/p0001.djvu

			*-*,, 
^S-'*-**••—*~v* ,;-■ -, ^u 
•^,^ ^ 
"**• ^ 
Janusz Hinz 
iografa grudziądzka 
wydawnictwa zwarte
		

/p0002.djvu

			Janusz Hinz 
Bibliografa grudziądzka 
wydawnictwa zwarte od 1945 roku 
do stycznia 2005 roku
		

/p0004.djvu

			Janusz Hinz 
Bibliografa grudziądzka 
wydawnictwa zwarte od 1945 roku 
do stycznia 2005 roku 
BIBLIOTEKA KMDG 
49 
KOŁO MIŁOŚNIKÓW DZIEJÓW GRUDZIĄDZA 
KLUB „CENTRUM” SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
GRUDZIĄDZ 2008
		

/p0005.djvu

			Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 
Tom 49 
Rada Redakcyjna przy Kole Miłośników Dziejów Grudziądza: Eugeniusz Chmielewski , 
mgr Janusz Hinz (przewodniczący), mgr Zenona Jabłońska, dr Jerzy Krzyś, mgr Krystyna 
Nowak, mgr Stanisław Poręba, mgr Tadeusz Rauchfeisz, lek. wet. Zbigniew Zawadzki. 
Projekt znaku Biblioteki KMDG: Grzegorz Rygielski. 
© Copyright by Janusz Hinz, Grudziądz 2008 
Korekta Katarzyna Furmańska 
ISBN 978-83-925735-2-4 
Wydawca: Koło Miłośników Dziejów Grudziądza 
Klub „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej 
ul. Moniuszki 13; 86-300 Grudziądz 
Tel. 0-56/622-66-42 
Wyd. 1. Nakład 110 egz. 
Druk: Studio Grafki Komputerowej 
ul. Solna 2; 86-300 Grudziądz 
tel. (0-56) 643 33 15
		

/p0006.djvu

			SPIS TREŚCI 
Wstęp 7 
Bibliografa 10 
Indeks autorów i współtwórców 289 
Indeks tytułowy 311 
Indeks haseł przedmiotowych 368
		

/p0008.djvu

			W S T Ę P 
Bibliografa grudziądzka : wydawnictwa zwarte od 1945 roku jest 
pierwszą publikacją, która w jednym miejscu zbiera piśmiennictwo związane 
tematycznie z Grudziądzem i najbliższą okolicą lub autorstwa osób wywodzących się 
z Grudziądza. Mam nadzieję, że będzie ona ważnym źródłem dokumentacyjnym 
dla historyków, bibliotekarzy, zbieraczy i miłośników grudziądzanów, którzy 
chcąc znaleźć piśmiennictwo na interesujący ich temat, musieli niejednokrotnie 
sięgać do wielu miejsc i źródeł, aby zebrać rozproszone publikacje. 
Bibliografa rejestruje 2260 rekordów bibliografcznych. Rekordy z 
gwiazdką dodano po zakończeniu prac redakcyjnych. 
I. Dobór materiału i zasięg bibliografi 
Bibliografa grudziądzka : wydawnictwa zwarte od 1945 roku 
rejestruje publikacje w układzie alfabetycznym. Zasięg chronologiczny obejmuje druki 
wydane od 1945 r. do stycznia 2005 r. Dla kilku książek zrobiono wyjątek, choć 
jako data wydania podany jest rok 1944, ale książki były dystrybuowane 
dopiero od 1945 r. Zasięg terytorialny nie ograniczał się tylko do terytorium Polski 
i wyłącznie do książek polskich, ale uwzględniono również publikacje 
obcojęzyczne, wydane tak w Polsce, jak i za granicą. Jeśli chodzi o dobór materiału, 
uwzględniano publikacje traktujące o Grudziądzu, autorów wywodzących się 
z Grudziądza, tu zamieszkałych obecnie lub w przeszłości oraz tu tworzących. 
Widać tutaj bardzo wyraźnie historię Grudziądza zamieszkałego przez dwie 
narodowości: Polaków i Niemców. Często publikacje odzwierciedlają kontakty 
i współistnienie obok siebie tych dwóch narodów, pokazują przenikanie się 
historii i dwóch kultur w przeszłości i obecnie. Selekcji podlegały książki 
wydrukowane w Grudziądzu przez Grudziądzkie Zakłady Grafczne im. Wiktora Kulerskie- 
go i inne drukarnie dla wydawców spoza Grudziądza, nie związane z miastem lub 
regionem. Bibliografa uwzględnia tylko wydawnictwa (druki) zwarte, to znaczy 
książki, wyjątek stanowią dwa rodzaje wydawnictw ciągłych wydawanych na 
terenie Grudziądza, to jest: Kalendarz Grudziądzki i Rocznik Grudziądzki. 
II. Opis bibliografczny 
Opis bibliografczny sporządzony został z autopsji w trzecim stopniu szcze- 
8
		

/p0009.djvu

			gółowości według polskiej normy PN-N-01152-2. Dodano hasła przedmio towe1 
oraz symbole Uniwersalnej Klasyfkacji Dziesiętnej2. Strefa odpowiedzialności 
zawiera informacje o autorze lub instytucji sprawczej. Strefa adresu 
wydawniczego zawiera kolejność wydania, miejsce, nakładcę, datę wydania, miejsce i 
nazwę drukarni. Strefa opisu fzycznego obejmuje liczbę i rodzaj stron, informacje 
0 ilustracjach, formacie itp., zawartość aparatu naukowego książek: bibliografi, 
indeksów, numerów ISBN. Bibliografa została wzbogacona w indeksy: autorów 
i współautorów, tytułowy oraz haseł przedmiotowych. 
Pracę rozpoczęto od przejrzenia zbiorów własnej biblioteki oraz zbiorów 
bibliotecznych Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. 
Stwierdzono wówczas znaczne braki w gromadzeniu i uzupełnianiu zbiorów 
regionalnych Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu. Sprawdzono dostępne źródła 
bibliografczne, które często miały charakter cząstkowy oraz nie zawsze były 
w pełni wiarygodne. Udało się pomimo to ustalić zbiór tytułów. Dalej 
poszukiwano książek w bibliotekach polskich i zagranicznych, chcąc je opisać z autopsji. 
Autor korzystał również z uprzejmości kilku grudziądzkich kolekcjonerów książek 
regionalnych oraz podczas wyjazdu do Niemiec wykorzystano również 
prywatne zbiory biblioteczne byłych mieszkańców Grudziądza, obecnie mieszkających 
w Niemczech. 
Oddając do rąk Czytelników Bibliografę grudziądzką..., mam 
świadomość jej braków. Nie do wszystkich publikacji udało mi się dotrzeć i opisać z 
autopsji (niski nakład, publikacje poza siecią księgarską itp.). Mam nadzieję, że 
jednak spełni ona swoje zadanie informacyjne, będzie istotnym przyczynkiem do 
badań historycznych i bibliologicznych nad piśmiennictwem tego okresu oraz 
pozwoli kolekcjonerom, bibliotekarzom uzupełnić braki w gromadzeniu i 
uzupełnianiu zbiorów piśmiennictwa o Grudziądzu. 
Opracowując Bibliografę grudziądzką korzystałem z pomocy wielu osób 
i instytucji, którym chciałbym wyrazić bardzo serdeczne podziękowania. Przede 
wszystkim dyrekcjom i pracownikom bibliotek: Bibliotece Miejskiej im. W. Ku- 
lerskiego w Grudziądzu, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Ko- 
pernikańskiej w Toruniu, Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, Bibliotece 
Narodowej w Warszawie, Deutsche Nationalbibliothek w Lipsku, Staatsbibliothek 
w Berlinie, Bibliotece Muzeum im. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu 
1 Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej / na podstawie wyd. 3 oprac. przez 
Ewę Stępniakową i Janinę Trzcińską, 4 wyd. przygot. Joanna Kędzielska, Wanda Klenczon 
i Anna Stolarczyk. T. 1, A-M i T. 2, N-Ż. – Wyd. 4 popr. i rozszerz. – Warszawa : BN, 2001. 
2 Uniwersalna Klasyfkacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografi narodowej 
i bibliotek publicznych : publikacja nr UDC P022 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr 
licencji UDC-9709. – Warszawa : BN, 1997. 
9
		

/p0010.djvu

			i Naczelnej Organizacji Technicznej w Grudziądzu. Szczególne podziękowania 
należą się właścicielom prywatnych zbiorów bibliotecznych, Panom Henrykowi 
Szczepańskiemu, Pawłowi Grochowskiemu, Zbigniewowi Otrembie, Henrykowi Tur- 
skiemu oraz prof. Wolfgangowi Ritterowi z Niemiec. Jestem wdzięczny zarówno 
instytucjom, jak i osobom prywatnym za życzliwe zrozumienie dla podjętych 
wysiłków oraz okazaną mi pomoc. Specjalne słowa podzięki składam Pani dr hab. 
Jadwidze Sadowskiej byłej kierowniczce Instytutu Bibliografcznego Biblioteki 
Narodowej w Warszawie za niezwykle cenne uwagi i spostrzeżenia. 
Pracę tę będę kontynuował i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat 
uda się wydać uzupełnienia do Bibliografi grudziądzkiej. 
Będę wdzięczny wszystkim Czytelnikom, którzy zechcą mnie 
poinformować o dostrzeżonych błędach, nieścisłościach, a zwłaszcza brakach 
w rejestracji bibliografcznej tytułów. 
Janusz Hinz 
Grudziądz, dnia 9 stycznia 2005 r. 
10
		

/p0011.djvu

			A Duch wieje kędy chce... : almanach poezji 
religijnej / [teksty wybrał, oprac. i wstępem 
opatrzył Marian Stanisław Hermaszewski ; 
aut. Helena Biernat et al.]. – Lublin : [s. n.], 
2002 (Lublin : Pracownia Poligrafczna 
Akademii Rolniczej). – 206, [2] s. ; 20 cm 
1. Poezja polska – 20-21 w. 
821.162.1-1(082.2) 
[Na stronach od 201 do 206 wiersze grudziądzkiego 
poety Zenona Zaremby]. 1 
AAS, H. 
85 [Osiemdziesiąt pięć] lat temu 
uratowaliśmy 705 [siedmiuset pięciu] rozbitków okrętu 
”Titanic” : wspomnienia naocznego świadka / 
H. Aas ; słowo wstępne i oprac. Janusz Hinz. 
– Grudziądz : Biblioteka Zespołu Szkół 
Medycznych, 1997 (Grudz.: ZSM). – 20 s. : il. ; 
21 cm + err. 
Tekst wg ”Przewodnika Katolickiego”, Poznań 1937. 
ISBN 83-906734-0-1 
1. Titanic (statek) – historia – 20 w. 2. Pamiętniki 
amerykańskie – 20 w. 3. Katastrofy morskie – historia 
– 1901-1914 r. – pamiętniki 
656.61.08”1901/1914”:929-051A/Z 2 
ACHREMCZYK, Stanisław 
Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii 
w latach 1660-1703 / Stanisław Achrem- 
czyk ; Ośrodek Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. – Olsztyn : 
OBN, 1991 (Olsztyn : OBN). – 323, [5] s. ; 
24 cm. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka 
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Olsztynie, ISSN 0585-3893 , nr 123) 
Bibliogr. s. 3030-305. 
Indeksy. – Spis treści także niem. 
1. Prusy Królewskie – historia – 17 w. 
94(430):94(438)”16” 3 
ADAMCZEWSKI, Jan 
Polskie miasta kopernikańskie / Jan 
Adamczewski. – [Warszawa] : Wydaw. Interpress, 
1972 (Łódź : ZG RSW ”Prasa”). – 189, [3] s. 
: il. (w tym kolor.) ; 20 cm 
1. Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – biografa 2. Miasta 
kopernikańskie – Polska – historia – 20 w. 
52:71(438)”19” 4 
AEROKLUB GRUDZIĄDZKI (Grudziądz- 
Lisie Kąty) 
40-lecie [Czterdziestolecie] Aeroklubu 
Grudziądz kiego / [oprac. Czesław Szachnito wski]. – 
Grudziądz : Aeroklub Grudziądzki, 1986 
(Wąbrzeźno : GZGWK). – 19, [1] s. ; 14 x 21 cm 
Tyt. okł.: ”40 lat lotnictwa sportowego”. 
1. Aeroklub (Grudziądz) 2. Lotnictwo sportowe 
– organizacje – Polska 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – sport – organizacje 
797.5:06](438) 5 
AEROKLUB POMORSKI (Toruń) 
50 [Pięćdziesiąt] lat Aeroklubu 
Pomorskiego w Toruniu / oprac. Ireneusz Kowalczyk. 
– Toruń : AP, 1985. – 32 s. : fot., portr. ; 
15 x 21 cm 
1. Aeroklub Pomorski (Toruń) 2. Lotnictwo 
sportowe – organizacje – Polska 3. Toruń (woj. kuja wsko- 
pomorskie ; okręg) – sport – organizacje 
797.5:06](438) 
”AGROMET-UNIA” FABRYKA MASZYN 
ROLNICZYCH (Grudziądz) 
Kompleksowy system sterowania jakością : 
”Agromet-Unia” Fabryka Maszyn 
Rolniczych w Grudziądzu / opracowanie zbiorowe. 
– Grudziądz : Fabryka Maszyn Rolniczych 
”Agromet-Unia”, 1982 (Grudz. : GrZGraf.). – 
16 s. : fot., faks. ; 25 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– jakość – badania 2. ”Agromet-Unia” Fabryka Maszyn 
Rolniczych (Grudziądz) – jakość– metody – stosowanie 
66/68(438)”19” *6 
Almanach grudziądzki : Klub Absolwentów 
Szkół Średnich Grudziądza z lat 1920-1956 
– jubileusz 20-lecia działalności Klubu 1974- 
1994 r. : [praca zbiorowa / kom. red. Janusz 
Andrusikiewicz et al.]. – Grudziądz : KA- 
iUSŚ, 1994 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 103 
s.: fot., il., nuty, portr. ; 23 cm + err. 
ISBN 83-902741-0-8 
1. Absolwenci szkół średnich – organizacje – Polska – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – szkice 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
Klub Absolwentów i Uczniów Szkół Średnich Grudziądza 
4. Młodzież szkolna – organizacje – Polska – 20 w. 
37:94(438)”1920/1994”:929-052A/Z 7 
11
		

/p0012.djvu

			Almanach Pomorski 1996 : Związek 
Przyjaciół Pomorza wczoraj i dziś / [kolegium red. 
Stefan Raszeja et al.]. – Gdańsk ; Zblewo : 
Związek Przyjaciół Pomorza, 1996 (Mirotki : 
”Mirex”). – 67, [3] s. : il., mapa ; 30 cm 
Koniec tekstu na s. 3 okł. 
ISBN 83-905682-3-3 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 8 
ANDRIK, Stanisław 
Nowe organy : dar parafan na Wielki 
Jubileusz Chrześcijaństwa / [tekst ks. Stanisław 
Andrik, Helena Rykaczewska, pod red. 
Adama Sulerzyckiego, fot. Gerard Szukay]. – 
Grudziądz : Parafa Podwyższenia Krzyża 
Świętego, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 12 s.: rys., fot. 
(kolor.) ; 21 cm 
1. Parafa Podwyższenia Krzyża (Grudziądz) – 
historia 2. Jubileusz Roku 2000 – katolicyzm – obchody 
3. Organy (instrument muz.) 
2:78(438)”20” 9 
ANDRUSIKIEWICZ, Janusz 
Grudziądz i okolice / Janusz Andrusikiewicz, 
Józef Błachnio. – Warszawa : Wydaw. ”Sport 
i Turystyka”, 1954 (Warsz. : DSP). – 32 s.: 
il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z(036) 10 
ANDRUSZKIEWICZ, Michał 
Z notatnikiem w plecaku / Michał 
Andruszkiewicz. – [Warszawa] : Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972 (Warsz. : 
WZG). – 169, [3] s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm 
Zł 10 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 11 
ANISZEWSKI, Roman 
Roman Aniszewski : malarstwo : 
katalog wystawy Grudziądz czerwiec – sierpień 
1993 / [oprac. Roman Aniszewski, 
Jadwiga Drozdowska]. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, 1993 (Grudz. : 
G. i A. Neuman). – [8] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
12 
1. Aniszewski, Roman – malarstwo – twórczość – 
katalog 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)(064.1)(084.1) 12 
ANTKOWIAK, Włodzimierz (1946- ) 
Monstra świata / Włodzimierz Antkowiak. – 
[Gdynia] : ”Intercor”, 1989 (Bydgoszcz : ZG 
im. KEN). – 62, [2] s. : il. ; 21 cm 
Na okł. tyt.: ”Monstra świata : Nessie i inne ; Potwory 
głębin ; Sprawa Yeti”. 
ISBN 83-85058-00-1 : zł 280 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 13 
ANTKOWIAK, Włodzimierz (1946- ) 
Poszukiwanie skarbów ukrytych w Polsce / 
Włodzimierz Antkowiak. – Warszawa : Dom 
Wydaw. ”Bellona”, 2000 (Bydgoszcz : ZG im. 
KEN). – 187, [1] s., [16] s. tabl. : fot. 
(kolor.) ; 22 cm 
ISBN 83-11-09200-1 
1. Polska – archeologia – 20 w. 
902/904(438)”19” 14 
ANTKOWIAK, Włodzimierz (1946- ) 
Przechodzę na stadion tych, którzy Cię 
kochali / Włodzimierz Antkowiak. – Gdańsk ; 
Bydgoszcz : Wydaw. Morskie, 1975 (Gdańsk : 
ZD). – 74, [2] s. ; 17 cm 
Zł 10 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 15 
ANTKOWIAK, Włodzimierz (1946- ) 
Zamki i strażnice krzyżackie Ziemi 
Chełmińskiej (historia, plany, tajemnice) / 
Włodzimierz Antkowiak, Piotr Lamparski. – Toruń : 
Grafti BC, 1999 (Toruń : Kompakt). – 126 s. 
: il., [1] s. : mapa ; 19 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-900784-5-2 
1. Krzyżacki, zakon – zamki – architektura – 
przewodnik 2. Chełmińska, Ziemia – przewodnik 3. 
Zamki i pałace – Polska – historia – przewodnik 
72:94(430)A/Z:94(438)A/Z”11/19” 16
		

/p0013.djvu

			ANTONI, Michael 
Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler West- 
und Ostpreußen : Die ehemaligen Provinzen 
West- und Ostpreußen (Deutschordensland 
Preußen) mit Bütower und Lauenburger 
Land / bearbeitet von Michael Antoni. – Vol- 
lst. neubearb. auf der Grundlage des 1952 er- 
schienenen Bd. Deutschlandsland Preußen. – 
[München ; Berlin] : Deutscher Kunstverlag, 
1993 (Nördlingen : C. H. Beck). – VII, 718, 
[2] s. : il., pl. ; 19 cm 
ISBN 3-422-03025-5 
1. Prusy Wschodnie – Niemcy – kultura – 
historia 2. Prusy Wschodnie – Niemcy – sztuka – historia 
3. Prusy Zachodnie – Niemcy – kultura – historia 
4. Prusy Zachodnie – sztuka – historia 5. Polska 
– kultura – historia 6. Polska – sztuka – historia 
7. Prusy (kraina historyczna) – historia 
73/76:94(430):94(438)A/Z”17/19” 17 
Archive und Sammlungen der Deutschen aus 
Polen : erlebte Geschichte – bewahrtes Kul- 
turgut / Hrsg. Landesmannschaft Weichsel– 
Warthe ; Bearbeitet von Peter Nasarski ; [Aut. 
Peter Aurich et al.]. – [Wiesbaden] : Landes- 
mannschaft Weichsel-Warthe, 1992. – 135 s. 
: il. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 133-135. 
1. Niemcy – archiwa prywatne 2. Niemcy – 
archiwa – zbiory polskie 
93/94(430:438)”19” 18 
ARCT, Bohdan (1914-1973) 
Rycerze biało-czerwonej szachownicy / Bohdan 
Arct. – Radom : Polskie Wydaw. 
Encyklopedyczne, 2003. – 215, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-88822-62-4 
1. Lotnicy – Polska 
656.7(438) 19 
Armia Krajowa na Pomorzu : materiały sesji 
w Toruniu w dniach 14-15 listopada 1992 
roku / pod red. Elżbiety Zawackiej i 
Mieczysława Wojciechowskiego. – Toruń : 
Fundacja ”Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, 
1993. – 348, [2] s. ; 24 cm. – (Biblioteka 
Fundacji ”Archiwum Pomorskie AK” w 
Toruniu ; t. 4) 
Summ. – Zsfg. 
ISBN 83-901006-1-4 
1. Polska. Armia Krajowa. Okręg Pomorze – materiały 
konferencyjne 2. Pomorze (region) – historia – 1939- 
1945 r. – materiały konferencyjne 3. Wojna 1939- 
1945 r. 4. Polska – historia – 1939-1945 r. – materiały 
konferencyjne 
94(438)“1939/1945“(091) 20 
ARSZYŃSKI, Marian (1929- ) 
Budownictwo warowne zakonu krzyżackie go 
w Prusach (1230-1454) / Marian Arszyński ; 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. – Toruń : 
Wydaw. UMK, 1995 (Inowrocław : ”Pozkal”). 
– 269 s. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 247-269. 
ISBN 83-231-0625-8 
1. Krzyżacy 2. Architektura obronna niemiecka 
– historia – 13-15 w. 3. Fortyfkacje – krzyżackie, 
państwo 4. Zamki i pałace – Polska – 13-15 w. 
72(430):94(430:438)”12/14” 21 
Artyści Gütersloh : wystawa w salach Mu zeum 
w Grudziądzu od 16 kwietnia do 12 czerwca 1994 
/ realizacja wystawy Wydział Prasowy Urzędu 
Miejskiego w Gütersloh; red. Hans-Dieter 
Musch ; tłum. Ursula Seyfahrt. – Gütersloh : 
Urząd Miasta, 1994 (Gütersloh : Druk. Gie- 
selmann). – 16 s. : il. ; 23 cm 
1. Malarstwo niemieckie – 20 w. 2. Gütersloh 
(Niemcy) – malarstwo – wystawy 3. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 
20 w. 
73/76(430)”19”(084.1) 22 
ASCHERSON, Neal (1932- ) 
Der Traum vom freiem Vaterland : Polens 
Geschichte bis heute / Neal Ascherson, aus 
dem Engl. von Uta Haas. – [Köln] : Vgs Ver- 
lagsgesellschaft, [1987] (Braunschweig : We- 
stermann Druck). – XIV, 241 s. : il, mapki ; 
25 cm 
Indeks. 
Oryg.: ”Struggles for Poland” 1987. 
ISBN 3-8025-2176-5 : DM 29,80 
1. Polska – historia – 19-20 w. 
94(438)”18/19” 23 
ASCHERSON, Neal (1932- ) 
Te struggles for Poland / Neal Ascherson. – 
London : M. Joseph, 1987. – XIV, 242 s. : 
il. ; 26 cm 
13
		

/p0014.djvu

			Bibliogr. 
ISBN 0-71812-812-5 
1. Polska – historia – 19-20 w. 
94(438)”18/19” 24 
AUGUSTOWSKI, Bolesław (1913-1986) 
Pomorze / Bolesław Augustowski. – 
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977 
(Kraków : Dr. UJ). – 349, [2] s., [3] k. tabl. 
złoż. : fot., mapy ; 25 cm 
Bibliogr. s. 332-[333]. – Indeksy. 
Zł 65 
1. Pomorze – Polska – historia – 10-20 w. 
94(438:430)”9/19” 25 
AULA 2002 : prezentacje artystyczne uczniów 
III Liceum Ogólnokształcącego w Grudziądzu 
/ [oprac. Klara Stolp]. – Grudziądz : III LO, 
2002. – Harmonijka [6] s. : il. ; 27 cm 
1. Malarstwo polskie – historia – 20-21 w. 
73/76(438)”19/20” 26 
AURICH, Peter 
Der deutsch-polnische September 1939 : 
Eine Volksgruppe zwischen den Fronten / 
Peter Aurich. – [2. durchgesehene Auf.]. 
– München ; Wien : Günter Olzog Verlag, 
[1970] (München : Buchdruckerei Arnold 
Hanuschik). – 147 s., [12] s. : il., mapa ; 
24 cm. – (Politische Studien, Beiheft 10) 
Indeks. 
ISBN 3-7892-7006-7 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Niemcy – historia – 20 w. 
94(438):94(430)”1939/1945” 27 
AURICH, Peter 
Der deutsch-polnische September 1939 : eine 
Volksgruppe zwischen den Fronten / Peter 
Aurich, Mit einem Vorwort von Gotthold 
Rhode. – Berlin [West] ; Bonn : Westkreuz- 
Verlag ; Kelkheim : Ilma Verlag, 1985. – 147 s. : 
il. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 135-142. 
ISBN 3-9800-5063-7 (Ilma Verl.) : DM 24,80 
ISBN 3-922131-46-8 : DM 24,80 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Niemcy – historia – 20 w. 
94(438):94(430)”1939/1945” 28 
14 
BACCIARELLI, Krystyna (1940- ) 
Województwo kujawsko-pomorskie = Te voi- 
vodeship of Kuyavia and Pomerania / [aut. 
tekstu Krystyna Bacciarelli, red. merytor. 
Artur Kubasik ; fot. Wojciech Zdunek et al. ; tł. 
ang. Lucyna Tate, tł. niem. Igor Jakubowicz, 
tł. fr. Henryka Stachowska]. – Bydgoszcz : 
Pomorska Ofcyna Wydawniczo-Reklamowa, 
2001. – 132 s., [1] k. tabl. złoż. : il. (gł. 
kolor.) ; 34 cm 
Tyt. okł. i grzbiet.: Kujawsko-pomorskie. 
Tekst równol. pol., ang., niem., fr. 
ISBN 83-88091-22-0 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – Polska 
– ikonografa – album 2. Fotografa polska – od 1989 r. 
– album 3. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – ikonografa – album 4. Toruń (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – ikonografa – album 
00:72(438)”913(438)A/Z](084.121)A/Z 29 
BAJCAR, Adam 
Polska : przewodnik turystyczny z mapą 
samochodową / Adam Bajcar. – Wyd. 2 
rozszerz. – Warszawa : Wydaw. ”Polonia”, 1965 
(Wrocław : ZK). – 191, [1] s. : rys., pl., 
mapki, fot., [1] k. : mapa ; 20 cm 
Zł 26 
1. Polska – przewodnik 
913(438)A/Z(036) 30 
BANASIEWICZ, Maria (1935- ) zob. 
Kujawska, Maria (1935- ) 
BARCZYŃSKI, Mirosław 
Kawaleria polska : 1914-1939. Cz. 1, 1914- 
1921 / Mirosław Barczyński ; Muzeum 
Okręgowe, Biała Podlaska. – Biała Podlaska : MO, 
1989 (Warsz. : ”Alma-Press”). – 56 s. ; 24 cm 
1. Legiony Polskie (1914-1917) 2. Kawaleria – 
Polska – 1918-1939 r. – informator 3. Wojna 1919- 
1920 r. polsko-radziecka 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 31 
BARTKOWIAK, Marian 
Towarzystwo Jaszczurcze w latach 1397-1437 
/ Marian Bartkowiak. – Toruń : Nakładem 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 1948 
(Toruń : TZG). – 58, [1] s. ; 25 cm. – 
(Roczniki Towarzystwa Naukowego, Rok 51, zeszyt 
2 za rok 1946)
		

/p0015.djvu

			1. Towarzystwo Jaszczurcze – historia 2. Polska – 
historia – 14-15 w. 
94(438)”13/14” 32 
BARTNICKI, Sławomir 
Deklaracja rozwoju ”Grudziądz 2010” / 
[oprac. Sławomir Bartnicki et al.]. – 
[Grudziądz : Wydaw. Mizar, 1998] (Grudz. : 
G. i A. Neuman). – 55 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – strategia 
rozwoju 
338.22(438)”1989/...” 33 
BATOY, Pavel Ivanović (1897-1985) 
V pochodach i bojach / P. I. Batov. – Izd. 2, 
dop. i pererab. – Moskva : Voennoe Izd-vo 
Ministerstva Oborony SSSR, 1966. – 541, 
[3] s., [10] s. tabl. : fot., [1] k. portr., mapy ; 
21 cm. – (Voennye Memuary) 
1. Batov, Pavel Ivanovič (1897-1985) – pamiętnik 
2. Pamiętniki rosyjskie – 1939-1945 r. 3. Wojna 
1939-1945 r. – pamiętniki 4. Wojsko – ZSRR – 
pamiętniki 
929-052A/Z:94(438:4+57)”1939/1945” 34 
BATOY, Pavel Ivanović (1897-1985) 
W marszu i boju / Paweł Batow ; [przekł. z ros. 
Jadwiga Laskowska, Czesław Czarnogórski]. – 
Wyd. 3. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1978. – 577, [2] s., [1] k. 
portr. : 4 mapy ; 22 cm. – (Biblioteka Wiedzy 
Wojskowej) 
Tyt. oryg.: ”V pochodach i bojach”. 
1. Batov, Pavel Ivanovič (1897-1985) – pamiętnik 
2. Pamiętniki rosyjskie – 1939-1945 r. 3. Wojna 
1939-1945 r. – pamiętniki 4. Wojsko – ZSRR – 
pamiętniki 
929-052A/Z:94(438:4+57)”1939/1945” 35 
BAUER, Piotr 
17 [Siedemnasty] Pułk Ułanów i 55 
[pięćdziesiąty piąty] Pułk Piechoty w obronie 
Ojczyzny 1919/1920-1939 / Piotr Bauer, Witold 
Omieczyński, Eugeniusz Śliwiński. – Leszno : 
Muzeum Okręgowe, 1989 (Leszno : DSP). – 
98, [2] s. : il., mapy ; 21 cm 
Bibliogr. s. 97. – Indeksy. 
ISBN 83-00-02532-4 
1. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka 2. Wojna 
1939-1945 r. 3. 17 Pułk Ułanów – Polska – historia – 
20 w. 3. 55 Pułk Piechoty – Polska – historia – 20 w. 
355(438):94(438)”1918/1939” 36 
BAZIUR, Grzegorz 
Armia Czerwona na Pomorzu Gdańskim 
1945-1947 / Grzegorz Baziur. – Warszawa : 
IPN KŚZPNP, 2003. – 321, [1] s. ; 21 cm. 
– (Monografe / Instytut Pamięci Narodowej 
– Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko 
Narodowi Polskiemu ; t. 4) 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-89078-19-8 : zł 37 
1. Wojsko – ZSRR – 1945-1985 r. 2. Pomorze 
Gdańskie – 1944-1956 r. 3. ZSRR – polityka – Polska 
– 1945-1985 r. 
94(438).083”1944/1956”A/Z:94(4+57): 
355.1(47+57) 37 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Bitwa trwa / Lech Bądkowski. – Gdynia : 
Wydaw. Morskie, 1960 (Gdańsk : GZG). – 114, 
[2] s. ; 20 cm 
Zł 10 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 38 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Bitwa trwa / Lech Bądkowski. – [Wyd. 2 
poszerz.]. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1962 
(Gdańsk : GZG). – 205, [3] s. ; 19 cm 
Zł 12 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 39 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Bitwa trwa / Lech Bądkowski. - [Wyd. 3]. – 
[Gdynia] : Wydaw. Morskie, 1966 (Gdańsk : 
GZG). – 245, [3] s. ; 20 cm 
Zł 18 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 40 
15
		

/p0016.djvu

			BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Bitwa trwa / Lech Bądkowski. – Wyd. 4 
poszerz. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1977 
(Olsztyn : OZG). – 302, [2] s. ; 20 cm 
Zł 35 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 41 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Chmury / Lech Bądkowski. – Gdańsk : Wy- 
daw. Morskie, 1984 (Olsztyn : OZG im. 
Seweryna Pieniężnego). – 410, [2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-215-8267-5 : zł 180 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 42 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Huśtawka / Lech Bądkowski. – Olsztyn ; 
Biały stok : ”Pojezierze”, 1984 (Olsztyn : 
OZGSP, dr. 1983). – 244, [4] s. ; 20 cm 
ISBN 83-7002-089-5 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 43 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Kulminacja / Lech Bądkowski. – Gdańsk : 
Wydaw. Morskie, 1972 ([s. l.] : ZG). – 287, 
[1] s. ; 20 cm 
Zł 25 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 44 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Kuter na strądzie / Lech Bądkowski. – Gdańsk : 
Wydaw. Morskie, 1951. – 304 s. ; 24 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 45 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Legenda o pustelniku / Lech Bądkowski. – 
Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 
1974 (Wąbrzeźno : WZP 4, Lipno). – 28 s. : 
rys. ; 23 cm 
Zł 18 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 46 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Legenda o pustelniku / Lech Bądkowski ; 
[grafki Tomasz Górecki]. – Gdańsk : ”Czec”, 
2004. – 26 s. : il. ; 20 cm 
Wybrane książki L. Bądkowskiego s. [27]. 
ISBN 83-87408-65-4 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 47 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Młody książę / Lech Bądkowski. – Gdańsk : 
Wydaw. Morskie, 1980 (Gdańsk : ZG). – 
463, [1] s. ; 20 cm 
Stanowi pierwszą część cyklu. 
ISBN 83-215-8213-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 48 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
O których myślimy / Lech Bądkowski. – 
Gdynia : Wydaw. Morskie, 1966 (Gdańsk : GZG). 
– 189, [1] s. ; 21 cm 
Zł 12 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 49 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
O współczesnej literaturze kaszubsko-pomor- 
skiej / Lech Bądkowski. – Gdańsk : [s. n.], 
1967. – S. 47-73 s. : fot. ; 24 cm 
Nadbitka z: Pomorze Gdańskie, Literatura i Język, 
nr 4. 
Opis wg okł. 
1. Literatura polska – 20 w. 
82(091)+82.0 50 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Oblężenie / Lech Bądkowski. – Gdańsk : Wy- 
daw. Morskie, 1976 (Gdańsk : ZG). – 178, 
[2] s. ; 20 cm 
Zł 20 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 51 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Oko za oko / Lech Bądkowski ; [il. 
Stanisław Szymański]. – Gdynia : Wydaw. 
Morskie, 1963 (Gdańsk : GZG). – 78, [2] s. : il. ; 
20 cm 
16
		

/p0017.djvu

			Zł 6 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 
52 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Okruchy z oliwskiego scriptorium / Lech 
Bądkowski ; [przekł. flologiczny wierszy 
[z łac.] Anny Siemiginowskiej ; przekł. 
poetycki Franciszka Fenikowskiego]. – Gdańsk : 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział 
Miejski, 1981 (Gdańsk : Pras. ZG). – 25, [3] s. : 
il. ; 21 cm 
Zawiera także oryg. łac. 
ISBN 83-00-00101-8 
1. ”Fontes Olivensis” 2. Poezja łacińska – 13 w. 
3. Pomorze – historiografa – 12-16 w. 
930.1(438)”11/15”+[871.162.1-1]-1 53 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Pan grodziska i inne opowiadania / Lech Bąd- 
kowski ; [il. Stanisław Töpjer [i. e.] Töpfer ; 
okł. proj. Janusz Grabiański]. – Warszawa : 
”Iskry”, 1955 (Warsz. : DA). – 194, [2] s. : 
il. ; 20 cm 
Zł 6 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 54 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Pieśń o miłosnym wieńcu / Lech Bądkow- 
ski ; [oprac. graf. Stanisław Szymański]. – Gdynia : 
Wydaw. Morskie, 1961 (Gdańsk : GZG). – 
231, [1] s. ; 17 cm 
Zł 15 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 55 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Poczet książąt Pomorza Gdańskiego / Lech 
Bądkowski, Wawrzyniec Samp. – Gdańsk : 
Wydaw. Artystyczno-Grafczne, 1974. – 131, 
[1] s. : il. ; 16 x 17 cm 
1. Medale – Polska – 20 w. 2. Pomorze Gdańskie 
– biografe – 10-13 w. 
94(438).8.02A/Z:929052(438)]”09/12”+(779: 
737.04(438)”19”)(084.12) 56 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Połów nadziei / Lech Bądkowski. – Gdynia : 
Wydaw. Morskie, 1959 (Gdańsk : GZG). – 
281, [3] s. ; 20 cm 
Zł 15 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 57 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Połów nadziei / Lech Bądkowski. – [Wyd. 2]. 
– Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1974 (Gdańsk : 
GZG). – 206, [2] s. ; 20 cm 
Zł 24 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 58 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Pomorska myśl polityczna / Lech Buntkowski 
[!]. – Londyn : Ruch Pomorski, 1945 ([s. l. : s. 
n.]). – 24 s. : mapa ; 24 cm 
Na k. tyt. aut. mylnie Lech Buntkowski. 
1. Polska – polityka – historia – 20 w. 2. Pomorze 
– polityka – historia – 20 w. 
32:94(438)”1945/1956” 59 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Powtórka / Lech Bądkowski. – Gdańsk : Wy- 
daw. Morskie, 1969 (Gdańsk : GZG). – 263, 
[5] s. ; 20 cm 
Zł 20 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 60 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Powtórka / Lech Bądkowski. – [Wyd. 2]. – 
Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1972 (Gdańsk : 
GZG). – 250, [2] s. ; 20 cm 
Zł 20 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 61 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Sąd nieostateczny : moralitet całkiem nowy : 
sztuka w 3 aktach z intermediami / Lech Bąd- 
kowski. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1958 
([s. l.] : Wojs. Dr.). – 102, [5] s. ; 17 cm 
Zł 10 
1. Dramat polski – 20 w. 
821.162.1-3 62 
17
		

/p0018.djvu

			BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Słowińcy / Lech Bądkowski. – Warszawa : 
Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1956 (Warsz. : 
ZG DSP). – 123, [1] s. : il., mapa ; 21 cm 
Zł 6,75 
1. Słowińcy – Polska – historia 2. Polska – 
przewodnik 
913(438)A/Z:94(438) 63 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Sny i opowiadania / Lech Bądkowski. – 
Kraków : Wydaw. Literackie, 1978. – 89, [3] s. ; 
20 cm 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 64 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Sygnet Świętopełka / Lech Bądkowski. – 
Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 
Oddział, 1976 (Wejherowo : Dr.). – 14, [2] s. : 
il., mapa ; 20 cm 
Zł 35 
1. Pieczęcie – historia – Polska – 13 w. 2. Świętopełk 
(książę Pomorza Gdańskiego ; ca 1200-1266) – biografa 
3. Złotnictwo – zabytki – Polska – 13 w. 
739:736.3](438)”12” 65 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Sygnet Świętopełka / Lech Bądkowski. – 
[Wyd. 2]. – Gdańsk : nakł. Zrzeszenia Kaszub- 
sko-Pomorskiego, 1981 (Lębork : GZPras). – 
16 s. : il., 1 mapa ; 20 cm 
1. Pieczęcie – historia – Polska – 13 w. 2. Świętopełk 
(książę Pomorza Gdańskiego ; ca 1200-1266) – biografa 
3. Złotnictwo – zabytki – Polska – 13 w. 
739:736.3](438)”12” 66 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Twarzą do przyszłości / Lech Bądkowski. – 
[Gdańsk] : ”Młoda Polska”, [1979?]. – 35, 1] 
s. ; 22 cm 
1. Polska – polityka – prognozy 2. Polska – 
socjologia – 1980-1989 r. 
316(438):32(438)”1980/1989” 67 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Wesoło w tropikach / Lech Bądkowski. – 
[Wyd. 2]. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1967 
(Gdańsk : GZG). – 179, [1] s. ; 21 cm 
Zł 12 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 
68 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Wesoło w tropikach / Lech Bądkowski. – 
[Wyd. 2]. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1980 
(Gdańsk : GZG). – 150, [1] s. ; 17 cm. – 
([Seria Z konikiem Morskim]) 
ISBN 83-215-5181-5 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 69 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Wielkie Jezioro Gorzkie / Lech Bądkowski. – 
Warszawa : ”Iskry”, 1970 (Gdańsk : GZG). – 
116, [4] s. ; 21 cm 
[Wspomnienia dotyczące akcji ratowniczej 
zorganizowanej dla uchodźców egipskich przez załogi polskich 
statków po inwazji izraelskiej w 1967 r.]. 
1. Marynarka handlowa – pamiętniki – Polska – 
20 w. 2. Ratownictwo – pamiętniki – Egipt – 20 w. 
3. Wielkie Jezioro Gorzkie – żegluga – pamiętniki – 20 w. 
327(569.4:56+620):614.89(620):656.61(438): 
929-052A/Z 70 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Wszystko się liczy / Lech Bądkowski. – 
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1971 (Rzeszów : RZG). – 259, [2] s. ; 21 cm 
Zł 25 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 71 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Zaklęta królewna / Lech Bądkowski ; [il. 
Jerzy Afanasjew]. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 
1959 (Gdańsk : GZG). – 48, [4] s. ; 24 cm 
Zł 8 
1. Literatura dziecięca polska – 20 w. 
82-93 72 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Zaklęta królewna : baśn w pięciu scenkach 
/ Lech Bądkowski ; [uwagi inscenizacyjne 
N. Gołębiewska ; oprac. muz. Józef Grzesik]. 
– Gdańsk : Wojskowy Dom Twórczości 
Ludowej, 1960 ([s. l. : s. n.]). – [2], 24 s. ; 30 cm + 
[16] s. : nuty 
18
		

/p0019.djvu

			Maszynopis powielany. 
1. Literatura dziecięca polska – 20 w. 
82-93 73 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Zarys historii literatury kaszubskiej / Lech 
Bądkowski. – Gdańsk : Zrzeszenie Kaszub- 
sko-Pomorskie. Oddział, 1959 ([s. l. : s. n.]). 
– 47, [2] s. ; 29 cm 
Maszynopis powielany. 
1. Literatura polska – historia – 20 w. 2. Kaszuby 
– Polska – literatura - historia 
82(091)+82.0 74 
BĄDKOWSKI, Lech (1920-1984) 
Żołnierze znad Bzury / Lech Bądkowski. – 
Warszawa : ”Książka i Wiedza”, 1969 
(Inowrocław : Druk. CRS ”Samopomoc 
Chłopska”). – 257, [3] s. ; 21 cm 
Zł 15 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 75 
BEDNAREK, Jan (1934- ) 
Rymowanki (fraszki) / ks. Jan Bednarek ; [rys. 
Jan Bednarek]. – Grudziądz : [nakład autora], 
2002 (Górna Grupa : DKW). – 194, [6] s. : 
il. ; 21 cm 
1. Poezja polska – 20-21 w. 
821.162.1-1:82-17 76 
BEDNAREK, Jan (1934- ) 
Ziarna i plewy / ks. Jan Bednarek ; [rys. Jan 
Bednarek]. – Grudziądz : [nakład autora], 
2003 (Górna Grupa : DKW). – 211, [1] s. : 
il. ; 21 cm 
Na okł. tyt.: Ziarna i plewy (fraszki). 
1. Poezja polska – 21 w. 
821.162.1-1:82-17 77 
Begegnungen über Grenzen : Freudensaus- 
gabe für Peter Nasarski zum 80. Geburtstag / 
Hrsg. Hans Christian Brandenburg ; [Aut. 
Peter Aurich et al.]. – Bad Münstereifel ; Berlin ; 
Bonn : Westkreuz-Verlag, 1994. – 176 s. : il. ; 
21 cm 
Bibliogr. s. 167-170. 
ISBN 3-922131-97-2 : DM 39 
1. Nasarski, Peter – księga pamiątkowa 2. Polska 
– historia – 20 w. 3. Niemcy – historia – 20 w. 
4. Niemcy – a Polska 5. Polska – a Niemcy 
929-052A/Z:94(430:438)”19” 78 
Beiträge zur Geschichte Westpreußens : Zeit- 
schrift der Copernicus-Vereinigung zur Pfege 
der Heimatkunde und Geschichte Westpreu- 
ßens e. V. ; Nr. 12 / Hrsg. Bernhart Jähnig und 
Peter Letkemann. – Münster/Wstf. : Nicolaus- 
Copernicus-Verlag, 1991 (Berlin : Druckerei 
Band ; dr. 1992). – 271 s. : il., mapki, pl. ; 
25 cm. – (Beiträge zur Geschichte West- 
preußens : Zeitschrift der Copernicus Vere- 
inigung zur Pfege der Heimatkunde, ISSN 
0341-9436) 
Bibliogr. s. 244-246. 
Teksty w j. pol., niem. 
ISBN 3-924238-15-4 
1. Prusy Zachodnie – historia – 19-20 w. 2. Niemcy 
– historia – 19-20 w. 3. Polska – historia – 19-20 w. 
94(430+438)”18/19” 79 
BEKKER, Cajus 
Flucht übers Meer : Ostsee – Deutsches 
Schicksal 1945 / Cajus Bekker. – [Frankfurt 
am Main ; Berlin ; Wien] : Verlag Ullstein, 
[1979] (Printed in Germany). – 281, [7] s. : 
fot., mapy ; 18 cm. – (Ein Ullstein Buch ; 
Nr 3233) 
ISBN 3-548-0323308 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Niemcy – historia – 
1939-1945 r. 3. Polska – historia – 1939-1945 r. 
94(430:438)”1939/1945” 80 
BEREZOWSKI, Maksymilian 
Ułani i buchalterzy czyli gwarancje dla Polski 
/ Maksymilian Berezowski. – [Warszawa] : 
Książka i Wiedza, 1967 (Łódź : ŁZG). – 257, 
[3] s., [16] s. tabl. : fot. ; 20 cm 
Bibliogr. s. 255-[258]. 
Zł 18 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
355(438)”19”:94(438)”19” 81 
19
		

/p0020.djvu

			BERGMANN, Antoni (1910-1975) 
Grudziądzka dywizja w kampanii 
wrześniowej : zbiór artykułów z ”Ziemi Pomorskiej” 
(1947) / Antoni Bergmann, podali do 
druku Stanisław Poręba i Tadeusz Rauchfeisz. – 
Grudziądz : [Wydaw. Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grudziądzu], 2000 ([s. l. : s. 
n.]) – 20 s. : portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; t. 17) 
1. Bergmann, Antoni (1910-1975) – biografa 
2. ”Ziemia Pomorska” (gazeta) – artykuły 
335:02:929-051A/Z 82 
BERKAN, Władysław (1859-1941) 
Wspomnienia o Wiktorze Kulerskim / 
Władysław Berkan. – Grudziądz : [Wydaw. Koło 
Miłośników Dziejów Grudziądza], 2004 ([s. l. : 
s. n.]). – [2], 20, [2] s. : portr. ; 21 cm. – 
(Biblioteczka 110-lecia ”Gazety Grudziądzkiej” 
(1894-2004) ; Tomik 3) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 3. Zakłady Grafczne i 
Wydawnicze Wiktora Kulerskiego (Grudziądz) 4. Księgarstwo 
– historia – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 
6. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – księgarstwo 
i edytorstwo – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z] 
(430:438)”18/19” 83 
BERNAŚ, Julitta Mikulska- zob. Mikulska- 
Bernaś, Julitta 
BERTHOLD, Eva 
Kriegsgefangene im Osten : Bilder, Briefe, Be- 
richte / Eva Berthold. – Königstein/Ts. : Athe- 
näum Verlag, 1981 (Radolfzell : DEU). – 211 s. : 
fot., rys., faks., mapy ; 27 cm 
Bibliogr. przy rozdz. – Indeks. 
ISBN 3-7610-8120-0 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Niemcy – historia – 20 w. 
3. Polska – historia – po 1945 r. 
94(430:438)”1939/1945”:94(438)”1945/ 
1956” 84 
Bezpieczeństwo informacji od A do Z / [red. 
prowadzący Paweł Szczepaniak]. – Wyd. 
podstawowe, stan prawny 03.2003. – Warszawa : 
”Wiedza i Prawo”, cop. 2003. – Pag. varia ; 
23 cm 
ISBN 83-72863-87-3 
1. Baza danych – ochrona – poradnik 2. Sieć 
komputerowa – ochrona – poradnik 
004.056.53:658.1/.5.012.4](07) *84 
Bezpieczeństwo informacji od A do Z / [red. 
Paweł Szczepaniak]. – Wyd. podstawowe 
14, wydanie uzupełniające 17, stan prawny 
09.2003. – Warszawa : ”Wiedza i Praktyka”, 
2004. – Pag. varia ; 23 cm 
Indeks. 
ISBN 83-72866-11-2 
1. Baza danych – ochrona – poradnik 2. Sieć 
komputerowa – ochrona – poradnik 
004.056.53:658.1/.5.012.4](07) **84 
Bezpieczeństwo informacji od A do Z / [red. 
Paweł Szczepaniak]. – Wydanie podstawowe 
15, stan prawny 11/12.2003. – Warszawa : 
”Wiedza i Praktyka”, cop. 2003. – Pag. varia ; 
23 cm 
ISBN 83-72865-10-8 
1. Baza danych – ochrona – poradnik 2. Sieć 
komputerowa – ochrona – poradnik 
004.056.53:658.1/.5.012.4](07) ***84 
BIAŁOSTOCKI, Tadeusz 
Fundacja Sztandarów PSZ [Polskich Sił 
Zbrojnych] na obczyźnie / [zebrał i oprac. Tadeusz 
Białostocki]. – [Londyn : Wydaw. Fundacja 
Sztandarów Polskich Sił Zbrojnych na 
obczyźnie, 1975] (London : West London Ofset). – 
24 s. : fot. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 24. 
1. Wojsko – Polska – historia – 20 w. 2. Polskie 
Siły Zbrojne 3. Sztandary – wojsko – Polska – historia 
– 20 w. 
355(438)”19” 85 
Biblia w malarstwie / przedm. Janusz St[ani- 
sław] Pasierb ; red. wersji polskiej Edward 
Piekarski ; [tł. z niem.]. – Warszawa : ”Panta” : 
”Elpol”, 1990 ([s. l.] : ”Mladinska Knjiga”). 
– 289, [3] s.: il. kolor. ; 30 cm 
Tyt. oryg.: Bibel in der Kunst. 
ISBN 83-900031-0-4 
1. Biblia – ikonografa – album 2. Malarstwo 
europejskie – 15-18 w. – album 
75.046.3(4)”14/17”(084.11):22 86 
20
		

/p0021.djvu

			Biblia w malarstwie / przedm. Janusz St[ani- 
sław] Pasierb ; red. wersji polskiej Edward 
Piekarski ; [tł. z niem]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : 
”Penta”, 1992 (Ljubljana : ”Mladinska Knji- 
ga”). – 289, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm 
Tyt. oryg.: Bibel in der Kunst. 
ISBN 83-85440-13-5 
1. Biblia – ikonografa – album 2. Malarstwo 
europejskie – 12-19 w. – album 
75.046.3(4)”11/18”(084.11):22 87 
Biblia w malarstwie / przedm. Janusz St[ani- 
sław] Pasierb ; red. wersji polskiej Edward 
Piekarski ; przekł. [z niem.] not biografcznych 
Anna Kulig. – [Wyd. 3 popr.]. – Warszawa : ”Penta”, 
1994 (Ljubljana : ”Mladinska Knjiga”). – 289, 
[3] s. : il. kolor. ; 30 cm 
Tyt. oryg.: Bibel in der Kunst. 
ISBN 83-85440-24-0 
1. Biblia – ikonografa – album 2. Malarstwo 
europejskie – 12-19 w. – album 
75.046.3(4)”11/18”(084.11):22 88 
Bibliografa wojskowa II [drugiej] wojny 
światowej : materiały za lata 1939-1958 : część 
polska / Wojskowy Instytut Historyczny ; [oprac. 
Felicja Czaplicka et al.]. – Warszawa : Wojskowy 
Instytut Historyczny, 1960 ([Warsz.] : Druk. 
Sztabu Generalnego). – 433, [1] s. : err. ; 
25 cm 
Indeks. 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – bibliografa 
2. Wojsko – Polska – 1939-1945 r. – bibliografa 
015:335(438):94(438)”19” 89 
Bibliographien zur Geschichte Ostmitteleu- 
ropas / hrsg. von Norbert Kersken und Ralf 
Köhler. – Marburg : Herder-Institut, 1997. – 
VI, 115 s. ; 24 cm. – (Tagungen zur Ostmit- 
teleuropa-Forschung ; 5) 
ISBN 3-87969-262-9 : DM 24 
1. Europa Środkowo-wschodnia – bibliografa 2. 
Niemcy – historia – bibliografa 3. Polska – historia – 
bibliografa 
05:94(430:438) 90 
BIBLIOTEKA MIEJSKA (Grudziądz) 
Biblioteka Miejska w Grudziądzu : 1946-1996 
/ [tekst Regina Potęga-Magdziarz]. – 
Grudziądz : BM, 1996 (Grudz. : G. i A. Neuman). 
– 44, [6] s. : faks., fot. kolor. ; 14 x 21 cm 
ISBN 83-905896-0-5 
1. Bibliotekarstwo powszechne – historia – Polska – 
od 1944 r. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– Biblioteka Miejska - historia 
027.5(438)”1944/...”(02.025.2) 91 
Biblioteka otwarta dla czytelników 
niepełnosprawnych : materiały z konferencji 
Grudziądz 2001 – Warszawa 2002 / [oprac. red. 
Ewa Stachowska-Musiał, Franciszek 
Czajkowski]. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2002 
(Grodzisk Maz. : ZP Primum). – 128, [1] s.: il. ; 
21 cm. – (Propozycje i Materiały / 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich = Propositions and 
Materials / Polish Librarians Association ; 50) 
Tyt. równol.: A library open to disabled readers : 
proceedings of the Conference Grudziądz 2001 – 
Warszawa 2002. 
ISBN 83-87629-92-8 
1. Bibliotekarstwo dla chorych i niepełnosprawnych 
– Polska – od 1989 r. – materiały konferencyjne 
027.6-056.26/.37(438)”1989/...”(061) 92 
BIEGAŃSKI, Zdzisław 
Sądownictwo i skazani na śmierć z przyczyn 
politycznych w województwie pomorskim 
(bydgoskim) w latach 1945-1956 / Zdzisław 
Biegański. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii 
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. 
– 606 s. : tab., wykr. ; 24 cm 
Streszcz. niem. 
Bibliogr. S. 543-565. – Indeks. 
ISBN 83-7096-477-X 
1. Kara śmierci – Polska – 1944-1956 r. 2. 
Procesy polityczne – Polska – 1944-1956 r. 3. Więźniowie 
polityczni – biografe – Polska – 1944-1956 r. 4. 
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – sądownictwo 
– 1944-1956 r. 
94(438).083.3A/Z:343.25:343.3:343.32.096] 
”1944/1956” *92 
21
		

/p0022.djvu

			BIELECKA, Barbara (1931- ) 
Świątynia Matki Bożej Licheńskiej / Barbara 
Bielecka ; [wstęp ks. Eugeniusz Makulski]. – 
Wrocław : Wydaw. ZET, 2004 ([s. l. : s. n.]). 
– 126, [2] s. : fot. (kolor.), pl., mapa ; 31 cm 
Bibliogr. s. 126-[127]. 
Wydanie pamiątkowe z okazji konsekracji Świątyni. 
ISBN 83-7364-149-1 
1. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) – kościoły i 
kaplice 2. Architektura – Polska – historia - 20-21 w. 
3. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – Polska 
4. Objawienia maryjne w Licheniu 5. Stary Licheń 
(woj. wielkopolskie) – sanktuarium maryjne 
72(438):248:94(438)”19/20” 93 
BIELICKI, Kazimierz 
Zamki województwa toruńskiego / Kazimierz 
Bielicki. – [Gdańsk] : Krajowa Agencja Wy- 
daw., [1980] (Toruń : ZG). – 24, [3] s., [12] s. 
tabl. : il. (kolor.), mapa ; 22 cm 
Bibliogr. s. [26]. 
Zł 18 
1. Krzyżacki, zakon – zamki – architektura – 
przewodnik 2. Chełmińska, Ziemia – przewodnik 3. Zamki 
i pałace – Polska – historia – przewodnik 4. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – zamki – architektura – 
przewodnik 
72:94(430)A/Z:94(438)A/Z”11/19” 94 
BIELSKI, Mieczysław (1943- ) 
Generałowie odrodzonej Rzeczypospolitej : 
inspektorzy Armii z siedzibą w Toruniu, 
dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII, dowódcy 
4 Toruńskiej Dywizji Piechoty / Mieczysław 
Bielski. – Toruń : ”Turpress”, 1995 
(Inowrocław : DK). – 197, [1] s. : faks., fot., portr. ; 
21 cm 
ISBN 83-902482-8-X 
1. Ofcerowie – biografe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – biografe 
– 1918-1939 r. 
355(438):929-052A/Z”1918/1939” 95 
BIELSKI, Mieczysław (1943- ) 
Generałowie odrodzonej Rzeczypospolitej. T. 2, 
Front Pomorski, Dowódcy Obozu 
Warownego ”Toruń”, Dowódcy Piechoty 
Dywizyjnej 4 Dywizji Piechoty, Komendanci Obozu 
Szkolnego Artylerii i Centrum Wyszkolenia 
Artylerii, Generałowie tytularni, generałowie 
na funkcjach administracyjnych, Addendum 
/ Mieczysław Bielski. – Toruń : ”Turpress”, 
1996 (Laskowice Pom. : KW). – 407 s., [1] k. 
tabl. złoż. : faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm 
ISBN 83-867810-8-4 (t. 2) 
1. Ofcerowie – biografe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – biografe 
– 1918-1939 r. 
355(438):929-052A/Z”1918/1939” 96 
BIERUT, Henryk (1925- ) 
Martyrologia grudziądzan podczas okupacji 
hitlerowskiej / Henryk Bierut. – Grudziądz : 
Wydaw. Komitetu Ochrony Pamięci Walki 
i Męczeństwa, 1999 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 60 s. : il. ; 21 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 2. Polska – 
historia – 1939-1945 r. 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – ludność – martyrologia 4. Biografe 
929-052A/Z:94(438):1939/1945” 97 
BIERUT, Henryk (1925- ) 
Martyrologia Polaków w Grudziądzu i regionie 
w latach 1939-1945 / materiał zebrał i oprac. 
Henryk Bierut. – Wyd. 3. – Grudziądz : 
Nakład Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Miejskiego, 1989 (Grudz. : GrZGraf.). – 21, [3] s.: 
il. ; 21 cm 
Na okł. tyt.: Informator Muzeum Martyrologii 
w Grudziądzu. 
Zł 250 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 2. Polska – 
historia – 1939-1945 r. 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – ludność – martyrologia 4. Biografe 
929-052A/Z:94(438):1939/1945” 98 
BIERUT, Henryk (1925- ) 
Miejsca pamięci narodowej : Grudziądz i 
okolice 1939-1945 / [Henryk Bierut]. – 
Grudziądz : [s. n.], 1994 (Grudz. : Kom-Druk). 
– 40 s. : il. ; 21 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 2. Polska 
– historia – 1939-1945 r. 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – ludność – martyrologia 4. Biografe 
929-052A/Z:94(438):1939/1945” 99 
BIGOSZEWSKA, Wanda 
Polski portret wojskowy XVIII i XIX w[ieku] – 
katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie ; Muzeum w 
Grudziądzu, Grudziądz grudzień 1981 – luty 1982 / 
oprac. wstępu i katalogu Wanda Bigoszewska. 
– Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1981. 
– 35 s., [12] s. tabl.: il. ; 21 cm 
22
		

/p0023.djvu

			1. Malarstwo – Polska – historia – 18-19 w. 2. 
Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. 
Wojsko – portrety 
355A/Z:73/76(438)”17/18”(084.1) 100 
BILIŃSKA, Agnieszka (1961- ) 
Wisła = Vistula / Agnieszka i Włodek Bilińscy. 
– Katowice : ”Videograf II”, 2000. – 126, [2] s. : 
il. kolor. ; 30 cm 
ISBN 83-7183-167-6 
1. Fotografa polska – od 1989 r. – album 2. Wisła 
(dorzecze) – ikonografa – album 
913(438)(084.121)A/Z 101 
BILSKI, Stefan (1922- ) 
Słownik biografczny regionu brodnickiego / 
Stefan Bilski ; Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Michałowskiej, Toruńskie Towarzystwo 
Kultury. – Brodnica : TMZM ; Toruń : TTK, 
1991 (Toruń : KMK). – 120, [1] s. ; 24 cm + 
err. – (Biblioteczka Toruńskiego Towarzystwa 
Kultury) 
Bibliogr. s. 8-9. 
1. Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
biografe 
94(438).8.02/.083A/Z:929]”12/19” 102 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Das Problem der Söldner in den Streitkräften 
des Deutschordensstaates Preußen vom Ende 
des 14. Jahrhunderts bis 1525 / Marian 
Biskup. – [s. l. : s. n., 1991] ([s. l. : s. n.]). – 
S. 49-74 ; 23 cm 
1. Wojska najemne – Krzyżackie, państwo – 15-16 w. 
2. Wojsko – Krzyżackie, państwo – 15-16 w. 
355(430):94(438)”14/15” 103 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Der Zusammenbruch des Ordensstaates in 
Preußen im Lichte der Neuesten polnischen 
Forschungen / Marian Biskup. [s. l. : s. n.], 
1963 ([s. l. : s. n.]). S. [1], 60-76 ; 24 cm 
1. Historiografa – Polska 2. Krzyżackie, państwo – 
historia 3. Krzyżackie, państwo – historiografa 
94(430)”12/17”:94(438).03:94(4)”14/17” 104 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Die Copernicus-Route in Ostpommern : 
Frombork, Lidzbark, Olsztyn, Gdańsk, 
Elbląg, Malbork, Lubawa, Chełmno, Grudziądz, 
Toruń / [aut. Marian Biskup]. – [Toruń : Wy- 
daw. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej 
i Turystyki ; Bydgoszcz ; Wojewódzki 
Ośrodek Informacji Turystycznej, 1973] (Toruń : 
ZG). – [16] s. : il. ; 23 x 24 cm 
1. Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – biografa 2. 
Miasta kopernikańskie – Polska 
52(438):929-051A/Z 105 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Die Geschichte des Deutschen Ordens in 
Preussen : Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, 
Ideologie / Marian Biskup, Gerard Labuda ; aus 
dem Poln. von Jürgen Heyde und Ulrich Ko- 
dur. – Osnabrück : Fibre, 2000. – 1169 s. : 
mapy ; 23 cm. – (Klio in Polen ; 6) 
Bibliogr. Indeksy. 
Tyt. oryg.: Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. 
ISBN 3-92975-942-X 
1. Krzyżacy – szkice 2. Europa – a Polska – 15- 
16 w. – szkice 3. Krzyżackie, państwo – historia – 
szkice 4. Prusy Królewskie – historia – szkice 5. Prusy 
Królewskie – historiografa – szkice 6. Polska – a Europa 
– 15-16 w. – szkice 
94(430)”12/17”:94(438).03:94(4)”14/17” 106 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach : 
gospodarka – społeczeństwo – państwo – ideologia 
/ Marian Biskup, Gerard Labuda. – Gdańsk : 
Wydaw. Morskie, 1986 (Gdańsk : ZG). – 624 s. : 
mapy, [56] s. tabl. : il. ; 25 cm. – (Seria Mo- 
nografi Pomorskich) 
Uwagi bibliogr. s. 516-53. - Indeksy. 
ISBN 83-215-7220-0 
1. Krzyżacy – szkice 2. Europa – a Polska – 15- 
16 w. – szkice 3. Krzyżackie, państwo – historia – 
szkice 4. Prusy Królewskie – historia – szkice 5. Prusy 
Królewskie – historiografa – szkice 6. Polska – a Europa 
– 15-16 w. – szkice 
94(430)”12/17”:94(438).03:94(4)”14/17” 107 
23
		

/p0024.djvu

			BISKUP, Marian (1922- ) 
Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach : 
gospodarka – społeczeństwo – państwo – 
ideologia / Marian Biskup, Gerard Labuda. 
– [Wyd. 2]. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 
[1988] (Gdańsk : ZG). – 624 s. : mapy, [56] s. 
tabl. : il. ; 25 cm 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-215-7238-3 
1. Krzyżacy – szkice 2. Europa – Polska –15- 
16 w. – szkice 3. Krzyżackie, państwo – historia – 
szkice 4. Prusy Królewskie – historia – szkice 5. Prusy 
Królewskie – historiografa – szkice 6. Polska – a Europa 
– 15-16 w. – szkice 
94(430)”12/17”:94(438).03:94(4)”14/17” 108 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Handel wiślany w latach 1454-1466 / Marian 
Biskup ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. – Poznań : [s. n.], 1954 (Poznań : 
Poznańska Druk. Nauk). – S. [3], 156-202 ; 25 cm 
Rés. 
1. Handel – Polska – 15 w. 2. Prusy Królewskie 
– gospodarka – 15 w. 3. Wisła (rzeka) – żegluga – 
historia – 15 w. 
65(438):94(438)”14” 109 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Klaus-Eberhard Murawski, Zwischen Tannen- 
berg und Torn : Die Geschichte des Deu- 
tschen Ordens unter dem Hochmeister 
Konrad von Erlichshausen 1441-1449 / Marian 
Biskup. – Göttingen, 1953 [Rec.]. – [s. l. : 
s. n.], 1954 ([s. l. : s. n.]). – S. [1], 563-564 ; 
24 cm 
1. Krzyżacy – historia – 15 w. 
929-052A/Z:94(430):94(438)”14” 110 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Nieznane zjazdy Prus Krzyżackich z 
początków XVI wieku / Marian Biskup. – [s. l. : 
s. n.], 1982 ([s. l. : s. n.]). – S. [1], 64-73 ; 
24 cm 
Zsfg. 
1. Krzyżackie, państwo – historia – 16 w. 
94(430)”15”:94(438).03:94(4)”15” 111 
24 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Opera minora : studia z dziejów zakonu 
krzyżackiego, Prus, Polski i krajów nadbałtyckich 
/ Marian Biskup ; Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu, Instytut Historii Polskiej 
Akademii Nauk im. Tadeusza Manteufa, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : 
TN, 2002. – 498, [1] s., [1] k. tabl. kolor., [1] 
k. tabl. złoż.: mapy ; 24 cm 
Tekst częśc. w jęz. niem., łac. 
ISBN 83-87639-48-6 
1. Krzyżacy – szkice 2. Europa – a Polska – 
15-16 w. – szkice 3. Krzyżackie, państwo – historia – 
szkice 4. Prusy Królewskie – historia – szkice 5. Prusy 
Królewskie – historiografa – szkice 6. Polska – a 
Europa – 15-16 w. – szkice 
94(430)”12/17”:94(438).03:94(4)”14/17” 112 
BISKUP, Marian (1922- ) 
Przesłanki zjednoczenia politycznego Pomorza 
Wschodniego z Polską w połowie XV wieku / 
Marian Biskup. – [s. l. : s. n.], 1966 ([s. l. : 
s. n.]). – S. 197-208, [1] ; 24 cm 
Summ. 
1. Pomorze Gdańskie – 15 w. 2. Polska – a Pomorze 
Gdańskie – 15 w. 
94(438)”14” 113 
BISKUP, Marian (1922- ) 
”Wojna Polska“ czyli Wojna Polski z zakonem 
krzyżackim z lat 1519-1521 : u źródeł 
sekularyzacji Prus Królewskich / Marian Biskup. – 
Olsztyn : Wydaw. ”Pojezierze” ; OBN, 1991. 
– 573, [3] s., [1] k. tabl. : fot., mapy, pl. ; 
24 cm. – (Rozprawy i Materiały Ośrodka 
Badań Naukowych im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Olsztynie) 
Bibliogr. s. 543-551. – Indeksy. 
ISBN 83-7002-361-4 
1. Wojna 1519-1521 r. polsko-krzyżacka 
94(430):94(438)”1519/1521” 114
		

/p0025.djvu

			Bitwy września 1939 r[oku] : materiały 
z IV seminarium historyków wojny 
obronnej, Koszalin 2 września 1998 r[oku] / red. 
nauk. Bogdan Polak ; [aut.: Bogusław Polak 
et al.]. – Koszalin : [Wydaw. Uczelniane 
Wyższej Szkoły Inżynierskiej], 1988 (Poznań : SP 
”Reklamodruk” ZMP). – 204 s., [13] s. tabl. : 
mapy, pl. ; 24 cm. – (Pisma Instytutu Nauk 
Społecznych Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Koszalinie, ISSN 0239-7129) 
Bibliogr. przy rozdz. 
Zł 300 
1. Kampania wrześniowa 1939 r. 2. Wojna 1939- 
1945 r. – Polska – historia 
94(438)”1939/1945”(091) 115 
Biuletyn okolicznościowy z okazji 100-lecia 
kolei żelaznej w Grudziądzu / aut. St[anisław] 
Słomiński, St[anisław] Słomka ; NOT-SITK- 
om. Koło przy Lokomotywowni PKP w 
Grudziądzu. – Grudziądz : NOT-SITKOM PKP, 
1978 ([s. l. : s. n.]). – [25] k. jednostr.: fot., 
mapy ; 30 cm 
1. Kolejnictwo – Polska – 19-20 w. 2. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – komunikacja – 
19-20 w. 3. Naczelna Organizacja Techniczna – 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 
(Grudziądz) 
656.2(438)”18/19” 116 
Biuletyn tematyki racjonalizatorskiej Klubu 
Techniki i Racjonalizacji Pomorskiej 
Odlewni i Emalierni w Grudziądzu ; wydanie 
jubileuszowe z okazji 25-lecia KTiR / redaguje 
kol. red. Klubu Techniki i Racjonalizacji Jerzy 
Schoenwald i Jerzy Gościnny ; Ministerstwo 
Przemysłu Ciężkiego ; Zjednoczenie 
Przemysłu Wyrobów Odlewniczych – Radom. 
– Grudziądz : KTiR POiE, 1974 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 47 s. : fot., il. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Pomorska Odlewnia i Emaliernia (Grudziądz) – 
Klub Techniki i Racjonalizacji 2. Technika – 
racjonalizacja 
62(438)”19” *116 
Blick auf Graudenz : Zum 10. Bundestrefen 
der Graudenzer am 14. und 15. September 
1985 in Köln-Porz / [Hrsg. vom Heimatkreis- 
ausschuß Graudenz Stadt und Land – im 40. 
Jahr nach der Flucht und Vertreibung, Ver- 
antwortlich Wilfried von Koerber ; aut. 
Heinrich Windelen et al.]. – [Eckernförde : Hei- 
matkreisausschuß Graudenz Stadt und Land, 
1985] ([s. l. : s. n.]). – 55, [1] s. : il. (w tym 
kolor.), mapa ; 24 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia 2. Mniejszości narodowe – Polska – historia – 
20 w. 3. Niemcy – a Polska 4. Polska – a Niemcy 
5. Heimatkreisausschuss (Grudziądz) – Niemcy – 
historia – 20 w. 
929-052A/Z:94(430):94(438)A/Z”19” 117 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
A due : per saxofono, clarinetto baso, vibra- 
fono e marimbafono / Augustyn Bloch. – 
[Partytura]. – Warszawa : Wydaw. Muzyczne 
Agencji Autorskiej, [1985] (Warsz. : AA). – 
14, [2] s. ; 33 cm. – (Współczesna Muzyka 
Polska. Seria Utworów Kameralnych = Con- 
temporary Polish Music. Series of Chamber 
Music Composition) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. 
78.089(438)”19” 118 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Anenani / Augustyn Bloch. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1980 (Kraków : DN 
nr 5). – [50] s., 2 w obwol. ; 25 cm 
ISBN 83-224-1447-1 
PWN 8401 
1. Muzyka polska – 20 w. 2. Muzyka chóralna – 
20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 119 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Bardzo śpiąca królewna = Very sleeping beau- 
ty : opera – balet – pantomima w 1 [jednym] 
akcie / Augustyn Bloch ; libretto wg bajki Per- 
raulta ”Śpiąca królewna” A. Bloch. – 
Partytura. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 
[1975] (Kraków : ZG nr 5). – [4], 127 s. ; 
48 cm 
25
		

/p0026.djvu

			PWM 7824 
1. Muzyka sceniczna – 20 w. – partytura 2. Muzyka 
polska – 20 w. 3. Bloch, Augustyn (1929-2006). Libretto 
4. Perrault, Charles (1628-1703). Śpiąca królewna 
78.089(438)”19” 120 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Canti : sul tema del corale Nicht so traurig, 
nicht so sehr di Johann Sebastian Bach / 
Augustyn Bloch. – Partitura. – Kraków : Polskie 
Wydaw. Muzyczne, [1990] (Kraków : PWM). 
– 36 s. ; 30 cm 
ISBN 83-224-2771-9 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. 
78.089(438)”19” 121 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Carmen biblicum : na sopran i dziewięć 
instrumentów / Augustyn Bloch. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1981]. – [2], 75, 
[1] s. w obwol. ; 31 cm 
ISBN 83-224-1737-3 
PWM 8473 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 122 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Chodzenie po klawiszach = Walking on the 
keys = Auf den Tasten hin und her : na 
cztery ręce i perkusję też niedużą = for four small 
hands and percussion, also of small propor- 
tions = für vier kleine Hände und auch nicht 
großes Schlagzeug / Augustyn Bloch. – 
[Partytura]. – Warszawa : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, [1987]. – 22, [2] s. ; 22 x 23 cm. – (Seria 
z Kotkiem) 
ISBN 83-224-2615-1 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 123 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Clarinetto divertimente : Miniature per 
clarinetto solo / Augustyn Bloch. – 
Warszawa : Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej, 
1977 (Warsz. : AA). – 11, [1] s. ; 28 cm. – 
(Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów 
Solistycznych) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 124 
26 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Clarinetto divertimente : Miniature per clari- 
netto solo / Augustyn Bloch. – Wyd. 2. – 
Warszawa : Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej, 
1979 (Warsz. : AA). – 11, [1] s. ; 30 cm. – 
(Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów 
Solistycznych) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 125 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Clarinetto divertente / Augustyn Bloch. – 
[Wyd. 3, Miniatura per clarinetto solo]. – 
Warszawa : Wydaw. Muzyczne Agencji 
Autorskiej, 1981 (Warsz. : AA). – 820 s. podłuż., 
11, [1] s. ; 25 cm. – (Współczesna Muzyka 
Polska : Seria Utworów Solistycznych) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 126 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Concertino / Augustyn Bloch. – Wyciąg for- 
t[epianowy]. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1981 (Kraków : DN nr 5). – 420 s. ; 
24 cm + Violino (8 s.) 
ISBN 83-224-1498-6 
PWM 8342 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 127 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Concertino / Augustyn Bloch. – [Partytura 
i głosy]. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1981 (Kraków : DN nr 5). – 20 s., [12] s. ; 
48 s. + Głosy skł. 11 w obwol.. – (Biblioteka 
Zespołów Instrumentalnych) 
ISBN 83-224-1498-6 
PWM 8371 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 128 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Dialoghi : per violino e orchestra / Augustyn 
Bloch. – Wyd. 2. – Partitura. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne ; Mainz : B. Schott’s 
Söhne Musikverlag, 1979. – 60 s. ; 28 cm
		

/p0027.djvu

			ISBN 83-224-1006-9 
PWM 6305 
1. Muzyka na skrzypce i orkiestrę – 20 w. – partytura 
2. Muzyka polska – 20 w. 3. Nuty 
78.089(438)”19” 129 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Duetto : per violinoe violoncello / 
Augustyn Bloch. – [Partytura]. – Warszawa : Wy- 
daw. Muzyczne Agencji Autorskiej, [1987] 
(Warsz. : AA). – 11, [1] s. ; 33 cm. – 
(Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów 
Kameralnych = Contemporary polish Music. Series 
of Chamber Music Competitions) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 130 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Elegia = Elegy : for violin and piano : na 
skrzypce i fort[epian] / Augustyn Bloch. – 
[Partytura i głos]. – Warszawa : Wydaw. 
Muzyczne Agencji Autorskiej, [1981] (Warsz. : 
AA). – 8 s. ; 29 cm + Violino ([1], 3 s.). – 
(Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów 
Solistycznych = Contemporary Polish Music. 
Series of Solo Compositions) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 131 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Exaltabo te : par coro misto / Augustyn Bloch. 
– [Partytura]. – Warszawa : Wydaw. 
Muzyczne Agencji Autorskiej, [1989] (Warsz. : 
AA). – 26, [1] s. ; 33 cm. – (Polska Muzyka 
Chóralna) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 132 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Fantasia : per organo / Augustyn Bloch. – 
Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1978] 
(Kraków : DN nr 5). – 16 s. ; 20 cm 
PWM 8163 
1. Muzyka organowa – 20 w. 2. Muzyka polska – 
20 w. – partytura 3. Nuty 
78.089(438)”19” 133 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Filigranki = Filigrees = Filigrane / Augustyn 
Bloch. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 
1979 (Kraków : DN nr 5). – 23, [1] s. : il. ; 
28 cm 
ISBN 83-224-1142-1 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 134 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Geige und Orgel = Skrzypce i organy / 
Augustyn Bloch. – [Partytura]. – Warszawa : Wy- 
daw. Muzyczne Agencji Autorskiej, [1992] 
(Warsz. : AA). – 10, [1] s. ; 29 cm. – 
(Współczesna Muzyka Polska = Contemporary Polish 
Music) 
1. Nuty 2. Muzyka organowa – 20 w. 3. Muzyka 
polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 135 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Gilgamesz = Gilgamesh : muzyka baletowa 
w wersji koncertowej / Augustyn Bloch. – 
Partytura. – Wyd. 2. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne ; [Mainz] : B. Schott’s Söhne Musi- 
kverlag, 1979. – Teka 44 s. ; 35 cm 
ISBN 83-224-1090-5 
PWM 6977 
1. Muzyka baletowa – 20 w. – partytura 2. Muzyka 
polska – 20 w. – partytura 3. Nuty 
78.089(438)”19” 136 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Jazda na gapę przez Europę = A free trip aro- 
und Europe = Eine Fahrt durch Europa ohne 
Fahrkarte : na cztery małe ręce i perkusję też 
niedużą = for four hands and percussion, also 
of small proportions = für vier kleine Hände 
und auch nicht großes Schlagzeug / Augustyn 
Bloch. – [Cz.] 1. – [Partytura]. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1989 (Kraków : 
DN nr 5). – 33, [1] s. ; 22 x 23 cm. – (Seria 
z Kotkiem) 
ISBN 83-224-2764-6 (cz. 1) 
1. Muzyka polska – 20 w. – partytura 2. Nuty 
78.089(438)”19” 137 
27
		

/p0028.djvu

			BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Jubilate : per organo / Augustyn Bloch. – 
[Wyd. 2]. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1988 (Kraków : DN nr 5). – 27, [3] s. ; 
24 x 30 cm 
ISBN 83-224-2813-8 
PWM 7715 
1. Muzyka organowa – 20 w. 2. Muzyka polska – 
20 w. – partytura 3. Nuty 
78.089(438)”19” 138 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Medytacje = Meditations = Meditationen : 
na sopran, organy i perkusję : teksty : Izajasz 
24 i Psalmy 39 : partitura / Augustyn Bloch. – 
Wyd. 4. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1977 (Kraków : DN nr 5). – 19, [1] s. ; 
28 cm 
PWM 6250 
1. Muzyka organowa – 20 w. 2. Muzyka polska – 
20 w. – partytura 3. Nuty 
78.089(438)”19” 139 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Musica : per clarinetto e quattro archi / 
Augustyn Bloch. – [Partytura]. – Warszawa : 
Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej, [1986] 
(Warsz. : AA). – 36 s. ; 33 cm. – 
(Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów 
Kameralnych = Contemporary Polish Music. Series 
of Chamber Music Composition) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 140 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Nuty = Notes : na saksofon altowy : for alto 
saxophone / Augustyn Bloch. – Warszawa : 
Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej, [1981] 
(Warsz. : AA). – 10, [2] s. ; 30 cm. – 
(Współczesna Muzyka Polska. Seria Utworów 
Solistycznych = Contemporary Polish Music. Series 
of Solo Compositions) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 141 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Oczekiwanie = Awaiting = Erwartung / 
Augustyn Bloch ; libretto Witold Giersz, Ludwik 
Perski. – Wyd. 2. – Partitura. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1978] (Kraków : 
DN nr 5). – 63, [1] s. ; 19 cm 
PWM 5666 
1. Muzyka baletowa – 20 w. – partytura 2. Muzyka 
polska – 20 w. 
78.089(438)”19” 142 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Oratorium = Oratorio : na organy, smyczki 
i perkusję = for organ, strings and percussion 
/ Augustyn Bloch. – Partytura. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1986] (Kraków : 
DN nr 5). – Teka ([2], 107, [3] s.) ; 34 cm 
ISBN 83-224-2611-9 
1. Nuty 2. Muzyka organowa – 20 w. 3. Muzyka 
polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 143 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Piosenki dla dzieci = Children’s songs = Kin- 
derlieder : na głosy i zespół instrumentalny 
= for voices and instrumental ensemble = 
für Singstimmen und Instrumentalensemble 
/ Augustyn Bloch. – Partytura. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1987] (Kraków : 
DN nr 5). – 63, [1] s. ; 22 x 23 cm 
ISBN 83-224-2482-5 
PWM 8481 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 3. 
Piosenka dziecięca – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 144 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Piosenki dla dzieci : na głos i fort[epian] / 
Augustyn Bloch ; oprac. graf. Marta Olszowska. 
– [Partytura]. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1977 (Kraków : DN nr 5). – 43, [1] s. : 
il. ; 22 x 23 cm. – (Seria ze Słowikiem) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
3. Piosenka dziecięca – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 145 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Piosenki dla dzieci : na głos i fort[epian] / 
Augustyn Bloch. – [Wyd. 2]. – Kraków : Polskie 
Wydaw. Muzyczne, [1981] (Kraków : DN 
nr 5). – 43, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Seria ze 
Słowikiem) 
ISBN 83-224-1733-0 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
3. Piosenka dziecięca – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 146 
28
		

/p0029.djvu

			BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Piosenki dla dzieci : na głos i fort[epian]: 
[z tekstem podłożonym] / Augustyn Bloch. – 
[Wyd. 3, Partytura]. – Kraków : Polskie Wy- 
daw. Muzyczne, 1986 (Kraków : DN nr 5). 
– 43, [1] s. : rys. kolor. ; 22 x 23 cm. – (Seria 
ze Słowikiem) 
ISBN 83-224-2437-X 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
3. Piosenka dziecięca – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 147 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Salmo gioioso : per soprano e cinque fati : 
partitura / Augustyn Bloch. – Wyd. 3. – 
Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne ; Mainz : 
B. Schott’s Söhne Musikverlag, 1980. – 20 s., 
[1] k. ; 16 cm 
ISBN 83-224-1294-0 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 148 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Sonata per organo / Augustyn Bloch. – 
[Wyd. 4]. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, [1983] (Kraków : PWM). – 24 s. ; 
23 x 31 cm 
ISBN 83-224-2097-8 
PWM 5522 
1. Sonata (organy) – 20 w. 2. Muzyka organowa – 
20 w. 3. Muzyka polska – 20 w. – partytura 4. Nuty 
78.089(438)”19” 149 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Supplicazioni : per violoncello e piano-forte / 
Augustyn Bloch. – [Partytura]. – Warszawa : 
Wydaw. Muzyczne Agencji Autorskiej, [1984] 
(Warsz. : AA). – 28 s. ; 30 cm. – (Współczesna 
Muzyka Polska. Seria Utworów Solistycznych 
= Contemporary Polish Music. Series of Solo 
Compositions) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 150 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Taka sobie muzyka = Just some music : cykl 
pieśni na sopran i orkiestrę : cycle of songs for 
soprano and orchestra / Augustyn Bloch; [sł. 
Tadeusz Kubiak]. – Partytura. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1983]. – Teka ([4], 
76 s. : fasc.) ; 35 cm 
ISBN 83-224-1566-4 
PWM 8563 
1. Muzyka polska – 20 w. 2. Muzyka wokalna (głos 
wysoki i orkiestra) – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 151 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Warstwy czasu = Layers of time / Augustyn 
Bloch. – Partytura. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1980. – 220, 42, [2] s. ; 33 cm 
ISBN 83-224-1446-3 
PWM 8391 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 152 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Wokaliza = Vocalization : fragment z ”Poema- 
tu o Warszawie” : na chór miesz[any] a cap- 
p[ella] / Augustyn Bloch. – Kraków : Polskie 
Wydaw. Muzyczne, [1978] (Kraków : DN 
nr 5). – 15, [1] s. ; 30 cm 
PWM 8131 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
3. Muzyka wokalna – 20 w. 
78.089(438)”19” 153 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
Wordworth songs / Augustyn Bloch ; tekst 
William Wordsworth ; przekł. Stanisław 
Kryński – na baryton i ork[iestrę] kameralną. 
– Partytura. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1977 (Kraków : DN nr 5). – [4], 48 s. ; 
30 cm + Baritono solo (27 s.) 
1. Nuty 2. Muzyka wokalna – 20 w. 3. Muzyka 
polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 154 
BLOCH, Augustyn (1929-2006) 
2 [Dwie] pieśni : na sopran i fort[epian] / 
Augustyn Bloch ; do słów Tadeusza Kubiaka. 
– Warszawa : Wydaw. Muzyczne Agencji 
Autorskiej, [1981] (Warsz. : AA). – 14, [1] s. ; 
29 cm. – (Polska Muzyka Wokalna) 
1. Nuty 2. Muzyka polska – 20 w. – partytura 
78.089(438)”19” 155 
29
		

/p0030.djvu

			BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Grudziądz i okolice : informator turystycz- 
no-krajoznawczy / oprac. Józef Błachnio, fot. 
Adam Wolnikowski. – Grudziądz : Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
Oddział, 1962 (Grudz. : GrZGraf.). – 39, [1] s. : 
fot., 1 mapa ; 21 x 11 cm + plan miasta 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik – wydawnictwa popularne 
913(438)A/Z 156 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Kronika dziejów miasta / Józef Błachnio. 
– Grudziądz : [s. n.], 1951 ([s. l. : s. n.]). – 
24 s. : mapa ; 26 cm 
Na prawach rękopisu. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 13-20 w. 
94(438)A/Z”12/19” 157 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Kronika miasta Grudziądza 1065-1945 / Józef 
Błachnio. – Grudziądz : [s. n., ok. 1950] ([s. l. : 
s. n.]). – 24 s., [4] s. tabl. : il., [1] s. podłuż.: 
pl. ; 30 cm 
Na prawach rękopisu. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 11-20 w. 
94(438)A/Z”10/19” 158 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Monografa powiatu grudziądzkiego z 11 
ilustracjami / oprac. Józef Błachnio. – Grudziądz : 
Wydział Powiatowy, 1948 ([s. l. : s. n.]). – 
107 s.: il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438)A/Z 159 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Nazwy i godła ważniejszych miejscowości 
w dawnym województwie chełmińskim / 
Józef Błachnio. – Grudziądz : [s. n.], 1950 ([s. l. : 
s. n.]). – 18, [1] s. : il. ; 27 cm 
Bibliogr. 
Na prawach rękopisu. 
1. Chełmińskie, województwo – historia – Polska – 
onomastyka 
80/81:94(438)(091) 160 
30 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Notatki etnografczne powiatu chełmińskiego 
/ Józef Błachnio. – Grudziądz : [s. n.], 1951 
([s. l. : s. n.]). – 27 s., [6] s. tabl. : 29 cm 
Na prawach rękopisu. 
1. Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
etnografa 2. Zwyczaje i obyczaje – historia – Polska 
39:94(438) 161 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Ozdoby nadszczytowe na ziemi chełmińskiej 
i michałowskiej / Józef Błachnio. – Grudziądz : 
[s. n.], 1954 (Grudz. : GrZGraf.). – 10 s., 
[4] k. tabl. ; 26 cm 
Na prawach rękopisu. 
1. Chełmińska, Ziemia – architektura – ozdoby – 
historia 2. Michałowska, Ziemia – architektura – ozdoby 
– historia 
72:94(438) 162 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Poznajmy i chrońmy zabytki naszego regionu 
/ Józef Błachnio. – Grudziądz : Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, 1960 ([s. l. : s. n.]). 
– 75 s. : il., mapa ; 26 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
zabytki – przewodnik 
913(438)A/Z 163 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Poznajmy i chrońmy zabytki naszego regionu 
/ [oprac. Józef Błachnio]. – Grudziądz : 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 
Grudziądzu ; Oddziałowa Komisja Opieki nad 
Zabytkami w Grudziądzu przy Oddziale PTTK 
w Grudziądzu, 1960 (Grudz. : GrZGraf.). – 
[7] s. : il., [1] s. : mapa ; 30 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; region) – 
zabytki – przewodnik 
913(438)A/Z 164 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Przewodnik po Grudziądzu i okolicy / Józef 
Błachnio, [współautorzy części ogólnej Stefan 
Kopczyński i Adam Wolnikowski]. – 
[Grudziądz : Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 
dla powiatu grudziądzkiego i miasta 
Grudziądza], 1965 (Grudz. : GrZGraf.). – 101, [1] s.: 
il., [4] s. podłuż. : mapki ; 21 cm
		

/p0031.djvu

			Zł 8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 165 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Przewodnik po Grudziądzu i okolicy / Józef 
Błachnio ; współaut. części ogólnej Stefan 
Kopczyński i Adam Wolnikowski. – Wyd. 2 popr. 
i uzup. – [Grudziądz : Komitet Kultury 
Fizycznej i Turystyki, 1968] (Grudz. : GrZGraf.). – 
110, [2] s. : il., tabl. ; 17 cm 
Zł 6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 166 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Wiadomości z Grudziądza i okolic 1946-1951 
/ Józef Błachnio, K. Ossowski, J. Śliwa. – 
Grudziądz : [s. n.], 1951. – k. nlb. ; 26 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia – 20 w. 
94(438)A/Z”1945/1956” 167 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Wystawa rybołówstwa okolic Grudziądza, 
Muzeum Państwowe listopad 1961 / [oprac. Józef 
Błachnio] ; Muzeum Państwowe, Polski 
Związek Wędkarski w Grudziądzu. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1961 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [6] s. ; 16 cm 
1. Rybołówstwo – Polska – wystawy – 20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 3. Etnografa – Polska – 
historia – 20 w. 
39:94(438)”19”(084.1) 168 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Zabytki powiatu brodnickiego / Józef Błachnio. 
– Grudziądz : Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej, 1963 (Grudz. : GrZGraf.). – 23 s. ; 
19 cm 
1. Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
913(438)A/Z:94(438) 169 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
Zabytki powiatu chełmińskiego / [oprac. 
Józef Błachnio, zdjęcia Czesław Woźny et al.]. – 
Grudziądz ; Chełmno : Wydaw. Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Cheł mnie, 1962 
(Grudz. : GrZGraf.). – 26 s. : il. ; 20 cm 
1. Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
913(438)A/Z:94(438) 170 
BŁACHNIO, Józef (1912-1968) 
XX [Dwadzieścia] lat powiatu 
grudziądzkiego w Polsce Ludowej / Józef Błachnio. – 
Grudziądz : Powiatowy Komitet Frontu Jedności 
Narodu, 1965 (Grudz. : GrZGraf.). – 44 s. ; 
21 cm + err. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia – 20 w. 
94(438)”1945/...” 171 
BŁASIŃSKI, Jan 
Kawaleria II Rzeczypospolitej na przykładzie 
25. Pułku Ułanów Wielkopolskich / Jan Błasiń- 
ski. – Wyd. 2. – Warszawa : [Fundacja 25 
Pułku Ułanów Wielkopolskich], 1996 ([s. l.] : 
Grafeld Poligrafa). – 266, [2] s., [20] s. tabl. : 
fot. ; 21 cm 
Indeks. 
ISBN 83-906051-0-4 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. 25 Pułk 
Ułanów Wielkopolskich – historia – 20 w. 
355(438):94(438)]”19” 172 
BŁASZCZYK, Włodzimierz 
18 [Osiemnasty] Pułk Ułanów / 
Włodzimierz Błaszczyk. – Pruszków : [Ofcyna Wydaw. 
”Ajaks” przy współpracy Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni 
i Barwy przy PAN oraz Zarządu XII Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego], 1996 (Łomianki : 
Synpress). – 47, [1] s. : il., mapki ; 21 cm. – 
(Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich w 
kampanii wrześniowej ; ISSN 8660-2350, z. 52) 
Bibliogr. 
ISBN 83-85621-91-1 
1. 18 Pułk Ułanów Pomorskich (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 3. Kawaleria 
– Polska – historia – 20 w. 
355:94(438)”1939/1945” 173 
31
		

/p0032.djvu

			BOBROWSKI, Jerzy ( -1988) 
Kochankowie Ate / Jerzy Bobrowski. – [Łódź] : 
Wydaw. Łódzkie, [1961] (Łódź : ŁDD). – 
195, [3] s. : 21 cm 
Zł 12 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 *173 
Bocian biały Ciconia Ciconia (L.) w 
województwie bydgoskim w latach 1994-1995 = 
Te White Stork Ciconia Ciconia (L.) in the 
Bydgoszcz Province in 1994-1995 / red. nauk. 
Piotr Indykiewicz ; [aut. P. T. Dolata et al.]. 
– Bydgoszcz : [Wydaw. Towarzystwo 
Miłośników Borów Tucholskich], 1998 (Bydgoszcz : 
ZP Kubik & Krause). – 100 s. : fot. (kolor.), 
il., wykr., mapki ; 24 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
ISBN 83-87805-00-9 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
bocian – występowanie 2. Bocian biały (zool.) – Polska 
– historia – 20 w. 
59(438)”19” 174 
BODLER, Robert Ostafński- zob. Osta- 
fński-Bodler, Robert 
BOENDERS, Frans 
Gespräche zwischen Gestern und Morgen : 
[Die Gespräche führten Frans Boenders u. a. 
Red. Peter Aurich und Hermann Berg]. – Bie- 
lefeld : Giesenking, 1970. – 111 s. : fot. ; 
21 cm. – (Nachbarn im Ostmitteleuropa) 
DM 9,80 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia – 
20 w. 3. Niemcy – a Polska 4. Polska – a Niemcy 
94(430:438)”19” 175 
BOGDANOWSKI, Janusz (1929- ) 
Architektura obronna / Janusz Bogdanowski, 
Zygmunt Holcer, Marian Kornecki. – 
Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1994 
([s. l. : s. n.]). – XVII, [1], 69 s. : rys., err. ; 
24 cm. – (Słownik Terminologii Architektury, 
ISSN 1233-5630 ; z. 2) 
ISBN 83-86334-00-2 
1. Architektura obronna – terminologia – słownik 
72(03) 176 
32 
BOGDANOWSKI, Janusz (1929- ) 
Architektura obronna w krajobrazie Polski : od 
Biskupina do Westerplatte / Janusz 
Bogdanowski. – Warszawa ; Kraków : Wydaw. 
Naukowe PWN, 1996 (Kraków : UJ). – 610, [5] s., 
[16] s. tabl. kolor. : il., 1 faks., fot., mapy, pl., 
rys., wykr., err. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 565-569. – Indeksy. 
ISBN 83-01-12223-4 
1. Architektura obronna – terminologia – słownik 
2. Architektura obronna polska – historia 3. Fortyf- 
kacje – Polska 4. Krajobraz – ochrona – Polska 
72(438)(03) 177 
BOGDANOWSKI, Janusz (1929- ) 
Architektura obronna w krajobrazie Polski : 
od Biskupina do Westerplatte / Janusz 
Bogdanowski. – Wyd. 2. – Warszawa ; Kraków : Wy- 
daw. Naukowe PWN, 2002 (Kraków : UJ). 
– 610, [2] s., [16] s. tabl. kolor. : il., mapy ; 
25 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-01-12223-4 
1. Architektura obronna – terminologia – słownik 
2. Architektura obronna polska – historia 3. Fortyfkacje 
– Polska 4. Krajobraz – ochrona – Polska 
72(438)(03) 178 
BOGDANOWSKI, Janusz (1929- ) 
Krajobraz warowny XIX/XX w[ieku] : dzieje 
i rewaloryzacja / Janusz Bogdanowski ; 
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 
– Kraków : PK, 1993 (Kraków : PK). – 183 s. : 
mapy, pl., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 69-72. 
1. Fortyfkacje – Polska – 19-20 w. – podręcznik 
akademicki 2. Fortyfkacje – ochrona i konserwacja – 
Polska – podręcznik akademicki 4. Krajobraz – Polska 
– podręcznik akademicki 
335:72(430:438)”18/19”(075.1) 179 
BOGUCKI, Andrzej (1951- ) 
Rola Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” 
w przygotowaniu członków konspiracji 
zbrojnej na Pomorzu / Andrzej Bogucki. – [Toruń : 
s. n.], 1996 ([s. l. : s. n.]). – S. 93-101, [1] ; 
24 cm 
1. Sokół (organizacja) – Polska – 1918-1939 r. 2. Ruch 
oporu – zagadnienia – Polska 3. Pomorze Gdańskie – 
organizacje – 1918-1939 r. 
796/799(438)”1939/1945” 180
		

/p0033.djvu

			BOGUCKI, Andrzej (1951- ) 
Sokoli na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 
1939-1988 / Andrzej Bogucki. – Bydgoszcz : 
Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa 
Polskiego, 1996 (Solec Kujawski : R. Kieroński). – 
56 s. : fot., portr. ; 21 cm 
1. Sokół (organizacja) – Polska – 20 w. 2. Pomorze 
– organizacje – 20 w. 
796/799(438)”19” 181 
BOGUCKI, Andrzej (1951- ) 
Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokół” na 
Pomorzu Gdańskim i Kujawach Zachodnich w dobie 
Powstania Wielkopolskiego i walki o 
niepodległość Polski w latach 1918-1920 / Andrzej 
Bogucki ; regionalna Pracownia Krajoznawcza 
ZW PTTK [Zarządu Wojewódzkiego 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] 
w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : RPK. ZW. PTTK, 
1990 ([s. l. : s. n.]). – 45 s. ; 21 cm 
1. Sokół (organizacja) – Polska 2. Pomorze – 
organizacje – 1918-1939 r. 
796/799(438)”1918/1939” 182 
BOGUCKI, Andrzej (1951- ) 
Towarzystwo Gimnastyczne ”Sokół” na 
Pomorzu 1893-1939 / Andrzej Bogucki. – 
Bydgoszcz : Centrum Informacji Naukowej 
Sokolstwa Polskiego przy Towarzystwie 
Gimnastycznym ”Sokół” II, 1997 (Solec Kujawski : 
R. Kieroński). – 432 s. : fot., 2 mapy, portr., 
rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 229-249. – Indeks. 
ISBN 83-905875-2-1 
1. Sokół (organizacja) – Polska 2. Pomorze – sport 
– organizacje – 19-20 w. 
796/799(438)”18/19” 183 
BOGUCKI, Andrzej (1951- ) 
Związek Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” 
w Polsce : 1989-1993 / Andrzej Bogucki. – 
Bydgoszcz : Centrum Informacji Naukowej 
Sokolstwa Polskiego, 1993 (Bydgoszcz : ZG KEN). 
– 20 s. : 1 fot. ; 21 cm 
1. Sokół (organizacja) – Polska – od 1989 r. 2. 
Polska – sport – organizacje – 20 w. 
796/799(438)”1989/...” 184 
BOGUCKI, Andrzej (1951- ) 
Związek Towarzystw Gimnastycznych ”So- 
kół” w Polsce w latach 1993-1997 / Andrzej 
Bogucki. – Bydgoszcz : Centrum Informacji 
Naukowej Sokolstwa Polskiego przy 
Towarzystwie Gimnastycznym ”Sokół” II, 1997 (Solec 
Krajeński : R. Kieroński). – 76 s. : faks., fot., 
nuty, portr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 76. 
ISBN 83-905875-7-2 
1. Sokół (organizacja) – Polska – od 1989 r. 2. 
Polska – sport – organizacje – 20 w. 
796/799(438)”1989/...” 185 
BOGUCKI, Andrzej (1951- ) 
130 [Sto trzydziesto] lecie sokolstwa 
polskiego 1867-1997 : przyczynek do dziejów za lata 
1939-1997 / Andrzej Bogucki. – Bydgoszcz : 
Centrum Informacji Naukowej Sokolstwa Polskiego 
przy Towarzystwie Gimnastycznym ”Sokół” II, 
1998 (Solec Kujawski : R. Kieroński). – 20 s. ; 
21 cm 
Bibliogr. s. 19-20. 
ISBN 83-905875-0-5 
1. Sokół (organizacja) – Polska 
796/799(438)”18/19” 186 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Archeologia północnej części ziemi 
chełmińskiej / Ryszard Boguwolski, Małgorzata Ku- 
rzyńska. – Grudziądz : Muzeum, 2001 
(Wąbrzeźno : WZG). – 172 s. : il. kolor., mapy, 
err. ; 27 cm 
Bibliogr. Indeks. 
ISBN 83-88076-07-8 
1. Chełmińska, Ziemia – archeologia – wydawnictwa 
popularne 
903/904(438) 187 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Biżuteria średniowieczna z Gruczna / Ryszard 
Boguwolski. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 1992 ([s. l. : s. n.]). – [24] s. : il. ; 
10 x 21 cm 
1. Biżuteria i klejnoty – archeologia – 7-15 w. 2. Grucz- 
no (woj. kujawsko-pomorskie) – archeologia 
902/904(438)”4/14” 188 
33
		

/p0034.djvu

			BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Biżuteria średniowieczna z Gruczna / Ryszard 
Boguwolski. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 1993 (Toruń : TOR-DRUK). – 
[24] s. : il. ; 10 x 21 cm 
1. Biżuteria i klejnoty – archeologia – 7-15 w. 
2. Gruczno (woj. kujawsko-pomorskie) – archeologia 
902/904(438)”4/14” 189 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Kleine spätmittelalterliche Ritterbug in Ple- 
mięta, Gemeinde Gruta : Das Ausgrabungsar- 
beiten 1975-1977 / Ryszard Boguwolski ; Über- 
setzung aus dem Poln. Wojciech Szreniawski, 
Zeichnungen Ryszard Boguwolski, Gerd Wil- 
ke. – Grudziądz : Verlag des Muzeum in 
Grudziądz, 1978 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [8] s. : il. : 29 x 11 cm 
1. Plemięta (woj. kujawsko-pomorskie) - archeologia 
– 7-15 w. 2. Grody – archeologia – Polska – 
wydawnictwa popularne 3. Osadnictwo – archeologia – Polska 
– wydawnictwa popularne 
72:94(438)”6/14” 190 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Mittelalterliche Schmuckgegenstände aus 
Gruczno / Ryszard Boguwolski ; Übersetzung 
Józef Jarosz. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1993 (Toruń : Tor-Druk). – 
[24] s. : il. ; 10 x 21 cm 
1. Biżuteria i klejnoty – archeologia – 7-15 w. 
2. Gruczno (woj. kujawsko-pomorskie) – archeologia 
902/904(438)”4/14” 191 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Muzeum w Grudziądzu / [oprac. Ryszard Bo- 
guwolski, Jadwiga Drozdowska]. – [Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1993] 
(Toruń : Tor-Druk). – [16] s. : il. (kolor.) ; 20 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum 
– historia – 20 w. 
73/76:94(438)”19” 192 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Plemięta średniowieczny gródek rycerski / 
Ryszard Boguwolski. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1992 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [20] s. : il. ; 13 x 23 cm 
34 
1. Plemięta (woj. kujawsko-pomorskie) – archeologia 
– 7-15 w. 2. Grody – archeologia – Polska – 
wydawnictwa popularne 3. Osadnictwo – archeologia – Polska 
– wydawnictwa popularne 
72:94(438)”6/14” 193 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Region Łasina w pradziejach i wczesnym 
średniowieczu / Ryszard Boguwolski, 
Małgorzata Kurzyńska. – Łasin : Wydaw. Urzędu 
Miasta i Gminy w Łasinie ; Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1998 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[28] s. : il. (kolor.) ; 20 cm 
ISBN 83-908767-1-X 
1. Łasin (woj. kujawsko-pomorskie) – archeologia – 
badania 2. Łasin (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 7-11 w. 
903/904:911.37](438)”06/10” 194 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Region Radzynia Chełmińskiego w 
pradziejach i wczesnym średniowieczu / Ryszard Bo- 
guwolski, Andrzej Kola. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu ; Radzyń Chełmiński : 
Urząd Miasta i Gminy, 1996 (Wąbrzeźno : 
WZG). – [26] s. : il., mapki ; 20 cm 
ISBN 83-901717-6-7 (Muzeum) 
1. Radzyń Chełmiński (woj. kujawsko-pomorskie) 
– archeologia – badania 2. Radzyń Chełmiński (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia – 7-11 w. 
903/904:911.37](438)”06/10” 195 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Szlakiem średniowiecznych grodzisk gminy 
Gruta / Ryszard Boguwolski, Andrzej Kola. – 
Gruta : Wydaw. Urzędu Gminy ; Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1996. – [28] s.: 
fot., pl., wykr. ; 30 cm 
Na okł. podtyt.: ”Mełno, Pokrzywno, Słupski Młyn, 
Gołębiewko, Gruta, Plemięta”. 
ISBN 83-901717-7-5 (MwG) 
1. Grody – archeologia – Polska – wydawnictwa 
popularne 2. Osadnictwo – archeologia – Polska – 
wydawnictwa popularne 3. Gruta (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – archeologia – 7-15 w. 
72:94(438)”6/14” 196
		

/p0035.djvu

			BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Wczesnośredniowieczne grodziska w Świeciu 
nad Osą i Mędrzycach / Ryszard Boguwolski, 
Andrzej Kola. – Świecie nad Osą : Urząd 
Gminy ; Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, [1999] ([s. l. : s. n.]). – [20] s. : fot., rys. ; 
14 x 21 cm 
ISBN 83-901717-1-6 
1. Grody – archeologia – Polska – 11 w. 2. Świecie 
nad Osą (woj. kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz) – 
archeologia – 11 w. 3. Mędrzyce (woj. 
kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz) – archeologia – 11 w. 
72:902/904:94(438)”10” 197 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Wczesnośredniowieczny gród w Mełnie w 
świetle badań wykopaliskowych / Ryszard Boguwol- 
ski, Andrzej Kola ; [Biuro Badań i 
Dokumentacji Zabytków w Toruniu ; Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury w Grudziądzu]. – Toruń : 
BBiDZ, 1982 (Toruń : ZG). – 70, [1] s.: il., 
1 tabl. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 69. – Zsfg. 
1. Grody – archeologia – Polska – 11 w. 2. Mełno 
(woj. kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz) – 
archeologia – 11 w. 
72:94(438)”10” 198 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Zamek pokrzyżacki w Rogóźnie / Ryszard 
Boguwolski, Andrzej Kola. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu ; Rogóźno : Wydaw. 
Urzędu Gminy w Rogóźnie, 1997 (Wąbrzeźno : 
WZG). – 20 s. : il. ; 20 cm 
ISBN 83-901717-8-3 
1. Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie) – zamek po- 
krzyżacki – historia 2. Rogóźno (woj. 
kujawsko-pomorskie) – archeologia 3. Rogóźno (woj. 
kujawsko-pomorskie) – budownictwo – historia – 12-20 w. 
72:94(438)A/Z”11/19” 199 
BOGUWOLSKI, Ryszard (1942- ) 
Zamki krzyżackie powiatu grudziądzkiego = 
Burgen des Deutschen Ordens im Kreis Grau- 
denz / Ryszard Boguwolski, Lothar Hyss ; 
[red. nauk. Andrzej Kola ; tł. tekstów niem. 
Peter Dryla]. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 2004 (Górna Grupa : DKW). – 60 s. : 
fot. (kolor.), il., pl. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 60. – Koniec tekstu na s. 3. okł. 
Na s. przytyt.: Publikacja przygotowana z okazji 120 
rocznicy powstania Muzeum w Grudziądzu (1884-2004). 
– Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-88076-13-2 
1. Krzyżackie, państwo – historia – 13-15 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – budownictwo 
– wydawnictwa popularne 3. Architektura obronna 
niemiecka – zabytki – Polska – 13-14 w. – wydawnictwa 
popularne 4. Architektura obronna – Polska – 
przewodnik 5. Zamki i pałace – krzyżackie, państwo – 
13-14 w. – wydawnictwa popularne 6. Zamki i pałace 
– Polska – 13-14 w. – wydawnictwa popularne 
728.81(438)“12/13“(02.025.2)A/Z 200 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Der Deutsche Orden in der deutschen Ge- 
schichte : 1190-1990 / von Hartmut Bock- 
mann ; [Hrgs. : Bund der Vertriebenen – Ve- 
reinigte Landesmannschaften und Landesver- 
bände]. – Bonn : Bund der Vertriebenen, Kul- 
turreferat, 1990. – 12 s. ; 21 cm. – (Kulturelle 
Arbeitshefte ; 27) 
ISBN 3-925103-42-2 
1. Zakony rycerskie – historia 2. Krzyżacki, zakon 
– historia 3. Niemcy – historia 4. Polska – historia 
5. Krzyżackie, państwo – historia 
94(430):94(438)”10/19” 201 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Der Deutsche Orden : Zwölf Kapitel aus 
sei ner Geschichte / Hartmut Boockmann. 
– München : Verlag C. H. Beck, [1981] 
(Wem ding : Druck Georg Appl). – 319, 
[1] s.: mapy, [24] s. : il. ; 23 cm. – (Beck’sche 
Sonderausgaben) 
Indeks. 
1. Zakony rycerskie – historia 2. Krzyżacki, zakon 
– historia 3. Niemcy – historia 4. Polska – historia 
5. Krzyżackie, państwo – historia 
94(430):94(438) 202 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Der Deutsche Orden : Zwölf Kapitel aus sei- 
ner Geschichte / Hartmut Boockmann. – 2. 
verbesserte Auf. – München : Verlag C. H. 
Beck, [1982] (Wemding : Druck Georg 
Appl). – 319, [1] s.: mapy, [24] s. : il. ; 23 cm. 
– (Beck’sche Sonderausgaben) 
35
		

/p0036.djvu

			Indeks. 
ISBN 3-406-08415-X 
1. Zakony rycerskie – historia 2. Krzyżacki, zakon 
– historia 3. Niemcy – historia 4. Polska – historia 
5. Krzyżackie, państwo – historia 
94(430):94(438) 203 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Der Deutsche Orden : Zwölf Kapitel aus 
sei ner Geschichte / Hartmut Boockmann. 
– 3., durchges. Auf. – München : Verlag C. 
H. Beck, [1989] (Wemding : Druck Georg 
Appl). – 319, [1] s.: mapy, [24] s. : il. ; 23 cm. 
– (Becksche Sonderausgaben) 
Indeks. 
ISBN 3-406-08415-X 
1. Zakony rycerskie – historia 2. Krzyżacki, zakon 
– historia 3. Niemcy – historia 4. Polska – historia 
5. Krzyżackie, państwo – historia 
94(430):94(438) 204 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Deutsche Geschichte im Osten Europas : Ost- 
preußen und Westpreußen / Hartmut Boock- 
mann. – [Berlin] : Siedler Verlag, [1992] 
(Stuttgart : ARA Druck). – 479, [1] s. : il. (w tym 
kolor.), pl., mapki ; 27 cm 
ISBN 3-88680-212-4 : DM 78.00 
1. Niemcy – historia 2. Prusy Zachodnie – 
Niemcy – historia 3. Prusy Wschodnie – Niemcy – historia 
4. Polska – historia 
94(430):94(438) 205 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Deutsche Geschichte im Osten Europas : Ost- 
preußen und Westpreußen / Hartmut Boock- 
mann. – [2. Auf.]. – Berlin : Siedler, 1993. – 
479, [1] s. : faks., fot., mapy, portr., reprod. ; 
27 cm. – (Die Deutschen und der europäische 
Osten ; 1) 
Bibliogr. s. 449-460. 
Indeksy. 
ISBN 3-88680-212-4 : DM 128.00 
1. Krzyżackie, państwo 2. Prusy Królewskie – 
historia 3. Prusy Książęce – historia 4. Prusy 
Wschodnie – historia 5. Prusy Zachodnie – historia 6. Polska 
– historia 
94(430):94(438) 206 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Deutsche Geschichte im Osten Europas : Ost- 
preußen und Westpreußen / Hartmut Boock- 
mann. – [3. Auf.]. – Berlin : Siedler, 1995. – 
479, [1] s. : faks., fot., mapy, portr., reprod. ; 
27 cm. – (Die Deutschen und der europäische 
Osten ; 1) 
Bibliogr. s. 449-460. 
Indeksy. 
ISBN 3-88680-212-4 : DM 128.00 
1. Krzyżackie, państwo 2. Prusy Królewskie – 
historia 3. Prusy Książęce – historia 4. Prusy 
Wschodnie – historia 5. Prusy Zachodnie – historia 6. Polska 
– historia 
94(430):94(438) 207 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Deutsche im Osten : Geschichte, Kultur, Erin- 
nerungen : Lokschuppen Rosenheim, 15. Juli 
bis 1. November 1994 / [red. Wolfgang Schulz 
unter Mitarbeit von Alfred Nützmann und 
Agnes Ohm, aut.: Hartmut Boockmann et 
al.] ; Deutsches Historisches Museum Berlin 
(Hrsg.). – Berlin : Deutsches Historisches 
Museum, 1994. – V, 375 s. : il., mapy, nuty ; 
28 cm 
Bibliogr. 
1. Niemcy – ludność – historia – 20 w. 2. Niemcy 
– historia – 20 w. 3. Mniejszości narodowe – Polska – 
historia – 20 w. 
94(430):94(438)A/Z”19” 208 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Johannes Falkenberg, der Deutsche Orden und 
die polnische Politik : Unterstützung zur poli- 
tischen Teorie des späteren Mittelalters / von 
Hartmut Boockmann ; Mit einem Anh.: Die 
Satira d. Johannes Falkenberg. – Göttingen : 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1975. – 369 s. ; 
25 cm. – (Veröfentlichungen des Max-Planck- 
Instituts für Geschichte ; 45)(Göttingen Uni- 
versität Habilitations-Schrif ten 1973/74) 
ISBN 3-525-35354-5 : DM 78.00 
1. Krzyżacki, zakon – Polska – historia 2. Polska 
– historia 
929-051A/Z:94(430):94(438) 209 
36
		

/p0037.djvu

			BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Stationen der Geschichte Ost- und Westpreu- 
ßens / Hartmut Boockmann. – Lüneburg : 
Verlag Nordostdeutsches Kulturwerk, 1986. 
– 23, [1] s. : [1] mapa ; 21 cm. – (Lüneburger 
Vorträge zur Geschichte Ostdeutschland und 
der Deutschen in Osteuropa ; 3) 
Na prawach rękopisu. 
1. Krzyżackie, państwo 2. Prusy Królewskie – 
historia 3. Prusy Książęce – historia 4. Prusy 
Wschodnie – historia 5. Prusy Zachodnie – historia 6. Polska 
– historia 
94(430):94(438) 210 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Stationen der Geschichte Ost- und Westpreu- 
ßens / Hartmut Boockmann. – [2. erg. Auf.]. 
– Lüneburg : Nordostdeutsches Kulturwerk, 
1991. – 23, [1] s. : [1] mapa ; 21 cm. – (Lüne- 
burger Vorträge zur Geschichte Ostdeutsch- 
land und der Deutschen in Osteuropa ; 3) 
Na prawach rękopisu. 
1. Krzyżackie, państwo 2. Prusy Królewskie – 
historia 3. Prusy Książęce – historia 4. Prusy 
Wschodnie – historia 5. Prusy Zachodnie – historia 6. Polska 
– historia 
94(430):94(438) 211 
BOOCKMANN, Hartmut (1934-1998) 
Zakon Krzyżacki : dwanaście rozdziałów jego 
historii / Hartmut Boockmann ; [przekł. z niem. 
Roberta Traba ; przekł. przejrzała Wanda 
Lipnik] ; Niemiecki Instytut Historyczny. – 
Warszawa : ”Volumen” : NIH, cop. 1998. – 395 s., 
[24] s. : tabl.: il., mapy ; 21 cm. – (Klio w 
Niemczech ; 3) 
Nota bibliogr. – Indeksy. 
Tyt. oryg.: “Deutsche Orden” 
1. Krzyżacy – 12-16 w. 2. Krzyżackie, państwo 
3. Niemiecki Instytut Historyczny (Warszawa) 
94(430):94(438)”11/15” 212 
BORCHERT, Friedrich 
Burgenland Preußen : Die Wehrbauten des 
Deutschen Ordens und ihre Geschichte / 
Friedrich Borchert. – München ; Wien : 
Mahnert-Lueg bei Langen-Müller, 1987. – 
304 s. : il. ; 26 cm. – (Publiktionsreihe / Ost- 
und West preußenstiftung in Bayern Prof. Dr. 
Ernst Ferdinand Müller e. V. ; 13) 
1. Krzyżacy – 12-16 w. 2. Krzyżackie, państwo 
3. Zamki i pałace – Polska – historia 4. Prusy 
Wschodnie – historia – 12-16 w. 5. Prusy Zachodnie – historia 
– 12-16 w. 6. Polska – historia 
72(430):72(438):94(430)”11/15”:94(438)” 
11/15” 213 
BORKEN, Konrad Fischer- zob. Fischer- 
Borken, Konrad 
BORKOWSKI, Jacek 
Krótka historia Zakonu Krzyżackiego w 
Prusach / Jacek Borkowski. – [Warszawa] : JB- 
Studio, [2001] ([s. l. : s. n.]). – [22] s. : il. 
(kolor.), mapy ; 21 cm 
ISBN 83-914664-4-2 
1. Krzyżackie, państwo 2. Krzyżacy – 12-16 w. 
3. Zamki i pałace – Polska – historia 4. Prusy 
Wschodnie – historia – 12-16 w. 5. Prusy Zachodnie – historia 
– 12-16 w. 6. Polska – historia 
94(430)”11/15”:94(438)”11/15” 214 
BORKOWSKI, Jacek 
Zamki Państwa Krzyżackiego = Die Burgen 
im Kreuzritter Staat = Castles of the Teutonic 
Order’s State / Jacek Borkowski; [tekst niem. 
Janusz Rajchman, tekst ang. Małgorzata 
Borkowska]. – Warszawa : Wydaw. JB-Studio, 
1999 (Warsz.: Druk. ADD). – 143 s. : il. 
(kolor.) ; 22 cm 
Tekst równol. pol., niem., ang. 
Bibliogr. s. 143. 
ISBN 83-904103-5-4 
1. Krzyżack, zakon – budownictwo – Polska – 
historia – 12-20 w. 2. Zamki i pałace – architektura – Polska 
– historia – 12-20 w. 
72:94(438)”11/19”A/Z 
[Na s. 50 – 52 Grudziądz]. 215 
BORUCIŃSKA, Krystyna (1938- ) 
Grudziądzkie szkice poetyckie : (aspekt 
historyczny) / Krystyna Borucińska ; [oprac. 
graf. Grzegorz Rygielski]. – Grudziądz : Wydaw. 
„SUPER”, 2003 (Grudziądz : Wydaw. „Super”). 
– 76 s.: il. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 75-76. 
ISBN 83-904665-5-1 
1. Poezja polska – 21 w. 
821.162.1-1 216 
37
		

/p0038.djvu

			BORUCIŃSKA, Krystyna (1938- ) 
Rozwój społeczno-gospodarczy Grudziądza 
w 40-leciu PRL [Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej] / Krystyna Borucińska. – Grudziądz : 
Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej ; Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Oddział, 1985 
(Grudz.: GZGWK). – 17, [7] s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
gospodarka i przemysł – historia – 20 w. 
338/339(438):94(438)”19” 217 
BORUCIŃSKA, Krystyna (1938- ) 
Tamta rzeczywistość : (zsyłka 1940-46) / 
Krystyna Borucińska. – Grudziądz : [Wydaw. ”SU- 
PER”], 2004 (Grudz. : Wydaw. ”Super”). – 
96 s. : mapa ; 20 cm 
ISBN 83-904666-7-8 
1. Pamiętniki polskie – 20-21 w. 2. Wysiedlanie 
– ZSRR – 1939-1945 r. 3. Polska – ludność – ZSRR – 
1939-1945 r. 4. Wysiedlanie – ZSRR – 1939-1945 r. – 
pamiętniki 5. Polska – ludność – ZSRR – 1939-1945 r. 
– pamiętniki 6. Dziecko – Polska – 1939-1945 r. – 
pamiętniki 7. Poezja polska – 20-21 w. 8. Sowchozy – 
1939-1945 r. – pamiętniki 9. Kazachstan – 1939-1945 r. 
– pamiętniki 
94(438).082.5:929-052A/Z(438)+ 
821.162.1-1 218 
BORZYSZKOWSKI, Józef (1946- ) 
Inteligencja polska w Prusach Zachodnich 
1848-1920 / Józef Borzyszkowski. – Gdańsk : 
Wydaw. Morskie, 1986. – 374, [2] s., [28] s. 
tabl.: faks., fot., portr. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 331-348. 
Indeks. 
ISBN 83-21578-38-1 
1. Inteligencja (socjol.) – Polska – 19-20 w. 2. 
Mniejszości narodowe – Niemcy – 19-20 w. 3. Prusy 
Zachodnie – kultura – 19-20 w. 4. Prusy Zachodnie – stosunki 
etniczne – 19-20 w. 
30:37:94(430):94(438):18/19” 219 
BÖDDEKER, Günter 
Die Flüchtlinge / Günter Böddeker. – [Mün- 
chen] : Baster Lübbe, [1982] (Ulm : Ebner). – 
496 s. : mapy, [8] s. tabl. : fot. ; 18 cm. – (Bar- 
tei-Lübbe-Taschenbuch Band Zeitgeschichte ; 
Bd. 65043) 
Indeks. 
ISBN 3-404-65043-9 : DM 14,80 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia – 
20 w. 
94(430:438)”19” 220 
BÖHNING, Peter 
Die Nationalpolnische Bewegung in West- 
preussen 1815-1871 : Ein Beitrag zum Inte- 
grationsprozeß der Polnischen Nation / Peter 
Böhning. – Marburg / Lahn : J.G.-Herder- 
Institut, 1973 (Gießen : Graphische Kunstan- 
stalt Wilhelm Herr). – X, 254 s. ; 24 cm. – 
(Marburger Ostforschungen im Auftrage des 
Johann-Gottfried-Herder-Forschungen e. V. / 
Hrsg. Richard Breyer ; Bd. 33) 
Bibliogr. s. 236-245. 
Indeksy. 
ISBN 3-87969-102-9 
1. Prusy Zachodnie – historia – 19 w. 2. Polska – 
historia – 19 w. 
94(430):94(438)”18” 221 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Anioł w butach z ostrogami / Roman Bratny. 
– Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze i 
Literackie ; Agencja ”Autograf”, 1995 
(Koszalin : Pras. ZG). – 409, [7] s. ; 23 cm 
Mularczyk, Roman [nazwa] – Bratny, Roman 
[pseud.] 
ISBN 83-86610-02-6 (TWiL) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 222 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Bez diabła / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Czytelnik”, 1989 (Łódź : WojskD). – 345, 
[2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-11-07630-8 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 223 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Błazen Królestwa Niebieskiego / Roman Brat- 
ny. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwo 
Obrony Narodowej, [1989] (Łódź : Wojsk.D). – 194, 
[3] s. ; 20 cm 
ISBN 83-11-07698-7 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 224 
38
		

/p0039.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Bronić siebie / Roman Bratny. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1981] 
(Toruń : ZG). – 155, [1] s. ; 20 cm 
ISBN 83-06-00713-1 (popr.) 
ISBN 83-06-07131 (błędny) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 225 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Brulion / Roman Bratny. – [Warszawa] : 
Czytelnik, 1962 (Krak. : Dnar). – 118, [2] s. ; 
19 cm 
Zł 9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 226 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Brulion / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. – 
[Warszawa] : Czytelnik, 1965 (Toruń : ZG). – 123, 
[1] s. ; 19 cm 
Zł 9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 227 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Brulion / Roman Bratny. – [Wyd. 3]. – 
[Warszawa] : Czytelnik, 1968 (Krak. : DNar.). – 
123, [1] s. ; 19 cm 
Zł 9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 228 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Cdn / Roman Bratny. – Warszawa : ”Książka 
i Wiedza”, 1986 (Koszalin : Pras.ZG). – 269, 
[3] s. ; 17 cm 
ISBN 83-05-11719-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 229 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Cdn / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. – 
Warszawa : ”Książka i Wiedza”, 1987 (Koszalin : 
Pras.ZG). – 269, [3] s. ; 17 cm 
ISBN 83-05-11719-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 230 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Ciągle wczoraj / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Iskry”, 1968 (Szczecin : SZG). – 256, [4] s. ; 
19 cm 
Ciągle wczoraj ; Ciemięga i inni. – Wyd. 1. ; Nauka 
chodzenia. – Wyd. 2. 
Zł 12 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 231 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Co las mi powiedział / Roman Bratny. – 
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 
(Piła : RSW ”PKR”). – 220, [4] s. ; 20 cm 
ISBN 83-03-02050-1 : zł 300 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 232 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Człowieku żyć będziesz / Roman Bratny. – 
Warszawa : Wydaw. ”Książka i Wiedza”, 1951 
(Łódź : ZG ”KiW”). – 59, [1] s. ; 18 cm 
Zł 6,60 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 233 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Czwartki ubogich / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1979]. 
– 125, [3] s. ; 20 cm 
ISBN 83-06-00069-2 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 234 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Ćwierć wieku i cała przyszłość / Roman Bratny. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1970] (Warsz. : WojsZG). – 172, 
[4] s. ; 18 cm 
Zł 9 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 235 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Dzieci świętej / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Czytelnik”, 1980 (Toruń : ZG). – 118, [2] s. ; 
20 cm 
39
		

/p0040.djvu

			ISBN 83-07-00177-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 236 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Dzieci świętej ; Kiepskie zmartwychwstanie ; 
Wdrażanie obłędu / Roman Bratny. – Kraków ; 
Wrocław : Wydaw. Literackie, 1984 (Kraków : 
DWWLA). – 309, [2] s. ; 21 cm 
ISBN 83-08-01153-5 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Bratny, Roman (1921- ). 
Kiepskie zmartwychwstanie 3. Bratny, Roman (1921- ). 
Wdrażanie obłędu 
821.162.1-3 237 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Dzień Ojca Świętego / Roman Bratny. – 
Warszawa : ”Ypsylon”, 1994 ([s. l. : s. n.]). – 178, 
[1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-85135-62-6 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 238 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Głos bomby Ishi / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Spółdz. Wydaw. Czytelnik, 1953 (Stali- 
nogród : SDD). – 93, [3] s. ; 20 cm 
Zł 2,20 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 239 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Historia najnowsza Polski u Antka 
Półgłówki / Roman Bratny. – [Warszawa] : Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, [1964] (Warsz.: 
Dr. LSW). – 167, [4] s. ; 19 cm 
Zł 10 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 240 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Historie miłosne pod psem / Roman Bratny. – 
Warszawa : Letter-Perfect International, 1994 
(Koszalin : PrasZG). – 154, [6] s. ; 21 cm 
ISBN 83-901217-9-4 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 241 
40 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Hobby wielkie jak łoś / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1976] 
(Lublin : LZG). – 161, [2] s., [16] s. tabl. : 
fot. ; 17 cm 
Zł 18 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 242 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Honor germańskiego bobra / Roman Bratny. 
– [Warszawa] : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, [1985] (Koszalin : PZG). – 216, [8] s. ; 
17 cm 
ISBN 83-03-01061-1 : zł 140 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 243 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Ile jest życia / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Czytelnik”, 1971 (Kraków : Dnar). – 166, 
[2] s. ; 18 cm 
Zł 10 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 244 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Ile jeszcze serce wytrzyma : opowiadania / 
Roman Bratny. – [Warszawa] : Spółdzielnia 
Wydawnicza ”Czytelnik”, 1953 (Warsz. : ZG DSP). 
– 166, [2] s. ; 20 cm 
Zł 5 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 245 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Izba tonów i drwina / Roman Bratny. – 
Warszawa : ”Czytelnik”, 1970 (Kraków : DW). – 
196, [4] s. ; 18 cm 
Zł 12 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 246 
BRATNY, Roman (1921- ) 
”Jeżeli żyjesz” i inne opowiadania / Roman 
Bratny. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1989 
(Kraków : DWWLA). – 365, [3] s. ; 21 cm
		

/p0041.djvu

			ISBN 83-08-02076-3 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 
247 
Zł 43 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 
253 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kiepskie zmartwychwstanie / Roman Bratny. 
– Warszawa : ”Iskry”, 1980 (Lublin : LZGP- 
KWN). – 111, [1] s. ; 17 cm 
ISBN 83-207-0162-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 248 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kiepskie zmartwychwstanie / Roman Bratny. 
– [Wyd. 2]. – Warszawa : ”Iskry”, 1981 
(Opole : OZGJŁ). – 112 s. ; 17 cm 
ISBN 83-207-0162-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 249 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kiosk na Dębowego / Roman Bratny. – 
Kraków : Wydaw. Literackie, [1976] (Kraków : 
DW). – 111, [1] s. ; 20 cm 
Zł 25 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 250 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kiosk na Dębowego ; Na bezdomne psy / 
Roman Bratny. – Kraków : Wydaw. Literackie, 
1979. – 231, [4] s. ; 21 cm 
ISBN 83-08-00011-8 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 2. Bratny, Roman 
(1921- ). Na bezdomne psy 
821.162.1-3 251 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Klapa czyli Pan Bóg rozdaje karty : 
opowiadania / Roman Bratny. – Warszawa : ”Książka 
i Wiedza”, 1987 (Kraków : DWWLA). – 151, 
[9] s. ; 20 cm 
ISBN 83-05-12046-5 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 252 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1961] (Łódź : ŁDD). – 765, [2] s. ; 21 cm 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1, Śmierć po 
raz pierwszy / Roman Bratny. – [Wyd. 10]. 
– [Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1968] (Łódź : ŁDD). – 254, [1] s. ; 
18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/2) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 254 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1, Śmierć po raz 
pierwszy / Roman Bratny. – [Wyd. 11]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1969] (Kraków : DW). – 247, [1] s. ; 
18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 255 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1, Śmierć po raz 
pierwszy / Roman Bratny. – [Wyd. 12]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1970] (Kraków : DW). – 246, [2] s. ; 
18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 256 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1, Śmierć po raz 
pierwszy / Roman Bratny. – [Wyd. 13]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1972] (Kraków : DW). – 246, [2] s. ; 
18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 257 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1 / Roman Brat- 
ny. – [Wyd. 18]. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984 (Katowice : 
PZG). – 347, [4] s. ; 16 cm. – (Koliber ; ISSN 
0239-6882 ; 83) 
41
		

/p0042.djvu

			Na książce wyłącznie błędny ISBN. 
ISBN 83-05-11154-7 : zł 250 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 258 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1, Śmierć po raz 
pierwszy. T. 2, Śmierć po raz drugi. T. 3, Życie. 
T. 4, Wszystko o Kolumbach : rozmowa Jana 
Marxa z Romanem Bratny / Roman Bratny. 
– Warszawa : ”BGW”, 1992 (Łódź : DOSS). 
– 4 t. w 2 wol. (182, [1] ; 187, [1] s. ; 167, 
[1] ; 104 s., [16] s. tabl.) : faks., fot., portr. ; 
24 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 259 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1 i 2 / Roman 
Bratny. – [Wyd. 8]. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1964] (Poznań : 
ZGMK). – 443, [4] s. ; 20 cm. – (Biblioteka 
Powszechna) 
Zł 20 (t. 1/2) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 260 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1 i 2 / Roman 
Bratny. – [Wyd. 9]. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1966] (Łódź : 
ŁDD). – 443, [5] s. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Powszechna) 
Zł 20 (t. 1/2) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 261 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1-3 / Roman Brat- 
ny. – [Wyd. 18 i. e. 19]. – Warszawa : ”Książka 
i Wiedza”, 1984 (Katowice : PrasZG). – 3 t. 
(347, [3] ; 383, [1] ; 319, [1]) s. ; 16 cn. – 
(Koliber : ISSN 0239-6882 ; 83) 
ISBN 83-05-11154-7 (t. 1-3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 262 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. [T. 1-3] / Roman 
Bratny. – [Wyd. 20 i. e. 21]. – Warszawa : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 (Kraków : 
Dnar). – 3 t. (215, [1] ; s. [6], 219-440, [3] ; s. 
[6], 445-635, [3]) ; 18 cm 
ISBN 83-06-01516-9 (t. 1-3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 263 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. [T.] 1-3 / Roman 
Bratny. – [Wyd. 21 i. e. 22]. – Warszawa : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988 
(Warsz.: WZGAZ). – 3 t. (227, [5] ; 238, [2] ; 
204, [4]) s. ; 20 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 264 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 1-3 / Roman Brat- 
ny. – [Wyd. 22 i. e. 23]. – Warszawa : ”Książ- 
ka i Wiedza”, 1989 (Katowice : PrasZG). – 
3 t. (347, [3] ; 383, [1] ; 319, [1]) s. ; 17 cm. 
– (Koliber ; ISSN 0239-6882 ; 83) 
ISBN 83-051115405 (całość) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 265 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 2, Śmierć po raz 
drugi / Roman Bratny. – [Wyd. 10]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 
[1968] (Łódź : ŁDD). – 267, [1] s. ; 18 cm. 
– (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/2) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 266 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 2, Śmierć po raz 
drugi / Roman Bratny. – [Wyd. 11]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 
[1969] (Kraków : DW). – 260, [3] s. ; 18 cm. 
– (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 267 
42
		

/p0043.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 2, Śmierć po 
raz drugi / Roman Bratny. – [Wyd. 12]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 
[1970] (Kraków : DW). – 260, [4] s. ; 18 cm. 
– (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 268 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 2, Śmierć po 
raz drugi / Roman Bratny. – [Wyd. 13]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 
[1972] (Kraków : DW). – 260, [4] s. ; 18 cm. 
– (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 269 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 2 / Roman Bratny. 
– [Wyd. 18]. – [Warszawa] : Książka i Wiedza, 
1984 (Katowice : PZG). – 383, [1] s. ; 16 cm. 
– (Koliber ; ISSN 0239-6882 ; 83) 
ISBN 83-05-111550-5 : zł 250 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 270 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 3 / Roman Bratny. 
– [Wyd. 8]. – [Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1964] (Poznań : ZGMK). – 197, 
[3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Powszechna) 
Zł 20 (t. 1/2) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 271 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 3 / Roman Bratny. 
– [Wyd. 9]. – [Warszawa] : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, [1966] (Łódź : ŁDA). – 197, 
[3] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Powszechna) 
Zł 20 (t. 1/2) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 272 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 3, Życie / 
Roman Bratny. – [Wyd. 10]. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1968] (Łódź : 
ŁDD). – 234, [1] s. ; 18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/2) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 273 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 3, Życie / Roman 
Bratny. – [Wyd. 11]. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1969] (Kraków : 
DW). – 228, [4] s. : err. ; 18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 274 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 3, Życie / Roman 
Bratny. – [Wyd. 12]. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1970] (Kraków : 
DW). – 228, [4] s. ; 18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 275 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 3, Życie / Roman 
Bratny. – [Wyd. 13]. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1972] (Kraków : 
DW). – 228, [4] s. ; 18 cm. – (Koliber) 
Zł 25 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 276 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20. T. 3 / Roman Bratny. 
– [Wyd. 18]. – [Warszawa] : Książka i Wiedza, 
1984 (Katowice : PZG). – 319, [1] s. ; 16 cm. 
– (Koliber ; ISSN 0239-6882 ; 83) 
ISBN 83-05-11154-7 : zł 250 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 277 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Wyd. 7]. – [Warszawa] : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, [1964] (Toruń : ZG). – 697, 
[3] s. ; 20 cm 
43
		

/p0044.djvu

			Zł 43 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 
278 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Wyd. 15]. – [Warszawa] : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1976 (Łódź : ŁDD). – 634, 
[2] s. ; 18 cm 
Zł 70 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 279 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. 
– [Wyd. 16]. – [Warszawa] : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1977 (Kraków : DW). – 
635, [1] s. ; 18 cm. – (Kolekcja Polskiej 
Literatury Współczesnej) 
Zł 65 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 280 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Wyd. 17]. – [Warszawa] : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1979 (Łódź : ŁZG). – 520, 
[4] s. ; 20 cm 
ISBN 83-06-00186-9 : zł 75 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 281 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Wyd. 17]. – [Warszawa] : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1979 (Warsz.: ZGDSP). – 
520, [4] s. ; 20 cm 
ISBN 83-06-00186-9 : zł 75 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 282 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Wyd. 18]. – Kraków : Wydawnictwo 
Literackie, 1983 (Kraków : DW). – 704, [3] s. ; 
21 cm 
ISBN 83-08-00712-0 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 283 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Wyd. 18 dodr.]. – Kraków : Wydawnictwo 
Literackie, 1984 (Kraków : DWWLA). – 704, 
[3] s. ; 21 cm 
ISBN 83-08-00712-0 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 284 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbowie rocznik 20 / Roman Bratny. – 
[Wyd. 18 i. e. 20]. – Warszawa : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, 1984 (Łódź : ŁDD). – 
520, [4] s. ; 21 cm 
ISBN 83-06-00186-9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 285 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kolumbus Jahrgang 20. : Roman / Roman 
Bratny ; [aus dem Poln. von Vera Cerny]. – 
München : Kindler, [1961]. – 657, [3] s. ; 
22 cm 
Tyt. oryg.: ”Kolumbowie rocznik 20”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 286 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kontrybucja : opowieści flmowe / Roman 
Bratny. – Warszawa : ”Iskry”, 1969 (Łódź : ZG 
RSW ”Prasa”). – 540, [3] s., [15] s. tabl. : fot. ; 
20 cm 
Zł 30 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Scenariusz flmowy 
polski – 20 w. 
821.162.1-3 287 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kontrybucja : opowieści flmowe / Roman 
Bratny. – [Wyd. 2]. – Warszawa : ”Iskry”, 1971 
(Łódź : ŁDD). – 540, [3] s., [15] s. tabl. : fot. ; 
2 cm 
Zł 38 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Scenariusz flmowy 
polski – 20 w. 
821.162.1-3 288 
44
		

/p0045.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Koszenie pawi / Roman Bratny. – Warszawa : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983 
(Wrocław : WZG). – 243, [4] s. ; 20 cm. – (Polska 
proza współczesna w Państwowym Instytucie 
Wydawniczym) 
ISBN 83-06-00936-3 : zł 120 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 289 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Koszenie pawi / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. 
– [Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1985]. – 234, [4] s. ; 20 cm 
ISBN 83-06-00936-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 290 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Krok ostateczny : powieść / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Spółdzielnia Wydawnicza ”Czy- 
telnik”, 1955 (Warsz. : ZG DSP). – 267, 
[1] s. ; 19 cm 
Zł 9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 291 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Krok ostateczny : powieść / Roman Bratny. – 
[Wyd. 2]. – Warszawa : Ludowa Społdzielnia 
Wydawnicza, 1963 (Kraków : KZGraf.). – 284, 
[3] s. ; 21 cm 
Zł 19 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 292 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Kryśka Brzytew / Roman Bratny. – 
Warszawa : Iskry, 1955 (Bytom : Dr.Tech.). – 196, 
[3] s. ; 20 cm 
Zł 4,90 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 293 
BRATNY, Roman (1921- ) 
List gończy : komis quasi-utopijny / Roman 
Bratny. – Warszawa : ”CIR”, 1990 (Warsz. : 
”SPAR”). – 59, [1] s. ; 20 cm 
ISBN 83-85154-12-4 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 
294 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Losy / Roman Bratny. – Warszawa : Spółdz. 
Wydaw. ”Płomienie”, 1948 (Łódź : Dr. RSW 
”Prasa”). – 66 s. ; 16 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 295 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Losy / Roman Bratny. – Warszawa : ”Czytel- 
nik”, 1973 (Warsz. : ZG DSP). – 437, [2] s. ; 
20 cm 
Zł 25 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 296 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Losy / Roman Bratny. – Wyd. 2 rozszerz. – 
Warszawa : ”Czytelnik”, 1977. – 483, [3] s. : 
1 portr. ; 20 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 297 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Losy / Roman Bratny. – [Wyd. 3]. – 
Warszawa : ”Czytelnik”, 1979. – 396, [3] s. ; 19 cm. 
– (Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 298 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Losy / Roman Bratny. – [Wyd. 4]. – 
Warszawa : ”Czytelnik”, 1983 (Olsztyn : OZGSP). 
– 463, [1] s. ; 20 cm 
ISBN 83-07-01028-4 : zł 140 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 299 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Losy / Roman Bratny. – [Wyd. 5]. – 
Warszawa : ”Czytelnik”, 1987 (Kraków : DWWLA). 
– 396, [3] s. ; 18 cm 
ISBN 83-07-01705-X : zł 350 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 300 
45
		

/p0046.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Lot ku ziemi / Roman Bratny. – Wyd. 2. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 
[1977]. – 155, [1] s. ; 20 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 301 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Lot ku ziemi ; Czwartki dla ubogich / Roman 
Bratny. – [Wyd. 1 w tej edycji]. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1981] 
(Wrocław : WZG ZG). – 266, [2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-06-00561-9 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Bratny, Roman (1921- ). 
Czwartki dla ubogich 
821.162.1-3 302 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Lot ku ziemi ; Czwartki dla ubogich ; 
Rozstrzelane wesele / Roman Bratny. – Kraków : Wy- 
daw. Literackie, 1988 (Kraków : DWWLA). 
– 380, [4] s. ; 21 cm 
ISBN 83-08-01926-9 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Bratny, Roman (1921- ). 
Czwartki dla ubogich 3. Bratny, Roman (1921- ). 
Rozstrzelane wesele 
821.162.1-3 303 
ISBN 83-02-02170-2 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 
306 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Nagi maj / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. – 
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 
(Warsz. : DSP). – 111, [1] s. ; 16 cm 
ISBN 83-02-02170-2 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 307 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Nauka chodzenia / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Iskry”, 1965 (Szczecin : SZG). – 95, [3] s. ; 
18 cm 
Zł 10 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 308 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Niespokojne tropy / Roman Bratny. – 
Warszawa : ”Iskry”, 1959 (Warsz. : ZG DSP). – 111, 
[1] s., [32] s. tabl. : fot. ; 20 cm. – (Naokoło 
Świata) 
Zł 10 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 309 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Miłowanie kata / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Wydaw. Ministerstwo Obrony 
Narodowej, [1986] (Łódź : WojskD). – 172, [3] s. ; 
19 cm 
ISBN 83-11-07390-2 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 304 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Na bezdomne psy / Roman Bratny. – Kraków : 
Wydaw. Literackie, [1977] (Kraków : DW). – 
157, [2] s. ; 20 cm 
Zł 30 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 305 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Nagi maj / Roman Bratny. – Warszawa : 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 (Warsz. : 
DSP). – 111, [1] s. ; 17 cm 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Noc księżycowa : opowiadania / Roman Bra- 
tny. – [Warszawa] : Książka i Wiedza, 1971 
(Toruń : ZG). – 181, [2] s. ; 19 cm 
Zł 12 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 310 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Opowiadania / Roman Bratny. – [Warszawa] : 
”Czytelnik”, 1969 (Kraków : DW). – 479, 
[1] s. ; 16 cm. – (Nike) 
Zł 22 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 311 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Opowiadania z lat osiemdziesiątych / 
Roman Bratny. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1987 (Olsztyn : OZGSSP). 
– 141, [3] s. : 1 portr. ; 21 cm. – (Książka 
z Rekomendacją) 
46
		

/p0047.djvu

			1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 312 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Opowieści współczesne. [T.] 1 / Roman Bra- 
tny. – [Wyd. 1 w tej edycji]. – Warszawa : 
”Czytelnik”, 1976 (Warsz. : ZGDSP). – 526, 
[2] s. ; 21 cm 
Zł 110 (t. 1 i 2) 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 313 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Opowieści współczesne. [T.] 2 / Roman Bra- 
tny. – [Wyd. 1 w tej edycji]. – Warszawa : 
”Czytelnik”, 1976 (Warsz. : ZG DSP). – 549, 
[3] s. ; 21 cm 
Zł 110 (t. 1 i 2) 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 314 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pamiętnik moich książek / Roman Bratny. – 
Warszawa : ”Czytelnik”, 1978. – 217, [3] s. ; 
21cm 
Zł 30 
1. Bratny, Roman (1921- ) – pamiętnik 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
821.162.1-3:929-052A/Z(438)”19” 315 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pamiętnik moich książek / Roman Bratny. – 
Wyd. 1 [dodr.]. – Warszawa : ”Czytelnik”, 1978. 
– 217, [3] s. ; 21 cm 
1. Bratny, Roman (1921- ) – pamiętnik 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
821.162.1-3:929-052A/Z(438)”19” 316 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pamiętnik moich książek / Roman Bratny. 
– [Wyd. 2]. – Warszawa : ”Czytelnik”, 1980 
(Kraków : DNar). – 217, [3] s. ; 21 cm 
ISBN 83-07-00240-0 
1. Bratny, Roman (1921- ) – pamiętnik 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
821.162.1-3:929-052A/Z(438)”19” 317 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pamiętnik moich książek. T. 1 i 2 / Roman 
Bratny. – [Wyd 1 w tym ukł.]. - 
Warszawa : Czytelnik, 1983 (Warsz. : ZG DSP). – 
2 t 1 wol. : 356, [3] s. ; 19 cm 
ISBN 83-07-01295-3 : zł 170 
1. Bratny, Roman (1921- ) – pamiętnik 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
821.162.1-3:929-052A/Z(438)”19” 318 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pamiętnik moich książek. T. 2 / Roman Bra- 
tny. – Warszawa : Czytelnik, 1983 (Warsz.: 
ZG DSP). – 146, [2] s. ; 21 cm 
ISBN 83-07-00636-8 (t. 2) : zł 100 
1. Bratny, Roman (1921- ) – pamiętnik 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
821.162.1-3:929-052A/Z(438)”19” 319 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Paradoks istnienia / Roman Bratny. – 
Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989 
(Kraków : RSW”PKR”). – 270, [2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-203-3099-8 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 2. Powieść polska 
– 20 w. 
821.162.1-1/-3 320 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pięć opowieści / Roman Bratny. – [Łódź] : 
Wydaw. Łódzkie, [1972] (Łódź : ŁDD). – 
382, [2] s. ; 20 cm 
Zł 23 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 321 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pobita kra / Roman Bratny ; Komisja 
Centralna Związków Zawodowych w Polsce. – 
Warszawa : Książka i Wiedza, 1949 (Warsz. : ZG 
”KiW”). – 22, [2] s. : il. ; 21 cm. – 
(Biblioteczka Świetlicowa ; nr 30) 
1. Dramat polski – 20 w. 
821.162.1-3 322 
47
		

