/os_1927_12_17_nr10000001_0001.djvu

			'i 


. , 
, ,:. 


k. 

 . 
ł. 
. . 

 
 , 
, I 
I I.. fi'- 
,. 
* .
 
.." 


.
 .
 
-'1 


-
.. 
. 5 .... 
I;r " -', 
- ....js . 


... 


\ 
I 


. 
.... .... - 

 r. &. 
4 
i1 

 r 


. 
. - 


- \ 


,
 


...q ,l 

- 


\; .
 
I .. 
. - 


... 


,,,,,,...
 
_
.: n
" - 
y
 . 
- -

 
 


iatu S u" ińsl'ie 0-  
 
} 


(j. 


r 

 


.....................................................-: 
 :...........................................-s.......... 
. . . 
:................. .......
...........................: 
. . 
5 Wychodzi : 
. . 
: w środy I soboty. : 
:.......................................................-: 
. . 
. . 
.......................................................-. ........................................................ 


Przedpłata 
wynosi miesięcz. 1,22 zł., kwart. 3,68 zł. 
Zamówienia przyjmują wszystkie" 
urzędy pocztowe. 


Ogłoszenia 
przyjmuje się za opłatą 7 groszy od 
wiersza milimetrowego 
na stronie 4-łam. 


- 
Nakład i druk J. Kapsy, 
ubin, ul. Paderewskiego 7. Telefon 25. 
Szubin, sobota, iPia 17 grudnia 1927 r. 


Nr. 100. 


DZIAL U ZĘDOWY. 
$ 


I Oli VI I. 


, 
Członkowie I zastępcy Obwodowych Komisji Wyborczych 
mianowani 
rzez władzę administracyjną I. instancji, 
Na mocy art. 22 ustęp 3 Ordynacji \Vyborczej z dnia 28. lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. G6, poz. 59!> 
mianuję następujące osoby członkami wzgl. zastępczymi członk"mi Obwodowych Komisji Wyborczych na powiat 
Szubiński. 
Wymienione osoby pod a) są członkami, a pod b) zastępcami Obwodowych Komisji Vlyborczycb. 
Szubin, dnia 15. grudnia 1927 r. 


Obwód 
głoso- 
wanta 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


Nazwa obwodu 


Imię i nazwisko 


l 


Karolinowo 


a) Stanisław Heymann 
b) Edmund Kujawa 
a) Stanisław Goliński 
b) Franciszek WendeI 
a) Walery Ćwikliński 
b) Andrzej Chyba 
aj Piotr Świętocho'vski 
b) \Vilhelm Webel 
a) l\\ichał Najder 
b) \Vłcdysła-łł' Kuj_\\ski 
a) l\\ichał Łasecki 
b) Jan Różański 
1 3) Roman Strzyżewski 
b) Wojciech Bucholz 
a) Kasper Zazula 
b) Franciszek Kazała 
a) Dr. jur. Gabr. Manstein Henner 
b) Maksymiljan Buśkiewicz 
a) Kazimierz Szeliski . 
b) Teodor Kolasa 
a) Józef Gwit 
b) Konstanty Slazi-ńsJ...i 
a) Franciszek Niedbaiski 
b) Piotr Prus 
a) Franciszek Rakowski 
b) 1\\aksymiIjan Knasiński 
a) \Valenty Mandziak 
b) \Vładysław Stachowi ak 
a) Bartłomiej Gon:llewski 
b) Józef Koziołek 


2 


Dobieszewiec 


3 


Łankowiczki 


1 


Grocholin 


Nowawieś Not. 


Laskownica gm. 


Każmierzewo 


Kcynia miasto I. 


Kcynia miasto H. 


Rozstrzębowo 


l\\alice 


Palmierowo 


Sipiory 


Szaradowo 


Słonawy 


STAROSTA (-) Kutzner. 


Zawód 


rolnik 
urzędnik gosp. 
rolnik 


II 


nauczyciel 
rolnik 


. 
nauczyciel 
rolnik 


" 


. 


. 


. 


. 


naucz. Sem. N. 


. ". 


adwokat i not 
posiedz. ziemski 
administrator 
rolnik 
dzierżawca 


. 


I 


rolnik 
kołodziej 
rolnik 


" 


gorzehmy 
rolnik 
sołtys i rolnik 
rolnik 


l\\iejsce zamieszkania 


Słupowiec 
Dobieszewko 
Dobieszewo 


. 


Łankowiczki 
Łankowice 
Iwno 


. 


Kowalewiec 
Mieczkowo 
Laskownica 


. 


Kaźmierze\\ o 


. 


Kcynis 


. 


" 


. 


Szczepice 
Zabłocie 
Krzepiszyn 
Ujazd 
Palmierowo 
Żórawia 
I(owalewko dw. 
Studzienki 
Zalesie 
Rzemieniewice 
Słonawy 


"
		

/os_1927_12_17_nr10000002_0001.djvu

			.. 


Str. 2. 


Obwód I 
głos?wa- 
ma 
16 I 
17 I 
18 .j 
..19 


'20 1 


22 


23 


'24 


'25 


26 


"'27 


'28 


29 


30 


31 


32 


33 


-34  35 


36 


37 


38 


39 


40 


41 


t2 


43 


44 


Nazwa obwodł:ł 


Słonawki 


Retkowo 


Królikowo-Nowe 


Szubin- Miasto 


W olwark 


Smolni ki 


Wiesz ki 


Samoklęski-Małe 


Tur 


Rynafzewo 


.,: 
.5- 
Kołaczkowo 


Władysławowo 


Smolno-Nowe 


Jeżewice 


Arnoldowo 
- 


Łabiszyn-Miasło 


MamIicz ' 


Kania 


Barcin-Miasto 


Barcin-wieś 


Krotoszyn-wieś 


Piechcin-wapniarnia 


Szeroki-Kamień 


Pturek 


Załachó\\ ki 


Jabłćwko 


Chornęto\l. o 


Zielonowo 


WąS05Z 


o R ĘD OW
J K URZĘDOWY. 


I Imię i nazwisko 
a) Jan Kotoliński 
b) Szczepan Rzepa 
a) Cezary Mądrach 
b) Jakób Bednarek 
a) Józef Kijewski 
b) Teodor Grabowski 
a) Dr. Franci!zek Sza dziń ski 
b) Wacław Małecki 
a) Stanisław Gluba 
b) Jan Ciężki 
a) Jan BIsner 
b) Teofil Niezgódzki 
a) Marcin Bała 
b) Kazimierz Piątkowski 
a) .Józef Serówka . 
b) Franciszek Kitkowski 
a) Kazimierz Kaczmarek 
b) Antoni Miniszewski 
a) Tymoteusz Frankowski 
b) Michał Lewandowski 
a) Franciszek Grochowski 
b) Izydor Sempołowicz 
a) Antoni Mazurek 
b) \Vładysław Snopkowski 
a) Franciszek Kolańczyk 
b) Franciszek Cerekwicki 
a) Tadeusz Jordan 
b) Mieczysław Piekut 
a) Kizimierz \\1' iewioTO\\- ski 
b) Michał Mądrach 
a) Bronisław Wieczorowski 
b) Paweł Kuho 
a) Kazimierz Zakaszewski 
b) Ludwik qluba 
a) Jan Bembenek 
b) Franciszek Ruciński 
a) Marjan Pałżewicz 
b) Władysław Kasprzak 
a) Franciszek Ciesielski 
b) Walenty Cudo 
a) Wincenty Królikowski 
b) Nikodem ::Itrzelecki 
a) Stefan Czarnowski 
b) Paweł Codrow 
a) Władysław Wisz 
b) Wojciech Sas 
aJ Jan Nowastowski 
b) Jan Soliński 
a) !"lieczyslaw Bronz 
b) Jan Ba1cerzak 
a) Antoni Fojutowski 
b) Ignacy Okoński 
a I Kazimierz Zembrzl1cki 
b) Franciszek Kobylitlski 
a) J..il
ób Chrośniak 
b) Jakób Stypczyński 
a) Władysław Włoszyński 
b) Konrad Przybylski 


