/os_1934_03_31_nr2500001_0001.djvu

			119 
... 
. . 
I 
 
....... ". : 
." 
"" " 
.. 
-x' 
'( -' 
." ':"" ,. .. 
- , 
"j J ".- J 1 
... .; b 
 


...... 


l '  
, .. ;-; 
. 
.
 lo." '. t 
,J- '.' 
. , .... 
.. , 
.. r'J, :. 
, ,. 
: 
 

' . ... '. 

. .. 
. A 
... 
ł.' oL,. I 
j- 
 
:" ," 
. 


Orędownik powiatu szubińskiego wychodzi dwa razy I 
tygodniowo i to w środę i sobotę. Przedpłata mie- 
sięczna tak \V miejscu jak i na poczcie zł 1,22.  


. 


.. .... :.Jo 


': 


r...... 


,,:!k.. J 


'-, .- 


G. 


": 


Ogłoszenia przyjmuje się za 'opłatą 7 gr od włersza 
milimetrowego na stronie 4 łamowej. AdI1liDistr
a: 
Szubin, ul. Paderewskiego NQ 7. - Telefon XQ 25. 


:N 1-. 
d 


(lok Iii 


I 


Szubin, dnia 31_ marca 1934 "r. 


TREŚĆ: Poz. 128 Rak ziemniaczany i sposób jego zwalczania. 129 Udzielenie .
xeq1tatur. konsul. gen. Rep. Esta-Rica. 130 Udzie- 
lenie .exequatur" Kons. gen. Peru. 131 Obwieszczenie o dniu rozeSłanill nakazów płatniczych na zryczałtowany podatek przemysłowy 


Poz. 128 
Rak ziemniaczany i sposób jego zwalczania. 
Rak ziemniaczany jest chorobą grzybkową Cho- 
roba t& dostała się do Polski z Niemiec z ziemniaka- 
mi, któreśmy tam nabywali d.) sadzenia. Mają ją 
właśnie te województwa. które R
aniczą bezpośrednio 
z Niemcami · więc województwa Sląskie, Poznańskie i 
Pomorskie 
Rak ziemniaczany przedstawia się \V postaci ro- 
śliny na kłębkach i na podziemnych częściach łodygi 
i ro7łogó"'. Nowoh\'óry z p'-Jclątku jako małe, biała- 
we brodawki powstają w miejscach. gdzie ł(omÓrki 
zachowują charakter hłonkowaty a więc na bardzo 
młodych drobnych' I>ulwach la całej przestrzeni. póż- 
nirj Zznoszenia zGrazv mogą być resztki ziemi w wa- 
gonach. Roznosicielami raka ziemniaczanego mogą być 
. \\ reszcie zwierzęta gospodarskie i ptactwo. prawdopo- 
dobnie zarodnie trwałe nie tracą swej żywotności, 
przechodzą przez przewóJ trawienny i z nawozem ła- 
two mogą się dost
ć da ziemi. 
Na chvrobę raka ziemniaczanego naj'Jgrdziej na- 
rażon
 są warzywniki i małe gospodarstwa w miejsco- 
wościach fabrycznych, gdzie prze7.'szereg lat wysadzają 
ziemniakami stale na tym samym kawałku ziemi, na- 
woźonym często rozmattemi odpadki:łmi. \V gospodar- 
stwach większych, w których stosuje się prawidłowy 
płodozmian, występuje on znacznie rZ3dzjej. 
Tyle o samej chorobIe, a teraz o jej skutkach. 
Plon ziemniaków. jak widać z PO\\'yższego opisu 
może być znacznie zmniejszony, ponieważ część już 
gnije przed wykopkami. reszta zaś wykopana psuje 
się bardzo łatwo, winna być 
obec tego spasana i to 
w stanie ugotowanym. Jeśli zaś właściciel takiego, 
pola nic sobie z tego nie robi albo też nie zauważy 
 