/p0048.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Pobita kra : obrazek sceniczny w 1 odsłonie 
/ Roman Bratny ; Centralna Rada Związków 
Zawodowych w Polsce. – Wyd. 2. – 
Warszawa : Książka i Wiedza, 1949 (Warsz. : ZG 
”KiW”). – 22, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteczka 
Świetlicowa ; nr 30) 
Zł 80 
1. Dramat polski – 20 w. 
821.162.1-3 323 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Pogoda : [wiersze] / Roman Bratny. – 
[Warszawa : s. n.], 1944 ([Warsz. : Miecz i Pług]). 
– 56, [4] s. ; err. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Dźwigarów ; nr 1) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 324 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Przeciw krzywdzie / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Spółdz. Wydaw. Czytelnik, 1952 (Warsz. : 
ZG DSP). – 43, [1] s. ; 20 cm 
Na okł. tyt. : Przeciw krzywdzie : jednoaktówka. 
Zł 1,80 
1. Dramat polski – 20 w. 
821.162.1-3 325 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Przesłuchanie Pana Boga / Roman Bratny. 
– [Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1969] (Toruń : ZG). – 160, [4] s. ; 
19 cm 
Zł 12 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 326 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Przeszło nie minęło : wybór prozy / Roman 
Bratny. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1967 (Gdynia : Wojsk D). 
– 380, [4] s. ; 21 cm 
Zawiera: Naganiacz ; Śniegi płyną ; Racja wilków ; 
Brulion ; Historia najnowsza Polski u Antka Półgłówki ; 
Własna kula. 
Zł 26 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 327 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Przeszło nie minęło : wybór prozy / Roman 
Bratny. – [Wyd. 2 rozszerz.]. – [Warszawa] : 
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 
1970 (Łódź : ŁDD). – 519, [5] s. ; 20 cm 
Zł 35 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 328 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Przyducha / Roman Bratny. – Warszawa : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, [1988] 
(Łódź : WojskD). – 214, [2 ] s. ; 19 cm 
ISBN 83-11-07526-3 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 329 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Puste poduszki / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Bellona”, 1990 (Łódź : ŁDD). – 212, [4] s. ; 
19 cm 
ISBN 83-11-07822-6 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 330 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Racja wilków / Roman Bratny. – Kraków ; 
Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983 (Kraków : 
DW). – 136, [3] s. ; 18 cm. – (Polskie 
Opowiadania Współczesne) 
ISBN 83-08-00966-2 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 331 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Racja wilków / Roman Bratny. – Kraków ; 
Wrocław : Wydaw. Literackie, [1983] (Kraków : 
DW). – 136, [3] s. ; 18 cm. – (Polskie 
Opowiadania Współczesne) 
ISBN 83-08-00966-2 : zł 40 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 332 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Radość nagrobków / Roman Bratny. – 
Warszawa : ”Iskry”, 1978 (Gdańsk : GZG). – 236, 
[4] s. ; 17 cm 
48
		

/p0049.djvu

			Zł 18 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 
333 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Radość nagrobków / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. 
– Warszawa : ”Iskry”, 1982 (Gdańsk : ZG). – 
236, [4] s. ; 17 cm 
ISBN 83-207-0281-X 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 334 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Radość nagrobków ; Odjazd w nieznane ; 
Przesłuchanie Pana boga ; Tożsamość bez 
wzajemności / Roman Bratny. – Kraków ; 
Wrocław : Wydaw. Literackie, 1986 (Kraków : 
DWWLA). – 260, [4] s. ; 21 cm 
ISBN 83-08-01596-6 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 335 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Replika zbrodni : przypowieść kryminalna / 
Roman Bratny. – Warszawa : ”PoWo”, 1993 
(Warsz. : ”Oja Druk”). – 79, [1] s. ; 21 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 336 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rok 199? czyli dziura w płocie / Roman Bratny. 
– Warszawa : ”BGW”, 1991 (Łódź : DOSS). – 
180, [3] s. ; 24 cm 
ISBN 83-7066-165-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 337 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rok 199? czyli dziura w płocie / Roman Brat- 
ny. – Warszawa : ”BGW”, 1993 (Łódź : DO). 
– 180, [3] s. ; 24 cm 
ISBN 83-7066-5165-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 338 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rok myśliwego / Roman Bratny ; [il. 
Mirosław Pokora]. – Warszawa : ”Łowiec Polski”, 
1993 (Ciechanów : ”Gryf”). – 68, [1] s., [16] 
[ s. : fot. kolor., il. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Beletrystyki Łowieckiej) 
ISBN 83-85603-06-9 
1. Felieton polski – 20 w. 2. Łowiectwo – 
publicystyka 
636/639:821.162.1-3 339 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rok w trumnie / Roman Bratny. – Warszawa : 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983 
(Ciechanów : PrasZG). – 172, [2] s. ; 17 cm 
ISBN 83-03-00278-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 340 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rok w trumnie / Roman Bratny. – [Wyd. 2 
i. e. 3]. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1984 (Warsz. : DSP). – 188, [4] s. ; 17 
cm 
ISBN 83-03-00433-6 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 341 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rola główna / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Iskry”, 1953 (Warsz. : Dr. im. Rew. Paźdz.). 
– 148, [3] s. ; 18 cm 
Zł 3,50 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 342 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rozmowa z Anonimem : wywiady / Roman 
Bratny. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1988 (Łódź : WojskD). 
– 269, [7] s. ; 19 cm 
ISBN 83-11-07557-3 
1. Literatura polska – historia – od 1944 r. – szkice 
2. Publicystyka polska – 1956-1989 r. 
821.162.1-3 343 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Rozstrzelane wesele / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Krajowa Agencja Wydawnicza, [1979] 
(Ciechanów : PZG RSW ”PKR”). – 164, 
[4] s. ; 17 cm 
Zł 25 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 344 
49
		

/p0050.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
SB – love story / Roman Bratny. – Białystok : 
”Łuk”, 1994 (Białystok : BZG). – 84 s. ; 17 cm. 
– (Życie po Polsku) 
ISBN 83-85183-64-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 345 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Skąd idzie burza / Roman Bratny, Stanisław 
Różewicz. – Warszawa : Filmowa Agencja 
Wydawnicza, 1954 (Warsz. : ZGDSP). – 42, [2] s., 
[14] s. tabl. : fot. ; 21 cm. – (Biblioteczka 
Scenariuszy Filmowych) 
Zł 3,50 
1. Scenariusze flmowe polskie – 20 w. 
821.162.1-3 346 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Szaleństwo Rewizora / Roman Bratny. – 
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990 
(Piła : RSW ”PKR”). – 206, [2] s. ; 16 cm. 
– (Proza) 
ISBN 83-03-02927-4 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 351 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Szczęśliwi torturowani / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1959] (Łódź : ŁDD). – 151, [1] s. ; 
19 cm 
Zł 12 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 352 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Słowo miliarda / Roman Bratny. – Warszawa : 
Książka i Wiedza, 1949 (Łódź : ZG ”KiW”). 
– 70, [2] s. ; 21 cm 
Zł 200 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 347 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Spacer w ZOO : opowiadania / Roman Bra- 
tny. – Warszawa : ”Czytelnik”, 1961 (Toruń : 
TZG). – 192, [4] s. ; 19 cm 
Zł 12 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 348 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Super Prezydent / Roman Bratny. – [Poznań] : 
Dom Wydawniczy ”Pelikan”, [1991] 
(Szczecin : SZG). – 90, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-85288-01-5 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 349 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Super Prezydent ; Prezydent super / Roman 
Bratny. – [Warszawa : SWK, 1995] 
(Warszawa : WDA). – 134, [1] s., [1] k. złoż. : rys. ; 
21 cm + err. 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 350 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Sześć godzin ciemności : sztuka w trzech 
aktach / Roman Bratny. – [Warszawa] : Spółdz. 
Wydaw. Czytelnik, 1953 (Stalinogród : SDD). 
– 55, [1] s. ; 20 cm 
Zł 4,80 
1. Dramat polski – 20 w. 
821.162.1-3 353 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Sześć osób pierwszych / Roman Bratny. – 
Warszawa : ”Iskry”, 1972 (Łódź : ŁDD). – 212, 
[4] s. ; 19 cm 
Zł 15 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 354 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Sześć osób pierwszych / Roman Bratny. – 
[Wyd. 2]. – Warszawa : [Iskry], 1974 
(Szczecin : SZG). – 212, [4] s. ; 20 cm 
Zł 15 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 355 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Ślad : nowele / Roman Bratny. – Wydaw. 
Eugeniusza Kuthana, 1946 (Warsz. : Dr. Krak. 
W. Grzelak i Sp.). – 196, [3] s. ; 21 cm 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 *355 
50
		

/p0051.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Ślad / Roman Bratny. – [Warszawa] : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962 
(Warsz. : WZG). – 243, [5] s. ; 18 cm 
Zł 12 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 356 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Ślad / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. – 
[Warszawa] : Wydaw. Ministerstwo Obrony 
Narodowej, [1963] (Warsz. : WojskZG). – 243, 
[4] s. ; 18 cm 
Zł 12 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 357 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Ślad / Roman Bratny. – [Wyd. 3]. – 
[Warszawa] : Wydaw. Ministerstwo Obrony 
Narodowej, [1966] (Warsz. : WojskZG). – 257, 
[3] s. ; 18 cm 
Zł 12 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 358 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śmierć po raz drugi / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1957] 
(Łódź : ŁDD). – 286, [2] s. ; 19 cm. – 
(Kolumbowie rocznik 20. [T.] 1, Śmierć po raz 
pierwszy. [T.] 2, Śmierć po raz drugi. [T.] 3, 
Życie) 
Zł 40 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 359 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śmierć po raz pierwszy / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1957] (Łódź : ŁDD). – 273, [3] s. ; 19 
cm. – (Kolumbowie rocznik 20. [T.] 1, Śmierć 
po raz pierwszy. [T.] 2, Śmierć po raz drugi. 
[T.] 3, Życie) 
Zł 40 (t. 1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 360 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śmierć po raz pierwszy / Roman Bratny. – 
[Wyd. 2]. – [Warszawa] : Państwowy 
Instytut Wydawniczy, [1957] (Łódź : ŁDD). – 808, 
[4] s. ; 21 cm. – (Kolumbowie rocznik 20. T. 1, 
Śmierć po raz pierwszy, T. 2, Śmierć po raz 
drugi, T. 3, Życie) 
Zł 43 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 361 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śmierć po raz pierwszy / Roman Bratny. – 
[Wyd. 3]. – [Warszawa] : Państwowy Instytut 
Wydawniczy, [1958] (Łódź : ŁDD). – 808, 
[4] s. ; 20 cm. – (Kolumbowie rocznik 20. 
T. 1, Śmierć po raz pierwszy, T. 2, Śmierć po 
raz drugi, T. 3, Życie) 
Zł 43 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 362 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śniegi płyną / Roman Bratny. – [Warszawa] : 
Wydaw. Ministerstwa Obrony, [1961] (Warsz. : 
WojskZG). – 105, [3] s. ; 17 cm 
Zł 9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 363 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śniegi płyną / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. – 
[Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1962] (Warsz. : WojsZG). – 131, 
[1] s. ; 19 cm 
Zł 9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 364 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śniegi płyną / R[oman] Bratny. – [Wyd. 3]. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1963] (Warsz.: WojsD). – 141, 
[3] s. ; 19 cm 
Zł 12 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 365 
51
		

/p0052.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Śniegi płyną / Roman Bratny. – [Wyd. 4]. – 
[Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1965] (Warsz. : WojskZG). – 141, 
[2] s. ; 18 cm 
Zł 9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 366 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Śniegi płyną ; Szczęśliwi torturowani ; Brulion ; 
Ciągle wczoraj / Roman Bratny. – Kraków ; 
Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985. – 383, 
[4] s. ; 21 cm 
ISBN 83-08-01375-9 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Bratny, Roman (1921- ). 
Szczęśliwi torturowani 3. Bratny, Roman (1921- ). 
Brulion 4. Bratny, Roman (1921- ). Ciągle wczoraj 
821.162.1-3 367 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Tryptyk paradoksalny / Roman Bratny. – 
Warszawa : ”Reporter”, 1992 (Warsz. : Dr.Kolej.). 
– 302, [1] s. ; 24 cm 
Zawiera: Nie będziesz Hiobem ; Rzeczypospolita Ping ; 
Kolumbowie końców świata. 
ISBN 83-85189-29-7 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Bratny, Roman (1921- ). 
Nie będziesz Hiobem 3. Bratny, Roman (1921- ). 
Rzeczpospolita Ping 4. Bratny, Roman (1921- ). Kolumbowie 
końców świata 
821.162.1-3 368 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Trzech w linii prostej / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1970] 
(Toruń : ZG). – 157, [3] s. ; 19 cm 
Zł 12 
1. Opowiadania polskie – 20 w. 
821.162.1-3 369 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Trzech w linii prostej / Roman Bratny. – [Wyd. 2]. 
- Warszawa : Iskry, 1972 (Łódź : ŁDD). – 157, 
[3] s. ; 18 cm 
Zł 9 
1. Opowiadania polskie – 20 w. 
821.162.1-3 370 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Trzech w linii prostej ; Ile jest życia / Roman 
Bratny. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1981 
(Kraków : DW). – 261, [37] s. ; 21 cm 
ISBN 83-05-11245-5 
1. Opowiadania polskie – 20 w. 2. Bratny, Roman 
(1921- ). Ile jest życia 
821.162.1-3 371 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Twarde ojczyzny : opowiadania / Roman Bra- 
tny. – Warszawa : ”Książka i Wiedza”, 1984 
(Gdańsk : ZG). – 390, [2] s. ; 17 cm 
ISBN 83-05-11245-4 : zł 120 
1. Opowiadnia polskie – 20 w. 
821.162.1-3 372 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Twarde ojczyzny : opowiadania / Roman Bra- 
tny. – [Wyd. 2]. – Warszawa : ”Książka i 
Wiedza”, 1986 (Białystok : BZG). – 390, [2] s. ; 
17 cm 
ISBN 83-05-11245-4 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 373 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Tygodnie zdumienia / Roman Bratny ; 
ilustrował Wiktor Zin. – Warszawa : Iskry, 1971 
(Gdańsk : ZG). – 180, [4] s. , [8] k. tabl. : 
rys. ; 18 cm 
Zł 12 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 374 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Upadek ”Ludowej” / Roman Bratny. – Kraków : 
Wydaw. Literackie, 1987 (Kraków : DWWLA). 
– 190, [2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-08-01652-9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 375 
BRATNY, Roman (1921- ) 
W karty z historią / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1948 
(Kraków : Dnar). – 109, [1] s. ; 18 cm 
52
		

/p0053.djvu

			1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 
376 
Zł 18 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 
382 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Wdrażanie obłędu / Roman Bratny. – 
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981 (Łódź : 
RSW”PKR”).- 123, [1] s. ; 16 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 377 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Wielebny Romeo / Roman Bratny. – Warszawa : 
”Reporter”, cop. 1993. – 111, [1] s. ; 20 cm. 
– (Tabu) 
ISBN 83-85189-49-1 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 378 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Wiersze i dramaty / Roman Bratny. – Kraków : 
Wydaw. Literackie, 1980 (Kraków : DW). – 
323, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-08-00258-7 
1. Dramat polski – 20 w. 2. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1/-3 379 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Wiersze wybrane / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, [1957] 
(Poznań : ZGMK). – 112 s., [1] k. : portr. ; 
20 cm. – (Biblioteka Poetycka) 
Zł 7 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 380 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Wśród nocnej ciszy / Roman Bratny. – 
Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 
(Piła : ZG). – 107, [3] s. ; 17 cm. – 
(Współczesna Proza Polska) 
ISBN 83-03-01649-0 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 381 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Wybór opowiadań / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Czytelnik, 1963 (Toruń : TZG). – 
320, [4] s. ; 20 cm 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Wybór opowiadań / Roman Bratny. – 
Warszawa : Iskry, 1976 (Szczecin : SZG). – 280, 
[4] s. ; 20 cm 
Zł 26 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 383 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Zgoda na gniew : wybór opowiadań / Roman 
Bratny. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1974 (Krak. : DW). – 
449, [4] s. ; 18 cm 
Zł 40 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 384 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Zwycięstwo Gralaków : sztuka w 1 akcie / 
Roman Bratny ; Centralna Rada Związków 
Zawodowych w Polsce. – Warszawa : Książka 
i Wiedza, 1950 (Warsz. : ZG ”KiW”). – 27, 
[1] s. ; 20 cm. – (Biblioteczka Świetlicowa ; 
nr 71) 
Zł 40 
1. Dramat polski – 20 w. 
821.162-3 385 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Żarty / Roman Bratny. – Warszawa : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 (Łódź : ŁDD). 
– 136, [4] s. ; 20 cm 
ISBN 83-06-01595-9 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 386 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Życie / Roman Bratny. – [Warszawa] : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, [1957] (Łódź : 
ŁDD). – 248, [3] s. ; 19 cm. – 
(Kolumbowie rocznik 20. [T.] 1, Śmierć po raz pierwszy. 
[T.] 2, Śmierć po raz drugi. [T.] 3, Życie) 
Zł 40 (t.1/3) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 387 
53
		

/p0054.djvu

			BRATNY, Roman (1921- ) 
Życie raz jeszcze / Roman Bratny. – 
[Warszawa] : Książa i Wiedza, 1967 (Łódź : ŁDD). – 
207, [1] s. ; 20 cm 
Zł 20 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 388 
BRATNY, Roman (1921- ) 
Życie raz jeszcze / Roman Bratny. – Wyd. 2. 
– [Warszawa] : Książa i Wiedza, 1967 (Łódź : 
ŁDD). – 207, [1] s. ; 20 cm 
Zł 20 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 389 
BRATNY, Roman (1921- ) 
15 [Piętnaście] batalionów / Roman Bratny. – 
Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza ”Książ- 
ka”, 1948 (Łódź : ZG ”Książka”). – 51, [2] s. ; 
21 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 390 
BRECHELKE, Henryk 
40-lat działalności 1952-1992 : 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich Koło Zakładowe przy „Agromet-Unia” 
– Fabryce Maszyn Rolniczych w Grudziądzu 
/ [oprac. Henryk Brechelke, Ryszard 
Cieszyński, Walerian Urbański, zdjęcia Wojciech Swa- 
kowski, Marek Wentowski]. – Grudziądz : 
SIiTMP, 1993 (Grudz. : Comp-Graf MR). – 
56, [2] s. : il. ; 21 cm 
1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich (Grudziądz) 2. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – przemysł – organizacje – historia - 20 w. 
66/68:94(438)”19” 391 
BREYER, Richard (1917- ) 
Die Deutschen in Polen : Ein historischer 
Überblick / Richard Breyer. – Lüneburg : Ver- 
lag Norddeutsches Kulturwerk, 1989. – 21, 
[2] s. : [1] mapa ; 21 cm. – (Lüneburger Vor- 
träge zur Geschichte Ostdeutschland und der 
Deutschen in Osteuropa ; Hft. 9) 
1. Mniejszości narodowe – Polska – historia – 16- 
20 w. 2. Niemcy – ludność – Polska – 16-20 w. 
30:94(430):94(438)”15/19” 392 
54 
BREYER, Richard (1917- ) 
Nachbarn seit tausend Jahren : Deutsche und 
Polen in Bildern und Dokumenten / Richard 
Breyer, Peter E[mil] Nasarski, Janusz Pie- 
kalkiewicz, mit einem Vorwort von Gottlob 
Rhode. – [Mainz] : v. Hase & Koehler Verlag, 
[1976] (Speyer : Zechnersche Buchdruckerei). 
– 286 s. : il. (w tym kolor.), [1] s. podłuż. : 
il. ; 30 cm 
Bibliogr. 
Indeks. 
ISBN 3-7758-0893-0 
1. Polska – historia – 9-20 w. 2. Niemcy – historia 
– 9-20 w. 3. Niemcy – a Polska 4. Polska – a Niemcy 
32:94(430):94(438)”9/19” 393 
BRONISZ-PIKAŁO, Ewa 
Ułańska legenda / Ewa Bronisz-Pikało. – 
[Lublin] : Wydaw. Polonia, [1989] ([s. l. : s. n.]). 
– 250, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-7021-035-X 
1. Kawaleria - Polska – historia – 20 w. 
355(438):94(438)]”19” 394 
BROSZAT, Martin (1926-1989) 
Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik / 
Martin Broszat. – München : Ehrenwirth, 
1963. – 269 s. ; 24 cm. – (Zweihundert Jahre 
deutsche Polenpolitik ; Tema Bd. 3) 
DM 9,80 
1. Niemcy – polityka – Polska – 18-20 w. 
94(430)::327”17/19”:94(438).07/.08 395 
BROSZAT, Martin (1926-1989) 
Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik / 
Martin Broszat. – Rev. und erw. Ausg. 1. Auf. 
– Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1972. – 
331 s. ; 18 cm. – (Suhrkamp-Taschenbücher ; 
74) 
ISBN 3-518-06574-2 : DM 5 
1. Niemcy – polityka – Polska – 18-20 w. 
94(430)::327”17/19”:94(438).07/.08 396 
BROSZAT, Martin (1926-1989) 
Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik / 
Martin Broszat. – 4. [Auf.]. – Frankfurt am 
Main : Suhrkamp-Taschenbuch-Verlag, 1986. 
– 331 s. ; 18 cm. – (Suhrkamp-Taschenbuch ; 
74)
		

/p0055.djvu

			Bibliogr. s. 328-[332]. 
ISBN 3-518-36574-6 : DM 12 
1. Niemcy – polityka – Polska – 18-20 w. 
94(430)::327”17/19”:94(438).07/.08 397 
BROSZAT, Martin (1926-1989) 
200 [Dwieście] lat niemieckiej polityki 
wobec Polski / Martin Broszat ; przeł. [z niem.] 
Elżbieta Kazimierczak [!], Witold Leder ; 
Niemiecki Instytut Historyczny. – Warszawa : 
”Volumen”, cop. 1999. – 417 s. ; 21 cm. – 
(Klio w Niemczech ; 5) 
Tyt. oryg.: “Zweihundert Jahre deutsche Polenpoli- 
tik”. 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-7233-064-6 
1. Niemcy – polityka – Polska – 18-20 w. 
94(430)::327”17/19”:94(438).07/.08 398 
BRUNO, Ryszard Milczewski- zob. Mil- 
czewski-Bruno, Ryszard (1940-1979) 
BUDZIŃSKI, Robert 
Z Grudziądza nad Anglię : podporucznik Jan 
Budziński i inni piloci z grudziądzkich szkół 
lotniczych / Robert Budziński, Zbigniew 
Otremba. – Gdańsk : Wydaw. Regnum, 2003 
(Górna Grupa : DKW). – 191 s. : il., [8] s. 
tabl. : il. (kolor.) ; 25 cm 
Bibliogr. 185-[186]. – Summ. 
ISBN 83-907707-4-1 
1. Armia ”Pomorze” – biografe 2. Polskie Siły 
Zbrojne na Zachodzie. Polskie Siły Powietrzne – biografe 
3. Szkoła Pilotów Ligi Obrony Przeciwlotniczej i 
Przeciwgazowej im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera 
(Grudziądz) – biografe 4. Bitwa 1939 r. pod Grudziądzem 
5. Bitwa 1940 r. o Wielką Brytanię – udział Polaków 
6. Lotnictwo wojskowe – biografe – Polska – 20 w. 
7. Lotnictwo wojskowe – szkolnictwo wyższe – biografe 
– Polska – 1918-1939 r. 8. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 9. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo wyższe – bio- 
grafe – 1918-1939 r. 
355.231/.232(438)”1918/1939”:358.4(438) 
”1918/1939”:94(438).082:94(100)”1939/19 
45”::355.489: 929-052(438)”19” 399 
Budżet Grudziądza 1999 / [oprac. Biuro 
Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu]. – Grudziądz : Urząd Miejski, [1998] 
([s. l. : s. n.]). – Harmonijka [8] s. : il. 
(kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – budżet 
miasta – historia – 20 w. 
336(438)”19” 400 
Budżet Grudziądza 2000 / [oprac. Wydział 
Strategii Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu]. 
– Grudziądz : Urząd Miejski, [1999] ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [8] s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – budżet 
miasta – historia – 20 w. 
336(438)”19” 401 
Budżet Grudziądza 2001 / [oprac. Wydział 
Strategii Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu]. 
– Grudziądz : Urząd Miejski, [2000] ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [8] s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – budżet 
miasta – historia – 20-21 w. 
336(438)”19/20” 402 
Budżet Grudziądza 2002 / [oprac. Wydział 
Strategii Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu]. – 
Grudziądz : Urząd Miejski, [2001] (Grudz. : 
Wydaw. ”Super”). – Harmonijka [8] s. : il. 
(kolor.) ; 21 m 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – budżet 
miasta – historia – 21 w. 
336(438)”21” 403 
Budżet miasta Grudziądza 1997 / [Urząd 
Miejski]. – Grudziądz : [Urząd Miejski, 
1996] (Grudz. : G. i A. Neuman). – 16 s. : 
il. ; 22 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – budżet 
miasta – historia – 20 w. 
336(438)”19” 404 
Budżet 1998 Grudziądz / [oprac. Urząd 
Miejski]. – Grudziądz : UM, 1997 ([s. l. : s. n.]). 
– [4] s. : il. kolor. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – budżet 
miasta – historia – 20 w. 
336(438)”19” 405 
55
		

/p0056.djvu

			BUFE, Siegfried 
Eisenbahnen in West- und Ostpreußen / Sieg- 
fried Bufe. – Egglham ; München : Bufe Ver- 
lag Fachbuch, 1986. – 206 s. : fot. ; 29 cm. 
– (Ostdeutsche Eisenbahnen ; 1) 
ISBN 3-922138-24-1 
1. Kolejnictwo – Niemcy – historia – 19-20 w. 
2. Kolejnictwo – Polska – historia – 19-20 w. 3. Prusy 
Zachodnie – kolejnictwo – historia – 19-20 w. 4. Prusy 
Wschodnie – kolejnictwo – historia – 19-20 w. 
625.1(430:438)]”18/19” *405 
BUFE, Siegfried 
Eisenbahnen in West- und Ostpreußen / Sieg- 
fried Bufe. – 4. Auf. – Egglham ; München : 
Bufe Verlag Fachbuch, 1994. – 213 s. : fot. ; 
29 cm. – (Ostdeutsche Eisenbahnen ; 1) 
ISBN 3-922138-24-1 
1. Kolejnictwo – Niemcy – historia – 19-20 w. 
2. Kolejnictwo – Polska – historia – 19-20 w. 3. Prusy 
Zachodnie – kolejnictwo – historia – 19-20 w. 4. Prusy 
Wschodnie – kolejnictwo – historia – 19-20 w. 
625.1(430:438)]”18/19” **405 
BUJAK, Adam (1942- ) 
Nad Wisłą / Adam Bujak ; tekst Bogdan 
Baran. – Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyń- 
ski, cop. 1996 ([Kranj] : Gorenjski Tisk). – 
[208] s. : fot. kolor. ; 31 cm 
ISBN 83-85845-50-X 
1. Fotografa polska – 20 w. – album 2. Wisła 
(dorzecze) – ikonografa – album 
72(438)+913(438)](084.121) 406 
BUJAK, Adam (1942- ) 
Polonia / Adam Bujak ; [introd. Jan 
Twardowski ; texto Anna Szczucka ; trad. 
Fernando Bravo Garcia ; red. Joanna Kułakowska]. – 
Olszanica : ”Bosz”, 2001. – 263 s. : il. kolor. ; 
31 cm 
Tyt. oryg.: Polska. 
ISBN 83-87730-28-9 
1. Fotografa polska – od 1944 r. – album 2. Polska 
– ikonografa – album 
72(438)+913(438)](084.121) 407 
BUJAK, Adam (1942- ) 
Polska / Adam Bujak ; [wprowadzenie Jan 
Twardowski ; tekst Anna Szczucka ; red. 
Joanna Kułakowska]. – 2 wyd. – Olszanica : 
”Bosz”, 2000. – 263, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm 
56 
ISBN 83-87730-15-7 
1. Fotografa polska – od 1944 r. – album 2. Polska 
– ikonografa – album 
72(438)+913(438)](084.121) 408 
BUJAK, Adam (1942- ) 
Polska : dom tysiącletniego narodu / Adam 
Bujak fot. ; Janusz L. Dobesz tekst. – 
Kraków : ”Biały Kruk”, 2003. – 231, [1] s. : il. 
kolor. ; 32 cm 
ISBN 83-88918-30-3 
1. Fotografa polska – od 1989 r. – album 2. Polska 
– ikonografa – album 
72(438)+913(438)](084.121) 409 
BUJAK, Adam (1942- ) 
Polskie krajobrazy / [fot.] Adam Bujak ; tekst 
Anna Szczucka. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Edi- 
tions Spotkania, 1993 ([dr. w Slovenii]). – 213, 
[3] s. : fot. kolor. ; 31 cm 
Rés., Summ. 
1. Fotografa polska – 20 w. – album 2. Polska – 
ikonografa – album 
72(438)+913(438)](084.121) 410 
BUJAK, Adam (1942- ) 
Toruń i ziemia chełmińska / Adam Bujak ; 
napisał Bogusław Mansfeld. – [Warszawa] : 
Krupski i S-ka, [ca 1999]. – 239, [1] s. : fot. 
Kolor. ; 29 cm 
Summ. – Zsfg. 
ISBN 83-86117-21-4 
1. Chełmińska, Ziemia – ikonografa – album 2. 
Fotografa polska – 20 w. – album 3. Toruń (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – ikonografa – album 4. Chełmno 
(woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – ikonografa – 
album 
77(438)A/Z 411 
BUKOWSKI, Ignacy 
Z minionych lat : wspomnienia ofcera 
sztabu / Ignacy Bukowski. – [Warszawa] : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1974 
(Warsz. : Wosj. ZG). – 325, [4] s. : fot., faks. ; 
20 cm 
Zł 25 
1. Wojsko – Polska – pamiętniki 2. Wojsko – 
Polska – biografe 
355(438)”1918/1939”:929-052A/Z 412
		

/p0057.djvu

			BUKOWSKI, Zbigniew 
Znaleziska bursztynu w zespołach z epoki 
brązu i z wczesnej epoki żelaza z dorzecza Odry 
oraz Wisły / Zbigniew Bukowski ; Instytut 
Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. 
– Warszawa : IAiE PAN, 2002. – 157 s., IV s. 
tabl. kolor. : il. (w tym kolor.), mapy ; 30 cm 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. 
ISBN 83-85463-94-1 
1. Bursztyn – wyroby – archeologia – Europa 
2. Epoka brązu – Europa 3. Epoka żelaza – Europa 
4. Groby – archeologia – Europa 5. Osadnictwo – 
archeologia – Europa 6. Szlak bursztynowy 7. Odra 
(dorzecze) – archeologia 8. Wisła (dorzecze) – archeologia 
903/904”637/638”:553.99:745.55: 
339.5](4) 413 
BURAK, Szczepan 
Ekologiczny system obszarów chronionych 
w województwie toruńskim / Szczepan Burak, 
Antoni Pawski. – Toruń : Polski Klub 
Ekologiczny. Okręg Pomorsko-Kujawski : ”Tur- 
press”, 1993 ([Inowrocław : DK]). – 20 s. : 
fot. kolor., 1 mapa ; 24 cm 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorski ; okręg) – fora 
i fauna – ochrona – informator 2. Toruń (woj. kujawsko- 
pomorski ; okręg) – geografa fzyczna – informator 
502/504:913(438) 414 
BURAK, Szczepan 
Ekologiczny system obszarów chronionych w 
województwie toruńskim / Szczepan Burak, 
Antoni Pawski, Bogdan Chrapkowski ; Urząd 
Wojewódzki w Toruniu. Wydział Ochrony 
Środowiska, Polski Klub Ekologiczny. Okręg 
Pomorsko-Kujawski. – Wyd. 3 uaktual. i 
poszerz. – Toruń : ”Turpress”, 1994 
(Inowrocław : DK). – 35 s. : fot. kolor., 1 mapa ; 
24 cm 
Bibliogr. s. 34-35. 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – fauna 
i fora – ochrona – informator 2. Toruń (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – geografa fzyczna – informator 
502/504:913(438) 415 
BURAK, Szczepan 
Województwo toruńskie / [aut. Szczepan 
Burak et al.]. – [Gdańsk] : Krajowa Agencja Wy- 
daw., 1983 (Gdańsk : ZG). – 81 s., [8] s. tabl. 
kolor. : fot., 1 mapa ; 22 cm. – (Vademecum 
turystyczne) 
ISBN 83-03-0007-9-9 : zł 65 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 416 
BUTKIEWICZ, Krystyna 
Pułkownik Edmund Callier 1833-1893 / 
Krystyna Butkiewicz. – [Warszawa] : Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, [1974] (Łódź : 
WD). – 142, [2] s. : il. ; 15 cm. – (Bitwy, 
Kampanie, Dowódcy) 
Zł 8 
1. Callier, Edmund (1833-1893) – biografa 
355:929-051A/Z:94(438)”18” 417 
BUTKIEWICZ, Zenon 
Festiwal w czasach PRL-u : o Festiwalu 
Teatrów Polski północnej w Toruniu (1959- 
1975) / Zenon Butkiewicz. – Toruń : ”Za- 
polex-Media”, 2004. – 492 s. ; fot., mapa ; 
24 cm 
Bibliogr. s. 476-480. – Indeks. 
ISBN 83-88975-61-7 
1. Festiwal Teatrów Polski Północnej (Toruń) 2. Te - 
atr polski – konkursy i festiwale – 1956-1989 r. 3. 
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) – teatr – konkursy i 
festiwale – 1956-1989 r. 
792.079(438)”1956/1989” *417 
BUTKIEWICZ, Zenon 
Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu 1982- 
1987 / Zenon Butkiewicz. – Grudziądz : [Wy- 
daw. Teatr Ziemi Pomorskiej], 1998 (Toruń : 
ZG). – 49, [2] s. : il. ; 21 cm 
Tyt. okł.: 35 lat – Teatr Ziemi Pomorskiej w 
Grudziądzu. 
1. Teatr Ziemi Pomorskiej (Grudziądz) – historia 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – życie kulturalne – 
teatr – historia – 20 w. 
792:94(438)A/Z”19” 418 
57
		

/p0058.djvu

			BUYKO, Małgorzata 
Jan Matejko na Pomorzu : katalog wystawy 
/ oprac. tekstu katalogu Małgorzata Buyko ; 
Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz styczeń – 
kwiecień 2000 ; Muzeum Narodowe w 
Krakowie. Oddział Dom Jana Matejki. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
2000 (Kraków : Studio ONZE). – 49, [1] s. : 
il., [9] s. tabl. podłuż. : il. (kolor.) ; 21 cm + 
err. 
ISBN 83-88076-01-9 
1. Matejko, Jan (1838-1893) – malarstwo – katalog 
wystawy 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
muzeum – wystawy – historia – 20 w. 3. Malarstwo – 
Polska – historia – 19 w. 4. Muzeum Narodowe – Dom 
Jana Matejki (Kraków) – zbiory 
73/76(438)”18”:929-051A/Z 419 
Bydgoszcz – Grudziądz – Toruń – 
Włocławek w liczbach / Urząd Statystyczny w 
Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Urząd Statystyczny, 
2000 ([s. l. : s. n.]). – [28] s. : il. (kolor.), 
mapy ; 11 x 21 cm 
ISBN 83-911688-2-4 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) – statystyka 
– 21 w. 2 . Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
statystyka – 21 w. 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 
– statystyka – 21 w. 4. Włocławek (woj. kujawsko- 
pomorskie) – statystyka – 21 w. 
31(438)”20” 420 
BYKOWSKI, Włodzimierz 
Cztery pory roku na rowerze : najciekawsze 
wycieczki w okolicach Bydgoszczy i Torunia 
/ Włodzimierz Bykowski. – Bydgoszcz : ”Ape- 
iron” : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, 
2002. – 88 s. : il. kolor., mapy ; 20 cm 
ISBN 83-909579-6-5 (TPDW) 
ISBN 83-911441-6-X („Apeiron”) 
1. Turystyka rowerowa – Polska – przewodnik 2. 
Bydgoszcz (woj. kujawsko pomorskie ; okręg) – przewodnik 
3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z:379.85](036) 421 
BYKOWSKI, Włodzimierz 
Dolina Dolnej Wisły : przewodnik 
rowerowy / Włodzimierz Bykowski, Robert Gonia ; 
rys historyczny Jadwiga Alaba-Wesołowska. – 
Świecie : Towarzystwo Przyjaciół Dolnej 
Wisły ; Bydgoszcz : ”Apeiron”, 2001 (Bydgoszcz : 
Polraster). – 95, [1] s. : fot. (kolor.), mapki ; 
23 cm 
ISBN 83-909579-3-0 (TPDW) 
ISBN 83-911441-3-5 (Apeiron) 
1. Turystyka rowerowa – Polska – przewodnik 2. 
Wisła (rzeka) – przewodnik 3. Kujawsko-pomorskie, 
województwo – przewodnik 
913(438)A/Z:379.85](036) 422 
BYKOWSKI, Włodzimierz 
Okolice Torunia : przewodnik rowerowy po 
znakowanych szlakach turystycznych / 
Włodzimierz Bykowski. – Bydgoszcz : Wydaw. „Ape- 
iron”, 2001 (Bydgoszcz : Druk. Polraster). – 79, 
[1] s.: il. kolor., mapy kolor. ; 23 cm 
U dołu okł.: Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, 
Chełmża, Ciechocinek, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, 
Inowrocław, Świecie, Wąbrzeźno. 
Indeks 
ISBN 83-911441-4-3 
1. Turystyka rowerowa – Polska – przewodnik 2. To - 
ruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – przewodnik 
913(438)A/Z:329.85](036) 423 
BYKOWSKI, Włodzimierz 
Weekend w drodze II : nowy 
interaktywny przewodnik rowerowy okolic Bydgoszczy 
i Doliny Dolnej Wisły / Włodzimierz 
Bykowski. – Bydgoszcz : ”Apeiron” ; Towarzystwo 
Przyjaciół Dolnej Wisły, 2003 ([Bydgoszcz] : 
ZP Janusz Kubik i Paweł Krause). – 126, [2] s. ; 
20 cm 
Na okł. dodatkowy podtyt.: Piesze szlaki turystyczne 
opisane z perspektywy rowerzysty ; Szlak rowerowy po 
Dolinie Dolnej Wisły. 
ISBN 83-911441-8-6 (Apeiron) 
ISBN 83-909579-9-X (TPDW) 
1. Turystyka rowerowa – Polska – przewodnik 2. 
Wisła (rzeka) – przewodnik 3. Kujawsko-pomorskie, 
województwo – przewodnik 
913(438)A/Z:379.85](036) 424 
CARITAS Diecezji Toruńskiej : 10 [dziesięć] 
lat posługi miłości / [oprac. zbiorowe]. – 
Toruń : Caritas Diecezji Toruńskiej, 1999 
(Toruń : Prymat). – [8] s. : il. ; 30 cm 
Opis wg okł. 
1. Toruńska, diecezja (katol.) – organizacje 
charytatywne 2. Caritas – organizacja charytatywna – historia 
– 20 w. 
2:32(438)”19” 425 
58
		

/p0059.djvu

			CARSTENS, Carola 
Panienka zamkowa z Grudziądza / Carola 
Carstens ; [przekł. z niem. Janusz Hinz]. – 
Grudziądz : Biblioteka Miejska im. 
Wiktora Kulerskiego, 2000 (Poznań : ”Cogito”). – 
50 s. ; 21 cm 
. oryg.: “Das Schloßfräulein von Graudenz : Ro- 
man“, 1932. 
ISBN 83-905896-5-6 
1. Powieść niemiecka – 20 w. 
821.112.2-3 426 
Catalogue of Sites ofered to Investors by the 
Vistula Pomerania Municipalities / Urząd 
Miejski w Grudziądzu, translated by Anna 
Hojan. – Grudziądz : “Cogito”, [po 1997] 
([s. l. : s. n.]). – 46, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 
23 cm 
ISBN 83-87882-20-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
informator gospodarczy 
338/339(438) 427 
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO (Grudziądz) 
W służbie oświacie na przestrzeni wieku : 
1897-1997 : jubileusz XX-lecia Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu / 
[aut. Witold Boziński et al.]. – Grudziądz : 
[Centrum Kształcenia Ustawicznego], 1997 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – 68 s. : 1. faks., 
fot. (gł. kolor.), 1 pl., portr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 51. 
ISBN 83-907593-0-6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 2. Szkolnictwo – historia – 
Polska – 19-20 w. 
37(438)”18/19” 428 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii : zarys 
dziejów szkół kawalerii polskiej / oprac. 
zbiorowe pod red. Józefa Smoleńskiego. – Londyn : 
”Przegląd Kawalerii”, 1996 (London : [s. n.]). 
– [2], 352 s. : il. ; 24 cm 
ane w formie wkładki do numeru 97/98 Tom XIII 
Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej w Londynie. 
1. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) 
2. Kawaleria – szkolnictwo – Polska – 1918-1939 r. 
3. Wojsko – Polska – 1918-1939 r. – spis 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i 
oświata – 1918-1939 r. 
355.23:357.1](438)”19”(091) 429 
Cezary Kopik – rzeźba : katalog wystawy, 
Ekspozycja Muzeum Regionalne PTTK Go- 
lub-Dobrzyń 05.08-05.09.2000 / Cezary 
Kopik, tł. Ekkart Scholz, Monika 
Nowakowska. – Golub-Dobrzyń : Muzeum Regionalne 
PTTK, 2000. – 40 s. : il. (kolor.) ; 23 cm 
Tekst w jęz. pol., niem. 
ISBN 83-905889-8-6 
1. Muzeum Regionalne PTTK (Golub-Dobrzyń) – 
wystawy – katalog 2. Kopik, Cezary (1950- ) – 
twórczość – katalog wystawy 3. Golub-Dobrzyń (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 20 w. 
73/76(438):929-051A/Z”19” 430 
Cezary Kopik – rzeźba : katalog wystawy 
jubileuszowej / [wstęp Antoni J. Pawłowski, oprac. 
Aleksander Błachowski]. – Kwidzyn : 
Muzeum w Kwidzynie. Oddział Muzeum 
Zamkowego w Malborku, 1999 (Malbork : Druk. 
W&P). – [48] s. : il. (kolor.) ; 17 x 24 cm 
ISBN 83-86206-25-X 
1. Kopik, Cezary (1950- ) – twórczość – katalog 
wystawy 2. Muzeum (Kwidzyn) – wystawy – katalog 
3. Kwidzyn (woj. pomorskie) – muzeum – wystawy – 
katalog – 20 w. 
73/76(438):929-051A/Z”19” 431 
CHMIELEWSKI, Eugeniusz (1930-2008) 
W 150 [sto pięćdziesiątą] rocznicę otwarcia 
teatru przy ul[icy] Solnej / red. nauk. Maciej 
Nowak, [aut. Eugeniusz Chmielewski, Anna 
Wajler, Henryk Kamiński]. – Grudziądz : 
Centrum Kultury Teatr, 1997 (Grudz. : Epros). – 
161 s. : faks., fot., rys. ; 21 cm + err. 
ISBN 83-908891-0-2 
1. Teatr (Grudziądz) – historia – 19-20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – życie kulturalne – 
historia – 19-20 w. 
792A/Z(438)”18/19” 432 
CHMIELEWSKI, Eugeniusz (1930- ) 
Zakłady fotografczne w Grudziądzu w XIX 
i XX wieku / Eugeniusz Chmielewski. – 
Grudziądz : [Wydaw. Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza ; Klub ”Centrum” Spółdzielni 
Mieszkaniowej], 2004 ([s. l. : s. n.]). – 16 s. : 
fot. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 26) 
59
		

/p0060.djvu

			1. Fotografa polska – historia – Polska – 19-20 w. 
2. Fotografa niemiecka – historia – Polska – 19-20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – fotografcy 
– biografe – 19-20 w. 4. Fotografcy – biografe – 
19-20 w. 
77:77.071:929-052(430:438)A/Z”18/19” *432 
CHMIELEWSKI, Eugeniusz (1930-2008) 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Ku- 
lerskiego / Eugeniusz Chmielewski. – 
Grudziądz : [Wydaw. Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza], 2004 ([s. l. : s. n.]). – [2], 8, [2] s. : 
fot. ; 21 cm. – (Biblioteczka 110-lecia ”Gazety 
Grudziądzkiej” (1894-2004) ; Tomik 8) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) 3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – 
edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z]4 3 0 : 4 3 8 ) ” 1 8 / 
19” 433 
CHMIELEWSKI, Eugeniusz (1930- ) 
100 [Sto] lat wodociągów w Grudziądzu 
1899-1999 / [oprac. Eugeniusz 
Chmielewski, Anna Wajler]. – [Grudziądz : Wydaw. 
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia], 1999 
(Grudz.: Druk. G. i A. Neuman). – 64 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 25 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 19-20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wodociągi i oczyszczalnia ścieków – historia – 19-20 w. 
62:94(438)”18/19” 434 
CHOJNACKI, Władysław (1920-1991) 
Bibliografa niemieckich bibliografi 
dotyczących Polski = Bibliographie der deutschen Po- 
len-Bibliographien : 1900-1958 / Władysław 
Chojnacki, Jan Kowalik ; Instytut Zachodni. 
– Poznań : Instytut Zachodni, 1960 (Poznań : 
ZGMK). – 252 s. ; 21 cm 
1. Polska – bibliografa bibliografi – 20 w. 
015(430:438)”19” 435 
60 
CHOJNACKI, Władysław (1920-1991) 
Bibliografa polskich publikacji podziemnych 
wydanych pod rządami komunistycznymi 
w latach 1939-1941 i 1944-1956 : czasopisma, 
druki zwarte, druki ulotne = Bibliography of 
Polish underground publications issued under 
communist rule 1939-1941 and 1944-1953 / 
Władysław Chojnacki ; przygot. do dr. 
Wojciech Chojnacki i Marek Jastrzębski. – 
Warszawa : Literackie Towarzystwo Wydawnicze, 
1996 (Warsz. : ”Kawdruk”). – 352 s. : faks., 
1 wykr. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 23-26. – Indeksy. 
ISBN 83-901583-0-2 
1. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1939-1945 r. 
– bibliografa 2. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 
1944-1956 r. – bibliografa 
015(438)”1939/1945”:015(438)”1944/ 
1956” 436 
CHOJNACKI, Władysław (1920-1991) 
Bibliografa publikacji podziemnych w Polsce 
= Bibliography of underground publications 
in Poland : 14 XII 1981 – VI 1986 / Józefa 
Kamińska [pseud. zbior.]. – Paris : Editions 
Spotkania, cop. 1988. – 555, [1] s., XXXII s. 
tabl. : il. ; 22 cm 
Indeksy. – Rés., Summ., Zsfg. 
ISBN 2-86914-037-1 
1. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1980-1989 r. 
– bibliografa 
015(438)”1980/1989” 437 
CHOJNACKI, Władysław (1920-1991) 
Bibliografa zwartych druków konspiracyjnych 
wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 
1939-1945 / Władysław Chojnacki. – 
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1970 (Poznań : Druk. Uniw. im. A. 
Mickiewicza). – 309, [2] s. : 21 cm + err. 
1. Ruch oporu – wydawnictwa – Polska – bibliografa 
2. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1939-1945 r. – 
bibliografa 
015(438)”1939/1945” 438
		

/p0061.djvu

			CHOJNACKI, Władysław (1920-1991) 
Materiały do bibliografi okupacji 
hitlerowskiej w Polsce 1939-1945 : uzupełnienia za 
lata 1944-1953 / Wł. Chojnacki, K. M. 
Pospieszalski, E. Serwański ; Polska Akademia 
Nauk. Instytut Historii. Komisja Koordynacji 
Badań nad Dziejami II Wojny Światowej. – 
Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1957 
(Warsz. : Druk. im. Rewolucji 
Październikowej). – 63, [1] s. ; 25 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – bibliografa 
015(438)”1939/1945” 439 
CHOJNACKI, Wojciech 
Bibliografa publikacji podziemnych w 
Polsce : 1 I 1986 – 31 XII 1987 / Wojciech 
Chojnacki, Marek Jastrzębski. – Warszawa : Edi- 
tions Spotkania, [1993] ([Warsz.] : ”Gimpo”). 
– 327, [1] s. : wykr. ; 22 cm 
Tyt. równol.: Bibliography of underground publica- 
tions in Poland : 1 I 1986 – 31 XII 1987. – Oznaczono 
jako t. 2. 
Indeksy. – Summ., Zsfg. 
ISBN 83-85195-24-6 
1. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1980-1989 r. 
– bibliografa 
015(438)”1980/1989” 440 
CHRAPKOWSKI, Bogdan 
Mełno gmina Gruta : zespół pałacowo-par- 
kowy / Bogdan Chrapkowski, Maciej Rej- 
manowski. – Toruń : Państwowa Służba 
Ochrony Zabytków. Oddział wojewódzki 
w Toruniu ; Urząd Wojewódzki w Toruniu. 
Wydział Ochrony Środowiska, 1996 (Toruń : 
Druk-Tor). – 72 s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 
21 cm. – (Parki, Pałace, Dwory województwa 
toruńskiego) 
Bibliogr. s. 70-71. 
ISBN 83-903105-5-4 
1. Mełno (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Zamki i pałace – Polska – przewodnik 
913(438)A/Z:94(430):94(438) 441 
CHRZANOWSKI, Tadeusz 
Grudziądz / Tadeusz Chrzanowski. – 
Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1970 
(Poznań : PZG im. M.K.). – 35 s., [64] s. tabl. : 
il., [1] s. podłuż. ; 24 cm 
Tekst równol. pol., ang., fr., niem., ros. 
ZŁ 40 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikonogra- 
fa – album 2. Fotografa polska – 20 w. 
77:913A/Z(438) 442 
Chrześcijaństwo a religie : dokument 
Międzynarodowej Komisji Teologicznej : tekst, 
komentarze, studia / red. Ireneusz Sławomir 
Ledwoń, Kazimierz Pek ; [aut. Andrzej 
Szostek et al. ; wprow. Georges Cottier] ; 
Mariański Dom Studiów Świętych Cyryla i 
Metodego, Instytut Teologii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. – Lublin ; Warszawa : 
Wydaw. Księży Marianów, cop. 1999. – 159, 
[1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-7119-257-6 
1. Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Christia- 
nisme et religions 2. Chrześcijaństwo – a religie 
niechrześcijańskie 3. Teologia chrześcijańska – od 1965 r. 
4. Mariański Dom Studiów Świętych Cyryla i Metodego 
(Lublin) 5. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut 
Teologii Fundamentalnej (Lublin) 
28:29]”19” 443 
Chrześcijaństwo na Pomorzu w X-XX 
wieku : materiały pokonferencyjne / pod red. 
Józefa Borzyszkowskiego. – Gdańsk : Instytut 
Kaszubski ; Słupsk : Muzeum Pomorza 
Środkowego, 2001. – 315 s. : il., mapy ; 21 cm 
Bibliogr. przy pracach. 
ISBN 83-915776-4-3 
ISBN 83-914815-9-X (Instytut Kaszubski) 
1. Chrześcijaństwo – historia – Polska – materiały 
konferencyjne 2. Pomorze – religia – 10-20 w. – 
materiały konferencyjne 
23/28(438)(091)(061) 444 
CIECHANOWSKA, Krystyna 
Tajna działalność kulturalno-oświatowa na 
Pomorzu w latach 1939-1945 / Krystyna i 
Konrad Ciechanowscy. – Gdańsk : [Wydaw. 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ; Sztutowo : 
Muzeum Stutthof], 1975 (Gdańsk : GZP). 
– 127 s. : il. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 123-[126]. 
Zł 25 
1. Pomorze Gdańskie – 1939-1945 r. 2. 
Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 3. Praca 
kulturalno-oświatowa – organizacje – Polska – 1939-1945 r. 
4. Szkolnictwo i oświata – Polska – 1939-1945 r. 
37:94(438)”1939/1945” 445 
61
		

/p0062.djvu

			CIECHANOWSKI, Jan Mieczysław (1930- ) 
Na tropach tragedii – Powstanie Warszawskie 
1944 : wybór dokumentów wraz z 
komentarzem / Jan M. Ciechanowski. – Warszawa : 
”BGW”, 1992 (Olsztyn : OZG). – 389, [2] s. ; 
24 cm 
Ineks. 
ISBN 83-7066-411-3 
1. Powstanie 1944 r. warszawskie – źródła 
94(438).082.218(093) *445 
CIECHANOWSKI, Jan Mieczysław (1930- ) 
O genezie i upadku II Rzeczypospolitej / Jan 
Ciechanowski. – Lublin : CiS, 1986. – 40 s. ; 
15 cm 
1. Polska – 1918-1939 r. 
94(438).081/.082 **445 
CIECHANOWSKI, Jan Mieczysław (1930- ) 
Powstanie Warszawskie : zarys podłoża 
politycznego i dyplomatycznego / Jan M. 
Ciechanowski ; przedm. poprzedził Aleksander 
Skarżyski. – Warszawa : Państw. Instyt. Wydaw., 
1984 (Łódź : ŁDD). – 533, [3] s. ; 21 cm. 
– (Historia Najnowsza) 
ISBN 83-06-01135-X 
1. Powstanie 1944 r. warszawskie – geneza 
94(438).082.218 ***445 
CIECHANOWSKI, Jan Mieczysław (1930- ) 
Powstanie warszawskie : zarys podłoża 
politycznego i dyplomatycznego / Jan M. 
Ciechanowski ; przedmową poprzedził Aleksander 
Skarżyski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Państw. 
Instyt. Wydaw., 1984 (Łódź : ŁDD). – 533, 
[3] s. ; 21 cm 
ISBN 83-06-01135-X 
1. Powstanie 1944 r. warszawskie – geneza 
94(438).082.218 ****445 
CIECHANOWSKI, Jan Mieczysław (1930- ) 
Powstanie warszawskie : zarys podłoża 
politycznego i dyplomatycznego / Jan M. 
Ciechanowski ; przedmową poprzedził Aleksander 
Skarżyski. – [Wyd. 3]. – Warszawa : Państw. 
Instyt. Wydaw., 1987 (Wrocław : WZG). – 
533, [3] s. ; 21 cm. – (Historia Najnowsza) 
62 
Bibliogr. s. 514-524. – Indeks. 
ISBN 83-06-01135-X 
1. Powstanie 1944 r. warszawskie – geneza 
94(438).082.218 *****445 
CIECHANOWSKI, Jan Mieczysław (1930- ) 
Powstanie warszawskie : zarys podłoża 
politycznego i dyplomatycznego / Jan M. 
Ciechanowski ; przedm. poprzedził Aleksander 
Skarżyski. – [Wyd. 4]. – 533, [3] s. ; 21 cm. 
– (Historia Najnowsza) 
Bibliogr. s. 514-524. – Indeks. 
ISBN 83-06-01135-X 
1. Powstanie 1944 r. warszawskie – geneza 
94(438).082.218 ******445 
CIECHANOWSKI, Jan Mieczysław (1930- ) 
Warushawa Hoki 1944 / J. M. Chehanofusu- 
ki ; Umemoto Hiroshi yaku. – T~okyo : Chi- 
kuma-shobo, 1989. – [6], 345, [2] s. : fot., 
mapy ; 22 cm 
Tyt. oryg.: ”Powstanie Warszawskie 1944”. 
ISBN 44-80855-12-2 
1. Powstanie 1944 r. warszawskie – geneza 
94(438).082.218 *******445 
CIECHANOWSKI, Konrad 
Armia ”Pomorze” 1939 / Konrad 
Ciechanowski ; Wojskowy Instytut Historyczny im. 
Wandy Wasilewskiej. – Warszawa : Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. – 394, 
[6] s., [16] s. tabl. : il., mapy, portr, 1 tabl. ; 
24 cm 
Bibliogr. s. 369-373. – Indeksy. 
ISBN 83-11-0679-3-7 
1. Armia ”Pomorze” 2. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 3. Wojsko 
– Polska – 1939-1945 r. 
355:94(438)A/Z”1939/1945” 446 
CIECHANOWSKI, Konrad 
Pomorze pod okupacją hitlerowską : spór o spe- 
cyfkę egzystencji i walki / Konrad 
Ciechanowski ; Studium Wiedzy o Pomorzu. – Gdańsk : 
Wojewódzki Ośrodek Kultury ; Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie, 1981 (Gdynia : ”No- 
wator” 6). – S. 3-64 : 1 tabl. ; 23 cm. – 
(Studium Wiedzy o Pomorzu)
		

/p0063.djvu

			Bibliogr. s. 62-64. 
1. Pomorze Gdańskie – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – martyrologia – Polska 
94(438)”1939/1945” 447 
CIECHANOWSKI, Konrad 
Ruch oporu na Pomorzu Gdańskim 1939-1945 
/ Konrad Ciechanowski ; Wojskowy 
Instytut Historyczny. – Warszawa : Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972 (Warsz. : 
WZG). – 423, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Seria 
Wyzwolenia Narodu Polskiego) 
Bibliogr. – Indeksy. 
Zł 50 
1. Pomorze Gdańskie – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 
94(438)”1939/1945” 448 
CIEMNOŁOŃSKI, Janusz 
Pelplin / Janusz Ciemnołoński, Janusz St. 
Pasierb. – Wrocław ; Gdańsk. : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1978. – 333, [3] s., [1] 
k. tabl. : il. ; 17 cm + err. – (Pomorze w 
Zabytkach Sztuki) 
1. Sztuka – zabytki – Polska 2. Pelplin (woj. 
pomorskie) – budownictwo 3. Pelplin (woj. pomorskie) 
– sztuka 
7(438) 449 
CIESIELSKA, Karola 
W zasięgu krzyżackiego miecza / Karola 
Ciesielska. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 
[1961] (Katowice : KDD). – 250, [1] s. : 
mapki, [24] s. tabl. : il., mapka ; 21 cm. – 
(Historia Polski – Biblioteka Wiedzy Historycznej) 
Bibliogr. s. 250-[251]. 
Zł 20 
1. Polska – historia – 12-15 w. 2. Krzyżacy – 
historia – 12-15 w. 
94(430):94(438)”11/14” 450 
CIEŚLAK, Adam 
15 [Piętnaście] lat Klubu Seniora SIMP w 
Grudziądzu / [aut. oprac. Adam Cieślak ; oprac. 
graf. Henryk Szczepański]. – Grudziądz : 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich. Oddział w Toruniu, 1999 
(Grudz. : Comp. Graf). – 24 s., [17] s. tabl. 
złoż. : fot. ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich – Klub Seniora (Grudziądz) – historia – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
organizacje – historia – 20 w. 
66/68(438):94(438)A/Z”19” 451 
CIEŚLAK, Tadeusz 
Prasa Pomorza wschodniego w XIX i XX 
wieku / Tadeusz Cieślak ; Pracownia Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku 
Polskiej Akademii Nauk. – [Warszawa] : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, [1966] (Olsztyn : 
PZ WSR). – 141, [3] s. ; 20 cm + err. – 
(Materiały i studia do historii prasy i 
czasopiśmiennictwa polskiego ; z. 6) 
Zł 20 
1. Pomorze Gdańskie – historia – 19-20 w. 2. 
Czasopisma polskie – Niemcy – historia – 19-20 w. 
05(438):05(430):94(438)”18/19” 452 
CIEŚLAK, Tadeusz 
Z dziejów prasy polskiej na Pomorzu 
Gdańskim w okresie zaboru pruskiego / Tadeusz 
Cieślak. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe, 1964 (Szczecin : SZG). – 184, [2] s., 
[8] s. tabl. : il. ; 21 cm + err. – (Gdańskie To - 
warzystwo Naukowe. Wydział I Nauk 
Społecznych i humanistycznych ; Seria Monogra- 
fi ; nr 19) 
Bibliogr. s. 155-[167]. 
Indeksy. 
Zł 25 
1. Pomorze Gdańskie – historia – 19-20 w. 2. 
Czasopisma polskie – Niemcy – historia – 19-20 w. 
05(438):05(430):94(438)”18/19” 453 
Codzienne pytania Antygony : księga 
pamiątkowa ku czci księdza profesora Tadeusza 
Stycznia z okazji 70 urodzin / pod red. 
Andrzeja Szostka, Alfreda M. Wierzbickiego. – 
Lublin : Instytut Jana Pawła II KUL 
[Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego], 2001 
(Lublin : KUL). – 574, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm 
Bibliogr. prac T. Stycznia 
ISBN 83-88615-25-4 
1. Styczeń, Tadeusz (1931- ) – księga pamiątkowa 
2. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r. 
3. Etyka chrześcijańska – katolicyzm 4. Kościół 
katolicki – od 1965 r. 
262.1(438)”1944/...”A/Z:241:282”1965/...”] 
(082.1) 454 
63
		

/p0064.djvu

			CSALLNER, Heinz 
Bilder aus Westpreußen : Über 450 Fotos vom 
Leben wie es damals war / Heinz Csallner. – 
[Eggolsheim] : Edition Dörfer ; Nebel Verlag, 
[2002] ([s. l. : s. n.]). – 192 s. : il., mapy ; 
25 cm 
ISBN 3-89555-038-8 
1. Prusy Zachodnie – ikonografa – album – 19- 
20 w. 2. Fotografa niemiecka – 19-20 w. – album 
3. Pomorze – Polska – ikonografa – album 
77(430+438)”18/19” 455 
CUMFT, Olgierd 
Księga lotników polskich : poległych, 
zmarłych i zaginionych 1939-1946 / Olgierd 
Cumft, Hubert Kazimierz Kujawa. – 
Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1989] 
(Warsz. : WZGAZ). – 567, [1] s., [3] k. złoż. : 
mapa, [16] s. : fot. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 56-[568]. 
ISBN 83-11-07329-5 
1. Lotnicy – biografe – Polska – 1939-1945 r. 2. 
Straty wojenne - polska 
355(438):94(438)”1939/1945”:929-052A/Z 456 
CYDZIK, Grzegorz 
Ułani, ułani... / Grzegorz Cydzik ; [oprac. 
Mieczysław Cieplewicz]. – [Warszawa] : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, [1983] 
(Warsz. : WojsZG). – 188, [4] s., [8] s. tabl. : 
fot., portr. ; 17 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. 
Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 1918-1939 r. 
355(438):94(438):929-052A/Z]” 
1918/1939” 457 
CYDZIK, Grzegorz 
Ułani, ułani... / Grzegorz Cydzik. – [Wyd. 2]. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, [1987] (Warsz. : WojskDr). – 
197, [3] s. ; 17 cm 
ISBN 83-11-06879-8 : zł 200 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Kawaleria 
– Polska – 1918-1939 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 1918-1939 r. 
355(438):94(438):929-052A/Z]” 
1918/1939” 458 
CYGAN, Wiktor Krzysztof (1961- ) 
Kawaleria polska 1939. Z. 1, Departament 
Kawalerii MS [Ministerstwa Spraw] Woj- 
sk[owych], Grupa Operacyjna Kawalerii nr 1, 
Grupa Operacyjna Kawalerii nr 2, Krakowska 
Brygada Kawalerii, Nowogródzka Brygada 
Kawalerii / Wiktor Krzysztof Cygan. – 
Warszawa : UW, 1984. – 55, [1] s. : rys. ; 20 cm. 
– (Materiały Studenckiego Koła Naukowego 
Historyków / Uniwersytet Warszawski) 
Bibliogr. s. 55. 
1. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 459 
CYGAN, Wiktor Krzysztof (1961- ) 
Kawaleria polska 1939. Z. 2, Kresowa 
Brygada Kawalerii, Mazowiecka Brygada Kawalerii, 
Pomorska Brygada Kawalerii / Wiktor 
Krzysztof Cygan. – Warszawa : UW, 1985. – 83 s. : 
rys. ; 20 cm + err. – (Materiały Studenckiego 
Koła Naukowego Historyków / Uniwersytet 
Warszawski) 
Bibliogr. s. 82. 
1. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 460 
CZACHAROWSKI, Antoni 
Szlakiem Kopernika / Antoni Czacharowski. – 
[Warszawa] : Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze. Zarząd Główny, [1973] ([Warsz.] : 
WZKatr.). – 35, [1] s. ; 21 cm 
Zł 3,50 
1. Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – biografa 2. 
Astronomowie – Polska – biografe – 15-16 w. 
52(438):929-052A/Z”14/15” *460 
CZACHOWSKI, Hubert (1964- ) 
Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi : studium 
religijności mirakularnej końca XX wieku / 
Hubert Czachowski. – Warszawa : ”Ofcyna 
Naukowa”, 2003. – 218, [2] s. : il. ; 22 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-88164-72-4 
1. Objawienia maryjne – Polska – od 1944 r. 2. 
Religijność – katolicyzm – Polska – od 1944 r. 3. Okonin 
(woj. kujawsko-pomorskie, pow. Grudziądz) – religia – 
od 1989 r. 4. Radomin (woj. kujawsko-pomorskie) 
– religia – od 1944 r. 
231.73:248:316.64](438)”1944/…” 
:232.931 **460 
64
		

/p0065.djvu

			CZAPLIŃSKI, Dariusz 
Pomniki Walki i Męczeństwa Ziemi 
Bydgoskiej 1939-1945 / Dariusz Czapliński. – 
Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne, 1969. – 34, [2] s. : il. ; 20 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – martyrologia 2. 
Pomniki – Polska 3. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie 
; okręg) – pomniki – przewodnik 
94(438)”1939/1945” 461 
CZARNIK, Andrzej 
Ósmy strzelców konnych w marszu i boju : 
działania Ósmego Pułku Strzelców Konnych na 
Pomorzu nadwiślańskim w dniach 1 – 3 
września 1939 r. / Andrzej Czarnik ; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : Wydaw. 
Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1999 
([s. l. : s. n.]). – 138 s., [27] s. tabl. : fot. ; 
21 cm 
Bibliogr. s. 130-132. – Indeksy. 
ISBN 83-87006-03-3 
1. 8 Pułk Strzelców Konnych – historia – 20 w. 
2. Kawaleria – Polska – historia – 1918-1939 r. 3. 
Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – jednostki 
wojskowe 4. Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Słupsk) 
355:94(438)”1939/1945” 462 
CZEMISOW, Helena 
Słońca ścieżką zwiedzione / Helena Czemi- 
sow. – [Toruń] : Toruńskie Towarzystwo 
Kultury, [1982] (Toruń : Ofcyna Dr. Książnicy 
Miejskiej). – 25, [2] s. ; 20 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 463 
CZEREPOWICKI, Krzysztof 
Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego 
2004 : opisy wycieczki Toruń – Chełmno 
– Świecie – Grudziądz – Radzyń 
Chełmiński – Toruń / Krzysztof Czerepowicki zebrał 
i oprac. materiały zespołu autorskiego w 
składzie Krzysztof Czerepowicki, Regina Dubi- 
lis-Krużyńska, Jan Kamiński, Henryk Pasik, 
Tadeusz Rauchfeisz, Tomasz Simiński-Stan- 
ny. – Grudziądz : [Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze], 2004 ([s. l. : s. n.]). 
– [14] s. ; 21 cm 
1. Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego (Toruń) 
– 2004 r. 2. Polska – przewodnik 
913(438)A/Z *463 
CZERKAWSKI, Andrzej 
Dla ciebie Ojczyzno : miejscowości i 
województwa odznaczone orderami 
państwowymi : w 25-lecie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej / Andrzej Czerkawski, Tadeusz Jurga ; 
Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa. – [Warszawa : Wydaw. ”Sport i 
Turystyka”, 1969] (Warsz.: ZG DSP). – 454, [2] s. : 
il. ; 25 cm 
Zł 130 
1. Ordery i odznaczenia – Polska – 20 w. 2. Miasta 
– Polska – nagrody – historia – 1945-1989 r. 
73/76(438)”1945/1989” 464 
CZERKAWSKI, Andrzej 
Dla ciebie Ojczyzno : miejscowości i 
województwa odznaczone orderami 
państwowymi : w 25-lecie Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej / Andrzej Czerkawski, Tadeusz Jurga ; 
Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa. – Wyd. 2, uzup. – [Warszawa : Wydaw. 
”Sport i Turystyka”, 1970] (Warsz. : ZG DSP). 
– 566, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm 
Spis treści i streszcz. niem., ros., ang., fr. 
Zł 130 
1. Ordery i odznaczenia – Polska – 20 w. 2. Miasta 
– Polska – nagrody – historia – 1945-1989 r. 
73/76(438)”1945/1989” 465 
CZERSKI, Zbigniew 
Galeria współczesnego malarstwa 
pomorskiego / [katalog oprac. Zbigniew Czerski]. – 
Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1961 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 85 s., [52] s. tabl. : il. ; 19 cm 
Indeks. 
Zł 15 
1. Muzeum (Grudziądz) – zbiory 2. Malarstwo – 
Polska – zbiory – 20 w. 
73/76(438)”19” 466 
CZERSKI, Zbigniew 
Galerie de la peinture Poméranienne contem- 
poraine Pologne, Lunéville Musée du Château 
de Lunéville (M & M) / Zbigniew Czerski. 
– Grudziądz : Wydaw. Państwowe Muzeum 
w Grudziądzu, 1963 (Grudz. : GrZGraf.). – 
87 s., [64] s. tabl. : il. ; 19 cm 
65
		

/p0066.djvu

			1. Muzeum (Grudziądz) – zbiory 2. Malarstwo – 
Polska – zbiory – 20 w. 
73/76(438)”19” 467 
CZERSKI, Zbigniew 
Grafka i rzeźba NRD [Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej], Państwowe Muzeum 
w Grudziądzu, luty – marzec 1962 / [oprac. 
Zbigniew Czerski]. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1962 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Teka ([8], [12], [15] k. : il.) ; 18 cm 
1. Niemcy (Republika Demokratyczna) – grafka 
i rzeźba – historia - 20 w. 2. Muzeum (Grudziądz) 
– wystawy – historia - 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(430):73/76(438)”19”A/Z(084.1) 468 
CZERSKI, Zbigniew 
Krakowska grafka artystyczna, Państwowe 
Muzeum w Grudziądzu maj – czerwiec 1962 / 
[oprac. Zbigniew Czerski]. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1962 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 38 s., [24] s. tabl. : il. ; 14 x 17 
cm 
1. Grafka polska – 20 w. 2. Muzeum (Grudziądz) 
– wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia –20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 469 
CZERSKI, Zbigniew 
Polnische Malerei der Gegenwart aus der Wo- 
jewodschaft Bydgoszcz : Besitz des Staatlichen 
Museums Grudziadz : Ausstellung im Kultur- 
historischen Museum Stralsund Juli/August 
1962 / [Katalogbearbeitung Zbigniew 
Czerski ; fot. Alojzy Czarnecki, Übersetzung aus 
dem Poln. Horstdiether Schroeder]. – Putbus/ 
Rügen : Buchdruckerei Cummerow & Jokiel, 
[1962] (Putbus : Cummerow & Jokiel). – [68] 
s., [40] s. tabl. : il. ; 16 x 18 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) – zbiory 2. Malarstwo – 
Polska – zbiory – 20 w. 
73/76(438)”19” 470 
CZERSKI, Zbigniew 
Wystawa toruńskiej grafki artystycznej, 
Muzeum w Grudziądzu styczeń-luty 1962 / 
[oprac. Zbigniew Czerski]. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1962 ([s. l. : s. n.]). - 41, 
[5] s. : il. ; 16 x 17 cm 
1. Grafka polska – 20 w. 2. Toruń (woj. kujawsko- 
pomorskie) – grafka – historia – 20 w. 3. Muzeum 
(Grudziądz) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – 
historia – 20 w. 
73/76(438)”19”(084.1) 471 
CYNK, Jerzy B. (1925- ) 
Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1939-1943. 
T. 1 / Jerzy B. Cynk ; przekład 
autoryzowany Wojtek Matusiak. – Gdańsk : ”AJ-Press”, 
cop. 2001. – 377 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 
31 cm 
Tyt. oryg.: Polish Air Force at War 1939-1945 – 
ofcial history. 
ISBN 83-7237-089-3 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1918-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – udział Polaków 
355(438):94(438):929-052A/Z]”19” 472 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Canzona di baroco : na orkiestrę smyczkową = 
for string orchestra / Henryk Czyż. – Wyd. 2. 
Partytura. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1998. – 11, [1] s. ; 29 cm 
Bibliogr. kompozycji H. Czyża. 
ISBN 83-224-2462-0 
Nr muz. PWM 8733 
1. Muzyka na orkiestrę smyczkową – 20 w. – partytura 
2. Muzyka polska – 20 w. 
78.089(438)”19” 473 
CZYŻ, HENRYK (1923-2003) 
Jak z nut... / Henryk Czyż. – Warszawa : In- 
styt. Wydaw. ”PAX”, 1978. – 246, [2] s. ; 
20 cm 
1. Muzyka – publicystyka 2. Publicystyka polska – 
20 w. 
78(438):821.162.1-3 474 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Jak z nut... / Henryk Czyż. – Warszawa : ”Try- 
ton”, 1993 ([s. l. : s. n.]). – 243 s. ; 20 cm 
Zawiera: Ucieczka spod klucza ; Porcelanowy amorek ; 
Wybrane tizery. 
ISBN 83-211-0339-1 
1. Muzyka – publicystyka 2. Publicystyka polska – 
20 w. 
78(438):821.162.1-3 475 
66
		

/p0067.djvu

			CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Nie taki diabeł straszny : gawędy telewizyjne 
/ Henryk Czyż. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 
1979. – 159, [1] s. : nuty ; 20 cm 
ISBN 83-218-0024-6 
1. Muzyka – wydawnictwa popularne 2. Widowiska 
telewizyjne – teksty 
78(438):78.089:792:821.162.1-3 476 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Niewczesne żarty / Henryk Czyż. – 
Warszawa : ”Tryton“, 1995 ([s. l. : s. n.]). – 182, 
[1] s. : faks., nuty, 2 portr., 1 rys. ; 20 cm 
Indeks. 
ISBN 83-903829-0-3 
1. Muzyka – publicystyka 2. Publicystyka polska – 
20 w. 
78(438)”19”:821.162.1-3 477 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Pamiętam jak dziś... / Henryk Czyż. – 
Warszawa : ”Tryton”, cop. 1991 (Warsz. : DK). 
– 233 s. ; 21 cm 
Indeks. 
ISBN 83-00034-88-9 
1. Czyż, Henryk (1923-2003) – pamiętnik 2. 
Dyrygenci – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 3. Muzyka 
polska – historia – 20 w. – pamiętniki 4. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
78(438)”19”:929-052(438)A/Z 478 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Porcelanowy amorek / Henryk Czyż. – 
Warszawa : Instyt. Wydaw. ”PAX”, 1977 (Łódź : 
ŁDD). – 150, [2] s. ; 20 cm 
1. Muzyka – historia – szkice 
78(438) 479 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Scriptease / Henryk Czyż. – [Wyd. 1 rzut 1]. – 
Warszawa : Instyt. Wydaw. ”PAX”, 1988 
(Mikołów : DKM). – 110, [2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-211-0995-0 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 480 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Serkal i inne tizery / Henryk Czyż ; [rys. 
piórkiem w tekście autora]. – Łódź : Wydaw. 
Łódzkie, 1978. – 127, [1] s. : il. ; 17 cm 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 
481 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Tizery : irytacje na głos solowy / Henryk Czyż. 
– Warszawa : Instyt. Wydaw. ”PAX”, 1982 
(Toruń : ZG). – 115, [1] s. ; 17cm 
ISBN 83-211-0339-1 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 482 
CZYŻ, Henryk (1923-2003) 
Zaczarowana szkatułka : listy i opowieści 
przeważnie prawdziwe / Henryk Czyż. – Poznań : 
”Ars Nova”, 1998. – 100, [1] s., [1] k. tabl. : 
1 portr. ; 22 cm 
ISBN 83-87433-06-3 
1. Muzyka polska – historia – od 1944 r. – źródła 
2. Listy polskie – od 1944 r. 3. Szkice literackie polskie 
– 20 w. 
78(438):94(438)”19”:821.162.1-3 483 
CZYŻ, Władysława 
Elementy informatyki w szkole : ćwiczenia / 
Władysława Czyż, Zbigniew Maciejewski. – 
Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 1995 ([s. l. : 
s. n.]). – 96 s. : rys. ; 24 cm 
ISBN 83-904080-0-7 
1. Informatyka – ćwiczenia i zadania dla szkół 
średnich 
004:37 484 
CZYŻ, Władysława 
Elementy informatyki w szkole : przewodnik 
dla nauczyciela / Władysława Czyż, Zbigniew 
Maciejewski. – Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 
[1995] ([s. l. : s. n.]). – 16 s. : il. ; 25 cm 
ISBN 83-904080-1-5 
1. Informatyka – nauczanie 2. Komputery – 
stosowanie – nauczanie 
004:37 485 
Das Kloster Jasna Góra und seine Kunstsam- 
mlungen / [tekst] Janusz St[anisław] Pasierb, 
Jan Samek ; Aufnahmen Janusz Rosikoń, 
Chris Niedenthal, Józef Jurkowski ; [Über- 
setzung aus dem Poln.] Siegfrief Schmidt. 
– Warszawa : “Interpress“, [1989] (Leipzig : 
“Interdruck“). – 231, [1] s. : il. kolor., faks., 
fot. kolor. ; 32 cm 
67
		

/p0068.djvu

			Bibliogr. s. 230-[233]. 
Tyt. oryg.: Skarby Jasnej Góry. 
ISBN 83-223-2310-7 
1. Sztuka – album 2. Częstochowa (woj. śląskie) – 
Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – album 
73/75.46.3(4)“13/19“+726(438)A/Z] 
(084.11) 486 
Das Kloster Jasna Góra und seine Kunstsam- 
mlungen / [Einf.] Janusz St[anisław] Pasierb, 
Jan Samek ; Aufnahmen Janusz Rosikoń, 
Chris Niedenthal, Józef Jurkowski ; [Über- 
setzung aus dem Poln.] Siegfried Schmidt. 
– 2. Auf. – Warszawa : “Interpress“, 1991 
(Čakovec : ”Zrinski”). – 231, [1] s. : faks., 
fot., portr. (kolor.) ; 33 cm 
Tyt. oryg.: Skarby Jasnej Góry. 
ISBN 83-223-2310-7 
1. Sztuka – album 2. Częstochowa (woj. śląskie) 
– Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – album 
73/75.46.3(4)“13/19“+726(438)A/Z] 
(084.11) 487 
Das Kriegswesen der Ritterorden im Mit- 
telalter / hrsg. von Zenon Hubert Nowak ; 
Universitas Nicolai Copernici. – Toruń : 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1991 (Toruń : 
UMK). – 184, [1] s. : rys. ; 24 cm + err.. – 
(Ordines Militares Colloquia Torunensia Hi- 
storica, ISSN 0867-2008 ; 6) 
ISBN 83-231-0266-X 
1. Sztuka wojenna – historia – 13-16 w. – materiały 
konferencyjne 2. Zakony rycerskie – 13-16 w. – 
materiały konferencyjne 
355”12/15”:94(438)”12/15”(061) 488 
DAWID, Andrzej (1959- ) 
Dziki Zachód : szlakiem Indian i rewolwerów 
/ Andrzej Dawid. – [Toruń] : Wydaw. Adam 
Marszałek, [cop. 1997] (Toruń : Dr. 
Marszałek). – 227 s. : fot., [8] s. tabl. : fot., portr. 
(w tym kolor.) ; 21 cm 
ISBN 83-7174-136-7 
1. Indianie – historia – 19 w. – publicystyka 2. 
Publicystyka polska – od 1989 r. 3. Stany Zjednoczone 
– historia – 19 w. – publicystyka 4. Stany Zjednoczone 
– podróżnictwo – od 1989 r. 
973”18”:917.3 489 
DĄBROWSKI, Bogdan 
Grudziądz : miasto i powiat = Te Town and 
District of Grudziądz / [fot. Bogdan 
Dąbrowski, tekst Paweł Grochowski]. – [Bydgoszcz : 
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Unigraf, 
cop. 2004] ([s. l. : s. n.]). – 92 s. : fot. (gł. 
kolor.) ; 33 cm 
Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-88474-47-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 12-21 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– ikonografa – album 3. Fotografa polska – 21 w. 
– album 4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
77(438):913(438)A/Z:94(438)”11/20” 490 
DĄBROWSKI, Roman 
Mniejszość niemiecka w Polsce i jej 
działalność społeczno-kulturalna w latach 1918- 
1939 / Roman Dąbrowski. – Szczecin : Wy- 
daw. Naukowe WSP, 1982. – 200, [4] s. ; 
24 cm. – (Rozprawy i studia / Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 52) 
Bibliogr. s. 184-[201]. 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 20 w. 2. 
Niemcy – ludność – Polska – 20 w. 
30:94(430):94(438)”1918/1939” 491 
DEJCZER, Stanisław 
Człowiek w trzech mundurach / Stanisław 
Dejczer. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 
2001 (Kraków : Druk. GS). – 298, [2] s. : il. ; 
20 cm 
ISBN 83-7298-005-5 : zł 29 
1. Powieść polska – 21 w. 
821.162.1-3 492 
DEJCZER, Stanisław 
Kochanek Hitlera / Stanisław Dejczer. – 
Poznań : ”Rebis”, 1993 ([s. l. : s. n.]). – 298, 
[1] s. ; 19 cm 
ISBN 83-7120-008-0 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 493 
DEJCZER, Stanisław 
Manekin / Stanisław Dejczer. – Poznań : Zysk 
i S-ka. Wydaw., cop. 2003 ([s. l. : s. n.]). – 
374, [1] s. : mapa ; 20 cm 
68
		

/p0069.djvu

			ISBN 83-7298-406-9 : zł 25 
1. Powieść polska – 21 w. 
821.162.1-3 494 
DEJCZER, Stanisław 
Marynarz / Stanisław Dejczer. – Gdańsk : Wy- 
daw. Morskie, 1973 (Olsztyn : OZG). – 170, 
[2] s. ; 18 cm 
Zł 10 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 495 
DEJCZER, Stanisław 
Pęknięty włos / Stanisław Dejczer ; ilustr. 
Zbigniew Jujka. – [Gdynia] : Wydaw. 
Morskie, [1969] (Gdańsk : ZG). – 147, [4] s. : 
il. ; 18 cm 
Zł 10 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 496 
DEJCZER, Stanisław 
Strach / Stanisław Dejczer. – Gdańsk : Wy- 
daw. Morskie, 1985 (Gdańsk : ZG). – 322, 
[2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-21582-73-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 497 
DEJEWSKI, Władysław (1952- ) 
Nasz Bronek : rzecz o Bronisławie 
Malinowskim / Władysław Dejewski ; [współpr. 
Robert Malinowski]. – Grudziądz : ”JU-WO”, 
[1996] (Grudz. : ”Epros”). – 195, [2] s. : il. ; 
21 cm 
ISBN 83-905029-1-7 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Lekkoatletyka – historia – Polska – 1956-1989 r. 
3. Sportowcy – biografe – Polska – 1956-1989 r. 
796.42/.43:929-052A/Z](438)”1956/1989” 498 
DEJEWSKI, Władysław (1952- ) 
Samorządność po grudziądzku 1994-95 / 
Władysław Dejewski. – Grudziądz : PH 
[Przedsiębiorstwo Handlowe] ”JU-WO”, 1996 
(Grudz. : ”Epros”). – 147 s., [10] s. tabl. : il. ; 
21 cm 
ISBN 83-905029-0-9 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – samorząd 
– od 1989 r. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– wybory samorządowe – 1994 r. 
352/353:324](438):929-052A/Z”1989/...” 499 
DEJTROWSKI, Robert 
Wisła / fot. Robert Dejtrowski ; tekst Olgierd 
Budrewicz. – Olszanica : ”Bosz”, 2003. – 
[80] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm 
Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-87730-69-6 
1. Fotografa polska – od 1989 r. – album 2. Wisła 
– (dorzecze) – ikonografa – album 
913(438)(084.121)A/Z 500 
Deklaracja rozwoju Grudziądza : ”Grudziądz 
2010” / oprac. zb. Sławomir Bartnicki et 
al., fot. Gerard Szukay i Piotr Bilski. – 
Grudziądz : [Urząd Miejski ; Wydaw. MIZAR, 
1997] (Grudz. : G. i A. Neuman). – 55 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 21 cm 
Na okł. tyt.: Grudziądz 2010. 
ISBN 83-907825-0-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – strategia 
rozwoju 
338.22(438)”1989/...” 501 
DEMBEK, Zdzisław K. 
Klucz do zeszytów ćwiczeń do techniki z 
wychowaniem komunikacyjnym dla klas: 4, 5, 6, 
7, 8 / Zdzisław Dembek, Halina 
Gruszczyńska, Zbigniew Maciejewski. – [Toruń] : Wy- 
daw. Temat, [1996] ([s. l. : s. n.]). – 83, [1] s. : 
rys., mapa ; 21 cm 
ISBN 83-86617-33-0 
1. Technika z wychowaniem komunikacyjnym – 
szkolnictwo podstawowe – podręcznik 
37:62(075.1) 502 
DEMECKA, Barbara 
Zbigniew Pronaszko (1885-1958) : katalog 
wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie / oprac. wstępu i katalogu 
Barbara Demecka ; Muzeum w Grudziądzu, 
Grudziądz październik 1977 – luty 1978. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1978. – [28] s. : il. ; 21 cm 
69
		

/p0070.djvu

			1. Pronaszko, Zbigniew (1885-1958) – katalog 
wystawy 2. Malarstwo – Polska – historia – 19-20 w. 
3. Rysunek – Polska – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 5. Muzeum (Grudziądz) – historia 
– wystawy – 20 w. 6. Muzeum Narodowe (Kraków) – 
zbiory 
73/76(438)”18/19”:929-051A/Z 503 
Der Deutsche Orden in der Zeit der Kalma- 
rer Union 1397-1521 / hrsg. von Zenon 
Hubert Nowak unter Mitarbeit von Roman 
Czaja ; [Verzeichnis der Aut. Marian Arszyński et 
al.] ; Universitas Nicolai Copernici. – Toruń : 
Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 1999 (Toruń : UMK). – 219 s. : mapy ; 
24 cm. – (Ordinis Militares Colloquia Toru- 
nensia Historica, ISSN 0867-2008 ; 10) 
ISBN 83-231-1106-5 
1. Krzyżacy – 14-16 w. – materiały konferencyjne 
2. Unia Kalmarska – materiały konferencyjne 
335(430)”13/15”:94(430)”13/15”:94(438)” 
13/15”(061) 504 
DERECKI, Mirosław 
Tropem majora ”Hubala” / Mirosław Derecki. 
– [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1971] 
(Rzeszów : RZG). – 143, [1] s. : fot. ; 14 cm 
Zł 8 
1. Dobrzański, Henryk (1897-1940) (”Hubal” pseud.) 
– biografa 2. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 
3. Ofcerowie – biografe – Polska 
94(438)”1939/1945”:929-052A/Z] 
(438)”19” 505 
DERESIEWICZ, Janusz 
Okupacja niemiecka na ziemiach polskich 
włączonych do Rzeszy (1939-1945) : studium 
historyczno-gospodarcze / Janusz Deresiewicz. 
– Poznań : Instytut Zachodni, 1950 (Poznań : 
Dr. Uniw. Pozn.). – XXXVII, 399, [1] s. ; 
22 cm. – (Badania nad Okupacją Niemiecką 
w Polsce ; t. 4 , z. 3) 
70 
Bibliogr. s. XXX-XXXVII. 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Niemcy – a Polska – 20 w. 4. Martyrologia – Polska 
– 1939-1945 r. 
94(438).08”1939/1945” 506 
Deutsch-polnische Beziehungen in Ge- 
schichte und Gegenwart : Bibliographie 
1900-1998 / hrsg. von Andreas Lawaty und 
Wiesław Mincer unter Mitw. von Anna 
Domańska. – Wiesbaden : Harrasowitz Verlag, 
2000 (Memmingen : MZ-Verlagsdruckerei). 
– 4 Bd. (Bd. 1 : 1384 s. ; BD. 2 : 1143 s. ; 
Bd. 1060 s. ; Bd. 725 s.). – 24 cm. – (Veröf- 
fentlichungen des Deutschen Polen–Instituts 
Darmstadt, ISSN 0945-5515 ; Bd. 14) 
Bd. 1 : Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, 
Kultur in Epochen und Regionen. 
Bd. 2 : Religion, Buch, Presse. Wissenschaft 
und Bildung, Philosophie. 
Bd. 3 : Sprache, Literatur, Kunst, Musik, 
Teater, Film, Rundfunk, Fernsehen. 
Bd. 4 : Abkürzungen, Zeitschriften, 
Register. 
ISBN 3-447-04243-5 : DM 450, EUR 
199, sFr 337 
1. Niemcy – historia – 20 w. – bibliografa 2. 
Polska – historia – 20 w. – bibliografa 3. Niemcy – a Polska 
– bibliografa 4. Polska – a Niemcy – bibliografa 
015:94(430:438)”19” 507 
Deutsch-polnische Beziehungen 
1939-1945-1949 : eine Einführung / hrsg. 
von Włodzimierz Borodziej und Klaus Zie- 
mer. – Osnabrück : fbre, 2000. – 348 s. : 
mapy ; 23 cm. – (Einzelveröfentlichungen 
des Deutschen Historischen Instituts War- 
schau ; 5) 
Bibliogr. 
ISBN 3-929759-46-2 : DM 48, EUR 24,50 
1. Niemcy – historia – 20 w. – bibliografa 2. Polska 
– historia – 20 w. – bibliografa 3. Niemcy – a Polska 
– bibliografa 4. Polska – a Niemcy – bibliografa 
015:94(430:438)”19” 508
		

/p0071.djvu

			Deutsche und Polen zwischen den Kriegen : 
Minderheitenstatus und “Volkstumskampf“ 
im Grenzgebiet : amtliche Berichterstattung 
aus beiden Ländern 1920-1939 = Polacy 
i Niemcy między wojnami : status mniejszości 
i walka graniczna : reporty [i. e. raporty] władz 
polskich i niemieckich 1920-1939 / hrsg. im 
Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte und 
der Polnischen Staatsarchive von Rudolf 
Jaworski und Marian Wojciechowski ; bearbei- 
tet von Mathias Niendorf und Przemysław 
Hauser = wyd. na zlec. Institut Zeitgeschichte 
i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 
przez R. Jaworski i M. Wojciechowski ; oprac.: 
M. Niendorf i P. Hauser. Halbbd. 1. = Cz. 1. 
– München ; New Providence [etc.] : K. G. 
Saur, 1997. – XXIII, 590 s. : mapa ; 25 cm. 
– (Texte und Materialien zur Zeitgeschichte ; 
Bd. 9) 
Tekst równol. niem. i pol. 
Vorwort = Przedmowa / R. Jaworski i M. 
Wojciechowski. Aut. : M. Wojciechowski, R. Jaworski, M. Niendorf, 
P. Hauser. 
Bibliogr. s. 91-103. 
ISBN 3-598-22810-4 : DM 560 
1. Niemcy – historia – 1920-1939 r. 2. Polska – 
historia – 1920-1939 r. 3. Niemcy – a Polska 4. Polska 
– a Niemcy 
94(430:438)”1918/1939” 509 
Deutsche und Polen zwischen den Kriegen : 
Minderheitenstatus und “Volkstumskampf“ 
im Grenzgebiet : amtliche Berichterstattung 
aus beiden Ländern 1920-1939 = Polacy 
i Niemcy między wojnami : status mniejszości 
i walka graniczna : reporty [i. e. raporty] władz 
polskich i niemieckich 1920-1939 / hrsg. im 
Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte und 
der Polnischen Staatsarchive von Rudolf 
Jaworski und Marian Wojciechowski ; bearbei- 
tet von Mathias Niendorf und Przemysław 
Hauser = wyd. Na zlec. Institut Zeitgeschichte 
i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 
przez R. Jaworski i M. Wojciechowski ; oprac.: 
M. Niendorf i P. Hauser. Halbbd. 2. = Cz. 2. 
– München ; New Providence [etc.] : K. G. 
Saur, 1997. – VIII, S. 591-1156 ; 25 cm. – 
(Texte und Materiallien zur Zeitgeschichte ; 
Bd. 9) 
Tekst równol. niem i pol. 
Aut.: M. Niendorf, P. Hauser. 
ISBN 3-598-22810-4 : DM 560 
1. Niemcy – historia – 1920-1939 r. 2. Polska – 
historia – 1920-1939 r. 3. Niemcy – a Polska 4. Polska 
– a Niemcy 
94(430:438)”1918/1939” 510 
Deutsche und Polen 1945-1995 : Annährun- 
gen / Haus der Geschichte der Bundesrepu- 
blik Deutschland [Hrsg.]; Red. Eva Rommer- 
skirchen. – Düsseldorf : Droste Verlag, [1996] 
(Greven : Druckhaus Cramer). – 198 s. : il. ; 
26 cm 
Bibliogr. 
Na okł. tyt.: Deutsche und Polen Annährungen 1945- 
1995 = Zbliżenia. 
ISBN 3-7700-1057-4 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia – 
20 w. 3. Niemcy – a Polska 4. Polska – a Niemcy 
94(430):94(438)”19” 511 
Deutscher Orden : 1190-1990 / Beitr. von 
Martin Armgart [et al.] ; hrsg. von Udo 
Arnold. – Lüneburg : Institut Nordostdeutscher 
Kulturwerk, 1997. – 383, [1] s. : fot., mapy, 
pl., reprod., rys. ; 22 cm. – (Tagungsberichte 
der Historischen Kommission für Ost- und 
Westpreußische Landesforschung ; Bd. 11) 
Vorwort / U. Arnold. 
ISBN 3-922296-92-0 
1. Krzyżacy – historia – 12-20 w. 2. Zakony 
rycerskie – historia – 12-20 w. 3. Niemcy – historia – 12-20 w. 
4. Polska – historia – 12-20 w. 
94(430:438)”11/19” 512 
Diecezja toruńska historia i teraźniejszość. 
T. 1 / [aut. tekstów Marian Arszyński et al.]. 
– Toruń ; Bydgoszcz : Wydaw. Konserwatora 
Diecezjalnego. Kuria Diecezjalna : współpr. 
”Excalibur”, 1994 (Bydgoszcz : Druk. ”Abe- 
dik”). – 242 s., [1] k. tabl. : fot. (w tym 
kolor.), il., mapy, portr. ; 24 cm. – (Diecezja 
toruńska historia i teraźniejszość ; t. 1) 
Bibliogr. przy rozdz. 
ISBN 83-86471-00-X (t. 1) 
1. Chełmińska, diecezja (katol.) – historia 2. To - 
ruńska, diecezja (katol.) – historia 
2:94(438) 513 
71
		

/p0072.djvu

			Diecezja toruńska historia i teraźniejszość. 
T. 8, Dekanat grudziądzki / praca 
zbiorowa pod red. Stanisława Kardasza. – Toruń : 
[Toruńskie Wydaw. Diecezjalne], 1997 
(Bydgoszcz : Druk. ”Abedik”). – 131, [1] s. : il., 
pl. ; 24 cm. – (Diecezja toruńska historia i 
teraźniejszość ; t. 8) 
ISBN 83-86471-35-2 (t. 8) 
1. Toruńska, diecezja (katol.) – historia 2. Toruń 
(woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
2:94(438) 514 
Die Herzöge in Preußen und das Bistum 
Kulm (1529-1691) : Regestern aus dem He- 
rzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußi- 
schen Folianten / bearb. von Ursula Benning- 
hausen. – Köln : Böhlau, 1993. – 218 s. ; 
25 cm. – (Veröfentlichungen aus den Archiv 
von Preußischen Kulturbesitz ; Bd. 35) 
ISBN 3-4121-1392-1 
1. Kościół katolicki – Niemcy – historia – 16-17 w. 
2. Kościół katolicki – Polska – historia – 16-17 w. 
3. Chełmińska, diecezja (katol.) – historia – 16-17 w. 
4. Polska – historia – 16-17 w. 5. Niemcy – historia – 
16-17 w. 
2:94(430:438)”15/16” 515 
Die preussischen Hansestädte und ihre Stel- 
lung im Nord- und Ostseeraum des Mittelal- 
ters / Hrsg. von Zenon Hubert Nowak und 
Janusz Tandecki. – Toruń : UMK, 1998 (Tor. : 
UMK). – 178, [1] s. : wykr. ; 24 cm 
ISBN 83-231-0945-1 
1. Hanza – 13-15 w. – materiały konferencyjne 
2. Miasta – krzyżackie, państwo – 13-15 w. – materiały 
konferencyjne 
94(430)“12/14“:94(438)“12/14“(061) 516 
Die Ritterorden zwischen geistlicher und 
weltlicher Macht im Mittelalter / Hrsg. von 
Zenon Hubert Nowak ; Universitas Nicolai 
Copernici. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 1990 (Tor. : UMK). – 174, [1] s. ; 
24 cm. – (Colloquia Torunensia Historica. 
Ordines Militares, ISSN 0867-2008 ; 5) 
ISBN 83-231-0225-2 
1. Krzyżacy – szkice 
335(430)”13/15”:94(438) ”13/15” 517 
72 
Die Rolle der Ritterorden in der Christiani- 
sierung und Kolonisierung des Ostseegebietes 
/ Hrsg. von Zenon Hubert Nowak ; Universi- 
tas Nicolai Copernici. – Toruń : UMK, 1983 
(Tor. : UMK). – 139 s. ; 24 cm. – (Ordines 
Militares : colloquia Torunensia historica ; 1) 
1. Chrześcijaństwo – historia – bałtyckie, kraje – 
12-16 w. 2. Krzyżacy 3. Osadnictwo – bałtyckie, 
kraje – 12-16 w. 4. Zakony rycerskie – a osadnictwo 
– bałtyckie, kraje – 12-16 w. 5. Bałtyckie, kraje – 
historia – zagadnienia – 12-16 w. 
93/99”11/15”:94(438)”11/15” 518 
Die Rolle der Ritterorden in der mittelal- 
terlichen Kultur / Hrsg. von Zenon Hubert 
Nowak ; Universitats Nicolai Copernici. – 
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985 
(Tor. : UMK). – 212 s. ; 24 cm. – (Colloquia 
Torunensia Historica. Ordines Militares ; 3) 
ISBN 83-231-0037-3 
1. Krzyżacy – materiały konferencyjne 2. Zakony 
rycerskie – 12-15 w. – materiały konferencyjne 3. 
Europa – kultura – historia – materiały konferencyjne – 
12-15 w. 
00:73/76:94(430)”12/14”:94(438)”12/14” 
(061) 519 
Die Spiritualität der Ritterorden im Mittelal- 
ter / Hrsg. von Zenon Hubert Nowak. – 
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1993 
(Tor. : UMK). – 294, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Or- 
dines Militares (Universitas Nicolai Coperni- 
ci). Colloquia Torunensia Historica, ISSN 
0867-2008 ; 7) 
ISBN 83-231-0375-5 
1. Krzyżacy – kultura – 14-15 w. – materiały 
konferencyjne 2. Zakony rycerskie – kultura – historia 
– 14-16 w. – materiały konferencyjne 3. Duchowość 
chrześcijańska – historia – 14-15 w. – materiały 
konferencyjne 
23/26:7:94(430)”13/15”:94(438)”13/15” 
(061) 520 
DIEST-KOERBER, Hans 
Geschichte der Familie Korber (Koerber) : 
(seit 1861 zum Teil geadelt als v. Koerber) / 
Hans von Diest-Koerber. – Hannover : [s. n., 
2001] ([s. l. : s. n.]). – [21], 491 s. : il. (w tym 
kolor.), faks. ; 30 cm
		

/p0073.djvu

			1. Koerber (rodzina) – biografa 2. Polska – historia 
– 19-20 w. 3. Niemcy – historia – 19-20 w. 
929-052A/Z:94(430):94(438)”18/19” 521 
DIEST-KOERBER, Nordewin von (1912-2003) 
Die Stadt und der Landkreis Graudenz : Aus 
sieben Jahrhunderten deutscher Geschichte / 
Hrsg. im Auftrage der Heimatkreise Graudenz 
Stadt und Graudenz Land von Nordewin von 
Diest-Koerber, Gerhart Meißner und Hans- 
Jürgen Schuch ; Heimatkreise Westpreußen. 
– [Köln-Porz : Heimatkreise Graudenz Stadt 
und Graudenz Land, 1976] (Osnabrück : 
Druckhaus Fromm). – 455 s. : il., pl., mapki, 
[26] s. tabl.: il. ; 28 cm + err. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
–13-20 w. 2. Niemcy - historia – 13-20 w. 3. Polska 
– historia – 13-20 w. 
929-052A/Z:94(430)A/Z:94(438)”12/19” 
522 
Die Vertreibung der Deutschen aus dem 
Osten : Ursachen, Ereignisse, Folgen / Mit 
Beiträgen von Hellmuth Auerbach [et al.]. – 
[Frankfurt am Main] : Fischer Taschenbuch 
Verlag, [1985] (Leck : Clausen & Bosse). – 
250, [6] s. ; 19 cm 
Indeks. 
ISBN 3-596-24329-7 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia – 
20 w. 
94(430:438)”19” 523 
DŁUGOSZOWSKI, Bolesław Wieniawa 
(1881-1942) 
Wiersze i piosenki / Bolesław Wieniawa-Dłu- 
goszowski ; oprac. Wojciech Grochowalski. 
– Łódź : ”Papier-Service” Wojciech Grocho- 
walski, 2002. – 150, [2] s. : il. (w tym kolor.), 
nuty ; 21 cm 
Zawiera także wiersze C. Baudelaire’a w przekł. z fr. 
Wieniawy-Długoszowskiego. 
Bibliogr. 
ISBN 83-91762-51-3 
1. Piosenka wojskowa polska – 20 w. 2. Poezja 
francuska – 19 w. 3. Poezja polska – 20 w. 
78:821.162.1-1(438)”19” 524 
Dni Grudziądza : Międzynarodowy Mityng 
Lekkoatletyczny, Grudziądz 1979 rok, 30 – 31 
maja 1979 rok[u] / [praca zbiorowa]. – 
[Grudziądz : Miejska Rada Narodowa w 
Grudziądzu ; Urząd Miejski w Grudziądzu ; 
Grudziądzki Klub Sportowy ”Olimpia”, 1979] 
(Grudz. : GrZGraf.). – [8] s. : rys. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – sport – 
historia – 20 w. 
796(438)”19” *524 
DOBRACZYŃSKI, Jan (1910-1994) 
Tylko w jednym życiu / Jan Dobraczyński. 
– [Warszawa] : Instyt. Wydaw. ”PAX”, 1970 
(Łódź : ŁDD). – 430, [2] s., [1] k. : portr. ; 
21 cm 
Zł 50 
1. Dobraczyński, Jan (1910-1994) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-051A/Z 
[W rozdziale ”Lance, szable w dłoń” autor wspomina 
pobyt w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w 
Grudziądzu]. 
525 
DOBRACZYŃSKI, Jan (1910-1994) 
Tylko w jednym życiu : wspomnienia / Jan 
Dobraczyński. – Wyd. 2 poszerz. - 
[Warszawa] : Instyt. Wydaw. ”PAX”, 1977. – 459, 
[1] s., [33] s. tabl. : fot. ; 21 cm 
1. Dobraczyński, Jan (1910-1994) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-051A/Z 
[W rozdziale ”Lance, szable w dłoń” autor wspomina 
pobyt w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii w 
Grudziądzu]. 
526 
Dobroczyńcy ludzkości, Europy – ku 
pamięci polityków świata w medalionach 
Edwarda Gorola, czerwiec 1987, Warszawa 
Galeria Kordegarda ul. Krakowskie Przedmieście 
15/17. – [Warszawa] : Ministerstwo Kultury 
i Sztuki ; Centralne Biuro Wystaw 
Artystycznych, 1987 (Warsz. : Dr. Andrzeja 
Zielińskiego). – [12] s. : fot. ; 22 cm 
1. Gorol, Edward (1930- ) – twórczość 2. Medale 
polskie – od 1944 r. – katalog 3. Galeria Kordegarda 
(Warszawa) – wystawy – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.3) 527 
73
		

/p0074.djvu

			DOBROŃSKI, Adam 
Ułani Grochowscy / Adam Dobroński. – 
Warszawa ; Białystok : Nakładem Środowiska 
2 Pułku Ułanów Grochowskich, 1992 
(Białystok : Spółdz. Pracy ”Podlaska”). – 165, [2] s. : 
il., nuty, mapki ; 21 cm 
Indeks. 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. 2. Obyczaje 
– wojsko – historia – Polska – 1918-1939 r. 3. 2 Pułk 
Ułanów Grochowskich – Polska - historia 
355.231/.232:357.1](438)”1918/1939” 528 
DOBROŃSKI, Adam 
2 [Drugi] Pułk Ułanów Grochowskich im. 
gen. Józefa Dwernickiego / Adam Dobroński. 
– Pruszków : [Ofcyna Wydaw. ”Ajaks” przy 
współpracy Redakcji ”Zbroi” – wydawnictwa 
Sekcji Wojskowości Polskiej XIX i XX wieku 
Studenckiego Koła Naukowego Historyków 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników 
Dawnej Broni i Barwy przy Polskiej Akademii 
Nauk], 1993 ([s. l. : s. n.]). – 50, [2] s. : il., 
mapy ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej 
Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; 
z. 26, ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. s. [52]. 
ISBN 83-85621-04-0 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. 2. Obyczaje 
– wojsko – historia – Polska – 1918-1939 r. 3. 2 Pułk 
Ułanów Grochowskich – Polska - historia 
355.231/.232:357.1](438)”1918/1939” 529 
Dokumente polnischer Grausamkeiten : Im 
Auftrage des Anwärtigen Amtes aufgrund 
urkundlichen Beweismaterials herausgegeben. 
– [Kiel] : Arndt Verlag, [1995] ([s. l. : s. n.]). 
– 408 s. : il., mapki ; 25 cm 
Gekürzter Nachdruck des 1940 in Berlin erschiene- 
nen Buchs “Dokumente polnischer Grausamkeit. Im 
Auftrage des Anwärtigen Amtes auf Grund urkundlichen 
Beweismaterials zusammengestellt, bearbeitet herausge- 
geben von der deutschen Informationsstelle“. 
ISBN 3-88741-178-1 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 2. Niemcy 
– historia – 20 w. 3. Polska – historia – 20 w. 
94(430):94(438)”1939/1945” 530 
DOLATA, Bolesław 
Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 : 
wybrane miejsca bitew, walk i akcji zbrojnych 
/ Bolesław Dolata, Tadeusz Jurga ; red. nauk. 
Zdzisław Stępor. – Warszawa : Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967 (Warsz. : 
WojsZG). – 496, [4] s., 1 mapa ; 22 cm 
Bibliogr. 
Zł 42 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Martyrologia – Polska – 20 w. 4. Wojna partyzancka 
– Polska – 1939-1945 r. 5. Wojna 1939-1945 r. – bitwy 
– Polska 
94(438)”1939/1945” 531 
DOLATA, Bolesław 
Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 : 
wybrane miejsca bitew, walk i akcji zbrojnych 
/ Bolesław Dolata, Tadeusz Jurga. – Wyd. 2 
popr. i rozszerz. – Warszawa : Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. – 628, 
[4] s., [1] k. tabl. ; 22 cm 
Bibliogr. 
Indeksy. 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Martyrologia – Polska – 20 w. 4. Wojna partyzancka 
– Polska – 1939-1945 r. 5. Wojna 1939-1945 r. – bitwy 
- Polska 
94(438)”1939/1945” 532 
DOLATA, Bolesław 
Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 : 
wybrane miejsca bitew, walk i akcji zbrojnych 
/ Bolesław Dolata, Tadeusz Jurga ; Rada 
Walki i Męczeństwa ; Wojskowy Instytut 
Historyczny w Warszawie. – [Wyd. 3 popr. i uzup.]. 
– Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1977 (Gdynia : DW).- 764, [4] s., 
[1] k. : mapa ; 22 cm + err. 
Bibliogr. 
Indeksy. 
Zł 100 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Martyrologia – Polska – 20 w. 4. Wojna partyzancka 
– Polska – 1939-1945 r. 5. Wojna 1939-1945 r. – bitwy 
– Polska 
94(438)”1939/1945” 533 
74
		

/p0075.djvu

			DOLATA, Bolesław 
Wyzwolenie Polski 1944-1945 : [działania 
wyzwoleńcze Armii Radzieckiej i Ludowego 
Wojska Polskiego] / Bolesław Dolata. – 
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej ; [Wojskowy Instytut Historyczny 
w Warszawie], 1966 (Warsz. : WZG). – 574, 
[2] s. : il., pl., mapy, [11] k. : mapy ; 25 cm 
+ err. 
Bibliogr. działań wojennych wojsk regularnych na 
terytorium Polski w latach 1944-1945. 
Zł 48 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Wojna 1939-1945 r. – bitwy 4. Wojsko – historia 
– Polska – 1939-1945 r. 5. Wojsko – historia – ZSRR 
– 1939-1945 r. 
355.4(438+47:430)+016:94(438)”1939/ 
1945” 534 
DOLATA, Bolesław 
Wyzwolenie Polski 1944-1945 : [działania 
wyzwoleńcze Armii Radzieckiej i Ludowego 
Wojska Polskiego] / Bolesław Dolata ; 
Wojskowy Instytut Historyczny. Zakład Najnowszej 
Historii Wojskowej. – [Wyd. 2]. – Warszawa : 
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 
1971 (Warsz. : WojsZG). – 698, [2] s. : fot., 
[11] k. mapy złoż. ; 25 cm. - 
Bibliogr. działań wojennych wojsk regularnych na 
terytorium Polski w latach 1944-1945 s. 609-[664]. – 
Indeks. 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Wojna 1939-1945 r. – bitwy 4. Wojsko – historia 
– Polska – 1939-1945 r. 5. Wojsko – historia – ZSRR 
– 1939-1945 r. 
355.4(438+47:430)+016:94(438)”1939/ 
1945” 535 
DOLATA, Bolesław 
Wyzwolenie Polski 1944-1945 : [działania 
wyzwoleńcze Armii Radzieckiej i Ludowego 
Wojska Polskiego] / Bolesław Dolata ; 
Wojskowy Instytut Historyczny. – [Wyd. 3]. – 
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1974 (Warsz. : WojsZG). – 698, 
[2] s. : fot., [11] k. map. Złoż. ; 25 cm 
Bibliogr. działań wojennych wojsk regularnych na 
terytorium Polski w latach 1944-1945 s. 609-[664]. – 
Indeks. 
Zł 90 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Wojna 1939-1945 r. – bitwy 4. Wojsko – historia 
– Polska – 1939-1945 r. 5. Wojsko – historia – ZSRR 
– 1939-1945 r. 
355.4(438+47:430)+016:94(438)”1939/ 
1945” 536 
Dolina dolnej Wisły : praca zbiorowa pod red. 
Bolesława Augustowskiego, Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemi / 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. – Wrocław, 
Gdańsk [etc.] : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1982 (Białystok : BZG). – 452, [4] s., 
[1] k. tabl. : il., tab., wykr. ; 24 cm 
Bibliogr., rez., sum. przy rozdz. 
ISBN 83-04-00699-5 
1. Wisła (dolina) 
913(438) 537 
Dom Handlowy Orzeł [Grudziądz]. – [s. l.] : 
Images, [1999] ([s. l. : s. n.]). – Harmonijka 
[8] s. : il. (kolor.) ; 25 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – handel 
2. Orzeł – Dom Handlowy (Grudziądz) – historia – 20 w. 
65(438)”19” 538 
DOMAŃSKA, Barbara 
Zbigniew Pronaszko : katalog wystawy ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie : 
Muzeum w Grudziądzu, październik 1977 – 
maj 1978 / [oprac. wstępu i katalogu Barbara 
Domańska]. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 1977. – [18] k. : il., portr. ; 20 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) – katalog wystawy 2. 
Muzeum Narodowe (Kraków) – zbiory 3. Mala rstwo 
polskie – 20 w. – katalog wystawy 4. Pronaszko, Zbigniew 
(1885-1958) – katalog wystawy 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 1956-1989 r. 
6. Kraków (woj. małopolskie) – wystawy – 1956-1989 r. 
73/76(438)”18/19” 539 
DOMASŁOWSKI, Jerzy 
Parafa Ewangelicko-Augsburska św[iętego] 
Jana w Grudziądzu / Jerzy Domasłowski. – 
Poznań : [Wydaw. COGITO Agencja 
Reklamowa], 2003 (Poznań : ZP Krantz). – 72 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 21 cm 
75
		

/p0076.djvu

			Bibliogr. Streszcz. ang., niem. 
ISBN 83-918467-0-9 
1. Kościół ewangelicko-augsburski – Niemcy 2. 
Kościół ewangelicko-augsburski – Polska 3. Parafa – 
protestantyzm – Polska 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – religia – 16-21 w. 5. Kościół św. Jana 
(ewangelicko-augsburski) – Grudziądz. – biografe – 20-21 w. 
262.2::284.1(438)”15/20”:72(438)A/Z:929- 
052A/Z 540 
DRACZYŃSKI, Wacław (1921-1999) 
5 [Piąty] Pułk Ułanów im. Zamoyskich 27 XII 
1830 – 18 IX 1831 / Wacław Draczyński. – 
Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej 
Educator, 2002 (Częstochowa : Educator). – 
119 s. : il. ; 23 cm 
Nazwa aut. na okł. 
ISBN 83-88896-60-1 
1. 5 Pułk Ułanów im. Zamoyskich, 2. Częstochowa 
(woj. śląskie) – historia 3. Kawaleria – historia – Polska 
– 19-20 w. 
355:94(438)A/Z”18/19” 541 
Dragacz / [oprac. Gmina Dragacz]. – 
Dragacz : Gmina Dragacz, [1992] (Górna Grupa : 
Druk. KW). – [12] s. : il. (kolor.) ; 22 cm 
Opis wg okł. 
1. Dragacz (woj. kujawsko-pomorskie) – gmina – 
przewodnik 
913(438)A/Z 542 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Czesław Rzepiński : katalog wystawy 
malarstwa ze zbiorów Krystyny i Wiesława 
Ochmanów / [wstęp i katalog Jadwiga Drozdowska] ; 
Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz czerwiec 
– wrzesień 1979 r. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1979 (Wąbrzeźno : ZGT-3). – 
[16] s., [22] s. tabl.: il. ; 21 cm 
Zł 10 
1. Rzepiński, Czesław (1905-1995) – malarstwo – 
katalog wystawy 2. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Muzeum (Grudziądz) 
– wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 543 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Grudziądzkie reminiscencje w twórczości Olgi 
i Mikołaja Opanaszczuków / Jadwiga 
Drozdowska. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1992 (Grudz. : Druk. ZUP). 
– Harmonijka [6] s. ; 21 cm 
1. Opanaščuk, Olga (1959- ) – twórczość 2. Opa- 
naščuk, Mikola (1947- ) – twórczość 3. Malarstwo – 
Ukraina – 20 w. 4. Grafka – Ukraina – 20 w. 5. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikonografa 
73/76(477:438)”19” 544 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Jerzy Feldman : malarstwo i rysunek / [oprac. 
katalogu Jadwiga Drozdowska, współpraca 
Izabela Fijałkowska, Małgorzata Geron ; 
Muzeum w Grudziądzu. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1998 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[32] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm 
ISBN 83-908767-3-6 
1. Feldman, Jerzy (1927-2004) – malarstwo i 
rysunek – katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 545 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Krzysztof Cander : malarstwo i rysunek / 
Jadwiga Drozdowska ; Muzeum w Grudziądzu 
grudzień 1996 – styczeń 1977. – Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1996 
(Wąbrzeźno : WZG). – [20] s. : il. (w tym kolor.) ; 
20 cm 
ISBN 83-901717-5-9 
1. Cander, Krzysztof (1936-2006) – malarstwo i 
rysunki 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(081.4) 546 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Malarstwo grudziądzkich nauczycieli : [wystawa 
zorganizowana z okazji 90-lecia ZNP [Związku 
Nauczycielstwa Polskiego] oraz 20-lecia Sekcji 
Plastycznej Grudziądzkiego Oddziału ZNP] ; 
Grudziądz listopad – grudzień ‘95 / Jadwiga 
Drozdowska. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1995 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[16] s. : il. kolor. ; 30 cm 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – nauczyciele – malarstwo – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 547 
76
		

/p0077.djvu

			DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Malarstwo Leonarda Przyjemskiego, 
Muzeum w Grudziądzu lipiec – sierpień 1969 / 
[projekt ekspozycji Jadwiga Tomaszewska]. 
– Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1969 
(Grudz. : GrZGraf.). – Harmonijka [6] s. : il. ; 
21 cm 
1. Przyjemski, Leonard (1942- ) – malarstwo – 
katalog wystawy 2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – 
historia – 20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– muzeum – wystawy – historia - 20 w. 
73/76(4380”19”A/Z(081.4) 548 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Michał Cander : wystawa malarstwa / 
Jadwiga Drozdowska, Piotr Siemaszko ; Muzeum 
w Grudziądzu wrzesień – październik 2001 ; 
Salon Sztuki Współczesnej BWA [Biura 
Wystaw Artystycznych] w Bydgoszczy kwiecień 
– maj 2002. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 2001 ([s. l.] : Complex). – 
[16] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm 
ISBN 83-88076-05-1 
1. Cander, Michał (1936-2006) – malarstwo – 
katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– muzeum – wystawy – historia – 21 w. 3. Bydgoszcz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – Biuro Wystaw 
Artystycznych – Salon Sztuki Współczesnej – wystawy – historia 
–21 w. 
73/76(438)A/Z”20”(081.4) 549 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Roman Aniszewski, Krzysztof Cander, Michał 
Cander, Ryszard Kaczor : aus Ateliers der Kün- 
stler, Gütersloh September – Dezember 1996 
/ [Jadwiga Drozdowska ; Übersetzung Anna 
Flaczyńska-Kaczmarek]. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1996 
(Wąbrzeźno : WZG). – [20] s. : il. (kolor.) ; 20 cm 
ISBN 83-901717-3-2 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Gütersloh (Niemcy) 
– malarstwo polskie – katalog wystawy 
73/76(438)A/Z”19” 550 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Ryszard Kaczor : rzeźba, Muzeum w 
Grudziądzu grudzień ’98 – styczeń ’99 / [oprac. 
Jadwiga Drozdowska]. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, 1998 (Wąbrzeźno : 
WZG). – [36] s. : il. (kolor.) ; 16 x 21 cm 
ISBN 83-908767-8-7 
1. Kaczor, Ryszard (1948- ) – rzeźba – katalog 2. 
Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(081.4) 551 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Rzeźba Cezary Kopik : katalog wystawy, 
Muzeum w Grudziądzu, kwiecień – maj 1990 / 
[red. i oprac. Jadwiga Drozdowska, wstęp 
Aleksander Błachowski] ; Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Muzeum 
Etnografczne w Toruniu, Muzeum w 
Grudziądzu. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1990 (Grudz. : GrZGraf.). – [16] s. : 
il. ; 15 x 21 cm 
1. Kopik, Cezary (1950- ) – rzeźba 2. Rzeźba 
polska – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 552 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Sigmund Lipinsky : szkice malarskie ze 
zbiorów Muzeum w Grudziądzu – katalog daru 
Donatelli Episcopo-Lipinsky = Zeichnun- 
gen und malerische Skizzen aus der Samm- 
lung des Museums in Graudenz – Katalog 
der Gabe von Donatella Episcopo-Lipinsky 
/ [aut. Jadwiga Drozdowska, Małgorzata Ge- 
ron, tłum. na niem. Tomasz Waszak]. – 
Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 2003 (Górna 
Grupa : DKW). – 96, [3] s. : il. (w tym 
kolor.) ; 29 cm 
ISBN 83-88076-10-8 
1. Lipinsky, Sigmund (1873-1940) – malarstwo 2. Li- 
pinsky, Sigmund (1873-1940) – biografa 3. Lipi nsky, 
Sigmund (1873-1940) – twórczość – krytyka i 
interpretacja 
73/76:929-051A/Z 553 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Sztuka typografi Zygfryda Gardzielewskiego 
= Sztuka typografi Janiny Gardzielewskiej ; 
[wystawa ze zbiorów prywatnych I. i Z. Gar- 
dzielewskich oraz Muzeum Okręgowego w 
Toruniu ; Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz 
maj 2002] / Jadwiga Drozdowska, Małgorzata 
Geron, tłum. ang. Mikołaj Sobociński, tłum. 
niem. Iwona Nowacka. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, 2002 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 36 s. : il. ; 30 cm 
77
		

/p0078.djvu

			Streszcz. ang., niem. 
ISBN 83-910954-X 
1. Gardzielewski (rodzina) 2. Gardzielewski, 
Zygfryd (1914-2001) – drukarstwo – Polska – twórczość 
3. Gardzie lewska, Janina (1926- ) – drukarstwo – Polska 
– twórczość 4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– muzeum – wystawy – historia – 21 w. 5. Drukarstwo 
– Polska – historia – 20 w. 
655:73/76(438):929-052A/Z(061.4) 
(084.1) 554 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Widoki Grudziądza : katalog wystawy, 
Grudziądz czerwiec – wrzesień 1992 / [oprac. 
katalogu Jadwiga Drozdowska, współpraca 
Grzegorz Sprusik]. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 1992 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 
[28] s. : il. ; 20 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikonogra- 
fa 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum 
– wystawy – historia – 20 w. 
73/74(438)”19”(061.4)(084.1) 555 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Wiesław Ochman : malarstwo i muzyka, 
Muzeum w Grudziądzu listopad – grudzień ’96 / 
Jadwiga Drozdowska. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, 1996 (Wąbrzeźno : 
WZG). – [12] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm 
ISBN 83-901717-4-0 
1. Ochman, Wiesław (1937- ) – malarstwo 2. 
Malarstwo polskie – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 556 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Wystawa prac grudziądzkich artystów 
plastyków : Muzeum w Grudziądzu, 
czerwiec-sierpień 1986 / [wstęp i katalog Jadwiga 
Drozdowska]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, [1986] ([s. l. : s. n.]). – [16] s. : fot. ; 
17 x 25 cm 
1. Sztuka – wystawy – Polska 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 
20 w. 
73/74(438)”19”(061.4)(084.1) 557 
DROZDOWSKA, Jadwiga (1943- ) 
Zabytkowe kościoły Diecezji Toruńskiej : [w 
rysunkach Mikołaja Opanaszczuka] / Jadwiga 
Drozdowska. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1996 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[16] s. : il. ; 20 cm 
1. Toruńska, Diecezja (katol.) – architektura sakralna 
– ikonografa 2. Opanaščuk, Mikola (1947- ) 3. 
Malarstwo – Ukraina – 20 w. 4. Grafka – Ukraina – 20 w. 
5. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(488)”19” 558 
DROZDOWSKI, Eugeniusz 
Geneza Basenu Grudziądzkiego w świetle 
osadów i form glacjalnych / Eugeniusz 
Drozdowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geo- 
grafi. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1974 (Wrocław : WDN). 
– 139 s. : il., [16] s. : il., [1] s. podłuż. ; 24 cm 
+ err. – (Polska Akademia Nauk, Prace Geo- 
grafczne nr 104) 
Zł 32 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– geologia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – hydrologia 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – geografa 
908+91A/Z(438) 559 
Drukarstwo i handel księgarski w 
Grudziądzu do 1939 r[oku] – informator / [oprac. 
Regina Potęga-Magdziarz]. – Grudziądz : 
Biblioteka Miejska, 1992 ([s. l. : s. n.]). – 12 s. : 
il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
edytorstwo – historia – 17-20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo – historia – 17-20 w. 
3. Biografe 
02:929-052A/Z:94(438)”17/19” 560 
DRWĘCKI, Zygmunt 
Miejsca walk i męczeństwa w województwie 
bydgoskim 1939-1945 / Zygmunt Drwęcki ; 
Wojewódzki Komitet Obywatelski Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa. – Bydgoszcz : 
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne, 1969 (Toruń : ZG). – 194, [2] s. : il. ; 
20 cm + err. 
78
		

/p0079.djvu

			Bibliogr. — Indeksy. 
Zł 30 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) — 
martyrologia 2. Pomniki — Polska — historia - 20 w. 
3. Wojna 1939-1945 r. — martyrologia — Polska 
929-052A/Z](438):94(438)”19” 561 
DUFRAT, Joanna 
Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej : 
od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do 
Ochotniczej Legii Kobiet (1908-1918/1919) 
/ Joanna Dufrat. — Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, cop. 2002. — 374 s.: ii. ; 24 cm 
Bibliogr. Indeks. 
ISBN 83-7322-324-X 
1. Kobieta — organizacje — Polska — 1901-1939 r. 
2. Kobieta —wojsko — Polska—1901-1939 r. 3. 
Organizacje paramilitarne — Polska— 1901-1939 r. 
94(438).07/.081”1901/1939”:355.1-055.2:3 
96 562 
DULSKA, Danuta 
Ziemia Grudziądzka / [oprać, tekstu 
Danuta Dulska]. — [Bydgoszcz : Wydaw. 
”Negatyw”, 2001] (Bydgoszcz : PPU ”Multigraf”). 
— 40 s. : ii. (kolor.) ; 30 cm. — (Zainwestuj 
u nas) 
Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-87365-18-1 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) — 
przewodnik — wydawnictwa popularne 
658.1/5(438)”20” 563 
DUŃSKI, Stanisław 
Znakowane szlaki piesze województwa 
toruńskiego / Stanisław Duński, Andrzej Urbański, 
rys. Barbara Dziedziczak, mapki Szczepan 
Burak. —Toruń : PTTK. Zarząd Wojewódzki, 
Komisja Turystyki Pieszej, 1979. — 48 s. : ii. ; 
24 cm 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) — 
przewodnik 2. Turystyka piesza — szlaki turystyczne — 
przewodnik 
913(438)A/Z 564 
DURDÍK, Tomás 
Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mit- 
teleuropa / Tomás Durdík ; [Prekl. Hermi- 
na Mar xová]. — Praha : Academia, 1994. — 
259 s. : ii., ryc, mapy ; 27 cm 
Bibliogr. s. 241-246. 
ISBN 80-200-0365-7 (Academia) 
ISBN 3-205-05203-X (Bóhlau) 
1. Zamki i pałace — Europa Środkowo-Wschodnia — 
historia— 13 w. 2. Krzyżacki, zakon — historia— 13 w. 
3. Polska — historia — 13 w. 
72:94(438)”12” 565 
DURDÍK, Tomás 
Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mittel- 
europa / Tomás Durdík ; [Übersetzung Her- 
mina Marxová]. — Wien ; Köln ; Weimar : 
Bóhlau ; [Prag] : Academia-Verlag, 1994. — 
259 s. : ii., ryc, mapy ; 27 cm 
Bibliogr. s. 241-246. 
ISBN 3-205-05203-X : DM 68.00, S 476.00 
1. Zamki i pałace — Europa Środkowo-Wschodnia — 
historia— 13 w. 2. Krzyżacki, zakon — historia— 13 w. 
3. Polska — historia — 13 w. 
72:94(438)”12” 566 
DURKO, Janusz 
Muzea w Polsce : informator / Janusz Durko, 
Antonina Welman-Zalewska. — [Warszawa] : 
Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej ; 
[Wydaw. Artystyczno-Grafczne RSW 
”Prasa”], 1971 (Katowice : PZGraf RSW ”Prasa”). 
— 164, [2] s. : ii., mapy ; 22 cm 
Zł 25 
1. Muzea — Polska — informator 
73/76:00(438)”19” 567 
DYBOWSKA, Anna 
Kujawsko-Pomorskie Polen : Efektivität, 
Ökologie, Expansivität / Anna Dybowska. — 
Bydgoszcz : Dom Wydaw. Edytor, 2000 ([s. 1. : 
s. n.]). — 40 s. : ii. (kolor.), mapa, pi. ; 30 cm 
Tekst niem. 
ISBN 83-88521-50-0 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo — Polska 
32(438) 568 
DYGDAŁA, Jerzy (1945- ) 
Życie polityczne Prus Królewskich u schyłku 
ich związku z Rzeczypospolitą w XVIII wieku : 
tendencje unifkacyjne z partykularyzm / Jerzy 
Dygdała. — Warszawa : Poznań [etc] : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. — 261, [2] s. : ii., 
portr. ; 24 cm. — (Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu, ISSN 0082-5522 ; r. 81, 
z. 3) 
79
		

/p0080.djvu

			ISBN 83-01-05458-1 
1. Prusy Królewskie – historia – 17 w. 
94(430):94(438)”16” 569 
DYGO, Marian (1951- ) 
Die Münzpolitik des Deutschen Ordens in 
Preussen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun- 
derts / Marian Dygo ; [Übers. aus dem Poln. 
Włodzimierz Borodziej]. – Warszawa : 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 
1987 (Łódź : ZGWN). – 98, [1] s. ; 24 cm. – 
(Fasciculi Historici, ISSN 0071-4038 ; 14) 
Bibliogr. s. 91-98. 
1. Krzyżacy – fnanse – 15 w. 2. Pieniądz – polityka 
– Prusy – 15 w. 
336:94(430)”14”:94(438)”14” 570 
DYGO, Marian (1951- ) 
Studia nad początkami władztwa zakonu 
niemieckiego w Prusach (1226-1259) / Marian 
Dygo ; Uniwersytet Warszawski. Instytut 
Historyczny. – Warszawa : UW. IH, 1992 ([s. l. : 
s. n.]). – 408 s. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 357-408. 
1. Krzyżackie, państwo – 13 w. 
94(430)”12”:94(438)”12” 571 
DYMBSKY, Walter 
Die deutschen Festungen von 1871 bis 1914 : 
strategische Bedeutung und technische Entwic- 
klung / Walter Dymbsky. – Frankfurt am Main ; 
Bern [et al.] : Lang, 1987. – 180 s. ; 21 cm + 
dodatek. – (Erlanger historische Studien ; 11) 
Bibliogr. s. 175-180. 
ISBN 3-8204-0044-3 
1. Twierdze – Niemcy – historia – 19-20 w. 2. 
Twierdze – Polska – historia – 19-20 w. 3. Architektura 
obronna niemiecka – historia – 19-20 w. 
355(430):72::94(430):94(438):18/19” 572 
DYSKANT, Józef Wiesław (1937- ) 
Flotylla rzeczna Marynarki Wojennej 1919-1939 
/ Józef Wiesław Dyskant. – Warszawa : ”Bellona”, 
1994 (Łódź : WojskD). – 388 s., [32] s. tabl.: fot., 
mapy (w tym kolor.), portr., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 358-366. – Indeksy. 
ISBN 83-11-08251-0 
1. Marynarka wojenna – Polska – 1918-1939 r. 2. 
Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 3. Że gluga 
śródlądowa – historia – Polska – 1918-1939 r. 
359(438:28)”1918/1939”+94(438).082.1 
*572 
DYSKANT, Józef Wiesław (1937- ) 
Flotylle rzeczne w planach i działaniach 
wojennych II [Drugiej] Rzeczypospolitej / Józef 
Wiesław Dyskant ; Wojskowy Instytut 
Historyczny. – Warszawa : WIH, 1991 (Warszawa : 
AON). – 275 s., [4] k. tabl. : 1 mapa, pl. ; 
21 cm 
Bibliogr. s. 271-275. 
1. Marynarka wojenna – Polska – 1918-1939 r. 2. 
Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 3. Żeg luga 
śródlądowa – historia – Polska – 1918-1939 r. 
94(438).082.1:359(28) **572 
DYSKANT, Józef Wiesław (1937- ) 
Oddział wydzielony ”Wisła” : zarys działań 
bojowych OW ”Wisła” Flotylli Rzecznej we 
wrześniu 1939 r[oku] / Józef Wiesław Dyskant. 
– Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1982] (Łódź : WosjkZG). – 244, 
[4] s. : il., 2 mapy, portr., 1 tab. ; 17 cm 
Bibliogr. s. 232-233. – Indeks. 
ISBN 83-11-06774-0 
1. Marynarka wojenna – Polska – 1918-1939 r. 2. 
Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 3. Że gluga 
śródlądowa – historia – Polska – 1918-1939 r. 
94(438).082.1:[359:656.62](438)”19” ***572 
DYSKANT, Józef Wiesław (1937- ) 
Wrzesień Flotylli Rzecznej / Józef Wiesław 
Dyskant. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1988 (Warsz.: WZGAZ). 
– 126, [2] s. ; 14 cm. – (Druga Wojna 
Światowa : bohaterowie, operacje, kulisy. 1988; 
ISSN 0239-6033 ; 21) 
Znak serii: Żółty Tygrys. 
ISBN 83-11-07624-3 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 2. Wojna 1939- 
1945 r. – beletrystyka 
821.162.1-3 ****572 
Działania militarne na Pomorzu / red. nauk. 
Wiesław Wróblewski ; Wojskowy Instytut 
Historyczny Akademii Obrony Narodowej, 
Departament Systemu Obronnego MON. 
– Warszawa : Wydaw. Comander, 2001. – 
437 s., [9] k. mapy ; 24 cm 
Mapy pod opaską. 
Bibliogr. s. 389-398. – Streszcz. ang. przy rozdz. 
ISBN 83-88329-26-X 
1. Pomorze (region) – wojsko – historia 2. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
94(438).082.1 *****572 
80
		

/p0081.djvu

			Dzieje Grudziądza : praca zbiorowa / pod 
red. Jerzego Danielewicza. – Grudziądz : 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, 1992→. 
– 21 cm 
T. 1 : (Do roku 1920) / [aut. Ryszard Boguwolski et 
al.]. – 1992 (Laskowice Pom. : KW). – [4], 382 s., [5] k. 
tabl. : faks., fot., mapy, 3 portr., rys., wykr. 
Bibliogr. przy rozdz. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(438)A/Z 573 
Dzieje historiografi Pomorza 
Gdańskiego i Prus Wschodnich : 1920-1939 (1944) : 
(kierunki, ośrodki, najwybitniejsi 
przedstawiciele) : materiały z sesji w Toruniu 15-16 XI 
1991 r[oku] / pod red. Andrzeja Tomczaka ; 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut 
Historii i Archiwistyki UMK [Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika] w Toruniu. – Toruń : 
TNT, 1992 (Toruń : TNT). – 200, [1] s. ; 24 cm 
ISBN 83-85198-619-6 
1. Historiografa – Niemcy – 1918-1945 r. – materiały 
konferencyjne 2. Historiografa – Polska – 1918-1939 r. 
– materiały konferencyjne 3. Pomorze Gdańskie – 
historiografa – materiały konferencyjne 4. Prusy Wschodnie 
– historiografa – materiały konferencyjne 
94(430):94(438)”1918/1945”(061) 574 
Dzieje historiografi Prus Wschodnich i 
Zachodnich do 1920 roku : (kierunki, ośrodki, 
najwybitniejsi przedstawiciele) : materiały 
sesji w Toruniu, 15-16 IV 1988 r[oku] / pod. 
red. Jerzego Serczyka i Andrzeja Tomczaka ; 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Instytut 
Historii i Archiwistyki UMK [Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika] w Toruniu. – Toruń : 
TNT, 1989 (Toruń : TNT). – 242 s. ; 23 cm 
ISBN 83-000-2563-4 
1. Historiografa – Polska – 19-20 w. – materiały 
konferencyjne 2. Historiografa – Prusy – 19-20 w. – 
materiały konferencyjne 
94(430):94(438)”18/19”(061) 575 
Dziennik misjonarza : listy z Brazylii / Stefan 
Szwajkowski [et al.] ; wybrał i do dr. przygot. 
Stanisław Kurlandzki ; [red., przypisy, oprac. 
słowniczków i wstęp Zbigniew Wróbel]. – 
Warszawa : Sekretariat Misyjny Księży 
Marianów, 1997. – 188, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : 
il., mapa ; 21 cm. – (Listy Mariańskich 
Misjonarzy ; 3) 
1. Marianie – Polska – od 1980 r. – źródła 2. Listy 
polskie – od 1980 r. – antologia 3. Misje – katolicyzm 
– Brazylia – od 1945 r. – źródła 4. Pamiętniki polskie 
– od 1980 r. – antologia 5. Religia – Brazylia – źródła 
266(81):82-6:929-052A/Z(438)”19” 576 
Ecce homo : Marian Czapla malarstwo / 
Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu 
Świętokrzyskim ; [aut. wstępu prof. Janusz St. 
Pasierb]. – Ostrowiec Świętokrzyski : Galeria : 
BWA, [1997]. – [64] s. : il. ; 29 cm 
1. Czapla, Marian (1946- ) – katalog wystawy 
2. Biu ro Wystaw Artystycznych (Ostrowiec 
Świętokrzyski). Galeria – katalog wystawy 3. Malarstwo polskie – 
20 w. – katalog wystawy 4. Ostrów Świętokrzyski (woj. 
świętokrzyskie) – wystawy – od 1989 r. 
73/76(438)A/Z”19” 577 
ECKERT, Bolesław 
Mikołaj z Ryńska / Bolesław Eckert. – 
Wąbrzeźno : Powiatowy Komitet Frontu 
Jedności Narodu, 1961 ([s. l. : s. n.]). – [2], 73 s. ; 
29 cm 
Wyd. na prawach rękopisu. 
1. Mikołaj z Ryńska (ca 1360-1411) – biografa 
2. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1:929-051A/Z 578 
Edward Gorol – medale / [fot. Mieczysław 
Pietkiewicz ; przedm. Wojciech Żukrowski]. 
– Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1982 (Warsz. : Wojs. ZG). – 
[120] s. : il. (w tym kolor.), 1 portr. ; 22 cm 
ISBN 83-11-06662-0 : zł 200 
1. Gorol, Edward (1930- ) – twórczość 2. Medale 
polskie – 20 w. – album 
737(438)(083.8) 579 
EGIDA Speedway ’93 : II [druga] Liga ’93 : 
historia GSŻ i GKM, terminarz rozgrywek, 
sylwetki zawodników, nasi rywale w 
pigułce : Lets go GKM! / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz : Grudziądzki Klub Motorowy, 
1993 (Grudz. : GrZGraf.). – 38, [2] s. : fot. ; 
21 cm 
Opis wg okł. 
1. Sport motorowy – Polska – kluby – 20 w. 2. 
Grudziądzki Klub Motorowy 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 4. Speedway 
5. Żużlowcy – Polska – biografe 
061.237:796.72:929-052(438)A/Z”19” 
*579 
81
		

/p0082.djvu

			Ekslibris Krzysztofa Kmiecia : [wystawa] 
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, 
Grudziądz 2001 / [wstęp Henryk Stopikow- 
ski]. – Grudziądz : Biblioteka Miejska, 2001 
([s. l. : s. n.]). – [20] s. : il. ; 21 cm 
Wystawa została urządzona z kolekcji Henryka Stopi- 
kowskiego. 
1. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – wystawy 2. Kmieć, Krzysztof (1950- ) – 
twórczość – katalog wystawy 3. Ekslibris polski – katalog 
wystawy 
02(438)”19/20”(084.1) 580 
Ekslibris Wasilija Leonienki / praca zbiorowa. 
– [Grudziądz : Wydaw. Biblioteki Miejskiej 
im. Wiktora Kulerskiego, 1998] (Grudz. : 
BM). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – wystawy 2. Leonienko, Vasilij (1948- ) – 
twórczość – katalog wystawy 3. Ekslibris ukraiński – katalog 
wystawy 
097(477:438)”19”(084.1) 581 
Ekslibrisy Ryszarda Bandora : Biblioteka 
Miejska im. Wiktora Kulerskiego w 
Grudziądzu, październik 2000 / [wstęp Henryk Stopi- 
kowski]. – Grudziądz : Biblioteka Miejska im. 
W. Kulerskiego, 2000 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : 
il. ; 21 cm 
1. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – wystawy 2. Bandor, Ryszard (1947- ) – 
twórczość – katalog wystawy 3. Ekslibris polski – katalog 
wystawy 
097(438)”19”(084.1) 582 
Eksterminacja ludności w Polsce w czasie 
okupacji niemieckiej : 1939-1945 / 
Zachodnia Agencja Prasowa; [wstęp Janusz Gumkow- 
ski ; aut. Szymon Datner et al.]. – Poznań ; 
Warszawa : Wydaw. Zachodnie, 1962 
([Poznań] : ZG im. M. Kasprzaka). – 315 s. : il., 
mapy, [1] k. złoż. : mapa ; 21 cm. – (Zbrodnie 
Hitlerowskie w Polsce) 
Zł 30 
1. Ludobójstwo – Niemcy – 1933-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – martyrologia – Polska 
94(430):94(438)”1939/1945” 583 
Emancypacja – asymilacja – antysemityzm : 
Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku / zbiór 
studiów pod red. Zenona Huberta Nowaka. 
– Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1992 
([s. l.] : Gerges). – 189, [2] s. ; 24 cm. – 
(Seria : Stosunki narodowowyzwoleńcze i 
wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 2 : 
Emancypacja – asymilacja – antysemityzm : 
Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku) 
Tekst w jęz. pol., niem. 
ISBN 83-85263-31-4 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 19-20 w. 2. Żydzi 
– Polska – historia – 19-20 w. 3. Pomorze – Polska – 
historia – 19-20 w. 
39:94(438)“18/19“ 584 
ENZBERG, Horst-Dieter Frh. von 
Die Goetheschule in Graudenz und das 
deutsch-polnische Verhältnis (1920-1945) / 
Horst-Dieter Freiherr von Enzberg ; Institut 
Norddeutsches Kulturwerk Lüneburg. – 
Lüneburg : Norddeutsches Kulturwerk, 1994 
(Erbsdorfergrund : Karlheinz Stahringer). – 
XVI, 883, [2] s., [16] s. : il. ; 25 cm. – (Beiträge 
zur Schulgeschichte ; Bd. 5) 
Bibliogr. 
ISBN 3-922296-74-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 20 w. 2. Polska – mniejszości narodowe – 
Niemcy – oświata i szkolnictwo ponadgimnazjalne – historia 
– 20 w. 3. Szkoła Goethego (Grudziądz) – historia 
4. Oświata i szkolnictwo – Polska – historia – 20 w. 
37:94(430)A/Z:94(438)/Z:929- 
052A/Z”1920/ 1945” 585 
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego / 
[praca zbiorowa]. – [Berlin : Deutscher Verband 
für Wohnungswesen, Städtebau und Raumor- 
dnung e. V., 2004] ([s. l. : s. n.]). – 
Harmonijka [8] s. : fot. (kolor.), rys., il., mapa ; 30 cm 
Tekst w jęz. pol. 
1. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego 2. Europa 
– gotyk – architektura – przewodnik 3. Niemcy – 
architektura 4. Polska – architektura 
72(430:438):913(430:438)A/Z 586 
FALKOWSKA, Lucyna 
Chemia atmosfery / Lucyna Falkowska, 
Krzysztof Korzeniewski. – Gdańsk : Wydaw. 
Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. – 192, [1] s. : 
rys., wykr. ; 24 cm 
82
		

/p0083.djvu

			ISBN 83-7017-618-6 
1. Powietrze – chemia – podręcznik akademicki 2. 
Powietrze – higiena i ochrona – podręcznik akademicki 
504.3.05:551.51:54](075.8) 587 
FECHTER, Paul 
Deutscher Osten : Bilder aus West- und Ost- 
preußen / Paul Fechter. - [Gütersloh] : Carl 
Bertelsmann, 1956 (Gütersloh : Mohndruck). 
– 30, [2] s., [40] s. tabl. : fot. ; 20 cm 
1. Prusy Zachodnie – ikonografa – album 2. Prusy 
Wschodnie – ikonografa – album 3. Polska – ikono- 
grafa – album 4. Fotografa niemiecka – 20 w. – 
album 
77(430:438)”19” 588 
FEDEROWICZ, Grażyna 
Bibliografa podziemnych druków zwartych 
z lat 1976-1989 / oprac. Grażyna Federowicz, 
Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska ; 
Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliografcz- 
ny. – Warszawa : BN, 1995 (Warsz. : BN). – 
498, [2] s. ; 29 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-7009-163-6 
1. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1956-1989 r. – 
bibliografa 
015(438)”1956/1989” 589 
FELDMAN, Eugeniusz 
75 [Siedemdziesiąt pięć] lat Chóru Męskiego 
”Echo” im. prof. Pawła Owsińskiego 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu / [oprac. 
Eugeniusz Feldman]. – [Grudziądz : s. n., 2000] 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – 20 s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
Na okł. daty: 1925-2000. 
1. Chór Męski ”Echo” im. prof. Pawła Owsińskie- 
go (Grudziądz) – historia - 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – amatorskie zespoły chóralne – 
historia – 20 w. 
32:78(438)”19” 590 
FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ 
WOJSKA POLSKIEGO (2. 2000, Grudziądz) 
II [Drugi] Festiwal Twórczości Dziecięcej 
Wojska Polskiego Grudziądz 2000 / 
organizatorzy Departament Społeczno-Wychowawczy 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Dom 
Wojska Polskiego Warszawa ; Klub Garnizonowy 
Grudziądz. – Grudziądz : Klub Garnizonowy, 
2000 ([s. l. : s. n.]). – Harmonijka [8] s. : il. 
(kolor.) ; 23 cm 
1. Wojsko – rodziny wojskowe – Polska – twórczość 
artystyczna 2. Festiwal Twórczości Dziecięcej Wojska 
Polskiego (Grudziądz) 
355(438):791/792”19” 591 
FETTKE, Jutta 
Grafka i obrazy z XIX i XX wieku ze zbiorów 
Muzeum Prus Zachodnich – 25 lat Muzeum 
Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 
– 25 lat Muzeum Prus Zachodnich w Mün- 
ster = Grafk und Gemälde des 19. und 20. 
Jahrhundert aus den Sammlungen des West- 
preußischen Landesmuseum Münster : 
wystawa w Starogardzie Gdańskim październik – 
2000 r. – luty 2001 r. = Westpreußisches Lan- 
desmuseum Ausstellung in Pr. Stargard No- 
vember 2000 – Februar 2001 / [pod red. Jutty 
Fettke, Lothar Hyss, tłum. Wiesław Gogan]. 
– Münster : Westpreußisches Landesmuseum, 
2000 (Münster : Tiekötter Druck). – 32 s. : 
il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – (Schriftenreihe 
des Westpreußischen Landesmuseum, Aus- 
stellungskatalog Nr. 61) 
Tekst pol., niem. 
ISBN 3-927111-39-2 
1. Starogard Gdański (woj. pomorskie) – Muzeum 
– wystawy – historia – 20 w. 2. Muzeum Prus 
Zachodnich (Münster ; Niemcy) – zbiory – katalog 
73/76(430):73/76(438)”18/19”(084.1) 592 
FIAŁKOWSKA, Janina (1935- ) 
Tryptyk grudziądzki / Janina Fiałkowska ; 
oprac. graf. Anna Więcek. – [Grudziądz : s. n., 
1998] ([s. l. : s. n.]). – Harmonijka [6] s. : il. ; 
22 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 593 
83
		