- - 


Zawód 


rolnik 


" 


nauczyciel 
sołtys i rolnik 
sołtys 
rolnik 
lekarz med. 
nacz. Kasy Sk. 
sołtys i rolnik 
rolnik 


" 


Ił 


posiedz. ziemski 
nauczyciel 
sołtys i rolnik 
roln:k 
nauczyciel 
sołtys i rolnik 
obywatel 
rolnik 
sołtys 
urzędn. gospodo 
rolnik 
sołtys i rolnik 
rolnik 


" 


administrator 
gorzelany 
adm in istrator 
rolnik 
właśc. cegielni 
właśc. 
rogerji 
sołtys i rolnik 
rolnik 
sołtys 
rolnik 
kupiec 


" 


sołtys 


" 


sołtys i rolnik 
rolnik 
administrator 
nauczyciel 
dZierżawca 
rolnik 
rolnik 


II 


nauczyciel 
rolnik . 
sołtys 
cvlnik 
pos ziemski 
administrator 
rolnik 


" 


nauczyciel 
właśc. cegielni 


Nr. 100. 


I Miejsce zamieszkania 
Słonawki 


" 


Retkowo 
Koraczewko 
Królikowo-Nowe 
Królikowo 
Szubin 


" 


Wolwark 


" 


Smolniki 


" 


Wieszki 


" 


Wymysłowo 
Godzimierz 
Tur 
Brzózki 
Rynarzewo 
SLkocja 
Kołaczkowo 
Łachowo 
Pszczółczyn 
Annowo 
'Vałownica 
KobylJrnia 
JeZewo 


" 


ŁabiszY:J-dwór 
Obórżnia 
Łabiszyn  


" 


Poniatowo 
1\\amlicz 
Augustowo 


" 


Barcin 


" 


Knieja 
Wolice 
Krotoszyn-wieś 
Sadłoguszcz 
Bielawy-Piechcin 
Piechcin 
\Vilkowo 
Białebłota 
Młodocin gm. 


II " 


LubCIstroń 
Obielo\\'0 
Jabłowo-Pałuckie 
Jabiówko 
Gąbin 
Sobiejuchy 
Ostatko\\ o 
Gadka 
Wąsosz 


"
		

/os_1927_12_17_nr10000003_0001.djvu

			Nr. 100. 


ORĘDOWNIK URZĘDOWY. 


Str. 3.  


Najważniejsze szkodniki drzew owocowych, 
. które zimową porą zwalczać można i sposoby 
ich zwalczania. 
Do warunków od których należy zadowalający 
plon naszych sadów naleZy m. i. walka ze szkodnikami 
drzew owocowych, którą nietylko wtedy przeprowadzać 
trzeba, gdy szkody już aż nadto są widoczne, lecz 
i zimową porą. Drzewa owocowe w stanie nieulistnio- 
nym znoszą silQiejsze a zatem i skutecznjejsze środki 
owadobójcze i to powinno nas zachęcać, do zajęcia 
się już teraz walką z szkodnikami temwięcej, że nie 
które owady właśnie zimową porą na drzewach więcej 
podpadają jak latem n. p, bielinek, głogowiec i rudnica 
złotopłynna. zimująca w gniazdach. 
W por2.
 obecnej moina zwalczać następujące 
szkodniki:" . 
1. Mszyce krwistą: Schironeura lerligera Hausm. na I 
jabłoniach (ew. gruszach i głogach (crataegus) 
zwalczamy przez spryskiwanie całych drzew 10°/0 I 
roztworem rozpuszczalnego w wodzi
 karbolineum i 
i przez smarowanie ran na pniach i gałęziach i 
czystem karbolineum. Opadnięte korzenie zalewa I 
się mlekiem wapiennem z świeżo lasowanego I 
wapn:;1. Przed spryskiwaniem poleca się w dni oj 
ciepłe umiejętne zeskrobanie z pni i gałęzi I 
grubszych łuszczącej się kory. mchów i porostów. 
Zbieranie i palenie tych skrobanek jest wielce 
wskazane ze względu na szkodniki zimujące 
w porostach i pod korą. 
2. Niestrzęp głogowiec (Pieris crataegi) zimuje na 
drzewach owocowych wśród suchych liści omo- 
tanych pajęcz'yną. W środku tych małych gniazd I 
gąsiennic znajdują się małe liszki głogowca. 
Gniazda te trzeba za pomocą sekatora (nożyc, na 
tyczce umocowanego obcinać, zbierać do worków 
i palić. 
3. Rudnica złotopłynna (Porthesia chrysordhoea) 
również zimuje jako liszka na drzewach owoco- 
wych ale we większych gniazdach, które obcinamy 
i palimy. 
4. Brudnica nieparka (Ocneria dispar) zimuje w formie 
jajek ułożonych w gromadkach na korze drzew 
a nawet na płotach i murach. Gromadki jajek 
są pokryte włoskami szarawo-żółtawej barwy. 
Jajka trzeba rozgniatać twardą łopateczką lub 
pędzlować naftą, lizolem lub karbolineum, 
5. Przedzimek owocowiec (Cheimatobia brunata) 
zimuj( \V formie jajeczklł. Spryskiwanie całych 
drzew 10 0 /0 roztworem karbolineum przyczynia 
się do zniszczenia jajek. Można też stosować 
spryskiwanie drzew i bielenie pni mlekiem wa- 
piennem (5 kg. wapna nielasowanego na 100 Itr. 
wody). 
6. Prządka plersclennica (Gastropacha neustria) 
zimuje na drz
w(łch ,.wocowych \V formie jajek 
ułożonych pierścieniami twardemi, obejmującemi 
cieńsze 2-1etnie gałązki i tegoroczne pędy. Ja- 
jeczka trzeba ostróżnie zdjąć a gałązki zbierać 
i palić. Można też całą gałązkę obciąć i 
palić 
wraz z jajeczkami. \ 
7. Kwieci3kjabłkowiec (Anthonomus pomorum)zimuje 
jako chrząszczyk w szczelinach kory w porostach, 
w ranach rakowatych. Skrobanie pni, zbieranie 
i palenie skrobanek i spryskiwanie całych drzew 
świeiem mlekiem wapiennem (5 kg. wapna nie- 
lasuwanego na 100 Itr. wody) lub IDole roztwo- 
rem karbolineum jest z powodzeniem stosowane. 
Spryskiwać trzeba w czasie pogody i tylko 
wtedy, gdy temperatura dochodzi do paru stopni ci
pła. 
Wielkopolska Izba Rolnicza. 