że ma taką chorobę, to przy następnych ziemniakach, 
które mu na tern polu wypadną w płodozmianie. choć- 
by to było po sześć i więcej latach, a nie dwa lub 
trzy. zobaczy przv kopaniu z przerażeniem, 
e ma 
 
ziemi nie ziemniaki. lecz li tylko, lu h też w ogromnej 
ilości same gąbczaste potworki do nIczego niezdatne. 
Lecz mało tego, bo skoro taki rolnik ma już \V 
jednem polu raka a nie wie o tern lub nie uważa, to 
może sobie w krótkim czasie pozarażać swoje pola, 
czy to za pośrednictwem obuwia, narzędzi rolniczych. 
kół, bydła, czy też przylegającej ziemi do zebranych" 
płodów z danego pola. 
Jak się uchronić od raka ziemniaczanego i co 
uczynic w razie jego ,pojawienia się? 
1. Nie aprowadzić i nie sadzić ziemniaków po- 
chodzących z 'okolicy gdzie rak występuje. 
2 Nie uprawiać ziemniaków co roku na tym sa- 
mym gmncie, gdyi na takich gruntach najczęściej po- 
jawia się rak. 
.3 Uprawiać tylko odmiany ziemniaków ral\ood- 
pornych, wymien;onych w powyższym na wstępie wy- 
kazie.
		

/os_1934_03_31_nr2500002_0001.djvu

			4. O każdym wypadku stwierdzenia raka lub tyl- 
ko podejrzanych objawów choroby, należy. z
raz (24 
godzjn) zawiadomić sołtysa wzgl, przewoamczącego 
obszaru dworskiego i dostarczyć mu 
r6bkę chorych 
w szczelnie zamknjętem pudełku drewmanem. lub bl
- 
szar:lem (a nie w worku) celem daIslego skIerowama 
do Starostwa. 
5. Od chwili powzicftia podejrzenia, że pojawił 
się rak ziemniaczany z gospoda
stwa nie 
olno wy- 
wozić ani wynosić ziemniaków, tch od
adkow (obJe- 
rzyn, łęcin i t. p.) roślin o o
opowych. I ce.bul?
ych, 
wszelkich roślin z Korzemaml, chwastow, Ziemi t na- 
wozów »aturalnych. 
6. Ziemniaków z gruntu zarażonego nie. wol
o 
używać do sadzenia, 3 na p
kar":1 i na pa
zę Jedyme 
po ugotowaniu lub uparowamu. Ole w
lno I.ch też pł6- 
kać we wodach bieżących (rowach) aOl 
toJących .(sa- 
dzawkach, jeziorkach, stawac
)o \Vszelkle o odpadkI ta- 
kich ziemniaków należy spahć Jub zakopac na 
łę
o: 
kości przynajmniej 
,7
 .clJ!, oddal?nego. co naJ.mmeJ 
5 m od studni, gnoJowl1l J wszelkich wodo Doł ten 
następnie winien być odkażony formaliną. 
Szubin, dnia 26. marca 1934 r. 
Kierownik Starostwa Powiatowego 
- (-) Dąbrowski 


Poz. 129 
Jako honorowemu konsulowi generalnemu Repu- 
bliki Esta-Rica na obszar Rzeczypospglitej Polskiej z 
siedzibą w W.arszawie zo
ta
o udzielone "exequatur" 
p. Józefowi Swiatopełk-Mlsklem
. 
Powy:lsze podaje się do publicznej wiadomości. 
Szubin, dnia 2H marca t 934 r. 
Za Starostę Powiatowego 
(-) Połtowicz, referendarz. 


\ 


Poz. 130 
Jako honorowemu konsulowi generalnemu Peru 
11a obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą 
 War- 
szawie zostało udzielone "exequatUI" po JanowI Roz- 
1worowskiemu. 
Powyższe podaje się do ogólnej wiadomości. 
Szubin, dnia 26 marca 1934 r. 
Za Starostę Powiatowego 
(-) Połtowicz, referendarz. 


120 - 


Poz. 131 
Obwieszczenie o dniu rozesłania nakazów płatni- 
c%ycb na zryczałtowany podatek przemysłowy. 
O terminach płatności tego podatku i o trybje wno- 
szenia odwołań i z.a
aleń. 
Na zasadzie 
 7 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 30 stycznia 1934 ol. (Dz.UoR.P.Nr.13,poz. 111) 
zawiadamia się płatników, podlegających w myśl 
 l 
tegoż rozporządzenia zryczałtowanemu podatkowi prze- 
mysłowemu od odrotu, że dnia 30 marca br. rozesłano 
nakazy płatnicze na zryczałtowany podatck przemysło-_ 
wy za rok 1934. 
Zryczałtowany pod2tek płatny 
est w cztere
h 
równych ratach w następujących termmach: 15 kWIe- 
tnia. 15 lipca. I
 października i 15 grudnia 193
 r. 
N iewpłacenie podatku w powyższych' termmach 
spowoduje przymusowe ś
iągnięcie. wraz z o
owi
zu- 
jącemi karami za zwłokę I kosztamI egzekucYJnemI. 
Od nakazów płatniczych na zryczałtowany poda- 
tek mogą być na podstawie 
 12 powołanego ro zpo- 
rządzenia wnoszone odwołania za pośrednictwem 