/p0084.djvu

			FIAŁKOWSKA, Janina (1935- ) 
Tryptyk ułański / Janina Fiałkowska. – 
[Grudziądz : Wydaw. Fundacja na Rzecz Tradycji 
Jazdy Polskiej, 1998] (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – Harmonijka [6] s. : il. ; 22 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 594 
FILIPOW, Krzysztof 
Kawaleria / Krzysztof Filipow ; il. Bohdan 
Wróblewski. – Warszawa : ”Fenix“, 1992 
([Warsz. : ”Expograf ”]). – 64 s. : faks., portr., 
rys. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Barwa i Broń. 
Odznaki Pamiątkowe Wojska Polskiego 1921- 
1939 ; 4) 
Bibliogr. s. 61. – Summ. 
ISBN 83-900217-3-0 
1. Ordery i odznaczenia – wojsko – Polska – 1918-1939 r. 
2. Kawaleria – odznaki i oznaki – Polska – 1918-1939 r. 
355(438):737(438):94(438)”1918/1939” 
(083.8) 595 
FILIPOW, Krzysztof 
Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 
1921-1939 – piechota = Te commemorative 
breast badges of the Polish Army 1921-1939 
/ Krzysztof Filipow ; il. Bohdan Wróblewski. 
– Warszawa : Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne. Zarząd Główny, 1995. – 87 s., [16] s. 
tabl. kolor. ; faks., fot., portr., rys. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 87. 
ISBN 83-85057-26-9 
1. Piechota – odznaki i oznaki – Polska – 1918-1939 r. 
355(438):737(438):94(438)”1918/1939” 
(083.8) 596 
FILIPOW, Krzysztof 
Order Virtuti Militari / Krzysztof Filipow. – 
Białystok : ”Łuk“, 1992. – 63, [1] s. : faks., 
fot. (w tym kolor.), portr. ; 21 cm. – (Ordery 
Polskie) 
Bibliogr. s. 62. – Summ. 
1. Order Virtuti Militari 
737(438)”17/19”(083.8) 597 
84 
FILIPOW, Krzysztof 
Order Virtuti Militari : 1792-1945 / 
Krzysztof Filipow. – Warszawa : “Bellona”, 1990 
(Warsz. : Wojsk. ZG). – 206, [1] s., [64] s. 
tabl. (w tym kolor.): faks., fot., portr. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 178-184. – Indeksy. 
ISBN 83-11-07789-4 
1. Order Virtuti Militari 
737(438)“17/19“(083.8) 598 
FISCHER-BORKEN, Konrad 
Feuerhölle Graudenz : Beispielloser Kampf 
um eine Stadt : Mit einer Kartenskizze / 
Konrad Fischer-Borken. – Rastatt (Baden) : Erich 
Pabel Verlag, [1964]. – 61, [3] s. : il., mapa ; 
23 cm. – (Landser Pabel ; Nr.: 357) 
DM 0,80 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Pamiętniki niemieckie 
– 20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – 1939-1945 r. 
94(430+438) ”1939/1945”:929-051A/Z 599 
FLISOWSKI, Zbigniew (1924-1995) 
Pomorze : reportaż z pola walki / Zbigniew 
Flisowski. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1973 (Warsz. : WojsZG). 
– 478, [2], [50] s. tabl. : il., portr., mapy ; 
22 cm 
Zł 70 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Wojsko – Polska 
– 1939-1945 r. 3. Pomorze – 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 600 
FLISOWSKI, Zbigniew (1924-1995) 
Pomorze : reportaż z pola walki. T. 1 / 
Zbigniew Flisowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976. 
– 271 s., [28] s. tabl., [1] k. złoż., [1] k. tabl. ; 
20 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Wojsko – Polska 
– 1939-1945 r. 3. Pomorze – 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 601 
FLISOWSKI, Zbigniew (1924-1995) 
Pomorze : reportaż z pola walki. T. 2 / 
Zbigniew Flisowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976. 
– 345 s., [34] s. tabl., [1] k. mapa złoż., [1] k. 
tabl. ; 20 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Wojsko – Polska 
– 1939-1945 r. 3. Pomorze – 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 602
		

/p0085.djvu

			FLISOWSKI, Zbigniew (1924-1995) 
Pomorze : reportaż z pola walki / Zbigniew 
Flisowski. – [Wyd. 3]. – Warszawa : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979 
(Łódź : ŁZG 1). – 428, [2] s., [40] k. tabl. : 
il., portr. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 421-424. – Indeksy. 
ISBN 83-11-06296-X 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Wojsko – Polska 
– 1939-1945 r. 3. Pomorze – 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 603 
FLISOWSKI, Zbigniew (1924-1995) 
Pomorze : reportaż z pola walki / Zbigniew 
Flisowski. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987 
(Łódź : Wojsk. Dr.). – 438, [2] s., [80] s. fot. : 
faks., fot., mapy, portr. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 421-424. – Indeksy. 
ISBN 83-11-06296-X 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Wojsko – Polska 
– 1939-1945 r. 3. Pomorze – 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 604 
FLOREK, Hanna (1950- ) 
Pod gwiazdami przeznaczeń / Hanna Florek ; 
[wybór i oprac. red. Stanisław 
Lewandowski]. – Grudziądz : Zespół Szkół Rolniczych 
im. Władysława Grabskiego, 1999 (Grudz. : 
”Epros”). – 55, [1] s. : 1 fot., 2 portr., 1 rys. ; 
21 cm 
Nazwa wyd. w cop. – Tomik poezji wydany na 
inaugurację roku jubileuszowego obchodów 75-lecia Zespołu 
Szkół Rolniczych w Grudziądzu. 
ISBN 83-907310-1-0 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 605 
Fortyfkacje grudziądzkie / oprac. Biuro 
Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu ; [aut. Mariusz Żebrowski [?], tłum. 
na niem. Józef Jarosz, tłum. na ang. Agnieszka 
Gawlik]. – Grudziądz : Urząd Miejski, 1999 
(Toruń : Pracownia Poligrafczna). – [24] s.: il. 
(kolor.), mapy ; 21 cm. – (Grudziądz) 
ISBN 83-87882-30-5 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wojskowość – historia 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
355:913A/Z:94(438) 606 
FORUM GOSPODARCZE 
WOJEWÓDZTWA KU JA WSKO-PO MORSKIE GO 
(2000 ; Toruń) 
Forum Gospodarcze Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego : Toruń 10.V.2000. Z. 1 / 
Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Sejmik Samorządu Gospodarczego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Toruń : 
[Pracownia Sztuk Plastycznych], 2000. – 66, 
[2] s. ; 25 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-912724-6-X (3 z.) 
1. Innowacje – stosowanie – gospodarka – Polska 
– do 1989 r. – materiały konferencyjne 2. Kujawsko- 
pomorskie, województwo – gospodarka – materiały 
konferencyjne 
338.001.76(438)(061) 607 
FORUM GOSPODARCZE 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
(2000 ; Toruń) 
Forum Gospodarcze Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego : Toruń 10.V.2000. Z. 2 / 
Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Sejmik Samorządu Gospodarczego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Toruń : 
[Pracownia Sztuk Plastycznych], 2000. – 74, 
[3] s. ; 25 cm 
ISBN 83-912724-6-X (3 z.) 
1. Nauka – a gospodarka – Polska – do 1989 r. – 
materiały konferencyjne 2. Kujawsko-pomorskie, 
województwo – gospodarka – materiały konferencyjne 3. 
Kujawsko-pomorskie, województwo – nauka – materiały 
konferencyjne 
338.1:001.891](438)”1989/...”(061) 608 
FORUM GOSPODARCZE 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
(2000 ; Toruń) 
Forum Gospodarcze Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego : Toruń 10.V.2000. Z. 3 / 
Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Sejmik Samorządu Gospodarczego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. – Toruń : 
[Pracownia Sztuk Plastycznych], 2000. – 56, 
[1] s. ; 25 cm 
ISBN 83-912724-6-X (3 z.) 
1. Forum Gospodarcze Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego (2000 ; Toruń) 2. Kujawsko-pomorskie, 
województwo – gospodarka – materiały konferencyjne 
338.1(061):061.3](438)”1989/...” 609 
85
		

/p0086.djvu

			FRĄCKOWIAK, Wiktor 
Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki 
języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w 
latach 1840-1920 / Wiktor Frąckowiak ; 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk 
Społecznych i Humanistycznych. – Wrocław ; 
Gdańsk : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1977. – 168 s. : il. ; 24 cm. – (Seria 
monografi) 
1. Pomorze Gdańskie – Polska – działalność 
wydawnicza – 19-20 w. 2. Edytorstwo – Polska – historia – 
19-20 w. 
02:80/81(438)”18/19” 610 
FROELICH, Xaver (1822-1898) 
Góra zamkowa w Grudziądzu w 
szczególności powstanie, wygląd i mieszkańcy byłego 
zamku, jego upadek i zniszczenie / używając 
źródeł historycznych omówił Xaver Froelich ; 
z niem. przeł. Janusz Hinz we współpr. z 
Pawłem Grochowskim. – Grudziądz : Biblioteka 
Zespołu Szkół Medycznych, 2002 (Grudz.: 
”Copex”). – 23 s. : il. ; 21 cm 
Tyt. oryg.: “Der Schloßberg bei Graudenz 
insbesondere die Entstehung, Beschafenheit und 
Bewohnerschaft des ehemaligen Schlosses daselbst, der 
Verfall und die Zerstörung desselben unter Benutzung 
von Geschichtsquellen“. Tekst oparto na drugim wydaniu 
Gustav Röthes Verlags=Buchhandlung, Grudziądz 1895. 
ISBN 83-906734-8-7 
1. Froelich, Xaver (1822-1898) – biografa 2. 
Urzędnicy – biografe – Niemcy – 19 w. 3. Zamki i pałace – 
Polska – 13-19 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – biografe – 19 w. 5. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – budownictwo – 13-19 w. 6. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 13-19 w. 
728(438):94(438)”12/18”A/Z:929-051A/Z 611 
FROELICH, Xaver (1822-1898) 
Góra zamkowa w Grudziądzu w 
szczególności powstanie, wygląd byłego zamku, jego 
upadek i zniszczenie oraz jego mieszkańców 
/ używając źródeł historycznych omówił Xa- 
ver Froelich ; z niem. przeł. Janusz Hinz we 
współpr. z Pawłem Grochowskim. – Wyd. 2 
popr. i uzup. – Grudziądz : Biblioteka 
Zespołu Szkół Medycznych, 2002 (Grudz. : Druk. 
G i A. Neuman). – 40 s. : il. ; 21 cm 
Tyt. oryg.: “Der Schloßberg bei Graudenz 
insbesondere die Entstehung, Beschafenheit und 
Bewohnerschaft des ehem,aligen Schlosses daselbst, der 
Verfall und die Zerstörung desselben unter Benutzung 
von Geschichtsquellen“. Tekst oparto na drugim wydaniu 
Gustav Röthe’s Verlags=Buchhandlung, Grudziądz 1895. 
ISBN 83-906734-9-5 
1. Froelich, Xaver (1822-1898) – biografa 2. 
Urzędnicy – biografe – Niemcy – 19 w. 3. Zamki i pałace – 
Polska – 13-19 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – biografe – 19 w. 5. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – budownictwo – 13-19 w. 6. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia - 13-19 w. 
728(438):94(438)”12/18A/Z”:929-051A/Z 612 
GAJEWSKA, Anna Kroplewska- zob. Kro- 
plewska-Gajewska, Anna 
GAŁĄZKA, Grzegorz (1959- ) 
Sanktuarium Maryjne w Licheniu / fot. 
Grzegorz Gałązka, tekst ks. Eugeniusz Makulski. 
– [Marki] : Wydaw. Michalineum, [1999] 
(Marki : Michalineum). – [95] s. : fot. (kolor.) ; 
29 cm 
ISBN 83-7019-212-2 
1. Fotografa polska – 20 w. 2. Licheń Stary (woj. 
wielkopolskie) – ikonografa – album 3. Maria (Matka 
Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – Polska 4. Objawienia 
maryjne w Licheniu 5. Marianie – Polska 6. Stary 
Licheń (woj. wielkopolskie) – sanktuarium maryjne 
77(438)”19”:248:94(438)”18/19” 613 
GAŁUSZKO, Waldemar 
U źródeł odrodzenia Polski w 1918 roku : 
niepodległościowy czyn Polaków pod wodzą 
Józefa Piłsudskiego / Waldemar Gałuszko. 
– Grudziądz : Biblioteka Zespołu Szkół 
Medycznych, 1996 (Grudz. : ZSM). – S. 2-20, 
[1] ; 21 cm 
ISBN 83-906734-2-8 : zł 4,50 
1. Polska – polityka – 1914-1918 r. 2. Polska – 
polityka międzynarodowa – 1914-1918 r. 
94(438).078:929-051A/Z”1914/1918” 614 
GANCEWSKI, Jan 
Rola zamków krzyżackich w ziemi 
chełmińskiej od połowy XIV wieku do 1454 roku : 
studia nad gospodarką / Jan Gancewski. – 
Olsztyn : Towarzystwo Naukowe : OBN, 
2001. – 127 s., [14] s. tabl.: il., mapy ; 24 cm. 
– (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań 
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 
w Olsztynie, ISSN 0585-3893 ; nr 201) 
86
		

/p0087.djvu

			Streszcz. niem. 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-87643-62-9 
1. Zamki i pałace – historia – krzyżackie, państwo 
2. Chełmińska, Ziemia – budownictwo – 14-15 w. 
3. Chełmińska, Ziemia – gospodarka – 14-15 w. 
338.1(430):727.81](438+430)A/Z]”13/14” 615 
GĄSIOROWSKI, Andrzej (1950- ) 
Polska Armia Powstania : największa 
tajemnica pomorskiej konspiracji / Andrzej Gą- 
siorowski ; Państwowe Muzeum Stutthof 
w Sztutowie. – Toruń : Fundacja ”Archiwum 
Pomorskie Armii Krajowej”, 1997 
(Wąbrzeźno : WZG). – 282 s. ; 24 cm. – (Biblioteka 
Fundacji ”Archiwum Pomorskie AK” w 
Toruniu ; t. 16) 
Bibliogr. s. 245-249. – Indeksy. 
Streszcz. ang., niem. 
ISBN 83-905659-3-5 
1. Polska Armia Powstania 2. Państwowe Muzeum 
Stutthof (Sztutowo) 
94(438)”1939/1945” 616 
GĄSIOROWSKI, Andrzej (1950- ) 
Szare Szeregi na Pomorzu (1939-1945) / 
Andrzej Gąsiorowski. – Toruń : Archiwum 
Pomorskie AK, 1998. – 290 s. : il. ; 24 cm. – 
(Biblioteka Fundacji ”Archiwum Pomorskie AK” 
w Toruniu ; t. 21) 
Bibliogr. selektywna s. 245-254. 
Streszcz. ang., niem. 
ISBN 83-90565-96-X 
1. Skauting i skauci – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – Polska 3. Ruch oporu – 
Polska – 1939-1945 r. 4. Pomorze Gdańskie – Polska 
– historia - 1939-1945 r. 
32:94(438)”1939/1945” 617 
GEILKE, Brunhilde 
Von der Weichsel und der Warthe an die Elbe 
/ Brunhilde Geilke. – Hamburg : Jahn und 
Ernst, [1997]. – 251 s. ; 21 cm 
ISBN 3-89407-185-0 : DM 32 
1. Pamiętniki niemieckie – 20 w. 
929-051A/Z](430)”19” 618 
GELDER, H. Enno van (1916-1998) 
Do Ziemi Świętej i Prus : kasa podróżna 
hrabiego Wilhelma IV / H. Enno van Gelde, [tł. 
Anna Skorupa]. – Toruń : Muzeum 
Okręgowe, 1994 ([s. l. : s. n.]). – 32 s. : il. (kolor.) ; 
24 cm 
Bibliogr. s. 31. 
Tyt. oryg.: “De reiskas van graaf Willem IV“. 
ISBN 83-901222-2-7 
1. Wilhelm IV (hrabia Hainant, Holandii i Zelandii ; 
ca 1318-1345) – biografa 2. Arystokracja – Niderlandy 
– 14 w. 3. Monety – historia – 14 w. 4. Pielgrzymka 
do Ziemi Świętej – fnanse – 14 w. 5. Srebro – wyroby 
– historia – 14 w. 6. Wyprawy krzyżowe – fnanse – 
14 w. 7. Złoto – wyroby – historia – 14 w. 8. Litwa 
– 14 w. 
336:93/99:94(438):929-051A/Z”13” 619 
GERNERT, Heinz 
Graudenz 1945 : Das Ringen um die Festung 
an der Weichsel : Erinnerungen des Autors 
an die Abwehrschlacht / Heinz Gernert. – 
Rastatt : Verlagsunion Pabel Moewig, [1997] 
([s. l. : s. n.]). – 65 s. : il., mapa ; 24 cm. – (Der 
Landser : Erlebnisberichte zur Geschichte des 
Zweiten Weltkrieges ; Nr. 2051) 
DM 2,70 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 3. Bitwa 1945 r. 
o Grudziądz 
94(430):94(438)”1939/1945” 620 
GERON, Małgorzata 
Józef Mrotek : [wystawa Muzeum w 
Grudziądzu marzec – kwiecień 2000] / [Małgorzata 
Geron, zdjęcia Piotr Bilski]. – Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 2000 
([Grudz.] : G. i A. Neuman). – [22] s. il. 
kolor. ; 20 cm 
ISBN 83-88076-02-7 
1. Mrotek, Józef (1950- ) – malarstwo – katalog 
wystawy 2. Malarstwo polskie – historia – 20 w. 3. 
Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
73/76(438)”19”A/Z(084.1) 621 
GERON, Małgorzata 
Tymon Niesiołowski (1882-1965) : życie 
i twórczość / Małgorzata Geron. – Warszawa : 
”Neriton”, 2004. – 232, [4] s., [32] s. tabl. 
kolor.: il., portr. ; 24 cm. – (Z Prac Zakładu 
Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu) 
87
		

/p0088.djvu

			Tyt. okł. i grzbiet.: Tymon Niesiołowski. Na książce 
wyłącznie błędny ISBN. – Streszcz. ang. 
Bibliogr. s. 189-219. – Indeks. 
ISBN 83-88973-85-1 
1. Niesiołowski, Tymon (1882-1965) – twórczość 
2. Grafka polska – historia – 20 w. 3. Malarstwo 
polskie – historia – 20 w. 4. Rysunek polski – historia 
– 20 w. 
74/76.071(438)”19”A/Z *621 
Geschichte, Werte, Kultur – ein Hindernis 
oder eine Brücke in das vereinte Europa? : 
11. Maikonferenz der Stiftung Kreisau für das 
Europäische Verständigung, Krzyżowa/Krei- 
sau 9-11 Mai 1997 / [red. Eva Carrde Avelon, 
Teo Mechtenberg]. – Wrocław : Publ. der 
Stiftung Kreisau für Europäische Verständi- 
gung, 1998. – 63 s. ; 21 cm 
Tyt. wersji pol.: Historia, wartości, kultura – 
przeszkoda czy pomost do zjednoczonej Europy? : XI Konferencja 
Majowa Fundacji ”Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego, Krzyżowa 9-11 maja 1997. 
Tekst częśc. tł. z pol. 
ISBN 83-905696-9-8 
1. Integracja europejska – kultura – materiały 
konferencyjne 2. Europa – kultura – materiały 
konferencyjne 
94(4)::008:327.39](061) 622 
Gesellschaftskomitte [!] zum Wiederaufbau 
der Klimek zu Grudziądz/Graudenz / 
[praca zbiorowa]. – Grudziądz : Społeczny 
Komitet Odbudowy Klimka, [2003] ([Grudz. : 
Epros]). – Harmonijka [6] s. : il. (w tym 
kolor.) ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Społeczny Komitet Odbudowy Klimka 
(Grudziądz) 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia 
94(430):94(438)”12/19”:913(438)A/Z 623 
GIERDZIEJEWSKI, Kazimierz 
Zarys dziejów odlewnictwa polskiego / 
Kazimierz Gierdziejewski. – Stalinogród : 
Państwowe Wydaw. Techniczne, 1954 (Bytom : 
DT). – 276 s. : il., fot., faks., [1] s. tabl. : il. 
(kolor.) ; 25 cm + err. 
1. Hutnictwo – Polska – historia 
621.74(438)(091) 624 
GIZIŃSKI, Stanisław 
Nieogniowa działalność straży pożarnych 
Pomorza / Stanisław Giziński. – Toruń : Wydaw. 
Adam Marszałek, 1996 (Toruń : Druk. 
Marszałek). – 148 s. : 21 cm 
Bibliogr. s. 145-147. 
Indeksy. 
ISBN 83-86803-33-9 
1. Pomorze (region) – straż pożarna – historia – 20 w. 
2. Ratownictwo pożarowe – Polska – historia – 20 w. 
66/68:94(438)”19” 625 
GIZIŃSKI, Stanisław 
Pożarnictwo Pomorza Nadwiślańskiego : od 
XIX wieku do 1939 roku / Stanisław Giziński ; 
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna 
we Włocławku. – Włocławek : WSHE, 2003. 
– 415, [1] s. : fot., mapy, portr., rys., tab. ; 
24 cm 
Streszcz. niem. 
Bibliogr. s. 319-335. – Indeksy. 
ISBN 83-88500-48-1 
1. Pomorze Gdańskie – pożarnictwo – organizacje – 
19-20 w. 
614.84(438)”18/19” 626 
GLINKA, Tadeusz 
Najpiękniejsze miasta / Tadeusz Glinka, 
Marek Piasecki. – Poznań : Wydaw. Podsie- 
dlik-Raniowski i S-ka, 2003 ([s. L. : s. n.]). 
– 128 s.: il. (w tym kolor.), pl., mapy ; 28 cm. 
– (Cuda Polski) 
ISBN 83-7341-406-1 : zł 29,90 
1. Fotografa polska – 20-21 w. – album 2. Polska 
– ikonografa – album 
77(438) 627 
GLINKA, Tadeusz 
Polska : 62 [sześćdziesiąt dwa] najpiękniejsze 
miejsca / Tadeusz Glinka, Marek Piasecki. 
– [Poznań : Wydaw. Podsiedlik i Raniowski 
i S-ka, 2003] ([s. l. : s. n.]). – 253, [3] s. : fot. 
(kolor.), pl., mapy ; 23 cm. – (Polska : 62 
miasta) (Dobra książka, dobra cena) 
Publikacja jest zmienioną i uzupełnioną wersją książki 
”Cuda Polski : najpiękniejsze miasta”. 
ISBN 83-7341-283-2 : zł 29,90 
1. Fotografa polska – 20-21 w. – album 2. Polska 
– ikonografa – album 3. Polska – przewodnik 
77(438):913(438)A/Z *627 
88
		

/p0089.djvu

			GLIŃSKI, Stefan (1925-1994) 
Dzieje Szpitala Miejskiego w Grudziądzu na 
tle historii szpitalnictwa grudziądzkiego / 
Stefan Glińki. – Warszawa : Wydaw. Katalogów 
i Cenników, 1970 (Grudz.: GZG). – 91 s. : 
il., pl., [2] s. tabl. złoż. ; 25 cm + err. 
Do użytku służbowego. 
1. Szpital Miejski (Grudziądz) – historia 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szpitalnictwo – 
historia – 19-20 w. 3. Szpitale – lecznictwo – historia 
– Polska – 19-20 w. 
61:929-052A/Z:94(438)A/Z”18/19” 628 
Gmina Grudziądz / [oprac. zbiorowe]. – 
Bydgoszcz : Agencja Wydawniczo-Poligrafczna 
”Mac-Graf ”, [2001] ([s. l. : s. n.]). – [16] s. : 
il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 629 
Gminy wyznaniowe żydowskie w 
województwie pomorskim w okresie międzywojennym 
(1920-1939) : zbiór studiów / pod red. Jana 
Szilinga. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 1995 (Inowrocław : ”Pozkal”). – 261, 
[2] s. : 1 mapa ; 24 cm. – (Stosunki 
Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX 
i XX wieku ; t. 4) 
Indeksy. 
ISBN 83-231-0600-2 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Gmina żydowska – historia – Polska – 1918-1939 r. 
3. Pomorze Gdańskie – stosunki etniczne – 1918-1939 r. 
4. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
–1918-1939 r. 
94(438)”1918/1939” 630 
GNAT-WIETESKA, Zbigniew (1944- ) 
Strzelcy konni w Armii Krajowej / Zbigniew 
Gnat-Wieteska. – Pruszków : Ofcyna Wydaw. 
”Ajaks” przy współpracy Fundacji na Rzecz 
Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu, 1996 
([s. l. : s. n.]). – 75, [1] s. : il., mapki ; 21 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-85621-93-8 
1. Armia Krajowa – Polska – historia – 20 w. 2. 
Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 3. Wojna 1939-1945 r. 
355:94(438)A/Z”1939/1945” 631 
GNAT-WIETESKA, Zbigniew (1944- ) 
1 [Pierwszy] Pułk Strzelców Konnych – 
tradycje i udział w wojnie 1939 r. / Zbigniew Gnat- 
Wieteska. – Warszawa : [Wydaw. P.W. ”Mi- 
kromax” przy współpracy Redakcji ”Zbroi” 
– wydawnictwa Sekcji Wojskowości Polskiej 
XIX i XX wieku Studenckiego Koła 
Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy przy 
Polskiej Akademii Nauk], 1989 ([s. l.] : Druk. 
Spółdz. Rzem. ”Domet”). – 42, [2] s. : il., 
mapy ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej 
Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; 
z. 1, ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. s. [44]. 
ISBN 83-00-02552-9 
1. 1 Pułk Strzelców Konnych 2. Kawaleria – Polska 
– historia – 19-20 w. 3. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 
357.1(438)”18/19”:94(438).071/.082 632 
GNAT-WIETESKA, Zbigniew (1944- ) 
5 [Piąty] pułk strzelców konnych / Zbigniew 
Gnat-Wieteska. – Pruszków : ”Ajaks” : przy 
współpr. Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, 2003. – 43, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Zarys 
Historii Pułków Polskich w Kampanii 
Wrześniowej ; z. 57, ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. 
ISBN 83-88773-07-0 
1. 5 Pułk Strzelców Konnych 2. Kawaleria – 
Polska – historia – 19-20 w. 3. Wojna 1939-1945 r. 
– kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 
357.1(438)”18/19”:94(438).071/.082 633 
GNAT-WIETESKA, Zbigniew (1944- ) 
8 [Ósmy] Pułk Strzelców Konnych / 
Zbigniew Gnat-Wieteska. – Warszawa : 
[Redakcja Historczno-Wojskowa P. W. ”Epross”, P. 
W. ”Mikromax” przy współpracy Redakcji 
”Zbroi” – wydawnictwa Sekcji Wojskowości 
Polskiej XIX i XX wieku Studenckiego Koła 
Naukowego Uniwersytetu warszawskiego oraz 
Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy przy 
Polskiej Akademii Nauk], 1991 ([s. l. : s. n.]). 
– 35, [1] s. : il., mapy ; 21 cm. – (Zarys 
Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii 
Wrześniowej ; z. 9, ISSN 0860-2360) 
89
		

/p0090.djvu

			Bibliogr. s. 35-[36]. 
ISBN 83-85253-21-1 
1. 8 Pułk Strzelców Konnych – historia 2. Kawaleria 
– Polska – historia – 19-20 w. 3. Wojna 1939-1945 r. 
– kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 
357.1(438)”18/19”:94(438).071/.082 634 
GNAT-WIETESKA, Zbigniew (1944- ) 
27 [Dwudziesty siódmy] Pułk Ułanów / 
Zbigniew Gnat-Wieteska. – Warszawa : 
[Redakcja Historyczno-Wojskowa P. W. ”Epross”, 
P. W. ”Mikromax” przy współpracy Redakcji 
”Zbroi” – wydawnictwa Sekcji Wojskowości 
Polskiej XIX i XX wieku Studenckiego Koła 
Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Stowarzyszenia Dawnej Broni i Barwy 
przy Polskiej Akademii Nauk], 1992 ([s. l. : 
s. n.]). – 39, [2] s. : il., mapy ; 21 cm. – (Zarys 
Historii Wojennej Pułków Polskich w 
Kampanii Wrześniowej ; z. 11, ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. s. 39-[40]. 
ISBN 83-85253-17-3 
1. 27 Pułk Ułanów – historia 2. Kawaleria – Polska 
– historia – 19-20 w. 3. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 
357.1(438)”18/19”:94(438).071/.082 635 
GODYŃ, Zygmunt 
Straty spośród kawalerzystów i pancernych 
z rąk sowieckich w II wojnie światowej / 
Zygmunt Godyń. – Londyn : [Wydaw. ”Przeglą- 
du Kawalerii i Broni Pancernej], 1976 ([s. l. : 
s. n.]). – 124 s. : il. ; 24 cm. – (Przegląd 
Kawalerii i Broni Pancernej ; 6) 
1. Wojsko – Polska – biografe 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – martyrologia 3. Kawaleria polska – 20 w. 
– straty 4. ZSRR – a Polska 5. ZSRR – zbrodnie 
wojenne – 1939-1945 r. 
355(438):94(438):929-052A/Z]”1939/ 
1945” 636 
GOLON, Mirosław (1964- ) 
Polityka radzieckich władz wojskowych i 
policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 
1945-1947 / Mirosław Golon. – Toruń : Wy- 
daw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001 
(Toruń : UMK). – 377, [3] s. ; 24 cm 
90 
Streszcz. niem., ros. 
ISBN 83-231-1391-2 
1. Obozy pracy – ZSRR – 1945-1985 r. 2. Podziemie 
polityczne i zbrojne (1944-1956) – Polska 3. Służba 
bezpieczeństwa – ZSRR – 1945-1985 r. 4. Wojsko – ZSRR 
– 1945-1989 r. 5. Wysiedlanie – ZSRR – 1945-1989 r. 
6. Niemcy – ludność – ZSRR – 1945-1985 r. 7. Polska 
– ludność – ZSRR – 1944-1956 r. 8. Pomorze 
Gdańskie – historia – 1944-1956 r. 9. ZSRR – polityka – 
Polska – 1945-1985 r. 
94(438).083”1944/1956”A/Z:94(47+57) 637 
GORALEWICZ, Jan 
50 [Pięćdziesiąt] lat żeglarstwa pomorskiego / 
Jan Goralewicz. – Bydgoszcz : Bydgoski 
Okręgowy Związek Żeglarski, 1971 (Bydgoszcz : 
Drukator). – 139 s. : fot. ; 21 cm 
Na okł. tyt.: 50 lat żeglarstwa pomorskiego 1919- 
1969. 
1. Pomorze – Polska – żeglarstwo – historia 2. 
Żeglarstwo – sport – Polska - historia – 1918-1939 r. 3. 
Żeglarstwo – sport – Polska – 1945-1969 r. 
796(438)”19” 638 
GORCZYCA, Wojciech 
60 [Sześćdziesiąt] lat polskiego boksu : Polski 
Związek Bokserski 1923-1983 / [aut. tekstów] 
Wojciech Gorczyca, [Robert Rudowski (rozdz. 
Dzień dzisiejszy polskiego boksu)]. – 
[Warszawa] : Polski Związek Bokserski, [1983] 
(Kraków : DWWLA). – 103, [1] s., [39] s. tabl. : 
fot., faks., ; 24 cm 
Bibliogr. s. 101. 
1. Polski Związek Bokserski 2. Boks – Polska – 
historia – 20 w. 
06:796.8](438)”19” *638 
GOTOWAŁA, Jerzy (1941- ) 
100 [Stu] lotników stulecia / Jerzy Gotowała, 
Andrzej Przedpełski. – Warszawa : ”Bellona”, 
2003. – 199 s. : il. kolor. ; 30 cm 
Indeks. 
ISBN 83-11-09551-5 
1. Lotnicy – biografe – wydawnictwa popularne 
354.8(438):355(438):929-052A/Z 639
		

/p0091.djvu

			Górny Śląsk i Pomorze : dwa symbole 
niezależności Drugiej Rzeczypospolitej : materiały 
VI [szóstego] Ogólnopolskiego Seminarium 
Historyków Powstań Śląskich i 
Plebiscytu zorganizowanego w Bytomiu w dniu 18 
maja 1994 roku / pod red. Mariana Mroczki ; 
[aut.: Teresa Kulak et al.]. – Bytom : Muzeum 
Górnośląskie, 1996 (Bytom : Helpol). – 224, 
[2] s. ; 24 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
ISBN 83-905071-1-0 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 2. Śląsk, 
Górny – historia – 20 w. 3. Pomorze – historia – 20 w. 
4. Niemcy – historia – 20 w. 
94(430):94(438)”1918/1939” 640 
GÓRSKI, Karol (1903-1988) 
Geneza i tło bezpośrednie Konfederacji 
Stanów Pruskich w 1485 r[oku] / Karol Górski. 
– Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 
1952 ([s. l. : s. n.]). – 21, [2] s. ; 24 cm 
Odbitka z Księgi Pamiątkowej 75-lecia Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu. 
1. Konfederacja Stanów Pruskich – Niemcy – 
historia – 15 w. 2. Prusy – Niemcy – historia – 15 w. 
3. Polska – historia – 15 w. 
94(430):94(438)”14” 641 
GÓRSKI, KAROL (1903-1988) 
Państwo Krzyżackie w Prusach / Karol 
Górski. – Gdańsk ; Bydgoszcz : Instytut Bałtycki, 
1946 (Toruń : ZG). – 295 s. ; 21 cm. – 
(Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego) 
Bibliogr. s. 274-276. – Indeksy. 
1. Krzyżackie, państwo – historia 2. Prusy – historia 
– 12-15 w. 3. Polska – historia – 12-15 w. 
94(430):94(438)”11/14” 642 
GRABARCZYK, Tomasz 
Organizacja polskiego wywiadu i 
kontrwywiadu wojskowego na Pomorzu w latach 
1930-1939 / Tomasz Grabarczyk. – Toruń ; 
Łysomice : Europejskie Centrum Edukacyjne, 
cop. 2002. – 132, [1] s., [7] k. tabl. złoż. luz. : 
fot., mapy, portr., rys. ; 21 cm 
Bibliogr. s. [127]-132. 
ISBN 83-88089-85-4 
1. Wywiad wojskowy – Polska – 1918-1939 r. 2. 
Pomorze – 1918-1939 r. 
335.40(438)”1918/1939” *642 
GRABOWSKA, Anna 
Jacek Malczewski (1854-1929) : katalog 
wystawy, Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz 
czerwiec-lipiec 1968 / [oprac. Anna 
Grabowska, Bożena Sikorska-Nowacka]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1968 
(Grudz. : GrZGraf.). – [63] s. : il. ; 19 cm 
Zł 10 
1. Malczewski, Jacek (1854-1929) – malarstwo – 
katalog wystawy 2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy 
– historia – 20 w. 3. Malarstwo polskie – 19-20 w. 
4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”18/19”A/Z(084.1) 643 
GRABOWSKI, Stanisław 
Krojanty / Stanisław Grabowski. – 
Warszawa : Dział Wydaw. Centralnego Ośrodka 
Metodycznego Domu Wojska Polskiego, 1993 
(Warsz.: Neodruk). – 27, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-85389-05-9 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
jednostki wojskowe 2. Kawaleria – Polska – historia 
– 20 w. 3. Bitwa pod Krojantami 1939 r. 4. Wojsko 
Polskie – historia – 20 w. 5. 18 Pułk Ułanów Pomorskich 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 6. Wojna 1939-1945 r. 
– historia jednostek – Polska 7. Wojna 1939-1945 r. – 
kampanie i bitwy – Polska – 1939 r. 8. Poezja polska 
– 20 w. 
94(438)”1939/1945”:821.162.1-1 644 
GRABOWSKI, Stanisław 
Krojanty 1939 / Stanisław Grabowski. – 
[Warszawa] : Wydaw. ”Bellona”, [cop. 1994] 
([s. l. : s. nn.]). – 88, [3] s. : 1 mapa ; 17 cm. 
– (Bitwy Polskie) 
Bibliogr. s. 88-[89]. 
ISBN 83-11-08317-7 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
jednostki wojskowe 2. Kawaleria – Polska – historia 
– 20 w. 3. Bitwa pod Krojantami 1939 r. 4. Wojsko 
Polskie – historia – 20 w. 5. 18 Pułk Ułanów Pomorskich 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 6. Wojna 1939-1945 r. 
– historia jednostek – Polska 7. Wojna 1939-1945 r. – 
kampanie i bitwy – Polska – 1939 r. 
94(438)”1939/1945” 645 
GRABOWSKI, Stanisław 
Na straży Pomorza 1919-1939 : 18 
[osiemnasty] Pułk Ułanów Pomorskich / Stanisław 
Grabowski, zdjęcia Jan Ładoś [et al.]. – 
Warszawa : Wydaw. Jaskółka, 1995 (Warsz.: Druk. 
Ofra). – 240 s. : il., pl., mapki ; 20 cm 
91
		

/p0092.djvu

			Bibliogr. s. 233-238. 
ISBN 83-903001-2-5 
1. 18 Pułk Ułanów Pomorskich (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 3. Kawaleria 
– Polska – historia – 20 w. 
355:94(438)”1919/1939” 646 
GRABOWSKI, Stanisław 
Tej szarży śpiew / Stanisław Grabowski [tekst] 
i Zdzisław Walczak [ilustr.]. – [Bydgoszcz : 
Wydaw. Klub POW, 1994] (Bydgoszcz : 
Agencja Wydaw.-Poligraf. Progres). – 35 s. : 
il. ; 21 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821-162.1-1 647 
GRABOWSKI, Stanisław 
W kłusie i po grudzie : opowieść o 
grudziądzkich ułanach. Tom 1 / Stanisław Grabowski. – 
Warszawa : [Wydaw. Jaskółka], 1999 (Warsz. : 
Ofra). – 127, [4] s. ; 21 cm 
ISBN 83-87637-05-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – 20 w. 2. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
3. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 
355:94(438)”1919/1939” 648 
GRABSKI, Władysław Jan (1901-1970) 
200 [Dwieście] miast wraca do Polski : 
informator historyczny / Władysław Jan Grabski. 
– Wyd. 2 przejrz. i uzup. – Poznań : Wydaw. 
Zachodnie, 1949 (Poznań : Druk. PPZG). – 
546, [2] s. : il., [1] k. podłuż. : mapa ; 22 cm 
1. Polska – historia – 1944-1956 r. 
94(438)”1944/1956” 649 
GRABSKI, Władysław Jan (1901-1970) 
300 [Trzysta] miast wróciło do Polski : 
informator historyczny 960-1960 / Władysław Jan 
Grabski. – Wyd. 3 poszerz. – Warszawa : 
Instytut Wydawniczy ”PAX”, 1960. – 658 s., [1] 
k. mapa złoż. : il. ; 25 cm 
Streszcz. ros., ang., fr. i niem. 
1. Polska – historia – 10-20 w. 
94(438)”1944/1956” 650 
92 
GRADOWSKI, Michał 
Złotnicy na ziemiach północnej Polski. Cz. 1, 
Województwo pomorskie, 
kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie = Goldsmi- 
ths of Northern Poland. P. 1, Central and 
eastern part of the region / Michał 
Gradowski, Agnieszka Kasprzak-Miler ; Ministerstwo 
Kultury. – Warszawa : Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków : ”DiG”, 2002. – 258, [13] s. : il., 
1 mapa ; 25 cm. – (Biblioteka Muzealnictwa 
i Ochrony Zabytków. Seria B, ISSN 0519- 
8402 ; t. 104) 
Streszcz. ang. 
Indeksy. 
ISBN 83-7181-207-8 (DiG) 
ISBN 83-86334-68-1 
1. Srebro – wyroby – Niemcy – 14-20 w. 2. Srebro 
– wyroby – Polska – 14-20 w. 3. Złotnicy – biografe 
– Polska – 14-20 w. 5. Znaki cechowe – Niemcy – 14- 
20 w. 6. Znaki cechowe – Polska – 14-20 w. 
739.1/.2:334.782:929-052A/Z] 
(438:430)”13/19” 651 
GRAJEWSKI, Leon ( -1981) 
W narożniku życia / Leon Grajewski. – 
[Toruń] : Toruńskie Towarzystwo Kultury, [cop. 
1982] (Toruń : Ofcyna Dr. Książnicy 
Miejskiej). – 25, [2] s. ; 20 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 652 
GRĄŻAWSKI, Kazimierz 
Życie codzienne na ziemi chełmińskiej i 
dobrzyńskiej w średniowieczu / Kazimierz Grąża- 
wski ; Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. – Włocławek : WSHE, 
2003. – 148, [4] s. : mapa, rys. ; 24 cm 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. s. 140-148. 
ISBN 83-88500-50-3 
1. Kultura życia codziennego – Polska – 7-15 w. 
2. Chełmińska, Ziemia – kultura – 7-15 w. 3. 
Dobrzyńska, Ziemia – kultura – 7-15 w. 
392(438):394(438):94(438).01/.03::008A 
/Z]”06/ 14” 653
		

/p0093.djvu

			GROCHOWALSKI, Wojciech 
Ku chwale Wieniawy : w 120 [sto dwudziestą] 
rocznicę urodzin / Wojciech Grochowalski. 
– Łódź : Wydaw. ”Papier-Service” Wojciech 
Grochowalski, 2001 (Kielce : PP ”Głowac- 
cy” ; Łódź : Mixt-Print). – 156, [4] s. : il. ; 
24 cm + err. 
Bibliogr. 
ISBN 83-905425-6-0 
1. Długoszowski-Wieniawa, Bolesław (1881-1942) – 
biografa 2. Ofcerowie – Polska – historia – biografe 
– 20 w. 3. Anegdoty polskie – 20 w. 4. Poezja polska 
– 20 w. – antologia 5. Wojsko – biografe – Polska – 
20 w. 
355(438):821.162-1-1:92-051A/Z”19” 
[W książce mowa m.in. o pobycie Bolesława Wienia- 
wy-Długoszowskiego w Grudziądzu]. 
654 
GRUBE, Frank 
Flucht und Vertreibung : Deutschland zwi- 
schen 1944 und 1947 / Frank Grube, 
Gerhard Richter. – [Hamburg] : Hofmann und 
Campe Verlag, [1980] (Würzburg : Richter- 
druck). – 234, [6] s. : il., mapy ; 28 cm 
ISBN 3-455-08845-7 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia 
– 20 w. 
94(430:94(438)”19” 655 
Grudziądz / [oprac. i red. Karola 
Skowrońska ; wstęp Jerzy Krzyś ; aut. zdjęć Piotr 
Bilski]. – Grudziądz : Grudziądzkie Towarzystwo 
Kultury, 1991 (Laskowice Pom. : ZMP ”Ver- 
binum”). – [116] s., [1] k. tabl. złoż. : il. 
(kolor.) ; 22 cm + err. 
Spis il. równol. pol., ang., niem. 
1. Fotografa polska – od 1989 r. – album 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438)(084.121)A/Z 656 
Grudziądz / [oprac. Jerzy Wójcik]. – 
Bydgoszcz : ”Abedik”, [ok. 1999] (Bydgoszcz : 
”Margrafsen”). – 23, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 
31 cm. – (Regiony polskie) 
Zł 3500 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 
913(438)A/Z 657 
Grudziądz / [pod red. Agnieszki Jarmoło- 
wicz]. – Toruń : Wydaw. Kopernik, 1999] 
(Bydgoszcz : ZP Kubik & Krause). – 13, 
[11] s. : il. (kolor.), [1] k. : pl. ; 29 cm 
ISBN 83-88078-05-4 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 
913(438)A/Z 658 
Grudziądz / [pod red. Jacka Sowińskiego ; 
tłum. Wiesława Domańska i Zbigniew Klain]. 
– Bydgoszcz : Wydaw. ”Unitex”, 1996 
([Inowrocław] : Pozkal). – 19, [9] s. : il. (kolor.) ; 
29 cm 
Tekst pol., ang., niem. 
ISBN 83-87141-35-6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 
913(438)A/Z 659 
Grudziądz / [pod red. Jolanty Tubielewicz, 
tłum. Andrzej Lis]. – Bydgoszcz : Wydaw. 
”Tekst”, 1993 (Piła : PPW „Angraf”). – 47, 
[1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm + plan 
miasta 
Tekst pol., niem. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 
913(438)A/Z 660 
Grudziądz / [pod red. Jolanty Tubielewicz, 
tłum. Ewa Dominkowska, A. R. 
Kozłowski, Piotr Koźmin]. – [Bydgoszcz : Wydaw. 
”Tekst”, 1995] (Piła : PPW ”Angraf”). – 47, 
[1] s. : il. (w tym kolor.), pl. ; 22 cm 
Tekst pol., ang., niem. 
ISBN 83-86372-46-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 
913(438)A/Z 661 
Grudziądz / praca zbiorowa. – [Toruń : 
Kopernik, 1999] ([s. l. : s. n.]). – 13 s. : il. 
(kolor.), [5] k. tabl. ; 29 cm + plan miasta 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 
913(438)A/Z 662 
93
		

/p0094.djvu

			Grudziądz : Cytadela Grudziądzka = Te Ci- 
tadel of Grudziądz = Die Zitadelle Graudenz 
/ [oprac. Biuro Promocji i Informacji Urzędu 
Miejskiego w Grudziądzu ; fot. Gerard Szu- 
kay]. – Grudziądz : [Wydaw. Urzędu 
Miejskiego], 1999. – 24 s. : il. ; 21 x 10 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-87882-50-X 
1. Architektura obronna niemiecka – zabytki – Polska 
2. Twierdze i fortyfkacje niemieckie – Polska – 18-20 w. 
3. Twierdza Grudziądz 
72(430)”17/19”:72(438)”17/19”:94(438) 663 
Grudziądz : Ein Spaziergang durch die Alt- 
stadt / [oprac. Wydział Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu]. – 
Grudziądz : Urząd Miejski, 1998 ([s. l. : s. n.]). 
– [10] s. : il. (kolor.), pl., mapa ; 21 cm. 
– (Grudziądz) 
Opis wg okł. 
ISBN 83-907825-9-6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 664 
Grudziądz : historia, zabytki, gospodarka = 
history, historical sites, economy / [fot. Piotr 
Bilski et al. ; Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Strategii Rozwoju, Promocji i 
Integracji Europejskiej]. – Bydgoszcz : Wydaw. 
”Unitex”, 2002 ([s. l. : s. n.]). – 46, [6] s. : il. 
(kolor.), mapa ; 30 cm 
ISBN 83-7296-003-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ekonomia 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – informator 
33:913A/Z:94(438)A/Z 665 
Grudziądz : Hotel ”Energetyk” 86-300 
Rudnik, ul. Miła 2 / [oprac. zbiorowe]. – 
Grudziądz : Hotel ”Energetyk”, 2001 ([s. l. : s. n.]). 
– Harmonijka [8] s. : il. (kolor. ) ; 28 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – hotele – 
informator 
913(438)A/Z 666 
Grudziądz i okolice : przewodnik / [pod red. 
Stanisława Poręby ; aut. Ryszard Byner et al.]. 
– Grudziądz : [Wydaw. Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury], 1990 (Grudz. : GZGWK). 
– 115, [1] s. : il., [2] s. podłuż.: pl. ; 21 cm 
94 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – historia 
913A/Z:94(438) 667 
Grudziądz in numbers – August 1998 / 
Urząd Miejski Grudziądz. – [Grudziądz : 
Urząd Miejski, 1999] (Poznań : ”Cogito”). – 
[14] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-907825-6-1 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
statystyka 
31(438)”19” 668 
Grudziądz [informator] / [pod red. Izabeli 
Bekanowskiej ; tłum. na niem. Igor 
Jakubowicz, tłum. na ang. Miłosz Siemiradzki, fot. 
Gerard Szukay i Piotr Bilski]. – Bydgoszcz : 
Wydaw. ”Negatyw” ; Grudziądz : Urząd 
Miejski, 2000 (Bydgoszcz : ”Negatyw”). – 48 s. : il. 
(kolor.), pl. ; 29 cm 
Tekst równol. pol., niem., ang. 
ISBN 83-88436-08-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 669 
Grudziądz invites / Urząd Miejski w 
Grudziądzu. – Grudziądz : UM, [2002] ([s. l. : s. n.]). 
– Harmonijka [6] s. : il., pl. (kolor.) ; 21 cm 
Tekst w jęz. ang. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 670 
Grudziądz lädt ein / Urząd Miejski w 
Grudziądzu. – Grudziądz : UM, [2002] ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [6] s. : il., pl. (kolor.) ; 
21 cm 
Tekst w jęz. niem. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 667 
Grudziądz miastem Chrystiana : 
(materiały posesyjne) / Urząd Miejski w Grudziądzu, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji 
Toruńskiej, Kapituła Kolegiacka 
Grudziądzka. – Grudziądz : UM, 1998 ([Wąbrzeźno] : 
WZG). – 113,[1] s., [8] s. tabl. : il., 1 faks., 
fot. ; 24 cm
		

/p0095.djvu

			Sesja naukowa zorg. dnia 18 października 1997 r. 
ISBN 83-907825-4-5 
1. Chrystian (biskup ; ca 1165-1245) – materiały 
konferencyjne 2. Cystersi – biografe – 12-13 w. – 
materiały konferencyjne 3. Biskupi – katolicyzm – historia 
– 12-13 w. – materiały konferencyjne 4. Misje – 
katolicyzm – historia – Bałtycki, region – 12-13 w. – materiały 
konferencyjne 5. Chełmińska, ziemia – religia – historia 
– 12-13 w. – materiały konferencyjne 6. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia – materiały 
konferencyjne 7. Prusy (kraina hist.) – religia – historia – 
12-13 w. – materiały konferencyjne 
262.1:266:929-052A/Z](438)”11/12”(061): 
94(438). 02”11/12”(061)A/Z 672 
Grudziądz miastem Chrystiana : materiały 
posesyjne z II Sympozjum ”Grudziądz 
miastem Chrystiana” 4.12.1998 r. / Kolegiata 
Grudziądzka, Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Grudziądzu, Instytut Historii 
i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica w 
Grudziądzu, Urząd Miejski w Grudziądzu. – 
Grudziądz : PTH. Oddział ; Wydaw. ”Ogniwo” 
Zbigniew Maciejewski, 2002 (Jeżewo : Druk. 
“In-Druk”). – 87 s. : il. ; 24 cm 
ISBN 83-905662-0-6 
1. Chrystian (biskup ; ca 1165-1245) – materiały 
konferencyjne 2. Cystersi – biografe – 12-13 w. – 
materiały konferencyjne 3. Biskupi – katolicyzm – historia 
– 12-13 w. – materiały konferencyjne 4. Misje – 
katolicyzm – historia – Bałtycki, region – 12-13 w. – materiały 
konferencyjne 5. Chełmińska, ziemia – religia – historia 
– 12-13 w. – materiały konferencyjne 6. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia – materiały 
konferencyjne 7. Prusy (kraina hist.) – religia – historia – 
12-13 w. – materiały konferencyjne 
262.1:266:929-052A/Z](438)”11/12”(061): 
94(438).02”11/12”(061)A/Z 673 
Grudziądz miasto nad Wisłą / [zdjęcia Piotr 
Bilski et al. ; tekst Katarzyna Miller – historia 
Grudziądza]. – [Grudziądz] : Wydaw. Janusza 
Kalamarskiego, 2004 (Górna Grupa : DKW). 
– 120 s. : fot. (kolor.), mapa ; 25 x 31 cm 
Tekst pol., ros., ang., niem. 
Bibliogr. s. 11. 
ISBN 83-920267-0-5 
1. Fotografa polska – od 1989 r. 2. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438):913(438)](084.121)A/Z 674 
Grudziądz oferta inwestycyjna / [Urząd 
Miejski w Grudziądzu]. – [Grudziądz : UM, 1996] 
([s. l. : s. n.]). – Teka [12] k. : il. (kolor.), 
mapy ; 23 cm 
Tekst w jęz. pol., ang., niem. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– historia 
66/68(438)”19” 675 
Grudziądz plus 3 : plan miasta – Chełmno 
– Kwidzyn – Świecie : ulice 
jednokierunkowe, sygnalizacja świetlna, linie 
komunikacyjne / oprac. graf. Waldemar Wieczorek. – Skala 
1:20000. – Warszawa : Wydaw. „Demart”, 2003. 
– złoż. 23 x 13 cm, rozłoż. 50 x 219 cm 
ISBN 83-89239-98-1 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – plan 
miasta 2. Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) – plan 
miasta 3. Kwidzyn (woj. pomorskie) – plan miasta 
912(438)A/Z 676 
Grudziądz Press Photo ’99 : 17 czerwca – 
31 sierpnia 1999 r. [katalog wystawy : Salon 
wystawowy – Klub Akcent] / [red. tekstu 
Krystyna Nowak]. – Grudziądz : Wydaw. 
Centrum Kultury Teatr, 1999 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [20] s. : il. ; 30 cm 
1. Fotografa polska – 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
791(438):913(438)”19”(084.1) 677 
Grudziądz Press Photo 2002, 14 czerwca 
– 31 sierpnia [katalog wystawy : Salon 
wystawowy – Klub Akcent] / [red. tekstu 
Krystyna Nowak ; fot.: Joanna Burchardt et al.]. 
– Grudziądz : Centrum Kultury Teatr, 2002 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – [20] s. : fot. ; 
30 cm 
Opis wg okł. 
1. Fotografa polska – 21 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
791(438):913(438)”19”(084.1) 678 
Grudziądz Press Photo 2003 [katalog 
wystawy, Salon wystawowy – Klub Akcent] / [fot.: 
Joanna Burchardt et al.]. – Grudziądz : 
Centrum Kultury Teatr, 2003 ([s. l. : s. n.]). – 
Harmonijka [6] s. : fot. ; 21 cm 
1. Fotografa polska – 21 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
791(438):913(438)”19”(084.1) 679 
95
		

/p0096.djvu

			Grudziądz Press Photo 2004 : w konkursie 
fotografcznym organizowanym przez 
Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu udział 
wzięli: Marta Drzewiecka, Marcin 
Karczewski, Piotr Litwic, Robert C. Ossowski, Łukasz 
Partyka, Krzysztof Wieczorek ; Galeria Akcent 
– czerwiec – lipiec 2004 [katalog wystawy – 
Salon Wystawowy Klubu Akcent] / [fot. 
Marta Drzewiecka et al.]. – Grudziądz : Centrum 
Kultury Teatr, 2004 ([s. l. : s. n.]). – [4] s. : 
fot. ; 21 cm 
1. Fotografa polska – 21 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
791(438):913(438)”19”(084.1) 680 
Grudziądz Rudnik Miejski Ośrodek 
Rekreacji i Wypoczynku / [oprac. zbiorowe]. – 
Grudziądz : MORiW, [1998] ([s. l. : s. n.]). – 
Harmonijka [6] s. : il. (kolor.), pl. ; 21 cm 
Tekst pol., ang., niem. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 681 
Grudziądz : spacerem po starym mieście / 
[oprac. Wydział Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu]. – Grudziądz : 
Urząd Miejski, 1998 (Wąbrzeźno : WZG). 
– [10] s.: il. (kolor.), pl., mapa ; 21 cm. 
– (Grudziądz) 
Opis wg okł. 
ISBN 83-907825-7-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 682 
Grudziądz : spacerem po starym mieście = 
Graudenz : Ein Spaziergang durch die Altstadt 
/ [oprac. Wydział Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu]. – Grudziądz : 
Urząd Miejski, [2000] ([s. l. : s. n.]). – [10] s. : 
il. (kolor., pl. ; 21 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-905889-1-9 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 683 
96 
Grudziądz stolicą kawalerii = Grudziądz the 
capital of the cavalry / [oprac. Urząd 
Miejski w Grudziądzu. Wydział Rozwoju 
Miasta]. – Grudziądz : Urząd Miejski, [2004] 
(Górna Grupa : DKW). – 40 s. : fot. ; 21 cm. 
– (Grudziądz) 
Tekst pol., ang. – Opis wg okł. 
Bibliogr. 
ISBN 83-87882-60-7 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – 1920-1939 r. 2. Kawaleria – Polska – historia 
– 1920-1939 r. 3. Centrum wyszkolenia Kawalerii 
(Grudziądz) – historia – 1920-1939 r. 
355:94(438)”1920/1939”:929-052A/Z 684 
Grudziądz : szlaki wodne / oprac. Biuro 
Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu. – Grudziądz : Urząd Miejski, 1999 
([s. l.] : Petit-GRAF). – 24 s.: il. (kolor.), pl., 
mapa ; 21 cm. – (Grudziądz) 
is wg okł. 
Tekst równol. pol., niem., ang. 
ISBN 83-87882-40-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 685 
Grudziądz : szlakiem zamków krzyżackich / 
oprac. Biuro Promocji i Informacji Urzędu 
Miejskiego w Grudziądzu ; fot. Maciej Signer- 
ski, Gerard Szukay i Kazimierz Grążewski. 
– Grudziądz : Urząd Miejski, 1999 ([s. l.] : 
PetitGRAF). – 24 s.: il. (kolor.), pl., mapa ; 
21 cm. – (Grudziądz) 
Opis wg okł. 
Tekst równol. pol., niem., ang. 
ISBN 83-87882-35-6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 2. Krzyżacki, zakon – budownictwo – 
historia – 6-12 w. 3. Zamki i pałace – historia – 
krzyżackie, państwo 
72:913A/Z:94(438)”5/11” 686 
Grudziądz w XII [dwunastą] rocznicę 
wyzwolenia / [oprac. zespół red. przy Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Grudziądzu ; 
fot. Adam Wolnikowski]. – Grudziądz : 
[Prezydium Miejskiej Rady Narodowej], 1957 
(Grudz. : GrZGraf.). – 21, [3] s. : il. ; 28 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
20 w. 2. Polska – historia – od 1944 r. 
94(438)”19” 687
		

/p0097.djvu

			Grudziądz : widoki miasta = Ansichten der 
Stadt / [oprac. Jadwiga Drozdowska]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum, 2001 (Toruń : 
Drukpol). – 216, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 
26 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
Bibliogr. 
ISBN 83-88076-04-3 
1. Grafka europejska – 16-20 w. – album 2. 
Malarstwo europejskie – 16-20 w. – album 3. Rysunek 
europejski – 16-20 w. – album 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
741/744+75/76](4)”15/19”(084.11) 688 
Grudziądz zaprasza / Urząd Miejski w 
Grudziądzu. – Grudziądz : UM, [2002] ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [6] s. : il., pl. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
913(438)A/Z 689 
Grudziądz : zapraszamy do Grudziądza = Wir 
laden Sie nach Grudziądz ein / [red. Jacek 
Sowiński ; tłum. Zbigniew Klain]. – Bydgoszcz : 
Wydaw. Unitex, 1998 ([s. l.] : ZP Lubik & 
Krause). – 31, [1] s. : il. (kolor.), mapki ; 
29 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-87141-82-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
913(438)A/Z 690 
Grudziądz : zapraszamy do Grudziądza = Wir 
laden Sie nach Grudziądz ein / Wydział 
Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu. – Grudziądz : Urząd Miejski ; 
Bydgoszcz : Wydaw. ”Unitex”, 1998 ([s. l. : s. n.]). 
– 31, [1] s. : il. ; 29 cm 
Tekst równol pol., niem. 
ISBN 83-87141-82-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
913(438)A/Z 691 
Grudziądz 1291-1991 : 700-lecie nadania 
praw miejskich / [praca zbiorowa pod red. 
B. K. Puchowskiego, aut. zdjęć Piotr Bilski 
et al.]. – Grudziądz : Wydaw. Komitet 
Organizacyjny Obchodów 700-lecia Grudziądza, 
1991 (Laskowice Pom. : DKW). – [24] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 22 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie – historia – 
13-20 w. 2. Polska – historia – 13-20 w. 
94(438)”12/19” 692 
Grudziądz 1920 styczeń 1990 / [Komitet 
Obywatelski ; oprac. B. Gajewski, aut.: 
Andrzej Wiśniewski, et al.]. – Grudziądz : 
[Komitet Obywatelski], 1990 (Grudz. : GrZGraf). – 
15, [1] s.: il. ; 21 cm 
Zł 800 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 20 w. 2. Odzyskanie niepodległości (Grudziądz) – 
1920 r. 3. Polska – historia – 20 w. 
94(438)”19” 693 
Grudziądz 1997 / Urząd Statystyczny. – 
Toruń : Urząd Statystyczny, 1998 ([s. l. : s. n.]). 
– Harmonijka [6] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – statystyka 
31(438)”19” 694 
Grudziądz 2001 : informator gospodarczo- 
turystyczny regionu Grudziądza / [pod red. 
Konstantego W. Rudzińskiego]. – Bydgoszcz : 
Wydaw. ”Negatyw”, 2001. – 35,[1] s.: pl., fot. 
(kolor.) ; 21 cm 
Tyt. okł.: Grudziądz 2001 : informator, gospodarka, 
region, turystyka, gmina. – Tekst w j. pol., ang. 
ISBN 83-88436-26-0 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
informator 
338.22(438)”1989/...” 695 
Grudziądz 2015 – strategia rozwoju 
miasta : przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej nr 
XXVII/26/01 z dnia 18 kwietnia 2001 r. – 
Grudziądz : Wydział Strategii Rozwoju, 
Promocji i Integracji Europejskiej. Urząd Miejski, 
2001. – 65 s.: il., mapy kolor. ; 24 cm 
ISBN 83-87882-65-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – strategia 
rozwoju 
338.22(438)”1989/...” 696 
Grudziądz 2015 – strategia rozwoju miasta : 
przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/26/01 
z dnia 18 kwietnia 2001 r. – [Wyd. 2 popr.]. 
– Grudziądz : Wydział Strategii Rozwoju, 
Promocji i Integracji Europejskiej. Urząd Miejski, 
2002. – 65 s.: il., mapy kolor. ; 24 cm 
97
		

/p0098.djvu

			ISBN 83-87882-65-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – strategia 
rozwoju 
338.22(438)”1989/...” 697 
Grudziądzka Koalicja Samorządowa : 
wygrana dla Grudziądza [wybory 1998] / 
Grudziądzka Koalicja Samorządowa. – 
Grudziądz : GKS, 1998 ([s. l. : s. n.]). – [16] s. : 
il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądzka Koalicja Samorządowa – wybory 
1998 r. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wybory samorządowe – 1998 r. 
32(438)”19” 698 
GRUDZIĄDZKA ODZIEŻOWA SPÓŁ- 
DZIE LNIA PRACY IM. 1 MAJA 
(Grudziądz) 
Jubileusz 40-lecia [czterdziestolecia] 
Grudziądzkiej Odzieżowej Spółdzielni Pracy im. 
1 Maja / praca zbiorowa. – Grudziądz : GOSP 
im. ”1 Maja”, [1988] (Grudz. : GZGWK). – 
15 s. : il., portr. ; 21 cm 
Tyt. okł.: ”40 lat : 1948-1988”. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
Odzieżowa Spółdzielnia Pracy im. 1 Maja – historia 2. Odzież – 
przemysł – zakłady – Polska 3. Odzieżowa Spółdzielnia 
Pracy im. 1 Maja (Grudziądz) 4. Spółdzielczość pracy 
– zakłady 
687.1:334.4::331](438)”19” 699 
GRUDZIĄDZKA WYSTAWA 
FILATELISTYCZNA, 7. 1987 (Grudziądz) 
VII [Siódma] Grudziądzka Wystawa 
Filatelistyczna pt. ”70 [siedemdziesiąta] 
Rocznica Rewolucji Październikowej” Grudziądz 
5 – 12 listopada 1987 roku : katalog / [oprac. 
zbiorowe]. – [Grudziądz] : Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury ; Komisja 
Koordynacyjna Kół Polskiego Związku Filatelistów, 1987 
(Grudz. : GrZGraf.). – [4] s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – flatelisty- 
ka – wystawy – historia – 20 w. 2. Rewolucja 
Październikowa 1917 r. – Rosja – historia – flatelistyka – wystawy 
– katalog 
73/76(438)”19”(084.1) 700 
98 
GRUDZIĄDZKA WYSTAWA PSÓW 
RASOWYCH, 3. 1971 (Grudziądz) 
III [Trzecia] Grudziądzka Wystawa Psów 
Rasowych 16 maja 1971 r[oku] organizowana 
pod honorowym protektoratem 
Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w 
Grudziądzu inż. Stanisława Paczkowskiego : katalog ; 
miejsce wystawy : Szkoła Podstawowa nr 17 – 
Al. 23 Stycznia / przygotowali do druku J. 
Baranowska [et al.]. – Grudziądz : Związek 
Kynologiczny w Polsce. Oddział w Grudziądzu, 
1971 (Bydgoszcz : Spółdz. Pracy ”Drukator”). 
– 55 s., [1] k. luz. ; 21 cm 
1. Pies domowy – hodowla – wystawy – Polska – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wystawy psów – historia – 20 w. 
59(438)”19” *700 
GRUDZIĄDZKA WYSTAWA PSÓW 
RASOWYCH, 4. 1973 (Grudziądz) 
IV [Czwarta] Grudziądzka wystawa psów 
rasowych 20 maja 1973 r[oku] organizowana pod 
honorowym protektoratem 
Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej w 
Grudziądzu inż. Stanisława Paczkowskiego : katalog ; 
miejsce wystawy : Szkoła Podstawowa nr 17 
– Al. 23 Stycznia / przygotowali do druku J. 
Baranowska, Cz. Krzyżanowska, K[azimierz] 
Stelter. – Grudziądz : Związek Kynologiczny 
w Polsce. Oddział Grudziądz, 1973 
(Wąbrzeźno : Dr.). – 39, [1] s. ; 21 cm 
1. Pies domowy – hodowla – wystawy – Polska – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wystawy psów – historia – 20 w. 
59(438)”19” **700 
GRUDZIĄDZKA WYSTAWA PSÓW 
RASOWYCH, 5. 1975 (Grudziądz) 
V [Piąta] Grudziądzka wystawa psów 
rasowych 11 maja 1975 r[oku] organizowana pod 
honorowym protektoratem Naczelnika 
Miasta i Powiatu mgr inż. Henryka Jędrzejewicza : 
katalog ; miejsce wystawy : Miejski i 
Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku 
Grudziądz, ul. Za Basenem 2 / przygotowali 
do druku J. Baranowska, Cz. Krzyżanowska, 
K[azimierz] Stelter. – Grudziądz : Związek 
Kynologioczny w Polsce. Oddział Grudziądz, 
1975 (Grudz. : GrZGraf.). – 51, [1] s. ; 
21 cm
		

/p0099.djvu

			1. Pies domowy – hodowla – wystawy – Polska – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wystawy psów – historia – 20 w. 
59(438)”19” ***700 
Grudziądzki Arkusz Literacki / [aut. Janina 
Fiałkowska et al.]. – Grudziądz : 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 1997 (Grudz. : Epros). – 
12 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 4) 
Grudziądzki Almanach Literacki zawiera utwory 
członków Sekcji Literackiej działających przy Klubie 
”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 701 
Grudziądzki Arkusz Literacki 2 / [aut.: 
Janina Fiałkowska et al.]. – Grudziądz : 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, 1999 (Grudz. : Epros). – 
16 s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t 11) 
Grudziądzki Arkusz Literacki zawiera utwory 
członków Sekcji Literackiej działających przy Klubie 
”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 702 
Grudziądzki Arkusz Literacki nr 3 / [aut.: 
Helena Krepska et al.]. – Grudziądz : 
Spółdzielnia Mieszkaniowa : Wydział Kultury, 
Sportu i Turystyki. Urząd Miejski, 2001. – 
[16] s.: nuty ; 21 cm. – (Biblioteka Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza, t. 22) 
Grudziądzki Arkusz Literacki zawiera utwory 
członków Sekcji Literackiej działających przy Klubie 
”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. 
1. Poezja polska – 20-21 w. 
821.162.1-1 703 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 1997 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Promocji i Rozwoju. – Grudziądz : 
Wydaw. Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, 
1997 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 63 s. : 
il. ; 24 cm 
ISBN 83-907825-2-9 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 20 w. 
31(438)A/Z”19” 704 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 1997 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Promocji i Rozwoju. – [Wyd. 2]. – 
Wydaw. Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, 
1998 (Wąbrzeźno : WZG). – 47, [1] s. : il. ; 
24 cm 
ISBN 83-907825-5-3 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 20 w. 
31(438)A/Z”19” 705 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 1998 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Promocji i Rozwoju. – Wyd. 3. 
– Grudziądz : Wydaw. Urzędu Miejskiego 
w Grudziądzu, 1998 ([s. l.] : PP). – 47, [1] s. : 
il. ; 24 cm 
ISBN 83-907825-5-3 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 20 w. 
31(438)A/Z”19” 706 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 1999 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Promocji i Rozwoju. – Wyd. 4. 
– Grudziądz : Wydaw. Urzędu Miejskiego 
w Grudziądzu, 2000 (Wąbrzeźno : WZG). – 
47, [1] s. : il. ; 24 cm 
ISBN 83-87882-55-0 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 20 w. 
31(438)A/Z”19” 707 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 2000 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Promocji i Rozwoju. – Wyd. 5. 
– Grudziądz : Wydaw. Urzędu 
Miejskiego w Grudziądzu, 2001 (Grudz. : Epros). – 
39 s. : il. ; 24 cm. – (Grudziądzki Informator 
Statystyczny, ISSN 1640-6761) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 20 w. 
31(438)A/Z”19” 708 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 2001 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Promocji i Rozwoju. – Wyd. 6. 
– Grudziądz : Wydaw. Urzędu Miejskiego 
w Grudziądzu, 2002 (Grudz. : Epros). – 39 s. : 
il. ; 24 cm. – (Grudziądzki Informator 
Statystyczny, ISSN 1640-6761) 
99
		

/p0100.djvu

			1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 20 w. 
31(438)A/Z”19” 709 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 2002 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Rozwoju Miasta. – Wyd. 7. – 
Grudziądz : [Wydaw. Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu], 2003 (Grudz.: KRD). – 48 s. : 
il. kolor. ; 24 cm. – (Grudziądzki Informator 
Statystyczny, ISSN 1640-6761) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 21 w. 
31(438)A/Z”20” 710 
Grudziądzki informator statystyczny 
Grudziądz 2003 / Urząd Miejski w Grudziądzu. 
Wydział Rozwoju Miasta. – Wyd. 8. – 
Grudziądz : [Wydaw. Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu], 2004 (Grudz.: KRD). – 48 s. : wykr. ; 
24 cm. – (Grudziądzki Informator 
Statystyczny, ISSN 1640-6761) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
informator 2. Statystyka – Polska – gospodarka – 21 w. 
31(438)A/Z”20” * 710 
GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD 
PLASTYCZNY, 1. 1976 (Grudziądz) 
I [Pierwszy] Grudziądzki Przegląd 
Plastyczny, październik-listopad 1976 / Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury ; Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki w Grudziądzu, [komisarz 
konkursu Karola Skowrońska]. – Grudziądz : 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, 1976 
(Toruń : ZGT Z-3 G-dz). – [16] s. : il. ; 18 cm 
Opis wg okł. 
1. Malarstwo polskie – 20 w. – wystawy 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy malarstwa 
– historia – 20 w. 3. Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”19” 711 
GRUDZIĄDZKI PRZEGLĄD 
PLASTYCZNY, 2. 1978 (Grudziądz) 
II [Drugi] Grudziądzki Przegląd Plastyczny : 
katalog wystawy, ekspozycja w Salonie 
Wystawowym KMPiK, marzec 1978 / Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury ; Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki w Grudziądzu ; [komisarz 
i oprac. katalogu Zdzisław Sobocki]. – 
Grudziądz : Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, 
1978 (Toruń : ZG Z nr 3 G-dz). – [16] s. : 
il. ; 18 cm 
Opis wg okł. 
1. Malarstwo polskie – 20 w. – wystawy 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy malarstwa 
– historia – 20 w. 3. Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”19” 712 
Grudziądzki przewodnik edukacyjny 2003- 
2004 : przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły 
policealne, ośrodki szkoleniowe, kursy / [oprac. 
Marian Chylewski]. – Grudziądz : Wydaw. 
”Super”, 2003 (Grudz. : Druk. ”Super”). – 
66 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm 
Opis wg okł. 
ISBN 83-904666-4-3 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – stan na 2003 r. 
37(438)”2003/...” 713 
Grudziądzki przewodnik edukacyjny 2004- 
2005 : przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kursy, szkoły 
policealne, ośrodki szkoleniowe, szkoły wyższe 
/ [oprac. Marian Chylewski]. – Grudziądz : 
Wydaw. ”Super”, 2004 (Grudz. : Wydaw. ”Su- 
per”). – 50 s. : il. (kolor.), pl. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
ISBN 83-904666-6-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – stan na 2004 r. 
37(438)”2004/...” 715 
Grudziądzki przewodnik przedsiębiorcy / 
[pod red. Marka Dondelewskiego i Roberta 
Koźlikowskiego]. – Grudziądz : Wydaw. 
Wydział Strategii Rozwoju Promocji i Integracji 
Euroregionu. Urząd Miejski, 2002. – 32 s. : 
fot. (kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– informator 
33(438)”20” 716 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 4. 1984 (Grudziądz) 
Materiały szkoleniowe na IV Grudziądzki 
Sejmik Krajoznawczy, Grudziądz, listopad 1984 
/ [aut.: Teresa Perkowska i Stanisław Poręba]. 
– Grudziądz : Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Grudziądzu ; 
Oddziałowa Komisja Krajoznawcza ; 
Grudziądzkie Zakłady Grafczne im. Wiktora 
Kulerskiego w Grudziądzu, 1984 (Grudz. : 
GrZGraf). – 8 s. : il. ; 21 cm 
100
		

/p0101.djvu

			Bibliogr. 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – edytorstwo – historia 
– 19-20 w. 
02:929-051A/Z:94(438)”18/19” 
[Publikacja poświęcona Wiktorowi Kulerskiemu]. 
717 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 5. 1985 (Grudziądz) 
Tradycje szkolnictwa lotniczego w Grudziądzu 
1920-1939 : materiały szkoleniowe / [aut. 
Roman Mechliński, Stanisław Poręba] ; V 
[Piąty] Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy – 
Grudziądz, 17.11. 1985 r. – Grudziądz : [Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
Oddział], 1985 (Grudz.: GrZGraf). – 15,[1] s. ; 
20 cm 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo – historia – 20 w. 2. Lotnictwo wojskowe – historia 
– Polska 
358.4:355.23](438)”19” 718 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 6. 1986 (Grudziądz) 
Z dziejów teatru grudziądzkiego : materiały 
szkoleniowe : VI [Szósty] Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy – Grudziądz, listopad 1986 r. 
/ Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK 
[Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczo-Turystycznego] w Grudziądzu, Teatr Ziemi 
Pomorskiej w Grudziądzu ; [oprac. Stanisław 
Poręba]. – Grudziądz : OKK PTTK : TZP, 
1986 (Grudz.: GrZGraf. im. W. Kulerskiego). 
– 12 s. : fot., 1 portr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 12. 
1. Teatr Ziemi Pomorskiej (Grudziądz) 2. Teatr – 
historia – Polska – 20 w. 
792(438)A/Z”19” 719 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 7. 1987 (Grudziądz) 
65-lecie Oddziału PTK – PTTK w 
Grudziądzu : ludzie turystyki i krajoznawstwa 
Grudziądza i regionu grudziądzkiego (1913-1988) 
– słownik biografczny : materiały 
szkoleniowe ; VII [siódmy] Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy, Grudziądz, wrzesień 1987 / [aut. 
Stanisław Poręba]. – Grudziądz : Komisja 
Krajoznawcza PTTK w Grudziądzu, 1987 
(Grudz. : ZUP). – [15] s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – turystyka 
i krajoznawstwo – biografe 
929-052A/Z(438) 720 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 8. 1988 (Grudziądz) 
Józef Błachnio – krajoznawca i popularyzator 
dziejów Grudziądza : materiały szkoleniowe ; 
VIII [ósmy] Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy, Grudziądz, grudzień 1988 r. / [oprac. 
Wiesław Błachnio i Stanisław Poręba]. – 
Grudziądz : Oddziałowa Komisja Krajoznawcza 
PTTK w Grudziądzu ; Koło Miłośników 
dziejów Grudziądza ; Muzeum Państwowe w 
Grudziądzu, 1988. – 8 s.: portr. ; 21 cm 
Bibliogr. 
1. Błachnio, Józef (1912-1968) – biografa 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
929-051A/Z:94(438)(091) 721 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 9. 1989 (Grudziądz) 
Z dziejów Kawalerii w Grudziądzu : materiały 
szkoleniowe; IX Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy Grudziądz, listopad 1989 r. / pod red. 
Stanisława Poręby, Tadeusza Rauchfeisza i 
Henryka Stopikowskiego. – Grudziądz : Komisja 
Krajoznawcza PTTK w Grudziądzu, 1989 
(Grudz. : GrZGraf). – 15, [1] s. : il. ; 21 cm 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 1920-1939 r. 2. Kawaleria – historia – Polska – 20 w. 
3. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 
355.1:355.4](438):94(438)(091) 722 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 10. 1990 (Grudziądz) 
Od Grudziądza do Katynia : Kozielsk – 
Ostaszków – Starobielsk 1940-1990 ; X 
[dziesiąty] Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy / pod 
red. Stanisława Poręby, Tadeusza Rauchfeisza 
i Henryka Stopikowskiego. – Grudziądz : 
Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w 
Grudziądzu, 1990 (Grudz. : ZP). – 18, [1] s. ; 
21 cm 
101
		

/p0102.djvu

			Bibliogr. 
1. Kozielsk – egzekucja ofcerów polskich – 1940 r. 
2. Ostaszków – egzekucja ofcerów polskich – 1940 r. 
3. Starobielsk – egzekucja ofcerów polskich – 1940 r. 
4. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 5. ZSRR – 
przestępstwa wojenne 6. Kadra ofcerska – Polska – bio- 
grafe – 20 w. 7. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– biografe – 20 w. 
34:929-052A/Z(438)A/Z”1939/1945” 723 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 11. 1991 (Grudziądz) 
Grudziądz dawny i dzisiejszy : 700 lat praw 
miejskich 1291-1991 ; Sesja 
popularnonaukowa i XI [jedenasty] Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy / pod red. Stanisława Poręby ; 
[aut.: Henryk Stopikowski, Stanisław Kujot]. 
– [Grudziądz : Wydaw. Klub ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 1991] ([s l. : s. n.]). – 
8 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 13-20 w. 
913:94(438)”12/19” 724 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 12. 1992 (Grudziądz) 
Oddział PTK – PTTK w Grudziądzu 1922- 
1992 : XII [dwunasty] Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy, Grudziądz listopad 1992 r. / 
[aut. Henryk Stopikowski, Tadeusz Rauchfe- 
isz]. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze w Grudziądzu, 1992 
(Grudz. : Epros). – 31, [1] s. : il. ; 21 cm. 
– (Z prac Koła Krajoznawczego PTTK nr 46 
im. Ignacego Żnińskiego w Grudziądzu) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – turystyka 
– historia – 20 w. 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze – historia 2. Organizacje społeczne – 
Polska – historia – 20 w. 
913:94(438)”19” 725 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 13. 1993 (Grudziądz) 
Cmentarze grudziądzkie (zarys dziejów) ; XIII 
[trzynasty] Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy, Grudziądz listopad 1993 r. / [aut. Edwin 
Brzostowski, Eugeniusz Chmielewski]. – 
Grudziądz : Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze. Oddział Regionalny ; Muzeum 
w Grudziądzu, 1993. – [2], 14, [11] s. : pl. ; 
21 cm 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – cmentarze 
– historia 2. Biografe 
929-052A/Z:94(438) 726 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 14. 1994 (Grudziądz) 
W 100-lecie ”Gazety Grudziądzkiej” (1894- 
1994) ; XIV [czternasty] Grudziądzki Sejmik 
Krajoznawczy ; X [dziesiąta] Sesja 
Popularnonaukowa Koła Miłośników Dziejów 
Grudziądza, Grudziądz – 2 października 1994 r. / pod 
red. Edwina Brzostowskiego [et al. ; aut.: 
Zbigniew Walczak et al.]. – Grudziądz : Wydaw. 
Grudziądzkie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze ; Koło Krajoznawcze PTTK nr 46 
im. I. Żnińskiego ; Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza, 1994 (Grudz. : Epros). – 30 s. : 
pl. ; 21 cm 
Bibliogr. 
1. Gazeta Grudziądzka – historia – 19-20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – edytorstwo – historia 
– 19-20 w. 3. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – 
biografa 
02:929-051A/Z:94(438)”18/19” 727 
GRUDZIĄDZKI SEJMIK 
KRAJOZNAWCZY, 15. 2003 (Grudziądz) 
Krajoznawstwo i turystyka w szkole ; XV 
[piętnasty] Grudziądzki Sejmik Krajoznawczy, 
Grudziądz – 27 listopada 2003 r. / [aut. 
Henryk Stopikowski et al.]. – Grudziądz : 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
Oddział im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi. 
Komisja Krajoznawcza, 2003 ([s. l. : s. n.]). 
– 26 s. ; 21 cm 
1. Szkolnictwo i oświata – turystyka szkolna 
37:796/799(438)”20” 728 
Grudziądzkie Centrum „Caritas” im[ienia] 
Błogosławionej Justyny / oprac. ks. Marek 
Borzyszkowski. – Grudziądz : GC „Caritas”, 
[1999] (Grudz. : Druk. Pararf.). – 
Harmonijka [6] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
organizacje charytatywne – historia – 20 w. 2. Caritas im. 
Błogosławionej Justyny (Grudziądz) – historia – 20 w. 
2:36(438)”19” 729 
102
		

/p0103.djvu

			GRUDZIĄDZKIE DNI KOPERNIKAŃ- 
SKIE, 3 (Grudziądz luty-marzec 1974) 
Dni Kopernikańskie z okazji 501 [pięćset 
pierwszej] rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika oraz 42 [czterdziestej drugiej] rocznicy 
wygłoszenia traktatu ”De aestomatione mo- 
netae” przez Mikołaja Kopernika w 
Grudziądzu / praca zbiorowa. – Grudziądz : Komitet 
Organizacyjny Dni Kopernikańskich, 1974 
(Grudz. : GrZGraf.). – [8] s. ; 23 cm 
1. Kopernik, Mikołaj (1473-1543). De aestimatione 
monetae. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
Dni Kopernikańskie – 20 w. 
33:52(438):94(438)]”19” 730 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 20 
(Grudziądz 1976) 
XX [Dwudzieste] Grudziądzkie Dni 
Techniki październik – listopad – grudzień 1976 / 
Naczelna Organizacja Techniczna. Komitet 
Miejski w Grudziądzu. – Grudziądz : NOT, 
1976 ([Wąbrzeźno] : ZGT-3). – 17, [1] s. ; 
21 cm + Plan Imprez Zakładowych 
Organizowanych z okazji XX Dni Techniki w 
Grudziądzu. – [15] k. podłuż. Jednostr. ; 15 x 22 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 731 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 22 
(Grudziądz 1978) 
XXII [Dwudzieste drugie] Dni Techniki 
w Grudziądzu : program imprez, Grudziądz 
październik – listopad 1978 r. / Naczelna 
Organizacja Techniczna Komitet Miejski w 
Grudziądzu. – Grudziądz : NOT, 1978 
([Wąbrzeźno]: ZGT-3). – [12] s. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 732 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 23 
(Grudziądz 1979) 
XXIII [Dwudzieste trzecie] Dni Techniki 
w Grudziądzu : program imprez, Grudziądz 
listopad 1979 r. / Naczelna Organizacja 
Techniczna. Komitet Miejski w Grudziądzu. 
– Grudziądz : NOT, 1979 ([s l. : s. n.]). – 
[10] s. ; 14 x 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 733 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 24 
(Grudziądz 1980) 
XXIV [Dwudzieste czwarte] Dni Techniki 
w Grudziądzu : program, Grudziądz 
listopad 1980 r. / Naczelna Organizacja 
Techniczna. Komitet Miejski w Grudziądzu. – 
Grudziądz : NOT, 1980 ([s. l. : s. n.]). – [13] s. : 
13 x 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 734 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 25 
(Grudziądz 1981) 
XXV [Dwudzieste piąte] Dni Techniki, 
listopad 1981 / Naczelna Organizacja Techniczna. 
Komitet Miejski w Grudziądzu. – Grudziądz : 
NOT, 1981 ([s. l. : s. n.]). – [2], 15 s. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 735 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 27 
(Grudziądz 1983) 
Elementy pracy i jej taryfkacja : praca = 
złożoność + ciężkość : szkodliwość ; Naczelna 
Organizacja Techniczna ; 27 Dni Techniki, Dom 
Technika w Grudziądzu 28 listopad 1983 / 
Zbigniew Nowacki. – Grudziądz : 
Naczelna Organizacja Techniczna, 1983 (Grudz. : 
NOT). – [2], 40 s. : il. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 40. 
Do użytku służbowego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” *735 
103
		

/p0104.djvu

			GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 28 
(Grudziądz 1984) 
XXVIII [Dwudzieste ósme] Dni Techniki, 
Grudziądz listopad 1984 r. : przemysł 
grudziądzki w 40-leciu PRL [Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej] i rola kadry technicznej 
w modernizacji technologii i rozwoju 
przedsiębiorstw : materiały konferencyjne / 
Naczelna Organizacja Techniczna. Komitet Miejski 
w Grudziądzu. – Grudziądz : NOT, 1984 
(Grudz. : NOT). – 16 s. ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 736 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 30 
(Grudziądz 1986) 
Materiały konferencyjne z okazji XXX 
[trzydziestych] jubileuszowych Dni Techniki 
w Grudziądzu, Grudziądz listopad 1986 r. / 
Naczelna Organizacja Techniczna. Komitet 
Miejski w Grudziądzu. – Grudziądz : NOT, 
1986 (Grudz. : NOT). – [3], 13, [2] s. : faks. ; 
21 cm 
Na okł. tyt.: XXX Grudziądzkie Dni Techniki, listopad 1986. 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 737 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 34 
(Grudziądz 1990) 
Program imprez organizowanych z okazji 
XXXIV [trzydziestych czwartych] Dni 
Techniki w Grudziądzu, [Grudziądz paździe rnik- 
listopad 1990 r.] / [Naczelna Organizacja 
Techniczna. Komitet Miejski w Grudziądzu]. 
– Grudziądz : NOT, 1990 ([s. l. : s. n.]). – [2], 
3, [3] s. : il. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 738 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 35 
(Grudziądz 1991) 
XXXV [trzydzieste piąte] Dni Techniki 
w Grudziądzu, Grudziądz listopad 1991 r. / 
[Naczelna Organizacja Techniczna. Komitet 
Miejski w Grudziądzu]. – Grudziądz : NOT, 
1991 ([s. l. : s. n.]). – 3, [1] s. : il. ; 21 cm 
104 
Opis wg okł. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 739 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 36 
(Grudziądz 1992) 
XXXVI [Trzydzieste szóste] Grudziądzkie 
Dni Techniki, Grudziądz listopad 1992 r. / 
Terenowa Jednostka Organizacyjna Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
[Naczelnej Organizcji Technicznej]. – 
Grudziądz : NOT, 1992 ([s. l. : s. n.]). – [4], 3, 
[5] s. : il. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 740 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 37 
(Grudziądz 1993) 
XXXVII [Trzydzieste siódme] Grudziądzkie 
Dni Techniki, Grudziądz listopad 1993 r. / 
Terenowa Jednostka Organizacyjna 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT [Naczelnej Organizacji Technicznej]. 
– Grudziądz : NOT, 1993 ([s. l. : s. n.]). – 
[2], 4, [1] s. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 741 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 38 
(Grudziądz 1994) 
XXXVIII [Trzydzieste ósme] Grudziądzkie 
Dni Techniki, Grudziądz listopad 1994 r. / 
Terenowa Jednostka Organizacyjna Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
[Naczelnej Organizacji Technicznej]. – 
Grudziądz : NOT – Dom Technika, 1994 ([s. l. : 
s. n.]). – 7 s., [1] k. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 742
		

/p0105.djvu

			GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 41 
(Grudziądz 1997) 
41 [Czterdzieste pierwsze] Grudziądzkie Dni 
Techniki listopad 1997 / Terenowa Jednostka 
Organizacja Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – Grudziądz : NOT, 
1997 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 743 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 42 
(Grudziądz 1998) 
42 [Czterdzieste drugie] Grudziądzkie Dni 
Techniki listopad 1998 / Terenowa Jednostka 
Organizacja Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – Grudziądz : NOT, 
1998 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 744 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 43 
(Grudziądz 1999) 
43 [Czterdzieste trzecie] Grudziądzkie Dni 
Techniki listopad 1999 / Terenowa Jednostka 
Organizacja Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – Grudziądz : NOT, 
1999 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 745 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 44 
(Grudziądz 2000) 
44 [Czterdzieste czwarte] Grudziądzkie Dni 
Techniki listopad 2000 / Terenowa Jednostka 
Organizacja Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – Grudziądz : NOT, 
2000 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20 w. 
62(438)”19” 746 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 45 
(Grudziądz 2001) 
45 [Czterdzieste piąte] Grudziądzkie Dni 
Techniki listopad 2001 / Terenowa Jednostka 
Organizacja Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – Grudziądz : NOT, 
2001 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20-21 w. 
62(438)”20” 747 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 46 
(Grudziądz 2002) 
46 [Czterdzieste szóste] Grudziądzkie Dni 
Techniki listopad 2002 / Terenowa Jednostka 
Organizacyjna Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – Grudziądz : NOT, 
2002 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 20-21 w. 
62(438)”20” *748 
GRUDZIĄDZKIE DNI TECHNIKI, 47 
(Grudziądz 2003) 
47 [Czterdzieste siódme] Grudziądzkie Dni 
Techniki listopad 2003 / Rada Grudziądzka 
Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. – Grudziądz : NOT, 2003 ([s. l. : 
s. n.]). – [12] s. ; 12 cm + err. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) 
2. Grudziądzkie Dni Techniki – historia – 21 w. 
62(438)”20” 748 
Grudziądzkie Fabryki Mebli / praca 
zbiorowa. – Grudziądz : Grudziądzkie Fabryki 
Mebli, [1995] (Laskowice Pom. : DKW). – Teka 
(12 k. : il. kolor.) ; 30 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
meblowy – historia 2. Grudziądzkie Fabryki Mebli – 
historia – 20 w. 
658.1/.5(438)”19” 749 
Grudziądzkie kolekcje numizmatyczne, 
Muzeum w Grudziądzu październik 1978 / 
oprac. Muzeum ; Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne i Numizmtyczne. Oddział w 
Grudziądzu, Grudziądzkie Towarzystwo Kultury. 
– Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1987 (Grudz. : ZGT-3). – Harmonijka 
[10] s. : il. ; 31 cm 
1. Mennictwo – Polska – historia 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – historia – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 750 
105
		

/p0106.djvu

			GRUDZIĄDZKIE SPOTKANIA 
ARTYSTÓW I TEORETYKÓW SZTUKI 
(Grudziądz, 1979) 
Grudziądzkie Spotkania Artystów i 
Teoretyków Sztuki Grudziądz ’79 : [wystawy – Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki w 
Grudziądzu, 16 wrzesień – 1 październik 1979 r., Biuro 
Wystaw Artystycznych w Toruniu, 5 styczeń – 
15 styczeń 1980] / Grudziądzkie Towarzystwo 
Kultury ; Związek Polskich Artystów 
Plastyków. Zarząd Okręgu w Toruniu, aut.: Marceli 
Bacciarelli et al.]. – [Grudziądz : GTK : ZPAP, 
1979] ([s. l. : s. n.]). – Teka [16] s. : il., [4] k. 
złoż. w obwol. : il. ; 14 x 19 cm 
Opis wg okł. 
1. Malarstwo polskie – 20 w. – katalog wystawy 
73/76(438)”19”(084.1) 751 
Grudziądzkie Spotkania Literackie : 
Krzysztof Ćwikliński. – [Grudziądz : Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury ; Biblioteka Miejska ; 
Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, 1989] 
([s. l.] : PSP). – [4] s. : portr. ; 17 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 752 
GUERQUIN, Bohdan 
Zamki w Polsce / Bohdan Guerquin. – 
Warszawa : Arkady, 1974 (Warsz. : ZG DSP). – 
321, [3] s. : il. ; 29 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
Zł 200 
1. Architektura obronna – Polska – ikonografa – 
album 2. Zamki i pałace – Polska – architektura – 
historia 
72:94(438) 753 
GÜNTER, Gregor 
Im Kessel von Graudenz / Gregor Günter. – 
Berlin : Deutscher Militärverlag, 1965 (Dres- 
den : Landesdruckerei). – 63 s. ; 17 cm. – 
(DDR-Reihe “Tatsachen“ ; Bd. 42) 
DDR M 0,50 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia - 20 w. 
3. Niemcy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia – 1939-1945 r. 
94(430):94(438)”1939/1945” 754 
Günter Hanke (NRD) : [katalog 
wystawy] ; Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
w Grudziądzu, wrzesień 1977. – Grudziądz : 
KMPiK, 1977. – [4] k. : il., 1 portr. ; 19 cm 
1. Hanke, Günter (1937- ) – katalog wystawy 
2. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (Grudziądz) 
– wystawy – historia – 20 w. 3. Malarstwo niemieckie – 
20 w. – katalog wystawy 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – wystawy – 1956-1989 r. 
73/76(430)”19”(084.1) 755 
HABER, Aleksandra 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Stanisława Moniuszki / [oprac. 
Aleksandra Haber]. – Grudziądz : Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława 
Moniuszki, [ok. 2000] ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. 
(kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo muzyczne – historia – 20 w. 2. Muzyka – 
nauczanie – historia – 20 w. 3. Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 
78(037):94(438)”19”:929-052A/Z 756 
HABER, Aleksandra 
50 [Pięćdziesiąt] lat Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Grudziądzu (1952-2002) / [tekst 
i oprac. Aleksandra Haber]. – Grudziądz : 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
im. Stanisława Moniuszki, 2002 (Chełmno : 
Druk.). – 69 s.: il. (w tym kolor.) ; 24 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo muzyczne – historia – 20 w. 2. Muzyka – 
nauczanie – historia – 20 w. 3. Państwowa Szkoła Muzyczna 
I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 
78(037):94(438)”19”:929-052A/Z 757 
HAFTKA, Mieczysław (1937 - ) 
Zamki krzyżackie w Polsce : katalog wystawy 
= Burgen des Deutschen Ordens in Polen : 
Ausstellungskatalog / [tekst Mieczysław 
Haftka, tłum. niem. Magdalena I. Sacha]. – 
Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 2002 
(Wąbrzeźno : WZG). – 38 s. : il., mapy ; 21 cm 
Tekst pol., niem. 
ISBN 83-88076-08-6 
1. Krzyżacki, zakon – budownictwo – historia –12- 
20 w. 2. Zamki i pałace – budownictwo – historia – 12- 
20 w. 
72:94(438)”11/19”(084.1) 758 
106
		

/p0107.djvu

			HAFTKA, Mieczysław (1937 - ) 
Zamki krzyżackie w Polsce : szkice z 
dziejów / Mieczysław Haftka. – Malbork : Wy- 
daw. Zamkowe w Malborku ; Płock : Wydaw. 
Consort, 1999 (Płock : Consort). – 352 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 28 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-86206-27-6 
1. Zamki i pałace – budownictwo – historia 12-20 w. 
2. Krzyżacki, zakon – budownictwo – historia – 12- 
20 w. 
72:94(438)”11/19” 759 
Handbuch der Geschichte Ost- und West- 
preußens / hrsg. von Ernst Opgenoorth ; im 
Auftrag der Historischen Kommission für ost- 
und westpreußische Landesforschung. Tl. 4, 
Vom Vertrag von Versailles bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges : 1918-1945. – Lüne- 
burg : Institut Nordostdeustchen Kulturwerk, 
1997. – XXV, 221 s. : mapy ; 25 cm. – (Ein- 
zelschriften der Historischen Kommission für 
Ost- und Westpreußische Landesforschung ; 
Bd. 10) 
Bibliogr. s. 15-23. 
ISBN 3-932267-06-0 
1. Niemcy – historia 2. Polska – historia 
94(430:438) 760 
HANUSZEWSKA, Mieczysława (1929- ) 
Almanach polskich kompozytorów 
współczesnych / Mieczysława Hanuszewska, 
Bogusław Schäfer. – Wyd. nowe. – [Kraków] : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1966. – 163 s. : 
il. ; 20 cm 
1. Muzyka – biografe – Polska – 20 w. 
78:929-052A/Z(438)”19” 761 
HANUSZEWSKA, Mieczysława (1929- ) 
Almanach polskich kompozytorów 
współczesnych / Mieczysława Hanuszewska, 
Bogusław Schäfer. – [Wyd. 3] nowe. – [Kraków] : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982 (Kraków : 
DN 1). – 319, [1] s. : portr. ; 21 cm 
ISBN 83-224-0164-7 
1. Muzyka – biografe – Polska – 20 w. 
78:92-052A/Z(438)”19” 762 
HANUSZEWSKA, Mieczysława (1929- ) 
1000 [Tysiąc] kompozytorów / 
Mieczysława Hanuszewska. – [Wyd. 5 fotoofs.]. – 
Kraków : Wydaw. Muzyczne, 1986 (Krak. : 
DWWLA). – 163, [1] s. : portr. ; 18 cm. – 
(Biblioteczka Słuchacza Koncertowego. Seria 
Wprowadzająca, ISSN 0067-7779 ; t. 3) 
ISBN 83-224-0305-4 
1. Muzyka – biografe 
78:929-052A/Z 763 
HARDT, Ernest (1876-1947) 
Don Hjalmar : Bericht über vier Tage und eine 
Nacht / Ernst Hardt. – [s. l.] : Insel-Verlag, 1946 
(Reutlingen : Emßlin). – 174, [2] s. ; 21 cm 
1. Powieść niemiecka – 20 w. 
821.112.2-3 764 
HAUSER, Przemysław (1942- ) 
Mniejszość niemiecka na Pomorzu w 
okresie międzywojennym / Przemysław Hauser. 
– Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1998. 
– 362 s., [12] s. tabl.: fot., 1 mapa ; 25 cm. – 
Historia / Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu ; ISSN 0554-8217 ; nr 193) 
Bibliogr. s. 340-349. 
ISBN 83-23209-30-8 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Niemcy – ludność – Polska – 1918-1945 r. 3. 
Pomorze Gdańskie – stosunki etniczne – historia – 
zagadnienia – 1918-1945 r. 
94(430):94(438)”1918/1945” 765 
HAUSER, Przemysław (1942- ) 
Mniejszość niemiecka w województwie 
pomorskim w latach 1920-1939 / Przemysław 
Hauser. – Wrocław ; Gdańsk [etc.] : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 290, 
[2] s. : mapy, tabl. ; 21 cm + err. 
Bibliogr. s. 275-281. 
Indeks. 
ISBN 83-04-00321-1 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Niemcy – ludność – Polska – 1918-1939 r. 3. 
Pomorze – ludność – 1918-1939 r. 4. Pomorze 
Gdańskie – stosunki etniczne – historia – zagadnienia – 1918- 
1939 r. 
94(430):94(438)”1918/1939” 766 
107
		

/p0108.djvu

			HAWRANKE, Heinz 
Deutsches Lehrerseminar Graudenz : 1920- 
1929 : Chronik einer auslandsdeutscher 
Lehrerbildungsstätte / Hrsg. von Heinz 
Hawranke und Ernst Widmaier im Auftrage 
des Arbeitsausschusses der Graudenzer 
Seminarvereinigung der Gründungsjahres 
1920. – Ludwigsburg : Graudenzer Vistula- 
Gemeinschaft, 1969. – 144 s. : il., [8] s. tabl. ; 
21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo ponadgimnazjalne – historia- 20 w. 2. 
Szkolnictwo i oświata dorosłych – Polska – historia 1918-1939 r. 
3. Mniejszości narodowe – Polska – szkolnictwo – 
historia 4. Niemcy – ludność – Polska – historia – 20 w. 
5. Deutsches Lehrerseminar (Grudziądz) – historia 
37:94(430:438 ”1918/1939” 767 
Heimat im Herzen : Wir von der Weichsel 
und Warthe / Hrsg. in Zusammenarbeit mit 
Karlheinz Gehrmann und Hanns von Krann- 
bals von Erhard Wittich. – Salzburg : Akade- 
mischer Gemeinschaftsverlag, [1950] (Ried : 
Landesverlag). – 405, [3] s., XXXII s. tabl. : 
il. ; 21 cm 
1. Niemcy – ludność – Polska – historia - 20 w. 
2. Mniejszości narodowe – Polska – historia 3. 
Pamiętniki niemieckie – 20 w. 
94(430):94(438):929-052A/Z 768 
HELING, Reinhold 
Die männliche Bevölkerung in den 48 ländli- 
chen Kirchspielen der Diözesen Rastenburg 
und Kreuzburg im Jahre 1778 nach den Er- 
fassungslisten der Dienstpfichtigen für den 
Bau der Festung Graudenz (EM 83 e Nr. 282) 
/ Reinhold Heling. – Hamburg : Im Selb- 
stverlag des Vereins, 1979 (Wesel : Druck. 
H. Petisch). – [2], XII, 373, [4] s. ; 21 cm. 
– (Sonderforschung des Vereins für Familien- 
forschung in Ost- und Westpreussen e. V. ; 
Nr. 41, ISSN 0505-2734) 
Bibliogr. – Indeksy. 
1. Twierdza Grudziądz – budowa – historia 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – architektura obronna 
niemiecka – historia 3. Niemcy – pańszczyzna – 
historia – 18 w. 
72:94(430):94(438)”17” 769 
108 
HERTEL, Margit 
Człowiek i krajobraz niemieckiego wybrzeża 
bałtyckiego w malarstwie i grafce od XVIII 
wieku do naszych dni ze zbiorów Muzeum 
Kulturalno-Historycznego w Stralsundzie, 
Państwowe Muzeum w Grudziądzu lipiec – 
sierpień 1962 / [oprac. katalogu Margit Hertel; 
przekł. Marian Tuszyński]. – [Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1962] (Grudz. : 
GrZGraf.). – 58 s., [46] s. tabl.: il. ; 20 cm 
Zł 8 
1. Malarstwo i grafka niemiecka – 18-20 w. 2. 
Muzeum Kulturalno-Historyczne (Stralsund ; Niemcy) 
– zbiory – katalog wystawy 3. Muzeum (Grudziądz) 
– wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(430)A/Z”17/19”(084.1) 770 
HIEKISCH-PICARD, Sepp 
Woldemar Winkler : Malerei – Graphik – 
Skulptur = malarstwo – grafka – rzeźba ; 
Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz 
październik – listopad 1998 / aut. tekstu Sepp Hie- 
kisch-Picard, tłum. z niem. Ursula Seyfahrt. 
– Grudziadz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1998 (Toruń : ZP ”Drukpol”). – [47] s. : 
il. (w tym kolor.) ; 26 cm 
Tekst pol., niem. 
ISBN 83-908767-7-9 
1. Winkler, Woldemar (1902-2004) – twórczość 
– katalog wystawy 2. Malarstwo – Niemcy – 
historia – 20 w. 3. Grafka – Niemcy – historia – 20 w. 
4. Rzeźba – Niemcy – historia – 20 w. 5. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 
historia – 20 w. 
73/76(430)A/Z”19”(084.1) 771 
HINZ, Feliks (1917-1999) 
Wiersze : poezje wybrane / Feliks Hinz. – 
Grudziądz : [s. n.], 2001 ([s. l. : s. n.]). – 65 s. : 
portr. ; 21 cm 
1. Poezja polska –20-21 w. 
821.162.1-1 772 
HINZ, Feliks (1917-1999) 
Złote myśli / Feliks Hinz. – Grudziądz : [s. n.], 
2001 ([s. l. : s. n.]).- 32 s. : il. ; 15 cm 
ISBN 83-903686-4-1 
1. Poezja polska – 20-21 w. 
821.162.1-1 773
		

/p0109.djvu

			HINZ, Janusz (1960- ) 
Bibliografa toruńskich druków szkolnych 
tzw. Torunensii scholasticae w zbiorach 
dawnej Biblioteki Gimnazjum 
Akademickiego w Toruniu obecnie w Książnicy Miejskiej 
w Toruniu / Janusz Hinz. – Grudziądz : 
Biblioteka Zespołu Szkół Medycznych, 2001 
([s. l. : s. n.]). – 161 s. ; 21 cm 
ISBN 83-906734-7-9 
1. Gimnazjum Akademickie (Toruń) – 
wydawnictwa – bibliografa 2. Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika (Toruń) 
– zbiory – katalog 3. Dokumenty życia społecznego 
– Polska – 16-18 w. 4. Prace dyplomowe – Polska 
– 16-18 w. – bibliografa 5. Wypracowania szkolne – 
Polska – 16-18 w. – bibliografa 6. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie) – bibliotekarstwo – zbiory – katalog 7. 
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i 
oświata 
371.27:378.22](438)”15/17”:012A/Z:017.1 
/.2(438) 774 
HINZ, Janusz (1960- ) 
Grudziądzkie podziemne wydawnictwa ciągłe 
z lat 1976-1990 w zbiorach Biblioteki 
Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu 
oraz w uzupełnieniu do polskiej bibliografi 
narodowej / Janusz Hinz. – [S. l. : s. n., 2003] 
([Wąbrzeźno : WZG]). – S. [243]-248 ; 21 cm 
Nadbitka z Rocznika Grudziądzkiego, T. XV, 
Grudziądz, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w 
Grudziądzu ; Muzeum w Grudziądzu, 2003. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wydawnictwa ciągłe nielegalne – 1956-1989 r. – bibliografa 
2. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1956-1989 r. – 
bibliografa 
015(438)”1956/1989” 775 
HINZ, Janusz (1960- ) 
Stanisław Dunin-Borkowski (1782-1850) : 
życie i dzieło / Janusz Hinz. – Grudziądz : 
Biblioteka Zespołu Szkół Medycznych, 1997 
(Grudz. : ZSM). – 17, [2] s. ; 21 cm 
Bibliogr. s. [19]. 
ISBN 83-906734-1-X : zł 3,50 
1. Bibliotekarstwo – biografe – Polska – 19 w. 
2. Dunin-Borkowski, Stanisław (1782-1850) – biografa 
3. Geologia – biografa – Polska – 19 w. 
02+551.1/.4:929A/Z](438)”18” 776 
Historia komunikacji tramwajowej 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu 
/ [oprac. zespół Włodzimierz Tesz, Krzysztof 
Załęski]. – Grudziądz : Miejski Zakład 
Komunikacji, 1999 ([s. l. : s. n.]). – 24 s. : il. ; 
21 cm 
Na okł. podtyt.: MZK Grudziądz : 100 lat tramwaju 
Elektrycznego 1899-1999, Grudziądz kwiecień 1999. 
Oprac. na podst. Monografi Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Grudziądzu. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – transport 
publiczny – historia – 19-20 w. 2. Tramwaj – historia – 
Polska – 19-20 w. 
658.1/.5:94(430):94(438)”18/19” 777 
Historia Oddziałów Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego w Grudziądzu : 
wypisy z ”Rocznika Grudziądzkiego” : W 80- 
lecie utworzenia Oddziału PTK w 
Grudziądzu 19.11.2002 r. / [przygot do druku 
Tadeusz Rauchfeisz ; aut.: Józef Błachnio et al.]. 
– Grudziądz : PTTK, 2002 ([s. l. : s. n.]). – 
[38] s. : il. ; 21 cm 
1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – historia – 
20-21 w. 2. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze – historia – 20-21 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – turystyka – organizacje – historia 
– 20-21 w. 
32:799(438)”19/20”:929-051A/Z 778 
Historia Polski. T. 4, 1918-1939. Cz. 1, 
Rozdz. I-XIII (1918-1926) / oprac. 
zbiorowe ; red. Tadeusz Manteufel ; Polska 
Akademia Nauk. Instytut Historii ; [t. 4 cz. 1] oprac. 
Andrzej Ajnenkiel [et al.] ; red. Leon Grosfeld 
i Henryk Zieliński. – Warszawa : Państwowe 
Wydaw. Naukowe, 1969 (Łódź : ŁDD). – 
527, [1] s. : il. ; 25 cm 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 
94(438)”1918/1939” 779 
Historia Pomorza. Tom 1 do roku 1466, 
Cz. 1 / pod red. Gerarda Labudy, oprac. 
Marian Biskup [et al.]. – Poznań : Wydaw. 
Poznańskie, 1969 (Poznań : ZG M. Kasprzaka). 
– 819, [1] s. : il., [1] k. podłuż. : mapa 
(kolor.) ; 25 cm. – (Historia Pomorza) 
109
		

/p0110.djvu

			Zł 220 (cz. 1 i 2) 
1. Pomorze – Polska – historia – do 15 w. 
94(438)”.../14” 780 
Historia Pomorza. Tom 1 do roku 1466, 
Cz. 1 / pod red. Gerarda Labudy, oprac. 
Marian Biskup [et al.]. – Wyd. 2 uzup. – Poznań : 
Wydaw. Poznańskie, 1972 (Bydgoszcz : ZG 
PZWS). – 819, [1] s. : il., mapki, [1] s. po- 
dłuż. : mapa ; 25 cm. – (Historia Pomorza) 
Bibliogr. 
Indeksy. 
Zł 200 (cz. 1 i 2) 
1. Pomorze – Polska – historia – do 15 w. 
94(438)”.../14” 781 
Historia Pomorza. Tom 1 do roku 1466, 
Cz. 2 / pod red. Gerarda Labudy, oprac. 
Kazimierz Ślaski, Benedykt Zientara, Władysław 
Chojnacki. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 
1969 (Poznań : ZG M. Kasprzaka). – 501, 
[2] s. : il., [5] s. złoż. : mapy, il. (w tym 
kolor.) ; 25 cm + err. – (Historia Pomorza) 
Bibliogr. s. 330-408. 
Indeksy. 
Zł 220 (cz. 1 i 2) 
1. Pomorze – Polska – historia – do 15 w. 
94(438)”.../14” 782 
Historia Pomorza. Tom 1 do roku 1466, 
Cz. 2 / pod red. Gerarda Labudy, oprac. 
Kazimierz Ślaski, Benedykt Zientara, bibliogra- 
fe przygot. Władysław Chojnacki. – Wyd. 2 
uzup. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1972 
(Bydgoszcz : ZG PZWS). – 505, [3] s. : il., 
mapki, [2] s. podłuż: il., mapa (kolor.) ; 
25 cm. – (Historia Pomorza) + Drzewo 
genealogiczne książąt pomorskich zachodniego 
wybrzeża oraz Drzewo genealogiczne książąt 
pomorskich Pomorza Wschodniego 
Bibliogr. 
Indeksy. 
Zł 220 (cz. 1 i 2) 
1. Pomorze – Polska – historia – do 15 w. 
94(438)”.../14” 783 
110 
Historia Pomorza : opracowanie zbiorowe. 
T. 2, Do roku 1815. Cz. 2, (Pomorze 
Wschodnie w latach 1657-1815) / pod red. i ze 
wstępem Gerarda Labudy ; oprac. Edward Cieślak, 
Jerzy Wojtowicz, Władysław Zajewski ; przy 
współudz. Władysława Chojnackiego [et al.]. 
– Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1984 
(Poznań : ZG im. Kasprzaka). – 855, [1] s. : il., 
faks., mapy, portr. ; 24 cm 
ISBN 83-21003-99-0 
1. Pomorze – 17-19 w. 
94(438):94(430)”.../18” 784 
Historia Pomorza. T. 2, Do roku 1815. Cz. 3, 
Pomorze Zachodnie w latach 1648-1815 / pod 
red. Gerarda Labudy ; oprac. Zygmunt Szult- 
ka i Henryk Lesiński ; przy współudz. 
Dariusza Łukasiewicza i Alfreda Wielopolskiego ; 
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. 
Tadeusza Manteufa. – Poznań : Wydaw. 
Poznańskie, 2003. – 1106, [1] s. : il., faks., fot., 
mapy, pl., portr., rys., tab. ; 25 cm + err. 
Na str. przytyt.: opracowanie zbiorowe pod red. 
Gerarda Labudy. – Spis treści także niem. 
Indeksy. 
ISBN 83-7171-187-8 (t. 2 cz. 3) 
1. Pomorze Zachodnie – 17-19 w. 
94(438).04/.07A/Z 785 
Historia Pomorza. To m 3 (1815-1850), Cz. 1 : 
gospodarka, społeczeństwo, ustrój / pod red. 
i ze wstępem Gerarda Labudy ; oprac. 
Stanisław Salmonowicz, Kazimierz Ślaski, 
Bogdan Wachowiak ; Zakład Historii Pomorza 
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. 
– Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 1993 (Poznań : PDN). – 441, [2] s. ; 
24 cm 
ISBN 83-7063-061-8 
1. Pomorze – Polska – historia – 19 w. 
94(438)”18” 786 
Historia Pomorza. Tom 3 (1815-1850), Cz. 2, 
Zagadnienia polityczne, narodowościowe i 
wyzna niowe / pod red. Gerarda Labudy ; oprac. 
Janusz Jasiński ; przy współudz. Zygmunta 
Szultki. – Poznań : Wydaw. Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1996 (Poznań : 
PDN). – 370, [1] s., [46 s. tabl., [4] k. tabl. : 
il., faks., fot., mapy (w tym kolor.), portr. ; 
24 cm
		

/p0111.djvu

			ISBN 83-70631-54-1 
1. Pomorze – Polska – historia – 19 w. 
94(438)”18” 787 
Historia Pomorza. Tom 3 (1815-1850), Cz. 3 
(1815-1850) : kultura artystyczna i umysłowa 
/ pod red. Gerarda Labudy ; oprac. Bogusław 
Mansfeld [et al.]. – Poznań : Wydaw. 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001 
(Poznań : PDN). – 268, [4] s. : il. ; 24 cm 
ISBN 83-7063-326-9 
1. Pomorze – Polska – historia – 19 w. 
94(438)”18” 788 
Historia Pomorza. T. 4, (1850-1918). Cz. 1, 
Ustrój, gospodarka, społeczeństwo / oprac. 
Stanisław Salmonowicz [et al.] ; pod red. 
Stanisława Salmonowicza ; Instytut Historii 
Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu, Uniwersytet Szczeciński. – Toruń : 
Wydaw. TN, 2000. – 501 s., [4] s. tabl., [8] k. 
tabl. : il., mapy ; 25 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-87639-35-4 
1. Pomorze – historia – 19-20 w. 2. Polska 
Akademia Nauk. Instytut Historii 3. Towarzystwo Naukowe 
(Toruń) 4. Uniwersytet Szczeciński 
94(438):94(430)”18/19” 789 
Historia Pomorza. T. 4, (1850-1918). Cz. 2, 
Polityka i kultura / oprac. Józef Borzyszkowski 
[et al.] ; pod red. Stanisława Salmonowicza ; 
Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. 
Tadeusza Manteufa [et al.]. – Toruń : Wy- 
daw. TN, 2002. – 568 s., [19] s. tabl. : il. ; 
25 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-87639-46-X 
1. Pomorze – historia – 19-20 w. 2. Polska 
Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteufa 
94(438):94(430)”18/19” 790 
Historia, wartości, kultura – przeszkoda czy 
pomost do zjednoczonej Europy? : ”XI 
Konferencja Majowa Fundacji ”Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 9-11 maja 
1997 / [red. Ev Carr-de Avelon, Teo Mech- 
tenberg]. – Wrocław : Wydaw. Fundacji 
“Krzyżowa”, 1998. – 59 s. ; 21 cm 
1. Integracja europejska – kultura – materiały 
konferencyjne 2. Europa – kultura – materiały 
konferencyjne 
94(4)::008:327.39](061) 791 
Historische Pläne und Grundrisse von Städ- 
ten und Ortschaften in Polen : Ein deutsch- 
polnischer Katalog / Hrsg. von Antonius 
Jammers, bearb. von Egon Klemp ; Staatsbi- 
bliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. 
– Wiesbaden : Harrasowitz Verlag, 2000. – 
XXIV, 497 s., [96] s. tabl. : fot, [6] map złoż. ; 
25 cm 
ISBN 3-447-04332-6 : EUR 74, sFr 125 
1. Polska – mapy i plany 2. Niemcy – zbiory 
biblioteczne – katalog 3. Staatsbibliothek (Berlin) – 
bibliotekarstwo – zbiory – katalog 4. Biblioteka Jagiellońska 
(Kraków) – bibliotekarstwo – zbiory – katalog 5. 
Biblioteka Uniwersytecka (Wrocław) – bibliotekarstwo – 
zbiory – katalog 6. Biblioteka Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich (Wrocław) – bibliotekarstwo – zbiory 
– katalog 
015:912(438:430) 792 
Hotel ”Energetyk” / [oprac. zbiorowe]. – 
Grudziądz : Hotel ”Energetyk”, [2004] ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [6] s. : fot. (kolor.), 
mapka ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – hotele – 
informator 
913(438)A/Z 793 
Hotel Restauracja ”RAD” / [oprac. zbiorowe]. 
– [Grudziądz : Hotel i Restauracja ”RAD”, 
2004] ([s. l. : s. n.)]. – Harmonijka [7] s. : fot. 
kolor. ; 21 cm 
Tekst równol. pol., ang., niem. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – hotele – 
informator 
913(438)A/Z 794 
HUBIAK, Piotr 
Belina i jego ułani / Piotr Hubiak ; oprac. not 
biogr. Kamil Stapan ; wybór il. Adam Roliń- 
ski. – Kraków : Fundacja CDCN : „Księgarnia 
Akademicka”, 2003. – 226, [2] s.: il. ; 25 cm. 
– (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego ; t. 17) 
111
		

/p0112.djvu

			Bibliogr. Indeks. 
ISBN 83-7188-475-3 („Księgarnia Akademicka”) 
1. Prażmowski-Belina, Władysław Zygmunt (1888- 
1938) – biografa 2. Legiony Polskie (1914-1917). 
1 Pułk Ułanów 3. Kawaleria – biografe – Polska – 
1901-1939 r. 4. Ofcerowie – biografe – Polska – 
1901-1939 r. 
357.1(438)”1901/1939”:94(438).078/.081:9 
29-052 A/Z 795 
HYDROGEOFORUM KRAJOWA 
KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA. 
1979 (Grudziądz) 
Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna : 
Eksploatacja i tendencje rozwojowe pomp 
głębinowych w aspekcie wymagań 
producenta i użytkownika, Hydrogeoforum ’79, 
Grudziądz – Dom Technika NOT [Naczelnej 
Organizacji Technicznej] 12 – 13 września 
1979 r[oku] / [pod red. Zbigniewa Nestoruka 
et al.]. – Grudziądz : NOT. Komitet Miejski 
w Grudziądzu ; Koło Zakładowe SIMP przy 
Pomorskiej Odlewni i Emalierni w 
Grudziądzu ; Pomorska Odlewnia i Emaliernia w 
Grudziądzu, 1979 ([s. l. : s. n.]). – [4], 122 s. : 
rys. ; 21 cm 
1. Pompy głębinowe – materiały konferencyjne 
621.61/.69(438)”19” *795 
Ikonografa nowożytnej sztuki kościelnej 
w Polsce. [1], Nowy testament. T. 1, Maryja 
matka Chrystusa / pod red. Janusza St[anisła- 
wa] Pasierba ; Małgorzata Biernakca [et al.]. 
– Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 
1987 (Cieszyn : CDW). – 165, [1] s., [120] s. 
tabl.: faks., fot. ; 24 cm 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – ikonografa 
– Polska – 16-18 w. 2. Ikonografa chrześcijańska – 
historia – Polska – 16-18 w. 
73/76.046.3(438)”15/17”(02.025.2) 796 
Ikonografa nowożytnej sztuki kościelnej 
w Polsce. [1], Nowy testament. T. 2, 
Maryja orędowniczka wiernych / pod red. Janusza 
St[anisława] Pasierba ; [aut. cz. 2] Krystyna 
S. Moisan, Beata Szafraniec. – Warszawa : 
Akademia Teologii Katolickiej, 1987 
(Cieszyn : CDW). – 170, [1] s., [95] s. tabl. : faks., 
fot. ; 24 cm 
Rés., Zsfg. 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – ikonografa 
– Polska – 16-18 w. 2. Ikonografa chrześcijańska – 
historia – Polska – 16-18 w. 
73/76.046.3(438)”15/17”(02.025.2) 797 
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 
JUNIORÓW W BOKSIE, 7. 2000 
(Grudziądz) 
VII [Siódme] Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Boksie, Grudziądz 22-26.03.2000 r., 
miejsce zawodów Hala MKS ”Start” ul. 
Konarskiego 36 / [tekst i oprac. Kazimierz Kiczyński 
; Polski Związek Bokserski ; 
Kujawsko-Pomorski Związek Bokserski ; Miejski Klub 
Sportowy ”Start” w Grudziądzu. – Grudziądz : Wy- 
daw. Komitet Organizacyjny Indywidualnych 
Mistrzostw Polski Juniorów w Boksie, 2000 
([s. l. : s. n.]). – 52 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – sport – 
historia – 20 w. 2. Boks – Polska – historia – 20 w. 
796(438)”19” 798 
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA 
POLSKI SENIORÓW W LEKKIEJ 
ATLETYCE, 62. 1986 (Grudziądz) 
62 [Sześćdziesiąte drugie] Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce 
na rok 1986 : program ; Stadion Centralny 
im. Bronisława Malinowskiego, Al. Wojska 
Polskiego, Grudziądz 27-29.06.1986 r. / 
Organizatorzy Polski Związek Lekkiej 
Atletyki Warszawa ; Komitet Organizacyjny 
Grudziądz. – Grudziądz : Stadion Centralny, 1986 
(Grudz. : GrZGraf.). – 33 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – sport – 
historia – 20 w. 
796(438)”19” 799 
Informator branżowy województwa 
pomorskiego : vademecum spółdzielcy, kupca, 
rzemieślnika i przemysłowca / [oprac. zbiorowe]. 
– Toruń : Nakł. Spółdz. Wydaw. ”Wiedza”, 
1948 (Toruń : DT). – 384, [4] s. : il., mapy ; 
21 cm 
112
		

/p0113.djvu

			1. Pomorskie, województwo – Polska – historia – 
1945-1956 r. 
00:66/68:94(438)”1945/1956” 800 
Informator jubileuszowy z okazji 10-lecia 
działalności Domu Technika w Grudziądzu 
27 maja 1977 – 27 maja 1987 / Naczelna 
Organizacja Techniczna, Komitet Miejski w 
Grudziądzu. – Grudziądz : NOT, 1987 (Grudz. : 
NOT). – 49, [2] s. : il. ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 801 
Informator jubileuszowy X [dziesiątego] Dnia 
Technika w Grudziądzu / Naczelna 
Organizacja Techniczna. Oddział Rejonowy w 
Grudziądzu. – Grudziądz : NOT, 1966 (Grudz. : 
Gr. Z. Graf.). – 59, [1] s. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 802 
Informator o formach doskonalenia 
nauczycieli w II [drugim] semestrze roku szkolnego 
2002/2003 / [oprac. Ewa Herman-Nogow- 
ska] ; Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa 
Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. – 
Grudziądz : Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
[2002] ([s. l. : s. n.]). – 29 s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – oświata 
i szkolnictwo 2. Nauczyciele – szkolenia – informator 
37(438)”20” 803 
Informator o formach doskonalenia 
nauczycieli w roku szkolnym 2003/2004 / [oprac. 
Ewa Herman-Nogowska, Krzysztof Wysocki]. 
– Grudziądz : Centrum Kształcenia 
Ustawicznego. Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa 
Zawodowego Nauczycieli, 2003 (Grudz. : Druk. 
Parafalna). – 111 s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – oświata 
i szkolnictwo 2. Nauczyciele – szkolenia – informator 
37(438)”20” 804 
Informator o formach doskonalenia 
nauczycieli w roku szkolnym 2004/2005 / [oprac. 
Ewa Herman-Nogowska, Krzysztof 
Wysocki] ; Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa 
Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu. – 
[Grudziądz : CKU ; ODiDZN, 2004] (Grudz. : 
Druk. Paraf.). – 127 s. ; 21 cm 
Na okł. dopisek: Nr 3. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – oświata 
i szkolnictwo 2. Nauczyciele – szkolenia – informator 
37(438)”20” *804 
Informator z działalności, Grudziądz wrzesień 
1983 roku / Naczelna Organizacja Techniczna, 
Komitet Miejski w Grudziądzu. – Grudziądz : 
NOT, 1983 (Grudz. : NOT). – 15 s. ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 805 
Informator z działalności / Naczelna 
Organizacja Techniczna, Komitet Miejski w 
Grudziądzu. – Grudziądz : NOT, 1986 (Grudz. : 
NOT). – [2], 16, [2] s. ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 806 
Informator I Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Towarzyskiego w kl[asie] A, B, C o puchar 
Prezydenta miasta Grudziądza, Grudziądz 
6-7 maj 1978 / [oprac. zbiorowe]. – 
Grudziądz : Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego 
”Chasse”, 1978 ([s. l. : s. n.]). – [14] s. ; 21 cm 
1. Ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego 
(Grudziądz) 
791:792:193(438)”19” 807 
INGLOT, Stefan 
Kolonizacja wewnętrzna a napływ Niemców do 
Polski od XVI-XVIII w[ieku] / Stefan Inglot ; 
Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górnicza 
w Krakowie. – Kraków : Polski Związek 
Zachodni. Okręg Małopolska, 1945 (Wrocław : ZG WK 
PPS). – 68, [4] s. ; 14 cm. – (Kurs 
Naukowo-Informacyjny o Ziemiach Zachodnich ; nr 22) 
113
		

/p0114.djvu

			1. Polska – historia – 16-18 w. 2. Mniejszości 
narodowe – Polska – 16-18 w. 3. Niemcy – ludność – 
a Polska 
94(430):94(438)]”15/17” 808 
Inteligencja polska pod zaborami : studia / 
pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis ; Polska 
Akademia Nauk. Instytut Historii. – 
Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1979. – 325, 
[3] s. : tab., 2 wykr. ; 25 cm 
ISBN 83-01-00217-4 
1. Inteligencja (socjol.) – Polska – 19-20 w. 
929-052A/Z(438)”18/19”(091) 809 
Inteligencja polska XIX i XX wieku : studia. 
[T. 2 – 4] / pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis ; 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – 
Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1981- 
1985. – 3 wol. (322 ; 267 ; 369) s. : 1 mapa ; 
24 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-01-04447-7 (całość) 
ISBN 83-01-02351-1 (t. 2) 
ISBN 83-01-04448-9 (t. 3) 
ISBN 83-01-05700-9 (t. 4) 
1. Inteligencja (socjol.) – Polska – 19-20 w. 
929-052A/Z(438)”18/19”(091) 810 
Inteligencja polska XIX i XX wieku : studia. 
[T. 6] / pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis ; 
Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – 
Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1991. 
– 301, [2] s. ; 24 cm 
Indeksy. – Rés., rez. 
ISBN 83-01-04447-7 (całość) 
ISBN 83-01-10481-3 (t. 6) 
1. Inteligencja (socjol.) – Polska – 19-20 w. 
929-052A/Z(438)”18/19”(091) 811 
Intensywna hodowla pstrągów a środowisko 
wodne / pod red. K[rzysztofa] 
Korzeniewskiego ; [aut.: K. Korzeniewski et al.] ; Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : 
WSP, 1981 (Słupsk : WSP). – 104, [1] s., 
[45] k. tabl. : mapy, tab., wykr. ; 21 cm. – 
(Z Instytutu Biologii ; 73) 
Bibliogr. s. 93-104. – Sum. 
1. Pstrągi – hodowla – badanie 2. Woda – higiena 
– badanie 
693.3:614.7 812 
INTERNATIONAL MEMORIAL 
BRONISŁAW MALINOWSKI, 5. 1986 
(Grudziądz) 
International V Memoriał Bronisław 
Malinowski, Grudziądz Stade GKS ”Olimpia“ 
Tuesday 3 June 1986 / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz : Polish Track & Field Association, 
1986 ([s. l. : s. n.]). – [4] s. : il. ; 22 cm 
Tekst w jęz. ang. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – sport – 
historia – 20 w. 
796(438)”19” 813 
Inwentarz Aktów Sejmikowych Prus 
Królewskich (1600-1764) = Inventiarum Actorum 
Convitualium Terrarum Prussiae (1600-1764) 
/ wydał Karol Górski. – Toruń : Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, 1950 (Toruń : ZG). – 
XXXIII, 250 s. ; 25 cm. – (Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu ; Fontes 34) 
Tekst. pol., łac. 
1. Prusy Królewskie – sejmiki – akta – 17-18 w. 
2. Prusy Królewskie – historia – 17-18 w. 3. Polska – 
historia – 17-18 w. 
94(430):94(438)”16/17” 814 
Inwentarz Aktów Sejmikowych Prus 
Królewskich (1600-1764) / wydał Karol Górski. 
– Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 
1950 (Toruń : ZG). – S. 249-502 ; 25 cm. 
– (Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; Fon- 
tes 34) 
Tekst. pol., łac. 
1. Prusy Królewskie – sejmiki – akta – 17-18 w. 
2. Prusy Królewskie – historia – 17-18 w. 3. Polska – 
historia – 17-18 w. 
94(430):94(438)”16/17” 815 
Inwentarz Starostwa Grudziądzkiego z r[oku] 
1603 oraz rejestr dochodów z lat 1601-1603 
/ wydał Stefan Cackowski. – Grudziądz : 
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział ; 
[Warszawa : Państw. Wydaw. Rolnicze i 
Leśne], 1965 (Grudz.: GZG). – XXI,87, [1] s. : 
il. mapy ; 25 cm 
Indeksy. 
Zł 25 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Starostwo Powiatowe (Grudziądz) – inwentarz 
94(438)”17” 816 
114
		

/p0115.djvu

			Inwentarz Starostwa Grudziądzkiego z r[oku] 
1739 / wydał Adam Wolnikowski. – Grudziądz : 
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział ; 
[Warszawa : Państw. Wydaw. Rolnicze i Leśne], 
1963 (Grudz.: GZG). – XV,100, [1] s. ; [11] s. 
tabl. : il., [1] s. podłuż. : mapa ; 24 cm 
Indeksy. 
Zł 25 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Starostwo Powiatowe (Grudziądz) – inwentarz 
94(438)”17” 817 
ISAAC, Henricus (1450?-1517) 
Missa Presulum ephebeatum / Heinrich Isaac ; 
k vydání připravil a studii napsal Martin Ho- 
ryna. [Partytura]. – Praha : Národni knihovna 
České republiky, 2002. – XXXII, [2], 31, [2] s. : 
faks., nuty ; 29 cm. – (Fontes Musicae ; 1) 
ISBN 80-705040-2-1 
1. Msza (muz.) – 15-16 w. – partytura 2. 
Muzyka niderlandzka – 15-16 w. 3. Horyna, Martin. Red. 
4. Piotr z Grudziądza (ca 1400-ca 1480). Presulum 
ephebeatum 
78.089”14/15” 818 
JABŁOŃSKA, Zenona (1932- ) 
“Gazeta Grudziądzka” a walka o język polski 
w zaborze pruskim / Zenona Jabłońska. – 
Grudziądz : [Wydaw. Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza], 2004 ([s. l. : s. n.]). – [2], 12, 
[2] s. : 21 cm. – (Biblioteczka 110-lecia ”Ga- 
zety Grudziądzkiej” (1894-2004) ; Tomik 6) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) 3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – 
edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
6. Język polski – historia – 20 w. 7. Ogólne 
zagadnienia językoznawstwa i literatury 
02:655+659:80/81:94(438):929-051A/Z] 
(430:438) ”18/19” 819 
JABŁOŃSKA, Zenona (1932- ) 
Literatura piękna w ”Gościu Świątecznym” 
dodatku do ”Gazety Grudziądzkiej” (1903-1918) 
/ Zenona Jabłońska. – Grudziądz : [Wydaw. 
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza], 2004 
([s. l. : s. n.]). – [2], 8, [2] s. ; 21 cm. – 
(Biblioteczka 110-lecia ”Gazety Grudziądzkiej” 
(1894-2004) ; tomik 7) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) 3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – 
edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
6. Literatura piękna 
02:655+659:82-1/-9:94(438):929-051A/Z] 
(430: 438)”18/19” 820 
JACOBI, Hans (1913- ) 
Die Ausgrabungsergebnisse der Deutschorden- 
burgen Graudenz und Roggenhausen : Ein Be- 
itrag zur baugeschichtlichen Entwicklungen der 
Ordensburgen / Hans Jacobi, bearbeitet und 
mit einem Nachwort versehen von Udo 
Arnold. – Braubach : Deutsche Burgenvereinigung 
e. V., 1996 (Printed in Germany). – X, 150 s. : 
fot., pl. ; 30 cm. – (Veröfentlichungen aus dem 
Projektbereich Ostdeutsche Landesgeschichte 
an der Universität Bonn ; H. 12) (Veröfentli- 
chungen der Deutsche Burgenverein : Reihe A, 
Forschungen ; Bd. 3) 
Tekst niem., pol. 
ISBN 3-927558-02-8 
1. Krzyżacki, zakon – historia – 12-20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 12-20 w. 
3. Rogóźno (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 12-20 w. 
4. Niemcy – architektura – historia – 12-20 w. 5. 
Polska – architektura – historia – 12-20 w. 6. Zamki i 
pałace – budownictwo – historia 7. Archeologia – historia 
– 20 w. 8. Krzyżacki, zakon – zamki – architektura 
9. Zamki i pałace – Polska – historia 
72:94(438):94(430)”11/19” 821 
JAKIMOWICZ, Irena (1922-1999) 
Józef Gielniak : 1 tablica kolorowa, 48 tablic 
i reprodukcji czarno-białych / Irena 
Jakimowicz. – Warszawa : Wydaw. Arkady, 1982. – 
14 s., [58] s. tabl. : il. ; 28 cm. – (W kręgu 
sztuki) 
ISBN 83-213-2974-8 
1. Gielniak, Józef (1932-1977) – rysunek i grafka 
2. Grafka polska – historia – 20 w. 3. Rysunek – 
Polska – historia – 20 w. 
741/744.04(438)”19”(084.11) 
[Józef Gielniak mieszkał i tworzył m.in. w 
Grudziądzu]. 
822 
115
		

/p0116.djvu

			JAKÓBCZYK, Witold (1909-1986) 
Towarzystwo Czytelni Ludowych 1880-1939 
/ Witold Jakóbczyk. – Poznań : Krajowa 
Agencja Wydaw., 1982 (Poznań : PZG im. M. K.). 
– 34, [2] s., [4] s. tabl. : il. ; 22 cm. – (Z 
Dziejów Wielkopolski) 
Zł 65 
1. Towarzystwo Czytelni Ludowych 2. 
Bibliotekarstwo powszechne – Polska – 20 w. 3. Praca kulturalno- 
oświatowa – organizacje – historia – Polska – 19-20 w. 
02:94(438)”18/19”(091) 823 
JAMKA, Rudolf 
Pomorze w czasach przedhistorycznych : 5 
mapek / Rudolf Jamka ; Uniwersytet Jagielloński 
i Akademia Górnicza w Krakowie. – 
Kraków : Polski Związek Zachodni. 
Wojewódzki Zarząd Okręgowy, 1945 (Wrocław : Druk. 
”Wiedzy”). – 15 s., [5] k. : mapy ; 14 cm. – 
(Kurs Naukowo-Informacyjny o Ziemiach 
Zachodnich ; nr 10) 
1. Pomorze – historia 2. Polska – historia 3. 
Niemcy – historia 
94(430):94(438) 824 
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005) 
Jan Paweł II o Matce Bożej (1978-1998). 
[T.] 1, Encyklika Redemptoris Mater, 
fragmenty Encyklik, Adhortacji, Listów 
apostolskich / red. naukowa Andrzej Szostek ; oprac. 
Maria Filipiak. – Warszawa : Wydaw. Księży 
Marianów, 1998 (Olsztyn : OZG). – 223, 
[1] s. ; 21 cm. – (Jan Paweł II) 
Bibliogr. s. 163-210. 
ISBN 83-7119-220-7 (t. 1) 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – teologia – 
katolicyzm 2. Adhortacje apostolskie – od 1965 r. 3. 
Encykliki – od 1965 r. 4. Listy apostolskie – od 1965 r. 
232.931:264](044.6) 825 
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005) 
Jan Paweł II o Matce Bożej (1978-1998). 
[T.] 2, Homilie i przemówienia / red. 
naukowa Andrzej Szostek ; oprac. Maria Filipiak. – 
Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 1998 
(Olsztyn : OZG). – 306, [1] s. ; 21 cm. – (Jan 
Paweł II) 
116 
ISBN 83-7119-227-4 (t. 2) 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – katolicyzm 
2. Kazania – katolicyzm – 20 w. 3. Mowy polskie – od 
1944 r. 
252:232.931 826 
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005) 
Jan Paweł II o Matce Bożej (1978-1998). 
[T.] 3, Homilie i przemówienia / red. 
naukowa Andrzej Szostek ; oprac. Maria Filipiak. – 
Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 1999 
(Olsztyn : OZG). – 274, [1] s. ; 21 cm. – (Jan 
Paweł II) 
ISBN 83-7119-250-9 (t. 3) 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – katolicyzm 
2. Kazania – katolicyzm – 20 w. 3. Mowy polskie – od 
1944 r. 
252:232.931 827 
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005) 
Jan Paweł II o Matce Bożej (1978-1998). 
[T.] 4, Audiencje generalne / red. naukowa 
Andrzej Szostek ; oprac. Maria Filipiak. – 
Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 1999 
(Łódź : Dr. Wydaw. Naukowych). – 338, 
[1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-7119-251-7 (t. 4) 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – katolicyzm 
2. Rozmyślania religijne – katolicyzm 
232.931:242 828 
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005) 
Jan Paweł II o Matce Bożej (1978-1998). 
[T.] 5, ”Anioł Pański” / red. naukowa Andrzej 
Szostek ; oprac. Maria Filipiak. – Warszawa : 
Wydaw. Księży Marianów, 1999 (Łódź : Dr. 
Wydaw. Naukowego). – 394, [1] s. ; 21 cm. 
– (Jan Paweł II) 
ISBN 83-7119-252-5 (t. 5) 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – katolicyzm 
2. Rozmyślania religijne – katolicyzm 
232.931:242 829 
JAN PAWEŁ II (papież ; 1920-2005) 
Veritatis splendor : tekst i komentarze / Jan 
Paweł II ; red. Andrzej Szostek ; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II. 
– Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1995 
(Lublin : KUL). – 305, [1] s. ; 24 cm. – (Jan 
Paweł II Naucza ; t. 11)
		

/p0117.djvu

			ISBN 83-228-0560-8 
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005). Veritatis 
splendor 2. Encykliki – od 1965 r. 3. Teologia moralna 
– katolicyzm 4. 
241:262.13”1989/...”A/Z 830 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom. Cz. 1 / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : ”Muza”, 1998 (Kraków : 
DWWLA). – 619, [5] s. ; 19 cm. – (Galeria) 
ISBN 83-7200-282-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 831 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 1, Co ty tu 
robisz człowieku...? Cz. 2, Zapomnij o mnie. 
Cz. 3, Warkocze waszych dziewcząt będą 
białe... Cz. 4, Prawie dwieście czwartków / Jerzy 
Janicki, Andrzej Mularczyk ; [oprac. graf. 
Marek Płoza-Doliński]. – Warszawa : Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1985 (Warsz. : DRP). 
– 4 cz. (63 ; 63 ; 64; 79 s. ) : rys. ; 24 cm 
ISBN 83-03-01178-2 (cz. 1) 
ISBN 83-03-01179-0 (cz. 2) 
ISBN 83-03-01180-4 (cz. 3) 
ISBN 83-03-1181-2 (cz. 4) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 832 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : [opowieść flmowa]. Cz. 1, Prawie 
dwieście czwartków / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Katowice : ”Akapit”, 1992 
(Cieszyn : CDW). – 277, [1] s. : 1 portr. ; 22 cm 
ISBN 83-85397-88-4 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 833 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom. Cz. 2 / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk ; adaptacja Teresa Kalińska, Ewa Sto- 
cha-Kalinowska.- Warszawa : ”Muza”, 1999. 
– 363, [5] s. ; 19 cm. – (Galeria) 
ISBN 83-7200-339-4 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 834 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : [opowieść flmowa]. [Cz. 2], Jak się 
łowi dzikie ptaki / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Katowice : ”Akapit”, 1992 
(Cieszyn : CDW). – 270, [1] s. : 1 portr. ; 21 cm 
ISBN 83-85397-96-5 (cz. 2) 
1. Scenariusz flmowy polski – 20 w. 
821.162.1-3 835 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom. Cz. 3 / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk ; adaptacja Teresa Kalińska, Ewa Stocha- 
Kalinowska. – Warszawa : ”Muza”, 1999. – 
275, [1] s. ; 19 cm. – (Galeria) 
ISBN 83-7200-0515-X 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 836 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : [opowieść flmowa]. [Cz. 3], Kto dziś 
tak umie kochać / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Katowice : ”Akapit”, 1992 
(Cieszyn : CDW). – 244, [1] s. : 1 portr. ; 21 cm 
ISBN 83-85715-00-2 (cz. 3) 
1. Scenariusz flmowy polski 
821.162.1-3 837 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 5, Nosić 
swoją skórę / Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk. 
– Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 
1986 (Warsz. : DRP). – 62, [2] s. ; 24 cm 
ISBN 83-03-01572-9 (cz. 5) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 838 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 6, Zażalenie do 
Pana Boga / Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk. 
– Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 
1986 (Warsz. : DRP). – 78, [2] s. ; 24 cm 
ISBN 83-03-01573-7 (cz. 6) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 839 
117
		

/p0118.djvu

			JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 7, Jak się łowi 
dzikie ptaki / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1987 (Warsz. : DRP). – 63, [1] s. ; 
24 cm 
ISBN 83-03-01701-2 (cz. 7) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 840 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 8, Po obu 
stronach muru / Jerzy Janicki, Andrzej Mularczyk. 
– Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 
1987 (Warsz. : DRP). – 64 s. ; 24 cm 
ISBN 83-03-01702-0 (cz. 8) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 841 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 9, Nie 
przesadza się starych drzew / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1988 (Warsz. :DRP). – 63, 
[1] s. ; 24 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 842 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 10, Jedenaste 
– nie wychylaj się / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1988 (Warsz. : DRP). – 63, [1] s. ; 
24 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 843 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 11, Kto dziś 
tak umie kochać / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1988 (Warsz. : DRP). – 63, [1] s. ; 
24 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 844 
118 
JANICKI, Jerzy (1928-2007) 
Dom : opowieść flmowa. Cz. 12, Powtórna 
nauka chodzenia / Jerzy Janicki, Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 1988 (Warsz. : DRP). – 63, [1] s. ; 
24 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 845 
JANISZEWSKI, Jan 
Dowolnie na koń! Gawędy, anegdoty, 
humoreski nie tylko o koniach / Jan Janiszewski. 
– [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1982] (Łódź : 
ŁDD). – 105, [3] s. : rys. ; 20 cm 
ISBN 83-218-0175-7 : zł 40 
1. Kawaleria polska – 20 w. 2. Koń wojskowy – 
hodowla – 20 w. 
59:355(438)”19” 846 
JANKOWSKI, Jan (1910-1985) 
Harcerstwo Pomorza Gdańskiego i Kujaw : 
1911-1945 / Jan Jankowski. – Toruń : 
Komenda Chorągwi ZHP [Związku Harcerstwa 
Polskiego], 1988 (Toruń : ZG). – 319, [1] s., 
[32] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 22 cm 
Bibliogr. s. 297-307. – Indeks. 
ISBN 83-203-2162-X 
1. Związek Harcerstwa Polskiego 2. Kujawy – 
organizacje – 20 w. 3. Pomorze Gdańskie – organizacje 
– 20 w. 
94(438).07/.083A/Z:393.78(438)(091)]”19” 847 
JANOSZ-OLSZOWY, Anna 
Alla Camera Grudziądz / Anna Janosz, [fot. 
Piotr Bilski et al.]. – Grudziądz : Centrum 
Kultury Teatr ; Chór Alla Camera, [2000] 
([s. l. : s. n.]). – Harmonijka [8] s. : il. 
(kolor.) ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Chór – muzyka – Polska – zagadnienia 
78(438) 848 
JANOSZ-OLSZOWY, Anna 
Motywy uczestnictwa w amatorskim zespole 
chóralnym / Anna Janosz-Olszowy. – [Toruń] : 
Wydaw. Adam Marszałek, [cop. 2003] 
(Łysomice : Druk. Nr 2). – 173 s. : il. ; 21 cm
		

/p0119.djvu

			Bibliogr. s. 166-171. 
ISBN 83-7322-574-9 
1. Chór – muzyka – Polska – zagadnienia 
78(438) 849 
JARECKI, Jan 
Kawaleria polska w walce : wrzesień 1939 / Jan 
Jarecki. – Katowice : ”Promocja”, [1999]. – 
200 s., [4] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 21 cm 
Bibliogr. - Indeks. 
ISBN 83-910016-2-8 
1. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa – jednostki 
wojskowe 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 850 
JAROCKI, ROBERT 
Ostatni ordynat : z Janem Zamoyskim 
spotkania i rozmowy / Robert Jarocki. – Warszawa : 
Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991 
(Poznań : ZG). – 502, [2] s., [56] s. tabl. : faks., 
fot. (w tym kolor.), portr. ; 20 cm 
Indeks. 
ISBN 83-06-02044-8 
1. Zamoyski, Jan (1912-2002) – publicystyka 2. 
Publicystyka polska – 20 w. 3. Polska – polityka – 20 w. 
– publicystyka 
94(438).8.078/.083:929-052A/Z 851 
JAROCKI, ROBERT 
Ostatni ordynat : z Janem Zamoyskim 
spotkania i rozmowy / Robert Jarocki. – [Wyd. 2]. 
–Warszawa : [Ofcyna Wydaw. ”Fulmen Po- 
land”], 1996 (Bydgoszcz : PrasZG). – 397 s., 
[58] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 
21 cm 
Indeks. 
ISBN 83-86445-05-X 
1. Zamoyski, Jan (1912-2002) – publicystyka 2. 
Publicystyka polska – 20 w. 3. Polska – polityka – 20 w. 
– publicystyka 
94(438).8.078/.083:929-052A/Z 852 
JAROWIECKI, Jerzy (1930- ) 
Prasa polska w latach 1939-1945 / [aut. Jerzy 
Jarowiecki, Jerzy Myśliński, Andrzej Notkow- 
ski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań 
Literackich. Pracownia Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego. – Warszawa : Państw. Wydaw. 
Naukowe, 1980 (Łódź : ŁDD). – 196 s., [46] k. 
tabl. ; 25 cm. – (Historia prasy polskiej ; t. 4) 
Bibliogr. s. 156-174. – Indeksy. 
ISBN 83-01-01728-7 
1. Prasa (wydawnictwa) – historia – Polska – 1939- 
1945 r. 
02(438)”1939/1945” 853 
JASIŃSKI, Józef (1911-2005) 
Moje wspomnienia poezją opromieniam / 
Józef Jasiński [nazwa] ”JOJOT” [pseud.]. – 
Grudziądz : [nakład autora], 1999 ([s. l. : s. n.]). 
– [3], 19, [1] s. : fot. ; 21 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 854 
JASNOWSKI, Antoni 
Pragnienie sprawiedliwości : prawdziwe 
przeżycia z II wojny światowej członka wywiadu 
wojskowego w walce przeciw Hitlerowi 
opowiedziane przez... / Antoni Jasnowski ; [tł. z ang. 
Wiesława Muzal]. – Wyd. 2. – [Grudziądz] : 
Wydaw. Beata Jasnowska, 2000 (Grudz.: 
Druk. Z.U.P. „Epros”). – [8], 155 s.: portr., 
fot., mapki, faks. ; 23 cm 
Na okł. inny tyt.: „Pragnienie sprawiedliwości : 
historia II Wojny Światowej” 
ISBN 83-913440-0-2 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polskie Siły Zbrojne na 
Zachodzie Europy – wywiad – 1939-1945 r. 3. Wojsko 
– Polska – historia – 1939-1945 r. 4. Emigracja polska 
– Kanada – pamiętniki – 20 w. 5. Pamiętniki polskie 
– 20 w. 5. Emigracja polska – Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej – pamiętniki – 20 w. 
929-051A/Z:94(438)”19” 855 
JASTRUN, Mieczysław (1903-1983) 
Z innego świata światło / Mieczysław Jastrun ; 
[przedm. Janusz Stanisław Pasierb]. – 
Poznań : Wydaw. ”W Drodze”, 1987 (Poznań : 
PZGMK). – 269, [3] s. ; 20 cm 
Indeks. 
ISBN 83-85008-31-4 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 856 
JASTRZĘBSKI, Marek (1960- ) 
Materiały do bibliografi druków zwartych 
wydanych poza zasięgiem cenzury 13 XII 1981 
– 31 XII 1988 / Marek Jastrzębski. – 
Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1994 (Warsz.: 
Druk. ZG BN). – 488 s. ; 24 cm 
119
		

