Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografji, jakoteż osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim staraniem Franciszka Kraszewskiego

)(-164925 
H 


. 'fi 


oe 


'7 


Catalogue de la bibliotheque, des manusorits. des diplomes. de. estampes eto. 
de J. I. Kraszewski. . _ -.....ł'


..,....,....
.. 


KATALOG 


księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografji, 
jakoteż osobistych dyplomów, adresów itp. 


llozostałych po śp. 


.. 


JÓZEFIE IGNACYM 

RASZEW
ItIM 


. I .... ., 
Staraniem-, ... . . &. 
FRANCISZKA KRAS
SKIEGO 


uporządkował i spisał 


M I C H A Ł P A W L I K. 


Nakłaclt-", t'Odzin!l zlnm'l"gQ. .;-:"'..;
 


L ""V Ó "'. 
"VRUKARNJA POI,SKA" ul. 
ollip"ki€!(o I. 2M. 
.""'H.
>>>
.. ... I 


to 


.  


..;p 


AV/L{

 
\\ 


'J'I y
>>>
.  


J 


'.... 


Katalog nini
jszy sporządzony został IJrzedewszystkiem tUa. 
uczczenia pami
ci J .1. Kraszewskiego. Zapisaliilmy nawet najmnif'jszą 
drobnostkę, ostemplowawszy ją poprzednio pieczęcią nieboszczyka, 
a dlR, m07.no
ci rozejrzenia si
 w tym, jak na prywR,tn!!, osob
, 
ogromnym zbiorze, uporządkowaliśmy wszystko podlug działów, 
uwidocznionych w nagMwkaeh i wsz
uzie u góry stronic. Liczne 
dedykacje na posylanych przez autorów nieboszczykowi dziełaeh, 
a czasem nawet odpowieunie listy - które wsz,?dzie są wskazane. - 
nareszcie osobiste dyplomy, życzenia itp. posłużyć mogą jako 
źródlo dla historyka działalności nieboszczyka. mianowieie dla 
skonstatowania, jak odnosił się doń świat literacki i szersze 
spoleczne warstwy polskie, a nadto ula dowieuzenia się z czasem, 
kto jest autorem niejeunej bezimiennej lub innomiennej publikacji. 
Następnie, ponieważ gorącem tyczeniem egzekutora testa- 
mentu śp. ,J. L Kraszewskiego jest, ateby ta spuścizna po nie- 
boszczykn nabytą została w całośoi przez jaką osobistość lub 
korporację celem założenia w którem ł;
n.i.Q.st prowiłLCjonalnyl'll 
Galicji publicznej biblioteki im. J. l. '"H;
w£wskiego, - przeto 
w katalogu niniejszym uwzględniono także uogodność przys71ego 
nabywcy, i jeżeli biblioteka wraz ze zbiorami przewiezioną zostanie 
w takim po:r:ządku, w jakim się obecnie zn8:jduje, to przy pomocy 
dołączonego głównie w tym celu lndexu, z takowej będzie można 
od razu korzystać, każde bowiem (lzieło znajduje się w odpowiednim 
dziale pod liczbą, odpowiadającą liczbie l}atalogu, znajdującej się 
w klamrach obok liczby porządkowej. Zyczący nabyć bibliotekę 
i zbiory w całości lub, w ostatecznym razie, częściowo, zechcą się 
zgłosić do }'ranciszka Kraszewskiego pod adresem: Kra- 
ków, ul. Dolnych .l'IUynów. 47 w domu p. Adama l\Iilaszewskiego, 
lub: Rosja, guber. Wołyńska, przez Stary Konstantynów we wsi 
Pieńki. 
Ceux qui desireraient acheter les objets ilesignes dans ce ca- 
talogue, voudront bien s'adresser a Fran!,Jois Kraszewski d£'meu- 
rant a Cracovie rue Dolnych Mlynów No 47, ou bien: Russie en 
V olynie par Stary KonstantynovaPieńki.
>>>
Dla po
piechu, z jakim wobec zaciekawienia puhli('zności 
trzeba było sporządzać niniejszy katalog, musieliśmy odstąpić od 
pierwotnego zamiaru sporządzenia takie kartkowego katalogu, 
wskutek czego, pracując równocześnie nad wszystkiemi działami, 
niepodobna było, wobec znacznej ilości duplikatów, uchronić się 
zupf'łnie od powtórzeń i pomieścić wszystkl do siehie należące 
pod jedną liczbę odnośnego dzialu (dla powetowania tego, często 
Jedna i ta sama liczba stoi obok siebie kilka razy, z uodatkami 
a) b), a inne dzieła wcale nie są objęte liczbą porządkową). Nadto 
stal nam na przeszkodzie kompletny brak mi
jsca, koniecznego dla 
podobnej pracy, wskutek czego niekiedy dane dzieła wypadło umieścić 
nip tam. gdzie należało, lecz gdzie si
 dla nich w danej chwili 
znalazł kącik. Tu wszystko niech nas usprawiedliwi za usterki 
niniejszego katalogu, wobec takich warunkbw nieodzowne. Możemy 
zresztą zapewnić, że odpowiada on zupełnie rzeczywistemu stanowi 
calego zbioru I gdyż nawet wszelkie braki zaznaczone są jak naj- 
skrupulatniej.  


Kraków, 30. kwietnia. 188H. 


Ił 


" I MC,t- ..4 


t
>>>
A. Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące się. 


1. - 4-5. Zbiór powieści J. l. Kraszewskiego. Wydanie nowe, przejrzane 
poprawione i uporządkowane l)rzez autora. Lwów, lR72-71), ksi
g. 
Gubrynowicza i 
chmidta. 'Vydanie to zawiera nast. utwory: Dwa 
Rwiaty, Chata za wsią, Poeta i świat, Pod włoskiem nil'bem, Stary 
Rługa, Dziwadła., Ostrożnie z ogniem, Latarnia czarnoksięska (seryj 2), 
Historya o bladej dzip.wczynie, ł:.adowa pieczara, Pamiętniki Nieznajo- 
mego, Powieść bez tytułu, Czercza mogila, Miljon posagu, Ostatni 
z Siekierzyńskich, Djadeł, Zygmuntowskie czasy, Tomko Prawdzic, 
Złote jabłko, Żacy krakowscy, Komedjanci, Podróż. do miasteczka, 
Budnik, Biedna, 1I1etamorfozy, Historya kołka w płocie, :Mistrz Twar- 
dowski, l\faleparta, Choroby wieku, Ulana, Boża czeladka, Ostal' Bon- 
darczuk i Jaryna., Interesa familijne, Kaprełl. i Roma, Resztki życia, 
Pan i szewc, Stańczykowa krouika, Staropolska miłość, Improwizacje 
dla moich przyjaciół, Trapezologion, Kordecki, Okruszyny, Typy 
i charakt
ry, Starościna bełzka. Ogółem 4;) dzieł w 102 tomach, 
ozd. opr. z wyj. tt. 8-10, 15, 28-31, 82-83. 
Hi. Wybór pism J. l. Kraszewskiego (Wydanie tanie). Warszawa 18R2, 
nakładem i drukiem Józefa Ungra. Tomów 4 ozd. opraw., zawiera 
Pamiętniki Jana DukI. Ochockiego i Nad Spreą. 
.1-7. Wydauie jubileuszowe. Wybór pism J. I. Kraszewskiego (Rzym za 
Nerona, Pamiętnik )11'oczka, Dola i niedola). WarRzawa 1878; druk 
J. Ungra. Tomów.3 ozd. opr. 
/1'8. Interesa familijne. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Petersburg 
1 Hi)3. 'l'omów 1. 
49. Wspomnienia Odesy, Jeilyssanu i Budzaku. Dziennik przejazdki w 1843 
J. I. Kraszewskiego. Wilno, 1845-46. Tomów 3 opr. 
50. Starościna bp.lzka (Gert.ruda z hr. Komorowskich hr. Potocka). Opo- 
wiadanie historyczne 1770-1.774, przez J. I. Kraszewskiego. War- 
szawa 181)8. Tomów 2 razem opr. 
51. Ciepła wdówka. Komedja kontuszowa we trzech aktach wierszem, przez 
J. L Kraszewskiego. Poznań 1 R66. 
52. Papiery po G!ince. Przepisał J. L Kraszewski. Odbitka z czasopismo 
"Niwa". Warszawa 1872. 
53. Powiastki i obrazki historyczne. Przez J. I. Kraszewskiego. Wilno 
1 84H opr. 
64. Litwa. Starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przy- 
Rłowia, podania i t. d. Przez ,J. . Kraszewskiego. 'Varszawa 1847 
i 1850. Tomów 2. 


-t 


i"\
>>>
'" 


2 


Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoflzą,ce się. 


ł 
! 


55. 


Sztuka u Slowian, szczególnie w Polsce i Litwie przedchrześciańskiej. 
Przez J. I. Kraszewskiego. Wilno 1860. 
Kawal literata. Wizerunki spółeczne z końca XVIII. w. W dwóc11 
częściach. Przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1876. 
Rzym za Nerona. Obrazy historyczne, lJrzez J. I. Kraszewskiego. 
Kraków 1866. 
Pomniki do historyi obyczajów w Polsce, wydane przez J. I. }{ra- 
szewskiego. Warszawa 184it 
Podróż króla Stanisława Augusta do Kaniowa w r. 1787. Podług 
!istów Kazimierza Konstantego hr. de BrOI Platera, opisana przez 
J. 1. Kraszewskiego. Wilno 1860. 
Kamienica w Długim Rynku. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. 
Warszawa 1868. Opr. 
Zagadki. Obrazy współczesne przez B. Boleslawitę. Poznań t870. 
Tomów 2 opr. , 
Z 
ycia awanturnika. Ubrazki współczesne przez J. L Kraszewskiego. 
Poznań 1H72 , nakłaIlem Tygodnika Wielkopolskiego. 
Krasicki. Życie i dziela. Kartka z dzi
jów literatury XVIII. wieku, 
przez J. I. KraszewRkiego. Warszawa 187n. 
Wieczory drezdeńskie. J. L Kraszewskiego. Lwów 18fm, nakładpm 
księgo Zelmana 19la. 
Ollczyty o cywilizacyi w Polsce. Przez J. I. Kraszewskipgo. War- 
szawa 1H61. 
Grzechy hetmańskie. Obrazy z końca XVIII. W., przez J. I. Kra- 
szewskiego. Z 17 illustracyami J. Kossaka. Dwa tomy w jednym. 
Warszawa 187U, nakład i druk S. Lewentala. 
Dziecię starego miasta. Obrazek współczesny, narysowany z natury 
przez Bolesławitę. Poznań 1863. Opr. 
Szkice obyczajowe i historyczne. Wyd. Ad. Zawadzkiego. Wilno 
1R40-41. Powieść trzecia (Pan Karol, wyd. 2). Powieść szósta 
(Cztery wesela, wyd. 2, t. I.) 
Para czerwona. Obrazek współczesny, narysowany z natury lIrzez 
B. Boleslawitę. Lipsk lR(j5, tomów 2, opr. 
ItIy i" oni. Obrazek współczesny, narysowany z natury przez B. 
Bolesławitę. Poznań 18fiiJ. Opr. 
Moskal. Obr. współcz. narysowany z natury przez Bolesławitę. Lil)sk 
18(j5. Opr. 
Żyd. Obrazy współczesne lIrzez B. Bolesławitę. Poznań 1 H6(j. 
Tomów 3 opr. 
Na Wschodzie. Obr. wsp. nar. z nato przez B. Rolesławitę. Pozna{l 
1866. Opr. 
Z roku 1866. Rachunki, lirzez B. Bolesławitę. Poznań 18H7. Opr. 


} 


!)(j. 


r;- 
.J/. 


58. 


I)!I. 


HI I. 


Hl. 


f 
(. 


" 0) 
1_. 


oiJ. 


64. 


ti5. 


(;6. 


1;7. 


oK 


(in. 


70. 


71. 


72. 


73. 


71.. 


,
t
>>>
.l 
I 


,to 


l 


'I
 


Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące się. :ł 


75. 


Z roku 1867. Rachunki, przez B. Bolesławitę. Poznań 1868. Części 
(tomów) 2, opr. 
Z roku lR6H. Rachunki, przez B. Bolesławitę. Poznań 1869. Opr. 
Z roku 1869. Rachunki przez B. Bolesłll.witę. Poznań 1870. Opr. 
Orbeka. PowieM Józefa Ignacego Kraszewskiego. Warszawa 1868. 01 1 1'. 
Der Dicbter und die Welt. Von J. I. Kraszewski. Uebersetzt uml 
eingeleitet von W. Constant. Berlin und Stuttgart, Verlag von 'V. 
Spemann. Ozd. opr. (Deutsche Hund- und Haus-Bibliothek, 99). 
Ais Malluscript gedruckt. Auf Irrwegen (Szalona). Roman in zwei 
RUchem, von J. I. Kraszewski. Ber!in, Verlag von Hugo Steinitz 
et Co. Tomów 2 razem opr. 
Komedjanci. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Pet.ersburg 1851. 
'l'omów 2, razem opr. 
Ein heroisches Wpili. Roman von .T. 1. Kmszewski. Uebers. von 
.1u!ius I1leixner. St.uttgart 1883 (EngeIhom's Allgemeine Romanbi- 
bliothek, I. Jhrg. Bil. 17). Ozd. opr. 
Der verlorene Sohn. Eine Erzlthlung aus dem Ende des XVIII. JhrtN., 
von J. T. Kraszew'łki. Uebertr. von Valerian :Exner. 'Vien, Pest, 
Leipzig 1881. Tomów 2, razem IJzd. opr. Z dedykacją tłum. 
O I)Ost
pie. Odczyt .T. I. Kraszewskiego 16. marca 1871 w stowa- 
rzyszeniu "Post
p" w Krakowie. Kraków 1871, nakładem Czytelni 
I,udowej. Ozc.l. opr. z ded. Nowoleckiego. 
.Jiermola. Histoire polonaise, traduite par Etienne Marcel. Paris (Bib!iu- 
theque Saint-Germain). Opr. Wydań 2. 
Svet a bRsnik. RomAn VI' dvou dilech od J. I. Kra!:ievskeho DIe 
druheho opraveneho wydani prelo
il F. Pravoslav VoIAk. V Praze 
1.852. Tomów 2, razem opr. 
Na v)'chode. Obrazek s:lUcasny nakresien)' z prirozenosti. Z polsk?ho 
B. Boleslavity (Kraszewskeho) prelo
il Antonin Hansgirg. V Praze 
1872. Ozd. opr. z ded. tłum. 
Sto djabłów. Mozajka z czasów czt.eroletniego sejmu. przez J. I. Kra- 
szewskiego. Kraków 1870, nakło wydawnictwa "Kraju". Tomów. 2, 
razem opr. . 
Kochajmy się. Obrazki z życia współczesnego, przez J. I. Kraszew - 
skiego. Drezno 1870, drukiem i nakładem J. I. Kraszewskiego. Opr. 
Zeliga. Roman J. 1. Kra!:ievskeho. Z polskeho od Josefa Konerzy. 
V I1Hadi Boleslavi 1882. Oz,l. opr. z ded. tłum. . 
Kordecky. HistorickA povest' od JOB. Ign. Kra!:ievskeho. Z polsk?ho 
prelo
il Frant. Lad. Vor!icek. V Praze 1861. Tomów 2 razem opr. 
Jak SI' pan Pavel !lenił, a jak SI' o
enil. Povidka J. I. Krasz(\wskt'.ho. 
PfeI. .T. T. V Praze 1885 (ZAbav vecemich llilo 42). Ozd. opr. 
1* 


76. 
77. 
78. 
79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


H5. 


8f}. 


87. 


88. 


89. 


90. 


!Jl. 


tł2.
>>>
4- Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doi1 odnoszące si
. 


Md z !idu. Roman J. r. Kraszewskeho. Z polskeho preI. Vil?m 
SpaiiheI. V Praze 1876. Ozd. opr. 
DabeI. Po
e8t z casflV Stanislava Augusta. Od J. I. Kra
evskeho. 
Prel. Frant. Lad. Vorlicek. V Praze 1863. Tomów 2, razem opr. 
Bez srdce. Roman ocl J. I. Krasevskeho. Preklad 011 Vacslava Poka. 
V Praze, nakI. J. I". Kobra. Ozd. opr. 
Chata za vsL Romim .T. I. Kra!ievskeho. Dlo vydani tretiho preloW 
Vilem Spańhel. V Pl'aze, J. Otto. Tomów 2, razem ozd. opr. 
Diabeł. Powieść z czasów Stanisława Augusta, przez J. J. Kraszew- 
skiego, 4 tomy we 2ch. Wilno 1885. Tomów 2 opr. 
Emissarjusz. Wspomnienie z r. lH38. Przez B. Bolesławitę. Lwów 
1869 (Hib!ioteka Naro,lowa 1.). Opr. 
Zloty Jasieilko. Powieść wspt.łczesna, przez J. I. Kraszewskiego. 
Warszawa 18fj9. Opr. 
W mętnej wodzie. Obrazki współczesne, przez J. I. Kraszewskiego. 
Poznail 1870. OJlr. 
B. Bolesławita. Hylu'ydy. Powieść współczesna. Lwów 18fi9. Opr. 
Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Przez.J. I. Kraszewskiego. 
Wilno 1840. Tomów 2, razem opr. 
Wydanie jubileuszowe. Zlote myśli z dziel J. I. Kras
ewskiego. 
Zebrał i ułożył Stanisław Wegner. Krytycznym Iloglą,lem pism Jubilata 
opatrzyl Stefan Hnszczyński. Z fotodrukiem rysunku W. E!iasza. 
Poznań 1879. 
Półdjable weneckie. Powieść od Adryatyku, przez.T. l. Kraszew- 
skiego. Kraków 1 H(jf). 
Kopciuszek. Powieść przez .T. I. Kraszewskiego. Wilno 1863, nakło 
M. Orgelbranda. Tomów (j. 
Atheneurn. Pismo zhiorowe, poświęcone historij, filozofij, !iteraturze, 
sztukom i t. d. Wydawca J. l. Kraszewski. Wilno 1842, tomów 
G 0111'. w dwa; 181fi, t.6; 1849 t.1-G; 1
r;Ot.2,4-G; 
1851 t. 4-6. 
107. Kosa i Kamiei1. Pl,zyslowie dramatyczne, przez J. l. Kraszewskiego. 
(Dwa wydania). Poznań 1873 i 1877. 
lOR Zaklęta księżniczka. Nowella , przez J. l. Kraszewskiego. War- 
szawa 1877. 
109. B. Bolesławita. Dziennik Serafiny. Z autografu. Lwów, 1876. 
110. Szal'awiła. Staroszlachecka powieść przez Bolesławitę. Toruń 1870, 
nakł. E. T. Rakowicza. (Zbiór powieści, t. XHI.). 
111. B. Holesławita. Nad modrym Dunajem. Nowela. Lwów lH76. 
112. Roboty i prace. Sceny i charaktery współczesne, przez J. I. Kra- 
szewskiego. Warszawa 1875. 
JW. Radziwiłł w gościnie. Anegdota dramatyczna w 3 aktach, przez J. 
J. Kraszewskiego. Lw,iw 1872. 


!łH. 4-. 


g!j. 


!łft 


97. 


moL 


99. 


100. 


101. 
102. 


103. 


104.. 


10f). 


lon. 


.--;' 
  


to.
>>>
I 


.' \ 
114. 
115. 
IW. 
1 117. 
e(' 118. 
11 H. 
120. 
121. 
122. 
123. 
I
H. 


to. 


Dziela J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszlJ:ce się. 5 


Dwie komedyjki, przez .T. I. Kraszewskiego. Portre t, komedyjka 
we 3-ch aktach; Łatwiej popsuć niż naprawić, przypowiastka we 3-cll 
aktach. Wilno 185(j. 
Panie Kochanku. Anegdota dramatyczna we 3 aktach przez J. l. 
Kraszewskiego. Poznań 18G 7. 
Tułacze. Opowiadania historyczne przez B. Bolesławitę. Poznań 186R 
i 1870 t. II. i III. Opr. 
Pisma Józefa Ignacego Kraszewskiego, z rycinami H. Pillatego. 
Historja o bladej dziewczynce, Tomko Prawdzie. Warszawa 1859. 
Kunigas. Powieść z podań !itewskich, przez J. I. Kraszewskiego. 
Z 15 drzeworytami M. It Andriollego. Warszawa 1882. 
Dante. 8tudja nad Komedją BozklJ:. Przez J. l. Kraszewskiego. 
Poznań 18ti9 (Przedruk z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
Pozn). 
Anafielas. Pieśni z podail Litwy, przez J. I. Kraszewskiego. Wilnu 
1843 i 1846, t. II. i III. 
Pamiętniki Wawrzyńca hr. Engestriima, przełożone z oryginału przez 
J. I. Kraszewskiego. Poznań 1875. (Pamiętniki z XVIII. w., t. XV!.). 
Równy wojewodzie. Obraz tlramatyczny z XVIII. w., w 5 aktach. 
przez J. I. Kraszewskiego. Poznań 1868. 
Bezimienna. Powieść z końca XVIII. wieku, przez B. Bolesławitę. 
I,wów 1869. 
T. M. Plauta Komedyj pięciu parafrazy, przez J. I. Kraszewskiego. 
Złoczów 1888. 
125. Studja literackie, przez J. l. Kraszewskiego. Wilno 1842. Egzempl. 
z niekt. popr. autora. 
12(j. Nowe studja !iterackil', przez J. I. Kraszewskiego. War;;Jzawa 184.3. 
Tomów 2, razem zbrosz. 
127. Jesienią, powieść J. I. Kraszewf'kiego. Warszawa 1876. Tomów 2. 
128. Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stauisława Augusta. Z ręko wy- 
dany przez J. I. Kraszewskiego. Poznań 1867. 
1 :iW. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-17YO. Studja do historyi 
ducha i obyczaju, przez J. I. Kraszewskiego. Poznań 1873-1873. 
Tomów 3, z których ost. ozd. opr. 
l:łO. J. I. Kraszewski. Le Juif. Traduction du polouaitj par Alexamlre 
Holynski. Paris 1886, E. ])entu. 
131.- Hm. Ausgewahlte Werke von J. I. Kraszewski (Die GrlLfin Cosel, 
lJlaua, Sphinx, Der dritte Mai, Stein u. Stahl, Wie Herr Paul freite, 
Wie Herr Paul heiratete, Der verloren
 Sohn, Capreae u. Rom). 
Wien, Pest, Leipzig 1880- -1881, Hart1ebens Verlag. Ogółem n 
dzieł w 12 tomach.
>>>
6 


.,. 


140. 


Dzieła J. I.. Kraszewskiego i niektóre doil odnoszące się. 


...r 


141. 


142. 


143. 


Ulana. Novela original de J. I. Kraszewski. Traducida dei polaco 
por Francisco de Mas Y Otzet. Madrid 1885. Z Iled. i odp. 
!istem tłum. 
Kraszewski w Pińczycach. (Zdarzenie prawdziwe, z notatki l"eporter- 
sklej Sylfa). Odcinek jakiejś warsz. gazety lat ostatnich. 
Konig uud Kosakenmłtdchen. Eine geschichtliche Erzłthlung von 
J. I. Kraszewski. Uebers. von Sophie von Dembinska. Gorlitz 
(Sammlung polnischer NationaIliteratur, herausg. von J. A. 1Vtirtz, 
Bd. 1.). 
Alte und neue Zeit (Choroby wieku). Von J. I. Kraszewski. Aus 
dem P. Ubertr. und bevorwortet von Philipp Lobenstein. Leipzig 
(Universal-Bib!iothek, 15H 1). 
Kouzelna svitilna. Obrazy na
ich casll. Z pol
tiny J. I. Kra
evskeho, 
prelo
il Jos. Skrabek. V Praze lR52, mikladem Jana N. Musila. 
Okruszyny. Zbiór powiastek, rozpraw i obrazków, przez J". I. Kra- 
szewskiego. Warszawa 1856. Tomów 3. 
Warszawa w 1794 r. Powieść historyczna, przez B. Bolesławit
. 
Poznail 1873. 
Nad Spreą. Obrazki współczesne, przez B. Boler.ł'awitę. Poznań 187-1.. 
Król i Bondarywna. Powieść historyczna, przez B. Bolesławit
. 
Lwów lH75. 
Ostap und Jaryna. Von J. I. Kraszewski. Nach dem Polnischeu 
deutsch herausgegeben von J. N. Fritz. Bl"eslau 1.85f. {Polnische 
Roman-Bibliothek). Części (tomów) 
. 
W pocie czoła. Z dziennika dorobkiewicza. SIJisał.T. I. Kraszewski. 
Warszawa lHH4. 
Macocha. Z podań XVIlI. w. 
IJisał J. I. Kraszewski. Warszawa 
187H. Tomów 3. 
Kilka uwag prawnika o procesie Kraszewskiego. Warszawa 18R1-, 
drukiem Wieku. 
J. I. Kmszewski. Sans coeur. Roman tl'l1duit Ilu polonais par 
Ladislas Mickiewicz, avec une preface de Louis Ulbach. l'aris 1.8Hli. 
Opr. w perg. 
Der Spiou. Ji;in Bild aus der Gegenwart, nach der NatUl' gezeichnet 
von B. Boleslawita. Uebers. von III. G. Dresden 181i4. 
])1'1' russische Spion. Ein Charaktel'geml11de der Zeit vor dem letzten 
polnischeh Aufstande. Frei bearbeitet, nach einem \Verke von no- 
lesiawita, von H. A. von Arndt. Stuttgart lRfj9. Tcmów 2. 
Podivinove. Roman od J. I. Kra
evskeho. l)reI. Fr. L. Hovorka. 
V Praze 18HO (Matice !idu, r, XIV. c.5-6). Tomów 2. Z ded. 
tłum. 
Ulana. Povidka z Podlesi od .J. I. Kra!:\evskeho. Prelo
il Coelestill 
Fric. V Praze (18H2), J. Otto. Z ded. tłum. 


"-1  


1-1-4. 


145. 


146. 


147. 
14H. 


149. 


l' 


1:)(). 


151.. 


1:13. 


1.-;3. 


154. 


155. 


156. 


157. 


.....
>>>
Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące się. 7 


...) 


l' 


L 


.... 


158. 


Slam
nlt. vdovs. Drsmaticka fra
ka w jellnom d
jstvi od J. I. Kra- 

evskpho, z polskeho prelo!Łil Ferd. H. Caslavskf. V Prsze (Besedni 
Divadlo, nr. 1.6). 
Typy a charaktery. Prelo!Łil F. A. Hora. V Praze, A. Reinwart 
(Vybrane spisy J. I. Kra
evskeho, pMi Kola Polskeho v Praze II.). 
DabeI. Od .T. I. Kra!!evskeho. Pfe!. Frant. La(I. Vor!icek. Tri di1y 
wjelInom svazku. Nove vydani. V Praze 186.1. 
TO:Ilko Prawllzic. Przez J. I. Kraszewskiego. Mała HO. bez kartki tyto 
Sfinx. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Wydanie drugie przejrzane 
i poprawione. Poznań 1874. Tomów 2. 
Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz). Przez.T. I. Kra- 
szewskiego. Warflzawa 1863. 
MiMa. Kantata mythologiczna (z poematu Witolorauda) J. I. Kra- 
szewskiego. Muzyka S. Moniuszki. I,wów 187(j. 
'Vioska. Sielanka, pl'zez .T. I. Kraszewskiego. Z rys. Kostrzewskiego. 
Warszawa 18GB. 
Le poete et II' monde. Par J. L' Kraszewski. Trad. du pol. 1)81' 
Alexandre de Noirville. Paris lR1.3. 
Czarna llerełka. Powieść przez B. BolesławitI,;. 
:E1'3YM/lalI. POMaH'L l. I
pallleBcKaro. ClIU. 
COBpeJlteJIIILIX'L JlBCRTeJJen). 
J. I. Kraszewski. Że!iga. PowieŚĆ. Lwów lR77. 
Jermola. Ein poolsch verhaal door J. l. Kras
ewski. Naar de Fransche 
verta!ing van Etiemle Marcel. Aruhem 18ml,Is. An. Nijhoff en Zoon. 
Bajenky J. L. Kraszevskeho. PfeI. Vaslav POIlebradskJ". SI' /:!esti 
obrazky dle p,o,votlnich illustraci E. 1\1. Andriolliho. V Pl'aze, lR8i. 
Ozd. 01'1'. 

jesnik i sviet. ltoman od J. 1. Kraszewskoga. Preveo Ivan lh'()z, 
U Zagrebu 1 H77. (Beletristicke knji!Łnice I\latice Hrvatske, IV.- VI). 
En Ol'ient. Par B. Boleslawita. Feuilletons lIn l\Iessager (l'Orient 
de 1873-74. Wiedeń. 
Sceny sl'jmowe. Grodno 17H3. Opowiadanie historyczne })rzez B. Bo- 
lesławitę. Poznań 1 R7fi. 
:\IitoloraUlla. Per .T. i. Kraszewski. Lietnwiszkay iszgulde J. A. W. 
Lietuwis. Poznaninje lRRl-82. CzęElCi 2. 
Przed burzą. Sceny z r. 1830. Przez B. Bolesrawitl,;. Poznań lx7t). 
Ostatnie chwil p ksi,:cia wojewody (Panie Kochanku). Z papierów po 
{Hince spisał .T. l. Kraszewski. Wyd.
. Warszawa 1877. 
Pałac i folwark. Obrazy naszych czasów, l,rzez .T. I. Kraszewskiego. 
Poznań 1871. 
l\Ieister 'l'wardowski. (Der polnische Faust). Volkssage nach dł\m 
Polno Iles .T. 1. Kl"Rszewski. Frei beal'beitet von Hans Max. Wien 
18H6. (t. von WlIll1heim. Tomów 2. 


15R 


160. 


1.61. 
W2. 


163. 


1fj4. 


1f)fi . 


166. 


167. 
lfjR 


Lwów 1871. 
1881 p;lIu.'1ioTeI;a 


WH. 
170. 


171. 


1 _0) 
I
. 


173. 


174. 


175. 


_1 7 f). 
177. 


178. 


179. 


..
>>>
, 


8 Dzieła .T. 1. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące si
. 


ił 


180. 


Mol'itul'i. Von J. I. Kraszewski. Aus dem Polno tibert. und be- 
vorwortet von Phililll' L(ibenstein. Leillzig (Universal - Bibliothek 
1086-1(90). 
Der Dllmou. Eine NoveUe von J. I. Kraszewski. 
iibertr. und bevorwortet von PhilillP Lobenstein. 
sal-Bihliothek, 1395-6). 
Jermola ,11'1' Topfel'. Eiue Dorfgeschichte, von J. 1. Kraszewski. 
Aus dem Polno Ubertr. u. bevorw. von Philipp I,obenstein. Leipzig 
(Univer8al-Bibliothek, H45-6). 
Hetmanssiln(len. Eill Zeitbild aus dem EmIl' des 18-ten Ihts. von 
J. I. Kraszewski. Aus (lem Polno tibert. 11. bevorw. von Philil')! 
Lobenstein. IJeipzig (Universal-Bibliothek, 1711 -l.i). 
J. I. Kraszewski. Rur la Spree. Roman trml. du pol. par A. H. 
Paris 1886. Hachette. 
Po!icejni 
pehoun. Obrazek z posledniho I)Ovstani llOlskt.ho od lt 
Bolesławity. Prel. Antouin Kotik. V Praze 18(j4. 
Pi
kna llani. l'owieść - studjum, przez J. I. Kraszewskiego. Lwów 
1871. 
J. I. Kraszewski. W sprawie szkół ludowych na Szląskn. (Kilka 
uwag dla nauczycil'li). Z życiorysem autora. Cieszyn 1879. 
Druskieniki. Szkic literacko-lekarski, przez J. l. Kraszewskiego 
i Ksawerego W olfgallga. l. Wilno 1848. 
J. l. Kraszewski. Pan z panów. Sceny z życht naszego. Lwów 
1881. 
Oulana. Nouvelle polć,;ienne, I)ar J. I. Kmszewski. Tl'ad. par La,1. 
Mickiewicz. Avec une notice ...sur la vie de l'auteUl'. Paris lHHB, 
Calmann Levy. 
La comtesse CoseI. Roman histori'lue l,ar.J.'l. KraHzewski. 'l'ra- 
ductioll de Ju1es Mien. Varsovie 1879. 
Pamiątka drukarni J. 1. Kraszewskiego 
Wskazówka bib!iogmticzua, wydawana 
szewskiego w DrezniI'. lH69, N. 1. 
La Ilresse ita!ienue i:L prollOS la misI' en !iberte provisoire de J. L 
Kraszewski et de Bon arri vel' a Milan. Roma. 
J. I. von Kraszewski's Ansprache in Krakau den B. Oet,oher 187
). 
Uebersetzt von I. von Bohdanowicz. Uresden l.H7H. 
Pamiątka obchodu jubileuszu 50-letniej llracy i zasług 
szewskiego w Stanisławowie. Stanisławów 1879, nakł. 
J. I. Kraszewskiego w Stanisławowie. 
Omnibus. l'rzez B. Bolesławitę. Poznail 1HiiB. 'l'omików tj. 
O pracy. Przez J. 1. Kraszewskiego. Poznail 1868. (Bihliotpka 
ludowa). O)!r. 


, ) 


HU. 


Aus dem Polu. 
Leipzig (Univer- 


l 


182. 


f 
, 


183. 


(I, . 


184. 


lH5. 


lR6. 


187. 


, ... 


188. 


189. 


190. 


HI 1. 


lB2. 
193. 


w DrezniI'. 1868- -1.871. 
IIl'zez ,lmkamię.J. I. Kra- 


194. 


195. 


196. 


J. I. Kra- 
lml'sy im. 


H.l7. 
199, 


..
>>>
201. 
:20
. 

m. 
20!L 

O5. 
201;. 
, ... 
207. 
:20H. O!l. 
210. 
:H 1. 
212. 
:2 l :1. 
. } 

 
H. 
215. 
21G. 


.. 


nzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące się. 9 


1 U9. J. 1. Kraszewski. Jaryna. PowieŚĆ. Lwów 1869. (Biblioteka 
Mrówki, 15). Opr. 
200. August den Starke_ Konung at' Polen, och Grevinnan Cosel. Historisk 
roman at' J. I. Kraszewski. Pa svenska utgifven af C. Eicbhorn. 
Stockholm 1881. Zesz. 1- -6 (Bib!iotek af interesanta sedemalningar, 
tidsbilder och kriminalhistorier. 1 Bd.). 
Tydzień polityczny, naukowy, literacki i artystyczny. Wydawca 
J. I. Kraszewski. Drezno 1870 (opr.) i 1871. Tomów j? 
Kartki z POIlróży 1858- -lHG4, r. Przez J. I. Kraszewskiego. Księga 
II. 
 Włochy, Neapol, Francya, Belgija, Niemcy). Ozdobione 70 drze- 
worytami. Warszawa 1874. 
Fantazyjka z ulubionej sIliewki na t'ortepian, przez J. I. Kraszew- 
skiego- Warszawa, fi. Hebenthner i R. Wolff. 
OdlJOwiedź drezdeńskim Polakom na uezczenie z powodu 50-letniego 
jubileuszu J. I. Kraszewskiego, z podp. Drezno, 18 marca 1879. 
Poznań. 
"Po tej rączce", piosnka. Słowa J. I. Kraszewskiego, muzyka Kajet: 
Kraszewskiego.. \Varszawa nakł. G. Sennewalda. 
Kalendarz 1866 z rysunkami J. l. Kraszewskiego. Nakład zakładu 
toto Fedora Rocksch w Dreznie. 
Błogosławieni. \Viersz J. I. Kraszewskiego Ilod datą San Remo 
27 kwietnia 18H6. 


Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy, J. l. Kraszewskiego (Illustr.) 
Paryż, nakładem i staraniem K Wilczyńskiego. Egz. 2, z których 
jeden opr. w sk. Wewnątrz: Wyjątek z dzieła drukującego si
 
obecnie. w Paryżu. 
Z{
huba pohanflv na l,itre. Roman po,l nazvem Kunigas, sepsal J". 
l. Kraszewski. PreI. Jakub Mal)-. S 1.5 vyobrazenimi od 1\1. Andriol- 
liho. V Praze 1886. Otisk z tyd. Zlata Praha. 
Hymny boleści. Przez J. I. Kraszewskiego. Paryż 181)7 (?) nakła- 
dem autora. 
.J. l. Kraszewskiego Przemówienie w Krakowie d.30 września 1879. 
.1. l. Kraszewski. Hymny boleści. Kraków 1879. Wyd. ozd krak. 
drukarni. 
Dante. Y orlesungen liber cHe Gottliche Komoedie, gehalten in Kra- 
kau und Lemberg 1867 von J. l. Kraszewski. Ins Deutsche 
i1bertragen von S. Bohdanowicz. J)resllen 187Q, lruck und Verlag 
von J. I. Kraszewski. 
Noc majowa. Powieść przez .T. l. Kraszewskiego. Warszawa 18H4. 
Lublana. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa 187!:ł. 

ł'omów 2. 
Krzyżacy 1410. 
Warszawa 1882. 


Obrazy z przeszłości, przez J. l. Kraszewskiego. 
'l'omów 2.
>>>
, 


1 () Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące Bi
. 


217. Ciche wody. Powieść współczesna. Przez J. l. Kraszewskiego. 
Wilno 1881. Tomów 3. 
21H. Klasztor. Opowiadanie przez J. l. KraszewRkiego. Warszawa 
lHH3. 
219. Złoto i błoto. Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. 
I,wów 1884. Tomów 3. 
220. SekI'et pana Czuryły. Historya jeszcze jednego rezydenta., wedle 
podań współczesnych, opowiedziana przez J. I. Kraszewskiego. 
Warszawa 1877. 
221. Na tułactwie. Obrazy współczesne przez j. l. Kraszewskiego. 
Trzy tomy w jednym. Warszawa 1882. - 
222. Bez serca. Obrazy naszych czasów, przez J. I. Kralizewskiego. 
Warszawa lHH4. Tomów H. 
223. Brllhl. Opowiallanie historyczne przez J. l. Kraszewskiego. Wyda- 
nie red. Hib!ioteki Warszawskiej. Warszawa 1875. Tomów 2 w 4°. 
2:
H. Z siedmioletniej wojny. Opowiadanie historyczne przez J. I. Kra- 
szewskiego. Wyd. red. BibI. Warszawskiej. \ Warszawa 1876. To- 
mów 2 w 4°. 
22;). U babuni. !'owieść przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa 187H. 
Tomów 2. 
2
fJ. POII blachą. Powieść z końca XVIII wieku, przez J. I. Kraszew- 
skiego. Warszawa 1881. Tomów 3. 
227. Żywot i sprawy JMł'ana I1Iedarda z Gołczwi ł'ełki. Z notat 
familijnych spisane przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1876. 
Tomów 3. 
22R Bratanki. !'owieść z podania początku X VIII w., lll'zez J. I. Kra- 
Rzewskiego. Warszawa 1880. Tomów 2. 
229. Starost
 Warszawski. Obrazy historyczne z XVIII. w., l)rzez J. I. 
Kraszewskiego. Warszawa lH77 Tomów 3. 
230. BrUhl. Upowiadanie historyczne przez J. l. Kraszewskiego. Wy,la- 
nie drugie przejrzane. Warszawa lH76. 'romów 2 w 8°. 
231. Z siedmioletniej wojny. Opowiadanie historyczne, lirzez J. l. Kra- 
szewskiego. Wydanie 2. Warszawa i Kraków lH78. Tomów 2 w 8°. 

32. Niebieskip migdały. Powieść przez J. l. Kraszewskiego. Warsza- 
wa 1876. Tomów 3. 
233. Sama jedna. Powieść współczesna J. I. Kraszewskiego. Warszawa 
1881. Tomów 2. 
2;$1.. Na Polesiu. Powieść przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa lHH4. 
Tomów 2. 
I 
23fi. Hrabina CoseI. Powieść historyczna przez J. I. Kraszewskiego. 
Wyd. 3. przejrzane i popr. przez autora. Warszawa 1882. '1'0- 
mów 2. 


( 


t 


r
>>>
\ 


2;łfi. 


2;J7. 


" 


t 


. 
I 


Dzieła J. L Kraszewskiego i niektóre doi) odnoszące się. 11 
------------------ --- 


Ładny c
łopiec. Powieść współczesna, lJrzez J. I. Kl'aszewskiego. War- 
13zawa 1880. Tomów 2. 
Herod-Baba. Opowiadanie dziadka, spisane przez J. I. Kraszewskiego. 
Warszawa 1880. 
J. I. Kraszewski. Mozajka. Nowelle i opowiadania. Warszawa 
1884. Dwa tomy w jednym. 
Pułkownikówna. Historya prawdziwa z czasów saskich, przez J. I. 
Kraszewskiego. Warszawa 1882. Tomów 2. 
Trzeci Maja. Dramat historyczny w pięciu aktach, przez B. Bole- 
sławitę. Kraków 187{j. (Biblioteka szkiców, t. 4.) 
Przygody pana Marka HiiICZY. Rzecz z podail życia staroszlachec- 
kiego, spieana przez J. l. Kraszewskiego. Warszawa 1881.. 
Hołota. Powieść współczesna przez J. I. Kraszewskiego. 'Varszawa 
18'78. Tomów 2. 
Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego Z oryginału przepisany 
mutatis mutamlis, lJrzez J. L Kraszewskiego. 'Varszawa 1881. 
Chore dusze. Powieść przez J. L Kraszewskiego. Warszawa 18SL 
Tomów 2. 
Było ich I1woje. Powieść przez J. L Kraszewskiego. Warl!zawa 
1881. 
Na bliskim zamkn. Powieść historyczna z czasów Augusta III. przez 
J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1 88;}. Tomów 2. 
Bracia rywale. Obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVlll w. przl'z 
J. I. Kraszewskiego. Warszawa 187i. 
Szalona. Powieść J. L Kraszewskiego. Warszawa lHH::!. To- 
mów 2. 
Cześnikówny. .Powieść lirzez J. 1. Kraszewskiego. Z illustracyami 
Chełmońskiego i X. PiIlatiego. Warszawa 1876. 
Sąsiedzi. Powieść z lJodail szlacheckich z końca z X Vlll w., przez 
J. I. Kmszewskiego. Warszawa 1878. Tomów 2. 
Jak się IJan Paweł żenił i jak się ożenił. Powieść J. I. Kraszew- 
skiego. Warszawa i Kraków 1878. 
Hist.orya o Janaszu Korczaku i o pięknej Miecznikownie. Powieść 
z czasów Jana Sobieskiego, }Irzez J. l. Kraszewskiego. I)Wl& tomy 
w jednym. Warszawa 1.87:). 
B. Bolesławita. Pamiętuik panicza. Z francuzko - polskiego orygi- 
nału, na polsko - francuskie lH'zełożony z niektóremi dodatkami. 
Lwów 1875. 
J. L Kraszewski. Dajmon. 
Z dziennika starego dziada. 
Warszawa 1.879. 
j)zieci wieku. Powieść J. I. Kraszewskiego. Warszawa.1 871. 'l'omów ::? 


2;J8. 


2;ł9. 


240. 


241.. 


:;y,.2. 


2.tH. 


244. 


24[). 


2'1-6. 


i.n. 


2iH. 


21-\J. fiO. 


::!G1. 


2:-)::!. 53. 


2:J1.. 
235'. 


25Łi. 


.Fautazja. Lwów 18'j
J. 
Sllisane przez J. l. Kraszewskiego.
>>>
12 


'l 


Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące się. 


.257. 


259. 


260. 


261. 


Ramułtowie. Powieść współczesna, przez J. 1. Kraszewskiego. War- 
szawa 1881. Tomów 2. 
W starym piecu. Studyum psychologiczne przez .T. I. Kraszewskiego. 
Warszawa 1879. 
Wilczek i Wilczkowa. Opowiadanie z końca XVIii w. przez J. L. 
Kraszewskiego. Warszawa 1884. 
Ada. Sceny i charaktery z życia powszedniego. Przez J. I. Kra- 
szewskiego. Wilno lH78. Tomów 3. 
Pan na czterech chłopach. Historya szlachecka z X VIl[ w. przez 
J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1879. 
Morituri. Powieść IlI'zez J. I. Kraszewskiego. ,Warszawa 1874-75. 
Tomów 2, z których l-szy 01)1'. 
K!in klinem. NoweUa przez J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1875. 
Upior. Opowiadanie przy kominku, J. I. Kraszewskiego. Lwów 
11)78. 
265. Resurrecturi. Powieść J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1876. To- 
mów 2. 
266. J. I. Kraszewski. Zadora. PowieŚĆ. Lwów 1880. 
267. J. I. Kraszewskiego Kalendarz gospodarski na rok 1870. Drezno, 
drukiem i nakładem J. I. Kraszewskiego. Opr. 
2fj8.- 291. J. I. Kraszewski. Powieści historyczne. Kraków 1876---] 885. 
Wydanie to zawiera nast«;:pująee utwory: Stara Baśń, Lubonie, Bra- 
cia Zmartwychwstańcy, Masław, Boleszczyce, Królewscy synowie, 
Historya prawdziwa o Petrku Właście, Stach z Konar, Wa!igóra, 
Syn Jnzdona, Pogl"Obek, Kraków za Łoktka, Jelita, Król chłopków, 
Biały ksiątę, Semko, Matka królów, Strzemieńczyk, Jaszka Orfanem 
zwanego żywota i spraw pami
tnik, Dwie królowe, Infantka, Banita, 
Baj buza, Na królpwskim dworze. *) Ogółem 24 dziel w 68 tomach. 
292. Monografija domu Kraszewskich vel Kraszowskich JaiJtrzębczyków. 
Z Herbarzy, Kronik, Dokumentów i Papierów familijnych zebral 
i ułożył Kajetan Kraszewski. Poznai) 1 H61. .Z herbem (odciskiem 
na laku). 
293. Wysokie progi. .Powieść w dwóch tomach J. I. Kraszewskiego. 
Odcinek "Kurjera Warszawskiego" z 1884 r. Nr. odcinków 53-57, 
59 -73 (koniec). Początku brak. 

94. Oulana. NouveUe PoIesienne, par J. I. Kraszewski. Feuilletons de 
I'Echo de France 1882. Brak Nr. porządkowych 16, 17
 l
ł 
i od 27. 
295. Listy z Niemiec, J. I. Kraszewskiego. Odcinki "Gazety Polskiej". 
1873. Nr. I-XIX. 


258. 


262. 


263. 
264. 


*) Powieści p. t. Infantka i Na królewskim dworze będą dołączone do ni- 
niejs;ł.:ego zbioru później.
>>>
l. 
j 


Dzieła J. I. Kraszewskiego i niektóre doń odnoszące się. 13 


29ft Spis dzieł J. I. Kraszewskiego. przeUnmaczonych do końca 18RO r. 
na j
zyk .czeski z przyłączeniem nazwy Unrnacza oraz czasopiRma, 
w którem owo Uómaczenie było zamieszczone. Rękopis o pół ark_ 
pisma. 
297. Z księgi krajobrazów, przez J. I. Kraszewskiego. W lasach: 3 kartki 
w 8°, oznaczone str. 21-2G. Osobna odbitka na cienkim pap. 
2
łK P!ik wycinków z gazet, odnoszących się do .T. I. Kraszewskiego. 


'1.' 


2mł. 


:łoo. 


B. Wydania stare i rzadsze. 


iłOl. 


aj TV jfZ!fktt J:aciitskim. 
(1) .Tanociana sive chtrorum atque illustrorum Poloniae Auctorum 
lIIaecenaturnque memoriae miscellal'. Val'Baviae et Lipsial' 177H, 1779- 
Tomów 2 w 8° mocno opr. dobrze zach. 
(2) J. N. F. exercitium academicum de BirCR etc. Johannis lIIehmer 
Stockholmensis. Upsaliae 1727 i mała 8", egz. nieopr. 
(3) Norma evangelica in sanctorum gestis relucens, meditaturis ad 
considel'Andum, concionaturis ad praedicandum proposita A. P. Joanne 
Kraszewski Societatis Jesu. Anno Domini 16H:ł. Typis J. R. M. 
Collegij Ca!issi Soc. Jesu. 1,0 opr. 
(4) Panegiricus a Joanne Paulo Oliua, B. Stanislao Kostka Festa 
eius luce dictus. Bez kartki tytułowej, przedmowa oznaczona datą, 
Rzym 1675; mała 1,0; egz. zbroszUl'. 
(5) Caroli Ogerii Rphemerides, sive Iter Danicum, Suecicum, Poloni- 
cum. Lutetiae Parisiorum, !fjGfi, 8", egz. bardzo dobrze zach. opr. w sI.. 
(6) Andreal' Charitii Ge,lanensis Commel1tatio historico literaria Ile 
viris eruditis Gedani ortis speciatim iis qui scriptis inclaruerunt. 
Vittembergae Saxonum, impensis Ludovicianis; 1715 4", egz. dobrze' 
zach., zbrosz. 
(7) Historia Polonica Vincentii Kadłubkonis. DobromiIi, in officina 
Joannis Sze!igae, A. HH2, 8°, (najstarszf\ wydanie); egz. bardzo' 
dobrze zachow., opr. \ 
(R) Simonis Maricii Pilsnensis Poloni iurisconsulti, in utrumque de 
scholis seu acaderniis !ibrum. ad Vaientinurn Herburtum Dobromil- 
sceum. Bez karty tytułowej, HO, egz, przez mole uszko Przed tekstem 
wldejona ręko kartka starej daty. 
(9) Philippi Julii dncis Stetini Pomeraniae etc. Diarium itineris p8l' 
Germaniam, Angliam I Galliam atque Italiam anno 160 l --l GOił. 
Illustravit David Richter. Gurstroviae, prelo Friziano, 1751, -1,0. 
egz. zbrosz. 


ił02. 


HOR 


:}().'i,. 


305. 


30fi. 


307.
>>>
I 


H 


Wydania stare w j
zyku łacińskim. ł08. (10) Johannis Nicolai Tractatus de siglis veterum omnibus elegan- 
tioris !iteraturae amatoribus utilissimus etc. Lugduni Batavorum 
170B, 4°; egz. opr. w perg. 
BOH. (11) Reinl101di Heidensteinii secr: regii, De bello moscovitico Comen- 
tariorum !ib: sex. Cmcoviae, in Officina Lazari, 15R4; 6°, bardzo 
dobrze zach. zbrosz., z okładką perg. . 
:H O. (12) I1lariani Scoti, poetal', mathematici etc. Chronica (Drugie wy- 
danie). Basileal', 1.55!); JlIartini Poloni Chronica. Tamże, oba (10; 
bardzn dohrze zacllOw., mocno Opl'. w pergamin z okuciem srebrnem. 
Tomów 2. 
:H I. (13) Processus Judiciarius in causa illustrissirnis ac reverendissimis, 
perillustribus admodum reveremlis' religiosis status saecularis et 
regularibus spiritualilms. Pro usu pulJlico impressus 1.758; bez pu- 
dania miejsca druku. 2°; egz. hltl'llzu dobrze zachow., w !ichej 01"'. 
:łl
. (14) Aquila polono.benedictina etc. Auctore R. 1'. Htlmislao Sczygielski. 
Cracoviae, HiGB; -1.0; egz. bardzo dobrze zach. 
R IB. (lfi) ?tlartini Cromeri l)olonia. Coloniae Agripinae, in officina Rirck- 
mannica, sumptibus Arnollli }Iylij, UJH!}; wielkIl. (j0. lmlex nR końcu 
nadwer
żony, oprawa skórzana nadpsuta. 

ł I..L (16) "Rerum germanicarum veteres iarn primurn publicati scriptores 
VI. in quibus praeter re!iquos, Wil)PO Ile Conrad Salici imp. vita, 
et tres Rntiquitatum jo'uldensium lliu desiderati libri inveniuntur etc. 
Rerum germanicarum scriptores a!iquot insignes, qui historiam et res 
gestas Uermanorum medii potissimum aevi imle a G&rolo 
 mI 
Carolum V usque etc. -- Germanorum scriptorum, qui rerum a Ger- 
manis per multas aetates gestarum historias vel Annales posteri:j 
reliquerunt etc. Ratisbonae, 1731; tomów 3 w 1°, bardzo dobrze 
zach., opr, w skórę. 
315. (17) Historia !itteraria Prussial.'. primis !ineis allIllnbrata. 3 części, 
1762, Regiomonti, 4°; nieopr., od str. 78 brak. 
31ft (18) Iissertat. historie. tertiam de ido!is Slavorum pra8side M. .Johan 
Petro Ludovico, Iloet. laur. caes. expoJlet I1lichael Frentzel, BudisRs- 
Lusatns, An. 1(jU2. VVittebergae, typis }Iartini Schultzii; 4°. 
817. (19) (Kartka tytułowa. wydarta. IlOno:) Literarum !ibellus ex Phrase- 
ologia P. }'rancisci Wagner. I11ała 8° opr. 
318. (20) (Kilka w.stępnych kartek brakuje; pono:) Ubelli de Repub!ica 
polonica, wyd. 2, 1 fi7U (?) (Pierwsze było 1 (77). l'rzedmowa do 
1. wyd. datowaną jest: Regiomonti E'mssomm d. 22. 
Iartii Anno 
1(j77, 8°. 

H 9. (21) l'roh'gia domestica, excitandu, in Cordibus l-te!igiosis, fervori 
spiritus, illonea AuthOl'e A. R. P. Joanne Kmszewski l'resbytero 
Theologo Societatis Jesu. Cmcoviae (?) 1 Gn8; wielka H". Kilka 
wst
lmych kartek brak. 


.. 


[.
>>>
I 


Wydania 8tare w języku łacińskim. 


15 


320. (22) Catechesis Racoviensis, seu Liber Socianorum Primarius... }ro- 
fligavit Gl'. Lud. Oederus. Francofurti et Lipsial', apud Joannem 
Adamum Schmidt, 173B; 8°, opr. w perg. 
321. (23) Historia naturalis curiosa regni Poloniae etc. in tractatus XX. 
divisa. Ex 8criptoribus probatis etp. desumpta opera P. Gabrie!is 
Rzaczyński Soc. Jesu. Sandomirial', typis Collegii Soc. Jesu, 1721; 
4°, egz. bardzo dobrze zach., opr. w perg. 
ił22. (24) Jissertatio canonico-civilis de Mensoribus, sive Agrimensoribu8, 
sive Geometris etc. Per 1\1. Joannem Nepomucenum Ignatium Go.- 
worski... Anno Christi 1775 5to Kalendas Decembris proposita. Bez 
polania miejsca druku, 4"; egz. bardzo dobrze zach. opr. 
3:23. (25) Catechesis Ecclesiarum etc. Ante annos quatuor Polonice , nunc 
vero etiam I
atine edita. Racoviae, 1.609; 12°; mocno opr. 
3
4. (26) Lechus Historiae Polon al' restit. per l'. F. Stanislaum Kle- 
czewski. Olomucii, in metropoli Moravial', 1774; 4. 0; zbrosz. 
ił25. (27) 1'. Gyllii de Constantinopoleos Topographia lib. IV. Lugduni 
Batavorum, ex officina Elzeviriana, Hia2. Mała 8", egzemplarz słabo 
opraw. w perg. 
326. (28) Stanislai Orichovii Okszi Annales Polonici r.b excessu D. Sigis- 
mundi primi. Kartka tyto wy(larta. 1.2°, opr. w perg. ze wsptlł- 
czesnym ręko dodatkiem, kartek 26. 
327. (29) Hugoni A. Kołłątay. Broszura w m. 8° bez miejsca druku i daty. 
328. (30) Christ. Varsevich Equitis l'oloni De Legato et Legatione. !tern 
Ejusdem De Consilio et Consiliariis Principis Liber. Accessit Hippol. 
A Collibus Consiliarius. Dantisci, sumptib. Georgii Forsteri, 1 ()46 
(oprócz ost. reszta ex F. Furii Ceriole Hispanico in Latinum versuil); 
12"_; egz. dobrze zach., w !ichej oprawie. 
329. (31.) Vitae Humauae Proscenium sub Persona Gysmanni Alfaracii 
representatum. Caspare Ens editore. Dantisci, sumptibus Georgii 
Forsteli, 1652; 12"; egz. bardzo dobrze zach. 
330. (32) Joachimi Pastorii Heroes SaCl'i: Peplum Sarmaticum : l'tlusa 
Peregrinans. Editio Altera. Dantisci, sumptibus Georgii Forsteri. 
Bibliopolae Regii, lf)fi3; 12°; egz. licho w perg. opraw. 
331. (33) Narratio Legl1tionis Zbaravianae, et rerum apud Otthomanos 
Anno 1622 gestarum. Conscripta a Sammuele Kuszevvicz. Dantisci, 
apud Georg
um Forsterum, 1 (j-i5. .12°; bardzo Ilobrze zach., opr. 
w skóre. 
332. (34) Th. Campanelll\ De Monarchia Hispanica. Editio Douissima. 
Amsterodami, apud I
Ullouicum 1
lzeuiriurn, 1653. Mała HO; egz. 
słabo, opr., kilka wstępnych kartek przez mole uszkodz. 
333. (35) Imagines principium, rerumque Poloniae po!it.icis dogmatibus, 
pho.I. 1710. Bez miejsca druku, 12", licho opr. 


I
>>>
16 Wydan.ia stare w języku łacińskim. 


334. (;16) F. Sprecheri Rhetia. Lugd. Batavorum, ex officina Elzeviriana, 
1633; mała 8°, egz. dobrze zach., opraw. 
335. (37) l\Iathiae Casimiri Sarbiewski e Societate .Jesu opera pORthuma, 
quibus accesserunt multa pocmata vernaculo carminI' relldita. Varsaviae, 
typis Regiis et ReipubJicae in Collegio Societatis JeRu, 17(i9; RO, 
opr. w skórę. 
3iJG. (3R) Phoenix Tertiato Redivivus sive Imago IJonge Vetustissima 
Virginis ;\latris Chelmensis, gloria gratiarum et miraculorum illu- 
strata. Labore illustrissimi et reverendissimi Jacohi Susza. Za- 
moscii, 1(j84j 4°; słabo opr. Kartka tyto pisana. 
337. (39)])e jurium regna1Jlli fundamentalium, in regno Poloniae, ratione 
et praxi moderna, vidplicet Ue: Comitihus regni genera!ibus, Elec- 
tionilms regum, .TurihuR l\iajestatis. ]
x rolleetaneis Davidis Braunii, 
S. R. 11'1. Prnssiae ConRiliarii Anno 1722; Coloniae, typis Theodoti 
Brabei; 4°, bardzo dobrze zach.; razem w skórę oprawno 
tomów 3. 
33H. (40) De scriptoI11m Poloniae et Prussiae historicorum, politicornm 
etc. ruanuscriptorum in Bih!ioteca Bl'II,uniana collectorum. Colonial', 
1723; 4°; dobrze zach., opr. 
339 - 340 (41) a) Andreal' M aximi!iani Fredro castellani Leopolien8is He- 
storum Populi Poloni Bub Henrico Valesio Polonorurn; b) I1Ionita 
Po!itico-I1Ioralia et Icon Ingeniorum. 12"; z wyj. wydart
i kartki 
tytułowej, egzemplarz zresztą bardzo dobrze zach., razem z pop. 
opr. w pergamin. 
341. (42) Clementis Janil1ii poloni poetae laureati poemata in unum li- 
bellum collecta et ob insignem raritatem ac praestantiam denuo 
excusa cm'ante J
hrenfried Boehmio. LipRial', 1755. so, bez kamh. 
342. (43) Justini Trogi Epitomator, ed. quinta. I_ipsiae, 1729; 10 0 , kilka 
wstępnych kartek uszk., skórz. oprawa nadwerężona. 
343. (44) Francisci I1Iichaelis Lesnievii Sandomiriani itd. Leopo!i, 17YO: 
R 0, zlJrosz. 
344-34:. (45) a) Vita et scripta quorundam e Congregatione Ciel'. Reg. 
Scholarum Piarum in Provincia Polona IJrofessorum, qui operibuR 
I'dit.i'J Patrial' et Ecclesiae IJroficuis nomen suum memorabile fecerunt. 
Varsaviae, lH12. TypiR Patrum Scholarum Piarum; b) Essai de 
grammaire polonaise pratique et raisonnee. Pour les Fran
ais l'an 
1807. Varsovie, de l'imprimerie des Piaristes. Oba dzieła w 8°, 
razem 0111'. 
(4fi) Specimen Ecclesiae Ruthenical' cum 
semper unital', per Ignatium Kulczynski. 
kartka tytułowa Uf
zkodzona. 


346. 


serle ApostoJica Romana 
Romal', 1.733, 8 0 , opr., 


. 


. 
!-\-" 


I 


I, 


f'
>>>
1 


I 
I 
 


L ił;)5. 
3!j(j. 
l" 
I 357. 
;łi"')8. 


I 
I 
l' 
I 


Wydania stare w j
zyku łacińskim. 


17 


. 


ił47. (47) Harmatilles seu Satirae cujusdam Equitis I'oloni (Ant.. Łodzia 
Poninski) Ell.) li .Joanne I\Iaximiliano Kro!ikiewicz. 1741. Bez 
miejsca druku, 4°; słabo opr. 
ił-'tR (4-8) Joannis Philippi Breynii Historia natnra!is Cocci radiculll 
tinctorii, quod polonicum vulgo aUllit etc. cum coloribus nativis 
IJictif!. (iedani, sumlltibus auctoris, 1731. 4°, opr. w skórę. 
iłJ9. (4.9) VerR Patrem Patriae Annuente I\Iethodus ex praeceptis omnis 
aevi diaeteticis a Halthasare Ludouico 'fralles. Vratislaviae, sumptibus . 
Jommis Ernesti 1Ileyer, 1767. 4°, opr. w skórę. 
;}:)o. (50) Luctus multiplex ex nnica jactura... Josellhi in Zbaraz et 
Niemirow Potocki. Leollo!i, 1751.; '2°; zbroszur., uszko 
3:-, l. (1)1.) Impetus bonal'11m cogitationum etc. a P. Joanne Kl"Rszewski " 
Rocictatis Jesu. Hi9H, Calissii, tYl,is Collegii Soc. Jesu. 4° j egz. 
l10hrze zach. 01"'. w skór
. 
3;)
. (52) Hystema Historico Chronologicum Ecclesial'Um Slavonicarum per 
provincias varias, lU'aecipue Polonial', llohemiae, Lituanial', Russial', 
I'ruf'siae, :Moraviae etc. ,1iHtinctarum libris IV. odornatum j continens 
historiam ecclesiasticarn, a Christo et Apostolorum tempore, ad An. 
/)om. 1 li!)O. 0l,em Allriani Regenvohmii. Trajecti ad Rhenum, 
1752; 4", opr., początek nadw
r. 
3:j3. (5:3) Epitome doctrinae mora!is, et canonicae ex Constitutionibus, 
alliisque operihus felicis recordationifj Benedicti XIV, excerptae ab 
.Toanne Hominico Illansi. Premif'!iae, 1767. R 0, !icho 0111'. 
3;) L (::ł4) Serenissimo ac llotentissimo Joanui III vere repraesentans Spe- 
culnm anornali:\lll in capitibus imperii Sarmatici, a Casimiro Za- 
wadzki. Varsaviae,' Hi!)O. 4° j egzemlllarz bardzo dobrze zachow., 
opraw. w pergamin. 
(fi!) A. l\Hlii Principum et regum Polol1orum imagines ad vivum 
expressae (iIluf'trowane). Coloniae Agrippillae 1594. Duża 4°; do- 
brze zach., słabo OlU'. 
(56) Knjałowicz Miscellanea rerum ad ::-!tatum. Vilno, 1650. 4°, 
egz. miejscami nieco uszk., brak kart. tytnłowej. 
(fi7) Kalendaria Ecclesiae Universal' etc. Studio et opera Josephi 
Himonii Assemani. Romae, 1755. fi dużych tomów w dużą 4°. 
Bardzo dobrze zach., 0llrRwa przez mole nadwer
żona. 
(;;8) Anna!ium Poloniae ab obitu Yladislai IV. C!imacter prirnus, 
serullIlus et tertius. Scriptore Vespasiano a Kochow Kochowski. 
HiR3, 1.6!)8, Cracoviae, ex off. Fr. Cezary. Wielka 4°, raZfJm 
01"'. w skórę tomów 3. 
3:19. (fi9) Tllustrif! pf.regrinatio ier08o!imitana il Thoma Htani",lao Wnlf'ki. 
Leopo!i, 1737, 4°; f'gzeJ 
r' lirho oprawny, nieco nadwerężony. 
"u.ut'", 2 
.. . l'lII!IIII 
 . 
, 
ł-eI1l.
 
.... " 


.J.
>>>
lH 


Wydania sta1'e ". języku łaciń...kim. 


:llil I. «(iO) Polonia siue de flitu, populis, moriłJUs, magistratił..u8, et Repu. 
b!ica, regni Polonici !ihri duo. Authore l\tllrt.ino Cromero. Secumb, 
edit.io priorI' IOCUI)letior et emendatior. Colonial', lfi78. 4°, egz. 
dobrze zal'how., licho 0l)rRwny w perg. zapisany ]JiRmem starej dat.y, 
nadt.o wewnątrz 0lll'lI.wy i przed tekstem zuajcI. 18 piHanych kurt...k 
daty późniejszej. 
Bli l. (61) l\lonurnenta Hal'matarum, viam universal' carnis ingl'e"SOl'IIIlI. 
Himone ::-!tarovolscio primicerio 'l'arnovien
i. ('mcuviae, 1 f)f)[). 1)117.11 
4°, egz. bardzo dobrze zach., mocno w sklll'l: opr. 
:Iti
. (62) Kartka tytułowa ln'ak. Du7.Y tOIlł in tillin o 700 str. zawie- 
rający: Sosimi Comitis, et Exadvocati J'isci Historia Nova i l'rol.'ollji 
He hello persico, He bello vandilico, De helI" GothorulU, "e .Tnsti- 
niani Caesaris aedifieiiH OrationeR sex; Agatlliat1 :-;myrnaei De hpllo 
GotllOl'Um et aliis peregrinis historii s lihri V; .Jornandis epi,;copi Uf' 
regnorurn ac temporum successione libero De origi11e actu'1n!' (;pta- 
l1tm; I.eonanli Aret.ini nI' bello italieo 1111 ""rsu.. Hot hos. Jo:Kz. ..ła ho 
w pergamin opr. 
ali:\. «(;:1) Chl'onica gestol"Um in Enl"Opa sing'ularimu a Panlo Piase..io. «'m- 
coviae, 161,5. DU7.1l 4", z wyjątldem kilku pierwszych i nstat11i,.h 
kart!'k egz. dobrze zach., oprawa pel'g. na,lwer
7.ona. 
ma. (64) Clypem; Cleri Polon i, eoutra tela Fori SHccularis, e tfUl'lna t 11:'1 
ab A. Kostrowski. Varsaviae 1728, 4 0 lieho 0111'. 
3G[,. (65) Hplemlores Hierarchiae l)oliticae !'t ecclesiasticae etc. Authol"e 
l'etro Pmmaniense. I
uh!ini, prostant 11111111 Georgium l'ijr
ternm, i\1. 
Ribliopolum, 1(1)4,. 4°, dohrze zach. mocno w skór
 01)1". 
:1fił1. (66) Petri de IusbUl'g Orllinis Teutonici Sacel'dotiH, Clll'llllieo n 
Prussiae etc. Auctore et colleetore Chrisophol'O Hartknoch. Franco- 
furti et Lipsial', sumptibus 1Iartini Hallervor(lii, Bib!. Regiom. PI"UH". 
Jenal', typis Johannir; NisI, 1679. 4°, bRl"Ilzo ,lohrze zach. rnlllalO 
w Rkbrę opr. 
Bli7. (67) Historia lJelli cosaeo-polonici authore Hmnuele liroUllzki ,li, 
GromU, conscr. 167ft In lucern protulit Carolus Coppi. pfst.ini 
178H. 8°, zbroRz., brakuj!' tutuł'f1wej kart.ki. 
:J6H. (68) Idea magni berois sive illustrissimul3 dnmillus D. Leo 
aI,icba, 
panegirice descriptus. Autverpiae, 1.645 i .1-°, słaho w llergal1ł1ll 
oprawna. 
36!-}. (6Y) Alb. Kojalowicz Historia Lituania, Ilellllllll exscrilltll a Ht'flJX. 
1'orsterio. Pars I. Danth
ci, 1 (j50; 4° IlHnlzo Ilobl'ze zacb. "\11". 
w pergamin. Brakuje kartki tytllł'ow
j. 
370. (70) Htanislai Socolovii canonici cracovieu: ap1\(1 St.el'hallulIl L )',,- 
loniae regem concionatoris opera. Cracoviae, 15!-) 1. 1)UŻI\ Ij" i ('g'Z. 
hRnlzo dobrze zach., skórz. opr. lla,hvel'
*ollR. 


.
>>>
Wydania st.art' w j
zyku łaciiu;kim. 
--- -- 


1!1 ł71. (71.) Literae IlastoraIes ad universmn Clerum et IJOpuIum utriusqup 
Diaecesis I'rancisci Antonii Kobieh!ki cum annexiH de verbo in 
verbum in test.imonium legis Hune Bpnedicti Pal)ae XIV in 1740 et 
1741 al' praesenti 1742 emaImtae... reimIuessae 174.2 Romaf' ex 
t.yp. Cnlllf'l'ae Allostolicae. 1", Z],I'Osz.. nieco'nadwel'. 
al:!. (2) AUł\lcet.a mensal' rpgiualis "pu Historia irnaginis UivRe "irg-i- 
uis l'lm'ontnnhmae .\1adae a divo Luca Evangelista in cupressina 
Domu" Nazareae l\Ipllsa dellictal' et.c. A Ambrosio Nieszporkowitz. 
Craeoviae, l liKI. l:x llti'kina Hclwdeliana. ..tO; kartka t.ytułowa nipI'o 
uszkodzona. 

:7;ł. (7a} Vit.ac \"IuIUfllaviellsiulIl Elliscullorum. Gl)em pt. studio H. l'. 
Stf'l'lmui Damalevicz. l'rncoviap, Hi.'t.2; 4(1; 01'1'. perg. Ui!zk. 
H,.
.- -:=łT). (/.
.) a) Ohsj,Uo l'lari l\lontis f'zęst.ochovif'llsifl ab exerl'itu 

h]:'col'\llll. A nthorp :;tall. l\:o]'il'1'zycki. J lantisci, l HfH. (tytulowl'j 
kartki braI;:,'!; 11) .t\ova Bigan.t.umachia, contra Sacram lm:tgiłll'lIl 
j)eiparae \"il"gini" ,'łc'. a R. l'. FI". Angn"tino KOl'llef'ki, 1 H:);). 
l'l'acuviae. 't. u ; pgzelllplul'z bal'tlzo tlohrze zachowany, w mocnl'j 
skór?. oprawie. 
a,ti. (7;)) H.'"llOml1ema onlinis lIi"calceatol'lllłl :3anct.is"imac 'l'rillitatis, 1'('- 
tlempt.ionis CRIJtivorun1, in IncIytum HegIlullI I' oloniae indl'ollucł i, 
]lromot.ione Joannis Casimiri ])onlHlff. VUl'sl1.viap, 17fB. ])uża .1. 0 ; 
hal'dzo dubl'ze zach. 0]11'. w skl'm,!. 
=r;7. (76) St.at.ut.a l'e
ni l)oloniae in onłil1PJn nll)]łaheti .łigeAta. A Juannf& 
Herhurto. Pl'optpr exeml'larium illo))iam denul) mcnsa cum annex,
 
ad marginem cit.ationc vetcris folii f\(litiunis Zamoseianae, 1 fiU7 
irnl'ressa!'. Lnhlini, 1751) 2°, hrz!\gi uprawy nadw!'r. 
:1'iH. (77). Sam, L. B. A" l'uf'endorf' /)1' jure nat.urae pt gentiulIl liIlI'i 
octo. ('urn integl'is commentllrii" "irul'Um clasissimorum Jo. Niclllai 
Hertii, atquf' .Toaunis Barhe:yraci. Accedit. .ł.:ris 
candica. Recrn- 
snit et aninlluh"ersioni1ms iIlustravit. Hottfddns 1\lascovius. Fran- 
cof'urti et. Lil'"iap, 175H. 'rumów 3 w Iluż/!; 4°: egz. bardzu dolu'z!' 
za.ch.. w słahydl kambat. 
"l/H. (7H) Symbola "aria. EmIllema 1. In Strenalll. Aunl1lus Anuus. (Ty t. 
umkuje). 13pz ruku i miejsca Ih'ukn; .1.°, Judex uBzk. 
;I
( I. (7B) Historiarl1lU Poloniae ub excessu Vladislai IV ad pacem Oli- 
"ensem usque lilll'i IX seu Annales regnaute Ju:ullIe Caaimh"o Pt.!'. 
l:di(lit T,avren\ius Minzlerus. Yarsavioe et. Lil'siae, 1755: 2", 
hardzo 110hrze zach., opr. w ski.rę. 
:I
 I. (80) Dennntiatio I'egis coronati Augusti 11. Hem"g. Alhr. Donhuti.. 
Cracoviae, 1.(i!łłi j 2°, egz. mocno na(lwer
żony. Hrak tyto 
a

. (81) .Toaunia ])emehii SIllikovii Commentarius brevis rerum in I'u- 
lonia ob excesilu SigismuUlli Augusti a(l 1590. gestarum. Gedani, 
16 
.7; .'t. o , banlzo 110hrze zach., zhrosz. Brak t.yt. 


2*
>>>
20 


WylIania stare w .i
zyku łacińskim. 


383. (82) Jacohi norscii Commentariorum Artis Dilllecticae 
I,illsiae, in oft'icina Voegelialla. l}l'zellmowa poupisana 
bar,lzo (lobrze zach., opr. 
38-1,. (83) D. J. S. Burgermeisteri Hihliotheca equestris, item nas alte 
'l'hurnier-Buch. (Pars 1. et II) I:lm, 1720, dwa dnże tomy w 4", 
llartlzo dobrze zach., opr. w perg. 
;JH5. (84) Revelationes Nicolao Drahicio :\Ioravo tiwtae al) 1628 811 166 L 
Ex originali fideliter in Llltinum translatal'. Atr. 53(i. Drahicial'lun 
yisiomun continuatio 1 (j(j4- HiG7 (str. 1-55) P. niżej dzieło pOll 
Nr. 107. Oha tomy w 4°, dobrze zach., opr. razem. 
38G. (85) .Toannis l\leursii Elegantiae latini sermonis sen Aloisia Sigaea 
'J'oletana. Lugll. Batavorum. Ex typis Elzevirianis 1(i74. 8°, bardzo 
,lobrze zach., mocno w skill'ę 0llr. 
3R7. (H6) Antonii Uenuensis in regia Neallolitana ACallemia llhilosOl)hiae 
professoris Elementorurn artia logico-criticae libri V. Varsaviae 1771. 
HO, opr. 
3HR (87) Jacobi Parkossii Ile 
orawice antiquissimus de orthog,'allhia. 
polonica Jibellus. Rogatu et sumptihus EIluar,li com. Raczyilski. 
Opera et stUllio GeJrgii Hamuelis Balllltlde e,litus. l)osnaniae 1.8;JO, 
HO, zhrosz. 
389. (88) Polonia d!'fensa conh'a Joan. Barclaium. Uantisci 1 (j48, 4°, 
lobrze zach., 0111'. perg. nallwer
żona. 
;J
O. (89) Echo si VI' Justissima responsio a(l tletestabiles atque execrallllas 
lllalle mlversius sacram regiam etc. a Veritatis amante et mdli 
pal'til1m stullio a(lIlicto T. H. 17Un. Bez miejsca tlruku; 4°, opr. 
:1n1. 
!}O) Dilllogorum Platollis Argl1menta eXl'0sita et illustrata a Diet. 
'fietlemann. Biponti, 178H; 8°, mocno w skór
 opr. 
;J!:J2. ml) Iuitia Philosol'hiae lu'oprie sic dictal'. Liber I. l}sychologiae 
partem primam continens. Auctore Joanne Henrico Ahicht. Vilnae, 
1814; 8°, zbrosz. 
;JOR (92) He I1Ionumentis historial' natura!is Poloniae alI finem saecu!i 
XVI. Varsaviae, 1818, 8°, zbrosz. 
iHH.. (!łB) Glossarium alI scriptores melUae et illfimae Latinitatis, auetOl'e 
Carolo Dufresne, E,litio nova locullletior et auctior. I'arisiis, 
1733-3(j. Dużych (i tomów w 2°, llanlzo dohrze zach., mocno 
w sk.;r
 opr. 

J!I:J - Ol) (94) a) Rerum l\loscoviticarum auctorE\S varii: unum in cOlllUs 
mm!' primum congesti. QuibuR et gentis historia continetur: et re- 
gionum accl1rata d!'scriptio. Francofl1rti 1GOO; b) Reinholdi Hei- 
Il!'nsteillii Rerum polonicarum ab excesau Sigismulllli Augusti lilJl'i 
XII. Francofurti ad 1\Ioenum, sumptibus Caspari 'Vllchtleri, tYl,is 
.Tohannis AllIlreal', 1 f;72. Oba dzieła w dużą (jo, dobrze zach., ra- 
zem mocno w skór
 opr., z okuriem. 


libri decem. 
1!)63; 8".
>>>
WYlIania stare w j
zyku łacińskim. 1 


3fJ7. (95) Johannis Helvetii Selenogl'aphia: si VI' lunae descriptio. Ge(lani, 
1647. ])uża 4°, bardzo dobrze zach., opr. w perg. 
398. (96) Epitome Instituti Societatis Jesu. Pl'agae 1690. 8°, Opl'. 
W perg. 
399. (97) Fax chronologica ad olllnigenam historiam. Authore Joanue 
1\lusantio. Ex tabulis Homal' impressis, l'eimpressum Sandomil'iae 
1724. ":Ilała HO, opr. w skórę. 
400. (98) De Politica Hominum Societate libl'i tres. AuctOl"e Aarone Ale- 
xandro Olizarovio. j)antisci 1651. 4°, bardzo dobrze zach. słabo 
w perg. 01'1'. 
401. W9) Statuta fratrulll minol'um regularis observantiae S. P. N. Fran- 
cisci Almae B. V. IlIarial' etc. Reimpressa 1738, Leopoli, Typis 
Collegij Sociptatis Jesu. 4°, słabo w skórę opr. 
4.0
 . (100) Specimen catalogi codicum manuscriplorum bib!iothecae Za- 
łuscianae, a Joanne ])aniele Andrea Janozki (druga I)ołowa kartki 
tytułowej wydarta). Dres(lae (?) 1752; 4° opr. 
1.03. (101.). Legatio polono-litlmanica in IIIoscoviam potentissimi I'ololliae 
regis anno 1678 suscepta, m\Uc (lescripta [l Leopoldo Francisco 
Tannero. Norimbergae lGH9 j 4°, dobrze zach. opr. w skór
. 
4.01-. (10
) Historia Consensns SeUllomiriensis etc. Studio et opera Da- 
nie!is Ernesti Jaulonski H. Berolini, almcl Ambl'osium HaUlle, 1731; 
4°, 01)1'. w płótno. 
4.0:;. (103) Jacohi a l\IeUen Luuecensis Historia urnae sepulCl'alis sarma- 
tical' anno 1 fi74 repertal'. JenaE\, typis Ssmuelis Krebsii, 1 tl7U .1.°, 
dobrze zach., zbrosz. 
4.Ufi. (10.1.) COllloellia spei. Petr. ":IIieszkowski. Varsaviae (?). Anno vel'lli 
incarnati HJ.1.1; 4.", bal'llzo ,lobrze zach., opr. 
1-07. (lOfi) Historia nostri tempOl'is A,lolphi Brachelii (z illustracjami). 
Coloniae Hi52, 12°, dobrze zach., łaclnie i mocno opr. 
4.0H. (106) GemmaI' anti(luiorum sexaginta poetarum, stemmatibus Polo- 
norum omnihus... insectae. Stuclio atque labore P. Gabrie!is Rzaczyil- 
ski Societ. Jesu, 1702. Posnaniae, tYI)is Clal'i Collegij Societati:'l 
Jesu. HO, 01)1'. skórz. na(lwer
żona. 
40H. (107) Lux e tenebris, novis radiis aucta. Hoo est: Solenmis8imae 
Iivinae Revelationes, in usum seculi nostri factae etc. 1 Gofi. 
Cum privilegio Regis Regum et sub favore ollluium ltegum TerraI', 
recudemU haec uhiubi gentium, tlonec omnia reddantur nota omnibus 
sub Coelo I)Opulis et ling'uis. Zawiera: Apologia pro libro hoc 
(str. 1-92), Dellicatio a(l Christum (str. 3-48), Revelationes 
Christophoro Kottero factae (str. 1-16A), Revelationes Chri,;tinae 
Poniatoviae factae (str. 1-164), a zatem dziel z odclz. pag. cz
'li 
tomów 4, wszystkie w 4° razem opr. Na str. 123 Rev. Christinae 
Pon. wklejona kartka ręko starszej daty. Należące tu Olhlzielne
>>>
...u 


Wydaniu !tUl'e w języku łuciiu.killl. 


.b:ielo II. t. Revelationes Xicolao Irabicio f;
r;tae,]I. lU'. R t te
(. 
.lziału. 
4.1.0. (1.08) CenSUl'a orientaliR ecclesiae De llraeci]lui! nostl'i seculi haereti- 
corum dogmibus. Craeoviae. In ofł'icina Typograti,'a Lazari, 1.:"J8:i!. 
1j,0; dobrze zach., opr. słabo w perg., zapiRany nutami. 
1.11. (109) Sermo... n. Htephani Hoguslai RU]lnił'wski Dei et Apostolien6 
Sedis gratia episcolli Lucebriensis et Brestensis lul clerum et IIOpll- 
lum. Bez miejsca (lruku i daty. !'tlała 2°, opr. 
1.1 
 - 4.14. (110) a) Justi Lipsii Ie militia mmana lib1'i (luinque. Editio te1'tia, 
aucta varie et castigat.a. Antveł"llial', ex officina PIanUniana, alllul 
Joannem Moretum, LH02; b) JusU LiIJsii Analpeta siue obse1'vati01\1''' 
l'eliquae ad militiarn et hosce libros. Antverl'iae, ex Officiua Planti- 
niana, apud Joannem 1\101'etuIII, lIłO
; c) Justi r,ipsii PoliorcetieoT} 
sive de machinis, tormentis, te lis, lihri quim!ue. Ad Historiaml1l 
lucern. Editio tert,ia, correcta et aueto. Antvel'piae, ex Oft'. l'lanti- 
nialla, apUll Joannem :Uoretum, J 60!J. Wszystkie w 4°, razem lUocno 
w perg. opr. 
t J ii 
 111) Selectae chdHtiani urhi
 deliciue ex nrhilms. templis, hibliu- 
t.hecis, et aliunde. Per Fl"ancil;CUIll Hweertium F. Antwerpieusem. 
Coloniae AgriJlpinae, :mmptihus Bernu\'(li Qnaltel'i 1 liOH. )Iała H", 
pe1'g. obłożona. 
.-1- I (i. 111.2) ites)Jub!ica sive StatuI:' Hegui I'oioniae, Lituanial', Pru!siae. 
Livoniae etc. dillel'sOl'l1m .-\ IltOrulll. Lug,luni Batavorulll LI)
,. 

Iała 8°, bardzo ,loLl'ze zaeb., opr. w pe1'g. 
.ł..17. \ 113) ]{pspublica B"bpl11lt ;i n. Paulo Htrausky. Lugd. BataV01"I1l1l 
1643. l\Iała 8°, ,lobrze zaeh., o]ll'l\w. w Ilerg. 
'\.I!o{. 
 1.14). I{ussia seu Muscovia itenlll'le 'rartarin. ('omm"ntlll'io ')'''110- 
graphico at(lue lJolitieo ilIllstratae. Lllgd. Batavurum I fmO. :\Iała 
8°, opr. w "erg. 
.ł.,I!I. \.Ll[) l\lartiui Crornel'i Polonia, sive de odgine et rebus gestis j'u- 
louorum libri XXX. ete. (hnnia IIIJllC uh illlomet. Audore recu- 
gnita, ac multis locis emen'lata "t aucta. ('oloniae Agri"inae I. [JRH. 
lIuża li", hardzo dolJrze 7.uch., opr. w pel'g. 
.'t.
I). 11.16) XnlJlmi untitl'li tiUJliliul"um rOlJlunnl'\11Jl pequ"tuis inteł'lll't.hltio- 
nihus iIlnstl"ati, pel' J. Vaillant. Am
t.l'rllallli J 70B. IInża .1o ft , 
 tu- 
my, doslwnale znch., mocno 0111'. 
1-21. d 17). Incript.iol1es Ilntiquao in .Etrllriae lU'bilms exstantes. ('UUl 
notis A. }'. Gorii. Jo'lorentiae 1721i. Wy'!. iiI. w 4", H ,luże t.om.,., 
,Ioskonnie zach. 
4.2
. d 18) Pyrnandel' :\Iercnrii Trismegisti cum Coll1rnfmto Hannihalis 
I{osseli. J,iber llrimus de SS. Triuit.at.e. ('racoviae I f)H5. 4°, skc'.r7.. 
IIpr. nadwerężona. 


ł 


.. 


j
>>>
ł  


j 


Wydania stare w .i
zyku łaciilskim. 


23 


4
;ł. (11 !ł) Anti'luitates graecae et, fomamiO a celeh£lfrimo l). 1II0ntfauco- 
nio olim collectae et nunc in comp£lndinm redactae a M. Joanne 
.Jacobo Schatz. Impensis Georg. Lichtenstegeri chalcographi Norim- 
bergensis. 1757, 1770; 3 tomy 2° z mnóstwem illustracji. 

.!.f. -- :U. l120) a) Biga commeutationnm inris publ. l)ruthenici, priula. 
De jure Pornssorum, altera De jura singulari civium in Porussia. 
Uantisci 17.1,6. b) PrivilegiulII civitaturn minol'UlII Prussiae occillen- 
talis, commentariolo illustratum. Praemittitul' De civitatibus miuori- 
hus intfolluctio historica. Uantisci, apud Georgium Marcum Kno- 
chium, 17;J9; c) Tractatio inris pnh!ici pruthenici de Prussia 
nnlllluam et mdli tributaria, authore Samuele Franc. Grlittner. 
Unntisci 1741, apud G. M. Knoch j d) Historia interregni novissimi 
et Comitiorum in Prussia IJolnnica 1733. celebrat,orum, unR cum 
'1 uam plurimis manuscriptii'l actis alI ins publicum et bistoriam Prussiae 
Ilcrtinentibus, elli ta a Heorgio Peb'o Scbultz. Cum figuris. Gedani, 
17BS, apu,l G. M. Knochinm; e) Pl'Ui'lsia Chrii'ltiana, sive Ile intru- 
Iluctione religionh! christianae in Prnssiam, 111'1' ma.rt.yres tentata, 
quorum vitas veritati historica1\ restituit, atqufJ nonnula alI illustra- 
tiOllP.m X. et XI. sec. t'acielllla insel'Uit AIIIlreas :-3chottus. Gedani 
17HH j f) Historill Bt'atae Dorotheae, Prussial' Patronal', 'Iuam e do- 
('umentis mannscrilJtis pariter ac imlll'essis veritati historicae resti- 
tnit notisque hiRtorico-criticis ilhu!travit 1'heOl1. Chri8tolJh. Lilieutbal. 
UantiRci, apml G. 
r. Knochium, t 74..f.: g) :\I.atrimonium modo incou- 
"neto celehratum validum Ilemonstrat Cnrolus Furhs. Dantisci. 17 f. i, 
allIlII G. :\1.. Knoch; h) Las Glanbens-Rekenntniss, welches die StILmIl' 
11. Hemeinen... Im Liebreichen J'l"iedens-Gesprttch, 80 zu 1'l1oru A. 
l(i.ł.t: gehalten wordeu, zufonler8t Vlaclislai [Y. Von neuen, narh 
,lem I..{\ipziger Exemplar von A. lIj5t: zum Druck bef6nlert durch 
Samuel Hlinthern. Danzig 171m. Wszystkie w .1-0, razem opr. 
4

2. (1.21) Uuo lleranti'lua I110nUlllenta anuis 1728 et 1732 ex agro 
.lutrehocensi eruta atque l'ellerta, cum idolis :::!lavorum Jutrebocpu- 
SiUIII, qnibus successel'unt scrilltores rerulII .1 utrebocensium... explicuit 
at.IIne illnstravit :\1. Paulu s .Iacolms Eekhar(lus. \Titemhergiae et 
Lillsial', 172.i. .io, zbrosz. 
4;m -.f.;
r). (122) a) A. et U. de illcrementis stulliol'Um pel' Polonos ae 
['russo", publice ,lis",erent III.. Jacobus \Vllit et .Johannes Sig. .Tung- 
sl'huItz. Lipsiae 172B; b) ł. D. H. V. I
 scriptOl-ibus historiae 
Jlolonicae schellia8ma literariurn, qUOlI prae
i"e Gabriele Hroddeck, in 
Gedal1el1f!ium Athel1aeo ad 27. JallUarii 1707 submittit auctor 
Samuel .Joachimu,.: Hoppins. ()Ilntisci, typis Johanuis Zaehariae StoUii; 
ej .Josephi Andr. Zału
ki }'l'ogranmm litterarium, ex polonico in la- 
t.illum Re historiam litterar. Polol1ine, Lithuauiae, I'rns8iae et ('m'o-
>>>
24 


Wydania stare w języku l'aciilskim. 


niae iIlustrari curavit GeOl'g. Petr. Schultz. Dantisci, 1. 74:J, aJlUlI 
G. 1\1. Knoch. \Vszystkie w 4°, dobrze zach., mocno w skórę 01 11 '. 
436. (123) Auctuarium historiae natura!is regni Poloniae l\Iagnique Du- 
catus Lithuaniae annexiarumque provinciarum in puncta XII. 0PUi! 
posthumum P. Gabrie!is Rzaczyński. Gellani, 1742; 4°, monno 
w skórę opr. , 
4:J7 -439. (124) a) Simoni Starovolscii scrilJtorum polonicorum 'Ex:xto'ł:
; 
seu centum illustrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. Franco- 
forti, sumptibus Jacobi de Zettel', 1 G25 ; b) Simonis Starovolscii 
Sarmatiae Bellatores. Coloniae Agrippinae, apud Henricum Cdtltiunl 
sub signo GalIi, J(j:Jl; c) Simonis Starovolscii Camaldula Argentini 
sive De laudibm'! inclyti Camaldulensi.s Ordinis. FF. Erernital'Unl 
prope Cracouiam, in monte Argentini. Orationes 4. Cracoviae, ex 
off. I1Iatthiae Andreouiensis, 1623. Wszystkie w 4°, dobrze zach., 
razem mocno w skórę opr. 
4-1.0--441. (125) a) })iun Cassius Nicaeus, Ae!ius Spartianus, Juliu
 
Lamlwidius, Vulcatius GalIicanus. Johaunis Baptistae Egnatij Veneti 
in cosdem annotationes. Pąrisiis. Ex officina Roberti Stephani t y- 
pograpbi Regij. 154.1; b) Tl-ebelius PolIio, Flltvius Vopiscus Jo- 
hannis Baptistae Egnatij Veneti in eosdem annotationes. Sex. Am'8- 
lius Victor, POml)onius Laetus. Job. Baptista Egnatius He princiJli- 
bus Romanorum. 8°, doskonale zach., w mocnej skórz. opr. 
44
. (126) Historia Pmssiae. Autbore Joanne Leone, nunc }lrimulII i. 
lucem edita. llrunsbergae, typis Collegii Societatis Jesu. 172iJ. (j", 
dobrze zach., mocno w skór
 opr. 
443. (127). Itinerarium Hierosolyrnitanum et Syriacum. Accessit Syno[lsi
 
ReillUb!icae V enetę Auctore J oanne Cotovio. Antverpiae, 1 () 1!-J; 4., 
dobrze zach., mocno w perg. opr., z okuciem, z illush'. i IIIltl)ami. 
44-4. (128) Erycii Puteani Historiae Insubricae' !ibri sex. Helmestmlii, 
1669. Mała 4°, dobrze zach., mocno opr. 

45. (129) Facies rerum Sarrnaticarum in facie regni Polonial', l\fagni'lue 
Ducatus Lituanial', secumlo !ibm expressa, 'per !t. P. A,lamum Igmt- 
tium Naramowski. Vilnae, 1726. 4", doskonale zach., w 'Ikórę opr. 
44fi. (130) Thomae Treteri Ile episcopatu et episcopis ecclesiae Varmiensis opu
 
posthumum. Nunc prirnum CUl'a et impensu 1\lathiae a Luhomipl')\ 
Treteri S. R. III. S. usui pub!ico ,latum. Cracoviae, 1685. 4 8 , z wy- 
jątkiem brak. kart. tyt., zresztą bardzo dobrze zach., slabo 01'1'. 
447. (131). Joannis Lernet. Ad propositiones de peste a Regia Societ.at.. 
Scientiarum Varsa.viensi prolatas respollllens dissertatio. Cremeneci, 
1814. 8°, opr. 
.H-H. (1.32) Svecia antillua et moderna. Tl'ZY tomy w jellnym sztych,;w 
w 4°, z indexem na lwi1Cu. Doskonale zach., nadzwyczaj mocno 
w skórę opr. Tomów 3.
>>>
Wydania stare w języku l'aciilskilll. 


2
 


1.1H-450. (133) a) Hoberti Flud, alias de Fluctibus, Armigeri et in medicina 
doctoris Oxoniensis, De animaI' intellectua!is scientia seu Geomantia 
brak. kart. tyto b) Tabulal' geornanticae seu Liber singularis de 
Tribus Ultimii! Ex antiquo manuscripto ,le 15H5. jam secumla 
vice et correctior luci datus. Francof. ad Moenum, sumptibus Jo- 
hannis ]}avidis Zunneri, 1604. l\lała 8 '. Razem opr. 
4;') I. (1 H4) Joh. Haptistae Flora seu de florum cultura !ibri IV. Editio 
nova. Acurante Bernh. Rottendorffio. Amsterdami 1664. Duża HO, 
bardzo dobrze zach., w sk. olu'., (z illustracjami w tekscie). 
'1.::;2. (lH5) Parnassus illuBtratus sive Nomina et elucidatio historiarulll 
IJoeticarum etc. Opuscululll divinae lloeseos Btudiosis. Varsaviae, t.ypis 
Col. Regij Jesu Soc. 1730. ] 2°, słabo opr. 
-KJit (136) a) Histoliae 1l0stri temporis. Authore AIlolpho Brache!io. 
Pars IJOsterior in annum 11)52. Amsterodami, 1655 (z wieloma la- 
duemi illustr.) 12°; b) Articu!i llacis unionis et confoederationis 
pel'petuo duraturae, intel' D. Olivarium et. CelRos, potentesque Domiuos 
Ordinl's Generales Foederatarum Belgii Provinciarum. Amstelodami, 
165fi. 12°. Razem opr. 
.1.5.L (1137) Jesus! Gu!ielmi Postelli Barentionii -De magistratibus Athe- 
uiensiurn !iber. Nunc notulis at.que comment.ariolo illustratus Et .To. 
Frillerico HekeJio. Lil,siae J 6B 1. l\Iała R 0, Ilobrze zachowana, opr. 
w pergamiu. 
4;');'). (1 H8) Analecta meusl\e reginalis seu historia imaginis Divae Mariae 
Claromontanae etc. Cracoviae, 1681; 4°, egz. bardzo dobrze zaeh., 
slabo OlU". 
,4:Jłi. (1ił9) Commeutariorum Chotinensis belli libri tres. Autore Jacobo 
:O;obieski. Geduni l{j.j.fj. 4", harllzo dobrze zach., z wyj. brak. tyto 
kartki, mocno w sk. opr. 
,'1-;)/. (14U) (!uatuor monumentu aenea e term in 
uecia eruta, tabu!is 
aereis et hrevi commentatione illustrat.a ab .T. Hallenberg. Stockholmiae, 
1 R02. Mała 4°, (loskonalI' zach., opr. w skórę. 
-'J.5x. (141) Antiquitatum Romanorum corpus absolutisBimum etc. Thoma 
DempBtero Et Muresk, J. C. Scoto, Auctore. Editio post.rema, emen- 
datior. Genevae, apml Petrum et Jacoburn Chouct, 1610; 4°; llo- 
skonale zach., opr. 
!j.;J!I. (11.2) Historia Vlallislai Poloniae et Sueciae prjncipis. Auctore sta- 
llislao a Kobierzycko Kobierzickj. Dantisci , sumptibus Gl'orgii 
}'jjrstl'l'i, 1655. 4°. Uoskonale zach., opr. 
,Hil), (l4ił) Słownik łacińsko-polski przez Stan. Czerskiego. Wilno lH:H 
i 1 H2f). 4", 2 tomy; bardzo ,lobrze zach., oprawa nadw. 
1-01. (141) Epigrammata et elogia divorum Societatis Jesu ac praecipu- 
arum familiarulll in Polonia. Auctore P. Bartholomeo Luder. Colonia8 
Agrippinae, 1738. Ł{0, opr. 


J
>>>
ł. 


Wydania stare w j f,'zyku łacińskim. 
-- --
---. 


4.{j2. (145) R. P. Emallue!is Alvari etc. PrOlluit novit.er ealissii. Heio1- 
pressa Lub!ini 1777. HO, (lobrze zach., opr. w skórę. 
.'j.fiil. (11.6) 'ryt. kartki bl'ak. Legenda Jakóba z WoragillY. WylIanit' 
weueckie z 15tf) r. gotykiem. Duża RO; z wyjątkif'm B2- -BB Rb'. 
Ilobrze zach., mocno 0111'. o perg. brzegach. 
Ha. (147) Itenati n.,s-('artes Princillia philosollhiRe. Nunc Ilemum hac 
f'llit.ione diligenter recoguita, et melldis expurgata. Amstelo,lami, 
1656, tO, (loskonalI' zach., 0pl'. skórz. wytarta. 'romów 
. 
Hi!) ---HB. (1.1-8) a) Hib!iothecaA nti-'frinitariorum. Opus 110;;t!lUmum t'hristophrori 
Chr. Sal1llii. Aceedunt alia 'luaellam Scripta, quae omnia silllul junct-a 
Comllemlium Historiae Ecclesiasticae Unitarorium, qui Sociniani vulgo 
audiunt,exhibellt. Freista,lii, apud .Jol1annem Aconium, HitH; b) Histo- 
ria Reformationis Polonical'. Authore Stanislao T,uhieniecio. "'reistadii 
16HH. HO. nORko zach., razem w perg. 0111'. 
,Hi? (149»))1' polonis latine doctiA ,liatribe. Auctot'e Hf'JU"ieo 'I'roml.' 1'0. 
Varsaviae et r.ipsiae, 177fi. Duża HO, mocno opr. 
1-fil-t (150) 01'0. Woltg. CR. Loclmeri diRsertatio de (lUaestione: Iluautum 
et Poloni duee .Joanne III. Hohicski et Saxoncl! .Joanne Georgio LII. 
anno HiJ seculi 17. contulerint nd Iiherandam ub impetu Osnmnol"lłlll 
Austriam et Germaninm et (PlO eventu? lH29. Praemio Ol'nata, V', 
zbrosz. 
4GB. (151) I,echus, cal'meu heroi,'um. AuthOl'e Juanue Skorski. Leol'oli, 
17M, W ' , opr. , 
1,7(1. (152) (łneAtionum liIu'i ,le anima .Juluumii'l Vl\rsoris, explil'. ,ToJUilllłt':4 
Haller. eracoviae, 1 !)Ol. Duża HO, lieho w perg. U{ll'. z liezlIl'mi 
ręko uwagami po hrzegach, starej daty. Wst
pnych kartpk hrak. 
-1-71. ( 15iJ) .Taoobi fo:ponii rnedid lugdl1niensis lleviUula R8iatica: hoc 1'.4: 
Physiologia putus Cafe. a n. Dre Jlauget, 1\0tiR; et seol'sim a ('ou- 
stautinopoli 1,lantae iconismis recens illustrata, l70S. li,", słaho OlU'. 
1.72. (15.1.) Ephitaphia in ecclesia SS. Tl"initatis, Cracovial', R J.Rurpntio 
TeUeżyński collecta. Craco\'iae, 1 790, H", zhrosz. 
1,7iJ. (155) De emendalll\is elo'luentiae vit.iiA liber T. Varsaviae, 1740 fj!) 
H ", opr. 
1.71-. (l!Jłi) Historiae hiblicae veteris et novi testimenti etc. iu cent.nm 
fl'Ugiferis foliis cxhihitae a .fosellho, et Joanna Klauhm', fmtr-ihus. 
17-1.R, Tom łal1nycl1 iIlnstracy.i z l'aciilskim tekstem ? hiblii. 
4,7fl. (157) Warsavia physice ilInstl"Rta., sive Ile ni!re, a'l1lis, Jucis et 
inco!is "\Varsaviae, eOl'lllldem moribus et mOl'his tractatns etc. Autore 
Christiano Henrico .ł.
1"IIte!io DresdRe. t 7
(). 1-", Jmrdzo 110101"7.1' zm..h., 
0111'. o brzegach perg. 
".7fi. (1 !8) Ordinatio judiciol'11m Ol'llinariol'nm generalinm tribnnalis rt!gui 
j.llblinensis etc. Lllblini, 17H4., ::!", zbrosz., uszko 


I
>>>
\ 
ł 


t 


ł 


Wydania stare w języku laciiulkim. 


27 


1.77- 7R. (15H) a) 
'1'Ilnc. Bacoui de Verulamio Historia regni Henrici Septimi 
Augliae regis. Opus vere politicum. AmstelOlłami. Ex ofticina .Elze- 
viriaua, 1(j(j2j b) Fr. Baconi de Verulamio Sermones fideles. Ethici. 
Politici. Oeconomici: sive Interiora rerum. Acceduut: Fabel' fortullae_ 
('0]01'1'8 boni et mali ł'tc. IJugd. Batayorum, 16i1H. 12", Ilobrze zach. 
w mocuej perg. opr. 
47H. (!.tiU) De monumentis historiae naturalis Poloniae ad finem saeculi 
XVI. Val'saviae, I H I R, typis Scholarum Piarum. HO, zbrosz. 
.f.HO. (Hit) Dl Ilgoss ii Vita St. Rtanislai. Craco\'iae, 1511, HalllJr, tO, 
zbrosz. nieco u,;zk., brak. tyto kart.ki. 
ij.H1. (lG2) Historia illustrisimae domiis Sapiehanal'. Authore lL P. An- 
tonio Aloysio Misztołt. Z genealog. mapą. Vilnae, 1724, .1,0, dobrze 
zach., opr. 
1.H
. (t mł) DissPl'tatio medica de Ileste ect. 1'II. Joannes Nepomucenu,.; Lucy 
expo8llit. Cmcoviae I. 77&. HO, zbl'osz., uszko 
''H
H. (Hi1-) De Hrosuitha poetlia, 8cripsit et comedillln Abraham inscriptam 
adjocit Dr. Hustavlls Freytag. Viatislaviae, ll.mn, R O , zbrosz. 
".H i-. (Hi!) Dantis, Petrarchae et 130ccatii vita ab Joannitio ?llanl'tto 
scripta. .Florelltiae, 1747. Duża 8". zbrosz. 
'
.H:). (Hili) Kartka tyto zniszcz. I'ono: Collectio rornanarllll1 inscriptionum 
(spis IlIlpieży). H.omae, 175G, 4.°, zbrosz., hrakuje str. H-lG. 
1-H(t (Hi7) Primitivae florae Ga!iciae austriacRe utriusque. Ellcheiridion 
ad excursiones botanicas concinnatum a \V. S. .J. G. Hesser, ?II. D. 
Viennae, lHO!J; 12°, g tomy, zhrosz. 
liKi. flliI-{) L. Coe]ii siv6 Caecilii Lactantii }'il'1nialli opera omnia quae 
exstant ad optimas editiones collata. Pmemittitur notitia literm'ia 
stUlliis Societatis Bipontinał'. J:ditio accurata. Bi(lonti, ł 7Hf; HO, 

 tomy, mocno opr. 
1.
H. (I (j!-J) Alherti Iureri De proportione corpor i ., .mrnani. Norimbergae, 
15B4 (z mnóstwelU figur w tekscie) j 4", Ilo
k(Jnale zach. opr. Kart. 
tyto bmk. 
.f.
SI. (1. 7()} l)hilisophia natum!is. A .Josel,ho Redlhamer. Val'saviae, 17H J . 
'fypiR ScllOlarum Piarum. H
, Opl.. nadwel'
żona, (z rysunkami fizyk. 
na koilCu). 
".HO. (171.) Helectae e l)rotimis sCl'iptoribus historiae a,l USUIll 
cholarum 
Pial'Um. Varsaviae, 1. 75\1, 1775; 12°, 2 tomy, 0Ilr. 
., !ł l . ( 172) A rchaeologia gmeca. Si VI' veterum Graecorum, praeci(lUe vel'O 
Athenipnsium, l'itus civiles, religiosi, militares et domestici, fUlills 
I'xplicati ller Johannem Potterum. Ellitio altera accuratior. Venit.iis, 
17iH; 4", 2 tomy, (1)1'. 
4!I2. (1.73) 'l'hesauri polon o -latillo-graeci, Hregorii CnalIii. 'l'. H. latillo- 
germanico-Jlolouicui!. Posnaniae, 17iJ4. ..1:-", egz. nieco zużyt.y. 


.
>>>
498. 


499. 


500. 


501. 


502. 


50H. 


501-. 


50
. 


!JOf} . 


2H 


Wydania stare w języku łacińskim. 


4U3. 


(174) !Ilszał łaciński, wydany w Krakowie 1532 r. Duża HO, mocno 
przez mole uszkodz., wst
pnych kartek brak. 
(175) Brak. tyto kartki. Pono: l'anegiryk Stanisławowi Augustowi, 
z wy!iczeniem protektorów krakowskiej akademii. 2 ° brosz., 2 ost. 
kartki nadwerężone. 
(l7f}) Bretii Aunales l\Iundi, siue Chronicon universale, secu11l1um 
optimas Chronologorum Epochas, ab orbe condite ad annum Chl'isti 
lf}f}O: Pars quarta tomi secundi, a capta Constantinol,o!i per Turcas 
ad praesentein anuum. Seu ab a. Chr. 1-1,53 ad 1003 exeuntem. 
Parisiis, 1663; 12°, bardzo dobrze zach., z wyj. brak. t:rt. kartki 
i opr. sk. nadwer. 
(177) Notitia illustris regni Bohemiae, volurnen primum, collectum 
a Bernardino Erber. Vindobonlle, 17GO, typis Josephi KUl'zbock. 
universitatis typographi. 2°, z wieloma kartami, słabo opr. 
(178) Biblioteca Osso!iuiana, sive catalogus !ibrorum etc. Digessit 
notisque litterariis instruxit Anselmus Speiser. Cracoviae, 1 ROH. :Mała 
4', zbrosz. 
(17H) Bibliotheca classica latina. Poetal' latini minores. Ex recen- 
sione Wernsdorfiana. l'arisiis, lH21
-lH2ti. Tomów H. 
(180) Promptuarium sententiarnm ex veterum scriptorum romanorum, 
libris congessit' E. F. Wuestemann. GotllRe, sumptibus HUgOlli::j 
Scheube, 18f)o. Mała 8 9 , opr. 
(181) Evange!ia apocrypha. A,lhibitis plurimis codicibus graecis et 
latinis maxi mam partem uunc priJJlum consultis aŁllue ineditorum 
copia insignibus collegit atque recensuit Constantinus de 'fischemlorf. 
Editio altera ab ipso Tischendorfio recognitll et locupletata. Lipsiae 
1876. 
(182) Rernm polouicarnm IIb excessu Stephani regis ad l\laximihani 
captivitatem . :l)er singularis, in lucem editus cum additamentis ab 
Sebastiano l ..:Jłpi in Itatia ab negotiis !iterariis pro regno Polouiae. 
Florentiae, 1827. 8°, 108 str., zbrosz. 
(18;1) Cal'mina clericornrn. Studenteu!ieder des Mittelalters. :E,lillit 
domus quaeda vetus. Heilbronu, lH7f}. 
(184) M. T. Ciceronis De officiis libri tres. Ex receusioue J. G. Graevii 
a!iorumque. Norimbergae, 18o;ł. Mała 8°. 
(185) Pau!i Tarenghi RomRni !iterarurn latiuarnm in Imperia!i ViI- 
nensi Lyceo professoris pub!ici orlinarii odm'urn !ibri IV. Accedit 
Erodon !iber. Vilnae, 1805. 12°. 
(186) Dissel'tationum LudiCl'arum et Amoenitatum, Scriptores varij. 
Lugd. Batavor. Hj3R 12°, bardzo dobrze zach., wopr. skórz. 
(1 H7) Frauconis Burgersdicii Institutionum logicarnm libri duo eto. 
Lug(luni Hatavorum, 169l6j duża 8°, dobrze zach., słabo w perg. opr. 


49.\. 
- 


495. 


496. 


497.
>>>
Wydania stare w j
zyku łachiskim. 


29 


:)07. (188) Polonus iure llolitus mores patrios ad leges conformans. 
Authore Petro I1lieszkowski. Calisii, lf}37. .1,0, bardzo dobrze zach. 
skórz. 0]11'. lu"zez mole nadwer
żona. 
!J08. (189) Chronica Slavorum Helmoldi. I.ubecae, 1659. 4°, bardzo 
Ilobrze zach., mocno opr. 
509. (190) Joachirni I)astorii Bellum Scythico-Cosaticum. Gedanii, Hi52, 
4°; z wyj. brak. tyt., bardzo dobrze zach., opr. w l)erg. 
510-513.( HIt) a) De jurium regnandi fundarnenta!ium, in regno Poloniae etc. 
Ex collectaneis Davidis Brauuii 1722. Coloniae; b) Commentarius de 
Succamerario regni Po]oniae, editus a GeOl'g. Petro Schultz 171.7, 
'l'borunii i c) o lIra wie or(lvnackiem, cz. 1; d) Zwiercia(lło Korony 
Polskiey. Urazy ci
żkie y u.trapienia wielkie, ktore ponośi od Żydow 
wyrażaiące Synom Koronnym na Seym \Valny HIlH. Przez III. Se- 
bastiana Miczyńskiego wystawione, teraz znowu porządniey i dosta- 
.teczniey wydane. W Krakowie, w drukarni Macieia Jędrzeiowczyka 
lM8 (?), 4°, gotykiem. 
514. (19
) Processus jUl1iciarius praxi fori ecclesiastici regni Poloniae 
accomodatus. Varsaviae, 17R3. RO, zbrosz. 
515. (193) Jus publicum polonicum ab Joanne GeOl"g. de Chwałkowo 
Chwałkowski. Regiomonti, luHf}. 4°, bardzo dobrze zach., z wy- 
jątkiem brak. tyto kartki; opr. sk. nadw. 
516. (194) Casimiri Zawmlzki Historia arcana sen Annalium Polonorum 
li1Jli VII Cosmopoli, lu
9. 4°, banlzo dobrze zach., mocno 
w skórę opr. 
f)17. (195) Selectae dissertationes histolicae de variis rebus Prussicis. 
Opera et studio Chlistofori Hartknoch. t1i79. 4°, bardzo dobrze 
zach., mocuo w skórę opr. 
;)1 H. (HJ6) 'fabu]ae sinuum atque tangentium etc. Christian L. B. de 
\Volf. Frnncofurti et Lipsial', 1755. 8°, opr. w skórę. 
51U. (197) Emmanue!is Alvari De institutione grammatica libri tres. 
E(litio nova correctior. Ca!issii, 1777, 8° "wyuczona", opr. w sk. 
520. (1 U8) III. 'fuIii Ciceronis epistolarum selectarum !ibl'i IV. AlI usum 
scholarum. 181H. Polocial'. HO, zbrosz. 
f)21. (199) Elementa geometrial' theoreticae et practicae. Authore P. .Tac. 
Condrau. Polocial', 1818; 8° zbrosz. 
:)22. (200) 59 iIIustracyj w 8 ° z napisem na pierwszej: Halvator Rosa 
Inuenit. Liber primus. Bez miejsca druku i roku, lecz widocznie 
z XVII. wieku. 
f)2i
. (201) Ordo ac smies summorum Pontificum Romanorul1l etc. (1)1'1'11. 
A. R. P. III. A]ani Bardziilski. 1707. Cracoviae. 4°, opr. 
52.1-. (20:2) Evenhardi Wassenbergii Serenissimi Johanuis Casimh'i carcer 
GaHiclls. Gedani 161.4. 4°, z wyj. brak. tyto kartki dobrze zach. 
mocno opr.
>>>
:JO 


Wydania stare w j
zyku lacińskim. 


f)2ii (203) Huiliemi l'o!ltelIi De Repub!ica, seu magistrat.ibus Athenien!illłA 
libero Acee8sit Antonii Thysii Discurslls politicus de Rep. Athenił'll- 
sium. Lugduni Batavorurn, 16t5. Mała 8°, dobrze zach., opr. w}IPrg. 
[)2fi. (204) Ionati .Joanitii Florentini (lialogi De Republ. Venetorum. 
I'lIg(l. Batav. lGBt. Mała HO, dolJrze zach., opr. w perg. 
[d7. (205) Rppubli,'a 
Ioscoviae et Urbes. O!obno: Parli historica. Lugduni 
Hatavorum, 1fi21. Mała HO, d. zach., razem opr. w perg., tomów 
. 
f)2H. (20fi) Stanislai Krzistanovic Respul,!ica sive Status Poloniae. [,ug'llulIi 
1 fj.1.2; 0111'. w perg., kilka wiltł:pnych kartek brak. 
:)2!1. (
07) I:xamen historiae univpl';;alis. Gelhmi, 1704,; 8°, opr. 'IV łlPrg. 
[)
o - :;Bl.(20H) a) I1loharnmedis filii Abrll1liae pseudo-l'rOl,hetae fi,les insln, mi,'a 
i. p. AI-Corauu
, ex idiomate arahico, cum P.t opera III. Christ.iani 
l{cineccii. LilIsial', 1721; II) Hn. Adriltn Helamis : Zwei Riicher \".11, 
,11'1' tllrkischen od. molmmmediRchen Rpligion. Hanover, 1 ,li. H", 
obie hardzo doln'ze zach., razem opr. w perg. 
!iH2. (20!J) CO!"Dplii Schrevelii Lexkon manuale gmeco-latinulIl et. latillo- 
graeeuUl. Augu
tae ałma Vimlelicos. 1 iH2; wielka W', l,arrlzo dnhnr.!! 
zal'h., razem mocno w sI.:. 01'1'. Tomów 2. 
:)aa. (210) Orbis Polonus. Authore Himone Okol"ki. Cracoviae, lIi1. I 
i lIH.B. 4.°. 'l'omów 3 mocno opr. 
[)a"'. (211) ,Juris llrovincialis quod Specuhun Saxonnm uulgo llullculJatUl' 
lihri trcs. C'racoviae, lfi25. Duża n°. dobrze zach., 01)1'. sk. nadw. 
[):Jr,. (212) 11' lateranensibus parietinis dissertat.io hi"torica Nicolai Ale- 
manni. Homae 17fifi. 4.°, zlJrosz., iIlu
t.r. 
5:m. (21:ł) Joanni
 Długossi seu Historiae polouicae libri XIi. I,il'"iae, 
1711-1712. 4°, ual'llzo 1l01)l'ze zach., mocno w sk. opr. 'l'om6w 2. 
!)
7. (214) Iustitutiones iuris regni I)oloniae. 4°. Willocznie z 17. w. 
W Krakowie? Dobrze zach., licho w pergamin opr. Brakuje Imlexn 
i tyto kartki. 
fi3R-539. (215) a) Constitut.iones Synodorum metropo!itanae ecclesiae Hne:i' 
nensis lll'ovincia!ium, jussu et opera n. Joannis Węzyk. Cracoviae 
reimpressae, 17fil. .1,0; b) Goncilium Provinciale Regni Polon iM, 
quod Paulo V. Pontifice, Bernardus I1laciejowski habuit Petroviciap. 
A. D. 1(i07. (
racoviae, 1 fi::łO, in Offic: Andreae Petricovii.1° 
Razem 01'1'. 
51.0. (211) Platonis opera a Marsilio "Facino b-aduct.a. Venullllantur ./odoeo 
Ua6lio. Z pierwszej połowy 1 G. wieku. Ogromna R ". Bar,lzo dohrze 
zach., w mocnej perg. opr. z okuciem. 
j)41. (217) AllIlreal' Chrisostomi in Załuskie Załuski EpiRtolae historieo- 
familiares. 4.°. Tomów 4. (1 w '2 częściach), Bmnsberga£', 1709- 
1711 i Vl'atii!laviRe, 17fH. W..zy!tkie w pl'l'g. opr. z w
'j. 4. tnnlli. 
0llr. w ",k.
>>>
Wydania stare w języku łaciilskim i polskim. 


iH 


;)1.2. (
1H) Stanislai de Luhienietski Theatrum Comedicum. Lugduni lła- 
tavorum, 1.6R1. Duża 4°, hanlzo rlolJrze zach., mocno w perg. opr. 
Tomów 2, z mapami. 
;);i.B. (21 
ł) l)olonicarum rerUDl latini scri})tore8 omnes in corpus unum 
colle('ti. Basileae, 10R2. Duża tint 3 tomy w jednym. Z wyjąt.kiem 
kilku wst.ępll. kartek dobrze zach.. perg. opraw!, uadw. 
:, Vi.. (220) l\latt.lłaei Ile l'tlechovia Chronieon Polonomm. Impressum Cl'a- 
coviae opera atlJue iUllustrin. Hicronymi Vietol'is GhalcograJ,hi Alino 
1 :21.. J)uża ł)"; dobrze zach. opr. 
:llf,. (221) Auli GC'llii Noctes att.ic'HP. Hpnpvap, 1 H21. )lHła HO, dohrze 
złu'h.. lidw w J1pr
. opr. 


w y d a n i a s t a r e i rz a d s z e. 
b) w języku polskim. 
;) i.li. J" lJisty Jann. 11 l. króla llolskiego l)isaJ1l' ,lo królowy l\1arji I\.azi- 
miry w ciągu wYIll'awy l'Ull \Vie(leil w roku 1683, WYlIanI' }trzez 
EIlwn.rdR RRczyilsldego. WRr:,zawl., 1 H23. 8 o, egz. clohrze zach. 
O}'l'I1.WllY. 
;).0. (2) KUl'yer Polski anno 174:i tbl'akują NN. 322, 323, ;131, 33
, 
:ł:ł3, 
ł
J7, iB7, :HH, 31i:J), tOIU osobny zawiera: allno 17G2 (bra- 
kuj!! NN. 8:J
, R:J:ł, 
m:,. X3G, 837. 838, 8(jO-87i
); anno 1753 
(hrak
!l NN. 2--.-B, 11 -13, 23-28,) janIlO 17G4 od numeru 2!-ł 
(hrakują NN. 30, 33- -1.7. MI, 51-70); anno 1755 od 77 (hra- 
kują NN. 7B-H4. mi. HH-102, HH.--106, lOH-115, 117, 
llH, 120, 122, 123); umili 1756 (brakujenl'. 130). Nastęlmją 
Uprzyw. WiRllolU. z Clulzych kmjów, jak niżej. 'romów 2. 
;:; j.
. (R) Ifpl'ZYw. Wimlom. z Imdz,\'eh kraj"''''. Anno 1743 ()(l nr. 322 
(brakują nr.: ił30, 33
, 333, :.m;:; -3;17, :H 7, CCI'XLYJX. 353, 
;
51.); anno 1745 OlI nr. 42H (brakl\ią nr.: 424.430.440, .Ul, 
1..1.2); oll 1". 1702 w lJolll"zedllim nrze kRtalogu i tak: anno 1752 
011 nr, 827 (J)ięć początkowych nrów wycięte, nast
pnie brakują 
nr.: R28, R31, R:12, R35-Sml); anno 1703 nI". 11; anno 1754 
nr. 5: anno 175[') nr. 13; aunu 1756 nr. 2. Tomów 2. 
:, 'I !I. 1.4) 1/ R08s.ri zachodniej "niegl1yś z Państwem Rosyiskim złączonej, 
l)utem zaś \\' smutnych l'zasiech OIlerwaney". Uniwersał 13. 14. kwie- 
tni!, 17Y3. W }Iohilewie nnd HnieJ))'em 1793. R o; egz. bal"dzo łlo- 
brze zach., oprawny w 8kól'
. 
:,:,0. (5) Gofł'red abo Jeruzalem wyzwolona. Przekła,lania Piotra Kocl1ll.- 
llowskiego , .1. K. !\J. Hf'kl'etarza. (hvoli Szlachetnemu Rycerstwu
>>>
iJ2 


Wydania stare w języku polHkim. 


zabawie przetlmkowana. W Krakowie, 1687. Mała 8° (tekst go- 
tyckiem pismem). 
551. (6) Dwoiakie głupstwo. Komedya w trzeGh aktach. Warszawa 17
0. 
Mała 4. 0; egz. zbrofłzurowany. 
55
. (7) Powrót nipspodziany, komedya w jednym akcie. Warszawa t77H. 
8°, nieopr. 
333, (8) Tigl'llnes, tmgellya we trzech aktach z włof!kiego, IJrzekłallania 
J. E. ;\1. K. K. J. K. l\I. Ho Warszawa, 17fi7. Uała AO, egz. 
słabo 0111'. 
G5 t.. (9) Panicz gospotlarz czyli Kontynuacya \Varszawianina w domu, 
komellya oryginalna we trzech aktach. 'Varszawa, 1776, 8°, egz. 
oprawny. 
555. (10) Rzezero - intel'essowicz, komedya we trzech aktach. Warszawa 
1779, HO, egz. oprawny. 
556-7. (11) a) Wszystko się skoilCzyło na I'rojekcie, komedya oryginalna 
we Ilwórh akt.ach, napisana przez 'Vincentego l\farewicza, l n15. 
Wilno (?), mała 8 0; b) 
Iiłość wszystkich porównywa, komedja Ol'
-- 
ginahła w lli
ciu aktach LIrzez Wincentego Ignacego }Iarewicza, 
1796 Wilno. (Ohiellwie komellje razelU ollrawne). 
558. ( 12) Na lJostrachu wszystko się kończy; dramma oryginalna we trzech 
aktach. Warszawa 1780, 8 ", 
559. (1 a) Nipktóre wyrazy porzątkiem abecadła zebrane y stosownemi 
(lo rzeczy uwagami objaśnione, dzieło pogrobowe lIrzez X. Franciszlm 
Salezego .Tezierskiego, Warsza\va 1792. Illich. Grolla. }Iała 
 0, 
egz. tlohrze zach., OLU'. 
5GO. (14) Seym aUJO Constitututie Domowe noku 1G25, kiedy było obfi- 
toŚĆ barszczu. owsianego. Uotyckiem lJismem. :i\'la1'a 
 0, egz. 110- 
brze zach. 0ln'. 
561. (15) :Fraszki Jana Kochanowskiego. W Krakowie, r. tfj39. Mała 
4 o, egz. d. zach. ' 
562. (16) Przydatek do Tl'aktatu Rabina Samuela, w r. t786, bez kartki 
tytułowej, 8 ° mała, opr. 
563. (1.7) Dzieło o tałrnmlystach, drukowane 'llowtórnie J 760, lJrawdollo- 
dubnie we Lwowie; 8°, str. 836. opr. uszko . 
5f}4. (18) Jaśnie Oświecony Trybunał koronny w Ilziel' swoiej Reassump- 
cyi i t. d., lIrzez A. Woyciecha Mrowiilskiego powitany roku Pailsk. 
1779. 8°. nieopr. 
565. (19) Tragaellya albo Wizerunk śmierci Prześwi
tego Juna Chrzciciela, 
Pl'zesłailCa .Boźego. Na pięć aktów rozdzielony. Przydane są y Inter- 
mpdia dwoie. Napisany przez Jacoba Gawatthowica Leollolitę. (M- 
l)rawowany w Kamionce 1619. Dmkowany na lJrzedmieściu Jawo- 
rowskiem u S. l\likołaia (Gotykiem). 4". Ilobrze zach. opr.
>>>
. Wydania stare w j
zyku polskim. 


:3H 


fiGli. UW) Prawa l)owszechne przeciw tlrukowanemu roku 1776 wykła- 
dowi praw Dyssydentskich dla Ewangie!ików i l)rotestantów nic nie 
ważących. Do (lruku podane w r. 17G7. Mała 8°, zbrosz. 
51\7. (21) Traktat albo Nauka o Różannym wianku N. Panny Maryey. 
Pl'zez X. Franc. Ariasa S. I. 'V Krakowie, druk. J. Scharfen.- 
bergera, i.. 1611. .Mała 8°, ,lobrze zach. 0l)r. 
;)(j8. (22) Iuvenalis Hedivivus, t. j. :::;at.yry. W Venetiy, r. p. 1(j
8. 
Mała 8°, dobo zach. opr. 
5Ii!./. (2:ł) Łakolllski z r.atawcem, komedya w j
dnym akcie. Mała 
 fi, 
nie opr. 
fi70. (24) Piiac) , komedya. Warszawa, dr. Rz. S. J. r. 1767. Mała 8°. 
f)71. (2f» Cnota uszczęśliwiona. Hramma. W 'Varszawie, w Drukarni 
Nallworney .T. K. Illości, 1781. m. 8°, nieopr. 
fi72. (26) Dziedzic, komedya w 5 akt. przez Baudouin. Warszawa. nu- 
four r. 1777, m. 8", nieopr. 
373. (27) Loreta, operli. w trzech aktach, przez tegoż co y Córka znaleziona. 
'Varszavra, 1779, m. 8", nieoF. 
;:)74. (28) Respons na dyskurs d.vóch Ziemianów o erekcyi Akademii Jezu- 
ickiey we I.wowie. Do druku podany r. 1760, 2°, nieopr. 
;)7fi. (29) Co' nowego albo Dwor maiącv w sobie osoby i mozgi rozmaite. 
Przez l\lauricyusza TrzYl'rzyckiego. l\I. 4 ", nieopr. 
i)7fi. (30) Roztargniony, komedya w 5 akt. 11Ia Teatru Warszawskiego. TJ 
Dufour r. 1. 788. 8°, nieolu'. 
577. (31) Balik Gospollarski, opera krmiczna w 3 akt. Warszawa 17HO, 
R", nieopr. 
578-79. (H2) a) Kawa, komedya w jednym akcie. Warszawa, r. 177
. 
\V drukarni J. K. l\Ici y Rzeczypospo!itey UIJrzywileiowaney Grollow- 
skiejj b) Listy krytyczne o różnych litteratury rodzaiach i ,lziełach. 
580. (H3) Dowód wllzi
czności narodu, komellya w 2 akt., przez Bogu- 
sławskiego Woj. Warszawa 17Y1, 8", opr. 
fiH ł. (.-34) Solenizant, komedya w 3 akt. przez Michała I1lowińskiego, War- 
szawa, 1780, u Grolla. M. R 0, nieopr. 
uH2. (35) Polak Patryota, dzieło peryodyczne przez towarzystwo uczonych 
na rok 17Hfi. U Dufbur, 'Varszawa, m. 8°, nie opr. 
583. (36) JIistorya celniejszych y sławniejszych traktatów mi
dzy Europej- 
skiemi Mocarstwami i t. d. Warszawa Scho. Piarum r. 1764, m. 
HO, nieopr. 
GH4. (37) Łuciusza Anneusza Seneki O dobrodziejstwach ksiąg siedmioro- 
przez Łukasza Górnickiego, Wilno, 1'. 1772. Dr. S. J. Rzeczp. 
HO, nieopr. 
:)85. (;JR) Kantyczki l)ieśni nabożnych. Drnk Jana 
zlicht.yna 1'. t7H7, 
m. HO, opr. 


H
>>>
H4. WYllauia stare w języku polskim. 


58(j. (39) De!icye Zięmie Włoskiey. Przez jednego Anonima z niem. na 
na polski lIrzeU. język w Krakowie, u Sche(llow r. 1GG;) (gotykiem) 
12°, opr. 
5R7. (40) Miłość Sympatyczna, komedya w trzech aktach. Warszawa, 
w drukarni Piotra Dufbur, r. 1777. 
5HK (41) Burmistrz Poznailski, komel1ya w !) aktach. U DufoUl"a, 1iH:!, 
m: 8°, opr. 
589. (42) Kulig, komellya w pi,:ciu aktach lll'zez J. Wybickiego. Warszawa, 
u Dufour r. 1783. III. HO, opr. 
fiUO. (43) Statysta, komellja w trzech aktach przez l\I.l\lowińskiego War- 
szawa 1780, dr. III. Hriilla. 
:91. (44) Umarł i ożenił się, komedya w '2 akt., Warszawa, P. Uufuur 
r. 178? III. 8 0, nieolll" 
ń92. (45) Krętolewicz, komellya w 3 aktach, Warszawa, P. J)ut'our, r. 
1787, m. 8°, nieopr. 
fi9B. (46) IIlłOlly kawaler w Umiej
tuości, Sprawowania RzeczYl)Osllolitey i 
w Ustawach Przyjacielstwa cwiczony. l'rzez X. J. Faeiolatego. Tł.,- 
maczona przpz J. X. ;\Iacieja Józefa z Łulmy Łubieilskiego. Kra- 
ków r. 17f2. W Drukarni Akollemickiey Kollegium Wi,:kszego 4", 
oprawna. 
!J!H. (47) Troisty wzór Iloskonat08ci w chwalebnym Trzech Zakonów l?nn- 
datorze , Serafickim Ojcu S. "Franciszku. W Drukarni Akallemii 1'0- 
znańskiey, 173G, m. 8°, opr. 
!J!J;). (48) Iialysis t. j. Rozwiązanie albo Rozebranie Assercyi lIana Ja. 
kuba Niemoiewskiego z ,lowodami iego naprzeciw Jezuitom Poznail- 
skim wydanych. Napisane przez lJrofessory Collegium l'oznai1ilkiego 
Societatis Jesu. W Pozn. w ,lrukarni Jana Wolraba lfi80; goty- 
kiem, mała 8°, nieopr. 
fU(i. (49) Pochwała J. P. Woronicza przez X. A. Czartoryskiego. WYlI. 
drugie, w Puławach, 1830, mała 8°, opr. 
!)!)7. (óO) POIlrÓŻ Kontryma, Ul"z,:(lnika Banku Polskiego, 0I1byta w roku 
182!), po Polesiu, wYllana lJrzez Ell. Raczył1skiego w Poznaniu u 
W. Stefańskiego, 1839, mała 8° opr. 
5!)
. (51) Satyr przeciwko zgorszeniu wieku naszego, za llowodem Sa- 
tyro. Jltna Kochanowskiego. . W Warszawie, u Piiarów, 1773, 8", 
oprawna. 
599. (52) Mowa X. Hugona KoU'ltaja Podkanc. Kor. na sessyi seymowey 
dnia 10. !istopada 1'. 1791. ł/lala 8°, nieopr. 
HOO. (53) Documenta in praecellenti Informatione allegata immunitatem 
Terrarum l'russiae anovis teloniis dictorumq. veritatem confirmantia. 
4°, nieopr. 
GOL (54) l{rótkie podanie historyi starożytnego obrazn Boga- ROIlzicy l\la- 
ryi na Jasney Górze przy Częstochowie. Przez Włallysława Xi
cia
>>>
Wydania stare w .i
zyku IJolskhn. 


'. 


Br) 


OpIliskiego w r. 1382 złożonego. Z opisaniem kościoła, klasztoru, 
warowni i przywileiow mieysca tego, przez wielu królów i papieżów 
nadanych. Do roku 11.mO. 1\1. HO, opr. 
G02. (55) Życie Świętych, przez Antoniego Daniela Kraszewskiego, roku 
1752, Warszawa, w drukarni J. IL Mći i Rzeczypospolitey in Col. 
Sch. Piarum. 2°, Ol)}". 
003. (56) Ubiory w Polszcze, przez Ł. Goł
Liowskiego. Warszawa, 1830, 
druk Gałezowskiego, 8°, opr. 
60t. (57) Star
żytności Ga!icyjsIde, lJrzez Żegotę l'an!i. Lwów, 1840 r. 
Mała 4. 0, nieopr. 
GO;). (58) -nomy i »wory, l)}"zez Ł. Goł
biowskiego. Warszawa 1830, 4. 0, 
oprawna. 
(iOu. (5!1) Hasło Słowa Bożego czy!i Kazania IJl"zez całą Solennę, Oktawę 
i t. d. Lwów, drukarnia Bracka Św. Tl'OYCY, r. 17fi4. In folio o})r. 
007. (60) Zhiór lu'nw y I'rzywileiów miastu stołecznemu W. X. L. Wił- 
nowi nadanych, przez Piotra Iubhiskie/(o. Wilno l7HH, Ihuk J. 
IL 1\1. przy Akademii; 2°, 01 1 1'. 
fi08. (61) HistOlja polska od str 53, od panowania Bolesława V. (bmk 
lloczątku i tyto kart). W.rdanie z końca 18. wieku w 12°, nieollr. 
(jOR (62) Pamiętniki o wojnach kozackich za Chmielniekiego przez nie- 
znanego Autora, wydnne z r
IWIJisu. \Yrocław, u Z. Schlett
ra, 
1840, m. 8°, opr. 
(i l O. (63) l'amiętniki Albr. Stan. X. Radziwiłła, wyd. przez E. Racz
'ń- 
skiego. Poznań 18B9 r. 8°, tomów 2 zhrosz. 
611. (6'[.) Wiadomość o Ormianach w Polszcze. I
wów, u Schnaydera, 
iH1.2. I11ała HO, zhrosz. 
612. (H5) Dekonomika Ziemiańska Generalna, lIrzez Kaz. Haura. War- 
szawa 1757. Druk. J. lC III. Sve. .J. 2°. 
H1!J-14. (H6) a) Gazeta Kl'Rjowa z 17!)1. (Nr. l-30, do li) kwietnia). 
b) Gazeta Wolno. Warszawska 17!)4 (Nr. 3-iłU, od 3. maja do 
6. września) Razem opr. W osobnym tomie Gazeta Wolna Warszlł.w- 
ska z 1794 (Nr. l-HO). 
Hln. (67) Reformacyja obyczajów llolskich, Ilotrzecie wydnnn przez I:-;zJ'- 
mona Starowolskiego. Varsaviae, 1 ()92. Bez kartki tytułowej i 
str. 1-11. 
fUf). (()H) KrótkiQh a w
złowatych Ilowieści, które 1)0 grecku zowią Apoph- 
tegmata księgi IV. Przez Bieniasza Budnf'go. W Kl'akowie, w druk. 
Alexandra Dymowskiego R. 1'. 1639, 8°, opr. Kartka tyto w 011- 
pisie. 
617. (fiU) Skl'Ulmł bez Skrupułu w Polszcze i t. d., lJrzez pewnego 1'0- 
lakn. Lwów, w drukarni Brackiej Św. Troycy, r. 1730, 8°, opr. 
6lR (70) Kolęda gospodarska. Różnym Stanom na kazaniu w llzipń 
Nowego Lata y Trzech Królów ofiarowana. Od X . Jacka Liberiu- 
3*
>>>
3fj 


Wydania stare w języku polskim. 


sza S. T. D. Kraków, umk. Balcera Smieszlwwica, I. K. :\1. Typ. 
1559 1'. 1,", gotykiem, opr. 
f)J 
J. (71) Świat 1)0 części przeyzrany. Do druku llodany w Krakowie, 
w dmk. Fran. Cezarego, roku 1f)97; 4°, opr. w skórę. (Egz. nie- f 
gdyś własność L. Kondratowicza). 
fi20. (72) Dzieło Bozkie albo Pieśni Wiel1nia wybawionego i t. 11. Kra- 
ków, druk. Wojciecha Goreckiego J. K. 1\1. HiH4. 4°, got. 
fj21. (73) Uziemlik Wileński, r. HUS, lilliec, Tom II. 8°, opr. 
fi:!2. (74) Kazanie przy exekwiach xiężny Izab. Lubomirskiey, przez Jana 
Woronicza. W Krakowie, u .Toz. l\'Iateckiego, 1817. Broszura w 1,.°. 
fi2H. (75) Rozmowa mi
dzy dwoma obywatelami, o powodach i skutkach 
dzisieyszey Rewolucyi. W oswobodzonej Warszawie w Gruuniu 
1830 r. 
(,:24-. (76) Rozkład Województw Ziem y Powiatów, z oznaczeniem miast, 
a w nich mieysc konstytucyjnych dla Seymikllw w Prowincyach Ko- 
ronnych z "T. X. I,itew. l'rawo w roku 1.7
1 uchwalone. 1\1. 8", 
nieopr. 
fi25. tl7) NOwOl'ocznik literacki na r. 1843, wydany przez K. A. S. 
l\:rasińskiego. Wilno, 1 H4
. Z ded. . 
fi26. (78) Wyzwolenie Izraela. !Ielodrama Tragiczne w 
 aktach. Prze- 
kształcone z francuskiego lJrzez hr. 'V. C. K. Z. I,iheralmrte. Wiluo, 
w druk. ])iiecezalney, 18
1. 4°. 
627. (79) Podeyrz!iwy. Ol"yginalna komedya w 5 aktach, lwzez J. F. 
N(iemcewicza). Warszawa., dmk Węckiego, 18
1.. 
H2H-629. (80) a) Nowe Latho albo lJrośba 110 l'ana Roga. Kmków, 
u Siebeneychera 1566. Odbitka. b) Przyczyna Guiewu Pańskiego. 
W Krakowie, u I1lath. Siebeneychera. Oboje z pierwollruku wznowił 
.Stefan l'rzyborowski 1.882. ' 
630-631. (81) Zbiór krótki Nauk w Szkole Akallemickiey Powiatowey 
Ilawanych i t. d. pod dozorem Dr. KOl)ijowskiego. Żytomierz, 1822 
r. b) I1laterje na 110pis Szlwły Żytomierskiej w roku 1817 i (oso- 
bno) r. 1820. 
H32. (82) Mowa W. J. M. P. Jerzego Osso!iilskiego hr. z Teczyna i t. d. 
którą miał do Ojca Św. Urbana VIII. Gotyckim druk.' 4°. 
mm. (83) Zguba Wieczna Dusze są Stacye Żołnierskie, abo Chlebow 
wyciąganie y rozl1awanie. Pl'zez Sz. Starowolskiego 4°. Druk got. 
okaz. po r. 1649. 
fiił4. (84) Piasek, Święty, Sławny, y Cudowney, bo 011 P. Panny Mari&y 
obrany, ulubiony, ohiaśniony albo Kazanie i t. d. lJrzez X. Franci- 
szka Wolsciusa 16(j1 duia 7 !il'ca. Kraków, w druk. Wdowy 
y Dżiedźicow Franciszka CeZal"ego. 4°, got. 
(31). (8;) O pailsczyznie. Warszawa (?) 1815. 8°, 01 1 1'.
>>>
Ht!). 
fifiO. . 


tir, l. 


li:,)2. 


fjfi3. 
Hoj.. 
Grfi. 


Wydania stare w .i,:zyku polskim. 


37 


fj36. 


(86) O prawie IJrzyrodzonym czy!i o powinnościach y stosunkach 
człowieka moralnego. 'Varszawa, 1803. )1. 8°, opr. 
(87) Kalendarz Narodowy y Obcy na r. 17U2. Warszawa, lIr. 1'. 
Zawadzkiego. 
(8R) K westye l)o!ityczne, oboiętne Statnm RzeczYPos]1o!itey Polskiey, 
prerogatywy, Urzędów w niey, zwyczaie elekcyi Królów, Seymow, 
Seymików i t. lI. przez }'r. I)oklateckiego. 1743, m. 8° opr. 
(8U) List Ciekawy przeciw autorowi Xiążki o Utrzymywaniu Seyrnów, 
z Responsem. R. 1762, m. 8°, opr. ł 
(90) Uwagi polityczne nall ninieyszemi okolicznościami, mogqce słu- 
żyć za ciąg dal
zy Historyi Rl'wolucyi Francuzkiey. Napisane lU'ZI'Z 
pana Rabaut. 1831, w Warszawie. Broszura w m. 8°. 
(91) Krótka Rada wzgl':llem napisania dobre y Konstytucyi Rządu. 
R. 1790. Broszura w m. 8°. 
(92) Portret Moskwy czyli odpowiedź na pytania: Co jest Moskwa" 
i t. d. Przez F. III. Wlu'szawa, 17BO, u Zawadzkiego. Broszura. 
(93) Czyny niektóre działane w Polszcze przez osoby stanu Ilucho- 
wnego, re!igii, społeczeństwu ludzkiemu y kraiowi pożyteczne. Roku 
17nO. Broszura w m. 8°. 
(9-i-) Kazanie lJOgrzehowe sławney R. P. J. W. JM Pani Apolonii 
z Morsztynów Lanckoroń
kiey Stolnikowey Po(lolskil'j i t. d. dnia 12 
maja 1762, przez X. K Korczyńskiego. Kraków, Ilruk. AkalI. 
1762. M. 8 11 , zbrosz. Tytuł w odpisie. 
(95) Dwa wieczory Polaków Ga!icyanskich. Bl'OszUl"a z 18 w. 
(U6) Gallllzam prawlly niecnoUiwego Cygana i t. (1. Warszawa, 
17
2. 1\1. 8°, zbrosz. Tytuł w odpisie. 
(97) l'rzyjęcie Nayiaśnieiszego Pana Stanisława Augusta Kl'. pol. 
i t. 11. w Siedlcach r. 1783. Warszawa, Ilruk. Nadw. J. K. M. 
(gR) no prześwietney deputacyi przez N. króla Jegornuści i N. Stany 
Rsp. do miasta Warszawy wybraney podane d. [) !istopadu 1789 r. 
lit 8°, zbrosz 
(99). Polak w Czui praWllą pOllszytey. Kraków, 17
1..Brosz. wrn. 8 11 . 
(100) Zasally 110 nrządzenia lIa przedaż wieczysty Krolewszczyzny 
przez JW. Sołtyka posła Krakowskiego lJodane prawem d. 19 Gru- 
dnia 1791 uchwalone. Broszura. 
(101). Uwagi o związku interessów Polski z interessami llo!ityczne- 
mi innych Europejskich l\Iocarstw. W Sarmacyi, 17
:. 
(102) Proiekt nieuskuteczniony prozą i wierszem Win. Igna. 1\lare- 
wicza. Warszawa 1788. 1\1. 8°, nieOIJr. 
(10ił) Pszczo.ły. Brosz. wierszem. Warszawa, u Hrollall. 30 marca178
h. 
(104) Taryftn. l'tIiasta Warszawy w 1784. Opr. 
(lOr» Sposób Urządzenia Włościan w dobrach Koniilskiey WoH 
X. A. Czartoryskiego, pl'zez K. Kompolca. R. lR1fi. Broszura w 1. 11 . 


(j;J7. 


6iłH. 


tiił9. 


MO. 


tal. 


fa2. 


ti1-3. 


li4..i. 


ti4ii. 
f H/j. 


Gj.7. 


M8.
>>>
:ł8 


Wydania st.are w języku polskim. 


H;)fj . 


fi;) 7 . 


6GH. 


H:,H. 


I)IiO. 


(10m. Gramatyka Francuzko-l)olska. Warszawa, 1772, druk. Rsp. 
u XX Piiarów. 
(107) Gramatyka Jł:zyka polskiego. X. Onuf. Kal)Czyńskiego Piiara. 
miejsce druku i data wycięte. Duża 8", nieopr. 
(108) Bayki i Powieści, przez J.U.Niemcewicza. Warszawa, 1817. 
dobrze zach., opr. l\I. 8°. 
(lOB). Katechizm o Tajemnicach Rządu Polskiego, jaki 
1. 735., przez lp. SternI' w jęz. ang., llotym przełożony 
a teraz nIL koniec 110 polsku. W Sambol'ze, dmk. J. C. K. 
R. 17!)O. 10 stycznia. Broszura w 8°. 
(110) Algebra dla szkół narolIowych. Pierwszy raz wydana w roku 
1783 (?), w MarywiIu u IIliclmła Grolla. 4°, opr. (Autorem tego dzieła 
jest I
hu!ier, tłomaczem z franc. X. Gawroński). 
(111) Prawdziwy stan duchowieństwa wPolszcze. 
Leszczyca Skarszewskiego w Warszawie drukowauy, 
w Kaliszu J. K. III. i Rspltey 1777; m. 8°, opr. 
(112) Do Seymu. Co się z nami stanie? i t. d. Broszura z k. 18 w. 
(lliJ) Skrupuł bez skrupułu w Polszcze, albo oświecenie grzechów 
narollowi naszemu polskiemu zwyczayniejszych i t. d. Przez lJewnego 
Polaka, temiż grzechami grzesznego, ale źałui
cego. Roku 17BO. do 
druku l,odany we Lwowie, a roku 177H na ź
(lanie pewnego I11i- 
nistra przedrukowany. P. nr. 6H tego działu. 
(114) SZI)ieg Dubieilski, !ist do l)ewnego l))"zyjaciela, roku 1776. 
znajduie sie w całey Polszcze. Broszura w m. H". 
(ltf) Świat Zepsuty i t. d. Lwów, druk Pillerowey r. l78.t. Bro- 
szura w m. 8°. 
(116) Wiadomości o p. Tureckim. 2 EIlycya. Warszawa, w drukarni 
poiezuickiey, l7B7. 
(117) Wiersz zabawny Niemiecko polski o pogorzelisku kościoła 
i Kollegiurn Lubelskiego S. .J. Lublin, llruk S. J. r. 17!)7. Broszura 
w m. HO. 
(llR) Wezwa l\lieszkailCów ziemi l)olskiey do obrony Oyczyzny. 
Wiersz. 11. W ' . 
(11B) Krótkie lJ1'zypowieści dawnych Polaków czyli Apopht.egmata, 
Anekdoty i t. d. Kraków, nakło Amb. Grabowskiego 8". 
(120) Rozprawa o Satyrze, lIrzez K. Brodzińskiego. Warszawa, druk. 
XX. Piiarów, 1822. 
(121) () składaniu się i podzielaniu Jlajątków w Hpołeczności, 
z francuz. Warszawa, 1802, HO, opr. 
(122) Ustawy Teatru. Warszawa, 18:23. Druk. Rządowa J. C. K. M. 
(123) Obraz spalenia i zrabowania Moskwy w 1812 r. Z niem. na 
polski jł:zyk przf'łożony, z planem i kUl)ersztychem. W \ViIllie, druk. 
Rząd. lH11-, m. 8", opr. 


byl w r. 
110 franc. 
A. l\losci, 


liii t. 


Przez X. W. 
przedrukowany 


1)02. 
nliH. 


fili 
.. 


filii'). 


filjli. 


Wi7. 


filit'. 


tiliH. 


li70. 


fi7 t. 


672. 
1)7::1.
>>>
Wyllania tJtare w j
zyku polskim . 


3!ł 


fi/t. (124) Tyryffa domów III. Warszawy r. 1R17. U Dąbrowskiego. To 
samo z r. 1821, u Łątkiewicza. Tomó
 2. 
ni;). (125) Życie Józefa Balsamo i t. d. hr. (ag!iostro z lJl'ocessu Rzym- 
skieg-o w r. 17BO. Wilno, druk. XX. Bazy!ianów. 8°, nieopr. 
fi7G. 02fi) Gramatyka Grecka po l)olsku niewialI. wyd. z końca Iii w. 
I1Ial'a 8°. opr. 
fi/7. (127) Poema dla płci piękn
j pod hasłem Król z narodem i narod 
z królem. Druga ellycja popr. i llOmn. Broszura. 
(i/R. (12H) Dysertacja o szlachetności, potrzebie i użytku chirurgii i t. d. 
d. 12 maja 1791 RałitJ'a .Tóz. Czerwiakowskiego. Kraków, drukarnia 
szkoły Głównej Koronnej. Broszura w 8°, nieopr. 
f)7H. (12H). Lwowianin. '1'. VII. z 18B8 i z 181-0 (zesz. 11- -12). 
U Pillera. Tomów 2. 
m
o. (1;J0) Kronika Polska niew. Mocno uszko 
fiR 1. (131) Zbiór Rytmów duchownych, panegirycznych, moralnych y swia- 
towych Drużbackiej. Zebrany y do Iłrukn podany lJrzez J. Z. R. K. n. 
\V. \Varszawa, druk. Sch. Piiarum, 1752, 1. 11 , opr. 
fi
2. (1B2) Przeważna Legacya J. O. X. Krysztopha Zbaraskiego i t. Ił. 
w r. 1621, lirzez Samuela z SkrzYlmey Twardowskiego w -Kmko- 
wie, lrzellrukowalla w Wilnie, dr. Ak. S. J. r. 170f), 1,", 0lr. 
( Wierszem). 
tiHB. (1:m) KOlllrnissye I'orządkowe Ciwilne \" ojskowe, Ziem i Powia- 
tów w Koronie, l)odług odmian i lJrzydatków na Sessyi Seymowej 
d. 21- 9bra od Stanów Skonfederowanych za zgodą jellnomyślną ulłe- 
cYllowane. Broszura w m. 8 11 , nieolu'. 
fiH t. (13.'!-) lIfodnicka albo rada Satyrycza dla Dam llworskich BlP. Taił. 
Gizyckiemu, przez 'V. J. N. Jezierskiego r. 1777, wierszem. Rl'O- 
szura w m. 4", nieopr. 
(;H;). (lB5) Uwagi na niektóre punkta nowo utworzonego IJrawlt y llowo- 
Ily, że mimo wolą JW. Zamoyskiego musieli bydz umieszczone. przez 
BlP. F. Trojanowskiego r. 1780. Broszura w 4°, nieopr. 
oH6. (136) Rozkaz dzienny Naczel. Gwardyi. Mieys. do obyw. m. Kra- 
kowa gward. miej. składających z d. 12 kwietnia 1832. 
ł-iH7. (1:ł7) Prawa Miast polskich, r. 1789. \Val'szawa, UufoUl'. Broszu- 
lizura w 8°. 
fiHR. (1;JR) Marcina KroIlIera Bis. Warl1linskiego 110 króla itd. List z Xiąg 
. Jego pod I!)H
' drukowanych wyj
ty i z łacbiskiego na polskie przez 
M. Z. A. Nałęcz Włyilskiego roku 1768 lll'zełożony. (z łacińskim 
tekstem). 
fiH!ł. (lB9) PrOSIJekt Lekcyi w Imp. Uniwersytecie Wileńskim r. 1810. 
(jun. (1-1.0) Organizacya i Ustawy Tow. Dobroczynności wolnego miasta 
I{rakowa (z ryciną). Kraków 1817, drnk. J. }Iaja. Zbrosz.
>>>
\rvdl\uia stare w j
zyku polt;kim. 
----- 


40 


H!H. (141) Przyjaciela Sewer. Rzewuskieg'o do Alt Krasińskiego List 
na list, rok 1790. 
fjB
. (142) Ziór pism, do których lJyły llowodem uwagi nad życiem J. 
Zamojskiego. Trzecie pismo Zgoda i Niezgoda iM. r. 1788, urosz. 
(143) List,y przyjacielskie. Warszawa, Dufour, 17Hl. Brosz. w 111. HO. 
(14.1,) Książka pod tytułem Piiak (wierszem). }3rosz. 8°. 
(145) List IMCI Pana N. B. obywatela Lwowskiego do rnniemanp
o 
UW! Pana Niewiadomskiego. Warszawa, Dufour, 178U. HO. 
mw. (141) Obraz Seymików. Warszawa, Hufour, 17Ul. Ul'OSZ. H'). 
(i!ł7. (147) List jednego z Towarzystwa Elementarnego na prowincyą 
pisany d. 16. 8bris 1 nH r. Brosz. 
fj!ł8. (148) O przyczynach wewnętrznych iM. Nt;dzy naszych włościan. 
przez J
zefa Sołtykowicza A: K: W: Kraków, uJ. I1Iateckiego, lHl[', 
8°, nie.:Jpr. 
mm. (liH) Odciski drzeworytów znajllujących się w BiLl. ljniw. Jagiell. 
Wytłoczono 20 egzempI. W Krakowie, druk. J. Czec]lR, 1837. 
700. (150) Dziennik lmdróży do Turcyi w r. lH14, lJ1:zez E(lwarda Ua- 
czyńskiego. 'Wrocław, u Grassa Bartha i Kompanii, 1821. Huży 
tom in fo!io, opr. 
701. (151) Wiadomość geogr. y statystyczna o stanie teraźnieyszym llailt;twa 
rossyjskiego. Przez X. Fr. Maczulskiego ex Jezuitę, 110 Ilruku pOI]ana 
178H. Ii:raków, u J. Maja. RO. Zbrosz. 
70:2. (152) Stan. Okszyca Orzechowskiego Kroniki l}olskie. 011 zgonu 
Zyg. I. - Dzieie w Koronie Polskiey, przez Łukasza Gornickiego 
spisane. (Wybór pisarzy polskich). Ed. T. Mostowskiego. Warlizawa 
18Uf, 8°, opr. 
7mt (lfi3) Ułatwienie przeszkM Systematowi Kredytowemu iM. Przez Ad. 
Bielskiego. Ka!isz, 181U, u K. W. l\Iechwalda. 
704-5. (1;j4) a) I{zecz o Jansenistach itp. w obronie Jezuitów; bez tyto 
kart. opr. l'azem z: b) Magazyn dziecinny, czyli rozmowy mi
dzy 
mąllrą Ochmistrzynią i Damami zacnego urodzenia wychowaniu ipy 
powierzonemi. l'rzez J. M. P. le Prince de Heaumont i t. (l. z franc. 
Warszawa 1767. 6°. T. a. i .Ii,. 
70ti. (155) O powołaniu i obowiąskach rnłodzieźy akademickiej. Rzecz 
czytana d. 15. UlI. 1 H26 r. przez K. Brodzińskiego. 
707. (156) Pochwała Jana l'awla Woronicza. Przez X. A. Czartoryskil'go. 
'V Puławach. Broszura w maI!! 4°. 
70H. (1!)7) Zasady o rękodzielnictwie, rolnictwie i hantllu. W Supra,,;lu, 
dr. J. K. M. XX. Bazylianów, 179(,. 
70!). (158) Prawa y wolności obywatelom Korony l'olskiey y W. X. Lit. 
Re!igii Greckiey Ol'ientalney sluż!!ce z l'rzywileiów, Konst).tucyi iM. 
zebrane y dla wiadomości wszystkich do dl'Uku podane, 17fi7. 2", 
opr. w skórę. 


fi!)3. 
fi!ł.'J.. 
69:.
>>>
7tH. 
71V. 


721. 


72
. 


72:L 


724,. 


72fi. 


.. 


W.)-dania st.al'e w .i

v kll IJł, 
kiUl .
 _
_ tl 


710. 


(1!)9) Historya o krucyatach na wyzwoleuie zięmie swięte.)', lIrzez 
Ludwika I1laimburga, z franc. na polski lIrzez X. Al1Ih,zeja "'in- 
centego z Lnichowa Ustrz.)'ckiego, roku 1707. W Krakowie, (lruk. 
Franc. Cezarego. 4", opr. 
(160) Rekreacya przy Piątku, bez Smutku z Naysł()(lszego Serea 
Jezusowego i hl. l)rzez X. I1Iarcella Dziewulskiego r. 17tR. 2:). 
Listopada u J'ran. Cezarego, Kl'aków. M. 2", brosz. 
(W1) Wiadomości Brukowe z lH19 i lH20. Wilno. Tom(,w 2. 
(16
) Rys ])zi
jów Kultury i Oświecenia Narodu Polskipgo OlI X. 
w. do końca X VII w. w 2 częściach przez 19. Lublcz. Cze1'\vieilskipg'o. 
\V l'rzemyślu, u Jana Gołębiowskiego, lH16, H". 
(WH)- Szczatki Izrae!itów. Z niem. Warszawa, 1830. Broszura. 
(164) Usta
a Towarzystwa Zachęty lIla Żydil\v w Król. l'olskiem. 
OlllJitka litogr. Bez Ilaty. 
(Hi5) lIIonarchya Turecka opisana lJrzez Ricota, z fl'Rncuskiego mL 
IJolski przez Szlachcica Polskiego. Druk. w Hłurlm w r. ln7H, 2", 
gotykiem i łac, Opr. 
(1fiG) Zebranie J)Yal-Yuszów Trzech Walnych Seymów - Convoca- 
tionis, Electionis y Coronationis w r. l7Goi, odlJrawionych w \Varsza- 
wie, druk. JIG\I. C. S. J. r. 17fi!). 2°, opr. \ 
(167) Rozmaitości z 1H17, lH19 i 1H20. Lwów. TomIiw H. 
(lGH) O !itewskich i polskich l)}'awach, pl'zez Tall Czackiego. War- 
szawa r. 1 HOO, druk J. C. G. Ragoczego. Tomów 2, mocno w sk. opr. 
(1 fig) Rada patryotyczua dla terażnie.)'szego Stanu Polski, od duhrzf\ 
życzącego kraiowi SWfmu llUblico pOlIana. Conseil latriotilł'le donnp 
par un bon citoyen. (Po l}olskn i 1}0 franc.). \V \Varszawie, w d1'l1k. 
l'. Hufour. In folio. 
(170) Krótka Annotacya Seymów Warszawskich, Grodzieńskich, także 
Elekcyi itd. ab anno 164.H ad annmn 173H. Zehrana przez Frau. 
na P. l'u}askiego, do druku IJollana lJrzez H. Pułaskiego, r. 17 'i.1) 
w Lublinie, dr. K J. 4°, opr. 
(171) Architektura, obeymuiąca wszelki gatunek murowania i bl1(lu- 
wania. Przez Seb. hr. Sierakowskiego. \V Krakowie, druk. Ak'Hle- 
demicka r. 1Hl2. Tomów 2 in folio, zbrosz. 
(17'1.) Prawa, konstytncye i llrzywileye Kl'ÓI. Pol. y W. X. Litew- 
skiego i td. od Seymu Wiślickiego, r. p. 1 :
4 7 aż do ostatniego 
uchwalone. Druk. Sch. Piarum r. 17H7. In folio, opr. 
(173) Ozdoba i obrona Ukraijlskich Krajów })rzecmlowna w obrazie Illaria. 
\V Berdyczowie 1767, druk. Karmelu Fortecy N. I). Maryi za przy. 
wileipm JK;\I. lu fo!io, Ol)}'. 
(17-1:) Protokół alho opisanie zaszł.)'ch czynności na {lflegacyi (Id 
Stauów Rsp. na Seymie extraorllynar.)'jnym Warszawskim. Zagajenie 
szóste. \V Wal'sz'l\vi(), druk. Kadw. .TlGU. r. 178!). In folio, hrosz. 


711. 


712. 
713. 


714. 
71;). 


7Hi. 


717. 


720.
>>>
. 


Wydania stare w j
zyku polsk im. 


.1.2 


7;W. ( 1 i fi) Historya BoleAława III, l\. pol. 1)l'zezPolaka Bezimiennego, rytmem 
łacińskim napisana około r. 1] 15, wytłumaczona (lirzez Kowanckiego) 
w Warszawie, dl'Uk. XX. Piiarbw, 1821, 8", opr. 
7:1.7. (17G)Wznowienia z pierwotworu Urszu!i, Kazimiery i Stefana Przy ho- 
rowAkich w Warszawie 1880 i 1882: a) Wyeczna pamiątka a prawie 
osobliwy dar Boży iM., w Krakowie, przez l\[ath. Siebeneyrhera, 
1f1H1; b) Pieśń o potolIiI'; c) Lament Jeronima Szafrańca; d) P. 
.'esu o Narodzeniu Pańskim (1558); e) Pieśil nowa o ukorzeniu 
krześciańskiem; f) Pieśń a llrośba człowieka krzf'ściańskiego; g) 
PieSil nowa krześciailska, jako mamy szukać łaski paliskiey, gdy 
ią prze grzech utraciemy. J. L.; h) Decalogus (l 55R) ; i) Dollrotli- 
wość l'aliska. Jak. Lub.; Pyśń nowa, ktora w sobie zamyka mOlllitw
 
ku Panu Bogu, aby w tym zamieszaniu kościoła swego bronić rRczyl 
(Łazarz Anlh'owsowic wyhial); k) 
Iod!itwa, glly dźyatki SIJać illą 
(u Lazarza Andrysowica). 
7
8. (177) 1\lowa JW. Wojc. Suchodolskiego na sessyi seymowey lI. 10. 
marca r. 178n z odpowiedzią JW. St. Potockiego. Druk. XX. Hchof. 
Pial'Um. M. 4", brosz. 
(178) Pasztet nie z Truflami ale z Facecyami. 1\1. 
o, hrosz. 
(179) List obywatela do autora Testamentu Po!itycznego. :\L .1,0. 
(180) \Iowa lJrzy rozpoczęciu POIJisów rocznych w Gimnazium 
\\'ołyilskiem, przpz Euzebiusza Słowackiego I'rof. Wym. d. 10. lipca 
1808 r. miana. 
7B:1.. (181) Życia Sapiehów y I.isty 011 Monarchów, Książąt y r,'lżllycb 
Panlliących llo t
'chże pisane. Wilno i Warszawa, 17nO-17H1. 
Tomów B w 4.°, opr. w Ilwa. 
7Bi{. (IH2) Dwanaście wodzów llolskich. Przez J. O. J. A. Jabłonowskiego. 
175.i., in folio, "lJr. 
7:H -35. (lHiJ) a) Dziennik praw. Ustawa konstytucyjna króla polHldego 
itd. Tomów fi1, z Ilodatkowym tomem z 1838, razem tomów fi5. 
b) Dziennik praw. Ustawa konstytucyjna W. K. Warszawskiego. 
Warszawa 1810, u X. Piiarów. 'romów 4. c) Hkorowi(lz do Ilzienników 
111'aw Xięst. \Varszawskiego, wydany przez urzęllników sądowych. 
Warszawa, 185B. Ogółem tomów HO, 0111'. 
73 (j. (18'1-) Janina (o .Tanie HL), lJrzez J. K. Rullillkowskiego. Dr. H. .T. 
w Poznaniu, 17BY, na nowo powt. w roku 17f)H. HO, opr. 
7:37. (1Hfi) Przysłowia ludu litewskiego, lJrzf'z ks. I,. A. ,Jllcewicza. 
Wilno, dl'Uk. Marcinkowskiego, 1840, m. HO, opr. 
7iłx. (} HH) Czary. Komedya w ił akt. r. 177f1. 
7WI. (87) Kornedya po(l tytułem MiłoŚĆ w obronie Oyczyzny, w 4. akt. 
l)rzez Bogusławskiego, w Maju 1792. \Varszawa. 
7.W. (188) DobOl;z Nocny, czy!i Mili Czarnoksiężnik. Komellya w i) 
akt. 'Val'szawa, Hufour, 1787, HO, zbrosz. 


7
B. 
7iłU. 
7B1.
>>>
Wyllania stare w językn polskim. 
---- -- --- ------ - ------- 


4.3 


7 
. L. OH!}) Umizgi (lla lIrzysługi. Komedya w iJ akt. Jana Drozllowo;kiego. 
Warszawa 1788, u GroBa. 
7 L2. (1 
U) Janina (o Janie IłI). IJrzez K. Uubinkowskiego. DruI,. w Su- 
IJ1'aRlu u 00. Bazylianów, 175-1.. 
7fB. (HH) ApokalilJsis. To jest dziwna slJrawa skrytych tajel1lnic Pail- 
skich. Druk. M. Wirzbi
ty 15(jfl. Nowe wydanie fascimile. 
7a. (192) Krótki rys historyczny tyczący si
 umiejętności astronomii; 
r. lH
7, brosz HO. 
7.ti). (Ulił) List Prowiucyonalnego do Warszawskiego l'i1ozotit. Wilno,1817, 
brosz. m. HO. 
71.1i. (HH) Regulamin słuźby obozowey y garnizonowey lila całega woyska 
ohoyga narOllów wyl1any. 'Warszawa, 17H6. Tomów 2. 
7 -t 7. (19;) Parni
tuiki 110 histo,,
'i Stefana Kl'. p., przez Z. Raczyilskiego. 
"'arszawa, Hliiksberg, ] HiłO. M. 8°, opr. 
7tH. (1!}fi) C. r. Lasteyriesa Rzecz o hiszpaiH3kich owrach, w r. 180U. 
Z franc. 11a niem. lIrzez K. J. Hiihbe, na polski 1H03. Z figurami. 
I.ub!in, (lruk. J. C. K. !II. XX. Trynitarzów. 
7 HI. .197) Ueforrnarya obyczaiów llolskich, lIrzez S. (z
'lUona) S. (taw- 
wolskiego). W 1 , 0111'. 
7;;0. .19H) Kalellllał'z Pielgrzymstwa Polo;kiego na rok 18B!I. Paryż, 
w Druk. Polskiej. 
7';) I. .199) () Banku Narodowym w Polszcze ustanowić się łahvo mogą- 
cym. Brosz. 4°. Z XVHl. w. 
7
12. (200) List do llrzyiaciela (Surowieckiego), mieszkającego nad rzeką 
Wartą, o wadach euukacyi 
lłodzieży Polskiey. Warszawa, 1806, 
Ilruk. Gaz. Warszawskiej i Suk. T. II' Brnn. 
'i ;jił. (20 l) Wiallomość o kl
jnocie szlacheckim oraz Herbach domów sda- 
checkich w Koronie l'olskiey i W. X. Lit. Zehrana w 4 cz
ściaclt 
lIrzez E. A. hr. Kuropatnickiego. \V,Lrszawa, u Grolla 1789, opr. 
7:)-1-. (20:i!) Życie :;;więtych i w nal1ziei Hwiętob!iwości zeszłych sług Bo- 
skich i t. (1. przez X. Antoniego Józefa Daniela Kraszewskiego. 
Warszawa 17rd, druk. Col. Sch. Piarum. In fo!io. 0111'. 
7f15. ,
O
J) Pamiątka uiezeszła już zeszłego domu J. W. P. na Rostkowie- 
i Hztembergu Kostków. Przez X. And. Duryewskiego :;. J. Kra- 
ków,. 1)1'. }Ii. Al. Schedla, 1702; I..
, opr. 
7;Jfi. (20)j.) Heraldica t. j. osada kleynotów rycerskich i wiallolllości zna- 
ków herbowych, dotąd w Polszcze nie obiaśniona, pracą i wynalaz- 
kiem Józ. AlexRndm .Tahłonowskiego powtórnie przellrukowana, po- 
prawiona y przyczyniona r. 1752, Lwów, Dr. J. lL 31. C. S. J., 
.1. 0, nieollr. 
7i) 7. (20f) IJyaryusz 'l'ygodniowy ReYl1lu Grollzieńskieg'o r. 1784. War- 
!:zawa u Dufour, 8 11 , uieopr.
>>>
4-1- 


Wydania stare w języku polskim. 


758. 


(20H) Uwagi po!ityczne Imieniem Stanu Duchownego 110 Zbioru praw 
l)olskich podane r. 1778. Ka!isz, Druk. Rzeczy pospolitej. 
(207) CoópaHie ](peBlIuX'b l'paMOT'b n T. l1.. Zbiór (lawllych 
(lyplomatów i Aktów miast \Vilna, Kowna, Trok, prawosławnych 
Monasterów, Cerltwi i w różnych sprawach. Wilno, u I1larcillow- 
skiego, 181.3. Duża 4" nieopr. Części (tomów) 2. 
(208) Kazimierz Wielki. Warszawa. Bruk. ])ufour, 1777. 4", opr. 
(209) Wojna Domowa z Kozaki i 'l'atary, Moskwą, llotem Szwedami 
i z Węgry przez lat dwanaście, za l). J. Kazimierza k. p. tocz'lca 
się na 4 pod. Xięgi. Od Samuela z Skrzypny Twal'llowskiegll. 
Opus posthumum. Calissii, typis Col. Cal. Soc. J. An. D. WHl. 
In folio. Części (tomów) 2, razem opr. 
(210) Kronika Bielskiego olI rozdziału V. O Hisspaniyey. List HI;) 
do List. 273. (Lata 1412). Oprawno List 217 uszkodzony. Kronika 
Bielskiego od w. IV. do r. 150fi. Br. 1. 171, 173, 
63, 348, 37H. 
384, 389, 392, 400. 
(211) Satyr na twarz RzeczYPospo!itej'w r. HiW, 4°. Hot. 
(212) Bohatyr Straszny. Z włoskiego na łaciński, z łaciilskiego na 
polski, ln"zez Krzysz. z Piekar Piekarskiego, przedrukowany nakła- 
dem K. Homailskiego. Kraków, 11 
1. A. 
chedla, W05. III. 4°, opr. 
(213) Opisanie Festynu danego w Łazienkach, rezYllencyi letniej J. 
K. M. z okoliczności inauguracyi Statuy kl'. Jana III d. 14. wrze- 
śnia 177H. 1\1. 4 ", opr. 
(:H4) IIIiscellanea Selpcta z SkrzYllllY Twarllowskiego. W Kaliszu, 
r. 1fi81, m. 4", opr. 
(215) Bez tyto kartki Satyry, drukiem gotyckim. Tytuły pojellyil- 
cze satyr: Do domatol'R, O Ul'zędnikach króla uieznaiących, O l\lodzie, 
])0 tegoż. Przywiley, Il1uentus ut Vcntus, Swiat i t. d. Mała 4 11 , OlU'. 
(21H) Źwierciadło nikomu nie pochlebiające, I)rzez J. W. Winc. COl'. 
Hosiewskiego, llolskienm narodowi w mosldewskim więzieniu zgoto- 
wane r. 1 ()50. Opus posthumum, wydane przez J. Laskowskiego, 
w Thoruniu. Drukowal Jan Balcer Hresler, r. 169:, 4", 01 1 1'. 
(217) Dziennik Warszawski 1H2ó- -182H. Tomów 18. 
(218) Ollisanie krótkie niektórych interessów wewnętrznych Nayia- 
śniejszey Rzeczyposllo!itey Polskiey w 1762. Z franc., w drukarni 
l\liclerowskiey, 17()4. 
(219) Zbiór Deklaracyi, Not i Czynności głównieyszych, które po- 
przedziły i zaszły olI d. 1H. wrześ.1772 11011.. maja 1773,:M. 4", brosz. 
(220) ])0 J. O. W. J. Poniatowskiego w doroczną oktawę koronacyi 
ces. Napoleona Wielkiego r. 1809, miasto Kraków (wiersz). 1\1. 4°, brosz. 
(221) Utarczka Krasomowska o Rycerską Sławę. Per NicolRum \'er- 
nuleum. Tłomaczenie złaciil. .J. Zellzianowskiego. Kraków, HH2, m. 
4 11 , brosz. got. 


75!1. 


7fiO. 
7fi 1. 


762. 


763. 
761. 


7(ifi. 


7tit. 


7fi7. 


7(j8. 


7(j9. 
770. 


771. 


772. 


77H.
>>>
Wydania stare w j
zyku polskim. 


1.f} 


771-. (222) Ver Lukiskal1um ad Serenissimarum :\Iaiestatunl }1raesentianl 
eff10rescens, pub!icae fe!icitatis amaenitatelll et minimaI' :;ocietatis 
Jesu venerabundam hilaritatem, lisdem Serenissimis Vladislao IV. et 
Lmlovicae Mariae etc. TYIJO exhibet A. s. 1648 in Praedjo :;ubur- 
bano Col. Viln. S. J. (Wiersz). In fo!io. 
Tif). (22B) Canzone a Giovanno Terzo, re di Polonia (T
kst włoski) - 
l'ieśil do .Tana Sobieskiego, króla polskiego - tłóm. Leona Unic- 
kiego, mellycyny doktora, uprzywilejowanego od Królewsko-Pruskiey i 
('esarsIw - Rossyyskipy l)etersburgskiey Akademii, Cesarskiego uczonego 
Towarzystwa natury Bal1aczow w Moskwie. Broszura w 4°, o 2.1. 
tr. 
77H-77. (22.i) a) Kazania pogl'zebne, miane w różnych żałobnycb oka- 
zyach. Przez X. A C. Lorencowica,l)rowinciała polskiego S. J. 'V Ko- 
leium Kaliskim S. J. Hi70. (Dr. got.), 4° opr.' razem z b) Naia- 
snieysze Źwierciadło Jlaiestatu bez Makuły. Przy wyprowalliie 
z 'Varszawy 110 Krakowa Naiasnieyszego Ciała Ludowiki .Mariey 
I'olskiey y Szwellzkiey Królowey, na kazaniu w oczy świata wysta- 
wione, przez X. Adriana Pikarskiego S. J. 1667, d. :J. września. 
,ya- Krakowie, w I1ruk. nźiedzicow Franciszka Cezarego. Got. in folio. 
TiR. (22:J) lIlatka 
wi
tycb Polska. Z różnych authorów i pism zebrana 
i SIJisana przez X. F. Flor. Jaroszewicz, IIIJ druku podana l.. p. 
171i7. Kraków, druk. Stan. Htachiewicza J. K. 111. TYlJ. In fo!io, 
w sk. opr. 
779. (226) Herbarz }'olski to jest o przyrodzeniu ziół y drzew i t. 11. 
lIrzez Dr. Marcina Urz
dowa. Kraków, lir. Łazarzowej r. p. 1j)96. /)", 
opr. ln'ak tytułowej kartki. 
7RO. (227) Korona Polska przy złotej wolności X. K. Niesieckiego. S. J. 
Roku wolności 1728, 1738, 17.iO i 17-13, w dr. Coli. Lwowskiego 
:-:. .J. In folio opr. tomów 4. 
7Hl. (228) Pami
tnik historyczno -l)o!ityczny i ekonomiczny. Warszawa, 
1785-17!J0. Tomów 21 (llmk kwart. I-go z 1785 i B - 
 
z 178fi). 
7H2. (229) Wizerunki duszy narodowej s końca ostatnipgo szesnastolecia, 
lirzez Ojczyźniaka (Br. Trentowskiego). Paryż, 1847. 
783. (2BO) Anatomia Rzeczypospo!itey Polskiey Synom Oyczyzny ku prze- 
strodze i pOl)mwie tego co z kluLy wypadło i t. d. Stefana G ar- 
cZYJlskiego 1753 (i» m. 4 o 0IJr. 
7H t. (2:ł1) Obraz wieku l)anowania Zygmunta m. k. l'. i szwed. l'l'zez 
Franc. Siarczyńskiego. Lwów, 1828. Tomów (cz
ści) 2 w 8°, 0111'. 
7R5-86. (232) Kurjer Warszawski a) z 1829 od L kwietnia do dnia 
30. czerwca; L) 1RM e/I-a/s)' 18fi2 e/l-BO/s),nr. 151- -Bon 
zLroszur. Razem t. 2. 
71'.7. (233) Kuryer l)olski z r. 1730, 0]11". KomlJlet.
>>>
.
(j WYI\ania stare 
v J ęzyku polskim. . 


7t1K (234) O ustanowieniu i upadku Konstytucyi l}Olskiej 3. maja 1inl. 
Metz, 17!)3. 
7t;U. (23:'» Słownik llolsko łaciński, przez Benedykta Woronowskiego, w 
I{aliszn, III'. S. .J. r. 1769. 
7HO. (236) Ustawa o cenzurzp. Tekst ros. i 1}Olski. Wilno lR30, Ihuk 
Gllicksberga. 
7Ul. (237) Gazeta Koresponuenta Warszaw:skiego i 
agranicznego z 1HU(i, 
nr. 54-94 (01\ 8. !ipca uo 25. !istop). Osobno z 1817 (011 4/.. 
do 28 /6)' 1ROU e/l- 37 /6)' Tomów 3. 
7!)2. (
38) Traktat dodatkowy (z 27. kwietnia 1815), tyczący si
 mia!ta 
Krakowa, jego okręgu i konstytucyi mi
dzy dworami: Rossyjskim. 
Austryackim i Pruskim. I1ly Alexamler I. i t. d. Rroszura o 27 
str. \V małą 8°, z r. 1iH5 (?). 
iUB. (2H!ł) Uwagi nad zasadami pOIlatkowania i t. d. w zastosowaniu ,lo 
X. Warszawskiego, przez HemLielińskiegu. W Płocku, w Ihuk. pre- 
. fekturalnej r. 1811. 
7UL (210) Lwagi o brukowpm w mieś. stoł. Warszawie, lJrzez J. Woliit- 
sld ego. \Varszawa, 1831. . 
79;1. (2,U) Pielgrzym Polski, przez E. Jannszkiewicza, 0114/\; lH32, do 
II ł 1 H3R Paryż, druk. A. Pinarll. 
7U1i. (2.1,2) Psałterz j)awilMw, l)rzckła(lania J. Kochanowskiego. Krak,'lw, 
dr. Łazarzowa 1'. 1583. 
797. (21i.H) O ustanowieniu i UIJal\ku konstytycyi lJolskiey 3. maja, lir. 
we Lwowie 17gB. (Część l-sza). 
7UH. (21,1.) Uwagi nad terażnicyszem położeniem tey cz
ści polRkiej kbirą 
od pokoju Tylzyckiego zacz
to zwać X. Warszawskim. IJipsk, lHO:S, 
zbrosz. 
7U!). (24fi) Monumentu albo zebranie starożytnych ozdób lJrzen. Bogaro- 
dzicy Panny Maryi 1723 (obrazu kodeńskiego). Przez Jana Fryd. 
Łukasza hl'. Sapiehę po łac. a teraz po polsku z przydatkit!m wielu 
rzeczy wiallomości godnych wypisane. Za staraniem X. Albrechta 
Htawskiego do druku podane, r. 1823. Warszawa, dr. S. J. Cz
- 
ści (tomów) 2 w m. 4°, opr. razem. 
800. (21,6) Zbratnienie. Pismo poświęcone sprawie Polskiej, wYllawane 
staraniem Braci Zjednoczonych. Paryż, lH47. Wyciąg zawierając
': 
Szkoła Narodowa, Sprawa Polski na sejmie berlińskim. 
801. (247) Rozmaitości, pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej 18:JH 
-1842. Roczników (tomów) l) opr. 
802. (21R) Gazeta Warszawska z 1779, 1782, 1784, 17!H, 1798; 
18f0-IH57, 1861 i lH62. Ogółem tomiIw opr. 24. \ 
803. (21.9) Dziennik Seymu Głównego Orl\ynacyjnego Warszawskiego pod 
związkiem Konłellerac
'i oboyga N"arOllów 1'. 17H9. (z zlecenia stanów) 
d. 3. listop.
>>>
Wydania starp w j
zyku polskim. 


1,7 


80i. (250) Kaia KOl'lle!iusza Tacyta Kronika 011 zeyścia Cezara Augusta, 
przekł. K. Koiałowicza. Edycja Tad. Mostowskiego. Warszawa, 
1ROB, W', opr. 
H05. (251) Rzut oka na stan llolityczny król. Polskiego pllll panowaniem 
Rossyjskiem przez ciąg lat pietnastu 011 1H15-1830. Przez au- 
tora Wielkiego Tygodnia I'olaków. Warszawa 1831, 8", opr. 
HUG. (252) Jus TerrestI'e Nobilitatis l'russiae, correctum A. D. 1:)98. Lu- 
b!ini Typ. C. S. J. An. 1754. Przellruk 8", opr. z Gdańskiego wyd. 
807. (2:;3) lndigenat Ziem Pruskicb, l)rzez urodzonego Jana Wel'll
. WfI 
Gdai)sku, u wdowy Gerzego Rbetiusza, A. D. 1547. 8°, opr. 
80K (2fi4) Różaniec, (z objawienia i rozkazu N. 1'. l\laryi). .Klemensa 
Chodyldewicza, r. 1772, brosz. w m. 4", opr. 
809. (25fi) Przesławna Góra I)oczaiowska i t, II. I'oczaiow u WW. 00. 
Bazylianów, r. 1778, m. !J,", opr. 
810. (25Ii) VcttJllsa Biskul)stwa i Dyecezyi Kiiowskiey. i t.. d. przez X. 
Kar. 1\ep. Od'owskiego. Lwów dr. 
w. Trójcy, 1718, m. 2", opr. 
Hll- -12. (2f)7) a) Artykuły llrawa Magdeburskiego ldóre zowią Specultun 
Saxonum; z łaciililldego na polskie przełożone i znowu Ilrukowane 
r. 1;)65. Cum gratia et priuilegio Regiae Maiestatis, cuius exem- 
111um 12 lJagil1a rel)el'ies, .łlleznie Regestr do porządku i t. d. r. p. 
15G7 got. m. 4,° opr. razem z b) Ten postępek wybran ie::!t z Praw 
Cesarskich, ktory Karolus V. Cesarz kazał wyllać po wszyst.kicb swo- 
ich }'aństwach i t. d. IJazRrus AllIlreę impressit, Cracoviae 158
. 
81H. (258) (Biblioteka NarolIowa) Dzieła Fr. Dy. !i:niaźnina, wydanie F. 
S. DmocbowAkiego. Warszawa, 1828 w m. 6". Tomów 5 zbrosz. 
8lt (259) Przyjaciel ludu Lecki, z 1842 (nr. 1-12, całość). Oraz 
3D-ty n. Przydatku do IJeckiego Przyjaciela Ludu z 1844, Lipsk, 
w 11rukarni F. A. Hrockhausa. Oboje druk. got. 0111'. 
815. (260) Listy Różne. Ku chwalebney ciekawości i chrzesciańskiernu 
zbUllowaniu Rłnżące z A zyi, Afryki i t. d. od l\Iissionarzów 
. 
J. w rozmaitych językach pisane i t. II., po. l)olsku przełożone p. 
jednego Zakonnika S. J. ',\T Warszawie, Col. S. J. r. lilfi, mała 
4", 0111'. 
81G. (261) Budownietwo zastosowane do potrzeb Ziemianina polskiego, 
ze 100 rycinami, przez autQra O przyozdobieniu siedzib wieyskich.. 
'Varszawa, Hltlcksberg, 182n, H", opr. wsk. 
HI 7. (262) Kronika Bielskiego niegdyś w Kl'akowie llrukowana, llrzfdru- 
kowana w Warszawie w dr. S. J. 1764. (Zbiór Dzieiopisów Pols- 
kich we czterecb tomach zawarty. T. I). In to!io, mocno w sk. opr. 
H18. (263) Swalla Hillleneuszowa albo Miscellanea mow weselnych, lwzez 
Jana Ostrowskiego Daneykowicza. Bez miejsca druku i daty. In to- 
!io, opr.
>>>
4H 


'Vydania stare w j
zyku liniskim. 