 
danego w nagłówku Urzędu Skarbowego do .KomlsJI 
Odwoławczej podatku przemysłowego przy IzbIe Skar- 
bowej w Poznaniu w terminie najpóźniej do dnia l 
maja br. 
Odwołania te mogą dotyczyć wyłącznie spraw: 
1. pociągnięcia przedsiębiorstwa do opłaty zryczał- 
towanego podatku przemysłowego od obrotu 
wbrew przepisom 

 I i 2 rozporządzenia, 
2. niewłaściwego zaliczenia do grupy ryczałtowej. 
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku 
uiszczenia podatku w przepisanych terminach. 
Spóźnione odwołania pozostaną bez rozpatrzenia 
Nadto w terminie do dnia I maja br. służy pła- 
tnikom prawo wnoszenia zażaleń w sprawie 
niezaliczenia przedsiębiorstwa do rzędu przedsiębiorstw 
. opłacających uyczałtowany podatek w myśl powoła- 
nego na wstępie rozporządzenia. 
Zaznacza się, że w myśl 
 14 rozporządzenia u- 
staje dla przedsiębiorstw, podlegających w roku 1934 
zryczałtowanemu podatkowi przemysłowemu od 
br
tu 
obowiązek uiszczania zaliczek na rok 1934, wymlemo- 
nych wart. 56 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o 
państw. podatku przemysłowym. 
Szubin. dnia 30 marca 1934 r. 
Naczelnik Urzędu 
wz. (-) J. Kubis podreferendarz. 


II 


... 


. 


Dział nieurzędowy. · 
z m a rtwy c h w s ta n i el 


--------------------; 
: . 
· ł WSZYSTKIM SZAN. CZYTELNIKOM, t 
t WSPÓŁPRACOWNIKOM ORĘDOWNIKA t 
ł ŹYCZY ł 
t . t 
= "ESOŁE60 ALLELUJA = 
ł REDAKCJA t 
t ORĘDOWNIKA POV{IATOWEGO t 
ł t 
t__________________.J -' 


Chrystus zmartwychwstał! 
Radosna pamiątka triumfalnego zmartwychwstania 
naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystus.a, który pr
ed 
19 wiekami Swą Boską wszechpotęgą I mocą zgmótł 
czartowską przemoc nad światem, a porwawszy pęta 
niewoli, kt6remi skrępowana jęczała ludzkość - wyz- 
wolił ją z pod panowania piekła. 
Pamiątka ta w czasie świąt Wielkanocnych obcho- 
dzona jest w Polsce ze: szczeg6lną uroczystością i 
podniosłem nabożeństwem. Uczucia . reli.gijn
 łąc
ą si
 
w tych dniach uroczystych z uczuciami mIłoścI OJ- 
czyzny. 
W czasie ponurej niewoli. gdy Poiska jęczała pod  


.'
		

/os_1934_03_31_nr2500003_0001.djvu

			knutą trzech zabtlrców. ze szczególną mocą krzepiła 
serra polskie pamiątka zmartwychwstania Chrystusa. 
Polacy wierzyh, że Ojczyzna nie umarła jak nie 
umarł Chrystus, choć skonał w swem człowiec
eństwi
 
na krzyźu, Polacy wjerz
li, że Naród Po.ls
1 odwah 
kamień niewoli
 jak odwalił Chrystus kamlen swego 
grobu. 
I stało się po długiej niewoli - na oczach na- 
szych wzeszedł dzień zmartwychwstania Polski. 
Nie na tem kończy się jednak pamiątka, bo tak 
. jak Chrystus Pan wyzwolił świat z pod panowan.ia 
piekła tak Naród Polski pod wodzą Marszałka J.. Plł- 
sueskiego obronił Europę przed zalewem bolsze
lzmu 
obronił chrześcijaństwo przed zalewem bezbożmctwa. 
'\. Polska zmartwychwstała i żyje nie tylko dla sy- 
nów SWOiCA ale i dla świata c
łego. 
Przez długie lata Europa jakby nie wierzyła w 
cud zmartwychwstapia Polski, jak niewierny Tomasz 
nie wierzył w Zmartwychwstanie Chrystusa. 
l właśnie tegoroczne świę
a wiefkanocne,. )ako 
piętnaste w Wolnej Niepodległej Polsce obchodzlc bę- 
dziemy w radosnem przeświad(zeniu, że zm
rtwych- 
wstanie Polski uznane już zostało ostateczme przez 
wszystkie państwa i narody świata. 
A jako za zmartwychwstaniem Chrystusa ustały 
na ziemi całej ofiary krwawe. tak za zmartwychwsta 
niem Narodu Polskiego ustaną w chrześcijaństwie wojny. 
Dlatego w dniach tak uro
zystych J

