 
99. Biberstein lub Bibersztein, pk. Błońskich, Piłchowskich 
(p. Piłko), S
arowiejskich, Trembickich (p. Boboja), Za- 
wadzkich i Zarnowskich h. RogaJa. 
100. Biegon czy Biegoń, pk. Czudnowskich pochodzenia pol- 
skiego w Prusiech nob. 1786 (J. hr. Bor.). 
101. Bielewicz, pk. XVI s. Stankiewiczów h. Mogiła (Pap...) 
i Strutyńskich h. Sas na Rusi (SzL gaL), p. Borkowicz. 
102. Bieniecki, pk. XVII s. Natarczów własnego herbu w lidz- 
kiem (Kojał.). 
103. Bieniewski, pk. XVII s. Pruszaków h. Pielesz w Wielko- 
polsce i Małopolsce (R. P. K. 147). 
104. Bies (Byesz), przydomek a raczej przezwisko (dictus) 
XV s. (HeJceJ, T. II), którego używali W ądołowscy 
h. Grabie, p. Chlewiotko. 
105. Bik lub Byk, pk. XIV s. Kobylińskich w ziemi bieJskiej 
(Her. Kap. Mil.). 


.
		

/stekert_przydomki0020_0001.djvu

			17 - 


106. Bikłoszycki, pk. XVII s. Mazarowiczów w zytomiers. 
(Act. castro żytomier.). 
107. Bil at, przydomek, p. Murza. 
108. Bilawicz czy Bilowicz, przydomek Berezowskich h. Sas, 
p. Bodrug. 
109. Bildekau (von), pk. gdańskiej rodziny Engecke, czy En- 
gelke włas. herbu, odn. szL w Prus. 1805 (J. hr. Bor.). 
110. Bilicki, pk. XVII s. Fursa Atanazego, biskupa chełm- 
skiego unickiego (StebeJski: III, 249), p. August y- 
nOWICZ. 
111. Bitner Jub Bittner, pk. Jana Bernowicza, ind. const. 
1676 {V) fol. 445. 
112. Blar, pk. XV s. Brudzewskich h. Pomian (Nies.), p. 
Jarand. 
113. Bliczka, pk. XV s. Żurakowskich h. Sas na Rusi (Szi. 
gal.), p. Filowicz. 
114. Blisiewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Boguszewicz. 
115. Blomberch (a), pk. XV s. Blumbergów własnego herbu 
(J. hr. Bor.) 
116. Błaszkiewicz Jub Błażkiewicz, pk. Komarnickicb h. Sas, 
p. Demuńczak. 
117. Bobel, pk. Koziebrodzkich h. Justrzębiec (J. hr. Bor.). 
118. Bobola, pk. XVI s. Trembeckich h. Jastrzębiec (Nies.), 
p. Biberstein. 
119. Bobowczyk, pk. Jana Węgrzynkowicza. 
120 Bocham (de), pk. Krzysztofa de Londa, ind. const. 1673, 
36 r. V. fol. 129. 
121. Bodaja, pk. Lapińskich h. Lubicz, p. Bursię. 
122. Bodrug, pk. Berezowskich h. Sas, p. Bodurowicz. 
123. Bodurowicz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Dramak. 
1
4. Bodzanta,' Bodzęta lub Bożanta , pk. Chłapowskich h. 
Drya (p. Kuczuk) i Śliwińskich w trembowels. (SzJ. ga!.). 
125. BOgu8z, pk. HuJkiewiczów i Śliwińskich h. Luk napięty 
w .'ow. (L. pod.). .
 G 

 MftiOIllI. 
, 
 
i IUlllłeb ""
 
CM. .. E 
.
		

/stekert_przydomki0021_0001.djvu

			- 18 - 


126. Boguszek, pk. Jana Skarbka. 
127. Boguszewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Budzewicz. 
128. Bohowityn, pk. Kozieradzkich h. Korczak. 
um. Bohufał, pk. Doroszkiewiczów h. Lis z odmianą w grodzień. 
(Kojał.). 
130. Bohuryński, pk. Chreptowiczów, p. Litawor. 
131. Bohusz, pk. Siestrzeńcewiczów (p. Kuczuk), Trzcińskich 
h. Abdank w nowogrodz. (Const. 16B2) i Wirułowiczów 
czy Witułowiczów h. Wadwicz. 
132. Boguszewicz, pk. Spigajłów w wiJeńsk. (Const. 1648). 
133. Bojdan, pk. XVI s. Ratyńskich h. ŚJepowron w podla8. 
(Her. Kap. Mi1.). 
134. Bok, Vk. XV s. Zabielskich h. Trzaska w ziemi rożań. (t) 
(Papr.). 
135. Bokiej, pk. Kołysków własneho herbu w podlas. (Const. 
1648). 
136. Boksa Jub Boxa, pk. XVI s. Karniewskich h. Dąbrowa 
i Radoszewskich h. Oksza (Papr. ). 
137. Bolbas , pk. XV s. rusko-litewskiej rodziny Rostockich 
h. Juńczyk 2° (Metr. wołyń.). 
138. Bolesta, pk. XVI s. Czechowskich, Kempskich, Kuchar- 
skich, Koziebrodzkich, MaJczewskich, :MaJewskich, Psar- 
skich, Szomańskich, Wito8ławskich i Zaleskich h. Jastrzę- 
biec w płockiem (Papr.), (Her. Kap. Mi1.). 
139. Bolheim, pk. Hompe8chów, ind. 1845 (Szl. ga1.). 
140. Bolko, pk. XVI s. kniaziów Świerskich h. Lis w Litwie 
(Nies.). 
141. Bołotowicz, pk. XVI 8. Kuwieczyckich w kijowa. (L. 
pod. 93). 
142. Bołoz (de), pk. Antoniewiczów, nobilit. 1789 (Szl. gal.). 
143. Bombolek, pk. XV 8. Brodowskich h. Lada w ziemi wi- 
, 
skiej (Her. Kap. Mi!.), p. Zyłka. 
144. Bonin, pk. Sławianow8kich b. Jelita w krakow8. (Nies.») 
p. Saryusz.
		

/stekert_przydomki0022_0001.djvu

			19 


145. Bonningshausen (von), pk. XVII s. baronów szwedz- 
kich Budbergów Jub Budberków w Inflantach (J. hr. 
BorJ. 
 
146. Borejko Jub Boreyko, pk. XV s. Chodżków h. Kościesza 
(Sawicz Zabłocki). 
1-17. Borek, pk. XV s. Dobrskich h. Jastrzębiec w płockiem 
(Her. Kap. Mil.), Gostyńskich h. Gryzima i Radzimińskich 
h. Napiwoń (Nies.). 
148. Borenstierna, pk. XVIII (ol. szwedzkih hrabiów Engestro- 
mów własnego herbu, nob. w Polsce 1791. 
149. Borguweln (von), pk. XVI s. westfaJskiej rodziny Spre- 
nege v. Sprenge w Inflantach (J. hr. Bor.). 
150. Borkołab, Burkołap v. Purkołap, pk. XV s. Korsaków 
własnego herbu na Rusi (Papr.) i Jerzego Lozy, nob. 
const. 1607, fol. 857, p. Dubalski. 
151. Borkowicz, pk. Strutyńskich h. Sas (p. Chudynicz) i W 01- 
skich h. Rawicz (p. Kot). 
152. Borkowski, pk. TaJmaczów, Tołmaczów lub Tołmadzów 
w Litwie i na Ukrainie (Kur.). 
153. Borodynowicz Jub Bowdynowicz, pk. Iwana Krawczenki, 
nob. const. 1661, fol. 54. 
154. Borsa lub Borsza , pk. XVII s. Drzewieckich h. Nałęcz 
w Małopolsce (S. I. 1630). 
155. Bortkiewicz, pk. XVII s. SzyJańskich v. Szyłańskich na 
Żmudzi (Metr. lit.). 
156. Boruta, pk. Czartoryskich h. Lubicz (p. Santko), Ciele- 
meckich lub CieJemęckich (p. Nakonieczny), Sępowiczów 
h. Nowina i SkuJskich h. Rogala. 
157. Borzek, pk. XVIII s. Tymienieckich w ziemi lwows. 
(Szl. gaL). 
158. Borzebohaty, pk. XVII s. czerwonoru8kiej rodziny Kra- 
sieńskich h. Topor, p. Skorobohaty. 
159. Bosak, pk. pk. XV s. Wyszyńskich h. Grabie w ziemi 
bielskiej (Her. Kap. MiL), p. Jałbrzyk
 


2*
		

/stekert_przydomki0023_0001.djvu

			- 20 - 


160. Bosroger, pk. Le Roy Ludwika Adama, ind. const. 1768 
(VII) fol. 799. 
161. Boski, pk. Euthymiusza Okuszkowicza, władyki pińskiego 
XVI wieku (Nies.). 
162. de Bou, p. de Kap. 
163. Bouman, pk. XVIII s. Zaleskich h. Godzjemba w Prus. 
zach. (Ms. o fam. prus.) i ziemi lwow. (Her. pols.). 
164. Bourmaister, pk. XVIII s. Radoszkowskich h. Szala 
w "Tielkop. (J. hr. Bor.). 
165. Bowdynowicz, pk., p. Borodynowicz. 
166. Boxa, pk., p. Boksa. 
167. Bozanta lub Bożanta , pk., p. Bodzanta i Bodzęta lub 
Bodzęta. 
168. Bożeniec, pk. XVI s. Jałowickich lub Jełowickich wła- 
snego herbu czyli Brama, na Wołyniu (Papr.). 
169. Bożenta lub Bożęta, pk. XV s. Skąpskich lub Skępskich 
h. Doliwa w Wielkop. (Papr.). 
170. Bożydar (de), pk. XV i XVI s. Podhorodeńskich h. Kor- 
czak na Wołyniu (Heleniusz: Rozmowy, I 486). 
171. Bratko, pk. XVI s. Horodyjskich lub Horodyskich h. Kor- 
czak na Rusi (Szl. gaL), p. Czobotowicz. 
172. Brejezak, pk. XV s. Kropiwnickich w ziemi biels. (Her. 
Kap. MiL), p. Broda. . 
173. Brenn (von), pk. XVII s. Kietliczów własnego herbu 
(Nies.). 
174. Broda, pk. XVII s. Kropiwnickich (p. Fralich) i Steckie- 
wiczów lub Stetkiewiczów (p. Talwojsz). 
175. Brodacz z Promny w ziemi czerskiej 1423 (Lib. ter. cer). 
176. Brodawia, pk. Rzepeckich, p. Brodowiec. 
177. Brodaty, pk. Henryka I księcia szląskiego i polskiego 
i Jana Radziwiłła het. lit. 
178. Brodka lub Brotka, pk. XV s. Szaniawskich h. Juno8a 
w ziemi nur. (Hel. T. II), p. Dukac. 
179. Brodowiec, pk. Rzepeckich, p. Czubik.
		

/stekert_przydomki0024_0001.djvu

			21 - 


180. Broel (von der), pk. XV s. Platerów własnego herbu 
w Inflantach (L. Infl.). 
181. Brok, pk. Michała Meleckiego a raczej Mieleckiego (Me- 
leciusa ). 
182. Bronicz czy Broniz, pk. XVI s. Krzewskicn h. Rończa 
w płoc. (Nies. ), p. Guz. 
183. Broniuszyc, pk. XVII s. Harasimowiczów łub Haras)"mo- 
mowiczów na Rusi (Kur.). 
184. Brotka, pk., p. Brodka. 
185. Broniz, pk., p. Bronicz. 
186. Brosovitz (von), pk. włoskiej rodziny Brigide w Austryi 
(t) ind. pols. XVIII s. (Sz1. gaL). 
187. Brożek, pk. XVIII s. Nazarkiewiczów w trembowels. 
(Szl. gal.). 
188. Brunstein, pk. Brunickich h. Lew z rożą w Galicyi 
(Szl. gaL). 
189. Brynicki lub Brynnicki, pk. Jana Cholewy, nob. 1794 
(Sz1. ga!.). 
190. Brzostowski, pk. Kunickich h. Bończa, p. ChrościeJ. 
191. Buchental (z.), pk. Teodora Dobrowolskiego (de) nob. 
1800 (Szl. buk.). 
192. Bucko, pk. XVII s. Pogorzelskich h. Krzywda w ziemi 
biels. (Papr.), p. Krysik. 
193. Budat, pk. XVII s. Grabowieckich h. Grzymała w Wiełkop. 
(Bulski), p. Federkowicz. 
194. Budold czy Butoid, pk. XV s. l\Iontigaiłów czy Mo nt y- 
gł-'yłów w Litwie (Stat. Laski fol. 128). 
195. Budzianik, pk. XV s. Winnickich h. Sas na Rusi (Laski 
Stat. fol. 140), p. Radziewicz. 
196. Budziewicz lub Budzewicz, pk. XVII 8. Matkowskich 
h. 
as na Rusi .(
zl. gaL), p. Czuczepkowicz. 
197. Budzisław, pk. XV s. Lubiczów w Mazowszu (Her. 
Kił p. MiL).
		

/stekert_przydomki0025_0001.djvu

			- 22 - 


198. Budzisz, pk. XVI s. Bujnowskich lub Buynowshich wła- 
Imego herbu w sieradz. (Laski: Libr. benef.) i P8trokoń- 
skich (Her. pols.). 
199. Budzyna, pk. XV s. Dawidowskich h. Prus 3° w ziemi 
lwows. (Act. her.). 
200. Buka, pk. XVI s. Młochowskich, p. Ruśniak. 
201. Bukatczyc, pk. XVI s. Krechowieckich h. Sas na Rusi 
(Nies. ), p. Bukatko. 
202. Bukatko, pk. Krechowieckich h. Sas, p. Czepielowicz. 
203. Bukojemski czy Bukojeński, pk. XVI s. Jełowiczów h. Na- 
łęcz w Litwie (Kojał.). 
204. Bukr, pk. XVI s. (Stadnicki: Przyczynek do Heraldyki). 
205. Bułat lub Bułata, pk. Balińskich h. Ogańczyk w Kuja- 
wach (S. I, 1590-16(0). 
206. Burczak, pk. XVII s. Abrahamowiczów h. Lubicz z od- 
mianą w ziemi chełm. (Nies. ). 
207. Burczymucha, pk. Kamieńskiego czy Kamińskiego. 
208. Burek, pk. Golianów h. Przerowa, p. Bllrnatowicz. 
209. Burkołap, pk., p. Purkołap. 
210. Burnak, pk. XV s. Korejwów lub Koreywów h. Kusza 
(Kojał.) i Słuckich h. Dołęga (Papr.). 
211. Burnatowicz, pk. Golianów h. Przerowa, p. Domini- 
kowicz. 
212. Bursię, pk. Lapińskich h. Lubicz, p. Bursza. 
213. Bursza, pk. Lapińskich h. Lubicz, p. Dębowizna. 
214. Bury, pk. XV s. Makowskich h. Jelita w ziemi biels. 
(Her. Kap. Mil.), p. Chełchun. 
215. Burzyk, pk. XV s. Wnorowskich h. Rola w ziemi biels. 
(Her. Kap. Mil.), p. Czach. 
216. Butoid, pk., p. BudoId. 
217. Buyny, pk. Korwinów v. Slepowrotłczyków (Przewodnik 
heraldyczny, str. 385). 
218. Buza czy Buża, pk. XVIII s. Lubkowskich h. Bończa 
w sand. i na Wołyniu (Her. pols.).
		

/stekert_przydomki0026_0001.djvu

			- 23 - 


219. Bybik, pk. XVII s. Korczyńskich h. Sas na Rusi (Szl. 
gaL), p. Jackowicz. 
220. Byczek, pk. XIV j:I. (Stad. loco cit.). 
221. Byczkowicz, pk. XVIII s. Podhorodeckich h. Sas na W 0- 
łyniu (Kras.) i na Rusi (Szl. gaL), p. Dorosiewicz. . 
222. Byesz, pk., p. Bies. 
223. Bylecki czy Bylicki, pk. XVll s. Sasinów h. Jastrzębiec 
na Litwie i na Wołyniu (Nies.), p. Kaleczycki. 
224. B
stram, pk. XVII s. 
tryjeńskich h. Tarnawa wlubel. 
(Papr. ). 


225. Caliński, pk. XVIlI s. Józefa Sawy, konfederata bar- 
8kiego. 
226. Campo (de), pk. XVI S. włoskiej rodziny Scypionów 
herbu własnego w Litwie lMetr. lit.). 
227. Candem (a) czy Canden (a), pk. XYII s. Trzcińskich 
h. Leliwa z odmianą w Prus. zach. (Const. 1613, fol. 8). 
228. Canon (de), pk. Demblińskich pochodzenia polskiego na 
Szląsku (J. hr. Bor.). 
229. Casafranca, pk. Saint-Paulów (de) h. Casafranca (Szl. 
gal. ). 
230. Castellati (de), pk. Dzianotów własnego herbu, nob. const. 
1662 (Vol. leg.). 
231. Ceder lub Cedor lub Cedrzyc, pk. XV s. Ciepielowskich 
(t) i Prochańskich (t) w sandomiers. (Dł.). 
232. Cedro, pk. XVI s. Danis1.ewskich h. Cholewa w ziemi 
wyszogrod. (Papr. ). 
233. Cespar, pk. Marcina Titza, nob. 1791 (Szl. gal.). 
234. Chapka, pk. Kułczyckich h. Sas na Rusi (Szł. gal.), 
1'. Cmajło. 
235. Chebda lub Hebda, pk. XV s. Niewieszów h. Pomian (Dl. 
Lib. ben.). 
236. Chełchun, pk. Makowskich h. Jelita, p. Dobruta. 
237. Chińczyk, pk. Stanisława Zwierzyńskiego.
		

/stekert_przydomki0027_0001.djvu

			24 - 
8. Chlebicki lub Hlebicki, pk. XVI s. Józefowiczów h. Le- 
!iwa w płockiem (Her. Kap. Mil.). 
239. Chlebowicz, pk. XVII s. Dzierzyców czy Dzieżyców h. Lu- 
bicz w Litwie (Kojał.). 
240. Chlewiotko, pk. XV s. W ądołowskich h. Grabic w ziemi 
łomżo (Her. Kap. MiL), p. Czubiak. 
241. Chlupicz czy Chlupinicz, pk. XV S. Steckiewiczów lub 
Stetkiewiczów w smoleńś. (Metr. Jit.). 
242. Chłod, pk. XVI s. Regulskich h. Rawicz w krakows. 
(Act. castro cracov.) i warszaw. (Źródła dziejowe), p. Puszcz. 
243. Chmara, pk. XVI S. Wroczewskich h. Rawicz w ziemi 
bieJs. (Her. Kap. Mil.). 
244. Chmielik , pk. XVI S. Strzałów h. Kotwicz z odmianą 
w krak. (Act. castro cracov.), p. SiJchen. 
245. Chnatusko, pk. Dobrzańskich h. Sas, p. Częstopian. 

46. Chobotowski, pk. XVII s. Szuszków lub Szuszkowskicb 
h. Bończa na Rusi i Wołyniu (Const. 1569, f. 171). 
247. Chochlik, pk. XVII S. Wasilewskich h. Drzewica w ziemi 
drohic. (Her. Kap. Mil.) i na Wołyniu . (Nies.). 
248. Chocim lub Chocimczyk, pk. Aleksandra Kamienieckiego 
w smoleńs. (Const. 1661, fol. 29). 
249. Chocimczyk, pk., p. Chocim. 
250. Chocimski , pk. Huryłów własnego herbu w witebskiem . 
(1629-1674). 
251. Choinard, pk. XXII[ tł. Fonville'a (de) (J. hr. Bor.). 
252. Chominicz, pk. XV s. Starosielskich h. Syrokomla z od- 
mianą w witebs. (Kojał.). 
253. Chomikowicz, pk. XVIII S. Uruskich h. Sas na Rusi 
(Szl. ga1.), p. Dymitrowicz. 
254. Chorombola, pk. XV s. PuchaIskich h. ŚJepowron w ziemi 
łomżo (Her. Kap. MiL). 
265. Chościak lub Choszczak, pk. XVII S. Popielów h. Su- 
lima w Małopolsce i na Rusi, p. Chwostyk. 
266. Chuściel, pk. Kunickich h. Bończa, p. GoJian.
		

/stekert_przydomki0028_0001.djvu

			- 25 - 


257. Chościsko, pk. Ziemomysła, pierwszego udzielnego księcia 
Kujaw. 
258. Choszczak, pk., p. Chościak. 
259. Chrapka, pk. XVII s. Kropiwnickich h. Sas (p. Czołożyc) 
i Tomaszewskich h. Bończa (p. Fox) w bracławskiem 
i przemyśl. (Const. 1589, fol. 560). 
260. Chreba, pk. XVI s. NiwiI)skich h. Poprzyca w ziemi 
wiskiej (Her. Kap. Mil.), p. Książyk. 
261. Chrobry czyli Waleczny, pk. X s. Boleslawa I, króJa 
pojskiego. 
262. Chrościel, pk. Kunickich h. Bończa, p. GoJian. 
263. Chudynicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Cykowicz. 
264. Chwalibóg, pk. Kazimierza Zeromskiego h. Jelita. 
265. Chwastak, pk. XVII s. Grodzickich h. Topacz na Rusi 
(Const. 1697). 
266. Chwastyk, pk. Popielów h. SuJima, p. Czarnokozic. 
267. Chwozdziejewicz, pk. XVII s. Palczewskich w mścisław. 
(Const. 1648). 
268. Cibowicz czy Cikowicz, pk. XVII 8. Brosnowskich lub 
Brosznowskich na Rusi (Act. ber.), p. Smabak. 
269. Cichiński lub Cichyński, pk. Zienkiewiczów lub Zienko- 
wiczów h. Leliwa w wiJeńs. (Nies. ), p. Peretruski. 
. 270. Cichyński, pk., p. Cichiński. 
271. Ciecieza, pk. XVI s. Pieńkowskich h. Trąby w krakow. 
(Nies. ). 
272. Ciekawy, pk. XVII s. )Iikołaja Cepryńskiego lub Ce- 
przyńskiego w nowogr. (Const. 1697). 
273. Cielecki, pk. XVII s. Timkowiczów czy Tomkowiczów 
własnego herbu w orszańs. (1632-1674). 
274. Ciepła, pk. Baszkowskich h. RoJa, p. Gontor. 
275. Cierpięta, pk. XV s. Świejkowskich h. Trzaska w ziemi 
łomżo (Her. Kap. :Mil.) i Da Wołyniu (S. 1,1782-1793). 
276. Ciesielski, pk. XVII 8. Zimmermana (von) b. Zadora, 
ind. prus. (9 lutego 1696).
		

/stekert_przydomki0029_0001.djvu

			- 26 


277. Cikowicz, pk., p. Clbowicz. 
278. Ciszyk, pk. XV s. Truskolaskich h. Ślepowron (Her. 
Kap. MiL). 
279. Ciunowicz, pk. XV 8, Przeciszewskich h. Grzymała w pło- 
ckiem (Nies.) i na Zrnudzi (Kojał.). 
280. Cmaiło, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Dasiewiez. 
281. Colonna, pk. Walewskich h. Roeh 2 czyli Kolumna (Szl. 
pols. ). 
282. Comber, pk. XVII s. Krzysztofa 
zobra (Schober). 
283. Corry, pk. rodziny ang. Frevort lub Frefort, nob. const. 
1773 (Kancler. 41-223). 
284. Cosnan, pk. XVIII s. Bemów na Rusi (Szl. gaL). 
285. Crassus, pk., p. Otyły. 
286. Curel, pk., p. Hennequin. 
287. Ćwik, pk. Konińskich b. Labędż. 
288. Cybowicz, pk. Jaworskich h. Sas na Rusi (:-;zJ. gal.). 
289. Cygeł, pk., p. Zygiel. 
290. Cygemberg, pk. Orłowskich h. Chomonto na Pomorzu (Ms. 
C) famil. prus). 
291. Cykowicz, pk. 
trutyńskich h. Sas na Rusi \8£1. gaL), 
p. Dos. 
292. Cyrus, pk. XVI. s. Sobolewskich h. Lada w krak. (Metr. 
kor.), p. Kula. 
293. Cyryliński, pk. XVII s. \Vojdaków w trockiem (Const. 
1697). 
294. Cyryna, pk. Dogielów h. Działosza (NIes.). 
295. Czach, pk. W norowskich h. Rola, p. Kokoszka. 
296. Czaja, pk. XIV 8. (Stad. loco cit.). 
297. Czajka, pk. XVII S. Hołyńskich h. Sas w ziemi lwows. 
298. Czaplic, pk. Szpanow
kich h. Kierdeja (Kur.). 
299. Czarnokozic, pk. Popielów h. Sulima, p. Oumicz. 
300. Czarnokruk, pk. XVIII s. Przybyłowiczów w ziemi sanoc. 
(Szl. gaL). 
301. Czarnołoski czy Czarnołozki, pk. Orzeszków h. Korab.
		

/stekert_przydomki0030_0001.djvu

			- 27 - 


302. Czarnomostski czy Czernomostski (de Nigroponte) pk. 
XVII R. Jakóba Dobrzańskiego. 
303. Czarnota , pk. XV s. Bojarskich h. 
as na Pomorzu 
(Dług. ). 
303. Czarny, pk. Leszka VI księcia krakowskiego, Konrada V 
księcia na Oleśnicy, Mikołaja (VI) Radziwiłła wojewody 
wileńskiego, Niemierzów h. Jezierza na Rusi (Papr.), No- 
wickich własnego herbu (p. SieJa), OdrzywoJskich h. Na- 
łęcz, oraz Zawiszów hh. pczerowa i Sulima (p. Gar- 
bowski ). 
304. Czarny, pk., p. Schwartz (Szwarc). 
305. Czarny, pk. Jana Massona i Władysława Jabłonowskiego 
h. Prus 3. 
306. Czajański lub Czayański, pk. XIV s. Zakłików h. Topor 
w Małop. (Cod. d. pl. pol. III). 
, , 
307. Cząstek, pk. Zaleńskich lub ZaJińskich. h. Pobóg w Prus. 
zach. (Papr.). 
308. Czcik, pk. Marcina Radwana, nob. 1792 (Szl. gal.). 
309. Czechowa, pk. Franciszka Czechowdkiego, nob. 1792 
(Szl. gaL). 
310. Czechowicz, pk. 
achowickiego. 
311. Czechowitz (von), pk. XIV i XV s. Cze16w h. Kościesza, 
pochodzenia pojskiego na Szląsku (Siebmachers Wappen- 
buch, B. IV II). 
312. Czeczel, pk. XV s. Winnickich h. Sas na Rusi (SzI. gaL), 
(p. Hul) i Nowosielskich h. Nałęcz z odmianą na W 0- 
łyniu (Papr.). 
313. Czeczotka, pk. XVI 8. Tłokieńskich lub Tłokińskich h. 
Jastrzębiec, mieszczan krakow. (Papr.). 
314. Czelustka, pk. XV s. (Hel. T. IV). 
315. Czepielowicz, pk. XVIII s. Krechowickicb h. 
as na Rusi 
(Szl. gaL), p. Demkowicz. 
316. Czepycha lub Czepyha, pk. Drohomireckich h. Sas na 
Rusi (Szl. gaL), p. Howora.
		

/stekert_przydomki0031_0001.djvu

			- 28 - 


317. Czerciowicz, pk. XVII s. Ilnickich h. Sas na Rusi (Act. 
ber.), p. Fedynicz. 
318. Czerczycki, pk. Adama Lasko. 
319. Czeriuk czy Czernik, pk. XVI s. Lozińskich h. Lubicz na 
Rusi (Act. ber.), p. Dzieża. 
320. Czerkas, pk. XVI s. Kosińskich h. Koziński z odmianą, 
p. Grazny. 
321. Czerniawski , pk. XVIII s. Palkiewiczów h. Jastrzębiec 
(Szl. gaL). 
322. Czernik, pk., p. Czeriuk. 
323. Czernomostski, pk., p. Czarnomostski. 
324. Czerwakowicz, pk. Jaworskich h. Sas na Rusi (
zL gaL). 
325. Czerwonka, pk. Ostrowskich. 
326. Czerwony, pk. Wszewołoda Swiętosławicza. 
327. Czerzycki, pk. Laskich h. Leliwa. 
328. Czewadzi, pk. Torosiewiczów, ind. 1812 (Szl. buk.). 
3
9. Częstopian, Częstopiec lub Częstopień, pk. Dobrzańskicb 
h. Ras, p. Hubal. 
330. Częstopiec, pk., p. Częstopian. 
33 ł. Częstopień, pk., p. Częstopiec. 
332. Czobor, pk. XVI s. Leszcz)'ńskich h. Pomian w księstwie 
oświęcim. (Nies. ). 
833. Czobotowicz, pk. Horodyjskich lub HorodJskich h. Kor- 
czak na Rusi (Szl. ga1.), p. Żurawek. 
334. Czohodar, pk. Olszowskich, p. Czygański. 
335. Czokołda, pk. XV s. Zaleskich h. Paprzyca w ziemi biels. 
(Her. Kap. MiL), p. Lopata. 
336. Czołożyc, pk. XVI s. Kropiwnickich h. ..;as na Rusi (SzL 
gaL), p. Herbanowicz. 
337. Czerneda, pk. XIV s. Bierzyńskiego Mieczysława. 
338. Czubek, pk. Tchórznickich. 
339. Czubiak, pk. W ądołowskich h. Grabie, p. Dumka. 
340. Czubik, pk. Rzepeckich, p. Kazierod. 
341. Czuczepkowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Fedaszkowicz.
		

/stekert_przydomki0032_0001.djvu

			- 29 - 


342. Czudnachowski (von), pk. Riegonów, odn. szlach. w Prus. 
XIX (J .hr. Bor.). 
343. Czulewicz czy Czylewicz, pk. Kruszelnickich h. Sas Da 
Rusi (Szl. gaL), p. Fryzowicz. 
344. Czuryło, pk. Olędzkich h. Rawicz. 
345. Czusolowicz, pk. XV s. Mejdolonów lub Mejdylonów na 
Litwie (La
ki: Stat. fol. ] 27), p. Kufalowicz. 
346. Czygański, pk. OJszowskich, p. Czohodar. 
347. Czylewicz, pk., p. Czulewicz. 
348. Czyrnowski, pk. XVII s. Starkiewiczów w kijowskiem 
(L. pod. 139). 
349. Czyż, pk. XVI s. Nieczyckich czy Nieteckich w Litwie 
(Metr. lit.) (in. M. S. petricov.) (Nies.). 


350. Oadzibóg, pk. XVI s. Bieńkiewiczów h. Radwan w wileńs. 
(Const. 1610) i Kamieńskich h. SJepowron odm. (Nies.). 
351. Oammerau (von), pk. XVI s. Wojnowskich lub Woynow- 
skich własnego herbu w ziemi chełmiń. (Papr.). 
352. Oańczykiewicz czy Ouńczykiewicz, pk. XVI s. W ojszy- 
mów h. Janina. w Litwie (Nies. ), p. Zyliński. 
353. Oanilewicz czy Daniłowicz , pk. Chrapowickich h. Go- 
zda wa. 
354. Daniłowicz , pk. XVIII s. Strzelbickich h. Sas na Rusi 
(Const. 1764), p. Michałkowicz i Danilewicz. 
355. Oas, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Daszkiewicz. 
356. Oasiewicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Daszynicz. 
357. Oaszkiewicz lub Oaszkowicz, pk. Czajkowskich h. Dębno 
(p. Duma), Luckich (p. Odynak) i Strutyńskiah h. Sas 
(p. Fedior). 
358. Oaszkowicz, pk., p. Daszkiewicz. 
359. Oaszynicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Gnida. 
360. Oautan czy Oautenne, pk. Korda de Villars, nob. con8t 
1683, fol. 19, v. V, fol. 673). 
361. Oautenne, pk., p. Dautan.
		

/stekert_przydomki0033_0001.djvu

			- 30 - 


362. Dąb, pk. XV 8. Ciecierskich h. Ślepowron w ziemi łomżo 
(Her. Kap. Mil.) i Gołaszewskich h. Kościesza (tamże). 
363. Dąbrowicz, pk. XVII s. Szczepanowskich h. Prus 1 0 
w krak. (Nies. ). 
874. Dąbrówka, pk. XVI 8. Wilamowskich w ziemi biels. (Her. 
Kap. MiL). 
875. Dedowicz, pk. XVI s. TrypoJskich h. Gozdawa w kijowo 
(Act. ter. kijov). 
376. Dejak, pk. XIV S. (Stad. loco cit.). 
377. De Kap de Bou, pk. AntonowiczGw, nob. gal. 1816 (Szl. 
buk. ). 
378. Deleszkan, pk. XVI s. Zwanów h. Mora w sand. (Ni es. ), 
p. DoJatecki. 
379. Demenko, pk. XVIII s. Lubieniekich h. Sas na Rusi (SzI. 
gaJ.), p. Hłoda. 
380. Demkowicz czy Demowicz, pk. Dobrzańskich h. Leliwa 
(p. Gackiewicz) i Krechowieckich h. Sas (p. Mełymuka). 
381. Demowicz, pk. p. Dernkowicz. 
382. Demuńczak, pk. Komarnickich h. Sas, p. Drudz. 
383. Denisko lub Deniszko, pk. XVII s. Nowosielskich h. Wukry 
na Podolu i Wołyniu (Nies. ), p. Mokosiej. 
384. Deniszko, pk., p. Denisko. 
385. Depka, pk. XVII s. Prądzyńskich h. Grzymała w Wielkop. 
(Papr.). 
386. Derda, pk. Tchórznickich. 
387. Dermunt czy Oyrmunt, pk. XVII 8. Silnickich h. Kor- 
czak odm. w Litwie (Star. Mon.). 
388. Despot Jub Deszpot, pk. XV 8. Zenowiczów lub Zieno- 
wiczów własnego herbu w Litwie (Daniłowicz: Skar- 
biec ). 
389. Deszpot, pk., p. De8pot. 
390. Dębowizna, pk. Lapińskich h. Lubicz, p. Goździk. 
391. Diabeł lub Djabeł, pk., p. Dyabeł.
		

/stekert_przydomki0034_0001.djvu

			- 31 - 


392. Dienheim, pk. Brockich - Szczawińskich i Chotomskich 
h. Prawdzic. 
393. Diezenstein, pk. XIX s. Jana Weilepa (SzL pols.). 
394. Ditrich, pk. XVI s. Jędrzejowskich h. Nałęcz w lubeis. 
(Papr.). 
395. Dittrichsfeld (von), pk. Jana Ferdynanda Dittricha, nob. 
1776 (Szl. gat.). 
396. Dmitrowicz, pk. Uruskich h. Sas, p. Dmytrykowicz. 
397. Dmytrowicz, pk. Uniatyckich i Wysoczańskich h. Sas na 
Rosi (Szl. gaL), p. Dmytrykowicz. 
398. Dmytrykowicz, pk. U ruskich (p. Haliak) i W ysoczańskich 
h. 
as (p. Domnikowicz). 
399. Dobek, pk. XV s. Lenczowskich h. Strzemie w krakow. 
(Papr.) (p. Gruszka) i Rydzewskich h. Rl1stejko. 
400. Dobkowicz, pk. XVII s. Giejsztorów w kowieńskiem 
(Const. 1632). 
401. Doblinowicz, pk. XVI s. Szyszków lub Szyszkowiczów 
h. Dołęga w Litwie (Const. 1569, fol. 172). 
402. Dobrodziejski, pk. XVI s. Guttet'erów h. Grzymała odm. 
mieszczan krak. (Papr.). 
403. Dobrogost czy Dobrogwił, pk. XVII s. Bionatowskich lub 
Bionotowskich w połockiem (Nies.) (p. Podbipięta) i Jana- 
Szeńskiego, nob. non praec. 8cart. Const 1768 (VII), 
fol. 801. 
404. Dobrogwił, pk., p. Dobrogost. 
405. Dobrota, pk. Makowskich h. Jelita, p. Janiak. 
406. Dogwił, pk. Orwidów lub Orwitów, p. Gudygołt. 
407. Dolatecki czy Dołatecki, pk. Zwanów h. Mora, p. De- 
Jeszkan. 
408. Dombales (de), pk. baronów francus. Bertrandów, nob. 
w PoJsce przy schyłku XVIII s. 
409. Doliwa, pk. XIV s. (J. hr. Bor.). 
410. Dolmat czy Oołmał, pk. XVII s. Isajkowskich h. Prus 10 
odm. na Wołyniu.
		

/stekert_przydomki0035_0001.djvu

			- 32 - 


i11. Dolski, pk. XVIII s. Michalkiewiczów w ziemi przemyśl. 
(SLI. gal.). 
412. Dołatecki, pk., p. Dolatecki. 
418. Dołmat, pk., p. Dolmat. 
414. Dominicanus, pk. XVII s. Michałowskiego Melchora h. 
Poraj-Jasieńczyk wojskiego JubeJskiego. 
415.. Dominikowicz, pk. Golianów h, Przerowa, p. DuJa. 
416. Dommerau (von), pk. W ojanowskich h. Leliwa. 
417. Don, pk. AJeksandra i HrehorR ZakaJiczów, nob. const. 
1767, fol. 64 v. V, fol. 406. 
418. Dorja lnb Dorya, pk. XVI s. Dernałowiczów h. Lubicz 
(Metr. lit.). 
419. Dornberg (von), pk. Jana Ferdynanda Dittricha, nob. 
1776 (SzJ. gaL). 
420. Dorochinicki lub Drochinicki i 1 p.k. XVI s. ).u
.-kij. rodziny K!- 
. . .. f slelów h. Swu
tołdycz z Brusl- 
421. DorochmlCz Jub Drochmlcz łowa na Wołyniu (Metr. wol.). 
422. Dorogost czy Drogost, pk. Pliskich w trembowelskiem 
(Const. 1782). 
423. Dorosiewicz Jub Doroszewicz, pk. Podhorodeckich, p. Kar- 
mazyn. 
424. Dorya, pk., p. Dorja. 
.425. Dostenberg, pk. Leonarda Marcina Dosta, nob. XIX s. 
(Bzl. gaL). 
426. Dołhoy i Oołhoynos, po szląsku Cołhonoski (Długi, W y- 
soki), pk. Szaszkiewiczów własnego herbu, p. Nos. 
427. Dowgalis (Siłomożny), pk. w Litwie (Narbut). 
428. Dowgełło, Dowgiełło Jub Dowgiało, pk. XVI s. Zawistów 
h. Zadora w Litwie (Nies.). 
429. Dowmand, Dowmond lub Dowmund, pk. XVI s. Rukie- 
wiczów i Siesickich h. Hippocentanrus. 
430. Downar, pk. Ignacego Zapolskiego (Emin Beja), sekreta- 
rza ambasady tureckiej w Rzymie (1884). 
431. Dowojna lub Dowoyna, pk. XVIl s. Świackich i. Sylwe- 
strowiczów w Litwie i na Żmudzi (Const. 1697).
		