HUt (21J.1.) Kur
'er I'olsld z IH31. NN. 471 -584 (8/.-1/S)' Zbrosz. 
H20. (2f}5) Zhiór deklarRcyi, Not y czynności główniejszych iM. od 11. 1H. 
Września r. 1772 do 1-1.. 
Iaja 1773. Zbrosz. 
H2t. C:Wf}) CO wstrzymuje reformę Żyl16w w kraju naszym i co ją przy 
sl,ieszyć powinno? Warszawa lH20. M. HO, brosz., 
H2:t (2f}7) Słownik polsko-łaciński (od str. 15 110 fitr. 4(2). Wydanie 
z przeszłego wieku w HO. Opr. 
H2;
. (2IiH) O naukach wyzwolonych w powszechności i szczególności księgi 
I1wie, przez X. Ig. Włodka. W Rzymie ruku 17HO j (lruga, ksi
ga 
nie wyszła wcale) 4°, OlU'. 
82L (2f1!J) Wespazyana z I{ochowa Kochowskiego. Nieprużnujące próżno- 
wanie, oyczystym rymem na Lyrica y Epigrammata Polskie, ruzllżie- 
lone y wydane. W Krakowie, w druk. Woyc. Goreckiego, Hi74. 
M. 4°, OlU'. Tomów 2, w 1-szym br. str. 371i -7, drugi od str. 
Hli 110 koilCa zniszczony. 
H2:). (270) Joas, król ludu Bożego. Tragpdya w I1ni urocz.rste Irnieniu_ 
N. Stan. Augusta k. p. ibl., lJrzez kawalerów konwiktu poznalisJdego 
S. J. 1'. l765 w Maiu. Brosz. 
82H. (271) Kazania X. Józ. Nochocldego. W Poznaniu, Ilruk. .TIUI. 
y RSIJ. 1'. 1780. HO, brosz. 
827. (272) Swal1a l'olska i Łacińska, albo lIIiscelanea Oratorskie, Seymowe, 
\V eselne, Kancelaryine, Listowne, Kaznodzieyskie, Pogrzebowe, Sta- 
tystyczne itd. w oboju języku prozą _i wierszem przez Jana Ostrow- 
skiego Daneykowicza ztbrane i wydane w Kaliszu 1f134, przel1ruko- 
wane w Lublinie u XX. Jezuitów 174fi. Tomów (odl1ziałów) () 
in fo!io, opr. Brakuje tyto i str. 1-2. 
H2H--2U. (27ił) a) I)rawa, konstytucye, llrzywileie Kr.Pols. y W. X. Litew- 
sld ego 011 Seymu Wiślickiego, 1347, aż do ostatniego Heymu. Druk. 
Coli. Warsz. Scho. Piarum, sumpfem pub!icznym przellrukowRue 
1'. l'. 17Hił. Tomów 3 in fo!io, opr.; b) Inwentarz Nowy l)raw, 
Statutów, Konstytucyi Koronnych y W. X. Lit: znajllujących się 
w sześciu tomach Voluminis Lf\gum, przez X. Arnolta Zeg!ickiego, 
Hch. Pia., l1okończony 1'. 1751.. 'Varszawa, w Ilruk. XX. Piarum 
Scholarum. In folio, 01'1'. zniszczona; c) Zbiór Rezolucyi Rady Nie- 
ustaiącey, potrzebnych do wiadomości .Juryzdykcyi sądowych y oby- 
watelów oboyga narodów. W Warszawie, u l'intrR Dufour, t7HO. 
In fo!io opr. 
H30. (27.i) N. 2943. PrZelJisy leśne z 1'. IH07 11011 llanowauiem Austry- 
jackim. Tekst polski i niem. In folio, opr. 
H31. (27f1) Kazanie pol1czas prowincyonalney Konwokacyi w kościele 
Hmarzewskim Św. Anny, 12. Maia 1721i. Przez X. J. An. Łoaziil- 
skiego. Druk. w Ka!iszu S. J.
>>>
Hl;). 


HłO. 


H1-7. 


H4R. 


Wydania stare w jęzj"ku polskim. 


1-9 


Hił2. 


(276) Historye z osob!iwnemi Rewolucyami pod tyto Stór mqdrości, 
przez X. W. Tylko\Vskiego S. J. Druk. 1szy w Wilnie, przedruk 
w Lub!inie 1749. 8°, opr. 
(277) Poczqtki IIliernictwa Wojennego dla szlachetney młodzi Szkoły 
Rycerskiey Krola JIIICI Polskiego. Einleitung in die Soldaten Geo- 
metrie etc. 'Thorn, gedruckt bey Paul l\Iarkus Bergmann. Z fig. 
Tekst polski i niem. In 4°, opr. 
(278) Fizyka krótko zebrana przez X. Józ. H. Osińskiego S. P. 
Warszawa, 1777, dr. XX. Bch. Piar. 8°, opr. 
(279) Infol'macya Matematyczna, rozumnie Ciekawego Polaka i t. d. 
Przez X. 'V. Bystrzanowskiego T. H. J. przedrukowana w Lub!inie 
1749. 4°, opr. (brak. str. 1--2, 7-8). _ 
(280) Rozmaitości (lwowskie) 1818 r. 
(281) Głosy czasu }
manuela Geibla, powtórzył po swojemu F. Y. Z. 
Poznań, 1 RH), Broszura. 
(282) Sposob stawiania budow!i gospodarskich z wrzostu i g!iny, 
opisany przez Kajetana Krassowskiego. Wilno, 1834. Bl'Oszura. 
(283) O 110wstaniu narodowem w Polsce, przez jenel'Rła Bema. 
Paryż, 184H. 
(28-1) Rys elektromagnetycznego systemu świata fizycznego. Oraz 
uwaga świata moralnego pod wzgl
dem ,elektromagnetycznym. .War- 
szawa, 1840. Broszura. Z ded. Józefa Zochowskiego. . 
(28f1) Zofia Zamojska, 11rzez J. U. Niemcewicza. Paryż, 18ił7. 
Broszura. 
(2Hfi) Polemika o szkole dramatycznej między panią Halpert a panem 
Lesznowskim. 'Varszawa, 1847. Broszura. 
(287) Dwa nieznane zabytki bib!iogra.ficzne. NaI1isal dr. Zygmunt 
Ce!ichowski (Odbitka z III. t. Sprawozd. wydz. filo!' Akam. Um. 
w Krakowie). 
(2HH) DowÓll z pism świ
tych Proroków, że iuż ?rlessyasz przyb
rdź 
musiał, i że Jezus z Nazaret iest tym I1Iessyaszem. Nadczem każdy 
Izrae!ita IJowinien się zastanowić i zgłębić to dokładnie. Warszawa, 
182n. Broszura w małą 4°. 
(289) O nadaniu własności włościanom polskim za wynagrod.t:eniem 
teraźniejszych właścicieli dóbr. Przez jednego z poslów. Paryż, 
183fi. Broszura. 
(290) Dziennik Powszechny Krajowy z r. 1831. NN. 332-355 
(1. grud. do 31. grud.). Zbrosz. 
(291) Wystawa sztuk pięknych w Ber!inie w roku 1844. Opisał 
Stanislaw Pomian. Poznań 1844. Broszura, w 6°. 
(292) Duch Polskt Wiersz do Slowianistów RajmumIa Sumińskiego. 
Paryż, 1845. Broszura. 


833. 


HiH. 


83fi. 


Hił6. 
H37. 


8ił8. 


Hił9. 


8.W. 


RH. 


81-2. 


813. 


84.-1,. 


4
>>>
50 WyJania stare w języku polskim. 


849. (293) Rytmy Mikołaja Sępa. Poznań, 1
27. (Zbiór najceln. rymo- 
tworc6w polskich z w. XVI. i XVII. przez Józefa Muczkowsldego. 
T. l.) Opr. wsk. 
8f10. (294) Kazanie dla Polaków w kraju i za krajem. Paryż, lH1.7. 
Broszura. 
8M. (29fi) Kilka slów o Demokracyi. Przez 
I. H. Nakwaskiego. l'ar
'ż, 
183R Broszura. 
H:2. (296) Ostatnie marzenia starego huzara. Cz. II. Galerya ze sto 
dwudziestu obrazów charakterystycznych osób żyjących, naszego 
społeczeństwa (wierszem). F. B. Lwów, l8t8. 
8fi3. (297) Gazeta Krakowska z 1804, od 1/7 do 3°/ 12 . 
854. (298) Historya biblijna w kształcie rozmów. Cz. I. Warszawa, 
1843. (Z cytatami 1)0 hebr.). 
855. (299) Rzecz o dynastyi polskiej, przez Janusza Woronicza. l'aryż, 
183!-}. (Jako odrębny sposzyt nieper. pisma Kraj i Emigracya). 
K)6. (iJOO) Warschauer Zeitung z 1861 (NN. }---295) i 1862 (l-Hf)). 
Tomów 2, opr. 
857. (BOI) Pszczoła (warszawska) z 1H61. NN. 1-307. Tomów 2, 01"" 
85H. (302) Piosnki wieśniacze z nad lźwiny. Książeczka trzecia. Wilno, 
1840, drukiem Józefa Zawadzkiego. 
859. (30iJ) Kazanie na pogrzebie Mikolaja Krzysztofa Radziwiłła. Przez 
X. M. Widziewicza S. J. 9. kw. HHf. W Krakowie, druk. }o'r. 
Cezarego. Got., 4°, brosz. 
8HO. (304) Kazania y mowy na wolnym pogrzebowym akcie ś. p. Anny 
z X. Sanguszków Radziwiłłowy itd. miane w l'. 1747. Druk. 17rJO 
w Wilnie, J. K. III. A. Z. S. J. In fo!io, opr. wsk. 
8M. (305) Kronika Macieia Stryikowskiego, niegdyś w Królewcu druko. 
wana teraz znowu z przydaniem historyi państwa rossyjskiego prze' 
drukowana w Warszawie, w dr. S. J., r. p. 17fi6. In folio, mocno 
w sk. opr. (Zbiór dziejopisów polskich. T. II). 
H62. (iJOH) Proklamacyl', Uchwały, Dzienniki i inne Doniesienia od Rady 
Narodowey Tymczasowey i Najwyższey drukiem wychodzące w czasie 
l'owstania Narodowego pod naczelnictwem Tadeusza Kościuszki, Nay- 
wyższego Naczelnika Biły zbroyney Narodu Polskiego w r. 1794.. 
Zbiór 159 oryg. drukowanych dokumentów, oraz 2 kopii !istu Stan. 
Augusta do króla pruskiego z 3. sierpnia 1794, jednej z w. XYIII., 
drugiej ręki J. I. Kraszewskiego. Opr. pap. 
863. (307) Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie. Zebrał Lncian 
Siemieński. Poznań, 1
1,5. Nieopr. 
864. (308) Famiętn!ki do życia i sprawy Samuela i Krzysztofa Zborow.. 
skich. Zebrał Zegota Pauli. Lwów i Lipsk, UH6. Egz. zupełnie 
nieużywany, zbrosz.
>>>
878. 
. 879. 
880. 


881. 


882. 


Wyda»ia stare w języku polskim. 


fI J 


865. 


(309) Rzut oka na ostatnie wypadki rewolucyi polskiej. Przez ge- 
nerała Henryka Dembińskiego. Paryż, 1837. Zbrosz. 
(310) Polska w apostazyi czy!i w t. zw. russo-sławianizmie i \\ fiIJO- 
teozie czyli t. zw. galIo-kosmopolityzmie, jako warunkach założenia 
i rozwillznnia problematu etnologicznego w lll'ltktyce i wiedzy. Wy- 
dawca L. Kiedzwiecki, Paryż, 1842. H°, zbrosz. 
(311) Przedburza polityczna. Przez Bron. FerII. Trentowskiego. 
_Freiburg w Bryzgowii, Trzcionkotkarnia Umiejętni u Adolfa Emmer- 
!inga, 1 K4R Zbrosz. 
(in 2) T,ygodnik Petersburski z 1837 i 1838 (do 6. !il'ca). Tomów 2. 
(313) Allokucia papieża Grzegoźa XVI. do św. Kollegium, w kon- 
systorzu tajnym 22. !ipca lH42 wraz z wykładem pOllartym doku- 
mentami wzgl
dem nieustannych usiłowail jego gwiętobliwości dla. 
zaradzenia ciężkim klęskom, jakiemi religia kato!icka jest utrapioną 
w pailstwach cesarskich i królewskich Rossii i Polski. Paryż, 1:-11-, 
In ,1,°. 
(BU-) (hlezwa do narodów slawiańskich względem przeznaczeń świata. 
Przez Hoenego Wronskiego. Paryż, 181H. In 4°, zbrosz. 
(31 f) Roza!ia i Anusia , czyli Przeniesienie obowiązku nad miłość. 
Powieść ze zdarzenia prawdziwego, lJrzez Teklę z K. Bn. Warszawa, 
1H1..1-. Nieopr. uszko 
(BW) Tygodnik Polski z 1820. Tomów 2, opr. 
(317) Pisma rozmaite. Wydawane lu'zez T. D. Tomik l. Wilno, 
lKBK Zbr08z. 
(31K) Korespondent Krajowy i ZagranIczny z 1.793, Opr. w 2 tomy. 
(3tH) Dwie ojczyzny. Powiastka, wierszem T. B. J. Paryż (?) 
1 
MI (?) Broszurka litografowana. 
(320) Kronika drugiej połowy roku 1819. Dział I., tomików 7. 
(321) Pamiętniki Sandomierskie. Warszawa 1829 i 1830, poszytóW" 
8 czy!i tomów 2. 
(322) Pamiętnik Warszawski z 1816, nr. 4, 6, 11; 1828. 1\. f). 
(323) Dziennik Wileński z r. 1806. N. XI. Luty, zbrosz. 
(324) Popisy roczne w Szkołacb Większych wydziału Krakowskiego 
piątego roku po wprowadzeniu nowego układu nauk od Komiss)"i 
Edukacyjney na cały Naród przepisanych 1.782 w Lipcu odprawione. 
(325) Wizerunki i roztrząsania Naukowe. Rok 1834 (N. 1--1-) 
1835 (N. 5-12); 1836 (N. 1-11); 1837 (N. 12-20); 1RBK 
(N. 1-4, 21-23); 1839 (N. 5-11); 1840 (N. 12-14, l, 
181-1 (N. 18-20, 22); 181-2 N, 23, r. 1843 N. 24. Ogółem 
tomów 55. 
(32fi) Kronika Emigracyi Polskiej. Parrż 1834-1839. Tomów 8. 
4* 


H66. 


Hm. 


8f58. 
H(j9. 


H70. 


871. 


8 _") 
1_. 
873. 


874. 
H75. 


876. 
877.
>>>
:)2 


H8;ł. 


Wydania stare w j
zyku polskim. ..;4. 


S8i). 90. 


8HG. 
R87. 


(327) Życie Xsiążęcia Józefa PoniatowHkiego, naczelnego wodza 
woysk polskich. Nallisał st. K. Bogusławski. Nakkadem autora. 
1831. 8", opr. 
(328) Wiadomości Historyczno-krytyczne do dziejów Literatury pol- 
skiey, przez .T. M. hr. Osso!ińskiego. Kraków, UU9. Tomów OP1". 
3, (3-go tomu lIwie części). 
(329) Wspomnienia Wiekopolski. Poznań, 1842, dr. Orędownika. 
Tomów 2. 
(330) Rozpra:wa o potrzebie ItIethaphizyki. Warszawa, 1821. 
(331) l'ielgrzym. Pismo poświęcone :I'ilozofii, Historyi i Literaturze, 
rok 1842: styczeń, marzec, kwiecień, czerwiec, lilJiec, i lilliec lH43. 
Czyli tomów 2. 
(332) Dramata J. Korzeniowskiego. Kijów 1839, t. I. 
(333) Poczet Herbów Szlachty Korony Polskiey y W. X. Litew- 
skiego, Gniazdo y Perf1peksywa i t. d., IJrzez Wacława z Pot.oka 
l'otockiego. Kraków, u Scbedla, r. p. 1696. In fo!io, opr. w pergamin. 
(334) Herbarz l'aprockiego. Brak tytułowej karty i wstępu. . Dalej 
nast. tytuły: O Orle Kleynocie, O Narodzie Szlacheckim jako dawno. 
jest y skąd ma począwk, także y o Kleynociech, kt6re pospolicie 
Herby zowiemy, skąd, dla czego y iako dawny początek maią. Duża 
4", goty!,iem, opr. 
(335) Uwagi nad Uchwałą Wys. Rady Szkolnej z dnia 26. Grullnia 
18(j9 r. do l. 6561; - St.anisława Zarańskiego. Kraków, 11:;70. 
Lit.ografowana broszura o 14 str., opr. z dopiskiem autora: "Nadeszła 
już na te wnioski olllJOwiedź OlImowna bez dania motywów". 
(336) Sukcessorowie niegdy Józefa hr. I1Ięcińskiego Kasztelana Bra- 
cławskiego wnoszą: Aby wyrok Trybunału Cywilnego I. Instancyi 
byłego Wojew. Mazowieckiego na 1fj Lipca lH28 r. zapadły był 
uchylonym, a nast.ępnie 1) aby Zgromadzenie XX. Paulinów Kla- 
sztoru Jasno Górskiegp do OlIdania w naturze depozytów: to jei3t 
(nast
pują 4 punkta) zobowiązanem. I t. d. Z tab!. rod. In fo!io, zbrosz. 
(337) Pomniki do dziejów Utewskich. Zebrane przez Teod. Narbutta. 
Z ryciną i facsimile. Wilno 1R46, nakładem Rubena Rafałowieza. 
2 n , zbrosz., z dedykacy'ł Alberta Danileckiego. 
(338) Nowy Testament P. N. Jezusa Chrystusa. Edycyi Wulgaty, 
tłumaczenia X. Jakuba Wuyka. Przedrukowany nakładem Zgroma- 
dzenia Rossyiskiego Bib!iyskiego. W Petersburgu, w drukami 
I11orskiey, lS15. Sn, opr. w skórę. 
(339) Góra Rodząca. Bayka sprawdzona w 18 wieku a na schyłku 
onegoż wyjaśniona r. 1792. Brosz. w Sn. 
(3.1-0). Myś!istwo z Ogary Jana Hrabie Ostroroga, Wojew. Poznań- 
skiego. W Krakowie, druk. Łukasza Kupisza r. p. 1649, przedru- 
kowane w Łowiczu r. 'p. 1797. 8°, zbrosz. 


88R 
R\o)9. 


I:\!J J . 


H92. 


HH3. 


8!14. 


H!I1). 


H!łfi.
>>>
901 i. 


'907. 


'908. 


909. 


Wydania stare w jęz.}'ku polskim. 


fi;ł 97. 


(341) Zbiór pism, do których były powodem Uwagi nad Życiem 
Jana Zamoyskiego. Drugie pismo: Sposób powi
kszenia sił: kraio- 
wych w Polszcze przez popisowe 1tlilicye, r. 1788. 
(342) Zebranie wszystkich Redempcyi, które Prowincys Polsk", 
Zakonu Nayśw. 'l'roycy od wykul)itmia Niewolników w Kraiach 
Tureckich y Tatarskich, od roku Hi88. do r. 1783 czyniła, podane 
przez X. Adama od Najś. Troycy Redemptora. Warszawa, 178ił. 
W Drukarni Nadworney J. K. M. 8°, zbrosz. 
(34.3) Pismo stosuiące sic do pisma pod tytułem Zgoda i NiezgollR, 
z Autorem Uwag nad Życiem Jana Zamoyskiego. R. 1788, d. 20 
\Vrześnia. 111. 8°, brosz. 
(344) List Obywala do IMCi Xiędza N. pisany. Warszawa, w Dru- 
karni Nadworney J. K. 1'1. 1778. 1\1. 8°, brosz. 
(34fi) Co slychać w Warszawie donieś mi przyjacielu. Warszawa, 
1791. 1\1. 8 11 , brosz. 
(34(j) NaYlJkuteczniejszy sposób poprawy powszechney Gospodarstwa 
w nasz kraj wprowadzenia przez uformowanie Kraiowey Kompanii 
Ekonomiczney którcy projekt tu się podaje. Cz. I. Warszawa, drul.. 
Dufour, 1783. Z ryciną. 
(347) O przywróceniu Dawnego Rządu według pierwiastkowych 
Rzeczypospo!itey Ustaw. Przez J. W. I. III. pana Wielhorskiego, 
kuchmistrza \V. X. Litewskiego. 1775. 8°, opr. 
(348) IIAPA
KEHE
 albo kazanie na Wielki Piątek i t. d. Sprawione 
przez X. I1Iarcina Capreola A. I.. P. R. proboszcza Htej Cecylii 
w Janowcu. W Krakowie, w -druk. Łukasza Kupisza, 1647. In 4 11 , 
zbrosz. (Brak. części stronnicy 23-ej). 
(349) Klechty starożytne i powieści lu(lowe. Zebral i napisał Kaz. 
Wład. Wojcicki. Warszawa, lH76. Z Iled. Opr. ", 
(3i0). Kronika Polska przez Prokosza w wieku X. napisana. Z do- 
datkami z kroniki Kagnimim, pisarza wieku XI, i z przypisami 
krytycznemi kommentatora wieku X VIII. Pierwszy raz drukowana 
z ręko nowo wynalezionego. \Varszawa, Gliicksberg, 1825. 8°, opr. 
(351) Satyry Boala Despero, z przystosowaniem ich do rzeczy pol- 
skich, w powtórnem wydaniu poprawione, tudzież dwanaście !ist,,,V 
tegoż Autora i kilku innych inney ręki, wierszem polskim przeło- 
żone przez X. J. Gorczyczewskiego. W 2 częściach. \Varszawa, 
druk i nakł. Zawadzkiego i W ęckiego, 1818. Cz. I. 
(352) Pamiętniki do panowania Augusta II. przez niewiadomegu 
autora (podobno Erazma Otwinowskiego), wydane z rękopismu przez 
E. Raczyńskiego. Poznań, u braci Scherków, 18Bn. H II , opr. 
(353) Historys Polityczna Rewolucyi Amerykańskiey Terazniejszey 
przez Sławnego Rsinala w Francuskim napisana i
zyku, II. teraz nil. 
polski przełożona. Warszawa, 1783, druk. M. Gr/illa. M. 8°, zbr. 


:898. 


899. 


900. 


901. 


902. 


903. 


904.. 


905.
>>>
5.l Wydania stare w języku polskim. ł1 O. (354) Imion w Herbownych z urodzenia szlachecką uroczystości/) 
wyrachowanych Summarynsz, dowodnemi Autorów świadectwy wspar- 
ty przez urodzonego Wacława Warszyckiego do druku podany r. 
1732, w Gdańsku w drukarni ullrzywileiowaney Stanow l\Iiasta. 
8°, opr. 
H 11. (355). Ozdoba Kościoła Kato!ickiego t. j. Cermonie, których Kośc. 
św. i t. d. zwykł zażywać. Z niem. na polski z przydatkiem wielu 
rzeczy przetłumaczone y do druku podane przez X. Protazego Ne- 
weraniego Zak. S. O. Franciszka Małopolskiego Reformata. R. 173R 
Lwów, dl'. P. J. Golczewskiego. 12", opr. 
H 12. (35fi) Kalendarz Rzymski, Ruski, Niemiecki, Saski y Hebreyski, 
w którym Chronologia znacznieyszych dzieiów I)olskich z Kronik po- 
ważnych Autorów zebrane, na rok 1730, przez III. Stanisława z łJa- 
zów Dunczewskiego. W Drukarni Akademij Zamoyskiey. Ze współ- 
czesnemi r
kop. notatkami. 0111'. 
!H3. (357) Antipasty, H. Morsztyna. W Krakowie, w drukarni Franciszka 
Cezarego J. K.)1. Typ. r. p. 167ft Druk gotycki, 4" zbrosz. Kart. 
tyto i 1 str. uszko 
91.1-, (35R) Historye ucieszne o zacnej królewnie ze wschodnich kraiów 
Banialuce (z ryciną na t.ytułowej karcie). Stylem polskim opisane 
z przydatkami, wydane roku 1.752. M. 4° zbrosz. 
Hlii (3fi9) Barbara RadziwiUówna. Tragedya w fi aktach, przez Al. Fe- 
lińskiego, napisana {z kupersztychem) r. 182:-1. 8", opr. 
H I fi. (3fiO) Charaktery rozumów ludzkich. Skreślił :Mich. Wiszniew3ki. 
Kraków, czcionkami Stanisława Gieszkowskiego, lH37, 8° opr. 
!Ii 7. (3fi 1) O Religii poczciwych ludzi, lIrzez Stanisława Konarskiego 
S. P. roku 17ti9. W;Jrszawa, druk..T. K. M. Rp. XX. Sch. Piarum. 
8°, brosz. 
918. (362) Dzieje Bib!iotek do Dziennika Warszawskiego, napisał Joach. 
Lelewel. Warszawa, w druk. N. GIUcksberga, lR2R 81', opr. 
!II !I. (363) O stanie Akademii Krakowskiey i o publicznych a mianowicie 
uczonych pracach Akademików. Pi'zez .T. Rołtykowicza. NN. \V\V. 
i F. D. i W. NN. F. D. W Krakowie, lH10, w druk. Groblowskiey. 
Str. 632 w W ł , opr. 
H
(). (364) Argenida, którą Jan Barklaius po łac. napisał; \Vacław zaś 
Potocki Podczaszy Krakowski wierszem polskim przetłumaczył, do 
druku podana r. 1743. de Novo llrzellrukowanR w Poznaniu w Druk. 
Akademickiej. 4°, razem opr. tomów 2. 
Hil. (365) Ostatnie lata panowania Zygmunta Starego i początek pano- 
wania Zygmunta Augusta, (wyciąg z rękopismu historyi polski
j) 
Joach. Lelewela. W Warszawie, nakł. i druk Glii.cksberga, r. 11:\21 
8°, zbrosz.
>>>
Wydania stare w języku polskim. 


55 


n22. (3fi6) Poezye Tomasza Kajetana Węgierskiego. Lipsk, 1837. (m- 
b!ioteka kieszonkowa klassyków polskich, wyd. przez Jana Nep. 
Bobrowieza, tomik XXIX). 

)23. (367) Gazeta Krakowska z 1H04 ('/. - 21/ 6 ) opr. 
!)24. (368) Mieszaniny obyczajowe. Przez Jarosza Bejłę. Wilno, 1841. 
8°, zbrosz. 
92:'). (369) Kleomira albo Igrzysko Fortuny na cudownych szczęścia 
y nieszczęścia Granicach Fundowane. Nayprzod Francuskim, potym 
Angielskim .Językiem do druku przez pewną damę w r. 1449 podane 
a na polski tłumaczone przez Rzetelnego y prawdziwego pOllściwych 
Polaków syna, w roku 1754. W Warszawie, w druk. ColI. Soc. 
Jesu. 4", zbrosz. Z ryciną. 
92(j. (370) Inflanty, w dawnych swych, y wielorakich aż do wieku na- 
szego dziejach y rewolucyach; z wywodpm godności y starożytności 
Szlachty tameczney, tudziesz, praw y wolności z dawna, y teraz 
jey Rłnżących. Zebrane y polskiemu światu do wiadomości w Oyczy- 
stym języku podane przez J. W. 1. P. Jana Augusta Hylzena r. P. 
17!}0 d. 2. stycznia, w Wilnie, w druk. J. K. 111. Ak. S. J. 4°. 
B27 (371) Czarownica Powolana albo krótka Nauka y przestroga z Stro- 
ny Czarownic. Zebrana z rozmaitych Doktorów tak w prawie Bożym, 
jaku y w Świeckim biegłych, z przydatkiem Instrukctiey świeżo 
z Rzymu wydaney dla uchrony i poratowania sumienia, oBob!iwie 
lJa takie sądy wysadzonych. Za staraniem y kosztem WieI. Consy- 
storza Gdańskiego znowu do druku podana. 'V e Gdańsku, u Jana 
Daniela Stolla r. 1714 (tytuł lacińskiemi !it., tekst gotyckiemi) 
4°, opr. 
!)28. (372) 0l)is wszystkich Pałaców, Domów, Kościołów, Szpitalów i ich 
possessorów :Miasta Warszawy w r. 1797. Verzeichniss i t. d. Brosz. 
!)29. (373) Taryffa czy!i Opis wszystkich Pałaców, Domów i t. d. lilia- 
sta Warszawy, w 1807. Nakład J. L. Kocha. Brosz. 
H30. (374) Postny Obiad, abo Zabaweczka nim Poście w kuchni gotowo 
będźie o ledenastej godzinie na Pułzegarzu. Dla młodych y starych 
a niećierp!iwych żołądkow podczas Morowego Powietrza, wypędzaiąc 
z głowy mł'lancho!ią, wymyślona. Przez P. H. P. 'V. Permissu 
Superiorum. W Krakowie, r. p. 1653. Day Boże szczęśliwego. 
4", zbrosz. Got. 
!131. (375) Lament Polski konającey. (Druk gotycki i łaciński) 4°, opr. 
!132. (376) Votum na Seym Walny Warszawski, pro ultima die Januarij 
w r. 163fi przypadaiący: J. W. Jego l'tlości P. Mik. Spytka Ligęzy 
z Bobrku na Rzeszowie i t. d. W Krakowie, w druk. Franciszka 
Cezarego (gotykiem). 4°, brosz.
>>>
56 Wydania stare w języku polskim. 


933. (:J77) Expeditia Zborowska szczęś!iwie dokończona i t. d. ln'zez 
Wotciecha. Cieciszewskiego S. J. etc. Warsz
wa, w druk. Piot. Elerta 
J. K. III. r. 1 (j49. 4°, opr. 
mH. (378) I'odrzutek posla Piastowego na. elekcyą Króla Polskiego. 
Authora incognito, r. 17B.i. 4°, 0111'. 
93i). (379) Kwiaty Koron Królewskich nieśmiertelne albo pamięć Naia- 
śnieyszego I1Ionarchy Zygmunta III. kl'. pol. i szw. Także pami
ć 
Naiaśnieyszey Paniey Konstanciey, królowej polskiey i szwedzkiey, przez 
W. O. X. Fabiana Birkowskiego Zakonu D. . . W Krakowie, 
w druk. Andrzeia Piotrkowczyka J. K. III. Typ. r. p. 16B3, (go- 
tyc. i łac. pismem) 4°, opr. 
9iłG. (380) Krótka sprawa o nowym Collegium Oyców Societatis Jesu, u św. 
Piotra w Krakowie. (Ha niewiadomych wydana. Od jednego oboiey 
stronie życz!iwego. W Krakowie 1625. (Gotykiem) 4° zbrosz. 
937. (381) Pisma rozmaite J. P. Woronicza, biegiem lat ulmione. Kra- 
ków, 1832. Ksiąg (tomów) 3. (Pisma Jana Pawła Woronicza tom 
4-6). 
938. (382) Lekarstwo na uzdrowienie Rzeczypospolitej. Z uniwersałem 
poborowym na zlJytki, utraty i niepotrzebul' wystawy domowe i t. d. 
Przez P. Vi. Wę. W Krakowie, druk. Łuk. Kupisza, 161,9. Goty' 
kiem 4 0. zbrosz. 
939. (3H3) 1eklaracya Konfederacyey, z IJl'aw Koronnych, z Konstytuciy 
seymowych i z IJrzyt!iąg królewskich. Przez J. M. P. Andrzeia Tll- 
!ibowskiego, do dmku 1(;07 podana, a teraz znowu przedrukowana. 
W Krakowie, 1632 (gotykiem) 4°, zbrosz. 
940. (384) Gdański Prorok, albo Elizeusza Aurimontana, do GIlanszczan 
o woynie i armaćie kiedyś zamyślaiących. List. Z łacińskiego j
z. na 
polski przez K. Jacyntha Przetockiego, z niezdrożnym przetlllma- 
czony przYllatkiem. A. Dom. 1G49 die 2. Augusti. W Krakowie, 
, 4°, opr. 
941. (385) Puklerz złoty, na obronę obrazów kato!ickich, p. X. Toma. 
Rosciszewskiego. Kraków, u Chrystopha Schedla 1 fm9, (druk goty' 
cki) 4° opr., brak. tyto kartki. 
942. (386) Przestrach śmiertelny. Sewerina Bączalskiego zDaliechowic, 
W Krakowie, w druk. Mikołaia Loba 1608. Got. w 4°, zbrosz. 
943. (387). List do W. J. M. X. Łuskiny z oko!iczności Gazety Nam- 
dowey II. 15. stycznia. 1791. Od jednego z składaiących Towarzy- 
stwo Antifilozoficzne obywatelów polskich pisany. 4° brosz. 
944. (388) leon sive Descriptio Animorum Barclai quinque praecipuarum 
Nationum in Europa. Wizemnk albo Opisanie Animuszów piąći co 
naprzednieyszych Narodów w Europie. Przez J. P. C. z lacińskiego 
słowo w słowo dla. uciechy dostatecznie przełożony R. P. 1684-. (go- 
tykiem) 4°, brosz.
>>>
Wydania stare w języku polskim. 


57 


94;). (389) Trąba gniewu Boźego gromiąca grzeszników: Na przestrogę i 
upamiętanie narodu ludzkiego. Wystawiona w Komecie Roku 101H 
miesiąca grudnia od Wieib. X. Matth. Bembusa Doktora TheoI. P. 
J. A teraz przez jednego kapłana teraznieyszym czasom Aocomodo- 
wana. W Krakowie, w druk. Łukasza Kupisza, 1648. (Gotykiem) 
4,0, brosz. 
940. (390) Pochodnia wojenney sławy J. O. X. J. M. Jeremia MichaJ'a 
Korybuta na Wiśniowcu y Łubniach Wiśniowieckiego. Ze czterech 
części złożona i w r. 1648 wystawiona. Przez urodzonego Jana Bia- 
lobockiego J. K. M. Sekretarza, w Krakowie, w Ihuk. Franc. Ceza- 
re
o, 1U4!). (Druk gotycki) 4°, brosz. 
1:}47. (3!H) Skarbnica łask niep
zebranych Królowey nieba y ziemie niepo- 
pokalanie poczętej Maryey, przez X. Jana Pawła Tołkacza. W Wilnie. 
w druk. 00. Franciszkanów, 1 (j83. (Gotykiem i łacińskiemi) 4.°, 
zbrosz. 
94R (392) Traktacik y diskurs krótki o Rzeczypospo!itey, Jey różnych 
kształciech i t. d. Od Grzegorza Lemki J. D. Prot. Apos. i L. L. 
napisany y wydany. W Lub!inie, w Dr. Pawła Konrada, 1632. (Go- 
tykiem i łac.) 4,0 opr. 
94'9. (H93). Brat Tatar albo Liga Wilcza ze Psem na Gospodarza. Do 
czasów teraźnieyszych stosuyąca, w roku 1651 w miesiącu !istopa- 
dzie wydana. Przez urodzonego Jana Białobockiego, sekretarza J. 
K. !II. Za dozwoleniem Urzędu Duchownego. W Krakowie, w druk. 
Wdowy i Iźiedźicow Franciszka Cezarego, 16!i2 (Gotykiem) 4°, brosz. 
950. (3H4) Snopek Najaśnieysżego Zygmunta III. Kl'. Pol. i t. d. PI"ZeZ 
X. Jakuba Olszewskiego we trzech kościołach w Wilnie przez trzy 
kazania wystawiony. R. P. 1632. (Gotykiem, z ryciną) 4°, zbrosz. 
1:}fl1. (395) Reskrypt od prawdziwego Szlachcica, ziemianina polskiego, 
urnieiącego szanowa6 y po śmierci królów swoich panów, na pew- 
nego Zóila przestrogę nie braterską, ale zastawione sidła dla ułowie- 
nia braci szlachty z podeyrzaney a niepewuey heretyckiey drukarnie 
- świeżo na świat wydanI!:' 4°, brosz. 
!)5
. (H9fi) O nadaniu własności włościanom polskim za wynagrodzenit'm 
teraźnipjszych właścicie!i dóbr. l'rzez jednego z posłów. Paryż, lR;Jfi. 
Broszura. 
9fiH. CH97) Manifestacya Sekcyi i członków Tow. Iemokr. Polskiego 
względem centra!izowania tułactwa. Paryż, 1837, w druk. . Bonr- 
gogne et Martinet. Zhrosz. 
954. (398) Kresy dzieiów znakomitszych. Od stworzenia świata do począt- 
ków wieku naszego. 8°. 
9fi5. (3!)!) Lekcje hygieny i t. d. wykładane w UceulU Wołyilskiem 
IJl'zez Kar. Kaczkowskiego. Lwuw, wy tłocznia Narodowa Osso!iilskich, 
1833. 4°, opr.
>>>
5H Wydania stare w języku polskim. 


956. (400) Zbiór Rzeczy potrzebniejszych do wydoskonalenia się w Oyczy- 
stym j
zyku słuiących, IJrzez X. Michała Dudzińskiego pro!: w szk. 

ar. 
linskich, do dr. pod. r. 1776, w Wilnie, w druk. Akademi- 
ckiey J. K. M. 8 0 , opr. 
9f17. (401 a) Glos Kościuszki do jenerała Lafayetta. Wiersz przez Nap. 
Fel. Zabę. Paryż, w druk. Pinarda, drukarza Komitetu Polskiego, 
1 831.. Z portretem Kościuszki, podług rysunku Oleszczyńskiego. 4 ", 
broszura. 
938. (401 b) Robak sumnienia złego, człowieka niebogoboynego i o zbawie- 
nie swoje niedbałego. 1fi37, druk. gotyckim, 4°, brosz. brak dol- 
nej części kart. tyto 

)59. (402) Kazanie na pOgi'zebie .T. O. Paniey P. Katarzyny z T
czyna 
Radziwiłłowey, miane w kościele Tumskim Wileńskim, d. 20 Julij 
r. p. 1592. przez X. n. Stanis. Grodźickiego. A przytym Trutina 
Psychotopii, przeciw temu kazaniu przez Ministra Nadwornego wy- 
daney w Wilnie, w druk. Akademij S. J. A. D. 1592 przez Daniela 
Lęczyciusa. (Gotykiem) 4° opr 
960. (403) 'Próżnowanie pewney damy polskiej zamknięte w snach szeciu- 
dziesi
ciu piąciu. Dzielo wydane około r. 1787. (Autorką )ego jest 
Ludwika z Rzewuskich hrabina ChOllkiewiczowa, starościna ZmUllzka) 
4°, zbrosz. 
9(j1. (404) Compendium Ferculorurn albo Zebranie potraw, przez urodzo- 
nego Stanis. Czernieckiego J. K. M. sekretarza i t. d. ad usum l)U- 
blicum, napisane. W Krakowie, druk. Jerzego i IIlikolaia Schelllow, 
1682. Z drzeworytem, 4", got. Kart. tyto uszko 
!Jti
. (405) Ekonomika powszechna Kraiowa Narodów, przez Wal. Sb'ze- 
mień hr. z Stroynowa Stroynowskiego i t. d. Warszawa, druk. Rząd. 
r. 181ft 2°, brosz. 
9fi3. (40G) Raport o czynnościach dwóletnich Rządu (1816 i 1817). Duża 
4 0, brosz. 
!)(j4. (407) Instruction sur les para-tonneres. Nauka o lliorunociągach. 
Tekst franc. jen. brygady Malletskiego, oraz tłumaczenie polskie 
pułkowo artyI. Hurtig. Z tab!icą. Warszawa, Hi Mai 1818. 2°, 
brosz. 
!Itiii (408) Odpowiedź ze strony Jana Mitkiewicza, Radcy Stanu, na skar- 
gę Banku Polskiego w osobie Prezesa Radcy Tajnego Benedykta Nie- 
pokojczyckiego, przez Karola Thieme, obrońcę przy RządzIlcym Sena- 
cie złoźona. Warszawa, 1852 (?) In folio, brosz. 
!)fj(j. (409) Skarga Rozalii z Tunikowskich Chmielewskiej i t. d. przeciw 
Fr. Zakrzewskiemu-Rucińskiemu do 9 Depart. Przez Tom. Nowakowskie- 
go r. 18fi9. Druk. J. Jaworskiego 2" brosz. 
!}G7. (410) Odpowiedź Prokuratorji Jeneralnej Królestwa Polskiego na wy- 
wód appelacyjny Wojciecha, Stanisława i jana hr. Męcińskieh. 2° zbrosz.
>>>
B7H. 


!17!ł. 


!t80. 


Wydania stare w języku polskim. 


f)H 


!t6H 


(.Hl) Odpowiedź Prokuratoryi w Królestwie Polskiem na rzecz gminy 
Ilóbr Sztabin iKrasnybór czy!i Instytucyi rolniczo-fabrycznej czy- 
niącej na skargę Izabelli Hrabianki Brzostowskiej. Warszawa, 1 HfiH. 
(412) Piąty Maja. Oda Alex. Manzolliego, z Wloskiego przez I,UlI. 
Kamińskiego. Elbląg 1831, dr. Hartmana. 
(04,13) Rząd Narodowy. Odezwa. Z Warszawy 22. grudnia 1!-:{j3. 
(41.1,) Teoretyczna i praktyczna żołnierskich rozmiarów, czyli IIlier- 
nictwo woienne. Przez P. Hogrewe. Na oyczysty ięzyk przelożolll
 
i Arytmetyką, Geometryą i pierwszemi zasadami sztuki woienney 
powiększone przez Józefa Łęskiego. Z 14. tablicami. W Warszawie, 
u P. Dnfour, 1790. 8 u , opr. wsk. 
(415) Opisanie Illuminacyi w d. R. Maja 1791 r., na Anniwersarz 
Nayyasnieyszego Pana, nie tylko. miasta Warszawy, ale y innych 
miast tak Korony, jako y Litwy, z okoliczności nadanej im wollJOści 
y zapalUey zbawienney dla Narodu Konstytucyi w d. 3. Maja tegoż 
roku. W 'Varszawie, nakł. autora (Franc. Makuiskiego ), druk. Za- 
wadz kiego. 8 0, zbrosz. Brak l-szej pieśni do strofy 3-ej od końca. 
(-Hlj) Wiadomość o mieście Jarosławiu, przez Franc. Siarczyńskiego. 
We Lwowie, u Kuhna i l\Hlikowskiego, 1826, drnkiem Józ. Schneidera. 
HO, zbrosz. 
(H 7) Herahlyka czy!i opisanie herbów itd. Wyd. przez Woyciecha 
na W. Wielądka. Warszawa, u Zawadzkiego 1792-1796. Tomów 4 
w HO, zbrosz. 
(418) Wykład lJrzyrodzonych Myślenia prawideł, czy!i Logika teo- 
retyczna i praktyczna. Przez X. Anioła Dowgirda Zgrom. XX. 
Piiarów. Cz. I. W Płocku lK2;o{, dr. XX. Piiarów. In 4°, opr. 
(4HJ) D.rkcyonarz Poetów Polskich, przez X. M. Hpron. Jnszyń- 
skiego. W Krakowie 1820, druk. J. Mateckiego. Tomów 2 w ):\", 
zbrosz. 
(-1-20) Dziennik Konfederacyi Tarnogrodzkiej, przeciw Wojskom 
Sasskim. Wyd. przez Raczyńskiego. PoznaiI, druk. Orędownika, 1811-1. 
1\1. 8", brosz. 
(421) Rachunku Algebraicznego Teorya przystósowana 110 linii krzy- 
wych, przez J. Snialleckiego. T. I. w 2 częściach. Kraków, druk. 
Szkoły Główney Koronney, 1783. Duża 8" opr. 
(422) Zbiór Konfederacyi Terażnieyszey Gener. Kor. w Targowicy 
Gener. Lit. w Wilnie jako i Woiewództw, Ziem i Powiatów Skonfe- 
derowanych. Cz. II. w War.;;zawie, w Drukarni na Krakow. Przedm. 
.Nro 427. nie{laleko Poczty. }Iała 8", zbrosz. 
(423) Uwagi nad Historyą powszechną objaśniające porządek, wzrost 
Re!igii y odmiany państw. Tom I. l'rzez X. J. B. Bossueta, z franc. 
przez X. Zyg. Linowskiego Sch. Piarum. Warszawa, 1772, druk. 
Sch. Piarum. Mała HO, 011'. 


WjU. 


!tiO. 
!li1. Ji2. 


!17:t 


!171-. 


!J7;). 


UiH. 


B77.
>>>
.60 Wydania stare w języku polskim. 


9t1L (424) Tytuł prawdop. O skutecznym Sposobie odbywania Seymów. 
St. Konarskiego. Cz. r. Z k. 18. w. M. 8° opr. 
982. (425) Trwa1'ość Szczęśliwa Królestw, albo ich smutny upadek wolnym 
Narodom przed oczy stawione i t. d. przez Szymona Maychrowicza. 
R. 17fi4. Część III: Znaki y przyczyny trwałości Królestw albo 
ich upadku. Druk. we Lwowie, Akad. ColI. S. J. 1'11:- HO, opr. 
983. (42 G} a) Obraz Ogólny poborów y wypłat w Kassach Głównych 
Król. Polskiego od 1. Czerwca 1 R15 do ostatniego Maja UH H; 
b) Od 1. Czerwca 1816 do r. 1H17; c) Obraz dochodów y wy- 
datków Król. Polsko w roku lH17; d) Wykaz Summaryczny Do- 
chodu i Rozchodu w r. UH 7. 
984. (427) Psałterz Puławski z Kodexu pergaminowego Ksi
cia Wład. 
Czartoryskiego, przedruk Homograficzny. Wykona!i Adam i Stani- 
sław Pilińscy. Nakładem Biblioteki Kórnickiej, 18HO. Opr. 
985. (428) Opisanie historyczno-statystyczne Miasta Warszawy, przez L. 
G-oł
biowskiego. Warszawa, nakł. i £1r. GlUcksberga, roku 1827. 
Z planem Warszawy 12°, opr. 
986. (42H) Robak Sumnienia zlego Czlowieka niebogoboynego, y o zba- 
wienie swoie niedbalego. P. nr. 4016 tego dzia1'u. 
987. (430) a) Zdanie sprawy z urzęllowania b. Prezesa Rządu NarolIo- 
wego z 1 R31 ; b) Rozkaz dzienny do W oyska Polskiego z l 9 i 3 l 
!ipca 1818; c) Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stann Królestwa 
Polskiego z u/ 2 1825; d) Prośba ks. Konstantego do cara z 14. 
stycznia 18
2 (Petersburg) j e, f) 2 odezwy Rządu Narodowego 
z 1H63, jedna drukowana, druga, rfi:k. z piecz
cią: "Rząd Naro£1owy 
Komissarz Rz. w DrezniI''' ; g) Do Polaków zamieszkałych we Francyi. 
Szwajcaryi i we Włoszech, z 12. czerwca r. 18G4 z 4 alegatami 
Emigracyi. Polskiej, Stowarzyszenia Podatkowego - Akt założenia, 
Wydzial tymczasowy, Sprawozllanie z funduszów za lH62. . 
'988. (431) a) :r.lanifest głównodowodząfJego Mich. Kreczetnikowa, dat. 
z P0ł'0nnego 1793, po ros. i po polsku, z pieczęcią; b) Mowa WinI'. 
Korwina l
r. Krasińskiego, marszałka Seymu Kl'. P. przy otwarciu 
pos. Izby poselskiey 2. kwietnia 1818. W Warszawie; c) Mowa 
Stan. l'otockiego w dzień otwarcia Seymu u/n :Marca 1818; d) 
Do wąsów (wiersz druk. z II:!. st.); e) Do Polaków, wiersz Erazma 
I
ucyana z Janiszowa Piotrawina Janiszowskiego; f) Ollezwa A. Sa- 
piehy, jako Komissarza Pełnomocnego we Francyi i Anglii, dat. 
z Paryża, 21. kwietnia 1864,. 
9R9. (432) Prawo po!ityczne Narodu Polskiego. Czy!i ukłall rządu Hze- 
czypospolitey. Xięga II. W Lnb!inie 1792, w drukarni XX. Trpli- 
tarzy. Mała 8°, opr. 
9HO. (433) Dziennik Handlowy z 1788: Część (tom) 1, 7,8. Tomów 3.
>>>
Wydania stare w języku polskim. 


61 


HH 1. (434-) Statystyczne, topograficzne i historyczne opisanie Gubernii 
Podolskiey, przez Marczyńskiego. Wilno, u Zawadzkiego, 1820, 1t;22 
i 1823. Tomów 3 w 8°, opr. 
mH. (435) Ralla dla Pospolstwa względem zdrowia jego, przez P. Tyssot. 
Przełożona z francuskiego y po drugi raz przedrukowana. Tom. II. 
Osobno: Rafla dla literatów y sedentaryą bąwiących się ludzi, wzglę- 
dem zdrowia ich. T. III. Warszawa 1777, druk. Sch. Piarum. 8°,. 
zbrosz. tomów 2. 
!miJ. (436) Listy polskie pisane w r. 1785 wydane przez Jana Wit... 
Część I. 8°, zbrosz. 
mJ4. (437) Satyr IJrzeciwko Zdaniom y Zgorszeniom wieku naszego 
(Gracjana Piotrowskiego Sch. Piarum ?) Tom L Warszawa, 1773.. 
dr. Sch. Piarum. 8° opr. 
UUfi. (43H) Biruta. Cz. 2. Wydawca Józef Krzeczkowski. 1838. U Blu- 
mowicza. 
mJfi. (43U) Cierpienia młodego Wertera. Przez Goete. Z niem. Cz. I. 
Warszawa, 1t\2
. 
mn. (440) Jana Kochanowskiego dziela polskie. T. 11. Edycya Tadeusza 
Mostowskiego. \Varszawa, 1803. 8°, zbrosz. 
mIs. (441) Prawo po!ityczne narodu polskiego, przez X. Wincentego- 
Skrzetuskiego S. P. T. I. Warszawa, dr. S. P. 1782. 8° zbroBE. 
mm. (442) Traktat początkowy Fizyki, R. J. Hatiy. Z franc. tłom. IJrzez 
X. Aloyzego Korzeniowskiego. T. I. Wilno, 11 Józefa Zawadzkiego, 
180(i. 8°, opr.. 
1000. (443) O rzekach i spławach Kraiów X. Warszawskiego. Z zlecenia 
Łubienskiego Min. Sprawiedl. przez W. Surowieckiego. Cz. L War- 
szawa 1811, w Ilruk. Rządowey. 8° zbrosz. 
1001. (444) Pisma rozmaite Jana Sniadeckiego. Wydanie drugie. Wilno, 
dr. J. Zawadzkiego, 11418. 4°, t. 2. i 3. opr. 
1002. (44,5) Wybór pisarzów polskich. Historya Jana Karola Chodkiewicza, 
przez A. Naruszewicza. T. II. \Varszawa, 1805. 8'\ zbrosz. 
1003. (446) Dyaryusz Seymu Królestwa Polskiego. Warszawa, 1818, nakl. 
N. Gliicksberga. 2°, zbrosz. T. 1 i 3- 
t004. (44,7) Ustawa JJ'owarzystwa Zachęty IUa Żydów w Król. Polskim. 
Odbitka litografowana. 
100fi. (448) Hystorya Starego y Nowego Testamentu. Z tłumaczeńiem do 
zlmdowania wydana, wżiętym z Oycow Swiętych, dla nauki Oby- 
czayow kaźdego Stanu Ludźi, z francuskiego wierszem polskim prze- 
tłumaczona. W Nancy, druk. P. Antoine J. K. M. Y Miasta Typ. 1761.. 
In fo!io, opr. Egzemplarz dedykowany przez Jezuitów Prow. Lit. 
w imieniu Stan. Augusta księciu Sapieże. 
1006. (449) Zelus Korony Polskiej na zle dzisiejsze ohyczaje, przez Piotra 
Gorczyna, wydany 1618. (OlIlIis).
>>>
W ydania stare w języku polskim. 


H
 


1007. (450) Kalendarz pielgrzymstwa polskiego na rok 1838. Paryż. 
W księgarni i drukarni polskiej. Mała 8 0 , opr. 
1008. (451) Przegląd Warszawski 1841. T. I. (5 zeszytów). 8 0 , brosz. 
1009. (4fi2) Starożytności i pomniki krakowskie. Kraków 1H47. Księg. 
JuI. Wildt, zesz. 1, 2 i 3. Z ded. wydawcy. 
1010. (453) Wizerunki znakomitych ludzi wPolszcze, Xaw. Prek. Kra- 
ków, 18
0. Zeszyt 2. (wiz. brak.) 
1011. (454) Podobizna pisma polsko końca 14. lub pocz. 15. st. 
1012. (4ófi) Regulamin teatralny. Senat rządzący Wolnego, Niepodległego 
i ściśle Neutralnego miasta Krakowa i jego okr
gu. .18.1-4. 
101
. (4f)6) Erządzenie dla artystów teatru krakowskiego. Kraków, lłH:L 
lOB. (457) M. Gr...(abow)ski. Literatura i krytyka lH.tO. Wilno. 2 tomy. 
1015. (4óH) Korrespondencija !iteracka. 
1. Gr...(abow)skiego. Wilno, l!H
 
i 1H43, 2 cz
ści (tomy). 
101 fi. (4fi9) Numizmatyka krajowa ollisana przez Każmierza Władysława 
Stężyńskiego Bandtkiego. T. 1. Warszawa, 1839. 
1017. (4fiO) Wielmożny Pan Dr. Józef Łepkowski, Prof. archeologii przy 
Wszechnicy Jagiel!. w Krakowie (Dopisano: AutOl' Władysław Ci- 
kowski z oko!ic Tarnopola. Odbito jako litografia z druku exemllla- 
rzy (0). 
1018. (461) IIlieszkullie i postępowanie uczniów krakowskich w wiekach 
dawniejszych. Nap. Józef 
Iuczkowski. Kraków, 1H42. 
1019. (4fi2) Jana Tarnowskiego. Consilium rationis bellicae. Drukował 
I'.azarz Andrysowic w Tarnowie 1ń5R Z egzemplarza pergaminowego 
bib!ioteki puławskiej przedrukował homograficznym sposobem A. Pi- 
liński. Nakładem biblioteki Kórnickiej, lH79. 
1020. (4fi3) Pieśni polskie i ruskie ludu ga!icyjskiego. Z muzyką inst.ru- 
mentowaną przez Karola Lipińskiego. Zebrał i wydał Wacław 
z Oleska. Lwów, 1833. 2 tomy. 
1021. (464,) Nowy Karakter Polski z Drukarnie L:izarzowey: Y Orthogra- 
phia Polska: Jana Kochanowskiego. Je o M. P. Lukasza Gornickieo, 
etc. etc. Jana Janul'lzowskiego. Roku Pańskiego, 1594. Wydany 
jako facsim. w Poznaniu, 1882. 
1022. (465) Dzieła Jana Śniadeckiego. T. 1., część 1. Warszawa 183H. 
1023. (4fifi) Podróże, przejazdki i przechadzki po Europie. Zebrał dr. llra- 
wa Ludwik Pietrusińki. Warszawa, 1H43, 2 tomy. 
1024. (467) Komedia Justina y Konstanciey, brata. z siostrą i t. d. Ilru- 
kowana w Krakowie, 1fifi7. Własnoręczny odpis J. I. Kraszewskiego. 
1025. (468) RYB fenomenologii ducha czy!i nauki o duchowych zjawie- 
niach według ZJ',sad filozofii Hegla. Skreślił Józef Kremer. Kraków 
1837. Opr.
>>>
Wydania stare w j,:zyku polskim. 


G3 


102ft (469) Historya !iteratury polskiey wystawiona w splSle dzieł Ilru- 
kiem ogłoszonych, przez Fe!ixa Bentkowskiego. W Warszawie i. Wil- 
nie, 1814, 8 0 , 2 tomy, mocno w sk. opr. 
1027. (470) Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiej. Kraków, 
18.i,O-lH57. Tomów 10, opr. 
1028. (471) Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do r. 
1830. Przedstawił Wacław Aleks. lIIaciejowski. Warszawa, 1.8fil 
i lR52. 3 tomy, opr. 
10
9. (47
) Historya prawodawstw słowiańskich, przez W. A. Macieiow- 
skiego. W Warszawie i w Lipsku, 1832-1835; mala 4 0 , 4 tomy. 
103()' (473) Obraz bibliograficzno-historyczny !iteratury i nauk w Polsce 
i t. d. Przez Adama Jochera. T. I. Wilno, 1840, oprawny; t. II. 
(1841) posz. 1-4; t. III. (1857) posz. 1, fi i ostatni. 
1U31. (474) Wykład ekonomii po!itycznej i t. (1. przez Jana BalJtist,: 
I::!ay. Tłum. z franc. przez Damazego Dzierożyilskiego. T. l. "Var- 
szawa, 1821. Duża 8 0 , brosz. 
1032. (475) Nauka rysunku. Przez J. F. Piwarskiego. Warszawa, 184U- 
1845. Dział I. przygotowawczy (opr.) i 3 cz
ści. Z dell. Tomów 4. 
1U33. (476) O godności duszy, przez Avlillona. Kraków, 184U. Mala 8", 
brosz. 
1034. (477) Obrzędowe ustawy żydów co do spadków, opiek, testamentów 
i stosunków małżeńskich, o ile się te dotyczą własności. Przez 
1I10jżesza Mendelsol1a, z polecenia dworu pruskiego po niem. ułożone. 
Tłómaczył Jan Nepomucen Janowski. "Varszawa, 1830. 8 0 , opr. 
1. 035. (478) Odpowiedż na recenzyą dzieła: Wiersz Horacego o sztuce ry- 
motwórczej. Wilno, 1836. 
1036. (479) Kraków i jego oko!ice, opisal historycznie Ambroży Grabo- 
. wski. Wyd. 2. Kraków, 1830. HO, opr. 
1037. (480) Alexander Rypiński. Białoruś. Paryż, 1840. :Mala 8°, brosz. 
103
. (481) Zasady ekonomii narodów. L. H. .Takoba. Przekłall Michała 
Chońskiego T. I. Krzemieniec i Warszawa 11;::!(). 8 0 , opr. 
1039. (482) W. B. Tennemanna Rys historyi filozofii. Według lJrzero- 
bienia A. Wendta przełożył J. H. S. Rzesiński. T. II. Kraków, 
1837. 8 0 , opr. 
1040. (483) Teatr starożytny w Polsce. Kaz. Wład. Wójcickiego. Warsza- 
wa, 1841. 8°, 2 tomy, zbrosz. 
1041. (484) Jana hr. Potockiego podróż do Turcyi i Egiptu, z wiadomo- 
ścią o życiu i pismach tego autora. Kraków, 1849. Mala 8", 
brosz. 
10\2. (485) Rozprawa o plemionach Ting-IJing i t. d. przez p. de Paravey, 
przełożył i wydał Joz. Kaz. Skibiński. Warszawa, 18.ł.0. 8", brosz. 


..
>>>
64 


Wydania Btare w języku polskim. 


1043. (486) Dwadzieścia szeM lat panowania Władysława Jagiełły, przez 
Jana Albertrandego. Wyd. przez Edw. hr. Raczyńskiego. Wrocław, 
1845. HO, zbrosz. 
1044. (487) Krolod
orski rękopis. Przełożył Lucyan Siemieński. Kraków, 
1836. Mała 8 0, opr. 
101.5. (488) Mała Encyklopedya lJolska. Drukiem i nakładem Ernesta 
GUnthera w Lesznie. Mała 4,0, zeszytów 1-4, brosz. 
1046. (489) Nowo wydany Kancyonal Pruski i t. d. i t. d. Cum Gratia 
et Privil. S. R. 1\1. Borussiae. \V Krolewcu. Drukował kosztem swo- 
im Hartung. 1868... 12°, Mugiego formatu, gotyckiemi lit. Opr. 
1047. (490) Litografowany (po niem). memoryał dyrektora krakowskiego 
, Techniczno-przemysłowego Muzeum i połączonego z takowem 'Vyż- 
Bzego Naukowego Zakładu dla kobiet i Wyższej Szkoły I'rzemysłowej 
dla mężczyzn, IJodany w roku 1874 do wied. ministeryulll oświaty 
a przedstawiający rozwój powyższych zakładów za przeciąg lat 5, 
z dołączeniem wszystkich drukowanych Ilokumentów. 
1048. (4!H) Krótka nauka o chowie owiec poprawnych przez Konst. Pa- 
wlikowskiego. Z rycinami. Lwów, 1H40. 
104!:ł. (492) Tomasz Nowiilski. Hwiętey teologii doktor etc. błogosławień- 
stwo Felex. S!iwińskiemu, podpułkownikowi. 1H1H, z pieczęcią. 
10;)0. (493) \Viadomości niektóre o dawniejszym archydiakonacie pomorHkim 
a teraz znacznej części dyecezyi Chełmińskiej podane przez x. Augu- 
styna Hildebrandta. Wyd. 3. Pelp!in, ] 1'3(j6. 
1051. (494) Głos Jaśnie W. Zagorskiego podczaszego Włodzim. i t. (l. 
Na S.essyi Seymowey 10 Maia 1791. miany. Druk spółczesny. 
1052. (49fi) Ogłoszenie warsz. polsko komitetu z marca 1861, z podpisa- 
mi. Przedruk. 
1053. (49(j) Uwagi zakordowanego IJruskiego nad protestacyą Konfedera- 
cyi Targowickiey l,rzeciwko wkroczeniu woysk pruskich do Polski. 
'l'oruil 1793. Broszura. 
1054,. f1.!J7) Kantata w Ilzieil inauguracyj statuy króla Jana III. l7H3. 
\Varszawa. 
] 055. (4g8) Afisz polski teatru w Płocku z 2.1. paźdz. 184.1 r. dramat 
w 5 aktach p. t. Przyjaciele rodziny czy!i T,:czyńscy. 
1056. (499) Konstytucya Fragmentu z Biblij Targowiskiey Xiąg Szczęsne- 
go. W Drukarui Warszawsko - Frankfortskiey. Broszura o 28 str. 
w małą 8°, która wyszła prawd. we Wiedniu 1792, a której auto- 
rem jest J. U. Niemcewicz. 
1057. (500) Z chłopa król, komedya dworska i t. d. Od Piotra Baryki 
napisana, y na dworzQ J. M. Pana A. Ł. wyprawiona. Kraków, 
'103"7. Odpis. 
1058. (501) Włościanin w Polszcze. Rys szczegółowy wraz z proiektami do 
prawa. Przez F. A. F. Greveniz. Z niem. 'Varszawa, U:I1S. Brosz.
>>>
Wydauia stare w j
zyku polskim. 
. 


jjfi 


l()flH. (502). opis wypadków wojennych w Polsce 110d dowództwem .Tózefa 
x. Poniatowskiego w 1'. 11'30!.l. Warszawa, 1
iJ1. Brosz. 
10f)O. (fi03) Nauka owczar;;ka czy!i przepisy post
powania przy llielęgno- 
waniu owiec poprawnych. Z niem. oryg. pana J. G. EIsnera. Wro- 
cław, 11'335. Brosz. 
1 ()fi 1. (fiO t.) KrÓtki rys Ilziejów i spraw Lisowczyków, skreślił :Maurycy 
l
r. Dzieduszycki. Lwów, 1843-18t.4. 2 tomy, z których jeden opr. 
lOli2. (fiO;» Dziennik dla dzieci, wydawany lu'zez Stanisława .Tachowicza. 
Warszawa, umo. iJ tomy. Brosz. 
lOlj:ł. (fi06) Sklad i rozkład mowy czyli Grammatyka obrazowa j
zyka 
1101skiego dla użytku Szkoły Polskiej w Paryżu, ułożona IIl'zez H. 
Klimaszewskiego. 
l Oli L (fi07) I(arta 0l)eracyj wojennych w wyprawie' Polaków nal'rzeciw 
Hossyanom w r. lfi7H i plany ówczesne miasta Połocka z przyle- 
głemi twierdzami. Wrocław, 1840. (Plany wszystkie wyci
te). 
lU()i). (:08) Opisanie llowiatu Rorysowskiego i t. (1. Wilno, 1847. 011r. 
101ijj. (!JOg) Kaplica grobowa Mieczysława I. i Bolesl'awa I. w Poznaniu. 
Przez EIlw. hr. Haczyńskiego. Poznail, 1841. 1°. Brosz. 
1 ()li7. (510) Zhiór l)amiętników o dawnej Polszcze, lirzez J. U. Kiemce- 
wicza. Lipsk, lH:ł8-1H40. Tomów 5. 
10Iil"( (fl1) Pomnik pierwf!zych monarchów polskich w Poznaniu, Edw. 
Raczyńskiego. :;\Iała 8°, brosz. 
101m. (f12) Pierwotne dzieje Polski, lu"zez Fr. Hem'yka Lewestama. 
'Varszawa, 1841. ()O, opr. 
łOjO. (fIliJ) Oświata Sławian pogańskich. !'rzez :Michała Olszewskiego. 
Kraków, 1H:łR. HO, opr. 
1071. (f14) Rys historyczny oświecenia Słowian, przez A. Tyszyńskiego. 
Wdrszawa, 18
1. HO, brosz. 
1072. (515) Ksi
gi lmlu. Dzieło F. Lamenego, staraniem i nakładem To- 
warzystwa Demokratycznego Polskiego na język ojczysty lirzełożone. 
I'nitiers, 1 
:łH. :!\lała FI 0, br08z. 
l07R (filii) Domy i Ilwory, przez Łukasza Goł
hiowskiego. Warszawa, 
Hmo. 8°, mocno opr. 
1074. (517) 
a8tauowienie się nad mogiłami, pustemi sied!iRkami i t. d. 
Przez Jana Lippomana. 'Vilno, 18:ł2. 8°, OlU'. 
]075. (518) Poselstwo Lwi!. Sapiehy w r. l(iOO do :\Ioskwy. Przez Wład. 
Trębickiego. Grollnn, 18M). 
tOi(i. (5Un Poselst.wo 011 Zygmunta III. do nymitra Iwanowicza, cara 
moskiewskiego z okazyi jego zaślubin z :\Iaryną )Iniszchówną. Wyd. 
z r
k. lIrzez Edw. Raczyilskiego. Wrocław 1837. 
] 077. (ii20) .Powstanie T. Kościuszki, z pism autentycznych sekretnycl1 
I\otąll (lrukiem uieogłoszonych wYllane. I'ozuań 11'34.t;.
>>>
(jfj 


Wydania stare w języku polskim. 


1078. (521) Ballania w przedmiocie rzeczy przyrodzonych, w Ga!ic)'j, 
Królestwie polskiem, na Wołyniu i na Podolu. Lwów, lH45. 
o, brosz. 
lOi!). (522) Pamiętniki o Koniecpolskich. Wydał Stan. I'rzyłęcki. Lwów, 
184.2. 8 0 , opr. 
101-50. (52B) Ga!icya i Kraków pod panowaniem austryackiem. Paryż. 
1853. 8 0 , 401 str. 
1081. (524) O magistratach miast polskich a w szczególności miasta Kra- 
kowa. Nall. Karol I1Iecherzyilski. Kraków, lH45, 8 0 . 
1OH2. (525) Listy na(1 wypadkami po!it)'cznemi w I'olsce pisane w lataf'h 
17liil i 17(j6. Poznań 184(;. 8", opr. 
1083. (52f) Pomuiki historyi i !iteratury polskil
j. Wydał Michał Wisz- 
niewski. Kraków, 1835- -18B7. 4 tomy zbrosz. 
1084. (527) Historya Jana Karola Chodkiewicza. Przez Allama Narusze- 
wicza. Warszawa 1805. 8", 2 tomy, mocno w skór
 opr. 
1085. (fi2H) Tauryka, przez Ad. Naruszewicza. Warszawa, 1805. H", mo- 
cno w skórę opr. 
108u. (529) Pamiętnik Emigracyi. Wydawany przez l\Iichała Podczaszy il- 
skiego. Paryż: Część I. (18B2): broszury Nr. 1-4., 7-1.2; cz
ść 
II. (lHB2-1.B33) br. NN. 1-12; część III. f; broszur (\Vkady- 
sław I Łokietek, Kaz. Wielki, Ludwik Kapet, Ja(hviga z Kapetów, 
Władysław II. Jagiełło i Władysław lU. WarneilCzyk). Oprócz te- 
go 14 i 15 półarkusz Pielgr:2:yma z r. 1833. 
J087. (530) Rys historyi polskiej, przez Józefa Mikfaszewskiego. Ed. .1-, 
Warszawa, 1829. 6°, Opl'. 
108H. (531) Rotmistrz Gorecki. Opera narodowa we trzech aktach, z mu- 
zyką Pana Stefaniego. Oryginaluie przez Woyciecha Pł:kalskiego na- 
pisana, a na Teatrze Narodowym w Warszawie d. 3. kw. lH()7 
przedstawiona. 'Varszawa. I1Iała 8", opr. 
lOS!). (5B2) Pierwsza miłoŚĆ. Komedya oryginalna w trzech aktach, przez 
D. R. Tomaszewskiego. Lipsk, 1805. B", opr. 
l OHO. (fi3B) Pami
tnik .Jana Ostroroga, po łac. i 1)0 polsku. Wydał Jerzy 
Samuel Bandtkie 1831. 8°, brosz. 
1091. (534) Teona. 'l'raiedyia w 3 aktach, przez Autora Katona. Warsza- 
wa, 181G. 8°, brosz. 
1092. (535) Historya drukarń w Królewstwie polskiem i t. d. Przez .Te- 
rzego Samuela Bandtkie. Kraków, 1826. Mała 8°, 2 tomy, mocuo 
w skórę opr. 
1093. (5B6) Dziennik podróży do Krymu, odbytey w r. 18
5. przez Ka- 
rola Kaczkowskiego. Warszawa, 1829. 4 tomy opr. Ii". :Egz. 
z własnor
cznemi poprawkami autora. 
toHi.-H:. (11:17-538) Pamiętnik budowy pomnika Tadeusza Kościuszki. 
Przez komitpt zarządzaiący tąż budową wydany. Kraków, 182:. 
Lj;;ta imipnna OiJóh składllj'lcycll ofiary na pomnik Talleusza Kościu-
>>>
WYlIania stare w języku polskim. 


G7 


szki. WYllana przez komitet zarządzający budową tegoż olI 17 gru- 
dnia lR
1. Kraków 1822. 8°. Razem oprawne. . 
10tH. (5H9) Wi:1I101ll0ŚĆ historyczna o fUlIIlacyach klasztorów zakonu Kar- 
me!itailsJdeg.) w Polsce i Litwie. Ułożył ks. Ign. Cho!lynici. Lwów, 
l
W. W', brosz. nadwęr. 
.t0
7. (510) Latopi.iiec Lit.wy i Kronika ruska: z rękopisu sławiańskiego 
przepisane: wypiiu:ni z 'Vremiennika 
ofiyskiego pomnożone i t. lI. 

taraniem i In'acą I
nacego Daniłowicza. Wilno, 1827. Duża 8", 
brol"z. 
IO!IH. (51.1) omieszanie Jarosza Bejły objawione przez A. Filipowieza. 
Wiluo, 184.2. H", brosz. 
łO!!!I. (54:2) Zdnrzenia łnyznakomitsze w dziejach KrólesŁ!va Polskiego, 
czyli skrócony Opti hi..toryi tegoż palistwa. Wrocław 1821,. 8", 
opr. wsk. 
1100. (51.H) Starożytności IIistoryczne lIolskie. Z rękopismów zebrał Am- 
broży :rabowi'ki. Kraków, 1 RiO. 8", 2 tomy, Opl'. 
.110L. (51-4) Starożyt.ności warszaw8kie, wydawane pl'zez Aleks. Wejnerta. 
Warszawa 181,8, lH-H) i 1854. ił 'l'omy. (Pierwsze dwa w ze- 
szytach, trzeci oprawny). 
11O
. (i}.-t5) PalUi
tnik Jana Chryzostoma Paska. Wyd. z ręko przez Ell\\'. 
Raczyńskiego, Ed. druga. Poznań, lHB7. 8°, opr. 
11OH-4 (541-i--547) Reszty rykopismu Jana Chryzostoma Paska (1Gfi6 do 
1 ()H8).' Z egzemplarza w Cesar. PubI. bibliot. w Petersburgu znaj- 
dującego się, spisane i wydane przez Stan. Aug. I,achowicza. Wilno, 
1 H43. Mała 4", zbrosz. I nowo lJrzejrzane wyd. tamże, 1R61. 
1105. (fi.1-8) Ohraz Litwy pUll względem jej cywilizacyi. Przez J. Jarosze- 
wicza. Wilno 1841 i 181-5. 3 tomy brosz., mała 4°. 
.11()6. (i}49) Statut Wiś!icki w polskim przekładzie 1'01..\ lt60. Przedruk 
homograficzny z kodeksu kórnickiego. NakłaIlem Biblioteki kórnickiej, 
1876. Z !led. 
ł 107. (550) Wiadomość o krwawej a strasznej rzezi w mieście Illoskwie 
i ok1'Opny a żałosny koniec Dymitra , wielkiego księcia i cara mo- 
skiewskiego, przez Holendra, naonczas w .Moskwie bawilJ:cego, 
w j
z. ang. napisana i wyd. w Londynie r. 1607, a teraz na język 
polski przełożona i pomnożona Ilodatkami ze zbiorów kórnickich. 
Poznań, 1.85H. Duża HO, brosz. 
IlOK (551.) Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic przez 
Józefa I\Iączynskiego. Kraków, 1843. Cz
ści (tomów) 3. 
t 109. (552) Statuta polskie króla Kazimierza w Wiślicy złożone, z rl,:l.. 
wYllał K. Wł. Wojcicki. Warszawa, 1.847. 8°, brosz. 
ł 11 O. (553) Polskie Wizytki. Rzym, 1.81-9. R o brosz. 
ł l1l. (554) Przegląd Rzeczy Polskich. Paryż, 1859 i 1862. 3 zesz
.ty 
(z .20. paźdz. 1859, 21. lutego i 15 .paźdz. 1862 r.) 


Ej*
>>>
fj8 


Wydania stare w j
zyku l)olskim. 


1112. (555) POlIole, Wołyń, Ukraina. Pl'zez Alex. Przezllzif'ckiego. Wilno, 
Hj41. 2 tomy, zbrosz. Z del1. 
1113. (556) Stosunek xiążęcego domu Radziwiłł.iw 110 110mów xiążęcyrh 
w Niemczech. Przez Karola Fryderyka :Eichhorn. Z niem. przel. l,. 
hr. Rzyszczewski. Warszawa l 84ił. 
l11L (557) Oh razy historyczne polskie z XVI i XVII wieku. Zamek w 
CzarnokoziilCach, przez W. Chal1zkiewicza. Wilno, 1 H.1. 7. 3 tomy 
brosz. 
1115. (55H) Sławianie w badaniach początkowydl z histOlji IJOwszechn
j. 
'Varszawa, lR1-5. 8°, brosz. 
l11G. (55!!) Pomniki dziejów Polski wielm siedmnastpgo. Wytłał August 
Podg,irski. Wrocław, 1840. 2 tomy, 8°, opr. 
1117. (filiO) Skarhiec historyi polskiej, lIrzez Karola Hienkipwirza. Paryż, 
1 83
1 i 1H40. 2 tomy zhrosz. 
1118. (561) BibliotRka starożytna lJiF;arzy polskich. Wydał K. Wl. Woj- 
cieki. Warszawa, 181.3-1811.,. Ii tomów, zbrosz. Mała 4°. 
1119. (;',f;2) }'amiętniki Józefa Wybickiego. Wydane z r
k. lIrzez Edwarlla 
Raczyilskiego. Poznai}, 1H40. ił tomy zbr08z. 
] 120. (:Jfiił) Pamięttliki 110 llanowania Augusta III. i pierwszych lat St.a- 
nisława Augusta, przez nieznajomego autora. WylIanI' z rękopismn 
In'zez E. Raczyilskiego. Poznai" lH40, 3 tomy. 
1121. {iJ61-) (Obraz Polaków i Polski w XVIJI w. T. lIi). Bytność Sta- 
nisława Augusta w Nieświeżu. Tadeusza Kościuszki kampania 17U:! 
r. ln"zez niego opisana. Rys krótki życia Tadeusza Reytana. Ko- 
resllOndencya Stan. Augusta. Porwania Stan. Augusta przez Kon- 
felleratów harRkich. Wyd. z r
k. przez E. Raczyńskiego. Poznań. 
IH4ił. 
1122. (565) Wspomuienia z Wenecyi, kolei żelazm\j !ipnicko - wiel1eilskiej, 
. Wiednia, Karpat wadowiekich, Frankfurtu i Tatr spiskich. War- 
szawa 184::;, 2 tomy. 
112B. (5Ii6) Reszty pami
tników Macieja RogowRkiego, rotmistrza Konie- 
(leracyi barskiej. Przez Konst. Haszyńskiego. Paryż, 1
47. 
1124. (::ifi7) iywot Bart. Nowodworskiego, przez Amlrzeja .Edw. Koźmiana 
1H32. Wyd. przez Ell. Raczyi)skiego. Poznai), 1H41. 
1125. (1)(j
) Sławiaiu
kie staroźytności l'. J. Schafarzyka. Przełożył z cze- 
skiego dr. H. N. Bońkowski. Poznań 1H42 i 1H44. 2 tomy, opr. 
112ft (51)!) l'amiętniki o królowej Barharze, żonie Zygmunta Augusta. 
l'rzpz lVIich. Baliiiskiego. Warszawa, 11'\37 i 1 H49. Tomów 2, 0llr_ 
1127. (570) l\Iateryały do Konieieracyi bar..kiej 17G7-176H, z niedru- 
kowanych dotąd i nieznanych rękopisów zebrał Szczęsny l\Iorawski
 
T. I. Lwów, U31)1. Opr. 
11 2H (571) Zhiór pamiętników historycznych w l1awnej })olszcze. Przez. 
P. J. U. Niemcewicza, t. V. Puławy lH3it
>>>
Wydania stare w j
zyku polskim. 


()
 


1129. (572) Dzieje narOIlu litewskiego. Przez TeOllura Narbuta. Wilno, 
t. III., IV. (1838), t. VIII. (1840), t. IX. (11;41). Opr. 
1130. (573) Ondyna Druskenickich źródeł. Pismo zbiorowe dla zdrowych 
i chorych, w czasie czteromiesięcznego u wód mineralnych pobytu. 
Wydawca li:. Wolfgang. Grodno; 1844 zesz. 1-8i 1845 zesz. 
l-fi, 8 j 1846 cały rocznik zbrosz. (zesz. 1-1;). 
1131. (574) Dawne zabytki miasta Krakowa. Z ręko zebrał i ogłosił Am- 
broźy Grabowski. Kraków, 1850. 
1132. (575) Biblioteka naukowego zakłallu imienia Ossoliilskich. 1
42. 
I,wów. Tomów 2. Z ded. 
1133. (571]) Archiwum tajne Augusta II i Rys życia (lworskiego Polaków 
i Polek za panowania królów domu saskiego. Wyd. lJrzez Ed. Ra- 
czyiIskiego. \Vrocław, 1843. Tomów:.!. 
1134. (577) Wspomnienie życia ś. p. Jędrzeja Śnialleckiegu. WYllał Hil'. 
Skimborowicz. Warszawa, 1840. Mała (i0. Z delt 
113;'. (578) Historya państwa rossyiskiego M. Karamzina. Przełożona 
na jęz. pulski l)l'zez Grzegorza Buczyilsldego. T. IX. \Varszawa, 
1H27. HO, opr. 
l um. (579) Poezye Stanisława Trembeckiego. LilJsk, lH36. (BreitkolJf 
et Haertel). Tomików 2, razem opr. Mała W'o 
11ił7. (5HO) Poezye AIlama Naruszewicza. Lipsk 1835. Tomików 3 
(Bib!iot. kieszonkowa klassyków poh!kich, wYI\. l,rzez Jana Kep. 
Robrowieza). Mała 8°. 
1138. (581) Irydion. Poznań 1851. Druk i nakład W. Stefańskiego. 
ll3!). (582) Wieszczenia LechowI', które Bóg dał na początku roku Chry- 
Rtusowego 183[). HO. 
1140. (583) Owa wieczory IJani starościny Olbrumskiej. Opisał x. Stan. 
Cłwłuniewski. Wilno, 1843. Z ded. 
1141. (584) Bajarz polski. Baśni, powieści i gaw
dy ludowe. Opowie- 
dział A. .T. Gliilski. WYlI. 2. poprawne. Wilno, 1
62. Tomiw 
4 w mała 8°. 
114:2. (585) Sp;wiedź. Ustęll z życia mego przyjaciela. Nallisał AIlam 
Pług. Wilno, 18;)0. 
J 14ił. (58fj) Snopek nadwiślailski z płodów lliśmiennictwa krajowego, zebrali 
Marcin Ossol'yja i Karol B. z Jal'osławca. Z muzykI!: J. EIsnera i 
J. F. Dobrzyńskiego, drzeworytami Winc. Smokowskiego. War- 
szawa 184.4. 
111
4. (587) Pan Walery. Puwieść z XIX wieku. Przez IHeofasa Fa- 
kUIIIla Pasternaka (J. I. Kraszewskiego). Wilno, 1831. Z ded. W. Bełzy. 
1145. (588) Obraz Cebesa iDoręcznik Epikteta. Z greckiego przełożył 
i uwagami objaśnił X. Hołowiński. Wilno, 1845. 
11 '
6. (589) Piotr DuilCZyk ze Skrzynna, przez Hieronima Kunaszowskiegl) 
Na kurzyść uwolnionych więźni stanu. Stanisławów, 1848.
>>>
70 


Wydania stare w języku 1101skim. 


1147. (590) Poezye ł:.ucyana Siemieńskiego. Poznaf1, 1844. 
] 148. (591) Pisma Żegoty Kostrowca. Wilno, 11)48. Tomów 2. 
111.9. (592) Sen w Podhorcach. Napisał X. Stan. Chołoniewski w Ka- 
mieńcu POliolAkim. Wilno, 11'342. Z dell. 
] 1GO. (593) Dzieła Ign. Krasickiego. ])ziesięć tomów w jednym. EdJ"(:'y 8 
BarlJezata. Paryż i Genewa, 1830. 4°, str. 906. Opr. 
11;;1. (594) Dzieła Ignacego Krasickiego. (Dopełnienia). Warszawa, 1830. 
-1833. fio. Tomów 8. 
11f12. (59;j) Bigos hultajski. Bzdurstwa obyczajowe, lJrzez Izasława Rle- 
pońskiego. Wilno 1
44 i 1846. Tomów 2. 
I ]fl3. (596) PrzYl)adek na odpuście. Przez Jana Nepomuceua Kamiilskiego. 
Lwów, ]
1.H. Z rycinami. 
11fJ4. (597) Cymbalada. Poema hproiczne wypadków naszego czasu. Wro- 
cław, 184fi. 
1155. (598) Dzieła Fabiana Sebastyana Klonowicza. Lipsk, 1836. To- 
mików 2, razem 0IJr. (BilJ!. kiesz. klas. polskich). 
1156. (599) Poezye Szymuna Konollackiego. Wilno, 1831. Z ded. 
1157. (600) Upominek ciotki, czy!i Wszystkie stany, ułoźony wierszem 
l)rzez Innocencyą Kordynowicz. .Warszawa, 11:\40. Z ryc. 
111)8. (601) Poezye Zbigniewa Morsztyna. Z starego rękopismu pierwszy 
raz staraniem lIrywatnem wydane. Poznaii, 1cl44. 
1159. (602) Lament Skwirski (Narodził się Antychryst) i Trzej królowie. 
l.ipsk, w drukarni Hera i Hermanna. Z ded. ::\Iocno 0IJr. 
IWO. (603) Andrzej z Tęczyna. Powieść narodowa z dziejów XV wieku, 
przez FranciRzka Nowowiejskiego. Kraków, 183;i. 
J Hit. (601-) Klechdy, starożytne podania i powieści ludowe. Zebrał i SIJi- 
sał K. Wł. Wójcicld. Wyd. 2. pomnożone. Warszawa, ]H51. Tomów 
2. Z ded. 
I W2. (605) Domowe powiastki i wizerunki. Napisał K. WI. Wójcicki. 
'Varszawa, 184fi. Tomów 2 razem opr. Z ded. 
1103. (606) Legel1lly. Zebrał x. J. Hołowiilski. Wilno, 1H43. 
116.i. (607) Szpkspir. P,iłnocna godzina. Przekład Johna ot' 1y cal l'. 
Wilno, 1 R1.;). 
1165. (608) Dzieła WilhE'lma Schak
lleare. Przekłarlał Ignacy Kefaliiiski. 
Wilno 1)3!), ]H4] i 181.7. Tomów 3. 
116fi. (609) Faust. Tragedya Gothego. Tlóm. z niem. Alfonsa "'alickiego. 
Z 26 ryc. na miedzi według Retscha, z przydaniem kilku ŚIJiewów 
kompozycyi xiążęcia Ant. Radziwiłła. Wilno, 11'344. 
1 ]67. (filO) ArcYllzieła dramatyczne. Przekłady Józefa Korzeniowskiego i 
Alfonsa Wa!ickiego. (I'aust, Gijthego; Król Jan, Szekspira; Sofo- 
klesa Edyp król). Wilno 181--1.. Tomów 2. 
116'3. (611) Pan 'l'adpusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. HistOl:ja szla- 
checka z r. 1811 i ]J;12, we dwunastu kAięgach, wierszem, In"Zez.
>>>
Wydania stare w językn polskim. 


71 


Adama Mickiewicza. Wydanie Alexandra Jełowickiego. Paryż 1834. 
Tomów 2. 
ł ] G!). (612) Szekspir. Puste kobiety. Przełożył John ot' Dycall). Wilno, 
11;42. 
1] 70. (613) Gwiazdka. Xiążka składkowa Nr. 2. Wydawca Benedykt 00- 
łęga. Kijów, 1M7. Opr. 
1171. (614) Narzucona i odebrana. Przez Fr.yd. hr. Skarbka. Wrocław, 
1H40. 
1172. ((i15) Powieści i llisma humorystyczne. Fryd. hr. 
karbka. Wrocław. 
11"140-1847. T. 2-7. 
l ] 7iJ. ((jW) Zabawki wierszem, Ignacego I{ułakowskiego. Ell. 2. Grodno, 
1827 i 1
28. Tomów 2. 
1174-. (H17) Dzieła Franciszka Zabłockiego. Wydane IJrzez F. S. Dmochow- 
skiego. Warszawa 1
29. (Biblioteka narodowa). Tomów 2, opr. 
ł 17f1. «(n
) (Zbiór pisarzów polskich. Cz. I). Pisma L. Gornickiego. War- 
szawa, 182
. Tomów 3. 
li 7H. (uHJ) Powiastki i bajki Stanisława Jachowicza. Wydanie 6. War- 
szawa, 1842. Tomów 2. Nadweręż. 
11377. (H20) Hnbon. Pismo poświęcone poźytecznej rozrywce. Wydawca Ka- 
zimierz Bujnicki. Wilno 1
42, 1843, 18.1.;;. Tomów H. 
l li'
. (621) Ramoty i ramotki literackie. Napisał Au: Wi: chirurg filo- 
zofii. T. III. Warszawa, 1846. Z ded. 
] IiH. (622) Powieści wielkopolskie, przez R. W. Berwińskiego. '1'. L 
Wrocław 1840. 
ł l KO. (623) %ycia !Sławnych Polaków. T. II. (%ycie Jana Zamoyskiego, 
Historya Stefana Czarnieckiego). Warszawa, 1805 (Wybór pisarzy 
llolskich. Ellycya Tad. Mostowskiego). 
11:-;1. (624) Ioemata Klemensa Janickiego, IJrzekład Władysława 
yro- 
komli. Wilno, 18M
. (Przekłady poetów llolsko-łaciilskich epoki Zyg- 
muntowskiej, zesz. L) 
l 1
2. (fi2f1) Historya miasta Wilna. Przez .l\lichała Ba!iilskiego. T. L 
Wilno, 1836. 
11
3. (62(i) Dzieła Kazimierza Brodziilskiego. Wydanie zupełne i 1 1011111 0- 
żone pismami dotąd drukiem nieogłoszonemi. Wilno, HH2-184.4. 
Tomów 10, (tomom 7 i H brakuje po kilka kartek). 
11 
.t (li27) Plik złożony z dzieł K Brodzińskiego, wyd. wileńskiego 
184.2- -184J, z poprawkami, dOliiskami i t. p. 
I t.'
i). (628) Streszczenie szczegoł6w o wsi Koszowaty - .Józefa l\lłodec- 
kiego. Litograf. Z ded. 
11
1i. (62U) Przegląll dzipjów lJolskich. Piso 18:1H-iJ7. WSllółcz. lito- 
graf. stronic 118, Ilrawd. w Paryżu. 
11:-\7. (ljiJO) Prawdop. Listy z Pl'Owincyi z 1777. T. I. Brak wstęlJU i 
llo str. 12.
>>>
72 


W,)"dania stal'e w j
zyku poh,kim. 


118R (631) Traktaty między 
szłe. Opisane i zebrane 
W Warszawie, 17!;Y. 
1 um. (632) Wiadomości Ossolińskiego. T. m. Cz. 2. 
1190. (633) Dzieła Kniaźnina. W,)"ll. w {i0 T. n i VII. (Pieśni Oss,)"ana 
cz. 2. I'ieśni Horacyusza). 
1191. (634) Dzieła Ignac. Krasickiego. 'l'. I. Lipsk 1 H34, Breitkol)f ł't 
Haertel 1831. (Bib!. kiesz. ldas. pol.) 0llr. 
1192. ((j35) Plik wycinków z różnych starszych Ilzieł i 2 tumy Ilefi.k- 
towne, niezn. 
1 HJ3. (636) W
drówki literackie. Fantastyczne i historyczne. l'rzez .J. 1. 
Kraszewskiego. W Wilnie, w druk. S. Blumowicza, 1 H3H- -l
:m i 
1 R40. Tomów 3, opr. IUa przeróbek i t. II. 
1 UJ4. (637) Wojna Chocimska. Poemat bohatyrAki w Ilziesi
ciu cz

ciach. 
Przez Amhzeja Lil)skie!\,o. Z ręko współczesnego wYIlał Stanisław 
Przył
cki. Lwów, 18f10. :Egz. skolacjono\Tany lJrzez ś. p. J. I. 
. Kraszewskiego z dwoma staremi rękopismami pod tym samym ty- 
tułem, z których jeden znsjlluje si
 w BibI. OssoI. 11011 K 13

 
inw., zaś drugi, rękopism Paniki, jest obecnie własnością p. ('eliil- 
skiego w Cekowie. Egz. 0I1110wiednio oprawny. 
11 gfi. (638) Deklarscya. Broszura o 1fi !'Itr. małej 8", wYllaua w Wal'sza- 
wie l7U2 r. Jest to l,rzekład z ros. j
zyka I'roklamacyi .Jak"'ha 
Bułhakowa, z podpisem i datą : Warszawa 7 1\laia 1792. OllpiA. 
1 U16. (63
J) Okólnik biskupa .Jana Pawła Woronicza, Ililtowany z Wal' 
szawy 14. sierpnia 182fi. 
1 HJ? (640) Okólnik tegoż biskupa, Ilatowany z Krakcwa 21'! czerwea 
r. 1 H28. 
11 UR ((j1,1) Okólnik tegoż biskul'a, datowany z Krakowa 12 września 
r. lH23. 
11 
m. (()42) Przemowa przy złożeniu 110 grobu śmiertelnych zwłoków ś. 11. 
Tadeusza Kościuszki w Kościele Katedralnym Krakowskim, przpz 
Jana .Woronicza biskupa, ,I. 23 czel'wca lHlK Kraków, w clruk. 
Groblowskiey Józefa Mateckiego. Broszura. 
1200. (61-;1) Satyr albo f)ziki mąż Jana KocbanuwAkiego Zygmuntowi Au- 
gustowi Kroiowi Polskiemu lu'zypisany. Kopia własnoręczna J. J. 
Kraszewskiego. 
120 I. ((;14.) 1773. Satym na zbytki stołowe, garderobne i na łowy ko- 
sztowne, które llrzyprowadzają 110 n
dzy potomstwo (ks. Gl'Rcianu 
Piotrowskiego). Własnoręczna kopia J. I. Krai:lzewskiego. 
1202. (6.1,5) Rozmowa nowych Proroków, dwu Baranów o jellnej głowie, 
starych obywatelów Krakowskich. o lJl"zemienności niniejszpgo wieku 
naprzeciw staremu w POl'zlłdkach, w ubyczajach i slirllwach lUllzkirh. 
Książki lIrzez I1Iarcina Bielskiego niegdyś U!ll'isane, a teraz przez 


mocarstwami eurupejskiemi od r. 177
1 
lIrzez X. Fr. Siarczyilskiego. S. P. T. V. 


za.- 


..
>>>
I 


\Yydullia I:!ture w jl'zvku polskim i fl'anf'uskim. 


7
 


Joachima Bielskiego, syna jego wydane. ,V Krakowie, w (\ruk. 
Jakuba Siebeneychera, lfi87. Własnoręczna kOl)ia .T. L Kraszew- 
skiego. 
1 
OiJ. ((H,H) :::!en Majowy lJod gajem zielonym jellnego Pustelnika. Przez 
Marcina Bielskiej;\'o napisany i teraz nowo przez Joachima Bielskiego, 
syna jego, wydany. W Krakowie, w druk. Jakuba Siebeneychera 
1580. Własnoręczna kopia J. I. Kraszewskiego. 
1 
01. (fi1,7) Trzy Struny. Przez Seweryna Hoszczyillilkiego. Ollllział II. 
Strazburg, w tłoczni Gustawa Silbermana, 18iJ!). Poezye w 6°, o 
liJ7 str. 
1205. (618) Zadanie Ziemiailskie. Petersburg 1 H6 1-62. Arkusze (nu- 
mera) 2--7. 
120(). (6'
g) Wyciąg z trzeciego zeszytu Przeglądu llo!itycznego teraźniej- 
szości i przyszłości zawierający: Tl'zecie zdanie sprawy z czynności 
Rady Zawiadowców pomnika Ś. II. KlaUllyi Potockiej w przeciągu 
lat lH1,1- -1844. Paryż 1845, Ksi
garnia Słowiailska. 
1207. (650) Piąte slIrawozdanie Towarzystwa Wychowania Narodowego 
Ilzieci wychodźców polskich z czynności odbytych od 1. stycznia 
1 RHi do 1. stycznia 1847. Paryż. Tekst polski i franc. 


Wydania stare i rzadsze. 


ej lV jrzyl,'u .francuskim. 
1:20K. (1) Recueil voiages au NOl'd, contenant divers Memoires utiles au 
Commerce et it la Navigation. Amstel'llam, 17lf). Tomów 3, w małą 
go, dobrze zach., 01'1'. wsk. 
1209. (2) Histoit'e de l'allarchie de PolognI' et ilu d
rnembrement de cette 
}'epublillue. Paris, lH07. Tomów iJ, egz. dobrze zach.. 0llr. 
1
1(). (3) ViI' de Fl'ederic II., roi Ile PrussI'. Strasbourg, 17H7. 'l'omów 4. 
w HU, zbrosz. 
1211. (4) Voyage en Allemagne et en Pologne, commence en 17iti 1)11.1' 
M. Ile L. S. 1\1. A. Ho D. P. Amsterdam, 17H4, HU; dobrze 
zach., opr. 
121:ł (fi) Les Anecdotes de PolognI', ou I1lernoires seCl'ets de H,egne de 
Jl'an Sobieski. Amsterdam, 16
m r. Tomów 2 w małą 8° opr. 
(10brze zach. 
121B. (6) Histoire Ile la Bcission ou llivision arriv
e en PolognI' II' XXYII. 
juin 1(i98 au sujet de l'election Il'un roy Par 1\1. de la Bizarlliere. 
Pad,.; 1699. Egz. dobrze zach., 0llr. w skórę. 
121.1,. (7) Essai llO!itillue sur la PolognI'. Warszawa lifa, 8 u , bal'lłzo 
clobrze zach., opr. wsk.
>>>
a 


Wydania stare w języku francuskim. 


121:. (8) 
Iemoires de Charles-r,ouis baron de Pollnitz etc. Secolllle edition. 
Amsterdam - Londres, 1735. Tomów 2 w 12° - bardzo dohrze 
zach., w jednej lerg. opr. Nouveaux memoires etc. Amsterdam 1737, 
mała 8°, tomów :2, bardzo dobrze zach. opr. Razem tomów 4. 
1
16. (U) Journal des choses memol"ables advenues durant II' regne de 
Henry III., roy de France et de PolognI'. Edition nouvelle. 
Cologne, 1720, 8°. Tomów 2, bardzo dobrze zach., 011'. w ak. 
1217. (10) La vie du comte Wenceslas Rzewuski, Grand-G-{meral et Premier 
Sfnateur de PolognI'. Liegfl, 1.782, 8°, zbrosz. 
U 18. (11) Histoh'e de revolution de PolognI' en 1 im. SecoUlle M. Par 

I. )Ienee. Paris, 1. 792. 
121 B. (1.2) Description de la Crimee, lJRr III. Thournann, Professeul' R Halle. 
'l'raduite de I'Allemallll. Strasbourg, 1786, 8° (str. 101- -107 
i rpjestr u dołu nadwer). 
1 :l 20. (13) Memoires de Gaspard comte Ile Chavagnac etc. Amstenlalll, 
1700, 8°; ęgz. dobrze zach., opr. 
H
1. (l'i) Relation IIistorique de la PolognI' etc. Paris W87. 12°, opr. 
w lerg. 
122:? (1;j) )Iemoires Ile ce qui s'est lasse en Suede et aux lrovinces 
voisines, depuis l'annee HH5 jusque en l'almee 1 (j!)f), ensemble le 
(le m81e de la 8uede avec la PolognI'. Par P. LinagI' de Vaucieunes. 
ColognI', Uj77. 'l'omów 3 w 12°, bardzo dobrze zach., opr. 
122;ł. (lfj) Idee generale d'une collection complette d'estampes. Leipsic et 
Vienne, 1771. 8°, dobrzA zachow., opr. w skórę. 
1224. (17) L'etat actUf'l de la Pol ognI'. (Par de Chevremont) C'ologne 1 i02, 
12"; dobrze zach., olu'. w perg. 
122:). (lH) Essais historillue et critillue sur les dissentions des eglises Ile 
PolognI'. .Par Joseph Bourdillon , Professeul' en Dl'Oit pub!ic. 
A BasIe 17G7, mała 8°; bardzo dobrze zach. 
1
2fi. (19) Voyage de N'icolas Klimius Ilans la region souterraine. Wyd. 
z lR w. Brak. tyto i koilCowej kartki. 
1227. (20) Dictionaire des artistes, dont nous avous des estalllpes avec 
une notice detaillee de lenrs ouvrages graves. Leil)sig l7i8-17UO. 
Tomów 4. dobrze zach., mocno w ak. opr. 
122H. (21) Histoire de la derniere gum're et de negotiations 1)0111' la paix 
etc. Avec la vie Ilu prince Eugene de Savoyc. Par I1lr. P. 
lassuł1t. 
Amsterdam, 1726. )Iała 8°, bardzo dobrze zach., części (tomów) 
, 
razem opr. w perg. 
122H. (22) I1Iemoires sur l'ancienne chevalerie; consideree COlllme un Ma- 
1Jlissement politique et militaire. Par)I. Ile la Curne de Sainte- Palaye. 
Pal'is 17:")!J, 1.2°, tomów 2. 
1:l30. (23) Guenes des Turcs avec la PolognI', la :\Ioscovie et la Hongrie. 
A la Haye ] 689, 12°, opr.
>>>
'''.rdania stare w j
zyku fi'ancuskim. 


7a 


12:n. (24) Casimir roy de Pologne. Paris, 1679; mała 8'\ 2 tomy w je- 
Ilnej skórzanej OIIl'Rwie. 
12:J
. (25) Memoire sur les Samojedes et les Lappons. C01)enhague, 17t)H. 
wielka 8°, 01)1'. 
.1 
::a. (26) Catalogne raisonne 111'13 desspins originaux des lJlus gra])(lS" 
maitres ancipns et modernes. Par Adam Bartsch. Vienne, 17
4. 
wielka HO, 0lu'awa przez mole uszko 
12:H. (27) Histoh'e !itt.el'aire des XI-eme et XII-eme siecles de l'ere chre- 
tienne, traIluitI' de l'anglais Ile Berington. Paris, 1818, 8", dobrze 
zach., 0lJr. 
12:{5. (28) neR Juifs au dix-neuvierne siecle-. Par. lU. Bail 2-me M. Paris 
unfi, H", Opl'. 
1236. (
!}) I\[emoires pour servir a rhistoire de la fete des foux, qui se- 
fi1isoit autrefois dans lJlnsieurs 
;g!ises. Par l\lr. du Tilliot. Lausanne- 
et Geneve, 1741; bardzo dobrze zach., mocno w skórę olu'. 
l 
n7. mO) Relation ou Juurnal d'un officier fran
ois au service de la 
cOllfMeration de Pologne , pris par les ltusses et reIegue en Siberie. 
Amderdam, 1776, mała 8", egz. bardzo dobrze zach., opr. 
128H. (31) Lettres ecrites en Allemagne, en Prusse et en Pologne, dans 
les annees 180:), 6, 7 et H, lmr Jean-Philippe Graffe.nauer. Paris 
et Strashourg, 1809, HO, opr. 
] 
;m. (:12) ,J. SulkoWHki. l\Iemoh'es historiques, po!iti(IUe et militaires sur 
JeR revolutions Ile PologRe 1792-1797, lJRr HortenHius de St. 
Albin. Paris, 1 HiH, HO, opr. 
J i-1.(). (Bił) Resume dp. l'hif'toil'e de Stanislas, roi de PolognI', Iluc Ile 1.0- 
bmine et Ile Har. A Nancy, 1831, l
o, zbrosz. 
12 n. \:34) Cagliostl'o llemasque a Varsovie. Ou relation authentique de 
ses operatiolls alchimillues et magiques faites dans cettf' Callitale en 
1780. Par un tenlOiu oculah'e. 178ft Bez podania miejsca druku, 
8", zbrosz. 
12'1.2. (ił1» Joul'llal d'ull voyage de Constantinopole en PolognI', łitit a l[t 
suite de son excellf'nce I11r. Jaq. Porter par II' R. P. .Joseph Bosro- 
wich, de la ('omp. Ile Jesus en 1762. A Lausanne, 1772, duża 
12°; bal'llzo dobrze zarh., mocno opr. 
12 'I.H. (ił6) Letb'e d 'tm Hentilhomme Polonois 8. an (jentilhornrne de seS". 
amis Ile la merne Nation, sur II' sejour des 'froupes Haxones eu 
PojognI'. Bez :
liejsca druku i daty, 4°, nieopr., od str. 41 brak. 
I
H. (37) Yie privee lII' Louis XV. A Lomlres, 17Hl, tomów 1. w 12°.. 
bardzo Ilobrze zach., w skórę 0IJr.' 
l :H:J. (H8) :ł:;loge historique Ile Stanislas Auguste, roi de Pol ognI'. Pal' 
uu citoYf'n. Yarsovie, 17Hfi. i O , bardzo Ilobrze zach., Zbl'OSZ.
>>>
76 


"\VYllarJia stal'e w j
zyku francuskim. 


121ft (39) Histoh'e dei! llietes de PolognI', pour les eIeclions des rois. Pili' 
M. de la Bizarlliere. Suivant la Copie de Paria. A Amsterdam, l GB,. 
12°; egz. oprawny w akór
. 
1217. (40) Recherches sur 11'13 dixmes. Tradllites du Polonais. Varsovie, 
1804, 8°, zbrosz. 
12.1.8. (41) Catalogue de quelllues !ivres en differens Langues COn1l11e aus"i 
de colIetions d'estampes qui SI' trouvent a Vorsovie 'chez 
lichel 
GrolI, libraire de la Cour. 1789, 12°, zbrosz. 
1
4-9. (42) Observations sur un Libelle, qui a pour Titre; .Premier et Seeond 
Eclaircissiments rtlels, sur le Proces du Prince General de Podolie, 
Adam Czartoryski. 1785. Bez miejsca druku. 8°, zbrosz. 
1.2:0. (43) IIIemoires es Anecdotes pour serviI' a l'histoire de Voltaire. 
A Liege, 17HO. '12°, sl'abo opr. 
12:;1. (4-1,) Varsovie vengee et son apologie avl'c lles reflexions mOl'alp
. 
politiquI' et autres. En Pologne, 1742. 8°, opr. 
12!)2. (45) Histoire et relatioll du voyage lle la royne de l)ologne et". 
Par Laboureur. Paris, 1.(j48 avec privilege du Roy. 4°; egz. dohrzp 
zach., oprawa skórzana wytarta. 
12fiH. (46) Oeuvres du Philosophe Bienfaisant. Paris, 1761-, duża 12°, 0111'. 
12f1.. (47) Recueil des declarations, notes, et faits principaut, (lui ont 
precede et accornllagne la diete confederee depuis II' lK Sel)temhre 
1772 jusqu'au 11-. Mai 1773. 4°; bez miejsca Ilruku. Zbrosz. 
12:5. (48) IIIernoire descriptif SUl. la toret impel'iale de Białowieża, en 
Lithuanie. Redige pal' II' baron de Brincken. Orne de qllatl'e gra- 
vures et d'une carte. Varsovie, U52R Duża 4°, zbrosz. 
1
5f). (49) l\Iemoirl's de Pologne. Par II' 
r Amand de la ChalJelle. Am- 
sterdam, 1739. HO; bardzo dobrze zach., 01'1'. w skórę. 
12!)7. (50) Lettres historiques et politiques a son Altesse Le Prince Jean San- 
guszko sur les interegnes de Pologl!e depuis l'eta\lissement des Paeta 
Conventa ou l'election !ibre des roys. Ecrites de Lubartow, a \"01'- 
sovie, 1764. IIIała 8°, opr. uszko 
125K (f)l) I11emoire sur l'origine et la nature lle la plique polonoil:je Iii 
a la seance litterah'e privee Ile I'Universite Imperiale de "ihm II' 
1: Janvier 181.4. Par Josephh Jo'rank. Vilna, HO, zbrosz. 
125R (52) Venda Reine de PolognI'. Histoh'e galante. A la Haye. 17U:; 
12°, opr. 
12tiO. (5:ł) Essai sur la peinture en mosaique, par 1'1. II' V"'''''''. ł'aris, 
1768. 8°, opr. 
126i. (51.) ERsai sur les N. N. on SUl' lei! lnconnus. 1.777. Bez mipjsca 
druku. 8°, opr. w perg. 
1262. (55) Histoire des missionaires dans II' l\Ii(li Ile la ]o'rance. Lettrpi! 
Il'u11 marin a un hussard. .Paris, 1.H 1 U. W'. zbrosz.
>>>
'YYllania stare \V j
zyku francuskim. 


77 


121);ł. (fl6) r.onjurat.ion Ile quatre-vingt-seize gentilshomlllps polonais, ecossais, 
RuMois et fram;ais contre le gouvernellleut russes, et massacres Ilans" 
lps ruines du chateau de Macijowike; ouvrage traduit de l'anglais 
par AUrell F... Paris, tR21. 8°, zbrOBZ. 
12Ii!
. (!17) Histoh'e du christianisrne des Jndes. 
Prawdopodobnie w Paryżu, 1723. 
Iała HO, 
tyto kartki. 
l ::!Iii. (flH) Jli-moirps Ilu duc de la Rochefoucauld. Paris, 1 HO.1-. Mała H",. 
opr. w sk. 
121il). (5!:!) Les confessions Ile Saint Augustin, tralluites en Fralll;ois avec 
la Latin a coŁe, elll'icl1ies des remarques historique, critique et chro- 
nologillUPS. Par le Revprend Perl' Iom*** Religieux B.\nMictin Ile 
la Congrpgation Ile S. )laur. Paris, 1741; 2 tomy w 8°, opr.. wsk. 
EW7. (fiO) ViI' de Zwingle, reformatem' Ile la Suisse. Z 1 R w. HO, brosz. 
brak. tyto kartki. 
l2HR (fil) AII1'ege chrouologique .111' I'histoire (le l'ologue. A Varsovie et 
.DresIle, chez IIlichel UroIł,' 176:
. H°, opr. 
12(j
. (62) La viI' du carllinal Jpan Fralll;ois Commendon (livispe en quatre 
libres. Ecrite eu Latin 1)8.1' Antoiue l\Iaria f1ratiani et traduit en 
FralJl;ois par FU'chicr. Seconlle Mitiou. Paris, lIiHO. H", bardzo 
Ilohrze zach., opr. w sk. 
J 270. «(jił) Memoire sur la l'evolution en Pologul'. Bez miejsca druku i daty, 
lecz will. z końca 18. W. srI, zl)rosz. 
1271. ({Ho) I
etb"es particulil'res du baron (le Viomenil, sur les affaires dl' 
PolognI' en 1771 et 1772. Paris, lH08. HO, 0111". 
t 
72. (fif») L'observateur en Pologne. Par Hubert Vautrin, de l'acadenie 
tle :Nancy. Paris, lHOi. HO, sk. opr. 
1273. (lifi) Histoh'e de l'anarchie de PolognI', et (lu demembrement de 
('ette republique. Par CI. Rulhii're. Puris, lR07. Tomów 4 w 8°, 
zllrosz. 
127.1-. (67) Tl"aite d'amitie perpet11l'1le et de gal"autie 
Russie, enb"e Catheriue II., et Stanislaus-Auguste, 
II' H 113 F..vrier 176R; avec Iles obsevationR 
du Bar. Cracuvie et Paris, 17fi9. 4°, broszur. 
127f. (6H) Esquises polouaises ou fragments et traits dł-tacMs l)om' 
!'Iervir a l'histoire de la revolution de PolognI' actuelle. Par une 
l'olonaise (Kunegundę z Gipllrojciów Białolliotrowiczową). Paris 
tRiU. 8°, 0ln'. 
127fi. (69) Abn"ge "(le l'histoire de Russie, par l'abM Perin. Paris, 1 BOR;. 
8", 2 tomy, opr. 


Par ){. V. tle la Croze. 
OlU". skórz. uszk., brak. 


Ile la lmrt tle la 
signe a Yar",ovie 
par un confM....re
>>>
]fJ. 


'Vydania stare w j
zyku francuskim. 


1277. (70) Observation d'un Polonois irnpartial sur l'anet remłu a Yarso- 
viI' II' 15 mars 178f1. Pal' Allam ezartoryski. 17RH, bez miejsca 
dl'Uku, R o, zbrosz. 
1278. (71) Marine militah'e ou recueil des tlitferens vaisseaux qui serVf'nt 
a la guerre suivis des manoevres (pIi out II' l)lus de raport au 
combat ainsi qu'a l'at.aque et la Ileffeuse des ports. Par OzamI!' 
l'aine. l)aris. Bez podania roku, lecz wid. stare wydanie. Z mnó- 
stwem rysunków z objaśn. Barllzo Ilohrze zaeh., zbrosz. 
ł27B-80 (72) a) Sejmu' de Londres ou Ho!ibule Ol' Cour. Par II' sieur tle 
Galardi. A ColognI', lIi71. b) Ziska, II' Redoutable Aveugle. Aver 
I'Histoire des Guel"l'es, et 'l'muhles 110m' la Re!igion dani! II' Royam,' 
de Boheme etc. ALeille, chez Ja(lUeS l\Ioukef', 1 (i8i). Oha tlzif'ła 
w 12°, słabo opr. w perg. 
128 ł. (7ił) Hictionaire HistorilJue et Critique. 1'\1' Pierre J:ayle. CimlUieUlf' 
edition revue, corrigee, et augmentee, avec la viI' de l'autem', pRl' 
lUr. Des l\laizeaux. Amsterdam, LeiIle, Haye, Utrecht 1740. .1. tln7.f' 
tomy, in folio, dohrze zach., Opl'. wsk. 
"1282. (7.1-) Nouveau Dictionah'e Historique f't Critique, 11OU1" servir III' 
:::5upplement ou (le Continuation au Dictionaire Historillue et Critiqnp 
de Pierre Bayle. Par .Tnques George Ile Chaufcllie. Amsterdam pt 
Haye 17f)O, 1 73ił, 17fiG. Tomów 4 in folio, 0l)rawa skórz. 
nadwer. 
1283. (75) Voyages Ilu Sr. A. de la lUotraye en Europe, Asie et Afri- 
quI' etc. A la Haye, 1727. Duża 1. 0 , bardzo Ilobrze zach., mocno 
w sklirę opr. (z illnstracyami), tomów 2. 
J.2H4. (76) Histoire ancit-nne du gouvernemellt (le Chi'rson. Pour sen'ir 
fl l'histoire Primitive des peuples de la Russie. Par II' Comte Jean 
Potocki. St. Petersbourg, 1801-. Imprimp. a l' Academie Imperiale 
deR Scienśes. 4 0 , opr. 
1285. (77) Dissertation sur les anciennes }{usses. Par F. H. S. D. P. St. 
Petersbourg, 1785. 4 0 , opr. 
1286. (78) V oyage au mont caucase et - eu GeOl'gie, llar Jules Klaproth. 
NouveIIe Mitiou. Paris 1 Hiłił, sł', 2 tomy. 
1287. (7
) Coup- d' oeil sur la !itographie. Par L. J. 1. H. A Bmxe- 
lles, lHlH. 8 0 , broszura. 
1288. (80) Seconde et Troisieme Lettre llo!itique fi II' Prince Jeau Haug-u- 
szko sur les interregnes de PolognI' depuis la rnort Iłu roy Jean HI. 
jus(I U 'a celle d' Auguste III. Varsovie, 17fi4. 8 0 , broszury. 
12H9. (81) Coup- d' oeil rapilłe sur les causes reelles (le la decadence I!e 
la PologIle j par M. de Komarzewski. Paris, 1807. 8°, zbrosz. 
ł
UO. (82) Avis aux meres etc. Par /'e!ix Bartolozzy. Vilna, 1 HUI';. 
8 0 , brosz.
>>>
Wydania stare w j,:zyku fl'al1cuskim. 


7U 


J 2!J 1. (83) Nouvelle abrege chronologique de l' histoire de France. Par 
Henault. Troisieme M. Haie, 1.747. 8°, 0IJr. 
12!J2. (84) l.ettres sur la gueITe de Russie en 1812; sur la ville Ile 
t. 
Petersbourg, 11'13 moeurs et les usages 111'13 habitans de la Russie et 
de la PolognI'. Par L. V. D. P. Paris. 8°, lR16. opr. 
12
H., (85) Traite de la peinture. Par J
eonal'd de Yinci; revu et corrige: 
nouvelle ed. Augmentee de la ViI' de l' Autheul'. Paris, 171 G. 8", 
mocno w skórę opr. Z illustr. 
1 
9.'/.. (!)fj) Traite eIementaire du (lessin, par Hosio. Seconde M. Paris, 
1802. 8°, mocno w sk. opr. Z illust. 
12B:J. (1'17) I1Iemoires pour servir a l'histoire et au droit pub!ic de Pologne, 
contenant particulierement les Pacta Conventa II' Augustp Ul. TraiI. 
du Latin de Lengnisch, par Forrney. Haye, 1741.. 8°, słabo opr. 
129Ii-97. (88) a) L' etat actuel de la PolognI'. A ColognI', 1702. 8°; 
b) .Toh. 'l'heOll. Sl,rengmi Polonia Nov - Anti'lua, Fl'Rncofurti, l(jfili; 
12°, dobrze zach., razem Illocno wsk. 0l'r. . 
l 
!)
. (89) Voyage Ile Vienne a Helgrade et a Kilianova, fait dans 
176H-70 par Nic. Ern. Kleeman. 'fraduit (l'allemaml. Neuchatel, 
1780. 8°, mocno w sk. opr. 
12
m. (90) Genealogie de la Illaison Brzostowski. A RumI', 1797. 8°, 
brosz. 
1. BGO. (!J 1) Histoire Ile la guerre des cosaques conh'e la PolognI'. !'ar 
Piere Chevalier. Paris, 1663. 11ała 8°, mocno w skórę opr. 
130 l. (92) Geneve, = Cracovie, la Suisse = la Pologue. I.ettre a m-r. A. Baum- 
gartner, par un citoyen de la republillue de Cracovie. Paris et Ge- 
neve, 1848. Broszura. 
1302. (93) Histoire, on anecdotes SUl" la revolution de Russie; en l'anllee 
171i2. Paris, 171J7. Duża 8°, 0l'r. 
lBO:l (!J1) Description des pl'incipaux ouvrages Ile peinture et sculptm'e. 
Anvers, 1774. 8°, zlJrosz. 
l BO L (Ufi) 1\lemoires sur les dernieres revolution Ile la PolognI'. Par un 
gentilhomme polonois. Rotterdam, 1710. 8°, bardzo Ilourze zach., 
opr. w l)erg. 
1HUi). t Uf» Le partagI' de la PolognI', en sept dialogues en foi"me de tll'a- 
me, par Got!ieb Pansmouser, tratluit de l' Anglois par Milalli *** 
duchesse de ***. Londres. Bez llodallia roku; 8°, 2 tomy opr. 
razem. 
130ft (U7) Relatiou de I1Ias'oudy et II' aut1'es auters musulmans sur les 
anciens Slaves; lJar 1\1. Charmoy (Lu le 7 Novembre 1832 et te 
5 .Juillet 1833). St. PetersboUrg, 1834. 4°, brosz. 
1307. (98) Exp!ication de divers m( n:lmel1ts sillgu!iers, qui ont rapport 
a la re!igion des plus anciens peuples. Avec l'examen de la tlernie- 
re edition des ouvrages de S. Jerome, et un trait.e sur l' astrologie
>>>
HO 


Wyda nia stare w ,języku francuskim. 


judiciaire. Ouvrages enrichi de Figures en taille-douce. }'ar le 
Dorn***. Poris, 1739, -1.0, bardzo dobrze zachowana, mocno w per- 
gam. opr. 
1 HO
. (99) Le droit des gens ou princilJeS tle la loi naturelle applillues 
a la conduite et RUX affaires Iles nations et (11'13 souveraines. Par 
I. 
al' Vattel. Leide, 1.7;jH. 4 11 , doskonale zach., razem ładnie i mocno 
w skltrę opr. tomów 2. 
-I :łOH. (100) Le (lroit de la guerl'e et de la paix. Par Hugues Grotius. 
Nonvelle traduction, par Jean Barbeyrac. Arnsterllam, 1724, 4 11 , 
dOl
kouale zach., ładnie i mocno w sk. opr. tomów 2. 
lBlO. (101.) L'ollera ledemol,hon, qui sera rppresente au theatre royal de 
Varsovie pom' celebrer II' glorieux jour de naissance de Auguste lU. 
Varsovie II' 7. Octobre, 17!i
). -1.0, brosz. 
1 B I 1. (102) Choix de musiquI', dPdie A S. A. S. monseigneur II' Ibc 
r
gnant des Deux-Pouts. 15 Juillet, 1783. Tom nut, licho opr. 
1. B 12. (1. OH) Histoh'e ancienne du gouvprnement de ]'odolie. Pour serviI' 
Ile suit.e a l'histoire primitive des peuples dp la RussI'. Par II' 
comte Jean Potocki. Ht. Petel'suourg, 1. HOfi. 1 11 , opr. 
lH1iJ. (104) Histoh'p ancieune dn gouvernpmeut de Vvolhynie. Pour serviI' 
de suite a l'histoire primitive Iles peuples Ile la Russie. Pal' le 
cornte .Jean Potocki. St. P?tersbourg, 1 HOf). 4°, związane. 
1BU. (105) Lettres sur la negotiation de l' affaire de I1lalthe en PolognI'. 
Ecrits par uu habitant Ile Varsovie aRon ami a LOllllres. LOllllres, 
1775, H II, brosz. 
131;). (106) Lettre d'un geutilhomme POlOllOis a mr. Hennin; suiviI' des 
cousiderationR politillues. Varsovie. Bez podania roku. 8°. broszura. 
la1fi. (107) Recherches Bur l' origine et 11'13 divers etab!issement des 
Hcythes ou Goths; Ollvrage tralluit sur l' origiual anglois de ,J. 
}'inkertou. Avec des 8ugmentations et tles corrections faites nar 
l'auteur_ Paris, 1 RO-1.. 
1317. (10H) }fNange tle pipceR fugitives. Vllrsovie l'illicule, et autres llipces 
nouvplles. La Voix Ile la uature et Ile la raison. Lettres sur le 
caractere dps Anglois. Let.tre 8ur la creation de l'arhre Ile viI'. Re- 
llige par II'Ir. L. C. 1\1.****** LOllllres, l7-1D. 12 11 , brosz. 
laIK (lOg) Iiscours sur Nicolas Copernic, l)ar Jean Hniadpcki. Reirnpri- 
me a Varsovie, lH1H. 8 11 , opr. 
1 H19. (110) Examen de la liherte originah'e Ile Venise. Traduit de l' ita- 
!ien. Avec une harangue de Luis Hl.!ian amhassadeur Ile Frauce 
eon trI' les Venetiers, trRlluite du latin. Et des Rernarques bistoriques. 
RatiRboune, 1(;77. 1\fała 8°, dobrze zach., słaho opr. 
13
O. (111) V oyage en PolognI' et en RURsie, par un l,risonier de guerre 
de la garnisou de Dantzig en HHB et 1811-. Pada; 1.H28, sł). 
mocno opr. 


},
>>>
Wydania staJ:e w języku francuskim. 


Hl 


1 H21. (112) Abrege de la geographie universelle ,le William Guthrie; 
traduction nouvelle sur la 1 t!. M. anglaise Ile 17tm, par Franl;ois 
Pages. l'aris, VIII (It!OO), 8°, opr. 
1 ;ł22. (11 B). Essai sur II' principe de population, par Malthus, traduit 
Ile l' Anglois par Pierre Prevost. Paris, 1 HO!), 8°, 3 tomy, 
zbrosz. 
J B2B. (114) 'l'ahleau de la PolognI' ancienIle et mollerne. Par M. Malte 
Bl'UIl. Paris, lH07, HO, zbrosz. 
13::H. (l1fi) I.'horoscope politique de la Pologne. 5. M. Cetigne, 1779, 
HO, opr. 
lB25. (1.16) ReSl)ect du a la ta", couronnee, on expose historique, poli- 
tique et moral des grands eVtmement relatifs a la PolognI'. Par 
:\r. Łobarzewski. St. PHersbourg, J HIH, HO, opr. 
I B
I). (117) Histoirie de la l,einture en Italie. Par M. B. A. A. Paris, 
tH17, HU, mocno w skórę olU'. tomów 2. 
J H
7. (1 J H) Nouveaux memoire s sur l'etat present de la GramIe Russie ou 
::\[oscovie. Par un AllemIlnIl resident en cette COul". l'aris, 1725, 
mała 8", opr. w sk. tomów 2. 
132H. (1 UJ) Stanislas, roi de PolognI', roman historique, suivi d'un abrege 
de l'bistoire de PolognI' et de LOl"raine j par m-me de Renneville. 
Avec portraits. P,uis, lH07, mała HO, mocno i gust. w skórę opr. 
tomów ił. 
1 B2t1. ..120) Rpcherches sm la nllture et 11'13 cal\Ses de la richesse des 
nations, traduit de l' Auglois d' Adam Smith, par J. A. Roucher. 
j)euxieme M. Paris, z k. 1 H. w., W', opr. w skórę tomów fi. 
1 BBO. (121) Histoire ,le l' (h'dre Teutonique. Par UD chevalier de l' OnIre. 
l'aris, 17H4, 17H6-17H8; 12°,.6 tomów, opr. 
1 BB1. (122) Lucrece De la nature des choses, traduit llar La Grangl'. 
l'aris, ran troisi('me de la RelJUbliquI'. H O ,2 tomy opr. 
13;ł2. (12R) Biblioteque universelle des bist.oriens etc. Paris, 1707, 8°, 
bardzo mocno w sir. opr. tomów 2. 
lRRB. (124). Histoh"e de la Tauride, par St. Sestrencewicz de Bohusz. 
Hrunswick, 1. HOO, HO, 2 tomy w jednym, zbrosz. 
1 BiH. (1.2[) Yoyages Ile mI'. le chevaliel" Chardin, en Perse et autres 
!ieux de l' Orient. Amsterdam, 1711, ;ł tomy w 4°, z mnóstwem 
sztychów wewn., Ilosk. zach., opr. wsk. 
lBR5. (12Ii) Histoit'e de Jean Sobieski. Par 
I. l'abM Coyer. Amsterdam. 
l/Gl, mała HO, 3 tomy, słabo opr. 
1B36. (1 ':1,7) Voyagoe l)hilosOl)hique, l)o!itique et !itteraire, fait en Russie 
pellllant l7HH et 17MU. Hambomg, 1794. 8°, 2 tomy, mocno 
i gust. o})r. 
13B7. (BH) Les lettres (le P!ine le jeune. Nouvelle M. Paris, 1760, 12° 
2 tomy, opr. sk. nallwer
ż. 


/I
>>>
82 


Wydania stare w języku fl'ancuskim. 


1338. (129) Memoh'es de Michel Ogiński sur la PolognI' et les Polonais, 
depuis 1788 jnsqu'a la fin de 1815. Paris, 1826-1827, 8 u , 
4 tomy, Opl.. 
1339-40. (130) a) Nouveaudictionaire fram;ois, allemand et polonois, eurichi 
de plusieurs eXemlJles de l' histoire polonoise, des termes ordinaires 
des arts et des remarques de grammah'e 11'13 plus neceRsaires, avec 
une !iste alphabetique des poetes et de meilleurs lilll'es polonois, 
par Michel Abraham Trotz, varsavien. Lł'ipzig, 17mi., duża 8°, 
2 tomy, opr. b) Nowy dykcyonaryusz to jest mownik polsko-nie- 
miecko-francuski, przez III. Abr. Trocaj lH02. 
1341. (131) -Memoire concernant Christine, reigne de 8uelle etc. Tom r. 
Amsterdam et Leil'zig, 1751. 4°, bardzo (lobrze zach., opr. 
1342. (132) Le Grand Theatre Historique, ou Nouvelle histoire univer. 
aelle, tant sacree quI' profanI', depuis la creation du !nomIe, jusqu'au 
commencement du XVIII siecle. Leide, 1703, duża 4°, t. V. i 0,1 
18 str. IV. (z iIlustracyarni), sk. olI. zepsuta na grzbiecie. To- 
mów 2. 
1343. (133). Paysages et tableaux de genre du Musee Napoleon, par C. P. 
Landon. Paris, 1805; 8°, 2 tomy w jednym, mocno w ak. 01)1'. 
1344. (134) La viI' du cardinal Commendon, ecrite en Latin pal' Antoine 
Maria Gratiani, et trad. en Fran
ois par III. Flechier. 3. ell. Paris, 
1702, 12°, 2 tomy, opr. wsk. 
1345. (135) Novelle msthode tres facile pour aprendre en peu de tern"! 
alire, ecrire et parler Fran
ois, pour l' usage des Demoiselles Pen- 
sionaires du Monastere Ro'ial des Religieuses de l' Adoration per- 
petuelle dn t.re-Saint Sacrement. Par F. D. DuchCnebillot. Varsovie, 
1713. }lała 8°, słabo 0llr. 
1346. (136) Grammah'e franltoise pour l' instmction des jeunes gens. Pal' 
Le Fort. Premiere lJRrtie. (Po franc. i 1)0 polsku.) A Krzemieniec, 
1812, mała 8 n , opr. 
1347. (137) l\lemoires de madame la marquise Ile l'omlJadour. Ecrits par 
elle-meme. A Liege, 17(j6, mała 8°, tom 1 i 2 razem opr. w perg. 
Tomów 2. 
1348-49. (138) a) Leth'es de madame la marquise de Pompadour. Lon- 
dres,'1772, mała 8°, 3 części; b) Lettres et reponses ecrites a mada- 
me la marquise de Pompadoul', 1753-1762. Londres, 1772. 8°. 
Razem wsk. opr. 
1 BflO. (139) Memoires (lu comte de Bonneval. Nouv. M. en 5 volumes. 
Lomlres, 1755, mała 8°, t. 1. 2 i 3 w jednym, opr. nadwer
ż. 
'romów B. 
1351. (140) Voyages de Brandenbourg, PomeraniI', PrussI', Courlande, 
Russie et PolognI'. Varsovie, 1782, mała 8°, opr., t. L
>>>
Wydania stare w języku francuskim. 


83 


1352-53. (141) Histoh'e d' un gentil-horn me ecossois, aux cours de Suede, 
et de Pologne, pendant les regnes de Frederic Auguste et de Charle 
XII. Haye, 17 5
. Cz
ści (tomów) 2; b) Lettres d' un Inconni a Bon 
ami !Ir. 1\1. de Lu***. 1750. Oba dzieła w 8 Q , razem opr. 
1351. (142) Histoire d' Alexamlre II' Grand, par Quinte-Curce. Tekst łac. 
z fr. przekł. par. III. Beauzee. T. 1. Paris, 1781, 12°, słabo 
w skórę opr. 
135f1. (143) Les fastes du royayme de Poiogne, et de l' empire de Russie. 
(Par e. Dorville) l. ll;:rtie, contenant l' histoiI'e de PolognI'. I'aris, 
17G9, mała 8°, opr. w skórę. 
135(;. (141) Allele et Tbeodore, ou lettres Bur l'education. 
toutes JeB principes relatifs aux trois (lifferent plan 
tiun, des Princes, des jeunes Personnes, et des Hommes. 
Vienne, 1785, mała tf', opr. 
1357. (145) Histoire secrette de Neron, ou II' festin de Trimalcion, tra- 
cluit de PetronI', avec des notes historiques par III. Lavaur. Tome 
I. Paris, 17
fi, 12°, 0IJr. w skórę. 
l35H. (l4łJ) l\Iemoires de la comtesse Linska, histoire Ilolonoise, dediee 
a la Reine de PolognI', Duchesse de LorrainI', par ]',1. 1I1ilon de 
Lavalle. Tome 1. Paris, 1739, mała 8 u , gust. w skórę opr. 
1359. (147) Histoire de la ligne faite a Cambra.r, entre Jules 11. Palle, 
l\Iaximilien I. Empereur, Louis XII roi de France, FerlUnand V. 
roi d' Arcagon, et tous les Pcinces II' Italie. Contl'e la rellUblique 
de Venise. Tome 2. Haye, 1710. 12 u , opr.. 
13CO. (148) Tcaite sur II' commerce de la 1I1er Noire, par III. Peyssonel. 
Paris, 1787. 8°, tomów 2 mocno w sk. opr. 
l3G 1. (149) Histoire eIementaire, philosophillue et politiquI' de 
Grece. Par N. Foulon. Sec. ćd. Tome premier. Paris, 
brosz. 
1362. (150) HiBtoire des lćgions polonaises en Ita!ie, sous II' commende- 
ment Ilu general Dombrowski, par Leonard Chodżko. 2. ed. Paris, 
1829, 8 u , 2 tomy, zbrosz. 
_ 1363. (151) Dissertation sur l' utilitć des frictions journalil'res, ou me- 
thode preservative pour conservel' la sante. Broszura w 8°, Ilruk. 
prawd. w Paryżu, w pocz. 19. w. 
1364. (152) I1Iemoires secrets sur la Russie, et partie. sur la fin de Ca- 
therine II. et II' Paul 1. Tome second. Amsterdam, 1800, 8 0, 
brosz. 
1365. (153) L' Apologetique et les Prescriptions de Tertullien, trad. de 
Gourcy, nouv. ed. L' Octavius De .Minutius .Fe!ix, trad. nouv. 
Avec II' texte en regalu et notes. Lyon, 1
25, 8°, zbrosz. 
6* 


Contenant 
d' Educa- 
Tome n. 


l' ancienne 
1810, 8°,
>>>
84 


Wydania stare w j
zyku francuskim. 


1366. (154) (Oeuvres completes de l' abl)(' Proyart. T. X): Histoh"e d6 
Stanislas I., roi Ile PolognI', tome premier. Paris 181 U, 8 0. (Idem 
t. XII). ViI' de Marie Leckzinska, princesse de PolognI', reine de 
]'rance. Paris, 1819, 8", oba tomy broszurowane. 
1367. (155) Dictionaire geograllhique - historique de l' emIJire de Russie. 
Par N. S. Vsevolojsky. Tome premier. Moscou, 18
3, 8", oprawa 
nadwer
ż. 
136R. (15H) Annales du Musee et l' ecole modernI' Iles Beaux-arts. Tome 
3. Paris, 1808, 8" opr. wsk. 
1369. (157) Tableau historique des costum.es, des moeUl"S et des usages 
des princiIlRux peuples de l' antiquite et du moyen agI'. Par Robert 
de Spallal't. Metz UjOj -1806. 8 ° opr. tomów 3 (4--G). 
1B70. (1;,)8) Recherches sur les costumes, 11'13 moeurs, les usages re!igieux. 
civils et miIitaires des Rnciens peuples. Par J. 1\lalliot, publić par 
P. Martin. Tome troisieme. Paris, 1804, rnala I
O, z mnóstwem 
sztychów. 
1371. (1[)9) Oraison fUl1ebre de m-gr Stal1islas Hiestrzencewicz de Bohusz. 
Par Stan. I)arczewski. St. Petersbourg, 1827. Mała 4°. 
1372. (160) Histoh"e de la IJhilosol'hie herrnetique. Tome premier. Paris. 
1742. 12", opr. w sk. 
1373. (Hi!) Zayde Histoh'e espaguole, lJar 
1. ])1' Segrais. Par III. Huet. 
Tome premier. Paris 171U, mała, 8°, brosz. 
1374-. (162) Liste des souscrilJteurs au vase ołfert a S. E. r.1. II' Baron 
A. Forth-Rouen, ministI'e plenillotentiaire de France. ])reslle. Fevriel' 
1869. Pólarkusz. 
1375. (lIjB) La detaicte de Tartares et Turcs faicte par Jean Zamo'isky. 
Novvelle ed. avec notes et II' discours de Jean Zamo"isky tenu a la 
dicte de Varsovie en 15HO et la rtlponse de Sigismoml III. Tra- 
duits pour la premii.'re foi en Fral1r,ois. Paris 1 Hf)H, mała 8", 
niezesz. 
137fi. (1(i4) Table des noms prolU"es qui indiquent les matieres cont.enues 
dans les Rechercbes historiques sur l' origine des Sarmates, des Es- 
clavons et des Hlaves. st. petersbourg, 181H, 8", brosz. 
1377-8. (16f» a) La PolognI', telle IlU' elle a ćtć, telle qu' elle est, 
telle quO elle sera. Varsovie l 77fi, (ju, 3 cz
ści w jednej sk. opra- 
wie, która mieści zarazem: b) ])escription Ile la Corse, des moeurs 
et coutumes de ses habitants, sui viI' d' une relation de la CamlJagne 
[tUI' les troul'es ti"ancoises ont fait en l' Isle de Corse en 1739.. 
Paris, 1768, mała 8". 
1iJ7U. (W6) Le destin de la Fl"anCe, de l' Allemagne, et de la Russie, 
comme prolćgomcnes du messiani
me (H. Wrońskiego). Paris, 1843. 
1B80. (lG7) Histoh"e abr?ge de la litteratul'e romaine, !Jar F. Schoell. Pa- 
ris, lSlfi, 8°, 0llr. 4 tomy.
>>>
Wydania stare w j
zyku francuskim. 


Ha 


13H L (168) Dictionnaire iconographique des 1Il0numents de l' antiquiw chre-i 
tienne et du moyen age. Par L. J. Guenebault. Paris, 1843 . 
1844. 2 tomy w dużą 8°, zbrosz. 
l&U. (169) Histoh'e de l' art monumental dans l'anti'luite et au moyell 
agI', suiviI' d'un traite de la peinture sur verre. })ar L. Batissiel'. 
Paris, 1846, 4°, z mnóstwem illust., nieopr. 
'1;183. (170) Voyage d'un iconophile. Revue des principaux cabinets d'es- 
tampes, biblioteques et musees d' Allemagne, de Hollande et d'Angle- 
terre; par Duchesne aiue. Paris, 1834. 8°, brosz. 
.ł3iH. (171) Histoire de P. P. Rubens, suiviI' du catalogue generaletra i 
sonne de ses tableaux, esquisses, dessins et vignettes avec des lieux 
OlI ils SI' trovcnt et des artistes qui les ont graves. Par Andre van 
Hasselt. Bruxelles, 1840. 8°, zbrosz. 
liJ
fI. (172) ł.Iemoire snr )1' commerce des ports de la Nouvelle-IŁussie, 
de la IIIolllavie et Ile la Valachie. Par Jules de Hagemeister. Od6ssa 
1835. 8° zbrosz. 
13sfi. (173) Histoh'e litteraire d' Ita!ie, par P. L. Ginguene. Paris, 1811 

o, zbrosz. tomów 2. 
1387. (174) Essai d'une statistique genpralI' de l'empire de Russie. Par J. 
H. Schnitzler. Paris 1H29. 6°, brosz. 
138/;-90 (175-177) a) IIlemoire de l'agriculture en general, et de 
l'agńculture de la PolognI' en particn!ier. Par lik de Rieulei b) 
].Iemoire des differens sols de PolognI'. Par Ilir. de Rieule. A Ber!in, 
chez l'Imprimeur de la Cour j c) Projet pour rassembler Bana ancune 
depense toutes les richesses natm'elles de la PolognI' , par I\rr. de 
Rieule, general-major au service du Roi et de la Rl-pub!i'lue. A Berlin, 
chez l'lmllrimeur de laCour, 176fi. Mała 8°, oprawne razem w skórę. 
1391. (178) MethOlle polonaise. Par. M. A. Jazwinski. App!ication a la 
Chronologie et a I'Histoire. Paris, 1834. 8°, opr. 
1392. (179) Leęons sur l'histoire et la theorie des beaux arts, par A. G. 
Schlegei. Trad. par A. F. Conturier de Vienne. Paris, 1830. 8°, 
01)1" wsk. 
]393. (180) EtUlles des passions apIJ!iquees aux beanx-arts. Par J. B. 
Delestre. Paris, 1
33. 
1394. (181) Archeologie chretienne on precis de l'histoire des monuments 
religieux du moyen agI'. Par l'abM J. J. Rourasse. 4. M. Tours, 
1847. 8°, opr. Z rycinami. 
laB;). (182) ParalIele des langues de rEm'o!)e et Ile l'Inde etc. Par F. G. 
Eichhoff. Paris, 183(j. 4". opr. 
lR!J6. (183) Discours sur le Gouvel'Uement de Pologne ou la Politique des 
Polonais. Paris, uno. Par Claude Barbin (?) Kopia Wład. Niewę- 
głowskiego z egz. bib!ioteki w Nizzy 1860 1'. Z odnośn:rrn !istem.
>>>
6 


Wyllauia stare w języku francuskim. 


1397. (184) Memoh'es historiques sur l'empereur Alexandre et la ('our d
 
Russie, pub!ies par m-me de Choiseul-Gouffier. Paris, 1829. 8 0 . 
:\Iocno i gust. w ak. opr. 
l39R (18f1) Histoh'e de la republiquI' de Venise. Pal' l'. Daru. Pa1is
 
18
1. HO, zbrosz. tomów (j (1-4, 7-8). 
1399. (18(j) Messianisme etc. Paris, 1831, 1840. 4 0 , 2 tomy, zbrosz. 
1400. (187) Le traites de 1815. :Ellition populaire. Paris. Mała 8°
 
brosz. 
HOt. (18H) 

tats-Unis ll'Amel'if)ue. Par :i\l. Roux de Rochelle. Pal'is,. 
1839. 8 0 , zhrORZ. 
1 W2. (lH9) Voyages histol'iques et litteraires en Ita!ie, pendant les annees 
182{), 1H27 et 1828; ou l'indicateur ita1ien; par M. Valery. Bl'u- 
xelles, 1835. tO, mocno opr. 
H,03. (1 BO) Essai critirlue sur l'histoil'e de la Livonie, snivi d'ul1 tahleau 
de l'etat actuel de cette provincI'. Par ]
. C. D. B. DOl'pat, 1817, 
8°, 3 tomy, opr. 
U{)4. (1 U 1) :Excursion en Cl'imee, faite dans l'automne de l'annee 1835. 
Par Titus Vanzetti. Ollessa 183ft 8°, brosz. 
1 'I,Oń. (192) Dix ans d'etudes historirlues, pltr Aug. Thierry. Bl'uxelles,. 
1835. 6°, 0111'. w skórę. 
1106. !1 U3) j)pscription de I'Ukranie depuis les confins Ile la I1Ioscovi& 
jusqu'aux limites de la 'l'ram;ylvanie. Par II' cheva!ier de Beauplnn. 

ouv. M. pub!iee l)al' II' lrince Augustin Ga!itzin. Paris, 18f11. 
:i\lała 8°, OlU'. 
l.iQ7. (194) Memoires du general RaIlp. Edition originale. Pal'is, 1823. 
HO, brosz. 
j.WR (195) l\Ilmoires de FrMerique Sophie Wilhelmine, mal'grave de Ba- 
rei th. soeur de Fredel1c II' Grand. Brunswick, 1 H45. 2 tomy, 8 0. 
1409. (1m) Precis de l'histoil'e llloderne, lJar Jules lI1ichelet. 7. ed. Bru- 
xelles, 1 H37. 8°, opr. w skórę. 
tuo. (1!17) :i\lemoires secrets tle 1770 a lH30, pal' II' comte Il'AJlonville. 
Bruxelles, 1838-18-i5. 6 tomów w (j0, zbrosz. 
I.H 1. (1 !)H) 1\1fmoires sur la revolution de la PolognI', trouves ił. Rer1in. 
I'aris II"Ufj-. 8 0, opr. 
1412. (1 mI) )Ii
moh'es de matlame tIu Hausset, fenuDe Ile chambre de ma- 
dltme de Pompadour. Paris, lH24. 8°, opr. 
1413. (200) l\Ionnaies inconnues Iles eveques des Innocens, des }'ous, et 
,le f/uelfjues autres associations singuliel'6s de meme temps. Par 1\1. 
M. J. R., D'Amiens. Paris, 1837. H tI , mocno opr. 
1.H 4. 1.201) )Ionsieul' on-dit, on II' retour Iles Pulonais ił. Varsovie; im- 
promptu, rneIe de valllleviIleó!, l'epl'esente sur II' Th{.atre Nationale 
ue Varsovie, par les artistes fl'anr(ais rfunis, II' 18. juin. lHOR Pal' 
Jh. EeRson.
>>>
Wydania stare w j
zyku francuskim. 


87 


1415. (202) Histoire litteraire des Ambes ou des Sarrazins pendant le 
moyen agI'. Trad. Ile l'angI. de Joseph Rerington par A. :1\1. H. B. 
Pads, 1823. ti°, opr. 
1 t 16. (203) Lettres ecrites en Allemagne, en Prusse et en PolognI', dans 
1805. 6, 7 et R Par Jean-Philippe Graffennauer. Paris et Stras- 
bourg; 1809. 8°, mocno i gust. Opl'. 
J 417. (204) Oeuvres choisies, !itteraires, historiqlles et militaires du ma- 
rechal prince de LignI'. Geneve, 1.809. 8°, mocno w sk. 01)1'. 
2 tomy. 
141H. l20!1) La viI' et les mernoires du general Dumouriez, avec des notes 
et des eclaircissements historiques, par Berville et Bardere. (2-gi 
tom l)oprzedza nadto tytul: Collection des memoh'es relatifs a la 
l"t'wolution trancaise. La viI' etc.) Paris, 1822-1823. 8°. Tomów 
3, OP1". 
14 Hł. (20(j) :Uemoires d'une Polonaise, pour servir a l'histoire de la Po- 
logne, Ilepuis 1764 jusqu'a 1H30. Par m-me Fram;oise Trembicka. 
Pads, 1841. 2 tomy w 8°, zbrosz. 
14:!O. (207) Histoire de moyen agI'. Par Pb. Le Bas. Paris, 1847. 2 tomy 
w 1.2°, zbrosz. 
1421. (208) Souvenirs de l'Orient, par II' comte ,le J\Iarcellus. Bruxelles 
1):\1,0. GO, brosz. 3 tomy. 
H.22. (209) l\Iemoire de voiage en Russie fait en 1iJ86 par Jean Savvage, 
suivi de l'expedition ,le Fr. DrakI' en Amerique a la merne epoque. 
Publies pour la premiere tbis par Louis Lacour. Paris, lH55. Illala 
HO, broszura. 
1-'1.23. (210) Sur la Serbie, daus ses raNlorts europlens avec la question 
11'0rient. Par lII. I.. (le S. Bystrzynowski. Pads, lH'
5. Duża HO, 
ln"osz. 
14
.L (211) Des sciences occultes. Par Eusebe Sal verte. Pads, 1843. 
2. M. 
1.
2;;. (212) 0l)inions des jonrnaux et revnes sur Les Polognes l)ittoresque 
et illustrle puhl. sous la ,lir. litt. de I
eonard Chodzko. Paris 
1 H35-1 H43. 
1 'I.
łJ. (213) l'recis historique sur II' tableau miraculeux de la Sainte Vierge 
de Częstochowa en PolognI'. l'al'is, 1.H48 , au Burea\\ des affail'es 
1101onaises. 8°, l,rosz. 
l
27. (214) Oeuvres cltoisies de J. B. Rousseau, a l'llsage des lycees et 
dps ecoles seconnaires. Paris, 1805. l\Iała HO, opr. 
1428. (21 iJ) Conversations de 101'11 Byron avec la comtesse de Blessington; 
ponr faire suite aux rnpmoires 1mb!ies par Thomas Moore. Trad. de 
l'angI. par Ch. 111. Le Tellier. Bruxelles, 1833. HO, opr. 
)'1.29. (2Hi) IJix mille Polonais en Pl'Usse, melOllrame en trois actes; par 
A. Warkulewicz, oiTIcier polonais. Troyes, 1837. 6°.
>>>
88 


Wydania stare w języku fj'ancuskim niemieckim. 


1430. (217) Les ricochets, comidie en uu acte et en prosI', pal' L. H. 
Picard. Paris 1H07. 8°, koniec uszko 
1431. (218) Don Sebastien de Portugal. Drame historique en prosse en 
trois actes et cing tableaux, par II' comte Alexandre Przezdziecki. 
Saint-Petersbourg, 1836. HO, z ded. 
1432. (219) Nouveaux contes llhilosOIJhiques, par M. de Balzac. Bruxelles 
1832. 8°, opr. 
1433. (220) Scenes de la viI' de lirovincI'. }'8r M. de Balzac. T. II. 
Bruxelles, 1834. 0111'. wsk. 
1434. (221) Histoire de trois dememurernens de la Pologne, pour fith'e 
suite a I'Histoire de l'anarchie. de PolognI', par Rulhiere. Par l'eslll"it 
de l'histoire et de la theorie des revolutions. T. II. Paris, 1H20. °1 11 '. 
1435. (222) Notice abregee de la ceIeure collection de tableaux Ile III. Van 
Leyden, d'Amstrerdarn, POUI' supplier au Catalop::te raisonne par A. 
Paillet et H. Delaroche. La vente Ilans les II1'erniers jours de r.lai 
1804,. Paris. Broszura. 
143G. (223) I11imoires llarticu!iers, exh-aits de la correspollllance Il'un voya- 
geur avec lo'eu 1111'. Caron ])1' Beaumarchais, sur la l'ologue, la Li- 
thuanie, la RussiE' Hlancbe, Petersbourg, Jnoscow, la Cl'imee, etc. 
Publies par M. 1)... A HamhoUl'g 1
07. W ' , opr. 
H.B,. (224) ]{eglement Ile la 1IoUl'se ,1'0Ilessa. Brosz. o 10 str. w fi fi 
z pierwszej pol. XIX. w. 


Wydania stare i rzadsze. 
fi) w .ięzyku niemierkim. 
1438. (1) Hpise eines Lieflitnders (Fl'iedrich Schulz) von mga nacl. Wal'- 
schau durch SUIJreUSSen, liber Breslau, Dresden Karlsbad, Bayreuth, 
NUrnberg, Regenshurg, l\lliuchpn, 8alzhurg, Linz, \Vien u. Klagenfurt, 
nach Botzen in Tyrol, von hi er Uber Tl'ient, Roveredo, Verona, 
Mantua u. Kl'en
na lJis uach I1laylaml. Ber!in, 17g/)--17!17. Mała 
8°. Zeszytów (tomów) 7, oprawnych w 4. 
143U. (2) Briefe liber Ilen itzigen Zustand von Galizien. Ein BeHrag z\u' 
Htatistik u. I1Ienschpnkentniss. Leillzig, 17Ko. Mała HO, egz. Ilohl'ze 
zach., tomów 2 razem opr. 
14M). (3) Vertraute Briefe liber die inueren Verhilltnisse arn Il'eussischen 
Hofe seit dem Tode Friedrichs n. Amstel'dam u. Ctilln, lHOH, t. I) 
(1780 r.). Razelll tomów 3. 
1441. (4) Johanu Bernoulli's Reisen Ilurch Bramlenhurg, Pommern, Preussen, 
Curland, Russland u. Pohlen in den Jahren 1777 u. 177H. LeiJlzig 
1779--t;0. Tomów fi w m. 8°, opr. w 4. 


.
>>>
Wydania stare w języku niemieckim. !. 


1442. (5) Koenigl. Polno 11. Churf!lrstl. Słtchsischel' Hof. u. Staats-Kalendpr 
auf' das Jabr 1738. Leipzig 4 0 . 
144:J. (6) Vas iIluminirte Dressden, das ist, aUliflibr!iche Nachricht, von der 
vortrefflichen Illurnination in der Kl!nigl. Pohln. u. Chur Fi\rstJ. 
Sltchss. Residenztz u. Neustadt Dressden bey der Hl!cbst beglUckton 
Ankunft Sr. Kl!nigl. l\lajest. in Pohlen u. Churfl. zu Sachsen etc. 
Hressden, 1736. Erstes StUck. 
H-li. (7) Caspar Abels teutsche u. słtchsische Alterthlimer etc. Braun- 
schweig, 1729 i 1730; 8 o, 2 tomy w jednej, pergaminowej oprawie, 
egz. banlzo dobrze zach. 
141:'). (
) l\IerkwUrdiges Leben u. Thaten des WeltberUhmten Konigl. Pohln. 
u. Cbur-Fiirstl. Słtchsischen General - Lieutenants bey der Infanterie 
U. Commendanten der Vestung Kl!nigsten Friedrich Wilh. Frey-HeI'rns 
von Kua11. CoJln, 1735. 8°, 2 części w jednej, pergaminowej opra- 
. wie (str. 17- 77 nieco u dołu przez mole nadw.) 
141fj. (9) Neu-wrmehrter Po!itischer Nach-Tisch etc. LeilJzig 11. Frallkfurth, 
Hi9H, 12°, 3 cz
ści w jednym tomie i egz. oprawny, dobrze zach. 
1447. (10) Heschichte U. DaI'stellung der polnischen Revolution in ihrell 
nUhern u. entfel'ntern Ursachen, entwickplt von einem Vettel" des 
Hippolitlms aLallide. Germanien, 179f}, 
 0, egz. zhrosz. 
11-1.,. (11) Johann ł'hilipp von Carosi's Reisen durch verschiedene 1 101 - 
nische l'rovinzen mineralogischen Ulul audern Inhalts. LeilJzig, 17t!1 
i 17t\4, cz
ści (tomów) 2 w 8", razem opraw. 
VH.9. (12) Leben Ulul Character des KonigI. Polnischen UlU] Churt'iirstl. 

ltchsisch. Premier - !Iillisters, Grattms von llrUhl, in vertraulichell 
Brietell entwol'fen. 17f}0 i 1761, bez miejsca druku, 8 0 , części (to- 
mów) 2, l'azem OlU". 
l-1-flO. (13) Neuveriindpl'tes Russlallll, oder Leben Catharinae der Zweytell 
Kaiserinn von Russlallll. Nach den authentischen Nachrichten bl'- 
schripben. Riga und I
eipzig, 1772, II., 8", egz. dobrze zach. w 
skór
 opr. 
1 'I.;) 1. (14) N eCl'Ologium })omus Saksoniae 01]1'1' V ollstltlllUge Lebens-He- 
schichtc aller in lUesem ietzt laufenden X VIII spculo verstol'benen 
Herzoge von Sachsen etc. Von M. 1\1. R. Leipzig, 1728 i 8 o, egz. 
dobrze zach. opr. słabo. 
11.!)
. (15) Seltsame und merkwltrdige Schicksll.le eines Jlillglillgs genannt. 
HAk tor Schkulanus. Erfurt, 1764; HO, 01 1 1'. . 
1.1,;:)3. (1G) Yel-trautes Hesprtlch zwischen dem Hel"l'n u. dem Dieuer oilel' 
Prakmatische und geheime Heschichte Fried1"ich August (lei! In. 
Von Guarino JomicpJlo. I SUick. Frankfurt U. Lei}lzig. 1764., 4", 
egzemplarz bardzo dobrze zach., opr. 
11.;')'1.. (17) l\Ipl'kwlirdige und zugleich ungltick!iche Regierungsgeschichte 
Konigs Stanislaus August. Wien, 1793, 
 0, zbrosz.
>>>
WYlIania stare w j
zyku niemieckim. 


HO 


lt55. (18) Das GlorwUrdigste Leben u. Thaten Friedrich Augusti des Grossen. 
Von D. F. (assrnan), Hamburg u. }1'rankfurth, 1733. 8°, egz. bar- 
dzo dobrze zach., opr. w skól'l
. 
1.1-::ifi. (1 V) Reisen dm'ch einen Theil Russlands und Deutschlauds in den 
Jahren 1797 u. 1798 vom 11ahler Antoll. T. I. Altona, 1798. 8°, 
egz. dolll"ze zach. opr. 
t.ł.';"17. (20) Des Grafen I1loritz August von Benjovlilky Begebenheiten u. 
Reisell, von ihm selbst heschrieben. Aus dem :Englischen Ubersetzt 
vom C. D. Ebe!il1g u. Dr. J. P. Ehe!ing. Hamburg 1791; dnża 
HO, bardzo Ilobrze zach. opr., tomów 2. 
1158 (21) C. F. C. Hammards Reise durch Oberschlesien zur Rusisch- 
Rayser!ichen Armee l1ach der Ukraine u. zurn Feldmarschall RU- 
mallzow Sadunaiskoy. Gotha, 1787; duźa 8°, t. I. zbrosz. 
U.5
. (22) Brief eines Gelehrten RUS Wilno an eineu b"kannten Scl1rift- 
steller in WarscllRu die Polnischen SchaubUhnen betreffend. War- 
schau 1775. 8°, egz. zbrosz. 
1 ł.,GO. (2
) Vom Eutstehcll uniI Untergange der Polnischen Ronst.itution 
vom 3-ten May 17
1. Bez pudania miejsca Ih'uku, 179B, wielka 
8°, egz. bardzo dobrze zach., opr. 
HI) 1. (24) Nachrichten von KUnstlern und Runst-Sachen. Leipzig 176H; 
,luża 8°, Ilob. zach., opr. Osobno: Neue Nacln'ichten von etc. I. 
cz
ść. ])resden u. I_eil1zig, 17)0)6. Razem tomów 2. 
1.Hi2. (25) Das veranderte Russland etc.. Hanllover, Verlegts Nicolaus 
Forster u. Sohn, 1729, 1.739, i 171-0; 4°, części (tomów) 3, opr. 
w }}erg. 
1.i.nB. (
fj) Johan-Amholds von Hrand... Reysen ,lurch die :\Iarck Branllen- 
burg, I'reussen, Churlanll, Liet'lanll, I'lesscovien etc. Hemusg. durch 
Heiurich-Christian von Hennin. Wesel 1702, 8°, egz. bar,lzo dobo 
zach., mocno w sk. opr. 
] '1-64. (27) Le voyage du l}rince de Conty, en PolognI', par de LisiebonnI'. 
Oder: Die Reise des Pl"intzen von Conty nach Polen, ins Teut.scb& 
iibersetzt dUł'ch Rochaudo. Gedmckt im .Tallr HiH7 ; 4°, egz. dobo 
zach. opr. 
IW!. (2H) Herm Hiub Rmlolłł's, W eyland Hochfiirstlichen Sl1chseschen ge- 
heimbdel1 Raths AlIgemeine Schaubiihue cler \Velt. Frankfurt am 
)Iayn 1699, 1701, 1713, 1818, 1721. W dużą 4°, tomów 5, b. 
{lob. zach.; mocno w skórę opr., z wyjątkielll l-go t. o mocnych 
kambaturkach i perg. grzbiecie. 
14fili. (29) Reise Ilurch Pulen, Russlallll, Schwellen uniI Dl1nemark. Von 
Wilhelm Coxe, aus dem Eng!ischen. ZUrich 1785, 1780, 1792. To. 
mów 3 w 4°, doh. zach., opr. 
H.H7. (30) Km.tze Beschreibung von dem betrilbten Todes-Fall des Fride- 
rici Augusti Hi.ichstseeI. Andenckells, U. dem in \Vm"schau kostbar
>>>
'Vydania stare w języku niemieckim. 


91 


aufgerichteten Paradd-Vette etc. 173
, bez podania miejsc
 druku. 
Broszura. 
lHi8. (31) l)oInische Kriegs- und Staats-Sachen; die sich vou hundert 
Jahren hel', unter Sechs Kiinigen in Poleli, begeben: neben Noth- 
wendigeu Stamm-Tafeln und Etlichen Conterseiten. Niirnberg, ge_ 
druckt bey Christoph Gerhard, lm Jahr 166ft 16°, 011'. w perg. 
l.j.(j!J. (32) Erste Linien eines Versuches iiber der Alten SIawen t:"rsprung, 
Sitten, Gebrl1uche, l\leinungen und Kenntnisse. Ausgearbeitet von 
Karl Gottlob Auton. Leipzig 17H3, 8 II Opl'. 
l-t 70. m
) Catharina die Zweite. Iarstellungen RUS der Geschichte ihl-er 
Regierung, uud Aueckdoten von ihr uud eiuigen Personen, die um 
sil' waren. 1797. Bez podania miejsca druku, mała 8°. opr. 
l i.71. (34) Merkwiirrlige Nachrichteu von den Jesuiten in Weissreussen. In 
Rriefen. Aus dem Italienischen. Franldill't und J_eipzig, 1785. 8°, zbr. 
1 
.72. (3fi) Historische Staats- und Kriegs-Schau-Biihne des Konigreicb 
l)ohlen etc., wie auch accurat.en Abrissen del'er St!ldte Warschau, 
Krakau ullll Dantzig nicht weniger deneu Bildnissen des Stanislai 
lUlIl Primatis eroffnet.. Franekfurt u. Leilzig, auf Kosten derer Buch 
HilmUer Anno 1734. 8°, opr. 
l i.7:ł. (36) Ve1'such eiuer Geschichte Danzigs aus zuverliissigen QueUen um} 
Handschriften. Von D. Daniel Gralath. Kiinigsberg, 17
9-179L 
'l'omów 3. 
U74. (iJ7) Heiseu in SUIlrussland, von J. G. Kohl. Dresden u. Leipzig 
1841. Tomów 2 w 0°. 
147f1. (
H) Beelsebubs Reisen uud Thaten seit der EroLerung von :Mexiko 
bis auf den Targowitscher BUllll oller den Umsturz der ueuen p ol- 
uischen Constitution. Leil)zig, 1796, R", 01)('. 
lJ7li. (39) Siid-Preussen uml Neu-Olt - Preussen nebst allen zu tłem Preus- 
sischen Sch lesien geschlageuen Theile der vOl'lnahligen W oi wodscha f t 
Krakau u. (len der Provinz 'Vest-l)reussen eiuverleibten Handels- 
stilllten Danzig uud Thorn. Eiue geogr. stat. Skizze, von Fried_ 
Herzberg. Rerlin 17!JR, H°, opr. 
1'1.77. (40) Historiseh-genealogischer Kalender auf das Schalt-Jahl' 179fL 
Enth1ilt dip Geschichte von Polen. Illit 2 Karten, 7 Bihlnissen umI 
li histor. Vor.3tellungen von D. Cho(lowiecki. Ber!in, Lei .J ollann 
Friedrich t:nger. 12°, egz (lobrze zach., zhrosz. 
I.H8. (H) Reytrag ZłU' Gescbichte des Geschmacks und der Kunst aus 
l\IUuzeu. Vom Herm Geheirudenrat.h Klotz. Altenburg lUn. HO, d. zach., 
zbro8Z. 
l-i.7n. (4-2) Ahdruck, dess Crakawischen Accor,ls. Im Jahr WG7. 4°. 
1480. (.1,3) Casus :\Iirus de Casu Casimiri nemb!ich Ein uberau8s wunder- 
bar!icher Znfall welrher dem Konig Casimi1'o widerfahren. An Tag 
gegebeu im Jahr 1(ifiii 4°.  
!
>>>
2 


Wydania stare w .kzyku niemieckim. 


1481. (44) Ubergab des Schlosses und dpI' Hauptstatt Crakaw, im IWnig- 
reich Poln, an Ihre Konigl. Mayest. in Schweden, den 7. Octobri" 
1655. 4 str. 
1482. (45) Anleitung zur Kenntniss u. Bebandlung von der wichtigsten 
Seuchen unter den Hausthiereu; entworfen von I
udw. H. Bojami:!. 
Zweite umgearb. u. verm. Auflage. Wilna u. Leipzig 1820, HO, 
bard. d. zach., zbrosz. 
1-1-83. (46) I,ucas Gornicki Unterre,lung von der Wahl, Fre
'- 
heit, Gesetzen u. Sitten in Pohlen, zur Zeit der Wabi Sigismund 
des Jritten verfertiget u. olmlllngst nach verbesserter alten Pohlni- 
chen Schreibart auti! neue herausgegeben durch J. Z. R. K. Nun 
mehro abel' wegen der darinnen vorkommenden Merkwltrligkeiten imo! 
Deutsche libersetzet u. mit vielen nutz!ichen Anmerckungen, audi 
dem Leben des Auctoris versehen von C. G. F. Bresslau u. Leip- 
zig 1753. 8°, zbrosz. 
1484. (47) Polen und seine Helden. Von Uoman Soltyk. Stuttgart 1 HH 't" 
3 Lieferungen. Dnźa H", zbrosz. 
11-85. (4H) nie RankI'. Ein Lustspiel in fUnf Aufzltgen. Nach dem .Engli- 
schen, von C. N. 
khall, Hot
Schauspieler in Weimar. Leil)zig, 17HH 
mała 8°, zbrosz. 
] 41';6. (49) Thaddllus Kosciuszko. DargestelIt von I{arl Falkenstein. Lei,,- 
zig 1827; 8°, mocno OlU'. Z dodatkiem wewnątrz kilku kartek pi- 
sanych w latach 30-tych p. t. Auszug-Seume's gesammelte Schriften. 
14;7. (50) Der polnische Insurrekzionskrieg im Jahre ] 7B4. Vom eillem 
Angezeugen. Berli.l 1797.8°, nieopr. doŚĆ nadw. kart. tyto i ost. bl'dk. 
1488. (51) Francois Andr
 von Favrat. Beytrllge zur Geschichte 111'1' 1'01- 
nischen Feldzltge von 1791--17H6. Ais Antwort Ruf die von dem 
Geueral-Lieutenant Grafen v. Schwerin ihrn gelllacltten offentlichen 
Bechuldigungen. Aus dem franz. IIIanuscrillt des Herrn Yerfassers 
ubersetzt. Mit einer Charte. Ber!in 17!ł9. 8°, zurosz. 
1489. (52) Beytrag zur Geschichte der Pohlnischen Revolution im Jaln'e 
17
1-. Frankfurt u. Leipzig, 17Uf). 8°. zbrosz. 
] 4
łO. (53) Itinerarium Germuniue das ist: Reisbuch ,lul'ch Hoch-uml Ki- 
der-Deutschlaml etc. in offenen Druck gegeben ,lurch I11artinum 
Zeillemm. Strasslłlu'g u. Frauckfurt 1674; Iluża 4", b. dobrze zach. 
mocno w perg. o})r. (Z ma}Jami i illustr). 
14Ul. (54) Briefe Ubel' das FUl'sten-Biinduiss zur Theilung von Po hIen 111111 
Frankreich. Von einem stillm Beobacbter. Aus dem Engl. itbel's. 
mit Allmel'kungen. Coln, 17!J.ł. 8°, opr. 
] 4B2. (55) Nicolaus Copernicus. Von Georg Christol)h Lichtenuerg; 8'1, 
opr., bez miejsca druku i daty. 
1.1-!ł3. (56) Allzeiger der denkwltnligsten 
unsern Zeiten im romischen Reiche 


Krieges-u. aucIereI' HUlIIlel zu 
11. dessen angl'entzenden Lllu-
>>>
Wydania stare w j,:zyku niemieckim. 


93 


,lern, von 1fi18 lJis Sept. 1 fiGO. Im Kiinigreicbe Pohlen auch 
,lesscn angrentzeudeu Laudem, von 1655 bis Sept. 1660 u. im 
I{onigr. ])ennemark von Hi57 biss August 1660 beschehen unpar- 
theyisch ausgegeben von G. G. C. N. Mała 8°, bez miejsca druku i daty. 
14H4. (57) Lif/lendiscbe Churlendische Chronica etc. Durch Salomon Hen- 
nil1g.Mit einer Vorrede n. Davidis Chitfaei. Leipzig, 1594; 4°, mocno opr. 
1 H)i). (5H) Geschichte von Lief'tiand, Esthlal1d, Km'land und Semgallen. 
Von Ludewig Albrecht Gebh8rdi. 4°. Bez daty i miejsca dmku. 
14!łG. (59) Uebel" Freymaul"er. Erste Warnung. Sammt zwei Beylagen. 
1784. Bez mi
jsca dmku. HO, zbrosz. 
11-97. (60) Nacbrichten ti.ber Polen. Sulzburg, 2 części (tomy) w 8°, Zbl'. 
149H. (61) Rabbinische Anthologie. V. R. J. FUrstenthal. Breslau 18:-ł4, 8 ° ,op. 
1 Mm. (62) Gescbicbte Preussens von den ttltesten Zeiten bis zum Unter- 
gangI' der Herrschaft des deutschen Ol'llens. Von Johannes Voigt. 
Kiinigsberg, 1827-1I'3BH. 'rom,;w 7, (1-2, 4-8) 8°, mocno zhr. 
laOO. (63) Beitrag ZUI' Geschiehte des Poluischen Revolutions-Krieges i. 
J. 17!J4. Feldzug der Preussen, von A. von Treskow. !\lit Pll1nen 
u. Beilagen. lanzig 183G, 8°, opr. 
1501. (fi-i) Grundriss der heutigen Staatsverfassung von Polen. Unter der 
Aufsicht des Verfasseri! aus aus delii I'mnc. ti.bers. u. mit Zusltt- 
zeu vermehret. Franckt'urt am Mayn, 17(j3. 8°, opr. 
li)02. (65) Kurtze Beschreibung und I:utwurf alles dessen bei der... Ludo- 
vicae I1Iariae Gousagae.... geschehenen Einzuge in Dautzig sich denk- 
wlirdiges begeben etc. Auff das Papiel' gebracht u. verlegt durch 
.Adam Jacob Martini von Wittenbergo Gedruckt zu Hantzig, bey 
Geórg Rheten, 1(j46. 4 ", bardzo dobrze zach., zbrosz. 
150H. (u() Samrnlung verschiedenel' Schrit'ten ilber Po!itik n. Gesetzgebung 
vou Thomas Paine. Aus dem Englischen Ubers. Kopenhagen, 1794. 
8°, zbrosz. 
15U4. (67) nie Wissenschaft des slawischen l\Iythu;; im weitesteu, den alt- 
preussisch -!ithauischen lIIythus mitumfasseuden SiunI'. Von .Dr. 
Ignaz Johanu Hanusch. Lemberg, :::!tanislawów u. Tarnow, 18-1-2. 8°, zbr. 
1:)05. (68) Vogelbuch darhlll die art, natur und eigenschafft aUer vuglen. 
sarnpt irer waren Contrafactur, angezeigt wid etc. Gedruckt zu 
ZUrych bey Chr. Troschouer. 1557. Duża 6° z illustracyami. Ogromny 
tom, dobrze zach., bardzo mocna oprawa, obciąguięta perg. 
lf1()(j. (fi!l) Der Teutschell Academie Zweyter Theil, von der alt- u. neu- 
bel"ilhmten egyptischen, griechischen, romischell, italieuischen, hoch u. 
uieder teutschen Bau - Bild, u. Mahlerey. Klillstlel"e Lob u. Leben. 

Urnberg. Gedruckt bey Johaun - Philipp l\Iiltellberger, lfi75, Hi79. 
Duża W', tomów G. 
]507. (0) Gott, der sehr herr!iche Herr, etc. Betrachtung ilber P;;alm 
LXXIII. 23.2-1-.25. 2(j. von Daniel Gl"8llius, Dantzig, 17832°, bez 0111'.
>>>
94 


Wydania stare w j
zyku niemieckim. 


150ft (71) Der beri1hrnten Kiinstler Rubims u. van Dyck Mahlereyen. 
Nttrnberg, 1735. Obrazy. 
1.fJ(,9. (72) Allgemeines Kiinstlerlexicon, oder Kurze Nachricht von dem 
Leben u. den \Verken der MahIer, Bill1hauer, Baumeister, Kupfer- 
stechel', Stahlschneider etc. Nebst angehl1ngten Verzeichnissen Iler 
Lehrmeister u. Schuler; auch dl'r Bildnisse, Iler im diesem Lexicon 
enthaltenen Kiinstler. ZUrich, 1779. 2° dobrze zach., Opl'. w skór!,:. 
1510. (73) Costnitzer Concilium so gehalten worden im jar Tausend vier 
hundert und dreytzehen. Jetzt autf:! nenw zugerichtet etc. Zu 
Ehren allen Liebhabern vom Adel und Ritterschaft 'l'eutscher Ka- 
tion. Gedruckt zu Franckfiu.t am l\Iayn, 1[,75. (z wieloma illustr). 
4°. dobrze zach. opr. w perg. 
1511. (74) Bericht des Krakauer National-Comite ltber die Ereignisse die 
am 25. u. 26. April in Krakau stattgefunuen. Breslau, 18i8. Bro- 
szura. 
1
1
. (75) Kritische Vorarbeiten zur Geschichte der Russen Erstes und 
zweites Buch. Von J ohan Filipp Gusta v Ewers. Dorpat 1811 8 ", 
mocno opr. 
15 W. (76) nie morgenlilndische, griechisch - russische Kirche oder DarJtel- 
lung ihres Ursprungs, ilu'er Lehre, ihrer G:ebrltuche, ilu'er Verf'assung 
und ihrer Trennung. Von Hermann Joseph Schmitt. l\lainz, 182G, 
8° mocno opr. 
1!}14-. (77) Poloniae suspirantis continuatio. Al1ff dpm Parnasso dem Allol- 
!ini ad decidendum vorgetragen. Das ist: Eygentlicher Bericht, wie 
beyde Konigreich Schwedeu und Pohlen, aus guter Nachbarschafft in 
offene Kriege gerathen u. s. w. Dem gemeinen Wesen zum besten 
in Truck verfertiget, dnrch Sigismund Friedrich Wartrnan. Getruckt 
im Jahr Hifi7. Bez miejsca druku. 4° bardzo dobrze zach., zbrosz. 
1515. (7H) Der schlesischen Kern-Chronicke. Anderer Theil. Oder Fortge- 
setzte und mehl
ausgef11hrte Nachricht von schlesischen geist- u. welt- 
lichen, alten u. ueucn Geschichten etc. Aus bewl1hrten Autoren u. 
Documenten zusammen getragen. Nebst verschiedenen schonen Kup- 
fersticheu u. Landkarte von Schlesien. Franek furt u. Leillzig, 1741 
HO, bardzo dobrze zach., mocno w skórę opr. 
1516. (79) Geschichte der Staatsver1tnderungen von Polen vom Tode Ko- 
nigs Augustus III. bis ins Jahr 177!}. Aus dem Franc. Leipzig, 
1777, 8° opr. w skór
. Tomów 2. 
1517. (80) Josellhs des Zweitf'n, Kaisers der Deutschen unter dem Nalllen 
eines Grafen von Falkenstein in den Jahren 1780 u. 1781 unter- 
nommene zweite u. dritte Reise. In Briefen an einen Freullll nach 
England von A. F. Geisler, den Jiingern. Halle 1781. 8°, związ. 
1518. (81) Andeutungen zur Geschichte u. Kunst der Landschaftsmalerei. 
Von W. Bleichrodt. Weimar 1836. 8°, brosz.
>>>
Wydania stare w języku niemieckim. 


9i) 


151!). (82) Beschreibung des Konichreichs Polen u. Gross-Herzogthums 
Lithauen. Durch D. Bernard Connor. Aus dem Eng. iibersetzet. 
Leipzig, 1700. 8°, bardzo dobrze zach., l'azem opr. w perg. części 
(tomów) 2. 
1520. (83) Printzens I1Iaximilian Emanueis Reisen u. Campagnen durch 
Teutschland in Polen, Lithauen, roth u. weiss Reu!!sland, Volhynien. 
Severien u. Ukraine etc. (Von J. W. Bardili). Stuttgart, 1730, 
R O , dobrze zach., mocno w skórę opr. 
1fi21. (84) Anfangs-Griinde einer Littauischen Sprach-Lehre, von Christiau 
Gottlieb l\lielcke. Konigsberg, 1800. 8°, cz
ści (tom6w) 2, ładnie 
i mocno opr. razem. 
1522. (85) Reise-Gedancken eines aus Pohlen nach seinem Vaterlalllle sich 
wendemlen ehrlichen Sachsen. 1699. Bez miejsca drnku. 4°, bro- 


szura. 
1523. (Ho) Geschichte von Littauen, KurIamI u. IJieflallll, von August Lu- 
dewig 
chOzer u. LUllewig Albrecht Gebhardi. Halle 1785. 1 0, 
dobrze zach., opr. 
1524. (87) Historisch - genealogischer Kalellller auf Gemein-J ahr 1/97. 
Enthitlt die Geschichte von Polen. Illit illuminirten Vorstellungen 
polnischer Trachten u. 6 histor. Gegenstllnden von n. Chodowiecki. 
Berlin. 12°, dobrze zach., zbrosz. 
1525. (8H) Leben Stanislai I. Konigs von Pohlen mit nothigen Anmerkun- 
gen, Urkumlen und Mli.ntzen erleutert von S. ***. 'Velchem das Le- 
ben des Ordinals Michael Radziejowski beygefiiget worden. Stockholm 
1741, opr. 
1526. (89) Literatur der Geschichte u. deren Hilfswissenschaften seit Iler 
Mitte des achtzenten .Tahrhunderts bis auf die neueste Zeit; systl'- 
matisch bearbeitet u. mit den nothigel1 Registern versehen von Jo- 
hann Samuel Ersch. Neue fortgesetzte Ausgabe. Aus der neucn 
Ausgabe des Handbuchs der deutschen Litteratul' besonders abgellruckt. 
Leipzig, ]827. HO, mocno opr. 
1527. (90) Historia 1tlartisburgica. Darinnen Chronica Ditmari etc. etc. 
Alles zum Theil jetzo erst verlleutschet, zum theil vermehret u. 
veruessert u. also in Druck verfertiget uurch Georgiulll Hahn. Leip' 
zig, 1G06. 6°, dobrze zach., opr. 
1528. (91) Theorie der Gal'tenkunst, von C. C. L. Hirschfehl. Leil)zig, 
1779, 17HO, 1785. Tomów 5, opr. w trzy. 
1229. (92) nie I1lOncherey od. geschichtliche Darstellung 
Von Carl Ju!ius \Veber. Zweite wohlfeile Augabe. 
8°, 4 tomy, gustownie 0IJr. 
1530. (93) Geschichte der historischen Forschung u. Kuustseit der Wieder- 
herstellung ,ler !itterltrischen Cultur in Europa. Von n. Ludwig Wach- 
tel. Gottingen 1812, 1816, 8°, 2 tomy mocno 0111'. 


der Klosterwelt. 
Stuttgart 1834
>>>
6 


Wydania stare w języku niemieckim. 


Hiat. (94) Handbuch der vorziig!ichsten in Deutschland antileckten Altel'- 
thlimel' aus heidnischel' Zeit. Beschrieben u. versinnlicht durch 13!)0 
lithographh.thc Abbildungen von Sammuel Christoph Wagener. Mit 115 
Tafeln. \Veimar 18.1,2; duży tom w 8", mocno 0l'r. 
1532. (91"» Kurtzgefaste curieuse Historie derer Gelehrten ect. Entwor- 
fen von Johann Adam Bernllal'd, Hanoviensi. }'l'anckfurt am I1layn, 
1718. 8", opr. 
"I :)33. (!)6) Zul' Wiinligung der Zustltnde im Hrossherzogthum Posen. Von 
Ed. Janinski. Hamburg, 1848. 
1:)34. (97) Ueber Armen-ErziellUngs-Anstalten im Geiste der Wehrli-Anstalt 
zu HofwyI. Von G. A. nieckI'. Tlibingen, 1823, 8", zbrosz., uszko 
tfi3f. (BS) Ueber den UrsIJrnng der polnischen Slaven u. ilu'e Wolmsitze. 
Von Stanislos V. Nowowiejski. Erlang-en, 1815. Z ded. Broszura. 
1fi3f,. (Y9) Deutsche Klinstler-Gallerie, herausg. von lIIax Franck. I1Iiin- 
chpn, 1813.Tom ładnych sztychów z niemieckim tekstem. 
1537. (100) Das grosse Cal'osel und llr!tchtige Ring-Rannen uebst dem, 
was sonsten }'Urtrefliches zu sehen war, aIs... Carl der XI. die Rp- 
giel'Ung seines Vl1ter!ichen Erb-Konigreichs anno Hi72 den tli-deu 
Decembris in Seiner Koniglichen Resilenz zu Stockholm antratt. 
Stockholm, gedrnckt bey Joh. G. Ebel'llt. Sztychy z łac. napisami 
i pl'zelmową, po niem. i po łac. 
l i)3
. (101) Wahrhafte u. merkwiirrlige Schicksale reisendel' !'ersonen 
nebst lenen anbey sich ilussernden lenkmalen der gott!ichen Vorse- 
hung. .ł.
rIang 17H1, 17fi3, 2 tomy w H", lobrze zach., mocno 
opr. razem. 
1fi3H. (1.02) Franz Joseph Jekel Pohlens Hamlelsgeschichte. Wien n. 
Triest. 1809, 2 tomy w jednym, HO, losk. zach., zhrosz. 
1f140. (103) Theorie lpr Gartenknnst. Von C. C. L. Hil'schfeld. T,pipzig. 
177fi. Mała 8 6 . zbrosz. 
Hi.H. (10--'1,) HistOlische 11. am
flihl'liche Relation von Ilem Genlngnis u. 
'l'ode Casirniri Liszyński Podsedek Brzeski etc. Gelmckt im Jahr, 
1(j89. (;0, zbrosz. 
1:'42. (l05) Proklamacya: Der Schwindel ist in Onlnung! Am 2f. Spptem- 
ber: El'ijffnung dpr neuen lIIinister-Fabrik in Berlin. Data: Bel'!in, 
len 13. Sept. 184.8. 
11)43. (tOG) Vel'such einer Geschichte Danzigs aus zuverHlssigen (.ł,ueUell 
u. Handschriften. Von Haniel Gralath. Konigsberg 17!:!9-m, 8°. 
3 tomy opr. 
1f144.. (107) Das Ritterwesen des )Iittelalters. Aus lem Franc. des de la 
Curne dl' Sainte-Palaye VOIl D. Johanll Ludwig Kliiber. Niirn- 

 berg, 1786, 17i:!8, 1791, ił tomy w 8°, opr.
>>>
Wydania stare w języku niemieckim. 