ą Jest Wiel- 
kanoc, mimo wszystkie bolączki dOla dZIsiejszego tak 
błogą karmi nas radością, tyle pogody i wesela rozle- 
wa w duszy naszej. lanewl.Y lot..icze. 
Od kilku dni odbywają się na Pomorzu i Poznań- 
skim manewry lotnicze 1, 2. i 3 pułku ło
nicze
o.. Jak 
donoszą dzienniki manewry są na u
onczentu l es- 
kadry lotnicze wracają do portów maclerz¥styc.h. \V 
pierwsze święto Wielkiejnoc
 nllęd
y. godzinami 8 mą 
a g.tą rano będziemy mogh podzIwIać eskadry 4. p. 
lotniczego z Poznania. które w liczbie około 100 sa- 
molotów przejeżdżają trasę Toruń-Bydgoszcz-Szu
in- 
Wągrówiec-Poznań. Start 
amolot
w odbywa Się yv 
niedzielę rano o godz. 7-mel a przejazd przez Szubm 
około 8,30. 


Święto Morza. 
Zarząd Główny Ligi Morskiej i Kolonjalnej posta- 
nowił, że tegoroczny obchód . Swięta l\1orza: odbędz
e 
się w całej Polsce, wig ustalonego zwyczaJu, w dmu 
29 czerwca. Obchód odbędzie się pod hasłem zbiórki 
na Fundusz Obrony Morskiej, oraz mobilizacji młodego 
pokolenia dla służby Polski na morzu. W Gdyni pro- 
jektowany jest na ten dzień Wielki Zlot lv\łodzieży 
Polskiej wszystkich organizacyj młodzieży. 
Zarząd Główny przystąpił już do zorganizowania 
Komitetu Honorowego, Głównego Komitetu Wykona- 
wczego, oraz Komitetów Lokalnycb. 
Program tegorocznego .Święta Morza" będzie po- 
dany do publicznej wiadomości w najb1i:tszym czasie . 
Kropla mleka. 
Staraniem Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
w Szubinie nastąpi w dniu 3 kwietnia rb. otwarcie 
"Kropli mleka- w gmal'hu Ubezpieczalni Społecznej 
w Szubinie. 