/stekert_przydomki0036_0001.djvu

			33 


431. Dowojno lub Dowoyno, pk. XV 8. Sołohubów Jub Bołło- 
hubów W Litwie (Metr. lit.). 
432. Dowolgo czy Dowołgo, pk. XVI s. Mickiewiczów h. Na- 
łęcz w :witeb8. (Kur.), p. Katanek. 
433. Dramak, pk. Berezowskich h. 
as, p. Dymidowicz. 
434. Drapacz, pk. XVIII s. Dziekońskich h. Korab z odm. 
w podlas. (S. I, 1785 - 93), p. l\Iazura. 
435. Drewniana noga, p. Iambe de bois.- 
436. Drobysz, pk. XVI s. Tuszyńskich h. Nałęcz \V witebs. 
(Ks. pod. Stef. Bat.), krak. i na Rusi (Nies.). 
437. Drochinicki i \ D h .. k . . D h .. 
438 D h .. J p. oro JOIC l l oroc mlcz. 
. roc Imcz, 
439. Drogomir, pk. XVI s. Pctrykowskich h. Paprzyca na Po- 
doJu (L. pod. 58). 
440. Drogosław, pk. Skórzewskich h. Ogończyk. 
441. Drogost, pk., p. Dorogost. 
442. Drożyna, pk. XVIII
. Laskowskich h. Drogosław w ziemi 
balic. (Szl. gal.). 
443. Drucki, pk. XV 8. książąt Horskich (t), Lubeckich i So- 
kohńskich (t) (}-Ietr. wołYIi.). 
444. Drudz czy Drudź, pk. Komarnickich h. Sas, p. Drużbicz. 
445. Druse J 'ko Drusie J 'ko lub Drusze J .ko i 1 pk. XYI s. 
1illkiewicz6w 
, czy" 
IOllki('wiez6w h. Od- 
446. Drusejski, Drusiejski lub Druszejski, J ro
-ąź na Żmudzi (Kojał.). 
447. Drużbicz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Dudycz. 
448. Drużbowicz lub Drużyc,. pk. XVIII s. Pernerowskich lub 
Pernorowskich h. Sowak na Rusi (Szl. gal.). 
449. Drużyc, pk., p. Drużbowicz. 
450. Dryniewicz czy Dyniewicz, pk. XVII s. 8iemaszków h. Sas 
na Rusi (Const. 1697). 
451. Dryszka, pk. 
Iokojewskich w Litwie (Kur. fol. 117). 
452. Drzewiecki, pk. XVIII s. Nostica v. Nostyca (Const. 1768 
fol. 147, v. XII fol. 748). 
453. Dubalski, pk. XVII 
. Lozow h. Korab w kijowo (Nies) 
p. BOl'kołab. 


PRZYDOlIKI. 


3
		

/stekert_przydomki0037_0001.djvu

			- 34 - 


- 


- 
454. Dubenic, Dubenitz lub Dubnitz (von pk. baronow czeskich 
Rajskich lub Rejskich własnego herbu nob. w Polsce 
XV s. (I. hr. Bor.). 
455. Dubicz czy Dubik, pk. Jaworskich, h. Sas p. Fajenwicz. 
456. Dubik, przydomek patrz Dubicz iDublik. 
457. Dubina, pk. XV s. Kniazyckich h. Zagłoba odm. w grodz. 
(Kojał) p. Hołub. 
458. Dubik czy Dublik, pk. XVIII s. Humińskich h. Gozdawa 
w ziemi halic. (SzI. gal.). 
459. Dudak czy Dudek, pk. XVII! s. Uryowskich w trembowels. 
(Szl. gal. ). 
460. Dudek, przydomek, patrz Dudak. 
461. Dudycz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Fagarasz. 
462. Dukac, Dukacz lub Dukat, pk. Szaniawskich h. Junosza, 
p. Grzywacz. 
463. Dula, pk. Golianow h. Przerowa, p. Logołka. 
464. Duma, pk. Czajkowskich h. Dębno, p. Kuncewicz. 
465. Dumicz, pk. Popielow h. Sulima (p. Fedyńczak) i Sikor- 
skich h. Li8. 
466. Dumka, pk. "\V ądołowskich h. Grabie p. Jorczak. 
467. Dumna, pk. Deręgowskich p. Fongleic. 
468. Dumnikowicz, pk. W Y80czańskich h. Sas na Rusi p. Fa- 
garasz. 
469. Dumiński, przydomek Ihnata Szutka nob. const. 1673 (V) 
fol. 138. 
470. Duńczyk, pk. a raczej pko. XII s. Piotra Dunina hrabiego 
na Skrzynnie. 
471. Dyńczykiewicz, przydomek, patrz Dańczykiewicz. 
472. Dunicz, pk. XVI s. Krasnickich h. Sas w ziemi przemyśl. 
(Szl. gaL). 
473. Dunin, przydomek: Berwaldzkich (t), Borkowskich, Brze- 
zińskich, Gożdzikowskich (t), Karwiekich, Konińskich, 
Krajewskich, Labęckich, Mieczyńskich, Modliszewskich, 
Primusow (t), Przystałowskich (t), Przyszewskich (t), Ra-
		

/stekert_przydomki0038_0001.djvu

			35 - 


jeckicb, Rusinows
ich (t), Ruszkowskich (t), Rzuchow- 
skich (t), Smoszewskich Ct), Sulgostowskich Ct), Szpotow, 
Szpotańskich, Tomaszewiczów v. Thomaszewiczów, "\Vą- 
sowiczów, Wolskic
, Zborzyńskich v. Zburzyńskich (t) 
i Zuchowskich lub Zukowskich h. Łabędź (Ks. per. ziem. 
radom.). ' 
474. Du Pont Fram;ois, spolszczony przydomek, a raczej prze- 
zwisko Franciszka l\Iiaskowskiego. 
475. Durbski lub Durski, pk. XVI s. Trzaskow h. Trzaska 
w kijowo (act. ter. kijow.) i trembow. (Szl. gaL). 
476. Durski, przydomek, pa"trz Durbski. 
477. Dusiatycki, pk. XVII S. Rudominow b. Trąby w Lit
ie 
(Kojał. ms.). 
478. Dusza, pk. XVI s. Podhoreckich h. Belina (Bielski fol. 
739) i Ciborowskich h. Kosciesza, p. Figiel. 
479. Dworzaninowicz, pk. XVI S. Wysockich h. Ostoja na "\Vo- 
łyniu (Act. castro Juceor.), p. Korzeniewicz. 
480. Dworzecki, pk. XVIII s. 
Iichała Bohdanowieza. 
481. Dyabeł (Diabeł łub Djabeł) krwawy łub wenecki, przy- 
domek )likosza (
fikołaja) z Wenecyi lub weneckiego 
sędziego kaliskiego i poznańskiego przy schyłku XIV stu- 
Jecia oraz Kosińskiego, konfederata barskiego i Stadni- 
ckiego Stanisława, starosty zygwułskiego XV s. (Przewod. 
herald. ). 
482. Dybli (de), pk. :XV s. Langow w Mazowszu (Zyg. Glog.) 
i na Litwie (Małach.). 
483. Dyczka, pk. czy przez. XV S. na "\Vołyniu (Stecki: Op. 
m. Rowna). 
484. Dymidowicz, pk. Berezowskich h. Sas p. F1czyk. 
485. Dymitrowicz, pk. XVII s. Kolesińskich w lidze (J. hr. Bor.). 
486. Dyniewicz. przydomek Siemaszow, patrz Dryniewicz. 
487. Dyrmunt, przydomek, patrz Dermunt. 
488. Dziadkowski, pk. XVIII S. Oberfolwow czy Oberwolfow 
h. Rogala w sieradz. (Act. decr. cap. gniez. XVIII. 497). 
3*
		

/stekert_przydomki0039_0001.djvu

			- 36 


489. Dzierzbia, pk. Sokołowskich h. Gozdawa p. Kandzierze- 
WICZ. 
490. Dzierzka czy Dzieżka, pk. Rybczyńskich h. Ślepowron 
w sandom. (Const. 1768) p. Zbrozek. 
491. Dzierzek, pk. Krynieckich czy Krynickich h. Nieczuja 
w lubeJs. (Papr.) Lisickich h. Prus 1 0 i Tarnawieckich h. 
Jastrzębiec w krakow. i Jubels. (Const. 1674). 
492. Dzierżykraj, pk. Morawskich h. Nałęcz w Wpols. (S. 1. 
1697 -1716). Gryza. 
493. Dzieweczka czy Dziewoczka, pk. XIV s. (Stad. Joc. cit.). 
494. Dziewięcki, pk. XV 8. Wilkow.v. "\Yylkow h. Oksza w krak. 
. (Dl. Lib. ben. II). 
495. Dziewoczka, przydomek, patrz Dzieweczka. 
496 Dzieża, pk. Lozińskich h. Lubicz p. Jarmołowicz. 
497. Dzieżka, przydomek, patrz Dzierzka. 
498. Dzik, pk. Kozuchowskich h. Doliwa. 
499. Dzirit lub Dzyrytt, pk. XVIII s. Szczepankiewiczow lub 
Szczepankowiczów h. Jelita odm. w krzemieniec (Kur.). 
500. Dziurdz czy Dzurdz, pk. XVII s. Sieleckich h. Sas na 
Rusi (Con8t. 1697) p. Korczak. 
501. Dziurdzewicz, pk. Dobrzańskich h. Sas, p. Juńczuk. 
502. Dziwisz, pk. XVI s. Pi8korzewskich w lub eis. i wileńs. 
(Nies.). 
503. Dzurdz, przydomek, patrz Dziurdz. 


. 


504. Eastbourne (de), przydomek Waldgonow własnego herbu (t) 
i Wil80now (Szl. pojs.) p. Waldgon. 
505. Eckel (von), pk. XIV s. Hilsenow lub Hlilsenow własnego 
herbu w Inflantach. (L. Inf.). 
. 506. Ehrenfels, pk. Franciszka Hilburga nob. 1793 (Szl. gal.). 
507. Ehrenwald, pk. Jana Gorstera nob. 1788 (Szl. gaL). 
508. Ehrenwe
th, pk. Franciszka Albricha i Gabrycla Ellgera 
nob. 1788 i 1793 (Szl. gal.).
		

/stekert_przydomki0040_0001.djvu

			- 37 - 


509. Ehrenzweig (de), pk. Wincentego Webera, nob. XIX s. 
(Szl. gaL). 
510. Einberg, pk. Józefa Einbergera nob. 1794 (Szl. gaL). 
511. Eleuter lub Elleuter, pk. XVI i XVII S. Siemiginowskich 
h. Sas, p. Laszcz. 
512. Eliasz lub Eliaszowicz, pk. Krynickich h. Korab, p. Tym- 
kowicz. 
513. Eliaszewicz, pk. XVIII S. Laszewskich h. Trzaska w ziemi 
halic. (Szl. gal.). 
514. Eliaszowicz, przydomek, patrz Eliasz. 
515. Ende (von), pk. XVI s. Koneckich lub Konieckich h. 
Lew odm. w Prusiech (M. S. I) famil. prus.). 
516. Engelke (de), pk. XVI. Fibauserow lub Fihauzerow wła- 
snego herbu z Prus w PoJsce (Const. 1601) p. z Mia- 
czowa. 
517. Ensle (d'), pk. Gordonow p. HuntJy (de). 
518. Epimach, pk. XVI s. Wietrzyńskich h. Przegoni a w chełm. 
(Papr.). 
519. Ettanusa lub Ettanuza, pk: XVIII S. Leparskich w pow. 
upito (Kur.). 
520. Evald lub Ewaldt (von), pk. Fryderyka Schneidenfelda 
czy Schniedenfelda, nob. Const. 1775 (VIII) f. 294. 
521. Ewaldt, przydomek, patrz Evald. 
522. Ezelik (von) lub von Lescht, pk. XVIII s. Leskich wła- 
snego herbu w Prus. zach. (Nies.). 


523. Facuła, pk. XVIII s. czerwonoruskiej rodziny Sozańskich 
h. Korczak (Szl. gal.) p. Hujtyn. 
524. Fagarasz, pk. Komarnickich (p. Fedczak) i "\Vysoczań- 
skich (p. Jankowicz). 
525. Fajewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. GaMysz. 
526. Falk, pk. Skrzeczyńskich h. Godziemba w sandec. (Szl. 
gal.) i Józefa Franciszka Regulskiego, p. Falk (Szl. pols.). 
527. Falkenhagen, przydomek, XIX S. Piotra Zaleskiego.
		

/stekert_przydomki0041_0001.djvu

			- 38 - 


528. Farkacz, pk. XIV s. (Helcel fr. 11). 
529. Farurej, pk. XV s. Garhowskich i Szawłowskich h. Sulima 
1436 (Cod. dipl. vol. IV, fol. 133) 1400 (Długosz). 
530. Fasth, pk. XV s. (Stad. Joe. cit.). 
531. Fedaszkowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Gregorowicz. 
532. Fedczak, pk. Komarnickich h. Sas p. Jadczyszyc. 
533. Fedior, pk. Strntyńskich h. Sas, p. Gęba. 
534. Fedkowicz, pk. Hordyńskich h. Sas, p. Juchnowicz. 
535. Fedorkowicz, pk. Grabowieckich b. Grzyruała p. Budat. 
536. Fedyńczak, pk. Popielow h. Sulima p. Hrycałowicz. 
537. Fedynak, pk. Bi1ińskich h. Sas, p. Grodz. 
538. Fedynicz, pk. I1nickich h. Sas, p. Fereletycz. 
539. Felden (von), pk. Zakrzewskich, własnego herbu w Prus. 
zach. (M. S. o fam. prus.). 
540. Fanikowski, pk. Kuczukow h. Siekierz lub 
iestrzeniec 
(Nies. ). 
541. Ferietycz, pk. I1nickich h. Sas, p. Hucułowicz. 
542. Ferens, pk. XVI s. Pakoszewskich h. Trąby w sanoc. 
(Papr.). 
543. Ferguson lub Fergusson, pk. Piotra 1'eppera, bankiera 
warszaw. własnego h. nob. Const. 1794 f. 215 p. Laski. 
544. Ficzuk czy Ficzyk, pk. Berezowskich h. Sas, p. File- 
JOWICZ. 
545. Ficzyk, przydomek, patrz Ficzuk. 
546. Figa, pk. XV s. Ośnickich h. Orla w Kujawach (Laski 
Stat. fol. 140). 
547. Figiel, pk. Ciborowskich h. Kościusza, p. Grochowtiki. 
548. Filejowicz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Genik. 
549' Filowicz, pk. XVI s. Żurakowskich h. Sas na Rusi (Nies.) 
p. Firtowicz. 
550. Finkenthal (de), pk. Finkow h. Ostoja nob. 1817 (Szl. gal.). 
551. Firlej, pk. XV 8. Broniewskich, Górskich, Konarskich 
i K0880wskich 
. Lewart (Act. castro trembov.). 
.552. Firtowicz, pk. Zurakow8kich h. Sas p. Hołubowicz. 


-
		

/stekert_przydomki0042_0001.djvu

			- 39 - 


553. Fioka, pk. XXII s. Witwickich h. Sas w małop. (Koryt. 
prał. k. gniezn. V. 321). 
554. Flotfeld czy Flotfelt, pk. XVII 8. Kamieńskich CZJ7 Ka- 
mińskich w sandom. (J. hr. Bor.). 
555. Foks lub Fox, pk. Tomaszewskich h. Bończa (p. Chrapka) 
i Potockich, g. Lubicz w bracław. (Const. 1685/7). 
556. Fongleic, pk. Deręgowskich p. AgJes. 
557. Fralich, pk. Kropiwnickich p. G!1yko. 
558. Francuz, pk. XVI i XVII s. Franckow lub Frankow h. 
Jelita w Inflantach (L. Inf.). 
559. Franzbe, pk. XVII s. Dziulich własnego herbu w san- 
dom. (Const. 1676-1697). 
560. Frauenstein (de), pk. Stefana Dudkiewicza nob. XVIII s. 
(Szl. gaL). 
561. Frąckiewicz, pk. XIV s. Radzimińskich h. Brodzie w Ma- 
zow. (t), (Papr.). 
562. Fredro, pk. Bonieckich h. Bończa p. l\Iierzb. 
563. Fricz, pk. Szczepieckich czy Szczepickich h. Leliwa. (Nies.) 
564. Friedenfeld (de), pk. Franciszka Laskiewicza nob. 1783. 
(SzI. gal.). I 
. 565. Fronsberg, pk. Floryana Babela llob. 1793. (SzI. gaL). 
566. Frycz, pk. Jędrzeja Modrzewskiego. 
567. Fryzowicz, pk. Kruszelnickich, p. Lepiszewicz. 
568. Fundament, pk. XVI s. Karsnickich h. Jastrzębiec p. 
Sasin. 
569. Funger lub Fungier, pk. XVIII s. Pieniążkow h. Odro- 
wąż na Rusi (Szl. gal.) 


570. Gabański, pk. XV S. Wiernkow lub Wierzynkow h. Nowina 
z Gabań w sandom. (t), (Dl.) i krak. (Act. castro crac). 
571. Gackiewicz, pk. Dobrzańskich h. Leliwa na Rusi (Szl. 
gaL), p. Hubal. 
572. Gadecz czy Gaudecz, (de), pk. Rożnowskich h. Nowina 
(J. hr. Bor.).
		

/stekert_przydomki0043_0001.djvu

			- 40 - 


573. Gaflon lub Gafflon, pk. Pretficzów Jub Pretwiczow h. 
W czele (NieB.). 
574. Gallen (von), pk. Bispingow lub Biszpingow w starodub. 
(Const. 1674). 
570. Ganat, pk. Bereżnickich h. Sas. p. Humenowicz. 
576. Gano, pk. XVIII s. Lipskich h. Rawicz w Mazowszu (S. I. 
1562) i ziemi chełms. (Const 1674). 
577. Gaon, ("\Vzniosły) pk. Eliasza rabina wileńskiego, p. Pobożny. 
578. Garbaty, (Harbaty) pk. XIV s. \Vojdata Kiejstutowicza 
urodzonego z Biruty (Narbut). 
579. Garbisz, pk. XVI s. Jana OstrolOga biskupa poznańskiego 
(Zyg. hr. Gorzeński Ostroróg). 
580. Garbowski,. pk. XV s. Zawiszo w h. Sulima w zawichost. 
(Dl. L. B. I i II) p. Czarny. 
581. Gaschin (von), pk. XV s. Rosenbergow h. Bersten 2° poch. 
pols. w Szląsku (J. hr. Bor.). 
582. Gaudecz, przydomek, patrz Gadecz. 
583. Gawin, pk. XVI s. Niesiołowskich h. Nałęcz w pomor- 
skiem i ziemi san oc. (Nics.). 
584. Gawłowicz, pk. XVI s. Lonicckich czy Loniewskich h. 
Nałęcz w Wielkop. (Nies.). 
580. Gawdoński, przydomek, patrz Rewko. 
586. Gnylko, pk. Kropiwnickich. p. Gąsiorek. 
587. Gąsiak, pk. XVII s. Swierzewskich czy Swieszewskich h. 
Grabie w ziemi nurs. (Her. poJs.). 
588. Gąsiorek, przydomek Kropiwnickich patrz Gorka. 
589. Geburg, (z) pk. Antoniego Aloizego Geblin nob.. 1764 
(Szl. gaL). 
590. Gedejt lub Gedeyt, pk. XV s. Kobylińskich w ziemi łomżo 
(Her. Kap. Mil.). (p Kumek) i Zawadzkich. 
591. Gemnitz (de), pk. Weneckich (Venetus v Wentygeil) h. 
Gołąb w Prus. (M. S. o fam. prus.). 
592. Gemujnowicz, pk. XVI s. Lopuszańskich h. Sas, w ziemi 
przemysl. (SzL gaL). p. Homicz.
		

/stekert_przydomki0044_0001.djvu

			41 


593. Genderich (von), pk. XVI s. Heydesow h. Genderich 
(Her. pols.). 
594. Genik, pk. Berezowskich h. Sas, p. Hołdysz. 
595. Gentil, pk. Jerzego de Langallerie czy Langallier, ind. 
const 1768 (VII). fol. 799. 
596. Gerek, przydomek Ludgera nob. const. 1775. fol. 146. 
5D7. Gemisse (der), przydomek, patrz Gwys. 
598. Gęba, pk. Strutyńskich h. Sas (p. Hala) l Trębeckich h. 
Brochwicz. 
599. Gęs, przydomek Smłodowskich. 
600. Gęzikiewicz, pk. Geryckie'go nob. const. 1726. 
601. 
iedygold, pk. XV s. Eliasiewiczow v. Eliaszewiczów na 
Zmudzi (Kojał.). 
602. Giejsztof czy Gieysztowt, pk. XVI s. Bernatowiczów wła- 
snego herbu na Zmudzi (Metr. lit.). 
603. Gieryon, pk. henryka Prahla nob. praec. scart. const. 1790. 
604. Gieysztowt, przydomek, patrz Giejsztof. . 
605. Giezek czy Gieżek, pk. XVII s. Zalchockich czy Zalcho- 
ckich na Rusi (Const. 1697). 
606. Gil, Gił lub Gył, pk. XIV s. (Stad. loco oct.). 
607. Gił lub Gył, przydomek, patrz Gil. . 
608. Geneit, Gineth, Giniet lub Gnieth, pk. XV s. Końcewiczów 
V. Kończewiczów h. Labędź w Litwie (Kojał) i Towiati- 
skich h. Gerald w wilkomiers. (Const. 1601 fol. 77). 
609. Gintowt, pk. Dziewiałtowskich h. Trąby. p. Skoczek. 
610. Ginwił, pk. XVI s. Kulwieców i Piotrowskich h. Ślepowron 
(Papr. ). p. Korwin. 
611. Glaczyński, pk. XVI s. Lubow h. Lubicz w podlas. 
(Papr). 
612. Glayden (de), pk. angielskiej rodziny Glowerow (Glover) 
własnego herbu ind. Const. 1725. 
613. Glinka, pk. XVI s. JOllczewskich h. Trzaska w mazow. 
(Her. Kap. Mil.) Orlikowskich h. Abdank i Wolskich h. 
Ślepowron na 'Vołyniu (Metr. Wołyń.).
		

/stekert_przydomki0045_0001.djvu

			- 42 - 


614. Głowacz, pk. XIV s. Leieńskich h. Nałęcz (Stat. Maz.). 
i Jana Oleśnickiego h. Dębno. 
615. Głuchan, pk. XV s. Hoszowskich h. Sas w ziemi lwow. 
(Act. castro leopol.) p. Hłochall. 
616. Gniazdowski, pk. XIV S. Hotowieckich, v. Kotowieckich 
w kalis. (R. P. K. 16). 
617. Gnida, pk. Kulczyckich h. Sas p. Gut. 
618. Gnieth, przydomek, patrz Gineit. 
619. Gniewosz, pk XVI s. StrY8zowskich lub StrzY8zowskich 
h. Kościesza w bracław. (Const. 1569 fol. 172) oraz 
Lempickiego konfederata barskiego. 
620. Gnuśny, przydomek Mieczysława II. (:\Iieszka) syna Bole- 
sława I Chrobrego, króla polskiego. 
621. Gobe (de), pk. XVII s. Gustawa Adolfa de la Vallce, nob. 
const. 1673 (V.) fol. 152. 
622. Goleń, pk. XV s. Godziszewskich h. Ogończyk w ziemi dobrze 
(Papr.) i Niewiadomskich h. Prus 1°. w oszmian. (Nies.). 
623. Golian, pk. Kunickich h. Bończa (p. 'Vawrzeńcewicz) 
i Skomorowskich h. Nałęcz odm. (Nies.). 
624. Golk, pk. XVI s. Perkowskich h. Slepowron w ziemi biels. 
(Her. Kap. Mil.)" p. Korzeń. 
626. Golimont lub Golimunt, pk. XVI S. Cichnickich lub Ciech- . 
nickich inaczej Polakowskich h. Pokora w brzes. (NieB.). 
626. Golstein lub Goisztein, pk. Kossowskich h. Jelita na Po- 
morzu (Nies.). 
627. Gołąb czy Gołęb pk. Radwańskich h. Radwan p. Knoch. 
628. Gołąbek, pk. Jezierskich h. Złotogoleńczyk w lwow. (Szl. 
gal.). Leśniowskich h. Gryf i Zygmunta Zajezierskiego. 
629. Gołęb, przydomek, patrz Gołąb. 
630. Gołdasz, pk. U ruskich, h. Sas, p. Haliak. 
631. Gołdysz, pk. Jaworskich h. Sas. p. Horaszkiewicz. 
632. Gontor, pk. Roszkowskich h. Rola p. Królik. 
633. Gorczyca, pk. XV s. Maleszewskich h. Godziemba w ziemi 
łomżo (Her. Kap. Mil.) p. Jądraszek.
		

/stekert_przydomki0046_0001.djvu

			- 43 - 


634. Gorka, pk. Kropiwnickich p. Jarocki. 
635. Gorzyc, pk. XVIII 8. Skrzeczyńskich p. Falk. 
636. Goschiitz, pk. Reichenbachow lub Reychenbachow, nob. 
Const. 1775, fol. 144. 
637. Gotzendorf, pk. Grabowskich h. Zbieszwic. 
638. Gozdan, pk. XVII s. Złotowskich na Rusi (Const. 1697). 
639. Gozdzik, pk. XV 8. Lapińskich h. Lubicz p. Korczak. 
640. Grabala, przydomek Lopieńskich lub Lopińskich p. Jeż. 
641. Grad, pk. XV s. Szreńskich h. Dołęga w płockiem (La- 
ski. Stat.). 
642. Gran, pk. Czapiewskich h. Jastrzębiec w sieradz. (Const. 
1764). · 
643. Grandville (de), pk. Jana Mallet lub MaUetskiego h. Ba- 
stion (Szl. pols.). . 
644. Granzberger, pk. Antoniego Grantzbergera, nob. 1799. 
{Szl. gaL). 
645. Gratiosus, (Miły, 'V dzięczny), przydomek nadany przez 
8zlachte kanclerzowi Janowi Szembekowi. 
. 
646. Gratus, przydomek Alek8andra i Jana Tarnowskich h. Leliwa. 
647. Grazny, pk. XVI s. Kosińskich h. Kosiński z odmianą p. Han. 
648. Gregorowicz, pk. Matkowskich h. Sas p. Hahułowicz. 
649. Grek, pk. Sługockich h. Prawdzic (Małach). 
650. Grewinkhoff, pk. Schwiringhausenow nob. CODst 1773 (V) 
vol 133. 
651. Grochola, pk. XIV 8. 
 Dzierzka O.3troroga h. Nałęcz, p. 
Świdwa. 
652. Grochowski, pk. Ciborowskich h. Kościesza (p. Topik.) 
i El'bsow h. Leliwa, nob. con8t. 1753. (Szl. gal.). 
653. Grodecki, pk. XVI 8. Rudeckich h. Rad wan pochodzenia 
polskiego na Szlą8ku (J. hr. Bor.). 
654. Grodka (z), pk. Jana Krestiana lub Krystiana nob. 1807 
Szl. gal.). 
655. Grodz, pk. Bilińskich h. Sas na Rusi (Szl. gal.) p. Gro- 
dziewiczo
		

/stekert_przydomki0047_0001.djvu

			- 44 


656. Grodziewicz, pk. Bilińskich. h. Sas na Rusi (Szl. gal.) 
p. Hero. 
657. Grodzimont, pk. XVI 8. Szymkie
iczów lub Szymkowi- 
czów w Litwie (Nie8.). 
658. Grom, pk. XVIII 8. Lechnockich w lubeis. (Kur.). 
659. Gronostaj lub Gronostay, pk. XIV 8. (Helccl T. II.) 
660. Grossgraben, pk. baranow Salischow (t) nob. w polsce 
1834 (J. hr. Bor.). 
661. Groszowski, pk. XV s. Kotuszow8kich h. Wąż w opo- 
czyns. (Dł. L. B. I. 381). 
662. Grot, pk. XYI 8. Celgowskich, Celigowskich lub Celejow- 
8kich, Gratowskich, Kazimierskich , Nowowiejskich, Sam- 
borzeckich, Słupeckich h. Rawicz i Swaczycow lub Szwa- 
czycow (Źródła dziejowe XIV, 114.). 
663. Grotus, przydomek rrarnowskich. 
664. Grubenthal, pk. Antoniego Friedhubera nob. 1794. (Szl. 
gal. ). 
665. Gruszka, pk. Lenczewskich h. Strzemię p. Kamieński. 
666. Gryza , pk. l\Ioraw8kich h. Nałęcz p. Dzieł-żykraj. 
667. Grzegorzewicz, pk. XVI s. Podczaskich h. Rawicz w raW8. 
(Con8t. 1577 fol. 321) p. Miecznikowicz. 
668. Grzymała, pk. XVII 8. Gor8kich h. Ślepowron i Meisin- 
gerow h. Grzymała (t). 
669. Grzywa, pk. Poradowskich h. Korab p. Kog. 
670. Grzywacz, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Gzar. 
671. Gudygołd, pk. Orwidow lub Orwitow p. Dogiał. 
672. Guldenbalk czy Guldenbolk, pk. XVII 8. von Holtow czy 
von HoItzow (Womholtz) miles aureatu8 nob. 1629. (J. 
hr. Bor.). 
673. Gulenta, przyd. czy przez XIV s. (Mon. pol. T. I.) 
674. Gurny, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz w lubel8. (Const. 
1697) p. Nyklus. 
675. Gut, pk. Kulczyckich h. Sas (p. Hawicz) i Zapendow8kich 
własnego h. na Pomorzu XVI 8. (Nies.).
		

/stekert_przydomki0048_0001.djvu

			- 45 - 


676. Guttenland, przydemek, patrz Hultschin. 
677. Gutterrer, pk. Dobrocieiskich czy Dobrocieskich h. Prus 
1 0 w krak. (Const. 1607) i Frangembergow czy Fran- 
kenbergow h. Grzymała odm. ind. const. 1768. 
678. Guz, pk. Krzewskich h. Bończa p. Poliz. 
679. Gwiazda, pk. XVI s. Biskupskich i Paprockich h. Lis 
(Papr.). 
68J. Gwiazdowski, pk. Sternow h. Leliwa odm. szlo w Prus. 
(J. hr. Bor). 
681. Gwozdziak, pk. XVI 8. TU8tanowskich h. Sas na Rusi 
(Szl. gal.) p. Kotkowicz. 
682. Gwys lub Gewisse (der), przydomek, XIV 8. (Naj starsza 
Księga w Krakowie. 1878 część 1.). 
683. Gył, przydomek. patrz Gil. 
684. Gyneville, pk. XIV s. Klymuntow w trockiem (Daniłowicz: 
Skarbiec N° 965). 
685. Gzar, pk. Szamowskich h. Junosza p. Kraczek. 


686. Haberfeld (de), pk. XYIII S. Habermana h. Rola na Rusi 
(Szl. gal.) p. Owsiany. 
687. Hackelek, pk. Max. ZaJewskiego w Prusach (20 września 
1872), (J. hr. Bor.). 
688. Hahułowicz, pk. l\Iatkowskich h. Sas, p. Horyzdrowicz. 
689. Hajański, pk. XVII 8. Tołkaczow h. Kotwicz w mińskiem 
i na Rusi (COD8t. 1674-1697). 
690. Hala czy Hałka, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Hryn. 
691. Haliak, pk. U ruskich h. Sas, p. Huba. 
692. Halicki, pk. XVII 8. Dachnowiczów w nowogrodz. (Const. 
1674). 
693. Halka, pk. XVI R. Ledócbowskich h. Szaława na "
oły- 
niu (Metr. Wołyń) p. Hordyj. 
694. Hallenburg (de), pk. Marcina Alojzego HaUera nob. 1793 
(Szl. gaL).
		

/stekert_przydomki0049_0001.djvu

			- 46 - 


. 
695. Hallo czy Hollo, pk. XVIII s. Zygmunta Krompacha (de) 
nob. const. 167B (V) fol. 126. 
696. Hałdysz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Hanulak. 
697. Hałka, przydomek, patrz Hala. 
698. Hamilkar lub AmiIkar właściwie Hamil-Car, pk. XVI s. 
Kosińskich h. Kozinski z odmianą patrz Czerkas. 
699. Han, pk. XVI s. Kosińskich h. Kozinski z odmianą, patrz 
Hamilkar. 
700.- Hammeran czy Hammerau (de), przydomek Henryka Day- 
bla czy Deybla ( de) ind. const. 1790. 
701. Handa, pk. XVI s. Bogdańskich h. Doliwa w pOZD. (La- 
ski: Stat.). 
702. Hanulak, pk. Berezowskich h. Sas, p. Kossowczyc. 
703. Harbaty, przydomek, patrz Garbaty. 
(bis) Harbus' czy Karbus, pk. XVIII s. Bordziłowskich h. 
Białynia w smoleńsk. (Const. 1764). 
704. Harmaga, pk. "\Vitwickich h. Sas
 p. Kaczkowicz. 
705. Hasso, pk. XIX s. Agopszowiczów i 
fanugiewiczów (SzL 
buk.). 
706. Haszlakiewicz, pk. XVIII s. Gottleba czy Gottlieb'a w bus- 
kiem (Szl. gaL). 
707. Haubicki, pk. XVII s. Hankiewiczów czy Hankowiczów 
h. Abdank, nob. const. 1667. (J. hr. Bor.). 
708. Haustowicz, pk. XVII s. Szostaków lub Szostakowskich 
h. Labędz w bradaw. (Nies.). 
709. Hawicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Hrycynicz. 
710. Hawnul, pk. Hawnulewiczow h. Zadora (J. hr. Bor.). 
711. Hawszewicz, pk. Tudorowskich h. Lopot w Litwie (Nies.). 
712. Hączel, pk. XV s. Mokrskich h. Jelita w ostrzeszow. (Act. 
castro ostrzeszov.). 
713. Hebda, przydomek, patrz Chebda. 
714. Hektor, przydomek Wołodyowskich. 
715. Hennequin (de) et Curel, pk. Ferdynanda Piotra Fre- 
snela ind. 1825. (Szl. gaL).
		

/stekert_przydomki0050_0001.djvu

			- 47 - 


716. Herbanowicz, pk. Kropiwnickich h. Sas p. Raczko. 
717. Herman lub Hermann, przydomek "\Vładysława I, króla 
polskiego. 
718. Hero, pk. Bilińskich h. Sas, p. Hur. 
719. Herpin, pk. Perpesa czy Perpessa (de) poch. francuz, 
Dob. const. 1652 (IV) foL 386. 
720. Herubinowicz, pk. 'Vojnow Jub Woynow b. Grzymała 
w ziemi mielnickiej (1697-1764). 
721. Hincz czy Hincza, przydomek Rogowskich h. Działosza. 
722. Hinicz czy lIIinicz, pk. XVI s. Zubkow na Litwie (Metr. lit.). 
723. Hirtemberg czy Hirtenberg (de), pk. gdańskiej rodziny 
Pastori, ind. const. 1662, fol. 31. 
724. Hleb, przydomek H08zańskich czy Koszańskich w mści- 
sław. (1659-1661). 
725. Hlebicki, przydomek, patrz Chlebicki. 
726. Hława, przydomek Mikołaja Tarły. 
727. Hłochan, pk. H08zowskich h. Sas, p. Hołdysz. 
728. Hłoda, pk. Lubienieckicb, h. Sas w ziemi lwow. (Koryt. 
Prał. kap. gniezn. II. 480) p. Demenko. 
_ 729. Hłubicki czy Hołubicki, pk. Korsakow własnego herbu, p. 
U dzialski. 
730. Hochfelden (von), pk. Franciszka Kriega nob. 1820 (Szl. 
gaL ). 
731. Hodelewicz, pk. XVIII s. Srokow8kich h. Jastrzębiec na 
Podolu i Rusi (act. castro leo pol.) p. Hodyl. 
732. Hodyl, pk. Srokowskich h. Jastrzębiec p. Hodelewicz. 
733. Hohensiegen (de), pk. Ludwika Karola Franciszka Zun- 
gera nob. 1805. (Szl. gal.). 
734. Hohna, pk. XVIII S. Statkiewiczow w trembowels. (Szl. 
gal. ). 
735. Hokowski czy Hukowski, pk. XV i XVI 8. Ochanow h. 
Lis z Hokowic na Szląsku (1437-1520). 
736. Holle, przydomek, patrz Hallo. 
737. Hołdysz, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Jurfiniec.
		