97 


15.15. (108) Geschichte der zeichllenden Kiinste von ihrir Wiederauflelmllg 
bis auf die Ileuesten Zeiten. Von J. D. Fioril1o. Gottingen, 1798, 
1H01, 1H0!1 i 1H08. Tomów 5 w 8°, mo
no i gust. opr. 
lfi.1.6. (109) Geschichte Polens von den itltesten Zeiten bis zur Revollltion 
im J. 1791. Von Karl Hammerdorfer. Dresden u. Leipzig, Iluża 80, 
tomów 2 zbrosz. 
15.1-7. (110) Geschichte Preussens, von Ludwig von Baczko. J{(jnigsberg, 
17
2, 8 u , 2 tomy, zbrosz. 
151-3. (111) Geschichtliche DarstelInng des Zustandes von Europa im 
lUittelalter, von Henry Hllllam Esq. Nach der 2. Ausg. aus dem 
Engl. von H. J. F. von Halem. Leipzig, 1H20. 8°, 2 tomy, opr. 
1 !149. (112) Bemerkungen auf einer Fussreise durch Preussen u. Litthauen 
in 17Hi) u. 17!16. Danzig, 1816, mała 8°, 2 tomy, brosz. 
lfii)O. (113) Nachrichten iiber Polen. Sine ira et studio. Salzburg, 1793, 
8°, 2 cz,:ści (tomy), razem opr. 
lfi!)1. (114) Fortsetzung der Allgemeinpn Welthistorie durch eine GeselI- 
schafr, von Gelehrten in Teutschland nnd Engeland ausgefertiget. 
47 u. 4H Th. Ta ostatnia cz
ść zawiera historyę Ukrainy Joh. 
Christ. von Engel-a. Halle, 17H3 i 1796; 4°, bardzo mocno w sk. opr. 
15!12. (115) Bpmerkungen tiber Hussland in Ritcksicht auf Wissenschaft, 
Knnst, Re!igion u. o.ndere merkwiil'lłige Verhitltllisse. Erfurt, 1788, 
HO, 2 cz,:ści, 01)1'. ' 
15;j3. (116) HarstelIung der Staatsveramlenmgen Pohlens, von der Grlin- 
(hmg dieses Staates biR auf clie neuesten Zeiten mit Einschluss der 
COllstitution von 3. May 1791 i Pohlens f!taatsveraendernngen und 
letzte Verfassung. Von Franz Jospph Jekel. Wien, 1794, lH03 
i 1",06. 8°, tomów 4, opr. 
1551. (117) Sammhmg verschiedener Schriften iiber Schlpsiens Geschichtf 
u. Verfassung, von Friedr. Wilhelm Pachaly. Brpslau 1790 i lH08: 
H 0, tomów 2 opr. 
lf55. (118) ReytrUge zur Kellntniss des Pol1lnischen R
ChtR. Herausg. 
von Friedr. Benj. Brocker. Erstcr Rand. Ber!in, 17!}7, 8°, brosz. 
15f(-i. (1 19) Polen u. seiue Helden im letzten Freiheitskarnpfe. Von Ro- 
man Soltyk. Aus dem Franc. iibersetzt von Heimich EIsner. Zweiter 
Band. Stuttgart, 1834, 8°, brosz. 
1!1fi7. (1
0) Des Nikolaus lUachiavelli }'lorentinische Geschichten. AUR dem 
Hal. UberR. von Wilh. Neumann. Zweiter Theil. Rer!in, 1H09, H", brosz. 
1!158. (121). Geschichte Iler europllischen Staaten, herausg. Vl)n Heerell u. 
Ukert. Geschichte Polcns, von Dr. Richard Roepełl. I. Th. Ham- 
burg, 1R40, 8°, opr. 
1!)59. (1
2). Geschichte der zeichnenden KUnste in DeutschlalJll 11. den 
vpl'eilligten Niederlallden, von J. D. FioriIlo. Hannovel' 1 H 1 !1 -1820, 
4 tomy w HO, zbrosz. 


7
>>>
98 


Wydania stare w języku niemieckim. 


1560. (123). Nachrichten von KUnstlern u. Kunstsachen. Zweiter Theil. 
Leipzig, 1769, HO, mocno opr. 
1561. (124). Geschichte Preussens, von den Itltesten Zeiten bis zum Unter- 
gangI' der HeITschaft des Deutschen Ordens, von Johannes Voigt. 
Dritter Band. Konigsberg, 182R, 8°, brosz. 
15fi2. (12f». Donaustauf u. . Walhalla. Bli1tter der Rii.ckerinnerung filr 
Reisende. Regensburg, 1 R42, 8°, broszura. 
15G3. (126). K. C. Mangelsdorffs Allgemeine Geschichte der eur. Staatel1. 
Zwolftes Heft. Der Staat von Polen. Halle u. Leillzig, 1802, mała 
8°, opr. 
1564. (127) VOIl1 Enstehen u. Unterganhe der l)olniscben Konstitution vom 
3-ten :May 179L Zweit.er Theil, 1793, HO, opr. 
15fi5. (128) Versuch einer Gescbichte der letztel1 polnischen Revolution VOIl1 
Jahr 17!J4. Ein Nebenstii.ck zu der Schrift: Ueber lias Entstehen 
u. den Untergang der l)oln. Konst. vom 3. May 17
1l. 179fi; 8°, 
części (tomów) 2, razem opr. 
15fi6. (129) Kirchengeschichte des KonigreichsPolen i Beytrage zu der Re- 
formationsgeschichte in Polen u. Litbauell besonders, von Christian 
Gott!ieb von Friese. Breslau, 178(j; tomów 3 w 8°, opr. 
15G7. (130) Neues Real- Schullexicon enthaltend die zur Aufkl!lrung Ilcr 
alten Klassiker nothwendigen Hlilfswissenschaften, vorni1mlich Geo- 
graphie, Geschichte, Philosophie, Altentblimer u. Mythologie. In Ver- 
bindung mit einigen Gelehrten herausg. von C. P. J'tmke.. Dritter 
Theil. Braunschweig, 1801. 
1568. (131) Historische u. politische Betrachtungen ilher die gegenwllrti- 
gen Polnischen Begebenheiten u. das daraus t!iessende jetztige Staats- 
Interesse derer europuischen :l\Iachten. Erster Theil. Leipzig, 1733, 
4° Z kolorowaną mapą Polski. 
1569. (132) Fnndgruben des alten Nordens. Bearb. u. hcrausg. durch 
Dr. Gust,aw Thormod Legis. Leipzig, 182U, 2 tomy. 
lf70. (133) (Liebhaber-Bib!iotbek aIter Illnstratoren in Facsimile-Rel)rO- 
duction. VII. Bllndchen.) .Tost Amman's Stltnde u. Hamlwf.rker mit 
Versen von Hans Sachs. Frankfurt a/M. bei S. Feyerabpllll, 1fi()8. 
Mlinchen bei GeOl'g Hirtb, 1885. 
157 L (134) (Liebhaber- Bihliothek, ut supra, I. Bilndchen). Jost Amman's Frauen- 
Trachtenbuch. 15H6. Verlag von Sigm. Feyerabend Zł] :Frankfurt 
a. M. 1880. Verlag von Georg Hirth zu Mlinchel1 u. 
J,eipzig. 
1372. (1;35) Codex Nundinarius Germaniae LiterataeBisecularis. I1Iess-Jahr- 
bUchel' des deutschen Buehhamlels von dem Erscheinen des ersten 
:Mess-Kataloges im J. 15fi4 bis zu der GrUndung des ersten Buch- 
:lIlmUer- Vereins in J. 17fii). Mit einer Einleitul1g von Gustav 
Schwetschke. Halle 1800
>>>
, 


Wydania stare w j
zyku niemieckim. 


99 


I 
1573. (136) Der Slowak. Beitrage zur Beleuchtung der slavischen Frage 
in Ungam, von M. M. Hod
a V. D. 1\1. Prag, 1848. 
157 ł. (137) Geschichte der Baukunst bei den Assyrem, Medern, Babylo- 
niem, Persem, Phoniciern, Israe!iten u. Indem. Von Andreas Rom- 
berg u. Friedrich Steger. Leipzig, 1844. ' 
1575. (138) Geschicbte der neueren deutschen Kunst, von Athanasius 
Grafen Raczyński. Aus dem Franc. libers. von Fr. Hein. von der 
Hagen. Ber!in, 1836, 1840, 1841. 4°, 3 tomy na pół opr., 
doskon. zach. Z wieloma illustr. 
1576. (139) C. v. Wolański's Briefe fiber slavische Alterthiirner. Erste 
Sammlung, mit 145 AbbiJdungen auf 12 Kupfertafeln. Gnesen 184.6. 
1577. (H-O) 1\1it.t11eilungen aus der !ivlllmlischen Geschichte. Achten Bamles 
zweites Heft. Uiga, 1 Hfi(j. 
157R (H-I) nas Ber!iner WeihnaclttsslJiel. Von den Prinzen u. Prinzessi- 
nen des Kurfiirst1ichen Hol'es im Jare 1589 in Berlin aufgefUhl'Ł. 
Uebertr. von Dr. Albert Freybe. Leipzig, 18R:2. 
157fl. (142) Skythien u. die Skythen des Herodot, u. seine Ausleger, 
nebst Beschreibung des beutigen Zustandes jener LUnder, von Dr. 
Fr. Ludw. Lillllner. Stuttglll'Ł, 1841, 8°, opr. 
1580. (143) GrumUage der universeJlen Pbilosollhie, von Bronislaus Ferd. 
Trentowski. Carlsrube u. Freiburg. Paris 1837. 8°, zbrosz. 
1581. (144) Polniscber Biichersaal, darinnen !liI' riihm!ichsten Bemiihun- 
gen derer I1IUcenaten und Gelebrten in Polen, auch andere zur pol- 
nischcn Litteratur gehorige Merkwiirdigkeiten, aufrichtig angezeiget 
weruen. Erstes Stiick. Breslau, 1756. I1Iała 8°, opr. 
ł5
2. (145) Neun Briefe iiber Landschaftsmalerei, geschr. 181fi-1f\24. 
Zuvor ein Brief von Goethe ais Einleitung. Herausg. von C. G. 
Carus. Leipzig, 1831. 8°, zbrosz. 
J 583. (146) Altteutsche Schauspiele. Herausgegeben von Franz Joseph Mone. 
QuedlinJJUrg u. Leipzig, 1841. 
1584. (147) Schauspiele des Mittelalters. Aus Handschriften herausgegeben 
und erklllrt von F. J. 1\Ione. Karlsruhe, 18M, 8°, 2 tomy, opr. 
1585. (148) lainos oder Litthauisl'he Volkslieder. Gesammelt, iibersetzt u. 
mit gegeniiberstehelllll'm Urtexte herausg. von L. J. Rhesa. Nebst 
einer Abhandlung iiber die Litthauischen Volksgediehte u. musika- 
lischen Beilagen (brak). Neue Aull. von Friedr. Kursclmt. Berlin, 
1843. Z r
kopism. przekładami niektórych pieśni przez .T. I. Kra- 
szewskiego. Mała 8°, (j)lr. 
1586. (149) me Belagl'rungen der Stadt u. Festung Thom seit dem 17. 
Jaln'humlert. Von K. Hoburg. Illit 3 Pllinen u. 2 Zeichnnngen. 
1'bom, 181-4. 8°, zbroE'z. 
1587. (lf)O) Salnmlul1g polnisd'er u. Polen angehender Miinzen, Medaillen 
u. d. g. von Go?d, Silber, KUIJfer u. anderem MetalI, nebst einer 
7. 


...
>>>
100 


Wydania stare w j
zyku niemieckim. 


kleinen Autograpben - Samrnlung, wissenschaftl. u. staatsverbindter 
Pohlen. IJemberg. 1847. (Spis licytacyjny, K. Jabłoilskiego, 
księgarza). 
1;)88. (1fil) nie Konigliche Gesellschaft rur nordische Alterthumskumle. 
Jahresversarnmlung 1H4B. Copenhagen. 
1589. (152) Ubersicht der Reisenden in Russland bis 1700. Von Frie- 
dricb v. Adelung. Petersburg, 1846. Duża HO, zbrosz. 2 tomy. 
t!)
O. (153) nie polnische Spracbfrage in PreURsen. LeilJzig 181fi, Expe- 
dition der slawischen Jabrbiicher. Zesz. 1-3. HO, brosz. 
lMH. (15-1-) Swidrigail. Ein Beytl'ag zu den Geschichten von Litthauen, 
Russland, Polen uml Preussen. Von August von Kotzebue. Leipzig, 
lH20. HO, opr. 
1592. (151) Das Ritterwesen mld Templer, Johanniter u. l\Iarianer mIel' 
Deutsch-Orllens-Ritter insbesondere. Von Carl Ju!ius Weber. 2 Ausg. 
Stuttgart, 18B5. Mała HO, gust. opr. 3 tomy. 
1593. (IGfj) Verfassungsurkullde Iles Konigreichs Sachsen. Dresden 1H31. 
8°, opr. 
159.1-. (157) AIIgemeine Stltllte-Ordnung fUr !las Konigi"eich Sacbsen mit 
dem dazu gehorigen Gesetze und der Verordnung vom 2. Februar 
1832. Dresden. HO, opr. 
.159f1. (158) Friedrich August II. Von Dr. Fr. Firster. Potsdarn, 1839. 
8°, opr. 
ló!)6. (1M)) Tagebuch des Generalen Patrick Gordon, wllhrend seiner 
Kriegsdienste unter den Schweden ullll Polen vom J. 16!)1) bis 
Ima, u. seineR Aufenthaltes in Russlal1d vom J. 16G1 bis 1 mm. 
Zum erst.en MalI' vollstllndig veroffentlicht dm'ch Fiirst M. A. Obo- 
lenski u. Dr. Phil. III. IJ. I'osselt. Moskau, lH4!)-1852. Iuźa 8°, 
zbrosz. tomów H. 
15\)7. (1fjO) Ausziige aUR dem Tagebl1ch von einer Gesch!tftsreise nach 
RusRland im Jahr 180[) mit beigefiigten gal'z genauen Postrouten. 
Nlirnberg, 1812. HO, zbrosz. 
1598. (UH) Reis'm aus Polen nach St. Petersburg. Erfm-t und Gotha, 
1R18. I1Iała HO, opr. 
U)U!). (1(j2) Del1kwiil'lligkeiten aus dem ablal1femlen Jahr}nmdert bei histo- 
risch-statistischer Darstellllng der ruRsischen Monarchie und der 
denkwiirdigen Revolutiouell in Frankreich und I'olen zu lm!itisch- 
uml kriegerischen Reflexionen. Berlin, 1800. 8°. opr. 
1000. (163) :!Ilemoiren iiber Polen unter russischer Herrschaft. Von Rarro 
Ha1'l'ing. DeutRchland ul1ll Niiruberg, 1H:31. 2 tomy w małą 8°, opr. 
1601 (1(j1-) Johann Wilhelm Miillers Rei",e von Volhynien nach Cherson 
in RI1ss1a11l1 im J. 1787. Hamlmrg, 1R02. 8", zbr08z. 


__ a..
>>>
Wydania stare w języku niemieckim. 


101 


1602. (165) Jahrbiicher Johannes Lindenblatts od. Chronik Johannes von 
der Pusilie, zum erstenmal herausg. von Johannes Voigt und Friell. 
Wilh. Schubert. Konigsberg, 1823. 8 u , opr. 
1603-13. (166-176) a) Kurzer Abriss der Geschichte Polens. Pless, 
1807, mała 8°; b) Unparteiische Wiirdigung der Schm1thschrift: 
Memoiren iiber Polen unter russischer Herrschaft von Harro Harring. 
Von einem russischen Unterthan. Altenburg, 1831, 8 u ; c) Bemel- 
kungen iiber den Zustand Polens unter rURsischer Herrschan im 
J. 1830. Von C. G. Freimund. Leipzig, 1
33, mała 8°; d) Die 
Wiederherstellung Polens oder ein allgemeiner europ1tischer Krieg. 
Von einem polnischen Diplomaten, iibert1'agen von ])1'. R. O. Spa- 
zier. Niirnberg, 1831, mała 8 U j e) Die Ereignisse in Ilen russisch- 
llolnischen Provinzen, und ihr V erh1tltniss zu RusslalId vor und in 
der neuesten Revolution, von einem Podolier. Niirnberg, 1831, 
mała 8°; f) Vier lolen!ieder, von Friedrich :Mann. Pforzheim, 1832. 
mała 8 u i g) Am Ziehungstage der Lotterie fUr die llolnischen 
Fliichtlinge. Ulm den 14 Februar 1832 (wiersz); h) Nothwendige 
Beleucbtung der Krug'schen Schrift: Letztes Wort tiber die polni- 
sche Sache. Altenburg, 1832, mała 8 0; i) Der sechsteMail 
32. 
Zweibriicken, lH32, 8°; j) Russlallll. Eine Schilderung von Adam 
Mickiewicz. Aus. dem Poluischen von P. L. et F. N. Paris 1833; 
k) Kritische Betrachtungen iiber einen in Betreft. Russlands in der 
Frallkfurter-Zeitung unterm 22. April 1839 erschienenen Artikel 
(Aus dem !tal.) Razem opr. 
1614. (177) Russlands inneres Leben. 33-jllhrige Erfahrungen eines Dent- 
chen in Russland. Braunschweig, 1846. 3 tomy 0111'. 8 u . 
161:"). (178) Chronik der koniglich s1tchsischen Resideuzstadt Dresden UlIII 
ihrer Biirger. Von Dr. Gustav Klemm. Dresden, 183f i 1837. To- 
mów 2, opr. razem. 
161G. (179) Prolegomena zur Philosollhie. Von August von Cieszkowski. 
'Ber!in 1838- 
Hil7. (1
0) ReisI'lI durch einige Theile von Deutschlaml, l)olen, der Mol- 
dau und uer Tiirkei. Von Adam Neale. Aus dem Eng. Leipzig, 
1820. 2 cz
ści opr. razem. 
Hi18. (181) Nekrolog des Staatsrath's G. v. Besser. (Aus dem Bulletiu 
uer KaiserI. naturtbrsch. Gesellschaft in Moskau. Bu. ] 6, 1843). 
Broszura w 8 ° . 
HH9. (182) J. III. Graf Thun uml der Slavismus in Buhmen. Leipzig, 
184fJ. Broszura w-8°. 
1fi20. (1 H3) Gott uml die Pa!ingenesie. Von Dr. Angust Cieszkowski. 
:Erster, hitiscber TheiI. Berlin, 1842. Nieopr. 
1021. (181) nas Nord- unu Ost!iche Theil von EUl'0I)a und Asia, lleLst 
einer Tabula l'o!iglotta, sonderlich aLer einer grossen richtigen
>>>
102 


Wydania stare w języku niem;eckim. 


Land-Charte u. andern verschiedenen Kupferstichen. Von Philipp 
Johann von Strahlenberg. Stockholm, 1730. 4°, OlU'. 
1622. (185) Ber!iner Grosswaal vom 1
48 nr. 1-3. 
1623. (11:)6) Ber!iner Priviligirte Zeitung, vom 22 Sept. 1772. . 
1G24. (lH7) Freytags, den 1. Sept. Anno 1730. Numero I. Der Konigl. 
Pohln. Churfl. Sllchsischen Residenz-Stadt Dressden Wochentlicher 
Anzeiger oder Nachricht. 
1625. (188) Neue I'reussische I)rovinzial-Bllttter. Zum Besten der Anstalt. 
zur Rettung verwahrloseter Kinder, im Namen der Alterthllms-Ge- 
sellschaft Prussia herausg. von Dr. A. Hagen u. Dr. Meckelburg. 
Konigsberg 1847 Bd. III. H. 3; IV. I. 


Wydania stare i rzadsze. 
ej w jfzylal 1doskim, angielskim, 1'osyjskim i t. p. 
Hi2fi. (1) Memoirs of the celebrated dwarf, Joseph Borywlaski, a polish 
gentleman. London, 1788. 'Wielka 8°, egz, dobrze zach., opr. slabo. 
1627. (2) Lettere curiose, osia corrispollllenza istorica, critica, ft!isoftca,. 
e galante etc. ])i I1Ie!ibeo Sampogna. Venezia, 174.1-1742,8°, egz. 
dobrze zach., opr. tomów 8. 
Hi28. (3) StOl-ia civile ed ecclesiastica delIa Dalmazia, Croazia e Bosna 
in libri dodici compendiata. Alla gloriosissirna veneta illirica nazione. 
Venezia 177fi, 8°, egz. bardzo Ilobrze zach:, tomów 2. 
162!). (4) Knixica duchowna u csetil'i dili razdilyena, u koje IJervomu se 
dade nacsin setiti j u drughomu kratak Nauk Karstyał1ski j u tretjo- 
mu Pissme Bogolyubnej u csetvartomu l)rosctjenja bIissionu udilyena. 
Zloxena iz mnoghih I{nyixicah od Ocih bIissionarih Druxbe ISSUSBOV& 
Riskoga Colleja,. na sluxbu L!ixnyih Slavnih HiskuIJijh, osobito pako 
Senyske i I\Iodruscke. U Ternavi. U Pritiskalnici Druxbe IssuBBove- 
godiscte 17fi8. 12°; egz. nieuprawiony. 
1630. (fi) Stoda delIa guelTa originata dalIa discordia dei Polacchi, per la 
elezione d' un nuovo re tra' Polacchi, Russi, e TUl'chi, desritta dal 
principio sino al sine da Carlo H.izzardi. Venezia, 1775. 8°, egz. 
dobrze zach, opr. 
1631. (Ii) Catechismus Judaeorum in disputiatone et dialogo magistri Be 
discipuli Bcriptus a RabLi Abrahamo Jagel, monte Silicis oriundo. 
Et Latinus ex Hebraeo factus a Ludovico de Compiegne de VeiI p 
A. M. Secundum exemplar Londinensp. Franequerae, 16UU; mała 4°,. 
egz. bardzo dobrze zach., mocno opr. 
1G32. (7) Institutio artis perspectivae auct.()rl' Henrico Hondio. Hage Co-- 
mitum HolIandiae, 1647. Met Privilegie van de Hoogh - l\Ioghen-
>>>
Wydania stare w j
zyku włoskim, ang., ros:yjskim i t. p. 103 


de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederladtsche Provintien. 
Duży tom rycin; egz. bardzo dobrze :.!ach., opr. w perg. 
1633. (8) Igor Swatosiawic. Hrdinsky zpiew o tazenj proti Polowcil. Werne 
w ptlvodnjm gazyku, s pfipogenjm Ceskeho a Nemeckeho pfelozenj. 
OlI ,Waclawa Hanky. W Praze, 1821; 8°, egz. bardzo dobrze zach., zbr. 
1 fi34. (9) CKa3K3. 1I0.lllla1l O C.IIaDIIOM'D xpa6pOM'D 11 ci.llLIILIM'D 60raTLlpe 
,ZJ;06PLIIIC HIII\HTeqe C.IIY)KIIBllleM'D IIpIł Im1l3e BJl8)J;IIMepe. Za- 
pewnie reprodukcja rękop. bez pod. r. i miejsca druku; egz. zesz. 
1fi3f). (10) Dei NoveHiero Italiano contente novelle XXVIII. In Venezia. 
1754. 8°, opr. w perg. 
163G. (11) Ił Cortegiano de conte Baldassare Castig!ione. Riuedutto. et 
corretto da Antonio CiccareHi da Fu!igni, Dottore in Theologia. In 
Venezia, 1606. Alll'esso Gioanni Alberti; mała 4°, słabo opr. 
1637. (12) The AmoUl's of Borne Sforza, Queen of Polonia. London. Hi84; 
12°, opr. w skórę. 
1 Gm,. (1 B) Pa3cY)K)J;euie o ApeBUnX'D POCCUIH3.X'D, coqllnemlOe I. r. C. ,ZJ;. 
TI. C'D4paHl
Y3cKaro lIepeBeJI'Jr JIeB'Jr TIaB.IIoDCldn. ![ocrma, 1791, 
HO, zbrosz. . 
163n. (14) The bistory of Poland, from its origin as a natioll to the com- 
mencement of the year 17!)5. To wl1ich is prefixed an accurate 
acguunt of the geography and government of that country, and the 
customs and manners of its inhabitans. LOllllon 1795, wielka 8°, 
bardzo dobrze zach., opr. wsk. . 
164(J. (15) Diario degli anni 1720., e 17
1. Scritto di propria rnano in 
Parigi da Rosalba CalTiera dil]iutrice famosa: posseduto, illustrato 
e publicato dal signor Giovanni Vianelli. In Venezia, 1793, 4°, 
dobrze zach., opr. bardzo słaba. 
161-1. (16) Nuova Ilesc:dzione di Roma antica e moderna, etc. Editione 
quarta. In Roma, 1793. 8°, nieopr., brakuje indexu. 
1 G42. (17) Libro Dim. Gio. Boccatio delIe donne illustri, tradotto per 
l\Iesser Guiseppe Betussi. Con una additione fatta, etc. eon la 
vita dei Boccaccio, etc. In Venetia 1547. 8°, bardzo dobrze zach., 
opr. w skórę o perg. grzbiecie. 
}G43. (18) Monulllenti Veneti Intorno i Padli Gesuiti. 1762. COD !icenza 
de' Superiori. Bez miejsca druku HO, dobrze zach., zbrosz. 
l(jt.1. (19) Trenne Rya Siinger. Jonkoping 1H31, brosznra, 7 str. 
1 (jI
fI. (20) Ragguaglio delIe solenni ese'luie fatte celebrare in Roma nella 
Basilica lli S. Clemente. Alla sacra real maesta lli Friderico Augu- 
sto re di Polonia, dall' AIIIlibale Albani. In Roma, 1733. D. 4°, illustr. 
1 fi4f.i. (21) Ragione delIa Serenissima Repub!ica di Polonia, e deI Gran 
Ducato lU Lituania. Rischiarate, e pienamente dimostrate nel Supre- 
mo Tribule delIa Regia Camera delIa Sommaria. In Napo!i, 1777. 
l)uźa 8°, dobrze zach., zbrosz.
>>>
104 Wydania stare w języku włoskim, ang., rosyjskim i t. p. 


1647. (22) Ragionamento recitato nell' assemblea della Compagnia di Gesu' 
raunata in l'olosko nell' Alba Russia nelI' elezione dei IlUUVO vicario 
generale. Sotto la protezione delIa Caterina Seconda ił giorno 17. 
otto bre 17H2. Tradotto dalI' Originale Latino dallo slesso auo Au- 
tore. 17tH. HO, zbrosz. 
1648. (23) 3alUlcKII Kam
eJlJIpllCTa PIOlIlIlHa O npHKJlIO'leuinXb ero C'L 
];eHioBCKIIlIl'L. U3'L C:łHJepHIU'o ApXIIBa Ha 1822 rO)J;'L. CaH(
T- 
neTepGypr'L. B'L TJIIIOrpa4iu H. rpetla. lH22. HO, J)locno op'. 
164.9. (24) IIIorawske mirodnj pjsne. Sebral F. S. W Brne 1835. HO, 
bardzo mocno opr. 
16f)0. (2f») Gli antichi SelJolcri ovvel'O l\lausolei romani, ed etruschi Ila 
Pietro Santi Bartoli. In Roma, 1718. Duży format, illustr. 
16fit. (26) Discorso circa ił stato de gl' Hebrei. .Et in llRrticolar dimo- 
ranti nell' inclita citta di Venezia, di Simone Luzatto, rabino hebreo. 
In Venetia, l(jBH. l\Ial'a 4°, egz. mocno nadwer., słabo w perg. opr. 
I 1652. (27) Storia delIa peste che Regno' in Dalmazia 17R3-17H1.. DeI 
dottore Giu!io Bajamonti. In Venezia, 17Hł). 8", zbrosz., nadwer. 
1653. (28) Osservazioni storiche naturali e politiche intorno la Valachia 
e l\luldavia. Napoli, 17HH. HO, dobrze zach., zhrosz. 
1654. (29) Dichiaratione di tuttI' l' historie etc, Repl. (li Venetia. Fatta 
da Girolamo Bardi l'iorentino. In Venetia, HitU. 12°, zbrosz. 
1f)f)fi. (30) Ił Cortegiano. Vel conte Baldessar Castig!ione. In Venegia. 
1:)74. 12°, opr. 
16fiu. (Bl) Kort och Tydelig Underswisning etc. Upsala, 171:3. 12", bro- 
szurka. 
1 ()fi7. (32) The history of the affairs ot' Europe in this present agI', but. 
more particularly of the repubHck of Venice. Writt.en in Itltlian by 
Battista Nani. Eng!ished hy Hubert Hunywood. London, Hi7B. Dnża 
4°, doskonale zach., opr. w ak. 
1658. (33) Dante con l'espositione di Chrostoforo Lamlino, et lli Alessau- 
dro VelluttelIo, sopra la SUR Comedia, con tauole, argomenti, et 
allegorie, et l'iformato, riueduto, et ridotto aHa sua uem lettul"a, 
per };'rancesco Sansovino Fiorentino. In Venptia, appresso Giouambat- 
tista, Marchio Sessa, et fratelli. 1f)łi4. Bardzo duża 8°, doskonale 
zachow., mocno wsk, 0111'. (z illustrac
'ami). 
HifiH. (34) To samo z 1'. 1f)7H, w perg. opr., tekst nieco nadwer. 
16uO. (3fi) To samo z r. 1529. (Comento lli Ghristollhoro Lallllino Flo- 
rent.ino soprll la Comedia di Dante Alichieri poeta Fiorentino). Tekst 
miejscami nadwer. Brak tyto kartki, słabo opr. 
1fifil. (:!6) statuto e l)rescrizioni delIa pubblica Academie di llittura, scul- 
tura, ed architettura instituita uelIa citta di Veuezia pel' decretn 
dell' Ecclentissilllo Senato. 17t!2. Nella stamlleria Savioniana. Wiei. 
ka 1-1-", zbrosz. 


a...
>>>
Wy,lania stare w jl,:zyku włoskim, ang., 1'08yj
kim i t. p. 10fi 


166:2. (a7) Letters on the study and u!;e of history. By Henry St. John, 
Bo!ingbroke. Anew edition, cor1'ected. London. 177H. 8°, mocno w 
sk. opr. 
1(31;a. (aS) llOu'J;cTueHHoe, 3ClII.IlClIltplloe II eCTeCTlJOC.IlOBHOe onllca- 
nie OqalOBC[(jJ] 3clIua, COJl,ep)l(all\eeCII UD Jl,BYXD AOHeCeHilIx'D II 
COtIIIIICHHO
 AIIApeCM'D 
f cfiepmn. Ol'. IIeTep(iypx'b. 17H4. 8°, 
mocno wsk. 0111'. 
1664. (:39) Tytułowej kartko brak. Dziclo w jęz. wlosk. o sposobie prowadze- 
nia wojny, z !icznemi illustracyami 8°, stronic 71, na ostatniej: In 
Vinegia pel' Giouanni liuarisco et compagni, 1558. 
lIm5. 
40) Indigazioue delIe sculture e llitture che esistono nel Museo Ca- 
pito!ino e Palazzo di Residenza. Da Alessaudro 'l'ofanelli. Roma, 
lH1,fi. 12°, słabo opr. 
lm)6. (41) Vite de' PittOl'i Bolognesi non destritte nelIa Felsina Pittrice 
a la Maesta di Carlo Emanuele III. re di &rdegna, etc. In Roma. 
176H, 4°, d08konale zach. mocno opr. (z illustracjami). 
1667. (42) I"toria delIa vita, e fatti dell' eccellentissimo capitano di guerra 
Bartolomeo Coglione. Vinf!zia e Pa,lova, 1732. Duża SO, z W)'jąt- 
kiem wstępu, tekst. dobrze zach., bez opr. 
lGliH. (43) Vita de} Serenissimo Prencille Silvestro Va!iero dogI' di Vene- 
tia. 1703, 4°, mocno nadwerl,:ż., bez opr. 
166U. (4.4) Discorso (lelI origine, forma, leggi, ed uso dell' ufficio IlelI' 
inquisitione nelIa citta, e dominio di Venetia. DeI. 1'. Paolo delI' 
Ordine de' Servi, Teologo delIa Serenissima Repub!ica. 163H, 4°, 
zbrosz., nadweręż. 
1670. (45) La Vita Nuova e II' rime di Dante Alighieri, da G. G. KeiI. 
Chemnitz, appresso Carlu Mancke, 1łnO, HO, opr. 
Hi7]' (1.t») Le minere delIa pittura. Di Marco Roschini. In V enezia, 1664. 
8°, dobrze zach., słabo 01)(" 
1672. (47) Platonis llhilosOllhi quae extant graece a,l elUtionem Henrici 
8tephani accurate expressa cum l\Iarsilii Fecini interpretatione l'1'ae- 
mittitur l. III. Laertii de vita et dogm. PIat. cum notitia literiaria 
_\ccedit varietas lectionis. StUlliis Societatis Bipontinae. Biponti. Ex 
typographia Sucietatis. 1781--1787. 8°, 11 tomów doskonale zach., 
w mocnej skórz. 0111'. 
1()73. (4):;) Platunis dialogi quatuor (po grecku) ab Frider. Tischero, T
ip' 
sial', 17HO, 8 IJ , opr. 
Hi 74. (MI) Boezio Severino DelIa consolazione delIa filo sofia. Tradotto ,U 
lingua latina in volgare fiorentino da Benedetto Varchi. Rologna, 
tYIlografia deI Sassi, 1820, HO, mocna opr. o perg. brzegach. 
lIi7fi. (fiO) Bih!iogmfia critłca delIe autiche reciproche corrispondeuze 1 10 - 
litiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell' Italia 


.....
>>>
-, pr 


J06 Wydania stare w j
zyku włoskim, ang., rOByjskim i t. p. 


colla Russia, eolIa Polonia, etc. da Sebastiano Giampi. Firenze, 1834, 
1H39 i lR42, B tomy, w 4", dosk. zach., zbrosz. 
167ft (51) Qual essere dovrebbe ił destino po!itico degli stati Veneti. Udi- 
nI', 1
14, duża 16, zbrosz. 
1677. (52) Tewe musu małda wieszpaties iszganitojaus. Wilnu ja, spaustu- 
weja A. H. Kirkora. 1H60, broszurka. 
1678. (53) Ptwenie Uy6JIH'lHOtł 3a,n;a'lll JltoCIcoDCKaro lum. YIIHllepcn- 
TeTa o TOJWb, Iwr,n;a CJIOBCHe nCI'eCeJIIIJIIICL B'I. POCCiIO H Koro 
JItTolllICelfl ReCTOp'D na3LlllaeT'D BOJIOXaMII? :MIłXRIłJIOM'D AH- 
TOIIOBCKIlM'D. lh C. IIeTcp6yprt, ll'D MOpCKOłl TIIlIorpa4ill, 1806 
8 o, broszura. 
1 (j79. (54) C06paHie JIHTepaTypIlLlX'D CTaTcłl R. II. IIHporoBR. C'D 
I10pTpeTml'D aBTopa. O,n;ecca, 185R, duża HO, zbrosz. 
1680. (55) OJlllcanie KieBone'wpCIWłl JIanpLI C'b UI'UCOlloKYUJIeHie:u'D 
pa3IILIX'D rpa
IMaT'D Ił BLUlHCOK'D, OÓ'},lICHHIO
IIX'b Olloe, TaKKe 
lJJJ:allo.ą'D JIaBpLl II 06HX'D HX.. I1ell\ep'D 113,11;. DTopoe, HcnI" H 
)"MHOjK. Riell'D, 1H31, 4.", opr. 
Uhl. (5(;) The El1inbul'gh Review. Critical journal. (Nr. 27) April. 1809. 
Edinburgh. 8", brosz. 
}GH2. (57) The British Review. November, 1815. 8°, brosz. 
](i8ił. (5H) The dy.et of Poland a satyr, considered paragral'h by para- 
graph. The second edition. London. Mała 4°, broszura. 
16H-1.. (59) Memorie delIa vita di Gio. Francesl'o Morosini. 
critte dei P. 
D. Stefano Cosmi. In Venetia, 1776. 4°, początek tekstu i oprawa 
nadweręż. 
1uHi). (fiG) Kilka wst
pnych kartek zniszczonych: Vita di 1\1. Jacopo San- 
sovino. Secomla ed. In Veuezia 178!), 4°, zhrosz. 
Hi!-6. l(1) Dell' utilita che si puó vitrare dalIe cose operate dai Venezia
 
ni libri XIV. Dei cardinale Agostiuo Valerio. Tradotti dal latiuo ed 
iItustrati da Nicolo Antonio Giustiniani. Padova, 1787. .4°, dobl'z& 
zach., zbl'osz. 
1687. (62) C60pHHK'D MyxaHona. :MoCICBa, 1836, Duźa 4°, zbrosz. 
1688. (63) Ił libro dei Cortegiano dei cOllte Baltassar Castiglione. Impres- 
so in Vicenza, da Giambattista Veudramini Mosca. 1771; duża H O ,_ 
2 tomy, z brosz. 
lOH9. (fit) Storia pittorica delI' Italia dal risorgimento delIe belle arti fin 
pl'esso al fine dei XVIII secolo di Luigi Lanzi. Venezia, 1837 
i 18BH; 12°, mocno opr. o perg. brzeg: t. 1-4 w jednym, t. 
5-8 w drugim, t. 9---11 w trzecim, t. 12-14 w czwartym 
Tomów 14. 
HmO. (6[)) Dante eon l' eSllositione di III. Rernardino Dauielo da Lucca. 
In Venetia, appresso Pietro da Fino, 1568, 4°, dosk. zach., mocno opr. 


...
>>>
. 


Wydania stare w j
zyku włoskim, ang., rosyjskim i t. p. 


107 


J 691. (66) Calltica de} divino poeta Danthe A!ighieri Fiorentino. Duża 
8°, dobrze zach., opr. Cały tytuł brzmi zapewne: Operl' dei divino- 
Poeta Danthe eon I!uoi comenti: recOlTecti et eon ognI' diligentia 
novamente in lettera cursiva impressi. Venetia per Miser BernalUllo 

tagnino da Trino de Monfena, 1512. Z ill. i kom. Lalldino. Tyt. 
i ost. kartki brak. Z ded. T. Lenartowicza. 
1 (;02. (li7) Raccolta cronologico - ragionata di documenti inediti 
he forma- 
no la storia dilJlomatica delIa rivoluzione e caduta delIa republica di 
Venezia corredata di critiche osservationi. Augusta, 1790, duża 8", 
2 tomy, brosz., drugi mocno uszko 
1 mm. (f58) Briewen over Polen, Oostenrijk, Saxen, lłeijeren, Ita!ien, Etru- 
rien, (len Kerk!ijken Staaten Napeis, geschreven op e6i1e reize, ge- 
durende de Jaren 1807 en 180S. Aan de gravinne Constantia van 
S... door E. T. van Uklimski. Te Haarlem, 18Ug-18IO, 8", brosz. 
2 tomy. 
W!H. (6B) Reizen door Rusiand, Siberie, Polen, Oostenrijk, Saksen, I'ru- 
issen, enz., door James Ho}man. Uit het Engelsch vertaalll. Amster- 
dam, 1829, 8°, brosz. 2 tomy. 
16U5. (70) Viaggio a Pompei a Pesto e di ritorno ad Ercolano ed a Poz- 
zuoli, dell' Ab. Dornenico Romanelli. E1. sec. I'arte prima. Napold. 
1H17, 8°, "pr. w perg. 
Hi!lH. (71) Otto Giorni a Venezia Opera di Antonio QURllri. Porto secoUlla. 
Venezia, 18
2, mała 8", brosz. 
1(i97. (72) .lI:eHHlU{R llono-60JIrapClmrO o6pa30nRllin. UotHmenie BaClIJlin 
AUplJ.!IOna LIaCTL 1. O,l{ecca, 1831, duźa 8", zbrosz. 
Hi!I;. (7H) Żydowska, starszej daty. 
lIi9U. (74) Ga!ignani's TravelIer's Guide through Italy itd. Paris, 1824. 
mała fi", zbrosz. 
l700. (75) Pravopis ceskJ' od Waclawa Hanky. 4. wyd. W Praze, 1835. 
1701. (7u) :Manuel du dessinateur, ou traite compiet dn dessin etc. Par 
A. M. Perrot. 4. M. Paris, 1R3fi. 
170
. (77) .Iescrizione stt)rica e artistica di Pisa e de' suoi contorni, etc. 
Per chra delI' incisore R.inieri Grassi pisano. In Pisa, 1836-1838. 
3 tomy. Z !icznemi stalorytami. 
1703. (78) 
zrzeniawa's Wortforschungslehre 'der polnischen SIJrache. Lem- 
berg, 1842 u 1843. 2 tomy, zbrosz. 
1704. (7g) llYTellleCTBie 1I0 Cn
HJlin, B'L 1822-M'L ro,l{Y j A. IIopona. 
CaJlKlIeTep6ypI''L, 1828. Tomów 2. 
1705. (80) )Ianuel ,miniature et d' aquarelle. Paris, 1H39. 
1706. (Hl) l\Ianuels du peintre et du sculpteur. Paris, 1833. 2 tomy. 
zllrosz. 
1707-11. (82-8f) Quatuor mOllumenta Renea e terra in SIlecia eruta, 
tabulis aereis et brevi comDlantatione illustrata ab J. Hallenberg.
>>>
108 Wydania stare w j
zykn włoskim, ang., rosy,jskim i t. p. 


Stockholmae, 11:\02. - Tilliiggning till en ar 11:\02 atgifven ca- 
tinsk at'handling, kalIad Quatuor monumenta aenea, af J. Hallen- 
berg. Stockholm, 11::1Hj, - Beriittelse, om ett i Motana Strijm triif- 
ffadt Fynd. Stockholm, 181K - Beriittelse af Jonas HalIenberg. 
om 'l'viinne Fynd. stockholm, .11::121. - Beriittelse af Jonas HalIen- 
berg, om ett fortnids Romerskt MetalIkiirl. Stockholm, U! HJ. 
1712. (87) Samlingar tur Nordens I!'orniilskare, tredje tomen, met 60 Plan- 
cher, af N. H. Sjoborg. T. III. StockllOlm, 11:130. 4°. _ 
1713. (8H) Mernorie intorno la vita e le operl' di Andrea PalIallio. PulJ!. 
dalI' Ab. Antonio 1Ilagrini. Padova, 1H-1-ó. 4°, zbrosz. 
1714. (89) Ancient mysteries described, etc. By William RonI'. London, 
1H2H.. Mała 4°, doskon. zach., opr. wsk. 
1715. (
)O) Ragioni dell' artificale pendenza delIa torre Pisana aggiunte da 
Ranieri Grassi. Pisa, 1831:\. HO, brosz. 
171(j. (Hl) Roma nell' anno Hm8, descritta da Antonio Nibby. Roma, 
1838-1841. Duża 8°, broszurowana. Z illustr. Tumów 4. 
1717. (92) Vita Nova di Dante Alighieri secondo la lezione di un codice 
inedito deI I!ecolo 14. Pesaro, 1829. 8", zbr. 
1711:\. (93) Teatro ita!iano antico. Milano, 1808-1812. 8°, zbrosz., bardzo 
dobrze .zach. Tomów 10. 
t7HJ. (94) TOp)l(PCTUeHHoe c06pallie OJleCCK8ro Ou
ecTBa .lI}()ÓIITeJJel1 
HCTOpill II .n;peuHocTefl 4 4eBp. 1840 r. O.n;ecca, 1840. 4°. brJs,:. 
1720. (U5) The art of landscape painting in oH colom's. Seventh edition. 
London, 1852. Mała 8°, zbrosz. 
1721. (!In) A systt'm of water-colour painting, etc. By Auron Penley. 
Tenth edition. London, 18G3. Mała 1::10, zbrosz. 
1722. (97) The art oC sketsching trom nature. By Thomas Rowbotham. 
Thirtheenth edition. London, H3f3. )Iała 8°, zbrosz. 
1723. (118) The art of landscape painting in Water-colours. By Thomas 
Rowbotham. Eighth edition. Londes, 1
52. Mała 1:1°, zbrosz. 
1724. (99) The dramatic works ot' William Shakesl)eare. l'ublished by 
Charles 'Wagner. Volume the seventh. Brunl!wick HmI. 8°, brosz. 
(Cymbe!ine, King' Lear, Romeo and Ju!iet). 
1725. (100) OUbIT'L óuuJJiOrpa4II'IeCKarO 06031ifiHil1, 11.1111 O'lepK'L IlOCJJt;1.- 
IUll'O uO.1lyro,ll,ia PYCCKo!i .1IuTcpaTypbI (OKT. 1841 uo allptu 
1842). .lI. lipaH1'a. C. lIeTepóypr'L 1842. 8", brosz. 
1726. (101) rpaM,taTIma CJJaDI1HCI\:all. J.b.n;. CaHKTueTepuypl"b, 183" 
HO, opr. 
1727. (102) Shakespeare and his times, etc. By Nathan DrakI'. Paris, 
183H. Wielka 8°, brosz. 
1728. (103) 3allllClClł CallKTllcTepuypl'cl\aro Apxeo.1lol'U'lecKo-lIYMII3l\la- 
TH'leCKal'O Ou
ecTua. Cuu. 1ti49- 18ó3. 8', 5 tomów, mocnu 
opr., z rys. wewl1ąb'z.
>>>
Wydania stare w języku włoskim, ang., rosyjskim i t. p. lOB 


1729. (104) Poeti deI primo secolo delIa !inguaita!iana. Firenze, 1816. Tom. 2. 
17BO. (10fJ) Poesil' italiane inedite di dugento autori, dalI origine (lella 
!ingua infino al secolo decimosettimo. Raccolte e illustrate da Fran- 
cesco Trucchi. Prato, 1
46-1!;47. Mała 4,0, zbrosz. Tomów 4. 
1731. (106) IIp09RT'L ynpall.neHilI )KHTOMUpCRHM'L TeaTpOM'L. 188!). 
17iJ::'!. (107) Gnida per le catacombe di S. Gennaro de Poveri, dei cano- 
nico Andrea de Jorio. Napoli, 1839. Duża 
o, brosz. Z planami. 
1733. (108) Cyrkularz wileńskiego gubernatora z marca 1H59 r., zabra- 
niający łac. duchowieństwu propagandy przeciw pijaństwn. 
1734. (109) O(lezwa Paszkiewicza Eriwanskiego z 23 kw..'4 cer. 1849 r... 
drukowana w 'Varszawie, po czesku. 
. 17:35. (110) IIlICblllO A. H. repQeHa I('L PYCCROlllY noc.ny B']) JIOH.n;OH
 
C'L OTBtTOM'L II HtKOTOpLlMJ1 npHlIlt'IaHill:\nI jJ,. R. lIIelI.O-ll'ep- 
pOTII. Berlin, I
G
. (Ros. tekst z l)rzekładem franc). 
1736. (111) UCTOpHqeClWe IIBe.n;euie II'L CTaTHCTHQeCIWe olIlIcauie :Gec- 
capa6clwn OUJJaCTH. A. UKaJlbIWnCI,aro. 
1737. (112) I\O)IMep'lecKoe Hapo.n;oHace.neH ie ropo.n;a O.n;eccbI. 00'1. A. 
OKll.JlbKOBCI\aro. O.n;ecca 1
4fi. 
173H. (113) CJlOBO .n;u.n;bl'la AO 3eM.1l1IKHB'L. JKbITOlllblp'L, 1862. Z po- 
daJliem autora i ustępem w
'rzuconym przez cenzurę. 
1739. (114) IIYTelllecTllie rUJJb6epa jJ,e-JIaHHya no IO)KHOt!: POCCiH.. 
II'L 142l-oM'L r. "I). Bpyua. O.n;ecca, 1852. 
1740. (115) CpamUneJIbHblt!: 113rJJJI.n;'L Ha OQaKOBCKYIO 06JracTb, 11'1 
1790 H 1840 rr. A. CKll.JlbKOBCli'Rro. O.n;ecca, 1842. 
1741. (116) JItTOIIHCb coubI'rin, UaMOUJIa. BeJrH'IRH. KieB'L, 184,8 i 
Hi!) l , 2 tomy. 
17 !
2. (117) IICTnpin HOIJOfl-Ct'lH, lIJllI nocJJt.n;uJIro KOllla 3a1lOpOiRCRa- 
1'0. J[3BJIe'l. 113']) c06CTBeHHaro 3allopO)KCK:WO apXIfBa A. ClmJlb- 
KOnCKHlIl'D. OlI.ecca., 1841. ;) części w jednym tomie. 
1743. (l1H) lIcTopia HonoR Ct'lll, A. UKll.JlbKOBCKal'o. 113lI.. 2.0,ll;ecca? 
1H".6, cz. 1 i 2. I 
1744. (11 
)) XpOUOJlOrH'IeCKOe 0603pfmie HCTopin 1l0BOpoccifi CKaro 
I\paa. 17iJO-182fJ O,ll;ecca, 1
iJ6 i 1838. 2 tomy. Z dedyk. 
1745. (120) 3allHcKIł o !O)KHofi Pycu. H3AaJl'L II. I{YJllllll'L. C116. 18:16 
i 1H57. 2 tomy. 
1746. (121) IlepllOo TpHlI.
JITn.n
Tie 1'01'0;'1;80 O.n;eccLI. 17g:
-182;
, 
CO'I. A. CI\aJ!},JwBcRaro. OlI.ecca, 18iJ7. 
1747. (122) Ollllc8oHie JYIll'lecKHx']) MOIIeT'L X. nima, Hał1,11;eHHbIX'I 
II'L pll3aHcRoł1 ry6epnin II'L 1839 r. Cn6. 181..1. 
1748. (123) repo.n;oTona Clmeifl, 06'LIlCHeHllall 'lpe3'L CJlIł'leRle C'b- 
MtCTHOCTIlMlI. O.l1ecca, 1842. 
174H. (124) lIITypM'L IIparlł 21- OKT. 178t r. MocKBa, 1835.
>>>
110 Wydania stare w j,:zyku włoskim, ang., rosyjskim i t. p. 


1750. (125) JKu3Hb KlłH3H AH,ApeH l\fHxanJIOBIł'la Ryp6cKaro B'L JIUT- 
Bt JJ Ha BOJIbIlIII. RieB'L, 1849. 2 tomy. 
1751. (126) Remarks on the history of England. By Henry St. John, 
lord Viscount Bo!inkbroke. A new edition. Basil, 1794. Duża RO, brosz. 
1752. (127) IIot3,AKa no 3aUOp01l\CKIfM'L ypOtllll
a)I'L, A. CI,aJIbKOBcKaro. 
1845 (?) 
1753. (12H) O'fB1IT'L Ha R.l1peCC'L, COCTROJIelIl!bI1i nR UMJI rocY,l!;apn 11n!- 
pepaToua IIfmOTopbIIIIII nOJlbClmMu UOMt
IfKallm IIO,AOJlbClwti ry- 
6epuilf. IGeB'L, 1H62. 
1751. (12!J) Lettere militari eon un plano. di riforma dell' esercito pn- 
lacco dei re GiovRnni Sobiescki ed al trI' de' suoi secretari ita!iani 
publicate da Sebastiano Ciampi. Firenze, 1830. R 0, brosz. 
1755. (130) Diornale di un viaggio da Constantinopoli in Polonia den' 
abate Ruggiero Giuseppe Boscovich, con unR sua relatione delIe 
rovine di Troja. Basl!ano, 1784. Duźa HO, na p61 opr. 
175ft (131) Mona
tyr Skit w :Maniawie, przez D. J. Wagilewicza. Lwów, 
184H. 8°, brosz. 
1757. (132) O JlltC'I'nLIX'L (,eccapaOCKUX'L 3R1COUaX'h, llJla,A. JImwBCI,a- 
1'0. O,Aecca. 1H4-2. 4°, brosz. uszko 
1758. (133) Hat3,ALI rati,AaJlfaJ('L IIa 3aUR,AllYIO ¥"PalIHY, B'L XVIII CT. 
1733-1768. CO'l. A. CKaJlbKOBcKaro. O,l\ecca, 1845. Duża H0, 
brosz. Z ded. 
17f1
l (134) 
Iemorie delIa vita e delIe peregrinRzioni dei Fiorentino .Fi- 
lippo I1Iazzei. Lugallo, 1.845-184-6. 2 tomy opr. razem. 
t7fin. (13fi) 3aUJICKII oth apXeOJlOrlftleCI\MX'L JI3c.ł-B.n;onRlłinx'L ll'L l'n- 
3allCKOM ryóepniJI. COtI. j(1I111. TnxoMipona. l\IocKBa, 1H44. 
17(j 1. (136) HCTOpu'IeCKin cBt.l1elIin 06'L apxco.'IOI'IftIeCKUX'L 113CJlt,AOna- 
ninx'L B'L cTapoli PlI3ant. CO'I. l!:u11 TIfXoMipoBa. l\IocKBa, 1H.H. 
1762. (137) O M-BCTOUOJlO1l\elIiu .l1peUlIJIrO rOpO,AR ITepect'IeHII. H. Ha- 
,Ae1l\,AIIHa. O,Aecca, 1842. 
1763. (138) TOp1KeCTllfJHHOe c06pallie O,l\ecCI\aro 06
ecTBa JIroGIITe- 
JIen Hm'opin II ,lI;peBllocTefi 4 4eBp. 1840 r. O,!l;eccR, 11;40. 
17fi.L (13!J) CmrcKII 'lIUlOBIIIIIWB'L Ił npeno,!l;anaTeJlefi KieBCImro ytIeOHa- 
1'0 OI\'P)TR Rieo'b, lH50. (IIe'IaTaIlO 110 }JaCIIOp. HOlle'I1ITeJlH 
"KieoClmro ytleonaro (\I;:pyra (IIllpol'ona). OT'h 16. ,AeI;: 1:-j58, 3a 
N. (j023). 
. I 
1765. (H-O) O npolfcx01l\.l1elIiu CJlonen'L no06
-e II O'L oc06eHHOCTIf 
CJIonelI'L pOCCinCKIIX'L. CO'I npo
. III.1fCLlepa. :MoClCBa. un O. 
1766. fUl) HCTOpiJI re1IY33CImX'L IlOCeJIellin B'L r"Pbmy. COCT. Hill\'. 
:Myp3aJ(enlI'IeM'L. O,Aecca, 1H37. 
17fi 7. (142) Y CTlIoe I1onfrrcTDoDallie, ClLIBIIlRro 3a1lOp01l\1{a HnKUTbI JIe- 
OIIT. Kop1l\a. ().lI;ecca, 1:;4..2.
>>>
Wydania stare w języku włoskim, ang., rosyjskim i t. p. 111 


1768. (143) O HorafiCImX'1 TaTapaX'1 KlmyIl\I1x'1 B'1 TaBpH'IecKoA 
ry6epniIl. CO'I. A. CKaJIbKOBcKaro. C116. 1813. Opr., z ded. 
1769. (144) Sulla capellina deg!i scrovegni nell' arena di Padova e sui 
freschi tli Giotto in essa dipillti. Osservationi di Pietro Estense Sel- 
vatico. Padova, 1836. 
1770. (145) OUblT'1 XO:JlIACTBeHllofi CTaTIlCTIIKH HOBOpOcciAcKaro 
Kpan. CO'I. A. CKaJIbKOBcKaro. O.n;ecca, 1853. 
1771. (146) OllbJT'1 CTaTIICTlI'łeCKarO onHcanin HOBOpocinClaro Kpan. 
CO'ł. A CKaJIbKOBcKaro."Y:. II. O.n;p.cca, 18fi3. 
1772. (147) I\ienJlJlIIIlII'1. KUlIra BTopalI. lI3.1I8J1'1 Mux. :MaKclI"IOBII'I'b. 
!Geu'1, 1841. (Z ważną rozprawą. JltIaksymowicza O CTHXOTnope- 
niJlx'1 'łepnOH0l'YCKHX'1». Egz związany. 
1773. (148) I.a Gerusalf'mme liberata, di Torquato Tasso. Firenze, 1843. 
Mała 8°, tomÓw 2, opr. 
177.i. (149) Trattato dei Bianti ovver Pitocchi, e Vagabondi col modo 
d' irnparare la !ingua furbesca. Ita!ia, lH28. So. 
1771), (1fiO) XaTa. lHGO. J13.n;an'1 II. A. KYJ!illI'1. IIeTep6ypr'1. Opr. 
177G. (1M) CTHxoTBopeHia 1845 ro.n;a, J:I. II. IIO.1l0IlCKaro. O.n;ecca, 
l tJ4(j. 
1777. (1.52) AJlb4'1 II AJIL.n;oua. HCTOpll'łCCKiit pOIlIaH'b. CO'I. H. I{y- 
KOJl..III11;:a. Cut'i. 1842. Tomów 4. Z ded. 
1778. (153) The drarnatic works of William Chakspeare, to which are 
added his misceiJaneous poems. London, 1821. Mała 4°, to- 
mów 6, opr. 
1779. (H)4) I! Decameron, lU M. Giovanni Bo
caccio. Firenze, 1820. 
Długa a wązka 4°, opr. w perg. 
1780. (155) Regolamento deI lJio instituto per II' scuole notturnI' di re!i- 
gione pei Giovani Artigiani in Roma. Roma, 1848. 
17Rl. (156) HCTo1'll'IecKaH 3anllCKa o 3aJIoKeuilf B'1 ro1'o.n;t E"aTe!HI- 
1I0CJlant C060pHRro Icaee.n;paJJbHarO IIpe06pameHcKaro, HLIHt Ta)l'b 
cYll\eCTJlYIOll\arO xpaMa; II o lIa'Ia.'Ii; CMmro ro1'o.n;a E"aTe!m- 
HOCJlana. O,/(ecca, VH(i. 
1782. (157) OT'łCT'b O,/(eccl;:II.I'O OÓIl\6CTna UCTopi" II )1;peuuocTen, C'1 
14 nOH6p. lH41 no 14 HOlIUp. O.n;ecca, 1843. 
1783. (lfi8) O PycCIwfi llpan.n;t Ił llOJlbCKOfi "p H n.n;t. ł.IoCKlJa. 1 H6ił. 
1784. (159) Carski ukaz z 9 st. st. !ist. 1843, rozwiązujący CTaTllcTII- 
'ICCKiil KOMIITeT'b HOIJopoccii\cKaro I{P8H IJ'1 0.'I;6CCt. 
1785. (WO) )1;ollOJlHenie 1'\''1 KHlIrt: /XellllllLta UODo-uo.llrapCKaro oGpa- 
30IJaniH. Co 'I. n. E. AUpllJ!OBII. C1l6. 1842. 
1786. (1 Gl) .7IyrallcKifi JlIITeAllbIfi 3Rno.n;'b. OTpbIBOK'1 n3'1 CTaTIICTII'ICC- 
Iwfi OU'1t3.n;1\R eKa1'. ryG. B'b I H4.6. (U3'1 O.n;eccKaro .BtcTHHKa, 
NN, 2!J II 30). 


......
>>>
112 Wydania stare w języku wloskim, ang., rosyjskim i t. p. 


1787. Ofi2) PyKORO,l;CTOO K'L pa30e,ll;eniw JltCOO'L D'L CTeIUIX'L IOJKHOn 
Poccin. OOCT. if'IłJIIłIIlIOM'& IeHTolll'L O.n:ecca, 1844. 
1788. (16H) rHpJlLI, HOIJLIł!: 1I0pT'], B'L xepcoHcKoł1 ry6. 00 1 1. A. CKan- 
KOBCKaro. O,ll;ecca, 1 HiW. 
1789. (1(j4) PtllIl, IIpOll3fteCeHHLIH B'L TOpJKeCTDeUHO:ll'L co6pauiu PII- 
rueJlbeoCłcaro Jlu
eH, 20-ro iWUH tH4H r. O.n;ecca. 1843. 
1790. (lG5) O J1y60 1 lllLIX'1 KapTIIHIcaX'L pyccKal'o uapo,ll;
. 00 1 1. II OHe- 
rIlpeoa. :MOCKOR, 1844. Opr. 
1791. (lG7) JIYÓ01lHLIJI KapTJIIIKIf pycCłmro Hapo,u;a B'L lIIOCKODCKOM'I 
Mipt. 00 1 1. OHerlfpeoa. :MocKoa, 181j1. Opr. 
1792. (l07 IIo6tr'L rpaoJa .Bem,eBcKaro 113'L I{alllqaTKII BO cIpall
iw, 
("CLIII'L OTe 1 IeCTBa.' lH21, N. 27). Brakuje końca, umieszcz. w 
"C. O.", N. 2H, st. 49-79. 
1793. (l(jH) Dwa sceniczne obrazy na tle życia w Ukrainie. I. Hapka 
w utrallieniu w 3 akt. (po ukraińsku) II. Za spas, w 3 akt. Na- 
l,isał: 

 Rzym, w drukarni miejskiej, lHtil. Duża 8 u . Jest 
tylko I. do
;;t
 40. 
1794. (lIj9) Almanach odeski z 18H9 (?). Po ros. Brak kart. tyto 
17Y5. (170) Gaze tta di Firenze 1832, N-o. 115. 
17Y6. (171) DiariO (li Roma 1836, N-o 3. 
1797. (172) YCTaO'L O,ll;eCCKaro OÓmCCTB& HCTopin n ,ZJ;peBuocTefl. 
O,ll;CCC& lH42. 


Wydania iIIustrowane i ozdobne. 


1798 (t) Recueil des monuments les plus interessans Ilu 1\lusee Royal 
Bourbon et des plusiers autres collections particlllieres, Plluli{'s par 
Raffaele Gargiulo. 3. M. Naples, tH5fi. Kartonów 100 miedzio- 
rytów. opr. 
179
. (2) Cliches Catalog. Leipzig, Georg Wigaml's Verlag. 39 arkuszy 
odLitek in folio, nieopr. 
1800. (3) Album Wileńskie, 51 fot. wi
kszego formatu w OZ(1. opr. i 
w szkatułce. 
1801. (4) Umrisse zu Goethes Faust. 1. u 2. Th. Hezeiclmet von lHoritz 
Retzsch. Stuttgart U. Augsburg, lHHf). Zus. 40 l)latten. Licho opr. 
1802. (5) Tom o 45 akwafort. po najw. części Perelle-a.. Licho 0111'. 
lROH. aj) Von Rer!in nach Danzig. Ianiel Chodowiecki's Kiinstlerfahrt 
im .T. 177iJ. Berlin, Verlag von Amsler u. Ruthardt. 108 Facsi- 
mile,hucke n3ch den in Ilpr kg!. Akademie der Kiinste zu Ber!in 
aut'hewahrten Originalzeichnungen Ch-s nebst kurzen erliiuternden 
Notizen nach seinen eigenen Aufzeichnu
gen."\V mocnych llłóc. kamb. 


I 


........
>>>
Wydania illustrowane i ozdobne. 


113 


1804. (7) Chateau Royal d' UlriksdaI. 1871. Illustre par C. J. Billmark. 
Paris, Aug. Bry et Eug. Bry, imprimeurs. 18 dużych kart. !it. 
w ozd. opr. 
1805. (8) Ubiory w Polsce 1200--1795, J. Matejki. Przeszło 70 karto- 
nów cynkografii w ozd. opr. 
t HOfi. (9) Kulturgeschichtliches Bilderbuch aus drei Jahrhuuderten. Herausg. 
von Georg Hirth. Druck Knol'l" u. Hirth, Miinchen. Zeszytów 24 
czyli tomów 2, nieopr. 
1 H07. (10) Trachten des christ!ichen 
littelalters. Nach gleichzeitigen 
Kunstdenkmalen herausg. von J. von Hefner. Mannheim, Verlag von 
Heimich Hoff. R duże tomy in 4°, ozd. opr. 
1808. (11) Le moyen agI' et renaissance. Par III. P. Lacroix et F. Sere. 
Paris, 1848. Duźych 5 tomów, ozd. opr. 
1809. (12) PO.ll:llLIe OTrO.1JOCKII (Ma.l!OpyccKall 7K1I3Hb II upllpo.ll:a.) CGop- 
HIIK'I CTllxoTBopeHifi COCTaB.1J. II. IIoJIeBbun. C'I pllcYIIKa
1l! H. 
J:\apa3HHa, rpan. II alllleMaKepOM'I, D'I IIaplI1Rt. H3.11:. :M. O. 
lloJlb4..a. Cu6. JI :MocKBa, 1881. Ozd. opr. 
1810. (13) Spiewy historyczne. Juljana Ursyna Niemcewicza. Z ill. we- 
dług rys. Jul. Kossaka i H. Pillatego i muzyką F. Lessla itd. _ Pe- 
tprsburg i Moskwa, 187fi. Nakł. B. M. Wolffa, ozd. opr. 
1811. (14) Ita!ien, eine Wanderung. Stuttgart, Verl. J. Engelhom, 1876. 
nuży tom in fo!io, ozd. opr. 
. 1812. (lfi) J. I. Kraszewski. Kal.tki z podróży 18118-1864. Warszawa, 
1 Hm) i 1874, nakło Gust. Sennewalda i J. Ungra. Ksiąg (tomów) 
2 ozd. opr. 
l H13. (16) JI{eH1
IIH}'1 PYCCKIIX'I llIlCaTC.1Jen. CnG. MOCIlBa, 113.11:. M. O. 
BOJlbla, lH79. Ozd. opr. 
1814. (17) HeUas und Rom. Eine Cultw"geschichte des klassischen Alter- 
thums. Von Jacob von FalkI'. Stuttgart, bei W. Spemann. Duży 
tom in folio, ozd. opr. w skórę. 
1815. (18) Kułt.urgeschichte des deut.schen Volkes. Dl'. Otto Benne 8m 
Rhyn. Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchballlllung. Cz
ści (to- 
mów) 2, ozd. opr. 
HJ16. (lB) Pan Tadeusz. A. Mickiewicza. Rys. Andriollego. Lwów, nakło 
Richtera (Altenberga). Ozd. opr. w skórę. 
1817. (20) Louvain l\Ionumental ou description Jlistorique et artistique 
Iles tous 11'13 Mifices civjls et re!igieux de la dite ville, pal' Edward 
van Even. Ouvrage orne de 112 pJanche gravel' sur pierre. Lou- 
vain, typogi". et !ibl'. de C. J. Fonteyn, 18GO. Duźy tom ozd. 
opr. w skórę. 
1818. (21) La Bihle, (le Pierre-Paul Rubens. Nouv. M. 'l'exte expli- 
catif' par Eduard !'etis. Hruxelles, C. Muqual'dt. Ozd. opr. 


[ 


8 


......
>>>
114 


Wydania illustrowane i ozdolme. 


1819. (22) L'Espagne. Par S. Simona. Paris, F. Ebhardt,' 1881. Duży 
tom in fo!io, ozd. O}Jr. 
1820. (23) A History of the Art of Printing. By H. Noel Hurnphreys. Illu- 
stred by 100 fac-similes in photo!itograpby. Second issue. London, 
B. Quaritch, 1868. ozd. opr. 
1821. (24) Das Schweizerland. In Schilderungen von Woldemar Kaden. 
Mit Bildern von G. Bauernfeind etc. etc. Holzschnitte von A. 
Closs. Stuttgart, J. Engelhorn. Duży tom ozd. opr. 
1822. (25) Chefs - d'Oeuvre de Jacob RuysdaeI. Notices et eaux-fortes 
par Bronislas Zaleski. Paris, L. ,lu Luxemburg. Ozd. opr. Z !led. 
1823. (26) Reineke-Lis. Tlum L. Jenike. Warszawa, J. Unger, 1877. 
1824. (27) L'Enfer de Dante A!ighieri. Avec les dessins de Hustave 
Dol'l
. Trad. fram;aise de Pier-Angelo Fiorentino, accornpagnee Ilu 
texte ita!ien. Paris, L. Hachette, 1861. Duży tom in folio, 
ozd. opr. 
1825. (28) Urodzony Jan Dęboróg, Wł. Syrokomli. Illustrował E. M. 
Andriolli, Warszawa, u Ungra, 1880. Ozd. opr. 
1826. (29) La viI' des Steppes Kirghizes. Descriptions, recits et contes. 
Texte et illustrations a l'eau-forte, par Bronislas Zaleski. Paris, 
1865, J. B. Vasseur. 
1827. (30) Marya, A. Malczewskiego. Warszawa, Gebenthner i Wolff,18jG. 
Duży format, ozd. opr. 
1828. (31) Illustrirter Katalog der IJondoner Industrie-Ausstellung von 
1H62. Leipzig, Brockhaus. Zeszytów 17 czy!i tomów 2, w ozl. 
okładkach. 
1829. (32) Hoethes WerkI'. Illustrirt von ersten deutschen Kiinstlern. 
Stuttgart u. Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt, vorm. :Ed. Hallberger. 
Tomów 5 ozd. opr. 
1830. (33a) Ignacy Chodźko. Pamiętniki kwestarza. Z 12 rycinami An- 
driollego. Warszawa i Wilno, 1881. Pysznie opr., z okł. i 
w szkat. 
1831. (B3b) Mapy Archeologicznej Prus Zachodnich tekst objaśniający (i 
mapy). 0IJracował H. Ossowski. Wyd. Z. Działowskiego. Kraków, 
V:HH, u Anczyca. 
1832. (34) Sroczka. Obrazek zaściankowy Ad. Pługa. Warszawa, nakładem 
autora, 1876. 
1833. (35) Fleurs, fruits et feuillages de Jawa. Par l\I. Ber. Hoola van 
Nooten. 3 M. PubI. par. Merzbach et Falek. Bruxelles, l\Iuqual'llt. 
])uźy tom, ozd. opr. 
1834. (36) Dzieła Fryd. Schillera (})()ettczne i dramatyczne). Zebrał Dr. 
F. J. Albert Zillper. Lwów, u Altenberga. Tomów 2 ozd. 0IJr. 
1835. (37) COI,paru;euHLlfl :MOJlIITDOCJlOB'I. M3J1.aHie M. O. Bo.IM.a. 
Ozd. opr. 


.......
>>>
Wydania illustrowane i ozdobne. 


115 


1836. (38) ./KfiBOIUICHRJI PocciJl IIo,ll;'D pC,lI;. Cellrenona, 113,'(. BOJIL40a.1862 
T. III 1I. I. fi II. .7lnTOIJCROe IIoJIbtcbe T. XI. 3mm,ll;HalI Cn6npb. 
T. 2 ozd. 
1837. (39) Lucyn w Inflantach. Przez G. br. Manteuffla. Kraków, 1884. 
Ozd. opr., z ded. 
1838. (40) Lieder eines 1\laler8, mit Randzeichnungen. Diisseldorf, Buddeus. 
1H39. (41) IIIarya, A. Malczewskiego. Wyd. 3. Warszawa, 1883, Geben- 
thner i W olff. 
1 RiO. (42) Les Illus jo!is tableaux de Teniers, Gerard Dow, Terbnrg. 
Paul Potter, I1Ietsu eto. Texte explicatif par Aug. ChallameI. Paris, 
chez ChaIJameJ. Opr. 
11'141. (43) Revue der peintres, par J. David. Pari!". Tomów 4, opr. 
1H42. (44) Tableau historique des costumes, de moeurs et des usages des 
principaux peUIJles ,-le l' antiquite et du moyen agI'. Robert de 
SpalIart. Jean Renard feci.t, Viennae. Tomów 3, nieopr. 
1843. (45) Ruines de Sb'asbourg. Braun A. Geneve 1
70. Zeszytów 5. 
lH44. (46) Praktyczne budownictwo wiejskie, przez Zabierzowskiego. War- 
szawa, Orgl'lbraUll 1H59. Zeszytów 2 seryi 2-ej. 
1845. (47) Denkmaeler der Architectur, ScullJtur uUll Malerei vom IV. 
bis zum XVI. Jahrh. In 3335 Abbihlungen auf 32;, Kupfertafelll. 
Gesammelt u. zusammengestellt dm'ch J. B. L. G. Seroux d'Agin- 
COlU.t, nebst Einleitnngen u. erliiuternden Texten. Revillirt von A. 
Ferd. von Quast. Frankfurt a. M. Części (tomów) 4, nieopr. 
1 fH6. (48) Conrad Wallenrod, par Ad. I1Iickiewicz. Paris, !ibl'. Luxembourg.NieOl)' 
1847. (49) Sammlung von Medaillen, welche sich auf die Geschichte der 
Liinder u. Stiidte der ehema!igen Repub!ik Polen beziehen u. von 
ihrer ersten Theilung bis ZUIII Tode des U:aisŁ'rs Nicolaus I. gepriigt 
sind. 1772 - 1855. Herausg. von Eust. Gr. Tyszkiewicz. Aus dem 
Polno iibers. von O. K. Riga, 11;71, Druck der Livliindischen Gouv, 
'l'yp. Niepr. 
1848. (50) Katedra Gnieźnieńska. Przez ks. Ig. Polkowskiego. Gniezno, 
1H74. Nieopr., z ded. 
1849. (51) Konstanty hr. Tyszkiewicz. Wilija i iej brzegi pod względelll 
hidrograficznym, historycznym i etnograficznym. 'VYII. ilI. Drezno, 
drukiem i nakładem J. I. Kraszewskiego, 1li71, opr. 
1850. (52) The Art-JournaI. London 1851, zeszytów 9 (br. luty-kwie- 
cień); 1852, zeszytów 12. Razem tomów 4, nieolll". 
1851. C;'J3) Balzac IIlustree. La Peau de Chagrin. Paris, 1838, H. Delloye 
et Victor Lecou. Opr. 
1H52. (54) Bił.Jlioteque d'Art ModernI'. J. F. lIIillet, IUU" Charles Yriarte. 
Paris, 18H5, Jules Rouam. Illustracje !iche, nieopr. 
1853. (55) Le Diable a Paris. Texte par ,le Balzac, .Eug. Hu!', G. Sanu. 
Stahl etc. IIlustr. par Oavarni. Paris, Hpnzel, lH.Ht W ozd. opr. 
8* 


.........
>>>
116 


Wydania mustrowane i ozdobne. 


1854. (56) Lavater. La Physiognomie. Tralluction nouvelle par H. Bacha- 
rach. Paris, pub!. par G. Havard. Nieopr. 
1855. (57) Galerye Mnichowskie. Zbiór rycin na stali znajcelniejszych 
obrazów Pinakoteki, galeryj Leuchtenbergskiej i Schleissheimskiej. 
Z tekstem zbieranym przez Konstantego Pathie. Warszawa, 1852, 
1853 i 1856. Zeszytów 55, czy!i tomów 2. Nieopr. 
185fi. (58) Festschrift des Niederoest. Gewerbe-Vereines. Wien 1880. 
1H57. (5
) Raccolta de piu belli etc. di Ercolano, di Pompei, e di Sta- 
bia che ammiransi nel Museo Reale Borbonico. Na poli, 18iJ7. Tomów 
2 zbrosz. 
1858. (60) Antologia polska. Zestawił W. Bełza. IJWów, Lipsk i War- 
szawa, 1880. Ozlł. opr. 
1859. (61) Voyage ou il vous plaira. Par Tonnat Johannot, Alfred de 
Musset et P. J. StallI. Paris, Henzel, 1843. Nieopr. 
1860. (62) Łapigrosz. Szkice obyczajowe. Skreślil i tekstem objaśnił A. 
Barteis. Paris, chez Lemercier. 
1 H61. (63) Pan Eugeniusz. Szkice obyczajowe, A. Bartelsa. Paris, chez 
Lemercier. Wyd. l)rzez Wilczyńskiego. 
1862. (64) Studien znr Pflanzenornamentik. Von COl'rodi. Leipzig. J. A. 
Barth. 
1863. (65) Die Riviera. Von Prof. Woldpma.r Kaden und Maler Hermann 
Nestel. Berlin und Stuttgart, W. Spemann. Mocno w perg. opr. 
11)64. (66) Willanów. Album willoków, obrazów i pamilltek z opisem. War- 
SZa.WR. Orgelbranda Synowie, 1875-1876. Zeszytów. 5, nieopr. 
1865. (67) Album rysunkowe dla początkującej młodzieży. Ser. I. War- 
szawa, 185H, nakło lit. Pecq. Nieopr. 
1866. (68) Zachwycenie i Błogosławiona. Przez T. Lenartowicza. Z m. 
Ant. Zaleskiego. Poznań, Żupański, 18Gl. 
1867. (6!:ł) Graźyna, A. Mickiewicza.. Pozna.ń, Żupański, 1864. Nieopr. 
1868. (70) Wincenty Pol. Rok Myśliwca. Z rysunkami JuJjusza Kossaka. 
Poznań, Żupański, 1870. Nieopr. 
1869. (71) Kraków Zagrzebiowi. Wyd. Koła Artystycznego i Liter. w Kra- 
lwwie, 181')1. 
1870. (72) Histoire cle la caricature et Ilu grotesquI' dnns la !itterature 
et dans l'art. Par T. Wright. Paris, 11:)67. Opr. w perg. o grzbie- 
cie u góry nieco nailwer. 
1871. (73) Die lnsel Capri. Von F. Gregorovius. Mit Bilclel"U und Skiz- 
zen von K. Undema.nn-Frommel. 1Jeil)zig, A. Diirr. 11')68. Opr. 
1872. (74) Picturesque America. New York, D. Allpleton, T. I. opr. 
1873. (75) Inscriptiones palaeo-persicae Achaenidarum quod hucusque re- 
pertal' sunt ad apographa viatorum criticasque Chr. Lassenii etc. 
Ell. et expI. Dr. C. Kossowicz. Petropo!i, C. Univ. Imp. 11-572. 
()zd. zhrosz. 


! .. 


.......
>>>
Wydania illustrowalte i ozdobne. 


117 


1874. (76) Konrad Wallenrod, A. IIIickiewicza. Poznaii, Żupański, 1864. 
Nieopr. 
1
7fi. (77) Malja, A. Malczewskiego. Poznań, Żupański, 1867. Nieopr. 
1H76. (78) Monumenta epigraphica cracoviensia medii aevi. Studio J. ł:.ep- 
kowski. Zesz. I. Kraków, 1885, nakło Akad. Umiej. Nieopr. 
1877. (79) Gobeliny z .katedry krakowskiej na Wawelu. Przez X. Pol- 
kowskiego. Kraków, nakł. autora, 18HO. Wydanie w 25 egzempla- 
rzach. Opr. 
1878. (HO) Michał Girdwoyń. Patologia ryb. Paryź. W okładkach. 
1879. (81) Album widoków Polski, przedstawiających miejsca historyczne od 
pocz. chrześc. w tym kraju oraz stare ruiny zamków ochronnych. 
Zrys. z natury przez Napoleona Ord,:. 'Warszawa, Gebenthner 
i Wolff. Seryj (tomów) 7; serya 3-4 razem ozd. opr. wsk., 1'1'- 
szt,a w okładkach. 
1880. (H2) Le Rhin monumental et IJittoresque. Francfort a COllstance. 
Aquarelles d'apres nature litogralJhiees en plusiers teintes par F. 
Stroobant, avec un texte descriptif par III. L. Humans. Bruxelles, 
Gand, I.eipzig, C. ?tluquardt. Ozd. opr. w skórę. Z ded. 
18tH. (83) Malowniczy Ogrodnik. Przez Hermana Hetzschold. Wilno, Za- 
wmIzki, 1855. Nieopr. 
1882. (84) Todtentanz oder Spiegel mensch!icher Hinfalligkeit in acht 
Abbildungen. Gemalt von Wyl, !itogr. Gebr. Eglin in Luzern. ?tlit 
Text von Burkart Leu. Luzern, bei Rudolf Jenni, 1843. Nieopr. 
1883. (R5) Mohort. Przez W. Pola. Z 24 ill. JuI. Kossaka. Lwów, u Rich- 
tera. Zeszytów 7, nieopr. . 
1884. (86) Zawsze oni. Przez Kajetana Suffczyńskiego (Bodzantowicza). 
Poznań, 
UIJRilski, 1875. Tomów 3, nieopr. 
1885. (87) me grophischen Kiinste. Redig. von Dr. Os. Berggruen. Wien 
1882. Zeszytów 4. 
1886. (88) Russland, Land u. Leute. Herausg. von H. Roskoschny. Leip- 
zig, Gressner et Schram. Tomów 2 opr. w perg. 
1887. (89) Sicilien. Schilderungen aus Gegenwart u. Vergangenheit von 
G. }'. von Hoffrneiler. Mit 3fi Originalzeich. von A. Metzener, Leip- 
zig, Al. Diirr, 1870. Opr. w l)el'g. 
1883. (90) Salon de 1861. Grav. H. Linton, notice de Castagllary. Pal'is, 
Librairie Nouvelle. Zeszytów 11, seryi l-ej. 
188H. (91) Histoire de 1'empereur Nal)oleon. Par Laurent de I'Ardeche, ił- 
lustree par Horace Vernet. Paris, Dubochet, 1839. Opr. wsk. 
1890. (9
) Revue Illustl"tJe 18136. 4 zesz. (liJ juin, 15 juillet, 1 aont, 
15 aout). Nieopl'. 
1891. (!)3) L'Autographe au Salon de 1865. Opr. 
1;92. (94) Salon de 1842. 


. 
J
>>>
118 


Wydania illustrowane i ozdobne. 


1893. (95) Album W. Kie!isińskiego. Nakł. Żupańskiego w Poznaniu
 
1853 i poszyt dodatkowy. 1H55. 
1894. (96) Muzeum Archeologiczne w Wilnie. Przez Wilczyńskiego. Paris
 
Zeszytów 2. 
1895. (97) Album malarzy polskich. Serya 1. Monachium. Warszawa, u J_ 
Ungl'R, 187(;. Opr. 
179G. (9R) Ctnepnaa Poccia. (iKlluoIlllcnaa Poccin, Ce3tenona). IIeTcp-- 
6ypr'D, y BOJIL4a. 
1897. (99) Svenska Fornsaker. Samlade och ritade pa sten af S. B. Ulf- 
sparre. Nieopr. 
1898. (100) Narod soM. List pametni vydanf' VI' prosl)ech cesluJho Di- 
va£lla Narodneho pelii Umelecke Besedy. 1880, Praha. Nieopr. 
1899. (101) Atlas de ]' archeologie du Nord, representant des 
chantilIouS! 
de l'age de bronze et de l'age Ile fel'. Publie par la Societ.e Royale deB: 
Antiquaires du Nord. Copenhague, Thiele, HI:)7. 0llr. 
1900. (102) Herman i Dorota, Goethego. Tłum. LucI. Jenike. Warszawa,. 
J. Unger, 1872. Nieopr. '" 
1901. (103) Almanach-Album des CeIebrites contemporaines pour 1883. 
Paris, E. Plon. Nieopr. 
1902. (lU\) Wieczory zimowe. Rysował A. Grottger. Fotogr. TeOllor Szaj- 
nok Lwów, uPilIera. Nakladem autora. 2 zeszyty o 9 kart. du- 
żego form. nieopr. Nadto jeden zeszyt mniejsz. form. wydania Te- 
od. Szajnoki. Z dell. 
19U3. (105) (Wyd. Akad. Um. w Krakowie) Sprawozdania Komisyi do. 
badania historyi sztuki w Polsce. Tom II. zesz.!. 1880; t. III zesz. 
1. 1884; t. II. zesz. III. IV. 1883. 
1904. (106) Album I{a!iskie. Ułożone i opisane przez Ellw. Staweckiego. 
Rysunki S. Barcikowskiego, !it. FajlInsa. Poszytów 4, nieopr. Z ded. 
190fi. (107) Verdi e l' Otello. Numero unico llUblicato dalIa illustrazione- 
italiana e cOlllpilato (le Ugo Pesej ed Ed. Ximenes. l\Iilano, fratelli 
Treves - ed. Nieopr. 
19U(;. (108) Histoire des peintres des toutes les ecoles depuis la Renais- 
sance jusqu'a nos jouri!. Par Charles Blanc. Avec notes de Armen- 
gaud. Zesz. 72-99. Nieopr. 
1907. (10U) Le Mouvement Geografique. Red. A. J. Wauters. lK84-. 
Bruxelles. Nieop. 
1908. (l1U) Liber Veritatis di CI audio GelIee LorenesI'. Da Ludovico Ca- 
racciolo. In Roma 1815, Francesco Bour!ie. 2 duże tomy, opr. 
190R (111) S. Marco Gonvento £lei padri lJredicatori in Firenze, illustrato. 
e inciso l"incipalmente nei dipinti dei B. Giovanni Auge!ico, eon 
la vita £leno stesso -pittore, e un sunto storico dei Convento Mede- 
simo dei P. Vinzcnzo M'u'chese. Fizenze 1853. Tekst i 39 dnżych 
obr. czy!i tomów 2, nieopr.
>>>
Wydania illustrowane i ozdobne. 


119 


1910. (112) Dawny Zamek Królewski na Wawelu. Materyały do restau- 
racyi, zebrał i objaśnił Sławomir Odrzywolski. Kraków 1880. Ze- 
szytów 3. 
191.1. (113) Podręcznik perspektywy malarskiej. Przez Jana Rottera. Cz. 
I. Kraków 1885. 
1 B12. (114) Sainte Cecile et la societe romaine aux deux premiers siecles. 
Par Dom. Gueranger. 2. ed. Paris, 1874. Duży tom w ozd. okł. 
HH3. (115) Gazette des Beaux-Arts. Paris, 1866. Zesz. 119-126. 
HH4. (116) Histoire de Gil- Blas de Santillane. Par Le Sage. Vignettes 
par Jeon Gigoux. Paris, 1838. Nieopr. 
191f1. (117) IIV. AusstelIung der Koen. Akad. der lGinste. Ber!in 1880. 
1916. (118) The Keepsake 1846. Edided by the Countes of Blessington. 
London. 0IJr. 
1917. (1.19) lnternationale KunstausstelIung. Munchen 1883. 
191t;. (120) Catalogue illustre du Salon 1883. Pub. par Dumas. 
1 
 19. (121) Les Beaux - Arts. Illustration des arts et de la literature Vol. 
J. Paris, L. Curmer. 
1920. (122) Schriftproben der Schrift- u. Stel'eotypengiesserei, Stempel- 
schneillerei, Xylographie u. Galvanoplastik. C. Ruhl, Leipzig. 
1921. (123) L'Artiste, revue de Paris etc. 1854. Tomów 2 (12 i 13). 
1922. (124) L'Artiste, red. A. Houssaye. 1860. Tomów 2 (9 i 10). 
l !J23. (125) IIoBb. ClIt. BOJIbl'b. 1885-18
6. Tomów 6 (7-12) 
nieopr. 
Ht!4. (12fi) Album Lubelskie. Rys. z natury A. Lerue. Warszawa 1857, 
lHi}9 i 18GO. }o.' Pecq et Comp. Zesz. 7-8, oddz. II. zesz. 3 i 4. 
Hł25. (127) Zeitschrift fur bildende Kunst etc. Von IL Lutzow. Leipzig 
1866, 1867, 1877. !{eczników (tomów) 3 (po 12 zesz.), nif'opr. 
192(i. (128) Proben der Holzschnitt - Illustrationen. Von Brockhaus, in 
Leipzig. Zeszytów 13 (2-5, 7-15). 
1927,. (129) Królowie polscy. Wizerunki zebrane i rysowane przez Ale- 
xallllra Lessem. Warszawa, 1859. Zeszyt 14 (Stan. August). 
H}:?8. (130) Auswahl vorzug!icher Bucher, Atlanten u. Musikalien der 
Buchhandlur.
 von Heinrich I1Iorchel in Dresden - Neustadt. Leipzig, 
1883- 
19:!9. (131) Zabytki Żółkiewskie. Fot. z natury i wydał T. Szajnok we 
Lwowie. Zeszytów 2 o 12 fot. dużego i mniejsz. form. Z ded. 
1 
);JO. (132) nie Bilder der Hed"Tigslegende, nach einer Handschrift vom 
J. 1353 im der BibI. der Piaristen zu Schlackenwerth. Mit einem 
Auszuge des Originaltexstes u. hist - arch. Anmerkungen. Herausg. 
von Wolfskron. 1846. Gedr. bei Pichler's Witwe in 200 Exernpla- 
ren. Ozd. opr. 
1931. (1a3) Tab!ice genealogiczne do historyi Polski. WYlI. przez J. Ch. 
O. P. I,. Warszawa, J. Jaworski, 18fi2. 


-.
>>>
120 


Wydania illustrowane i ozdobne. 


"' 


1932. (134) Galerya Drezdeńska. Warszawa. 1851--1852. Tomów 3 
(I-go. NN 39-66). 
1933. (135) Histoire artistique du metal. Par Rene 1\Ienard. Pal'is et 
Londen, J. Rouam, Remington, lHHl. Duży tom in fo!io. 
1934. (136) Schlesische Fiirstenbilder des I1Iittelalters. Herausg. von Dr. 
R. I.uchs. Breslau, 1H(jH, Zeszytów 12. 
1935. (137) Fraite de la gravure a l'eau - forte. Texte et planches par 
Maxime Lalanne. Paris, Cadart et Lnquet, 18{j(i. W perg. okł, 
193fi. (13)-)) Legenda obrazowa o Śtej Jadwidze, ksi
l!nie Szlązkiej. Wyd. 
Akad. Um. w Krakowie. Dr. Un. Jagiel. 1880. 
1937. (139) Obrazy legendy o świętej Jadwidze, podług rękopisu Ostrow- 
skiego z. r. 13!)3 i Wrocławskiego z r. H.51. Lit. Pruszyńskiego 
w Krakowie. 
1938. (140) Conversations - Lexicon fiir bildende Kunst. Illustrirt mit vie- 
len Holzsclmitten. LeilJzig, Renger, 1848-1856. Zeszytów 2fi-ó2. 
czy!i tomów 4 (4-ty do 7-go). Nieopr. 
193n. (141) Cmentarz powązkowski pod Warszawą, opisał K. W. Woj cieki. 
Lit. M. Fajansa. Z ryc. A. I1Iatuszkiewicza. Warszawa 1R5fi T. I, 
zesz. 4 j t. II, zesz 6. 
1940. (142) Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia l!od koniec 
XVII w. w dawnej Polsce. Wyd. przez A. Przez dzieckieg-o i E. Ra- 
stawieckiego. Warszawa i Paryż 1HGfi. Zeszyty .17 -24. 
1H41. (143) Uber die Bilder der Hedwig,degende. Von Herm. Luchs. Bre)!- 
lau 18fi1, Grass et Barth. 
1942. (144) Album giornale letterario e di belle arti. Roma, 1839, ]8;:)2, 
185:3. Tomów 3. 
1943. (145) Vues du Tyrol. Des. T. Allom. London, Tombleson. 
1944. (146) KvHy obrazkove. TYllennik. lH()9. 
Hł45. (147) Hrady a zamky ceskl'. A. Sedlacek. Praha. 1881. .Zesz. l i 2- 
1946. (148) Lites ac res gestal' intel' Pl'lonos Ordinemque Crucife r8rnrn. 
Posnaniae, sumpt. Bibl. Kornicensis, 1H80. 
1847. (14!)) Autografi di Niccolo Copernico. Raccolti ed ordinati dal Iri 
Ar. Wolynski. }'irenze 1879. 
1948. (150) Objaśnienie obrazu Unja Lubelska J. .Matejki. Drzeworyt. 
1949. (151) BOclloMIIHallie npaa,lUlJłKa IJ'I OJJ;ecct. 6 CCHTR6pJl 1837. 
1950. (152) Narodni nivadlo v Praze. Nap. Subert. Praha, u Otty 18l'!1. 
HJ51. (153) Meisterwel'ke der Holzschneiderkunst. Leil!zig, uei Weber. 
Zesz. 37. 
1952. (lfi4) Album Długosza. Przez X. Polkowskiego. Kraków 1880. 
195:3. (15fi) (Zabytki przedhistoryczne ziem l!olskich, wyd. Kom. ArcheoI. 
Ak. Um. w U:rakowie. Serya 1.) Prusy królewskie. Ba,lał i opisał 
Godfryd Ossowski. Kraków 1881 i 1HH5. Zesz. 2 i 3. 


--
>>>
WydanIa illu strowane i ozdobne. 


121 


1954. (156) Die osterreichisch - ungarische Monarchie in Wort n. Bild. 
Lief. 1. 
19fi!). (157) Ziarno. Wyd. zbior. dla głodnych. 1880 Warszawn. 
19M. (15):1) Le Salon. Paris 1HH2. 
1957. (159) Skarbice na Wawelu. Przez X. I. Polkowskiego. Kraków 1882. 
195H. (160) Heath's Book of Beauty. 1843. London. Longman Brown 
Green, and Longmans. . 
1 n5g. (161) 25 JItT'I pYCCICRro nCICYCTBa ISfi5-80. IIJIJIIOcTpnpoBaH- 
HLIn ICaTRJIOI''I. Ibp;. BOTlnfH'I. Petersburg, 1882. 
19(j0. (162) Notice historillue sur la familIe de De Geer. Par deux de 
ses membres, ó. l'usage des autres. SuMe et Rolland 1843. Opr. 
H)(j1. (163) Le :Moucheron de Virgile. Comp. autogr. par S. L. G. Norbien. 
lmi2. (16i) Bajki podług La Fontaine'a. Rys. Dore. Wyd. J. Noskowski. 
Ksiąg 11. 
19(j:3. (Hi5) Henry M. Stanley. Cinlj annees au Congo 1879-18
4. 
Trad. de rang. par Ger. Rany. Bruxelles, Inst. Nat. de Geogra- 
llhie. 
19(a.. (166) Zbiór rysunków Orłowskiego. Orlbitki. 
1963. (167) Gazette des Beaux -Arts. Paris 1866. Tom. XX, zesz. 
115-118. 
HJfi6. (168) Antiqua. Hattingen - Ziirich 1885, zeszytów 12; 1886 
zesz. 1-2. . 
H)()7. (169) The elements of picturesque scenery etc. By H. Twining. 
London 18G3, Longmans. Opt. 
lnHH. (170) Zlata Praha z r. 1885. 
1 B69. (171) The Book of Days. Części 1--11. 
1 !J70. (172) Costumes polonais. Litografies a Geneve. 2 zeszyty. 
1 m J. (J 73) ZbiiJr rozmaitych strojów polskich. 1817. Norb!in deI. 
1 !J72. (174) La Grande Danse Macabre. Paris, Baillien. 
1973. (175) Zbiór architektonicznych pomysłów itp. Przez Kar. Wiirtern- 
berga. I
eszno i Gniezno, u Giinthera, 1R4
. 
1974. (17(j) Vindobona, 1880. 
U)75. (177) Paris - :M:m'cie. 1H7R 
1
7fi. (17H) L'Exposition Universelle de 1
67. Illustree. 
1977. (17H) Zbiór widoków z San-Remo. Fotograf je, opr. 
1978. (I
O) Les :Monuments polonais a Paris. Paris 1R62, chez Dantu. 
Zeszytów 2 (Cimetićres MonrnartrI' et Perl' - Lachaise). 
1979. (IHl) Wi(loki z X. Poznańskiego. Zbiór miedziorytów rozmaitych 
rysownikiJw, IJrzedst. zamki, kościoły, ratusze, ruiny, wnętrza gma- 
chów itp. 
1980. (182) :En PolognI', par Cham. Paris, Maison Martinet. 
1981. (183) Almanach de l' Univers Illustre 18H1. Paris. 


-. 


......
>>>
122 


Wydania illustrowane i ozdobne. 


19H2. (184) Pomniki w podziemiach kościoła Bożego Ciała 00. Dom. we 
Lwowie. F. Reisinger. 1876. (Fotografje). 
1983. (lH5) Kopernikańskie Album. Fotodruk Beiera i Dutkiewicza. War- 
szawa, 1873. 
HJ84. (186) Exposition Universelle de 1867 illustree. Paris. 
19tifi. (187) Album Jana Matejki, z tekstem objaśniającym przez Wład. 
W ojcickiego. Warszawa. 
1986. (188) Illustracya Pamiętników Paska przez Jana Lewickiego w War- 
szawie. 18 dużych kartonów z tekstem odp. 
1987. (189) 06'IIICHeHie R'I pHcYHRaM'I "JKIIBOIIHCIIOA YKpaHlILl" 
I( pncYHICH "JKHuoIIIICnaJI YłpaHHa" Jhua JKeM'lymHI'lI\Oua. 
HJ88. (190) Le feldmarechal comte Berg, namiestnik dans II' royaume de 
PolognI'. Notice hiogralJhique. Varsovie 1872. 
HIH9. (191) Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie zebrał Lucyan 
Siemieński, illustrował Władysław Motty. Tekst polski i francuski. 
Poznań, 1880-1881, zeszyty I, III i IV. Fotografie dużego- 
rozmiaru. 
199U. (192) Le moyen agI' monumental et archeologique. Publie par A. 
Hauser. Paris. Vues et details des monurnents les plus remarquables 
de I'Em'ope. .1840. Kartonów 6. 
1991. (HJ3) Uzbrojeń średniowiecznych i ozdób kościelnych, wyd. pary- 
.skie Chaillou, kartonów 12. 
19!J2. (194) Pomniki Krakowa. Sztuka i starożytność, przez Beyera i M. 
Dutkiewicza. Zesz. 1. 
lUnit (19i) Zabytki dawnego budownictwa w Krakowskiem, Wład. .ł:.uszcz- 
kiewicza. Kraków, 1864, Zesz. I. 
1891-. (HIG) Excursions Daguel'riennes. Paris 1840. SYlja. 
HJ9ii (197) Ziindnadeln, piAmo bryk. beri. z 1871, 16 numerów. 
199(j. (198) Die Kunst fiir' Alle. I1Iiinche.n, 1885, zesz. 2-21. 
1997. (199) Hetmani polscy koronni i Wielkiego ks. lit., przez Gersona. 
Warszawa, 1H60, zesz. 5. 
19m-L (200) Arcybiskupi gnieznieńscy i prymasi, obj. przez Juljusza Bar- 
toszewicza. Warszawa 18513. Zesz. 9-10. 
1999. (201) Album widoków Polski, rys. z nato przez NapoI. 01',1:, lit. 
Max. Fajansa. Warsz. Inny format 011 poprz. 
20UO. (202) Kościoły krak. Wyd. autograficzne przez F. Pokutyilskiego. 
Kraków, 18()4. 
2001. (203) Galerya Nieświeżska portretów Radziwiłłowskich, opis. hist. 
lJrzez Edw. KoUubaja. Wilno, 18fi7. Zeszyt 4. 
2002. (204) Narodni Slavnost polo
eni zakladniho kamena k Narodnimu 
Vivadlu v Praze dnI' 16. kvetna 18fj8. 


lo 


..L
>>>
Wydania illustrowane ozdobne. 


123 


ł 


2003. (205) Schlesit'ns Vorzeit in Bild u. Schrift. Berichte des Verei- 
nes fiir das Museum schlesischer Alterthiimer. Herau:o;g. von Dr. 
Hermann Luchs. Breslau 1879, 1
81, 1885. NN 41, 44-51, 58. 
2004. (206) Żywot i prace Jana Heweliusza, op. Hip. Skimborowicz. 
Warsz., 1860, brosz. 
2003. (207) Der I{unstfreund, herausg. von Henry Thode. Berlin 1885, 
NN 4-19, 21-24, z dodatkiem 21 zeszytów sztychów. 
2000. (208) Wilhelm Ranke's alte schristliche Bilder, photographisch dar- 
gestelIt. Ber!in, 1861, zesz. 1. 
2007. (209) Scenes de la viI' privee et pub!ique des animaux. Vignettes 
par Grandville. Etudes des rnoeurs contemporaines, publiees sous 
la Ilirection de P. J. Stahl etc. Z mnóstwem illustracyj-karykatur. 
200
. (210) J. Grand-Cartf'ret. Les moeurs et les caricatures en Allemagne, 
en Autriche, en Suisse. Avec preface de Champfleury. Ouvrage ił- 
lustre de planches hors texte et de nombreuse vignettes. Paris, 
1H85. 
2UOB. (:H 1) Alfred Barbou. Victor Hugo et son temlJs. E,lit.ion illustree 
de 120 dessins inMits et d'un tres grand nombre de dessins de 
Victor Hugo. Paris, 1
81. 
::!O LO. (
12) 
Ianuscl'its et la miniature par Lecoy de la I1larche. Paris, 
A. Quantin, Miteur. Ozd. opr. 
2011. (213) La mosa'ique, IJRr GerSl)ach. Ozd. opr. 
201:l. (2U) Le meuble, par A. de Champeuux. Ozd. opr. 
2013. (215) La tapisserie, pal' Eug. Miintz. OZIl. opr. 
20 U" (21G) La gravure, par II' vicomte Hem'i Delaborde. UZ(l. opr. 
2015. (217) Aestetik des Kunstgewerbes. Von Jacob von FalkI'. Stuttgart, 
18H3. W pysznej opr. z perg. okłallką, w lmdełku. 
20Hi. (218) Pflanzen-Atlas, von Carl Hoffmann. Stuttgart, 1881. 
2017. (219) La NormamliI', par 1\1. Jules Janin. Paris. 
2018. (2
0) Histoire de peintl'e. 2 tomy, 0llr. 
2019. (221) Pompeia, decrite et dessinee par Ernest Breton. Suivie d'une 
noticI' sur Hel'culanum. Paris, 18fifi. Nieopr. 
2U:2O. (222) Alpy, przez W. Eljasza. Kraltów, 1881. Z ded. 
2021. (22:
) Alphonse Daudet. Tartarin sur les Alpes. Paris, 1885. 
2022. (224) Iwonic?' i jego oko!ice. Opisał Wład. Bełza. I,wów, lH85. 
Opr. Z ded. 
20:!B. (22:)) Reise im sii(llicheu Russland und der Krim, llurch Ungarn, 
die WalacllPi 11111l die l\1oldau. Von Anatol von Demidoff. Mit IIlustr. 
nach Originalzpichnung;m von Raffet. Breslau, 185-i. 2 tomy w je- 
dnym. Opr. OZ(l. 
20:H. (226) R(lition Georg Hirth, 1\Hinchen, 1871-1884. 
2023. (227) Berlin. Von Robert Springer. Leipzig, 1861. 


lo 


J..
>>>
124 


Wydania illustrowane i ozllobne. 


2026. (22
) Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt. Leipzig, Verlag von 
Ernst Keil's Nachfolger. 1870--1885, t. j. roczników (tomów) lG, 
z których wszystkie opr. z wyj. 1884-5. 
2027. (229) Tygodnik Illustrowany. Warszawa, 1H60-79, lH81-H5. 
i nr. 157 - -164, 169 --- 174. Roczników (tomów) 25. 
1028. (230) Tygodnik Powszechny. Pismo illustr. Warszawa, 1877-80, 
1882-1884. Roczników (tomów) 7, opr. 
2029. (231) Die Dioskuren. Deutsche Kunstzeitung. Hauptorgan der deut- 
schen Kunstvereine. Herausg. u. red. von Dr. Max Schasler. Ber!in 
1865 (br. N 4, 36-37, 43, 48); 1866 (br. N 2, 9, 17). To- 
mów 2. 
2030. (23:ł) Westermann's Illm;trirte Deutsche Monatshefte fur das ge- 
sammte geistige Leben der Gegcnwart. Herausg. von Friedl'ich Spiel- 
hagen. Braunschweig, 1H80 (br. l\Iiirz); 11;81 (br. Miirz), lHą
. 
1883 (br. November). 
2031. (2B3) Vom Fels zum I1leer. Speemans illustrirte Zoitschrift ful' das 
deutsche Haus. Stuttgart 1882, 1883, H!
4 (br. Februar, August, 
Selltember), 1885 (br. August - October), 1886: Weinachten lHHf). 
Februar-April 1H86, Juli, Novemberj 1887 zesz. 1, 3, 6. 
203:!. (234) Divadelni Listy. Praha 1H80. f 
20B3. (235) Sl'eemann's Litterarischer Weinachts-Katalog. Stuttgart,lR'H. t 
2034. (
36) Gwiazdka. Książka zbiorowa illustrowana. Warszawa 1
(j3, 
186fi. 
2U3fi. (i37) Revue Pittoresque. Paris 1850. 
20;
6. (2
ł8) Przegląll Bib!iograficzno-Archeologiczny. Dwutygodnik illustro- 
wany poświł:
ony biblijografii , archeologii, numizmatyce, heraldyce, 
historyi, sztukom piękuym i literaturze. Warszawa 1881. 
2037. (iB9) Kmiotek. Pismo illustrowane. Warszawa 1860 - 61. Opr. 
20iłK (240) Księga świata. Warszawa IBM -52, 18M, 1856-60 (hl". 
N. 3, 7 i 8 r. 18f;0). Ogółem tomów 16, z których 10 opr. 


Encyklopedje, słowniki i fi P, 


20H9 (1) Grand dictionaire universel (lu 19. siecle fran
ais, historique, 
geographilJue, mythologique, bibliograllhique, litteraire, artistique, 
scientifique, etc., etc. Pal" 1\1. Pierre LlLrousse. Pal"is, librairie clas;;i- 
quI' Larousse et Boyer. 18fi6 - -1876. 15 tomów 4° i ładnie i mo- 
cno oprawny w llłótno. 
2040. (2) Słownik jt;:zyka polskiego, przez III. Sam. Bogumiła Lilllie. 
Wydanie drugie, poprawne i pomnożone. Lwów, lH54-1860. 4'1, 
6 tomów, mocno w skórt;: opr.
>>>
Encyklopf'.dje, słowniki i t. p. 


125 


t 


2041. (3) Dictionaire de l'economie po!itique. PubU
 sous la direction de 
Ch. CoqueUn et Guillaumin. Paris, Deuxieme M. 1854. Mała 4"; 2 
tomy, opr. 
2042. (4) Dictionaire general anglais-franQais, nouvellement rMige d'apr
s 
Johnson, Webster, Richardson, etc. Par A. Sliers. Douzieme M. 
Paris, 1859. Duża 8°, opr. 
204.3. (5) Dictionaire latin-franQais. Par L. Quicherat et A. Daveluy. Dix- 
huitieme tiragI' M. revue et corrigee. Paris, 1865, duża 8°, opr. 
2044. (6) Dictionaire universel des contemporains. Par G. Vapereau. Paris, 
1858, rluża 8°, mocno w sk. opr. 
2045. (7) Novum lexicon manuale graeco-latinum et latino-graecnm. Editio 
quinta. Recognoscente Franc. Passovio. Lipsial', 1825. 8°, opr. 
2 tomy. 
2046. (8) Encyldope,lya powszechna. S. Orgelbranda. Warszawa, 1859--1868, 
80, 28 tomów, opr. I osobno: Spis przedmiotów itd. (1858). 
20i7. (9) AJlgemeine deutsche Real-Encyklopiidie fUr die gebildeten Stan- 
de. Conversations-Lexicon. Elf te Auflage. Leipzig, 1864-1868. 8°, 
16 tomów, opr. 
204
. (10) Dizionario francese-ita!iano e italiano-francese complicato da 
F. Costero e H. Lefebure. Quarta edizione. Firenze, 1884. 8°, 2 
tomy w jednym, opr. 
2U49. (11) Nowy dokładny Słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski. 
Booch-Arkossy. Leipzig, Verlag von H. Haessel, 8°. 2 tomy, mocno 
i ładnie opr. 
2U:)0. (12) :Mała encyklol)edya polska przez S. P. Leszno i Gniezno. Na- 
kładem i drukiem Ernesta Giinthera. 1841 i 1847, mała 4,0, opr. 
razem. 
207 1. (13) Novum lexicon manuale graeco-Iatinum et latino-graecum. Edi- 
tio quinta. Tomus posterior (lat.-graec) I_ipsiae, 1827, 8°, brosz. 
2U52. (14) Słownik polsko-angielski, opracowany przez J. J. Baranowskiego. 
Warszawa, 1884. 8°, brosz. 
2053. (15). Słownik geograficzny Królewstwa polskiego i innych krajów 
słowiailskich, pod red. Fil. Sulimien1kiego, Bron. Chlebowskiego t 
Wład. Walewskiego. Warszawa, od r. 1880 dotychczas. Duża 8°. 
Tomów 7 (18HO-1886), zbrosz., brakuje zeszytu 12. 
2054. (16) Słownik języka polskiego, przez Alek
. Zdanowicza, 1\1. Boh. 
Szyszkę, Januar. }t'ilipowicza, Wal. Tomaszewicza, Flor. Czepieliń- 
skiego z udziałem Bron. Trentowskiego. Wilno, nakło Maur. Orgel- 
branda, zeszyty 1.1..30 (ostatniego) 1856-18fiO. 4°, brosz. 
2055. (17) Słownik rytowników polskich, napisał Juljan Kołaczkowski. 
Lwów 1871., opr. 
20iu. (1 S) HOBLln Kapll18HHLJR 4paHl.tYSCKo-pYCCKin H PYCCI(O-4paHQYS-
>>>
12fi 


Encyklopedje, słowniki i t. p. 


Cldn CJIOIJapb. COCT. EncT. OJIb,lI;eI(OIIO
I'1. 
llTopan, p. -Ip. CJlOBapb. CaIlKTIIeTep6ypr'1. 
2057. (19) AIldenda lexicis latinis. Investigavit, 
Quicherat. Parisiis 18fi2. 
2058. (20) Lamłitzisch Wendisches Worterbuch. Verf. Dr. Pfuhl in Dres- 
den. Budissin, l8(j6. 
2059. (21) Słownik r¥towników polskich tudzież obcych w Polsce osia- 
dłych, przez Edw. Rastawieckiego. Poznań, 1886. 
2060. (22) Manuel de l'amateur d' estampes etc. etc. Par Ch. II' Blanc. 
Paris, 1 850-1857, H książek (do P.) 
2061. (23) Praktisches HamUlUch rur Kupferstichsammler od. Lexicon ,11'1' 
vorziig!ichen u. be!iebtesten KUllferstecher, Formschneider, Lithogra- 
phen etc. Von Joseph Heller. Leipzig, 184f,- 2 oddz. (do Stoelzel). 
2062. (24) Meyers Deutsches Jahrbuch, herausg. von Otto Dammer. Rild- 
burghausen, 1872 i 1873, 2 roczniki. 
2063. (25) Dykcyonarz zawierający wyrazy i wyrażenia 
polskiemu przyswojone itd. Michała Amszcjewicza. 
zesz. 5-10. 
2064. (2fi) Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. PoznaiI, 
1860, 1863, lR65, 1866. 4 tomy, ładnie i mocno w skórę opr., 
w osohnej szkatułce, razem. Osobno: 'l'. V. (lk69), t. VI. (1871), t. VII. 
(1872), t. III. (lH65), t. X. (1878), t. V. 
2065. (27) 2.nd part of the Anglo-Polisch Lexicon by J. J. Baranowski. 
Warsaw, 1883. 
20GB. (2H) Słowniczek francusko-polski, przez lIIaljana Chyfińskiego. 
Kraków, 18(j1. 
20G7. (

)) l5łownik synonimów polskich, .przez Ad. Stan. Krasiilskiego. 
Kraków, 1885. 2 tomy, i t. I. dupl. 
2068. (30) Słownik wyrazów technicznych tyczących się budownictwa, lIrzez 
dra Teof. Żebrawskiego. Kraków, 18Sa. 
2069. (31) Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział mate- 
matyczno-przyrodniczy. T. I-IX. 
2070. (32) l'amiętnik Akademii Umiej
tności w Krakowie. Wydziały: filo- 
logiczny i historyczno-filozoficzny. Kraków, 1874- -18HO, 4 tomy. 
2071. (33) Rozprawy i sprawozllania z posiedzeń wydziału historyczno-filo- 
zoficznego Akademii Umiejętności. KraMw, 1874---;1881-, tomów 17 
(br. 10). 
2072. (34) Rozp
awy i s!lrawozdania z posieclzeń wydziałn matematyczno- 
lJrzyrOllniczpgo Akaopmii Umiejętności. Krakt'nv, 1874.-1884. 12 
tomów. 
2073. (i:!5) S!1!'awozoania Komisyi .Fizyogmficznej c. k. Towarzystwa Ka- 
ukowego Kmkowskiego. t. 4., 8-11-. 


BTopoe 113,11;. lIacTb 
1838. Mała 8°, opr. 
collegit, digessit L. 


z obcych języków 
Warszawa, lSfI!}.
>>>
Enc;y-kl()pedje, słowniki i t. p. 


127 


2074. (36) Zbiór wiadomości do antropologii krajowej wydawany staraniem 
Komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. T. 1, 
2, 5-8. 
2075. (37) Rocznik Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu. R. 
1867, 187B-1878, 2 egz. po 2 tomy. 
2076. (38) Pamiętnik fizyjograficzny, wydawany star. E. Dziewulskiego 
i Br. Znatowicza. Warszawa, 1881- -1885. 6 tomów (2. i B. o- 
prawne). 
2077. (39) Najnowszy Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami 
w król. Galicyi, W. Ks. Krakowskiem i Ks. Bukowińskiem itd. 1'£0- 
żył Jan Bigo. Złoczów, 1886. 
2078-79. (40-41) Dict.ionaire des antiqnites chretiennes etc. par l'abbe Mar- 
tigny. Paris, 18G5. Opr. Nonv. ed 1877. Z dedyk. Ładnie w sk. opr. 
20RO. (42) Ernest Bose. Dictionaire de l'art, de la curiosite et du bibelot. 
Paris, 188B. II10cno w perg. opr. 
2081. (43) Illustrirtes archiiologisches Worterbuch der KUDst des germa- 
nischen Alterthums, des IIIittelalters u. der Renaissence etc. etc. von 
Dr. Hermann Alex. I1iiiller u. Dr. Oscar Mothes. I,eipzig u. Berlin, 
1877, 2 tomy w jednej sk. opr. 
20:-32. (44) Słownik do Homera Odyssei, ułoźył Dr. Łazarewicz. Poznań, 
18G5. Z dedyk. 
20
3. (45) Loredan Larchey. Dictionaire historique d' Argot. 7. M. Pa- 
ris, 187H. 
208i. (4(j) Słownik j
zyka polskiego pOlUug Lindego i innych n\lwszych 
źródeł wypracowany przez E. Rykaczewskiego. Berlin - Poznań 1HlJ6. 
20:-35. (47) Słownik łacińsko-polski wyrazów lekarskich, przez F. K. Sko- 
bla i A. Kremera. Kraków, 1868. 
2mm. (4H) CJIOBapb PYCCKO-tlePłceccKirl C'D KpaTI(Ol{) I'paMMaTIlKoro. Co- 
CTaDJIeH'D JI. JIrone. O,ll;ecca, 1846. 
2087. (4
) Nouveau dictionaire de poche franl;ais - l'UHSe et russe - franl;ais. 
Par A. Oldecop. P. I. franl;ais-russe. Saint-Pl
tersboUl'g, 18B7. 
2088. (50) Słowniczek techniczny kolejowy polsko - rosyjski i rOHyjsko - pol- 
ski. Warszawa, 18
O. 
2089. (51) Dizionario delle antichitil greche e romanI'. Opera di Anthony 
Rich, traII. di Ruggiel'o Bonghi e Giuseppe DeI 
e con. suppI. di 
Giuseppe Fiorelli. Milano, lH69. Z 2000 rycinami w tekście. 
2090. (fi2) Encyklopellya ogólna wie,lzy ludzkiej, wydawana pOll kier. Ty- 
godnika Illustrowanego i W
,lrowca. T. 1. (A-Arideus.) Warszawa, 
1872. i t. I. zesz. 1-3. 
2091. (5B) 1Iiateryały do słownika łacińsko - polskiego średniowiecznej ła- 
ciny i starożytności polskich. Zebrał Dr. W. ł:.ebiilski. Poznań, 1885. 
2092. (fi1,) Nomenklatura architektoniczna, czy!i słowomiennik cieśliczych
>>>
t
R 


Encyklopedje, słowniki i t.. p. 


polskich wyrazów. Wyd. 2. przez Karola Podczaszyńskiego. War- 
szawa, 18fi5. 
2093. (55) Encyklopedya imion własnych itd. przez Edmunda Callierk. Z. 
l. (A-Abibalus), Poznań, 1870. 
2094. (56) Slownik nancny. Red. dr. Fr. Lad. Rieger. Dil I, zesz. 10_ 
V Praze, 18fiO. 
20!)fi. (57) Moniteur des dates. Par Ed. 1\1. Oettinger. Dresde, 1866. ;
 
tomy (A-Langenschwarz). 
209fj, (5H) Handbuch des Statthalterei - Gehietes in Ga!izien rur da
 Jahr 
. 1t\fi4. Lemberg. 
2097. (59) EncyklolJedya do krajoznawstwa Ga!icyi. Zebrał i wYllał An- 
toni Schneider. I,wów, 1868-1871. T. I. czy!i 5 zeszytów (A- 
Azienda). 
2098. (60) Słownik biograficzno - historyczny polski. Ułożony i wydany 
przez Augusta i Aleksandra Stekel't. 1'. I. (Aaron - Cymbarka) l{ra- 
ków, 18t\5. 


Historja i archeologja. 


aj Dzida t1'c.yci w'cltcolo!]icZ1Uj. 


209U, (1) Congres international d'anthropologie et d'archeologie prehistori- 
ques. Compte rendu de la 5. sess. a BolognI' 1871. 
2100. (2) Revue archeologique. 10-1' annel'. Paris 1853. Zeszytów 1- -12 
i 1. zesz. spisu treści wszystkich poprz. rGczników. 
2101. (3) KongI. Vitterhets historie och antiquitets akadcmiers Manads- 
blado Stockholm, 1879-1882. 4 zeszyty. 1883 i 1884, 2 zesz. 
2102. (4) Dawne monety polHkie Ilynastyi Piastów i JagipIlonów, przez 
Kaź. Stronczyńskisgo. l'iotrków, 1883-18H;J. 3CJo\(;:ści w jednym 
tom. opr. 
2103. (5) La NormandiI' souterrainc ou notices sur des cimetieres romains 
et des cim. francs explorcs en NormandiI'. Par M. L'Abbe Cochet. 
Paris, 1855. 
2104. (f}) Veta dplla Pietra nella Valle delIa Vibrata dei Prof. Cav. G. 
Capellini. Bologna, 1871. 
2105. (7) Pomniki w katakombach pod kościołem Boźego Ciała 00. Do- 
minikanów we Lwowie, historycznie opisał Antoni Schneider. Lwów. 
1871. 
2106. (8) Die Katakomben von San Gennaro dei Poveri in NeapeI. Eine 
kunsthistorische Studie von Victor Szultze. Jena, 1877.
>>>
Dzieła treści archeologicznej. 


129 


2107. (9) (Deutsche Biicherei). Der Palatin u. seine Ausgrabungen. Von 
K. Schoener. Breslau. 
21OH. (10) (Deutsche Biicherei). Die neuesten Ausgrabungen der Griechi- 
scheu Archeologischen GeselJschaft. Von Adolf Boetticher. Breslau. 

 109. (11) Kilkanaście dni w powiecie opoczyńskim, jako przyczynek do 
podróży archeolog. po kraju. Przez F. Sobieszczańskiego. 
2110. (12) Promenades aTcheologiques. Rome et Pompei, par Gaston Bois- 
sier. Paris, 1
80. 
2111. (13) Eustachy hrabia Tyszkiewicz i jego prace, nap. Dr. Stnnisław 
I\:rzyżanowski. Lwów, 1H73. Z dedyk. 
21l
. (14) Starożytne żarna w Polsce. Przez Tymot. Łuniewskiego. War- 
szawa, l RH5. 
2113. (15) I;uomo preistorico. Osservationi critiche dei ,10ttor I1larcellino 
Venturoli. Hologlla, 1872. 
211"1,. (16) Projet .rune Iegende internationalle pour 11'13 cartes Itrcheologi- 
ques prebistoriques. Pal' Ernest ChantrI'. I,yon, lH74. 
::!1l fi. (17) Sur la eonstrllction des salles ,mes des geants. Par Fr
M.ric 
VII. roi Ile Danemark. Cohenhaque, 1Hfi7. 
2111i. (18) I
a Necropole de Villanova, deconverte et rlecrite par Jean 
Gozzndiui. HolognI', 1870. Z ded. 
211 7. (HJ) Congres d' arcbeologie et d' anthropologie prehistoriques, ses- 
sion Ile HolognI'. Discours d' ouverture par comte Gozzadini. Bo- 
lognI', 1871. 
21lR (20) Congres international II' Rnthropologie et ,l' archeologie prehi- 
_ Itorilfues. Session de 1874, a Stockholm. 
211!1. (21) Riimergiiber in Meklenburg, von Dr. G. C. Friedr. Lisch. 
Scbwerin, lH70. 
2120.. (22) Poszukiwania archeologiczue w Horodnicy nad Dniestrem, WSllól- 
nie z p. "{lalI. Przybysławskim dokonane 1877, op. Dr. Kopernicki. 
Kraków, lR78. 
2121. (23) Congr
s international d' nntbrOlJologie et II' archeologie lll'ehi- 
storiques. Sessiun de 1874 a Htockholm. Notes voyages par I. J. 
l\:raszewski. Paris, lH74. 
2122. (24) (Wyl1awniclwo Kom. Arch. Akademii Umiejętności w Krakow'e. 
Wykaz zhytków przedhistorycznych na ziemiach polskich. Zesz. L) 
Porzecza Warty i Baryczy, zestawił J. N. Sadowski. Kraków, 1877. 
2123. (25) Alltiqllites de l' Orient. Monuments rllnogralJhiques. Conpen- 
hague, l 856, cz. L 

 12.1.. (2{j) Dzwony w gubernii kieleckiE\i (rzecz archeologiczno-histol'yczna) 
, J
I'zez ks. WłalI. Siarkowskiego. Warszawa, 1878- 
212:). (27) Cnuntarzysko w Dobryszycach. Rozkopał i opisał Adolf Pawiński. 
Warszawa, l H7:). 


fi
>>>
lrl.' 


130 


Dzieła treści Rrcheologicznej. 


2126. (28) Obecny sposób zapatrywania się na zabytki z epoki spiżowej. 
Podał Jan Nepomucen Sadowski. (Kraków, 1873). 
2127. (29) Wiadomości Archeologiczne. Spostrzeżenia w dziedzinie staroży- 
t.ności kr8:iowych. Czasy przedhistoryczne. II. Warszawa, 1874. 
2128. (30) Poszukiwanie archeologiczne w Polsce, opisał Jan Zawisza. 
Warszawa, 1874. 
212!). (31) Napis na starej chrzcielnicy w kościele św. Jana w Torunin 
dokładnie przerysowany (przez W. Kolberga). Warszawa, 1872. 
2130. (32) Grottes et cavernes. Par Adolphe Badin. 2. M. Paris, 1870. 
2t31. (33) I,es armes et les arIDnnes. Par P. Lacombe. PariII, 1868. 
2132. (34) Kongres antropologii przedhistorycznej w Sztockholmie 1874 
r. Sprawozdanie Wawrzyi1Ca hr. Engestroma. Poznań, 1875. 2 egz. 
2133. (35) Leitfaden zur nordischen Alterthumskunde, heraugg. von dei' 
konigI. Gesellschaft fiir die Nordische AlterthuID'Jkunde. Kopenha- 
gen 1837. 
2134. (36) Archeologicki
 sbirky v. IDuseUID kni.lovstvi eeskellO v Praz!'. 
V Praze, 1863. 
2131). (37) O kamieniach :Mikorzyńskich. SIJrawozdanie ś. p. Al. hr. Przpz- 
dzieckiego. Kraków, 1
72. 
2136. (38) Materiaux pour l' higtoire de la paIeonthologie italienne, par 
Luis Pigorini. Parme, 1874. 
2137. (ił9) Pokucie pod względem archeologicznym. Badania A. H. Kirkora. 
Kraków, 1876. 
2t38. (40) Der Pfahlgraben u. die Pfahlgraben-CastelIe in dei" Umgebung 
von Homburg. Von Friedl'. Kofier. Homburg v. II. H. lH77. 
2139. (41) (Verhandlungen 111'1' gelehrten Estnisl'hen Gesellschaft zn 101'- 
pat.. 6. B. 1 n. 2 Heft.) Ueber (lie heidnischen Graber russisch I.i- 
tauens u. einiger benachbarter Gegenden, insbesondere Lettlalllls u. 
Weissrusslands. Von C. Grewingk. Dorpat, lH70. 
2140. (42) Ił congresso internazionale di archeologia ed antl'opologia prei- 
storiche. VII sessione 1874 a Stocolma. Relazione dfJl Dott. Hiu- 
seppe Bellucci. Firenze, 1874. Z dedyk. 
214- 1. (43) Archeologie chretienne, re!igieuRl', civile et militaire. Par J. 
Om lin. Bruxelles, 1847. Oraz atlas. Tomów 2. 
2142. (-1-4) Przyczynek do numizmatyki Piastów, podał Józ. Przyborowski. 
(Warszawa, 1881). 
2143. (45) Porzecze Wieżycy i przyległe mu wybrzeża rzeki Wisły pod 
względem archeologiczuym. Opisał G. Ossowski. Kraków, 1880. Z ded. 
2144. (1
6) Sprawozdanie o starożytnych kościach i czaszkach ludzkich, 
}JochOllzących z kurhanów na Pokuciu, przez lIra Izyd. Kopernickiego. 
(Odb. II. t. Spraw. Wydz. mat. przyr. Akad. Umiet
t. w Kl'ak). 
214fi. (47) Antiquites suMoises, arl'angees et Ilecrites par Oscar 1I10nte- 
!ing, dessinees par C. F. Lindberg. I. Stockholm, 1873.
>>>
r 


Dziela treści archeologicznej. 


131 


2146. (48) Sveriges Forntid etc. af Oscar Monte!ius. Atlas II. Jeru/Udern. 
(Stockholm, 1874). 
2147. (49) Antiquarisk tidskrift fur Sverige etc. genom Hans Hildebrand. 
DeI. 7. N 1-3, w jednym tomie. 1883. - IV. 3 i 4 (1872-1880); 
VI. 1-4. 
2148. (50) Odezwa Towarzystwa Naukowego z uniw. Jag. połączonego 
w celu archeologicznych poszukiwań itd. Kraków, 1850. 
2149. (51) The roman catacombs etc. By J. Spencer Northcote. London 1857. 
21fiO. (52) Revue archeologique. 1860, 12 zesz. 18G1, 12 zesz. 1862, 
br. 3-5 zesz. 
2151. (53) Memoires de la Societe Royale des Antiquaires du -Nord. Co- 
penhaque, 1843-1847. Tomów 3. 
2152. (54) Antiqusrisk Tidsskrift, Ullgivet af det Kongeliche Nordiske 
Uldskrift- Selskab. Bulletin de la Societe Royale des Alltiquaires Ilu 
Nord. 1843. Copenhague, lH45. - 1843-1845: tredie hefte. 
2 ł f):J. (55) Congres international d' anthropologie et d' archeologie prehi- 
I!toriques. Compte l'endu de la 7. sess. Stockholm, lH74. Tomów. 2. 
2154. (56) Die Kriegswaffen in ihrer hist. Entwickelung von der Stein- 
zeit bis Zll ErfindU1]g des Zundnadelgewehrs. Ein Handbuch tler 
Waffenkumle von August Demmin. Leipzig, lH69. 
21:)5. (fi7) O kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej. Studyum archeolo- 
giczne przez K. hr. Tyszkiewicza. Berlin, 1.868. 
2l5G. (58) Grumlziige (Ier buhmischen Alterthumskunde. Von Joch. Erasmus 
WoceI. Prag, 1
4fi. 
21fi7. (5U) Die Bronzen u. Kupferlegirungen der alten u. iiltesten Vulker. 
Von Dr. Ernst FreiheITII von Bibra. Erlangen, 1869. 
2158. (60) Br01i sieczna w ogóle i w I'olsce, uważana archeologicznie. 
Przez J oz. Łellkowskieg-o. Kraków, 18f) 7. 
21 fiU. (61) Wi
domości archeologiczne. Spostrzeżenia lat ostatnich st!u'oży- 
tności krajowych. Czasy przedhistoryczne. I. Warszawa, 1873. - 
IV., lHH2. 
2160. (62) Puegląd archeologiczny. Organ c. k. KonserwatolJ-i pomników 
i Towarzystwa archeoI. kraj. we Lwowie. Lwów, 1882 i 1H
:J, 
zesz. 1-3. 
21£;1. (6:J) Przegląd archeologiczny. Lwów, 1.877, zesz. 1-4. 
2162. (64) Dwutygodnik naukowy, poświQeony archeologii, historyi i !ing- 
wistyel'. Pod red. T. Ziemięckiego. Kraków, 1878-1879. Tomów 2. 
(2. t. Zesz. 24 br. zesz. 11. 19). Z ded. (lH78 01]1'.) 
2163. ((i5) O trypt.yku z wystawy archeologicznej krakowskiej itd. nal,i- 
sał J. Kremer. 
21(j4. (66) Badania archeologiczne A. H. Kirkoraw r.1878. Kraków, Hoi7U. 
2165. (fi7) Antiquites Troyennes. Rapl]ort sur les fouilles de Troie, par 
Dr. Henri Sch!iemann. Traduit Ile l' Allemaml Leipzig, Paris, 1874. 


,
>>>
132 


Dziela treści archeologicznej. 


2106. (68) Zaborowski - IIIoindron. De l'anciennete de l' homme. Pal"iB. 
. 1874. 2 części (tomów). 
2167. (69). L'homme fossile, par H. le Hon. 2-M. BruxelleB. Paris. 
1868. 
2168. (70) CtnepllhIlI .n;peIJHOCTn l\OpOJIeBCKaro MY3eJl B'L ROIlcHrarcnt 7 
oTo6pallllLHI n 06'LIICnell"LIn IIp04eCCopOM'L 1\01I6nl'. ymm. H. 
n. A. Bopco (Worsaae). CaHKTIICTep6ypr'L, 1801. z mnóst- 
wem iIlustracyi. Opr. 
2169. (71) Bullettino delIa Cornmissione Archeologica municipale. R. H., 
zesz. 3. Roma, 1874. 
2170. (72) })je PommereliRchen Gesichtssurnen, von Dr. G. Berel1llt. Kij- 
nigsberg, 1R72. Nachtrag, 1878. 
2171. (73) Cenni storici, relazioni e catalochi dei 1\luseo Civico cli Bo- 
logna, per la inaugurazione fatta il 2 ottobre 1871 in occasione 
deI 5 Congresso internazionale di antropologia e archeologia pre- 
istoriche. Bologna, 1871. 
2172. (74) La Grotta deI Diavolo. Cav. Avv. Ulderigo Botti. Bolo- 
gna. 1871. 
2173. (75) Armi e utensili di Pietra dei Bolognese. Descritti e figurati 
dal prof. Cav. Giovanni Capellini. Bologna, 1870. 
2174. (7f) Jaskinie g6r naszych i wypadki osiągnięte z ich badań. Skre- 
ślił GodfrYll Ossowski. Kraków, 18R2. 
2175. (77) Abitazioni Ilell' epoca della llieb'a nell isola di Pantellaria. Dei 
March. G. dalla Rosa. Parma, 1871. 
2176. (78) L' nomo primitivo, lli Luigi Fignier. Trad. deI Camillo Mari- 
noni. 2. ed. lIliIano, 1875. 
2177. (79) Le palafitte dei lago di Varese e II' arrni di pietra de I\1useo 
Nazionale d' Artig!ieria. Scritti val'ii lli Angelo Angelucci. '1'0- 
rino, 1871. 
21713. (80) O pomnikach przedhistorycznych Prus królewskich, przez G. 
Ossowskiego. Toruii, lR78. Z dedyk. 
2179. (81) Sprawozdanie z badań geologiczno. antropologicznych dokon. 
1879, lHHO, 1881 w jaskiniach oko!ic Krakowa, przez G. Ossow- 
skiego. Kraków, 1880-1883, 4 zesz,rty. Z dedyk. 
21)-'0. (82) Sprawozdanie z badań palco-etnograflcznych w jaskiniach oko- 
!ib Ojcowa, dokon. 1
83, przez G. Ossowskiego. Kraków, 1H84. 
2181. (83) Poszukiwania archpologiczne Jana Zawiszy (odbitka z Biblio- 
teki Warszawskiej, paźdź. 1871). 
"2182. (84) 1)er internationale archiiologische u. anthropologische CongresB 
in Stockholm, am 6-1(; Ang. 1871. Siebente Versalp.mlung. Von 
J. I1Iestorf. Hamburg, 1874. Achte Verso (4-11 Sept. 1876, 
BUllapest), 187ft
>>>
Dzieła treści archeologicznej. 


1RR 


21A3. (85) Guide illustr
 du rłlusee des Antiquites du Nord a Copenha- 
gul'. Par C. Engelhardt. 2. M. COl,enhague, 1870. 

184,. (86) Paleontologia Sarda ossio l'etIL preistorica segnata nei monu- 
menti che si trovono in Sardegna. Cag!iari, 1871. 
'2185. (87) Bont-genera!i Ferrernare Modenesi, 1870. Bologna. 
2186. (88) OIJisy starożytnych ruin na wyspie ,jeziora Lednickiego. Ze- 
brał ks. J. P(olkowski). Gniezno, 1876. Z dedyk. 
2187. (89) Bib!iographie de l'archeulogie prehistorique de la Suede lJan- 
dant II' 19. s. Par La Societe des Antiquaires . de SuMe. Stock- 
holm, 1875. 
-2188. (90) De l'hornme antediluvien et de sas oeuvres, par Boucher de 
Perthe!l. Poris, 1860. 
'218H. (91) Wykopa!isko no wyspie jeziora Lednicy pod Gnieznem. Wiad. 
podana przez hr. Al. Przeździeckiego. Kraków, 1869. 
2190. (92) Ni'ikolik slov o rocnicich pro archeology, numismatiky a biblio- 
graf y polskI' i o jich vydavate!i dr. St. Kfi
onovskem, sepsol St. 
Kuna
evic. V Brne, 1874. 
2191. (93) Carte geologi'lue Iles environs (le BolognI'. Pal' Jean Capel- 
linio 1871. 
2192. (U4) Bib!iografia paleontologica italiona dal 185U al 1871. 
Parma, 1 H 71. 
21Uił. (95) Ueber die H,jhlen u. Grotten in dem Kalkgebirge bei Peggau. 
Graz, 1871. 
21U.j., (96) Associotion francaise pour l'avencement des scienses. Congrt.s 
.cle I.yon. 1873. Notes sur II' Precurseur de l'homme. Par Mortillet 
et Abel Hovelacque. Pal'is. 
2195. (7) La Suede prehistorique. Par Oscar Montelius. Trad. par J. H. 
Kramer. Stockholm, 1871. 
2196. (UH) Congl'esso internazionale di antrOIJologia e di archeologia pre- 
bistoriche: 7 ses. a Stoccolma 1874. Brevi cenni deI Giovanni Ca- 
pellini. Bologna, 1874. 
21 !)7. (UU) En rost fl'iin utlaudet i svenska slUvjlleruas !ifsfraga. Stock- 
holm, 1871. 
219:-;. (100) Handlingnr rurande Hammel's I1Iuseum i Stockholm. Stock- 
holm, 1871. 
'2 Wg. (101) Actes et documents relotifs au lIIusee Hammer fi Stockholm. 
Stockholm, 1872. 
'2200. (102) Wiadomość historyczna o zamkach, horodyszczach i okopi- 
skach starożytnych nR Litwie i Rusi litewskiej. Przez Konstantego 
hr. Tyszkił'wicza. Wydał A. H. Kirkol'. Wilno, 1859. 
2201. (103) Zabórowski. Człowiek przedhistoryczny. Warszawa, 1883. 
2202. (104) Stanisław Kunasiewicz. Eustachy hr. Tyszkiewicz. Lwów, 
1874. Z Iledyk.
>>>
134 


Dzieła treści- archeologicznej. 


2203. (105) Congres international d'antropologie et d'arcMologie prehi- 
storiques. Session lS74, Stockholm. Notes de voyage par I. J.. 
Kraszewski. Paris, 1874. 
2204. (106) Diinemarks Vorzeit durch AlterthUmer u. Grabhiigel, beleuch- 
tet von J. J. A. Worsaae. Aus dem Dan. iibers. von N. Berteisen. 
Kopenhagen, 1844. 
2205. (107) Biblografja numizmatyczna polska, itd. przez Antoniego Ry- 
szarda. Kraków, 1
82. 
2206. (108) Stanisława Kunasiewicza Przechadzki archeologiczne po Lwo- 
wie. Lwów, 1R74. Z dedyk. 
2207. (109) Ueber Sch!iemann's Troja. Von Dl'. Ludwig von SybeI. ]\[ar- 
burg, 1875. 
2208. (110) Sprawa wykopalisk 1\Inikowskich. Kraków, 1885. 
220R (111) Roma sotteranea. Die l'omischen Katakomben. Nach J. Spen- 
cer Northcote u. 'V. R. Brownlow, bearb. von Dr. Fr. Xaver Kraus. 
Freiburg in Breisgau, 1873. Opr. 
2210. (112) Origines celtiques, par Felix Illichalowski. Saint- Etienne, 1870.. 
2211. (113) Denkmaler, :Forschungen u. Bcrichte aIs Fortsetzung dcl' Ar- 
cheologischen Zcitung, herausg. von Eduard Gerhard. 5. Lief. 
Ber!in, 1850. 
2212. (114) Samling of svenskt och utlandskt sedelmynt samt svenska 
forordningar, bOckler och skripter rOl'ande riksgald, banks-olJh sedel- 
wesen, bilbad af H. Bi. Stockholm, 1886. Z dc(lyk. 
2213. (115) Hullettino delIa comissionc archeologica comunale di Rowa. 
Roma, 1885. N. 1-4. 
22 JA.. (110) Illustrirtcr Piihrer in der Miinz- u. Alterthumsabthcilullg des. 
ungarischen National-Museums. Mit 20U Holzschnitten. 2. . Ausg_ 
Hudapest, 1873. 
2215. (117) Kilka słów o " Rocznikach dla archeologów, numismatyków 
i bibliografów polskich" i o wydawcy tychże drze St. I{l'zyża- 
nowskim, nap. St. Kunasiewicz. Lwów 1872. Z dedyk. 
2216. (118) Renseignernents sur unc ancien nI' necrol'ole a Marzabott() 
pres de Bologne, 1'1\1' Jcan Gozzadini. BolognI', 1871. 
2217. (119) Rivista palcoetnologica ita!iana e straniera, dei dottorc Gili- 
seppe Hcllucci. Z dedyk. 
2218. (120) Les fouillcs sur la voie latinc et la decouvertc de la basili- 
quI' elevel' en l'honncur de S. Etienne. Par B. Billaud-Pe!issier. 
Rome, 1858. 
2219. (121) La verre treml'e. Par P. Dussaussey. Bourg, 1875. (Societ.e 
!itteraire, hist. et arch. du departement de l' Ain ; extrait de la 
seance du 23 avril, 1875). 
2220. (122) Forteckning ofver svenska mynt och medaIjer. Till salu hOB 
H. Bukowski. Stockholm, 1883. (N. 6, Numismatisk Afdelniug),
>>>
Dzieła treści archeologicznej. 


135 


2221. (123) Ein Beitrag zu den Ausgrabungen in der Provinz Posen. 
Von Zenkteler (XXIX Programm des kun. Gymnasiums zu Ostrowo, 
1874). Ostrowo. 
2222. (124) Badania archeologiczne w oko!icach Babic i KW8.czały przez 
A. H. KirkorlI. (Sprawozd. czytane na pos. Kom. arch. w Krakowie 
1873). Zeszytów 2. 
2223. (125) C./lOBO o CTapHHt neaallaMHTlloA. MocKBa, (CTapuRa pyc- 
CKofi aeMJlH, KRDra I.) 
2224. (126) Poszukiwania zabytków pierwotnych w b!iższycn okolicaQh 
Krakowa, przez Kirkora (Czyt. na pos. Kom. arch. 17. lutego 1876). 
2225. (127) Guide de la ville de BolognI'. Resume historique et princi- 
paux monuments ponr les membres du Congres International d'Au- 
tropologie et d' Archeologie Prehistotiques. Par Michelangelo Gua- 
landi. HolognI', 1871. 
2226. (128) Cenni intorno ai monumenti ealle cose piu notabili di Raven- 
na. Ravenna 1871. 
2227. (12
) Der archltologische Congress in Bologna. Aufzeicłmungen von 
J. Mestorf. Hamburg 1871. 
2228. (130) KOllgres mi
dzynarodowy antropologiczny i archeologii przed- 
historyrznej, w Bononii 1871. Sprawozdanie członka kongresu Al. 
hr. Przezdzieckiego. . 
2229. (131) Relazionf\ sulla esposizione ita!iana d'antropologia et d'arche- 
ologia preistoriche in Bologna nel lR71. Bologna 1871. 
2230. (132) Sprawozdauie z kongresu arch!'ologicznego międzynarodowego 
w Bonu 18f}8, połączone z opisem zachowanych w Nowych Sb"ze- 
!icach Starożytności Prylwickich, przez A. Przezdzieckiego. Kraków, 
1869. Z ded. . 
2231. (133) Societe Royale des Autiquaires du Nora u. Copenhague. Sec- 
tion russI'. Copenhague 1843. Wewnątrz: regulamin tego oddziału 
i spis członków. 
2232. (13.1) Socil
te Royale ,les Antiquaires du Nord a Copenhague. 
Extrait des statuts constitutifs. COIJenhague 1839 (?). 
2
33. (135) Royale Society of Northern Antiquaires at, Copenhagen. Asia- 
tic section. C. lH43. 
2234. (liłG) Congres Intemational d' Antropologie et d' ArcMologie Pre- 
historiques. Session de 1874, ił. Stockholm. N-o 9. 


, 


.. 


b) Zródła dziej01l'e, kroniJ.-i, herbarze. 
2
35. (1) Acta Torniciana. Nakładem Biblioteki Kórnickiej, w Pozna- 
niu, 1852 -t87(j. Tomów 9.
>>>
ŻrÓllła dziejowe, kroniki, herbarze. 


136 


2236. (2) l'Ilonurnents historiques relatifs aux regnes d' Alexis Michaelu- 
witch, Teodor III et Pierre II' Grand czars de Russie. Extraits de;! 
archives du Vatican et de Naples par Augustin Theiller. Rome, 1859. 
2237. (3) -Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiurnque finiti- 
marum. Ab Augustiuo Theiner. Romal', 18GO-IR64. 4 duie 
tomy in 4°. 
223-8. (4) Esposizione documentata sulle constanti cure de sommo I)Ont:- 
fice Pio IX a riparo dei mali che soffre la chiesa catto!ica nei do- 
minii di Russia e Polonia. Roma, 186ft 
2239. (5) Biblioteka ordynacyi I1lyszkowskii-j. Zapis Konstantl'go Świdzi{l- 
skiego. Kraków 1859, 18()U. 
2240. (6) Zapiski historyczne odnoszące się do dziejów Polski, Szlązku 
i Czech i Kronika o Piotrze Właście. Opracował Dr. Al. Semko- 
wicz. Lwów, 1878. 
2241. (7) Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła 
Czarnego itd. !'rzez St. Aug. Lacbowicza. Wilno, HU2. 
2242. (8) li aMIlTHIIKII, Jl3)1;aHIILle npeMeHHoIO I(oM
!IIccielO )1;)111 pa36o- 
pa ApeulIRx'It aKTOB'It. Kijów, 1845. 
22 i3. (9) Inventariurn omnium et singulorum privilegiornm, !itterllrum, 
diplomatum, scripturarum et monuroentorum quaecUlHlue in archivo 
regni in arce cracoviensi continetttur etc. Lutetiae Parisiorum, 1 H6
. 
221,.1:. (10) De fontibus qui ad abdicationem Joanuis Casimiri et electionem 
Mibhae!is Wiśniowieccii pertilllmt WGH -won. Scl'ipsit 
ig. Celi- 
chowski. Dresdal', typis J. I. }{raszewski, 1871. Opr. 
2245. (11) 'l'eka Gabryela Junosza I'OIloskiego, lIrzez Kaz. Jarocbowskiego. 
Poznań, 1 Hi)-i,-1862. fi tomów. 
2246. (12) ŻrÓllła dziejowe. Warszawa, l87fi -lH8ił. l

 tomów. 
2247. (13) Scriptores rerum sile"iacal11m. Herausg. von Dr. Gnstav Adolf 

tenzeI. Breslau, 1 H35. I. Band. 
2248. (14) c-raphln JUłTOIJCKirr (}raTF'It lf
W l'. 
2249. (15) Władysława IV. listy i inne pisma urzr:dowe. Z r
kopisrnów 
zebrał Amb. Grabowski. !{raków, 1R4f. 
2250. (16) Latopis Nestora. Tekst oraz przekłrul Jul. Kotkowskiego. 
Kijów, 18GO. Z dedyk. 
2251. (17) Herbarz Polski - Kaspra Niesieckiego 
. J. Powiększony dOlIat- 
karni z pl)źniejszych autorów, rękopismów, dowOllów urzę(lowych 
i wydany przez Jana Nep. Hobrowicza. I.ipsk, 1839-184(j. 10 
tomów, opr. 
2252. (18) Herby rycerstwa polskiego. !'rzez Bartosza Papl'ockił'go zebrane 
i wydane 1584. Wydanie Kaz. J 6zefa Turowskiego. Kraków, 185
. 
2253. (19) Helm'Jlda Kronika sławiańska z XII w., prze.ł. z jęz. kac. na 
polski pl'zez Jana Papłońskiego. Warszawa, lR6
. Z dedyk. 


-
>>>
Źródła dzi
jowe, kroniki, herbarze. 


137 


2251. (20) Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (Dopełnienie z niemiec- 
kiego). Wydanie z rekopi8u. Kraków, 1870. Opr. 
2255. (21) IJegelllly herbow"e. Przez Franc. Kowalskiego. Żytomierz, 1862. 
2:!5G. (2
) Tomasza Święf'ickiego Historyczne pamiątki znamienitych ro- 
dzin i osób dawnej Polski. Przejrzał w rękopiśmie, objaśnił i uzu- 
pełnił przypisami Juljan Bartoszewicz. War8zawa, 1858-1Hfi9. 
2 tomy. 
22:)7. (23) Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pocho- 
dzącej od nich rodziny Zie!ińskich herbu Świnka. Zebrane i wy- 
dane przez G. i F. Zielińskicb. Toruń, 1880-1881. 2 tomy. 
22;'). (2.1,) Znaki pieczętne ruskie. Noty heraldyczne (z tab!icą herbów). 
Paryż, 1862. l\locno i gust opr. Z ded. 
22fi9. (25) Reponse 11'UU honnete homme a l'oeuvre anonyme sous II' titre 
de Notices sur les familles illustres et titrees de la PolognI'. Pa- 
ris- -Bruxelles, 18G2. 
2260. (26) ?ilonografia Krechowieckich herbu Sas. Bytom, 1877. 
2,?f} l. (27) Aleksander Sołtan, szambehm Karola Zuchwałego i kawaler 
złotego runa. Poznań, I H62. Z dedyk. i rękopism. l"OIlowodem. 
2:202. (28) Acta historica res gestas Poloniae iIlustrantia. Kraków, 
1 H 78-18H4. TOlllów 7. 
2263. (2Y) Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. 
Kraków, 1874- 1883. Tomów 8. 
22G4-. (30) lhvorzanin polski, Łukasza Górnickiego. Wyd. Kaz. Józ. Tu- 
rowskiego. Kraków, 185'3. 2 egz., z których jeden oprawny. 
22()j. (;H) Latoliisiec Joachima Jerlicza. Z ręko wyd. K. W. Wójcicki. 
Warszawa, lH53. 2 tomy. 
22GG. (32) Kronika Polska Kadłubka, wyd. Al. Przezdziecki. Tekst łaciil- 
ski i przekłulI polski. Kraków, li:j62. Z ded. 
22(;7. (32) Die Herahlik im Sinne der Ornamentik. Von CI. von Hausen. 
Dresden, 1879. 
22(j
. (34) Monografia opactwa Cystel'sów we w.:!i :\Iogile. KraKów; 1867. 
22fi!.l. (35). Kronika Dytmara. Na jęz. polski przełożona i objaśniona przez 
Z.vg. Komarnickiego. Żytomiprz, 1 H{i 1. 
2270. (3(j) Groby i IJamiątki llolskie w Rzymie. Ol'isal x. Ign. Polkowski. 
»rAzno, 1870. 
2271. (37) Kl"Onika l\Iacieja Stryjkowskiego. Wydanie nowe. Z wiadomością 
o życiu i pismach Stryjkowskiego przez. Mik. l\1alinow.:!kiego oraz 
rozprawI} o latopiscach ruskich przez Daniłowicza. .Warszawa, 184G. 
2 tomy. OlU.. 
2272. (3
) Annales Stanislai Orichovii. Ellillit T. comes DzWyilski. Posna- 
niae, 18[)4. 
2273. (39) Kronika Pawła Piaseckiego. Polski przekład. Krakuw, 1870. 
Z ded. Wojciekiego.
>>>
138 


Źródła dziejowe, kroniki, herbarze. 


2274. (40) Po!icya królestwa polskiego. Przez Stanisława Orżechowskiego. 
Poznań, 11;59. 
2275. (41) Stanislaus Dunin Karwieki. De ordinanda republica. Edidit ex 
!ibro manu scripto Stanislaus Krzyżanowski. Cracoviae, 1871. 
2276. (42) Mowa Jana Zamoyskiego do Henryka Walezyusza. Wydawca. 
L. Niedżwiecki. Paryż, 1864. Po polsku i po łao. 
2277. (43) Monumenta lubensia. Herausg. von Dr. W. Wattenbach. Bres- 
lau, 1tJ61. 
227ti. (44) Dyaryusz komisyi bydgowskiej w l'. 1614. Wydał dr. Wład. 
Wisłocki. Kraków, 1880. 
2279. (45) Joannis de Komorowo Tractatus etc. Herausg. von H. Zeissberg. 
Wien, 1873. 
2

O. (46) Codex diplomaticus vie!icientis. Lwów, 1tJ72. 
22H 1. (47) RoppeKT)'pHLIe JlHCTLI Ka-raJlOra HIIOił3LI'lHLJX'}, eotHlHeHi n 
o Poeci II HaXO,ll;H
nXCH D'b HMU. Ily6J1. :BnÓJJiOTeKt. Cu6. 1860. 
Duży tom in 4°, !itograf. 
2282. (4H) Jana Długosza dzieła wszystkie. Wyd. staraniem Alex. Przez- 
dzieckiego. Kraków, 1867-1873. T. 2-11. 
22H3. (49) Polska, przez :l\Iarcina Kromera. Xsiłj:g dwoje. Przeł. z łac. 
Wład. Syrokomla. Wilno, 1853. 
22H4. (50) Chronica Wigandi Marburgensis, equitis et fratris Ordinis Ten- 
tonici. Przeł. Edw. hr. Raczyński. Poznań, 184.2. 
:?285. (51) Listy Stanisława Żółkiewskiego 1584--1620. Wydał T. Xże 
L. Kraków, 186R. 
:!2
6. (52) Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieznieńskiej od r. 
l()(XJ aż do dni naszych. Ollracował ks. Jan Korytkowski. Gniezno, 
1882. Zeszytów 22 i t. 2 i 3. 
22.
7. (53) Złota księga szlachty polskiej. Przez Teodora Żych!iilskiego. 
Poznań, 1879-1887, roczników 9. 
22HK (fi4) Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, ksią- 
żęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów 
iM. Zebrał i opisał Ignacy Daniłowicz. Wy,lał Jan Sidorowicz. Wilno, 
1
60 i 1862. 2 tomy. 
22:-i!J. (5;,) Biblioteka. ordynac.}i I{rasińskich. Warszawa, 186H-1872. 
5 tomów. 
2290. (56) (Bib!ioteka ord. Krasińskich). Muzeum Konstantego Świdziń- 
skiego. Warszawa, 1H75-188fi, t. 1-6 i 8. 
22!J1. (57) Volumina legum. Petersburg, 1859-1869. 8 t. opr. w cztery. 
i:!92. (5H' Monumenta Poloniae historica. Wydał August BielowRki i Akad. 
Umiejętności w Krakowie. Lwów, lH64, 1872, lH78 i 1881. 4 tom
 
2293. (fi!J) Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski. Nakładem Bib!ioteki Kór 
nickiej. Poznań, 1877-11;79 i 11;1;1. 4 tomy. Z ded. 
229 L (60) Prawa książąt mazowieckich. Przełożone na język polski przez
>>>
Źródła dziejowe, kroniki, herbarze. 


139 


Macieja z Rożana r. 1450. Przedruk homograficzny, nakładem Hi- 
b!ioteki Kórnickiej. 1 H77. 
2
n5. (61) Prawa Polskie I{azirnierza Wielkiego i Władysława Jagiełły,_ 
przełożone na jęz. polski przez Świętosława z Wojcieszyna r. 141,9. 
Przedruk homograficzny, nakładem Biblioteki Kórnickiej, 1877. 
22!m. (62) Rodowód xiążąt Ogińskich. Paryż. 
2297. (63) Die Poniatowski. Eine historisch-genealogische Untersuchung von- 
Osvald Korwin Szymanowski. Genf, lH80. Opr. Z ded. 
229i:!. (H4) C'faTYT'L BeJlHlw1'o KHH3hC'fUa JIU'fOBCK01'O. 1566 r. J!311. 
Ihm. l\loCI(. 0611
eC1'Ba HC1'0l'ill Ił ,lLpeBllocTefi. Opr. 
2:!99. (63) Zbiór praw !itewskich od l'. 1389 do r. 1529, tudzież rozpra- 
wy spjmowe o tychże prawach od r. 15!!4 do r. 1561ł. Poznań, lt:!41. 
2300. ({)(j) Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Wyda!i W. K
- 
trzyński i St. Smolka. Lwów, 1875. 
2301. ({)7) Kodeks dYlIlomatyczny Litwy. Wydany przez Edw. Raczyń- 
skiego. Poznan, 184fi. Opr. 
2302. (fi8) Kodeks dyplomatyczny Wielkiej Polski. Wyd. przez E,lw. Ra- 
czyńskiego. Poznań, 1840. 0lJr. 
2)J03. (lig) Codex diplomaticus Polonial'. StUllio et opera Leonis Rzyszczew- 
sld et Antonii Muczkowski, ab Ant. Sig. Helce!. T. I. Varsaviae, 
1847. Z ded. 
2:101. (70) Staro(lawne prawa l)olskiego pomniki. Wyd. Ant. Z. Helceł 
i Akad. Umiejętności w Kl"akowie. Kraków, 1856-1i;84. t. 1. 
(opr.) 3-H. 
230:' (i 1) Akta grodzkie i ziemskie z czasów rzeczypospo!itej polskiej 
z archiwum t. zw. bernadyńskiego we Lwowie. Wyd. staraniem ga- 
licyjskiego Wydziału krajowego. Lwów 18{)8, 1870. 2 t. Z ded. 
230lt (72) Scriptores rerum polonicarum. Wyd. Akad. Umiejętności w Kra- 
kowie. Kraków, 1872-11:185. 8 tomów. 

037. (73) Rocznik szlachty polskiej. - Jerzego Sewera hr. Dunina Borkow- 
skiego Lwów 1881 i 11:183.- 2 tomy, jeden w ozd. opr. z ded. 
2308. (74) 8tudyum heraldyczne. Z rękopismów pozostałych po heraldyku 
K. S. Warszawa, lt:!79. 
2309. (75) Spis szlachty króle;Jtwa polskiego, z dodaniem krótkiej infor- 
macyi o dowodach szlachectwa. Warszawa, 1851. Opr. 
2310. (76) IIIonografi/3 historyczno-genealogiczne niektórych rodzin polskich. 
Przez Stan. K-\z. K-}
sakowskiego, z przypisami Juliana Błeszczyń- 
skiego. Warsz'Lwa, 18i9-IH60. Z ded. 2 tomy. 
2311. (77) Heraltlyka to jest nauka o hm'bach. Warszawa, 1841. 
2312. (7H) O npollcxoiK.a;eRill IIIJIIlXeTCI\\łX'!. pO;J;OB"b B'L 10l'o3arrap;Hoł\ 
PocciK. I\'ieB'L, 1H67. 
2313. (79) Spis nazwisk szlachty polskiej. J. Sew. hr. Dunina.-Borkowskie- 
go. A d\J J. Lwów, 1882. Z ded.
>>>
14.0 


Źródła dzi
iowe, kroniki, herbarze. 


2314. (1::30) Notice sur les l)rincipales familles de la Pologne. Par G. B. 
Dresde, 18{i2. 
2315. (81) Notices sur les familles illustl'es et titrees de la PolognI'. pa,ris, 
Bruxelles et Leipzig, 1 t362. 
2316. (
2) Kaz. Stadnickiego Przyczynek do heraldyki polskiej w śre- 
dnich wiekach. Lwów, 1870. Opr. 
2317. (83) Insignia seu clenodia regis et regni Polonial'. Z kodeksu kórni. 
ckiego wydał dr. Z. Ce!ichowski. Poznań, 188fi. 
2318. (84) O herLie "Krzywasny" , pospo!icie Drużyna i Srzeniawa zwa- 
nym. Przez Z. L. Radzimińskiego. Kraków, 11::37
. Z ded. 
2.H
}' (85) Kronika polska. Wydał dr. Ludwik Uwik!iński. Lwów, 187H. 

32U. (H6) Sołtanowie herbu Sołtan. Teod. Żychlińskiego. Poznań, 1877. 
2it!1. (87) Geschlechts-Namen-und Wappensagen des Adels dentscher .Na- 
tion. Zusammengestellt von Dr. J. G. Th. Graesse. IJresden, 18ili. 
2322. (8i) Pobieżny pl'zegląd pieczęci Piastów polskich, \Varszawą" 1881. 
232;
-24. (H9-UU) 3alIlłcKII O,/l,ccCI,aro O(j
cc1'JJa, Mm'opill Ił ,lI,peu- 
HOCTct1:. T. 1. U,/I,ecca H
84. Osobna brosz. UT'b H3,/1,aTCJIbHarO 
}{oMIłTeTa 06
CCTllłI, 1lpe3IJbl'lałiHOC ll}l1l6aIJJlcuic. 
2J2:. (Yl) (A.rchiv mr oest. Geschichte, 52 Bd. 1. Hiilfte). Liber cancel- 
llariae Stanislai Ciołek. Ein Formelbuch der polnischen Kijnigskanzlei 
aus der Zeit der husitischen Bewegung. Zweiter TheiI. Dr. J. Uaro. 
Wien, 1874. 
2J2o. (9:!) Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae (1214-1558) 
Cura J. J. Hanel. Zagrabial', 1877. 
2317. (93) Joanllis de Lasco LiLer beneficiorum archidioecesis gnesnensis. 
Wydał ks. Jan Łukowski, z życiorysem Łaskiego przez ks. JRna 
Korytkowskiego. T. I. Gniezno, 1H
O. 
2323. (H4) Herbarz llOlski, podług Niesieckiego przez K. Łodzia-Uzarnie- 
ckiego. 'l'. I. Gniezno, 1875 - 1881. 
2ił29. (B3) Księga ziemi Czerskiej 110i-H25. Poprzedzoua wstępem hi- 
storycznym. \Varszawa, 1879. 
2:
3U. (06) Joachima Bielskiego dalszy ciąg Kroniki polskiej (15S7-1iJ91::». 
W r
kopiśmie odkrył i t. d. F. :M. Sobieszczański. Warszawa, 1851. 
2:ł31. (!J7) Roczuików Polski Klimakter IV., obejm. dzieje Polski pod IJal1. 
kl-óla Michała, III'zez WeslJ. Kochowskiego. Z .tac. tłum. Wydanie J. 
N. Bobrowicza. Lipsk, 1853. 


ej Dzieła ltistm;ji PoMo:i dotyczące. 

;ł3
. (1) O ludności polskiej w I'rusiech niegllyś krzyżackich. Nap. dr. 
Woje. Kętrzyński. Lwów, 1
82. 
233::1. (2) Polska na wystawie powszechnej w Wiellniu h
7ił. List.}" Aga- 
tona Gillera. Lwów, 1873. "romów 2.
>>>
Historja Polski. 


141 


2;JiH. (3) :\Iowa ks. Prusinowskiego na nab. żał. za dusze poległych 
w Warszawie. Grodzisko, II:1G1. 
2mł3. (4) Polska i Akademia historyi i !iteratury polskiej i słowiailskiej 
we wszechnicy Bolońskiej. Tłum. z włosko Lwów, 1880. 
2:1iłf). (5) Odwieczny spór o 
ranice mi,:dzy dobrami Bolesław a miastem 
Olkuszem, przez Al. Kraushara. Warszawa, 1880. 
23H7. (6) Myśli o naszych działaniach w kraju i za granicą, przez Mate- 
usza Gralewskiego. Lipsk, 1865. 
2HiłH. (7) Wspomnienie o Zygmuncie Szczęsnym Felińskim. Nap. St. Praw- 
dzfcki. Kraków, 18f)6. 

H39. (8) I1larja Konopnicka. Wrażenia z podróży. Warszawa, 1884. Z dedyk. 
2iłW. (9) Zamek krzyżacki w Malborgu dziś a przed 500 laty. Op. Mac. 
Moraczewski. Lwów, 181:12. Z mapami. 
2:H1. (10) Jana Tl"Zeciego Sobieskiego życie i czyny. Kraków, 1883. 
2H1.2. (11) Korespondecya Joachima Lelewela z Tytusem hr. Działyńskim. 
WYllał Dl'. Z. Ce!ichowski. Poznail, 1884. Z dedyk. 
2343. (12) Legenda obrazowa o ś. Jadwidze, według ręk.z 1353. Kraków,18!'0. 
2H..j,4. (IB) Krz
'sztofa Warszewieckiego niewydane pisma, !isty do znako- 
mitych ludzi itd. Zebrał i wydał Teodor Wierzbowski. Warszawa, 1883. 
l 2H45. (14) Droga do zupełnej wolności. Berlin 1852 (wyd. po(llug Elbiąg- 
skiego z 1f)!)0) 2. 

iH6. (15) Nieznane l)olskie i łacińskie wierzze l)olitycznej treści 1548- 
lfi51. Wydał Józ. Korzeniowski. Kraków, 1886. Z dellyk. 
2ił47. (16) Ślady króla Jana III. w kraju naszym. Zebrał i zestawił J.. 
Tatomir. Lwów, lH
3. Z del1yk. 
2H4H. (17) Teka naro,lowa. Epizod sejmu autryackiego w Krornieryźu. 
1848-1849. Z Zal)isków Karola Forstera. Berlin, 1877. 
2iH.9. (18) Dzieje Polski XVILI i XIX wieku. Skreślił Henryk Schmitt. 
Kl'Iłków, 18(jf)- -1868. 4 tomy. 
2:ł;)O. (HJ) Amazonen, Sarrnaten, Jazygen Ullll Polen. Forschuugen von Wilh. 
Ohermuller. Berlin, 1873. . 
2m")I. (20) 5,000,000 de Polonais force par la ozarine Catberine, les czars- 
Paul, Alexandre et Nicolas. Par P. B..., Lithuanien. Paris, 18ifi. 
2:152. (21) Żywot ks. Józefa Szczepana z Rzeczycy Kożmiana, przez Kaje- 
tana Koźmiana. Poznań, lH65. 
2353. (22) Programlll Polski. lH72. Myśli o zadaniu narO!lowem, zebran& 
i I"pi!!ane przez J. I. Kraszewskiego. Poznań. 
23i)4. (2B) Pub!ication du Comite Central franco" polonais. La Pologne et 
la diplornatie etc. Paris, lSOił. 
2ił5:). (2.1,) l\lieszczanin krakowski z 14. wieku. Nal). L. Tatomir, JJWów, 18tH. 
2:ł5G. (25) iycie domowe Jadwigi i Jagiełły, z regestrów skarbowych 
z liłH8-14l7 przedstawione przez Al. Przezdzieckiego. Warsza- 
wa, l H54. Z dedyk.
>>>
142 


Historja Polski. 


2357. (26) Szkic historyczny dziejów 3D-letniego panowania Stanisława 
Augusta. Popularnie napisał Henryk Schmitt. Kraków, 1872. 
2358. (27) Album Muzeum Narodowego w RapperswylI. Na stoletnią ro- 
cznicę 1772 r. Wyd. staraniem W.ł. hr. Platera. Poznań, 1872. 
2359. (28) Klemens Kantecki. Elżbieta, trzecia żona Jagiełły. Lwów. 
1874. Z dedyk. - 
2360. (29) Dr. Iz. Dzieduszycki. PatIjotyzm w Polsce. Kraków, 1882 
i 1
83. Zeszytów 2. 
2HG 1. (30) Stefan Damalewicz historyk, przez Adama Chodyńskiego. Po- 
znań, 1872. Z Iledyk. 
23fi2. (31) Próhki historyczne. Dzieło pośmiertne hr. Hell. Rzewuskiego, 
z przedmową Bolesławity. Paryż, 18t)
. 
2363. (32) Wojna chocimska, 16
1 roku. Bruxella, lHG2. 
23tH. (33) Spis rycerstwa polskiego walczącego z .Tanem III. pod Wie- 
dniem itd. \V ydał B. T. Poznań, 181'!3. 
2
():). (34) Rok 11)73 w ,lziejach historyjozofii narodu polskiego. Nap. ks. 
Winc. 
\Yitkowski. Warszawa, 18i;3. 
23tili. (35) Męczeństwo św. I:;tanisława i jego znaczenie w Ilziejach narodu. 
Nap. X. Ka!inka. Kraków, 1879. . 
2;j()7. (3G) Geschichte des polnischen Volkes von seiuelll Ursprunge bis ;ł;ur 
Gegenwart. Von C. Goehl'ing. Leipzig, 1851. 4 tomy i Anhang 
(o latach 1817-1850), razelll tomów 5. 
2368. (37) Olhracbt Łaski, przez Al. Krausbara. Warszawa i Kraków, 
1882. 2 tomy. 
236!). (313) Pamiętnik o ruchu partyzanckim w województwie grodzieńskiern 
w 11':'(jH i 1 
1;1 r. Przez Ignacego Ammowicza. Bendlikon, 1865. 
2H70. (39) Wla,lislaus JagieUo II. Scripsit Riccardus Foel'ster. Vl'atisla- 
viae, 1871. 
2371. (40) Dzieje korony polskiej i W. ks. litewskiego, 13
O-153r). 
Przez Bernarda z Racl1tamowic Wapowskiego. Tłum. Mik. Malinow- 
Ilki. Wilno, 18-1.7 --lH4-8. 3 tomy. 0111'. 
2372. (1-1) Pamiątka dla rodzin polskicb. Zebrał i ułożył Zygmunt Kolu- 
mna. Z wstępem nap. przez H.. Bolesławit
. Kraków, lH6H. 2 cZllści 
i dodatek. 
2373. (42) Casimir l-er. Par Jacques Malinowski. 
2374. (43) Kronika żałobna rodzin wielkopolRkich 18Gił-1876. Pl'zez 
Teod. Życbliilskipgo. })oznań, 1877. 
2375. (44) Albert Brandenhurski, przez WIad. l\liłkowskiego. Warszawa 11370. 
2376. (45) Pn'!cis historique sur la PolognI' etc. P,t(. I.omuarll 1\1. E. A. 
Geniwe, 1 Hli3. 
2377. (4t;) Fenlynand Bostel. Zakaz lIIiechowity. Lw,jw, 1884. 
2:ł78. (47) ObchM w Jasach 50-letniej rocznicy powi!tania 29. list. 1830 
r. Bukartjszt, lt'80.
>>>
Historja Poll'lki. 


14:J 


2379. (48) Życie Stanisława Jablonowskiego. Przez Jonsac- a. Tłum. z franc- 
Poznań, 1868. 2 tomy. 
2380. (49) Życiorysy panujących w Polsce od lIlieczysława do St. August-a. 
Warszawa, 18(j1. 
2:J81. (fiO) Opisanie historyczno-statystyczne W. Ks. Poznańskiego. Wyda- 
nie J. N. Bobrowicza. Lipsk, 1846. 
2332. (51) O królu Władyslawie, F. Kall. Geminiańezyka. Tłum. M. Gli- 
szczyński. Warszawa, 1854. 
2iJ83. (52) Konfederacya Gołąb'ska. Poznań, 1853. 
23H4. (53) Die Siinden Russlands gegen die kath. Kirche ol}. die Geschich- 
te des alten Polan. 1\lainz 1874. 
23R5. (54) Litwa pod wzgt przellladowania w niej rz. kat. kościoła, szczeg. 
w dyec. wileńskiej. Poznań, 1872. 
23K6. (55) Dzieje narodu polskiego IJod Henrykiem Walezyu9z
rn, Maks. 
Fredry. Tłum. z łac, WIad. S
'rokornla. Petersburg i Mohylew, 185i1. 
2 tomy w jpdnym. 
231:17. (5r;) TJettres a m-l' II' comte de Montalembert et a m-l' de Lamar- 
tine, par un geutilhomme polonais. Paris, 1847. 
2388. (57) Mythyczna historya polska i mythologia słowiańska. Wylożona 
i wyjaśniona przez dr. Kaź. Szulca. Poznań, 1880. 
2389. (58) Sąd sejmowy, przez mwcznego świadka. Kraków, 1869. Z rl.pd. 
23UO. (59) Woł
'ń i jego mieszkańce w r. 1863. Przez F. N. Drezno 1870. 
2391. (60) Tomasza Święcickiego Historyczne pamiątki znakomitych rodzin 
i osób dawnej Polski. \V r
kopiśI1lie przejrzał, przypisami uzupełnił 
i wydał Fr. Henryk Lewestam. Warszawa, 1856 -lH5
. f) zesz. 
23!'
. (fil) Affaires etrangeres. Documents (liplomatiques 1 H63. Paris, 1H{i:J. 
2mJ:t «(j2) Affaires de Pologne. l}aris 1863. 
2394. (łi3) Upadek Polski, FI'. v. Raumer-a. Pl'zekł. z niem. Karola For- 
. stera. Ber!in, 18/0. 
23
;-). (6'1:) Le ,lememhrement de la PolognI', par FI'. de Raumer. Tra,1. lle 
l'aU. par Charles de Forsler. 4. M. Pads, 18'i7. 
239fi. (65) Zbilir pomników i napisowych nagrobków w główniejRzych Jm- 
ściołach krakowskich. Kraków, 1872. 
2397. ((j6) La PolognI' contemporaine. Pa.r Charles de l\lazade. Paris, l
(j;t 
2398. (fi7) St. Orzechowskiego Ziemiauin i Policya królestwa polskiego. 
Kraktlw, 1859. 
2399. (6H) Rozprawa o funduszach krajowych. Lwów, 18()ó). 
2400. (6
ł) Rys historyczny instytutów rolniczo-leśniczych w Królestwie 
polskiem, skreślony przez Feliksa El'!ickiego, Warszawa, 1877. Z dedyk. 
2401. (0) Sejm grodzieilski r. 17
3. n. Iłowajskiego. Tłum. z ros. 1\1. 
Iwanowski. Poznań, 1872. 
2402. (71) Rodowody Słowian. Pulska i Ruś. Paryi, 1861.
>>>
144 


Historjlt. Polski. 


240iJ. (72) Das Interregnum und die Kunigswahl in Polen von 1587, quell- 
miissig dargpstellt von Dr. E. Sieniawski. Breslau, 1
6R Z ded. 
2404. (73) Studia z dziejów wieku XVI. Nap. X. T.iHke. Poznaii, 
1867. 7. ded. 
240;). (74) Litwa do unii lubelskiej. Przez autora Poglądu na !itel'atul'ę 
polską. Poznai!, lH7H. 
24Cłi. t75) Paradoxa koronne pub!ice' i pl'ivatim potrzebne szlachcicowi 
l}olskiemu. Nal}isane r. 1603. Kraków, 1853. 
2407. (7(j) Piotr Jaxa Bykowski. Dwór królewski w Grodnie. Warsza- 
wa, 11;1:)4. 
2408. (77) Anarchia llolska i cesarz Józef II. WSI}omnienie bistoryczne 
przez Stef. Buszczyńskiego. Lwów, 1880. Z ded. 
2409. (78) Szkice historyczne, przez Bolesł'. Bielinowicza. Warszawa, 1885. 
2410. (79) Wojna 1792 roku. Nap. EURt. Śmialowski. Lwów, 1878.Zded. 
2411. (80) Konstytucya 3 maja 17m r. LilIks, 18fi:'). 
2412. (81) Król Henryk Walezy a 7.horowscy. Nap. Stan. Tomkiewic
. 
Tarnopol, 1880. 
24 W. (82) me Constitntion Polens vom a-ten Mai 1791. Ber!in, 1847. 
2411. (83) Ita!ia e Polonia, di Nic. Tomrnaseo. Milano, 186iJ. 
2415. (84) Wiadomość o Filiponach polskich. 
2416. (85) lut.erpelacya posła Pleszewskiego dra Niegolewskiego na 110- 
siedz. Izby pORelskiej sejmu pruskiego 12 maja 1860. Wellle spm- 
wozdań stenograficznyc11. PozlJań, 11:)60. 

417. (86) Sprawa polska przed Izbą lordów parlamentu angielskiego. 
Lwów, lHol. 
241ł. (87) Uwagi o t.egoczesnern zapatrywaniu się na Spl"ltwę polską, przez 
Nieznajomego. Ber!in, 1861. 
241 :,. (H8) Wiara Slowian, ich byt domowy i społeczny przed i po pollboju 
lechickim iwarago - ruskim. Przez Romualda SwierzlJięńskiego. War- 
szawa' 1884. 
24:20. (89) Po ucieczce Henryka. Dzieje bezllrólewia 1fi7,1.-1575. Przez 
Winc. Zakrzewskiego. Kraków, 1878. 
2421. (90) H. Stanisław i Bolesław Hmiały. Przez Z. K. Drezno, 11:)70. 
2422. (91) Katedra krakowska. Przez ks. Kassyjana Korczyńskiegl'. Cie- 
szyn, 18fi9. 
242:3. (92) Ethnographie Polens. Bericht iiher die Arbeiten der };'rau Se- 
verine Duchiilska. Von Emil Hervet. Aus dem Franc. von I,eopolll 
Pollitk. Wien, 1
71. 
2 ł2.1-. (93) Stani8ław Kunasiewicz. Zajęcie Rusi, utrata tejże i ponowne 
przyłączenie do Polski. Lwów, lH74. Z ded. 
2425. (91,.) Materyały do etnografii górali beskidowych. Zebrał dr. Wkall. 
KosińRki. Kraków, 18Ht. CZ
Bci (tomów) 2.
>>>
HistOlja Polski. 


145 


2,
26. (95) Aforyzmy o narodowości i kosmopo!ityzmie. Przez Winc. Stat- 
kowskiego. Warszawa, 1861. 
21.27. (
J6) Przyczynek do zbioru l)rzysłów, piosnek, ucinków i przypowieści 
od nazw rodowych i miejscowych. Przez Jana Karłowicza. Kraków, 
1H79. Z ded. 
:H.28. (97) R. Zawiliiiski. Z etnografji krajowej. Kruków, 18H2. 
21.29. (9
) Przyczynek do gwary Zakopańskiej. Zestawił Dr. Władysław 
Kosiński. Kraków, 1H83. Z dedyk. 
2tBO. (99) Pamiątka dla rodzin polskich. Zebrał i ułożył Zygmunt Kolu- 
mna. Z wstępem skreślonym przez Bolesławitę. Kraków, hm7. 
Z ded. l\'Iocno i gust. opr. 
2tB1. (100) Lee trois demembrements de la PolognI'. Par. A. J;'. CI. Fel'. 
rand. Ed. rev. et annotpe par Christien Ostrowski. Paris, 1R()i). 
ił tomy. 
21.B2. (101) Trzy konsytucye polskie 17!H, 1807, 1Afi1. Porównał i ró- 
żnice ich rozważył Joachim Lelewel w l". 18iH. Poznań, 1861. 
21-33. (102) Zbigniew Oleśnicki, przez autora "Piotr Skarga i jego wiek". 
Kraków, 1854. 2 tomy. 
2i:B4. (103) Reforma książąt Czartoryskich na sejmie konwokacyjnym r. 
17lj4. Opracował źrÓ!lłowo Wkall. Tad. Kisielewski. Sambor, l8RO. 
24;}li (104) Konfederacya barska. Korespondencya między Stan. Augustem 
a Ksawerym Branickim. Wydał dr. Ludwik Gumplowicz. Kraków lR72. 
24-30. (105) Erster Zusammenstoss Polens mit Deutschlaml. Von Karll\ler- 
wart. Graz, lH74. 
2.tH7. (Wf}) Stosunki Kazimierza Sprawiedliwego z Rusią. Napisał Kaz 
GOl'ski. Lwów, 1875. Z ded. 
21-;1H. (107) Pi"zyczyny podziału monarchii polskiej po Bolesławie Krzywo- 
ustym w wieku XII. Przez K. B. Hoffmana. Kraków, 1872. 
24-;
9. (108) Pan LUllwik Mierosławski, jego dzieła i działania. Rozebrał 
i wyjaśnił A. Guttry. Liege, 1870. 
2 HO. (109) Das Testament des Bolesław Schiefrnund. Von 
faxirnilian 
Kantecki. Posen, lHHO. 
2111. (110) l'owst,anie narollu l)olskiego w r. 1830--18;31. Rys histo- 
ryczny, poparty papierami gen. hr. Krukowieckiego, skreślił Karol 
Forster. Berlin, 1H73. 
2 i42. (111) Ostatnie dwadzieścia lat Krakowa i trzech jego bnrmistrzów. 
Przez Zugmunta Kolumnę. Kraków, lH82. 
2-1-43. (112) Karol hr. (le :Montalembert. Przez WI. hr. Piatem. ZUl"ych, UHO. 
2-H4. (11;3) W sprawie !ist6w księcia Jerzego Zbaraskiego. Przez Klemen- 
sa Kanteckiego. Lwów, 1H79- 
24-45. (114) Historya Jana Sobieskiego, króla polskiego. Wilno, 1852. 
2H6. (11f1) Io'eliks I,ewicki. Na Żmudzi. Dzieje Nmlniewiezkiego pułku, 
lHm
-1t1G4. Lwów, 1879. 


10
>>>
14ti 


Historja Polski. 


2447. (116. Tadeusz Rejtan na SejmIe warszawskim 1773. Opowiedział 
Leon Wegner, Poznań. 1873. 
2448. (117) Wędrówki po gubernji Augustowskiej. Przez Al. Połujańskie- 
go. Warszawa, 1859. 
244Y. (l18) Studja historyczne Michała Ba!ińskiego. Wilno 1856. 
2.1.:)0. (1 
Y) Polska w r. 1860. Lipsk i Paryż, lHG1. 
24fi1. (120) O wojnie partyzanckiej. Przez jen. Chrzanowskiego. 
2452. (121) Dwa kazania miane w Paryżu przez x. Al. Jełowickiego 
na urocz. ś. Jana Kan.tego i na 25 rocznicę llowstania narodowego. 
Paryż, 1857. 
2453. (122) Zur polnischen Frage. Gedanken eines Deutschen liber die- 
selbe. Ber!in, 1R63. 
2454. (123) Polen und das Schwei
ervolk. Von einem Schweizer, Augen- 
zeugen (les Polnischen Auf'standes. Zurich, 18(i3. 
2455. (124) PosielIzenie Izby niższej w -Anglii 2 LilJca 18(i l r. 1'0- 
znań, 1 H61. 
24fi(i. (125) Le glorie e II' sventure delIa Polonia. Narrate al popolo ita- 
liano da un PsulI'. Milano, !twa. 
2457. (126) O sprawie ruskiej. Kraków, 1870. 
2458. (127) O zbawieni:.. Polski. Lipsk, 1H(j2. 
2459. (12R) La PolognI' aD, 1864. I'ar Ladislaus Olszewski. Paris, 1RG4. 
24GO. (12Y) Dokurnenta urzędowe do historyi gospodarstwa moskiewskiego 
w Polsce (1734-18u6). Zebrał N. E. Kraków, 1870. 
24Gl. (1.30) Polen, die Diplomatie und die Revolution. Von Joh. Pll. 
Becker. Genf. 18G3. 
2462. (131) Die Wiederherstellung ):'olens IIurch einen neuen europaischen 
Congress. Von Dr. Joh. Metzig. Hamburg, 1862. 

4G3. (132) Dombrowski et Versailles. Par B. Wolowski. Geneve, 1871. 
Z lJollobiznami pisem. 
2464. (133) Opis królestwa polskiego pOll względeIll geografii, statystyki 
i historyi. Przez Stan. Miłl(owskiego. Warszawa, H3(jl. 
24G5. (134) Agłona, kościół i klasztor Dominikanów w Int!antach. Wal'- 
szawa, 185(j. 
24GG. (13;;) Brief eines polllhJChen Edelmanes an die constituirende Natio- 
nal- Versammlung in Frankfurt am Main. Aus dem Franc. ttbers. 
Leipzig, 11:\48- 
24G7. (131i) Galicja czyli rok 1863 i 18G4, lJrzez autora "Wspomnień 
kapitana wojsk polskich z r. UW3". Lipsk, 18(j5. 
24G8. (137) Premiers sU-cles de l' histoire de PolognI'. (bez kartki tyt). 
24GY. (138) I'olens AufWsung. Von Ernst von cIel' Brliggen. LeilJzig, 1871'3. 
2470. (139) Przyczynek do dziejów konfederacyi barskiej (17G8-1771). 
Skreślił L. Przeszłowicz. PoznaiI, lR75. 
, 2471. (HO) Przez sen i na jawie. Napisał AIlam hr. Łoś. Kraków, 18H 1.
>>>
. 


HistOlja Polski. 


147 


-2472. (Hl) Stara Polska w opisIe malowniczym. Historya niewydanego 
dzieła przez Zygmunta Librowicza. Petersburg, 1883. 
2473. (142) Co robić? Neutralność czy UIlział w wojnie wschodniej przy- 
stoi Polakom? Przez Nie-emigranta. Toruń, 1877. 
2474. (143) Niepoprawni. Uwagi o legionie polskim w Turcyi. Przez S. 
W. Poznań, 1877. 
247fj. (144) Solidarność a jawność i tolerancya. Przez J. K. Poznań, 187R. 
2476. (H.5) I2ty Grudnia lti66 r. Kilka słów lJrzez PawIa Popiela. 
Kraków, 11:f}6. 
'2177. (140) Le renaissance de la Pologne envisagee comme la force Ile 
I'Allemagne. Par Gottf1iell KinkeI. Trad. Irall. Zurich, 18f}8. 
'247.8. (147) Irei Worte an die I'nlen-Fresser. Von eiuem Unvedauten. 
Posen, 1861. 
SH7n. (148) W chwili bieżąc
j. Studjum po!ityczne, nap. J. Sas. Lwów 1870. 
21.\(). (l1-B) 
łowo o stanowisku Polaków w obec sprawy wschodnipj. 
Wiedeń, lH77 (?). 
24}) 1. (150) JiJzef Hauke-Bosak. Xap. Włall. Sabowsld. l{raków, 1871. 
2-11':\2. (151) me oestreichisch-proussische Allianz vom 7. Febr. 1792 Ulul 
llie zweite Theilung Pulens. Von L. Hermann. Gotha, 1861. 
"2.iRB. (152) Wielka rodzina w wielkim narodzie. Przez Ludw. Piotra Le- 
!iwę. Kraków, I87!). 
2484. (153) Skorowidz dzienników praw X. Warszawskiego i l{rolestwa 
Polskiego. Warszawa, 185iJ. 
241'3fi. (154) Dom Jana Długosza. Przez x. Ign. Polkowskiego. Kmk6w, 1880. 
24HIi. (If1E» Słowo o przyczynie UIJadku Pulski i o śrollkach jej powstania. 
Przez x. Eust. Szczeniowskiego. Wiplloń, 186R. 
2187. (lij(i) Oocuments olficiels
 pub!ies par II' gouvememl'nt anglais au 
sujet lIn traitement barbare des uuiates en l'ologne. Trad. ,le l'angl. 
Znrich, l877. 
2188. (lfi7) List o Polsce i państwie kościelnem. Genewa, 1 Hf}O. 
24.H!)' (15H) Projet sur les moyens a employer pOlU' extermine 11' culte 
graeco-rnsse dans 11'13 provillces rUSI31'S vers la fin du XVIII-e s. 
Par un P. Jesuite. Tl'a(l. par S. Sulirna. Leipzig, 186ił. 
24BO. (IbU) IIOJlbCRall peBOJlIOl
ioIlIIall 06t,lJ;HII IIepeno;!"I', BII.'lbHa, 18iif}. 
2M)1. (1 (0) Stullymu po!ityczne, przez I1Iiecz. 'l'1'etera. Drezno, 1869. 
2192. (HU) DocUlnents officiels... au sujet de la persecution (les catl1oli- 
(lues en PolognI' et en Russie. Zurich, 11'178. 
2493. (162) Nasze stosunki spółeczno-polityczne, przez dra Sew. RobilI- 
skiego. Ber!in, 1885. Z ded. 
249-1,. (lG3) Pamiątki historyczne krajowe, przez Karola :lIilowskiego. 
Warszawa. 1848. 