/p0120.djvu

			Indeksy. 
ISBN 83-7009-108-3 
1. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1980-1989 r. 
– bibliografa 
015(438)”1980/1989” 857 
JASTRZĘBSKI, Tadeusz 
Pieśni cześć : 50 [pięćdziesiąt] lat chóru 
męskiego ”Echo” przy Domu Kultury G. Z. P. 
Gum. ”Stomil” w Grudziądzu / [oprac. T. 
Jastrzębski]. – Grudziądz : Chór ”Echo”, 1975 
(Bydgoszcz : PZGraf.). – 39, [1] s. : il. ; 21 cm 
Na okł. tyt.: 1925-1975 : 50 lat chóru ”Echo”. 
1. Chór męski ”Echo” (Grudziądz) – historia – 20 w. 
2. Chór – muzyka – Polska – zagadnienia 
78(438) 858 
JASTRZĘBSKI, Włodzimierz (1939- ) 
Hitlerowskie wysiedlanie z ziem polskich 
wcielonych do Rzeszy 1939-1945 / 
Włodzimierz Jastrzębski. – Poznań : Instytut 
Zachodni, 1968 (Poznań : ZGMK). – 142, [1] s. : 
tab. ; 25 cm. – (Badania nad Okupacją 
Niemiecką w Polsce ; t. 9) 
Bibliogr. – Summ. 
Zł 25 
1. Przestępstwa wojenne – Niemcy – 20 w. 2. 
Wysiedlanie – Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. 
94(438:430):327(430):325(438)”1939/ 
1945” 859 
JASTRZĘBSKI, Włodzimierz (1939- ) 
Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim 
w latach 1939-1945 / Włodzimierz 
Jastrzębski, Jan Sziling. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 
1979. – 343, [1] s., [15] k. tabl. : il. ; 24 cm + 
err. – (Seria Monografi Pomorskich) 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-215-7184-0 
1. Pomorze Gdańskie – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 
94(438)”1939/1945” 860 
JASTRZĘBSKI, Włodzimierz (1939- ) 
Polityka narodowościowa w okręgu Rzeszy 
Gdańsk – Prusy Zachodnie (1939-1945) / 
Włodzimierz Jastrzębski. – Bydgoszcz : 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1977 (Bydgoszcz : 
WSP). – 480, [1] s. : tab. ; 25 cm 
120 
Bibliogr. s. 459-480. 
Zł 44 
1. Polityka narodowościowa – Niemcy – 1939-1945 r. 
2. Pomorze Gdańskie – ludność – 1939-1945 r. 3. 
Prusy Zachodnie – ludność – 1939-1945 r. 
32(430):94(438:430)”1939/1945” 861 
JASTRZĘBSKI, Włodzimierz (1939- ) 
Terror i zbrodnia : eksterminacja ludności 
polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w 
latach 1939-1945 / Włodzimierz Jastrzębski. – 
Warszawa : Interpress, 1974 (Bydgoszcz : Pras. 
ZG). – 318, [2] s., [21] s. tabl. ; fot., portr., 
tab., mapy ; 24 cm 
Bibliogr. – Indeks. 
Zł 80 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia – 1939-1945 r. 2. Ludobójstwo 3. Żydzi – 
historia – Polska – 1939-1945 r. 4. Wojna 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 862 
JASTRZĘBSKI, Włodzimierz (1939- ) 
W dalekim, obcym kraju : deportacje Polaków 
z Pomorza do ZSRR w 1945 roku / 
Włodzimierz Jastrzębski. – Bydgoszcz : ”Pomorze”, 
1990 (Bydgoszcz : Pras. ZG). – 201, [2] s. ; 
21 cm 
Bibliogr. s. 108-110. – Indeksy. 
ISBN 83-7003-138-2 
1. Wysiedlanie – ZSRR 2. Polska – ludność – ZSRR 
3. Pomorze – ludność – migracje – 1944-1956 r. 
94(438)”1944/1956” 863 
JASZOWSKI, Tadeusz (1916- ) 
Gestapo w walce z ruchem oporu nad Wisłą 
i Brdą / Tadeusz Jaszowski, współpraca 
autorska Włodzimierz Jastrzębski. – Bydgoszcz : 
”Pomorze”, 1985 (Bydgoszcz : PZG RSE 
”Prasa-Książka-Ruch”). – 172,[4] s., [16] s. 
tabl.: il. ; 21 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-7003-401-2 : zł 150 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
ruch oporu – historia 2. Wojna 1939-1945 – Polska 
– martyrologia 3. Biografe 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 864
		

/p0121.djvu

			JAWOROWSKI, Piotr 
Zarządzanie i marketing : studia licencjackie 
i magisterskie w Grudziądzu / Piotr 
Jaworowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i 
Zarządzania. – Toruń : [Wydaw. UMK], 2002 
(Inowrocław : ZP ”Pozkal”). – 171, [1] s. : fot. 
(gł. kolor.), portr. ; 24 cm 
ISBN 83-231-1434-X 
1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Filia 
w Grudziądzu 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo wyższe – 20-21 w. 3. Ekonomia 
i zarządzanie – szkolnictwo wyższe – historia – 20-21 w. 
37(438)”19/20” 865 
JAWORSKA-GÓRECKA, Elżbieta 
Bibliografa województwa bydgoskiego : 1945- 
1975 / [oprac. Elżbieta Jaworska-Górecka, 
Grażyna Kowalska, Grażyna Ślizie-Koralew- 
ska] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. 
– Bydgoszcz : WiMBP, 2004. – 436 s., [1] k. 
tabl. złoż. : mapa kolor. ; 24 cm + dysk 
optyczny (CD-ROM) 
Indeks. 
ISBN 83-85979-45-X 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
bibliografa 
016(438)A/Z *865 
Jazda Polska w II Wojnie Światowej : (zeszyt 
drugi wydawnictwa ”Jazda polska od wybuchu 
I wojny światowej”) / [pod red. Kornela Krze- 
czunowicza]. – Londyn : [Wydaw. Zrzeszenie 
Kół Pułkowych Kawalerii], 1956 ([s. l.] : Gryf 
Printers). – 129, [3] s. ; 21 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia - 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. 3. Wojna 1914-1918 r. 
355(438)”19”:94(438)”19” 866 
Jednostka Wojskowa 1109 / [oprac. 
zbiorowe]. – Grudziądz : JW 1109, 1993 ([s. l. : 
s. n.]). – [24] s. : fot., faks. ; 21 cm 
1. Jednostki wojskowe – Polska – historia – 20 w. 
2. 8 Pułk Zakłóceń Radiowych (Grudziądz) 3. 8 
Grudziądzki Pułk Radioelektroniczny – historia – 20 w. 
4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wojsko – 
historia – 20 w. 
355(438)A/Z”19” 867 
Jerzy Feldman : [wystawa] ZPZP – BWA 
Bydgoszcz luty 1964 / [praca zbiorowa]. – 
Bydgoszcz : Związek Polskich Artystów 
Plastyków – Biuro Wystaw Artystycznych, 1964 
(Bydgoszcz : Druk. RUSP). – Harmonijka 
[6] s. : il. ; 17 x 21 cm 
1. Feldman, Jerzy (1927-2004) – malarstwo – 
twórczość 2. Biuro Wystaw Artystycznych (Bydgoszcz) – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438):92-051A/Z(081.4) 868 
JOACHIM, Erich 
Regesta historico-diplomatica Ordinis S[anctae] 
Mariae Teutonicorum 1198-1525 / bearb. 
unter Mitwirkung zahlreicher Anderer von 
Erich Joachim ; hrsg. von Walther Hubatsch. 
– P. 1-2. – Göttingen : Vandenhoeck und 
Ruprecht, 1948 [właśc. 1949]-1950. – XV, 
874 + 396 + 494 s. ; 24 cm 
Na okł. autorzy: E. Joachim, W. Hubatsch. 
P. 1 : Index Tabularii Ordinis S. Mariae 
Teutonicorum : regesten zum Ordensbrief- 
archiv ; Vol. 1 : 1198-1454; Halbbd. 1 : 
[1198-1432]; Vol. 2 : 1455-1510. 
P. 2 : Regesta Privilegiorum Ordinis S. Ma- 
riae Teutonicorum : Regesten der Perga- 
ment-Urkunden aus der Zeit des Deutschen 
Ordens. 
Register zu Pars 1-2 opubl. W 1965 r. ; 
Vol. 2 : 1511-1525 opubl. W 1973 r. 
1. Krzyżacki, zakon – historia – 12-16 w. 2. 
Zakony rycerskie – historia – Polska – 12-16 w. 3. Polska 
– historia – 12-16 w. 4. Niemcy – historia – 12-16 w. 
94(430)”11/15”:94(438)”11/15” 869 
Józef Kołcz : [katalog wystawy, październik 
1977 r.]. – Grudziądz : KMPiK, [1977]. – 
[4] k. : il ; 19 cm 
1. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (Grudziądz) 
– katalog wystawy 2. Grafka polska – 20 w. – katalog 
wystawy 3. Kołcz, Józef (1947- ) – katalog wystawy 
4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – 
1956-1989 r. 
73/76(438)”19”(084.1) 870 
121
		

/p0122.djvu

			JUBILEUSZOWA GRUDZIĄDZKA 
WYSTAWA PSÓW RASOWYCH, 10. 1986 
(Grudziądz) 
X [Dziesiąta] Jubileuszowa Grudziądzka Wystawa 
Psów Rasowych, Grudziądz dnia 31.08.1986 r. ; 
teren wystawy Stadion Centralny im. 
Bronisława Malinowskiego Grudziądz, Al. Wojska 
Polskiego / [oprac. katalogu Jerzy 
Olszewski]. – Grudziądz : Związek Kynologiczny 
w Polsce. Oddział Grudziądz, 1986 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 72 s. ; 21 cm 
1. Pies domowy – hodowla – wystawy – Polska – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wystawy psów – historia – 20 w. 
59(438)”19” 871 
JUBILEUSZOWE MISTRZOSTWA 
POLSKI, 25. 1981 (Grudziądz) 
XXV [Dwudzieste piąte] Jubileuszowe 
Mistrzostwa Polski oraz III [trzeci] Ogólnopolski 
Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar 
Prezydenta Miasta Grudziądza, Grudziądz 7-8 
listopada 1981 r. / [oprac. Andrzej Urban]. 
– Grudziądz : Urząd Miasta, 1981 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [6] s. : il. ; 21 cm 
1. Taniec – zawody – Polska – 20 w. 2. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – taniec – historia – 20 w. 
793/794(438)”19” 872 
JUBILEUSZOWY KONKURS 
INTERPRETACJI DZIECIĘCYCH WOJSKA 
POLSKIEGO (5. 1998, Grudziądz) 
Na wyspach interpretacji : V [piąty] 
Jubileuszowy Konkurs Interpretacji Dziecięcych WP 
[Wojska Polskiego] Grudziądz 1998 / oprac. 
Jolanta Wojtaś-Zapora. – Warszawa : 
Ministerstwo Obrony Narodowej ; Dom Wojska 
Polskiego ; Grudziądz : Klub Garnizonowy, 
1998 ([s. l. : Druk. EBE Lidia Mazur i S-ka). 
– 39, [9] s. : il. (kolor.), pl. ; 30 cm 
ISBN 83-85389-26-1 
1. Wojsko – rodziny wojskowe – Polska – twórczość 
artystyczna 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
Konkurs Interpretacji Dziecięcych 
355(438):791/792”19” 873 
122 
JURGA, Tadeusz 
Druga wojna zaczęła się w Polsce / Tadeusz 
Jurga. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydaw. 
Szkolne i Pedagogiczne, 1979 (Chorzów : ZGZ). 
– 188, [4] s.: il., mapy ; 20 cm. – (Szkice z 
Dziejów Polski) 
ISBN 83-02-00072-8 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – wydawnictwa dla 
młodzieży 
94(438)”1939/1945” 874 
JURGA, Tadeusz 
Druga wojna zaczęła się w Polsce / Tadeusz 
Jurga. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Wydaw. 
Szkolne i Pedagogiczne, 1987 (Toruń : ZG). 
– 192, [3] s. : fot., mapy ; 19 cm. – (Szkice 
z Dziej Polski) 
ISBN 83-02-03290-5 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – wydawnictwa dla 
młodzieży 
94(438)”1939/1945” 875 
JURGA, Tadeusz 
Obrona Polski 1939 / Tadeusz Jurga ; ”Życio- 
rysy dowódców jednostek polskich w wojnie 
obronnej 1939 r.” oprac. Waldemar 
Strzałkowski. – Warszawa : Instyt. Wydaw. ”PAX”, 
1990 (Poznań : PZGMK). – 866, [1] s., 
[120] s. tabl. : faks., fot., mapy, portr., rys. ; 
25 cm 
Indeks. 
ISBN83-211-1096-7 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
2. Wojsko – biografe – Polska – 20 w. 
355(438):929-052A/Z:94(438)”1939/ 
1945” 876 
JURGA, Tadeusz 
Wojna obronna Polski 1939 r[oku] / aut. 
tekstów wiodących Tadeusz Jurga, Włodzimierz 
T. Kowalski ; konsultacja naukowa Emil Ja- 
dziak, W. T. Kowalski. – Warszawa : Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1979 (Warsz. : DSP). 
– 79, [1] s. : il. (w tym kolor.), portr. ; 29 cm. 
– (II Wojna Światowa) 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
wydawnictwa popularne 
94(438)”1939/1945” 877
		

/p0123.djvu

			JURGA, Tadeusz 
Wojna obronna Polski 1939 r[oku] / [aut. 
tekstów wiodących Tadeusz Jurga, Włodzimierz 
T. Kowalski]. – Warszawa : Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1980 (Warsz. : Zakł. Wklę- 
słodr.). – 79, [1] s. : il., 3 mapy (w tym kolor.), 
portr. ; 29 cm. – (II Wojna Światowa) 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
wydawnictwa popularne 
94(438)”1939/1945” 878 
JUSZKIEWICZ, Ryszard (1928- ) 
Działania militarne na Mazowszu Północnym 
i w korytarzu pomorskim : rok 1920 / Ryszard 
Juszkiewicz. – Warszawa : ”Marko-Press”, 
1997 (Warsz. : ”Marko-Press”). – 469, [3] s., 
[5] k. tabl. złoż. : faks., fot., mapy, portr., err. ; 
24 cm. – Prace Agencji Wydawniczej ”Mar- 
ko-Press” ; 48) (Prace Stacji Naukowej im. St. 
Herbata w Mławie ; 4) (Prace Mazowieckiego 
Towarzystwa Badań Naukowych w 
Warszawie ; 1) 
Indeksy. 
ISBN 83-86203-39-0 
1. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka 2. Wojsko 
– Polska – 1918-1939 r. 3. Mazowsze – 1918-1939 r. 
4. Pomorze – 1918-1939 r. 
94(438).081A/Z:355 *878 
KACZOR, Bożena Michalska- zob. Michal- 
ska-Kaczor, Bożena 
KACZYŃSKA, Izabela 
Zamki w Polsce północnej i środkowej : 
przewodnik / Izabela i Tomasz Kaczyńscy. – 
[Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka” ; Wydaw. 
”MUZA”, 1999] (Bydgoszcz : Arspol). – 314, 
[6] s. : il. (kolor.), mapy ; 18 cm 
ISBN 83-7200-448-X 
1. Zamki i pałace – Polska – historia – przewodnik 
2. Architektura obronna niemiecka – Polska – 
przewodnik 3. Architektura obronna polska – przewodnik 
72(430):72(438) 879 
Kadet : Światowy Zjazd Kadetów Drugiej 
Rzeczypospolitej Polskiej, Chełmno 21-23 maja 
1993 / red. Eugeniusz Baumiłło i Zbigniew 
Mikołajczak. – [Chełmno : s. n.], 1993. – [2], 
51, [2] s. : il., nuty ; 29 cm 
Wyd. specjalne. 
1. Związek Kadetów Drugiej Rzeczypospolitej 
Polskiej 2. Kombatanci – organizacje – Polska – od 1944 r. 
3. Wojsko – szkolnictwo – Polska – 20 w. 
329.75(438)”1944/...”:355.231/.232 
(438)”19” 880 
KAEMMERER, Margarete 
Müllers Verzeichnis der jenseits der Oder-Neiße 
gelegenen unter fremder Verwaltung stehen- 
den Ortschaften / bearbeitet von Margarete 
Kaemmerer. – [Neuausgabe]. – Wuppertal- 
Barmen : Post- und Ortsbuchverlag, [1958] 
([s. l. : s. n.]). – 225 s. ; 24 cm 
DM 27 
1. Nazwy miejscowe niemieckie 2. Nazwy 
miejscowe polskie 3. Nazwy miejscowe rosyjskie 4. 
Kaliningrad (Rosja ; okręg) – onomastyka – 20 w. 5. Polska 
Północna – onomastyka 6. Polska Zachodnia – 
onomastyka 
80/81(430:438) 881 
KAEMMERER, Margarete 
Ortsnamensverzeichnis der Ortschaften jen- 
seits von Oder und Neiße / bearbeitet von M. 
Kaemmerer. – 3. Auf., erw. – Leer : Verlag 
Gerhard Rautenberg, [1988] ([s. l. : s. n.]). – 
230, [2] s. ; 24 cm 
ISBN 3-7921-0368-0 : DM 29,80 
1. Nazwy miejscowe niemieckie 2. Nazwy 
miejscowe polskie 3. Nazwy miejscowe rosyjskie 4. 
Kaliningrad (Rosja ; okręg) – onomastyka – 20 w. 5. Polska 
Północna – onomastyka 6. Polska Zachodnia – 
onomastyka 
80/81(430:438) 882 
KAJZER, Leszek (1944- ) 
Leksykon zamków w Polsce / Leszek Kajzer, 
Stanisław Kołodziejski, Jan Salm ; red. nauk. 
Leszek Kajzer. – Warszawa : ”Arkady”, 2001. – 
591, [1] s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 31 cm 
Bibliogr. – Indeks. 
ISBN 83-213-4158-6 
1. Zamki i pałace – Polska – encyklopedia 
72(438)(03) 883 
KAJZER, Leszek (1944- ) 
Wstęp do archeologii historycznej w Polsce / 
Leszek Kajzer. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 
1996 (Łódź : UŁ). – 265, [2] s., [1] k. tabl. 
Złoż. : pl., rys. ; 24 cm 
123
		

/p0124.djvu

			Summ. 
ISBN 83-7016-966-X 
1. Archeologia – historia – Polska 2. Polska – 
archeologia – 10-18 w. 
902/904(438)”09/17” 884 
KAJZER, Leszek (1944- ) 
Wstęp do badań archeologiczno-architekto- 
nicznych / Leszek Kajzer ; Uniwersytet 
Łódzki. – Łódź : UŁ, 1984 (Łódź : UŁ). – 195 s. : 
pl., rys. ; 21 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
1. Archeologia – metody – podręcznik akademicki 
2. Architektura – archeologia – podręcznik akademicki 
3. Budownictwo – archeologia – podręcznik akademicki 
4. Polska – archeologia – zagadnienia – podręcznik 
akademicki 
902/904:72(438)(075.1) 885 
KAJZER, Leszek (1944- ) 
Zamki i społeczeństwo : przemiany 
architektury i budownictwa obronnego w Polsce 
w X-XVIII wieku / Leszek Kajzer. – Łódź : 
Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1993 (Łódź : 
UŁ). – 265, [2] s. ; 24 cm 
ISBN 83-7016-669-5 
1. Architektura obronna polska – historia – do 18 w. 
2. Grody – Polska 3. Zamki i pałace – 10-18 w. 
72:902/904(438)”09/17” 886 
KALEMBKA, Bogusław 
70 [Siedemdziesiąta] rocznica odzyskania 
niepodległości : udział Pomorza w walce o 
niepodległość : komentarz do wystawy / [oprac. 
Bogusław Kalembka]. – [Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1988] ([s. l. : s. n.]). – 
[2], 3 s. ; 21 cm 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 
historia – 20 w. 
94(438)”1918/1939” 887 
Kalendarz Grudziądzki / Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury ; [rada red. Karola 
Skowrońska przewodn.]. – Grudziądz : Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury, 1997→ (Wąbrzeźno : 
WZG). - 21 cm. – (Kalendarz Grudziądzki, 
ISSN 1427-700X) 
[R.] 1 – 1997. – 127, [1] s. : il. (w tym 
kolor.) 
[R.] 2 – 1998. – 150, [16] s. : il. (gł. kolor.) + 
8 pocztówek 
[R.] 3 – 1999. – 189, [27] s. : il. (gł. kolor.) + 
8 pocztówek 
[R.] 4 – 2000. – 142, [22] s. : il. ( w tym 
kolor.) + 12 pocztówek 
[R.] 5 – 2001. – 160, [25] s. : il. (w tym 
kolor.) + 12 pocztówek 
[R.] 6 – 2002 (wyd. 2001). – 184 s.: il. (w tym 
kolor.), mapy, [26] s. : il. (kolor.) + 8 pocztówek 
[R.] 7 – 2003 (wyd. 2002). – 177, [27] s. : il. 
(kolor.) + 8 pocztówek 
[R.] 8 – 2004 (wyd. 2003). – 182, [27] s. : 
il. (w tym kolor.) + 11 pocztówek 
[R.] 9 – 2005 (wyd. 2004). – 184, [22] s. : il. 
(w tym kolor.) + pl. 
1. Kalendarze polskie 2. Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury 
00:94(438) 888 
KALINOWSKI, Franciszek 
35 [Trzydzieści pięć] lat lotnictwa 
wojskowego i myśli lotniczej / Franciszek Kalinowski. – 
Londyn : Nakładem Samopomocy Lotniczej, 
1947 (Tornton Health : Caplin & Co.). – 78 
s. ; 18 cm 
Bibliogr. s. 78. 
1. Lotnictwo – Polska – historia – 20 w. 2. 
Technika środków transportu 
355(438):629(438)”19” 889 
KANIA, Stanisław 
Zbrodnie hitlerowskie w Polsce = Die nazi- 
stischen Verbrechen in Polen = Nazi crimes 
in Poland / Stanisław Kania ; Rada Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa ; Główna 
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w 
Polsce. – Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 
1983 (Łódź : ŁZG). – 114, [2] s. : faks., fot., 
portr. ; 21 x 24 cm 
Bibliogr. s. 22-25. 
ISBN 83-217-2351-9 
1. Ludobójstwo – Niemcy – 1933-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – martyrologia – Polska 
94(438)”1939/1945” 890 
124
		

/p0125.djvu

			KARCZEWSKA, Teresa 
Medale, medaliony i plakiety Edwarda Go- 
rola : katalog wystawy, Muzeum w 
Grudziądzu, Grudziądz grudzień 1969 / Teresa 
Karczewska. – Grudziądz : Muzeum, 1969 
(Grudziądz : GrZGraf.). – [36] s. : il. ; 15 x 21 cm 
Tyt. okł.: Edward Gorol. 
Zł 5 
1. Gorol, Edward (1930- ) – medalierstwo – 20 w. 
2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
3. Medalierstwo – Polska 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 891 
KARPOWICZ, Michał 
Elita jazdy polskiej / Michał Karpowicz, 
Mirosław Filipiak. – Warszawa : Ofcyna Wydaw. 
Volumen ; Wydaw. Bellona, 1995 (Gdynia : 
WojskDr). – 236 s., [32] s. tabl. : fot., faks. ; 
24 cm. – (O Wolność i Niepodległość) 
Bibliogr. s. [216]-223. – Indeks. 
ISBN 83-85218-69-6 (Volumen) 
ISBN 83-11-08325-8 (Bellona) 
1. Kawaleria polska – 20 w. 2. Wojsko – Polska – 
biografe 3. Ułani – biografe – 20 w. 
355(438):929-052A/Z:94(438)]”19” 892 
Kartografa forteczna : materiały z 
konferencji [16-17 X 1987] / pod red. Andrzeja 
Tomczaka ; Polska Akademia Nauk. Instytut 
Historii Nauki Oświaty i Techniki ; [wstęp 
Andrzej Tomczak, aut. Edward Schnayder et 
al.]. – Warszawa : [Wydaw. IHNOiT. PAN], 
1991 ([Warsz.] : WOW). – XVI, 185, [1] s., 
[41] k. tabl. (w tym złoż.) : faks., mapy, pl. ; 
24 cm. – (Z Dziejów Kartografi, ISSN 0138- 
0850 ; t. 5) 
Bibliogr. s. 88-89. – Summ przy ref. 
Tekst częśc. niem., przedm. równol. pol., ang. 
Materiały z konferencji zorg. przez instytut Historii 
Nauki Oświaty i Techniki. Zespół Historii Kartografi ; 
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu ; Towarzystwo Naukowe w 
Toruniu. 
1. Fortyfkacje – mapy – historia – Polska – 16-20 
w. – materiały konferencyjne 2. Kartografa – historia 
– Niemcy – 16-20 w. – materiały konferencyjne 3. 
Kartografa – historia – Polska – materiały konferencyjne 
4. Topografa wojskowa – historia - Niemcy – 16-20 w. 
– materiały konferencyjne 5. Topografa wojskowa – 
historia – Polska – 16-20 w. – materiały konferencyjne 
912:623.1/.3:623.64](438)”15/19”(061.3) 893 
Kaskaderzy literatury : o twórczości i 
legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny 
Poświatowskiej, Edwarda Stachury, 
Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka / 
pod red. Edwarda Kolbusa ; słowo wstępne 
Jan Z[dzisław] Brudnicki ; posł. Jan Marx. – 
Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1986 (Łódź : ŁDD). 
– 528 s. : portr. ; 20 cm 
ISBN 83-218-0509-4 
1. Literatura polska – 20 w. – antologia 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. 
821.162.1-1/-9(091)”19”:929-052A/Z(438) 
”19” 894 
Kaskaderzy literatury : o twórczości i 
legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny 
Poświatowskiej, Edwarda Stachury, 
Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka / 
pod red. Edwarda Kolbusa ; słowo wstępne 
Jan Z[dzisław] Brudnicki ; posł. Jan Marx. 
– [Wyd. 2 uzup.]. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 
1990 (Łódź : WojsD). – 435, [1] s. : portr. ; 
20 cm 
ISBN 83-218-0900-6 
1. Literatura polska – 20 w. – antologia 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. 
821.162.1-1/-9(091)”19”:929-052A/Z(438) 
”19” 895 
KASPRZYCKA-WIERZBICKA, Alicja 
Dzieje duszpasterstwa weteranów kawalerii 
i artylerii / Alicja Kasprzycka-Wierzbicka. – 
[S. l. : s. n., 2003] ([s. l. : s. n.]). – S. 29-[40] : 
fot. ; 21 cm 
1. Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii – 
Polska – 20-21 w. 
2:355:94(438)”19/20” 896 
KASZEWSKI, Leon (1882-1963) 
Pożar Teatru Miejskiego w Grudziądzu w 1923 
roku : wspomnienia inspektora Ochotniczej 
Stra ży Pożarnej z przeprowadzonej akcji 
ratowniczej / Leon Kaszewski. – Grudziądz : 
[Wydaw. Koło Miłośników Dziejów Grudzia- 
dza ; Klub ”Centrum” Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grudziądzu], 2003 ([s. l. : s. n.]). 
– [2], 8, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; t. 24) 
125
		

/p0126.djvu

			Na s. 5-7 notka biografczna o L. Kaszewskim 
autorstwa Stanisława Poręby. 
1. Teatr Miejski (Grudziądz) – historia – 1918-1939 r. 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 20 w. 
3. Straż pożarna (Grudziądz) – pamiętniki 4. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
792(438):92-051A/Z”1918/1939” 897 
Kaszuby, Polska i Prusy na dawnych 
mapach : katalog wystawy = Kaschubei, Polen 
und Preussen auf alten Landkarten : Ausstel- 
lungskatalog, Krokowa/Krockow – maj-sier- 
pień 2003, Mai – August 2003 ; Muzeum 
Regionalne w Krokowej przy współpracy z 
Muzeum Prus Zachodnich w Münster = Regio- 
nalmuseum in Krockow in Zusammenarbeit 
mit dem Westpreußischen Landesmuseum 
Münster / [pod red. Peter Dryla, Lothar Hyss 
et al. ; Übersetztung Peter Dryla]. – [Mün- 
ster : Westpreußisches Landesmuseum, 2003] 
(Münster : Druk. W. Stelljes). – 33, [1] s. : 
mapy ; 20 x 21 cm. – (Katalog wystawy nr 70 ; 
Ausstellungskatalog Nr. 70) 
Tekst w jęz. pol. i niem. 
ISBN 3-927111-47-3 
1. Kaszuby – Polska – mapy 2. Polska – mapy 
3. Prusy – mapy 4. Westpreußisches Landesmuseum 
(Münster ; Niemcy) – zbiory – katalog wystawy 5. 
Muzeum Regionalne (Krokowa) – zbiory – katalog wystawy 
912(430):912(438):913(438) 898 
Katalog medali wybitych w Mennicy 
Państwowej w Warszawie w roku 1971 / 
[teksty Bogna Arnold ; red. Czesław Kamiński]. 
– Warszawa : Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne, Komisja Numizmatyczna, 1972 
([Warsz. : NBP). – 59, [1] s. : il. ; 23 cm 
1. Medale polskie – od 1944 r. – katalog 2. Mennica 
Państwowa (Warszawa) – medale –od 1944 r. – katalog 
737(438)”1944/...”(083.8) 899 
Katalog wystawy obrazów art[ysty] malarza 
Teodora Nowaka / [pod red. Wł. Witolda 
Halskiego]. – Grudziądz : Muzeum 
Miejskie, 1946 (Grudz. : GrZGraf.). – [10] s. : il. ; 
23 cm 
1. Nowak, Teodor (1919- ) – malarstwo 2. 
Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 900 
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom XI, 
Województwo bydgoskie, zeszyt 7 : powiat 
grudziądzki / pod red. Tadeusza 
Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego ; 
inwentaryzację przeprowadzili Ryszard Brykowski i Teresa 
Żurkowska. – Warszawa : Polska Akademia 
Nauk. Instytut Sztuki, Pracownia 
Inwentaryzacji Zabytków ; [Wydaw. Artystyczne i 
Filmowe], 1974 (Toruń : ZG). – XVIII, 84, 
[55] s. tabl. : il. ; 17 cm. – (Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce) 
Bibliogr. s. 79-81. 
Indeks. 
Zł 40 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
sztuka – katalog 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – informator 3. Architektura – Polska 
– katalog 
72:73/76:94(438)A/Z 901 
Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
Collegium Primum / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz : Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
Collegium Primum, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 
Harmonijka [6] s. : i. (kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata ponadgimnazjalna 2. Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące Collegium Primum (Grudziądz) 
37(438) 902 
Katyń w literaturze : międzynarodowa 
antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy 
R[oman] Krzyżanowski, wstęp Włodzimierz 
Odojewski ; Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej polskiej ; Wojewoda Lubelski ; 
Federacja Rodzin Katyńskich. – Lublin : ”Nor- 
bertinum”, 1995 (Lublin : ”Norbertinum”). 
– 329, [1] s. ; 24 cm 
Noty biograf. S. 305-[317]. – Indeksy. 
ISBN 83-85131-75-2 
1. Egzekucja polskich ofcerów w Katyniu – 
beletrystyka 2. Literatura – 20 w. – beletrystyka 3. Literatura 
polska – 20 w. – antologia 
82–82 
Na s. 193 i 201 wiersze grudziądzkiej poetki Jadwigi 
Rogowskiej-Fiałkowskiej. 
*902 
126
		

/p0127.djvu

			Katyń w literaturze : międzynarodowa 
antologia poezji, dramatu i prozy / oprac. Jerzy 
R[oman] Krzyżanowski, wstęp Włodzimierz 
Odojewski. – Wyd. 2, popr. i uzup. – Lublin : 
”Norbertinum”, 2002 (Lublin : ”Norberti- 
num”). – 439 s. : il. ; 22 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-7222-124-3 
1. Egzekucja polskich ofcerów w Katyniu – 
beletrystyka 2. Literatura – 20 w. – antologia 3. Literatura 
polska – 20 w. – antologia 
82–82 
W książce wiersze grudziądzkiej poetki Janiny Rogow- 
skiej-Fiałkowskiej. 
**902 
”Kawaleria i Artyleria konna 1970” : katalog 
wystawy flatelistyczno-dokumentalnej 1920- 
1970 / [oprac. zbiorowe]. – Londyn : POSK, 
[1970] (London : Omega Press). – 20 s. : rys., 
mapa, portr. ; 23 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. 
Filatelistyka – 20 w. 
355(438)”19”:73/76(084.1) 903 
Kawaleria i Artyleria konna w latach 1914- 
1947 : katalog wystawy w Londynie 1958 r. / 
[oprac. zbiorowe]. – [Londyn : Zrzeszenie Kół 
Pułkowych Kawalerii, 1958] (London : White 
Eagle Press). – 59, [1] s. ; 22 cm 
Na okł. tyt.: Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii, 
wystawa w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego, 
Kawaleria i Artyleria konna w latach 1914-1947 r., 
Londyn – październik 1958 r. 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
355(438)”19” 904 
Kawaleria polska : obraz ułana w literaturze 
romantycznej i rzeczywistość wojskowa 
kawalerii w II [Drugiej] Rzeczypospolitej : 
materiały z sesji popularnonaukowej 
zorganizowanej przez Fundację ”Szarża pod Krojantami”, 
Krojanty 7 września 2003 r. / [pod red. Marii 
Eichler, aut. Jerzy Borowczyk et al.]. – 
[Chojnice : Wydaw. Fundacja ”Szarża pod Krojan- 
tami”, 2003] (Chojnice : Druk ”Standruk”). 
– 99 s. : il. ; 24 cm + [6] s. : mapy 
Bibliogr. przy rozdz. 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20-21 w. 2. 
Literatura piękna – beletrystyka – materiały konferencyjne 
3. Kawaleria – literatura polska – materiały 
konferencyjne 4. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. – materiały 
konferencyjne 5. Literatura polska – tematyka – 19 w. 
– materiały konferencyjne 
357.1(438)”1918/1939”+821.162.1(091)” 
18”](061) 905 
Kawaleria polska : w 50. rocznicę 
odtworzenia Pułku 3 Ułanów Śląskich / [oprac. red. 
Marek Wroński] ; Instytut Tarnogórski. – 
Tarnowskie Góry : Wydaw. IT, 1995. – 85, 
[1] s. : il. ; 24 cm. – (Zeszyty Tarnogórskie. 
Tarnogórskie Sesje Naukowe ; t. 7; Zeszyty 
Tarnogórskie ; nr 24) 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. – materiały 
konferencyjne 2. Instytut Tarnogórski 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 906 
KĘCIŃSKA, Jowita 
Geografa życia literackiego na Pomorzu 
Nadwiślańskim 1772-1920 : polski i kaszubski 
krąg kulturalny / Jowita Kęcińska. – Gdańsk : 
Instytut Kaszubski ; Słupsk : Pomorska 
Akademia Pedagogiczna, 2003. – 624 s., [2] s. 
tabl. kolor. luz. złoż. : mapy (w tym kolor.) ; 
25 cm 
Bibliogr. s. 598-623. 
ISBN 83-88731-43-2 
ISBN 83-89079-19-4 (IK) 
1. Literatura polska – historia – 18-20 w. 2. 
Literatura kaszubska – historia – 18-20 w. 3. Pomorze 
– kultura – 18-20 w. 
821.162.1(091)”17/19”:94(438).06/.081::00 
8A/Z 907 
KĘDZIORA, Jadwiga 
Grudziądz i jego ludzie w dziesięcioleciu 
Polski Ludowej / [oprac. Jadwiga Kędziora]. – 
[Grudziądz : Wydaw. Miejski Komitet Frontu 
Narodowego, 1954] (Bydgoszcz : Druk. RSW 
”Prasa”). – 29, [3] s. : il. ; 21 cm 
Zł 1 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
20 w. 
94(438)”1944/1956” 908 
127
		

/p0128.djvu

			KIMMINICH, Otto 
Das Recht auf die Heimat / Otto Kimmi- 
nich. – [2. Auf.]. – [Bonn : Verlag Osmipress, 
1979] (Troisdorf : Jarschel-Druck). – 143 s. ; 
24 cm. – (Schriftenreihe der Kulturstiftung 
der deutschen Vertriebenen ; Hft. 8) 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Niemcy – 
ludność – Polska – od 1944 r. 3. Polska – historia – 20 w. 
4. Mniejszości narodowe – Niemcy – Polska – od 1944 r. 
94(430):94(438)”19” 909 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Działalność grudziądzkich nauczycieli w 
latach 1939-1989 / Tadeusz Klatt. – Grudziądz ; 
[Wąbrzeźno : Wąbrzeskie Zakłady Grafczne], 
2000 (Wąbrzeźno : WZG). – 144 s. : il. ; 
24 cm + err. 
Bibliogr.. – Indeks. 
ISBN 83-87605-20-4 
1. Nauczyciele – biografe – Polska – 20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i 
oświata – 1939-1945 r. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata – 1944-1989 r. 
371.12:929-052A/Z](438)”19” 910 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Jak powstawał pomnik pomordowanych? 
W 60 rocznicę pierwszej publicznej egzekucji 
w Grudziądzu / Tadeusz Klatt. – Grudziądz : 
nakł. aut., 1999 ([s. l. : s. n.]). – 4 s. : il. ; 21 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – historia – 
pomniki 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
martyrologia – pomniki 3. Zbrodnie wojenne – 
Niemcy – historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 911 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Martyrologia nauczycieli grudziądzkich / 
Tadeusz Klatt. – Grudziądz : [Nakł. Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu], 1985 (Grudz.: GrZGraf.). – 59, 
[1] s. : il., [1] s. podłuż. ; 24 cm 
Bibliogr. 
Zł 75 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – oświata 
i szkolnictwo – historia – 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – nauczyciele – martyrologia – bio- 
grafe – 20 w. 3. Wojna 1939-1945 r. 
929-052A/Z(438):94(438)”1939/1945” 912 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
O powstańcach wielkopolskich w 
Grudziądzu w latach 1920-1996 / Tadeusz Klatt. – 
Gdańsk : ”Regnum”, 2000. – 48 s. : il. ; 24 cm 
ISBN 83-907707-4-1 
1. Powstanie 1918 r. wielkopolskie – biografe 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – biografe – 1918-1939 r. 
94(438).081A/Z:929-052”19” 913 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Szkolne Izby Pamięci Narodowej w 
Grudziądzu w latach 1966-2002 / Tadeusz Klatt. – 
Grudziądz : [nakł. aut.], 2002 ([s. l. : s. n.]). 
– 16 s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – historia – 20-21 w. 
37(438)”19/20” 914 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Tablice pamiątkowe w grudziądzkich szkołach 
dla uczczenia nauczycieli poległych i 
pomordowanych w okresie II Wojny Światowej / 
Tadeusz Klatt. – Grudziądz : nakł. aut., 1990 
([s. l. : s. n.]). – 8 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – martyrologia 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – nauczyciele – martyrologia – pomniki 
37(438):94(438)”1939/1945” 915 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Tajne nauczanie prowadzono też w 
Grudziądzu / Tadeusz Klatt. – Grudziądz : nakł. aut., 
2000 ([s. l. : s. n.]). – 6 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – wojna 1939-1945 r. – historia 
37(438):94(438)”1939/1945” 916 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
W 60-tą rocznicę publicznej egzekucji w 
Grudziądzu 1939-1999 / materiał zebrał i oprac. 
Tadeusz Klatt. – Grudziądz : nakł. aut., 1999 
([s. l. : s. n.]). – 23, [1] s. : il. ; 21 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – historia – 
pomniki 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
martyrologia – pomniki 3. Zbrodnie wojenne – 
Niemcy – historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 917 
128
		

/p0129.djvu

			KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
W 60-tą rocznicę pierwszej publicznej 
egzekucji w Grudziądzu 1939-1999 / materiał zebrał 
i oprac. Tadeusz Klatt. – Wyd. 2. – Grudziądz : 
nakł. aut., 2003 ([s. l. : s. n.]). – [28] s. : il., 
faks. ; 21 cm 
Na okł. wyd. 2 nie jest pełnym zbiorem dokumentów 
i materiałów oraz nie zawiera ono pełnych danych biogra- 
fcznych o 10-ciu rozstrzelanych zakładnikach. 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – historia – 
pomniki 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
martyrologia – pomniki 3. Zbrodnie wojenne – Niemcy 
– historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 918 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Zakład Kształcenia Nauczycieli w 
Grudziądzu jednym z najstarszych na Pomorzu / 
Tadeusz Klatt. – Grudziądz : [nakł. aut.], 2003 
([s. l. : s. n.]). – 9 s. ; 21 cm 
1. Zakład Kształcenia Nauczycieli (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– szkolnictwo i oświata – historia – 20 w. 
37(438)”19” 919 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Zarząd Oddziału Związku Inwalidów 
Wojennych RP [Rzeczypospolitej Polskiej] w 
Grudziądzu 1920-2002 : wydano z okazji 83-ej 
rocznicy działalności Związku Inwalidów 
Wojennych Rzeczypospolitej w kraju oraz 82- 
ej rocznicy działalności Koła ZIW RP w 
naszym mieście przy współpracy Rady Miejskiej 
Grudziądza / materiał zebrał i oprac. Tadeusz 
Klatt. – Grudziądz : Zarząd Oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych R P, 2002 ([s. l. : 
s. n.]). – 10 s. : il. ; 21 cm 
1. Organizacje kombatanckie – Polska – historia 
2. Gru dziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – organizacje 
3. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej 
Polskiej. Oddział (Grudziądz) – historia – 20-21 w. 
32(438):355(438)”19/20” 920 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Zbrodnie hitlerowskie w Grudziądzu i okolicy 
/ [materiał zebrał i oprac. Tadeusz Klatt] ; 
Muzeum Martyrologii Grudziądzkiej. – Wyd. 2. 
– Grudziądz : Wydział Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego, 1983. 
– 16 s. : fot. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
martyrologia – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 3. 
Przestępstwa wojenne 4. Ludobójstwo – Niemcy – 1933- 
1945 r. 
94(438)”1939/1945”A/Z 921 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Zbrodnie hitlerowskie w Grudziądzu i okolicy 
/ materiał zebrał i oprac. Tadeusz Klatt ; 
Muzeum Martyrologii Grudziądzkiej. – Wyd. 2. 
– Grudziądz : Związek Bojowników o 
Wolność i Demokrację – Komisja Historyczna 
Koła Miejskiego w Grudziądzu, 1983. – 24 s. : 
il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
martyrologia – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 3. 
Przestępstwa wojenne 4. Ludobójstwo – Niemcy – 1933- 
1945 r. 
94(438)”1939/1945”A/Z 922 
KLATT, Tadeusz (1920-2004) 
Zofa Chrzanowska – uczestniczka walki o 
szkołę polską na Pomorzu / Tadeusz Klatt. – 
[Grudziądz : nakł. aut., 1998] ([s. l. : s. n.]). – 7, 
[4] s. : il., faks. ; 21 cm 
1. Chrzanowska, Zofa – biografa 2. Pomorze – 
Polska – szkolnictwo i oświata – historia – 20 w. 
37(438):929-051A/Z”19” 923 
KNOLL, Czesław 
Wielkopolska Brygada Kawalerii / Czesław 
Knoll, Olgierd Matuszewski. – Poznań : 
Krajowa Agencja Wydaw., 1988 (Poznań : ZW 
”Pospress”). – 65, [3] s., [8] s. tabl.: fot. ; 
22 cm 
Bibliogr. s. [67]. 
ISBN 83-03-02349-7 
1. Kawaleria – Polska – historia – 1918-1939 r. 
2. Polska – historia – 1918-1939 r. 3. Wojskowość – 
Polska – historia 
355(438):94(438)”1918/1939” 924 
KOCHANOWSKA-REICHE, Małgorzata 
Mistyczne średniowiecze = Te mystic Mid- 
dle Ages / Małgorzata Kochanowska-Reiche ; 
oprac. graf. Lech Majewski ; Muzeum 
Narodowe w Warszawie. – Olszanica : ”Bosz”, 
[2003]. – 159, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm. – 
(Skarby Muzeum = Museum Treasures) 
129
		

/p0130.djvu

			Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-87730-59-9 : zł 87 
1. Muzeum Narodowe (Warszawa) – zbiory 2. 
Malarstwo sakralne europejskie – 12-16 w. – album 3. 
Rzeźba sakralna europejska – 12-16 w. – album 4. Warszawa 
– muzealnictwo – zbiory 
73+75].046.3(4)”11/15”(084.1):069.5(438) 925 
KOCIURSKI, Leszek (1922- ) 
Gałązki przyjaźni / Leszek Kociurski. – 
Bydgoszcz : Wydaw. Tanan, 1996 ([s. l. : s. n.]). 
– 72 s. : il. ; 20 cm 
ISBN 83-86199-01-6 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 926 
KOCIURSKI, Leszek (1922- ) 
Pod okiem słońca : (wiersze z lat 1997-1998) 
/ Leszek Kociurski. – Bydgoszcz : [Wydaw. 
Margrafsen], 1998 (Bydgoszcz : ZP ”Abe- 
dik”). – 76, [2] s. : il. ; 20 cm 
ISBN 83-87070-75-0 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 927 
KOCIURSKI, Leszek (1922- ) 
Z otwartym sercem : wiersze z okresu 
młodości / Leszek Kociurski. – Bydgoszcz : Wydaw. 
Tanan, 1995 ([s. l. : s. n.]). – 54, [2] s. : il. ; 
20 cm 
ISBN 83-86199-40-7 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 928 
KOHTZ, Harald 
Westpreußen in Farbe : Land an der unteren 
Weichsel : 96 Großfotos mit 59 Zeichnun- 
gen, unter anderem von Ernst Rudolf Döring 
/ Harald Kohtz. – [Mannheim] : Adam Kraft 
Verlag, [1986] (Heidelberg : Reprographie 
Eppelheim). – 72 s. : il., pl., mapy, [96] s. : 
il. (kolor.) ; 24 cm. – (Ostdeutsche Heimat in 
Farbe ; Bd. 16) 
ISBN 3-8083-1085-5 
1. Prusy Zachodnie – Niemcy – historia – 19-20 w. 
2. Polska – historia – 19-20 w. 3. Fotografa niemiecka 
– ikonografa – album – 20 w. 
77(430):94(430)A/Z”18/19”:94(438) 
A/Z”18/19” 929 
KOLA, Andrzej (1940- ) 
Grody ziemi chełmińskiej w późnym 
średniowieczu / Andrzej Kola. – Toruń : TNT, 1991 
(Toruń : ZG). – 248, [4] s. : fot., mapy, pl., 
rys. ; 24 cm. – (Prace Archeologiczne / 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ISSN 0860- 
147X ; nr 9) 
Bibliogr. s. 229-244. – Zsfg. 
ISBN 83-85196-33-1 
1. Grody – Polska – 13-15 w. 2. Chełmińska, 
Ziemia – archeologia – 13-15 w. 
72(438)”12/14”:94(438)”12/14” 930 
KOLA, Andrzej (1940- ) 
Ryńsk : średniowieczny gródek rycerski / 
Andrzej Kola, Ryszard Boguwolski, [il. Andrzej 
Klein]. – Grudziądz ; Wąbrzeźno : Muzeum 
w Grudziądzu ; Urząd Gminy w Wąbrzeźnie, 
1995 (Wąbrzeźno : WZG). – [20] s. : rys. ; 
21 cm 
Na okł. tyt.: ”Ryńsk Gmina Wąbrzeźno”. 
ISBN 83-901717-1-6 
1. Ryńsk (woj. kujawsko-pomorskie) – archeologia 
2. Ryńsk (woj. kujawsko-pomorskie) – grodzisko 
średniowieczne – archeologia 
903/904:911.37](438)”06/10” 931 
KOLA, Andrzej (1940- ) 
Wczesnośredniowieczne grodziska w Świeciu 
n[ad] Osą i Mędrzycach / Andrzej Kola, 
Ryszard Boguwolski. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu ; Świecie nad Osą : Urząd 
Gminy, 1995 (Wąbrzeźno : WZG). – [20] s. : 
il., mapki ; 14 x 21 cm 
ISBN 83-901717-1-6 (Muzeum) 
1. Świecie n. Osą (woj. kujawsko-pomorskie) – 
archeologia – 7-15 w. 2. Mędrzyce (woj. 
kujawsko-pomorskie) – archeologia – 7-15 w. 3. Grody – 
archeologia – Polska – wydawnictwa popularne 4. Osadnictwo 
– archeologia – Polska – wydawnictwa popularne 
72:94(438)”6/14” 932 
KOMOROWSKI, Krzysztof 
Konspiracja pomorska 1939-1947 : leksykon 
/ Krzysztof Komorowski. – Gdańsk : Wydaw. 
”Novus Orbis” : przy współpr. z ”Graf”, 1993 
(Gdańsk : ”Grafx”). – 227, [5] s., 1 k. mapa 
złoż. ; 21 cm 
130
		

/p0131.djvu

			Bibliogr. przy hasłach. – Indeks. 
ISBN 83-85560-06-8 
1. Ruch oporu – Polska – encyklopedia 2. Pomorze 
– 1939-1945 r. – encyklopedia 
929-051A/Z(03):94(438)”1939/1945”(03): 
94(438) ”1944/1956”(03) 933 
KOMOROWSKI, Tadeusz Bór (1895-1966) 
Trzy wykłady o A.K. [Armii Krajowej] / gen. 
Bór [pseud.]–Komorowski [nazwa ; oprac. Jan 
Mieczysław Ciechanowski]. – Warszawa : ”Si- 
gnum”, 1981. – 30, [2] s. ; 15 cm 
1. Armia Krajowa 
94(438)”1939/1945” *933 
KOMOROWSKI, Tadeusz Bór (1895-1966) 
Trzy wykłady wykłady o AK / Bór-Komorow- 
ski ; [oprac. Jan M. Ciechanowski]. – 
[Wrocław] : ”Wyzwolenie”, [1982?]. – 17, [1] s. ; 
22 cm 
Przedr. Zeszyty Historyczne nr 49. Paryż 1979. 
1. Armia Krajowa 
94(438)”1939/1945” **933 
Komunikaty archeologiczne : badania 
wykopaliskowe na terenie województwa 
bydgoskiego w latach 1968-1969 / [pod red. Kazimierza 
Żurawskiego; aut. m.in. Ryszard Boguwol- 
ski]. – Bydgoszcz : Biuro Badań i 
Dokumentacji Zabytków, 1972 (Inowrocław : Druk. ZW 
CRS). – 160 s. : il., mapy, rys., [2] s. podłuż : 
il. ; 24 cm 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
archeologia – badania 2. Archeologia – Polska – 20 w. 
902/904(438)”19” 934 
Komunikaty archeologiczne : badania 
wykopaliskowe na terenie województwa 
bydgoskiego w latach 1970-1972 / [pod red. Kazimierza 
Żurawskiego; aut. m.in.. Ryszard Boguwol- 
ski]. – Bydgoszcz : Biuro Badań i 
Dokumentacji Zabytków, 1978 (Inowrocław : Druk. ZW 
CRS). – 346, [1] s. : il., pl., mapy, [4] s. tabl. : 
mapy ; 24 cm 
Zł 68 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
archeologia – badania 2. Archeologia – Polska – 20 w. 
902/904(438)”19” 935 
KONDRACKI, Jerzy (1908-1998) 
Pomorze : szkic geografczny / Jerzy 
Kondracki. – Warszawa : Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych, 1946 (Łódź : PZWS). 
– 48 s. : il. ; 21 cm. – (Biblioteka 
PopularnoNaukowa. Seria Geografczna) 
1. Pomorze – geografa fzyczna 
913(438) 936 
KONOPKA, Stanisław 
Edward Gorol medale lekarskie i 
farmaceutyczne wykonane w latach 1962-1974 = 
Edward Gorol medical and pharmaceutical 
medals performed in the years 1962-1974 / 
[tekst Stanisław Konopka ; tł. na ang. Edwin 
Paryski]. – Warszawa : Państw. Zakłady Wy- 
daw. Lekarskich, 1975 (Warsz. : Dr. Rew. 
Paźdź.). – 70, [2] s. : fot. ; 23 cm. – 
(Medycyna i Farmacja) 
1. Gorol, Edward (1930- ) – twórczość 2. Medale 
polskie – od 1944 r. – katalog 
737(438)”1944/...”(083.3) 937 
KOPCZYŃSKI, Stefan 
Grudziądz : przewodnik / Stefan Kopczyński, 
Józef Błachnio, Hugon Gostomczyk. – 
Grudziądz : Polskie Towarzystwo Turystyczno- 
Krajoznawcze, 1961 (Grudz. : GrZGraf.). – 
56 s. : il. ; 20 cm + [2] mapy 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 938 
KOPCZYŃSKI, Stefan 
Stanisław Staszic patronem Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu / Stefan 
Kopczyński. – Grudziądz : [Centrum Kształcenia 
Ustawicznego], 1997 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 20 s. : fot. (gł. kolor.), 1 portr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 20. 
ISBN 83-907593-1-4 
1. Nauka – biografe – Polska – 18-19 w. 2. Polska 
– polityka – biografe – 18-19 w. 3. Staszic, Stanisław 
(1755-1824) – biografa 
001(438):94(438).06/.07:929-052A/ 
Z]”17/18” 939 
131
		

/p0132.djvu

			KOPCZYŃSKI, Stefan 
Stosunki wodne basenu grudziądzkiego i jego 
otoczenia = Water relationships in the 
Grudziądz Basin and its surroundings / Stefan 
Kopczyński. – Warszawa [et al.] : Państwowe 
Wydaw. Naukowe, 1982 (Toruń : ZP). – 87, 
[1] s. : il., [3] s. tabl. podłuż. ; 24 cm. – 
Studia Societatis Scientiarum Turunensis Toruń – 
Polska, Vol. IX nr 4 – Sectio C (Geographica 
et Geologia, ISSN 0082-5549) 
ISBN 83-01-03826-8 : zł 80 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– geologia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – hydrologia 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – geografa 
908+91A/Z(438) 940 
KORZENIEWSKI, Krzysztof (1930-2002) 
Badania sozologiczne w brzegowej strefe 
Bałtyku polskiego wybrzeża środkowego / 
Krzysztof Korzeniewski ; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : WSP, 1978. – 85, 
[14] s., [3] k. tabl., [48] s. : il., mapy, tab., 
wykr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. [86-99]. 
1. Bałtyk – środowisko – badanie 2. Bałtyk 
(wybrzeże) – środowisko – badanie 
551.46:502.5:628.5](261.24:438) 941 
KORZENIEWSKI, Krzysztof (1930-2002) 
Hydrochemia / Krzysztof Korzeniewski ; 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. – Słupsk : 
WSP, 1986 (Szczecin : SZG). – 225 s. : 
1 mapa, rys., wykr. ; 21 cm 
1. Woda – chemia – podręcznik akademicki 
541.1:556.3](075.8) 942 
KORZENIEWSKI, Krzysztof (1930-2002) 
Ochrona środowiska morskiego / Krzysztof 
Korzeniewski. – Gdańsk : Wydaw. 
Uniwersytetu Gdańskiego, 1998. – 180, [1] s. : mapy, 
rys., wykr. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 171-[179]. 
ISBN 83-7017-833-2 
1. Morze – ochrona – podręcznik 2. Substancje 
niebezpieczne i szkodliwe – podręcznik 
504.4.05(26):614.87](07) 943 
132 
KORZENIEWSKI, Krzysztof (1930-2002) 
Podstawy oceanografi chemicznej / Krzysztof 
Korzeniewski. – Gdańsk : Wydaw. UG, 1980 
(Sopot : UG). – 198 s. : mapy, rys., wykr. ; 
24 cm. – (Skrypty uczelniane / Uniwersytet 
Gdański) 
Bibliogr. s. 186-198. 
ISBN 83-7017-275-X 
1. Woda morska – chemia – podręcznik akademicki 
551.46::54(075.8) 944 
KORZENIEWSKI, Krzysztof (1930-2002) 
Podstawy oceanografi chemicznej / 
Krzysztof Korzeniewski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – 
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu 
Gdańskiego, 1995. – 198, [1] s. : mapy, rys., wykr. ; 
24 cm 
Bibliogr. s. 191-[199]. 
ISBN 83-7017-596-1 
1. Woda morska – chemia – podręcznik akademicki 
551.46::54(075.8) 945 
KOSACKI, Jerzy Mirosław 
Historia Pomorza Zachodniego : 
(kalendarium do 1945 r.) / Jerzy M. Kosacki. – 
Szczecin : PTTK, 1986 (Szczecin : Urząd Wojew.). 
– 28 s. : mapy ; 21 cm 
1. Pomorze Zachodnie – historia 
94(430):94(438)”.../1945” 946 
KOSIARZ, Edmund 
Wyzwolenie Polski północnej 1945 / Edmund 
Kosiarz. – [Gdynia] : Wydaw. Morskie, [1967] 
(Gdańsk : GZG). – 335, [1] s. : mapy, [36] s. 
tabl. : il. ; 25 cm 
Bibliogr. S. 267-271. – Indeks. 
1. Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska 
94(438)”1939-1945” 947 
KOSMALA, Renata 
Model kwalifkacyjny i osobowościowy 
pielęgniarki oddziałowej jako kierownika 
efektywnego zespołu pielęgniarskiego / Renata 
Kosmala. – Grudziądz : Biblioteka Zespołu Szkół 
Medycznych, 2001. – 54, [2] s. : 21 cm + err. 
Bibliogr. 
ISBN 83-906734-5-2 : zł 20 
1. Pielęgniarki – pielęgniarze – socjologia 2. 
Pielęgniarstwo – zarządzanie 
614.253.5:316.334.22 948
		

/p0133.djvu

			KOSTRZEWSKI, Józef 
Pradzieje Pomorza / Józef Kostrzewski ; 
[materiał ilustracyjny wykonali Bolesław Promiń- 
ski i Teresa Walusiakowa]. – Wrocław [etc.] : 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966 
(Wrocław : ZK). – 200 s. : rys., pl., mapki, 
[24] s. tabl.: fot. ; 24 cm + err. 
Summ. 
Bibliogr. s. 167-169. – Indeksy. 
Zł 45 
1. Pomorze – Polska – historia 2. Polska – historia 
– 10-13 w. 3. Niemcy – historia – 10-13 w. 
94(430)”9/12”:94(438)”9/12” 949 
KOŚCIAŃSKI, Zdzisław 
Dowódcy kawalerii polskiej w wojnie 1939 roku 
/ Zdzisław Kościański. – Nowy Tomyśl : [s. n.], 
1994 ([s. l. : s. n.]). – [32] s. : fot., faks. ; 21 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 3. Ułani – biografe – 20 w. 
355(438):94(438)”1939/1945”:929-052- 
A/Z](438) ”1939/1945” 950 
KOŚCIAŃSKI, Zdzisław 
Kawaleria Korpusu Ochrony Pogranicza w 
latach 1924-39 / Zdzisław Kościański. – Nowy 
Tomyśl : [s. n.], 1995 ([s. l. : s. n.]). – 24 s. : 
il. ; 21 cm 
Nadbitka autorska z Przeglądu Kawalerii i Broni 
Pancernej, Londyn 1995 nr 149. 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 3. Ułani – biografe – 20 w. 
4. Korpus Ochrony Pogranicza – Polska – historia – 
20 w. 
355(438):94(438)”1939/1945”:929-052- 
A/Z](438) ”1939/1945” 951 
KOŚCIAŃSKI, Zdzisław 
18 [Osiemnasty] Pułk Ułanów Pomorskich 
w wojnie obronnej 1939 roku / Zdzisław 
Kościański. – Nowy Tomyśl : [s. n.], 1994 ([s. l. : 
s. n.]). – S. 213-230, [6] s. : fot., mapy ; 
21 cm. – (Bitwy września 1939 r.) 
Nadbitka autorska z materiałów III Seminarium 
historyków polskich działań obronnych 1939 roku przygotowana 
z okazji 55 rocznicy szarży pod Krojantami. 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 3. Ułani – biografe – 20 w. 
4. 18 Pułk Ułanów Pomorskich (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 
355(438):94(438)”1939/1945”:929-052- 
A/Z](438) ”1939/1945” 952 
Kościół Farny Św[iętego] Mikołaja w 
Grudziądzu / [zdjęcia Jerzy Piechaszek]. – Grudziądz : 
Wydaw. Parafi p.w. Św. Mikołaja w 
Grudziądzu, [1991] (Laskowice Pom. : DKW). – 15, 
[1] s. : fot. (w tym kolor.) ; 15 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – kościoły 
katolickie – architektura 2. Architektura – 
budownictwo – Polska – historia 3. Parafa pod wezwaniem Św. 
Mikołaja (Grudziądz) 4. Kościoły i kaplice – Polska 
23/28:72:94(438) 953 
Kościół i społeczności : rewolucje – 
demokracje – totalitaryzmy : studia z dziejów XIX i XX 
wieku / pod red. ks. Jana Walkusza ; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Lublin : Redakcja 
Wydawnictw KUL, 1993 (Lublin : KUL). – 
260, [2] s., [1] k. portr. Kolor. ; 24 cm 
ISBN 83-228-0329-X 
1. Kościół katolicki – historia – Polska – 19-20 w. – 
szkice 2. Polska – historia – 19-20 w. – szkice 
282(438):94(438).082]”18/19” 954 
KOŚMIDER, Tomasz (1967- ) 
Planowanie wojenne w Polsce w latach 1921- 
1926 / Tomasz Kośmider. – Toruń : Wydaw. 
Adam Marszałek, cop. 2002. – 275 s. : mapy ; 
24 cm 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-7322-146-8 
1. Bezpieczeństwo narodowe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Strategia – Polska – 1918-1939 r. 3. Wojsko – 
organizacja – Polska – 1918-1939 r. 4. Polska – polityka 
– 1918-1939 r. 
327.56/.57:355.4](438)”1918/1939” 955 
KOTECKI, Andrzej 
Z dziejów szkolnictwa Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1998 / 
Andrzej Kotecki. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1998 (Wąbrzeźno : WZG). – 
Harmonijka [6] s. : il. ; 28 cm 
ISBN 83-908767-2-8 
1. Polska – historia – 20 w. 2. Marynarka Wojenna 
– Polska – historia – 20 w. 3. Szkolnictwo i oświata – 
wojsko – Polska – historia – 20 w. 4. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 
20 w. 
355(438):37:94(438)”19” 956 
133
		

/p0134.djvu

			KOTLENGA, Danuta 
Trudności w komunikowaniu się w relacji 
pacjent – pracownicy służby zdrowia w opinii 
pacjentów / Danuta Kotlenga. – Grudziądz : 
Biblioteka Zespołu Szkół Medycznych, 2000 
(Grudz. : ZSM). – 33 s. ; 21 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-906734-4-4 : zł 10,50 
1. Chorzy – socjologia – Polska – od 1989 r. 2. 
Psychologia lekarska – zagadnienia 3. Stosunki 
interpersonalne – służba zdrowia – Polska – od 1989 r. 
614.25:616-052:159.9:316.47](438)” 
1989/...” 957 
KOTŁOWSKI, Jan 
Cecylia Wiśniewska-Maćkiewicz : grafka i 
rysunek : katalog monografczny z okazji 
jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej / Jan Kotłow- 
ski, tłum. na niem. Klaudia Wiśniewska ; 
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu ; Muzeum 
w Grudziądzu. – Toruń : Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1994 (Toruń : ZP 
UMK). – 145, [1] s. : il. ; 22 cm 
Tekst. pol. i niem. 
1. Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928- ) – 
malarstwo – twórczość 
73/76(438):92-051A/Z(084.1) 958 
KOTOWSKI, Wojciech (1949- ) 
Teatry DEUTSCHE BÜHNE w Wielkopolsce 
i na Pomorzu 1919-1939 / Wojciech Kotowski. 
– Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. 
Naukowe, 1985. – 191 s. ; 24 cm. – (Prace 
Wydziału Nauk Humanistycznych . Seria C ; nr 28) 
Bibliogr. s. 183-190. 
ISBN 83-01-0529-3-7 
1. Mniejszości narodowe – kultura – Polska – 20 w. 
2. Teatr amatorski niemiecki – historia – 20 w. 3. 
Pomorze – kultura – 20 w. 4. Wielkopolska – kultura – 20 w. 
792(430):792(438)A/Z”19” 959 
KOWALCZYK, Leonard 
Licea pedagogiczne w województwie 
bydgoskim 1945-1970 / Leonard Kowalczyk, 
Andrzej Tchorzewski ; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydaw. 
Uczelniane WSP, 1980 (Inowrocław : ZW 
CZSR). – 119 s. : tab. ; 21 cm 
134 
Bibliogr. s. 107-108. 
1. Pedagogika – szkolnictwo – Polska – 1944-1989 r. 
2. Szkolnictwo średnie – Polska – 1944-1989 r. 3. 
Szkolnictwo zawodowe – Polska – 1944-1989 r. 4. 
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – szkolnictwo 
i oświata – 1944-1989 r. 
37(438)”1944/1989”:94(438)”1944/1989” 
960 
KOWALCZYK, Leonard 
Wkład Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w rozwój koncepcji kształcenia i dokształcania 
nauczycieli (1919-1939) / Leonard 
Kowalczyk. – Bydgoszcz : Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna, 1978. – 241 s. : tab. ; 24 cm 
Bibliogr. 
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego – 1918-1939 r. 
2. Nauczyciele – organizacje – Polska – 1918-1939 r. 
3. Nauczyciele – szkolenie – Polska – 1918-1939 r. 
37(438)”1918/1939”:94(438)”1918/1939” 
961 
KOYALENKO, V. 
Przyjaźń nie zna granic = Družba ne znae kor- 
donov / W. Kowalenko, O. Krajnow, T. 
Filipowicz. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie 
Towarzystwo Kulturalne, 1969 (Bydgoszcz : 
PZG RSW ”Prasa”). – 162, [1] s. : fot. ; 
17 cm 
Zł 15 
1. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej – 
organizacja – Polska – historia – 20 w. 2. Polska – a ZSRR 
– 20 w. 3. ZSRR – a Polska – 20 w. 
32(438)”19” 962 
KOWALENKO, W. zob. Kovalenko, V. 
KOWALEWSKA, Maria 
Pisarze ziemi bydgoskiej : informator / oprac. 
Maria Kowalewska, wstęp Władysław Duna- 
rowski. – Gdynia : Wydaw. Morskie, 1968 
(Gdynia : DW). – 148, [3] s.: il. ; 18 cm 
Zł 10 
1. Literatura polska – biografe 2. Bydgoszcz (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – pisarze – biografe 
82(438):929-052A/Z(438)”19” 963
		

/p0135.djvu

			KOWALSKI, Marian 
Ordery, odznaczenia, odznaki, orły i 
medale Ludowego Wojska Polskiego : 
informator wystawy poświęconej XXXVIII rocznicy 
LWP 1943-12.X.1981 : Muzeum Okręgowe 
w Białej Podlaskiej, październik-listopad 1981 
/ Marian Kowalski. – Międzyrzec Podlaski : 
Wydaw. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1981 
(Warsz. : Wojsk. ZG). – 39, [1] s., [16] s. : 
il. ; 21 cm 
1. Medale polskie – 1944-1989 r. – katalog wystawy 
2. Ordery i odznaczenia – wojsko – Polska – katalog 
wystawy 3. Wojsko – odznaki i oznaki – Polska – katalog 
wystawy 
355(438):737(438)(083.8)”1944/1989” 964 
KOWALSKI, Marian 
Strażackie odznaczenia, odznaki, wyróżnienia 
i medale / Marian Kowalski. – Warszawa : In- 
styt. Wydaw. Związków Zawodowych, 1988 
(Warsz. : IWZZ). – 222, [2] s. : faks., fot. ; 
21 cm 
Bibliogr. s. 218-219. 
ISBN 83-202-0665-0 
1. Ordery i odznaczenia – Polska 2. Pożarnictwo 
– odznaki – Polska 
355(438):737(438)”19”(083.8) 965 
KOWALSKI, Zdzisław G. (1957- ) 
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 na 
łamach polskich fachowych periodyków 
wojskowych z lat 1919-1939 / Zdzisław G. 
Kowalski. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 
2002. – 277 s., [10] s. tabl.: il. ; 23 cm. – 
(Szablą i Piórem) 
Tyt. grzbiet.: ”Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920...” 
Streszcz. ang., niem., ros. 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-7322-329-0 
1. Czasopisma wojskowe polskie – historia – 1918- 
1939 r. 2. Publicystyka polska – tematyka – 1918-1939 r. 
3. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka – publicystyka 
– historia 
94(438).081”1919/1920”:[050+070](438)” 
1918/ 1939”:355.1 966 
KOZAKOWSKA, Stefania Krzysztofowicz- 
zob. Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania 
KOZŁOWSKI, Roman 
Przewodnik po miejscach walki i męczeństwa 
w gminie Dragacz / Roman Kozłowski. – 
Dragacz : Gminny Komitet Walki i Męczeństwa, 
1992 (Laskowice Pom. : DKW). – 67, [1] s. : 
il., mapka ; 21 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 2. Polska 
– historia – 1939-1945 r. 3. Dragacz (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – przewodnik 
913A/Z:94(438)”1939/1945” 967 
KOZŁOWSKI, Ryszard 
Ruch robotniczy w Grudziądzu w latach 1945- 
1948 / Ryszard Kozłowski. – Grudziądz : 
Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej : Miejski Ośrodek Pracy Ide- 
owo-Wychowaczej, 1978 (Grudz. : ZGT-3). 
– 40, [1] s. ; 24 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – polityka 
– organizacje – historia – 20 w. 
32:94(438)”19” 968 
Krajobrazy zapamiętane : Ziemia chełmińska 
w opisach z XIX wieku i obrazach 
współczesnych / wybór, oprac. i wstęp Jan Bełkot. – 
Toruń : [Wydaw. AKCES], 2002 (Górna 
Grupa : DKW). – 181, [3] s. : il. (kolor.) ; 31 cm 
ISBN 83-916726-1-1 
1. Chełmińska, Ziemia – ikonografa – album 2. 
Malarstwo polskie – album 3. Fotografa polska – album 
4. Malarstwo niemieckie – album 
77(438) 969 
KRAMER, Friedrich-Wilhelm 
Unbekannter Nachbar Polen / Friedrich-Wil- 
helm Kramer. – [Aaran] : AT Verlag, [1990] 
(Printed in Switzerland). – 159 s. : il. (w tym 
kolor.) ; 25 cm. – (Unbekannter Nachbar) 
Bibliogr. 
ISBN 3-85502-394-8 
1. Polska – historia 2. Polska – przewodnik 
913A/Z:94(438) 970 
KRASUCKI, Stanisław 
Biały sztandar – wzniosłe czasy : fragmenty 
wspomnień dotyczące 16/2 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich / Stanisław Krasucki. – 
Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne, 1986 (Bydgoszcz : PLSP). – [16] s. : 
il. ; 22 cm + err. 
135
		

/p0136.djvu

			Zł 50 
1. 16/2 Pułk Ułanów Wielkopolskich – Polska – 
historia – 20 w. 2. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
3. Pamiętniki polskie – 20 w. 
355:929-052A/Z:94(438)”19” 971 
KRASUCKI, Stanisław 
Pomorska Brygada Kawalerii / Stanisław Kra- 
sucki. – Pruszków : [Ofcyna Wydaw. ”Ajaks” 
przy współpracy Fundacji na Rzecz Tradycji 
Jazdy Polskiej w Grudziądzu], 1994 ([s. l. : 
s. n.]). – 255, [1] s., [40] s. tabl. : fot. ; 21 cm 
+ err. 
Bibliogr. s. 236-242. – Indeksy. 
ISBN 83-85621-59-8 
1. Pomorska Brygada Kawalerii – Polska – historia – 
20 w. 2. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
355:92-052A/Z:94(438)”19” 972 
KRASUCKI, Stanisław 
LXX [Siedemdziesiąt] lat 1918-1988 : w 70 
[siedemdziesiątą] rocznicę powstania 16 
[szesnastego] Pułku Ułanów Wielkopolskich im. 
gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera / Stanisław 
Krasucki. – [Bydgoszcz : Kujawsko-Pałuc- 
kie Towarzystwo Kulturalne Oddział KPTK 
w Szubinie, 1988] (Bydgoszcz : PLSP). – 47, 
[1] s. : il., [8] s. tabl. : fot. ; 21 cm 
1. 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich – Polska – 
historia 2. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
355:929-052A/Z:94(438)”19” 973 
KRAŚNIEWSKI, Bogdan 
Droga / oprac. Bogdan Kraśniewski. – 
Bydgoszcz : Salon Sztuki Współczesnej BWA ; 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1995 
(Toruń : Druk. ”Salus”). – 34 s. : il. ; 24 cm 
1. Kraśniewski, Bogdan – malarstwo 2. Malarstwo 
polskie – 20 w. 3. Salon Sztuki Współczesnej BWA 
(Bydgoszcz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 
historia – 20 w. 5. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– Biuro Wystaw Artystycznych – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 974 
KREPSKA, Helena 
Moja poezja : wiersze stare i nowe, tomik 
III [trzeci] / Helena Krepska. – Grudziądz : 
[s. n.], 2000 ([s. l. : s. n.]). – [39] k. jednostr. : 
il. ; 19 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 *974 
KREPSKA, Helena 
Westchnienie / Helena Krepska. – Grudziądz : 
[s. n.], 1999 ([s. l. : s. n.]). – [38] s. ; 21 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 **974 
KREPSKA, Helena 
Zagubione marzenia / Helena Krepska. – 
Grudziądz : [s. n.], 2003 ([Grudziądz] : Studio 
Grafki i Reklamy COMP-GRAF). – [4] s., 
32 k., [3] s. ; 21 cm 
Na s. tyt. i okł. oznaczono jako tomik 4. Druk 
jednostr. 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 ***974 
KROGULEC, Grzegorz 
1 [Pierwszy] Pułk Ułanów Krechowieckich 
im. płk. Bolesława Mościckiego / oprac. 
Grzegorz Krogulec. – Warszawa : [Wydaw. 
Redakcja Historyczno-Wojskowa P. W. ”Epros”, 
P. W. ”Mikormax” przy współpracy ”Zbroi” 
– wydawnictwa Sekcji Wojskowości Polskiej 
XIX i XX wieku Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy przy Polskiej Akademii Nauk], 
1990 ([s. l. : s. n.]). – 43, [1] s. : il., 
mapki ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej 
Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 3, 
ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. s. [44]. 
ISBN 83-00-03218-5 
1. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich – Polska – historia 
2. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
355:929-052A/Z:94(438)”19” 975 
KROPIOWSKA, Matylda (1978- ) 
Korzeniewscy : dziejów rodziny ciąg dalszy 
/ Matylda Kropiowska. – Słupsk : Wydaw. 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996 (Słupsk : 
Pow. WSP). - 76, [43] s.: il., [8] s. tabl.: fot., 
faks. ; 25 cm 
1. Korzeniewski (rodzina) – biografa 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia – 20 w. 3. Korzeniewski 
(rodzina) – martyrologia 4. Wojna 1939-1945 r. – Polska – 
martyrologia 5. Kupiectwo – Polska – historia – 20 w. 
929-051A/Z:94(438)”19” 976 
136
		

/p0137.djvu

			KROPLEWSKA-GAJEWSKA, Anna 
Joanna Strzelecka : [wystawy 1996-1997 : 
Chełmno Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 
Grudziądz Muzeum, Toruń Państwowa 
Galeria Sztuki i Ośrodek Edukacji Plastycznej] / 
[Anna Kroplewska-Gajewska]. – Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1996 ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [6] s. : il. kolor. ; 21 cm 
1. Strzelecka, Joanna – malarstwo 2. Malarstwo 
polskie – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – wystawy 
– historia – 20 w. 4. Muzeum (Chełmno) – wystawy – 
historia – 20 w. 5. Galeria Sztuki i Ośrodek Edukacji 
Plastycznej (Toruń) – wystawy – historia – 20 w. 6. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – historia 
– 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 977 
KRÓLIKIEWICZ, Adam 
Olimpijska szarża / Adam Królikiewicz ; 
wstępem opatrzyła Krystyna Królikiewicz- 
Harasimowicz. – [Kraków] : Ofcyna Wydaw. 
”Ostoja”, [1996] ([s. l. : s. n.]). – 173, [1] s., 
[16] s. tabl. ; fot. ; 25 cm 
ISBN 83-900625-0-X 
1. Kawaleria polska – historia – 20 w. 2. Sport 
konny – Polska – 20 w 
355(438):796(438)”19” 978 
KRÓLIKOWSKI, Bohdan (1934- ) 
Czas ułanów : polski wrzesień 1939 / Bohdan 
Królikowski. – [Warszawa] : Wydaw. ”Bello- 
na”, [1993] (Łódź : ŁDD). – 347, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-11-08232-4 
1. Kawaleria polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska – historia 3. Wojna 1939-1945 r. 
– kampania wrześniowa 
355(438):94(438)”1939/1945” 979 
KRÓLIKOWSKI, Bohdan (1934- ) 
Ułańska jesień : szkice do dziejów kawalerii 
II [Drugiej] Rzeczypospolitej / Bohdan 
Królikowski. – Lublin : TNKUL, cop. 2002. – 334, 
[9] s., [31] s. tabl.: il. ; 24 cm. – (Prace 
Wydziału Historyczno-Filologicznego / 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego ; 90) 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. Indeks. 
ISBN 83-7306-111-8 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. – szkice 
357.1(438)”1918/1939” 980 
KRYSKA-KARSKI, Tadeusz (1922- ) 
Generałowie Polski niepodległej / [materiał 
biografczny zebr. i oprac. T. Kryska-Karski, 
reprodukcję zdjęć i okł. wykonał S. Żura- 
kowski]. – Londyn : nakł. aut., 1976 ([s. l.] : 
Druk. ”Figaro Press“). – X, 178 s. : il. ; 24 cm 
+ Uzupełnienie, poprawki : 11 s. ; 24 cm 
1. Ofcerowie – biografe – Polska – 20 w. 
355(438):92-052A/Z:94(438)”1939/1945” 981 
KRYSKA-KARSKI, Tadeusz (1922- ) 
Generałowie Polski niepodległej / Tadeusz Kry- 
ska-Karski, Stanisław Żurakowski. – Wyd. uzup. 
i popr. – Warszawa : ”Editions Spotkania”, 1991. 
– 207 s. : 1 faks., portr., rys. ; 24 cm 
1. Ofcerowie – biografe – Polska – 20 w. 
355(438):92-052A/Z:94(438)”1939/1945” 982 
KRYSKA-KARSKI, Tadeusz (1922- ) 
Straty korpusu ofcerów artylerii WP [Wojska 
Polskiego] 1939-1945 / T. Kryska-Karski. – 
Londyn : nakł. aut., 1979 (London : ”Figaro 
Press”). – 68 s. : 1 faks. ; 24 cm 
1. Artyleria – Polska – 1939-1945 r. – źródła 2. 
Wojsko – Polska – 1939-1945 r. – źródła 3. Straty wojenne 
– Polska – 1939-1945 r. 4. Wojna 1939-1945 r. – 
martyrologia – Polska 
355(438):92-052A/Z(438):94(438)” 
1939/1945” 983 
KRYSKA-KARSKI, Tadeusz (1922- ) 
Straty korpusu ofcerskiego 1939-1945 / 
Tadeusz Kryska-Karski. – Londyn : Polska Fundacja 
Kulturalna, 1996. – 639 s. : fot., rys. ; 30 cm 
Bibliogr. na przedostatniej s. okł. 
ISBN 0-850652-52-9 
1. Straty wojenne – Polska – 1939-1945 r. – spis 
2. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – Polska 3. 
Wojsko – biografe – Polska – 1939-1945 r. 
355(438):92-052A/Z(438):94(438)” 
1939/1945” 984 
KRZYSZTOFOWICZ-KOZAKOWSKA, 
Stefania 
Kapiści : katalog wystawy ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie / oprac. wstępu i 
katalogu Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska ; 
Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz wrzesień – 
październik 1980. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1980. – [16] s. : il. ; 21 cm 
137
		

/p0138.djvu

			1. Kapiści – Polska – malarstwo – historia – 20 w. 
2. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 
historia – 20 w. 4. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – 
historia – 20 w. 5. Muzeum Narodowe (Kraków) – zbiory 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 985 
KRZYSZTOFOWICZ-KOZAKOWSKA, 
Stefania 
Olga Boznańska 1865-1940 : katalog 
wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego w 
Krakowie / [scenariusz wystawy, oprac. Stefania 
Krzysztofowicz-Kozakowska, aranżacja 
wystawy Jadwiga Drozdowska ; red i oprac. graf. 
katalogu Bożena Sikorska-Nowacka] ; 
Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz maj – 
czerwiec 1981 r. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1981 (Grudz. : GZGWK). – 
[16] s. : il. ; 21 cm 
Zł 10 
1. Boznańska, Olga (1865-1940) – malarstwo – 
katalog wystawy 2. Malarstwo – Polska – historia – 19-20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 986 
KRZYŚ, Jerzy (1928- ) 
Grudziądz w 1920 roku / Jerzy Krzyś. – 
Grudziądz : [Wydaw. Fundacja na Rzecz Tradycji 
Jazdy Polskiej], 2005 (Wąbrzeźno : WZG). – 
252 s. : fot., pl., mapki, portr., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 233-239. – Indeks. 
ISN 83-902301-7-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
1918-1939 r. 
94(438).081A/Z *986 
KRZYŚ, Jerzy (1928- ) 
Kalendarium Grudziądz 2000 / oprac. Jerzy 
Krzyś. – Grudziądz : Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury, cop. 1999 (Wąbrzeźno : WZG). 
– 191 s.; [4] s. tabl. : il. (kolor.) ; 21 cm 
ISBN 83-910048-2-1 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
kalendarium 
94(438)A/Z 987 
KRZYŚ, Jerzy (1928- ) 
Militarna przeszłość Grudziądza / Jerzy Krzyś. 
– Grudziądz : Fundacja na Rzecz Tradycji 
Jazdy Polskiej, 2002. – 372,[3] s.: il., pl. ; 24 cm 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-902301-2-7 
1. Wojna – historia – Polska 2. Wojsko – Polska 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
355.1:355.4](438)(091) 988 
KRZYŚ, Jerzy (1928- ) 
Pierwszy dzień wojny grudziądzkich ułanów : 
materiały do działań 18 Pułku Ułanów 
Pomorskich w dniu 1 września 1939 r. / zebrał 
i oprac. Jerzy Krzyś. – Grudziądz : Fundacja na 
Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, 1994 (Grudz. : 
GZGWL). – 118, [2] s. : il., mapki ; 21 cm 
Tyt. okł.: ”18 Pułk Ułanów Pomorskich : pierwszy 
dzień wojny”. 
Indeks. 
ISBN 83-902301-0-0 
1. 18 Pułk Ułanów Pomorskich (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 3. Kawaleria 
– Polska – historia – 20 w. 
355:94(438)”1939/1945” 989 
KRZYŚ, Jerzy (1928- ) 
16 [Szesnasty] Pułk Artylerii Lekkiej / 
Jerzy Krzyś. – Pruszków : [Ofcyna Wydaw. 
„Ajaks”] ; przy współpracy Fundacji na Rzecz 
Tradycji Artylerii, 1998 ([s. l.: s. n.]). – 55, 
[1] s.: il., pl., mapy ; 21 cm. – (Zarys 
Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii 
Wrześniowej ; z. 80, ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. s. 55-[56]. 
ISBN 83-87103-60-8 
1. 16 Pułk Artylerii Lekkiej – historia – 20 w. 2. 
Wojna 1939-1945 r. 
355:94(438)”1939/1945” 990 
KRZYŚ, Jerzy (1928- ) 
64 [Sześćdziesiąty czwarty] Pomorski Pułk 
Strzelców Murmańskich / Jerzy Krzyś. – 
Pruszków : [Ofcyna Wydaw. „Ajaks” przy współpr. 
Redakcji „Zbroi” – wydawnictwa Sekcji 
Wojskowości Polskiej XIX i XX wieku 
Studenckiego Koła Naukowego Historyków 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Oddziału 
Warszawskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy przy PAN], 1993 (Tomaszów 
Maz. : TZG). – 51, [1] s.: il., mapki ; 21 cm. 
– (Zarys Historii Wojennej Pułków Polskich 
w Kampanii Wrześniowej ; z. 25, ISSN 0860- 
2360) 
138
		

/p0139.djvu

			Bibliogr. s. 51-[52]. 
ISBN 83-85621-22-9 
1. 64 Pułk Piechoty – historia – 20 w. 2. Wojna 1939- 
1945 r. 3. Kampania wrześniowa – Polska – 1939 r. 
355:94(438)”1939/1945” 991 
KRZYŚ, Jerzy (1928- ) 
65 [Sześćdziesiąty piąty] Starogardzki Pułk 
Piechoty / Jerzy Krzyś. – Pruszków : [Ofcy- 
na Wydaw. ”Ajaks” przy współpracy Redakcji 
„Zbroi” – wydawnictwa Sekcji Wojskowości 
Polskiej XIX i XX wieku Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i 
Barwy przy PAN, 1994 (Warsz.: Elgraf). – 51, 
[1] s. : il., pl., mapy ; 21 cm. – (Zarys 
Historii Wojennej Pułków Polskich w Kampanii 
Wrześniowej ; z. 33, ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. s. 51-[52]. 
ISBN 83-85621-42-3 
1. 65 Pułk Piechoty (Starogard) – historia – 20 w. 
2. Wojna 1939-1945 r. 3. Kampania wrześniowa – 
Polska – 1939 r. 
355:94(438)”1939/1945” 992 
Ksiądz Janusz St[anisław] Pasierb – kapłan, 
poeta, człowiek nauki : materiały z sesji w 
pierwszą rocznicę śmierci : (Pelplin – Wyższe 
Seminarium Duchowne, 15 grudnia 1994 rok). 
– Pelplin : ”Bernardinum”, 1995 (Pelplin : 
”Bernardinum”). – 39 s. ; 21 cm 
ISBN 83-86491-11-6 
1. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r. 
– materiały konferencyjne 2. Pasierb, Janusz Stanisław 
(1929-1993) – materiały konferencyjne 3. Poezja polska 
– historia – 20 w. – materiały konferencyjne 4. Sztuka 
– badanie – historia – Polska – od 1944 r. – materiały 
konferencyjne 
262.1:7.072](438)”1944/...”(061):821.162.1 
(091)-1](438)”19”(061.3)A/Z 993 
Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb : kapłan, 
poeta, humanista : materiały z sesji 
zorganizowanej w dziesiątą rocznicę śmierci, Pelplin, 
13 grudnia 2003 r[oku] / [aut. Jan Bernard 
Szlaga et al.]. – Pelplin : “Bernardinum”, 2004 
(Pelplin : “Bernardinum”). – 119, [1] s. ; 
20 cm 
Nazwy aut. na s. 4 okł. 
ISBN 83-7380-132-4 
1. Pasierb, Janusz Stanisław (1929-1993) – materiały 
konferencyjne 2. Duchowieństwo katolickie – Polska 
– od 1944 r. – materiały konferencyjne 3. Historycy 
sztuki – Polska – od 1944 r. – materiały konferencyjne 
4. Poezja polska – od 1944 r. – materiały 
konferencyjne 
262.1:7.072](438)”1944/...”(061):821.162.1 
(091)-1](438)”1944/...”(061.3)A/Z 994 
KUBIAK, Mirosław J. 
Internet dla nauczyciela : nauczanie na 
odległość / Mirosław J. Kubiak. – Warszawa : ”Mi- 
kom”, 1997 (Warsz. : ”Hel”). – 264 s. : 2 fot., 
2 mapy, 1 portr., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 261-264. 
Tyt. okł.: Internet dla nauczycieli. 
ISBN 83-87102-29-6 
1. Nauczanie na odległość 2. Nauczyciele – szkolenie 
004(038):37 995 
KUBIAK, Mirosław J. 
Jak uczyć na odległość przy pomocy 
Internetu : poradnik dla początkującego nauczyciela 
internauty / Mirosław J. Kubiak ; Biuro 
Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz 
Współpracy. – Warszawa : BKKK. FW, 1996 
(Inowrocław : ”Pozkal”). – 170 s. : il. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 169-170. 
ISBN 83-87116-05-X 
1. Internet 2. Nauczanie na odległość – poradnik 
004(038):37 996 
KUBIAK, Mirosław J. 
Język C# dla profesjonalistów C/C++ / 
Mirosław J. Kubiak. – Warszawa : ”Mikom”, cop. 
2004. – 190, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm + CD- 
ROM. – (BP) 
Bibliogr. s. [191]. 
ISBN 83-7279-413-8 : zł 34,90 
1. C++ - podręcznik 2. C# - podręcznik 
004(438)(07)A/Z *996 
KUBIAK, Mirosław J. 
Programowanie w językach C/C++ i C++ Bu- 
ilder / Mirosław J. Kubiak. – Warszawa : ”Mi- 
kom”, 2003. – 248, [1] s. : il. ; 24 cm + CD- 
ROM. – (BP) 
139
		

/p0140.djvu

			Bibliogr. 
ISBN 83-72793-70-0 
1. C (język programowania) – podręcznik 2. C++ 
– podręcznik 3. C++ Builder – podręcznik 
004(038) 997 
KUBIAK, Mirosław J. 
Programuję w językach Turbo Pascal i C/ 
C++ : programowanie strukturalne z 
elementami programowania obiektowego / Mirosław 
J. Kubiak. – Warszawa : ”Mikom”, 2001. – 
212 s. ; 24 cm. – (BP) 
Bibliogr. 
ISBN 83-72791-36-8 
1. C (język programowania) – podręcznik 2. C++ 
– podręcznik 3. PASCAL – podręcznik 
004(038) 998 
KUBIAK, Mirosław J. 
Programuję w językach Turbo Pascal i 
Delphi Pascal. – Warszawa : ”Mikom”, 2003. – 
272 s. : il. ; 24 cm. – (BP) 
Bibliogr. – Indeks. 
ISBN 83-72793-44-1 
1. Delphi – podręcznik 2. PASCAL – podręcznik 
004(038) 999 
KUBIAK, Mirosław J. 
Słownik technologii informacyjnej / 
Mirosław Kubiak. – Warszawa : ”Mikom”, 1999. 
– 180 s. ; 24 cm. – (Słowniki Mikomu) 
Bibliogr. s. 179-180. 
ISBN 83-71581-77-7 
1. Informatyka – terminologia – słownik 2. Skróty 
angielskie – słownik 3. Skróty polskie – słownik 4. Słownik 
angielsko-polski 5. Słownik polsko-angielski 
004(038):80/81(03) 1000 
KUBIAK, Mirosław J. 
Wirtualna edukacja / Mirosław J. Kubiak. – 
Warszawa : ”Mikom”, 2000. – 241 s. ; 24 cm. 
– (Szkoła, Internet, Intranet) 
Bibliogr. – Indeks. 
ISBN 83-72790-32-9 
1. HTML 2. Internet 3. Komputery – 
stosowanie – nauczanie 4. Nauczanie – metody 
004(038):37 1001 
KUBIAK-ŚRÓBKA, Małgorzata 
Jan Heweliusz : 28.01.1611 – 28.01.1687 
/ [oprac. Małgorzata Kubiak-Śróbka, 
Jerzy Szwarc]. – Grudziądz : Wydział Kultury 
i Sztuki Urzędu Miejskiego, [1985] (Grudz.: 
GZGWK). – [20] s. : il., faks., 1 portr. ; 
25 cm 
1. Hevelius, Johannes – obchody rocznicowe 2. He- 
velius, Johannes (1611-1687) – biografa 
52:92-051A/Z 1002 
KUBIAK-ŚRÓBKA, Małgorzata 
Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół 
Technicznych / [tekst i oprac. Małgorzata 
Śróbka-Kubiak, zdjęcia Gerard Szukay, 
Bartosz Dąbrowski, Bartosz Kubiak]. – 
[Grudziądz : Zespół Szkół Technicznych], 2002 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – [12] s. : il. 
(kolor.), pl. ; 21 cm. – (Grudziądz) 
Inna forma nazwy aut. Małgorzata Kubiak-Śróbka. 
1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika (Grudziądz) 2. Zespół Szkół 
Technicznych (Grudziądz) 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – szkolnictwo i oświata – historia – 20-21 w. 
52:94(438)”19/20” 1003 
KUCIELSKA, Zofa 
Katalog przewodnik po wystawie malarstwa 
polskiego przełomu XIX i XX wieku, Muzeum 
w Grudziądzu – 1961 / [oprac. Zofa Kuciel- 
ska i Sławomir Wojak]. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1961 (Grudz. : 
GrZGRaf.). – 43, [1] s. : il. ; 17 cm 
Zł 3 
1. Malarstwo polskie – 19-20 w. 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 
20 w. 
73/76(438)A/Z”18/19”(084.1) 1004 
KUCZYŃSKI, Stefan Maria 
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w 
latach 1409-1411 / Stefan M. Kuczyński ; 
Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy 
Wasilewskiej. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, [1955] (Warsz. : WZG). 
– 551, [1] s. : il., [12] s. podłuż. : mapy ; 
24 cm + err. – (Prace Komisji Wojskowo-Hi- 
storycznej Ministerstwa Obrony Narodowej ; 
Seria A ; nr 3) 
140
		

/p0141.djvu

			Bibliogr. s. 417-441. 
Indeksy. 
Zł 50,90 
1. Krzyżacki, zakon – historia – 15 w. 2. Polska – 
historia – 15 w. 
94(430):94(438)”14” 1005 
KUCZYŃSKI, Stefan Maria 
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w 
latach 1409-1411 / Stefan M. Kuczyński ; 
Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy 
Wasilewskiej. – [Wyd. 2]. – [Warszawa] : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966 
(Warsz. : WZG). – 707, [1] s. : il., [27] s. 
tabl. : mapy ; 25 cm 
1. Krzyżacki, zakon – historia – 15 w. 2. Polska – 
historia – 15 w. 
94(430):94(438)”14” 1006 
KUCZYŃSKI, Stefan Maria 
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 
1409-1411 / Stefan M. Kuczyński. – [Wyd. 
5]. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1988 (Warsz. : WZG). – 682, 
[4] s. : il., [26] s. : mapy ; 24 cm 
Bibliogr. s. 565-593. 
Streszcz. ros., niem., fr., ang. 
Indeksy. 
ISBN 83-11-07355-4 : zł 2200 
1. Krzyżacki, zakon – historia – 15 w. 2. Polska – 
historia – 15 w. 
94(430):94(438)”14” 1007 
KUDELSKI, Jerzy 
Śladami szwadronów : o taktyce walki 
konnej kawalerii II [Drugiej] Rzeczypospolitej : 
(1919-1920 i 1939) / Jerzy Kudelski. – 
Pruszków : ”Ajaks” ; Grudziądz : przy współpr. 
Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, 
1995 ([s. l. : s. n.]). – 90, [2] s. : nuty, pl., 
rys. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 90. 
ISBN 83-85621-78-4 („Ajaks”) 
1. Kawalera – strategia i taktyka – historia – Polska – 
1918-1939 r. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1008 
KUJAWSKA, Maria (1935- ) 
Polityka naukowa i oświatowa hitlerowskich 
Niemiec na ziemiach polskich ”wcielonych” 
do trzeciej rzeszy w okresie okupacji (1939- 
1945) / Maria Banasiewicz. – Poznań : 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1980 
(Poznań : DWAM). – 211, [1] s., [3] k. podłuż. : 
mapy ; 24 cm. – (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu ; Historia seria mo- 
nografi ; nr 88, ISSN 054-8217) 
Bibliogr. s. 179-186. 
Zsfg. 
Zł 70 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Szkolnictwo i oświata – Niemcy – historia – 1933-1945 r. 
3. Niemcy – a Polska 4. Polska – a Niemcy 5. Polska 
– martyrologia 6. Niemcy – polityka – Polska – 1939- 
1945 r. 7. Szkolnictwo i oświata – Polska – 1939-1945 r. 
32:37(430):37(438):92-052A/Z:94(438)” 
1939/ 1945” 1009 
Kujawsko-Pomorskie / [praca zbiorowa]. – 
Bydgoszcz : ”Unitex”, cop. 2003. – 141, [3] s. : 
fot. kolor., mapa ; 31 cm. – (Polskie Regiony 
w Europie = Polish Regions in Europe) 
Zawiera gł. fot. 
Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-7296-123-9 
ISBN 83-7296-138-7 (seria) 
1. Kujawsko-pomorskie województwo – Polska – ikono- 
grafa – album 2. Fotografa polska – od 1989 r. – album 
72(438)+913(438)](084.121)A/Z 1010 
Kujawsko-Pomorskie. – Bydgoszcz : ”Unitex”, 
cop. 2003. – 69, [3] s. : fot. lolor. ; 31 cm 
Na okł. podtyt.: Polska = Poland. – Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-7296-069-0 
1. Fotografa polska - od 2001 r. – album 2. 
Kujawsko-pomorskie, województwo – ikonografa – album 
72(438)A/Z:913(438)A/Z](084.121) 1011 
Kujawsko-Pomorskie lädt ein / [red. Anna 
Dybowska, Krystyna Bacciarelli]. – [Bydgoszcz : 
Tekst, po 2000] ([s. l. : s. n.]). – [50] s. : il. 
(kolor.) ; 29 cm. – (Polska) 
Zawiera gł. fot. 
Tekst w jęz. niem. 
1. Kujawsko-pomorskie województwo – Polska – iko- 
nografa – album 2. Fotografa polska – od 1989 r. – 
album 
72(438)+913(438)](084.121)A/Z 1012 
141
		

/p0142.djvu

			Kujawy i Pomorze w latach 1945-1956 od 
zakończenia okupacji niemieckiej do przełomu 
październikowego : materiały z konferencji 
naukowej zorganizowanej w dniu 11 maja 2000 
roku przez Instytut Historii WSP w Bydgoszczy 
oraz Wydział Humanistyczny WSHE we 
Włocławku / pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego 
i Mirosława Krajewskiego ; Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. – 
Włocławek : WSHE, 2001. – 265, [3] s. ; 24 cm 
ISBN 83-88500-12-0 
1. Kujawy – 1944-1956 r. – materiały konferencyjne 
2. Po morze – 1944-1956 r. – materiały konferencyjne 
3. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (Włocławek) 
94(438)”1944/1956”(061) 1013 
KUKAWSKI, Lesław (1930- ) 
Barwa i broń szkół kawaleryjskich II [Drugiej] 
Rzeczypospolitej / Lesław Kukawski. – 
Grudziądz : Koło Ofcerów Kawalerii II 
Rzeczypospolitej ; Muzeum w Grudziądzu ; 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, 1991 ([s. l. : 
s. n.]). – 32 s. : il. ; 21 cm 
Wydano z okazji wystawy „Kawaleria Polska XX 
wieku” ze zbiorów L. Kukawskiego zorganizowana dla 
uczczenia 700-lecia Grudziądza. 
1. Kawalera – historia – Polska – 1918-1939 r. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1014 
KUKAWSKI, Lesław (1930- ) 
Barwy i broń kawalerii polskiej 1914-1947 : 
komentarz do wystawy ”Kawaleria polska 1914- 
1947” ze zbiorów Lesława Kukawskiego i 
Romana Medwicza w Muzeum Okręgowym w 
Rzeszowie w dniach 5.3.1988 – 8.5.1988 
/ Lesław Kukawski ; Muzeum Okręgowe 
w Rzeszowie. – Rzeszów : MO, 1988 
(Rzeszów : [s. n.]). – [4], 64 s., [8] s. fot. ; 21 cm 
1. Broń – Polska – 20 w. 2. Kawaleria – uzbrojenie 
– Polska – 20 w. 3. Kawaleria – mundury – Polska – 
20 w. 4. Sztandary – wojsko – Polska – 20 w. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1015 
KUKAWSKI, Lesław (1930- ) 
Kawaleria polska w II [drugiej] wojnie światowej 
w zbiorach Lesława Kukawskiego : informator 
wystawy, 1 września – 15 października 1979 r. ; 
Muzeum im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance / 
wstęp Stanisław Macudziński ; tekst L. Kukawski. 
– Trzcianka : Muzeum, 1979. – 16 s. : il. ; 25 cm 
1. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. – katalog 
wystawy 2. Kukawski, Lesław (1930- ) – zbiory 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1016 
KUKAWSKI, Lesław (1930- ) 
Kawaleria polska 1914-2003 / Lesław Kukaw- 
ski, [pod red. Anny Wajler]. – [Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 2003] 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – [24] s. : il. ; 
19 x 20 cm + err. 
ISBN 83-88076-11-6 
1. Kawaleria – historia – Polska – 1918-1939 r. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1017 
KUKAWSKI, Lesław (1930- ) 
Koń w życiu i kulturze : [wystawa ze zbiorów 
Andrzeja Grzybowskiego i Lesława Kukaw- 
skiego, Trzcianka 12.10-1.12.1985 / tekst 
informatora L. Kukawski ; wstęp Czesław 
Górecki] ; Muzeum im. Wiktora Stachowiaka 
w Trzciance. – Trzcianka : MWS, 1985 (Piła : 
RSW ZG). – 15, [1] s. : rys. ; 20 cm 
1. Grzybowski, Andrzej – zbiory 2. Kukawski, 
Lesław (1930- ) zbiory 3. Muzeum Ziemi Nadnoteckiej 
im. Wiktora Stachowiaka (Trzcianka) – katalog wystawy 
4. Koń – ikonografa – katalog wystawy 5. Trzcianka 
(woj. wielkopolskie) – wystawy – 1980-1989 r. 
355:59(438) 1018 
KUKAWSKI, Lesław (1930- ) 
Oddziały kawalerii II [drugiej] 
Rzeczypospolitej / Lesław Kukawski. – Grajewo : [Wy- 
daw. Eko-Dom Sp. z o.o.], 2004 (Wrocław : 
PZGraf.). – 300 s. : fot., mapy, [15] s. tabl. : 
fot., mapa (kolor.) ; 31 cm 
ISBN 83-916242-3-4 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. 2. Kawaleria 
– uzbrojenie – Polska – 20 w. 3. Kawaleria – mundury 
– Polska – 20 w. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” *1018 
KUKAWSKI, Lesław (1930- ) 
X [Dziesiąta] Sesja naukowa 
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy i 
wystawa Jazda polska 1914-1939 w zbiorach 
członków Oddziału Poznańskiego, 
Trzcianka 10.11.1984 – 10.12. 1984 : informator / 
[tekst Lesław Kukawski] ; Stowarzyszenie 
Miłośników Dawnej Broni i Barwy. – [s. l. : s. n., 
1984]. – 14, [1] s. : il., fot. ; 21 cm 
142
		

/p0143.djvu

			1. Stowarzyszenie Miłośników dawnej Broni i Barwy 
2. Kawaleria – wystawy – Polska 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1019 
KUKIEŁKA, Bolesław Jan 
Życie kreślone historią : drogi wojenne 
żołnierza Rzeczypospolitej / Bolesław Jan Kukiełka. 
– Pruszków : Ofcyna Wydaw. ”Ajaks”, 1998 
([s. l. : s. n.]). – 306, [1] s. : faks., [48] s. tabl. : 
fot., faks. ; 24 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-87103-56-X 
1. Kukiełka, Bolesław Jan – biografa 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska – biografe 
929-051A/Z(438)”19” 1020 
KUKOMSKI, Zygmunt Edward 
Twarde życie / Zygmunt Edward Kukomski. 
– [Staszów ; Elbląg : Wydaw. Staszowskie 
Towarzystwo Kultury, 2001] (Kilece : Karad). – 
152, [1] s. : fot. ; 21 cm. – (Biblioteka Sta- 
szowska ; 143) 
Tyt. okł.: ”Twarde życie : przeżyłem pięciu marszałków 
i generalissimusa : pięćdziesiąt lat w służbie Ojczyzny”. 
ISBN 83-87215-65-1 
1. Kawaleria – Polska – 19 w. – pamiętniki 2. 
Wojna 1939-1945 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie 
– 20-21 w. 
355(438)”19”:94(438)”19/20”:929-052A/Z] 
”19/ 20” 1021 
KULERSKI, Wiktor (1865-1935) 
Z moich wspomnień. Cz. 1, Przed 50-ciu 
laty / Wiktor Kulerski. – Grudziądz : [Wy- 
daw. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza], 
2004 ([s. l. : s. n.]). – [2], 12, [2] s. : portr., 
fot. ; 21 cm. – (Biblioteczka 110-lecia ”Gazety 
Grudziądzkiej” (1894-2004) ; tomik 5) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) 3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – 
edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
6. Kulerski, Wiktor (1894-1920) – pamiętnik 7. 
Pamiętniki polskie – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z] 
(430:438)”18/ 19” 1022 
KULERSKI, Wiktor (1865-1935) 
Z moich wspomnień. Cz. 2, Dlaczego 
założyłem ”Gazetę Grudziądzką” / Wiktor Kulerski. 
– Grudziądz : [Wydaw. Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza], 2004 ([s. l. : s. n.]). – [2], 20, 
[2] s. : fot. ; 21 cm. – (Biblioteczka 110-lecia 
”Gazety Grudziądzkiej” (1894-2004) ; tomik 9) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. Zakłady 
Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego (Grudziądz) 
3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – edytorstwo – 
zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 6. Ku- 
lerski, Wiktor (1894-1920) – pamiętnik 7. Pamiętniki 
polskie – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z] 
(430:438)”18/ 19” 1023 
Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu : 
Pelplin – 725 rocznica powstania opactwa 
cysterskiego : materiały z sesji naukowej 
zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 
2001 r., przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, 
Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz Zespół do badań nad historia i kulturą 
cystersów w Polsce Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu / kom. red. Dariusz 
Aleksander Dekański [et al.]. – Pelplin ; Tczew : 
”Bernardinum”, 2002. – 439 s., [16] s. tabl. 
kolor.: il., mapy ; 25 cm 
Tekst częśc. niem. 
ISBN 83-88935-93-3 
1. Cystersi – Polska – 13-20 w. – materiały 
konferencyjne 2. Kociewie – kultura – 13-20 w. – materiały 
konferencyjne 3. Pelplin (woj. pomorskie) – klasztor 
cystersów – materiały konferencyjne 
271(438)”12/19”(061) 
[Na stronach od 331 do 360 artykuł Pawła 
Grochowskiego pt.: ”Grudziądz miastem Chrystiana? Próba iden- 
tyfkacji posiadłości i siedziby biskupa misyjnego Prus 
w ziemi chełmińskiej”. 
Na stronach od 419 do 428 artykuł Dariusza 
Bujakowskiego, Jacka Ingrama i Marka Szajerki pt.: ”Gru- 
dziądz – nieznana karta z dziejów cystersów”]. 
1024 
KULWICKI, Jerzy 
65 [Sześćdziesiąt pięć] lat Szkoły Rolniczej 
w Grudziądzu 1925-1990 / [red. tekstu Jerzy 
Kulwicki, Stanisław Lewandowski]. – 
Grudziądz : Zespół Szkół Rolniczych im. 
Władysława Grabskiego, 1990 (Grudz. : GrZGraf. im. 
W. Kulerskiego). – 24 s. : il. ; 22 cm 
143
		

/p0144.djvu

			1. Zespół Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego (Grudziądz) – historia 2. Rolnictwo – 
szkolnictwo – historia – Polska – 20 w. 3. Szkolnictwo 
zawodowe – historia – Polska – 20 w. 4. Szkolnictwo i oświata 
zawodowa – organizacje – historia – Polska – 20 w. 
5. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo 
zawodowe – historia 
377.63](438)”19”(091) 1025 
KUNCEWICZ, Piotr (1936-2007) 
Leksykon polskich pisarzy współczesnych, 
Tom pierwszy: A – M / Piotr Kuncewicz. 
– [Warszawa] : Graf-Punkt, [1995] ([s. l. : 
s. n.]). – 615, [1] s. ; 24 cm 
ISBN 83-86091-29-0 
1. Pisarze – biografe 2. Literatura polska – biogra- 
fe 
929-052A/Z(438):82(091)]”19” 1026 
KUNCEWICZ, Piotr (1936-2007) 
Leksykon polskich pisarzy współczesnych, 
Tom drugi: N – Ż / Piotr Kuncewicz. – 
[Warszawa] : Graf-Punkt, [1995] ([s. l. : s. n.]). – 
615, [1] s. ; 24 cm 
ISBN 83-86091-30-4 
1. Pisarze – biografe 2. Literatura polska – biografe 
929-052A/Z(438):82(091)]”19” 1027 
KUNERT, Andrzej Krzysztof (1952- ) 
Ppor. rezerwy Witold Pilecki / Andrzej 
Krzysztof Kunert. – Grudziądz : Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 1988 ([s. l. : s. n.]). – 
[6] s. : portr. ; 21 cm 
1. Pilecki, Witold (1901-1948) – biografa 
929-051(438)A/Z 1028 
KURAS, Zbigniew 
Sto lat ”Agromet-Unii“ Fabryki Maszyn 
Rolniczych w Grudziądzu (1882-1982) / 
Zbigniew Kuras. – Toruń : Grudziądz : 
[Grudziądzkie Towarzystwo Kultury], 1982 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 326, [1] s. : il., portr., tab. ; 
24 cm 
Bibliogr. s. 301-304. – Indeks. 
Tyt. okł.: 1882-1982 : 100 lat „Agromet-Unii” Fabryki 
Maszyn Rolniczych w Grudziądzu. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– historia – 19-20 w. 2. „Agromet-Unia” – Fabryka 
Maszyn Rolniczych (Grudziądz) – historia – 19-20 w. 
658.1/.5:66/68:94(438)”18/19” 1029 
KUTA, Tadeusz 
Ziemia bydgoska w cieniu swastyki / 
Tadeusz Kuta. – Bydgoszcz : Związek Bojowników 
o Wolność i Demokrację, 1966 (Bydgoszcz : 
PZG RSW ”Prasa”). – 194, [2] s. : fot., faks. ; 
21 cm 
Zł 40 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. – Polska 
94(438)”1939/1945” 1030 
KUTTA, JANUSZ 
Policja w Polsce Odrodzonej : Wielkopolska 
i Pomorze 1918-1922 : geneza – organizacja – 
funkcjonowanie / Janusz Kutta. – Bydgoszcz : 
[s. n.], 1994 (Inowrocław : ”Pozkal”). – 161, 
[1] s., [4] k. podłuż. : tabl. ; 21 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-86248-60-2 
1. Policja – Polska – historia – 20 w. 
94(438)”1918/1922” 1031 
KWIATEK, Jerzy 
Polska : podręczny leksykon geografczny / 
Jerzy Kwiatek, Teofl Lijewski. – [Toruń] : 
Wydaw. ”Troja“, [1993] (Bydgoszcz : ZG im. 
KEN). – 359, [5] s. : il. ; 21 cm + [1] mapa 
ISBN 83-900386-4-1 
1. Polska – przewodnik 
913A/Z(438)(03) 1032 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Gershwin / Lucjan Kydryński. – [Kraków] : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1961] (Kraków : 
DN). – 202, [2] s. : nuty., il., [24] s. tabl. : 
fot. ; 18 cm 
Bibliogr. s. 190-[197]. 
Indeks. 
Zł 15 
1. Gershwin, George (1898-1937) – biografa 2. Jazz 
3. Muzyka – historia – Stany Zjednoczone – 20 w. 
78.071.1”19”:929-051A/Z”18/19”](073) 1033 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Gershwin / Lucjan Kydryński. – [Wyd. 2]. – 
[Kraków] : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1966] 
(Kraków : DN). – 201, [3] s. : nuty, [24] s. 
tabl. : il. ; 17 cm 
144
		

/p0145.djvu

			Bibliogr. s. 190-[197]. 
Indeksy. 
Zł 25 
1. Gershwin, George (1898-1937) – biografa 2. Jazz 
3. Muzyka – historia – Stany Zjednoczone – 20 w. 
78.071.1”19”:929-051A/Z”18/19”](073) 1034 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Gershwin / Lucjan Kydryński ; teksty piosenek 
oprac. Juliusz Kydryński. – [Wyd. 3]. – 
Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1975 (Krak. 
DNar.). – 168, [2] s., [12] s. tabl. : il., portr., 
nuty ; 22 cm. – (Monografe Popularne) 
Bibliogr. 
Zł 30 
1. Gershwin, George (1898-1937) – biografa 2. Jazz 
3. Muzyka – historia – Stany Zjednoczone – 20 w. 
78.071.1”19”:929-051A/Z”18/19”](073) 1035 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Gershwin / Lucjan Kydryński. – [Wyd. 4]. – 
Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1982. – 
170, [2] s., [25] s. tabl. : nuty ; 20 cm. – (Mo- 
nografe Popularne) 
ISBN 83-224-0203-1 (brosz.) 
ISBN 83-224-0216-3 (opr.) 
1. Gershwin, George (1898-1937) – biografa 2. Jazz 
3. Muzyka – historia – Stany Zjednoczone – 20 w. 
78.071.1”19”:929-051A/Z”18/19”](073) 1036 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Gershwin / Lucjan Kydryński. – Wyd. 5. – 
Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1987. – 
170, [2] s., [20] s. tabl. : nuty ; 20 cm. – (Mo- 
nografe Popularne) 
ISBN 83-224-0203-1 
1. Gershwin, George (1898-1937) – biografa 2. Jazz 
3. Muzyka – historia – Stany Zjednoczone – 20 w. 
78.071.1”19”:929-051A/Z”18/19”](073) 1037 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Gershwin / Lucjan Kydryński. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1998. – 186 s. : 
il., nuty ; 24 cm. – (Ilustrowane Monografe 
Wielkich Kompozytorów) 
ISBN 83-224-0510-3 
1. Gershwin, George (1898-1937) – biografa 2. Jazz 
3. Muzyka – historia – Stany Zjednoczone – 20 w. 
78.071.1”19”:929-051A/Z”18/19”](073) 1038 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Halina Czerny-Stefańska / tekst L. Kydryński, 
fot. W. Plewiński ; [oprac. graf. Janusz Bruch- 
nalski]. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1963 (Krak. : DNar). – 38, [2] s. : portr. ; 
21 cm 
Zł 25 
1. Czerny-Stefańska, Halina (1922-2001) – biografa 
2. Pianiści – Polska – biografe 3. Muzycy – Polska – 
biografe – 20 w. 
786(438):929-052A/Z 1039 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Jan Krenz / Lucjan Kydryński tekst, Zbigniew 
Łagocki fotografe. – [Kraków] : Polskie Wy- 
daw. Muzyczne, [1960] (Kraków : KZG). – 
42, [2] s. : il. ; 21 cm 
Zł 25 
1. Krenz, Jan – biografa 2. Muzyka – historia – 
Polska – 20 w. 
78:929-051A/Z(438)”19”](073) 1040 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Jan Strauss / Lucjan Kydryński. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1979. – 305, 
[3] s., [13] k. tabl. : il., nuty, portr. ; 20 cm. – 
(Monografe Popularne) 
ISBN 83-224-0126-4 
1. Strauss, Johann [ojciec] (1825-1899) – biografa 
2. Muzyka austriacka – historia – 19 w. 
78.071.1:929-052A/Z](436)”18” 1041 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Jan Strauss / Lucjan Kydryński. – [Wyd. 2]. 
– Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1985. 
– 303, [1] s., [16] s. tabl. : nuty ; 20 cm. – 
(Monografe Popularne) 
ISBN 83-224-0269-4 
1. Strauss, Johann [ojciec] (1804-1849) – biografa 
2. Muzyka austriacka – historia – 19 w. 
78.071.1:929-052A/Z](436)”18” 1042 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Kino muzyczne : przewodnik po flmach 
muzycznych 1927-1992 / Lucjan Kydryński. – 
Warszawa : Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 
1993. – 279, [1] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm 
ISBN 83-221-0644-0 
1. Film – historia – 20 w. 2. Musical – historia – 20 w. 
791.41-1/-3:78](091)”19” 1043 
145
		

/p0146.djvu

			KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Marek i Wacek : historia prawdziwa / Lucjan 
Kydryński. – Bydgoszcz : ”Pomorze”, 1990. – 
166, [2] s., [24] s. tabl. : il. ; 20 cm 
ISBN 83-7003-635-X 
1. Muzyka rozrywkowa polska 2. Muzyka 
fortepianowa polska 3. Kisielewski, Wacław (1943-1986) 
– biografa 4. Tomaszewski, Marek (1943- ) – biografa 
786.071.2(438)”19”A/Z:929-052A/Z 1044 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Ofenbach / Lucjan Kydryński. – Warszawa : 
Prószyński i S-ka, 1999. – 265 s., [24] s. tabl. : 
il., portr. ; 21 cm 
ISBN 83-7180-206-4 
1. Ofenbach, Jacques (1819-1880) – biografa 
2. Muzyka francuska – historia – 19 w. 3. Operetka 
francuska – historia – 19 w. 4. Paryż (Francja) – kultura 
– historia – 19 w. 
78.071.1A/Z:792.5:929-052A/Z](44)”18”: 
94(44):: 008”18” 1045 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Opera na cały rok : kalendarium : styczeń – 
czerwiec / Lucjan Kydryński. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1989. – 446, [2] s., 
[16] s. tabl. ; 23 cm + err. 
ISBN 83-224-0334-8 (2 t.) 
1. Opera – historia 2. Opera – biografe 
792.5:782.034/.036:929-052A/Z] 
”15/19” 1046 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Opera na cały rok : kalendarium : lipiec – 
grudzień / Lucjan Kydryński. – Kraków : Polskie 
Wydaw. Muzyczne, 1989. – 385, [2] s., [16] s. 
tabl. : 23 cm + err. 
ISBN 83-224-0334-8 (2 t.) 
1. Opera – historia 2. Opera – biografe 
792.5:782.034/.036:929-052A/Z] 
”15/19” 1047 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Państwowa Filharmonia im[ienia] Karola 
Szymanowskiego w Krakowie 1945-1965 / 
Lucjan Kydryński – tekst, Zbigniew Łagocki – 
fotografe. – [Kraków] : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, [1965] (Kraków : DN). – 57, [4] s. : 
il. ; 21 cm 
146 
1. Państwowa Filharmonia im. Karola 
Szymanowskiego (Kraków) – historia – 20 w. 2. Muzyka – Polska 
– historia – 20 w. 3. Kraków (woj. małopolskie) – 
instytucje kultury – historia – 20 w. 
32:78(438)”19” 1048 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Przewodnik operetkowy : wodewil, operetka, 
musical / Lucjan Kydryński. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1977. – 767, [1] s., 
[32] k. : il. ; 18 cm 
1. Operetka – historia 2. Wodewil – historia 3. 
Musical – historia 
782:792.5:929-052A/Z].03(091) 1049 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Przewodnik operetkowy : wodewil – operetka 
– musical / Lucjan Kydryński. – Wyd. 2 zm. 
i uzup. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 
1984. – 658, [2] s., [16] s. tabl. ; 17 cm. – 
(Przewodniki PWM) 
ISBN 83-224-9242-2 
1. Operetka – historia 2. Wodewil – historia 3. 
Musical – historia 
782:792.5:929-052A/Z].03(091) 1050 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Przewodnik operetkowy : wodewil – 
operetka – musical / Lucjan Kydryński. – Wyd. 3. 
– Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1986. 
– 658, [2] s., [56] s. tabl. ; 17 cm. – 
(Przewodniki PWM) 
ISBN 83-224-0316-X 
1. Operetka – historia 2. Wodewil – historia 3. 
Musical – historia 
782:792.5:929-052A/Z].03(091) 1051 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Przewodnik operetkowy : wodewil – 
operetka – musical / Lucjan Kydryński. – Wyd. 5. 
– Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1998. 
– 679 s. ; 18 cm 
ISBN 83-224-0316-X 
1. Operetka – historia 2. Wodewil – historia 3. 
Musical – historia 
782:792.5:929-052A/Z].03(091) 1052
		

/p0147.djvu

			KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Przewodnik operetkowy : wodewil – 
operetka – musical / Lucjan Kydryński. – [Wyd. 6 
i. e. 4]. – Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 
1994. – 670, [2] s. ; 17 cm 
ISBN 83-224-0316-X 
1. Operetka – historia 2. Wodewil – historia 3. 
Musical – historia 
782:792.5].03”18/19”(091) 1053 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Przewodnik po flmach muzycznych / Lucjan 
Kydryński. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 2000. – 698, [2] s., [36] s. tabl. : il. ; 
17 cm 
ISBN 83-224-0514-6 
1. Film muzyczny – historia 
791.43(091)”19” 1054 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Regina Smendzianka / tekst Lucjan 
Kydryński, fot. [oprac. graf.] Z. Łagocki. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1961 (Kraków : 
DNar.). – 34, [2] s. : portr. ; 21 cm 
Tyt. okł.: Smendzianka. 
Zł 25 
1. Smendzianka, Regina (1924- ) – biografa 2. 
Pianiści – Polska – biografe 3. Muzyka – Polska – 
wykonawcy – biografe 
786(438):929-052A/Z 1055 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Usta milczą, dusza śpiewa : opowieść o życiu 
i twórczości Franciszka Lehára / Lucjan 
Kydryński. – Warszawa : Wydaw. Radia i 
Telewizji, 1992. – 234, [2] s., [8] s. tabl. ; 21 cm 
ISBN 83-212-0621-2 
1. Lehár, Ferenc (1870-1948) – biografa 2. 
Operetka węgierska – historia 
792.071.2(438)”19”A/Z8:929-051A/ 
Z”18/19”] (439) 1056 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Wanda Wiłkomirska / tekst Lucjan 
Kydryński, fotografe Marek Holzman. – [Kraków] : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, [1960] (Kraków : 
DN). – 38, [2] s. : il. ; 20 cm 
Zł 25 
1. Wiłkomirska, Wanda (1929- ) – biografa 2. 
Muzycy – Polska – biografe – 20-21 w. 
78:929-052A/Z](438)”19/20” 1057 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Wierzę piosence / Lucjan Kydryński. – 
[Kraków] : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1959] 
(Kraków : KZG). – 193, [2] s. : il., nuty ; 20 cm 
Indeks. 
Zł 15 
1. Piosenka – wydawnictwa popularne 2. Śpiew – 
biografe 
784:929-052A/Z”19” 1058 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Wierzę piosence / Lucjan Kydryński ; 
Autorzy muzyki, tekstów i tłum. piosenek Jerzy 
Abratowski, Ahbez, Malcolm Arnold et al. – 
Wyd. 2. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1959 (Krak. : KZG). – 193, [3] s. : il., 
portr., nuty ; 20 cm 
Zł 15 
1. Piosenka – wydawnictwa popularne 2. Śpiew – 
biografe 
784:929-052A/Z”19” 1059 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Wiolinem i basem : ciekawostki, 
informacje, anegdoty muzyczne / Lucjan Kydryński. 
– Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960 
(Krak. : DNar.). – 306, [2] s. : il., portr. ; 19 cm 
Zł 25 
1. Muzycy – Polska – biografe – 20 w. 
784:929-052A/Z](438)”19” 1060 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Wiolinem i basem : ciekawostki, informacje, 
anegdoty muzyczne / Lucjan Kydryński. – 
[Wyd. 2]. – [Kraków] : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, [1967] (Kraków : DN). – 321, [2] s. : 
il. ; 20 cm 
Indeks. 
Zł 30 
1. Muzycy – Polska – biografe – 20 w. 
784:929-052A/Z](438)”19” 1061 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Znajomi z estrady / Lucjan Kydryński. – 
[Kraków] : Polskie Wydaw. Muzyczne, [1966] 
(Kraków : DW). – 271, [5] s. : il. ; 20 cm 
Zł 40 
1. Muzyka – Polska – wykonawcy – biografe 
78(438)”19” 1062 
147
		

/p0148.djvu

			KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Znajomi z płyt / Lucjan Kydryński ; wybór 
i oprac. mat. fot. Jerzy Borowiec. – Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1960 (Krak. : 
KZG). – 165, [2] s. : portr. ; 22 cm. – 
(Sylwetki pieśniarzy i muzyków jazzowych) 
Zł 20 
1. Muzyka – biografe 2. Śpiew – biografe 
784:929-052A/Z”19” 1063 
KYDRYŃSKI, Lucjan (1929-2006) 
Życie wśród gwiazd / Lucjan Kydryński. – 
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997. – 494, [1] s., [16] s. 
tabl. : il. ; 20 cm. – Biografe / Prószyński i S-ka) 
ISBN 83-7180-111-4 
1. Aktorstwo – historia – od 1945 r. – pamiętniki 2. 
Muzyka – historia – od 1945 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie 
– od 1944 r. 4. Teatr – historia – od 1945 r. – pamiętniki 
5. Kydryński, Lucjan (1929-2006) – pamiętnik 
791.44.071:792.07:78:929-052A/Z] 
”1945/...” 1064 
LANDAU, Ludwik 
Kronika lat wojny i okupacji. Tom 1, 
Wrzesień 1939 – listopad 1940 / Ludwik Landau. 
– [Warszawa] : Państwowe Wydaw. Naukowe, 
[1962] (Kraków : DN). – XXIII, 820, [4] s., 
[28] s. tabl. : il. ; 25 cm + err. 
Indeksy. 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. Polska 
– historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1065 
LANDAU, Ludwik 
Kronika lat wojny i okupacji. Tom 2, 
Grudzień 1942 – czerwiec 1943 / Ludwik Lan- 
dau. – [Warszawa] : Państwowe Wydaw. 
Naukowe, [1962] (Kraków : DN). – 562, [2] s., 
[16] s. tabl. : il. ; 25 cm + err. 
Indeksy. 
Zł 56 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. Polska 
– historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1066 
LANDAU, Ludwik 
Kronika lat wojny i okupacji. To m 3, Lipiec 1943 
– luty 1944 / Ludwik Landau. – [Warszawa] : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, [1963] (Kraków : 
DN). – 801, [3] s., [74] s. tabl. : il. ; 25 cm + err. 
148 
Indeksy. 
Zł 80 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. Polska 
– historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1067 
Landesmannschaft Westpreußen 1949-1959 
/ [aut. Hans Kohnert et al.]. – [Lübeck : Bun- 
desorganisation der Landesmannschaft West- 
preußen, 1959] (Osnabrück : Druck Gerhard 
Rautenberg). – 47 s. : il. ; 24 cm 
Na okł. tyt. : “10 [zehn] Jahre Landesmannschaft 
Westpreußen“. 
1. Niemcy – organizacje – historia 2. Landesmann- 
schaft Westpreußen (Niemcy) – historia – 20 w. 3. 
Polska – historia – 20 w. 4. Niemcy – historia – 20 w. 
929-052A/Z:94(430:94(438)”19” 1068 
LASOCKI, Wiesław Antoni (1913-1996) 
O koniu bojowym / Wiesław A. Lasocki. – 
Londyn : Gryf Publ. : Stowarzyszenie Polskich 
Kombatanttów, 1984 (Hove, Sussex : Caldra 
House Ltd.). – 23 s. : fot. ; 22 cm 
1. Koń wojskowy – hodowla 2. Kawaleria – 
historia – Polska – 1918-1939 r. 3. Jazda konna – historia 
– Polska – 1918-1939 r. 
57:94(438)”1918/1939” 1069 
LASOCKI, Wiesław Antoni (1913-1996) 
O koniu bojowym : z zapisków kawalerzysty / 
Wiesław A. Lasocki. – Londyn : Polska 
Fundacja Kulturalna, 1999 (Hove, Sussex : Caldra 
House Ltd.). – 159 s. : fot. ; 22 cm 
ISBN 0-85065-318-5 
1. Koń wojskowy – hodowla 2. Kawaleria – historia 
– Polska – 1918-1939 r. 3. Jazda konna – historia – 
Polska – 1918-1939 r. 
57:94(438)”1918/1939” 1070 
LATOSZEK, Marek 
Pomorze : zagadnienia etniczno-regionalne / 
Marek Latoszek ; Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe, Akademia Medyczna w Gdańsku. – 
Gdańsk : AM, 1996 (Gdańsk : BG AMG). 
– 219 s., [1] k. : mapa złoż. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 26-28, 171-174. – Indeks. – Summ., 
Zsfg. 
ISBN 83-87047-00-7 
1. Kaszubi – od 1944 r. 2. Kaszubi – socjologia 
– od 1944 r. 3. Pomorze – od 1944 r. 4. Pomorze – 
socjologia – od 1944 r. 
316:94(438)”1944/...” 1071
		

/p0149.djvu

			LÄNGIN, Bernd G. 
Unvergessene Heimat Ostpreußen : Auf Spu- 
rensuche im Bernsteinland / Bernd G. Län- 
gin ; Bilddokumentation Hanns Michael 
Schindler. – [Augsburg] : Verlagsgruppe Welt- 
bild, [2002] (Wemding : Aprinta Druck).- 
120 s. : fot., mapy ; 29 cm 
ISBN 3-8269-3145-6 
1. Prusy Wschodnie – historia – 19-20 w. 2. Prusy 
Zachodnie – historia – 19-20 w. 3. Polska – historia – 
19-21 w. 
94(430:438)”18/20” 1072 
LEBIODA, Dariusz Tadeusz (1958- ) 
Przedsionek wieczności : pośród pisarzy 
Pomorza, Kujaw i Wielkopolski / Dariusz 
Tadeusz Lebioda. – [Bydgoszcz : Instyt. Wydaw. 
”Świadectwo”, 2003] (Bydgoszcz : ZP Sprint). 
– 423, [8] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-87531-15-4 
1. Pisarze – Polska – biografe – 20-21 w. 2. 
Literatura polska – opracowanie metodyczne 
82(091)+82.0:929-052A/Z”19/20” 
[Na s. 101-119 o Ryszardzie Milczewskim-Bruno]. 
1073 
Lekkoatletyka w Polsce 1919-1994 / pod 
red. Bernarda Woltmanna ; Polskie 
Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Sekcja 
Historii Kultury Fizycznej, Polski Związek 
Lekkiej Atletyki. – Warszawa : PTNKF : na zlec. 
PZLW, 1994 (Poznań : PDN). – 182, [1] s., 
[72] s. tabl. : fot., portr. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 173-178. 
ISBN 83-900895-5-6 
1. Lekkoatletyka – historia – Polska 
796.42/.43(438)(091) 1074 
LEPPEK, Janusz (1954-1999) 
Ersatz / Janusz Leppek. – Kraków ; Wrocław : 
Wydaw. Literackie, 1985. – 73, [2] s. ; 17 cm 
ISBN 83-08-01638-3 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 *1074 
LEPPEK, Janusz (1954-1999) 
Nic tu po mnie / Janusz Leppek ; Toruńskie 
Towarzystwo Kultury. – Toruń : TTK, cop. 
1983 (Toruń : KMK). – 27, [1] s. ; 20 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 **1074 
LEPPEK, Janusz (1954-1999) 
Obrazki po nic / Janusz Leppek. – [Toruń] : 
Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1987 
(Toruń : DKM). – [16] s. : fot. ; 21 cm 
1. Leppek, Janusz (1954-1999) – katalog wystawy 
2. Poezja polska – 20 w. 3. Sztuka polska – 20 w. – 
katalog wystawy 
069.538:7.071.1(438)”19”A/Z:821 
.162.1-1 ***1074 
LEPPEK, Janusz (1954-1999) 
Przyczyna powrotu / Janusz Leppek. – Toruń : 
Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1986 
(Toruń : KMMK). – 40 s. ; 20 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 ****1074 
LEPPEK, Janusz (1954-1999) 
Wdowa ubrana do ślubu pomyliła kondukt / 
Leppek. – Olsztyn : Wydaw. ”Pojezierze”, 1979. 
– 77, [3] s. ; 22 cm. – (Debiuty Pojezierza) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 *****1074 
LEŚNIEWSKA, Grażyna 
Mikołaj Kopernik w Grudziądzu / [tekst: 
Grażyna Leśniewska, Małgorzata Śróbka-Ku- 
biak ; zdjęcia Gerard Szukay, Bartosz Kubiak]. 
– [Grudziądz : Urząd Miejski, 2003 (Grudz. : 
G. i A. Neuman). – [12] s. : il. (w tym kolor.), 
pl. ; 21 cm. – (Grudziądz) 
Inna forma nazwy aut. Małgorzata Kubiak-Śróbka. 
1. Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – biografa 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 15-16 w. 
3. Kopernik, Mikołaj (1473-1543). De Aestimatione 
monete 4. Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika (Grudziądz) 5. Zespół 
Szkół Technicznych (Grudziądz) 6. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata – historia – 
20-21 w. 
52:929-051A/Z:94(438)”14/20” 1075 
Letzte Tage in Ostpreußen : Erinnerungen an 
Flucht und Vertreibung / hrsg. von Hubert Rei- 
noß ; [Aut. Marion Gräfn von Dönhof et al.]. – 
2. Auf. – [München ; Wien] : Langen Müller Ver- 
lag, [1985] (Gütersloh : Mohndruck Graphische 
Betriebe). – 335 s., [16] s. tabl. : fot. ; 25 cm 
149
		

/p0150.djvu

			Bibliogr. s. [333]-335. 
ISBN 3-7844-1996-8 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia 
– 20 w. 3. Niemcy – wysiedlanie – Polska – historia – 
20 w. 
94(430:438)”1945/1956” 1076 
Letzte Tage in Pommern : Tagebücher, Erin- 
nerungen und Dokumente der Vertreibung 
/ Hrsg. von Klaus Granzow ; [Aut. Marion 
Gräfn von Dönhof et al.]. – 2. Auf. – [Mün- 
chen ; Wien] : Verlag Langen Müller, [1985] 
(Himberg : Wiener Verlag). – 321 s., [16] s. 
tabl. : fot. ; 25 cm 
Bibliogr. s. [317]-321. 
ISBN 3-7844-2039-7 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia 
– 20 w. 3. Niemcy – wysiedlanie – Polska – historia – 
20 w. 
94(430:438)”1945/1956” 1077 
LEWANDOWSKI, Stanisław 
Dzieje Zespołu Szkół Rolniczych w 
Grudziądzu u progu jubileuszu (1997-2000) / 
Stanisław Lewandowski. – Grudziądz : [Zespół Szkół 
Rolniczych im. Władysława Grabskiego], 2000 
(Grudz. : ”Epros”). – 47, [1] s. : il. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 47. 
Publikacja okolicznościowa z okazji 75-lecia szkoły. 
ISBN 83-907310-2-9 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo zawodowe – historia 2. Zespół Szkół 
Rolniczych im. Władysława Grabskiego (Grudziądz) – historia 
2. Rolnictwo – szkolnictwo – historia – Polska – 20 w. 
3. Szkolnictwo zawodowe – historia – Polska – 20 w. 
377.63](438)”19”(091) 1078 
LEWANDOWSKI, Stanisław 
Historia średniej szkoły rolniczej w Grudziądzu : 
opracowanie monografczne z lat 1925-1996 / 
Stanisław Lewandowski. – Grudziądz : Zespół 
Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego, 
1997 (Grudziądz : „Epros”). – 186 s., [12] s. 
tabl. kolor. : faks., fot., portr. ; 24 cm 
Nazwa wyd. w cop. 
Bibliogr. s. 184-186. 
ISBN 83-907310-0-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo zawodowe – historia 2. Zespół Szkół 
Rolniczych im. Władysława Grabskiego (Grudziądz) – historia 
3. Rolnictwo – szkolnictwo – historia – Polska – 20 w. 
4. Szkolnictwo zawodowe – historia – Polska – 20 w. 
377.63](438)”19”(091) 1079 
LEWANDOWSKI, Stanisław 
Jubileusz 75-lecia : zapis uroczystości : 
publikacja okolicznościowa z okazji VIII Zjazdu 
Absolwentów / [wstęp i oprac. tekstu 
Stanisław Lewandowski]. – Grudziądz : [Zespół 
Szkół Rolniczych im. Władysława 
Grabskiego], 2001 (Grudz. : Epros). – 48 s. : faks., 
[8] s. tabl. : il. (kolor.) ; 24 cm 
ISBN 83-907310-3-7 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – Zespół 
Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego – historia 
2. Rolnictwo – szkolnictwo – historia – Polska – 20 w. 
3. Szkolnictwo zawodowe – historia – Polska – 20 w. 
4. Szkolnictwo i oświata zawodowa – organizacje – 
historia – polska – 20 w. 
377.63](438)”19”(091) 1080 
LEWANDOWSKI, Tomasz 
110 [Sto dziesięć] lat 1892-2002 : w sto 
dziesiątą rocznicę powstania szkoły / [oprac. 
Tomasz Lewandowski, Krystyna Stawecka]. – 
Grudziądz : Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Janusza Korczaka, 2002. – 22 s.: il. ; 20 cm 
Tyt. okł.: Szkoła Podstawowa nr 3 w Grudziądzu. 
1. Szkoła Podstawowa nr 3 (Grudziądz) – historia 
2. Szkolnictwo podstawowe – Polska – historia 3. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i 
oświata – historia – 19-20 w. 
37:94(438)”18/19” 1081 
LEŻEŃSKI, Cezary (1930- ) 
Bez buławy : generała ”Grota” żołnierski los 
/ Cezary Leżeński. – Warszawa : Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, 1988 (Olsztyn : 
OZGSP). – 285, [3] s., [40] s. tabl. : faks., 
fot., portr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 273. – Indeks. 
ISBN 83-205-3865-4 : zł 600 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Rowecki, Stefan – 
beletrystyka 
821.162.1-3 1082 
LEŻEŃSKI, Cezary (1930- ) 
O kawalerii polskiej XX wieku / Cezary Le- 
żeński, Lesław Kukawski. – Wrocław [etc.] : 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991 
(Wrocław : Pras. ZG). – 456 s. : fot., mapy, 
portr., rys. (w tym kolor.) ; 27 cm + err. 
Bibliogr. s. 430-433. – Indeks. 
ISBN 83-04-0336-4-X 
1. Kawaleria – Polska – 20 w. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1083 
150
		

/p0151.djvu

			LEŻEŃSKI, Cezary (1930- ) 
My chłopcy też wojsko / Cezary Leżeński. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, [1975] (Łódź : WD). – 204, 
[4] s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm 
Zł 15 
1. Ruch oporu – Polska – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska – historia 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1084 
LEŻEŃSKI, Cezary (1930- ) 
Ostatnia szarża / Cezary Leżeński. – 
Katowice : Wydaw. ”Śląsk”, 1972 (Bielsko-Biała : 
BZG). – 244, [4] s. : il. ; 20 cm 
Zł 27 
1. Kawaleria – historia – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – historia 
357.1:355.4](438):94(438)”1939/1945” 1085 
LEŻEŃSKI, Cezary (1930- ) 
Partyzancka ofensywa nad Wisłą / Cezary Le- 
żeński. – [Lublin] : Wydaw. Lubelskie, [1973] 
(Rzeszów : RZG). – 157, [2] s. ; 14 cm. – 
(Miniatury M ; 14) 
Zł 8 
1. Ruch oporu – Polska – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska – historia 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1086 
LEŻEŃSKI, Cezary (1930- ) 
Zostały tylko ślady podków... / Cezary Leżeń- 
ski ; [Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa]. – Warszawa : Wydaw. ”Książka 
i Wiedza”, 1978 (Łódź : ŁZG). – 224, [3] s. : 
il., [16] s. tabl. : fot. ; 20 cm. – (Biblioteka 
Pamięci Pokoleń) 
Zł 25 
1. Kawaleria – historia – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – historia 
357.1:355.4](438):94(438)”1939/1945” 1087 
LEŻEŃSKI, Cezary (1930- ) 
Zostały tylko ślady podków... / Cezary Leżeń- 
ski ; [Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa]. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – 
Warszawa : [Wydaw. ”Książka i Wiedza”], 1984 
(Warsz. : DSP). – 271, [1] s., [24] s. tabl. : 
fot., portr., rys. ; 16 cm. – (Biblioteka 
Pamięci i Pokoleń) 
ISBN 83-05-11132-9 : zł 120 
1. Kawaleria – historia – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – historia 
357.1:355.4](438):94(438)”1939/1945” 1088 
LHEUREUX, Jean-Charles 
Graudenz : La Resistance en captivite 
1945-1985 : 40e Anniversaire de la Liberation 
des Camps Union de Internés de la Forteresse 
de Graudenz = La Forteresse de la Mort leute 
/ J.-Ch. Lheureux. – Nimes : Edition Cama- 
riguo, 1988 (Carpentras : Imp. Batailler). – 
15 s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Wojna 1939-1945 r. 3. Twierdza grudziądzka – 
historia – 20 w. 
94(438)”1939/1945” 1089 
LHEUREUX, Jean-Charles 
La Forteresse de la Mort leute : Graudenz (Po- 
logne 1941-1945) / Jean-Charles Lheureux ; 
L’Union des Internés de la Prisonforteresse et 
de ses Kommandos annexes. – Nimes : Edi- 
tions ”Camarigno”, 1985 (Nimes : Ed. “Ca- 
marigno”). – 207, [1] s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Wojna 1939-1945 r. 3. Twierdza grudziądzka – 
historia – 20 w. 
94(438)”1939/1945” 1090 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, III 
(Grudziądz) 
III [Trzecie] Liceum Ogólnokształcące w 
Grudziądzu : Jubileusz X – lecia / [praca 
zbiorowa, aut. Anna Bochińska et al.]. – Grudziądz : 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. 
Stanisława Staszica ; Wydaw. ”OGNIWO”, 2000 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – 92 s.: fot. ; 21 cm 
ISBN 83-904080-8-2 (”Ogniwo”) 
1. III Liceum Ogólnokształcące (Grudziądz) – 
historia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – historia – 20 w. 
37(438)”19” 1091 
Licheń : Sanktuarium Matki Bożej Licheń- 
skiej Bolesnej Królowej Polski / wstęp 
Eugeniusz Makulski ; tekst Dorota Narewska ; fot. 
Christian Parma. – Warszawa : Wydaw. Ksieży 
Marianów, 1999 ([s. l. : s. n.]). – 126, [1] s. : 
fot. kolor., portr. ; 34 cm 
151
		

/p0152.djvu

			ISBN 83-7119-242-8 
1. Fotografa polska – 20 w. – album 2. Kościoły 
i kaplice – ikonografa – Polska – album 3. Stary Licheń 
(woj. wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – ikonogra- 
fa – album 4. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – 
sanktuaria – Polska 
248:72:77:94(438)”18/19” 1092 
LIEDTKE, Antoni (1904-1994) 
Zarys dziejów diecezji chełmińskiej do 1945 
roku / Antoni Liedtke. – Pelplin : Wydaw. 
Diecezjalne, 1994 (Pelplin : WD). – 109, [3] s. : 
faks., fot., 2 mapy, portr., 2 rys. ; 21 cm 
ISBN 83-85087-31-1 
1. Chełmińska, diecezja (katol.) – historia 
23/26:94(438)”16/19” 1093 
LISALEX, Lucien 
Ceux de Graudenz : Les Mains nues face 
a L’ordre Nazi : Guerre 1939-1945 Témoi- 
gnage Sur un aspect méconnu de certains 
camps nazis d’interne-ment / Lucien Lisalex. 
– Sainte-Foy-La-Grande : L’Imprimerie Barat, 
1984 ([s. l. : s. n.]). – 163, [4] s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Wojna 1939-1945 r. 3. Twierdza grudziądzka – 
historia – 20 w. 
94(438)”1939/1945” 1094 
LISICKI, Stanisław 
Litotypy i litostratygrafa glin lodowcowych 
plejstocenu dorzecza Wisły = Litotypes and 
lithostratigraphy of tills of the Pleistocene 
in the Vistula drainage basin area, Poland : 
(z fg. 37) / Stanisław Lisicki. – Warszawa : 
PIG, 2003. – 105 s., 20 k. tabl. (w tym złoż.) 
luz. : mapy (w tym kolor.) ; 30 cm. – (Prace 
Państwowego Instytutu Geologicznego, ISSN 
0866-9465 ; 177) 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. 
ISBN 83-7322-541-5 
1. Glina – geologia – Polska 2. Petrografa – Polska 
3. Plejstocen – Polska 4. Wisła (dorzecze) – geologia 
553.6:552:551.79](438) 1095 
LITMANOWICZ, Władysław 
Polscy szachiści 1945-1980 / Władysław Lit- 
manowicz. – Wyd. 2 popr. i uzup. – 
Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1982 
(Warsz. : DSP). – 929 s. : il., portr. ; 20 cm 
152 
ISBN 83-217-2376-4 
1. Szachy – biografe – Polska 
794.1:929](438)”19” 1096 
Liturgia poświęcenia kościoła Najświętszej 
Maryi Panny Licheńskiej pod 
przewodnictwem J[ego] E[minencji] Księdza 
Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce, Licheń 12 czerwca 2004 roku / 
[ceremoniarz ks. Krzysztof Konecki, 
komentator ks. Rafał Zalewski; rys historyczny 
Sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski]. – [Licheń : 
Zgromadzenie Marianów, 2004] ([s. l. : s. n.]). 
– 32 s. : fot. (kolor.) ; 21 cm 
1. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) – sanktuarium 
maryjne – konsekracja 2. Maria (Matka Jezusa 
Chrystusa) – sanktuaria – Polska 3. Objawienia maryjne 
w Licheniu 
248:94(438)”20” 1097 
LORCK, Carl von 
Dome, Kirchen und Klöster in Ost- und 
West preußen : Nach alten Vorlagen / Carl 
von Lorck. – Frankfurt am Main : Verlag 
Wolfgang Weidlich, 1963 (Unterjesingen : Druck 
H. Moos). – 251, [1] s. : il., mapa ; 20 cm. – 
(Dome – Kirchen – Klöster ; Bd. 11) 
1. Prusy Zachodnie – Niemcy – historia 2. Prusy 
Wschodnie – Niemcy – historia 3. Polska – 
historia 4. Budownictwo sakralne – Niemcy – architektura 
5. Budownictwo sakralne – Polska – architektura 
72:94(430):94(438) 1098 
LORCK, Carl von 
Ostpreussen : Eine Erinnerung an Ost- und 
Westpreußen und Danzig : Kultur- und Kunst- 
geschichtliche Einleitung : Mit 112 Fotogra- 
fen / Carl von Lorck. – Frankfurt am Main : 
Verlag Wolfgang Weidlich, [1967] (Horb am 
Neckar : Paul Christian KG). – 136 s. : mapy, 
fot. ; 28 cm. – (In der Reihe – Deustchland 
im Bild“ ; Bd. 17) 
1. Prusy Zachodnie – historia – 19-20 w. 2. Prusy 
Wschodnie – historia – 19-20 w. 3. Niemcy – kultura 
– 19-20 w. 4. Polska – historia – 19-20 w. 5. Polska 
– kultura – 19-20 w. 6. Gdańsk (woj. pomorskie) – 
historia – 19-20 w. 
94(430:438)”18/19” 1099
		