/stekert_przydomki0051_0001.djvu

			- 48 - 


738. Hołobut, pk. XVII s. Odrzechowskich czy Orzechowskich 
h. Sas, w ziemi przemyśl. (Act. castro premśl.). 
739. Hołodziak, pk. XVI S. Stebnickich h. Przestrzał w ziemi 
przemyśl. (Nies. ). 
740. Hołoniewski, przydomek Myszkow. 
741. Hołonowicz, pk. XVIII S. W ołosiańskich h. Sas w prze- 
myśl. (Szl. gal.). 
742. Hołub, pk. XVI s. Kniażyckich (papr.) p. Dubina. 
743. Hołubicki, przydomek, patrz Hłubicki. 
744. Hołubowicz, pk. XVIII s. Sopotnickich w przemyśl. (Szl. 
gal.) i Żórakowskich h. Sas, p. Zalmorny. 
745. Homicz, pk. Lopuszańskich h. Sas, p. Geguynowicz. 
746. Horbowski, pk. XVI s. Zarankow h. Korczak, p. Za- 
rański. 
747. Hordyj, pk. VXI s. Ledóchowskich h. Szałowa (Metr. 
,V ołyn.) p. Halka. 
748. Horoszkowicz, pk. Jaworskich h. Sas. p. Jhnaciewicz. 
749. Horybat, pk. XVIII s. Wojciechowskich h. Lubicz w trem- 
bowels (Szl. gal.) p. Jałmużna. 
750. Horyzdowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Hryniewicz. 
751. Hostalkowic (z), pk. XVI s. Zającow lub Zajączkow h. 
Kuniglis na Litwie (Bielski fol. 308). 
752. Howora pk. Drohomireckich h. Sas, p. Karpowicz. 
753 Hrudziewicz, pk. XVIII S. Zaborowskich nob. Const. 1775 
fol. 148 V. VIII, fol. 303. 
754. Hrycałowicz, pk. Popielow h. Sulima p. Huńczak. 
755. Hrycyna, pk. XVI s. W ojnow lub W oynow b. Korczak 
w smoleńsk. (Papr.). 
756. Hrycynicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Hubiak. 
757. Hrydzicz, pk. Bykowskich h. Prus p. laksa. 
758. Hryn, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Hycz. 
759. Hryniewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Kapryjowicz. 
760. Huba, pk. Uruskich h. Sas, p. Horba. 
761. Hubal, pk. Dobrzańskich h. Sas. p. Niesewicz.
		

/stekert_przydomki0052_0001.djvu

			- 49 - 


762. Hubiak, pk. Kulczyckich h. Sas. p. Hust. 
763. Huc (de), pk. margrabiów włoskich Sagramoso, nob. const. 
1775, fol. 145. 
764. Hucułowicz, pk. liniekich h. Sas, p. Hnlanowicz. 
765. Hujtyn, pk. Sozańskich h. Sas, p. Hnjtynowicz. 
766. Hujtynowicz, pk. Sozańskich h. Sas, p. Luty. 
767. Hukowski, przydomek, patrz Hakowski. 
768. Hul, pk. Winnickich b. Sas, p. Klimakowicz. 
769. Hulanowicz, pk. Unickich h. Sas, p. Husiański. 
770. Huldowski czy Hulidowski, pk. XVI s. Kuszlow h. Dro- 
gosław w Litwie (Const. 1648). 
771. Huttschen von Guttenland, pk. Wilczkow własnego herbu 
pochodzenia polskiego na Szląsku (J. hr. Bor.). 
772. Humenowicz, pk. Bereznickich b. Sas, p. Kulesza. 
773. Humor (Wesoły), pk. Jana Doliwy, biskupa pozn. 
774. Huńczak, pk. Popielow h. Sulima, p. Kisielewicz. 
775. Huntly (de), pk. XVII s. szkockich margrabiów Gordo- 
now własnego herbu ind. Const. 1658, p. Ensie (d). 
776. Hur, pk. Bilinskich h. Sas. p. Janiowicz. 
777. Hurba, pk. XVI s. Kierdanowskich na Podolu (L. pod. 45). 
778. Hurbicz, pk. Hołyńskich h. Sas, p. Lanowczak. 
779. Husiański, pk. llnickich b. Sas, p. Janiowicz. 
780. Hust, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Lanowczak. 
781. Hutten (von), pk. Czapskich h. Leliwa w Mał. (Nies.). 
782. Hycz, pk. Strutynskich h. Sas, p. Uitycz. 


783. Ihnaciewicz, pk' Jaworskich h. Sas, p. Kossaczewicz. 
784. Ihnatowicz, pk. XVII s. Baczyńskicb h. Sas na Rusi 
(Szl. gal.) (p. Kotłowicz) i Lubiańskich h. Godziemba 
w witebs. (Const, 1674). 
785. Ilitycz, pk. Strutyńskich b. Sas, p. Kalinowicz. 
786. lIIinicz, przydomek, patrz Hinicz. 
787. Iłgowski, pk. Legendorfo1\f lub Lendorfow (Const. 1640). 


 4
		

/stekert_przydomki0053_0001.djvu

			- 50 - 


788. Ipatewicz, pk. XVII s. Moskiewiczów w mścisław. (Const. 
1674). 
789. Ipohorski, pk. xvn s. Lenkiewiczów h. Kotwicz w kijowo 
(L. pod. 100). 
790. Istreticz czy Istretuz, pk. Teutala czy Tontula ind. XVIII 
i XIX S. (Szl. buk.). 
791. Iwanowicz, pk. AleksaDdra Botezala ind. 1808 (Szl. buk.). 
792. Iwaszkowicz, pk. Komarnickich h. Sas, p. Kliwowczak. 
793. Izydor, pk. Karpenki nob. Const. 1661, fol. 64. 


794. Jackowicz, pk. Korczynskich h. Sas, p. Sienkiewicz. 
795. Jackowski, pk. XVII Fedemwicża czy Fedorowicża h. 
Gozdawa, nob. Const. 1661. 
796. Jadczyszyc, pk. Komarnickich h. Sas, p. Jaksa. 
797. Jadwiszczak, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Kor- 
czak, p. Kamatiak. 
798. Jadzwinga, pk. XVI s. Jankowskich h. Ogonczyk w łę- 
czyc. (Popr.). 
799. Jagiellończyk czy Jagielloński, przydomek Ziemowita IV 
księcia mazowieckiego, p. Juńior. 
800. Jagiełka, pk. XV s. W ysokieńskich czy W ysokińskich h. 
Sleliga w podlas, (Popr,). 
801. Jakiel czy Jakieli, pk. XVI s. szląskiej rodziny Bissin- 
skich czy Byszynskich h. Prus 3° (t) (I. br. Bor.). 
802. Jakus, pk. W oyciecha Trzcińskiego h. Slepewron (Szl. gal.). 
803. Jaksa lub Jaxa, przydomek: Bykowskich, Chamców, 
Chyckich (t), Dębickich, Dobkow, Komarnickich, Konar- 
skich, Leśniewskich, Marcinkowskich, Ziembińskich i Ze- 
romskich h. Gryf. 
804. Jałbrzyk, przydomek: Czarnomskich, Dobrogojskich i Wy- 
szyńskich h. Grabie, p. Małyska. 
805. Jałmuzna czy Jałmużna, pk. Wojciechowskich h. Lubicz, 
p. Horybal. 
806. Jambe de bois (Drewniana noga), przydomek a raczej
		

/stekert_przydomki0054_0001.djvu

			- 51 - 


przezwisko barona Piotra Dausmenil, walecznego gene- 
rała francuskiego, który stracił nogę pod Warszawą (1809). 
807. Jamont, pk. XVII s. Polewiczow w Iidzkim pow. (Cons. 

 1674). 
808. Janczenta lub Janczęta, pk. XV s. Diakowskich lub Dya- 
kowRkich h. Trąby na Podolu (Nies.) p. Siemak. 
809. Janiak, pk. Makowskich h. Jelita, p. Bury. 
810. Janiowicz, pk. Ilnickich h. Sas, p. Jaroszewicz. 
811. Jankowicz, pk. Sobieszczańskich i Wysoczańskich h. Sas, 
p. Minkowicz. 
812. Janota, pk. XVI s. Bzowskieh h. Nowina w krak. (Act. 
castro crac.) p. Panko. 
813. Jański, pk, XVII bojarskiej rodziny Nieciejowiczów na 
W ołyniu (L. pod. 166). 
814. Januszowski, pk. XVI i XVII s. szląskiej rodziny Ohmow 
własnego herbu w Pol
ce (1505-1680). 
815. Jarand, Jaranda, Jarandt lub Jarandz, pk. XIV s. Bru- 
dzewskich, Grabskich i Wilkostowskich h. PomiaD, patrz 
Blar. 
816. Jakimowicz, pk. XVII s. Płowskich w słomin. (Kojał.) 
p. Jełczanin. 
817. Jałmużnik, przezwisko 'V ojciecha Radziwiłła, biskupa wi- 
leńskiego (t 1519). 
818. Jaranda, przydomek. patrz JaraDd. 
819. Jarandt, przydomek, patrz JaraDda. 
820. Jarandz, przydomek, patrz Jarandt. 
821. Jarmołowicz, pk. Lozińskich p. Lubicz, p. Kaidasz. 
822. Jarmult czy Jarmułt, pk. XV s. Mlickich h. Dołęga 
w płoc. (Stat, mas. fol. 34). 
823. Jarmułt, przydomek, patrz Jarmult. 
8i4. Jarocki, pk. Kropiwnickich, p. Jurczak. 
825. Jarogoszka, pk. Bzickich h. Ciołek (SzI. p.). 
826. Jarosław, pk. FraDciszka Ksawerego Christiani'ego (Szl. 
pols.) i Pawłowskich h. Korab w sandom. (Szl. gaL). 
4*
		

/stekert_przydomki0055_0001.djvu

			- 52 - 


827. Jaroszewicz, pk. XVI s. Bilińskich h. Sas p. Kaczkie- 
Dowicz i Unickich h. Sas p. Kołkanowicz. 
828. Jarota, pk. czy nazw. XV s. (Stad. loco cit.). 
829. Jarzyn, pk. XIV s. Tarzyńskich h. Nałęcz w krakow. 
(Act. castro cracov.). 
830. Jasieniecki , pk. XVII s. rusko -litewskiej rodziDY W oj- 
now h.. Haki (S. l. 1684-6). 
831. Jaski, pk. XVII s. KochDe'go w malborg. (Cost. 1674). 
832. Jądraszek, pk. Maleszewskich h. Godziemba, p. Mar- 
cieńczyk. 
833. Jąk, pk. XVI s. Czechowskich h. Oksza wsaDdom. 
(Papr. ). 
834. Jean de Paris, przyd. czy przez. Jana Zielińskiego. 
835. Jednoruki, pk. XVI s. Poraskich lub Porowskich w ziemi 
lub. (Her. Kap. mil.) p. Szczygieł. 
836. Jełczanin, pk. XVII s. Pławskich w słODim. (Kojał), p. 
Jakimowicz. 
837. Jeło, pk. XVI s. Malińskich h. Pietyrog Da Wołyniu (metr. 
Wołyn.). 
838. Jełowicz, pk. XVII s. Małyńskich Da Wołyniu (Act. castro 
vladimir. ). 
839. Jesumastix, pk. Jana Mikołaja Zawadzkiego h. Rogala. 
840. Jeż, pk. XV s. Lopienskich czy Lopinskich h. Lubicz 
w ziemi biels, (Her. Kap. Mil.) i kalis. (Act. ter. cali s.), 
p. Pamięcisz. 
841. Jędrzejkowicz lub Jędrzeykowicz, pk. XVIII s. Mana- 
sterskich czy MODasterskich h. Sas Da Rusi (Szl. gal.) 
p. Piotrowi cz. 
842. Jodejkajtis, pk. XVI s. BurDaki'r.go na Zmudzi (I. hr. Bor.). 
. 
843. Jonajtis, pk. XV 8. Pctrajtisa Da Zmudzi (L hr. Bor.). 
844. Jonasz, pk. XVIII s. Międzobmdzkich w trembowels. 
(Szl. gal. ). 
845. Jopek, pk. Ciborowskich h. Kościesza, p. Kasztelan. 
846. Jorczak, pk. Wądołowskich h. Grabie, p. Klikun.
		

/stekert_przydomki0056_0001.djvu

			.-. 53 - 


847. Jordan, pk. XV s. Stojowskich, Walewskich i Zórawskich 
h. Trąby (Dl. L. B. T. II). 
848. Józefowicz, pk. XVII s. SerDickich w brześciańskiem 
(Const. 1697, p. Poruchowicz. 
849. Juchna, pk. XVI s. Krasnosielskich h. Turzyma Da Wo- 
łyniu (Metr. Wołyń.). 
850. Juchno, pk. XVI s. Sulatyckich h. Sas Da Rusi (Act. 
castro trembov.) p. Raczesz. 
851. Juchnowicz, pk. Hordynskicb h. Sas, p. AntoDowicz. 
852. Juńczuk, pk. Dob.'zańskich h. Sas, p. Niesewicz. 
853. Junior (Młodszy) pk. Ziemowita IV księcia mazowieckiegO' 
(p. Jagiellończyk) i Jędrzeja hrabi z Tęczyna. 
854. Jura, pk. XV s. Lapanowskich h. Drużyna w krak. 
(Długo
z L. B.), p. Lapka. 
855. Jurczak czy Jurczyk, pk. XV s. Tabęckich h. Dąbrowa 
w ziemi łomżo (Her. Kap. Mil.) iKropiwnickich, p. Kic- 
deszko. 
856. Jurfiniec, pk, Hoszowskich h. Sas, p. Kucbarycz. 
857. Jurkowicz, pk. XVII s. Chojeckich h. Korab. 
858. Jurtow, pk. XVI S. Pleszczow w słoDim. (I. hr. Bor.). 
859. Jury, pk. XIV s. JaDa wojewody saDdom. (Dl. L. B. 
T. II. 
860. Juszkiewicz, pk. Bartnowskicb b. Korczak. 


861. Kabok czy Kabot, pk. XVII s. Zieleznickich czy Zele- 
znickich h. Ślepowron w płoc. i podlas. (Const. 1674- 
1697). 
862. Kaczka, pk. XIV i XV s. w saDdom. (Dl. L. B. I.). 
. Kabot, przydomek, patrz Kabok. 
863. Kaczkienowicz, pk. Bilińskich h. Sas, p. Lobodziak. 
864. Kaczkowicz, pk. Witwickich h. Sas, Kaszczyniec. 
865. Kaczor, pk. XVII s. Tyssowskich h. Sas w halic. (Szl. ga1.). 
866. Kaczorek, przyd. czy Dazw. XV s. na Podolu (Przezdzie- 
cki:- Podole, Wołyń i Ukraina T. II str. 16).
		

/stekert_przydomki0057_0001.djvu

			- 54 - 


867. Kaim, pk. XVI 8. Gałęzowskich h. Tarnawa (Papr.). 
868. Kaleczycki, pk. XVII SasiDow h. Jastrzębiec (CODSt. 
1632-1648) p. ByJicki. 
869. Kalcyt, pk. TchorzDickich w lubeis. (Papr.). 
870. Kalenicki, pk. XV 8. Tyszkiewiczow h. Leliwa, p. Lo- 
chojski. 
871. Kalinowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Konalewicz. 
872. Kaliński, pk. XVIII Lasotow lub Las80tow w ziemi lwow. 
(Szl. gaL). 
873. Kalisz, pk. XVIII 8. Brajczewskich h. Hibrida w ziemi 
halic. (SzI. gal. 
B74. Kaleta, pk. XV 8. Denow8kich h. Wieniawa w krak. 
(Dl. L. B. II). 
"875. Kamatiak, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak, 
p. Maciej czak. 
876. Kamienielanul lub Kamieniczany (de), pk. XVIII i XIX 
8. Hunorowskich i Teodorowiczów (SzI. buk.). 
877. Kamieniczany, przydomek, patrz KamieDiczanul. 
878. Kamieniecki, pk. Matyaszewiczów czy Matyszewiczów 
(Kur.). 
879. Kamieński , pk. LeDczewskich h. Strzemię, p. Kurowski. 
880. Kamiński, pk. XVIII s. Flatfelda czy Flatfelta w sandom. 
(Kur.). 
881. Kamyszkowski, pk. XVII s. Andrzeja Strusia (Act. castro 
cracov.). 
882. Kanczewski, pk. Odnowiczów w Litwie (Kur. fol. 17). 
883. Kandzierzewicz, pk. Sokołowskich h. Gozdawa, p. Knuka. 
884. Kama, przyd. czy przez. XV i XVI Drabińskich czy Drą- 
bińskich h. Suche KomDaty (Papr.) RadwoDow w krakrow. 
(Dl. L. B. I, 43) i Wrzosowskich h. Strzemię (t) (Dł. 
L. B. I, 23). 
885. de Kap de Bok, pk.. XIX 8. szlachty bukowiń8kiej ADtO- 
nowiczów (Barącz: Zywoty, 28).
		

/stekert_przydomki0058_0001.djvu

			- 55 - 


886. Kapica, pk. XVI s. Milewski h. Tuczyński w ziemi biels. 
(Her. Kap. Mi!.). 
887. Kapka, pk. Mikulińskich na Rusi (Nies.). 
888. Kapłon, pk. XVI s. Terleckich h. Sas, p. Miskowicz. 
889. Kapryjowicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Kobylniewicz. 
890. Kaptur, pk. XVI s. MarciDa Brzozowskiego b. Beli na. 
891. Karaffa, pk. XIII i XIV s. Korbutow h. Korczak na 
Rusi (Papr.) i Litwie (CODSt. 1703, fol. 13). 
892. Karaś, pk. Pepłowskich h. Gozdawa, p. Krupa. 
893. Karasiewicz lub Karaszewicz, pk. XVII s. Tokarzewskich 
h. Trąby w bracław. (Const. 1648). 
894. Karbus, przydomek, patrz Harbus. 
895. Kardasz, pk. Loziń'ikich h. Lubicz, p. Lewiński. 
896. Karmazyn, pk. Podhorodeckich, p. Makohon. 
897. Karpa, pk. XVI s. Mikulińskich własnego herbu w bra- 
cław. (Const. 1591, £0. 632). 
898. Karpowicz, pk. Drohomireckich, p. Seroka. 
899. Karszo, pk. XVI i XVII s. Siedlewskich h. Ogończyk na 
Rusi (Szl. gal.). 
900. Karwacian czy Karwaczan, pk. XIV s. w krak. (Helcel 
T. II). ' 
901. Karwaczan, przydomek, patrz KarwaciaD. 
902. Karymont czy Karymunt, pk. XVI s. Maśkiewiczów włas. 
herb. w mińsk. (Kajał). 
903. Karymunt, przydomek, patrz KarymoDt. 
904. Kaskacb (na), pk. XIX s. W ołowskich h. Bawół czyli 
CzerwoDY Wół (S. 1, 1831). 
905' Kassy, przydomek XIV s. (Helcel T. II. 
906. Kastan czy Ksztan, pk. XVI s. Miszewskich lub Mni. 
szewskich h. Grzymała w płock. (Papr.). 
907. Kasztelan, pk. Ciborowskich h. Kościesza, p. l\larcyk. 
908. Kalm, pk. XIX s. Leona Podoskiego. 
909. Kaszuba, pk. XVIII s. Uhackiego h. Paprzyca w bracław. 
(Const. 1764(.
		

/stekert_przydomki0059_0001.djvu

			- 56 - 


910. Kawalec, pk. XVI s. Kwiatkowskich h. Nowina w Wielko 
(Papr.). 
911. Kaza, pk. XIV s. Władysława kaszt. połoc. (Narusz. 
Hist. VII, 103). 
912. Kaziera, przydomek Rzepeckich, p. Ostatkiewicz. 
913. Kazimierski, pk. XIII s. Warsow czy 'Varszow h. Ra- 
wicz (Hel. T. II). 
914. Kemlada, przydomek Grabowskich h. Kemlada (I. br. Bor.). 
915. Kempisty lub Kępisty, przydomek Średnickich. 
916. Ketlicz lub Kietlicz, pk. 8zląskiej rodziny baronów Kar- 
wińskich z Karwina (A. S.). 
917. Kędzierzawy, pk. Bolesława V. króla puls. 
918. Kępisty, przydomek, patrz Kempisty. 
919. Kielec lub Kolczon, pk. XIV S. Brudzewskich h. Nałęcz 
(Dł. L. B. T. II). 
920. Kiełbasa, pk. XV s. Gosłowskich h. Nałęcz w Kujaw. 
(S. H. 1433 -1573). 
. . 
921. Kiełps, pk. XVI s. Taletow h. Zóraw Da Zmudzi (Nies.). 
922. Kierek, pk. XVI S. Kieszkowskich h. Jastrzębiec (Her. 
Kap. }Iil.). 
923. Kierdeja, pk. XVII s. Hreczynow w brzesc. (I. hr. Bor.). 
924. Kierdeszko, pk. Kropiwnickich, p. KierDożek. 
925. Kiernożek, pk. KropiwDickich. p. Kudzia. 
925. Kierschenstein, patrz KirszeDstein. 
926. Kiełułka, na WOłYDiu 1528 (Metr.. Wołyń.). 
927. Kiewlicz, pk. XVII s. Bażyńskich wżytomir. (Act. castro 
żytomir.). 
928. Kij, pk. XVI s. KościeIskich h. Kościesza w Kujawach 
(Koryt. Prał. k. gniezn. II, 303). 
929. Kiliana, pk. Kucharskich h. Rola w łęczyco (Nies.). 
930. Kimakowicz, pk. Winnickich h. Sas, p. Klizewicz. 
931. Kirszenstein lub Kierschenstein, przydomek Kryspinów 
lub KryszpillÓW. 
932. Kiryak, pk. Papary nob. CODst. 1676 (v) fol. 406.
		

/stekert_przydomki0060_0001.djvu

			- 57 - 


933. Kisielewicz, pk. Popielów h. Sulima, p. Kiszczak. 
934. Kiszczak, pk. Popielów h. Sulima, p. Kołodrub. 
935. Kiszewa, pk. XV s. Lisickich h. Drya w kalis. (Act. 
castro cODin.). . 
936. Kitkiewicz, pk. XV s. Rakowskich h. Trzywdar w Mazow. 
(Her. Kap. Mil.) i na Rusi (act. ter. leopol.). 
937. Kiwała, pk. StaDisłaMa, sędziego kujaw. (Narusz. Hist. 
VI, 234. 
938. Klaus lub Klaws, pk. XVIII Petowta lub Pettowta w war- 
szaw. (Const. 1764). 
939. Klausgielowicz, Klusgielowlcz lub Klusgiełowicz, pk. XV s. 
Puksztow h. Kościesza w wiłkomirs. (CODst. 1620 
f(>l. 20). 
940. Klauzue, pk. XVII s. Bereżańskich lub Berżańskich h. La- 
będż w Litwie (Nies.). 
941. Klaws, przydomek, patrz Klaus. 
94
. Kleczy, pk. Rotermundow h. Kotwica nob. 1782-7 (Szl. 
gal. ). 
943. Klikun, pk. W ądołowskich h. Grabie p. Lotka. 
944. Klimaszewski, pk. XVIII s. Ryłow lub Ryłłow h. Wie- 
Diawa w wilens. (Const 1764) p. Narkiewicz. 
945. Klimowczak, pk. Komarnickich h. Sas, p. .Pawlikowicz. 
946. Klimowicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Kołodczak. 
947. Klingstaedt, pk. XVIII s. baroDów Malzahnów w Polsce 
(Kanc1er 41 i 47). 
948. Klizewicz, pk. Winnickich h. Sas, p. LuczDik. 
949. Kloma czy Kmola, pk. XV s. Restkowskich czy Rzest- 
kowskich w Mazow. (Her. Kap. Mil.). 
950. Klucznik, pk. Pawła Zembrzuskiego. 
950. Klusgielowicz, patrz Klausgelowicz. 
951. Kluska, Kłuska czy Kłus!, pk. XV S. (Stad. loco cit.). 
952. Klusza, pk. Bagnickich h. Ślepowron w podlas. (Kur.). 
953. Kłoda, pk. XVII Badowskich h. Bończa w sochaczew. 
(Const. 1637).
		

/stekert_przydomki0061_0001.djvu

			- 58 - 


954. Kłobod, przydomek XIV 8. (Stad. loco cit.). 
955. Kłopot lub Kłopotek, pk. XVII 8. Główczewskich h. Ostoja 
w Pomor. (CODst. 1764). 
956. Kłuska, przydomek, patrz Kluska. 
957. Kłuss, przydomek, patrz Kłuska. 
958. Kłopotek, przydomek, patrz Kłopot. 
959. Kmaczała czy Kmaczola,' pk. XVI 8. Brzeskich h. Praw- 
dzic w płoc. (S. H. 1418-28). 
960. Kmaczola, przydomek, patrz Kmaczała. 
961. Kmicic, pk. XVI s. Sokołowiczów w wiłkomirs. (Kajał), 
p. Kmita. 
962. Kmita, przydomek: Czarnobylskich, Czerlankowskich, 
Czerlenkowskich lub Czerlinkowskich, Ratomskich, Siela- 
wów, Sokołowiczów (p. Kmicic) i 'tV oroniczów. 
963. Kmitynicz, pk. XVI s. Sielawów w połockiem (Kojał) 
i Da 'V ołyniu (Metr. 'V ołyn), p. Kmita. 
964. Kmola, przydomek, patrz Kloma. 
965. Knoch, pk. Radwańskich h. Radwan, p. Midon. 
966. Knuka, pk. Sokołowskich b. Gozdawa, p. Sokoł. 
967. Koblański czy Kobliński, pk. Schneidewessera (von) h. 
Dołęga
 nob. prus. 20 wrzes. 1775 (I. hr. Bor.). 
968. Kobliński, przydomek, patrz Koblański. 
969. Kobyliński, pk. Pieniążków h. Prus 2 0 w brans. l gro- 
dziens. (Nies. ). 
970. Kobylniewicz, pk. Matkowskich h. Sas, p. Konturowicz. 
971. Kochan, pk. Mitrowskich h. Rawicz (Kur.). 
972. Kochanowicz, pk. XVIII B. Turzańskich h. Sas, w balic. 
(Szl. gal.). 
973. Kochanowski, pk. XVII S. Luckiewiczów czy Luczkiewi- 
czów w Litwie i na Wołyniu (Act. ter. zytomir.). 
974. Kocharyn, pk. XVI s. KODrada Oblińskiego (Const. 1569 
fol. 172). 
975. Kociełek czy Kociołek z Pilzna, pk. Szymona Czysto- 
chlebskiego lub Maryckiego (Mariciusa).
		

/stekert_przydomki0062_0001.djvu

			- 59 - 


976. Kodeński, przydomek książąt Sapiehów, patrz Rożyński. 
977. Kodz i Kodzwił, pk. XVI i XVIII s. Pisankow h. Prus 
III. w wisk. (Her. Kap. Mil.) i wołkowys. (CODst. 1764). 
978. Kodzwił, przydomek, patrz Kodz. 
979. Kog, pk. Poradowskich h. Korab, p. Kopik. 
980. Kokoszka, pk. XVII 8. Michałowskich h. Jasieńczy k odm. 
w mazow. (L. ter. cern.) (p. Myszka) i 'VDorow8kich 
h. Rola (p. Legęc). 
981. Kolaczek, Kołaczek luh Kolczek, pk. XV 8. (
Ion. pol. T. II). 
982. Kolanko czy Kolenko, pk. XVI 8. W ołkowiczów h. Ko- 
sciesza odm. w Litwie (Kojał) i Da Wołyniu (Metr. Wołyń.). 
983. Kolczek, przydomek, patrz Kolaczek. 
984. Kolczon, przydomek, patrz Kielec. 
985. Koleczko, przydomek XIV 8. (Act. ber.). 
986. Kolenko, przydomek, patrz Kolanko. 
987. Kolesiński, pk. XVII s. Dymitrowiczów w lidze (CODst. 
1674) i witebs. (Cons1. 1697). 
988. Koliski czy Kuliski, pk. Bokijów, p. Pieczychojski. 
989. Kolof lub Koloff (de), pk. Mitzlera czy Mizlera, Dob. Don 
praec. scart. Const. 17fi8 (VII) fol. 802. 
990. Kolowrat czy Kolowrath, pk. XVII 8. luksemburg. rodz. 
Raesow (de) Da Litwie (Nies.). 
991. Kolowrath, przydomek, patrz Kolowrat. 
992. Kołaczek, przydomek, patrz Kolaczek. 
993. Kołdacz czy Kołodacz (de), pk. Grzegorza Amirowicza 
Dub. 1807 (Szt. gaL). 
994. Kołeżdoma CLY Kołożdoma, pk. XV s. Kiełczewskicb 
h. Abdank w lubeIs. (Las. Stat. fol. 140). 
995 Kołkanowicz, pk. Ilnickich h. Sa8, p. Lepech. 
996. Koło, pk. XVI 8. Saparowskich h. Junosza w ziemi halic. 
i na Pokuciu (t) (Papr.) i Wolskich h. Połkozie (Przewod. 
herald. ). 
997. Kołodacz, przydomek, patrz Kołdacz. 
998. Kołodczak, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Kostyk.
		

/stekert_przydomki0063_0001.djvu

			- 60 


999. Kołodrub, pk. Popielów h. Sulima, p. Lastowczak. 
1000. Kołtek, pk. XV 8. Ożarow8kich h. Rawicz wsaDdom. 
(Dl. L. B. I i II). 
lOCH. Komorniczak, pk. XVII KrasDosielskich w podlas. (Her. 
Kap. Mil.). 
1002. Konalewicz czy Konalowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, 
p. Kotowicz. 
1003. Konalowicz, przydomek, p. Konalewicz. 
1004. Kondzic, pk. XVII s. Poczobutów w grodzieDs. (Const. 
1661 fol. 4), p. Odlanicki. 
1005. Koniak, pk. XV s. 'Vądołowskich h. Odrowąż w ziemi 
wiskiej (Her. Kap. Mil. 
1006. Koniecpolski, przydomek Joedenów OdD. szI. pols. (1677) 
prus. (1790) (I. hr. Bor.). 
1007. Koninski czy Koniski, pk. XV s. l\Iissopadów w sando- 
mie... (t) (Ks. perp. radom.). 
1008. Koniski, przydomek, patrz Koniński. 
1009. Konturowicz, przyd. Matkowskich h. Sas, p. Matya- 
szeWlCZ. 
1010. Konwa, przyd. czy przez. XV s. (Helcel T. II). 
1011. Kopacz czy Kopschi.itz, przydomek XIV 8. (Dł. L. B. 1). 
1012. Kopik, pk. Poradowskich h. Korab, p. Tarczyn. 
1013. Kopschi.itz, przydomek, patrz Kopacz. 
1014. Kopyiski, pk. XVI s. książąt Słuckich szczepu Gedy- 
mina (t) (Papr.) p. Olelkowicz. 
1015. Kopyto, przydomek XIV 8. (Stad. loco cit.). 
1016. Korabka, pk. XVII s. Leśniewskich czy Leśniowskich 
h. Gryf w ziemi biels. (Her. pols.). 
1017. Korba, pk. Uruskich h. Sas, p. Korblowicz. 
1018. Korblowicz, pk. U ruskich h. Sas, p. Kozarowicz. 
1019. Korcza czy Korczak, pk. XV s. Chomętowskich (p. Pie- 
czynga) Lapińskich h. Lubicz (p. Kosmetko), Sieleckich 
h. Sas (p. Skrebeczowicz) i StraDkowskich czy Strę- 
kowskich h. Grabie czy Grzymała (Her. Kap. MiL).
		

/stekert_przydomki0064_0001.djvu

			- 61 - 


1020. Korczak, przydomek, patrz Korcza. 
1021. Kordek, pk. XVII i XVIII s. Więckowskich h. Pru8 1 0 
w sieradz. (1697-1764). 
1022. Kordyasz, pk. Salskich h. Mieszaniec 1782 (Szl. GaL). 
1023. Korebko, pk. Czerniewskich h. Sieniawa, p. Nieszczy- 
kowicz. 
1024. Kormath (de), pk. XVI Bekeszów lub Bekieszów(I. hr. Bor.). 
1025. Kormult, pk. W ołodkiewiczów h. Labędż. 
1026. Korniłowicz lub Korniłłowicz , pk. XV s. Kuroszow 
h. Rawicz w sandom. (Dł. L. B. I, II). 
1027. Korolko, XVII s. :Masłowiczów w kijowo (L. pod. 80) 
p. Zdano 
1028. Koropowicz, pk. XVI Karpińskich h. Korab w ziemi 
nurs. (Her. Kap. Mil.) i PI'US (Papr.). 
1029. Korowój, przydomek Michała Metelickiego. 
1030. Kortyna, pk. XVIII S. Kluczewiczów w trembowels. 
(Szl. Gal. ). 
1031. Korwin, przydomek: Kossakowskich, Krasińskich, Pio- 
trowskich (p. GiDWił), Skornpków, Slubowskich lub Szlu- 
bowskich i SzymaDowskich, p. Ślepowron. 
1032. Korybut, przydomek: Daszkiewiczów, książąt Wiśnio- 
wiecl\ich i W oronieckich (p. WojDa) Zbarazskich (t) 
i ord. Zernickich na Rusi (Szl. gal.). 
1033. Koryda, przydomek Tomasza Konradzkiego nob. CODSt. 
1673 (V) fol. 130. 
1034. Korzbok, pk. Ląckich i Zajdliczów lub Zejdliczów h. 
Korzbok. !II 
1035. Korzekwiecki lob Korzekwicki, pk. XV S. Zaklików h. 
Syrokomla w kalis. (Dl. L. B. I, II) (Helcel T. I, II). 
1036. Korzekwicki, przydomek, patrz Korzekwiecki. 
1037. Korzeń, pk. Perkowskich h. Ślepowron, p. Sucbopiątek. 
1038. Korzeniewicz, pk. Wysockich h. Ostoja w pińsk. (Kajał) 
p. DworzaDinowicz. 
1039. Kosa, przyd. czy przez. w XVI[ s. w Inbels. (Const. 1697).
		

/stekert_przydomki0065_0001.djvu

			- 62 - 


1040. Kosbut, pk. Piechowskich h. Leliwa odm.. p. Skoczek. 
1041. Koscia, pk. XVI i XVII s. Zhirochowskich, Zbiroskich r 
Zbirujskich lub Zbiruskich h. Kosciesza w chełms. (Nies.). 
1042. Kościelec (Kosozielecz), pk, XIV s. w Kujawach (Stad. 
Joc. cit.). 
1043. Koscieszek, pk. XVI s. Reszenskich h. 
awicz w krakow. 
(Papr.). 
1044. Kosiorek, pk. XV[[ s. Bekierskich h. Jastrzębiec w lubeis. 
(Act. castr. ostr.). 
1045. Kosmetko, pk. Lapiń
kich h. Lubicz, p. Laz. 
1046. Kosmida, pk. JaDa Skarbka h. Abdank i Jana BieJe- 
ckiego h. Pobóg. 
1047. Kossaczewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Kotarbowicz. 
1048. Kossowczyc, pk. Berezowskich h. Sas, p. Kula. 
lQ49. Kostka, pk. XIII s. Rostkowskich h. Dąbrowa w l\Iazow. 
(Dl. L. B. I.) i Napierskiego towarzysza Chmielnickiego. 
1050. Kostomołocki, przydomek Kościuszków. 
1051. Kostyk, pk. KuJczyckich h. Sas, p. Makarowicz. 
(bis) Koszczyniec czy Koszynic pk. Witwickich h. Sas, p. 
Lejbiniec. 
1052. Koszla, pk. XVII s. Marcina Kozakiewicza z Kuroczyc 
w kowieńs. (Const. 1674) p. Kuroczycki. . 
1053. Koszyczek, pk. XlV s. Jana bakałarza krakowskiego 
(Dł. L. B.). 
1054. Koszyma, przydomek, p. Koszczyniec. 
1055. Koszyrski, przydomek książąt Sanguszków, p. Kowelski. 
1045. Kot lub Koth, pk. XVI s. Dębińskich, Ostrowskich, 
Wolskich h. Rawicz (p. Borkowicz) w brześć. (Nies.) 
i Zadarnowskich h. Sulima (p. Ratuld.) w sand. (Dł. 
B. II). 
1046. Kotarbowicz, pk. Jawors1ticb h. Sas. 
1047. Koth, przJdomek, patrz Kot. 
1048. Kotkowicz, pk. Tustanowskich h. Sas, p. KOtODOS. 
1049. Kotłowicz, pk. Baczyńskich h. Sas, p. Leszkowicz. 


łI
		

/stekert_przydomki0066_0001.djvu

			- 63 - 


1050. Kotonos , pk. Tustanowskich h. Sas, p. Kotonosowicz. 
1051. Kotonosowicz, pk. Tustanowskich h. Sas, p. ZyczaD. 
1052. Kotowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Kowalewicz. 
1()54. Kotowiecki, pk. XVI s. Gniazdowskich z Kotowiecka 
w kalis. (B. P. K.). 
1055. Kotzawrek, przez. czy przyd. (Kur.). 
1056. Kowal, pk. XVI s. Podliszewskich h. Przerowa w czersk. 
(L. ter. cern.) p. Sekula. 
1057. Kowalec, pk. Kwiatkowskich h. Nowina. 
105Ł;. Kowalewicz, pk. Strut)'ńskich h. Sas, p. Les. 
1059. Kowelski, prz)'domek książąt Sanguszków, p. Lubar- 
towicz. 
. 
1060. Kownacki, pk XVI s. Woysznarowiczów na Zmudzi 
. (Nies.). 
1061. Kozakiewicz, pk. XVIII s. Kuraczyńskich (Kur.). 
1062. Kozarowicz, pk. Uruskich h. Sas, p. Niemanicz. 
1063. Kozik, przez. czy przyd. XV s. w krak. (Dł. L. B. I, 16). 
1064. Kozinka, pk. XVnI s. Walczyniow (Kur. Mał. Bork.). 
1065. Koziutycz, pk. XVI s. Siennickich h. Klamry Da Wo- 
łyniu. 
1066. Kozłoróg, pk. Dębowskich h. Jelita. 
1067. Kozłowicz, przyd. czy przez. (dictus) XIV s. (Cod. MaI. 
Hl. 183). 
1068. Kozłowski, pk. Krechowieckich, p. l\Iaksymowicz. 
1069. Kraczek, p. Szaniawskich h. Junosza, p. Lugowski. 
1070. Krakowka, przez. czy przyd. XVII s. w ziemi drohic. 
(Her. Kap. Mil.). 
1071. Kramptenher czy Kramptenherz, pk. XVI s. Wałdow- 
skich h. Dołęga w PI'usiech (Papr.) (MS. o. fam. prus.). 
1072. Kraska, pk. XVI 8. Tarnowskich h. Belina w chełms. 
i przemysł. (Długosz i Helcel. 
1073. Kresa, pk. W oyciecha Gorazdowskiego. 
1074. Kreuza, pk. XVII s. Lwa (Leona) Rzewuskiego arcybisk. 
smoleńsk.
		