, 


121 


., 


Rozwój Jedwabnictwa 
w powiecie szublńsklm. 
Dzięki inicjatywie władz naszych w powiecie z 
panem Starostą Dąbrowskim na czele i pana Popiela 
wl. ziemsko zorganizowano cykl odczytów i kursów O 
hodowli morwy i jedwabników, które prowadził p. dyr. 
Wawrzkiewicz J technolog z Ameryki. 
Z wielkiem teź uznaniem notujemy, :te w kursach 
wlięło udział 45 obywateli naszego miasta. Młodziet 
szkolna pod kierownictwem p. kier. Riemera w liczbie 
3 I 6 osób. miała odczyty i obrazy świetlne z dziedziny 
przem. jedwabniczego. 
Jeszcze lepiej wykorzystał obecność krzewiciela 
jedwabno w naszym grodzie Zakład Wychowawczy pod 
kier. p. dyr. Kurpisza, który urządził dla swych 114 
wychowanków regularny kurs. 
\V dniu 14 bm. odbył się egzamin w obecności 
34 osób, stanowiących kadrę do samodzielnej pracy 
jedwabniczej na tutejszym terenie. 
Jedwabnictwo należycie ujęte. prawie bez żadnych 
wydatków może dać popłatną pracę każdemu 0d dzie- 
cka do starca. Trzeba tylko zbudować podstawę t. j. 
siać morwę. ten jedyny przyrodzony pokarm dla gą- 
sienic jedwabnika. 
Zainteresowane społeczeństwo a w szczególności 
bezrobotni, wdzięczni za te kursy i troskę o lepsze ju- 
tro, składają władzom miejscowym, a w szczególności 
panu Staroście Dąbrowskiemu, inicjatorowi Wacławowi 
Popielowi, tymcz. Burmis trzowi miasta Szubina Sołta- 
nowi, p. dyr. Wawrzkiewiczowi za prace i zobrazowa- 
nie jedwabnictwa jaknajszczersze podziękowanie. 
Kto pragnie sobie, rodzinie i kochanej Ojczyźnie 
dopomóc. niech tej wiosny sieje morwę. 
Z Bractwa Kurkowego. W ub. tygodniu od- 
było się roczne walne zebranie Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Szubinie na którem wybrano nastę- 
pujący zarząd: prezes Nowak \V. - viceprezes Dr. 
Adamy. sekretarz H. Sciesiń
ki, skarbnik Sł. Jarecki, 
komendant Kaczmarek Ejw., Str
d31istrz Kwasek 
Marjan, chorążym wybrano p. Śmierzchalskiego a pod- 
chorą:tymi pp. Wierzchosławsklego i Kapsę. Jako de- 
legatów na zjazd okręgowy wybrano p. p. Nowaka i 
Jareckiego. M. in. przyjęto jednogłośnie nowy statut, 
Bractwa Kurkowego. UchwalonQ ró\\-nież zezwolić na 
użytkowanie strzelnicy Bractwa prfez oddziały przy- 
sposobienia wojskowego. 
Pożegnanie Wice-Starosty K. P?łtowicza. 
Dochodzi nas wiadomość, że w najbliższych 
dniach opuszcza miasto Szubin Zastępca Starosty Po- 
wiatowego. p. Mgr. Kazimierz Połtowicz. 
W p. Połtowiczu odchodzi ze Szubina wybitna 
postać Polaka - Patrjoty. którego praca połączyła 
się z życiem powiatu szubińskiego. 
Pan Połtowirz, który od rokO 1931 piastował w 
Szubinie urząd Zastępcy Starosty odchodzi na stano- 
wisko Wice-Starosty do Łucka. 
Ogólne poszanowanie jest dla p. Połtowicza na- 
grodą za te wszystkie dobre uczynki, które bezintere- 
sownie czynił nietylko w urzędzie ale wszystkim mie- 
szkańcom naszego powiatu, bo naprawdę niewla domo 
co należy więcej cenić u p. Połtowicza, czy wysokie 
przymioty umysłu i serca, czy gorącą miłość.Ojczyzny 
czy wysokie poczucie obowiązkowości zawodowej, czy 
ogrom pracy połoionej na PQlu społecznem. 
Nic też dziwneio, że społeczeństwo obdarzyło
		

/os_1934_03_31_nr2500004_0001.djvu

			Go pełnem zaufaniem i w s
rawach pubhcznych szło 
za jego głosem. 
Przedewszystkiem jednakże podkreślić należy za- 
sługi p. Połtowicza około rozwoju Organizacji Związku 
Strzeleckiego, którego od dłL 1 ższego czasu jest preze- 
sem. 
Żegnając najserdeczniej p. Wice-Starostę stwier- 
dzamy w końcu, że odchodzi IOd nas jeden z bardzo 
zasłużonych obywateli, którego celem życia było, pra- 
cować dla dobra polskości. 


Kółko Muzyczne w Szubinie. Ost
tnio zorga- 
nizowano w Szubinie Kołko muzyczne, które składa 
się z najlepszych muzyków Slubin
 i kt6re dostarcza 
na wszelkie imprezy. uroczystoścI. zabawy oraz bale 
jakoteź na uroczystości weselne doborowe zespoły mu- 
zyki dętej i smyczkowej. Zgłoszenia przyjmuje prezes 
koła p. Strauehman i dyrygent p. Sieradzki w Szubinie. 
Barcin-wieś. Jak się dowiadujemy syn WÓjta 
w Barcinie wsi pana Winieckiego otrzymał na Wszech- 
nicy \V Lwowie dyplom i tytuł le1{arza weterynali. 
.cynia. 
Uroczysty obchód Imienin I Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Kcyni. 
W tym roku Kcynia obchodziła Imieniny I Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego niezwykle uroczyście. 
Dnia 18 go marca br. od godliny 12 -1 w po- 
łudnie odbyło się pJzyimowanie źyczeń przez wicebur- 
mistrza Pana mec. RózaIskiego \V gm
chu tv\agistratu. 
O godz. 18.30 odbył się capstrzyi\. w którym wzięły 
udział: Związek Strzel., Zw. Rezerwistów, VI. vI., P.W., 
Kolejowe, P. VI, Pocltovv'e i O
hotnicza Straż Pożarna 
Wymarsz nastąpił z dziedzińca byłego Seminarjum 
Naucz. Na rynku krótkie przemówienie wygłosił p. 
ppor. rez. Tanaś, komendant Z.S., wznosząc okrzyk na 
cześć I Marszałka Polski, który został przez całą pu- 
bliczność powtórzony. Capsłrzy\{ zakończono modli- 
twą ,,\Vszystkie nasze dzienne spra..vy,\ poczem nieo- 
mal wszyscy udali się na salę p. Gdańca, gdzie od- 
była się uroczysta akademja połączona z przedstawie- 
niem amatorskiem p t. ,,\Vięzień Magdeburga" pod re- 
żyserją p. ppor. łez. Semraua, odegrana przez człon- 
ków Z.S. Akademję zagaił wiceburmistrz p. mec. Ró- 