. 


10*
>>>
. 


148 


HistOl:ia Polski. 


24fJ5. (164) Sprawa polska ze stanowiska eurolejskiego, z prze,lroową Ka- 
rola Forstel"a. Berlin, lR72. 
24
6. (165) O Janie Smerze mniemanym lekarzu polskim. Warszawa, 
1862. Z dedyk. 
2497. (166) Karolina Skibicka. Wspomnienie. Wilno. 1852. 
249ft (lG7) Kritische Untersuchung fiber das VII. Buch der Historia Po- 
lonica des Długosz. Von J. Gtrgensohn. Gottingen, 1872. 
2499. (16H) De la langue russa dans II' culte catholi'lue. Par J. Martinov. 
Lyon, 1874. 
2300. (169) Listy z czasów Jana III i Augusta II. Wyd. przez G. B. U. 
i Wład Skrzydełkę. Kraków, 1870. 7. ded. 
2501. (170) Miseco L Der erste christ!iche Behe1'1'scher der Polen. Von H. 
Zeissberg. Wien, 1867. 
2502. (171) Ślady Bolesławów polskich po obcych krajach, lrzez Al. 
Pl'zezdzieckiego. Warszawa, 1853. 
2503. (172) Le soulevement de la PolognI'. Pas l\laurice Hermann. Pa- 
ris, 1863. 
2504. (173) Rakoniewice. Skreślił St. Karwowski. Poznań, 1882. 
2:)05. (174) Opis powiatu radomsldego lu'zez ks. Fr. Siarczyńskiego. Wy- 
dał Tymot. Lipiński. Warszawa, 1847. 
250ft (175) Pierwiastki dziejów ojczystych w ich organicznym rozwoju. 
Kraków, 1886. 
2507. (176) U tuwarzystwie Szubrawców. Nap, Zdzisław Hordyilski. Lwów, 
1RH3. Z ded. 
2508. (177) 7. dziejów dawnej Polski, prz
z Mich. Jezierskiego. Warszawa, 
1882. Z ded. 
2:09. (178) l\f?moire d'un damne. Par m-Ile Nelly IJzialynska. Ge- 
neve, 1H79. 
2510. (179) Pamiętnik dziejów polskicb. Zebrał x. Sa,lok Barącz. Lwów,1855. 
2M1. (1
0) Puławy (1702--1H.30). Opracował Ludw. hr. Dębicki. Lwów, 
1887. 2 tomy. Z !led. 
2512. (1
1) Wia!lomość o klasztorze Dominikanów w Podkamieniu. 
Lwów, 185H. 
2513. (1t!2) U początku miasta Hwiecia itll. Przez Siel]-Polaczka. To- 
ruń, 1852. 
2:)14. (IH3) WI:1I)Omlłienia Żmn:lzi. Przez x. LUlI. Ad. Jucewicza. Wilno, 1842. 
2515. (184) Kościoły warszawskie rzymsko-kato!ickie, lu'zez JuI. Bartosze
 
wicza. Warszawa, 1855-1H57. Zeszytów 1-10. 
2516. (185) Opactwo pelpliilskie. Nallisał x. Kujot. Pelp!in, 1875. 
2:: 1 7. (1 E6) Wspomnienia SOUllomierskie i opis miasta Sandomierza. Przez 
Jana Nep. Chądzyilskiego. Warszawa, 1850. 
2518. (lH7) Wiarlomość hist. i jeogr. o 7.ywieczczyznie. Zebrał x. Eug. 
Janota. Cieszyn, 1859.
>>>
Historja Polski. 


}49 


'2f119. (188) Pamiętniki ze Syberyji. Przez Fr. Knolla. Poznań 1883. 
2fi20. (189) Obrazki z podróży uo Tatrów i Pienin. KI'aków, 1858. Z ded. 
2521. (190) Wiadomości historyczne o mieście Klecku. Zebrał x. Józ. D
'- 
dyński. Gniezno, 1858- 
2[)22. (UH) Przewodnik (lo grobów królów polskich w katedrze krakow- 
skiej, llrzez Ambr. Grabowskiego. Wyd. 2. Kraków, lH68. - 
2523. (192) Wieś Mogilany. Monografia. Skreślil Józef Nowina KonOlJka. 
. Kraków, 1885. 
2524. (193) J. T. Józefowicz. Kronika miasta Lwowa. Lwów, 1854. 
2525. (194) Kościół farny w Żółkwi, jego (lzieje i pomniki. Wraz z li- 
stem Karola Szajnochy o grobowcu Jakóba i Konst. Sobieskich. 
Lwów, 1869. 
252(j. (Hł5) HaCeJIeHie l'OpO.ll.R llIlJIbHO. A.lI.. I{lIpKopa (Z nRtcTHHIm 
Ibm. P. Teol'p. 06Il
eCT1Ja", 1854, N. 4). I. 
2527. (196) Krótki historyczno-statystyczny opis miast i wsi w dzis. po- 
wiecie Krotoszyńskim od najd. czasów aż 110 1794 r. Pl'zez Józ. 
!'Jukaszewicza. Poznań, 186R 
2528. (197) Land n. Lente des Lamlkreises Danzig. Eine topographiscll' 
historisch-statistische Schilderund. Von Hr. Fr. Ang. Brandstltter. 
Ianzig, 187!). Zesz. 1-10. 
2529. (198) Dr. Mich. Zieleniewski. Illustrowana pamiątka z KrYl1ic
'. 
Kraków, 1883. 
25HO. (199) Historyczno-statystyczne opisy miast starożytnych w Polsce. 
Warszawa, 18f)6. T. t, 3. 
2f)31. (
OO) Dziesięć lat pracy na kresach (kartka z dziejów SzlązIm 
anstryackiego). Skreślił Stanisław Bełza. Warszawa, 1883. Z de(I. 
21)iJ2. (201) Monografia Kollegium i szkoły Pijarskiej w .Międzyrzeczu Ko- 
reckim. Przez x. .Antoniego :Moszyńskiego. Kraków, lH76. 
2533. (202) :Monografia miasta Sandomierza. Przez ks. 111. Bnliilskiego. 
Wyd. pośmiertne ks. Wawrz. Kuklińskiego. Warszawa, 1H79. 
2534.. (203) . O instytucyuch kredytowych w kraju naszym. Przez Piotra 
Falkenhagen-Zalpskiego. Warszawa, 18tH.. 
2:J3fi. (204) I{jeszonkowa kroniczka historyczna miasta Ka!isza, ułoż. przez 
Ad. ChOllyńskiego. Ka!isz, 18H5. 
253f,. (203) Pamiątka z Czerniakowa, przez Jana Warmińskiego. War- 
szawa, 18fi 1. ' 
2537. (206) 0l)is Lub!ina, nakreś!ił K. Zieliński. Lublin, 1876. 
2óHK (207) 1Ilyś!iwstwo w Polsce i na Litwie; ułożone przez WalerYlIna 
Kiu'owskiego. Poznań, 1865. 
25H9. (208) O najdawl1iejszych grobowcach królów polskich. Przez K. B, 
Hofmana. Poznań, lH72.. 
2540. (209) Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościołków.
>>>
150 


HistOlja Polski. 


kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych w dawnej dyecezyi poznań- 
skiej. Przez Józefa Łukaszewicza. Poznaii, 1858-1859. 2 tomy. 
2541. (210) Kościół św. Jana Chrzciciela we Lwowie. Wiadomość histo- 
l'yczna, przez K. \Villmana. Z fotografią z pracowni T. Szajnoka. 
Lwów, 1869. 
2542. (211) Awulsa Humania. Wydał Edm. Ostoja Solecki. Wenecy
,_ 
1!-J62. Opr. \ - 
2543. (212) rrzechadzka po Łowiczu. Łowicz, 1883. Z ded. 
2544. (213) Pamiętniki Hansa Szlązaka z XYI. wieku. Przez Xaw. Go- 
dehskiego. Paryż, 1847. 
2545. (214) Krótka wzmianka o łaźniach w Krakowie. Przez Jana R:ul- 
wailskiego. I{raków, lH58. Z ded. 
2546. (215) Król i marszałek. Przez L. Tatomira. Waszawa, 1884. 
2547. (216) Kalwarya zebrzydowska i jej oko!ice. Nap. Józ. Łepkowski_ 
Kraków, 1850. 
1548. (217) La PolognI' et la Russie. Par Ivan Golovine. IJeil,zig, UlGO. 
2549. (218) Reforrnes russes et polonaises. Pal' Ivan Golovine. Leipzig, lHfil. 
255!). (21Y) Remaniement de I'EUl'ope. Reflexions BUl' la question polonaise. 
Paris, 1 
(j3. 
2551. (220) Przewollnik 1)0 Wilnie i jego okolicach. Wyd. 2. Wilno.. 
1880. Ozd. 0llr. . 
2552. (221) PolognI'. Recueil des traites, cOllventiolls et actes diplomati- 
ques concernant la l'ologne 17(j2-1!:)(j2. Par le comte d'Angeberg. 
PaMs, 1862. 
2553. (222) Luttes des peuples IlJchites contre les OUl'aliens. Paris. 
1874. 2 tomy. 
2554.. (223) Historya panowania Jana Kazimierza, wyiL lIrzez Ed. Ra- 
czyńskiego. Poznań, 1859. 3 tomy. 
2555. (224) Polnisch-Livland. Higa, lH6Y. lilustr. Z r
k. dopiskami. 
25ó6. (2j!5) WSllomnienie o Józefie Puławskim. Nap. Karol CieszewsKi.. 
Lwów, Hm3. Z ded. 
2557. (226) Adam :Mickiewicz. Le Livre de la nation polonaise et des: 
relerins polonais. Traduit en hehreu par Moi'se Ascarelli, avec une- 
l)reface d'Armand Levy. Paris, 1881. 
2558. (227) Rozmo.va o Ilawnych dziejach. Przez Ernesta Su!imczyka 
Swieżawskiego. Warszawa, 1886. 
2559. (221:\) Pami
tnik Jakóba Pszonki. Lwów, 1874. 
2t)uO. (229) Jan Stefan Wydźga i jego pamiętnik. Wydał Kaz. Wł. Woj- 
cicki. Warszawa, 1852. 
2:01. (230) Bh'że. Rzut oka na przeszłość miasta, zamku i ordynacyL 
Skreś!ił Eustachy Tyszkiewicz. Petersburg, 1769. 
2:G2. (231) Ojczyzna ze stanowiska chrześciańskiego. PI'zez ko;. Respą(lka. 
Drezno, 1871.
>>>
Historja Polski. 


151 


2;")63. (2;
2) Opisanie Dzwiny zachodnićj itd. Przez Ad. hr. Platera. 
Wilno, 1861. 
2564. (233) Pami
tnik o Maryi W esslównie, przez Sabinę Grzegorzewską. 
WarRzawa, 181;7. 
23G3. (234) La reine Marie Leckzinska. Par m-me d'Armaille. 2. ćd. 
Palis, 1870. 
2366. (235) Sassów i jego oko!ice, przez Jana Grzegorzewskiego. Lwów, 
1872. Z ded. 
2;")67. (236) U!ica Miodowa (w Warszawie), F M Sobieszczańskiego. Z ded. 
25(j
. (237) Wykaz ulic, placów i domów miasta Krakowa itd. Przez Al. 
Nowoleckiego. Kraków, 1878. . 
26G!ł. (238) Księga wspomnień Alfreda l\Iłockiego. Wydana przez Ag. 
Gillera i P. Zbrożka. Paryż, 1884. 
2570. (23!1) Briefe eines Deutschen liber Galizien. 2 Aufl. Breslau, 1H47. 
2571. (240) Poczet skazmlców na Sybir do gub. Wiatskiej z POWRt. r. 
1830/31. Kraków, lt\67. 
2572. (241) Pamiętniki pułkownika J óz. Dominika Gąsianowskiego z r. 
17!J3-1794. Lwów, 18M. 
2573. (242) Polska jako naród i jako państwo. Warszawa, 1858. 
2:'/.ł. (243) Stanisław Orzechowski i wllływ jego na Rzeczpospo!itę wobec 
reformacyi XVI. w. Nap. L. Kubala. Lwów, 1870. 
2575. (244) Le grand-duc Constantin a Varsoviae pemlant le congres de 
'Vienne. Publ. par un I1lembre de la derniCi"e Diete polonaise. 
Paris, 1847. 
257(j. (24fi) Sptawa polska w lJarIamencie niemieckim 1875. Poznail,1875. 
2577. (
%6) Założenie uniwersytetu krakowskiego w r. 1364. Skreślił dr. 
Alfred Brallllowski. Kraków, 1873. 
2f17K. (247) A. Wielol)olski i po!ityczni jego spaakobiercy. Poznań, 1881. 
2£J7U. (21-8) Der Patriotismus in Polen in seiner gesch. Entwickelung. 
Von IRill. Graf Iziellnszycki. Krakau. 1884. 
2580. (24U) Rzut oka na nasze zasady, sprawy i potrzeby. Skreślił 1\la- 
ksymilian Jackowski. Poznań, 1H70. 
2;")
 1. (2;)0) La PolognI' et la Russie dans la Slavie. Par Charles Miko- 
szewski. GeniJVe, 1872. 
25H2. (251) O panslawizmie zachodnim. Przez K. Bor. Hoffmana. Poznań 
i Ber!in, 1 HoH. Z ded. 
25
3. (2f12) Rozhiór krytyczny pomysłów historyozoficznych i odkryć ,lzie- 
jowych p. Ant. Walewskiego. Nap. Henryk Schmitt. Lwów, 1875. 
2f1H-ł. (2:')3) Polska. Z niem. z przedmową E. Forstera. Berlin, 1873. 
25H:;. (254) Jana Winc. Srnoniewskiego Zbiór wiadomości o l\Iagistratach 
polskich w ogi)le, a w szczególe o Mag. Krakowa w dawnych cza- 
Rach. Podał ao druku x. Konraa Ściborowski. Kraków, 18680- 
2iR(j, (2:'5) O Pomorzu zaodrzańskiem. Przez D. Szulca. Warszawa, 18:")0.
>>>
r 


132 


Historja Polski. 


2587. (256) Thorn. Von Koerner. Thorn, 1879. 
258
. (257) Pałac i łazienki królewskie. Fr. Maks. Sobieszczańskiego. 
Warszawa. Z ded. 
258!J. (2:-)8) Polska. Skreś!ił Oskar Żebrowski. Paryż, 1847. 
2590. (251:1.) Po!ityka nerwów. Nap. A. Z. Kraków, 1882. Z ded. 
2m1. (2t)0) Do wszystkich Polaków. Lipsk, 1H65. 
2592. (261) Bitwa pod Grnnwaldem. Dł. W. S. Poznaii, 18H6. 
2593. (262) Z pamiętników Wasyla ł:..uźyńskiego, archiepiskopll. Połockiego. 
Poznań, 1886. 
2594. (2(j3) Kronika miasta Leszna. Skreś!ił Stan. Karwowski. Poznuil, 
t 1':\77. Z ded. 
2695. (264) Katedra poznańska. Przez x. Wawrz. W alkiewicza. Cieszyn, 1 HI; I. 
2596. (2G5) Katedra kijowska. Przez x. Kaz. Korczyńskiego. Cieszyn, 18t) 1. 
2597. (2fj6) Katedra kujawska. Przez x. Raz. Korczyńskiego. Cieszyn, 18(jO. 
2598. (267) Krótki opis Buska i jego oko!ic. Warszawa, 181
2. 
2599. (2G8) O śmilańskim parafijalnym kościele na Ukrainie. Wilno, 185G. 
2IiOO. (2(j9) Pietniczany i ich dziellzice. Przez Drwęcę Kraków, lR7
. 
21i01. (270) Historya maj
tnośąi ł:..abiszyńskiej 137G-11':\76. Poznań, tS7li. 
2602. (271) Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze. Przez 
ks. Józ. Gackiego. Warszawa, 1R73. 
260ił. (272) Album lwowskie. Lwów, J 862. 
2(j(J4.. (273) O wolności Rzeczypospo!itej albo szlacheckiej, książka gorlna 
ku czytaniu. Przedtem 011 niemałego czasu od Pana Andrzeja "TO_ 
lana pisana, a dopiero nowo z łac. jęz. no. p. przeł. od Htanisława 
Dubingowicza (1 (06). Wyd. Kaz. Józ. Turowskiego. Kraków 18;")B. 
(Biblioteka Polska). 
21i05. (274) Piotr Skarga i jego wiek. Przez M. J. A. Rychcickiego. 
Kraków, 1850. 2 tomy. 
2(;06. (275) Wycieczki po Litwie. Przez Wład. Syrokoml
. Wilno, l
;";H 
i 1HliO. 2 tomy. Z ded. 
2G07. (27G
 Stan. hr. Wodzickiego Wspomnienia z przeszłości od r. 17(iR 
do r. 1R40. Kraków, lH73. 
2fiO}.\. (277) Polacy w Syberyi, lll'zez Z. Librowicza. Kraków, 1884. 
2GO!). (278) Listy Kościuszki 110 jen. :Mokrowskiego i innych osób pisane. 
Zebrał i wst
pem opatrzyl' Ł. Siemieński. Lwów, 11577, 
2G 10. (27H) Pami
tnik Teodora J ewl'aszewskiego, nowogrodzkiego pods
tlka. 
(1546-1604). Wydal' T. X-żę L. Warszawa, 1860. 
2611. (280) Dzieje w Polsce, Litwie i na Rusi. Nap. Piotr Czarkowski. 
Warszawa, 1860. Z ded. 
2612. (281) Pamiętniki z życia Ewy Feliilskiej. Wilno, 1856. 3 tomy. 
Oraz serya II. t. I. Wilno, 1859. 
2613. (282) Pamiętniki ks. A. Kitowicza. Wyd. przez Wł'. Zawadzkiego. 
Lwów, 1882. 3 tomy.
>>>
HistOl:ja Polski 


15:1 


'2614. (283) Gertrude des comtes Komorowski comtesse FeIix Potocka. Par 
m-me De Choiseul-Gouffrier. Nice, 1875. Z de(1. 
2fi15. (284) Pamiętniki historyczne. Wydal Leopold Hubert. War.
zawa, 
1HfH. 2 tomy. 
261 (j. (285) Relation d'un voiage de Pol ognI'. Fait Ilans les annees 1688 
et 1fiH9. Paris, 1858. 
2617. (286) Sybir. Pamiętniki l'olaków z 110bytu na Sybirze. Tom I. i 
jedyny: Niewola Karola Lubicz Chojeckiego 1768 - ] 776 r. Podróż 
brata Jana de Plano Carpino i Benedykta Pulaków 1246 r. 
Chełmno, lHH4. 
21H8. (287) Wspomnienia z nad Wilii i Niemna. Zebrał Edw. l'awl'owi('z. 
Lwów, 1882. Z ded. 
2fH9. (2R8) Muje wspomnienia o życiu towarzyskiem w Warszawie. Przez 
Paw!inę z L. Wilkońską. Poznań, 1871. Z ded. 
2H
0. (2HO) (Skizzen aus dem -europllischen Russland, von A. JankI'. I 
Heft:) Warschau Ul1Il Polen. Ber!in, 1879. 
2(j21. (290) l)amiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody miilskiego (tliIlu 
-1.721). Przez Jul. Bartoszewieza. Warszawa, lK62. 
2622. (291) Wincenty Wilczek i pięciu jego synów. Przez Bonawenturę 
z Kochanowa. Poznań, 1.R59. . 
262B. (292) Lettł'es inedites de la reine Marie Leckzinska etc. Par VictOl' 
des ])igueres. Paris, 1886. 
2624. (293) Listy Katarzyny z Potockich Kossakowskiej, kasztelanowl'j 
kamieński?j. Wydał Ka.l. Wa!iszewski. I'uznań, 1HR3. 
2G25. (294) Pamiętnik ohlętenia Częstochowy r. 1655, nap. po łac. pl'zez 
v. Augustyna Kor(leckiego. Przeł. Józef l'..el)kowski. Warszawa, H
;)9. 
2H2G. (295) Józef OriJl?gl\ (lH02
1.H7f)). Wspomnienie historyczne. Kap. 
Szczepański Alfi'ed. Poznai), 1879. 
21i27. (296) Friedrich II. und Van Swieten. Berichte tiber IUe zwischen 
Oestel'reich und Preussen gef!ihrten Verhandlungen, die erste Thei- 
lung l'olens betreffeml. Herausg. von Ad. Reel'. Leipzig, 187.1-. 
21i2R (297) Duchowieństwo polskie w obec sprawy narodowej. Paryż, 18Ii:). 
2ti29. (298) Des olmlitzel' BiscllOfes 8tanislaus Pawłowski Gesamlschafts- 
reisen nach Polen, aus Anlass der Konigswahl nad dem Ableben 
Stefan I. (1:187 -1598).Von Ed. Edlen vom IIlayel'. Wien, 18G1. 
21.30. (299) -ł:amiętniki WawrzyiJca Rakowskiego. Przez Eligiego Piotrow- 
skiego. Zytomierz, 1Htil. Z ded. 
2G3 ł. (iJOO) Żywot Tadeusza Tyszkiewicza. Opowiedział Waleryan Kalinka. 
Poznai), 185B. 
21iiJ2. (301) l'amiętniki czasów moich, Jul. Urs. Nie'llcewicza. Paryż, VH
. 
2633. (302) Żywot J. U. Niemcewicza. Przez x. Adama Czartoryskiego. 
Ber!in i Poznai), 18tiO.
>>>
1:,}4 


Historia Polski. 


2G:l4. (30a) Pamiętniki Józefa hr. Krasińskiego. Skrócone przez dr. Fr. 
Reuttowicza Poznań,. 1877. 
2635. (304) Dodatek do pamiętników Wybickiego odnoszący się do życia 
An. Zamojskiego. Poznań, 1842. 
2(i3G. (305) Dziejopisarstwo polskie wieków średnich, H. Zeissberga. Przekł. 
z niem. Warszawa, 1877. 2 tomy. 
2(i:l7. (:lO(i) Przyczynki do dziejów polskich, zebrał' August Mosbach. 
Ostrów, 1 FI(iO. 
2G38. (307) Summał:iusz królewszczyzn w całej K?ronie Polskiej, spisany 
r. 1770. Wydanie E!igiego Piotrowskiego. Zytomierz, 1HG2. 
2ii39. (308) P. Kallimacha Geminiańczyka O królu Władysławie. Tłum. 
M.ichał Glisczyński. Warszawa, 1851. 
2(140. (309) Pisma Karola Sienkiewicza. Prace historyczne i polityczne. 
Paryż, 18G2. 
2(j.H. (310) Opowiadania i roztrząsania historyczne, przez Józefa Szujskiego. 
Warszawa, 1882. 
2(j.i2. (3 ł 1) C. Krasicki. De Societatis Jesu in Polonia primordiis. Comen- 
tatio historica. Berolini, 1 FIG 1. 
2(j.1B. (312) Pamiętniki Józefa Drzewieckiego. Przez J. I. Kraszewskiego. 
Wilno, 1858. 
2li44. (al B) Jan Kazimierz Waza. I1Ialja Ludwika Gonzaga. Nap. Józ. 
Kaź. Plebański. Warszawa, 18(12. 
2G45. (314) Stefan Garczyński, wojewoda poznański i dzieło jego Anatomia 
Rzeczypospolitej polskiej (170G-17:;ó). Napisał Leon Wegner. 
Poznań, lH71. Z dell. 
2(i4(,. (31.5) Geschichte des Falles von Polen. Von S. Ssolowjoff. Uebers. 
von J. Slliirer. Gotha, 18(ji). 
2(j4 7. (3 lU) Nowe opowiadania i studia historyczne. Przez Kaz. Jarochow- 
skiego. Warszawa, 1882. 
2G4H. (317) Koufederacya wojewÓllztw wielkopolskich pozl1ailskiego, ka!i- 
skiego , gnieźnieńskiego i ziemi wschodniej. Nap. Leon Wegner. 
Poznań, 1 HGB. . 
2(j4n. (318) Pamiętniki o Samuelu Zborowskim. Przez L. S. }'oznań, lH-\4. 
21);')0. (BW) Wspomnienia z podróży do Syberji i pobytu w Berezowie. 
Spisane przez Ewę Fe!ińską. Wilno, 1850. 
2(i:,}1. (a20) Jadwiga i Jagiełło 1B74-1413). Przez Karola SZlljnochę. 
l.wów, 1H55-1856. 3 tomy. Opr. 
2(i52. (B21) Wspomnienia o bateryi pozycyjnej artyleryi konnl'j. Skreślił 
::!t. ks. Prus Jabłonowski. Poznań, 1HliO. 
2(i5B. (322) Dwie koronacyl' Sasów, ogłosił Wł. Syrokomla. Wilno, 1R54. 
2(i:"i4. (323) La politiquc du dix-neuvieme siecle, par Adam l\Iickiewicz. 
Paris, 1870. 2 egz. 
21ii):). (324) Emigracja polska 011 1831 do 18G3. Ullsk, ł8G:;.
>>>
HistOlja Polski. 


155- 


::?fji)(). (325) Z Syberyi. R
kopism nadesłany. Wu1anie J. I. Kraszewskiego. 
Drezno, 1H7H. 
21)fl7. (13:'2u) I,Ull warszawski podczas powstania Kościuszki r. 1794. 
Lwów, 18u7. 
2W')K. (327) Czesi i Polacy. Przez E. Tonnera. Z czeskiego. Kraków, 18G2. 
2/j{)f. (328) Lotniki piśmiennictwa tułaczki polskiej. Bruxella, 1859. 
21i!;O. (
2
) Les aventures de la comtesse de Guebliaut. Par Emilie Ha- 
gemann. Strasbourg, 18RO. 
2uul. (BHO) W Ga!icji i na wschodzie. Przyczynek do dziejów I)Owstania 
1 Hu3. Skreślił Z. 
Iiłkowski. Poznań, 1H80. 
2fin
. (331) Cinquantieme anniversaire de l'insurrection l)olonaise du 29 
nov. 1830. Geniwe, 1881. 
::WWt (B32) Akta i listy z czasów bezkrólewia po Walezym i z czasu 
Stefana Batorego. Kraków, 18G8. 
2liG4. (333) Dziennik Józefa Kopcia, br,ygadjera wojsk polskich. Ber- 
!in, 1 HGB. 
2ljGi,. (334) RYB dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. Ułoźył' ks. 
Sallok Barącz. Lwów, lHGl. 2 tomy. 
213(ili. (335) I;eg!ise de PolognI' etc. Paris, 18G8. 
21W7. (33Ii) Le metropolitain Kasimir-Gaspard, Culonna Cieciszowski et 
Bon temps 174:')-1831. Par L. Chodźko. Paris, 1!;GG. 
21j(j;). (B37) Niemen od źrÓll"ł (lo ujścia. Pami
tnik podróży żeglarza !i- 
tewską wiciną z Kowna do Królewca, zredagowany i lu'zerobiony 
lIrzez Wł'ad. Syrokomlę. Wilno, lHIH. 
2.;(i!). (iJiJH) Ostatnie ks. Stebelskiego prace. Wydał Wład. Seredyilski. 
Krak{'w, 1877. Z ded. Sołtana. 
2(i70. (33H) Zbiór pamiętników (lo historyi I)Owstania polskiego z r. 
1HHO-1831. Lwów, 1882. 
:!lij1. (B.j.O) Biblioteka llisarzów asystencyi polskiej Towarzystwa Jezuso- 
wego. Nap. x. Józ. Brown. Przeł. z łac. x. Wład. I\:iejnowski. 
Poznań, 1!;G2. 
21172. (BU) Żywot Tmnasza Zamojskiego. Wyllał Al. Batowski. Lwów,lHGO. 
2ti7:t (iH2) Pamiętniki Józefa Wybickiego. Lwów, 1881. 
2()74. .(iHil) W sybirskich tajgach. Przez Wład. Czaplickiego. Kraków, 
11)70. Z de". 
;:?D,;'). (344) Na Irtyszu. Pl'zez autora "Powieści o Horoźanie." Kraków. 
lHGB. Z dl'd. 
2fi7(i. (H45) Geschichte Polens. Von Dr. Richard RoelJell u. Dr. Jacob 
Caro. Hamburg 1 
HO i Gotha 1 
G3-R(). Tomów 5. 
21i77. (34G) "'st
p by tyczny do dziejów Polski. Przez Augusta Bielow- 
skiego. Lwów, 11)50. 
2fi,
. (347) ])zi
je rzeczypospo!itej pulskiej, przez J. :\Ioraczewskiego. Po- 
znań, 1
4B-l
i)3. 8 tomów.
>>>
, J 


156 


Historja Polski. 


2G79. (348) Ramoty starego Detiuka o Wołyniu. Zebrał Antoni Amll'zP- 
jowski. Wilno, 1861-18132. 4 tomy. 
26..,0. (349) Wspomnienia z mojego życia. Napisał Michał BudzYliski. }'o- 
znań, 181:)0. 2 tomy, w ozd. o]lrawie i szkatułkach. 
2(j81. (350) Żywoty hetmanów królewstwa polskiego. Wydał Żegota Pauli. 
Lwów, Stanisławów i Tarnów, 1851), 
213
2. (361) Pogląd na stosunki Polski z Turcyą i Tatarami, !lrZeZ Ju- 
!iana Bartoszewicza. 'Varszawa, lHGO. 
2GH3. (352) Franciszka hr. Wiesiołowskiego pamiętnik z r. 1845 -18W, 
Lwów, 1B68. 
2(j84. (363) Thesby de Belcour. Dziennik oficera francuskiego, w służhie 
konfederayi barskiej, pojmanego przez l\1oska!i i zasłanego na Sybir. 
Przeł. z franc. Xaw. Godebski. Lwów, 1tJ66. 
2685. (354) Dziesięć lat niewo!i moskiewskiej. Napisał Jasieńczyk. Lipsk, 
l!-1li7. Ozd. opr. Z ded. 
2fi8G. (iJiJ5) Pamiętniki Stanisława Kosmowsł.iego z koilca XVIII. w. 
Puznań, l H(jO. 
2fi87. (3:;1i) Wspomnienia z r. 1788 po 17!12. Poznań, 1H62. 
2fi88. (357) Pamiętnik damy polskiej z XVIII. w. (Urszu!i z Ustrzyckich 
Tarnowskiej). Wydał W. T. Lwów, lH76. 
2fiH9. (3!)8) Pamiętnik Stanisława hr. Nałęcz l\lałachow
kiego. WYllał 
Wincenty hr. ,f,oś. Lwów, 187ft 
2(j!.)O. (3;-)9) Hugo Kołłątaj na posiedzeniu rady królpwskiej z 28 Lipca 
1792 r. Napisał Leon Wegner. Poznań, 1869. Z ded. 
2(j91. (iJGO ) Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy. J. l. Kraszewskiego. Paryż. 
21;92. (illiI) Przyczynek do historyi dyplomacyi w Polsce 15(1)-1572. 
Kraków, ]872. 
2(j!)3. (H62) Karol Miarka. Kartka z dziejów Górnego Szlązka. Skreślił 
Stanisław Bełza. Warszawa, 1880. 
21i94. (3Ii3) I1U.moire de 1\1. G08tkowski dans son proces contl.e mm. Pa- 
tek et Pbilippe. Geneve, 1878. Z l'ęk. kopią odezwy komitetu 
lwowskiego z 
O sierpnia 1880 do G-ostkowskie/lo. 
2(i!Ji). (iJli.1,) A(lolf Łączyński (Wspomnienia pośmiertne). Poznań, 1871. Opr. 
2łi9fi. (ijłi;» Zdanie sprawy z działań szpitali i instytutów dobrocżynnych 
w królewstwie polskiem z r. 1860. Warszawa, 18G1. 
2G97. (3fi6) Dzieła Karola Szajnochy. Warszawa, 187G -1878. To- 
mów ]0, opr. 
2G!JH, (iłfi7) L'eg!ise catho!ique en PolognI' sous II' gouvernement russe 
Par Luil Lescoeur. Paris, 11'160. 
2G9!). (368) Szkice historyczne. Skreślił Karol Szajnocha. Lwów, 'IH:)4.. 
2700. (369) De singulm'i nobilitatis in Occideuta!i Prussia hereditario 
jure. Ab Ad. Comite Sierakowski. Berolini, 18ti7. Z (huk. doktor- 
skim (l.yplomern, osobno.
>>>
J 


Historja Polski. 


lfi7 


2701. (370) Kronika podhorecka 1706-1779. Ułożył Leon hr. Rzewuski. 
Kraków, 1860. 
2702. (371) Polnische Diplomatie im J. 1M6. Von. Dr. Xaver LiskI'. 
Leipzig, lH67. 
2703. (372) Trzy rozdziały z histOl'yi skarbowości w Polsce 1507 -1532. 
Przez T. Xcia L. Kraków, 1868. 
2704. (373) Filippo Maria Viscpnti und Konig Sigismund 1413-1431. 
Von Ernst Kagelmacher. Berlin, 1885. 

705. (374) OIJowiadania i studya historyczne. Przez K. Jarocbowskiego. 
Warszawa, 1877. 
2iuG. (375) Jakie są dzisiaj ro(lzime myś!i polskie a jakie dawniej były? 
Ferd. Rogiilskiego. Paryż, 1851 (?) 

707. (376) Joachim Lelewel i Henryk Dembiński jenerał. Paryż, 1859. 

t1Ut.t (377) Rzym i Polska. Przez J. N. Janowskiego. Paryż, 1863. 
27ml. (378) Stanisław LeszczyiIski jako statysta. Nap. Al. Rembowski. 
Warszawa, 1879. 
::H l o. (379) Dzieje panowania Miehała Wiszniowieckiego. Przez hr. Sal- 
valllly. }'rzeł: z j
z. franc. X. G. Lwów, 1849. 
2711. (380) Powstanie narodu polskiego przeciw Moskwie w r. 1830 i 
1831.. Nap. Piotr Zbrożek. Lwów, 1880. 

712. (381) Uwagi w kwestyi wł'ościań, skil'j ruskit"j i ż
ydowski
j. Z po- 
wodu obecnych wypadków. }'rzez \Vł'ad. Dzwonkowskiego, Paryż, H)()
. 
27t3. (382) Israi11 en PolognI'. Par Jean Czyński. Paris, 18fH. 

711.. (383) Kleinere Geschichtsquellen Polens im Mittelalter. Von Dr. IL 
R. von Zeissberg. Wien, 1877. 
27\ f). (384) Krzyźacy i Polska. Przez S. Poznań, 18-1-5. 
2716. (385) Pamiątka unii luuelskiej r. 156!J. Nap. Wincenty Sarnecki. 
Kraków, 1 P,(i!}. 
::!717. U
H(i) OUl'Rzy starodawne. Nap. Kaź. Wł. Wojcicki. Warszawa. 
J 84:3. 2 tomy. 

718. (387) Bezkrólewie po Janie III, lll'zez Bizarlliera. Na j
z. polski 
lll"zez Jul. Bal'toszewicza. Wilno, 1853. . 
271H. (388) }'ami
tniki Fryderyka hr. Skarbka. Poznań, 1878. 
2720. (3H9) Bolesław Chrobry i odrodzenie się Polski za Władysława Ło- 
kietka. Przez K. Szajnochę. Lwów, 18:;9. 

721. (;WU) Pamiętniki Bogusławy z Dąbrowskich Mailkowskiej Po- 
znail, lH8U. 
2722. (3!Jl) Pilmiątka obrony języka narolIowego. Poznań, 1877. 
2723. (3!J2) l'anowie nipmieccy nR Ilworze Stanisława Augusta. PI'zez. 
Jul. Barroszpwicza. 'VarRzawa, 11:\52. 
2724. (mm) POIlrÓŻ Jul. U'rsyna Niemcewicza z Perersburga do Szwecyi 
w drollze do Ameryki. Poznań, 18:'}8.
>>>
158 


Historja Pol8ki. 


2725. (394) Rękopisma Marcina Radymińskiego. Skreślił Józef IIluczkow- 
ski. Kraków, lRW. 
2726. (395) Ję(lrzej Kitowicz. Przez K. Wł. Wojcickiego. 1
53. Z delł. 
27
7. (39(j) CzeŚĆ bałwochwalcza Słowian i I'olski. I'rzez Joachima Lele- 
wela. Poznań, 18fi7. 
27
8. (397) Obraz dziejów polskich. Przez Joachima Lelewela. Poznań. 1857. 
2729. (398) Szkice historyczne z życia Żylłów w Warszawie. Skreślił 
Hilary Nussbaum. Warszawa, lH81. 
273f), (399) Szkice historyczne i z domowego życia niedawno ubiegł'tj 
przeszłości. Nap. K Wł. W6jcicki. Kraków, 1RG9. 
27Hl. (400) Pisma Stanisława Żółkiewskiego, kanclerza koronnego i hft.- 
mana. Wydał August Bielowski. Lwów, 18(;1. 
27:J2. (401) Szkic dziejów kościoła ruskiego w Polsce, JuI. Bartoszewieza. 
Kraków, 1880. 
2733. (-102) Bolesław Wstyd!iwy i Leszek Czarny. I)aryż, 187:). 
2734. (403) Repertorjum czynności ga!icyjskiego sejmu krajowego od l'. 
IBM po r. 1883. Zebrał Wład- hr. Koziebrodzki. Lwów, 
11:\85. Z ded. 
2735. (404) Senatorowie i dygnitarze W. ks. !itewskiego 13HG-17
5. 
!'rzez Józ. Wolffa. I{raków, 1H75. 
2736. (-t05) Stanisława Augusta projekt reformy źydowstwa polskiego. Wy- 
dał i ocenił dr. Ludwik Gumplowicz. Kmków, 1875. 
27B7. (406) Geschichte der Juden in Polen unter den Piasten und den 
Jagiellonen. Von Herroann Sternberg. Leipzig, 1H78. 
273
. (407) Włościanie u nas i glłzieimlziej. Przez Walerego Przyborow- 
skiego. Wilno, 1881. 
27:39. (40H) Krótka wiadomość o sejmach i sejmikach przellRejmowych 
w dawnej Polsce. Rzecz ks. l'resiowskiego. Kraków, lH61. 
2740. (40U) Dzieje Polski za Władysława Jagiełły i Władysława III. 
Przez Ł. Gołębiowskicgo. Warszawa 18-1-6 i 1818. 3 tomy. 
2741. (410) Zamachy Augusta lIgo na Leszczyńskiego. (Niwa, lR81, 
zesz. 157). 
2742. (411) Żywot Adolfa .Tanuszkiewicza i jego listy ze stepów kirgi
- 
kich. Berlin i Poznań, 1Hm. 
27 -1.3. (H 2) Pamiętniki historyczne krajowe, przez Karola Milewskiego. 
Warszawa, 184R 
2744. (413) Notatki do dziejów i historya ostatnich 98 lat rzeczyposlJO- 
!itej polski
j. Przez Józefa Bezmaskiego. Toruil, 1870. 
27.15. (414) Polska i Rossyja. w 1H7
 r. l'rzez b. członka raiły stanu. 
Dresden, 1H72. WYlI. 1. i 2. (z przedmową autora). 
2716. (4lf) Karol Kaczkowski lH08-1831. Ułożył Tad. Orsza Orze- 
chowski. Lwów, 1H7(j. 2 tomy. 
27-1:7. (4Hi) Pamiętnik nie barllzo stary. Przez Wla,I. Grozę. Wilno 18;)8. 

 


.. ,
>>>
Historja Polski. 


1:9 


274ft (417) Życie Jana Zamojskiego. Wyd. Kaz. Józ. Turowskiego. 
Kraków, 1860. , 
2749. (418) Historya St. Czarnieckiego. Przez ks. Mich. Krajewskiego. 
Kraków, 1859. 
2750. (419) Pisma Mikołaja Sl1ytka Ligęzy i ks. St. Karnkowskiego. Wyd. 
K. J. Turowskiego. Kraków, 1859. 
2751. (420) Mowa ks. Pruśinowskiego na nab. żał. za duszę księcia AIla- 
ma Czartoryskipgo. Grodzisk, 1861. 
2752. (421) Listy Annibala z Kapui o bezkrólewiu po Stefanie Batorym 
itd. Wydał Alex. Przezdziecki. Warszawa, 1852. Z ded. 
2753. (422) Czarna ksi
ga 1863-18f)8. Przez autora "Powieści o Horo- 
żanie", Kraków, 1879. Z ded. 
27;:;4. (423) Wspomnienia An!lrzejaEdwarda Koźmiana. Poznań,18G7. 2 tomy. 
2755. (424) Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie: WacI'. Aleks. 1flaciejow- 
skiego. Warszawa, 1878. 
2751i. (425) Antoni Prochaska. Ostatnie lata Witoł(la. Warszawa, 18H2. 
2737. (42G) Mieszko Stary i jego wiek. Nap. Stan. Smolka. Warszawa, 
1881. Z ded. 
275ft (427) Dzieła Wawrzyńca Surowieckiego. Wyd. Kaz. J. Turowskiego. 
Kraków, 18G1. 
2759. (428) Bogdan Jasiński, ust
p z pierwszej dekady dziejów emigracji 
polskiej 1831-1
40. Skreślił Edmund Callier. Poznań, 1876. 
2760. (42D) Listy Jana Śnia,leckiego w sprawach pub!icznych od r. 1788 
do 1830. Wstęl) i przypiski J. I. Kraszewskiego. Poznań, 1878. 
2761. (.1.30) E. Berzeviczy. Wieczory starego żołnierza. Lwów, 187H. 
Z uruk. (led. 
27G2. (i31) Polska w walce. Zbiór wspomnień i l)amiętników z 11ziejów 
na;!zpgo wy jarzmienia.. Wydał Agaton Giller. Paryź, HIGH. 
27(j3. (432) Polska w walce. Wy,lał Agaton Giller. Kraków, 1875. 
27(j4. (133) Dziennik przyjęcia i pobytu nadzwyczajnego posła Porty otto- 
mańskiej ,lo Stauisława Augusta 1777. r. W R!'"zawa, 1 860. 
27G5. (4ił4) Pamiętniki króla Slauisława l)oniatowskiego i jego korespon- 
dellcye z ceilarzową Katarzyną II. Poznaj], lH(j2. Po polsku i po fmnc. 
27GG. (435) Wielkopolska w czasie pierwszej wojny szwedzkiej od r. lG55. 
,lo lG57. Poznań, 1
64. 
2767. (436) Un Anglais en Pologne. Recit de l'insurrection par un temoin 
oculaire. Paris, 18G3. 
2768. (437) OT'ICTbI Im.Jl)J;Jl)J;aT3. CTlIUCn,ll;iaUT3. 111\111. napmancKaro yml- 
BCpClłTCl'a O HyqIlLIX'L sałIlITinx'L sa rplUUl1\CIO n'L TC'IeHill ) 87G- 
IS80 1'1'. 8e,ll;o}18. BepH\:60llClcaro. 7 zeszytów. Z !led. 
2769. (438) KOBciuszkowskie czasy. Przez Józ. Mączyńskiego. Kraków, 18:')7. 
2770. (439) Narbutt. Podanie o litewskiem 18G3 r. powstaniu. Przez A. 
K. J. Lwów, 1870. 


,
>>>
160 


HistOlja Polski. 


27i1. (HO) Z pami
tników Leandra Szyszeczki-Walskiego. Warszawa, 1883. 
2772. (441) Boje polskie i przygody żołnierskie. Przez K. S. Bodzanto- 
wicza. Poznań, 1871. 
2773. (442) PRmi
tnik o Adamie hr. Potockim, przez jego córkę Karo!inę 
z Potockich Nakwaską. I{raków, 18G2. 
277 4. (443) Z przeszłości Polesia kijowskiego, przez lira Antoniego J.., 
Warszawa, 1H
2. 
277:;. (444) Upadek Il0wstaniR polskiego w 1HiH r. Przez źołnierza z o- 
wych czasów. Poznań, 188 l. 
277(1. (445) Wyciągi Piotrowickil', wydane przez And. Edw. Koźmiana. 
Wrocław, 1842. Z ded. 
2777. (446) Pamiętnik Zbigniewa Osso!ińskiego (+Hl22) Wyd. dr. Wojc. 
K
trzyński. Lwów, 1879. 
2778. (447) Bogusław Radziwiłł, koniuszy litewski. Przez Bernarlla Ka- 
lickiego. Kraków, 1
7D. 
2779. (4M3) Bunt gdański w r. 1525. Nap. Ant. Lorkiewicz. Lwów, 
lHH1. Z ded. 

n
o. (449) Życiorysy uczestników powstania !istopadowego, zebrane na 
pamiątkę obchodu jubileuszowego 50-letniej rocznicy tego powstania 
przez Hieronima Kunaszowskipgo. Lwów, 18HO. Wewnątrz 2 odno- 
śne odezwy. 
27H1. (450) Obraz machinacyi mocarstw ościennych przeciw Polsce orl r. 
1763 do r. 1773. Przez Ludwika Żych!ińskiego. PoznaiI, 1864. 
27H2. (451) Jana Ostroroga żywot i pismo o naprawie rzeczypospo!itej. 
Przez Ad. Pawińskiego. Warszawa, 1884. Z ded. 
27 :,,:3. (452) Mprnoires secretes et inMits de Stanislas August... J ournal 
llrive l1u roi Stanislas Auguste etc. Leipzig, 1Hli2. 
27H4. (453) Dyaryusz legacyi Jerzego Ossolińskiego, posła polskiego na 
sf\jm rzeszy niemieckiej w Ratyzbonie w r. 1GBli. Wyd. dr. Al. 
Hirschberg. Lwów, 1877. 
27H
;. (454) Konnota wypadków w domu i w kraju od 1 H34 do 1liR!ł r., 
przez Stan. \VierzbowHkiego. Wydał Jan Konrad hr. Załuski. Lipsk, 1858. 
27Hfi. (4i)5) Ojczyste Rllominki, lIrzez Ambr. Grabowskiego. Kraków, lH45_ 
2 tomy. 
27H7. (456) Rys historyczny kampanii odhytej w r. lHO!.ł w ks. warsz. 
porl dow. księcia .Tóz. Poniatowskiego. Poznań, 1HG9. 
278H. (457) Kazimierz z Truskowa, czy!i pierwszy i ostatni litewski pow- 
, staniec. Przfz BonaWfntllr
 z Kochanowa. Poznań, 1874. 
2789. (458) Z życia Litwinki lR27-1H74. Z listów i notat.ek złożył 
Bronisław Zaleski. Poznań 187G. 
2790. (4;'9) Leon Potocki. Urywek ze wspomuień pierwszej mojej młodości. 
Poznań, 1H76. 
27m. (4nO) T. I{rasnosielski. De ducI' in P1'Ussia creato. Bero!ini, lR62.
>>>
HistOlja Polski. 


Hit 


2792. (4G1) Archiwa w W. X. Poznańskiem i w Prusiech. Nap. dr. St. 
Smolka. Kraków, 1875. 
27!.ł3. (4fi2) Samuel Laszez, strażnik koronny. Kijów, 1865. 
2794. (4fi3) Przyczynki do historyi domowej w Polsce (Samuel Korecki, 
Adam Tarło, Bogusław Radziwiłł). Przez Wład. Syrokomlę. Wilno 185
. 
279fi. (464) Roczniki do dziejów Podtarza i Śpiża z 16HO-1748, przez 
xx. Jana i Stan. Owsińskich. Wydał Józ. Jermanowski. Kraków, 
lH58. Z ded. wyd. 
279fi. (4Ij5) Wiadomości do dziejów polskich. Z Archiwum prowincyi 8z1ąs- 
kiej zebrał August 
Iosbach. Wrocław, 1860. 
2797. (4G6) Die IJolnischen Aufstande seit 1
30 in ihrem Zusammenhange 
mit den internationalen Umsturzbestrebungen. Von Emil Knorr. 
Ber!in, 1 R
O. 
2791:\. (4G7) Życie Janusza Radziwiłła. Przez Edw. Kotłubaja. Wilno 
i Witebsk, 1859- 

799. (4GB) Polens Untergang und Wiederherstellung. Von O. Agricola. 
Gotha, 1863. 
2
UU. (469) De rationibus, quae intel' Poloniam et imperium romano-ger- 
manicum OttonUlli imperatorum aetate intel'cedebant. Scripsit Jose- 
phus Stasiilski. Bero!ini, 1 HG
. 
2801. (470) Polen uml die Grossmllchte. Leipzig, 1881. 
2802. (471) Ubiory w Polsce, przez Ł. Gołębiowskiego. Kraków, 1861. 
2
U3. (472) Rękopism historyczny polski dworzanina Zygm. Augusta, 
wyd. przez And. Ed. Koźmiana, z testamentem Marka Matczyńskiego 
z togo. Wrocław 1845. 
2804. (473) Opisanie lasów Królestwa polskiego i gubernij zachodnioh ce- 
sarstwa rossyjskiego pod względem hist., stat. i gospodarczym. Przez 
A. Połnjańskiego. Warszawa, 1854-1855. Tomów, 4. 
2805. (474) Wiadomość o legatach i nuncyuszach apostolskich w dawnej 
Polsce (1075-18G3). Przez x. Pawła Wł. Fabisza. Ostrów, 1864. 
2H06. (475) Considerations sur l'etat de l'eglise unie en Polognie. A l'oc- 
casion de l'attentat du 13 mars. Leipzig, lH81. 
2807. (476) Lettt'es de Pierre des Noyers, secrttaire de la reine de Polo- 
gne Marie-Louis de Gonzague. Berlin, 1859. Opr. 
2H08. t 477) Histoil'e de Henri III, roi de France et de PolognI'. Par Ed. 
De la Barre Dnparcq. Paris, 1882. 
2809. (47H) De la condition politique et civile des .Tuifs dans le royame 
de PolognI'. Par Luis Lubliner. Brnxelles, 18(iO. 
2810. (479) Wsp'Jmnienia Podchorążego z czasów W. X. Konstantego. 
Nap. Ign. A. Komorowski. Lwów, lH63. 
2811. (480) Akt oskarzenia w SIJrawie przeciwko osobom oddanym pod 
najwyższy sąll kryminalny w Królestwie Polskiem w zarzucie speł- 
nienia zbrodni, wyłączonych od ogólnego przebaczenia, jakie najja- 
11
>>>
162 


Historja Polski. 


śniejszy eesa.rz wszech Rossyi, król polski itd. w dniu 20 paźdz. 
1 list. l'. lH31 poddanym swym w Królestwie Polskiem, mającym 
udział w rokoszu z r. 1830 i 1831 naj łaskawiej udzielić racz
.ł; 
wraz z summaryuszem dowodów i konkluzyami prokuratora przy tym- 
źe s'łdzie. Wydanie powtórne. Warszawa, 1834. 
2812. (481) Inflanty polskie. Przez G. I1Ianteufla. Poznań, 1879. Z illush.. 
2813. (482) Tablice synchronistyczne do historyi polskiej, ułożone przez 
S... Poznań, 1841. 
2814. (483) Rodowody książąt i królów polskich. Petersburg, 1861. 
2815. (484) Historya reform politycznych w dawnej Polsce. Przez K. Bor. 
Hoffmana. Lipsk, lH67. 
2816. (485) Archiwum domowe do dziejów i !iteratury krajowej. Wy,lał 
Kaz. Wł. Wojcicki. Warszawa, 1856. 
2817. (486) Opowiadania historyczne. Poznań, U;60. 
2818. (487) Sejm grodzie/Iski ostatni. Zestawił Leon Wegner. Poznań, lR(i(i. 
2819. (488) Dzieje klasztoru Dominikanów w Podkamieniu. Zebrał i wy- 
dał ks. Sadok Barqcz. Tarnopol, 1870. 
2820. (4H9) Wspomnienia z podróży do Syberji, pobytu w Berezowie 
i w Saratowie j spisall.e przez Ew
 Fe!ińsk'ł' Wilno, 1852 -1 H53. 
3 tomy. 
2821. (490) Dawna Polska ze stanowiska chrześcijańskiego. Przez Marce- 
lego Dłużniewskiego. I.ipsk, lH61. 
2822. (491) Dzieje narodu polskiego. Przez Teorora :M:orawf'kiego. Poznan, 
lH71-1H72. 6 tomów. Opr. Oraz wskazówka 110 dziejów narollu 
polskiego, 18713. 
2823. (492) Slowo dziejów polskich. Nap. W. Koronowicz, Lipsk, 1858-18f)0. 
3 tomy. opr. 
2H24. (493) Dzieje Polski, IJodług ostatnich badali sl)isaue przez Józefa 
Szujskiego. Lwów, 1t;62--18()G. 4 tomy. Opr. 
2825. (4
4) Historya narodu polskiego. Przez A. Naruszewicza. Wyd. nowe 
Jana Nep. Bobrowicza. Lipsk, 183Ii-lH37. 10 tomów opr. 
2826. (4
5) Dzieje rzeczypospo!itej polskiej, przez Jt;drzeja Moraczewskiego. 
Poznań, lH62. 9 tomów. Opr. 
2827. (496) Dzieje IJolski w zarysie, przez lIIichała Bobrzyńskiego. War- 
szawa. - Kraków, 1879. 
282ft (497) Dzieje Polski w zarysie, przez III. Bobrzyńskiego. 2. wyd. 
Warszawa- Kraków, lb80-1881. 2 tomy. 
2829. (4.98) Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi, lirzez J. Jarosze- 
wicza. Wilno, 1844-184fi. 3 tomy. 
2830. (499) Polen um die Mitte des lH. Jahrhundertes. Von Dr. Richard 
Roepell. Gotha, 1876. 
2831. (500) Historyi polskiej treBciwie opowiedzianej ksiąg dwanaście. 
Nap. .Tóz. Szujski. Warszawa, 18::30.
>>>
Historja Polski. 


163 


2832. (501) Johannes a Lasco. Von Hermann Dalton. Gotha, 1.881. 
'2833. (502) Opowiadanie ułana z pod Książa. Paryż, 1860. 
2834. (503) Wspomnienia z nad Bałkału. Przyczynek do historyi wygnań- 
stwa. 0l)isal Rościsław. Kraków, 1870. Z ded. 
2
35. (504) Wspomniennia kapitana wojsk polskich z r. 1863. 
2836. (50!) Brocbure populaire. La gr
ve. Par Bosak - HaukI'. Gen
ve, 
1869. Z ded. i druk. odezwą Bosaka oraz !istem. 
2837. (506) Listy do Gromady o zmowie ludowej Polski, Rusi i Litwy, 
przez obywatela jenerała Bosaka. Zurich, 1
67. Z ded. 
2838. (507) Wspomnienia lat ubiegłych. Skreślił Wojciech Goczałkowski. 
Kraków, 1862. 2 tomy. 
2839. (508) X. Kitowicz. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania. Au- 
gusta III. Z przedmową Władysława Zawadzkiego. Lwów, 1883. 
2840. (509) Les massacres de Galicie et Krakovie confisquee par l' Autri- 
che en 1840. Par Leonard Chodźko. Paris, 18(j1. 
ń841.. (510) Polska w 1811 i 1813 roku. Pamiętniki francuzkiego dyplo-. 
maty (Ludwika barona Bignon). Kraków, 1862. 
2842. (511) Legion polski we Francyi w l870-187t r. Nap. Bron. 
Wołowski. Lwów, lH73. Z ded. . 
2843. (512)Pami
tniki kwestarza. Przez Ignacego Chodźkę. Wyd. 2. Wilno. 1851. 
2844. (513) Wspomnienia. Pami
tnik Franciszka Kowalskiego, Kijów, 1859. 
2 tomy. 
2815. (51.4) .żywoty Biskupów wileńskich. Opisał ks. Wincenty Przyał- 
gowski. Petprsburg, 18GO. 
2816. (515) Żywot Andrzeja Zawiszy Tl"zebickiego, biskupa l(l'akowskiego 
i księcia siewierskiego. Skreślił Konstanty Hoszowski. Kraków, 18tH. 
2847. (51.(;) O lit.ewskich i polskich l)rawach. Przez Tad. Czackiego. 
Kraktiw, 181il. 
2848. (fil7) Z pamiętników Anny z Rejtanów Geryczowej. Lwów, 11'158. Upr. 
2819. (518) Józef Koniuszewski, wspomnienie z czasów prześladowania 
Unitów na Podla
iu. Nal). Nadbużanin. Chicago, 1879. 
2850. (filO) W pi
ćdziesiątą rocznicę powstania r. 1830. Studjum Ilzie- 
jowe przez Bron. Zamorskiego. Lwów, 1881. 2 tomy. 
2851. (520) Badania krytyczno.hiAtoryczne i literackie. Przez J. B. z Po- 
lmjau na Podolu. Ber!in i Poznaii, 1870. 5 tomów. 
2852. (521) Joseph Taiiski. Cil1l1uante annee d'exiI. 3. M. Paris, 1882. 
W pysznej opr., z ded. Tomów 2. 
2853. (522) RozlU"awy tyczące się l,ierwotnych dziejów Polski. l)rzez S. 
Poznail, 1852. 
2854. (523) Historya sejmów Wielko Ks. Poznailskiego. Przez Ludwika 
Żych!ińskiego. Poznai), 1867. 2 tomy. 
28:)5. (524) La question d' Orient comme consequenctJ iuevitable Ilu par- 
tage Ile la Pologul'. Bruxelles, 1877. 


11*
>>>
11)4 


HistOl:ja Polski. 
, 


28ófi. (525) .l!:OI,YlIleHTLI II aRTM, OTHOCIIll
iecJI R'b IICTopm rOpO,ll;Oll'b 
:KaJlIIIllCROfl ryóepllill. lH6H. 
2Hfl7. (526) List do przyjaciela odkrywający wszystkie czynności Kołłątaja 
w ciągu insurekcyi. Wyd. 3. Wrocław, 1846. 
2858. (527) Pamiętniki Łosia (lM6-1667). Kraków, 1858. 
2Hó9. (528) La Pologne. Par Leon Piel'. Paris, 18M. 2 egz. 
2860. (529) W 50-letnią rocznicę listolI. llowstania. U męcz
ńskiego 
matki naszej łoża. Bronisława Pl'awllomowskiego. Lwów, 1880. 
2Hfi1. (5BO) La ,leffaicte des Tartates et Turcs, faite par Jean Zarnolsky. 
Nouv. ed. avec notes, Le discoUl's de Jean Zamolsky et la reponse 
de Rigismond IV. Pads, 18ó9. 
2Hfi:2. (531.) Z wygnania. Przez Agatona Gillera. Lwów, 1870. 2 tomy. 
2H(j3. (532) Souvenirs d'un diplomate. La PolognI' (lHl1-1H1.3) Par II' 
baron Bignon. Pads, lH61. 
2H64. (53B) Ezechiel Bel'zeviczy. Wspomnienia podpol"llcznika pułku jazdy 
wołyńskiej z pOlI komendy Karola Różyckiego. I,wów, 187G. 
2805. (534) Pamiętniki Seglasa. Przez Fryd. hr. Skarbka. Wyd. 2. Wro- 
cław, 1.847. 2 tomy. 
2H66. (5B!) SUWOl'OW nml Polells Untergang. Von Io'dedr. von Hmitt. 
Leipzig und Heidelberg, lH5H. 2 tomy. Opr. 
28(j7. (536) Die Theilung Polens 1773, 17U3, 1796 u. 1.815, nebst 
einer IJynastien-Tatel der Kijllige von Polen uml der 'VielIer KOII- 
gress 1815. Von F. v. S. Ber!in, lS{i4-. 
2Hm3. (537) Ośla góra. Urywek z IlRmiętllików wychodźcy. Ogłosił BoI. 
Sęk. LilIsk, 18(j5. 
2Hfi9. (53H) Wspomnienia mojego ojca. Przez ksi
dza J. Dalekiego. Po- 
znaii, 181i4. 
2870. (53U) Dyaryusz wielleilskiej okazyi r. 1.683. Ullisał Mik. Dyakow- 
ski, llokojowiec króla .Jana ITI. Kraków, 1 HG 1. 
2H71. (540) Wiadomości o KOllfederacyi barskiej. Poznaii, 18.13. 
2872. (5-i-1) Pamiątki Jazłowieckie. Zebrał x. Sadok Ban
cz. Lwów, lHfi2. 
2H73. (542) Tadeusz Kościnszko i rozbiór Polski. Przez Fl'Yllel'yka Ry- 
ch!ickiego. Kraków, 1872. 
21-\74. (543) Wyprawa kijowska Bolesława Wielkiego. Napisał Jan Karto- 
wicz. PoznaiI, 1872. 
287fi. (5-14) Poszukiwania do historyi l'ulnictwa krajowe
o. Pl'zez Edmun- 
da Stawiskiego. Warszawa, lH58. 
2H76. (545) Ludwik Orpiszewski. (1810.-1875) Przez Bronisława Zales- 
kiego. Kraków, 18!)9. 
2877. (54-6) Pamiętniki o Lissowczykach, lU'zez ks. Wojc. Dębołeckiego. 
Kraków, lH5!1.
>>>
Historja Polski. 


H-):} 


2878. (547) Status causae o zabójstwie Bartłomieja Giżyckiego 6 gr. 
1768 r., jako odpowiedź i zbicie potwarzy rzuconej w powieści 
Wernyhora przez Mich. Czajkowskiego. Lipsk, 184,8. 
2879. (fi4
) Compte- rendu de la fete de l'inauguration du Monument Po- 
lonaise 8. Rapperswyl en Suisse. Ziirich, 1868. 
2880. (549) Rokosz Zebrzydowskiego. Przez R. Smitta. Lwów, 181)8. 
2881. (550) Seven :Month's residenze in russian Polaud in 1863. By L. 
M. Anderson. London and Cambridge, 18H4. 
2882. (fi51) Żywot Tomasza Zamojskiego. Nap. Stan. Żurkowski. Lwów, 1
60. 
2883. (552) Mowa o stanie kościoła w Polsce, przez ks. A. Prusinow- 
skiego. Poznań, 11:'560. 
281'\4. (553) Xawery Liske. Cudzodziemcy w Polsce. Lwów, 1876- 
2885. (554) Listy Władysława IV. do Krzysztofa Radziwiła lGI2-10i
2. 
Ogłosił Anteni Muchliński. Kmków, 1867. 
28H6. (fi55) Correspondance inedite ,lu roi Stanislas - Auguste Poniatowski 
et de ma,lame Geoffrin (1764-1777). Par Charles De Mony. 
Paris, 1875. 
2H87. (5ó6) Relacyl' nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce 
1548-1690. Ber!in i Poznań, 1864. 2 tomy. 
2888. (557) Listy Jana Trzeciego do królowej Kazimiry w ciągu wypra- 
wy pod Wiedeń 1683. Lwów, 1883. 
28H9. (558) Korespolulencya krajowa Stanisława Augusta z lat 1784, do 
1792. Poznań, lR72. 
28!l0. (559) Mik. W.ład. l'rzezdziecki, kasztelaTl nowogrOllzki na dworze 
króla Jana III-go w Ja.worowie. Warszawa, 185(j. 
2891. (560) Zbiór korrespondencyi J. Amilkara Kosińskiego z 1815-20, 
tyczącej się formacyi siły zbrojnej narolIowej w W. X. Poznańskiem, 
oraz stosunku W. Xsięstwa 110 monarchii pruskiej. Poznań, 1Hfil. 
2
92. (561) Hołdy pruskie. Opisał Cezar Biel'nacki. Warszawa, 1
82. Z ded. 
2H93. (5IJ2) Teodora Wagi Historya królów i książąt polskich. Poznań 1:;57. 
2894. (563) Die Resolution des ga!izischen Landtags od. ungarisch - gali- 
zischer Bund. Von W. S. W. (Aus dem Poln). Krakau, 1H70. 
2H!l5. (5(j4) Stan i sprawa żydów polskich w 18. w. Nap. Wład. Smo- 
leiIski. Warszawa, 1876. Z ded. 
28
16. (56:'» O pomysłach lęchickich pana Augusta Bielowskiego wobec 
filologii klasycznej. Nap. dr. Alfred Brandowski. Kraków, 186H. 
Z podwojnl} ded. Br. i Kremera. 
21:1n7. (5fiIJ) Tradycya o Kazimierzu Mnichu. Nall. dr. St. SmolkIl.. 
2H98. (;')67) Wspomnienia, listy i raport,a urzędowe barona de Viomenil, 
wysłannika rządu francuzkiego do jenera!icyi Konfederacyi Barskiej 
w latach 1771 i 1772. Z franc. przez Stan. Prus księcia .Jabłonow- 
skiego. Kraków, 18li3.
>>>
16fi 


HistOl:ia Polski. 


2899. (568) PamiętJlik l\likołaja Jemiołowskiego, towarzysza lekkiej chor
- 
gwi 1648-1679. Lwów, 1850. 
2900. (569) Pamiętniki wojenne 1792-1812. Drezno, 1871. Drukiem 
i nakladem J. I. Kraszewskiego. Opr. 
2 !.lO 1. (570) La France, la PoiognI' et II' prince Napoleon Bonaparte. Bru- 
xeIles, 1868. 
2!.!02. (571) Ju!ian Klaczko
 Une annexion d'autrefois. Union de la 1'010- 
gne et de la Lithuauie. -Paris, 18G9. 
2903. (572) Dziennik lJodróży Józefa Kopcia. Paryż. 
2904. (573) Histoire populaire de PolognI', par Adam Mickiewicz. Paris, 18G7. 
2905. (574,) Pamiętniki księdza J. Kitowicza do panowania Stanisława 
Poniatowskiego. Poznań, 1845. 2 tomy. 
2906. (575) De la PolognI' et (lei! Hlaves nullite de demembrement fondee 
sur II' droit 111'13 gens. Par Fe!ix Colson. Paris, 1863. 
2007. (576) B. Lengnicha Prawo pospo!ite królestwa polskiego. Wydanie 
nowe. Kraków, 18ił6. 
2908. (577) Synowie Gedymina. Przez Kaz. Stadnickiego. Lwów, 1849 
i 1853. 2 tomy. 
2!.!09. (578) Opis ()byczaj6w i zwyczajów za panowania Augusta III. Przez 
księdza Jędrzeja IGtowicza. Wydanie drugie. Petersburg i IIIollylew. 
1855. 4 tomy. 
:!UI0. (57!.!) Ze wspomnieil źołnierza. Napisał .Władysław K. Zie!iński. 
Warszawa, 1880. Z ded. 
2
Jl1. (580) Des schlesischen Ritters Hans von Schweinichen eigene Le- 
bensbeschreibung. Neu herausgegeben von Ernst von Wolzogen. 
Leipzig, 1HH5. (?) 
2U12. (581) Pamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewo!i u Szamila 
od 1844 do 18:)1,. Przez Karola Kalinowskiego. Warszawa, 1883. 
:!913. (582) La PolognI' et M. Proudhon. Les traites de 181!) ont-ils 
cesse d'exister? Par F. Pomian. Hruxelles, 1864. 
2!J14. (583) Le Saint-Siege, la Pologneet Mosco
 1:82-1587. Par II' P. 
Pierling, S. J. Paris, 1885. W perg. okładce. 

U15. (584) Mes prisons ou l'exil en Siherie. l\'lemoires de J. Gordon. Ge- 
neve, 186
. °111'. 
2916. (585) Pamiętnik historyczny o wyprawie partyzanckiej do Polski 
w r. 1 Hił3. Przez Karola Borkowskiego. Lipsk, 1862. 

!H7. (fi86) Hriefe eineT polnischen DarnI' (1840-1 84.(j). LeilJzig, 18Mi. 
2mB. (587) Pamiętniki Seweryna Bukara. Drezno, 1871. Drukiem i na- 
kładem J. I. I{raszewskiego. 0llr. 
2!H 9. (;)88) Pamiętnik Hansa Schweinichena 1552--1(-)02. Przekład skró- 
cony Hier. Feldmanowskiego. Drezno, 1870. Drukiem i nakładelU 
J. I. Kraszewskiego. Opr.
>>>
Historja Polski. 


Hi? 


2

0. (589) Polska w r. 1793. We,Uug podróży Fryderyka Szulca. Drezno, 
1870. Nakładem i drukiem J. I. Kraszewskiego. Opr. 
2!J21. (590) Pamiętniki Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z autografu 
fi-anc. przet. przez Bron. Zaleskiego. Drezno, uno. Nakł. i druk. 
J. 1. Kraszewskiego. Opr. 
2922. (591) Teka Ks. Ign. Hołowińskiego. (Brak. tyto kart). 

mm. (592) Rodzina Konfederatów. Przez K. S. Bodzantowicza. Lwów, 1869. 
2
24. (M)iJ) Geschichte der Stadt und ehema!igen Herl'schaft Rybnik in 
Oberschlesien. Von Franz Idzikowski. Breslau, 1861. 
2Y2f. (594) Wincenty Mazurkiewicz. DemokracylI. polska i jej przeciwnicy. 
Lwów, 1869. 
2!I2H. (595) Lanckorona. Skreślił Ludwik Zarewicz. Kraków, 1 R85. 
2
)27. (5U(j) Dzieje l\Iazowsza za panowania książąt. Przez F. Kozłowskie- 
go. Warszawa, 185R 0111'. 
2t12H. (597) La prigionia rlelI' ultimo Vasa, da IJ. T. Relgral10 (J;stratto 
!lal Giol'llale Ligustico, anno 12, fasc. 9-10) Genova. 
2
29. (59H) Vit.ae episcoporum IIremisliensium ritus latini. Viennae 1844. 0IJr. 
2!J30. (5!1!1) Życie Janusza Radziwiłła. Przez Edw. Kotłubaja. Wilno i Wi- 
tebsk, lH59. Opr. 
29iJ1. ((iOO) Staroźytności polskie 1I0rząllkiem abeca(Uowem zebrane. Poznań. 
lR42 i 1852. 2 tomy. 
2932. (001) Lechicki początek Polski. Skreślił Karol Szajnocha. Lwów, 
lR58. Opr. 
:W33. (602) Materyaly do dziejów pol!!kich. Poznań, 1847. 
2t1iJ4. (fiUiJ) Juljan Ursyna Niemcewicza l'ouróźe historyczne po ziemiach 
llolskich 1811-1828. Paryż, 1
5!:;. Opr. 
2!J35. (G04) Wiadomości niektóre o dawniejszym archidyakonacie pomor- 
skim a teraz znacznej części Ilyecezyi Chełmińskiej, przez x. Augu- 
sta Hildebramlta. Gdańsk, 1862. 
2mJ6. ((jOr,) Histoire de la rtivolution polonaise 1772- -1864. Par Stan. 
.Araminski. Paris, 1864. Illustr. . 
2!1i37. (UOf) Starożytna Polska pod wzgl
,lem historycznym, jeograficznym 
i statystycznym opisana. Przez Michała Balińskiego i Tymot. Li- 
pińskiego. Warszawa, lR43-184Ii. 4 tomy opr. Z ded. 
2!J38. (fi07) Zur Genesif; der zweiten Theilung Polens. Von Alfred Rit- 
tpr von Vivenot. Wien, 1874. 
2!.liJtI. «(jOH) Henri de Valois et la PolognI' en 1fi72. Par le marquis 
de Noailles. Paris, tRli7. 2 tomy. 
2940. (G09) Die neapolitanischen Summen. Ein historischer Essay von 
Klemens Kantpcki. Aus dem Polno von HalJhael Lowenfeld. Posen 
1882. Z ded. 
2tH 1. (Iil O) Z teki weterana warszawskiej gminy starozakonnej. Nap. Hi-, 
lary Nussbaum. .Warszawa, 1 HRO.
>>>
WHo 


Historja Polski. 


2942. (G11) Sąd sejmowy 1827-1829 na przestępców stanu. Urzędowe 
akta zebrane staraniem Tad. Bieczyńskiego. Wydania J. l Kraszew- 
skiego. Poznaii, 1
73. W ozd. opr. 
2943. (612) Fictions et rea!ites polonaises. St. ł'
tersbourg, 18G4. 
2944. (613) Dokumenta urz
dowe do dziej(iw organizac.ri jeneralnej puw- 
stania narodowego 18G3 i 18G4. Paryż, 1H64. 
2945. (614) llOJILCKOe B03CTaHie D'L HW3-1Hf)4 1'1'. 3anHcKII H. R. 
I;epra (1I3'L "PycCłwA CTapHHLI" 3a 1 H79) Z ded. 
2946. (GIG) Rossya, Europa i Polska. Przez X. Y. Z. Paryż, 1
57. 
2947. (GIG) Postać Kazimierza Wielkiego według wymiarów dokonanyeh 
l)rzy l)rzekladaniu szczątków jego 7 !ipca lR69, oznaczona lIrzez J. 
Majera. Kraków, 1869. 
2948. (G17) Verfassung der Repub!ik Polen, dargestellt von Dr. Siegf'1ie,l 
Hiippe. Ber!in, 1 H()7. 
2'949. (G1R) nas Kiinigreich Polen. TOl,ografische und statistische Skizzen. 
Leipzig, 1864. 
2950. (619) Prawo polskie w wieku trzynastym. Przedstawił Romuald 
Hube. Warszawa, 1875. 
2n51. (G:łU) Dzieje narOIlu polskiegfJ. Rys dziejów porozbiorowych 179f)- 
1834. l'oznań, 187()' 
29:')2. (621) Listy Alojzego Felińskiego. Wytlał J. I. Kraszewski. Kra- 
ków, 1872. Broszura, jako odbitka z III. t. llisma .Na Dziś". 
2n53. (G22) Pamiętnik Jana Stan. Jabłonowskiego, wojewody ruskiego. 
Z autografu wydał August BielowRki. Lwów, 1862. 
2954. (623) Geschichte des LRndes l'osen. Von Dr. Chr. Meyer. Posen, 1H
 1. 
2955. (G24) Pamiętnik do historyi llolskiej w ostatnich latach panowania 
Augusta III i pierwszych Stan. Poniatowskiego. Przez Adama l\losz- 
czyńskiego. PoznaiI, 1HGt!. Z ded. 
29:")G. (625) Pamiętniki o wyprawie chocimskiej r. 1f)
1. Zebrał Żegota 
Pau!i. Kraków, 18G3. 
2957. (G2(i) Pamiętnik xięcia Józefa Poniatowskiego. Przełożył Xawer.r (;0- 
dzil'mba Godebski. Lwów, 18mt ' 
9W58. (G27) Dr. Tadeusz Żuliński. Wspomnienie jego żywota. Ollis pogrzebu 
i żałobn.ego nabożeństwa. Przez A. H. Lwów, lH85. Z ded. brata 
niebo 0l)r. 
2959. (628) La l'ologne et ses frontieres. Par II' marquis de Noailles. 
Paris, 18fi3. 
2960. (629) nas Interregnum Polens im J. 1:)1-:\7 und die l'arteikampfe 
der HltuRer Zborowski u. Zamojski. Von Dr. J. Caro. Gotha, 1RIH. 
2961. (630) Obłężenie miasta PGznania przez Patkula. Epizod kampanii r. 
1704. Nap. Kaź. Jarochowski. l)oznail, 187ft Z ded.
>>>
... 


Historja Pulski. 


11)9 


2962. (1331) Pamiątki polskie z różnych czasów. Pl'zez Eu...go Heleniusza. 
Kraków, 1882. 2 duże tomy. 
29G3. (632) Tadeusz I.eszczyc Grabianka, starosta !iwski i Teresa z Sta,l- 
nickich, jego małżonka. Przez dr. Antoniego J.. Lwów, 187:;. 
2H1i4. (fi:m) Najważniejsze prawa tyczące si
 W. K. Poznańskiego. Zebrał 
i wydał Stan. hr. Skórzewski. I'oznail, 1 HG l. 
2!1Ii3. (1334) Stanisław Leszczyński i Polska w 1. pol. XVIII. w. Przez 
autora Ukrainy i Zaporoża. Warszawa, 185tL 2 tomy. 
2!lIjG. (1i35) Żywoty dawnych Ormian w Polsce. Nap. x. Sadok Barącz. 
I,wów, 1H5G. 
2!lIi7. (li3li) Dzieje Tadeusza Kościuszki. przez gen. Paszkowskiego. Kra- 
ków, 1872. 
2!lIi8. (637) X. Ka!inka. SlJl'RWa ruska na sejmie czteroletnim. Lwów, 1884. 
2HG9. (63H) Henryk Brol1aty. Nap. Stan. Smolka. Lwów, 1872. Z (led. 
2970. (li;}D) Rozprawy na sejmie lJruskim i protest przeciw niektÓrym 
ustł,:pom mów powiedzianych "W obronie jł,:zyka". PoznaiI, 18713. 
2971. ((i40) ApIJel de la l'ologne a la France. Par lin Polonais. Paris, 1Smt 
2!172. (1)41) O literaturze po!itycznej sejmu czteroletniego (178H-17
2). 
Nap. Poman Pilat. Kraków, 1872. 
2D73. (G42) Zabór pruski w czasie powstania styczniowego 18113 -181ił 
r. Przez dr. J. Łukaszewskiego. Jassy, 1870. 
2B74. (G43) Powstanie polskie, hr. K. I1lontalemberta. Tłum. x. Prusinow- 
ski. Grodzisk, 1 8G:-ł. 
2975. (1344) Depesze księdza De Poligna!l, IJosła francuskiego po śmierci 
Jana III. Poznali, 1855. 
2D76. (645) me Wahl des elfjlihrigen polnischen Prinzen Karl }'erdinallll 
zum Bischof von Breslau lli25. Von Aug. Mosbach. BreslRu, 1:-;7L 
2!ł77. (64G) La France et les Polonais. Strasbourg, 1):;75. Z Iled. 
2!J78. (la 7) Series IJt gestR episcoporum r. I. Premis!iensium. Congessit 
Fr. Pawłowski. Cracoviae, 1H70. 
2!17H. (Gi8) Synopsis legat.orum' a la.tere, nUl1tiorum etc. in Polonia ter- 
risque al1jacentibus 1073 -17!J4. A Th. Wierzbowski. Romal', 1 
SO. 
2!1:-;0. (1I4!J) Wł,:l1rówki po moich niegdyś okolicach. Przez Wład. S
'roko»llę. 
Wilno, lH:j4. 
2981. (G50) Ambrożego Grabowskiego Starożytne wiadomości o Krakowie. 
Kraków, 1852. 
'2982. (G5l) Przechallzki po Wilnie i jego oko!icach. Przez Jana ze Śli- 
wina. Wilno, Hi5o. 4 zesz. 
2!)
3. (652) IIoJ[bcRirr nOlIpoc'L. CoupaHie pa3cYJR,/I;eHia, 3aIllICOI,'L n 
3a
l'halłin. M II. llonJ,/l;llHa. 1831-18li7. 
IocRRa, 18GH. 
2984. «(i53) Les confiscations des biens polonais sous II' riogne de l'empe- 
reur Nicolas ler. Par Louis Lubliner. Bruxelles, Leipzig, Gand, 1861.
>>>
170 


Historja Polski. 


29łj5. (()54) Ksi
cia Krzysztofa Radziwiłła sprawy wojenne i polityczne 
1 (j21-1632 . Wydanie Bib!ioteki Polskiej. Paryź, 185B, 
29
6. (fi55) Le moment. Par un ancien depute a la diete de Ga!icie. 
Leopol, 1878. 
2987. (65(j) Czy kolonje polskie zakładali potrzeba i godzi się?Lipek,1865. 
29iR ((j57) Odpowiedź na Ludwika Mieroslawskiego Powstanie poznań- 
skie w r. 1848. Nap. WIad. Kosiński. Lipsk, 1861. 
29":'9. (658) Polen. Eine historisch-po!itische Studie. Leipzig, 1879. 
2990. (659) Memorandum de la PolognI' au congres (le Berlin, presente 
au pIenipetentaires des Puissances en juillet 1H78. Rome, 1878. 
2mH. ((ioO) 3amlcl\H H. R Eepra o nOJIbCKIIX'b aarOBOpaX'1 n Boa- 
cTauiIłX'1. MocKBa, 1873. 
2mł2. (661) Historya wojny moskiewskiej, przez Mik. Marchockiego. 
Poznań, 1841. 
29HH. (fi62) Historyczny obszar Polski. Przez W. Pola. Kraków, 1869. 
Z ded. 
2mH. (()63) Zbiór pamiętników do dziejów polskich. Wydal Włollz. Stan. 
hr. de Broel-Plater. Warszawa, 1H58-1Hfi9. 4 tomy. 
299f1. (6G4) 
zkic dwuwiekowej po!ityki polskiego naro(lu. Przez Sobie- 
slawa ::\lieroszowskiego. Wiedeń, 1S67. 
2mm. «(j65) Le general Langiewicz. Paris, 1 t\f)3. 
2997. ((j(jG) JKmmL II UOJIIITIIKa MapKIf3a BtJIeIlOJILClmro.9111130,ll,'1 I1a'1 
IICTOpiu pYCCI\O-nOJILCKarO I\OHoJJInI(Ta II nOllpoca. CO'l. n. /1.. 
CURCOUn'l'1. Cn6. lH82. Z Iled. 
299':\. ((j()7) Sprawy polskie w Izbie l)Oselskiej sejmu pruskiego w Ber!i- 
nie. Podług sten. spraw. Poznaii, 18(jiJ, 
2999. (t;68) Der Aufstand im Konigreich Polen. Stenogral,hische Herichte 
Iler Verhamllungen des preussischen Abgeordneten-Hauses vom 26, 
27 u. 28 Febr. lH()3, Posen, 1 Hfi3. 
3000. «()69) Nazwy miejscowe polskie Prns zachodnich, wschodnich i Po- 
morza. Zestawił dl'. Woje. K
trzyński. Lwów, 1H79. 
3001. «(i70) I.es nationa!ites slaves. Lettres au rev. P. Hagarin (S. J.) 
Par Xavier Korczak Branicki. Paris, 1
79. 
300
. (()71) Situation de la PolognI' au 11'1' janvier lH6f1. Par Alexandre 
de MolIer. Paris, 1865. 
300iJ. (672) Storia delIa revoluzione polacca, l)roceduta da un Bunto sto- 
rico X Polonia dal sulla secolo fino al nostri teml)i. ni Cado Tessi. 
Firenze, lH(i4. 2 tomy, razem opr. 
3004. (1)73) Histoire Ile Henri III. roi de France et lle PolognI'. Par 
t,l. Ile la Bane DUl1Rrcq. Paris, 1882. 
3005. «(j74) Pacowie. Materyały historyczno-genealogiczne ułożone i wy- 
dane przez Józefi
 Wolft'a. Petersburg, lH85. 


,
>>>
Ristorja Polski. 


nr 


HOOli. (G75) Porozbiorowe aSlJiracye narodn IJolskiego. XaIlisał Stanisław 
Z... Lwów, 1HH2. 
3007. (676) Szlachecka rzeczpospo!ita a hasło nasze. Napisał Polak XIX. 
wieku. Drezno, 1869-1870. 2 cz
ści, raze!l1 opr. Z !led. 
300H. (077) Die Btaatsrechtliche Stellung der Polen in Preussen. Von G. 
A. ,Noah. Ber!in, 1861. 
HOOB. (G7S) I{ościuszko. Legenda demokratyczna, przez J. l\1ichelet. Pa- 
ryż, 1851. 
3010. (1i79) Polnische Annalen bis zum Allfange des U. Jhrts. Eine 
Quellell-Untersuchung von Dr. St. Smolka. Lemberg, 1873. Z ded. 
3011. (080) Tadeusz Kościuszko i Napoleon Bonaparte. Wyd. H. Lettronne. 
Lwów, 18fi9. 
:J012. (6Hl) Stanisław Wawrzyniec Staszic. Przez Justyna Wojewódzkiego. 
Warszawa, 1879. 
iłOlit (liR2) Le grand dessein Ile Renri IV. Par M. I
. Wolowski 
Paris, 1 H60. 
ił014. (liH3) Sobiesciana. Z archiwum hr. Przez!lzieckich w Warszawie. 
Opisał dl'. Jan Leniek. Kraków, 1883. 
iłULi (084) Sobiesciana. Bihliografia jubileuszowego obchodu dwóchsetnej 
rocznicy potrzeby wiedeilskiej r. 1863. I
wów, 1884. 
30 W. (IJHf» Dyaryusz wiedeilskiej okazyi r. WHit Opisał Mik. Dyakow- 
ski, pokojowiec bóla Jana. Z o illustr. .Tu!iusza Kossaka. War- 
SEawa, 1HH3. 
3017. (li8G) De Simonis Okolscii vita et srl'iptis historicis. AuctOl'e Stan. 
1Jębno de Wola :::;ielliellska Krzyżanowski. Cracoviae, 1870. Z ded. 
3018. (GH7) Cel1tieme anniver3aire de la ConfMpration Ilu Bar (29 fe- 
vrier) MessagI' Ilolonais aux IlRrlaments d' EurOIJe 18(iH, Paris, 1H68. 
301 !I. 'IiH8) Rocznik Towarzystwa historyczno-!iterarkiego w Paryżu 
1HGG--1R70, 1872 i 1873-187R Par
Tż, 18ti7-70 i Po- 
znail lH72, 1R78-7n. Tomów H. 
311
o. (6);9) Les recits d'un vieux gentilhomme lJolonaise. Tl"ad. Lad. 
:\lickiewicz. Paris, 18fili. 

021. (I;UO) Pomy",ły do ostatecznego uregulowania kwestyi włościańskiej. 
Poznań. Hmo. 
ilO
2. (ti!l1) Stósunek polskiej a niemieckiej większej własności 
 W. Ks. 
Poznailskiem lu'zed HO-tu laty a Ilzisiaj. 0lu'ac. Ludw. Zych!iilSkL 
Poznań, lH7H. . 
ił02it (ti!J2) Wielka i mała lJolit.yka GaJicyi. Pr7.ez Walentego Spektatora. 
Kraków, 1
70. 
iłO
.'1,. ((j93) Wiadomość bih!iograficzna o l'ękopismach zawierających w sobie 
rzeczy polskie przejrzanych po archiwach zagranicznych 1846 - .1 H49 
lu'zez Aleks. Przezdzieckiego. Warszawa, 1850. Z ded.
>>>
172 


HistOl ja Polski. 


.3025. (694) Teka narodowa. Odsłona przeszłości, z powOIlu dzieła p. T. 
Morawskiego "Dzieje narodu polskiego", przez Karola Forstera. ('z. 
I. Berlin,- 1879. 
.3026. (695) Pamiętniki Ludwika Sczanieckiego, pułkownika wojsk pol- 
skich. Wydał Stan. Sczaniecki. Poznail, 1863. 
.3027. (6!If)) Pami
tnik o księciu Karolu Radziwille. Lwów, ISo-L 
3028. (f}97) Pami
tniki Ludwika hr. Ile Laveaux. Wydał I,. D. L. Kra- 
ków, 1879. Z dell. 
302H. (698) me letzten Jahre des zweiten punischen Krieges. Von Thl\'I. 
Zieliński. Leillzig, 1880. (Przez pomyłkę) 
.3030. (699) Les martyrs uniates en Polognes. Par n. Theophile B
rengier. 
Poitiers et Paris, 18G8. (Przez pomyłkę). 
3031. (700) O trallycyach narodowych. Nap. Józef Łepkowski. Kra- 
ków, 18f}1. 
HOB2. (701) Pielgrzymka do grobu Bolesława- Śmiałego. Przez Stef. Hu- 
, szczyńskiego. Warszawa, V3H3. 

J033. (702) Sprawa polska w r. 18M. List z kraju (!istopali H
()I) Pa- 
ryż. Oraz ed. 2, 1862. 
3034. (703) La PolognI', lo. Russie et l' Europe Occidentale.Pal" II' baron 
Sirtema de Grovestins. Nouv. M. Paris, 1864. 
3035. (70.i) Portofolio królowej Maryi Ludwiki. Wyll. przez hr. Ellw. 
Raczyńskiego. Poznań, 1844-1845. 3 tomy. 
303G. (70fi) Historja Polska. Przez Fe!iksa Antoniewieza. Gniezno, l
(i1. 
3037. (706) Pierwsze wraźenia z dłuźszej wycieczki 110 kraju, przez H. 
Kohna. Sambor, 1880. 
3038. (707) Królewicza Jak6łJa Sobieskiego Ilyaryusz wyprawy wiedeilskiej 
w 1683 r. Wydał w przekł. T. Wierzbowski. Warszawa, 1883. 
30iJ9. (708) Attilio Begey. Una gita II Cracovia. Impressioni di viaggio 
(ottobre 1880). TOl'ino, 188fi. Z ded. I nuova ed. 1886. 
3040. (709) Belwederczyk Karol Paszkiewicz. Wspomnienie I)Ośmierłne, 
skreślił dr. J. Łukaszewski. Jassy-Lwów, 1885. 
30.1,1. (710) Wspomnienie z 1830-1831. Skreś!ił Józef Holiwa Gł
ho- 
cki. Kraków, 1882. Z ded. 
BOi:!. (711) Podanie pOll wzrok i sąd lJybliczny wyciągów ze sprawoz(ł. 
o sprawie sielUeckiej w Krakowie lS7fi r. ogłoszonego. Przez 
Konst. ZapolHkiego. Odessa, l87G. 
3043. (712)- l\Iourawieff et 11'13 archives Ilu tzarisme. Par Elias Regnault. 
Paris, 1863. 
3044. (713) Finis Poloniae? Von F... Miiuchen. 
304,5. (714) Słowianska sprawa. Polska i prawa narodów. Odczyty SteC. 
Buszczyńskiego. Kraków, 18H4. 
;ł01.6. (71u) Oraison funebre a Zurich II' 23. fpvr. 1871 eu l'honnenr Ilu 
gen. nosak-Hauk
, par II' p. Reynier. Zurich 1871.
>>>
Historja Polski. 


17a 


301-7. (16) Die Polen und Ruthenen in Ga!izien. Von Dr. Josef Szuj ski. 
Wien und Teschen, 188
. (jako !:I. tom wyd. Die V61ker Oester- 
reich-Ungarns). 
;ł01.8. (717) Stanisław Poniatowski, kasztelan krakowski, ojciec Stanisława 
Augusta. Przez Klemensa Kanteckiego. Poznań, lR80. Z ded. 

OMI. (718) Obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce. Przez 
Juljusza Falkowskiego. Poznań, 1877 i 1HH2. 2 tomy. Z ded. 

OfiO. (7Hł) Dzieła I1Iaurycego Mochnackiego. Poznań, 18f)3. 5 tomów. 
:30;) 1. (720) L'eg!ise catholique en Pologne sous II' gouyernement Russe 
depuis le premier partagI' jusqu'a nos jours (1772-1875). Par 
II' p. Lescoeur. Paris, 1876. 2 tomy. 
30fl2. Ci21) Pami
tniki jenerała Ant. Jeziorańskiego. (lH4-R-.1H63). 
Lwów, 18kO-1881. 3 tomy. 

053. (722) EpMmerides polonaises. Paris, 1863-18(ji. 3 tomy. 
;-lO;)}. (723) Stanisław Smolka. Szkice historyczne. Warszawa, 1882 i 
1883. 2 tomy. 
3035. (721) Katalog biskupów, prałat6w i kanoników krakowskich. Kra- 
ków, 1852-1853. 4 tomy. Opr. 
;
Of)fi. (72ii) Pami
tniki do panowania Zygmunta III., W.ładysława IV. 
i Jana Kazimierza. Z r
k. wydał K. W. Woycicki. Warszawa
 
1840. 2 tomy. 
30;)7. (726) Rajnolda Hejdensztejna Dzipje Polski. Z .łac. przetłum. Mich. 
G!iszczyilski. Życiorysem llZUp. Wl. Spasowicz. Petersburg, 1857. 
3 tomy. 
30iR (727) HistOlja Jana Sobieskiego i królestwa polskiego. Przez N. A. 
Salvandy. Z franc. przez Wład. Sierakowskiego. Lwów, 1871-186
. 
3 tomy. 
3059. (7:!H) Pamiętniki Juljana Ursyna Niemcewicza. Poznail, 1871 
i lH76. 2 tomy. 
aOf)o. (729) Polska i Ruś aż do 1. połowy XVII. w. Przez Wacława 
Aleks. Maciejowskiego. Pet.ersburg i Warsz;awa, 1842. I., tomy. 
opr. Z ded. 
30m. (730) Życie Jerzego Ossoliilskiego, przez ks. Fr. Bohomolca. Kra- 
ków, IRGI. Dwa tomy w jednym. 
2062. (731) nie Zusamrnenkunft in Warschau und der europiiische Con- 
gress. Ein Nachtrag zu der Schl'ift Suum cuique (die rechte Antwort 
auf (liI' Polen- und (liI' grosse Zeitfrage) von Dr. Johann Metzig. 
Hamburg, 1861. 
;-1003. (732) I1Iarcin Studzieński. Kartka z kroniki Wilna, }Jrzez Wlad. 
Syrokoml
 Wilno, l 
!}H. 
30(j.}. (733) Uwagi nRll ź.rciern Jana Zamojskiego, przez Stan. Staszka. 
Kraków, 18fil. 


\ 
\
>>>
174 


Historja Polski. 


3065. (734) Uwagi nall Uwagami nad życiem Jana Zamojskiego. Kl'a- 
ków, 1861. 
30f}f}. (735) Wybór mów staropolskich świeckich, sejmowych i innych. 
Zebrał Ant. Małecki. Kraków, lH60. I 
:3067. (736) Z kroniki Sarmacyi europejskiej Aleks. Gwagnina z WPl'l.uy. 
Kraków, 1860. 
30f}H, (737) Ang!ia i Polska. Poznaii, 18G2. 2 tomy. 
3069. (738) Ż
'cie Stanisława Jabłonowskiego. Przekład z franc. Poznai., 
18fi8. 4 tomy. 
3070. (739) Die erste Theilung Polens. Von Adolf Beer. Wien, lH73. 
3 tomy. 
3071. (740) l\Iemorial Ile la Legion polonaise de lS.i
, creee en Ita!ie 
par Adam Mickiewicz. T. I. Paris, 1877. 
3072. (741) HistOl:ja powstania narodu polskiego w 18G1
lRG4 r. 
Przez Agatona Gillera. Paryż, lH67-1:-;fi8. 2 tomy. 
3073. (742) Pamiętniki Bartłomieja I1Iichalowskiego (17R7-1815). Ogło- 
szone lIrzez Henryka Rzewuskiego. \Varszawa, 1!)[7. 5 tomów. - 
3074. (743) Polska wieków średnich. J oach. Lelewela. Poznań, 1 H4fj-l;-(1) 1. 
4 tomy. Opr. I 
.3075. (744) Polska wieków średnich. Joach. Lplewela. Poznaii, t. I. 
(1855), t. III. (1859). 
3076. (745) Polska, dzieje i rzeczy jej, rozpatrywane przez Joach. Le- 
lewela. Poznań. T. I. (1858), t. II. (1859), t. III. (1855), t. IV. 
(1856), t. V. (18G3), t. VI. (1859), t. XIII. (18(jH), t. XVIIT. 
(1865), t. XIX. (1866), t. XX. (1864). 
:;3077. (740) Listy Joachima Lelewela. Poznai), 1878 i 1879. 2 tomy. 
-3078. (747) Pami
tniki z ośmnastego wieku (odnosz. 110 hist. pohddej). 
Poznaii, 1!-:\(jO---1875. 12 tomów (10. podwójny). 
3079. (748) Jagiellonki polskie w XV£. wieku. Przez Alexamlra Przez- 
dzieckiego. Kraków, 1868 i 187H. 5 tomów. 
3080. (719) Dr. Antoni J. Ollowiadania historyczne. Lwów, 1875. 
-3081. (750) Dr. Anroni J. Nowe opowiadania historyczne. Wyd. 2. 
Lwów, 188i3. 
3082. (751) Dr. Antoni J. Trzy opowiallania historyczne. Lwów, 1830. 
3083. (752) Dr. Antoni J. Niewiasty ln-esowe. Warszawa, 1883. 
3084. (753) Dr. Antoni J. Zameczki podolskie na kresach multailskich. 
Warszawa, 1880. 3 tomy. 
3085. (754) Dr. Antoni J. Opowiadania historyczne. Serya trzecia. War- 
szawa, 1882. 2 tomy. 
3086. (7fi5) Dr.' Antoni J. Opowial1ania. 'Ser
'a czwarta. Warszawa, 
11oJM. 2 tomy.
>>>
HistOlja Polski. 


175 


3087. (756) Historya narodu polskiego, przez ks. Adama Naruszewicza. 
Kraków, lSfiU -1860. Tomów 6. (Z źyciorysem Naruszewicza przez 
J. Bartoszewicza). 
3088. (757) Preusisch-polnische Studien zur Geschichte des I1Iittelalters. 
Von Max Perlbach. Halle, 1886. 2 tomy (zeszyty). 
3089. (758) Historya pierwotna Polski, JuI. Bartoszewieza. Kraków, 
1878-1879. 4 tomy. 
3090. (759) Szkice z czasów saskich, JuI. Bartoszewicza. Kraków, 18
0. 
3091. (760) Żywoty arcybiskupów gnieznieńskich. Opisał Stan. Bużeilski. 
Tłum. z łac. Mich. Bohusz Szyszko. Z dod. Mik. Ma!inowskiego. 
Wilno, 1852 i 1860. 5 tomów. 
3092. (7Gl) Historya powstania !istopadowego, przez Stan. Barzykowskiego. 
Do druku przyg. Al!r. Poznali, 1883. 2 tomy. 
3093. (762) Anna Jagiellonka, JnI. Bartoszewieza. Kra.ków, 1882. Dwa 
tomy w jednym. 
3094. (763) 1\Iateryały do dziejów bezkrólewia po śmierci Augusta III. 
i lJierwszych lat 10 panowania St. Aug. Poniatcwskiego. Lwuw, 
1857. 2 tomy. 
3095. (7G4) StUllien zur Kulturgeschichte Polens. Von C. AlUer. 1. Bd. 
Her!in, 18GG. 
3096. (7(i5) S
jm czteroletni. Napisał x. Waleryan K!ł!inka. T. pierwszy. 
Kraków, 1880. 
30U7. (76fi) (Biblioteka ludowa polska) Tadeusz Kościuszko, jego odezwa 
i raporta. W8t
p i objaśnienia dołączył Ludwik Nabielak. Paryż. 
fi tomików. 
30HH. (767) (Archiv fiir oesterreichische Geschichte. Bd. 39, 1. HiHft.e). 
Archive im Konigreiche Galizien uml Lodomerien. Im Auftrage des 
h. Staatsministeriums beschrieben u. durchforscht von Dr. B. Dudik. 
Wien, 1868. 
:JOgu. (768) Album Muzeum Narodowego w RapIJerswylu. Wieniec pamiąt- 
kowy półwiekowej rocznicy powstania listo{1aclowego obch. 2
) !ist. 
1880 r. Zebrany pod red. Agatona Gillera. Rapllerswyl,18Hl-11't\fi. 
Zesz. 1, 4, 5, 6. 
3100. (7(iU) Pisma ks. Hieronima Kajsiewicza. Ber!in i Kraków, 1870 
i lH72. T. 2 i 3. 
3 to l. (770) Kniaziowie i szlachta. Opowiadania historyczne, herald geneaI. 
i obyczajowe przez W. Ru!ikowskiego i Z. L. Radzimiilskiego. 
KrakUw, 1880. T. I. (2 części). 
3102. (771) Żywot błogosławionego Prandoty z Białaczowa, biskupa kra- 
kowskiego. Nap. x. Mat. Gładyszewicz. Kraków, lH.i5. 
3103. (772) Dodatek do Chronologii dziejów królpstwa polskiego, przez 
Szymona Konopackiego. Żytomierz, 1 t!60. 


... .
>>>
l7fi 


Historja Polski. 


3104. (773) Znakomici mł:źowie polscy w XVIII. wieku, przez Juljana 
Bartoszewicza. Petersburg, 1853 i 185fi. 2 tomy. 
Hlo5. (74) Dzieje reformacyi w Polsce. Oprac. x. Juljan Bukowski. T. I. 
Kraków, 1883. 
3106. (775) Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (17G4-1794). 
Przez Tad. Korzona. Kraków, 1882-H
81. 3 tomy. 
:3107. (77G) Krótkie rzeczy potrzehnych z strony wolności a swobód 1101- 
skich zebrane, przez tego który wszego dobrego źyczy ojczyznie 
swojej, LTczonione roku 1587, 12 J'ebruarii. Wyd. Kaz. Józ. Tu- 
l"owskiego. Kraków, 1859 (Bib!ioteka Polska). 
310t:. (777) O historykach polskich szesnastego wieku (Heidenstpinie 
i Joach. Bielskim) Nap. Wład. Nehring. PoznaiI, HWU i 1 Hli2. 
2 r;zł:ści. 
iHOB. (778) Wielka i mała lJoIityka Galicyi. DOIJCłnienie lJierwsze. () wy- 
chowaniu pub!icznem, przez Walentego Sl'ektatota. Kraków, 1.R71. 
3110. (779) Santorre di Santa Rosa. Per Angelo Degubernatis. Torino, HWO. 
31] 1. (7S0) Wspomnienia Kaukazu. Przez H. Jaworskiego. Poznaii, 1877. 
:H 12. (781) Ziemia kujawska. I'rzez Maks. Boruckiego. Wrocławek, 
lH82-1.883. Zeszytów (i. 
311 :J. (782) Dr. L. Kubala. Szkice historyczne. Lwów, 1.880. 2 tomy. 
Z dedyk. _ 
311.1-. (7
3) (Analekta wielkopolskie. T. 1.) Rejestr lloborowy WojewÓllzt.wa 
ka!iskiego Hi18-1G20. Wydał A. J. Parczewski. Warszawa, 187
'. 
Hl 13. (784) Album :J\Iuzeum Narodowego w RalJperSw) lu. R. 187G. Pud 
I'ed. J. 1. Kraszewskiego. Lwów, 187n. 
31lli. (785) Dzieje panowania Stan. Aug. Poniatowskiego. Skreśm Henryk 
Hchmitt. J
wów, 18(;8, 1870, 18HO. 3 tomy. Z ded. 
3117. (7H(j) Pamiętniki Nata!isa Sulerzyskiego, b. posła ziemi lll'uskiej na 
sejm ber!iński. Kraków, 1871. 3 tomy. 
iH1H. (7H7) Dziennik llowszechny. Pismo urzędowe, 110Iit.yczne i naukowe. 
Warszawa, 18(iiJ. Plik. Brakują pojedyncze N. N. 
311B. (78H) Pan Samuel 
Iaszkiewicz. «('z. I.) Brllxella, U3(m. 
3120. (7H
) Olgierd i Kiejstut. Przez Kaz. Stadnickiego. Lwów, 1870. 
3121. (790) Mowa żałobna na naboż. za duszę Joach. Lelewela, w Po_ 
znaniu 25 czerw. 1 8 fil , przez x. Prusinowskiego. Grodzisk, 1861. 
3122. (791) Podróże i poselstwa polskied o Turcyi, przyg. do druku przez 
J. 1. Kraszewskiego. Wyd. Kaz. Turowskiego. Kraków, 1 HfiO. 
iH23. (92) (Archiwum wrbhlewieckie. Zesz. J.) Wspomnienia damy 1101- 
Rkiej z XVIII. wieku. Poznań, 1809. 
iH24. Ofl3) Biskupstwo warmiiiskiI'. Napisał Dr. Sieniawski. Pozuail, 
1878. Tomr)w 2. 
312f1. (79.i) Znaczenie dziejów Poh,ki i walk o niepodległoBć, l'rzedstawił 
Stef. Buszczyński. Poznań, 1883. 3 zeszyty.
>>>
HistOl:ja Polski. 


177 


anG. (795) Pami
tniki Jana Kamertona. Przez L. P. Poznań, 18m). 
3 tomy. 
:3127. (7Hfi) Pamiętniki Marcina .Matuszewicza, kasztelana brzesko -litew- 
skiego 1714-17(j5. Wydał AIlolf Pawiński. Warzawa, 187(t 
!l- tomy. Z l
k. notatkami J. L Kraszewskiego. 
3HH. (7n7) Czasy Zygmunta Augusta. Przez Seweryna Gołębiowskiego. 
Wilno, 18fi1. 2 tomy. 
312H. (7
}8) Zbior postanowień Komit.etu urządzającego w Królestwie pol- 
skiem. WarszlJwa 1865. 2 tomiki. 
!HiłO. (7B9) Das Gemeindeleben in Scblesien, von Hugo HampeI. V. Th: 
Uie Gesetze und Verordnungen betreffend das Volks - u. Realschul- 
wesen. Teschen, 1870. 
3131. (800) Der polnische Kriegsschauplatz. 
Iilitiir - geographische Studie 
von Sarmaticus. Hannovel', 1880. 2 zeszyty. 
31ił2. (HOl) Chronologia dziejów królestwa polskiego, dla młodego pokole- 
nia ułożył i wydał Szymon Konopacki. Ed. druga. T. I. Poznań 1878. 
ił1ił3. (802) Teka Neczui. T. I. Paryż, 1883. 
iH31/.. (HOił) Historya wyzwolonej rzeczypospolitej wpadającej pod jarzmo 
,lomowe za ranowania Jana Kaźmierza (1655-1660). Przez Anto- 
niego Walpwskiego. T. I. Kraków, 1H70. 
:Hiłfl. (804) Dzieje bezkrólewia po skonie Jana ilI. Przez Antoniego Wa- 
lewskiego. T. I. Kraków, 1874. 
BIBIi. (80f» Opowiadania i studia historyczne. Poznań, 18(j3. T. II. 
ił137. (806) Pami
tnik autora Czarnej księgi. Przez F. :M. Wład. Czaplic- 
kiego. T. I. Kraków, 1871. Z ded. 
31 B8. (H07) Moskiewskie na I
itwie rządy 1863-1869. Przez autora 
"Powieści o Horożanie". Kraków, 1869. 
BIB9. (80R) Juljan Bartoszewicz. StUllja historyczne i !iterackie. T. II. 
Kraków, 1881. 
3140. (BO!)) Jan Sobieski i jego wiek. Pl'zez Piotra Le!iw
. Kraków, 1882. 
i 1884. T. I i III. 
31.1-1. (810) Opowiadania z dziej.hv Polski. Przez ll. Ka!iskiego. Cz. I. 
Lwów, 1871. 
3142. (H11) Johannes Łaski, Erzbischof von Gnesen (1!)1O-1531) und 
sein Testament. Von Heim'ich :.!:eissberg. Wien, 1874. 
3143. (812) Przegląd starożytności krajowych. Z powodu wystawy urzą- 
11zonej lHfti w pałacu hr. Ang. Potockich w Warszawie. I. War- 
szawa, 1H57. Z ded. 
31-1.4. (H13) Historya Polski w głównych jej zarysacll, przez Adama Mic- 
kiewicza. Z notami i przedmówą tłumacza i dodaniem poglądu na 
ostatnie wypndki w Polsce, lJl'zez Wład. Mickiewicza. T. L Paryż, 1867. 
311.;;' (814) Pamiętniki Ju!iana Ursyna Niemcewicza 1 ROi-1807. Dzien- 
nik drugiej }Iodróży 110 Amer.yld. Lwów, 1137;3. 


12
>>>
17H 


Histoł:ia Polski. 


3146. (815) Biblioteka pamiętników i l)odróży po dawnej Polscl", wyd. 
przez J. I. Kraszewskiego. T. V. Notaty generala Brygady wielko- 
polskiej kawaleryi narodowej z 1775-1778. Z rękopismów spisane 
przez J. I. Kraszewskiego. Drezno, 1871. Drukiem i nakło J. I. 
Kraszewskiego. 
3147. (816) Otia Cornicensia. Studia nad dziełem "Żrzódłopisma do dzie- 
jów unii Korony Polskiej i W. X. Litewskiego, cz. II. oddz. I". 
Skreślił dr. J. N. Romanowski. T. l. PoznaiI, 1861. 
3148. (817) Wiadomości historyczno-krytyczne. Przez Józ. :Maks. br. 013130- 
!ińskiego. T. IV., wydany z rękopismów pośmiertnych. Lwów, 1852. 
3149. (818) Fryd. h
'. Skarbek. Dzieje Polski. Cz. II. Królestwo polskie 
od epoki początku swego do rewolucyi listopadowej. Wyd. pośmiertne. 
PoznaiI, 1877. 
31GO. (819) Obrazy i studya historyczne, przez I1Iaryana Dubieckiego. 
Serya I. Warszawa, 1884. 
3151. (820) O serwilizmie i o serwilistach. StUdjUlll polityczno - krytycznI" 
przez Samotnika z pod Gołogór (Ag. Gillera). Zesz. I. Bruxella lH7!:J. 
3152. (821) Tekla Wolowska. Historya polska. T. I. Paryż, 18GO. 
3153. (822) 1872. Stuletniej niewo!i rok pierwszy. Dzieło zbiorowe. Po- 
znań, 1872. Z ded. wyd. 
3154. (823) O pomysłacli historycznych Augusta Bielowskiego. Przez Jut- 
jana Bartoszewicza. Warszawa, 18f2. 
3155. (824) :Materialen zur Geschichte polnischer Lallllestheile uuter lJreus- 
sischer Verwaltung. 1. Heft. Aeltere Zeit his zum Frieden von 
Tilsit 1807. Leipzig, 18Gl. 
3156. (825) Powstanie narodu polskiego w r. 1830 i 1831. Przez Lu- 
dwika .Mierosławskiego. T. IV. Paryż, 1867. 
31f)7. (826) Historya Żydbw w Polsce, przez Alf'ks. Kraushara. II. Okres 
Jagielloński. Warszawa, 1Rfif}. Z ded. 
315ft (827) Żywot ks. AIlama Jerzego Czartoryskiego. Skreślił Bronisław 
%aleski. T. I. Poznań, 18
1. 
3159. (828) Hoczniki i kroniki polskie i litewskie najdawniejsze, przez 
WlalI. Aleks. Maciejowskiego. Warszawa, 1850. 
3160. (82!:J) Posag uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kl'Rków, 
1A50. Nakł. red. "Czasu". 
3161. (830) Galerya Nieświeżka portretów Radziwiłłowskich. Opisana hist. 
przez Edw. Kotłubaja. Wilno, 1857-1859. Zeszytów 7. 
3162. (831) Przegląd krytyczny pierwszej większl"j połowy dzieła o str. 
XVIII H56: Jakóha Michałowskiego Księga pamiętnicza. Lwów, 
186fi. Z ded. K. Szajnochy. 
3163. (1':\32) Annales Polonial'. Ex recensione Arndtii et Roepelii in usum 
scllOlarum ex Monumentis Germaniae historicis recUlli fecit Georgius 
Heinricus Pf'l'tz. Hannovel'ae, 11':\66.
>>>
Historja Polski. 


179 


3lłJ4. (8H3) Historya pulska od śmierci Władysława IV. aż do pokoju 
o!iwskiego, czy!i dzi
ie panowania Jana Kazimierza 1648-1660. 
Przez Waw. Jana Rudawskiego. Przel. z łac., życiorysem i objaśnie- 
niami azupełnił Włodz. Spasowicz. Petersburg i Mohylew, 185fi. 
2 tomy, razem opr. 
31(j5. (834) AlbuIU 
Iuzeum Naroilowego w RapIJerswyll. Na stoletnią 
rocznic
 1772 1'. wyrlane staraniem Wł. hr. Platera. Poznań, 1872. 
8°, str. 442. 
Bloo. (835) Stefan Czamiecki. Przez Ludwika Jenike. 
311)7. (8iW) Rocznik Filarecki. Rok l. Kraków. 1HS6. 
H168. (837) Zalew kopalni wie!ickiej w r. 1868. Lwów, 1869. 
R16!). (838) Wstecznictwo. Rozebrał Bazy!i Niebiast. Pal'Yź, 1870. 
3170. (8BfI) l}rawo polskie w 14-tym wieku. Ustawodawstwo Kazimierza 
Wielkiego. Opracował Romuald Hube. Warszawa, 1880. (Bib!ioteka 
umiej
tności prawnych, ser. III, zesz. 58-(2). 
3171. (840) O szarej godzinie. Opowiadanie dziejów ojcz,ystych, przez Z. 

Iorawską. Warszawa, lH
3. 
3172. (ti.H) WSIJOmnienia szkolne Leonar(la Sowiiiskiego. Warszawa. 
1885. Z ded. 
3173. (842) Z rodzinn
j zagrody. Życiorys,)'. NRllisał K. Wł. Wojcicki. 
Warszawa, t877. 
317.1,. (84:3) Czytelnia narodowa, studyom po!ityczno - historycznym i piś- 
miennictwa poświęcona. llod reil. J. Osieckiego. 1. Paryż, 18G5' 
3175. (Ht4) Galel'ya konkurentów. i konkurentek, przez Aleks. Niewia- 
rowskiego. Wiluo, lt;57. 
3176. (81-5) Noc belwederska. Przez Sew. Goszczyńskiego. Paryż, Bib!io- 
teka lud. polska. Tomików 2. 
3177. (840) LUllwik Nabielak. Opowieść historyczna, przez Wlall. Zawa,lz- 
kiego. Lwów, 18
f). 
3178. (847) Wojna chocimska, 1021 r. Bruxella. 1862. 
3t7B. (848) Bolesław Chrobry. Nap. K. Szajnocha. Lwów, 1849. 
31HO. (84B) 
\Iieczem i krzyżem. Przez LUllwika Piotra Leliwt;. Kraków, 
1880. 'romów 2. z ded. 
3181. (H 50) Obchód 4(i-tej rocznicy powstania narodowp.go w 
Iuzeum 
Naro,lowem w Rapllerswylll. 29 !ist. 1876. Zurych, 187f.i. 
31H2. (851) Pau!ina, córka Ewy Felh\skiej. Napisał brat jej ks. ZygUllUlt 
Szczt;sny Feliński. Lwów, UI8i). 
3183. (H5
) Biogmphie de Jean Joseph Baranowski. Paris. Lomlres et 
Varsovie, 1881. 
31H4. (853) Żywe słowa Jeremiego 186:1-1877. Lwów, 1877. Z ded. 
K. Ujejskiego. 
:1185. (
54) Ga!iciana. Kilka olJl'azków z pierwszych lat histor,)'i gl\li('
'.i- 
skiPj, przpz Wład. łJoziilskipgo. Lwów, 1)0\72. 


. 


12- 


. 


,
>>>
180 


HistOl:ja Polski. 


B 186. (855) Maurycego Mochnackiego lJisma rozmaite. Oddział porewolu- 
cyjny. Wyd. 2: Ber!in, 1f-iljO. Tomów 2. 
:3187. (85(j) Epopeja ludowa o Chrobrym i jego szczerbcu. Nap. Ernest 
Sulimczyk Swieżawski. Warszawa, 1872. 
BIBH. (857) Warta. Książka zbiorowa, ofiarowana księdzu Fr. Bażyńskie- 
mu na jub. 50-letniego kapłaństwa. Poznań, 1874. 
31łj
ł. (858) Wawel. Katedra, zamek, biskupstwo. 7. Ilodatkiem Informacyi 
(lIa zwiedzających Kraków. Kraków, 18H1. Gust. opr. 
3I!-JO. (859) Żywot Kadłubka. Przez ks. Hilarego Koszutskiego. Gniezno, 
lłj70. Opr. 
B191. (8GO) Wiadomości niektóre 110 dziejów kościoła kato!ickiego w pol- 
sko -l'ossyjskich prowincyach od l'ozbioru Polski aż do najnowszycb 
czasów. Przez ks. MarceUego SydonR 
leczkowskiego. Jasło, 181H. 
:31
2. (861) Wia,lomość o klasztorze 00. Dominikanów w Podkamieniu. 
Lwów, 185H. 
31!)B. (862) Mowa podczas naboż. za duszę ŚlJ. dra Karola Marcinkow- 
skiego, przez x. Jana Chl'yzostOIJ1!t Janiszewskiego. Pozna,ń, lH-t6. 
BHJ.1.. (86::$) Memorandum w sprawie kościoła w Polsce, wręczone papieżowi 
Leonowi XIII, !) kwiet. 1881. Paryż, 1881. 
3195. (8fi4) Żywot ks. Józ. Szcz. z Rzeczycy Koźmiana, przez Kajetana 
Koźmiana. PoznaiI, 186f). 
3H)(j. (8(j5) Żywot, skon i nauka Jakóba Józefa Franka. Ze spółczesnych 
i dawnych źródeł, oraz z 2 ręko opowiedzial lIr. F. Hip. Skimhoro- 
wicz. Z ded. i własnoręc
nemi dopiskami autora. 
3197. (8fi6) Żywot św. Jozafata Kuncewicza. Na tle historyi kościoła 
ruskiego wel11ug Alfonsa Guppin, z przedmową x. Kalinki. Lwów, 1HH5. 
Blm'\. (H67) Saint Josaphat et l'eg!ise grecque unie en PolognI'. Par Al- 
phonse GUPllin. Poitiers, 1874. Tomów 2. 
B199. (868) La Polonia. Ricordi storici pel marchese Giussepe l'ulce. 
:Napo!i, 1863. 
3200. (8fiH) Une nationalite contesttle. Russie - Poll'gne. Par V. de Poro- 
chinI'. Paris, 18(i2. 
B201. (870) Rozwikłanie kwestyi oczynszowania włościan w królestwie 
polski!'rn i Rosyi, napisał obywatel ziemianin. Kraków, lM61. Z od- 
nośnym !istem do Krasz. 
:1202. (H7l) Mlocki Wlodzimierz. (1827,+IHli1). Napisał Bogllan Bogu- 
mił (Estreicher). 
:J203. (872) Sprawozdanie Ign. ;r_yskowskiego o petycyi lndności polskiej 
Pl'US zachodnich względem równouprawnienia języka polskiego z nie- 
mieckim. PoznaiJ, 1873. Drukiem J. I. Kraszewskiego. 
B204.. (H7:ł) List otwarty Józefa Szuj!';kiego do Leona Riliilskiego z przy- 
czyny broszury jego p. t. Znamiona po!ityki naroduwej i krajowej 


.'
>>>
Historja Polski. 


UH 


t. zw. "Stańczyków". Kraków, 1882. Z ręko uwagami N. 4H 
Gońca Wielkopolskiego z 1 t;83 r. o Szujskim. 
3205. (874) Insurrezione polacca nel 11'363 e 1864. 1867. 
3206. (875) La politique anglo-l)olonaise et la diplomatie generale, par 
un Polonais. Bruxelles, 18G4. 
;;207. (876) List otwarty 110 księcia Jerzego Lubomirskiego. Kr... Kra- 
ków, 1865. 
2208. (H77) Die Organisation des polnischen Aufstandes 1863 und 186 L 
Bearbeitet nach officiellen Quellen. Ber!in, 1Hfj8. 
3209. (H78) Po!itische Briefe iiber Russland und Polen oder, wenn man 
will, Die polnische Frage. Von einem Polen. I. Serie (llrief 1 bis 
) 
Lemberg, 1
6H. 
3210. (879) Sainte cause de la Pol ognI'. Par Valentin Gallet. Paris, 1
63. 
3211. (880) La France avant la PolognI'. Par II' rnarquis de la Roche- 
jaquelein. Paris, 1863. 
.3212. (881) Expose de l'etat actllel de la PolognI' A propos du congres. 
Berlin, imprimerie Ju!ius Sittenfeld. 
321R. (H82) Prasa polska i sentymenta!izm pulityczny. Odpowiljdź Dzien- 
nikowi Poznańskiemu i Gazecie Toruńskiej, Boleslawa Swierszcza. 
Lipsk, 1 RH 7 . 
3214. (883) Kilka słów z powOIlu odezwy x. Adama Sal)iecl1y. Lipsk, 1861-. 
321f. (884) Jenerał Władyslaw Zamojski. Przez K. de IIIontalembert. 
Poznań, 1868. 
3216. (885) Jenerał Zamoyski, nekrolog, przez Bron. Zaleskiego. Paryż, 18(;9- 
3217. (88f)) l\Iowa żałobna na cześć gen. W.ład. Zamojskiego, przez ks. 
Adolfa Perraud. Tłum. ks. Leonard Ostrowicz. Poznań, 1868. 
321 R. (887) Lettres d'un etUlliant !itlmanien. Paris, 1861. 
3219. (888) Naprawa Rzeczypospo!itej do elekcyi nowego króla (157B) 
Wyd. Kaz. Joz. Turowskiego. Kraków, 1859 (Biblioteka Polska.) 
3220. (8K9) Le general Bem, par II' colonel Lajos. Extrait du Spectateur 
Militaire, Mai 18M. 
3221. (890) Po!ityka samobójstwa. Uwagi nad pisemkiem Polska i Rossra 
w 1872. Przez b. członka Rady Stanu Królestwa polskiego. Drezno 
1872. Poznań, 1872. 
3222. (891) COllsiderations sur le passe et l'etat actuel de la Pologne. 
Par N. A. Kubaiski. Paris, 1863. 
3223. (892) Le retablissement de la PolognI'. Par P. Lanfrey. Paris, 18GB. 
3224. (893) Resurecturis. Aux Polonais. Par Victor de LalIrade. PRi'is, 
1861 (wierszem). 
3225. (894) La PolognI' et les ukases du 2 mars 18G4, par Leonce de 
Lavergne. Extrait de la Revue des deux mondes !ivr. du l-er 
mai lH(j4.
>>>
lR2 


HistOlja Polski. 


3226. (8!)5) Protestation au nom des peuples de la BelgiquI', de la France. 
Ile l' Angleteue et de l' Ita!ie comre la tyranie moscovite. Vive la 
PologIle !!! A bas les cosaques, aux armes, aux Iłrmes, aux armes! 
Par Louis d' Auterive. BruxeUes, 1H63. 
1ł227. (896) List otwarty do krytyków altmmontańskich, przez autora 
broszury »Niebezpieczeństwo obecnej chwili". Poznań, 1876. 
3228. (897) Appel au clerge et a la nation f1'Rn
aise, par un pretre po- 
lonais exile, l'abbe Paul Kamiński. Pads, lH64. 
3229. (898) me polnische Frage im Licl1te der Socialwissenschaft. Sel\(l- 
schreiben an Herm Schulze - De!itsch von Nestor Koszutski. Paris, lRG2. 
3280. (H99) Mowa na nab. żał. za dusze Seweryna i Franciszki hr. l'tliel- 
żyńskich, przez ks. Wład. Chotkowskiego. Poznań, lH74. 
3231. (900) Uwagi nad kwesty/} włościańską na Litwie, IJrzez Oskara 
Korwin-Milewskiego. Paoyż, 1H58. 
3232. (1:101) Karol Ruprecht. Szkic biograficzny, przez Agatona Gillera.. 
Lwów, 1875. 
3233. (1:102) Po dziesi
eiu latach. Lwów, 1875. 
3234. (1:103) L' Autriehe et la PolognI'. Essai lJo!itique, llar le cheva!ier 
D. A. E. WoUheim da FODseca. Leipzig, 18fj3. 
3235. (1:104) Die KriegfUhrung der Polen im Jahr 18fj3. Von J. Franz 
L. von Erlach. Darmstadt und Leipzig, 1HG6. 
3
13f. (!:IOfi) Żywot jenerała Dwernickiego, przez Wła,lysława Zawadzkiego. 
Poznań, 1870. 
3237. (1:106) Odpowiedź dziennikowi Czas prof. Duchińskiego, konserwatora 
I1luzeum Narodowego w Rapperswyl. Zurych, 1»72. 
32138. m(7) Discours de 1\1. Duchiński (de Kiew). Paris, 18G7. (Societe 
d'ethnographie. Uiscussion sur. la place de la linguistique dans les 
etudes ethnographiques). . 
323!). (90R) Minimum ludności polski
j Królestwa kongresowego w r. 
1H60 i 1872. Ptzez B. Lwów, 1.873. . 
3210. (909) Russlands sociale Uegenwart ulld der Aufstand in Polen. Von 
Aure!io BUllIleus. Leillzig, lH(j3. 
324.1. (910) Leth'e a Sa Majeste Victor-:Emmanuel II. roi d' Italie, par Ull 
gentilhomme lJolonaise, sołdat Garibal!lien. Turin, 18Gl. 
3242. (11) Lettre lldressee ilU Figaro en reponse a ses articles et aux 
idees de M. Emile de Girardin sur la questioll polonaise, par Stan. 
Glowczyński. Paris, 187fi. 
32.i3. (1:112) La PolognI' et la catho!icite. Par Hemi Lasserre. 2. ed. 
Paris, 1.802. 
3214. (913) 
otes 13111' l'etat des choses en PolognI'. Par Lallislas I1lickie- 
wicz. Paris, lH(j2. 
324fi. (914) Słówk'l o narodowości. l'rzez Wincentego Statkowskiego. 
Warszawa, 18fH.
>>>
Historja Polski. 


1R3 


3246. (!H5) PolognI' et Rome. Par Edgar Quinet. Paris, 11:.63. 
3247. (m6) L' Allemagne et II' droit des nationa!ites. La po!itique et II' 
progres sous l'empir. Par Roger Raczynski. Paris, 1861. 
3248. (917) 1\lowa żałobna na pogrzebie Rogera Raczyńskiego, przez x. 
Prnsinowskiego. Grodzisk, 1864. 
3:249. (918) 
Ioskwa i Polska. Rozpami;tywania ugodowe. Lwów, 1880. 
Z dedyk. 
3250. (
19) La PolognI' en 1861. Par Armand Ravelet. Paris, 1861. 
3251. (20) Do rodaków tułacz, kończący tułactwo (Karol Różycki). 
Paryż. 1863. 
32:)2. (921) Napoleon Ul. an der Spitze der Coa!ition von Europa. Herausg. 
von Boleslaus 
wierszcz. I. Heft. Aus lem Polno iibers. Posen, 1868. 
3253. (922) Rocznik towarzystw akademickich w Berlinie, Dreznie, Lipsku, 
:;\Ionachium i Pruszkowie. Rok 1876/77. Poznań, 1877. 
3254. (923) Obchilll 45-tej rocznicy powstania narOIlowego 29 !ist. 1830 
w Szwajcaryj. Zurycb, 1875. 
32fi5. (924) Pułrocznik Towarzystwa naukowego akademickiego w Berlinie 
oraz Towal'zystwa naukowego po!itechników w DrezniI'. Półrocze 
latowe .lH7fj. Poznań, 1876. Drukiem i nakładem J. I. Kra 
szewskiego. 
3256. (925) La PolognI' devant II' parlement anglais avec une imlroduction 
de E!ias Regnault. Paris, 18G2. 
3257. (926) Głos szlachcica do swych współbraci o wolności i równości 
kmiecej. Poznań, 11'59 Z ded. Opr. 
:
25ś. (927) Ruch polski z 18fH r. Rzut oka na rozwój polityczny i spo- 
łeczny w Królestwie polskiem od 1831 do naszych czasów (Syna 
Szlacheckiego). Drugie niezmienione wydanie. Lipsk, 1H64. 
3259. (928) Duch i dążności wieku. Lwów, 1 HfjO. 
.;}2fjO. (929) Kilka słów z powodu !istu z kraju p. t. Sprawa polska 
w 18fH r. Paryż, 18fj2. 
3201. \ 930) Votum szlachcica polskiego ojczyznę wiernie miłującego, o za- 
łożeniu skarbu rzeczypospo!itej i o obronie krajów ruskich, napisane 
od autora r. 151:19. a teraz mi;dzy ludzie podane. (159fj). Wyd. 
K. J. Turowskiego. Kraków, 1
fi9. (Bih!ioteka Polska). 
32fi2. (U31) La PolognI', II' germanisme et II' czarat de 1\loscou depuis 
1000 jusqu'a umo. Par L. de K... Paris, 18M. 
32G3. (932) La PolognI' et l' :EurOIJe. Par C. A. Paris, 1H61. 
32fH.(33) I.e Rhin et la Vistule. Paris, 1861. 
32f1ó. (934) J\IassaCl'es Ile Varsovie. Lettre a Napoleon III. Paris, 18fj1. 
32(j6. (935) 
Iowa z powOIlu zgonu ś. p. Ignacego hr. Platera, przez x. 
A. l\Ioszyńskiego. Warszawa, 1H55. 
32f7. (936) Sprawa włościańska na s,ejmie hi31. Paryż, 1HflH. 
32fi
. (937) Rząd l'osiJyjski i jego Łt!raźniejsza po!ityka. Paryż, 1858.
>>>
184 


HistOlja Polski. 


32fi9. (938) Cieq)!iwość czy rewolucja. Paryż, 1862. 
3270. (939) Moja korespondencya. z ksi,:ciem Władysławem Czartoryskim, 
przez J. Nep. Janowskiego. Paryż, lHGł-. 
3271. (940) Julian Ki.lłaczkowski. Wiadomość o dawnych fabrykach w Pol- 
sce. Lwów, 18HO. Z ded. 
3272. (941) W obronie prawlly i własności narodowej. OlIpowiedź p. 
Estreicherowi przez jednego z urz,:llników Muzeum Narodowego 
w Rapperswylu. Paryż, 1883. 
3273. (942) nierni do czynnych. List z lJrowincyi. Paryż, 1862. 
3274. (943) Karolina z 111'. Potockich Nakwaska. POZnał), lH76. Dl"Uk 
J. I. Kraszewskiego. 
3275. (944) ViI' de Saint Adalbert, apotre Ilu NorII et patron de la 1'0- 
lognI'. Par Adam lIIickiewicz. Paris, 1 H7fi. 
3276. (945) KOllledja polska. Lipsk i Drezno, 1864. 
3277. (946) Rocznik Koła towarzyskiego w Poznaniu na r. 1SG1, tR70 
i 1871. Poznań. 
3278. (947) Italia e Polonia. Wenecya (?), 1888. Z ded. 
3279. (948) Mowa żałobna na pogrzebie Erazma Stablewskiego, lJrzez x. 
L. Ostrowieza. Poznań, lH70. 
3280. (949) Uroczystość pochowania serca śp. x. Stan. Konarskiego w ko- 
ściele xx. Pijarów w Krakowie 1iJ lut..1kt!2. Kraków, 18t!2. 
3281. (950) nie Einweihung (les polnischen National-:\Iuseums zu Rapper- 
swyl 23. Oct. 1870, von Theodor Curti. Zurich, tH70 i 2. wylI. 
Rapperswyl. 1874. 
3282. (951) Sejmik relacyjny w Wągrowcu dra Wład. Niegolewskiego 
z czynności Koła polskiego w Parlamencie niemieckim 187H-l H81. 
PoznaiI, 1881. 
3283. (952) Lipiec 18G9. Kraków, lH6Y. . 
32H4. (95iJ) List otwarty do Z. Wielopolskiego. Stefana Buszczyńskiego. 
Lwów, 18tH. 
3285. (9fi4) Relle des Abg. Kantak bei Berathung des Gesetzentwnrfes, 
betreffend Ilie Befurderung deutscher Ansiedelullgen in den Provin- 
zen W estpreussen u. Posen, gehalten am 1. AI'ril 1 H86. Ber!in. 
328G. (955) (Verh. des Hauses der Abg. 21. Sitzung, Ilen 7. l\Iiirz 1H7fj). 
Die erste Berathung des Entwurfes, betreffeml die GeschiiftsSlJrache 
der Beamten, Behurden und politischen Korperschaften lles Staates. 
Berlin. 
3287. (H5/j) Album posłów polskich na sejmie pruskim i parlamencie niem. 
1873-1876. TOl"Uń, 1877. ZeszyMw 5 we trzech. 
3288. (957) O Rapperswylu. Głos drugi i ostatni, przez K. Estreichel"a. 
Kraków, 18tJ3. 
3289. (958) Lista ofia.r krajowych na rzecz szkoły polski
j. Paryż, t
(j9.
>>>
HistOl:ja Polski. 


J 8:) 


3290. (959) Sprawozdanie z funduszów zebranych !,rzez ks. Karola l\Ii- 
koszewskiego i ich użycia. Paryż, 1868. 
32H1. (960) Agenor hr. Gołuchowski. Wycinek z jakiegoś dzieła. 
22!J2. W(1) Verh. des Hauses der Abg. B5 Sitzung am 11. April lH59. 
Interpelacye Nipgolewskiego. Ber!in. 
3293. (962) Rzecz o t.owarzystwie moralnych interesów ludności polskip.i 
pod panowaniem pruRkiem, przez Ign. Łyskowskiego. Poznań, 11:)69. 
32!J4. (963) Kwestya domu zal'tJbkowego w Warszawie tudzież zaradzenia 
ubóstwu w kraju. Przez Justyna Wojewódzkiego. Warszawa, lR7/. 
3
95. (964) Rzecz o naszem wychowaniu publicznem. Kraków, 1867. 
3
96. (965) Ewangelicy i sprawa narodowa na Szlązku. Udpowiedf. UlI. 
na art. "Gwiazdki CieszyilskiejU z 20. paźdz. 1883 p. t. Towa- 
rzystwo polityczne katolickie w Cieszynie. Cieszyn, 1883. 
32n7. (9GG) Oeuvre d' assistance des pretres polonaises exiles en SiI,erie 
et dans l'interieur de la Russie. Cornpte-rendu du 10 aout 187R 
Zurych. 
3298. (967) lilowa żałobna na pogrzebie Dezyderego Chłapowskiego, lu'zez 
ks. Floryana Stablewskiego. Poznail, 1879. 
3299. (968) Zadania Kółek rolniczych w Ga!icyi. Napisał Kaz. Langie. 
Kraków, 1884. 
3300. (969) Literacki i polityczny spadek po A. Wielopolskim. Po- 
znań, 1H80. 
3301. (970) IIplEIlJlpcuie PYCCI\lIX'L C'L IIoJ!fłIanlll. COCT. I'. A. Beco- 
J!oBCIifi. C1l6. 18H 1. 
3302. (971) Głos lUllu polskiego w tysiącletnią rocznicę zgonu Piasta. 
Przez Karola Ba!ińskiego, Paryż, 18G1. 
330H. (972) Polacy w rewolucyi paryzkiej. Kilka szczegółów odsłaniają- 
cych kulh,y l'ządu wersalskiego. Napisał Bronisław Wołowski. 
Lwów, 1871. 
3304-. (973) Powstanie polskie z r. 18fji3. z komentarzem r.lachiawela, 
zestawił Dr. Ludwik Wolski. Lwów, 18fH. 
3305. (974) Józefa Szujskiego z Ludwikiem Wolskim polemika w spl'a- 
wach narodowych. J,wbw, 1878. 
H306. (915) Appel de la PolognI' a l' Autriche et a la France. Par Jo- 
seph Tański. Paris, 1863. 
3B07. (976) S!Jrawa polska przed trybunałem kongresu europejskiego. Głos 
z kraju. Bruxella, 1864. 
3308. (77) Regolamento dei Pontificio collegio polacco istituito in Roma. 
Roma. 186ft 
3309. (978) Z ubiegłych dni. Kolegom sejmowym. Poznań, lH81. 
3:J1O. (97!1) Kilka słów o "Stańczykach". Krak,iw, 188H. 
3311. (980) Uwagi w kwel!tyi włościan, a mianowicie: jak było u nas 
i gdzieillllziej, podał Aleksander Jelski. Warszawa, 1884.
>>>
186 


HistOlja Polski. 


3312. (9
1) O pismach lJana }I. Bobrzyńskiego krytyce pana Henryka 
Schmitta. Kraków, 1882. 
3i313. (9H2) Uwagi o teatrze polskim w Poznaniu i o innych potrzebach 
naszych, przez A. W. Wolnie\Vicza. Poznań, 1883. 
3314-. (HR3) Russland, Polen und die deutsche Wirtschaftspolitik. (AIs 
}Ianuscript gedruckt). Berlin. Z biletem autora. 
3315. (9
4) Udział Czechów w rozwoju oświaty i nauki lekarskiej w daw- 
nej Polsce. Napisał dr Hubert hr. Krasiński. Kraków, 1882. Z ded. 
3:H o. (85) Towarzystwo historyczno-literackie w Paryżu. Sprawozdanie 
Rady towarzystwa o konkursie ogłoszonym 3 maja 1867. Paryż, 1869. 
3317. (9
0) Papl' et PolognI'. Par J. III. Cayla. Paris, 1H63. 
3iH8. (987) L'empereur Frant;ois - Joseph, l"oi de PolognI'. Paris, 1863. 
331B. (988) Odpowiedź xięcia Adama Sapiehy na !ist otwarty xi
cia Wła- 
dysława Czartoryskiego. Paryż, 1804. 
3320. (989) BilJ!ioteka Jagiellońska. Kraków, lR8L 
3ił21. (990) Naturalna polityka Polski. Przez W. Kosińskiego. Poznań, 1851. 
332
. (991) Die Polen im (leutsehen Parlament 1H75. }'osen, 1875. 
33
m. (
92) Odpowiedź na Ludwika }lierosławskiego Powstanie poznańskie 
w r. lH48, w kształcie objaśnień do J
drzeja IIIoraczewskiego po- 
wieści. Napisał Włallysław Kosiński. Lipsk, 1861. 
3ił2.j., (
}9:=I) Die Nationa!itiitsfrage der polnischen Beviilkerung unter preus- 
sischer Herrschaft. Von einem westpreussischen Polen. Posen, 1875. 
332fi. (UfJ.1) Dwa posiedzenia Sejmu ga!icyjskiego z 1. i 2. marca 18G7, 
ohjaśnione krytycznym wst
pem. Lwów, 18G7. 
3326. (fIB;") }Ioran atha. Lwów, lR6R 
ił327. (9Bf)) Mowa sejmowa (21. wrz.1H(8) Leszka Duuina Borkowskiego.. 
Lwów, ł RG8. 
3328. (997) In merito. Lwów, 1RG9. 
3H:W. (991-1) Emigracya polska. Stowarzyszenie l,odatkowe. Akt załoźenia.. 
Paryż, ] 862. 
3330. (999) La prigonia den' ultimo Vasa. J)i L. T. Belgrano. (Z Giorn. 
Ligustico, anno XII). Z Iled. 
3RH1. (1000) Z b'ki mameluka ga!icyjskiego. Ułożył Ku!ik z nall Wisły. 
Lipsk, 1871. 
333
. (1001) Sprawa polska i stosunek do ni
j Ga!icyi wobec politycznego. 
położenia Enropy. Przez Wojciecha 
z-ę. Kraków, lt\G9. 
3333. (1002) Nasi ulb"amontanie czyli uwagi nall broszurami Nasi mode- 
l"Rnci ks. Z. G. i Przegrana Francyi ks. Ka!inki. Kraków, 1871. 
3334. (1003) :Memorandum Stowarzyszenia kapłanów polskich w emigra- 
cyi w sprawie Polski złożone Piusowi IX. 20. sierp. 1 Hfi(j. Przez. 
ks. SeWf'l'yna Pas.ł.:kowskiego. Paryż, 18GI).
>>>
HistOlja Polski. 


187 


3iJ35. (1004) Przemówienie na obchodzie 200 rocznicy oswobodzenia Wie. 
dnia przez Jana II!., miane w RalllJerswylu 12. wrz. lBH3. przez. 
x. A. I{rechowieckiego. Poznań, lHH3. 

:
3(j. (1005) Głos pol
ki o zmarłym Józefie Szujskim. Paryż, 1HH3. 
B337. (1006) Odpowiedź na slJrawozdanie z czynności Bosaka-HaukI'. C. 
Ryrntowttem i A. Szczęsnowiczem. Genewa, 18G9. 
HiJH8. (1007) Szlachta polska. OdlJowiedź korespondentom dzienników nie- 
mieckich. Lwów, 1860. 
3339. (1008) 49 rocznica powstania 29 !ist. 1830, obchodzona w Mu- 
zeum Narodowem w Ral'lJerswylu 1879 i roczne zdanie 8prawy za- 
rządu muzealnego. Zurych, 1879. 
H340. (1009) Sunm cuique. Kilka słów z lJowodu niektórych ustępów Ilzieła 
l'. t. "Aleksander Wielopolski " . Exemplarz jako manuskrypt nie 
będący w handlu. Drezno, Hs78. 
iJH H. (1010) Naród w żałobie. Przez Karóla hr. Montalemuerta. Przetłum. 
x. Prusinowski. Grodzisk, 1861. 
iJHł-2. (1011) La PoiognI' et les interets anglais. Par J. Nachtmann. 
Paris, 1861. 
3343. (1012) Głos patryoty z okazyi wyborów 1879 r. do Rady lJR1\- 
stwa Austryi. Wiedeń, 1879. 
H344. (10 13) Le comte Andre Zamoyski et II' marquis Wielol)olski. Par 
Ch. de IIIaza,le. Paris 1863. 
HH1-5. (1014:) Affaires PolognI'. Lettres au comte Russell par Georges Mitt- 
schell, sut 11'13 evenements du 15 oct. a Varsovie. Paris, 1862. 
33.H. (10L5) La veritć vrai sur la Pologne. Par un conseiller d'ćtat._ 
})aris, 18G1. 
iJB.t.7. (1.OIG) O początkach demokracyi IJolskiej. PI'zez J. N. Janowskiego. 
Paryż, 1862. 
3:318. (1 (17) Słów kilka o legionach lJolskich. Rzecz na czasif', nalliRał 
Edmund CalIier. l'oznail. t877. 
3iJMJ. (1018) Sprawozdanie z czynności Zakładu narodowego im. Ossoliń- 
skich za lata lH73--1875. Lwów, 1874-1876. Tomów 3. 
33:)0. (1019) La PolognI' parmi 11'13 Slaves et ses rapports avec la que- 
stion d' Orient. Par Joseph Reitzenheilll. Paris, 185-'h 
3;;;)1. (1020) l\Iowa żałobna na pogrzebie Alexandra br. Graevego, przez. 
ks. Floryana Stablewskif'go. Gniezno, 11:83. 
iJB52. (1021) (Oki11nik XIII. N 195). Kommissya organiczna Towarzyswa 
clelllokratycznego do ogółu towarzystwa. Geneve, 186H. 
3i;fl3. (1022) Instytucjf' IJrZeZorności w Kl'ólestwie polskieIII z pocz. 1878: 
Z dodatkiem uzuvełniajl
('ym. Opisał Jan Ranzerner. \Varszawa, 187H. 


a5 ł. (1023) Kilka su.w o }lieroslawskim z powOlIn (h'ugiego wydania 
dzieła jego Powstanie poznańskie z r. 184
. Napisał H. D.
>>>
lRH 


Historja Polski. 


3355. (1024) La ragI' et l' hy(lrophobie dans II' royame de Pologne. Par 
d-l' Lubelski. Paris, 11:81 (Extrnit de la Revue d' hygiime I1;Hl. 
oct.) Z ded. 
33fiu. (1025) Stronnictwa w Radzie pailstwa i po!ityka Koła polskiego. 
Lwów, 1882. Z ded. 
3357. (1026) O abdykacyi politycznej. Napisał J. G. Kraków, 1H82. 
3358. (1027) Kwestya socyalna w obec narodowej sprawy. Głos z baju. 
Paryż, 18G2. 
3359. (1028) Situation po!itique et social du Grand-Duche de Posen avec 
documents. Paris, 11;61. 
33j}O. (1029) La (IUestion des paysans en PolognI' et les ukases du 2 mars 
1864 avec documents officiels. Par Joseph Garniel". Paris, 1 H(H. 
33m. (lOBO) Stańczyki a konserwatyzm polski. Lwów, 1879. 
3312. (1031) Kolęda Kamili Narbutt dla kuzynek i przyjaciółek na 18;2. 
Wilno, 1852. Z ded. 
3363. (1032) Tak lub nie, czy!i Królestwo kongresowe wobec nowozapro- 
wadzonych reform. Paryż, 186I. 
3364. (10B3) O sprawie głodowej w Galicyi 1866. Przez Karola Langiego. 
Kraków, 1RG6. Z ded. 
33G5. (10:;4) Alexander Chmielewski HH4-18R2. Lwów, lH
3. Z ded. 
iJ3G6. (1035) Wspomnienia dawnego studenta. Warszawa, 188il. 
3367. (1 (36) Testament Karola hr. Brzostowskiego. Warszawa, 18G2. 
3iJ6H. (1037) Pierwsze i drugie sprawozdanie (lozoru kościoła N. Maryi 
Panny o restauracyi ołtarza wielkiego dzieła \Vita Stwosza. Kra- 
ków, 18137 i 1868. 
3369. (lOilR) Historya Czytelni akademickiej krakowskiej i udział jej 
w sprawie budowy pomnika Adama Mickiewicza. Spisał KI
rnen!l 
Bąkowski. Kraków, 1882. 
3370. (1039) Question de l'emanciIlation des paysans Ile la Pologne. P"r 
?II. H. Nakwaski. Geneve, 1H60. 
3371. (1040) Rada familijna. Paryź, 1861. 
3372. (1041) Adresse a Sa MajeRte Alexandre II. Par un polonais. Paris, 1HfH. 
337a. (104-2) Opis sali amfiteatralnej wraz ze znajdującymi się w niej 
obrazami w c. k. gimnazyum nowodworskiem czy!i BW. Anny w Kra- 
kowie. SkreBlił Walery Eljasz. Kraków, 1HHO. 
3374. (1043) Odwidziny u Józefa Lompy, mieszczanina szląskipgo. 
Wilno, IRGI. 
3375. (1044) Nasze "Credo". Lipsk, 18Ha.- 
3376. (1045) O Emigracji naszej ogółem a w szczególności o wychollźtwiA 
w Rumunii. Lwów, 1887. 
:3377. (1046) Towarzyst.wo pomocy naukowpj dla dziewcząt polskich. Torui.. 
3378. (1047) Przedsi..:biorstwo drogi żelazn
j warszawsko'wiedeńskiej i G-a- 
zeta Polska. Warszawa, 1
fi2.
>>>
HistOlja Polski. 


189 


3379. (1048) Wiadomości z kraju z lat 1RGl i 1862. Lipsk, 11;63. 
33:0::0. (1049) Walka o prawd
, Z życia Adama Rżążewskiego. 
apisał J. 
N. Rayski, tułacz po!ityczny. Paryż, 1884. 
33
1. (1050) Sprawoz,lanie (Józefa Łepkowskiego) z czynności wydawnictwa 
Ilzieł Długosza. Warszawa, 1859 (oddruk z Bib!ioteki Warsz.) i "Kra- 
Mw, 185B (OlIbicie z fel. .Czasu«). 
3382. (1051) Statuta Stowarzyszenia Polaków zamieszkałych' w Buda- 
Peszcie lJod nazwą: Stowarzyszenie Bratniej Pomocy. Budapeszt 1874. 
Po polsku i mad. 
3B83. (10;)2) Rzczepanowski Alfred. Siła dla praw. Kraków, 18G9. 
BB
4. l W[)i
) Wokabularz po!ityczny. Wiedeń, 1862. 
3:38i. (1O!)4) O działach majątkowych z tekstem i objaśnieniem szląskiej 
ordynacyi ziemskiej. Napisał dr. Z. Celichowski. Poznaii, 1885. 
B3H6. (1055) StanowiloJko Ga!icyi. Przez K. O... Poznm'1, 1867. 
BBH7. (105fj) Którędy i dokąd? Alfrella Szczepanowskiego. Poznań, 1879. 
3BH8. (10fi7) List otwarty do przewódzców stronnicw narodowego i ultra- 
motańskiego. Napisał X. X. Poznań, 1876. 
33H9. (1058) Odpowiedź Zygmunta l\Iiłkowskiego na adresy młollzieżz. 
polskiej. Kraków, 1883. 
33HO. (1059) Listy do pani Apatyi, która się stała Progresi!yą i jej odllO- 
wiedzi. Ofiarowane J. I. Kraszewskiemu. Serya pierwsza. Kraków, 1879. 
3391. (1060) Przymierze franko-pruskie i wojna nad Renem. Przez Bole- 
sława Świerszcza. Drezno, lR70. Druk J. I. Kraszewskiego. 
3392. (łOUl) Verwaltung und Retormen im Konigreich Polen von 1815 
, 
bis 18m. 2. Ausg. Berlin, 1867. 
:
i3
):3. (lOfi2) Pogląd filozofów francuzki ch XVIII. w. na sprawę polską.. 
Pl'zez W. Gasztowtta. Paryż, 1870. 
3394. (1063) Improwizacya polska (BoM. Zaleskiego) ku panslawistom, 
llowracającym z Moskwy, na ręce panów Palackiego i Rygiera. Pa- 
ryż, 1807 . 
:3BB5. (1064) Zamiar dziennika wiary. Nakreś!ił Ellward Pomian Łubień- 
ski. Lipsk, 181H. 
3mm. (1OH5) Li
t do księcia Jerzego Lubomirskiego. Kraków, 186fi. 
3HH7. (1066) Gedenk - Bllttter RUS dem Leben des Benellikt Pociey von 
Nit'lJokoyczycki, eines polnischen Patrioten. Herausg. vom Prulaten 
l\Iihle. Leipzig, IRG!). 
mm8. (tOIi7) Rusin, Moskal i Polak czy!i kościół unicki a schizma. Po- 
znań, 1873. 
3:399. (1068) Margrabia Alexander Wielol)olski. Rys biograficzny, lJrzez 
J. N. J. WYlI. 2. Paryż, 181H. 
B400. (l069) };mancipatiun moscovite des paysans polonais ell 1864. 
Par J. B. Ostrowski. Paris, lH70. 
:3401. (1070) Le congl'es et la fluestion polonaise Posen, 1878.
>>>
HIO 


Histmja Polski. 


3402. (1071) Echo z narodu czy!i rzecz o sumieniu narodowem. Napisał 
Eustachy *. Pelp!in, 1872. 
.3403. (1072) Siłą ducha i ofiary zbawiemy l'olsk
 i świat. Przez
. Ł. 
Poznań, 18G9. 
3404. (1073) Sprawa polska z. r. 1fą(J, przelI sąd opinii llUb!icznej wyto- 
czona. Przez Wł. Kosinskiego. Poznań, 1 R5U. 
3405. (1074) Życiorys Rajmulllla Rembie!iilskiego. Przez S. W. Poznan, 
187iJ. Drukiem J. I. Kraszewskiego. Z ded. 
340fi. (1075) La nationa!ite devant l' histoire. Par Paul de Saint-Vincent. 
Paris, V:W2. 
3407. (lU76) Les faussaires polonais. Protestation (Ilem. polsko towarzy- 
stwa). Paris, 187U. 
.3408. (1077) H.emarques a. l'occRsion de quelques pal'oles die Pil' IX. 
Reichenberg, 1879. 
3409. (1071'3) Nasz sztandar wobec zawiązku nowlU Targowicy w Pols('e. 
Ber!in, 1H73. 
.34,10. (1079) CnrH3MYH.zr;'Io CtpaKOBCI,in H cro I:a3JIb, C'Io npe.zr;llieCTIJO- 
. D3BlliIDIJI nOJlbCImMH Mallll4eCT31tifIMH B'Io BHJ!bll
 n.. 1 t1l1 1-1 tH.i:ł 
ro.zr;ax'It. Min JJ;tJI'It BIIJleHCKOn C.IIt.zr;cTlJeHlWn KOM
lHccill no 110- 
JInTHQeCrmM'It .zr;tJJMI'It. COCTannJl'It H. I
bIJlOD'Io. BlfJlblla, 11:Hi7. 
3411. (lORO) Senat. Affaires de PolognI'. DiscOUl'S prononce par m. II' 
comte de Segur-D'Aguesscau. Seance du 18 Ilec.18l1iJ, Paris, HHiiJ. 
.3412. (1081) Solution de l'enigme du Sphinx tricephale en PolognI'. Par 
Oedipe qui n'est pas Boeotien. Leipzig, 1H63. 
3U3. (101;2) Recouche toi, PolognI' ! Billault II' veut!! Par .T. H... 
Li"'ge, 1863. 
3414. (1083) Odpowiedź autorowi bezimiennej broszury wydanłoj w .i
z. 
franc. w Paryżu lRfi2 p. t. La PolognI', son passe et son avenil'. 
Grey-a. Poznań, 1t)7
. 
"3415. (1084) Trzy skazówki dążeń i usiłowań moich w Paryżu. Przez 
Bronisława Trentowskiego. Paryż, 1860. 
341G. (1085) X. A. Krechowieckiego Przemówienie na żał. nab. za dusz
 
Seweryna Goszczyńskiego. Lwów, 1 R7G. 
.3417. (tORf}) :Muzeum narodowe w Krakowie. Projekt T. Ziemi
ckiego. 
Kraków, 1H78. 
3418. (t087) Słowa prawiły dla Polaków. Pnlkownik Nieczuja Wierzbicki. 
Nl'u - 
Iilnster, 1 t)72'- 
.3419. (10b8) Słówko o pańszczyźnie w przeszłości. Przez Teodora RoI. 
bieckiego. Warszawa, 18fi1. 
342U. (IU!:!!) Wniosek FI'. Smolki postawiony w sejmie w r. lt!l)
 i mo. 
wy jego miane z tego powodu. Lwów, lH68. 
3421. (lOBO) Pomysły do reformy w dobrach szlacheckich mianowicie nR 
Wolyniu. Warszawa, 1 H59. 


"
>>>
HistOl:ja Polski. 


Jut 


3422. (1.0\:11) Kółka rolniczo - włościańskie i rozwój pracy około rolniczej 
oświaty ludowej w W. Ks. Poznailskiem i Prusach Zachodnich. Przez 
dora Władysława l..ebińskiego. Warszawa 1881. 
3423. (1092) Pięć. mów źałobnych ks. Floryana Stablewskiego na pogrze- 
bie Adama Zółtowskiego, Bronisława Dąbrowskiego, B. ze Żych!iń- 
skich Krajewskiej, Antoniego Gorzeilskiego - Ostroroga i Ludwika 
Grudzieiskiego. Poznań, 1880. 
3424. (1093) Ks. Stablewski. Mowy źałoone na pogrzehie Józefa l'!lyciel- 
skiego, Adolfowej l..ączyńskiej, Stanislawa Koźmiana. Poznań, 188;). 
3425. (1094) Myś!i do programu. Napisał Hilary Treter. Lwów, 187fj. 
3426. (1095) Que faire de la Pologne? Par Piotr Artamof, paysan rnsse. 
Paris, 1876. 
3427. (109G) Naród a re!igia. Przez *. Poznań, 1876. 
3428. (1097) Niebezpieczeństwo obecnej chwili. Przez autora broszury 
"Naród a religia M . Pozn
ń, 1876. 
3429. (1098) La Pologne devant 11'13 Chambres. Par Anatole de la Forgl'. 
Paris, 1863. 
3430. (1099) La PolognI' en 1864. Letb'es a m. Emile de Girar!lin, par 
Anlltole de la Forge. Paris, 1864. 
3431. (1100) 
Iowa ksi,:cia Władysława Czartoryskiego miana w Paryżu 
na obchodzie 3 maja 1870. Paryż, 1870. 
3432. (1101) Mowa ksi,:cia A,lama Czartoryskiego miana na posiedzeniu 
publ. Towarzystwa literacko - historycznego 3 maja 1858. Paryż 1
f)8. 
H4.H3. (1102) Mowa ks. Wład. Czartoryskiego na pos. Tow. !it.-hist. 
w Paryżu 3 maja 1866. Paryż. 
H434. (1103) K!:ji
cia AIlama Czartoryskiego ministerstwo spraw zagrani- 
cznych w Rosyi. Przez Bronisława Zaleskiego. Kraków, 187H. 
34ił5. (1104) Panslavismus im Gegensatz zum Altslaventhum uml die 
po!itische Bedeutung der polnischen Bev61kerung ausserhalb der rus- 
sischen Zwingherrschaft. Strasburg i. Pr. Hi70. 
34iłG. (11 U5) Russisch-1'olen und !liI' osteuropilischen Interessen. Ein l\Iahn- 
ruf an das Jahrlnmdert, von C. 1'. Breslau, 1870. 
3437. (llOH) Nasza po!ityka wobec Rosyi jaka być llowinna? Lipsk, 113li5. 
3438. (1107) ZalIanie organizacyi nal'0I10wej w sprawie polskiej. Lipsk, 1.864. 
3439. (1.lOH) La restaurat.ion de la PolognI' aspreciee au point de VUfI 
Ile la science historique et etnographique. Par Th. lII' lir. et Obrirht. 
Paris, 1 
64. 
HV
O. (11U9) List otwarty do terażniejszego Towarzyst.wa demokraty- 
cznego. Przez J. NelJ. Janowskiego. Paryż i Lipsk, 1867. 
H441. (1110) Les conditions d'une paix durable en PolognI'. Paris, 1863. 
31-42. (1111.) Projekt do prawa o ziemskich krellytow.}'ch towarzystwach 
i ziflrnskich bankach. Wilno, UW!. 


4
>>>
19? 


HistOlja Polski. J443. (1112) Roczne zl1anie sprawy zarządu Muzeum Narodowego w Rap- 
perswylu. Rok II. Bruxella, 1881. 
H444-. (1113) Wawrzyniec Puttkamer (1794+11-\50). Przez Karola Estrei- 
chera. Lw()w, 1 
80. 
344fi. (1114) Aforyzmy polskie po wypadkach lH75-1878 r. Wiedeń, 1878. 
34.W. (111f» La l'ologne et son Ilroit. Par J. Vilbort. Paris, 18GO. 
H4..n. (UlG) AlekE'ander Wielopolski. J\Iyś!i i uwagi. Kraków, 1878. 
H44H. (1117) Do JW. Stanisława hr. Tarnowskiego Zygmunt Wielopolski 
:U. M. Kraków, 11-\79. 
3H,9. (111H) Kr61 Jan III. Sobieski. Przez Lucyana Tatomim. War- 

zawa, 1883. 
3450. (1119) JI.'I11 Tf:X'I, ICO)IY nt
aTL Ha
JleJKIIT'L. (3aIlHCI\a pyccK8ro 
JlRTepaTopa o IlO.ILCKO-PYCClCOM'J. ,ll,tJlt). Ber!in, 1 HGl. 
3451. O 120) Jedna z odpowiedzi margrabiemu Z. Wielol)ol::;kiemu na jego 
"List otwarty" do Katkowa. Lwów, 1881. 
34r,2. (1121) Pismo zbiorotVe, wyrl. staraniem i llakl. Towarzystwa Nau- 
kowego Młodzieży Polskiej w Paryżu. llendlikon, 18()fI. Zesz. 1-2. 
H4.5:t (1122) Usta.wy warszawskiego Towarzystwa dobroczynności. War- 
szawa, 184!}. 
3454. (1123) Die Interventionsmiichte, sind sil' die Vertreter oder die 
Verriither der polnischell Sache? Zurich, 18G3. 
34;")5. (1124) Kilka rysów z żywota Katarzyny ze Szrederów jenerałowej 
Snwiilskiej i jej pogrzeb w Warszawie. Kraków, 18G3. 
34-fi() (112;» Do matek i niewiast polskich. l'rzez x. Henryka Perreyve. 
'£łom. z franc. Lipsk, 1RG6. 
34-57. (112fj) Z Ukrainy !ist, napisany przez ***. Lipsk, 1859. 
34ót). (1127) Listy o właściwem u nas stanowisku kwestji włościailskiej. 
Przez Wł. G. Wan
zawa, 1):j58. 
345!). (1128) Głos polski zbiorowy w sl)rRwie Narodowego Muzeum 
w Rapperswylu. Zurych, 1884. 
34GU. (1129) Czy b«:dzie Polska? Napisał Wal'szawiak. WYlI. 2. Lwów, 
1x77/8. 
34Gl. (1130) Kie,ly l)«:dzie Polska? Nap. Warszawiak. Lwów, 187H. 
3462. (11iH) Dawne i obecne czasy. Szkic obyczajowy. lH70. 
3463. (11 B2) IIlatlrjały do 111'
jektu ustawy Towarzystwa kredytowego 
ziemskiego, dla gllbernij !itewskich. \Villlo, 1 
61. 
346.1-. (1133) La France, la PolognI' et II' llrillce NallOIeon BOllRlJal"te. 
RrnxeHes, 1 H6R 
3465. (l1B1-) Pogląll na sprawę włościailską ze stanowiska przymusu 
w wieczystf'm oczynszowaniu. Napisał Adam \Viś!icki. \Varsza- 
wa, 1t1fd. 
346ft (1133) Z wycieczki ,lo Lwowa. Listów l)i
ć .J ózefa Szujskiego. 
l{raków, 1-;(j6.
>>>
Histolja Polski. 


!f13 


3467. (1136) Ile naszej gleby? (albo:)' Rtósunek polskiej a niemieckiej 
wi
kszej własności w W,. Ks. Poznańskiem przed 30-tu laty 8 dzi- 
siaj. Opracował Ludwik Zychliński. Poznań, 1878. 
iHGH. (1137) Napoleon III., oda Bolesława Świerszcza. Drezno, 1870. 
Drukiem J. I. Kraszewskiego. 

46
. (1138) Rocznik towarzystw IJrZemysłowych. Staraniem towarzystwa 
przemysłowego w Poznaniu. Poznań, 1871. 
34-70. (1139) Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym. Napisał Z. 
F. 1\1. Paryż, 1887. 
:H 71. (114.0) N och ist Polen nicht verloren ! Vom V erfasser der Schrift: 
"Der deutsche Krieg mit Russland." Leipzig, 1887. 
31-72. (1141) Odezwa jenerała H. Dembińskiego z 1 stycznia 1849, po 
franc. zaczynajllca się "Chers Compahiotes". Paryż. 
31.73. (1142a) Mowa Zygmunta l\Iiłkowskiego podczas obchodu rocznicy 
powst. 1830 dnia 29 !ist. 1!:J79. Genewa (?). 
34.74. (1142b) mos dra Józefa IIIajera na posiedzeniu publ r. lH79. 
Kraków. 
iH7?. (11.43) List otwarty (Iawi,la Abrahamowieza) do Ottona Hausnera. 
Lwów, lH78. 
iH7B. (1141-) Rznt oka na domy zleceń ziemian polskich, ich zawiązek, 
wpływy i lIrzyszłość. Skl'eś!ił Stan. lu'. Ostroróg. Paryż, H
ł) 1. 
3477. (1145) Stańczyk. O,lczyt 
[ich. Bobrzyhskieg'J. Kraków, lH83. 
:H7S. (114fj) Brunisław Zaleski. Kraków, 18HO. 
:Y
7\J. (I H7) Odpowiedź Wincentego Stalkowskiego Gazetom Polskiej 
i .Warszawskiej na uwagi o broszurze "Słowko o narodowości." 
Warszawa, 18fj1. 
iH
(). (l14K) Przed wyborami ,lo Rady państwa z (11'(1. Ludziom dobr
i 
wo!i i wiary. Hruxella, 1879. 
3tH!. (114.9) Rzut oka na kredyt, przez BoI. Prawdzie Chotomskiego 
(dużo llanych do hist. polskiej). Lipsk, 18G5. 
34R2. (11f)0) Uwagi nad kwesty,! wyborów w Prusach zachollnich i W. 
Ks. Pozn. z powodu wyborów listopadowych do sejmu pruskiego. 
Przez ,Ira R. Szymańskiego. Kraków, 1871. 
:H83. (Ilfil) Uwagi Prawdzica Chotomskiego na broszurę "Czy kolonje 
polskie zakładać potrzeba i godzi się, oraz gdzie je zakładać można 
a gilzie ich pod żadnym warunkiem zakładać nie należy", przez 
Każmierza Każmierzewicza (wyd. w Lipsku, 18(5). IJipsk, 1
6(j. 
31-84. (1.152) Słliwko z powodu banków kredytowych ziemskich, przez 
Ignacego Knolla. Żytomierz, 1860. 
348». (1153) Urszulanki w Polsce. Przez autorkę: "Św. Anieli Merici". 
Poznań, 1882. 
3486. (11:,)4) Górnictwo naftowe w Galicyi wohec Il"'awodawstwa górni- 
czego. Nallisał ,II'. Wład. Rzajnocha. Kraków, V.;ti1. 


HI
>>>
194 


Historja Polski. 


3487. (1155) O bagnach nad Obrlł i o projekcie ich osuszenia. Przez 
Czesława Pienilłźka. Poznań, 1851. Z maPIł. . 
3488. (1156) Duchowieństwo polskie wobec sprawy narodowej. Nakładem 
Stowarzyszenia kapłanów polskich w emigracyi. Paryż, 1865. 
3489. (1157) La PolognI'. Par Leon PMe. Paris, 1864. 
3490. (1158) Poczet skazańców na Sybir, do gubernii tylko Wiatskiej 
z powstania r. 1830/31, sporzqdzony w Wiatce 1832 r. Kraków 1867. 
3491. (1159) .Mowa żalobna na pogrzebie xi
cia Augusta Sułkowskiego, 
przez ks. Floryana Stablewskiego. Gniezno, 1883. 
3492. (1160) Mowa żalobna na czeŚĆ x. Koźmiana, przez 1. Edwarda Li- 
kowskiego. Poznań, 1877. 
3493. (1161) Offener Brief an die deutschen Fiirsten und das deutsche 
Volk. Dresden, 1872. Verlag von J. 1. Kraszewski. 
3494. (1162) Uroczystość otwarcia Muzeum historyczno-polskiego w Rap- 
perswyl, 23. paźd. 1870. Drezno, 1870. Drukiem. J. I. Kra- 
szewskiego. 
34!)!). (1163) Broszury (2) Emanuela Jastrz
bczyka (o Litwinach i Litwin- 
kach). Wilno, 1850. . 
3496. (1164) (Okólnik XV, N. 335) Komissya organiczna Towarzystwa 
demokratycznego do wszystkich członków towarzystwa. Paryż, 1869. 
34!17. (1165) List otwarty Józefa Szujskiego do redakcyi "Czasu". Kra. 
ków, 1877. 
3498. (116G) Mowa żałobna na pogrzebie Faustyna Radońskiego, przez 
Ign. MORzczeńskiego. Poznań, 1870. 
2499. (l1G7) La PolognI', son passe et son avenil'. Paris, 1862. 
3500. (1168) L'empereur Napoleon III et la PolognI'. Paris, 1863. 
3501. (1169) La Pologne, la France et la diplomatie. Paris, 1864. 
3502. (1170) L'empereur, la PolognI' et l' EUl"ope. Paris, 1863. 
3503. (1171) La Pologne et 1815. Reponse a Proudhon, par Constant 
Portelette. Paris, 1864. 
3504. (1172) La constitution russe et la PolognI'. Par Ivan Golovine. 
Paris, 1863. 
3505. (1173) La resurrection de la PolognI' et la regeneration de la Rus- 
sie. Par Ivan Golovine. Paris, 1863. 
3506. (1174) L'avenir de la PolognI'. Par Charles Perraud. 2. M. Pa- 
ris, 1864. 
3507. (1175) Le tocsin de la PolognI'. Paris, 1863. 
3508. (1176) Un Anglais en PolognI'. Recit de l'insurrect.ion, par un te- 
moin oculaire. Paris, 1863. 
3509. (1177) Polen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Eine historisch- 
po!itische Studie. Leipzig. 1870. 
3510. (1178) L' insurrection polonaise. Par II' comte de Montalembel't. 2. 
M. Paris, 1863. 


/
>>>
Historja Polski. 


195 


.3i) [1. (1179) Die Polen im deutschen Parlament 1875. Antrag des Abg. 
Taczanowski und Genossen so viI' ,!iI' Verhandlungen der Reichstagssit- 
zung am 20. Jan. 1875 nach amth. sten. Bericbten. Posen, 1875. 
.35 ł 2. (11 HO) Krótki rys wypadków !itewskich w r. 1831. Przez Ign. 
Wielobłockiego. Paryż. 1R62. 
.3513. (1181) Austrya i Polska. Przez MaIjana Chylińskiego I. Przeszłość 
Lwów, 1
64. 
-3514. (1182) "Nie zginęła". Listy z zaboru moskiewskiego. Lwów, 1876. 
.3515. (1183) Beitr!l.ge zur Belencbtung der Gleichberechtigungsfrage der 
polnischen Sprache in W estpreussen, zun8chst eine Denkschrift 
rur die .l'tIitgleider des Hauses der Abg. Von Ignaz Łyskowski. 
Posen, lR72. 
.3516. (1184) Byó albo nie byó. Cz. I. Przez Juljusza Bolest
. Ben- 
d!ikon, 1
1i5. 
4517. (11H6) Myśli o naszych działaniach w kraju i za granicIł. Przez 
Mateusza Gralewskiego. Lipsk, 1865. 
.3518. (tlR6) Prix et nominations merites par les W
ves de l' . Ecole na- 
tionale polcmaise ó. la cl8ture de l'annee scolaire 1856 -57. Pa- 
ris, 1857. 
.3519. (1187) Prix et nominations mćriMs par les eIeves de l' Ec. nato 
pol. 1857-58. Paris, 185R 
3520. (1188) Szkoła polska na Batignolles (w Paryżu) 18fi8. 
3521. (1189) Szkoła wyższa polska (68, Boulevard de 1'IIontparnasse). 
Sprawozdanie za rok szk. 18()7j8. 
.3522. (1190) Ecole polonaise de Batignolles. Distribution solennelles des 
prix 1865-186G et 1867 -1868. Discours de Severin Gałęzowski, 
J. Toussenel, Bron. Zaleski, A. Nisard, Jos. Gal
zowski, A. St.fZ- 
piilski. Paris, 1861i, 1868 i lH86. Zeszytów 3. 
."3523. (1191) Inauguration des plaques commemoratives en l' honneur des 
anciens ele vel! de l' Ecole polonaise morts pour la PolognI' (18liiJ- 
(40) et pour la Prance (1870-71) Odkrycie tablic pamiątkowych 
na cześć ,lawnych uczniów Szkoły polskiej, poległych za Polskę 
(1863-64) i za Francyę (1870-71). Paryż, 1877. 
3524. (1l92J Association des ancienn6s eleves de l' Ecole polonaise. Liste 
des societaires aoiit 1886. 
.3525. (119.3) Association des anciennes eIeves de l' Ecole polonaise. Pro- 
ces-verbal des assemb!ees generales des annees 1879-1882, 1884., 
1886. (NN 28-35, 38, 29,41,43) Paris, 1879- .1886. Zesz. II. 
.3526. (1194) Bulletin litteraire, scientifique et artistiqlle polonais publić 
par les soins de l' Association des anciennes eIeves de l' :Ecole 1)0- 
lonaise a Paris. NN. 11:1--21, 2ił-25, 28-:H. Paris, 1883-87. 
Zeszytów 12. 


1;;*
>>>
19H 


Historja Polski. 


3527. (1195) Beitrltge zur Culturgeschichte der polnischen Fraucn im 16. 
u. 17. Jahrhunderte, von Rudolf' Ottmann. Krakau, 1884-. Z dedyk. 
3i)28. (1196) Listy do pani Postępowskiej i jej odpowiedzi. (Dalszy ciąg 
!istów do llani Apatyi). Kl'aków, lł:!81. 
3i)2a. (1197) Illagistrat w obec wolnej gminy. Przez Karola Langiego. 
Kraków, 18G8. 
3530. (1198) Lukasz Gomicki. Sein Leben u. seine WerkI'. Ein Beitrag 
zur Geschichte des Humanismus in Polen, von Raphael Lowenfeld. 
Breslau, 1 H84. Z ded. 
3i}iH. (1199) ROZIJrawy o prawie i sądownictwie karzącem i o ur
ędach 
w dawnej Polsce. Z r
kopismów śp. J. W. Bandtkie - Stt;:żyńskiego. 
Wydał August Heylrnan. Warszawa, 18GH. 
3i)iJ2. (1200) Polskie pani a divky. Nezabudky z knih, cest a ze !!ivota. 
Napsal Edvard Jelinek. V Praze, 18
4. Z ded. Ozd. opr. 
35:m. (1201) Voix d' un pulonais Israe!ite en faveul' de l' blllependance 
de la PolognI'. Par :Ellhraim Ben - Israel. Dedie au Gouvernement. 
National de la PolognI'. Bruxelles, 1863. 
3fi:ł4. (1202) Ul'ząd...:enie konsystorza żydowskiego w Polsce. Przez Danie- 
la Neufelda, redaktora Jutrzenki. Warszawa, 18G3. 
3535. (1203) Hib!ioteka umiejętności llrawnych. O pojednaniu w zabójstwie 
według dawnego l)rawa llolskiego. Nap. Ad. Pawiński. Warszawa, 
1884. Z df'dyk. Ozd. opr. 
35iJli. (1204) Historya prawa polskiego, przez Jana Winc. Handtkie Stę- 
żyilskiego. Warszawa, l
f)O. 
3f)B7. (120;) Żydzi, Niemcy i My. Przez Jana Jeleńskiego. Wyd. 2. 
Warszawa, 1877. 
35B"{. (120fi) I'mwo cywih1!' ohowiązujące w Kl'ólestwie llOlskiem. Wydał 
Stan. Zawadzki. T. I. zesz. 1, 7, 8, li. 
353!'. (1207) Szkoła polska gosllodarstwa społecznego, przez Józefa Su- 
pińskiego. Organizm społeczny. O,ldz. 2. Lwów lH65. 
3:40. (1208) Bihlioteka OB80liilskich. Poczet nowy. Lwów 1862-G9. 
T. 1-7, 12. 
iJ;-4.1. (120U) lmif'nne spisy osób, które w llierwszych lata!:h panowania 
króla 
t'lnisława Poniatowskiago w rządzie lub przy aclministrac,r i 
Rzeczypospolitej udział brały, z dodatkiem mat.erJ'ałów do statystyki 
i geografii, tudzież ohjRśnienia o skarbowoRei, Ilrz
dach, sądownictwie 
i o innych składowych cz
ściach poJskif'go państwa. ('7,. 1. Tablice 
i rejestr. Kraków I HG6. In folio, 01'1'. 
3:'1.2. (1210) 1)as Verl1ułt.niss der Provin7, 1'08en zllm preusl!ischell Staats- 
gebiete. Von H. v. H. Ruf T. Berlin 1870. 
354a. (1211) .Jan Śniailecki. Jego stanowisko w dziejach oświaty i filo- 
zofii w Polsce. Przez 1\lallrycego Stl'aszewskiego. Kraków, 1875. 
35],.1-. (1212) Portrety. Przez Nie-Van-DJ'ka. Lwów, 18G1.
>>>
HistOlja Polski. 


197 


35M. (1213) Obchody weselne. Przez Pruskiego. Cz. I. Kraków, 18()9. 
Z dedyk. 
3:,),j.(,. (1214) Sprawozdania Stowarzyszenia Emigracyi Polskiej od 1
63. 
NN. 7-9, 11-12, 19, 23. Paryż, l Hf)3-80. 
-35.1-7. (1215) Sprawozdunia Towarzystwa Historycznego 
storyczno-Literuckiego w Paryźu. 1863, N. 12; 
1-3, 5, 7-10, 13-16, 20-21. 
3548. (1216) Compte-rendu de l' Oeuvre d' Assistance des pretres polo- 
nais exiles en Siberie f't IIans l' interieur de la Russie. 8. annee, 
15 mArs 188B. (Signe) Comte LalUslas Plater. 
354
. (1217) Zdanie sprawy z czynności c. k. Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego Ilokonanych w r. 1860. Przez dra J. Majera. Kra- 
ków, 1H61. Z ded. 
35;)0. (121H) Y CTan'b 061J
eCTł!a Ilooll.{peuiJl XY.II:O)KeCTn'L ł!'b l{apcTut 
n O.1lbCKOIII'b. Ustawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pil,)knych w Kl'ó- 
lestwie Polakiem. Warszawa, 18fiO. 
3551. (1219) O wydawnictwie I.iber Diligentiorum krakowskiego fakultptu 
filozoficznego z lat 1487-1563. Przez lIra Władysława Wisłoc- 
kiego. Kraków 188ft Z ded. 
3t)[)2. (12:20) X. Piotra Skargi Kazanie o miłości ku oyczyźnie. Podług 
wydania Krakowskiego 1600 r. Poznań 1869, w zleceniu ksiegarni 
Jana Konst. ŻUllańskiego. . 
3;;/):ł, (1221) Hołdy Matce 8wietej i Męczennicy po stuleciu zamęczania 
tej Nieśmiertelnej, co to ma być już Bezimienną. Z zarysem histo- 
rycznym dla kuustmistrza polskiego do Monumentalnej Polonii. Lip",k 
1-\72, F. A. Brockhaus. Z ded. 
3554. (1222) Sprawozdanie Zygmunta Kozłowskiego z czynności poselskich 
w Kole Polskiem i w Rfi(lzie Pailstwa w 'Viedniu oraz rozprawy 
zgromadzenia wyborców wi!:k
zych posiadłości okręgu Przemysko- 
Jarosławskiego z ił marca 187R Kraków 1879. 
3:')55. (1223) Sprawozdanie tymczasowego przewodniczącego i Raiły Prze- 
wOllniczącej Towarzystwa \Vzajemnej Pomocy w Paryżu z czynności 
od 2n wrz. lH64 110 1 !ipca 1865. BemUikon, w druk. "Ojczyzny'l. 
3:-J;)lj. (1224) Kwart
lnik historyczny. Organ Towarzystwa Historycznego 
poił red. Xaw. Uskiego. Lwów, lH87. R. 1., zesz. 1. 
3:)57. (1225) O za,laniu młodzieży polskiej kształcącej się w uniw. Jagi
l- 
lońskim. Mowa rektora uniw. Józefa Kremera przy imatrykulacyi 
1(j gr. 1870. Kraków, 1870. 
3;")58. (1226) Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Emigracyi. Paryż, 1870. 
31):)9. (1227) Sprawozdanie stow. kształcącej się młollzieży polskiej w wyż- 
szych zakładach naukowych we Prancyi. Paryż, 1.872. 
;
i)fjO. (122)3) Ustawy stowarzyszenia czeladzi kato!ickiej w Strzelnie pod 
wezwaniem ś. Stanisława Kostki. Trzemeszno, 1H68. 


Polskiego i Hi- 
1855-80, NN.
>>>
198 


Historja Polski. 


3561. (1229) Statut towarzystwa 
Opieki Narodowoj". I.wów, 1870. 
35G2. (1230) Projekt ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Ki- 
jowsko Wołyńsko-Podolskiego. Żytomierz, 1
61. 
3563. (1231) Przemówienie P. Albina Piotrowskiego na pub!icznej Sessii 
Założycie!i Towarzystwa Kredytowego w Kijowie, dnia 6 Lutego. 
1861 roku. Litografia N. Sementuwilkiego w Kijowie. Str. 32 w 4". 
3564. (1232) Pumnik Adama Mickiewicza. Kartka z dziejów Poznania_ 
Przez Klemensa Kanteckiego. Poznań, 1883. Z fot. pomnika. 
3565. (1233) Mowa St. Kunasiewicza na wolno zgrom. Towarzystwa nau- 
kowo-!iteracldego 30 list. 1Ł\69. Lwów, 1HG9. Z ded. 
3566. (1234) Śpiewy powstańcze, Wj'odzimien
a Wolskiego. Zesz. 1. 
Paryż, 1H63. 
3567. (1235) lilowa pogrzebowa na czeŚĆ x. Karola Antoniewieza. Przez. 
x. Aleks. Jełowickiego. Paryż, 1853. 
3568. (1236) I.e memorial polunais, pub!ie sous les auspices du Comite- 
central Franco-Polonais. Paris. Zesz. 1. 
iJr,(j9. (1237) Walka Rusinów z Rusinami (Uwagi nad broszurą: Polityka 
Polaków względem Rusi). Napisał Zbigniew Polanin. Lwów, 1880.. 
Zesz. 1-2. Z listem autora wewnątrz. 
3;') 70. { 1 238} Wspomnienie o życiu i pismach ks. Karola Antoniewieza.. 
przez ks. Ignacego Polkowilkiego. Warszawa, lH61. 
3571. (123m Żywot Tadeusza Kościuszki. Nallisał Lucyan Siemieński. 
Zesz. I. Kraków, 1.866 (Wydawnictwo dzieł tanich i pożytecznych). 
3fi72. (1240) J)zieje narodu polskiego od najdawniejszych do najnowszyclx 
czasów. Krótko i źwięźle opowiedziane przez Henryka Schmitta. 
LW{Jw, 1
61-62. Zesz. l, 3. 
3573. (1241) Opis starożytnej Polski, przez Tomasza Święcickiego. T. I. 
z. 1-4. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków, 18Gl. (Biblioteka Pol- 
ska, 1
fjl z. 24-27). 
;1574.. (1242) j)ie polnische Geschischtsschreibung des Mittelalters, von 
Heinrieh Zeissberg. Recenzya dra Stan. Smolki. Odbitka z Przewo- 
dnika nllukowego i literackiego 1
73, z 4. Lwów. 
iJ575. (1243) Dzieje panowania Zygmunta III. Pł'Zez J. U. Niemcewicza. 
T. I. (z. 1-4) Wyd. K. J. 'l'urowskiego. Kraków, 1860 (Bib!io- 
teka Polska 1860 z. 23-26). 
3[) 76. (124.1,) Rzeczpospo!ita Krakowska wolna, niepodlegj'a i ściśle ne-- 
utrallla, llod opieką trzech wielkich mocarstw: Austryi, Prus i Ros-. 
syi za r
kojmią Kongresu wiedeńskiego (1815-1846). Przez An. 
toniego Tessarczyka. Poszyt I. Kraków, 1863. 
3fii7. (1245) 2-8-me comlJte rendu de l'oeuvre du cathoIicisme en Po- 
logne (11')65-67). Paris. 7 broszurek razem zeszytych.
>>>
Historja Polski. 