/stekert_przydomki0067_0001.djvu

			- 64 - 


1075. Krockau (von) lub Krokow (von), pk., patrz Wickerode. 
1076. Królik, pk. Roszkowskich h. Rola, p. LOR. 
1077. Krompach (de), pk. Hollo ind. const. 1673. 
1078. Kionauge (de) i \ pk. Kronwaldow nob. 1796 i 1818 
1079. Kionfeld, J (Szl. gal.). 
1080. Krótki, pk. XVI R. Janowiczów h. Radwan w Litwie 
1081. Kruczek, pk. XIV s. (Helce} T. II). 
1082. Kruk, pk. Gojskich h. Doliwa i Radkiewiczów b. Trzy 
gwiazdy w kijowo (Act. castro cijov.). 
1083. Krukwa, pk. XVIII s. Tomaszewskich h. Krupka w woł- 
kowys. 
1084. Krupa, pk. XVI s. Pepłowskich h. Gozdawa w płock. 
i na Wołynin (Nies. ). 
1085. Krupek, pk. XVI[ s. Kozakowskich w trockiem (Const. 
1697). 
1086. Krupka, pk. XVI s. Przecławskich h. Glaubicz w kra- 
kow. (Papr.). 
1087. Kruszyna, pk. K08ztuJskich h. Krzyż i Rembiewskich h. 
Jastrzębiec (Nies.). 
1088. Krużlowa (z), pk. XIV s. Pieniążków h. Odrowąż 
w Małop. (Stad. loco cit.). 
1089. Krwawy, przydomek, patrz Dyabeł. 
1890. Krysek, pk. Pogorzelskich h. Krzywda p. Marcyp. 
1091 Krzeczewicz, pk. XV s. w wilens. (Stad.). 
1092. Krzelczycki czy Krzelezycki, pk. XIV B. Mrozkow h. 
Ostoja w sandom (Nies. ). 
1093. Krzelezycki, przydomek, p. Krzelczycki. 
1094. Krziwkowicz, pk. Jana Pozniaka nob. 2 Lipca 1791 
(Szl. gal.). 
1095. Krzywiec, pk. XVII s. Okołowiczów h. Ostoja w brzesc. 
(Nies.). 
1096. Krzywonogi (Loripes), pk. Konrada I, księcia Głogow- 
kiego. 
1097. Krzywousty, pk. Bolesława IV, króla polskiego.
		

/stekert_przydomki0068_0001.djvu

			- 65 - 


1098. Krzywosąd, pk. XlII i XIV s. Kępińskich h. Niesobia 
(A. S.). 
1099. Ksiązyk lub Xiązyk, pk. Niwińskich h. Paprzyca, p. 
Chreba. 
1100. Kszton, przydomek, patrz Kasztan. 
1101. Kubel, pk. XVI s. Leśniowskich h. Rawicz w ZIemI 
biels. (Her. Kap. MiL). 
1102. Kucharycz, pk. Hoszowskich h. Sas. 
1103. Kuchmistrzowicz, pk. XV s. Dorohostajskich h. Leliwa (t). 
1104. Kuchmeister lub Kuchmeister, pk. XV s. czeskiej ro- 
dziny Sternbergów lub Szternbergów w krakow. (Dl. 
L. B. 11). 
1105. Kuczmorka, pk. XV s. Czyżewskich h. Strzemię w kra- 
kow. (Dl. L. B. II). 
1106. Kuczuk, pk. Fenikowskich, Siestrzeńcewiczów (p. Mor- 
gowi) i Olbrotowskich w pilz. (SzL gal.). 
1107. Kudzia, pk. Kropiwnickich, p. Kumek. 
1108. Kufałowicz czy Kufołow.icz, pk. :Mejdalonow, p. Czu- 
sołowicz. 
1109. Kufołowicz, przydomek, patrz Kufałowicz. 
1110. Kukszyn, pk. XVII 8. Szepietow8kich w witeb8. (Const. 
1697). 
1111. Kukwa, pk. XV s. Wołczkow h. Pólkozic (Stryj. fol. 
542). 
1112. Kula czy Kuła, pk. Berezowskich h. Sas (p. Kuńczyc) 
i Sobolewskich h. Lada (p. Cyrus). 
1113. Kulesza, pk. Bereżnickich h. Sas, p. Kupryniak. 
1114. Kuliski, przydomek, patrz Koliski. 
1115. Kulka, pk. XVI 8. Topczewskich h. Ślepowron w łomżo 
(Her. Kap. Mil.) i Da Rusi (Papr.). 
1116. Kuła, przydomek, patrz Kula. 
1117. Kumek, pk. Kobyliń8kich (p. Mitarna) iKropiwnickich 
(p. Lapa). 


PRlYOOIIII. 


5
		

/stekert_przydomki0069_0001.djvu

			- 66 - 


1118. Kummern (von), pk. Gafronow czy Gaffronow h. Ro- 
gala pochodzenia polskiego na Szląsku (J. hr. Bor.). 
1119. Kunat, pk. XVII s. Wyrożębskich h. Jastrzębiec w podlas. 
(Const. 1674 i 1697). 
1120. Kuncewicz, pk. Ginetow lub Ginietow h. Labędż na 
Litwie (Nies. ). 
1121. Kunczyc, pk. Berezowskich h. Sas (p. Kuzycz) i Czaj- 
kowskich h. Dębno (p. Kunko). 
1122. Kunko, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Kunkowicz. 
1123. Kunkowicz, pk. Czajkowskich h. Dębno, p. Lechnowicz. 
1124. Kupryczka czy Kupryczko, przydomek XIV s. (Stad.). 
1125. Kuprycz'(o, przydomek, patrz Kupryczka. 
1126. Kupryniak, pk. Berezowskich h. Sas, p. Myszka. 
1127. Kurcz, pk. XIV s. kniaziów Koryatowiczów, szczepu 
Ruryka na Podolu (Stryj. fol. 510). 
1128. Kurek, pk. XIV s. Kurowskich h. Nałęcz w kalis. (Dl. 
L. B. II) p. Mizgała. 
1129. Kuroczycki czy Kuroczyski, pk. XVII s. Marcina Koza- 
kiewicza, p. Koszla. 
1130. Kuroczyski, przydomek, patrz Kuroczycki. 
1131. Kurosz, pk. XVII s. Korniłowiczów h. Rawicz (Małach.). 
113
. Kurowski, pk. Lenczewskich h. Strzemię, p. Lawsowa. 
, 
1133. Kurp, pk. XVHr 8. Leontowiczów h. Slepowron na Rusi 
(Sz1. ga1.). 
1134. Kursztak czy Kusztak, pk. XVII 8. Kuleszów h. Ślepo- 
wrOD w biels. (Her. Kap. Mil.). 
1135. Kurzeszyn, pk. XV s. Żuczkow w mazow. (Her. Kap. 
Mil.). 
1136. Kusprzak czy Kuszprak, pk. XVIII 8. Ortyńskich w ki- 
jow. (Const. 1764). 
1137. Kuszprak, przydomek, patrz Kusprzak. 
1138. Kusztak, przydomek, patrz Kursztak. 
1139. Kuł, pk. XVHI s. Siemiatkowskich czy Siemiątkow8kicb 
w trembowels. (Szl. gal.).
		

/stekert_przydomki0070_0001.djvu

			- 67 - 


1140. Kutko, pk. XVI s. Płońskich h. Prus w przemY8. (Papr.) 
p. Makownik. 
1141. Kuźma, przydomek XIV 8. (Stad.) oraz Kosińskiego, 
konfederata barskiego. 
1142. Kuzycz, pk. Berezowskich p. Sas (p. Lazarowicz). 
1143. Kuzyn, przydomek Drohojewskich lub Drohojowskich h. 
Korczak, patrz Parys. 


1144. Labun czy labun, pk. XVI s. Drozdowskich w ziemi 
nurs. (Herb. pols.). 
1145. Lach, pk. XV s. Rakowskich w łomżo (Her. Kap. Mil.) 
i Szyrmow h. Dołęga w pińsk. (Duncz). 
1146. Lachowieki czy Sachowicki, pk. XVI s. Czechowiczów 
h. Ostoja na Zmudzi (Papr.). 
1147. Lacy (de), pk. normandzkiej rodziny de Seve (t) ind. 
const. 1607 (Koryt. Prałaci k. gniezn. II 460). 
1148. Lagona czy laguna, pk. XV s. Moszczeńskich lub Mo- 
8zczyńskich w ziemi warsz. (Stat. Mas. fol. 109). 
1149. Lalla czy Lella, pk. XIV S. (Stad.). 
1150. Lanckoroński, pk. XV s. Paszkowskich h. Płomieńczyk 
lub Zadora (Akt. wil. arch. komis. III 184). 
1151. Lander, pk. XVII s. Pawła Lodorowskiego w ziemi 
halic. nob. const. 1685 fol. 21 r. V, fol. 130. 
1152. Landsdorf czy Lansdorff, pk. XVII 8. Bocheńskich h. 
Chomąto na Pomorzu (Const. 1632). 
1153. Lang lub Lanka (de), przydomek XV s. (Koryt. Prał. 
k. gniezn. II 413). 
1154. Laegenhof (de), pk. XVIII S. Warnen'a nob. const. 1764 
(VII) foL 799. 
1155. Lanka, przydomek, patrz Lang. 
1156. Lankuna czy Lankunicz, pk. XVI 8. RaduIskich h. Prus 
III w bielsko (Her. Kap. MiL). . 
1157. Largus, przydomek, patrz Śmiały. 
1158. Largvier (de), pk. Oliviera ind. const. 1775 (VIII) fol. 296. 
5*
		

/stekert_przydomki0071_0001.djvu

			- 68 


1159. Laska, przydomek XIV s. (Stad.). 
1160. Laskarys, przydomek XIV s. ADdrzeja Gosławskirgo, 
biskupa poznańskiego. 
1161. Laski, przyd. Piotra Teppera własnego herbu p. Fer- 
gnson. 
1162. Lasko, Laszko czy Lasko, pk. XVII s. Czerzyckich h. 
Leliwa na Wołyniu (Const. 1632). 
1163. Laskonogi, przydomek Władysława księcia krakowskiego. 
1164. Laszko, przydomek, patrz Lasko. 
1165. Lasopolski, pk. Karola Boscamp (Boischamp) nob. const. 
1768 potw. 1788 fol. 80. 
1166. Lathala, pk. XIV s. (Stad.). 
1167. Latko czy Latko, pk. Kobylińskich h. Prus II p. Mi- 
tarna. 
1168. Latoszek, pk. XVII s. Skoraszewskich h. Junosza w za- 
kroczym. (Const. 1697). 
1169. Latoszyński, pk. XIII i XIV s. Cedrow h. Gryf (Dł. 
L. B. I). 
1170. Laudański lub Lawdański, p
. XVII s. Stegwilow i Sze- 
gajłow lub Szejgwiłow na Zmudzi (Metr. lit.). 
1171. Laugmin i \ przydomek czy nazwisko żmudzkie 
1172. Laugminowicz, J (Opis pow. rosień. J 25). 
1173. Lawdański, przydomek, patrz Laudański. 
1174 Lawsowa, pk. Lenczewskich h. Strzemię, p. Podolecki. 
1175. Lazarowicz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Matkowicz. 
1176. Lechnowlcz, pk. Czajkowskich, h. Dębno p. RomaDowicz. 
1177. Lechwald, Lehwald, Lehwalt lub Lewaid, pk. XVII s. 
Górskich i Jezierskich h. Rogala Da Pomorzu (M. S. o. 
fam. prus.). 
1178. Ledske (von), pk. XVII s. Choryńskich (Ad. Nowak.). 
1179. Legęc, pk. Wnorowskich, h. Rola, p. Lawa. 
fl80. Lehwald lub Lehwalt, pk., patrz Lechwald. 
1181. Leitenfeld (de), pk. Aleksandra Leitscba Dob. 1787 
(Szl. gaL).
		

/stekert_przydomki0072_0001.djvu

			- 69 - 


1182. Lejbiniec, pk. Witwickich h. Sas, p. Lawrowicz. 
1183. Lelak, przyd. a raczej przez. (dictus) XIV s. (Her. Kap. 
Mil. ). 
1184. Lella, przydomek, patrz LaUa. 
1185. Lemnicki, pk. XVII s. Bartoszewiczów h. Jastrzębiec 
w ziemi warsz. (Spis nazwisk szlachty polskiej). 
1187. Lemek, przydomek Rokickich h. Rawicz. 
1188. Leniewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Liskiewicz. 
1189. Lenk, pk. Ryzenberga nob. const. 1775 fol. 148. 
1190. Lepech, pk. Unickich h. Sas, p. Mikitycz. 
1191. Lepiszewicz, przydomek Kruszelnickich, p. Lazarowicz. 
1192. Leś, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Pawłowicz. 
1193. Leselicht, przydomek, patrz Ezelik. 
1194. Leskiewicz, pk. XVIII s. Janczewskich h. Sas w trem- 
bowels. (Szl. gaL). 
1195. Leśnikiewicz, pk. XVIII s. Kozłowskich h. Sas, w halic. 
(Sll. 
al.). 
1196. Leszczyc, pk. XIX s. Michała - Hiemnima hr. Sumiń- 
skiego (Przewod. herald.) p. Schenka. 
1197. Leszczyk, pk. XVII s. Jana Stanisława Lukawskiego 
(Const. 1662 fol. 40). (Niesiecki T. VIII str. 288). 
1198. Leszczyński, pk. XVIII s. Gericke'g u h. Nałę(.z nob. 
prus. 1777 i Labaudy h. Nałęcz nob. prus. przez. adopt. 
t. r. (J. hr. Bor.). 
1199. l.eszkowicz, pk. Baczyńskich h. Sas, p. Miszkuda. 
1200. Leszowicz, pk. XVIII s. Smereczyńskich h. Sas w prze- 
myśl. (Szl. gal.). 
120 l. Lewaid, przydomek, patrz Lechwald. 
120
. Lewiński, pk. Lozińskich h. Lubicz, p. Melech. 
1203. Lewkowicz, pk. Niepokojczyckich, p. Waga. 
1204. Lewsza, pk. XVIII 8. Talatyckich lub Telatyckich h. 
Belina w brzesc. (Kojał.). 
1205. Lewyn. pk. XV s. (Stad.).
		

/stekert_przydomki0073_0001.djvu

			- 70 - 


1206. Lichtenberg, pk. XVII s. Jasnogórskich h. Jasieńczyk 
mieszczan krak. (Star. Mon.). 
1207. Lichtenwald, herb i pnydomek XV s. w Litwie (Pro- 
haska: Kodeks Witolda). 
1208. Ligenza lub Ligęza, przydomek: Mikołaja Bobryka h. 
Półkozic, Bogusławskich h. Korab, Gebułtowskich lub 
Giebułtowskich h. Półkozic (t) i Kurdwanowskich h. 
Półkozic (t). 
1209. Ligęza, przydomek, patrz Ligenza. 
1
10. Lilienfeld (de), pk. Jakóba Michała Hulewicza nob. 1785 
(SzL gal). 
1211. Lilienhof lub Lilienhoff, pk. XVIII s. czeskiej rodziny 
Ziwnych, poch. pols. p. Zwowitzki. 
1212. Limont, przydomek Porębskich h. Śreniawa. 
1213. Lindenwald (de), pk. Jana Czetsch, nob.I805 (Szl. gaL). 
1214. Lindesman czy Linodesman, pk. XVI s. Dantyszków 
mieszczan krakow. (S. 1. 1530-48). 
1215. Linodesman, przydomek, patrz Lindesman. 
1216 Lipski, pk. Lenkiewiczów h. Stt'zemię, p. Merzankowicz. 
1217. Lis, przydomek Boczkowskich h. Dąbrowa. 
1218. Lisikiewicz czy Liskiewicz, pk. Jaworskich, h. Sas, p. 
Petraszewicz. 
1219. Liskiewicz, przydomek, patrz Lisikiewicz. 
1220. Liśniekiewicz, pk. XVIII s. Kozłowskich h. Sas, (SzL 
gaL). 
1221. Litawor lub Littawor, pk. Aramowiczów i Chreptowi- 
czów p. Bohuryński. 
1222. Litultowic lub Lytultowic (von), pk. XVI s. szląskiej 
rodziny Zibulków (Cybulka lub Czibulka) b. Starykoń 
poch. pols. (J. hr. Bor.). 
1223. Littitz (von), pk. rodz. czes. Bubna hr. au str. XVII s. 
ind. w Polsce Const. 1790. 
1224. Loewensprung (von), pk. Karola Loelhoeffela (Lelewela) 
ind. pols. 1768 (VoL leg.).
		

/stekert_przydomki0074_0001.djvu

			- 71 


1225. Logołka, pk. Golianów h. Lubicz, p. Matysiarycz, . 
1226. Loma, loma lub lomia, p. Stupnickich h. Sas, p. 
Lomiec. 
1227. Loripes, przydomek, patrz Krzywonogi. 
12i8. Lotka, pk. W ądołowskich h. Grabie, p. 
lodl"Zak. 
1229. Luba czy luba, pk. Goiskich h. Lubicz (Małach.). 
1230. Lubartowicz, przydomek książąt Sanguszków, patrz Ko- 
szyrski. 
1231. Lubeschfitz, pk. Borhow h. Trzy kawki (Kossak. l\Io- 
nograf. T. I i II). 
1232. Lubiański, pk. XVI s. Strzemeskich h. Lubicz na Rusi 
(act. castro halic.) i Ustarbowskich h. Abdank, p. Pięta. 
1233. Lubicz, przydomek Jana Sielskiego nob. 1701 (Szl. ga1.). 
1234. Lubieniecki, pk. XVII s. Rudnickich h. Sas na Rusi 
(Nies.) p. Wandurowicz. 
1235. Lubomir czy Lubomirz, pk. XVI s. Treterów h. Śreniawa 
odm. (Nies. ). 
1236. Lubomirz, przydomek, patrz Lubomir. 
1237. Ludek czy Sudek, pk. XVI S. Wilczewskich własnego 
herbu w Prusiech (Univ. pobor.) p. ,rOll Talłen. 
1238. Ludenhausen, Ludinghausen lub Ludwigshausen (von), 
pk. XVI s. baronów "\V olfo
 lub W olffow włas. h. 
w Infl. (L. Infl.). 
1239. Ludinghausen, przydomek, patrz Ludenhausen. 
1240. Ludwigshausen, przydomek, patrz Ludinghausen. 
1241. Ludzek, pk. XVIII s. Radziszewskich h. Pomian na Rusi 
(Szl. gaL). 
1242. Luka, przydomek XVII s. Szarewiczów czy Szerwiczów 
na Rusi (Const. 1697). 
1243. Lukawiec czy lukawiec , pk. XVIII s. Kokolnickich 
w trembowels. (Szl. gal.). 
1244. Lutek, pk. Brzezińskich h. Doliwa w Wielkop. (S. II 
1450-1780) p. Szyrzyk. 
1245. Luter, pk. XVI s. Mikołaja Kęszyckiego h. Nałęcz.
		

/stekert_przydomki0075_0001.djvu

			- 72 - 


1246. Luty, pk. Sozańskich h. Korczak, p. Musik. 
1247. Lusigrod, pk. Juliana Zachariewicza nob. XIX s. (Szl. 
gal. ). 
1248. Lwowicz, pk. XV i XVIII s. Bejnarów lub Beynarów 
na Zmudzi (Kojał) i w ziemi lwow. (Sz1. gal.). 
1249. Lytultowic (von), przydomek, patrz Litultowic. 


1250. labuń, przydomek, patrz Labuń. 
1251. lada, pk. Kręzyłowskich h. Korczak w łęczyco i na 
Podolu (Nies.). - 
1252. lagodny (Probus), pk. Henryka IV, księcia szląskiego, 
krakowskiego i sandomierskiego. 
1253. laguna, przydomek, patrz Lagona. 
1254. lanowczak, pk. Hołyńskich h. Sas, p. Redka. 
1255. lapa lub lap pa, pk. XVIII S. Białojezierskich w staro- 
dubow. (Const. 1764) i Kropiwnickicb p. Motek. 
1256. lapka, pk. Lapanowskich h. Drużyna, p. Jura. 
1257. lasko, przydomek, patrz Lasko. 
1208. lastowczak, pk. Popielów h. S uli ma, p. Malewicz. 
1259. lastowicz, pk. XVIII s. Czolowskich h. Sas w ziemi 
lwow. (Szl. gaL). 
1260. laszez, przydomek: Kobelskich (t), Nie1idowskich Ct), 
Obrowskich (t), Stefankowskich (t) i Tuczapskich h. 
Prawdzic (t). 
1261. lata, pk. XVIII S. Pietrzyckich h. Bełty na Rusi (Szl. 
gal.). 
1262. latko, przydomek, patrz Latko. 
1263. lataszek, przydomek, patrz Latoszek. 
1264. lawa, pk. Wnorowskich h. R\lla, p. Mąka. 
1265. lawczynowicz, pk. Poszylskich h. Białynia na Żmudzi 
(Kor. ful. 18). 
1266. lawdański, przydomek, patrz Laudański. 
1267. lawrowicz, pk. Witwickich h. Sas, p. Mataszewicz. 
1268. laz, pk. Lapińskich h. Lubicz, p. Piechota.
		

/stekert_przydomki0076_0001.djvu

			- 73 - 


1269. Łazarewicz, pk. Kruszelewskich h. Sas, p. Lepiszewicz. 
1270. Łob, pk. XVIII s. Skoczyńskich h. Grzymała w mozyrs. 
(Herb. pols.). 
1271. Łobodziak, pk. Bilinskich h. Sas, p. Miesielewicz. 
1272- Łochojski lub Łohojski, przydomek Tyszkiewiczów, patrz 
Skumin. 
1273. Łoj, przydomek XIV s. (Stad.). 
1274. Łokietek (Pygmaeus), pk. XIV s. Władysława II, króla 
polskiego. 
1275. Łoma 1 
1 .)1":'
 Ł . J ' pk., patrz Loma. 
_ (u. omla, 
1
77. Łomiec, przydomek Stupnickich h. Sas, p. Miśkiewicz. 
1i78. Łomżelski, przydomek Tyzenhauzów. 
1
79. Łopata, pk. XV s. Zaleskich h. Kuczaba czyli Paprzyca 
(p. Sak) i Jana Zaremby, kasztelana sieradzkiego. 
li80. Łopot, przydomek Bykowskich (Kur.). 
1281. Łas czy Łaś, pk. XV s. Gołeńskich lub Go1ińskich h. 
Zabawa w kaJis. (Arcbiv. c. gnesn.) Raszkowskich h. 
Rola (p. :Matej) i Tymowskich h. Dąbl'owa (Szl. gal.). 
128
. Łowicka księżna, pk. Maryi z Grudziiiskich, małżonki 
w. ks. Konstantego Pawłowicza (zaśl. 1820 t 1831). 
1283. Lowicz, nazw. czy przyd. (Kur.). 
1284. Łowu czka (z), przydomek Jana Potrzasa. 
1285. Łoza, przydomek XVIII s. Szkodzyńskich w ziemi lwow. 
(Szł. ga I. ). 
1286. Łuba, przydomek, patrz Luba. 
1:ł87. lubko, pk. XVIII s. Zerebeckich h. Sas w lwow. (Szl. 
gal.) p. Zakaźny. 
1288. Łucki, pk. XVII s. Odyniaka na Rusi (Const. 1697). 
1289. Łucznik, pk. Winnickich h. Sas, p. Radziewirz. 
1290. lugowski, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Osielek. 
1291. lukawiec, przJdomek, patrz Lukawiec. 
1292. lukiański, pk. Pawłowiczów h. Przyjaciel z Lukiań 
(Papr.).
		

/stekert_przydomki0077_0001.djvu

			- 74 - 


1293. Łupaszko, pk. Hizdeja czy Hizdewa ind. 1676 (l\Iał.) 
w lwow. (Sz1. ga1.). 
1294. Łuszcz, przydomek Siemiginowskich, patrz Eleuter. 
1295. Łyko, przydomek XIII s. (Stad.). 
1296. Łysak, przydomek Dobroszewskich lub Dobryszewskich 
h. Półkozic. 
1297. Łysy lub Rogatka, pk. Bolesława, naj starszego z czte- 
rech synów Henryka II Pobożnego, księcia na Szląsku. 


1
98. 
acajtis lub Mackajtis, nazw. czy przyd. XVI s. na 
Zmudzi (M. Lit.). 
1299. Mackajtis, patrz :M:acajtis. 
1300. Maciejczak, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Kor- 
czak, p. Onańczyk. 
1301. Mackiewicz czy Markiewicz, pk. XVII s. Dziewulskich 
h. Radwan w sanoc. (Szl. gal.). 
1302. Macz, Maczek lub Maczko, nazw. czy przyd. XIV s. 
w kalis. (Dł. L. B. II). (Hel. T. II). 
1303. Maczek, patrz Macz. 
1304. Maczko} patrz Maczek. 
1305. Madrzak, pk. W ądołowskich h. Grabie. 
1306 Mager, Magera lub Magiera, XV s. Mireckich h. Szeliga 
w czers. (Act. castro cern.). 
1307. Magera, przydomek, patrz Mager. 
1308. Magiera, przydomek, patrz Magera. 
1309. Magno, pk. XVI s. Stefana Szachlackiego, patrz Ba- 
rachka. 
1310. Magnus, pk. Jana Tarnowskiego, h. w. k. i Konrada 
Lichtensteina lub Liechtensteina. 
1311. Magnusz, pk. Magnuszewskich h. Rola w ziemi biels. 
(Her. Kap. MiL). 
1312. Maj, przydomek Silnickich h. Jelita. 
1313. Maisz, pk. XVII s. Brzezickich h. Tępa podkowa w bełz. 
(Const. 1638).
		

/stekert_przydomki0078_0001.djvu

			- 75 - 


1314. Makarowicz, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Mielkowicz.' 
1315. Makarycz, pk. XVII s. Hołyńskich h. Hołownia w mści- 
sław. (Const. 1674) p. Sorzewicz. 
1316. Makohon, przydomek Podhorodeckich p. Mazewicz. 
1317. Makownik, pk. Płońskich h. Prus 1 0 p. Katko. 
1318. Maksymiak, pk. Jaśnińskich p. W ołosowicz. 
1319. Maksymowicz lub Maxymowicz, pk. XVIII s. Krecho- 
wickich h. Kozłowski w lwow. (Szl. gal.). 
1320. Malewicz, pk. Popiel ów h. Sulima, p. Oleszkowicz. 
1321. Małarzyk, pk. XV s. Kobielskich h. Poraj czyli Róża 
w radom. i sieradz. (Dl. L. B. I, II). 
1322. Małek, pk. XVIII s. Podjaskich własnego herbu na Po- 
morzu t)1. S. o. famil. prus.). 
1323. Małkowicz czy Matkowicz, pk. Berezowskich h. Sas, 
p. Mococ. 
1324. Małopolski, pk. XVII s. Stanisława Kleinpolda czy Kleyn- 
polta w bracław. nob. const. 1676 fol. 62 v. V. fol. 403. 
1325. Mały, przydomek XIII s. Dobrogosta Ostroroga, woje- 
wody poznań. protoplasty SzamotuIskich (Zyg. hr. Go- 
rzeński Ostroróg). 
1326. Małymuka, pK. Krechowieckich h. Sas, p. Bukatczyc. 
1327. Małyniecki , przydomek XVII s. Szeligów h. Trupia 
głowa. w smoleńs. i rzeczyc. (Const. 1640) p. l\larkas. 
1328. Małyska, pk. Wyszyńskich h. Grabie, p. Bosak. 
1329. Mancik, pk., p. l\Ianczyk. 
(bis) Monciwoda, nazw. czy przyd. (Km'opat.). 
1330. Mancz lub Manczyk, pk. XIV s. Manczkowskich w ziemi 
wis. (Her. Kap. Mil.). 
1331. Manczyk, przydomek, patrz Mancz. 
1332. Manczyk, Mancik czy Mansik, nazw. czy przyd. XV s. 
(Stad.). 
1333. Mandywl czy Mantywl, pk. XVI s. Kiełpińskich h. Ro- 
gala (Nies. ). 
1334. Mansik, przydomek, p. Mancik i Manczyk.
		

/stekert_przydomki0079_0001.djvu

			- 76 - 


1335. Maniowski, przydomek Siemiona ks. Zbarar:skiego. 
1336. Mańkutowicz, przyd. właś. przez. XVIII s. Bolesty zie- 
mianina łukowskiego, tęgiego rębacza za Kont: bars. 
(1769). 
1337. Manneis (de), pk. XVII s. angielskiej rodziny Moriso- 
nów (Morisson lub Morison) ind. const. 1676, fol. 58. 
1338. Mantywl, przydomek, patrz Mandywl. 
1339. Marciańczyk, pk. Maleszewskich h. Godziemba p. Po- 
chwaleniec. 
1340. Marcyk, pk. Ciborowskich h. Kosciesza (p. ,V ojsławik) 
i Pog-orzelskich h. Krzyda (p. Polak). 
1341. Mari (de), pk. włos. rodz. Montelupi własnego herbu 
noh. 1610 (Nies.) p. 'Vilczogórski. 
134
. Markiewicz, przydomek, patrz Mackiewicz. 
1343. Markas, pk. Szelutów h. Werafkin. 
1344. Markowicz, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Misiewiec. 
1345. Marte, przydomek, patrz San Marte. 
1346. Maszał, pk. XVI s. Skulkich h. Korab (Papr.), p. Młaka. 
1347. Matej, pk. Rf)zszkowskich h. Rola, p. 'Vołowicz. 
1348. Matkowicz, przydomek, patrz Małkowicz. 
1349. Matyasiewicz lub Matyaszewicz, pk, XVIII s. Kamie- 
nieckich h. Wadwicz i Matkowskich h. Sas p. Mikło- 
szewicz. 
1350. Matyaszewicz, przydomek, patrz Matyasiewicz. 
1350. Matysiarycz, pk. Golianów h. Przerowa, p. Rusin. 
1351. Maucz, pk. XVI s. Zaórskich h. Lada w łomżo (Her.. 
Kap. Mil.). 
1351. Maxymowicz, przydomek, patrz Maksymowicz. 
135
. Mazenicz, pk. Podhorodeckich, p. Byczkowicz. 
1353. Mazepa lub Maziepa, pk. XVI s. Koledyńskich lub Ko-- 
łodyńskich w kijow. (L. pod. III, 4). 
1354. Maziepa, przydomek, patrz Mazepa. 
1355. Mazowita, pk. XIV i XV Jaryczewskich lub Jaryczow- 
skich na Rusi (Oct. her.).
		

/stekert_przydomki0080_0001.djvu

			- 77 - 


1356. Mazura, pk. Dziekońskich' h. Korab, p. Orzeł. 
1357. Mądry, przydomek Jarosława, wielkiego księcia kijow- 
skiego. · - 
1358. Mąka, pk. Wnorowskich h. Rola, p. MęteL 
1359. Melech, pk. Łozińskich h. Lubicz, p. Mudro. 
1360. Melita, pl"Zydomek Mickich h. Dołęga. 
1361. Mełymuka, pk. Krechowieckich h. Sas, p. Mryszko. 
1362. Menteszewicz, pk. Witwickich h. Sas, p. Mirowicz. 
1363. Merzahn, pk. XVIII s. Klingstaedtów nob. w Polsce 1775 
(Kanc. 41, 197). 
1364. Merzenkowicz, pk. Lenczewskich h. Strzemię (p. Micha- 
łowicz ). 
1365. Mezajtis, pk. XVI s. Zwił'kUsa na Żmudzi (M. lit.). 
1366. Mętel, pk. Wnorowskich h. Rola, p. Nosal. 
1367. Mgowski, pk. Legendorfów lub Lehndorfów w Prus. 
Zach. (Koryt: Prał.' k. gniezn. II, 142) p. Stange. 
1368. Miączowa (z), pk. XVII s. Fihauzerów, p. Engelke (de). 
1369. MiąZ8ZY, pl"Zydomek Jana czy Janusza Ostrowskiego h. 
rropór. 
1370. Michalewicz lub Michałowicz, pk. XVI s. Lenczewskich 
h. Strzemię (p. Pająk), Liskowackich h. Sas w przemysI. 
(SzL gal.) i Zagielów lub Zaglów (Szl. gaL). 
1371. Michałkowicz, pk. Strzelbickich h. Sas. 
1372. Michałowicz, przydomek, patł.z Mirhalewicz. 
1373. Mickiewicz, pk. XVI s. Rymwidów czy Rynwidów h. 
Lis odm. na Żmudzi (M. lit.). 
1374. Miczycki, pk. XVI s. Raczków h. Ostoja w podlas. (Her. 
Kap. Mil.) p. Mosalski. 
1375. Midon czy Midoń. pk. Radwańskich h. Radwan, p. Baran. 
1376. Mieciecki, pk. XVII s. Zdanowiczów h. Hipocentaurns 
w nowogrodz. (Const. 1648). 
1377. Miecznik, pk. Stypułkowskich h. Rola, p. Polak. 
1378. Miecznikowicz, pk. Podczaskich h. Rawicz, p. Osiczko.
		

/stekert_przydomki0081_0001.djvu

			- 78 


1379. Mieczyk czy Mieczykałm, pk. XVI s. Ojrzeńskich lub 
Ojrzyńskich h. Lubicz w ciechanow. (Papr.). 
1380. Mieczykałm, przydomek, patrz Mieczyk. 
1381. Miedzwycz, pk. XV s. (Stad.). 
1382. Mielesiewicz, pk. Bllińskich h. Sas, p. Mielkowicz. 
1383. Mieleśnis, pk. Mieleckich h. Rola w Litwie (Const. 1569 
fol. 194). 
1384. Mielkowicz, pk. Bilińskich h. Sas (p. Paczko) i Kul- 
czyckich h. Sas (p. Okopsko). 
1385. Miełasz, pnydomek a raczej przezwisko (rzeczon) w bar- 
skim (L. pod. 27). 
1386. Mierzb, pk. Bonieckich h. Bończa, p. Fredro. 
1387. Mieszkowicz, pk. Przyłuskich h. Lubicz, p. Balis. 
1388. Mieziuk, pk. Stypułkowskich h. Rola, p. Polak. 
1389. Migdał, pk. XVI s. Dominików lub Dominikowskich h. 
Prus w łęczyco (Laski: Stod
). 
1390. Mikitycz, pk. Unickich h. Sas, p. Puziowicz. 
1391. Mikłaszewicz czy Mikłoszewicz, pk. Matkowskicb, p. Ski- 
banowicz. . 
1392. Mikosz, Mikoszek lub Mykoszek, pk. XV s. a raczej 
zdrobniałe nazwisko (diminutivum) Mikołaja Mikosza h. 
Grabie (Hel. T. II). 
1393. Mikoszek, patrz Mikosz. 
1394. Mikulicki, pk. XVI s. Mieleszkow h. Korczak na Litwie 
i Rusi (Papr.). 
1395. Mikuliński, przydomek Ostrowskiego, konfederata bar- 
skiego. 
1396. Miles, pk. XIV S. w krak. (Dł. L. B. I, 236). (Stad. 
loco cit.). 1 
1397. Milieski, pk. Stanisława Milkuschitza Dob. 180;:J (Szl. 
gal. ). 
1398. Milkont czy Miłkont, pk. XVIII s. Narwojszów czy Nar- 
woszów h. Gozdawa w troc. (Const. 1697) 1789 (Kor.). 
1399. Miłkont, przydomek, patrz Milkont.
		

/stekert_przydomki0082_0001.djvu

			. 
79 - 


1400. Miły, przydomek, patrl Wdzięczny. 
1401. Miłydar, przydomek Albrechta nob. const. 1789. 
1402. Minas, przydomek Owaka rehabilit. Const. 1790 foL 22. 
1403. Minkiewicz czy Minkowicz, pk. Wysoczańskich h. Sas, 
p. Pietruszewicz. 
1404. Minkowicz, przydomek, patrz Minkiewicz. 
1405. Minkowski, pk. XVI s. Bohuszewiczów h. Gozdawa w Li- 
twie (Const. 1632) p. Spigajło. 
1406. Minołganski, pk. XVIII s. Michała Ciszkowicza w wil- 
komiers. (Const. 1764). 
1407. Minoł, pk. Ligęzów h. Półkozic. 
1408. Mintowt, pk. XIV s. Czyżów h. Godziemba w Litwie 
(Laski: Stad. fol. 127). 
1409, Miodek lub Miodus, przydomek XIV s. (t;tad.). 
1410. Miodopłynny, przydomek Jacka Choryńskiego. 
1411. Miodus, przydomek, patrz Miodek. 
1412. Mirowicz, pk. Witwickich h. Sas, p. Pilik. 
1413. Misiewicz, pk. Hoszowskich h. Sas, p. MOl'OZ. 
1414. Misik, przydomek Sozańskich h. Korab, p. Worona. 
1415. Miskiewicz, pk. Stupnickich h. Sas, p. Myszkowicz. 
1416. Miskowicz czy Niskowicz, pk. Terleckich h. Sas, p. Pe- 
tryczak. 
1416. Miszkuda, pk. Baczyńskich h. Sas, p. Pukszyn. 
1417. Mitarna czy Miterna, pk. Kobylińskich h. Prus 2, p. 
Pieniążek. 
1418. Miterna, przydomek, patrz Mitarna. 
1419. Mizgała, pk. Kurowskich h. Nałęcz, p. Kurek. 
1420. Mlaka, pk. XVI s. Kurczow na Litwie (ks. podskarb. 
za Stef. Bat.). 
1421. Młaka lub Młaszyc, pk. Skulskich h. Korab, p. Moszuł. 
1422. Młaszyc, przydomek, patrz Młaka. 
1423. Młodszy, przydomek, patrz Junior i Młody. 
1425. Młody v. Młodszy, przydomek Henryka XIII, księcia sa- 
gańskiego i wschowskiego.
		