Powyższe podaję do wiadomości właścicieli sadow 
i ogrodów i wzywam ich do zwalczania szkodników 
drzew owocowych w sposób wyżej podany. Także 
przypominam ścisłe przestrzeganie rozporządzenia po- 
licyjnego p. Wojewody w Poznaniu z dnia 21. lutego.- 
1927 r. ogłoszonego w Nr. 36 Orędown. Urzędowega.- 
z roku bieżącego. 
Szubin, dnia 12. grudnia 1927 r. 
STAROSTA (-) Kutzner. 


... 


Zmiany w obwodzie głosowania. 
Odłączyłem od obwodu ) 7. Retkowo miejscowość. 
Dąbrówka-Słupska o 247 mieszkańcach i dołączyłem 
do obwodu 44 W ąsosz, dołączyłem do obwodu 25 Ry- 
narzewo, obszar dworski Siedlisko o 131 mieszkańcach... 
odłączyłem od obwodu 27 Władysławowo miejscowość. 
Rzywno o 163 mieszkańcach, i dołączyłem ją wraz- 
z obszarem dworskim Targowisko o 69 mieszkańcach 
do obwodu 28 w Smolnie Nowem, iż lokal wyborczy 
w obwodzie 13 Sipiory będzie szkoła Nr. I. a w ob- 
wodzie 40 Załachówko w sołectwie a nie w szkole... 
Od obwodu 30 Arnoldowo odliczyłem 200 mie- 
szkańców, z których dołączyłem do obwodu 25 Ryna- 
narzewo ] 31 mieszkańców i do obwodu 28 Smolno- 
Nowe 69 mieszkańców. 
. 
Lokal wyborczy w Szubinie będzie Hotel Cen- 
tralny, a nie Magistrat w Szubjnie. 
Obwód 4 nosi nazwę Grocholin a nie Miaskowo, 
" 17" "Retkowo " . Koraczewko.. 
" 37" "Piechcin " " Zalesie gm... 
" 39" "Pturek"" Młodocin. 
Szubin, dnia 14. grudnia 1927 r. 
STAROSTA (-) Kutzner. 


Zatwierdzenie radcy sierót. 
P. Stanisława Szwocha rolnika z Jabłowa-Pałuc- 
kiego zatwierdziłem radcą sierót gminy Jabłowo-Pałuc
ie.. 
L. dz. 16328/21. 2 8. 
Szubin, dnia 9. grudnia 1927 T. 
STAROSTA (-) Kutzner. 


Uznane ogiery prywatne. 
Niniejszem podaję do publicznej wiadomości, iż- 
niZej podane ogiery prywatne zostały przez Komisję 
Kwalifikacyjną przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
Vi dniu 15. października 1927 r. zalicencjonowane 
i dopuszczone do pokrycia cudzych klaczy w czasie. 
od 15. października 1927 r. do 14. października 1928 r. 
. 


Na
wa I 
ogiera 
Bajazzo I 
Mazur 
Budrych 
Książ ę 
Admirał 
Dąb 


Nazwisko i Imię I M.iejsce I Miejsce stacji 
właściciela ogiera zamieszkania kopulacyjnel 
Szulczewski Stanisław Słupowa . Słupowa 
Załuski Wadaw Pińsko Pińsko 


" 


" 


. 


. 


Źółtowski Edward Słupy I Słupy 
Kiehn Marja Zalesie Zalesie 
Kietzmann Aleksander Dąbrówka sł. Dąbrówka sI_ 
Także przypominam zarządzenie moje z dnia 
26. listopada 1925 f. ogłoszone w Orędowniku Urzę- 
dowym z roku 1925,. które polec
m ściśle przestrzegać.. 
Winnych przekrocz
nia danych przepisó-.' pociągnę 
bezwzględnie do odpowiedzialności karnej. 
PP. Burmistrzowie i Komisarze Obwodowi wy- 
dadzą bezzwłocznie odpowiednie zarządzenia. 
Szubin J _dnia 12. grudnia 1927 r. 
Starosta Kutzner. 


.....
		

/os_1927_12_17_nr10000004_0001.djvu

			. 
ORĘDOWNIK 
- 
OG\''"IES'' .4(jZE
1 Ę 
w sprawie wykupna iwiadectw przemysłowych 
na rok 1928. 
Wjelkopolska Izba Skarbowa przypomina ni niej- 
. szem wszystkim właścicielom przedsiębiorstw handlo- 
wych i przemysłowych, oraz osobom wykonywującym 
zajęcia przemysłowe, że wykupno świadectw przemy- 
.słowych na rok 1928 powinno nast"pić \\
 myśl art. 30. 
l1stawy o państwowym podatku przemysłowym z dnia 
15 lipca 1925 r. (Dz. Ustaw 79) w miesiącach listopadzie 
j grudniu bl. W tym samym terminie winny być nabyte 
..karty rejestracyjne na oddzielne !&kłady (art. 22). 
oA. Przypomina się również, że winni prowadzenia - 
przedsiębiorstw lub wykonywania zajęć' przemysłowych 
pO dniu 31. grudnia br. bez świadectwa przemysłowego 
: uleghą stosownie do art. 98. ustawy karze grzywny od 
3--20-krotnej kwoty nieuiszczonej za świadectwo. 
Ktoby zaś prowadził przedsi
biorstwo lub wykonywał 
_ zAjęcie, nie nabywszy należ
ego świadectwa przemy- 
słowego wzgl. utrzymywał skład bez karty rejestracyjnej, 
. ulegnie z mocy tego samego artykułu, karze grzywny 
do wysokości trzykrotnej kwoty, stanowiącej różnicę 
między ceną właśdwego a posiadanego świadectwa 
przemy
łowego wzgl. stanowiącej należf1ą opłatę za 
kartę rejestracyjną, przyczem kara nie zwalnia od obo- 
wiązku nabycia właściwego .świadectwa przemysłowego 
wzgl. karty rejestracyjnej. Ponadto w myśl art. ) 12. 
ustawy mogą zakłady handlowe i przemysłowe wzgl. 
'Oddzielne składy ulec zamknięciu, jeżeli po 1. styczniu 
1928 r. nie będą w posiadaniu właściwego świadectwa 
wzgJ. karty rejestracyjnej. 
Wzywa się zatem wszystkie wzmiankowane wyżej 
przedsiębiorstwa i osoby, ażeby, o ile nie są zwolnione 
od obowiązku opłaty podat1{u prz
mysłowego (art. 2 i 3, 
oraz 95 lit. a ustawy), przygotowały zawczasu odpo- 
wiednią ilość gotówki i w terminie jaknajwcześniejszym 
udały się do Kasy Skarbowej (w Poznaniu i Byd- 
go.szczy również i do Kasy I\1iejskiej), gd7ie po przed- 
łożeniu należycie wypełnionej deklaracji i wpłaceniu 
przypadającej należytości podatku państwowego i do- 
datków na rzecz samorządu, Izb Przemysłowo-Handlo- 
wych i Rzemieślniczych, oraz szkół zawodowych, 
-otrzymają żądane świadectwo wzgI. kartę rejestracyjną, 
. które należy natychmiast umieścić w przedsiębiorstwie 
wzgl. składzie na miejscu widocznem, gdyż inaczej 
narażą się na grzywnę w kwocie -od 5 do 100 zł. 
(art. 99 ustawy). 
Blankiety deklaracyj można otrzymać bezpłatnie 
zarówno w Kasie Skarbowej jak i Urzędzie Skarbowym 
podatków bezpośrednich. 
Cenę świadectw F,rzemysłowych i kart rejestra- 
łcyjnych na rok 1928 uwidoczniają następujące tabele:. 