/p0153.djvu

			Ludność niemiecka na ziemiach polskich w 
latach 1939-1945 i jej powojenne losy : 
materiały z konferencji, [Bydgoszcz, 15-16 grudzień 
1994 r.] / pod red. Włodzimierza 
Jastrzębskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 
– Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1995 
(Bydgoszcz : WSP). – 271 s. : 1 faks. ; 24 cm 
ISBN 83-7096-121-5 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 1939-1945 r. 
– materiały konferencyjne 2. Mniejszości 
narodowe – Polska – 1944-1956 r. – materiały konferencyjne 
3. Wysiedlanie – Polska – 1944-1956 r. – materiały 
konferencyjne 4. Niemcy – ludność – Polska – 1933-1945 r. 
– materiały konferencyjne 5. Niemcy – ludność – 
Polska – 1945-1956 r. – materiały konferencyjne 
94(430)”1918/1939”:94(430)”1939/1945”:94 
(430)”1944/1956”:94(438)”1918/1939”:94(438)” 
1939/1945”:94(438)”1944/1956”(061) 1100 
Ludzie bezpieki w walce z narodem i 
Kościołem : Służba Bezpieczeństwa w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978 
– Centrala / [oprac.] Mirosław Piotrowski. – 
[Wyd. 2]. – Lublin : Klub Inteligencji 
Katolickiej, 2000. – 882 s. : il. ; 24 cm 
Indeksy. 
ISN 83-907728-2-5 
1. Służba bezpieczeństwa – Polska – 1944-1989 r. 
94(438).083::323.282:351.746.1 
[Na s. 360 i 388 o Grudziądzu]. 
*1100 
Ludzie Pomorza z lat 1920-1939 : szkice biogra- 
fczne / [pod red. Zenona Ciesielskiego ; aut.: Józef 
Borzyszkowski et al.]. – Wrocław ; Gdańsk : 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977 (Ol sztyn : 
OZG). – 110, [2] s. : il. ; 21 cm. – (Gdańskie To - 
warzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych 
i Humanistycznych ; Seria popularnonaukowa 
”Pomorze Gdańskie” ; nr 11) 
Bibliogr. s. 109-110. 
Zł 18 
1. Pomorze Gdańskie- Polska – biografe – 20 w. 
929-052A/Z”1918/1939” 1101 
Łasin : historia 1298-1998 – teraźniejszość 
1998 – przyszłość XXI w. / [oprac. i red. 
Marian Wesołowski, zdjęcia i reprodukcje 
Gerard Szukay ; aut.: Grzegorz Bernaciak et al.]. 
– Łasin : Wydaw. Urząd Miasta i Gminy 
Łasin, 1998 (Wąbrzeźno : WZG). – 89,[4] s.: il. 
(w tym kolor.), pl., mapa ; 20 cm 
ISBN 83-909814-0-8 
1. Łasin (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 13-20 w. 
94(438)A/Z”12/19” 1102 
ŁĘGA, Władysław (1889-1960) 
Cienie i blaski lat szkolnych : wspomnienia 
Polaka z Prus Wschodnich / ks. Władysław 
Łęga ; oprac. i przygot. do dr. i wstępem 
poprzedził Jan Walkusz. – Wejherowo : Wydaw. 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub- 
sko-Pomorskiej przy udziale Muzeum w 
Grudziądzu, 1997 (Rumia : Wydaw. ”Rumina”). 
– 218 s. : fot., 1 portr. ; 21 cm 
ISBN 83-901354-4-2 
1. Łęga, Władysław (1889-1960) – pamiętnik 
– 19-20 w. 2. Prusy Wschodnie – Niemcy – 
szkolnictwo i oświata – historia – 19-20 w. 3. Pamiętniki 
polskie – 19-20 w. 4. Duchowieństwo katolickie – 
pamiętniki – Polska – 19-20 w. 5. Wieś – Niemcy 
– 1901-1914 r. – pamiętniki 6. Nirowice (woj. 
pomorskie) – 1901-1914 r. – pamiętniki 7. Rogoźno (woj. 
wielkopolskie) – 1901-1914 r. – pamiętniki 
929-051A/Z(438)”18/19” 1103 
ŁĘGA, Władysław (1889-1960) 
Grudziądz dzieje i kultura z ilustracjami / ks. 
Władysław Łęga. – Grudziądz : [Wydaw. ks. dr Wł. Łęga] 
Skład Główny Księgarnia Ogniwo, 1950 
(Włocławek : DD). – 67, [1] s. : il., pl., mapki ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – życie 
kulturalne – historia 
77:791/792:94(438)A/Z 1104 
ŁĘGA, Władysław (1889-1960) 
Ziemia Chełmińska / ks. Władysław Łęga. – 
Wrocław : Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze, 1961 (Wrocław : ZK). – 493, [1] s. : il., 
nuty ; 21 cm. – (Prace i materiały etnografcz- 
ne / pod red. Józefa Gajka i Marii Znamierow- 
skiej-Prüferowej ; t. 17) 
Zł 72 
1. Chełmińska, Ziemia – etnografa 2. Chełmińska, 
Ziemia – socjologia 3. Polska – historia 
39:94(438) 1105 
ŁOPUSIEWICZ, Marek 
Darzbór leśnikom i myśliwym / Marek Łopu- 
siewicz, Anna Wajler. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, 2002 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – Harmonijka [8] s. : il. ; 21 cm 
153
		

/p0154.djvu

			1. Myślistwo – Polska – historia 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 21 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 
21 w. 4. Łowiectwo – Polska – historia – 18-21 w. 
636/639(438):94(438)”17/20”(084.1) 1106 
ŁUCZAK, Czesław 
Polityka ludnościowa i ekonomiczna 
hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce / Czesław 
Łuczak. – Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1979 
(Poznań : Druk. Uniw. Im. Adama 
Mickiewicza). – 689, [3] s. : il. ; 25 cm + err. 
Bibliogr. 
ISBN 83-210-0010-X : zł 130 
1. Niemcy – a Polska 2. Wojna 1939-1945 r. 
3. Martyrologia – Polska – 20 w. 
32:430)”1939/1945”:94(438)”1939/1945” 1107 
ŁYSAKOWSKA, Hanna 
Jeźdźcy olimpijscy / zebrała i oprac. Hanna 
Łysakowska ; [wstęp Lesław Kukawski ; posł. 
Witold Domański]. – Warszawa : Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa, 2000. – 96 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 27 cm 
ISBN 83-910002-2-2 
1. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa (Warszawa) – 
katalog wystawy 2. Jazda konna – zawody – udział 
Polaków – 20 w. – katalog wystawy 3. Igrzyska 
olimpijskie – udział Polaków – 20 w. – katalog wystawy 
355:796/799 1108 
Maciej Eugeniusz Maciejewski – rzeźba – 
rysunek : wystawa Grudziądz, lipiec-sierpień 
1978 / [red. katalogu Bożena Sikorska-No- 
wacka]. – Grudziądz : Muzeum, 1978. – 
głównie il. ; 23 cm 
1. Maciejewski, Maciej Eugeniusz (1933- ) – 
katalog wystawy 2. Muzeum (Grudziądz) – katalog 
wystawy 3. Rysunek polski – 20 w. – katalog wystawy 
4. Rzeźba polska – 20 w. – katalog wystawy 5. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– 1956-1989 r. 
73/76(438)”19” 1109 
Maciej Józefowicz : [katalog wystawy]. – 
[Grudziądz : Maciej Józefowicz, 1997] (Grudz. : G. 
i A. Neuman). – [16] s. : il. ; 15 x 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Józefowicz, Maciej – twórczość – katalog wystawy 
2. Malarstwo – Polska – katalog wystawy 
73/76(438) 1110 
MACIEJEWSKA, Urszula Siwak- zob. Si- 
wak-Maciejewska, Urszula 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Ćwiczenia z techniki z wychowaniem 
komunikacyjnym : dla I klasy liceum 
ogólnokształcącego / Zbigniew Maciejewski. – [Toruń : 
Wydaw. Temat, 1995] ([s. l. : s. n.]). – 64 s. : 
rys. ; 21 cm 
Ćwiczenia są skorelowane z podręcznikiem ”Technika 
wokół nas”, zalecanym przez MEN, nr w zestawie 
265/93. 
ISBN 83-86617-06-3 
1. Technika z wychowaniem komunikacyjnym – 
ćwiczenia i zadania dla szkół ponadgimnazjalnych 
37:62(075.1) 1111 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Klucz do zeszytu ćwiczeń technika : klasa I LO : 
(materiały dla nauczyciela) / Zbigniew 
Maciejewski. – [Toruń] : Wydaw. Temat, [1995] 
([s. l. : s. n.]). – 26 s. : rys. ; 21 cm 
ISBN 83-86617-20-9 
1. Technika – ćwiczenia i zadania dla szkół ponad- 
gimnazjalnych 
37:62(075.1) 1112 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Klucz do zeszytu ćwiczeń technika : klasa VII : 
(materiały dla nauczyciela) / Zbigniew 
Maciejewski. – [Toruń] : Wydaw. Temat, [1995] 
([s. l. : s. n.]). – 23, [1] s. : rys., mapa ; 21 cm 
ISBN 83-86617-18-7 
1. Technika z wychowaniem komunikacyjnym – 
ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 
37:62(075.1) 1113 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Klucz do zeszytu ćwiczeń technika : klasa VIII : 
(materiały dla nauczyciela) / Zbigniew 
Maciejewski. – [Toruń] : Wydaw. Temat, [1995] 
([s. l. : s. n.]). – 19, [1] s. : rys. ; 21 cm 
ISBN 83-86617-19-5 
1. Technika– ćwiczenia i zadania dla szkół 
podstawowych 
37:62(075.1) 1114 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Technika klasa VI : zeszyt ćwiczeń / Zbigniew 
Maciejewski. – Toruń : Wydaw. Temat, 1995 
(Wąbrzeźno : WZG). – 51, [1] s. : rys. ; 25 cm 
154
		

/p0155.djvu

			ISBN 83-86617-10-1 
1. Technika – ćwiczenia i zadania dla szkół 
podstawowych 
37:62(075.1) *1114 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Technika klasa VII : zeszyt ćwiczeń / Zbigniew 
Maciejewski. – Toruń : Wydaw. Temat, 1995 
(Wąbrzeźno : WZG). – 44 s. : rys. ; 25 cm 
ISBN 83-86617-05-5 
1. Technika – ćwiczenia i zadania dla szkół 
podstawowych 
37:62(075.1) 1115 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : ćwiczenia dla 
dzieci – klasa ”0” / Zbigniew Maciejewski. – 
[Toruń : Wydaw. Temat, 1995] (Wąbrzeźno : 
WZG). – [12] s. : rys., [2] s. tabl. : rys. 
(kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga konkurs z nagrodami. 
ISBN 83-86617-00-4 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1116 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : ćwiczenia dla 
dzieci – klasa 1 / Zbigniew Maciejewski. – 
[Toruń : Wydaw. Temat, 1995] (Wąbrzeźno : 
WZG). – [12] s. : rys., [2] s. tabl. : rys. 
(kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga konkurs z nagrodami. 
ISBN 83-86617-01-2 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1117 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : ćwiczenia dla 
dzieci – klasa 2 / Zbigniew Maciejewski. – 
[Toruń : Wydaw. Temat, 1995 (Wąbrzeźno : 
WZG). – [12] s. : rys., [2] s. tabl. : rys. 
(kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga konkurs z nagrodami. 
ISBN 83-86617-02-0 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1118 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : ćwiczenia dla 
dzieci – klasa 3 / Zbigniew Maciejewski. – 
[Toruń : Wydaw. Temat, 1995 (Wąbrzeźno : 
WZG). – [12] s. : rys., [2] s. tabl. : rys. 
(kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga konkurs z nagrodami. 
ISBN 83-86617-03-9 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1119 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : klasa 0 - 
zeszyt ćwiczeń dla dzieci / Zbigniew 
Maciejewski. – [Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 1996] 
(Grudz. : Epros). – [12] s. : rys. (w tym 
kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga! Zeszyt zawiera element 
odblaskowy. 
ISBN 83-904080-2-3 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1120 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : klasa 1 - 
zeszyt ćwiczeń dla dzieci / Zbigniew 
Maciejewski. – [Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 1996] 
(Grudz. : Epros). – [16] s. : rys. (w tym 
kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga! Zeszyt zawiera element 
odblaskowy. 
ISBN 83-904080-3-1 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1121 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : klasa 2 - 
zeszyt ćwiczeń dla dzieci / Zbigniew 
Maciejewski. – [Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 1996] 
(Grudz. : Epros). – [12] s. : rys., [2] s. tabl. : 
rys. (kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga! Zeszyt zawiera element 
odblaskowy. 
ISBN 83-904080-4-X 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1122 
155
		

/p0156.djvu

			MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Wychowanie komunikacyjne : klasa 3 – 
zeszyt ćwiczeń dla dzieci / Zbigniew 
Maciejewski. – [Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 1996] 
(Grudz. : Epros). – [12] s. : rys., [2] s. tabl. : 
rys. (kolor.) ; 24 cm 
Na okł. dopisek: Uwaga! Zeszyt zawiera element 
odblaskowy. 
ISBN 83-904080-5-8 
1. Wychowanie komunikacyjne – ćwiczenia i zadania 
dla szkół podstawowych 
62:37(076) 1123 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Zeszyt ćwiczeń do techniki dla klasy 8 / 
Zbigniew Maciejewski. – Toruń : Wydaw. Temat, 
1996 (Wąbrzeźno : WZG). – 29 s. : rys. ; 25 cm 
ISBN 83-86617-27-6 
1. Technika – ćwiczenia i zadania dla szkół 
podstawowych 
37:62(075.1) 1124 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Zeszyt ćwiczeń do techniki z wychowaniem 
komunikacyjnym dla klasy 7 / Zbigniew 
Maciejewski. – Toruń : Wydaw. Temat, 1998 
(Wąbrzeźno : WZG). – 52 s. : il., [4] s. tabl. : 
il. (w tym kolor.) ; 25 cm 
ISBN 83-86617-31-4 
1. Technika z wychowaniem komunikacyjnym – 
ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 
37:62(075.1) 1125 
MACIEJEWSKI, Zbigniew (1955- ) 
Zeszyt ćwiczeń do techniki z wychowaniem 
komunikacyjnym dla klasy 8 / Zbigniew 
Maciejewski. – Toruń : Wydaw. Temat, 1998 
(Wąbrzeźno : WZG). – 48 s. : il., [4] s. tabl. : 
rys. : (w tym kolor.) ; 25 cm 
ISBN 83-86617-32-2 
1. Technika z wychowaniem komunikacyjnym – 
ćwiczenia i zadania dla szkół podstawowych 
37:62(075.1) 1126 
MAGDZIARZ, Regina Potęga- zob. Potęga- 
Magdziarz, Regina Marta 
156 
MAJCHROWSKI, Jacek Maria (1947- ) 
Pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej [o 
generale Wieniawie-Długoszowskim] / Jacek M. 
Majchrowski. – [Warszawa] : Polska Ofcy- 
na Wydaw. ”BGW”, [1993] (Kielce : ”Dro- 
gowiec” PZGraf.). – 217, [2] s. : fot., faks. ; 
24 cm 
Bibliogr. s. 212-218. 
ISBN 83-7066-347-8 
1. Długoszowski-Wieniawa, Bolesław (1881-1942 ) – 
biografa 2. Polska – historia – 1918-1939 r. 3. 
Wojsko – Polska – biografe – 20 w. 4. Ofcerowie – Polska 
– historia – biografe – 20 w. 
355(438):929-051A/Z:94(438)”19” 1127 
MAJKOWSKI, Aleksander (1876-1938) 
Życie i przygody Remusa / Aleksander 
Majkowski ; w przekł. [z kaszub.] Lecha Bądkow- 
skiego. – Gdańsk : ”Czec”, 1997 (Pelplin : 
”Bernardinum”). – 363, [5] s. ; 21 cm 
ISBN 83-906472-4-9 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1128 
MAJKOWSKI, Aleksander (1876-1938) 
Życie i przygody Remusa. [Cz. 1, Na 
pustkowiu] / Aleksander Majkowski ; przekł. [z 
kaszub.] Lecha Bądkowskiego ; [wstęp i. e. 
posłowie i red. całości Wojciech Kiedrowski]. 
– Gdańsk : ”Czec”, 1995 (Gdańsk-Brzeźno : 
”Misiuro”). – 214 s. : 1 portr. ; 21 cm 
ISBN 83-902904-7-2 (3 cz.) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1129 
MAJKOWSKI, Aleksander (1876-1938) 
Życie i przygody Remusa. [Cz. 2, Na 
swobodzie i w niewoli] / Aleksander 
Majkowski ; przekł. [z kaszub.] Lecha Bądkowksie- 
go ; [wstęp i. e. posłowie i red. całości 
Wojciech Kiedrowski]. – Gdańsk : ”Czec”, 1995 
(Gdańsk-Brzeźno : ”Misiuro”). – 217, [1] s. : 
1 portr. ; 21 cm 
ISBN 83-902904-7-2 (3 cz.) 
1. Powieść polska – 20 w 
821.162.1-3 1130
		

/p0157.djvu

			MAJKOWSKI, Aleksander (1876-1938) 
Życie i przygody Remusa. [Cz. 3, Smętek] / 
Aleksander Majkowski ; przekł. [z kaszub.] 
Lecha Bądkowksiego ; [wstęp i. e. posłowie i red. 
całości Wojciech Kiedrowski]. – Gdańsk : 
”Czec”, 1995 (Gdańsk-Brzeźno : ”Misiuro”). 
– 272, [2] s. : 1 portr. ; 21 cm 
ISBN 83-902904-7-2 (3 cz.) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1131 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Dzieje Sanktuarium w Licheniu : historia 
objawień Matki Bożej / ks. Eugeniusz Makulski ; 
[zdjęcia Romuald M. Sołdek et al.]. – 
[Wrocław : Wydaw. ZET, 2003] ([s. l. : s. n.]). – 
111, [1] s. : fot. (kolor.) ; 19 cm 
Na okł.: nowe wydanie. 
ISBN 83-87841-62-5 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska – historia 2. Objawienia maryjne w Licheniu 
3. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) – sanktuarium 
maryjne – historia 
248:929-052A/Z:94(438)”18/20” 1132 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Dzieje Sankturaium w Licheniu : 
objawienia Matki Bożej / ks. Eugeniusz Makulski. 
– [S. l. : Wydaw. Księży Marianów, 1994] 
(Ciech. : ”Gryf”). – 98, [1] s., [16] s. tabl. 
kolor. : il., fot. ; 20 cm 
Summ., Zsfg. 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska – historia 2. Objawienia maryjne w Licheniu 
3. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) – sanktuarium 
maryjne – historia 
248:929-052A/Z:94(438)”18/19” 1133 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Licheń – dzieje sanktuarium : objawienia 
Matki Bożej / Eugeniusz Makulski. – [S. l.] : 
”Księgarnia Mariańska” ; Katowice : ”Dawit”, 
[1997] ([s. l. : s. n.]). – 95 s., [16] s. tabl. 
kolor. : il., fot., portr. ; 20 cm 
ISBN 83-908114-0-5 (”Dawit”) 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska 2. Marianie – Polska – od 1944 r. 3. 
Objawienia maryjne w Licheniu 4. Licheń Stary (woj. 
wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – historia 
248:929-052A/Z:94(438)”18/19” 1134 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Licheń – dzieje sanktuarium : objawienia 
Matki Bożej / Eugeniusz Makulski. – Katowice : 
”Dawit”, [1998] ([s. l. : s. n.]). – 95 s., [16] s. 
tabl. kolor. : il., fot., portr. ; 20 cm 
ISBN 83-908114-0-5 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska 2. Marianie – Polska – od 1944 r. 3. 
Objawienia maryjne w Licheniu 4. Licheń Stary (woj. 
wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – historia 
248:929-052A/Z:94(438)”18/19” 1135 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Licheń – dzieje sanktuarium : objawienia 
Matki Bożej / Eugeniusz Makulski. – 
Katowice : ”Dawit”, 2004 ([s. l. : s. n.]). – 95 s., 
[16] s. tabl. : fot. (kolor.) ; 20 cm 
Wydano staraniem ”Księgarni Mariańskiej”. 
ISBN 83-908114-0-5 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska 2. Marianie – Polska – od 1944 r. 3. 
Objawienia maryjne w Licheniu 4. Licheń Stary (woj. 
wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – historia 
248:929-052A/Z:94(438)”18/20” 1136 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Licheń : kronika budowy Sanktuarium / ks. 
Eugeniusz Makulski, zdjęcia Bożena Okońska 
[et al.]. – Wrocław : Wydaw. ZET, 2002 ([s. l. : 
s. n.]). – 181, [3] s. : fot. (kolor.) ; 23 cm 
ISBN 83-88759-92-2 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska 2. Marianie – Polska – od 1944 r. 3. 
Objawienia maryjne w Licheniu 4. Stary Licheń (woj. 
wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – historia 
248:929-052A/Z:94(438)”18/20” 1137 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Objawienia Matki Bożej w Licheniu / oprac. 
ks. Eugeniusz Makulski. – Licheń : 
Sanktuarium Maryjne, [1994] (Ciech. : ”Gryf”). – 
73, [3] s. ; 21 cm 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska – historia 2. Objawienia maryjne w Licheniu 
3. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) – sanktuarium 
maryjne – historia 4. Cuda – Polska 
248:929-052A/Z:94(438)”18/19” 1138 
157
		

/p0158.djvu

			MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Opowieści księdza kustosza : 40 [czterdzieści] lat 
pracy w Licheniu wspomina ks[iądz] Eugeniusz 
Makulski, 12 [dwanaście] lat pracy w Licheniu 
wspomina architekt Barbara Bielecka : cudowne 
uzdrowienia, daty i fakty, Ojciec Święty w Liche- 
niu, Sanktuarium ma blisko 100 ha, największa 
świątynia w Polsce, bazylika jest krótsza o 10%, 
dzwon o wadze 15 ton / Eugeniusz Makulski, 
Barbara Bielecka, Tomasz Szarski. – [Wrocław : 
Wydaw. ZET, 2003] ([s. l. : s. n.]). – 239, [1] s. : 
fot. (gł. kolor.) ; 19 cm 
ISBN 83-7364-114-9 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska – historia 2. Objawienia maryjne w Licheniu 
3. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) – sanktuarium 
maryjne – historia 4. Cuda – Polska 5. Pamiętniki 
polskie – 20-21 w. 6. Architekci – Polska – 
pamiętniki – 20-21 w. 7. Kościoły i kaplice – Polska – historia 
8. Duchowieństwo katolickie – Polska – pamiętniki 
248:72(438):929-052A/Z:94(438)”18/20” 1139 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Powołanie i służba / Eugeniusz Makulski. – 
Licheń : [nakł. autora], 1995 ([s. l. : s. n.]). 
– 115 s. ; 14 cm 
1. Makulski, Eugeniusz (1928- ) – pamiętnik 2. 
Marianie – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – od 1944 r. 4. Licheń Stary (woj. 
wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – pamiętniki 
248:929-052A/Z:94(438)”19” 1140 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Powołanie i służba / ks. Eugeniusz Makulski. – 
[Wrocław : Wydaw. ZET, 2002] ([s. l. : s. n.]). 
– 111, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm 
ISBN 83-87841-56-0 
1. Makulski, Eugeniusz (1928- ) – pamiętnik 2. 
Marianie – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – od 1944 r. 4. Licheń Stary (woj. 
wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – pamiętniki 
248:929-051A/Z:94(438) 1141 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Powołanie i służba / ks. Eugeniusz Makul- 
ski. – [Wrocław : Wydaw. ZET, 2004] ([s. l. : 
s. n.]). – 143, [1] s. : fot. (gł. kolor.) ; 20 cm 
ISBN 83-7364-151-3 
1. Makulski, Eugeniusz (1928- ) – pamiętnik 
2. Marianie – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 3. 
Pamiętniki polskie – od 1944 r. 4. Licheń Stary (woj. 
wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – pamiętniki 
248:929-051A/Z:94(438) 1142 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Sanktuarium Maryjne w Licheniu / Eugeniusz 
Makulski. – [Licheń : Zgromadzenie 
Marianów, 1984] ([s. l.] : Reklamodruk). – 80 s. ; 
14 cm 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska 2. Objawienia maryjne w Licheniu 3. 
Marianie – Polska 4. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) 
– sanktuarium maryjne 
248:929-052A/Z:94(438)”18/19” 1143 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Sercem pisane o Licheniu : rozważania z 
okazji 25-lecia koronacji Cudownego Obrazu 
Bolesnej Królowej Polski / Eugeniusz Makulski, 
Jan Karabasz, Franciszek Bieniasz. – 
Warszawa : Wydaw. Księży Marianów, 1992 (Ciech. : 
”Gryf”). – 126, [3] s. ; 21 cm 
ISBN 83-85040-67-6 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – kult – 
rozmyślania 2. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – rozmyślania 
religijne 3. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) – 
sanktuarium maryjne 4. Objawienia maryjne w Licheniu 
248:929-052A/Z:94(438)”18/19” 1144 
MAKULSKI, Eugeniusz (1928- ) 
Święty las : Bogu na chwałę, na cześć Matki 
Boskiej Licheńskiej, na pociechę strapionym, 
ku radości serc / ks. Eugeniusz Makulski, 
zdjęcia Zdzisław Nowicki [et al.]. – Wrocław : 
Wydaw. ZET, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 31, [1] s. : 
fot. (kolor.), pl. ; 21 cm 
ISBN 83-88759-02-7 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – sanktuaria – 
Polska 2. Objawienia maryjne w Licheniu 3. 
Marianie – Polska 4. Licheń Stary (woj. wielkopolskie) 
– sanktuarium maryjne 5. Cuda – Polska 
248:929-052A/Z:94(438)”18/20” 1145 
Malarstwo grudziądzkich nauczycieli : 
wystawa, Muzeum w Grudziądzu październik – 
listopad 2000 / [wstęp Grzegorz Rygielski]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
2000 ([s. l. : s. n.]). – [12] s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura – 20 w. 
– katalog wystawy 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – wystawy – 1980-1989 r. 
73/76(438)”19”A/Z 1146 
158
		

/p0159.djvu

			MALICKI, Edmund (1891-1976) 
Verdun... / Edmund Malicki ; Wystawa fo- 
tografi Edmunda Malickiego ze zbiorów 
Fernandy i Bożeny Malickich – Galeria ”Ak- 
cent” Grudziądz marzec-kwiecień 2001 ; aut. 
tekstów Anna Rejewska i Mariusz 
Żebrowski. – Grudziądz : Wydaw. Centrum Kultury 
Teatr, 2001 ([s. l.: s. n.]). – 23, [1] s. : il. ; 
21 x 30 cm 
1. Fotografa polska – 20 w. 2. Verdun (Francja) – 
Wojna 1914-1918 – fotografa 
77:93/99”1914/1918” 1147 
Mała encyklopedia sportu. T. 1, A-K / [kom. 
red. – przewodniczący Kajetan Hądzelek et 
al. ; aut., konsultanci i recenzenci Tadeusz 
Adelt et al.]. – Warszawa : Wydaw. ”Sport 
i Turystyka”, 1984 (Poznań : PZGMK). – 
320 s., [8] k. tabl. : fot., portr., rys. ; 25 cm 
ISBN 83-217-2565-1 (t. 1-2) 
ISBN 83-217-2518-X (t. 1) 
1. Sport – encyklopedia 2. Wychowanie fzyczne 
i kultura fzyczna – encyklopedia 
796(03) 1148 
Mała encyklopedia sportu. T. 1, A-K / [kom. 
red. – przewodniczący Kajetan Hądzelek et 
al. ; aut., konsultanci i recenzenci Tadeusz 
Adelt et al.]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Wy- 
daw. ”Sport i Turystyka”, 1985 (Poznań : 
PZGMK). – 319, [1] s., [3] s. tabl. kolor. : 
fot., portr. ; 25 cm 
ISBN 83-217-2565-1 (t. 1-2) 
ISBN 83-217-2518-X (t. 1) 
1. Sport – encyklopedia 2. Wychowanie fzyczne 
i kultura fzyczna – encyklopedia 
796(03) 1149 
Mała encyklopedia sportu. T. 2, L-Ż / [kom. 
red. Kajetan Hądzelek et al. ; aut., konsultanci 
i recenzenci Tadeusz Adelt et al.]. – 
Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1987 
(Poznań : PZGMK). – 694, [2] s., [24] s. tabl. 
kolor. : fot., portr., rys. ; 25 cm + err. 
ISBN 83-217-2565-1 (t. 1-2) 
ISBN 83-217-2564-3 (t. 2) 
1. Sport – encyklopedia 2. Wychowanie fzyczne 
i kultura fzyczna – encyklopedia 
796(03) 1150 
Mała encyklopedia sportu. T. 2, L-Ż / [kom. 
red. Kajetan Hądzelek et al. ; aut., konsultanci 
i recenzenci Tadeusz Adelt et al.]. – [Wyd. 2]. - 
Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1987 
(Poznań : PZGMK). – 694, [2] s., [24] s. tabl. 
kolor. : fot., portr., rys. ; 25 cm + err. 
ISBN 83-217-2565-1 (t. 1-2) 
ISBN 83-217-2564-3 (t. 2) 
1. Sport – encyklopedia 2. Wychowanie fzyczne 
i kultura fzyczna – encyklopedia 
796(03) 1151 
MAŁKIEWICZOWA, Barbara 
Cztery pory roku w malarstwie polskim : 
[wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie] / [oprac. Barbara Małkiewicz]. 
– [Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1978] 
(Grudz. : ZGT-3). – [8] s. złoż. ; 11 x 15 cm 
1. Malarstwo polskie – wystawy – 1956-1989 r. 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum 
– wystawy – historia – 20 w. 3. Muzeum Narodowe 
(Kraków) – zbiory 4. Malarstwo – Polska – historia 
4. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”18/19”A/Z 1152 
MAŁKOWSKI, Wojciech 
Szlakiem Pomorskiej Brygady Kawalerii / 
Wojciech Małkowski. - [Chełmno : s. n., 2001] 
(Świecie n/W : Druk. Lew). – 53, [6] s.: il., 
mapa ; 21 cm 
1. Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) – Pomorska 
Brygada Kawalerii 2. Wojna 1939-1945 r. 3. 
Kawaleria – Polska – historia – 1939-1945 r. 
355(438)”1939/1945” 
[W książce mowa m.in. o Grudziądzu]. 
1153 
MAŁŁEK, Janusz (1937- ) 
Dwie części Prus : studia z dziejów Prus 
Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII 
wieku / Janusz Małłek. – Olsztyn : Wydaw. ”Po- 
jezierze”, 1987 (Olsztyn : OZGSP). – 220, 
[4] s. : 1 mapa ; 24 cm 
Nota bibliogr. s. 209-210. – Indeksy. 
ISBN 83-70023-02-9 
1. Prusy Królewskie – 16-17 w. 2. Prusy Książęce 
– 16-17 w. 
94(430)”94(438)”15/16” 1154 
159
		

/p0160.djvu

			MAŁŁEK, Janusz (1937- ) 
Königliches Preußen, Ordensstaat und Her- 
zogtum Preußen in 15. und 16. Jahrhundert 
/ von Janusz Małłek. – [s. l. : s. n.], 1979. – 
14 s. ; 24 cm 
1. Krzyżackie, państwo – 15-16 w. 2. Prusy 
Królewskie – 15-16 w. 3. Prusy Książęce – 16 w. 
94(430):94(438)”14/15” 1155 
MAŁŁEK, Janusz (1937- ) 
Preußen und Polen : Politik, Stände, Kirche 
und Kultur vom 16. bis 18. Jahrhundert / 
Janusz Małłek, ; Mainzer Philosophische Fakul- 
tätsgesellschaft. – Stuttgart : F. Steiner, 1992. 
– 207 s. : wykr. ; 24 cm. – (Schriften der 
Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft ; 
Nr. 12) 
Bibliogr. s. 74. – Indeks. 
ISBN 3-515059-43-1 
1. Polska – a Prusy – 16-18 w. 2. Prusy – a Polska 
– 16-18 w. 
94(430):94(438)”15/17” 1156 
MAŁŁEK, Janusz (1937- ) 
Prusy Książęce a Prusy Królewskie w latach 
1525-1548 : studium z dziejów polskiej 
polityki księcia Albrechta Hochenzollerna / 
Janusz Małłek ; Ośrodek Badań Naukowych 
im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. – 
Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1976. – 289, 
[2] s. ; 24 cm. – (Rozprawy i Materiały 
Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego 
w Olsztynie ; nr 53) 
Zsfg. 
1. Albrecht Hochenzollern (książę Prus ; 1490-1568) 
– biografa 2. Prusy Królewskie – 16 w. 3. Prusy 
Książęce – 16 w. 4. Prusy – a Polska 5. Polska – a Prusy 
32:94(430):94(438)”15” 1157 
MAŁŁEK, Janusz (1937- ) 
Prusy Książęce a reformacja w Polsce / Janusz 
Małłek. – [s. l. : s. n.], 1983. – S. [1], 10-17 ; 
24 cm 
Zsfg. 
1. Albrecht Hochenzollern (książę Prus ; 1490-1568) 
– biografa 2. Reformacja – Polska 3. Reformacja – 
Prusy Książęce 4. Prusy Książęce – religia – 16 w. 
2:94(430):94(438)”15” 1158 
Mały przewodnik po Polsce : 408 stron, 22 
trasy turystyczne, ok[oło] 540 miejscowości, 
obiektów fzjografcznych i okręgów 
przemysłowych, 23 mapki tras, 35 planów miast, 
6 mapek regionów, 7 rzutów zespołów 
zabytkowych, 16 rysunków, skorowidz-informator. 
Załącznik – mapa samochodowa Polski / 
[oprac. Wojciech Jankowski, Zbigniew So- 
bala]. – Wyd. 2 zm., popr. i rozszerz. – 
Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1980 
(Warsz. : ZG DSP). – 406, [2] s. : rys. ; 20 cm 
+ [1] mapa 
ISBN 83-217-2329-2 : zł 100 
1. Polska – przewodnik 
913A/Z(438) 1159 
MAMUSZKA, Franciszek (1905-1995) 
Bedeker sopocki / Franciszek Mamuszka. – 
Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1982 (Gdańsk : 
ZG). – 250, [1] s., [3] k. tabl. (w tym kolor.) : 
il., pl., portr. ; 20 cm 
ISBN 83-215-7200-6 
1. Sopot (woj. pomorskie) – informator 
913(438)A/Z:929-052A/Z 
[W książce m.in. o ks. Władysławie Łędze]. 
1160 
MAMYS, Katarzyna 
Kościoły ziemi bydgoskiej : nasze dziedzictwo 
= Churches of the Bydgoszcz area : our he- 
ritage / [red. Wanda Mróz ; tekst Katarzyna 
Mamys ; fot. Wojciech Zdunek, Janusz Grzel- 
czak]. – Bydgoszcz : ”Studio Plus”, 2003. – 
166, [2] s. : il. kolor. ; 33 cm 
Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-916240-5-6 
1. Kościoły i kaplice – Polska – wydawnictwa 
popularne 2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– budownictwo – wydawnictwa popularne 
726.5/.7(438)(02.025.2)A/Z 1161 
MARAT, Stanisław 
Ludzie bezpieki : dokumentacja czasu 
bezprawia / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. – 
Warszawa : ”Alfa”, 1990 (Łódź : ŁD). – 421, 
[3] s. : fot., portr. ; 21 cm 
160
		

/p0161.djvu

			ISBN 83-7001-361-9 
1. Fejgin, Anatol – biografa 2. Procesy polityczne – 
historia – źródła – Polska – od 1944 r. 3. Romkowski, 
Roman – biografa 4. Różański, Józef – biografa 5. Służba 
bezpieczeństwa – historia – źródła – Polska – od 1944 r. 
351.74:94(438).083::323.28+343.6.096 
(438)”19”] (093) *1161 
MARCHEWKA, Jerzy 
Letnie igrzyska olimpijskie / [wybór i oprac. 
haseł Jerzy Marchewka]. – Toruń : ”Teresa 
i Jerzy Marchewka”, 2002. – 528 s. : tab. ; 
22 cm. – (Sport dla Szaradzistów / Jerzy 
Marchewka ; t. 1) 
Bibliogr. s. 525. – Indeks. 
ISBN 83-917860-1-3 (całość) 
ISBN 83-917860-2-1 (t. 1) 
1. Igrzyska olimpijskie 2. Sportowcy – biografie – 19-20 w. 
796.032:796.071:929-052]”18/19” 1162 
MARCHEWKA, Jerzy 
500 [Pięćset] zagadek o Toruniu i Ziemi 
Chełmińskiej / Jerzy Marchewka. - Toruń : 
[Wydaw. Teresa i Jerzy Marchewka], 1998. - 
248 s.: il. ; 21 cm 
ISBN 83-904600-3-3 : zł 20 
1. Chełmińska, Ziemia – historia – wydawnictwa 
popularne 2. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– historia – wydawnictwa popularne 
94(438) 
[W tekście również zagadki o Grudziądzu]. 
1163 
MARCINIAK, Roman 
Polska : najpiękniejsze zabytki / Roman 
Marciniak. – [Kraków] : Kluszczyński, [2002] 
(Kraków : Fabryka Grafki). – 112 s. : il. 
(kolor.) ; 29 cm. – (Polska) 
ISBN 83-88080-79-2 
1. Polska – przewodnik 2. Polska – ikonografa – album 
77:913(438)A/Z 
[Na s. 87 o Grudziądzu]. 
1164 
MARCINKIEWICZ, Andrzej 
Słownik niemieckich nazw miejscowości 
Drugiej Rzeczypospolitej pod kontrolą III [trzeciej] 
Rzeszy (1939-1945) / Andrzej Marcinkiewicz. – 
Warszawa : ”Ofcyna Naukowa”, 2003. – 327, 
[1] s., [1] k. tabl. złoż. luz. : mapa ; 25 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-88164-69-4 
1. Nazwy miejscowe niemieckie – 1933-1945 r. – 
słownik 2. Nazwy miejscowe polskie – 1939-1945 r. – słownik 
3. Słownik niemiecko-polski 4. Słownik polsko-niemiec- 
ki 5. Kraj Warty – onomastyka – słownik 6. Pomorze 
Gdańskie – onomastyka – 1939-1945 r. – słownik 7. 
Prusy Wschodnie – onomastyka – 1939-1945 r. – słownik 
8. Śląsk, Górny – onomastyka – 1939-1945 r. – słownik 
811.162.1:811.111.2]’373.21’374 1165 
MARTENS, Jürgen 
Die ländliche Gartensiedlung im mittelalter- 
lichen Preußen / Jürgen Martens ; Institut 
Nordostdeutsches Kulturwerk, Lüneburg. – 
Lüneburg : Verlag Norostdeutsches 
Kulturwerk, 1997. – IX, 430 s. : fot. ; 25 cm. – (Zin- 
zelschriften der Historischen Kommission für 
Ost- und Westpreußische Landesforschung ; 
Bd. 12) (Prussia-Geselschaft e. V. ; Bd. 12) 
Bibliogr. s. 380-394. 
ISBN 3-922296-93-9 
1. Prusy Zachodnie – osadnictwo - historia – 
średniowiecze 2. Niemcy – historia 3. Polska – historia 
4. Chełmińska, ziemia – osadnictwo – historia – 10-13 w. 
94(430:438)”09/12” 1166 
MASCHKE, Erich 
Domus Hospitalis Teutonicorum : Europäi- 
sche Verbindungslinien der Deutschordensge- 
schichte : Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 
1931-1963 / Erich Maschke. – Bonn-Godes- 
berg : Verlag Wissenschaftliches Archiv, [1970] 
(Bonn : DGH). – X, 228, [2] s., [14] s. tabl.: 
fot., faks. ; 24 cm. – (Quellen und Studien zur 
Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 10) 
1. Krzyżacy – historia 2. Zakony rycerskie – historia 
3. Krzyżacki, Zakon – historia 4. Niemcy – historia 
5. Polska – historia 6. Krzyżackie, państwo – historia 
94(430):94(438) 1167 
Materiały szkoleniowe dla przewodników 
turystycznych województwa toruńskiego / pod red. 
Antoniego Ziółkiewicza, Andrzeja Urbańskiego, 
Zbigniewa Nawrockiego ; Zarząd Wojewódzki 
PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno- 
Krajoznawczego] w Toruniu. Wojewódzka 
Komisja Przewodnicka. – Toruń : Wydaw. 
Wojewódzka Komisja Przewodnicka przy Zarządzie 
Wojewódzkim PTTK, 1979 (Toruń : WSPum 
”Zjedn.-Drukator”). – 39, [1] s. ; 21 cm 
161
		

/p0162.djvu

			1. Przewodnicy turystyczni – materiały szkoleniowe 
2. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnicy turystyczni – materiały szkoleniowe 
799(438)”19” *1167 
MATUSAK, Piotr 
Druga wojna światowa : 1939-1945. Tom 1 
/ Piotr Matusak, Edward Pawłowski, Tadeusz 
Rawski. – Siedlce : Wydaw. Akademii 
Podlaskiej, 2003. – 417 s., [25] k. tabl. kolor. : il., 
mapy ; 30 cm 
ISBN 83-7051-219-4 (2 t.) 
1. Wojna 1939-1945 r. 
94(100)”1939/1945” 1168 
MATUSAK, Piotr 
Druga wojna światowa : 1939-1945. Tom 2 
/ Piotr Matusak, Edward Pawłowski, Tadeusz 
Rawski. – Siedlce : Wydaw. Akademii 
Podlaskiej, 2003. – 353 s., [13] k. tabl. kolor. : il., 
mapy ; 30 cm 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-7051-219-4 (2 t.) 
1. Wojna 1939-1945 r. 
94(100) ”1939/1945” 1169 
MAYDORN, Dietrich 
Vertrieben : 1945-1965 / [Zusammenstel- 
lung : Dietrich Maydorn und Hans-Jürgen 
Schuch]. – Münster : Landesmannschaft 
West preussen, Kulturreferat, 1965. – 23 s. : il. 
; 21 cm. – (Westpreußische Hefte ; Nr. 5) 
1. Mniejszości narodowe – Polska – historia – 20 w. 
2. Niemcy – ludność – Polska – historia 3. Wypędzenia 
i migracje ludności – Polska – historia – 20 w. 
94(430):94(438)”1944/1965” 1170 
MECHLIŃSKI, Roman 
”Udział redaktora – Gazety Grudziądzkiej“ ; 
”Wspomnienia mieszkańca Kwidzynia“ ; 
”Znaczki i korespondencja pocztowa Kwidzy- 
nia” / Roman Mechliński. – Elbląg : [s. n.], 
1989 ([s. l. : s. n.]). – [2], 6, 8, 7, [2] s. : il. 
(kolor.), mapka ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
19-20 w. 2. Gazeta Grudziądzka – historia – 19-20 w. 
2. Kwidzyn (woj. pomorskie) – pamiętniki 3. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”18/19” 1171 
MEEGER, Małgorzata 
Klub Inteligencji Katolickiej Grudziądz / 
[oprac. Małgorzata Meeger]. – Grudziądz : 
KIK, 1981 (Laskowice Pom. : DKW). – 
24 s. ; 21 cm 
1. Klub Inteligencji Katolickiej (Grudziądz) 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – organizacje społeczne 
– historia – 20 w. 
32(438)”19” 1172 
MEGGER, Janusz 
90 [Dziewięćdziesiąt] lat komunikacji 
miejskiej miasta Grudziądza / Janusz Megger, 
Roman Drzewoszewski. – Grudziądz : 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 1985 
(Grudz. : GrZGraf.). – 30, [2] s. : fot. ; 21 cm 
1. Komunikacja miejska – historia – Polska – 19-20 w. 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – komunikacja 
– historia 
629(438)”18/19” 1173 
MEGGER, Janusz 
XXVIII [Dwudzieste ósme] Dni Techniki : 
przemysł grudziądzki w 40-leciu PRL i rola 
kadry technicznej w modernizacji technologii 
i rozwoju przedsiębiorstw : materiały 
konferencyjne / oprac. na podst. materiałów 
dostarczonych przez zakłady pracy Janusz Megger. – 
Grudziądz : Naczelna Organizacja Techniczna 
– Komitet Miejski, 1984 (Grudz. : NOT). – 
Teka 5 zeszytów po 20 s. każdy ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– historia – 20 w. 
66/68(438):94(438)”1945/1989” 1174 
MELKOWSKA, Krystyna Zielińska- zob. 
Zielińska-Melkowska, Krystyna (1935-2001) 
MELKOWSKI, Franciszek 
Kształtowanie się władzy ludowej w 
Grudziądzu w latach 1945-1957 / Franciszek Mel- 
kowski. – Grudziądz : Rejonowy Ośrodek 
Pracy Partyjnej ; Polskie Towarzystwo 
Historyczne. Oddział, 1985 (Grudz. : GZGWK). 
– 20, [1] s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 20 w. 2. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
(Grudziądz) – historia 
32:94(438)”1945/1957” 1175 
162
		

/p0163.djvu

			MENTEL, Emil S. 
Pułk Ułanów Karpackich : przez Karpaty 
nawiewali, Karpackimi ich nazwali… / Emil 
S. Mentel, Stanisław Radomyski. – Pruszków : 
[Ofcyna Wydaw. ”Ajaks” przy współpr. 
Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w 
Grudziądzu], 1993 ([s. l. : s. n.]). – 123, [1] s.: il., 
mapki ; 21 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-85621-29-6 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. 2. Obyczaje 
– wojsko – historia – Polska – 1918-1939 r. 3. Pułk 
Ułanów Karpackich – Polska – historia 
355.231/.232:357.1](438)”1918/1939” 1176 
MEYER, H. B. 
Westpreussen in 144 Bildern / Hrsg. von 
H. B. Meyer. – Leer (Ostfriesland) : Verlag 
Gerhard Rautenberg, 1959 (Leer : Druckerei 
G. Rautenberg). – [74] s. : fot., mapa ; 28 cm 
1. Prusy Zachodnie – ikonografa – album 2. Polska 
– ikonografa – album 3. Fotografa niemiecka – 20 w. 
77(430:438)”19” 1177 
MEYER, H. B. 
Westpreussen in 144 Bildern / Hrsg. von 
H. B. Meyer. – Würzburg : Rautenberg im Verlag- 
shaus Würzburg, [2002] (Leipzig : Ofzin 
Andersen Nexö). – [80] s. : fot., il., mapa ; 27 cm 
ISBN 3-8003-3027-X 
1. Prusy Zachodnie – ikonografa – album 2. Polska 
– ikonografa – album 3. Fotografa niemiecka – 20 w. 
77(430:438)”19” 1178 
Męczeństwo duchowieństwa pomorskiego 
1939-1945 : straty wojenne diecezji chełmińskiej / 
[praca zbiorowa]. – Pelplin : Kuria Biskupia 
Chełmińska, 1947 (Toruń : DT). – 59, [2] s. ; 22 cm 
1. Chełmińska, diecezja (katol.) – historia – 20 w. 
2. Duchowieństwo katolickie – Polska – 
martyrologia – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – Polska 
4. Duchowieństwo katolickie – Polska – biografe 
262.13(438):929-052A/Z:94(438)”1939 
/1945” 1179 
MĘCZYŃSKA, Anna 
Przewodnik po muzeach ziemi toruńskiej / Anna 
Męczyńska ; red. Eugeniusz Synak. – [Warszawa : 
Krajowa Agencja Wydaw., 1984] (Bydgoszcz : 
PZG). – 132 s. : il., [52] s. tabl. : il. ; 15 cm 
ISBN 83-03-00236-8 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – muzea 
– przewodnik 
7:913(438)A/Z 1180 
MICEWSKI, Andrzej (1926- ) 
Stefan Kardynał Wyszyński / Andrzej Micew- 
ski. – Paris : Éditions du dialogue, 1981. – 
27 s. : il. ; 30 cm 
Uwagi: Jeżli kto służy... / Janusz St. Pasierb. 
1. Wyszyński, Stefam (1901-1981) – biografa 2. 
Duchowieństwo katolickie – biografe – Polska – 20 w. 
3. Kościół – a państwo – Polska – 1944-1989 r. 4. 
Pasierb, Janusz Stanisław (1929-1993). Jeśli kto służy... 
262.1:929-052A/Z:282](438)”19” 1181 
MICHALAK, Wacław 
50 [Pięćdziesiąt] lat GKS 
[Grudziądzkiego Klubu Sportowego] Olimpia Grudziądz 
1923-1973 : wydawnictwo pamiątkowe z 
okazji złotego jubileuszu Klubu, czerwiec 1973 / 
[materiał zebrał i oprac. Wacław Michalak]. 
– [Grudziądz : GKS Olimpia], 1973 ([s. l. : 
s. n.]). – 162, [10] s. : il. ; 25 cm 
1. Grudziądzki Klub Sportowy Olimpia (Grudziądz) 
– historia – 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438)”19” 1182 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Die polnischen Könige und Fürsten in Me- 
daillen von Witold Korski / [Text Bożena Mi- 
chalska-Kaczor, Übersetzung Małgorzata Sta- 
pel]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1992 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 
[10] s. : il. ; 10 x 21 cm 
1. Korski, Witold – medalierstwo – katalog wystawy 
2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia - 20 w. 
3. Medalierstwo – Polska 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 1183 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Godło polskie w numizmatyce, Muzeum w 
Grudziądzu, Grudziądz kwiecień – maj 1992 / 
Bożena Michalska-Kaczor. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1992 (Grudz. : 
G. i A. Neuman). – [12] s. : il. ; 10 x 21 cm 
1. Mennictwo – Polska – historia 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – historia – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 1184 
163
		

/p0164.djvu

			MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Historia Grudziądza : przewodnik po 
wystawie stałej / oprac. tekstu Bożena Michalska- 
Kaczor, Anna Wajler, red. i oprac. graf. 
Bożena Sikorska-Nowicka, zdjęcia Grudziądzkie 
Towarzystwo ”Kontrasty”. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1980 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 52 s. : il. ; 21 cm + wkładka 
w jęz. niem. / tłum. Ewa Arszyńska 
Zł 20 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
historia – wystawy – 20 w. 
94(438)A/Z 1185 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Ku pospolitej potrzebie : muzea polskie w 
medalierstwie / Bożena Michalska-Kaczor. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1993 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – [28] s. : il. ; 19 cm 
1. Muzea – Polska – medalierstwo 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – historia – 20 w. 
4. Medalierstwo – Polska – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 1186 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Lokacje miast polskich w medalierstwie, 
Muzeum w Grudziądzu, kwiecień – maj 1991 / 
[oprac. Bożena Michalska-Kaczor]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1991 (Laskowice Pom. : ”Verbinum”). – 
Harmonijka [6] s. : il. ; 10 x 21 cm 
Zł 500 
1. Miasta – Polska 2. Muzeum (Grudziądz) – 
wystawy – historia – 20 w. 3. Medalierstwo – Polska 
4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 1187 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Mennictwo Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, Muzeum w Grudziądzu 1964 / [oprac. 
Bożena Michalska-Kaczor]. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1964 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [10] s. : il. ; 16 cm 
1. Stanisław August Poniatowski (król polski ; 1732-1798) 
– biografa 2. Mennictwo – Polska – historia - 18 w. 
3. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”17” 1188 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Mikołaj Kopernik w numizmatyce i 
medalierstwie polskim : Muzeum w Grudziądzu, 
Grudziądz marzec – kwiecień 1996 / [tekst 
Bożena Michalska-Kaczor]. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1996 ([s. l. : s. n.]). – 
[6] s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum 
– wystawy – historia –– 20 w. 3. Kopernik, Mikołaj 
(1473-1543) – ikonografa polska 4. Numizmatyka – 
Polska 5. Medalierstwo – Polska 
737(438)”1944/...”(083.8) 1189 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Polscy królowie i książęta w medalach 
Witolda Korskiego / Bożena Michalska-Kaczor. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1992 (Grudz. : G. i A. Neuman). – [10] s. : 
il. ; 10 x 21 cm 
1. Korski, Witold – medalierstwo – katalog wystawy 
2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia - 20 w. 
3. Medalierstwo – Polska 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 1190 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Portret na współczesnych monetach i 
medalach polskich / Bożena Michalska-Kaczor. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1994 (Grudz. : G. i A. Neuman). – [12] s. : 
il. ; 16 x 20 cm 
1. Medale polskie – od 1944 r. – katalog 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – numizmatyka – od 
1944 r. 3. Numizmatyka – Polska 4. Medalierstwo 
– Polska 5. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia 
– 20 w. 6. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
737(438)”1944/...”(083.8) 1191 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Sport na współczesnych monetach i medalach 
polskich : wystawa ze zbiorów własnych 
Muzeum w Grudziądzu / [oprac. Bożena Michal- 
ska-Kaczor]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1998 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[16] s. : il. ; 13 x 15 cm 
164
		

/p0165.djvu

			ISBN 83-908767-5-2 
1. Medale polskie – od 1944 r. – katalog 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – numizmatyka – od 
1944 r. 3. Numizmatyka – Polska 4. Medalierstwo 
– Polska 5. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – 
historia – 20 w. 6. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– muzeum – wystawy – historia – 20 w. 7. Sport – 
medalierstwo – wystawy 
796:737(438)”1944/...”(083.8) 1192 
MICHALSKA-KACZOR, Bożena 
Za Ojczyznę i naród : ordery, odznaczenia 
i odznaki II [drugiej] Rzeczypospolitej / 
Bożena Michalska-Kaczor. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, [1993] (Grudz. : 
G. i A. Neuman). – [20] s. : il. ; 13 x 15 cm 
1. Ordery i oznaki – Polska – historia – 1918-1939 r. 
73/76:94(438)”1918/1939”(084.1) 1193 
Mieczysław Wiśniewski – indywidualna 
wystawa malarstwa : Grudziądz, lipiec-sierpień 1978 : 
[katalog]. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, [1978]. – [8] k. : il., 1 portr. ; 21 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) – katalog wystawy 2. 
Malarstwo polskie – 20 w. – katalog wystawy 3. 
Wiśniewski, Mieczysław (1929- ) – katalog wystawy 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– 1956-1989 r. 
73/76(438)”19”(084.1) 1194 
MIERZEJEWSKI, Donat 
Zarys historii Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego 1919-1994 / Donat Mierzejewski, 
Sławomir Sadowski. – Bydgoszcz : [Pomorski 
Okręg Wojskowy], 1994 (Bydgoszcz : Dr. 
POW). – 225, [42] s. : fot., mapy ; 21 cm 
Bibliogr. s. [248]. 
1. Wojsko – Polska – historia – 20 w. 2. Pomorski 
Okręg Wojskowy – Polska – historia – 20 w. 
355(438)”19” 1195 
MIERZWIŃSKI, Zbigniew 
Asy, damy i ułani / Zbigniew Mierzwiński. – 
Warszawa : Instyt. Wydaw. Związków 
Zawodowych, 1991 (Warsz. : ZP). – 234 s., [38] s. : 
il. ; 21 cm 
ISBN 83-202-0955-2 
1. Kawaleria – Polska – historia – pamiętniki 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
355(438):929-052A/Z”19” 1196 
MIERZWIŃSKI, Zbigniew 
Generałowie II [drugiej] Rzeczypospolitej / 
Zbigniew Mierzwiński. – Warszawa : Wydaw. 
Polonia, 1990 (Białystok : BZG). – 366 s., 
[50] s. tabl. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-7021-096-1 
ISBN 83-7021-141-0 
1. Polska – historia – 20 w. 2. Wojsko – Polska – 
biografe – 20 w. 3. Generalicja – Polska – biografe 
355(438):929-052A/Z”1918/1939” 1197 
MIETZ, Andrzej 
Górzno – zarys dziejów / Andrzej Mietz, 
Jan Pakulski. – Toruń : TTK, 1989 (Toruń : 
KMK). – 221, [2] s. : faks., fot. ; 24 cm. – 
(Biblioteka Toruńskiego Towarzystwa Kultury) 
Bibliogr. s. 196-205-. – Indeks. 
1. Górzno (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
913(438)A/Z:94(438) 1198 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
NAUKOWO-TECHNICZNA ”INTERGE- 
PUMP - 86”, 1986 (Grudziądz – 
Charzykowy) 
Metodyczne i praktyczne problemy 
technicznego rozwoju przy wytwarzaniu podwodnych 
agregatów pompowych w ramach współpracy 
z krajami RWPG [Rady Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej] na lata 1986-1990 ; 
Organizowana jest przez Zrzeszenie Producentów 
Armatury i Pomp ”ZARPO” w Gliwicach 
i Zakładowe Koło SIMP przy POiE w 
Grudziądzu w Zakładowym Ośrodku 
Wypoczynkowym ”Łukomie” – Charzykowy 
k/Chojnic ul. Wzgórze 3 oraz Pomorskiej Odlewni 
i Emalierni w Grudziądzu, Al. 23 Stycznia 26 
w dniach 16 do 19 września 1986 roku / 
pod red. Zbigniewa Nowackiego [et al.]. – 
Grudziądz : SIMP ; POiE, 1986 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 116, [4] s. : rys. ; 21 cm 
Tyt. okł.: Międzynarodowa konferencja naukowo- 
techniczna ”Intergepump ‘86” : Techniczny rozwój 
produkcji podwodnych agregatów pompowych w ramach 
współpracy RWPG na lata 1986-90 : referaty, Grudziądz- 
Charzykowy 16-19 września 1986 r. 
Materiały konferencyjne do użytku wewnętrznego. 
1. Pompy – materiały konferencyjne 
621.65/.69(438)”19” *1198 
165
		

/p0166.djvu

			MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
„ARCHITEKTURA W EKSLIBRISIE”, 1. 1989 
(Grudziądz) 
I [Pierwsza] Międzynarodowa Wystawa ”Ar- 
chitektura w Ekslibrisie” Grudziądz – 89, 
Grudziądz 7 styczeń – 15 luty 1989 r., Salon 
Wystawowy Klubu Międzynarodowej 
Prasy i Książki w Grudziądzu / [oprac. katalogu 
i wstęp Józef Tadeusz Czosnyka]. – Grudziądz : 
[PTTK. Oddział w Grudziądzu ; KMPiK ; 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury ; Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu], 1988 (Grudz. : ZUP). – [20] s. ; 
21 cm + Reprodukcje ekslibrisów, stanowiące 
reprezentację ekspozycji proponowaną przez 
wystawców. – [16] s.: il. ; 21 cm 
1. Ekslibrisy – wystawy 2. Klub Międzynarodowej 
Prasy i Książki (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura – 
wystawy – historia – 20 w. 
01/02+07(438):73/76”19” 1199 
MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA 
EKSLIBRISU, 2. 1991 (Grudziądz) 
II [Druga] Międzynarodowa Wystawa 
Ekslibrisu Architektura Miast Kopernikańskich – 
katalog wystawy pokonkursowej zorganizowanej 
z okazji 700-lecia nadania praw miejskich 
Grudziądzowi ; Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz 
– marzec 1991 r. / [aut. Henryk Stopikowski]. 
– Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1991 
(Grudz. : ”Epros”). – 36 s. : il. ; 20 cm 
1. Ekslibrisy – wystawy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
01/02+07(438):73/76”19”(084.1) 1200 
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 
EKSLIBRISU, 3. 1993 (Grudziądz) 
Zabytkowa architektura drewniana w 
ekslibrisie ; III Międzynarodowe Biennale – katalog 
wystawy, Muzeum w Grudziądzu kwiecień 
– maj 1993 / [wstęp i katalog Henryk Stopi- 
kowski, red. i oprac. graf. Jadwiga 
Drozdowska]. – Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 
1993 (Grudz. : G. i A. Neuman). – [44] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 21 cm 
Tyt. okł.: ”III Międzynarodowe Biennale Exslibrisu [!] 
Zabytkowa Architektura drewniana”. 
1. Ekslibrisy – wystawy 2. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – historia – wystawy – 20 w. 
01/02+07(438):73/76”19”(084.1) 1201 
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 
EKSLIBRISU, 4. 1995 (Grudziądz) 
IV [Czwarte] Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu 
Grudziądz ’95 : [”Kapliczki i krzyże w krajobrazie 
wiejskim”], Muzeum w Grudziądzu maj – czerwiec 
‘95 / [Henryk Stopikowski, przy współpracy 
Jadwigi Drozdowskiej]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1995 (Grudz. : G. i A. Neuman). 
– [36] s. : il. (w tym kolor.) ; 17 x 22 cm 
1. Ekslibrisy – wystawy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – historia – wystawy – 20 w. 
01/02+07(438):73/76”19”(084.1) 1202 
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 
EKSLIBRISU, 5. 1997 (Grudziądz) 
V [Piąte] Międzynarodowe Biennale 
Ekslibrisu Grudziądz ’97 : [”Zamki i zamczyska”], 
Muzeum w Grudziądzu czerwiec – lipiec ’97 / 
pod red. Jadwigi Drozdowskiej i Henryka Sto- 
pikowskiego. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1997 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[44] s. : il. (w tym kolor.) ; 16 x 21 cm 
ISBN 83-901717-9-1 
1. Ekslibrisy – wystawy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – historia – wystawy – 20 w. 
01/02+07(438):73/76”19” 1203 
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE 
„FotoMontaż”, 4. 1979 (Grudziądz) 
IV [Czwarte] Międzynarodowe Biennale ”Foto- 
Montaż” / [oprac. katalogu Janusz Marian 
Nowicki]. – Grudziądz : Grudziądzkie Towarzystwo 
Fotografczne ”Kontrasty”, [1979] (Grudz. : 
GrZGraf.). – [20] k. : il., tab. ; 25 cm 
1. Fotomontaż – Polska – katalog wystawy 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – 1956-1989 r. 
73/76(438)”19” 1204 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRO NISŁAWA MALINOWSKIEGO, 15. 
1996 (Gru dziądz) 
XV [Piętnasty] Międzynarodowy Bieg Uliczny 
Pamięci Bronisława Malinowskiego, Grudziądz 
5.10. 1996 r[oku] / praca zbiorowa ; 
organizatorzy Urząd Miasta Grudziądza, GKS ”Olimpia”, 
TTKF Grudziądz, Prosport Warszawa. – 
[Grudziądz : Komitet Organizacyjny 
Międzynarodowego Biegu Ulicznego Pamięci Bronisława 
Malinowskiego, 1996 (Łomianki : Colordruk). – 13, 
[3] s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm 
166
		

/p0167.djvu

			1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” *1204 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRO NISŁAWA MALINOWSKIEGO, 16. 
1997 (Grudziądz) 
XVI [Szesnasty] Bieg Uliczny Bronisława 
Malinowskiego, Grudziądz 11.X.1997 r[o- 
ku] / [praca zbiorowa]. – Grudziądz : 
Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Biegu 
Ulicznego Bronisława Malinowskiego, 1997 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – [16] s. : fot. 
(w tym kolor.) ; 21 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” **1204 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 17. 
1998 (Grudziądz) 
XVII [Siedemnasty] Międzynarodowy Bieg 
Uliczny Bronisława Malinowskiego Grudziądz 
26.09.1998 r. Stadion Centralny ul. 
Piłsudskiego 14, godz. 10.00 / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz ; Warszawa : Totalizator Sportowy, 
1998 ([s. l. : s. n.]). – [20] s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” 1205 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 18. 
1999 (Grudziądz) 
XVIII [Osiemnasty] Międzynarodowy Bieg 
Uliczny Bronisława Malinowskiego Grudziądz 
25.09.1999 r. Stadion Centralny ul. 
Piłsudskiego 14, godz. 10.00 / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz ; Warszawa : Totalizator Sportowy, 
1999 ([s. l. : s. n.]). – [20] s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” 1206 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 19. 
2000 (Grudziądz) 
XIX [Dziewiętnasty] Międzynarodowy Bieg 
Uliczny Bronisława Malinowskiego Grudziądz 
3.10.2000 r. / [praca zbiorowa]. – Grudziądz ; 
Warszawa : Totalizator Sportowy, 2000 ([s. l. : 
s. n.]). – [20] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” 1207 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 20. 
2001 (Grudziądz) 
XX [Dwudziesty] Międzynarodowy Bieg 
Uliczny Bronisława Malinowskiego Grudziądz 
22.09.2001 / [praca zbiorowa]. – Grudziądz ; 
Warszawa : Totalizator Sportowy, 2001 (Grudz. : 
G. i A. Neuman). – [4] s. : il. (kolor.) ; 30 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 21 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”20” 1208 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 22. 
2003 (Grudziądz) 
XXII [Dwudziesty drugi] Międzynarodowy 
Bieg Uliczny Bronisława Malinowskiego, 
Grudziądz 26.04.2003 ; Centralne Uroczystości 
Dni Olimpieczykka : 80 lat GKS ”Olimpia” 
Grudziądz 1923-2003 / [praca zbiorowa]. – 
[Grudziądz : GKS ”Olimpia”, 2003] ([s. l. : 
s. n.]).- [16] s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 21 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”20” *1208 
MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 23. 
2004 (Grudziądz) 
XXIII [Dwudziesty trzeci] Bieg Uliczny 
im[ienia] Bronisława Malinowskiego, 
Grudziądz 18.09.2004 r[oku] / [praca zbiorowa]. 
– [Grudziądz : G[rudziądzki] K[lub] S[porto- 
wy] ”Olimpia”, 2004] ([s. l. : s. n.]). – [4] s. : 
pl., fot. ; 21 cm 
167
		

/p0168.djvu

			1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 21 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”20” **1208 
MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 7. 
1988 (Grudziądz) 
VII [Siódmy] Międzynarodowy Memoriał im. 
Bronisława Malinowskiego 21 czerwca 1988 
r[oku] ; 64 Indywidualne Mistrzostwa 
Polski – seniorów w lekkoatletyce na rok 1988, 
12-14 sierpnia : program / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz : GKS ”Olimpia”, 1988 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 32 s. : il. ; 21 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” 1209 
MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ IM. 
BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO, 18. 
1999 (Grudziądz) 
XVIII [Osiemnasty] Międzynarodowy 
Memoriał Bronisława Malinowskiego, Bydgoszcz 
25.06.1999 Stadion WKS ”Zawisza” / 
[praca zbiorowa]. – Warszawa : Totalizator 
Sportowy ; Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki ; 
Grudziądz : Urząd Miasta ; Bydgoszcz : WKS 
”Zawisza”, 1999 ([s. l. : s. n.]). – [12] s. : fot. 
(w tym kolor.) ; 21 cm 
1. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – biografa 
2. Sportowcy – Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
4. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) – sport – 
historia 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” *1209 
MIĘDZYNARODOWY ROK KOSMOSU, 
1992. (Grudziądz) 
Międzynarodowy Rok Kosmosu ’92 styczeń 
– czerwiec 1992 : Grudziądzkie Dni 
Astronautyki i Astronomii w ramach 
Międzynarodowego Roku Kosmosu ’92, Grudziądz 
1291-1991 / [oprac. zbiorowe]. – Grudziądz : 
Urząd Miejski, 1992 ([s. l. : s. n.]). – [13] s. : 
il. ; 21 cm 
1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
(Grudziądz) – historia 
52(438)”19” 1210 
MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG 
KOLARSKI JUNIORÓW O PUCHAR 
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA, 15. 2003 
(Grudziądz) 
XV [Piętnasty] Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta 
Grudziądza : XVI [szesnasty] Memoriał Lecha Cer- 
gowskiego = Coupe du President de la ville 
Grudziądz – UCI Juniors 363 KM : Puchar 
Świata Juniorów 1 – 4 maja 2003 Grudziądz 
– Chełmno – Łasin – Gruta / [praca 
zbiorowa]. – [Grudziądz : Klub Sportowy ”STAL”, 
2003] ([s. l. : s. n.]). – 55, [1] s. : fot. 
(w tym kolor) ; 21 cm 
Tekst pol., ang. 
1. Cergowski, Lech – biografa 2. Sportowcy – 
Polska – biografe – 20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – sport – historia – 20 w. 
796(438):929-052A/Z(438)”19” *1210 
Między wspomnieniem a teraźniejszością : 
szkic monografczny z okazji 70 lecia gmachu, 
50 lecia szkoły, 30 lecia Planetarium i 
Obserwatorium / aut.: Elżbieta Cherek [et al.]. 
– Grudziądz : Zespół Szkół Technicznych im. 
J. J. Śniadeckich, 2002 (Górna Grupa : Druk. 
Księży Werbistów). – 95 s.: fot. (w tym 
kolor.) ; 21 cm 
1. Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich 
(Grudziądz) 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
technika – szkolnictwo – historia – Polska – 20 w. 3. 
Szkolnictwo zawodowe – historia – Polska – 20 w. 4. Szkolnictwo 
średnie – Polska – od 1944 r. 5. Szkolnictwo zawodowe 
– Polska – od 1944 r. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata – od 1944 r. 
377.5:373.5](438)”1944/...” 1211 
MIĘTUS, Mirosław 
Warunki termiczne na obszarze Wybrzeża i 
Pomorza w świetle wybranych klasyfkacji / 
Mirosław Miętus, Małgorzata Owczarek, Janusz 
Filipiak. – Warszawa : IMiGW, 2002. – 56 s. : 
il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm. – (Materiały 
Badawcze / Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej. Meteorologia, ISSN 0239-6262 ; 36) 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. 
1. Pory roku – meteorologia – Polska 2. 
Temperatura powietrza – Polska – od 1944 r. 3. Bałtyk 
(wybrzeże) – meteorologia – Polska – od 1944 r. 4. Pomorze 
– meteorologia – od 1944 r. 
551.52(438)”1944/...” 1212 
168
		

/p0169.djvu

			MIGURSKI, Ryszard Roman 
Przewodnik po miejscach i formach 
upamiętniających chwałę Jazdy Polskiej : [1914-1947] 
/ Ryszard Roman Migurski. – Warszawa : 
Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo 
Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej : 
[Wydaw. Archidiecezji Warszawskiej], 1997 
(Warsz.: WAW). – 296 s., [16] s. tabl. : faks., 
fot. ; 20 cm 
ISBN 83-857-6-91-7 (WAW) 
1. Epigrafka – Polska – 20 w. – przewodnik 2. 
Kawaleria – historia – Polska – pamiątki – przewodnik 
3. Pomniki – Polska – 20 w. – przewodnik 
94(438).078/.083:351.7:930.27:726 1213 
MIKIETYŃSKI, Tadeusz (1916- ) 
Wszystkiego po trochę / Tadeusz Mikietyński. 
– [S. l. : s. n., ok. 2000] ([s. l. : s. n.]). – 50, 
[1] s. : rys. ; 15 cm 
1. Poezja polska - 20 w. 2. Ułani – biografe – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wojsko – bio- 
grafe – 20 w. 
355(438)”19”:821.162.1-1 1214 
MIKULSKA-BERNAŚ, Julitta 
V [Piąta] kolumna / Julitta Mikulska-Ber- 
naś, Franciszek Bernaś. – Warszawa : Wydaw. 
Szkolne i Pedagogiczne, 1977 (Łódź : WSiP 
ZG). – 357, [2] s. : il. ; 20 cm 
Bibliogr. selektywna s. 355-[356]. 
Zł 34 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 2. Wojna 1939- 
1945 r. – Polska 3. Niemcy – ludność – Polska – 1918- 
1939 r. 
94(430):94(438)”1918/1939”:94(438)”1939 
/1945” 1215 
MILAN, Michał 
25 [Dwadzieścia pięć] lat w Polsce Ludowej : 
Liceum Pedagogiczne w Grudziądzu / [zespół 
aut. Michał Milan, Kazimierz Skolimowski, 
Aleksander Tarczyński]. – Warszawa : Wy- 
daw. Katalogów i Cenników, 1969 (Grudz. : 
GZG). – 180 s. : il., [1] s. podłuż. ; 25 cm 
Zł 30 
1. Liceum Pedagogiczne (Grudziądz) – historia 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata 
– historia – 20 w. 
377](438)”19”(091) 1216 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Bruniana : wiersze, rysunki / Ryszard Milczew- 
ski-Bruno ; przekł. na niem. Peter Lachman ; 
wypowiedzi: Ernest Dyczek [et al.]. – 
Bydgoszcz : Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka So- 
lińskiego, 1985 ([s. l. : s. n.]). – [40] s. : il. ; 
24 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
1. Milczewski-Bruno, Ryszard (1940-1979) – katalog 
wystawy 2. Rysunek polski – 20 w. – katalog wystawy 
3. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1/-9(091):929-052(438)A/Z]”19” 
(044)+ 741/742(438)”19”(084.1) 1217 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Brzegiem słońca / Ryszard Milczewski-Bruno ; 
grafka Ryszard Dudzicki ; [oprac. graf. Karol 
Syta]. – [Warszawa] : Korespondencyjny Klub 
Młodych Pisarzy przy ZG ZMW [Zarządzie 
Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej ; 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, [1967] 
(Warsz. : Dr. Skarb.). – 32 s. : il. ; 20 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162-1-1 1218 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Dam znać : zdania, rysunki i kolaże – z listów 
do Jerzego Pluty z lat 1961-1979 / Ryszard 
Milczewski-Bruno ; wybór i oprac. Jerzy Pluta, 
Piotr Czyżyk. – Bydgoszcz : Galeria Autorska 
Jana Kaji i Jacka Solińskiego, 1983 ([s. l. : s. n.]). 
– [32] s. : faks., fot., rys., 1 portr. ; 21 cm 
1. Milczewski-Bruno, Ryszard (1940-1979) – 
katalog wystawy 2. Pluta, Jerzy (1942- ) – korespondencja 
3. Listy polskie – 20 w. 4. Rysunek polski – 20 w. – 
katalog wystawy 
821.162.1-1/-9(091):929-052(438)A/Z]” 
19”(044)+ 741/742(438)”19”(084.1) 1219 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Dopokąd / Ryszard Milczewski-Bruno. – 
Olsztyn : Wydaw. ”Pojezierze”, 1974 
(Olsztyn : OZG). – 79, [1] s. ; 17 cm 
Zł 15 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1220 
169
		

/p0170.djvu

			MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Fragmenty listów do Jerzego Szatkowskiego 
z lat 1962-1979 / Ryszard Milczewski-Bru- 
no ; wybór i oprac. J[erzy] Szatkowski. – 
Bydgoszcz : Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka 
Smolińskiego, 1984 ([s. l. : s. n.]). – [60] s. : 
fot., rys. ; 21 cm 
1. Milczewski-Bruno, Ryszard (1940-1979) – 
korespondencja 2. Szatkowski, Jerzy (1940- ) – 
korespondencja 3. Listy polskie – 20 w. 
821.162.1-1/-9(091):929-052(438)A/Z] 
”19”(044) 1221 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Gdzieś w nas piją wodzowie klęski : wybrane 
małe prozy i rysunki. Powieść ”Jak już, to już” 
/ Ryszard Milczewski-Bruno ; [wybór i oprac. 
Sławomir Milczewski, Jerzy Pluta, wstęp 
Janusz Kryszak]. – Grudziądz : [DICA 
Publisher], 2004 (Toruń : PW Formator). – 143, 
[1] s. : rys. ; 21 cm 
ISBN 83-913906-0-8 
1. Poezja polska – 20 w. 2. Powieść polska – 20 w. 
821-162.1-1/-3 1222 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Gwiazdy w obecność / Ryszard Milczewski- 
Bruno ; [oprac. graf. Henryk Dekker]. – 
Olsztyn : Wydaw. : ”Pojezierze”, 1982 (Olsztyn : 
OZGSP). – 60, [4] s. : il., 1 portr. ; 17 cm 
ISBN 83-7002-057-7 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1223 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Jak już, to już / Ryszard Milczewski-Bruno. 
– [Warszawa] : Krajowa Agencja Wydaw., 
[1983] (Ciechanów : PZGraf. RSW ”Prasa- 
Książka-Ruch”). – 160, [4] s. ; 17 cm 
ISBN 83-03-00283-X : zł 40 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1224 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Jesteś dla mnie taka umarła : erotyki / Ryszard 
Milczewski-Bruno. – Wrocław [etc.] : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1974 (Wrocław : 
WDK). – 41 s. ; 20 cm 
170 
Zł 12 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1225 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Listy / Ryszard Milczewski-Bruno ; wybór 
i oprac. Jerzy Szatkowski i Czesław Mirosław 
Szczepaniak, wstęp Krzysztof Nowicki, 
posłowie Jerzy Szatkowski. – Warszawa : Czytelnik, 
1989 (Krak.: DW im. W.L. Anczyca). – 446, 
[2] s. ; 20 cm. – (Poezja, proza, listy / Ryszard 
Milczewski-Bruno) 
ISBN 83-07-01591-X : zł 3500 (t. 1/3) 
1. Listy polskie – 20 w. 
82-6 1226 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Mamo przyszedłem straszyć : wiersze i rysunki 
/ Ryszard Milczewski-Bruno ; wybór wierszy 
Sławomir Milczewski i Jerzy Pluta. – 
Grudziądz : „Dica”, 2002 (Toruń : P.W. Forma- 
tor). - 69, [3] s. : il. 21 cm 
ISBN 83-913906-1-6 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1227 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Nie ma zegarów / Ryszard Milczewski-Bruno. 
– Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1978 ([s. l. : 
s. n.]). – 166, [2] s. : il. ; 17 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1228 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Poboki / Ryszard Milczewski-Bruno. – 
Olsztyn : Wydaw. ”Pojezierze”, 1971 (Olsztyn : 
OZG). – 76 s. ; 17 cm 
Zł 10 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1229 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Podwójna niezależność / Ryszard Milczewski- 
Bruno. – [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, [1972] (Toruń : ZG). – 68 s. : 
portr. ; 17 cm 
Zł 10 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1230
		

/p0171.djvu

			MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Poezja / Ryszard Milczewski-Bruno ; wybór 
i oprac. Jerzy Szatkowski i Czesław Mirosław 
Szczepaniak, wstęp Krzysztof Nowicki, 
posłowie Jerzy Szatkowski. – Warszawa : Czytelnik, 
1989 (Krak.: DW im. W. L. Anczyca). – 348, 
[3] s. ; 20 cm. – (Poezja, proza, listy / Ryszard 
Milczewski-Bruno) 
ISBN 83-07-01591-X : zł 3500 (t. 1/3) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1231 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Poezje wybrane / Ryszard Milczewski-Bruno ; 
wyboru dokonał i oprac. [oraz nota biografcz- 
na] Piotr Müldner-Nieckowski ; [Klub Poetycki 
Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej ; 
Redakcja ”Nowej Wsi”, Ludowej Spółdzielni 
Wydawniczej]. – Warszawa : Ludowa Spółdz. Wy- 
daw., [1981] (Inowrocław : ZW CZSR, 1981). 
– 145, [3] s. ; 27 cm. – (Biblioteka Poetów / 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza) 
ISBN 83-205-3298-1 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1232 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Proza / Ryszard Milczewski-Bruno ; wybór 
i oprac. Jerzy Szatkowski i Czesław Mirosław 
Szczepaniak, wstęp Krzysztof Nowicki, 
posłowie Jerzy Szatkowski. – Warszawa : Czytelnik, 
1989 (Krak.: DW im. W. L. Anczyca). – 351, 
[1] s. ; 20 cm. – (Poezja, proza, listy / Ryszard 
Milczewski-Bruno) 
ISBN 83-07-01591-X : zł 3500 (t. 1/3) 
1. Opowiadania polskie – 20 w. 
821.162.1-1-3 1233 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Przeniknąłem bezszmerowo : [listy do Leszka 
Przyjemskiego / Ryszarda Milczewskiego-Bru- 
na et al.] ; Museum of Hysterics. – Gdańsk : 
[nakł. autora], 1988 ([s. l. : s. n.]). – 76, [4] s. : 
faks., fot., portr. ; 22 cm 
1. Przyjemski, Leszek (1942- ) – korespondencja 
2. Listy polskie – 20 w. 3. Sztuka polska – 
historia – 20 w. – źródła 4. Milczewski-Bruno, Ryszard 
(1940-1979) – korespondencja 
73/76.071(438)”19”(044)A/Z:821.162.1-1/-9 
(091): 929-052(438)A/Z]”19”(044) 1234 
MILCZEWSKI-BRUNO, Ryszard (1940-1979) 
Rysunki ze zbiorów Jerzego Szatkowskiego / 
Ryszard Milczewski-Bruno ; wybór i oprac. 
Jacek Soliński, J. Szatkowski. – Bydgoszcz : 
Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskie- 
go, 1984 ([s. l. : s. n.]). – [48] s. : 1 fot., portr., 
rys. ; 21 cm 
1. Milczewski-Bruno, Ryszard (1940-1979) – 
biografa 2. Szatkowski, Jerzy (1940- ) – zbiory 3. Rysunek 
polski – 20 w. 
741/742(438)”19”(084.11) 1235 
MILEWSKI, Józef 
2 [Drugi] Pułk Szwoleżerów Rokitniań- 
skich / Józef Milewski. – Warszawa : [Ofcy- 
na Wydaw. ”Ajaks” przy współpracy Redakcji 
”Zbroi” – wydawnictwa Sekcji Wojskowości 
Polskiej XIX i XX wieku Studenckiego Koła 
Naukowego Historyków Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Oddziału Warszawskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i 
Barwy przy Polskiej Akademii Nauk], 1993 
(Tomaszów Maz. : TZG). – 45, [3] s. : il., mapy ; 
21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków 
Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 29, 
ISSN 0860-2360) 
Bibliogr. s. 45-[46]. 
ISBN 83-85621-09-1 
1. 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich – Polska – 
historia 2. Kawaleria – historia – Polska – 1901-1939 r. 
3. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
94(438).082.1:355(438):357.1:929-052A/Z: 
94(438)”19” 1236 
Miniprzewodnik po grudziądzkiej 
starówce / [oprac. zbiorowe]. – Grudziądz : Miejski 
Punkt Informacji Turystycznej ; Miejski 
Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku, [2004] ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [8] s. : pl. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
913(438)A/Z 1237 
MINKIEWICZ, Jan 
Ułańskie dzieje / Jan Minkiewicz. – Londyn : 
Veritas, 1985 (London : Veritas Foundation 
Press). – 109, [11] s. : rys. ; 24 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 3. Pamiętniki polskie – 20 w. 
355(438)”19”:929-052A/Z](438)”19” 1238 
171
		

/p0172.djvu

			MIRECKI, Wiesław (1911- ) 
Malowane dzieci : wspomnienia ułana / 
Wiesław Mirecki. – Warszawa : Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 (Inowrocław : DK). – 
334, [1] s., [6] s. tabl. : fot. ; 21 cm 
ISBN 83-205-3721-5 : zł 310 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 3. Pamiętniki polskie – 20 w. 
355(438)”19”:929-052A/Z](438)”19” 1239 
MITKIEWICZ, Leon 
Kawaleria samodzielna Rzeczypospolitej 
Polskiej w wojnie 1939 roku / Leon Mitkiewicz. 
– Toronto : Związek Kawalerzystów i Artyle- 
rzystów Konnych w Ameryce Północnej, 1964 
(London : Veritas Press). – 315, [1] s. : portr., 
[2] k. złoż. : mapy ; 26 cm 
Indeksy. 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Artyleria 
– Polska – historia – 20 w. 3. Wojna 1939-1945 r. 
355(438)”19”:94(438)”1939/1945” 1240 
Młody Grudziądz literacki / wyboru utworów 
dokonał Krzysztof Nowicki, przedmowa 
Stanisław Myśliborski-Wołowski. – Grudziądz : 
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne. Oddział, 1966 (Świecie : WZP-6). – 35, 
[1] s ; 21 cm 
Zł 5 
1. Poezja polska – 20 w. – antologia 
821.162.1-1 1241 
Mniejszości narodowe i wyznaniowe na 
Pomorzu w XIX i XX wieku : zbiór studiów / 
pod red. Mieczysława Wojciechowskiego. – 
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
1998. – 292 s., [2] k. tabl. złoż. ; 24 cm. – 
(Stosunki Narodowościowe i Wyznaniowe na 
Pomorzu w XIX i XX wieku ; t. 6) 
Streszcz. niem. przy ref. 
Jeden ref. tł. z niem. 
ISBN 83-231-0894-3 
1. Mniejszości narodowe – polityka rządowa – Polska 
– historia 2. Mniejszości narodowe – Pomorze (region) – 
19-20 w. 3. Pomorze (region) – stosunki międzyetniczne 
4. Pomorze (region) – życie religijne 
2:94(438)”18/19”(091) 1242 
172 
Mniejszości narodowe i wyznaniowe w 
województwie pomorskim w okresie 
międzywojennym (1920-1939) : zbiór studiów / pod 
red. Mieczysława Wojciechowskiego. – 
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1991. – 157, 
[2] s. ; 24 cm. – (Stosunki Narodowościowe 
i Wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX 
wieku ; t. 1) 
Zsfg. 
ISBN 83-85263-18-7 
1. Mniejszości narodowe – polityka rządowa – Polska 
– historia 2. Mniejszości narodowe – Pomorze (region) – 
19-20 w. 3. Pomorze (region) – stosunki międzyetniczne 
4. Pomorze (region) – życie religijne 
2:94(438)”1918/1939”(091) 1243 
MODROW, Hans Joachim 
Heimat an der Weichsel in Westpreußen 
1920-1939 im “Korridorgebiet“ / Hans 
Joachim Modrow. – [Reinhausen bei Göttin- 
gen : Selbstverlag H. J. Modrow, 1967] (Göt- 
tingen : Druck Erich Goltze). – 42 s. ; 21 cm 
1. Polska – historia – 20 w. 2. Niemcy – a Polska 
3. Polska – a Niemcy 4. Mniejszości narodowe – Polska 
– historia – 20 w. 5. Niemcy – historia – 20 w. 
94(438):94(430)”19” 1244 
Monografa Zakładu Komunikacji w 
Grudziądzu / praca zbiorowa, wstęp Ireneusz 
Górski, Włodzimierz Tesz ; aut.: Eugeniusz 
Chmielewski et al.]. – Grudziądz : Miejski 
Zakład Komunikacji, 1996 ([s. l. : s. n.]). – 
73 s. : il., [7] s. tabl. ; fot. (kolor.) ; 30 cm 
1. Miejski Zakład Komunikacji (Grudziądz) – historia 
– 19-20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
komunikacja publiczna – historia – 19-20 w. 
656.1/.3(1-21):94(438)A/Z”18/19” 1245 
Morphology of the oval fossa in relation to 
the transseptal approach in catheter ablation 
/ D[ariusz] Kozłowski, M[arek] Grzybiak, 
E. Iżycka, P[aweł] Grochowski and E. 
Walczak. – Bologna : Monduzzi Editore 
International Proceedings Division, 1995 (Bolo- 
gna : Monduzzi Editore). – S. 461-465 : rys. ; 
24 cm 
Nadbitka z: Europace ’95 : 7th European Symposium 
on Cardiac Pacing, Istanbul (Turkey), June 4-7, 1995, 
Free Papers, Editor Ali Oto. 
1. Serce – anatomia topografczna – materiały 
konferencyjne 
611(061) *1245
		

/p0173.djvu

			MOSZUMAŃSKI, Zbigniew 
Centra wyszkolenia obrony 
przeciwlotniczej (1921-1939) / Zbigniew Moszumański. 
– Pruszków : ”Ajaks” : przy współpr. 
Fundacji na Rzecz Tradycji Artylerii, 2003. – 179, 
[1] s. : faks., fot., pl., portr., tab. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 103-108. – Indeksy. 
ISBN 83-88773-73-9 (”Ajaks”) 
1. Obrona przeciwlotnicza – szkolenie – Polska – 
1918-1939 r. 
355.231/.232:623.76](438)”1918/1939” 1246 
Motywy 2 [dwa] : Almanach 
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy / [aut. m.in. 
Ryszard Milczewski-Bruno]. – Bydgoszcz : 
Związek Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej. 
Zarząd Wojewódzki ; Kujawsko-Pomorskie 
Towarzystwo Kulturalne, 1976 (Bydgoszcz : 
Dr. PLSP). – 103, [1] s. : il. ; 17 cm 
1. Poezja polska – 20 w. – antologia 
821.162.1-1 1247 
MROSS, Henryk (1928-2000) 
Słownik biografczny kapłanów diecezji 
chełmińskiej wyświęconych w latach 1821-1920 
/ Henryk Mross. – Pelplin : ”Bernardinum”, 
1995 (Pelplin : ”Bernardinum”). – XXIV, 
488, [1] s., 1 mapa ; 29 cm + err. 
Bibliogr. s. XIII-XXIV. 
ISBN 83-86491-12-4 
1. Duchowieństwo katolickie – biografe – Polska – 
19-20 w. 2. Chełmińska, diecezja (katol.) – biografe 
– 19-20 w. 
23/26:92-051A/Z(438)”18/19” 1248 
MROWKA, Heinrich 
Bibliographie der Geschichte von Ost- und 
Westpreussen 1994 / Heinrich Mrowka, 
Urszula Zaborska ; in Zsarb. mit dem 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka 
Uniwersytecka Toruń und in Verbindung mit 
der Historischen Kommission für Ost- und 
Westpreussischen Landesforschung, hrsg. vom 
Herder-Institut. – Marburg /Lahn : Johann- 
Gottfried-Herder-Institut, 1996. – XVII, [1], 
106 s. ; 24 cm. – (Bibliographien zur Ge- 
schichte und Landeskunde Ostmitteleuropas, 
ISSN 0342-3921 ; Nr 17) 
ISBN 3-87969-245-9 
1. Krzyżackie, państwo – bibliografa 2. Prusy 
(kraina hist.) – historia – bibliografa 3. Prusy Królewskie 
– historia – bibliografa 4. Prusy Wschodnie – historia 
– bibliografa 5. Prusy Zachodnie – historia – 
bibliografa 
015(430:438)”19” 1249 
MRÓZ, Mirosław 
”Pamiętajcie o swych przełożonych” (Hbr. 
13, 7) : przyczynek do historii dziejów o bp 
[biskupie] Chrystianie / ks. Mirosław Mróz, 
Tomasz Drzymalski, Ryszard Pijor. – Toruń : 
Wyższe Seminarium Duchowne, 1997 
(Toruń : Druk. Leszek Rulewski). – 46 s. : il. ; 
21 cm 
ISBN 83-87036-90-0 
1. Chrystian (biskup ; ca 1165-1245) – biografa 
2. Cystersi – biografe – 12-13 w. 3. Biskupi – 
katolicyzm – historia – 12-13 w. 4. Misje – katolicyzm 
– historia – Bałtycki, region – 12-13 w. 5. Chełmińska, 
ziemia – religia – historia – 12-13 w. 6. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia 7. Prusy (kraina hist.) 
– religia – historia – 12-13 w. 
262.1:266:929-052A/Z](438)”11/12”(061): 
94(438).02”11/12”(061)A/Z 1250 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Co się komu śni / Andrzej Mularczyk. – 
Warszawa : ”Iskry”, 1968 (Gdańsk : ZGZ). – 353, 
[3] s. ; 20 cm 
Zł 18 
1. Reportaż polski – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – publicystyka 3. Polska – 1944-1989 r. – 
publicystyka 
821.162.1-3:94(438):304(438)”19”](047) 1251 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Co się komu śni / Andrzej Mularczyk. – 
[Wyd. 2]. – Warszawa : ”Iskry”, 1969 [i. e. 1970] 
(Wrocław : WDD). – 361, [3] s. ; 20 cm 
Zł 13 
1. Reportaż polski – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – publicystyka 3. Polska – 1944-1989 r. – 
publicystyka 
821.162.1-3:94(438):304(438)”19”](047) 1252 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Co się komu śni / Andrzej Mularczyk. – [Wyd. 2 
i. e. 3]. – Warszawa : ”Iskry”, 1985 (Białystok : 
BZG). – 361, [3] s. ; 20 cm 
173
		

/p0174.djvu

			ISBN 83-207-0641-6 : zł 160 
1. Reportaż polski – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – publicystyka 3. Polska – 1944-1989 r. – 
publicystyka 
821.162.1-3:94(438):304(438)”19”](047) 1253 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Co się komu śni / Andrzej Mularczyk. – [Wyd. 3 
skrócone]. – Warszawa : ”Iskry”, 1971 (Łódź : 
ŁDD). – 289, [3] s. ; 18 cm 
Zł 12 
1. Reportaż polski – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – publicystyka 3. Polska – 1944-1989 r. – 
publicystyka 
821.162.1-3:94(438):304(438)”19”](047) 1254 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Co się komu śni / Andrzej Mularczyk. – Wyd. 
4 popr. i uzup. – Warszawa : ”Iskry”, 1979 
([Warsz.] : ZG DSP). – 252, [2] s. ; 19 cm. – 
(Biblioteka Literatury Faktu) 
ISBN 83-207-0016-7 : zł 30 
1. Reportaż polski – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – publicystyka 3. Polska – 1944-1989 r. – 
publicystyka 
821.162.1-3:94(438):304(438)”19”](047) 1255 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Co się komu śni / Andrzej Mularczyk. – [Wyd. 5, 
3 pełne]. – Warszawa : ”Iskry”, 1985. – 361, 
[3] s. ; 30 cm 
W metryce mylnie wyd. 2. 
ISBN 83-207-0641-6 : zł 160 
1. Reportaż polski – 20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – publicystyka 3. Polska – 1944-1989 r. – 
publicystyka 
821.162.1-3:94(438):304(438)”19”](047) 1256 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Cudownie ocalony / Andrzej Mularczyk. – 
[Wyd. 2 i. e. 1]. – Warszawa : Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1989 (Piła : RSW ”PKR”). 
– 157, [3] s. ; 16 cm 
ISBN 83-03-02727-1 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1257 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Czyim ja żyłem życiem / Andrzej Mularczyk. 
– Warszawa : ”Iskry”, 1983 (Łódź : ŁDD). – 
274, [2] s. ; 21 cm 
ISBN 83-207-0666-1 
1. Publicystyka polska – 20 w. 
821.162.1-3 
1258 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Drzazga / Andrzej Mularczyk ; [grafka 
Hanna Krzewska]. – Lubin : Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Lubuskiej, 1989 (Złotoryja : 
WZG). – 20 s. : 2 il. ; 21 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1259 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni : opowieści 
flmowe / Andrzej Mularczyk. – [Warszawa] : 
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 
[1971] (Warsz. : WojsZG). – 345, [3] s. ; 20 cm 
Zł 18 
1. Scenariusze flmowe polskie – 20 w. 
821.162.1-1-3 1260 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Karuzela / Andrzej Mularczyk. – Warszawa : 
”Iskry”, 1954 (Warsz. : DA). – 350, [2] s. ; 21 cm 
Zł 13,80 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-1-3 1261 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Kochaj albo rzuć : [opowieść flmowa] / 
Andrzej Mularczyk. – Katowice : ”Edytor”, 1994 
(Rzeszów : RZG). – 268, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-86107-46-4 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-1-3 1262 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Kropka ale nie koniec / [wyboru dokonał 
i oprac. Andrzej Mularczyk, il. Bohdan Bu- 
tenko et al.]. – [Warszawa] : ”Iskry”, [1959] 
(Szczecin : SZG). – 236, [4] s. : il. ; 20 cm 
Zł 13 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-1-3 1263 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Kwiaty z pierza / Andrzej Mularczyk ; [aut. 
posł. Andrzej Ziembicki]. – Warszawa : Wy- 
daw. Radia i Telewizji, 1978. – 313, [1] s. : il. ; 
21 cm. – (Teatr Wyobraźni) 
174
		

/p0175.djvu

			1. Słuchowisko radiowe polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1264 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Musisz to wypić do dna / Andrzej Mularczyk. 
– [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydaw. Radia i 
Telewizji, 1978. – 174, [4] s. ; 17 cm. – (Seria 
z Koniczynką) 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1265 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Nie ma mocnych : [opowieść flmowa] / 
Andrzej Mularczyk. – Katowice : ”Edytor”, 1994 
(Rzeszów : RZG). – 234, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-86107-45-6 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1266 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Niespotykanie spokojny człowiek / Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : Wydaw. Radia i 
Telewizji, 1978 (Kraków : DNar). – 122, [2] s. ; 
17 cm. – (Seria z Koniczynką) 
Zł 15 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1267 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Polskie miłości / Andrzej Mularczyk. – 
Warszawa : ”Muza”, 1998 (Łódź : ŁDD). – 513, 
[7] s. : 1 portr. ; 22 cm. – (Sami Swoi) 
ISBN 83-7200-129-4 
1. Miłość – publicystyka 2. Publicystyka polska – 
od 1989 r. 3. Polska – biografe – 20 w. – publicystyka 
821.162.1-3 1268 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Sami swoi / Andrzej Mularczyk. – Warszawa : 
”Muza”, 1997 (Łódź : ŁDD). – 347, [1] s. : 
1 portr. ; 23 cm. – (Sami Swoi) 
ISBN 83-7200-018-2 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1269 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Sami swoi : [opowieść flmowa]. 1 / Andrzej 
Mularczyk. – Katowice : ”Akapit”, 1993 
(Cieszyn : CDW). – 189, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-85715-30-4 (1) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1270 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Siostra : historia pewnej zbrodni / Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : ”Iskry”, 1990 
(Lublin : LZG). – 167, [1] s. ; 17 cm 
ISBN 83-207-1313-7 
1. Mołojec, Bolesław (1909-1942) – publicystyka 2. Mo- 
łojec, Zygmunt (1917-1943) – publicystyka 3. Polska 
Partia Robotnicza (1942-1948) – publicystyka 4. 
Publicystyka polska – 20 w. 5. Zabójstwo polityczne – 
Polska – 1939-1945 r. – publicystyka 
32:34:94(438)”1939/1945”:821.162.1-3 1271 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Skradziony rekord : jednoaktówka / 
Andrzej Mularczyk. – [Warszawa] : Spółdzielnia 
Wydawniczo-Oświatowa ”Czytelnik”, 1953 
(Warsz. : ZG DSP). – 49, [2] s. ; 20 cm 
Zł 2,30 
1. Dramat polski – 20 w. 
821.162.1-3 1272 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Szturm na Kortowo / Andrzej Mularczyk. 
– Warszawa : Wydaw. ”Książka i Wiedza”, 
1952 (Toruń : ZG ”KiW”). – 41, [2] s. : fot. ; 
21 cm 
Zł 3 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1273 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Świeży zapach dzikiej mięty / Andrzej 
Mularczyk. – Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 
1979 (Białystok : BZG). – 178, [2] s. ; 19 cm 
ISBN 83-212-0013-3 : zł 15 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1274 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
To co zdarzy się jutro / Andrzej Mularczyk. 
– Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1975 
(Kraków : KZG Z-3). – 92 s. ; 17 cm. – (Seria 
z Koniczynką) 
Zł 10 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1275 
175
		

/p0176.djvu

			MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Towarzysze z Dąbrowy / A[ndrzej] Mularczyk 
i J[erzy] Janicki ; [il. Mieczysław Majewski]. 
– Warszawa : ”Iskry”, 1953 (Warsz. : DA). – 
259, [4] s. : il. ; 21 cm 
Zł 8,50 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1276 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Towarzysze z Dąbrowy / A[ndrzej] Mularczyk 
i J[erzy] Janicki ; [il. Mieczysław Majewski]. – 
[Wyd. 2]. – Warszawa : ”Iskry” na zlec. RSW 
”Prasa”, 1955 (Warsz. : Dr.Rew.Paźdz.). – 
302, [1] s. : il. ; 21 cm 
Zł 2,40 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1277 
MULARCZYK, Andrzej (1930- ) 
Wielki podryw / Andrzej Mularczyk. – 
Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji, 1979. – 139, 
[1] s. ; 17 cm. – (Seria z Koniczynką) 
ISBN 83-212-0009-5 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1278 
MULARCZYK, Roman (1921- ) [nazwa] 
zob. Bratny, Roman (1921- ) [pseud.] 
Muzea Pomorza Nadwiślańskiego : tradycja 
i współczesność / pod red. Michała 
Woźniaka ; Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum 
Zamkowe w Malborku, Muzeum w 
Grudziądzu. – Toruń : Muzeum Okręgowe, 1996 
(Toruń : Unia Wydaw. – Poligraf. ”Amil”). – 205, 
[2] s. : fot. (kolor.) ; 24 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
ISBN 83-87083-01-1 
1. Pomorze Gdańskie – muzealnictwo – 19-20 w. 
792(438)”18/19” 1279 
Muzyka polska : informator / pod red. 
Stefana Śledzińskiego ; [aut.: Krzysztof Biegański 
et al.]. – [Kraków] : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1967 (Kraków : KZG). – 494, [2] s. : nuty 
w tekście, [16] k. tabl. : il. (kolor.) ; 18 cm 
Zł 60 
1. Muzyka – Polska – historia – 20 w. 2. 
Kompozytorzy – Polska – biografe – 20 w. 
78(438):92-052A/Z”19” 1280 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Generał Marian Langiewicz 1827-1887 / 
Stanisław Myśliborski-Wołowski. – 
[Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1971] (Łódź : WD). – 179, [5] s. : rys. ; 
15 cm. – (Bitwy, kampanie, dowódcy) 
Zł 8 
1. Langiewicz, Marian (1827-1887) – biografa 2. Of- 
cerowie – Polska – 19 w. – biografe 
355:929-051A/Z(438)”18” 1281 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Grudziądz Mikołajowi z Ryńska : reportaż 
z uroczystości odsłonięcia płyty pamiątkowej 
poświęconej Mikołajowi z Ryńska na 
Grudziądzkim Rynku w dniu 8 maja 1958 roku 
/ [tekst Stanisław Myśliborski-Wołowski]. – 
Grudziądz : Wydział Oświaty i Kultury 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 
Grudziądzu, 1958 (Grudz. : GZGWK). – 27, [1] s. : 
il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 20 w. 2. Pomniki i tablice pamiątkowe – Polska – 
historia – 20 w. 3. Mikołaj z Ryńska (ca 1360-1411) 
– biografa 
73/76:929-051A/Z:94(438)”19” 1282 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Grudziądzkie kopernikana w 450 [czterysta 
pięćdziesiątą] rocznicę pobytu Mikołaja 
Kopernika w Grudziądzu / [tekst Stanisław My- 
śliborski-Wołowski]. – [Grudziądz : Wydaw. 
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne. Oddział], 1972 (Grudz. : GrZGraf.). – 
23 s. : il. ; 19 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia 2. Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – biografa 
3. Astronomowie – Polska – biografe 
52:929-051A/Z:94(438)”15” 1283 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Rejencja bydgoska a Powstanie Styczniowe / 
Stanisław Myśliborski-Wołowski. – 
[Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1975] 
(Olsztyn : OZG). – 266, [5] s., [28] s. tabl. : il. ; 
21 cm 
176
		

/p0177.djvu

			Bibliogr. s. 241-[247]. 
Indeksy. 
Zł 55 
1. Powstanie Styczniowe 1863 r. 2. Polska – historia 
– 19 w. 3. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia – 19 w. 4. Prusy Zachodnie – historia – 19 w. 
94(430):94(438)”18” 1284 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Szkice grudziądzkie / Stanisław Myśliborski- 
Wołowski. – [Gdynia] : Wydaw. Morskie, [1964] 
(Gdańsk : GZG). – 115, [1] s., [26] s. : il. ; 
20 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(438)A/Z 1285 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Szkice grudziądzkie / Stanisław Myśliborski- 
Wołowski. – [Wyd. 2.]. – Gdańsk : Wydaw. 
Morskie, 1969 (Gdańsk : GZG). – 122, [2] s., 
[28] s. : il. ; 20 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(438)A/Z 1286 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Szkice grudziądzkie / Stanisław Myślibor- 
ski-Wołowski. – Wyd. 3. – Warszawa ; 
Grudziądz : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo 
Kulturalne, 1972. – 179 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(438)A/Z 1287 
MYŚLIBORSKI-WOŁOWSKI, Stanisław 
(1919-1983) 
Udział Prus Zachodnich w Powstaniu 
Styczniowym / Stanisław Myśliborski-Wołowski. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1968] (Gdynia : WD). – 279, 
[1] s. : il., [1] s. podłuż. : mapa ; 21 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
Zł 30 
1. Prusy Zachodnie – a Polska 2. Polska – a Prusy 
Zachodnie 3. Powstanie Styczniowe 1863 r. – Polska – 
historia 
94(430):94(438)”1863” 1288 
Naczelna Organizacja Techniczna, Komitet 
Miejski w Grudziądzu : sprawozdanie z 
działalności za 1978 rok / Naczelna Organizacja 
Techniczna, Komitet Miejski w Grudziądzu. 
– Grudziądz : NOT, 1979 ([Wąbrzeźno] : 
ZGT-3). – 44, [5] s. : il. ; 20 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 1289 
Naczelna Organizacja Techniczna, Rada 
Wojewódzka w Toruniu : program działania na 
1988 rok / [wstęp W. Wierzejski i R. 
Dobrowolski]. – Toruń : NOT, 1988 (Grudz. : 
NOT). – [2], 20, [2] s. ; 14 x 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 1290 
NAJDOWSKA, Joanna 
Komierowo i jego dziedzice w XIX i XX wieku 
/ Joanna Najdowska. – Sępólno Krajeńskie ; 
Wałdowo : ”Daniel” Ewa Wierzchucka, 2003. 
– 28 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – 
(Krajeńskie Zeszyty Historyczne) 
Bibliogr. 
ISBN 83-917555-1-7 
1. Komierowski (rodzina) 2. Rody – Polska – 
19-20 w. 3. Szlachta – Polska – 19 w. 4. Komierowo 
(woj. kujawsko-pomorskie) – 19-20 w. 
94(438).07/.082::323.31A/Z:929-052A/Z 1291 
Najlepsi polscy sportowcy XX wieku / [red. 
Andrzej Martynkin, Jan Żdżarski ; aut. zdjęć: 
Marek Brandt et al.]. – Kraków : ”Mak” ; 
Warszawa : Agencja Press Moto, 2003. – 257, 
[3] s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm 
Na s. red. błędny ISBN wydawnictwa ”Sto”. 
ISBN 83-918028-0-9 (“Mak”) 
ISBN 83-918067-0-7 (APM) 
ISBN 83-87829-81-1 (”Sto”) 
1. Sportowcy – biografe – Polska – 20 w. 
796.071:92-052](438)”19”(02.025.2) 1292 
NALIWAJEK, Kinga Szczepkowska- zob. 
Szczepkowska-Naliwajek, Kinga 
177
		

/p0178.djvu

			NASARSKI, Peter Emil (1914- ) 
In unserer Zeit – zwischen den Grenzen : 12. 
Hörspiele und Funkerzählungen / Hrsg. Peter 
Nasarski ; [Il. Charlotte Heister ; Aut. Peter 
Aurich et al.]. – Bielefeld : Gisenkind, 1971. 
– 208 s. : 21 cm. – (Schriftenreihe des Ost- 
deustchen Kulturrates ; Bd. 4) 
DM 16,80 
1. Niemcy – historia – 20 w. – publicystyka 2. 
Polska – historia – 20 w. – publicystyka 3. Słuchowisko 
radiowe – Niemcy – 20 w. 
94(430:438)”19”:821.162.1(430)A/Z 1293 
NASARSKI, Peter Emil (1914- ) 
Tauwetter und das vereiste Spuren : Bege- 
gnungen jenseits Grenzen / Hrsg. und. Ein- 
geleitet von Peter Nasarski ; [Aut. Peter Au- 
rich et al.]. – München : Heimatwerk-Verlag, 
1968. – 107 s. : fot. ; 21 cm. – (Europas junge 
Generation ; Bd. 3) 
DM 16,80 
1. Niemcy – historia – od 1945 r. 2. Polska – 
historia – po 1945 r. 3. Niemcy – a Polska 
94(430:438)”1945/1989” 1294 
NASARSKI, Peter Emil (1914- ) 
Wo wir einst zu Hause waren : Gespräche und 
Begegnungen in einem anderem Land / Peter 
E. Nasarski (Hrsg.) ; [Aut. Peter Aurich et al.]. 
– Berlin : Bonn : Westkreuz-Verlag, 1990. – 
145 s. : il. ; 24 cm 
ISBN 3-922131-69-7 : DM 34 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia – 
20 w. 3. Niemcy – a Polska 4. Polska – a Niemcy 
94(430:438)”19” 1295 
NAUJOK, Rudolf 
Ostpreußen, Westpreußen, Daznig, Memel : 
unvergessenen Heimat / Rudolf Naujok, 
Georg Hermanowski [Hrsg. ?]. – Würzburg : 
Flechsig, [1997]. – 264 s. : fot. ; 24 x 25 cm 
ISBN 3-88189-154-4 : DM 19,90 
1. Polska – historia 2. Niemcy – historia 3. 
Polska – przewodnik 
913(438)A/Z:94(430:438)”19” 1296 
Nauka i wiara : 80 lat Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego / red. Andrzej Szostek ; 
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Lublin : 
Redakcja Wydawnictw KUL, 1999 (Lublin : 
KUL). – 194 s. ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-228-0748-1 
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) – księga 
pamiątkowa 2. Uniwersytety katolickie – Polska – 20 w. 
– materiały konferencyjne 3. Lublin (woj. lubelskie) – 
szkolnictwo wyższe – materiały konferencyjne 4. Polska 
Akademia Nauk. Oddział (Lublin) 5. Katolicki 
Uniwersytet Lubelski (Lublin) 
378.4:282](438)”19”(082.1) 1297 
Nauki pedagogiczne we współczesnej 
humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz ; [aut. 
Paweł Szczepaniak et al.]. – Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, cop. 2002. – 259 s. : il. ; 24 cm 
Bibliogr. przy pracach. 
ISBN 83-7322-158-1 
1. Pedagogika – historia – Polska – od 1944 r. 
37.01/.08(438)”1944/...” *1297 
NECEL, Augustyn (1902-1976) 
Rewianie / Augustyn Necel ; [oprac. 
literackie i wstęp Lech Bądkowski]. – [Wyd. 2]. 
– Gdańsk : ”Czec” ; Dębogórze : staraniem 
Oddziału Dębogórskiego Zrzeszenia Kaszub- 
sko-Pomorskiego, 1998 (Gdańsk-Brzeźno : 
”Misiuro”). – 147, [1] s. : 1 portr. ; 21 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1298 
Neighborhood dilemas – the Poles, the Ger- 
mans and the Jews in Pomerania along the 
Vistula River in the 19th and 20th century : 
a collection of studies / ed.-in-chief Jan Szi- 
ling and Mieczysław Wojciechowski ; transl. 
by Katarzyna Mrozowska-Linda. – Toruń : 
Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 
2002. – 262 s. : mapa, tab. ; 24 cm 
ISBN 83-231-1459-5 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 19-20 w. 2. 
Mniejszości religijne – Polska – 19-20 w. 3. Pomorze – 
stosunki etniczne – 19-20 w. 4. Wisła (dolina) – stosunki 
etniczne 
94(438).07/.083::323.1A/Z:316.347 1299 
Neolit i początki epoki brązu na Ziemi 
Chełmińskiej / pod red. Lecha Czerniaka ; [aut. 
Andrzej Kowalski et al.] ; Instytut Archeologii i 
Etnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. – Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 
1994 (Wąbrzeźno : WZG). – 224 s. : il., [2] k. 
podłuż. : tabl., [6] k.: mapy ; 24 cm 
178
		

/p0179.djvu

			ISBN 83-901717-0-8 
1. Neolit 2. Chełmińska, ziemia – archeologia 
72(438):902/904 1300 
NESTORUK, Zbigniew 
30 [Trzydzieści] lat Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Grudziądzu / [oprac. Zbigniew 
Nestoruk, Barbara Klein]. – Grudziądz : 
Naczelna Organizacja Techniczna, Komitet 
Miejski w Grudziądzu, 1998 (Grudz. : NOT). – 
103, [5] s. : il. ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 1301 
NESTORUK, Zbigniew 
35 [Trzydzieści pięć] lat Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Grudziądzu / [oprac. Zbigniew 
Nestoruk, Barbara Klein]. – Grudziądz : 
Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT 
NOT w Grudziądzu, 1993 (Grudz. : Druk. 
ZUK NOT). – 147, [12] s. : il. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział 
(Grudziądz) – historia 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
32(438):62(438)”19” 1302 
NIEĆKO, Antoni 
Oczyszczalnia ścieków dla miasta Grudziądza 
/ [oprac. Antoni Niećko, zdjęcia Adam 
Krzysiak, Piotr Bilski, Ewa Strojna]. – Grudziądz : 
Firma KRD, [2002] (Grudz. : Firma KRD). 
– 16 s. : il. (kolor.), mapka ; 30 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
oczyszczalnia ścieków 
502/504:628.32:94(438)”19” 1303 
NIEDZIELSKA, Magdalena 
Walter Nernst 1864-1941 / [oprac. 
Magdalena Niedzielska ; tłum. z łac. Hanna Appel, na 
niem. Katarzyna Antonowicz]. – Wąbrzeźno ; 
Grudziądz ; Toruń : Toruńskie Towarzystwo 
Kultury, 1991 (Toruń : Ofcyna Druk. WBiP 
i Książnicy Miejskiej). – 41, [5] s. : il., [1] s. 
tabl. : portr. ; 22 cm 
Tekst pol., niem. 
1. Nernst, Walter (1864-1941) – biografa 2. 
Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie) – chemicy – biografe 
541.1:929-051A/Z 1304 
NIEMIRYCZ, Wojciech 
Katalog monet Polskich Spółdzielni 
Wojskowych 1925-1939 / Wojciech Niemirycz. – 
Warszawa : Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
i Numizmatyczne. Oddział Warszawski, 1983 
([s. l. : s. n.]).- 56 s. : il. ; 21 cm + err. 
Bibliogr. s. 56. 
1. Polskie Spółdzielnie Wojskowe – monety – katalog 
2. Pieniądz zastępczy – Polska – katalog – 20 w. 
73/76(438)”19” *1304 
NOTKOWSKI, Andrzej (1946- ) 
Polska prasa prowincjonalna Drugiej 
Rzeczypospolitej (1918-1939) / Andrzej Notkowski ; 
Polska Akademia Nauk. Instytut Badań 
Literackich. Pracownia Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku. – 
Warszawa : Łódź : Państw. Wydaw. Naukowe, 1982 
(Łódź : RSW ”PKR”). – 638, [1] s., 1] k. 
tabl. ; 20 cm. – (Materiały i Studia do Historii 
Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego (Polska 
Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 
Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego XIX i XX wieku, ISSN 0076-5228 ; 
z. 22) 
Bibliogr. s. 596-600. – Indeksy. 
ISBN 83-01-01155-6 
1. Czasopisma regionalne i lokalne polskie – historia 
– 1918-1939 r. 2. Prasa (wydawnictwa) – historia – 
Polska – 1918-1939 r. 3. Czasopisma polskie – historia 
– 20 w. 
02:655+659A/Z(438)”1918/1939” 1305 
NOTKOWSKI, Andrzej (1946- ) 
Prasa w systemie propagandy rządowej w 
Polsce 1926-1939 : studium techniki władzy / 
Andrzej Notkowski ; Polska Akademia Nauk. 
Instytut Badań Literackich. Pracownia 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX 
wieku. – Warszawa ; Łódź : Państw. Wydaw. 
Naukowe, 1987 (Łódź : ZGWN). – 489, 
[2] s. ; 20 cm. – (Materiały i Studia do 
Historii Prasy i Czaspiśmiennictwa Polskiego, ISSN 
0076-5228 ; z. 25) 
Indeksy. 
1. Polska – polityka wewnętrzna – 1918-1939 r. 
2. Prasa (wydawnictwa) – polityka – historia – Polska – 
1918-1939 r. 3. Propaganda – Polska – 1918-1939 r. 
02:32:655+659(438)A/Z:94(438)”1918 
/1939” 1306 
179
		

/p0180.djvu

			NOWACKA, Bożena Sikorska- zob. Sikor- 
ska-Nowacka, Bożena (1937- ) 
NOWACKI, Zbigniew 
Repetytorium z pomp / Zbigniew Nowacki. – 
Grudziądz : Pumps Ofce dr Nowacki, 2001 
([s. l. : s. n.]). – 100 s. : il. ; 21 cm 
1. Pompy – technika – stosowanie 
621.65 *1306 
NOWAK, Bernard 
Rekultywacja jeziora Rudnickiego Wielkiego 
w Grudziądzu metodą usuwania wód hypo- 
limnionu : materiały konferencyjne / Bernard 
Nowak. – Toruń : Polskie Zrzeszenie 
Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział 
Toruński ; Wydział Ochrony Środowiska 
Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego 
w Toruniu, 1985 (Grudz. : NOT). – [2], 15, 
[3] s. : pl., rys. ; 21 cm 
1. Jezioro Rudnickie Wielkie (Grudziądz woj. 
kujawsko-pomorskie) – rekultywacja – metody – materiały 
konferencyjne – 20 w. 
55:59(438)”19”(061) **1306 
NOWAK, Krystyna 
Wakacyjne wędrówki : wystawa poplenerowa 
/ Krystyna Nowak. – Grudziądz : Centrum 
Kultury Teatr, [1998] (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [12] s. : il. ; 30 cm 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Centrum Kultury 
Teatr (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1307 
NOWAK, Krystyna 
Wystawa Jednego Dzieła ‘2000 : twórców 
grudziądzkich ; Salon Wystawowy Klubu ”Akcent” 
/ Krystyna Nowak. – Grudziądz : Centrum 
Kultury Teatr, 2000 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 
20 s. : il. ; 30 cm 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Centrum Kultury 
Teatr (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1308 
NOWAK, Roman 
Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu / 
Roman Nowak. – [Grudziądz : Zespół Szkół 
Mechanicznych, 1996] ([s. l. : s. n.]). – 13, 
[1] s. : il. ; 21 cm 
Aut. pod tekstem. 
1. Zespół Szkół Mechanicznych (Grudziądz) – 
historia 2. Oświata i szkolnictwo ponadgimnazjalne – Polska 
– historia – 20 w. 
37:66/68:94(438)]”19” 1309 
NOWAK, Tadeusz 
Walki z agresją Zakonu Krzyżackiego w 
okresie jednoczenia państwa polskiego / Tadeusz 
Nowak. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, [1952] (Warsz. : MON). – 
120, [3] s. : il., [8] s. podłuż. : mapy ; 21 cm 
Bibliogr. s. [121]. 
1. Krzyżacy – historia – 10-12 w. 2. Polska – 
historia –10-12 w. 3. Krzyżacki, zakon – historia – 
10-12 w. 
94(430):94(438)”09/11” 1310 
NOWICKI, Bronisław Zygfryd 
Bronisław Zygfryd Nowicki : grafka i rysunek 
– katalog wystawy ; Muzeum w Grudziądzu, 
Grudziądz grudzień 1974 – styczeń 1975 / 
[praca zbiorowa]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1974. – [32] s. : il. ; 21 cm 
1. Nowicki, Bronisław Zygfryd (1907- ) – grafka 
i rysunek – katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – historia – wystawy 
741/744.04(438)”19”(084.11) 1311 
Obchody Kopernikowskie z okazji 450 
[czterysta pięćdziesiątej] rocznicy wygłoszenia 
traktatu ”De aestimatione monetae” przez 
Mikołaja Kopernika w Grudziądzu oraz 500 
[pięćsetnej] rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika : 
1968-1973 kalendarium / [oprac. zbiorowe]. 
– Grudziądz : Społeczny Miejski i Powiatowy 
Komitet Obchodów Kopernikowskich, 1973 
(Grudz. : GrZGraf.). – [36] s. ; 29 cm 
1. Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – biografa 2. 
Kopernik, Mikołaj (1473-1543). De astimationae monetae 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – astronomia 
– historia – 20 w. 4. Ekonomia – wykłady – historia – 
Polska – 16 w. 
336(438):52::929-051A/Z:94(438)”19” 1312 
Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, 
Andrzej Szostek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
Instytut Jana Pawła II]. – Lublin : Redakcja 
Wydawnictw KUL, 1987 (Lublin : KUL). – 198, 
[2] s., [36] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm 
180
		

/p0181.djvu

			Bibliogr. przedm. Jana Pawła II s. 73-80. 
ISBN 83-228-0093-2 
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – biografa 
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 
262.13:378.4](438)”19” 1313 
Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, 
Andrzej Szostek ; Katolicki Uniwersytet 
Lubelski. Instytut Jana Pawła II. – [Wyd. 2 popr. 
i rozszerz.]. – Lublin : Redakcja Wydawnictw 
KUL, 1989 (Lublin : KUL). – 242, [2] s., 
[60] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm 
Indeks. 
ISBN 83-228-0145-9 
1. Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) – biografa 
2. Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 
262.13:378.4](438)”19” 1314 
OBERSCHELP, Reinhard 
Die Bibliographien zur deutschen Landesge- 
schichte und Landeskunde / Reinhard Ober- 
schelp. – 3. völlig überarb. Auf. – Frankfurt am 
Main : V. Klostermann, 1997. – 160 s. ; 25 cm. 
– (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Biblio- 
graphie : Sonderhefte, ISSN 0514-6364 ; 67) 
M.in.: Ost- und Westpreußen ; Polen und ehemaliges 
Ostdeu-tschland, allgemein ; Pommern ; Posener Land ; 
Schlesien. 
Bibliogr. s. [47]-147. 
ISBN 3-465-02944-5 (opr.) 
1. Niemcy – historia – bibliografa 2. Polska – 
historia – bibliografa 
05:94(430:438) 1315 
Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa 
toruńskiego metalami ciężkimi i siarką / [aut. 
oprac. Ryszard Dworznikowski et al.] ; 
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ; 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Toruniu ; 
Urząd Wojewódzki. Wydział Ochrony 
Środowiska w Toruniu ; Okręgowa Stacja Chemiczno- 
Rolnicza w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, 1998 ([s. l.] : ”Polra- 
ster”). – 56 s. : mapy ; 24 cm 
ISBN 83-7217-023-1 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
zanieczyszczenia środowiska 2. Ekologia – Polska – 20 w. 
502/504(438)”19” 1316 
Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza w 
województwie toruńskim (na podstawie metody 
pasywnej) / [aut. Szczepan Burak et al.] ; 
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska ; 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Toruniu. – Toruń ; Warszawa : PIOŚ, 1998 (Górna 
Grupa : DKW). – 72 s. : mapki, wykr. ; 24 cm. 
– (Biblioteka Monitoringu Środowiska) 
Bibliogr. s. 72. 
ISBN 83-7217-040-1 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
zanieczyszczenia środowiska 2. Ekologia – Polska – 20 w. 
504.4.06:502.7](438:285.2/.3)(061) 1317 
Ochrona i rekultywacja jezior : IV 
międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 
materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Giziń- 
skiego i Szczepana Buraka. – Przysiek ; Toruń : 
Polski Klub Ekologiczny. Okręg 
Pomorsko-Kujawski, 2000. – 242 s. : il., mapy ; 24 cm 
Bibliogr. przy mater. 
ISBN 83-903274-1-4 
1. Jeziora – ochrona – Polska – materiały konferencyjne 
502/504(438)(061) 1318 
Ochrona i rekultywacja jezior : V konferencja 
naukowo-techniczna : materiały konferencyjne / pod 
red. Ryszarda Wiśniewskiego i Jana Jankowskiego. 
– Grudziądz ; Toruń : Polskie Zrzeszenie 
Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział, 2004. – 
268 s.: fot., mapy, pl., rys., tab., wykr. ; 24 cm 
Tyt. grzbiet.: Ochrona i rekultywacja jezior 2004. – 
Streszcz. ang. przy pracach. 
Bibliogr. przy pracach. 
ISBN 83-918047-1-2 
1. Jeziora – ochrona – materiały konferencyjne 2. 
Jeziora – rekultywacja – materiały konferencyjne 
504.4.06:502.7](438:285.2/.3)(061) *1318 
ODZIEMKOWSKI, Janusz 
7 [Siódmy] Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. 
Kazimierza Sosnkowskiego / Janusz Odziemkowski. 
– Warszawa : [Wydaw. P. W. „Mikromax” przy 
współpracy Redakcji ”Zbroi” – wydawnictwa 
Sekcji Wojskowości Polskiej XIX i XX wieku 
Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Stowarzyszenia Dawnej Broni 
i Barwy przy Polskiej Akademii Nauk], 1989 ([s. 
l.] : Druk. Spółdz. Rzem. ”Refex”). – 42, [2] s. : il., 
mapy ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków 
Polskich w Kampanii Wrześniowej ; z. 2, ISSN 
0860-2360) 
181
		

/p0182.djvu

			Bibliogr. s. [44]. 
ISBN 83-00-03216-9 
1. 7 Pułk Ułanów Lubelskich – Polska – historia – 
20 w. 2. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
355(438):94(438)”19” 1319 
OEXLE, Otto Gerhard 
Społeczeństwo średniowiecza : mentalność – 
grupy społeczne – formy życia / Otto Gerhard 
Oexle ; [red. nauk. Roman Czaja, Zenon 
Hubert Nowak]. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, 2000 (Tor. : UMK). – 
179, [1] s. : il. ; 24 cm 
ISBN 83-231-1022-0 
1. Chrześcijaństwo – historia – 10-15 w. 2. Europa 
– socjologia – 10-15 w. 3. Europa – kultura – 10-15 w. 
23/28:316:73/76:94(430)”9/14”:94(438)” 
9/14” 1320 
Oferty edukacyjne województwa kujawsko- 
pomorskiego. Cz. 1 : rok szkolny 2003/2004 : 
uczelnie wyższe, szkoły pomaturalne i 
policealne / [oprac. Bogdan Palmowski]. – 
Włocławek : Firma Handlowo-Usługowa ”Fam- 
pal”, 2003 (Włocławek : Expol). – 109 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 21 cm. – (Oferty edukacyjne 
województwa kujawsko-pomorskiego, ISSN 
1642-7645) 
Zł 5 
1. Kujawsko-Pomorskie, województwo – szkolnictwo 
wyższe – informator 2. Kujawsko-Pomorskie, 
województwo – szkolnictwo pomaturalne i policealne – 
informator 
00:37(438) 1321 
OGŁOZA, Emil 
Pomorze pod okupacją niemiecką w latach 
1939-1945 : fragment toruński / Emil Ogło- 
za. – [Toruń] : nakład autora, [1945] (Toruń : 
PDT). – 72 s., [4] s. tabl. : fot. ; 21 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 
1939-1945 r. 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – martyrologia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1322 
OGÓLNOPOLSKA BIESIADA SZARA- 
DZIARSKA, 8 (Grudziądz 15-18.V.1986) 
Oto toto : nagłówki szaradziarskie w prasie 
nieszaradziarskiej ze zbiorów Mariana 
Chylewskiego : Katalog wystawy ; VIII 
Ogólnopolska Biesiada Szaradziarska, Grudziądz 
15-18.V.1986 / Grudziądzki Klub 
Szaradzistów Enigma. – Grudziądz : Wydaw. 
Grudziądzki Klub Szaradzistów ”Enigma”, 1986 
(Grudz. : NOT). – 26, [2] s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądzki Klub Szaradziarski ”Enigma” 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 2. Chylewski, Marian – sza- 
radziarstwo – zbiory – katalog wystawy 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – Ogólnopolska Biesiada Sza- 
radziarska – 1986 r. 4. Czasopiśmiennictwo – Polska 
– historia – 20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – organizacje 6. Gry i zabawy umysłowe – Polska 
– historia – 20 w. 
002:32(438):79]”19”(084.1) 1323 
Ogólnopolska Grupa Artystów Plastyków 
”Zachęta” : XXVI Wystawa – czerwiec 1962, 
Grudziądz – Państwowe Muzeum w 
Grudziądzu, XXVII Wystawa – lipiec 1962, Toruń 
– Dwór Artusa – Biuro Wystaw Artyst[ycz- 
nych], XXVIII Wystawa – sierpień 1962, 
Bydgoszcz – BWA – Pomorski Dom Sztuki. – 
[Bydgoszcz] : Związek Polskich Artystów 
Plastyków ; Biuro Wystaw Artystycznych, 1962 
(Bydgoszcz : ZSZ). – [16] s. : il. ; 21 cm 
1. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 
– Biuro Wystaw Artystycznych – wystawy – historia – 
20 w. 4. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) – Biuro 
Wystaw Artystycznych – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”19”(084.1) 1324 
Ogólnopolska Osada Młodzieży 
Spółdzielczej ”GRUD” / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz : Spółdzielnia Mieszkaniowa w 
Grudziądzu, 1987 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [6] s. : il. ; 21 cm 
1. Osada Młodzieży Spółdzielczej ”Grud” 
(Grudziądz) 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
spółdzielczość mieszkaniowa – historia – 20 w. 
334.736(438):94(438)”19” 1325 
182
		

/p0183.djvu

			OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA 
ZAGOSPODAROWANIE 
GRUDZIĄDZKIEGO SEZONU TEATRALNEGO, 3. 1999 
(Grudziądz) 
III [Trzeci] Ogólnopolski konkurs na 
zagospodarowanie Grudziądzkiego Sezonu 
Teatralnego 1999/2000, Grudziądz 26-27.III.1999 r. / 
[tekst Krystyna Nowak]. – Grudziądz : 
Centrum Kultury Teatr, 1999 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [12] s. : il. ; 30 cm 
1. Teatr (Grudziądz) – konkurs – 20 w. 2. Teatr 
polski – 20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– teatr – konkurs – 20 w. 
792(438)”19” 1326 
OGÓLNOPOLSKI RAJD SZARADZIAR- 
SKI ”BASZTA”, 2. 1985 (Rogóźno-Zamek) 
II [Drugi] Ogólnopolski Rajd Szaradziarski 
”Baszta ‘85” : śpiewaj z szaradulą, Rogóźno 
– Zamek, 11-14 lipca 1985 / [oprac. Irena 
Preis]. – [Grudziądz : Grudziądzki Klub 
Szaradzistów ”Enigma”, 1985 (Grudz. : NOT). 
– [12] s. : il., nuty; 21 cm 
1. Ogólnopolski Rajd Szaradziarski ”Baszta ‘85” (Ro- 
góźno – Zamek) 2. Grudziądzki Klub Szaradziarski 
”Enigma” – historia - 20 w. 3. Gry i zabawy umysłowe 
– Polska – historia – 20 w. 4. Rogóźno k/Grudziądza 
(woj. kujawsko-pomorskie) – organizacje 5. Śpiewnik 
78:002:32(438):79]”19” 1327 
Okręg Pomorze Armii Krajowej w 
dokumentach : [1939-1945] / wydali Bogdan 
Chrzanowski, Andrzej Gąsiorowski, Jan Sziling ; 
wstęp Wiesława Kwiatkowska i Jan Sziling. 
– Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1991. 
– 175, [1] s. ; 25 cm. – (Biblioteka Fundacji 
”Archiwum Pomorskie AK” ; t. 2) 
ISBN 83-85263-23-3 
1. Pomrze Gdańskie – 1939-1945 r. – źródła 2. 
Armia Krajowa – źródła 
94(438)”1939/1945”(093) 1328 
Okręgowa Wystawa Filatelistyczna ”Bydgoszcz 
– Schwerin” : informator : V [pięć] lat 
współpracy Filatelistycznej Bydgoszcz – Schwerin, 
Bydgoszcz, Toruńska 30 – Sala wystawowa 
Wojewódzki Domu Kultury 6 – 13 września 1970 
r[oku] / [praca zbiorowa]. – Bydgoszcz : Polski 
Związek Filatelistów. Okręg Bydgoski ; 
Wojewódzki Dom Kultury w Bydgoszczy, 1970 
(Bydgoszcz : POW). – 36, [5] s. : 21 cm 
Na okł. inny tyt.: Międzynarodowa Wystawa 
Filatelistyczna ”Bydgoszcz – Schwerin 70” : 5 lat współpracy flate- 
listycznej Bydgoszcz – Schwerin 6.09.1970 : informator. 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
wystawy – historia – 20 w. 2. Polski Związek Filatelistyczny 
(Bydgoszcz) – historia – 20 w. 3. Schwerin (Niemcy, 
Republika Demokratyczna) – flatelistyka – historia – 20 w. 
73/76(438:430)”19” *1328 
OKRĘGOWA WYSTAWA 
FILATELISTYCZNA, 12. 1995 (Grudziądz) 
XII [Dwunasta] Okręgowa Wystawa 
Filatelistyczna : 60-lecie I Grudziądzkiej Wystawy 
Filatelistycznej : katalog / [oprac. Zbigniew 
Kłaczyński]. – Grudziądz : [Polski Związek 
Filatelistyczny], 1995 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [32] s. : il. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy 
– historia – 20 w. 2. Polski Związek Filatelistyczny 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 
73/76:94(438)”19” 1329 
OKRĘGOWA WYSTAWA 
FILATELISTYCZNA, 12. 1995 (Grudziądz) 
XII [Dwunasta] Okręgowa Wystawa 
Filatelistyczna : 60-lecie I Grudziądzkiej Wystawy 
Filatelistycznej : palmares ; 24 IX – 8 X 1995 
Muzeum w Grudziądzu / [oprac. Zbigniew 
Kłaczyński]. – Grudziądz : [Polski Związek 
Filatelistyczny], 1995 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [8] s. : il. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
wystawy – historia – 20 w. 2. Polski Związek Filatelistyczny 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 
73/76:94(438)”19” 1330 
OKRĘGOWA WYSTAWA 
FILATELISTYCZNA, 15. 2003 (Grudziądz) 
XV [Piętnasta] Okręgowa Wystawa 
Filatelistyczna ”Grudziądz 2003” z okazji 50-lecia Koła 
Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów, 445 
rocznicy Poczty Polskiej, 100-lecia Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grudziądzu : katalog, 
Grudziądz 26-28.09.2003 r. / [oprac. katalogu 
Zbigniew Kłaczyński, aut. Izabela Gajewska-Giem- 
za, Tadeusz Rauchfeisz, Paweł Grochowski]. 
– Grudziądz : [Polski Związek flatelistów. Koło 
Miejskie], 2003 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 
27 s.: il. (w tym kolor.) ; 21 cm 
183
		

/p0184.djvu

			1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy 
– historia – 21 w. 2. Polski Związek Filatelistyczny 
(Grudziądz) – historia – 20-21 w. 
73/76:94(438)”19/20” 1331 
OPEC Grudziądz – nowe wyzwania / [oprac. 
zbiorowe]. – Grudziądz : OPEC, [1996] 
([s. l. : DKW). – Harmonijka [8] s. : il. 
(kolor.) ; 21 cm 
1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 
621.3(438)A/Z 1332 
Opowiedzieć życie swoje : wybór prac 
nadesłanych na konkurs Toryńskiego Towarzystwa 
Kultury ”Opis życia własnego w XX stuleciu” / 
[pod red. Czesława Niedzielskiego ; aut. m.in. 
Stanisław Redlarski et al.]. – Toruń : Toruńskie 
Towarzystwo Kultury, 2004 (Toruń : Pracownia 
Sztuk Plastycznych). – 251 s. ; 24 cm + err. 
ISBN 83-89063-19-0 
1. Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052(438)A/Z]”19” *1332 
Organizacje paramilitarne i pokrewne na 
Pomorzu w przededniu II wojny światowej : 
materiały z sesji naukowej w Toruniu, w dniu 
18 listopada 1995 roku / pod red. Waldemara 
Rezmera i Mieczysława Wojciechowskiego. – 
Toruń : Fundacja ”Archiwum Pomorskie 
Armii Krajowej”, 1996. – 230, [1] s. ; 23 cm. 
– (Biblioteka Fundacji ”Archiwum Pomorskie 
AK” w Toruniu ; t. 9) 
Indeksy. 
Summ. – Zsfg. 
ISBN 83-901006-6-5 
1. Siły paramilitarne – Polska – Pomorze Gdańskie 
(region) – historia – 1900-1945 r. 2. Pomorze Gdańskie 
(Polska ; region) – historia wojskowa – 1900-1945 r. 
3. Gdańsk, Wolne Miasto – historia – 1920-1939 r. 
94(438)”1918/1939”(091) 1333 
ORKUSZ, Jerzy Słuczan- zob. Słuczan- 
Orkusz, Jerzy 
OSIŃSKI, Seweryn 
V [Piąta] kolumna na Pomorzu Gdańskim 
/ Seweryn Osiński. – [Warszawa] : Wydaw. 
”Książka i Wiedza”, 1965 (Kraków : KDP). – 
317, [3] s., [6] s. tabl. : il., [2] k. złoż. : mapy ; 
21 cm + err. 
Zł 30 
1. Pomorze Gdańskie – historia – 1918-1939 r. 
2. Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg) – Niemcy – ludność 
– historia 3. Mniejszości narodowe – Polska – historia 
– 1918-1939 r. 4. Wojna 1939-1945 r. – Polska – 
historia 
94(430):94(438)”1918/1939”:94(438)”1939 
/1945” 1334 
Osobliwości przyrodnicze Nadleśnictwa Jamy : 
(opracowanie zbiorowe) / [aut. Szczepan 
Burak et al.] ; Urząd Wojewódzki – Wydział 
Ochrony Środowiska, Nadleśnictwo Jamy. – 
Toruń : Wydaw. Urbański, 1998. – 104 s. : 
fot. kolor., mapy, pl., rys., wykr. ; 20 cm 
Bibliogr. s. 102. 
ISBN 83-909319-5-8 
1. Jamy (woj. kujawsko-pomorskie) – pomniki 
przyrody 2. Nadleśnictwo Jamy – przewodnik 3. Leśnictwo 
– Polska 4. Przyroda – ochrona – Polska 5. Rezerwaty 
i parki narodowe – Polska 6. Chełmińsko-Dobrzyńskie, 
Pojezierze – fauna i fora 7. Chełmińsko-Dobrzyńskie, 
Pojezierze – geografa fzyczna 8. Iławskie, Pojezierze 
– fauna i fora 9. Iławskie, Pojezierze – geografa fzycz- 
na 10. Jamy (woj. kujawsko-pomorskie ; leśniczówka) 
11. Urząd wojewódzki (Toruń). Wydział Ochrony 
Środowiska 
630/635:913A/Z](438) 1335 
OSTAFIŃSKI-BODLER, Robert (1970- ) 
Sądy wojskowe w Polskich Siłach 
Zbrojnych i ich kompetencje w sprawach karnych 
1914-2002 / Robert Ostafński-Bodler. – 
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002. – 
507 s. ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-7322-276-6 
1. Prawo karne wojskowe – Polska – 20-21 w. 2. 
Sądownictwo wojskowe – historia – Polska – 20-21 w. 
356.3:344](438)”19/20” 1336 
Ostdeutschland und die deutschen Sie- 
dlungsgebiete in Ost- und Südosteuropa in 
Karte, Bild und Wort / Bearb. von F. Dörr 
und W. Kerl. – München : Südwest Verlag, 
[ok. 1980] ([s. l. : s. n.]). – 51, [2] s. fot., rys., 
mapy (kolor.) ; 31 cm 
1. Niemcy – historia 2. Polska – historia 
94(430:438) 1337 
184
		

/p0185.djvu

			Ostpreußen, Westpreußen / [praca 
zbiorowa]. – München-Pullach : Verlag Ludwig 
Simon, [195?] (München : Druck R. 
Oldenburg Graphische Betriebe). – 51, [1] s. : il. ; 
26 cm. – (Simon-Landschaftsbände) 
Na okł. tyt.: ”Deutscher Osten : Ostpreußen / 
Westpreußen”. 
1. Niemcy – historia 2. Polska – historia 
94(430):94(438) 1338 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. 
prof. Kazimierza Kirejczyka / [praca 
zbiorowa]. – [Grudziądz : Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy nr 2, 2000] ([s. l. : s .n.]). – 
Harmonijka [8] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – oświata 
i szkolnictwo ponadpodstawowe 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) oświata i szkolnictwo zawodowe 
3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. prof. 
Kazimierza Kirejczyka (Grudziądz) – historia – 20 w. 
37(438)”19” 1339 
OTREMBA, Tomasz 
Koniec Trzeciej Rzeczypospolitej : materiały, 
artykuły, zapiski / Tomasz Otremba. – Gdańsk : 
Wydaw. Regnum, 2004 (Górna Grupa : DKW). 
– 110, [2] s. : fot. (kolor.), mapy ; 25 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
Wykaz publ. aut. s. [112]. 
ISBN 83-907707-9-2 
1. Polska – historia – zagadnienia 2. Polska – 
polityka – – od 1989 r. 
323:327](438)”1989/...” 1340 
OTREMBA, Tomasz 
Niemcy – brama Polski do nieba / Tomasz 
Otremba. – Gdańsk : Wydaw. Regnum, 2000 
(Skórcz : ”Mirex”). – 308, [4] s., LXI, [3] s. : 
mapy (w tym kolor.) ; 25 cm 
ISBN 83-907707-2-5 
1. Polska – historia – zagadnienia 2. Polska – 
polityka – Niemcy – od 1989 r. 
327(438:430)”1989/...”:94(438) 1341 
OTREMBA, Tomasz 
Wojewódzka przebudowa : projekt 
racjonalnej korekty nowego podziału Polski na 
województwa ”16 minus 3” / Tomasz Otremba. 
– Gdańsk : Wydaw. Regnum, 2000 (Skórcz : 
”Mirex”). – [2], LXI, [5] s. : mapy, wykr. 
(w tym kolor.) ; 25 cm 
Oprac. stanowi integralną część książki ”Niemcy – 
brama Polski do nieba”. 
ISBN 83-907707-3-3 
1. Polska – podział administracyjny – krytyka – od 
1989 r. 
352/353(438)”1989/...” 1342 
OTREMBA, Tomasz 
Wyżyna Polska : o zachowaniu całości i 
niepodległości Polski / Tomasz Otremba. – 
Gdańsk : Wydaw. Regnum, 1997 
(Wąbrzeźno : WZG). – 608, [2] s., [4] s. tabl.: mapy, 
wykr. (kolor.) ; 25 cm 
Bibliogr. s. 607-608. 
ISBNN 83-907707-0-9 
1. Polska – od 1989 r. 2. Polska – historia 
308(438)”1989/...”:94(438) 1343 
OTREMBA, Zbigniew (1932- ) 
Grudziądz : kronika dziejów miasta / oprac. 
Zbigniew Otremba. – Gdańsk : Wydaw. Regnum, 
1999. – 138 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm + err. 
Bibliogr. 
ISBN 83-907707-1-7 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(438)A/Z 1344 
OTREMBA, Zbigniew (1932- ) 
Kronika powiatu grudziądzkiego / Zbigniew 
Otremba. – Gdańsk : Wydaw. Regnum, 2001 
(Mirotki gm. Skórcz : Druk. ”Mirex”). – 200, 
[1] s., [16] s. tabl. kolor.: il., mapa kolor. ; 
24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-907707-6-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia – kalendarium 
94(438)A/Z 1345 
OTREMBA, Zbigniew (1932- ) 
Medale grudziądzkie 1958-1997 / Zbigniew 
Otremba. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne. Oddział, 1998 (Wąbrzeźno : 
WZG). – 100 s. : fot., portr. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 84. – Indeksy. 
ISBN 83-904279-2-3 
1. Medale polskie – od 1944 r. – katalog 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – numizmatyka – od 
1944 r. 
737(438)”1944/...”(083.8) 1346 
185
		

/p0186.djvu

			OTREMBA, Zbigniew (1932- ) 
Miejscowości powiatu grudziądzkiego / 
Zbigniew Otremba. – Gdańsk : Wydaw. Regnum, 
2002 (Mirotki gm. Skórcz : Druk. ”Mirex”). – 
270 s. : il., [12] s. tabl. : il. (kolor.) ; 24 cm 
Bibliogr. prac autora. 
ISBN 83-907707-7-6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 2. Grudziądzki, powiat – miejscowości 
94(438)A/Z *1346 
OTREMBA, Zbigniew (1932- ) 
Pomnik Bronisława Malinowskiego w 
Grudziądzu / oprac. Zbigniew Otremba, zdjęcia 
Krzysztof Hromiak. – Grudziądz : Wydaw. 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. 
Oddział w Grudziądzu ; Komitet Budowy 
Pomnika, 1997 (Grudz.: G. i A. Neuman). – 
39 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm 
ISBN 83-904279-1-5 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
pomniki 2. Malinowski, Bronisław (1951-1981) – 
biografa 3. Lekkoatletyka – historia – Polska – 1956-1989 r. 
4. Sportowcy – biografe – Polska – 1956-1989 r. 
5. Gorol, Edward (1930- ) – biografa 
796.42/.43:929-052A/Z](438)”1956/1989” 1347 
OWSIŃSKI, Marcin 
Polscy więźniowie polityczni w obozie Stut- 
thof 1939-1945 / Marcin Owsiński. – 
Toruń : Fundacja ”Archiwum Pomorskiej Armii 
Krajowej”, 2001. – 246 s.: il. ; 24 cm. – 
(Biblioteka Fundacji ”Archiwum Pomorskie AK” 
w Toruniu ; t. 36) 
Streszcz. ang., niem. 
ISBN 83-88693-25-5 
1. Obóz hitlerowski Stutthof 2. Więźniowie 
obozów – Polska – 1939-1945 r. 3. Więźniowie polityczni 
– Polska – 1939-1945 r. 
94(438).082.2:94(100)”1939/1945”::341.32 
2.5-058.566 
[W tekście mowa m.in. o więźniach wywodzących się 
z Grudziądza]. 
1348 
PABIAN, Andrzej 
Zamki krzyżackie na ziemi chełmińskiej / 
Andrzej Pabian, Waldemar Rozynkowski. – 
Toruń : ”Scriptor M&A” [etc.], 1997 
(Bydgoszcz : ”Abedik”). – 127 s. : il, fot. kolor., 
mapy, rys. ; 23 cm 
Bibliogr. s. 123-125. 
ISBN 83-905595-3-6 
1. Chełmińska, ziemia – Polska – zamki 
(architektura) 2. Zamki i pałace – Polska – historia – przewodnik 
3. Chełmińska, ziemia – zabytki 4. Krzyżacki, zakon 
– zamki – architektura – przewodnik 2. Chełmińska, 
ziemia – przewodnik 
72:94(430)A/Z:94(438)A/Z”11/19” 1349 
PACZKOWSKI, Andrzej (1938- ) 
Prasa drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 
/ Andrzej Paczkowski ; Instytut Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk. Pracownia 
Czasopiśmiennictwa Polskiego. – Warszawa : 
[s. n.], 1971 [i. e. 1972] (Warsz.: Warsz. 
Druk. Nauk). – 488, [1] s. ; 22 cm. – (Zarys 
historii prasy polskiej : (materiały do 
dyskusji na prawach rękopisu) / [red. nauk. Józef 
Skrzypek ; 9) 
Na prawach rękopisu. 
1. Prasa (wydawnictwa) – historia – Polska – 1918- 
1939 r. 
02:655+659:94(438)”1918/1939” 1350 
PACZKOWSKI, Andrzej (1938- ) 
Prasa polska w latach 1918-1939 / Andrzej 
Paczkowski ; Polska Akademia Nauk. 
Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego. – 
Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1980 (Łódź : 
ŁDD). – 534, [1] s., [73] k. tabl. : il., tab. ; 
25 cm. – (Historia prasy polskiej / pod red. 
Jerzego Łojka ; 3) 
Bibliogr. s. 462-497. – Indeksy. 
ISBN 83-01-01727-9 
1. Prasa (wydawnictwa) – historia – Polska – 1918- 
1939 r. 
02:655+659:94(438)”1918/1939” 1351 
PAJEWSKI, Janusz (1907-2003) 
Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926 
/ Janusz Pajewski. – Kraków : PAU, 1995 
(Kraków : ITS). – 266, [1] s. ; 24 cm. – 
(Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozofcznego / 
Polska Akademia Umiejętności ; og. zb. t. 79) 
Bibliogr. s. 252-260. – Indeksy. 
ISBN 83-902528-9-9 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 
94(438)”1918/1939” 1352 
186
		