/stekert_przydomki0083_0001.djvu

			- 80 - 


1426. Młodyjewski czy Młodyiski, pk. XVI s. Strzałkow h. 
Ostoja w oświecim. (Star. l\Ion.). 
1427. Młodyiski, przydomek, patrz Młodyjewski. 
1428. Mnich, przydomek nadany (niewłaściwie) Kazimierzowi I, 
królowi polskiemu, p. Odnowiciel. 
1429. Mnich (de), przydomek Jana !\Iałd..zyka h. Wąż. 
1430. Mniszek, pk. XVII s. Tchorznickich h. Jelita w podlas. 
(Nies.). 
1431. Mocny, przydomek Augusta II, elektora saskiego, króJ a 
pojskiego. 
1432. Mococ, pk. Berezowskich h. Sas, p. Hegrycz. 
1433. Modlibog, pk. XVI s. Riidigerow h. Pomian, mieszczan 
toruńskich nob. w PoJsce (I. hr. Bor.). 
1434. Modrzak, pk. 'Vądołowskich h. Grabie, p. Pszczelny. 
1435. Modzela, pk. XVI s. ModzeJewskich h. Boycza w łomżo 
(Her. Kap. MiL). 
1436. Mokosiej lub Mokosiey, pk. XV s. Stefanowskich, No- 
wosieJskich i Szybińskich h. Wukry (Nies.) p. Denisko. 
1437. Molenda lub Molęda, pk. Lowczowskich w ostrzeszow. 
(Nies.). 
1438. Mollendorf, pk. XIX s. Wilamowiczów h. Ogończyk odm. 
poch. lit. w Szląsku (I. hr. Bor.). 
1439. Molsdorf (von), pk. 'VeJlerow h. wł. nob. sas. jako W. 
ks. warsz. (6 wrześ. 1811). (I. hr. Bor.). 
1440. Mondwid, Montwid lub Monwid , pk. Jerzykowiczów 
i \Viazewiczów w Litwie (Stryj. fol. 738). 
1441. Mongud, pk. XVII s. Posłowskich h. Szeliga odm. (Const. 
1638). 
1442. Montowt, pk. Juszkiewiczów h. Godziemba w wileńs. 
(Kojał). 
1443. Montwid, przydomek, patrz Mondwid. 
1444. Monwid, przydomek, patrz. Montwid. 
1445. Morala , przydomek XVIII 8. Azarkiewicza w ziemi 
lwow. (SzI. gal.).
		

/stekert_przydomki0084_0001.djvu

			.-::r 81 - 


. 
1446. Mordas, pk. XV s. ŻylińskicJ. b. Ciołek na Żmudzi 
(M. lit.). 
1447. Morgowi, Mosgowi lub Mozgow;, pk. XV s. Siestrzeil- 
cewiczów (Dl. L. B. I, II), p. Okmiński. 
1448. Mordwin, pk. Szczodrow XVII s. (I. hr. Bor.): 
1449. Mordzieński, pk. \Volmerów XVIII s. (I. hr. Bor.). 
1450. Morka, pk. XLV fZ. (Stad.). 
1451. Morot, pk. HOS7.0WRkich h. Sas, p. Olizar. 
1452. Mosalski rzy Moselski, p. Raczkow, p. Mirzycki. 
1453. Moscic, pk. Rylskich h. Ostoja, p. Scibor. 
1454. Mosalski, przydomek, patrz Mosal8kl. 
1455. Mosgowi, przydomek p. Morgowi. 
1456. Motek, pk. Kropiwnickich, . p. Ostapek. 
1457. Mowiński, pk. Zawaliczów XVIII s. (Kłu.). 
14:>8. Mozgowi, przydomek, pa trz MosgowL 
1459. Mroczek, pk. XIV s. (Dl. L. n. II). (Hel. T. II). 
1460. Mrozek ClY Mrozik, pk. Krzrlc
yckich czy Krzelezyckich 
h. Ozstoja i Swidowskicb u. Ślepowron w ziemi wis. 
(Hcr. Kap. Mil.). (Lub. vit. episc. plock. ). 
1461. Mrozik, przydomek, patrz Mrozek. 
1462. Mruk, pk. XVI s. Kaczkowskich h. Pru:4 10 w sieradz. 
(Papr.). 
1462. Mryszko, pk. Krechowieckich h. Sas, p. Surajczyk. 
1463. Mucha, pk. XIV s. (Stad.). 
1464. Mudry, pk. Lozińskicb b. Lubicz, p. Sejko. 
1465. Murdelio, pk. XVI s. Młodawskich lub Młodowskich h. 
Murdelio na Sz1ąsku (Biels. fol. 486). 
1466. Murza - Bilat, przydomek tatarskich rodzin: Achmatowi- 
czów, Baranowskich h. Tuchan, Boczackich h. Tarak 
i Muchow h. Kiema w Polsce osiadłych (Szl. pols.). 
1467. Musnicki, pk. XVII s. Dowborow w wileńskiem i na 
. 
Zmudzi (Kojał.). 
1468. Myko8zek, diminntivum, patrz Mikosz. 


,mODlili.. 


6
		

/stekert_przydomki0085_0001.djvu

			82 - 


1469. Mysław, pk. XVII s: Ce1ińskich h. Zaremba w lubeIs. 
(Const. 1697). 
1470. Myszka, pk. Bereźnickich h. Sas (p. Armatowicz), Cho- 
łoniewskich lub Hołoniewskich h. Korczak na Wołyniu 
(Metr. Wołyń.) i Michałowskich h. Jasieńczyk (p. Na- 
gorny). 
1471. Myszkowicz, pk. Stupnickich h. Sas, p. Saturnus. 
1472. Mytko, pk. XVI s. Wereszczatyńskich b. Lis w bars. 
(L. pod. 32). 


1473. Nadbor, pk. XV 8. Brzostowskich h. Konopki w ziemi 
wiskiej (Her. Kap. MiL). 
1474. Nagorka, pk. XIV s. Nagorskich h. Ostoja w sandom. 
(Stadnicki fol. 94). 
1475. Nagorny, pk. Michałowskich h. Jasieńczyk, p. Warsz. 
1476. Nahyba lub Nehyba, pk. XVI s. Siemianowiczów lub 
Siemionowiczów w kijow. (L. pod. 80). 
1477. Nakonieczny, pk. Cielemeckich lub Cielemęckich h. Ro- 
gała p. Niemierka . 
1478. Nakowieki , pk. Urbanowiczów w Litwie (Kur. fo1. 18) 
p. Pilecki. 
1479. Naksa lub Naxa, pk. XVIII s. Antoniego Nowickiego 
nob. Const. 1775 fol. 148 v. VIII fol. 303. 
1480. Napora, przydomek XIV s. (Sta.d. j. 
1481. Naraczowski, pk. XVII s. Terebenow własnego h. w Li- 
twie (Const. 1674-1697). 
. 
1482. Narkiewicz, pk. Ryłow lub Ryłłow na Zmudzi (Papr.) 
p. Klimaszewski. 
1483. Nartowt, pk. XVI s. Ulatowskich h. Jastrzębiec. 
1484. Następ, pk. Rudnickich h. Rudawa w Wielko (Act. castro 
ostrzeszov. ). 
1485. Nasut, pk. Wyszyńskich h. Trzywdai'. 
1486. Nassuta lub Naszuta, pk. Wobnińskich w Litwie (Kojał.). 
1487. Naszuta, przydomek, patrz Nassuta.
		

/stekert_przydomki0086_0001.djvu

			- 83 - 


1488. Naxa, przydomek, patrz Naksa. 
1489. Nechaj, pk. Jana Te1seisa nob. XIX 8. (Szl. hal.). 
1490. Nehyba, przydomek, patrz Nahyba. 
1491. Negrycz, pk. Berezowskich h. Sas, p. Romanowicz. 
1492. Nekanda, przydomek Trepków h. Topór. 
1492. Nepreszyc, pk. XVIII s. Tyszarskich h. Ślepowron 
w lwow. (Szl. gal.). 
1493. Neronowicz, pk. XVI s. Szpilewskich na Ukrainie (Nies.). 
1494. Nestor, pk. Pawła Iwanowicza księcia Sapiehy z linii 
Kodeliskiej. 
1495. Nesterowicz lub Nestorowicz, pk. XVII s. Stefana Kra- 
sowskiego h. Jastrzębiec nob. Const. 1646 (V.) fol. 40. 
1496. Nestorowicz, przydomek, patrz Nesterowicz. 
1497. Netarbowski, pk. XVI i XVII s. Piętków lub Piętkie- 
wiczów h. Pomian (Kur.) p. Saka. 
1498. Neustern (von), pk. Michała Harasiewicza baron. austr. 
1811 (Szl. ga1.). 
1499. Nicz, przydomek Jana (II) Leopolity. 
1500. Noczek, przydomek Oszowskich. 
1501. Niedowa, pk. XVI s. Boczkowskich h. Gozdawa w san- 
dom. (Papr.). 
1502. Niedych, pk. XVII s. Piotra Węża, bisk. płock. (Lub. 
vit. episc. plock.). 
1503. Niedźwiedź, pk. XVI s. Manieckich h. Sokola w po- 
znań. (Koryt. prał. k. gniezn. 61) p. Baci i Ursinus. 
1504. Nieliski, przydomek Gedeona Bielewskiego nob. CODSt. 
1673 (V) fol. 162. 
1505. Niemanicz, pk. Urnskich h. Sas, p. Odemczak. 
1506. Niemierka, przydomek Cielemeckich h. Boruta. 
1607. Niemierza czy Niemirza, pk. Chrzelowskich h. Lis w kra- 
kow. (Dł. L. B. I i II). 
1508. Niemirowicz, pk. XVII i XVIII s. Szczytow h. Jastrzę- 
biec w Białej Rusi (Const. 1705-1796). 
1509. Niemirza, przydomek, patrz Niemierza. 


6*
		

/stekert_przydomki0087_0001.djvu

			- 84 - 


1510. Nimirycz Jub Niemirzyc, pk. Skwarskicb h. Zaremba 
w płock. (Oonst. 1697). 
1511. Niemirzyc, przydomek, patrz Niemirycz. 
1512. Nielubowicz lub Niezlubowicz, pk. XVII s. TukaJskich 
h. Kościrsza W nowogrodz. (Nies.). 
1513. Niemstrz, pk. XYI s. KuJow h. Jastrzębiec w krak. 
(Star. Mon.). 
1514. Niesewicz, Niesiewicz lub NY8ewicz, pk. Dobrzańskicb 
h. Sas, p. Sokołowicz. 
1515. Niesiewicz, przydomek, patrz Niesewicz. 
1516. Nieszczykowicz, pk. XVIII 8. Czerniewskich h. Sreniawa, 
p. Szyraj. 
1517. Niewodzki. pk. XVIII s. Niedrowskich w trembowels. 
(Szl. gaL). 
1518. Niezlubowicz, przydomek, patrz Nielubowicz. 
1519. Niger czy Nigier, pk. a raczej przezwisko XVI s. Chro.. 
ściewskiego (Enc. pow.). 
1520. Nigier, przydomek, patrz Niger. 
1521. Nigroponte (de), przydomek, patrz Czarnomostski. 
1522. Nikitynicz, pk. XVII s. Zdanowiczów h. Korybut (Nies.). 
1523. Nimptsch (von), pk. baronów Wejherów lub Weyherów 
własnego herbu (t) (Przyczynek do Heraldyki). 
1524. Niniński, pk. XVII 8. Jana Wojewódki w mińskiem 
(Const. 1632). 
1525. Ninocic, pk. XV s. Zambrzyckich h. Kosciesza w ziemi 
wiskiej (Her. Kap. Mil.) p. Skauza. 
1526. Niskowicz, przydomek, patrz Miśkowicz. 
1527. Nogawka, przyd. a raczej przez, (dictus) XV 8. (Dl. L. 
II. 555 i III 252). 
1528. Nos, przydomek Sza8zkiewiczów (Narbutt: Dzieje Litwy. 
T. VII przypisek 10) p. Dołhoy. 
1529. Nosal czy Nosala, pk. XV s. Gnoiilskich h. Warnia 
w 8andom. (Miech.) i Wnorowskicb h. Rola p. Pięta. 
1530. Nosala, przydomek, patrz Nosal.
		

/stekert_przydomki0088_0001.djvu

			- 85 - 
1531. Nosek, pk. Boruckich h. Rola, Snieciń8kich h. Ślep
wron 
i Turskich h. Janina. 
1532. Nosiwoda, przydomek Jana Stypulkowskiego. 
1533. Nostitz, pk. XVI s. Jackowskich h. Ryś na Pomorzu 
(Const. 1590). 
1534. Nosz, pk. XV s. Toporczyków z Dobrkowa (Dł. L. B.). 
1535. Noszak, pk. XIV s. Przemysława, księcia cieszyńskiego. 
1536. Notarius, przydomek XV s. Mateusza z Krakowa, bi- 
skupa wormeckiego (Worms) i Kardynala (t 1410) p. 
Stadtschreiber 1541. 
1537. Nowopolski, przydomek XLV s. Thiszów lub Tyssów h 
Ryczosław (Szl. pols.). 
1538. Nyklus, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz, p. Piorun. 
1539. Nysewicz, przydomek, patrz Nisiewicz. 


1540. Obiedło, pk, XVI s. Zebrowskich h. Jasieńczyk w ziemi 
biels. (Her. Kap. Mil.) p. Skorupa. 
1541. Obryński, pk. XVI s. Charytonowiczów własnego herbu 
(I. hr. Bor.). 
1542. Oczko, pk. XV s. Piętków h. Ślepowron (p. Oczkowicz) 
i Flipa Wołuckiego h. Rawicz. 
1543. Oczkowicz, pk. XVI s. Klembowskich lub Kłębowskich 
h. Jastrzębiec w podJas. (Paprocki) i Piętków h. ŚJe- 
powron p. Oczko. 
1544. Odemczak, pk. Uruskich h. Sas, p. PobideDczak. 
1545. Odlanicki czy Odlaniski, pk. Paczobutów, p. Kondzicz. 
1546. Odlaniski, przydomek, patrz Odlanicki. 
1547. Odnowiciel, przydomek Kazimierza I, króla polskiego, 
patrz Mnich. 
1548. Odnowicz, przydomek Konczewskich na Litwie (Kur. 
fol. 17). 
1549. Odnowski, przydomek Herburtów. 
1550. Odrowąż (de), pk. Augustynowiczów h. Odro wąż odm. 
nob. 1795 (t) (SzJ. gal.).
		

/stekert_przydomki0089_0001.djvu

			86 - 


1551. Odynak czy Odyniak, pk. XVII s. Luckich na Rusi 
(Const. 1697) p. Szczerniak. 
1552. Odyniak, przydomek, patrz Odynak, 
1553. Odyniec, pk. XVII s. Sokołowskich h. Sokola w podla8. 
(Koryt.: Prał. k. gniezn. II 322). 
1554. Oedenburg, pk. barona Geringera nob. 1824 (Szl. gaL). 
1555. Ogień, przydomek, patrz Ohin. 
1556. Ogniewicz Z Piątkowic, pk. XV s. (HeJ. T. II). 
1557. Ogon, przyd. a raczej przez. (dictus) XIV s. Pawła ze 
Spicimierza i Piotra Radzikowskiego h. Ogończyk (Dł. 
L. R.). 
1558. Ogromny, pk. XVI s. nadawany Stefanowi Batoremu, 
królowi pols. (Szajnocba), oraz Działyńskich (p. Powała). 
1559. Ohin (Ogień), pzydomek Grzegorza v. Jerzego Puzyny, 
patrz Puzyn. 
1560. Okmiński, pk. Siestrzeńcewiczów h. Bohusa. 
1561. Okocima (z), pk. XIX s. Jana Gotza nob. 1881 (SzI. 
gal. ). 
1562. Okopski czy Okopsko, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Po- 
liwka. 
156R Okopsko, przydomek, patrz Okopski. 
1564. Okulicz, pk. XVII s. Kozarynów w połoc. (Ac t. castro 
zytomir. ). 
1565. OIbracht, przydomek Bylinów h. Belina (Szl. gal.). 
1566. OIechnowicz, pk. XVII s. Steckich h. Radwan w kijowo 
(Const. 1620 fol. 15). 
1567. Olelkowicz. pk. książąt Słuckich (t) (Papr.) p. Kopyiski. 
1568. OIeszkowicz, pk. Popielów h. Su1ima, p. Petrykacz. 
1569. Olizar, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Petreńczycki. 
1570. Olwita, pk. Uznańskich h. Jastrzębiec na Wołyniu (I. hr. 
Bor. ). 
1571. Ołdak, pk. XV s. Ołdakowskich h. Rawicz w podlas. 
(Her. Kap. Mi1.).
		

/stekert_przydomki0090_0001.djvu

			- 87 - 


1572. Onańczyk, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak, 
p. Prokopowiak. 
1573. Onoszkowicz czy Onyszkiewicz, pk. XVI s. Jacynów 
własnogo herbu na Wołyniu (Metr. Wołyń.). 
1574. Onyszkiewicz, przydomek, Onoszkiewicz. 
1575. Oppeln (de), przydomek XVI s. Bronikowskich własnego 
herbu. 
1576. Oraszeny (de), pk. Bohdanowic
ów, nob. gal. XVIII s. 
(Szl. buk.). 
1577. Orczyński, przydomek Bolków h. Rogala (Star. Mon.). 
1578. Orslulski, pk. Józefa Ol brycha czy Olbrycbta nob. const. 
1775 (VIII) fol. 303. 
1579. Orwak czy Orwat, przydomek Czerników. 
1580. Orwat, przydomek, patrz Orwak. 
1581. Orzeł, przydomek Dziekowskich b. Korab, p. W ołyniec. 
1582. Os (von), p. Dawida Tyskiembeka ind. CODSt. 1673 (V) 
fol. 129. 
1583. Osiczko ezy Osiczkowicz, pk. Podczaskieh h. Rawicz, 
p. Rolicz. 
1584. Osiczkowicz, przydomek, patrz Osiezko. 
1585. Osiełek, pk. Szaniawskich h. Junosza, p. Pierozik. 
1586. Ośmiomysł czy Ośmiozmysł, pk. Jarosława 'Vłodzimir- 
kowicza, księeia halickiego. 
1587. Ośmiozmysł, przydomek, patrz Ośmiomysł. 
1588. Osostowicz, pk. XV s. Stryjkowskieb h. Leliwa w łę- 
czyc. (Las. Stad. fol. 67), p. Piorun. 
1589. Ossoryusz, przydomek Bukowskieh h. Ossorya. 
1590. Ostałkiewicz, pk. Rzepeckich, p. Barcikowiec. 
1591. Ostapek, przydomek Kropiwnickich. 
1592. Ostaw, pk. Zaleskich h. Jelita. 
1593. Osten (von). pk. XVI s. baronów Sackenów w Prus. 
(Star. Mon.) nob. w Polsce (1826) i pod. do tytułu hra- 
biów tamże (1768), p. Salm (von).
		

/stekert_przydomki0091_0001.djvu

			=-88- 


1594 Ostroróg, pk, Gorzeńskich, Lurowskich i Prusimskich 
h. Nałęcz (Nies.). 
1595. Ostroięckl, pk. Hołowniów h. Hołownia odro. wslonim. 
(Kojł'ł.). -. 
1596. Osuchowicz, prlydomek Staóczy¥.-& b. Trzy Trąby. 
1597. Os

zytow6ki, pk. XVI s. kniaziów smoleńskich Uwa- 
rowow lub Uwarowiczów (Metr. lit.). 
1598. Ottenscheim, pk. Gottfrieda Sertza nob. 1806 (Szl. galo). 
1599. Otto, pk. Trąmpcz)'ńskich lub Trompczyńskich h. Topór 
w kalis. (Const. 1764). 
}600. Otyły lub Tłusty (Crassus), pk. Henryka V, księcia 
wrocław. i lignie. 
1601. Owca, przydomek Jaśka, syna Nawoja z Tenczyna, pro- 
topJasty Morawickich j Ossolińskich. 
1602. Owiesek, przydomek Wiśniewskich h. Prus 1 0 , 
1603. Owsianik, pk. XVIi XVII s. Iwanowskich z Iwanowie, 
na Podolu (L. pod. 48). 
1604. Owsianka, pk. XVI s. Czerskich h. Rawic
 w słonim. 
(Kojał. ). 
1605. Owsiany, pk. XVIII s. Habermana na Rusi (SzI. ga1.), 
p. Heberfeld (de). 


1606. Pachna, nazw. czy przyd. XV s. (Hel. T. II). 
1607. Pacho I ezy Pachoł, pk. XVI s. Mieóskich b. Rola w po- 
dl s. (Her. Kap. Mil.). 
1608. Pachoł, przydomek, patrz Pachol. 
1609. Pącierz, przydomek Pepłowskich, p. Sapał. 
1610. Packiewicz, pk. XVIII s. Nornickich własnego herbu 
w oszmian. (Nies. ) Petryaszewicz. 
1611. Paczek, pk. XVI s. Słotwińskich h. Leliwa w wogrodz. 
(Kojał.). 
161i. Paczko, pk. Bilińskich h. Sas, p. Słotyło. 
1613. Pająk, pk. XV B. Lenczewskieh h. Strzemię, p. Podolecki. 
]614. Pamięcisz, pk. Lopieńskich czy Lopińskieh, p. Pieróg.
		

/stekert_przydomki0092_0001.djvu

			..
 89 - 


1615. Pampek, pk. XIV 8. (Stad.). 
1616. Panie Kochanku, pk. Karola księcia Radziwiłła, ordy- 
nata (IX) nieświez. 
1617. Panko czy Pańko, pk. Bzowskich h. Nowina, p. Janota. 
1618. Pańko, przydomek, patrz Panko. 
1619. Parisiensis, pk. XV 8. Michała z Bystrzykowa (Enc. 
pow.). 
1620. Parvus, przydomek, patrz Wenning. 
1621. Parys, przydomek XV s. Drohojewskich b. Korczak 
(Stad.), patrz Kuzyn. 
1622. Paschalis, pk. XVIII s. Jakubowiczów własnego herbu 
(czyli Junosza z odmianą) nob. Const. 1790, dypl. 1791 
(Her. pols.). 
1623. Passowicz, pk. XVIII 8. Llityńskich na Podolu (L. pod. 
48) i na Rusi (SzI. gaL). 
1624. Paszewicz, pk. Kruszelnickich, p. Procewicz 
1625. Pawęk, pk. XVIII s. Pławuszewskich w trembowels. 
(Szl. gal.). 
1626. Pawlikowicz, pk. Komarnickich h. Sa8, p. Sta8zkiewicz. 
1627. Pawłowicz, pk. Strutyńskich h. Sas, p. Penior. 
1628. Pawłowski, przydomek Skrzanty lub Skrzęty. 
1629. Pecz czy Pęcz, przydomek XVI s. (Stad.). 
, 
1630. Peckan lub Pekan (von), p. Zegartowskich czy Zegar- 
towskich h Topór odm. w Prus. zach. (Nies.). 
1631. Pekan, przydomek, patrz Pcckan. 
1632. Pelikańczyk, p. XVI s. Richterów czy Rychteró-ov h. Pe.- 
likan mieszczan krak. (Papr.). 
1633. Pełka, pk. XVII s. Polińskich w brzesc. (Const. 1697). 
1634. Pełkowski, pk. Karola Leopolda Schendla lub Szendła 
nob. w Prus. XIX s. (I. hr. Bor.). 
1635. Penior, pk. StrUi) ń8kich h. Sas, p. Porkowicz. 
1636. PensIin lub Penzlin, pk. XVI 8. baronów Maltzanów 
(Szl. pols.), p. Wartenberg. 
1637. Penzlin, przydomek, patrz Penslin.
		

/stekert_przydomki0093_0001.djvu

			- 90 - 


1638. Perełka, pk. Cbojnackich h. Trzaska w raws. (Nies.). 
1639. Pereswit, pk. XVI s. rusko-lit. rodziny Sołtanów h. Sy- 
rokomla odm. (Papr.). 
1640. Peretruski, pk. Zienkiewiczów h. Leliwa, p. Zmajło. 
1641. Perla, nazw. czy przyd. (Kur.). 
1642. Pernasiewicz lub .Pernaszewicz, pk. XVI s. Zabełłow 
lub Zabiełłow na Zmudzi (M. lit.). 
1643. Pernaszewicz, przydomek, patrz Pernasiewicz. 
1644. Persten Jub Perstein (de), pk. patrz Prandota. 
] 645. Perstein, przydomek, patrz Persten. 
1616. Petowtt, Pett'owt lub Pottowt, pk. XVIII s. Klausa 
w orszańs. (Const. 1764). 
1647. Pettowt, przydomek, patrz Petowtt. 
1648. Petryaszewicz czy Petryszewicz, pk. Nornickich p. Pac- 
kiewicz. 
1649. Petryszewicz, przydomek, patrz Petryaszewicz. 
1650. Petryczak, przydomck Terleckich h. Sas, p. Petryłowicz. 
1651. Petraszewicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Piórkowicz. 
1652. Petrenczycki, pk. Hoszowskich h. Sas, p. Romankowicz. 
1653. Petruszewicz lub Pietruszewicz, pk. Wysoczańskich h. 
Sas, p. Szwabowicz. 
1654. Petrykacz, pk. Popielów h. Sulima, p. Romanowicz. 
1655. Petryłowicz, pk. Terleckic h. Sas, p. Prokopowicz. 
1656. Petyhorzec, pk. XVI[ s. Sephera z Sewerówki lub Krzy- 
wego w barsko (L. pod. 38). 
1657. Pezinow, przydomek Roguskich (Nr. 307 Gaz. wnrsz. 
1891), patrz Semelow. 
1658. Pęcz, przydomek, patrz Pecz. 
1659. Pęsa, przydomek Kropiwnickich, patrz Racibor. 
1660. Phlichtenfeld, patrz Wokurka. 
1661. Piastun, pk. XVII s. Romanowiczów b. Lubicz w no- 
wogrodz. (1. hr. Bor.). 
1662. Piątkos (Pyontkos), pk. XIV S. (HeJ cel. T. II).
		

/stekert_przydomki0094_0001.djvu

			_. 91 - 


1663. Picus (Piku s), pk. XVI s. Pawła Sapiehy, wojewody 
podlaskiego w nobilitacyi, Stanisława Zawadzkiego h. 
Rogala, mieszczanina krak. (Paprocki: Herby fol. 662). 
1664. Piechna czy Piechno, pk. XV s. (Hel. T. II). 
1665. Piechnik, pk. Lapińskich h. Lubicz p. Piechota i Wir.- 
rzejskich h. Jelita p. Pieniążek. 
1666. Piechno, przydomek, patrz Piechna. 
1667. Piechota, pk. Lapińskich h. Lubicz, p. Pluśniak. 
1668. Pieczychojski czy Pieczyhoyski, pk. Bokijów w włodzi- 
mirsk. (Act. castro vlodimir.), p. Koliski. 
1669. Pieczyhoyski, przydomek, patrz Pieczychojski. 
1670. Pieczynga, pk. Chomentowskich lub Chomętowskich, p. 
Pierzchała. 
1671. Pielak lub Pieliak, pk. Jędrzeja Wapliń8kiego Dob. const. 
1794 (Szl. gal.). 
1672. Pieliak, przydomek, patrz Pielak. 
1673. Pielesz czy Pielsz,. pk. XVI s. Rogowskich h. Nabram 
w krak. (t) (Papr.). 
1674. Pielsz, przydomek, patrz Pieszo 
1675. Pieniążek, przydomek: Iwanowskich h. Odrowąż, Koby- 
Jińskich (p. Warda) i Wierzejskich h. Jelita (p. Piechnik). 
1678. Pieniek, pk. XVI s. Burzyńskich h. Pobóg i Niezabi- 
towskicb h. Lubicz w lubeis. i Litwie (Papr.). 
1679. Pierog, Pirog Jub Pirok, pk. XVI S. Kobylińskich i Lo- 
pieńskich Jub Lopińskich p. SzeJąg. 
1680. Pierożek lub Pirożek, pk. XV s. Bojszewskich lub Boj- 
szowskich h. Biberstein w oświecim. (D. L. B.) i Sza- 
niawskich b. Junosza p. Pudełko. ł 
1681. Pirog, przydomek, patrz Pierog. 
1682. Pirok, przydomek, patrz Pirog. 
1683. Pirożek, przydomek, patrz Pieroźek. 
1684. Pierres (de), przydomek Franci8zka Bourgeois (Sir Fran- 
cis), malarza gabinetowego króla Stanisława Augusta 
nob. w Polsce przy schyłku XVlII s. (Stow. maI. pols.).
		

/stekert_przydomki0095_0001.djvu

			- 92 - 


1685. Pierzchała, pk. XV i XVI 8. Chomętowskich (p. Puszcz), 
Mroczków h. Prus 1°. Nowosielskich h. Ślepowron i Prze- 
zdzieckich h. Roch III. 
1686. Piesgajło czy Piesgayło, przydomek Szemiothów lub 
Szemiotów (Kur.). 
1687. Piesgayło, przydomek, patrz Piesgajło. 
1688. Pieszkowski, pk. XV 8. Piotra Bole8zy w Mazow. (Dl. 
L. B. I. 533). 
1689. Pietraszkiewicz lub Pietraszkowicz, pk. XV s. Strumi- 
łow h. Nałęcz w lwow. (Act. ter. leopol.). 
1690. Pietraszko, pk. XIV s. Pa8zkowiczów w lidze (Akt. Zap. 
Ro
. T. I fol. 10). 
1691. Pietraszkowicz, przydomek, patrz Pietraszkiewicz. 
1692. Pietruszewicz, przydomek, patrz Petruszewicz. 
1693. Piękny, przydomek Wisława, księcia na Wiślicy rodu 
Popie)a. 
1694. Pięta Jub Piętka, pk. XVII s. Nietarbowskich h. Pomian 
na Pomorzu, Soholewskich h. Ślepowl'on, Ustarbowskicb 
h. Abdank (p. Sułtan) i Wnorowskich h. Rola (p. Pitga). 
1695. Pijak (Sitio), przydomek Mikołaja Wyżyckiego. 
1696. Pikus, przydomek, patrz Picus. 
1697. Pilat, Pilath Jub Piłat, pk. XV s. Ujejskich h. Nowina 
w krak. Dl. L. B. II). 
1698. Pilath, przydomek, patrz Piłat. 
1699. Pilawski, pk. XVI s. PfeiJsdorfów Jub PfeJsdorfów h. 
wł. w Prus. zach. (M. S. o fam. prus.). 
1700. Pilch czy Pilich, pk. Ladow wła8Dego berbu. 
1701. Pilecki, pk. Urbanowiczów h. Labędź w oszm. (Kojał.), 
p. Nakowicki. 
1702. Pilich, przydomek, patrz Pilch. 
1703. Pilik, pk. Witwickich h. Sas, p. Płytka. 
1704. Pilko, pk. Pilchowskich h. Rogala, p. Słodzej. 
1705. Piłat, przydomek, patrz Pilath. 


.
		

/stekert_przydomki0096_0001.djvu

			- 93 - 


1706. Pinkowski, pk. XVI i XVII s. Hauryłowiczów czy Ha- 
wryłowiczów na Żmudzi 1528 (w lit.) i w mści sław. 
(Const. 1674). 
1707. Piórko (Pyorko), przydomek XV s. (Hel. T. II). 
1708. Piorkowicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. Piszkowicz. 
1709. Piorun, przydomek: Kurozwęckicb h. Poraj (t) (p. Wrzod), 
Sobieszczańskich b. Nałęcz (p. Regmunt), Stryjkowskich 
h. Leliwa (p. Tulkow8ki) i Krzysztofa (I) Radziwiłła, 
het. w. lit. 
1710 Piotrowieki, przydomek Bobrów h. Pilawa. 
1711. Piotrowicz, przydomek Mona8terskich h. Sas, p. Rudry- 
jewicz. 
171
. Piotrowik, przydomek Janiszewskich h. Junosza (Kur.). 
1713. Piotuch lub Piottuch, pk. XVIII 8. Kubickicb czy Ku- 
blickich w wiłkomirs. (Const. 1764). 
1714. Piottuch, przydomek, patrz Piotuch. 
1715. Pisanka czy Pisanko, pk. XVIII 8. Koziełow lub Ko- 
zicłłow w wiłkowys. (L hr. Bor.), p. Pokleski. 
1716. Pisanko, przydomek, patrz Pisanka. 
1717. Piskorowicz, pk. XVII s. Toporowskich na Rusi (Const. 
1697). . 
1718. Piskowicz czy Piszkowicz, pk. Jaworskich h. Sas, p. 
Romanowicz. 
1719. Piszkowicz, przydomek, patrz Piskowicz. 
1720. Pitga, pk. Wnorowskich h. Rola, p. Pławacz. 
1721. Pius, przydomek, patrz Pobożny. .
j' 
1722. Plak, przydomek Luiskich b. O	
			

/stekert_przydomki0097_0001.djvu

			- 94 - 


17
7. Pleszkowski, pk. XVI s. Krzysztofa Stefanowicza nob. 
1581 z herbem Pogoń IV (Pa pr. i Nies.). 
1728. Plewa, pk. XVII s. Luniewski h. Lukacz w podlas. 
(Const. 1648. 
1729. Pluśniak, pk. Lapińskich h. Lubicz, p. Rech. 
1730. Plwacz lub Spluwacz, pk. XIII s. "\Vładysława Odno- 
wicza, księcia krakow. 
1731. Pławacz, pk. WnorowBkich h. RoJa, p. Popielec. 
1732. Płocki, pk. XVI s. Sczawińskich lub Szczawińskich h. 
Prawdzic (Papr.) i Szmłudow (1789) (Kur.). 
1733. Płoza, nazw. czy przyd. XVI B. w opoczyńs. (Zrod. 
dziej. XIV, 283). 
1734. Płytka, przydomek Witwickich h. Sas, p. Sieczka. 
1735. Pobiedenczak lub Pobiedynczak, pk. Uruskich h. Sas, 
p. Waskowicz. 
1736. Pobożny (Pius), przydomek: Bolesława, księcia kaliskiego, 
Henryka II (Piasta), księcia wrocławskiego i polskiego, 
Stanisława Radziwiłła, ordynata (I) Da Olyce, Eliasza t 
rabina wileńskiego (p. Gaon) i Augustyna Konstantyno- 
wic za (p. Pochowicz). 
1737. Pochowicz, Pohowicz, Pohozy lub Pokoz, pk. XVI s. 
Augustyna KODstantynowicza h. Lis w minsk. (Const. 
1674). 
1738. Pochwaleniec, przydomek Maleszewskich h. Godziemba, 
p. Robak. - 
L 73H. Poczta, pk. XIV s. w ziemi ciechanow. (Her. Kap. 
Mi1. ). 
1740. Podbipięta, Połupięta lub Powypięta, pk. Bionatowskich 
p. Dnbrogost. 
1741. Podchocki czy Podhocki, pk. XVII s. Kłyszow w sieradz. 
(Const. 1697). 
1742. Podhocki, przydomek, patrz Podchocki. 
1743. Podkoniuszy, pk. XV s. Mazowieckicb h. Dolęga w pło- 
ckiem Mazowszu (Papr.), p. Wilk.
		

/stekert_przydomki0098_0001.djvu

			- 95 - 


1744. Podlesny, pk. XVI 
. Widowskich w czersk. (Act. ter. 
cern. ). 
1745. Podolecki, pk. Lenczewskich h. Strzemię, p. Dobek. 
1746. Podskarbi, pk. XVI i XVII s. na Zmudzi (M. lit.) 
i w rawsko (Const. 1674). 
1747. Podstolski, nazw. czy przyd. XVI S. w stężyc. (Zródła 
dziejowe XIV, 341). 
1748. Podwiński, pk. XVII s. Grzegorza Naskiewicza w mińsk. 
(Const. 1648). 
1749. Pogrobowiec, Pl,zydomek Przemysława I, króla pojskiego. 
1750. Pohowicz, przydomek, patrz Pochowicz. 
1751. POh02Y, przydomek, patrz Pohowicz. 
1752. Pokleski czy Poklewski, przydomek Kozielow, p. Pisanka. 
1753. Poklewski, przydomek, patł.z Pokleski. 
1754. Pokorna, nazw. czy przyd. XVII S. na Zmudzi (Const. 
1697). 
1755. Pokosz, przydomek, patrz Pohozy. 
1756. Polaczek, pk. XVIII S. Ęrajewskich h. Trzaska w płock. 
(S. I. 1772-81). 
1757. Polak, pk. .Pogorzelskich h. Krzywda (p. Poszewka) 
i Stypułkowski
h h. RoJa (p. Stypułek). 
1758. Polenta Jub Pollenta (de), pk. hr. Bellantani, BeIJantini 
Jub Pallentani poch. włos. w Polsce (Const. 1658). 
1759. Pollenta, przydomek, patrz Polenta. 
1760. Poliński, pk. XVII S. Pełkow w brzesc. (CoDet. 1697). 
1761. Poliwka, pk. Kulcz)"ckich h. Sas, p. Polnaka. 
1762. Poliż, pk. Krzewskich h. Bończa, p. Bronicz. 
1763. Polnoka, pk. Kulczyckich h. Sas, p. Ruczka. 
1764. Połotyński, przyd. a raczej nazw. XVI S. mieszczan 
lwow. Wąsow lub Wąsowiczów h. Połota nob. 1579 
(Papr.). 
1765. Połukniazewicz czy Potukniaziewicz, nazw. czy przyd. 
XVI s. na Wołyniu (Metr. wołyń.). 
1766. Połupięta, przydomek, patrz Podbipięta.
		