 I. Świadectwa przemysłowe. 
A. Przedsiębiorstwa handlowe 
(kategorja I-IV zakłady handlewe, kategorja Va han- 
del przewozowy, kategorja Vb handel obnośny) 


Str. 4. 


UZRĘDOWY 


Nr. 100. 


B. Przedsiębiorstwa przemysłowe. 


- 


We w'szvst- \V Warsza- W miejscowościach klasy 
kich miej- 
Kategorja scowościach wie I !1 I III I IV 
I 
z ł o t v c h 
I. 2000 - - - - - 
II. - \ 4-00 :130 270 200 130 
- 
III. - 80 65 50 40 25 
- 
IV. - 30 25 20 15 10 
Va. 50 - - - - - 
- 
Vb. 15 - - - - - 


--- 
We wszyst- W Warsza- W miejscowościach klasy 
kich miej- 
Kategorja scowościach wie I I I 
I II III IV 
, z ł o t y c h 
I. I 6000 - - - - - 
II. 4000 - - - - - 
III. 2000 - - - - - 
IV. 600 - =1 - - - 
V. 200 - - - - 
-- 
VI. - 120 100 80 60 40 
- -- 
VII. - 60 50 . 40 30 20 
- 
VIII. - 15 12 10 6 4 


',",,""" 


...,;. 


C. Handel jarmarczny. 


, 


Czas trwania jarmarków 


Handel 
hurtowy 


Handel 
detaliczny 
i drobny 


złotych 


ponad 21 dni 
od 7 do 21 dni 
od 3 do 7 dni 


250 
125 
100 


70 
35 
25 


D. Zajęcia przemysłowe. 


Kat
- I 
gorJa 


RODZAJ ZAJĘCIA 


Cena 
zł 


,Ekspedy
orlY, nie utrzymujący 
oddzielnych bIUr I pomocników han- 
dlowych, lecz trudniący się osobiście 
z polecenia osób trzecich cleniem 
w urzędach Lelnych towarów, wysła- 
nych za .granicę lub otrzymywanych 
z zagranIcy: 
l. przy głównych linjach kolei żelazno 
2. przy bocznych linjach kolei żelazno 
3. poza linjami kolejowemi. 
a) Pośf6dnicy giełdowi (maklerzy): 
l. na giełdzie warszawskiej 
2. na innych giełdach 
b) wszelkiego rodzaju inni pośrednicy: 
l. VI Warszawie i miejscowościach 
I klasy . . . . 
2. w miejscowościach II klasy . 
3. w miejscowościach III i IV kI. 
Inspektorzy i ajepci towarzystw 
ubezpi
czen
owych, przewozowych, 
komunIkac¥Jn
ch oraz instytucyj kre- 
dytowych, o tle prowadzą operacje 
III. bez utrzymywania biur: 
1. w \Varslawie i miejscowościach 
I klasy . . . . . 50 

. w miejscowościach 11 klasy . 40 
3. w miejscowościach III i IV klasy 20 
IV I PomocnI.cy podróżujący (komiwoja. I 
. ... żerowle) . . . . 100 
II. Karta rejestracyjna .. I 10 


l. 


400 
300 
250 


400 
250 


II. 


150 
100 
30
		

/os_1927_12_17_nr10000005_0001.djvu

			DZIAL 

IEURZĘDOV\JY. 
. -. - .. - 
Przyb
 sze
 ski. 


Nr. 100. ORĘDOWN IK 
Do tych Gen doUoza się dodatki: 
a) na rzecz samorządu (miast, gmin wzgl. powiatu): 
od wszystkich przedsiębiorstw i zajęć przemysło- 
wych w WYSOkości . 30 % 
b) na rzecz Izb Przemysłowo-Handlowych tu- 
c1zie
 Izb Rzemieślniczych w wysokości . 15 % 
c) na rzecz szkół zawodowych w wysokości 25 % 
Od kart rejestracyjnych pohiera się te same dodatki. 
Podział miejscowo
ki na klasy pozostaje ten sam 
za wyjątkiem mi3sta Swarzędza powiatu poznańskiego, 
które w myśl rozporządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 
29. października 1927 r. przenosi się z klasy 11 do III. 
Oprócz wyżej wymienionych dodatków pobierany 
będzie w myśl art. 5 ustawy z dnia l-go lipca 1926 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 63 poz. 376) oraz 
 l rozporządzenia I 
Prezydenta _zeczypospolitej z dnia 10 grudnia 1926 r. 
(Dz. U. R, P. Nr. l22 poz. (97) 10 % nadzwyczajny I 
dodatek. Dodatek ten oblicza się tylko od cen świa- 1 
dectw przemysłowych i kart rejestracyjnych bez do- I 
datków. 
Izba Skarbowa zwraca uwagę wszystkich płatników 
podatku przemysłowego, obowiązanych do wykupna 
świadectw przemysłowych, że Urzędy Skarbowe podat- 
ków bezpośrednich otrzymały polece'lie, ażehy ze 
względu na interes Skarbu Państwa, przystąpiły natych- 
miast z początkiem stycznia 1928 r. do kontroli świa- 
dectw przemysłowych (art. 40 ustawy) i w danym razie 
bezzwłocznie wdrożyły postępowanie karne za niepo- 
siadanie świadectwa wzgl. posiadanie nie właściwego 
świadectwa przemysłowcgo. Leży więc w interesie 
samych płatnił
ów, azeby z wykupieniem świadectw nie 
odwlekali na ostatnie dnie grudnia, gdyż wtedy łatwo 
zdarzyć się może, że z powodu natłoku w Kasie świa- 
dectwa takiego w wymaganym czasie nie uzyskają. 
....

...zr.;r
-:'tl.I,

_ 2---

:::__.,....". . 