199 


357H. (1246) Pisma ks. Szymona Starowolskiego (Reformacya obyczajów 
polskich, Lament Korony Polskiej.) Wyd. K. J. Turowskiego. 
Kraków, 1859. (Bib!ioteka Polska .1859, z. 47-49). 
357n. (1247) Piotr syn Włodzimirza, sławny dostojnik polski wieku dwu- 
nastego i Kronika opowiadająca dzieje PiotrowI'. Ptzedstawil August 
Mosbach. Ostrów, 1865. 
3f1
0. (1248) Aleksandra Wielopolskiego mowa w sprawie o testament 
Konstantego Świdzińskiego, miana w sqdzie apelacyjnym Królestwa 
19 czerwca 1857. Warszawa, 1857. 
;JfiH 1. (1249) Franciszek Smolka. Jego źycie i zawód pub!iczny. Skreś!ił 
Karol Widmann. Lwów, 1884. Zesz 1 j 2. 
35H:ł. (1250) Mowa xięcia Wladysława Czartoryskiego miana na posie- 
dzeniu grona literacko-historycznego w Londynie 3 Maja 18fj8. 
Paryż, w Bibliotece Polskiej. 
3f1:;3. (1251) lICTOpll\IeCKall Ta6JIIIQR IIoJIbllIlf 860-1875. OTeqeCTBY 
Poccill 1I0cnll
aIOT'}, HB. II AJ/.. EOp03.l1;IIHLI. Duża ścienna karta 
na płótnie, z tekstem ros. i polskim. Z portretami królów polskich 
po bokach. 
3584. (1252) Katalog opisowy wystawy Długosza urządzonej w Kapitu- 
larzu katedry krakow8kiej, przez x. I. Polkowskiego. Kraków, 1880. 
;Jj85. (1253) Projekt urzqdzenia Resursy Rzemieślnic7.ej w Warszawie. 
Litogr. o 34 str. in folio. 
H5H6. (1254) Sprawozdanie i alegata do sprawozdania z czynności Wy- 
działu Krajowego. Lwów, 18fj8. 
iłi,1'7. (1255) Konkurs Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Par
'żu. 
Kraków, 1H79. 
3ó"'R (1256) Sprawozllanie Dyrekcyi Towarzystwa Pomocy Naukowej dla 
Prus Zachodnich z r. 1874. Toruń. 
3jHR (1257) Sprawozdanie Komitetu Zarządzającego "Towarzystwa Opieki 
Narodowej" od 1. lut. 1871 (lo 31. stycz. 1872. Lwów. 
;Jf)!IO. (1258) Die lateinische Sprache in Polen, I. Th. litteriir-historische 
Abhandlung von Bruno Gulski (Jahresbericht iiber das Klin. Kathoti- 
ache GymnasiUlI1 zu Neustadt in Westpreussen). Neustadt Westpr. 1874. 
3:)91. (1259 Documents concernants la concession de chemins de fel' dans 
II' royaume de PolognI'. 
;JfiH2. (12fiO) Przegląd Rzeczy Polskich. Rok 1860. Pllryż. (Do str. 48). 


d) Histol"!Ja powszechna. 


3593. (1) Tl homme pendant les ages de la piel"l'e dans 11'13 environs de 
Dinant.sur-Meuse. Par :K DUllont. 2. M. Bruxelles, 1872.
>>>
200 


Historja powszechna. 


3594-. (2) Les temps prehistoriques en Norwege. Par A. Loranel'. Chris- 
tiania, 1874. 
3fiB5. (3) Allegemeine Cultnrwischenschaft, von Dr. Gustav Klemm. Leip- 
zig, t!:j!)5. 
i1fi96. (4) f} homme avant 11'13 metaux. Par N. Joly. 3. M. Paris, 1881. 
3597. (5) Der Einfluss der klassischen ViiIker auf' den Norden durch den 
Handelsverkehr. Von C. .F. Wiberg. Aus dem Schwed. von J. Mestorf. 
Hamburg, 1867. 
3598. (6) Due civilizationi. Studio etnologico - storico exposto !lalI' inge- 
gnere Ladislas Chotomski. Venezia, 1870. 
3599. (7) AlIgemeine Culturgeschichte der ?tIenschheit, von Hustav Klemm. 
Leipzig, 1843-1847. 6 tomów. 
3600. (8) Kultura lndów w epoce werlyjskiej. Przez J. Hanusza. 
3{)()1. (9) De l' esclavage chez les nations chretiennes. Par Patrice Lar- 
roque. Paris, 1860. 
Rfi02. (10) Culturgeschichte in ihrer natiir!ichen Entwickelun
 bis zm' 
Gegenwart. Von Friedrich von HellwalII. Augsburg, 1871. 11 
Lieferungen. 
3603. (11) Die vorgesl'hichtliche Zeit etc., von John Lubbock. Aus dem 
Engl. von A. Passow. Jena, tS7.i. 2 tomy. 
i1fi04. (12) La viI' nomade et les routes d' Angleterre au 14. siecle. 
Par J. J. Jusserand. Paria, 1HH4. 
3łOfi. (13) Ueber den etruskischen 'l'auschhandel nach ,lem NorIIen. Von 
Hermann Genthe. Frankfurt a. M. 1874. 
3(jOH. (H) Hie Urkundenlehre. Von Dr. Friedrich Leist. I
eipzig, lR
2. 
:ł(i07. (15) Histoire generale de la civilation en Europ!'. Par M. Guizot. 
HruxellPH. 
i1008. (W) rpmra.n;a, YI;pajillcbIm 36ipKa BIIOpba,ll;KOnaH3. Muxa)JIo)\ .lI;pa- 
rO:llanOJlJIJ\[ N. 4. Gen?ve, 1H7R . 
iłf;09. (17) Assyrien u. Habylonil'n. Von Fr. Kaulen. 2. Auf\. Freiburg im 
Breisgau, 11-3H2. Z illnHt.r. i lmrtami. 
ił610. (lH) Zwei Konigreiche, von einem Dil)lomaten Iler alten Schule. 
Aachen, 1 f
73. 
3611. (19) Pierre II' Grand. Par TModore Juste. Bruxelles, 11-377. 
3612. (20) Jean Wallon. .Jesus et le Jesuites. Paris, lH79. 
361i1. (21) Histoire politique des Papes. Par P. LalUlfrey. Paris, 18fj
. 
3614:. (22) Eine Wanderung nach Troja. Von Dr. H. Gelzer. Basel, 1H73. 
361 fi. (23) Znakomitości tegoczesne. Warsźawa, 18fjO. 
3616. (24) Rozprawa o plemionach Ting-Liug. Przez de Par.avey-a. Przeł. 
i wy,lał Józ. Kaz. Skibiilski. Warszawa, lK40. Z dedyk. 
3617. (25) Urgeschichte der Wenden. Von Wilh. ObermlUler. Berlin, IH74.. 
3618. (26) Zur praehistorischen Ethnologie der BalkanhalbinseI. Von Dr. 
FIigier. Wien, 1877.
>>>
-_._
---------- 


Rist.orja powt!zecIma 


201 


31i l !:.I. (27) Cultul'geschichte des deutschen Volkes in der Zeit des Ueber- 
gangs aUli dem Heideuthum in das Christenthum. Von H. Rilckert. 
Leipzig, 1853 -lR54. 2 TheiJe. 
;ł(j20. (28) Louis Leger. Nouvellell et.udes slaves. Histoire et litterllture. 
Paris, 1HH(J. 
31i2 J. (29) Histoire (liplomatillue de la guerre franco-allemande. Par Albert 
SoreI. Paris, lH7fi. 2 tomy. 
;łG22. (BO) Les Bnurbons et la Russie pemlant la revolution fram;aise. 
Par Ernest Daudet. Paris. 
;łfi2:J. (31) Portuga!ia. Przez dra T. Tril'plina. Warszawa, lH51. Z dedyk. 
.!Jfi2-L (32) La conspiration russe de 1825, suiviI' d' une lettre sur r 
emancipation (les paysans en Russie. Par Iscander (A. Herzen). 
Londres, 11'3;)8. 
31)21). (3H) Itinerah'e Ile la Haute - Egypte. Pal' Aug. l\Iariette - Bey. 
Alexandl'ie, 1 H72. 
3()26. (34) Les trvis pauiques, episodes de l' histoire contemporaine. Trad. 
de l' Augl. par Xavier Raymond. Paris, lH62. 
3627. (35) Maxime de Camp. En Rollande. Nouv. M. Paris, 1883. 
:Jti2H. (H6). Opieka prawna w Austryi dla zabytków sztuki i pomników 
hi!torycznycl1. Nap. dl'. W.łod. Demetrykiewicz. Kraków, lH85. 
3G2H. (37) Honi YICpąjillCbKi uicHi lipO rpoMaĄcbH:i cnpaUlI (17fH--1880). 
M. .ll;paroMaHona. Geneve, l8Rl. Z dedyk. 
36HO. (:-18) Ross und Reiter in Leben uml Sprache, Glauben und Ge- 
schichte der Deutschen. Eine kulturl1istorische Monografie von Max 
Jllhns. Leil'zig, 1872. 2 tl'my. 
:W;ł t. (3B) Das Diarium Iles Erich Lassota von Steblau, mitgethpilt ans 
einpr Hamlschrift Iler v. Gersdorf Stiftsbib!iothek von Reinhold 
Schottin. Bndissin, 1:-i54. 
iJ(jił:!. (40) La Hongrie ancienne et moderne. Pal' une lIociete de littel'a- 
teul'S sous la dir. de M. J. Boldenyi. Paris, 1851. 
3fjiJiJ. (H) Listy z llo,lróży, lJrzez Tad. Padalicę. Wilno, 181)9. 3 tomy. 
36:

. (42) Portuga!ia. Listy z pOIlróży AIlolfa Pawiilskiego. Warszawa, 
l 
81. Z dedyk. 
iJliiłii (i;J) Wenecya w l'rzecledniu lRf16 r. Przez Hieronima Feldmano- 
wskiego. Poznań, H!ti6. Z dedyk. 
3tii.Hi. (4-i) Essais sur l' histoire po!itique ,les derniers siecIes. Par J ules 
. van Pl'aet. 2. M. Hruxelles, 18fj7. 
31m7. (45) ITYTemecTuie 110 pyccrmlwIo IIpOCeJIO'lHbIM'I:. .a;opora
l'I:.. CO'l 
.'( II. Me.1lexoua CnCi. 1842. 
3ti:JH. (46) POCTOU-ł.-Ua-,l{oIlY. A. A. CI\a.'lhKOncKaro. Cu6. 1847. 
31jiHJ. (47) Oswald von Wolkeustein u. Frietlrich mit Iler leeren Tasche. 
Von Beda Weber. lnsbruck, 1 t! 50. 
36iO. (48) Nice. Par A. Rurnel. Nice, 1t!;)7.
>>>
202 


Historja powszechna.. 


3641. (49) Wspomnienia z Wenecyi, kolei żelaznej !ipnicko-wiedeńskiej, 
WiMnia, Karpat wadowick.ich, Frankfurtu i Tatr spiskich. Warsza- 
wa, 1845. 2 tomy. 
3642. (50) Memoires secrets sur la Russie pendant les r
gnes de Cathe- 
rine II et de Paul I. Par C. F. P. Masson. Avec avant-propos et 
notes par F. Barri
re. Paris, 1859. 
3(HH. (51) Die Cistercienser des nordostlichen Deutschlands. Von Fr. Win- 
ter. Gotha, 1
68, 1871. Tomów 3. 
3644. (52) La civilisation chretienne chez les Francs. Par A. F. Ozanam. 
Paris, 1849. Opr. 
3645. (53) Etudes orientales. Par Adolphe Franek. Paris, 1861. 
3646. (54) H. G. Montferrier. Voyage de fantaisil' po!itique en Autriche- 
Hongrie, en Bel'bie et en BulgariI'. Paris, 1885. 
3647. (55) Les ruines de Pompei jusqu'en 1858. Par Stan. J)' Aloe. 
Naples, 1858. 
3648. (56) Napoleon III i terytoryalne wynagrollzenia Francyi. Przez 
Bolesł. Świerszcza. Lipsk, 1867. 
3649. (57) La cite antique. Etude sur II' culte, II' droit, les institutions 
de la Grece et Ile Rome. Par Foustel de Coulanges. 2. M. Paris, 1866. 
3650. (58) HCTOpiJl (IeP)l;lIHRH)I;R VII, IWpOJlJl HCU. HBaHR rOJlOBlIHU. 
I.eipzig. 
3651. (59) Napoleon et Bon historien 1\1. Thiers. Par Jules Rarui. (je- 
. neve, 18H5. 
3652. (60) Khiva et le prince BeIoudche. Par Paul Traub. Paris. 1874. 
3f.i53. (61) Wojciech Dzieduszycki. Ateny. Lwów, 1
78. Z dedyk. 
3651.. (G2) Studya historyczne nad rewolucyą francuską 1787 r. Tłum. 
z franc. Warsżawa, 1862. 3 tomy. Z dedyk. nakładcy. 
36nfi. (63) Z wieku 16. Wielka wojna o wolność i niepodległość. Pl"ZeZ 
Alfreda Szczepańskiego. Kraków, 1871. Z dedyk. 
36fi6. (64) Listy o Szwecyi. Pisał Eust. hr. Tyszkiewicz. Wilno, 1846 
-IH47. 2 tomy. 
3657. (6n) Von \Varschau bis Olmlltz. 5. Aut!. Berlin, 1851. 
365H. (66) Les vacances d' un mPdicin. Par E. Guibout. Paris, 18RO. 
3fii)9. (67) Deutsche Kultur- u. Sittengeschichte. Von Joh. Scherr. 4. Aufl. 
Leipzig, 1870. 
3(j()\). (6H) Szwecya, przez Al. Przezdzieckiego. Wyd. 2. Wilno, 1851. 
:1()61. (69) Camile Lemonnier. Sedan (1870). Bruxelles, 1871. 
3G62. (70) llllMJlTllaJl KHJf)łOm lJHJlellcKol\ ry6epHill. 1854. 
3f)()3. (71) Precis historique des ordres re!igieux et militaires S. Lazaire 
et de S. Maurice. Par L. Cibbario. Trad. d' ita!ien par Humbert 
Ferrand. Lyon, 1H60. Opr. 
3fjfi4. (72) Aus dem heiligell Lande. Von Konst. Tischendorf. Leipzig, 1862.
>>>
Historja powszechna. 


203: 


3665. (73) Obrazki z podróży. Szwecya. Przez W. Engestrom. Kraków. 
1870. Opr. 
3666. (74) Podróż nad Renem i w Szwajcaryi. (W r. 1H46 odbyta).. 
Poznań, 1877. 
3667. (75) Listy z podróży odbytej do stepów kirgiz - kajsackich. Przez 
Edw. Ostrowskiego. Grodno, 1859. 2 tomy. 
3668. (76) Listy z podróży po Włoszech. Przez Konst. Gaszyńskiego. 
Lipsk, 1H53. 
3669. (77) Wspomnienia z podróży do Wloch Górnych i Dolnych. Skreślił 
ks. Ant. Stabik. Wrocław, 1867. 
3670. (78) Podróż po Skandynawii. Wilno, 1861. 
3fi71. (79) IIYTelllecTnie no CBSlTOIł aex:'If; D'It 1835 r. A. HopoBa. 
Cn6. 1H3K 2 części. IlIustr. Opr. 
;J672. (80) Histoire romaine de Dion Cassius, trad. par. E. Gros. Paris,. 
1845-1855. 4 tomy. 
3łi73. (81) Dzieje księstw nad-dunajskich, przez Leona Rogalskiego. War- 
szawa. 1
61 i 1862. 2 tomy. 
3m4. (82) Memoires d'un ancien ministre (1807-1869) Par lord Mal- 
mesbury. Trad. de. l'angl. par M. A. B. 2. M. Paris, 1885. 
3675. (83) Une familIe princiere d' Allemagne. Par Ame!ie Lilienthal. 
Paris, 1886. 
36i6. (84) Catule l'tlendes. Les 73 journees de la Commune (du 18 mars 
au 29 mai 1871) 3. M. Paris, 1871. 
Bli77. (8fi) Histoire de Robert Surkouf, capitain6 de coriaire. Par. Ch. 
Cunat. Paris. 
3678. (86) Russland seit der Aufhebung der Leibeigenschaft. Von Dr. Fr_ 
J. Celestin. Laibach, 1875. 
8679. (87) 1453 le derniers jours de Constantinople. Par E. A. Vlasto. 
Paris, 1883.. 
3680. (88) Rodzina Bordijów. StUlljum historyczne przez Edw. Lubow- 
skiego. Warszawa, 1876. 
:WRl. (H9) Herodota Dzieje. Przekł. z greckiego Ant. Bronikowski. Po- 
znań, 1H62. Z dedyk. 
:J6R2. (90) Due anni di lo!itica italiana. Ricordi et imlressioni di St. Ja- 
cini. l\lilano, l RGB. 
3łi83. (91) L' etat autrichien. Boheme. I{ongrie. Habsbourg. Par I.ouis 
Leger. Paris, 1866. 
3684. (92) Das europiiische Russland. Von Hoffmeister. Berlin, 1876. 
3fiH:'). (93) Graf Jacob Johann v. Sievers und Russland zu dessen Zeit. 
Von Karl Ludwig Blum. Leipzig und Heildelberg, 1884. 
3fj86. (94) Aus Japan nach Deutschland dUJ'ch 
ibirien. Von WilII. Joest_ 
Kiiln, lpH3.
>>>
204 


Historja powszecbna. 


3687. (95) Tableau de la population de tous les pays divisee par legions. 
2. M. Juillet 1863. Geneve. 
3688. (96) Pravek zeme ceske. Slo1til Jan Erazm Wocel. V Pl'RZe, 1866 
i 1868. 2 dzialy. 
3689. (98) Bośnia i Hercegowina. Opracował LUllomir Prószyński. War- 
szawa, 1882. 
36!10. (99) Trois mois a l' arme de Metz. Par un officier dn genie. 
Bruxelles, 1871. 
3li91. (100) Le traite avec l' Angleterre. Par Cas. Perier. 2. M. Pa- 
ris, 1860. 
3692. (101) Voyage d'un exiIe de Londres a Naples et en Sicilie etc. 
Par le baron D' Haussez. Parii!, 1.835. 2 tomy. Opr. 
i31i!13. (102) La nation russe et ses classes constituantes. Bruxelles, lHIH. 
3mH. (103) PycCI:aJl IIMuepill. TIOJlLCKin ll3I'JlJI,II;'L Ha PyccKie l'ocY,II;apCT- 
BCHULIe BOUpOCLI. Ber!in, 1

2. 
31i9;). (104) Stanisław Smolka. Wyoieczka do Węgier. Lwów, 1882. 
31i96. (lO!) Noveaux memoires du marechal Duc Ile Richelien 11)96 ---17H8. 
Par M. de Lescure. Paris, 1869. 
3fi97. (10fi) Zur Geschicbte der Politik Leopold's II. 
Blm.,. (107) Pr.icis du siecle de Louis XV et histoire ,III parlement ,le 
Paris. Par Voltaire. Pal'is, 1880. (Nouv. M.) 
3699. (lO») Stanislaus Hosius. Von Ant. Eichhorn. !tlainz, 1854-1355. 
2 tomy. Opr. 
3700. (109) DAl' Peter von Danzig. Historische Erzithlung aus der Zeit 
der H;msa. Von Reinhold Werner. Berlin, 1H84. 
3701. (110) Dziennik podróży po Europie Jana i :Marka Sobieskich. Przez 
Seu. Gawareckiego. Warszawa, lH83. Z dedyk. 
3702. (11) La Sicile. Par l'abbe V. Postel. Lille, 1857. 
-3703. (112) Chl'ist0l'he Colomb. Par W. H. Prescott. Tra(I. de l'angI. 
Bruxelles et Leipzig, 1862. 
:3704. (113) Teorye po!ityczne XVI wieku. Skreślil dl'. W. 1\1. Olelll1zki. 
Poznań, 1873. 
370fi. (114) J
ssai sur la ,liplomatie, manuscrit d' un philhellene, pub!ie 
par M. Toulollzan. Paris, 1830. 
3706_ (115) Voyage autour de la chambre dei! deputes par un Slave. 
Paris, 1845. 
3707. (ł 10) Tl'oia uml seine Ruinen, von H. Schlieman. Wal'en, 1875. 
370". (117) El)itre secrete a Louis-Napoleon. Par l'auteur de la Reforme 
du savoir humain. Metz, 18!)1. 
3709. (118) Desarmer ou dechoir. Essai sur les relations internationales, 
par E. Goblet [)' Alviella. Bruxelles et Paris, 11':)72. 
3710. (1 HJ) I'R France par rapport a l' .-\llemagne. Bl"Ilxelles et Pa- 
ris, 18B4.
>>>
Historja powszechna. 


205 


i1711. (120) Memoiren des Grafen Murawjew. Aus dem Russischen. Mit 
einer uiographischen Einleitung. Leipzig, 1
83. 
3712. (121) La cour de Rome dans ses rapports civiles et po!itiques 
avec la question ita!ienne. Paris, 1HfH. 
H71iJ. (122) Eine deutsche Stadt vor sechzig Jahren. Kultl1rhistorische 
Skizze von Dr. Otto Biihr. Leipzig, 1
84. 
H 714. (123) Le congl'f
s de Berlin et les Slaves du Sud, par Z. Milkow8ki. 
Geneve, H,80. 
3715. (124) Mowa ks. Napoleona miana w senacie francuskim. Po- 
znań, 1863. 
371ft (125) Io'rant;ois-Joseph empereur d' Autriche peut-il etre courollne 
roi de Hongrie? Par J. Ll1dvich. Paris et B1'Uxelles. 
371.7. (12H) !Iarie Antoinette. Miraueau. Robespierre. Von Sigmund Ko- 
!i8ch. Wien, 18HO. 
371H. (127) Pogląll na dzieje Słowian zachollnio-północnych itd. NapisILł 
dr. Sieniawski. Gniezno, IRIn. 
37UJ. (128) Wiara Słowian itd. Napisał Romualll Świerzbieilski. Warsza- 
wa, 1 H80. Z dedyk. 
3720. (129) AmaUl'y-DuvaI. Souveuirs (1829-1830). Paris, 11385. 
37:H. (130) Constantinople, Smyrne et Athenes. Journal de voyage par 
Paul EudeI. Paris, 1885. 
3722. (131) Englands Ende in der Schlacht bei DOl'king, von Verfasser 
des Ethiopien. Hamhug, 1879. 
3723. (132) Haltische Briefe. Von B. G. Wel"ren. Hamburg, 1870. 
3724. (133) 
;mile de Laveleye. U Afrique' centrale etc. Bruxelles, 11378. 
37
5. (134) Les l\Iysteres du Palais des Czars (sous l'empereur Nicolas 
I) Par Paul Grimm. 2. ed. Wurzbourg, 1871. 
37
(). (13;') Le proce;; du tsarevitch Alexis Petrowitch. 'rrad. ,lu 1'U;;se 
l!ar Const. de Wbite. Leipzig, 1860. 
3727. (136) Griechische Kiistenfahrten. Von Dr. l?r. v. Luher. Beilefeld 
und Leipzig, 1876. 
3i28. (137) La storia di Girolamo Savanarola, da l'asquale Villari. Pi-- 
renze, 1882. 2 tomy. 
372H. (138) f:l'istiani ed Ebrei nel medio evo, dei prof. Giuseppe Levi. 
FirAnze, lH6l;, 
3730. (139) Tizio Caio Hempronio, di Ant. G. Harrilli. Milano, lH77. 
3731. (140) Gesta Romanorum. Von Hermann Oesterley. Berlin, 1872. 
:J7ił2. (141) Ru!sland's Geschichte und Politik. Von Dr. Arthur Klein- 
schmidt. Cassel, lH77. 
37itt (142) Thucy.lidesa Historya wojny peloponneskh\j. Przekł. z gri1ck. 
Ant. Hl'onikowski. Ostrów-Wrocław, 1.H7U. Opr. 
3734. (l4ił) Voyage d' Horace Vernet en Orient, red. par }1. Goupil 
Pesquet. BruxeUes et Leipzig. 1844-. 2 tomy. 


,
>>>
2U6 


Historja powszechna. 


3735. (144) Histoire romaine, par V. Duruy. 5. M. Paris, 1861. 
3736. (145) Russland unter Peter dem G1'ossen. Heransg. von Dr. Ernst 
Hermann. Leipzig, 1872. 
3737. (146) Rome et Demetrius. Par le P. Pierling, S. J. Paris, 1878. 
3738. (147) JKB3HL KecapJJ. COtlllHeHie HanoJreoHa III. Leipzig, 1fi65. 
3739. (148) Krytyczny rys wojny 1866 roku w Niemczech i we Wło- 
szech. Przez Jarosława Dąbrowskiego. Genewa, 1868. 
3740. (149) Francesco Nnllo. Notizie storiche rli Stefanoni Luigi. Mi- 
lano, 1863. 
3741. (150) Herodien. Histoire romaine depuis la mort de Marc-Aurelt' 
jusqu'a l'avenement de Gordien III. Trad. du grec par Leon Ha- 
Ievy. Paris, 1860. 
.3742. (151) Friedrich W. Ebe!ing. Kyaw unrl BrUhl. Leipzig, 1885. 
3743. (152) Przesilenie państwowe w Austryi w r. 1879. Poznań, lH79. 
3744. (153) Le dernier de Napoleon. Paris, 1872. 
3745. {154) L' Ita!ie apres la guen-e, par Jean Fabrizi. Trad. d' itslien 
par Martin Doisy. Paris, 1859. 
374-6. (155) La Hongrie et le droit pub!ic autrichien a pro})os du projet 
d' sdresse de M. Deak. Brnxelles et Leipzig, 1t;(H. 
3747. (156) Henri IV et la princesse de COUlie. Par Paul Htmrard. Bru- 
xelles, 1t;85. 
3748. (157) Documents officiels recueillis dans la secretairerie privte de 
Maximilien. Histoire de l' intervention fram;sise au Mexique, par 
E. Lefevre. Bruxelles et Londres. 1869. 2 tomy. 
3749. (lfiH) Ni papl' ni empereur. Par P. Malardier. Londres, 1861. 
3750. (159) Cavour o Garibaldi? DeI' avvocato Piel' Carlo Boggio. To- 
rino, 1860. 
B7Gl. (160) I} Espagne et son avenil' commercial. Par Ch. Le Hardi De 
Beauxlieu. Bruxelles et Psris, 1 
61. 
3752. (161) Camille du Cavour. Commemoration pSl' !'rI. Ciro d' Arco. 
Paris, 1861. 
'3753. (W2) La verite sur le proces Paterson. l'aris, 1861. 
3754. (163) Les droits de la Roumanie bases sur les traites. Par un 
ancien diplomate. 1874. 
3755. (164) Pil' IX. Par P. Vesinier. Berlin, 1861. 
3756. (Hi5) La revoIution americaine devoilee. Paris, 181i L 
3757. (HiG) Souvenirs historiques de la Marlluise Constance d' Azeglio, 
nee Alfieri. Turin, 1H84. 
3758. (167) Początki feuda!izmu. Nap. dr. St. Smolka. Lwów, lH71.. 
3759. (lG8) Corps franc de vosges. Par Lad. Wolowski. Paris, 1871. 
3760. (169) Stronnictwa węgierskie, wybory na sejm z r. 1869. Przez 
Wł. Golemberskiego. Kraków, 1869. 


,
>>>
Historja powszechna. 


207 


3761. (170) lta!ien in den Jahren 1868 und 1869. Von Bł!rnstein- 
Berlin, 1870. 2 tomy. 
3762. (171) Apostolowie Słowian M. Metodyusz i Cyryl. Opracowal Lu- 
domir Prószyński. Warszawa, 181)5. 
3763. (172) Tableaux de la revolution franQaise. Par Ad: Schmidt. Leip. 
zig, 1867-1870. 3 tomy. 
3764. (173) OUHC&Hie 'lYMLI 1I0CTHl'llIef!: OJJ;eccy B.ł. 1837 r. COCT. C. 
Ca4OHOD.ł.. OJJ;ecca, 1838. 
3765. (174) Dr. A Sas. Ita!iana. Lwów, 1887. Z dedyk. 
37fif}. (175) Alexandre Holynski. Nubar-Pacha devant l' histoire. Pa- 
ris, 1886. 
3767. (176) Die ritterliche Gesellschaft im ZeitaUer des Frauenkultus. 
Von Jacob FalkI'. Ber!in. Opr. 
37G8. (177) Victor-Emmanuel et Mazzini etc. Par Auguste Boullier. 
Paris, 18li5. 
3769. (178) Les sysMmes representatifs avec elections populaires. Par 
Charles Biedermann. Trad. de l'all. par St. Leportier. Leipzig, 1864. 
377(}. (179) Dziennik podróży po Europie Jana i Marka Sobieskich itd. 
Warszawa, 1HH3. 
3771. (11:\0) Franciszek Desk. Szkic biograficzny przez Stan. Warnk
. 
Poznań, 1876. 
3772. (HU) Z nad brzegów morza pólnocnego. Nap. H. Miildner. War- 
szawa, 1881. Opr. Z ded. 
3773. (182) Briefwechsel und Tagebiicher der Ftirstin Amalie von -Ga!itzin. 
Miinster, 11)74. 
3774. (183) me Aufgaben Oesterreichs. Leipzig, 1860. 
3775. (184) Illarie Foeodorowna, nee princesse de Wurtemberg-Montbelliard, 
aVRnt son elevation au trone imperial de Russie. 1759-17 8l. 
Par J. H. Schnitzler. Halle, 1865. 
3776. (1
f» Trois mois de sejour en Moldavie. Par Eug. Leger. Pa- 
ris, 1861. 
3777. (1
6) Ellgar Quinet. 1.1' siege Ile Pal'is et la defense nationale. 
Paris, 187ł. 
3778. (187) Ag. de Gasparin. Illnocent m. 4. M. Paris, 1875. 
3779. (lH8) Geschichte der HOfe des Hauses Sachsen. Von Dr. Eduard 
VehsA. Hamburg, 1854. 7 tomów. Opr. 
3780. (189) Von Nicolaus I. zu Alexander III. St. Petersburger Beitriige 
zur neuIJsten russischen Geschichte. Leipzig, 188l. 
37K1. (190) La contre-revolution religiewie au XVI-e !'!iecle. Par Martin 
Philippsol1. - Bruxelles, 1884. 
3782. (191) Reminiscences sur l'empereur Alexandre l-er et sur l'empereur 
Napoleon l-er. Par m-me Choiseul-Goutfier. Paris, 1862. Z kopiq 
ręko notatek o autorce (5 !istowych ark).
>>>
20H 


Historja powszechna. 


a783. (192) Le finances de l'empire. Par M. Casimir Perier. Paris, 1868. 
3784. (193) Wiedeń rakuski od Turków oblężony itd. Warszawa 1883. 
378fi. (194) Maximes et pellsees recueillies par nn diplomate. Bruxelles,1877. 
378ft (195) 184
. }
in weltgeschichtliches Druma. Von Johannes !:5cherr. 
Leipzig, 11'375. 2 tomy. 
37
7. (196) O konwencyi genewskiej. Przez Gustawa Roszkowskiego. 
Lwów, 1
87. Z ded. 
37:-;8. (1 H7) Ulle question italiellne au seizi
me siecle. Par Charles Ile 
Samm. Paris, 1
61. 
3789. (1 H8) Meine 3 1 / 2 -jiihrige leipziger Po!izeicampagne. Von A. HepIleI'. 
Rraunschweig, 1874. 
a7HO. (199) Ita!ienische BlIttter. Von Hermann Riegl'l. Hanllover, 1871. 
37m. (200) v alliance fmnco-pmsienne. Paris, 1869. 
37B2. (201) Geheimlehre und Geheimstatuten des Tempelherl'en-Or,lens. 
Eine kritische Untersuchung von Dr. Hans Pl'utz. Ber!in, 1879. 
37
)3. (202) La souverainete du Montenlgro et II' droit des gens moderne 
de I'Europe. Par Jean Vaclik. Paris et Leipzig, 18!i8. 
3794. (203) Monografia Przemyśla. Nap. Leopold Hauser. Przemyśl, 18Kit 
379!}. (204) Elogio funebre di Michele Lewicki etc. Recitato (lal R. P. 
Girolamo Kajsiewicz. Roma, 1858. Opr. 
3i!)(j. (205a) La viI' au tempa des cours d'amour etc. Par Antony :M:eray. 
Paris. lt!7ft 
37B7. (20Ijb) Nouvelles lettres de madame Iuchesse d' Ol'Ieans. Trad. 
d'all. l)Rr G. Brunet. Paris, 1853. Opr. 
379
. (206) Esaii II' Lepreux. Histoire du temp"! de Duguesclin. Par 
Emrnauuel Honzales. Rruxelles et Leipzig, 11'349. 7 tomów. 
37!1!)' (207) Listy z podl"ózy po Włoszech. Przez KOHst. Gaszyńskiego. 
Lipsk, 1853. 
3.,00. (201'3) Kilka chwil we Włoszech w 18
7 i 181.H, Przez WaUllę 
Odl'owąż. Poznań, 11')30. , 
38fJ1. (209) Viajes cle extranjeros por Espagna y Portugal en los siglos 
XV, XVI Y XVII. Coleccion de Javier LiskI). Tl'aducidos deI ori- 
ginal y anotados por F. R. l\Iadrid, 187H (?). Z dedyk. 
3';02. (210) Alexandre II. Par Victor Lafertt\. Geneve, 18B2 
3803. (211) Le Montent\gro. Par Renri HelamI'. Paris, 1862.. 
i3'}0.
. (212) La socit\tt\ et les moeurs allemaufles, par Joh. SChel"r. Trad. 
de ralI. par Victor Tissot. Paris, 1877. 
:3805. (i3 UJ) Le cardinal de Bernis etc. Par Frt\deric l\fasRon. Paris, 1884. 
3806. (3 U..) La science rornaine a l'eporpte 11' Augustp. Par A. 'rer'luern. 
Pal'is, 1 H
ij. 
3
07. (215) J1c'rop;l'leClm,c'raTlłcTH'recKie (ltJepKII Bn_1PHC1WIi ry6cpuin. 
1H!i2 Ił 1 H53 1'1'. BHJlblla, 1853. 
3';;08. (216) Lord Palmerston. Tmd. d' angI. par Aug. Craven. Paris, 1878.
>>>
Historja powszechna. 


209 


,
!)U!:J. (217) Deutsche Geschichte. In Verbindung mit Anderen von L. 
Htacke. Bielefelll und Leipzig, 1880-18H1. 6 odllziałów (tomów). 
;U
lO. (218) Pitanje austrijsko, dr. Imbro Ignjatijevic Tkalac. U Pa- 
rizu, 1H66. 
::3811. (2U)) Hus i husyci. Nap. l\Iichał G!isczyński. Warszawa, 1859. 
;JHH. (220) Do Ilziejów Ukrainy. Lwów, 1RGH. 
:UH,ł. (221) Znaczenie i wewn
trzne życie Zaporoźa. Przez ::\lich. G!iszczyń- 
skiego. Warszawa, lt!52. Z ded. 
H814. (222) Rys dziejów Serbo-Łużyckich. Przez W. Bogusławskiego. 
Petersburg, lH61. 
HH1:. (223) Les trois paniques. TralI. de rang. par Xav. RaymoUlI. 
Paris, 1862. 
HHHi. (224) HiAt.oire de Pierre I-er appeIe II' Grand. Par Ivan Golovin. 
Leipzig, lHGl. 
::3817. (225) Karaiskakis. Obrazek hist. z epoki lJOwstania greckiego w r. 
1819. Paryż, 1H64. 
HH 1"5. (:!!2G) l\lemoires de la princesse Daschkoff. TraII. de l'angI. Alf. Iles 
:Essarts. l)aris, 18fi9. 4 tomy. 
;JHHJ. (237) De Paris a Pekin par Siberie, l\longo!ie. Par Victor }Ieignan. 
Paris, 11;76. 
3H:łU. (22H) La Russie contelllporaine. Par Herbert Bany. TralI. de l'ang. 
par m-me Al'vMe Barine. Paris, 1873. 
3H21. (2iW) '1'uttolasso's Wanderungen durch Deutschland, Polen, Ungarn 
und Griechenland im J. 183fj. Stuttgart, 1839. Opr. 
H
22. (230) Z POdl"ÓŻY po kraju słowackim, lJrzez Agatona Gillem. 
Lwów, 1 H71i. 
;J
23. (231) Antonin Proust. Le prince de Bismarck, sa correspondance. 
Paris. 
:3821-. (232) Pamiętniki z wojny hiszpańskiej (1808-1814) Stan. Broe- 
ckera. Tłum. z niem. przez Pau!inę CybulskI!:. Warszawa, 1H77. 
3821). (23H) Józef Rogosz. Wspomnienia z Włoch od 18fj4 do 1867 r. 
T,w(
w, 18iłi. 
3K
lj. (2:J4! .lIfiAci
las Kamieiu;ki, tue a :\Iagenta (Souvenir). Paris, 1 -'1 i l. 
HK27. (23:') Visegrad einst uml jetzt. Von Josef Victorin. Pest, 1872. 
3
28. (236) Reise nach Livland uml KuriamI zur genauen Gntersuchung 
Ilpr J,iwen uml Kl"ewingen. Von A. J. SjiJgren. W eimar, 1Rt7 (?) 
3H29. (237) :\I,;moires de Uarguerite de Valois prem it-re femme de Henri 
IV. l'ar Charles Caboche. PadA, IRGO. 
38:10. (23
) Jos!\ph, Carle et Horace Vernet. Pal" Ame deI' Uurande. Paris. 
38H l. (239) .Tan G-natowski. Listy z Konstautynopola. Kraków, 181033. Z dpd. 
a."'IH
. (21,0) HistJire de Boniface VIII. Par 1. Lonis Tosti. '1'1'aI1. ,rit. 
lUlI" l' abM :\lal'ie BucIos. Paris, 1Hfi1-, 2 tomy. 


14
>>>
210 


Historja powszechna. 


3H33. (24:1) Sykstus Piąty, przez hr. Hiibnera. Tłum. St. Stroynowskie
o. 
Warszawa, 1879. 2 tomy. 
383,i. (242) Journal d'un voyage a Paris en 1657-1058. Puh!ie }lal' 
A. P. Faugere. Paris, lHfł2. 
3835. (243) Geschichte der Slawenapostel Cyrill umI Method und ,leI' 
slavischen Liturgie. Von Dr. Jos. Augustin GillzeI. 2. Ausg. 
Wien, lR6L 
3836. (244) G-ortschakof umI Bismarck. Par JuI. Klaczko. PariFJ, lR7/). 
R837. (245) :Memoires Ile Victor Alfieri. Trad. d'it.. par Fs. Barri?re. 
Paris, 1 Hfj2. 
3RRH. (246) Russische Wandlungen, von Nicolaus I. bis Alexandl'r III. 
Leipzig, 1R82. 
3839. (247) 3aUlłCKII q'oH'},-BH31I1Ja Leipzig, 18fi9. 
3840. (248) Le fruit dHendu, par Ivan Golovine. Leipzig, 1H6L 
3841. (249) Die Russen in Turkestan. Nach Ilen fo:kizzen D. Iwanuw'" 
deutsch von A. v. DrygaIski. Stuttgart, 1H76. 
3
42. (230) :Michała Wiszniewskiego Podróż do Włoch, Sycylii i :\Ialty. 
'Wy(I. 2. 'Varszawa, lHfi1. 2 tomy z przvdatkiem, opr. razem. 
3843. (2f11) Louis XV et Elisabeth de Russie. Par Albert VanclaI. 2 PIł. 
Paris, 18
2. 
3H44. (252) Les coulisses de la diplomatie.Par .Tules Hansen. Pal"is, 1:{I'IO. 
3R45. (253) Die po!itische und mili
llrische Lag-e Belgiens Ulul Hollan.];,. 
Von Fritz Hoenig. Berlin, 1878- 
384fi. (2:'1,) .Iie Russen in Turkestan. Von Wilh. Geiger. Breslau. 
3847. (255) Rossyja za cesarza Aleksandra II, przez Kar. de Mazali/. 
Przekl. z franc. Drezno, 1866. 
384H. (266) La raison d' etat en Russie sous Alpxandre II. Par un pa- 
triote russI'. Bruxelles, 1865. 
3H19. (2fi7) Memoire inedit Sllr la retorme de l' eg!ise russe envoye par 
Catherine a VoItaire. Leipzig, 1Rfi3. 
3 Rf)(). (258) Das russische Heer und seine Reform. F. v. H... 
3H51. (259) Napoleon l-er auteur du testament de Pierre-le-Grand. Pal' 
H. Berkholz. BruxeIles, 18G3. 
3H52. (2GO) Carl XII. AUfl dem Schwed. von .Emil J. Jonas. Berlin, lH'h,). 
3H:33. (2Gl) Dje Nihilisten. Von Joh. 8cherr. 2. AufI. Leipzig, lHH:i. 
3H54. (262) RusslanrI vor uml nach dem Kriege. Leipzig, 1R7
), 
3H[)f). (2G3) Neue BihIer aus ,leI' lletersburger Gesellschaft. Von pinem 
Russen. Leipzig, 1874. 
3K,fj. (
64) Lettere inedite di I1Iassilllo D'Azeg!io. Dj Nicoclellle Bianchi. 
Torino, 11383. 
3H57. (265) Le congl'
s de }Ioscou et la }ll'opagamle lJam,laviste. Par 
JuI. Klaczko. Pal"is, 1Hfł7. 
385H. t2fi6) La Russe et l' Europe. Par Remi Martin. Paris, lH(j(j.
>>>
Historja powszechna. 


211 


3t\5!1. (267) \)je Priimonstratpnser des 12. Jhtes, UUll ihre Bedeutung 
fdr 'dRs nordost!iche Deutschhmd. Von Franz Winter. Ber!in, 1 H05. 
38/iO. (208) 3allUC1U1 r. P. .n;epKRBllHa 1743-1HI2. C'L nplUl. II. n. 
J-;apTcHeBa. MocKoa, 18fjO.. 
38fi1. (2fjf)) O CHOrneHillx'L HOp
IRHHOB'L C'L BOCTOKOIlI'L 
3
t)2. (270) Rerniniscences sur l' empereur Alexandre l-er et Bur l' empp- 
reur Napoleon l-er. Par m-me de Choiseul-Gouffier. Pads, 1H(i2. 
38fm. (271) nas Eine was Bismarck nicht kann. Von Dr. Fr. I1Iichpliii. 
Strassburg, 1
7fL 
38G.ł.. (272) Chronologie universelle etc. Pal' Ch. Dreyss. 3. ćd. Paris, 1
G4. 
3Rf)fi.- -6/i. (273--274) Souvenirs des courB de Prance, d'Espagne, de 
Prusse et de Russie, par H. R. lorcl Holland. Tra(I. d'angI.- 
Suivis du journal de mistresse Elliot sur sa viI' pendant la revo- 
lution t'ralll;aise. PariBj 1802. 
3867. (275) Proces en (liffarnation du prince Simon Worontzoff conh-e le 
pl"ince Pierre /)olgoroukow. Leipzig 1862. 
381H. (276) Kulturkampf UUll Spionage odel': der ProceRS Konitzer. 
. 
AulI. Bonn, 1H77. 
3Hlm. (277) Die ueuen Kircheugesetzp in Preussen etc. Herausg. von H. 
Hiiinghans. Ber!in, lR73. 
3t\70, (278) ])je deutsche Nation Ulul das Kaiserreich. Von H. von SyheI. 
2. Ahdrnck. Di1sseldorf, 1862. 
3871. (27f)) L'allemagne po!itiqne depnis la paix Ile PragI' (18Gli-1H70). 
Par Victor Cherbuliez. Paris, 1870. 
B87:2. (280) Catherine II. sa cour et la Russie en 1772. Par Sahathier 
de Cahres. Ber!in. 1 ti6t. 
-3
73. (2Bl) nu royame a l' empire (1
47 -1852). Etudes l)olitillues pt 
IJhiJosophiques, par Charles de FOl'ster. Paris. lHf4. 
3)0\7-1.. (282) Szkice Kaukazu, przez Wł. Strzelnickiego. Źytomierz, 1860. 
387 fi. (283) Un dernier mot snr l'emancipation des serfs en Russie pa r 
N. Tourgueneff. Paris, l8(jO. 
387fi. (284) Herr von Bismarck. Von Ludw. Ramberger. Aus dem Frane. 
von K. A. AIs Einleitung: Deutschland, Frankreich und (liI' Re- 
volution. Breslau, 1H68. 
3
77. (28fi) G-rote und Bismarck. 1\lelsungen, 1873. 
-3H78. (286) Furst Bismarck, deutscher Reichskanzler. Von A. C. Brachvu- 
gel, Hannovel', 1873. 
3879. (2H7) Amilkar Kosiński we Włoszech 17%-1803.1'. Poznań, 187i. 
38
O. (288) ner. Antrag des ga!iziHchen LaUlltages gegenUber dem Inte- 
resse der osterreichisch-ungarischen l\Ionarchie. Von Josef Szujski. 
Krakau, t80U. 
38Hl. (2K9) me biihmiscbe Fragp. Ein Juniusbrief an Europa und Freih. 
vou Hf'ust. Rautzen, l Hmt 


14*
>>>
212 


HistOlja powszechna. 


a8H::2. (290) .władysł;Lw Fellorowicz. Studya polityczne, historyczne i filo- 
zoficzne. Lwów, 1879- 
;JKH3. (291) Graf Bi
mark's Redl' geh. am H3.:
larz 1867 in der Sitzung 
des Norddeutscheu Reichstages, vom Standpunte der Geschichte be- 
leuchtet. Ber!in, 1867. 
:JH81. (292) Europa: wird es l'epub!ikanisch oder kosakisch? Ais Vorlage 
fUr einen europiiischen Congress. Leipzig, 18f.if. 
3HH:"). (2fJ;J) me Genesis der Bismarkschen Aera und ihr ZieI. Von Con- 
stantin }o'ranz. }liinchen, 1874. 
HKH6. (294) W SIJOmnienia z l)odróży po Krymie, przez ElImunda Chojeo- 
kiego. Warszawa, 1845. 
3t\H7. (29f» Plauy Fal1pjeva a Cechy. V Mlade Boleslavi, 1870. 
;JHH8. (2Hfi) Histoire de Charles XII roi de Sue(le, par Voltaire. 4. 1;11. 
Paris, 1861t 2 tomy. 
i3H89. (2V7) Pro mnlto. Von A. A. von Harlessem. I
eipzig, 187G. 
3-\90. (2VH) La question d' Ol'ient au XVIII. s. P;tr Albert SoreI. Paris. 
1H78. Z de(l. 
3HHl. (2m,) Le LuxemhoU1'g lJOO-188:-ł. Par Louis Favre. Paris, 1882_ 
3-;!J2. (300) Parni
tniki z wojny amerykańskiej 18fi2 r. Lu!lwika Żychli,il- 
skiego. Pozn, ail 1863. 
3
!-ł3. (30l) Ji emaucilJation israi:Hite en Roumanie. PRris, lHli 1: 
3H
H. (302) Wielki sanhedryn paryski w r. lHOf} przez Napoleona 

wołany. Warszawa, "1861. 
mmfi. (3U3) Borys. Ust
p z Ilziejów 12. w. Nap. Kaz. GOl"ski. Lwów,. 
1H76. Z ded. 
ijKHli. (3(H) Reisehilller und Hkizzen RUS dem europllischen Russland Ulul 
Polen. Hel'RUiolg. von .Friedr. Heinzelmann. Leipzig, 185;:). 
3K!)7. (30[» li n nou velle plan d' abolition de l' eg!ise rornaine en Russie. 
Par J. Martinov. Paris, 1873. 
mm8. (HOn) Les Juifs en France, en Ita!ie et en Espagne. Par I. Beclar- 
ride. Paris, lH59. 
a
HH. (307) Aus vier Jahrhnnderten. Von Dl'. Karl von Weber. Leipzig, 
1857-1858. 2 tomy. Opr. 
HUOO. (30H) Aus vier Jahrhul1l1erten. Von Dr. Karl von Weber. Neue 
I.'olge. Leipzig, 1H61. 2 tomy. Upr. 
3!I01. (30!1) Zur Chronik ])resdens. Von lk Karl von Weber. Leipzig. 
1 H:",!J. Opr. 
iJH02. (310) Au! halbvergessenem LamIe. Culturbilder RUS DILlmatien, von 
Theodor Schiff. 2. Aut!. Wien, 1875. _ 
3!IOit (311) Denkwlirdigkeiten einer ;leutschen Erzieherin in Belgien. 
Eugland, Spanien, Portngal, Polen nml Deutschlam\. Berlin, 1BIi L 
H!J01-. (:n2) Le comte Ile Cavnnr. Pal' W. Ile La ltive. Pari
, l SU:!.
>>>
.. 


Histolja powszechna. 


21ił 


-3H05. (313) Obraz dworów europejskich na początku 17. w. przedstawiony 
w dzienniku podróży królewicza Władysława 1624-1625. Skreślo- 
ny przez 
tef. Paca. Wydał J. K. Plebański. Wrocław, 1854. 
3906. (314) Obraz Syberyi. Przez Wlad. Czap!ickiego. Kraków, 11:\71. 
3907. (315) Reisetagehuch des Nasrelldin-Scl1ah. Leipzig, 11:\74. 
-390
. (iH6) !llemoires du duc de I
aUZUll (1747-1783).6. M. Par Louis 
Lacour. Naumburg, 1762. 

 "3909. (317) Z dolnych Łużyc. Nap. A. J. Parczewski. Warszawa, 
1881. Z ded. 
3910. (318) I
ato na brzegach Bałtyokiego i Północnego morza. Przez x. 
l\larmier. Wilno, 18ó9. 
3!H 1. (319) Aus dem Elbthale. Von Karl Schram. Leipzig, 1856. 
3912. (:}20) L' abandon de Rome. Par ,le la Guerollniere. Paris, 11:\1i2. 
B9lit (321) Im Hauptquartier des Konigs von Scbweden. Von G. O. Hil- 
. der. Ber!in, 11:\79. 
3!H4. (322) Co Al Bekri opowiellział o Sławianach i ich sąsiadach. Podał 
,Ir. Wł. Łebiński. Poznań, 18
6. 
391:1. (323) France et Allemagne. Par P. Hyacinte. LOUlloll, 1871. 
391fi. (324) L' alliallce anglaise ou l' alliance russe? Paris, lH60. 
3017. (325) La BelgiquI' doit armer. Conseil patriotique d'un vieux BelgI'. 
Bruxelles, 1 HG6. 
.3!H
. (326) L' apaisement. 1871, impr. du 
lenlOrial de Lille, Delesalle. 
3
)H). (327) Die deutscben Universitaten, ihre Leistungen uml Bediirfnisse. 
Von Heinrich von SybeI. Bonn, 1H74. 
3020. (328) Les finances de la Russie. Par Lo Wolowski. Paris, 18Gi. 
Z dedyk. 
3921. (329) Lettre aux FranQais sur l' histoh"e romaine. Les idees impe- 
riales. Par ***. Nec rlominari, nec dominare. Bruxellel!l et Leip- 
zig, 1HG1. 
m.}2
. (330) Die !\Iythen, Sagen und Legenden der Zamaiten (Litauer). 
Gesammelt u. herausg. von Dr. Edm. Veckenstedt. Heillelberg, 
1883. Lief. 1. 
392ił. (331) OT'leT'I O COCTOJllliH II Jl,tncTBiIlX'I O.l1ecClcaro OulIteCTBa 
lIcTópiH II ,lI;peBHocTen aa 1840 r. OJ(ecca lH41. 
3924. (332) La bibliotheque du Vatican au XVI-e siecle. Notes et doru- 
ments, par Eugene Miintz. Paris, 188G. 
3n25. (333) Sanremo pUll względem k!imatycznym i sllołecznym. Napisał 
dr. J. Tymowski. Wyd. 2. Warszawa, lHH6. 
392fi. (334) O ludzkich przywarach. Studya, według obcych dzieł opraco- 
wał i przyswoił Edward Lubowski. Warszawa, 11:\82. 
392'7. (335) I
a Lanterne. Par Henri Rocbefbrt. Berlin, 18G9. N 4:-3. 
392H. (336) MCTIIHRLle c.naDJłH040H.nLl B'I Poccin - oCT3eAcKie HtMltLl. 
bep.nnH'I, 1868.
>>>
21-
 


HistOlja powszechna. 


iH}
9. (337) La recherche de la paternite. Lettre a m. Rivet, deput.e. Par 
A. ])U1\1I1S fiils. 5. M. Paris, 1883. . 
3BHO. (33R) OeUVl'es complHes dę P. Langfrey. Correspondance. Avec un 
portrait de l'auteur et une introduction par II' comte D'Hausson- 
ville. Paris, 1H85. Tomów 2. 
Hg3ł. (3HB) Ces coquins de fahricants! J. A. S. Bruxelles, lHGl. 
3B3:!. (340) Rzym jako sto!ica llańsłwa włoskiego. Nap. Bron. Zaleski.. 
Kraków, HOL 
3B33. (341) nip. TUrken vor Wien im J. 16H3. Ein oesterreichischeS' 
Gedenkbuch, von Karl Toifel. Prag und Leipzig, lHHił. 30 zeszytów. 
3934. (342) Mo
kwa. Pamiętniki J. G. Paryż, lHfj1. Upr. 
H!):-!5. (31.3) Notes de voyage de ]o'. H. Trad. de l'ang. Paris, 1H67. 
iJ93(j. (344) .Joumal du voyage du boyartl Boris Petrovitch Cheremetef 
a Cracovie, Venise, ROlUe et Malte. 1fiB7-1f)99. Paris, lR59. Upr. 
3
I:H. (34fi) Reisebilder aus Serbien. Von Dr. Wilh. Bunge. Bort- 
mund, J 875. 
im3H. (346) Parni
tnik podrciży odb. 16fj 1- J(jł-ji
 po :\.ustryi, Wl'os:l:ech 
i Francyi. WYllał Z. C. TOl'Uń, lH74. 
iHJ39. (347) Histoire lip,' la Litł1Uanie et de la Ruthenie. Par Joachim 
Lelewel. Trad. par E. Rykaczewski. Puis et LeilJzig, li-i61. 
3g40. (i34H) Recherches hi8tOliques sur les fous de rois de France. PRl' A. 
Canel. Paris, l H 7 iJ. 
iHI41. (34B) Berlin und Petersburg. 2. Aufl. Leipzig, lHHO. 
iJB42. (35U) Lelu'buch der jiidischen Geschichte und Literatur. Von D1". 
Havid CIISSPI. Leipzig, 1R79. 
:
94it (351) Tagebuch des Erich T,assota von Hteblau. Von Reinho!l1 
Hchott:n. Halle, 1 Ht6. 
3!J-i.4. (352) Charles dp Saxe, duc de Courlande. Par lloleslas Łopaciilski. 
Paris 18iO. Upr. 
:
945. (353) La Iluestion greco- turllue. Par Th. ])' Uksza. Paris, lHHl. 
iJ!J4Ii. (354) rrllcbnls BO DIUMI1 OC8.,'I.[,I 113nlsuJla l79U l'. (PYCCidn- 
Apxmn, 1H71). 
:
B4.7. (35fi) lIepT!.I 113'1 JJCTopill II iRII31ł1l JIIITOBCKaro lIapo.n;a. lllIJlb- 
110, t Hfl/
. 
3!HH. (3f1lj) Louis XV et sa familie. Par Honore Bonho1\1rne. Pal'is, lH73. 
394!). (3f17) Etmles conternporaines SUl' l' Allemagne et les pays slaves. 
Par 

douard Laboulaye. 2. ĆII. Paris, 1 Hlj5. 
3B:JO. (35H) :llarc :\Ionnier. Garibaldi. Leipzig et Paris, 1Hljl. 
iHI:') 1. (3fiB) ViI' et caractrl' de Napoleon Bonaparte, par W. E. Chan- 
ning et R. 'V. Emerson. Trad. de l' angI. par Fr. Van Meenen. 
BrnxellAs, 11'357. 
:-}!152. (B()O) HOI1Venirs d'un proscrit. Par Hayc. Corne. Pal'is, lK()l. 
3H5:
. i3lil) Wiel( XVI. Skreślił St. Karwowski. Poznań, lRHl. Z ,led.
>>>
Historja powszechna. 


215  


;J!Jfl4. (362) Das strategische Verhiiltniss zwischen Oesterreich und Russland. 
Von Alois J{itter v. Haymerle. Wien, 1872. 
;3Y5f1." (363) Le Congo. Par A. J. Wauters. BruxeUes, 1885. 
;3f);li. (3G4) Histoire de la revolution fran
aise (1789--1799). Par 
'l'ht\od. H. BalTau. Paris, 1857. 
RH:", 7. (365) Genealogische Tabellen rur die hervortrettenden Parteien der 
Weltgeschichte. Von C. 
. Wollschlager. Eisenach-Leipzig, 1874. 
;J
lflK (366) Lettres du ma1'l;cbal de !Ioltke sur la Ru
sie. Trad. par 
Alfred l\larchand. Paris, 1877. 
;łf)j)!J. (3t7) Posłannictwo Słowian i odrębność Rusi. Przez Stef. Buszczyń- 
skiego. Kraków, 1885. 
at/fiO. (;J68) 1\lartini Cav. Dott. Giacolllo. Passeggiate nei dintorni di 
Taggia. Sanremo, 18t54. 
;3Dli L (3Ii9) Le gloneml Borges; Par Charles Garnier. Paris, H3f} 1. 
;Jf){j2. (370) Souvenirs d'un prisonnier Il'etat sous II' seconde empire. Par 
Boichot. Leipzig, 18t9. 
;JH6R. (R71) UCTOP"tIeClcalI no.n,ma II oe.lIIlKopyccKalI JJ;eMoKpaTilI. M.. 
/J:paroMaHoBa. Geneve, 1:-182. Z ded. 
;J!IIH. (372) Les effrontes de la politiquI' (ił propos de la question slave). 
Par F. Marko. Boston, 1H77. 
;mufl. m7R) UUllcallie CallKTneTep6ypra II KpOHmJIOTa B"b 1710 II 
171I H. Cu6. 1860. 
R!lIjf}. (374) Nestor Considerant. La Russie en 18:6. Brnxelles et Leip' 
zig, 1857.2 tomy, 
;J!lIi7. (375) Estat de l'ernpire de Russie et Grande Duche de MOBCovie, 
par l\Iargeret. Nouv. M. par Hem'i Chevreul. Paris, 1870. 
RH/iK (3i6) De origine et sedibus veterum Illyrorum. AuctOl'e Casimiro 
Szulc. Posnaniae, 1856. 
;J!lfi!l. (377) La religion des łtloscovites en 1525, par Jean Faber. Une 
ambassade l'Usse a la cour de Louis XIV. Paris, 1860. 
;łBiC). (;J78) Liberia. Histoire de fundation Il'un etat negrI' libre. Par II' 
colonel \Vaumermans. Bruxelles, 1885. 
R!171. (:379) Geschichte des preussischen Hofs und Adels und der preussi- 
schen Diplomatie. Von Dr. Eduard Vebse. Hamburg, 1851. 6 
tomów. 
R9H. (3
O) Les Prussiens. 2. M. Paris. 
R97;J. (381) La 'luestion electorale en Europe et en Arneri'lue. Par Ernest 
Naville. 2. ćd. Geneve et Bale, 1871. 
;3U7-".. (382) Katy i ofiary Komuny paryzkiej. Ze źródeł autentycznych 
franc. zehrał i wydał L. R. Poznań, 1871. 
3973. (38;J) Un fils de l'empereur Nicolas. Par II' prince Alexe'i de G. 
Londres et Bruxelles, 1I:\łi6. 
3!J7ł), (384) Chretiens et Musulmans. Par Hem'i Chalon. Paris, 1876.
>>>
2W 


Historja l)owszeclma. 


3977. (i1H5) L'n nonce llu papl' en Moscovie de 1582. Par II' P. Piel'- 
liug, S. J. laris, 1884. W perg. okł. 
3978. (386) Notes sur l' Angleterre. Par H. TainI'. 7. M. Paris, lHH3. 
3979. (387) Souvenirs du marquis de Valfons 1710-1780. Par le m"r- 
quis de Valfons. Paris, Hmo. 
39
O. (3R8) Hresden vor hnndert Jalll"en. Eine Chronik aus Ilem J. 17;-;0. 
Dresden, 1881. 
3981. (389) Opisanie zabajkalski
j krainy w Syheryi, przez Agatona Gil- 
lera. Lil)sk, lH67. 3 tomy. 
39H2 (390) The governement of England. By William E,lward Heam. 
London, lHG7. Opr. Z decI. 
3983. (391) lIIemoiren aus Ilem Fehlzuge in Spanieu (180H-1814). 
Von Stan. v. Broekere. Herausg. von PaulinI' von Cybulska. Posen, 
1883. Ozd. opr. 
3!:JH1. (3B2) Histoire universelle, par Cesar Cantu. Paris, lHfiH. 19 tomów. 
391:\5. (393) 06'DHClleHie OT'D npe,ll;ct,ll;aTeJIH HieBCKOn hO!lmnccin }J..IIR 
paa60pa p;peBHHX'D aKTOłl'D II cO,ll;epmaHie IIOCTaHOIIJ!eHin }J.no- 
pJllICKHX'L IIpOIJlIH
iaJlbHLIX'b CefiMOB'D B'D lOf'Oaana}J.HOn Pocci". 
15G9-1G54. Kien'L, lH(il. 
398fi. (394) :Memorandum sur l' Hprzegovine-Bosnie adresse aux pIeni}!..- 
tentiaires des Granlles Puissances au Cougres. Par Gabriel "'esse- 
!itsky-Bojidarovitsch. Vieune, 187H. Z decI. 
3987. (3
J5) Les ecoles episcopales et monastiques de l' Occillent depui 1 
Charles I1lagne jusqu'a PhililJpe-Auguste (7fi8-.11 RO). Par L.:on 
Mait,re. Paris, 1Rti6. 
39HK (milI) Russische Sectirer. Von ])1'. C. Xicolaus VlJn Herbel-1
mhach. 
Heilbrol1n, 1883. 
39..;!), (397) Galicya pod wzglę,lem geograficzno-topograficzno-historycznym. 
Skreślona przez HilJ. Stupl1ickiego. Lwów, 1 H4fł. 
. 3H!JO. (398) Campagne de six semaines de l'armee de I{ars en 1 R;)4, lll\r 
II' general comte Bystrzynowski. Paris, 18f,8. 
39tl1: (3!J!J) Slaves clu Sud ou les peuples serbe avec les Croates et II''' 
Bulgares. Par lankovitch et Grou"itch. Paris, lH53. 
3992. (400) L' p.migration europeenne. Par 1\1. A. IJegoyt. Paris et 
Strasbourg. 
3993. (401) ])as hiifische Lebeu zur Zeit Iler l\liunesltnger. Von Dl'. 
Alwin Schulz. Leipzig, 1879-1880. 2 tomy. 
39H4. (402) Zapadni Slovane v praveku. Sepsal Alois Vojtech Śembera. 
VI' Vidni, 1808. 
3995. (403) Geschichte der Thronentsetzung ulIIl des To(les. Von Andreas 
Schulmacher. HarnłJUrg, 1 RóR 
39
1(j. (404) Les intrigues moscovites en Turquie. Par D. Bugistre-Belle
'- 
san. Budapest, 1877. 


l
>>>
Historja IlowRzeclma. 


217 


3!-)!I7. (405) nie Verfassungsgeschichte Preussens. Von E,lnar(l LaRkpr. 
Leipsig, Hm. 
3!)!łH. (406) l'odróż do Prus. Przez A. :M. Grabowskiego. Paryż, lH59. 
3!)!I!I. (i-O?) L'agonie de la Commune. Paris en feu. Bruxelles. 
4000. (4.08) Der Verfall der Adelsgeschlechter. Von Dr. H. I\:Ieine. ;t 
Aufl. r.eipzig, lHH2. 
!i
I01. (409) Dalimilova Chronika ceska. U,l Vaceslava Hanky. Utisk (lruhy. 
V Praze, lH:;l. 
4002. (410) 3arOIJOpbI u I1oK)'lllenie na )ł{U3Hb rpala Bepl'8. COCTa- 
BHJl'}, no AOICYMCHT811l'h .M. n. YCTIIMOBlłq'},. B8plllRHa, 1870. 
-1.003. (411) O sposobach wykładania dziejów. Przez Stanisława Zarall- 
skiego. Kraków, 1864. 
400J.. (412) Poglą(l na dzieje ludzkie z dwunastu punktów. Przez Wi. 
Dl. WarRzawa, 1860. 
4005. (41a) L' etat romain (lepuis 1815 jusq'a nos j01ll's. Par 1\1. L. c. 
Farini. Paris, 1 R(i2. 
400G. (41-1.) Les origines de la "'rance contemporaine. Par _ H. Taine. 
L'ancien regime. 2. ed. Paris, 18i£i. 
4007. (415) Pamiętnik z Syberyi, po niem. Bez kartki tyto 
400i'. (j.16) Qu'est-ce quI' II' TierB etat? Par l'abM Sieyes. Illit eiupr 
historisch-bibliographischen Einleitung von Dr. Franz K0Pl'el. 
nresden, 1R75. 
400H. (417) Papiers Il'un emigre 1789 -1829, Ilu baron de Guilhermy. 
Mises en 01'llre par II' colonel De Guilhermy. Paris, 188(1. 
4010. (418) Pamiętniki Winc. P.łaczkowskiego, porucznika dawnej gwal'llyi 
cesarsko - fmncuskiej, sIlisanI' 1845. Żytomierz, 18Gl. 
1.011. (4tH) Kaiser Karl IV. Von Heim'ich Friel1jung. Wien, 1876. 
-1.012. (420) Souvenirs de 18t8. Par George Sand. Paris, lH80. 
-1-0vt (421.) .Ein Jahr in Italien. Von Adolf Htahr. - Herbstmonate in 
Oberitalien. UlIlenburg, 1853-18{j3, 4 tomy (z różnych w,)'llail 
dobrane). 
1/.014. (422) Bezkrólewia ksiąg ośmioro czy!i Dzieje Polski od zgonu Zyg- 
munta Augusta r. 1572 aż do r. 157(1. Przez Świ
tostawa z Bo- 
drzejowic Orzeiskiego. Przełożył z ręko itd. W.łodz. Spasowicz. Pe- 
tersh1ll'g i 
lohilew, -1Hfi(j. 2 tomy. Opr. 
401 fi. (423) Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta 
obejmujące !isty Jana Fr. Comrnelllloni do Karola Bororneusza. Ze- 
brał Jan Albertrandi. Z ręko tłum. Józ. Krzeczkowski. Uzup. 
lik. 
Malinowski. Wilno, 1851. 2 tomy. Opr. 
4016. (4.24) Era konstytucyjna austro - węgierskiej monarchii od 184H do 
1R
1 r. Przez Fr. Ksaw. d' Abancourt. Kmków, 1881. Z ded. 
4017. (425) Histoire d'ull anllexe (Souvenirs de 1870-1871) Par I'har- 
les Gnyon. Paris, 1885. Uzd. opr. 


l
>>>
21H 


Historja powszechna. 


4013. (426) Guerres et revolutions d' Ita!ie en 1H48 et 1849. Pal' 


douard Łubieński. Paris, lH52. 
4-019. (427) Tableau de l'empire romain. Par Amedee Thicrry. Pa- 
ris, 1862. 
4020. (428) Geschichte der Jahre 1871 bis 1877. Von. Const. Bulle. 
]
eipzig, t87K 2 tomy. 
40::H. (429) Stl"eiflichter auf bayerische ZUt!titnde. Von A. Lutft. I11ann- 
heim, 1 H73. 
402:2. (430) Ein Volk von 15 :Milionen Seelen, welches von der Geschichte 
vergessen worden ist. Eine Petition an den fi'anc. Senat von Cas. 
Delamarre. Aus dem Franc. von Charlier von Steinbach. Paris 1 Ho!:). 
4023. (431) Geschfchte der Bulgaren. Von Const. Jos. Jirecek. Prag, lH76. 
4-024. (432) Wschód. Ze Stambułu do Angory. Lwów, 1874. 
4025. (433) Memoire di un ex-ufficiale. Da F. de Luigi. Roma, 1.878. 
2 t.omy. 
4021i. (434) Journal d' un officier de l' armee du Rhin. Par Ch. Fay. 3. 
M. Bruxelles, 1871. 
4027. (431» Histoil"e generale de l' annee 1879. Pal" Ch. Savary. Paris. 
4028. (436) Alexandre Herzen. Lettres de "'rance et d' Italie (lHi7- 
1852) Traduit du russa par m-me N. H. Geneve 1871. 
402n. (437) Guerre des Communel1x de Pal"is 18 mars-28 mai 1871. 
Par un officier superieur de l' armee de Veri!ailes. Bruxelles, 1371. 
4030. (438) Histoire de la societe fran
aise pendant II' Directoire. Pal" 
:Edmond et Jules de Goncourt. 4. ed. Paris, 1879. 
4031. (439) Souvenir", d' un prefet ,le po1ice. Par L. Aml1'ieux. 34. M. 
Paris, 18"5. 2 tomy. 
4032. (440) Jllt-moires de Canler, ancienne chef de la police de Hnrete. 
lJaris, lHH2. 2 tomy. 
.W33. (441) Theofile Gautier. L' Orient. Paris, 1877. 2 tomy. 
403-1-. (442) Revelations sur la po!itique msse. Par Marc Fornier. Bru- 
xeIles, 1H44. 
4035. (443) l\Iemoh'es de Griscelli, agent secret de Napoleon III (lkiO- 
58), de Cavoul" (lH59-(i1), d' Antonelli (lHG1-fi2), de Fran- 

ois II. (IH62-64), de rempereur d' Autriche (18li4--67). Par 
l' auteur dł'S "Revelations U et de ,.A bas 11'13 mas maioJque M . Bruxelles, 
GenlwI', Londres, 1867. Inny tytuł t.ego samego dzieła: Revflations 
intimes sur l' empire. 
40:36. (444) Les ancctres d' Atilla. ttude hist.orique SUl" les races scy- 
thiqaes. Par A. FOldval"Y. Pada, lH75. 
40X7. (445) Esquisses russes (Le commencement Ilu regne d' AlexA.ndre 
II. La noblesse russe. La police secrete). Pal" un RussI'. \Vurz- 
bOUl'g lHHl (i')
>>>
HistOlja powszechna. 


219 


4ua,"L (44G) Les petits cotes de l' histoire. .Notes intimes et documents 
inMits 1870-1884. Par Henry d' Ideville. Paris, lH84. 
403n. (447) L' Allemagne telle qu'elle est. Par Jacques St. Cere. Pa- 
ris, 1886. 
404U. (448) Les paysans et leUl'S seigneurs aVRnt 1789. Par L. Manesse. 
Paris, 1885. 
HI
1. (44U) ChroniquI' de la guerre d' lta!ie. Par EIlmond Texier. Pa- 
ris, 1859. 
40.1.2. (4f0) A travers 11'13 Russies. Par A. Meylan. Paris, 1880. 
40l3. (Mil) Lettl'es d' Italie. Par :Emile ,le Laveleye. Milau, 1880. 
4044. (452) Aus der londoller GeseUschaft. Von einem Heimischgewordenen. 
Aus dem Engl. Leipzig, 1885. 
.W45. (453) MAS souvenirs. Les boulevards de 1840-1870. Par Gustave 
Claudin. Paris, 1884. 
404G. (454) En France. XVIII. et XIX. ss. Par A. 
It-zieres. Pads, lHH3. 
.W47. (455) Voyages aux Pyr{.nees. Par H. TainI'. 9. M. Paris, 181'11. 
404K. (4:")6) A travers une revolution 1.847 -1 855. Par Alfred Darimoll. 
Paris, 1884. 
.i.04U. (457) Une course a Constantinople. Par :M. de Blowitz. Paris, 1884. 
4050. (1ó8) rpO:lta,ll;a, M. ,l(paronl&HOll& N. l. Geneve, 187H. 
.H/5L (45H) .IHcToK rpOMR.n;H, 1\1. ,l(paroManOB& N. 1. Geniwe, 1878. 
40ó2. (4liO) TypI\H BI1YTpeHIIie H Bl1twl1ie, 1\1. ,l(parmIaHOlla. Ge- 
n
ve, 187li. 

ot)3. (461) Teppopn:m'L H CIIo60,ll;R, 1\1. ,l(parm1aIlOIlR Gen
ve, 181:50. 
.i-Oi).i, (41)2) EWlO 6101 ÓOJIOTO & qepTlI 6Y,ll.YT'L M. Aparmmllona. 
Gem'we, 1880. 
.HI;);). (463) Jules Gr
vy. Par Luciell Velabl'Ousse. Paris, 1882. 
40;)li. (404) Car Piotr i carewicz Aleksy. Kraków, 11'\li2. 
40;) 7. (465) EtUlles et essais. Par I van Golovin. Paris, 1864. 
40;)1'\. (46fi) Chute d'une repuhliquI'. Venise. Par Ed. BonnaI. Paris, lH8;J. 
W5\:!. (407) Les Anglais. Par Engime de Mirecourt. Pal'is, 18/32. 
401)0. (41)8) Sonvenir lII' la Commune. 1871. Par .ł.
dgar 1\lonteil. Pa- 
ris, 181'53. 
40fi 1. (4G9) Etudes SUl' l'histoh'e romaine
 Par Pl'OSIJer Merimee. Plt- 
ris, l85ił. 
.W62. (470) J. Michelet. .i\la jeunesse. 3. M. Paris, 1H84. 
.Wlia. (4.71) Dr. Edmolld Vupouy. )IMicine et moeurs de l'ancienne Rome 
(l'apres 11'13 poetes latins. Pads, lHH5. 
.W/i4-. (4i2) :SapIes et II' Napo!itains. Par Theoł. Vernes. 2 M. Pa- 
ds, 181iO. 
.!O/ió. (473) Les conspirateurs. Par A. Chenu. Hl"Uxelles, Leipzig. 
Band, umo.
>>>
220 


I 
HistOlja powszechna. 


406ft (474) Le fonctionaire. Etude de moeUl'S l'0litiques et administrati- 
ves. Par A. Rastoul de IIIongeot. Bruxelles, t8ófi. 
4067. (475) Le monde russe et la revolution. l'tI..moires de A. Hertzen. 
Trad. par H. Delaveau. Paris, lt;fiO. Illustr. 
4.0(j8. (476) IJtnd\ Teppop'f 1IJ111 BbICTptJI'l 4 allptJIH 1H6ó r. Pa3- 
Clm3'l 0,1];1101'0 113'l COCJlaHllbIX'l 1I0,l];'l HajJ;30p'l IlOJlIll
ill. Leillzig, 
1875. Z ded. 
40(j!1 (477) I:;ouvenirs d'un reporter. Par Pierre Giffard. Paris. 3. M. 
4070. (478) La cour imperiale a CompiegnI', par Sylvanecte. Palis, 18fł-. 
4071. (47!:J) Das Tagebuch des Kronprincen lHiH-188fi. 2. Anfl. Ber- 
lin, 188fi. 
4072. (MolO) Gedanken eines wahrlmftpn Osterreichers. Eine po!itische Stn- 
die. 1resden, tH71. lruck u. Verlag von J. I. Kraszewski. 
4073. (4Hl) V-te De Beaurnont-Vassy. I1Iemoires secrets Ilu dix-neuvieme 
siecJe. iJ. M. Paris, lH74. 
4074. (482) Bilder aus der rumischen Gesell
chaft. Von Emil !'rischhauer. 
Leipzig, t H77: 
407f). (483) La viI' et les lettres de m-me Bonallarte. Trad. de rangI. 
A. O. l'tlunro. 2. M. Paris, lHH5. 
407f}. (484) Paul de MURset. En voiturin, voyages en lta!ie et en SidlI'. 
Paris, lHH5. 
1,U77. (4H5) Souvenirs du secOlltl empire. Par A. Granier de Cassagnac. 
Paris, lB7U i lH81. 2 tomy. 
407R. (4H6) 
:mile Greyson. En Hollande. Bl'uxelles, 1H77. 
.ł07!). (487) M-me de Witt. IIIonsieur Guizot dans lIa familIe et avee Rei; 
amis (1787-1874) Paris, 1HHO. 
40'10. (488) l'tlemoires ,le Lutfullah, gentilholllme mahometan. Trad. Ile 
rangI. par auteur de l' lnde contemporaine. Paris, 18fi8. 
40:;1. (489) Souvenirs intimes sur l't!. Ile TalleYI'Rml. Par Am. Piehot. 
Paris, lH70. 
4082. (490) De Paris au Japon a travers la Sihel"ie. })ar Edmoml Cottean. 
Paris, 1 HHiJ. Illustr. 
108B. (491) En Tuni". Souvenirs de sel)t mois de campagne, par Dick de 
Lonlay. Palis, lH82. 
4084. (-1-!J2) J. K. Korwin-Piotrowski. Gambetta. Studyum z dziejów wspfił- 
czesnych Francyi. Kraków, 1880. 
--'1-0%. (4!:J:J) Victor Tissot. Russes et Allemands. Paris, lHH1. 
40Hf}. (494) La NorvegI'. Far Louis Enault. Paris, 1857. 
40H7. (49fi) En Allemagne. La Prusse et ses annexes. Pal' FŁ-lix Kaljoux. 
Paris, lH84. 
40HH. (496\ Henry II' ldeville. Journal ,I' un (liplomate en Italie. Turin 
lHMI-1Rf}2. Pari8, 1872.
>>>
HistOlja powszechna 


221 


40KB. (497) Baron Ernouf. Souvenirs d' nn officier polonais. Scenes de la 
viI' militaire en Espagnt\ et en Russie (1808-1812. Pads, 1;77. 
4o!)O. (498) Souvenirs de l' annee 1848. Par Maxime du Camp. Pa- 
ris, 1876. 
40!11. (49B) Voyage en ESllagne et en Algerie, en 1855, par M. Bouchel- 
de Perthes. Pads, 185!). 
40H
. (500) Souvenirs de vingt ans de siojour a Berlin. Par Dieudonne 
Thiebault. Paris, 181)0. 2 tomy. 
40!J3. (f0l) Le Balkan et l' Adriatique. Par Albert Dumont. 2. M. 
Paris, 1874. 
40
4. (:02) Quelques verites a la noblesse russe. Paris, 185
. 
,j.()!J5. (503) Lettres sur la Russie. Par G. de Mo!inal"i. Paris, 1877. 
.tottl}. (504) Les allianfes de la Russie. Par Ivan Golovine. Leipzig, 1Hf)L 
40!l7. (505) Journal d' un interllr
te en ChinI'. Par II' comte d' Herisson. 
IB. M. Paris, lt!HtI. 
,.. 4mlH. (50li) Les Prussiens en Allemagne. Suite du voyage au pays des 
milliards. Par Victor Tissot. 2. M. Paris, 187fi. 
'I.O!J!J.-l00. (fi07-508) Emil Gl'eyson. En Hollande. Bl'Uxelles, 1874- 
2. et. 3. M. 
DOI. (fO!J) Voyage au pays des Tziganes (1,11. Hongde iuconnue). Par 
Victor Tissot. Paris, 18
O. 
4102. (:;10) Histoire populaire de la BelgitIul'. Par Louis Hymans. Bl'U- 
xelles et Leillzig 1HIi1. 
.n 03. (fi 11) De l' Italie. Essais de crititlue et d' histoire. Par Emile Geb- 
hart. Paris, 1
76. 
'1-104. (512) La Grece contemlloraine. Par Edmund About. .1-. M. Pa-- 
l'is, 181)0. 
HOi). (513) Sedan. Souvenirs d' un officier superieur. 3. M. Paris, 1883. 
'I. ł ufi. ([114) Souvenirs sur Lamartine, par Charles Ale Kandre. Paris, 1884. 
tł07. ([15) De Sadowa a Hellan. Par Victor Tissot. Pads, lH85. 4. ćd. 
410
. ([W) Victor Tissot. La Russie et les Russes. Paris, 181:\2. 
41OB. (517) La Grand Boheme. Par Henri Rochefort. 2. M. Paris, 18HH. 
4 ł lO. (518) La Russie depuis Alexandre II' Bien-Intentionne. Par Ivan 
G-olovine. Leipzig et Francfort II. M. 1859. 
'1-111. (u19) Ephemerides russes.. Par Ivan Golovine. I,eipzig, 1
60. 
-ill
. (520) Reformes russes et polonais. I}ar Ivan Golovine. Leillzig, V'Hi1. 
.tllil (521) La crise. Par Ivan Golovine. Lepzig, 18m. 
4114. (52:ł) La constitution. Pal' Ivan Golovine. Leipzig, lK(i2. 
4 ł 1t,. (f2R) Autocratie russI'. Par Ivan Golovine. Leipzig, 18fiO. 
411ti. (524) Lettres l'usses. I'ar Ivan Golovine. Leipzig. 1861. 
.n 17. (525) Mes Souvenirs. Par Eng
ne Casa!is. 3. M. Paris, 1884. 
4118. (526) Eugime Loudun. L' Italie modeme. PariI!, l,.,Rfj 


-'
>>>
222 


Historja powszechna. 


411 9. (5
7) Les voyagers en France depuis la renaissance jus(ju'a la ri- 
volution. Par Albert Babeau. Paris, 1885. 
1120. (528) Eine Fussreise in Kleinasien des grossen Fussreiseuden Bern- 
harrł Se!iger. Jena. 
4.121. (52!!) Les Jesuites Ile RusBil' (17R3-1785). Un nonce du pape 
a la cour de Catherine II. Memoh'es d' Archetti. Paris et Bru- 
xelles, lR72. 
4122. (530) Re!igion et moeurs de Russes, par Jos. (le 
Iaisb'e et Grivpt. 
}Iises en ordre et annott
s par Hagarin. Paris, 1879. 
4] 2:ł. (5:ł1) Nachrichten von dem Leben und den Schriften des Geschil'bt. 
schreibers Johann Michael Brutus. Von L. G. VogeI. Mpissen l
()ł', 
41
4. (532) l miei ricordi. ni l\Iassirno d' Azeg!io. 4. ed. Firenze, 1869,2 tomy. 
4125. (533) :Meyers Deutsches Jahrbuch f'iir die po!itische Geschichte Ulul 
Kulturfortschritte der Gegenwart. lH79-1H8U. Leipzig, 1r:f\O. 
412ft (534) Der Katalog der Bischofe von Culm. Von Dr. C. P. Woelky. 
Braunsberg, 1878. 
1127. (535) Riigen'sch-Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhundertpn. 
Von Otto Fock. Leipzig, 1H61-1872. 6 tomów. 
412ft (5
fj) Paris et les Parisiens, par Charles Forster. Paris, 1 H4
- 
1
4-!J. 2 tomy. 
412!!. (537) Irlandya. Przez H. de Chavannes de la Giraudiere i HuillRl'll- 
Breholles. Przekład z franc., z przedmową Michała Ba!iilskiego. 
Wilno, 1858. 
4130. (538) W Danii i z Danii. Oddał do druku Stan. Bełza, Warszawa, 
i882. Z ded. 
41ił1. (539) Tli. Lemas. 'l'n departement pemlant l' invasion 1870-1871. 
Paris, 18f\4. 
41ił2. (5-1-0) HiRzpania. Listy z podróźy Adolfa Pawińskiego. Warszawa, 
1882. 2 tomy razem ozd. opr. Z ded. 
4133. (541) De la pail'ie et de l' aristocratie modernI'. Par Aug. CipRz- 
. kowski. Paris, 1844. 
41:ł4. (542) Arnpryka i Europa. Studyum historyczne i ffnansowe Htpf. 
BuszczyńRkiego. Kraków, 1876. 
4135. (543) Les vieilles villes II' Ita!ie. Notes et souvenirs. Par A. 
Robida. Paris, 1 H78. 
413fj. (544) Confabulazione colI popolo l:UBSO dimol'Rnte nelle privincie occi- 
denta!i delI' impero russo (podług kijowskiego wydania 18Gił). 
-1.137. (54fi) Aus dem Jahrhunllert des grossen Krieges. Billler von Gustav 
Freytag. Lipzig, 1880. Opr. 
4138. (546) Aus dem I1Iittelalter. Bilder von Gustav Freytag. Leipzig, 
1881. 0111'. 
41:iU, (547) Vom l\littelalter zur N"euzeit. Bilder von Gusta,' Frp,
.tag. 
Leipzig, 1882. Opr. 


,
>>>
Historja powszechna. 


22
 


4140. (548) Aus neuer Zeit. Rilder von Gustav Freytag. Leillzig, 
1882. Opr. 
4141. (549) Autocratie russI'. Par Ivan Golovine. Leipzig,. 18GO. 
4142. (f)50) T"eouzon Le Duc. L'empereur Alexandre II. Paris, lS5f. 
4143. (551) Progres en Russie. Par Ivan Golovine. Francfort, Pal"is, 
Leipzig, 1859. 
4144. (552) me Leibeigenschaft in Russlaml. Von Ivan Golovine. 2. Aufl. 
Leipzig, 1800. 
4145. (5!J3) La Roumanie et la !iberte du Danube. Paris, 1883. 
4Uo. (554) Na pobojowisku. Epizod z wojny 1871 r. Przez Sewera. 
Lwów, lH77. Z ded. 
4147. (555) V oyage dans llls steppes de la 
Ier Caspiennl et dans la 
Russie meridionale. Par m-me Adele Hommaire De HelI. Paris, 1 t:\liO. 
41.1:H. (556) JleKl..\ill H. B bepl'a, Ilpo'lTeHU&JI HM'It ll'It Bapru8.nCKOlll.'I 
YUHDepCHTeTt 23 JlBB. 1876 r. (O Pogodinie). 
414H. (5!J7) IliORCOU et Sevastopol 1812-1854. Par Alfred RambaUll.. 
Paris, 1877. 
4150. (fl58) V oyage an paYR des roubles. Par un militaire fran
ajs 
Paris, 1877. 
ldfil. (55
1) Les cosaques d'autrefois. Par Prosper Merimee. (R. Chmiel- 
nicki i Steilka Razin. ) Paris, 1865. 
41:)2. (filiO) J. B. Arnaudo. Le nihilisme et les nibilistes. Trad. d' it. 
par Hemi Bellenger. Paris, 187\:1 (i!) 
4L5
. (561) Aus dpn Tagen Kaiser Pauls. Von Fried. Bienemann. Leip- 
zig, 1 8KI. . 
415 ł. (5ti2) Histoire secrete du gouvernement antrichienne. Par Alfred 
.l\Iicbiels. 2. M. Paris, 1 Hfi9. 
41i};). (563) H3BJIe'lellie H3'I UpOłKTOB'I II npe.n;uoJloKeuifi. HBiKllUepOU'I 
BeJlJlH li Ta66a, no oporueBilO lJOCTOqBOfi qaCTII 3aKaBKa3cKaro 
upaJI. lH6H. 
4151i. (5ti4) .lI.peuHie ropo.n;a Pocciu IlcTnpm,o-ropIlAH'leCKOe 1ł3CJlt- 
AOBaBie .lI.. H. CaMouBacoBa. Cu6. 1873. 
41;')7. (!)(jh) I van PosBOschkov. Ideen und Zustiinde in Rusl!laml zm' Zpit 
Peters des Grossen. Von A. Brllckner. Leipzig, 1871'1. 
41f1'3-5H. (56Ii-567) :MHtuie o BOCT()qBO
I'I BOUP0ct II IIpllJloKeuie 
K'I 6poruypt MB. o BOCT. Bonp. POCTIICJI8.Ba Ia.n;tena. Culi , 1870. 
411iO. (5()8) Erinneruugsbliitter ans der Geschichte des Rittergutes Nieder- 
Forchheim. Von Clara von Biedermann. Dresden, 1 HI1H . 
4161. (569) nie gegenwiirtige LagI' Russlands. Von 1)(-, Carl Walckpr. 
Leipzig, 1873. 
41 1ł2. (570) Skizzen aus dem europ. RUilslaml. II. H. St. Petersburg 
und Finnland. Berlin, 187\:1.
>>>
22.1- 


Hist01ja powszechna. 


41fj:J. (571) Johannes Balltista Baltzer. Von Emil Friedberg. Leill- 
zig, 1 R73. 
Hli4. (572) l)ie Wundell Em'olla's. Statistische Thatsachell mit etlmogra- 
phischell u. histOlischen Erll1uterungen. Leil'zig, 1H75. 
4 Hi5. (57;\) Genealogia domu królewskiego de Bourbon oraz domów król. 
hisZlJ., obojga Syc. i xiąż. Parmeńskiego. Warszawa, lH57. 
4-lIifi. (574) O ,lI;peolleA H ROBOli PocciH B'ł. eH llOJlHTUqeCKOM'ł. II rpa)!,- 
,lI;aIlCI{o
1'ł. OTIIOlUeHiIIX'b. C011. H. :M. l{upaM:łHlla. U3.11;. ,
Pyc- 
CIcaro ApXUB8". 
4.1fj7. (575) Der Besitz Venetiens u. die Bedeutung Iles neu-ita!ienischen 
Reiches. Berlin, 18li l. 
41(iH. (fi7fj) La cour de la Russie 1725-17H3. Extraits des Mppches 
des ambassadeurs allglais et fralll;ais. Ber!in, lHflH. 2 wydania. 
41fiU. (577) L'tlg!ise greco-russe. Par II' lIrince Augl1stin Ha!itzin. Pa- 
ris, 1 Hlil 
41/U. (578) Le czar a Constantinollle. Palis, lHli1. 
417 t. (G7B) Le general sir Robert Wilson cOlllmi!'''.h'e anglais au cllmp 
rURse pendant lo. guen'e de 1812. Par F. D. Forgl1es. Paris,l:-;lil. 
4172. (f)HO) }Ion exil en Hibel'ie. Souvenirs dl1 lIrince Eugene Obolpnski. 
Leipzig, 1 R62. 
417ił. (581) General baron Lahure. Souvenirs. BruxelJes, 1 :-;80. 
-1.17.1-. (;)R2) Corresllondance inedite Ilu lIrince De Talleyrallll et du roi Louis 
XVIII pendant le congrps de Viellne. Par:M. G. Pallain. Paris, H
:-;l. 
417:), (f)H3) Garihaldi (1 H07-1882). ni Giuseppe Guerzoni. Firenze, 
lH82. 2 tomy. 
4171i. (5H4) (L' Univers). 
istoh'e des Antilles, par Elias Regnault. Huite 
des J
tats-Unis, par El. Regnault et. Jules Labaume. Posl'essions 
anglaises dans l' Arnerique du Nord, Uanada, Nouveau Brunswick, 
Nouvelle 

cosse, Acadie; par Fred. Lacroix. Les Ualitorniers, par 
.Ferd. Denys. Pal'is, 184V. Z wieloma rycinami. 
4177. (5Hfi) Les ('esars. Par 1(' comte Ile Champagny. 3. M. Bruxplles, 
1 :-;5:1. 2 tomy. , 
417H. (;-IHG) Le Hf'Cret tIu roi. ('orresl)011llance secrćte de Louis X V. lwec 
ses agenta dil'lomat.i/lues 1/:;2 -1774.. Par le Iluc ,le Brog1ie. 2. 
M. Pal'is, 1 87!l. 2 tomy. 
417H. (;;87) I
es mysteres de la Russie. Tahleau polit.ique et moral de 
l'emph'e l'usse. Hruxelles, lH44. Tomów 2. 
1-[:0-:0. (5HH) Les Pays.Bas. Pal' 

mile 1\lontegut. 2. M. Paris, lR
4. 
41 H L (fiH9) Edlllondo De Amicis. La H:0llande. Tra,l. par Fred. Bemarel. 
2. ed. Paris 1H7H. 
i182. (5!JO) Edmondo De Amicis. L' ESllagne. Trad. par m-me J. ('o10mb. 
Paris, 1 H
2.
>>>
HistOl:ia powszechna. 


225 


41
R. (591) ]',Iemoires sur les regnes de Louis XV et Louis XVI et sur 
la revolution. Par J. N. Dufort, comte de Cheverny. Pub!ies avec 
une introd. et des notes par Robert de Criwecoeur. Paris, 1886. 
4184. (592) 
femoires de madame de Remnsat 1802-1808. PnbI. par 
Paul de Remusat. Paris, 1880. 3 tomy. 
418f. (59iJ) (\Veltausstellung 1873 in Wien) Schweden. 
41Hf}. (594) Vert.l"aute Geschichte der sRchsischen H{)fe und Staaten seit 
BeendulJg des dreissigjllhrigen Krieges. Von Stan. Graf Grabowski. 
Ber!in, 1861. 4 tomy, z których 3 opr. 
4187. (595) Conquetes et decouvertes de la relmb!ique des Pays - Bas. 
Par Jules Geslin. Paris. 2 tomy. 
4.18R (5H6) Les proscrits fran"ais en BelgiquI'. Par AmMee Saint-Ferreol. 
Bruxelles, 187U. 2 tomy. 
41
9. (597) Historya Francyi, przez T. Dziekońskiego. Warszawa, 1845. 
2 tomy. 
4190. (5!:łH) I1Iackenzie \Vallace. La Russie. Trad. de l'angl. Paris, 1
77. 
2 tomy. 
4HI1. (599) La storia di Girolamo Savonarola. e de' suoi ternl». Da Pas- 
quale Villari. Firenze, 1859 i 18(j1. 2 tomy. 
4192. (600) Geschichte des romischen Kaiserreichs, von der Schlacht hei 
Actium und der Eroberung Aegypteus bis zu dem :Eiubruche der 
Barbaren. Von Victor Duruy. Aus dem Franc. von Gustav Hertz- 
berg. Leipzig, 1885. lllustr. lU oddziałów (tomów). 
419ił. (60l) (Gesrhichte de europltischpn Staa.ten). Geschichte der 
Iagyaren. 
Von Johann Grafen Mailath. Regeusburg, 1852-1853. 5 tomów. 
419
.. (602) (Geschichte der eurolllthmhen Staaten). Geschichte des russi- 
chf1l Staates. Von Ph. Strahl u. Dr. Ernst Hermann. Hamburg 
18::12-1806. Tomów 7. 
4- t 9iJ. (f}m) Revue histoi'ique. Paris, 1H79-1882. 24 tomów pujedyn- 
czych czy!i 12 podwójnych. 
4196. (604) Histoire des g'llerres de la Moscovie (l1i01-ltHO). Pal' 
Isaac !tfassa de Haarlpm. PubI. par l\Iichel Obolensky et A. Van 
Der Linde. llruxelles, 18fiG. 2 tomy. 
4- 197. (fi05) QueIIen zur Geschichte der dputschen Kaisel"po!itik OeRte1'l'eichs 
wiihrend der franzosischen Revolutionskriege. 17!:ł0-1801. Von 
Alfred Rittel' von Vivenot. Wien, 1873-1874. 2 tomy. 
419H. ((jOG) La viI' au temps des libres precheurs. Par Antony Meray. 
Puris, 1878. 2 tomy. 
4.HItI. (fi07) Tpy.n;LI EOJIJ.IHCKUrO l'}"6epHcKBro CTaTHCTIi'leCJmro Ko- 
MIlTCTa. ELIII}"CK'L L OT.n;tJI'L HCTOpll'leCKiA II reOJIOrn 1 IeCKO-reor- 
HOCTII'leCHil't. )KUTOMllp'L, lH67. 
4200. (608) GeRchichte der Fevolntionl!zeit von 1789 bis 1795. Von Hein- 
rich von SybeI. 3. Aufl. Diisserdorf: 1865 -lH6fi. 3 tomy. 
l:) 


"
>>>
226 


Historja powszechna. 


4201. (609) La corte e la societa romana nei secoli XVIII e XIX. Par 
David. Silvagni 3. ed. Roma, 1884-1885. 3 tomy. 
4202. (610) łI{,moires du comte Beugnot, ancienne ministre (1783-1815). 
PubI. par Albert Beugnot. 2. M. Paris, 1868. 2 tomy. 
4203. (611) Cultnrgeschichte des christlichen Europas. Leipzig, 18f)1- 
1852. 2 tomy. 
4204. (612) Der franzusische Krieg von 1870. u. 1871. Von Georg 
Hiltl. Bielefeld. n. Leipzig, 1872. Illustr. 2 tomy. 
4205. (613) Les trente-quatre etoiles de l' union americaine. Par Xavier 
Eyma. Histoire des Eta.ts et deI! territoires. Paris, Bruxelles et 
Leipzig, 1!)61. 2 tomy. 
4206. (614) Europe depuis l'avenement du roi I
oius-ł'hilippe. Par M. ('a- 
pefigue (Pour faire suite a l' Histoire de la Restauration du meme 
auteur). Bruxelles, 1846-1847. Tomów (j (l1-Hi). 
4207. (615) Etndes historiques sur la revolution fram;aise de 178!J. Pal' 
un etranger. Paris, 1857. 3 tomy. 
420);. (616) Tomasza Babingtona l\Iacaulaya Dzieje angielskie od wstąpie- 
nia na tron Jakóba II. Poznań, 1854 i 1861. 2 tomy. 
4209. (617) L' histoire romaine a Rome. Par J. J. Ampere. Paris, 1:;6
. 
2 tomy. 
4210. (61!)) :Moeurs romaines du regne d' Auguste a la fin des Antonim!. 
Par L. Friedlaender. Trad. !ibl'e, par Ch. Vogel. Paris, 1865, 
1867 i 1
74. Tomów, 4. 
4211. (61Y) 1ziesi
6 lat w Australji. Przez Sygurta Wiśniowskiego. 
Lwów, 1873, 2 cześci (tomów). 
4212. (620) :ł::rnile de L
veleye. La peninsule des Balkans. Bruxelles. 
1886. 2 tomy. 
4213. (fi21) A travcl'S r Arnerique. Par Julius Froehel. Bruxelles et Pa- 
ris, 1861. 2 tomy. 
4214. (022) 
Ićmoires pour servir a l' histoire de mon temps. Par 1\1. 
Guizot. Paris et Leipzig, 1!)58-- 1865. 7 tomów. 
1.215. (623) Les moines d' Occident. Par II' comte de l\Iontalemhert. 4. ed. 
Paris, 1R08. fi tomów. 
42Uj, (624) APXIłB'L n:CTOPHKO-lOpUAIłQeClmX'I cB1iAiHin OTHOCH
IłXCII 
AO Poccin, H3,l1;. HHK. Ka.n:aQOBLlM'I. l\IocKBa, 1850 i lHi14. 
T{Hlłra 1-aH H 2-011 I10JIOBHHa 2-aR. 
4217. (62!)) Voyage en Ita!ie. Par H. TainI'. 5. M. Paris, 1884. 2 to- 
my (Napies et Rome, .Florence et Venise). 
421H. (626) Wspomnienia z podróźy po Danii, Norwegii, Anglii, Portu- 
galii, HisZlJanii i państwie J'llarokańskiem, dra T. Tripp!ina. War- 
szawa, 1851-18;:;3. 12 tomów. 
4219. (627) Geschichte von Bi)hmen. Von Franz Palacky. Prag, lH
o- 
1807. B tomów.
>>>
.  


Historja powszechna. 


227 


4220. (6
8) lJejiny narodu ceskeho, wj-prawuje Fr. PalackJ'. V Praze. 
lH48-1860. 5 tomów. 
4221. (629) Dejl'pis mesta Praby. Sepsal Wacslaw Wladiwoj Tomek. 
W Praze, 1855 i 1871-1879. 4 tomy. 
4222. (630) Geschichte der hl. Ligue und Leopolds I. Von Anton von 
Walewski. Krakau, 185i-1861. 3 tomy. 
4223. (G31) Les maitresses de Louis XV. Par Edmond et Jules de Gon- 
I court (Lettres et documents inMits). Paris, 1860. 2 tomy. 
4224. (6iJ2) Aus Liuprands Werken. Nach der Ausgabe der Monumenta 
Germaniae iibers. von Karl v. d. Osten-Sacken. Berlin, 1853. 
4225. (633) Die Chronik Arnolds von Liibeck. Nach der Ausg. der Mo- 
numenta Germaniae iibers. von Dr. J. C. M. Laurent. Berlin, 1853. 
4226. (()
i)Das Leben Kaiser Heinrich des Vierten. Nach. d. Ausg. der 

Jon. Germ. Ul)ers. von lJr. Phil. Jalfe. Berlin 185B. 
422i. (635) nie Jahl'biicher von Magdeburg (Chronographus Saxo). Nach 
d. A. der Mnn. Gerrn. iibers. von dr. Eduard Winkelmann. Berlin, 1863. 
42213. (fJ36) Der sttchsische Anna!ist. Nach d. A. d. M. G. iibers. von Dr. 
E. Winkelmann. Ber!in, 1864-. 
4229. (637) Die WerkI' des Abtes von Altaich. N. d. A. d. M. G. iihers. 
von Ludwig WeilamI. Ber!in, 1871.. 
42iJO. (1)
8) Russland, Polen uml Livland bis ins 17. Jahrhumlert. Von 
lJr. Ch. Schiemann. Ber!in, lti86. (Z Allgemeine Geschicht.e in Ein- 
zehlarstellungen, von Wilii. Oncken). Oddziały 90-92, 11 H, 119. 
42iH. (6iJ9) WenIlische Geschichten aus den Jahren 780 'bi:!! 1182. Von 
Lndwig Giesebrecht. Hedin, 1Hj.3. 3 tomy. 
4232. (1)10) Archives diplomatilJ.ues. Recueil de dilllomatie et d' histoire. 
Paris, 1802, 111'. 7 -1 
t 
4233. (f).ił) Les premieres civilisations. Par FI'. Lenormant. Paris, 18i4. 
2 tomy (Egipt i Fenicja). 
4234. (642) Memoires du comte Horace de Viel Castel sur 11' regne de 
Napoleon III (1851-1804). Paris, 1883-1884. T. 1-4, 6. 
423f. (04;3) (Relations internationales). Le Nord industriel et cornmercial. 
Par Ed. Siwe. Paris, Bruxelles et Leipzig, lH02, t. 1 i 3. 
42:J6. (G44) Dictionaire general de la politique. Par Maurice Błock. Palis, 
186iJ-18G4. 
esz. 2-13. 
4237. ((HM Mernoires sur Carnot (17ó3-1823). Par son flis. Paris, 
1861-18G4. 2 podwójne tomy. 
4238. (fi46) Repertoire des sours histol'iques du moyen agI'. Par Ulysse 
Chevalier. Paris. 1877-1878. 2 tom.r (A. I). 
42:39. (1)47) Romische Geschichte, von Tbeodol' Mommsen. 3. Aufi. Berlin, 
18fjl. 3 tomy, opr. w dwóch. 
4210. (648) Epistolario di Giacomo LeOlJRnli. Da Pl'ospero Viani. Napo!i. 
lH5H. 2 tomy. 


t 


1 -. 
;)
>>>
. 


228 


HistOlja powszechna. 


4241. (6MJ) Dix sns de l' histoh"e d' Angleterre, par Louis Blanc. Pads r 
187"9. 2 tomy. 
4242. (650) DeutschlandR Geschichtsquellen im Mittelslter seit der Mitte 
des 13. Ihts. Im Anschluss an W. Wattenbachs Werk. Von Ottokar 
.lJorenz. 2. Aufl. Her!in, 1876. 2 tomy. 
4243. (651) Essai sur l' histoire de la civilisstion en Italie. Par Auguste 
Boullier. Paris, 1861. 2 tomy. 
424.4. (052) Ein rURsischer Stsatsmann. Des Grafen Jscob Johann Sievers' 
Denkwiidigkeiten zur Geschichte Russlands. Von Karl Ludwig Blum. 
Leipzig, und Heidelberg. 1857-1858. 4 tomy. 
4245. (653) Annuaire diplomatique de l'empire fran
ais pour 18fiO. Paris- 
et Strsshourg, 1860. 
421-6. (654) Emilio Castelar. Hicordi d' Ita1ia. Trad. dalIa spagnuolo di 
Pietro Fanfani. Firenze, lH7:J. 
4247. (655) 

tudes sur l' avenil' de la Russie. Par D. K. Schedo-Ferroti. 
3. M. Ber!in, 1858. 3 zesz. 
4248. (656) Michel Stl'ogoff. l\loscou, Irkoutsk. Par Jules Verne. 1. partie. 
5. M. Paris. 
4249. (057) :rłIinnen och anteckningar af Lars von Engestrom. Utgifna af 
Elof Tegner. Stockholm, l R76. 2 tomy. 
4250. (G5R) G. J. Bogrow. l\Iemoiren eines Juden. Aus dem Russieben 
Uhers. von A. Ascharin. Zweiter Theil. St. Petersburg, 1880. 
4231. (G5
j) Nouvelle COrl'eSIJondance de Alexis de Tocquevolle. Paris. 
1H(jo. (Siódmy tom dzieł Tokwila). 
42;)2. (fiGO) Cinquante annees de l' histoire fćderale de l' Allemsgne. Par 
L. Van Deventer. Brnxl'lles, 1 H70. 
4253. (661) Ueschichte Russlands, von Hestushew-Hjurniu. Uebers. von 
Th. Schiemaun. 1. Band. :\litau, 1877. 
4254. (fi62) ApxHlJ'D IHJl3H BopoHl..lOua. I{III1l'a nepU8R. BYNarn rp 
}'hx. JIapiOHOJłHqa :B0pORl.\oBa. MOClma, 1870. 
42:;3. (()fj3-(j(i1,) OCMHa.ll:J
aTbln. ni'm'b. HCT. C60PlIllI'b, 113,11;. II. 
BapTeHeBLIM'b. MOClCBa. I{lIl1l'R l. 11-3(;8. I ".n;cBHTHa,ll;
aTLIA 
ntK'b", tamże, 1H72. HR. DTopaH. Tomów 2. 
42:6. (665) Poselstwo lorda Elgin do Chin i Japonii w latach 18:17, 5R. 
f
, Opisał Waw. Oliphant. Przekład z ang. IJrzez A. z Kl'. \I. 
Warszawa, 1862. Dwa zeszyty. 
4257. (6Ii6) Histoire du Consulat et de l' l'
mpi1'e, faisant suite s l' Hi- 
sttJire de ls revolution fram;aise. Par A. Tbiers. l'aris, 1K60 i lHfil. 
2 tomy (N 18 i 1
). 
425H. (667) Das neue Ileutsche Kaiserreich, seine Entwickelung, ZielI' und 
Kulturhedeutung. Von 11'. Alb. LineI. B,l. 1. Die Entwickel ung. 
Frankfurt a. lI. 1873.
>>>
Historja powszechna. 


229 


.!t25!). (fi68) Lei! papiers secrets dlt seoonrle empire. B1"Uxelles, 1870. 
 
zeszyty wyd. 3. i 4-go. 
4260. (669) Regesten zur Geschichte der Juden in Deutschland włthrend 
des lIIittelalters. Von Dr. 1\1. Wiener. 1. Th. Hannover, 1862. 

261 (670) Characterkopfe und Sittenbilder aus llAr baltischen Geschichte 
des sechzenten Jahrhundertes. Von Dr. Th. Schiemann. Zweite Ti- 
telausgabe. Hamburg und Mitau, 1885. 
4262. (671) C. P. Marie Haas. A(lministration de la France. 2. M. Paris, 
1861. 4 tomy. 
4263. (672) Deutschlalllls Geschichtsquellen im I1Iittelalter bis zur Mitte des 
13. Ihts. Von W. Wattenbach. 1. Band. Berlin, 1877. 
1l26f.. (673) Dziennik podróży po Egipcie i Nubii. Przez hr. M. Tyszkie- 
wicza. Wyd. przez 1. K. Wilczyilskiego. Paryż, 1863. Cz. 1. 
426fi. (674) Cechy, zeme i mi.rod. Vynato ze .Slovnika Naucneho". 
V Praze, 1863: Zesz. 2, 5, 6. 
4266. (675) Drei Rilder aus dem livlandischen Adelsleben des XVI. Ihts. 
Von Johannes Lossius. I. "Die Gebriiller, die Uexkiill zu Fickel". 
Leipzig, 1875. 
ł267. (676) Dzieje powszechne, prl':ez Stan. Zarańskiego. Kraków i Wie- 
deń, 1855-1857 9 zeszytów. 
4268. (677) Zabiegi 1\loskwy nad Dunajem i Bosforem (od 1711 do 
1866 r.). Skreślił Wł. S. Cz. I. Kraków, 1869. 
4269. (G78) Annuaire (liplomatique de l'emph'e de Russie pour 1874. 
Saint-Petersbourg, 1874. (Rocznik 14). 
4270. (679) nie Fortschritte auf dem Gebiete der Urgeschichte. Culn uml 
Leipzig, 1874 i 1876. 2 zeszyty (IH71-1873 i 1875). 
4
71. (680) Parlamentarisches Taschenbuch. Herausg. von Dr. A. Rauch 
(1. Lief. 3. Aufl.). me Verfassungen von Nordamerika, l\Iaine, Lo- 
usiana, Norwegen, Belgien, England, Neapel, Toscana, Piemont, Sar- 
(linien und der Entwurf des deutschen Reiąhsgrundgesetzes. Plauen, 
lH73. 
4272. (oH1) Historisches Ta8chenbuch. Hel'ausg. von W. H. RiehI. (9 ro- 
cznik, głównie o Austryi i Rosyi). Leipzig, 1879. 
4273. (682) Mimoires du prince Pierre Dolgoroukow. T. I. Geneve, 1867. 
4-274. (683) Geschichte von Ost-und Westpreussen. Vom Dr. Karl Loh- 
meyer. 1. Abth. 2. Aut!. Gotha, 1881. 
4-275. (lj84) I\I
moires sur l' Ita!ie. Par Joseph Montanelli. Trad. de Fr. 
Arnaud. T. I. Paris; 18fi9. 
4271t (6!';5) Profi!i centernporanei delIo Spirito Folletto. 1. Ser. 'l\Ii- 
lano, 18fj3. 
4277. (61;6) Edgar Quinet. Lettres d'exil a Michelet et a divers amis. 
I. Paris, 1881). 


""""---
>>>
220 


Historja powszechna. 


4278. (687) L' annee historique. Par Jules 
eller. 3. annee (t861)_ 
Paris, 11;62. 
4279. (688) Histoh'e de l' empire ottoman. Par Th. D' Oksza. Costanti- 
nople, 1871. T. 1. 
4280. (61;9) Napoleon III. an der Spitze der Coalition von Europa. Von. 
BoI. Swierszcz. Erstes Heft. Aus dem Polno Ubers. Posen, 186S. 
4281. (690) Neuere Geschichte des preussischen Staates, vom Hubetsbur- 
ger Frieden bis zum wiener Kongress. Von C. Reimann. 1. Band. 
Gotha, 1882. (Zawiera także die erste Theilung Polens). 
4282. (691) Historya cywilizacyi Rzymu. Nap. Romuald Swierzbieńaki. T. 
I. Warszawa, 1 H49. 
4283. (692) Historya narodu i państwa rzymskiego, przez Jana Szwaynica. 
Warszawa, 1846 i 1847. T. II. i III. 
4284. (693) Chrobacya. Rozbiór starożytności słowiańskich. Nap. Tad. Woj- 
ciechowski. T. l. Kraków, 1H73. 
4285. (694) Der SJaven - Kongress u. die neuesten Ereignisse in Prago 
Von Dr. Carl. Malisz. l\'Iannheim, 1848. 
428(;' (695) BuUettino delI' Instituto Storico Italiano. Num. I. Roma, 18H6. 
4287. (696) Mateusz GraJewski. Kaukaz. I.wów, 1877. Zesz. 7 (całość). 
42HS. (697) Histoire du pontiticat de CIement XIV, par Aug, Theiner. 
Trad. de l'aJl. Paul de Ges!in. T. II. Paris, 1852. Mocno i gust. opr. 
4289. (f}!JS) (Bibliotheque des memoh'es relatifs a l' histoh'e de France- 
pendant II' lH. s.). Nouv. serie. A vec intruduction, notices et notes. 
par 
I. ,le Lescure. Memoh-es de Duclos, Florian, m-me Suard, Co- 
raneez. Paris, 1 H81. 
4290. (69!J) Drezno i jego okolice. Przez Klem. z Tańskich Hoffmanową_ 
Warszawa, 18G8. . 
4291. (700) IIIarie - Antoinette aux Tuileries 1789-17!J1. Par Imbert d& 
Saint - Amand. Paris, 1 R1;2. 
4
92. (701) Historya stanów zjednoczonych, przez Edw. Laboulaye'a. 
Warszawa, 1876-1877, wyd. Mich. GlUcksberga. :3 tomy. Oraz 
nzuppłnienie (1788-1865) przez IIIaryana Dubieckiego, jako tom 
IV. (hrakuje str. l-1GO). 
42\13. (702) Histoh-e de la coiłfure des femmes en France. Par G. D
 
Eze et A. :lJarcel. 3. M. Paris, 1886. Illustr. 
42H4. (703) Beata und Halszka. Eine polnisch - russische Geschichte aus: 
dem 1ft Jhrt., von J. Caro. Breslau, 1H83. 
42!1;). (704) lUississipi et Indiana. Souvenirs d' Amerique, par III. J.. 
Du!ieu. BrnxeJles, 1 H62. 
4.2!1f}. (lUfi) .En Bulgarie 1li77-t87H. Souvenirs Ile guerre pt de voyage. 
par j)ick de Lonlay. Paris, lHH3. 
4:297. (706) Vittorio Emanuele II. Per Vittorio Bpl'zezio. Torino, 1860. 


. 


L
>>>
Historja powszechna. 


231 


42913. (707) Lectures of Very Rev. Pater Burke, in reply to Jas. Anthoony 
Fronde, the eng!ish historian. San Francisco, 1872 (Kompend. 
hist. Irlandyi). 
4-299. (708) Gio Batt. Nicco!ini. Per Napoleone Giotti. Torino, 1860. 
4300. (709) Voyagll au pays des boyards. Etude sur la Russie actuelle, 
par Olympe Audouard. Paris. Illustr. 
4301. (710) Madame Adam (Ju!iette Lamber). La patriI' hongroise. 2. M. 
Paris, 1884. 
4302. (711) Stanislao Bechi. Commemorazione di N. Tomaseo. Firenze, 1864. 
4303. (712) Erinnerungen zu Erinnerungen. Von Ferd. Graf. Beust. 
Leipzig, 1881. 
4aO!. (713) Der Kulturkamf in Preussen und seine Bedenken. Von J. 
H. von Kirchmann. Leipzig, 1875. 
4305. (714) Trois jours a Ber!in. Par J. P. Deramey. 2. M. Pads, 1884. 
4306. (715) Hugo Foscolo Listy Jak6ba Ortis. Z włosko przeł. Adam 
Grąbczewski. I,wów, 1885. Z ded. tłum. 
4307. (716) rpOłla.'l.3, "M. .l(parOMD.IIOna. N. 2. 3nicTI\II lipO YIpajillY 
1876-1877. Geneve, 1878. 
430.3. (717) Dni, nocy, godziny. Przez }Iaurycego hr. Dzieduszyckiego. 
Lwów. lt\74. 
4309. (718) Karaiskakis. Obrazek hist. z epoki powst. greckiego 1819. 
Paryż, 1864. 
4310. (719) Sobory. Szkic historyczny. Przez W. B. K. Kraków, 1870. 
4311. (720) Aus dem Jahrhundert der Reformation. Bilder von Gustav 
l'reytag. Neuer Abdruck. Leipzig, 1882. Opr. 
4312. (721) La Normundie inconnue. Par Fr. Victor Hugo. paris, 1857. 
4313. (722) }
mile de LabMolliere. I.ondres et las Anglais, iIlustrees par 
Gavarui. Paris, Gustave Barba libr. M. 
.1-314. (723) Som'enirs de la petitI' et de la grande Roquettl\. Mis en 
ordre par l'abbe Moreau, succeseur de l'abbe Croves. Paris, Jules 
Ronff et C-iI'. 
4ił15. (724) Au pays de la revanche. Par II' dr. RommeI. Geneve, 1886. 
4.316. (725) Notl'e colonie II' Tong-Kin. Par H. Thureau. Paris. 
4317. (726) Wizerunki i życiorysy zuakomitości tegoczesnych zebrane 
z najnowszych źródeł. Warszawa, IRGi. Zesz. 1, 5-7. (Napoleon 
III, Abd-EI-Kader, Lord Palmerston, Królowa Wiktorya). 
4318. (727) 1\lemoires de l'amiral Tchitchakoff (1767-1849) Leip- 
zig, 1862. 
43] 9. (728) Etudes sur I'Allemagne ancienne et modernI'. Pal' Philarete 
Chasles. Paris, 11-354. 
43::!O. (729) Sechs Monate in Rom. Von Fr. Pecht. Leipzig, 18fi9. 
43
1. (730) Ein Winter in Venedig. Von Fr. Pecht. Leipzig, 1859. 


. 


L
>>>
232 


Histor:ia powszechna. 


432
. (lin) w Alpach i za Alpami. Przez L. z G. R. Wyd. 2. z ry_ 
cinami. Warszawa. 18fiO. 'l'omów H. 
4323. (732) I.ettres d'nn dragon. Paris, 1883. 
4324. (733) Henri IV. ViI' privpe - details inMits. Par G. B. de La- 
greze. Paris, Paris, 18t'5. 
4325. (734) La femme du premier eon suI. Par Imbert de Saint-Amal1l1. 
Paris, 1H84. 
4326. (73i1) Marius Vach'ln. La Russie au soleil 2. M. Paris, 18H6. 
4327. (73H) Meine Flucht nach Paris im Winter 17!IO. Von August von 
Kotzebue. Mit einer betrachtenden Einleitung (Paris im J. 17 H2 I 
von D. Paulus Cassel. Berlin, 1HH3. Ozd. opr. 
43
H. (737) Voyage au pays de millial'ds. Par Victor Tissot. 2. pd. 
Paril!l, 1875. 
4329. (738) Ma jeunesse, 1 H 14-- 1830. Souvenirs par II' comte d'Hausson- 
ville. Paris, 11'185. 
433U. (739) Charles Chincbolle. Les survivants de la Commune. Paris, 18H5. 
4331. (740) Le 19 janvier. Compte-rellllu anx i-lecteurs de la 3-1' cir- 
eonscription dtl la Seine. Par Emile Ollivier. 5. M. Paris, lH69. 
4332. (711) lta!ische Apriltage. Erinnerungen aus eiuer confessiouslosen 
Romfahrt, von Martin Scheich. Munchen u. Leipzig, 1 H80. 
4333. (742) Jlinvasiou. Souveuil's et recits l}Rr Luduvic HaIevy. 9. pa. 
Paris, 1H82. 
4334. (743) J ules ClaretiI'. Paris assiege. Pada 1 H71. 
4335. (744) Journal d'un bourgeois de Paris pendant la terrem'. Par EIl- 
rnond Bire. 2 M. Pads et Nantes, 188.1,. 
433ft (74fi) Un mois dans les !ignes JJrussipnnes. I'an un chirurgien. 
Paril!, 1870. 
4337. (74fi) A travers la France nouvelltl. Pal' J. Baumgarten. ('as- 
sel, 18i:!(). 
4338. (747) Souvenirs et correspomlance de madame de Caylus. Par .Emile 
Raunip. Paris, 1 RHl. 
4339. (748) Der Borsen- und fTriimlungsschwindel in Berlin. Vun Otto 
GJagau. 4. Aufl. Leipzig, lH7(i. 
4340. (749) Les RUSBeS pf'ints par eux-rnernes. Par un RussI'. 3. M. Pa- 
ris, Wurzburg et Bruxelles. 
4341. 7(0) Une saison a Nice, Chambery et Savoie. Par m-me Droho- 
jowska (de Latreiche). Paris 18()O. 
4342. (751) Notice sur l'academie ita!ienne des Intronati. Par Eduard 
CJPder. Bl'ux911es, 18()4. 
4343. (752) Jlladame de Pompadonr. Par Edmolld et Jules de (fonrourt. 
Nouv. M. Paris, 1878. . 
4344. (753) Olympe Audouart. Voyage a travers mes souvenirs. Pa- 
ril!, 1884. 


. I' 


.. 


.......
>>>
Hist.orja powszechna. 


23:ł 


4.H45. (754) Le czar et II' roi. Souvenirs et impressions de vouage, par 
Jules Cornely. Paris, 1HRi. 
4346. (755) Jean Larocque. Par dela La Manche. Paris, Librairie genpral 
Ile vulgarisation. 
4H47. (7513) Victor Hugo. Le Rhin. Paris, 1H58. Tomów 4. 
4iJ4H. (757) Vuyages a travers II' monde. Par Alhert Woltf. Palis, lRH4. 
434!1a. (758) Guy de Maupassant. Au Soleil. 6. pd. Paris, 1.884. 
4iJ4!1b. (75!:J) La decandence de I'EurOlJe. Pari!', 1867. 
4.Hf)U. (760) L'atfaire l\lires. 2. M. Her!in, l81J l. 
43f)1. (7fjl) Au pays du Rhin. Par J. J. Weiss. Paris, 18H6. 
4352. (762) Un familIe nobIl' sous la terreur. Paris, 1879. 
4353. (763) Robert Ca]mon. Trois semaines a Moscou (rnai-juin 1883). 
Paris, l HHił. 
4354. (764) Grandeur et decandence d'une societe financiere. Par un Gogo. 
Paris, ItlH4. 
43fi5. (765) Henri Maupin. Dix-huit mois de repub!ique. Paris et Rfn- 
nes, 1HH:'). 
4356. (766) Souvenirs anecdotiques snr la 'furguie (1820-1870). Par 
Wanda. Paris, 1884. 
43fi7. (7()7) Jean Boillot. Le IJllYs de la revanche et les pays des mil- 
liards. Reponse au dr. RommeI. Neuchatel, 188fi. 
4358. (7(iR) Henri des Houx. lila prison. Paris, 1887. 
43f)
)' (7fj9) Souvenirs de la l)resillence du marl
chal du I1lac-l\lahon. Par 
Ernest Haudet. Pads, lHHO. 
43fiO. (770) Les beaux jours de r imlleratrice l\[al"ie-Luuise. Pal' Imbert 
Ile Saint-Amand. Paris, 1885. 
43fil (771) J. N. FerveI. Histoire de Nice et des Alpes roaritimes pen- 
dant vingt et un siicles. Paris, 1862. 
43ł-i::!. (772) Les courtisanes de l' ancienne Roml'. Par P. L. Jacob, bi- 
bliophile. Bruxe]]es, 1884. 
43fj3. (773) Xavier IIlarmier. Lettres sur l' Addatil[ue et II' 1II0ntenegl'o. 
3. pd. Paris, 1884. 
43fi4. (774) IIlpmoil'es d'une toret. Fontaineblau. Par .Tules I
evanois. Paris. 
436f). (77!i) Un coin lltmlu lII' la R'.lssie. Par Al'ved Poorten. Paris, lKH3. 
l, 43tifi. (776) I tOl"llei 
42-1883. Di ET. Dantone. Roma, 1883. 
43fj7. (777) IJa signorII di II10nzII et son procps lfi95-1fjO!:J. Pal' A. 
Renzi. Paris, 1862. 
43fiH. (77!:J) Monaco. Von Hans Wachenhusen. Ber!in, Otto JankI'. 
4::1ł-i!). (78U) Le papl' et la politi'1ue de l'eropereur. Paris, 1862. 
4370. (7Hl) 1; etat modeme et reglisI' catholique en Allemagne. Pal' 
Ernest St.roe!in. Vol. 1. r; Allema.gne sous II' regime des Concor- 
dats 1.742-1870. Geneve et Bale, lH75. 


.. 


......
>>>
234 


Histoł:ia powszechna. 


4371. (782) Brama pokuty. Elegia historyczna przez Gabryela syna Jo- 
zuego Herschel Schossburg, druk. w Amster.łamie 1651 r. Przekład 
polski dokonany ze współpracownictwem Xawerego Korczak Branic- 
kiego. Paryż, 1879. 
4372. (783) Die letzten Papste. Ketzerbriefe aus Rome, von M. G. Con- 
rad. Breslau, 1878. 
4373. (784) Pour la cause italienne aux eveques catho!iques. Apologie par 
un pretre catolique (P. Passaglia). Trad. du texte latin. Paris, 1861. 
4374-76. (785-7
7) La viI' a. Paris, pal' Jules Claretie. Paris, 11;83 
-188fi. Tomów oddzielnych 3. 
4:377. (7
8) Chateaubriand. Podróż z Paryża do Jeruzo!imy. Przekład F. 
S. Dmóchowskiego. Illust.. Edw. Coppin. Z dodatkiem Polki Hen- 
ryka Chojnackiego. Warszawa, 1853. Części (tomów) 2. 
4378. (789) Reise um die pariser Welt. Von Theophil Zolling. Stuttgart, 
V erlag von W. Spemann. Tomów 2. ozd. opr. 
4379. (790) I_es vacances d'un mMecin. Par dr. E. Guibout. Seryj 2 - 4 
(Un mois au dela des Alpes. Fribourg. Le tour du Mont Blanc. 
Le grand Saint-Bernard. L'AlIemagne. La Russie. La PolognI'. Vienne. 
Strasbourg). Paris, 1882-1884. Tomów 3. 
4380. (791) De l'avenir des peuples catho!iques. Par II' baron de Haulle- 
ville. 2. M. Paris et Bruxelles. 
4381. (792) Paul EudeI. L' hotel Urouot et la curiosite en lH85-1886. 
Avec une prefacI' l)&l' Emile Bergerat. Paris, 181-37. 
4382. (793) Albo kato!icyzm albo dzicz lJogańska. Rzut oka na stan 
Europy z powodu wojny wscho(lniej. Paryź (?), 1R;jfi. 
43K3. (94) Le si!
ge de Pdris. Par Francisque Sarcey. 18. M. III. 
Paris, 1871. 
4384. (795) ()śm dni llOd równikiem. Przez Emila CI\l'r
y. Wilno, 1 K59 
(BilJlioteka podróży i malowniczo-historycznych opisów, wyd. przez 
Adama Zawadzkiego). 
4385. (79fi) Nowe światy, przez Nibouet. Wilno, 1857 (Bib!. podróży 
Zawadzkiego). 
438(t (7
7) Paris. StudieD und lliłc:ler ans dem wahren JliIliardenlande. lo 
von Max Nordau. 2. Aut!. LeilJzig, 18
1. Tomów 2. 
43137. (798) L' Angleterre et la viI' anglais. Par Alphonse ES'luiro8. 4. 
serie. Paris, Hetzel. 
1/-388. (799) Souvenirs du seconde empire. Par A. Granier du Cassagnac. 
3. partie. Paris, 1882. 
4389. (800) Voyages en Suisse et en Italie, por Goethe. Trad. 1I0UV. 
par Jacques Porchat. Paris, 1802. (Oeuvres de Goethe, IX). 
43BO. (801) La po!iti!IUe du passe et la politi!IUe de l'avenir. ES!!1 1is se 
d'une constitution, par II' comte Xavier Branicki. Paris, 1876. 
43Hl. (H02) Jak Austrya ocalić si
 może. Drezno, 18.fi". 


.
>>>
Histolja powszechna. 


235 


lo 


4392. (803) L' etat autrichienne. Boheme, Hongrie, Habsbourgs. Par 
Louis Leger. Paris, 1866. 
4393. (804) Sebastopol et Varsovie. Pal' A. Z. Paris, 1861. 
4394. (805) Pamiętnik oblężenia Mantui. Nap. Cypryan Godziemba Go- 
debski. Wydal i objaśnił syn jego Xawery. Lwów 1864. 
4395. (806) Camillo Benso di Cavour. DeI professore Roggero Bonghi. 
TOl'ino, 1860. 
43Y(j. (807) TepMalliSl II HtM
LI, Hualla TOJlOBHłla. Berlin, Frankful't 
a. M. und Leipzig, 1860 (BJlaronaMtpellnJ.d'i, N. 9) 
!j.mn. (808) Die Lettenauswanderung nach Nowgorod und die baltische 
deutsche Presse. Von C. Woldemar. Bautzen, 1867. 
43H8. (909) nie Entwaffnung Russlands, vom einem Russen. Dresden, 
Blochmann. u. Sohn. 
43B9. (H10) o poglądach 1\loltkiego na prawo wojny. przez Gustawa 
Roszkowskiego. Lwów, 1ł'\81. 
!
400. (811) Bosnisch-łlerzegowinische Frage. Von Gabriel von Veselicki- 
Bo
idarović. l. Wien, 1878. 
44(H. (812) Der Benedictinerorden und difl Kultur. Von Dr. G. Krl\tzin- 
ger. Heidelberg, 1876. 
4402. (H13) Trieste e l' lstria. Milano, 18G1. 
-1-403. (814) Discours de 1\1. Carnot, membre du corps legislatifs dans la 
seRnce du 12 juin 186fi. Pads. 
4404. (815) Le baron Ricasoni et la question l'omaine. Paris, 181il. 
4405. (816) Der UItramontanisrnus in Jo'rankreich und Oesterreich. Vun 1\1. 
B. Field. LeilJzig, 1860. 
4406. (817) Reponse a m-l' ,J ules Seun'e, auteur de l'ouvrage intit. La 
tlerniere republique. Geneve, 1:)(j 1. 
!j..W7. (818) Enthlillungen au das deutsche Volk fiber das I'iirsten - Parla- 
ment zu Franfm"t a. 1\1. 3. Aufl. Briissel untl Leipzig, 1863. 
4408. (819) Wie kann Oestreich gerettet wer,len. Aus dem Puln. Dres- 
den 1869. 
4409. (820) CBt.ll;tlliJł O(')'L opomeHln B'L 3aKaBKR3CKOM'D Kpat. C. Ben- 
cenr04'D. TU....UIC'I, 1872. 
.VI.I0. (821) Erinnerl1ngBbliitter aus deI' Geschichte des Rittergutes Nieder- 
Forchheirn. Von Clara Fl'eifrau von Biederroann. Dresden, lSti!ł 
Drnck u11Il Verlag von J. I. Kraszewski. 
4411. (822) Postęll. Hkreślił Roman Bierzyński. Wyd. 2. Warszawa, 1874. 
4.H::? (823) I.ettre a m. II' v-te tle la Gueronniere en reponse a la hro- 
chure La France, Rome et l' Italie. Par m-gl' l'eveql1e d' Orleans. 
Paris, IRG l. 
!j..H;3, (824) Caprera. Los loisirs tle Garibaldi. Par Emile Maison. Pa- 
ris, 18{i 1. 
4!j.14. (825) L' elll\)preur Napoleon et II' roi Gllillaume. Pal'is, 18fH. 


..
>>>
, 


1 


23f) 


Historja powszechna. 


4415. (826) L' empereur, Roml\ et le roi 11' Italie. Paris, 18(j 1. 
4416. (827) DnI' tente persanI' du XVI-e siecle, par 1'11. I,. Chodzkiewicz. 
.Extrait de Journale Asiatique. 1883, N. G. 
4417. (828) Zar Alexander n. ais Mensch und Herrscher. Von Wasili 
Karlowitsch. Dresden, 1881. 
4418. (
29) Vorrede des Herausgebers des Huches Europa den Europiiern. 
Von Eduard Talbot. Aus dem Franz. Zurich, l8fiR 
ł4l9. (830) Kleinstadt und Iorf um die 
Iitte de!! vorigeu J ahrhumlerts. 
Nach einem lHanuscripte, von C. Ferdinand Meyer. Zurich, 1880. 
4420. (831) Wjazd uroczysty i przyjęcie Nordenskjolda w Sztockholmie. 
O)lisał Wawrz. hr. Henzelstjerna-Engestrum. Druk. jako ręko Poznaii, 
1880. Drukiem J. I. Kraszewskiego. 
4421. (832) Les carahiniers belges. Par UIl ancien chefs Ile volontairps 
1830. Bruxelles, 1860. 
41.22. (833) La question amtlricaine etc. P.t!" Ernest Bellot Iles 1'IIinipres. 
Paris, HJlH. 
4423. (834) O .organizacyi międzynarOllowego związku pań!tw, przez Gust. 
Roszkowskiego. I,wów, 18HO. 
442 1-: (8i
5) Lettres d' un Dkralnien sur la Bosnie russe. Par S. Su!ima. 
Leipzig, 1 HG 1. 
41-2/). o'mG) Notice ntlcrologilJue sur II' gen. comte ,le I\Iontehello. Par II' 
gpn. comte L. Bystrzynowski. Paris, 1 H 77. 
4,42(1. (837) Das Verhiiltniss der Conservativen zu den Katholiken. Ber- 
lin, 1H73. 
4427. (838) E. de Nolval'(l Buszczyński. I,a population de l' Europe au 
point de vue etlmographique. Rome, 1883. Z ded. 
44
R (H39) Przyszłość Austryi. Rozwiązanie kwestyi słowiańskipj, przez H. 
Kraków, 18GtI. Zdell. 
442!ł. (840) L' arrestation Ile S. Serebrinnikoff par la po!ice de Gen
ve. 
Geneve, 1870. 
4430. (H41) Ein Wort zu den Reformen in Russland. Von Slepoff. 
Leipzig, 1865. 
41.31. (842) Uber liiI' Bpzie]1Ungen und das Verhltltniss der Waldenser 
Zl1 den ehemaligen Secten in Biihmen. Von Dr. Fr. Palacky. 
Pmg, l8nt!. 
4432. (843) Biographie de Charles Rogier. Bruxelles, 18(j1. 
4433. (844) RaMeHHo-yrOJJhHHII npOMhIlIIJJeHIlOOTh 8'" 1I0BOpocciiiChOM'I 
}(pat. A. Ch8J1hKOncKsro. 
4434. (845) Louis Blanc. L' etat et la Gornmllne. Bruxelles, lH66. 
4431). (846) f)ie drei Volker und die Legitimitiit od. llie Ita!iener, die 
Ungarn und llie Deutschen beim Stllrze Oestreichs. Von, Arngld Ruge. 
I,ondon und Brighton, 1 gHU. 


J 
I
>>>
Historja IJOwszechna. 


2H7 


443ti. (847) La młSSlon de l'empereur Alexandre II. et II' general Ros. 
toftsof. Par J. H.Schnitzler. Paris, 18GO. 
4'.,37. (848) NouveUe lettre de Junius ił. son ami A-D- Londres, 187t. 
443ft (849
 Die Entstehung des Herzogthums Lothriagen. Von Dr. KarL 
Wittich. Gottingen, 1862. 
443H. (850) Das deutsche Reich und die deutsche Schule. Von Fr. Eduard, 
Keller. Ber!in, 1872. 
-'.,440. (851) Qui payera 11'13 dettes Ile l' Autriche? Par J. Ludvigh
 
Bruxelles, 1861. 
444-1. (852) I
a programme de la France imperiale. Par II' duc de Rovigo. 
Paris, lH()1. 
4,h2. (853) Une seance llu Corps legislatif aux Tuileries. Ministres-orateurs 
ou porte-voix. Londres, 1861. 
44.1.3. (854) Lettl'e a mor le baron Ricasoli en reponse a sa note circulaire 
du 24 aofi.t 1861, par Charles Garnier. Paris, 1861. 
441.,.1,. (855) La secession aux f:tats - Unis et son origine. Par un journa- 
liste americain. Paris, 1 Fili 1.. 
41.45. (850) T,es interets fram;ais et europeens a Santo - Domingo. Pa- 
ris, 1861. 
4H6. (857) Lettre a H. de Treitschke a propos de quelques jugements 
sm- l'eg!ise de Russie. Par N. N. Leipzig, 1874. 
4417. (85R) Lettre II' un panslaviste a S. 111. Alexandre II a p.'opos de 
l' affranchissements des serfs. Paris, 1 
59. Z ded. 
4'ł-4H. (859) I1lnoho-li jest Uecbi'I, l\Ioravan"l a Slovak.ol a kile ob
'vaji. 
Sep;;al Alois Vojtech Śemhera. Praha, 1877. Z ded. 
4449. (HHO) Monsieur de I1lontalembert. Paris, 1859. 
41,;)0. (8m) Kilka słów o churakterze dziejowych Słowian i ich po,;łan- 
nictwie. Opracował LudOlllir Prószyńsld. Warszawa, 1884. Z 111'11. 
4451. (8Ii2) Slavisches Familienrecht. Von Paul Turner. Strassburg und 
London, 1H74. 
4 '
i)2. (Blj3) Notice sur la familIe :r.1arc - Aurel. Valence. 
J, 4453. (8fj1) Garanties donnee llar II' roi d' lta!ie pour l' independence du 
Saint-Siege. Pads, 18G1. 
4454. (865) Rćponse a une accussation IJOrtee par 1\1. de Cavour. Hem"i 
Cernuschi 2. M. Paris, 1861. 
445:. (Huli) Plus de question romaine. Appel au Concil NationaI. Par J. 
III. Cayla. Paris, 1861. . 
4456. (fm7) L' Orient grec en 18G(}. Par M. Cheron de VilIiers. Pa- 
ris, 181iO. 
4457. (8GB) L' Angleterre, l' Autriche et les entrevues de COml)icgne. 
Paris, 1861. 
44-5H. (869) La question hongroise. Paris, 1861. 


.-\ 
I
>>>
238 


Historja powszechna. 


445!J. (87U) Leg Turcs et 11'13 nationa!ites. Par Alexandre Bunneau. Pa- 
riB, 1860. 
4460. (R71) Du credit foncier de France. Par III. Valdenaire. Paris, 1860. 
44fi1. (872) AntecMents et cens
quenses de la politiquI' imperiale en Ita!ie. 
Paris, 1861. 
44f;2. (873) La Prusse en 186U. Par Edmond .About. Paris, 1860. 
44fjR (874) Antecedents et consequences de la situation actuelle. Par A 
de Falloux. Paris, HmO. 
44fj4-. (87fi) Unite allemande. Le duc de Gotha et Bon peuple. Tmd. ,le 
l' all. par Gustave Oppelt. Paris, 1861. 
4465. (876) JILBoncKoe CTaBpolIuritlcKoe GpaTcTBo II ICHII3L OCTpO:-v.- 
cRin. Lwów, 1866. 
44()(j. (877) II. A. }{pilll. I{palllaHlca PYCHHaM H HOJfllKaM ua BeJIlIlCJ{ellL 
1882 PO"Y, BHJ{aHa THIIOM ,lI,pyrllM 3 .n;oĄaTIW:u I10CJIiCJIOB'MJ. 
Lwów, 1882. Z ded. 
4-1.67. (878) Le Crime. Par Eugene Pelletan. Paris, 1. 863. 
44GB. (R7!J) Le premier roi de Helges. Biographie populail'e par Thpodore 
Juste. Paris, 186fi. 
44fj!). (8HO) I} Alsace et les pretentions pl"Ussiennes. Reponse d' un AI- 
sacien aux Allemamls, par Edouard Sch.u'e. Geni-vI', lR71. 
4470. (881) La comMil' itaUenne. Par Eugpne Pelletan. Paris, lK62. 
4471. (8R2) })je Gehildete WeIt. 2. Aufl. Wien, 1886. (Gegen dpn 
Stromo VII). 
4472. (8R3) Wie wir wirtw'haften. 2. Aut!. Wien, 18R7. (Gegen den 
Sb'om. XI). 
44-73. (884) De l'pnseignement obligatoire. Memoire presente a l'empereur 
par Eugene Rendn. Paris, 1H53. 
4474. (885) AssemhIee Nationale. I/ impot sur II' revenu. DiSCOUl'S de 1\1. 
Wolowski, depuM de la Seine. (Si'ances des 22 et 27 d
c. 1B71). 
A vec des observations et des annexes sur l' impot du revenu aux 
Etats-Unis et en Angleterre. Paris, 1872. 
3475. (8Ro) Quelques mots sur la brochure de Victor Laferte L'empereur 
Alexandre II etc. Paris, 1882. 
4476. . (887) Patrjotyzm i objawy jego u niekt6rych narodów. Przez EIl- 
munda Chojeckiego. Paryź, 1H70. 
4477. (888) Przpg'rana Francyi i przyszłość Europy. Napisał ks. Waleryan 
Kalinka, 1 
71. 
4478. (HH!J) Le rltab!issemeut du pouvoir temporeI du PalJe par II' prince 
de Bismarck. 2. M. .Paris et Rruxelles, 1885. 
4479. (890) Naścia Drewlanka. Legenda z podań nadsłl1czailskiego ludu 
wysnuta przez Drwęcę. Kraków, 187f!. 
4480. (8!11) Quelques reflAxions sur la que
tion d' Ol'ient. Paris, 1877. 


..
>>>
Historja powszechna. 


239 


4481. (892) Les vrais interets du monde slaves et la paix europeenne. 
(ReponRe au gen. Skobelew) par II' comte Pierre Koutouzow. Ber- 
lin, lHH2. 
44,82. (893) La coalition. Paris, 1860. 
4483-84. (894-895) Le nihilisme en Russie, pllr D. K. SchMo-Ferroti 
(Etudes sur l'avenir de la Russie, 9). Appendice au Nihilisme en 
Russie. Berlin et Bruxelles, 1867. I 
44H5. (896) Zur AnthrOIJologie der Briten und Iren. Ein Beitrag zur 
Keltenfrage. Von Dr. F!igier. (l'rIittheilungen der authropologischen 
Gesellschaft in Wien, IX. Bd. N. 9 u. lU). . 
4/
86. (897) Die Cechen in Preussisch-Oberschlesien. Von einem Slaven. 
Prag, 1875. 
4487. (8U8) Pil' IX et la France en 1849 et en 1859. Par II' comt.e de 

Iontalernbert. 2. M. Paris, UlGO. 
448
. (899) Le łrlexique et l' intervention. Paris, 1861. 
448!)' (900) Le protectorat anglais aux iles Ioniennes. Lettre tle Daudolo 
a m.gr II' marquis de Normamby. Paris, 186]. 
4490. (901) Z Dolnych l'..uźyc. Napisał A. J. Parczewski. Warszawa, 1881. 
4491. (902) Sur II' Danube et la Save. Par Alfred Szczepański. Vie'm n , 
1881. Z ded. 
44.H2. (903) Das Herrenhaus 1872- 1873. Acht Leitartikel tler Kreutz- 
zeitung. Berlin, 1873. 
4.49iJ. (904) Anti-Holenwart, Beust, Andrassy und illl'e Politik. Eine Rep!ik 
von einem Slaven. Wien, 1872. 
4494. (9U!)) O oxfordskim projekcie prawa wojny lqdowej w porównaniu 
z prawem francU!
kiem, hollenderskiem i rosyjskiem, ordZ z ,lekla- 
racy'!: brukselską. Przez ,Ira Gust. Roszkowskiego. Kraków, 18tH. 
4495. (9011) Was uns norh retten kann. Ein Wort olme Urnschweife. 7. 
Auf!. Berlin, 1861. 
4..1.96. (907) Duch i d'lżności wieku, przez Xawerego Godebskiego. l K5!t 
4ł..!17. (908) !\Iemoire sur II' cours politique constitutionelle de Benjamin 
Constant. Par L. W olowski. Pali s, 1862. 
4493. (gO!) La question d' Orient et les perils exterieurs de la relmb!i- 
que, lJar Armand Levy. Paris, 1883. 
44[19. (910) Les comtes de Cavour, oe Bismark. de Goluchowski et Na- 
polpon III. 
4;'"JOO. (!Ili) Unsere LagI'. Aus dem Russ. des A. Koscheleff. Berlin, 1875. 
4
;01. (912) Gallischer Judaskuss. Antwort auf Ellmoml Abouts Schrift 
"Preussen im Jahre 1860". Berlin, 1860. 
4502. (!H3) Die natilrliche Grenze. Ein Gedanke fii.I' Deutschlaml. Pldla- 
,lellJhia, 1860. 


.
>>>
2-i.() 


HistOl:ia powszechna.. 


1.[)03. (914) St. Adalbert, Apostel der Preussen, und die Vorsta,lt St. 
Albrecht bei ])anzig, mit Bezug auf die Geschichte Danzigs. Von J. 
N. Pawlowski. Danzig, 1Hfj8. 
4;;04. (915) Idea słowiańska w Czechach. Przez Edwarda Jelinka. Kra. 
ków, lii81. 
4iOi). (916) L' elJuilibre ol'iental. Hongrie, Roumanie, PolognI'. Paris, 1867. 
4.;)! ,li. (917) :Michał Bakunin i odezwa jego do przyjaciół rossyjskich i pol- 
skich, przez Litwina. Paryź, 1H62. 
4;-J07. (B1B) IIHCJ,MO 'I'. nllxepcKaro K'Jo reJJep&lly 8. t:} TpeuoBY, 
JKeHCI13, lHfj9. 
4!1()8. (Hl 9) Rzeczywiste interesa świata sławiailskiego i llokój eurolJejRki. 
Odpowiedź jeneralowi Skobielewowi przez hl'. Piotra Kutuzowa. War- 
szawa, I
H2. 
4!10!1. (
I
O) Historique de la mainmol'te iJlegale en Belgif[ue, par Albert 
Michel. Bl'uxelles, 1t-!81. 
4f1 to, (921) Zasługi Aleksandra II. Wy!iczył S-n B-i. Lwów, 18tH. 
41,11. W;!2) O postępie i Pogląd na historyczny rozwój l,ostępu. Przez 
Ludwika Żychlińskiego. Odbitka z Ateneum (II), 1882, marzec, 
kwiecień, czerwiec. 
4fi12. (923) Le manifeste imperial d' emancipation. Lettre a S. J\I. J. des 
toutes les Hussies, par nn paysan oblige. Paris, 1861. 
4.-,13. (924) Les premiers haLitans de la Russie. Io'innois, Slaves, Scythes 
et Grecs. Essai historilJne et geographique. Par Kurd de Schloezer. 
Palis, 1
4f). 
t.f, 14. (B
fi) Palrnerston 
4f115. (
)2f)) Rzecz o 
1 HH. Z del1. 
Q.fllIi. (9
7) La Rus
ie. 
on passIl, son present et son avenil', par nn 
ancien diplornate. Stuttgart, 1H79. 
461 7. (92H) Lettre de M. Ad. Vechamps a ses detracteurs. Bl'U- 
Xf'Ilf'S, 1 Hfi5. 
'1.31 H. (929) Jf'annp Darc. Par Hem'i 
Iartin. Paris, lHG4. 
4i) 19. (UB()) Jubileullls - Ausgabe der Novae epistolae obscurorum vil'orurll. 
E1"innerullgen aus oen l'rakfurter Parlamentstagen, von Gustav Schwet- 
schke. Neue Ausg. Halle, 1H7R 
4!120. (!l3l) Lettres de Verax. Bruxellel'l, IRGi) (II). 
4.;)
 1. (932) Lettres sur II' siege de Paris. Par L. Vittet. Paris, 11:;70- 
lH71. Zeszytów, 5. 
4522. (!J33) Le Corps Legislatif et I' emllire devant l' opinion ]mLlique. 
Pal" P. :Malal'llier. Londres, IH61. 
4.523. (!134) L' exp?l1ition de I1lexique. Par Edgar Quinet. l..olldres, tH62. 
452-1-. (935) Deux Iliscours ma
onniques. Pal' Le P.'. Henry 
ll'rzbach. 
Rl'uxeIlf's, IH(j7. 


and Russia. London. (Po!itical Fly-Shets, N I). 
pos t ł:pie. Napisał Ludwik Żychliński. Poznań,
>>>
HistOlja powszechna. 


241 


4525. (936) Repub!ique et monarchie, par Alexandre W eill. 7. M. Pa- 
ris, ] 849. 
4526. (937) La mort de Napoleon III par rapport a. l' Italie. Par Louis 
de la Varenne. Naples, 1861. 
4527. (938) .Tustification de la famille Orleans contrI' l' attaque du prince 
Napoleon. Par II' duc d' Aumale. Paris, 1861. 
4f128. (939) Deuxieme lettre a Cavour, par le comte de Montalembert. 
Pads, 1861: 
,j.52
). (940) Liberte et nationa!ite. Par J. E. Horn. Paris, 1860. 
4530. (941) Freihel'l' von Ketteler u. die iibrigen BischOfe der Minol'itllt 
ais I1Iartyrer ller Ueberzeugung. Maiuz, 1875. 
4531. (942) Lettre circulaire a messieurs les eveques de France. Solut.ion 
de la question romaine. Paris, 1861. 
4532. (94.3) Sur les pl'incipes de 89. Par Nardi. Trad. per Leon Godard. 
Paris, 1862. 
453H. (944) Procps contre II' duc d' Aumale et la baronne de Feucheres. 
Paris, lHfj1. 
4iJ3t (945) Etudes pour II' congres de lH60. IJeipzig, 1800. 
4533. (940) Ideen zur Einigung und Einheit ))eutschlands. Ber!in, 1860. 
4530. (H47) Historisch - geographisch - statistische Tabellen iiber die Entste- 
hung, Zu-und Abnahme der vornehmsten europltischen Staaten. Ein 
Versuch von Dr. E. Petzoldt. IJeipzig, 1863. 
4537. (9'i-8) Unsere wil'thschaftliche Verfahrenheit. Von Adolf Richter. 4. 
Aufl. Insterburg. 1878. . 
45
ł8. (949) ])as Recht des Staates bei Bischofswahlen in Preussen, Han- 
novel' uml ,11'1' obe1'l'heinischen Kirchenprovinz. Nach amtlichen Quel- 
len, von Friedrich von Sybe!. Bonn, 1873. 
4fi39. (91)0) Le conflit entre la Russie et la ChinI'. Par I'. Martens. 
Bruxelles, 1880. 
4G!10. (951) Der russich-deutsche Krieg der Zukunft. Eine Studie von P. 
J. IJeipzig, 1882. 
4541. (952) () lf'gitymizmie praw narodowych. Napisał ks. Antoni Kro 
chowiecki. Poznań, 18HO. 
4;;4-2. (9f);!) Szczytna pieśń Słowianów w dziesięciu mowlach pobratym- 
czycII itd. Wydał l'rIichał Suchorowski. Lwów, 1863. 
4fJ.i3. (95!J) La guerre civile en Amerique et l' esclavage. Par F. C. 
Paris, lHfjl. 
4:144. (95;) L' elllpereur en Algerie. Par W. de Jo'onvielle. Paris et 
Alger, 1 H60. 
41)',.::1. (956) La Hongrie enface de l' Autl'iche. Par J. :E. Horn. Pa- 
l"is, 18fjO. / 
4:JW. (D57) Cavour. Par J. Vilhort.. PnriR, 1Hlil. 


16
>>>
242 


Historja powszechna. 


4547. (958) Les derniers jours de l'empire ottoman. Par III. Magnan. 
Pads, 1861. 
4548. (959) A ceux qui pensent encore. Par Alfred Assolaut. Paris, lH61. 
4549. (960) La politique franl;aise. Paris, 1860. 
45:)0. (901) Compiegne et les 
chos de Ber!in. Paris, 1861. 
4551. (962) L'av
nement d' Abdul-Azis. Avenil' de l'ernpire ottomanI'. Par 
Victor Azam. Paris, 1t\61. 
4552. (963) La mort d' Abdul-Me(ljid. Dernier jour de l' empire ottoman. 
Paris, 1861. 
4553. (964) Un Cesar declass
 a la recherche d' un empire. Par P. MlIlIn-- 
dier. Londres, 1861. 
4554. (9()5) Littern.ture franl;aise pendant la gueITe de 1H70 -71. Par 
un Ber!inois (A. Borchardt). Ber!in, lR71. 
45fi5. (966) Die kirchenpo!itischen Reformgesetze Preussens vom 11-14 
Mai 1.873. Aus den fruheren Gesetzesbestimmungen, den amt!ichen 
Motiven und den Landtagsverhandlungen erlautert und ergiinzt durch 
M. von Oesfeld. Breslau, 1873. 
45;)6. (967) Capitulation de Metz. Reponse !lu gen. Coffinieres de Nordeck 
a 81'S detracteurs. 2. M. Bruxelles, 1 H 71. 
45;)7. (96H) Lettres sur la gueITe de 1870 par Ad. Franek. Milan, 1871. 
4fi5H. (9fj9) r; homrne de I1letz, par Albert Alexalldre. Bruxelles, 1870. 
45[,9. (970) Etlldes sur la Russie contemlloraine. Le nihilisme. Par S. 
Leon. Bruxelles, 18G7. 
45GO. (971) Obchód rocznicy stoletniej emerykailskiej w Muzeum narodo- 
dowem Rawerswylu 4 lipca 1876. Zurych, 1876. 
45G1. (972) Der Bankerott des Nationalliberalisrnus und die "Reaction". 
Von Otto Glagan. 8. Aufi. Ber!in, 187
. 
45/32. (973) La Walhalla russo-slave Ziemia et Wola. !'ar Theophile 
d' Oliiecki. Paris, 1879. 
45G3. (974) Les ours de Berne et l' ours de St. petersbourg. Nem'ha- 
tel. 1870. 
4f)04-. (975) Statuto ed clenco dei soci della B. Associazione dei beneme- 
riti ita!iani. 5. ed. Palermo, 1H7U. 
4565. (976) Les interets du commerce dans la question de l' escomvte. 
Par A. Peeters-Baertsoen. Bruxelles et Pads, 1.8£16. 
4566. (977) Le lois et les institutions judiciaires de la Russie. Paris, 1861-. 
4567. (978) Die neuen Kirchengesetze. Elf Leitartikel der Kreuz-Zeitung. 
Ber!in, 1873. 
4568. (979) Ber!in, sein NamI' und sein Ruf. Von Paulus CasseI. Berlin. 
4,fi09. (980) Rzut oka na wypadki zaszłe we Francy i oraz w krajach 
ościennych od pol. !ipca 1870 do końca maja 1871. Przez Mikołaja 
Kubaiskiego. Lwów, 1872.
>>>
Historja powszechna. 


24.3 


4570. (9i31) Heol'ixo.zr;uMoe u3MimeHbe B'I HallleA KpecTbllHClWA pe.zopłlLI. 
IIocBHll\aeTCIJ PYCCKOMY ,D:llOpIlHCTUY. 
4571. (9R2) John Brown. Par Victor Hugo. Paris, 1859(?) 
4572. (983) Dwa wywody po!ityczne. Austrya. Francya. Wzgl
dnie odro- 
dzenia Europy. Napisał J. T. G. Kraków, 1867. 
4;173. (984) Der Panslavismus. Wien, 1870. 
4574. (9H5) Ceci tuera cela. Paris, 1861. 
4!J7 5. (9HG) L' ingratitulle de NapoIeon III. Appel adresse a l' opinion 
puhlique, par Jean Delavo. 2. M. nruxelles, 1R61. 
457li. (9t17) OTtIeT'I HMIIepaTopCKOrl I1)'UJlHtIIIOrl 6u6;'1ioTeKH 3a 1859 l'. 
0116. 1860. 
4577. (988) Reglement pour les courtiers, le doyen des cOUl'tiers, les no- 
taires de la bourse, 11'13 courtiers maritimes et les dispacheurs ił 
Odessa. Starszy druk. 
4578. (989) Epilogue. D{.nouement du secoml empire. Par P. Malardier. 
LOUllres, 1 
fj 1. 
4579. (mIO) Rany Europy. Przedstawil Stefan Bu
zczyński. Poznań, 1885. 
.1-580. (mit) Gedanken eines wahren OestelTeichers. Eine politische Studie. 
Dresden, 1t)71. lruck u. VerIag von J. I. Kraszewski. 
45
1. (992) Zur Geschichte der republikanischen Partei in Englallll. Von 
Karl Blilul. Ber!in, 1873. 
-1.£;H2. (B9B) Notice sur la carte de I'Europe selon les nationalites et les 
interets des IleUl)les, pub!iee en 1H59 par de vmis amis de la 
pnix. Geneve, 1859. 
4!)H3. (994) La Sicile et]a maison de Savoie. Par Constant Ferrari. 
Paris, IRGO. 
4fiR4. (9fJi)) Lettre sur!' histoire de la monarchie de juillet a m-l' II' 
duc II' Aumale. Paris, 1861. 
4f)
5. (BUG) NalloIeon III et la llo!itique secrete du secoml empire. Extrait 
de 
l\lemoires secrets. K Bruxelles, 18G8. 
45HG. (997) La BelgiquI' et I'Europe ou la frontiere Ilu Rhin. 2. M. 
Lipgl', 18GO. 
4-5H7. (99
) Uwagi nad uroszurą Ein Wort rur Oesterreich. Lwów, 181iO. 
458):;. (999) Conditions de l'evacuation de Rome. Paris, 1t){j2. 
45t;9. (1000) La carnpagne de I1Ietz. Par un general prussien. 2. ed. 
Brl1xelles, 1871. 
4590. (1001) Le homme ,le SMan. Par II' comte Alfred de la Gueron- 
niere.9. M. Bruxelles, 1870. 
4ó!H. (1002) Lettre sur l' histoire d' Ita!ie a m-gr II' Iluc d' Aumale, par 
un annexe. Paris, 18G L 
4fi92. (1003) La verite sur les hommes et les choses Ilu royaume d' Ita- 
lie. Revelations par ,J. A., ancien agent secret du comte CavoUl'. 
3. M. Bcuxelles, 18G3. 


16*
>>>
244 


Historja powszechna. 


4593. (1004) Die Losung der landwirthschaft!ichen Kreditfl'Rge zuniichst 
in Norddeutsc111and auf Grund einer aUgemeinen 'Virthschaftsme!io. 
ration. Von K. Titz. Berlin, 1870. .... 
45!J4. (1005) La Prusse en 1860. Par Edmond Ahout. Berlin, 1860. 
4:;95. (1006) Nouvelle lettł"e sur l' histoire de France. Monographie de 
M. Napoleon Bonaparte (Jerome). Hildburghausen und Leipzig, 11:561. 
4f)!)6. (1007) Die Befestigung und Vertheidigung der deutsch-russischen 
Grenze. Von einem deutschen Officier. Berlin, 1879. 
4:,97. (1008) Le moribond de l' Europe. Al1cienne complail1te par Estr. 
London 1865. 
4f)9R (100
) Cesar, savue la France! Plus des Jesuites! Paris, 18G1. 
4;JH9. (1010) Souvenirs et enseignernents France et Russie 1787 -1859. 
Par E. A. de l' :Etang. 2. M. Paris, 1860. 
4600-4. (1011-1015) Bilder aus Oesterreich: I. Politische Skizzen aus 
Oęsterreich, II. Oesterreichs parlam.entarische Grossen, III. Graf 
Beust im Lichte der Wahrheit, IV. Skizzen aus dem socialen Le- 
ben Oesterreichs, V. nie Corruption in Oesterreich. Leipzig. 
1871-1873. 5 oddzielnych broszur, razem zbroszurowanych pod 
powyższym tytułem. 
4fi05. (1016) L' arrnee d'invasion et la population. Par Platon de Waxel. 
Leipzig, 1874. 
4(i06. (1017) ).I;ntnpollCI\Oe napOXO,ll;CTDO. Kieo'ł, 1860. 
4.fi07. (1018) Przegląd kwestyj spornych o Rusi, przez Maryana Gorżkow- 
skiego. Kraków, 1875. Z ded. 
4fi08. (1019) Nearoma. La paix au !ieu de la guerre. Par J. Philippe- 
Auguste Barberin. Paris, 1861. 
4609. (lO
O) Le Pape et la (liplornatie. Par Louis Veuillot. Paris, lHG l. 
4-I.ao. (1021) O wolności Włoch i kościoła, przez ojca Henryka Dominika 
Lacol'llaire. Przekład Władysława Kulczyckiego. Poznań, 1860. 
4G11. (1022) Les alliances de la Russie. Par Ivan Golovine. Leipzig, 1861. 
4(j l2. (1 02;
) Refmltats econorniques du payement de la contribution de 
guerre en Allemagne et en France. Par L. .Wolowski. Pal'is, 1874. 
4til3. (1024) Die ungarische Frage. Von Elisamter. Berlin, 1
(i2. 
41H4. (1025) BerIins sittliche und sociale Zustlinde. 2. Autl. Freiburg im 
Breisgan, lH72. 
.Hi I 5. (1026) Der Entwurf zur Kreis-Ordnung fUr die sechs oest!ichen 
Provinzel1 in seiner Beziehung zu der Reorganisation der inneren 
Verwaltuug iu Prenssen. Von einem Juristen. Stralsund, lH72. 
4liHi. (1027) Die Entwickelung des NihilisDlus. Von Nicolai Karlowitsch. 
Ber!in, 187!). 
4(;17. (10ż8) Abfertigung der nationalliberalen Presse nebst einer hochst 
niithigen Helehrung fiber Ilen Ultramontanismus. Von Constantin 
Frantz. Leipzig, lH73.
>>>
HistOlja powszechna. 


2M) 


4618. (1029) Wie wurden Preussens Fiirstell reformirt? Von Max Kren: 
keI. Leipzig, 1873. 
46 19. (1030) Der llreussische Richter von seiller Schattenseite, gezeichnet 
von Nicolaus Planenberg. 4. Aufl. Loe'.au W/Pr. 1878. 
4620. (lOiH) Gegen Herrn Nicolaus Planenberg und fUl' ihn. FUr die 
preussischell Richter und gegen sil'. Von einem Juristen, der nicht 
preussischer Richter ist. 'l'horn, 1877. 
4621. (1032) Deutschthum und deutsches Reich. Von Otto Hausner. 
Wien, 1880. 
4622. (1033) nie IJreussische Intelligenz und ihre Grenzen. Von Constantin 
Frantz. I11iinchen, 1874. 
4623. (1034) nie preussilichen Gesetzentwiirfe iiber die Stellung 1er 
J{irche zum Staat. Von Dr. Emil Friedberg. Leipzig, 1873. 
4G24. (1035) Der Nuntius kommt! Essay von einem Dilettanteu. 
Wien, 1878. 
4625. (103G) Brief Iles Grafen Harry von Arnim an den Fiirsteu von 
Bismarck. London, 11')76. 
4626. (1037) Keine Syrupathie I Keine Antipathie! sondern: Interessen-Po- 
!itik. Ein Beitrag zur OrieDt-Frage mit besonderer Beriicksichtigung 
der PoJitik Friedrichs des Grossen. Von Robert Thiem. Ber!in, 11:)77. 
4627. (1038) J)ie preussischen Gesetzeutwiirfe iiber die Stellung Iler 
Kirche zum Staat. Von Willi. Em. von Ketteler. 1\Iainz, 1873. 
462H. (103g) 1IallioHaJlbHall 6eSTal\THOCTb (H lIepHbIUlencKRl'o. OT- 
TlłCK'J. UJ'}, neTcp6 "CoBpeMenHHI\a 3a ilOn 18(1). 
1-629. (1040) Nationalliberale Partei, nationalliberale Presse und h6heres 
Geut1emauthum. Von einem Nichtreichsfeinde. 2 Aut!. Berlin, 187li. 
4630. (1041) La question d' Orieut, l' Italie et II' congres. Lettre (Ile 
Ed. Gioia) a Benedict Cairo!i. Rome, 1878, Z Iled. 8°, str. 207. 
4631. (101-2) PycCIwe 06
ecTno B'J. HaCTOIl
eM'J. H 6Y,lJ;y
ell'J.. lItM'}, 
RaM'J. 61ITh? POCTlłC.IlaBa I'a,lJ;tena. Cu6. 1874. 
4fi3 2. (1043) Discours prononce par le ruinistre des affaires etraugeres 
Vi
outi-Venosta dans la seauce Ilu 21 avril 1871 au Senat du 
royaume. Discussion (lu projet de loi relatif aux garanties pontificales 
et aux rapports entre l' Eglise et l' Etat en Ita!ie. Floreuce, 
1871. Z ded. 
4fi33. (1044) Berufung Belgiens auf (las mhige uud hillige Urtheil 
Deutscblands. 2. Aufl. Briissel, 1871. 
4634. (1045) Le Papl' et les Romagnes. Par Charles de la Varenne. 
Paris, 1860. 
41.135. (1046) Gedanken iiber die Verhl\tniss
. Oestel.reichs. Vou einem 
Oesterreicher. Leipzig, 1873. 
4H:36. (1047) Kouservative Selbstkritik. Von Freihel'll von der HOI"st. 
Ber!in, 1874.
>>>
246 


HistOl"ja powsze
hna. 


4637. (1048) Die Nordseekiiste, Deutscblallds schwltchste Seite. Fur die 
deutsche Flotte unter Prenssllns Fiihrung. Braunschweig, 1861. 
4fj38. (1049) Le peuple fran
ais a l' empereur. Paris, UW l. 
4639. (1050) L' heure supreme de l' Italie. Par Jules Miot. Paris, 1860. 
4640. (1051) Deux mots sur l' Autriche et Fran
ois-J oseph. Par un ancien 
militaire autrichien. Paris, 1 
61. 
4()41. (1052) Sus a l' Angleterre. L' entente austro-allernande-russe-fran- 

aise. Par un correspondant special du New-York Herald. Paris, 1884.. 
4642. (1053) Dr. Bronisław Łoziński. Wieczna wojna, studjum po!ityczne. 
Lwów, 1882. 
4fj43. (1054) Kaiser und Papst. Vom Verfitsser der Rundschauen. 4.. Aut!. 
Ber!in, 1872. 
4644. (1055) Lettre sur la constitution de 1852. Par C. Latour l1u Mou- 
!in. Paris, lH61. 
4645. (1056) Le budget de 1863. Par Casimir Pelier. Paris, 1862. 
464&. (1057) Les finances de la France sous II' regne de Napoleon III. 
Par baron de Nervo. 2. M. Paris, lH61. 
4fj..n. (1058) Le royaume d' Italie. Par P. de Tschihatschew. Paris, 1862.. 
4618. (105!) liiI' Zigeuner in ihrem Wesen u. ihrer Sprache. Von Dr. 
jur. Rich. Liebich. Leipzig, 1863. 
464,9. (1060) Cultur-Studien fiber Volksleben, Sitten u. Briiuche in Kiirn- 
ten. Von Fr. Franzisci. Wien, 1879. 
4650. (1061) Die Nationa!itllten-Frage. Von Josef Freiherrn von Eiitvos. 
Aus dem ung. Manuscr. iibers. von Dr. Max Falk. Pest, 1865. 
4651. (1062) Les Allemands, par II' perl' Didon. 7. M. Paris, 1884. 
4652. (1063) Die slavischen Familiennamen in der Niederlausitz. Von P. 
BronUj, Bautzen, 1867. 
4fi53. (1064) O uroczyskach i zwyczajach ludu pińskiego oraz o charakte- 
rze jego pieśni. Przez Romualda Zeinkiewicza. Warszawa, 1853. 
4(;54. (lOHr) Echa z południowej Afryki, przez Ant. Rehmana. Lwów, 1
84. 
4(jflfi. (1066) Daduchos. Einleitung in das Verstllndniss der hellenischen 
MythelI, 
Iythensprache u. mythischen Bauten. Von Dr. P. W. Forch- 
hammer. KieI. 1875. 
4656. (1067) A. de Gubernatis. Storia comparata degli usi funebri in 
Ita!ia e presso g!i altri popoli indo-europei. 2. ed. !llilano, 1 
78. 
4657. (1068) Memoire sur l' histoire des peuples parlant les langues sla- 
ves. Par Ch. de Steinbach. Paris. 
4(ji)8. (106
) A. de Gubernatis. Storia comlmrata deg!i usi nuziali in 
Italia e presso g!i altri popoli illdo-europei. Milano, 187R. 
4fi:)!}. (1070) Christoforus. Bliitter fUr Kenntniss u. Plłege von deutscher 
Art u. Sitte, deutschem Glauben u. Recht. Von Dl'. Albert Freybe. 
I.eil'zig. 1882.
>>>
HistOl"ja powszechna. 


247 


4.660. (1071) Kostiimkunde. Geschichte der Tracht u. des Geriithes vom 
4. bis 14. Jhrh. Von Hermann Weiss. Stuttgart, 1864. - Vom 
14. Jahl't. bis ZUl' Gegenwart. 2 roz. 1872. Razem 3 tomy. 
4fjGl. (1072) Versuch einer Urgeschichte des Kostlims etc. von Heinrich 
Klerom. Dl'esden. 
4.662. (1073) Skandinaviska Nordens Ur-Invanare. Af Sven Nilsson. Stock- 
holm, 1862-1866. Zeszytów 4 i 1 tom opr. 
Mjm3. (1074) Neuere ethnologische Entdeckungen auf der BalkanhalbinseI. 
Von Dr. F!igier. Wien, 1880. Z ded. 
4fjfj4. (1075) A. de Gubernatis. Storia comparata degli usi nata!izi in 
Italia e presso g!i popo!i indo-europei. :M:ilano, 1878. 
406i1. (107G) Elie Reclus. Les primitifs. Etude d' ethnologie comparel'. 
2. ell. Paris, 1H85. 
4606. (1077) Descl'iption Ile l' Egypte. Le Caire et ses environs. Carae- 
teres, moeul'S, coutumes des Egyptiens modernes. Par H. de Vau- 
jany. Paris, 1883. 
4067. (1078) Utterature et moeurs etrangeres. Etmles, par Th. Bentzon. 
Paris, 1882. Tomów 2. 
46010{. (1079) Kulturgeschichtliche Studien. BilJer aus Mythe u. SagI', 
Glaube u. Brauch. DargestelIt von Joh. Blochwitz. Leipzie:, lH82. 
Ozd. opr. 
4669. (1080) La viI' au temlJs des trouveres. Croyances, usages et 
moeurs intimes (le 11 ..13 ss. par Antony Mel'ay. Paris, 1873. Opr. 
4HiO. (1081) Nieco o mitologij i polskiej i słowiańskiej w ogóle. Napisał 
Radwański Jan. Kraków, 1
62. Z ,ledyk. 
41171. (1082) Pl'ecis de la mythologie scandinave etc. par S. Ricard. Co. 
penhague, 1 8G3. 
4(;72. (1083) ).(HIl " I\1tcn
LI YKpaHllcKaro CeJIHHHlla, M. A. :MaKcIIMo- 
BU'Ia. !IocKBa, 1856. 
4673. (1084) Wendisches Volksthum im SagI', Brauch u. Sitte. Von Wi- 
!ibald von Schuleuburg. Ber!in, 188
. 
4()74. (1085) Zur praehistorischen Ethnologie Italiens. Von Dr. F!iegier. 
Wien, 1877. 
-1.675. (1086) Die Slowenen. Von Josef Suman. Wien und Teschen, 1881. 
(nie Volker Oesterreich-Ungarus). 
4676. (1087) l\Iatquis de BellevaI. Nos peres. lIIoeUl"S et coutumes du 
temps passe. 2. M. Paris, 1879. 
4677. (10HS) La Russie epique, etudes sur les chansons hero"iques de la 
Russie. Par Alfred Rambaud. Pads, 1876. 
.t.67K (1089) Ferya alpejskie, wspomnienia miejsc i ludzi przez l:.uc
'ana 
Tatomira. I,wów, 1882.
>>>
24
 


HistOlja powszechna. 


4679. (1090) Charakterystyka fizyczna Rusinów naddnieprzańskich, po- 
dana przez Czubińskiego, porównana z charakterystykI!: Rusinów ga- 
!icyjskich przez J. Maj era. 
4680. (1091) Die Slovaken. Von Franz von Sasinek. 2. Aufl. Prag, lH75. 
4681. (1092) )KUBOT li o6rł'laju HapO,l'\a cpUCKora OUllcao II 3a 
lliTaMIIY npuyroToBHo BYK CTeJ. Kapa.zPKH'l. Y Ec'lY, 1867. 
46t;2. (1093) Studien und Glossen zur Tagesgeschichte von Dr. A. 'l'h. 
Segesser. Der Kulturkampf. 2. Aufl. Beru, lH75. 
4683. (10\J4) Instruction du peuple. Repertoh'e historique, ana!iti1lue et 
raisonne de l'enseignement populaire en Belgiquc. Par Leon Lebon. 
Bruxelles, 1871. Tomów 2. 
4.684. (1095) Fernand De Jupilles. La moderne Babylone. LOlldres et les 
anglais. Paris. 
4685. (1096) Prince Adam Wiszniewski. La methode historique applitluee 
a la reforme banques et des' crMits mobiliers. Paris, 18fj5. 
4086. (1097) Wspomnienia Paryża. Powrót do porządku. Studia Karola 
Forstera. Ber!in, 1869. 
4HR7. (10!JR) Ogólna taryfa celna do handlu europejskiego. War- 
szawa, 1868- 
4fiH8. (1099) 06IltecTBeHlloe oópa30BaHie HOlJopoccincrmro II (,ecca- 
pa6cKaro KpaJ! B'It 1840 rO,l'\ax'It. A. C/(a.J!bKoBCKRl'O (lIn )KyplI. 
MHu. Hap. lIpocB., 1847, N 5). 
4(i89. (1100) Die Industrie RusslaUlls etc., von Friellr. 1Ilathiii. Leipzig, 
1t;72, lH74. 2 tomy. 
46DO. (1101) W. E. H. Lecky's Sittengeschichte E uropa:i , von Augu.,;tu; 
bis auf Karl den Grossen. Nach der 2. AulL itber",. von Dl". H. 
Jolowicz. I.eil)zig und Heidelberg, 1879. Tomów :'l. 
46tH. (1l02) Concours universitaire 1865-H
6fj. De la respousahilite 
des ministres dans les droits llUb!ic belgI'. Par Oswalll de Kerchove 
de Denterghem. Bruxelles, 18G7. 
4lJ92. (1103) Geschichte der Kriegsverfltssung u. Iles Kriegswesens dfr 
Ieutschen. Von Dr. F. W. llarthohl. Neue Ausg. Leipzig, 1.,.,64.. 
2 części w je,lnym tomie. 
4693. (1104) Der Bi.irsen u. Griindungs-Schwindel in Deutschland. Von 
Otto Glagau. Leipzig, 1877. 
4694. (1105) Rozwój uspołecznienia rzymskiego. Napisał Romuahl Swierz- 
bieński. Warszawa, 1870. 
4795. (1106) nie Romantik des I1lartyriums bei Ilen JUllen im I1Httelalter. 
Von 
1. J. Schleiden, Dr. Leipzig, 1878. 
4696. (1107) Iie Jllden in Spanien u. Portugal ulld die IUllUisitioll. Von 
Frederic Davill I1locatta. In!! Dentsche von Dr. S. Kayser!illg. Han- 
nover, 1878.
>>>
F
 


Historja powszechna. 


249 


4fi97. (11 08) Almanach de Paris 186iJ: Annuaire general de diplomatie, 
de po!itique, d' histoh'e et de statistique pour tous les etats du globe. Ol r. 
4(;98. (1109) Die hiiiltorische Kiiche. Ein Kulturbild, von Eufemia von 
Kudriaffsky. Wien, Pest u. Leil'zig, 18
0. 
46H!}. (111 O) Rechel'ches critiques sur l'histoire re!igieuse (le la France. 
Par Raoul RORieres. Paris, 11:\79. 
47UO. (1111) Trzy opisy historyczne Ha!icza, w r. 1860, 1880 i 1882, 
skreślone lIrzez dra Izyd. Szaraniewicza. Lwów, 1883. 
4701. (l1H) Pamiątki miasta Stanislawowa. Zebral x. Sadok Bal'l
cz. 
Lwów, 18a8. 
4702. (1113) Pamiątki miasta Żółkwi. Zebrał ks. Sadok Barącz.Lwów, 1852. 
4703. (111-1,) Le saint-siege a ConstalltinOlJle: solution normale des divel'- 
ses cplestions qui agitent l' Europe. Paris, 1861. 
4704. (111fi) "1\1. Alexamler Castrpn's Vorlesungen iiber die finnische My- 
thologie. Ubpl'tr. und mit Anmerkungen verso von A. Schiefner. St. 
Petersburg, 18óR. 
470fl. (1116) Rossya za cesarza Aleksandra II. Przez Kar. de Mazade. 
Przeklad z franc. Drezno, 1t;66. 
47Uft (1117) Lpopold I-er roi lII' Belges. Par Nestor Considarant. Bru- 
xelles, 1875. 
4707. (1118) Notice sur Eugene II' Hardy de Beau!ieu. Bruxelles, lt\75. 
470R (1119) La po!itique nouvelle. Par J. RallIe. Paris, 1865. 
4709. (1120) Das gemuthliche Wien. 2. Aufl. Wien, 1886. (Uegen ,len 
St.rom, V). 
4710. (1121) 1870 Paris-Rerlin. 6. M. Bruxdles, 1871. 
4711. (1122) La Belgi'lue imlependante. III. De lo. neutra!ite arroee. Par 
JosEll'h Bonititce. Bruxelles et Leipzig, 1861. 
471:2. (112iJ) Ein Volk von fiintzehn Millionen Seelen, welches von 111'1' 
Geschichte vergessen wordell ist. Eine Petition an 'den francozischen 
Senat, von Casimir Delamarre. Aus ,lem Franc. mit einem Anhange 
u. Bemel'kungen, von Chal'lier von Steinbach. Paris, 1t)69. 
47l;}' (1124,) Aper;u gen
ral sur 11'13 progres des chemins de fel' en 
Europe. Par ,T. Osiecki. I. La voie communicative entre la Mer 
Noire et la Baltique, avec une carte topogr. Varsovie, 18fi9. 
4714. (1125) I.a France dans la question d' Orient. Paris, I8GO. 
471f1. (1126) De la po!itique interieure et exh\rieure ,le la }'rance. Par 
De La Guel'onniere. P aris, 1862. 
47 Hi. (1127) Plus de convcnts! Par J. M. Cayla. Pal"is, 1Hfil. 
(1128 L'affaire l\Iires. Berlin, 1863. 
4717. (1129) La question ita!ienne. No I. R
pom!8 a la lettre lII' M. De 
La Gućronnii-re. Pal' II' cheva!ier D. A. E. ,V olheim Da Fonseca. 
Leipzig, 186R.
>>>
250 


HistOlja powszechna. 


4718. (1130) Bologna. Florenz. Reise-Erinnerungen, von Carl Aug. Demp- 
wolff. 1I1iinchen 1873 (lI1itte!ita!ienische Fahrten, von C. A. Demp- 
wolff, I. Bd). 
4719. (1131) Huit jours a Munich et dans ses environs. Courte description 
de CI' quI' cette capitale renfermI' de plus remarquable. 2. M. Mu- 
nich 1844. Illust. opr. 
4720. (1132) Wacslawa Wladiwoje Tomka Dejepis Prahy. Dil V. V Praze 
1882 (Nowoceska Bib!ioteka, wadawana. nakladem Musea Kralowstwi 
Ćeskioho, c. XVIII.). 
4721. (1133) The Right of Search: Two Speeches by David Urquhart. 
With an introduction on Lord Derby's Par Therein. London, 
1R62. March. 
4722-23. (1134-35) Geschichte des preussischen Hofs um] Adels und 
der preussischen Diplomatie. Von Dr. Eduard Vehse. 5. Theil. 
Hamburg, 1851. Opr. 
4724. (1136) Obraz historyi powszechnej. Warszawa, ksi,:g. J. J. Okoil- 
skiego. T. 1. z. II. j t. IV. z. I. 
4725. (1137) Szkice historyczne Tomasza Babingtona Lorda Macaulay 
(Barere, 1IIirabeau, Fryderyk Wielki, 1\racchiavelli). Przełożył z ang. 
Jan Karłowicz. Warszawa, 1876, WYlI. 1\Iich. Głiicksberga. 
4726. (1138) HCTOpilI lpaHItY3CKOn peno.J1IoQill. Mnana TOJ!OIlDH!1.. 
11. l. Leipzig, 18fiO (1;J!arOH!1.Mt.peIlHblii, No 6). 
4727. (1139) Deutsche Zeit- uml Streit Fragen. Flugschriften zur Kennt- 
niss der Gegenwart. Herausgegeben von Fr. v. Holtzendorff u. W. 
Oncken. Ber!in 1872 z. 5, 7, 8, 14, Hi j 1873 z.21, 22; 1875 
z. 48. Zawierają nastęll. ukończ. prace: Bil' neuel'en katholischen 
Orden u. Congregationen be
onders in Teutschland, von Dr. J. :Fr. 
v. Schulte; Rom u. die Ieutschen, von J. C. BIuntsch!i j Ueber 
Kirchenstrafen, von Dr. J. Fr. v. Schulte; Ursprung, Umfang, 
Hemmnisse u: Aussichten der altkatholischen Bewegung, von FI'. 
Nippold; nas deutsche Reich im J. 1872 (I), von nr. W. Onckenj 
Deutsche Universitltts-Entwicklung, von Jiirgen Bona Meyer. 
4728. (1140) Neues Archiv fiir siichsische Geschichte u. Alterthumskumle. 
Herausg. von Dr. Hubert Errnisch. Dresden, 1 HHO. I. Bd. H. 4. 
4 7
9. (111.1) II Teniu O()'L yroJ!onIlOM'L upant, HBRHa rOJlolnma. Boc- 
TO'lHLlfi Bon}loC'L C'L PYCCKOn TO'lKlf 3pimin, :M. II. rpalloBcKa- 
1'0. Leipzig, 1862. (:BJIaI'OllaMtpcHIILln, No 12). 
47iJO. (1142) Aus meiner Festungszeit. Von G. RawaId. Halle a. S. 
188fi. Zesz. 2-3. 
.ł7
1. (114-3) Historya powszechna w skróconym zarysie Henryka Dittmara, 
przełożona i uzupełniona przez Uskara Stanisławskiego. \Varszawa. 
1HGl-62. Z. 2, G.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


251 


Poezja i belletrystyka polska. 