/stekert_przydomki0099_0001.djvu

			--96- 


1767. Pomarnacki, przydomek Pacewlczów h. OrJa. 
1768. Pomianowicz, pk. XVIII s. Zembrzyckich czy Zubrzy- 
ckich h. Pomian w przemysł. (SzI. gaJ.). 
1769. Ponięcic (z) lub Ponientritz, pk. Holy' ego (de) nob. 
w Prus. (18 Pażdz. 1836) (I. hr. 30r.). 
1770. Ponientritz, przydomek, patrz z Pomięcic. 
1771. Popiel, pk. Brośniowskicb lub Broszniowskich h. Sulima 
(Sd. gat.). 
1772. Popielec, pk. XVIII s. Wnorow8kich h. Rola, p. Skarbnik. 
1773. Popiołek, przydomek Jana Cynerskiego. 
1774. Popkowicz, pk. XVIII s. P
cławsl{ich czy Pasławskich 
w przemysJ. (8zl. ga1.), p. Zydowie. 
1775. Porada, przydomek A. Rapaporta (1890). 
1776. Poraj, ród i przydomek XIV i XV s. (Stad.). 
1777. Porkowicz, pk. Stmtyńskich h. Sas, p. Protasowicz. 
1778. Porski, przydomek Horajnów lub Horaynów h. Sreniawa. 
1779. Portki, pk. XV s. Targońskich h. Ostoja w łomżo (Her. 
Kap. MiJ.), p. Śliwa. 
1780. Poruchowicz, pk. Sernickich, p. Józefowicz. 
1781. Posnik, pk. Wyszewskich czy \Vyżewskich na Rusi (Sz1. 
gal. ). 
17R2. Postelvitz (von), pk. XVIII S. Posadowskich h. Abdank 
(Przewod. herald.). 
1783. Poszewka, pk. Pogorzejkich h. Krzywda, p. Bucko. 
1784. Poszylski, pk. XVIII s. Lawrynowiczów h. Hiałynia na 
Żmudzi (Kur. fol. 18). 
1785. Potrzas, przyd. czy przez. (rzeczon.) Załaskowskicb h. 
Rola z Lowiczka W Kujawach (Acf. castro bre8t. cujav.). 
1786. Pottenstein .(von), pk. Schampachów własnego herbu (t) 
nob. w Polsce 1633 (Nie8.). 
1787. Pottowt, przydomek, patrz Pettowt. 
1788. Powała, przydomek: Chmielew8kich, Działyńskich i Tro.. 
janow8kich h. Ogończyk. 
1789. Powypięta, przydomek, patrz Połupięta.
		

/stekert_przydomki0100_0001.djvu

			- 97 - 


1790. Pozhorski, pk. XVII s. Linkiewiczów na Rusi (SzL gal.). 
1791. Prandota, pk. Konińskich (t), Ostrowskich, Trzcińskich 
herbów Pobóg i Rawicz, oraz Zbigniewskich h. Grzy- 
mała (t). 
1792. Prandota de Persten, pk. XV s. Libiszewskich lub Li- 
biszowskich h. Wieniawa w Prusiech (Dł. L. B. I) 
Bielski fol. 410). 
1793. Prawnicki, przydomek Józefa Kirszrota. 
1794. Prek, patrz Proek. 
1795. Primus lub Prymus, pk. XV s. Mikołaja Dunina h. La- 
będż z Prymusowej WoJi (Ks. per. radom.) (Zródła 
dziejowe). 
1796. Priscus (Stary), pk. Mieczysława nI, księcia wielko- 
pojskiego, Ziemowita księcia mazowieckiego, Zygmunta I, 
króJa pols. i Mikołaja (n) Radziwiłła, p. Antiquus. 
1797. Probus, przydomek, patrz Lagodny. 
1798. Procerus, przydomek, patrz Wysoki. 
1799. Procewicz, pk. Kruszelnickich, p. Stawnikowicz. 
1800. Proczon, pk. XVI s. Lipskich w krakowskiem (Dl. L. 
B. II, 229). 
1801. Proek lub Prek, pk. XVI. s. Preukow h. Borek vel Prus 
(Nies. ). 
1802. Prokopiak, pk. Ho rodyj ski ch Jub Horodyskich h. Kor- 
czak, p. Puchacz. 
1803. Prokopowicz, pk. Pachniówskich, Pacławskich, Terlec- 
kich h. Sas (p. Sawczyk); Prokopowiczów h. Korczak 
z Gwożdzca w trem bowels. (Act. ber.). 
1804. Prokszyc, pk. XVIII s. Kandybow w Litwie (Nies. ) p. 
Prolesza. 
1805. Prolesza, pk. Kandybow p. Prokszyc. 
1806. Promczejko lub Promczeyko, pk. Komickich b. Komic. 
w Litwie (Kur. fol. 18). 
1807. Promczeyko, przydomek, patrz Promczejko. 
1808. Proszewicz, przydomek Medekszów. 


PRlYlIDDII. 


7
		

/stekert_przydomki0101_0001.djvu

			- 98 - 


1809. Protasiewicz, Protasowicz Jub Protaszewicz, pk. Stru- 
tyńskich h. Sas na Rusi (Szl. Gal.) p. Szafara. 
1810. Protasowicz, przydomek patrz Protasiewicz. 
1811. Protaszewicz, przydomek patn Protasowicz. 
1812. Pruszak, pk. XVII s. Bieniewskich h. PieJesz w WieJk. 
(R. p. Kal.) 
1813. Prymus, przydomek patrz Primus. 
1814. Przedrzymierski lub Przedrzymirski, pk. XVIII s. Kru- 
kowiczów h. SzeJiga odm. na Rusi (Szl. gal.) p. Tur. 
1815. Przedrzymirski, przydomek, patrz Przedrzymierski. 
1816. Przekora, p. XV s. Jakóba z Morawicy, dworzanina 
Władysława Jagiełły (1420). Nies. T. VI s. 456). 
1817. Przepiorkowski, przyd. a raczej przez. Maksyma Pere- 
pJińskiego z Perepliniec w bracław. nob. za Zyg. I. 
(HeJ. Rozmowy l. 520). 
1818. Przerwa, przyd. Tettmayerów (de) nad, 1794 (Szl. gaL). 
1819. Przechod, pk. XV s. (Stad.). 
1820. Przowo, (de) nazw. czy przyd. XV s. w Mazow. (Her. 
Kap. Mil.). 
1821. Przytyk, pk. Zenona Pogłodowskiego, nob. 1880. (Szl. 
gaJ. ). 
1822. Pstrąg, pk. XVI s. Bieleóskich Jub Bielińskich h. Sze- 
Jiga w raws. (Papr.). 
1823. Pszczelny, pk. Wądołow h. Grabie p. Ścierka. 
1824. Pszczoła Jub Pszczółka, pk. XVII s. WiJczopolskich h. 
Nieczuja na Wołyniu (Const. 1674). 
1825. Pszczółka, przydomek, patrz Pszczoła. 
1826. Pszeniczka, pk. XVII s. PawJikoqTskich h. Cholewa 
w sandom. (Her. poL). 
1827. Pszonka, przydomek Sawickich h. Janina (Pamięt. Jak. 
Pszonki). 
1828. ptasek lub Ptaszek, pk. XVII 8. Kraczewskich Jub 
Kraczowskich h. Grabie w sandom. (Const. 1648) p. 
Za wisza. 


.. 
ła
		

/stekert_przydomki0102_0001.djvu

			- 99 - 


1829. Ptaszek, przydomek, patrz Ptasek. 
1830. Puc
acz, pk. Horodyjskich lub Horodyskich h. Korczak 
p. Zurawel. 
1831. Puchaiski, pk. W oyciecba Skupieńskiego b. Belina. 
1832. Pudicus (Pudyk), patrz Wstydliwy. 
1833. Pudełko, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Rynda. 
1834. Puget, (du) de Theoniers, pk. rodz. francuz. Puszetów 
wł. herb. ind. w Polsce przy schyłku XVIII s. 
1835. Pukszta, pk. XVII s. KlausgieJewiczów czy Klausgieło- 
wiczów h. Kościesza w nowogrodz. (J. hr. Bor.). 
1835. Pukszyn, pk. Baczyńskich h. Sas p. Ihnatowicz. 
1836. Pulczyk, pk. XVII s. Drewnowskich h. Junosza w ziemi 
nurs. (Nies.). 
1837. Purkułap, pk. XVII Balika Jub BaJinka (Const. 1697) 
p. Burkołap. 
1838. Purwił, pk. XVII s. Misiewiczów na Zmudzi (Nies.). 
1839. Puryszka, nazw. czy przyd. XVII s, w mińsk. (Const. 
1648. 
1840. Pustotka, nazw. czy przyd. XIV i XV s. w płock. 
(1382) i gniez. (1408) (Koryt. prał. K. gniez. III. 334). 
1841. Pusz, pk. Regulskich h. Rawicz w ziemi droh. (Pap.). 
1842. Puszcz, pk. XV s. Chomętowskich p. Socha i Paczo- 
skich lub Paczowskich h. Jastrzebiec w drobic. 
.. 
(Pap.). 
1843. (bis) Pusznik nazw. czy przyd. XIV s. Berithow (de) 
h. DoJiwa w krak. (Dl. L. B.). 
1844. Putkamer lub Puttkamer, pk. KJeczyńskich czy, Kle- 
szyńskich h. Gryf (Szl. pols.). 
1845. Putyfl czy Putyft, pk. Józefa S
roki na Zmudzie (Nies.). 
1846. Putyft, przydomek patrz Putyfl. 
1847. Puzyn, Jub Puzyr, przydomek PuzYDów (patrz Ohiń). 
1848. Puziowicz, pk. IInickich h. Sas p. Rupczyc. 
1849. Pyątkos, przydomek patrz Piątkos. 


7*
		

/stekert_przydomki0103_0001.djvu

			- 100 - 


1850. Pygmaeus, przydomek patrz Lokietek. 
1851. Pylik, pk. XIV s. w ziemi war8zaw. (S. I. 1388-99). 
1852. Pyorko, przydomek, patrz Piorko. 
1853. Pyra czy Pyrka, pk. XVII s. Labęckich lub Labędzkich 
h. Janina na Rusi (Nies.). 
] 854. Pyrka, przydomek patrz Pyra. 
1855. Pyszni ak, pk. Bielińskich h. Jnnosza w Mazow. (S. 9. 
1412-1796). 
1856. Pyszyński, XVI s. Mieleszkow. p. Mikulicki. 


1857. Ouadro czy Ouardo (de) pk. XVII s. hrabiów sycylij- 
skich Karęgow własnego herbu w Polsce. 


1858. Rabiej lub Rabiey, pk. XVII s. Gnojnickich lub Gnoy- 
nickich w troc. (Const. 1632). 
1859. Rabiey, przydomek, patrz Rabiej. 
1860. Racibor, pk. Kropiwnickicb p. Skibka. 
1861. Raczesz, pk. Sulatyckich p. Juchno. 
186
. Raczkiewicz, pk. KobJańskich h. Sas p. Raczkoniewicz. 
1863. Raczko, czy Raszko, pk. Kropiwnickich h. Sas (p. 
Chrapko), Maszkiewiczów, Masaiskich i Pnrzyckich h. 
Ostoja (Her. Kap. MiL). 
1864. Raczkoniewicz, pk. Koblańskicb h. Sas p. Socha. 
1865. Radecki, pk. XVI 8. Mikuliczow h. własnego i Gozdawa 
w Litwie (Const. 1581 fol. 396) p. Skumin, 
1866. Radło, nazw. czy pnyd. XIV s. na Rnsi. (Stad.). 
1867. Radobyiski, pk. XVIII s. Hnbarowicza w lidzkim (CODSt. 
1764). 
1868. Radwan, pk. 
VI s. Kaniow w krak. (Dl L. B.) p. 
W rzosowski) i Zólkowskich h. Bończa w chełm. (NieB.). 
1869. Radziewicz, pk. Winnickich h. Sas p. Bndzianik. 
1870. Radziwonowski, pk. XVII 8. rodziny ms.-lit. Kierdejów 
h. Bełty (Stat. lit.).
		

/stekert_przydomki0104_0001.djvu

			- 101 


1871. Rarenburg (de), pk. XVI s. Kiskich h. Leliwa w war- 
szaw. (Papr.). 
1872. Raszko, przydomek patrz Raczko. 
1873. Rautemberg czy Rautenberg, pk. XVI s. K1ińskich h. 
Junosza odm. w Prus. (M. S. o fam. prus). 
1874. Rautenberg, przydomek, patrz Rautemberg. 
1875. Rawa, pk. XVIII s. Picleckich h. Sas w balic. (SzJ. gaI.). 
1876. Rawita, pk. Ostrowskich h. Rawicz p. Kot. 
1877. Rech, pk. Lapińskich h. Lubicz p. Stryjec. 
1878. Rechej pk. XVI s. Zawistowskich h. Lada w zakro- 
czym. (Papr. ). 
1879. Rechtenberg, przydomek Jana Ambrose nob. 1793 (SzI. 
gaL). 
1880. Redka, pk. Hołyńskich h. Sas p. Rytowicz. 
1881. Regmunt, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz p. Rożniata. 
1882. Rejman, pk. Gołęhiowskich własnego herbu na Pumorzu 
(Nies.). 
1883. Remiesz, pk. Rymaszewskich h. Pobog (J. hr. Bor.). 
1884. Respond czy Respont, pk. Jabłońskich h. Jasieńczyk 
1885. Respont, przydomek, patrz Respond. 
1886. Rewko-Gawroński, pk. Rewkowskich h. Swierczyk na 
Podgórzu (Papr.) w grodzieńs. (Kojał) i pIłdIas. (Her. 
Kap. Mil.) 
1887. Reg pk. XVI s. Sikorskich h. Kopasina p. Sledze 
1888. Rewera lub Revera, pk. XVI s. Stanisława Potocktego 
hetmana wielkiego koronnego. 
1889. Rędziejowski lub Rzędziejowski, pk. XVIII s. Lojkow 
lub Loykow w Wielko i Lit. (Nies.) p. Rydzewski. 
1890. Riselbach (von) pk. Fiscberow nob. XVIII s. (SzI. gaI.). 
1891. Robak, pk. Maleszewskich h. Godziemba p. Suka. 
1892. Rog, z Gwiazdowa w sandom. pk. XV s. (Dl. L. B).. 
1893. Rogala, pk. Cielemeckich lub Cielemęckich h. Rogala 
i Jutrowskich w kalis. (Lask. Stat.). 
1894. Rogatka, przydomek patrz Lysy. 


c 


l'
		

/stekert_przydomki0105_0001.djvu

			102 - 


1895. Rohodoszczekin
 pk. XVII s. Chodorkowskich h. Ostoja 
(Kojał). 
1896. Rojek lub Rojko, pk. XV s. Waliszewskich h. Leszczyc 
w Wielko (Nies.) p. Skarb. 
1897. Rojko, przydomek, patrz Rojek. 
1898. Rokita, przydomek, patrz Rojek. 
1899. Rolicz, pk. Podczaskich h. Rawicz p. Skarbnikowicz. 
1900. Roma, pk. XVIII s. Szczachurskich, Szczechurskich, czy 
Szczewurskich w trembow. (Szl. gaL). 
1901. Romańczyk, pk. Berezowskich p. Sas p. Szymczyc. 
1902. Romaniszczak, pk. XVIII s. Sozańskich w busko (Szl. 
gal. ). 
1903. Romankowicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Sienkowicz. 
1904. Romanowicz, pk. Czajkow3kich h. Dębno (p. Słonina) 
Popielow h. Sulima (p. Satowicz) i Jaworskich h. Sas 
(p. Szustajowicz). 
1905. Rosenberg (von), pk. XV s. baronów czeskich von Ga- 
schin pochodzenia polskiego na Szląskn (J. h. Bor.) 
i barona Antoniego Gruszczyńskiego h. Poraj (1840). 
1906. Rosenbergu, (z) pk. Piotra Grossa (de) nob. 1763. (Szl. 
gaL)' 
1907. Rasko cz
 Raszko, pk. XVII s. Bogdanowiczów h. Le- 
liwa na Zwudzi (Const. 1674). 
1908. Roslany czy Rosłany, pk. XVHI s. pjel"Zchalskich h. 
Pubog w balic. (Szl. gal.). 
1909. Rosłany, przydomek, patrz Roslany. 
1910. Rostropitz (von), pk. XVI i XVII s. Boreńskich lub 
Boryńskich h. Wieże puch. połs. na Szląskn (J. hr. 
Bor.). 
1911. Roszko, przydomek patrz " Rosko. 
1912. Rozan czy" Rożan, pk. XVIII s. Józefa Zendlingera nob. 
Const. 1775 fol. 148 v. VIII. fol. 303. 
1913. Rożan, przydomek, patrz Rozan.
		

/stekert_przydomki0106_0001.djvu

			- 103 - 


1914. Rozbierski, przydomek Karola Estreichera nob. 2 Lutego 
1882 (Szl. gal.). 
1915. Rożek, przydomek Mi.kQłaja Reja z Nagłowic. 
1916. Rożen, przyd. a raczej przez (dictus) XIV i XV s. Ro- 
znow h. Gryf. (Dł. Hel. Stad.). 
1917. Rozniata, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz p. Skos. 
1918. Rożyński, przydomek książąt Sapiehów patrz Kodeński. 
1919. Ruczka, pk. Kulczyckich h. Sas p. Śmietanka. 
1920. Rudoszański, pk. XVII s. Iwaszl{iewiczów h. Gozdawa 
w Litwic (Const. 1632). 
1921. Rudy (Rufus), pk. Konrada (III) księcia mazowiec. 
i Mikołaja (IV) Radziwiłła woj. wileńsko 
1922. Rudryewicz czy Rudryjewicz, pk. Manasterskich h. Sas 
p. Wałagin. 
1923. Rudryjewicz, prz
'domck, patrz Rudryewicz. 
1924. Rufus, przydomek, patl'z Rudy. 
1925. Ruhenfeld, czy Ruhmfeld, pk. Tomasza Chiomy czy 
Chromy nob. 1811. (Szl. gal.). 
1926. Ruhmfeld, przydomek, patrz Ruhenfeld. 
1927. Rupczyc, pk. Iloickich h. Sas p. Sienuszkowicz. 
1928. Rusin lub Russin, pk. Golianów h. Przerowa p. Sie- 
mJemcz. 
1929. Rusinek, pk. XV s. Mężeńskich lub Mężyńskich h. Kos- 
ciesza w łomżo (Her. Kap. Mil.). . 
1930. Rusiński, pk. XVII s. Wr2;eszczow na Rusi (Const. 1648) 
p. Tetewczycki. 
1931. Ruśniak czy Ruśniczak, pk. MłoCh9wskich p. Buka. 
1932. Ruśniczak, przydomek, patrz - Ruśniak. 
1933. Russin, przydomek patrz Rusin. 
1934. Rusyłowicz cz
 Ruszyłowicz, pk. XV s. W ojnata lub 
W oyniata na Zmudzi (Stat. lit. str. 128). 
1935. Ruszyłowicz, przydomek patrz Rusyłowicz. 
1936. Rutka, pk. XVII S. Ochenkowskich h. Grzymała w ziemi 
roiań. (Const. 1648).
		

/stekert_przydomki0107_0001.djvu

			- 104 - 


1937. Rużyczka. pk. Rosenwerthow lub Rozenwertow h. Ruży- 
czka (Szl. pol.). 
1938. Ry (de) przyd. czy przez. Piotra Dankertsa nadwoUlego 
malarza Zygmunta III. króla polskiego. 
1939. Rybeńko, pk. Michała Kazimierza Radziwiłła woj. troc. 
1940. Rybka, nazw. przez. i przyd. (dictus) Xl (Mon. pol. 
T. I), i Stockich w wiślic. (Źródła dziejowe XIV. 
228). 
1941. Ryc czy Rydz, pk. Koziczkowskich w Prus. (M. S. 
o fam i I. prus.). 
1942. Rydz przydomek, patrz. Ryc. 
1943. Ryczgorski, pk. XVI s. Sawiczów h. Sulima w W oł- 
kowys. (Papr.). p. Zabłocki. 
1944. Rydzewski, pk. XVIII s. Lojkow p. Rędziejowski. 
1945. Ryłowicz, pk. Hołyńskich h. Sas p. Sienkowicz. 
(bis) Rymwid pk. p. Rynwid. 
1946. Rynda, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Salomon. 
1947. Ryndza, Rynka lub Ryński, nazw. czy przyd. XV s. 
(Hel. T. II.). 
1948. Rynka, patrz Ryndza. 
1949. Rynko, pk. XVI s. Stanojtisa na Żmudzi (Metr. lit.). 
1950. Rynwid czy Rymwid, pk. XVI s. Maćkiewiczów h. Po- 
raj na Żmudzi (Metr. lit.) p. Wojtkuński. 
1951. Rzeszodko, rod. czy przyd. w Mazowszu XIV, XV s. 
(Źródła dziejowe XV). . 
1952. Rzędziejowski, przydomek, patrz Rędziejowski. 
1953. Rzystko, nazw. czy przyd. XVII s. w czerskiej ziemi 
(Act. castro varec. L. XXIII. fol. 121). 


1954. Saba lub Sabba, pk. XVIII S. Laskich h. Korab w bełz. 
(Szl. gał.). 
1955. Sabba, przydomek, patrz Saba. 
1956. Sachowicki, prLydomek, patrz Lachowicki.
		

/stekert_przydomki0108_0001.djvu

			- 105 - 


1957. Saczek czy Saczko, rod. czy przyd. XVI s. w marlen- 
burg. (Ks. pod. Stef. Bat.). 
1958. Saczko, przydomek, patrz Saczek. 
1959. Sadło lub Szadło, pk. XV s. Lubomirskich h. Sieniawa 
. (Oł. L. B.) (Stad. loco cit.). 
1960. Sadogorski, pk. XVIII 8. Gartenberga ind. 1768 (Szl. 
gal.). 
1961. Sadowiu, (na) pk. Dominika Blaise nob. Const. 1676 
1962. Sajko, lub Sayko, pk. XVIII s. Lodzińskich h. Radwan 
(Kur. Mal.). 
1963. Saim, pk. XVIII s. Koskow luk Koszkow w płockiem 
(Const. 1789). 
1964. Sak, pk. Zaleskich h. Kuczaba lub Paprzyca p. 80- 
bieszczyk. 
1965. Saka, pk. XIV s. Piętków lub Piętkiewiczów h. Po- 
mian (Stryj fol. 542) p. Netarbowski. 
1966. Sali (de)
 pk. XVIII s. Brignolów ind. Con8t. 1678 
(VIII.) fol. 799. 
1967. Sal m, (von) pk. XVII s. Sackenów w Infl. (Const. 1648) 
(L. Infl.) p. Osten. 
1968. Salomon czy Sałomon, pk. Szaniawskich h. Junosza p. 
Skrzek. 
1969. Sałomon, przydomek, patrz Salomon. 
1970. Sałowicz, pk. Popielów h. Sulima p. Stepaniak. 
1971. Samotya, pk. Leńców lub Lenczewskich h. Zadora 
w płock. Mazow. (Her. Kap. Mil.). 
1972. Sank, przydomek XV 8. (Stad.). 
1973. San-Marte, przydomek Jana Szulza. 
1974. Santke, przydomek C7
rtoryskich h. Lubicz p. Bartko. 
1975. Sapa, pk. Perłowskich h. Gozdawa p. Karaś. 
1976. Sapała, przyd. XVI. Strzałkowskich h. Poraj w kalis. 
(Papr.). 
1977. Saplica czy Soplica, przyd. 1789 (Kur.).
		

/stekert_przydomki0109_0001.djvu

			- 106 - 


1978. Sapucha, pk. Samsonowiczów b. Lis odm. w.Litwie 
i na Pokuciu (Nies.). 
1979. Sarna, pk. Kocbanowskich h. Niecznja. 
1980. Sarson, pk. Bielińskich b. Szeliga. 
1981. Saryusz, przydomek Bielińskich, Kozierowskich (t) Skor- 
kowskich, Sławianowskich (p. Bonin) Stokowskich, Tar- 
nowskich, WjJkoszewskicb, Wolskich, Zaleskich i Zie- 
lińskich h. Jelita. 
1982. Sasin, pk. XVII s. Karsnickich h. Jastrzębiec (p. Fun- 
dament) i Sasuliczów h. Labędź odm. w słonim. (Const. 
1674). 
1983. Saturnus, pk. Stupnickich h. Sas p. Waśkiewicz. 
1984. Sawczyc, pk. Terleckich h. Sas p. Szymkowicz. 
1985. Sawicz, pk. XV s. Szantyrów h. Su lima w Litwie (Nies.). 
1986. SChell, po polsku Szel pk. Vittinghofa im. 1775 (Szl. 
ga1.). 
1987. Schenka, pk. XIV stulecia 
nmieńskich lub Sumińskich 
h. Lcszczyc (Nakielski. Miechów fol. 249) p. Leszczyc 
(M. S. n faru. prus.). 
1989. SChimony, pk. pk. XVI s. Schimonskich (Szymońskich) 
poch pols. na Szląsku. (J. hr. Bor.). 
1990. Schivisisz, przydomek, patrz Altenhllfcn. 
1991. Schmeltzen (von), pk.. p. SchmoJtz. 
1992. Schmiedecke, pk. Szmideckich h. Kow
l (Sz1. pol.). 
1993. Schmiedenfeld, pk. Ewalda nob. 1775 (Szl. gaL). 
1993. Schmilling czy Schmising, pk. XVI 8. baronów Korfów 
h. Gozdawa odm. w Inflant. (L. Inf.). 
1994. Schmising, przydomek patrz Schmilling. 
1995. Schmoltzen (von) lub Schmolth, pk. XVI s. Michoro- 
wskicb v. Michrowskich wł. hero w Prus. (M. s. o fam. 
prus). 
1996. Schiviz (von) patrz Altenhofen. 
1997. Schur (de), pk. Lipiń.skich h. Schur w Prns (Szl. poL). 
1998. Schwartz, przydomek, patrz Szwarc.
		

/stekert_przydomki0110_0001.djvu

			107 - 


1999. Schwartzenbach, pk. Czerniewskich h. Bartliński w PrUB 
(M. S. o fam. prus.). 
2000. Schwartzenberg lub Schwarcenberg, pk. XV s. Czer- 
nych h. Nowina mieszczan krak. (Papr.). 
2001. Scibor, przydomek: Bogusławskich, Chełmskich, Kotkow- 
kich, Marchockich, Rylskich (p. Smig.) Sierhiejewiczów 
h. Ostoja i Marcisza (Marcina) Zborowskiego h. Ja- 
strzębiec. 
2002. Sciszek, pk. XVIII s. Trzeszczkowskich w oświecim. 
(Const. 1763). 
2003. Sczerbowicz czy Szczerbowicz, pk. XVI s. Szantyrów 
w Litwie (Nies.). 
2004. Sefer czy Szefer, pk. XVII 8. Marka Tolińskiego Dob. 
const. 1658 (IV) fol. 571). 
2005. Seferowicz, pk. XVII 8. Spendowskich h. Pobog (Const. 
1676 (V) fol. 205. 
2006. Sekerka lub Siekierka, pk. XVII s. czeskiej rodziny 
\Versowców (\Vrschowców) w Polsce (Papr. p. Wier- 
szowlec. 
2007. Sekula, pk. Podliszewskich patrz Serafin. . 
2008. Semelow, przydomek Roguskich (Nr. 307 Gaz. war. z 
1891) patrz Pezinow. 
2009. Senior (Starszy), przydomek Janusza I. księcia mazo- 
wieckiego. 
2010. Sempowicz, Sepowicz, Stempowicz lub Stępowicz, pk. 
Borutów XV B. (Dl. L. B.). 
2011. Serafin, pk. Podliszewskich p. Somla. 
2012. Serafinowicz, pk. XVI s. Pieskiewiczów lub Pieszkie- 
wiczów h. Cholewa w Iidz. (J. hr. flor.). 
2013. Seroka czy Soroka, pk. Drohomireckich h. Sas p. Su- 
lima. 
2014. Serwatka, pk. XVI s. Starczewskich h. Pomian w raWB. 
(Papr.). 
2015. Sęp, przydomek Szarzyńskich b. Junosza (J. hr. Bor.).
		

/stekert_przydomki0111_0001.djvu

			- 108 - 


2016. Sępowicz, przydomek patrz Sempowicz. 
(bis) Shean (Stary) przydomek IX stulecia hrabiów O'Rourkc. 
2017. Sianożęcki, pk. 'Vojniczów h. Nałęcz p. Zyzna. 
2018. Sichelberg (von), pk. Michała Garnpacha ind. 1811 
(Sz!. ga!.). 
2019. Siciński. pk. XVII s. Majów lub Mayów h. Stary Koń 
w krak. (Act. castro crac.). 
2020. Sidorowicz, pk. XVII s. Podolców h. Dąbrowa w pod- 
las. i słonim. (Const. 1658 fol. 11). 
2021. Si ech nowicki, Siechnowiecki lub Siechnowicz, pk. XV 
s. Kościuszków h. Roch III w brzesc. (Nies). p. Wa- 
lużyniec. 
2022. Siechnowiecki, przydomek, patrz Siechnowicki. 
2023. Siechnowicz, przydomek, patrę Siechnowiecki. 
2024. Sieczka czy Sieczko, pk. Chrościckich lub Chruścickich 
h. Leliwa i Witwickich h. Sas p. Turyła. 
2025. Siegstatten, pk. Franciszka Józefa Tschirscha nob. 1778 
(SzI. gaL). 
2026. Siekierczak, pk. XVII S. Snitowskich h. Sas w bracław. 
(Const. 1648). , 
2027. Siekierka, przydomek, patrz Sekerka. 
2028. Sieła, Siła lub Siło, pk. XVII s. Nowickich własnego 
herbu w wileńs. (Akt. wił.) p. Czarny. 
2029. Siemak czy Sieniak, pk. Dyakowskich h. Trąby p. 
Skrzynczenta. 
2030. Siemaszkowicz czy Siemiaszkowicz, pk. Serednickich h. 
Sas w przemyśl. (
zl. gaL). 
2031. Siemiaszkowicz, przydomek, patrz Siemaszkowicz. 
2032. Siemieniń, pk. Golianów h. Przerowa p. Baryłkowicz. 
2033. Siemierawski lub Siemirowski, pk. Kosów lub Kossów 
w Prus (M. S. o fam. prus.). 
2034. Siemionowicz, pk. XVI s. Kononowiczów h. RadwaD 
odm. w kijowo (L. pod 91). 
2035. Siemirowski, pk. p. Siemierowski.
		

/stekert_przydomki0112_0001.djvu

			- 109 - 


2036. Sieniak, przydomek, patrz Siemak. 
2037. Sienkiewicz, pk. Korczyńskich h. Sas p. Bybik. 
2038. Sienkowicz, pk. Hołyńskich h. Sas (p. Czajko) i Ho- 
8zowskich h. Sas (p. Sierkowicz). 
2039. Siennowski, pk. XV s. Krzeczowskich h. Korczak na 
Rusi (Papr. i Nies). 
2040, Sienuszkowicz, pk. I1nickich h. Sas p. Telepianowicz. 
2041. Sierka, pk. W ądołowskich h. Grabie p. Warda. 
2042. Sierkowicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Stasiewicz. 
2043. Sierotka, pk. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła woj ew. 
wileńs. 
2044. Siestrzanek, pk. XVI s. Brzostowskicb iKarnickich h. 
Kościesza (Her. Kap. Mil.) (M. S. Petricov). 
2045. Sigidynczak, pk. Lewińskiego nob. const. 1775 fol. 143 
v. VIII. fol. 295. 
2046. Sikut, pk. Regulskich h. Rawicz p. Twarog. 
2047. Silchen, pk. Strzałów h. Kotwica p. Chmielik. 
2048. Silnicki, pk. Dermuntów lub Dyrmuntów h. Korczak 
odm. w Litwie (Kojał). 
2049. Siła, przydomek, patrz Sieła. 
2050. Siło, przydomek, patrz Siła. 
2051. Siłomożny, przydomek, patrz Dowgalis. 
2052. Sirżik, Sirzyk lub Szyrzyk, pk. XIV s. Brzezińskich, 
p. Lutek i Falkowskich, h. Doliwa (Dł. L. B. II. 34..7). 
2053. Sirzyk, przydomek, patrz Sirzik. 
2054. Sitio, przydomek, patrz Pijak. 
2055. Sitko lub Szitko, pk. XV s. Olbierzów lub Olbierzowi- 
czów w sandom. (Okol. I. III. fol. 340). 
2056. Siwicki, pk. XVII s. Dermuntów czy Dyrmuntów w Li- 
twie (Star. Mon.). 
2057. Siwowąs, pk. XVI s. Jnrkowskich h. Jastrzębiec w san- 
domiers. (Const. 1689). 
2068. Skarb, pk. Maliszewskich h. Leszczyc p. Rojek.
		

/stekert_przydomki0113_0001.djvu

			110 - 


2059. Skarbek, przydomek: Borowskich i BUl"zyńskicb h. Gryf
 
Ceklińskich lub Cieklińskich, Doliwarskich, Hromyków, 
Kiełczewskicb, Konarskich i Malczewskich h. Abdank, 
Michałowskich, h. Trzaska, Pniewskicb, Radomskich, 
Rudzkicb, Skoraszewskich, p. Skora, Stanków, h. Ab. 
dank, Tłuchowskich, h. Cholewa oraz Ważyńskich, 
i "\Vojczyńskich h. Abdank. 
2060. Skarbnik, pk. Wllorowskich h. Rola p. Wójcik. 
2061. Skarbnikowicz, pk. Podczaskich h. Rawicz p. Sledze 
2062. Skarga, pk. XVI s. Piotra Pawęskiego lub Pawęzkiego 
w Mazow. (Nies.). 
2063. Skauza czy Skawa, pk. XVI S. Zambrzyckich h. Koscie- 
sza w ziemi nur. (Her. Kap. 
Iil.) p. Tur. 
2064. Skawa, przydomek, patrz Skauza. 
2065. Skibanowicz, pk. Matkowskich h. Sas p. Sypowicz. 
2066. Skibka lub Skipka, pk. Kropiwnickich p. Szczerbik. 
2067. Skipka, przydomek, patrz Skibka. 
2068. Skirmont czy Skirmunt, pk. XVII s. Strawińskich h. 
Przyjaciel odm. w kowieńs. (Const. 1648). 
2069. Skirmunt, przydomek, patrz Skirmont. 
2070. Skirwin, pk. XVI s. Krupickicb w ziemi drohic. (Her. 
Kap. MiL). 
2071. Skłasow czy Skłosow, pk. XVIII 1'1. Sarnowskicb h. Sas 
w halic. i trembow. (Szl. gaL). 
2072. Skłosow, przydomek, patrz Skłasow
 
2073. Skobejkowicz lub Skobeykowicz, pk. XVII s. Kordeszów 
lub Kordyszów w bracław. (t) (Const 1648). 
2074. Skobeykowicz, przydomek, patrz Skobejkowicz. 
2075. Skoblewicz lub Skoblowicz, pk. XVlII s. Biłaszewskich 
lub Biłaszowskich w przemyśl. (Szl. gal.). 
2076. Skoblowicz, przydomek, patrz Skoblewicz. 
2077. Skoczek, pk. Dziewałtowskich b. Trąby p. Gintowt 
i Piechowskicb h. Leliwa odm. (p. Kosbut). 
2078. Skoczewa (z), Skoczewskl lub Skoczowski, pk. XVII
		

/stekert_przydomki0114_0001.djvu

			- 111 


s. Wilamowskich wł. hr. (t) poch. pols. w Szląsku 
(J. hr. Bor.). 
2079. Skoczewski, pk. p. z Skoczewa. 
2080. Skoczowski, przydomek, patrz Skoczewski. 
2081. Skora, pk. XV s. Obornickich (t) i Skoraczewskich h. 
Abdank (p. Skarbek) (Lask. Stat.). 
2082. Skorobohaty, pk. Krasieńskich h. Tabor (p. Borzoboha- 
ty) i Wojszkow h. Labędź odm. w krakows. (Kojał.). 
2083. Skorochod, przydomek Walentego Majewskiego. 
2084. Skorupa, pk. XVI s. Zebrowskich h. Jasienczyk w wi- 
leńs. (Nies.) p. Obiedło. 
2085. Skorupka, pk. XVII s. Padlewskich h. Ślepowron w pod- 
las. (Const. 1648). 
2086. Skos czy Skoś, pk. Sobieszczańskich h. Nałęcz p. 
Stadło. 
2L87. Skoś, przydomek, patrz Skos. 
2088. Skowronek, pk. XVIII s. Kędzierskich h. Sas w halic. 
(Szl. gal.). 
2089. Skrebeczowicz, pk. Sieleckich h. Sas p. Dziurdz. 
2090. Skrobat, pk. XV s. Meteiskich h. Ostoja w sandom. 
(Nies.). 
2091. Skrzanła, Skrzantka, Skrzątka lub Skrzęta, pk. XV s. 
Pawłowskich h. Godziemba w sandom. (Dł. L. B. II.). 
2092. Skrzantka, przydomek, patrz Skrzanta. 
2093. Skrzątka, przydomek, patrz Skrzantka. 
2094. Skrzek, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Smerga. 
2095. Skrząta, przydomek, patrz Skrzątka. 
2096. Skrzynczenta, pk. Diakowskich lub Dyakowskich p. 
W orwola. 
2097. Skuta, pk. XV s. Pękosławskich lub Pęsławskich h. 
Abdank w sandom. (Ks. perp. radom.). 
2098. Skumin. pk. XVI s. Mikuliczów własnego herbu (p. Ra- 
decki) Tyszkiewiczów h. Leliwa (p. Kalenicki) i To- 
czyńskich h. Abdank (Nies. Herb. T. IX. str. 77).
		

/stekert_przydomki0115_0001.djvu

			- 112 - 


2099. Skwarko, przydomek XVI s. Gąsowskich h. Grzymała 
(Papr.). 
2100. Siedź, pk. Podczaskich h. Rawicz (p. Swiecko) i Si- 
korskicb h. Kopasina (p. Smietana). 
2101. SI epik, pk. X VIII s. Zgliczewskich h. Zerwikaptur na 
Rusi (Szl. gaL). 
2102. Slązak, Slęzak lub Szlązak, przydomek Rechcickich. 
2103. Slina, pk. Targońskich h. Ostoja p. Słowik. 
2104. Sliwa, pk. Strzyżowskicb h. Gozdawa. 
2105. Sliz, pk. Paczyńskich h. Oksza czy Topor (t) (Papr.). 
2106. Slubicz, pk. Załęskich h. h. Prus. I. i II. (Szl. pol.). 
2107. Sławenta, Sławęta, Sławienta lub Sławięta, pk. XVII 
s. Stawskich h. Leszczyc w wieluń. (R. P. K. 124). 
2108. Sławęta, przydomek, patrz SławeDta. 
2109. Sławienta, przydomek, patrz Sławę ta. 
2110. Sławięta, przydomek, patrz Sławienta. 
2111. Słodzej lub Słodziej, przydomek PiIchowskich h. Rogala 
p. Biberstein. 
2112. Słodziej, przydomek, patrz Słodzej. 
2113. Słonina czy Słoninka, pk. Czajkowskich h. Dębno p. 
Szałko. 
2114. Słoninka, przydomek, patrz Słonina. 
2115. Słotyło, pk. Bielińskich h. Sas p. Słotyłowicz. 
2116. Słotyłowicz, pk. Bilińskich h. Sas p. Szafran. 
2117. Słowik, pk. Targowskich h. Ostoja p. Targonia. 
2118. Słuczan, pk. XVIII s. Orkuszów w trembowels. (Szl. 
gal. ). 
2119. Słup, przyd. XIV s. (Stad.). 
2120. Smahuk, pk. Brosnowskich h. Sas p. Cibowicz. 
2221. SmerDa, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Solda. 