Stanisłat
 


W dniu .23. listopada br. zmarł Stanisław Przy- 
bY5zewski. Smierć zaskoczyła go pod Ino\\lrocławiem 
w pobliżu Łojewa, w któiym się urodził w maju 1868 
(Myśl Narodowa z 1. 12. 1927 .1\"Q 25). 
Był młodszy od Kasprowicza o lut osiem. Miał 
lepsze niż bmten warunki wYff'stu, pochodził bowiem I 
(jako syn nauczyciela) ze środowiska bliskiego dróg 
górnych w cywilizacji pclskiej; ulegając jednak ponę- I 
tom idei mi
dlyn3rodowej so..:jHlizmu i mrokowi życia I 
wielkomiejskiego w Berli,lie, pozostawał w tem mieście i 
zbyt długo. Podążył tam na studja naukowe \V r. 1889 ! 
i w ciągu sz.eściu lat pobytu stał się rozgłośnym w pe- I 
wnych koł3
h pisarzem niemieckim. Zaczął od służby I 

 partji s0cjal-demokratycznej (pod kiewnkiem Bebla), 
która Polakom dawiJła środki materjalne na wydanie I 
"Gazety RobotniLzej", potrLebnej do agitacji głównie I 
na Śląsku Górnym. Przybyszewski był redaktorem i 
"Gazety" w Ic:
tach 1891-2. Talent liter
cki pociągnął I 
go jednak ku lv\łodym Niemcom, ktÓrzy wówczas wy- I 
twarzali warunki ideowe dla nowej sztuki. \V tej at- 
mosferze Przybyszewski napisał do r. 1895 dzieła: 
Zur Psychologie des lndi\'iduums . Chopin und Nitz
che, 
da Hausson). Totenmesse, Vigilien, Homo sapicns 
ł człowiek obdurzony ro
umem) (trylogja), De proiundis 
(z głębokości), LJtauskinder, In hace lacrimarien va!le, 
Die Senagoge 'des Lataus, Das grosse Glueck, Epipsy- 
chidion. Przybyszewski si 


"Przeszczepiony z ziemi kujawskiej na grunt obcy 
w 8eriinie w obcowaniu z art.ystami ponurej północy 
i 1\1łodymi Niemcami, przejął S!ę wszelkimi zarazk.mlJ 
dek3dentyzmu (kierunek z hvórczości artystycznej i 
literackiej, uwydatniający objawy rozkładu 'cy\vilizacyj- 
nego) i modernizmu. 
\V roku 1898 Przybyszewski osiadł w Krakowie 
i tu od wiosny 1900 f. red6łgo
ał "Życie", które było 
organem i
1łodej Polski. \V "Zyciu ot pracował także 
\Vyspi;)ński, który poszedł całą treścią s\'Tego ducha 
naprzekór prąd
,,\'i inną drogą niż Przybyszewski, od- 
rywając sztukę od zirmi i swojego cz
su. \Vyspiaf1- 
ski zniżał się na ziemię po to, by nabr2ć siły do 
dalszego lotu. 
Gdy zaczął Przybyszewski piS3Ć po polsku, od 
razu Chmielewski ocenił j
go piólO: ,,\Vładcą jest 
PrzybyszewskI języl{a polskiego. I pięknem nasze- 
go języka tak się lubował, że raz po raz zdumie- 
wał się, jak języ!{ polski niesłychanie się rozrasta, 
piękuieje, \\' niepojęty sposób się wyksztDka i bO
3ci". 
A w książce "Szlakiem Duszy Polskiej" pisze: "I tym 
najważniejszym, kulturalnym wydc:skon3i
nielp go do 
naj\\'yższych granic. których ogromu b

v(:ze innych 
języków pozazdrościć n
m lr.O
ą j zazdroszczą, o ile 
są \V stanie całe jego bogactwo objGć, wyprzedz-iła 
Polska Europę o c3łe wieki"'. To też krytyka literacka 
stawia Przybyszewskiego ze wszystkich pisarzy I
aj- 
bliżej Słowackiego. - 
Stanisław Przybyszewski w 
\Vcj i.H2żliwości duszy 
, podobny do Szopena. 'którego utwory grywał jak bo- 
daj nikt inny, ukochał cały n:!ród polski. Za!Jewne. 
że ukochał w sliachetnej swej duszy "cierpienia i nę- 
dzę ludzką", tę świętą a biedną, przykucllięłą dolę 
Kujawiaka" i dlatego pragnął przedewszystkiem praco- 
wac dla _pracujących i wydziedziczonych". tO. n.)
		

/os_1927_12_17_nr10000006_0001.djvu

			\.. 


Str. 6. 


ORĘDO\VNIl( URZĘDOWY 


Nr. 100. 


KRONIKA MIEJSCOWA. 


- Z Towarzystwa śpiewu "Halka". Przy 
dość licznej frekwencji członków czynnycl1 i nieczyn- 
nvch odbyło się w ub. niedzielę zebranie towarzystwa 
śpiewu Halka o godz. B-mej wiecz. w sali Hotelu 
Centralnego. Zebranie zagaił zasłużony prezes pan 
F. Synoracki. Przystąpiono do obrad, których najwa- 
żniejszem punktem była sprawa odegrania przepięknej 
komedjo-opery JlSkalmierzanki" Kamińskiego. Po 
krótkiej dyskusji dokonano wyboru amatorek i amatorÓw 
których skład jest nadzwyczaj dobry. .Reżyserję 
obejmie czI. hon. tow. p. Jan Piasecki, całość zaś 
a nadewszystko śpiewy spoczywać będą w rękach 
niestrudzonego dyrygenta p. J. Perla. Nie wątpimy, 
że przy tak doskonałem kierownictwie przy takim 
zespole amatorów "S:\almierzanki n wystawione w d:1in 
19. lutego będą dla Szubina i okolicy atrakcją nie 
lada i że Halka występem tern zdobędzie znów dużo 
sympatyków i nowycł;1 członków. 


- Zebranie zarządu \V. T. K. R. V.,r ub. 
poniedziałek, dnia 12. bm. odbyło się w gmachu 
Stnrostwa zebranie Zarządu \Vielkopolskiego towarzy- 
stwa kółek rolniczych oraz prezesów wszystkich kółek 
rolniczych w powiecie szubińskim. Obmdy były b3!dzo 
ważne i ciekawe o których napiszemy w jednym 
z przyszłych n-rów. 
Kółko Rolnicze w Szubinie zapowiada, że 
w dniu 8. stycznia odegra piękną sztukę ludową 
"Lewica Prawica". Bliższe szczegóły późn!ef. 


Kółko włośdańqkie kontroli mleczności. 
D:lia, 7 grudnia rb. o godzinie Ił-tej odbyło się 
w lokalu p. Firias8wej w Szubinie założenie kółka 
kontroli mleczności na którem przemawiał p. kontroler 
Kla\\"ek podczas którego wytłomaczył zebranym o ko- 
rzyściach płynących' z takiego kółri:3. 
\"1 tyrp samem dniu odbyło się takież zebranie 
o godzinie 9,30 w Kcyni w sdli p. Błażejewskiego. 