/p0187.djvu

			PAJEWSKI, Janusz (1907-2003) 
Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 / 
Janusz Pajewski. – Warszawa : Państwowe Wydaw. 
Naukowe, 1978. – 348 s. : mapy ; 25 cm 
Bibliogr. – Indeks. 
1. Wojna 1914-1918 r. – Polska 
94(438)”1914/1918” 1353 
PAJEWSKI, Janusz (1907-2003) 
Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 
/ Janusz Pajewski. – [Wyd. 2]. – Warszawa : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980 
(Wrocław : WZG). – 384 s. : mapy ; 24 cm 
Bibliogr. s. 362-372. – Indeksy. 
ISBN 83-01-02293-0 : zł 110 
1. Wojna 1914-1918 r. – Polska 
94(438)”1914/1918” 1354 
PAJEWSKI, Janusz (1907-2003) 
Odbudowa państwa polskiego 1914-1918 
/ Janusz Pajewski. – [Wyd. 3]. – Warszawa : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985 
(Olsztyn : OZG im. Seweryna Pieniężnego). – 
384 s. : mapy, [16] s. tabl.: il. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 362-372. – Indeksy. 
ISBN 83-01-02293-0 : zł 480 
1. Wojna 1914-1918 r. – Polska 
94(438)”1914/1918” 1355 
Palmares, Bydgoszcz – wrzesień 1970 r[ok] / 
[praca zbiorowa]. – Bydgoszcz : Polski 
Związek Filatelistyczny ; Komisja Wystaw Okręgu 
Bydgoskiego, 1970 (Bydgoszcz : POW). – [2], 
19, 2, 3 s. : 21 cm 
Na okł. podtyt.: 5 lat współpracy Filatelistycznej 
Bydgoszcz – Schwerin, Bydgoszcz 6.09.1970. 
1. Filatelistyka – wystawy 2. Znaczki pocztowe 
– wystawy – Polska 3. Polski Związek flatelistyczny. 
Okręg Bydgoszcz 
73/76(438)(083.3) 1356 
Panorama frm – Grudziądz 2001 : katalog 
wystawy / oprac. Wydział Strategii Rozwoju 
i Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu 
Miejskiego w Grudziądzu ; GKS ”Olimpia” ; 
NOT w Grudziądzu. – Grudziądz : Urząd 
Miejski, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 27 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– historia – 21 w. 
658.1/.5(438)A/Z”20” 1357 
PAŃKÓW, Maria 
Przewodnik astronomiczny po Polsce / 
Maria Pańków, Kazimierz Schilling. – Olsztyn ; 
Białystok : Wydaw. ”Pojezierze”, 1982 
(Białystok : BZG). – 126, [1] s., [32] s. : il., [1] k. 
mapa ; 23 cm 
ISBN 83-70020-64-X : zł 60 
1. Astronomia – historia – Polska 2. Astronomia – 
organizacje – Polska – 20 w. 
52(438):94(438)”1944/1989” 1358 
Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach : 
podziały administracyjne i kościelne w XIII-XVI 
wieku / pod red. Zenona Huberta Nowaka, 
przy współpr. Romana Czai, oprac. Marian 
Arszyński [et al.] ; Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. – Toruń : Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, 2000 (Inowrocław : Po- 
zkal). – 132, [1] s. : il., mapy, [4] k. podłuż. : 
il., mapy ; 26 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
ISBN 83-87639-26-5 
1. Niemcy – historia – 13-16 w. 2. Krzyżacki, zakon 
– historia – 13-16 w. 3. Polska – historia – 13-16 w. 
4. Kościół katolicki – podział administracyjny – 
krzyżackie, państwo 5. Krzyżackie, państwo – podział 
administracyjny 
23/26:34: 94(438).04/.06:94(430)]::008”12/ 
15” 1359 
Parafa pod wezwaniem Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu / 
Księża Marianie. – [Grudziądz : Parafa pod 
wezwaniem NSNMP, 1995] (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 31 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – kościoły 
katolickie – historia – 20 w. 2. Parafa Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny (Grudziądz) – historia – 
20 w. 3. Księża Marianie – Polska – historia – 20 w. 
23/26:94(438)”19” 1360 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Butelka lejdejska / Janusz St. Pasierb ; [oprac. 
graf. Agnieszka Kaneko]. – Warszawa : Spółdz. 
Wydaw. ”Czytelnik”, 1995 (Wrocław : WDN). 
– 55, [1] s. : il. ; 20 cm 
ISBN 83-7024-88-9 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1361 
187
		

/p0188.djvu

			PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Butelka lejdejska / Janusz St. Pasierb ; [posł. 
Wojciech Kudryka ; oprac. graf. i il. 
oparte na grafce Rembrandta Alicja Szubert- 
Olszewska]. – Pelplin : ”Bernardinum”, cop. 
2003. – 59, [5] s. : il. ; 20 cm 
ISBN 83-7380-094-8 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1362 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Czarna skrzynka / Janusz St. Pasierb. – 
Warszawa : Spółdz. Wydaw. ”Czytelnik”, 1985. – 
166, [2] s. ; 20 cm 
ISBN 83-07-01178-7 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1363 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Człowiek i jego świat w sztuce religijnej 
renesansu / Janusz St. Pasierb ; przedm. i posł. 
Michał Janocha. – Pelplin : ”Bernardinum”, 
cop. 1999. – 126, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 
29 cm 
Indeks. 
ISBN 83-87668-69-9 
1. Sztuka sakralna europejska – historia – 15-16 w. 
2. Renesans – sztuka 
7.046.3.034.4/.6(4) 1364 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Czwarty otwarty / Janusz St. Pasierb ; [graf- 
ki Albrechta Dürrera]. – [Wyd. 3]. – Pelplin : 
Wydaw. Diecezjalne, 1992 (Pelplin : WD). – 
229, [3] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-85087-02-8 
1. Rozmyślania religijne 2. Szkice literackie 
polskie – 20 w. 
242:821.162.1-1/-9 1365 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Doświadczanie ziemi / Janusz St. Pasierb. 
– Kraków : Instytut Wydaw. ”Znak”, 1989 
(Kraków : Dnar.). – 74, [2] s., [12] s. : fot. ; 
20 cm 
ISBN 83-7006-179-6 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1366 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Gałęzie i liście / Janusz St. Pasierb. – [Poznań] : 
”Pallottinum”, 1985. – 357, [3] s. ; 17 cm 
ISBN 83-7014-005-X 
1. Duchowieństwo katolickie – Polska – 20 w. – 
pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – 20 w. 
262.1:929-052A/Z(438)”19” 1367 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Gałęzie i liście / Janusz St. Pasierb. – [Wyd. 2]. 
– Pelplin : Wydaw. Diecezjalne, 1993 
(Pelplin : WD). – 311, [5] s. : fot. ; 21 cm 
ISBN 83-85087-21-4 
1. Duchowieństwo katolickie – Polska – 20 w. – 
pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – 20 w. 
262.1:929-052A/Z(438)”19” 1368 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Haiku żarnowieckie / Janusz St. Pasierb ; 
wybór i oprac. Maria Wilczak. – Pelplin : ”Ber- 
nardinum”, 2003. – 95 s. ; 15 cm 
ISBN 83-73800-70-0 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1369 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Katedra symbol Europy = La cathédrale Eu- 
rope / Janusz St. Pasierb ; [il. Zbigniew Do- 
latowski]. – Pelplin : ”Bernardinum”, 2003. 
– 53, [3] s. : il. ; 30 cm 
Tyt. dodat.: Cathédrale Europe. 
Tekst równol. pol., fr. 
ISBN 83-73800-031-X 
1. Kościoły i kaplice – Europa – szkice literackie 
2. Szkice literackie polskie – 20 w. 3. Europa – kultura 
– szkice literackie 
821.162.1-4:94(4)::008:726.5/.7 1370 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Katedra w Pelplinie / [Janusz St. Pasierb]. – 
Pelplin : Wydaw. Diecezjalne, 1993 (Pelplin : WD). 
– 23 s. : faks. kolor., fot. kolor., pl. ; 21 cm 
1. Kościoły i kaplice – Polska 2. Pelplin (woj. 
pomorskie) – katedra 
726(438)(02.025.2)A/Z 1371 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Kategoria przestrzeni / Janusz St. Pasierb. 
– Warszawa : Spółdz. Wydaw. ”Czytelnik”, 
1978. – 150, [2] s. ; 20 cm. – (Seria Poetycka 
/ ”Czytelnik”) 
188
		

/p0189.djvu

			1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1372 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Koziorożec / Janusz St. Pasierb. – Warszawa : 
Spółdz. Wydaw. ”Czytelnik”, 1988 (Olsztyn : 
OZGSP). – 135, [1] s. ; 20 cm (Seria Poetycka 
/ ”Czytelnik”) 
ISBN 83-07-01871-4 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1373 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Liturgia serca / Janusz St. Pasierb ; wybór, 
wstęp i oprac. Jan Sochoń ; [oprac. graf. 
Stanisław Stoczek]. – Warszawa : Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002. – 499 s. : 
il. ; 17 cm 
ISBN 83-70722-24-5 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1374 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Malarz gdański Herman Han / Janusz St[ani- 
sław] Pasierb. – Warszawa : Państw. Wydaw. 
Naukowe, 1974. – 307 s., [80] s. tabl. : il., 
[4] k. tabl. ; 21 cm + err. 
1. Han, Herman (1574-1628) – biografa 2. 
Malarstwo europejskie – 16-17 w. 3. Malarstwo polskie – 
historia – 16-17 w. 4. Malarstwo niemieckie – historia 
– 16-17 w. 
73/76(430+438):92-052A/Z]”15/16” BG 1375 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Miasto na górze / Janusz St. Pasierb. – Wyd. 
1 [i. e.] 2. – Pelplin : ”Bernardinum”, 2000. – 
339, [5] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-87668-96-6 
1. Filozofa chrześcijańska – historia – 16-20 w. – 
szkice literackie 2. Humanizm (postawa) – szkice 
literackie 3. Szkice literackie polskie – 20 w. 
1:282:316.64]”15/19” 1376 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Morze, obłok i kamień / Janusz St. Pasierb. 
– Pelplin : ”Bernardinum”, 2001. – 72 s. ; 
15 cm 
ISBN 83-88935-15-1 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1377 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Obrót rzeczy : rok 1991 / Janusz St. Pasierb. – 
Poznań : ”Pallottinum”, 1993 (Poznań : ”Pal- 
lottinum”). – 216, [8] s. ; 17 cm 
ISBN 83-7014-208-7 
1. Pasierb, Janusz Stanisław (1929-1993) – 
pamiętnik 2. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1989 r. 
– pamiętniki 3. Literatura polska – historia – 20 w. – 
pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – od 1989 r. 5. 
Historycy sztuki – Polska – od 1989 r. – pamiętniki 
262.1:7.072:929-052A/Z](438)”1989/...” 1378 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Obrót rzeczy : rok 1991 / Janusz St. Pasierb ; 
[red. Justyna Maluga]. – Pelplin : ”Bernardi- 
num”, 2002. – 197, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-88935-54-2 
1. Pasierb, Janusz Stanisław (1929-1993) – 
pamiętnik 2. Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1989 r. 
– pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – od 1989 r. 4. 
Literatura polska – historia – 20 w. – pamiętniki 5. 
Historycy sztuki – Polska – od 1989 r. – pamiętniki 
262.1:7.072:929-052A/Z](438)”1989/...” 1379 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Ochrona zabytków sztuki kościelnej / Janusz 
St. Pasierb ; przygot. Jerzy Żmudziński. – 
Wyd. popr. i uzup. – Warszawa : Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, 1995 ([s. l.] : ”Color- 
druk”]). – 241, [3] s., [48] s. tabl. (w tym 
kolor.) : rys. ; 25 cm. – (Biblioteka Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami) 
Wskazówki bibliogr. s. 226-231. – Indeks. 
ISBN 83-902793-2-0 
1. Sztuka sakralna – zabytki – ochrona i konserwacja 
73/76.046.3+726.5/.7.025 1380 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Ochrona zabytków sztuki kościelnej / 
Janusz St. Pasierb ; przygot. Jerzy Żmudziński. 
– Wyd. 4 popr. i zaktual. – Warszawa : 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2001. – 
254, [1] s., [48] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 
24 cm. – (Biblioteka Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami) 
Wskazówki bibliogr. – Indeks. 
ISBN 83-88372-10-6 
1. Sztuka sakralna – zabytki – ochrona i konserwacja 
73/76.046.3+726.5/.7.025 1381 
189
		

/p0190.djvu

			PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Pelplin i jego zabytki / Janusz St. Pasierb ; 
zdjęcia Wojciech Kryński, Tomasz Prażmowski. 
– Warszawa : ”Interpress” ; Pelplin : Wydaw. 
Diecezjalne, 1993 (Pelplin : WD). – 118, [3] 
s., 10, [1], 11, [1] s., [195] s. tabl. kolor. : il., 
faks., fot., 2 portr. ; 32 cm 
ISBN 83-223-2583-5 (”Interpress”) 
ISBN 83-85087-37-0 (WD) 
1. Sztuka sakralna polska – historia 2. Sztuka 
sakralna polska – album 3. Pelplin (woj. pomorskie) – 
sztuka – historia 
7.046.3(438)(084.121)A/Z 1382 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Pelplin i jego zabytki / Janusz St. Pasierb ; 
zdjęcia Wojciech Kryński, Tomasz Prażmow- 
ski. – Warszawa : ”Interpress” ; Pelplin : Wy- 
daw. Diecezjalne, 1993 (Pelrplin : WD). – 
118, [3] s., 198 s. tabl. : fot. kolor., pl. ; 33 cm 
+ Pelplin and its historic heritage : 10, [1] s. ; 
Pelplin und seine Kunstdenkmäler : 11, [1] s. 
Nota biogr. s. 117-[119]. 
ISBN 83-223-2583-5 (”Interpress”) 
ISBN 83-85087-37-0 (WD) 
1. Muzeum Diecezjalne – Kuria Biskupia (Pelplin) – 
zbiory 2. Sztuka sakralna polska – historia – 14-18 w. 
3. Sztuka sakralna polska – 14-18 w. – album 4. 
Pelplin (woj. pomorskie) – sztuka – historia 5. Pelplin 
(woj. pomorskie) – muzealnictwo – zbiory 
726A/Z+73/75.046.3](438)”13/17”(084.121): 
069 (438) 1383 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Pionowy wymiar kultury / Janusz St. Pasierb. 
– Kraków : Instyt. Wydaw. ”Znak”, 1983 
(Kraków : DNar1). – 151, [1] s. ; 20 cm 
ISBN 83-7006-112-5 : zł 100 
1. Chrześcijaństwo – a kultura 2. Kultura – a 
chrześcijaństwo 3. Polska – kultura – zagadnienia 
23/26:008:94(438)::008 1384 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Po walce z aniołem / Janusz St. Pasierb ; posł. 
i wybór Jan Sochoń. – Warszawa : Instyt. Wy- 
daw. ”PAX”, 1996 ([s. l. : s. n.]). – 176, [1] s. ; 
17 cm 
ISBN 83-211-1599-3 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1385 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Poezje wybrane / Janusz Stanisław Pasierb ; 
wybór, wstęp i oprac. Bernardetta Kuczera- 
Chachulska. – Warszawa : Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, 1999. – 147, [1] s. ; 17 cm. 
– (Biblioteka Poetów / Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza) 
Tyt. grzbiet.: Pasierb. 
ISBN 83-205-4540-4 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1386 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Polonica artystyczne w zbiorach watykańskich 
/ Janusz St. Pasierb, Michał Janocha. – 
Warszawa : Wydaw. Krupski i S-ka, [2002]. – 496 
s., 48 s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
Streszcz. wł. 
ISBN 83-86117-46-X 
1. Dokumenty – historia – Polska 2. Dokumenty 
– zbiory – Watykan 3. Polonica – zbiory – Watykan 
4. Sztuka polska – Watykan 5. Sztuka polska – zbiory 
– Watykan 6. Polska – kultura – zabytki 
74/76(438):09(438):069.5(456.31)] 
(02.205.2) 1387 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Problemy biografi Hermana Hana / Janusz 
St[anisław] Pasierb. – Warszawa : Państwowy 
Instytut Sztuki, 1957. – S. 151-155 : il. ; 29 cm 
Streszcz. fr. 
Nadbitka z Biuletynu Historii Sztuki, R. 19 nr 2. 
1. Han, Herman (1574-1628) – biografa 2. 
Malarstwo europejskie – 16-17 w. 3. Malarstwo polskie – 
historia – 16-17 w. 4. Malarstwo niemieckie – historia 
– 16-17 w. 
73/76(430+438):92-052A/Z]”15/16” 1388 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Puste łąki / Janusz St. Pasierb ; [grafka Teresa 
Chelicka]. – Warszawa : ”Palabra”, [1994]. – 
87, [1] s. : il. ; 17 cm 
ISBN 83-85482-34-2 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1389 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Puste łąki / Janusz St. Pasierb ; [grafki Teresa 
Chelicka]. – Pelplin : ”Bernardinum”, 2001. – 
84, [4] s. : i.. ; 20 cm 
190
		

/p0191.djvu

			ISBN 83-88935-16-X 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1390 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Skrzyżowanie dróg / Janusz St. Pasierb. – 
Poznań : ”Pallottinum”, 1989 (Poznań : ”Pallot- 
tinum”). – 315, [5] s. : 1 fot. ; 17 cm 
ISBN 83-7014-111-0 
1. Rozmyślania religijne 2. Szkice literackie polskie 
– 20 w. 
242:821.162.1-1/-9 1391 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Skrzyżowanie dróg / Janusz St. Pasierb. – 
[Wyd. 1 i. e. 2]. – Pelplin : Wydaw. Diecezjalne, 
1994 (Pelplin : WD). – 269, [3] s. : fot. ; 21 cm 
ISBN 83-85087-23-0 
1. Rozmyślania religijne 2. Szkice literackie polskie 
– 20 w. 
242:821.162.1-1/-9 1392 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Światło i sól / Janusz St. Pasierb. – Paris : Édi- 
tions du Dialogue, dr. 1983. – 301, [3] s. ; 
21 cm. – (Kolekcja ”Znaki Czasu” ; 43) 
ISBN 2-85316-036-X 
1. Chrześcijaństwo – szkice literackie 2. Religia – 
a kultura – szkice literackie 3. Szkice literackie polskie 
– 20 w. 
242:821.162.1-1/-9 1393 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Ten i tamten brzeg / Janusz St. Pasierb ; [gra- 
fki Teresa Chelicka]. – Pelplin : ”Bernardi- 
num”, 2001. – 83, [5] s. : il. ; 20 cm 
ISBN 83-88935-17-8 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1394 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Tings ultimate and other poems = Rzeczy 
ostatnie i inne wiersze / Janusz St. Pasierb ; 
transl. by Charles Lambert. – Pelplin : “Ber- 
nardinum”, 2001. – 101, [3] s. ; 20 cm 
Tyt. dodatkowy : Rzeczy ostatnie i inne wiersze. 
ISBN 83-88935-18-6 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1395 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Wiersze religijne / Janusz St. Pasierb. – 
Poznań ; Warszawa : ”Pallottinum”, 1983 
(Poznań : ”Pallottinum”). – 118, [2] s. ; 17 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1396 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Wiersze wybrane / Janusz St. Pasierb ; wybór 
i oprac. Jan Sochoń ; il. Jan Lebenstein ; [posł. 
Ryszard Przybyslki]. – Warszawa : Wydaw. 
Archidiecezji Warszawskiej, 1988 (Warsz. : 
WAW). – 408 s. : il. ; 21 cm 
Indeks. 
ISBN 83-850105-42-6 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1397 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Wierzę / Janusz St. Pasierb ; wybór i oprac. 
Maria Wilczak ; posł. Jadwiga Puzynina. – Pelplin : 
”Bernardinum”, 1998. – 183, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-87668-13-3 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1398 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Wnętrze dłoni / Janusz St. Pasierb. – Łódź : 
Wydaw. Łódzkie, 1988 (Łódź : ŁDK). – 160, 
[2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Poetycka / 
Wydawnictwo Łódzkie) 
ISBN 83-218-0560-4 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1399 
PASIERB, Janusz Stanisław (1929-1993) 
Zdejmowanie pieczęci / Janusz St. Pasierb. 
– Warszawa : Spółdz. Wydaw. ”Czytelnik”, 
1982 (Kraków : Dnar.). – 123, [1] s. ; 20 cm. 
– (Seria Poetycka / ”Czytelnik”) 
ISBN 83-07-00597-3 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1400 
PAWLAK, Jerzy (1920- ) 
Brygada Bombowa kurs bojowy / Jerzy 
Pawlak, Walerian Nowakowski. – Warszawa : Wy- 
daw. Min. Obrony Narodowej, 1983 (Warsz. : 
Wojsk. ZG). – 269, [3] s., [12] s. tabl. : fot., 
mapy, portr ; 21 cm 
191
		

/p0192.djvu

			Bibliogr. s. 269-[270]. 
ISBN 83-11-06852-6 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 1401 
PAWLAK, Jerzy (1920- ) 
Pamięci lotników polskich 1918-1945 / Jerzy 
Pawlak. – Warszawa : „Bellona”, 1998. – 350, 
[2] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 347-349. 
ISBN 83-11-08786-5 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1918-1939 r. 2. 
Lotnictwo wojskowe – Polska – 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1918/1945” 1402 
PAWLAK, Jerzy (1920- ) 
Polskie eskadry w latach 1918-1939 / Jerzy 
Pawlak. – Warszawa : Wydaw. Komunikacji 
i Łączności, 1989. – 425, [7] s. : fot., portr., 
rys. ; 24 cm. – (Biblioteczka Skrzydlatej 
Polski, ISSN 0239-5983) 
Bibliogr. s. 408-409. – Indeks. 
ISBN 83-206076-0-4 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1918-1939 r. 
355(438):94(438)”1918/1939” 1403 
PAWLAK, Jerzy (1920- ) 
Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939 / 
Jerzy Pawlak. – Warszawa : Wydaw. 
Komunikacji i Łączności, 1982. – 280, [4] s. : il., 
mapy, portr., tab. ; 21 cm. – (Biblioteczka 
Skrzydlatej Polski) 
Bibliogr. s. 279-[281]. 
ISBN 83-206028-1-5 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna lotnicza – Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
355(438):94(438)”1939/1945” 1404 
PAWLAK, Jerzy (1920- ) 
Polskie eskadry w Wojnie Obronnej 1939 / 
Jerzy Pawlak. – Wyd. 2 rozszerz. – Warszawa : 
Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1991. – 
590, [1] s. : faks., fot., mapy, portr. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 505-508. – Indeks. 
ISBN 83-206079-5-7 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna lotnicza – Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
355(438):94(438)”1939/1945” 1405 
PAWLAK, Jerzy (1920- ) 
Samotne załogi / Jerzy Pawlak. – Warszawa : 
”Bellona”, 1992 (Łódź : Wojsk. Druk.). – 
405, [3] s., [24] s. tabl., [1] k. mapa złoż. : 
faks., fot., portr. ; 20 cm 
ISBN 83-11-07886-6 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1939-1945 r. 2. 
Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
355(438):94(438)”1939/1945” 1406 
PEPLIŃSKI, Wiktor 
Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej : 
1920-1939 : system funkcjonowania i oblicze 
społeczno-polityczne prasy polskiej / Wiktor 
Pepliński. – Gdańsk : Wydaw. Morskie, 1987 
(Gdańsk : ZG). – 466, [1] s., [48] s. tabl.: 
faks., fot., portr., rys., err. ; 25 cm. – (Seria 
Monografi Pomorskich) 
Nazwa serii na obwol. – Spis treści także ang. i niem. 
Bibliogr. s. 422-431. – Indeksy. 
ISBN 83-215-7232-4 : zł 1350 
1. Pomorze – czasopisma – historia – 1918-1939 r. 2. 
Prasa (wydawnictwa) – historia – Polska – 1918-1939 r. 
05+07(438)”19”(091):94(438)A/Z 1407 
PIASECKI, Eugeniusz 
75 [Siedemdziesiąt pięć] lat Grudziądzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej / [fot. i oprac. 
Eugeniusz Piasecki]. – [Grudziądz : Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 1980] ([s. l. : s. n.]). – Teka 
[18] k. : fot. ; 15 x 20 cm 
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa (Grudziądz) – ikono- 
grafa – album 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 3. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa (Grudziądz) – historia – 20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – mieszkalnictwo – historia 
– 20 w. 
32:72(438)”19/20” 1408 
Piaśnica oczami poetów / Lech Bądkowski [et 
al.] ; wybór i red. Wojciech Kiedrowski ; [il. 
Aleksandra Spanowicz]. – Wyd. 3 poszerz. – 
Gdańsk : ”Czec” ; Wejherowo : Urząd Gminy, 
2001. – 48 s. : il. ; 21 cm 
Wyd. 1 pod tyt.: Piaśnica. 
ISBN 83-914705-1-2 
ISBN 83-87408-36-0 (”Czec”) 
1. Poezja polska – 20 w. – antologia 2. Wielka 
Piaśnica (woj. pomorskie) – beletrystyka 
821.162.1-1(082.2) 1409 
192
		

/p0193.djvu

			Piaśnica : poezja i fragmenty prozy / [aut.] 
L[ech] Bądkowski [et al.] ; w wyborze 
Wojciecha Kiedrowskiego i z posłowiem Tadeusza 
Balduana ; [il. Witold Bobrowski]. – Gdańsk : 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział 
Miejski, 1984 (Wejherowo : GZP). – 41, [3] s. ; 20 cm 
ISBN 83-85011-05-6 
1. Literatura polska – 20 w. – antologia 2. Wielka 
Piaśnica (woj. pomorskie) – beletrystyka 
821.162.1-1/-3 1410 
PICARD, Sepp Hiekisch- zob. Hiekisch-Pi- 
card, Sepp 
PIEKALKIEWICZ, Janusz zob. Piekałkie- 
wicz, Janusz (1925-1988) 
PIEKAŁKIEWICZ, Janusz (1925-1988) 
Polenfeldzug : Hitler und Stalin zerschlagen 
die Polnische Republik / Janusz Piekalkiewicz. 
– Augsburg : Bechtermünz, 1997. – 288 s. : 
faks., fot., mapy, pl., rys. ; 28 cm 
Bibliogr. s. 284-286. 
ISBN 3-86047-907-5 : DM 19,80 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 
1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1411 
PIEKAŁKIEWICZ, Janusz (1925-1988) 
Wojna kawalerii : 1939-1945 / Janusz Piekałkie- 
wicz ; przekł. Maurycy Merunowicz. – Janki : 
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, [2003]. 
– 336 s. : faks., fot., mapy, rys. ; 27 cm 
Tyt. oryg.: [Pferd und Reiter im II. Weltkrieg] 1992. 
Pełna nazwa wydawcy w cop. 
Bibliogr. s. 331. – Indeks. 
ISBN 83-7250-074-6 
1. Kawaleria – 1939-1945 r. 
94(100)”1939/1945”:357.1](02.025.2) 1412 
PIEKARSKI, Stanisław 
Domy Żołnierza Polskiego / Stanisław 
Piekarski. – Warszawa : Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Departament 
Społeczno-Wychowawczy : Dom Wojska Polskiego, 1997. – 415, 
[1] s. : faks., fot., pl., portr., wykr. ; 25 cm 
ISBN 83-85389-15-6 (DWP) 
1. Dom Wojska Polskiego – 1918-1939 r. 2. Praca 
kulturalno-oświatowa – wojsko – historia – Polska – 
1918-1939 r. 
355:233/.234(438)”1918/1939” 1413 
PIEKARSKI, Stanisław 
Polskie Teatry Żołnierskie 1915-1939 / 
Stanisław Piekarski. – Warszawa : Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Departament 
Społeczno-Wychowawczy : Dom Wojska Polskiego, 
1999. – 479 s. : il., mapa ; 25 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-85389-29-6 (DWP) 
1. Teatr amatorski polski – historia – 1914-1918 r. 
2. Teatr amatorski polski – historia – 1918-1939 r. 3. 
Wojsko – kultura – Polska – 1914-1918 r. 4. Wojsko – 
kultura – Polska – 1918-1939 r. 
792.077:355.23](438)”19” 1414 
PIEKARSKI, Stanisław 
W cieniu muz / Stanisław Piekarski. – 
Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Departament Społeczno-Wychowawczy : Dom 
Wojska Polskiego, 1999. – 512 s. : 2 il., faks., 
fot., 1 portr. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 367-370. 
ISBN 83-85389-22-9 
1. Dom Wojska Polskiego – historia 2. Praca 
kulturalno-oświatowa – wojsko – organizacja – Polska – 20 w. 
355:233/.234(438)”19” 1415 
PIEPKORN, Otto 
Westpreußen im Wandel der Zeiten : Ein 
Bild-, Karten- und Geschichtswerk des Lan- 
des an der unteren Weichsel / Im Auftrag 
der Heimatkreisvertretung des Heimatkreises 
Stuhm/Westpr. Bebildet und beschrieben von 
Otto Piepkorn. – Neumünster : Heimatkreis 
Stuhm, 1989 (Neumünster : ROWA-System). 
– 95 s. : il., pl., mapy ; 33 cm 
1. Prusy Zachodnie – historia – 19-20 w. 2. Niemcy 
– historia – 19-20 w. 3. Polska – historia – 19-20 w. 
94(430):94(438)”18/19” 1416 
PINDEL, Kazimierz (1938- ) 
Obrona Narodowa 1937-1939 / Kazimierz 
Pindel. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1979. – 350, [2] s., [6] k. 
tabl. : il., mapy ; 25 cm + err. 
Bibliogr. s. 321-329. – Indeksy. 
ISBN 83-11-06301-X 
1. Obrona terytorium kraju – historia – Polska – 
20 w. 2. Wojna 1939-1945 r. – Polska 
355(438):94(438)”1918/1939” 1417 
193
		

/p0194.djvu

			PINDEL, Kazimierz (1938- ) 
Obrona terytorialna w II [Drugiej] 
Rzeczypospolitej / Kazimierz Pindel. – Warszawa : 
”Bellona”, 1995 (Kielce : ZP). – 432 s., [8] s. 
tabl. : faks., fot., mapy, pl., 1 portr. ; 21 cm. – 
(Biblioteka wiedzy Wojskowej) 
Bibliogr. s. 418-428. 
ISBN 83-11-08439-4 
1. Obrona terytorium kraju – organizacje – Polska 
– 1918-1939 r. 2. Przysposobienie wojskowe – Polska 
– 1918-1939 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa 4. Wojsko – Polska – 1918-1939 r. 
355(438)”1918/1939”:94(438)”1918 
/1939” 1418 
Piosenki Jazdy Polskiej 1914-1921 / [zebrał 
i oprac. T. M. Wroński]. – Londyn : [”White 
Star Press”], 1986 (Slough : WSP). – 27, 
[1] s. ; 21 cm 
1. Kawaleria – Polska – obyczaje – 1918-1939 r. 
2. Śpiewnik 
355(438):78:94(438)”1918/1939” 1419 
Piotr Klugowski : malarstwo, Muzeum w 
Grudziądzu – 1998, Państwowa Galeria 
Sztuki i Ośrodek Edukacji Plastycznej ”Dyptyk” 
w Toruniu – 1999, Galeria Sztuki 
Współczesnej we Włocławku – 1999, Galeria ”Perspek- 
tywa” w Wilhelmshaven – 1999 / z Piotrem 
Klugowskim rozmawiała Wiesława 
Wierzchowska ; przekł. niem. Tomasz Waszak. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1998 (Toruń : Drukpol). – [24] s. : il. 
(kolor.) ; 30 cm 
1. Klugowski, Piotr (1960- ) – malarstwo 2. 
Malarstwo polskie – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – wystawy 
– historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 5. Galeria 
Sztuki Współczesnej (Włocławek) – wystawy – historia 
– 20 w. 6. Galeria Sztuki i Ośrodek Edukacji 
Plastycznej ”Dyptyk” (Toruń) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1420 
PIOTR Z GRUDZIĄDZA (ca 1400-ca 1480) 
Opera musica / Petrus Wilhelmi de Grudencz. 
Magister Cracoviensis ; ed. Jaromír Černý. 
[Partytura]. – Kraków : Polskie Wydaw. 
Muzyczne, 1993. – 16 s. : faks., nuty ; 31 cm. 
– (Dzieła) 
Tekst łac. – Zawiera późniejsze oprac. i warianty dzieł 
kompozytora. 
Nr PWN 8680 
ISBN 83-224-3073-6 
1. Muzyka wokalna wielogłosowa – 15 w. – partytura 
78.089(438)”14” 1421 
PIOTROWSKI, Stanisław 
W żołnierskim siodle / Stanisław Piotrowski. 
– Warszawa : Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, 1989 (Tomaszów Maz. : ŁDD-3). – 453, 
[2] s., [24] s. tabl. : fot., mapa, err. ; 20 cm 
ISBN 83-205-3080-6 : zł 950 
1. Kawaleria polska – 20 w. – pamiętniki 2. Wojsko 
– Polska – 20 w. – pamiętniki 3. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – 20 w. 
355(438):94(438)”19”:929-052A/Z] 
(438)”19” 1422 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Sióstr 
św[iętej] Elżbiety p. w. [pod wezwaniem] 
Św[iętego] Józefa / [oprac. zbiorowe]. – 
Grudziądz : Placówka Opiekuńczo-Wychowaw- 
cza Sióstr św. Elżbiety p. w. św. Józefa, [1999] 
([s. l. : s. n.]). – Harmonijka [6] s. : il. 
(kolor.) ; 21 cm 
1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Sióstr św. 
Elżbiety p. w. św. Józefa (Grudziądz) – historia – 20 w. 
2. Zakony żeńskie (katol.) – organizacje charytatywne – 
Polska – historia – 20 w. 
271:32:37(438)”19” 1423 
Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika przy Zespole 
Szkół Chemiczno-Elektrycznych w 
Grudziądzu / [oprac. Małgorzata Śróbka-Kubiak, fot. 
Gerard Szukay]. – Grudziądz : Planetarium 
i Obserwatorium Astronomiczne im. M. 
Kopernika, [1998]. – Harmonijka [8] s. : fot. 
(kolor.) ; 25 cm 
Wydano z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia 
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. 
1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika (Grudziądz) 2. Zespół Szkół 
Technicznych (Grudziądz) 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – szkolnictwo i oświata – historia – 20 w. 
52:94(438)”19” 1424 
194
		

/p0195.djvu

			Plemięta – średniowieczny gródek w ziemi 
chełmińskiej / pod red. Andrzeja Nadolskiego. 
– Warszawa ; Poznań [etc.] : Państw. Wydaw. 
Naukowe, 1985 (Toruń : ZG). – 209, [9] s., 
[9] k. tabl. : fot., mapa, pl., rys. ; 24 cm. – 
(Prace Archeologiczne / Towarzystwo 
Naukowe w Toruniu, ISSN 0860-147X ; nr 7) 
Sum., Zsfg. przy rozdz. 
ISBN 83-01-06183-9 
1. Grody – archeologia – Polska – 13-15 w. 2. Ple- 
mięta (woj. kujawsko-pomorskie) – archeologia 
72(438):94(438)”12/14” 1425 
PLESS, Józef (1950- ) 
Codzienna lekcja historii / Józef Pless ; 
[fotogramy Elżbiety Musiał]. – Warszawa : ”Pod 
Wiatr”, [2004]. – 76, [4] s. : fot. ; 20 cm 
ISBN 83-87990-92-2 
1. Poezja polska – 21 w. 
821-162.1-1 *1425 
PLESS, Józef (1950- ) 
Obraz wyschniętych wód / Józef Pless. – 
[Grudziądz : Wydaw. RAS. 1997] (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 41, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-93686-6-8 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1426 
PLESS, Józef (1950- ) 
Pół na pół / Józef Pless. – Kraków : Ofcyna 
Konfraterni Poetów : Towarzystwo Słowaków 
w Polce, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 77 s. : il. ; 17 cm 
ISBN 83-86900-15-6 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1427 
Poczet polskich olimpijczyków 1924-1984 / 
[kolegium red. Krystyna Dajbor et al. ; aut tekstów 
Janusz Atlas et al.]. Z. 1-3. – Warszawa : Krajowa 
Agencja Wydaw. 1984 (Koszalin : Pras. Zakł. Graf.). – 3 z. 
(78, [2] ; 78, [2] ; 60, [4] s.) : il. ; 23 cm 
ISBN 83-03-00573-1 
ISBN 83-03-00574-X 
ISBN 83-03-00575-8 
ISBN 83-03-00576-6 
1. Olimpiada 2. Publicystyka polska – 20 w. 3. Sport 
– biografe – Polska – 20 w. 4. Sport – publicystyka – 
Polska – 20 w. 
796.032.071:929”18/19”](438) 1428 
Poczet polskich olimpijczyków 1924-1984 / 
[kolegium red. Krystyna Dajbor et al. ; aut 
tekstów Janusz Atlas et al.]. Z. 4-6. – 
Warszawa : Krajowa Agencja Wydaw. 1984 
(Koszalin : Pras. Zakł. Graf.). – 3 z. (63, [1] ; 78, [2] ; 
60, [4] s.) : il. ; 24 cm 
1. Olimpiada 2. Publicystyka polska – 20 w. 3. Sport 
– biografe – Polska – 20 w. 4. Sport – publicystyka – 
Polska – 20 w. 
796.032.071:929”18/19”](438) 1429 
PODGÓRECZNY, Józef 
Uczeni i działacze związani z Pomorzem 
(województwo bydgoskie) / zebrał i oprac. Józef Pod- 
góreczny. – Bydgoszcz : Wydział Propagandy 
Komitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej ; Miejska Biblioteka 
Publiczna, 1957 ([s. l. : s. n.]). – 93 s. ; 29 cm 
Na prawach rkpsu. 
1. Pomorze – biografe – 20 w. 
929-052A/Z(438)”19” 1430 
PODGÓRSKI, Witold 
Grudziądz w grafce i rysunku / [grafka] 
Witold Podgórski, [tekst Mariusz Żebrowski]. – 
[Tczew] : Pracownia Grafki i Rysunku, cop. 
1999. – 48 s. : il. ; 21 cm 
Tyt. okł.: ”Grudziądz”. 
Tekst równol. pol., ang., niem. 
ISBN 83-87951-02-1 
1. Grafka polska – 20 w. – album 2. Rysunek 
polski – 20 w. – album 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – ikonografa – album 
741/744.04(438)”19”(084.11) 1431 
PODHORSKI, Zygmunt (1891-1960) 
Tak zapamiętałem... : wspomnienia i 
dokumenty (od 13 marca do 10 października 1939 
roku) / Zygmunt Podhorski (Zaza); [wstęp 
Andrzej Suchcitz, oprac. i red. Karola 
Skowrońska]. – Grudziądz : Fundacja na Rzecz 
Tradycji Jazdy Polskiej, 2002 ([s. l. : s. n.]). 
- 130 s.: fot., faks., mapy ; 24 cm 
Indeks. 
ISBN 83-902301-6-X 
1. Podhorski, Zygmunt (1891-1960) – pamiętnik 
2. Wojna 1939-1945 r. – Polska – pamiętniki – 20 w. 
3. Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-051A/Z:94(438)”1939/1945” 1432 
195
		

/p0196.djvu

			Podstawowe kierunki i zadania planu 
gospodarczego oraz budżetu miasta Grudziądza na 
rok 1958 / oprac. Miejska Komisja 
Planowania Gospodarczego w Grudziądzu. – 
[Grudziądz : Miejska Komisja Planowania 
Gospodarczego, 1957] (Grudz. : GrZGraf.). – 14, 
[1] s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
gospodarka – prognozy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – budżet miasta 
332.14(438) *1432 
POLAK, Tadeusz (1927-2001) 
Odznaki i medale miast polskich 1944-1984 
/ [oprac. katalogu Tadeusz Polak] ; Muzeum 
Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu. – 
Wrocław : MSM, 1985 (Wrocław : WDNSK). – 
126, [2] s. : il. ; 24 cm 
Indeks. 
1. Muzeum Sztuki Medalierskiej (Wrocław) – zbiory 
– katalog 2. Medale polskie – 1944-1989 r. 3. Medale 
– zbiory – Polska – katalog 4. Miasta – odznaki – 
Polska – 1944-1989 r. 5. Wrocław (woj. dolnośląskie) 
– muzealnictwo – katalog 
737(438)”1944/1989”(083.8) 1433 
POLAK, Wojciech (1962- ) 
Czas ludzi niepokornych : Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy ”Solidarność” 
i inne ugrupowania niezależne w Toruniu 
i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 
1989) / Wojciech Polak. – Toruń : Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003 
(Inowrocław : Pozkal). – 746, [1] s., [140] s. 
tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm 
Streszcz. ang. – Indeksy. 
Bibliogr. s. 661-[682]. 
ISBN 83-231-1551-6 
1. ”Solidarność” Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy – historia - 20 w. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – związki 
zawodowe – historia – 20 w. 4. Stan wojenny – Polska 
– historia – 1981-1983 r. 
32:94(438):929-052A/Z”19” 1434 
POLAK, Wojciech (1962- ) 
Dni protestu : wydarzenia 1 i 3 maja 1982 r[o- 
ku] w Toruniu / Wojciech Polak. – Toruń : 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2004 
(Inowrocław : Pozkal). – 126, [2] s., [22] s. tabl. : 
fot. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 115-119. – Indeks. 
ISBN 83-87639-63-X 
1. Polska – historia – 20 w. 2. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia – 20 w. 3. Stan 
wojenny – Polska – historia – 1981-1983 r. 
32:94(438):929-052A/Z”19” 
[W książce m.in. relacje osób aresztowanych z pobytu 
w grudziądzkim więzieniu]. 
1435 
POLIŃSKI, Dariusz (1964- ) 
Późnośredniowieczne osadnictwo wiejskie 
w ziemi chełmińskiej / Dariusz Poliński. – 
Toruń : Wydaw. UMK, 2003 (Toruń : UMK). 
– 314, [4] s., [5] k. tabl. złoż luzem : il., mapy 
kolor. ; 24 cm. – (Rozprawa Habilitacyjna / 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika) 
Streszcz. niem. 
Bibliogr. 
ISBN 83-231-1555-9 
1. Wieś – archeologia – 12-13 w. 2. Chełmińska, 
Ziemia – osadnictwo – 12-13 w. 
903/904(438):911.373]”11/12” 1436 
POLIŃSKI, Dariusz (1964- ) 
Przemiany w wytwórczości garncarskiej na 
ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na 
początku późnego średniowiecza / Dariusz 
Poliński ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
Uniwersyteckie Centrum Archeologii 
Średniowiecznej i Nowożytności. – Toruń : Wy- 
daw. UMK, 1996 (Toruń : UMK). – 248 s., 
[4] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. – (Archaeologia 
Historica Polona ; t. 4) 
ISBN 83-231-0793-9 
1. Chełmińska, Ziemia – ceramika – archeologia 
– 12-13 w. 2. Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – ceramika – archeologia – 12-13 w. 
903/904(438):911.373]”11/12” 1437 
POLIŃSKI, Dariusz (1964- ) 
Źródła archeologiczne do studiów nad 
późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi 
chełmińskiej = Archäologische Quellen zu Stu- 
dien über spätmittelalterliche Dorfbesiedlung 
in Kulmerland / Dariusz Poliński ; Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika. Centrum Archeologii 
Średniowiecznej i Nowożytności. – Toruń : Wydaw. 
UMK, 2001 (Toruń : UMK). – 160 s., [2] s. 
tabl. kolor., [4] k. tabl. złoż, [1] k. tabl. złoż luz. : 
il., mapy ; 24 cm. – (Archaeologia Historica Po- 
lona ; t. 11) 
196
		

/p0197.djvu

			Bibliogr. 
Streszcz. niem. 
ISBN 83-231-1370-X 
1. Wieś – archeologia – Polska – tablice i wzory 
2. Chełmno (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
archeologia – tablice i wzory 3. Chełmno (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – osadnictwo – tablice i wzory 
903/904(438):911.373]”11/12” 1438 
POLOCZEK, Czesław 
Siostra Lisamaria Meyrowski z Grudziądza 
(1904-1942) : w kręgu świętej Edyty Stein / 
ks. dr Czesław Poloczek. – Grudziądz : Wydaw. 
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza : Klub 
„Centrum” Spółdz. Mieszkaniowej, 2001. – 
[2], 12, [2] s.: fot., faks. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Koła Miłośników Dziejów Grudziądza, t. 19) 
1. Meyrowski, Lisamaria (1904-1942) – biografa 
2. Tercjarki (zgromadzenie zakonne) – biografe 3. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 4. Żydzi 
– biografe 5. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia 
929-051A/Z:94(438) 1439 
Polski wysiłek zbrojny : jesień 1939 – wiosna 
1943 = Polish military efort : Autumn 1939 
– Spring 1943 / [zespół atlasu Andrzej Aksa- 
mitowski (red. meryt.) et al. ; aut. map 
Andrzej Aksamitowski et al.] ; Akademia Obrony 
Narodowej. – Warszawa : Comandor, 2003. – 
180 s. : il. (gł, kolor.), mapy kolor. ; 34 cm 
Na okł. i podtyt.: atlas. – Streszcz. ang. przy rozdz. 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-88329-62-6 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – mapy 3. Wojsko – Polska – 1939-1945 r. 
94(438).082:355.1:912 1440 
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE (Gdańsk). 
Północny Okręg Kolei Państwowych 
75 [Siedemdziesiąt pięć] lat Północnego 
Okręgu Kolei Państwowych : [1921-1996] / aut. 
Radosław Gawek [et al.]. – Gdańsk : Wydaw. 
Północna Dyrekcja Kolei Państwowych, 1996 
(Pelplin : ”Bernardinum”). – 217, [22] s. : 
fot., pl., faks., portr., [1] k. złoż. ; 21 cm 
Wskazówki bibliogr. przy rozdz. 
Tyt. dodat.: Siedemdziesiąt pięć lat Północnego 
Okręgu Kolei Państwowych. 
ISBN 83-906119-0-2 
1. Kolejnictwo – Polska – 19-20 w. 2. Gdańsk 
(woj. pomorskie ; okręg) – komunikacja – 19-20 w. 
656.2(438)”18/19” 1441 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
NUMIZMATYCZNE (Warszawa). Oddział (Grudziądz) 
25 [Dwadzieścia pięć] lat grudziądzkiego 
oddziału PTN : 1970-1995 / Polskie 
Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział w 
Grudziądzu ; oprac. Zbigniew Otremba. – 
Grudziądz : PTN, 1995 (Grudz. : G i A. 
Neuman). – 44 s.: fot., portr. ; 21 cm 
ISBN 83-904279-0-7 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
organizacje – historia – 20 w. 2. Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne – historia 
737:061.2A/Z](438)”19”(091) 1442 
Polskie Towarzystwo Penitencjarne wczoraj 
i dziś : X [dziesięć] lat działalności, 1991-2001 
/ praca zbiorowa ; [aut. Paweł Szczepaniak et 
al.]. – Kalisz : Polskie Towarzystwo 
Penitencjarne, 2002. – 73, [3] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-85638-46-6 
1. Polskie Towarzystwo Penitencjarne 2. Penitencja- 
rystyka – organizacje – Polska – od 1989 r. 
343.81/.84:343.26(438)”1989/...” *1442 
POLSKIE TOWARZYSTWO 
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE (Warszawa). 
Oddział (Grudziądz) 
V [Piąty] Nadzwyczajny Zjazd Oddziału 
w dniu 22 listopada 2002 r. poświęcony 80-le- 
ciu Oddziału PTK – PTTK w Grudziądzu 
i nadaniu imienia ks. płk dr W. Łęgi : ks. płk. 
dr Władysław Jan Łęga (1889-1960) : 
materiały zjazdowe / [oprac. Tomasz Simiński] ; 
Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Grudziądz. – Grudziądz : PTTK, 
2002 ([s. l. : s. n.]). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – historia – 
20-21 w. 2. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze – historia – 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – turystyka – historia – 20-21 w. 
4. Łęga, Władysław (1889-1960) – biografa 
32:799(438)”19/20”:929-051A/Z 1443 
POMIANOWSKA, Halina 
Środowisko przyrodnicze Grudziądza = Te 
Natural Environment of Grudziądz = Das 
Naturmilleau des Graudenzer Beckens / [tekst 
Halina Pomianowska, tłum. na ang. Stefan 
Tulibacki, tłum. na niem. Stanisław Redlar- 
ski ; oprac. Biuro Promocji i Informacji 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. – Grudziądz : 
Urząd Miejski, 1999 (s. l. : Legro). – 24 s. : il. 
(kolor.), mapa ; 21 cm.- (Grudziądz) 
197
		

/p0198.djvu

			Bibliogr. 
Opis wg okł. 
Tekst pol., ang., niem. 
ISBN 83-87882-45-3 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ekologia 
– wydawnictwa popularne 2. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – przewodnik 
55:913A/Z(438) 1444 
Pommerellen – Preussen – Pomorze 
Gdańskie : Formen kollektiver Identität in einer 
Norddeutch-polnischem Region / Institut für 
Nordostdeuscthes Kulturwerk Lüneburg ; [Ver- 
antw. für dieses Heft: Hans Jörg Hackmann]. 
– Lüneburg : Verlag Nord-ostdeutschen Kul- 
turwerk, 1997. – S. 504-900 ; 24 cm. – (Nord- 
ost-Archiv ; N.F., Bd. 6, Heft 2) 
DM 35 
1. Niemcy – historia 2. Polska – historia 3. Prusy 
Zachodnie – historia 4. Prusy Wschodnie – historia 
5. Pomorze Gdańskie – Polska – historia 
94(438:430) 1445 
Pomnik Żołnierza Polskiego w 
Grudziądzu / [zespół red. Irena Preiss et al.]. – 
Grudziądz : Społeczny Komitet Odbudowy PŻP, 
1986] (Grudziądz. : GZGWK). – 32 s. : fot. ; 
21 cm 
Zł 290 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – Pomnik 
Żołnierza Polskiego 2. Pomniki – Polska – 20 w. 
725.9A/Z:736](438)”19” 1446 
POMORSKA ODLEWNIA I EMALIERNIA 
(Grudziądz) 
Pomorska Odlewnia i Emaliernia Grudziądz : 
informator dla nowoprzyjętych pracowników 
/ praca zbiorowa ; Pomorska Odlewnia i Ema- 
liernia. Dział Kadr i Dział Organizacji. – 
Grudziądz : POiE, 1966 (Wąbrzeźno : Dr.). – [2], 
29 s. : fot. ; 21 cm 
1. Emalie – przemysł – zakłady – historia – Polska 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – Pomorska 
Odlewnia i Emaliernia – historia 3. Odlewnictwo – 
zakłady – historia – Polska – 19-20 w. 
621.74:666.25](438)”18/19”:94(438)” 
18/19” *1446 
POMORSKA ODLEWNIA I EMALIERNIA 
(Grudziądz) 
125 [Sta dwadzieścia pięć] lat Pomorskiej 
Odlewni i Emalierni w Grudziądzu [1862-1987] : 
(zarys historii przedsiębiorstwa) / Tadeusz 
Gollus ; zdjęcia i reprodukcje Roman Nowak. 
– Grudziądz : Komitet Organizacyjny 
Obchodów 125-lecia Istnienia POiE, 1987 (Grudz. : 
GZGWK). – 131, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm 
Tyt. okł.: ”125-lecie Pomorskiej Odlewni i Emalierni 
w Grudziądzu”. 
Bibliogr. s. 131. 
1. Emalie – przemysł – zakłady – historia – Polska 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – Pomorska 
Odlewnia i Emaliernia – historia 3. Odlewnictwo – 
zakłady – historia – Polska – 19-20 w. 
621.74:666.25](438)”18/19”:94(438)” 
18/19” 1447 
Pomorski Okręg Wojskowy 1945-1987 : 
zarys dziejów / praca zbiorowa pod red. 
Antoniego Komorowskiego, [aut.: Jerzy Poliński et 
al.]. – Bydgoszcz : Pomorze, 1989 (Bydgoszcz : 
PZG). – 328, [3] s., [98] s. tabl. : il. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 316-[319]. 
ISBN 83-7003-475-6 
1. Wojsko – Polska – od 1944 r. 
355(438)”1944/1989” 1448 
Pomorskie organizacje konspiracyjne (poza 
AK) 1939-1945 : materiały sesji naukowej 
w Toruniu w dniach 6-7 listopada 1993 r. / 
pod red. Stanisława Salmonowicza i Jana Szi- 
linga. – Toruń : Fundacja ”Archiwum 
Pomorskie Armii Krajowej”, 1994. – 323, [1] s. ; 
24 cm. – (Biblioteka Fundacji ”Archiwum 
Pomorskie AK” w Toruniu ; t. 6) 
Streszcz. ang., niem. 
Bibliogr. przy ref. – Indeksy. 
ISBN 83-901006-3-0 
1. Ruch oporu – Polska – materiały konferencyjne 
2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
organizacje – 1939-1945 r. – materiały konferencyjne 
3. Pomorze Gdańskie – organizacje – 1939-1945 r. – 
materiały konferencyjne 
94(438).082.2(061)A/Z 1449 
198
		

/p0199.djvu

			Pomorze, Brandenburgia, Prusy : (państwo 
i społeczeństwo) : księga pamiątkowa 
dedykowana profesorowi Bogdanowi Wachowiakowi 
z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy 
naukowej / pod red. Włodzimierza Stępińskiego 
i Zygmunta Szultki. – Szczecin : AMP Paweł 
Majewski, 1999. – 326 s., [2] k. tabl. : il. 
kolor. ; 24 cm 
Bibliogr. prac prof. B. Wachowiaka. – Indeks. 
ISBN 83-909186-3-3 
1. Wachowiak, Bogdan (1929- ) – księga 
pamiątkowa 2. Historycy – biografe – Polska – od 1944 r. 
3. Niemcy – 16-20 w. – szkice 4. Pomorze – 17-20 
w. – szkice 5. Prusy – historia – szkice 
94(430:438)”15/19”:929-051A/Z 1450 
Pomorze w poezji / [oprac. Alfred 
Kowalkowski]. – Bydgoszcz : Wydaw. Oddziału Związku 
Literatów Polskich, [1958] (Bydgoszcz : Druk. 
RSW ”Prasa”). – 32 s. ; 17 cm. – (Biblioteka 
”Pomorza” ; t. 1) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 
[Zawiera m.in. wiersze grudziądzkich poetów 
Rajmunda Bergela i Kazimiera Witkowskiego]. 
1451 
Pomorze w walce z niemczyzną 1921-1946 
/ praca zbiorowa ; [aut. Juliusz Boguski et 
al.]. – Bydgoszcz : Wydaw. Polskiego Związku 
Zachodniego. Okręg Pomorski, 1946 
(Bydgoszcz : DP). – 116 s. : il. ; 20 cm 
1. Polska – historia – 20 w. 2. Niemcy – a Polska 
3. Polska – a Niemcy 
94(430):94(438)”1918/1956” 1452 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
”Gazeta Grudziądzka” i jej dodatki (1894-1939) : 
słowniczek / Stanisław Poręba. – Grudziądz : 
[Wydaw. Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza], 2004 ([s. l. : s. n.]). – [2], 12, [2] s. : 
faks. ; 21 cm. – (Biblioteczka 110-lecia ”Gaze- 
ty Grudziądzkiej” (1894-2004) ; tomik 4) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) 3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – 
edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
6. Czasopiśmiennictwo – Polska – historia – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z](430:438)” 
18/ 19”(03) 1453 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
”Gazeta Grudziądzka” (1894-1939) : calenda- 
rium / Stanisław Poręba. – Grudziądz : [Wy- 
daw. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza ; 
Urząd Miejski], 2004 ([s. l. : s. n.]). – [2], 72, 
[2] s. ; 21 cm. – (Biblioteczka 110-lecia ”Ga- 
zety Grudziądzkiej” (1894-2004) ; t 10) 
1. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 2. 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) 3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – 
edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
6. Czasopiśmiennictwo – Polska – historia – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z](430:438)”18/ 
19”(03) *1453 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Gmina Gruta : przewodnik krajoznawczy : 
(opracowanie zbiorowe) / [aut. Stanisław 
Poręba, Tadeusz Rauchfeisz, Andrzej 
Urbański]. – Toruń : Wydaw. Urbański, 1998 
(Wąbrzeźno : WZG). – 80 s. : fot. kolor., 2 mapy, 
portr. ; 20 cm 
Bibliogr. s. 77. 
ISBN 83-909319-3-1 
1. Gruta (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)(036)A/Z 1454 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Grudziądzanie i ich ekslibrisy : Who’s who 
w ekslibrisie / Stanisław Poręba, Henryk Sto- 
pikowski. – [Cz.] 1. – Grudziądz : Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 1992 
([s. l. : s. n.]). – 12 s. : il. ; 21 cm. - (Z prac 
Kola Krajoznawczego PTTK nr 46 im. 
Ignacego Żnińskiego w Grudziądzu oraz Kola 
Miłośników Książki i Ekslibrisu w Grudziądzu) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – bibliofle 
– biografe 2. Ekslibris – Polska – historia – 20 w. 
02:929-052A/Z:94(438)”19” 1455 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Ignacy Żniński (1869-1931) : zarys życia i 
działalności / Stanisław Poręba. – Grudziądz : 
[Wydaw. Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza], 2004 ([s. l. : s. n.]). – [2], 12, [2] s. : 
fot. ; 21 cm. – (Biblioteczka 110-lecia ”Gazety 
Grudziądzkiej” (1894-2004) ; tomik 1) 
199
		

/p0200.djvu

			Bibliogr. s. 8-9. 
1. Żniński, Ignacy (1869-1931) – biografa 2. 
Zakłady Grafczne i Wydawnicze Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) 3. Księgarstwo – historia – 19-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – 
edytorstwo – zakłady – 19-20 w. 5. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
6. Dziennikarze – biografe – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z](430:438)” 
18/ 19” 1456 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Ludzie dawnego Grudziądza : bibliografa 
artykułów opublikowanych w ”Ilustrowanym 
Kurierze Polskim”, ”Tygodniku Grudziądzkim” 
i ”Gazecie Grudziądzkiej” 1982-1995 / 
Stanisław Poręba. – Grudziądz : Wydaw. Koło 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, 2000 
([s. l. : s. n.]). – [2], 12, [2] s. ; 21 cm. – 
(Biblioteka Dziejów Grudziądza ; t. 16) 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – biografe 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
02:94(438) 1457 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Mały poczet zasłużonych Grudziądzan. T. 1 / 
Stanisław Poręba, [oprac. graf. Grzegorz 
Rygielski]. – Grudziądz : Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury, 1993 ([s. l. : s. n.]). – [2], 12, 
[2] s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – biografe 
929-052(438)A/Z 1458 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Opowieść o pniaku / Stanisław Poręba ; [il. 
Janusz Wiktorowski]. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 
1968 (Łódź : ŁDD). – 25, [3] s. : il. ; 18 cm 
Zł 10 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1459 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Pro memoria ś.p. Edwin Brzostowski (1924-1997) : 
w 1-szą rocznicę śmierci (1997-1998) / [oprac. 
Stanisław Poręba]. – Grudziądz : Wydaw. 
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza ; Klub 
”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Grudziądzu, 1999 ([s. l. : s. n.]). – [2], 8, [2] s. : 
il. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 10) 
200 
1. Brzostowski, Edwin (1924-1998) – biografa 
929-051A/Z(438) 1460 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Stanisław Poręba : 40 [czterdzieści] lat 
popularyzacji dziejów Grudziądza (10 III 1961 – 
10 III 2001) : spotkanie z historykiem mgr 
Stanisławem Porębą odbędzie się 14 marca 2001 r., 
o godz. 17.00 w Klubie ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, 
organizator Koło Miłośników Dziejów Grudziądza / 
pod red. Tadeusza Rauchfeisza. – Grudziądz : 
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza ; Klub 
”Centrum” SM w Grudziądzu, 2001 ([s. l. : 
s. n.]). – [4] s. : il., faks. ; 21 cm 
1. Poręba, Stanisław (1934- ) – biografa 2. Koło 
Miłośników Dziejów Grudziądza (Grudziądz) – historia 
929-051A/Z(438)”19” 1461 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Stosunki ludnościowe w Grudziądzu i 
powiecie grudziądzkim w latach 1871-1914 / 
Stanisław Poręba. – Grudziądz : [s. n.], 1970 ([s. l. : 
s. n.]). – 117 s. ; 26 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ludność 
– historia – 19-20 w. 2. Ludność – etnologia – historia 
– Polska – 19-20 w. 
30/31:94(438)”18/19” 1462 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Z dziejów grudziądzkich kalendarzy 1890-1999 
/ Stanisław Poręba. – Grudziądz : [Wydaw. 
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza ; 
Klub ”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Grudziądzu], 1999 ([s. l. : s. n.]). – [2],20, 
[1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 12) 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
kalendarze – wydawnictwa – historia – 19-20 w. 
02:94(438)”18/19” 1463 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Z dziejów Pomorskiej Agencji Prasowej 
w Grudziądzu 1924-1939 / Stanisław 
Poręba. – Grudziądz : [Wydaw. Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej], 2005 ([s. l. : s. n.]). 
– 20 s., err. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; t. 27)
		

/p0201.djvu

			Bibliogr. przy rozdz. 
1. Pomorska Agencja Prasowa (Grudziądz) – historia 
– 1924-1939 r. 
050+070(438)]”1918/1939” *1463 
PORĘBA, Stanisław (1934- ) 
Zarys dziejów Wydawnictwa Dzieł 
Katolickich Georga Jalkowskiego w Grudziadzu [!] 
1881-1920 / Stanisław Poręba. – Grudziądz : 
Koło Miłośników Dziejów Grudziądza, 2002 
([s. l. : s. n.]) . – [2], 28, [2] s. : il. ; 21 cm. 
– (Biblioteka Miłośników Dziejów 
Grudziądza ; t. 23) 
1. Jalkowski, Georg (1852-1902) – biografa 2. 
Wydawnictwo Dzieł Katolickich Georga Jalkowskiego 
(Grudziądz) – historia 3. Wydawnictwo Dzieł Katolickich 
Georga Jalkowskiego (Grudziądz) – wydawnictwa – 
bibliografa 4. Katalog wydawniczy – Polska – 19-20 w. 
5. Katolicyzm – historia – Polska – 19-20 w. 6. 
Księgarstwo – historia – 19-20 w. 7. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – drukarstwo – edytorstwo – zakłady 
– 19-20 w. 8. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– księgarstwo i edytorstwo – 19-20 w. 
02:655+659:94(438):929-051A/Z”18/19” 1464 
PORĘBSKA, Krystyna 
Słownik historyczno-geografczny Ziemi 
Chełmińskiej w średniowieczu / oprac. Krystyna Porębska 
przy współpracy Maksymiliana Grzegorza, pod 
red. Mariana Biskupa ; Polska Akademia Nauk. 
Instytut Historii. – Wrocław [et al.] : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – XXIII, 
168 s., [1] s. podłuż. : mapa ; 30 cm 
1. Chełmińska, Ziemia – Polska – historia – 6-12 w. 
– słownik 
94(438)A/Z”5/11”(03) 1465 
Portrety wybitnych postaci ziemi bydgoskiej / 
[praca zbiorowa]. – Bydgoszcz : Biuro Wystaw 
Artystycznych, [1967] (Toruń : ZG). – 60, 
[1] s., [26] s. tabl. : portr. ; 20 cm 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
biografe – ikonografa – 20 w. 
73/76:92-052A/Z(438)”19” 1466 
PORWIT, Marian 
Komentarze do historii polskich działań 
obronnych 1939 roku. [T.] 1, Plany i bitwy 
graniczne / Marian Porwit. – [Wyd. 2 
dopełnione]. – Warszawa : Czytelnik, 1983 
(Szczecin : SZG). – 343, [1] s. ; 21 cm + [8] s. po- 
dłuż. : mapy 
Indeksy. 
ISBN 83-07-00645-7 : zł 750 (t. 1-3) 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – kampania 
wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 1467 
PORWIT, Marian 
Komentarze do historii polskich działań 
obronnych 1939 roku. [T.] 2, Odwrót i ofensywa / 
Marian Porwit. – [Wyd. 2 dopełnione]. – 
Warszawa : Czytelnik, 1983 (Szczecin : SZG). – 588, 
[3] s. ; 21 cm + [8] s. podłuż. : mapy 
Indeksy. 
ISBN 83-07-00645-7 : zł 750 (t. 1-3) 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – kampania 
wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 1468 
PORWIT, Marian 
Komentarze do historii polskich działań 
obronnych 1939 roku. [T.] 3, Bitwy 
przebojowe i obrona bastionów / Marian Porwit. – 
[Wyd. 2 dopełnione]. – Warszawa : Czytelnik, 
1983 (Szczecin : SZG). – 590, [2] s. ; 21 cm + 
[10] s. podłuż. : mapy 
Indeksy. 
ISBN 83-07-00645-7 : zł 750 (t. 1-3) 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – kampania wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 1469 
Poświęcenie sztandaru Żandarmerii 13 VI 1976 / 
[pr. zbiorowa]. – Londyn : [s. n.], 1976 (London : 
Druk. Otton Z. Hulacki]. – [8] s. : il. ; 30 cm 
1. Żandarmeria – Polska – historia – 1918-1939 r. 2. 
Żandarmeria – Polska – historia – od 1945 r. 3. Sztandary 
wojskowe 
355(438):94(438)”19” 1470 
POTĘGA-MAGDZIARZ, Regina Marta 
Biblioteka Miejska im. W[iktora] Kulerskie- 
go w Grudziądzu / [tekst Regina Potęga-Mag- 
dziarz, fot. Piotr Bilski]. – Grudziądz : Wydaw. 
Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego, 2001 
(Grudz.: Druk. G. i A. Neuman). – [16] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 21 x 20 cm 
ISBN 83-905896-2-1 
1. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – zbiory – informator 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – bibliotekarstwo publiczne – 
informator 
02(438)A/Z”19” 1471 
201
		

/p0202.djvu

			POTĘGA-MAGRDZIARZ, Regina Marta 
Grudziądzkie pomniki : katalog wystawy / 
[tekst i oprac. Regina M. Potęga-Magdziarz, 
oprac. graf. Grzegorz Sprusik, zdjęcia ze 
zbiorów Biblioteki Miejskiej, Henryka 
Szczepańskiego i Gerarda Szukaya. – Grudziądz : Wy- 
daw. Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kuler- 
skiego, 2004 (Wąbrzeźno : WZG). – 52 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 15 x 21 cm 
Koniec tekstu na s. 3 okł. 
ISBN 83-905896-3-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikonografa 
– album 2. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – katalog wystawy 3. Fotografa polska – 
20-21 w. 4. Fotografa niemiecka – 20 w. 5. Pomniki 
– ikonografa – album 
73/76:77:94(430+438)”19/20” 1472 
POTĘGA-MAGDZIARZ, Regina Marta 
Najcenniejsze zbiory Biblioteki Miejskiej 
w Grudziądzu, grudzień 1992 – styczeń 1993 
/ [scenariusz wystawy i tekst składanki 
Regina Potęga-Magdziarz]. – Grudziądz : Wydaw. 
Biblioteki Miejskiej, 1992 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – Harmonijka [8] s. : il. ; 20 cm 
1. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – zbiory 2. Bibliotekarstwo – Polska – zbiory 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
bibliotekarstwo 
02(438)A/Z”19” 1473 
POTĘGA-MAGDZIARZ, Regina Marta 
Wacław Szczeblewski i Pomorska Szkoła 
Sztuk Pięknych w Grudziądzu – wystawa ; 
Biblioteka Miejska w Grudziądzu listopad 
1997 / oprac. wstępu i katalogu Regina Po- 
tęga-Magdziarz, zdjęcia Teresa Mazurkiewicz 
i Gerard Szukay. – Grudziądz : Wydaw. 
Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego, 
1997 (Grudz. : ”Kris-Druk”). – Harmonijka 
[6] s. : il. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
ISBN 83-905896-5-6 [Na publikacji 
wyłącznie błędny ISBN]. 
1. Szczeblewski, Wacław (1888-1965) – 
biografa 2. Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych (Grudziądz) 
– historia – 20 w. 3. Biblioteka Miejska im. Wiktora 
Kulerskiego (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo 
i oświata artystyczna – historia – 20 w. 
37:73/76:92-051A/Z”19” 1474 
POTĘGA-MAGDZIARZ, Regina Marta 
Wertvollste Sammlungen der Stadtbibliothek 
Grudziądz, Gütersloh 28.VI – 7.VII.1992 / 
Regina Potęga-Magdziarz. – Grudziądz : Wydaw. 
Biblioteka Miejska, 1992 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – Harmonijka [8] s. : il. ; 20 cm 
1. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – zbiory 2. Bibliotekarstwo – Polska – zbiory 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
bibliotekarstwo 4. Stadtbibliothek Gütersloh (Niemcy) – wystawy 
– historia – 20 w. 
02(438)A/Z”19” 1475 
Powiat grudziądzki / [pod red. Ryszarda 
Kowalskiego i Marcina Karasińskiego, tłum. 
Anna Wróbel, Sławomir Warszak]. – Toruń : 
Wydaw. PWR, 1999 ([s. l. : s. n.]). – 56 s. : il. 
(kolor.), mapa ; 29 cm 
Tekst pol., niem., ang. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – informator 
913A/Z(438) 1476 
Powrót : dokumentacja ustanowienia 
suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 
1918-1920 / wyboru dokonali Jan Bełkot 
i Mieczysław Wojciechowski. – Toruń : 
Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1988 (Toruń : 
Ofcyna Druk. WBP i Książnicy Miejskiej). – 
263, [1] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteczka 
Toruńskiego Towarzystwa Kultury) 
Zł 300 
1. Pomorze (region) – historia 2. Polska – historia 
– 20 w. 3. Pomorze – 1918-1939 r. – źródła 
94(438)”1918/1939”(093) 1477 
Powrót żołnierzy AK z sowieckich łagrów / 
dokumenty oprac. oraz opatrzył przypisami 
i wstępem Andrzej Paczkowski ; dokumenty 
przetłum. Wojciech Materski ; Instytut 
Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. – 
Warszawa : ISP. PAN, 1995. – 142 s. : faks. ; 
24 cm. – (Z Archiwów Sowieckich ; t. 5) 
Bibliogr. s. 134. 
ISBN 83-85479-47-3 
1. Armia Krajowa – źródła 2. Repatriacja – Polska – 
1944-1956 r. – źródła 3. Wojsko – Polska – 1944-1956 r. 
– źródła 4. Polska – ludność – ZSRR – 1944-1956 r. – źródła 
5. ZSRR – polityka – Polska – 1945-1985 r. – źródła 
94(438)”1944/1956”(093) 1478 
202
		

/p0203.djvu

			Poznaj swoje województwo / [aut. 
Władysław Kurkiewicz, Edmund Spirydowicz, 
Bartłomiej Biłgorajski]. – Warszawa : Ludowa 
Spółdz. Wydaw., 1979 (Białystok : BZG). – 
361, [3] s. : rys. ; 20 cm 
Zł 65 
1. Polska – przewodnik 
913A/Z(438) 1479 
Poznajmy zabytki Grudziądza / [aut. Tadeusz 
Rauchfeisz et al.]. – Grudziądz : 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, 1991 (Laskowice 
Pom. : ZMP ”Verbinum”). – Teka [12] k. : 
il. ; 16 cm. – (Poznajmy zabytki Grudziądza, 
Seria I) 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
architektura – historia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– przewodnik 
72(438):913A/Z:94(430)A/Z:94(438)A/Z 1480 
Prasa polska w latach 1661-1864 / [aut. 
Jerzy Łojek et al.]. – Warszawa : Państw. Wy- 
daw. Naukowe, 1976 (Łódź : ŁDD). – 414, 
[1] s., [104] s. tabl. : faks. ; 25 cm. – (Historia 
Prasy Polskiej / pod red. Jerzego Łojka ; 
Polska Akademia Nauk ; Instytut Badań 
Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego) 
Zł 120 
1. Czasopiśmiennictwo – Polska – historia – 17-19 w. 
2. Prasa (wydawnictwa) – historia – Polska – 1661-1864 r. 
05+07(438)”16/18”(091):94(438)A/Z 1481 
Prasa polska w latach 1864-1918 / [aut. 
Zenon Kmiecik et al.]. – Warszawa ; Łódź : 
Państw. Wydaw. Naukowe, 1976 (Łódź : 
ŁZG). – 360 s., [120] s. tabl. : faks. ; 25 cm. 
– (Historia Prasy Polskiej / pod red. Jerzego 
Łojka ; Polska Akademia Nauk ; Instytut 
Badań Literackich. Pracownia Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego) 
Zł 120 
1. Czasopiśmiennictwo – Polska – historia – 19-20 w. 
2. Prasa (wydawnictwa) – historia – Polska – 1864-1918 r. 
05+07(438)”18/19”(091):94(438)A/Z 1482 
Prelude : tworzenie wspólnych przedsięwzięć 
w celu przeciwdziałania długotrwałemu 
bezrobociu oraz jego skutkom psychospołecznym, 
4 listopada 1999 – 4 listopada 2001 / Unia 
Europejska (Ecos Ouverture) i Miasto 
Grudziądz. – Grudziądz : Urząd Miejski, 2001 
([s. l. : s. n.]). – 8, [2] s. : il. (kolor.) ; 30 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – bezrobocie 
– zwalczanie – program – 20-21 w. 
34+351/354(438)”19” 1483 
Prelude : tworzenie wspólnych przedsięwzięć 
w celu przeciwdziałania długotrwałemu 
bezrobociu oraz niedoborowi miejsc pracy / [oprac. 
Marek Dondelewski pełnomocnik Zarządu 
Miasta ds. Programów Unii Europejskiej]. – 
Grudziądz : Urząd Miejski, 1999 ([s. l. : s. n.]). 
– Harmonijka [6] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
Program jest wspierany przez Komisję Europejską 
w ramach programu Ecos-Ouverture. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
bezrobocie – zwalczanie – program – 20 w. 
34+351/354(438)”19” 1484 
Printmakers from the Print Workshop in Fa- 
lun / [red. Jonny Gahnshag, Modir Ahmed]. 
– Falun : Konstgrafska Verkstad, 2004 (Fa- 
lun : Sahhandes Grafska Sweden). – [24] s. : 
fot. (w tym kolor.) ; 15 cm. – (Printmakers 
from the Print Workshop in Falun ; 8) 
Tyt. okł. : Grafk. 
Tekst w jęz.: szw., fń., niem., pol. 
1. Malarstwo szwedzkie – 20-21 w. 2. Falu Konstgra- 
fska Verkstad (Falun ; Szwecja) 3. Muzeum (Grudziądz) 
– wystawy – historia – 21 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 21 w. 
75(485)”19/20”:069(438)”20” *1484 
Probacyjne środki polityki karnej – stan i 
perspektywy : materiał z konferencji 
zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i 
Praworządności 20-21 października 2000 r[oku] / 
[oprac. Bogumiła Cichońska, Paweł 
Szczepaniak et al.] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 
– Warszawa : Dział Wydawnictw Kancelarii 
Senatu R P, 2001. – 466 s. : il. kolor. ; 24 cm 
ISBN 83-86065-18-4 
1. Kuratela – Polska – materiały konferencyjne 2. 
Mediacja (prawo) – Polska – materiały konferencyjne 3. Prawo 
karne – Polska – stan na 2001 r. – materiały konferencyjne 
4. Probacja (prawo) – Polska – materiały konferencyjne 
5. Polska. Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
343(438)(061) **1484 
203
		

/p0204.djvu

			Problemy narodowościowe i wyznaniowe na 
Pomorzu Nadwiślańskim i Kujawach w XX 
wieku : zbiór studiów / pod red. Ryszarda Su- 
dzińskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. – Toruń : Wydaw. UMK, 1997 
(Toruń : UMK). – 244 s. ; 24 cm. – (Stosunki 
Narodowościowe i Wyznaniowe na Pomorzu 
w XIX i XX wieku ; t. 5) 
Indeksy. – Zsfg. 
ISBN83-231-0846-3 
1. Mniejszości narodowe – Polska – 20 w. 2. 
Polityka narodowościowa – Niemcy – 1933-1945 r. 3. 
Polityka wyznaniowa – Polska – 20 w. 4. Kujawy – 20 w. 
5. Niemcy – ludność – Polska – 20 w. 6. Pomorze 
Gdańskie – 20 w. 7. ZSRR – polityka – Polska – 
1945-1985 r. 
94(438)”19” 1485 
Problemy ochrony środowiska naturalnego 
województwa toruńskiego / [aut. Henryk 
Andrzejewski et al.]. – Toruń : Urząd 
Wojewódzki w Toruniu ; Stowarzyszenie Oświatowców 
Polskich, 1991 ([s. l. : s. n.]). – S. 2-71, [5] ; 
21 cm 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
zanieczyszczenia środowiska 2. Ekologia – Polska – 20 w. 
502/504(438)”19” *1485 
Problemy organizacji i zarządzania 
więzieniem : materiały II [Drugiego] Krajowego 
Sympozjum Penitencjarnego / pod red. 
Wiesława Ambrozika i Piotra Stępniaka ; [aut. 
Paweł Szczepaniak et al.] ; Uniwerystet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład 
Resocjalizacji, Centralny Zarząd Służby Więziennej 
w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia 
Służby Więziennej w Kaliszu. – Poznań ; 
Kalisz : COSSW, 199. – 337 s. : il. ; 24 cm 
ISBN 83-88411-00-4 
1. Więziennictwo – organizacja – Polska – materiały 
konferencyjne 2. Więziennictwo – zarządzanie – Polska 
– materiały konferencyjne 3. Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza (Poznań). Zakład Resocjalizacji 4. 
Centralny Zarząd Służby Więziennej (Warszawa) 5. Centralny 
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej (Kalisz) 6. 
Krajowe Sympozjum Penitencjarne (2 ; 1999 ; Kalisz) 
343.81/.84.008(438)](061) **1485 
204 
Problemy więziennictwa u progu XXI 
wieku : I [Pierwszy] Kongres Penitencjarny [...] : 
praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta 
i Sławomira Redo, [aut. Paweł Szczepaniak 
et al.] ; Centralny Zarząd Służby Więziennej, 
Centralny Ośrodek Szkolnictwa Służby 
Więziennej. – Warszawa : CZSW, 1996 ([s. l.] : 
AW CB). – 545 s. : rys., wykr. ; 21 cm 
Bibliogr. przy ref. 
Na s. 1 okł. podtyt.: I Polski Kongres Penitencjarny, 
Kalisz 3-5 czerwca 1996. 
ISBN 83-904204-0-6 
1. Więziennictwo – od 1989 r. – materiały 
konferencyjne 2. Centralny Zarząd Służby Więziennej 
(Warszawa) 3. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby więziennej 
(Kalisz) 4. Polski Kongres Penitencjarny (1 ; Kalisz ; 
1996) 
343.81/.84”1989/...”(061) ***1485 
Program ”Czysta Wisła i Rzeki 
Przymorza” : I Konferencja dla Młodzieży, Spała, 
28-30.03.2002 : materiały konferencyjne. – 
Krosno : Fundacja Centrum Edukacji 
Ekologicznej Wsi, [2000]. – 47 s. : mapa ; 24 cm 
Opis wg okł. 
Bibliogr. 
ISBN 83-8546-90-6 
1. Edukacja ekologiczna – Polska – od 1989 r. – 
materiały konferencyjne 2. Ochrona środowiska – Polska 
– od 1989 r. – materiały konferencyjne 3. Świadomość 
ekologiczna – Polska – od 1989 r. – materiały 
konferencyjne 
502/504:316.64:372.850.4:373.857.4](438)” 
1989/...”(061) 
[W tekście mowa o oczyszczalniach ścieków m.in.: 
w Toruniu, Grudziądzu i innych miastach regionu]. 
1486 
Program Katolicko-Polskiej Partii 
Ludowej w Grudziądzu (z 31 grudnia 1912 r.) / 
do druku podali Stanisław Poręba i Tadeusz 
Rauchfeisz. – Grudziądz : [Wydaw. Koło 
Miłośników Dziejów Grudziądza], 2004 ([s. l. : 
s. n.]). – [2], 15, [3] s. ; 21 cm. – 
(Biblioteczka 110-lecia ”Gazety Grudziądzkiej” (1894- 
2004) ; tomik 2) 
1. Katolicko-Polska Partia Ludowa – Niemcy – 
historia – 20 w. 2. Partie polityczne – Niemcy – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – organizacje 
i partie – historia – 20 w. 
32(430:438)”1900/1914” 1487
		

/p0205.djvu

			Program obchodów 700-lecia nadania praw 
miejskich Grudziądzowi, Grudziądz 1291-1991 / 
[praca zbiorowa]. – [Grudziądz : Urząd 
Miasta, 1991] (Laskowice Pom. : ZMP ”Verbi- 
num”). – [12] s. : il. ; 22 cm 
Opis wg okł. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Obchody 700-lecia Grudziądza 
94(438)”19” 1488 
Program rozwoju kultury dla miasta 
Grudziądza i powiatu grudziądzkiego na lata 1963-1980 
/ [praca zbiorowa]. – Grudziądz : [Urząd 
Miasta], 1963 ([s. l. : s. n.]). – 80 s. ; 29 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
kultura – prognozy rozwoju 
00:71(438)”19” 1489 
Program wyborczy zatwierdzony na Plenum 
MK FJN w dniu 22 kwietnia 1963 r. / 
[praca zbiorowa]. – Grudziądz : Miejski 
Komitet Frontu Jedności Narodu, 1965 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 24 s. : il. ; 21 cm 
1. Front Jedności Narodu. Komitet Miejski 
(Grudziądz) – historia 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia – 20 w. 
32:94(438)”1944/1989” 1490 
Program wyborczy zatwierdzony na Plenum 
MK FJN w dniu 22 listopada 1965 r. / 
[praca zbiorowa]. – Grudziądz : Miejski 
Komitet Frontu Jedności Narodu, 1965 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 24 s. : il. ; 21 cm 
1. Front Jedności Narodu. Komitet Miejski 
(Grudziądz) – historia 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia – 20 w. 
32:94(438)”1944/1989” 1491 
Program wyborczy [1969-1973] / [oprac. 
zbiorowe]. – Grudziądz : Miejski 
Komitet Frontu Jedności Narodu, 1969 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 21, [2] s. : il. ; 21 cm 
1. Front Jedności Narodu. Komitet Miejski 
(Grudziądz) – historia 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia – 20 w. 
32:94(438)”1944/1989” 1492 
PRUSKI, Witold 
Dzieje konkursów hippicznych w Polsce / Witold 
Pruski. – Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 
[1982] (Kraków : DN). – 310, [2] s. : il. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 310-[311]. 
ISBN 83-217-2379-9 
1. Koń – wyścigi – historia – Polska – 20 w. 2. 
Hippika – Polska – historia – 20 w. 
796(438)”19” 1493 
Prusy i Infanty między średniowieczem a no- 
wożytnością : państwo, społeczeństwo, 
kultura : zbiór studiów / pod red. Bogusława Dy- 
basia i Dariusza Makiłły. – Toruń : Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. 
– 216 s., [2] k. tavl. (w tym złoż.) : mapy, 
1 portr. kolor., tab. ; 24 cm 
Tekst częśc. niem. 
ISBN 83-231-1644-X 
1. Biskup, Marian (1922- ) – księga pamiątkowa 
2. Infanty – historia 3. Krzyżackie, państwo – 
historia 4. Prusy – historia 5. Prusy Królewskie – historia 
6. Prusy Książęce – historia 
94(438).02/.06:94(430)]”12/17”(082.1) 1494 
Prusy Królewskie i Warmia. Z. 4, Grudziądz 
/ red. Antoni Czacharowski ; oprac. 
historyczne Wiesław Sieradzan ; oprac. kartogr. 
Zenon Kozieł. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 1997. – Teka (20 s., [22] k.) : il. 
(w tym kolor.), mapy ; 50 cm. – (Atlas 
historyczny miast polskich ; t. 1) 
Tyt. równol.: Historischer Atlas polnischer Städte. 
Tekst równol. pol., niem. 
Bibliogr. 
ISBN 83-231-0824-2 (t 1. z. 4) 
1. Atlas historyczny – Polska 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – mapy 
912(438)A/Z:94(438)A/Z 1495 
Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI 
i XVIII wieku / pod red. Jacka Wiejaczki. – 
Kielce : ”Takt”, 1997 (Kielce : ”Apla”). – 274, 
[2] s. : 2 mapy, 2 wykr. ; 21 cm. – (Prace 
Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Kielcach ; nr 6) 
Indeks. 
ISBN 83-907464-5-X 
1. Prusy Królewskie – historia – materiały 
konferencyjne 2. Prusy Książęce – historia – materiały 
konferencyjne 
94(430):94(438)”15/17”(061) 1496 
205
		

/p0206.djvu

			PRÜFFER, Jan 
Motyle Ziemi Chełmińskiej i terenów 
sąsiednich = Die Schmetterlinge des Landes von 
Chełmno und der benachbarten Gebiete / 
Jan Prüfer, Edmund Sołtys. – Warszawa ; 
Poznań : Państw. Wydaw. Naukowe, 1974 
(Toruń : ZG). – 88 s. ; 24 cm. – (Studia Societatis 
Scientiarum Torunensis Toruń – Polonia, Vol. 
X nr 1, Sectio E ) 
Bibliogr. s. 86-87. 
Zsfg. 
Zł 21 
1. Chełmińska, ziemia – Polska – owady 2. Motyle 
– zoologia 
59(438) 1497 
PRZEDPEŁSKI, Andrzej 
Lotnictwo w myśli wojskowej II [drugiej] 
Rzeczypospolitej / Andrzej Przedpełski. – 
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2001. – 
180 s., [34] s. tabl. : il. ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-7174-843-4 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Wojna lotnicza – strategia i taktyka 
355(438):94(438)”1918/1939” 1498 
PRZEDPEŁSKI, Andrzej 
Lotnictwo Wojska Polskiego : zarys historii 
1918-1996 / Andrzej Przedpełski. – 
Warszawa : ”Bellona”, 1997 ([s. l. : s. n.]). – 377, 
[2] s., [64] s. tabl. (w tym kolor.): fot., mapy, 
nuty, portr., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 363-366. – Indeks. 
ISBN 83-11-08650-8 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska 2. Wojna lotnicza 
– 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 1499 
PRZEDPEŁSKI, Andrzej 
80 [Osiemdziesiąt] lat polskiego lotnictwa 
wojskowego 1918-1939 : zarys historii / 
Andrzej Przedpełski. – [Wyd. 2 popr. i uzup.]. – 
Warszawa : ”Bellona”, 1998 (Rzeszów : RZG). 
– 275, [5] s., [112] s. tabl. (w tym kolor.) : 
fot., mapy, nuty, portr., rys. ; 30 cm + err. 
Bibliogr. s. 267-270. – Indeks. 
ISBN 83-11-08817-9 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska 2. Wojna lotnicza 
– 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945” 1500 
206 
Przegląd kawalerii i broni pancernej : 
bibliografa 1956-2000 r. (Numery 1 – 160) / 
oprac. Wacław Fiedler, Jacek Hlawaty. – 
Londyn : Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii, 
2001 (Hove, Sussex : Dr. Caldra House Ltd.). 
– XL, 447 s. : fot. ; 22 cm + err. 
Indeksy. 
ISBN 1-872286-94-1 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. 2. Przegląd 
kawalerii i broni pancernej (czasop.) – czasopisma 
emigracyjne – bibliografa 
355.231/.232:357.1](438)”1918/1939”:050” 
1956/ 2000” 1501 
PRZEMECKA, Maria 
Rysunki Jana Matejki : katalog wystawy ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Grudziądz wrzesień – październik 1983 r. 
/ wstęp i katalog Maria Przemecka. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1983 (Grudz. : GZG). – [16] s.: il. ; 21 cm 
Tyt. okł.: Jan Matejko rysunki. 
1. Matejko, Jan (1838-1893) – rysunek – katalog 
wystawy 2. Matejko, Jan (1838-1893) – malarstwo 
– katalog wystawy 3. Malarstwo – Polska – historia – 
19 w. 4. Rysunek – Polska – historia – 19 w. 5. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 6. Muzeum Narodowe (Kraków) 
– zbiory 
73/76(438)”19”:929-051A/Z 1502 
PRZEMSZA-ZIELIŃSKI, Jan 
Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej 
/ Jan Przemsza-Zieliński. – Warszawa : ”Bel- 
lona”, cop. 1995 (Warsz. : Wojs.ZG). – 407, 
[5] s. : portr., rys. (w tym kolor.) ; 30 cm 
Bibliogr. s. 401-403. 
ISBN 83-11-08380-0 
1. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa – jednostki 
wojskowe 
94(438).078/.082:357.1 1503 
Przewodnik po Polsce : 752 stron [!], 100 tras, 
300 wariantów i bocznic, 36 planików miast, 
6 szkicowych mapek regionów, 80 schematów, 
mapa samochodowa Polski, 25000 km 
opisywanych szlaków, 6000 miejscowości / [praca 
zbiorowa]. – [Warszawa] : Wydaw. ”Sport 
i Turystyka”, [1963] (Kraków : DW). – XXIV, 
752 s. : pl., mapki, [1] k. podłuż. : pl. ; 20 cm 
+ [1] k. : mapa
		

/p0207.djvu

			Indeks. 
Zł 110 
1. Polska – przewodnik 
913A/Z(0438) 1504 
Przewodnik po Polsce : 779 stron, 100 tras, 
300 wariantów i bocznic, 56 planików miast, 
11 szkicowanych mapek regionów, 80 
schematów, mapa samochodowa Polski, 25000 
km opisanych szlaków, 5000 miejscowości / 
[praca zbiorowa]. – [Wyd. 2]. – [Warszawa] : 
Wydaw. ”Sport i Turystyka”, [1965] ([s. l. : 
s. n.]). – XXIV, 779 s. : mapki, pl., [1] k. po- 
dłuż. : mapa ; 20 cm + [1] k. : mapa 
Indeks. 
Zł 110 
1. Polska – przewodnik 
913A/Z(438) 1505 
Przewodnik po Polsce : 779 stron, 100 tras, 
300 wariantów i bocznic, 56 planików miast, 
11 szkicowanych mapek regionów, 80 
schematów, mapa samochodowa Polski, 25000 
km opisanych szlaków, 5000 miejscowości / 
[praca zbiorowa]. – [2 seria z ogól. nakładu]. 
– [Warszawa] : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 
[1966] (Kraków : DN). – XXIV, 779 s. : 
mapki, pl., [1] k. podłuż. : mapa ; 20 cm + [1] k. : 
mapa 
Indeks. 
Zł 110 
1. Polska – przewodnik 
913A/Z(438) 1506 
Przewodnik po upamiętnionych miejscach 
walk i męczeństwa – lata wojny 1939-1945 / 
mater. zebrali i oprac. Czesław Czubryt-Bor- 
kowski, Jerzy Michasiewicz ; il. Ewa 
Wieczorek ; Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa. – Wyd. 3 rozsz. i uzup. – 
Warszawa : Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1980 
(Warsz. : DRP). – 571, [5] s. : il., mapy ; 
25 cm 
Indeks. 
ISBN 83-217-2317-9 
1. Cmentarze wojenne – Polska – 1939-1945 r. 
2. Pomniki – Polska – 1944-1989 r. 3. Ludobójstwo 
– Niemcy – 1933-1945 r. 4. Wojna 1939-1945 r. – 
martyrologia – pamiątki – Polska 
94(438).082:94(430).8:726(438) 1507 
Przewodnik po upamiętnionych miejscach 
walk i męczeństwa – lata wojny 1939-1945 
/ Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa. – Wyd. 4 rozszerz. i uzup. / mater. pod 
kier. Czesława Czubryt-Borkowskiego, oprac. 
Zygmunt Czarnocki [et al.]. – Warszawa : 
Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1988 (Katowice : 
DD). – 876, [4] s. : mapy, rys. ; 25 cm 
Indeks. 
ISBN 83-217-2709-3 
1. Miejsca pamięci narodowej – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – martyrologia – pamiątki – 
Polska 3. Wojna 1939-1945 r. – pamiątki – Polska 
94(438).082:94(430).8:726(438) 1508 
PRZYBYSZEWSKI, Andrzej 
9 [Dziewiąty] pułk ułanów małopolskich / 
Andrzej Przybyszewski. – Pruszków : „Ajaks” : 
przy współpr. Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych, 2002. – 46, [2] s. : il., mapa ; 
21 cm. – (Zarys Historii Wojennej Pułków 
Polskich w Kampanii Wrześniowej, ISSN 
0860-2360 ; z. 78) 
Bibliogr. 
ISBN 83-88773-05-4 („Ajaks”) 
1. 9 Pułk Ułanów Małopolskich 2. Kawaleria 
– Polska – 1918-1939 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 
357.1(438)”1918/1939”:94(438).082.1 1509 
Przymus germanizacyjny na ziemiach polskich 
wcielonych do Rzeszy Niemieckiej w latach 
1939-1945 : materiały z konferencji / pod red. 
Włodzimierza Jastrzębskiego ; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : 
Wydaw. Uczelniane WSP, 1993 (Bydgoszcz : 
WSP). – 173 s. ; 21 cm 
ISBN 83-7096-013-8 
1. Germanizacja – historia – Polska – 1939-1945 r. 
2. Polityka narodowościowa – Niemcy – 1933-1945 r. 
3. Wojna 1939-1945 r. – Polska 
94(430)”1933/1945”:94(438)”1939/1945” 
(061) 1510 
Przyroda województwa toruńskiego 
(opracowanie zbiorowe) / Urząd Wojewódzki w 
Toruniu. Wydział Ochrony Środowiska. – Toruń : 
Ofcyna Wydawnicza ”Turpress”, 1992 
(Inowrocław : DK). – 123 s. : fot. (kolor.), mapy ; 
24 cm 
207
		

/p0208.djvu

			1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przyroda 
57(438)A/Z 1511 
Przyroda Ziemi Chełmińskiej i obszarów 
przyległych / (opracowanie zbiorowe) ; [aut.: 
Henryk Andrzejewski et al.] ; Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Polski Klub Ekologiczny 
Okręg Pomorsko-Kujawski – Toruń : Polski 
Klub Ekologiczny. Okręg 
Pomorsko-Kujawski, 2000. – 162 s., [19] s. tabl. : il. (kolor.), 
mapa ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-903274-7-3 
1. Chełmińska, Ziemia – przyroda 2. Chełmno 
(woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – przyroda 
57(438)A/Z 1512 
RACHWALSKI, Henryk 
Henryk Rachwalski – malarstwo : katalog 
wystawy ; Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz 
styczeń – luty 1977 / Henryk Rachwalski. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1977. – [16] s.: il. ; 21 cm 
1. Rachwalski, Henryk (1932- ) – malarstwo – 
katalog wystawy 2. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 1513 
RACZKOWSKI, Henryk (1933- ) 
Wyjście na prostą / Henryk Raczkowski 
z ilustr. Rity Leguminy-Tompalskiej. – 
Kraków : ”Scena Ludowa”, 1988 (Sieradz : Ter- 
pol). – 69, [2] s. ; 17 cm. – (Seria Debiuty 
Literackie Sceny Ludowej ; nr 3) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1514 
RADOMSKA, M. 
Policja radzi 997 : jak nie stać się ofarą 
przestępstwa / M. Radomska, K. Hermański, 
W. Bielawski. – Grudziądz : Policja KMP, 
2000 ([s. l. : s. n.]). – 24 s. : il. (kolor. ) ; 19 cm 
1. Policja – informator 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – policja – informator 
32:355(438) 1515 
RADOMYSKI, Stanisław (1919-1995) 
...Podchorążych Szwadron Jazdy : 
wspomnienia absolwentów Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu 1926-1939 / 
Stanisław Radomyski. – Pruszków : Ofcyna 
Wydaw. ”Ajaks”, 2001. – 159, [1] s., [8] s. 
tabl.: il. ; 24 cm 
Bibliogr. Indeks. 
ISBN 83-88773-69-0 
1. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata 
– 1918-1939 r. 3. Kawaleria – szkolnictwo – Polska – 
1918-1939 r. 
355.231/.232:357.1](438)”1918/1939” 1516 
RADOMYSKI, Stanisław (1919-1995) 
Wspomnienia o odrębnościach, zwyczajach 
i obyczajach kawaleryjskich II [Drugiej] 
Rzeczypospolitej / zebrane i oprac. przez 
Stanisława Radomyskiego. – Pruszków : Grudziądz : 
”Ajaks” ; przy współpr. Fundacji na Rzecz 
Tradycji Jazdy Polskiej, 1994 ([s. l. : s. n.]). – 151, 
[1] s., [16] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm 
ISBN 83-85621-36-9 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. 2. Obyczaje 
– wojsko – historia – Polska – 1918-1939 r. 
355.231/.232:357.1](438)”1918/1939” 1517 
RADOMYSKI, Stanisław (1919-1995) 
Zarys historii Szkoły Podchorążych Kawalerii 
w Grudziądzu : 1922-1939 / [zebrał i oprac. 
Stanisław Radomyski]. – Warszawa : Komitet 
Organizacyjny Zjazdu Ofcerów Służby Stałej 
Kawalerii II Rzeczypospolitej, 1989 ([s. l. : 
s. n.]). – 58 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm 
Nazwa aut. na s. 8. – Opis wg okł. 
1. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) 2. 
Kawaleria – szkolnictwo – Polska - historia – 1918-1939 r. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo 
i oświata – 1918-1939 r. 
355.23:357.1](438)”19”(091) 1518 
RADOMYSKI, Stanisław (1919-1995) 
Zarys historii Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Kawalerii w Grudziądzu : 1926-1939 / 
Stanisław Radomyski. – Pruszków : ”Ajaks” ; przy 
współpr. Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy 
Polskiej w Grudziądzu, 1992. - 160 s. : faks., 
portr. ; 21 cm + err. 
208
		

/p0209.djvu

			ISBN 83-85621-06-1 
1. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) 2. 
Kawaleria – szkolnictwo – Polska – 1918-1939 r. 3. Wojsko 
– Polska – 1918-1939 r. – spis 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata – 1918-1939 r. 
355.23:357.1](438)”19”(091) 1519 
RADOMYSKI, Stanisław (1919-1995) 
Żurawiejki / Stanisław Radomyski. – 
Pruszków : „Ajaks” : przy współpr. Fundacji na 
Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu, 
1995 ([s. l. : s. n.]). – 80 s. ; 21 cm 
ISBN 83-85621-89-X („Ajaks”) 
1. Kawaleria – historia – obyczaje – 1918-1939 r. 
– wydawnictwa popularne 2. Obyczaje – wojsko – 
historia – Polska – 1918-1939 r. – wydawnictwa 
popularne 3. Pieśń i piosenka wojskowa polska – 1918-1939 r. 
4. Pieśń i piosenka wojskowa polska – historia – 
1918-1939 r. – wydawnictwa popularne 5. Satyra 
polska 20 w. 6. Satyra polska – historia – 20 w. – 
wydawnictwa popularne 
357.1:394:784](438)”1918/1939” 
+821.162.1-1/-9 1520 
RADOMYSKI, Stanisław (1919-1995) 
Żurawiejki / [zebrał i przygotował Stanisław 
Radomyski]. – Warszawa : Komitet 
Organizacyjny Zjazdu Służby Stałej Kawalerii II 
Rzeczypospolitej, 1989 ([s. l. : s. n.]). – 36 s. : 
rys. ; 20 cm 
Opis wg okł. 
1. Kawaleria – historia – obyczaje – 1918-1939 r. 
– wydawnictwa popularne 2. Obyczaje – wojsko – 
historia – Polska – 1918-1939 r. – wydawnictwa 
popularne 3. Pieśń i piosenka wojskowa polska – 1918-1939 r. 
4. Pieśń i piosenka wojskowa polska – historia – 
1918-1939 r. – wydawnictwa popularne 5. Satyra 
polska – 20 w. 6. Satyra polska – historia – 20 w. – 
wydawnictwa popularne 
357.1:394:784](438)”1918/1939” 
+821.162.1-1/-9 1521 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Dwie linie / Stanisław Raginiak ; proj. okł. 
Grzegorz Sprusik. – [Toruń] : Wydaw. Adam 
Marszałek, [cop. 2003] (Łysomice : Druk. 
nr 2). – 93 s. ; 20 cm 
ISBN 83-7322-641-9 
1. Powieść polska – 21 w. 
821.162.1-3 1522 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Dziedzictwo / Stanisław Raginiak. – Olsztyn : 
Wydaw. ”Pojezierze”, 1989. – 63, [1] s. ; 20 cm 
ISBN 83-70023-66-5 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1523 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Gdy brakuje słów i... / Stanisław Raginiak. – 
[Grudziądz : Wydaw. „MIZAR”, 1998] (Grudz. : 
Druk. G. i A. Neuman). – 37,[2] s. ; 19 cm 
ISBN 83-903686-2-5 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1524 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Jawa i sen / Stanisław Raginiak. – Toruń : Wy- 
daw. Adam Marszałek, 2002. – 144 s. ; 20 cm 
ISBN 83-7322-271-5 
1. Opowiadanie polskie – 21 w. 
821.162.1-3 1525 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Łzy nad Crow River / Stanisław Raginiak ; [rys. Te - 
resa Skrocka]. – Grudziądz : ”Mizar” : [Stanisław 
Raginiak”], cop. 1996. – 53, [1] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-903686-5-X (St. Raginiak) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1526 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Nie bójcie się mojej pamięci / Stanisław Ra- 
giniak. – [Grudziądz : Wydaw. Janusza Kala- 
marskiego, cop. 1993]. – 31 s. ; 17 cm 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1527 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Nihumim / Stanisław Raginiak. – [Toruń] : 
Wydaw. Adam Marszałek, [2000] (Łysomice : 
Druk. „MADO”). – 39, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-7174-612-1 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1528 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Ostatnie piętro samotności : (raport z izby 
wytrzeźwień) / Stanisław Raginiak. – Toruń : 
Wydaw. Adam Marszałek, 1999 (Łysomice : 
Druk. ”MADO”). – 189 s. ; 20 cm 
209
		

/p0210.djvu

			ISBN 83-7174-359-9 
1. Raginiak, Stanisław (1952- ) – pamiętnik 2. Izby 
wytrzeźwień – Polska – od 1989 r. – pamiętniki 3. 
Pamiętniki polskie – od 1989 r. 
364.65-056.83:351.761:929-051A/Z](438) 
”1989/...” 1529 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Ostatnie piętro samotności : (raport z izby 
wytrzeźwień) / Stanisław Raginiak. – Toruń : 
Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000 
(Łysomice : Druk. ”MADO”). – S. 3-189 ; 20 cm 
ISBN 83-7174-446-3 
1. Raginiak, Stanisław (1952- ) – pamiętnik 2. Izby 
wytrzeźwień – Polska – od 1989 r. – pamiętniki 3. 
Pamiętniki polskie – od 1989 r. 
364.65-056.83:351.761:929-051A/Z](438) 
”1989/...” 1530 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Przystań cierpienia / Stanisław Raginiak. [ T. 1]. – 
[Grudziądz] : Wydaw. Mizar, [cop. 1996] (Grudz.: 
G. i A. Neuman). – 204 s. ; 23 cm + err. 
ISBN 83-9013686-1-7 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1531 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Przystań cierpienia / Stanisław Raginiak. To m 2. 
– [Grudziądz] : Wydaw. RAS, [1999] (Grudz : 
G. i A. Neuman). – 288,[1] s. ; 22 cm + err. 
ISBN 83-903686-7-6 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1532 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Przystań cierpienia / Stanisław Raginiak. 
Tom 3. – [Grudziądz] : Wydaw. RAS, [2001] 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – 308 s. ; 22 cm 
ISBN 83-903686-3-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1533 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Rozwód / Stanisław Raginiak. – [Grudziądz] : 
Wydaw. RAS, 2003 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 60 s. ; 17 cm 
ISBN 83-903686-9-2 
1. Opowiadanie polskie – 21 w. 
821.162.1-3 1534 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Skrawek Ameryki : dziennik maj-lipiec 1994 
/ Stanisław Raginiak ; [oprac. graf. 
Teresa Skrocka]. – [Grudziądz : Wydaw. Mizar, 
1995]. – 135 s. : 2. il. ; 21 cm 
ISBN 83-903686-0-9 
1. Raginiak, Stanisław (1952- ) – pamiętnik 2. 
Literatura polska – historia – 20 w. – pamiętniki 3. 
Pamiętniki polskie – od 1989 r. 4. Zatrudnienie 
cudzoziemców – Stany Zjednoczone – od 1989 r. – 
pamiętniki 5. Zatrudnienie za granicą – Polska – od 1989 r. 
– pamiętniki 6. Minnesota (Stany Zjednoczone) – od 
1989 r. – pamiętniki 
821.162.1(091):929-051A/Z 1535 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Skroplone smutki / Stanisław Raginiak ; 
[tłum. Elżbieta Beata Raginiak, konsultacja 
tłum. Pietro Veneri]. – [Grudziądz] : Wydaw. 
RAS, [cop. 2004] (Grudz. : G. i A. Neuman). 
– 43 s. ; 17 cm 
Tekst częśc. równol. pol., włoski. 
ISBN 83-903686-5-X 
1. Poezja polska – 21 w. 
821.162.1-1=162.1=13.1 1536 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Uratuj mnie! ... : wiersze / Stanisław Raginiak 
[nazwa] ”RaS” [pseud.]. – [Grudziądz : Wy- 
daw. Mizar, 1990] (Grudz.: GZGWK). – 63, 
[1] s. ; 19 cm 
ISBN 83-903686-4-1 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1537 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Wiersze świąteczne i inne / Stanisław Ra- 
giniak ; okładka i miniatury obrazów 
Teresa Skrocka]. – [Grudziądz] : Wydaw. RAS, 
[2002] (Grudz. : G. i A. Neuman). – 35 s. : il. 
(w tym kolor.) ; 17 cm 
ISBN 83-903686-4-1 
1. Poezja polska – 21 w. 
821.162.1-1 1538 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Zamknij drzwi, bo uciekną sny... / Stanisław 
Raginiak. – [S. l. : s. n., 2003] (Druk w 
Indiach). – [6] s. ; 18 cm 
Druk biblioflski. 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1539 
210
		

/p0211.djvu

			RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Żal / Stanisław Raginiak. – Grudziądz : Wy- 
daw. Ras, 2001 (Grudz. : Druk. G. i A. 
Neuman). – 32, [1] s. ; 21 cm 
ISBN 83-903686-8-4 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1540 
RAGINIAK, Stanisław (1952- ) 
Żal / Stanisław Raginiak. – [Wyd. 2, poszerz.]. 
– Grudziądz : Wydaw. Ras, 2001 (Grudz. : 
Druk. G. i A. Neuman). – 55 s. ; 18 cm 
ISBN 83-903686-8-4 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1541 
Raport o stanie miasta i powiatu 
grudziądzkiego oraz perspektywy ich rozwoju do 1985 
r[oku] / oprac. zespół pracowników Urzędu 
Miasta i Powiatu pod kier. Miejskiej i 
Powiatowej Komisji Planowania. – Grudziądz : 
Urząd Miasta, 1974 (Grudz. : GrZGraf.). – 
[8], 214 s. ; 29 cm 
Opis wg okł. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
gospodarka – prognozy 
332.14(438)”1956/1989” 1542 
Raport o Stanie Środowiska Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego / [aut. opracowania 
Elżbieta Achrem et al. ; red. Wioleta Ślachciak, 
Jadwiga Trzęsowska] ; Inspekcja Ochrony 
Środowiska. Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Wydział Ochrony Środowiska 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz ; [Warszawa : 
IOŚ], 1999. – 228 s. : il. kolor., mapy ; 28 cm 
+ err. – (Biblioteka Monitoringu Środowiska) 
Bibliogr. 
ISBN 83-7217-071-1 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – środowisko 
2. Inspekcja Ochrony Środowiska 3. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego 
502/504(438)”19” 1543 
Raport o Stanie Środowiska Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 1999 roku / [aut. 
opracowania Elżbieta Achrem et al. ; pod 
kierunkiem Zdzisława Krajewskiewgo] ; 
Inspekcja Ochrony Środowiska. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Biblioteka 
Monitoringu Środowiska ; [Warszawa : WIOŚ], 2000 
(Płock : Druk. Rytter). – 218 s. : il. kolor., 
mapy ; 29 cm. – (Biblioteka Monitoringu 
Środowiska) 
Bibliogr. 
ISBN 83-7217-099-1 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – środowisko 
2. Inspekcja Ochrony Środowiska 3. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego 
502/504(438)”19” 1544 
Raport o Stanie Środowiska Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w 2001 roku / [aut. 
opracowania Elżbieta Achrem et al. ; pod 
kierunkiem Elwiry Jutrowskiej] ; Inspekcja 
Ochrony Środowiska. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. – 
Bydgoszcz : Biblioteka Monitoringu 
Środowiska ; [Warszawa : WIOŚ], 2002 (Toruń : 
”Grafka”). – 199 s. : il. kolor., mapy ; 28 cm. 
– (Biblioteka Monitoringu Środowiska) 
Bibliogr. 
ISBN 83-7217-163-7 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – środowisko 
2. Inspekcja Ochrony Środowiska 3. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska Kujawsko-Pomorskiego 
502/504(438)”19” 1545 
Raport z programu ”Czysta Wisła i Rzeki 
Przymorza”. Cz. 1, [1994/95] / [aut. programu 
Adam Kowalak et al. ; red. Jan Tulik]. – Krosno : 
Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 
1995. – 183, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm 
ISBN 83-85426-54-X 
1. Edukacja ekologiczna – metody – Polska – od 
1989 r. 2. Ochrona środowiska – Polska – od 1989 r. 
3. Świadomość ekologiczna – Polska – od 1989 r. 
502/504(438)”19” 1546 
Raport z programu ”Czysta Wisła i Rzeki 
Przymorza”. Cz. 2, [1995/96] / [aut. programu 
Adam Kowalak et al. ; red. Jan Tulik]. – Krosno : 
Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 
1996. – 190, [2] s. : rys., tab. ; 21 cm 
211
		

/p0212.djvu

			ISBN 83-85426-57-4 
1. Edukacja ekologiczna – metody – Polska – od 
1989 r. 2. Ochrona środowiska – Polska – od 1989 r. 
3. Świadomość ekologiczna – Polska – od 1989 r. 
502/504(438)”19” 1547 
Raport z programu ”Czysta Wisła i Rzeki 
Przymorza”. Cz. 3, [1996/97] / [aut. 
programu Adam Kowalak et al.]. – Krosno : 
Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, 
1998. – 169, [3] s. : rys., tab. ; 21 cm 
ISBN 83-85426-66-3 
1. Edukacja ekologiczna – metody – Polska – od 
1989 r. 2. Ochrona środowiska – Polska – od 1989 r. 
3. Świadomość ekologiczna – Polska – od 1989 r. 
502/504(438)”19” 1548 
RASMUS, Hugo (1925-2003) 
Pommerellen Westpreußen 1919-1939 : Mit 
62 Fotos und 33 Faksimiles / Hugo Rasmus. – 
[München ; Berlin] : Herbig Verlagsbuchhan- 
dlung, [1989] (Dießen : Druck Jos. C. Huber). 
– 415 s. : mapki, faks., [24] s. : il. ; 25 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 3-7844-1596-6 
1. Niemcy – historia – 20 w. 2. Polska – historia – 
20 w. 
94(430):94(438):19” 1549 
RAUCHFLEISZ, Tadeusz (1934- ) 
Grudziądz : miniprzewodnik / tekst : Tadeusz 
Rauchfeisz, Henryk Stopikowski ; fot. Piotr 
Bilski. – Grudziądz : Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury, 2004 (Toruń : PW Formator). 
– [32] s. : fot. (kolor.), pl. ; 17 cm 
ISBN 83-910048-5-6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
913(438)A/Z 1550 
REIFF, Klaus (1941- ) 
Polen : Als deutscher Diplomat an der Wei- 
chsel / Klaus Reif. – [Bonn] : Verlag J. H. 
W. Dietz Nachf., [1990] (Darmstadt : Satz- 
Druck GmbH). – 36 s. : mapki, il. ; 21 cm 
Indeks. 
Bibliogr. 
ISBN 83-8012-0151-1 
1. Reif, Klaus (1941- ) – pamiętnik 2. Niemcy – 
dyplomacja – Polska – 20 w. 3. Pamiętniki niemieckie – 20 w. 
32(430)”19”:92-051A/Z(430)”19”:94(438)” 
19” 1551 
REISINGER-WEBER, Jutta 
Städte – Landschaft – Menschen : Ausstellung 
Westpreußisches Landesmuseum 25. April 
1998 – 20. September 1998 = Miasta – 
krajobraz – ludzie : artyści z Ziemi Chełmińskiej 
wystawa Muzeum w Grudziądzu 25 
kwietnia 1999 – 13 czerwca 1999 / Hrsg. und Red. 
Hans-Jürgen Schuch ; aut. Jutta Reisinger- 
Weber, Jadwiga Drozdowska, Vorwort Hans- 
Jürgen Schuch und Ryszard Boguwolski. – 
Münster : Westpreußisches Landesmuseum, 
1998 (Osnabrück : Druck- und Verlagshaus 
Fromm). – 56 s. : il. ; 24 cm. – (Schriftenreihe 
des Westpreußischen Landesmuseums) 
ISBN 3-927111-31-7 
1. Malarstwo polskie – 19-20 w. – biografe 2. 
Malarstwo niemieckie – 19-20 w. – biografe 3. Münster 
(Niemcy) – Westpreußisches Landesmuseum – wystawy 
– historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(430):73/76(438):92-051A/Z” 
18/19” 1552 
Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych 
przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach 
polskich w latach 1939-1945 : województwo 
toruńskie / [oprac. Główna Komisja Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce przy współpr. 
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Bydgoszczy]. – Warszawa : 
Ministerstwo Sprawiedliwości : Główna 
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 
1983 (Łódź : ZGWN). – 69 s. ; 24 cm. – 
(Informacja wewnętrzna ; nr 66/44) 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 20 w. 
3. Martyrologia – Polska – historia – 1939-1945 r. 4. 
Przestępstwa wojenne – Niemcy – historia – 1939-1945 r. 
94(430:438).08”1939/1945” 1553 
REJMANOWSKI, Maciej 
Zarys historii architektury w Polsce : 
materiały pomocnicze nr 2 / Maciej Rejmanowski. – 
[Toruń] : Szkolny Wojewódzki Ośrodek 
Krajoznawczo-Turystyczny, [1958] ([s. l. : s. n.]). 
– 27, 31,[ 4] s. : fot., il. ; 29 cm 
1. Architektura – Polska - historia 
72(438):94(438)”11/19” 1554 
212
		

/p0213.djvu

			RESZKOWSKI, Stanisław (1925-1986) 
Wyzwolenie Grudziądza w 1945 roku i 
pierwsze lata powojenne / Stanisław Reszkowski ; 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. – 
Grudziądz : KM PZPR, 1982 (Wąbrzeźno : 
WZG). – 23, [1] s. : fot., portr. ; 24 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
od 1944 r. 2. Bitwa 1945 r. pod Grudziądzem 
94(438)”1944/...” 1555 
RESZKOWSKI, Stanisław (1925-1986) 
Z walk o wyzwolenie Grudziądza w 1945 / 
Stanisław Reszkowski. – Grudziądz : 
Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Grudziądzu ; 
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 
1985 (Grudz. : GZGWK). – 28, [1] s. : il. ; 
21 cm 
1. Bitwa 1945 r. pod Grudziądzem 2. Wojna 
1939-1945 r. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– historia – 20 w. 
94(438)”1944/...” 1556 
Rezerwaty przyrody województwa 
toruńskiego / oprac. zbiorowe ; [aut.: Henryk 
Andrzejewski et al.]. – Toruń : Urząd Wojewódzki. 
Wydział Ochrony Środowiska ; 
Wojewódzki Konserwator Przyrody, 1996 (Toruń : Via 
s. c.). – 235, [3] s. : il. (kolor.) ; 23 cm 
Streszcz. ang., niem., ros. 
ISBN 83-86642-29-7 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – ochrona 
przyrody 2. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
rezerwaty przyrody 
502.4(438)”19” 1557 
RISTER, Herbert 
Bibliographie der ehemaligen preussischen Ost- 
provinzen, Übergreifende Temen : 1971-1985. 
Bd. 1 / Bearb. von Herbert Rister. – Marburg 
/ Lahn : Johann-Gottfried-Herder-Institut, 
1988. – XV, [1], 553 s. ; 25 cm. – (Bibliogra- 
phien zur Geschichte und Landeskunde Ost- 
mitteleuropas, ISSN 0177-3631 ; Nr 8) 
ISBN 3-87969-207-6 
1. Niemcy – a Polska – bibliografa 2. Polska – 
a Niemcy – bibliografa 3. Polska – bibliografa 
015(430:438)”19” 1558 
RISTER, Herbert 
Bibliographie der ehemaligen preussischen Ost- 
provinzen, Übergreifende Temen : 1971-1985. 
Bd. 2, (Register) / Bearb. von Herbert Rister. 
– Marburg /Lahn : Johann-Gottfried-Herder- 
Institut, 1988. – [6], 155 s. ; 25 cm. – (Biblio- 
graphien zur Geschichte und Landeskunde Ost- 
mitteleuropas, ISSN 0177-3631 ; Nr 9) 
ISBN 3-87969-208-4 
1. Rister, Herbert. Bibliographie der ehemaligen preussi- 
schen Ostprovinzen. Übergreifende Temen : 1971-1985 
– indeks 2. Niemcy – a Polska – bibliografa 3. Polska 
– a Niemcy – bibliografa 4. Polska – bibliografa 
015(430:438)”19” 1559 
Ritterorden und Region – politische, soziale 
und wirtschaftliche Verbindungen im Mit- 
telalter / hrsg. von Zenon Hubert Nowak. 
– Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 
1995 (Tor. : UMK). – 171, [3] s. : 1 mapa ; 
24 cm. – (Ordines Militares / Universitas 
Nicolai Copernici. Colloquia Torunensia Histo- 
rica, ISSN 086702008 ; 8) 
ISBN 83-231-0375-5 
1. Krzyżacy – materiały konferencyjne 2. Zakony 
rycerskie – historia – materiały konferencyjne 
94(430)”12/15”:94(438)”12/15”(061) 1560 
ROCHNOWSKI, Henryk 
Województwo toruńskie / [tekst Henryk Roch- 
nowski]. – Bydgoszcz : Centralny Ośrodek 
Informacji Turystycznej, 1990. – 24 s. : fot. 
kolor., 1 mapa ; 19 cm 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 1561 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Mariana 
Biskupa i Stanisława Myśliborskiego-Wołow- 
skiego] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Grudziądzu. – [ T. 1]. – Grudziądz : 
Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1960 (Grudz. : 
GrZGraf). 315 s. : il. ; 24 cm 
Zł 40 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1562 
213
		

/p0214.djvu

			Rocznik Grudziądzki / pod red. Mariana 
Biskupa ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Grudziądzu. – Tom 2. – Grudziądz : 
PTH. Oddz. ; [Warszawa : Państw. Wydaw. 
Rolnicze i Leśne], 1961 (Grudz. : GrZGraf.). 
– 246 s. : il. ; 24 cm + err. 
Zł 40 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
94(438) 1563 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Andrzeja 
Tomczaka i Adama Wolnikowskiego ; Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Oddział w 
Grudziądzu. – Tom 3. – Grudziądz : PTH. Oddz. ; 
[Warszawa : Państw. Wydaw. Rolnicze i 
Leśne], 1963 (Grudz. : GrZGraf.). – 180 s. : il., 
[1] s. podłuż., [1] s. : mapa ; 24 cm + err. 
Zł 40 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
94(438) 1564 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Mariana 
Biskupa i Adama Wolnikowskiego ; Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Oddział w 
Grudziądzu. – Tom 4. – Grudziądz : PTH. Oddz.; 
[Warszawa : Państw. Wydaw. Rolnicze i 
Leśne], 1965 (Grudz. : GrZGraf.). – 291 s. : il., 
mapki, pl. ; 24 cm + err. 
Zł 40 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
94(438) 1565 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Mariana 
Biskupa i Adama Wolnikowskiego ; Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Oddział w 
Grudziądzu. – Tom 5-6. – Grudziądz : PTH. Oddz.; 
[Poznań : PWN], 1970 (Grudz. : GrZGraf.). 
– 621, [3] s. : il., pl., [8] s. : mapy (w tym 
kolor.) ; 24 cm + err. 
Zł 80 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
94(438) 1566 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Kazimierza 
Wajdy i Adama Wolnikowskiego ; Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Oddział w 
Grudziądzu. – Tom 7. – Grudziądz : PTH. Oddz.; 
[Warszawa : Wydaw. Akcydensowe], 1977 
(Grudz. : GrZGraf.). – 171 s. : il ; 24 cm 
214 
Zł 50 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1567 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Alfreda 
Haftki ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział 
w Grudziądzu. – Tom 8. – Grudziądz : PTH. 
Oddz., 1983 (Grudz. : GrZGraf.). – 216 s. : 
il. ; 24 cm 
Zł 380 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1568 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Jerzego Da- 
nielewicza ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddz. – Tom 9. – Grudziądz : PTH. Oddz., 
1985 (Grudz. : GrZGraf.). – 315 s. : il., 
mapki, pl. ; 24 cm + err. 
Zł 480 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1569 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Jerzego Da- 
nielewicza ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddz. – Tom 10. – Grudziądz : PTH. Oddz., 
1992 (Grudz. : GrZGraf.). – 267 s. : il., 
mapki, ; 24 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1570 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Jana 
Pakulskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Grudziądzu. – Tom 11. – Grudziądz : 
PTH. Oddz., 1994 (Grudz. : GrZGraf.). – 
284, [2] s. : il, pl., mapki ; 24 cm. – (Rocznik 
Grudziądzki, ISSN 0080-3464) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1571 
Rocznik Gudziądzki / pod red. Jana 
Pakulskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Grudziądzu. – Tom 12. – Grudziądz : 
PTH. Oddz., 1996 (Wąbrzeźno : WZG). – 
282, [2] s. : il, [4] s. złoż. : mapy ; 24 cm. – 
(Rocznik Grudziądzki, ISSN 0080-4364)
		

/p0215.djvu

			1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1572 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Jana 
Pakulskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Grudziądzu. – Tom 13. – 
Grudziądz : PTH. Oddz., 1998 (Wąbrzeźno : 
WZG). – 332, [2] s. : il, pl., mapki ; 24 cm. – 
(Rocznik Grudziądzki, ISSN 0080-4364) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1573 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Jana 
Pakulskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Grudziądzu. – Tom 14. – Grudziądz : 
PTH. Oddz., 2001 (Wąbrzeźno : WZG). – 
316, [3] s. : il, pl. ; 24 cm. – (Rocznik 
Grudziądzki, ISSN 0080-4364) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1574 
Rocznik Grudziądzki / pod red. Jana 
Pakulskiego ; Polskie Towarzystwo Historyczne. 
Oddział w Grudziądzu ; Muzeum w 
Grudziądzu. – Tom 15. – Grudziądz : PTH. Oddz. ; 
Muzeum w Grudziądzu, 2003 (Wąbrzeźno : 
WZG dr. 2004). – 346, [1] s. : il., pl. ; 24 cm. 
– (Rocznik Grudziądzki, ISSN 0080-4364) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia 
94(438) 1575 
Rocznik Koła Miłośników Dziejów 
Grudziądza / [kom. red. Edwin Brzostowski et al., red. 
Stanisław Poręba]. – Grudziądz : Koło 
Miłośników Dziejów Grudziądza, 1991→ 
R. 1 : 1991 ([s. l. : s. n.]). – 39, [1] s. : il. 
1. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza 
(Grudziądz) – historia 
94(438) 1576 
Rocznik statystyczny miasta Grudziądza 1971 
/ [zespół red. Teresa Wróblewska przewodn.] 
– Grudziądz : Powiatowy Inspektorat 
Statystyczny, 1971→ (Warsz. : DS). – 21 cm 
Rok I – 1971. – 170 s. : wykr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
statystyka 
31(438) 1577 
Rocznik statystyczny województwa 
bydgoskiego, Rok 13 – 1974 / [pod red. Jana 
Cieszyńskiego] ; Wojewódzki Urząd 
Statystyczny w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wojewódzki 
Urząd Statystyczny, 1974 (Bydgoszcz : Oddz. 
Poligraf. Zakładu Wydawnictw 
Statystycznych i Drukarni). – 508 s., [8] s. tabl. : il., pl., 
mapki (kolor.) ; 21 cm. – (Rocznik 
statystyczny województwa bydgoskiego) 
Zł 34 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
statystyka 
31(438) 1578 
Rocznik statystyczny województwa 
toruńskiego, Rok 5 – 1986 / [pod red. Henryka 
Pokora] ; Wojewódzki Urząd Statystyczny 
w Toruniu. – Toruń : Wojewódzki Urząd 
Statystyczny, 1986 (Bydgoszcz : Oddz. 
Poligraf. Woj. Urzędu Statystycznego). – 377 s. ; 
21 cm. – (Rocznik statystyczny województwa 
toruńskiego, ISSN 0239-2526) 
Zł 210 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
statystyka 
31(438) 1579 
Rodowody Pułków Jazdy Polskiej 1914-1947 / 
praca zbiorowa pod red. Kornela Krzeczunowi- 
cza. – Londyn : Wydaw. Zrzeszenie Kół 
Pułkowych Kawalerii, [cop. 1983] (London : Figaro 
Press). – [2], 333, [3] s. : il., mapy ; 21 cm 
1. Jazda polska – historia 2. Kawaleria – Polska – 
historia – 20 w. 
355(438):94(438)”19” 1580 
Rodowody Pułków Jazdy Polskiej 1914-1947. 
T. 2, Uupełnienie, erraty, indeksy / oprac. i 
rysunkami opatrzył Janusz Wielhorski. – 
Londyn : Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawalerii, 
[cop. 1988] (Sussex : Caldra House Ltd.). – 
95, [1] s. : rys., mapy ; 21 cm 
Indeksy. 
1. Jazda polska – historia 2. Kawaleria – Polska – 
historia – 20 w. 
355(438):94(438)”19” 1581 
215
		

/p0216.djvu

			Rody i działacze rzemiosła Pomorza i Kujaw 
/ [red. Jerzy Lisecki ; aut.: Rajmund Kuczma 
et al.]. – Bydgoszcz : Pomorze, 1989 
(Bydgoszcz : ZG im. KEN). – 200 s. : il. ; 24 cm. 
– (Rzemiosło) 
Indeksy. 
ISBN 83-7003-470-5 : zł 4000 
1. Pomorze – Polska – biografe 2. Kujawy – Polska 
– biografe 3. Rzemiosło – Polska – biografe 
66/68(438):929-052A/Z 1582 
Rok 1956 w Bydgoskiem : materiały z 
konferencji naukowej na temat ”Bydgoski 
październik 1956 r.” / pod red. Włodzimierza 
Jastrzębskiego ; Instytut Historii Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Bydgoszczy Okręgowa 
Komisja Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej 
w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo 
Marketingowe ”Logo”, 1996 (Bydgoszcz : 
„Logo”). – 96 s. ; 24 cm 
ISBN 83-903179-9-0 
1. Wydarzenia 1956 r. w Polsce – materiały 
konferencyjne 2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– historia – 1944-1956 r. – materiały konferencyjne 
94(438)”1956”(061) 1583 
ROKOSSOVSKIJ, Konstantin Konstanti- 
nović (1896-1968) 
Le devoir du soldat / K. Rokossowski ; [trad. 
par Henri Palacio avec la collab. d’Yvon- 
ne Plaud]. – Moscou : Editions du Progres, 
1988. – 367, [1] s., [1] k. : portr., [16] s. : 
fot. ; 21 cm. – (Memoires du Guerre) 
Tyt. oryg.: ”Soldatskij dolg”. 
ISBN 5-01000-575-1 
1. Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič (1896- 
1968) – pamiętnik 2. Pamiętniki rosyjskie – 1939-1945 r. 
3. Wojna 1939-1945 r. – Polska – pamiętniki 4. Wojna 
1939-1945 r. – ZSRR – pamiętniki 5. Wojsko – ZSRR 
– 1939-1945 r. – pamiętniki 
947+957’”19”:940.54:929(47+57)”19” 
A/Z 1584 
ROKOSSOVSKIJ, Konstantin Konstanti- 
nović (1896-1968) 
Soldatskij dolg / K. K. Rokossovskij. – Mo- 
skva : Voennoe izdvo Min. Oborony SSSR, 
1968. – 378, [6] s., [1] k. : portr., [16] s. : 
fot. ; 21 cm. – (Voennye Memuary) 
1. Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič (1896- 
1968) – pamiętnik 2. Pamiętniki rosyjskie – 1939-1945 r. 
3. Wojna 1939-1945 r. – Polska – pamiętniki 4. 
Wojna 1939-1945 r. – ZSRR – pamiętniki 5. Wojsko – 
ZSRR – 1939-1945 r. – pamiętniki 
947+957’”19”:940.54:929(47+57)”19” 
A/Z 1585 
ROKOSSOVSKIJ, Konstantin Konstanti- 
nović (1896-1968) 
Żołnierski obowiązek / Konstanty 
Rokossowski ; [przeł. [z ros.] Franciszek Czuchrowski]. 
– Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1973 (Warsz. : WojsZG). – 528 s., 
[1] k. tabl. : il. ; 20 cm 
Tyt. oryg.: ”Soldatskij dolg”. 
1. Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič (1896- 
1968) – pamiętnik 2. Pamiętniki rosyjskie – 1939-1945 r. 
3. Wojna 1939-1945 r. – Polska – pamiętniki 4. Wojna 
1939-1945 r. – ZSRR – pamiętniki 5. Wojsko – ZSRR 
– 1939-1945 r. – pamiętniki 
947+957’”19”:940.54:929(47+57)”19” 
A/Z 1586 
ROKOSSOVSKIJ, Konstantin Konstanti- 
nović (1896-1968) 
Żołnierski obowiązek / Konstanty 
Rokossowski ; [przeł. [z ros.] Piotr Marciszyn, 
Franciszek Czuchrowski]. – [Wyd. 2]. – Warszawa : 
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 
1976 (Warsz. : WojsZG). – 426, [2] s., [5] k. 
tabl. : il. ; 24 cm 
Zł 50 
Tyt. oryg.: ”Soldatskij dolg”. 
1. Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič (1896-1968) 
– pamiętnik 2. Pamiętniki rosyjskie – 1939-1945 r. 
3. Wojna 1939-1945 r. – Polska – pamiętniki 4. 
Wojna 1939-1945 r. – ZSRR – pamiętniki 5. Wojsko – 
ZSRR – 1939-1945 r. – pamiętniki 
947+957’”19”:940.54:929(47+57)”19” 
A/Z 1587 
ROKOSSOVSKIJ, Konstantin Konstanti- 
nović (1896-1968) 
Żołnierski obowiązek / Konstanty 
Rokossowski ; [przeł. [z ros.] Piotr Marciszyn, 
Franciszek Czuchrowski ; Człowiek, komunista, 
dowódca [wstęp] Paweł Batow]. – [Wyd. 3]. 
– Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1979 (Warsz. : WojsZG). – 426, 
[2] s., [5] k. tabl. : il., portr. ; 22 cm 
216
		

/p0217.djvu

			Tyt. oryg.: ”Soldatskij dolg”. 
ISBN 83-11-06386-9 
1. Rokossovskij, Konstantin Konstantinovič (1896- 
1968) – pamiętnik 2. Pamiętniki rosyjskie – 1939-1945 r. 
3. Wojna 1939-1945 r. – Polska – pamiętniki 4. Wojna 
1939-1945 r. – ZSRR – pamiętniki 5. Wojsko – ZSRR 
– 1939-1945 r. – pamiętniki 
947+957’”19”:940.54:929(47+57)”19”A/Z 1588 
ROKOSSOWSKI, Konstanty zob. Rokosso- 
vskij, Konstantin Konstantinovič (1896-1968) 
ROMANIUK, Jerzy 
Pokolenie nie spełnionych nadziei / Jerzy 
Romaniuk [nazwa] ”Sokół“ [pseud.]. – 
Pruszków : [Ajaks Ofcyna Wydaw.], 1994 ([s. l. : s. 
n.]). – 88, [2] s., [10] s. tabl. : fot. ; 21 cm 
ISBN 83-85621-55-5 
1. Pamiętniki polskie – 20 w. 2. Wojsko – Polska 
– pamiętniki – 20 w. 
929-052A/Z:95(438)”19” 1589 
ROMANIUK, Jerzy 
Pokolenie nie spełnionych nadziei. Cz. 2, 
Droga donikąd... / Jerzy Romaniuk. – Grudziądz : 
[nakład autora], 1998 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 54 s. : il. ; 21 cm 
1. Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”19” 1590 
RONIARSKI, Zygmunt 
Bez wiz i dewiz / Zygmunt Roniarski. – Olsztyn : 
Wydaw. ”Pojezierze”, 1983 (Cieszyn : CDW). – 
249, [3] s. : 1 faks., fot., portr.; 20 cm 
ISBN 83-7002-162-X 
1. Roniarski, Zygmunt – pamiętnik 2. Jeńcy 
wojenni – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 3. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 4. Wojna 1939-1945 r. 
– pamiętniki 
94(438).082-054.65+94(438).082.3:929-05 
2A/Z(438)”19” *1590 
RONIATOWSKI, Eugeniusz 
Analiza własności mechanicznych połączeń 
spajanych / Eugeniusz Roniatowski ; Akademia 
Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Wydaw. 
Uczelniane ATR, 1980 (Bydgoszcz : WSiP). – 175 s. : 
il., tab., wykr. ; 24 cm. – (Rozprawy / Akademia 
Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy ; nr 3) 
Bibliogr. s. 163-173. 
1. Spawalnictwo – zagadnienia 
629.791/.795 **1590 
RONIATOWSKI, Eugeniusz 
Elementy fzyki spajania metali / Eugeniusz 
Roniatowski. – Bydgoszcz : Wydaw. 
Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 1999. – 
284 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-87274-12-7 
1. Spawalnictwo – fzyka 
621.791/.795:539.3 ***1590 
RONIATOWSKI, Eugeniusz 
Podstawy fzyczne spajania / Eugeniusz Ro- 
niatowski. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane 
ATR, 1996 (Bydgoszcz : ”Abedik”). – 222 s. : 
rys., wykr. ; 24 cm. – (Skrypty / Akademia 
Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy) 
Bibliogr. s. 220-222. 
1. Lutowanie – fzyka – podręcznik akademicki 2. 
Spawanie – fzyka – podręcznik akademicki 3. Zgrzewanie 
– fzyka – podręcznik akademicki 
629.791/.795::539.3/.6+536](075.8) ****1590 
ROOS, Hans 
Geschichte der Polnischen Nation 1918-1978 : 
Von der Staatsgründung im Ersten Weltkrieg 
bis zu Gegenwart / Hans Roos. – 3, erweiterte 
Auf. – Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz : Verlag 
W. Kohlhammer, [1979] (Stuttgart : Kohl- 
hammer). – 351 s. ; 22 cm 
Indeks. 
ISBN 3-8012-0151-1 
1. Polska – historia – 20 w. 
94(438)”1918/1989” 1591 
ROSPOND, Stanisław 
Słownik etymologiczny miast i gmin PRL 
[Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] / 
Stanisław Rospond. – Wrocław [et al.] : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1984 (Wrocław : 
WDN). – 463, [1] s. ; 24 cm + mapa 
ISBN 83-04-01090-9 : zł 430 
1. Miasta – Polska – etymologia 2. Onomastyka – 
Polska – słownik 
80/81(438)]”1944/1989”(03) 1592 
217
		

/p0218.djvu

			ROSTWOROWSKI, Stanisław (1888-1944) 
Bitwy mojego życia / Stanisław 
Rostworowski ; wybór i oprac. tekstów Stanisław Jan 
Rostworowski. – Warszawa : „Rytm”, cop. 2001. 
- 367, [1] s., [48] s. tabl.: il., mapy ; 25 cm 
Na okł. podtyt.: 1914-1944. 
Indeks. 
ISBN 83-88794-75-2 
1. Rostworowski, Stanisław (1888-1944) – 
pamiętnik 2. Kawaleria – Polska – 1901-1939 r. – 
pamiętniki 3. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
4. Legiony Polskie (1914-1917) – pamiętniki 5. 
Pamiętniki polskie – 1901-1939 r. 6. Pamiętniki polskie 
– 1939-1945 r. 7. Powstania 1919-1921 r. śląskie – 
pamiętniki 8. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka 
– pamiętniki 9. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – pamiętniki 
94(438).078/.082:357.1:929-051A/Z 1593 
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w 100 
rocznicę urodzin i 53 rocznicę śmierci / 
[oprac. zbiorowe]. – Grudziądz : Szkoła 
Podstawowa nr 21 im. rtm. Witolda Pileckiego, 
2001 (Grudz. : Druk. Paraf.). – 16 s. : il. 
(kolor.) ; 21 cm 
1. Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego 
(Grudziądz) 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– szkolnictwo i oświata 3. Pilecki, Witold (1901-1948) 
– biografa 
37(438):929-052A/Z”20” 1594 
ROZDŻESTWIEŃSKI, Paweł Mikołaj 
14 [Czternasty] Pułk Ułanów Jazłowieckich 
w kampanii wrześniowej 1939 roku : zarys 
działań pierwszego rzutu pułku / Paweł 
Mikołaj Rozdżestwieński ; Rodzina 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich w Polsce w Sochaczewie ; 
14 Drużyna Harcerska im. 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich. – Szczecin : Wydaw. Poczta 
Harcerska Szczecin II, 1997 ([s. l. : s. n.]). – 
89 s. : il. ; 21 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa 3. 14 Pułk 
Ułanów Jazłowieckich – historia 
94(438).078/.082:357.1 1595 
218 
Rozwój prowincji naszej : życie społeczno- 
kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich 
w dobie popowstaniowej 1864-1914 : 
[materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 
Historyków Prasy i Kultury, Skarżysko-Kamienna 
29-30 października 1992 r.] / pod red. 
Mieczysława Adamczyka i Andrzeja Nowotkow- 
skiego ; Instytut Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Kielcach, Instytut Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk, Kieleckie 
Towarzystwo Naukowe. – Kielce ; Warszawa : WSP : 
IBL, 1993 (Kielce : ZP). – 349 s. ; 24 cm 
ISBN 83-90084-3-5 
1. Czasopisma regionalne i lokalne polskie – historia 
– 19-20 w. – materiały konferencyjne 2. Edytorstwo – 
Polska – 19-20 w. – materiały konferencyjne 3. Polska 
– kultura – 19-20 w. – materiały konferencyjne 
02:655+659A/Z(438)”18/19”(061) 1596 
Rozwój urbanistyczny nadbrzeży = water- 
front development along the Vistula river / 
oprac. Renata Gertych [et al.] ; Związek Miast 
Polskich. – Toruń ; Warszawa ; Lublin : Of- 
cyna Wydaw. El-Press, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 
216 s. : il. kolor., pl., mapki ; 23 cm + err. 
ISBN 83-86869-22-4 
1. Wisła (rzeka) – dorzecze 2. Urbanistyka – Polska 
– perspektywy – 21 w. 
908+91(438)”20” 1597 
ROZYNKOWSKI, Waldemar 
Powstanie i rozwój sieci parafalnej w 
diecezji chełmińskiej w czasach panowania 
zakonu krzyżackiego / Waldemar Rozynkowski ; 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
– Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 
2000 (Inowrocław : Pozkal). – 218 s., [4] s. : 
mapy ; 24 cm. – (Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu ; Rocznik 89 – zeszyt 2 
– ISSN 0082-5522) 
Bibliogr. 
ISBN 83-87639-33-8 
1. Chełmińska, Diecezja (katol.) – Polska – historia 
262:94(438)A/Z 1598
		

/p0219.djvu

			RUCIŃSKA, Maria 
Portret Jadwiżki : powieść historyczna / 
Maria Rucińska. — Grudziądz : [Maria Rucińska], 
1996 (Grudz. : G. i A. Neuman). — 149 s. ; 
20 cm 
ISBN 83-904959-0-2 
1. Powieść polska — 20 w. 
821.162.1-3 1599 
RUGE, Elisabeth 
Nicht nur die Steine sprechen deutsch... : 
Polens Deutsche Ostgebiete : Mit 78 Ab- 
bildungen / Elisabeth Rugę, Peter Rugę. — 
[Miinchen ; Wien] : Langen Müller, [1985] 
(Darmstadt : May + Co.). — 352 s. : ii., mapy ; 
22 cm 
Indeks. 
ISBN 3-7844-2056-7 
1. Polska —historia—19-20 w. 2. Niemcy — historia 
— 19-20 w. 
94(438):94(430)”18/19” 1600 
RUGE, Elisabeth 
Nicht nur die Steine sprechen deutsch ... : 
Polens Deutsche Ostgebiete : Mit 78 Abbildun- 
gen / Elisabeth Rugę, Peter Rugę. — 2. Auf. 
— [Miinchen ; Wien] : Langen Müller, [1985] 
(Darmstadt : May + Co.). — 352 s. : ii., mapy ; 
22 cm 
Indeks. 
ISBN 3-7844-2056-7 
1. Polska —historia—19-20 w. 2. Niemcy — historia 
— 19-20 w. 
94(438):94(430)”18/19” 1601 
Rukovodstvo po obućeniu sotrudnikov islara- 
vitel’nych ućreżdenij / [red. Monika Płatek ; 
aut. Paweł Szczepaniak et al.]. — Varśava : 
OBSE Organisation for Security and Coope- 
ration in Europę. Ofce for Democratic Insti- 
tutions and Humań Rights ; Polish Associa- 
tion of Legał Education, 2000. — 225 s. : ii. 
; 24 cm 
ISBN 83-88407-00-7 
1. Penitencjarystyka — materiały konferencyjne 2. Prawa 
człowieka — prawo międzynarodowe — od 1945 r. — 
materiały konferencyjne 
343.81/.84:341.231.14](061) *1601 
Rukovodstvo po obućeniu sotrudnikov isla- 
ravitel’nych ućreżdenij Moldovy / red. 
Monika Płatek ; [aut. Paweł Szczepaniak et al.]. 
— Varśava : OBSE — Bjuro po Demokratiće- 
skim Institutam i Pravam Čeloveka : Polskaja 
Associacija Pravnogo Obrazovaniâ, 1997. — 
269 s. ; 24 cm 
ISBN 83-907241-1-1 
1. Penitencjarystyka —materiały konferencyjne 2. 
Penitencjarystyka — Mołdawia — materiały konferencyjne 
3. Prawa człowieka — prawo międzynarodowe — od 
1945 r. — materiały konferencyjne 
343.81/.84:341.231.14(478)](061) **1601 
RUSINEK, Bogdan (1930- ) 
Konspiracyjne organizacje niepodległościowe 
działające na Pomorzu Gdańskim w latach 
1945-1955 : w świetle akt byłego Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Gdańsku / Bogdan 
Rusinek, Zbigniew Szczurek. — Gdańsk : Związek 
Byłych Więźniów Politycznych. Zarząd 
Główny, 1994. — [2], 254, [26] s. : ii. ; 21 cm 
Tyt. grzbiet.: Konspiracyjne organizacje 
niepodległościowe. 
1. Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) — Polska 
2. Pomorze Gdańskie — organizacje — 1944-1956 r. 
94(438).083::323.22/.26”1944/1956”A/Z 1602 
RUSZCZYC, Ferdynand (1959- ) 
Stanisław Lentz : katalog wystawy ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie ; Muzeum 
w Grudziądzu, Grudziądz czerwiec — sierpień 
1983 r[oku] / Ferdynand Ruszczyć, wstęp do 
katalogu Lija Skalska-Miecik. — Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1983. — 
[16] s. : ii. ; 21 cm 
1. Lentz, Stanisław — malarstwo — katalog wystawy 
2. Malarstwo — Polska — historia —20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) — muzeum — wystawy — 
historia — 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 1603 
RUTKOWSKI, Stanisław 
Zarys dziejów polskiego szkolnictwa 
wojskowego / Stanisław Rutkowski. — [Warszawa] : 
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 
[1970] (Warsz. : WZG). — 422, [2] s. : ii., 
[50] s. tabl.: ii. ; 21 cm + err. — (Biblioteka 
Wiedzy Wojskowej) 
219
		