4i32. (1) Józef Ciechoński. Al' Hakim (powieść). Warszawa, lH72. To- 
mów 2. 
4733. (2) Dwaj Uzdeni. Powieść kaukazka Władysława Strzeleckiego. Ży- 
tomierz, 1862. 
.i 734. (3) Nad Wisłą. Powieść przez ***. Żytomierz, 1R60. 
4 7
fi. (4) Drobnostki poetyczne Hieronima Feldmanowskiego. Poznań, 1St) 1. 
473G. (5) Pogodzeni z losem. Komedya w 5-ciu aktach przez Edwarda Lu- 
bowskiego. Warszawa, 1878. 
4737. (6) Kochankowie Ojczyzny. Powieść poetyczna z XIII wieku przez 
:Ernesta Bulawe. 
4738. (7) Widziadła przez Leonarda Sowińskiego. Kijów, 1859. 
47:39. (8) In der Schweiz. Eine DichtUl
g Julius Słowacki's. Uebers. von 
L. Kurtzmann. Wien, 1R80. 'Vewnątrz ręko tłum. tegoż Kurtzman- 
na "Z pod !ipki" , Kraszewskiego. 
4740. (9) Zwykłe dzieje. Powieść wczorajsza przez Bogdana Rastawicę. 
Lwów, 18m. 
4741. (10) l\larya B. Poezye. I.wów, lH76. 
4742. (11) lIIichał Halina Synoradzki. Kneżna lIIilica. PowieŚĆ. Warsza- 
wa, lR8I. 
!iTi.3. (12) Kiejstut. Lwów, lRG1. Z ded. 
4744. (13) Gaw
dy, przez Ber!icza Sasa. Kraków, 1873. 
47.1.5. (14) Cezar Polewka. Izella. Drezno, lH71. Drukiem i nakładem J. 
I. Kraszewskiego. 
4746. (15) Wojna orzechowa. Poemacik heroiczno-komiczny. Lipsk, 1872. 
4747. (16) Sen wieszcza. Opera we 3 aktach, do muzyki Stanisława Mo- 
niuszki, podług franc. przerobienie Wladysława Syrokomli. Wil- 
no, 1854. 
47.iH. (17) Przyszłość. Poemat dramatyczny w 5 aktach, przez Leona Ch. 
Kraków, 1873. Z (led. 
47Jg, (18) Xiądz Konlecki w obronie Częstochowy w r. 16fi5. Poemat hi- 
storyczny przez Fr. Krajewskiego. Warszawa, 186U. Gust. wsk. 
opr., z ded. 
47f10. (HI) Hrabina. Opera w 3 akt.ach. Słowa Włodzimierza Wolskiego. 
l\Iuzyka Stanisława :\Ioniuszki. 'Varszawa, 1 !:iGO. 
4751. (20) Poezye. Przez Adama Uhodyńskiego. Drezno, 1872. Z dpd. 
4752. (21) Bakałarz. Zdarzenie w powieści w dwóch cz
ściach. Napisał 
Włodzimierz Wol!'ki. Warszawa, 11:\5H. 
47;)3. (22) Imiennik. Obrazek z końca zeszłego stulecia. Nap. Ju!ian lIm- 
kowski. War!'zawa, 18fi7. 2 tomy. 
,j.7t)4.. (23) Paria. Opera w 3 aktach. Słowa Jana Chęciilskiego. lIfnzyh 
Ht. Moniuszki. Warszawa, 1 H69.
>>>
252 


Poezja i belletrystyka polska. 


4755. (24) Trzy palmy. (Powieść ze wschodu) Alexandra Grozy. Wil- 
no, 1857. 
475G. (25) Michał Sędziwoj. Dramat w 5 aktach. Przez WacI. Szymanow- 
skiego. Warszawa, 1859. 
4757. (2H) Leon Kunicki. Wyjątek z kroniczki mojej oko!icy. Z notat 
Pana Marcina. Warszawa, 1!:\72. Z deI!. 
4758. (27) Poezye mniejsze Fryderyka Krauza. Warszawa, 1858. 
475ft (28) Dziedzic Orłowa. Powieść przez Pau!in
 z L. Wilkońską. 
Toruń, 1868. 
4760. (29) Di.illingeł:jada. Poemat bohaterski. Kraków, 1871. 
q.761. (30) Urywki literackie, przez AlIIlrzejewskiego. Poznań, 1843. 
4762. (31) Jan Leśniewski. Próbki. Kraków, 1871. Z ded. 
4- 70iJ. (
2) Borys Jakimenko. Szczodryj weczer. Lwów, 1883. 
,1. 7fj4. (3iJ) Czerwona czapka. Z notatek c. kl'. radcy, ułożył Jan Zaehar- 
jasiewicz Poznań, 1869. 
4765. (34) Sceny z źycia !itewskiego, przez Władysława Terma. Po- 
znań, 1870. 
4766. (35) Jan Mazepa. Tragedya w 5 odsłonach. Nap. WitoM Bogdanko. 
Poznań, 1870. 
4767. (3G) Chatka w lesie. Dziwactwo dramatyczne, w 5 ustępach, przez 
WIad. Syrokomlę. Wilno, 1855. 
476
. (37) Poezye Teofila Lenartowicza. W dwóch częściach. Warsza- 
wa, 1H5R. 
407(iB. (38) Pl"ojekta. Powieść Mieczysława Romanowskiego. Lwów, 1 H60. 
4770. (39) Wesele podlaskie. Obrazek ludowy w pięciu aktach a sześciu 
odsłonach. Nap. dl". Wincenty SmoczyilSki. Kmków, 18tH. 
4771. (q.O) Sąd honorowy. Komedya w 5-ciu aktach przez Edwarda Lu- 
bowskiego. Wilno, 1880. 
4772. (41) Hanka czarownica. Powieść z końca XVIII wieku przez I11i- 
chała Halin
 Synoradzkiego. Warszawa, 1880. 
4773. (42) Leopold hr. Starzeński. Gwiazda Syberyi. Dramat w 3 aktach 
a 4 odsłonach. Lwów, 1881. 
4774. (43) Ofiary zasad. Dramat w 5 aktach, przez Michała Jezierskiego. 
Kraków, 1H80. 
4775. (44) Drugi raz. Obrazek Ilramatyczny w jednym akcie, prz8z Bro- 
nisława Grabowskiego. Warszawa, 18H3. 
4776. (45) W kraju słońca. Ohrazek z życia artysty, przez Stefauią Jur- 
kowską. Toruń, 18H3. Z ded. 
4777. (46) 1\lojmir. Dramat konkursowy w 5 aktach a dziewięciu odsło- 
nach, jedynI} nagrollą uwieńczony. Przez Ju!iusza TnrczJ"ilskiego. 
J
wów, 1882. Z ded. 
4778. (4-7) Wiązanka. Poezye przez Ben-Lassota. Lwów, 1882.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


253. 


4779. (48) Urodzony Jan D
borog. Przez Wład. Syrokoml
. Petersburg 
i IIIohilew, 1854. Opr. 
4780. (49) Pan starosta Kiślacki. Tradycya myśliwska, przez autora 
,,:Mohorta". Poznań, 1873. 
47tH. (50) Zaporożec. Paryż, 1862. 
47H2. (51) Na manowcach. Dzieje zwyklego śmiertelnika, opowie,lział A. 
Wilczyński. Warszawa, 1882. 
4783. (52) Czem chata bogata, tem rada. Kilka poezyj Wincentego Kory- 
tyńskiego, z przedmowll Wladysława Syrokom!i. Wilno, 1857. Z ded. 
1784. (53) Legionist.a. Przez Wład. Łozińskiego. Lwów, 1870. 
4785. (54) Ze starych zbroic. Rytmy Teofila Lenartowicza. Lwów, 1))70. 
47R6. (55) Życie wśród ruin. Przez :Michała Baluckiego. Lwów, lH70. 
4787. (56) Żydowscy. Kronika rodzinna, spisana przez Zygmunta Kacz- 
kowskiego. Lwów, 1872. Tomów 2. 
4788. (57) Pioruny księcia wojewody. Z opowiadań szambelana. Przez Ka- 
jetana Kraszewskiego. (Odbitka, zdaje się, z Ateneum, 1884). Z derl. 
4789. (58) Sprzymierzeńcy czy!i inte!igeucya w miasteczku. Komedya 
w 4-ch aktach. Pl'zez Bron. Grabowskiego. Warszawa, 1878. Z derl. 
47UO. (59) Leonard Sowiilski. Petro (z życia ludu wiejskiego na Podolu 
przed polwiekiem). Lwów, BibI. :Mrówki, t. 9. 
4791. (GO) Franciszek z Asissu. Przez Wład. Syrokoml
. Wilno, 185!). 
4792. (M) Trzy struny. Przez Henryka I1Ierzbacha. Paryż, 1860. 
4793. (G2) Die Versuchung. Poetische Erzllhlung des Gr. S. Krasiński, 
aus dem Polnischen von Vinzenz Stroka. Krakau, 1
t!1. Z ded. 
4794. (63) Lucyanka, czuli Szwedzi na Litwie. Opowiadania historyczne- 
przez Winc. Dunin Marcinkiewicza. Wilno, 1861. Z ded. 
4795. (64) Legenda liryczna o św. Stanisławie, biskupie i męczenniku. 
Slowa Lucyana Siemieilskiego. Kraków, 1870. 
47
)6. (G5) Boża krynica, przez Wincentego Pola. Drezno, 1871. Drukiem 
i nakładem J. L Kraf!lzew8kiego. 
47D7. (6fj) Kalej,loskop życia. Przez Jana z nad Berezyny. Wilno i Dy- 
naburg, 1858. 
47
ł;-!. (67) We dworku. Sceniczny utwor w jednym akcie. Warszawa, 1861. 
ł. 79R (68) Aktorka. Dramat w 5 aktach, pl'zez Aurelego Urbańskiego. 
Lwów, 1872. Z ded. 
4HOO. (69) ZawielUcha. Komedya w jednym akcie Wład. hr. Koziebrodz- 
kiego. Lwów, 1871. 
-1-801. (70) Amerykanin. Powieść z czasów Kościuszki. Nap. Wł. K. Wój- 
cicki. Poznań, 1869. 
M;o2. (71) K. S. Bodzantowicz. Pisma pomniejsze. Lwów, 1875. 
4803. (72) Opowiadania kurennego. Powieść przez Michała Grabowskiego. 
Żytomierz, 18fjO. 


.. 


I
>>>
1 


254 


Poezja i belletrystyka polska. 


4804. (73) Ciocia swatka. Komedya w jednym akcie Kaspra Zubo'wskiego. 
Kraków, 1861. 
4805. (74) l\Iahmudek. PowieM kaukazka W.ład. Strzelnickiego. Żyto- 
mierz, 1860. 
4801j. (7/) Takich więcej. Komedya w dwóch aktach. Nap. Wdowiszl'wski. 
Lwów, 1880. Z ded. 
4807. (76) Poezye Stan. Grudzińskiego. Kraków, 1873. 
. 4808. (77) Urodzenie. Dramat w trzech aktach. Poznań, 1 H60, 7. delio 
4809. (78) Mateuszek 7.biluta. Powiastka, przez Zofję z Brzozówki. War- 
szawa, 1869. 
4
10. (7Y) Wędrówki stryjaszka. Kilka obrazków Leona Kunickiego. War- 
szawa, l86Y. 
4811. (HO) Karo!ina. Powieść przez Klementynę z Tańskich Hofmanową. 
Warszawa, lt)57. 
4812. (81) U.łas. Sielanka bojowa z błot poleskich, przez W.ład. Syroko- 
mlę. Wilno, 185R 
481;ł, (82) Stella Fornarina (córka piekarza). Ustęp z źycia Rafaela, lIrzez 
W.ład. Syrokomlę. Mińsk, 1859. 
4814. (83) Próżność ukarana. Komedya w 2 aktach. Napisala A. Kamiil- 
ska. Lwów, 186
. 
4.,15. (84) Artysta bez sławy. Powieść poetyczna Jana Kalltego Turskiego. 
Kraków, 18[)1;. Z ded. 
4816. (85) Nowe drogi. Komedya w 3 aktach, przez Stefana z Opatówka. 
Lwów, 1877. Z ded. 
4817. (1:\6) Komedyl' humorystyczne, napisane przez Michala Konickiego. 
Warszawa, 1H5H. 
481H. (87) Najazd o Cześnikównę. Powieść z XVII wieku, według nota- 
tek imci pana Niemiry spisał Walery Pr\l:yborowski. Kielce, 1878. Z ded. 
481Y. (88) Syn zemsty. Obraz z końca XIX wieku, przez Stef. Buszczyń- 
skiego. Kraków, 1886. 
4820. (8!)) Pan starosta Zakrzewski. Wydał Michał Grabowski. Kijów, 1860. 
4821. (BO) Hryhor serdeczny. Powieść przez T. T. J... PoznaiI, 1874. 
4822. (Yl) Gawędy w liRtach Jordana do Pana Jana, przez autora W
- 
Iln;wek Delegata. Warszawa, 1883. . 
4823. (Y2) Piękny Kijów w małym obrazie. Powiastka z 184H r., napi- 
sana przez Alexandra Petrusewicz- Pietraszewicz K. F. Wilno, 1850. 
4824. (93) Tydzień lloleski. Ustęp z źycia myśliwskiego na Litwie, przez 
Artura Barthelsa. Lwów, 11:\78. 
M325. (94) Od szkolnej ławy. Opowiadanie z lat 1798- UH3. Pl'zez 
Kajetana Kraszewskiego. Warszawa, 1880. 
482fi. (95) Syn margrafa, tragedya z X-go wieku w fi aktach. Przez Bm- 
ni sława Grabowskiego. Warszawa, 1880. Z ded.
>>>
Poezja i belleb'ystyka polska. 


255 


5
27. (96) Banita. Dramat hist. w 5 aktach. Nap. wierszem J. 1. Z. 
Paryż, 1877. 
4828. (97) Ta!izman. Powieść, nal). Karol Cieszewski. Lwów, 1862. 2 
tomy. Z ded. 
482g. (98) Baronowa A!ina. Komedya w 5 aktach Henryka hr. Łączyil- 
skiego. Lwów, 1878. 
4830. (99) Józef Rogosz. Motory życia. Powieść współczesna. Kraków, 
1884. Tomów, 2. 
4831. (100) Reputacya w miasteczku. Komedya w 3 aktach J. Korze- 
niowskiego. Warszawa, 1857. 
4832. (101) Borys .Jakimenko. Bohu na sławu, ludjam na pożytok (Ha- 
łyckjm sobratjam posłanje). Lwów, 18
0. 
4H33. (102) Dwie gawędy Wład. Syrokom!i: Spowiedź pana Korsaka, Pan 
Marek w piekle. Ed. 2. Wilno, 1856. 
4834. (103) Dąsy starego patrioty. Ogłosił J. S. Chamiec. Paryż, 1873. 
483fi. (104) Les Uscoques. Roman historique par T. T. Jez. Paris, 1881. 
Tomów 2. Z ded. 
4836. (105) Stracone gniazllo. Obraz dramatyczny w 4-ch aktach, IU"zez 
Karola Hoffmana. (Odcinki z fejletonu). Z druk. Iled. 
4837. (lOG) Obrazki z italskich wspomnień. A. O. 1\1. Kraków, 18
3. 
Z druk. ded. Ładnie opr. 
383". (107). Franciszek Dzierżykraj - Morawski. Pisma zbiorowe wierszem 
i prozą. Z przetlmową St. hr. Tarnowskiego. Poznań, 1882. Tomów 4. 
483!). (108) Józefa Bohdana Zaleskiego. Wydanie zbiorowe przejrzane 
przez autora. Lwów, 1877. Tomów 4, ładnie opr. z ded. wyd. 
4840. (109) Siedziba wodza legionów. 1812. Poznań, 1879. Z ded. 
4
41. (110) Z pieśni Litwina. Kraków, 1881. 
4
42. (111) Stosunki rouzinne. Komedya w 5 aktach. Przez Witołlla Du- 
nina- BorklJwskiego. Lwów, 1870. 
48i;t (112) Antoni Malczewski. Obraz liryczny 5 ustępach, przez Hemy- 
ka Merzbacha. Warszawa, 1858. Z ded. 
484.1-. (113) Jan III. w turnie św. Szczepaua. Napisał wierszem K. Szaj- 
nocha. Lwów, 1848. 
48M). (114) I!'ranceska z Rawenny. Tragedya w 5 aktach przez Wiktor... 
Hausbrandt. 'Varszawa, 1879. 
4846. l115) Królewscy lutniści. Obrazek z przeszłości. Przez Wł. Syro- 
komlę. Wilno, 1857. 
4847. (116) Poezyje L. Z. Leokadyi z Wajtsowitzów Iwaszczenko. War- 
szawa, 1872. Z ded. !istem. 
48
i8. (117) Stary kawaler. Komedya w 4 aktach, prozq przez Józefa 
Korzeniowskiego.
>>>
256 


Poezja i belletrystyka polska. 


48.iH. (118) IIIoje wspomUlema o życiu towarzyskiem na prowincyi 
w Kongresówce, przez Paulinę z L. Wilkońską. Poznań, lR75. 
Tomów 2. Z ded. 
4849. (119) Powiastki moralno-fantastyczne, pOIlług duńskiego H. C. An. 
dersena, naśladował Fr. Henryk Lewestam. Warszawa, 1859. 
4
f)(). (120) Bronisław Prawdomowski. Wspomnienia z 'l'atr. Lwów, 18H2. 
' 4X ;-I1. (121) Verbum nobile. Opera w jednym akcie. Słowa Jana Chf.:ciń. 
skiego, muzyka Stan. Moniuszki. Warszawa, lR60. 
4H'")2. (122) Niedobrana para. Powieść. Napisał Tadensz Zaremba. Poznań, 
1
7H. Z ded. . 
M53. (123) Obrazek poznański. Piórem naszkicowała Pau!ina z L. Wil- 
końska. Lipsk, 1857. Z ded. 
4854. (124) TrI' drammi in un atto di Allesandro Swietochowski. Tradotti 
per la prima volta dal Polacco in Italiano de Valeria Lilewa-Hry- 
niewska. }'irenze, 1884,. 
4855. (12fi) Pieśń o gwiazdach naszych. Przez W. hr. E. Lwów, lt!74. 
4H[,n. (120) Wiktor Gomu!icki. Obrazki prawllziwe. Warszawa, lH8fi. 
4
f)7. (127) Adam Bełcikowski. Hnnyadi. Dramat w 5 aktach. Lwów, 1
70. 
4SfiS. (128) Wit Stwosz. Dramat w 5 aktach, z faktów dziejowych na- 
pisał Wincenty RalJacki. Warszawa, 1874. Z ded. i Ollp. !istem. 
41;5fJ. (120) Ani z so!i, ani z ro!i, ale z tego, co mię bo!i. Przez Broni- 
sława Prawdomówskiego. Lwów, l.H7H. 
4:-;130. (130) Drzewo lJrzeklęte. Przez Adama Pługa. Wyd. 2. Żytomierz, 
1HG1. Z ded. 
4861. (131) Zbiór rytmów Kaspra Miaskowskiego. Wyd. 3. pl"ZeZ Jana 
Rymarkiewicza. Poznań, 1H55. Z ded. 
4
fi2. (132) Za panią matką idzie pacierz gładko. Przysłowie drltmatyczne 
w jednym akcie, przez Hemyka hr. Łączyńskiego. Lwów, 1.
7R 
4R63. (133) Testament człt.ra. Fragment dramatyczny z trylogii po!itycznej. 
Ber!in, 1f!63. 
481H. (134) Zywila. Legeude !ithuanieune par Adam Mickiewicz. Retrouvel' 
et publie, texte et traduction en regard par Ladislas I1Iickiewicz. 
Paris, 1 Hu6. 
4
(j5. (135) Pieśń z życia ludu, przez Endymjona. Wiedeli, 18(j9. 
4Hlj6. (l
(j) Tytan. Arion z Koryntu. l'rzez Alkara. Lipsk, lHG6. 
4Hfj7. (137) Bpzimienna tl"Ucizna. Powieść, przez Michała Skibę. Toruii, 
lH67. Z ded. nakło 
4H(j8. (13H) Hryć. Dramat ukraiński w 5 aktach. Marek Jakimowski, 
dnma. Przez Aleksandra Grozę. Wilno, 1HfiH. Z ded. 
4
fi9. (139) Dni Iloroczne na Litwie. Szereg obrazków, przez Wł. Syro- 
komlę. Wilno i Dynaburg, 185
. 
4H70. (140) Najświętsza Panna IIlarya Studzienniecka. Przez Teofila Le- 
nartowicza. Warszawa, 1857.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


2;:'7 


r 


4871. (141) Poezye Wiktora Zaleskiego. Warszawa, 186i. 
4
72. (142) Stanisław Grudziński. Dwie mogiły, poemat. Warszawa, 1879. 
Z dedyk. 
487
. (143) Amerykanie. Sielanka dramatyczna w 4 obrazach. Napisał 
**. Bydgoszcz, HmK 
4R74. (144) Przemówienie Wawrzeńca hr. Benzelstjerna-Engestrom w cza- 
sie obchodu 29 rocznicy zgonu Adama Mickiewicza, urządzonego 
staraniem towarzystwa "Stella" w teatrze polskim w Poznaniu 28 
!ist. 18H4. Rękopis. Poznań, 1884. I 
4H75. (145) Listy humorystyczne Hilarego Tetlembeckiego, umyślnego 
korespondenta dziennika "Kometa" z wystawy powszechnej w Fila- 
delfii. Z fj2 rys. F. Kostrzewskiego. Warszawa, 1876. 
4H76. (146) Poezye Władysława Strzelnickiego. Żytomićrz, 1860. 
4K77. (147) Do NalJoleona III. na zdobycie Bomarsundu oda AIlama Mic- 
kiewicza. Z łacińskiego przez Wiktora hr. Baworowskiego. Tarno- 
pol, 18113. 
4)-)78. (148) Smocza jama. Poznań, 1881. 
4.879. (149) Pisma Z. Krasińskiego. Paryż, 1862. Tomów 3. Ładnie wsk. 
0111'., w szkatułce. 
4880. (150) Kłosy ojczyste. Poezye Franciszka Wa!igórskiego. Lwów, 
lH62. Opr. 
4881. (1:')1) Czal'llY rok. Powieść z podań szlacheckich XVII. wieku,przez 

ynoradzkiego. Warszawa, 1883. 
48
2. (l52) Kłosy i kwiaty. Książka zbiorowa. Kraków, 181i9. 
4883. (1!13) Józef Tretiak. Pamiętniki Daniela. Powieść współczesna. 
Lwów, 1873. Z ded. 
.1.884. (1:')4) Bł
kitna książeczka. Powieść, przez Wale1ję Marenne. 
I
wów, 1876. 
4885. (155) Żywy nieboszczyk. Komedya w jednym akcie. Nap. przez 
Benedyxa, przerobił Józef Dobrowolski. Kraków, 1872. Z ded. 
4886. (156) Hasło polskie. Poemat Karola Ba!ińskiego. Poznań, 1862. 
48H7. (157) Walka zwiedzionej. Illonodram, przez S. M. Witkowskiego. 
Poznań, 1872. Z ded. . , 
4888. (158) Kilka próbek poetycznych Emilii Leja. Warszawa, 18Gl. 
Z ded. i odp. listem. 
4H89. (159) :l\Iściwoj i Swanhilda. Trag. w 5 aktach, przez Bronisława 
Grabowskiego. Lwów, 1871;' Z ded. 
48!JO. (lGO) Mikołaj I. Trag. przez Wład. Zborowskiego. Lwów, 1877. 
4HH1. (lfH) Odgłosy z gór. Poezye Fe!icyana. Warszawa 187t. 
48
2. (1132) Pod kolumną Zygmunta. Rzecz dramatyczna w 5 aktach, 
przez Aurelego Urbańskiego. Lwów, 1880. Z ded. 
4 ;;93. (163) Szymon Konarski. Obraz ,Iramatyczny w 5 aktach z prolo- 
giem. POZllail, 1883. Z ,led. 


n
>>>
258 


Poezja i belletrystyka polska. 


48
14. (164) Sieroty Zebrzydowskiego, czyli: Akademicy krakowscy. 1'0- 
wieM historyczno-moralna. Nap. ks. :Michał Król. Tarnów, 187:). 
4895. (165) Pani pułkownikowa i Wykolejeni, komedyl'. Przez AIlolfa 
Mostowskiego. Warszawa, 1881. 
4896. (lG6) Konkury pana Podkomorzyca. Powieść z podań szlacheckich, 
przez Michała Ha!inę Synoradzkiego. \Varszawa, 1H80. 
4H97. (167) Łaska i przeznaczenie. Przez Henryka hr. Rzewuskiego. War- 
szawa, 18:')1. 
4H98. (168) Tragedya życia. Lwów, 1867. Z ded. 
4899. (16U) Poezye A. Józefa Zawilejki. Kijów, umo. Z ded. 
4!)00. (170) Zamek grójecki. Przez Wład. Bełzę. Kraków, 181m. Z Ile- 
dyk. nakło 
4!101. (171) Poezye. Przez El...y. Lwów, 1869. Z ded. 
4902. (172) Na mogile. Powieść z niedalekiei przeszłości, IJrzez Walerego 
Przyborowskiego. Warszawa, 1873. 
4903. (173) Z hr. Łosiów br. M. Hagen. Z źycia. Nowelle. Lwów, 18Hli. 
4904. (174) Postrzelony. KomedylI. w 4 aktach, przez Allolfa Wiesiołow- 
skiego. Lwów, 181:)6. 
4
J05. (175) Kornel Ujejski. Obrazki dramatyczne. IJWów, l
HO. Z ded. 
-1.U06. (176) Ostatni. Ed. iJ. Paryż, lH58. 
4907. (177) Legiendy polskie. Przez W. C. Kraków, 1862. 
4908. (178) Niektóre poezye Andrzeja i Piotra Zbylitowskich. (Z wiado- 
mością o autorach i pismach ich). Wyd. K. J. Turowskiego. Kra- 
ków, 1860. 
4909. (179) Pan Podsto!i, ks. Ign. Krasickiego. Wyd. K. .J. Turowskiego. 
Kraków, 1 
60. 
4910. (180) Krok, ostatni Arkony książ
, tragedya na tle dziejów Sło- 
wiailszczyzny północnej w 5 aktach, przez Bron. Komorowskiego. 
Lwów, 1874. Z ded. 
4911-12. (181-182) Wiersz na rocznicę zgonu Tadeusza Kościuszki 
i Orzeł, T. Lpnartowicza. BelllUikon, w drukarni "Ojczyzny," 1865. 
Z ded. Tow. Kościuszki. 
1!11
. (tHiJ) Księżniczka. Powieść, napisała Zofia Urbanowska. Kraków 
i Warszawa, 1St){). Z ded. 
4914. (184) Gunilla. Poemat z czasów średniowiecznych. Napisała Jadwiga 
Z. Warszawa. 1886. 
4915. (185) Iwanko. Powieść I
eona Kunickiego. Warszawa, 18(;0. Z 111'11. 
MIlo. (186) Z chwili wczorajszej. Przez T. D. Toruń, 1868. 
4917. (187) Wnuk, czy!i llrzecz z przesądem. Powieść, przez Paulin
 
z L. WilkOllską. Toruń. 186B. 
4918. (188) Powieści historyczne A. Wieniarskiego. Warazawa, 185
. 
Tomów 2. 
4919. (189) Wieszcze oratorium Bohdana Zaleskiego. Poznali, 18(j(i.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


2;)9 


4U20. (1£10) Contes Kosaks Ile lIIichel Czaykowski. '1'1"l.d. par W. 111... 
Paris, 18:")7. Z ded. Wład. Mickiewicza. 
4921. (1
1) Czarny 1Ilatwij. Powieść z źycia hulu górskiego. Przez Wale- 
rego Łozińskiego. Lwów, 1861. Tomów 2. 
4922. (192) Z portretów familijnych. Szkice humorystyczno-obyczajowe. 
Poznań, 1873. 
4.923. (1m}) Wieczory Lacha z Lachów, przez Leona Zienkowicza. 
Lipsk, 1864. 
492.1-. (HJ4) Przez Feliciaua. Kwiaty i kolce. Warszawa, 18fi6. Z ded. 
.1925. (HJ;) Soda!is l\larianus. Powieść hist., przez Z. Kaczkowskiego. 
Warszawa. 1859. Tomów 5. 
492fi. (1 UG) Poezye Lucyana Siemieńskiego. Lipsk, 1863. 
4U27. (197) Utwory Zyg. Krasińskiego (nie obj,:te lwowskiem wyd.) Ze- 
brał i życiorysem opatrzył B. 'r. Poznaii, 1880. 
q.U28. (HI8) Wiesław. Przez Kaz. Brodziilskiego. Poznań, 1867. 
4B2!1. (HHJ) Poll wyrokiem. Opowiadanie z lat 1706-1813. Przez Ka- 
jetana Kraszewskiego. Warszawa, 1883. 
49HO. (200) Poezye Ludwika Kondratowicza. Wydanie zupełne. Warszawa, 
1872. Tomów 10. 
4!łB L (201) Pani Podkomorzyna, komedya w' 4 aktach, przez Kaz. Za- 
lewskiego. Warszawa, iR80. Opr. wsk. 
4932. (202) Wiesław czy!i Wesele krakowskie. Obl'Rzek wiejski \V 1 
akcie, z tańcem i śpiewkami, podług sielanki K. Brodzińskiego, uło- 
źył Kryst,yn Ostrowski. Wyd. 3. Kraków, 18fi l. 
1}.!}iJ3. (203) Porządni hulzie, komedya w 5 aktach, wierszem. Jana Clll
- 
cińskiego. Warszawa, 1861. Z ded. 
1.931-. (201,) Przed obiadem i po obiedzie. Przysłowie Ilramatyczne w je- 
dnym akcie wierszem. Przez Jana Chęcińskiego. Warszawa, 1862. 
Z dedyk. 
-tmJ5. (205) Świstki Sylena. Pozbierała Etcetera Bomba. Takźe Mpandry. 
Poznań, 1876. Hrukiem J. I. Kraszewskiego. 
4936. (206) Przed śniadaniem.' Komellya w jeunym akcie prozą. Przez 
Jana Aleks. hr. Fredrę. Lwów, 1H77. 
4£137. (207) Na wodach. Komedya współczesna w 5 aktach, przez Broni- 
sława Grabowskiego. Warszawa, 1877. Z ded. 
49iJH. (208) Reginka. Powieść z XVII. wieki. Przez Jadwigę z Niemce- 
wiczów Szwykowską. Warszawa, 1853. Tomów 2. 
.1,9:m. (209) Tables et. poesies. Trad. et pubI. par la comtesse A. L. hec. 
d'une lettre de Henri Martin. 2. M. Cracovie et Paris. Z ded. 
-tutO. (210) Chwila zapomnienia. Skreślił K. B. S. Toruii, 181i8. 
4941. (211) Noc letnia. Wilno, 1850. 
4942. (212) Elekcya w Babinie. Historyczna bajka. Poznall, 1:-;72. 
17*
>>>
260 


Poezja i belletrystyka polska. 


4943. (213) Z po nad mogił. Poezye. Drezno, 1870. Drukiem i nakładem 
J. I. Kraszewskiego. 
4944. (214) O panu Czor!ińscim, co do Pucka po sece jachoł. Zełgoł dlo 
swojech druchow kaszubściech Jarosz Derdowski. Toruń, 1880. 
Ładnie opr. 
4945. (215) Emeryt. Powieść przez Józ. Korzeniowskiego. Wilno, 1851. 
4946. (21 G) Hajota. Co życie dało. Nowelle i obrazki. Z portretem 
autorki. Warszawa 1886. Z ded. 
4U!t7. (217) Królewicz l\larko. Dramat w 5 aktach, przez Bron. Grabow- 
skiego. Warszawa, 1880. Z ded. 
,Wi8. (218) W jesieni. Komedya w 1 akcie, przez Wł. hr. Koziebrodz- 
kiego. J,wów, 1872. 
4.94!). (219) Wierszyki facecyj polskich. Kraków, 1857. Z ded. 
4950. (220) Pieśń na pamiątkę pogrzebu Kazimierza Wielkiego. Nap. 
Kazimierz Poroh. Kraków. 186!:J. 
49f11. (221) Wielki książę Włodzimierz. Dramat w 5 aktach. Studymn 
historyczne, nap. ll'Iarjan Gorżkowski. Kraków, 187fi. Z ded. 
4902. (222) Niewinni. Dramat w 3 aktach przez Władysława Okońskiego. 
Wyd. 2. Kraków, 1876. Z ded. 
4953. (223) Ojciec Makary. Dramat w 3 aktach Władysława Okońskiego. 
Kraków, um,. Z ded. 
4934. (224) Paweł ŁOllzia Kubowicz i Scholastyk i szewc. Dwie gawędy, 
przez Wiktora Dłużniewskiego. Warszawa, 1857. 
4!105. (22:» Illirosław Dobrzański. Poezyje. Kraków, 1879. 
4956. (22fi) Przebudzeni. Powieść z naszych czasów, nl\p. Elpidon. Bru- 
xella, 1H64. 
4!J57. (227) ,,1780." Obraz dramatyczny w 5 aktach. 'Nap. Fe!iks 
z Grodkowa. Rraków, 1875. 
4958. (228) Robert Djabeł. Wielka opera w 5 aktach. Poe7Ja IJP. Scribe 
i Delavigne. Muzyka Meyerbeera. Lwów. 
.t!:JiJ9. (229) Faust. Opera w 5 aktach, pp. Michel Carre i Barhier. I1lu- 
zyka K. Gounoda. Lwów. 
4960. (230) Trubadur. Opera w 4 aktach. Muzyka J. Verdi'ego. Tłum. 
z włoskiego i podłożona pod muzykę l)rzez Jana Chęcińskiego. T,wów. 
4Wil. (231) Norma. Opera w 2 aktach. Muzyka Belliniego. Lwów. 
-1,!)62. (232) Marta. Opera w lt aktach. Poezja W. Friedricha, muzyka 
Fryderyka Flotowa. Lwów. 
4!}6il (233) Ernani. Opera w 4'aktach z muzyką Venli'ego. Lwów. 
4.9G4. (234) Hugenoci. Opera w 5 aktach. Muzyka Giacomo Meyer- 
beera. Lwów. 
49Iir,. (235) Malja. Powieść ukraiiu;ka przez Antoniego Malczewskiegp. 
Lwów, lH76.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


2(}1 


49G6. (236) Pi
kna. Dramat w 
 aktach. Wł. Okoilskiego. Warsza- 
wa, 1878. 
4.9fi7. (237) Białoruski bandurzysta. Zbiorek w
drowny wierszem, Juljana 
Laskowskiego. Wilno, 1861. 
49(j8. (23
) Gawędy i rymy ulotne Władysława Syrokom!i. Wilno, 18f4. 
Z ded. wyd. 
49{j9. (239) Z życia, okruchy poematu przez Leonarda Sowińskiego. Ki- 
jów, 186!. 
4970. (240) Spudłowa!i. Komedya w 1 akcie, przez Kaz. Zalewskiego. 
Warszawa, 1878. 
4971. (241) "Artykuł 264. 
 Komedya w 5 aktach, Kaz. Zalewskiego. 
Warszawa, 1878. 
4972. (242) Emancypantka. Obrazek sceniczny w 1 akcie, przez Wład. 
Bełzę. Poznań, 1870. 
4973. (243) Poezye Cypriana Norwida. Pierwsze wydanill zbiorowe. 
LilJsk, 1863. 
4974. (244) Mama sobie źyczy. Nowela Sewera. Lwów, 1876. Z ded. 
4975. (245) Uprzedzenie, powieść oryginalna, przez Bożennę. Warszawa, 
1862. Tomów 2. 
497(3. (246) Syn burmistrza. Obl'Rzek z niedawnej przeszłości, przez F. 
Choińskiego. Lwów, 1879. Z ded. 
4977. (247) Poezyi Platona Kosteckoho. Lwów, 1862. Z ded. 
4978. (248) Opactwo grodzieckil'. Powieść, przez Paulinę Wilkońską. 
Lwów, 1872. 
4979. (2M) Franciszek DiiH. Czem chata bogata. 'Kilka wierszy w upo
 
minku przyjaciołom. Lwów, 1881. Ładnie opr. 
4980. (250) M. Synoradzki. Rogata dusza. Powieść z podań szlacheckich. 
Piotrków, 1884. 
4981. (251) Zabawna historya, jak Grzelę w Ameryce wykal'Rło i jaki Lyl 
jego koniec smutny. Nap. wierszem W. S. Poznań, 1883. 
4982. (252) Poźar. Sielanka, nap. Wład. Saława. Poznań, 1883. 
4983. (253) Królewskie krzesło. Powieść współczesna, przez Jana 7.a- 
charyasiewicza. Poznań, 1878. 
4084. (254) Typy i obrazki krakowskie. Pl"ZeZ Michała Bałuckiego. 
Wilno, 1881. 
4985. (255) Nad Wisłą. Powieść przez ***. Żytomierz, 1860. 
4986. (256) Złote kajdany. Tragi - komedya w 5 aktach, przez J. Korze. 
niowskiego. Wilno, 1861. 
4987. (257) Henegat. Dramat w 5 aktach Henr. hr. l..ączyńskiego. 
Lwów, 1874. 
4.-988. (258) Bukiet Haliny. Obrazek dramatyczny w jednym akcie. Ulożył 
Waw. hr. Engestrom. Poznań, 1876. 
4989. (2fi9) Nasza ziemia. Powieść Wład. Chodzkiewicza. Petersburg, 1859.
>>>
2fj2 


Poezja i belletrystyka polska. 


.Hmo. (2fiO) Natura wilka wyciąga do lasu. WIad. Syrokomli. Wilno, 1800. 
4HHl. (261) IIepeBO,/l;LI H3'D :M1Il
l(eBIftm. H. Eepra. EaplllaBa 18fifi. 
49!12. (262) Duch świata. Wieszczba z dziejów, przez Stef. Buszczyńskiego. 
Kraków, 1i'81t 
4903. (2G3) Mikołaja Reja z Nagłowic Pisma wierszem. Kraków, 1848. 
4994. (204) Spowiedź. Ustęp z źycia lllf'gO przyjaciela. Nap. Adam Plug. 
Wilno, 18f)0. 
4
95. (265) Orędowniczka ziemi naszej. Wiersz Michała Jezierskiego. 
Odessa, lHfi8. 
4
!)(j. (266) Cezar Polewka. Pompeja. Lwów, 1884. 
.1-997. (267) Flis, Sebast. Fab. Klonowicza. Wydanie Stan. Węclewskiego. 
Chełmno 1862. 
4998. (2G8) Z chwili wczorajszej. Przez T. D. Toruń 186ft (Zbiór po- 
wieści, t. V). 
4!1!ł9. (269) TJWów - Stryjowi. Lwów, 18
6. 
5000. (270) Pisma StefanR Garczyńskiego. Wyd. 2. ' pomnożone. Przez 
Stan. hr. Skorzewskiego. Poznań, 181iO. 
nOO1. (271) Rapsod narodowy, czyli Głosy Przeszłości do Przyszłości. 
!)rzez K. C. PoznRń, 1874. Części 2, razem. 
:)()02. (272) Ramoty i ramotki Augusta Wilkońskiego. Wydanie nowe 
i zupełne. Z życiorysem autora przez K. Wł. Wojciekiego. Poznań, 
18li2. Tomów, 5. 
!J003. (273) I\farya Konopnicka. Poezye. Warszawa, 1881. 1 
3004. (274) Powieść z dawnych czasów. Skreś!ił Maurycy Dzieduszycki. 
Lwów, 1868. 
5005. (275) Wacław Szymanowski. Poezye i dramata. Warszawa, 1884. 
Tomów 5. 
5000. (271i) "Czy zwyci
ży?" Powieść, przez III. Z. R. D. Warszawa. 
1883. Tomów 2. Z Iled. 
i)007. (277) Wł. L. Anczyca Obrazki dramatyczne ludowe. Warszawa, 1873. 
fl008. (278) Pieśń o gwiazdach naszych. Napisał W. hr. E. Kraków. 
lH83. W ładno aksam. opr. 
5009. (279) Piołuny. Poezye, przez Emesta Buławę. Drezno, 1869. Na- 
kła!} i ,huk J. I. Kraszewskiego. 
5010. (280) Jeremi Wiśniowiecki. Sceny dramatyczne z XVII wieku. Przez 
*** Wydanie nowe. Bruxella, 1862. 
5011. (281) Szwellzi w Lęllzinach. Powieść górnoszląska z 30 letnie,} 
wojny. Napisał Karol Miarka. Piekary, 1868. 
5012. (282) l\Iieczysław Stanielewicz i jego wężyki. Wydał Adam Plug. 
Żytomierz, 1861. 
5013. (283) Jan z Tęczyna. Powieść historyczna, przez J. U. 
iemcewicza. 
Lwów, 1878.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


263 


5u14. (2H4) Dr. Józef Długoborski. Poezye. Kijów, 1886. 
5015. (285) Ostatni z Nieczujów. Powieści Zygmunta Kaczkowskiego (Bi- 
twa o Chorążankę. Junacy. Swaty na Rusi Murde!io. Mąż szalony. 
Gniazdo Nieczujów). Petersburg, 18G3-1855. Tomów 6. 
5016. (286) Zdarzenia rzeczywiste w powiastkach, przez A. S. Warsza- 
wa' 1861. Tomów 2. 
5017. (287) Sąsiad z Ruszczyc. Powieść z podań szlacheckich XVIII wieku 
przez Michała Ha!inę Synoradzkiego. Warszawa, 1880. 
flOlH. (288) Polskie serce. Opowiadanie przez F(e!icyą) Re(kowską). Po- 
znań, 1883. 
GOI9. (289) Leopold hr. Starzeński. Sen trefnisia. Komedyo-dramat w 3 
aktach wierszem. Lwów, 1882. Z ded. 
;")02U. (290) U wrót wolności. Obrazek dramatyczny, wierszem napisał 
Kazimierz Nowina. Kalisz, 1882. 
5021. (2m) Wpływ świata. PowieŚĆ. Przez M. Z. R. D. Warszawa, 
1883. Z ded. 
5022. (292) Firduzi. Obraz dramatyczny w jednej odsłonie, na tle dzie- 
jowem przez Ju!iana Łętowskiego. Warszawa, 1884. 
50
j. (293) Powieść o czarnobrewcu. Poema w dwóch częściach. Przez 
Ju!iusza Turczyń8kiego. Lwów, 1867. 
50
4. (294) nie heilige Familie. Biblische Dichtung, von J. B. Zaleski. 
Deutsch von Zipper. 2. Aufl. (Universal- Bib!iothek, N 1118). Leip- 
zig. Z ded. tłum. 
50
fi. (295) P. Wilkońska. Na teraz. PowieŚĆ. Lwów, 1876. 
5026. (296) Sylwetki. Zebrał Kazimierz Chł,::dowski. Lwów, 1876. 
flo:n. (297) Opiekun. Komedya w 5 aktach. Napisał Józef Starykoń. 
Drezno, 1870. Nakładem i drukiem J. I. Kraszewskiego. 
GO
H. (298) Marjana Korwina Kochanowskiego ostatnie poezye. Wydanie 
pośmiertne. Kraków, 1870. Z ded. matki niebo 
5029. (2fJ9) Hymn do Boga, x. Woronicza. Na nowo wydał J. Choci- 
szewski. Poznań, 1877. , 
5030. (300) Dziwolągi. Szkice i obrazki, przez Józefa Blizińskiego. Illustro- 
wał Fr. Kostrzewski. Warszawa, 187fj, Opr. 
5mB. (301) Szlachectwo duszy. Komedya wierszem w 3 aktach Jana Chę- 
cińskiego. Warszawa, 11'359. 
5032. (302) Felicyta, czy!i Męczęnnicy kartagińscy. Dramat w fi aktach, 
przez Eclw. Odyńca. Wyd. 2. Poznań, 1858. Z ded. 
5033. (303) Emigracya polska. Obraz dramatyczny ludowy w 5 aktach. 
Nap. Wład. Ludwig Anczyc. Wal"SZaWa, 1876. 
50;ł4. (301) Czy z powołania. Komedya w 1 akcie, przez hr. Koziebrodz- 
kiego. Lwów, 1877. 
50H:). (30fi) Ostatnia miłość ostatniego króla. -Opowiadanie historyczne 
przez )lichała Jeziel'!'Ikiego. Kraków, 1884.
>>>
264 


Poezja i belletrystyka polska. 


5036. (30H) Poezye Michala Bałuckiego. Kraków, 1874. 
5037. (307) Zwierciadło głupstwa. Powieść, napisał Ignotus. Kraków, 1877. 
5038. (30f:!) Samuel Zborowski. Tragedya w 3 aktach. Kraków, 185(j. 
5039. (309) Lekcya deklamacyi. Fraszka sceniczna w 1 odslonie, przez 
Mar. Gawalewicza. Warszawa, 18;3. 
5040. (310) Wojna. Obraz dramatyczny w fi aktach. Przez Seweryna 
Płomieńczyka. Kijów, 1881. 
5041. (311) Z głębi duszy. Lipsk, 1864. 
5042. (312) Dwie Zosie. Obrazek z czasów spółczesnych w 3 aktach, 
przez W. W. Lwów, 1871. 
5043. (313) Egon. Dramat w 5 aktach, przez Justyna Hosz
wskiego. 
Lwów, 1879. Z ded. 
5044. (314) Górka Klemensowa. Napisał Karol Miarka. Królewskahut.a, 
1870. 
501-5. (315) Słomiany wdowiec. Obrazki współczesne, przez autora "Kłopo- 
tów starego komendanta". Lwów, 1879. 
5046. (3Hj) Z przeszłości. :Fragmenty dramatyczne, przez Maryę Kono- 
pnickę. Wilno, 1881. 
6047. (317) Cicha woda brzegi rwie. Przysłowie dramatyczne w 1 akcie 
wierszem, Jana Chęcińskiego. Poznań, 186H. 
504-8. (318) Irydion. Von Sigmund Graf Krasiński. Deutsch von Dl'. Al- 
bert Weiss. Leipzig. (Universal-Bib!iothek, NN 151!), 1520). 
5049. (319) I ja też, czy!i Rzeczpospo!ita babińska, komedya historyczna 
w 3 aktach, przez Fr. Wężyka. Warszawa, 18fH. 
5030. (320) Straduję! Komellya w 1 akcie, Zofii Mellerowej. Warsza- 
wa, 1883. 
50;;1. (32 L) I11ikołaj Kopernik. Dramat w fi aktach, nap. Winc. Hapacki. 
Wal'l'zawa, 11'376. Z ded. 
5a52. (322) Józef Rogosz. Złamane serca. Powieść. Lwów, 18HO. Tomów 2. 
5053. (523) Wiersze Adama Horczyńskiego. Wyd. 2. Kraków, 18133. 
Gust. opr. 
5054. (324) Szkice i obrazki Adama Gorczyńskiego. Kraków, l S8;;. 
Gust. opr. . 
5055. (325) Uramata Adama Gorczyńskiego. Serya pierwsza. Kraków, 
1884, Gust. opr. 
5056. (326) Dramata Adama Gorczyńskiego. Serya druga. Kraków, 1885. 
Gust. opr. 
5057. (327) Powieści Jadama. Wyd. 3. Kraków, 1883. Gust. opr. 
5058. (328) Silva rerum Jadama. Wyd. 2. Kraków, 1883. G. opr. 
5059. (329) Pieśni śpiewaka z nad Dniepru. Lwów, 1881. . 
5000. (330) Siostra nie siostra. Obrazek dramatyczny w 1 akcie. Po- 
znań, 1881.
>>>
Poezja i beUetrystyka polska. 


213: 


5061. (331) Wilcze plemię. Powieść współczesna, przez Wlod. Zagórskiego. 
Warszawa, lR85. 
50fj2. (332) Gabryela Śnieżko-Zapolska. AkwareUe. Warszawa, 18R5. 
506a. (333) Wbrew opinii. Powieść obyczajowa, lJrzez Stan. Grudzińskiego. 
Warszawa, 1882. Tomów, 2. 
5064. (334) Walka o byt. Powieść Sewera. Lwów, 18R2. Tomów 2 w je- 
dnym. Z ded. . 
506:3. (335) Cyganiątko. PowieM Michała Wołow:'lkiego. Warszawa, 1:!R5. 
5(){j6. (336) Uczony. Powieść Jana Zachariasiewicza. Lwów, 1855. To- 
mów 2. . 
5067. (337) Józef Ciechoński. Al' Hakim. Warszawa, 1872. Tomów 2. 
50(iH. (iJ38) Rozmaici. Powieść Janiny Antonowiczówny. Przemyśl, l
H.'ł. 
50ti9. (339) Sonety nadgoplailskie. Napisał J. B. S. Poznaf!, 1868. 
f,070. (340) Złota! więcej złota! Fantazya o szarej godzinie. Nap. Feodor 
Jeske - Choiilski. Poznań, 1876. 
5071. (341) Poemata mniejsze i strofy ulotne Jana Chęcińskiego. War- 
szawa, 1860. . 
5072. (342) Król Don-Żuan. Komedya w 5 aktach, przez Adama Bełci- 
kowskiego Lwów, 186n. 
5073. (343) Szare ptaszę. Poezye Aurelego Urbańskiego. Lwów, 1871. Z ded. 
507.L (344) Karmazyn. Studyum z natury przez F. Jeske-Choińskiego. 
Poznail, 1877. 
b075. (345) Sielanki szlacheckie. PrZAZ Autora "Kłopotów, starego komen- 
danta". Lwów, 1881. 
5076. (346) Z dumań wieczornych, Janiny Antonowiezównej. Sambor. 18BG. 
5077. (347) Pańskie" dziady. Powieść fotografowana z natury przez lI[ich. 
Bałuckiego. Warszawa, 1H82. 
507H. (348) Jan Gadomski. I,arik. Trag. w 5 aktach. Warszawa, 18
7. 
5079. (349) 5 p.-l R. Wielka Ramota, ze wspomnień ojczystych spisana. 
Przez Juliana Horaina. Chicago, 1877. 
50
(). (350) Lutnia. Przez Henryka I1Ierzbacha. Poznail, 1858. Z ded. 
50HI. (351) Dziś. Powiastka przez P. z L. Wilkońską. Poznań, 1870. 
5UH2. (352) Patrycyusz. Powieść dramatyczna. Poznaf!, 1870. 
50H3. (353) Syn przemytnika. Powieść, przez Jerzego Myr
ela. Warszawa, 
1R84. Tomów 2. 
5084. (354) Emissaryusz. Wspomnienie z r. lSa8. Przez B. Bolesławitę. 
Lwów, 1869. 
5080. (355) Poezyje Jana Prusinowskiego. Warszawa, lR56. Z ded. 
50Rft (356) Walka stronnictw. Komedya w 2 aktach. Przez EI...y-Jana 
Stożka. Kraków, 1869. 
50H7. (357) Życie nad stan. Komedya w 3 aktach, przez Tad. Buławę. 
Poznań, 1882. 


I
>>>
266 


Poezja i belletrystyka polska. 


50S!:!. (358) Stary kościoł miechowski. Obrazek obyczajów wiejskich, w na- 
rzeczu górnośląskiem napisał ks. N. Bontzek. Bytom, 1879. 
5089. (359) Z życia, okruchy poematu, przez Leonarda Sowińskiego. Wyd. 
2. Kijów, 1861. 
5mlu. (3GO) Staropolskie roraty i 2 pomniejsze poezye, przez WIad. Sy- 
rokomlę. Wilno i Dynaburg, 185R 
5091. (H61) BogurnU Aspis. Sulamita. Warszawa, 1874. Z ded. 
5092. (362) Kiejstut. Trad. w 5 aktach, przez Adama. Asnyka.. Kraków, 
1878. Z ded. - 
50fl;J. (363) Lucyan Siemieński. Poezye orygina]ne i przekłady poetyczne. 
Warszawa, 1876. 
5094-. (364) Józef Rogosz. Marzyciele. Powieść hist. z I. połowy w. XIX. 
Lwów, 1881. Tomów 3. 
50!15, (365) Romans bez miłości. Szkic powieściowy z galeryi serc kobie- 
cych, przez Mich. Bałuckiego. Warszawa, 11-181. 
509G. (366) Czatterton, dramat w 3 aktach, przez Alfreda de Vigny. 
Ułożony dla sceny polskiej wierszem miarowym przez Krystyna 
Ostrowskiego. Kraków, lH61. Z ded. 
f,OU7. (367) Pieśń o dziejach polskich, Maurycego lu.. Dzieduszyckiego. 
Poznań, 1873. Ozd. opr. 
50fl8. (368) Władyslaw Belza. Poezye. Wydanie nowe. Poznań, 1871. 
f,099. (369) E. G. Wiktor. Ostrołęcki bój. Urywek. Kl'aków, 1879. 
Z druk. ded. I 
5100. (370) Koń biały, przez Wlodz. Budzyńskiego. Warszawa, 1862. 
5101. (371) Lilla. Veneda. Trag. en 5 actes et prologue. Par Jules Sło- 
wacki. Trad. par Jl1les !I'Iien. Paris, lH78. Z de(l. tłum. 
5102. (372) Lirenka Teofila Lenartowicza. Warszawa, 1857. 
5łU3. (373) Zbiorek wierszy i wierszyków Wiktora Dłużniewskiego. War- 
szawa, 1859. Z ded. Opr. 
5104. (374) Próby poetyczne Adama l\Iaszewskiego. Warszawa, 1
62. 
Z dellyk. 
5105. (375) Gerda. Fragmenta poematu El. Tegnera. Wolny przeklad 
z oryginału Wawrz. hr. Benzelstjerna-Engestrom. Lwów, 1887. 
5106. (;J76) Józef Rogosz. Dzisiejsi bohaterowie. Powieść współczesna. 
Lwów, 1H84. Tomów 2. 
5107. (377) Chełmianie. Opowiadania z lat 1792-179Ii. Przez Kajetana 
Kraszewskiego. Warszawa, 11:178. Z druk. ded. 
5 1O/:!. (378) Ludzie i ludziska, życie i wegetowanie. Powieść przez 
autora "Wspomnie{i klllJitana wojsk lJolskich z 1!:!()3 r." I.ipsk. 
1866. 
f, lOn. (379) Święta prawda, przez Bohusza Zyg. Stęczyńskiego. Kra- 
k,)w, 1 H7!J. 
5110. (380) Renata. Powieść, przez Jana Zacharjasiewicza. Warszawa, 18iH.
>>>
Poezja i belleb'ystyka polska. 


2fj7 


5111. (381) Oda, powieść na tle dziejowem. Wygnaniec, powieść hist. 
X. w., przez Helenę Niemirowską. Warszawa, 1H78. Z ded. 
5112. (382) Aurelian. Powieść z czasów cesarstwa rZYlllRkiego, przez 
Woje. Dzieduszyckiego. Lwów, 1879. I 
:)113. (383) Justyn Hoszowski. Zbigniew. Powieść osnuta na tle powstania 
I)olski. Lwów, 187R Z ded. 
5114. (384) Twardowski. )Iisterynm z podań narodowych w dwóch cz
- 
ściach. Przez Alex. Grozę. Brody, 1873. Z ded. 
:)115. (385) Misya familijna. Opowiallanie,llrzez autora "Kłopotów starego 
komendanta." Lwów, 1S
0. 
5116. (386) Wiesław. Sielanka krakowska, !Jrzez Kaz. Brodzińskiego. 
\Vieslaw. Eine Idille, verdeutscht von K. A. Schoenke. Poznań, 
1867. Tekst polski i tłum. 
5117. (387) Nowy Harpagon. Komedya we dwu aktach, Fe!ixa Wicher- 
skiego. Petersburg, 1853. 
5118. (388) Haman. Tragedya, napisana oryginalnie. Lipsk, 1852. 
5119. (389) Dziwo-żona. Powieść s!Jółczesna, lIrzez Z. Kaczkowskiego. 
Lwów, 1855. Tomów 4. 
5120. (390) Bez opieki. Szkic powieściowy. Napisała I1larja Sze!iga. 
Warszawa, 1880. 
:.)1:21. (391) Barbara Radziwiłówna. Poema dramatyczne w 6 aktach, 
z prologiem. Przez Ant. Edw. Odyńca. Wilno. 1858. 
5122. (3!J2) Porwanie Sabina. Obrazek z życia, przez Jana Zachaljasie- 
wicza. Toruń, 1S70. 
5123. (393) Bajki oryginalne i tłómaczone, przez Teof. Nowosielsldego. 
Warszawa, 1R84. Z ded. 
:)124. (3!J4) Pierwszy romantyk. Opowiadanie z przeszłości. Spisał Ai!r. 
Kraków, 1883. Tomów 2 w jednym. 
512fi. (395) Walery Przyborowski. Księżniczka Z l\Iinsterberga. Powieść 
hist.. z XIV. w. Lwów, 1880. 
5126. (39(j) Jan Zacharyasiewicz. TeoryapanaFilipa.Obrazek. Lwów, l
H1. 
5127. (397) Poetes illl1stres de la PolognI' au XIX. siecle. Nice et Paris. 
H3HO--1881. Tomów 3. Z ded. tłumacza. 
51213. (3!:}8) Pod wiejskim dachem. Komedya w ó aktach, pl'zez Józefa 
Wołowskiego. Warszawa, 1882. 
5129. (39!:}) Poesil' llolacche di Teofilo I.enartowicz, recate in versi italiaui 
da Ettore Marcucci. Firenze, 1871. Z ded. tłum. 
fJ130. (400) A. Wilczyński. Humoreski i obrazki z życia. Warszawa, 1884. 
5131. (401) Marysia. KOllledya w 1 akcie. Przez J. Jordana. Warsza- 
wa, 1885. 
513:!. (402) Cztery obrazki, poświęcoue Wielm. J. 1. Kraszewskiemu 
przez :;\1. W. Poznai), 18H2. Uszko 
:Hm. (403) Z teki Szaraczka. I,wów, 1883. 


,
>>>
2fj8 


Poezja i belletrystyka polska. 


5134. (404) Ptaszki z gliny, Stanisławity. Drezno, 1869 (?). Nakładem 
i drukiem J. 1. Kraszewskiego. 
5135. (405) Kapryśna. Komedya w 4 aktach. Napisał Bohdan (Zbigniewa 
Zmorska). Poznaii, 1881. 
5136. (406) Żyd, dramat w 5 aktach, przez Edwarda Lubowskiego. 
Warszawa, 1H69. 
-5137. (407) Dziedziczka Czarnolic. Powieść, przez Pau!inę z L. Wilkoń- 
ską. Lwów 1867. Z ded. 
5138. (408) Fotografie społeczne, zebrane przez autora .. Kłopotów starego 
komendanta." Lwów, 187R Tomów 3. Z ded. 
5139. (409) Stanislaw Grudziilski. Łokciem i miarką. PowieM społeczno- 
obyczajowa. Warszawa. 1H79. Z ded. 
5f.1.0. (410) Macocha. Powieść, przez Pau!inę z L. Wilkońską. Warsza- 
wa, 1868. 
5141. (411) Wł. L. Anczyc. Łobzowianie. Warszawa; 1857. Z ded. 
511j.2. (412) P;;ia budka. Nap. Kazimierz Hliński. Warszawa, 1883. 
5143. (413) Lech-Czech-Rus. Powieść historyczno-spólczesna. Nap. Zygmunt 
Miłkowski. Poznań, 187ft 
5141. (414) Jerzy. Trag. w 5 odsłonacb. Nap. Witold Bogdanko. Tormi, 
1873. Z ded. 
5145. (415) F!is. Obrazek ludowy w 1 akcie. Słowa Stan. Bogusław- 
skiego, muz. Stan. Moniuszki. Warszawa, 1858. 
M46. (4IG) Wypił Kuba do Jakóba. Przez Winc. Korytyńskiego. 
Wilno, lH5!)' 
5147. (417) Walery Przyborowski. Rubin wezyrski. Powieść historyczna. 
Lwów, 1880. 
5148. (418) W pólcieniu. Opowiadania i obrazki, przez Wilę Zyndram 
Kościałkowską. Warszawa, 1885. 
5149. (419) Ciche kłopoty i gładkie harmidery z powodu wystawić się 
mającego pomnika dla Mi!:kiewicza w Krakowie. (Dyalog). Napisał 
Nowy 1'tlomus. Sambor, 1883. 
5150. (420) Zorjan. Romans z aktorką. Powieść. Lwów, 1881. 
5151. (421) "Pokociło się" i "Dam nogę". Scena z życia dwóch braci, 
przez E!izę Orzeszkową. Wilno, 18HO. 
51:2. (422) Bronisław Prawdomowski. Nikt nie zagrzebie ducha wolno(jci 
- chyba on sam siebie. Lwów, 1881. 
5153. (i23) Cudzoziemiec. Opowiadanie przez autorkę "Znakomitości" (Zo- 
fję Urbanowską). Warszawa, 1883. Z ded. 
5154. (424) Zdzislaw Onyszkiewicz. Poezye z motywów ludowych. Lwów, 
1884. Z ded. 
5155. (425) Zorjan. Fragmenty z życia. I,wów, 1882. Z ded. 

I) 1513. (426) MiłoŚĆ Giaffara. Powieść wschodnia, opowiedziana wierszem 
przez G. Kobna. Sanok, 1881.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


26
 


51;)7. (427) Ptaszęta boże. Poezye Adolfa :Mostowskiego. Warszawa, 1881. 
1)158. (428) Biała gołąbka. Dramat w 4 aktach, nap. Mieczysław Schmitt. 
Lwów, 1881. Z ded. Gust. opr. 
515
. (429) Maryan Gawalewicz. Dzisiejsi. Komedya 'tV 1 akcie. War- 
szawa, 1885. 
5160. (430) Szkolne czasy. Nowe opowiadanie Jana Dęboroga, przez Wład. 
Syrokomlę. Wilno, 1859. 
5161. (4Bl) Polska w pieśni. Przez Deotymę. Warszawa, 1860. 
5162. (432) Maria Stuart. Drama in 5 Aufziigen, von Julius Słowacki. 
Uebers. von Ludomil German. Leipzig, 1879. Z ded. wyd. 
5163. (433) Pieśń z pieśni miłości. Przez Stan. Tomkiewieza. Krak6w:. 
1881. Z ded. 
5HH. (434) Korabowi
. Obrazek rodzinny z czasów Napoleona I. Przez 
N. Jaskółkę. Kołomyja 1871. 
f 16i:'. (435) Zar
czyny macochy. Komedja wierszem w 2 aktach, przez 
Juljana I1Iiłkowskiego. Kalisz, 1874. Z ded. 
516(i. (436) Bard oswobodzonej Polski wznowiony. Lipsk, 1881. (Str. 
324, małej 8°). 
5W7. (437) lIopno6poBeQb (Jul. Turczyńskiego). TIepeclliB JIro6apTa 
rOpOBC1oro. y Jhnoni, 1878. I 
51fi8. (438) Bukiet pieśni światowych. Zebrał J. Chocisz6wski. Poznail. 
1883. Opr. 
fl16H. (439) Zygmunt Krasiński. Przedświt. IJWów, 1880. 
517(t (4.tO) Z. Krasiński. Psalmy przyszłości. Lwów, 1880. 
M7l. (441) Żydzi w poezyi polskiej. Głosy poetów o żydach, zestawił 
Wła,l. Bełza. Lwów, 1883. 
M7:!.. (442) Wacław Potocki. Wojna chocimska. }Ierkuryusz nowy. Pełna. 
Peryody. Wiersze drobne. Warszawa, 1880. 
f)173. (443) Pieśń o koniu naszym. Nap. Wacław Stadziilski. Poznań, 11:'83. 
5174. (444) Hrabina Sylwja. Sztuka w 3 aktach, przez Alfreda Konara. 
Warszawa, 1885. Z ded. 
;)175. (44fi) Alessandro Stradella. Romant. opela w 3 aktach, muzyka. 
Fryd. Flotowa. Lwów. 
:)17fj. (41
0) Uroczysko dziewicze, przez Romuallla Świerzbieńskiego. War- 
szawa, 1881. 
f) 177. (447) Antoni I11.orawl:!ki, l'zeźnik, konfellerat. Historja prawdzht-a. 
Nap. Jan Kanty Turski. Kraków, 1867. 
M7H. (448) Jozef Korwin Kuczyński. Poezye. Warszawa, 1883. 
ó179. (449) MIllik, niehistoryczny hetman Ukrainy. Powieść z podań lu- 
Ilowych, Piotra Jaxy Bykowskiego. Warszawa, 188a. 
51 HO. (4f10) Poezyje Wincentego Pola. Kraków, 1856. 
51tH. (451) Pisma Jakóba Jasińskiego. Kraków, 1869. Z ded. K. W. 
Wojciekiego.
>>>
270 


Poezja i belletrystyka polska. 


51R2. (452) Pamiętniki Muchy. Wydane przez Marję Brzezinę (Zbigniewa). 
Wilno, 18fj1. 
5183. (453) Starżowie. Obraz dramatyczny z pierwszej polowy XI. w. 
Przez Agnieszkę Baranowską. Poznań, 1880. 
518-1-. (4fi4) J. Turczyński. Niepoprawni. Powieść społeczna. Lwów, 1:-;
;). 
5185. (4fi5) Hasło polskie. Poemat Karola Baliiiskiego. Poznań, lH62. 
5 U;£;. (45fJ) Sygurd Wiśniowski. Powieści. Lwów, 1881. 
51.87. (457) Wszyscy za jednego! Fraszka. Nap. Włod. Wysocki. Ki- 
jów, lb82. 
518H. (4fi8) Cecy!ia /:jas-Łada. Wbrew obowiązkom. Powieść współczesna. 
Lwów, 188ił. 
51t:\!J. (459) Leopold hr. I:;tarzeński. Czaple lJióro. Dramat historyczny 
w 5 aktach. Lwów, 188iJ. Z ded. 
51!JO. (460) Śpilka miss Nelly. Powieść o minionem szczęściu. Przez Te- 
resę Radońską. Poznań, 1881. Z delt. 
5HH. (461) Józef Rogosz. Zdrajca, powieść współczesua. Lwów, 18H2. 
Tomów 2. 
tJHJ2. (4fj2) Obrazki z życia ludu, przez Józ. LuLicz-Orlowskiego. Lwów, 
188fi. Z ded. 
11HW. (46i1) Cyganie. Dramat w 5 aktach, J. Korzeniowskiego. Warszawa, 
1857. Z delt 
5194. (464) Opiekunowie wdowca. Obrazek z życia wiejskiego, przez 
autora "Kłopotów starego komendanta." Lwów, 1884. 
5H)5. (46/») Poezye K. J. P. Lwów, 1
(jB. 
fi196. (466) Niewolnik. Poema z pieśni wygnańca. Kraków, 1871. 
51!ł7. (467) Szlachcic chodaczkowy. Powieść, przez Walerego Łozińskiego. 
Lwów, 1857. 
5198, (468) Stepy. Poemat, przez G. L. (Autora Kirgiza). Poznań, 18f10. 
fi!!)!J. (46!1) Kartki z życia, zebrane przez Jerzego Laskarysa. Wil- 
no, 185f). 
5200. (470) Ull ćpisode en Suisse. Le tombeau d' Agamemnon. Par Jnles 
Słowa'fki. Paris, 11:;76. 
.5201. (471) V aube du grand jour (Przedświt). Po!!me de Sig. Krasiń- 
ski. Paris, 1876. 
11202. (472) Legendy o św. Janie Kantym, przez Winc. Pola. Kra- 
ków, 186B. 
!J20ił. (473) Wanda. Opl!ra w 4 aktach. Słowa WIad. Bełzy, muzyka 
lIenryka Jareckiego. Lwów, 1H82. 
5204-. (474) Toast wygnańców w rocznicę powstania styczniowego, Hen- 
ryka I1Ierzbacha. Bruksela, 18fjH, 
5205. (475) Leonard Sowiński. O zmroku. Warszawa, 18H5. Z ded. 
520ft (47fi) Córka Neptuna i Olhrzym północy oraz inne drobne Broni- 
slawa Prawdomowskiego utwory. Kraków, lH79.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


271 


5207. (477) Pieśń ułożona przez IMĆ pana Krzysztofa Arciszewskiego itd. 
R. lG37. Nowo wFdana z ręko dochowanego w Archiwum Konst. 
Podwysockiego w Rychtach Humieckich pod Kamieńcem Podolskim. 
Lwów, 1864. 
520R (478) Przebrzmiałe dźwięki. Poezye. Drezno, 1870. Drukiem i na- 
kładem J. I. Kraszewskiego. 
52ml. (479) Marja. Powieść ukraińska, przez Antoniego Malczewskiego. 
Poznań, 1862. 
5210. (480) Bucik, humoreska. Kap. Wołody Skiba. (Wł. Sabowski). 
Kraków, 1871. 
.{)21 L (481) !'isma Ignacego Chodźki. Wydanie nowe. Wilno, 18
0-lti81. 
Tomów 3, pysznie opr. 
5212. (482) Poezye Konstantego G... Liście wiosenne. Kraków, 18i!J. 
Z druk. ded. Pyszna opr., w szkat. 
5213. (48H) Nowe Dziady, czy!i Rewja umarłych pod Warszawą w 51. 
roczno 2
. !ist. 18tH r. 
5214. (484) Sielanki i kilka innych l!ism polskich Szymona Szymonowi- 
cza. Wydanie Stan. W
clewskiego. Chełmno, 1864. 
521iJ. (485) Bitwa racławicka (Ustęp z poematu). Paryź, 1859. 
521ft (4ti() !'ieśń Krzysztofa Arciszewskiego. Lwów, 1863. 
5217. (487) Polska nie zginęła i nie zginie. Oddźwi
ki z moskiewskiej 
niewoli. Kraków i Drezno, 1870. Drukiem J. I. Kraszewskiego. 
521H. (488) Kęs chleba, gawęda z pól nadniemeńskich, przez Wład. Sy- 
rokomlę. Wilno, 1855. 
5219. (489) Dinorah. Komiczna opera w 3 aktach, muzyka Meyer- 
beera. Lwów. 
5220. (490) Lechia w IX. wieku. Powieść historyczna, przez W. B. Wy- 
danie nowe. Bruxella, 186
. Tomów 2. 
5221. (4
1) Dzieła Jana Kochanowskiego. Kraków, 1882. Tomów 4, 
razem 0]11'. 
5222. (492) Koniuszyć Brzeski. Opowiadanie, !Jrzez Kajetana Kraszewskie- 
go. LWIJw. 11'17:1. 
5223. (4!J3) Psałterz Dawidowy, przekładania Jana Kochanowskiego. Po- 
znań, 1877. 
5224. (4!14-) Dzieła Teod. Tom. Jeża. Lwów, 1876. Tomów 2. Z (lelI. 
522:. (-itl5) Urywek rozmowy, oryginalnie wierszem spisany przez Jerzego 
Laskarysa. Warszawa, 1857. Z ded. WYlI. 
[1226. (4!16) (Tyt. brak). Poezye Mieczysława Romanowskiego. Lipsk. Opr. 
52:ł7. (497) T. Lenartowicz. Cienie syberyjskie. Lwów. (Bib!ioteka ?tIrówki, 
t. 177). Z ded. 
522ft (498) TIalI'D Ta.ZJ;cyw'D. TIOi.JMR MII
KeBIł'la, nepeBeJI'D H. Bepr'L. 
BapwaBa, 1875.
>>>
272 


Poezja i belletry!!tyką polska. 


522IJ. (499) Jan Andrzej Morsztyn. Poezye oryginalne i tłomaczone. Pierw- 
sze wydanie zbiorowe. \Vąrszawa, 1883. 
5230. (500) Teod. Tom. Jeż. Z ciężkich dni. Powieść historyczna. I,wów, 
1881. Tomów 2. Z ded. 
5231. (501) Wisła. I'antazja, pl'zez Leokadję Jordan - Wierusz. War- 
szawa, 18
O. 
f2;ł2. (502) Hrabią na Wątorach, przez Wład. Syrokomlę. Wilno, 1850. 
:,2;;a. (603) Walka idej. Tragi-komedyja z dawnej przeszłości, pióra F. M. 
Eysymonta. Kraków, 11:\75. Z ded. 
5234. (504) Grochowe wianki. Opowiadanie, przez Zofij,!: Mellerową. War- 
szawa, 11;74. Z ded. Opr. 
5235. (50;') Śpiewakowi I1fohOl.ta bratnie słowo, przez Karola Ba!ińskiego. 
Wyd. 2. Londyn, lH63. 
523G. (50f» Lukrecja Borgia. Opera w 3 aktach. Muzyka Donizettego. Lwów. 
i)2ił7. (507) Z jesieni. Przez Henryka Merzbacha. Bruxela, 1882. 
5238. (508) Strofy. Kraków, 1886. 
5:-23IJ. (509) Obrazki i opowiadania obozowe, przez Alfreda Barwiilskiego. 
Chicago. 181)0. Z ded. 
5::H,0. (510) Wł. hr. Koziebrodzki. Mile złego poczqtki. Komedya w 1 
akcie. Kraków, 1874. Z ded. 
5241. (511) Pokojówka. Szkic obyczajowy, przez Tadeusza Pada!icę. Wil- 
no, 18fiO. 
5242. (512) Felicyan Gryf. Dwa szkice powieściowe. Kraków, lH71. 
524
. (513) Klonek. Obrazek ludowy z życia, nap. }Jrzez Roza!ię z Fe- 
!ixów Saulsonową. Warszawa, 1 H77. Opr. 
5244. (it14) Teresą. Powieść tegoczesna. Nap. Kazimierz Olejowski. Lwów, 
1874. Tomów 2. 
5245. (515) Przeor Pau!inów. Dramat historyczny z XVII. w. Nap. 
Julian M1Irs z Porarlowa. Lwów, 1874. 
52i6. (516) Tadeusz Kościuszko, czyli Cztery chwile z życia tego boha- 
tera. Poznań, 11'380. 
52.1:7. (517) Pamiątka rodzinna z utworów poetycznych Julii z Krzemiil- 
ski ch Antoniowej Szuster. Warszawa, lH84. Drukowane jako ma- 

uskrypt. W szkat. 
521-H. (fll'3) Dziś i wczoraj. Rysy biograficzno - obyczajowe przez Onegdaj- 
skiego. Wydał Antoni Sowa. Petersburg, 1858. 'l'omów 2. 
52tH. (51!ł) Pol,;ka w 1KG3 roku. Lipsk, 11"66. Pysznie opr. 
5250. (520) Petersburg. Von Adam Mickiewicz. Deutsch von Albert ZilJ- 
pel'. 2. Aufl. Hamburg, 1878. 
52:')1. (521) Farys. Grażyna. Przez Adama Micldewicza. Lwów, 1882. 
52:')2. (522) Ballady i romanse. Przez Adama Mickiewicza. Lwów, 1882. 
{2:,);J. (523) 'l'. T. Jeź. Opowiallanie Stasia. Powiastka. Lwów, 1H70. 
52:')4. (521-) 
iema z Portici. Opera w 5 aktach. Muzyka Aubera. Lwów.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


273 


5255. (525) MaIja. PowieM ukraiiJska, przez Antoniego Malczewskiego 
Petersburg, 1857. Illust. Opr. gust. 
5256. (526) Lutnia. Piosennik polski. Zbiór drugi. Lipsk, 1865. 
5257. (527) T. T. Jeż. Ostapek, powieść. Lwów, lR75. 
525H. (528) Cypryana Norwida Rzecz o wolności słowa. Paryż, 1869. 
52f,
. (529) Posłanie do Polski. Przez Seweryna Goszczyńskiego. Paryź,1869. 
5260. (5RO) Nowa lirenka. Rytmy Teofila Lenartowicza. Warszawa, 1859. 
5261. (5iJl) Kolonista jakich mało. Obrazek wiejski. Z natury skreślił 
Kwiryn Wierzeja. Warszawa, 1860. 
521i2. (532) Jan Zacharyasiewicz. W dole i na wyżynach. Warszawa, 1886. 
52G3. (533) Jan Zacharjasiewicz. Nowelle i opowiadania. Warszawa, 1884. 
52G4. (5iJ4) Pan Władysław. Komedya w 3 aktach, przez Anielę Milewską. 
Poznań, 1878. 
5265. (535) Mat.ka artysty. PowieM, przez Aniel
 MilewskI!, Poznań, 1878. 
f,2fi6. (536) Zygmunt. BzeM obrazków dramatycznych, przez Milanę. 
Poznań, 1878. 
5267. (537) Dworacy niedo!i. Sztuka w 4 aktach, przez Zygmunta Sar- 
neckiego. Warszawa, 1876. Z ded. 
5268. (53H) Faworyt. Komedyjka w 1 akcie. Przez J. K. Turskiego. 
Lwów, 1869. Z ded. 
fi269. (539) Wisła. Fantazya narodowa, z zarzuconego r
kopismu. Poznań. 
18H3. Z ded. 
fi270. (540) T. T. Jeż. Pod obuchem. Powieść. Lwów, 1878. Tomów 2. 
5271. (M-l) Saturninowe gody (Platona Kosteckiego). Z ded. 
5272. (542) Bartłomieja Zimorowicza Hymny na uroczyste święta Bogaro- 
dzicy. Kraków, 1876. Z ded. . 
5273. (543) Bal maskowy. Opera w 3 aktach. Muzyka Verdiego. Lwów. 
f,274 (544) Szuler. Obrazek. Nallisal Andrzej Janowicz. Kijów, 1856. 
5275. (545) Zbiór pieśni, przez J. Andrzejewskiego. Poznań, 186R. 
5276. (546) Królewska para. Powieść historyczna. Nall. Józef Trzywdar 
Tl'etiak. LwClw, 1871. 
5277. (547) Grochowy wieniec, czy!i Mazury w Krakowskiem. Komedya 
w 4 aktach, przez Antoniego Małeckiego. Poznań, 1855. 
5278. (548) GoŚĆ z grobu. Opowiadanie kościelnego dziadka. powtórzone 
przez Adama Pługa. (Wyjątek z Ateneum na r. 1851, t. I). 
Wilno, 1851. 
527H. (51.9) Komedja Polska. Lipsk, 1864. 
5280. (550) Hnjota. Nowelle. Warszawa, 1883. 
5281. (551) Straszny dwór, opera w 4 aktach. Muzyka Stan. Moniuszki. 
Słowa Jana Chęcińskiego. Warszawa, 1865. 
1)282. (5f,2) Beata, operetka w jednym akcie, słowa Jana Ch
cińskiego, 
muzyka Stan. Moniuszki. Warszawa, 1872. 
5283. (5f)3) Ostatnia ofiara. Poznań, 1872. 


18
>>>
274 


Poezja i belletrystyka polska. 


5284. (554,) Idealista. Poemat fantastyczny, przez Stanisława Grudziil- 
skiego. Kraków, 1871. 
5285. (555) Powieść ostatniego torbanisty-żebraka (Owerko K!iszawy). Spi- 
sał "Roman Szkarłupka. Kraków, 1862. 
5286. (656) Ksi,!:że niezłomny. Przez Juliusza Słowackiego (z Calderona 
de la Barca). Trag. w 3 częściach. Nowe wydanie. Naumburg, 1861. 
5287. (5fi7) Władysław hr. Koziebrodzki. Po ślubie. Komedya w 1 akcie. 
Kraków, 1870. Z ded. 
5288. (558) Kilka urywków z wierszy Kazimierza Snopka. Warszawa, 
1862. Z ded. 
5289. (559) Obrazki z życia i fantazyi, wierszem, Zofii lJempickiej. War- 
szawa, 1884. 
5290. (5fjO) Józef Rogosz. Dla idei. Powieść z niedalekiej przeszłości. 
Lwów, 1885. Tomów 2. 
5291. (561) Zofia Rudnicka. Obrazki z źycia i prawdy. Lwów, 1882. 
5292. (562) Pani Podkanclerzyna, przez Michała Jezierskiego. Warsza- 
wa, 1881. 
5293. (563) Klemens Junosza. Z mazurskiej ziemi. Szkice i obrazki. 
Warszawa, 1884. 
5294. (564) "Edmund Chojecki. Alkhadar, ustł:P z źycia ojców naszych. 
Paryż, 1854. Tomów 3, opr. Z ded. 
5295. (565) Lat temu dwieście. OpowieM na tle dziejów kroackich. T. T. 
Jpźa. Warszawa 1887. Z ded. 
5296. (5G6) Treny Ant. Edw. Odyńca na zgon córki Autoniuki i wnuczki 
Zosi. Druk jako r
kopism. Kraków, 18H6. 
5297. (567) Komornica, czyli Tajemnice życia wiejskiego. Przez Walerego 
Wielog.łowskiego. Kraków, ] 862. 
52B8. (5G8) Poezye Samuela Twardowskiego. Wyd. K. J. Turowskiego. 
Kraków, 1861. 
529g. (56g) Maryan Gawalewicz. Figiel Benvenuta. Komedya w 1 akcie. 
Warzawa, 188fi. 
[,300. (570) Jarmark w Dąbrowej, w 3 obrazkach, przez Walerego Wielo- 
głowskiego. Kraków. 1 R5R 
5:3U1. (571) Wykl
te dusze. Powieść, przez Jerzego HOl"Wata. War- 
szawa, 1878. 
5302. (572) Z ubiegłych dni. Poezye ***. Lipsk i Poznań, 1868. Z ded nakło 
5303. (573) Macocha, dramat obyczajowy, podług Balzaka. Dla sceny pol- 
skiej przerobił Krystyn Ostrowski. Kraków, 18fH. 
6304. (574) Irena, czy!i Chrześcianie za Domicyana. Powieść oryginalna, 
przez ?II. G. Kraków, 1871. 
f305. (575) Rigoletto. Opera w 3 aktach. Muzyka Verdi'ego. I,wów. 
5306. (fi76) Śmieciński. Powieść szlachecko - ukraińska, !Jrzez Alexamlra 
Grozę. Żytomierz. lH60. Opr. Z ded.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


275 307. (fi77) Ciekawyś? Przeczytaj! Trzy powiastki i wierszyk ulotny. 
Przez Wincentego Dunin Marcinkiewicza. J'!Iińsk, Iti56. Z ded. 
530ft (578) Tatry. Przez Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. (Z 80 ryci- 
nami). Kraków, 1860. 
5309. (579) Karola Hoffmana. Pierwsze kroki. Nowy zbiorek wierszy. 
Suwałki, 1880. 
5310. (580) Powieści Józefa Dzierzkowskiego, w pierwszem zupełnem wy- 
daniu. Lwów, 1875-1876. Tomów 8. 
f,311. (51:11) Lirnik polski. Zbiór poezyi ułożony przez Wandę Żeleńsk
, 
z rycinami Gersona. 'Warszawa, 1883. 
f,312. (51:12) Hajota. Poezyje. Warszawa, 1884. Z ded. 
5313. (583) Oryl. Komedya z przedmieścia w 1 akcie. Bydgoszcz, 1869. 
5314. (584) Pamiątki Ilomowe. Przez Adama Pługa. Warszawa, 1858. Z ded. 
531f. (585) Sceny z życia koczującego. Przez Eugeniusza Żmijewskiego. 
Warszawa, 1.859 i 1R62. Tomów 3. 
5316. (586) Na pochyłości. Powieść, nap. Bolej Krut (Edward Lubowski) 
Warszawa, 1874. Tomów 2. 
5317. (587) Los-opiekun. PowieM, przez Alexandra Niewiarowskiego. 
Wilno, 1885. 
f,318. (588) Kometa. Przez Henryka Lisickitgo. Kraków, 1.869. 
5319. (589) Pieśni z lat młodych i pieśni starca, Januarego Poźniaka. 
Lwów, 1853. Z ded. 
5320. (590) Epigrammata bezimiennych pisarzy naszych, zebrane przez 
Ignacego Piotra Legatowicza. Wilno, 1854. 
53
1. (591) El'Uesta Buławy nowe poezye. Lwów, 1872. 
5322. (592) Adolf Nałęcz. Renegat. PowieM tegoczesna. Lwów, 1869 
HibI. Mrówki, t. 17). 
5323. (593) Sobotka. Księga zbiorowa na uczczenie 50-letniego jubileuszu 
Seweryna Goszczyńskiego. Lwów, 1875. 
5324. (594) Stefan Czarniecki. Poemat w 12 pieśniach, przez Kajetana 
Koźmiana. Poznaii, 1858. 4°, str. 537. Opr. . 
5325. (595) Pisma wierszem i llrozl} Kajetana W
gierskiego. Lwów i Lipsk 
1882. Opr. gust. 
5326-27. (5
6-5!)7) Wszystkie dzieła polskie Jana Kochanowskiego. 
Lwów i Lipsk 1882. Tomów 2. Ozd. opr. Z dodatkiem Fraszek 
J aua Kochanowskiego. 
5328. (f,98) Wybór dzieł Ignacego I\:rasickiego. Lwów i Lipsk. Tomów 3. 
Ozd. opr. 
5329. (599) Jeremi Wiśniowiecki. Sceny dramatyczne z XII wieku. Lipsk, 
1852. Z ded. i poprawkami autora. Opr. 
53;10. (600) W. Ko.szczyc. !)raca Syzyfa. PowieŚĆ. Lwów, 1877. 
5331. (601) Poezye Antoniego Edwarda Odyńca. Wydanie nowe. Wilno, 
1859. Tomów 2. 


18*
>>>
276 


Poezja i beUetrystyka l)olska. 


5332. (602) Teofil Lenartowicz. Rytmy narodowe. Lwów, 1881. 
5333. (603) Pro pub!ico bono. Nowe lJOezje Konstantyna Gaszyńskiego. 
Paryż, 1858, 
5334. (G04) Powódź. Dramat w 3 aktach, wierszem napisany przez Winc. 
Pola. Poznań, 1868. 
5335. (605) Anna Oświęcimówna. Poemat dramatyczny, przez Mikołaja 
Boloz Antoniewieza. Lipsk, 1856. Z ded. 
5336. (606) Adam Krechowiecki. Starosta Zygwulski. Powieść historyczna. 
Lwów, 18B7. Tomów 2. 
5337. (607) Oeuvres poetiques completes de Adam 1I'Iif;kiewicz. Trad. nouv. 
par Christien Ostrowski. 3. M. Paris, 1849. Tomów 2. 
5338. (608) Na Ukrainie. Tragedya w 5 aktach z prologiem i epilogiem. 
Poznań, 1873. 
5339. (609) Zborowscy. Tragedya w 5 aktach. Przez Józefa Szujskiego. 
Lwów, 1869. 
5340. (610) Genezis z ducha. Modlitwa z rękOI)isu J. Słowackiego, dotąd 
niedrukowana. Lwów i Poznań, 1872. 
53-H. (611) Polskie śluby. Pl'zez T. Lenartowicza. Poznań, 1865. 
5;]42. (612) Urwane akordy. Poezye, przł'z St. G. Lwów, 1875. 
534.3. (613) Na chwilę carem. Dramat w 5 aktach i 8 obrazach. Przez 
Juljusza FalkowRkiego. Poznań, 1876. Z ded. 
5344. (614) Poezye Winda!ina Szumowicza. Warszawa, 1878. Tomów 2. 
Z ded. i odp. !istem. 
53
5. (615) Ernesta Buławy utwory dramatyczne. (Kar!ińscy. Joanna 
Grey). Lwów, 1874. Tomów 2, z 2 uwerturami. Z ded. 
5346. (616) Improwizacje i poezje Deotymy. Warszawa, 1854. Opr. 
5347. (617) Ksi
llzówna. Powieść galicyjska przez Mary jana Gorzkowskiego. 
Wydanie drugie. Kraków, 1877. 
5348. (618) Mosiek spekulant. Komedyjka w 2 odsłonach. Królewska 
Huta, 1
70. 
5349. (619) Stefan Buszczyński. Posłannicy. Obraz dramatyczny w 5 od- 
słonach. Lwów, 1876. Z ded. 
53:)0. (620) Z wy!Jrawy wiedeńskiej. Rapsod rycerski, przez Winc. Pola. 
IJWów, lHG5. Opr. 
5351. (621) Herr Thadd!lus oder Der letzte Einritt in Lithauen. Von 
Adam Mickiewicz. Ubers. von Siegfl"ied IJipiner. Leipzig, 1H82. 
5302. (622) Album lwowskie. Wydane przez Henryka Nowakowskiego. 
Lwów, 1862. 
5353. (G23) Malja. Powieść ukraińska, przeż Ant. 1rlalczewskiego. Z iłl. 
Gersona. l.ipsk i \Val'szawa, 1883. W pysznej opr. 
fi35i. (624) Śpiewy historyczne Juljaua Ursyna Niemcewicza. Lipsk, 1866. 
fi3:):). «i23) Wojciech Dzieduszycki. Powieśei wschodnie i zachodnie. Kra- 
ków, 1873.
>>>
Poezja i be!letrystyka polska. 


277 


5356. (626) Ludzie prości. Szkic obyczajowy, przez Jerzego. Laskarysa. 
Wilno i Dynaburg, 1858. 
5357. (627) Marzenia i piosnki. Przez Stanislawa Grudzińskiego. Kra- 
ków, 1
72. 
.5358. (628) Polska na Parnasie. Ausgew!thlte Gedichte in Polen. In's 
Deutsche libers. von Heinrich Nitschmann. Mit beigefiigtem Origi- 
naltexte. Danzig, 1860. Opr. 
535U. (629) Janko Cmentarnik. Gaw
lla ludowa, przez Wladyslawa Sy- 
rokomlę. Wilno, 18a(j. 
:5360. (630) Wielki czwartek. Obraz wioskowy, przez Wlad. Syrokoml
. 
Wilno, 1856. Z ded. wyd. 
5361. (fj31) Siostra mojej żony. Obrazek z życia wiejskiego, przez autora 
"Kłopotów starego komendanta". Lwów, 1878. 
5362. (632) Złote myśli Jnljusza Słowackiego, zebrane przez S(zczęsną). 
Lwów, 1884. 
.5363. (633) Cajus Gracchus, trybun. Dramat w 4 aktach z prologiem, 
oryg. napisany przez Karola Klossa. Lwów, 1876. 
.53fj,j.. (034) Złe ziarno. Komedya w 3 aktach. Przez Kazimierza Zalew- 
skiego. Warszawa, 1877. 
.5365. (635) Pieśni i piosneczki Maryi Sze!igi. Warszawa, 1873. 
53fj6. (636) Bartosz z Trembow!i. Nap. Piotr Zbrożek. Lwów, 1871. 
5367. (637) Bron. Prawdomowski. Heloci XIX. wieku. Spoleczno-histo- 
ryczne ŚlJiewy. Lwów, 187R 
53fi3. ((i38) Ziemowit, książe mazowiecki. Poemat z podail ludu, napisał 
Michał Bałucki. Kraków, 1861. Z ded. 
.5369. (63U) PrzelI ślubem. Komedya w 5 aktach, przez Kazimierza Za- 
lewskiego. Warszawa, 1875. 
.5370. (640) Oeuvres choisies de J. Słowacki. L'Arabe. Traduction de Jules 
Mien. Cracovie, 1875. Z ded. tłum. 
£371. (641) Córa Piastów. Przez Wład. Syrokoml
. (Z muzyką St. Mo- 
niuszki). Wilno, 1855. 
.5372. (642) Rada w Chęcinach. Obraz wstępny we 2 częściach, przez 
Tomasza Olizarowskiego.. Paryż, 1861. 
5373. (6-1,3) Stanisław Grudziński. Poezye. Warszawa, 1883. (str. 202). 
.5374. (644) Herr Thaddiius, oder Der letzte Einritt in Littauen. Eine 
AIlelsgeschichte, von Adam Mickiewicz. Aus dem Polno metrisch 
iibertragen von Dr. Albert Weiss. 
5375. (645) Pokutnicy. Poemat. Napisal Bronisław L. Poznań, 1854. 
{)376. (646) Scena za sceną. Szkic dramatyczny w 4 aktach, nap. Karol 
Pieńkowski. Warszawa, 1861. Z ded. 
£377. ((H-7) Nataniela. Powieść przez Jerzego Horwata. Trzy tomy w je- 
dnym. Warszawa, 1878.
>>>
278 


Poezja i belIetrystyka polska 


5378. (648) Nasze życie. Powieść współczesna, przez 111. D. Chamskiego. 
Toruń 1877. Z ded. księgo 
5379. (649) Z portretów familijnych. Szkice humorystyczno - obyczajowe. 
Poznań, 187H. 
5380. (650) L'aube. - Le dernier. Poemes de Sigismond Krasiński. 
Trad. Ilu pol. et prec. d'une introduction par Constantin Gaszyński. 
Paris, 1863. 
5381. (651) Improwizacje i poezje Deotymy. Poczet drngi. Warszawa, 
1858. 
5382. (652) Dndarz biaJ'oruski, czyli wszystkiego po trosz
. Przez Winc.. 
Dunin Marcinkiewicza. Mińsk, 1857. Z ded. 
5383. (653) Sylwetki. Zebral Kazimierz Chłędowski. Lwów, 1876. Z ded. 
3384. (654) St.arodawne dumy i pieśni. Zebrał Zygmunt Gloger. War- 
szawa. 1877. Z ded. 
5385. (655) Zgon Acerna. Chwila z XVII-go wieku, przez Wład. Syro- 
komlę. Wilno, 18f)6. 
5386. (656) l'tlickiewicz' poetische Meisterwerke, iibersetzt von G. Kohn. 
Sanok, 1880. Opr., z ded. 
.5:187. (657) Życie .Tnljusza Cezara. Żart sceniczny w l akcie, napisany 
przez Nie-Napoleona III. Lwów 1876. 
5388. (658) Dwa pożegnania. Dramat w 5 aktach. Nap. Henryk Nowa- 
kowski. Lwów, 1860. Z ded. 
5389. (659) Dwór i dworek. Powieść przez Jerzego Horwata. Warszawa. 
1878. 
5390. (660) Wyjątki 
 moich poezyj. NapisaJ' Jan Kontrymowicz. War- 
szawa, 1855: 
5391. (661) Próbki rymowe. Pisal i wydał Romuald Zienkiewicz. Wilno, 
1856. Z ded. 
5392. (66
) Jaskinia potępieńca. Powieść przez Fr. Xaw. Tnczyńskiego. 
Poznań, 1875. 
5393. (663) Halka. Opera w 4 aktach. Słowa Włodzimierza Wolskiego. 
. Muzyka Stauisława Moniuszki. Wyd. 4. Warszawa 1866. 
5H94. (664) Paulina z Lo Wilkońska. Jl:a posagiem. PowieŚĆ. Lwów, 1870. 
5395. (665) Pieśni Janusza. Lwów, 18fj3. Tomów 3. 
5ił9fj. (666) Wawrzyna. Powieść przez Pau!in
 Wilkońską. Petersburg. 
1851. 
5397. (667) Szkice helweckie i Ta!ia. Przez Eruesta Buławę. Lipsk. 
1868. Z ded. Opr. gust. 
5398. (668) Prawdziwa historja lat mlódych Antoniego Kostura, przez 
Grzesia z Mogiły. Warszawa 1867. 
5399. (669) Dwór pański. Obrazek dramatyczny w 3 aktach. Z podań 
gminn).ch napisany. Poznań, 185!J.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


279 


5400. (670) Die Entzt1ckung. Ein Gedicht von Theophil Lenartowicz. 
Aus dem Polno iibers. von August Woycke. Ber!in, 1861. 
5401. (671) Czesław. Powieść z opowiadaniem powstania narodowego 1830 
do 1831 r. przez l\Iieczysława z Poznania. Pozna;l1, 1862. 
54tH. (672) Branka. Przez T. Lenartowicza. Poznań, 1867. 
5403. (673) Tomiło. Obrazek z życia ludu, przez Winc. Korotyńskiego. 
Wilno i Dynaburg, 1858. Z ded. 
5404. (074) Aktorka. Powieść, przez Edw. Lubowskiego, Warszawa, 1871. 
5405. (675) Chefs- d' oeuvre poHiques d' Adam l\Iickiewicz. Trad. par lui- 
meme et par ses flis et suivis du Livre de la nation polonaise et 
des PeIerins polonais, avec une notice sur la vie de l' auteur par 
Ladislas l\Jickiewicz. Paris, 1882. 
5400. (076) Zygmunt Krasiński. Grób rodziny Reichstalów. Wydał B. 
T. Poznań, 1879- 
fi407. (677) GarŚĆ pszenna i Cieśla. Dwie Gawędy ludowe przez Wład. 
Syrokomlę. Wyd. 2. Wilno, 1857. 
5408. (678) Zygmunt Librowicz. Z wrażeń kapociarza. Warszawa, 1878. 
Z ded. 
5409. (679) Dramat l'ollzinny. Kartka z dziejów partykularza. Opowie- 
dział Jakób Goldszmitt. Warszawa, 1881. Z druk. dek. Ozd. opr. 
5410. (680) Nocleg hetmański. Gawęda na tle historycznem. Przez Wład. 
Syrokomlę. Wilno, 1857. 
5411. (681) Poezye Konstantego Gaszyńskipgo. Wyd. 2. Paryż, 1856. 
5412. (682) Pieśń o domu naszym. Lwów, 1866. Z ded. 
5113. (fj83) Polska w pieśni. Z xięgi pierwszej. Lech. Przez Deotymę. 
I Warszawa, 11::i59. 
[,414. (6H4) Pan Dezydery Boczko i sluga jego Pafnucy. Obrazek z pierw- 
szych lat emigracyjnego życia. Wyd. 2. Paryż, 1860. 
5415. (61::i5) Stary biuralista. Przez Ant. Nowosielskiego. Kijów, 1860. 
5416. (686) Zerwany most. Komedya w 2 aktach, przez Karola Ciesz8w- 
skiego. Lwów, 1862. Z ded. 
5.H 7. (687) Sobek Skórka albo Chata Grzegorzowa. Powieśó na tle ludo- 
wem, przez Fe!iciana Łobeskiego. Lwów, 1857. 
5418. (688) Wit Stwosz. Dramat w 5 aktach, nap. Winc. Rapacki. War- 
szawa, 11::i74. 
5419. (689) Koleżeństwo szkolne. Dramat w 5 aktach, przez Franciszka 
Barańskiego. Żytomierz, 1H60. 
5420. (690) Kilka pieśni dla kraju, przez Konstantego Gaszyńskiego. Pa- 
ryż, 1864. 
5421. (691) Do wieszcza Psalmów. Paryż, 1859. 
5422. (692) J. K. Turski. Zochna hrabianka. Powieśó. Lwów, 1870. 
Z ded. 


, 
...
>>>
280 


Poezja i belletrystyka polska. 


5423. ((93) Z postępem. Komedya w 5 aktach, przez Kazimierza Zalew- 
skiego. Warszawa, 1874. 
54:24. (fm4:) Luteńka z nad Bugu, czyli Wspomnienia przeszłości. Lipsk, 
1864. I 
5425. (695) Zachwycenie i Blogosławiona. Przez T. Lenartowicza. Po- 
znań, 1855. 
6426. (696) Sobieski w poezyi polskiej. Lwów, 1883. Z ded. 
5427. (697) Jan Kochanowski. Pieśni. Ksiąg czworo. Lwów, 1869. 
5428. (698) Adam hr. Łoś. Opowiadanie Rudolfa. Kraków, 1886. Z Iled. 
5429. (699) Minowski. Komedya w 4 aktach, przez Aleksandra 1łIailkow- 
skiego. Warszawa, 1886. 
5430. (700) J. T. Jeż. Asan. PowieM hist. r,wów, 1269. 
5431. (70l) Chwile stracone. Przez Juljana Horaina. Wilno, 1857. Z ded. 
5432. (702) Dni pokuty i zmartwychwstania. Przez Wład. Syrokomlę. 
Wilno, 1858. 
5433. (703) Wolody Skiba. Kanarki, ustęp z kroniki parafjalnej. Lwów, 
1869. 
5434. (704) Ko!izje obowiązków. Szkic psychologiczny, przez J. Choro- 
śnickiego. Kraków, 1876. Z ded. 
5435. (705) Z chwil wolnych. Wiązanka prac lirerackich. Warszawa, 1884. 
Z ded. 
5436. (70G) Święta Zofia. Wiersz T. Lenartowicza. Poznań, 1R57. 
5437. (707) Pokusa.. Komedya w 1. akcie. Wład. hr. Koziebrodzkiego, 
Lwów, 1871. Z ded. 
fi438. (708) Konrad Wallenrod. Przez Adama Mickiewicza. Lwów, 1881. 
543H. (709) J. P. Woronicz. Sybilla. Hymn 110 Boga. l,wów, 1869. 
5440. (710) Gabryela ks. Pnzynina. Jadwiga. Dramat historyczny w fi 
aktach i 6 odsłonach. Lwów, 1869- 
5441. (711) J. I. Kraszewski. Ostap Bondarczuk. PowieŚĆ. Lwów, lH69. 
(Bib!ioteka 'Mrówki, t. 3). 
5442. (712) Lucjan Tatomir. Lubawa. Lwów, Bihlioteka Mrówki, t. 166. 
5443. (713) Wł. Czap!icki. Bohaterska rodzina. Lwów, Bib!ioteka Mrówki, 
172. Z ded. 
5444. (714) Ju!ius Słowacki. Balladina. Ubersetzt von Ludomil German. 
Z ded. (Kraków, 1882 ?). 
5445. (715) Wojna chocimska. Poemat bohaterski w 10 częściach, przez 
Andrzeja Lipskiego. Lwów, 1850. 
5446. (716) 23 Lutego. Kraków, 1868. 
5447. (717) Marja Klementyna. Opowiadanie o wnuczce króla Jana. War- 
szawa, 1861. Illustr. 
5448. (718) Koniec Stuartów. Dramat histor. w aktach a 7 odslonach, 
przez Ju!iu8za Falkowskiego. Kraków, 1880. Z ded.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


281 


54,49. (719) :Meir Ezofowicz. PowieM z życia Żydów, przez E!izę Orze- 
szkowI}. Z 26 illustr. :M. Andriollego. Warszawa, 1879. 
5450. (720) Grażyna. Powieść litewska, przez Adama :Mickiewicza. Z ił. 
Ant. Zaleskiego. Poznań, 1864. (Brak pierwszych 2 ark). 
5451. (721) Co Bóg dal. Wydał T. M. Ejsmont. Ozd. rycinami A. A. 
Ejsmonta. Kijów, 1872. Z ded. i podaniem autorów. 
5452. (722) Jana Kochanowskiego dzieła wszystkie. Wydanie pomnikowe. 
Warszawa, 1884,. Duża 8°, tomów 3. 
5453. (723) Pisma Kazimirza Brodzińskiego. Wydanie zupełne, poprawne 
i dope1'nione z nieogłoszonych rękopismów, staraniem J.. l. Kra- 
szewskiego. (Z wizerunkiem i życiorysem poety). Poznań, 1872- 
1874. Tomów 8, z których 2 pierwsze w ozd. opr. i z ded. córki 
nieboszczyka. 
5454. (724) Zakryte karty. Powieść współczesna, przez Jana Zacharjasie- 
wicza. Lwów, 1874. Tomów 3. 
5455. (725) Dzieła Adama Mickiewicza. Wydanie zupełne przez llzieci 
autora dokonane. Paryż, 1868. Tomów 4, w dużą 8°. 
54,56. (726) Dzieła l)rzez autora Bruna. Wrocław, 11:;52. Tomów 3. 
5457. (727) Tajny fundusz. Powieść l)rzez Jana Zacharjasiewicza. Kraków, 
1869. Tomów 2. 
54fi8. (128) Poezye Mieczysława Romanowskiego. Zebrał i ułoźył Jan 
Amborski. Lwów, 1883. Tomów 4 (Bib!ioteka polska). 
5459. (729) Poezyje Wincentego Pola. Nowe, poprawne i powiększone wy- 
danie. Nakładem autora. Wiedeń, 1857. Tomów 4. 
5460. (730) Pisma Juljusza Słowackiego. Wyd. 2. pomnożone staraniem 
lIra Ant. 
Iałeckiego. Lwów, 1885. Tomów 3. (Biblioteka Polska). 
5461. (731) Szkice Klina. Warszawa, 1868, 1882-1884. Części (tomów) 
2 (druga w 4 zeszytach). 
5462. (732) Józef Rogosz. Choroby Ga!icji w latach 1866-1876. Pod- 
"' patrzone i opowiedziane przez Dukata. Lwów, 1876 (wyd. 2) i 1879. 
Seryj ( tomów) 
. 
5463. (733) Nowe w
drówki oryginała, Józefa Korzeniowskiego. Wilno, 
1851. Tomów 2 (zużyte). 
5464. (734) Tadeusz Bezimienny. Powieść Józefa Korzeniowskiego. Pe- 
tersburg, 1853. Tomów 3. Z ded. 
546!i (735) Duch i krew. Kilka zarysów z życia towarzyskiego. Przez 
Adama Pługa. Wilno, 1859. Tomów 3. Z druk. i ręko ded. 
546ft (736) Bajronista. Powieść współczesna 11rzez Zygmunta Kaczkow- 
skiego. Wilno, 1857. Tomów 3. 
5467. (737) Powieści naszych czasów, Syweryny z Żochowskich Pru8zak. 
Warszawa, 1853. Tomów 4. Z ded. 
5468. (738) Komedyl' Alexandra hr. Fredry. Wyd 4. Warszawa, 1871. 
Tomów 5.
>>>
282 


Poezja i beIIetrystyka polska. 


5469. (739) Krewni. Powieść przez J. Korzeniowskiego. Wilno, 1857. 
Tomów 4. 
5470. (740) Wybór poezyj Teofila r
enartowicza. Kraków, 1876. To- 
mów 4. 
5471. (742) Domek przy u!icy Głębokiej. Powieść przez Włodzimierza 
Wolskiego. Warszawa 1H59. Tomów 3. 
5472. (743) Uprzedzenie, powieść oryginalna przez Bożennę. Warszawa, 
1862. Tomów 2. 
5473. (744) Lira polska. Warszawa" 1882. Tomików 4, z których 3 
pierwsze ozd. opr. 
5474. (745) Dziedziczka Jadowe". Powieść przez Pau!inę z L. Wilkoń- 
skI}. Warszawa, 1867. Tomów 2. Z ded. 
5475. (746) Łużeccy. Ustęp z wojen tureckich, przez Mieczyslawa Roma- 
nowskiego. Lwów, 1856. 
5476. (747) Monsieur Thadee de . Sop!iQa" , par Adam Mickiewicz. Paris, 
lR76. Tomów 2. (Pot!tes ill. de la PolognI' au XIX-e s.) 
5477. (748) (Poetes illustres de la PolognI' au XIX-e siecie). Cycle ukra- 
inien (Malczewski. Zaleski. Goszczyński) Nice, 1878. Z ded. tlum. 
5478. (749) (Pol!tes illustres de la PolognI' au XIX-e siecIe). Cycle ga- 
!icien (V. Pol. K. Ujejski. Alex. Fredro). Nice et Paris, lR79. 
Z ded. tlum. 
5479. (750) Berlicz Sas. Mozajka, gawędy szlacheckie z lat ubiegłych.. 
Lwów, 1881. Tomów 2. 
5480. (751) Na rozstajnych drogach. Powieść współczesna, przez Leonarda 
Sowińskiego. Warszawa, 1886. Tomów 2. Z ded. 
5481. (752) Dziela Zygmunta Kaczkowskiego. Poprawione i przejrzane 
przez autora. Warszawa, 1874. Tomów 5. Ozd. opr. 
5482. (753) Złota Ksi
a Poetów i Prozaików Polskich. Warszawa, 
1883-1886. T. L zesz. 1-3, t. II, zesz. 1-12, t. III, z. 1-12. 
t. IV. z. 3, 7. 
5483. (754) Odgłos z Polesia. Przez T. M. Ejsmonta. Kijów, 1872. 
Cz
ści (tomików) 2. c 
5484. (755) Zygmunt Sarnecki. Złote serce. PowieŚĆ. Lwów, 1885. Tomów 3. 
5485. (750) Poezye Stefana Garczyńskiego. Lipsk, 1861 (Biblioteka pi- 
sarzy polskich). 
5486. (757) Wspomnienia z lat dziecinnych. Zebrane dla mojej córki, 
przez matkę ])rogosławę. Petersburg, 1854. Tomów 2. 
5487. (758) Cichy Janek i głośny Franek. Powieść przez Edw. Lubow- 
skiego. Warszawa, 1879. Tomów 2. 
54R8. (7fi9) Rękopis znaleziony w Saragosil'. Romans wydany pośmiertnie 
z dzieł hr. Jana Potockiego. Lipsk, 1857. Tomów 6. Z ded. wyd.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


283 


5489. (760) Kaukaz, czy!i Ostatnie dni Sza.myla. Powieść historyczna, 
przez J. Gordona. I.ipsk, 1865. (Biblioteka pisarzy polskich). 
Ozd. opr. 
5490. (761) Biała kniehini. Przez W. B. Wydanie nowe. Bruxella, 1862. 
Tomów 2. (Biblioteka powieści historycznych). 
fi491. (762) August Wilkoński. Ramoty i ramotki. Wydanie nowe i zupełne. 
Z życiorysem autora przeż W. Szymanowskiego. Warszawa, 1873. 
Tomów 5. 
54\:J2. (763) Zła wróżba. Powieść przez autora Ostatniej ofiary. Lwów, 
1
73. Tomów 2. 
5493. (764) Pisma AIlama 1Ilickiewicza. Nowe wydanie zupełne. Lipsk, 
1862-186!). Tomów 6, z których 5 pierwszych ozd. opr. 
5494. (765) Poezje Zygmunta Krasińskiego. Lipsk, 1863. Tomów 3. 
Uzd. opr. 
5491). (760) Poezye Kornela Ujejskiego. Nowe wydanie z wyboru autora. 
Lipsk, 1866. Tomów 2. Opr. ozd. Z ded. 
h
96. (767) Pisma Ju!iusza Słowackiego. Lipsk, 1862. Tomów, 4. Ozd. opr. 
5497. (768) Gawędy i rymy ulotne Wład. Syrokom!i. Wyd. 2. poprawne. 
Wilno, 1856-18fjl. Tomików 6. 
54-98. (769) Nasze życie. Powieść współczesna, przez M. D. Chamskiego. 
Toruń, 1877. 
5499. (770) Dzieła Wincentego Pola. Pierwsze wydanie zupełne. Lwów, 
1875-1876. T. 1-3, 5. 
51)00. (771) Dzieła Jana Lama. Lwów, 1885. Tomów 3. 
5f101. (772) Poezye S. Poznań, 1875. Dl'Ukiem J. I. Kraszewskiego. 
Tomów 2. - 
5:)02. (773) Pisma Zygmunta Krasińskiego. Wydanie zbiOl"OWe, przejrzane 
przez J. Amborskiego. Z przedmow'l Stan. hr. Tarnowskiego. Lwów, 
187fi. Tomów 2. (Bib!ioteka Polska). 
5f103. (774) Pisma Gabryelli. Warszawa, 1861.. Tomów 4. 
5504. (775) Komellye Jana Alexandra hr. Fredry. Wydanie nowe. War- 
szawa, lHBO. Tomów 2. 
5:)05. (776) Pisma Henryka Sienkiewicza. Warszawa, 1880 i 1882. 
T. 1, 2, 4, 5. 
5f106. (777) Pamiętniki JP. Benedykta Winnickiego. Gawędy Wincentpgo 
Pola 3. wyd. Petersburg, lH53 i 1854. Tomów 2. Opr. 
5507. (778) Adolf ])ygasiń
ki. Z ogniw życia. Nowalle. Warszawa, 18
6. 
Tomów 2. 
5508. (779) Poezye studenta. Lipsk, 1863, 1865: T. 1, 3, 4. Opr. 
5509. (780) Poezye. Przez El...y. Kraków 1872 i Lwów 1880 (Bib!io- 
taka Polska). Tomów 3. 
5510. (7
1) Dramata i komedye mniejsze. Przez Józefa Korzeniowskiego 
Serya II. Wilno, 18M. Tomów 2. 


,
>>>
284 


Poezja i belletrystyka polska. 


5511. (782) Czesław. Poezye. Warszawa i Kraków, 1879, 1881 i 1884. 
Zeszytów 3. Z ded. 
.5512. (783) Sewer. Szkice z Anglii. Lwów, 1883. (Bib!ioteka nowości, 
t. 25) Z ded. 
5513. (784) Dzieła Ignacego Krasickiego. Kraków, 1882. Tomów 2. 
Ozd. opr. 
.5514. (785) Nie zawsze ten zbiera, co. sieje. Powieśó przez Józefę Śmi- 
gielską. Warszawa, 1858. Z ded. 
5515. (786); Marya Bartus. Poezye. Wydanie drugie. Lwów, 1880. 
Opr. Z ded. 
.5516. (787) Polowanie, czy!i Panicz w beczce. Krotochwila ze śpiewem 
w 3 odsłonach z r. 1790. Z pism pośmiertnych Jana Sczanieckiego. 
Poznań, lH50. 
5517. (788) Podania litewskie. Przez Ignacego Chodźkę. Ser. 4. Drugi 
pustelnik w Proniunach, czy!i Votum chybione. Wilno, 1860. 
5518. (789) Obrazy litewskie, przez Ign. Chodźkę. Ser. 5. Dworki na 
Antokolu. Wilno, 1850. Tomów 2. 
5519. (790) Powiastki polskie. Przez Fr. hr. Skarbka. Poznań, 1861. 
5520. (791) Kontuszowe pogadanki i obrazki z życia szlacheckiego. Przez 
Konstantego Gaszyńskiego. Paryż, 1851. 
5521. (792) Kraków przed czterdziestu laty. Przez Walerego Wielogłow- 
skiego. (Wydanie pośmiertne). Kraków, 1871. Z ded. nakladcy. 
5522. (793) Kossak i Kuczma, dwaj konfederatowie. Studyum patologiczne, 
napisał :M. Bogdanowicz. Lipsk, 1876. 
5523. (794) Jełowiczowie Bukojemscy. Historya prawdziwa dawnej rodziny 
i kawałka ziemi, z archiwów i podań rodzinnych przepisał Piotr 
Jaxa Bykowski. Warszawa, 1879. 
5524. (795) Sursum corda. Encyk!ika oblężonego, oda Cypryana Norwi(la. 
Paryż, 1867. 
5!)25. (796) Syn Polaka do matki Francuzki, przez T. D. J. PaIJ'ż, 
w druk. i !itogr. Maulde i Renou. 
5526. (797) Do dziatek polskich. Pacierz. Przez T. D. J. Paryż, w druk. 
L. Martinet. 
5527. (798) Trzy pieśni z ziem polskich z muzykI!' Ułożył Saturnin 
Swierzyński. Kraków, 1871. 
5528. (799) Męczeństwo Zbawiciela. Poemat Karola Ba!ińskiego. Lwów, 
1864. 
5529. (800) Jan Kochanowski z Czarnolesia. Poemat Stefana z Opatówka, 
Poznań, 1884. Z ded. 
5530. (801) Dzisiaj. Przez autora "Moje sny". Poznań, 1874. Drukiem 
J. 1. Kraszewskiego. 
5531. (802) Orędowniczka ziemi naszej. Wiersz Michala Jezierskiego. Odes- 
sa, 1858. Z ded.
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


285 


5532. (803) Polkom w cześć! Obrazek ułożony na pam. 200-nej rocznicy 
odsieczy wied. Nap. W. B. Engestrom. Poznań, 1883. 
fi533. (804) Sowiński. Lwów, 1860 (Przedruk z Dziennika literackiego). 
5534. (805) Na cześć Don Pedra Kalderona de la Barca w dwóchsetną, 
rocznice jego zgonu. Wiedeń, 1881. Z ded. 
fi535. (806) .Kalwarya na Żmudzi. Opowiadanie Karo!iny Proniewskiej. 
Wilno, 1856. 
5536. (1;07) Fenix. Improwizacya przez Bu. R... Kraków, 1886. Z ded. 
5537. (80b) Marcina Kobiernickiego, nieznanego pisarza z XVI w. Hi- 
storya o czterech młodzieńcach i Treny panu Jakóbowi Strusiowi 
od rąk tatarskich zginionemu. Wydał Jakób Kaz. Gieysztor. War- 
szawa, 11'586. 
5538. (809) BacznoŚĆ orle z Lechitu. Kilka wierszy do naczelnego ziem 
ruskich wodza J. E. R. Paryż, 1864. ZdacI. 
5fi39. (810) Dr. Józef Długoborski. Echa szalonej Ameryki. I. Kijów, 188G. 
5540. (Hll) Zapowiedż poematu nowego Człowiek wobec Boga i przyrody. 
Legenda o Madeju. Przez Mich. Borejka Chodźkę. Paryż, 1876. 
. 5541. (812) Z dziejów serca. Kilka rymów Józefa Lubicz Orłowskiego. 
Lwów, 1885. Z ded. 
5542. (813) Oko!ica Mogiły. Przez N. E. Krak6w, 1864. Z ded. 
5543. (814) Żuawi. Dramat w 2 aktach, napisal K. 1\1iarka. Królewska Huta, 
1869. t 
5544. (815) Bez szczęścia. Nowella M. D. Chamskiego. Lwów, 1878. 
5545. (81G) Dawniej za wcześnie, dzisiaj za późno. Obrazek z źycia co- 
dziennego w 3 aktach. Napisał Józef Starykoń. Drezno, 1870. Na- 
kładem i drukiem J. I. Kraszewskiego. 
5546. (817) Izaak. Misterium z dziejów bib!ijnych, przez Ernesta Buławę_ 
Lwów, 1871. . 
!)54,7. (H1B) Obchód Malborski. Poemat krzyżacki. Kraków, 1.872. 
5548. (819) A. J. Sęk. Bawmy się w źołnierzy! Kraków, 1885. Z ded. 
5549. (820) Chorągiew słowiańska do grobu św. Cyryla w Rzymie. Przez 
Teofila Lenartowicza. Lw6w, 1881. Z ded. 
5550. (821) Hymn do Polski, podług de Lamennais-go, przez J. G. Lwów, 
1880. Z ded. . 
f,5fi!. (822) Duch od wschodu, Ludwika Nał
cza. Lwów, 1886. Z ded. 
5!J32. (823) W zgon Bohdana Zaleskiego. Przez Ludwika Nałęcza. Lwów, 18;-16). 
5:,53. (824) Zamek Bydgoski. Powieść poetyczna przez Stan. Tomkiewi- 
CZI1.. Wyd. 2. Przemyśl, 1881. Z ded. 
:)55-1-. (82fi) Libertas. Lieder uud Reminiscenzen aus der Zeit der Frei- 
heitskiLmpfe, verf. von den namhaftesten polnischen Dichtern, herausg. 
von G. Kolm. Przemyśl, 1880. 
53[)5. (H2G) Dziady. Na obchÓll pólwiekowej rocznicy powstania narodu 
polskiego. Przez Weterana. Kraków, 1880.
>>>
286 


Poezja i belletrystyka polska. 


5556. (827) Pięć hymnów, przez Jerzego Laskarysa. Poznań, 1858. Z ded. 
5557. (82ł:1) Świ
ta Zofia. Wiersz Teofila Lenartowicza. Poznań, 1857. 
55fi
. (t!29) List Cezara Polewki do Bohdana Zaleskiego. Lwów, 1H82. 
5559. (830) W imię boże -- dalej w świat! Przez Gabryelę z G... P... 
Wyd. 2. Wilno, 1859. 
556U. (831) Demokraci i arystokraci. Obraz dramatyczny w 5 odsłonach. 
Poznań, 1858. Z dopiskami. 
5fi61. (832) Dorfgeschichten. Von Heinrich Sienkiewicz. Aus dem Polno 
iibertr. und bevorwortet von PhiliIJP L6bensteiJl.. Leipzig, (l"'niv. 
RibI. 1437). 
5562. (833) Sto frantowek z połudnjowej częścj Pomorza Kaszubśkjego. 
Do nabicja v Svjecju (Schwetz) nad Vjsłą u xjęgarza J. Hauffe. 
5563. (83.i) 1t1ateryały do etnografii słowiańskiej: Pieśni ludu polskiego. 
zebrał i wydał... Lud itd. przedstawił Oskar Kolberg. Warszawa, 
1857, 1Ro5, 1867, 1869. Razem tomów 4. 
55Gi. (835) Lud itd. Przedstawił Oskar Kolberg. Kraków, 1871, 1873- 
1877, 1879 -1883. Tomów 12. 
556fi. (ł:l3G) Pieśni ludu polskiego w górnym Szląsku z muzyką. Zebrał 
i wydał Ju!iusz Roger, dr. med. Wrocław, 1880. Ładnie i mocno 
w sk. opr. 
55(i6. (837) Wieś Świątniki (wiejskie zarysy). Przez l. K. Gregorowicza. 
2 tomy, Warszawa, 1886. 
55G7. (83H) Wnuczęta. Powieść współczesna, przez Zygmunta Kaczkow- 
skiego. Petersburg i 1\lohylew, 1855. Tomów 4. 
55fiK. (83H) Zbiór l,owieści Adolfa Mostowskiego. Warzawa, 1884. 
5569. (840) Ruda. Polnische Volks!ieder der Oberschlesier. Uebertr. von 
Hoffmann von Fallersleben. Cassel, 1Hfj5. 
557U. (841) Lud. Pieśni,' podania, baśnie, zwyczaje i przesądy ludu z IIla- 
zowsza czerskiego, wraz z tailCami i melodyami. Zebrał Kornel Ko- 
złowski. Warszawa, 1869. 
5571. (842) Na rozdrożu. Powieść z niedalekiej przeszłości, IJl'zez J. S... 
l,wów, 1861. · 
5572. (843) Pisma różne wierszem Stan. Jachowicz&. Warszawa, 1853. Z ded. 
5573. (844) Piosenki !irnika polskiego. Warszawa, 1
60. T. l. zesz. 2. 
5574. (845) Marya Konopnicka. Poezye. Serya II. Warszawa, 1883. Z Iled: 
5575. (84.() I1Inemonion. Fragment, wydał Antoni Bronikowskir Ostrowo 
1852. Z ded. Opr. 
557f.i. (847) Fe!iks I(ozubowski. Z źycia Polaków po świecie (Opowiadania 
i obrazki). Ser. I, t. I. Cieszyn, 1879. 
5fi77. (848) Alf. . Tl"Zaski". Poezyj t. 1. Kraków, lR69. Z ded. 
557H. (849) Helena, powieśóspółczesna Teod. T. Jeża. Poznań, 1869. Tomów 2. 
5579. (850) Przekłady poetów polsko-łacińskich. T. I: Poemata Klemensa 
Janickiego, przekład W.ład. Syrokomli; t. I V V: lJoezye ksi
dza
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


287 


Macieja. Kaz. Sarbiewskiego, przekład Wład. Syrokom!i; t. VI: 
Dodatki i uzupełnienia. Wilno, 1851-1852. Tomów 4. 
5580. (851) Faustyna Świderskiego Pisma Humorystyczne. Zeszyt (tom) L 
Częstochowa., 1883. 
5581. (ł;52) Korczak. Baśf1. CzęM L Kraków, 1886. Z ded. 
5582. (853) Dzieła Dominika Magnuszewskiego. T. L Lwów, 1877. 
5583. (854) Feliksa Wicherskiego Miscelanea. T. L Paryż, 1872. Na 
wel. pap. 
5584. (855) Pieśni Godziemby. Echo z za Tatr i Karpat. T. II. Kraków, . 
1881. W ozd. opr. Z ded. dla Maurycego Jokai-a. 
5585. (856) Leopold hr. Starzeński. Dziela dramatyczne. T. L Lwów,
 869. 
5586. (857) Zygmunt Saruecki. Prace dramatyczne. 'r. L Warszawa, 1880. 
55H7. (858) Janina. Fragmenty historyczne, napisal Teodor Michał S
cz- 
kowski. Warszawa, 1H87. Z ded. 
5588. (8SB
 Obrazy i charaktery z pierwszej polowy XIX. w. Przez Stan. 
hr. Kossakowskiego. Obraz pierwszy: Stara panna czyli intryga. 
wiejska, komedya w 1 akcie. Poznań, 1858. 
55HB. (860) Poezye Feliksa Piaseckiego. Odllział L Kraków, 1H61. 
55UO. (8Gl) Dzieła Ludwika Osińskiego. T. I. Warszawa, 1861. 
5591. (862) Pamiętniki Wampira, przez Zenona Rappaport. T. I, cz
ści 
1 i 2. Warszawa, 1861. 
5592. (863) Fe!icyana Utwory IJowieściowe. I. Warszawa, 1884. 
55B3. (8H4) Bajki Fe!iksa Mikorskiego. Cz. I. Warszawa, 1868. 
55Y4. (86[,) Wład. hr. Koziebrodzki. Komedyl' jednoaktowe. Serya L Wyd. 
nowe. Warszawa, 1HH2. Z ded. 
5595. (866) Józef l\:ościelski. Poezje 1861-1882. Serya l. Kraków, 
1883. Z ded. 
5a9u. (8fj7) Maryan Gawalewicz. Kornedyl' jednoaktowe i monologi. Serya 
L Warszawa, 1884. 
5597. (868) Piosnki i gaw
dy humorystyczne. Napisał M. Rodoć. Kraków 
i Rl'Uksela, 1876, lH78. Zeszyt I, V, VI. Z ded. 
55
i:t (8GU) 1\1. Rodoć. Satyry. Serja nowa. Lwów. 1883. Z ded. 
51)99. (870) Klejnoty poezyi polskiej, z krótkiemi życiorysami poetów. 
Przez A. L. W. (hhlzial L poczet 2; od. II. poczet 2 i 3. War- 
szawa, 1857 i 1HbU. 
1)600. (871) Wkadysław Syrokomla.. Chatka w lesie. Cz. L Wilno, 1856. 
5(j01. ((872) Stefan Baryczka. Satyry. Serya L Warszawa, 1878. 
5tiU2. (87R Wrażenia pielgrzyma po swojej ziemi. Poemat Wł. Syrokomli 
L Z Litwy do Wielkopolski. Wilno, 1860. 
[)()()3. (874 ) Wszystkie dziAła polskie Jana Kochanowskiego. W yilanie Kaz. 
Józ. Tnrowskiego. T. L Przemyśl, 1857. (8°). Opr. 
5GO
. (875) Obrazy i szkice. Przez Karola Cieszewskiego. T. L r,wów, 
18(jl. Z ded.
>>>
288 


Poezja i belletrystyka polska. 


5G05. (876) Sukcessye i praca. Powieść, przez Józefę Śmigelską. T. II. 
Petersburg, 1854. 
5G06. (877) Piewiec z nade Dźwiny. Poezye Antoniego Krumana. Sposzyt 
(tom) l. Wilno, 1860. 
5607. (878) Poezje Józefa Grajnerta. Pieśni i dumki. Zbiorek 1. War- 
szawa, 1863. 
f,!i08. (879) Pisma Pau!iny z L. Wilkońskiej. Poznań, 18tH i 1864. T. 
4-7 (Ska!ińce, tomów 3; . Na pograniczu). 
f,tj{)9. (880) CO'Hlllellin A. Mln
KeBH'la. pyccKin rrepeBO.n;'L B. EeHe- 
AIłKTona, H. CeMeHona H ApyrnX'L IIHCaTeJleA. IIo.n;'L pe.n;. II. H. 
IIo.llenoro. Cu6. II MOClcBa, 1882. 
5610. (881). Pisma Michała Czajkowskiego. T. 9 i 10 (Dziwne życia 
Polaków i Polek, Bułgarja). Lipsk, 1865 i 1872. (Bib!ioteka pi- 
liIarzy polskich). 
5G11. (882) Dzieła Adama :Mickiewicza. Lwów i Paryż, 1885. Tomów 3. 
5(j 12. (883) OeUVl'es completes de J ules Slowacki. Traduction et preface 
de Wenzeslas Gasztowtt. T. 1. Paris, 1t;70. 
5G13. (884) Dzieła Adama Mickiewicza. Wydanie zupełne przez dzieci 
autora dokonane. Paryż uno i 1880. T. L i V. 12°. 
5614. (885) iycie w parafii, opowiad. Cześnikiewicza. (Justyna, Kronika 
plebana, Okicnko w poddaszu, Szlachecka dusza na komornem w chłop- 
skim ciele) Warszawa, 1860-186L Tomów 6. 
5tH5. (886) Dziela Józefa Korzeniowskiego. T. 1. Warszawa 1871. 
flu1(j. (887) Poezje Józefa B. Zaleskiego. Petersburg, 1852. T. 3 i 4 (ra- 
zem opr). 12°. 
5617. (888) ])ramata Józefa Szujskiego. Serya 1. Kraków, 1867. 
5618. (889) Poezye ks. Stan. Grochowskiego. Wydanie Kaz. Józ. Turow- 
skiego. Kraków, 1859 (Bib!ioteka Polska, 1859, zesz. 34 i 35, 
52-55). 
5(j19. (890) Wespazyana z Kochowa Kochowskiego pisma wierszem i prozą. 
Wyd. K. J. Turowskiego. (Bib!. Polska, 185!), zesz. 14-18, 28 
-31, 40-44). Kraków, 1H59. Tomow 3. 
5(j20. (891) Poezja w życiu. Ser. 1. Obrazy poleskie, przez F. M. Eysy- 
monta. Kraków, 1875. Z ded. 
5G21. (892) Nowelle. 1. Kraków, 1883. 
5fi
2. (893) Duma z dum ukraińskich. . Pieśni !irnika o ukraińskiem ko- 
zactwie. Przez Erazma lzopolskiego. Warszawa, 1858. Z ded. i odn. 
!istem autora. 
502ił. (8\)4) Dzieła lJoetyczne 
ierszem i prozą, J. P. Woronicza. WYlI. 
Jana Nep. Bobrowieza. Lip8k, 1
ó3. Tomów 3, opr. 
5(j24. (89f,) Wienipc. Pismo zbiorowe. Ofiarowane Stanisławowi J :łCho- 
wiczowi przez pierwszych kraju Autorów oraz !icznych Jego lJrzy- 
jaciół i wielbiciilli. Warszawa 1857 -5H. Tomów 3, czy!i zeszytów 7
>>>
Poezja i belletrystyka polska. 


2
9 


fl1)25. (896) Pisma Karola Drzewieckiego. Zebrane i wydane przez J. l 
Kraszewskiego. Poznań 1880. Tomów 2. 
,:,(j2fj. (897) Roman Zmorski. Leslaw, szkic fantastyczny. Lwów, 1870. 
(Bib!. :Mrówki 27). 
[627. (898) M. Szygaryn. Teraźniejszość. l. Warszawa 1884. 
fl6
3. (8m) Jasełka (Szopka). Oratoryum ludowe w sześciu oddzialach, 
w śpiewach i obrazach scenicznych. Z kolend, kantyczek i melodyj 
chorału kościelnego polskiego, zestawił ks. Leonarll Solecki. Lwów, 
1881. 
31i29. (gOU) Władysław Trelewski. Serya l. Próby dramatyczne. Zeszyt 
2. Frącka i Franciszka, sielanka ze śpiewami w 3 aktach. - Nie- 
przyjaciółka fraków, fraszka ze śpiewami w 1 akcie. Poznań, 1883. 
fiU30. (901) Dzieła Franciszka Karpińskiego. Wyd. K. J. Turowskiego. 
Kraków, 18(j2. Zesz. 4-6. (Bib!. Polska, 4-6). 
flmn. (!:I02) Siestrzenica i ciotka. Powieść obyczajowa, przez Ew
 Fe!iń- 
ską. Wilno 1853. 
5U:32. (g03) Śmiech dla łez. Wydawnictwo humorystyczne na korzyść po- 
gorzelców, lod red. Kolców. IIlustr. Warszawa 1885. 
5(jHH. (904) Rarogi Obywatelskie. Przez Bociana Wileńskiego. Wilno, 1861. 
i)f)H4. (905) Unja. Poemat Henryka Hugona Wróblewskiego. Z illustracYIł 
Leona Picarda. Kraków, 1869. 


p O e z j a i b e II e t r J s t J k a o b c a. 


flfi;Ii). (1) Podwójna śmierć. Powieść Maurycego Jokai'a. Warszawa, 1882. 
i)(jH6. (2) Wojnarowski. Poemat rossyjski Rylejewa. Przekład polski. Po- 
znań, 1 H6l. 
fi(jH7. (3) Marija, maty Isusowa. Wirszi Tarasa Szewczenka z uwahamy 
M. Drahomanowa. Żenewa, lH82. Z ded. 
i)lmH. (4) Alf. Na greckiej !irze. Wiedeń i Warszawa, 1882. 
:'Jmm. (5) A. B. Edwards. Tysiąc mil na falach Nilu. Tłum. z ang. przez 
hr. Bo D. Lwów, 1880. Tomów 2. 
!}(j.1.0. (6) Neue Dorfgeschichten von Bertholll Auerbach. Stuttgart, 1876. 
Tomów 3. 
5fa t. (7) Śmierć Iwana Groźnego. Tragedya w [) aktach, przez hr. A. K. 
Tołstego. Kraków, t H70. . 
fI{;ł2. (8) Czattel'ton, lIramat Alfreda de Vigny. PowielIziany po polsku 
przez Apolla Korzeniowskiego. Kijów, 11':\57. 
i1Gl3. (9) 1IIiłośne pieśni HOl'ltcego. Przełożył K!in. Warszawa, tR71. 
51; H.. (10) Wiener Schrjftsteller uUlI Journa!isten. Typen ul1l1 Silhouetten 
von Don :'!l'avento. 2. Aufl. Wipn, 1874. 


1!1
>>>
2BO 


Poezja i belletrystyka obca. - 


ó645. (11) Der Kaiser. Roman von Georg Ebers. 7. Aufl. Stuttgart und 
Leipzig, 1881. Tomów 2. Pysznie opr. 
5646. (12) Pieśń o Nibelungach, staroźytna epopeja niemiecka. Przełożył 
Antoni J. Szabrański. Warszawa, 1881. 
5G47. (13) Powieści E. T. A. Hoffmanna. Tłum. z oryg. Maurycy Ernest 
Wereszczyński. Warszawa, 1859. Tomów 2. 
5648. (14) Alzyra czy!i Amerykanie. Trag. Woltera w fi aktach. Przekład 
Adama Jankowskiego. Warszawa, 11'153. Z ded tłum. 
56i!). (15) Ivan Tourguenef. Dimitri Roudine, Buivi du Journal d'un hom- 
me de trop et de TroiB rencontres. PariB. 
56f)O. (16) Alexandre Weill. Mes romans. Avec la preface de Hem'i Heine. 
Paris, 1886. Tomów 2. ozd. opr. 
5651. (17) Serapis. HistoriBcher Roman, von Ueorg Ebers. Stuttgart unii 
Leil}zig, 1885. W pysznej 0llr. 
56:)2. (18) Nachtwachen. Von Bonaventura. Lindau u. Leipzig, lHi7. 
5651. (lU) Drahomira. Trag. w :) aktach Józefa Weilena. Przekład W. 
L. Anczyca. Warszawa, 1869. Z ded. tłum. 
5054. (20) Ivan TourgmJref. }Iemoires d'uD seigneur ruBse. 'l'rad. 11111' 
Ernest Charriere. PariB, 18RH. Tomów 2. 
561)5. (21) Duma o Hiawacie, Henryka W. Longfellow. Przekład Fe!iksa 
Jezierskiego. Warszawa, 18(;1. 
5656. (22) Fiori esotici trapiatanti in Ita!ia, dalI Uomm. Pietro Reruauo' 
Silorata. Roma, 1 H77. 
5657. (23) Comte Leon Tolsto'i. LfB cosaqueB. Souvenirs de Sebastopol. 2. 
M. Pllris, 1 RH6. 1 .1ł 
fl658. (24) I. Tourgueneff. Les eaux printanieres. Le Gentilhomme de la 
steppe. Paris. 
5659. (2:» I. Tourgulmeff. OeUVl'es dernieres (Monsieur :Fran
ois. Le cl18fit 
de l' amour triomphant. Clara MiliteL. Un incendie en mer). 1. ToUl
 
gulmeff, sa viI' et son oeuvre, par E. M. de Y ogiie. Discours de 
Renan prononce sur la tomue de l. Tourgueneff. Paris, 188iJ. 
f,(;()U. (26) Burgrafowie. Dramat w 3 częściach Wiktora Hugo, tłum. Ka- 
zimierz Kaszewski. .Warszawa, 1861. 
5661. (27) Maja. I1Iisteryum dramatyczne z szeregu dramatów indyjskich 
wyj
te przez Angela. de Guuernatis. Przekład Wład. hl'. Tarnow- 
skiego. Lwów, 1876. 
5662. (21:\) Au Calderon. Uedicht von Edmund 1orer. 2. Ausg. Leipzig 
1881. 
5663. (29) Tannhauser uml der Siingel'krieg Ruf Wartburg. Grosee roman- 
tische Oper in 3 Akten von łUchard 'Vagner. J)re8deu. 
5fi64. (30) Życie w rzeczywistości, przez :Matyldę Bom'don. Tłum. przez 
A. :M. Drezno, lH70. Drukiem J. I. Kraszewskiego. 
56(j5. (31) Wanderbuch. Billler uml Skizzeu von A,lolf Stern. Leil'zig.
>>>
Poezja i belletrystyka obca. 


2ut 


.i)lifi6. (32) Terres vierges. Par I. Tourgueneff. 2. M. Paris. 
5607. (33) Juliusza Verne. Przygody trzech Roslyan i trzech Anglików 
w południowej Afryce. Przeł. Wł. L. Anczyc. Wal'dzawa, 1879. 
Z ded. wYlI. 
-56680 (34) tJonstantino :M:aes. Curiosita romaue. Roma, 188;). Tomów 2. 
51i6!). (35) Alexandre Herzen. De l'autre rive. Trad. du !"Usse par A.lex. 
Herzen fiIs. GenevI', 1870. 
5G70. (3(j) Th. Oosto'ievsky. Krotkala. Tl'ad. du !"Usse par E. Halperine. 
. Parie. 
5G71. (37) Vom haltischen Strande. RUgisch-pommersche Lebensbilder, von 
Karl von Rosen. Ber!in, 1876. 
.ufi B. (38) nie National- Literatur der Skmlllinavier. Eine prosaische und 
poetische Anthologie aus den besten nordischell Schriftstellern, mit 
I'rHiuterndell, kritischen uml biugraphischen Notizen. Herausg. von 
Dr. A. C. W ollheim, Cheva!ier Ila. Fonseca. Mit Illustrationen. Ber!in, 
1875-1877. Tomów 2 w 30 zeszytach. 
5673. (:19) Alexis Pissemsky. Dans II' tombillon. Roman en h'ois parties 
trad. du ru
se par Victor Del'ljly. Paris, 1881. 
-5(j74. (40) Tajemnicza intryga, przez Emila Gauoriau. Przekład WłOll. 
Hór"kiego. Lwów, 1874. Tumów 2. 
5fi7:1. (ił) Lirici deI secolo XVI, eon cenni biografici. Ed. stereotipa. )Ii- 
lano, 187H. 
567fi. (42.1 Aida. Oper in 4 Akten von G. Verdi. Text von Antonio 
Ghislauzolli, mr die deutsche BUhne bearl). von J ulius Schanz. 
:\lailaml. 
5fi77. (43) Ifigenia w Taurydzie. Dramat J. W. Giithego. Przekład Mar,ri 
z Neyów Kurtzmanowej. Tarnów, 1.8HO. Z rled. 
5678. (44) Victor Hugo. Quatrvingt.tl'eize. 5. M. Paris. 1H74. Tomów 3. 
5079. (45) Don Juan's Ende. Trauerspiel in 5 Akten, von Paul Heyse. 
Berlin, 18
3. 
5G8/). (46) Posledni vide. PovilIka z horskł-ho 
ivota. Dle polskeflO vzllc- 
lal Fr. Vavra. V Brne. (
itbavne bib!ieteky dilo 35). 
5G81. (47) Ostatni l\IlIhikalliu. Puwieść histurycznH. z 1757. J. F. Coopera. 
'fł:um. przez Felixa Wrotnowskiego. Lwów, 188-'ł-. 'romów 2. 
-56B2. (48) Z. 1\1. Schwartz. Na rozstajnych drogach. Ze wspomnieil le- 
karza. Lwi"v, lHH3. 
5683. (49) llCpeEOJl,LI 11 lIOJl,paiKaHill II. B. Ecpra. JI3.11:. H. B. rep- 
6eJlR. CIl!. 18fiO. 
56:34. (50) M. W. Huhola powieści pomniejsze. Z rossyjskiego. LwiIw, 
l871. (Przekład Paulina 
więcickiego). 
50,;5. (M) Ustt:p z drugiej pieśni Don Żuana L. BY1'ona. Przeł. Wiktor 
, z Baworowa. Kraków, 1877. 


W.
>>>
292 


Poezja i belletrystyka obca. 


flG80. (52) Eljasza Teguera Frytjof. Przekład Jana Wiernikowskiego. Pe- 
terslJUrg, 1861. 
5687. (53) W. SzekSlJir. Król Lir. Trag. w 5 aktach. Przekłall Adama 
Pługa. Lwów, 1871. 
fi688. (54) Życie snem. Dramat Kalderona, w przekł. J. Szujskiego. Lwów, 
1883. 
fI(j89. (55) Don Żuan, Byrona. Pieśń 3. Przekład Wiktora z Baworowa. 
Kraków, 1877. Z dell. tłum. 
5G!l0. (5G) Ur. G. Ebers. Córka króla egipskiego. Powieść, tłum. z niem. 
przez P. Wilkońską. Lwów, 1877.. Tomów 3. 
5G91. (57) Dobre żony. Powieść autorki "Małych kobiet.ek". PrzekłulI 
z ang. Zofii Grabowskiej. Warszawa, 187fj, Gust. opr. 
fi(jB2. (fi8) Jarosław Vrch!icki. Duch i świat. Poezye. Przeł. z czeskiego 
Miriam. Warszawa 188fj, 
56f13. (59) Święci poeci. Pieśni mistycznej miłości. Zebrał i wytłumaczył 
Lucyan Siemieński. Lwów, 1877. 
5(j94. (60) K. Dickens. Z głębi morza. Powieść z ang. tłum. Jan Lam. 
Lwów 1876. 
5H9f). ((il) Agata, przez Matyldę Bourllon. Tłumaczone przez 1\1. A. Dre- 
zno, 1870. 
fiG9G. (62) De Polen in Danzig. 
burg, 
881. 
5697. (63) A
eI. Powieść hist. z czasów Karola XII. E
jasza Tegnera. 
Przełożył z oryginału Wawrz. hr. Engestrom. Poznań, 1877. Z ded. 
tłumacza. 
569H. (64) Latarnik z Bostonu. Powieść amerykańska, panny Cummillg. 
Przeł. przez SewerYllę z Żochowskich Pruszakową. Warszawa, lH(jO. 
Tomów 2. 
5699. (fj5) Snoby, utwór humorystyczny W. M. Thackeray'a. Tłum z ang. 
Petersburg, 186(). 
5700. (66) Aus Ileutschen Hauen. Erziihlungen von Friedr. Boden8tedt. 4. 
Aufl. 2 Theile in einem BanIle. Jena. 
57U1. «(i7) l\lirowirz ulllI der gefangene Czar Iwan Alltonowicz. Ein hi st. 
Roman in 3 Biichern, von Gregor Uanilewski. Aus dem Russ. iiberŁ1". 
umI bevorwol'ł.et von Philipp. Li)benstein. Leipzig. (Universal. Bib!io- 
thek, N. 13fil--1
55). 
57U2. (fiH) W Dalekarlii. Powieść, przez Fryderykę Bremer. Tłum. IJl"zez 
S. P . Warszawa, ] BfiS. 
571.1:3. (GB) Gustav Schwebmhke's Ausgewiiblte Schriften. Deutsch und Llt- 
tpinisch. Vermehrte Ausgabe. Halle, 1866. 
i) 70 L (70) Hmgaratilakam mUł I{Hura .'II0UIJIf. BOJlbHbIII 
LI'8pTPllrapH, ,l(pCBlle-IIII,l(iłiCł(o
IY n09TY II l'ipaTY 


Hist. Erzahlung von C. Quandt. Hum- 


nO,l(pailmHin 
)IarapaJ{JKu
>>>
Poezja i belleb"ystyka obca. 


29ił 


BHI(paMR.II;IITLII, iKllllweMY 3a Htmw.IlLKO TLICSI'l'It JltT'It .11;0 P. X. 
II03Halll" lH81. PYl!zne wyd. 
fi70f. (71) Ponson du Ten-ail. Bracia przyrodni. Lwów, 1
74. 
570H. (72) !)je Provinzialin, Lustspiel in einem Xufzuge. Nata!ie, Schau- 
spiel in 4 Aufziigen, von Iwan Turgenjew. Aus dem Russ. und fur 
die deutsche Biihne bearbeitet von Eugen ZabeI. Berlin, 1885. 
5707. (73) La viI' d' un Polonais. Piece dram. en 5 tableaux avec un pro- 
logue, lJar Xavier l)odziemny. Geneve. 1866. 
570
. (74) L'allli Fritz. Par Erckmann - Chatrian. 4. M. Paris, 1
76. 
5709. (75) Victor Hugo. L' annee terrible. 3 ed. Paris, 1872. 
5710. (76) Fantasio. Com. en 3 actes, en prosI', par Alf'rell de Musset. 
Paris, 1866. 
6711. (77) Agamemnon. Trag. Eschylosa, przekładania Zygmunta Węclew- 
skiego. Poznai}, 185(i. Z ded. wyd. 
6712. (7H) Victor Hugo. 'l'orquemada. Drame. 3. M. Paris, 1882. 
5713. (7H) PieBni kl'Oackie. Na język polski przełożył Hieronim Feldma- 
nowski. Poznań, 18()7. 
5714. (HO) ROBI,. PO!\laH'It B'It .ll;BYX'It 'laCTJlX'It II. C. TypreHeBa. 1110- 
CKlJa, 1878. 
5715. (81) J. 'l'urgeniew. Nowiny. Poznań, 1878. 
57 Hi. (
2) Fryderyka Schillera Poezye, w przekładzie Winc. Kl"ÓWczyil- 
skiego. Lwów, 1881, opr. 
5717. (83) Brama pokuty. Elegia hist. Herschela Schlossburg (1651). Pi'ze- 
kład polski dokonany ze współpracownictwem Xaw. Korczak - Branie. 
kiego. Paryź, hi/U. 
571H. (84) Wiktora Hugo Legenda wieków. Po polsku IJrzez Adama Pługa 
i Apolla Nałęcza Korzeniowskiego. Żytomierz 1H60. . 
571Y. (85) Wassili Samal'in. Par Philippe DaryI. Paris, 18H6. 
5720. (
G) Les Lusiades, poeme en 10 chants, par Camoens.. TracI. de .T. 
B. J. I1lillie. Paris, _ 1862. 
5721. (87) Poezye Karola X V, króla szwedzkiego. l'rzełoźył W. hr. En- 
gestrom. Warszawa, 1873. 
5722. (88) Polska. Poema B. A. br. Maltitz'a. Tłum. przez H. Kunaszow- 
skiego. Lwów, 1881. Z ded. Uum. 
572ił. (
9) Antoniusz i Kleopatra. Dramat w 5 aktach W. Szekspira. 
Tłumaczenie Krystyna Ostrowskiego. Paryź, 1H72. 
5724. (YO) W. Szek::1pir. Król Lir. Trag. w fi aktach. Przekład Adama 
l'ługa. Lwów, 1871. 
572f1. (Yl) William Shakespeare's Dramatische WerkI'. Uebers. von Fr. 
Bodenstedt. N. De!ius, Utto Gildemeister, G. Herwegh, Paul Heyse, 
H. Kurz, Ad. Wilbrandt. Mit Einleitungen u. Anmerkungen. Herausg. 
von Friellrich Bodenstedt. Zweite Aufl. Leipzig, 1873. Tomów 9. 
Oprawne.
>>>
29i 


Poezja i beIletrYAtyka obcR. 


5726. (92) Gli Ecatommiti, di Gio. Battista GiraMi. Torino 1854.. T. 3. 
5727. (93) II Decameron lli Giovanni Boccaccio. Torino, lR54,. Tomów 2. 
572R (94) Novelle (li 1tlatteo Bandello. Torino, 1853. Tomów 4. 
f)729. (95) II Pecorone, di ser Giovanni Fiorentino. Le CenI', di A. Fr. 
Grazzini. Torino, 1853. 
O 7
0. (!lo) (Raccolta di novellieri ita!iani) Girolamo Parabosco - Sebastian!). 
Erizzio. AscRnis de' Mori. Todno, 1H53. 
57
1. (97) (Racoolta di novellieri italiani). Autori fiorentini 
seneAi. Torino, 1853. 
0732. (9
) Edmond et Jnles de Goncourt. Portraits intimes du XVIII. 
siecle. 2. serie. Paris, 1
58. 
5733. nm) nt.ClIH pa311LIX'L uapo.ZJ;oD'}, II epeBo.ZJ;'L H. Bepra. :MoCIUJa, lHf1-_ 
fl734. (100) Chants populaires de l' Ita!ie. Texte et traduction par .T. 
Casse!i. Paris 1 KG!). 
fl73fi. (101) Kain, Bajrona. Przełożył Adam Pajgert. Lwów, 1868. 
fi7;J6. (102) Makbet. Trag. 8
ekspira. Przeł. wierszem pr?ez A. E. Koż- 
miana. Poznań, 1857. 
5737. (103) Hamlet, królewicz duński. Dramat w :) akta.ch W. Szeksph'a. 
Tłum. Kl'. Ustrowskiego. LW,'l\v, 1.,;70. 
5738. (lOt) r
udovic Hallvy. M:uł!1me et monsieur Cardinal. 22. M. Pa-- 
ris. lSB2. 
iJ739. (105) Fr:rtjuf. Saga skandYł".aw
ka, El. Tpgnera. Przeł. wierszem 
Józef Grajllert. Warszawa, 1859. Z ded. tłum. 
:')740. (lOG) Car Horys I'iollorowicz Godunow. Trag. w 5 aktach, lwzez. 
hr. A. K. Tołstego. Kraków, 1
71. Z ded. tłum. 
fi741. (107) F.:licj'una przakłall lJieśni Petrarki. Warszawa, lR8I. 
5742. (108) Tragedya ludzkości. Dramat poetyczny, nap. Emeryk l\Iadiwh. 
Z węg. Juliusz Hen. Kraków, 1885. Z ded. tłum. 
57!ł3. (109) na([-Hap.)
o:n,y6e
r.. IIOlJiCTb. BH
am.UI,a "l'pO
m..'I;II". Ge- 
neve, 1 H79. 
;j 7.H. (110) Kochankowie z Teruelu, dramat w 5 aktach przez J. E. 
Hartzeuhuscha. Z his?. Karol E. 'Varszawa, 1867. 
fi74iJ. (111) Alheł.t Delpit. Mademoiselle Ile Bressier. 4. M. Paris, 1880. 
:;74fi. (112) Obrazki AUllel'sena. H. F. Poznań, 1857. 
57.ł.7. (1 la) Bramata Willjama Shakspear'a. Pl'zekład z IJierwotworu. 
Warszawa ]857, 1858 i 1k60. Tomów 3. 
(l1-i) Felicyana. Przekłally obcych poetów. Warszawa, 187ft 
(115) X116a peJJYTI, nOJlII, jaK jacJlR HOImi? POMaH 3 Uap0)l.HbOrO 
JKIł'rbTr.a n. }IIIplloro Ta I BiJlnK&. Geneve, 1880. 
f)7f10. (U Ci) Uheron. Poemat romantyczny w 12 pieśniach. Przekład 
z Wielanda przez Wiktora z Baworowa. Lwów, l Hfl3. 
fi7f1I. (117) La bataille de Kossowo. Rapsodie serl,e. Tir
e des chants 
pOlmlaires et tl'8duite en fr. par Ad. n' Avril. Paris, 18łj1'3. 


AutOl'i 


fi 7 48. 
574!).
>>>
Poezja i belletrystyka obca. 


295 


fli5i. (118) Wędrówki Ahaswera. Poemat Józ. Chr. br. Zedlitza. Przek. 
G. Kolma. Przemyśl, 1ts
1. 
:)7;)3. (11U) Svea, El. Tegnerd.. PrzeJ. W. hr. B. Engestrom. Poznań, 
1883. Z ded. 
;)7;;.4-. (HO) II. A. I{)'.1irn. XYTopaa lIoJ3ilI. y ni JIbBoni, 1882. 
Z dedyk. 
;;7f15. (121) KOI'l3apb Tapaca llIe1Jt.lellIm, DRA. KY3b
a.i CipKO. iKe- 
Hena, lH7H. lIaCTlIHa lIeprna \.i jedyna). 
5i5(j. (122) Theatre de Michel Cervantes. Trad. par Alphonse Royer. 
Paris, 1
(}2. 
57"57. (123) Homer. Odysseja. Przekład L. Siemieńskiego. Warsza- 
wa, 1
76. 
57i)
. (124) J. W. Goethe. Faust. Cz. 1. i 2. Przekład Fe!iksa Jezier- 
skiego. Warszawa, 18HO. W jednym tomie. 
57:19. (125) J. W. Goethe. Faust. Przekład Józefa Paszkowskiego. Kra- 
ków, 18
2. 
fl7fiO. (12/1) Le roman de la duchesBe, par Arsime Houssaye. Paris, 1865. 
Opr. gust. 
fl71it. (127) Aus Carmen :;ylva's Kunigreich. Pelesch-Miirchen. Leil)- 
zig, 18RB. 
:')762. (12H) Galizische Geschichten.Novellen, von Sacher-:M:asoch. Beru, 1877. 
fl763. (129) Slavenska vila. Spevao Ljubomir Nenadović, godine Hi47 
na Nekam u Njemackoj. U Zagrebu, 1849. 
iii64.. (130) Victims. An original cornedy in 3 acts, by Tom Taylor. 
London, 1
57 (?). 
fi 7 Ijfl. (131) Des wohlseligen Rusebius Hutzler, vulgo Heuschrook einf'iil- 
tige Selbstbekenntnisse. Mitgetheitt durch Robert WaldmiHler-Duboc. 
Hamburg, 1H71. Opr. Z ded. 
57/j(). (132) Intermezzo. Przekłady z Ksi,:gi pieśni Heinego, przez Ale- 
xandra !{raushara. 'Varszawa, 1873. OZII. opr. 
fii67. (133) C. M. D. C. Thtiatre. L'arche de Noe. Mon cousin Arthur. 
Bruxelles, 1 H
O. 
fl71iK (134) Henryka Tempie. Przez Beniamina Dizraelego. Przekład Józefa 
Prackiego. Warszawa, 1H82. Opr. 
fi 71m. (13!) Bezwiedna zbrodnia. Powieść, przez Rutora "Zemsty żony.. 
Przekł. z ang. Ksawery Dalewskiej. Warszawa, 1882. Opr. 
5770. (136) Kartki z dziennika. Nowela Pawła Heyse'go. Przekład He- 
leny Gliicksberg. Warszawa, 1884. Opr. 
!)77t. (137) Józia. Historya dziecka, przez Ryszarda Tellheima. Przełożyła 
Zuzanna Zajączkowska. Warszawa, 1:'H4. Opr. 
7,772. (1.31:{) Nad przepaścią. Przez !II. E. Brallllon. Przekład T. Mare- 
nicza. Warszawa, 18Sa. Opr.
>>>
2H6 


Poezja i belletrystyka obca. 


5773. (139) Zgorszenie. PowieM Don Pedra de Alarcon. Przekład z biszl'. 
Warszawa, 1884. 0111'. 
fi 774. (140) Les Fideles Ronins. Roman bistorique jal)Onais, par Tamenaga 
Shounsoui. Trad. sur la version anglais par R. H. Gauilseron. 
Paris, 18H2. 
5775. (141) Le dernier volume des oeuvres de Voltaire. Contes, comMil', l'An- 
sees, poesies, lettres. Oeuvres inMites, prec. Ilu testament autogra- 
pbe de Voltaire et de l' Histoire du coeur de Voltaire, par .Tnle!'! 
Janin. Paris, 1862. 
5776. (142) Der Zigeunerbaron uml amlere Novellen. Von I1loriz Jokai. 
2. Aufl. Breslau, 1886. 
5777. (143) Ein klein es BiM. Novelle von Emst Wichert. 2. Aut!. 
Jena, lH8fi. 
5778. (144) Wanda. Romantische Oper in 3 Acten. Text von 'l'heod. 
Bakody. In deutscher Bearbeitung von Otto Precbtler. :\Iusik von 
Franz Doppler. 
f)779. (145) Ahaswer w Rzymie. Poemat w fj pieśniach Roberta Hampr- 
!inga. Z 9. wyd. przełożył Władysław Or.lon. Lwów, 1 H77. 
5780. (146) Alexandre WeilI. L' IsaYe du Fau',ourg Saint- Honore. Park 
1881. W perg. okt 
5781. (147) I1Iatilde Serao. La conquista lli Roma. Romanzo. Firenze, 1 HR1. 
fi78'!!. (148) Aus verstreuter Saat. Roman von Ernst Wil'hert. Leip- 
zig, 18Hfi. 
fi7R3. (149) Dzieła dramatyczne Williama Hhakespeare (SzekSl)im). ",.,.- 
danie illustrowane, oZllobione 54!) !lrzeworytami rysunku H. ('. Sp- 
lousa. PI'zekład :;t. Koźmiana, J. Paszkow",kiego i L. Ulricha. Z 110- 
daniem źyciorysu poety i objaśnień, pOll red. J. I. Kraszewskiego. 
Warszawa, 1375-1877. Zesz. 1-32, 31--1-6, 4H --:;0. 
57H4. (150) Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare. Wyd. ill., ozd. 
rycinami rysunku H. C. BelouRa. Pl'zekłalł Juzefa Paszlwwskieg'l. 
Warszawa, 1877. Uszko 
57
5. (151) Dzieła poetyczne i dramatyczne Fryderyka Schillera, illn
tro- 
wane przez znakomitych artystów. Lwów, nakła!l księgarni F. H. 
Richtera (H. Altenberga). Zesz. 1 -lO, 13-34. 
57Hfi. (152) Scenes populaires, dessinees a la plume, par Hem'i l\Ionniel'. 
Paris, 1R79. Seryj (tomów) 2. 
5787. (153) Hans Jacob Christoffels von Grimmelshausen Sirnplicia1"iilchp 
Schriften. Herausg. u. mit Erliiut. verso von Heinrich Kurz. Lei..- 
zig, 1863 -1H64. Tomów 4. Opr. mocno i gust. (Deutsche Rihlioo 
thek, N 3 -- (j). 
fi7R8. (154) Christine. Par r
ouis 

nault. Paria, 18fi8.
>>>
Poezja i belletI'ystyka ollCa. 


297 


578
), (155) Potem kin lin der Donau 17
0. Hist. Erziihlung von Uregor 
Danilewski. Aus dem Russ. iibers. u. bevorwortet von Philipp Lii- 
benstein. Leil1zig, Universal- Bibliothek, N lHi7, 1168. 
57
)o. (156) Niewola u Szamyla, skreślił E. Werderewski. Tłum. z ros. 
Józef Lewkowicz. Kijów, 1857. Części iJ w 2 tomach. Z ded. tłum. 
57!)1. )57) Aniela. Plir le comte Wodzinski. Paris, 1876. 
57!)2. (158) PoilmeR Ilramati(IUeS (I'Alexandre Pouschkine. Trad. (lu russe 
par Ivan Tourguimetf et Louis Viardot. Paris, 1H62. 
57
JB. (159) Les facet.ies de Pogge. Trad. en Fran
ais, avec le texte la- 
tin. Ed. coml'lete. Paris, 1878. Tomów 2. W perg. oki:. 
ó7UL (160) Berlin. Herbstmiirchen in 27 Kapiteln, von H. Heine. Am- 
sterdam, 18tH. 
fi7
)5. (lGl) Juristenbrevier. Historia juris civi\is. Ein Lehrgedicht in 5 
Gesiingen, von Juris J)uctoramlus. Hamburg, 1878. Z ded. Ozd. 01 11 '. 
579ft (Hi2) Olga Nikolajewna's Tagebuch. Erlebnisse einer Dame ller ho- 
hen russischen ;\dstokratie. Von Fiirst 'V. Meschtscherski. Deutsche 
Ausgabe von F. Leoni. Berlin, 18H6. 
57 97. (1 (3) Fanst. Der Trago(lie (Idtter Tbeil in 3 Acten. Treu im 
Geista des zweiten Theils des Gothe'schen ł'aust gedicht.et. von 
Deutobo\d Symbolizetti Alegoriowitsch :r.lystificinsky. Tiibingen, 1H(i2. 
[) 7
H. (1 G4-) Le(li Ledlou. Wspomnienia ang-ielki (Tłumaczenie z "HOlt;;!" 
hold Words" Dikkensa). Petersburg, 18til. 
fJ7B!). (165) Perła ukl'yta. Obraz dramatyczny, przez kant x. Wiseman'a. 
Przekłlul X. S. S. n. Wilno, lHG2. 
ó
O(). (Hi(i) Vast-Ricouanl. La femme de chambre. Paris. 
5
O1. (107) K de Amicis. AlIe porte d' Italia. Roma, 1884. 
5802. (168) Zimowa 110wieść. Dramat Szekspira. Przełożył G. E. Kra- 
ków, 1871. 
5HOiJ. (1GU) Tymon z Aten. Trag. w 5 aktach W. Szekspira. Przekłlld 
Edwarda Lnbowskiego. Warszawa, 1871. 
ó804. (170) Juljusz Cezar. Trag. w 5 aktach W. Szekspira. Przekła(l 
Adama Pajgerta. Lwów, 18M). 
5805. (171) Christian Donalitius Littauische Oichtnngen. Nach kijnigs- 
berger Hal1dschrit'ten mit metris'cher Uebersetzuug, kritischen An- 
merkungen u. ganauem Glossar herausg. von G. H. F. Nesselmaun. 
Kiinigsberg, 1 H6
ł. 
5H06. (17
) L' abesse (le Jouarre (drame). Par Emest Renan. H. M. 
Paris, 18HG. 
5)00\07. (173) Theatre persan. Choix de Tćazies ou drames traduits IIUI\I' 
la premiere fois (lu persan pal' A. Chodzko. Paris, 1878. 
5H08. (174) Satire (li Lodovico Ariosto, Salvator Rosa. Benedetto 1\lenziui 
e Vittorio Alfieri. l\lilano, 1879.
>>>
2HH 


Poezja i belletrystyka obca. 


5
OY. (175) William ShakslJeare's siimmtliche dramatische Werke. In 
neuen Uebers. von A. Bottger, H. Dliring, Alex. Fische.r, L. Hilsen- 
berg, W. LampadiuB, Th. Miigge, Th. Oelckers, C. OrtIepp, L. Petz, 
K. Simrock, C. Susemihl, C. Thein. Ausgabe in einem Bande. Leip- 
zig, Georg Wigand's Verlag. 
5
10. (17li) Henryk Kwiatkowski. Ostatni poemat NiekrasowR. Urywki 
z poematu l\Iat'. Lwów, 188(t 
5-; J 1. (177) Lazarica. Ust
p z narodowycb pieśni serbskich. l'rzekład Ro- 
mana Zmorskiego. Warszawa, 1860. 
5H12. (178) Sosph'i et voti. Liriche deI cuor materno lli Clarlna l\1orroni 
Bernabo' Silorata. 4. ed. Roma, 1877. 
581iJ. (179) Dygnitarze. Nap. Juan Pablo de los RioB. Z hiszp. lll'zet 
S. W... Łukasz Garcia, Paz i Luz, przez Fernan Caballero. Z hisz. 
]
wów, 1871 
f)H14. (180) Bon voyage, monsieur Hugo. Par Leopoltl StapIeaux. Bru- 
xeUes, 1871. 
fiS15. (181) Der Tag des Triumphes. Dramatische Dichtung von Albert 

i)lller. Z ded. 
581fj, (lH
) Un moment de toute-puissance. Drame en 5 actes et 9 table- 
aux, tirć de l' histoire de Russie (1605- Hi06) Pal' Jules F... 
Paris, 1873. Z ded. 
5:; ł7. 11'33) rOClIo.n;a 'faUl/(e"TQLI. KapTuflLI "paEOn"b Co'!. :M. CaJ[- 
TLIIWIJa lII
e.n;rHHa'1. Cn6., 1873. 
58t8. (184) T. r. IlIenqeHlw. Ko63aph. Y IIpa3i lH7G. 'romów 2. 
fiH19. (185) Wilhelm lI[eister de Goethe. Trad. l)ar m-me A. de Carl...- 
witz. Paris, 1843. Części (tomów) 2. 
5820. (186) Berliner Federzeichllungen. Von C. Kossak. 2. Aufl. Berlin. 
Tomóu 6. 
1)"'21. (lK7) Fryderyka Bremer. Kłótnia i zgo(la. Tłum. przez S. P. 
Warszawa, 1857. 
5H2
. (188) Les poetes Ile I'amom'. Recueil des chefs- Ił' oeuvre de la 
poesiQ amoureuse en France au XV - XIX siec1es. Prec. d' une in- 
trOlluction par Juliell Lemer. Nouv. M. Paris, 1858. 
fi82i!. (IH9) Nowyi poezyi małoruskii, utworyw Lew Eug. W
gliński. 
LwihOl'OIl i Peremyszl, 11;[)8. Części 3 w jednym tomie. 
5K24. OHO) Fram;ois-Victor Hugo traducteur. Oeuvres compIetes de W. 

hakespeare. Parls, 185
-18(j5. Tumów 15. 
:)1'325. (HU) J.e Gartelet Blanc, par l\Iayne Reide. Trad. d' ang. par Ma- 
rie Uuerrier de Haupt. Pal'is, 188G. 
582ft (1
2) Der Secundant. Aus dem Tagebuche eines Uenealogisten. 
lIIitgetheilt durch Rohert Waldmiiller-Duboc. Breli'Iau, 1878. 
[)"':27. (193) Camille Lemonllier. Les Charniers (Sellan). PariB,lHHl. 
Z dedyk.
>>>
Poezja i beUetrystyka. obca. 


299 


f)H28. (194) Nach beriihmten Mustern. Parodistische Studien von Fritz 
Mautlmer. ł). Aufl. Stuttgart. Verla.g von W. 8pemann. 
:)t\::ł9. (1.95) Octave Feuillet. Sc
nes et proverbes. Pa.ris, 1H64. 
;)830. (1 U6) Ferdinand Fabre. Luciter. Paris, 1R84. 
;)ti:31. (1!J7) Memoires de Barry Lyndon. Par W. 
I. Thackeray. TrR!ł. 
par Leon de Wailly. Paris, lti57 (?). 
5H32. (198) Max O' Rell. John BuU et son ile. 27. M. Paris, 1881,. 
i)
33. (1 !IB) OeuvreR posthumes de Alfred de Musset. Paris, 181iO. 
5t\;H,. (200) Miss Clif'ton. Par Hector Malot. 4. M. Paris, l
Kl. 
5HiJ5. (201) Ma soeur Jealme. Pal' George SamI. Nouv. ell. Paris, l:-;K:'). 
;)HBG. (202) Edmond de Goncourt. La Faustin. Paria, 1882. 
i)H37. (2O:ł) Au bonheur des dames. Par :Elliile Zola. Paris, 1883.. 
:')S:3H. (2U4) Le ventre de Paria. Par E. Xola. 3. M. Paris, 187.1,. 
:;
B9. (2Uf» Madame Recart. Par Vast-R
couarll. 4. M. Paris, 1
7!). 
;)-:40. (201i) Gforminal. Par E. Zola. Paris, 1R:;5. 
i)
H. (207) Gustave Flaubert. Trois contes. 2. M. Paria, 1877. 
:):-)4.2. (20H) Romuard au La vocation. Par le marCJ.uis de Custine. Bru- 
xeIle@ et Leipzig, 184R. Tomów 7. 
5
43. (209) Stenterello Servitore di Hue P8Ilroni. Commedia. Firenze, lH73. 
;)84-4. (210) Nach Indien. Eine historische Erziihlung aus der Zeit Peters 
des Grossen. Von Gregor Danilewski. Ans d!'m Russ. von Philil'P 
LiilJenstein. Leipzig, UniverRal-Bihliotbek 1 :')49, 1550. 
5
-1,5. (211) Philippine Welser. Hist. Sclllluspiel in 5 Acten, von Oscar v. 
Redwit.z. Mainz, 185D. 
;)!-! Hi. (212) Le poesie di Giuspppe Giuati. Firenze, 18G6. 
2:-;4-7. (213) Angelo de Gubernatis. Savitri, illillio drammatico illlliano in 
due atti. Homa, 1877. Z ded. 
;)H48. (214) Un gerent.e responsabile. Com. in he atti, di Parmenio Bet- 
toli. Susanna, com. in un atto. Milano, 1:;72. 
;)-;40. (21fi) StentereUo Cenciajolo di Firenze. (Komed.) Firenze, 1873. 
;,RjO. (2Hi) St!'ntereIlo sensale. COI'ista e poet.a, com, Firenze, 11:\73 (?) 
:);-ii) 1. (217) La vie parisienne. Par Nestor Roqueplan. BmxeIles, 1853. 
Tomów 2. 
5H:,)2. (21.HI Aventm'es extraorllinaires d' un homme et de trois femmes. 
Pa\' le 11rince J. Lubomirski. Pari.'!
 1K7fi. 'l'omów 2. 
fi
:,)3. (219) np\, Bauer aIs l\lilIionii.r. Von Fard. Raimund. J.eipzig, Uni- 
versal-Bibl. HO. 
ó
!)4. (220) Goethe in HtrassłlflUrg ul\(I SBsenheim. Dicht.ung von Morit.z 
Horn. Kassel, 1H7:;. 
5H:5. (221) n canto dell' odio, di FerIlRmlo Fontana. Bologna, lK78. 
i)H!)G. (222) Mery. Une nuit. du milli. Paris, 1:;55. 
fi"fi7. (22;ł) Le chevalier de I'amllelonne. Par A. de Gondrecourt. BruxeIles, 
1 R52. Tomów 5.
>>>
.300 


Poezja i belletrystyka obca. 


!)
58. (224) Ił canto rlell' amore, lIi Giosue Carllucci. Hologna, 1 Hi8. 
5H59. (225) Suzanne Duchemin. Par Louis L"lbach. Bruxelles, 1
3-1., 
Tomów 2. 
58GO. (226) V attache d' ambassade. Comedie en 3 notes, pal' H. !f!'il- 
hac. Berlin, Eduarll Bloch. 
5H61. (2
7) Scimes de la vie intime. Par 
;mil Souvestre. Bruxelles, lH5H. 
58G2. (228) La Dame manche. Par 1\1. Bres. Paris, chez LefueJ. IlInstr. 
Opr. Duża 16°. 
58liH. (229) Fevre-Despl'ez. Autour li' un Clocher. lIIoeurs rurales. Bru- 
xelIes. 
fifW4. (2HO) Der Heilige. Novell!' von Conrad F!'n1inanrl l\Ieyer. 2. Auf!. 
I
!'ipzig, lHRO. Zdell. . 
.5
fi!). (231) AlphonRe Daullet. Contes du lundi. Nouv. M. Par1R, 1)0;80. 
586ft (222) La faute de l' abM 1\Iouret. Par E. Zola. Par1s, 1875. 
58/37. (233) TI{eałre de George Saud. Paris, 1860. 
5868. (234) La teutatiou de Saint Antoine. Par Gustave Flaubert. 5. M. 
Paris, lHHO. 
586B. (235) Soeur Philomene. Par Edmond et Jules de Goncourt. Kouv. ed. 
Paris, 1łi82. 
5870. (23fi) La fortune des Rougon. Par E.' Zula. 4. M. Paria, 1873. 
587 I. (237) EmiIe Zula. IIIad!'Ieine Ferat. 3. ed. Pari
, 11-i7H. 
5872. (23H) La conquete (le Plassans. Par E. Pola. 2. M. PariR, 1874. 
5873. (239) L' oeuvre. Par E. Zola. Paris, 1886. 
5H74. (240) EmUe Zola. Coutes aNinon. Nouv. M. I'ari
, lH77. 
5875. (241) La curće. Par 

m. Xola. 4. M. Paris, lt)74. 
587G. (242) Nach beriihmten Schabloneu. Von Eberhardt Gustav . Schack. 
2. Auf!. Miinchen, 1879- 
5R77. (243) Sommel'gliick. Von La Mara. Leipzig. 
5!i78. (244) Skam1inavisches Novellenbuch. Uebers. von Wilh. Lange. 
Berlin, 1881. 
587!J. (2/1-5) Taute AUł'elie. Par Alldl'e Thieur1et. Paris, 18H4,. 
5880. (2Ii,(j) Les volonteures de 1H14. Drame en 5 actes, par Victor 
Sejour. Paris, 18G2. 
5881. (247) Voyage au pays du Hati3chisch. Par Louis JacolIiut, Paris, H
:;ił. 
5882. (248) Les pigeons de la bourse. Par Paul Deltuf. Paris, 1857. 
fi883. (249) Le plus mauvais gamin du village, imite de ,John Habherton. 
Par1a, 1884. 
5884. (250) Guy (le Maupassant. Les soeurs Romloli. Paris, 1 H84.. 
5885. (251) Mademoiselle d' Espars. Par Ame{lee Achard. Paris,' 18R2. 
588fi. (252) Les mystkres de Berlin. Par Yictor Tissot et Constant Amero. 
6. ed. Paris, 187H. 
fi8R7. (253) Chacune la sienne. Pads, lH81. 


....
>>>
Poezja i beUetrystyka obca. 


301 


:
8
. (2M,) La bataille de la vie. Pal' Charles Dickens. Tt'ad. de I'angl. 
par AmMće Pichot. Puris, 1847. 
58H9. (255) GeOl'ges Eekhoud. Les pittOl'esques. Paris et HruxeUes, 1879- 
5t,mo. (256) Monstres parisiennes. Par Catulle l\Iendes. Paris, 1882. 
5
!11. (257) Leonne. Par le comte Wodzinski. Paris, 1878. 
5
H2. (258) Senl! Par X. B. Saintine. Paris, 1857. 
J):;9H. (25U) Guido di Carpegna. Poezie. Roma, U!82. 
:'):-3Y4. (
60) Dettes de coeur. Piece en 5 actes, pal' Aug. Maqnet. Paris, 1859. 
;'):;!15. (261) G. l\Iaisonneuve. Plebeienne. Paris, 1884. 
5S
6. (2(j2) SMllction. Par Hector Malot. Paris, 18H1. 
5sY7. (263) Le pouce crochu. Roman, par Fortuna du Boisgobey. 4. M. 
Paris, 1885. 
:JHUK (264) Ce qui ne meurt pas. Pal' J. Barbey d' Aurevilly. 3. M. 
Paris, 1884. 
;')KtltI. (265) Les dalies de croix, mort. Par Georges Olmet. 11.. M. 
Paris, 1 H86. 
;')!lOO. (2G6) La pardon de Ploilrmel. Općra-comique en 3 actas, pal' Mich. 
Carr
 et Jllles Barbiel'. Musiqlle de G. Meyerbeer. Nouv. M. Paris, 18GO. 
fi!lOl. (2Ii7) La comtesse de l\Iontretout. Par Victor Tissot et Constant 
Amero. 4. M. Paris, 1879- 
t)B02. (
6
) La vie independante. Comćdie en 4 act.es, par N. Fournier 
et Alphonse. Paris, 1861. 
t)YOit (269) Od.ave Feuillet. Montjoye. (Komed.) 3. ćd. Paris, 1864. 
;')!I(J't.. (
70) La fille de trente ans. ComMie en 4 actes, par E. Scribe et 
E. de Najac. Pal'is, 1860. 
;-)905. (:Hl) Types et travers. Par Leon Bernard-Derosne. Paris, 1883. 
fiUO(j. (272) :!\I-me Alllhonse Daudet. Impressions de nature et d'art. 
Paris, 1879. 
:)907. (273) La confession d'un enfant dll siecle. Pal' Alfred de Musset. 
Nouv. M, Paris, 1858. . 
5UO:;. (274) Le paysan de Vestphalie. Pal' Charles Immermann. Roman 
allemaml, tl'lul. par M. })esłeuilles. Paris, UWO. 
iBII!I. (275) Le roman ,l'une Americaine en Russie. Bruxelles, 1875. 
f)!H O. (276) l\Iamlragola. KomOdie in 5 Aufziigen, von Niccolo Machia- 
v!'Hi. Aus dem n. von Albert Stern. Leipzig, 1882. 
f)Yll. (277) RalvatOl"e Farina. Dalla sllUma ,lei mare. Racconto. 2. ed. 

\iłano, 187ft 
5m2. (278) En 18. Par Edmoml et Jules GOllcourt. Bruxelles, 1851-1884. 
:)H1 B. (279) Pierre qui l'oule. Par George Sand. l'a11s, 1883. 
i)!IU. (280) Souna. Par Ernest Feydeau. Paris, 1876. 
i)!ll;;. (2H 1) Nos intimes I ComMie en 4 actes. Par Victorien Sar(lou. 
Pari
. 18G2. 
f)!I1H. (282) La vie en l'air. Pal' 
;(luuar,1 Ca(lol. PariR, 1884.
>>>
902 


Poezja i belJetryst.yka obca. 


fiH17. (283) MatiIde Serao. Fant.asia, romanzo. 2. ed. Torillo, 1885. 
5H1H. (284) Jules Simon. L'affaire Nay!. Paris, 1883. 
:J!I19. (285) r.e sacrlfice d' lphiglmie. Comellie en un acte, par Adolphe 
d' Ennery. Paris, 181) 1.. ' 
!)!}20. (286) Les femmeR a Paris et en province.' Par la comtesse Dash. 
Nouv. M. Paris, 1883. ' 
5H21. (287) Piene Elzear. Jack Tempete. Parls, 1882. 
fi022. (288) Trecce nere etc. NoveUe abruzzesi di D. Ciampoli. Milano, 
1 H82. Z ded. 
1)923. (21:3\-) Autour du mariage. Par Gyp. 44.. M. Paris, 1884. (Juffer 
Daadje et Juffer Doortje. Faas Schonck). 
5924. (290) En Hollande. Par 
;mile Greyson. 3. M. Bruxelles. Uzd. ul l1 '. 
fi925. (291) };mile Greyson. En HollamIe (La maison Ouwewaeter et 
Huysman. Le commandant Aerl!on). Bruxelles, 1877. ()zd opr. 
59:!1). (2!}2) Gustave Claudin. Le store baisse. Histoire parisiellne. Pa. 
ris, ł 883. 
5927. (293) I1lonsieur Paupe. Par Louis Ulbach. Nuuv. M. Paris, 188!1. 
592
. (294) Miss Braddon. Vixen. Roman angl., hall. par m-me Letant. 
Paris, 1H83. Tomów 2
 
:!12!}. (29:» Ch. Dickens. Les temps uifficiles. Trad. par William Hugues. 
Paris, 1t!74. . 
:')W10. (2H6) Alberto B1est Hana. L' ideal d' un mauvais sujet. Trml. de 
l' esp. par m'me Marie Hubbard. Paris, 1885. 
.'1WH. (297) Dernieres }lages. Par George Sanu. Paris, 1 B77. 
:932. (298) Hamilton Page. Un col\i.'ge de femnl!'s. Roman angl., trud. 
llar m-me Paul Hchlumberger. Paris, 1HH!). 
[,!m3. (2!m) Dans une ville d' hiveł'. Par Ouilla. PariR, tR76. 
5Uił4. (300) ])jana degli Embriaci. Stoda dei XII secolo, di Anton Giulio 
Ranili. 1'rlilano, 1.877. 
5!135. (301) Le 1-i5-e regiment. Par l\Iaxime Aubray. Paris. 
:!li11;. (:302) Comme chez Nicolet. }{ecits, contes et nouvelJes. Paris, 188ii 
fiU37. (B03) Emile Zola. Les mysteres de Mal'l'leille. Nouv. M. Paris, 1884. 
593K (304) Emile Zola. Na"is 1\licoulin. Paris, 1884. 
59B!,. (B05) Viotor TiBsot. L' Allemagne amoureuse. .Paris, 11:384. 
5\-)40. (306) La joie de vivre. !)ar E. Xola. Paris, 11:)84. 
5941. (307) All'honse Daudet. Sapho. Paris, 1884. 
5!),'ł'2. (308) Alllhonse laudet. Theatl'e. Nouv. M. Paris, 18H5. 
5!1.1-3. (HO!}) Les rois en exil. Par Alphonse Daudet. .Paria, 1879. 
5944. (310) Camillie Dalaville. Les bott!'s du vi!'Rire. Paris. 1884,. 
5!H5. (HI ł) Le livre d' Ol' (lu Bagne. Par Louis Labarre. Paris et. Bru- 
xplles, 1872. 
 llell. 
5946. (312) lU-rR G. de (]herviIle. Muguette. Paris, lt'82.
>>>
Poezja i belletrystyka obca. 