- Walne zebranie Ch. Z. Z. rzemieś:ników 
rolnvch. \V ub. niedzielę, dnia l l. grudnia rb. odbyło 
się \\' sali p. Budzynskiegu w Szubinie walne zebranie 
filji rzemieślników rolnych Szubin. Po złożeniu spra- 
wozdań przez poszczególnych członków zarządu z ca- 
łorocznej pracy przystąpiono do wyboru nowego 
zarządu w sk
ad ,któ
y weszli EP' 
afiński
 Szy.

owsk.i, 
Kausa Baszkt,::wlcz I p. RucmskI. Do KomisJI rewI- 
zyjnej Vt y::'rano pp. \"liśniewskiego, Tomaszewskiego 
i Krupskiego. 
Poczee: delegat okręgowy p. Stawicki wygłosił 
obszerny referat w ldórem omówił przebieg rokowań 
Jl'iędzy pracodawGJmi a pr:Jcobiorca.ni rolner.
i w To- 
runiu. \V k01lcU \\ yłoniła się ożywiona dyslU1sja 
podczas której przemawiaii m. i. pp. Wiśniewski. 
Szvł-!1kow
ki i inni. Ubolewano również nad tem, :te 
niektórzy pracodawcy uiszczają się z wypłat po dwuch 
miesiącach dopiero a ziemniaki dostarczają zmarzłe, 
Pod koniec zebrania uchwalono podwyższyć składki 
7- l zł. na 1,50 zł. na rzecz pisma zawodowego 
"Świat Pracy". 


- Zebrania Tow. Urzędników w Szubinie. 
Zapowiedziane na dzień 14-go grudnia 1927 roku 
zebranie miesięczne towarzystwa Urzędników wbrew 
złośliwym wersjom, że skończy się fiaskiem, sromotnie 
zawiodło. Było bowiem tradycją od niejakiegoś czasu 
w gronie urzędników, że zapowiedziane zebrania koń- 
czyły się w rezultacie odwołaniem. 


Tą r3zą jednakie było inaczej, "tempora mutan- 
tur et nos mutamur in illis" . . . . . Punktualnie 
o godz. 20,30 (nawiasem mówiąc tylko z 30 minutowem 
opóźnieniem) zagaił p. prezes Kowalczyk zebranie, 
dziękując licznie zebranym członkom za prlybycie 
z następującym porządkiem obrad: 1.) Zagajenie 2.) 
Odczytanie protokułu z ostatniego zebrania. 3) Spra- 
ł wozdanie kasowe z oiltatniego przedstawienia i zabawy 
tanecznej. 4.) Wybór komisji rewizyjnej. 5.) Przyjęcie 
nowych członków. 6.) Sprawa składek 7.) Si)faWa b
Ju 
maskowego. 8.) ,y olne głosy i wnioski. 9.) Zakoi
c
euie. 
Po odczytaniu protoJmłu z 0statniego zebr3uia 
przez sekretarza tow. p. Szmacińs
ieg\.), zdał wyczer- 
pujące sprawozdanie kasowe skarbnik p. Nowak, we- 
dług ,którego aktywa majątku towarzystwa przedsta- 
wiają się dość dodatnio. Trudniejszym natowiast był 
wybór komisji rewizyjnej, gdyż niejedni członkowi(: 
uchylali się, cd przyjęcia tejże funkcji. Smutny f.
kt, 
ale niestety prawdziwy. 
\V konkluzji wybrano przez aklamację komisję 
rewizyjną z p. p. Springera. Banaszaka i Kaczmarka. 
Punkt 5 obrad 7akończył się zatwierdzeniem 
. pp. Szumlnńskiego i S:
rzypczaka na członków tow. 
urzędn. \V dalszym ciagu p. prezes Kowalczyk w swcm 
przemówieniu poruszył drastycznq, a tak nieodzowną 
dla bytu .tow. kwestję płacenia składel< przez człon- 
ków, w której apelował, 
by członkowie zalegająci ze 
składkami wnet takowe uiścili i aby raz towarzystwo 
mogło stanąć na należytym poziomie kulturalno-spo- 
łecznvm. 

Punktem kulminacyjnym zebrania była sprawa 
dorocznego balu maskowego, na którego to temat wy:' 
wiązała się szeroka dyskusja\ \V rezultacie ukonsty- 
tułowano komisję zabawową z następujących pp. Mo- 
niki Różewiczównej, Bronisławy Ciszakównej, Zielińskie- 
go. Snopka, Kaczmarka, Baszczyńskiego i 
krzypczaka. 
której zad3nicm j
st się już zająć przygotowani
mi do 
tradycyjnej maskarady. 
W wolnych głosach i wnioskach wniósł p, prezes t 
 
Kowalczyk projekt zmiany lokalu l1rzęd., który wobec 
nieaktualności i uZdsadnionych wywodów; pp. Dra. 
Iglatowskiego, dyr. \Valkowskiego i naczeJ. sekr. S4d. 
Zielińskiego nie znalazł aprobaty wśród członków 
i tern samem musiał upaść. 
Po krót!dej jeszcze, a dość ożywionej dyskusji 
p. prezes Kowalczyk solwuje zebranie o godz. 21 'u. 
la gerbe. 
 


- Z Tow. Powstańców i Wojaków. \1.1 ub. 
niedzielę o godz. t5-tej odbyło się zebranie Tow. Powst. 
i \Vojaków połączone z obchodem Powst
nia listopa- 
dnwego, w saE Domu Polskiego. Najsampienv p. prezes 
Głodek zagaił zebranie a p. Kempiński w zastęp
twje 
sekretarza odczytał protQkół z ostatniego zebrania. Zywa 
dyskusja wywiązała się nad kwestjq urządzenia gwiazdki 
która jednak nie doszła do skutku pomimo że wybrany 
był już komitet. Gwiazdka. ze względu na brak fun- 
duszów oraz niemożności zbierania datków towar7.Y- 
stwo urządzać nie b
dzie. Po załatwieniu tej s;Jrawy 
p, Strauchman wygłosił krótki lecz treściwy odczyt 
o powstaniu listopadowem nad którem wywiqzała się 
krótka dyskusja w której przemawiał p. prezes Głodek. 
Odczyt choć nie dłngi ujęty był od sdmego rozbioru 
idąc po linji wypadkow zakończył na cZ.łsach obecnych. 
Po przyjęciu 4 nowych członków prezes zakomunikował 
towarzystwu że do grona członków przyjęto wielce 
zasłużonego powstańca z roku 1863 p. Wiśniews
iego 
z Szubina a którego -życiorys powstańczy odczytał p. 
Sledzikowski. Następnie odbyło się uroczyste wręcze- 
nie krzyża, Okr. nagr. wędrownej za strzelanie zdoby- 
tej na ostatnim zjeidzie przez p. Michała Szramkow- 
skiego komendantowi towarzystwa.
		

/os_1927_12_17_nr10000007_0001.djvu

			Nr. 100. ORĘDOWN IK 
\V wolnych głosach zabierali głos pp. Kalka, 
Alwin, Synorackj, Koziołek, Iv1asłowski i Strauchman. 
Ostatni przemawiał na temut historji Pow
tania \\Tiel- 
kopol:
kiego Oiaz koła dla bada11 historri powstania. 
Po wyczerpaniu się porządku obrad p. prezes solwował 
zebranie hasłem Wolność. 


- Gwi14zdka u Inwalidów. Staraniem Zarządu 
z prezcsem p. Waligurskim na czele, koło Inwalidów 
W ojennych w Szubinie urządza jak w ub. latach tak 
i w tym roku uroczysty obchód gwiazdkowy, niosąc 
pomoc materjalną najbiedniejszym inwalidom wOjennym 
oraz wdowom i sierotom po poległych na wojnie. Nie 
mając na cel ten własnych funduszów związek zwraca 
się za naszcm pośrednictwem do pp. Obywateli za- 
możniejszych o łaskawe poparcie akcji przez zaofiaro- 


U R Z Ę n 0 \V y Str. 7. 
\yanie datku bądź to w gotówce lub naturaljach, by 
w ten !-posób ulżyć naj nieszczęśliwszym ofiarom wojny, 
gł6d i nędzę cięrpiący. 