alski wznosząc na cześć Pana Marszałka okrzyk" Niech 
Zyje". wiersz p.t. "Reduta Ordona " wygłosił strzelec 
VJysocki z pełnem zrozumieniem i odczuciem bogatej 
treści, dostając liczne brawurowe oklaski. Pan ppor. 
Tanaś wygłosił krótką ale treściwą mowę okoliczno- 
ściową. W akademji brały udział Tow. śpiewu "Mo- 
niuszko" i "Echo.. 
Następnie po raz pierwszy w Kcyni ku uczcze- 
niu Pana Marszałka odegrano przedstawienie. Nic więc 
dziwnego, że sała była przepełniona. Amatorzy wy- 
wiązali się ze swoich ról znakomicie. Sztuka sama w 
sobie posiada niezwykły czar, ów czar polskości, 
który działa tak potężnie na widzów tern samem zaś, 
dała im sylwetkę znęcań się żołdakow pruskich 
nad . 
Polakami w lv1agdeburgu i w innych obozach dla pol- 
skich legjonistów. 

dia 19 marca o godz. 8.30 rano zebrano sięe"na 
dziedzińcu byłegQ Sem. Naucz. i przy dżwiękach orkie- 
stry udano się do kościoła ze sztandarami miejscowych . 
Towarzystw. 
Po mszy św. odbył się przemarsz Towarzystw 
ulicami miasta i defilada. przed władzami, przyczem 
obywatele mogli podziwiać sprężystość i dziarską po- 
stawę oddziału Z. S. 


122 


O godz. 10.15 odbył się uroczysty poranek szkol- 
ny. Deklamacje i przemówienia tak w dniu lS-go i 
19-9o marca były nastrojone na ton pełen szczerości 
i ciepła. Podnoszono tyloletnią, gorliwą i ze wszech 
miar pomyślną pracę l. 1Marszałka Polski Józefa Pił.. 
sudskiego. Widać było, że Pan Marszałek cieszy się 
sympatją, uznaniem i szacunkiem obywateli 
O godz. 14-ej po południu nastąpiło oddanie 10 
strzałów ku chwale Ojczyzny, następnie odbyło się 
strzelanie o Odznakę Strzelecką na strzelnicy Bractwa 
Kurkowego. 
Dzień lS-go i 19-9o marca b.r. był owocem pra- 
cy Z.S. Wykazał obywatelom, źe członkowie Z.S. nie 
spoczywają na laurach, lecz z gorącym zapałem pra- 
cują dla dobra sprawy. 
Sz
zęść im Boże w owocnej pracy. 


Laskownica. 
Z okazji Imjenin Pana Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego w dniu 19 marca wieczorem została zorganizo- 
wana staraniem tutejszego nauczyciela (pierwszy raz 
w tej miejscowości) uroczysta akademja w której brały 
czynny udział dzieci szkolne i zespoł śpiewaczy do- 
tychczas jeszcze nieoceniany należycie przez tutejsze 
społeczeństwo. Klasa szkolna wypełniona była po 
brzegi obywatelami Laskownicy. Brakło tylko tych, 
którzy powinni przykładem świecić tutejszemu społe
 
czeństwu. Na program złożyły się deklamacje i śpie- 
wy dzieci szkolnych oraz zespołu śpiewacze
o. Na 
uznanie zasługuje Gora1czyk, Krakowianka oraz śpiew 
chóro
y. Także śpiew dzieci wzbudził podziw. 