3m3 


.5947. (313) 50 pour lUD. Roman d' aujourd'hui, par Remi Rochefort. 
6. M. Paris, 1885. 
5H48. (314,) Armand Silvestre. Les malheurs du commandant Laripete. 
Les mariages de Jacques. 15. ell. Paris, 1882. 
594U. (31:» Relo'ise Paranquet. Piece en 4 actes, par M. Armand Hu- 
rantin. Paris, 1866. 
5950. (316) Les pres Saint-Gervais. Cometlie en 2 actes, par Yictiorien 
Sardou. Paris, lH62. 
5H31. (iH 7) Cont-es flamands et wallons. Par Cemille Lemonnier. Hru- 
xelles, 1873. 
5952. (318) Son excellence Eugene Rougon. Par Emile Zola. 4. M. Pa- 
ris, hOli. 
5H53. (iH9) Emile Zola. Le capitain Burle. Paris, 1883. 
5954. (3:!0) Das Geheinllliss der Stat1t. Von .F. W. Racklunder. Stuttgart, 
1H6H. Tomów 3. 
5BiJ5. (321) Collections et collectioneurs. Par Paul Elldel. Paris, 11;
5, 
[)9.-)6. (1122) La famille Robert. Pal' Auguste Lacroix. Paris, 1882. 
M.l57. (323) Cleopatra. })ar Heury Greville. 5. M. Parłs, 18
(i. 
5958. (32.1-) FranQois Cuppee. Vingt contes nouveaux. 4. M. Paris, 1t!8ił. 
5!13H. (3
5) Folie Avoiue. Par Remi Greville. 5. M. Paris, 1884. 
.I)!.WO. (3
6) Die Somosiera. Roman aus dem spano Hiihnenleben. Von Ro- 
bert Waltlmiiller (Eduard Duboc). Stuttgart, 1
81. 
flU(H. i3
7) Uregor Samarov (Oscar 1\leding). Lee scandales de Berlin. 
Homan social contemllorain. 2. M. Paris, 1
8G. 
5U62. (32H) Fritz 1\lauthner. Vom armen Franischko. LeilJzig. 
fJt163. (3:!9) Berliner Novellen aus der Gesellschaft. Von Arthur von Loy. 
2. Auit Berlin. 
59G-1-. (ii30) Ludovic HaIevy. Madame et monsieur Cardinul. 1 'j. ćd. 
Paril:l, 18t\O. 
59G5. (331) J. K. Ruysmans. Les soeurs VatanI. 3. M. Paris, 187!1. 
59Wi. (332) Contes vosgiens. Par ErckmRnn - Chatrian. Paris: 
[)H6i'. (333) La foire RUX vanites de 1\1. W. Thackeray. Tra(l. pal' Heor- 
ges Guitt'rey. Paris, 1
55. °111'. 
596H. (334) Lt's merveilleux l"ecits de l' Rmiral Le Kelpudubec. l'ar Ar- 
mand Silvestre. Pans, 1884. 
::)
ł69. (H35) l'orkeles U. Porkelessa. Eine bi!se Ge!lchichte, von Juhallnes 
Hcherl'. Berlin et Stuttgart, 1882. 
5H70. (33Ii) Le goitreux. Par le comte l\Iaurice Duchastel. Bruxelles, 187!1. 
£)
171. (i!i!7) Le diable alllOUl'eux. Roman fantasti!jue, l)ar J. Cazutte. Pa- 
ris, Hś71. lIlnstr. 
[)972. (3H8) Les solrees lmrłsiennes de lti7G. Par un munsieur Ile \' 01'- 
chestl'e (Arnuldl\lo!'tier). Pre!ace par Alphonse DaJ.ulet. I'arłs, 1h77. 
5973. (3m» Nuvellen von H. G1ogau. Berlin, 18HO.
>>>
30-1.- 


Poezja i belletrystyka obca. 


i}H7 t. (340) I'ranzusische Skizzen und Bilder. Vun L. Herwarth von Hit- 
tenteld. Berlin. 
5975. (341) Un testament. BaHile Hymen. Le paradis sur le lniester. 
Par Sacher - Masoch. Paris, 187R 
5B7fj, (:J4:ł) Madame Naper. Par Henri Riviere. Paris, 1882. 
6977. (i:l4H) Nach beriihmten Mustern. Parodistische StUllien von .Fritz 
1rlauthner. N"eue I'olge. 7. Aufl. Bern u. Leipzig, 1
80. 
GB/H. (344) AstraMi 1.1. C. Cola di Rienzo, trihuno dei popolo romano. 
Jramma in cinque atti. San Remo, 1886. Z ded. 
5
'7U. (345) L!'s treteaux de Charles Monselet. Paris, 1859. 
ó9t:0. (346) Das verkaufte :5kelett. Novelle, von ])r. Hermann Schitf. Nebst 
Anhang: Corolaria I. Carl Gutzkow's jiingste 'l'hat. Hamburg, 1 Hli6. 
593 L (347) Valentia etc. Par ])aniel Steru. Paris, 1833. 
5UH2. (348) Alexis Bouvier. Etienne lHarcel ou l.a grande Commune. 
Paris, 1
83. 
59t;3. (349) Le maitre de Furges. Par Georges Oh net. Paris, 18R2. 
5984. (350) Au bon vieux temps. Le Land Warrant. Le precheur en I)leiu- 
air. Par Edouard Eggleston.1 raduction de Louis D!'Rpreaux. Paris, lH83. 
59H5. (351) Haraid. Par Charles EdmomI. Paris, 1881. 
598G. (352) Anthologie llroven
ale. Poesies choisies des trouba(lours du X-e 
au XV-e siecle. Par 'l abbe A. Bayleet J. H. Sardou. Aix et Leipzig, 
1879. 
5gH7. (353) Gustave Droz. Monsieur, Madame et Hebe. łuatre-vingt- 
huitieme ed. Paris, 1 H7K 
5£188. (354) Der Konig von Sion. Epische Dichtung in 10 Gesiingen, von 
Rohert Hamerling. 2. Aufl. Hamburg und Leipzig, 1869. 
5mm. (355) Deuische Pioniere. Novelle, von Friedrich Sllielhagen. 6. Aufl. 
(Volksausgabe). Leipzłg, 187fJ. 
5990. (356) Les reins casseR. l\Ioeurs contemlloraines, IJar Ernest Hamlet. 
3. ed. Paris, 1885. 
59fH. (357) Le mari. Par J
ruest laudet. Paris, 1880. 
5!ł!ł2 (538) La prochaiue rpvnlllt.ion fi'alll;aise dp A. ]), 1 H8-i. 1'rad. de 
Thackeray par J. G. Tollemache 
inclair. :ł:;tl. populaire. Prose. Pa- 
ris, l884. 
59
ł3. (iJ:)!') Has Leiden eiues KnalJeu. Novelle von Conrad Ferd. l\leyer. 
I,eipzig, 1883. Z de(I. 
i1młli,. (31)0) 'l'helttre fiabesque de Carlo Gozzi. Tratl. par AIIJhonse Hnyer. 
PariR, 1Hi)5. 
i'!I!ł5. (3fi1) La soeur du cure. Par Elie Berthet. Paris, 1883. 
i)
)!J6. (iJfj2) Christien Ostrowski. Marie-Magdeleine. Hrallle en vers en ;J 
actes. Paris, 18fi!.}. 
1)9!'7. (31i:
) Alain Bauquellue. La marechale. 3. 4:d. Paris, 1HH3. 
iJ!J!łti. (3fi4) Pot.-Bouill!'. Pal' 

mile 
ola. Paris, 18H2.
>>>
Poezja i belletrystyka obca. 


B05 


59nH. (36:'») L' Assommoir. Par :Emile Zola. Paris, 1877. 
6000. (366) Georg Jenatsch. Eine alte Biindnergeschichte, von Conrad 
Ferd. Meyer. Leipzig, 1878. Tomów 2 w jednym. Z ded. 
(jOOI. (367) Vast-Ricouard. La petite de Chavry. 2. M. Paris, 1884. 
6002. (368) Contes extraordinaires. Par Emest Hello. Paris, 1879. 
6003. (3G9) Tre racconti di F. D. Guerrazzi. Firenze, 1869. 
fi004. (370) l\Ionologues de Schleiermacher. Trad. de rall. par Louis Se- 
gond. 2. ed. Bale et Geneve, 1864. 
.j005. (371) La religieuse de Toulouse. Par J ules J auin. Bruxelles, 1850. 
Tomów 3. 
fiOOG. (372) Eine Familienchronik. Von Gregor Danilewski. Ans des Russ. 
von Philipp Liibenstein. Leipzig. (Universal-Bibliot.hek, 602, 6(3). 
6007. (373) Les visions. Par A. de Lamartin. Paris, 1853. 
600H. (374) Siegfried von LiUllenberg. Von Joh. Gottw. Miiller. J
eipzig, 
(Universal-Ribliothek, 20G-2U9). 
fjU09. (375) Sacs et llarchemins. Par Jules Samleau. Bruxelles, 1850. To- 
mów 2, 
(jOlO, (376) 'fhankful Blossom. Von Bret-Harte. Stuttgart. 
6011.. (377) Davill Sechard, par H. de Balzac. Brl1xelles et Leipzig, 1844. 
Tomów 2. 
()Ol2. (378) Tor,plato Tasso. Ein Sehauspiel, von W. von Goethe. Leipzig. 
(Hniversal-Bibliothek, 8H). 
(jOl3. (
79) Gutz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Schauspiel in 
5 Aufziigen, von W. Goethe. Fiir die Biene bearbeit.et. Leipzig. 
(Gnivel'sal-Bihliothek, 879). 
fj()14. (3
0) Gut.z von Berlichingen. Ein Schauspiel in 5 Aufzii.gen, von 
W. von Goethe. Leipzig, (Universal-Bibliothek, 71). 
f)Ojii. (3tU) Hel'fllann Ulul Durothea. Von W. Goethe. Leipzig. (Universal 
Bihliothek, 55). 
()U1fi. (BH2) Die Piuniere des Ostem'. Ein nationales Charakterbild von 
Jr!'gor Dani\ewski. Aus d!'m Russ. von Philipp Lubenstein. Leipzig. 
(Universal-Bihliothek, 54,2 - fi45). .. 
liOł 7. (383) Sie ist. wahnsinllig. Seha.uspiel in 2 Aufziigen. Nach dem 
Franc. des l\IelesviIle bearb. von W. Lembert. Leipzig. (Universal- 
Bibliothek, 748), 
fiOlH. (1384) Walpra. Alpen - Idylle, von Robert Waldmii.ller (E(I. Duboc). 
LAipzig. (Univprsal - Bihliothek, 49G). 
liOln. (B8f) L' amico lli casa. Almanacco popolare illustrato. 18G4. To- 
rino, 1863. 
(i()20. (:18Ga) Zriny. Ein Schau
piel in f) Aufziigen, von Theodor Kurn!'r. 
Leipzig. (Univ. Bibl. Wf». 
Ijl J2 ł. (:3RGh) RORamUlule. Ein TrftlWrSl1iel in 5 Anfziig!'n \'un Th. K':ir- 
ner. LeilJzig. ({'!liv. Bih\., 1!/1). 


;W
>>>
# 


301i 


Poezja i belletl'ystJ'ka obca. 


6022. (387) me Stiitzen der Gesellschaft. Scbauslliel in 4 Aufziigen, \'I)n 
Helll'ik Ibsen. Dentsch von Wilhelm JJange. Leipzig, (Unh-er;;al -Bib- 
liothek, 95H). 
6023. (3SR) Von sieben cHe Hl1sslichste. Lustspiel in 3 Akten Ulul einem 
Vorspiel, von Loui(i Angely. Leipzig, (Univ. BibI., 175). 
6024. (389) Humoresken. Von J
l'llest Eckstein. Leipzig. (Univ. Bibl., 621.) 
6025. (H90) Voisenon. Contes Iegers, suivis (les anecdotes litteraires. Nouv. 
M. Paris, 1885. 
6026. (3
H) La decouverte (le l' Amerique. TracI. de raII. de Campe, lUt!" 
P. C. Gerard. Paris. 
6027. (392) linII cure du docteur Pontalais. Par Robert Hals. Nunv. M. 
PariR, 1880. 
6028. (393) Gustav Schwetschke's lleue ausgewiihlte Schl'iften. Dentsch II. 
lateinisch. Halle, 1878. 
6029. (394) Suzanne. Par Hector :Malot. Paris, 18H1. 
6030. (395) Les miettes (le Paris. Par Aurelien Scholl. Paris, 1
85. 
6031. (396) Theatre de campagne. 8. serie. 2. pd. Paris, 1882. 
6032. (397) La mort (le Roland. Par Alfred Assolant. Paris, 1HHl. 
6033. (398) Voyage a la recherche du bonheur. Par Victor Ti;;sot. Pa- 
ris, 1883. 
60R4. (399) Chez les Yankes. Trad. de l' angI. par Louis lesllreaux. Pa- 
ris, lSH4. 
6035. (400) Marie Colombier. Les memoires de Sarah Barnum. nO. ćd. 
Paris. 
6036. (401) Comte A. Wodzinski. Contre le sort.. Paris, 1882. 
6037. (4.02) Andre Theuriet. Eusebe Lombar(l. 8. M. Paris 1884. 
60:-ł8. (403) Signe Meltroi!. l\Ioems Lerlinoises, l,ar Philippe Hary\. 2. 
M. Paris. 
603
. (404) Pierrille. ParJules Claretie. Nouv. ed. Paris, 18H1.. 
604-0. (401) Annai:k. Poesies bretonnes, par N. (
lIellien. Paris, I
HO. 
6041. (406) Le roi Vierge. Roman contemporaine, par Catulle Mendpil. 
Pal'is, 18H1. 
001-2. (4.07) Deux AnglaiseR a Rome. Trad. Iibrernent (le I' augI. Paris. 
6043. (łOS) La l'eine de SaLa. Upera en 4 acte;; pał" Jules Rarhier et m- 
chel Carre. Musique de Ch. Gounod. Paris, 1862. 
604.1-. (409) ?tIelamlri. Lady Vlmus. Paris, 1884-. 
601-5. (410) Tirso (li l\Iolina. '!'heatre, tracI. par Alphonse Hoyer. Pa- 
ris, 1863. 
604fi. (4,] 1) Henry Lucien. Hauloiserie8 et calemhredaines. l'ari!'l, 1t'
:ł 
60,s,7. (1.12) Noirs et ruuges. Par Victor Cherbuleez. 2. M. Pllris, 1

1. 
6048. (4-13) Ignis. 2. ed. Pał'is, lRR3. 
(j01-9. (414) L'ecume cle Paris. Pal' Albert Woltf. Paris. 1 HH'-I. 
(iOf)O (,1-15 J G,r!'. Ll' Dmiele. Homan llarisi!'n. 2. pel. Pari;;. 188;).
>>>
Poezja i beUeb'ystyka obca. 


307 


łjO;)1. (416) Les gem; Ile VeUeguimlry. Ruman comique, pal' A. Humbert. 
Paris. 
60:2. (417) La IlemoiseUe. Par GeOl'ges BouteUeau. Paris, 1885. 
60:-)3. (418) Ludovic Hal!ivy. Un mariage d'amour etc. 8. !id. Paris, 1HHl. 
60f)4. (419) Bayonett.e. Pal' Alexis Bouvier. Pal'is, 1882. 
GOr);). (420) Le comte Kappyanyi. Recit hongrois, par Victor !I[eignan. 
Paris, 1 
8 1. . 
60:0. (4
1) Guy tle Maupassant. Miss Harriet. 3. M. Paris, 1884. 
60:7. (4,2
) Les noces cretoises. EpisOIle de la domination venit.ienne en 
Crete, pal' Theorlore Georgevich. Paris, 18
O. 
6058. (42J) Mendel Gibbor. Von A. Bernstein. Neuer Abdruck. Berlin, 
181i5. 
(j05!!. (424) L' Heptameron. Contes de la l'eiue de Navarre. Paris. 
6OfiO. (425) Jacques Lefevre (EdmOJul 'l'arbć). Les drames parisiennes. 
Paris, 6. M. 
60(H. (426) Nach beriihmten 
Iustern. Parodistische Studien, von Fritz 
:\Iauthner. Neue Folge. 14. Aufl. Leil'zig. 
6062, (427) Sauvageonne. Par Anrlre Theuriet. H. M. Paris, 1882. 
GOGH. (428) La bucheronne. Par Charles J;tlmomI. Paris, lH83. 
6()()4. (429) Yveling Rambaud (Frederic Gilbert). En voiture mes!ieurs! 
Pads, lH81. 
(JOG;:;. (1i.30) Alexanrlre Clere. Chez leI! Yankees. Paris. 
60fił-i, (431) Confessioni3 d' une cantatl'ice. Par m-me A. Reney-Le-Bas. 
Avec une pr!iface Ile Ars. Houssaye. l'aris, lH85. 
fiO(j7. (4:J2) Gari.n le Loherain. Chanson de geste comp. au XII-e s. pal' 
Jean de Flagy, misa en nouveau laugage llar A. Paulin. Pads. 
606H. (433) Eine 
'rage. ItlyU zu einem Gemalrle seines I'reuml!'s Alma 
Tadema, erziihlt von Georg Ebers. I;tuttgart u. Leipzig, 188 t. 
60()9. (434) 1\Iarc- Monnier. Le roman de Gaston RenamI. Paria 1R84. 
6070. (43{j) Andre 111 Breton. 1\Iadame la Ileputee. 2. ćll. Paris, 1HH4. 
6071. (4:Jtj) Sc
nes tlu ({hetto. Par Leopolrl Kompert. Trad. de l' allem. 
lJar Daniel Stauben. Paris H
59. 
(i072. (437) Gust.ave Flaubert. L'ćrlucat.ion seutimentale. Hi!toh'e d'un jemlł
 
homme. Nouv. 61. Paris, 1880. 
li073. (438) Le doctenr Antonio. Par ,T. Ituffini. 'f1'alI. par Octaw Sa- 
chot. Nouv. {.t!. Nice. 
(jon. (439) A. Fogaziaro. l\Iiralllla. 2. M. ;\Jilano, U
7
1. 
H07:). (440) La uuit malUlite . Pal' J ule! )lal'Y. Paris, 1.:-;H4. 
fi07li. (441) La (Ilag!' tl' 
;tret.at. Pal' I' aut.em' rle :\lllnsiem' X. I't ma.l. 
*i*. Paris, 186H. 
li!)77. (H,2) La Ilrinoesse \'!im Uliu!ky. La niania )lu'(lha. I'n tlivol'l:6 
en Russie. Par Lydie Paschkult'. Paris, I 
7(j. 


:;\u*
>>>
308 


Poezja i belletrystyka obca. 


6078. (443) Ein verlorenes Leben. Roman von C. A. Konig. 2 Theile in 
einem Bande. 2. Aufl. Jena. 
6079. (444) Natho.niel Hawthorne. La lettre rouge. Roman americain, trad: 
par E. D. Forgues. Paris, 1876. 
60S(). (445) Nachruf an unvergesslichen, seligen Herrn Pfarrer Jacoby in 
Memel, von Dr. G. J. J. S. a. Gr. Tilsit, 1881. 
f)OH1. (446) Die wilde Rabbizzin. Novelle, von Dr. Hermann Schiff'. Nebst 
Anhang: Corolaria II. Hamburg, 1866. 
f10H2. (447) Souvenirs de la foret noire. Par Amedee Achard. Nouv. 
d. 
Paris, 18R3. 
60H3. (448) MademoiselIe Vestris. Par Ernest Daudet. 3. M. Paris, 1884. 
60;4. (44g) Les amours d' une millionaire. Par Henri Chabrillat. Pa- 
ris, 1883. 
()U85. (450) Les parasites. Utopies. Par Edouard Pai1leron. Paris, IR61. 
(iO,,6. (451) Opfer um Opfer. Schauspiel in 5 Akten, von Ernst von Wil- 
denbruch. Berlin, 1883. 
fj()87. (452) Gatulle Mendes. La Iegende du Parnasse contemporain. Bru- 
xelIes, 1884. 
G()H
.t (453) Les amouri3 sauvages. Pal' Paul Perret. Nouv. ed. Paris, 1883. 
fiO,",9. (454-) Hector Malot. Baccara. Paris 1886. 
(j()BO. (455) Boutique et comptoir. Par F. Hacklander. Trad. par A. Ma- 
terne. Paris, 1859. 
6091. (456) U"ne femme d'argent. Par Hector Malot. Paris, 1881. 
(i09?l. (457) T
a Fiancee de Gora. Par le comte A. Wodzinski. Pa- 
ris, lR77. 
(jmm. (458) La tresoriere. Janny l' Ermite. Les conseils de revision. J.Jes 
refractaires. Par Am{dee Achard. Paris, 1885. 
60H4-. (4f9) Re Orso. Fiaba di Arrigo Boito. MiJano, 1864. 
tjOn5. (460) Der b. Antonius von Padua. Von Wilhelm Busch. Strassburg. 
2. Aufi. 
fjmlft (461) RaccoUa di poemetti e carmi di Astraldi lir. C. Oneglia 1884. 
110m. (-1.f\2) Lettres de l' Inconnue. Paris, 1874. 
liO!łH. (46:=1) Ursula l\Iirouet. Pal' H. de Balzac. Paris, 1842. Tomów 2. 
fiml9. (464) Eiu Wort. Roman, von Georg Eberi3. Stuttgart unrl Leip- 
zi
 18H3. 
li I 00. (46!» nie Frau RUrgermeisteIin. Roman, VIJII Gem'i' Ebers. Stut.t- 
gart um} Leipzig, 1 RB2. 
(itOt. (.
fj(i) Maurice Houquet. (r
a l)rovence allloureuse). La :Fće de l' Hu- 
veanne. Paris, 1RH5. 
li l 02. (lt67) Contes fantastiques Ile Hoff'lllann. TI'8(1. nouvelIA. Pr
c. de 
souvellirs intiDlAs SilI' la vie III' I' autem' pRl' P. Christian. PariR. 
181.3. 01)1'.
>>>
Poezja i belIetrystyka obca. 


HO!} 


6103. (468) Moderna Wohlthiitigkeit. Erzlthlungen von der Princessin *** 
Dresden und Leipzig, 1883. 
6104. (4G9) Sommerfrische dl\s Particularisten Bliemchen aus Dresdt'n. 
Leipzig. 
{)103. (-1,70) Les effrontees. ComMie en 5 actes. Par Emile Augiar. 2. ed. 
Paris, 1861. 
6106. (471) Les Fourchambault. Comedie en 5 acte8, par Emila Augier. 
17. M. Paris, 1879. 
6107. (472) Les petits bonheurs. Par Jules Janin. Illustrations de Gil- 
varni. !)aris. 
6108. (473) Voyages en zigzag ou Excursions d' uu pensionnat en va- 
cances dans les C8ntons suissa et sur le revers italien des Alpes. 
Pal' R. TOllffer. 3. M. Paris, 1850. Illustr. 
u109. (474) Oeuvres illustrees de Balzac, par Tony Johannot, Meissonnier 
BertaII, E. Lampsonius etc. Une tenebreuse affaire. Pierre Grassou. 
Sarrasine. Esquisse d' homme d' affaires. Las parents llauvres. La 
cousine Bette. Le cousin Pens. Massilina Doni. Gambara. l'aris, 
1851. Zesz 4. 
6110. (475) Les asprits de l' Atre, par Leo Lespes. (Les romans iIIu 
strees). Paris. 
6111. (476) LeB peches :MignonB. Par A. de Gondrecourt. 2. ed. Pari:'l. 
Illustr. (BibliuthC(}ua de bons romans illustres). 
6112. (477) La famille Tricot, par l\Iaximilien Perrin. Paris. IlIustl-. 
GlUt (478) La braceJet, par Paul de Musset. Paris. IIlustr. 
6114. (479) Les ameB mortes, par Nicolas Gogol. Tra(l. par Eug
ne MI)- 
reau. Paris 18f8. (Bibliotheque pour tous). Illustr. 
6115. (4
0)Nouvelles GenevoiseB, par Topffer, ill. par Hustave Janet. Paris. 
6116. (481) La mare au (liable. Amlrć. J.a noce du village. La fauvett.e 
du docteur. Par George Sand, illustr. par Tony Johannot. Paris, 1H51. 
6117. (482) Les cOlltes de Mes, pal' Charles Perrault et pal' m-me d' Aul- 
noy. Paris, 185t. IlIustr. 
6118. (

3) La grande ville. Nouveau taLleau de Paris, par Ch. Paul de 
Kock. Paris, 1842 i 1843. Tomów 2, illustr. 
61 HI. (484-) Jerome Paturot ala l'echerche (I' uu position sociale, pal' Loui:'l 
Reybaud. Ed. ill. par J. J. Grandville. Paris, 1846. 
6120, (485) Le neveu de Rameau. Les deux alllis de BourbonIle. Paris. 
(Veillcas litteraires illustrees). 
6121. (486) Histoira de petit J ehan (le Saintre et de la dame des belles- 
cousines, Tables choisies (le Pierre LachambaUllie. Paris. III. 
6122. (487) Le barbier de Seville. Le mariage de Figaro. La mere 
coupable. Paris. IIlustr. 
612H. (488) Ludovic Halevy. La famille Cardillal. Paris, 1883.
>>>
iHO 


Puezja i beIletJ'ystyka obca. 


, 


fi124. (489) Gedichte von Conrad FerdinaU!I Meyer. Leipzig, 1882. 
(a 25. (490) Lu. farsario.. Commedia nuova. Firenze, l SH l. 
(i126. (491) Le mu.riage au lieutenant.. Par Aaolphe Aderer. Paris, 1 R84-. 
fH 27. (492) Les beIles amiea de 
1. de Talleyram1. Par IIl-me 
Iary Sum- 
mer. Paris, 1.S80. 
(j12H. (493) 1I1ademoiseIle Hlaisot. Par Mario Uchard. 12. M. Paris, 1 HS4. 
6129. (494) Huy de Maupassant. Bel-ami.15. ed. Paris, 1885. 
61.30. (495) Alain Bauquenne. La belle madame le Vassart. 9. M. 1'0.- 
ris, 1HR4. 
lil31. (496) Hugh Conway. Le secret de la neige. }{omlln angl., trad. par 
Mary Gyr. Paris, 1H85. 
G132. (497) Un płore proilique. ComMie en 5 actes, lllu' A lex. Dumas- 
fils. Paris, 1859. 
G133. (498) n. JlIon. Les Bengalis. Sonnet.s. Paris, 188G. Z ded. 
()134.. (4.99) L' orgie llarisienne. Par Aurelieu SrhoIl. 2. M. Paris, 18H3.. 
6135. (500) Gaaton Bergeret. Dans le moU!le otficiel. 2. ell. Pads, 188.1. 
61Ro. (501) 
Josa"'que. Par Prosper Merimee. Paris, 181'11. 
6137. (502) Les soirees de la baronne. Par Huyon. 4. M. Pal'i", 18H5. 
fi13x. (503) .Edlllonao de Amicis. CUOl'e. 4. łoil. lIliIano, 1H8G. 
(i um. (:")04-) Les degres de I' EcheIle. Par Henry Greville. 4. M. Paris, 1881. 
(ił 4-0. (505) Ausgewiihlte NoveIlen von Pedro Antonio de Alarcon. Aus 
dem Spano von Liii Lauter. Stuttgart, 187R 
m.iI. (506) La jeunesl"e de 1830. Par 111ary Summer. Paris, lS85. 
6142. (507) Theatre de George Sand. Paris, 1860. 
H 14.3. (50
) Homo sum. Roman von GeOl'g Fbers. 4. Aufl.. Stuttgal.t U. 
Leipzig, lS78. 
ł-i144. (509) An der HeilqueIle. Novelle von Friedrich Spielhagen. Leip- 
zig, 1H85. 
fH4ii (510) Memoh-es d'un coulissier. }'al' Ernest Feydeau. Nouv. M. 
Paris, 1 H82. 
(iHG. (fill) Les petits mysteres de I' hotel des ventes. Par Hem'i Ro- 
chefort.. Paris, 1883. 
01-1-7. (512) L' etllde Chandoux. Pal' Jules de Glouvet. Pari!!, 1885. 
1i148. (51B) A. ({obin. A I' atelier. Puris, ] H82. 
6H.9. (514) Faust. Opera en !) actes, par Jules Barbiel' et I\Iichel Carre. 
Musique de Gounod. Nouv. ed. Paris, lHG3. 
oHiO. (515) Les mineurs de la Dent de Vaulion. Par Lucien Reymond. 
Paris, ] SS1. 
(j Iii 1. (516) Le roman d'un !Jrave homme. Pal' Edmond About. Paris, 1880. 
fiJ 52, (517) :Max O' ReI!. Les fiIles de John BulI. Par l' auteur (le 
John BnIl et son file. Pads, 18R4. 
li1;J3. (518) Madame Delphine. La companule. Le chagrin de tante Mar- 
guerite. Trad. de Th. Hentzon. Paris, 1884-.
>>>
Poezja i belletrystyka obca. 


311 


f;154. (51U) Charles Dickens. Les grandes esperances. Trad. par Ch. Ber- 
nanl-Derosne. Paris, lR81. Tomów 2. 
615f). (520) Clairfont.aine. Pal' Henry Grlwille. 2. M. Paris, 1886. 
lil u6. (521) Deux nouvelles (Une Parisiellne a Bruxelles. Mi-La-Sol), par 
Caroline Graviere. Nouv. M. Bruxelles, 1878. Opr. ozd. 
filil7. (522) Encore les femmes. Par Alphonse Karr. 2. M, Palis, 1858. 
li1ó8. (523) Dosia. Par Henry Greville. Paris, 1880. 
fil!)!!. (524) L' imperatrice Wanda. 6. M. Paris, 1

4. 
(illiO. (525) nie rnsel der Sil'enen. Capresische Dorfgeschicbten, von Gu- 
stav Floerke. ł.Hmchen, 1879. , 
611H. (526) nie Topi-wallas. Ein Roman fiir lIIiinner, von S. A. Ptaszyil- 
ski. Berlin, 1882. 
(HH2. (527) L. P. Laforet. MonsieUl' Boulot. Pads, 1876. 
łH63. (528) Juan VaIera. Le commandeur l\lelldoza. Roman trad. du Castil- 
lan, precMe d' un preface pal' Albert Savine. Paris, h;81. 
ł-iHH. (529) Le Prince-Caniche. Par Edouar(l Laboulay. 15. M. Paris, 1869. 
61()5. (530) Gyp. Sans voiles! 12. M. Paris, 1
85. 
laGfi. (531) Souvenirs d'un voyageur. Nouvelles, par Ed. Laboulay. Pa.- 
ds, 1858- 
GW7. (532) ARobida. Les lleines de coeur d'Allden FOllteniIIe. Paris. 
lilljH. (5
3) Hrazia Pierantoni l\fancini. De ma fenetre. Roman trad. de 
l' ital. par m-me ColomlI. Pads, lKHf). 
fi Hm. (534) LongfeHow. J)rames et poesies. Trad. lllU' X. :\[armier. Pa- 
ris, 1872. 
H170. (f)35) Le capitaine Bernar(l. Pal' H. GOllrdon Ile Genouillac. Pa- 
ris, 1884. 
li 171. (53G) DellX nouvelles anclalouses 110Rlhumes Ile Fel'llan CabaHero. 
Prec. de Ba vie et ses O!'llVl'eS par le comte de Bonneau-Avenant. 
Paris, 1882. 
6172. (5
7) Jules Clarette. Les amoul'S d' lln int!'rne. 10. M. Pa- 
ds, 1881. 
Ol 73. (538) Voyage d' un etlldiant et ses suites variees.Par P. .J. Stahl. Pads. 
6174. (fi3H) Francis Wey. nick ?tIoon en France. Joul'nal d' un Anglais 
de Paris. Paris, 1862. 
{ił 75. (MO) Gyp. Petit. Rob. 13. M. Paris, 1884. 
ł-i176. (5.H) Theatre de 
Iaudce comt.e ***. RrllxeHes, 1877. 
0177. (542) Louloute. Par 1\lal'c de Chanclplaix. 2. M. Paris, 1885. 
Iil7R. (543) lIIemoires (I' outre-tombe. Par M. de ChRteaubrhmd. Leipzig, 
1849-1R!10. Tomów 12. 
617!). (544) Wamlerers Ruhebank. Erziihlungen von Hierc;mymus Lorm. 
Leipzig, 1881. 
fil 
O. (545) Theatre impossible. Par Edmond About. Paris, 1862. 


,
>>>
312 


Poezja i beIletrystyka obca. 


G181. (546) Berliner Blut. Heitere u. ernste Bilder von Paul Lindenbel'g. 
Berlin, 1 H84. 
61b
. (547) Philemon et Baucis. Opera-comique en 3 actes, par Jules 
Barbiel' et .Michel Carre. Musi(lUe de Ch. Gounod. Paris, 1860. 
6183. (548) Hamilton-A"ide. Sacrifice. Deux be11es-meres. Est-ce un l't!ve i' . 
Trad. de l' angl. par Robert Honlay. Paris, lH84. 
6184.. (549) Souvenirs d' un magnetiseul'. Pal' R. comte de Maricom1. 
Paris, 1884. 
618!1. (550) Journal tl' un voyager pemlant la guerre. Par George !:;all(I. 
Paris, 1871. 
6186. (551) Charles nickens et Wilkie Collills. L' abime. Tra(I. par lU-me 
Judith. Paris, 1879. 
6187. (552) J. Ricard. La voix d'or. Paris, lH84. 
618H. (553) Michel Verneuil. Par Andre Theuriet. 13. M. Paris, 11-\83. 
6189. (554) Rene Maizeroy. Souvenirs d' un Saillt-Cyrien. Pal'iR, 1880. 
6190. (555) Une trahison. Par Hemi Greville. 5. M. Paris, 1883. 
6191. (556) Denkwurdige Tage. Zwei Novellen von Conrad Fertlillallrl 
Jtleyer. 2. Anft Leipzig, 187H. Z ded. 
6192. (557) l\lise Fereul. Pal' Jacques Vincent. 2. M. Paris, 1880. 
6193. (558) Piccolillo. CoruMie en 3 actes, en prose, par Victorien 8ar- 
don. Paris, 18G 1. ' 
6194. (fió9) L' ideał. Comedie en nn acte en vers, par I,eOI)o)(l Lalulye. 
Paris, 1862. 
6H.!5. (560) La papillon. Comedie en trois act.es. Pal' Yictoripn Sardou. 
Paris, 18G2. 
6196. (56t) Vest-Ricouard. Le chef de gare. fi. M. Paris, 1885. 
6197. (562) Caetana. Drame en 5 actes, par Erlm. About. 2. M. Pa- 
ris, 18G2. 
61 gR (5G3) Au pays rlu Mistral. Par Noel B1ache. Pal'is, 1 HH4. 
G199. (564) l\lemoires de Cćleste l'I'Ioga(lor. Nouv. M. Paris, 1H7fi. 
Tomów 2. 
6200. (565) Samuel. Par Paul de l\1usfoJet. Pads, 1 HH--t. 
6201. (566) Luigi Capuana. C' era unII volta... Fiabe. !Imano, lH8:ł. 
Pysznie opr., z ded. 
6202. (567) Les Juifs de la Boheme. Par Leopold Koml)el't, trafI. de 
l' a11. par Daniel Stauben. Paris. 1860. 
6203. (568) Leopold Kompert. NouveIles jnives. Trarl. de l' aIl. par Dauiel 
Stauben. Paris, 1874. . 
6204. (569) Gesammelte Werke von Charles SealsfielrI. St.uttgal't, t 845 
-1847. Tomów 14 czyli 61 zeszytów. 
6205. (570) Lorin. Roman, von Graf P. A. Walujew. Lei}lzig, 1HH2. 
Tomów 3.
>>>
Poezja i beIletrystyka obca. 


31:ł 


620G. (571) Ch. Dickens. Barnabtj Rugcłe. Trad. par M. Bonnomet. Padl!, 
1882. Tomów 2. 
6207. (572) Nullen. Von lt'. W. Hackliinder. Stuttgart, 1874. Tomów 3. 
620
. (573) }{e l\lanfrede. Storia dei secolo XIII narrata da Luigi Capra- 
nica. .Milano, 18t;4. Tomów 2. 
62oB. (574) La Haute Noce. Par Albert Wultf. Paris, 1885. 
f;2W. (575) Oeuvres choisies de l\Iarivaux. Paris, lt;62. Tomów ::ł. 
6211. (576) Contes fantasti'lues. Par Geurge Sande. Paris, 11;74. Tu- 
mów 2. 
6212. (577) Le maitre inconnu. Par Paul (le Musset. Paris, 188:!. 
Tomów 2. 
6213. (571;) Die Fa]knel' von St. Vigil. Roman aus der Zeit der bah'i- 
schen Herrschaft in Tirol, von Robert Schweichel. Berlin, 1881. 
Tomów 3. 
6214. (57!.!) Les roi des Grecs. Pal' Adolphe Helot. Paris, 1881. Tomów 2. 
6::ł15. (580) La Ligue precMee des Etats d' Orleans. Par J.. Vit6t.. 
Nouv. M. Paris, 18M. 
6216. (581) Paul BOlllletain. Autour de la casarne. 2. ed. Paris. 1I;H;). 
6217. (582) JeanIle. Par George Sand. BruxeHes, 1844. Tomów 2. 
621 H. (5H3) Les besoigneuI. Par Hectur Malot. 4. M. PariR, 1
H3. 
Tomów 2. 
621.9. (584) Sans famiHe. Par Heotor }Ialot. Paris, 1879. Tomów 2. 
62:W. (585) Les Prussiennes d' aujourd'hni. Par Sacher-1\Iasoch. Paris, 
11;77. Tomów 2. 
6221. (5I;G) Franzi und Heilli. Geschichte zwei6r wiener Kinder, von Le- 
opohl Kompe1't. Berlin, 1881. Tomów 2. 
G22
. (587) Sur la place. Par Alphonse Karr. Paris, Um2. 
62::ł3. (588) La petit soeur. Par Hector 
Ialot. Paris, lH
2. Tomów 2. 
62:l4. (5H9) Le crime de Jasper. Pal' Charles Dickens et Wilkie COlli1l8. 
Paris, 1878. Tomów 2. 
G225. (590) Aspasia. Ein Kiinstler-und Liebesroman aus Alt.HeHas, vun 
Robert Hamerling. Hamburg, 1876. Tomów 3. 
62
6. (591) Les derniers jours de Pompei. Par :E. L. Bulwel'. Bl'uxeUes, 
1837. Tomów 2. Opr. 
62
7. (592) Oeuvres de Rabelais. CoUationnees pour la premiere fois SUl' 
les editions originales, acomp. d' UIl commentaire llouveau pal' Rur- 
gal\(I des 1\Iarets et Rathery. 2. M. Pads, 1870 i 1t;73. Tomów 2. 
6
2H. (593) Ch. Potvin. Essais de litteratul'e drsmatique en Belgique. 
BruxeHes, l
HO. Tomów 2. 
G229. (591) Felix Holt, the rad.ical. By George Eliot. StereotYlJ!'d ell. 
Edinburgh and. London. (Novels of G. Eliot, vol. V). Opr. 
62HO. (595) Himmlische und irllische Liebe. F. V. R. I. Jt. Aut' TOII 
und Leben. NoveHell von Paul Heyse. 2. Aull. Berlin, 188G.
>>>
Hl4 


Poezja i belletrystyka obca. 


6
H1. (596) Drames et fantaisies. Par HeUl'i Heine. Paris, 18G:. 
f32ił2. (597) Satires et portraits. Par H. Heine. Paris, 1868. 
6233. (59R) Die Botschafterin. Roman, von Friellrich UhI. Berlin, 1HHO. 
Tomów 2. 
1;234. (5B9) Eiglle und fi'emde Welt. Von F. W. Hacklilnder. Stuttgart, 
1868. Tomów 2. 
lii3fi. (600) Scboss Roncanet. Roman aus dei' Gegenwart von Robert 
Waldmiiller (Ed. Duboc). Hannover, lH74. 
(j
3(i. (601) Wer wir(1 sie heimt'Ubl'en? Aus (lem Leben aut' kaIiforni- 
schen Grenzstationen, von Charles King. Uebers. Bmullschweig, 
1885. Tomów 2. 
fj2iJ7. (602) l\lemoires de Talma. Par Alexandre Dumas. Bruxelles 1850. 
Tumów 3. 
623H. (603) Rapbael et Lucien. Par lI1ichel l\[asson. Bruxelles et Leipzig, 
1849. Tomów 2. 
623
J. (604).M. W. Thackeray. La fuire aux vaniteE'. Trad. par GeOl'ges 
Guiffrey. Paris, 1871i. Tomów 2. 
624-0. (lj05) Uarda. Roman aus dem allen AegYllten, von GeOl"g Ebels. 
Stuttgart und LeilJzig, 1877. Tomów 3. 
()241. (606) Auf ewig gebunden. Roman, von C. dei Negro. Leipzig, 
H182. Tomów 3, razem ozd. opr. 
624.2. (607) Les Koumiassine. Par ReUl'i Hreville. 4. M. Pańs, 1878. 
Tomów 2. 
G21.3. (608) Wilkie Collins. La llierre du lune. Trad. pal' m-me Gedeon 
de Clermont - Tonnel're. Paris, 1873. Tomów 2. 
6244-. «(jUg) M-rs Henry Wood. Edina. Rom. allgl. trad. par m-me Hono- 
rine Martel. Paris, 1884. Tomów 2. 
62 't.!). (610) l\1iss III. E. Braddon. Le brosseur (lu Iieutenant. Trad. d' 
angI. pal' Charles Bernard-Herosne. Paris, 1879. Tomów 2. 
62,iG. (GIl) Leid und Lust. Nene Novellen, von Robert WaldmiUlel' 
(Edouard Duboc). Stuttgart, lH74. Tumów 3. 
(j24- 7. (612) FraIlces Elliot. I.es ItaIiens. Ruman ang. trad. par Victor 
(Wis, Paris, 1884. 
62!i-H. (61.3) Safia, par Roger de Beauvoir. Hruxelles et Leipzig, 1843. 
Tomów 2. 
62',/-9. (614) Theatre complete de Eugene La1liche. Avec una preface 111' 
Emile Augier. Pal'is, 1880 i 1882. Tomów 3. 
6
;)0. (615) J. F. Smith. Dick Tarleton. Rom. ang. trad. par j:;(louard 
Fichefł'ter. Paris, 187!1. Tomów H. 
fj
i)1. (f H 6) }.'. W. Hacklllmler. La vie milit.aire en Prusse. Tra(I. llar le 
commamlant I.eon le :\[aitre. 4. ed. Paris, 1873 --lH7(j. Seryj 
(t.omów) 4.
>>>
Poezja i beIlet.rystyka obca. 


315 


62;)2. (G17) Victor Rugo. Histoh"e d' un crime. 22. M. Paris, 1877. 
Tomów 2. 
(-i25
. (618) Hammer Ulul Amboss. Roman VOll Friedrich ::;pielhageu. 3. 
Aufl. Schweriu, uno. Tomów 2. (Ost. kart. t. 2. brak). 
62i14-. (6H) Don A(lone. Von Robert Waldmiiller. Leipzig, 1883. Tomów 2. 
()25ó. (620) La legemle des siecIes. Par Victor Hugo. Leipzig, 185U. 
Tomów 2. 
6256. (621) Pokucie. Obraz etnograficzny, skreślił Oskar Kolberg. Kraków, 
1 R
2-1H83. 'l'omów 2. 
6
57. ((j22) Die Saga von d!'n Vulsungell u. Nibelungen. Frei iibedrag. 
von Dr. Anton J
dzardi. Stuttgart, 1881. 
fi2f)H. (623) Be.n;a CJlonena. lhJlrapClm napo.n;1I1ł necIlu OT'L IIpe.n;UCTO- 
pU'łHO II IIpe.n;xpncTuSlHcKO .ll.o(')a. OTl(PIlJl'L D'L Tp8I\HSI. Ił MaIw.n;oHI1Jł 
u 113,l1,8J1'L CTet'8n'L II. BepIWDlI'ł'L. Rmlra L Eeorpa,ll,'L, 1R74. 
Tekst z tłum. franc. 
(i2;")!J. (G24) Cont.es populah'es de la Russie, recueillis par 1\1. Ralston, et 
t.mduit par Loys Brueyre. Paris, 1874. 
H21i0. (G25) 
IaJI0pyccJ{iSl. HapO,ll,RLlSI IIpe;'l;aniSl Ił pa3C1\a3LI. CUO,ll,'L Mux. 
,l!;paroM8nona. RieD'L 187(i. Z ded. 
li261. (626) Altdeutsches Liederbuch. Volkslieder der Deutscben nach 
Wort 11. Weise aus dem 12. bis 17. Jhrt. Gesammelt u. erlllutert. 
von Franz 
1. Bohme. Leipzig, 1877 j opr. 
fi2li2. (G27) Raccolta (lei poeti satirici italiani. Toril1o, 1853-1854. 
Tomów 4 (Biblioteca dei comuni italiani). 
fi2fi3. (G28) La Pleiade. Paris, 1841. Ks. 2-8, z których kaMa stanowi 
oddzielną całoŚĆ. 
6264. (629) Dzieła dramatyczne Szekspira. Przekład St-an. Kożmiana. Po- 
znań, 186fi, 18(m, 1877. Tomów 3. 
li26ii (6:3U) Opimia, sceny hist. z VI wi!'ku ery rzymskiej przez Rafaela 
Giovagnoli, llrzeł. z wloskiego Piotr Znbrzycki. Warszawa, 1877. 
Tomów 3. 
o2lili. (631) Niccoló de' Lapi. Powieść hist wloska przez Massimo d' Aze- 
glio. Przeł. Ajo. Lwów, 1H71.. Tomów 3. (Biblioteka powieści 
i romansów). 
62li7. (fi32) Lfkarz w ulałem miasteczku. Przez Juli
 Burow. Z niem. 
przełożył W. R. Warszawa, 1859. Tomów 2. 
62G8. (633) Feldrain und Waldweg. Von Ludwig Anzengruber. Stuttgart. 
(CuIlection Speemann, 21). Ozd. opr. 
fi2fj!J. (G34) OIJactwo Carrow. Przez J. F. Smith. Z ang. Lwów, 1871. 
Tomów 2. (Bibl. l)owieści i rom.) 
(i27U. (635) Hankovy pisne. 5. vyd. V Praze, 1851. 
li271. (G3G) HaI\a3aHIILIfi (').1Jn.n;yu'L. ROMe,ll,iSl B'L 4-x'L ,lI,tftcTBinx'L. 
Xa})LKOD'L.
>>>
.316 


Poezja i belletrystyka ohca. . 


1j27:-l. (637) JUakbet. Trag. Wilhelma :::;hakspearR. Przeł. z ang. wierszem 
przf\z Andrz. Edw. Koźmiana. Poznaił, 1857. Z ded. tłum. 
627iJ. (638) A. J. Gorzalczyński. Przekłady pisarzów malorossyjskich. 1. 
Taras Szewczenko (z portretem) T. I. Kijów, lHG2. 
6274. (6B9) Contes de Buccace. Le Decameron. Nouv. M. ol'lles Ile gm- 
vnres. Paris. 
6275. (640) Emile Zola. Theatre. Puris, 1878. 
627(i. (6,U) Les tdbulations (I' uu Cbinois en Chine. Pal' Jules Verne. 
7. M. Pads. 
6277. (642) Sacre representRzioni dei secoli XIV, XV e XVI. Raccolte 
e iHustrate per cura di Alessandro d' Ancona. Firenze, lR72. 
Tomów 3. 
627H. (643) NoveUen von Conrad Feru.inallll Meyer. 1. Ed. Leipzig 1885. 
(j27a. (644) CO'HłHeHin r .II. .lI;aUHJIeuCi\a['o. T. V: :rł[IIPOIJII'n" IIOTe)l- 
101Il'L Ha .lI;YHat, IIocJIt
llie 3allOpmł\I(LI. Cnu. 18HO. 
ł;2,.,U. «(i45) Zur guten Stunde. Gesammelte Volkserziihlungen von Berthold 
Auerbacb. 2. Bd. Stuttgart, Huffmann'sche Verlngsbuchbandlung. 
II lustr. Duża 8°, ozd. upr. 
6281. (646) Kwestorius IW Lietuwą Ważinellamas Żmonis Hemokinąsis. 
Wilniuja, 1860. Z ded. 
fi2R2. (647) Lettische Volkslieder. SeparabtLtlruck aus dem Magazinhef't. 
der lettisch-literarischen Gesellschaft 14. Bd., N 2. 
6283. (648) R
}lert.oire lu T
It';atre de Sodete du cumte Stanislas Kossa- 
kowski. T. 1. Pads, lR58. 
t12H4. (649) Die Verlobte. Ruman von Robert Walldmiiller (Edual'll Duboc). 
Breslau U. Leipzig, 1878. T. 2-4. 
6283. (65U) EdwiJl Brood. Eine geheirnmnissvolle Geschichte, von Buz 
(Cbarles Dickens). Aus dem Engl. von Emil Lehmann. Leillzig, 
lH70. Część 2. i 3. (4 tomiki). 
fi2HG. (HM) Les sept pecMs cal,itaux. Par :Eugene Sue. ToIU 4, 13 i I.L 
Leipzig et Vienne, 1.851-1852. 
łi::!H7. ((52) Hellena Middleton. Powieść, lIrzez lady GeOl'gin
 FuUe..ł.Qn. 
Przetłumarzyla Paulina z L. "\Vilkońska. Warszawa, 11;57. T. 1. 
str. 1-16, t. II. 
łi
t'\8. (G53) Das Nibelullgenlied. Herausg. von KRł'l Bartsch. Leipzig, 
1866. (Deutsche Classiker des Mittelalters. Mit Wort-u. Sacherklii- 
rungen. Herausg. von Franz Pfeiffer, HI. Hd.) 
fi
H9. (654) Thiel Eulenspiegel. (Schalks Biicherey. I. ReCt. Leipzig). 
(i2!JO. ((55) Les miserabIes. Par Victor Rugo. T. 4 i 6. Leipzig, 1862. 
62!-ł1. (65(;) Le poesia di Giuseplle Giusti. Pl'ecedute dalia vita .lell' 
autore. Leipzig, 186H (Biblioteca d' autori italialIi, t. VU). 
(i2U2. (657) Fiori deUs poesie italian8 antica e moderna. RRccolti da Ca- 
rolina :alichaelis. Leipzig, 1H71. (Bibliotecs d' autOl'i italiRni, t. XI).
>>>
Poezja i belleb'ystyka obca. 


!H7 


li29;J. (658) Contes et nouveHes, par A. R. Rangabe. Trad. du grec. 
T. 1. Vienne, Miteur B. Wolowski. Z ded. wyd. 
()294o. (659) Opere inedite o rare di Alessandro Manzoni, publicate per 
cura di Pieb'o Brambilla (la Ruggero Bonghi. Vol. 1. }Iilano, lRH;J. 
G2H5. (660) Bi.ihmische Juden. Novellen von Leopold Kompert. 1. Abth.: 
Eine Verlorene. Hamburg, 1 R66. 
(;29(j. (661) Eines Dirhtel's Bazar. Von H. C. Andersen. 3. Aufl.. Leipzig, 
1873. Cz
ści (tomów) 4 w jednym tomie (Andersen's Werke, 
tt. 18-21). 
62
)7. (662) Aus der Emigration. Von Alfred Meissner. Berlin, IR63. 
Tumów 2. 
629ft (6G3) ]'ranz von Gaudy. Altenburg (Deutsche Hnmoristen, aus !llter 
u. neuer Zeit, herausg. von Dr. Julius Riffert. 1. Bd.) 
629
. (664) Padre Zapllat.a. I,a Roma che se ne va. Prima serie. Ro- 
ma, 1HH!1. 
6300. (665) Gedichte und Epigramme von Dr. Alfred Z. Wyhowski. 1. 
Biindchen. DreRden, 1877. Z ded. 
Gił01. (666) Entr' actes, par Alexandl'e Dumas fils. 1. serie. Paris, 187
. 
fi302. (6G7) Die todten Seelen. Von Nicolaus Gogol. Aus dem Russ. von 
Philipp Liibenstein. 2-er Th. Leipzig, Universal- Bibliothek, 1461, 
1.467. 
6303. (668) Die Ahnen. Roman, von Gnstav Freytag. Leipzig, 1872 i 
1RKO. Orldział 1: Ingo und Ingraban; odd. 6: Aus einer kleinen 
StaM.. (Opr.) , 
fiH04o. (6G9) Raj i Peri, z Tomasza Moora. Slepa dziewczyna. z Castel- 
CuilIe. Poemat sielski z Jasmina, przekład Adama Pajgerta. War- 
szawa, ] K60. 
fiHOi). (670) Le CantilJ.ue lles CantiqueR. Sayette poetilJ.ue !'n un !lcte 
Oneglia, 1HHH. 
G;ł06. (671.) 3anUCKH pyccKaro rycapa. ApaJJ'I, KOMe.ll,ill B'I O,!;IIOM'I. 
JJ;tl'lcTnill ],epJI, JłII'L 1 H59 (l;.mroHaMtpeHłIHI\, N 3). 
li307. «()72) II conte di Sarno. Poema storico-llrammatico di Pasquale Ga- 
rotalo. Nal)oli, 1HHG. 
0308. «(i7ił) Komiidianten-Fahrt (Ier JugeU!lzeit. Von Albert Palmer. H;tm- 
burg, 1 H82. 
630!). (674) Stanterello fanat.iro l)er Farsi Bastonare. Commp(lia da ride1'6 
in due aUi. Salani ellitore. 
fiiłł O. (u7:,») non Źuan w haremie. Ust
p z pieśni VI. non Żuana lorda 
Bajrona (strofy 2fi-
G), l)rzełożył Ellwarrl Poręhowicz. Kra- 
ków, lRR2. 
liH I t. (6/li) 11 ne f:ms pas COUl'ir deux lievres II. la fois. Pl'overhe en 
r[ltat.r!' talllpaux. Par l\Taurice rlu Chastel. Rl"UxelIes, 1 Hf!O.
>>>
3lH 
!-- 


Po!'zja i bl'lIeh'ystyka ouca. 


6B12. (677) Giovanna e Niccoló. Per nozze illustri. Sunettu inedito di 
Torquato Tasso. Firenze, 1875. 
(tUB. (G7H) Hymn dziecka do Boga. Z Lamartina. Paryż. 1851. 
6314. (679) Saggio di tra!luzione d!'i Cavalieri !li Aristofane. In I.i\'orno, 
1.
74. Z !led. tłumacza. 
ł;iH5. (6
0) (Przekłady celniejszych utworów cudzoziemskich. Wilno, 18130 J 
Wyjście Izraelitów. Przekład z ang. PowieŚĆ. Opr. 
o:J Hi. (IiR1) Cy.n;"I. JIIO.l\ClWfi H (,01Kili. (Powiastka z żJ'cia ludu ros.) 
Cn6. 1.863. 
mH 7. (6H2) II Centico Ile' Cantici, deI re Salolllone. Itecato in ver.
i ita- 
Hani da Raffaele Andreoli. OnegHa, 1 tiH4. 
fi:HR (683) Jean Lahor. Le Canti(I11e des Cant.iques. 'l'raduction en ver;;. 
d' apres la version de Reuss. Pal'is, 1 HH5. Z ded. tłum. 
6319. (684) Car Fiudor Iwanowicz. Trag. w 5 aktach przez hl'. A. K 
Tnłstego. Kraków, 1 
70. 
tiB:W. (68f» Scenes de la Boheme, par Henry 1Ilurger. Tome 2. Bm- 
xelIes, 1851. 
63
1. (6H6) Monsieur le Midshi[lman Aise. P,tr le capitaine Morryat, 
trad. de l' angl. l)ar A. J. H. Detauconlu'et. '\'. 2. Hl'UxelIei!, 1
3j'. 
li;12:2. (G87) Bajki Krył'owa. Przełożył A. J. Gliński. Poczet 1. Wil- 
no, 1 R60. 
ti;323. (6
8) Gedicht.e von Heiurich Heine. 4. Ba. Deut.schlan!l, Atta 'l'I'oll. 
Hamburg, 1857. Opl'. 
fjB
4-. (UH9) Theatre compiet d' Emile Augier. 'l'. 2 i 3. Paris, 1857. 
ł)B:!:;. (690) J'JIonsieur de Boisdhyver. Par Champfłel1l'y, T. 2. Bruxel- 
les, 1857. 
(jił:!fi. (691) BiLliot.hek s!lnuntlichel' deutschen Volksbilcher. EI'i!te Suuscrip- 
tions-Ausgabe. New-York, Leillzig n. Wien, Verlag vuu 'Carl l\linde. 
Zeszyt 3-5: nr. Johann Faust, Magelona, Vie sieben weisen 
Meister. 
(;327. (692) Pielgrzymka Czajlrla HaroMa, po!'ma IOl'lla Bajl'Oua. Spul- 
Rzezone przez \Viktol'R z Raworowa, wydane pI'zez J. 1. Cz. 1. 
(Pi!'śń I. -II). Lwów, 1857. 
0321;. (6UB) Don Żuan. Pieśń f- -10 (W hareruit, Caryca). Przekład Wi- 
ktora z Baworowa. Tarnollol, 18Hl. 
6ił:W. (6!I41 L' ApI' Elhana, sh'enna populare. Annu I. Portofermjo, h!;-)!I. 
6H30. (6!I:I) Hanton u. Robespierre. TI'agoedie in f) Aufz. \'ou Rohel't 
Hammerling. 2 Aufł. Hamburg, J 1371. 
'fi3iH. (f;H6) llisfoir(' £/' llllp.!/l'anr!(' dame alt Xrll/- e sied('. L" }Jł'iłt- 
cesse I [,:{ene d(' Li!/ł/f. Hu' Durien P('r('!!. H(J'is, 1887. X por- 
tretem ksi
żny. .Jest to ost.at.nia kS1:!żka cz.rtalHt )l1'zez H[I. J. I. 
Kl'aszpwski!'go: llipIJOsz('z.r k do('zytał ją do sh'. H!lIi--H!I7.
>>>
Poezja i helletrystyka obca. 


3lfl 


'" 


(j33
. (6Y7) Biblioteka naj ciekawszych l)owieści i romansów. Lwów 1 :;6
 
-70, nakło Spilłki Wydawnictwa. Zesz. 2, 9-10, 12-13. 
15-16, 2U-36. 
6333. (698) Perles et Parures. Paris, Martinon. Zeszytów 36. 
6334. (69Y) Ubi l:JUnt, qui ante nos in mundo fuere? Ausgewithlte la- 
teinische Studenten-, Trink-, Liebes- und allllere Lieder des 14. bijJ 
18. Jhrts. Aus verschiedenen Quellen, mit neudeutschen Uebert.ra- 
gungen, etc. Von Adolf Pernwerth von Bllrnsteill. Wtirtzburg, 18tH. 
t33;). (700) Delujoserbske ludowe pesllje. Z ruk0l'islleje zberki B. Mar- 
kusa wupisał a z do tal ćiManymi pfirunał Michał Hórnik. 7. do- 
dawkom. Budy
in, 1882. 
6331i. (701) Poezje Alexandra Puszkina. Przekła(l Juliana. Sołt.yka Romail- 
skiego. Niewiad. wyd. w 8° str. 1- 32. 
Im37. (702) AnrJlinCKin Tfmlf. P03CKa3LI :KR. XOBpLI. .BepJlIIII'L, 18!)!1. 
EJlarOlIaMtpeHIILIłi N. 2) 
6338. (703) Les l\Iis
rables. Par Victor Hugo. 4. partie. T. VII. Bm- 
xelles, lHG2. Duża 8°. 
63ml. (704) TIibliothek (Ier Unterlmlt.ung u. (lt\s Wissens. ::!tuttgart, 
1877. Ud. .II. 
6310. (705) Um Sce)lter und KroIlen. Zeitl'omau, von Gregor Samarow. 
Stuttgart, 1872. T. I, III (br. str. l-a4), IV (br. str. 1-32, 
3!)-48, Hl-144). 
(m.H. (70G) Wybrane poezje i llieśni Wojciecha Chamissa, w l)rzekłallzie 
"Roczników Samhorskich". Przemyśl, 1884 i 18:-;5. Zeszyt.ów 2. 


Dzieła treści literackiej. 


6342. (1) Dejepis lit
ratury ceskoslovenske od Karla Sabiny. W Pmze, 
18GO-18G4, zeszytów n. 
634;;. (:2) Geschicht.e der neugriechisch!'n Literatur. Von Dl'. lt, Kiculai. 
Leil'zig. 1 
71i. 
G3l4. (3) Di!' deutschen ZeitRchrifteJl u. die 1;lltstehullg dei' uH'. .l\Ieillllllg. 
Ein Beittag zur Geschichte des Xeitullgi!wesens, von j[einrich Wllttke. 
Uritte Auflage. J.eil,zig, 187:'). 
li3
.i'). (4) Beitriige zur Heschichte der deutschell Literatnr d!'S Hi. u. 17. 
Jhrts. Von nr. H. I'alm. Breslau, 1877. 
mafi. (5) Lesława łJuka
iewicza Rys dziejów piśmit\lłllictwa polski!'gu. 
Wyli. it, duprow. 110 1 H66. Puznań, tSlili. 
li347 -4R (G-7) A. Rozailskiego Ciekawe szczegllły z literatury i hi- 
Miografii tullzi!'ż z innych umi!'j
tuości. K\'I1.ków, l HH;). Wewnątrz: 
broszura tegoż autora Jlod tYIll !am. tyt, "-i!'lIeil, 18;'8.
>>>
320 . 


Dzieła treści libn'acki!'j. 


f"iiH.U. (H) Josefa Jungmanna Historie Jit.eratury ćeske. Wyd. 2. Praga, 
1849. Tomów 2. 
(j
oO. (9) Dr. Jan Scherr. Histor. lit. powszechnej, z G. wyd. przez Bron. 
Xawatlzkiego. Warsz., 1H81 i 1 H84, tomów 2. 
6351. (10) La revolution du journalisme, par AI'nould Premy. Paris, 18GG. 
(i;łi)2. (11) La pat.ire en France ou la litterature militante au 16. siecle. 
Par C. Lenient.. Nouv. M. Paris, 1877, tomów 2. 
fi,:;J3, (12) Histoire de la litterat.ure contemporaine en Italie sous les I'Ć. 
gime unitair!', 1H59-1H74-. Par Amedće Roux, Paris, 1874. 
6;ł;)4. (1
) Hajdfmsztajn i Bohomolec, Alex. BatowRkiego. Lwów, 1854. 
ł-i3;-):). (14) Gl'Rbowski Ambroży. (PI'zedruk z "K.Jłka rodzinnego"). 
(j3f6. (15) D. Zgliński. Humor w Panu TadeuRzu. Warszawa, 1883. Z tled. 
63ij7. (lH) Allg. Geschichte der Literat.ur. Ein Handbuch iu zwei Bltlldell. 
Von .Joh. Schen. 3. Auf., Stuttgart, 1869. 
li3f8. (17) Wyd. E. Orzeszkowej i S-ki. X. Zarys lit.eratury polskiej z ost. 
lat. 1(;, przez P. Chmielowskiego. Wilno, lH81. 
(i;Ii)9. (18) Dzieje literatury w Polsce, Lutl. Kondrat.owicza (Syrokomli). 
Wiluo, lH51, 1852. 2 tomy, 
(j;ł(jO. (1 !) Homer i Homerydzi. Rzecz o studyach i przekładach Homera 
Rzczeg. w Polsce. Lmlw. Ćwiklińskiego. Lwów, l"H1. Z ded. 
6
G1. (20) Stanko Vraz. Jeho 
ivot, poesie a pl"umbeni slovanRke, IlfeI. a 
Rel)sal Josef l{ouble. V Praze, 1.!-i82. 
H362. (21) Gllo sepsal Kralo(lvorsky rukopis roku 1817? Al. Vojt.. Sem- 
bera. Ve Vidni. lHHO. Z (led. 
1i3G3. (22) I.iteratura poznańska w l)ierwszej połowie bieżącego stólecia. 
Poznal\ l!-iHO. 
(jafi 1.. (2
) Htu(lya literackie. Napisał Wł. Nehring. Poznań, 18"4. Z ded. 
lii.Hi;). (24) Dramaturgische Not.izen von WiliI. Golclsrhmidt. Berlin, 187H. 
(;iłmi. (25) Treny Jana Kochanowskiego, przez Felicyana, Warszawa, lH67. 
1;:307. (2(j) Iwan Turgenjew. Vortrag von J. J. Hon!'gger. Basel, 18HO. 
6BGR. (27) Fryderyka SchylI!'ra listy o wychowania eRtet. człowieka, tu- 
dzież o wzniosłości, o sztuce trag., o mor. korzyści esteto obyrz., 
}Irzekład Henryka L!'westamma. War.Rzawa, 184,3. 
fj3liB. (

) Poet.icke t.radice Thraku i Rulhar"l. Podiwa Dr. L. Geitler. 
Praga, l 
 7 8- 
637f), (2!) Ohraz najnowsz!'go ruchu lit. w Polsce. HP.Ul'. Lewest.am. War- 
szawa 1 RfiH. 
(;371. (HO) Heschidlte deR RuthRels. Von J. R. .Friedrich. Dresden, UlGO. 
(j;n
. (ił1) nie deutschp. VolksRage im V!'I'hiiltnisR Zll (len 
[yt.hen aller 
Xeiten, von Otto Henne - Am Rhyn. Zweit.e Aut!. Wien, Past" 
Leipzig, 1-!7f1. 
6,17B. P12) i')lll caraUeI'e delia poeRia polono - Rl/lVa lli Teot'. Lenartowicz 
Firenzf', 18Hfi. Z d!'(I.  


J..
>>>
Dzieła treści literackiej. 


3
1 


6374. (B3) Italienische Sprichwiirter im deutschen Gewande. Stuttgart, 1876. 
(iB75. (34) Histoire (le la come.lie ancienne. Par Edelestalld du 1I1eril. Pa- 
ris, 1
(j9. Tomów 2, duża 8°. 
6376. (35) Geschichte der slav. Literaturen vou A. N. PYl)in nnd Sl'asowic. 
Nach der 2. Auf. Ubers. von Traugott Pech, I
eipzig, lH80, 1HH3 
i 1HH4. Tomów 3. Z ded. tłum. 
6377. (36) Aesthetickj' Rozbor Rukopisu KralodvorsMho. F. B. Kvet. 
Praha, um!. 
637H. (37) Histoire litteraire des fous. Par Octave Delepierre. London, 
l::iliO. Gust. opr. wsk. 
GB7D. (38) Historya literatury polskiej w zarysach K. Wł. Wojcickiego. 
Wyd. 2. Warszawa, H35!1-1860. Tomów 4, opr. 
6380. (3U) Frau:..: GrilIparzers Lebensgeschichte von H. Lauhe. Stutt- 
gart, 18H4. 
6381. (40) Najznakomitsi komerlyopisarze hiszpańscy. I. StUlI. lit. nap. 
Jul. Ad. Święcicki. Warszawa, 1880. opr. Z druk. (Iedyk. 
63R
. (41) Objaśnienie Ilziałalności politycznych A(lama lIlic1dewicza w r. 
1H4H. Skreślił Karol Hogawski. Lwów, 18
ł-i. Z dedyk. 
1.1388. (42) Wia(lomość o życiu i pismach l\lichała Grabowskiego. Oli bicie 
z 
Czasu". Kraków, 18(j8. 
63
4. (48) ::I.1MYII,!l.'}, ,ZJ;LIJlCBC[cin-AH,lI;pen (f'pnq'}, MO.l:pmeBCKirl, I1on- 
Clcin I10JlHTllqeCKin nIlCaTCJlb 3I10Xn peotopMaQin. (OTTI'ICI\'}, 113'1 
BapWaIlCI\IIX'1. ¥HI!BepCI'ITeTCKIIX'1 U:mtcTirl). Bapmana, 1RH4. 
qaCTb I. W dodatku dwie mowy :Modrzewskiego z 1fi.1,3 i 1559. 
(Laseius et Philaletes), po łac. 
Gi3t\5. (44) Artykuły literackie, krytyczne, artystyczne. Warszawa, 1-,1349. 
H3Hti. (4,[) Maryla i jej stosunek do Mickiewicza. Lwów, 1885. Z dedyk. 
6387. (4() Franc. GrilIparzer (życie i dzieła) nall. Dr. Albert Zipper. 
Lwów, l H86. 
6888. (47) Prosa. Skizzen, Gedankenbliitter u. Studien von Robert Ram- 
. merling. Hamburg, 1R84. Tomów 2. 
()3,.,
), (48) ElisR von der Hecke, von Ludw. Brunier. Eremen, 1873- 
mmo. (4D) Wiadomość o życiu, pismach, wydaniach i przekładach lloezyj 
Klemensa Janickiego. NapiRał Zygmunt Węc1ewski. Warszawa, 1H(iY. 
t)Hm. (50) l'isma pomniejsze Jana Majorkiewicza. Warszawa, 1852. Części 
(tomów) 2. 
6392. (51) Die Entwickelung rler Opel' in Pulen. Von Ladislas von Trocki. 
Leipzig, 1
67. 
63!J3. (:')
) Władysław Syrokomla. St.ud. lit. lIrzez W. Z. Kościałkowsk,!:. 
Wilno iHKi. (WYlI. K Orzeszkowej i S-ki, VII). 
63!J-t. (53) La litterature oukraYnienue proscritte par le gouvernement rU!lse. 
Rappol't pl'l3Sente au cong-res litteraire dA PUl'is (187H) par l\Iichel 
Dragomanow. Geniwe, lH7R. 


21
>>>
322 


Dzieła treści literackiej. 


.. 


6395. (54) Pisma krytyczne. Poznań, 1851, 2 tomy. 
6396. (55) Rozstrzl}sania i poglqdy literackie przez Lucyana Siemieńskiego. 
Poznań, 1869. 
6397. (56) Kilka rysów z literatury i społeczeństwa 1848- 1858, przez 
L. Siemieńskiego, Warszawa, 1859. Tomów 2. 
6398. (57) (Zierden der engl. Literatur. 3. Bdchen). William M. Theke- 
ray, von Anthony Trollope . Frei bearb. von Leop. Katscher. Leip- 
zig, 1880. 
6399. (58) Histoire de la litteratul'e allemande, d'apl'es la 5. M. de Hein- 
sins, par Henry et Appel. Bruxelles, 1889. 
6400. (59) Klemens Kantecki. Dwaj Krzemieńczallie. Wizerunki literacki!'. 
(Alojz. Feliński i J. Korzeniowski) 2 tomy, Lwów, 1
7!). 
6401. (60) H. Heines Leben und Werke. Von Adolf Strodtmann. Berlin, 
1868 i 18G9. I. t. 2 pol. II. t. 2. pol. 
G402. (61) Studja nad ukraiilskq literaturq dzisiejszq, przez Leonarda So- 
wińskiego. Odbitek z Kurjera Wileńskiego. Wilno, 1860. 
6403. (62) Die Werke der Hrosvita. Herausg. von Dr. K. A. Barak. Niirn- 
berg, 1858. 
6404. (63) Les poHes chretiens depuis IV-e siecle jusq. XV. Par Felix 
CIernent. Traduction de l'ouvrage intitule Cal'mina e Poetis chrisUa- 
nis excerpta. Paris, 1857. 
6405. (64) Emile Bergerat. TheophiJe Gautier. Avec une preface de Edm. 
de Goncourt. 2. !"d. Paris, 1879. 
6406. (65) Les correspondants de J. Joubert 1785-1822. Publiees par 
Paul de Raynal. Paris, 1883. 
()407. (()6) Gustave Rivet. Victor Hugo rhez lui. Par Frederic Regamey. 
Paris. (Bibliotheque moderne). 
6408. (67) Souveuirs de la vie litterair!'. Portrct!! int.imes. Par E(lmoml 
Werdet.. Paris, 1879. 
6409. (68) Theodore de Banville. Mes souvenirs. Pads, 1H82. 
64-10. (fl9) :M:arivaux moraliste. :Etude cdtif}ue, par :Emile Gossot. Pa- 
ds, 1881. 
6411. (70) Edmondo de Amicis. Ricordi di Pal'igi. 3. ell. MiJanu 1H79. 
6412. (71) Alcide Dusolier. Nosgens des lettres, Nonv. M. Pads, 187H. 
6413. (72) Renri Martin (1810-1883). Par Gabriel Ranotaux. Paris, 18B5. 
6414. (73) Alessandro ?Ilanzoni. Remini!!cenze di Cesare Cantu. MiJano, 
1882. Tomów 2. 
6415. (74) Beitriige zur Literatur u. Sage des ?Ilittelalters. Von Dr. Joh. 
G. T. Griisse. Dresdeu, lH!JO. 
6416. (75) Geschichte der polniscben National-Literatul'. Von C. Lipnicki. 
Mainz, 1873. 
6417. (76) Emile 
ola. Le roman experimentale. 4. M. raris, 18HO. 


.ł..
>>>
Dziela treści literackiej. 


323 


6418. (77) Cbampfl.eury. Documents pour servir a la biograpbie de Balzac. 
BI1.1zac au college. Par A. Queyroy. Paris, 1878. 
64-19. (78) Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, przejrzał i uzup. W. K. 
Wyd. 3. Kraków, 1848. 
6420. (79) Celćbrites contemporaines. Victor Hugo. Paris, 1883. 
6421. (80) Les majorats litteraires. Par P. J. Proudhon. Bruxelles, 1862. 
6422. (81) Victol' Hugo avant 1830, par Edmond Bil'e. Paris, 1883. 
6423. (82) La. verite sur les lettres de M. J. Proudbon. Turin, 1862. 
6424. (83) Jules Janin. Varietćs littćraires. Paris. 
6425. (84) La Bohemme litteraire. Par Decembre Alonnier. Paris, 1862. 
64
6. (85) Le drame chretien au moyen age, par Marius Sepet. Paris, 
1878. 
6427. (86) Goethes Vaterhaus. Von Dr. G. H. Volger. Frankfurt 110m Main, 
1863. 
642H. (87) Alfred Asseline. Victor Hugo intime. Paris. 1885. 
642U. (88) Charles Grlin. L' Italie en 18M. Politique, litterature, bio- 
grallhie, beaux - arts. Bruxelles, 1862, t. 1. 
6430. (89) Evariste Bouchet. Souvenirs d' Italie 1880-1882. Paris, 1H
3. 
li431. (90) Jan Nepomucen Kamiński. Bl'oszura, bez daty i miejsca 
llruku. 
6432. (91) Jan Nep. Kamiński, z portretem. Z drukarni Sommera we 
Wiedniu. 
6433. (92) Le livre. Par Jules Janin. Paris, 1870. 
li434. (93) Voltaire et m-me du Chatelet. Par d'Albanes Havard. Paris, 
1863. 
6435. (94) La satire en France au moyen age. Par C. Lenient. Paris, 
1877. 
64,iJG. (95) A. de Pontmartin. Souvenirs d'un vieux critique. 6. serie. Pa- 
l'ia, 1885. 
6437. (96) Louis Ulbacb. 1\liseres et grandeUl's litteraireB. Paris, 1H85. 
643H. (97) English essays. Hamburg, 1869. Tomów 2. 
643g. (98) Etudes litteraires, par Renri Prat. Moyen age. 2. ćd. Paris, 
1877. 
644U. (99) Lettres de Gustave Flaubert a George Sand. Paris, 1.884. 
64.41. (100) De la sante des gens de lettres suivi de l' essai sur les ma- 
ladies deR gens du monde. Par Tissot. Paris, 1859. 
64.i,2. (101) Voltaire et la societe au 1ft siecle. Par Gustave Desnoire- 
sterres. 2. ćd. Paria, 1.875. 
.fj44
. (10:2) Paul de l\Iusset. Biographie de Alfre[1 [le l\lusset. 5. ed. Pa- 
ris, 1H77. 
64/1-1.. (103) l\l[;moires [run journalist.e. Par H. de Villemessant. 3. s(;rie. 
A t.ravers le Figaro. Paris, 1873. 


::!l*
>>>
324 


Dzieła treści literackiej. 


(j44ń. (104) Guy de Charnace. Canseries Rur mes contemporains. Pa- 
lis, 1874. 
li,
4G. (105) Emil Deschanel. Le romantisme des c1assiques. Paris, l R83. 
6447. (1O(j) J
zajasz Tegner. Odczyty litel'Rckie Wawrzyńca br. Enge- 
stromo Dr!'zno, 1 H70. 
(;448. (107) Władysław Zawadzki. Literatura w Galicji (1772--1848). 
Lwów, 1878- 
Ij4MI. (108) O pieśniach ludu naszego. O(lczyt Stefanii Jurkowski
i. War- 
szawa, l!':;H1. 
1i't-50. (109) O autorkach llolskich, a w szczególności o Sewerynie Duchin- 
skiej. 3 o(lczyty Czesława Pieniążka 21, 24 i 2
 list. 1871 r 
w Dreznie. Poznań, 1.t\72. 
(j451. (1l0) Józef Ignacy Kraszewski. Nap. T. J. Rola. Warszawa, lt!78. 
Z dellyk. 
(i452. (lU) Critiques et etudes litteraires ou passe et, present. Par Chał'. 
les de Remusat. Nouv. ed. Paris, 1857. Tomów 2. 
6453. (112) A. de Pontmartin. Souvenirs d' un vieuK' critique. 2. spr. 
Paris, 18t!2. 
fi ł54. (1.!3) J
rnest Renan. Suuvenirs d' enfance et de jeunesse. 6. M. 
Paris, 18R3. 
6455. (114) Wieczory pielgrzyma. Rozmaitości moralne, literackie i l)oli. 
tyczne przez St. Witwickiego. Paryż, 1844 i 1845. Wyd. 2. To- 
mów 2. 
61-56. (115) Stanisław Koźmian (lHl1-1885). Kraków, 1885. 
li4fi7. (116) Alfred de 1IIusset. Studyum literackie Ed.w. Lubowskiego. To- 
rui!, lH74. 
łH58. (117) Versuch einer Theorie des Romans u. der Erziihlkunst von 
Heinrich Reiter. Mit einem orientirenden Vorworte von F. Kreysig. 
Paderborn, 1876. 
(;4,59. (1 tR) Jana Kochanowskiego Pieśń Bwiętojańska o Sobótce, wedle 
wydania Andrzeja Piotrkowczyka z 1617 objaBniona i oceniona przez 
llrof. dra Jalla Rymarkiewieza. Wydanie jubileuszowe. Poznań, 1
84. 
Z dedyk. wydawcy. 
1;4,(iO. (119) La propriete litteraire au l
-es. etc. par Ell. Laboulaye et G. 
Guiffr!'y. Paris, l H5H. 
I).W1. (HU) Pisma pomniejRze Karola Libelta. Poznań, 1.84!)-1851. 
Tomów 6. . 
61-62. (121) Geschicht.e der EinwirkungeB der deutRcben Litterat.ur auf die 
Litteraturen der iibrigen europllischen Kult.Ul'VOlker der Neuzeit. Von 
nr. F. H. otto Weddigen. Leipzig, 1.H82. 
ła63. (122) Pisma Józefa Supińskiego.. Wydanie 3. Warszawa, 1883. 
Tomów 5.
>>>
Dziela treści literackiej. 


323 


6464. (123) Die HoC- u. Volksnal'ren, sammt den niirrischen Lustbarkeiten 
der verscl1iedenen Stande alIer VUlker. Von Fr. Nick. St.uttgart, 1861. 
Tomów 2. 
6465. (124) Die Ukraine u. ihre Dichter. Bohdan Zaleski. Von Heinrich 
Blnmenstock. Wien, 1877. 
646ft (125) Zygmunta Krasińskiego listy o poemacie Kajetana Koźmi.ana 
Stefan Czarniecki, poprzedzone wst\:pnem slowem i źyciorysem. 
Poznai!, 1859. 
6467. (126) Niewieście ideały poetów polskich. Szkice biograficzno-literackie 
pl':/!ez Walerego Przyborowskiego. Warszawa, 1881. Z dedyk. 
6468. (127) AlIgemeine Geschichte der Literatul" des IIlittelalters im Abeml- 
lamIe. Von Adolf Ebert. 2. B. Leipzig, 1880. 
64G9. (121:3) L' AlIemagne contemporaine. Par E(lgar Bourloton. Pal'is, 
1872. 
6470. (129) Au dl'oits des blesses polonais. Conferences litteraires de la 
SalIe Barthelemy. 1. serie. Paris, 1864. 
.6471. (130) Histoire (les doctrines litteraires et esthetiques en Allemagnf.\. 
Par 
;mile Grucker. Paris, 1883. 
6472. (131) Życiorysy znakomitych ludzi, wsławionych w różnych zawu- 
dach. Warszłlwa, 11:349-1851. 24 zeszyty, 'czyli 2 t.omy. 
64,73. (132) Taniec śmierci w opisie krakowskiego obrazu przedstawiony. 
Poznań, 1879. 
6474. (13i!) ColIection of british authors. Tauchnitz editiun. Vol. 400. 
Biographical essays by 1Ilacaulay. In one volume. Leipzig, 1857. 
6475. (134) V)'voj knihtiskarstvi a ceske prvotisky. Napsal Julius Koni\'. 
V Plzni, 1880. - 
64-76. (135) QuelIenkumle u. Ribliographie der bohmisch-slovenischen Lite- 
raturgeschichte 1348-1868. Bearb. von Dr. L J. Hanu
. Prag, 
18f)8. 
()477. (136) Pamiętnik naukowo-literacki, pismo zbiorowe umiejętności, lit!'- 
ratUJ'y i sztuki. Pod red. Romualda Podbereskiego. Wilno, 184!) 
i 1850. T. L, zesz. 1-3; T. II. zesz. 4-6. 
£478. (137) Shakespeare. Sein Leben u. seine \Verke. Von Rudolph Geuee. 
Hildburghausen, 1872. 
64.79. (13!:\) Chez Victor Hugo. Par un passant. Par Max. Lalanne. Pal'is, 
1864. 
64HO. (1.39) Essais de Michel 1\'Iontaigne, Rvec des notes de tOU8 les com- 
mentateurs. Paris, 1882. Tomów 2. 
6481. (140) L. T. Rycharski. Literatura polska w histol'yczno-krytyczn
"m 
zarysie. Kraków, 1868. Tomów 2. 
6482. (141) Shake8peare. Von G. G. Gervinus. 4. verb. Aufl. Mit ergilnz. 
Anm. verso von Rudolph Genee. Leipzig, 1872. Tomów 2, opr.
>>>
326 


JJziela treści literackiej. 


64f-!3. (142) La vie intime de Voltaire auxJJelices et a Ferney 1754-1778. 
JJ' aprea des lettres et deI! documents inedits, par Lucienne Pcrey 
et Gaston :Maugraa. Pada, 1885. 
G484. (143) Le roi Voltaire etc. Par -Arsime Houssaye. Paris, 1H5R 
2. M. 
6485. (144) Untersuchnngen fiber die Volksepik der Grossrussen von Wilh.. 
Wollner. Leipzig, 1879. 
64H6. (145) Hulletin de l' Association Litterah"e Internatiouale. Pres. Victor 
Hugo. Paris, 1879-1885. (Br. 1-3, 19-20 i od 24). 
6487. (146) Rivarol et la socieM fram;aise pendant la revolution et l' 
mi- 
gration (1753-1801). Par de Lescure. Paris, 1883. 
6488. (147) Bilder aus der deutschen Kulturgeschichte, von Albert Richt.er. 
Leipzig, 1882, t. I. zesz. 1-6; t. II. zesz. 2.-5. 
6489. (14H) A. Chasang. Histoire du roman dans l' antiquite grecque et 
latine. Paris, 1861. (?). 
6490. (149) Dzieła Juljana Bartoszewicza. Historja litel'lltury polski!'j 
potocznym sposobem upowiedziana. Wyd. 2. Kraków, 1877,2 tomy.. 
64,91. (150) Goethes L!'ben, von H. Diintzer. Leipzig, 1880. 
6492. (151) Schillers Leben, von H. Diintzer. Leipzig, lR81. 
6493. (52) Histoh'e de la litterabu"e contemporaine en Angletorre- 
1830 -1874. Par M. Odysse.Bardt. Paris, 1871. 
fJt94. (153) Goethe en Italie. };tude biographi1lue et litteraire, par 'l'h
o- 
phile Cart. 2. M. Paris, 1881. 
6495. (154) Kronika z życia Mickiewicza. Lwów, 1884. Z Iledyk. na- 
kładców. 
6496. (155) Ristoire de la presse en Angleterre et aux Etats-Unis. Par 
Cucheval Clarigny. Paria, 1857. 
64,97. (156) Historya literatury polskiej dla młodzieży, opow. w krótkości 
przez dra Kar. 1lecherzyńskiego. Kraków, 1873. 
6498. (157) Wykład bajek Krasickiego, przez G. Ehrenberga. Kraków, 
1871. 
ł-ilł99. (158) Bronisław Zawadzki. Mikołaj Rej z Nagłowic. Lwów, 1875. 
6500. (159) Johann Kochanowski u. seine lateinischen Dichtungen. Ein 
Beitrag zur Literaturgeschichte der Slaven, von Raphael Lowenfeld. 
POS!'D, 1878. 
6501. (160) Życie i prace Józefa Kremera. Jako wstęp do jego dzieł, 
skreślił Henryk Struve. Warszawa, 1881. 
6502. (lG1). J. I. von Kraszewski in seinem Wirken u. seinen Werken. 
Von S. von Bohdanowicz. Leipzig, 1879. 
6503. (162) Alexandre Weill. Ludovic Boerne. Paris, 1878. 
6f04. (163) () charakterze poezyi religijno-chrzellciańskiej u ludów RIo- 
wiańskich. Rozprawa Tomł.Bza Kurhanowicza. Warszawa, 1855.
>>>
, 


Dziela treści literackiej. 


327 


6505. (lG4) Die Schriftstellerei in Rom zur Zeit der Kaiser. Von Emil 
Arbenz. Bas!'l, 1877. 
6506. (165) O znaczeniu Myszeidy Ignacego Krasickiego. Nallisal Dr. 
Gl'uszczyński. Poznań, 1863. 
6507. (166) Crolll
ca letteraria pulacca (Estratto dalla Rivista Europea), 
Artura Wolyńskiego. Z dedyk:. 
650
. (167) Życie i pisma Ignacego Chodźki, przez WIad. Syrokomlę. 
Wilno, 1862. 
6509. (16R) Vzpominka na Boleslava Jablonskeho Posledni navrat do vlasti. 
Podava Edvard Jelinek. Praha, 1881. 
6510. (Wg) Julian Bartoszewicz, jego źywot i prace (1821-1870). 
Kraków, 1871. 
6511. (170) O Mickiewiczu ze stanowiska narodowego i Wojna Chocimska 
Waclawa Potockiego. Dwie prelekcye 1858 i 1859 przez dra Grusz- 
czyńskiego. Poznań, 1860. 
6512. (171) Wacław z Potocka Potocki (studyum literackie) przez Adama 
Belcikowskiego. Kraków, 1868. Z (Iedyk. 
f)f)1.3. (172) Ambroży Grabowski. Wspomnienie z Krakowa. Skreśm Janusz 
Ferd. Nowakowski. Warszawa, 1869. Z dedyk. 
60 H. (173) O litera.turze politycznej sejmu czteroletniego (1788 -1792), 
napisal Roman Piłat. Kraków, 1872. 
6515. (174) Krótka wiadomości o ,.Towarzystwie Literatów" w w. 18. 
Przez dra Wlad. Wislockiego. Lwów, 1869. 
6516. (175) Karol Widman. Józef Korzeniowski. St.udyum literackie. Lwów, 
lH6K 
6517. (176) Dr. Jan Kanty Szlachtowski. Przez Karola Estreichera. Kra. 
ków, 1872. 
6518. (177) Bogumil Dawison. Von Dr. Th. Fasoldt. (Z Brockhausa "Un- 
Bera Zeit", I. t. zesz., 1857). 
6519. (178) Arsene Houssaye. Les confessions. Souvenirs d' un demi-siecle 
(1830-1880). 4. M. Paris, U!85. 4 tomy. 
6520. (179) Impressions litteraires. Par Georg Sand. Paris. 
6521. (180) Champfłenry. Souvenirs et portraits de jeunesse. Paris, 1872. 
6522. (181) Entre amis, - pióra 30 fr. literatów. Paris, 1882. 
(i523. (182) G. Bauera. :Memorie di un editore. Publicate dai Figli. Firenze, 
1883. Z dedyk. 
6524. (183) Vicomte d' Haussonville. I.e salon de madame Necker. Paris, 
1882. Tomów 2. 
6525. (184) Dzieje literatury powszechnej z illustracjami. T. I. Dzieje lite- 
ratury starożytnej, oprac. przez J. A. Święcickiego, T. Krasnosiel- 
skiego, J. Radlińskiego, K. Kaszewskiego i F. ł:.agowskiego. War- 
azawa, 1880.
>>>
328 


Dzieła tr!'ści literackiej. 


6fi26. (lR5) Lessings Lebe)), von Heinrich Diint.zer. Leipzig, 1882. 
6527. (186) Le monde slave. Voyages et litterature. Par Louis Legel". 
Paris, 1873. 
6528. (187) Geschichte der christlich-lateinischen Literatur von ihren An- 
tangen bis zum Zeitalter Karls des Grosseu. Von Adolf Ebert. 
Leipzig, 1874. 
6529. (188) Les oeuvres d' imagination. Essai d' esthetique litteraire. Par 
Jules Guillemiu. Varsovie, 1882. Z de(lyk. 
G53U. (189) Geschichte der polnischen Dichtkunst in der I. Hiilne des 
laur. Jhrts. von Dr. Adalbert Cybulski. Posen, 1.880. Tomów 2. 
6fi31. (190) Pierwsze zasady krytyki powszechnej. Nap. Alex. Tyszyński. 
Warszawa, 1870. Tomów 2. 
6532. (UH) W. Spasowicz. Dzieje literatury polskiej. Przeł. z ros. Wyd. 
2., przejrzał i poprawił A. G. Bem. Warszawa, 18H5. 
6533. (192) Z teki literackiej Władysława Zawadzkiego. Poznań, 1 H70. 
6534. (193) Rocznik literacki. Pismo zbiorowe pod red. Romualda Podbe, 
reski!'go. Rok 4. Wilno, 1849- 
6535. (194) 
 życia Polaków we Francyi. Rzut oka na 50-letnie kolej!' 
Towarzystwa historyczno-literackiego w Paryżu 1832-181:)2. Skreślił 
L. Gadon. Paryż, 1.1-)83. 
653(i. (195) Dra Wojciecha Cybulskiego -- Odczyty o poezyi pol
kiej w 
1. poło 1.9. w. Przekład z niem. Fr. Dobrowol
kiego. Dwie cz
ści 
w jednym tomie. Drezno, 1870, drukiem J. I. Kraszew;;;kiegu. 
6537. (196) Leona Rugaiskiego Hist.orya literatury polskiej. Warszawa, 
1.871. Tomów 2. 
6538. (lB7) Pami
tniki o Jauie Śniadeckim, przez Mich. Balińskiego. 
Wilno, 1H65. Tomów 2. 
65ij9. (198) O rodzinie Jana Kochanowskiego, kilkanaście pism urz
dowych 
zebrał ks. Józef Gacki. Warszawa, 1 Hfi9. Z dedyk. 
6540. (199) Przysłowia polskie odnoszące się do nazwisk szlacheckich 
i miejscowości. Spisał i objaśnił Alex. Weryha-Darowski. Poznai1, 
1874. 
6541. (200) Inaugurat.ion du monument d' Adam )Iickiewicz a Montmo- 
rency. Paris, 18()7. 
6542. (201) Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu przez Alojz. Ligenzę Nie' 
wiarowicza. Lwów, 1878. 
6543. (202) La Pologne captive et ses trois poetes Mickiewicz, Krasiiiski, 
Słowacki. Leipzig - Londres, 1864. 
6544. (203) Józef 'l'retillk. :p.lickiewicz w Wilnie i Kownie. Lwów, lHH4, 
3 tomy. Z dedyk. 
6545. (204) Archiwum do dziejów literatury i oświat.y w Pulsce. Kraków, 
1878, 1882, 18H4 j 3 tomy.
>>>
Dzieła treści literacki!'j. 


32!1 


65i6. (205) Świat literatury, historyi, nauk ekonomicznych, podróży i po- 
wieści w tomach czterech. Wyd. lIrzez F. S, n. i Ł. Ł. T. I. zesz. 
1-2. Warszawa, lt;61. 
GI)-'t-7. (20(j) Po!'zya hulowa Madiarów, lIrzez hr. Dora d' Istria, lH70. 
(1)48. (207) Kronika paryzka, literacka, nankowa i artystyczna. 1870. 
H54!). (20R) Odrodzenie się literatury lmlów skandynawskich: Tegner, 
Ohlenschleger i Biornson. 1.870. 
l.i550. (2(9) Kronika zagraniczna. Literacka, naukowa i artystyczna. 1870, 
listopad, grU!lzień; 1H71 -' luty, czerwiec, lipiec, sierpień; razem 
7 zesz. (tomików). 
65:)1. (210) Kalewala. .Ellopea finlandska, przez S. D., 1869. 
()51)2. (211) Obrona własności literackiej ksi
garni Gubrynowicz-Schmidt 
przeciw Księgarni Polskiej we Lwowie. Lwów, 1880. Druk. jaku 
rękopism. 
6553. (212) Ueorge Sand. Correspondance (1812-1 t;76). Paris, 1882. 
Tomów 6. 
65M,. (213) AlIgeUleiner deutscher Literaturkalender fur 1880. Herausg. 
von H. Hart u. J. Hart. 2. Jhrg. Bremen, 1880. 
6!155. (214) Prawdziwy życiorys Tomasza Padury, skreślony przez *** 
****. Poznań, 1875. 
G556. (215) Sprichworter der 'germanischen u. romaniscl1en Sprachen, ver- 
gleichend zusammengestellt von Ida von DiiringsiiM u. Otto Freih. 
von Reinsberg- Dliringsfeld. LeilJzig, 1872 i 1H75. Tomów 2. 
6557. (
16) Wacław Potocki jako autor "Wojny Chocimskiej" , lIrzez Bron. 
Chlebowskiego. Warszawa, 1882. 
655!-t (217) Dzially Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poe- 
matu, nap. Woje. Cybulski. Poznaj1, 18G3. 
65f)!). (218) Friedrich der Grosse u. die deutsche Literatur. Von Dl'. Da- 
niel Jacuhy. Basel, 1875. 
6560. (219) O najdawniejszych zabytkach pisemnych, lIrzez Leszka Dunin& 
Borkowskiego. Lwów, 1850. 
f)i)(j 1. (220) Essais de ?tlichel de l\Iuntaigne. Paris, l.H70. 
6fli2. (221) Nanka poezyi. Przez H. Cegielskiego. Wyd. 4. Poznań, 
1869. 
6M3. (222) Paul Ginisty. L' Annee litterah'e 1885. Palis, 1886. 
(1)6.i. (223) nie Quellen des Shakespeare in Novellen, l'tIiirchen u. Sagen, 
mit sagengeschichtJichen Nachweisungen von Karl Simrock. 2. Auil. 
Bonn, 1872. Tomów 2. 
6565. (224) Hamlet. Eine Charakterstudie von Dl'. H. von Struve. Wei- 
mar, 1876. 
65m. (225) Shakespeare's Romeo u. Julia. Von Eduard von Hal'tmann. 
Leipzig, 1874.
>>>
330 


Dziela treści literackiej. 


. 


6567. (226) Shakespere- Forschungen von Benno Tschischwitz. I. Shakespere's 
Hamlet. Halle, 1 R68. 
6568. (227) Shakespeare's Charakterentwickelung Richard's III. Von Kuno 
Fischer. Heidelberg, 186
. 
6569. (228) Erlltuterungen zu den ausliimlischen Klassikeru. I. BUndehen. 
Shakespeare's Romeo u. Julia. Leipzig, 1874. 
6570. (229) Vorlesungen iiber Shakespeare, seine Zeit u. seille Werke, von 
Kreyssig. Berlin, 1874. Tomów 2. 
6571. (230) Ricor(li delia vita intima di Enrico Heine, per sua nipote 
Maria Embden Heine. Firenze, 1880. 
(;;)72. (231) Honoration de la memoire d' Adam lIIickiewicz en Italie. 
Paris, Hs81. 
6573. (232) Schillerstudien von Gustav Hautf. Stuttgart, 1880. 
6574. (233) Shakespeare et son temps. Etudes litteraires par M. Guizot. 
Paris, 1858. 
6575. (234) Listy o Adamie Mickiewiczu, przez Teofila Lenartowicza. 
Paryż, 1875. 
65/G. (235) Alfred de Musset. Szkic bijograficzno-literacki, według nowych 
źródeł, przez Jadwigł: Krausharową. Warszawa, 1879. 
6577. (236) Literatura słowiańska, przez Ad. Mickiewicza, tłum. Fel. 
Wrotnowskiego. Poznań, 1865, 4, tomy. Z dedyk. nakładcy. 
6578. (237) Histoire de la litterature anglaise, par H. Taine. Pańs, 1863 
1 ł::s64, 4 tomy. 
ni) 79. (238) Mplanges posthumes d' Adam Mickiewicz, par Ladislas Mic- 
kiewicz. Paris, 1872, 1879. Seryj (tomów) 2. 
6580. (239). Shakespearestudien, von Gustav Riimelin. 2. Aufl. Stuttgart, 
1874. 
6581. (240) Paul Lindau. Eine Charakteristik. Berlin, 1875. 
6582. (241) Notizen zu Schriften von Paul Lindau, von WilII. Gold- 
schmidt. Berlin, 1878. 
6583. (242) Jan Kochanowski w świetle własnych utworów. Wizerunek 
literacki przez Bron. Chlebowskiego. Warszawa. 1884. 
6584. (243) Le l)oesie di Teofilo Lenartowicz. Z Rivista Europea, 1872. 
6585. (244) Przy studni. Kraków, 1874. 
6586. (245) Studia Eleonory Ziemięckiej. Wilno, 1860. 
6587. (246) O literaturze, Kaz. Brodzińskiego. Ostrów, 1856. 
6588. (247) Die Grossmacht Pl'esse u. das deutsche Schriftsteller- Elend, 
von Gustav Spielhotf. Diisseldorf, 1883. 
658!}. (248) Les manuscrits slaves de la bibliotMque imperiale de Paris, 
par le p. Martinof. Paris, 1858. 
(j590. (249) Ze
tawienie bibliograficzno-porównawcze utworów Adama lIIic- 
kiewicza, ułożył 1rraurycy Stankiewicz. Kraków, 18
5.
>>>
Dzieła treści literackiej. 


331 


6591. (250) Histoire des litteratures etrangeres, par Alfred Bougeault. 
ł'aris, 1876, 3 tomy. 
t)i'92. (251) Orlgine8 latines du theatre modem.e, publ. et annot. par Ede- 
le8tand Du Meril. Paris, 1849. 
6:193. (252) Victor Chauvin. Les romanciers grecs et latins. Paris, 
1862. 
6594. (253) Code de la pre8se, par H. 
chuermans. Bruxelles, 1861. 
(jf)95. (254) Le Livre, par Henri Bouchot. Paris, 18H6 (?). 
ł-i5
Hi. (255) Etudes sur l' antiquite, precede d' un eS8ai sur les phases. 
de l' histoire litreraire et sur les influences intellectuelles des races. 
Par Philarete Chasles. Paris, 1847. 
6i'97. (256) Le Theatre fralll;lais 80U8 Louis XIV., par Eugene Despois. 
Paris, 1874. 
659K (257) Le tMatre en Angleterre depuis la conquete jusqu'aux prede- 
cesseurs immediats de Shakespeare. Par Jules Jusseranil. !'al'is, 
1878. 
659U. (258) Histoh'e de la litterature contemporaine chez les Slaves. Par 
C. Courriere. Paris, 1879. 
6600. (259) Znakomici mężowie polscy w 18. w. Wizerunki historycznych 
osób skreślone przez Juljana Bartoszewieza. Petersburg, 1853 i 1856. 
3 tomy, opr. 
6601. (260) Tomasz Kajet.an Węgierski (1755-1787), przez Estreichera. 
Lipsk, 1883. 
łiGO:;!. (261) Les representants de l' humanite, par R. W. Emerson. Paris, 
1863. 
6603. (262) Sterne. Voyage sentimental. Trad. nonv. etc. par M. J. Janin. 
Parls, 1841 (?). Z dedyk. 
6604. (263) Kij i wpływ jego na piśmiennictwo. Przeł. Gaudenty Wyżlicki. 
Warszawa, 1874. 
6605. (264) }'rederic Ozanam. Par Henri-Dominique. Paris, 1856. 
66U/j. (2G5) Ludovico Carli A. Sanremo. Impressioni e fantasie. Torino, 
1879. 
{)(j07. (266) O ileby należalo uwzględniać nOWSL;e teorye gramatyki indo- 
europejskiej przy badaniu historyi języka polskiego. Dra Jana Ha- 
nusza. (Kraków, 1884). 
6608. (267) Znaczenie różnic terytoryalnych, etnograficznych i związanej 
z niemi OIlrębn09ci ekonomiczno-społecznych, politycznych i umysło- 
wych stosunków dla naukowego badania dziejów literatury polskiej. 
Bronisława Chlebowskiego. Kraków, 1884. 
6609. (268) O wpływie życia ziemiailskiego na literatur
 16. w. Przez 
Józefa Rostafiilskiego. Kraków, 1884. 
(lilO. (269) Jak należy wydawać dzieła polskich pisarzy 1ft i 17. w.? Przez 
dra Rom. Piłata. Kraków, 1884.
>>>
332 


Dziela treści Iiteracki!'j. 


.;611. (270) O potrzebie rozpat.rzenia się w zbiorach kazań średniowiecz- 
nych, zwlaszcza pasyjnych, nagromadzonych po bibliotekach Ilolskich, 
opracowaJ)ia ich i częściowego wydania, jako materyalu do odtworzenia 
obrazu zaginionej prawie literatury dramatu kościelnegu czyli miste- 
ryów w Polsce.. Przez dra Stanislawa Tomkowieza. Kraków, 1
84. 
6G 12. (271) O stanie obecnym historyi literatury polskiej i jej potrze- 
bach. Przez St. l'arnows}dego i dra Plebańskiego. Kraków, 18H4. 
6m3. (272) o rozszerzeniu histuryi literatury politycznej polskiej w głąb 
średnich wieków. Przez Mich. Bobrzyńskiego. Kraków, 181'34. 
6614. (273) U podjęciu wydawnictwa Biblioteki pisarzów polskich. Przez 
dra Wł. Wislockiego. Kraków, 1884. 
6615. (274) Projekt jednolitego skrócenia tytułów zabytków staropolskiego 
języka, dra Kaliny. Kraków, 1884. 
6611i. (275) O wllływie wielkich odkryć geograficznych na Polskę i jej 
oświatę w 16. w. Dr. Fr. Czerny. Kraków, lHR4. 
G(n 7. (27f;) Wskazówki dla poszukiwania żródel humanizmu polskiego. 
Dr. Kazimierz Morawskt Kraków, 1884. 
661 H. (277) Jakich zasad trzymać się należy w transkrypcyi rękopiśmien- 
nych i urukowanych zabytków polskich od najllawniejszych czasów do 
17. w.? Dr. Kalina. Kraków, 1884. 
(J6l9. (27H) Jak należy traktować utwory poezyi ludowej w historyi Iit.e- 
ratury polskiej? Piot.ra Chmielowskiego. Kraków, 1884-. 
6620. (27B) O Elegiach i Odach łacińskich Jana Kochanowskiego z uwzglę- 
dnieniem poetów klasycznych. Nap. Piotr Parylak. Lwów, lH8U. 
(j621. (280) O pieśniach Jana Kochanowskiego z uwzgl. poetów klasycz- 
nych. Nap. Piotr Parylak. Lwów, 187!:J. 
6(;22. (2
1) V-te F. M. De Vogiie. Le roman russe. PariB, lH86. 
6623. (2H2) Souvenirs contemporaineB d' histoire et de litterature. Par III. 
Villemain. 3. wyd. Paris, 1885. Tumów 2. 
6624-. (283) Pogląd ogólny na ruch literacki obecny nauki lekarskiej w 
Polsce. Dr. Seweryn Robiński. Poznań, 1869 (?). 
6G25. (284) Przygoda Chopina. Poznań, I87(i. 
(j62fj. (285) Au profit des blesses polonais. Conferences litteraires (le la 
Salle Barthelemy. P. ser. Paris, 1861. 
6627. (286) PrMecesseurs et contemporaines de Shakespeare. Par A. l\Ie- 
zieres. 3. M. Pads, 181'-11. 
6fi28. (287) Dzieła Ludwika Osińskiego. Warszawa, 1861. T. II. III. 
(Wykład literatury porównawczej). 
6(j29. (288) Dzieje żywota i utworów Goethego itd. Dzieło Lewesa, tłum. 
A. Nowosielski. Petersburg, 1H60. W drukarni Jozatilta Ohryzki. 
6(j30. (289) Joseph Fricz et Louis Leger. La Boheme historique, pittorellque 
et litteraire. Paris, 1 H(j 7.
>>>
Dzieła tre
ci literackiej. 


H3
 


6631. (290) La lU"esse libre Belon les prind.pes de 1789. Par Ch. L. Chas- 
sin. Par1s, 1
62. 
6632. (2t11) Napoleon III. publiciste. Par M. G. De Molinad. Bruxelles. 
1 
6 1. 
6633. (2U2) De la corruption litteraire en France. Par Ch. Potvin. Bru- 
xelles et Leipzig, 1872. 
f.iG34. (29H) Libu!\in Soud, domnela nejstar!\i pamatka reći ceske, jest 
podvr
en, te
 7.lomek evangelium sv. Jana. Oeho
 dflkazy podava 
Alois Vojtech Sembera. Ve Vidni, 187
. Z dedyk. 
f}635. (294) Rozbiory, sprawozdania i wrażenia literackie. J. 'BaudoilI lle 
Courtenay. (Z Ateneum). 
6636. (2U5) I\laxime du Camp. Souvenirs Iitteraires. Paris, 1882. To- 
mów 2. 
6637. (29G) Roztrząsania i poglądy litemckie, przez Lucyana Siemieilskiego; 
Poznań, 18łi9. 
(jG3
. (2V7) Adam Belcikowski. Ze studyów nad literaturą polską. Wyd. 
pamiątkowe z życiorysem, przez dra Piotra Chmielowskiego. 'Var- 
szawa, 1886. 
663U. (::'W8) Louis ])ucros. Henri Heine et son temps (1799-1827). 
Paris, 1886. 
f;640. (2
19) Ralf' Waldo Emerson. Przedstawiciele ludzkości. Tłum. .Józef 
Siellawa. Warszawa, 1872. Z dedyk. 
6{;41. (300) Kurzer Abriss, zugleich Repetitorium der deutschen Literatur- 
geschichte. Von Dr. Albert Zipper. Złocz6w, 1886. 
HG42. (301) Bronisław Czarnik. Żywot Łukasza Górnickiego. Lwów, 
1883. 
f)643. (302) Poetique etc. Par Jean-Paul Fr. Richter. Trad. par Alex. 
Bilchner et Leon Dumont. Paris, 1
(j2. Tomów 2. 
(j644. (3U3) Etlldes sur l' ancien theatre espagnol etc. Par ItI. A. Fee. 
Paris, 1873. 
6645. (B04) Paul Bourget. Nouveaux essais de psychologie contemporaines 
(Dumas fils, Leconte de LisIe, De Goncourt., Toul'gueniev, Amiel). 
3. ed. Paris, 188G. ' 
6646, (305) Władysław Zawadzki. Dziennikarstwo w Galicyi 1848 r. 
Lwów, 1878. 
G647. (306) Le poete polonais Jules Slowacki (1809-1849). Pal' Ven- 
ceslas Gasztowtt. Palis, 1
81. Z (Iedyk. 
(j64R (H07) Małpa-człowiek, nieznana satyra z 18. w. 
(;o4V. (308) Les ecrivains latins de l' emllire. Par J. P. Charpentier. 
Palis, 1859. 
fiG50. (309) Et.udes des moeurs et de cl'itique' sur les poł!tes latins de la 
decadence. Par D. Nisal'll. 4. M. Paris. Tomów 2. 
6651. (310) Louis Leger. Nouvelles etUlles slaves. 2. serie. Pads, 188(t
>>>
334 


Dzie1a treści literackiej. 


6652. (311) Jules Lemaitre. Les contemporains. Etudes et portraits litte- 
raires. 1. ser. Paris, 18
G. 
6653. (312) Edmond Scherer. Etudes sur la litterature contemporaine. 
Paris, I., 1885, V. (1878). 
6654. (313) Kartka z dziejów sztuki i poezyi, przez L. Siemieńskiego. 
Żytomierz, 1860. 
6655. (314) Teorya poezyi i jej rodzajów. Przez H. Cegielskiego. Wyd. 4. ... 
Poznań, 18fi9. 
6656. (315) Geschichte der russisl'hen Literatur in gedriingter Ubersicht. 
Von Dr. Paul von Wiskowatow. Uorpat u. Fellin, 1881. 
6657. (316) Mitteilungen der Uttauischen Uttel'8riscłlen Gesellschaft. ł-i. 
Hert. Heillelberg, 1883. 
6658. (317) Studien zur Gechichte der altblihmischen Literatur. Von Julius 
Feifalik (7 odczytów z 1859 do 1861 r.). 
-6G59. (318) I)race literackie Józefa Korytkowskiego. Wydanie w 100 !'gz. 
Warszawa, 1885. Z dedyk. 
6660. (319) Wiktor Czajewski. Historya literatury czeskiej od czasów od- 
rodzenia. Warszawa, 1884. Zesz. 1. , 
666]. (320) Historya lit.eratury pow3zechnej.' Przez ura Henr. Lewestama. 
Warszawa, 1862. Zesz. 3. 
6662. (321) Wiadomość o życiu i pismach Jana Kochanowskiego, skreślił 
Józef Przyborowski. Poznań, 1857. 
 dedyk. 
6663. (322) Histoire literah'e de la France etc. Par des Religieux Bpue- 
dictins de la Congregation de S. Maur. Nouvelle Mition, sous la 
direction de Dom. Rivet et Paulin. Paris, 1865 -1869. 12 dużJ'ch 
tomów in 4°. 
łj{j64,. (323) C60pHHK'I I10CMepTHLIX'I CTRTeA A. H. rep
ella, lb,ll,. 
JJ;tTef, IJOIWnHaro. JJ{ellena, 1870. 
6G65. (324) Głos szlachcica polskiego (.J. L. Kraszewski a zakon szlachecki). 
Lwów, 1880. 
6666. (325) La vita e le opere di Giulo Cesare Croce. l'tLonographia di 
Olinda Guerrini. Bologna, 1879. 
6667. (326) Eugene Noe!. J. I1Iichelet et ses enfants. 2. M. Pal'is, 
1H78. 
6668. (327) Venise. Par Jules Lecomte. Paris, 1845. 
66G9. (328) Literacki jubileusz pani Duchiilskiej, obchodzony w Szwajcaryi 
13. lipca 1872 r. Zurych, 1872. 
6fj70. (329) Etudes litteraires. Par Helll'i Prat. XIV. et XV. s. 2. (:d. 
Paris, lS77. 
6f;71. (330) Wincenty Pol, jego młodość i otoczenie (1807-1832). 
Przez K. Estreichera. Lwów, 18
2. Z druk. ded. 
6672. (331) Uwagi nad politycznem, naukowem i filantropijnem llziałani!'1ll 
Stanislawa Staszyca. Poznań, 1873.
>>>
Dzieła treści literackiej. 


335 


6673. (332) Victor Hugo. Actes et paroles. Avant l' hi! 1841-1851. 
Paris, 1875. 
6674. (333) Camille Selden. Les derniers jours de Henri Heine. Pa- 
ńs, 1884. 
6675. (334) Dr. Wł. Wisłocki. Kochanowskiego Rubus incombustus. Lwów, 
1873. 
6676. (335) Nouvelles lett.res d' Italie. Par Em. de Laveley. Paris et 
Bruxelles, 1884. 
6677. (336) Wspomnienia z przeszłości. Opowiadanie Deotymie przez Ant. 
Edw. Ollyńca. Warszawa, 1884. 
6678. (337) Prawda, llismo czasowe. Genewa, 1860. N. 1, 3-5. 
6G79. (338) Notes de voyage d'un casanier. Par A. Karr. Nouv. M. Pa- 
ris, 1884. 
G680. (33H) Eugene Noel. Voltaire. Paris, 1878. 
6681. (340) Wizyta u Strossmayera. Skreślił Stan Bełza. Kraków, 1884. 
6682. (341) La reforme, de Luthel' a Shakespeare, par Marc-Monnier. Pa- 
ris, 1885. 
(J6S3. (342) Książę Jeremi Wiśniowiecki (sceny dram. z XVII. w.) Roz- 
biór A. W. Darowskiego. Lwów, 1862. 
6GH4. (343) Wspomnienie o Kownie (o Mickiewiczu), przez Bonawenturę 
z Kochanowa. Poznan, 1854. 
G685. (344) Kobiety Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego. Zarys lite- 
racki Piotra Chmielowskiego. Wyd. 2. Warszawa, 1881. 
668fi. (345) Tableau de la litterature fran
aise au XVI s. etc. Par Saint- 
l'tIarc Giral'din. Nouv. M. Paris, 1862. 
6liH7. (346) WaUenstein. Stm1ynm literacko-historyczne przez Edw. Lu- 
bowskiego. Warszawa, 1874. 
6{-j88. (3,1,7) Pamięci Fr. Karpiilskiego. Kołomyja, 1880. 
668U. (348) Notatki z mojego życia. Sllisane przez Henryka Cieszkow- 
skiego. Poznań, ] 873. 
!i6!IO. (::ł4!1) Dwaj bracia Śniadeccy. Odczyt K,\rola Libelta. Poznaii, 1 Kł-i6. 
(j6
11. (350) Stanisław Staszic. Przez Wład. Zawadzkiego. Lwów, ]:-;1)0. 
13mI2. (3f1) l\'likolaj Rej z Nagłowic i ks. Józef Wereszczyński. Wilno, 
i87
1. Z de(l. 
GG93. (352) W trzechsetną rocznicę Jana Kochanowskiego 1585-18t;4. 
Kraków, 1884. 
(j(jU4. (353) Andrzeja Trzycieskiego wiersz na śmierć Jana Kochauow- 
skiego, przez Raf. Lowenfelda. Z ded. 
fi6
5. (354) Galerie de portraits lIu XVIII-e siecle, par Arst'me Houssaye. 
Nouv. M. 2. sl!r. Pads, 1848. 
filml;' (355) Les confessions de Frimon (1719-1776). Rec. et. annot. 
llar Ch. Barthćlemy. Paris, 1876.
>>>
330 


Dzieła treści Iit.erackiej. 


f)697. (356) Melanges litteraires, extraits des peres latins. Ouvrage po s- 
thume de l'abbe J. M. S. Gorini. Lyon et Paris, lH(j4. 2 tomy. 
6(398. (357) Erinnerungen !'iner alten Dresdnerin. Von Illarie Biirner-Saml- 
rini. Dresden, lH76. . 
6699. (35H) Lettre8 du Marquis A. (le Custine a Varnhagen d'Ense etc. 
BruxeUes, 1870.- 
6700. {35!}} TMophile Gautier. Souvenirs intimes, par Ernest Feydeau. Pa- 
ris, 1H74. 
li70J. (360) Caroline Bauer (Grafin Broel-Plater). Ein Lebensbild aus ihren 
Briefen, von Ludwig Hrunier. Bremen, I87!!. 
6702. (361) Karoline Bauer in ihren Brieftm. Herausg. von Arnold WeU- 
mer. l Th. Berlin, 1878- 
6703. (362) Rozbiory i krytyki,' l)rzez A. Tyszyńskiego. Petersburg. 
lH54. ił tomy. 
6704. (363) Riimische Mosaik. Von 111. Rumbauer. Berlin, lR84. 
6705-6706. (364-3G5) Stanisław Kunasiewicz. Stara satyra polska. 
J,ipsk, 1873. Osobno: HistOI:ia jednego rozdziału (lo przyszłej księgi 
przysłów polskich. (Kijqw, I
67). Drukowano w Lipsku, lH73. 
6707. (366) Żywot.y uczonych Polaków, przez Jana Śniadeckiego. Wyd. 
K. .T. Turowskiego. Kraków, 1H(jl. 
(,70R (367) Ollowiadania i studya Aera. Serya J. Poznań, lR85. Z ded. 
nakład. 
6709. (36H) O życiu i pismach K. Brodzińskiego. Przez F. Dmochow- 
skiego. lH70.(i') 
li710. (iłG9) Taras Szewczenko. Studium przez Leonarda Sowińskiego, z do- 
łączeniem ])rzekładu Hajdamaków. '
iłno, l
(i 1.. 
(i71J. (370) Briefe eines Frauenzimmers aus dem XV. Jhrt. (Von Paul von 
Stetten, 1731-1HJ7). Lindau u. Leipzig, 1877. 
fi712. (371) Angelo de Gubernatis. Ricordi hiografici. Prima serie. 2. ed. 
}'irenze, 1H73. 
6713. (372) Adunanza solenne deU' Accademia Adamo Mickiewicz, tenuta 
in Hologna ił 21:; novcmhre 1 H80. A relazione snUo stato rleUa SUR 
biLIiot!'ca. Firenze, 1 HHO. 
f)714. (373) Teka wileilska, wydawana przez Jana ze Sliwina. Wilno. 
1 R57 i 1 HfH. 'romów 7. 
fJ71G. (374) Ulwminek z nroczystości odsłoni
cia i poświęcenia tablicy pa- 
miatkowej Ś. p. Wład. Ludw. Anczyca, odbytej w kościółku św. 
Salwatora na 
wierzyńcu pod Krakowem 12 czerw. 188G. Kraków, 
1 :\8 (j. Z 2 osobo kartnmi i ded. 
fi7.16. (H75) Ans meinem Biihnenleben. Erinnerungen von KaroIine Bauer. 
H!'rauRg. von Arnold WeUmer. 1 Th. Berlin, 1H75. 
6717. (B76) Komiidianten Fahrten. Errinnerungen und Stmlien von Karo- 
line Bauer. Herausg. von Arnold WeUmer. Berlin, lH75.
>>>
Dziela treści literackiej. 


337 


f.i718. (377) Verschollene Herzensgeschichten. Nachgelassene Memoiren von 
Karoline Bauer. Bearb. von Arnold Wellmer. Berlin, 188(}""-1. 
Tomów 3. 
()71 
I. (37
) Korespondencya JlHckiewicza (Studium). Paryż i Berlin, 
1861. 
6720. (379) Marlowe's Fau!!t, die Klteste dramatische Bearbeitung der 
Faustsage. Uebersetzt u. mit Einleitung u. Anmerkungen versehen 
von Dr. Alfred v. d. Velde. Breslau, uno. 
6721. (380) Książka zbiorowa, ofiarowana Kazim. Wl. Wójcickiemu. War- 
!!zawa, 1862. Opr. Z ded. 
67C!2. (381) Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Studyum estetyczno-lite- 
rackie, przez dra Henryka BiegeleiRena. \Varszawa, 1884. 
(;723. (3
2) Kronika potoczna i Rnegdotyczna z życia Adama Mickiewicza. 
Na llodstawie opisów wiarogodnych świadków zestawil Wladyslaw 
Bełza. Lwów, 1
H4. 
67:24. (383) Juliusz Słowacki. Jego życie i dziela w stosunku do wspól- 
czesnej epoki. Przez Antoniego Małeckiego. Drugie, poprawne i po- 
mnożone wydanie. Lwów, 1 
81. Tomów 3. Z ded. 
fi725. (384) Henri de Lacretelle. Lamartine et ses amis. 2. M. Paris. 
li726. (385) Etudes philosophiques et lit.teraires sur J
es miserabies de 
Victor Hugo, par Paul Voituron. Paris et Gand, lH02. 
(i727. (3H6) Erlliuterungen zum Konrad Wallenrod des Adam Mickiewicz, 
von G. Kohn. Sanok, 18
3. 
672ft (387) Portrety literackie, przez J
ucyana Siemieńskiego. Poznań, 
1865, lH68 i 11:)75. Tomów 4. 
6729. (388) Listy z pod Lwowa. Pierwsze trzy glosy, Kornela Ujejski'!go. 
Lipsk, 1 HG 1. 
fj73U. (389) ])eutscher Volkshumor, von Moritz Busch. Lipzig, 1877. 
fi7iU. (3DO) Listy Xygmunta Krasińskiego do hr. Montalemberta i A. La- 
martina. Z franc. przełożyla. Teofila Radońska. Poznań, 1881. 
67i3::!. (391) }[owa żałobna na nabożeństwie za dusz
 Zygmunta Krasiń- 
skiego 30. marca 1859..w Poznaniu, przez X. A. Prusinowskiego. 
Wyd. 2. Grodzisk, 1859. Z ded. 
H/33. (3
2) I,isty śp. Adama Jllickiewicza do pani KOllRtallcyi. Poznań, 
1 !)6H. 
ł-i/H4. (393) Irydjon Krasińskiego. Prelekcya publiczna, przez dra Adama. 
Belcikowskif'go. Kraków, 1871. 
li73D. (394) TIepnofJ co6pallie JlJ.fCeM'L H. C. Typrellena 1H40-1HR3. 
ClIli. 18H5. 
o/Xli. (39:1) Brief
 von H. Heine. HerauRg. von Friedrich Rteinmann. 
Amsterdam, 1 Rfi 1. 
li737. m9G) DlIt Zagrz!'hia. Alhum Koła. 1iterackiego Wf' Lwowie. Lwów, 
1 HH l. 017.11. 0lJr. 


22
>>>
338 


Dzieła treści literackiej. 


6738. (397) Niichterne Briefe aus Bayreuth, von Paul Lindau. 5. Aufl. 
Breslau, 1876. 
6739. (398) Jan Kochanowski w Czarnolesie. Przez Klem. z Tańskich 
Hofmanowq. Warszawa, 1857. 
6740. (399) Jan Kochanowski. Opowiadanie z XVI. wieku. Napisał L. 
Tatomir. Lwów, 1884. Z ded. 
6741. (400) Heinrich Heine uDd der Neuisraelitismus. Briefe an Adolf 
Strodtmann von Dr. Hermann Schitf. Hamburg und Leipzig, 1866. 
674
. (401) J. Słowacki. Pisma pośmiertne. Wydane i poprzedzone wst
' 
pem przez dra Henryka Biegeleisena. Lwów, 1884. 
6743. (402) Briefe von Heinrich Heine an seinen Freund Moses Moser. 
Leipzig, lH62. 
6744. (403) Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie. Von seinem 
Bruder Maximilian Heine. Berlin, 1868. 
6745. (404) Myśl. Tomik prac zbiorowych. Wydal Henryk Przybysławski. 
Warszawa 1862. 
6746. (405) Krakowskie pogadanki. Napisał Adam hr. Łoś. Kraków, 1885. 
, Tomów 2. 
6747. (406) Z teki wiejskiego szlachcica. Lwów, lR77. 
6748 (407) Proverbi toscani. Raccolti ed illustrati da Giuseppe Giusti. 
Ampliati e pubblicati da Gino Capponi. Firenze, 1873. 
6749. (408) Pisma Henryka hr. Rzewuskiego. Petersburg, 1851. To- 
mów 6. 
6750. (409) Poets and poetry of Poland. Ed. by Paul Soboleski. Chicago, 
1881. Z ded. Mocno i gust. opr. 
6751. (410) Jana Lama Kroniki lwowski!', umieszczone w "Gazecie Naro- 
dowej" w r. lH68 i 1869. Lwów, 1874. 
6752. (411) Przekłady i studya Waclawa Przybylskiego. Wilno, 1857. 
6753. (412) Letteratura e filosofia Opuscoli per Pasquale Garofalo. Napoli 
1872. 
6754,. (413) J. M. hr. Ossolińskiego Wiec
ry badeńskie. Kraków, 1H52. 
6755. (414) Henryk Ibsen, pueta norwegski. Szkic literacki lJrzez Wawr. 
hr. Engestrom'a. Warszawa, 1875. 
6756. (415) Sprawozdania literackie. L Marzec-Październik 1882. Kra- 
ków, 1883. 
6757. (416) Goethe's "Hermann und ])orothea" nnd "Herr Thadil!lus" 
von l\lickiewicz. Eine Parallele, von Alex. PecImik. LeilJzig, 187
'. 
675H. (417) Pierścionki babuni, z dołączeniem pozostałych pism Karoliny 
Wojnarowskiej. Wyd. pierwsze zupelne. Lipsk, 1868 (Bibliot-eka 
domowa polska). Tomów 6. 
6759. (41H) O przyjaźni. Napisał Aloizy KuczyjJski. Warszawa, 18GO.
>>>
Dzieła tre
ci literackiej. 


339 760. (419) Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, 1794-1805. 
Eingeleitet und revidirt von R. Boxberger. Stuttgart, Collection 
Spemann. Tomów 2, ozd. opr. 
.6761. (420) r...isty Z. Krasińskiego 1835-1844 do Edw. Jaroszyńskiego. 
Ogłosił Mariu9 Gorżkowski. Kraków, 1871. 
6762. (421) Jasełka na Syberji. Opisał X. dr. W. S. Kraków, 1877. 
-6763. (422) Adam Mikiewicz's "Dziadytl, von H. Blumenstock. Wien 
1878. 
-6764. (4
3) Donkiszot żydowski. Szkic z literatury żargopowej żydow- 
skiej, przez Klemensa Junoszę. Warszawa, 1885. 
-6765. (424) Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej dzia' 
łalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa, 1880. Ozd. opr. 
6766. (425) Ognisko. Książka zbiorowa, wydana dla uczczenia 25-letlliej 
pracy T. T. Jeża. 1
82. Warszawa, 1.882. 
łi767. (426) Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współ- 
czesnej epoki. Przez Ant. Małeckiego. Lwów, 1866. Tomów 2. 
6768. (427) Korespondecya A(lama Mickiewicza. Wyd. 3. Paryż, 1874 
i 1876. Tomów 3. 
06769. (428) Listy Zygmunta Krasińskiego, z przedmową J. I. Kraszew- 
skiego. Lwów, 11;82-3 i 1887. Tomów 3. Wewnątrz Tomu HI. 
urywek z listu ni8znajomej osoby, objaśniający bliżej stosunek Z. Kra- 
sińskiego do B. Trentowskiego. 
-6770. (429) Na dziś. Pismo zbiorowe, poświęcone literaturze, naukom, 
sztuce, gospodarstwu krajowemu, handlowi i przemysłowi. Kraków, 
1872. Tomów 3. 
'6771. (430) Histoire de ma vie. Par George Sand. Paris, 1855. Tomów 13. 
6772. (431) Charles Buet. Mćdaillons et camees. Paris, 1885. 
6773. (432) Victorien Sardou et L'Oncle Sam. Par Albert Wolff. Paris 
1874. 
6774. (4ił3) Emile Amiel. Un publiste du XVI-e siecle-Juste-Lipse. Parilf 
1885. 
6775. (434) Souvenirs d'un Hugolatre. Par Augustin Challamel. Paris, 
1885. 
6776. (435) Franzosische CharakterkulIfe. 2. Serie. Studien nach der 
Natul', von !II. G. Conrad. Leipzig 1881. 
6777. (436) Journees de vacances. Pal' .Tules Claretie. Palis 1886. 
6778. (4ił7) Remi des Roux. SOłlvenirs d'un journaliste franQais a Rome. 
2. M. Paris, 1886. 
(i77
. (438) Emile Zola. Mes haines, causeries litteraires et artistiqu8S. 
, }Ion salon 1866. 

d. Manet. Nouv. M. Paris 1879. 
{;780. (43
) Alexandre Dumas. Sa vie, sun temlls, son oeU\T!', par H. 
Blaze de Bury. Paris 1885. 


22*
>>>
340 


Dzieła treści literackiej. 


G781. (4
O) Mes memoires. Enfance et jeuDl\8se. Seconde jeunesse. Pal. 
A. de Pontmal't.in. Paris 18/)5-G. Tomów 2. 
6782. (441) Mtlmoire de Ch. Paul de Kock. 3. ed. Paris, 1874. 
6783. (442) Andre Theuriet. Le journal de Tristan. Paris, 1884. 
(j784. (443) Paul. Jlhotel Drouot et la curiosite en 1883. 3. annee. 
Paris, 1884. 
6785. (444) 1'IIon frere et moi. Souvenirs d'enfRnce et de jeunesse, par 
Ernest Daudet. PRris, 1882. · 
1;786. (445) L'Espagne religieuse et litteraire. Par Antoine de Latour. 
Paris, 1863. 
6787. (4
6) Figures d'hier et d'aujourd'hui. Par Victor Fournel. Paris: 
1883. 
6788. (44:7) L'esprit des autres. Par Ed. Foul'llier. 5. ed. Paris, 1879. 
(;789. (44/) Der Roman meines Lebens (Pamiętniki). Von F. W. Hack- 
1I1nder. Stuttgart, 1878. Tomów 2, ozd. opr. 
6790. (449) Philippe Burty. Maitres et petits maitres. Pal'is 1877. 
6791. (450) Petits memoires litteraires. Par Charles Monselet. Pariłt,. 
1885. 
6792. (451) Theodore de Banville. Lettres cbimeriques. Paris 1885. 
6793. (452) Camille Lemonnier. Salon de Pal'is, 1870. Palis 1870. 
6794. (453) Auguste JJepage. Les diners artistiques et litteraires de 
Paris. Paris 1884. 
H795. (45
) Le pontoise a Stamboul etc. Par Edmond About. Paris, 
1884. 
6796. (4:55) Entre Riarritz et S-t Sebastien. Toros et Espadas. Notes de 
turiste, lJRr Theopbile Gaut.iel' fils. Paris, 1884,. 
6797. (456) Auguste Lepage. Les cafee historiques et litteraires de Paris.. 
Paris, 1875. 
6798. (ł57) }
mile DeschamlJs. Par Eugime de Mirecourt. Paris, 1857. 
R799. (458) Paul Foucber. JJes coulisses du passe. Paris 1873. 
6800. (459) De Voisenon. Anecdotes litteraires, publi{
es I)ar le bibliophile. 
J acob. Paris, 18
O. 
6S0l. (460) La gloire iI. Pal'is. Par Alhert Wolff. 5. ćd. PariII, 18f\6. 
6802. (461) Melanges. Par Rodolphe Tiipffer. Paris, 1852. 
fii
03. (462) La jeunesse de madame d'

pinay. Par Lucien Perey et Ga- 
ston l\laugras. Paris 1 HH2. 
6804. (463) Gt;rard du Boulan. L'

nigme d'AlceRte. 
ouvel aperf;u Itisto- 
rique, critique et moral Rur le X VII-e siecle. Paris, 187!J. W per
h 
okładce. 
(jR05. (464) Lp,tt.res de .Tules ue Goncourts. Paris, lH85. 
liH06. (465) Paul Alp,xis. };mile 
ola. A vec des vers inMits ue 
;. Zola., 
l'aris, 1H82. 
li
07. (4()(» J. Barhey d'Aurpvilly. l\Ipmoramla. Paris, 1883.
>>>
Dzieła treści literackiej. 


341 ł:-!08. (467) Documents nouveaux sur Andre CMnier etc. 'Par L. Becq (le 
Fou!:,uieres. . Paris, 1875. '7.7.. 
6S0
. (46H) II conciliatore e i carbonari. Episodio du Cesare Cantu. )Ii- 
lano, 1878. 
6810. (469) Correspondance inMite de Hemi Heine. Paris, lH67. Seryj 
(tomów) 2. 
£Sl1. (470) Konkurs na projekt pomnika l\lickif\wicza w Krakowie. Przez 
Karola Matuszewskiego. (Odb. z Bibl. Warszawsk. t8S5, kwiecieil). 
X ded. ' I 
6812. (471) Wykaz pseudonymów dywanych przez autorów 'polskich. 
Ułożył E(lward Minkowiecki. Warszawa 1H81. 
 ded. 
6I:H3. (472) Wydawnictwo na cele dobroczynne samborskie. Książka zbio- 
. I rowu. wydana nakładem i staraniem G. Kohlla. Sambor, 1877, 
1880-2. Tomów 4. Z ued., pierwszy i ost. tom gust. opr. 
6ł:-!14. (473) Równianka. Pismo zbiorowe bumańskie. Wydal" Stanisław 
Krzyżanowski. Humań, 1H61. , 
6815. (474) Die "Ungottliche Komodie", von Siegmund Krasiński. Bespro- 
chen vun H. Blumenstock. Wien, lS79. 
6816. (475) Der Tod in deut.scher Sage u Dichtung. Von Oskar Schwebel. 
Berlin, 1876. 
6817. (476) Das Zeitungswesen sonst und jetzt. Von D. Freiherr von 
Hiedermanu. Leipzig, 18S2. , 
6818. (477) Neue BeitrUge zur deutschen Literaturgeschichte. Aus dem 
Nachlasse von Chris. Em. Sammelrind. Leipzig, 18tH (Schalk-Biblio- 
thek, 4). Z ded. 
6819. (47H) Julius Grosse aIs episcber Dichter. Eine literarhistorlscbe 
Studie von Dl'. Hermann J;thć. Berlin 1874. 
6820. (479) 1,11. Iu'oprićte littćraire et le dOffiain public payant.. Par J. 
Hetzel. Paris lS62. 
6821. (4HO) Der Roman, bei dem mail sich langweilt. Wien, 1885 (Gegen 
den Stromo IV.). 
(j822. (4Hl) Friedrich Sllielhagen. Von Ludwig Ziemssen Breslau (Deutsche 
Biicherei, XXVI). 
6H23. (482) I,e droit de parler. Lettre a 111. Imbaus par Eugcne Pelletan. 
Paris, 18(j2. 
6824. (48:3) Le mouvement a IU'opoS (Ies Miserabies. Par IIIarlo Proth. 
Paris 1862. 
6825. (484,) Paul Lindau. Eine Uharakteristik, von C. O. Kumad. Leipzig 
1K7ó). 
f826. (485) Wiadumości bież'lce, naukowe, literackie, artystyczne i spo- 
łeczne. Odb. z Bibl. Warsz. 1875, wrzesień. 
ti827. (4Hf» Kronika zagraniczna, literacka, naukowa i artystyczna. O(lb. 
z Bibl. Warsz. 1875,' wrzesień.
>>>
34
 


Dziel. treśei literackiej. 


6828. (487) Kuno Fischer. Von M. C. VOD Sosnowski, Breslau (Deutsch& 
Biicherei, XXI). 
6829. (488) L'administration et la presse. Par Ed. Delprat. Paris.. 
1861. 
6830. (489) La poesie di Teofilo Lenartowicz. Di Avv. A. WolYDski. 
(Estratto dana Rivista Europea). 
6831. (490) La proprlete litteraire et artistique. Par L. Curmer. Pańs 
1862. 
6832. (491) J. I. Kraszewski, von L. Kurtzmann. Wien, Pest u. Leipzig, 
1881 (Odb. z Ausgewii.hlte Werke von J. I. Kraszewski). Z por- 
tretem. 
6833. (492) Literacka uroczystość Dziadów. Rok I. Poznali, 1880. 
6834. (493) Dwa odczyty Stan. hr. Tarnowskiego w Poznaniu 1881:- 
Balladyna i Lilla Weneda. Poznali. 1881. 
6835. (494) Goethe und Lavater. Von R. Steck. Basel, 1884. 
6836. (495) Rzecz kr6tka o życiu i dziełach Szyllera. Przez H. Sk.... 
Warszawa, 1859. 
6837. (496) Francescantonio de Marchi. La propriete litteraire, artistique' 
et industrielle en Turquie et en Egypte. Paris, 1880. 
6838. (497) Tendencyjność i krytyka. Napisał Adam Goraj. Warszawa.... 
1881. 
6839. (498) Grosz Wdowi. Lwów, 1886, ksi
g. K. Łukaszewicza. Dochód 
dla Stryja i Liska. 
6840. (499) Boleslav Jablonskj'. erta 
ivotopisna. Na.psal Eduard Jelinek. 
V Praze, 1881. 
6841. (500) Dokumenty odnuszące się do Mikołaja Reja z Nagłowic i jego 
rodziny. Przez Feliksa Ryba.rskiego. Odb. z Ateneum 1880.. 
lipiec. 
6842. (501) Camille Lemonnier. 1866. Salon de Bruxelles. Brnxelles.. 
1866. 
GB43. (502) Jeszcze o pierwszej drukowanej książce polskiej Baltaza.ra 
Opecia. Żywot Chrystusa Pana. Warszawa, 1882. (Odb. z Prze- 
glądu Bibliogr.-Archeologicznego). 
6844. {:j03} Słupi Róg i jego stosunek do poezyi ludowej Łotyszów nad- 
dźwińskich. Przez G. M. Krak6w, 1885. 
6845. (504) Aus der Literatur deI!! Nihilismus. Kritische Beleuchtung des 
Tsch
rnyschefsky'schen Romans: "Was thun" (lITO JJ;tJlaTb?) Von 
D. K. Schedo-Fermti. Braunschweig, 1871. 
6846. (505) Noworocznik wolnych żartów, zebrany przez Bocianów polskich. 
Warszawa, 1859. Z ilłustr. 
6847. (506) Mowa na pogrzebie Paulina. Święcickiego 14. wrz. 1876. 
przez Jana Grzegorzewskiego. Lwów, 1H76. Z dedyk,
>>>
Dziela treści literackiej. 


343 


6848. (507) Krystyn Ostrowski. Poznań, 1882. (Odb. z "Warty.). 
6849. (508) Cronaca letteraria polacca, di Avv. Arturo Wolynski. Fireuze, 
1870. (Estratto dalia Rivista Europea). Z dop. autora. 
6850. (509) Jeszcze kilka uwag i dokumentów w sprawie pomnika Mickie- 
wicza. Przez W. R. 
6851. (510) Katalog tymczasowy zbioru pamiątek po Adamie Mickiewiczu 
pomieszczonych przy Muzenm Narodowem w Krakowie. 
6852. (511) Canticumcanticornm. Ex hebraeo convertit et eX}Jlicavit dr. 
Cajetsnus Kossowicz. Petropoli, 1879. 
68:')3. (512) Studia o literaturze ludowej ze stanowiska histol'ycznej i na- 
kowej krytyki, przez R. W. Berwińskiego. Poznań, 1854. 
6854. (513) Histoire dell livres populaires ou de la litterature du col por- 
tage depuis le 15-e 8. jusqu'j\ l' etablissement de la Commisllion d' 
examen de8 livres du colportage (30 novembr. 1852) Pal' M. Char- 
les Nisard. Pari8, 1854. 2 duże tomy. 
6855. (514) Histoire du lied ou la chanson populah'e en Allemagne. Par 
Eduard Schure. Paris, 186B. 
6856. (515) Listy z podróży Antoniego Edwarda Odyńca (Z Warszawydo 
Rzymu). T. II. Warszawa, 1875. 
6857. (516) Po ziarnie. Zbiorek pamiątkowy, wydany przez Jana Prusi- 
nowskiego i Maurycego KrupowiczB. Wilno, 1861. Z ded. 
6858. (517) La litterature modeme 1850-1860 ou Dictionair8 compiet 
de tous les livres fran'tais publies depuis 1850 jusqu'a 1860 inclu- 
sivement. Redige sous la direction de Alfred Morin. Zesz. I. (oka- 
zowy) do str. 48. 
6859. (518) Szkice humorystyczne, rysunkowe i literackie Leona Kunic- 
kiego. Warszawa, 1868. 
6860. (519) Dwie prelekcye wst
pne do wykładów historyi literatury 
powszechnej i estetyki, przez dra F. N. Lewestama. Warszawa, 
1865. 
6861. (520) Les grands journaux de France. Directeurs Jule. Brisson - 
Felix Ribeyre. Paris. Zesz. 12. 
fiF!(j2. (521) Juljana Bartoszewicza Historya literatury 'polskiej potocznym 
sposobem opowiedziana. Warszawa, 1861. 
6Hf'\
. (522) Wyjątki z listów Zygmunta Krasiilskiego. T. I. Paryż, 
1 F!60. 
tJ8H4. (523) Album fotograficzne. Zebral Kalasanty Kruk. Cz. 2-ga. Kra- 
ków, 1871. 
6865. (524) Kilka słów o .Ojcu Zadżumionych" (J. Słowackiego). Przez 
P. Parylaka. Lwów, druk. Związkowa. 
6866. (525) Bogusz Zygmunt Stęczyński i jego prace. Przez W. S. Kra- 
ków, 1878. Z ręko dodatkami autora.
>>>
344 


Dzieła treści lit.erackiej. 


6867. (526) Paweł de Saint Victor. Dwie maski. Tragedya - kumedya. 
:Ser. 1. Starożytni. II: Sofokles, Eurypides, Arystofanes. Przekł. 
z franc. Antoniny 1IIorzkowskiej. T. II. Łódź, 1RH6. 
(i868. (527) Lit. odezwa redakcyi "Opiekuna Domowego" w W.ll'8zawit' 
z 1869. 
6869. (528) Józef Ig. Kraszewski. Od Otakal'a 1\Iokreho. (
"OS\'cty" 
1879, C. 5.). 
'6870. (529) Dla llogol'zelców. Pismo zbiorowe. Warszawa, 1885. 
6871. (5!JO) Ziarno. Wydawnictwo dla głodnych. Warszawa, lHHO. 
łi872. (531) Korespondencja Adama Mickiewi('za. T. 1. Paryż, 1870, kHio:g. 
Luxemburgska. Duża 8°. 
6R7R (532) Korespondencya Adama lIIickiewicza. T. IV. Wyd. 4. Paryż, 
1885. 
6fn.s,. (533) Iwie konwersacye z przeszłości, Ign. Chodźki. Wilno, 11'\57. 
Brak. kart. tyto i str. 1-12. 
6
75. (534) Pisma Antoniego Malczewskiego. l)isma pumniejsze, z życiul'Y- 
rysem autora i objaśnieniami historycznemi do Maryi. Przez K. \\'1. 
Wojcickiego. T. II. Warszawa, 1857. 
6876. (535) Wspomnienie pośmiertne o Paulinie z Lauczów Wilkoi)skiej. 
Odcinek "Dziennika Poznańskiego" 187f), Nr. 1B4. 
6877. (536) G-rat.ulacye Józ. Chodźce z lJUwollu 50-1etni!'j dziaialności JUI 
. polu nauki ("I):ama3'J." 1872, X 60.). 
687H. (537) Grillparzer in der pulnischen Literatur. Von Hr. Albert l.il'- 
per. Wien, 1887. Z ded. 
6879. (538) Bull!'tin de I' Associat.ion Litt
)'aire Jntel'IlRtionale Pal'is, 
1882, K 1-i. 


Dzieła treści naukowej. 


6880. (1) Kopernikijana czyli matel'yały do pism 
nika. Zebrai X. Ign. Polkow!ki. Gniezno, 
Z dedyk. . 
6881. (2) Żywot Mikołaja Kopernika gwiazdarza, skr!'ślił ltlulwailski Jan. 
. Kraków, 1853. Z d!'d. Brak. tyto kart. 
6882. (3) Kopernika tudzież jinuych a:;t.ronolllllw llolskich w geugratji za- 
sługa. Przez Joachima Lelewela. Poznai), 186it 
6883. (4) :Na pamiątk
 stuletniej rocznicy ustanowienia komis)'i edukacyi 
naroduwej. Lwów, 1873. 


i życia III ikoluja KUIII:'I'- 
1873 i 1875. B tom\". 
t
>>>
Dzieła treści naukU\t"ej. 


%5 


. 
6884. (5) Żywot Mikułaja Kopernika przez ks. Igll. l'olkowskiego. Gniezno, 
1873. Z d!'d. 
6885. (6) Beitriige zur Beantwortung der Frage llach der Nationalitllt d!'!! 
Nicolaus Cupernikus. Vun R***. Breslau, 1872. Z dedyk. Ada.ma 
Lwa Sułtana. 
6H86. (7) Berti Domenico. CUllernico e le viceU(le deI sistema copernicana 
in Italia nella 2. meta deI seculo 16 e nella prima deI secolo li. 
Roma, lH76. 
(i8H7. (H) De Nicolai Copernici patl'ia. Scril)sit Dr. L. !}rowe. Thoruni, 
1 HtiO. 
6888. (!)) Die l'ortrats des Nikolaus KOllernikus. Von Prof. Dr. .F, Hipler. 
Leipzig, 1875. 
688
1. (tO) Mikula!5 Koprnik na oslavu 400 lete pamatky jeho narozeni 
s('psal Dr. F. J. Rtudnicka. V Praze, 1H73. 
(iR
jO. (11) U lIlikołaju Koperniku napisał Dr. Hil)olit Skimboruwicz. Wur- 
szawa, 187it 
6891. (12) Czterowiekuwy jubileusz nrodzin 1tikołaja Kupernika w Toruniu, 
spis. X. Ign. Polkuwski. Gniezno, 187:-1. 
6892. (13) Zasługi KOllernika dla cywilizacyi. Stmlyum nap. Hulewiński 
, Wacław. Warszawa, 187H. 
GH!:!B. (11.) Joachima Lelewela zasługi. Przez Stanisława Warnkę. PoznaiI, 
unt'. 
GH!:)!t. (15) Literatur-Geschichte von Wildbad in Text-Proben u. Biogm- 
phieen etc. '\\'ilh. Theodor v. Renz. ::;tutt.gart, 1881.. Gust. i mocno 
w pł. opr. Z dedyk. 
(iHHi. (16) Geogl'atia na tle historycznem osnowuna. Przekł. z franc. War- 
szawa, lH::7 i 1 Rfi2. 4 tomy. 
68
G. (17) Literatura fizyografii ziemi llolskiej l)rzez Prut: ])1'11. J. Majem. 
Kraków, 18G2. 
(iH!:!,. (1.H) Weogl"Rticzne imiona słuwiailskie, przez S. Zarańskiego. Kraków, 
1878. ' 
(jH9H. (19) Choroby narzędzi O!llychania i krqżenia, oprac. Dr. Anastazy 
Mizerski. Z!'szyt L Tornil, 18(j9. 
6H99. (20) Grlillllziige der vergleichemleu, IlhysikalischAn Erdkunde etc. 
Nach Arnolll Gupot's, frei bearb. von Dr. H. Birnbaum. 2. Ault. 
Leil)zig, 186(), 
tinoo. (21) Teorya wyznaczników. Wyłużył Mar. Al. Baraniecki. Paryż, 
1879, Bardzo ładnie ullr. Z dedyk. 
6Hol. (22) ])ie Uhnmacht der modernen naturwissenschaft.lichen "Forschung". 
::;tudien aus Biichner u. J)arvin von Paul l\Iajunke. Berlin, 1 Hi(i. 
6902. (23) Ueber das Cuticuhun cerebri et cerebelli Dr. E. FI!'ischl's. Yon 
nr. Rubiill,;ki. Berlin, 1872. Z ded.
>>>
346 


Dziela treści naukowej. 


6!:ł03. (24) Świat mat.ematyczno-fizyczny. Kijów, 1861. 
6904. (25) Untersuchungen iiber die Augenlinse. Von Robiński. Z dedyk. 
Berlin, 1871. 
m)05. (26) Der gegenwartige Stand der Zoologie u. die Griindung zoo- 
logischer Stationen. Von Von Anton Dohru. 1872. Jena. 
6906. (27) Teorja fermentacyjna przezi
bienia, zakażenia krwi i gorl}czki. 
Podał D. Boleslaw Serkowski. Kraków, 1878. Z dedyk. 
6907. (28) Nauka o ziemi i ciałach niebieskich itd. Poznań, 1875. 
6H08. (29) Kulturpflanzen und Hausthi
re in ihrem Ubergang aus Asien nach 
Griechenland u. Italien sowie in das Ubrige Europa. Von Victor Hehn. 
Berlin, 1877. 
6909. (30) Anatomia pszczoly, opracował Michał Girdwojń ze Żmudzi. Pa- 
ryż, 1875. Z 12 podw6jnemi tablicami rys. Opr. Drugi egzempl. 
broszurowany. 
6910. (31) ZgodnoM oscylacyi liczby osób przy rozdzielaniu różnej lndno- 
ści według wzrostu. Rzecz opracowana lIrzez dra Józefa Majera. Kra- 
ków, lR79. Z tablicami. 
6911. (32) Przyczynek do historyi i statystyki zarazy morowej. Henr. 
Miildner. Kraków, 1879. 
6912. (33) Zaćmienie slońca u/a lipca 1851 r. Przez D. F. Schorr. 
Warszawa, 1851. 
6913. (34) List Stefana Zienowicza do Henryka hr. Rzewuskiego. Wilno. 
1851. 
6914. (35) Introduction a l' etude de la chimie. Par Emile Rousseau. Pa- 
ris, 1845. 
6U15. (36) Instrukcya dla stacyi meteorologicznych i t. d. Warszawa. 
1885. 
6916. (37) O d.ługotrwałem zapaleniu macicy, mian. o jego przyczynach i 
sposobie leczenia. Nap. Dr. W.ład. Świderski. Poznań, 1870. 
6917. (38) Uwagi nad systematem Fizjologii powszechnej przez Józefa Su- 
pińskiego ulożonym, nap. A. Morzycki. Puznań, U!GR 
6918. (39) Zur Anatomie, Physiologie u. Phathologie der Augelinse des 
Menschen und der Wirbelthiere. Von Dr. Robiński. Berlin, 1.872. 
Z dedyk. 
6919. (40) Roczny przyrost ciala u Polaków galicyjskich itd. przez prof. 
Dra J. Majera. Kraków, 1879. 
6920. (41.) De la station sulfuree thermale de Schinznach les bains. Par 
Dr. A. Zurkowski. Paris, 187
. 
6921. (42) Nowe rozwiązanie podziału kąta na 3 równe cześci, przez Te- 
ofila Źebrawskiego. Kraków, 18G2. 
6!122. (43) Prof. Krafft-Ebing. Nasz wiek nerwowy. (Nasze zdrowe i chore 
nerwy). Warszawa, 1886.
>>>
Dzieła tre
i naukowej. 


347 


69
3. (44) Geographie du moyen age. Etudiee par Joachim Lelewel. Bre- 
slau, 1 
52 i Bruxelles 1857. Tomów 4. 
6924. (45) (Odbitka z Gazety lekarskiej r. 1881). I. B'lblowiec (echino- 
coccus) lewej opłucnej z nast,pczem IJl'zedziurawieniem klatki pier- 
siowej. Skreślił Dr. Wład. Lesser. 
{j925. (46) Sprawozdania z piśmiennictwa naukowego polskiego w dzie- 
dzinie nauk matematycznych i przyrodniczych. R. I. 1882. War- 
szawa, 1 
83. 
fi926. (47) Wykład wytrzymalości materyałów i stałości budowli. Skreślił- 
Wład. Kluger. Paryż. 1876. 
6927. (48) Słów kilka w sprawie uczczenia Mikołaja Kopernika. Poznań, 
1870. 
()92R (49) Astronomija, sposobem dla kaźdego dost
pnym wyłożona przez 
J. K. Steczkowskiego. Kl'aków, 1
61. 
(;92
J. (50) Das Gesetz der Entstehung u. Verbreitung der contagiosen 
Krankheiten sowie deren Bekiimpfung. Von Dr. Severin Robinski. 
Berlin, 1874. Z dedyk. 
6930. (51) I,a physionomie et l' exprelsion des sentiments. Par P. Man- 
tegazza. Paris, 18
5. 
t931. (52) Somatologie de la femme. Etudes physiologiques par Romahl. 
dl' Bierzyński. Paris, 1869. 
6932. (53) Jerzy Kiuwie (-Cuvier). Historya nauk przyro(lzonych. Tłum. 
G. Belke i Al. Kremer. Wilno, 1854. Tomów cztery. Z de- 
dyk. tłum. 
6933. (54) Anatomia ciała ludzkiego, przez Ludwika Ad. Neugebauera. T. 
I. zesz 3. Warszawa, 1
60. 
f1934. (55) Porjedzene hwezdafstwo a M. Kopernik. Wopisał Michał Hor- 
nik. Budyj:jin, 1873. 
fiHi35. (56) Mowa w kościele Karmelit.Uw 19 lut. 1873 z puwodu 4-wieko. 
wej rocznicy urodzin M. Kopernika, przez ks. 111. Czerwińskiego. 
Lwów, 1873. 
ł-i936. (57) A. Z. Helda pism pozostałych wydanie pośmiertne. T. I. Da- 
wne prawo prywatne polskie. Kraków, 1874. 
1i937. (58) Ul i pszczoły. Napisał Jarosław Zientarski. Warszawa, 1

4. 
6938. (59) O powietrzu. Napisal :\Iieczysław Baranowski. Tarnów, 
1883. 
6!139. (60) Element!! de mecanique. Pal' J. N. Noel. 2. M. Liege. 
1840. 
łlH tO. (IH) Systematyczny wykaz owadów źyłko-skrzydłych polskich. Era & 
zma Majewskiego. Warszawa, 1882. Z dedyk. 
(iH.ł1. (62) 061 1I3CJlt.n;oBllllin aHepOIf.ll;OB'1.. I. XO.n;3bIW TII4.UlC'1., 1873.
>>>
348 


Dzieła treści naukowej 


-6942. (63) Le cerveau et ses tonctions, PRl' J. Luys. 3. M. Paris, 
Hm!. 
6H43. (64) Sulla statistica teoria in generale e su l\Ielchiol're .Hoja in pal" 
ticolare. . Dal M. E. l'edele Zampertico. 2. ed. ł{oma, 1
7
. 
Z dedyk. 
6!.144. (05) Nuovi ducumenti inediti deI processo di Galileo Galilei. 1l\u- 
st.rato dal dott. Arturo Wolynski. Firenze, 187K Z dedyk. 
6!H5. (66) I\apJl'D .lIII/I/lelł. JJiorpal1I1JeCl{iii 011epK'D C'D II opTpeTO)lu. 
HaJIHCSJI'D rp..lI. EureUI'rpe!l'D. IIepeBe.n r. KOTJIy6an. C1l6. 1H71j. 
6!)4li. (67) La geographie int.l1it.ive. Pal' A. Cluys. Bruxelles, 1877. 
6U47. (68) Rzecz o ziemi naszej. Prz!'z Ignacego Soltlraczyńskiego. Kra- 
ków, 1867. 
6U i-H, (o!:!) Oznamenovatel druht\ho sjezdl1 ceskych lekal'l'lV a pfil'odospyt- 
dl v v Praze 1882. Redakei dra J. Thomayera. V Praze, 18H2. 
6!.14.9. (70) Anthropomt\t.rie ou mesure dps diffćrentes facultes de l' homme. 
Par Ad. Quetelet. Bruxelles, 1870. 
6K)0. (71) Nauka leczenia jako umiejętność. Nap. Moes-Oskragipłło. War- 
szawa, 1885. 
6!J51. (72) Potop biblijny i peryodyozne IJotoPy ziemi, przez Erazma :\la- 
jewskiego. Warszawa, 18
1. Z dedyk. 
6!J;:;2. (7i!) Le lendemain de la mort ou la vie future selon la science. 
Pai' Louis Figuier. 7. M. 
6!J:iJ. (74) Congres int.ernational des sciences geographique. Paris, lHH:J. 
fj95,t. (75) Dl'. Ludwik Rubala. Jerzy Ossoliński. . Lwów, 1t\83, 2 tomy. 
6U:J:'). (7G) Allolonius de Tyane. Pal' A. Chassang. Paris, IHG2. 
6H:Ij, (77) Życie i zasługi doktora Kał'ola Marcinkowskiego, przez Cegiel- 
skiego. Poznaił, 1 HGf:i. 
f:i!J57. (78) Teorja prawa wahadłowego. wynikającego z powszechnej dwoi. 
st.ości w przyrodzie. Napisał Wamialin HalJdank (K Szpaczyński). 
Wilno, 1882. _ 
6!J5H. (79) Zbiór wiadomości do historji sztuki lekarskiej w Pulsce. Po- 
znań, 4 tomy (1839. 1Hn3-1H55). 
{)!J59. (80) Physionomische St.udien von Sophus Schack. Aus dem Diini- 
schen Von Eugen Liehich. 2 Th. im einem RamIe. Jena, 18tH. 
()!WO. (81) l,'eliks Bogacki. Istota zjawisk p.
ychicznych. Warszawa, 11'383. 
6!IG1. (82) A. l\Iont.anari. Xicolf'. Cop!'rnico ed ił suo libro De monetae 
cudendae ratione. 2. ed. Padova, 1877. 
(j!lfj
. (83) 1'ł'atado de ensayes, tanto por la via seca COl1lO por la via 
hnmeda etc. por Ignaciu Demeyko. Volparaiso, 1858. 
6Ulm. (84) Sciences mathematiques et physirlues au comm. du Hl. s. par 
Ad. Quetelet. Bruxelles, 1867. 
691;4. (Hf) Histoire compIete de la gramIe eruption (lu Vćsuve de lfjiH_ 
Par H. Le Hon. BruxeIlelJ, 1860. 
 kartą.
>>>
\ 


Dzieła treści naukowej. 49 


ł-i!ł65. (R6) Die chirurgischen Hilfsleistungen bei dringender Lebensgefahr. 
Von Dr. L. von Lesser. Leipzig, 18
O. 
fitl66. (87) Vita Simonis Syrennii SaCI'ani atqne therapeutico - biblio- 
graphica ilIius medico-botanici operls disquisitio. Scripsit Henricus 
Eustachius Szopowicz. Cracoviae, 1841. 
(m67. (88) O niektórycb rzadszych krajowych zwierzętach ssqcycb. Lwów, 
1869. 
fm68. (89) Exposition et histoh'e des principales decouvertes scientifiques 
modernes, par Louis Figuier. 5. ed. t. 3. Paris, 185H. 
6969. (90) O leczeniu tętuiaków za pomocq nacisku, przez Jana Kwaśni- 
ckiego. Wal'szawa, 1865. Z dedyk. 
fi970. (91) Teorju. hydroterapji itd. napisa1' P. P. Kasprzycki. Lwów, 1879. 
Z dedyk, 
6971. (92) :Magnetyzm ziemski itd., przez Hieronima Sieradzkiego. War- 
szawa, 1
72. Z l'I
kopism. poprawkami autora. 
6972. (93) lIIikroskopiczno-chemiczne badanie moczu oraz i jego leczenie. 
Drukiem J. 1. Kraszewskiego w Dreznie. 
fHJ73. (94) Nieco o przyrodzie pszczoły itd., napisał lIIaryan hr. CZal)- 
ski. Poznań, lM75. 
li974. (95) Wścieklizna u zwierząt i sposób w jaki jq ograuiczyć można. 
Nap. Dl'. F. Czapla. Toruń, 1877. 
697i). (96) G. H. Lewes. Szkice z życia zwierzęcego, przeł. Artur Popław- 
ski. Warszawa, 1872. 
6!)76. (97) Teoryja tworzenia się połączeń chemicznych na podstawie ru- 
chu wirowego atomów, przez (Ira Czyrniańskiego. Kraków, lHf)2. 
fi!ł77. (98) St.udio fisiologico sulla volonta de dottore Aless:mdro Herzen. 
Milano, 1807. 
(j978. (99) Dr. Tad. ŻuliiIski. O obecnJ'm stanie fizyologii i jej pl'zYRzło- 
ści. I,wów, 1873. Z dedyk. 
6979. (100) L' Afrique et la confprence geographique de Bruxelles, par 
Emile Ranning. Bruxelles, 1877. 
fi9HO. (101) Sprawozdanie Towarzystwa naukowego krakowskiego o nagrodach 
z fundacji naukowej ksi
cia Jerz. Rom. Lnbomirskie
o przyznanych 
za prace dokonane 186;)-18(j9. Kraków, 1870. 
(i!)H 1. (102) Dejepis jellnoty ceskych rnathematikl1 v Praze. V Praz!', 
1872. 
fi!ł

. {lOB) Histoire nes IJrincipales Mcouvertes scientifiques modern es. Par 
Louis :Figuier. Bruxelles, lSf4. 
fm
iJ. (lH4) Zarysy kos
ologiczne itd. nap. AIJolinary Zagól'ski. War- 
szawa, 1 Hf17. 
fi!ł84. (10;'» Pow8zecIme ziemioznawst.wo itd. przez dra Fr. W. Hoffmana, 
prz!'ł. z niem. P. K Leśniewski. 'Varszawa, lH53.
>>>
, 


iJ50 


Dzieła treści naukowej. 


6985. (106) Comment l' air a ete liqllefi.e. R{oponse a l' article de J. Ja- 
min, par Sig. de Wroblewski. Pacis, 18ł:!5. 
6986. (107) Bevi:ilkerung des Franzusischen Kaiserreiches in ihren wichtig- 
sten statistischen Verhiiltnissen dargestellt, von Dr. II!. Błock. Gotha: 
Justus Perthes. 1861. 
6987. (1.08) Roger Bacon, sa vie, ses ouvrages, ses doctrines d' apres des 
textes inedit.s, par Emile Charles. Paris, 1.861. 
6988. (109) Alexandra Humbolt'a Podróże. Przekł. z niem. lIIich. Bohusza 
Szyszki. Wilno, 1861, 2 tomy. 
(j989. (11.0) Wykład początków fizyki doświadczalnej i stosowanej oraz 
meteorologii A. Ganot'a. Tłum. podług 8. wyd. przez studentów 
warliz. medyczno-chirurg. akademii. Warszawa, 1.860. 
6H90. (111) Alfred DanielI. Zasady fizyki. Przeł. J. J. Boguski. Zesz. l. 
Warszawa, 18ł:!5. Z ded. wyd. 
6991. (11.2) Wstęp do wykładu mathematyki przez H. Wroilskiego. WycI. 
L. Niedżwiecki. Paryż, 1.880. 
6992. (113) Das Buch der Ptlanzenwelt. Vor Dr. Karl :Miiller. II. B. Leill- 
zig, 1.857. 
699H. (114) Pamiętnik pierwszego zjazdu lekarzy i przyrudników polskich 
1869, w Krakowie, przez J. :Maj era. Kraków, 1870. 
6!)94. (115) Anatomia opisowa ciała ludzkiego, przez Lndwika Adolfa 
Neugebauera. Warszawa, 1860. 
esz. 1.-2, 4-K Z dedyk. 
6995. (1.1.6) O niektórych przyrządach i lekach śródmacicznych, nap. Dr. 
Świderski. Po.nań, 18G9. 
6996. (ł17) Każmierz hr. Wodzicki. Zapiski ornitologiczne. IX. Orły pol- 
skie. Lwów, 1.886. 
(118) rcorpalI111eCT,iJI 113)"1eHiJI U. 
(119) France, Algerie et colonies, 
1883. 
6999. (120) Znaczenie całkowit.ego zaćmienia słonecznego, przyp. 18go 
sierpnia 18(j8, przez Dra Karola Libelta. Poznań, 1868. 
7000. (1.21) Cours elćmentaire d' histoire naturelle etc. Botanique, par 
Adrien De Jusieu. Paris, 1848. 
7001. (122) Pod równikiem. Odczyty Rogozińskiego w Krakowie. Kraki.w, 
18H6. 
7002. (123) Wiadomość o Adamie Kochańskim i pismach jego mat!'ma- 
tycznych. Teu!'. Żebrawskiego. Kraków, 18G2. 
7003. (124) Wyciąg z geografii llolskiej, prZAZ Teo(lora Wagę 17ł-i7 skre- 
ślon!'j i ogłoszonej. Poznań, 18GO. 
7004. (12:) Dziwy świata pierwotnego. 'l'. Dziekońskiego. Warszawa, 
1. Hfi7. 


fi!m7. 
699
. 


J[uuo.lIora. Leipzig 1860. 
par Onesime Reclus. Paris,
>>>
Dzieła treści naukowej. 


351 


7005. (U6) Ptaki krajowe, przez Wład. Taczanowskiego. Kraków, 1882. 
2 tomy. 
7006. (127) Zwiastuny zmian powietrza. Skreślił Mikołaj Rybowski. Lwów 
1880. Z dedyk. 
7007. (128) Das Naturschiine, von Carl Berthold. Freiburg im Breisgau, 
1875. 
7008. (129) Budowa nieba, czyli astronomia popularna figurami objaśniona. 
Warszawa 1857. 
7009. (130) Storia delie piante di Luigi Figuier. Tradotta da Stefano 
Travella. łflilano, 1882. 
7010. (131) Świat roślinny, przez Dra Karola Miillera, spolszczył Hipulit 
Witowski. Kraków, 1867. 2 tomy. 
7011. (132) OlIllcRHie ypanoClwua n PYI\OBO,l(CTDO K'b ynoTpe6J1ellilO erc 
}J.J[H. IlOJHaHin 3IJt3}J.HaI'o ne6a. A-pa BeMa. IIepelJ. C'b Htlll. M. 
rYCCB'b. CaHKTlleTepuypr'b. 1851. 
7012. (133) Historyja roślin, przez Ludwika l'iguier. Tłum. z franc. 
Autora »Flory polskiej". Warszawa, 1871. 3 tomy. 
7013. (134) Die Pfłanze. Von Dr. Ferd. Cohn. Breslau, 1882. 
7014. (135) O długowieczności człowieka, nap. Dr. Wincenty Szyszłło. 
Z dedyk. 
7015. (136) Delia vita e delle opere di Antonio Urceo-Codro aNicolo 
Copernico. Studi di Carlo !tlalagola (Prospekt). Bologna, 1876. 
7016. (137) Szkice popularne najnowszych post
pów przyrodoznawstwa, 
nap. Antoni Skórkowski. Warszawa, 1886. Z dedyk. wydawców. 
7017. (lił8) Cholerae pathologia et therapia auctore Jo&nne Życki. Vilnae 
1871. 
701
. (13!) Dra Fryderyka Schoedlera Ksi
ga przyrody (fizyka, ast.rono- 
mia, chemia, mineralogia, geologia, botanika i zoologia). 'Varszawa 
1867. 
 tomy. 
70H.). (140) Geografija, S. Stroynowskiego. Warszawa, lH65. T. 1., zesz. 
1-- 8. Z dedyk. 
7020. (Hl) Wędrówki po gubernji augustowskiej w celu naukowym odb
.te 
przez Aleks. Połujańskiego. Warszawa, 185R 
7021. (142) Der FUhrer in die Pfłanzenwelt, von Emil Postel. 4. Autl. 
Langensalza, 1866. 
7022. (143) Hydraulika astronomiczna Spornego. Tekst. T. I. cz. 2., t. 
II. cz. 2. Atlas. Warszawa 1860. 
7023. (1-1,4) Landschaftskunde etc. von Alwin OIJpel. Breslau, 1884. 
70::!4. (145) Rękopismy Towarzystwa Naukowego system. Z!'IOt. ilrzez Wła(l. 
SeredYliskiego. Kraków, 18(i!). 
70::?5. (146) J. Mirhelet. Ptak. Przel,l'. Waeława Przybylskiego z 5. wyd. 
Wilno, 1i:)59.
>>>
1 


31)2 


Dzipła treści naukowej. 


7026. (147) Gawędy naukowe Apolinarego Zagórskiego. Wyd. pośmiertne 
z portretem autora i życiorysem napis. przez J. I. Kraszewskiego. 
Warszawa, lH59. Tomów 2. 
7027. (148) E. Javelle. Souvenirs d'un alpiniste. Lausanne, lRR6. 
702H. (H,U) nal
ze rozwinięcie teoryi tWOl'zenia si
 połączeń chemicznych 
nR podstawie ruchu wirowego atomów. Przez Dra Czyrniańskiego. 
Kraków, lR62. 
7029. (150) Powierzchnia ziemi i jej klimat. Nap. Dr. Sieniawski. Gniezno 
lH74.. 
7030. (151) Kaźmi!'rz hr. \V OIlzicki. Zapiski ornitulogiczne. VIII. Skowro- 
nek. Lwów, 1.R82. 
7031. (152) Szarańcza, przez JÓR. G1uzinskiego. Warszawa, 1.861. 
7032. (153) O pa3u0311anaHilf II J1t'IeHill J/tKOTOpbIX'L l'ioJlt:mefi, 110- 
BaJrbITO OKa3bIBaro
IłXCJI IIle)l()J;r .n;tTb
m. CaHKTlleTcp6ypr'L, 1840. 
7U33. (154)
O HaCMopKt IiJlH KaTapt y .n;tTefi. CaHl(TIIeTcp6ypr'L, 1H42. 
7034. (10fi) Die Kittsubstanz auf Reaction des Argentum nitricum. Von 
Dr. Rohiński. Berlin, 1871. Z dedyk. 
7035. (156) Grundriss (1er Statistik der Viilkerzustands- u. Staatenkunde. 
Von G. Fr. Kolb. Leipzig, 1
62. 
7u36. (157) O labratorydach Da Wołyniu. przez Godfryda Osso.vskiego 
(z mapą). Kraków, lH79. 
7037. (158) Początek i post
l) anotomii w Polsce i Litwie. (Artykuł 
Adamowicza). Z Dz. N. Przyr. t. V. 
703H. (159) Wiedza zastosowana do rolnictwa i fizjologii, JnstusR Liebiga. 
Ton1 wst
pny. Kraków, lH71. Z dedyk. tłumacza. 
703U. (160) Lekcye geografii w polączeniu z et.nografią układu Julii Se- 
Iingerowej. Zesz. I. Lwów, lR76. 
701-0. (tlił) J. Rivoli, ])je Sierra da Est,rella. Gotha, 1
80. (Dl'. A. 
Petermann's Mittheilungeu aus Justus Gerthe's Geografischer Anstalt, 
herausg. von Dr. E. Bem. Ergiinzungsh. N. 61). 
70,"1-1. (162) Opisanie roślin skrytolJłciowych lekarskich i przemyslpwych. 
J. R. Czerwiakowskiego. Bot.aniki szczególnej cz. l. I{raków, 1 H4U. 
7042. (1.63) Le dr. Jonathan Franklin. La vie des animaux. Par A. E!qui- 
ros. !llammiferes - n. Paris. 
7043. (164) :Encyklop{uie populaire. BruxelIes-Societe pour l'ćmancipation 
intellectueUe: tomy 14, lS, 1 U, 26 (fizyka i geologia). 
70H,. (65)' Myśl ogólna fizyologii Ilowszechnej przez Józ. Supińskiegu. 
Lwów, I H60. 
70.t:1. (1(;6) G. H. Lewes. Fizjolog:ia codziennego życia, z ang. przetł. 
Ludwik 
rasłowski. KrakIIw, lH72. 2 tomy.
>>>
Dzie
a treści naukowej. 


3!3 


7046. (167) Historya serca i rozumu (uczucia i wiedzy), przez Jana Ma- 
jorkiewieza. Warszawa, 1851. 
7U47. (168) Oeuvres scientifiques de Goethe. Analysees et appreciees par 
Ernest Faivre. Paris, 1862. 
7U
R (169) Pisma pomniejsze dra Wojciecha Urbańskiego razem zebrane. 
Lwów, 1869. 
7U49. (170) Rocznik c. k. Towarzystwa Naukowego krakowskiego. T. I., 
II., 15- -2U. 
7050. (171) Pami
tnik Towarzystwa Tatrzańskiego. T. V. Kraków, (1880), 
t. VII. (18R2), t. VIII. (1.1;83). 
7051. (172) O zasadniczych sprzecznościach, na kt.órych się wspiera cala 
nasza wiedza o wszechświecie, Jul. Ochorowicza. Lipsk, 1874. 
Z dea. 
70;:;2. (173) Historya I)Owszechna konia, przez I1Iaryana hr. CzapRkiegu. 
Poznań, 1874. 3 tomy. 
70f3. (17
) Die Bedeutung der kleinen Universitiiten. Von Dr. Hugo 
Bohlau. Rostock, 1875. 
70!1.1.. (175) Ueber die Giihrung des schleimsauren Ammoniaks. Inaugural- 
Jissertation zur Erlangung der Doktorwiirde einer hoheu med. 
Facultiit zu Bern. Von Therese von Ciszkiewicz. Riga, 1879. 
70;')5. (176) Nabłonki i naczynia chlonicowe (limfatyczne) za użyciem 
saletranu srebrowego. Badania mikroskopijne dra S. Robińskiego. 
Kraków, 1861;. 
7056. (177) Karol Lineusz, pl 'zez Wawrzeilca hr. Engestrom. Warszawa, 
1874. 
7057. (178) O akustyce Bal przeznaczonych na liczne zebrania, przez Stan. 
Przystańskiego. Warszawa, 1861. Z dedyk. 
7058. (179) 
 dziedziny oftalmologii. Dra Józ. Talko. Warszawa, 1882. 
Z dedyk. 
7059. (lHO) li TO'lIIOCTII pa3HocTII BLICOT'JJ, nOJIY'IaeMLlX'.L 1I3'JJ na6J11O- 
,n;eRin npY»:HHJ.ILIl\IU ancpon,n;aMu l. H. XO,ll;3LI\O. (Ibn. RanK. 
OT,lI; reDl'p. O(i
ecTna, T. II. N. 2). 
7060. (181) Akademia Umiejętności w Krakowie. Lwów 1871. 
7U61. (182) O nauce geografii na podstawie kartografii, Karola Benoniego. 
Lwów, 1873. 
7U(i2. (183) Roczuiki Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruń, 1878, 
18HO. Roczników 2. 
70G3. (1 H4) Lekcya wst
pna o metodologii i encyklopedyi nauk akademi- 
ckich, lu'zez J. K. Plebań!kiego. Warszawa, 11;62. 
70(H-. (18f» !Iluzeum, dwutygodnik l)ulski. Kraków, 1 R81. 2 tomy (ze- 
szytów 1- -12). 
706;'). (186) Magnesia bOl'oeit.rica llrzeciw kamieniom nerkowym i l)ęcherza 
mocz/)wego. Podał lIr. Ko!'hler. (Ol1b. z "Przeglll(lll Lekarskiego". 
2
>>>
354 


Dzieła b'eści naukowej. 


7066. (187) Quelques mots au sujet du cerveau d'un Grand-Russe. Par 
Thad. Znliński. Paris, 1867. Z odpow. fot. 
7067. (188) Marcin Kromer o indegenacie pruskim. Przyczynek do kwe- 
styi narodowościowej łrlik. Kopernika, dra W ojc. K
trzyńskiego. 
(Z Przewodnika naukowego i lit.). 
7068. (189) Die Einweihung der zoologischen Station in Neapol, von Dr. 
H. C. (Abdruck aus dem XXXV. Bde der Preussischen Jahrbiicher). 
7069. (190) Rocznik zarządu Aka(lemii Umiej
tności w Krakowie. R. 
1879-1884. 
7070. (191) De la morve et du farcin chroniques chez l'homme et tle 
leurs complications. Paris, lH67. 
7071. (1
2) Zur Biographie von Nicolaus CopernicuB. Von Dr. 1,. l'rowe. 
Thorn, 1853. 
7072. (193) Mikroskopiczno-chemiczne ballanie moczu, oraz i jego leczenie. 
Drukiem J. I. Kraszewskiego w Dreznie. 
7073. (194) Aleksander Kremer. Przez Dra Karola Estreichera. Lwów, 
z drukarni Wł. Łozińskiego. 
7074. (ln::;) Operacya fiAtuł pochwo-p
cherzowych przez Dra Teofila 
[a- 
teckiego. Poznań 1865. 
7075. (Hł6) Czas, przestrzeń i wieczność ze stanowiska przyrodniczego. 
Przez Dra Kusztelana. Poznań, 11:\81. 
7076. (197) Wydział nauk przyrodniczych Towarzystwa przyjaciół nauk 
poznańskiego do współubywateli. POZnal}, 1R59. 
7077. (HIH) Zjazd lekarzy i przyrodników w Krakowie. Kraków, l
(iK 
7078. (In9) Żywoty przyrodników krajowych, lIra A. Kremera. Kraków, 
1868. Z dQd. 
7U79. (2nO) Sprawozdanie z posiedz. Wydziału matemat.ycznO-IJrzy\'odniczegu 
Akademii Um. w Krakowie za r. 1873. 
70RO. (201) Stanowisko c. k. Towarzystwa naukowego kl-akowskiego wohec 
nauki i kraju. Przez Józ. Majera. Kraków, HI6B. 
7U81. (202) Recherches microscopiques sur l' ellithelium et sur les vaisse- 
aux lymphatiques calIiIIaires, par le dr. Robinski. (Archives Ile phy- 
siologie normale et llathologillue, 1869, juillet, No 4.) Paris. 
7082. (203) The hand-book of geology; being concise and genel'al view 
of the science. Lomlon. 
7n83. (201,) Przegląd dzieła "Światło jako ogniwo jednoczące świat we- 
wn
tl'zny z zewnętrznym" (wydanego II. Z. Hałatkiewicza w Krako- 
wie 1845) i niektóre uwagi nad temże, uczynił Jan Radwau
ki. 
Kraków, 1HiJ3. 
7084. (205) Chorohy łącznicy. Drukiem J. I. Kraszewskiego w Dreznie. 
70H5. (206) Solution du probleme de la qUIL(lrature Ilu cercle par l\Iich!'} 

Iiladowski et Antuine Izbicki. Paris, lH52.
>>>
Dziela treści naukowej. 


355 


7U
6. (207) Pochwała Konstant.ego hrabi Tyzenhauza. Warszawa, 1862. Z ded. 
7087. (208) Ma visite a l' exposition de geogralJhie et d' ethnographie 
au Champ de Mars. Par Emile Hervet. Paris, 1867. 
7088. (209) Komisya wystawy lekarsko-przyrodniczej krakowskiej. Katalog 
wystawy. Kraków, 1869. 
7089. (210) Eine M!'thode, um grosse Lymphenmenge vom lebenden Hunde 
zu gewinnen. Von K. A. Lesser. Leillzig, 1872. Z ded. 
7U90. (
11) Sprawozdanie z czynności Towarzystwa przyjaciół nauk poznail- 
skiego z r. 1882. Poznań, 1883. 
7091. (212) VS'jevy bratrstvi pfi slavnem uvitani allohosteni Uechll v 
Krąkove. Pamatka na III. sjezd polskS'ch Mkaru a pfiroduiku v 
mesici cervenci 1881. V Praze, 18R1. 
7UH2. (213) Rocznik Tuwarzystwa paryzkiego lekarzy polskich. T. Ul. 
Zesz. 1 i SlJrawozuanie. Paryż, 1868. 
7U93. (214) List otwarty do dra Józ. ]'}[ajera, przez W. U(rbańskiego), 
Lwów, 1870. Wewnątrz wycinek z jakiejś gazety p. t. Odpowiedź 
na oświadczenie prof. fizyki dr. 
t. Kuczyńskiego w Czasie z po- 
wodu Listu otwartego dra W. Urbańskiego, z datą Lwów 1. st. 
lH71. i llodl). Jeilen z byłych uczniów dr. W. U. 
70H4. (215) Metodologia. Napisał dr. A. IIIulicki. Kraków, 1879. 
7U95. (216) Psychologia. Napisał dr. Teof. Zyg. Ziemba. Kraków, 1877. 

 ded. 
70!.lG. (217) l'rincipes de lJsychologie, par Herbert Spencer. Trad. par Th. 
Ribot et A. Espiuas. Pads, lH75. Tomów 2. 
70U7. (218) Duch i mózg. Studyjum psycho-fizyjologiczne Juliana Ochoro- 
wicza. Warszawa, 1872. 
70!.lg. (21!.1) Herbert Spencer. Wstęp do socyjologii. Przeł. z oryg. Helll'
'k 
GollLerg. Warszawa, 1884. 
7099. (2::W) La psychologie allemande conteml)Oraine. (Ecole experimentale). 
Par Th. Ribot. Paris, 1879. 
71UO. (221)" Bericht iiber die am 27. Juli d. J. zu Polnisch.Lissa abge- 
haltentl IV. J ahres- Versammlung des Seutin- Vereins, nebst den revi- 
llirten Statuten des Vereins. Posen, 1862. 
7101. (222) Ein frommer Angriff auf die heutige Wissenschaft. Von Karl 
Vogt. Breslau, 1882. (Deutsche Biicherei, VI). 
7102. (223) Pam3tnik druheho sjezdu ceskS'ch IekaNl.v a pfirodoZIJytdlv 
1882. Redactori: RaS.man, IIIaixner, Bau
e. V Praze, 1882. 
710;3. (224,) Mikołaj Kopernik i jego Ukła(1 świata. Pl'zez J. Kowalczyka. 
DOllatek do Przyrody i Przemysłu. \Varszawa, 1872. 
710i. (225) Współczesna psychologia poz
'tywna w Anglii. J)zielo T. Hi- 
bofa. Przełożył i opracował Julian Oehorowicz. 'Varszawa, 1876, 
w
'll.:Mieh. GlUcksberga. 


23*
>>>
356 


Dzieła treści filozoficznej. 


Dzieła treści filozoficznej. 


7105. (1) Myślini czyli całokształt loiki Darodowej przez Bron. Ferd. Tren- 
towskiego. T. I. Poznań, 1844. 
71013. (2) Filozofia i krytyka l)rzez Karola Libelta. Poznań, 1874-187f). 
f) tomów i część ogólna estetyka. Poznań, 1849. 
7107. (3) Der Krypto-Katholidsmus in den Orundlinien einer Rechtsphi- 
losophie der Staats. u. Rechtslehre nach evangelischen Principien, von 
H. Miibler. 2. Aufl. Leipzig, lH73. 
7108. (4) O nieśmiertelności duszy. Nap. Henryk Struve. Odb. z "Wieku". 
Warszawa, 1H84. Z dedyk. 
nO!). (5) Saint-Martin, le philosophe inconnu. Par M. :M:atter. Paris r 
1862. 
7110. (G) Zarys filozofji natury. Przez H. Levittoux. Warszawa, 18G
). 
Z dedyk. 
7111. (7) JJeibniz la I'biIosophie juive et la cabale, par A. Foucher de 
Careil. Palis, 1861. 
7112. (8) Przewodnik filozofii lIrzez Amad. Jacqes, Jul. Simon i Em. Sais- 
set, tłum. Eleonory Ziemi
ćkiej. Warszawa, 1.863. 
7113. (9) Hoenp Wronski oeuvres post.lmmes 1. Developpement progressif 
et but final de l' humanite. Paris, lSo 1. 
7114. (10) Dzieje filozofji prawa i państwa, przez (Ira Wład. Daisenberga. 
Tom 1. Kraków, 1872-1875. Zesz. 1 -9- 
7115. (11) Pomysły do wiedzy dziejów życia świata. Nap. Adam ChałuI)- 
czyński. Warszawa, 1.800. 
711G. (12) Manchester. Rozmyślanie o śmierci i nieśmiertelności, z ang. 
l)rzez R. Wiktoryna Eutanazyusza S. S. T. 1648. Wyd. l)Owtórne 
przez Wikt. br. Baworowskiego. Lwów, 1855. 
7117. (13) Ecrits d' Andre Towiański. Kartki. Turin, impr. Vincellt 
Bona. 
711R (14) Wyd. 1\1. Gliicksberga. Plan stworzenia, przez IJ. Agassiza. 
Tłum. K. Jurkiewicza. Warszawa, 187G. 
711 U. (15) O źruUe wiedzy tegoczesnej przez Dominika Szulca. War- 
szawa, 1H51. 
7120. (16) Science de l' homme, lJbysiolQgie religieuse. (P. Enfantin, 185H;. 
H. Saint Simon, 1813). Palis, 1858. 
7121. (17) Philosophie absolue de l' histoh'e ou genese de l' humalIiM. 
Par 
I. Hoene Wroński. Paris, 1852. 2 części (tomy). 
7122. (18) };clits d' Andre Towiański. Souvenirs des renniolls des Servi- 
teul's de l' oeuvre de nieu du 2ił janv. au 10 tcvr. 1
70. Tmill. 
imp. Vincent., Bona.
>>>
Dzieła treści filozoficznej. 