\ 
\ 


- Przyszły karnawał zapowiada się bardz'J 
i obfity w różne spekblde. Na pierwszy ogień wystę- 
! pują Rolnicy, którzy w dniu 8. stycznia odegrają 
I "Prawica i lewica". Dalej Bractwo strzeleckie odegra 
I w dniu 15. stycznia piękną sztukę amatorską. Również 
I Tow. Pą-wstańców i Wojaków I:1fządza obchód oswo- 
bodzen:a połączony z zabawą. W końcu tow. śpiewu 
Halka wystąpi z komedjo operą Skalmierzanki, grane 
tu przed 20 laty. Oprócz tych zapowiedziane są różne 
bale jak królewski, maskowe urzędników i inne. 
A więc karnawał stara się każdego zadowolić. Co kto 
lubi, będzie wybór. 
 ,... ,, _

._
_ _ _'_' r£- .Jt.___ _ '''
 .._:. :
 


. 


Bank Polski 
płacił dnia 15 grudnia Hł:27 r. za : 
dolary amerykańskie 
funty szterlingów 
franki szwajcarskie 
franki francuskie . 
marki niemieckie . 
guldeny gdańskie 
szylingi austrjackie 
liry włoskie ' 


-8,84 
43,32 
l'il,41 
34,96 

] 1,6!} 
173,00 
125,15 
48,16 


PJody rolnicze. 
Poznań, dnia 11 grudnia 19'27 r. 


38,50-39,50 
46.50-47,50 
3:i,OO-35,- 
39,50-41,- 
32,50 - 34,25 
-57.- 
-55',50 
67,00-71,- 
2R.OO-29.()0 I 
27,50 -28,50 
61,00-68,- I 
48,--58,- 
60,--8:',- I ' 
63,--73,- I 
5,80- 6,- 
3,(:5 
5,,40 


. 


Zyto . 
Pszenica . . 
Jęczmień przemiaławy 
Jęczmień browarowy 
Owies . . . 
Mąka tytnia 651)/0 z wł. stan. 
o. 70°/0 z wł. stan. 
Mąka pszenna 65°/0 z wl. stai1. 
Otręhy 1.ytnie 
Otręby pszenne 
Rzepak 
Groch połny 
Groch Viktoria 
Groch Forgera . 
Ziemniaki f:łbryczne hj% 
słoma praso\vana 
Siano lutne . . . 
Usposobienie ogólne 5pokojne. 


,
 '... I J.... ,,--. . .... ".

"r .-:..-... , lo ....... _.I!:.
 
, 


.'ł'
L. 
\.;.
.
. .1.-." .:: 


. . 

 · V 
. 4f.t b 
 11 " 
: 
_

 
 h 
,..,j . 


 _ r Eą!J.

.!1' b ll:

D
i

'
8I
 I 
a 
 fAJ - 
 
 
 \l..» . 
 roi Ut 
,,
 t. \: 
 

 
we 
"ie5z

ach ł:fls odbędzie się na borostwie -\ 
dnia 22 grudnia rb., o godz. 10. ! 
ZfinZĄD
 


#JI "ł 
) 
 1't 
('J 


I 
dr .eWi1 aka(jG
!reg I I 
1 
u'" · GW eU. i o
ało 
 e.
 o 1 
odb
dzie się na probostwie w S
moJllęsl(ach 1ł 
v\le vvtorel<. dnia 20 grudniR br. 
I 
I 
o godzinie 11-tej. I 
Ra
a i),u.afj
lna. J 


-
 y 
"f ./ 
. 


g 


'. 


-" ........
 ... .
..;.. -"t..
 ..... '. .......... _... 4- . 
 


'. ""'.,_\:."'...... 7 
 -< 
.
 
'i.. 


;; 
y .,'0.{; ../..- , .", 
- 
 
 

- Pokrywanie dacnó\y \;",,,,"- 
miedzią, cynkiem, papą, .
 
oraz smolenie takowych. -=- 
Za!<łada-nie okapów 
dla budowli. oraz 
-<;:\}1 dzwonków elektrycznych. 

 " 
;\ Wszelkie prace w zakres blacharstwa I'" 

\ wchodzące wykonuję spiesznie '"
 
t \ i po c
nach niskich. 

. Teodor Erdmann 
'- 

 mistrz b!zcharski 


 Szubin, uL 3 Mzja 7. /::. 

 ' . 
;... . . :f'- :«'- 
..

_ a .., Jł
 
 

\k_ ,...- '.M - 
- .' 
Gwarancyjne Towarzystwo 
Rzywno - Dąbie-No\;ve 
zwołuje na dzieli 29-r;o nr-vdnia 1927 r. 


t;; 


.
 ' 


.\-;-' 


\ą:ąlne zgromadzenie 


z następującym programem: 
1. wydzierżawienie cła szosy spółkowej jednemu 
z najwięcej d
jących, 
2. wydanie zwózki żwiru, 
3. wolne głosy. 


Zarząd. 


-
 .. 


it." lłllł

!

:
 ,- ,-... ;';1:'1' i r-;Ią,!:
.! .' ol.' 'I... :nw ......'-i ,..... -
- 

-<
. . 
 
Idl
'IJt:", ". I . "i.. _I.' '." _ ...11 .J 
....
 
.....łt.,t,---..-- 

.- ... ---.-.....- --- - .L
 
 
.......-.l T --.,...- {ryte PO\V02::I, 
d 
 te eleganckie karet
{t, 4-osob. 


liiI!m:!I!

IIIJ;llim;i! fu korzystnie na sprzedaż. lJ [iII!i::m j :mmii!
m;! 


Bronisia\v Stróże\!Vsł	
			

/os_1927_12_17_nr10000008_0001.djvu

			Słr. 8. 
--,.. 
_
ł 

 


ORĘDOWNIK URZĘDOWY 
'-'..ii /.ił.-. : 
 . ot, 
_.....
---.- - 
-- 


.- -..L.. 
-,"- -. 

 


.. 
,. 
u- 
C' 


Zawiadamiam P. T. Publiczność miasta Kcyni i okolicy, 
że wydzierżawiłem nowowybudowany 


ń>A_  
. . 


M-L-Y-N 


P-A-R-O-W-Y " 


................as........ s .................. e .............................................................. 
.............B....8
.....m.....
...s........
........... ................................................a... 


,. 


.. 


\ 


Z poważaniem 
StanlSłaV\f Zielił-1SkL 
Właściciel firmy "Merkury. w ł liil!lllm!iili::llllltl!l
i::I!I:Fl!lmI:JH!!lJ;H!IImmi!m
!"il!!I!!!lilllm!l!1i11
!!:i;imllil!ll:!:lIłI!II:
:l!lIimmmillll
 


 . Szanownym Gościom! - I 
 !' 
-- donoszę, iż urządz
m dnia 19. XII. '" -,-w.;'.r.
 