- :......,
 


UY.9k StO!łiC'VSliiclł "r SZ'lbillle. 
Niebywałą nowością pragniemy podzielić się z 
Obywatelstwem miasta i okolicy. 
Znany \V całej Polsce i sławny cyrk Braci Sta- 
niewskich w przejeździe przez 8zubin, zamierza miesz- 
kańcom SZlJbina choćby jeden raz pokazać świetny 
swój program, a przedewszystkiem udostępnić dla do- 
rosłych i dzieci swą różnorodną i ogromną menażerję. 
Lwy, tygrysy, lamparty, słonie, cudowne małpy, tego 
Szubin nigdy nie widział i tylko przez jeden dziefi 
będzie miał możność oglądać. 
Cyrk Staniewskich rozbudowuje tylko część swoich 
namiotów na boisku p. w. przy szosie żnińskiej, gdzie 
również mieścić się będzie menażerja. Przyjazd cyrku 
nastąpi prawdopodobnie w sobotę wieczorem. Ze 
względu jednak na konieczność wyjazdu do Bydgosz- 
czy cyrk na życzenie kilku Obywateli zaprezentuje 
mieszkańcom jedno tylko przedstawienie galowe i to 
w pierwsze święto Wielkiejnocy o godz. 4. po połud. 
na boisku. W przedstawieniu tym udział bierze cały 
zespół artystyczny cyrku m. in. tresura koni, lwów, 
małp. akrobaci, łinoi;koczki, murzyni i mieszkańcy kra- 
jów egzotycznych. Jako nadprogram cyrk wystawia 
ś\.\ietną pantominę hinduską. Ceny bardzo przystępne 
Bilety nabyć można poprzednio w Drukarni p. 
Kapsy w Slubinie. Menażerja otwartą jest dla doro- 
słych i dzieci od godz. 10 do 16.tej. \Vstęp 10 gr. 
od osoby. 
Zwracamy uwag
, źe ze względu na krótki czas jak i 
nadprogramowy występ cyrku Drzeprowadzenie więk- 
szej reklamy nie było możliwe, dla tego też wlywa- 
my Szan. Społeczeństwo aby nie opuściło tak świet- 
nej oka
ji zobaczenia wszechpolskiej" sławy cyrku 
Staniewskjch.
		

/os_1934_03_31_nr2500005_0001.djvu

			........ 


WĘC3LARCZVK 
Romans. - przez Piotra Sales. 
Część pierwsza. (5) 
I. Apoteoza hrabiego Valadin. 
. - Jakie były podejrzenia? - 
- Ah! pozwalam sobie najgorszych, uwłaczają- 
 
o CiS - 
'"'" 
 . 
o C't:I ef) 
N 
. G) 
 
o "C co -- -- 
o E c 

 - 
"C 
. C .
 o c:ń 
Cj') 
o ..: G> CiS "C o 
- 
. c 
 c '(.) ba 
o .- cu 

 CI) ._ 
c C1J co co
 
.- QJ"bD tn 
.:.:: 

 en .N tS N 
 
.c lU 

 L- a C1>" ... 
-C 
 Q) .- 
 
u C1J en 
N 
 - .- lIS 
N c tU" o.. 
L- . CiS CD 
CO - 'C "C C . 
\0 ::% &a"3 

 
 
 
N N.c° 
'"'" 
 
Co v bI 
._ CiS cu 
L. u __.- 
QJ c'""'
 
.- O C't:I C1J ł1) 
C __ Co'C 
.- 
C) .c 1J 
 O al 
:J 

e 
N Qj.c
 
CI) 
VN 
o 
 
CI) 
- ..... 
'U>" . 
._ a. 
c: 

 El 
." 
Ogłoszenia 
, w Ort:downiku 
odnoszą zawsze 
pożądany skutek.
		

/os_1934_03_31_nr2500006_0001.djvu

			OB. IE S C 


E. 


Komornik 
ądu 
rodzkiego w Szubinie 
urzędujący w Szubinie przy ul. Św. Marcina 
nr. 12 na zasadzie art. 679 K. P. C. obwie- 
szcza, że w dniu 8 maja 1934 r. od godz. 
10-tej w sali posiedzeń Sądu Grodzkiego w 
Szubinie odbędzie się sprzedaż z publicznej 
licytacji nieruchomości wiejskiej składającej 
się z domu mieszkalnego, stodoły, chlewa 
i domu dla lokatorów oraz gospodarstwa 
rolnego o ogolnej powierzchni 16 ha. 77 ar 
i 80 m 2 położonej w Królikowie, stacja ko- 
lejowa Szarad owo-Zalesie powiat Szubin. 
która stanowi własność Rocha Krawieckiego, 
rolnika zamieszkałego w Królikowie powiat 
Szubin. Nieruchomość ta ma urządzoną 
księgę hipoteczną w Sądzie Grodzkim w Szu- 
binie tom III. wyk. L. 17. Wyżej wymienio- 
na nieruchomość została oszacowana na łą- 
czną sumę 15.310,94 złotych - sprzedaż 
zaś rozpocznie się od ceny wywołania t. j. 
od kwoty 11.483,25 z.łotych. 