/p0220.djvu

			Indeksy. 
Zł 50 
1. Wojsko – Polska – szkolnictwo i oświata – 
historia – 1918-1939 r. 2. Wojsko – Polska – szkolnictwo 
i oświata – 1945-1989 r. 3. Polska – historia – 20 w. 
355(438):37.01(438)”1918/1956” 1604 
RYBARCZYK, Leon 
Dusocin 1285-1985 / Leon Rybarczyk. – Du- 
socin : nakł. aut., 2001 ([s. l. : s. n.]). – [2], 
36 s., XII, [2] k. ; 31 cm 
1. Dusocin (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
13-20 w. 
94(438)”12/19” 1605 
RYBARCZYK, Leon 
Historia szkoły Dusocin / na podstawie 
kronik szkolnych oprac. Leon Rybarczyk. – Du- 
socin : nakł. aut., 1992 ([s. l. : s. n.]). – [2], 
14 s., VIII, [7] k. ; 31 cm 
1. Dusocin (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo 
i oświata – historia – 20 w. 
37(438)”19” 1606 
RYBICKI, Leszek 
Koniu mój koniu Kasydy / Leszek Rybicki. – 
Londyn : Wydaw. Przegląd Kawalerii, 1982 
([s. l. : s. n.]). – [2], 16, [2] s. : il. ; 25 cm 
Opis wg okł. 
1. Koń wojskowy – hodowla 2. Kawaleria – Polska 
– historia – 1918-1939 r. 
355(438):59:94(438)”1918/1939” 1607 
RYBICKI, Tadeusz (1901-1997) 
Wspomnienia / Tadeusz Rybicki ; [red. 
Karola Skowrońska]. – [Grudziądz : Fundacja na 
Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, 1998] (Grudz.: 
G. i A. Neuman). – 84 s., [3] s. fot ; 25 cm 
Tyt. okł.: ”Wspomnienia Tadeusza Rybickiego”. 
Bibliogr. 
ISBN 83-902301-1-9 
1. Rybicki, Tadeusz (1901-1997) – pamiętnik 2. 
Jazda konna – historia – Polska – 1918-1939 r. – 
pamiętniki 3. Kawaleria – historia – Polska – 1918-1939 r. 
– pamiętniki 4. Pamiętniki polskie – 20 w. 5. Wojna 
1939-1945 r. – (Litwa ; okręg) – historia – 1918-1939 r. 
– pamiętniki 6. Wojna 1919-1920 r. polsko-radziecka 
– pamiętniki 7. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – jednostki wojskowe – pamiętniki 
94(438).081:357.1:929-051A/Z 1608 
RYGIELSKI, Grzegorz 
Malarstwo grudziądzkich nauczycieli : 
wystawa, Muzeum w Grudziądzu październik – 
listopad 2000 / [wstęp i oprac. Grzegorz 
Rygielski]. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 2000 ([s. l. : s. n.]). – 12 s. : il. (kolor.) ; 
21 cm 
1. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 1609 
RYGIELSKI, Grzegorz 
Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych w 
Grudziądzu / Grzegorz Rygielski. – Grudziądz : [Wy- 
daw. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza ; 
Klub ”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Grudziądzu], 2004 ([s. l. : s. n.]). – 16, 
[2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 25) 
Bibliogr. s. 14. 
1. Pomorska Szkoła Sztuk Pięknych (Grudziądz) 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata 
artystyczna – historia – 20 w. 3. Szczeblewski, Wacław 
(1888-1965) – biografa 
37:73/76:92-051A/Z”19” *1609 
RYMUT, Kazimierz (1935- ) 
Nazwy miast Polski / Kazimierz Rymut. – 
Wrocław : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1980 (Wrocław : WZG). – 288, [1] s. ; 
21 cm 
Bibliogr. s. 285-288. 
ISBN 83-04-00704-5 
1. Miasta – onomastyka – Polska 2. Toponomastyka 
– Polska 
80/81(438) 1610 
RYMUT, Kazimierz (1935- ) 
Nazwy miast Polski / Kazimierz Rymut. – 
Wyd. 2 uzup. – Wrocław : Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1987 (Wrocław : WDNSK). 
– 290, [1] s. ; 21 cm + err. 
Bibliogr. s. 286-290. 
ISBN 83-04-02436-5 
1. Miasta – onomastyka – Polska 2. Toponomastyka 
– Polska 
80/81(438) 1611 
220
		

/p0221.djvu

			Ryńsk : przewodnik / [red. Małgorzata Duma 
i Dorota Grabowska ; aut. Justyna Gorgolew- 
ska et al.]. – Ryńsk : [Wydaw. Gimnazjum 
w Ryńsku], 2002 (Wąbrzeźno : WZG). – 35, 
[4] s. : rys., fot. (kolor.), mapa, pl. ; 24 cm + 
err. 
Bibliogr. s. 34. 
Streszcz. niem., ang. 
ISBN 83-87605-45-X (WZG) 
1. Ryńsk (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
– 13-21 w. 2. Ryńsk (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z:94(438)”12/20” 1612 
Rzeźba Cezary Kopik : katalog wystawy, 
Muzeum w Grudziądzu kwiecień – maj 1990 / 
[oprac. Jadwiga Drozdowska, wstęp 
Aleksander Błachowski]. – Grudziądz : Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ; 
Muzeum w Grudziądzu ; Toruń : Muzeum 
Etnografczne, 1990 (Grudz. : GrZGraf.). – 
[14] s. : il. ; 15 x 21 cm 
1. Kopik, Cezary (1950- ) – twórczość – katalog 
wystawy 2. Rzeźba – Polska – 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – historia – katalog 
wystawy – 20 w. 
73/76(438):92-051A/Z”19” 1613 
Rzeźbiarski epos Edwarda Gorola / Edward 
Gorol [et al.]. – Warszawa : Akademia 
Obrony Narodowej, 2000 (Warsz. : AR-U ”PAT”). 
– 58 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm 
Tyt. ok. : ”...nasza historia” 
1. Gorol, Edward (1930- ) – twórczość – katalog 
wystawy 2. Medale polskie – od 1944 r. – katalog 
737(438)”1944/...”(083.3) 1614 
SALMONOWICZ, Stanisław (1931- ) 
Prusy Królewskie w XVII-XVIII wieku : 
studia z dziejów kultury / Stanisław Salmono- 
wicz. – Toruń : Wydaw. UMK, 2002. – 94 s. ; 
24 cm. – (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika) 
ISBN 83-231-1462-5 
1. Prusy Królewskie – kultura – 17-18 w. – szkice 
94(438).04/.06:94(430)]::008”16/17” 1615 
SAMERSKI, Stefan 
Priester im annektierten Polen : die Seelsorge 
deutscher Geistlicher in den an das Deutsche 
Reich angeschlossenen polnischen Gebieten 
1939-1945 / Stefan Samerski ; Kulturstiftung 
der Deutschen Vertriebenen ; [Gleitwort 
Joachim Meisner, Ignacy Jeż, Aut. Jan Skwiercz, 
Walter Reiche, Franz Bulitta, Leo Kaminski, 
Johannes Bröhl, Johannes Zingsheim, Paul 
Lappas, Josef Weyler, Paul Kewitsch, Fer- 
dinand Weber, Franz Scholz ; aus dem Dt. 
übers. Alfons Ryborz]. – Bonn : 
Kulturstiftung der Dt. Vertriebenene, 1997. – 192 s. : 
faks., mapy, portr. ; 24 cm. – (Historische 
Forschungen) 
Bibliogr. s. 175-180. 
Streszcz. 
ISBN 3-88557-168-4 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Polska – historia – 
1939-1945 r. 3. Kościół katolicki – Polska – historia 
– 1939-1945 r. 4. Kośćiół katolicki – Niemcy – historia 
– 1939-1945 r. 5. Duchowieństwo katolickie – Niemcy 
– historia 
262.1:94(438:430)”1939/1945” 1616 
SAMOTYJ, Marek 
Cudowny polski proszek / Marek Samotyj. 
Kochaj albo rzuć / Andrzej Mularczyk. 
Pokażcie swoje twarze / Piotr Sire. – Warszawa : 
Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977. – 159, 
[1] s. ; 17 cm. – (Ekspres Reporterów) 
1. Polska – 1944-1989 r. – publicystyka 2. 
Publicystyka polska – 20 w. 3. Mularczyk, Andrzej (1930- ). 
Kochaj albo rzuć 4. Sire, Piotr. Pokażcie swoje twarze 
821.162.1-3 1617 
SANJOSÉ, Axel 
Literatur der Reformationszeit in Ost- und 
Westpreußen / Axel Sanjosé ; [Vorwort des 
Heruasgebers Gerhard Grimm]. – Oberschleis- 
sheim : Institut für Landeskunde Ost- und 
Westpreußens e. V., 1993. – 167 s. ; 21 cm. – 
(Ost- und Westpreußens-Studien ; Bd. 1) 
Bibliogr. s. 151-162. 
ISBN 3-929828-50-6 
1. Literatura polska – historia 2. Lietaratura 
niemiecka – historia 3. Język polski – historia 4. Język 
niemiecki – historia 
80/81:82(091)+82.0(430:438) 1618 
221
		

/p0222.djvu

			SAWICKA, Zuzanna 
Koń w życiu szlachty XVI-XVIII w. / Zuzanna 
Sawicka. — Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 
[2002]. — 133 s. ; 21 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-7174-839-6 
1. Kawaleria—Polska—16-18 w. 2. Koń —hodowla 
— Polska — 16-18 w. 3. Kultura życia codziennego — 
Polska — 16-18 w. 4. Szlachta —Polska—16-18 w. 
94(438).03/.06::323.31”15/17”:357.1:636.1: 
394 1619 
SCHÄFFER, Bogusław 
Leksykon kompozytorów współczesnych. [T.] 
1, A — Ł / Bogusław Schaffer ; współpraca 
Mieczysława Hanuszewska. — Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1963. — 325, [3] s., 
6 k. tabl. : ii. ; 24 cm 
1. Muzyka — biografe — 20 w. 
78:929-052A/Z”19” 1620 
SCHÄFFER, Bogusław 
Leksykon kompozytorów współczesnych. 
[T.] 2, M — Z / Bogusław Schäfer ; 
współpraca Mieczysława Hanuszewska. — Kraków : 
Polskie Wydaw. Muzyczne, 1965. — 358, 
[4] s., 8 k. tabl. : ii. ; 24 cm 
1. Muzyka — biografe — 20 w. 
78:929-052A/Z”19” 1621 
SCHMIDT, Andrzej 
Katalog żetonów gazowych z ziem polskich / 
Andrzej Schmidt, Bogumił Sikorski ; [Polskie 
Towarzystwo Archeologiczne i 
Numizmatyczne. Oddział w Pile]. — Piła : PTAiN, 1986 
(Piła : WOK). — 116 s. : faks., fot., 1 mapa, 
rys. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 108-109. 
1. Gazownictwo — Niemcy 2. Gazownictwo — 
Polska 3. Żetony gazowe — katalog 
737:662.6/.9](438:430)”18/19” 1622 
SCHUBERT, Günter 
Nachbarn auf Gedeih und Verderb : Deutsche 
und Polen / Günter Schubert. — Bonn : Bo- 
uvier, 1997. — 278 s. : mapy ; 22 cm 
Bibliogr. s. 273-278. 
ISBN 3-416-02679-9 : DM AA 
1. Niemcy — historia 2. Polska — historia 3. 
Niemcy—a Polska 4. Polska — a Niemcy 
94(438:430) 1623 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Aktien und Wertpapiere aus Westpreufien : 
Banken — Firmen — Städte ; Ausstellung vom 
17. Mai 1997 bis 5. Oktober 1997, Westpreu- 
fiisches Landesmuseum / [Hrgs. und Red. 
Hans-Jiirgen Schuch, Katalogtexte Martin 
Steinkiihler]. — Münster : West-preufiisches 
Landesmuseum, 1997. — 24 s. : ii., mapki ; 
24 cm. — (Schriftenreihe des Westpreufii- 
schen Landesmuseums ; Ausstellungskatalog 
Nr. 50) 
ISBN 3-927111-28-7 
1. Prusy Zachodnie — historia — 19-20 w. 2. 
Polska — historia — 19-20 w. 3. Przemysł — Niemcy 
— historia — 19-20 w. 4. Banki — Niemcy — historia 
— 19-20 w. 5. Münster (Niemcy) — Westpreufśisches 
Landesmuseum — wystawy — historia — 20 w. 
66:94(430):94(438)”18/19” 1624 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Am Unterlauf der Weichsel : Fotos — Gemäl- 
de — Zeichnungen — Modelle : Ausstellung 
vom 16. April bis 18. September 1988 / Hans 
-Jiiregn Schuch. — Münster : Westpreufiisches 
Landesmuseum, 1988 (Osnabriick : Druck- 
haus Fromm). — 24 s. : ii., mapka ; 24 cm. 
— (Schriftenreihe des Westpreufiischen 
Landesmuseum ; Ausstellungskatalog ; Nr. 21) 
1. Prusy Zachodnie — historia—19-20 w. 2. 
Malarstwo niemieckie — 20 w. 3. Malarstwo polskie — 20 w. 
4. Münster (Niemcy) — Westpreufśisches 
Landesmuseum — wystawy — historia — 20 w. 
73/76(430+438)”18/19” 1625 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Flucht iiber die Ostsee 1944/45 : Der Unter- 
gang der Wilhelm Gustlof vor 50 [fünfzig] 
Jahren : Ausstellungskatalog vom 14. Januar 
bis 19. März 1995 / Hans-Jiirgen Schuch. — 
Münster : Westpreufiisches Landesmuseum, 
1995 (Osnabriick : Druckhaus Fromm). — 
32 s. : ii., mapki ; 24 cm. — (Schriftenreihe 
des Westpreufiischen Landesmuseum ; 
Ausstellungskatalog ; Nr. 43) 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Wilhelm Gustlof 
(statek) — katastrofy morskie 3. Niemcy — wypędzenie — 
Polska— 1939-1945 r. 
94(430+438)”1939/1945” 1626 
222
		

/p0223.djvu

			SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Graudenz 1291-1991 : Burg — Stadt — Fe- 
stung : Historische Ausstellung in Bildern, Do- 
kumenten und Kunst / Hans-Jiirgen Schuch, 
Jadwiga Drozdowska. — Münster : Westpreu- 
fiisches Landesmuseum, 1991 ([s. 1. : s. n.]). 
— 32 s. : ii., mapka ; 24 cm. — (Schriftenreihe 
des Westpreufiischen Landesmuseum, Aus- 
stellungskatalog Nr. 30) 
ISBN 3-927111-08-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) — historia 
— 13-20 w. 2. Muzeum Prus Zachodnich (Münster ; 
Niemcy) — wystawy — katalog — 20 w. 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”12/19” 1627 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Graudenzer Ansichten : Aąuarelle — Graphiken 
— Gemälde aus drei Jahrhunderten : Ausstellung 
vom 12. März bis 29. Mai 1994 / Hans-Jiirgen 
Schuch, Jadwiga Drozdowska. — Münster : West- 
preufiisches Landesmuseum, 1994 (Osnabrtick : 
Fromm). — 16 s. : ii., pi. ; 24 cm. — 
(Schriftenreihe des Westpreufiischen Landesmuseum, 
Ausstellungskatalog Nr. 40) 
ISBN 3-927111-18-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) — historia 
— 13-20 w. 2. Muzeum Prus Zachodnich (Münster ; 
Niemcy) — wystawy — katalog — 20 w. 3. Malarstwo 
niemieckie — 19-20 w. 4. Malarstwo polskie — 19-20 w. 
73/76:94(430)A/Z:94(438)A/Z”18/19” 1628 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Heimat Westpreussen : historisches Land 
an der Weichsel / Hans-Jiirgen Schuch ; mit 
einem landeskundlichen Überblick von 
Arthur Fahlberg. — Münster : Truso-Verlag, 1994. 
— 232 s. : li. ; 22 cm. — (Elbinger Hefte ; 43) 
ISBN 3-88378-027-8 
1. Prusy Zachodnie— historia—19-20 w. 2. Niemcy 
— historia — 19-20 w. 3. Polska —historia—19-20 w. 
94(430):94(438)”18/19” 1629 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Reiseland Westpreufien : Einst und jetzt : 
Ausstellung vom 6. Juni bis 27. September 1992 
/ Hans-Jiirgen Schuch. — Münster : Westpreu- 
fiisches Landesmuseum, 1992 (Osnabrtick : 
Druckhaus Fromm). — 28 s. : ii. ; 24 cm. — 
(Schriftenreihe des Westpreufiischen Lande- 
smuseums ; Ausstellungskatalog ; Nr. 35) 
ISBN 3-927111-13-9 
1. Prusy Zachodnie — historia - 19-20 w. 2. Polska 
— historia — 19-20 w. 3. Polska — przewodnik 
94(430+438)”18/19”:913(438)A/Z 1630 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Vor 40 [vierzig] Jahren : Flucht und Vertrei- 
bung, Teilung Deutschland : Fluchtgepäck — 
Urkunden — Modelle — Dokumentarfotos — 
Gemälde — Skulpturen — Keramiken — Zeich- 
nungen : Ausstellung vom 27. April bis 22. 
September 1985 / Hrsg. Hans-Jiirgen Schuch. 
— Münster : Westpreufiisches Landesmuseum, 
1985 (Osnabrtick : Druckhaus Fromm). — 31, 
[1] s. : ii. ; 24 cm. — (Westpreufiisches 
Landesmuseum Münster Wolbeck ; 
Ausstellungskatalog ; Nr. 12) 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Niemcy — historia — 
20 w. 3. Niemcy — wypędzenie — 1945 r. 4. Polska 
— historia — 20 w. 
94(430+438)”1944/1956” 1631 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Vor 50 [fiinfzig] Jahren 1945 : Flucht — Vertrei- 
bung — Kriegsende : Ausstellung vom 25. März 
bis 19. November 1995 / Hrsg.: Hans-Jiirgen 
Schuch. — Mtinster : Westpreufóisches 
Landesmuseum, 1995 (Osnabrtick : Druckhaus Fromm). 
— 48 s. : ii. ; 24 cm. — (Schriftenreihe des West- 
preufiischen Landesmuseum ; 
Ausstellungskatalog ; Nr. 44) 
ISBN 3-927111-22-8 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Niemcy — historia — 
20 w. 3. Niemcy — wypędzenie — 1945 r. 4. Polska 
— historia — 20 w. 
94(430+438)”1944/1956” 1632 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufien-Brtickenland : Ausstellung vom 
11. Juni bis 18. September 1994 / Hans-Jiirgen 
Schuch. — Mtinster-Wolbeck : Westpreufii- 
sches Landesmuseum, 1994 (Osnabrtick : 
Fromm). — 32 s. : ii. ; 24 cm. — (Schriftenreihe 
des Westpreufiischen Landesmuseums : 
Ausstellungskatalog ; Nr. 41) 
ISBN 3-927111-19-8 
1. Prusy Zachodnie — mosty — wystawa 2. Polska 
— mosty — wystawa 
72(430):72(438):94(438)”18/19” 1633 
223
		

/p0224.djvu

			SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufien im 19. Jahrhundert : Landschaft 
— Guthäuser — Städte : Ansicht aus den Unte- 
ren Weichselland : Ausstellung vom 16. Janu- 
ar bis 10. April 1988 / Hans-Jiirgen Schuch. 
— Münster : Westpreufiisches Landesmuseum, 
1988 (Osnabriick : Druckhaus Fromm). — 23, 
[1] s. : ii., mapka ; 24 cm. — (Ausstellungska- 
talog ; Nr. 20) 
1. Prusy Zachodnie — historia — 19 w. 2. Polska — 
historia — 19 w. 
94(430+438)”18” 1634 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufien in alten Ansichtskarten / Hrsg. 
Hans-Jiirgen Schuch. — Wtirzburg : Flechsig, 
1980. —95 s. : il. (gł. kolor.), mapki ; 15 x 21 cm . 
— (Deutschland in alten Ansichtskarten) 
ISBN 3-88189-114-5 : DM 24.80 
1. Prusy Zachodnie — historia - ikonografa — album 
2. Fotografa niemiecka—19-20 w. 3. Polska —historia 
— ikonografa — album 
77(430):77(438):94(430):94(438)”18/19” 1635 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufien in alten Ansichtskarten / Hrsg. 
Hans-Jiirgen Schuch. — 2. Auf. — Wtirzburg : 
Flechsig, 1987. — 95 s. : ii. (gł. kolor.), 
mapki ; 15 x 21 cm. — (Deutschland in alten 
Ansichtskarten) 
ISBN 3-88189-114-5 : DM 28.80 
1. Prusy Zachodnie — historia - ikonografa — album 
2. Fotografa niemiecka—19-20 w. 3. Polska —historia 
— ikonografa — album 
77(430):77(438):94(430):94(438)”18/19” 1636 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufien in alten Ansichtskarten / Hrsg. 
Hans-Jiirgen Schuch. — Wtirzburg : Weidlich, 
2002. — 9 5 s. : ii. (gł. kolor.), mapki ; 15 x 21 cm . 
— (Deutschland in alten Ansichtskarten) 
ISBN 3-8003-1833-4 : EURO 14,95 
1. Prusy Zachodnie — historia - ikonografa — album 
2. Fotografa niemiecka—19-20 w. 3. Polska —historia 
— ikonografa — album 
77(430):77(438):94(430):94(438)”18/19” 1637 
224 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufiens Industrie : Autos — Maschinen 
— Schife ; Ausstellung vom 17. Januar bis 19. 
April 1998 ; Westpreufiisches Landesmuseum 
/ [Hrsg. und Red. Hans-Jiirgen Schuch, Texte 
Martin Steinktihler]. — Münster : Westpreufii- 
sches Landesmuseum, 1998. — 40 s. : ii., 
mapki ; 24 cm. — (Schriftenreihe des Westpreu- 
fiischen Landesmuseum ; Ausstellungskatalog 
Nr. 53) 
ISBN 3-927111-31-7 
1. Prusy Zachodnie — przemysł - historia — 19-20 w. 
2. Polska — przemysł — historia — 19-20 w. 3. Niemcy 
— przemysł — historia — 19-20 w. 
66/68(430):66/68(438):94(430:94(438)” 
18/19” 1638 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufiens Kultur und Dokumentation : 
Versuch einer Darstellung der Landes- und 
Kulturgeschichte / Hans-Jiirgen Schuch. — 
[Münster : Landesmannschaft Westpreufien ; 
Erik-von-Witzleben-Stiftung, 1976] 
(Münster : Druck C. J. Fahle). — 16 s. : ii. ; 24 cm 
Sonderdruck aus Westpreufśen-Jahrbuch, Bd. 26 
(1976). 
Na okł. Tyt.: „Westpreufśens Dokumentation und 
Kultur in Miinster-Wolbeck : Dokumentations- und 
Kulturzentrum Westpreufśen“. 
1. Prusy Zachodnie —Niemcy —historia 2. Niemcy 
— historia 2. Polska — historia 
94(430A/Z:94(438)A/Z 1639 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
Westpreufiische Kirchen : Gemälde — Do- 
kumenten — Modelle : Ausstellung vom 19. 
April bis 21. September 1986 / Hans-Jiirgen 
Schuch. — Miinster-Wolbeck : Westpreufii- 
sches Landesmuseum, 1986 (Osnabriick : 
Druckhaus Fromm). — 31 s. : ii. ; 24 cm. — 
(Ausstellungskatalog Nr. 15) 
1. Prusy Zachodnie— kościoły — architektura 2. 
Polska — kościoły — architektura 3. Malarstwo — Niemcy 
— historia 4. Malarstwo — Polska — historia 
72:94(430):94(438)”11/19” 1640
		

/p0225.djvu

			SCHUCH, Hans-Jiirgen 
750 [Siebenhundertfiinfzig] Jahre Torn und 
das Kulmer Land : Westpreussisches Landes- 
museum ; Dokumentations- und Kulturzen- 
trum Westpreussen (DKZW) in Mtinster- 
Wolbeck (Drostenhof) in Miinster-Wolbeck, 
Ausstellung vom 3. Oktober — 8. Dezember 
1981 / [Sonderausstellung 750 Jahre Torn 
u. d. Kulmer Land, Anischten, Dokumente 
und Karten zur Geschichte d. Preussenlan- 
des 1231-1981 ; Red. Hans-Jiirgen Schuch 
zusammen mit Klaus Becker, Beratung: Hans 
W. Hoppe ; Siegfried Fornaçcon]. — Miinster- 
Wolbeck : Westpreussisches Landesmuseum, 
1981. — 31 s. : ii. ; 24 cm 
1. Prusy Zachodnie — historia 2. Chełmińska, 
ziemia — historia 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) — historia 4. Niemcy — historia 5. Polska — 
historia 
94(430):94(438)”12/19” 1641 
SCHUCH, Hans-Jiirgen 
800 [achthundert] Jahre Deutscher Orden : 
Landesherr in Preufien von 1226-1525 ; histo- 
rische Ausstellung in Bildern, Dokumenten, 
Modellen und Kunstwerken vom 28. April bis 
23. September 1990, Westpreufiisches 
Landesmuseum / [Erik-von-Witzleben-Stiftung zur 
Pfege Altpreufiischer Kultur, Red. Hans-Jiirgen 
Schuch]. — Miinster-Wolbeck : Westpreufii- 
sches Landesmuseum, 1990. — 48 s. : ii., mapki 
; 24 cm. — (Ausstellungskatalog / Westpreufii- 
sches Landesmuseum ; Nr. 27). 
ISBN 3-927111-05-8 
1. Zakony rycerskie — historia 2. Krzyżacki, zakon 
— historia 3. Niemcy — historia 4. Polska — historia 
5. Krzyżackie, państwo — historia 
94(430):94(438) 1642 
SCHUMACHER, Bruno 
Geschichte Ost- und Westpreufiens / Bruno 
Schumacher. — Augsburg : Weltbild-Verlag, 
1994. — XIV, 402 s. ; 25 cm 
Lizenz des Weidlich/Flechsig Verlag Wiirzburg. 
ISBN 3-89350-111-8 : DM 24,80 
1. Prusy Zachodnie — Niemcy — historia 2. Prusy 
Wschodnie — Niemcy — historia 3. Polska —historia 
94(430):94(438) 1643 
SCHUMACHER, Bruno 
Geschichte Ost- und Westpreufiens / Bruno 
Schumacher, Otto Schumacher ; Hrsg. vom 
Góttinger Arbeitskreis. — 3. Auf. — 
Wiirzburg : Holzner Verlag, 1958. — XIV, 402 s. ; 
25 cm. — (Veróffentlichung der Góttinger 
Arbeitskreis ; Nr. 187) 
Bibliogr. s. 325-390. 
DM 24 
1. Prusy Zachodnie — Niemcy — historia 2. Prusy 
Wschodnie — Niemcy — historia 3. Polska — historia 
94(430):94(438) 1644 
SCHUMACHER, Bruno 
Geschichte Ost- und Westpreufiens / Bruno 
Schumacher ; Hrsg. von der Góttinger 
Arbeitskreis. — 4. Auf. — Wiirzburg : Hollzner 
Verlag, [1959] (Leer : Rautenberg). — XIV, 
402 s. ; 25 cm. — (Die Veróffentlichungen der 
Góttinger Arbeitskreis ; Nr. 210) 
Indeks. 
Bibliogr. s. 325-390. 
1. Prusy Zachodnie — Niemcy — historia 2. Prusy 
Wschodnie — Niemcy — historia 3. Polska — historia 
94(430):94(438) 1645 
SCHUMACHER, Bruno 
Geschichte Ost- und Westpreufiens / Bruno 
Schumacher ; Hrsg. von der Góttinger 
Arbeitskreis. — 6., durchges. Auf. —Wiirzburg : 
Holzner Verlag, 1977. — XIV, 402 s. : ii. ; 25 cm. 
— (Veróffentlichung der Góttinger 
Arbeitskreis ; Nr. 322) 
DM 39 
1. Prusy Zachodnie — Niemcy — historia 2. Prusy 
Wschodnie — Niemcy — historia 3. Polska — historia 
94(430):94(438) 1646 
SCHWARZE, Wolfgang 
Romantische Reise durch den historischen 
Deutschen Orden : 80 Faksimile-Stiche 
deutscher Städte und Landschaften aus Thtiringen 
— Sachsen — Bóhmen Mähren — Schlesien — 
Brandenburg — Mecklenburg — Pommern — 
West- und Ostpreufien aus dem 19. Jahrhun- 
dert / Wolfgang Schwarze. — Wuppertal : Dr. 
Wolfgang S ehwarze Verlag, [1975] 
(Wuppertal : Dr. Wolfgang Schwarze & Oberhoft). — 
179 s. : ii. ; 25 x 27 cm 
225
		

/p0226.djvu

			1. Malarstwo niemieckie – 19 w. 2. Niemcy – 
historia – 19-20 w. 3. Polska – historia – 19-20 w. 
73/76:94(430):94(438)”18” 1647 
SEŃCZUK, Maria Wojciechowicz- zob. 
Wojciechowicz-Seńczuk, Maria 
Sesje popularno-naukowe I – XV 1987-1998 
/ [oprac. Edwin Brzostowski, Stanisław 
Poręba]. – Grudziądz : Koło Miłośników Dziejów 
Grudziądza ; Klub ”Centrum” Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grudziądzu, 1998 ([s. l. : s. 
n.]). – [2], 8, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; t. 8) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
architektura – historia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– budowle – historia 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – zabytki – przewodnik 
72:(913A/Z:94(438) 1648 
SIEDLECKI, Bolesław (1942- ) 
Historia aptek Grudziądza i okolicy 1602-1982 r. 
/ Bolesław Siedlecki. – Grudziądz : 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, 1999 (Wąbrzeźno : 
WZG). – 167 s. : il. ; 23 cm 
Praca doktorska. Zakład Historii Medycyny i Farmacji 
Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej 
w Poznaniu. 
Bibliogr. 
ISBN 83-910048-1-3 
1. Aptekarstwo – historia – Polska 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – handel i usługi – historia 
– 17-20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – służba zdrowia – historia – 17-20 w. 
615.12/.15(438)”16/19” 1649 
SIERADZAN, Czesław 
Jak wychowywać dziecko na człowieka 
sukcesu? / Czesław Sieradzan. – Łódź : ”Niniwa”, 
1999. – 211, [1] s. ; 24 cm 
ISBN 83-909042-3-3 
1. Dziecko – rozwój psychofzyczny 2. Sukces – 
psychologia 3. Wychowanie 
37.04:159.922.7/.8 1650 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Barbara Pyszora : rysunek, malarstwo, tkanina, 
Muzeum w Grudziądzu wrzesień 1969 / [oprac. 
Bożena Sikorska-Nowacka]. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1969 (Grudz. : GrZGraf.). 
– Harmonijka [6] s. : il. ; 21 cm 
226 
1. Pyszora, Barbara – malarstwo – katalog wystawy 
2. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 
historia – 20 w. 4. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – 
historia – 20 w. 
74/77(438)A/Z”19”(084.1) 1651 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Bronisław Zygfryd Nowicki : grafka i 
rysunek : katalog wystawy, Muzeum w 
Grudziądzu, Grudziądz grudzień 1974 – styczeń 1975 
/ [oprac. Bożena Sikorska-Nowacka]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1974 (Grudz. : GrZGraf.). – [10] s., [11] k. 
jednostr. : il. ; 18 cm 
Zł 5 
1. Nowicki, Bronisław Zygfryd (1907- ) – grafka 
i rysunek – katalog wystawy 2. Malarstwo polskie – 
historia – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – 
historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1652 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Can Der : wystawa malarstwa i rysunku 
Krzysztofa Candera w Grudziądzu, styczeń- 
luty 1974 / [oprac. Bożena Sikorska-Nowac- 
ka]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1974 (Grudz. : GrZGraf.). – [24] s. : 
il. ; 19 cm 
1. Cander, Krzysztof (1936-2006) – malarstwo i 
rysunek – 20 w. – katalog wystawy 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Malarstwo 
polskie – 20 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1653 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Cecylia Wiśniewska : grafka, Hanna Brzusz- 
kiewicz : rzeźba – katalog wystawy ; 
Muzeum w Grudziądzu, maj – czerwiec 1971 r. 
/ oprac. katalogu Bożena Sikorska-Nowacka. 
– Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1971 (Grudz. : GrZGraf.). – [32] s. : il. ; 
21 cm 
1. Wiśniewska–Maćkiewicz, Cecylia (1928- ) – graf- 
ka – katalog wystawy 2. Brzuszkiewicz, Hanna (1934- ) 
– rzeźba – katalog wystawy 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
74/77(438)A/Z”19”(084.1) 1654
		

/p0227.djvu

			SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Ein polnisches Museum und die Schule : Aus 
den Erfahrungen des Museums von Grudziąc 
[!] / Bozena [!] Sikorska-Nowacka. – Berlin : 
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
1965 (Köthen : Buchdruckerei Paul Dünn- 
haupt). – S. 67-72 ; 21 cm 
Nadbitka z: Neue Museumskunde : Teorie und 
Praxis der Museumsarbeit ; Jahrgang 8 Nr. 1/1965. 
1. Muzeum (Grudziądz) – historia – 20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
74/77(438)A/Z”19”(084.1) 1655 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Grudziądz w fotografach Adama Wolni- 
kowskiego, Muzeum w Grudziądzu, marzec 
1975 / [oprac. Bożena Sikorska-Nowacka, 
fot. Adam Wolnikowski]. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1975 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [8] s. : il. ; 22 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikonogra- 
fa 2. Fotografa polska – 20 w. – wystawy 3. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 
historia – 20 w. 
77(438)”19”(084.1) 1656 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Grudziądz 1945 w rysunkach Teodora Nowaka, 
Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz maj 1975 
/ [oprac. Bożena Sikorska-Nowacka]. – 
Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1975 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [6] s. : il. ; 12 x 17 cm 
1. Nowak, Teodor (1919- ) – rysunek – katalog 
wystawy 2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia 
– 20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
muzeum – historia – 20 w. 
74/77(438)”19”A/Z(084.1) 1657 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Henryk Rachfalski : malarstwo, Muzeum 
w Grudziądzu styczeń-luty 1977 / [red. 
i oprac. Bożena Sikorska-Nowacka]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1977 
(Grudz. : GrZGraf.). – [16] s. : il. ; 20 cm 
1. Rachwalski, Henryk (1932- ) – malarstwo – 
katalog wystawy 2. Malarstwo polskie – 20 w. 3. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 
historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1658 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Historia Grudziądza / [oprac. Bożena Si- 
korska-Nowacka]. – [Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1974] (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [16] s. : il. ; 17 cm 
Zł 2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura – 
20 w. – katalog wystawy 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – wystawy – 1980-1989 r. 
7:94(438)”1918/1939”A/Z 1659 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Jerzy Feldman : malarstwo ; Muzeum 
Regionalne w Brodnicy, maj – czerwiec 1975 roku 
/ [oprac. Bożena Sikorska-Nowacka, wstęp 
Bogusław Mansfeld]. – [Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1975] (Grudz. : GrZGraf.). – 
[6] s., [10] k. : il. ; 15 x 21 cm 
1. Feldman, Jerzy (1927-2004) – malarstwo – 
twórczość – katalog 2. Muzeum (Brodnica) – wystawy – 
historia – 20 w. 3. Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) 
– kultura – 20 w. – katalog wystawy 4. Brodnica (woj. 
kujawsko-pomorskie) – wystawy – 1956-1989 r. 
73/76(438)”19”A/Z(084.1) 1660 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Jerzy Słuczan-Orkusz : szkło artystyczne – 
katalog wystawy ; Muzeum w Grudziądzu, 
styczeń – luty 1975 r. / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
– [24] s. : il. ; 21 cm 
1. Słuczan-Orkusz, Jerzy (1926- ) – szkło artystyczne 
– katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – historia – wystawy – 20 w. 
73(438)”19”A/Z(084.1) 1661 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Kapiści : katalog wystawy ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Muzeum w 
Grudziądzu, Grudziądz wrzesień-październik 1980 
/ [oprac. Bożena Sikorska-Nowacka, aranżacja 
wystawy Jadwiga Drozdowska]. – Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1980 (Grudz. : 
GrZGraf.). – [16] s. : il. ; 20 cm 
Zł 10 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Muzeum 
Narodowe (Kraków) – zbiory 3. Muzeum (Grudziądz) – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1662 
227
		

/p0228.djvu

			SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Katalog wystawy malarstwa i rysunku 
Krzysztofa Candera : wystawa zorganizowana przez 
Muzeum w Grudziądzu dla uczczenia 5-lecia 
działalności Grudziądzkiego Oddziału 
Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa 
Kulturalnego styczeń-luty 1968 r[oku] / [oprac. 
Bożena Sikorska-Nowacka]. – [Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1968] (Grudz. : 
GrZGraf.). – [57] s. : il. ; 19 cm 
Zł 8 
1. Cander, Krzysztof (1936-2006) – malarstwo i 
rysunek 2. Malarstwo polskie – historia – 20 w. 3. 
Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 2. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1663 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Kiejstut Bereźnicki – malarstwo : katalog 
wystawy ; Grudziądz marzec – maj 1977, 
Białystok czerwiec 1977 / [oprac. Bożena Sikorska- 
Nowacka]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1977. – [16] s. : il. ; 21 cm 
1. Bereźnicki, Kiejstut (1935- ) – katalog 
wystawy 2. Malarstwo polskie – wystawy – 1956-1989 r. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Białystok (woj. podlaskie) 
– wystawy – 1956-1989 r. 5. Galeria Arsenał 
(Białystok) – katalog wystawy 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1664 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Kiejstut Bereźnicki – malarstwo : katalog 
wystawy ; Grudziądz marzec – maj 1977, Białystok 
czerwiec 1977 / [oprac. Bożena Sikorska-No- 
wacka]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1977. – [8] k. : il. ; 15 x 24 cm 
1. Bereźnicki, Kiejstut (1935- ) – katalog 
wystawy 2. Malarstwo polskie – wystawy – 1956-1989 r. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Białystok (woj. podlaskie) 
– wystawy – 1956-1989 r. 5. Galeria Arsenał 
(Białystok) – katalog wystawy 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1665 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Malarstwo Grzegorza Morycińskiego, Muzeum 
w Grudziądzu maj-czerwiec 1974 r. / [oprac. 
Bożena Sikorska-Nowacka]. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1974 (Grudz. : GrZGraf.). 
– Harmonijka [6] s. : il. ; 24 cm 
228 
1. Moryciński, Grzegorz (1936- ) – katalog 
wystawy 2. Malarstwo polskie – wystawy – 1956-1989 r. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(4380A/Z”19”(084.1) 1666 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Malarstwo Kazimierza Jułgi, Muzeum w 
Grudziądzu, lipiec – sierpień 1969 / [oprac. 
Bożena Sikorska-Nowacka]. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1969 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [6] s. : il. ; 21 cm 
1. Jułga, Kazimierz – malarstwo – katalog 
wystawy 2. Malarstwo polskie – wystawy – 1956-1989 r. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum 
– wystawy – historia – 20 w. 
73/76(4380A/Z”19”(084.1) 1667 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Pomorski Szlak Kopernika : grafka Cecylii 
Wiśniewskiej, rzeźba Hanny Brzuszkiewicz, 
Muzeum w Grudziądzu marzec – kwiecień 
1972 / [oprac. Bożena Sikorska-Nowacka]. 
– Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1972 
(Grudz. : GrZGraf.). – Harmonijka [6] s. : il. ; 
21 cm 
1. Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928- ) – graf- 
ka – katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 3. 
Kopernik, Mikołaj (1473-1543) – ikonografa 4. Brzusz- 
kiewicz, Hanna (1934- ) – rzeźba – katalog wystawy 
741/744.04(438)”19”(084.1) 1668 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Późnośredniowieczny gródek rycerski w Ple- 
miętach, gm[ina] Gruta, Muzeum w 
Grudziądzu, wykopaliska 1975-1977 / [oprac. 
Bożena Sikorska-Nowacka, Ryszard Boguwolski]. 
– [Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1978] (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [12] s. : il. ; 25 cm 
Zł 3 
1. Plemięta (woj. kujawsko-pomorskie) - archeologia 
– 7-15 w. 2. Grody – archeologia – Polska – 
wydawnictwa popularne 3. Osadnictwo – archeologia – Polska 
– wydawnictwa popularne 
72:94(438)”6/14” 1669
		

/p0229.djvu

			SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Wystawa grafki Cecylii Wiśniewskiej ; 
Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz sierpień – 
wrzesień 1965 / tekst i oprac. graf. Bożena 
Sikorska-Nowacka. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1965 (Grudz. : GrZGraf.). – 
[12] s. : il. ; 21 cm 
1. Wiśniewska-Maćkiewicz, Cecylia (1928- ) – gra- 
fka – katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
741/744.04(438)”19”(084.1) 1670 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Wystawa grafki Włodzimierza 
Aleksandrowicza Wietrogońskiego : zorganizowana z 
okazji 60 [sześćdziesiątej] rocznicy Wielkiej 
Rewolucji Październikowej, Grudziądz wrzesień 
– październik 1977 / [oprac. Bożena Sikor- 
ska-Nowacka ; Zarząd Główny Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Warszawie, 
Zarząd Miejski TPPR w Grudziądzu, Urząd 
Miejski – Wydział Kultury, Kultury 
Fizycznej i Turystyki, Muzeum w Grudziądzu]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1977 (Grudz. : GrZGraf.). – Harmonijka 
[6] s. : il. ; 21 cm 
1. Vetrogonskij, Vladimir Aleksandrovič (1923- ) – 
grafka – katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
3. Grafka ZSRR – historia – 20 w. 
73/76(438)”19”(084.1) 1671 
SIKORSKA-NOWACKA, Bożena (1937- ) 
Wystawa malarstwa Zdzisława Przebindow- 
skiego, Muzeum w Grudziądzu grudzień 1966 
– styczeń 1967 / [oprac. Bożena Sikorska-No- 
wacka]. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 1967 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [6] s. : il. ; 21 cm 
1. Przebindowski, Zdzisław (1902- ) – malarstwo – 
twórczość – katalog wystawy 2. Malarstwo polskie – 
wystawy – 1956-1989 r. 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
741/744.04(438)”19”(084.1) 1672 
SIKORSKI, Bogumił 
Monety zastępcze i żetony tramwajowe z ziem 
polskich / Bogumił Sikorski ; Polskie 
Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Oddział 
w Pile. – Piła : PTAiN, 1987 (Piła : PDK). – 98, 
[1] s. : 1 mapa, rys., wykr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 93-94. 
1. Pieniądz zastępczy – Polska – 20 w. 2. Żetony 
i bony tramwajowe – Polska – 20 w. 
737(438:430)”19”(083.8)(02.025.2) 1673 
SIKORSKI, Bogumił 
Monety zastępcze i żetony Wielkopolski, 
Pomorza i Mazur : (emisje prywatne) : [katalog]. 
T. 1-2 / Bogumił Sikorski. – Piła : [nakład 
autora], 1990 (Piła : PDK). – 2 t. (96 ; 116) s. : 
rys. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 114. 
1. Monety niemieckie – 20 w. – katalog 2. Monety 
polskie – 20 w. – katalog 3. Pieniądz zastępczy – 
Niemcy – 20 w. – katalog 4. Pieniądz zastępczy – Polska – 
20 w. – katalog 
737(438:430)”19”(083.8)(02.025.2) 1674 
Siudmak : [wystawa przygotowana przez 
Muzeum w Grudziądzu ze zbiorów Muzeum 
Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz 
prywatnej kolekcji autora, Muzeum w Grudziądzu, 
marzec-maj 1987] / [oprac. zbiorowe]. – 
[Grudziądz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1987] (Grudz. : GrZGraf.). – [6] s. : il. ; 
14 x 20 cm 
1. Siudmak, Wojciech (1942- ) – malarstwo – 20 w. – 
katalog wystawy 2. Malarstwo polskie - 20 w. 3. 
Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
741/744.04(438)”19”(084.1) 1675 
SIWAK-MACIEJEWSKA, Urszula 
Język rosyjski ćwiczenia : leksyka – gramatyka 
– ortografa / Urszula Siwak-Maciejewska. – 
Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 2000 (Jeżewo : 
”In-Druk”). – 104 s. ; 24 cm 
ISBN 83-904080-7-4 
1. Język rosyjski – gramatyka – ćwiczenia dla szkół 
811.161.1(075.3.053.7) *1675 
SIWAK-MACIEJEWSKA, Urszula 
Język rosyjski repetytorium : leksyka – 
gramatyka – ortografa / Urszula Siwak-Maciejew- 
ska. – Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 2000 
(Jeżewo : „In-Druk”). – 125, [3] s. : rys. ; 24 cm 
ISBN 83-904080-9-0 
1. Język rosyjski – gramatyka – repetytorium 
811.161.1(075.3.053.7) **1675 
229
		

/p0230.djvu

			SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław 
Skalski ; [il. Janusza Grabiańskiego]. – Warszawa : 
”Kraj”, 1957. – 223, [1] s. : il. ; 15 cm 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 
2. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna 
lotnicza – Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945:929-051A 
/Z 1676 
SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław Skalski ; 
obwol., okł., str. tyt. i rys. J[anusz] Grabiański. 
– [Wyd. 2]. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1957 (Łódź : WojsD). – 
233, [6] s., [19] s. tabl. : il., portr. ; 20 cm 
Zł 13 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna lotnicza – 
Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945:929-051A 
/Z 1677 
SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław 
Skalski. – [Wyd. 3]. – [Warszawa] : Wydaw. Min. 
Obrony Narodowej, [1959] (Warsz. : WZG). 
– 236, [8] s. ; 17 cm 
Zł 13 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna lotnicza – 
Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945:929-051A 
/Z 1678 
SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław 
Skalski. – [Wyd. 4]. – [Warszawa] : Wydaw. Min. 
Obrony Narodowej, [1967] (Warsz. : WZG). 
– 213, [3] s., [16] s. tabl. : fot. ; 20 cm 
Zł 13 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna lotnicza – 
Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945:929-051A 
/Z 1679 
SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław 
Skalski. – [Wyd. 5]. – [Warszawa] : Wydaw. Min. 
Obrony Narodowej, 1968 (Warsz. : WojsZG). 
– 213, [3] s., [8] s. tabl. : il., portr. ; 20 cm 
Zł 13 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna lotnicza – 
Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945:929-051A 
/Z 1680 
SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław 
Skalski. – [Wyd. 6]. – [Warszawa] : Wydaw. Min. 
Obrony Narodowej, 1971 (Warsz. : WZG). – 
212, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm 
Zł 13 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna lotnicza – 
Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945:929-051A 
/Z 1681 
SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław 
Skalski. – [Wyd. 7]. – [Warszawa] : Wydaw. Min. 
Obrony Narodowej, 1975 (Warsz. : Dr. 
Tamka). – 213, [3] s., [8] s. tabl. : il., portrt. ; 
20 cm. – (Pamiętniki) 
Zł 18 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna lotnicza – 
Polska –1939-1945r.–pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945:929-051A 
/Z 1682 
SKALSKI, Stanisław (1915-2004) 
Czarne krzyże nad Polską / Stanisław 
Skalski. – [Wyd. 8]. – [Warszawa] : Wydaw. Min. 
Obrony Narodowej, [1985] (Gdynia : WD). 
– 180, [4] s., [16] s. : fot. ; 20 cm 
ISBN 83-11-07177-2 : zł 100 
1. Skalski, Stanisław (1915-2004) – pamiętnik 2. 
Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 3. Wojna lotnicza – 
Polska – 1939-1945 r. – pamiętniki 
355(438):94(438)”1939/1945”:92-051A 
/Z 1683 
Skarby Jasnej Góry / [tekst] Janusz St[ani- 
sław] Pasierb ; [opisy zdjęć i bibliografa] Jan 
Samek ; [zdjęcia] Jan Michlewski, Janusz Ro- 
sikoń. – Warszawa : ”Interpress”, 1981 ([s. l. : 
s. n.]). – 147, [1] s. : il. kolor. ; 32 cm 
230
		

/p0231.djvu

			Bibliogr. s. 147-[148]. 
ISBN 83-223-1904-5 
1. Sztuka – zabytki – album 2. Częstochowa (woj. 
śląskie) – Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – 
album 
73/75.046.3(4)”13/19”+726(438)A/Z] 
(084.11) 1684 
Skarby Jasnej Góry / tekst Janusz Stanisław 
Pasierb ; podpisy, komentarz i wykaz 
ważniejszej literatury Jan Samek ; zdjęcia Janusz Ro- 
sikoń, Chris Niedenthal, Józef Jurkowski. 
– Wyd. 2 zm. i rozszerz. – Warszawa : ”Inter- 
press”, [1985]. – 22, [1] s. : il. kolor. ; 32 cm 
ISBN 83-223-2128-7 
1. Sztuka – zabytki – album 2. Częstochowa (woj. 
śląskie) – Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – 
album. 7. Jurkowski, Józef. Il. 
73/75.046.3(4)”13/19”+726(438)A/Z] 
084.11) 1685 
Skarby Jasnej Góry / [tekst] Janusz St[anisław] 
Pasierb, Jan Samek ; zdjęcia Janusz Rosikoń, 
Chris Niedenthal, Józef Jurkowski. – Wyd. 4. 
– Warszawa : “Interpress”, 1989 (Leipzig : 
“Interdruck”). – 222, [1] s. : il. kolor., 1 faks., 
fot. ; 32 cm 
Bibliogr. s. 222-[223]. 
ISBN 83-223-2128-7 
1. Sztuka – zabytki – album 2. Częstochowa (woj. 
śląskie) – Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – 
album 
73/75.046.3(4)”13/19”+726(438)A/Z] 
(084.11) 1686 
Skarby Jasnej Góry / [tekst] Janusz St[ani- 
sław] Pasierb, Jan Samek ; zdjęcia Janusz Ro- 
sikoń, Chris Niedenthal, Józef Jurkowski. – 
Wyd. 5. – Warszawa : ”Interpress”, 1989 (Ča- 
kovec : ”Zrinski”). – 222, [1] s. : faks., fot., 
portr. (kolor.) ; 33 cm 
Bibliogr. s. 222-[223]. 
ISBN 83-223-2128-7 
1. Sztuka – zabytki – album 2. Częstochowa (woj. 
śląskie) – Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – 
album 
73/75.046.3(4)”13/19”+726(438)A/Z] 
(084.11) 1687 
SKIBIŃSKI, Franciszek (1899-1991) 
Ułańska młodość 1917-1939 / Franciszek 
Skibiński. – Warszawa : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1989 (Łódź : Wojsk. 
Dr.). – 309, [3] s., [16] s. tabl. : fot., portr. ; 
20 cm 
ISBN 83-11-07705-3 
1. Skibiński, Franciszek (1899-1991) – pamiętnik 2. 
Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. – pamiętniki 3. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
355:929-052A/Z:94(438)”19” 1688 
SKOWROŃSKI, Mieczysław 
Odbudowa i rozbudowa szkolnictwa w 
województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 
1945-1950 / Mieczysław Skowroński. – 
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. 
Naukowe, 1978. – 113, [1] s. : tab. ; 24 cm. – (Prace 
Wydziału Nauk Humanistycznych 
. Seria A ; nr 20) 
Bibliogr. 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
szkolnictwo i oświata – od 1944 r. 
37(438):94(438)”1944/1956” 1689 
SKOWROŃSKI, Mieczysław 
Ukształtowanie się władzy ludowej w 
powiecie grudziądzkim (1945-1956) / Mieczysław 
Skowroński. – Grudziądz : Rejonowy 
Ośrodek Pracy Partyjnej w Grudziądzu ; Polskie 
Towarzystwo Historyczne. Oddział, 1985 
(Grudz. : GZGWK). – 22, [1] s. ; 21 cm 
1. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – historia – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– historia – 20 w. 
32:94(438)”1945/1956” 1690 
SKROCKA, Teresa 
Teresa Skrocka : malarstwo : katalog 
wystawy, Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz maj 
1994 / [oprac. Teresa Skrocka, posłowie Stella 
Myśliwiec]. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1994 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[12] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Skrocka, Teresa – malarstwo – twórczość – katalog 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”19”(064.1)(084.1) 1691 
231
		

/p0232.djvu

			SKRZECZOWSKI, Henryk 
Współdziałanie wojskowych służb 
informacyjnych z Policją Państwową w II 
Rzeczypospolitej / Henryk Skrzeczowski. – Toruń : Wy- 
daw. Adam Marszałek, cop. 2003. – 260 s. : 
tab. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 254-260. 
ISBN 83-7322-495-5 
1. Policja – Polska – 1918-1939 r. 2. Wywiad 
wojskowy – Polska – 1918-1939 r. 3. Żandarmeria 
wojskowa – Polska – 1918-1939 r. 
355.40:356.3:351.74](438)”1918/1939” *1691 
SKULSKI, Przemysław 
Bitwa o Anglię 1940 / Przemysław Skulski. 
– Wrocław : ACE Publication, 1997. – 43, 
[1] s. : il. (w tym kolor.), mapa ; 30 cm. – 
(”Galeria Asów ; 1) 
Streszcz. ang. 
ISBN 83-86153-50-4 
1. Bitwa 1940 r. o Wielką Brytanię – wydawnictwa 
popularne 2. Samoloty myśliwskie – 1939-1945 r. – 
wydawnictwa popularne 
623.74(430+410):94(410):94(100)”1939/19 
45”:: 355.489 1692 
SKWIROWSKA, Stefania 
Bibliografa niezależnych wydawnictw 
ciągłych z lat 1976-1990 / pod red. Stefanii 
Skwirowskiej ; [oprac. materiału Stefania 
Skwirowska i Joanna Podurgiel ; przy współpr. 
Wojciecha Jankowernego et al.] ; Biblioteka 
Narodowa. Instytut Bibliografczny. – 
Warszawa : BN, 2001 (Warsz.: BN). – XIII, [1], 
593 s. ; 30 cm 
ISBN 83-7009-355-8 
1. Wydawnictwa ciągłe – Polska – 1956-1989 r. 
– bibliografa 2. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 
1956-1989 r. – bibliografa 
0/9(438)”1956/1989”(05):016:014.5 1693 
SKWIROWSKA, Stefania 
Bibliografa niezależnych wydawnictw 
ciągłych z lat 1976-1990 : indeksy / [oprac. 
Stefania Skwirowska i Joanna Podurgiel] ; 
Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliografczny. 
– Warszawa : BN, 2001 (Warsz.: BN). – 131, 
[1] s. ; 30 cm 
232 
ISBN 83-7009-355-8 
1. Skwirowska, Stefania. Bibliografa niezależnych 
wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990 – indeks 2. 
Wydawnictwa ciągłe – Polska – 1956-1989 r. – bibliografa 
3. Wydawnictwa nielegalne – Polska – 1956-1989 r. – 
bibliografa 
0/9(438)”1956/1989”(05):016:014.5 1694 
SŁAWIŃSKA, Eugenia 
Życie kulturalno-literackie Grudziądza w 
latach 1918-1939 / Eugenia Sławińska ; 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk 
Społecznych i Humanistycznych. – Wrocław ; 
Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
1980 (Gdańsk : GZG). – 211, [1] s. ; 21 cm. – 
(Seria monografi / GTN, ISSN 0433-230X ; 
nr 75) 
Indeks. – Zsfg. 
ISBN 83-04-00662-6 : zł 38 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – literatura 
– historia – 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – kultura – historia – 20 w. 
791:82-1/-9:94(438).081A/Z::008A- 
/Z”1918/1939” 1695 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
Awantur powietrznych ciąg dalszy / Kazimierz 
Sławiński. – [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1973] 
(Łódź : ŁDD). – 184, [4] s. ; 18 cm 
Zł 10 
1. Armia ”Pomorze” 2. Lotnictwo wojskowe – 
Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – jednostki wojskowe 
355(438):94(438)”1939/1945” 1696 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
Bitwa o Pomorze 1939 / Kazimierz Sławiński. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1974 (Łódź : ŁDD). – 166, [6] s. : 
mapa ; 15 cm. – (Bitwy, kampanie, dowódcy) 
Zł 8 
1. Armia ”Pomorze” 2. Lotnictwo wojskowe – 
Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – jednostki wojskowe 
355(438):94(438)”1939/1945” 1697 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
Dzieje polskich skrzydeł / Kazimierz 
Sławiński. – Warszawa : Wydaw. Interpress, 1974 
(Kraków : RSW ”Prasa-Książka-Ruch”). – 
198, [1] s., [32] s. tabl. : fot., portr. ; 21 cm
		

/p0233.djvu

			Bibliogr. s. 198-[199]. 
Zł 30 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1939-1945 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
jednostki wojskowe 
355(438):94(438)”1939/1945” 1698 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
Lotnictwo Armii ”Pomorze” / Kazimierz 
Sławiński. – Pruszków : Ofcyna Wydaw. ”Ajaks”, 
1992. – 110, [2] s. : fot., mapy, portr. ; 20 cm 
Bibliogr. s. 110-[111]. 
ISBN 83-85621-16-4 
1. Armia ”Pomorze” 2. Lotnictwo wojskowe – 
Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – jednostki wojskowe 
355(438):94(438)”1939/1945” 1699 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
Lotnictwo toruńskie 1920-1945 / Kazimierz 
Słowiński [!]. – Warszawa : Wydaw. 
Komunikacji i Łączności, 1983. – 92, [2] s. : fot., 
1 mapa, pl., portr. ; 21 cm. – (Biblioteczka 
Skrzydlatej Polski ; 20) 
Bibliogr. s. 92-[93]. 
ISBN 83-206037-8-1 
1. Lotnictwo wojskowe – Polska – 1918-1939 r. 
2. Lotniska – historia – Polska 3. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia – 20 w. 
355(438):94(438)”1918/1945” 1700 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
Na wrześniowym niebie / Kazimierz 
Sławiński. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, [1976] (Łódź : Wojsk. 
Dr.). – 182, [2] s. ; 15 cm. – (Bitwy, 
Kampanie, Dowódcy) 
Bibliogr. s. [183]. 
Zł 8 
1. Armia ”Pomorze” 2. Lotnictwo wojskowe – 
Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – jednostki wojskowe 
355(438):358.48(438:430):94(438)”1939/1 
945” 1701 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
Powietrzne awantury / Kazimierz Sławiński. 
– [Łódź] : Wydaw. Łódzkie, [1965] (Łódź : 
ŁDD). – 156, [4] s. ; 20 cm 
Zł 10 
1. Armia ”Pomorze” 2. Lotnictwo wojskowe – 
Polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – jednostki wojskowe 
355(438):94(438)”1939/1945” 1702 
SŁAWIŃSKI, Kazimierz (1928- ) 
W Pomorskiej gardzieli / Kazimierz Sławiński. 
– Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1976 (Warsz. : WojsZG). – 133, 
[3] s. ; 15 cm. – ([Żółty Tygrys] ; 3) 
Zł 7 
1. Nowela polska – 20 w. 2. Lotnictwo – Polska 
3. Wojna 1939-1945 r. 
355(438):94(438)”1939/1945”:821.162.1-3 1703 
SŁAWIŃSKI, Stanisław 
Od Borów Tucholskich do Kampinosu / 
Stanisław Sławiński. – Warszawa : Państw. Wydaw. 
”Iskry”, 1960. – 225, [2] s. : mapy, [32] s. tabl.: 
il. ; 20 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 
355:94(438)”1939/1945” 1704 
SŁAWIŃSKI, Stanisław 
Od Borów Tucholskich do Kampinosu / 
Stanisław Sławiński. – Wyd. 2. – Warszawa : 
Ludowa Spółdz. Wydaw., 1973. – 272, [4] s. : 
mapy, [33] s. tabl.: il. ; 20 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 
355:94(438)”1939/1945” 1705 
SŁAWIŃSKI, Stanisław 
Od Borów Tucholskich do Kampinosu / 
Stanisław Sławiński. – Wyd. 3. – Warszawa : 
Ludowa Spółdz. Wydaw., 1977. – 319, [4] s. : 
mapy, [33] s. tabl.: il. ; 20 cm 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 
355:94(438)”1939/1945” 1706 
SŁOBOSZ, Józef 
Michał Rygielski i powidoki pejzażu / Józef 
Słobosz. – [Toruń : Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 1999] ([s. l.] : Arts Poligrafa). – 
Harmonijka [6] s. : il. (kolor. ; 21 cm 
ISBN 83-231-1127-8 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Rygielski, Michał 
(1967- ) – malarstwo – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1707 
233
		

/p0234.djvu

			Słownik biografczny działaczy ruchu 
robotniczego województwa toruńskiego / [pod red. 
Mieczysława Wojciechowskiego]. – Toruń : 
Komitet Wojewódzki PZPR [Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej] w Toruniu, 1988 
(Toruń : ZG). – 110, [2] s. ; 25 cm 
ISBN 83-00-02441-7 : zł 600 
1. Komuniści – Polska – biografe 2. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – biografe 
32:929-052A/Z”19” 1708 
Słownik biografczny konspiracji pomorskiej 
1939-1945. Cz. 1 / pod red. H. Maciejewskiej- 
Marcinkowskiej, Elżbiety Zawackiej. – Toruń : 
Fundacja ”Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, 
1994. – 274 s. ; 23 cm. – (Biblioteka Fundacji ”Ar- 
chiwum Pomorskie AK” w Toruniu ; t. 5) 
Bibliogr. przy hasłach. 
1. Ruch oporu – biografe – Polska 2. Pomorze – 
biografe – 1939-1945 r. 
94(438).082.2A/Z:929-052”18/19”](03) 1709 
Słownik biografczny konspiracji pomorskiej 
1939-1945. Cz. 2 / pod red. Elżbiety Zawa- 
ckiej ; [aut. biogramów Helena Augustowska 
et al.]. – Toruń : Fundacja ”Archiwum 
Pomorskie Armii Krajowej”, 1996 (Toruń : ”Druk- 
Tor”). – 248 s., [1] k. mapa złoż.: portr. ; 
23 cm. – (Biblioteka Fundacji ”Archiwum 
Pomorskie AK” w Toruniu ; t. 10) 
Bibliogr. przy hasłach. 
ISBN 83-88693-20-4 (cz. 2) 
1. Ruch oporu – biografe – Polska 2. Pomorze – 
biografe – 1939-1945 r. 
94(438).082.2A/Z:929-052”18/19”](03) 1710 
Słownik biografczny konspiracji pomorskiej 
1939-1945. Cz. 3 / pod red. Anny 
Zakrzewskiej i Elżbiety Zawackiej ; [aut. biogramów 
Helena Augustowska et al.]. – Toruń : 
Fundacja ”Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, 
1997 (Toruń : ”Druk-Tor”). – 268, [1] s., 
[1] k. mapa złoż.: portr. ; 23 cm. – (Biblioteka 
Fundacji ”Archiwum Pomorskie AK” w 
Toruniu ; t. 15) 
Bibliogr. przy hasłach. Indeks do cz. 1-5. 
ISBN 83-90565-92-7 (cz. 3) 
1. Ruch oporu – biografe – Polska 2. Pomorze – 
biografe – 1939-1945 r. 
94(438).082.2A/Z:929-052”18/19”](03) 1711 
234 
Słownik biografczny konspiracji pomorskiej 
1939-1945. Cz. 5 / pod red. Elżbiety Sker- 
skiej. – Toruń : Fundacja ”Archiwum 
Pomorskie Armii Krajowej”, 2001. – 278, [3] s., 
[1] k. mapa złoż.: il. ; 23 cm. – (Biblioteka 
Fundacji ”Archiwum Pomorskie AK” w 
Toruniu ; t. 35) 
Bibliogr. przy hasłach. Indeks do cz. 1-5. 
ISBN 83-88693-20-4 (cz. 5) 
1. Ruch oporu – biografe – Polska 2. Pomorze – 
biografe – 1939-1945 r. 
94(438).082.2A/Z:929-052”18/19”](03) 1712 
Słownik biografczny Pomorza 
Nadwiślańskiego. Suplement 1 / pod red. Zbigniewa 
Nowaka ; Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe, Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : GTN, 
1998. – 367, [1] s. ; 25 cm 
Bibliogr. przy hasłach. 
ISBN 83-87359-20-3 
1. Pomorze Gdańskie – biografe 
929-052A/Z:94(438) 1713 
Słownik biografczny Pomorza 
Nadwiślańskiego. Suplement 2 / pod red. Zbigniewa 
Nowaka ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 
Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : GTN : Wy- 
daw. Gdańskie, 2002. – 322, [1] s. ; 25 cm 
Bibliogr. przy hasłach. 
ISBN 83-87359-61-0 
1. Pomorze Gdańskie – biografe 
929-052A/Z:94(438) 1714 
Słownik biografczny Pomorza 
Nadwiślańskiego. T. 1 / pod red. Stanisława 
Gierszewskiego ; Uniwersytet Gdański, Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe. – Gdańsk : UG : GTN, 
1992. – 447, [1] s. ; 25 cm 
1. Pomorze Gdańskie – biografe 
929-052A/Z:94(438) 1715 
Słownik biografczny Pomorza 
Nadwiślańskiego. T. 2 / pod red. Zbigniewa Nowaka ; 
Uniwersytet Gdański, Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe. – Gdańsk : UG : GTN, 1994. – 
555, [1] s. ; 25 cm 
Bibliogr. przy hasłach. 
1. Pomorze Gdańskie – biografe 
929-052A/Z:94(438) 1716
		

/p0235.djvu

			Słownik biografczny Pomorza 
Nadwiślańskiego. – T. 3, L – P / pod red. Stanisława 
Gierszewskiego ; pod red. Zbigniewa 
Nowaka ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 
Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : UG : GTN, 
1997 (Gdańsk : WG). – 517, [1] s. ; 25 cm 
ISBN 83-90540-67-3 
1. Pomorze Gdańskie – biografe 
929-052A/Z:94(438) 1717 
Słownik biografczny Pomorza 
Nadwiślańskiego. T. 4, R – Ż / pod red. Stanisława 
Gierszewskiego ; pod red. Zbigniewa Nowaka ; 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 
Uniwersytet Gdański. – Gdańsk : UG : GTN, 1997 
(Gdańsk : WG). – 547, [1] s. ; 25 cm 
Bibliogr. przy hasłach. 
ISBN 83-87359-06-4 
1. Pomorze Gdańskie – biografe 
929-052A/Z:94(438) 1718 
Słownik geografczno-krajoznawczy Polski / 
[pod red. Marii Ireny Milewskiej ; aut. Zofa 
Aleksandrowicz et al.]. – Wyd. 2, zm. – 
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992 (Kraków : 
DW). – 896 s. : rys., [32] k. : mapy ; 21 cm 
ISBN 83-01-09822-8 
1. Geografa – Polska 2. Polska – przewodnik 
913A/Z(438) 1719 
Słownik historyczno-geografczny Ziemi 
Chełmińskiej w średniowieczu. To m 1 / oprac. Krystyna 
Porębska przy współpr. Maksymiliana Grzegorza, 
pod red. Mariana Biskupa ; Instytut Kultury 
Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław [et al.] : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1971 (Wrocław : 
WDN). – XXIII, 168, [1] s. ; 30 cm + err. 
1. Geografa – Polska 2. Polska – przewodnik 
3. Średniowiecze – Polska – historia 4. Chełmińska, 
ziemia – historia – 10-13 w. 
913A/Z:94(438)”09/12” 1720 
Służba Polek na frontach II wojny światowej : 
materiały sesji popularnonaukowej w 
Toruniu w dniach 16-17 listopada 1966 [!] roku. 
Cz. 1, Przebieg sesji i zjazdu kombatantek / 
pod red. Elżbiety Zawackiej. – Toruń : 
Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” 
1997. – 95 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 23 cm. 
– (Biblioteka Fundacji ”Archiwum Pomorskie 
AK” w Toruniu ; t. 14) 
ISBN 83-905659-1-9 
1. Kobieta – wojsko – Polska – 1939-1945 r. – 
materiały konferencyjne 2. Wojsko – Polska – 1939-1945 r. 
– materiały konferencyjne 
94(438).082:355.1-055.2](061) 1721 
Służba Polek na frontach II wojny światowej : 
materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu 
w dniach 16-17 listopada 1996 roku. Cz. 3, 
Komunikaty i głosy / pod red. Elżbiety Za- 
wackiej. – Toruń : Fundacja ”Archiwum 
Pomorskie Armii Krajowej”, 1999. – 360, [7] s. : 
il. ; 24 cm. – (Biblioteka Fundacji ”Archiwum 
Pomorskie AK” w Toruniu ; t. 22) 
ISBN 83-910175-5-9 
1. Kobieta – wojsko – Polska – 1939-1945 r. – 
materiały konferencyjne 2. Wojsko – Polska – 1939-1945 r. 
– materiały konferencyjne 
94(438).082:355.1-055.2](061) 1722 
SMACZNY, Henryk (1921- ) 
Księga Kawalerii Polskiej 1914-1947 : rodowody 
– barwa broni / Henryk Smaczny. – Warszawa : 
TESCO Przedsiębiorstwo Zagraniczne, 1989 
(Białystok : BZG). – 528 s. : il. ; 30 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-00-02555-3 
1. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) 2. 
Kawaleria – szkolnictwo – Polska – 1918-1939 r. 3. Wojsko 
– Polska – 1918-1939 r. – spis 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata – 1918-1939 r. 
355.23:357.1](438)”19”(091) 1723 
SMOLEŃSKI, Jerzy (1881-1940) 
Morze i Pomorze / Jerzy Smoleński. – 
Jerozolima : Wydawnictwo Książkowe Wydziału 
Kultury i Prasy Dowództwa Jednostek Wojska 
na Środkowym Wschodzie, 1946. – 112 s. : 
il. ; 17 cm. – (Cuda Polski) 
1. Bałtyk (wybrzeże) – Polska – 1918-1939 r. – 
przewodnik 2. Pomorze Gdańskie – 1918-1939 r. – 
przewodnik 
913(438)A/Z 1724 
SMOLEŃSKI, Jerzy (1881-1940) 
Morze i Pomorze / Jerzy Smoliński. – 
Warszawa : ”Gutenberg Print”, 1999. – [8], 172, 
[4] s. : il., mapy ; 21 cm 
1. Bałtyk (wybrzeże) – Polska – 1918-1939 r. – 
przewodnik 2. Pomorze Gdańskie – 1918-1939 r. – 
przewodnik 
913(438)A/Z 1725 
235
		

/p0236.djvu

			SMOLIŃSKI, Aleksander (1964- ) 
Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 
12 X 1918 r. do 25 IV 1920 r. / Aleksander 
Smoliński. – Toruń : Wydaw. Adam 
Marszałek, cop. 2002. – 437 s. : il . ; 24 cm 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-7322-438-6 
1. Kawaleria – Polska – 1918-1939 r. 
357.1(438)”1918/1939” 1726 
SOBOCKI, Zdzisław 
Grudziądzki Przegląd Plastyczny, październik 
– listopad 1976 / oprac graf. wystawy i 
katalogu Zdzisław Sobocki, komisarz konkursu 
Karola Skowrońska ; Grudziądzkie 
Towarzystwo Kultury ; Klub Międzynarodowej Prasy 
i Książki w Grudziądzu. – Grudziądz : GTK, 
1976 (Grudz. : ZGT-3). – [16] s. : il. ; 18 cm 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki (Grudziądz) – wystawy – historia 
– 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1727 
SOSNOWSKI, Stefan 
500 [Pięćset] zagadek 
turystyczno-krajoznawczych / Stefan Sosnowski ; [ilustr. Marian 
Stachurski]. – Warszawa : Wydaw. Wiedza 
Powszechna, 1963 (Katowice : KDD). – 225, 
[3] s. : rys. ; 19 cm. – (Zagadki) 
Zł 15 
1. Polska – przewodnik 
913(438)A/Z 1728 
SOWA, Paweł 
Po obu stronach kordonu / Paweł Sowa. – 
Olsztyn : Wydaw. ”Pojezierze”, 1974 
(Olsztyn : OZG im. Seweryna Pieniężnego). – 207, 
[1] s. : fot. ; 17 cm 
Zł 20 
1. Polska – historia – 20 w. 2. Pamiętniki polskie 
– 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”19” 1729 
Społeczeństwo w dobie modernizacji : Polacy 
i Niemcy w XIX i XX wieku : studia ofarowane 
profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w 
siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. nauk. Roman 
Bäcker, Marek Chamot, Zbigniew Karpus. – 
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2000. – 444 s., 1 il. kolor. ; 24 cm 
Tekst część. niem. 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-231-1251-7 
1. Wajda, Kazimierz (1930- ) – księga pamiątkowa 
2. Niemcy – a Polska – 19-20 w. – szkice 3. Polska – 
a Niemcy – 19-20 w. – szkice 4. Toruń (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – historia – 19-20 w. – szkice 
94(438).07/.08A/Z:94(430)]”18/19” 
(082.1) 1730 
Społeczny Komitet Odbudowy Klimka w 
Grudziądzu / [praca zbiorowa]. – [Grudziądz : 
Społeczny Komitet Odbudowy Klimka, 2003] 
(Wąbrzeźno : WZG). – Harmonijka [6] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Społeczny Komitet Odbudowy Klimka (Grudziądz) 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430):94(438)”12/19”A/Z 1731 
Sport w wojsku : wystawa medalierstwa 
Edwarda Gorola ; Wrocław – maj 1988 / [wstęp 
Wojciech Barański, zdjęcia Mieczysław 
Pietkiewicz]. – Wrocław : Komitet Sportowy Wojska 
Polskiego, 1988 ([s. l.] : Wojs.ZG). – [80] s. : 
fot. ; 16 cm 
1. Sport – medale polskie – katalog – od 1944 r. 
2. Gorol, Edward (1930- ) – twórczość 
737(438)”1944/...”(083.3) 1732 
Spotkanie z piosenką sprzed lat : dawne 
pieśni żołnierskie i partyzanckie : materiały 
szkoleniowe / [wybór tekstów piosenek Henryk 
Stopikowski]. – Grudziądz : Urząd Miasta. 
Wydział Kultury i Sztuki ; Oddziałowa 
Komisja Krajoznawcza PTTK, 1986 (Wąbrzeźno : 
GZG Oddz.). – 15, [1] s. ; 21 cm. – 
(Materiały szkoleniowe PTTK [Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego]) 
1. Śpiewnik 2. Piosenka wojskowa polska 
784.71 1733 
SPRUSIK, Grzegorz 
Chichot demona : rysunek Grzegorza 
Komorowskiego / [oprac. Grzegorz Sprusik]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
[1990] (Laskowice Pom. : DKW). – Teka ([8], 
2 s.) ; 14 x 26 cm 
236
		

/p0237.djvu

			1. Komorowski, Grzegorz (1959- ) – rysunek 2. 
Malarstwo polskie – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1734 
SPRUSIK, Grzegorz 
Józef Mrotek czerwiec – sierpień 1987 / [oprac. 
Grzegorz Sprusik]. – [Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1987] (Grudz. : GrZGraf.). – 
[11] s. : il. ; 11 x 21 cm 
1. Mrotek, Józef (1950- ) – malarstwo – katalog 
wystawy 2. Malarstwo polskie – historia – 20 w. 3. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”19”A/Z(084.1) 1735 
STACHOWSKA, Ewa Musiał- zob. Musiał- 
Stachowska, Ewa 
STACHULSKI, Janusz 
Kawaleryjski Tryptyk / Janusz Stachulski. 
– Pelplin : ”Bernardinum“, 1998 (Pelplin : 
”Bernardinum”). – 377, [13] s. : fot., rys., 
faks., mapy ; 30 cm 
Bibliogr. s. [376]. 
Streszcz. ang., fr., niem. 
ISBN 83-87668-23-0 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 
355(438)”19” 1736 
STAEMMLER, Klaus 
Polen aus erster Hand : Geschichte und Ge- 
genwart in Berichten und Dokumenten / 
Klaus Staemmler. – [Würzburg] : Arena-Ver- 
lag Georg Popp, [1975] (Hassfurt : Tagblatt 
Druckerei). – 259, [1] s. : mapy, [12] s. tabl. : 
fot. ; 22 cm. – (Arena-Länderreihe – lebendi- 
ge Kulturgeschichte) 
Bibliogr. s. 257-259. 
ISBN 3-401-03755-2 
1. Polska – historia – 10-20 w. 
94(438)”9/19” 1737 
Stan środowiska w województwie toruńskim 
/ praca zbiorowa pod red. Szczepana Buraka; 
[aut. S. Burak et al., współpr. Paweł Bielecki 
et al.] ; Państwowa Inspekcja Ochrony 
Środowiska ; Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Toruniu ; Urząd Wojewódzki 
w Toruniu. Wydział Ochrony Środowiska. – 
Toruń : ”Turpress”, 1996 (Laskowice Pom. 
DKW). – 256 s. : fot. (kolor.), mapki ; 24 cm. 
– (Biblioteka Monitoringu Środowiska) 
Bibliogr. s. 251-253. 
ISBN 83-86781-32-7 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
środowisko – od 1989 r. 
502/504(438)”19” 1738 
Stan środowiska w województwie toruńskim 
w 1993 roku : praca zbiorowa / pod red. 
Szczepana Buraka ; [aut. S. Burak ; współpr. 
Mirosław Bulczyński et al.] ; Państwowa 
Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Toruniu, Urząd Wojewódzki w Toruniu. Wydział 
Ochrony Środowiska. – Toruń : ”Turpress”, 
1994. – 192 s. : fot. kolor., mapy, pl., 2 wykr., 
wykr. ; 24 cm. – (Biblioteka Monitoringu 
Środowiska) 
Bibliogr. s. 185-186. 
ISBN 83-902482-7-1 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
środowisko – od 1989 r. 
502/504(438)”19” 1739 
STANIEWICZ, Restytut W. 
Mniejszość niemiecka w Polsce – V 
[piąta] kolumna Hitlera? / Restytut W. 
Staniewicz. – Poznań : Instytut Zachodni, 1959. – 
S. 395-438 ; 23 cm 
Nadbitka z ”Przeglądu Zachodniego” R. X V, 1959, nr 2. 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 2. Niemcy – 
ludność – Polska – historia – 1918-1939 r. 3. Niemcy 
– a Polska 4. Polska – ludność – 1918-1939 r. 
94(438:430)”1918/1939” 1740 
STAPF, Stanisław 
Znad Osy do Bzury / Stanisław Stapf. – 
[Warszawa] : Instyt. Wydaw. ”PAX”, [1967] (Łódź : 
ŁZG). – 298, [2] s., [12] s. tabl. : fot., [5] s. 
podłuż. : mapy (kolor.) ; 20 cm 
Indeks. 
Zł 25 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
pamiętniki 2. Pamiętniki polskie – 20 w. 3. 16 
Pomorski Pułk Artylerii Lekkiej 4. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska – kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 
355:929-052A/Z:94(438)”1939/1945” *1740 
Statut gminy – miasto Grudziądz / Rada 
Miasta Grudziądza. – Grudziądz : [s. n.], 1997 
([s. l. : s. n.]). – 28, [2] s. : il. ; 21 cm 
237
		

/p0238.djvu

			Stan prawny na styczeń 1997 r. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) — statut 
miasta— 20 w. 
34+351/354(438)”19” 1741 
STEINKÜHLER, Martin 
Burgen im Ordensland Preufien : Ausstellung 
im Westpreufiischen Landesmuseum in Zu- 
sammenarbeit mit dem Museum Graudenz ; 
Grudziądz 2. März — 16. April 2001 / Texte 
und Redaktion Martin Steinkiihler, Vorwort 
Lothar Hyss, Idee und Redaktion Ryszard 
Boguwolski Muzeum w Grudziądzu / 
Graudenz. — Miinster-Wolbeck : Westpreufiisches 
Landesmuseum, 2001 ([s. 1. : s. n.]). — 28 s. : 
ii. ; 21 cm 
1. Malarstwo polskie — 19-20 w. — biografe 2. 
Malarstwo niemieckie — 19-20 w. — biografe 3. Münster 
(Niemcy) — Westpreufśisches Landesmuseum — wystawy 
— historia — 21 w. 4. Zamki i pałace — budownictwo — 
historia 5. Krzyżacki, zakon — budowle — architektura 
— historia 
72:73/76(430):73/76(438):929-051A/Z” 
18/19” 1742 
STEINKÜHLER, Martin 
Die Westpreufien nach 1945 : 50 [fünfzig] 
Jahre Landesmannschaft Westpreufien : Neu- 
anfang und Eingliederung : Ausstellung vom 
1. Juni bis 29. August 1999 / Martin 
Steinkiihler, Lothar Hyss. — Münster : Wespreu- 
fiisches Landesmuseum, 1999 (Osnabriick : 
Druckerei Tiekótter). — 40 s. : ii. ; 24 cm. — 
(Schriftenreihe des Westpreufiischen 
Landesmuseum ; Ausstellungskatalog ; Nr. 58) 
ISBN 3-927111-36-8 
1. Prusy Zachodnie — historia — 20 w. 2. Polska — 
historia — 20 w. 
94(430+438)”1944/...” 1743 
STEINKÜHLER, Martin 
Westpreufiens Industrie : Autos — Maschinen 
— Schife : Ausstellungskatalog vom 17. Januar 
bis 19. April 1998 / Martin Steinkiihler, Hans- 
Jiirgen Schuch. — Münster : Westpreufiisches 
Landesmuseum, 1998 (Osnabriick : Druck- 
haus Fromm). — 40 s. : ii., mapka ; 24 cm. 
— (Schriftenreihe des Westpreufiischen Lande- 
smuseums ; Ausstellungskatalog ; Nr. 53) 
238 
ISBN 3-927111-31-7 
1. Prusy Zachodnie – przemysł – historia – 19-20 w. 
2. Polska – historia – 19-20 w. 3. Münster (Niemcy) 
– Westpreußisches Landesmuseum – wystawy – historia 
– 20 w. 
629:66/68(430+438)“18/19“(084.1) 1744 
STEYER, Donald 
Eksterminacja ludności polskiej na 
Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 / Donald 
Steyer ; Instytut Bałtycki w Gdańsku. – 
Gdynia : Wydaw. Morskie, 1967 (Gdynia : WD). 
– 191, [2] s., [1] k. : mapa ; 21 cm. – 
(Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku, 
nr 1 : Seria Pomorzoznawcza ; t. 1) 
Indeks. 
Zł 20 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Polska – historia - 1939-1945 r. 3. Martyrologia – 
Polska – 1939-1945 r. 4. Pomorze Gdańskie – historia 
– 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1745 
STOKOWSKI, Marek 
Księga zamków państwa krzyżackiego w 
Prusach / Marek Stokowski, Krzysztof Cieślak. – 
[Włocławek] : Studio Wena, 2003 
(Inowrocław : ”Pozkal”). – 174, [2] s. : fot. (kolor.) ; 
33 cm 
ISBN 83-915797-0-1 
1. Krzyżackie, państwo – historia 2. Prusy 
Zachodnie – historia 3. Prusy Wschodnie – historia 4. Prusy 
Królewskie – historia 5. Polska – historia 6. 
Architektura obronna niemiecka – Polska – ikonografa – album 
7. Architektura obronna polska – Polska – ikonografa 
– album 8. Fotografa polska – 20-21 w. 
72:77:94(430:438)”20” 1746 
STOPIKOWSKI, Henryk (1935- ) 
Ekslibrisy Ryszarda Bandora / Henryk Stopi- 
kowski ; Biblioteka Miejska im. W. Kulerskie- 
go w Grudziądzu, październik 2000. – 
Grudziądz : Biblioteka Miejska im. Wiktora Ku- 
lerskiego, 2000 ([s. l. : s. n..]). – [8] s. : il. ; 
21 cm 
1. Bandor, Ryszard (1947- ) – twórczość 2. 
Ekslibrisy – grafka – kolekcjonerstwo – wystawy 3. 
Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego (Grudziądz) – wystawy 
– historia – 20 w. 
02:77(084.1) 1747
		

/p0239.djvu

			STOPIKOWSKI, Henryk (1935- ) 
Wielkie fascynacje małą grafką : 50 lat 
wystaw w ”Małej Galerii Ekslibrisu” Klubu 
”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Grudziądzu / Henryk Stopikowski. – Grudziądz : 
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, 1998 
(Grudz. : ”Epros”). – 54, [2] s. : il. ; 21 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-910048-0-5 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – bibliofl- 
stwo – historia – 20 w. 2. Ekslibrisy – grafka – 
kolekcjonerstwo – wystawy 
02:77 1748 
STOPIKOWSKI, Henryk (1935- ) 
Wystawa Ekslibris Wasilija Leonienki z 
okazji 50 lecia urodzin twórcy z kolekcji Henryka 
Stopikowskiego / [oprac. Henryk Stopikow- 
ski i Regina Potęga-Magdziarz]. – Grudziądz : 
Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego, 
1998 (Grudz. : BM). – [8] s. : il. ; 21 cm 
1. Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego 
(Grudziądz) – wystawy 2. Leonienko, Vasilij (1948- ) – 
twórczość 3. Ekslibris ukraiński – katalog wystawy 
02(438):77(477)(084.1) 1748 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 1921-1979 : 
informator / praca zbiorowa SEP. Oddział To - 
ruński. – Toruń : SEP, 1979 (Toruń : ZGT).- 
[16] s. : fot. ; 24 cm 
Opis wg okł. 
1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich – 
historia 2. Organizacje i partie – Polska – historia – 20 w. 
3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
elektrownie – historia – 20 w. 4. Elektrownie – Polska – historia 
– 20 w. 
621.3(438)”19” *1749 
Strategia rozwoju miasta Grudziądza : 
diagnoza prospektywna / [zespół red. Andrzej 
Bączkowski et al.] ; Zarząd Miasta Grudziądza. 
– Grudziądz : Zakład Usług Poligrafcznych 
”Kris-Druk”, 2000 (Grudz.: ”Kris-Druk”). – 
147 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm + err. 
Na książce błędny ISBN. 
ISBN 83-91472-0-0 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
gospodarka – prognozy 
332.14(438) 1750 
Strategia rozwoju Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego / [zespół red. Zbigniew 
Brenda et al.]. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo 
Kultury : Zarząd Województwa Kujawsko- 
Pomorskiego, 1999. – 98, [1] s., [28] k. tabl. 
kolor. : il., mapy ; 24 cm. – (Diagnoza 
Prospektywna ; 2) 
ISBN 83-906308-9-3 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – strategia 
rozwoju 
338.22(438)”1989/...” 1751 
Strengths Toruń Province ’97 : [Come, Par- 
take, Invest] / [red. kol.]. – [Bydgoszcz : 
Wydaw. M, 1997] ([s. l. : s. n.]). – 54, [2] s. : 
il. (kolor.), mapki ; 28 cm 
ISBN 83-86194-22-7 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
informator 
913(438)A/Z”19” 1752 
STRĘCIWILK, Jan 
Gazownia Grudziądz 1865-1995 / Jan Strę- 
ciwilk, Janina Anuszewska, Rajmund Kapka. 
– Grudziądz : Pomorski Okręgowy Zakład 
Gazownictwa w Gdańsku, Rejon 
Gazowniczy Grudziądz, 1995 ([s. l. : s. n.]). – 14 s.: il. 
(w tym kolor.), mapka ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– historia – 19-20 w. 2. Gazownictwo – historia – 
Polska – 19-20 w. 
548/549+55:66/68:94(438)”18/19” 1753 
STRZAŁKOWSKI, Jacek 
Medale, medaliony i odznaki związane z 
Józefem Piłsudskim / Jacek Strzałkowski ; red. Jan 
Z. E. Berek ; współpraca i przekł. na jęz. ang. 
Janusz Rowiński. – Londyn : Instyt. Józefa 
Piłsudskiego, 1974. – 63, [1] s. : fot. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 6. 
1. Piłsudski, Józef (1867-1935) – ikonografa 2. 
Medale polskie – tematyka – 20 w. 
737(438)”19”(083.8) 1754 
STRZAŁKOWSKI, Jacek 
Medale polskie 1901-1944 / Jacek 
Strzałkowski ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne 
i Numizmatyczne, Komisja Numizmatyczna. 
– Warszawa : PTAiN, 1981 (Sieradz : ”Ter- 
pol”). – 216 s., XIV s. tabl. : il. ; 24 cm + err. 
239
		

/p0240.djvu

			Bibliogr. s. 15-16. – Indeks. – Summ. – Zsfg. 
1. Medale polskie – 20 w. – katalog 
737(438)”19”(083.8) 1755 
STRZAŁKOWSKI, Jacek 
Słownik medalierów polskich i z Polską 
związanych 1508-1965 / Jacek Strzałkowski. – 
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut 
Sztuki, 1982. – 132 s. ; 22 cm 
Bibliogr. s. 7-10. 
1. Medale polskie – historia – 16-20 w. 2. 
Rzemiosło artystyczne – biografe – 16-20 w. 
66/68:737(438)”15/19”:92-052A/Z(03) 1756 
STRZAŁKOWSKI, Jacek 
Zbiory polskich monet i medali / Jacek 
Strzałkowski. – Łódź : nakł. autora, 1991 ([s. l. : 
s. n.]). – [2], 142 s. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 7-10. 
1. Medale polskie – zbiory 2. Monety polskie – 
zbiory 3. Numizmatyka – historia – 16-20 w. 
737:76(438)(083.8) 1757 
Studia nad osadnictwem średniowiecznym 
Ziemi Chełmińskiej. [ T. 1], Gronowski 
mikroregion osadniczy / Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Instytut Archeologii 
i Etnografi. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo 
Kultury, 1990 ([Wąbrzeźno : GZG 3]). – 158, 
[1] s., [8] k. tabl. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm 
Bibliogr., summ. przy rozdz. 
1. Osadnictwo – archeologia – Polska 2. 
Chełmińska, Ziemia – osadnictwo 
903/904(438):911.37]”06/12”(061) 1757 
Studia nad osadnictwem średniowiecznym 
Ziemi Chełmińskiej. [ T. 2], Wybrane 
zagadnienia i materiały / [red. nauk. Jerzy Olczak] ; 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut 
Archeologii i Etnologii. – Toruń : Wydaw. 
UMK, 1994 (Wąbrzeźno : WZG). – 228 s., 
[2] k. złoż. : 2 fot., pl., rys., wykr. ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-231-05933-6 
1. Grody – archeologia – Polska – 7-13 w. 2. 
Osadnictwo – archeologia – Polska – 7-13 w. 3. Chełmińska, 
Ziemia – archeologia – 7-13 w. 4. Chełmińska, Ziemia 
– osadnictwo – 7-13 w. 
903/904(438):911.37]”06/12”(061) 1758 
240 
Studia nad osadnictwem średniowiecznym 
Ziemi Chełmińskiej. [T. 3] / [red. nauk. 
Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska] ; 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut 
Archeologii i Etnologii. – Toruń : Wydaw. UMK, 1999. 
– 305 s., [6] s. tabl. złoż. : il., mapy ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-231-10845-9 
1. Grody – archeologia – Polska – 7-13 w. 2. 
Osadnictwo – archeologia – Polska – 7-13 w. 3. Chełmińska, 
Ziemia – archeologia – 7-13 w. 4. Chełmińska, Ziemia 
– osadnictwo – 7-13 w. 
903/904(438):911.37]”06/12”(061) 1759 
Studia nad osadnictwem średniowiecznym 
Ziemi Chełmińskiej. T. 4 / [red. nauk. 
Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska] ; 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut 
Archeologii i Etnologii. – Toruń : Wydaw. UMK, 
2002. – 232 s., [6] s. tabl. kolor., [2] k. tabl. 
złoż. : il., mapy ; 24 cm + err. 
Streszcz. ang. przy art. 
Bibliogr. przy art. 
ISBN 83-231-1395-5 (t. 4) 
1. Ceramika – wyroby – archeologia – Polska – 7-13 w. 
– materiały konferencyjne 2. Chełmińska, Ziemia – 
archeologia – materiały konferencyjne 3. Chełmińska, 
Ziemia – osadnictwo – 7-13 w. – materiały 
konferencyjne 
903/904(438):911.37]”06/12”(061) 1760 
Studia nad osadnictwem średniowiecznym 
Ziemi Chełmińskiej. T. 5 / [red. nauk. 
Wojciech Chudziak, Alina Sosnowska] ; 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut 
Archeologii i Etnologii. – Toruń : Wydaw. UMK, 
2003. – 205 s., [2] s. tabl. kolor., [2] k. tabl. 
złoż. : il., mapy ; 24 cm 
Materiały z sesji naukowej z okazji 45-lecia pracy prof. 
dr hab. Jerzego Olczaka, Toruń, 6 kwietnia 2000 r. 
Tekst częśc. równol. pol., ang. – Streszcz. ang. przy 
art. 
ISBN 83-231-1393-5 (t. 5) 
1. Chełmińska, Ziemia – archeologia – materiały 
konferencyjne 2. Chełmińska, Ziemia – osadnictwo – 
7-13 w. – materiały konferencyjne 
903/904:911.37](438)”06/12”(061) 1761
		

/p0241.djvu

			Studium wiedzy o zabytkach Grudziądza i 
regionu grudziądzkiego – zeszyt 1 : streszczenie 
wykładów I – VI / [wstęp Stanisław Poręba, 
aut. Eugeniusz Chmielewski, Jerzy Krzyś, 
Zbigniew Zawadzki]. – Grudziądz : Wy- 
daw. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza ; 
Klub ”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Grudziądzu ; 1998 ([s l. : s. n.]). – [2], 28, 
[2] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 7) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
architektura – historia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– budowle – historia 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – zabytki – przewodnik 
72:(913A/Z:94(438) 1762 
Studium wiedzy o zabytkach Grudziądza i 
regionu grudziądzkiego – zeszyt 2 : streszczenie 
wykładów VII – XV / [aut. Eugeniusz 
Chmielewski et al.]. – Grudziądz : Wydaw. Koło 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; Klub ”Cen- 
trum” Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Grudziądzu, 2000 ([s l. : s. n.]). – [2], 40, [2] s.: il. ; 
21 cm. – Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 15) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
architektura – historia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– budowle – historia 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – zabytki – przewodnik 
72:(913A/Z:94(438) 1763 
Stutthof : hitlerowski obóz koncentracyjny / 
aut.: Konrad Ciechanowski [et al. ; pod red. 
nauk. Donalda Steyera]. – Warszawa : Wydaw. 
Interpress, 1988 (Łódź : PZG RSW ”Prasa- 
Książka-Ruch”). – 334, [10] s. : mapy, [72] s. 
tabl. : fot., faks., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 332-335. 
ISBN 83-223-2369-7 
1. Sztutowo (woj. pomorskie) – obóz 
koncentracyjny Stutthof – monografa 2. Wojna 1939-1945 r. 
– martyrologia 3. Przestępstwa wojenne – Niemcy – 
1939-1945 r. 
94(430):94(438)”1939/1945” 
[W książce mowa m.in. o Grudziądzu i jego 
mieszkańcach, więźniach KL Stutthof]. 
1764 
STYCZEŃ, Tadeusz (1931- ) 
Miłości, gdzie jesteś? : medytacje 
rekolekcyjne / Tadeusz Styczeń, Andrzej Szostek ; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofi 
Chrześcijańskiej. – Lublin : Redakcja 
Wydawnictw KUL, 1986 (Lublin : KUL). – 100, 
[4] s. ; 24 cm + err. 
ISBN 83-228-0050-9 
1. Kazania – katolicyzm – 20 w. 
252 1765 
SUDZIŃSKI, Ryszard 
Organizacja i funkcjonowanie rad narodowych 
w województwie pomorskim 1945-1950 : 
studium historyczno-prawne / Ryszard Sudziński. 
– Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. 
Naukowe, 1981 (Toruń : ZG). – 167, [1] s. : tab. ; 
24 cm. – (Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, ISSN 0082-5522, r. 80, z. 1) 
Bibliogr. s. 161-164. – Zsfg. 
ISBN 83-01-03061-5 
1. Rady narodowe – 1944-1956 r. 2. Pomorze – 
administracja – 1944-1956 r. 
94(438)”1944/1956” 1766 
SUDZIŃSKI, Ryszard 
Tradycje klasowe ruchu robotniczego w 
Grudziądzu : w okresie II Rzeczypospolitej (1920-1939) 
/ Ryszard Sudziński ; Komitet Miejski 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
Miejski Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej 
w Grudziądzu. – Grudziądz : KM PZPR, 
1978. – 29, [3] s. ; 24 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
organizacje – 20 w. 2. Robotnicy – organizacje – Polska – 20 w. 
32:94(438)”1920/1939” 1767 
SYPEK, Agnieszka 
Zamki i obiekty warowne Pomorza 
Gdańskiego / Agnieszka i Robert Sypek. – 
Warszawa : ”Almapress”, [2003]. – 160 s. : il. kolor. ; 
21 cm. – (Zamki i Obiekty Warowne Polski) 
ISBN 83-7020-307-4 
1. Architektura obronna niemiecka – zabytki – 
Polska – 13-15 w. – przewodnik 2. Grody – Polska – 
przewodnik 3. Zamki i pałace – krzyżackie, państwo 
– przewodnik 4. Zamki i pałace – Polska – przewodnik 
5. Pomorze Gdańskie – zabytki – przewodnik 
728.81A/Z:623.1/.3](438)(036):94 
(430)”12/15” 1768 
241
		

/p0242.djvu

			SYPEK, Robert 
Zamki i obiekty warowne Państwa 
Krzyżackiego. Cz. 1, Ziemia Chełmińska i 
Michałowska / Robert Sypek. – Warszawa : Agencja 
Wydaw. CB, 1999. – 143 s. : il. kolor., mapy ; 
21 cm 
Na okł. podtyt.: przewodnik turystyczno-historyczny. 
– Na s. 4 okł. błędny ISBN. 
ISBN 83-86245-49-2 (cz. 1) 
1. Architektura obronna niemiecka – przewodnik 
2. Architektura obronna polska – przewodnik 3. 
Zamki i pałace – Polska – przewodnik 4. Krzyżackie, 
Państwo – historia – wydawnictwa popularne 5. 
Chełmińska, Ziemia – przewodnik 
728.8(438)A/Z:914(438)(036)A/Z:94 
(430)”12/15” 1769 
SYPEK, Robert 
Zamki i obiekty warowne Państwa 
Krzyżackiego. Cz. 2, Pomezania, Ziemia Saska i 
Ziemia Lubawska / Robert Sypek. – Warszawa : 
Agencja Wydaw. CB, cop. 2000. – 142 s. : 
il. kolor., mapy ; 21 cm. – (Przewodnik po 
Zamkach, Grodach, Obiektach Warownych 
Polski ; 3) 
Na okł. podtyt.: przewodnik turystyczno-historyczny. 
ISBN 83-86245-49-2 (cz. 2) 
1. Architektura obronna niemiecka – przewodnik 2. 
Architektura obronna polska – przewodnik 3. Zamki 
i pałace – Polska – przewodnik 4. Krzyżackie, 
Państwo – zamki i pałace – historia – wydawnictwa 
popularne 5. Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg) – przewodnik 
6. Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) – 
przewodnik 
728.81(438)A/Z:913(438)(036) 
A/Z:94(430)”12/15” 1770 
System penitencjarny i postpenitencjarny 
w Polsce / pod red. Teodora Bulendy i 
Ryszarda Musidłowskiego ; [aut. Andrzej Bałandy- 
nowicz, Paweł Szczepaniak et al.] ; Instytut 
Spraw Publicznych. – Warszawa : Instytut 
Spraw Publicznych, 2003. – 361 s. : tab. ; 
24 cm 
Nazw. aut. na s. 360-361. 
ISBN 83-88594-48-6 
1. Penitencjarystyka – Polska – od 1989 r. – szkice 
2. Więziennictwo – Polska – od 1989 r. – szkice 
343.81/.84(438)”1989/...” *1770 
Sytuacja demografczna województwa 
kujawsko-pomorskiego w 1998 roku = Democratic 
Statistics of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship 
in 1998 / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. – 
Bydgoszcz : Urząd Statystyczny, 1999 ; 30 cm. 
– (Informacje i Opracowania Statystyczny / 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy) 
Roczniki. 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
statystyka 
31(438) 1771 
SZACHNITOWSKI, Czesław (1914- ) 
40-lecie Aeroklubu Grudziądzkiego / [oprac. 
Czesław Szachnitowski]. – [Grudziądz : 
Aeroklub Grudziądzki, 1985] (Grudz. : GrZGraf.). 
– 19, [1] s. ; 15 x 21 cm 
Tyt. okł.: 40 lat lotnictwa sportowego Grudziądz – 
Lisie Kąty. 
1. Aeroklub (Grudziądz) 2. Lotnictwo sportowe 
– organizacje – Polska 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – sport – organizacje 
32:629(438)”19” 1772 
SZAJERKA, Marek 
Grudziądz w XIII-XVIII w[ieku] : kwestia 
synchronizacji różnych źródeł historycznych o jej 
wpływ na obraz miasta w historiografi : 
studium historyczno-architektoniczne / Marek 
Szajerka. – Grudziądz : Polskie Towarzystwo 
Historyczne. Oddział, 2004 ([s. l. : s. n.]). – 
308, [1] k. jednostr. : il., pl., mapki, faks., fot. 
(w tym kolor.) ; 31 cm + CD-ROM 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
13-18 w. 2. Polska – historia – 13-18 w. 3. Architektura 
polska – historia – 13-18 w. 4. Architektura niemiecka 
– 13-18 w. 
72(438+430):94(438)”12/17” 1773 
SZANCENBACH, Jan 
Wystawa grupy 15 [piętnastu] malarzy 
krakowskich ; Muzeum w Grudziądzu, 
Grudziądz listopad – grudzień 1975 / Jan Szan- 
cenbach. – Grudziądz : Muzeum w 
Grudziądzu, 1975 (Grudz. : GrZGraf.). – [32] s. : il. ; 
16 x 22 cm 
1. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 1774 
242
		

/p0243.djvu

			SZCZECHURA, Tomasz 
Zagadnienia kulturalno-oświatowe i 
społeczno-gospodarcze wsi w czasopismach 
polskiego ruchu ludowego 1889-1918 : materiały 
bibliografczne / Tomasz Szczechura, Roman 
Szczechura ; Zakład Historii Ruchu 
Ludowego przy NK ZSL. – [Warszawa] : Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, [1969] (Warsz. : 
ZG ”Tamka”). – 565, [1] s. ; 25 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
Zł 110 
1. Ruch ludowy – czasopisma – Polska – bibliografa 
– 19-20 w. 2. Wieś – Polska – polityka społeczna – 
zagadnienia – 19-20 w. 3. Wieś – Polska – kultura – 
zagadnienia – 19-20 w. 
014.3:316.334.55:94(438)::323.325]”18/19 
”(083) *1774 
SZCZECHURA, Tomasz 
Zagadnenia społeczno-polityczne wsi w 
czasopismach polskiego ruchu ludowego 1889-1918 : 
materiały bibliografczne / Tomasz Szczechu- 
ra, Roman Szczechura ; Zakład Historii 
Ruchu Ludowego przy NK ZSL. – [Warszawa] : 
Ludowa Spółdz. Wydaw., [1967] (Warsz. : 
ZG ”Tamka”). – 786, [1] s. ; 25 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
Zł 120 
1. Ruch ludowy – czasopisma – Polska – bibliografa 
– 19-20 w. 2. Wieś – Polska – polityka społeczna – 
zagadnienia – 19-20 w. 
014.3:316.334.55:94(438)::323.325]”18/19 
”(083) **1774 
SZCZEPANEK, Zbigniew 
Zamki Pomorza, Warmii i Mazur w 
malarstwie i rysunku Zbigniewa Szczepanka = Die 
Burgen und Schlösser von Pommern, Ermland 
und Masuren = Te Castles of Pomerania, 
Warmia and Masuria / Zbigniew Szczepanek ; 
[przekł. ang. Dorota Pawlak, przekł. niem. 
Marek Szalsza]. – Gdańsk : Tower Press, 2004 
(Gdańsk : Druk. ”Stella Maris”). – 224 s. : il. 
(kolor.) ; 25 x 30 cm 
Tekst równol. pol., ang., niem. 
ISBN 83-87342-78-5 
1. Krzyżacki, zakon – budownictwo – Polska - 
historia – 12-20 w. 2. Zamki i pałace – architektura – Polska 
– historia – 12-20 w. 3. Zamki i pałace – architektura 
– malarstwo – ikonografa 
72:73/76:94(438)”11/19”A/Z ***1774 
SZCZEPANIAK, Paweł (1957- ) 
Kara pozbawienia wolności a wychowanie 
/ Paweł Szczepaniak ; Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Warszawski. 
Instytut Proflaktyki Społecznej i Resocjalizacji. 
– Kalisz : KTPN ; Warszawa : UW, 2003. – 
477 s. : il. ; 25 cm 
Bibliogr. – Indeks. 
ISBN 83-85638-50-4 
1. Kara pozbawienia wolności – Polska – od 1944 r. 
2. Pedagogika resocjalizacyjna 3. Więziennictwo – 
socjologia – Polska – od 1944 r. 4. Kaliskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 5. Uniwersytet Warszawski. Instytut 
Proflaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
343.26:343.24:348.81/.84](438)” 
1944/...”:376.5.01 ****1774 
SZCZEPANIEC, Janusz 
Odznaki Wojska Polskiego 1914-1945 / 
Janusz Szczepaniec, Adam Zając. – Grudziądz : 
[nakład autorów, ok. 1985] ([s. l. : s. n.]). – 
[1], 30 s. : rys. ; 21 cm 
1. Wojsko – Polska – odznaki i oznaki – historia – 
20 w. 2. Wojsko – Polska – historia – 20 w. 
355(438):73/76(438):94(438)”19”] 
(083.8) *****1774 
SZCZEPAŃSKI, Henryk (1946- ) 
Grudziądz einst und jetzt : Katalog zur Fo- 
toausstellung von Henryk Szczepański 
Grudziądz – Gütersloh 2000 / Henryk 
Szczepański; Text Anna Wajler, Vorwort Karola 
Skowrońska; Übersetzung [aus dem Poln.] Ursula 
Seyfahrt. – Grudziądz : Biblioteka Miejska im. 
Wiktora Kulerskiego, 2000 (Grudz.: G. i A. 
Neuman). – [28] s. : il. (kolor.) ; 15 x 21 cm 
ISBN 83-905696-1-3 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikono- 
grafa – album – katalog wystawy 2. Fotografa polska 
– 20 w. 
77:913A/Z(438) 1775 
SZCZEPAŃSKI, Marek (1968- ) 
Grudziądz w fotografach Marka 
Szczepańskiego / fot. Marek Szczepański, tekst Anna 
Wajler. – Grudziądz : ”Bumtarara”, cop. 1998 
(Górna Grupa : DKW). – 79 s. : fot. kolor. ; 
34 cm 
243
		

/p0244.djvu

			Tyt. okł.: ”Grudziądz”. 
Tekst równol. pol., ang., niem., fr. 
ISBN 83-909793-5-7 
1. Fotografa polska – od 1989 r. – album 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438):913(438)](084.121)A/Z 1776 
SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK, Kinga 
Bibliografa historii rzemiosł artystycznych 
w Polsce w czasach średniowiecza i w epoce 
nowożytnej do połowy XIX wieku / Kinga 
Szczepkowska-Naliwajek. – Toruń : Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. – 
341 s. ; 24 cm 
Indeks. 
ISBN 83-231-1586-9 
1. Rzemiosło artystyczne – historia – Polska – 10-19 w. 
– bibliografa 
745/749(438)”09/18”:016 1777 
SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK, Kinga 
Sztuka gotyku w Polsce / Kinga 
Szczepkowska. – [Warszawa] : Centralne Biuro Wystaw 
Artystycznych, [1973] (Warsz.: PSSiJO). – 
S. 3-29 ; 21 cm 
Bibliogr. s. 29. 
1. Gotyk – Polska – wydawnictwa popularne 2. 
Sztuka polska – historia – 13-16 w. – wydawnictwa popular- 
73/76(438)”12/15” 
1778 
SZCZEPKOWSKA-NALIWAJEK, Kinga 
Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, 
Ziemi Chełmińskiej i Warmii / Kinga Szczep- 
kowska-Naliwajek ; Polska Akademia Nauk. 
Instytut Sztuki. – Wrocław [etc.] : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1987 (Wrocław : 
WDNSK). – 298, [1] s., [172] s. tabl. : faks., 
fot. ; 25 cm. – (Studia z Historii Sztuki, 
ISSN 0081-7104 ; t. 40) 
Bibliogr. s. 162-173. – Indeksy. – Zsfg. 
ISBN 83-04-02307-5 
1. Gotyk – Polska – 14-16 2. 2. Złotnictwo – 
Polska – 14-16 w. 3. Chełmińska, Ziemia – rzemiosło – 
14-16 w. 4. Pomorze, Gdańskie – rzemiosło – 14-16 w. 
5. Warmia – rzemiosło – 14-16 w. 
69(438)”13/15”:73/76(438)”13/15”:94(438) 
”13/15” 1779 
SZCZEPKOWSKI, Jan 
Struktura przestrzenna regionu bydgosko-to- 
ruńskiego : ewidencja i dynamika / Jan 
Szczepkowski. – Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, 1977 (Wrocław : WDN). 
– 89 s. : mapy, [1] k. podłuż ; 24 cm + err. 
– (Polska Akademia Nauk. Instytut Geogra- 
fi i Przestrzennego Zagospodarowania ; Prace 
Geografczne ; nr 118) 
Bibliogr. s. 80-85. 
Streszcz. ang., ros. 
Zł 22 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – statystyka 
31(438)”19” 1780 
SZEWS, Jerzy (1925- ) 
Filomaci pomorscy : księga pamiątkowa sesji 
naukowej oraz Zjazdu Filomatów w 
Wejherowie w dniu 20 maja 1972 roku / oprac. 
Jerzy Szewos. – Gdańsk : [Wydaw. Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie], 1975 (Sopot : Dr.). – 
132 s. : fot. ; 25 cm 
Zł 35 
1. Filomaci – organizacja – Polska – historia 2. 
Pomorze – Polska – Filomaci – historia 
32:82.0(438) 1781 
SZEWS, Jerzy (1925- ) 
Filomaci pomorscy : tajne związki 
młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 
1830-1920 / Jerzy Szews ; Polska 
Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty 
i techniki. Zakład Dziejów Oświaty. – 
Warszawa : PAN. IHNOT, 1992 ([Warsz.] : ”Pa- 
pers et Kinta”). – 416 s., [9] k. tabl. : 1 faks., 
fot., portr. ; 24 cm. – (Monografe z Dziejów 
Oświaty, ISSN 0077-0558 ; t. 36) 
ISBN 83-900065-5-3 
1. Gdańsk (woj. pomorskie ; okręg) – organizacje – 
historia – 19-20 w. 2. Młodzież – organizacje – historia 
– Polska – 19-20 w. 
94(438).07/.081A/Z:329.78]”18/19” *1781 
SZILING, Jan 
Jesień 1939 : dokumentacja pierwszych 
miesięcy okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim / 
oprac. Jan Sziling. – Toruń : Toruńskie 
Towarzystwo Kultury, 1989 (Toruń : Ofc. Druk. WBP 
i Książnicy Miejskiej). – 206, [1] s. ; 20 cm. – 
(Biblioteczka Toruńskiego Towarzystwa Kultury) 
ne 
244
		

/p0245.djvu

			Zł 800 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Pomorze 
Gdańskie – historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1782 
Szkice z dziejów ruchu młodzieżowego w 
województwie pomorskim (bydgoskim) w 
latach 1920-1981 : praca zbiorowa / pod red. 
Włodzimierza Jastrzębskiego. – Bydgoszcz : 
”Pomorze” : na zlec. Zarządu 
Wojewódzkiego ZSMP [Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej] w Bydgoszczy, 1987 (Bydgoszcz : 
Pras. ZG). – 270, [2] s., [12] s. tabl. : faks., 
fot., portr. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 243-244. 
ISBN 83-7003-418-7 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
organizacje – historia – 20 w. 2. Młodzież – organizacje 
– Polska – 20 w. 
32(438):94(438)”19” 1783 
SZLACHCIKOWSKI, Witalis 
Turystyczny szlak Towarzystwa Jaszczurczego 
/ Witalis Szlachcikowski. – Bydgoszcz : 
[Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i 
Turystyki : Wojewódzki Ośrodek Informacji 
Turystycznej], 1967 (Wąbrzeźno : DW). – 67, 
[3] s. : il., [1] k. : mapa ; 15 cm 
Zł 6 
1. Towarzystwo Jaszczurcze – historia 2. Polska – 
historia – 15 w. 3. Polska – przewodnik 4. Toruń 
(woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – przewodnik 
913A/Z:94(438) 1784 
Szlak wędrówek krajoznawczych 14 dniowego 
obozu trasą typową nr 133 p[od] n[azwą] 
Dolina dolnej Wisły i Osy : Włocławek – Toruń 
– Grudziądz – Łasin / [oprac. Jezierski, 
Maria Wojciechowicz-Seńczuk, St. Tyczyński]. – 
[Toruń : s. n., 1976] (Wąbrzeźno : Druk.). – 
34, [1] s. ; 21 cm 
Na okł. inny tyt.: Trasy typowe woj. toruńskiego. 
1. Wisła (rzeka) 2. Osa (rzeka) 3. Polska – 
przewodnik turystyczny 4. Bydgoszcz (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – przewodnik 
913(438)A/Z *1784 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Natur, Vernunft, Freiheit : philosophische Ana- 
lyse der Konzeption “schöpferische Vernunft“ in 
der zeitgenössichen Moraltheologie / Andrzej 
Szostek. – Frankfurt am Main ; Bern [etc.] : 
P. Lang, 1992. – VI, 296 s. ; 21 cm. – (Euro- 
päische Schriften. Reihe 23, Teologie = Pu- 
blications Universitaires Euro-péenes. Série 23, 
Téologie = European University Studies. Se- 
ries 23, Teology, ISSN 0721-3409 ; Bd. 447) 
Bibliogr. s. 279-296. 
ISBN 3-63143-861-3 
1. Prawo naturalne 2. Teologia moralna – 
katolicyzm 3. Wolność – flozofa 
241:233.1 1785 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Natura, rozum, wolność : flozofczna analiza 
koncepcji twórczego rozumu we współczesnej 
teologii moralnej / Andrzej Szostek ; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofi 
Chrześcijańskiej. – Lublin : Redakcja 
Wydawnictw KUL, 1989 (Lublin : KUL). – 330, 
[2] s. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 311-330. 
ISBN 83-228-0137-8 
1. Antropologia flozofczna 2. Etyka 
chrześcijańska 3. Teologia moralna 
241:233.1 1786 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Natura, rozum, wolność : flozofczna analiza 
koncepcji twórczego rozumu we współczesnej 
teologii moralnej / Andrzej Szostek ; 
Instytut Jana Pawła II Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. – Rzym ; Lublin : Fundacja 
Jana Pawła II : KUL, 1990 (Lublin : KUL). 
– 362 s. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 329-348. – Indeks. – Zsfg. 
1. Antropologia flozofczna 2. Etyka 
chrześcijańska 3. Teologia moralna 
241:233.1 1787 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Normy i wyjątki : flozofczne aspekty dyskusji 
wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej 
teologii : rozprawa doktorska / Andrzej Szostek ; 
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofi 
Chrześcijańskiej. – Lublin : Redakcja Wydawnictw 
KUL, 1980 (Lublin : KUL). – 124, [4] s. ; 24 cm 
245
		

/p0246.djvu

			Bibliogr. s. 117-[125]. 
1. Etyka chrześcijańska 2. Teologia katolicka –- 
zagadnienia 
241:17 1788 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Normy i wyjątki : flozofczne aspekty dyskusji 
wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej 
teologii : rozprawa doktorska / Andrzej 
Szostek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział 
Filozofi Chrześcijańskiej. – [Wyd. 1 dodr.]. 
– Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1980 
(Lublin : KUL, 1981). – 124, [4] s. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 117-[125]. 
1. Etyka chrześcijańska 2. Teologia katolicka – 
zagadnienia 
241:17 1789 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Pogadanki z etyki / Andrzej Szostek. – 
Częstochowa : Tygodnik Katolicki ”Niedziela”, 1993 
(Częstochowa : CZG). – 191, [1] s. ; 18 cm. 
– (Biblioteka ”Niedzieli” ; 1) 
Bibliogr. s. 186-190. 
ISBN 83-86076-00-3 
1. Etyka – podręcznik dla szkół średnich 
17+241](075.3) 1790 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Pogadanki z etyki / Andrzej Szostek. – Wyd. 2. 
– Częstochowa : Tygodnik Katolicki ”Nie- 
dziela”, 1993 (Częstochowa : CZG). – 234 s. ; 
18 cm. – (Biblioteka ”Niedzieli” ; 62) 
Bibliogr. s. 203-108. 
ISBN 83-86076-70-4 
1. Etyka – materiały pomocnicze dla szkół 
17:241](075.3) 1791 
SZOSTEK, Andrzej (1945- ) 
Wokół godności, prawdy i miłości : 
rozważania etyczne / Andrzej Szostek ; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. – Lublin : Redakcja 
Wydawnictw KUL, 1995 (Lublin : KUL) . – 
412 s. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 387-391. – Indeksy. – Summ. 
ISBN 83-228-0553-5 
1. Etyka chrześcijańska – katolicyzm – szkice 2. 
Personalizm – szkice 3. Teologia moralna – katolicyzm 
– szkice 
241 1792 
SZREIBER, Michał (1953-2003) 
Fizyka : repetytorium / Michał Szreiber. – 
[Grudziądz : Wydaw. Ogniwo, 2002] 
(Wąbrzeźno : WZG). – 151 s. : rys. ; 24 cm 
ISBN 83-905662-2-2 
1. Fizyka – repetytorium 
53(075.3.053.7) *1792 
SZREIBER, Tadeusz 
30 [Trzydziesto] lecie Pracowniczego 
Ogrodu Działkowego im. XX lecia PRL [Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej] w Grudziądzu / 
oprac. Tadeusz Szreiber, Czesław Gronowski, 
Kazimierz Grzeca. – Grudziądz : Polski 
Związek Działkowców, 1993 (Wąbrzeźno : WZG). 
– 28 s. : il., pl. ; 21 cm 
1. Ogródki działkowe – Polska – historia – 19-20 w. 
2. Pracowniczy Ogród Działkowy im. XX lecia PRL 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 
630/635(438)”1945/...” 1793 
Sztuka gotycka w Muzeum Narodowym w 
Warszawie 1947 : [zbiory sztuki średniowiecznej 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
udostępnione zostały pierwszy raz po wojnie 8 grudnia 
1947 roku ; wystawa przygotowana przez 
Michała Walickiego przy współpracy Tadeusza Do- 
brzanieckiego i Władysława Kaniewskiego]. – 
Warszawa : Muzeum Narodowe, 1947 (Warsz. : 
Druk. Brasse). – 10, [2] s. : fot. ; 22 cm 
1. Muzeum Narodowe (Warszawa) – zbiory – 
informator 2. Rzeźba – średniowiecze – katalog 3. 
Malarstwo – średniowiecze – katalog 
73/76(084.3) *1793 
Sztuka XVII wieku w Polsce : materiały 
sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 
Kraków, grudzień 1993 : [pamięci księdza prof. 
dr. hab. Janusza Stanisława Pasierba, teologa, 
poety, historyka sztuki, wielkiego humanisty] 
/ [red. Teresa Hrankowska]. – Warszawa : Arx 
Regia : SHS, 1993 (Warsz. : DN-T). – 329, 
[1] s. : il., faks., fot., portr., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. s. 231. – Spis treści także ang. 
ISBN 83-902657-2-9 (SHS) 
1. Pasierb, Janusz Stanisław (1929-1993) – materiały 
konferencyjne 2. Sztuka polska – historia – 17 w. – 
materiały konferencyjne 
7.03”16”+262.1”19”A/Z:7.027”19”A/Z] 
(438)(061.3) 1794 
246
		

/p0247.djvu

			SZUTNIK, Narcyz 
”Solidarność” w regionie toruńskim 13 XII 
1981 – 31 VII 1984 / Narcyz Szutnik. – 
Toruń ; Wydaw. ”Wolne Słowo”, 1988 ([s. l. : 
s. n.]). – 183 s. : err. ; 20 cm. – (Archiwum ”So- 
lidarności” ; t. 13. Polska Stanu Wojennego) 
Indeks. – Summ. 
Zł 900 
1. Solidarność – Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy – historia – 20 w. 2. Toruń (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – organizacje – 1980-1989 r. 3. 
Polska – historia – 1980-1989 r. 
32:94(438)”1980/1989” 1795 
SZWARC, Jerzy Stefan 
Żelazo na Ziemi i we Wszechświecie : wystawa 
/ [oprac. Jerzy Stefan Szwarc]. – Grudziądz : 
Wydaw. Klub Międzynarodowej Prasy i 
Książki, 1982 (Grudz. : GrZGraf.). – [16] s. : il. ; 
24 cm 
Wystawa ”Żelazo na Ziemi i we Wszechświecie” 
zorganizowana została w ramach programu ”Dni Astronautyki 
‘82” oraz z okazji 100 lat Fabryki Maszyn Rolniczych 
”Agromet-Unia” w Grudziądzu. 
1. Klub Międzynarodowej Prasy i Książki 
(Grudziądz) – wystawy – katalog 2. Żelazo – wystawy – 
katalog 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – Dni 
Astronautyki – 1982 r. 
52:54:792(438)”19” 1796 
SZYMAŃSKI, Marek 
Oddział majora ”Hubala” / Marek Szymański ; 
Rada Ochrony Pomników Walki i 
Męczeństwa. – Warszawa : Ksiażka i Wiedza, 1986 
([s. l. : s . n.]). – 207, [1] s., [16] s. tabl. : fot., 
faks. ; 17 cm. – (Biblioteka Pamięci Pokoleń) 
ISBN 83-05-11561-5 : zł 140 
1. Dobrzański, Henryk (”Hubal” pseud.) (1897-1940) 
– biografa 2. Kawaleria polska – 20 w. – biografe 3. 
Wojna 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945”:929-052A/Z] 
(438)”19” 1797 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Cień / Aleksander Ścibor-Rylski ; [il. 
Zbigniew Rychlicki]. – [Warszawa] : ”Nasza 
Księgarnia”, 1955 (Łódź : ŁZG). – 75, [1] s. : il. ; 
20 cm 
Zł 1,50 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1798 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Cień / Aleksander Ścibor-Rylski ; [il., okł. 
i układ graf. Jerzy Jaworowski, obwol. proj. 
Jerzy Cherka]. – Warszawa : ”Iskry”, 1955 
(Łódź : Dr. RSW ”Prasa”). – 249, [3] s. : il. ; 
21 cm 
Zł 13,80 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1799 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Człowiek z marmuru / Aleksandser Ścibor- 
Rylski. – Warszawa : Wydaw. Artystyczne 
i Filmowe, 1988 (Gdańsk : ZG). – 17, [3] s. : 
fot. ; 21 cm. – (Opowieści flmowe) 
ISBN 83-221-0192-9 
1. Scenariusz flmowy polski – 20 w. 
821.162.1-3 1800 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Człowiek z żelaza / Aleksander Ścibor-Rylski. 
– Warszawa : Grupy Polityczne ”Wola”, 1985. 
– 110 s. ; 15 cm 
Przedr. z : Londyn : ”Aneks”, 1982. – Opis wg okł. 
Zł 260 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1801 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Człowiek z żelaza / Aleksander Ścibor-Ryl- 
ski. – Gliwice : ”Wokół Nas”, 1988. – 112 s. ; 
21 cm 
Przedr. z : Londyn : ”Aneks”, 1982. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1802 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Człowiek z żelaza / Aleksander Ścibor-Ryl- 
ski. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, 1989 (Gdańsk : ZG). – 94, [2] s. : 
fot. ; 21 cm. – (Opowieści flmowe) 
ISBN 83-221-0525-8 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1803 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Čarbunii / A. Scibor-Rylski ; In româneste 
de Tele-mac Dan. – Bucureşti : Ed. De statu 
Pentru Literatură şi Artă, 1952. – 336, [1] s. ; 
22 cm 
247
		

/p0248.djvu

			Tyt oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska — 20 w. 
821.162.1-3 1804 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Dwanaście felietonów / Aleksander Ścibor- 
Rylski. — [Warszawa] : Spółdzielnia Wydawni- 
czo-Oświatowa ”Czytelnik”, 1951 (Katowice : 
Dr nr 9). — 114, [4] s. ; 16 cm 
Zł 4,80 
1. Opowiadania polskie — 20 w. 
821.162.1-3 1805 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Górnicze gołębie pokoju : o Wiktorze Mar- 
kiewce / Aleksander Ścibor-Rylski. — 
Warszawa : Wydaw. ”Książka i Wiedza”, 1950 
(Toruń : ZG). — 49, [2] s. ; 21 cm. — (Biblioteka 
Przodowników Pracy ; nr 49) 
Zł 55 
1. Markiewka, Wiktor — biografa 2. Górnictwo — 
Polska — historia — 1945-1956 r. 3. Górnicy — biografe 
929-052A/Z:622:331”1945/1956” 1806 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Havifi z Anny Veroniky : román / Alexander 
Scibor-Rylski ; pfel. Milan Rusinký ; doslov 
napsal Jaroslav Miska]. — Praha : Práce, 1952. 
— 313, [3] s. ; 22 cm. — (Kniżnice Pfiliv ; sv. 
138) 
Tyt oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska — 20 w. 
821.162.1-3 1807 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Havifi z Anny Veroniky : román / Alexander 
Sibor-Rylski ; pfel. Milan Rusinký ; doslov 
napsal Jaroslav Miska]. — [Členske vyd.]. — 
Praha : Práce, 1952. — 313, [3] s. ; 22 cm. — 
(Kniżnice Romanů Doby ; sv. 30) 
Tyt oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska — 20 w. 
821.162.1-3 1808 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Ich dzień powszedni : opowiadania 
flmowe / Aleksander Ścibor-Rylski. — Warszawa : 
”Iskry”, 1972 (Łódź : ŁDD). — 496, [3] s., 
[15] s. tabl. : fot. ; 20 cm 
248 
Zł 40 
1. Scenariusz flmowy polski – 20 w. 
821.162.1-3 1809 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Ich dzień powszedni : scenopis / Aleksander 
Ścibor-Rylski. – [Warszawa] : Zespół 
Realizatorów Filmowych ”Rytm”, 1962 ([Warsz.] : 
Uniwersum). – [1], 182 k. jednostr. ; 29 cm 
Maszynopis powielany. 
1. Scenariusz flmowy polski – 20 w. 
821.162.1-3 1810 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Idzie wiatr : fragment powieści ”Węgiel” / 
Aleksander Ścibor-Rylski. – Warszawa : Zarząd 
Główny Związku Młodzieży Polskiej (na 
zlecenie ZG ZMP) ; ”Iskry”, 1952 (Warsz. : ZG 
DSP). – 14, [2] s. ; 15 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1811 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Iwan / Aleksander Ścibor-Rylski ; [il. Jerzy 
Karolak]. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1954 
(Łódź : ŁZG). – 47, [1] s. : il. ; 20 cm 
Zł 1,50 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1812 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Kohle / Aleksander Scibor-Rylski ; Deutsch 
von Rudolf Pabel. – Berlin : Volk und Welt, 
1952. – 476 s. ; 22 cm 
Tyt oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1813 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Kohle / Aleksander Scibor-Rylski ; Deutsch 
von Rudolf Pabel. – 3. Auf. – Berlin : Volk 
und Welt, 1953. – 442 s. ; 22 cm 
Tyt oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1814 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Kohle / Aleksander Scibor-Rylski ; Deutsch 
von Rudolf Pabel. – Wien : Stern-Verlag, 
1952. – 476 s. ; 22 cm
		

/p0249.djvu

			Tyt oryg.: ”Węgiel”. Zł 3,80 
1. Powieść polska – 20 w. 1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1815 821.162.1-3 1820 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Kohle / Aleksander Scibor-Rylski ; Übertr. aus 
dem Poln. von Rudolf Pabel. – Berlin : Au- 
fbau-Verlag, 1953. – 379, [1] s. : il. ; 24 cm. – 
(Bibliothek “Fortschrittlicher Schriftsteller“) 
Tyt oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1816 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Kol : roman / Aleksander Scibor-Rylski ; 
[övers. tran tyska upplagan av Arthur Magnus- 
son]. – Stockholm : Arbetarkultur, [1953]. – 
474, [1] s. ; 20 cm 
Tyt oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1817 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
L’anneau decrin : roman / Aleksander Ścibor- 
Rylski ; trad. du pol. Laurence Dyevre et Véro- 
nique Patte. – Paris : R. Lafont, 1994. – 426, 
[3] s. ; 22 cm. – (Pavillons. Domaine de l’Est) 
. oryg.: ”Pierścionek z końskiego włosia”. 
ISBN 2-2210-7554-4 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1818 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Ludzie Kongresu / oprac. literac. A[leksander] Ści- 
bor-Rylski. – Warszawa : Wydaw. ”Książka i 
Wiedza”, 1949 (Toruń : ZG). – 49, [2] s. ; 21 cm 
[II (VIII) Kongres Związków Zawodowych w Polsce, 
Warszawa, 2-5.VI.1949 r.]. 
Zł 80 
1. Związki zawodowe – Polska – historia – 1945-1956 r. 
331:94(438)”1945/1956” 1819 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Ludzie z kopalni : fragmenty powieści ”Węgiel” 
/ A[leksander] Ścibor-Rylski ; [il. Janusz Rocki]. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1951] (Łódź : Dr. Wydaw. MON). 
– 144 s. ; 19 cm. – (Biblioteka Żołnierza. 
Seria I. Popularne Wypisy Literackie ; 55 : A. Ści- 
bor-Rylski, Węgiel [fragmenty]). 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Mei / Xibaoer-Liersiji zhe ; [tł.] Liao Fu Shu. 
– Beijing : Zuo Jia Chu Ban She, 1957. – [6], 
355 s. : il. ; 21 cm 
Tyt. oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1821 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Orczewski i jego brygada / Aleksander Ścibor- 
Rylski, [zdj. A. Ścibora-Rylskiego]. – 
Warszawa : Wydaw. ”Książka i Wiedza”, 1949 
(Toruń : ZG ”KiW”). – 44, [2] s. : fot. ; 1 cm. 
– (Biblioteka Przodowników Pracy ; nr 10) 
Zł 50 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1822 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
”Pancerz” Józefa Szulca / Aleksander Ścibor- 
Rylski. – Warszawa : Wydaw. ”Książka i 
Wiedza”, 1950 (Toruń : ZG). – 33, [1] s. ; 21 cm. 
– (Biblioteka Przodowników Pracy ; nr 60) 
[Pomysł racjonalizatorski przodownika kopalni im. 
Stalina]. 
1. Szulc, Józef – biografa 2. Górnictwo – Polska – 
20 w. 
929-052A/Z:622:331 1823 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Pierścionek z końskiego włosia : powieść / 
Aleksander Ścibor-Rylski ; do dr. podał i opatrzył 
posłowiem Tadeusz Drewnowski. – 
Warszawa : Fundacja ”Kultura ‘90”, 1991 (Szczecin : 
SZG). – 353, [2] s. ; 21 cm 
ISBN 83-900058-8-3 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1824 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Polsk rapsodi / Aleksander Ścibor-Rylski ; 
i samar-beid med. Andrzej Wajda ; overs. an 
Adne Goplen. – [Oslo] : Oktober, cop. 1982. 
– 268, [1] s. ; 21 cm 
249
		

/p0250.djvu

			Tyt. oryg.: ”Rapsodia polska, Człowiek z marmuru, 
Człowiek z żelaza”. 
ISBN 82-70943-18-5 
1. Scenariusz flmowy polski – 20 w. 
821.162.1-3 1825 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Sprawa Szymka Bielasa : opowieść flmowa / 
Aleksander Ścibor-Rylski ; [il. Stanisław 
Szymański]. – Warszawa : ”Iskry”, 1953 (Łódź : 
Dr. Rew. Paźdz.). – 171, [1] s. : il. ; 18 cm 
Zł 4,50 
1. Scenariusz flmowy polski – 20 w. 
821.162.1-3 1826 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Stasiek Kaluga staje do współzawodnictwa / 
A[leksander] Ścibor-Rylski ; [zdjęcia 
Andrzeja Millaka]. – Warszawa : Wydaw. „Książka 
i Wiedza”, [1950] (Toruń : ZG „KiW”). – 35, 
[3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Przodowników 
Pracy ; nr 24) 
iorys bezrolnego chłopa, członka Gwardii 
Ludowej, przodownika nauki]. 
1. Kaluga, Stanisław – biografa 
929-051(438)A/Z 1827 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Styczeń / Aleksander Ścibor-Rylski ; [oprac. 
graf. Marian Stachurski]. – [Warszawa] : 
”Czytelnik”, 1956 (Warsz. : ZG DSP). – 159, 
[1] s. : rys. ; 20 cm 
Zł 10,50 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1828 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Uhlie / Alexander Šcibor-Rylski ; přel. Ján 
Sedlák. – Bratislava : Slovenský Spisovatel’, 
1952. – 301, [1] s. ; 22 cm 
Tyt. oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1829 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
V”glišča : roman / Aleksand”r Ščibor-Rilski ; 
prevede ot pol. Katja Georgieva. – Sofja : Na- 
rodna Kultura, 1952. – 275, [1] s. ; 21 cm 
Tyt. oryg.: ”Węgiel”. 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1830 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Węgiel / Aleksander Ścibor-Rylski. – 
Warszawa : Wydaw. ”Książka i Wiedza”, 1950 
([Toruń] : ZG ”KiW”). – 294, [2] s. ; 21 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1831 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Węgiel / Aleksander Ścibor-Rylski. – [Wyd. 2 
popr.]. – Warszawa : Na zlec. RSW ”Prasa” 
Wydaw. ”Książka i Wiedza”, 1951 (Łódź : Dr. 
”KiW”). – 282, [2] s. ; 23 cm. – (Biblioteczka 
Gazety Robotniczej ; nr 18) 
Zł 2,40 (w prenum. ”RUCH”) 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1832 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Węgiel / Aleksander Ścibor-Rylski. – [Wyd. 
3]. – [Warszawa] : Na zlec. RSW ”Prasa” Wy- 
daw. ”Książka i Wiedza”, 1951 (Łódź : ZG 
”KiW”). – 282, [2] s. ; 22 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1833 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Węgiel / Aleksander Ścibor-Rylski. – [Wyd. 4]. 
– Warszawa : Książka i Wiedza, 1952 (Łódź : 
ZG ”KiW”). – 282, [2] s. ; 23 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1834 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Węgiel / Aleksander Ścibor-Rylski. – [Wyd. 6]. 
– Warszawa : Nasza Księgarnia, 1953 (Toruń : 
ZG). – 324, [3] s., [8] s. tabl. : fot. ; 21 cm. – 
(Biblioteka Szkolna) 
Zł 16 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1835 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Węgiel : powieść / A. Ścibor-Rylski. – Wil- 
nius : Państwowe Wydawnictwa Literatury 
Pięknej, 1955. – 382, [1] s. ; 22 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1836 
250
		

/p0251.djvu

			ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Wieczór u Hanysa Dębiczka / Aleksander 
Ścibor-Rylski ; [il. Stanisław Poznański]. – 
Warszawa : ”Nasza Księgarnia”, 1953 (Łódź : 
ŁZG). – 32, [2] s., [4] s. tabl. : il. ; 20 cm 
[Opowiadanie uzyskało nagrodę Min. Kultury i Sztuki 
w konkursie na utwór związany z Konstytucją PRL]. 
Zł 1,50 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1837 
ŚCIBOR-RYLSKI, Aleksander (1928-1983) 
Wieczór u Hanysa Dębiczka / Aleksander 
Ścibor-Rylski; [il. Stanisław Poznański]. – 
[Wyd. 2]. – Warszawa ”Nasza Księgarnia”, 
1954 (Łódź : ŁZG dr. ukończono w 1953 r.). 
– 30, [2] s., [4] s. tabl. : il. ; 20 cm 
Zł 1,50 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 1838 
ŚLUSARSKI, Radosław 
100-lecie Bazaru w Grudziądzu / oprac. 
Radosław Ślusarski na podstawie materiałów 
Klubu ”Bazar” i ”50 lat Bazaru w Grudziądzu” 
w oprac. Władysława Grobelnego, ilustr. 
Bronisław Frankowski]. – Grudziądz : Klub 
Bazar, 1998 ([s. l. : s. n.]). – 20 s. : il. ; 21 cm 
1. Bazar (Grudziądz) – historia – 19-20 w. 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – organizacje 
społeczne – historia – 19-20 w. 
32(438):94(438)”18/19” 1839 
Śpiewnik Grudziądzkich Jasnych z Pianką / 
Browar Kuntersztyn Grudziądz. – Grudziądz : Browar 
Kuntersztyn, 2000 ([s. l. : s. n.]). – 157 s. ; 22 cm 
Książka zawiera teksty piosenek bez nut. 
1. Śpiewnik 
784(438)”19” 1840 
Średniowieczne siedziby rycerskie w ziemi 
chełmińskiej na tle badań podobnych obiektów na 
ziemiach polskich : materiały z Sesji Archeolo- 
giczno-Historycznej, Bachotek 3-4 maja 1985 
/ Muzeum Regionalne w Brodnicy, Instytut 
Archeologii i Etnografi UMK [Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika] w Toruniu ; [red. nauk. 
Andrzej Kola]. – Toruń : UMK, 1987 (Toruń : 
UMK). – [4], 196, [1] s., [2] k. tabl. : fot., mapy, 
1 portr., rys. ; 24 cm 
Bibliogr. przy rozdz. 
1. Grody – Polska – materiały konferencyjne 2. 
Rycerstwo – Polska – materiały konferencyjne 3. Zamki 
i pałace – archeologia – Polska – materiały 
konferencyjne 4. Chełmińska, ziemia – archeologia – materiały 
konferencyjne 
72”12/15”:94(438)”12/15” 1841 
Średniowieczne zamki Polski Północnej : 
wybór materiałów z sesji, [15-17 września 
1977 r.] / red. Antoni Pawłowski]. – 
Malbork : Muzeum Zamkowe, 1983 (Gdańsk : 
ZG, 1984). – 98, [2] s., [28] s. tabl. ; 24 cm 
1. Krzyżacy 2. Zamki i pałace – Polska – 13-15 w. 
3. Polska Północna – 13-15 w. 
94(430)”12/14”:94(438)”12/14”(061) 1842 
ŚRÓBKA, Małgorzata Kubiak- zob. Ku- 
biak-Śróbka, Małgorzata 
Światowy Zjazd Kawalerii Polskiej w 50-lecie 
powstania Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu : program, 23 i 24 
października 1971 / [oprac. zbiorowe]. – Londyn : 
[Komitet Wykonawczy Zjazdu], 1971 (London : 
Omega Press). – 24 s. : portr. ; 26 cm 
1. Kawaleria polska – historia – 20 w. 2. Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) – historia – 20 w. 
3. Zjazd Kawalerii Polskiej (Londyn) – 1971 r. 
355(438)”19” 1843 
Świątynia Matki Bożej Licheńskiej / [wstęp 
Eugeniusz Makulski; red. Dariusz Iwanicki, 
fot. Paweł Syposz, Tomasz Szarski, Edmund 
Wojnarowski]. – [Wrocław : Wydaw. ZET, 
2004] ([s. l. : s. n.]). – 59 s. : fot. (kolor.), 
pl. ; 30 cm 
ISBN 83-7364-128-9 
1. Fotografa polska – 21 w. – album 2. Kościoły 
i kaplice – ikonografa – Polska – album 3. Licheń Stary 
(woj. wielkopolskie) – sanktuarium maryjne – ikonografa 
– album 
248:72:77:94(438)”18/20” 1844 
ŚWITACZ, Violetta 
Niektóre współczesne zagrożenia dla rozwoju 
życia rodzinnego / Violetta Świtacz. – 
Grudziądz : Biblioteka Zespołu Szkół 
Medycznych, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 31 s. ; 21 cm 
251
		

/p0252.djvu

			Bibliogr. s. 29. 
ISBN 83-906734-6-0 : zł 5 
1. Rodzina – zagrożenia – socjologia – zagadnienia 
2. Socjologia rodziny 
316.356.2:364.2]”1989/…” 1845 
ŚWITACZ, Violetta 
Projekt akcji proflaktycznej: ”Możemy 
zapobiegać dramatom…” / Violetta Świtacz, 
Beata Wierzbowska. – Grudziądz : Biblioteka 
Zespołu Szkół Medycznych, 2005 ([Grudz.: 
ZSM]). – 32 s. : rys. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 32. – Na s. 4 okł. błędny ISBN. 
ISBN 83-917533-0-1 
1. Mammografa 2. Rak (choroba) – kobieta – 
badanie 3. Onkologia – proflaktyka – Polska – 21 w. 
4. Nowotwory – proflaktyka 
616-006 *1845 
ŚWITAŁA, Arkadiusz (1976- ) 
Poland – Kujawsko-Pomorskie : regions of 
United Europe / [zdj. Arkadiusz Świtała]. – 
Bydgoszcz : ”Edytor”, [2003]. – 106, [1] s. : 
il. ; 34 cm + CD-ROM. 
Tyt. grzbiet.: Kujawsko-Pomorskie. Opis wg okł. 
Tyt. równol. pol., ang. 
ISBN 83-88521-80-2 
1. Fotografa polska – od 1989 r. – album 2. 
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – ikonografa 
– album 3. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– ikonografa – album 
72(438)”913(438)](084.121)A/Z 1846 
Tadeusz Szeligowski – studia i wspomnienia : 
[praca zbiorowa / pod red. Franciszka 
Woźniaka ; aut. Augustyn Bloch et al.]. – 
Bydgoszcz : ”Pomorze“, 1985 (Bydgoszcz : ZG 
KEN). – 233, [2] s., [20] s. tabl. : faks., fot., 
nuty, portr. ; 23 cm 
Wykaz kompozycji T. Szeligowskiego s. 229-[234]. 
ISBN 83-70036-00-7 
1. Szeligowski, Tadeusz (1896-1963) – biografa 
2. Muzyka polska – historia – 20 w. 
78(438)”19”:94(438) 1847 
Taka to nasza kochana Ojczyzna A. D. 2000 
/ pod red. Lucjana Kiełkowskiego. – 
Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Promocji Kultury 
”Podbeskidzie”, 2003 (Cieszyn : OFSET-druk 
i Media). – 198 s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
ISBN 83-919266-0-5 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 
[W książce na s. 42-43 wiersz grudziądzkiej poetki 
Janiny Fiałkowskiej]. 
1848 
TALAGA, Marian 
Kronika Koła Seniorów NOT w Grudziądzu : 
z okazji 35-lecia działalności / Marian Talaga ; 
[oprac. graf. Henryk Szczepański]. – 
Grudziądz : Rada Grudziądzka Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 2002 
([s. l. : s. n.]). – [2], 40, [1] s. : il. (kolor.) ; 
20 cm + err. 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 2. Organizacje techniczne – Polska 
– historia – 20 w. 
62(438)”19” 1849 
TARNAWSKA, Janina 
Nadleśnictwo Jamy : ścieżka 
przyrodniczo-leśna Białochowo / [tekst Janina Tarnawska, fot. 
Andrzej Tarnawski i Marek Czoska]. – Rogóź- 
no k/Grudziądza : Nadleśnictwo Jamy, 1999 
([s. l. ; s. n.]). – [12] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Białochowo k. Grudziądza (woj. 
kujawsko-pomorskie) – Nadleśnictwo – ścieżka przyrodniczo-leśna – 
historia – 20 w. 
57(438)”19” 1850 
TARNAWSKI, Andrzej 
Jarząb Brekinia w Regionie Grudziądzkim / 
Andrzej Tarnawski. – Grudziądz : [Wydaw. 
SAR Pomorze Bydgoszcz], 2001 ([s. l. : s. n.]). 
– 48 s. : il., mapy (kolor.) ; 21 cm 
Na s. 4 okł. błędny ISBN. 
ISBN 83-88245-45-7 
1. Jarząb Brekinia – zoologia 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorski ; okręg) – ochrona przyrody 
502/504:58(438) 1851 
TARNOWSKI, Antoni 
Na koniu i pod wozem / Antoni Tarnowski. 
– Koszalin : [Wydaw. Ośrodek Karta ; 
Archiwum Wschodnie], 2003 (Koszalin : Intro- 
Druk). – 290 s. : portr. ; 24 cm 
252
		

/p0253.djvu

			Na okł. Tyt.: “Na koniu – i pod wozem : pamiętniki”. 
Indeks. 
ISBN 83-88288-71-7 
1. Kawaleria polska – historia – 20 w. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska – pamiętniki 3. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
355(438)”19”:94(438)”19”:929-052(438) 
A/Z”19” 1852 
TĘŻYCKI, Mieczysław (1929- ) 
Kronika Stowarzyszenia Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę : kronika wydarzeń 
1988-2004 / Mieczysław Tężycki. – [Toruń] : 
Wydaw. Adam Marszałek, [cop. 2004] 
(Łysomice : Dr. nr 2). – 200 s. : il. (w tym kolor.), 
faks., mapki ; 24 cm 
Na okł. tyt.: Kronika Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę : Oddział Toruński. 
Bibliogr. s. 86-87. 
ISBN 83-7322-796-2 
1. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę (Toruń) – historia – 20-21 w. 2. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – organizacje i partie – 
historia – 20-21 w. 3. Polska – historia – 20-21 w. 4. 
Organizacje kombatanckie – Polska – historia – 20-21 w. 
32(438):355(438)”19/20” *1852 
Te Shrine of Black Madonna at 
Częstochowa / [text] Janusz S[tanisław] Pasierb ; [cap- 
tions, list of ill. and bibliogr. by] Jan Samek ; 
[tranls. from Pol. by Bogna Piotrowska] ; 2ed. 
and updated. – Warsaw : “Interpress”, 1985 
([Warsz. : “Interpress”). – 223, [1] s. : fot. 
kolor. ; 32 cm 
Bibliogr. s. 223-[224]. 
Tyt. oryg.: Skarby Jasnej Góry. 
ISBN 83-223-2236-4 
1. Sztuka – album 2. Częstochowa (woj. śląskie) – 
Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – album 
73/75.046.3(4)”13/18”+726(438)A/Z] 
(084.11) 1853 
Te Shrine of the Black Madonna at 
Częstochowa / [text] Janusz S[tanisław] Pasierb ; 
[captions, list of ill. and bibliogr. by] Jan 
Samek ; [tranls. from Pol. by Bogna 
Piotrowska] ; photographs by Janusz Rosikoń, Chris 
Niedenthal, Józef Jurkowski. – 3 ed. – War- 
saw : ”Interpress”, [1989] ([s l. : s. n.]). – 223, 
[1] s. : fot. kolor. ; 32 cm 
Bibliogr. s. 223-[224]. 
Tyt. oryg.: Skarby Jasnej Góry. 
ISBN 83-223-2501-0 
1. Sztuka – album 2. Częstochowa (woj. śląskie) – 
Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – album 
73/75.046.3(4)”13/18”+726(438)A/Z] 
(084.11) 1854 
Te Shrine of Black Madonna at Częstochowa 
/ [tekst by] Janusz S[tanisław] Pasierb, Jan 
Samek ; photographs by Janusz Rosikoń, Chris 
Niedenthal, Jóżef Jurkowski ; [transl. from 
Pol. by Bogna Piotrowska]. – 4 ed. – Warsaw : 
”Interpress”, 1991 (Čakovec : ”Zrinski”). – 
223, [1] s. : faks., fot., portr. (kolor.) ; 33 cm 
Bibliogr. s. 223-[224]. 
Tyt. oryg.: Skarby Jasnej Góry. 
ISBN 83-223-2236-4 
1. Sztuka – album 2. Częstochowa (woj. śląskie) – 
Jasna Góra – klasztor paulinów – zbiory – album 
73/75.046.3(4)”13/18”+726(438)A/Z] 
(084.11) 1855 
TOMASZEWSKA, Jadwiga (1943- ) zob. 
Drozdowska, Jadwiga (1943- ) 
TOMASZEWSKI, Jerzy 
Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku 
/ Jerzy Tomaszewski. – Warszawa : Editions 
Spotkania, 1991 (Kalisz : DA). – 57, [5] s. : 
il. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 5-56. – Indeksy. 
ISBN 83-85195-10-6 
1. Mniejszości narodowe – Polska – historia – 20 w. 
94(438)”19” 1856 
TOMASZEWSKI, Wacław 
Dzieje szeregu harcerskiego pod opieką 
Rodziny Kolejarskiej w Grudziądzu / oprac. 
Wacław Tomaszewski – harcmistrz. – 
Włocławek : [nakł. autora], 1974 ([s. l. : s. n.]). – [1], 
25 k. jednostr. ; 30 cm 
1. Związek Harcerstwa Polskiego (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– harcerstwo – historia – 20 w. 3. Rodzina Kolejarska 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 4. Organizacje i partie – 
Polska – historia – 20 w. 
329.78(438):94(438)”19” 1857 
253
		