 I 
::: 'F E a - '" C'.'; h i 41'" i ta .
':;
;;:;""
 r: I 

 I 
._I
pr OU.J6i1
, :
'r 
 ..
 
 r 
x= ......_............D....rs..r....a...D........M..
.....
__.
.....4._...e . 
I wobec czego polecam = 

 białą kiełbasę z kapustą, l , 
;; świeże kaszóvJki, II 
oraz prima nogi wieprzo\.ve. -- 

 RestauracJZJ Dv'orco'
.!a 
-- Szubin. _ 

ll!lIillllmm!1 ililiIł:llml; 1::i'ii!TiF:illffi:!iliIIlilili: l:il:illhlliJ:lllli!
i:m:;!!lIiaiill!ii!I:I!lmalllmIilI!lIlU"IIIIIII
 !! ;ulit
:III
u
!liiillii:lil!m!l!ii!ii!!I!!
!mii;mim!li
i!!I!!i!iil!
lill!!I:
lillllill!!iu!I:!I
ii!r:I!I!!lill!111 :f!l
 
__ _-""t 
== Ofiarujemy z naszych składnic w Szubinie 
2 
_ --= i w Kcyni po cen3ch kor-zystnych ł =-__ I 
- - oss:ę żyłnrą i p
zefiną. makuchy = -: i 
słonecznikowe, rzepakowe i lniane, - 
 I 
kukurydzę, śrót z kukurydzy i mąkę rybią. = --= 'I 
Ofiarujemy na sezon wiosenny: - I 
azotniak, saletrę chilijską, 5uper{osfa t, ;-=
 
surofosfat, tor
asynę, soi e potasowe = ,I 
krajowe i wysokoprocentowe, oraz keł.i!1!t 
 ł 
stebnicki na dogodnych warunkach kredy to- ---= 
wych z dosta\\:ą począwszy od stycznia f. p. =-

 
Oddajemy z naszych sldadhic 
 - 
mą
ę PSZCIU1ą i żytnią, 
 
kupujemy wszelkie 
--: 
zboża i ł(q);nicz)'ny ==== 
po najwyższych cenach dziennych. :.
 
Mamy zastępstwo 7wiązkowej Centrali - 
lv\aszyn (Rolniczych) - Poznań. _ 
..lłOJL.L Tifi". s= . 
J -- 
Spółdzielnia Rolniczo- Handlowa. 


 
::s:= 
_ SZL
bi
 Tel. 3. 
cynia Te
. 18. =--= 
= ;,
 

1! 
iiiii!!!!I!lljłhmiiilimffi!mmmvlmlffim;;mm
ffim;m!!!mm
m;
illlllliilm!!I:!iiillllmmm:llimm [fr-=- 


:;
 

- 
-= 

c 

 
!;:
 


 
a::= 
=== 
=-= 


. . 
-
,-; " 
 " 


f .;
.
""..:,,...l'- 

 '(....... aL- 


.
 


. 


f 


S \ Im 


Nr. 100. 
Por7ądna 


:Jo 


.. 


. 


CCI 


która umie gotować, moZe 
się zgłosić od 1. I. 1 Y28 f. 
Scn-Cko"'skl
 
pow. lek wet. Nakło. 


1,,1 


upuj 
nalcDki na ' 
" 


i\ 


t 

. 


.. 


-i 
'-<: 
..- 
r:: 
- 


erą 
tI:> 
N 
(t 
..- 
'-<: 


, -. 


ień 
i 


z nowocz
snemi urządzeniami, własność p. Ponieckiego z Byd- 
goszczy, położony tuż pod miastem koło rzeźni mieskiej. 
Równocześnie zaznaczam, że będę się starał jak najsumienniej, 
każdą mi powierzoną pracę wykonać ku zupełnemu zadowo- 
leniu Szanownej Klienteli. \Vierzę, że Szanowna Publiczność 
poprze nowe przedsiębiorstwo, gdzie znajdzie zupełne zadowo- 
lenie, bo mojem staraniem będzie każdego rzetelnie obsłuZyć. 
Za przemiał od 1 ctr. pob:erać będę 13 f. 


.J J... 


"'I'  


Dla wygody czytelników moich zamieszcz31l1 
poniżej kwit abonamentowy; tydl wSZystkICh, którym 
chodzenie na pocztę spr3wia trudności,. proszę jeden 
kwit, odesłać na poczt
, a listowy zgłosi się po przed- 
płatę przy najbliższej sposobności. Zamówienie 
proszę uskutecznić przed 25. b. m., gdyż tylko wó- 
wczas doręcza poczta dostawę w
zystkich egzemplarzy 
bez przerwy. 


II 


'"'C 
o 

 
-:= 
-. 
_. 
-- 
o 

 

 
:3 
rt 
N ::: - 
.., :1 
N 
o .(D .rtI 
o. C. 
- 
ro - ::J 
:::T "tj Co> 
-. o N 

 n 
 
:3 N 
-- II'> 
Q) O ;o;- 

 O 
"'O 
 
e :7Q 
O a. 

 c 
'-<: :>f" 
.... 

 s.> 
c.n C. 
N :::o 
n> '< 
_. 

 
en o:. 
t:: -. 

 
::; ClI 

 
'-<: N 
I» 
:;II;" 3 

 
 
_. 
 
...- 
t:: 
 
........ 
'--o .f» 
n> n 
3 
 
oq 
'< 
 


_ O I 

 .., 
c..-:::J.(l) 
g..rJ a 
0"0 

 o O  
..... -ł 
<;-J 

rJ_. 
...-
 

 " 
NCfJ C 
'< N 
.::-c'" 

 V N 
C _.1'7\ 
e- ::J.",II 
g. W a. 

"O 

:-
 
'< 


en 
N 
s:: 
er' 
.... 
:.1 


:E
 
'-<: -. 
o. n> 

_. 
:3
 
ii)'n  
- 
:--- r5. 
en 
;T::" .E). 

 n 

 en 
-. - 
£;'-<: 
- n 
N 
_ n> 
tD :3- 
ł..:;J 
CI) - 
. 
 
tv 
00 


n 
N 
D) 
Ul 


"'O 
.... 
t-.; 
n> 
o. 
"'O 
- 
c:I 
...- 
'< 


- 
... 
. 
C' 


n 
n> 
:3 
I:.) 


::; s . 
fo) '- 
N 
pl 
:1 
O. 

 
.... 
Ci) 
::s 
-. 

 
O 
... 
ot!) :Jr: 
z c.. 
_. o :e 

 =E 
n> 
....... ::J -. 
"C .... .... 
;r.- 
e 
 
O- 3 
"'O c: 
-. 
en -. 
Q) ... ID 
:J N 
'< .(!I fi' 

 
N O -. 

 
 .m 
:J ... 

 fD 
C3 at! N 
:E O ::I 
Q) :2 '< 
" 
'O 
O 
$. 
.... 
J» 
,. 
f1I 
N 
s:: 
U'" 
.... 
:2. 
fil 
p;'" 
-. 
. 


l 


O- 
:1 
I:,) 


Za dzi8ł urzędowy odpowiada Starostwo, za ckiał nieunędow, J. Kapsa, Szubiu. 


I