Licytant przystępujący do p!,zetargu po- 
winien złożyć rękojmę w gotowiźnie w kwo- 
cie 1,531,10 złotych, albo \v takich papierach 
wartościowych bądź w książeczkach \vkład- 
kowych instytucji, w których wolno umie- 
szczać fundusze małoletnich, i że papiery 
wartościowe przyjęte będą w.. wartości 3/, czę- 
ści ceny giełdowej. 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe wa- 
runki, licytacji, o ile dodatkowem publicznem 
obwieszczeniem nie będą podane do wiadomo- 
ści warunki odmienne, że prawa osób trze- 
cich nie będą przeszkodą do licytacji i przy- 
sądzenia własności na rzecz nabywcy bez 
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczę- 
ciem przetargu nie złożą dowodu, że wnio... 
sły powództwo o zwolpienie nieruchomości 
łub jej części od egzekucji i że uzyskały 
postanówienie właściwego Sądu, nakazują- , 
ce zawieszenie egzekucji: że w ciągu osta- 
tnich dw6ch tygodni przed licytacją wolno 
oglądać nieruchomość w dni powszednie od 
Za dftIł untdowy odpoWIada Starostwo. 


124 - 


godziny 8-mej do 1 e-tej, akta zaś postępo- 
wania egzekucyjnego można przeglądać w 
Sądzie Grodzkim w Szubinie pokój. nr. 4. 


Km. 1572/33 


Szubin, dnia 27. marca 19:54 r. 


(-) Wożniak 
Komornik Sądu Grodzkiego ... 
w Szubinie. 


I CYRK BRACI STANIEWSKICH I 


- 


jeden tylko dzień gości w Szubinie i roz- 
winie swoje namioty na boisku soortowym . 
...- 


Słonie - lwy - lamparty. - murzyni - i t. p. 
oraz świetnych artystów jako teZ tresury zobaczyć 
moina w pierwsze Święto VJielkanocy o godz. 16-tej. 
CelJY miejsc: Rez. 1,- lł I m. 75 gr, II. m. 50 gr, 
galelja 25 gr. \Vstęp dla dzieci 10 gr. 


I. konferencja rejonu oświatowego Szubin 
W sobotę dnia 7 kwietnia &Jr. odbędzie się o 
godz, 14- tej w świetlicy szkolnej w Szubinie picr\\'sza 
konf. rejonowa rejonu oświatowego Szubin z następu- 
jącym porządkiem obrad: 
l) Zagajenie. 2) Powołanie protokólanta. 3) 
Roz. Min. W.R. J O.P. i Kom. O.S.P. \V sprawie P.P. 
4) Referat na temat pracy w świetlicy. 5) Wytyczne 
w pracy j podział pracy O.P. 6) Przemowienie p re- 
ferenta O.P. 7) \Vnioski i wolne głasy. 8) zamknięcie. 
Rejon oświątowy Szub in obejmuje następujące 
miejscowości szkolne; 1) Ciężkawo, 2) Chomę.towo. 
3) Godzimierz, 4) Gorki zagajne. 5) Kornelio, 6) 
Kołaczkowo. 7) Kowalewo, 8) Królikowo. 9) Nie- 
dźwiady, 10) Pszczółczyn. Ił) Retkowo, 12) Rudy, 
13) Rynarzewo. 14) SObieju(hy. 15) Slonawy. 16) 
Sosnówiec. 17) Szaradowo, 18) Szkocja, 19) Szubin. 
20) Tur, 21) vVąśosz, 22) Wieszki, 23) Wolwark, 
24) Zielonowo. 
Szubin. dnia 28. marca 1'34 r. 
Kierownik. Szkoły. Jan Riemer. 


. , .'. .- 

- - ./,,:. ,(./"I'I'" . "'Y
. 

-;
$ :A E 
 TROL '.
- . 
'- 
. ::'"= 
 $ .. - 

 . 
. ' - "
F. 
: :-
 
L =;:-; ;-';
)) 
J
 " \
 

 .li 
. 
"'''
. -=----- -- 
 
' 
, ,..