122. Śmiały, Spaniały, Szczodry (Audax, LarguB), przydomek 
Bolesława III. króla polskiego. 
2123. Smietana, pk. Sikorskich h. Kopasiua. 
2124. Smietanka, pk. Kulczyckich h. Sas p. Smuk.
		

/stekert_przydomki0116_0001.djvu

			- 113 - 


2125. Smig, pk. Rylskich h. Ostoja p. Wilk. 
2126. Smoczek, pk. XVII s. Skorupskich h. Szeliga na Wo- 
łyniu (Const. 1674). 
2127. Smogor, pk. XVII s. Dymskich h. Tępa podkowa 
w brzesc. (Nies. ). 
2128. Smok, pk. Kulczyckich h. Sas p. Szelestowicz. 
2129. Snieciński, pk. Noskow h. Ślepowron w biels. (Her. 
Kap. Mil.). 
2130. Sniesz, przydomek XV s. (Hel. T. II). 
2131. Snisko czy Snizko, pk. Jana Błockiego h. Le1i11Va (Papr.). 
2132. Snizko, przydomek patrz Snisko. 
2133. Snopek, pk. XVIII i XVIII s. Wiercieńskich lub Wier- 
cióskich w podlas. (Nies.) i orsz. (Const. 1764). 
2134. Sobieszczyk, pk. Zalewskich h. Paprzyca p. Czokold&. 
2135. Socha, przydomek Bagieńskich lub Bagińskich h. Śle- 
powron (Papr.) Chomentowskich (p. Zagłoba) Czar- 
kowskich h. Abdank, Koblańskich h. Sas, Koneckich 
lub Kuneckich h. Brodzic, Smigielskich lnb Szmigielskich 
i Woinskich w trembow. (Szl. gal.). 
2136. Sojko, pk. Lozińskicb h. Lubicz p. Strus. 
2137. Sokoł czy Sokoło, pk. Popowskich h. Nowina i Soko- 
łowskich h. Gozdawa p. Strugala. 
2138. Sokoło, przydomek, patrz Sokoł. 
2139. Sokołowicz, pk. Dobrzańskich h. Sas p. Stalony. 
2140. Solms, pk. Ułanowiczów h. Sulima (Szl. gaL). 
2141. Solski, pk. XVI s. Rynkiewiczów czy Rynkowiczów na 
Żmudzi (Metr. lit.). 
2142. Sołda, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Walendzik. 
2143. Sołtysek, pk. XVI s. (Źródła dziejowe). 
2144. Somla, przydomek Podliszcwskich p. Kowal. 
2145. Sondyk, pk. XVIII s. Szczembrowskich czy Szczom- 
browskich h. Sas (Szl. hal.). 
2146. Soplica, przydomek, patrz Saplica. 


PRzygo.. . 


8
		

/stekert_przydomki0117_0001.djvu

			- 114 - 


2147. Sopot, pk. XVI s. Kaznowskich h. Suche Kownaty 
w piotrkow. (Pap.). 
2148. Soroka, przydomek, patrz Seroka. 
2149. Sowa lob Sowicz, pk. XVII s. Korsaków h. Lis w no- 
wogrodz. (Kojał). 
2150. Sowecz, pk. XV s. (Stad.). 
2151. Sowicz, przydomek, patrz Sowa. 
2162. Sowka, przydomek XIV s. Mikołaja z Golanczowa czy 
Gulczewa bisk. płock. (Narusz. Hist. s. 204-44). 
2153. Spadoski, Spendowski lub Spędowski, pk. Teodata Se- 
ferowicza nob. const. 1676. 
2154. Spaniały, przydomek, patrz Śmiały. 
2165. Spendowski, przydomek, patrz Spadowski. 
2166. Spędowski, przydomek, patrz Spendowski. 
2157. Spigajło, pk. XVI s. Bohu8zewiczów h. Gozdawa w Li- 
twie (Const. 1633) p. "\Vizgerd. 
2158. Splwacz, h. przydomek, patrz Pluwacz. 
2169. Sprawiedliwy, przydomek Kazimierza II. króla polskiego. 
2160. Srada, pk. XVIII S. Bunikowskich w trembow. (Szl. 
gali c.). 
2161. Staczek czy Stoczek, pk. XVI s. Dąbrowskich h. Ra- 
wicz w Podlas. (Papr. ). 
2162. Stadło, pk. Sobieszczanskich h. Nałęcz p. Wił. 
(bis) Stadschreiber, pk. czy pko. XV Mateusza z Krakowa 
(Przewod. bibliograf. XIV str. 165) p. Notarios. 
2163. Staka, nazw. czy przyd. XVI s. w biec. (Źródła dzie- 
jowe XVI. 110). 
2164. Stalony, pk. Dobrzańskich h. Sas p. Stryćkiewicz. 
2165. Stałobot, pk. XVIII s. Wojnarowskich lub W oynarow- 
skich na Rusi (Szl. gal.). 
2166. Stańczyk, pk. XVI s. Złotopolskich h. Nałęcz ze Złoto- 
polic w Krakow. (Act. castro cracov.). 
2167. Stanicz, nazw. czy przyd. XIV 8. (Hel. T. II). 
2168. Stange, (de) pk. Legendorfów w Prus. p. Mgowski.
		

/stekert_przydomki0118_0001.djvu

			- 115 - 


2169. Starkiewicz, pk. XVII 8. Czyrniowskich W Kijow. (L. 
pod.). 
2170. Starszy, przydomek, patrz Senior. 
2171. Stary, przydomek, patrz Antiquus i Priscus. 
2172. Stasiewicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Stecewicz. 
2173. Staszklewicz, pk. Komornickich h. Sas p. Tatarowiak. 
2174. Stawnikowicz, pk. Kru8zelnickich p. Surulewicz. 
2175. Steblan (von), pk. XIV s. Lasotów lub Lesotów h. 
Odrowąż ua Szląsku (t) (J. hr. Bor.). 
2176. Stecewicz, pk. Hoszowskich h. Sas p. Szostak. 
2177. Stecke, przydomek Antoniego Radyłowskiego ) 
2179. St
ckowicz, pk. Chlupiczów czy Chlupini- I I 
czow 
2179. Stegwił, Stegwiłł, Szegajło lub Szejgwił, pk. 
skich lub La wdańskich. 
2180. Stegwiłł, przydomek, patrz Stegwił. 
2181. Stempowicz, przydomek, patrz Sępowicz. 
2182. Stępowicz, przydomek, patrz Stempowicz. 
2183. Stenelik czy Stenelin, pk. XVIII s. baronów Hohendor- 
fów lub Hondorfów (von) h. Nabrom odm. w Prus. 
(Nies. ). 
2184. Stenelin, pk. patrz Stenelik. 
2185. Stepaniak, pk. Popielów h. Sulima p. Zazula. 
2186. Sterliń (de), pk. XVII s. Czarlińskich własnego berbu 
na Pomorzu (R. P. K.). 
2187. Sternberg, pk. XVII s. Stojałowskich i Ungern6w h. 
Rola w Inflantach (L. InfI.). 
2188. Sterstein, przydomek Antoniego Helcla. 
2189. Steyn, przydomek HaWa ind. const. 1775 (Szl. gal.). 
2190. Stobry, przydomek Sokołowskich (Kur. Mal.). 
2191. Stoczek, przydomek, patrz Staczek. 
2192. Stodart, przydomek Haliburtonów w Litwie (Kur.). 
2193. Stojan, imię czy przyd. XV s. Sowy w Litwie (Akt. 
jużn. i zap. ros. T. II str. 14). 


(J. hr. 
Bor.) 
Laudań- 


8*
		

/stekert_przydomki0119_0001.djvu

			- 116 - 


2194. Stołpowicki czy Słołpowiecki, pk. XVIII s. Kornelego 
Lebickiego władyki unickiego (Jul. Bart.). 
2195. Stołtonos lub Szotconas, pk. XVIII 8. Rusakowskich 
h. Płomieńczyk lub Zadora w witebs. (Const. 1648). 
2196. Stołpowiecki, przydomek, patrz Stołpowicki. 
2197. Stowił czy Stowiła, pk. XVIII s. Bolcewiczów w 08zmian. 
(Kur. Mał.). 
2198. Stowiła, przydomek patrz Swwił. 
2199. Strachota, pk. XVI s. Gorzyckich h. Stal'ykoń w sand. 
(Źródła dziejowe). 
2200. Stranka, pk. XVI 8. Smoleńskich h. Zagłoba w płock. 
(Star. Man.). 
2201. Strasz, pk. XV s. Białaczewskich h. Odrowąż w sandom. 
(t) (S. t. 1240-66). 
2
02. Strasznie ki (de), pk. XVII s. Leopolda Schnltza nob. 
XIX 8. (Szl. gal.). 
2203. 
trawiński, pk. XVII s- Krzconowiczów h. Szeliga na 
Zmudzi (M. lit.) i w mińskiem (Kojał). 
2204. Strecz, przydomek XVI s. (Hel. T. II). 
2205. Streitenau łub Strojtenau (von), pk. Seweryna Fischera 
noh. 1797 (Szl. gaL). 
2206. Stritez (von) pk. baronów Deymów nob. 1686 (Szl. gal.). 
2207. Strugala, pk. XVI s. Sokołowskich h. Gozdawa p. 
Wierzch. 
2208. Strumieński czy Strumiński, przydomek baronów de 
Briickmann-Renstrom w bydgos. 1810 (J. h. B.). 
2209. Strumilon, przydomek XV 8. w Litwie (Wisz. hist. lit. 
pols. IV. 96). 
2210. Strumił czy Słrumiło, pk. XV s. Pietraszkiewicźów lub 
Pietroszkowiczów w troc. i lidze (Nies.). 
2211. Strumiło, przydomek, patrz Strumił. 
2212. Strumiński, przydomek, patrz Strumień ski. 
2213. Strus czy Struś, przydomek Lozińskich h. Lubicz p. 
Zgałat.
		

/stekert_przydomki0120_0001.djvu

			117 - 


2
14. Stryckiewicz czy Stryczkiewicz, pk. Dobrzańskic
 h. 
Sas p. Białas. 
2
15. Stryczkiewicz, przydomek, patrz Stryckiewicz. 
2216. Stryjec, pk. Lapińsl\icp hl Lubicz p. Szałayd. 
2217. Strzałka, przydomek Czaszowskicb h. Trąby w sand. 
(Const. 1697). 
2218. Studnieki, pk. XVIII s. Gizberta w Inflantach (Kur.). 
2219. Stypułek, pk. Stypułkowskich h. Rola p. Miecznik. 
2220. Suchno, pk. :Majowskich w sandom. (Cons. 1697). 
2221. Suchopiątek, pk. Perkowskich h. Ślepowron p. Golk. 
2222. Suchta, pk. W ołoszczyńskich h. Hippocentaurus szczepu 
Dowsprunga w Moskwie (1456) (J. hr. Bor.). 
2223. Suchywilk, pk. Jana czy Janusza ze Strzelec h. Grzy- 
mała arcybisk. gniezn. (Dł. L. B.). 
2224. Sudek, przydomek, patrz Ludek. 
2225. Sudymuntowicz, pk. XVII s. Czeczelów h. Jęlita na. 
Wołyniu (Ni es. ). 
2226. Suka, pk. Maleszewskich h. Godziemba p. Wasieczko. 
2227. Sulgostowski, pk. XVIII s. Marcina Dunina arcybiskupa 
gniezn. p. Szpot. 
2228. Sulima, pk. Drohomireckich h. Sas p. Szyszka. 
2229. Sułkowicz, pk. XVI s. Kojczauów lub Koyczanów h. 
Wąż w Litwie (Nies.). 
2230. Sułtan, pk. Ustarhowskicb h. Abdank p. Pięta. 
2231. Sup, pk. XV s. Fiilleusteinów lub Fulstei
ó z Ful- 
sztyna na Szląsku, od których wyszli Herburtowie (t) 
(J. hr. Bor.). 
2232. Supa, pk. XV 8. Supińskicb h. Lubicz w ziemi wiskiej 
(Her. Kap. Mil.). 
2233. Surajczyk, pk. Krechowieckich h. Sas p. Bukatczyc. 
2234. Suros łub Suroz, pk. XVIII s. Frąckiewiczów h. Ślepo- 
wron w Litwie (Const. 1697). 
2235. Suroz, przydomek. patrz Suros. 
2236. Surzewicz, pk. Hołyńskich h. Hołownia p. 
za8zor.
		

/stekert_przydomki0121_0001.djvu

			- 118 - 


2237. Suszczański, Suszczyński lub Szuszczański, pk. XVII s. 
Proskurów h. Krzywostrzał w kijow. (Act. ter. cijow.). 
2238. Suszczyński, przydomek, patrz Suszczański. 
2239. Suszkowski lub Szuszkowski, pk. XVI s. Protasowiczów 
lub Protaszewiczów w nowogrodz. (t) (Papr.). 
2240. Światopełk, pk. XVII s. książąt Czetwertyńskich i Mir- 
skich, oraz Bolestraszyckich i Zawadzkich h. Lis na 
Rusi (Papr.). 
2241. Swicki, pk. Stasiewiczów h. Paprzyca w Litwie (Kur. 
ful. 17). 
2242. Swider, pk. XVI s. "\Vierzbiętów h. Janina z Bielska 
i Przeszowy (Papr.) (Nies.). 
2243. Świdwa, pk. Szamotul8kich h. Nałęcz (t) p. Wir. 
2244. Świecko czy Świeezko, pk. Podczaskich h. Rawicz p. 
Ziejkowicz. 
2245. Swieczko, przydomek, patrz Świecko. 
2246. Świerczek, pk. XV s. Kladrubskich h. Lis odm. poch. 
poh
 w Szląsku (1539-1590). 
2247. Święski, pk. XVI s. Mysłakowskich h. Ogończyk w do- 
brzyń. (Papr. ). 
2248. Synkowski, pk. Jesmanów h. Korczak w Litwie (1827). 
2249. Sypowicz, czy Szypowicz, pk. Matkowskich h. Sas p. 
Wiazulicz. 
2250. Szadkowski, pk. XVI s. Paprockich h. Jelita w sieradz. 
2251. Szadło, przydomek, p. Sadło. 
2252. Szafran, pk. Bilińskich h. Sas p. Tarasowicz. 
2253. Szafraniec, pk. Bystrzanowskich h. Stary koń. 
2254. Szala, pk. XVIII s. Kubeiskich w trembow. (SzJ. gal.). 
2255. Szałko, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Trojan. 
2256. Szankowski czy Szańkowski, pk. XVIII s. Sawaniew- 
skich h. Pobog w orsz. (N°-427 Kur. pol. 1745). 
2257. Szańkowski, przydomek, patrz Szankowski. 
2258. Szapka, pk. XVII s. Chotelskirh h. Janina w witebs. 
(Const. 1648).
		

/stekert_przydomki0122_0001.djvu

			- 119 - 


2259. Szary, pk. XIV s. Floryana szlachcica polskiego, który 
się odznaczył w bitwie z Krzyżakami pod Płowcami. 

260. Szaszor, pk. Hołyńskich h. Hołownia p. Makarycz. 
2261. Szawk czy Szawke, pk. XVIII s. Czajkowskich h. Sas 
w przemyśl. (Szl. gaL). 
2262. Szczerbiak, pk. Luckich, patrz Tylc7ak. 
2263. Szczerbik, przydomek Kropiwnickich p. Szmurło. 
2264. Szczerbowicz, przydomek p. Sczerbowicz. 
2265. Szczodry, przydomek, patrz Spaniały. 
2266. Szczygieł, pk. XVIII s. Lukowieckich h. Sas. i Poro- 
skicb lub Porowskich w halic. (Szl. gal.) p. Jednoruki. 
2267. Szczyglewicz czy Szczygłowicz, pk. XVIII s. Szczuckich 
h. Jeleń w halic. (Szl. gaL). 
2268. Szczygłowicz, przydomek, patrz Szczyglewicz. 
2269. Szefer, przydomek, patrz Sefer. 
2270. Szegajło, przydomek, patrz Stegwił. 
2271. Szeląg, pk. Lapieńskich lub Lopińskich h. Lubicz p. Jeż. 
2272. Szellatowicz v. Szellatowicz, pk. Kulczyckich h. Sas p. 
Sztokajło. 
2273. Szeli, przydomek, patrz Schel. 
2274. Szeluta, pk. Markoszów h. Trupia głowa (Małach.). 
2275. Szemirowski, przydomek, patrz Siemirowski. 
2276. Szenfert, Szynfald lub Szynfalt, pk. XVII s. Krupo- 
ckich własnego herbu na Pomorzu (Const. 1648). 
2277. Szepłyc, pk. XVIII s. Szymańskich h. Ślepowron w prze- 
myśl. (Szl. gaL). 
2278. Szitko, przydomek, patrz Sitko. 
2279. Szlązak, przydomek, patrz Slęzak. 
2280. Szmolth, przydomek, patrz von Schmoltzen. 
2281. Szmurło, przydomek, Kropiwnickich patrz Szwed. i 
2282. Szoege, pk. XV s. MantenHów h. Rogala w Inflantach 
(L. lnfl.). 
2283. Szołayd, pk. Lapińskich h. Lubicz p. W ągl. 
2284. Szołconos, przydomek, patrz Stołtonos. 


.
		

/stekert_przydomki0123_0001.djvu

			- 120 


2285. Szostak, pk. Hoszowskich h. Sas p. Głuchan. 
2286. Szpinek: pk. XVII s. Baszpińskiego w Krak. (Const. 
1697). 
2287. Szpot, pk. XV 8. Duninów h. Labędż p. SuJgostowski. 
2288. Szram, przydomek Jana Tarnowskiego woj ew. krak. 
2289. Sztentyn, pk. XVII s. W ąglikowskich h. Brochwic
 
odm. (Star. Mon.). 
2290. Sztokajło, pk. Kulczyekich h. Sas p. Szumiło. 
2291. Szufara, pk. Strutyńskich h. Sas p. Zawadzie. 
2292. Szumilist, pk. Bronisława SamueJa Gruszczeckiego h. 
Lubicz wojskiego czerniecbowskiego (Niesiecki IV. 301) 
p. Baran. 
2293. Szu miło lub Szumiłło, pk. Kulczyckich h. Sas p. Tara- 
SOWICZ. 
2294. Szumiłło, przydomek, patrz Szumiło. 
 
2295. Szurzewicz, pk. Hołyńskich h. HołowDia p. Makarycz. 
2296. Szustajowicz, pk. J
worskich h. Sas p. Zuchowicz. 
2297. Szuszczański, przydomek, patrz Snszcz.ański. 
2298. Szuszkowski, przydomek, patrz Suszkowski. 
2299. Szwab, przydomek Szwańskich. 
2300. Szwabowicz, pk. W ysoczańskich h. Sas p. Wezeżyc. 
2301. Szwansko, pk. XVII s. Niekraszewiczów w wileńs. (Act. 
wil. ). 
2302. Szwarc (Schwartz), pk. XV 8. Jerzego Czarnego h. 
Bożezdarz rajey krakow. (Papr.). 
2303. Schwarcenberg, przydomek, patrz Schwartzenberg. 
2304. Szwed, przydomek Kropiwnickicb patrz Wołyniec. 
2305. Szyja, pk. XVI 8. Kar1ińskich h. Ostoja w krakow. 
(Nies. ). 
2306. Szylchra, pk. XVIII s. Trzebińskich h. Abdank odm. 
(Ni es. ). 
2307. Szymczyk, pk. Berezowskich h. Sas p. Telepan. 
2308. Szymkiewicz czy Szymkowicz, pk. XVI s. Temra-
		

/stekert_przydomki0124_0001.djvu

			121 - 


ków na Zmudzi (W. lit.) i Terleckich h. Sas p. Za.. 
mewIcz. 
2309. Szymkowicz, przydomek, patrz Szymkiewicz. 
2310. Szymonowicz, pk. Jędrzeja Zaremby, biskupa poznań. 
2311. Szynfald czy Szynfalt, pk. patrz Szenfert. 
2312. Szynwerski, pk. Rejtanów (Ms. o fam. prus.). 
2313. Szypowicz, przydomek, patrz Sypowicz. 
2314. Szyraj, pk. Czerniewskich h. Sieniawa. v 
2315. Szyrzyk, pk. Brzezińskich h. Doliwa p. Lutek Sirzik 
lub Sirzyk. 
2316. Szyszka, pk. Drohomi
eckich p. Czepyha. 


2317. Tabasz, przydomek XVII s. Załuskich h. Junosza 
w raws. (Papr.). 
2318. Tafił, pk. XV i XVI s. Tafiłowskich h. Abdank (Her. 
pols. ). 
2319. Talko czy Tałko, pk. XVI s. Porzeckich h. Dąbrowa 
w lidze j orsz. (Nies.). 
2320. Tallen (von), pk. Wilczewskich własnego herbu p. Ludek. 
2321. Talusz, przydomek Pietkiewiczów, lub Piętkiewiczów h. 
Trąby w wiłkomiers. (Papr.). 
2322. Talwojsz lub Talwosz, pk. XVI s. Steckiewiczów lub 
Stetkiewiczów h. Labędź p. Zawierski. 
2323. Talwosz, przydomek, patrz Talwojsz. 
2324. Tałgowt czy Tułgowt, pk. XVI s. Gudziańsl\ ic 9 1111) 
Gudzińskich w troc. (Const. 1580 f. 366). 
2326. Tałko, przydomek, patl"'l Talko. 
2326. Tamka, pk. Tomkiewiczów h. Ostoja (Szl. pol.). 
2327. Taras, pk. XVI S. W ołkowińs\.ich w sand. (fa pr.) 
i XVIII s. Bilińskich h. Lodzia w halic. (Szl. gal.). 
2328. Tarasowicz, pk. Bilińskich 11,. sł\s (p. Wanda) i Kul- 
czyckich h. Sas (p. Tuluk). 
2829. Tarczyn czy Turczyn, pk. Poradowskich h. Korab p. 
Białuch.
		

/stekert_przydomki0125_0001.djvu

			- 122 - 


2330. Targo, przydomek Stanisława Witkowskiego. 
(bis) Targowa, pk. Targońskich h. Ostoja p. Tera. 
2331. Tarmalicz, pk. XVI s. Rafała Soryckiego w troc. (Const. 
1607 fol. 863). 
2332. Tatarowiak, pk. Komarnickich h. Sas p. Tatarynowicz. 
2333. Tatarynowicz, pk. Komarnickicb b. Sas. p. Badenik. 
2334. Tatko, przydomek Sikorskich h. Kopasinn p. Zuk. 
2335. Taulow (von), pk. Rosenthalów: Józefa nob. 1780 i Anto- 
niego ind. 1821 (
zl. gaL). 
2336. Telepan, pk. Berezowskich h. Sas p. Tomicz. 
2337. Telepanowicz czy Telepianowicz, pk. I1nickich h. Sas 
p. Zankowicz. 
2338. Telepianowicz, przydomek, patrz Telepanowicz. 
2329. Temruk, pk. Szymkowicza llob. Const. 1601 (II) fol. 
151. 
2340. Tera, pk. Targońskich h. Ostoja p. Portki. 
2341. Terebesz, pk. XVII. s. Nowaczowskich w pow. rzeczyc. 
(Szl. gal.). 
2342. T erpitz (von), pk. Boczkowskich h. Dąbrowa XIX 8. 
W Prus. (J. hr. Bor.). 
2343. Tetewczycki czy Tetewczyński, pk. Wrzeszczów h. Że- 
lechowski. 
2344. Tetewczyński, przydomek, patrz Tetewczycki. 
2345. Theoniers (de) przydomek, patrz Puget (de). 
2346. TUlen lub Thiillen, pk. XVI s. Rabów lub Raabów 
w Inflantach (L. Infl. ). 
2347. Thiillen, przydomek, patrz Tiilen. 
2348. Tłusty, przydomek, patrz Otyły. 
2349. Tochman, pk. XVI s. Sierakowskich b. Dołęga w g08t. 
(S. l. 1668-99). 
2360. Tolmacz czy Tołmadz, pk. Borkowskich na Litwie 
i Ukrainie (J. hr. Bor.). 
2351. Tołmadz, przydomek patrz Tolmacz. 
2352. Tołokański, Tołłokański lub Tołokiński, pk. XVI 8.
		

/stekert_przydomki0126_0001.djvu

			- 123 - 


Paszkiewiczów h. Strzała odm. w oszmian. l troc. (M. 
Lit.). 
2353. T ołłokański, przydomek, patrz Tołokański. 
2354. Tołłokińskl, przydomek, patrz Tołłokański. 
2355. Tołp, pk. Tuszowskich h. Sieniawa (Ks. perp. radom. 
w chełm. i łuc. (Nies.). 
2356. Tołotowicz, pk. XVII s. Swaryczewskich h. Sas na 
Rusi (Const. 1697). 
2357. Tomicz, pk. Berezowskich h. Sas p. Urbanowicz. 
2358. Topłyk, pk. XVII s. Slizieniów w Litwie i Białorusi 
(Const. 1648 fol. 22). 
2359. Toporowicz, pk. XIX s. Podłuskich h. Sas na Rusi 
(Szl. gaL). 
2369. Tortilovius, pk. Batowskiego-Tortilowicza h. Nieczuja 
odm. szlach. w Prus. XIX s. (J. hr. Bor.). 
2361. Toruński, pk. XVIII s. Krygerów w ziemi lwow. (Szl. 
gal. ). 
2362. Toschonowic (von), przydomek Tlucków czy Tłuchów 
(J. hr. Bor.). 
2363. Tougin lub Towgin, pk. Bernatowiczów h. Leliwa w wi- 
leńs. (Kur.). 
2364. Towgin, przydomek. patrz Tougin. 
2365. Traubenthal (von), pk. Franciszka Kuczery nob. 1778. 
(Szl. gal.). 
2366. Trąba, pk. Siecińskich czy Sicińskich h. Rogala (J. hr. 
Bor.). 
2367. Trel, pk. Zambrzyckich h. Kościesza p. Ninoxic. 
2368. Tremerstein (de), pk. XV s. W orcelów lub W orcellów 
b. Dąb na Rusi (Const. 1564 fol. 41) p. Zawadka (de). 
2369. Trębacz, pk. XVI s. Lechów (papr. fol. 512). 
2370. Trojan, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Trunko. 
2371. Trunko, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Tymkowicz. 
2372. Trusk, pk. XV s. Truszkowskich h. Bończa w łomz. 
(Her. Kap. Mil.) i Stanisława zZabłonia.
		

/stekert_przydomki0127_0001.djvu

			- 1
4 - 


2373. Truskoletny, nazw. czy przyd. XVII s. w podlas. (Her. 
Kap. MiL). 
2374. Trzaska czy Trzasko, pk. XVII s. Durskich czy Durb- 
skich na Rusi (Const. 1697). 
2376. Trzcina, pk. XVIII s. Kasprzykowskich h. Sas w bełz. 
(Szl. gaL). 
2376. Tuchan, pk. Baranowskich h. Tuchan patrz Murza. 
2377. Tu czek, pk. XVII s. Tuckich na Rusi (Const. 1697). 
2378. Tulkowski, pk. Stryjkowskich h. Leliwa p. Osostowicz. 
2379. Tuluk lub Tulluk, pk. KuJczyckich h. Sas p. Wacynicz, 
2380. Tulluk, przydomek, patrz TuIuk. 
2381. Tułgowt, przydomek, patrz Tałgowt, 
2382. Tumigrał lub Tumigrała, pk. 
V s. Siekowskich h. 
W czela w Kujawach (Kromer i Ks. XX) (Bielski fol. 
340). 
2383. Tupalski, pk. XVIII s. Toplickich h. Nałęcz w wilko- 
miers. (Const. 1764). 
2384. Tupogołowski czy Tupugołowski, pk. XVI s. Mielenie- 
wiczów w kijowo (Akt jU1.. zap. Ros. T. I.). 
2385. Tupugołowski, przydomek, patrz Tupogołowski. 
2386. Tur, pk. Kmkowiczów h. Luk napięty p. Przedrzy- 
miel'ski. 
2387. Turbia, (de) pk Ąn.toniego Krzyształowicza nob. 180& 
(Szl. gal.). 
2388 Turczyn, przydomek, patrz Tarczyn. 
2389. Turczynowicz, pk. Remigiana Suszyckiego w brzesc. 
nob. Const. 1676 (V) fol. 406. 
2390. Turek, pk. XVIII s. Krzytoszańs
ich w Iwow. (Szl. gal.). 
2391. Turłaj lub Turłay, pk. Szantyrów h. Jastrzębiec. 
2392. Turłay, przydomek patrz Turłaj. 
2393. Turyło, pk. Witwickich h. Sas p. Waśkiewicz. 
2394. Tuziłowicz, pk. XVIII 8. Wyszyńskich h. Sas w prze- 
myśl. (Szl. gal.). 
2295. Twarog, pk. Regulskich h. Rawicz p. Za).
		

/stekert_przydomki0128_0001.djvu

			-- 125 - 


2396. Tworek, pk. XVII s. Wyszkowskich h. Slepowron w po. 
dias. (Her. Kap. MiL). 
2397. Tylczak, przydomek Luckich patrz Wadziak. 
2398. Tymieniecki, pk. XVIII s. Boczków w ziemi Iwow. 
(Szl. gaL). 
2399. Tymkowicz, pk. Czajkowskich h. Dębno p. Berynda. 
i Krynickich b. Korab odm. (p. Adamczyk). 
2400. Tyrconel czy Tyrconnell (de), pk. irlandz rodz. Odone- 
h.lw lub Odonnellów (t) nob. Const. 1775 f. 142. 
2401. Tyrconnell, przydomek, patrz Tyrconel. 
2402. Ty sza, pk. XVI 8. Bykowskich h. Chorągwie w kijow. 
(Ac t. ter. cijov.). 
2403. Tyszkiewicz czy Tyszkowicz, pk. XVI s. Patajewiczów 
czy Ratajewiczów w Litwie (
I. lit.). 
2404. Tyszkowicz, przydomek, patrz Tyszkiewicz. 


2405. Udała i Udatny, przydomki, patrz Wdała. 
2406. Udatny, przydomek, patrz Udała. 
2407. Udzialski czy Udzielski, pk. XVIII s. Korsaków wła- 
snego herbu p. Borkołab. 
2408. Udzielski, przydomek, patrz Udzialski. 
2409. Uhr, przydomek Stebleskicb czyli Steblewskicb. 
2410. Ul czy Ulewicz, pk. XVIl 8. Drożdzeńskich h. Sokola 
w ziemi Dur8. (Const. 1697) i na W OłYDiu (L. pod. 148). 
2411. Ulewicz, przydomek, patrz Ul. 
2412. Ulrichtsthal, pk. XVIII 8. Franciszka Ulricha nob. 1789 
(Szl. gaL). 
2413. Ułan, pk. XV 8. tatarskich kniaziów A8anczukowiczów 
lub Osanczukowiczów w Litwie (Metr. lit. V. 62). 
2414. Ungerschiitz (von), pk. XVII Wengierskich lub Węgier.. 
skich poch. pol8. na Szląsku (R. P. K. 179-9). 
2415. Urbanowicz, pk. Berezowskich h. Sas p. Waskul i Na- 
kowickich w Litwie (Kur. fol. 18).
		

/stekert_przydomki0129_0001.djvu

			-126- 


2416. Ureki, pk. XVII wołoskiej rodziny Nesterów ind. Const. 
1607 fol. 857). 
2417. Ursin lub Ursyn, pk. XVII s. Niemcewiczów h, Rawicz 
w słonim. (S. l. 1831). 
2418. Uschiitz (von), pk. XV s. barunów czeskich Wiplarów 
lub Wipplarów poch. pols. na Szląsku (J. hr. Bor.). 
2419. Urszak, pk. XVI s. Kulikowskich h. Nałęcz na Woły- 
niu (Monim. ColI. ostrog.). 
2420. Uszczecha, pk. XVIII s. W ożniatowskich w halic. (Szl. 
gal.). 


2421. Vaden (von), przydomek Luzińskich własnego herbu 
(!Is. o famiI. prus.). 
2422. Varier (de), pk. Karola Jana Pinabela, nob. non. praec. 
scart. Const. 1791). 
2423. Varille (de), pk. franc. rodz. Pyrrhys ind. const. 1764 
(VII) fol. 376. 
2424. Vartisslaus, przydomek, patrz Wawrzenka. 
2425. Verax, przydomek Jana Daraszkiewicza. 
2426. Verbno (de), pk. XVII s. Laszczyńskich h. Wierzba 
w Wielkop. (Nies.). 
2427. Verny (de), przydomek Abbevillów wice-hrabiów fran- 
cuzkich nob. Const. 1790. 
2428. Victor, przydomek, patrz Zwycięzca. 
2429. Viethinhoff, pk. Ottona Schella ind. Const. 1775 (VIII) 
fol. 249). 


2430. Wachanowski lub Wahanowski, pk. XVII stulecia Mi. 
kutów lub Miczutów w Litwie (Ks. pod. Stef. Bat.). 
2431. Wacynicz, pk. Kulczyckich h. Sas p. Waśkowicz. 
2432. Wadomski, pk. XVIII s. Broniców lub Brońców w wi- 
leńs. (Const. 1697). 
2433. Wadziak, pk. Luckich h. Sas p. Antonowicz.
		

/stekert_przydomki0130_0001.djvu

			- 127 - 


2434. Waga, pk. XVI s. Górskich h. Prus w łomżo (Her. Kap. 
Mil. ). 
2435. Wahanowski, przydomek, patrz Wachanowski. 
2436. Waldgon-Eastbourne, przydomek Wilsonów (Szl. pols.) 
p. Eastbourne. 
2437. Waldnenn (von), pk. XVIII s. Luzińskich lub Lużyń- 
skich własnego herbu w Prusach (M. s. o fam. prus.). 
2438. Waldorf (de) pk.. Kubiczków h. Nabram (Szl. pol.). 
2439. Walenbach (de) pk. XVI s. Bart1ińskich własnego herbu 
na Pomorzu (Const. 1632). 
2440. Waleczny, przydomek, patrz Chrobry. 
2441. Walendzik, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Wilczek 
i Kazimierza Zaleskiego h. Lada. 
2442. Waluzyniec czy Wałużyniec, pk. Kościuszków h. Roch 
III p. Suchnowicki. 
2443. Wałagiń, pk. Manasterskich h. Sas p. Matuszczak. 
2444. Wałużyniec, przydomek, patrz Walużyniec. 
2445. Wanda, pk. Bilińskich h. Sas p. Wandycz. 
2446. Wandalin, przydomek Mniszhów własnego herbu (Pa pr.). 
2447. Wandurowicz, pk. Rudnickich h. Sas p. Lubieniecki. 
2448. Wandycz, pk. Bilińskich h. Sas p. Grodz. 
2449. Waniek lub Wańko, pk. XVI s. Lachodowskich lub La- 
hodowskich h. Korczak na RUBi (Papr.). 
2450. Wańko, przydomek, patrz Waniek. 
2451. Wanglecz czy Wanglerz, pk. XV i XVI 13. Wysockich 
h. Godziemba (Papr.). 
2452. Wanglerz, przydomek, patrz Wanglecz. 
2453. Wańtuch, przydomek Sulerzyckich i Smłodowskich. 
2454. Warda, pk. Kobylskich (p. Gedeyt) W ądołowskich h. 
Grabie (p. Bies) i Stanisława Makowskiego. 
2455. Warkowski, pk. XV s. Myszków h. Korczak na W oły- 
niu (Metr. Wołyń.). 
2456. Warnen czy Warneri, pk. Langenhoffa czy Langenhofi'ta 
nob. Const. 1768 (VII) fol. 799).
		

/stekert_przydomki0131_0001.djvu

			- 128 - 


2457. Warneńczyk, pk. XV s. Władysława III. Jagiellończyka 
króla polskiegu i węgierskiego. 
2458. Warneri, przydomek, patrz Warnen. 
2459. Warsz, pk. XVII 8. Michftłowskich h. Jasieńczyk. (L. 
ter. cern. (p. Myszka) i Michowskich b. Rawicz (t). 
2460. Wartenberg (von), pk. XV S. Waldsteinów własnego 
herbu na Szląsku i baronów Maltzanów p. PensIin. 
2461. Warteresiewicz, Warteresowicz, Wartereszowicz lub 
Wartesowicz, pk. XVII S. Słoniewskich b. Słoń Dob. 
Const. 1654 (IV) fol. 458 i 1659 (IV) fol. 653 (Barącz: 
Ormianie). 
2462. Warteresowicz, przydomek patrz Warteresiewicz. 
2463. Warteszowicz, przydomek, patrz Warteresowicz. 
2464. Warthausen (von), pk. hr. Stadionów ind. 1842 (Szl. 
gal.). 
2465. Wasieczko, pk. Maleszewskich h. Godziemba p. Gor- 
czyca. 
2466. Wasilewicz, pk. W yrwiczów h. Syrokomla w brzesc. 
(Const. 1697-1764): 
2467. Waśkiewicz lub Waśkowicz, pk. Kulczyckich (p. Wol- 
czek, Stupnickich (p. LOllla) Uruskich (p. Dmitrowicz) 
l Witwickich h. Sas (p. W asylkowicz). 
2468. Waśkowicz, przydomek, patrz Waśkiewicz. 
2469. Walendzik, przydomek XVIII 8. Kazimierza Zaleskiego 
h. Labedż. 
.. 
2470. Waskul czy Waskuł, pk. Berezowskich h. Sas p. Zde- 
czuk. 
2471. Waskuł, przydomek, patrz Waskul. 
2472. Wasylkowicz, pk. Witwickich h. Sas p. FIoka. 
2473. Waszkiewicz czy Waszklewicz, pk. XVII 8. Narymun- 
tów w mińsk. (CoDBt. 1764. 
2474. Waszklewicz, przydomek, patrz Waszkiewicz. 
2475. Watiuszczak, pk. MODssterskich h. Sas p. JędrzE'jkowicz.
		