357 


7123. (19) O gO(lności rozumu ludzkiego i potrzebie objawienia boskiego. 
Przez H. L. C. Maret, przekład Eleonory Ziemięckil
j. Warszawa, 
1859. Z ded. tłum. 
1124. (20) G. Renard. Czy czlowiek ma wolnI} wol
? Przekład z francuz- 
kiego. Warszawa, 1883. 
"7125. (21) Filozof ja historji prawa i t. d. Przez Juljusza Niemirycza. 
Warszawa, 1874. 2 części (tomy). Z dedyk. .. 
7126. (22) Badania filozoficzne. Tajemnice życła. Przez Juljusza Niemiry- 
cza. Warszawa, 1869-1870. Części (tomów) 3. Z dedyk. 
7127. (23) Dioglme de Laerte. Vies et doctrines des philoBophes de l' an- 
tiquite suivies de la vie de Plotin, pal' Porphyre. Traduction nou. 
veUe par M. Ch. Zevort. Paris, 1847. 2 tomy. 
7128. (24) Dialogues et fragments philosophiques par Ernest Renan. 2. 
M. Paris, 1876. 
712
)' (25) Il idealisme anglais. Etude sur Carlyle. Par H. ,Taine. Pa- 
ris, 1864. 
7130. (26) Historya filozofii materyalistycznej i jej znaczenie w terażni
j- 
szości przez Fr. Alb. Langego. Przełożył z 3. niem. wyd. Aleksan- 
der 
więtochowski. Warszawa, 188t. 2 tomy, .ładnie i mocno opr. 
Z dedyk wydawcy. 
7131. (27) Congres philosophique internationale Ile Paris. Son objet, son 
organisation, Paris, 1870. 
713
. (28) Hoenne Wroński i jego Ul1zial w rozwinięciu ostatecznem wie- 
dzy ludzkiej. Wydawca I
. Niedźwiecki. Paryż, 1844. 
7133. (29) Vita lli Gionlano Bruno da Nola. Scritta da Domenico Berti. 
1868. Firenze Torino, Milano. 
7134. (30) Sept manuscrits indedits ecrits de 1803 a 1806 par Hoene 
Wroński. Paris, 1879. 
7135. (31) Historya filozofii od Talesa (lo Comte'a, przez Jerzego Henryka 
Lewes'a. Wolny przeklad z 5-go ang. wYlI. Adolfa Dygasińskiego. 
Warszawa, 1885 i 1886. T. 1., zesz. 1, 3, 4, 5. 
'7136. (32) L. Ackermann. Pensees d'une solitaire, prec. d'une autobiogra- 
phie. Paris, 1883. 
7137. (33) Panteon wiedzy ludzkiej, przez Bronisława Trentowskiego. 
Poznań 1873. T. 1., zesz. 1-7i t. II. i t. III. 1881. 
_ 713H. (34) Ziarnka mlldrości. Zebrał' T. J. Rola. WarszawII" 187,1. OZII. 

Z
 _ 
'7139. (35) Clement II' Alexamlrie, sa doctrine et sa polemique. Pal' l' abbee 
J. COgnllt. Paris, 1859. 
71,1-0. (36) Filozofia praktyczna, przez ł'Jollzi
 z Bytonia. Warszawa, 1882...... 
71,11. (37) O zarazie moralnej. Przez J. Wł. Dawi(Ia. Warszawa, 18H(j, 
Z dell.
>>>
358 


Dzieła treści filuzoficznej. 


7142. (38) Umysł i jego sprawy. Poglqd filozoficzny. Napisał Ludwik De 
J,aveaux. Lwów, 1881. Z de(lyk. 
7143. (39) Rys nauki o śmierci (tanatologija) przez dra A. Sk6rkowskiego. 
Warszawa, 1883. 
7144. (40) Scritti di Andrea Towiański. Riassunto d'un colloquio COD 
Gabriela N. Tol'ino, Vinzenzu Bona. 
7145. (41) Philosophie.de la nature. Par Hemi Levittoux. Varsovie, 1871 - 
1869. Z detlyk. 
7146. (42) Filozofia natUl"Y, Przez Henryka Levittoux. Wyd. 2. War- 
szawa, 18G!:J. 
7147-48. (43-44) Odpowiedź Henryka Struve na pretensye pana Le- 
vittoux. Warszawa, 1877. Wewnątrz: Odpowiedż prof. Struvego na. 
_ list dra Levittoux. (Wycinek z Biesiady Literackiej, 1877. N. !:J3). 
7149. (45) Theismus u. Pantheismus. Eine geschichtsphilosophische Unter- 
suchung von Dr. W. Deisenberg. Wien, 1880. 
7150. (46) Ból fizyczny i moralny. J. Ochorowicza.' Lw6w, lt\82. 
Z dedyk. 
7151.. (47) Dumania na!l najwyższemi zagadnieuiami człowieka, poprzedzone 
historycznem rozwini
ciem głównych systematów filozoficznych od 
Kanta do najn. czasów, l)rzez Józefa Gołuchowskiego. T. I. Wilno, 
11361. 
7152. (48) Herbert Spencer. T. I. Szkice filozoficzne. Warszawa, 1883. 
7153. (49) Nomothćtique' Messianique ou lois supr
mes du monde. Pal' 
Hol!uć Wronski. Oeuvre llosthume. Paris, 1881: 
7104. (50) Towiański et sa doctrine. Par Pierre Semenenko. Paris, 1850. 
Z dedyk. 
7155. (51)Zarysy antl'opozofii itd., opracował K. L. Lichtańsld. T. I. zesz. 
1. Warszawa, 1882. Z dedyk. 
71
}6. (52) Dl". Wojciech Dzieduszycki. Wykłady o l)ierwszej filozofii, jako 
rYB lIziejów filozofii. Warszawa, 1880. Z dedyk. 
7157. (53) Ogólny poglq(l na filozofj
 (Iuchowego rozwoju. Nap. Wład. 
Daisenberg. Kraków, 1876. Z lIedyk. 
710R (54) O poj
ciu prawa natury itd. przez lira Gustawa Roszkowskiego. 
Lw6w, 1R79. 
7159. (55) Hel"der i jego filozofia historyi. Nap. Tad. Rutowski. Kraków, 
] 881. Z dedyk. 
7160. (;)6) Synteza dwóch światów. Szkic filozoficzny. Nap. Henryk Ht.ruwe. 
Warszawa, 1876. 
7161. (f)7) lJusza człowieka i t.. (1. T. I. Warszawa, 18:)4. Z dedyk. 
aut.ora. 
7162. (08) Rzut oka na ostatnie llisma polityczno-filozoficzne l). F. Guizota, 
lirzez K. Forstera. 2. wyd. Berlin, 1
57-1H()2.
>>>
Dzieła tre&ci filozoficznej. 


359 


71G3. (59) StudYR polityczne i filozoficzne z różnych autorów zebrane, 
z przedmową K. Forstera. Berlin, 1866. 3 części (tomy). 
7Hi4. (60) Etyka Spinozy. Przez Aleks. Raniborskiego. Lwów, 1R82. 
71(;5. (61) Die Lehre von der Willensfreiheit des 1\lenschen, von theologi- 
scen Standpunkte, von lIIonsignore von Wolański. 1\iUnster, 18(;8. 
0llr. w sk, Z dedyk. 
71 (i6. (62) Celse et leB premieres luttes entre la philosophie antique et 
le christianisme naissant. Par E. Pelagaud. Parls, 1879. 
7167. (63) Psychomanija. O(lcień charakterystyczny przez M. N. Kraków, 
1872. 
7WH. (64) Schelling u. die Theologie. Berlin, 1845. 
7169. (G5) Wyjątek z pisma p. t. Filozofia sławiano-celtycka. Przez Fr. 
Ol!'chnowicza. Kijów, 1869. 
717U. (66) Lettres a un ami sur quelques questions fondamentales du do- 
maine de la philosophie de la nature. Par Dr. Henri Levittoux. 
Paris, 1R77. 7. (Iedyk. 
7171. tfi7) Filozofja Leibniza. Nap. dr. Wład. Daisenberg. Kraków, 1875. 
7172. (li8) 1\Iet.holle Rpeciale on teleologie de H. Wronski, demonstree par 
A. Bukaty. Paris, 187ft 
7173. t 6U ) Oeuvres (le Spinoza, b'ad. par Emile Saisset. T. I. Paris, 1!::\43. 
7174. (70) Biblioteka filozoficzna. T. L Renata Kartezyusza Droga do 
prawdy. Lwów, 1878. Z. dedyk. tłum. 
7175. (71) Les ent.retiens Il'
;pictete reccuellis par Arrien. Traduction 
nouvelle et complete par V. Courdaveaux. Paris, 18G2. 
7176. {72) Mybchar Ha-Penunym. Wybór pereł. Gnomy dawnych m
drców 
zastosowane do wyobraźni ówczesnych . ludów, zebrane i wydane 
llierwotnie w j
zyku arabskim przez Ibn Gwirol. Z ścisłą dosło- 
wności,!: przełożył Szymon Goldfluss. Warszawa, 18:')9. Opr. 
71i? (73) 1\Iyśli Ignacego Piotra Legatowicza. Wilno, 1857. 
717 H. (74-) Kilka słów o hygienie dnszy, lIrzez hr. Waw. Benzelstjerna 
Engestrom. Poznań, 18H6. 
7179. (75) Zywot człowieka poczciwego, na wzór Zwierciadła Mikołaja Reja, 
przez E. Estkowskiego. 
-71RO. (76) Alexandre Weill. La parole nouveHe. 4. M. Paris, 1872. 
7ll'i1. (77) Mikołaj Rej. Zywot człowieka poczciwego. Lwów. Biblioteka 
Mrówki, t. 110-115. 
7182. (78) La 1\Iission nouvelle, par Alexandre Weill. Paris, 1885. 
7183. (79) Zywot człowieka poczciwego, 1\Iikołaja Reja z Nagłowic. WYlI. 
Kaz. Józ. Turowskiego. Kraków, 1RM). Zesz. 1-6. 
71
4. (80) Wiara i niewiara w stosunku do szczęścia osobistego. Nal). ks. 
X. Szczęsny. Lwów, 1886. Z ded. 
71
;). (1'\1) Ein Versuch, die Entstehung der MoralgeRetze zn erkliiren. 
Von Dr. Alexander Swientochowski. Krakan, 187(j. Z ded. 


...
>>>
360 


Dzieła treści filozoficznej. 


7186. (H2) Część mądrości ksiąg polskich. Zebrał Radwański Jan. Cz. 1. 
Kraków, 1857. 
7187. (83) CBtTCImH OoIl.JIoco4iJl IIJ1H KHHra )J{1I3HII. (EJl3I'OHaMtpeHIILIfi, 
N. 5). Leipzig u. Berlin, 1859. 
718R (84) Publicistes modernes (soc. filozofowie). Pal' Henri Baudrillart. 
Paris, 1862. 
7189. (85) Współudział Mickiewicza w Bprawie Andrzeja Towiailskiego. 
Listy i przemówienia. Paryż, 1877. Tomów 2. 
7190. (86) Propedeutique Messiani(lue. EIements de la philosophie ab!o;olue. 
Par Hol!n
 Wronski. Ouvrage posthume. Paris, 1
55. 
71 Ul. (87) Mikołaj Rej z Nagłowic. Wizerunek własny żywota człowieka 
poczciwego. Według wyd. 1560, wydal St.an. Ptaszycki. Petersburg 
i Warszawa, 1881-1882. Z!'sz. 1:-3. 
 ded. wyd. 


Dzieła treści pedagogicznej, wydania dla ludu. 


7192. (1) Sp1'8wozdanie z obch. jub. 400-letniej 'rocznicy założenia wszech- 
nicy Upsalskiej, d. 4, !J, (; i 7. wrz. 1877 r. Wawrz. hl'. Enge- 
stromo Poznaj l, 1877. Z dedyk. 
7193. (2) Avv. Atillio Begey. La Polonia e J' Accademia di Storia e L!'t- 
teratura polacca e slava neH' UniversitA (li Hologna. Torino, lH79. 
Z ded. 
7194. (3) Historya szkół w Koronie i W. ks. litewskiem od najd. czasów 
aż do r. 1794. Przez Józefa Łukaszewicza. Poznań, 1.849-1851. 
Tomów 4. 
7195. (4) Jan Brożek (J. Broscius), akademik krakowski. 1585-IG52.- 
Ze źródeł r
kopiśm. oprac. Jan Nep. Fmnke. Kraków, 18ti4. 
Z dedyk. 
719G. (5) Geschichte des Jenaischen Studentenlebens. 1548-185!:t Von 
Dr. Richard Keil u. Dr. Robert Keil. Leillzig, 185H. 
71B7. (6) Kilka wspomnień uniwersyteckich przez Johna of Dycalp. Wyd. 
nowe dopełn. Wilno, 1854. 
7198. (7) Dawna akademia wileńska. Przez Michała Baliilskiego. Petersburg, 
1862. Z dedyk. wyd. 
71gB. (8) I1cTopiH ynHBepcBTcTa C. BJIa)I;fi)ripa. CO'I. BUTaJliH llIpr.- 
rlllJa. CaHI;:TneTep6ypl''b, 18GO.
>>>
. 


Dzieła treści pedagogicznej. 


HGl 


7200. (9) Karta z dziejów uniwersytetu krakowskiego. Przez Ant. l\Iał!'c- 
kiego. Kraków, 1874. 
7201. (10) Uwagi nad Pismem pod tytułem: Posag Uniwersytetu Jagielloil- 
skiego. Przez J. M. Kraków, 1850. 
7!U
. (11) Hilarego Meciszewskiego odpowiedź na uwagi P. Jacentego 
Mieroszewskiego nad pismem p. t. Posag uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków, 1850. 
72U3. (12) Dr. Xaver Liske. Der angebliche Nie(lergang der Universitiit 
in Lemberg. Lemberg, 1
7G. 
7204. (13) Ha CJWJlblW pa3BJłTie tIyucTna COCTpa..n;SHiJI K'D 1KUBOTHLIM'D 
06e3JIe t lllUSeT'b HpancTBeHlIocTb tIeJlOnt'leCTna, 01'0 }"McTBeIlHLle 
II CO
iaJILIILle IłHTepecLI. 3CKH3'D H:n. 06J1aCTJI ne,ll;arorill AJle- 
KCall,ll;pa EJlLCKaro. MlIIICK'D, 1879. 
 ded
'k. 
72U5-6. (14-.15) Komisy ja edukacyi narodowej a Rada szkolna ba- 
jowa. Przez Stan. Xarańskiego. Kraków, 1870. 
7207. (lH; Urszulanki w Polsce. Przez autorkę .
w. Anieli łrlerici l' . 
Poznań, 1882. 
720( (17) Nowa mnemonika. Ułożył W. Dawid. Warszawa, 1854. 
7209. (18) Rocznik Pedagogiczny. R. 1881 i 1883, Warszawa, 1882 
i 1884. 2 tomy. 
7210. (19) Siedmiolecie szkoły głównej warszawskiej (1862-18G9). Xu- 
tatki do historyi szkół prawa w Polsce. Warszawa - Kraków, 
lH83. 
7211. (
O a) Na pamiąt.kę stuletniej rocznicy ustanowienia KomisJi Eduka- 
cyjnej Narodowej. Lwów, lH73. 
7212. (20 b) Jeografja do początkowego użycia pu szkołach miejskich 
i wiejskich, ułożona przez A. J. Wyd. 2. Poznań, 18G4. 
7213. (21) lIIitologia Greków i Rzymian dla młodzieży, opowiedział dr. 
J. Albert 7,ipper. Lwów, 1886. Z dedyk. 
7214. (22) Kronika KoIlegium Lubieszowskiego XX. }'ijarów. Przez Anto- 
niego lIIoszyński!'go. Kraków, 1876. 
721?. (23) O pedagogicznem znaczeniu nauk klassycznych. Napisał J. K. 
Plebaiu;ki. Warszawa, 187G. Z (le(lyk. 
7216. (24) Wykład racllUllków praktycznych, szczeg. dla klass niższych 
szkół gimnazyalnych i realnych, tudzież dla 8eminaryów i szk,ił 
miejskich. Przez prof. dra Bret.tnera, przeJ. lIrzez dra 'V. )1iIew- 
skiego. 3. wyd. })oznań, 1865. 
7217. (25) Aleksander Rain. Nauka o wychowaniu, Przekład z ang., po- 
mnożony rozdziałem o wykładzie języka llolskiego. Wari!zawa 
1880. 
7218. (26) Juliusza Simona Rzecz o szkole. Tłum. z franc. Kraków, 
18G6.
>>>
362 


Dzieła treści pedagogicznej. 


7219. (27) Oświata ludu. Juliusz Simon: 
auka bezpłatna i obowiązkowa. 
Dziennik "Czas": Wychowanie lUllu. Karol Forster: 1. Słowo o wy- 
chowaniu publicznem. 2. Zadanie obecnej chwili. Berlin, 1875. 
7220. (28) I..itość w stosunku do cywilizacji (Ueber die Hauptgebrechen 
der Erziehung). Po niem. nap. Dr. Perner. Petersburg, 1
60. 
7221. (29) DelIa necessita e dei modi di reformare le scuole elementari 
gimnasiali. Memoria di Giambattista dr. Zannini. Venezia, 1858. 
7222. (30) Wielka Dydaktyka Jana Amosa Komeńskiego. Przeł. Henryk 
Wernic. Warszawa, 1884. 
72
3. (31) Die Lectiire des Volke8. 3. Aufl. Wien, 1886. (Gegen den 
Stromo Flugschriften einer literarisch-kiinstlerischen GeselIschaft, IX.). 
7224. (32) Nowy wybór prozy i poezyi pulskiej dla szkół gimnazyalnych 
i niższych. Przez J. l\Iolińskiego i S. Spychałowicza. Dla seksty 
i kwinty. Poznań, 1878. Części (tomów) 2. 
7225. (33) Normal-Lehrpliine fUr Volks und Biirgerschulen in Schlesien. 
Veroff. 15 Sept. 1875, Z. 2728. 2. Aufl. Troppau, 1879. 
722fi. (Wt) Historya powszechna ,Ua młodzieży, przez 'feo!'. Herwińskiego. 
Poznań, 1!-'\69. 
7227. (3;')) Bajki i powiastki St.an. Jacbowicza. Kraków, 1871. II1ust.r. 
z ledyk. Opr. . 
7228. (36) Krótki rys historyi powszechnej dla początkującej młodzieży 
na wzór Rrelowa ulożony przez J. H. Wagnera. 'Varszawa, 18G3_ 
7:229. (37) Książka dla dzieci początkujących itd. Syst. ułożona przez 
Leopolcla SzylIera. Warszawa 1865. II1ustr. 
7230. (38) Uzupełnienie dodatku 3 do Śpiewaka kościelnego pieśniami 
narolowemi. LilIsk , 1854. 
7231. (3!) Nauka dla ludu o zaRadach prawa i rozumnej społeczności, 
przez Józ. Lorenza, przeł. W. T. Rzeszów 1"71. 7. dedyk. 
7232. (40) Powieści dla dzieci polskich, lIrzez Wołyniankę. J)reznr 
1H68. 
7233. (4-1) Elementarz niemiecki dla 
7
;J1,. (42) Kolonista jakich mało. 
Warszawa, lH60. Z dedyk. 
723:). (4iJ) Mowa ku uczczeniu pamięci Stanisława .Jachowicza, lIrzez X. 
Żmijewskiego. Warszawa 1):\58. 
723(;' (44) Ludzie :6 pod słumianej strzechy. Hllisał na przykład prostemu 
ludowi Walenty ze Smolnicy. 3. WYlI. JJWów, 187G, 
7237. (45) Różne wiadomości pożyteczne ku nauce i rozrywce. Kraków 
1870. 
723
. (46) Obrazki histuryczne z życia świętobliwych, błogosławionych 
i zasłużonych krajowi cnotą, nauką, odwagą i męztwem, Polaków 
Polek. KrakiIw, 186B-1871. Ks. 1-3, 5-6. 


szk,ił lUliowych. Wie(leil 1876. 
Z natury skreślił K wiryn Wierzeja.
>>>
Dzieła tl-eści pedagogicznej. 


363 


7239. (47) Połączenie Litwy z Polską, 0l)ow. l\lieczyslaw z Pozminia. 
Poznań, 1869. 
7240. (48) Prace śp. Stan. Jachowicza itd. Książeczka 1. i 2. Kraków, 
1870. 
7241. (49) Ogrodnictwo, A. K. Stelmasiewicza. Kraków, 1870. 
7242. (50) Państwo Bondarscy. Nap. Leon Kunicki. Kraków, 1R69. 
7243. (51) Historya o sławnym Gabryelu Hołubku. Kraków, 11'371. 
72.1,4-45. (52-53) Kurs początkowy nauki j
zyka polskiego, przez 
Adolfa Kudasiewicza. Warszawa, 1861. Osobno: Kurs drugi i M_ 
1862. Z dedyk. Ozd. opr. 2. egz. N. 52 opr. 
72,'!-6. (54) Listy Krakowianki jako nagroda dla pilnych panienek. Kraków 
1861. 
7247. (55) Podarek dla ludu wiejskiego, czyli wieczorne opowiadanie 
starego Bartłomieja, zebr przez ks. Józ. Osieckiego. W&rszawa 
1855. Z dedyk. 
7248. (:')6) Przewodnik dla rodziców i nauczycieli do uczenia głuchonie- 
mych itd. Warszawa, 1870. 
7249. (57) Zbiór zadań, pytań i ćwiczeń elementarno-stylistycznych itd. 
ma uczących się j
zyka polskiego zwłaszcza gluchoniemych, olIra- 
cował Marceli Brzeski. Warszawa, 1879. 
72
0. (58) Zbiorek rzeczy swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży 
przez Ewarysta Estkowskiego. Poznań, 1859. . 
7251. (59) Erstes Rechenbuch fur Vollulschulen. Von 
focnik. Wien 
1879. 
7::!5
. (nO) T. J. Rola. Błogosławieństwo na drogę życia. Warszawa 
1879. 
7253. (61) Dzieje narudu polskiego dla ludu polskiego i młodzieży, skre- 
ślił Józ. Chociszewski. Poznań, 18(j
1, 1H70 i 1873. 
7254. (62) Zadania do rachuuków ułamkami dziesi
tnemi i t. d. UłQżył 
A. }Iodrzyński. Poznań, 1870. 
7250. (63) Sposób nauczenia si
 rysunków bez nauczyciela. Poznaii, 1869- 
7256. (64) '[łoda nauczycielka. Przp.z Antunin
 MachczYIiską. Pozuail, 
1863. Z de(lyk. 
7"257. (G3) Kurs nauk wykła(lanycb w szkole głuchoniemych i t. d. Opra- 
cował 
Iarceli Brzeski. Warszawa 1878-188U. 3 części. 
72:')8. (66) Kilka myśli o wychowaniu i wykształceniu niewiast naszych, 
lIrzez A. D. 
72fi9. (67) Kolęda (Ha młodzieży na 18M. Kijów. 
726U. (68) Świa.t.ek (Iziec
cy w 32 obrazkach, rymem opisał WIad. Bełza. 
Lwów, 18RO. Illustr. 
7261. (69) Nowa Rybilla itd. Xebrał i wydał Józ. Chociszewski. PoznalI 
1877.
>>>
364 


Dzieła treści pedagogicznej. 


7262. (70) Nauczyciel ze stanowiska moralnego i naukowego. Dzieło na- 
pisane dla rodziców i nauczycieli, przez Felixa Jezierskiego. War- 
szawa, 1847. 
7263. (71) Pielgrzym w Dobromilu , czyli nauki wiejskie z dodatkiem 
powieści. Wyd. nowe. Żytomierz, 1860. 
7264. (72) O potrzebie uchraniania użytecznych zwierząt. Nap. Albin 
Kohn. Warszawa 1862. 
7265. (73) Viertes Rechenbuch fiir Volksschulen. Von Fr. Mocnik. lU. 
Aufl. Wien, 1878. 
7266. (74) Jałmużna. Gaw,:da z podania ludowego, przez Jana Chęciilskiego. 
Warszawa, 1857. 
7267. (75) Auswahl polnischer Lesestiicke. Zum Gehrauch fiir Schulen, 
von J. N. Fritz. Breslau, 1861. 
7268. (76) Dwanaście instytutów głuchoniemych, które zwiedził i opisał 
M. Brzeski. Warszawa, 1879. 
7269. (77) Zdrowe rady z pola myślicieli zebrane, w celu rozwoju l,ra- 
ktycznej oświaty przynosi Karol Forster. Warszawa, 1877. 3. WYlI. 
7270. (78) IIoJlhcKaH XpHcToMaTiH. IIoc06ie JI,JlJl BhICIllHX'h KJlaCCOn1 
cpe.n;HRX'h y'le6HblX'h saneJl;euia, COCTaBIIJI'h ee.n;op1 Bep)K6onm.i!\. 
Warszawa, 1H84. Z dedyk. 
7271. (79) Kęs chleba. Wyd. 4. Lwów, 1870. 
7272. (80) Siedm cUllów świata i Podróż do Olimpii, lIrzez Alberta Zil)pera. 
Złoczów, 1886. 
7273. (81) Dzieci wdowy. Z niem. Wyd. 2. Gniezno, 1886. 
7274. (82) Dwie suknie. Powiastka dla młodego wieku, przet C. l'alkowską: 
Warszawa, 1859. 
7275. (8ił) Podarek dziedzica. Opowiadanie. Warszawa, lH84. Z dedyk. 
7276. (84) Kilka obrazków iM. lJrzez Autorkę Szkółki wiejskiej i Złotej 
księgi. Warszawa 1863. 
7277. (85) Zagadki i nowe powiastki dla dzieci, przez Tym. Rodziszew- 
skiego. Warszawa 1860. Z d.edyk. 
7278. (86) El'azma G1icznera Książki o wychowaniu dzieci. Kraków, 
1876. 
7279. (87) Beseda na jarmarku w Żaszkowi. Rozkazaw Ukraiuec z phI 
Humanja. Kraków, 1881. 
7280. (88) Przyjaciel dzieci. Szczegóły życia Stanisława Jachowicza. Kill'. 
Tym. RodziRzewski. Warszawa, 1858. 
7281. (89) Elementarz dla Ilziatek wit'jskich. Przez !lIarij
 P. Żytomierz, 
1862. Z dedyk. 
7282. (90) Pamiątka po dobrej matce. WYlI. 8. Warszawa, 1862. 
728ił. (91) KoleUlla dla dzieci polskich. Warszawa 18G3. 
72H4. (92) Nauka czytania ułatwiona. Nowy elementarz dla szkółek 
i ochron llolskich, przez L. !II. Warszawa, 1862.
>>>
Dzieła treści pedagogicznej. 


365- 


728;). (93) Illustrowany Abecadlnik historyczny dla dzieci l)olskich, przez. 
Teofila Nowosielskiego. Warszawa 11;62. Na bardzo mocnym papierze. 
7286. (94) Elementarz. Cz. 1. Żytomielz, 1860. 
7287. (95) Podarunek dla małych dzieci na kolend
, przez Cezary!,; Su- 
chocką. Warszawa, 1857. 
7288. (96) Jałmużna i przypowieM o pszenicy. Gawędy z podania ludo- 
wego, przez Jana Chęciilskiego. Warszawa, 1862. I wydanie krakow- 
skie z .1870. 
728H. (98) Chronologia książąt i kr616w polskich. Wierszem i prozą wy- 
dana star. Aleks. Nowoleckiego. Krak6w, uno. 
7
90. (99) Nauka czytania i pisania dla dziatek kochaj,\cych Boga. 
Wilno, 1850. 
7291. (100) Historya powszechna dla szkolnej mlodzieży, przez Aleks. 
Zdanowicza. Wilno, 1861. 2 tomy. 
7292. (1.01) Dziwne przygody Lorka Szlązaka, lJrzez Józ. Grajnerta. 
Kraków, 1871.. Opr. 
72tm. (102) Wykład ułamków dziesiętnych itd. olIracował A. Modrzyilski. 
Poznail lR70. 2 egz. 
7294. (103) Wybór pieśni światowych. Zebr. przez Hlliewomira. Poznań, 1R77. 
72\:15. (104) Wegweiser durch das Gebiet der Rechtschreibung oder Ort.ho- 
graphie. Von Benno Reinhold. Leipzig, 1.869. 
72\:16. (105) Pisma celniejsze dla uczniów i uczennic, zebrane i wydane. 
przez Teodozego Sierocińskiego. Warszawa, 1.858. 
72tH. (106) Nowe abecadło polskie z obrazkami, ulożył G. J. Wyd. R. 
72mt (107) Książkłt do pierwszego czytania dla szkól publicznych i llry- 
watnych, przez E. Estkowskiego. Warszawa, 1862. 
72B!J. (lOR) Książka dla początkowego czytania dla szkIiI tak pol
kich 
jako też i niemieckich, ułoż. lIrzez K. Kasińskiego. PoznaiI, 1871. 
7BOO. (109) Roczniki sejmikilw gORpodarskich w Toruniu. Zesz. 1. i II. 
Toruń, 1869. 
7301. (110) Wzory prozy zebrane przez prof. Jana Ryrnllrkiewicza. Sto' 
l)ień 1. W
,d. 4. Poznań, lH69. 
7302. (111) Botanika dla niższych i średnich klas gimnazyalnych real- 
nych, uloż. przez Bolesława Jerzykiewicza. Poznań, 1874. 
73U3. (112) Slowo do ludzi dobrej woli. Paryż, 1R60. 
7304-. (113) Przez oświatę do wolności. Slowo o l"Ozwoju llraktycznej 
oświaty i założeniu stu bibliotek powiatowych, gminnych i wiejskich, 
llUb1irznych, w różnych częściach Polski. K. Forstera. 
730;). (11.4) Przywodnik wychowania, przez Henryka Wernica. Warszawa, 
186H. Z dedyk. 
7301i. (115) Pellagogika czyli nauka wychowania, l)rzez Teodoz. Sierociil- 
skiego. Warszawa, 184-6. 
7307. (116) (Bez tytulu) Rodzaj p()(lręcznika 111l)Bkiego dla Il0Czątkującyrh.
>>>
366 


Dzieła tl-eści pedagogiczn
i. 


7308. (117) Astronomja popularna, przez Juljana Fontanę. Poznajl, 1bG9. 
730!J. (118) K
lęda Da każdy rok Pański, wydana przez księdza J. St... 
Poznań, 1865. 
7310. (119) Nowe śpiewy dla dzieci przez Stanisława Jachowicza. War- 
szawa, 185G. 
7311. (120) Lamentorius arba prażia moksło sudeta Mażiems Wajkeli!'ms. 
Wilniuja, 1RGO. 
7312. (121) Dzieje Polski w 24 obrazka{'h, skreślił dla użytku brad 
włościan Kaz. Góralczyk (Wł. L. Anczyc). Warszawa, 1863. 
7;H;J. (122) Lud wiejski. Pogadanka przez X. Jana Siemieńskiego. Lwów, 
lR81. 
7:H4. (123) O złem i dobrem gospodarowaniu, przez 
ygmunta Gawar!'c' 
kiego. Lwów, 1882. 
7311). (124) Lekarstwa na biedę. Podał Juliusz StarkeI. Lwów, 18H2. 
731G. (125) Co stary JlIaciej czytał na chrzcinach. Opowiadanie. War- 
szawa, 1881. 
7317. (126) O skarbie w pasiece. Z prawdziwego zdarzenia napisała Ewa 
- l\larja. Warszawa, lH82. 
7318. (127) Nauka rachunków. Warszawa, 1883. 
73HJ. (B8) Książka obejmująca naukę czytania iM. I;łużył St. Gargulski. 
Warszawa, 1 R82. 
7320. (129) l\lelodye do piosnek wiejskich dla Ochronek. PO!lkładone i 
pomnożone przez A. Rudkowskiego. 
7321. (WO) Wiązanie Bronia. Powiastki obyczajowe dla młodych chłop- 
ców, przez Fr. Kowalskiego. Wilno, 1852. Z dedyk. 
7B22. (131) Xięciowie. Powiastka nap. dla rolników i rzemieślników IJrzez 
Alex. l\Iarczewską. 'Warszawa, 187
. 
7323. (132) Xbiór pieśni i piosneczek szkolnych. Wyd. T. Klonowski. 
!'- 
rya 2. PoznaP, 1854. 
7324. (133) Pierwszy nauczyciel. Elementarz polski dla Ilzieci i t. (I. 
WarRzawa, 18(;1. 
7325. (134) Elementarzyk, przez A. Gr. Żytomierz, 18GO. 
732G. (1:35) Jak uczyć początkówjęzyka?Wład.Nowicki. Warszawa., 1879- 
7327. (136) Antrag Zll Gunsten der Klein-Kinder-Bewahranstalten aIs 
GrumUage der Volks-Erziehung. Von August Cieszkowski. Berlin, 
1856. ' 
7H
8. (137) Stenografia, ułoż. przez Józ. Pysza. Kraków, 18(1G. Z dedyk. 
7329. (138) Nowa nauka o wyborach do Reichstagu niemieckiego, przez 
}\Iajstra od Przyjaciala Ludu. Chełmno. 
7330. (139) Bajki i powiastki 
tanisl. Jachuwicza. WYlI. 2. Petersburg, 
1H7G. Z ilIust. według Gersona. 0111'. 
7331. (140) Rocznik Towarzystwa osad rolnych i. przytułków rzemieślni- 
czych za r. 1H73. Warszawa, 187G.
>>>
Dzieła treści pedagogicznej. 


367 


7332. (141) Powiastki ludowe, przez Eleonor
 Ziemięcką. Warszawa, 1860. 
IlIustr. 
7333. (142) Nauki wiejskie tyczące się gminy, życia i stosunków wie- 
śniaka, przez Ewarysta Estkowskiego. Poznań, 1861. 
7334. (143) Spachtova Mluvnice polska. 4 vyd. upravil a novou ('iitanku 
pricini1 Edvard Jelinek. V Praze, 1882. 
7335. (144) Rodzina, przez Pawła Janet. Tłum. K. Forster. Berlin, 1874. 
Z dedyk. 
7336. (145) Nowy organ dydaktyki welUug metody Bakona. Kraków, 
1882. 
73B7. (146) Przyst
pny wykład IJierwszych zasad ekonomii SIJołecznej i 
moraln
j. Zebrał i pomnożył Juljan Statkowski. Warszawa, 1870. 
733K (147) Rozrywki dla młodocianego wieku. Przez Sewerynę z Żochow- 
skich Pruszakową. Warszawa, 1856-185R Ser. I. t. I, t. II, 1 
-2; Ser. II, ,zesz. 1-15. 
733U. (148) Wianki. Tygmlnik lila IJłci żeńskiej poświęcony oświacie du- 
chowej, umysłowej i przemysłowej. R. 1849, N. 1-13. 
7340. (14-9) Spewna radoŚĆ. ZLerka 
ulskich spewow. Bautzen, ISSO. 
Z dedyk. 
7341. (150) !'isma pedagogiczne Ewarysta Estkowskiego. Poznań, 1863. 
Tum I. 
73.:1.2. (151) Deutsche Volksbiicher fiir Jung und Alt wiedererzilhlt von 
Gustav Schwab. 8. Doctor Faustus. Gutersloh u. Leipzig. 
7343. (152) Piśmiennictwo lJolskie. ma ludu llolskiego i młmlzieży ułużył 
# Józef Chociszewski. "Tyd. 26 Poznań, 1882. 
7344. (153) l'ycKfI YHiHTLl lIGA'b lIaHOBaH€M'b MOCKOBCI\lIl11.'b. Lwów, 
1882. 
73 s,5. 1I;:;4) Objaśnienia llrzydatne włościanom w ich nowych stosunkach. 
Warszawa, 18li2. 
7346. (155) Zbiór wiadomości praktycznych i użytecznych w gospodar- 
stwie wiejskiem, l,rzez Fel. Raquillier. Warszawa, 1860. 
7347. (156) Słówko o odczytach ludowych i odczyt o dziewicy Orleails- 
kiej. Przez Alexandl'ę Marczewską. \Varszawa, 1871. 
7iH8. (157) Sto nowych powiastek dla dzieci z dodauiem wierszyków mo- 
ralnych, przez Stan. Jachowicza. Warszawa, 1855. Z dedyk. 
7349. (158) O Janie Kochanowskim, opow. Bron. Sokalski. Złoczów, lHl:i4. 
7350. (15n) 7.jawiska wulkaniczne, przez Władysława Boberskiego. Zło- 
czów, lH
4. 
73:l. (160) Dawne czasy, lJrzez J. Poechego. 
łoczów, 1884. 
7352. (161) O wodzie, przez Wład. Satkiego. Xłoczów, 18
5, 
7353. (1 (2) Złuta książeczka, przez J. Poechego. 7.łoczów, 1HH5. 
73f4. (Wił) Widoki świata, przez J. Poechego. Złoczów, 1885. 
73!15. (Hi4,) Wieniec grobowy, łz. Poeche. 
łoczów, 1
85. 


.....
>>>
.
 
, 

 


3fiH 


Dzieła treści pedagogicznej. 


7356. (165) Z krzyżackich bojów, IJrzez Edw. Zorjana. Złoczów, 1885. 
7357. (16() Zwierzęta i płody Afryki, opracował Izyd. Poeche. Złoczów. 
lł:\ł:\6. 
7358. (167) Siedm cudów świata i podróż do Olimpii. Przez Alb. Zil)- 
pera. Złoczów, 1
86. 
7;}ó9. (168) PierwRza morska podróż Krzysztofa Kolumba, oprac. Iz. Po- 
eche. Złoczów, 1886. 
73fiO. (169) Na dalekim Oceanie, oprac. Iz. Poeche. Złoczów, 1886. 
73łi1. (170) Podarek noworoczny dla dzieci, przez Wład. Bełzę. War- 
szawa, 1Hł:\7. 
7362. (171) Sllólki spożywcze, przez Aleks. Makowieckiego. Warszawa, 
UmK Z dedyk. 
73H3. (172) Luźne pogadanki o ludzie miejskim i wiejskim, IJrzez ks. dra 
Jana Siemieńskiego. Lwów, 1882. 
73fis,. (173) Pogadanki ksi
dza proboszcza pod lipami. Kraków, 1869_ 
Ks. 1-3. 
7365. (174) Handbuch der Schulgesetztgebung Preussens. Herausg. von A(I. 
Heckert. Berlin, 1847. 
73fi(). (175) Dzika dusza. NoweUa przez Aleks. Osipowicza. Warszawa, 
1870. Zesz. 10, 11 i 13. 
73fi7. (17() .Moje dobre chęci, czyli: powiastki, bajki, z miejscowych zda- 
rzeń wzi
te, od 182t1 do 1868, spisane dla szkółki wiejskiej, przez 
zalożyciela tejże we Wzdowie 1829. Lwów, 18(i8. Z dedyk. 
7;
()
. (177) Gramatyka polska dla uczącej się młodzieży przez Teofilę 
Radońską. Wyd. 2. Poznajl, 1883. 
73(i!l. (178) Książeczka o zwierzętach z obrazkami dla grzecznych dzieci. 
Ułożył i wydal Józef Chociszewski, Poznali, 1873. 
7370. (17!J) Ogrodnictwo dla użytku wieśniaków polskich i t. d. Napisal 
A. K. Stelmasiewicz. Warszawa, 18(j2. 
7371. (180) Najnowszy i najprawdziwszy wykła(l snów czyli Sennik oraz 
najnieomylniejszy sposób wygrania na każdej luteryi, spisał dla gra- 
jących nR loteryę Kaz. GOl'alczyk. Kraków, 1875. 
 dedyk. 
7B7
. (UH) Zupełnie nowa i ułatwiona nauka czytania polskiego czyli 
Abecadlnik Polski. Warszawa, 1862. 
7373. (182) Prawdy, t. j. nauka moralna (Ua dzieci. Przez Ignac. Piotra 
Leganowicza. Wilno, 1H53. 
7374. (183) Russisch. Erziihlung rur das Volk, von Conrad von Bolanden. 
:Mainz, 1872. 
7375. (184) Ollowiadanie o lichwie i o stowarzyszeniach zaliczkowych. 
Lwów, 1
81. 
7a7ft (lH5) () JlIIXBf; H O TonapIICTBax'J" l1(e II 6e:\'I, .1IIIXDlI B'b 110. 
Tpe6f; IIO:)WJKII .n;aIOTb. Lwów, 18H1.
>>>
Dzieła treści pedagogicznej. 69 


iBii. (UH») Beatriciana. Uwagi i rady dla młodych dziewczątek, nap. 
lIaryan lII...ski. Warszawa, lH80. 
i:n8. (187) Co Kasia robiła? Powieść dla młodocianego wieku przez Zu- 
zannę Coolidge. Przekł. z angielskiego Zofii Grabowskiej. 'Warszawa, 
1H7fi. Opr. 
7H7
. (188) X domu i ze szkoły. lIIaly i wielki świat dziecięcy. T. II. 
Oprac. Józef Grajnert. Warszawa, 1877. Illustr., opr. 
73»0. (189) Powiast.ki i nauczki dla Stasia i Ja(lwisi przez Zofię z Ryma- 
nowa. Warszawa, 1879. 
7HH1. (190) Dobre dzieci - zacni Indzie. Spolszczył i pomnożył Józef 
Grajnert. Warszawa, 11'376. IIInstr. Opr. 
7382. (Hit) Rolnik początkujący, oprac. Adam lIIieczyński. Warszawa, 
1t\(H. IIIustr. opr. Z d!'dyk. 
7383. (192) Złota książka. Przez K. P. i J. Gl'. Warszawa, 1876. 
n84. (193) I. książeczka dla wiejskich dziatek, które już elementarz skoń- 
czyły. Ułoż. przez Kaz. Goralczyka. Lublin, 1862. 
7:;85. (l!H) A B C, pierwsza nauka dla dzieci, llłoż. Włalt. Anczyc. 
Drezuo 1870, drukiem Kraszewskiego. Illustl,. Opr. 
7B1')6. (ln5) Ziarnka mądrości, zebrał T. J. Rola. Warszawa, 1R74:. 
7B87. (1!16) Przygody młodego podróżnika w Tatrach. Z dziennika Kazia 
przepisała 1\1. J. Zaleska. Warszawa, 1882. Opr. Z dedyk. 
7338. (197) Puwiastki i bajki dla (Izieci. Zebrał i ułożył Józ. Chociszew- 
ski. Poznań, 1
73. 
7H89. (198) I(siążeczka dla Stefcia, !Jrzez St.anisława Jachowicza. War- 
szawa, 1855. Z dedyk. 
7:mO. (199) OH)"4.'pin rpyuIKeBII'I'h qapOIJHIIK'ł.. Han. lIBan'h HaYl\lo- 
BIf1l'h. Lwów, 1882. Cz. L 
73U1. (2410) KopoIJa II i\JOJlUIW. Lwów, 1877. 
7B92. (201) Pultzielona osada czyli skutki rządności i niedbalstwa. Po- 
wiastka przez Łusławę. Warszawa, 1881. 
7H93. (202) Ogroltnictwo warzywne ella użytku wieśniaków polskich. Nap. 
A. K. Stelmasiewicz. Warszawa, 1862. 
7394. (203) Staro(lawne przysłowia dla ochronek. Poznań, 18G3. 
7Bn:'). (204) Mały listownik dla dzieci. Ułożył Józef Chociszewski. Poznań 
1876. 
7:m6. (2U5) Do Ameryki. Wedle llrawdziwego opowiadania Szymona, spisal 
dla IUllu 1\Iieczysław z Poznania. Poznań, 1870. 
7nU7. (20Ii) Polemika o kwestyi włościailskiej. Wula i niewola w pracy, 
lll'zez Seweryna hr. {'ruskiego. 'Varszawa, 1857. 
73!JK (207) Illustl"Owana książeczka z ciekawych, zajmujących i nauczających 
rzeczy złużona, przez różnych autorów. Kraków, lI-nO. 
7HU9. (208) Lekarz i poradnik włościański, ułożył dl'. K. GiilIling. WYlI. 
IIOIH'. Wilno, 1 HiJ9. 


24
>>>
a70 


Dzieła treści pedagogicznej.  ., - 


7400. (209) Piosnki wi
iskie dla ochronek, z przygrywką T. Lenartowi- 
cza. Poznań, 1862. 
7401. (210) Pamiątka odkrycia zwłok Kazimierza Wielkiego itd.llrzez 
Kaz. Góralczyka (W. L. Anczyca). Wyd. 2. Kraków, lH69. 
7402. (211) Kto był Karol hr. Brzostowski? Opowiedział 11Ia hraci wi!'- 
śniaków ks. St. :Mazurek. Warszawa, 18
3. 
7403. (212) Grammatyka niemiecka dla młodzieży polskiej, lIrzez J. Zey- 
dowskiego. Cz. I. Warszawa, lSGl. 
7404. (213) Niezal)Ominajka. Kilka wierszy 11Ia szląskiej młodzieży ofia- 
ruje Szlązak. Cieszyn. 1HH2. Z de(lyk. 
7405. (214) Przeghł:d najnowszych l)Odróży i odkryć geograficznych. !.:loż. 
Lucyan Tatomir. Lwów, 1
G9. 
 dedyk. 
7406. (215) Elementarz l)olski dla dzieci polRkich obojej llłci, wszelkich 
stanów i wyznań. 'Varszawa, 1H62. 
7
07. (211;) Wykład l'8chunków praktycznych iM. przez prof. dra Brett- 
nera, na j
zyk polski przez dra W. }Iilewskiego. Wyd. 3. Puznai), 
1865. 
74.0R (217) Wydanie setne! Nauka czytania i pisania. Wypracowana 
z IlOlec. Tow. pedag. w Poznaniu. Poznań, 1870. 
7409. (21H) Złot.a książeczka zawierajllca życic 
'Iarcina Kruka, B. Kwaś- 
niewski. Gniezno, 1 H70. 
7410. (21!:J) Boży gniew albo Prześlallowanie unitbw na Litwie. Powiastka 
historyc24na przez Walka Litwina. Lwów, lH
2. 
7411. (220) Kalendarz IUllowy redakcyi "Zorzy" na 1884. Warszawa. 
741
. (221) ll.o PYCIW['O JIIO.ll:Y. HauHcall'lo UOI'.lI:au'lo 3'10 lIo,'l;OJIJl. Lwów, 
1882. 
74-13. (222) BaH.n;pOIIl\:a Ił:I-I'fJl. Ouout.n;aHbe M:nxal1JIa !(opeubemI'm. 
Lwów, lH82. 
74 1-1,. (22B) Tpn IlOBtCTlCll. Lwów, 1882. 
741.5. (224) Królewski ,lziallek, przez Aleks. l\'Iarl;zewską. Lwów, lHS2. 
7 HIt (225) Elementarz pulski dla dzieci niemieckich. Lwów, 1H78. 
'j.H 7. (22G) 
weit.es Rechenbuch fUr Volksschulen. Von Fr. l\Iocnik. 12. 
Aufl. Wien, 1878. 
7 418. (2
7) Druga książka rachunkowa dla uczniów szkoły lUlIowej 11(ISl'0- 
litej. Wiedeń, 1877. 
7
19. (22H) Pierwsza książka rachunkowa dla uczniów szkuły lIlIIowej po- 
spolitej. Wiedeń, lH77. 
7.!j.
0. (22B) Al. Wernicki. O prześlallowaniu kościoła unickiego. Wellług 
żródeł moskiewskich. Lwów, HI(m. 
7
21. (230) Uwagi 11edagogiczn!', przez Ksaw. l'ietraszkiewicza. Lwuw, 
1878. 
7
2
. (2:H) Flinftes Rechenbuch fiir (;-, 7 u. H classige Volksschulen. Yon 
Mocnik. (i. Aufl. Wien, 1 H78.
>>>
" 


Dzieła treści pedagogicznej. 


371 


7 4
3. (232) Słomiana plecionka. Opowiadanie 
tan. Myszkowskiego. Jaro- 
sław, 18HO. 
7424. (233) Hpo JKHT6. HanfiCaB'b B. T. Lwów, 187!:!. 
7425. (234) JIell'b fi KOlIOUJIt II T. 11.. Hau. n H,*. Lwów, 1881. 
742G. (235) Pieśni weselne dla młodzianów i drużbów itd. Pozna{l, 
1!:!79- . 
7427. (23Ii) Początki języka polskiego, przez Wład. Nowickiego. Warszawa, 
1H78. IIlustr. Opr. Z dedyk. 
7-i2!:!. (
37) Elementarz pierwszy itd. Kraków, 18G9- 
742!-J. (238) Powieści dla dzieci różnych stanów, przez Cezaryą Suchocką. 
Warszawa, 1854. 
74;10. (239) Bajki i powiastki (Ua dzieci Tymoteusza Rodziszewskiego. 
Warszawa, 1847. 
7
,;H. (240) Divci iśkola itd. Svazek 4: Nastin bó.jeslovi 810vanskeho a' 
Germanskeho. Od A. Heyduka. V Praze, 1863. 
7432. (2,U) Elementąrz według nowej metody z abecadl!'m ruchomem 
i wizerunkami królów polskich, ułożony ln'zez Fr. Bara{lskiego. ;;'yto- 
mierz, 18(jO. 
71-33. (242) Opowiadania brata o rolnictwie, dla ludu wi!'jskiego przez Fal. 
Warszawa, l.HH4. 
7434. (243) Słońce. Wykład pOllUlarny. Nap. Miecz. Baranowski. Stani- 
sławów, 1RHt. 
74ił5. (244) [)obry syn. Nap. Wład. Bełza. Lwów, lH!:!3. 
7,s,iJli. (245) Jan Kochanuwski z Czarnolasu. Opowiadauie. Warszawa, 
1883. Z dedyk. 
7437. (24fi) Dzieci litewskie. Ich słówka, odpowiedzi i spostrzeżenia 
Ilrawdziwycb wydarzeń, zebrała Autorka w imi
 Buże. EtI. 2. "'i1no, 
185(i. 
743H. (2.1,7) Wykiad elementarza ułożonego ślallem aziejow!'go rozw
iu 
nauki Ilisania i czyt.ania. Kmków, lHG9. 
7 i3Y. (24H) Jakie są obowiązki obywatela, napisał dla lmlu wiejski!'go 
i miejskiego Hip. 'Hog. Tarczyński. Warszawa, 1878. Opr. 
74s,O. (249) Dzień Przemienienia Pańskiego. Poznań, 1870. 
, 
7441. (250) Ojciec córkom. Przez Spiridolla Ostaszewskiego. Kijów, 1 H5 l. 
2 tomy. 
7442. (251) Teatr dla dzieci i młodzieży. Poznań, 1873. 2 tomy. 
744!. (25
) Rozmowa dzia(lka z wnukami, przez T. Dzieko{lskiego. War- 
szawa, lH62. T. 1. 
7444. (253) Nasz narodowy zakon, czyli wskazówki tiu umiejętności życia 
dla synów i cór polskiej ziemi. J. Kraków, 1 H/B. 
7445. (25,1) Opiekun polskicb azieci. 18G8. T. III. 2. półrocze., nr. l-
O_ 
Lwów. 


2
'"
>>>
iJ72 


Dzieła treści pedagogicznej. 


744(t (2fi5) Tablice do czterech (lziałań arytmetycznych zastosowane. 
7447. (251;) W Rpraw8ch szkolnych. Nap. dr. Wojciech Urbański. n.-IV. 
Lwów, 1869-1871. 
7-tM
. (257) Jan DoubravskS' v Americe. Dle polskeho volne vztlfJlal Fr. 
Vavra. V Brne, 1870. 
74,4U. (258) Powiastki i ul}Owiadauia majstra od Przyjaciela Ludu. 1. 
Chełmno, 181i5. 
7450. (25B) Obrazkowy elementarz nauki pisauia i czytania itd. Ułożył 
1\1. Brzeski. Poznań, 1H72 i 1H73. 2 cz
ści. Opr. 
71-1)1-52. (2GO. .-2(il) Wypisy polskie. Ułożył Adolf Dygasiński. War- 
szawa, 1881 i 1882. Cz
ść niższa. Część średnia. Tomów 2. 
7453. (2G2) Śpiewnik Polski dla ochronek szkół ludowych i wydziałowych. 
Ułożył Jan Czubski. !.wów, 18H1 i 1884. Cz
ść 1, 2 i 4. 
7454. (26m Czytelnia dla młodzieży. Przez Karola Cieszewskiego. T. 1. 
Lwów, 1HliO. Z deelyk. 
745[,. (2u4) Grammatyka języka polskiego dla użytku uczącej się młodzieży. 
Przez x. P. W. Poulewskiego. Cz. 1. Wilno, 1858. 
74f(.i. (2(i5) Elemp-ntarz polski dla szkól katolickich wiejskich i miejskich. 
Cz. 2. Przez x. F. A. E. lJukaszewskiego. Leszno i Gniezuo, 
184..1,. 
7457. (2()() Książka (lo l)ierwszego- czytania ella szkół publicznych i pry- 
wat.nych, przez E. Estkowskiego. Cz. 2. Wyd. 2. Berlin 1854. 
74:')H. (2fi7J Szkółka dla dzieci, Ewarysta Estkowskiego. T. 1. Poznań, 
1R70. Opr. 
74,59. (2(iH) Książeczki obrazkowe, przez Janka z Bielca. Warszawa, 1862 
i lHM. N. H i 4. 
741jO. (2IiV) Ogrodnictwo dla nżytku wieśniaków polskich. Nap. A. K. 
:;;t.elmasiewicz. Warszawa, 18f.i2. 0IJr. 
7461. (270) Kurs nauki wymawiania, czytania i pisania ella otlaziału glu- 
choniemych itd. Klasa I. Warszawa, 1870. 
7-1-62. (271) Powiastki i bajki S. Jachowicza. Wyd. 7. Żytomierz, lH60. 
Tomów 3. 
74(m. (272) Polska Sybilla. Zebrał i spisał Józef Chociszewski. 7.esz. 1.. 
Poznań, 11-177. 
j.HH. (27BJ Praktyczna grammatyka 1)f)lska; Nap. Jan ł'..ukomski. Kurs 1. 
Warszawa, .lHfi2. 
74-61). (27.1-) Przyjaciel dzieci. Przez F. Ks. Bełduwskiego. R 1. cz. 2. 
I.w6w, 181B. 
7 Hifi. (275) Książeczki obrazkowe z 
ycia ludu wi!\jskiego. Kraków, 18G9- 
Książeczki: 1 - 5. 
7,W/. (276) Wiadomośd o ratowaniu osób na pozór umal'łych itel. Podał 
ar. Andrzej .Janikowski. Kraków, uno.
>>>
Dzieła treści pedagogicznej. 


373 


74m( (277) Biskup Dupanloup i jego dzieło ,,0 wychowaniu", przez x. 
Jana Siemieńskiego. Kraków, 1879. 
74G9. (278) Herder jako pedagog. Nap. dr. ł..'r. J. Albert Zipper. Lwi,w, 
1885. 
7470. (270) Nowy Komeniusz. Wie(leń, 1861. 
71.71. (280) Illustrowany skarbczyk polski. Historya polska opow. wier- 
szem przez Maryę Unicką. Warszawa, 18m. 
7472. (281) Opis historyczno-jeograficzny W. ks. poznańskiego dla użytlu 
szkół elementarnych, 'Vyd. IJrzez F. X. Sempińskiego. Poznań, 
1R
3. 
7473. (282) Historya o l'ycerzu złotoskrzydłym, o porwanej dziewicy z d1"O- 
gim kl
inotem i o złotym zamku. Opowierl:1.:iał Ignacy Danielewski. 
majRter od Przyjaciela Ludu. Poznań, 1R75. Opr. 
71.74. (283) O polskim naczelniku Kościuszce i o raeławiekiej bitwie 4.. 
kwietnia 1.794 r. Lipsk, 1861. 
7475. (284) Konarski jako reformator szkół publicznych, Przez Flor. 1'..1\- 
gowskiego. Warszawa, 1.884. 
747G. (28:» Opowiadanie o Kazimierzu Wielkim królu chłopków. Nakła(Iem 
Alfreda Młockiego. Lwów, 1867. 
7,177. (28() Paulowsky, der Verbannte. Von Karl Grosse. Eilenburg. Opr. 
7-1.78. (287) Podróż do Rzymu i Paryża 1861 przez Feliksa Borunia, spi, 
Bana przez Walerego Wielogłowskiego. Kraków, 1862. 
7.1.7!)' (2t'\8) Abecalllnik historyczny. Ułożony i rysowany przez A. L!'rue. 
WarRzawa, 18GO. 
74RO. (289) Przemówienie T!'ofila Ostaszewskiego do włościan przed wybo- 
rami (lo rady gminnej. Sanok, 18G7. Z ded. 
74.H1.. (2UO) Jeografia dawnej Polski. Dla użytku młodzieży nallisał Joa- 
chim Szyc. Poznań, 1861. 
7482. (2!H) StraRzne skutki zaniedbanego wychowania. Powiastka IJrzez 
1'..usławę. Warszawa, 1880. · 
74HiJ. (292) Matka. Poemacik IUa llzieci. Skreślił Wład. Bełza. Lwów, 
18H2. 
7 -1.8-1-. (2!JiJ) Le cento novene antiche. N uovament.e illustrate ad uso (Iene 
scuole dan' avvocato Giovanni Pierotti. !Imano, 18(m. 
7 !i.Hi). (294) Perły. ZIJiór celniejszych powieści z liteł'atury angielskiej lIla 
młolIociane
o wieku. "ToIny przekład Lmlwika Anczyca. 'Varszawa, 
1-371. Opr. gust. . 
7486. (2m"») Wiejskie puga(lanki niedzielne. Przez F. S. 1. Wal'szawa, 
lX(i2. 
74H7. (2H(;) Trzy powiastki o (Izieciach. (Z angielskiego). Poznai), 
lH7R 
7488. (297) Ollowial1anie brata o l'olnictwie, lila lmlu wiej
kiego, Przez Fal. 
Warszawa, lR8-1-.
>>>
374 


Dzieła treści pedagogicznej. 


7489. (298) Szcz,:ście w AmerJ'ce. Powieść dla ochotników do Ameryki 
z prawdziwych zdarzeil spisana przez Wychodżc,:. Poznań, lHH2. 
Drukiem i nakładem J. l. Kraszewskiego. 
7.i90. (299) Kningos Tejsibiun, prancuziszkaj per Kunegą Lammeną, sura- 
szytos o Jietuwiszkaj iszgult.iclos per Błouisława Dł.:bskia. Pariżiuje. 
Drezdene. lH70. Spaustuwe J. l. Kl'aszauskia. 
7491. (300) Pozłacany kozik. OIJowiauanie Stan. Myszkowskiego. Wyd. 2. 
Jarosław, 1881. 
74£)2. (301) OTeIU. IIeTpoDJf1II. itd. Lwów. 1882. 
7493. (302) Tp'lI llOIJtCTKlI. Lwów. 18H2. 
7494. (303) Co to jeszcze we wsi być może. Napisal Czesław Pieniążek. 
Lwów, 1882. 
749i. (304) ,ZI;)UlTPO ,ZI;CTKO, Hall. IIłJaH'1. :E31. JICłJHl-lKifl. Lw.Jw, 
1882. 
7496. (305) llopaJKcHC TaTapoB'1. UOA'h :MapTIIIIOBOJlID D'h lG24 p. 
Lwów, 11')82. 
7497. (3UG) Iwan Daniluk i :Maciej Sikora. Lwów, 11:\H2. . 
7498. (307) Kochajcie przyrod
. Przez Raz, Wudzickiego. Lwów, 18Hił, 
7499. (308) Dwa worki złota. Przez Aleksanurę Marczewską. Warszawa, 
1H79. 
7WO. (309) Proza i poezya llolska, wybrana i zastosowana do użytku 
młodzieży żeilskit\j, przez Paulin
 Kraków. Warszawa, 1.860. 
7501. (310) Opowiadania imna Walentego o i'óżnych itziwach świata. 
Przez Grzesia z l\Iogiły. Lwów, 1H69. Z deu. Opr. 
7502. (311) Ostat.nie dni Pompeji. Powieść E. Bnlwera, przerobiona dla 
użytku młodzieży. Prz!'kład llolski Maryaua G-awalewicza. Warszawa, 
1883. 
7;)03. (312) Oliowiadania dla ludu, lIrzez Antonin
 Machczyńską. Lwów, 
1883. 
7;')04. (3W) Król Jan III. UIJowiadanie hist. przez Wand
 Podgórską. 
Lwów, 18H:-ł. 
7;'j05. (314) Skarb ukryty, czyli Najlepsze dziedzictwo. POIUng pism x. 
Schmillta opracował Józ!'f Chociszewski. Wyd. 2. Poznań, 1874. Opr. 
750fi. (315) Kol
lla lU. dla ludu. Da rok lHG3. Przez L. IJeśniowHką. 
Kmków, 18H2. 
7507. (;ł16) Fr. Hoffman. Jaka praca, tt.ka płacIL. OpowiR!lanie dla mło- 
dych muich przyjacil'ł. Przeł. kl'. .Julian Topor. Brody. 
750R (317) Wl1zi
czność dwóch sierót. Opowiallanie Stan. Myszlwwskiego. 
Wyd. 2. Jarosław, 1HH1. 
750!-J. onR) Ojciec do syna rolnika. Wiersz, przez Stan. Jachowicza. 
\Varszawa, 1856.
>>>
Dzieła treśoi pedagogicznej. 15 


7!) 10. (B 1 U) Subskrypcya na drugie wydanie Pl'zewollnika dla klas robo 
czych. Ollezwa do światłych rO(laków, Karola Furstem. Berlin 
lH5U. . 
7
 11. (B20) Obmyślanie śroików tak intelektualnych, jak materyalnych, 
któremi najlepiej i naj skuteczniej !Izio.łać można na podniesienie 
gospodarstw włościańskich i uffiiej
tność gospodarowania pomi
dzy 
włościanami. Napisał Julian Bukowiecki. Poznań, lHfiH. 
7?i12. (321) Mieczysław Baranowski. Na jakie zgubne wpły:wy narażone 
jest z!lrowie młodzieży w szkule i jak szkoła stara się wpływy te 
usunąć i ograniczyć? Tarnów, lRR1. l 
7;)lR (322) 
tatut towarzystwa llrzyjaciół oświaty. Kraków, 1.86H. 
75 H.. (32B) Istruzione ai signori professori delIe senole cecondarie per l' 
insegnamento dena let.teratura latina e italiana, delIa storia e geo- 
grafia, della filo80fi'ł' razionale. ni ministro G. Lanza. Torino, 1855. 
7;")1:,1. (324) Kwest ja moralizowania włościan. Od!Jowiedż na list p. W. 
Zielińskiego. Warszawa, 1H60. 
7f,lG. (325) Kilka słów o sąllach gminnych. Pl'zez W. l\liklaszewskiego. 
Warszawa, 1 H7U. 
7;")17. (326) U:uścielny dzień Wielkiej-
ocy. Ohrazek lIrzez St.. Jachowicza. 
Warszawa, 185(), 
7;}18. (3:27) Wierszyki moralne. 
181)G. 
7;}1!.1. (B28) Myśli o krzyżu. Przez Stanisława .Jachowicza. Warszawa, 
lH56. 
7;,20. (32H) Fiorelti di S. Francesco. Torino, lH71. (Bibliot.eca della gio- 
ventu it.aliana). Tomów 2. 
7;')21. (330) O nauczaniu !Iorosłych. Lwów, l.RRl. 
7:-1::?2. (331) Hłosownik. Kijów, lH;')5. 
7;-1

. (332) Krakus i WaJl(la. N"al'isał Piotr Zbrożek. Lwów, lH68. 
7;=)24. (333) Pan Laborski w małeffi miasteczku. Warszawa, 1 H8;J. 
70:20. (334) Historya o świ
tobliwYJll Kazimierzu Korsaku, który ze 
szlachcica został wi!'śniakiem. :Nakł. Alfreda ::Inockiego. Lwów, 
1870. 
(335) Kul
da dla młudzieży na rok 1H54. Kijów, 185-1,. 
(3;J6) Ogólny pogląd na dotychczasowe metody czytania i pisania, 
z zastlisowaniem onychże do j
zyka naszego. Przez Antoniego Poleszka 
z ::IIajdan. Tornń, 1868. 
7:-,28. (337) HOl'załka. Brat.nie słowo (lu lmlu llolskiego, NalJisał ks. dr. 
Kantecki. Poznań, 18
H. 
7f,:!!I. (33R) O Iwani Uanyluku i !llat
ju SikorskuDl. OlIowidanie. I,wów 
18:;
. 


Przez Stanislawa Jachowicza. Warszawa 


7 f,2li. 
75-:!.7.
>>>
376 


Dziela. treści pedagogicznej. 


7530. (3H9) Przyjaciel górników i robotników, czyli wskazówka, jakim 
sposobem się z niedoli ratować i przed grożącem niebezpieczeilstw!'m 
ocalić mogą. Napisał Karol Miarka. Królewska Huta, 1870. 
7531. (340) Cudowne leki. Powiastka, przez Bolesławicza. Lwów, 11;1;3. 
7532. (341) Ciocia Alojza. Kilka słów o cnocie i poświ
ceniu, napisanych 
dla grzecznych dzieci, przez E. F. Lwów 1879. Z de(I. 
7533. (342) Ernest HaeckeI. Podział pracy w naturze i w życiu człowieka. 
Odczyt wypowiedziany na zebraniu robotników berlińskich. "'arszawa, 
11::;84. 
7534. (343) Szczepański Alfi'ed. Pogadanki o powszednim chll'bie. Krak{,w, 
181::;0. Z ded. 
753f. (344) Główne przyczyny ubóstwa wlościan w Galicyi i projekt 
sposobu zaprowadzenia ksiąg hipoteki wlo!ciańskiej. Lwów, 1:-;li8. 
Nakładem K. Wilda. 
753ft (345) Husyci w Górnym Śląsku r. 1433. Z ustnego podania ludu 
zebrał i napisał Karól Miarka. Poznań, 186!1. 
7537. (346) O żelazie. Napisal Jan Bronikowski. Warszawa, 11)75. 
7538. (347) Dzisiejsi męczennicy. Napisal Piotr Zbrożek. Lwów, 187fi. 
7539. (3M,) Rada gminna. Napisał Piotr Zbrożek. Lwów, 1879. 
7540. (31-9) Prawa. i obowiązki naczelnika gminy. Nallisal P. XlJrożl'k. 
Lwów, IS7B. , 
7f41. (350) Jak się wybiera Hadt,: gminną i naczelnika gmin.}". Nap, I. 

brożek. Lwów, 1879. 
754,2. (3fil) Gmina. Zalesie. Nal). P. Zbrożek. Lwów, 187H. 
7543. (3!)2) Powrót z jarmarku, czyli pogadanka o chowie bydła. I.w,",w, 
187(j, 
754:4.. (3f3) Pożyt.ek i szkodliwość gorzałki. X wzorów zagranieznych 
dziel: naśla(lował B. Domhel'. Wilno, 11-:59- 
7f4iJ. (354-) Opowiadanie Antka o gospodarstwie na Szląsku. Nakł. Alfreda 
l\lłockiego. LWllw, 1871. 
754G. (355) O potrzebie banków rolniczych. I)rzez Walerego Wielogłow- 
skieg
. Kraków, 1860. 
7547. (31)6) Pokój dziadunia. 0l,owiada.nia. z dziejów przeszłości dla mł(l- 
(Iocianego wieku, napisal K. Wl. W ujcicki. 
 rycinami. 'Var,;zawa., 
lH'i8. Ozd. ullr. 
7548. (3f)7) Jak zwalczyć bieu
. Nallisał Józef Kokurewicz. Lwów, 
1878. 
7f4R (3óH)' Des societps de secours mutuels rurales. Par Louis Dnrand. 
Lons-Ie-Sanni!'r, 1 H62. 
7550. (359) Zuanie mierniczego ekonoma o zasadzie oczynszowania włościan 
w dobrach prywatnych. Skreślił Bole...ław l\laciejowski. Warszawa, 
18G2.
>>>
Dzieła treści pedagogicznej. 


377 


7551. (360) Od zarządu Towarzystwa Przyjaciół oświaty w Krakowie, 
186ft 
7552. (3tH) Trochę IJraktyki, trochł: teoryi na praktyce opartej, o zadaniu 
polepszenia bytu włościan, pOllniesienia gospodarstwa i przemysłu. 
Przez K M. Petersburg, 1860. Z ded. 
755;1. (362) Trzy nauki gospodarskie, napisane dla włościańskich gOSI)O- 
darzy p.rzez Ignac!'go I:.yskowskiego. Nowe wyd. Poznań, 1876. 
75501,. (363) Pszczelnictwo. Napisał Kaz. Krasicki. Z ryc. Lwów, V;SiJ. 
(WYlI. Macierzy Polskiej). 
7iif){). (36.1) Wiejskie kasy oszcz
dności i pożyczek dla włościan i wyro- 
bników. Napisał Allam Wiślicki. Wasszawa, 18ti2. (Zadania ekono- 
miczne, I.) 
755(;. (3o;)} Rprawozdanie z czynności TowarzYRtwa Pedagogicznego 011 
10. lipca 1HtJU do 10. l. lHHl. 
7537. (3ł-i6) Włościanin polski, cz,rli gospodarstwo wi
jskie dla użytku 
mniejszych gospodarzy i szkół rolniczych. Przez Zygmunta Gawa- 
reckiego. Warszawa, 18G2. (8 U , st. 459). 
75iJR, (alii) Wydawnictwo Karola Forstera. Berlin, 1870. 
75:")U. (3liS) Chciwość ukarana. Powieść przez ks. Stan. l'elińskiego. Wyd. 
2. Wilno, 18(i 1. 
7:')liO. (3()9) Gawędy księdza proboszcza pod lilJRmi. Ogłosił Jan Kanty 
G-regorowicz. Serya n. Warszawa, 1862. 
751H. (370) Rozrywki dla młodzieży rzemieślniczej. Przez Stan. Jachowicza. 
T. II. Warszawa, 1H57. 
7;')62. (371) Zbiór przepisów dotyczących uregulowania stosunków włościan 
osiedlonych w dobrach prywatnych w Królestwie Polskićm. Poszyt I. 
Warszawa, 185U. 
7iili3. (372) Różne wiallol1lości pożyteczne ku nauce i rozrywce. Kraków, . 
1H70. 
7f)(;4. (373) HiRtorya powszechna dla płci żeńskiej. Dzieło pośmiertne Kle- 
mAntyny z Taiiskich Hoffmanowej, uzu]Je.łnione i doprowadzone 110 
IIzisi!'jszych czasów lIrzez *** T. I. Dzieje starożytne. 'Warszawa, 
18/ili. 
7;')f;fi. (374) Pierwsza nauka dla dzieci. laożył W. L. Anczyc. Warszawa, 
Gebenthner i Woltf'. Prospekt in folio, z wieloma rycinami. 
756(t (375) Co się działo w Kaszubach za dawnych czasów. Opowie(lział 
llrzell 100 lat.y Stary Skiba, organista sierakowski, a spisuje l\:sią(lz 
l\larański. Wieczór pierwszy. Chełmno, 18u3. 
7!j67. (37fi) Mieczysław Baranowski. Hygiena pOllUlarna czyli Nauka o wa- 
runkach i llielęgnowaniu zdrowia llrzystępnie w,yl'ożona. (:z. I. Tar- 
nów, 1H
3. 
75(;8. (377) LUlIowi po]skiAlIlU zdrowe rady z pola myślicieli zebrane IU'zy- 
nosi Karol Forster. Berlin, IH71.
>>>
37
 


Dzieła h'e
ci pedagogicznej. 


756!). (378) Prosta druga do szcz
ścia. Przez Józ. Droz. Przekł. z przedm. 
Karola )'Ol'stera. Berlin, 1864. 
7:70. (37t1) nrittes Rechenbuch fur Volksschullen. Von Dr. Fr. Mocnik. 
9. Aufi. Wien, 1878. 
7;)71. (380) Bauki zaliczkowe dla rzemieślników. Przez A. Makuwieckiego. 
Warszawa, 1867. 
7f)72. (381) l1Iustrowana książeczka. Wiadomość o ludach słowiańskich za- 
mieszkujących W
gry. Kasper Karliński. Niespodzianka królewska" 
z czasów Stefana Batorego. Kraków, 1870. 
7;)
3. (382) Czytelnia Domowa. Straceni. Powieść Wołodego Skiby i Ar- 
ka(lyusza Kleta. Zeszyt 7. Julia, dramat w 3. aktach Oktawjusza 
Feuillet'a, z franc. Przez Wiad. Świeszewskiego. Warszawa. 1870. 
7;)74. (383) Historya llowszechna dla wyższych szkół żeńskich. Przez Fr. 
.Joz. Tomaszewskiego. Chełmno, 1862. Poszyt 1. 
7;)7ó. (384) Sprawozdania z czynności Towal'zystwa Pedagogicznego za 
1872-71i, 1878-79. Lwów, 187B-74, 1876, 187t1. Zeszy- 
t.ów 4. 
757n. (385) l. Krótki Ilogląd na działanie dziesięcioletnie Towarzystwa 
Pedagogicznego (1868-1878). Zestawił lir. Teof. Gerst.malln. II. 
Sprawoz1anie z czynności Tow. Ped. od 10. lipca 1H77 do 10. lillca 
1878. Lwów, 1878. 
7 
)i7. (386) Ta1J1ice PeRtalozzego do czt{
rech (Iział ań arytmetycznych za- 
stosowane. \Varszawa, lRfi2. 


Dzieła treści filologicznej, klasycy. 


7;J7H. (1) I)róbki filuzofii mowy Allolfa Kudasiewicza. Warszawa, 1 H5K 
7;)79. (2) POStęll i wsteczność w dziedzinie ksztaicenia się języków słu- 
wiańskich rozwaune. RozIIl'awa (Ira ,Juljana Kotkowskiego. Kijów, 
lHGi. 
7i')-O. (3) Badanie llorównawcze w dziedzinie .ięz
'ka i ich wyniki, przy- 
stępnie streścił Ludomir Szczerbowicz - Wieczór. Warszawa, 1882. 
7ót:il. (4.) O )l;peBHe-nOJIhCIWJlI'J. n:lhIKt )1;0 14. CT. CO'I. lI. J;o)J;yJlIa-)I;e- 
}{YPTen:ł. )IenIlI
lIr'J., 1 H70. 
75H2. (5) (łrammatik der littauischen Rprache von Iii'. Friedl'.' KUl'sc1mt. 
Halle, 1H7(i.
>>>
... 


Dzieła treści filologicznej. 


37U 


7:fK3. (6) J: Hymarkil'wicza 
 Prozaika czyli stylistyka prozy. Pożnań, 
l
G8. 
7:JR4. (7) Essai sur la l'bilologie slave etc. Par M. n. S...k. Paris, 
1 R46. 
75
fi. (H) Rozbiór kryt.yczny llieśni "Bogarod
icy" nap. Dr. Antoni Kalina. 
Lwów, 18RO. 
7::-;6. (U) Note glottologiche intol'llo alle lingue slave e questioni tli mor- 
fologia e fo.ologia ario-europea. ?\lemoria di J. Baudouin de Cour- 
tenay. Firenze, 11-\81. 
7
)
7. (lO) Gramatyka historyczno-porównawcza j
zyka polskiego lu'zez dra. 
Antoniego !llałeckiego. LWllW, 1879. 2 tomy. Z dedyk. 
7 :)H:-5. (11) Odmiana zaimków. Rzecz j
zykowo-l'lIrównawcza przez Paulina 
Święcickiego. Lwów, 1H71. 
75HR (H) Litauische u. Lettische nrucke des 1ł-i. Jahrh. herausg. von 
Adalbert Bezzenbergei'. I. Der littaui.-;che Katechisrnus vom Jahre 15.17. 
Hiittingen, 1871,. 
7GB()' (13) Pieśi1 "Bogl1-ROIlzica L ', nal" dr. Rymarkiewicz. Poznań, 1878. 
X (Iedyk. 
7fi!!1. (14) U skażeniu obeonem j
zyka polskiego w prasie. Ollracował Lu- 
(Iomir Szczerhowicz- Wieczór. Płock, 1881. 
7392. (1.5) W sIJrawie pisowni, nall. Szczęsny. Poznail, 18(i8. 
7;)
3. (Hi) Kilka uwag na(l 11isownią polską przez Juljana 1:'onŁanę. 2. wyd. 
Paryż, 1869. 
7i,!}4" (17) 1[6,'18..'10 CJJIIlQCI/HarO n:JLma CJIOBJIH'b. CO'l. BlP!. l'allI\II. 
BTop. HCI/p. 11:1.11 B'b 'IellIcKOn Hpar'J;, 1859. 
7i'J!J5. (lH) Der Hprach- 'u. BiMungslmml,f in den baltischen Provinzeu 
Russlamls. Von KaRpal' Beesbanlis. Bautzen, 1865. 
75tH). (1 U) Lekcya wstęlma filulogii llorównawczej sł{,wiai1skiej. Przez Jana 
Pal'łoilskiego. 'Yarszawa, 11':\6,1-. 
,.;D/. (20) Rozbiór treści Oł.t.ugraficzn!'j najst. r
k. Kron. łac. Wincentego. 
Skreślił dr. Alfred Branduwski. Kraków, lRG
. Z dedyk. 
75U
. (:łl) W Rlll'awie pisuwni pulskiej. Odb. z Tygodnika lIlustrowanego. 
'Var.-;zawa, 1H81. 
7;)\.19. (22) Kilka uwag nad Ilisuwnią polską pI'zez J, F. - Bel1l1likun 
(pU(l Zurichem). Paryż, lHH6. 
j6UO. (:-ł:ł) Lateinische Sequem.an des 
Iittelalters aus Handscbriften u. 
Drucken herausg. von Joseph Klein. Maiuz, 1H73. 
]()Ol. (24) Lateinische Ge(lichte des X. u. XI. .Thrh. Herausg. von ,Jac. 
Urimm u. Allllr. Schmeller. Uiittingen, 1H:łK 
7ti02. (:-ł5) Poesies l)ollUlaires latines anterieures au rlouzieme siecle. . Pal: 
;\1. Edelesta1\(l du )MriI. Paris, 1 H,t3.
>>>
2!:O 


Dzieła treści filologicznej. 


760B. (2G) Voyage au pays de Babel ou eXlllorations a travers la science 
des langues et des religions. Etude elementaire de philologie com- 
paree. Par F(;lix Julien. Paris, 1876. 
7604. (27) O Jł3LlKt 
epl(oBIIO-CJIaBIIHCKOM'I. COtI. ROIICTaHTIIHa 3eJIe- 
He
Karo. O.zr;ecca, 184G. 
7605. (28) Dzieła Platona. Przekładał z greckiego Antoni B,'onikowski. 
Pozllań, 1858. Tom I. 
7()OG. (29) Bibliotheca scriptorum graecorum et romal'orum Teubreniana. 
T. Macci Plauti Comoediae. Ex recognitione Alfredi }'leckeiReni. 
Lipsiae, 1881. 2 tomy. 
7607. (30) Wiec ortograficzny, odezwa zal'ząilu Towal'zystwa Przyj. Xauk 
Poznańskiego i Tydzień Irezdeilski. Poznai" 1H70. 
7G08. (31) Abrege de la grammaire Zeml. Par J. Pietraszewski. Berlin, 
1861. 
76mJ. (32) Origines celtiques. Par Felix Michałowski. Saint-Eti!'nne 
uno. 
7610. (B3) Der Text der Hresener l)l'edigten etc. Vun lluleslaus ErzelIki. 
Posen, 1885. 
 dedyk. 
7(H 1. (34) óVaceslava Hanky. PoCó.tky posviltnellO jazyka slovanskeho. 2. 
vyd. V Praze, 18f)9. . 
7fi12. (3[,) Brzmienie głosek lJolskich i pisownia polska. Przez Edwarda 
Sochai,skipgo. Kraków, 1
1jt. 
7613. (36) O pisowni Jaua L. Rz!'peckiego i towarzyszbw. Nal). H. C!'- 
gielski. Puznań, 1
6H. 
7fi14. (B7) Lingwologia. Wydał P. Ławrynowicz. Londyn, lH63. 
7615. (38) Der Sprechwahl, Fragment ans einem a\t.griechischen Gedirht 
etc. Von G. I. J. S. a. Gr. Giittingen, lHHO. . 
7(Hfi. (39) Zarys wykładu mowy polskiej, według wskazówek językoznaw- 
stwa porównawczego, opracował Antoni Gustaw Rem. Tom I. 
Warszawa, 18H3. 
7617. (40) Platona Prutagoras. Poznail, 1H7H. 
7618. (41) Dzieła Platona. Przekładał' z greckiego Ant.oni Rronikow8ki. 
Poznań, lR58 i 1879. 
 tomy. Z dedyk. - T. II., zesz. 1. 
1871. 
7619. (42) Andrzej Patrycy Nidecki, jego życie i dzieła, przedstawił Ka- 
zimjerz Morawski. Cz. 1. (lf)22-1372). Wyd. Akad. ellli!'.i
t. 
w Kl'Rkowie. Krakbw, 1881-, t. 1., 2 egz. 
7620. (4B) Les agJllllłlomes latins, Caton, Vanon, Columelle, Paladius, avec 
la trad. en fi'., publies sous la dir. de Nisard. ])uża HO. l'aris 
185!. 
7621. (44) O dobie litewsko-słowiailskiej w stosunku do l)l'aj
zyka indo- 
europejskiego. Nap. dr. Jan Hanusz. Kraków, 1885. Z ded
'k. 


....
>>>
Dzi!'ła treści filologicznej. 


381 


7IJ2:? (45) Rozprawy i sprawozl1ania z' posiel1zeń wyl1ziału filologicznego 
Akademii Umiejętności w Krakowie. 1874-1882, 9 tomów i. t. 
I. dupI. 
7f123. (4f)) Classiques latins. Perse, trad. nouv. par Ferd. Collet. Juvenal. 
trad. de Dusaulx. Palis, 1845. 
71i24. (47) Homm'i Odyssea. Mit erkIIII'. Anm. von G. Chr. Crussius. 
Hannovel', lR42-1844. 2 tomy, opr. 
7625. (48) Homer u. sein Zeitalter. Von W. E. Gladstoue. Ubertr. von 
Dl'. D. Hendan. Jena, 1H77. 
7(jifi. (!i.!}) O dwóch odpisach pieśni "Bogarodzica" i rękopisie Historyi 
polskiej Herburta. pod. przez Alex. Przezdzieckiego. (Odb. z al'!. 
t. Rocznika Tow. Nauk.) Z dedyk. 
7Ii':!.7. (30) Actes Ile la Societe Philologique t. VI. N. 2. Fevr. 1876. 
Un vers 11'AristolJhane. Texte IJersan de la comedie les Acharriens, 
eXIJ. par Lad. Chodzkiewicz. Paris, 187t.i. 
7Ii2
. (111) Quintus Horatius Flaccus. Ein Blick auf sein Leben, seille 
St.udien u. Dichtungen, von K Karsten. Aus dem Holland. von Dr. 
Moritz Schwach. Leipzig u. Heidelberg, HW3. 
71i2U, (52) Plutarcha Perikles. Poznań, 1877. 
7630. (5;3) Homera Ollyssea, przekł. z greckiego Ant. Bronikowski. Poznań. 
1859. Ładnie, opr. z Iledyk. - Ostrów, 1865, t. I, 12 pieśni 
llierwszych. 
7(iH t. (hi) IIfmel\KaJI H8l\ioIla.III,UaJI ];lIóJlioTeK8. HtM. TeKCT'L C'L 
Y,lJ:apeHimlll II 1I0,lJ:CTpOtIHLlM'L PYCCKJlJlJ'L UepellO,lJ:OJlJ'L. LilIsk, 
zesz. 1. 
7Iia':!.. (fi5) Wykład budowy wiersz6w Owidego, Wergilego i Horacego, 
nap. dl'. Alfred Brandowski. Kraków, 1X()H. 
7(j3::3. (30) Uber die 1\'Iullllarten u. uie Wamlerungen der 
igeuner Europa's. 
IV. Von Dr. Fr. Miklosich. Wien, 1874. Z dedyk. 
7ł-i34. (57) WO slowjanskich mestnych mjenach w Hornej Łu
icy i wo 
jich wuzllamje. SIJisał J. E. Smoler. Budyi:iin, 1867. 
7(j3D. (:J8) }lownia języka pol!o;kiego, przez Feliksa Żochowskiego. War- 
szawa, 1852. 
763G. (59) Daa Schau'i. EIn Beitrag Zllr berberischen Sprachen- u. VuF 
kerkunde, von Adam Gr. Sierakowski. Jresden, 1
71. Verlag von 
J. I. Kraszewski. 
76:37. (60) Flores Homerici. Edidit. 11'. Łazarewicz. Lipsiae, 1881. 
7tiat]. «(iI) Lirycy greccy (doby klasyczn!'j) Przekł'. Jan Czubek. Kraków, 
1883. X de(lyk. 
7Ijił!}. (62) Wykłady o umiejęt.ności języka, przez F. Maksa 1\liillera. Tłum. 
z ang. A(lolf I)ygasiilski. Kraków 1 R7:J. 2 tOIllY.
>>>
3H2 


J )ziela treści filologicznej. 


7G40. (G3) Rozbiór Ilzieła nagrodą I)ieniężną uwieńczonego l). n. "Grama- 
tyka języka polskiego" l)rzez Dl'. Ant. l\lałeckiego. (J. N. De
zkie' 
wicza). Rzesz{,w, 1H63 
7641. (64) Grammatyka polska ruzbiorowa, Aloizego Kalixta Kozłowskiego 
Jurowianina. Cz
ść 1. (1H:;O), cz. II., zesz. 2. Kij«'Jw, 1H5K; cz
ść 
II. 2. 3. (18GO). Cz. H. cała (lHM). Część lI. cała, 1 H:')it 
76 '1-2. (65) lIJała gramatyka języka polski!'go, I)rzez Józefa IIIuczkowskiego. 
Krak{,w , 1H4g. 
71i4,a. (uG) rpa
lnlaTHI;a CJlallnllcKall. 9. 0:1.'1; Petersburg, lH52. 
7fi44. (G7) AlIotria. Ungeflitgelte Worte aus dem jocosen Citatenschatze 
des Gymnasialdirectors ***. 2. Aufl. Berlin. W llerg. okładce. 
7(j4;;. ((i
) 'Flores aenigmarum IlI.tinorum. Ges. von Dr. W. Binder. Stutt- 
gart, 18:;7. 
7G4G. ((j9) Prugramma. Na nowy przekład wiersz!'IU polskim wszyst.kirh 
pieśni i ellodów Q. Horacyusza FJakka. Przez T. S. 'YiJIlO, 1817. 
7G47. (70) XLiór autorów rzymskich itd., lIrzez Stan. Hobieskiego. T. ł" 
zesz. 1, 2, 4, 5, 11-12, 13, 14, 15-16. Warszawa, 1H,.,iJ. 
76.1.8. (71) Jter Florianense. O psałterzu Floryańskim łaciń!o;ko-polsko-nip- 
mieckim it£l, Nap. W. Nehring. Poznań, 1871. 
7(j4H. ('i2) Mównictwo czyli pocz
cie się i pierwotny rozwój BoMw Sła- 
wiau naszych lll'aojców. Wyłożył Piotr Czarkowski. 'Varszawa 
lH57. 
76:;0. (72) Przegląd nowf!zych I)rac lingwistycznych. Nap. Jan J[anusz. 1. 
W al'!
zawa, 1 HB5. 
7651. (74) Vergleichemle Grammat.ik der polnischen Sprache, vergl. mit 
der deutschen u. hebriiischen von Ik J. 111. ltabbinowicz. PRl'is, 
1H77. 
7Iir)2. (75) O samogłoskach nOBowyc)1 w narz!'czu: Hłowińcow Pomorskirh, 
Kabatków i KaBzebów. Opracował Jan HanuBz. Kraków, 18H(). 
Z £ledyk. 
76:')3. (7fi) Gramatyka praktyczna j
zyka polskiego, lIrzez '1'. Ż. Krał.ów, 
1H7fi. 
7G;)4. (77) Vistula, Wisła, Weichsel ze stanowiska gramatyki porówlla' 
wczej, lira ,Jana Hanusza. lf!H5. 
7655. (7
) Wydanie krakowskie dzieła Jana z Turrekrematy Explicatio 
in Psalterium. OpisRł J{lzef PrzyborowlJki. Warszawa, 1.
81. 
76;"G. (7!1) Baltazara Opecia Żywy t Pana Jezusa w Ili
ciu wydaniarh wieku 
Hi. Biblijograficznie opisał Józef Przyllorowski. Warszawa, lH82. 
7G:J7. (80) Rys gramatyki j
zyka l)oIRkiego. Poszyt n. Warszawa, 1H57. 
-'I- egzemp. 
7658. (81.) Ilialle d'Humi-re, tł'RIluit en fran
ais IIRr Gugas l\Iunt.hel. 4,. ed. 
Paris, 1 8 GO.
>>>
Dzieła treści filologicznej. 


3H3 


7G59. (82) Biblioteka Pulska. 1861. Zesz. 28. G!'rmania Kaja Korneliu. 
sza Tacyta, przekł. Ad. Stan. Naruszewicza. 'Vyd. Kaz. J. Turow- 
skiego. Kraków, 18Gl. 
7660. (83) Mowa :Marka T. Cycerona za Aulem Licinjuij, em Archjaszem 
poetą, przeł. lIrzez J. Andrzejewskiego. Poznań, 186łt 
7GG1. (84) Stylistyka i t. d. przez Karola Mecl1erzyńRkiego. Krak,'.w, 
1870. 
7łW2. (85) Antoniego l\Ilt1'eckiego Gramatyka języka poh;kiego mniejsza. 
Wyd. 4. Lwów, 1872. 
7(1)3. (8() J. Rymarkiewicza Nauka prozy czyli stylistyka. WYlI. 2. Po- 
znań, 18f.i3. Z dellyk. nakł. 
7 (jf)1.. (87) Platona Rzeczpospolita, czyli Co to jest sprawiedliwość. Przekł. 
z grecko Ant.. Bronikowski. Ostrów, 18(i2, ] 865 i 18G6. 3 
zeszyty. 
71165. (88) Przegląd na.itlawni
iszych pomników j
zyka Ilolskiego, spoJ'zą- 
dzi1' Konstanty 
Iałkowski. Warszawa, 1872. 
7G6G. (89) Tacite. Tl'Rlluction Ile Dureau de Lamalle, rev. i corrig. llar 
Ferd. Collet. Paris, 1846. 3 tomy. 
76łi7. (90) Oeuvres completes de Salluste avec la tra(luction franc. par 
J. P. Charpentier. Paris, 1857. 
76liH. (Hl) Oeuvres completes de S
neque le pl1ilosopl1e. Trad. nouv. llar 
.T. Baillard. Paris, 1H()O, 2 tomy. 
7(-W9. (H2) Psaltetii Florianensis padem polonicam ad fidem cOIlicis recen- 
suit etc. WIad. Nehring. Posnaniae, 1H83. 
7670. (93) Gramatyka niemi!'cka dla młodzieży polskiej, lIrzez J. Zeydow. 
skiego. Cz. l. Warszawa, 18f11: 
71i71. (
H,) Spr
wozdania komisyi j
zykowej Akademii l'miej
tności. Krakbw, 
1H81 i 1884. Tomów 3. 
71;72, (95) Komedya Plauta, przeł. Dr. .ran Wolfram. Dotlano przellrllk 
komedyi Potrójny z Plauta Piotra Ciekliilskiego w Zamościu 1597 r. 
Poznań, l 
73. 
7G73. (9Ii) La vie tiu langage. Par W. P. Whitney. 2. ćd. Pal'is, 
1871. 
71i74. (n7) Ubersicht der slavischen 
prachenwelt im Zusammenhange mit 
den audern ariueuropaischen (indogermaniscl1en) SlJl'achen. Von J. 
BaU!loin de Courtenay. Leipzig, 1884. 
7675. (98) A36p,a-KJIIOtl'I K'I H3Y'IeHilO 1I0JlbCKarO n:ILII\3 IIJlH Jlen,in. 
caMoYtlHTe.u,. COCTaBUJI'}, ,lI,. T. KieB'}" 18;9. 
7fi7H. (!JB) TreŚĆ gramatyki polskiej itd., lIrzez ,Jana KepomucenR Deszkie- 
wicza. Rzeszów, 1 :3G5.
>>>
3R1- 


Dzieła treeci filologicznej. 


7G77. (100) lII!'dula llroverbiorum latinornm. Herausg. von Dr. Wilh. 
Binder. Stuttgart, 1856. 
7fi7H. (101) Grammaire analytique et pratique de la langue polonaise al'uBage 
des Fram;ais. Par N. Orda. Paris, 1858. 
7fi7!)' (102) O słowie polskiem i konjugacyach jego, wraz z wst
pem 
krytycznym napisał H. Cegielski. Poznań, 1852. 
7fiHO. (10iJ) Archiv fUr slavische Philologie, heraus. von V. Jagić. T. I. 
zesz. 1-2. Berlin, 1875 i 1876. 
71iH1. /1(4) Alt.polnische Sllrachemlenkmiiler. Von Dr. Nehring. Berlin, 
181'37. 
71iH2. (105) 1Il1uvnice polskeho jazyka od Vaclava Hanky. 2. vyd.. 
V Praze, 1851. 
7(i83. (106) Język assyry'jski w rodzinie języków semickich. J. Rmlliń- 
skiego. Warszawa, 1 HRO. 
 dedyk 
761'H,. (t07) Nauka o zdaniu, przez S. Gruszczyńskiego. Puznań, 1
61. 
76H5. (10H) Gramatyka j
zyka polskiego, do wymagail i natury brzmień 
jego zastosow811a. (K T. MasaIskiego), Paryź, 1867. Z dedyk. 
71i86. (109) J
zyki wschodniej części kraju naszego w stosunku do szkół 
i do siebie nwaźane. KI'aków, 1Hfi1. 
71iR7. (110) O skażeuiu j
zyka polskiego w dziennikach i w mowie pu- 
tocznej, osobliwie w Galicyi. Spostrzeżenia i uwagi llrof. dra F. K. 
SkoUla. Kraków, 1871. 
7(iI::iH. (111) KI'ótka gramatyka polska. I!ł'ożył Wincenty Dawid. Warsza- 
wa, 1 H6H. 
71iR9. (112) 1tIięszaniny językowe, przez P. Parylaka. 
7690. (11ił) Rozbiór gramatyki polskiej ksi
llza IUalinowskiego, przez J. 
Baudoin'a de COl1rtenay. WarRzawa, lR75. 
7H91. (114) Theatre compIet des latins, comprenant Plaute, Terence et 
Seneque le tragique, avec la tra(l. sous la dir. Ile 111. Nisard. Pa- 
ris, 18,79. 
71m2. (115) Nauka o rzeczach. Napisał, zebrał ł ułożył He1ll'yk Wernic. 
Warszawa, 1H74. 
71i9i3. (1 Hi) O zakończeniu insb-umentalu i locativu sing. masc.-neutr. i 
inst,rum. plur. deklinacyj i zaimkowej i złożonej w j
zyku polskim. 
Przez Jana HanuRza. Kraków, 1 HHO. 
76!J1.. (117) Grammaire hćhraique de J. M. Rabbinowicz. Trad. de l' A!- 
lemand llar J. .J. Clćment-1tIuliet.. Paris, 1Hlj2. 
7G!J5. (118) PomYRły do poznania zasad j
zyka llolskiego. Przez Stan. 
Jachowicza. Warszawa, 185K. 
7ti!l(i. (119) Biblia kr6l0wej Zofii, żony Jagiełły. Z ko(leksu szaroszpatac- 
kiego wyll. lIrzez Ant. 1\lał!'ckiego. Lwów, 1871.
>>>
Dzieła treści filologicznej. 


385 


7697. (120) Thesaurus linguae prussicae. Von G. H. F. Nesselmann. Ber- 
lin, 1873. 
7()9
. (12l) Legende vom heiligen Cyrillus. Von Ernest Dummler und 
Fr. Miklosich. Wien, 1
70. Tekst serbsko-słowiański. 
7(-i99. (12
) Xenofonta Hippika i Hipparch. Przekł. z gr. Ant. Bronikow- 
ski. Ostrow, 18GO. 
7700. (123) Xenofonta Wspomnienia o SokrateRie. Przekł. z gr. Ant. Bro- 
, nikowski. Ostrów i Wrocław, 1868. 
7701. (124) Das Etruskische dm'ch Erkliirung von Inschriften u. Namen 
aIs semitische I:;prache erwiesen. VOll Joh. Gustav Stickel. Leipzig, 
1858. 
7702. (125) Vestiges dans les langues eurollćennes des invasions orienta- 
les. Par Fćlix l\Iichalowski. Saint-Etienne, 1876. 
7703. (126) Eutropii Historiae romanae selecta ad usum scholarnm. Re- 
cognovit L. S... Ed. 4. Val'saviae 1R61. 
7704.. (127) Dawny zabytek języka polskiego w żywocie ojca Amandusa. 
Opisał ks. Ign. Polkowski. Z jedną tablicą podobizny. Wydanie 
w stu egzemplarzach. Gniezno, 1875. 
770?). (12R) Theatre compIet des Latins, avec la trad. en fi-a.n
ais. Publ, 
sous la dir. de Nisard. Paris, 1851. Duża 8°. 
7706. (129) Salluste, Jules Cesar, C. VelIeius Paterculus et A. Florus, 
oeuvres complets avec la trad. en fr., publ. sous la dir. de Nisard. 
Paris, 1857. Duża 8°. 
7707. (130) Histoire naturelle de Pline, avec la trad. en. fr. pal'. E. 
I,ittre. Paris, 1855. Tomów 2. Duża 8°. 
7708. (131) Lucain, Silius Italicus. Claudien, oeuvres completes avec la 
trail. en fr. publ. sous la dir. de Nisard. Paris, 1850, Duża 8°. 
7709. (132) Lucrece, Virgile, Valerius Flaccus, oeuvres compl. avec la trad. 
en fr., sous la dir. de Nisard. Paris, 1857. Duza 8°. 
7710. {t33) q,uintilien et Pline le jeune, oeuvres compl. avec la tra(l. ell 
fi'. sous la dir. de 
isal'd. l'aris. 1857. Duża 8°. 
7711. (134) Homeri lIias. Nova e(litio stereotipa. Lipsiae, 1839. Tomów 
2, razem opr. 
7712. (135) Chefs-d'oeuvre tle la collectioll des autem's latins sous la dir. 
de Nisar(l. Les comet1ies de Terence. Texte latin et traduction en 
fl'anc;ais. Paris, 1
45. 6°. 
771.3. (136) ComMies de Terence. Traduction nouveUe par Eug. Talbot, 
avec 'le texte lat.in en regarll. l'aris, 1860. Tomów 2. 
7714. (137) Oeuvres completes d'Hordce. Tmd. en fr. par les traducteurs 
ile la Co\lection Panckouke. Nouv. M., prec. d'un etmle sur Horace 
lJar 
I. H. Rigault. Paris, 1
5K 


25
>>>
386 ' 


Dzieła trelIci filologicznej. 


7715. (138) Suetone. Les douze C
sars. Trad. nouv. avec un texte latin J 
un comment. hist. et un index par E. Pessoueaux. Paris, 1858. 
7716. (139) Sposób nauczenia się po czesku w 18-tu lekcyach, po(lany 
przez Pawła Byczkowskiego. Warszawa, 1884. 
7717. (140) Carmiua medii aevi maximam partem inedita. Et bibliothecis 
helveticis collecta edidit Hermannus Hagenus. Bernae, 1877. 
7718. (141) Ausgewiihlte Komudien des T. 1\1. Plautus. Ful' den 
chulge- 
b1'8uch erkiart von Julius Brix. 2. u. 3. Aufl. I.eillzig, 1873, 1876 
i 1882. Tomik 2, -4. 
7719. (142) T. Macci Plauti Comoediae. Recensuit critico et prolegomenis 
auxit Fridericus Ritschelius. Lipsiae, 1871. T. I. zesz. 1. i 2. 
7720. (143) Les auteurs grecs expliques d'allrps une methode nouveUe 
par deux traductions fraDl;aises etc. Par une Societe de professeurs 
et d' hellenistes. Pindare, Les Isthmi(IUes. Paris, 1847. 
7721. (144) Theatre compiet de Terence. Trad. en vers par de BelloJ'. 
Paris, 1862. 
7722. (145) Titusa Macciusza Plauta Menechmy (bliźniaki). Przekła(lał 
i objaśnił ks. A. Kantecki. Poznań, 1875. 
7723. (146) Platona Theatetos. Przekł. z greckiego Antoni Bronikowski. 
7724. (141) Ajas. Trag. Sofoklesa. Przełożył z greckiego Antoni 1\li!'- 
rzynski. Warszawa, 1882. Z ded. 
7725. (148) Die Lustspiele des 1'lautus. Deutsch von J. J. C. Donner. 
Leipzig u. Heidelberg, 1864- 1865. Tomów 3. 
772G. (11U) Pisma filozoficzne Marka Tuliusza Cycerona cz. II. Przełożył 
E. Rykaczewski. Poznal\. Nakładem Bihlioteki Kórnickiej, 187
1. 
7727. (150) W sprawie llisowni polskiej i wiążących się z nią zagmlnieil 
gramatycznych. Głos Jana Kad'owicza. Kraków, 1H83. Z ded. 
7728. (151) O piRowni ija, y ja w wyrazach przyswojonych. Uwagi dra Jó- 
zefa Majem. Kraków, 1881. 
7729. (152) nie slavischen Elemente im N£lugriechischen. Von Hr. Frauz 
J\Jiklosich. Wien, 1870. 
7730. (153) Actas de la Societe Philologiquę. T. IX. fasc. 1, 1879. ł;ne 
insc1iption cunćiforllle de Persppolis. Nouvelle interpretation par La- 
dislas Chodzkiewicz. Paris, 1 H79. 
7731. (lM-) Russischa National-Bibliothek. Herausg. vom Russischen Lite- 
rarischen Bureau in Leipzig. Interlinear- Uebersetzung. Accentuirter 
Text. XII. 
7732. (lfi5) Specilllen a\terum versionis polonae operulll Platonis, continens 
librum primum ReillUblicae.' Vom Oberlehrer Dr. v. Bronikowski 
(Hi!'demnaste sprawozdanie król. kat. gimnazyum w Ostrowie 18(2). 
Ostrowo.
>>>
Dzil'ła treści społecznej. 


387 


Dzieła treści społecznej,.' 


7733. (1) Postęp, szczęście i przewroty społeczne. Nap. Wlad. Michał Dę- 
bicki. Warszawa, 1885. Z ded. 
7734. (2) O przyjaźni. Napisał Alojzy Kuczyilski. Warszawa, 1860. 
7735. (3) Poglą!l na niektóre zadania społeczne. Skreślił Roman Bieżyński. 
Warszawa, 1872. 
7736. (4) Geheime Geschichte der Internationalen Arbeiter- AssociatioJ1. 
von Guslow Yorke. Aus dem Engl. Berlin, 1872. 
7737. (5) Le cateohisme social. Par l' autelu ile La decs(lence de l' Eu- 
l'ope. Paris, 1876. 
773H. (6) PeI\leCJIa j xna6pm\ll Ha YIcpajiui. 3JIO)KHB C. TIO,ll;OJIllllcLImj. 
Geneve, lHRO. 
773R (7) Miesięcznik galicyjskiego Towarzystwa ochrony źwierząt. I,wów. 
Roczników 4 (1879-1882). Ozd. OlU'. 
7740. (8} Die Grumlverh!lltnisse u. allgemeinen Vorgange der Wirtschaft. 
Von Julius Frobel. Leipzig, lR70. 
7741. (H) Ludwik W ołowski. Praca dzieci po l'I;kodzielniach. Z franc. L. 
Tołoozko. Lwów, 18G9. 
7742. (10) Ojczyzna. Przez Maurycego hr. Dzieduszyckiego. Lwuw, 
1867. 
77,i3. (11) Znakomite niewiasty. Szkice 0llracowane przez Wandę Żeleńską. 
Warszawa, 1877. 
7744. (12) Dwaj znakomici komuniści itd. przez Bolesława IJimanowskiego. 
Lwów, 1874. Z dedyk. 
77.1,5. (13) L. Alliance de la Pemocratie Bocialiste et L' Association Inter- 
nationalle des Travailleurs. Lomlres. lH73. 
774G. (14) Eliza Orzeszko. Kilka słów o kobietach. Lwów, 1873. 
7747. (15) Socyalizm jako objaw choroby społecznej itd. skreślił dr. Juliusz 
Au. (Odb. z "Dziennika Poznańskiego"). Poznań, 1878- 
7748. (Hi) O organizacyi pomocy publiczn!'j, przez Juliusza Le Bastier. 
Przekł. z franc. z przedmowl} Karola Forstera. Berlin, 1864. 
7749. (17) Posessio im Geiste u. Sinne der Pandekten. Krakau, 1879. 
Z dedyk. autora. 
7750. (18) Stanley-JevoJ1s. Ekonomia polityczna. Przekład z ang. Warszawa, 
1883- 
7751. (19) Maurycy hr. Dzieduszycki. Samobójstwo. Lwów, 1876. Nakl. 
Wład. Bełzy. Z dedyk. nakładcy. 
7752. (20) Kodeks karny dla Związku północno-niemieckiego z 31. maja 
1H70. Berlin, 1870. 
7753. (21) Economistes modernes. Par Louis Reybaud. Paris, 1862. 
:2ii*
>>>
, 


3:;8 


])ziel'a treści społecznej. 


7754. (22) Du communisme en Allemagne et du radicalisme en Suisse. 
Par Evariste Bavoux. Paris, 1851. 
7755. (23) O przeprowadzeniu odoskonalenia w zakładach więziennych. 
Przez A. Moldenhawer. Warszawa, 1.8G6. Części (tomów) 3. 
7750. (24) O rządzie reprezentacyjnym. Nap. John Stuart MilI. Przeł. 
Gustaw Czernicki. Kraków, 1866. 
7757. (25) Etudes sur les reformateurs ou socialistel' modernes. Par IJouis 
Reybaud. 6. ed. Paris, 185G. Tomów 2. 
775ft (26) Theorie de l'impot. Par P. J. P1'Oudhon. Paris, 1861.. 
7759. (27) O związku moralności z ekonomią polityczną, podług H. Bau- 
drillart napisał Jan Niemirowski. Warszawa, 1861. 
7760. (28) La propriet,e et sa rente etc. Par Ch. Le Hardy De Beaulieu. 
2. M. Bruxelles, 1809. 
77fil. (29) Histoire de l'economie politique etc. Par A. Blanqni. Paris,. 
H
oO. 2 tomy. 
7762. (30) Władza i układ państwa, zarysy polityki i por6wn. Prawa- 
Konstytucyj, lIrzez Dr.J. B. Oczapowskiego. I. Krak6w, 1875. 
Z deuyk., opr. 
7703 (31) Criminalite et rellression. Essai de science penale, par Adolf 
Prins. Bruxelles, 1886. 
7704. (32) COUl'S de droit Imblic et administrativ, etc. Par III. F. La- 
ferriere. 5. M. T. I. Paris, 1860. 
7765. (33) Cours de droit naturel ou de phiIosophie du dl'oit. Par H. 
Ahrens. 5. M. Bruxelles, 1860. 
77fjfj. (34-) Annuaire de l'Inst.it.ut de droit international. 3. 4. roczniki" 
t. 1. Bruxelles, 1880. 
77f17. (B5) Słówko o stanowisku kobiety na polu ubezllieczeń ż.yciowych,. 
skreślił Bruno I.Jt'zyam. Warszawa, 11'31'52. 
7768. (3(j} Emancypacya i równouprawnienie kobiety, napisał St. Broni- 
kowski. Poznai!, 1877. Z dedyk. 
77G9. (37) O l)rawach kobiety, nap. Edward l'rądzyi!ski. Warszawa, 1873. 
X dedyk. 
7770. (B8) System więzieil llollrawczych irlamlskich, lll'zez An(lrz. hr. 
Zamoyskiego. Lwów, 1870. Z dedyk. nakładcy. 
7771. (39) Le 80cialisme contemporain, par EmiIe de Lavelye. Bruxelles. 
11'381. 
7772. (40) Ernest Renan. Le reforme intellectuelle et morale. Paris. 
lt-\72. 
7773. (H) Przewodnik moralności i ekonomii politycznej (Ua użytku klas, 
roboczych, ułożony podług Rapet-a lIrzez Karola Fors tera. 2. wyd. 
Berlin, 18G 1.- 
7774-. (42) Dzieło Thiersa: O właRności, tłum. przez Karola Forstera. 2.. 
wyd. Berlin, 18(;2.
>>>
Dzieła treści społecznej. 


389 


7775. (43) Ekonomia czyli środek przeciw ubóstwu, przez M. L. Mezieres, 
przekł. z fr. Karola Forstera. Berlin, 1R62. 
7776. (44) Rodzina. Lekcye filozofii moralnej przez Pawła Janet, tłum. 
Karola Forstera. Berlin, 1862. 
'7777. (45) Essai de morale civique, par le comte FrMeric Skarbek. Bru. 
xelles- Leipzig- Paris, 1886. 
7778. (46) Etudes sur l'histoire de l'humanite. Rome, par F. Laurent. 
Bruxelles-Leipzig, 1862. 
7779. (47) Le question des banques. Par M. L. Wolowski. Paris, 18H4. 
77"30. (4-8) L'or et l'argent. Pal' 1\1. Wolowski. Paris, 1870. 
7781. (49) Kodeks światowy czyli znajomość życia we wszelakich stosun- 
kach z ludżprl. Na podstawie dzieł pani d'Alq ułożył Spirydioll. 
Warszawa, 1881. 
7782. (50) Le manuel (lu citoyen. Droits et devoirs de l'homme. Par N. 
Bloch. Paris. 
771;3. (51) Des t.raites de 1815 et d'un nouveau droit europeen. Par 
Terpnzio l\Iamiani. Par Leonce Lehmann. Pads, 1862. 
7784. (52) H. Baudrillart. Przewodnik ekonomii politycznej. Wedlug 2. 
wyd. tłum. przez Joannę Belejowską. Warszawa, 1867. 
7785. (53) Studya ekonomiczne. l\Iścisława Edgara Trepki. Warszawa, 
1867. 
7786. (54) Economistes et publicistes contemporains. Principes de la science 
sociale. Par H. C. Carey. Trad. en Fraucais par Saint-Gel'l1lain 
Leduc et Aug. Planche. l'aris, 1861, 3 tomy. 
77R7. (5f» Fryderyka Bastiat'a Harmonie ekonomiczne. Tłum. przez Ewelinę 
Ahrens. Drezno 11;68-1Hli9, zesz. 2-6. 
7788. (56) Rzut oka nR kwestyą narodowościową, przez Ludwika. Poznań, 
1862. 
7789. (57) Der EmancilJationskampf (les vierteu Standes in Deutschland. 
Von R. Meyer. Berlin, 1874. Volksausgabe. 
7790. (58) Manz'sche Gesetzes-Ausgabe. 4. Band. Das aUgemeine Strafge. 
setz vom 27. Mai 1852 etc. Wiel1, 1865. 
77tH. (59) Ustawy krajowe dla Galicyi i Lodomeryi. N. l. Ustawa gminna 
z 12. sierp. 1"361i. Wyd. 3. Lwów, 1874. N. III. Ustawa drogowa, 
Statut dla Rady szkolnej, ust. o j
z. wykł.; Statut krajowy i orlI. 
wyb.; Ustawy panstw. zasadnicze, o deleg., o OlIpow. ministrów, 
o stowarz. Lwów, 1868. Tomów 2. 
7792. (60) luternationale Arbeiterbewegung. Populare Betrachtuugen von 
von D. K. Schedo-Ferroti. Berlin, 1H72. 
7793. (61) Zasady gospodarstwa sllołecznego, przez LeOl)ohla Jakubowskiego. 
Żytomierz, 1860.
>>>
390 


Dzieła treści społecznej. 


7794. (62) Arbeit u. Lebensnoth, aus dem Gesichtspunkte der Gesund- 
heitspfiege u. des Humanismus betrachtet. Von Ednard Reich. 
Berlin, 188t. 
7795. (63) Przystępny wykład pierwszych zasad ekonomii społecznej mo- 
ralnej, zebrał Jul. Statkowski. Warszawa, 1870. 
779G. (64-) Les mysteres de l'Internationale. Paris, 187l. 
7797. (65) Die conventionellen Liigen der Kultnrmenschheit. Von Max 
Nordau. 5. Aufi. Leillzig, 1884. 
779
. (GG) Die 80ciale Frage etc. Ein SUJlplement zu den Lehrbtichern 
der NationalUkonomie, von dr. Carl Walcker. Berlin, 1873. 
7799. (G7) G IJOwadze rzeczy osądzonej \V procesie cywilnym i kryminal- 
nym, przez Stan. Budzińskiego. Petersburg, 18fi1.. 
7800. (6
) Lettres a nne inconnue. Par Prosper !lll
rimee. Paris, 1874 
2 tomy. 
780t. (69) Żydzi. Napisał Teofil Merunowicz. Lwów, 1
79. Mocno. 
w skór. 0llr. 
7802. (70) Paul Lindau u. das Iiterm'ische Judenthum. Von Junius. 
Leipzig, 1879. 
7803. (71) Rzut oka na nowy projekt bezwarunkowego równouprawnienrR 
żydów, przez Henryka Schmitta. Lwów, 1
59. UIJr. 
7804. (72) E pur si muove! Ein Beitrag zur Losung der Judenfrage. 
Vom Verfasser "Studien fiber die Judenfrage von einem Geachteten..." 
Lemberg, 1881. 
7805. (73) Eine Petition an (He H: Gest. Reichsvertretung in Betref der 
Judenfrage. Lemberg, 1879 (T. !lferunowicza). Wewnątrz tegoż_ 
prośba. do Grocl101skiego, w polskim j
z. 
7806. (74) G metodzie i celach rozpraw nad kwestii żydowską, przez Te- 
ofila Merunowicza. Lwów, 1879. 
7807. (75) System ekonomii sllołecznej. Napisał dr. Leon Bi\iński. Lwów. 
1882. 2 tomy. 
780H. (76) Xasady ekonomji llolitycznej z niektórymi zastosowaniami do. 
ekonomji społecznej. Nap. po angielsku John Stuart. !lIiU. Tłuma- 
czyli R. r. i B. T. 1. Petersburg, 1859- 
7809. (77) J. lwaniukow. Główne zasally teoryi polityki ekonomicznej od 
Adama Smith'a do teraźniejszych czasów. Z rys. 2. wy(1. Nakł. 
stUllentów Instytutu Agronomicznego. Warszawa, 1883. Z dedyk. 
nakładców. 
7
 l O. (78) :\Ial!z'sche Gesetzes Ausgabe. 9. B. nas Gemeimle-Gesetz VOl1l 
fi. Marz 186
. Das Heimts-Gesetz vom 3. Dec. lH63. Wien, 
18G4. 
7811. (iH) Der Sieg des Jmlenthums iiber das Germanenthum. Von W. 
)Ial'l'. 2 Aufl. Bern 1879. 


...
>>>
])ziela treści społecznej. 


391 


71'12. (80) O powinnościach matek i wpływie, jaki ze swego stanowiska 
na społeczeństwo wywierać mogą. Przez " Lusławę " , autorkę po- 
wieści ludowych. Warszawa, 1880. Z dedyk. 
, 78ta. (81) Essais d'une philosophe populaire. De la justice dans la revo. 
lution et dans l'eglise, par P. J. Proudhon. Les idees. Bruxelles, 
181.10-18li1. Studyum (tom), 2, 3, 7-11. 
7814. (
2) La chańte łJrivee a Londres. Par Henry 
[adinier. Paris, 
1862. 
7815. (83) JIIO(';OBl" npecTynJleHie B HpaBCTBeHBOCTb. HtCKOJILKO :I8,l1;aq'l. 
H3'L "yrOJIOIJlloł1 IIClłxoJIorin." COq. IOJI. OXOpOBIIQa. IIep. C'L 
1l0JlbCI\. AJI. EJIbCKił1. :MIIHCK'L, 187G. Z dedyk. tl:um. 
7
J li. (84) Die Frauenfrage u. deren Lusung. Von .M. Leidesdorf. Wien, 
1882. 
it\17. (85) Alfred Naquet. Religia, własność i ro(lzina. 'l'łum. Ht. Żurkow- 
ski. Paris, 188G. 
7Hl8. (
6) O własności, przez Adulfa Thiers. Przekł. z franc. Warszawa, 
184U, 2 cZ
Bci (tomy). 
71:119. (
7) Der europiiische Militarismus. Vun Annuarius OBseg. Amberg, 
1876. 
78;W. (1;8) Stanowisko praktyczne dawnych niewiast, przez Władysława 
Chomętowskiego. Warszawa, 1872. 
7K21. (89) L' ouvrier, sa femme et ses enfants. Simpies questions d'econo- 
mil' sociale et familiere. Traduit de l' Angłais par E. A. de I'Etang. 
Paris, 1870. 
7
22. (UO) La !temocratiA et le regime łJRrlementaire. Par Adolphe Prins, 
Bruxelles, 1884. 
7R2H, (Hl) L'Europe llolitique et sociale. Par MaUl'ice Block. Paris, 
um
. 
71':\24. (92) Le travail, SOIl influence sur la sante. Par A. Bouchardat. 
Paris, 1863. 
7H::?5. (UH) Patryotyzm i kosmopolityzm. Htmlyum społeczne Elizy Orze- 
szkowej. Wilno, 1880. 
7
2e. (H4) Leon i r_eib. Studyum religijno-społeczne, napisał Hilary NU!ls- 
baum. Warszawa
 188H. 
7827. (95) Les ISl'aelit.es devant łoi. Observations d'un constitutionaliste. 
Turin, 1861. 
7828. (96) National-Oekonomie und Social-Politik in ihrer Heziehung und 
Wirkung auf die socialen Fragen der Gegenwart. Von dr. Ernst 
Sommer. Dresden, 1872. 
782U. (97) Die deutsche Arbeiterpresse der Gegenwal't. Von dr. A. HeM. 
Leipzig, 1873.
>>>
392 


Dziela treści społecznej. 


7830. (98) Die Katheder-Socialisten und die Manchester Egoisten. Von 
Nicolaus Schiiren. Leipzig, 1873. 
7831. (99) Etudes BUr les divers syst.emes penitentaires et projet d'un 
congrl\s international en Suisse dans le but de traiter cette question. 
Par H. Nakwaski. Geneve, 1860. 
7832. (100) Sociale Briefe. Von Jnlius Duboc. 2. Aufl. Hamburg, 1873. 
7833. (101) Die obligatomche Civilehe. Ein Wort zur Verstiindigung. 
von einem evangelischen Geistlichen. Greiswald, 1873. 
7834. (102) Czy dzielenie ziemi jest przyczyn,! Jlbóstwa włościan w Galicyi:- 
Kraków, 1882. 
7835. (103) Gesetz, die Angel!'genheiten der Presse betreffend und (liI' 
hierauf beziiglichen Gesetze und Veror!lnungen. Dresden. 
7831i. (104) O spolszczeniu Izraelitów galicyjskich. Kraków, 1882. X delt 
7837. (105) O znaczeniu encyklopedyi i metodologii nauk prawnych. Przez 
dra Gust. Roszkowskiego. Lwów, 1881. Z ded. 
7838. (106) Odczyt publiczny pt. Kobieta kobietą. Przez Aleksandrę lIIar- 
czewską, Warszawa, 1870. 
7839. (107) O opinii publicznej. Odczyt Fel. Ehrenfeuchta. Warszawa, 180;3. 
7840. (108) Zmniejszenie liczby godzin pracy w fabrykach i pracowniach 
rzemieślniczych. Przez Aleksadra l\Iakowieckiego. (O!lbitka z Gazety 
Polskiej, N. 122). 
7
41. (109) Agitacye stowarzyszenia .,l\Iachsike Hadas". Skreślił IlI'. Jona- 
tan Warschauer. Krnków, 1883. Z ded. 
7842. (110) Żydzi w Krakowie. Przez E. E. Kraków, lR6
. 
7843. (111) O polepszeniu losu podrzutków przy szpitalu Dzieciąt.ka J!'- 
zus. Nap. Justyn Wojewódzki. Warszawa, 1877. 
78i4. (112) Un page d'amour de l'erdinand LassalIe. Recit, correspondance, 
confessions. Leipzig, 1878. 
78,1,5. (113) Le capital et le travail, !lUestion sociale au point de vue de 
la morale. Par Bernard ColIin, trad. 11ar Jos. Card. Geneve, impr. 
L. Czerniecki. 
784G. (114) O kwestyi robotniczej. Przez Bol!'slawa Limanowskiego. Lwów, 
1871. 
7847. (115) Le spectre blanc en lH(j(J. Par J. 1\1. GalIy. Pal'is, lt;oO. 
784H. (116) Uber Einigungsiimter. Eine Polemik mit Alex. l\Ieyer. Herausg. 
von Lujo Brentano. Leipzig, 1873. 
7849. (117) System finansów Lawa i jego zwolennicy. Przez Piotra }'al- 
kenhagen-Zaleskiego. Wyd. 2. Poznaii, lH79. 
7850. (IIH) DeI credito mobiliare. ni Adamo Pr. de Wiszniewski. 
7851. (119) Der Leitfaden der Reclame. 'Wien, 1887. (Gegen (len Stromo 
N. XII). 
7852. (120) Die Todesstrafe, ein Schaudfl.eck unseres ,Jahrlmnderts. Yon 
W. S. W. Aus dem Polno Krakau, 1870. 


...
>>>
Dzieła treści społecznej. 


393 


7853. (121) Possessio im Geiste und Sinne der Pandekten. Krakau, 1H79. 
7854. (122) Koalicya kapitału i pracy. Napisal dr. Karol Libelt. Poznaj., 
1868. 
7855. (123) Die Creditgenossenschaften in ihrer Bedeut.ung tur Stadt und 
Land und in ihren Beziehungen zur socialen Frage. Von Dr. J. 
Au. HeideI berg, 1869. 
78ofi. (124) De la peine de mort. Par m-Ile Nelly Dzialynska. Geneve, 
187H. 
78f7. (125) Rys postł::powania karnego przelI sądami llrzysięgłych w An- 
glji. Skreślil Markiewicz. Warszawa, 1862. 
7858. (126) ConfMeration europeenne, realisation du dmit international. 
Par M. Malardier. BruxeIles et Leipzig, 1861.. 
7859. (127) Przeciw biedzie - drobny przemysł gospodarski. Spisał z do- 
świadczenia J. K. Lwów. 1877. 
78(jU. (128) Jeszcze słówko o kobiecie. Warszawa, 1870. 
7861. (129) Wykład publiczny o prawie Maltusa w przyrodzie, przez Ih'. 
J. Rostafińskiego. Kraków, 1879. 
7862. (130) O wpływie nauki na rozwój miłosierdzia. Przez Elizę Orze 
szko. Lwów, 1876. 
7863. (131) Izba rękodzielnicza w Krakowie (Wniosek). Kraków. 186H. 
78(j4. (132) La liquidation sociale. Par M. Wolowski. Paris, 1870. 
7S6!). (133) Traktat o małżeństwie domniemanem. Skreślil Juliusz Ozdoba 
Florkiewicz. Kraków, 1872. 
7H(i6. (134) me Iienstbotentrage uml deren Losung. Von 1\1. LeideslIorf 
Wien, 1880. 
7!:!fi7. (13!1) Chrześcianie i Żydzi. Przez Marcelego Daszewskiego. War- 
szawa, 1881. 
7868. (136) O domach zleceń roluików. Przez Piotra Falkenhagen-Zales- 
kiego. Wyd. 3. Kraków, 1882. 
7R6R (137) O pieni
żnej wartoBci człowieka. Napisał dl'. Kusztelan. Po- 
znań, 1H83. Z ded. 
7870. (13H) Wychowanie kobiet w obec dzisiejszych dą
eń społecznych, 011- 
czyty lIrzez Józefę z Śmigieiskich Dobieszewsklj:. Lwów, 1871. 
Z (led. 
7H71. {139) 1,' alliance de la Democratie socialiste et Il ASBOciation illter- 
nationale des travailleurs. Londres et Hambourg, lH73. 
7R72. (11,0) Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ou l' 
conomie poli- 
tique' en une lel,Jon. Par F. Bastiat. 3. M. Paris, 1R62. 
7873. (H. 1) Dwa ustł::llY z Przedświtu, dziennika dla Izraelistów wych. , 
w Odessie. (Tłumaczenie). Warszawa, 1861. 
7874. (142) Sprawa ż
'dowska w r. 1859. Przez Joachima Lelewela. Po- 
znań, 1H60. 


I
>>>
394 


Dzieła treści społecznej. 


7
73. (143) Studien tiber die Judenfrage. Von einem Geii.chteten. Lem- 
berg, 1880. Zeszytów 3. 
7-376. (144) Der Communisten-Staat. Cultut-historische Studie von Carl 
Siegwart. i!. Ausg. Berlin, 1
73. 
71'377. (145) Warsztaty i fabryki a. postęp przemysłowy. Nakładem Alfreda 

Iłuckiego. Lwów 1870. 
7'78. (J 46) Jus romanum. (These pour la licence) par JOB. TMd. Casimir 
Kaszowski. Paris, 1865. 
7H79. (147) Die wirthsschaftliche Krisis, ihre Ursachen und Entwickelung. 
von Adolf Berliner. Hannovel', 1878. 
7H
O. (148) Leoll Gambetta und Carl Marx. EnthiHlungen tiber das l'rei- 
ben der Internationale, der Freimaurer, sovie der geheimen Secten 
iiberhaupt. Vun Xavier Roux. 2. AuR. Leipzig, 188U. , 
7
1:;1. (149) Der Schutz der biirgerlichen Ehre. Wien, ł886. (Gegen tlen 
Strum, X.) 
7RH:2. (150) Nach der Schablone. Das Vorrecht der Frau. Wien, 1886. 
(Gegen der Strom, VI). 
78R:l (151) O siłach moralnych w ustroju społecznym, Napisał dl'. Roman 
Szymański. Poznań, 1R70. 
7
H4. (1;)2) O potrzebie wyższego wykształcenia naukowego dla kobiet. 
Winc. Statkowskiego. Warszawa, 1 x62. 
7885. (153) Hie neueste Literatur zur socialen Frage. II. Abth. HerauRg. 
von Rud. 11eyer. Berlin, 1873. 
7
H{j. (154) O systemie wi
zień poprawczych irlandzkich. Przez Al1Ilrz. 
Zamoyski!'go. Kraków, 1870. Z pośred. ded. 
7887. (155) O zakładach karnych dla nieletnich l)rzest
pców i dzieci po- 
trzebujących opieki. l'rzez A. ?tIoldenhawera. Cz. l. Warszawa, 1H71. 
IH8R (15(j) Der Emancipationskampf des vierten !:;tandes. Von R. lIIeyer. 
I. Bd. 1. Abth. Berlin, 1871. 
7889. (157) l'arę uwag w sprawie Żydów. Przez J. Kominkowskiego. 
Cz. 1. Kraków, 1868. 
7K9U. (15H) Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice, wydawane przez Ja- 
kóba Goldszmita. 1. Warszawa, 1870. 
78Hl. (15H) Congres International de Benefaisance et National Assoriation 
for the PromutioIl of Sociale Science. Bess. conv. a Londres le 4 juin 
1862. Programme. 
78H2. (160) Ubowiązek. Przez Julijusza Simona. Przeł. z ti'anc. Kaz. Ka- 
szewski. Warl:lzawa, 1H76, wyd. :\lich. Gliicksberga. 


.. 


I
>>>
Dzie1a dotyczące sztuk. 


391 


, Dzieła dotyczące sztuk. 


7893. (1) PrU!l'hon. Sa vie, ses oeuvres et sa correspolldance. Par Charle!J 
C1i
mt'nt. 3 M. Paris, 1880. 
7
9!j.. (2) lIIćmoires de SamsoD, de la Comedie.fl'allQaise. 4. M. Paris, 
1:;Hi. 
71-\9:'). (3) La Mlicatesse (Ians l' art. Par Constant )Iartha. Paris. 
1HM. 
7

16. (4) Bouffe. lIles souveuirs 1800-1H80. Prćface par Ernest Legouve. 
Paris, 1880. 
7
U7. (5) E. Delecluze. Suuveuirs de soixante allnees. M. L. Paris, 1R62. 
(BibliotMque ContemlJOraine). 
71-\!18. ((j) Daniel Stern. Florence et Turin. 'E(hules d' art. et (le pulitique. 
Paris, lH62. (Bibl. ront). 
7
H9. (7) Krótkie wspomnienie o życiu i l)raeach artystycznych Jana IJe- 
wicki'ego. Skreślił Władysław Bartynowski. PoznaiI. 181-30. 
7900. (8) J} art et leR artistes. Crłtique, esthH.ique. Par Emile Leclercq. 
Brnxelles, 1 H 77. 
7901. (9) Essai snr l' echelle musicale comme loi de l' harmonie dans l' 
unive'rs et !llms l' art. Par Jules :;;wiecianowski. Vnrsovie, 1R81. 
7
}02 -3. (10-11) }'IaTepiJIJlJ,l p,.'1II lICTOpilI PYCCKOn HKOHOIIIICII (Co- 
ÓpanIJLle nu. 3a6tJlInIJ,lM'D). JI3'b BpeMCJIIII1Ka O(j
eCTBa lICTO- 
pili II ,ZI;penHocTefi POCCiftCKIIX'D. (Rok? N?). o pec1'anpaTopfl 
KapTIIH'D IIIIKoJlat UnanOUlI'lt IIOJJ;I{JlI0 1 IHIIIont. H. PaM83anon3. 
(M3'D 
IoCKnnTJIHHlla, 185
). 
7!-ł04. (12) POllr
cznik perspektywy malarskiej dla użytku artystów i tech. 
ników, przez Jana Rottera. Część I. Perspekt.ywa linijna. Kraków, 
1K811. Atlasu brakuje. Z ll!'d. 
'j
I05. (13) O treści rzeźb ołtarza wielkiego w kosciele Panny Maryi 
w Krakowie, przez Włml. lJuszczkiewi.cza. Kraków, 186ft 
7!'10lt (14.) Xarysy historyi muzyki. Skreślił dl'. Fr. BrellIleI. Przeł. z niem. 
W. '1'. 5. wyd. Lipsk, iRG6. 
7
I07. (15) Camillo Boito. (i-ite lli un artista. :lIiIano, H

!j.. 
7HUK (1(j) :biorpa'I'H'leCKil\ 01IePK'D O.'l.eCCKaro TeaTpa. (O,'I,ecca 
 
1
;jR). 
790!1. (17) 
owy teatr w Lublinie. Lublin, 1886. 
j
lU. (18) Das nie(lerdeutsche \)rama von (len AnfRngen bis zur ł'l'allZO- 
senzeit. Von Karl Theodor Gaedertz. Berlin, 1 tiK,}. fi 
7!H 1. (19) Alfrell Ernst. L'oeuvre (lralllati(lUe (le X. Berlioz. Parłs, lRSi. 
tBihl. Cont.) 


..
>>>
396 


Dzieła dotyczące sztuk. 


7912. (20) Dzieje teatru polskiego od najd. czasów do 1750 r., przez Wł. 
Chomętowskiego. Warszawa, 1870. .. 
7913. (21) L' art et les grands idealistes. Par Erckmann-Chatrian. Paris, 
1885. 
7914. (22) Wojciech hr. Dzieduszycki. Studia estetyczne. T. II. Lwów, 
1881. 
7915. (23) Graveur sur metal, sur bois et sur verre. Par A. 1\1. Perrot. 
Nouv. M. par F. Malepeyre. Paris, 1865. (EncyclopMie - Roret). 
791G. (24) Il art, la religion et la nature en Italie. Par Emilio Castellar. 
Paris, 1885. 2 tomy. 
7m7. (25) Listy z Krakowa. Napisał Józef Kremer. T.J.. Kraków, 1843. 
T. I. (wstępne zasady estetyki) wyd. 2. Wilno, 1855. T. II. cz. 1. 
Wilno, 1855. T. III. cz. 2. l 
7918. (26) Wykład elementarny mnzyki, przez L. Quiquerat. Z franc. tłum. 
Piotr Perkowski. Warszawa, 1857. 
7919. (27) Materjały dla historji sztuki w Polsce. (J. I. Kraszewskiego. 
Z Athenaeum, 1850, t. IV.) 
7920. (28) Stanisła.w l\[oniuszko, przez Aleksandra Walickiego. Warszawa, 
1873. 
7921. (29) Pensieri sulI' arte e l'icor(li autobiografici di Giovanni DUIJrp. 
4. ed. Firenze, 1883. 
7922. (30) Unsere Kunstpilege! Wien, 1883. (Gegen den Strom, III.). 
7923. (31) Alessandro (I' Ancona. Origini deI teatro in Italia. Firenze, 
lH77. 2 tomy. 
7921,. (32) Meine Gemiildesammlung. Von Adolf Fr. Grafen v. Schack. 2. 
Aufl. Stuttgart, 1H82. 
7925. (33) Teatra w Polsce, przez Estreichera. T. I. Kraków, 1873. 
7926. (34) Charles }[agnin. Histoire des marionnetes en Europe d!'llUis l' 
antiquite jusqu'a nos jours. Paris, lH62. (Bib!. Cont.). 
7927. (35) Histoire (le l'art judai"que. Par F. D. Saulcy. Paris, 1858. 
7928. (36) Grundriss der Kunstgeschichte, von Wilhelm Liibke. 3. Lief. 
Stuttgart, 1860. Zeszyt 3. 
7929. (37) Nauka poezyi itd. Przez H. Ce
ielskiego. Wydanie 4. Poznań, 
1869. 
7930. (38) Das heilige Abendmahl des Leonardo da Vinci. Von' Dr. Erich 
Frantz. Freiburg im Breisgau, 181:;5. 
7931.. (39) Das geistliche Schauspiel des l\Iittelalters. Vortrag von Dr. Karl 
l\Ipyer. Basel, 1879. 
7932. (40) Wydawnictwo komisyi historyi sztuki akad. umiejętności w Kra- 
kowie. Teofila kapłana i zakonnika O sztukach rozmaitych ksiąg 
troje. Przeł. z łac. dr. Teofil Żebrawski. Kraków, li)RO.
>>>
Dzieła dotyczące_sztuk. 


397 


7933. (41) Biblioteka domowa. Piśmiennictwo nadobne. Kartka z dziejów 
sztuki i poezyi, przl'z L. Si!'mieńskiego. Żytomierz, 1860. 
7934. (42) Galerya obrazów malarzy polskich znajdująca się w muzeum 
im. Mielży:i1skich, pod zarządem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Po- 
znaniu. Poznań, 1881. 
7935. (43) Kilka słów o Edwardzie Rastawieckim i o rzeczywistem zna- 
czeniu naszej galeryi narodowej w Poznaniu. Odczyt hr. Wawr:&. 
Benzelstjerna Engestrom. Pozna:i1, 18H2. Z ded. 
7
13(1. (44) Des peintres et de la peinture, par Ivan Golovine. Leillzig, 
1861. 
7t1in. (45) Szkice estetyczne, przez Maryana Massoniusa. W arszawa
 
1884. 
j93R. (46) Bibliotheque internationale de l' art. La tapisserie dans I'antiquite. 
Le Peplos (I' Ath{me, la decoration interieure du Parth{mon, restituee- 
d'apres uu passage d'Euripide, par Louis de Ronchaud. Paris, 
1884. 
7939. (47) Die Landschaft in der Kunst der alten Volker. Eiue Geschichte 
der Vorstufen n. Antltnge der Landschaftsmalerei, von Karl Woer- 
mann. Miinchen, 1876. 
7940. (l
8) Das deutsche Haus in seinen volksthlimlicheu Formen. Von 
August lIIeizen. Berlin, 18H2. 
7941. (4!:1) Prosper lIIerimee. Ses portraits, ses dessins, sa bibliotheque. 
ttude par M. Tourneux. Pal'is, 1879. 
7942. (50) Gramatyka muzyki i t. d. przez Napoleona Ordę. Warszawa, 
1873, 2 cześci. 
7943. (51) Skala' muzyczna w wszechświecie, przez Juljusza Swiecianow- 
skiego. Warszawa 1880. 
7944. (52) Sztuka l)olska (Przedruk z Wiadomości Polskich). Paryż. 
7945. (53) La Russie depuis Alexandre II. N. XII. L'amat.eur des table- 
aux, Ilar Ivau Golovine. Leipzig, 1862. 
7946. (54) Przegląd dziejów malarstwa, przez K. J. Komomickiego. Wilno. 
1852. 
7947. (55) Premil
re serie de lleiutres et sculllteurs contemporains. Artis- 
tes decMes de 1870 a lH80. Not.ices par J. Clarette. 1. Iivr. Henri 
Regnault. Paris, l
H1. DeuKieme serie etc. Artii:ltes vivants au l-er 
jallviel' 1881. 1. livr. E. Meissonier. Paris, 1e81.. 
794R (56) nie Illusikalische Scala in der Welt. Mit einem Auszug aus 
dem gekronten "\Verke: Die aestheti!;che Scala der griechischen uml 
rumischen Baukunst. (Enstehullg ulld Analyse der griechischen For- 
men). Von Julius Swiecianowski. Berlin, 1877. 
794
J. (57) Józef Rogosz. Artur Grottger - Jan Matejko. Studja o sztuce 
w Polsce. J
wów, 187G. Z dellyk. druk.
>>>
.398 


Dzieła dotyczące sztuk. 


791)0. (58) Keramik.Studien von August Demmin. Erste Folge. Leipzig. 
1881. 
7951. (fi9) Debel' die Aechtheitsfrage der Holbein'schen Madonna. Iiscussion 
und Acten von Gustav Th. Fechner. Leipzig, 1871. 
7!152. (GO) Nauka teoretyczno-prakt.yczna sztuki malarza, pozłacarza, la- 
kiernika. Wilno, 18M,. (Dł. Waten w Paryżu, tłum. Wiktor Sie- 
kierzyński). 
7953. (61) Wandgemlllde der vom Vesuv versehi1tteten Stiidte Compauiens. 
Beschr. von Wolfgang Helhig. Nehst eiller Abhandlung iiber die 
antiken \Vamlmalereien in tec\mischer Beziehung, von Otto Donner. 
Leipzig, l:;o
. Mit 23 Tafelu. Tumów 2. 
7954. (52) Trzy epuki sztuki na zamku krakowskim. Notaty i spostrz!'- 
żenia. Spisał WIad. Łuszczkiewicz. Kraków, 1.8H1. 
7953. (63) Lucien Solvay. Au pays des orangers. lIlustrations de F. Stróo. 
bant et Casare dell' Acqua. BruxelloR, 181:\2. 
7!}!)G. (64) Jan Piotr Norblin jako sztycharz, przez Fr... H... (Wyjątek 
z Athenaeum na r. 1851.. t. II.) 
7957. (65) Dyskusyj a nad rozprawI} cd. Wladysława Łuszczkiewicza p. t. 
,,}Ialarz monogramista K. -3" na pos. kom. dla hist. sztuki. 
795H. (G6) Zhiel'lmka pomniejszych wiadomości w Ilziedzinie sztuk nallo- 
bnych. Przez Ambrużego Grabowskiego. 
,7959. (67) Die hildenden Kiinste der Gegenwart. Von Dr. Anton Sprin- 
ger. Braunschweig, 1874. 
7U60. (H8) Deutsche Biicherei. Die Kunst u. der Kaufillann. Von Wilhelm 
Liihke. Breslau, 1882. 
7!}(i1. (69) Drei Fragell. Webt es absolute SchOllheit? Kanllte der Grieche 
ihre Gesetze? Wie ist eine Wiedergeburt der Kunst moglich ? Von 
Julius Swiecianowski. Berlin, 1877. Z dedyk. 
79H2. (70) Description succillte des collectiolls relatives a l' histoire de r 
art et du travail, de 1\1. Christian Harnmer, a Stockholm. Stock- 
holm, 1871. 
79G3. (71) Podróż do Włoch. Napisał Józef Kremer. Wilno, 1859- 
1.8G1. 5 tomów. 
7964. (72) Die Kunst im Zusammenhang hel' Culturentwickelung und die 
Ideale der Menschheit. Von Moritz Carriere. Leipzig, 1863. 1. t. 
T. III. 1. rozd., Leipzig, 1868. T. HI. 2 rozd. T. IV. 1871. 
7965. (73) Dle Kunst im 
usammenhang der Culturentwickelung u. die 
Ideale der Menschheit. Von 1IIoritz Carriere. 2. Autl. Leipzig, 1871 
- 11:\72. Tomów 2. 
796fj, (74) Die malelische Perspective, ihre Praxis, Begrilndung und 
aesthetische Wirkung. Von Dr. Guido Hauck. Berlin, 1882. 
7967. (75) Debel' den landschaftlichen Natursinll der Griechen u. Romer 
Von Karl Wuermann. MUllchen, 1871..
>>>
Dzieła dotyczące sztuk. 


39
1 


7968. (76) La Madonna dei libro quadretto in tavola di Raffaello Sanzio 
da Urbino. Illustrazione dell Avv. .Domenico Rembadi. Firenz!', 
1!:ś73. 
79H9. (77) Schlesiens Kunstleben im 13. u. 14. Jhrt. Von Dr. Alwin 
Schnltz. Breslau, Hś70. 
7970. (78) Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung 
u. Erhaltung der Baudenkmale. Herausg. unter Leitung von Karl 
Freih. von Czoernig. VII. Jahrg. 1862, Marz, Juli, August. 
7971. (7
) Die Martinikircbe in Breslau u. das von Recbenberg"sche 
Altarwerk in Klittschdorf (Kr. Bunzlau). Breslan, 1883. 
7972. (HO) Wyd. Akad. Umiejętno w Krakowie. Sprawozdania Komisyi do 
badania historyi sztuki w Polsce. Opisał Wład. ŁUBzczkiewicz. Kra- 
ków, zesz. 1. 1877; zesz 2, 1878; t. II. zesz. 2, 1881. 
7973. (81) Kościuły i rzeźby Dunikowskie w Strzelnie na Kujawach oraz 
ruina kościoła P. Maryi w Inowrocławiu. Wład. Łuszczkiewieza. 
Kraków, 187(j, 
7974. (82) Kilka uwag o lwowskim teatrze. Napisał Karol Cieszewski, 
Lwów, Um5. 
797
). (
3) Notatki z podróży muzykalnej po Niemczecb odb. 1844 
przez Wiktora Kaźyńskiego. Wydal' Jan Eynerling. Petersburg, 
1H45. 
7
76. (1'34) Fryderyk Chopin i utwory jego muzyrzne. Nap. M. A. Schule. 
Poznań, 1873. 
7977. (
5) Friedricb Chopin. Sein Leben, seine Werke U. Briefe. Von Mo- 
ritz KaraBowski. Drezden, 1877. Tomów 2. 
7978. (R6) Manuel d' iconographie chretienne, grecque et latin, par M. 
Hidron. Palis, 1t\45. 
7979. (87) Les jeux des anciennes. Par L. Becq de :Fouquieres. Pa- 
ris, 1Hm). 
7980. (88) Deutscber Kunst-Kalender. Almanach 18IiO-HHH. Herausg. 
von Ur. )Iax Schasler. 1. U. 2. Jahrg. 
79H1. (SU) Uie cbristliche Kunst in ihl'en friihesten Ant'iingen. Von Dr. 
:F. X. Kraus. LeilJzig, 1873. 
79
2. (UO) Les artistes celebres. Donatello, par Eugene l\Iiintz. Paris, 1 
85. 
7983. (Ul) E. Rambert. Alexandre Calame. Paris, 1884. 
7984. (92) L' art dans la llarure et dans le viltement. Par 1\1. Charles 
Blanc. Paris, 1875. 
7985. (93) Geschichte der bildenden Kiinste, von Dr. Karl Schnaase. Dus- 
seldorf 1871-76. Stutt.gart, 1879. T. 3-8. Br. t. 1 i 2. 
7!J86. (94) Dwaj polscy malarze (bracia Siemianowscy). Nap. Winc. Jul. 
,Wdowiszewski. Lwów, 1881. Z dedyk. 
7987. (9!1) F. K. Martynowski. Na lJrzełomie sztuki llolskiej. Warszawa, 
1!:Ś82.
>>>
400 


Dzieła dotycg;ące sztuk. 


n'88. (96) Gesammelte Schriften und Musik und :\Iusiker, von Robert 
Schumann. 3. Aufl. Leipzig, 1875. 2 tomy. 
7iJH9. (97) Die Aquarell-Malerei. Von Max Schmitt. f. Aufl. Leillzig, 
1884. 
7
mO. (98) Camille Lemonnier. Nos Flamands. C. Muquart, 1
6iJ. 
79!ł1.. (99) Handbuch der Aquarellmalerei etc. von Friedrich Jaennicke. 
Stuttgart, 1875. 
7!J!J2. (100) Przegląd dziejów malarstwa przez K. J. Komornickiego. 
Wilno, 1852. 
7g!J
. (101) Die moderne Farbenlehre etc. von Ogden N. Rood. Leipzig, 
1880. 
79!J4. (J 02) Ikonotheka. Zbiór notat o sztuce i artystach w Polsce, lIrzez 
J. I. Kraszewskiego. Wilno, 1858. Z rękopism. notatką o życiu 
i art. pracach Teofili Służewskiej. 
79!15. (103) Rajmund Leszkowicz Baczyński. Historja muzyki. Kraków, 
1884. 2 części i 1 cz. dup!. 
7!JBG. (104) G. Paloschi. Piccola Strenna. E!lizioni Ricordi. 
7mł7. (105) Les sculptures grotesques et symboliques (Rouen et Environs). 
Pre!ace par Champfleury. 100 vignettes et texte par Jules Adeliue. 
Rouen, 1.87iJ. 
79!.J8. (lOG) Etudes sur l' histoire de la peinture et de l' iconographies 
chretiennes, par E. Miintz. Paris, 1882, 
7mm. (107) Naples. Histoire, monuments, beaux arts, litterature, L. L. F. 
LiIle, 1857. 
8000. (108) Studii storici e archeologici sulle arti dei disegno, per Ro- 
berto d' Azeglio. Firenze, 1861. 
8001. (109) Estetyka czyli umnictwo piękne, przez J{arola Libelta. Peters- 
burg i 
[ohilew, lH54. Tomów 2. 
8002. (110) Principes scientifiques des beaux-arts, lmr E. Briicke, suivis 
de l' 0lltique et la peinture l)ar H. Helmholz. Paris, 1878- 
80u
. (111) EXlllication des ouvrages de peint.ure etc. exposes au Palais 
des Champs-Elysees. t R(i5. Paris, 186;). 
8U04. (112) 'l'raite g(:nćral des' peintures vitrifiables sur llorcelaine etc. 
Paris, 1877. 
8005. (113) Fry!l!'ryk John, rytownik polski, przez Ambrożego Grabow- 
skiego. 

006. (114) Christliche Kunstsymbolik Ul\(I Ikonographie. Frankfurt, 1839. 
8007. (115) Reflexions et menus-propos 11" un peintre genevois, ou essai 
SUr le beau dans les arts. Par R. Tiipffer. Paris, 1848. 2 tomy. 
8008. (116) Thćophile Gautier. L' Rrt moderne. Paris, 1856. 
8009. (117) Ant.oine Wiert.z. }
tU(le biograllhique par Louis Labarre. 2. 
M. Bl'uxelles, 1867.
>>>
Dzieła dotyczące sztuk 


401 


-, 


8010. (118) 
1857. 
8011. (11!ł) Etudes 
en Italie et 
1RR5. 
':8012. (120) Diirer. Geschichte seines Lebens u. seiner Kunst, von 11[. 
Thausig. Leipzig, 1876. 
8013. (121) La llasi\ica di S. Antonio di Padova descritta ed iIlustrata 
(lal padre Bernardo Gonzati. Padova, 1854, 2 (Iuże tomy, opr. 
J3014. (122) Gescbichte der technischen Kiinste, herausg. von Bl'1lno Buchel'. 
I. li. Stuttgart, 1875. 
R015. (123) Le monde vu par les artistes. Geographie artistique, par 
Rene MenanI. Paris, 1881. 

 H01(j. (124) Emile-Soldi. Les arts nu
connus. Paris, 1881. 
8017. (1
5) Cber das Studium der Kunstwissenschaft an den (leutschen 
Hochsclmlen, von Dr. Franz Xav. Kraus. Strassburg, 1874. 
8018. (126) Geschichte der Renaissance in Deutschlaml, von WilII. Liibke. 
Stuttgart, 1882. 2 tomy, opr. razem. 
"BOB), (127) Description de!! objets (l'art, qui composent la collectiol1 
Debruge Dumenil, precMee d'un intrOlluction historique pal' Jules 
Labart. Paris, 1847. 

020. (128) Beitriige zur Kunstgeschichte, von Ludwig von Ulrichs. 
Leipzig, 18R5. 
R021. (12H) Icono
aphie Gottes u. der Heiligen, von J. E. Wessely. 
Leipzig, 1874. 
8022. (130) Handbuch der Oelmalerei. Von Alex. Elbinger. 3. Aufl. Halle, 
1.I:HH. 
8023. (131) Grundziige der assyrischen Kunst. Von Julius Oppert. Basel, 
1.
72. 
8024. (132) Renaissance u. der Humanismus in Italien u. Deutschland. 
Von Dr. Ludwig Geiger. Berlin, 181:\2. 
8025. (133) HCTOpill PYCCInIX'D lIII\OJl'D IIKollOlIHcaHilI lJ..O I\OIlI.\8 XVII. 
B. CO'I ,l(. PallJlHcI\aro. CaHI\TneTepóypr'D, 185G. 
8026. (134) Dra Karola Lemekego Estetyka, przeł. Bronislaw Zawa(lzki. 
Lwów, 1882. 
80
7. (lH5) Precis de l'histoire des beaux-arts. Revu par dr. W. Lubke, 
tral1. par Em. Molle. Paris-Bruxelles, lH85. 
8028. (136) De' costnmi dei primitivi christiaui- di Fra Tomaso Mamachi. 
Firenze, 1853. 2 tomy. 
8029. (1
7) Życie Benevenuta Cellil1i I złotnika i rzeźbiarza, przeJ. z wło- 
skiego Hieronim Feldmanowski. POZnal}, 186R 2 tomy. Z (Iedyk. 
tłumacza. 


Via de Fra Angelico de }'iesole, par E. Cartier. 


Paris, 


sur les monuments primitives de la peinture chretienne 
melanges Rrcheologiques, pRr Louis Lefort. Paris, 


26
>>>
402 


Dzieła (Iotyczące sztuk. 


H030. (138) Maxime du CamlJ. Le Salon de 1861. Paris. 
H031. (139) Le peintre-graveur, par J. D. Passavant. T. I. Leipzig r 
1860. 
8032. (140) Rumiache Studien, von A. Kestner. Berlin, 1850. 
8033. (141) Die Fiilscherkiinste (Le Truquaque), von Paul Cudel, bearb. 
von B. Bucher. Leipzig, 1885. 

034. (142) Cenni storici-artistici di Siena e suoi suburbii, dei MO. Ettore- 
Romagnoli. 3. ed. Siena, 1852. 
R035. (143) J. Gourdault. Rome et la camllagne romaine. Paris, 1885. 
H036. (144) Untersuchungen zur Geschichte der achlesischen IIIalel' (1500- 
1800) Von Alwin Schultz. Breslau, 1882. 
8037. (145) L'encaustique et les aut.res procMes de l)einture etc. par 
Henry Cros et Charles Henry. Paris, 1881.. 
80B8. (146) Die Gestalten des 'rodes u. des 'reufels in der darsteHendell 
bildenden l{unst. Von J. E. Wessely. Leipzig, 1876. 
HOBg. (147) L'art et les artistes; par Emile Leclercg. Bruxelles, 1877. 
t;04U. (148) COUl'S d'esthetique, par Th. Jouffroy, precede d'une l)reface- 
par Ph. Damiron. 2. M. Paris, 1863. 
8041. (14Y) O wykonywaniu dzieł Szopena. Jana l{leczyńskiego. Warszawa.. 
1879. Z dedyk. 
R042. (150) Robert Szuman o Fryderyku Chopinie, przez U. U. Lwów" 
1876. 
b'043. (151) Memorie dei piu insigni pittori, scultori e architetti Dome- 
nicani, deI P. Vinzenzo Marchese. Firenze, 1854. 2 tomy. 
8044. (152) Histoire de la caricature antique, par Champflenry. Paris.. 
1865. - Hist. de la car. sous la republique, I'empire et la Re- 
stauration, 1874; H. de la car. sous la Reforme et la Ligue, 1880.. 
Tomów 3. 
8045. (153) Ad. Desbarolles. Voyage (rUn artiste en Suisse. Paris. 
H046. (154) Marius Vachon. Les peintres eł.rangers a l'eXIJosition univer- 
selle de 1R78. Paris, 1878. 
8047. (155) Alfred Dumesnil. L'art italien. Paris, 1854. 
1:\048. (156) Descrizione dei momenti della Via Appia. Roma, 1854. 
804
. (157) Kilka uwag o lwowskim teatrze, nall. Karol Cieszewski. Lwów,. 
1865. Z dedyk. 
HU50. (158) L'orgue a 100 franca de la maison Alexandre p
re et fils. 
Par Leo Lespes. Paris. 
8051. (1!1!}) Bracquemond. Hu dessin et de la couleur. Pal'is, 1885. 
80:12. (160) Causeries d'un curieux varietes d'histoire et d'art tirees d'ul\' 
cabinet d'autograllhes et de dessins, lJar FeuiIlet de conches. T. I. 
Paris, 1862. . 
H053. (161) La grande statue de Daniel II, et les quatre bet es symboli- 
(lues (le Daniel 7. Traduit (le rAngiais. 1853.
>>>
Dzieła dotyczące Bztuk. 


403 


'"'054. (162) Catalogue of the art galleries ot' the :Milwaukee Industrial 
Exhibition for 1883. Milwaukee, 1883. 
1;055. (1(3) Sui teatro romano etc. per Girolamo Rossi. Torino, 1878. 
8056. (164) Malebne cesty po Praze. V Praze, 1R65. zesz. 1-6. 

057. (165) Albert Wolff. La capitale de l'art. 6. M. Paris, 1886. 
,",05R. (166) Manuels-Roret. Nouveau manuel compiet de la peinture sur 
verre, sur porcelaine et sur email etc. Nouv. M. aug. par M. D. 
Magnier. Paris, 1866. 
HOfi9. (167) Marc Monnier. Pompei et leB Pompeiens. Paris, 1865. 
HOGO. (168) Entwickelungs-Gischichte der deutschen Schauspielkunst. 
Herausg. von L. Lichterfeld. El'furt, 1882 (?) 
8061. (169) Etude sur l'art chnitien, par E. Cartier. Paris, 1879. 
80G2. (170) Siły i środki naszej sceny, przez WIad. Bogusławskiego. 
Warszawa, 1879. Z dedyk. 
8063. (1.71) Theodor Muret. L'histoire par le theatl'e 1789-1851. 
Premiere serie: La Revolution, Le Consulat, L'Empire. Paris, 
IH65. 
)j064-. (172) Al'tistic anatomy of the human figure. By Henry 'Warren. 
Third edition. . London, 1852. 
8065. (173) Sta1'Oceske divadelni hry. K tisku upravil Josef Jirecek. 
V Praze, 11;78. 
8066. (174) Edmond et Jules de Goncourt. L'art du 18. siecle. 2 serie. 
Paris, 18t:\2. 
80G7. (175) Les musees d'Italie. Guide et memento de l'artiste et du vo- 
yageur, prec. d'un dissertation sur les origines traditionelles de la 
peinture mO!lerne. Par Louis Viardot. 2 M. Paris, 1855. 
8068. (176) Julian Klaczko. Wieczory florenckie. Tłum. z franc. St. Tar- 
nowski. Warszawa, 1884. Wyd. 2. 
H069. (177) Le Correge. Par Marg-uerite Albana Mignaty. Paris, 1881. 
8070. (171;) Champtleury. Henri .Munier. Paris, 1 
79. 
H071. (179) Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten. Von Dr. 
F. A. von Lehner. Stuttgart, 11;81. Mit 8 Doppeltafeln in 
Steindruck. 
8072. (180) Słownik malarzy polskich, tudzież obcych w Polsce osiadłych 
lub czasowo w niej przebywających. Lwów, 1850. Z dedyk. 
8073. (181) O zbiorach naukowych i artystycznych śp. Gwalberta Pawli- 
kowskiego, znajdujących sil,: we Lwowie. (Odcinki fejlet.onowe). 
H074. (11;2) ?\Iemoires de Hector Berlioz. 1803-1865. Paris, 1878. 
2 tomy,,- 
8075. (183) Explication des ouvrages de peinture, sculptul'e, architecture, 
gravure et lithographie, des artistes vivants, eXlloSes au Palais 
Champs-}
Jysees, le l-er mai 187ij. Paris,1875. 


26'"
>>>
404 


Dzieła dotyczące sztuk. 


8076. (184) Lettres de Eug
ne Delacroix (1815-1863). Par Philippe 
Burty. Paris 1878. 
8077. (185) Die DlI.vidBbiindler. Aus Robert Schumann's Sturm- U1ul Jrang- 
periode. Von F. Gustav Jansen. Leipzig, 181'33. 
R078. (186) ŚtyrihlóBne mdske chory. ZeBtajał K. A. Kocol'. Budy
in, 
1886. 
8079. (187) Szczepański Alfred. Artur Grotger. Ustęp z (lziejów sztuki 
polskiej. Kraków, 18H8. 
8080. (188) Rachel d'apres sa correspondance. Par Georges d'HeylL 
Paria, 1882. 
8081. (189) Wizerunki króla Stanisława Augusta. Prllyczynek do ,Iziejów 
sztuki w Polsce. Napisal Winc. Łoś. Kraków, 1876. Z druk. ded. 
8082. (190) Kurs estetyki, czytany w bylym uniwersytecie Warszawskim 
(Ułamki), Kaz. Brodzińskiego. 2 tomy (pism Brodzińskiego, w
'd. 
Kraszewskiego, t. VI. i VII.) 
8083. (UH) O życiu i utworach Fryderyka Chopina. Skreślił \Vła,l. 
Wszelaczyński. Tarnopol, 1885. Z ded. 
8084. (HJ2) ClI.talogue d'une Collection Iconographique Polonaise (J. I. 
Kraszewskiego). Dresde. Opr. 
8085. (193) Fryderyk Chopin. Życie, listy, dziela. Przez 1!lnuryc!'go 
Karasowskiego. Warszawa, 1882. Tomów 2. Z ded. 
8086. (194) Le trois ro
aus ,le Frćderic Chopin, par le comte W odziński. 
Paris, 188G. 
8087. (195) Friedrich Chopin. Seiu Leben u. seine Briete. Von Moritz 
Karasowski. 2. gl!nzlich umg. Aufl. Dresden, 1878. 
8088. (196) Alphonse Leveaux. Le theatre de la com a Compiegne pen- 
dant le regne de Napolćon III. Paris, 1882-1885. 
8089. (197) L'ateIier d'lngree. Sóuvenirs par Amanry-DuvaI. Paris, 
1878. 
80nO. (198) Memoires d'un chef (le cJaque. Souvenirs des theatres par 
Jules Lan. PariI!, 18H3. 
8091. (199) G. Dargent.y. Eugt'n6 Delacroix, par lui-meme. Paris, 1885. 
8092. (200) Arthur Heulhard. Jean Monnet. Vie et aventures ,l'un entr!'- 
preneur ,le spectades au XVIJI-e s. avec un al}pemlice sur l'Ullera- 
Comique 1752-1758. Paris, 1884. 
8093. (201) Marie Colombiel'. Le voyage de Sara Bernhardt en Amerique. 
Paris. 
8094. (202) Andrć Theuriet. Jules Bast.ien-Lepage. L'homme et l'artist.e. 
Palis, 1885. 
8095. (203) Gabriel S"ailles. Alfred Dehodencq. Histoire d'un coloriste. 
Paris, 1885. 
8096. (204-) Auguste Vitu. Les mille et une nuits du theatre. 1. serie. 
Paris, 1.884.
>>>
Dzieła dotyczące sztuk. 


405 097. (205) Canseries sur les art.istes de mon temps. Par Jean Gigoux 
Pads, 18
5. 
80mt (206) Traite de peinture sur porcelaine dure et temlre, email, fa"i- 
ence cuite et crue et sur lave. Par m-me Delphine -de Cool. Paris. 
80H9. (207) Ein Vermachtniss von Anselm' Feuerbach. 2. Aufl. Wien, 
lHH5. 
8100. (20H) 
lelUoh'es de LRferri
re. Palis, 1R76. Seryj (tomów) 2. 
).:1ut. (20
) Dictionaire d' iconographie. PuLl. par 
Iigne. Paris, lH51. 
(Encyc1opticlie tMologique, t. 45). 

10:2. (210) 100 figur mazurowych, oraz zasady ogólne i szczególne ma- 
zura. Nap. Karol 1IIestenhauser. Warszawa, 1
78. 

103. (211) O wpływie sztuk pił:knych na rł:kodzieła i . rzemiosło, Ant. 
Oleszczyilskiego. Paryż, 1858. 
8104. (212) Traite llratique tle peinture a l' huile et de peillture a la 
cire, suivi de l' art, de conservel' et de restaurer les tableaux. Pal' 
Etienne J)ubois. Paris, J)elarue librairie-editeur. 
S105. (21;
) Ueber das Verhllltniss (Ier Christen zur bildenden Kunst wah- 
rend der ersten vier Jahrhunderte. Von Salomon Viigelin. Basel, 
1872. 
8106. (21.4) L' art et la dćmocratie. Pal' L. Derome. Paris, 18Gl. 

H07. (215) Kat.alog trzeciej wystawy obrazów i innycli dzieł sztuki we 
Lwowie 186
 i 1870. Lwów. 
8108. (216) Sull' affresco di Rafaello (I' Urbino recentemente scoperto in 
}'irenze:- Di Onorato :Mochi. .Firenze, 1845. 
81utl. (217) Herr von Hiilsen und das deutsche Theater. Von einem Ein- 
geweihtelJ. Berlin, 1874. 
HI10. (218) Konkurs na teatr polski. Rzecz ze stanowiska sztuki i histo- 
ryi polskiej. Kraków, 18(;9. 
8111. (219) IIlalarz artysta i poeta (Zygmant Sidorowicz), szkic biogra- 
ficzny G. Kohna. Przemyśl, 1886. 
8112. (22U) Mowa Kornela Ujejskiego na pogrzebie Artura Grottgera we 
Lwowie 4. lipca 1868. 
H113. '(221) Zur bayrischen Kunstgeschichte. Von Dl'. Berthold Riehl. I. 
nie iiltesten Denkmale der 1\Ialerei. Berlin uml Stuttgart, 1885. 
8114. (222) Unsere !{unstler und die Gesellschaft. Wien, 1886. (Gegell 
den Sh'om, VIII). 
8115. (223) 1\Iarie l'etipa. Paris. lH61. (Les figUl'es du temps). 
811G. (224) Apoliuary Kątski. Przez Jana ze Sliwina. Wilno, lH52. 
tU17. (225) Liszt jako symfunik. Skreślił dr. Brendel, z dodatkiem arty- 
kułu Ludwika Leona Gozlana. Spolszczył W. T. Lwów, 1870.
>>>
406 


Dzieła dotyczące sztuk. 


8118. (226) Art chretien primitif. Le Christ triomphant et le don de Dien. 
ttudes sur une s
rie de nombrel1X monument! des premiers siecIes, 
par M. Grimouard de Saint-Laurent (Edrait de la Revue de l' Art 
Chretieu). Paris, 1858. 
8119. (227) Męczennicy na Podlasiu (Obraz olejny Walerego Eljasza). 
Poznań. 
8120. (228) Esposizione di belle arti in Milano 1886. Catalogo ufficiale. 
Milano. 
8121. (229) Sammlung von Denkmiilern der Architectur, Sculptur u. Ma- 
lerei vom IV. bis zum XVI. Jahrhundert. In 3335 Abbildungen auf 
328 Kupfertafeln. Ges. u. zusammengest. durch J. B. L. G. Seroux 
d' Agincourt. Rev. von A. Ferd. von Quast. Neue rev. biHigere 
Ausgabe. Frankfurt a. M. Oddziałów (tomów) 9. IIlustr. brak. 
8122. (230) Description de la faQade et de l'interieur de la cathedrale de 
Milan. Milan, chez Louis de Jacques Pirola. 
8123. (231) Wechselbez
ellUngen deutscher u. italienischer Kunst. Von 1\r. 
Carriere. Breslau (Deutsche BUcherei). 
812
. (232) Ks. Józef Szpaderski. O zasadach wymowy, mianowicie kazno- 
dziejskiej. Kraków, 1870. Tomów 2. 
8125. (233) Sztuka i literatura w XVllI. i XIX. wieku. Przez 1\1aurycego 
Carriere'a. Przeklad z 2. wyd. niem. uzupełniony Poglqdem na po- 
ezyę polt;ką w XIX. st. przez Piotra Chmielowskiego. Warszawa, 
1879, wyd. Mich. Gliicksberga. Br. poczqtku 1-160. 
8126. (234) Wystawa obrazów dawnych mistrzów urządzona na rzecz To- 
warzystwa Dobroczynności w Sukiennicach krakowskich w marcu 
1882. Ocenił i napisał 1\faryan Sokołowski. Kraków, 1882. 
8127. (235) Z wystawy Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
(Styczeń-lipiec 188
). Odbitka z Nowej Reformy. Kraków, 11384. 
8128. (236) Memorie storico-al'tistiche sull' Arciconfraternita di- S. Rocco. 
Operetta divisa in quattro partio Venezia, G. A. Atlami editore. 
Broszura o 2
 str. w 8°. 
8129. (237) Ein Blick auf das Breviar des Cardinais Domenico Grim:mi 
in der Konig. St. Markns-Bibliothek zu Venedig. Venedig, 1870. 
8130. (238) Sprawozdanie Dyrekcyi Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk- 
nych w Krakowie z czynności w r. 1856j7. Kraków. Z ded. A. 
Grabowskiego.
>>>
Danteana. 


407 


D a n t e a n a. 131. (1) Biblioteea portatile deI Viggiatore. Volume primo. Dante, Pe- 
trarca, Ariosto Ta8so. Firenze, 1829-30. 
:8132. (2) Metodo di eomentare la Comedia. di Dante Allighieri proposto 
da Giambattista Giuliani. Firenze. 1861. 
.8133. (3) Della easa di Dante. relazione eon documenti. Firenze, 
1865. 
8134. (4) La casa di Dante Allighieri in Firenze. Firenze, 1869. 
.8135. (5) Dante spiegato eon Dante dell' Inferno eommentati da Giambat. 
tista Giuli/mi. Modena, 1869. Z (ledyk. 
.81il6. (6) Dante e ił vivente linguaggio toscano. Diseorso di Giambatt.ii!lta 
Giuliani. Firenze, 1872. 
.8137. (7) Umrisse zn Dante's Paradie8 von Peter von Corneliui!l, mit er- 
klarendem Texte von Dr. J. Doelinger. Leipzig, 1830(?) 
'8138. (8) Dante Alighieri u. die Gottliche Komodie. Eine Studie von Dr. 
H. K. Hugo Delft'. Leipzig, 1869. 
8139. (9) Dante Alighieri. Studie von Dr. Hermann Grieben. Koln, 
1865. 
8140. (10) Dante's Zeitalter. Literar-historische Studien von Johannes 
Nordmann. Dresden, 1852. 
8141. (11) Die Gottliche Komodie des Dante Alighieri, von Dr. Franz 
Hettinger. Freiburg im Breisgau 1880. 
8142. (12) La Divine ComMie de Dante Alighieri. Trad. nouv. aceomp. 
(le notes par Pier-Angelo Fiorentino. 7. M. Parłs, 1862. 
łH43. (13) Oeuvres (le Dante Alighieri. La Divine Comedie, trad. nouv. 
par A. Brizeux. I,a vie nO\1velle, trad. par E. J. DeIecluze. Paris. 
1866. 
81114. (14) Dante. L' Enfer, mis en vieux langage fran
ois et en vel'S 
ete, par E. Littre. Parłs, 1879. 
8145. (15) Mein Weg in Dantes Fus8tapfen. Nach J. J. Ampere, bearb. 
von Theod. Hell. Dresden u. Leipzig, 1840. 
814f. (16) Dante's Gottliehe Komodie etc. von Dr. Rmlolf Pfleiderer. 
Stuttgart, 1871. 
8147. (17) Dante-Forschungen. Altes UUlI Neue8 von Karl Witte. Halle, 
1869. 
:8148. (18) Dante. Studien von F. Chr. Schlosser. Leipzig und Heidel- 
berg, 1855. 
"8149. (19) Dante Alighieri, ou la po
sie amoureuse, par E. J. Del
cluze. 
Paris, 1848. 
g 150. (20) La Vita Nuova di Dante Alighieri etr. di Pietro Fra.ticelli. 2. 
ed. Firenze, 1861.
>>>
40S 


Dan teana. 


8151. (21) La Diville Comedie de Dante Alighieri, trad. par Artaud de 
l\'Iontor. Paris, 1
5D, 3 ed. 
8152. (22) Dante hćretique, revolutionaire et socialiste. Revelations d' un 
cat}lOlique sur le moyen age, par E. Aroux. Palis, 1854. 
8153. (23) Dante et la phiłosophie catholique au 13. siecle; par A. F. 
Ozanalll. Nonv. M. Louvain, 1847. 
8154. (24) Amedee Jubert. Il Enter de Dante. Traduit en vers fr. Parls. 1871., 
8155. (25) Dante Alighierl 011 le probIeme de l' humanite au moyen age. 
Lettres a M. De Lamartine par Benedetto Castiglia. Paris, 1 
5 7 . 
2 egzem}l. 
8156. (26) Jahrbuch der deutschen Dante-GeseHschaft. Leipzig, 1867 i 
1869, 2 tomy. 
8157. (27) Dante Alighierl's Leben u. Werke. Jena, 1H6;;. 
8158. (28) Manuale Dantesco per l' abate Gius. Jacopo prof. Ferazzi. Bas- 
sano, 1865, tom I. tom U. cz
ść 1. tom 111. część 2. tom IV.. 
Tomów 4. 
8159. (29) La Divina, Commedia di Dante Aleghieri. E(l. minore fatta suI 
testo deU' ed. critica di Carlo Witte. Berlino, 1862. 
8160. (30) NeU solenne Bcoprimento deUa statua consacrata in !'irenze a. 
Dante Allighieri ił 14 maggio 18n5 etc. ela Giambattista Giuliani. 
8161. (31) Nel compimento deI primo testivo centenario deUa nascita di 
Dante Allighieri recitato in Dresda ił 15 sett. UW5 dinanzi aHa 
Societa dei Dantisti AHt!manni da Uiambattista Giuliani. 
8162. (32) NeHa solenne deposizione (leHe ritrovate ossa di Dante neH' 
antico loro sepolcl'o, discorso recitato ił 26 di giugno lBn5 da 
Uiamba ttit!ta Uiuliani. 
8163. (33) La Beatrice di Dante (da :Mario Rapisal'di, z Rivista Europea.. 
1877, 16. sierpnia). 
81(;4. (34) Dante's Guttliche Comudie etc. von J. K. Biihr. Dresden, 
1852. 
8Hi5. (3!» La Comedia di Dante Alighieri con nuove chiose etc. a tutte 
cure di 111auro Ferranti. Ravenna, UH,O. Vol. I. (cały tekst Boskiej, 
komedyi). 
1)166. (3(i) La Divina Com media di Dante Alighieri, giusta la lezione dei 
codice Bartoliniano. Udine, 1823-18:ł8. tom I,' 11, 111, (1. i 2. 
część). 

167. (37) JJa Vita Nuova di Dante Alighieri. 3. ed. Firenze, 11:!!J9. 
8Hi8. (38) La Vita Nuova e ił Canzoniere di Dante Alighieri, da Uiam. 
bat.tista Giuliani. Firenze 1868. 
8169. (39) Lezioni suI Dante etc. di Benedetto Varchii. Firenze, 1841. 
2 tomy: 

170. (40) Opere Dantesche appartanenti aUA. biblioteca l'ranchett.i in !'i- 
l'enze. 18G5. 
 dedJ'k.
>>>
Danteana. 


409 


8171. (41) Dante Alighieri's Gijttliche Comodie. :\Ietrisch iibertr. etc. von 
Philalet.hes. Dl'esden und Leipzig, 1839-40, 186H. Części (to- 
mów) 3, w 4° i 1:;0. . I
 
t vłjrfi 
817
. (42) Versuch einer bloss philologischen Erklarung mehl'erer dunk- 
len und streitigen Stellen der Gottlichen Komodie von Dr. L. G_ 
Blanc. II. Das Fegefeuer. Halle, 1HG5. 
)01173. (43) Uber Dante's Monarchie. Von E(luard Boehmer. Halle, 186('' 

174. (44) Dante Ulul die katholische Philosophie des 13. Jrh. von A. F. 
Ozanam. MUnster, 18iJK 
817;). (4-5) La Divina Comme!1ia di Dant.e Alighieri. Tumo primo. Fil'enze. 
HU 8. :\lala 8°, opr. 
8176. (46) La Divina Commedia di Dante Aligh.ieri. Euizione' formata so- 
pra quella di Comino deI 1727. Venezia, 1811. Vitarelli. Mała 
8°, mocno 0111'. 
Hl Ti. (47) La Divina Com media di Dante Alighieri, col comento (leI P. 
Pompeo Venturi. :Suova edizione a migliur lezione ridotta, ed arric- 
chita (I' ineilite postiHe dei dottor Giovanni Lami e di J. Fraticelli. 
Firenze, 1837. G tomów opr. 
817H. (48) Dante. Studia nad Komedją bozką, przez J. 1. Kraszewskiego 
(Przedruk z Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk Pozn.) Poznań, 
1 
GH. 
H 179. (4Y) La Divina Commedia di Dante Alighieri. Con note tratte dai 
migliOli commenti, pel' cura di Eugenio Camerini. Edizione stereotipa. 
Ottava tiratura. l\Ii\auo, 187f.l. . 
818U. (50) Dant.e .Aligbieri's Iyrische Gedichte. Italienisch u. deutsoh he- 
rausg. von Karl Ludwig Kannegiesser. Leipzig, 1827. Opr. 
8181. (51) The Divine Come!1y of Dante l\lighieri. Translated by Henry 
Wadsworth Longfellow. Leipzig, 1867. T. 2. i 3. (Collection of 
british autors, Tauchnitz ed.) . 
81f:\2. (52) Dante Alighieri. Boska komedja. Przekład Ant. Stanisławskiego. 
Poznań i Dł'ezno, 1870. Drukiem J. I. Kraszewskiego. Opr. 
81 H3. (53) La Commedia di })ante Alighieri. Col commento inedito di Ste- 
tano Talice lla Ricaldone. Pubblicato pel' cum di Vinzento Promis e 
di Carlo :Segroni. In Torino, 1886. Duza 4°, str. 593. Na ładnym 
lJllP., w llerg. okł. 
81 H.L (54) Biblioteca Iantesca Scartizziniana-Ferrucciana. Catalogo N. 21. 
delIa Libreria antiquaria di U. Hoellli in MiJano. 1884. W cienkiej 
perg. okł. Ob!'jmuje 11 HI odn. dziel.
>>>
1110 


Dzieła treści religijnej. 


Dzieła treści religijnej. 


8185. (1) Das slavische Eigenthum seit 3000 Jahren, od. nicht Zenda- 
vesta, abel' Zendaschta, d. h. das lebenbringende Buch des Zoroaster. 
Von Ign. Pietraszewski. Berlin, 1857. 2 zeszyty. Tekst z przekła- 
dem niem., polskim i franc. 
.81
6. (2) Zend-Avesta ou plntOt Zen-Daschta, explique par Ignace Pietra- 
szewski. Berlin, 1858 i 1862, 2 tomy, 3 zeszyty. Tekst z przekł. 
polskim i franc. 
-8187. (3) Legislation criminelle du Talmud. Par dr.!. M. Rabbinowicz. 
Paris, 1876. T. II., 1878: Legislation civile du Talmud. 
8188. (4) Satzungen u. Gebrlluche des talmudisch-rabbinischen Judenthums. 
Von Dr. J. F. Schroder. Bremen, 1851. 
8189. (5) Moise et le Talmud, par Alexandre Weill. Paris, 1864. 
8190. (6) Parabeln, Legenden u. Gedanken aus Talmud uud JHidrasch, ges. 
u. gem'd. von Prof. Guiseppe Levi, libers. von Ludwig Seligmann. 
Leipzig, 1863. 
8191. (7) Żywoty świętych starego i nowego testamentu, przez Piotra 
Skargę. Nowo przedr. staraniem ks, Al. Prusinowskiego, w Grodzisku, 
1866. 4°. Zeszytów 13, czyli 2 tomy. 
8192. (8) Sprawozdanie o kanonizacji błogosławionego Jozafata dnia 29. 
czerwca 1867 r. odbytej. Drezno, 1871. Drukiem J. I. Kra- 
szewskiego. 
8193. (9) Lekcye i ewangelij e na niedziele i święta całego roku kościel- 
nego wyłożone i objaśnione przez x. Kaz. Dorszewskiego. Poznai), 
1870. Tomów 2. 
8194. (10) Pięcioksiąg ?tlojżesza dla Żydów-Polaków. TłUm. z hebr. i obj. 
Daniel Neufel(l. Warszawa, 1863. Tomów 2. 
8195. (11) Zasady kaznodziljjstwa, przez x. A. Lipnickiego, Wilno, 1860. 
Tomów 2. 
8196. (12) Le christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet. Par )1. 
Huc. Paris, 1f!57. Tomów 2. 
8197. (13) Paris, Rome, Jerusalem ou la question religiem!e au XIX-e 
siecle. Par J. Salvador. Paris, 1860. Tomów 2. 
8198. (14) Zbiór pieśni z melodyami w Kościele rzymsko-katolickim OlI 
najdawniejszych czasów używanych; uskuteczniony przez Teofila RIo- 
nowskiego. Poznań, 1858-1864. Zeszytów 3n. 
8199. (15) Żywoty świętych Pańskich starego i nowego testamentu. Z dzieła 
ks. Piotra Skargi skrócone i zastosowane do użytku osób wszelkiego 
stanu i wieku, przez Ap. C. Warszawa, 1879-18
0. Tomów 6. 
Z detl.
>>>
Dziela treści religijnej. 


411 


8200. (16) Kazania na niedziele i święta całego roku, przez ks. M. W. 
Łukaszewicza. Kraków, 1858-1859. Tomów 5. 
8201. (17) Teologia moralna dla użytku plebanów i spowiedników, przez 
kardynala Gousset. Tlum. z wyd. 8. Warszawa, 1858. Tomów 4. 
-8202. (18) Nauki niedzielne. Sklad apostolski wedlng ewangelii i ojców 
kościola, wylożony przez x. A. Krechowieckiego. Lwów, 1874. 
Tomów 2. 
8203. (19) Histoire de Saint Angustin. Par M. Poujoulat. 2. M. Paris, 
1852. Tomów 2. . 
8204. (20) Modlitwa św. Kazimierza Jagiellończyka do najśw. Panny. Przez 
Al. Przezdzieckiego. Kraków, 1867. 
8205. (21) Ks. Fabiana Birkowskiego Kazania przygodne i pogrzebowe. 
Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków, 1859. 
8206. (22) Biblia, talmud i ewangelia. Przez rabina Eliasza Soloweyczyka. 
Ewangelia św. Mateusza. Przeklad pod kier. Xaw. Korczak Branic- 
kiego. Paryż, 1879. 
8207. (23) Talmud. Przeł. i obj. l1ZUp. Izaak Kramstiick. Warszawa, 1869. 
Z ded. 
8208. (24) Konferencye duchowne. Przez ks. Zyg. Szczęsnego Felińskiego. 
Lwów, 1885. Tomów 2. 
8209. (25) Dwa wielkie światła na horyzoncie polockim czyli żywoty świę- 
t.ych Ewfrozyny i Parascewii. Przez ks. Ignacego Stebelskiego. Wyd. 
2. Lwów, 1866-18fi7. Tomów 3. 
8210. (26) Le toscin du Vatican. Paris, 1861. 
8211.. (27) Ojcze nasz. Dziewięć kazań oraz kilka kazań przygodnych, 
przez dra ks. Leopolda Otto. Wyd. 2. Warszawa, 1870. 
8212._(28} Obrazy z pisma świętego, przez Ludwika Niemojowskiego 
(wierszem). Poznań, 1856. 
8213. (29) Kazania Józefa Wereszczyńskiego, wydane przez Ignacego Ho- 
lowińskiego. Petersburg i Mohilew, 1854. 
8214. (30) Wyklad na Lament Jeremiasza proroka, przez ks. W. Kuczbor- 
skiego. Poznań, 1843. 
8215. (31) Doctrina moralis Jesuitarnm. Die Moral der Jesuiten, quellen- 
miissig nachgewiesen aus ihren Schriften von einem Katholiken. 2. 
erweiterte Ausgabe der "Flores theologiae moralis Jesuitarum., - 
"BIllthen der Jesniten-l\Ioral". Celle, 1874. 
82](;, (32) Filozofia Skladu apostolskiego. przez ks. A. Gratry. Przel. z 
franc. przez ks. Józefa Szpaderskiego. Warszawa, 1863. 
8217. (33) De proverbiol'um quae dicuntur Aguri et Lemuelis ol'igine at- 
que indole scripsit H. F. Muehlau. Lipsiae, 1869. 
8218. (34) Stosunek kościola rzymsko-katolickiego do nowopowstajqcych 
sekt religijnych rozpoczętych przez Ronge i Czerskiego. Przez Felixa 
Kozłowskiego. Poznail, 1.845.
>>>
412 


Dzieła treści religijnej.