/stekert_przydomki0132_0001.djvu

			- 129 - 


2476. Watta, pk. XVI s. BIeckich, Kosickicb, Rokalewskich, 
Skrzydlewskich i Skrzydłowskich. 
2477. Wawer, przydomek Konstantentego Ramotowskiego. 
2478. Wawrzaszek, pk. XV s. (Dl. L. B. II. 300). 
2479. Wawrzeńcewicz lub Wawrzeńcowicz, pk. Kunickich b. 
Bończa p. Bernar. 
2480. Wawrzeńcowicz, przydomek, patrz Wawrzeńcewicz. 
2481. Wawrzęła lub Wawrzenta (Vartislaus), pk. Ślepowroń- 
czyka w Mazowszu (Papr.). 
248
. Wawrzęta, przydomek patrz Wawrzenta. 
2483. Wąs lub Wąsowicz, przydomok Walentego Połotyń- 
skiego. 
2484. Wąsowicz, przydomek, patrz Wąs. 
2485. Wątróbka, pk. XIV s. Strzeleckich h. Oksza (Dl. L. B. 
T. II). (Cod. depl. T. I. fol. 68). 
2486. Wąż, pk. XV s. Mikołaja z Dobrzankowa h. Prawdzie. 
2487, Wdała, Udała lub Udatny pk. "\\Talgerza albo Waltera 
(Balcera. podług kroniki Baszka) hrabiego Da Tyńcu, 
słynnego z urody (Szajnocha: Szkice bis
oryczne T. II). 
"2488. Wdzięczny, przydomek. patrz Gra tiosus. 
2489. Wedel (de) lub Wedelski, pk. XVI s. Tuczyńskich wl. 
ber. na Pomorzu (t) (Nies.). 

490. Wedelski, przydomek, patrz Wedel. 
2491. Wehner, pk. XVI S. Posadowskich h. Korab poch. pol. 
na Szląsku (J. br. Bor.). 
2492. Weiden lub Weyden (von der), pk. Wierzbowskich h. 
Dołęga w Prus. (M. s. o fam. prus.). 
2493. Welamin, pk. XVII s. Rutskiego Józefa metropolity 
kijowo 
2494. Wenecki, patrz Dyabeł. 
2495. Wenet, pk. Stanisława W ojeńskiego h. Zadora. 
2496. Wening (Parvus), pk. Jana (IV) Leopolity. 
(bis) Wentwort, pk. Tomasza br. Lubieńśkiego (A. S.). 
2497. Werbek czy Worbek, pk. XVII 8. Lettawów czy Letto- 
PRZfOrllKI 9
		

/stekert_przydomki0133_0001.djvu

			- 130 - 


wów własnego herbu w Prus. i Litwie (Const. 1662- 
1674). 
2498. Wernisz czy Wiernisz, pk. XVI s. Walchnowskich lub 
Walknowskiego h. Wieruszowa w Wielko p. Wierusz. 
2499. Werofkin lub Werowkin, pk. Szelutów p. Małyniecki. 
2500. Werowkin, przydomek, patrz Werofkin. 
2501. Wersocki, pk. XV s. Hrehorowiczów h. Lubicz (Nies.). 
2502. Wersoki (z), pk. XVII s. Paszyców h. Luk. w lidze 
(Const. 1674). 
2503. Werteresowicz, przydomek patrz Warteresiewicz. 
2504. Werycha lub Weryha, pk. XVI s. Darowskich h. Śle- 
powron w troc. i na Rusi (Const. 1638). 
2505. Weryha, przydomek, patrz Werycha. 
2506. Weselski, pk. XVII 8. Laetusa lub Letusa (Hist. pa- 
miąt. L 134). 
2507. Wesna, przydomek XIV s. (Kronika Bychawca 33). 
2508. Wesoły, przydomek patrz Humor. 
2509. Weyden, przydomek patrz Weiden. 
2510. Wezeżyc, przydomek Wysoczańskich patrz Dmytrowicz. 
2511. Węcławowicz czy Węsławowicz, pk. XVII s. Węcław- 
skich lub Węsławskich h. Wadwicz w Litwie (Nies.). 
2512. Węsławowicz, przydomek, patrz Węcławowicz. 
2513. Wężyk, przydomek: Oryńskich, Osińskich, Rudzkich, Sie- 
d1ickich i Szemieszów lub Szemioszów h. Wąż. 
2514. Wazulicz czy Wazulisz, pk. Matkowskich h. Sas p. Za- 
jączkowicz. 
2515. Wazulisz, przydomek, patrz Wazulicz. 
2516. Wickerode (von) Krockau a raczej von Krokow, pk. 
XVII s. Krokowskich włas. herb. na Pomorzu (Nies). 
2517. Widlica, pk. Domaszewskich h. Nieczuja (Papr.). 
2518. Wielki, przydomek Kazimierza III króla polskiego i Augu- 
sta II króJa polskiego p. Mocny. 
2519. Wielkołucki lub Wielołucki, pk. XV s. .Wielocha czy 
Wielona z Miastkowa nob. 1580 z h. Jelita odm. (Papr.).
		

/stekert_przydomki0134_0001.djvu

			- 131 - 


2520. Wiełołucki, przydomek, patrz Wielkołucki. 
2521. Wieniawski, pk. JaDa Garosowicza Dob. Const. 1668 
(IV) fol. 571. 
2522. Wiernosław, pk. XVII s. Prokopa Wereszczaki nob. 
Const. 1659 (IV) fol. 650. 
2523. Wierszowiec lub Werschowetz, pk. Wersowców patrz 
Sekerka. 
2524. Wierszowt, pk. Hamszeyów h. Sulima w Litwic (t). 
2525. Wierusz, przydomek: Bielskich, Kowalskich, Niemojow- 
skich i Walchnowskich h. Wieru8zowa w kalis. 
2526. Wierzbięta, przydomek Biskupskich, Boruchowskich, 
Doruchowskich i Piekarskich h. Niesobia. 
2527 Wiernek, pk. XV s. Gabańskich h. Junosza (t) (Dł L. 
B.) p. Wierzynek. 
2528. Wiernisz, przydomek, patrz Wernisz. 
2529. Wierzch, pk. Sokołowskich h. Gozdawa p. Zielonka. 
2530. Wierztowt czy Wiesztowt, pk. XVI s. Hamszejów h. 
Sulima w Litwie (t) (S. 1. 1540). 
2531. Wierzynek, przydomek Gabańskich czy Gabońskich p. 
Wiernek. 
2532. Wiesztowt, przydomek, patrz Wierztowt. 
2533. Więckowski, przydomek Mikołaja Napadiewicza nob. 
1838 (Szl. gaL). 
2534. Wijuk, Wijukiewicz lub Wijukowicz, pk. Kojałowiczów 
h. Kościesza w Litwie (J. hr. Bor.) p. Wójcik. 
2535. Wijukiewicz, przydomek, patrz Wijuk. 
2536. Wijukowicz, przydomek, patrz Wijukiewicz. 
2537. Wilbutowicz czy Wiłbutowicz, pk. XVII 8. Papłońskich 
lub Popłońskich h. Strzemie w witebsk. (Kojał). 
2538. Wilczek, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Ziomak. 
2639. Wilczogórski, pk. XVI s. Montelupich de Mari nob. 
w Polsce 1610. (Niesiecki IX 336) p. Mari. 
2540. Wilejko czy Wiłejko, pk. XVI s. Rymszewiczów na 
, 
Zmudzi (M. lit.). 


9.
		

/stekert_przydomki0135_0001.djvu

			- 132 - 641 Wilhelma (de), pk. XVII s. rodziny alzackiej Mi1Ienhei- 
mów lub MilIenheymów w Litwie (CODst. 1641-1678). 
254
. Wilk lub Wyłk. przyd. lub przez. (dictus) XIV i XV s. 
(Dl. L. B.). 

543. Wilk, przydomek: Dziewięckich h. Oksza, Mazowieckich 
h. Dolęgo, Radwanów z Rudy, Rylskich h. Ostoja (p. 
Januszkowicz) i Jana Kalińskiego h. Nałęcz czy Pra- 
wdzic wojta warszaw. (Mon. poL T. II). 
2544. Wilkan, pk. XVI i XVII s. Zedlitzów wł. herb. w Prus. 
Zach. (J. hr. Bor.). 
2540. Wilkolewicz, Wołkolewicz lub Wołkołowicz pk. XVII s. 
Wojsznarów lub Woysznarów h. Kot morski w mińsk. 
(Const. 1648). 
2546. Wilkowicki, pk. XIV JaDa Trepki z Wilkowic h. Topór 
(Dl. L. B.). 
2547. Wił, przydomek Sobieszczańskich h. Nałęcz p. Gurny. 
2548. Wiłbutowicz, przydomek patrz Wilbutowicz. 
2549. Wiłejko, przydomek patrz Wilejko. 
2550. Wińdika, pk. XVI s. Grzybowskich h. Prus w mazow. 
(Const. 1569). 
2551. Winko, pk. Stołobotów własnego herbu na Rusi i Wo- 
łyniu (Papr.) (Nies.). 
2552. Wir, przydomek Szamotuiskiego Sędziwoja kasztelana 
bnińskiego p. Sw id wa Grochola. 
2553. Wisch, Wisz, Wisza lub Wysz, pk. Piotra z Radolina 
h. Leszczyc bisk. krak. 
2554 Wischling (von), pk. Siebergów lub Zybergów w Inflant. 
(t) (L. Infl.). 
2555. Wiserski czy Wisierski, pk. Ustarbowskich h. Abdank. 
2556. Wisierski, przydomek, patrz Wiserski. 
2557. Wisz, przydomek, patrz Wisch. 
2557. Wisza, przydomek, patrz WiSZe 
2ó58. Wiszota, pk. XIV s. Tomislawa z Kurnika starosty po- 
nieckiego. (A. S.).
		

/stekert_przydomki0136_0001.djvu

			-133- 


2559. Wit, pk. Lapińskich h. Lubicz p. W oytasz. 
2560. Witczech, pk. XVII s. W yczechowskich 
. Szorfas. 
2561. Witeliusz, pk. XVIII s. Zardeckich czy Zardeckich h. 
Ciołek (Kur.) (Małach.). 
2562. Witk lub Wittke (de), pk. Jeżowskich h. Lis w Prus. 
(M. s. o fam. prus.). 
2563. Witko , pk. Chrośnickich w Kaszubach (Nies.). 
2564. Witold, pk. XV s. Aleksandrowiczów własnego herbn 
2565. Wittenau (von), pk. XV s. Szaków (Szack) wl. h. (J. 
hr. Bor.). 
2566. Wittenhorst, (von), pk. Sonfelda (Szl. pol s.). 
2567. Wittke (de), przyd. patrz Witko 
2568. Wizerowicz, pk. XVIII s. Sychowskich h. Sas na Rusi 
(Sll. gal.). 
2569. Wizgerd lub Wizgierd, pk. Bohuszewiczów h. Gozdawa 
p. .Minkowski. 
2570. Włoch, pk. Jana Smoniewskiego h. Pielesznaczy Wło- 
szek zwanego. 
2571. Włost lub Włostek, nazw. czy przyd. XIV i XV s. 
(Kod. Mal.). 
2572. Włostek, przydomek, patrz Włost. 
2573. Włoszek, pk. Bolemińskich h. Leszczyc i Tęczyńskich h. 
Topór. 
2574. Woda, przydomek XV s. (Helcel T. II.). 
2575. Woduna, pk. XV s. Chrzanowskich h. Korab. 
2576. Wodzeak, przydomek Luckich p. Antonowicz. 
, 
2577. Wodzgir czy Wodzigir, pk. XVI s. Pokłońskich h. Sle- 
powl"On na Żmudzi (Nies.). 
2578. Wodzigir, przydomek, patrz W odzgir. 
2579. Wojuk, pk. Wnorowskich h. Rola p. Burzyk. 
2580. Wojenny, pk. XIV s. Bolesława (Bolka) Piasta kięcia 
szląskiego Da Jaworze i Swidnicy. 
2581. Wojna, Woyna, Wojno lub Woyno, przydomek: Hreczy,. 
nów h. Korczak, Jasienieckich h. Haki, Kierdejów wła- 


), 


lo.
		

/stekert_przydomki0137_0001.djvu

			- 134 - 


snego herbu, Liniewskich czy Linowskich h. Przyjaciel, 
Osmałowskich h. 'Trąby. 
(bis) Wojneko, pk. IX. Stanisława Tomkiewicza. 
2582. Wojniesławski lub Woyniesławsk, pk. Molskich h. Nałęcz. 
2583. Wojno, przydomek, patrz W 0YI1o. 
2584. Wojsik lub Woysik, pk. XV s. Wojszyków lub W oy- 
szyków z W oyczy h. Ostoja (Dł. L. B. I. 136). 
2585. Wojsim lub Woyszym, pk. XVII s. Antoniewiczów b. 
Andrau1t de Buy. 
2586. Wojski lub Woyski, pk. Szymanowskich h. Wieniawa 
odm,. w Szląsku (Nies.). 
2587. Wojskowicz, pk. XVIII 8. Racza (de) w troc. (Const. 
1764). . 
2588. Woj sław lub Woysław, pk. XV s. Zołtowskich h. Ogoń- 
czyk w Mazow. (Papr.). 
2589. Wojsławik lub Woysławik, pk. Ciborowskich h. Koście- 
sza p. Dusza. 
2590. Wojta lub Woyta, pk. XIV s. (Stad.). 
2591. Wojtacz, Wojtasz, Woytacz v. Woytasz, pk. XVII s. 
Lapów lub Lappów w troc. (Nies.) i Lapińskich h. 
Lnbicz w ziemi biels. (Her. Kap. Mil.) p. Zięc. 
2592. Wojtek lub Woytek, pk. XV s. (Hel. T. 11). 
2593. Wojtkuński lub Woytkuński, pk. XV s. Maćkiewiczów 
h. Pobog w Lit. (Kojał) p. Rymwid. 
2594. Wojutyński, przydomek Hulewiczów (J. hr. Bor.). 
2595. Wojzbun lub Woyzbun, pk. Paszkiewiczów h. Radwan 
(Sz1. pols.). 
2596. Wokurka (de), pk. Phlichtenfelda Wincentego nob. 1792 
(Sz1. gaL). 
2597. Wola, przydomek XV s. (Stad.). 
2598. Wolf czy Wulf, pk. XVII s. Częstkowskich w pomors. 
(Const. 1697). 
2599. Wolfsberg (von), pk. wygasłej polskiej rodziny wlo- 
ściańskiej Szybilskich na Zmudzi (DaniI. Skarbiec 959).
		

/stekert_przydomki0138_0001.djvu

			135 - 


2600. Wolfsthal, (von), pk. Franciszka Antoniego W olfa nob. 
XVIII s. (Szl. ga1.). 
2601. Wolimuntowicz, pk. XV s. RumboIdów i Sudywojów 
w smoleńs. (
1. lit.). 
2602. Woł, przydomek Jerzego "\Vissyginowicza protoplasty 
'V ołłowiczów. 
2603. Wołczek lub Wofczko, pk. Kulczyckich h. Sas (p. Za- 
chajło) i Rokuciów h. Abdank (Papr.). 
2604. Wołczkiewicz lub Wołczkowicz, pk. XV s. OJizarów h. 
Chorągwie w kijowo (Kos. Mon. 
2605. Wołczko, przydomek, patrz W ołczek. . 
2606. Wołczkowicz, przydomek, patrz W ołczkiewicz. 
2607. Wołk, pk. XV s. Lewnowiczów h. Rogala i Maksymi- 
liana Laniewskiego h. Dwie wieże nob. Const. 1616 f. 
50. V. f. 51d. 
2608. Wołko, pk. XVIII s. Sozańskich h. Korwin (Szl. gal.). 
2609. Wołkolewicz, przydomek, patrz Wilkolewicz. 
2610. Wołkołowicz, przydomek, patrz W ołkolewicz. 
2611. Wołosowicz, pk. Jaśnińskich h. Berynda. 
2612. Wołoszyn, nazw. czy przyd. XVI s. w brześć. (M. lit.). 
2613. Wołowiec, pk. Raszkowskich b. Rola p. Ziemakowicz. 
2614. Wołyniec, pk. Kropiwnickich (p. Brejczak) i Dziekoń- 
skich (p. Zygielt). 
261ó. Worbek, przydomek patrz Werbek. 
2616. Worona, pk. Sozańskich h. Korczak (p. Facuła) i Ma- 
twieja W oronicza h. Pawęza w Litwie i Żmudzi (M. 
lit.). 
2617. Woroniecki czy Woronicki, pk. XVII S. Markiewiczów 
h. Labędż p. W ozgełowicz. 
2618. Woronicki, przydomek, patrz W oroniecki. 
2619. Woronicz, przydomek Sozańskich p. Romańczak. 
2620. Worwola, przydomek Diakowskich lub Dyakowskich p. 
Janczenta. 
2621. Woyna, przydomek, patrz Wojna.
		

/stekert_przydomki0139_0001.djvu

			- 136 - 


2622. Woyno, przydomek Herubinowiczów (Kur.) p. Wojno. 
2623. Woyniesławski, przydomek, patrz Wojniesławski. 
2624. Woysik, przydomek, patrz W ojsik. 
26zo. Woyski, przydomek, patrz Wojski. 
2626. Woysławik, przydomek, patrz W ojsławik. 
2627. Woyszyn, przydomek, patrz Wojsin. 
2628. Woyta, przydomek, patrz Woj ta. 
2629. Woytacz, przydomek, patrz W ojtacz. 
(b;s) Woytasz, przydomek, patrz Woj tasz. 
2630. Woytek, przydomek, patrz Wojtek. 
2631. Woytkunski, przydomek, patrz W ojtkuński. 
263
. Woyzbun, przydomek, patrz W ojzbun. 
2633. Wozgełowicz, czy Wozgiłowicz, pk. Markiewiczów h. 
Łabędź p. Wuronicki. 
2634. Wrobel, przydomek XIV s. (Stad.). 

635. Wrona, pk. XVIII s. Skrockich lub Skrodzkich h. To- 
por. w trembow. 1782 (Szl. gal.). 
2636. Wrschowetz, przydomek, patrz Wierszowiec. 
2637. Wrzeszcz, pk. XVII 8. Rusińskich na Rusi (Ks. pod 
Stef. Bat.) Tetewczyńskich i Żelcchowskich h. Ciołek 
(Her. pols.). 
2638. Wrzod, pk. Kurozwęckich p. Zawisza. 
2639. Wrzosopolski czy Wrzospolski, pk. XVII 8. Heydepolta 
Aswera na Rusi, nob. Const. 1673 (V) fol. 13l. 
2640. Wrzosowski, pk. XV 8. Kaniów w Krakow. (Dl.) p. 
Radwan. 
2641. Wrzospolski, przydomek patrz \Yrzosopolski. 
264
. Wstydliwy (Pudicus-Pudyk), przyd. Bolesława VI króla 
polskiego. 
2643. Wujek, pk. XVII s. Kojałowiczów h. Kościesza odm. 
w wileńs. (Nies. ) p. Wójcik. 
2644. Wulf, przydomek, patrz W olf. 
2645. Wycko, przyd. a raczej przez. (dictus) XIV s. (Stad.).
		

/stekert_przydomki0140_0001.djvu

			- 137 - 


2646. Wydzga, pk. XVI s. Szczegłowskich czy Szczygłowskicb 
w krak. (Dl. L. B. III. p. 45). 
2647. Wyganowski czy Wygonowski, pk. Popławskich h. 
Trzaska. 
2648. Wygonowski, przydomek, patrz Wyganowski. 
2649. Wylk, przydomek, patrz Wilk. 
2650. Wyrzek, pk. XV s. Ostojczyków z Hnbnina (Dl. L. B.). 
2651. Wysoki (Altus v. Procerus), pk. XII s. Bolesława 
naj starszego syna Władysława II, księcia krak. (A. S.). 
2652. Wyssogorski lub Wyszogorski, pk. XVIII s. Jana Sin- 
gera, nob. XIX s. (Szl. gaL). 
2653. Wysz, przydomek, patrz Wisch. 
2654. Wyszczelicz, przydomek XV 8. (Stad.). 
2655. Wyszogorski, przydomek, patrz W yssogorski. 
2656. Wzniosły, przydomek, patrz Gaon. 


2657. Xiążyk, przydomek, patrz Książyk. 


2658. Zabacki czy Żabacki, pk. XVI s. Turów wl. herb. 
w brześć. (J. hr. Bor.). 
2659. Zabełło czy Zabiełło, pk. XVI s. Pernaszewiczów na 
Żmudzi (M. lit.). 
2660. Zabialski czy Zabielski, pk. XVI s. Szczytów h. Ra- 
dwan w połoc. (Const. 1578 fol. 353). 
2661. Zabielski, przydomek, patrz Zabialski. 
266
. labiełło, przydomek, patrz Zabełło. 
2663. Zabistojski lub Zabistoyski, pk. XVII s. Kurowiczów 
w Litwie (1\1. lit.). 
2664. Zabistoyski, przydomek, patrz Zabistojski. 
2665. Zabłocki, przydomek Sawiczów h. Sulima p. Ryczgorski. 
2666. Zabożyński czy Zabużyński, pk. XVI s. Komarów wła- 
snego herbu w bracław. (Const. 1661 fol. 8). 
2667. labużyński, przydomek, patrz Zabożyński.
		

/stekert_przydomki0141_0001.djvu

			- 188 - 


2668. Zachajło, Zahajło lub Zachayło pk, Kulczyckich h. Sas 
p. Abramowicz. 
2669. Zachwicza. przydomek Trembeckich h. Brochwicz (J. 
hr. Bor.). 
2670. Zad en (de), pk. XV s. Jana Konieckiego Dob. Const.1590. 
2671. Zagłoba, pk. X V s. Chomętowskich p. Zaleski. 
.. 2672. Zahajło, przydomek, patrz Zachajło. 
2673. Zagroba lub Zagrobik, pk. Trzeszczkowskich h. Zagłoba 
lub Zagroba. 
2674. Zagrobik, przydomek, patrz Zagroba. 
2675. Zajączek lub Zajonczek pk. XIV s. (Stad.). 
2676. Zajączkiewicz lub Zajączkowicz, pk. 
Iatkowskich h. 
Sas p. Bardziejowicz. 
2677. Zajdlicz czy Zajglicz, pk. XVII s. Niesiołowskich h. 
Korzbok w Wielko (Met. c88tr. ostrzew.) i Litwie (T. 
II. 1735-96) i Jejskiego czy Jeyskiego w sandom. 
(Const. 1697). 
2678. Zajglicz, przydomek, patrz Zajdlicz. 
2679. Zajonczek, przydomek, patrz Zajączek. 
2680. Zakaźny, pk. Zerbeckich h. Sas (Szl. gal.) p. Lubko. 
2681. Zaklika, pk. XY s. Czajeckich czy Czajęckich (Dł.) 
i 'Volskich h. Topór w sandom. podlas. i Rusi (Const. 1674). 
2682. Zakowicz czy Żakowicz, pk. XVI 8. Popowskich h. 
Pobog w Mazow. (Papr.). 
2683. Zalesiak, pk. XV s. Chomętowskich p. Korczak. 
2684 Zaleski czy Zalewski, pk. Kordziuków czy Kordzuków 
w Litwie (Kur. fol. 17). 
2685. Zalewski, przydomek, patrz Zaleski. 
2686. Zalmorny, pk. Zorakowskich h. Sas p. Zechnowicz. 
2687. Załamaj lub Załamay, pk. XVI s. Pioniewiczów h. Ra- 
dwan w mińsk. i nowogrodz. (Const. 1648). 
2688. Załamay, przydomek, patrz Załamaj. 
2689. Zambar lub Zęb, pk. XVI 8. Pełki sędziego 
iem. sandom. 
(A. S.).
		

/stekert_przydomki0142_0001.djvu

			- 139 


2690. Zamorzawski, przydomek Benedykta z Herszowic v. 
Horszowic (z rękop.). 
2691: Zaniewicz, pk. Terleckich h. Sas p. Kapłon. 
2692. Zankowicz, pk. IJnickich h. Sas p. Czerciowicz. 
2693. Zapolski, pk. Grossmana, nob. praec. scart. const. 1775 
fol. 146 (Szl. gal.). 
2694 Zaprzaniec, przydomek Pietruskich herbu Starykoń. 
2695. Zarański, pk. Zaranków h. Korczak p. Horbowski. 
2690. Zaranowski, pk. XVII s. Luskinów h. Odrowąż odm. 
w witebs. (Const. 1697). 
2697. Zarembicz lub Zarębicz, pk. Rudzieńskich h. Zaremba. 
2698. Zarębicz, przydomek, patrz Zarembicz. 
2799. Zasługa, pk. XVII s. Jana Brauna h. Wierzbięta nob. 
Const. 1673 fol. 1
7. 
2700. lawadka (de), przydomek Worcelów p. Tremerstein (de). 
2701. Zawadzie, pk. Strutyńskich h. Sas p. Berlicz. 
2702. Zawalczyc czy lawalczyk, pk. XVIII s. Cudzików lub 
Cydzików w bełz. (A. xil.). 
2703. Zawalczyk, przydomek patrz Zawalczyc. 
2704. Zawierski, pk. XVI s. rus. i lit. rodziny Steckiewiczów 
(1569 fol. 194) p. Talwojsz. 
2705. Zawisza, przydomek: Dowgełłow v. Dowgiałów h. Za- 
dora, Kroczewskich lub Kroczowskich h. Grabie (p. 
Ptaszek) Kurozwęckich h. Poraj (p. Białuch), Nowo- 
wiejskich h. Sulima, Trzebickich, lub Trzebieckich h. 
Labędż, Zręckich h. Topór (Dł. L. B. II). 
2706. lawrzykraj, pk. Stanisława Trzcińskiego h. Ślepowron 
(J. hr. Bor.). 
2707. Zazula czy Zozula, pk. Popielów h. Sulima p. Chosciak. 
2708. lbikow, przydomek Luczeckich (J. hr. Bor.). 
2709. Zbirochawski, Zbirowski, Zbirujski lub Zbiruski, pk. 
XVI i XVII s. Kościów w brzesc. (Genal. książąt Ra- 
dzi wił.). 
(2710. Zbirowski, przydomek, patrz Zbirochowski.
		

/stekert_przydomki0143_0001.djvu

			- 140 - 


2711. Zbirujski, przydomek patrz Zbirowski. 
2712. Zbiruski, przydomek, patrz Zbirujski. 
27] 3. Zbożny lub Zboży, pk. XVII s. Radojewskich i Za- 
krzewskich h. Ogończyk w łęczyco płoc. i kujaw. (Papr.) 
(Nies.). 
2714. Zboży, przydomek, patrz Zbożny. 
2715. Zbrochowicz, przydomek Hulewiczów h. Nowina. 
2716. Zbrożek, pk. Rybczyńskich h. Ślepowron p. Dzierzka. 
2717. Zdan, pk. XVI i XVII S. Masłowiczów (p. Korolko) 
i 
Iichałowiczów h. Lis w smoleńs. (Papr.) (Nies.). 
2718. Zdeczuk, pk. Berezowskich h. Sas p. Zupkoperowicz. 
2718. Zdun, pk. Wądołowskich h. Grabie p. Chlewiotko. 
2719. Zdzierszek, ldzierżek, Zdzieszek lub Zdzieżek, pk. Kras- 
sowskich lub Kraszewskich h. Jastrzębiec i Ostrowskicb 
b. h. Korab i Nieczuja. 
2720. Zdzierzek, przydomek, patrz Zdzierszek. 

721. Zdzieszek, przydomek, patrz Zdzierzek. 

72
. Zdzieżek, przydomek, patrz Zdzieszek. 
2723. Zehedey czy Zehedy, pk. XV S. Jackowskich czy Ja- 
czkowskich h. Ostoja w opatowo (Dl. L. B). 
27
4. Zehedy, przydomek, patrz Zehedey. 
2725. Zec
nowicz czy Żechnowicz, pk. Zurakowskich h. Sas 
p. Zuczek. 

725. Zeden (de), pk. XVI s. Jana Konieckiego. 
2726. Zedersok, pk. XVII S. Kiberta w ziemi halic. nob. Const. 
1697. 
2727. Zehfelden (von), pk. XVII S. Rokosów czy Rokuszów 
h. Hibrida w Prus. (Papr. ). 
2728. Zejberdorf lub Zejbersdorf, pk. XV 8. Sartawskicb 
wł. hero w Prus. (Nies.). 
27
9. Zeiguł, lub Zeyguł, pk. Stanisławskich h. Piława (SzL 
gaJ. ). 
2731. Zelisko i Zeliskiewicz pk. XVIII S. W ołkowickich h. 
Sas na Rusi (Szl. ga 1.).
		

/stekert_przydomki0144_0001.djvu

			- 141 - 


2732. Zeliśkiewicz, przydomek, patrz Zelisko. 
2733. Zeliszkowicz, pk. XVII s. Bandrowskich h. Sas na 
Rusi (Const. 1632). 
2734. Zem (de), przydomek XVI 
. Lęskich h. Janina w san- 
domierskiem i na Rusi (Her. po!.). 
, 
2735. Zer, Zer lub Zera, pk. XVII s. Brzumińskich h. Lu- 
kocz w warszaw. (Const. 1697). (Niesiecki III. 
41). 
2736 Zeufeld, pk. XYII s. Gadonow h. ZawadYDiec na Zmu- 
dzi (Kojał.). 
2737. Zeuguł, przydomek, patrz Zejgnt. 
2738. Zęb, przydomek, patrz Zambar. 
273
. Zędzian czy Zendzian, pk. Serafinów h. Jastrzębiec 
w brańsk. (Her. Kap. Mil). 
2740. Zendzian, przydomek, patrz Zędzian. 
2641. Zgalał czy Zgałał, pk. Łozińskich h. Lubicz p. Czeriuk. 
274::a. Zgałał, przydomek patrz Zgalat. 
2743. Zgles, przydomek XV 8. (Stad.). 
2744. Ziejkowicz, pk. Podczaskich h. Rawicz p. Grzegorzewicz. 
2745. Zieleźnicki, pk. patrz ZelezDicki. 
2746. Zielonka, pk. Sokołowskich h. Gozdawa p. Cieśla. 
2747. Ziemak, pk. Stanisława Zukowskiego h. Junosza. 
2748. Ziemakowicz, pk. Raszkowskich h. Rola p. Arnold. 
2749. Ziemba, przydomek XVII s. 
Iikołaja Sulkowskiego czy 
Sułkowskiego (Siarczyński T. II str. 242). 
2750. Zieniewicz, pk. Kruszelnickich h. Sas p. Czulewicz. 
(bis) Zieniuch (Zyeniuch), pk. XV s. :Marcinowskich h. To- 
por w Krakow. (t) (Dl. L. B. II. III. 
2751. Zięć, pk XVI s. Jurgelisów na Zmudzi (M. lit.) i La- 
pińskich h. Lubicz p. Zięcimek. 
2752. Zięcimek, pk. Lapińskich h. Lubicz p. Barwik. 
2753. Zigholłz (von), pk. Ciecholewskich h. Sępia głowa 
w Prus. (Nies.). 
2754. Zikow, pk. XVII s. Luzeckich h. Lnbicz w podlas (S. 
l. 1675-86).
		

/stekert_przydomki0145_0001.djvu

			- 142 - 


2755. Ziomak, pk. Szaniawskich h. Junosza p. Bączek. 
27ó6. Ziomek, przydomek Stefana Zamojskiego. 
2757. Złoch, pk. XIV s. Słuzewskich lub Służowskich h. Lo- 
dzia (Dl. L. B. II!). 
2758. Złotorowicz, pk. XVII s. Wilińskich na Rusi (Const. 
1697). 
2759. Złoty, pk. XVII s. Kwaśnickich h. Pielesz w Litwie 
(Const. 164
). 
2760. Zmajło, pk. Zienkiewiczów h. Leliwa p. Ci chiński. 
2761. Zozula, przydomek, patrz Zazula. 
2762. Zub, pk. XVII s. Zdanowiczów h. Jastrzębiec na Rusi 
(Act. castro żytomir. i Wikoniewicza na Rusi nob. 1820 
(Szl. gaL). 
2763. Zubczuk, przydomek Turnów (Kur.). 
2764. Zubowicz, pk. Jaworskich h. Sas p. Balowicz. 
2765. Zuillard czy Zuylard, pk. XVIII s. Foglera h. W czele 
warszaw. (Kur.). 
2766. Zula czy Zuła, pk. XVI s. (Dł. Rocz. Kapit. Krak.). 
2767. Zuła, przydomek, patrz ZuJa. 
2768. Zupkoperowicz, pk. Berezowskich h. Sas p. Arszewicz. 
2769. Zuyllard, przydomek, patrz Zuillard. 
2770. Zuzak, pk. XVIII s. Dobrodzkich h. S3S w trembowels. 
(Sd. gaL). 
2771. Zwirbilis czy. Zwirblis, pk. XVI s. Mezajtisów czy Me- 
zejtisów na Zmudzi (W. lit.). 
277i. Zwirblis, przydomek, patrz Zwirbilis. 
2773. Zwowicki lub Zwowitzki, pk. Ziwnych p. Lilienhoff. 
277.1. Zwowitzki, przydomek, patrz Zwowicki. 
2775. Zwycięzca (Victor), pk. Jerzego Radziwiłła het. w. lit. 
2776. Zybult, pk. XV S. Achingerów lub Aicbingerów wl. hero 
(Nies. ). 
(his) Zyeniuch, przyd. patrz Zieniuch. . 
2777. Zyg, pk. XVII s. Stefana Ziabki czy Zabki w brzesc. 
(Mat ).
		

/stekert_przydomki0146_0001.djvu

			- 143 - 


2778. Zygel lub Cygeł (von), pk. XVI 8. Loków h. Rogala 
w maJ borg. (Nies.). 
2779. Zygelt, Zygielt lub Zygiti, pk. Dziekońskich h. Korab 
p. Drapacz. 
2780. Zygielt, przydomek patrz Zygelt. 
2781. Zyg iti, przydomek, patrz Zygielt. 
278
. Zyzan, pk. Tustanowskich h. Sas p. Gwoździak. 
2783. Zyzna, pk. W ojniczów b. Nałęcz p. Sianożęcki. 


2784. Żabacki, przydomek, patrz Zabacki. 
2735. Żakowicz, pk. patrz Zakowicz. 
2736. Żar, pk. Regnlskich h. Rawicz p. Chłod 
2737. Ządło, pk. XVI s. Dąbrowskich h. Radwan w warszaw. 
(Papr.). 
273t$. Zechnowicz, przydomek, patrz Zechnowicz. 
2739. legerd czy Zegierd (von), pk. XVI s. KorDów h. Trzy 
Kłosy nob. w Infl. za Zygmunta Ang. (L. lnfl.). 
2740. Żegierd, przydomek, patrz Zegerd. 
2741. Żegota, pk. XVI s. Brzeskich h. Starza w Krakow., 
Czernickich h. Topor i Poświatowskich na Rusi (Szl. gaL). 
274:d. *elazniak, przydomek Aleksandra Walickiego. 
2743. lelazny przydomek Henryka Y księcia głogowskiego. 
2744. Żelechowski, pk. "\Vrzeszczów p. Rusiński. 
2740. Żeleznicki, przydomek, patrz Zieleznicki. 
2746. Żelisko, przydomek, patrz Zelisko. 
2747. Żeliskowicz, przydomek, patrz Zeliskowicz. 
2748. Żer, przydomek, XV s. (Stad.). patrz Zer. 
2749. Żuczek, pk. XV s. Zurakowskich h. Sas p. Bliczka. 
2750. Żuk, przydomek: Cieszyn ów, ,Kobylińskich, Skarzew- 
skiego Józefa Faustyna, Sikórs
ich h. Kopasina (p. Rej) 
i Dziwidzińskich na Rusi ;przy. sch łku XVIII s. (Sz). 

aJ. ) 
. ł. 
..
. 
. , 
2751. Żurawek czy Żurowek,. pk. Hor(jdyjskich b. Korczak 
,. . -.ł'''
		

/stekert_przydomki0147_0001.djvu

			- 144 - 


(p. Abramowicz) i Wojnarowiczów lub Woynarowiczów. 
h. Podkowa nob. XVIII s. (Szl. gal.). 
2752. Żydowa czy Żydówka, przyd. czy przez. (dictus) XIV 
S. (Stad.). 
2753. Żydowie czy Żydowiec, pk. Pacławskich czy Pasław- 
skich p. Zydykowicz. 
1754. Żyd owiec, przydomek, patrz Zydowie. 
, ., 
2755 Zydówka, przydomek, patrz Zydowa. 
, 
2756. Zydykowicz, przydomek Pacławskich p. Popkowicz. 
2757. Żyliński, pk. Glaczyńskich, Lubów i W ojszynów czy 
W oyszynów p. Danczykiewicz. 
2758. Żyła, przyd. czy przez. (dictus) XIV 8. (Stad.). 
2759 Żyłka, pk. Brodowskich h. Lada p. Bom belek. 
2760. Żyłok lub Żyłłok, pk. Kamieńskich b. Rogala na W 0- 
łyniu (Mater. do Mon. Kam.). 
2761. Żyłłok, przydomek, patrz Żyłok. 
2767. Żyrkiewicz, pk. XVI i XVII s. Fursów lub Fursewi- 
czów h. Wąż w oszmian. (Const. 1581) w mścisław. 
(1700) (Nies. ) i smoleńsk. (Małach.). 


'- 


T t.. .