/p0254.djvu

			TOMCZAK, Andrzej (1922- ) 
Studia historico-archivistica / Andrzej 
Tomczak. – Toruń : Wydaw. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, 2002. – 480 s., [16] k. tabl.: 
il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm 
Bibliogr. publikacji A. Tomczaka. 
ISBN 83-231-1471-4 
1. Tomczak, Andrzej (1922- ) – księga pamiątkowa 
2. Archiwistyka – historia – Polska 3. Dyplomacja 
– historia – Polska 4. Geografa historyczna – Polska 
5. Kartografa – historia – Polska 6. Polska – historia 
– 16 w. 
94(438).03/.04”15”(082.1):[930.25:930.22.9: 
911.3](438)(082.1) 1858 
Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na 
rysunkach Jerzego Frederyka Steinera z pierwszej 
połowy XVIII wieku : (tzw. Album Steinera) / 
pod red. Mariana Biskupa ; oprac. Marian Ar- 
szyński [et al.] ; Muzeum Okręgowe w 
Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – 
Toruń : TN, 1998. – 266, [1] s. : rys. ; 31 cm 
Bibliogr. s. 44-45. 
ISBN 83-87639-04-4 
1. Steiner, Georg Friedrich (1704-ca 1761) – biografa 
2. Rysunek niemiecki – 18 w. – album 3. Chełmińska, 
Ziemia – miasta – ikonografa – 18 w. – album 4. Toruń 
(woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – ikonografa – 18 w. 
– album 5. Biskup, Marian (1929- ) 6. Muzeum 
Okręgowe (Toruń) 7. Towarzystwo Naukowe (Toruń) 
8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) 
73/76(430)”17” 1859 
Träger und Instrumentarien des Friedens im 
hohen und späten Mittelalter / hrsg. von 
Johannes Fried. – Sigmaringen : J. Torbecke, 
1996. – 633 s., [12] s. tabl. : mapa ; 24 cm. – 
(Vorträge und Forschungen ; Bd. 43) 
Zawiera m. in.: Wafenstillstände und Friedensverträge 
zwischen Polen und dem deutschen Orden / Zenon 
Hubert Nowak. 
Indeks. 
ISBN 3-79956-43-0 
1. Pokój – historia – Europa – 12-15 w. – szkice 
2. Europa – 12-15 w. – szkice 
93/99:94(430)”11/14”:94(438)”11/14” 
(061) 1860 
Triennale jednego dzieła 2003 twórców 
grudziądzkich ; Salon Wystawowy Klubu ”Ak- 
cent” / [red. tekstu Krystyna Nowak, aut. 
Mira Albińska et al.]. – Grudziądz : Centrum 
Kultury Teatr, 2003 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [20] s. : il. ; 30 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy 
malarstwa – historia – 21 w. 2. Centrum Kultury Teatr 
(Grudziądz) – Klub Akcent – wystawy – historia – 21 w. 
3. Malarstwo polskie – 20-21 w. 
73/76:94(438)”20” 1861 
Triennale 100 [stu] miast : Grudziądz / [wstęp 
Witold Skulin]. – Kraków : Stowarzyszenie 
Międzynarodowe Triennale Grafki ; 
Grudziądz : Centrum Kultury Teatr, [2000] ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [6] s. : il. ; 30 cm 
ISBN 83-88890-08-5 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – wystawy malarstwa – historia – 
20 w. 3. Centrum Kultury Teatr (Grudziądz) – Klub 
Akcent – wystawy – historia – 21 w. 
73/76:94(438)”20” 1862 
TRZEBIATOWSKI, Klemens 
Szkolnictwo w województwie pomorskim 
w latach 1920-1939 / Klemens 
Trzebiatowski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 
Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. 
– Wrocław ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1986. – 190, [2] s. : faks., fot., 
1 mapa, 2 portr. ; 21 cm. – (Seria Monogra- 
fi / Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ISSN 
0433-230-X ; nr 82) 
Indeksy. – Sum., Zsfg. 
ISBN 83-04-0204-8-3 
1. Szkolnictwo– Polska – 1918-1939 r. 2. Pomorze 
– szkolnictwo i oświata – 1918-1939 r. 
37(438):94(438)”1918/1939” 1863 
TUMLER, Marian P. 
Der Deutsche Orden im Werden, Wach- 
sen und Wirken bis 1400 mit einem Abriss 
der Geschichte des Ordens von 1400 bis zur 
neuesten Zeit / Marian P. Tumler. – 
[Montreal] : Te Intercontinental Book and Publ. 
Co. ; Wien : Panorama, cop. 1955. – 749 s., 
[58] k. : il. ; 24 cm 
254
		

/p0255.djvu

			1. Krzyżacki, zakon – historia – 12-15 w. 2. 
Zakony rycerskie – historia 3. Polska – historia – 12-15 w. 
3. Niemcy – historia – 12-15 w. 
94(430)”11/14”:94(438)”11/14” 1864 
TURSKA, Halina (1901-1978) 
Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów f- 
zjografcznych : powiat grudziądzki i powiat 
miejski Grudziądz, województwo bydgoskie 
/ [red. nauk. zesz. Halina Turska ; red. nauk. 
wydawnictwa Witold Taszycki] ; Komisja 
Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fi- 
zjografcznych]. – [Warszawa] : Urząd Rady 
Ministrów Biuro do spraw Prezydiów Rad 
Narodowych, 1971. – 32 s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
onomastyka 
82(091)+82.1 1865 
TURSKI, Henryk 
Wspomnienia kolejarskie / Henryk Turski. – 
Grudziądz : [Henryk Turski], 2003 ([Grudz. : 
Druk. Paraf. dr. 2004]). – 62, [1] s. : fot., 
faks. ; 21 cm 
ISBN 83-917457-1-6 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
kolejnictwo – historia – 20-21 w. 2. Stowarzyszenie Kolejarzy 
im. św. Józefa (Grudziądz) 3. Kolejarze – organizacje 
– Polska – 20-21 w. 4. Pamiętniki polskie – 20-21 w. 
5. Inżynierowie – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 
6. Kolejarze – Polska – od 1944 r. – pamiętniki 7. 
Pamiętniki polskie – od 1944 r. 8. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – od 1944 r. – pamiętniki 
656.2:62-051:929-051A/Z](438)” 
1944/…” 1866 
TURSKI, Henryk 
X [Dziesięć] lat działalności Stowarzyszenia 
Kolejarzy im. św[iętego] Józefa w Grudziądzu 
1992-2002 / Henryk Turski. – Grudziądz : 
[nakł. autora], 2002 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 35 s.: fot., faks. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
kolejnictwo – historia – 20-21 w. 2. Stowarzyszenie Kolejarzy 
im. św. Józefa (Grudziądz) 3. Kolejarze – organizacje 
– Polska – 20-21 w. 
65:929-052A/Z:94(438)”19/20” 1867 
TYCZYŃSKA, Lubomira 
Twórczość ludowa województwa toruńskiego : 
wystawa pokonkursowa : informator, Toruń 
1983 / Lubomira Tyczyńska ; Muzeum Et- 
nografczne w Toruniu. – Toruń : ME, 1983 
(Toruń : ZG). – 11, [5] s. : il., fot. ; 20 cm 
1. Muzeum Etnografczne im. Marii Znamierow- 
skiej-Prüferowej (Toruń) – katalog wystawy 2. Sztuka 
ludowa polska – 20 w. – katalog wystawy 3. Toruń 
(woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – 1980-1989 r. 
4. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
etnografa – katalog wystawy 
73/76:39(438)”19”(084.1) 1868 
TYM, Juliusz S. 
Przysposobienie Wojskowe Konne (1928-1939) : 
zarys dziejów, dokumenty i materiały / Juliusz 
5. Tym ; Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Departament Wychowania i Promocji 
Obronności. – Warszawa : DWiPO MON, 2003. – 
212, [4] s. : il., mapy ; 21 cm. – (Tradycje 
Przysposobienia Wojskowego) 
Bibliogr. 
ISBN 83-88773-78-X (”Ajaks”) 
1. Przysposobienie Wojskowe Konne – historia 2. 
Przysposobienie wojskowe – organizacje – Polska – 1918-1939 r. 
355.58:357.1](438)”1918/1939” 1869 
Ułani, Ułani! / [aut. Jerzy Krzyś, Jerzy Wal- 
dorf] ; Teatr Ziemi Pomorskiej w 
Grudziądzu. – Grudziądz : Teatr Ziemi Pomorskiej, 
[1980] (Grudz. : GrZGraf.).- [16] s. : rys., 
fot. ; 22 cm + [1] k. 
Zł 500 
1. Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 2. Jazda 
polska – historia – 20 w. 3. Teatr Ziemi Pomorskiej 
(Grudziądz) – program teatralny 
355(438)”1918/1939”:792(438)”19” 1870 
UMIŃSKI, Janusz 
Grudziądz : przewodnik – 104 trasy, 3 trasy 
po mieście, 93 obiekty, 6 wycieczek w okolice 
– 34 miejscowości, 8 planików, 4 rzuty 
obiektów, 7 rysunków, wielobarwny plan miasta ze 
spisem ulic / Janusz Umiński. – Warszawa : 
Wydaw. ”Sport i Turystyka”, 1974 (Poznań : 
PZG). – 103 s. : il. ; 21 cm + mapa 
Zł 18 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 1871 
255
		

/p0256.djvu

			Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami 
współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyń- 
skiego, Jacka Raińczuka ; [aut. Paweł 
Szczepaniak et al.]. – Kraków : ”Impuls”, 2003. – 
227, [1] s. ; 24 cm 
ISBN 83-73082-82-4 
1. Uniwersytet Wrocławski – szkice 2. Szkolnictwo 
wyższe – organizacja – od 1989 r. – szkice 3. 
Szkolnictwo wyższe – socjologia – od 1989 r. – szkice 4. 
Wrocław (woj. dolnośląskie) – szkolnictwo wyższe – szkice 
378.1:316.74](438)”1989/...” *1871 
URBANKIEWICZ, Jerzy (1915-2004) 
Gdzie są konie z tamtych lat / Jerzy Urbankie- 
wicz ; [il. Bogusław Kudelski]. – Łódź : 
Krajowa Agencja Wydaw., 1986 (Łódź : PZG). – 
147, [1] s. : il. ; 25 cm 
ISBN 83-03-01074-3 : zł 60 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Kawaleria – Polska – historia – 20 w. 3. Koń wojskowy 
(hodowla) – Polska – 20 w. 
355:94(438)”19” 1872 
URBANKIEWICZ, Jerzy (1915-2004) 
Legenda jazdy polskiej. T. 1 / Jerzy Urbankie- 
wicz ; il. Szymon Kobyliński. – Łódź : Wojciech 
Grochowalski : nakł. Papier-Service, 1997 
(Kielce : ”Głowaccy”). – 193, [6] s. : il. ; 30 cm 
Indeks. 
ISBN 83-901093-6-0 (”Papier-Service” t. 1) 
1. Kawaleria – Polska 
357.1(438)(091) *1872 
URBANKIEWICZ, Jerzy (1915-2004) 
Legenda jazdy polskiej. T. 2 / Jerzy Urbankie- 
wicz. T. 2 / Jerzy Urbankiewicz ; il. Szymon 
Kobyliński. – Łódź : Wojciech Grochowalski : 
nakł. Papier-Service, 1997 (Kielce : PPG). – 
237, [2] s. : il., nuty ; 31 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-901093-8-7 
1. Kawaleria – Polska 
357.1(438)(091) **1872 
URBAŃSKI, Walerian 
10 [dziesięć] lat Klubu Seniora w Grudziądzu 
/ [oprac. Walerian Urbański]. – Grudziądz : 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich, Oddział Wojewódzki 
w Toruniu, 1994 (Wąbrzeźno : WZG). – 
26 s. ; 21 cm 
1. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 
Polskich (Grudziądz) 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – przemysł – organizacje – historia – 20 w. 
66/68:94(438)”19” 1873 
URLIŃSKI, Lech Julian (1952-2000) 
Polski plan aprowizacji wojennej z września 
1939 roku / Lech Urliński ; [red. Halina 
Marszałek]. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 
2002. – [2], 181 s. ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-7322-387-8 
1. Aprowizacja wojenna – historia – Polska – 1939-1945 r. 
2. Gospodarka żywnościowa – historia – Polska – 1918-1939 r. 
355.6/.7:338.245](438)”1939/1945”:338.43 
9(438)”1918/1939” 1874 
Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów f- 
zjografcznych : 178 – powiat grudziądzki i 
powiat miejski Grudziądz województwo bydgoskie 
/ Komisja Ustawodawcza Nazw Miejscowości 
i Obiektów Fizjografcznych ; [pod red. 
Witolda Taszyckiego ; red. nauk. zeszyty Halina Tur- 
ska]. – Warszawa : Urząd Rady Ministrów, 1971 
(Warsz. : GRM). – 32 s. ; 21 cm 
Do użytku służbowego. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
onomastyka 
80/81(438) 1875 
UZIĘBŁO, Bogusław 
Lotnictwo pomorskie II [drugiej] 
Rzeczypospolitej : 60 [sześćdziesiąt] lat Aeroklubu 
Grudziądzkiego / Bogusław Uziębło. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu ; 
Aeroklub Grudziądzki, [1995] ([s. l. : s. n.]). – 
Harmonijka [8] s. : il. ; 30 cm 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 2. Lotnictwo 
– Polska – historia – 20 w. 3. Aeroklub (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 
358.4:355.23](438)”1918/1939” 1876 
Vergangenheit und Gegenwart der Ritteror- 
den : die Rezeption der Idee und die Wirk- 
lichkeit / hrsg. von Zenon Hubert Nowak ; 
unter Mitarb. von Roman Czaja ; Universitas 
Nicolai Copernici. – Toruń : Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. – 258, 
[1] s. ; 24 cm. – (Ordines Militares. Colloquia 
Torunensia Historica, ISSN 0867-2008 ; 11) 
256
		

/p0257.djvu

			Tekst częśc. ang. 
1. Zakony rycerskie – historia – materiały 
konferencyjne 
94(4):271:355.1](061) 
[W tekście m.in. mowa o zamku w Grudziądzu]. 
1877 
Vinces Caralto – rysunek : [katalog wystawy] 
Łomża, grudzień 1980, Grudziądz, styczeń 
1981 / Biuro Wystaw Artystycznych w 
Toruniu ; Klub Międzynarodowej Prasy i 
Książki w Grudziądzu ; Biuro Wystaw 
Artystycznych w Łomży. – Grudziądz : KMPiK, 1980 
(Grudz.: ZG 3). – [8] s. : il., 1 portr. ; 20 cm 
1. Caralto, Vincenç (1938- ) – katalog 
wystawy 2. Rysunek kataloński – 20 w. – katalog wystawy 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wystawy – 
1980-1989 r. 4. Łomża (woj. podlaskie) – wystawy 
– 1980-1989 r. 
741/744(460)]”19”(084.11) *1877 
W XX [dwudziestą] rocznicę września : 
[materiały Sesji naukowopopularnej 
zorganizowanej w dniu 7 września 1959 r. przez Bydgoski 
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Zachodnich, przy współudziale Zarządu 
Okręgu Bydgoskiego Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację / aut.: Karol Marian 
Pospieszalski, Restytut W. Staniewicz, Marian 
Wojciechowski]. – Toruń ; Poznań : 
Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich – Bydgoski 
Zarząd Wojewódzki w Toruniu ; [Zakład 
Produkcji Skryptów Politechniki Poznańskiej], 
1960 (Poznań : ZPSPP). – 148 s. ; 24 cm 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – Polska 3. Niemcy – a Polska 4. Polska 
– a Niemcy 5. Wojna 1939-1945 r. – Polska – 
martyrologia 
94(430):94(438)”1918/1939”:94(4380)”193 
9/1945”(061) 1878 
W 60-lecie wybuchu II [drugiej] Wojny 
Światowej (1.09.1939 – 1.09.1999) : 
Jednodniówka / [pod red. Stanisława Poręby]. – 
Grudziądz : Wydaw. Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza przy Klubie ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, 1999 
(Grudz. : Epros). – 45 s. ; 21 cm. – 
(Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza ; 
t. 14) 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 
94(438)”1939/1945” 1879 
W 75-lecie powrotu Grudziądza w granice 
Macierzy 23 stycznia 1920 r. – Grudziądz 
11 XI 1918 – 4 III 1922 (Jednodniówka) : 
Sesja Popularnonaukowa Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza i Wydziału Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Grudziądz 
23 stycznia 1995 r. / [aut. Jerzy Krzyś et al.]. – 
Grudziądz : Wydaw. Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grudziądzu, 1995 (Grudz.: 
„Epros”). – 44 s. ; 21 cm 
Tyt. okł.: „W 75-lecie powrotu Grudziądza w granice 
Macierzy (23 I 1920 – 23 I 1995)”. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
20 w. 2. Polska – historia – 20 w. 
94(438)”1918/1939” 1880 
W 80-lecie Polskich Rad Ludowych w 
Grudziądzu i powiecie grudziądzkim 1918-1920 / 
[pod red. Eugeniusza Chmielewskiego et 
al.]. – Grudziądz : Wydaw. Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, 1999. 
– [2], 40, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; t. 9) 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
historia – 20 w. 2. Rady Ludowe (Grudziądz) – historia 
– 20 w. 
94(438)”19”(091) 1881 
W 100-lecie Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Janusza Korczaka w Grudziądzu 1892-1992 : 
jednodniówka / [zespół red. Elżbieta Cielas, 
Tomasz Lewandowski, Sylwia Szwałkiewicz]. 
– Grudziądz : [Szkoła Podstawowa nr 3], 1992 
([s. l. : s. n.]). – 38, [2] s. : il. ; 21 cm 
Na okł. tyt.: 100 lat Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Janusza Korczaka : wydanie jubileuszowe. 
Indeksy. 
1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka 
(Grudziądz) – historia – 19-20 w. 2. Szkolnictwo i oświata 
podstawowa – Polska – historia – 19-20 w. 
37:94(438)”18/19” 1882 
257
		

/p0258.djvu

			WAGNER, Ruth Maria 
Ostpreußen, Westpreußen und Danzig : Reise in 
die Gegenwart Erinnerung an die Vergangenheit 
/ Ruth Maria Wagner, Helmut Peitsch. – 
[Stuttgart ; Hamburg ; München : Lizenzausgabe des 
deutschen Buchverbandes mit Genehmigung 
der Gräfe und Unzer GmbH München, 1979] 
(Wemding : Druckerei Georg Appl). – 159, [1] 
s. : il. (kolor.), mapa ; 29 cm 
1. Prusy Zachodnie – Niemcy – historia 2. Prusy 
Wschodnie – Niemcy – historia 3. Gdańsk, Wolne 
Miasto – historia 4. Polska – historia – 20 w. 
94(430):94(438)A/Z”19” 1883 
WAJDA, Kazimierz (1930- ) 
Przeszłość statystyczna obecnego woj[ewódz- 
twa] toruńskiego : ludność i gospodarka w 
ujęciu statystyki pruskiej z lat 1864-1919 / 
Kazimierz Wajda ; Polskie Towarzystwo 
Statystyczne. Oddział w Toruniu, Wojewódzki Urząd 
Statystyczny w Toruniu. – Toruń : WUS, 1992 
(Bydgoszcz : WUS). – 107, [1] s. ; 30 cm 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 19-20 w. 
– statystyka 
314+33](438)”18/19”:311.3(083.41) *1883 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Broń biała i palna w zbiorach Grudziądzkiego 
Muzeum, Muzeum w Grudziądzu 
październik-grudzień 1978 / [oprac. Anna Wajler ; red. 
Bożena Sikorska-Nowacka]. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, 1978 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [8] s. : il. ; 30 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) –- zbiory – katalog wystawy 
2. Broń palna – 19-20 w. – katalog wystawy 3. Broń 
palna – zbiory – Polska – katalog wystawy 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzealnictwo – zbiory 
353:7:94(438) 1884 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Broń palna iglicowa w zbiorach Muzeum 
w Grudziądzu : katalog wystawy, październik- 
grudzień 1985 Grudziądz / Anna Wajler. – 
Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, [1985]. 
– 62,[2] s.: fot., rys. ; 17 x 21 cm 
Bibliogr. s. 15. 
1. Muzeum (Grudziądz) – zbiory – katalog wystawy 
2. Broń palna – 19-20 w. – katalog wystawy 3. Broń 
palna – zbiory – Polska – katalog wystawy 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – muzealnictwo – zbiory 
353:7:94(438) 1885 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Centrum Wyszkolenia Kawalerii / Anna Waj- 
ler. – Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 
1996. – [28] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-901717-2-4 
1. Centrum Wyszkolenia Kawalerii (Grudziądz) 2. 
Kawaleria – szkolnictwo – Polska – 1918-1939 r. 3. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata 
– 1918-1939 r. 
355:37:94(438)”1918/1939” 1886 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Cytadela grudziądzka = Te Citadel of 
Grudziądz = Die Zitadelle Graudenz / Anna Waj- 
ler, tłum. na ang. Jolanta Świerszczko, tłum. 
na niem. Stanisław Redlarski, fot. Gerard 
Szukay ; oprac. Urząd Miejski. Biuro 
Promocji i Informacji. – Grudziądz : Urząd Miejski, 
1999 (s. l. : Legro). – 24 s.: il. (kolor.), pl. ; 
21 cm. – (Grudziądz) 
Bibliogr. 
Opis wg okł. 
ISBN 83-87882-50-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Cytadela (Grudziądz) 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia 18-20 w. 
335:913A/Z:94(438)”17/19” 1887 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Cytadela grudziądzka = Te Citadel of 
Grudziądz = Die Zitadelle Graudenz / Anna Waj- 
ler, tłum. na ang. Jolanta Świerszczko, tłum. 
na niem. Brigitte Netzel, [fot. Gerard Szu- 
kay] ; oprac. Urząd Miejski. Biuro Promocji 
i Informacji. – Grudziądz : Urząd Miejski, 
[2004] (Górna Grupa : DKW). – 28 s. : fot. 
(kolor.) ; 21 cm. – (Grudziądz) 
Bibliogr. 
Opis wg okł. 
ISBN 83-87882-50-X 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 2. Cytadela (Grudziądz) 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia 18-20 w. 
335:913A/Z:94(438)”17/19” 1888 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Dzieje herbu i pieczęci miasta Grudziądza / 
Anna Wajler. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, 1991 (Laskowice Pom. : 
ZMP ”Verbinum”). – Harmonijka [8] s. : il. ; 
30 cm 
258
		

/p0259.djvu

			1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
sfragistyka 
73/76(430+438) 1889 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz na pocztówkach z lat 1920-1939 
= auf alten Postkarten aus den Jahren 
1920-1939 / [tekst Anna Wajler, konsultacja 
Zbigniew Zawadzki; tłum. na niem. 
Małgorzata Zygmunt ; oprac. graf. Grzegorz Spru- 
sik]. – Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 
2002 (Wąbrzeźno : WZG). – 138, [1] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 18 x 25 cm + err. 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-88076-06-X 
1. Pocztówki – Niemcy – 20 w. – album 2. 
Pocztówki – Polska – 20 w. – album 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438)(084.121)A/Z 1890 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz na pocztówkach z lat 1920-1939 
= auf alten Postkarten aus dem [!] Jahren 
1920-1939 / [tekst Anna Wajler, konsultacja 
Zbigniew Zawadzki; tłum. na niem. 
Małgorzata Zygmunt]. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 2002 (Wąbrzeźno : WZG). – 
138, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 18 x 25 cm 
+ err. 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-88076-06-X 
1. Pocztówki – Niemcy – 20 w. – album 2. 
Pocztówki – Polska – 20 w. – album 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438)(084.121)A/Z 1891 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz : na starej pocztówce = auf alten 
Postkarte / Anna Wajler. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1998 (Toruń : 
Drukpol). – [152] s. : faks., fot. (w tym 
kolor.) ; 17 x 25 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-908767-4-4 
1. Pocztówki – Niemcy – 20 w. – album 2. 
Pocztówki – Polska – 20 w. – album 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438)(084.121)A/Z 1892 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz : na starej pocztówce = auf alten 
Postkarten [!] / [red. Ryszard Boguwolski, 
Anna Wajler ; oprac. Anna Wajler ; współpr. 
Zbigniew Zawadzki] ; Muzeum w 
Grudziądzu. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1999 
(Toruń : Drukpol). – [152] s. : faks., fot. (w tym 
kolor.) ; 17 x 25 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-908767-00-0 
1. Pocztówki – Niemcy – 20 w. – album 2. 
Pocztówki – Polska – 20 w. – album 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438)(084.121)A/Z 1893 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz : na starej pocztówce = auf alten 
Postkarten [!] / [red. Ryszard Boguwolski, 
Anna Wajler ; oprac. Anna Wajler ; współpr. 
Zbigniew Zawadzki] ; Muzeum w 
Grudziądzu. – [Wyd. 3 popr. i uzup.]. – Grudziądz : 
Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 1999 [i. e. 
2005] (Toruń : Drukpol). – [152] s. : faks., 
fot. (w tym kolor.) ; 17 x 25 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-88076-17-5 
1. Pocztówki – Niemcy – 20 w. – album 2. 
Pocztówki – Polska – 20 w. – album 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 
72(438)(084.121)A/Z *1893 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz stolicą kawalerii = Grudziądz the 
capital of the cavalry / [tekst Anna Wajler, tłum. 
Jolanta Świerszczko-Rączka] ; oprac. Wydział 
Strategii Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. 
– Grudziądz : Urząd Miejski, 2000 ([s. l.] : 
Legro). – 36 s. : il. ; 22 cm. – (Grudziądz) 
Bibliogr. 
Opis wg okł. 
Tekst pol., ang. 
ISBN 83-87882-60-7 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – 1920-1939 r. 2. Kawaleria – Polska – historia 
– 1920-1939 r. 3. Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
(Grudziądz) – historia – 1920-1939 r. 
355:94(438)”1920/1939”:929-052A/Z 1894 
259
		

/p0260.djvu

			WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz : podróż przez stulecia / Anna Wajler ; 
oprac. Urząd Miejski w Grudziądzu. – Grudziądz : 
Urząd Miejski, [1998] (Wąbrzeźno : WZG). – 
[8] s.: il., pl., mapa ; 21 cm. – (Grudziądz) 
ISBN 83-87882-00-3 
Opis wg okł. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
13-20 w. 
94(438)”12/19” 1895 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz : Reise durch die Jahrhunderte / Anna 
Wajler ; oprac. Wydział Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. – Grudziądz : 
Urząd Miejski, 1998 (Wąbrzeźno : WZG). – 
[8] s.: il., pl., mapa ; 21 cm. – (Grudziądz) 
Opis wg okł. 
ISBN 83-87882-05-4 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
13-20 w. 
94(438)”12/19” 1896 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz w dokumencie archiwalnym : 
wystawa ze zbiorów Muzeum i Archiwum w 
Grudziądzu, Wojewódzkich Archiwów w 
Bydgoszczy i Toruniu, Miejskiej i Rejonowej 
Biblioteki Publicznej w Grudziądzu, marzec 
1982 / [Anna Wajler]. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1982 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [6] s. : il. ; 15 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
archiwalia – historia 2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – 
historia – 20 w. 
94(438)A/Z 1897 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Grudziądz 1291-1991 : układ przestrzenny 
i architektoniczny : katalog wystawy, 
Grudziądz czerwiec – listopad 1991 / [tekst Anna 
Wajler] ; Muzeum w Grudziądzu. – 
[Grudziądz] : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
[1991] (Laskowice Pom. : ZMP „Verbinum”). 
– [43] s. : il., pl. ; 16 x 23 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia – 
13-20 w. 2. Muzeum (Grudziądz) – wystawy – historia 
– 20 w. 3. Architektura – Polska – 13-20 w. 4. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
72(438):94(438)”12/19”(084.1) 1898 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Historia Grudziądza : przewodnik po 
wystawie stałej / [oprac. tekstu Anna Wajler, Bożena 
Michalska-Kaczor]. – Wyd. 2 popr. i uzup. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1986 (Grudz.: GZGWK). – 52, [2] s. : il., 
faks., fot., pl., 1 portr. ; 20 cm 
Zł 100 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(438)A/Z 1899 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Informator Muzeum w Grudziądzu / [tekst 
Anna Wajler, red. Bożena Sikorska-Nowacka, 
fot. Piotr Bilski et al.]. – [Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1979] (Grudz. : 
GrZGraf.). – 24 s. : il. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum 
– historia – 20 w. 
00:94(438) 1900 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Łowiectwo : tradycja i współczesność / [Anna 
Wajler]. – Grudziadz : Wydaw. Muzeum w 
Grudziądzu, 1992 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 
[32] s. : il. ; 19 x 22 cm 
1. Myślistwo – Polska – historia 2. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 
20 w. 4. Łowiectwo – Polska – historia – 18-20 w. 
636/639(438):94(438)”17/19”(084.1) 1901 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Polski portret wojskowy XVIII i XIX w[ieku] : 
katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, Muzeum w 
Grudziądzu, Grudziądz grudzień 1981 – luty 1982 / 
[oprac. Anna Wajler]. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1981 (Grudz. : GrZGraf.). – 
35, [13] s. : il. ; 21 cm 
1. Malarstwo polskie – 18-19 w. 2. Muzeum 
Wojska Polskiego (Warszawa) – zbiory 3. Muzeum 
(Grudziądz) – wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 
20 w. 
355(438):73/76(438)”17/18”A/Z(084.1) 1902 
260
		

/p0261.djvu

			WAJLER, Anna (1950- ) 
Pozdrowienia z Grudziądza : [wystawa ze 
zbiorów Muzeum w Grudziądzu i Zbigniewa 
Zawadzkiego] / [tekst Anna Wajler]. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1998 (Grudz. : G. i A. Neuman). – [28] s. : 
il. ; 13 x 22 cm 
1. Pocztówki – Niemcy – 20 w. – album 2. 
Pocztówki – Polska – 20 w. – album 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – ikonografa – album 4. 
Zawadzki, Zbigniew – zbiory 
72(438)(084.121)A/Z 1903 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Sport konny w Wojsku Polskim 1918-1939 / 
Anna Wajler, konsultacja Lesław Kukawski. – 
Grudziądz : Wydaw. Muzeum w Grudziądzu, 
1997 (Wąbrzeźno : WZG). – Harmonijka 
[8] s. : il. ; 29 cm 
1. Wojsko polskie – 1918-1939 r. 2. 
Kawaleria – historia – 20 w. 3. Koń wojskowy – hodowla 
– Polska – 20 w. 4. Sport – wojsko – Polska – 
historia – 1918-1939 r. 5. Hippika – historia – Polska – 
1918-1939 r. 
355(438):796(438)”1918/1939” 1904 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Wystawa Pomorska Grudziądz 1925 / [tekst 
Anna Wajler, zdjęcia Marian Fuks]. – 
Grudziądz : Wydaw. Wydziału Promocji i 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, 1998 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – [28] s. : il. ; 
20 cm 
ISBN 83-907825-1-0 
1. Wystawa Pomorska 1925 r. (Grudziądz) 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł i rzemiosło 
– wystawy – Polska – historia – 20 w. 
66/68:94(438)”19” 1905 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Wystawa Pomorska Grudziądz 1925 / [tekst 
Anna Wajler, zdjęcia Marian Fuks]. – 
Grudziądz : Wydaw. Wydziału Promocji i 
Rozwoju Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, 1998 
(Grudz. : G. i A. Neuman). – [32] s. : il. ; 
20 cm 
Tekst równol. pol., ang., niem. 
ISBN 83-907825-3-7 
1. Wystawa Pomorska 1925 r. (Grudziądz) 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł i rzemiosło 
– wystawy – Polska – historia – 20 w. 
66/68:94(438)”19” 1906 
WAJLER, Anna (1950- ) 
Życie kulturalne Grudziądza w latach 
międzywojennych : katalog wystawy, Grudziądz 
kwiecień – czerwiec / Anna Wajler. – Grudziądz : 
Muzeum w Grudziądzu, [1983]. – [16] s. : il., 
portr. ; 21 x 22 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) – katalog wystawy 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura – 20 w. – 
katalog wystawy 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– wystawy – 1980-1989 r. 
7:94(438)”1918/1939”A/Z 1907 
WAJLER, ANNA (1950- ) 
30 [trzydziesta] rocznica powstania Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Historycznego w 
Grudziądzu 1956-1986 / [Anna Wajler, Jerzy 
Krzyś]. – [Grudziądz : PTH. Oddział, 1986] 
([s. l. : s. n.]). – [16] s. ; 21 cm 
1. Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – organizacje – historia – 20 w. 
32:94(438)”1956/1989” 1908 
WAJLER, Anna (1950- ) 
75 [siedemdziesiąta piąta] rocznica 
powrotu Grudziądza do Polski : [wystawa 
zorganizowana z okazji 75 [siedemdziesiątej piątej] 
rocznicy powrotu Grudziądza do Polski] / 
[Anna Wajler]. – Grudziądz : Wydaw. 
Muzeum w Grudziądzu, 1995 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [12] s. : il. ; 14 x 21 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) – katalog wystawy 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – kultura – 20 w. – 
katalog wystawy 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– wystawy – 1980-1989 r. 4. Polska – historia – 20 w. 
7:94(438)”1918/1939”A/Z 1909 
WAJLER, Anna (1950- ) 
100 [sto] lat z „Gazetą Grudziądzką” : 
wystawa zorganizowana z okazji stuletniej rocznicy 
ukazania się pierwszego numeru ”Gazety 
Grudziądzkiej” – 2 października 1894 r. / [tekst, 
scenariusz i realizacja wystawy Anna Wajler. 
– Grudziądz : [s. n.], 1994 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [20] s. : il. ; 17 x 22 cm 
1. Gazeta Grudziądzka (Grudziądz) – historia – 
19-20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
edytorstwo – historia – 19-20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – księgarstwo – historia – 19-20 w. 
4. Kulerski, Wiktor (1865-1935) – biografa 5. 
Fotografa polska – 19-20 w. – album 
02:77:92-052A/Z:94(438)”18/19”(091) 1910 
261
		

/p0262.djvu

			WAJLER, Anna (1950- ) 
I [pierwsze] Liceum Ogólnokształcące im. 
Bolesława Chrobrego w Grudziądzu (1951-2001) 
/ Anna Wajler. – Grudziądz : I Liceum 
Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, 2001 
(Grudz. : Druk. Parafalna). – 148,[3] s.: il. ; 
24 cm + err. 
ISBN 83-916231-0-6 
1. I Liceum Ogólnokształcące um. Bolesława 
Chrobrego (Grudziądz) 2. Szkolnictwo ogólnokształcące – 
historia – Polska – od 1944 r. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo i oświata – od 1944 r. 
373.5(438)”1944/...” 1911 
WALCZAK, Aleksandra 
GKM [Grudziądzki Klub Motorowy] : 20 
[dwadzieścia] lat klubu : 30 [trzydzieści] lat 
toru żużlowego : 73 [siedemdziesiąt trzy] lata 
sportu motorowego / [tekst Aleksandra 
Walczak ; fot. Robert C. Ossowski i Marek Pabi- 
jan]. – [Toruń : SDW ”Ofcyna Toruńska” ; 
Grudziądz : Nowości Grudziądzkie, 1996] 
([s. l.] : Druk. Xpress & Tulus). – [12] s. : fot. 
(gł. kolor.) ; 24 cm 
Opis wg okł. 
1. Sport motorowy – Polska – kluby – 20 w. 2. 
Grudziądzki Klub Motorowy 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 4. Speedway 
5. Żużlowcy – Polska – biografe 
061.237:796.72:929-052(438)A/Z”19” *1911 
WALENTYNOWICZ, Anna (1919- ) 
Cień przyszłości / Anna Walentynowicz ; 
dobór materiałów i adaptacja literacka Anna 
Baszanowska. – Gdańsk : Wydaw. Albatros, 
1993 (Rumia : ”COMP Tekst”). – 164, 7, 
[40] s., [16] s. tabl. : faks., fot. (w tym kolor.), 
portr. ; 21 cm 
ISBN 83-85293-40-X 
1. Walentynowicz, Anna (1919- ) – pamiętnik 
2. NSZZ ”Solidarność” – pamiętniki 3. Stocznia 
Gdańska – od 1980 r. – pamiętniki 4. Pamiętniki 
polskie – 1944-1989 r. 5. Robotnicy – Polska – od 1944 r. 
– pamiętniki 6. Gdańsk (woj. pomorskie) – od 1980 r. 
– pamiętniki 
929-052A/Z:94(438)”1945/1989” 1912 
262 
Walka i zwycięstwo : wkład narodu polskiego 
w zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami 
1939-1945 / [oprac. tekstów Tadeusz 
Rawski, Kazimierz Sobczak, Marek Tarczyński] ; 
Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy 
Wasilewskiej Warszawa. – Wyd. 2. – 
Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1985 
(Łódź : WSiP ZG). – 223, [1] s. : il., mapy, 
pl. ; 21 cm 
ISBN 83-02-02999-8 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Polska – historia 
– 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 1913 
Walki na Pomorzu i Kujawach w latach 
1848-1920 w tradycjach współczesnych 
jednostek Wojska Polskiego : materiały z 
konferencji naukowej i warsztatów metodycznych 
w Bydgoszczy 28-29 kwietnia 1998 r. / pod 
red. Włodzimierza Jastrzębskiego ; 
Departament Społeczno-Wychowawczy Ministerstwa 
Obrony Narodowej, dowództwo 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, 
Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo 
Marketingowe ”Logo”, 1998 (Bydgoszcz : 
”Logo”). – 144 s. : il. ; 21 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-87586-03-X 
1. Powstanie 1918 r. wielkopolskie – materiały 
konferencyjne 2. Wiosna ludów – Polska – materiały 
konferencyjne 3. Wojsko – Polska – 1918-1939 r. – materiały 
konferencyjne 4. Kujawy – 19-20 w. – materiały 
konferencyjne 5. Pomorze – 19-20 w. – materiały 
konferencyjne 6. Prusy Zachodnie – 19 w. – materiały 
konferencyjne 
94(430)”18/19”:94(438)”18/19” 1914 
WALKUSZ, Jan (1955- ) 
Duchowieństwo katolickie diecezji 
chełmińskiej 1918-1939 / Jan Walkusz. – Pelplin : 
Wydaw. Diecezjalne, 1992 (Pelplin : WD). – 
471, [1] s. : fot., 1 mapa, portr. ; 25 cm + err. 
Bibliogr. s. 409-430. 
Indeksy. – Summ. – Zsfg. 
ISBN 83-85087-14-1 
1. Duchowieństwo katolickie – Polska – 1918-1939 r. 
2. Chełmińska, diecezja (katol.) – historia – 1918-1939 r. 
23/26:929-051A/Z(438)”1918/1939” 1915
		

/p0263.djvu

			WALKUSZ, Jan (1955- ) 
Piórem i słowem : aktywność literacka 
polskiego duchowieństwa katolickiego na 
Pomorzu Nadwiślańskim, Warmii i w Wielkopolsce 
w latach 1848-1939 / Jan Walkusz. – Pelplin : 
”Bernardinum”, 2003. – 578, [6] s. : faks., 
fot., portr., tab. ; 25 cm 
Streszcz. ang., niem. 
Bibliogr. s. 511-554. – Indeks. 
ISBN 83-7380-091-3 
1. Duchowieństwo katolickie – kultura – Polska – 
19-20 w. 2. Literatura polska – historia – 19-20 w. 3. 
Pomorze gdańskie – piśmiennictwo – 19-20 w. 4. Warmia 
– piśmiennictwo – 19-20 w. 5. Wielkopolska – 
piśmiennictwo – 19-20 w. 
821.162.1(091):262.1(438)]”18/19” 1916 
WALKUSZ, Jan (1955- ) 
Twórczość literacka duchowieństwa 
polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX 
wieku : 1848-1939 / Jan Walkusz ; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. – 
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2002. – 
448 s. ; 24 cm 
Bibliogr. 
ISBN 83-228-0837-2 
1. Duchowieństwo katolickie – kultura – Polska – 
19-20 w. 2. Literatura polska – historia – 19-20 w. 
3. Zabór pruski – kultura 
23/26:821.162.1-1/-9:929-052A/Z(438):94 
(438) ”18/ 19” 1917 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior Wańko- 
w i c z . – Gdańsk : ”Fakt”, 1981. – [2], 32 s. ; 29 cm 
Przedr. z : New York : National Committe of Ameri- 
cans of Polish Descent, 1944. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1918 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – [Gdańsk] : ”Młoda Polska”, 1981. 
– 49 s. ; 15 cm 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1919 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – [Gdańsk] : ”Młoda Polska”, 1981. 
– 27 s. ; 30 cm 
Wg ed. amerykańskiej wydanej przez National 
Committe of Americans of Polish Descent, New York 
1944. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1920 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Kalisz : [s. n.], 1981. – 30 s. ; 22 cm 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1921 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Kraków : ”Promieniści”, 1985. – 65, 
[3] s. ; 16 cm. – (Biblioteka „Promienistych”) 
Zł 70 (poza Krakowem 75) 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1922 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – [2nd ed.]. – New York, N.Y. : 
National Committe of Americans of Polish 
Descent, Inc., 1944. – 64 s. : fot. ; 20 cm 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1923 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – [s. l. : s. n., 1982]. – 28 s. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1924 
263
		

/p0264.djvu

			WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Szczecin : AW – Akademicka Agencja 
Wydawnicza, 1981. – [1], 47 s. ; 13 cm 
Przedr. z: Warszawa : Wydaw. Polskie, 1979. – Mecenat 
”n” – Niezależnej Ofcyny Wydawniczej. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1925 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Szczecin : Ofcyna Wydawnicza 
NZS AR [Niezależnego Zrzeszenia Studentów 
Akademii Rolniczej] ”Kret”, [1981]. – [2], 18, 
[9] s. ; 30 cm 
Tyt. podstawy przedr. : Polacy w ZSRR (1939-1942). 
– Przedr. z : Paryż : Instytut Literacki, 1963. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1926 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Warszawa : ”Antyk”, 1986. – 
42 s. ; 21 cm 
Przedr. z : Warszawa : Wydaw. Polskie, 1979. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność – 
historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie – historia 
– 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR –1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1927 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / [Melchior 
Wańkowicz]. – Warszawa : ”Świt”, 1981. – 55 s. ; 14 cm 
Tyt. podstawy przedr. : Polacy w ZSRR (1939-1942). 
– Przedr. z : Paryż : Instytut Literacki, 1963. – Właściwe 
miejsce wyd. Wrocław. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1928 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – [Warszawa] : UOW 
[Uczniowska Ofcyna Wydawnicza] ”Brzask”, [1985]. – 
[2], 66 s. ; 21 cm 
264 
Przedr. z : Gdańsk : ”Fakt”, 1981. 
Zł 170 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR 
–1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1929 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Włochy : Nakładem 
Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945 ([s. l.: 
”Dziennik Żołnierza”). – 77 s. ; 17 cm. – 
(Biblioteka Orła Białego) 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność – 
historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie – historia 
– 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR –1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1930 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Wrocław : Akademya Sztuk 
Wszelakich, 1983. – [2], 36 s. ; 20 cm 
Tyt. podstawy przedr. : Polacy w ZSRR (1939-1942). 
– Przedr. z : Paryż : Instytut Literacki, 1963. 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność – 
historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie – historia 
– 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR –1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1931 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – Wrocław : Rada Oświaty 
Niezależnej Region Dolny Śląsk, 1985. – [2], 
36 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Ucznia ; 5) 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność – 
historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie – historia 
– 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR –1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1932 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich / Melchior 
Wańkowicz. – [Wyd. 2]. – Wrocław Rada 
Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ 
[Regionalnym Komitecie Strajkowym Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego] ”Soli- 
darność” Regionu Dolny Śląsk, 1986. – 36 s. ; 
21 cm. – (Biblioteczka Ucznia ; 5) 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność – 
historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie – historia 
– 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR –1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1933
		

/p0265.djvu

			WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Dzieje rodziny Korzeniewskich : tragiczne losy 
setek tysięcy polskich rodzin deportowanych 
w głąb Rosji Sowieckiej w latach 1939-1941 / 
Melchior Wańkowicz. – New Britain, Conn. : 
Klub Dobrej Książki, 1985. – 34, [2] s., [1] k. 
mapa : fot. ; 25 cm 
1. Korzeniewski (rodzina) 2. Polska – ludność 
– historia – ZSRR – 1939-1945 r. 3. Wysiedlanie 
– historia – 1939-1945 r. 4. Obozy pracy – ZSRR – 
1939-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 1934 
WAŃKOWICZ, Melchior (1892-1974) 
Wrzesień żagwiący / Melchior Wańkowicz. – 
Warszawa : ”Polonia” : w koedycji z Fundacją 
Kultury Polskiej – Polskim Domem Wydaw., 
1990. – 430, [2] s. ; 24 cm. – (Dzieła 
emigracyjne / Melchior Wańkowicz ; pod red. 
Aleksandry Ziółkowskiej ; 2) 
Na podst.: Londyn ”Gryf” 1947, Roma Ofcine Gra- 
fche Italiane 1947. 
Indeksy. 
ISBN 83-7021-097-X 
1. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie – publicystyka 2. 
Publicystyka polska – 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – publicystyka 4. Wojna 1939-1945 r. 
– udział Polaków – publicystyka 5. Wojna partyzancka – 
Polska – 1939-1945 r. – publicystyka 
94(438).082 *1934 
WAPIŃSKI, Roman (1931- ) 
Działalność Narodowej Partii Robotniczej na 
terenie województwa pomorskiego w latach 
1920-1930 / Roman Wapiński. – Gdańsk : 
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział 
I Nauk Społecznych I Humanistycznych, 1962 
(Gdańsk : GZG). – 272, [2] s. ; 24 cm + err. 
Summ. 
Bibliogr. s. 263-266. 
Zł 40 
1. Pomorze – Polska – historia – 20 w. 2. Narodowa 
Partia Robotnicza – Polska – historia – 1918-1939 r. 
32:94(438)”1918/1939” 1935 
WAPIŃSKI, Roman (1931- ) 
Endecja na Pomorzu 1920-1939 / Roman Wa- 
piński. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i 
Humanistycznych, 1966 (Gdańsk : GZG). – 163, [1] s. ; 
24 cm. – (Seria Monografi / Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe Wydział I Nauk Społecznych 
i Humanistycznych ; nr 21) + err. 
Summ. Soderžanniê. 
Bibliogr. s. 155-156. 
Indeksy. 
Zł 28 
1. Pomorze – Polska – historia – 20 w. 
32:94(438)”1918/1939” 1936 
WAPIŃSKI, Roman (1931- ) 
Ruch robotniczy na Pomorzu w latach 1920-1939 
/ Roman Wapiński. – Gdynia : Wydaw. 
Morskie, 1963 (Gdańsk : GZG). – 162 s. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 155-[160]. 
Zł 15 
1. Pomorze – Polska – historia – 20 w. 
32:94(438)”1918/1939” 1937 
WAPIŃSKI, Roman (1931- ) 
Życie polityczne Pomorza w latach 1920-1939 
/ Roman Wapiński. – Warszawa ; Poznań : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1983. – 259, [3] s. ; 
24 cm. – (Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, ISSN 0082-5522 ; r. 81, z. 2) 
Bibliogr. s. 238-250. – Indeks. – Zsfg. 
ISBN 83-01-04550-7 
1. Pomorze – Polska – historia – 20 w. 2. Polityka 
– Polska – historia – 1918-1939 r. 
32:94(438)”1918/1939” 1938 
WARMA / [praca zbiorowa]. – Grudziądz : 
Pomorskie Zakłady Sprzętu Okrętowego 
WARMA, 1976 ([s. l. : s. n.]). – [4] s. : il. ; 
14 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– historia – 20 w. 2. Pomorskie Zakłady Sprzętu 
Okrętowego Warma (Grudziądz) – historia – 20 w. 
658.1/.5(438)”19” 1939 
WARSZTATY PLASTYCZNE, 2. 1997 
(Dąbrówka Królewska) 
II [Drugie] Warsztaty Plastyczne ”Dąbrówka 
‘97” 30 IV – 4 V / [wstęp Elżbieta Fabińska]. 
– Grudziądz : Galeria Mała Bursa Szkolna, 
1997 (Grudz. : G. i A. Neuman). – [12] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 15 x 21 cm 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Bursa Szkolna – 
Galeria Mała (Grudziądz) – wystawy – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1940 
265
		

/p0266.djvu

			WARSZTATY PLASTYCZNE, 4. 1999 
(Dąbrówka Królewska) 
Warsztat ’99 : Dąbrówka Królewska 02.06- 
06.06.1999. – Grudziądz : Biblioteka Miejska 
im. Wiktora Kulerskiego, 1999 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – [12] s. : fot. (kolor.) ; 15 x 21 cm 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Biblioteka Miejska 
im. Wiktora Kulerskiego (Grudziądz) – wystawy – 
historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 1941 
WASZKIEWICZ, Zofa 
Duszpasterstwo w siłach zbrojnych II 
Rzeczypospolitej / Zofa Waszkiewicz. – Toruń : Wy- 
daw. Adam Marszałek, cop. 2002. – 357 s., 
[52] s. tabl., [11] k. tabl. złoż. : il. ; 24 m 
Tyt. okł. i grzbiet.: ”Duszpasterstwo w siłach zbrojnych 
Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939)”. – Na s. 4 okł. 
błędny ISBN. 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. Indeks. 
ISBN 83-7322-322-3 
1. Duszpasterstwo wojskowe – historia – Polska – 
1918-1939 r. 
356.363(438)”1918/1939” 1942 
WAWRZYNIAK, Bogdan Marian (1935- ) 
Monografa rolnictwa województwa kujawsko- 
pomorskiego / Bogdan M. Wawrzyniak. – 
Włocławek : ”Lega”, 2002. – 526 s. : mapy ; 24 cm 
Streszcz. ang. 
Bibliogr. 
ISBN 83-88115-55-3 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
rolnictwo – 19-20 w. 2. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – rolnictwo – 19-20 w. 
338.43(438)”18/19” 1943 
WĄGIEL, Piotr (1949- ) 
Chorały polskie / Piotr Wągiel ; [oprac. graf. 
Wiesław Rosocha]. – Warszawa : ”Iskry”, 1981 
([s. l. : s. n.]). – 34, [5] s. : il. ; 17 cm 
ISBN 83-207-04430X (popr.) ISBN 
83-207-00445-X (błędny) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821-162.1-1 1944 
WĄGIEL, Piotr (1949- ) 
Pług, pióro i pędzel / Piotr Wągiel. – Warszawa : 
Instytut Wydaw. Związków Zawodowych, 1988 
(Warsz. : IWZZ). – 245, [3] s. ; 20 cm 
Bibliogr. s. 228-239. – Indeks. 
ISBN 83-202-0692-8 
1. Nędza-Kubiniec, Stanisław (1897-1976) – 
biografa 2. Literatura polska – historia – 20 w. – szkice 
82-1/-9:929-051A/Z 1945 
WĄGIEL, Piotr (1949- ) 
Małe chorały / Piotr Wągiel. – Warszawa : 
”Iskry”, 1979 ([s. l. : s. n.]). – 45, [3] s. ; 17 cm 
ISBN 83-207-0028-0 
1. Poezja polska – 20 w. 
821-162-1-1 1946 
WĄGIEL, Piotr (1949- ) 
To tak wysoko, Ojcze... / Piotr Wągiel. – 
Warszawa ; Łomianki : SKW : ”Heliodor”, 1994 
([s. l. : s. n.]). – 6, [1] s. : nuty ; 20 cm. – 
(Studium Kultury Współczesnej. Zbliżenia ; 2) 
ISBN 83-86338-07-5 (Heliodor) 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1947 
WĄGIEL, Piotr (1949- ) 
Wypadek / Piotr Wągiel. – Warszawa : ”He- 
liodor”, 1998 (Warsz. : ”Auto-Graf”). – 52 s. ; 
20 cm 
ISBN 83-86338-65-2 
1. Poezja polska – 20 w. 
821.162.1-1 1948 
WĄGIEL, Władysław (1923-1974) 
Fajka z hebanu / Władysław Wągiel. – 
Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1971 
(Lublin : Dr. LSW). – 169, [2] s. ; 19 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1949 
WĄGIEL, Władysław (1923-1974) 
Informator bibliografczny KKMP (1959-1974) 
/ Władysław Wągiel, Rena Marciniak ; 
Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy 
Zarządzie Głównym Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Wiejskiej. – Warszawa : KKMP, 
1974. – 167, [1] s. ; 21 cm 
Indeks. 
Wydano z okazji V Krajowego Zjazdu KKMP. 
1. Bibliografa 
015(438) 1950 
266
		

/p0267.djvu

			WĄGIEL, Władysław (1923-1974) 
Ślad człowieka / Władysław Wągiel. – 
Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 1968. – 148, 
[4] s. ; 19 cm 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1951 
WĄGIEL, Władysław (1923-1974) 
Ślad człowieka / Władysław Wągiel. – [Wyd. 
2]. – Warszawa : Ludowa Spółdz. Wydaw., 
1979 (Białystok : BZG). – 122, [5] s. ; 21 cm 
ISBN 83-205-3122-5 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 1952 
WĄGIEL, Władysław (1923-1974) 
W twierdzy Courbiere’a / Władysław Wągiel. 
– Warszawa : Wydaw. MON, 1969 ([s. l. : 
s. n.]). – 89, [3] s. ; 18 cm 
Zł 7 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – beletrystyka 
821-162.1-3 1953 
WĄGIEL, Władysław (1923-1974) 
W twierdzy Courbiere’a / Władysław Wągiel. 
– Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. MON, 1978 
([s. l.] : WZG). – 89, [3] s. ; 18 cm 
Zł 8 
1. Powieść polska – 20 w. 2. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – beletrystyka 
821-162.1-3 1954 
Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi 
chełmińskiej : katalog źródeł / oprac. Ryszard 
Boguwolski [et al.] ; Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika. Instytut Archeologii i Etnologii. 
– Toruń : UMK, 1994 (Wąbrzeźno : WZG). 
– 218, [1] s., [9] s. fot. (w tym kolor.), [9] k. 
tabl. złoż. : mapy, pl., rys., wykr. ; 30 cm 
Bibliogr. s. 205-214 i przy rozdz. 
ISBN 83-231-0497-2 
1. Chełmińska, Ziemia – archeologia – 7-11 w. 
2. Grody – archeologia – Polska – 7-11 w. 3. 
Osadnictwo – archeologia – Polska – 7-11 w. 
903/904:911.37](438)”06/10” 1955 
Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw 
do Prus (XI wiek) : studia i materiały / pod red. 
Wojciecha Chudziaka ; [aut. Wojciech Chu- 
dziak et al.]. – Toruń : Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika. Instytut Archeologii i Etnologii, 1997 
(Wąbrzeźno : WZG). – 247, [16] s. : il., [5] s. : 
mapy ; 24 cm. – (Adalbertus : Tło kulturowe-ge- 
ografczne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na 
pogranicze polsko-pruskie) 
ISBN 83-231-0837-4 
1. Archeologia – Polska – badania 2. Kujawy – 
Polska – archeologia 3. Pomorze – Polska – archeologia 
– badania 
902/904(438)”10”(061) 1956 
WEBER, Jutta Reisinger- zob. Reisinger- 
Weber, Jutta 
WELDER, Michael 
Westpreußen und Danzig : Entdeckungsreise 
in Bildern / Michael Welder. – Leer : Verlag 
Gerhard Rautenberg, [1992] (Leer : Druck. 
Rautenberg). – 61, [3] s. : il. (kolor.), mapy ; 
29 cm. – (Entdeckungsreise in Bildern ; 6) 
ISBN 3-7921-0486-5 
1. Polska – przewodnik 
913(438)A/Z 1957 
WENTA, Jarosław 
Studien über die Ordensgeschichtsschreibung 
am Beispiel Preußens / von Jarosław Wenta. 
– Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2000. – 287 s. ; 24 cm. – (Subsidia 
Historiographica ; 2) 
Bibliogr. 
ISBN 83-231-1186-3 
1. Cystersi – historiografa 2. Cystersi – a 
krzyżackie, państwo 3. Franciszkanie – historiografa 
4. Franciszkanie – a krzyżackie, państwo 5. Krzyżacy 
– historiografa 6. Historiografa – Niemcy – 13-16 w. 
94(430)”12/15”:271:930.1(430)(091) 1958 
WERMKE, Ernst 
Bibliographie der Geschichte von Ost- und 
Westpreußen für die Jahre 1930-1938 / Ernst 
Wermke ; bearb. im Auftrag der Historischen 
Kommission für ost- und westpreußische Lan- 
desforschung. – Aalen : Scientia Verlag, 1964 
(ebersberg : Buch- und Ofsetdruckerei Karl 
Schmidle). – XI, 511 s. ; 25 cm 
267
		

/p0268.djvu

			Indeks. 
1. Prusy Zachodnie – bibliografa 2. Prusy 
Wschodnie – bibliografa 3. Prusy Królewskie – bibliografa 
4. Polska – historia – bibliografa 5. Niemcy – historia 
– bibliografa 
015:94(430:438) 1959 
WERMKE, Ernst 
Bibliographie der Geschichte von Ost- und 
Westpreußen für die Jahre 1939-1970 / Ernst 
Wermke ; bearb. im Auftrag der Historischen 
Kommission für ost- und westpreußische 
Landesforschung. – Bonn-Godesberg : Ver- 
lag Wissenschftliches Archiv, [1974] (Bonn : 
Hartmann-Druck). – XV, 1153, [3] s. ; 
25 cm 
Indeks. 
1. Prusy Zachodnie – bibliografa 2. Prusy 
Wschodnie – bibliografa 3. Prusy Królewskie – bibliografa 
4. Polska – historia – bibliografa 5. Niemcy – historia 
– bibliografa 
015:94(430:438) 1960 
WERMKE, Ernst 
Bibliographie der Geschichte von Ost- und 
Westpreußen für die Jahre 1971-1974 / Ernst 
Wermke ; bearb. im Auftrag der Historischen 
Kommission für ost- und westpreußische Lan- 
desforschung. – Marburg/Lahn : I. G. Herder- 
Institut, 1978 (Schroben-hausen : E. Rieden). – 
X, 210 s. ; 24 cm. – (Wissenschaftliche Beiträge 
zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleu- 
ropas, ISSN 0510-7008 ; Nr. 109) 
Indeks. 
ISBN 3-87969-149-5 
1. Prusy Zachodnie – bibliografa 2. Prusy 
Wschodnie – bibliografa 3. Prusy Królewskie – bibliografa 
4. Polska – historia – bibliografa 5. Niemcy – historia 
– bibliografa 
015:94(430:438) 1961 
WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch 1954 / hrsg. von der 
Landesmannschaft Westpreußen. – Leer (Ost- 
frisland) : Verlag Rautenberg & Möchel, 1954 
(Leer : G. Rautenberg). – 161, [3] s. : fot., il., 
mapy ; 24 cm. – Westpreußen-Jahrbuch) 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa – 10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. Polska 
– historia – ikonografa – 10-20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 1962 
WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch 1958 / hrsg. von der 
Landesmannschaft Westpreußen. – Leer (Ost- 
frisland) : Verlag Gerhard Rautenberg, 1958 
(Leer : G. Rautenberg). – 160 s. : fot., il., 
mapy ; 24 cm. – Westpreußen-Jahrbuch) 
Bibliogr. 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa – 10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. 
Polska – historia – ikonografa – 10-20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 1963 
WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch. Bd. 17 / hrsg. von 
der Landesmannschaft Westpreußen. – Mün- 
ster : Verlag C. J. Fahle, 1967 (Münster : C. J. 
Fahle). – 159, [1] s., [17] k. tabl. : fot. (w tym 
kolor.) ; 24 cm. – (Westpreußen-Jahrbuch) 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa –10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. 
Polska – historia – ikonografa –- 10-20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 1964 
WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch. Bd. 19 / hrsg. von der 
Landesmannschaft Westpreußen. – Münster : 
Verlag C. J. Fahle, 1969 (Münster : C. J. 
Fahle). – 159, [1] s., [20] s. tabl. : fot. ; 24 cm. 
– (Westpreußen-Jahrbuch) 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa – 10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. 
Polska – historia – ikonografa – 10-20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 1965 
WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch. Bd. 25 / hrsg. von 
der Landesmannschaft Westpreußen. – Mün- 
ster : Verlag C. J. Fahle, 1975 (Münster : C. J. 
Fahle). – 159, [1] s. : fot., il., mapy ; 24 cm. 
– (Westpreußen-Jahrbuch) 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa – 10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. 
Polska – historia – ikonografa – 10-20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 1966 
268
		

/p0269.djvu

			WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch. Bd. 33 / hrsg. von der 
Landesmannschaft Westpreußen. – Münster : 
Verlag C. J. Fahle, 1983 (Münster : C. J. Fah- 
le). – 160 s. : fot., il., mapy ; 24 cm. – (West- 
preußen-Jahrbuch, ISSN 0511-8484) 
ISBN 3-922677-15-0 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa – 10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. 
Polska – historia – ikonografa – 10-20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 1967 
WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch. Bd. 34 / hrsg. von der 
Landesmannschaft Westpreußen. – Münster : 
Verlag C. J. Fahle, 1984 (Münster : C. J. Fah- 
le). – 160 s. : fot., il., mapy ; 24 cm. – (West- 
preußen-Jahrbuch, ISSN 0511-8484) 
Bibliogr. 
ISBN 3-922677-19-3 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa – 10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. 
Polska – historia – ikonografa – 10-20 w. 4. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 1968 
WESTPREUSSEN-JAHRBUCH 
Westpreußen-Jahrbuch. Bd. 41, Aus dem 
Land an der Unteren Weichsel / Hrsg. Hans- 
Jürgen Schuch ; Im Auftrag der Landesman- 
nschaft Westpreußen. - Münster : Westpreu- 
ßen-Verlag, 1991. – 160 s. : faks., fot., [16] s. 
tabl. : fot., [16] s. tabl. : fot., [1] k. podłuż. : 
mapa ; 25 cm. – (Westpreußen-Jahrbuch ; 41 
– ISSN 0511-8484) 
ISBN 3-980231-2-3 
1. Prusy Zachodnie – historia – ikonografa - 10-20 w. 
2. Niemcy – historia – ikonografa – 10-20 w. 3. Polska 
– historia – ikonografa – 10-20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – 700-lecie nadania praw miejskich 
94(430)A/Z:94(438)A/Z”9/19” 
[Publikacja wydana z okazji rocznicy 700-lecia nadania 
Grudziądzowi praw miejskich.] 
1969 
WIĄCEK, Maciej (1971- ) 
... Inna godzina, czyli: myśli ewangeliczne / 
Maciej Wiącek, rys. Aleksander Jasiński ; 
[przedmowa Rafał Sztejka]. – [Warszawa] : Wydaw. 
GRASP Grupa Medialna : przy współpracy 
Wydawnictwa WPE, [2004] ([s. l. : s. n.]). – [2], 
37 s. : rys. ; 21 cm 
Pod patronatem Centrum Kultury Teatr w 
Grudziądzu. 
Na książce wyłącznie błędny ISBN. 
ISBN 83-915475-5-5 
1. Poezja polska – 21 w. 
821.162.1-1 1970 
WIĄK, Wiesław Józef (1926- ) 
Struktura organizacyjna Armii Krajowej 
1939-1944 / Wiesław Józef Wiąk. – 
Warszawa : [Mieczysław Bilski], 2003. – 693, [1] s. : 
il., mapy ; 24 cm 
Tyt. okł. i grzbiet.: Struktura organizacyjna Armii 
Krajowej. 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-916862-7-2 
1. Armia Krajowa – organizacja 2. Wojna 1939-1945 r. 
– Polska 
94(438).082.2 1971 
WICHROWSKI, Henryk 
Jubileusz 65-lecia Klubu Wioślarskiego ”Wi- 
sła“ Grudziądz 1935-2000 / [oprac. Henryk 
Wichrowski]. – Grudziądz : Klub 
Wioślarski ”Wisła”, 2000 ([s. l. : s. n.]). – 33 s. : il., 
[1] k. : il. ; 30 cm 
Aut. pod tekstem. 
1. „Wisła“ Klub Wioślarski (Grudziądz) – historia – 
20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – sport 
– historia – 20 w. 3. Wioślarstwo – Polska – historia 
– 20 w. 
796(438):94(438)”19” 1972 
WIDMAIER, Ernst 
Recht und Willkür im Warthe-Weichsel- 
Land : Fakten, Erlebnisse und Berichte Grau- 
denzer Lehrer aus Polen 1920-1946 / Hrsg. 
von Ernst Widmaier ; unter Mitarbeit von 
Gerhard Kottke, Heinz Hawranke [et al.] ; 
Im Auftrage d. Graudenzer Seminargemein- 
schaft Vistula im 55. Jahr ihres Bestehens. – 
Ludwigsburg : Graudenzer Vistula-Gemein- 
schaft, 1975. – 212 s. : il., mapki, rys. ; 21 cm. 
– (Deutsches Lehrerseminar Graudenz ; 
Bd. 2) 
1. Nauczyciele – Polska – pamiętniki – 20 w. 
2. Niemcy – ludność – Polska – pamiętniki – 20 w. 
3. Szkolnictwo i oświata – Polska – historia – 20 w. 
4. Mniejszości narodowe – Polska – pamiętniki – 20 w. 
929-052A/Z:94(430):94(438)”1918/1945” 1973 
269
		

/p0270.djvu

			WIECZORKIEWICZ, Paweł Piotr (1948- ) 
Kampania 1939 roku / Paweł Piotr 
Wieczorkiewicz. – Warszawa : Krajowa Agencja 
Wydawnicza, 2001 (Olsztyn : OZGraf.). – 144 s. : 
fot., il., faks., mapy (kolor.) ; 27 cm. – (Dzieje 
Narodu i Państwa Polskiego ; t. IV – 1) 
Bibliogr. s. 143. 
ISBN 83-88072-53-6 : zł 15 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
2. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 
94(438).082”19939/1945” 
[Na s. 49-50 bitwa pod Grudziądzem]. 
1974 
WIELHORSKI, Janusz (1911-1994) 
Kawaleria polska i bronie towarzyszące w 
kampanii wrześniowej 1939 roku : ordre de bata- 
ille i obsady personalne / zebr. i oprac. Janusz 
Wielhorski przy współpracy Ryszarda 
Dembińskiego. – Londyn : Zrzeszenie Kół 
Pułkowych Kawalerii, 1979. – [4], 155, [1] s. ; 
22 cm 
1. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1975 
WIELHORSKI, Janusz (1911-1994) 
Kawaleria polska i bronie towarzyszące w 
kampanii wrześniowej 1939 roku : ordre de bata- 
ille i obsady personalne. Uzupełnienia i 
erraty do wydania z r[oku] 1979 / zebr. i oprac. 
Janusz Wielhorski przy współpracy Ryszarda 
Dembińskiego. – Londyn : Zrzeszenie Kół 
Pułkowych Kawalerii, 1990. – 12 s. ; 22 cm 
1. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1976 
„... wiersz... to kawałek samego siebie” : zbiór 
wierszy uczniów Zespołu Szkół Gastrono- 
miczno-Odzieżowych / [wiersze zebrała przy 
współpracy uczniów Alicja Cieszyńska ; aut. 
Rafał Węgielewski et al.]. – Grudziądz : 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych 
im. Marii Skłodowskiej-Curie, 2000 ([s. l. : 
s. n.]). – [2], 27, [2] s. : il. ; 21 cm 
Na okł. data wydania 2000/2001. 
1. Poezja polska – 20-21 w. 
821.162.1-1 1977 
WIERZBICKA, Alicja zob. Kasprzycka-Wie- 
rzbicka, Alicja 
WIERZBICKI, Władysław (1909- ) 
Przyczynki do historii Żandarmerii 
odrodzonego Wojska Polskiego / oprac. Władysław 
Wierzbicki przy współpr. J. Jaskowskiego [et 
al.]. – Londyn : Koło Oddziałowe SPK nr 106 
”Żandarm”, 1990 (Sussex : Caldra house). – 
207, [1] s. : il. ; 22 cm 
1. Wojsko – Polska – historia – 20 w. 2. Żandarmeria 
– Polska – historia – 1918-1939 r. 
357.1:355.4](438):94(438)”19” 1978 
WIERZBOWSKI, Bolesław 
Niedokończone wspomnienia kawalerzysty 
/ Bolesław Wierzbowski. – Kraków : [Dom 
Wydaw. Platan], 2000 ([s. l. : s. n.]). – 93 s. : 
il. ; 21 cm 
ISBN 83-85222-47-2 
1. Kawaleria – historia – Polska – pamiętniki 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – pamiętniki 
355:92-051A/Z:94(438)”19” 1979 
WIETESKA, Zbigniew Gnat- zob. Gnat- 
Wieteska, Zbigniew 
WIĘCKOWIAK, Jerzy 
Piety gotyckie w sztuce religijnej Pomorza / 
Jerzy Więckowiak ; Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. – Pelplin : ”Bernardi- 
num”, 2002. – 211, [5] s. : il. (gł. kolor.) ; 
24 cm 
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 
Bibliogr. Indeksy. 
ISBN 83-88935-67-4 
1. Gotyk – zabytki – Polska 2. Pieta –14-16 w. 
3. Sztuka sakralna europejska – historia – 14-16 w. 
4. Pomorze – sztuka – 14-16 w. 
73.046.3(4):726.5/.(438)A/Z]”13/15” 1980 
Więziennictwo : nowe wyzwania : praca 
zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta, Wiesława 
Ambrozika, Piotra Stępniaka ; [aut. Paweł 
Szczepaniak et al.] ; Centralny Zarząd Służby 
Więziennej [et al.]. – Warszawa ; Kalisz : 
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 
2001. – 901, [2] s. ; 22 cm 
270
		

/p0271.djvu

			Bibliogr. przy ref. 
Na okł. podtyt.: II Polski Kongres Penitencjarny. 
ISBN 83-88411-10-1 
1. Kara pozbawienia wolności – Polska – od 1989 r. 
– materiały konferencyjne 2. Więziennictwo – Polska – 
od 1989 r. – materiały konferencyjne 
343.81/.84:343.26(438)”1989/...”(061) *1980 
WILKOŃSKA, Paulina (ok. 1815-1875) 
Prima Aprilis 1878 / przez Paulinę z Lauczów 
Wilkońską. – Grudziądz : Biblioteka Zespołu 
Szkół Medycznych, 1997 (Grudz. : ZSM). – 
28, [1] s. ; 21 cm 
Tekst wg ”Lecha” Tygodnika Ilustrowanego, Poznań 
1878. 
ISBN 83-906734-3-6 
1. Komedia polska – 19 w. 
821.162.1-2 1981 
WILMAŃSKI, Jerzy 
Kalendarium dziejów Polski (do roku 1918) / 
Jerzy Wilmański. – Grudziądz : [Wydaw. 
Jerzy Wilmański], 2003 (Grudz. : Druk. Wy- 
daw. ”Super”). – 338 s., [11] k. podłuż. : tab. ; 
25 cm 
Bibliogr. s. 276-279. – Indeks. 
ISBN 83-907899-1-4 
1. Polska – kalendarium 10-20 w. 
94(438).08 1982 
WILMAŃSKI, Jerzy 
Kalendarium dziejów Polski od 1919 do 1990 
r[oku] / Jerzy Wilmański. – Grudziądz : [Wy- 
daw. Jerzy Wilmański], 2003 (Grudz. : Druk. 
Wydaw. ”Super”). – [2], 140, [1] s. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 128-129. – Indeks. 
ISBN 83-907899-2-2 
1. Polska – 20 w. – kalendarium 
94(438).08 1983 
WILMAŃSKI, Jerzy 
Zbiór zadań z geometrii analitycznej 
(planimetria) / Jerzy Wilmański. – Grudziądz : 
[Jerzy Wilmański], 1997 (Grudz. : ZP A. i G. 
Neuman). – 153 s. ; 21 cm + err. 
ISBN 83-907899-0-6 
1. Algebra 2. Planimetria 3. Matematyka – 
geometria – zadania 
512 1984 
WIŚNIEWSKI, Jakub (1983- ) 
Wiersze / Jakub Wiśniewski, Mateusz Wyrost- 
kiewicz; [wybór i oprac. Janina Guniewicz]. 
– Grudziądz : Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. ks. Stanisława Staszica ; Wydaw. 
”Ogniwo”, 2002. – 47 s. : il. ; 17 cm 
ISBN 83-905662-1-4 
1. Poezja polska – 21 w. 
821.162.1-1 1985 
WIŚNIEWSKI, Mieczysław 
Mieczysław Wiśniewski indywidualna 
wystawa malarstwa ; Muzeum w Grudziądzu, 
Grudziądz lipiec – sierpień 1978 / Mieczysław 
Wiśniewski . – Grudziądz : Wydaw. Muzeum 
w Grudziądzu, 1978. – [16] s. : il. ; 21 cm 
1. Wiśniewski, Mieczysław – malarstwo – katalog 
wystawy 2. Malarstwo – Polska – historia – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – 
wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 1986 
WŁODARCZYK, Hanna 
Święta Faustyna Kowalska i Kult Miłosierdzia 
Bożego / oprac. Hanna Włodarczyk. – 
Grudziądz : [Parafa św. Piotra i Pawła], 2002 
(Grudz. : Druk. Parafalna). – 51, [1] s. : il. 
(kolor.), nuty ; 21 cm 
Bibliogr. s. 49-50. 
1. Maria Faustyna Kowalska (św. ; 1905-1938) – 
biografa 2. Boże Miłosierdzie – kult – katolicyzm 
235.3”19”A/Z:231:252:243:264 1987 
WOJAK, Sławomir 
Malarstwo Polskie XIX i XX wieku : katalog 
wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie / wstęp i katalog Sławomir 
Wojak ; Muzeum w Grudziądzu. – Grudziądz : Wy- 
daw. Muzeum w Grudziądzu, 1966 (Grudz. : 
GrZGraf.). – 64 s. : il. ; 15 x 21 cm 
Zł 15 
1. Malarstwo – Polska – historia – 19-20 w. – 
katalog wystawy 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– malarstwo – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19” 1988 
271
		

/p0272.djvu

			WOJCIECHOWICZ-SEŃCZUK, Maria 
Dolina dolnej Wisły : trasa typowa nr 1 
(międzywojewódzka) obozów wędrownych 
województwa toruńskiego : Włocławek – Nieszawa 
– Otłoczyn – Toruń – Bydgoszcz – Ostromec- 
ko – Chełmno – Grudziądz / Maria Wojciecho- 
wicz-Seńczuk. – Toruń : Polskie Towarzystwo 
Schronisk Młodzieżowych. Oddział 
Wojewódzki, [1978] ([s. l.] : ZGT – 4). – 14 s. ; 25 cm 
1. Wisła (rzeka) 2. Polska – przewodnik 3. Toruń 
(woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – przewodnik 
913(438)A/Z *1988 
WOJCIECHOWSKI, Jerzy S. 
21 [Dwudziesty pierwszy] Pułk Ułanów 
Nadwiślańskich / Jerzy S. Wojciechowski. – 
Pruszków : ”Ajaks” : przy współpr. Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych, 2003. – 45, [1] s. : 
il. ; 21 cm. – (Zarys Historii Wojennej 
Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej, ISSN 
0860-2360 ; z. 192) 
Bibliogr. 
ISBN 83-88773-63-1 
1. 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich 2. Kawaleria 
– Polska – 1918-1939 r. 3. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – jednostki wojskowe 
357.1(438)”1918/1939”:94(438).082.1 1989 
WOJCIECHOWSKI, Mieczysław (1934- ) 
Miasta Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw w 
okresie I wojny światowej oraz w międzywojennym 
dwudziestoleciu (1914-1939) : zbiór studiów / 
Mieczysław Wojciechowski. – Toruń : Wydaw. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2000. – 572, 
[1] s., [8] s. tabl. ; 24 cm 
Tekst w jęz. pol. i częśc. niem. 
Streszcz. niem. 
ISBN 83-231-1097-2 
1. Miasta – Polska – Pomorze Gdańskie (region) – 
1900-1945 r. 2. Miasta – Polska – Kujawy (region) – 
1900-1945 r. 3. Polska – historia 
94(438)”1900/1945” 1990 
WOJCIECHOWSKI, Mieczysław (1934- ) 
Powrót Pomorza do Polski 1918-1920 / 
Mieczysław Wojciechowski. – Warszawa ; Poznań : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1981. – 230, [2] s. ; 
24 cm. – (Rozprawy Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu, ISSN 0082-5522 ; R. 80, z. 2) 
Bibliogr. s. 209-221. 
Wydano z pomocą fnansową Polskiej Akademii 
Nauk. 
Streszcz. niem. 
ISBN 83-01-03634-6 
1. Polska – historia – 20 w. 
94(438)”19”(091) 1991 
Wojenna służba Polek w II wojnie 
światowej : materiały IX sesji popularnonaukowej 
połączonej z II zjazdem kombatantek w 
Toruniu w dniach 6-7 listopada 1999 r[oku] / 
pod red. Mirosława Golona i Katarzyny Min- 
czykowskiej. – Toruń : Fundacja ”Archiwum 
Pomorskie Armii Krajowej”, 2000. – 557 s. : 
il. (w tym kolor.), err. ; 24 cm. – (Służba Polek 
na frontach II wojny światowej ; cz. 4) 
(Biblioteczka Fundacji ”Archiwum Pomorskie 
AK” w Toruniu ; t. 28) 
Cz. 1 pt.: Służba Polek na frontach II wojny 
światowej. 
Streszcz. ang., niem. 
Bibliogr. przy ref. – Indeksy. 
ISBN 83-910175-7-5 (cz. 4) 
1. Kobieta – wojsko – Polska – 1939-1945 r. – 
materiały konferencyjne 2. Wojsko – Polska – 1939-1945 r. 
– materiały konferencyjne 
94(438).082:355.1-055.2](061) 1992 
Wojenna służba Polek w II wojnie światowej : 
materiały z sesji popularnonaukowej w 
Toruniu w dniu 16 listopada 2002 roku / pod 
red. Waldemara Rezmera. – Toruń : Fundacja 
”Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii 
Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek”, 2003. – 
403, [1] s. : faks., fot. (w tym kolor.), portr. ; 
24 cm.- (Służba Polek na frontach II wojny 
światowej ; cz. 5) (Biblioteka Fundacji ”Archi- 
wum Pomorskie Armii Krajowej” w Toruniu ; 
t. 40) 
Cz. 1 pt.: Służba Polek na frontach II wojny światowej. 
– Streszcz. ang., niem. 
Bibliogr. s. 312. Indeksy. 
ISBN 83-88693-50-6 
1. Kobieta – wojsko – Polska – 19239-1945 r. – 
materiały konferencyjne 2. Wojsko – Polska – 1939-1945 r. 
– materiały konferencyjne 
94(438).082:355.1-055.2](061) 1993 
272
		

/p0273.djvu

			WOJEWÓDZKI ZJAZD DELEGATÓW 
AKTYWU SPOŁECZNEGO SFOS, 8. 1957 
(Grudziądz) 
Społeczeństwo miasta Grudziądza wita 
delegatów Aktywu Społecznego SFOS [Społecznego 
Funduszu Odbudowy Stolicy] z terenu 
województwa bydgoskiego : VIII [ósmy] 
Wojewódzki Zjazd Delegatów Aktywu 
Społecznego SFOS w Grudziądzu / [praca pod red. 
Adama Wolnikowskiego]. – Grudziądz : [Wydaw. 
Miejski Komitet Obywatelski Odbudowy m. 
st. Warszawy w Grudziądzu], 1957 (Grudz. : 
GZG). – 37, [3] s. : il. ; 24 cm 
1. Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy 
(Grudziądz) 2. Organizacje – Polska – historia – 20 w. 
32(438)”19” 1994 
Województwo bydgoskie : krajobraz, dzieje, 
kultura, gospodarka / [pod red. Antoniego 
Swinarskiego] ; Kujawsko-Pomorskie 
Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy. – [Poznań : 
Państw. Wydaw. Naukowe, 1967] (Toruń : 
ZG). – [6], 573, [3] s. : il., pl., mapki, [4] s. 
podłuż : mapy ; 27 cm + err. 
Zł 160 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– historia 2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – gospodarka – historia 
00:66/68:94(438)”1945/1989” 1995 
Województwo bydgoskie : krajobraz, dzieje, 
kultura, gospodarka / [pod red. Antoniego 
Swinarskiego] ; Kujawsko-Pomorskie 
Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy. – [Poznań : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973] ([s. l. : 
s. n.]). – 630, [2] s. : il., mapki, pl., [1] k. : il. 
(kolor.) ; 27 cm 
Streszcz. ang., ros. 
Zł 180 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– historia 2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – gospodarka – historia 
00:66/68:94(438)”1945/1989” 1996 
Województwo kujawsko-pomorskie / 
[praca zbiorowa]. – Bydgoszcz ; Toruń : 
[Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych Ad Novum 
Pomorze i Kujawy, 1999 (Bydgoszcz : ZP 
Krzysztof Wiśniewski). – 117, [42] s. : il. 
(kolor.) ; 30 cm 
ISBN 83-909054-4-2 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – Polska – 
gospodarka 
00:66/68:94(438)”19” 1997 
Województwo kujawsko-pomorskie : 
gospodarka / [teksty Michał Jędryka, Joanna Moty- 
lewska]. – Bydgoszcz : Agencja Reklamowo- 
Wydaw. ”Promocja”, 2000 ([s. l. : s. n.]). – 
28 s. : il. (kolor.), mapki ; 30 cm 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – Polska – 
gospodarka 
338/339(438) 1998 
Województwo kujawsko-pomorskie : historia 
– turystyka – kultura / [praca zbiorowa ; aut. : 
Sławomir Kalembka et al.]. – Bydgoszcz : Wy- 
daw. Promocja, 2000 ([s. l. : s. n.]). – 112 s. : 
il. (kolor.) ; 30 cm 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – Polska – 
ikonografa – album 
72(438):913(438)A/Z 1999 
Województwo toruńskie : fakty i liczby / 
[Wykonał zespół pracowników Wojewódzkiej 
Komisji Planowania]. – Toruń : Urząd 
Wojewódzki w Toruniu, 1980 (Toruń : ZGT). – 
33, [1] s. ; 21 cm + err. 
Do użytku służbowego. 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
statystyka – 20 w. 
31(438)”19” *1999 
Województwo toruńskie : kultura, sztuka, 
upowszechnianie : (zarys) / [red. Wanda 
Janikowska, Olga Nikonowicz, Marian Skudlar- 
ski]. – Toruń : Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego, 1977. – 17, [1] s., [3] k. 
tabl.: il. ; 20 cm 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
kultura – 1944-1989 r. 
7:94(438) 2000 
Województwo toruńskie i włocławskie w 
okresie transformacji systemowej : diagnoza w 
skali regionalnej i lokalnej / pod red. Stanisława 
L. Bagdzińskiego, Wiesława Maika i 
Andrzeja Potoczka. – Toruń : ”Turpress”, 1996. – 
248 s. : mapy, wykr. ; 24 cm 
273
		

/p0274.djvu

			ISBN 83-86781-51-3 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
gospodarka – od 1989 r. 2. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – ludność – od 1989 r. 3. Włocławek (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – gospodarka – od 1989 r. 
4. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
ludność – od 1989 r. 
30:94(438)”1989/...” 2001 
Województwo toruńskie : kompendium 
wiedzy o regionie / [pod red. Jana Falkowskiego ; 
aut. Jan Falkowski et al.]. – Toruń : Instytut 
Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spa- 
sowskiego w Warszawie. Oddział 
Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, 1987 (Toruń : 
ODN). – 52 s. : mapa ; 21 cm 
Do użytku wewnętrznego. 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
94(438) 2002 
Województwo toruńskie – kultura i sztuka : 
stan i kierunki działania w latach 1981-1985 : 
materiał Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego w Toruniu opracowany na 
plenum KW PZPR [Komitetu 
Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] 
nt. kształtowania świadomości socjalistycznej 
w procesie edukacji społeczeństwa. – Toruń : 
WKiS. UW, 1985. – 68, [3] s. ; 24 cm 
1. Polska – kultura – od 1944 r. 2. Toruń (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – kultura – od 1944 r. 
7:94(438)”1944/1989” 2003 
Województwo toruńskie : przewodnik 
turystyczny / [red. i oprac. tekstów Ireneusz Ku- 
rzyński et al.]. – Toruń : Wydaw. Studio Gra- 
fki Komputerowej ; Wydaw. ”Pierwos”, 1997 
(Bydgoszcz : Kubik & Krauze). – 67, [4] s. : il. 
(kolor.) ; 23 cm + plan 
Bibliogr. 
ISBN 83-908206-0-9 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 2004 
Województwo toruńskie w okresie 
transformacji ustrojowej w latach 1989-1994 / [aut. 
Aleksandra Biegun et al.] ; Wojewódzkie Biuro 
Planowania Przestrzennego. – Toruń : WBPP, 
1996. – 228 s.: mapy, rys., tab., err. ; 30 cm. – 
(Studium Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Toruńskiego. Diagnoza) 
ISBN 83-905918-0-4 
1. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
planowanie przestrzenne – od 1989 r. 
72:94(438)”1989/...” 2005 
Wojna obronna Polski 1939 / oprac. 
Mieczysław Ciepielewicz [et al.] ; red. nauk. 
Eugeniusz Kozłowski ; Wojskowy Instytut 
Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. – Warszawa : 
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 
1979 ([s. l. : s. n.]). – 949, [3] s., [45] k. tabl. : 
il., mapy ; 25 cm. – (Polski Czyn Zbrojny w II 
Wojnie Światowej ; 1) 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-11-06324-1 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 2006 
Wojna obronna Polski 1939 : materiały 
sympozjum z okazji 40 rocznicy agresji 
hitlerowskiej na Polskę i wybuchu II wojny światowej 
/ Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy 
Wasilewskiej ; red. nauk. Kazimierz Radzi- 
wończyk. – Warszawa : WIH, 1979 ([s. l. : 
s. n.]). – 102, [1] s. ; 24 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
materiały konferencyjne 
94(438)”1939/1945”(061) 2007 
Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego w 
latach 1939-1945 / oprac. Tadeusz Rawski, 
Zdzisław Stąpor, Jan Zamojski ; Wojskowy 
Instytut Historyczny. Warszawa. – [Wyd. 2]. 
– [Warszawa] Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1966] (Warsz. : ZWG). – 881, 
[2] s., [102] s. tabl.: il. ; 25 cm 
Bibliogr. s. 753-784. – Indeksy. 
Zł 120 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 
94(438)”1939/1945” 2008 
Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego w 
latach 1939-1945 : szkice i schematy / oprac. 
Tadeusz Rawski, Zdzisław Stąpor, Jan 
Zamojski ; Wojskowy Instytut Historyczny. 
Warszawa. – [Wyd. 2]. – [Warszawa] Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, [1966] (Warsz. : 
ZWG). – Teka : 11, [1] s., [80] s. podłuż : 
mapy, pl. ; 25 cm 
274
		

/p0275.djvu

			Zł 120 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 
94(438)”1939/1945” 2009 
WOLF, Horst (1911- ) 
Ich sage die Wahrheit oder ich schweige / 
Horst Wolf. – Leer (Ostfriesland) : Gerhard 
Rautenberg, [1983] (Leer : Druckerei Gerhard 
Rautenberg). – 144 s. : faks. ; 21 cm. – (Stun- 
de Null und danach : Schicksale 1945-1949 ; 
Bd. 1) 
Na okł. tyt.: Ich sage die Wahrheit oder ich schweige : 
Als Arzt in Pr. Eylau/Ostpreußen bei der Roten Armee ; 
Bd. 1) 
ISBN 3-7921-0269-2 
1. Pamiętniki niemieckie – 20 w. 
94(430:438)”1945/1956” 2010 
WOLNIKOWSKI, Adam (1915-1990) 
Program rozwoju gospodarczego miasta 
Grudziądza (opracowanie wstępne) / [tekst Adam 
Wolnikowski]. – Grudziądz : [Wydaw. 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Wydział Bu- 
dżetowo-Gospodarczy], 1959 (Grudz. : GrZGraf.). 
– 78, [2] s., [1] k. podłuż. ; 24 cm 
Tyt. okł.: Program rozwoju gospodarczego miasta 
Grudziądza 19591-1965. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
gospodarka – prognozy 
332.14(438) 2011 
WOŁOWSKI, Stanisław Myśliborski- zob. My- 
śliborski-Wołowski, Stanisław (1919-1983) 
WÓJCIK, Józef 
Jaszczurkowcy / Józef Wójcik. – [Warszawa] ; 
Wydaw. MON, [1977] (Gdynia : WD). – 
395, [5] s. ; 20 cm 
Zł 24 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 2012 
Wprowadzenie do metodyki pracy 
penitencjarnej / Stanisław Benedyczak, Paweł Szcza- 
paniak [et al.]. – Kalisz : COSSW [Centralny 
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej], 1994 
(Pleszew : ”MiniPol”). – [2], 212 s. : rys. ; 
20 cm 
Bibliogr. s. 159-164, 207-209. 
Zawiera : Cz. 1, Metodyka wychowania 
resocjalizacyjnego ; Cz. 2, Diagnostyka psychologiczno-penitancjarna. 
1. Pedagogika penitencjarna – podręcznik 
akademicki 2. Więźniowie – psychologia – podręcznik 
akademicki 3. Metodyka wychowania resocjalizacyjnego 
5. Diagnostyka psychologiczno-penitencjarna 
343.8:376.5:159.9](075.8) *2012 
Wprowadzenie do metodyki pracy 
penitencjarnej / Stanisław Benedyczak, Paweł 
Szczepaniak [et al.]. – [Wyd. 2 popr.]. – Kalisz : 
COSSW – Centralny Ośrodek Szkolenia 
Służby Więziennej, 1995 (Kalisz : ”Dangraf”). 
– 212 s. : rys. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 159-164, 207-209. 
Zawiera : Cz. 1, Metodyka wychowania 
resocjalizacyjnego ; Cz. 2, Diagnostyka psychologiczno-penitancjarna. 
1. Pedagogika penitencjarna – podręcznik 
akademicki 2. Więźniowie – psychologia – podręcznik 4. 
Metodyka wychowania resocjalizacyjnego 5. Diagnostyka 
psychologi-czno-penitencjarna 
343.8:376.5:159.9](075.8) **2012 
WRÓBEL, Zbigniew 
Grudziądz / [tekst i zdjęcia Zbigniew Wróbel]. 
– [s. l. : s. n., 1993] (Bydgoszcz : Druk. z. P. 
”Sprint”). – [28] s. : il. (kolor.), pl. ; 20 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
913(438)A/Z:94(438)A/Z 2013 
Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla 
ziem zachodnich i północnych Drugiej 
Rzeczypospolitej : studia / pod red. Ryszarda Su- 
dzińskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego ; 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ; 
Akademia Bydgoska im. Kazimierza 
Wielkiego. – Toruń : Wydaw. UMK ; Bydgoszcz : AB, 
2001. – 449 s. : il. ; 24 cm 
Indeksy. 
Tyt. odm.: September 1939 und dessen Folgen für 
West- und Nordgebiete der II. Republik Polen. 
ISBN 83-231-1208-8 
1. Polityka narodowościowa – Niemcy – 1933-1945 r. 
– materiały konferencyjne 2. Wojna 1939-1945 r. – 
kampania wrześniowa – materiały konferencyjne 3. 
Wojna 1939-1945 r. – Polska – materiały konferencyjne 
4. Wysiedlanie – Polska – 1944-1956 t. – materiały 
konferencyjne 5. Akademia Bydgoska im. Kazimierza 
Wielkiego (Bydgoszcz) 
94(438)”1939/1945”:94(438)”1944/ 
1956” 2014 
275
		

/p0276.djvu

			Wspólne dziedzictwo? : ze studiów nad 
stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych : praca zbiorowa / 
pod red. Zbigniewa Mazura ; [aut. Danuta 
Berlińska et al.]. – Poznań : Instytut 
Zachodni, 2000. – 876 s., [36] s. tabl.: il., mapa ; 
25 cm. – (Ziemie Zachodnie – Studia i 
Materiały, ISSN 0084-5507 ; nr 22) 
Nazwy aut. na s. 851. 
Tekst częśc. tł. z niem. – Streszcz. niem. 
ISBN 83-87688-02-9 
1. Świadomość społeczna – historia- Niemcy – od 
1945 r. 2. Świadomość społeczna – historia – 
Polska – od 1944 r. 3. Niemcy – kultura – zagadnienia 
4. Polska – a Niemcy – kultura – od 1944 r. 5. Polska 
Północna – kultura – socjologia – od 1944 r. 6. Polska 
Zachodnia – kultura – socjologia – od 1944 r. 
94(438).083:94(430)]::008:316.64(438:430) 
”1944/...” 2015 
WULTAŃSKI, Jerzy 
Rola Ziemi Chełmińskiej w powstaniu i 
rozwoju Związku Pruskiego / Jerzy Wultański. – 
Brodnica : ”Multi”, 2001. – 69 s. : il., mapa ; 
21 cm 
Bibliogr. – Indeksy. 
ISBN 83-905158-9-X 
1. Związek Jaszczurczy (1397-1440) 2. Związek 
Pruski 3. Chełmińska, Ziemia – 14-15 w. 
94(438)).02/.03A/Z:94(430)]”13/14” 2016 
WYCECH, Czesław (1899-1977) 
Nauczycielstwo w walce o demokrację / 
Czesław Wycech. – [Warszawa] : Nasza 
Księgarnia, 1947, [1] s. ; 22 cm 
1. Nauczyciele – organizacje – Polska – 20 w. 
32:37(438)”19” 2017 
WYCECH, Czesław (1899-1977) 
Praca oświatowa w kraju w czasie wojny / 
Czesław Wycech. – Kraków : Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, 1947 ([s. l. : s. n.]). – 111, 
[1] s. : fot. ; 24 cm 
1. Praca kulturalno-oświatowa – organizacje – Polska 
– 1939-1945 r. 2. Szkolnictwo i oświata – Polska – 
1939-1945 r. 
37:94(438)”1939/1945” 2018 
WYCECH, Czesław (1899-1977) 
Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 
1939-1944 / Czesław Wycech. – Warszawa : 
Nasza Księgarnia, 1964 (Poznań : ZG im. M. 
Kasprzaka). – 285, [3] s., [14] s. tabl. : il., 
faks. ; 21 cm 
1. Praca kulturalno-oświatowa – organizacje – 
Polska – 1939-1945 r. 2. Szkolnictwo i oświata – Polska 
– 1939-1945 r. 
37(438):94(438)”1939/1945” 2019 
Wydanie pamiątkowe z okazji jubileuszu 
pracy zawodowej pracowników Centrali 
Wydawniczej Druków Grudziądzkich Zakładów 
Grafcznych w Grudziądzu / [praca 
zbiorowa]. – Grudziądz : CWD Grudziądzkie 
Zakłady Grafczne, 1957 (Grudz. : GrZGraf.). 
– [28] s. : il. ; 30 cm 
1. Grudziądzkie Zakłady Grafczne (Grudziądz) – 
historia 2. Drukarze – Polska – biografe 
655+659(438):92-052A/Z”19” 2020 
Wystawa malarstwa Stanisława Borysowskie- 
go, Muzeum w Grudziądzu, Grudziądz marzec 
– kwiecień 1961 / [praca zbiorowa]. – 
Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1961 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [6] s. : il. ; 21 cm 
1. Borysowski, Stanisław (1906- ) – malarstwo – 
twórczość – katalog wystawy 2. Malarstwo polskie – 
wystawy – 20 w. 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”19”A/Z(081/4) 2021 
Wystawa malarstwa Tadeusza Małachowskiego, 
Państwowe Muzeum w Grudziądzu, sierpień 
– wrzesień 1963 / [oprac. zbiorowe]. – 
Grudziądz : Muzeum w Grudziądzu, 1963 (Grudz. : 
GrZGraf.). – Harmonijka [6] s. : il. ; 21 cm 
1. Małachowski, Tadeusz (1925- ) – malarstwo – 
twórczość – katalog wystawy 2. Malarstwo polskie – 
wystawy – 1956-1989 r. 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – muzeum – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)”19”A/Z(081.4) 2022 
Wystawa malarstwa współczesnego ze zbiorów 
Muzeum w Grudziądzu, Muzeum w 
Grudziądzu, w klubie Wojskowego Szpitala 
Garnizonowego w Grudziądzu lipiec - sierpień 1961 
/ [opr. zbiorowe]. – Grudziądz : Muzeum 
w Grudziądzu, 1961 (Grudz. : GrZGraf.). – 
[4] s. ; 22 cm 
276
		

/p0277.djvu

			1. Malarstwo – Polska – historia – wystawy – 20 w. 
2. Malarstwo polskie – wystawy – 1956-1989 r. 3. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy 
– historia – 20 w. 
73/76(438)”19”A/Z(081.4) 2023 
Wystawa medalierstwa Edwarda Gorola, maj 
1975 / [praca zbiorowa]. – Chełm Lubelski : 
Muzeum w Chełmie Lubelskim ; 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Chełmskiej ; Związek 
Polskich Artystów Plastyków, 1975 (Warsz. : 
Dr. Znak). – [44] s. : fot. ; 22 cm 
1. Gorol, Edward (1930- ) – twórczość 2. Medale 
polskie – od 1944 r. – katalog 
737(438)”1944/...”(083.3) 2024 
Wystawa osiągnięć Grudziądza i powiatu 
1974 / [oprac. Janusz Marian Nowacki przy 
współpr. Barbary Deroń, Elżbiety Kiełbatow- 
skiej i Jerzego Skowrońskiego]. – [Grudziądz 
Wydaw. Komitet Organizacyjny Wystawy 
XXX-lecia PRL w Grudziądzu, 1974] (Grudz. : 
GrZGraf.). – 35, [1] s. : il. ; 17 x 25 cm 
Na okł. tyt.: XXX Wystawa osiągnięć Grudziądza 
i powiatu 1974. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przemysł – wystawy 
66/68(438)”19”(084.1) 2025 
Wystawa osiągnięć Spółdzielni Pracy miasta 
Grudziądza : wrzesień 1978 r[ok.] / pod red. 
Zygmunta Żuchlińskiego et al.] ; Naczelna 
Organizacja Techniczna. Oddział 
Wojewódzki w Toruniu, Komitet Miejski w Grudziądzu. 
– Grudziądz : Naczelna Organizacja 
Techniczna, 1978 (Bydgoszcz : OW NOT). – [2], 
41 s. ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– wystawa 
66/68(438)”19”(084.1) *2025 
WYSTAWA PANORAMA FIRM, 4. 2004 
(Grudziądz) 
IV [Czwarta] Wystawa Panorama Firm 
Grudziądz 2004, 18-20 czerwca 2004 – Stadion 
GKS ”Olimpia” : katalog wystawy / oprac. 
zbiorowe. – [Grudziądz : Urząd Miejski ; 
Naczelna Organizacja Techniczna ; GKS 
Olimpia ; Cech Rzemiosł Różnych ; Izba 
Gospodarcza, 2004] ([s. l. : s. n.]). – [44] s. : il. ; 
21 cm 
Opis wg okł. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przemysł – wystawa 
66/68(438)”20”(084.1) 2026 
WYSTAWA POMORSKA, 3. 1998 (Grudziądz) 
III [Trzecia] Wystawa Pomorska Grudziądz 
16-20 wrzesień 1998 r. : katalog wystawy / 
[oprac. zbiorowe]. – Grudziądz : Urząd 
Miejski ; Poznań : ”Cogito”, 1998 ([s. l. : s. n.]). 
– 25, [11] s. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm 
ISBN 83-87882-15-1 
1. Wystawa Pomorska 1998 r. (Grudziądz) 2. 
Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł i rzemiosło 
– wystawy – Polska – historia – 20 w. 
66/68:94(438)”19”(084.1) 2027 
Wystawa prac plastyków okręgu 
pomorskiego, Grudziądz – Muzeum Miejskie, wrzesień 
1947 / [oprac. zbiorowe]. – Grudziądz : 
Związek Polskich Artystów Plastyków, 1947 ([s. l. : 
s. n.]). – Harmonijka [6] s. ; 21 cm 
1. Malarstwo polskie – 20 w. 2. Pomorze – 
malarstwo – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – muzeum 
– wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 2028 
Wystawa prac Teodora Nowaka, Grudziądz – 
Muzeum październik – listopad 1958 / oprac 
zbiorowe Związek Polskich Artystów 
Plastyków ; PMRN Wydział Kultury w 
Grudziądzu. – Grudziądz : Związek Polskich Artystów 
Plastyków, 1958 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [6] s. : il. ; 20 cm 
1. Nowak, Teodor (1919- ) – malarstwo 2. 
Malarstwo polskie – 20 w. 3. Muzeum (Grudziądz) – 
wystawy – historia – 20 w. 4. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – wystawy – historia – 20 w. 
73/76(438)A/Z”19”(084.1) 2029 
Wystawa przemysłowa Grudziądz 22.VII – 
9.VIII. 1959 : przewodnik / Komitet 
Organizacyjny Wystawy Przemysłowej w 
Grudziądzu ; Komitet Obchodów XV-lecia Polski 
Ludowej w Grudziądzu. – Grudziądz : Wydaw. 
Wydział Kultury Prezydium MRN [Miejskiej 
Rady Narodowej] w Grudziądzu ; Rejonowy 
Komitet Porozumiewawczy NOT [Naczelnej 
Organizacji Technicznej] w Grudziądzu, 1959 
(Grudz. : GZGraf.). – 42, [18] s. : il. ; 30 cm 
277
		

/p0278.djvu

			Na okł. odmienny tyt.: Wystawa Przemysłu Grudziądz 
22.VII-9.VIII.59. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– wystawy – przewodnik 
62(438)”19”(084.1) 2030 
Wystawy archeologiczne : przewodnik : 
północna część Ziemi Chełmińskiej w 
pradziejach i średniowieczu ; Średniowieczny 
Gródek rycerski w Plemiętach; Biżuteria 
średniowieczna z Gruczna / [oprac. tekstów Ryszard 
Boguwolski, Małgorzata Kurzyńska, Wioletta 
Pacuszka, zdjęcia Mieczysław Bergandner et 
al.; tłum. na ang. Łukasz Młotkowski, tłum. 
na niem. Waldemar Koliński]. – Grudziądz : 
[Muzeum w Grudziądzu], 2003 (Górna 
Grupa : DKW). – 84 s. : il. (w tym kolor.) ; 
21 cm 
Na okł. tyt.: Wystawy archeologiczne : przewodnik 
= Archeological exhibitions a guide = Ein Führer durch 
Archäologische Ausstellungen. 
Tekst w jęz. pol., ang., niem. 
Publikacja przygotowana z okazji 120 rocznicy 
powstania Muzeum w Grudziądzu (1884-2004). 
ISBN 83-88076-12-4 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – muzeum 
– wystawy – przewodnik 2. Archeologia – Polska – 
20-21 w. 3. Chełmińska, Ziemia – archeologia 
902/904(438):94(438)”19/20” 2031 
Z badań nad eksterminacją Żydów na 
Pomorzu i Kujawach / [pod red. Tadeusza Jaszow- 
skiego]. – Bydgoszcz : Pomorze, 1983 
(Bydgoszcz : WSiP ZG). – 58, [6] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-7003-404-7 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska 2. Mniejszości 
narodowe – Polska – martyrologia – 1939-1945 r. 3. 
Żydzi – Polska – martyrologia – 1939-1945 r. 4. 
Ludobójstwo – Niemcy – historia – 1939-1945 r. 
94(438)”1939/1945” 2032 
Z dziejów walk masowych klasy robotniczej 
w Polsce w latach 1918-1939, [cz.] 1 / [zespół 
red. L. Grosfeld et al.] ; Wyższa Szkoła Nauk 
Społecznych przy KC PZPR [Komitet 
Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej]. Katedra Historii Polski. – Warszawa : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1964 (Warsz. : 
Druk. Im. Rewolucji Październikowej). – 242, 
[1] s. ; 214 cm 
278 
Zł 44 
1. Polska – historia – 1918-1939 r. 2. Robotnicy – 
Polska – historia – 1918-1939 r. 3. Komuniści – Polska 
– historia – 1918-1939 r. 
32:94(438)”1918/1939” 2033 
Z przeszłości diecezji chełmińskiej 1243-1992 : 
materiały konferencji naukowej w Toruniu, 
6 XI 1993 r. / pod red. Mariana Biskupa ; 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń : 
TNT, 1994 (Inowrocław : ”Pozkal”). – 144, 
[4] s., [24] s. tabl., [3] k. tabl. złoż. : il., fot., 
mapy, portr. ; 24 cm 
ISBN 83-85196-29-3 
1. Kościół katolicki – Polska – 13-20 w. – materiały 
konferencyjne 2. Chełmińska, diecezja (katol.) – historia 
– materiały konferencyjne 
23/26:94(438)”12/19”(091) 2034 
ZABŁOŃSKI, Zenon 
Metoda zdarzeń w transporcie – czynnikiem 
stabilizacji procesów produkcyjnych = Erei- 
gnissmethode im Transportwesen – Ein Ein- 
fussfaktor der Fertigungsprozesstabilität / 
Zenon Zabłoński ; Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich. Zarząd 
Główny w Warszawie, Oddział Wojewódzki 
w Toruniu – Sekcja Organizacji Przemysłu. – 
Toruń ; Rostock : Wydaw. Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 
1978 (Bydgoszcz : ZMP OW NOT). – 24 s. : 
il. ; 21 cm 
Streszcz. ros., ang. 
Tekst pol., ang. 
Bibliogr. s. 25. 
1. Transport – metody – stosowanie 
629 *2034 
ZABŁOŃSKI, Zenon 
Obsługa kontenerów : zasady bezpiecznej 
pracy / Zenon Zabłoński. – Warszawa : In- 
styt. Wydaw. Związków Zawodowych, 1985 
(Warsz. : Dr. IWZZ). – 126, [2] s. : il., err. ; 
21 cm. – (Zasady Bezpiecznej Pracy) 
ISBN 83-202-0372-4 : zł 280 
1. Kontenery – bezpieczeństwo i higiena pracy 
656:621.86/.87:331.82 2035
		

/p0279.djvu

			ZABŁOŃSKI, Zenon 
Organizacja bezpiecznej pracy w transporcie 
wewnętrznym / Zonon Zabłoński. – Warszawa : 
Instyt. Wydaw. Związków Zawodowych, 1984 
(Warsz. : Dr. IWZZ). – 331, [1] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-202-0337-6 : zł 260 
1. Transport wewnętrzny – bezpieczeństwo i higiena 
pracy 
658.2:331.82 2036 
ZABŁOŃSKI, Zenon 
Tłoczenia : zagrożenia, organizacja 
bezpiecznej pracy / Zenon Zabłoński. – Warszawa : In- 
styt. Wydaw. Związków Zawodowych, 1989 
(Warsz. : Dr. IWZZ). – 378, [2] s. : fot., rys., 
wykr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 367-371, wykaz podstawowych aktów 
normatywnych s. 372-376. 
Na s. red. błędny ISBN. 
ISBN 83-202-0713-4 
1. Tłoczenie – bezpieczeństwo i higienia pracy 
621.97:331.82 2037 
ZABŁOŃSKI, Zenon 
Wióry w procesie produkcyjnym : zagrożenia, 
organizacja pracy / Zenon Zabłoński. – 
Warszawa : Instyt. Wydaw. Związków 
Zawodowych, 1988 (Warsz. : Dr. IWZZ, 1987). – 
223, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 212-214, wykaz podstawowych aktów 
normatywnych i norm s. 215-222. 
ISBN 83-202-0632-4 
1. Wióry – bezpieczeństwo i higiena pracy 
621.91:331.82 2038 
Zabytki architektury województwa 
bydgoskiego / Wojewódzki Konserwator Zabytków ; 
[aut.: Zdzisław Ciara et al.]. – Bydgoszcz : 
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 
1974 (Toruń : ZG). – 339, [1] s. : il. ; 22 cm 
Indeksy. 
Zł 40 
1. Kujawsko-pomorskie, województwo – architektura 
– zabytki 2. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; 
okręg) – zabytki 
72(438) 2039 
ZAKŁADY MIĘSNE (Grudziądz) 
100 [stu] lecie Zakładów Mięsnych w 
Grudziądzu 1885-1995 / [praca zbiorowa]. – 
[Grudziądz : ZM, 1995]. – 15 s. ; 21 cm 
Tyt. dod.: Stulecie Zakładów Mięsnych w Grudziądzu 
1885-1995. 
1. Zakłady Mięsne (Grudziądz) 2. Mięso – 
przemysł – zakłady – Polska 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – przemysł 
66/68(438):94(438)”18/19” 2040 
ZAKRZEWSKI, Adam 
Wspomnienia – wrzesień 1939 / Adam 
Zakrzewski. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, [1958] (Warsz. : ZWG). – 
315, [1] s. : il., [1] k. : portr. ; 20 cm + err. 
Zł 20 
1. Kampania wrześniowa – 1939 r. – pamiętniki 
2. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 3. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 2041 
ZAKRZEWSKI, Bogdan 
Grudziądz i okolice (informator, przewodnik) 
/ Bogdan Zakrzewski. – Warszawa : Krajowa 
Agencja Wydawnicza, 1976. – 48 s. : il. ; 2 cm 
Zł 10 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 2042 
ZAKRZEWSKI, Bogdan 
Orlęta bez skrzydeł / Bogdan Zakrzewski. – 
Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, 1983 (Warsz. : WojsZG). – 124, 
[2] s. ; 14 cm. – (”Żółty Tygrys” Druga Wojna 
Światowa : bohaterowie, operacje, kulisy ; 14) 
ISBN 83-11-06973-5 
1. Opowiadanie polskie – 20 w. 
821.162.1-3 2043 
ZAKRZEWSKI, Bogdan 
Planetarium i Obserwatorium 
Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu / 
[oprac. Bogdan Zakrzewski, zdjęcia Gerard 
Szukay et al.]. – [Grudziądz : Społeczny 
Komitet Obchodów Kopernikowskich w 
Grudziądzu, 1972] (Grudz. : GZGWK). – 48 s. : 
il. ; 21 cm 
Zł 7 
1. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. 
Mikołaja Kopernika (Grudziądz) – historia 2. Kopernik, 
Mikołaj (1473-1543) – biografa 3. Astronomia – Polska – 
planetaria i obserwatoria astronomiczne – historia – 20 w. 
37:52:94(438)A/Z(091) 2044 
279
		

/p0280.djvu

			ZALEWSKI, Witold (1921- ) 
Pruski mur / Witold Zalewski. – [Warszawa] : Wy- 
daw. Ministerstwa Obrony Narodowej, [1964] 
(Warsz. : Wojs. ZG). – 247, [1] s. ; 20 cm 
Zł 15 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 2045 
ZALEWSKI, Witold (1921- ) 
Pruski mur / Witold Zalewski. – [Wyd. 2]. 
– [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1966] (Łódź : WojsDr.). – 234, 
[2] s. ; 20 cm. – (Biblioteka Powszechna) 
Zł 10 
1. Powieść polska – 20 w. 
821.162.1-3 2046 
ZAŁUPSKI, Jerzy (1925-2002) 
Byłem ”Nietoperzem” : wspomnienia 
partyzanta 13 Brygady AK, więźnia gestapo i 
łagrów / Jerzy Załupski. – Grudziądz : [Jerzy 
Załupski ; Toruń : Wydaw. ”Troja”], 1993 
(Toruń : Firma ”Aszdak”). – 141, [17] s. : fot., 
faks., mapy ; 24 cm 
ISBN 83-900386-3-3 
1. Załupski, Jerzy (1925-2002) – pamiętnik 2. Wilno 
(Litwa ; okręg) – Armia Krajowa – 13 Brygada – historia 
– 1939-1945 r. 3. Wojna 1939-1945 r. 4. Pamiętniki 
polskie – 20 w. 
929-051A/Z:94(438)”1939/1945” 2047 
Zapraszamy do Grudziądza = Wir laden Sie 
nach Grudziądz ein / [pod red. Jacka 
Sowińskiego, tłum. na niem. Zbigniew Klain, fot. : 
Gerard Szukay et al.]. – [Bydgoszcz : Wydaw. 
”Unitex”, 1998] ([s. l.] : ZP Kubik-Krause). 
– 31, [1] s. : il. (w tym kolor.), pl., mapka ; 
29 cm. – (Grudziądz) 
Tekst pol., niem. 
ISBN 83-8741-82-8 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przewodnik 
913(438)A/Z 2048 
ZARZYCKI, Edmund 
Eksterminacyjna i dyskryminacyjna działalność 
hitlerowskich sądów okręgu Gdańsk – Prusy 
Zachodnie w latach 1939-1945 ; Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Bydgoszczy / Edmund 
Zarzycki. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1981 
(Bydgoszcz : WSiP). – 223 s. : il. ; 24 cm 
280 
Bibliogr. s. 218-[221]. 
Zsfg. 
Zł 46 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Sądownictwo niemieckie – Polska – 1939-1945 r. 3. 
Martyrologia – Polska – 20 w. 4. Przestępstwa wojenne 
– Niemcy – historia – 1939-1945 r. 
34:94(438)”1939/1945” 2049 
ZARZYCKI, Piotr 
3 [Trzeci] Pułk Artylerii Ciężkiej im[ienia] 
króla Stefana Batorego / Piotr Zarzycki. – 
Warszawa : Ofcyna Wydaw. ”Ajaks” przy 
współpr. ”Zbroi”, 1993 ([s. l. : s. n.]). – 44 s. : 
fot., 2 portr. ; 21 cm. – (Zarys Historii 
Wojennej Pułków Polskich w Kampanii 
Wrześniowej, ISSN 0860-2360 ; z. 28) 
Bibliogr. s. 44. 
ISBN 83-85621-25-3 
1. Artyleria – historia – Polska – 1918-1939 r. 
2. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa – 
jednostki wojskowe 
94(438).082.1:358.1”1918/1939” 2050 
Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego 
z okresu zaboru pruskiego : szkice biografcz- 
ne / [pod red. Józefa Borzyszkowskiego]. – 
Gdańsk ; [Wrocław] : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1979 (Gdańsk : ZG). – 254, 
[2] s. : il. ; 21 cm + err. – (Gdańskie 
Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych 
i Humanistycznych ; Seria 
popularnonaukowa ”Pomorze Gdańskie” ; nr 12) 
ISBN 83-04-00132-2 : zł 37 
1. Pomorze Nadwiślańskie – Polska – biografe – 
19-20 w. 
929-052A/Z(438)]”18/19” 2051 
Zatoka Pucka : praca zbiorowa / pod red. 
Krzysztofa Korzeniewskiego ; Instytut Oce- 
anografi Uniwersytetu Gdańskiego, 
[Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie 
Centrum Kultury Krokowa]. – Gdańsk : 
Uniwersytet Gdański, 1993. – 532 s. : fot., mapy, 
rys., wykr. ; 24 cm 
ISBN 83-900952-3-8 
1. Pucka Zatoka 
551.46(438):914.38::911.2A/Z 2052
		

/p0281.djvu

			ZAWACKI, Leonard Teodor (1916- ) 
Wspomnienia wojenne (1939-1945) / 
Leonard T. Zawacki ; przekł. z ang. i wstęp 
Stefan Melkowski. – Toruń : Rotary Club 
Polska ; Medfort (Oregon USA) : Rotary Club, 
[1994?] ([s. l. : s. n.]). – 51, [1] s. : 21 cm 
1. Wojna 1939-1945 r. – pamiętniki 2. Kawaleria 
– Polska – historia – 20 w. 
929-051A/Z:94(438)”1939/1945” 2053 
ZAWILSKI, Apoloniusz (1912- ) 
Bitwy polskiego września [T.] 1 / Apoloniusz 
Zawilski. – Warszawa : Instyt. Wydaw. ”Na- 
sza Księgarnia”, 1972 (Łódź : ŁZG). – 366, 
[6] s. : il., mapy ; 25 cm 
Zł 140 (t. 1/2) 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 2054 
ZAWILSKI, Apoloniusz (1912- ) 
Bitwy polskiego września. [T.] 1 / Apoloniusz 
Zawilski. – [Wyd. 2 popr. i 
udokumentowane]. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1989 (Łódź : 
ŁDD). – 465, [3] s. : mapy, portr. ; 21 cm 
ISBN 83-218-0217-4 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 2055 
ZAWILSKI, Apoloniusz (1912- ) 
Bitwy polskiego września [T.] 2 / Apoloniusz 
Zawilski. – Warszawa : Instyt. Wydaw. ”Na- 
sza Księgarnia”, 1972 (Łódź : ŁZG). – 343, 
[5] s. : il., portr., mapy ; 24 cm 
Bibliogr. 
Zł 140 (t. 1/2) 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 2056 
ZAWILSKI, Apoloniusz (1912- ) 
Bitwy polskiego września. [T.] 2 / Apoloniusz 
Zawilski. – [Wyd. 2 popr. i 
udokumentowane]. – Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1990 (Łódź : 
ŁDD). – 437, [3] s. : mapy, portr. ; 21 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-218-0817-4 
1. Wojna 1939-1945 r. – kampania wrześniowa 
94(438)”1939/1945” 2057 
ZAWILSKI, Apoloniusz (1912- ) 
Polskie fronty 1918-1945. T. 1 / Apoloniusz 
Zawilski. – Wyd. 2. – Warszawa : ”Volumen” : 
”Bellona”, 1997. – [8], 640 s. : mapy ; 24 cm 
Indeksy. 
ISBN 83-86857-23-4 (”Volumen” ; t. 1) 
ISBN 83-11-08683-4 (”Bellona” ; t. 1) 
1. Ruch oporu – Polska 2. Ruchy społeczne – 
Polska – 1918-1939 r. 3. Wojna 1919-1920 r. polsko- 
radziecka 4. Wojna 1939-1945 r. – Polska 5. Polska 
– polityka międzynarodowa – 1918-1939 r. 
94(438).081/.082 2058 
ZAWILSKI, Apoloniusz (1912- ) 
Polskie fronty 1918-1945. T. 2 / Apoloniusz 
Zawilski. – Wyd. 2. – Warszawa : ”Volumen” : 
”Bellona”, 1997. – 605 s. : mapy ; 24 cm 
Streszcz. ang. 
Indeksy. 
ISBN 83-86857-23-4 (”Volumen” ; t. 2) 
ISBN 83-11-08683-4 (”Bellona” ; t. 2) 
1. Ruch oporu – Polska 2. Wojna 1939-1945 r. – 
Polska 3. Wojna 1939-1945 r. – udział Polaków 
94(438).082 2059 
Zbigniew Smoliński : wystawa prac, 
[Grudziądz], Grudziądz 1980 / Klub 
Międzynarodowej Prasy i Książki w Grudziądzu. – 
Grudziądz : KMPiK, 1980 (Grudz. : 3). – [4] k. : 
il. ; 21 cm 
1. Smoliński, Zbigniew (1954- ) – wydawnictwa 
popularne 2. Malarstwo polskie – 20 w. – wydawnictwa 
popularne 
75(438)”19”(064) *2059 
Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie : 
informator / [pod red. Jana Białostockiego, 
wstęp Stanisław Lorentz]. – Warszawa : 
[Muzeum Narodowe], 1962 (Warsz. : ZG ”Tam- 
ka”). – 86 s., [179] s. tabl. : il. ; 25 cm 
1. Muzeum Narodowe (Warszawa) – zbiory – 
katalog 
792(438)”19” 2060 
Zbory niemieckie Kościoła Ewangelicko- 
Augsburskiego w Polsce 1948-1970 ; 
wybór materiałów / [zebrał i oprac.] Kazimierz 
Urban. – Kraków : ”Nomos”, 2003. – 653 s. : 
faks., tab. ; 24 cm 
281
		

/p0282.djvu

			Tekst częśc. niem. 
ISBN 83-88508-52-0 
1. Kościół ewangelicko-augsburski – Polska – 1944-1989 r. 
– źródła 2. Mniejszości narodowe – religia – Polska – 
1944-1989 r. – źródła 3. Polityka wyznaniowa – Polska 
– 1944-1989 r. – źródła 4. Niemcy – ludność – Polska 
– 1945-1989 r. – źródła 
284.1(438=112.2)”1944/1989”:94(438).083 
::322](093) 2061 
Zbrodnie hitlerowskie w Grudziądzu i okolicy 
/ [zespół red. Władysław Jaworowski, Tadeusz 
Klatt, Władysław Łatuszyński, Janusz Nowecki]. 
– Grudziądz : ZBOWiD. Koło Miejskie], 1981 
(Grudz. : ZGT-3). – 19, [1] s. : il. ; 21 cm 
Tyt. okł.: ”Niech żyje Polska, chociaż my zginiemy”. 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – 
martyrologia 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
martyrologia 3. Przestępstwa wojenne – Niemcy – 
1939-1945 r. 4. Biografe 5. Ludobójstwo – Niemcy 
– 1933-1945 r. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 2062 
Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Grudziądzu / 
[praca zbiorowa]. – Grudziądz : Zespół Szkół 
Chemiczno-Elektrycznych, [2001] (Górna 
Grupa : DW). – Harmonijka [8] s. : il. (w tym 
kolor.) ; 21 cm 
1. Zespół Szkół Chemiczno-Elektrycznych im. J. J. 
Śniadeckich (Grudziądz) – historia – 20-21 w. 2. 
Szkolnictwo techniczne ponadgimnazjalne – Polska – historia 
– 20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – historia – 20 w. 
37(438):62:94(438)”19” 2063 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych 
im[ienia] Marii Skłodowskiej-Curie / [oprac. 
zbiorowe]. – Grudziądz : Zespół Szkół Ga- 
stronomiczno-Odzieżowych, [2001] (Grudz. : 
G. i A. Neuman). – [4] s. : il. (kolor.) ; 31 cm 
1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. 
Marii Skłodowskiej-Curie (Grudziądz) 2. Szkolnictwo 
zawodowe ponadgimnazjalne – Polska – historia – 
20-21 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – historia – 20-21w. 
37(438):62:94(438)”19/20” 2064 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych 
im[ienia] Marii Skłodowskiej-Curie / [oprac. 
zbiorowe]. – Grudziądz : Zespół Szkół Gastro- 
nomiczno-Odzieżowych, [2004] ([s. l. : s. n.]). – 
Harmonijka [6] s. : fot. (kolor.) ; 21 cm 
1. Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych im. 
Marii Skłodowskiej-Curie (Grudziądz) 2. 
Szkolnictwo zawodowe ponadgimnazjalne – Polska – historia – 
20-21 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
szkolnictwo i oświata – historia – 20-21w. 
37(438):62:94(438)”19/20” 2065 
Zespół Szkół Technicznych im[ienia] J[ę- 
drzeja] J[ana] Śniadeckich : Europa w szkole, 
szkoła w Europie / [oprac. zbiorowe]. – 
Grudziądz : Zespół Szkół Technicznych, [2000] 
([s. l. : s. n.]). – Harmonijka [8] s. : il. 
(kolor.) ; 22 cm 
1. Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich 
(Grudziądz) – historia – 20 w. 2. Szkolnictwo 
techniczne ponadgimnazjalne – Polska – historia - 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo 
i oświata – historia – 20 w. 
37(438):62:94(438)”19” 2066 
ZIELASKOWSKI, Lech 
Lot nad Polską = A fight over Poland / 
[zdjęcia] Lech Zielaskowski ; [tekst wstępu Elżbieta 
Michalska]. – Warszawa : ”Parma Press”, cop. 
1996. – 64 s. : il. kolor. ; 32 cm 
Tekst równol. pol., ang., niem. 
ISBN 83-85743-12-X 
1. Fotografa polska – od 1989 r. – album 2. Polska 
– ikonografa – album 
72(438)+913(438)](084.121) 
[Album zawiera fotografe m.in.: Grudziądza]. 
2067 
ZIELIŃSKA, Janina 
Dzieła Kossaków Juliusza, Wojciecha i 
Jerzego : katalog wystawy ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Muzeum w 
Grudziądzu, listopad-grudzień 1984 / Janina 
Zielińska. – Grudziądz : Wydaw. Muzeum, 1984 
(Grudz. : GZGWK). – [20] s. ; 22 x 22 cm 
1. Muzeum (Grudziądz) – katalog wystawy 2. 
Kossak, Jerzy (1886-1955) – katalog wystawy 3. Kossak, 
Juliusz (1824-1899) – katalog wystawy 4. Kossak, 
Wojciech (1857-1942) – katalog wystawy 5. Muzeum 
Narodowe (Warszawa) – zbiory 6. Warszawa (woj. 
mazowieckie) – muzealnictwo – zbiory 7. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – muzeum – wystawy – 1956-1989 r. 
73/76(438)”18/19” 2068 
282
		

/p0283.djvu

			ZIELIŃSKA-MELKOWSKA, Krystyna 
(1935-2001) 
Lokacja Grudziądza w roku 1291 : studium 
historyczno-archiwalne / Krystyna Zielińska- 
Melkowska. – Toruń : Toruńskie Towarzystwo 
Kultury, 1991 (Toruń : Ofcyna Druk. WBP 
i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika). – 
99, [4] s. : il. ; 20 cm. – (Biblioteczka 
Toruńskiego Towarzystwa Kultury) 
Bibliogr. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – historia 
94(438)A/Z 2069 
ZIELIŃSKI, Jan Przemsza- zob. Przemsza- 
Zieliński, Jan 
ZIELIŃSKI, Henryk (1920-1981) 
Historia Polski 1914-1939 / Henryk 
Zieliński. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1983 (Wrocław : PrasZG). – 
427 s., [1] k. tabl. : faks., fot., mapy, portr. ; 
25 cm 
Indeks. 
ISBN 83-04-00712-6 
1. Polska – 1901-1939 r. 
94(438)”1901/1939” 2070 
ZIELIŃSKI, Henryk (1920-1981) 
Historia Polski 1914-1939 / Henryk 
Zieliński. – [Wyd. 2]. – Wrocław [etc.] : Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1985 (Wrocław : 
PZG). – 427 s. : il., faks., fot., mapy ; 25 cm 
Bibliogr. przy rozdz. – Indeks. 
ISBN 83-04-00712-6 : zł 420 
1. Polska – 1901-1939 r. 
94(438)”1901/1939” 2071 
ZIELIŃSKI, Ryszard 
Wrzesień pod Krojantami 1939 / Ryszard 
Zieliński. – [Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa 
Obrony Narodowej, [1969] (Łódź : WojskD). 
– 177, [3] s. ; 16 cm. – (Bitwy, Kampanie, 
Dowódcy ; 3/69) 
Zł 8 
1. Bitwa pod Krojantami 1939 r. 2. Wojna 
1939-1945 r. – historia – Polska 3. Kawaleria polska – 
historia – 20 w. 
355(438):94(438)”1939/1945” 2072 
ZIELONKA, Bonifacy 
Zabytki archeologiczne województwa 
bydgoskiego / Bonifacy Zielonka. – Bydgoszcz : 
[Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej], 
1969 (Toruń : TDD). – 33, [3] s., [12] s. 
tabl.: il. ; 25 cm 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
archeologia 
902/904(438)”19” 2073 
ZIELONKA, Bonifacy 
Zabytki archeologiczne województwa 
bydgoskiego : materiały pomocnicze nr 1 / 
Bonifacy Zielonka. – [Toruń] : Szkolny Wojewódzki 
Ośrodek Krajoznawczo-Turystyczny, [1958] 
([s. l. : s. n.]).- 35 s. : fot. ; 29 cm 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
archeologia 
902/904(438)”19” 2074 
Ziemia bydgoska : pomniki męczeństwa 
1939-1945 / [fot. A. Kaczkowski i P. 
Wiszniewski ; Rada Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa]. – [Warszawa : Wydaw. ”Sport 
i Turystyka”, 1966] (Poznań : ZG MK). – 
[28] s. : fot. mapa ; 11 x 23 cm 
Tekst w j. pol., ang., fr., niem., ros. 
Zł 13 
1. Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
pomniki 2. Wojna 1939-1945 r. – Polska – martyrologia 
3. Fotografa polska – 20 w. – album 
77:94(438)”1939/1945”:94(438)”1945 
/1989” 2075 
Ziemia Chełmińska w przeszłości : wybór 
tekstów źródłowych / pod red. Mariana Biskupa. 
– Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 
1961 (Łódź : ŁDD). – 283, [3] s., [8] s. tabl.: 
il. (w tym kolor.) ; 21 cm + [4] k. podłuż. : 
mapy. – (Towarzystwo Naukowe w Toruniu – 
Prace popularnonaukowe ; nr 1) 
Zł 15 
1. Chełmińska, Ziemia – Polska – historia 
94(438)(093) 2076 
Ziemia Grudziądzka / [oprac. Andrzej Urban, 
teksty Joanna Urban, Wioletta Pacuszka, fot. Piotr 
Bilski et al., tł. Jerzy Marecki]. – [Grudziądz : Studio 
Art F. W. ; Urząd Gminy, 2004] ([s. l. : s. n.]). – [4], 
62, [46] s. : fot. (gł. kolor.), mapki ; 23 cm 
283
		

/p0284.djvu

			Opis wg okł. 
Tekst równol. pol., ang. 
ISBN 83-918365-0-9 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) 
– ikonografa – album 2. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie ; okręg) – informator 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie ; okręg) – historia 
77(438):913(438):94(438)A/Z *2076 
Ziemia Grudziądzka / Powiatowy Komitet 
Obchodu 10-lecia Polski Ludowej w 
Grudziądzu ; fot. Fr. Kawata. – Grudziądz : Wydaw. 
Powiatowego Komitetu Obchodu X-lecia 
PRL, 1955 (Grudz. : GrZGraf.). – 
Harmonijka [12] s. : il. ; 12 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
ikono-grafa – album 
77(438):913(438)A/Z”19” 2077 
Ziemia Grudziądzka : turystyka, kultura / 
[praca zbiorowa]. – Bydgoszcz : Wydaw. ”Ne- 
gatyw”, 1999 (Bydgoszcz : Konpress). – 32 s. : 
il. (kolor.), mapa ; 29 cm 
Tekst równol. pol., niem. 
ISBN 83-87365-74-2 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie ; okręg) – 
przewodnik 
913(438)A/Z 2078 
ZIEMIŃSKI, Wiktor 
Wrzesień... Ofag... wyzwolenie... / Wiktor 
Ziemiński. – [Warszawa] : Wydaw. 
Ministerstwa Obrony Narodowej, [1962] (Warsz. : 
WZG). – 237, [2] s. : il. ; 20 cm 
Indeks. 
Zł 14 
1. Wojna 1939-1945 r. – Polska – historia 2. 
Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-051A/Z:94(438)”1939/1945” 2079 
ZJAZD ABSOLWENTÓW SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 9 IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI, I (Grudziądz 2000) 
Nasza klasa : jubileusz 40-lecia ukończenia 
szkoły / Organizatorzy I Zjazdu 
Absolwentów ; [oprac. Henryk Szczepański, tekst 
Wanda Rekowska]. – Grudziądz : Organizatorzy 
I Zjazdu Absolwentów, 2000. – [4], 4, [12] s.: 
il. ; [1] k. podłuż. : fot. ; 21 cm 
284 
Tyt. okł.: ”40 lat I Zjazd Absolwentów Szkoły 
Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Grudziądzu 
– Rocznik 1959/60” 
1. Absolwenci szkół średnich – organizacje – Polska 
– 20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – szkice 3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– Absolwenci i uczniowie szkół podstawowych 
Grudziądza 4. Młodzież szkolna – organizacje – Polska – 20 w. 
37:94(438)”1920/1994”:929-052A/Z 2080 
ZJAZD FEDERACJI MIAST KOPERNI- 
KAŃSKICH, 3 (Kraków 1993) 
III [Trzeci] Zjazd Federacji Miast Koperni- 
kańskich w Krakowie 1-2-3.07.1993 : zbiór 
dokumentów / Rada Federacji Miast Koper- 
nikańskich. – Olsztyn : RFMK, 1993 ([s. l. : 
s. n.]). – [2], 41 s. ; 21 cm + [1] k. : mapka 
1. Miasta Kopernikańskie – Polska – historia 
32(438)”19” 2081 
Zlewnia przymorskiej rzeki Łupawy i jej 
jeziora / pod red. K[rzysztofa] 
Korzeniewskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku. 
– Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992. 
– 295, [1] s. : mapy, rys., wykr. ; 21 cm 
1. Gardno (jezioro) 2. Łupawa (dorzecze) 
556.5(438) 2082 
Zlot Drużyn Kawaleryjskich Związku 
Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, Centrum Wyszkolenia Kawalerii, 
Koszary im. ks. Józefa Poniatowskiego : 
(informator zlotowy) ; 14-16 sierpnia 1996 r. / 
[oprac. zbiorowe]. – [Grudziądz : Fundacja 
Na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, 1996 ([s. l. : 
s. n.]). – 24 s, : il. ; 21 cm 
Tyt. okł.: ”Zlot Drużyn Kawaleryjskich, ZHP i ZHR, 
Grudziądz, 14-16 VIII 1996 r.” 
1. Drużyny Kawaleryjskie – Związek harcerstwa 
Polskiego 2. Drużyny Kawaleryjskie – Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej 3. Centrum Wyszkolenia Kawalerii 
(Grudziądz) 
32(438):94(438)”19” 2083 
Znaki pamięci : ... ludziom regionu Pomorza 
i Kujaw trwale związanym z dziennikarstwem 
na tej ziemi spoczywającym / [aut. biogramów 
Janusz Brodziński et al.]. – [Bydgoszcz : Wy- 
daw. Spółdz. Pracy Dziennikarzy i 
Wydawców, 1993] ([s. l. : PHU ”Reklamex”). – 37, 
[3] s. ; 25 cm
		

/p0285.djvu

			1. Dziennikarstwo – Polska – biografe 
070:929-052A/Z(438) 2084 
Znaki pamięci : ... ludziom regionu Pomorza 
i Kujaw trwale związanym z dziennikarstwem 
na tej ziemi spoczywającym / [aut. biogramów 
Janusz Brodziński et al.]. – Wyd. 2 uzup. – 
Bydgoszcz : ZP ”Sprint”, 1999 (Bydgoszcz : 
ZP ”Sprint”). – 84, [4] s. : il. ; 21 cm 
ISBN 83-912574-0-1 
1. Dziennikarstwo – Polska – biografe 
070:92-052A/Z(438) 2085 
ZUBRZYCKI, Lucjan 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Grudziądz 
1903-2003 : 100 lat / [tekst Lucjan Zubrzycki, 
Magdalena Zygmunt, zdjęcia Aleksander 
Laskowski]. – [Grudziądz : Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 2003] (Grudz. : Epros). – [28] s. : il. 
(w tym kolor.) ; 16 x 23 cm + CD-ROM 
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa (Grudziądz) – historia 
– 20-21 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) 
– mieszkalnictwo – historia – 20-21 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – ikonografa - album 
32:72(438)”19/20” 2086 
Związek Pruski i poddanie się Prus Polsce : 
zbiór tekstów źródłowych / oprac. pod red. 
Karola Górskiego. – Poznań : Instytut Zachodni, 
1949 (Poznań : PZG). – XCV, 288 s. ; 21 cm. 
– (Biblioteka Tekstów Historycznych ; t. 1) 
1. Prusy – historia – 16 w. 2. Związek Pruski – 
historia 3. Polska – historia – 16 w. 
94(430):94(438)”15” 2087 
ZWIĄZEK TOWARZYSTW 
GIMNASTYCZNYCH ”SOKÓŁ” W POLSCE (Warszawa) 
125 [Sto dwadzieścia pięć] lat Sokolstwa 
Polskiego 1867-1992 / Związek Towarzystw 
Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce ; [kom. 
red. Andrzej Bogucki et al. ; zespół aut. Adam 
Beciński et al.]. – Warszawa ; Inowrocław : 
”Sokół”, 1992 (Inowrocław : DK). – 40 s. : 
fot., portr. ; 30 cm 
1. Sokół (organizacja) – Polska 2. Polska – sport – 
organizacje – 19-20 w. 
796/799(438)”18/19” 2088 
Związek Walki Młodych w Grudziądzu 
1945-1948 / [pod red. Tadeusza Gorczewskie- 
go i Jerzego Wilczerskiego]. – Grudziądz ; 
Toruń : [Wydaw. Zarząd Wojewódzki ZSMP], 
1983 (Grudz. : GrZGraf.). – [2], 2, 35 s. : 
fot. ; 21 cm 
Tyt. okł.: Ruch Młodzieżowy w Grudziądzu 
1945-1948. 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
organizacje i partie – historia – 20 w. 3. Związek Walki 
Młodych – historia – 20 w. 
32:94(438)”1945/1956” *2088 
Związki Kujaw i Pomorza na przestrzeni 
wieków : zbiór studiów / pod red. Zdzisława 
Biegańskiego Włodzimierza Jastrzębskiego ; 
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Instytut 
Historii Akademii Bydgoskiej im. 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : 
”Logo”, 2001. – 368 s.: il., mapy ; 24 cm. – 
(Prace Komisji Historii / Bydgoskie 
Towarzystwo Naukowe, ISSN 0525-3195 ; 17) 
Na okł. odmienna nazwa serii: Prace Komisji Historii 
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. 
ISBN 83-87586-16-1 
1. Kujawy – historia 2. Pomorze – historia 
94(438)A/Z 2089 
ŻEBROWSKI, Mariusz 
Fortyfkacje grudziądzkie = Festungsstadt 
Graudenz = Defens system of Grudziądz / 
Mariusz Żebrowski, tłum. na niem. Brigit- 
te Netzel, tłum. na ang. Agnieszka Gawlik ; 
oprac. Urząd Miejski w Grudziądzu. Wydział 
Rozwoju Miasta. – Grudziądz : Urząd 
Miejski, [2004] (Górna Grupa : DKW). – 24 s. : 
fot. (kolor.), pl. ; 21 cm. – (Grudziądz) 
Opis wg okł. – Tekst pol., niem., ang. 
ISBN 83-87882-30-5 
1. Architektura obronna niemiecka – zabytki – 
Polska 2. Twierdze i fortyfkacje niemieckie – Polska – 
18-20 w. 3. Twierdza Grudziądz 4. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – architektura obronna niemiecka 
5. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – architektura 
obronna polska 
72(430)”17/19”:72(438)”17/19”:94(438) 2090 
285
		

/p0286.djvu

			ŻERKO, Stanisław (1961- ) 
Ilustrowany leksykon II [drugiej] wojny 
światowej / Stanisław Żerko. – Poznań : ”Kurpisz”, 
cop. 2004. – 591, [1] s. : faks., fot., mapy, pl., 
portr., rys. ; 30 cm 
Bibliogr. przy hasłach. 
ISBN 83-88841-75-0 
1. Wojna 1939-1945 r. – encyklopedia 
94(100)”1939/1945”(03) *2090 
ŻÓŁTOWSKI, Michał (1915- ) 
To wszystko działo się naprawdę : wojsko, 
wojna, ”Uprawa – tarcza” / Michał 
Żółtowski. – Warszawa : Duo – Studio, 2002 (Laski : 
Dr.). – 201 s., [21] s. tavl. : fot. ; 21 cm 
Bibliogr. s. 194. – Indeks. 
ISBN 83-917486-0-X 
1. Wojna 1939-1945 r. – pamiętniki 2. Ułani – 
Polska – pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 20 w. 
929-052A/Z:94(438)”1939/1945” 2091 
ŻWIRKO, Henryk 
Franciszek Żwirko / Henryk Żwirko. – 
[Warszawa] : Wydaw. Ministerstwa Obrony 
Narodowej, [1976] (Warsz. : WZG). – 332, [4] s. : 
mapa, [64] s. tabl. : il. ; 20 cm 
Zł 30 
1. Żwirko, Franciszek (1895-1932) – biografa 
2. Lotnicy – biografe – Polska 
355(438):92-051A/Z 2092 
ŻWIRKO, Henryk 
Franciszek Żwirko / Henryk Żwirko. – [Wyd. 
2]. – Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1988 
(Łódź : Wojsk. Druk.). – 271, [1] s., [48] s. 
tabl. : faks., fot., 1 mapa, portr. ; 21 cm 
ISBN 83-11-07435-6 
1. Żwirko, Franciszek (1895-1932) – biografa 
2. Lotnicy – biografe – Polska 
355(438):92-051A/Z 2093 
Życie Matki Bożej w sztuce : Andrea Bonaiuti 
[et al.] / [przedm. Achille Silvestrini ; 
wprowadzenie Fabrizio Mancinelli ; dobór il. i komant. 
Ornella Casazza ; red. wyd. pol. Stanislaw 
Dziwisz, Józef Kowalczyk, Tadeusz Rakoczy ; przekł. 
z wł. Magdalena F. Kujawska, Teresa Dykiel, 
konsultacja Janusz Stanisław Pasierb]. – 
Florencja : Nardini Editore ; Warszawa : Wydaw. 
Artystyczne i Filmowe, cop. 1990 ([s. l. : s. n.]). 
– 205, [2] s. : fot. gł. kolor. ; 32 cm 
286 
Tyt. oryg.: ”La vita della Madonna nell’arte” 1984. 
Bibliogr. s. 191. 
ISBN 83-221-0561-4 
1. Maria (Matka Jezusa Chrystusa) – ikonografa – 
album 2. Malarstwo sakralne europejskie – 14-17 w. – 
album 
75.046.3(4)”13/16”(084.11):232.931 2094 
Życie religijne w Polsce pod okupacją 
hitlerowską 1939-1945 / praca zbiorowa pod red. 
Zygmunta Zielińskiego. – Warszawa : 
Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. 
Wydaw., 1982. – 1016 s. : mapy ; 24 cm 
Bibliogr. s. 129. – Indeksy. 
Rés, riass., sum., Zsfg. 
ISBN 83-00-00008-9 
1. Kościół katolicki – Polska – 1939-1945 r. 2. 
Wojna 1939-1945 r. – zagadnienia – Polska 3. Religijność 
– Polska – 1939-1945 r. 
23/26:94(438)”1939/1945” 2095 
Źródła do dziejów Powstań Śląskich. T. 1, 
Październik 1918 – styczeń 1920. Cz. 1 / 
wybrał i oprac. Henryk Zieliński ; red. Kazimierz 
Popiołek. – Wrocław : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1963 (Wrocław : DN). – 453, 
[1] s. : 1 mapa ; 22 cm 
1. Powstania 1919-1921 r. śląskie – źródła 
94(438)”1919/1921”(093) 2096 
8 [Ósmy] Grudziądzki Pułk 
Radioelektroniczny / [oprac. i red. Jędrzej Klak]. – 
Grudziądz : Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy 
Polskiej, 1997 (Grudz. : G. i A. Neuman). – 30, 
[10] s. : fot., portr. (w tym kolor.) ; 21 cm 
ISBN 83-902301-5-1 
1. Wojsko – łączność – Polska – od 1944 r. 
355(438)”1944/1989” 2097 
9 [Dziewiąty] Pułk Strzelców Konnych im. 
gen. Kazimierza Pułaskiego w kampanii 
wrześniowej 1939 roku : wspomnienia i relacje / 
oprac. i wstęp Piotr Mikietyński. – Kraków : 
Fundacja CDCN : ”Księgarnia Akademicka”, 
2001. – 129, [2] s., [12] s. tabl., [1] k. tabl. 
złoż. : il., mapa ; 24 cm. – (Biblioteka 
Centrum Dokumentacji Czynu 
Niepodległościowego ; t. 11)
		

/p0287.djvu

			Bibliogr. Indeks. 
ISBN 83-7188-476-1 („Księgarnia 
Akademicka”) 
1. 9 Pułk Strzelców Konnych im. Kazimierza 
Pułaskiego – pamiętniki 2. Kawaleria – Polska – 1939-1945 r. 
– pamiętniki 3. Pamiętniki polskie – 1939-1945 r. 
– antologia 4. Wojna 1939-1945 r. – kampania 
wrześniowa – jednostki wojskowe – pamiętniki 
94(438).082.1:929-051A/Z 2098 
10 [Dziesięć] lat działalności Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza 1986-1996 : księga 
pamiątkowa / [pod red. Edwina 
Brzostowskiego et al.]. – Grudziądz : [Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza przy współpr. Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Grudziądzu ; Wydział 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w 
Grudziądzu], 1996 (Grudz. : „Epros”). – [4], 52 s. ; 
21 cm. – (Biblioteka Koła Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; t. 3) 
1. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza – historia 
– 20 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – 20 w. 
91:929-052A/Z:94(438)”19/20” 2099 
10 [Dziesięć] lat tvsm [telewizji 
Spółdzielni Mieszkaniowej] Grudziądz = 100 [sto] 
lat Spółdzielnia Mieszkaniowa 1903-2003 / 
[oprac. zbiorowe]. – [Grudziądz : Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 2003] ([Grudz.: G. i A. 
Neuman]). – [8] s. : il. (kolor.) ; 31 cm 
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa (Grudziądz) – historia 
– 20-21 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
mieszkalnictwo – historia – 20-21 w. 3. Grudziądz 
(woj. kujawsko-pomorskie) – telewizja kablowa – historia 
– 20-21 w. 
32:72:792(438)”19/20” 2100 
15 [Piętnaście] lat działalności Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza (24 IX 1986 – 
24 IX 2001) : księga pamiątkowa 2 / [oprac. 
Eugeniusz Chmielewski et al.]. – Grudziądz : 
Komisja Obchodów 15-lecia Działalności 
Koła Miłośników Dziejów Grudziądza ; Klub 
”Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej, 2001. 
– [2], 52, [2] s.: il. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; tom 20) 
1. Koło Miłośników Dziejów Grudziądza – historia 
– 20-21 w. 2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
historia – 20-21 w. 
91:929-052A/Z:94(438)”19/20” 2101 
25 [Dwadzieścia pięć] lat Pomorskie Zakłady 
Sprzętu Okrętowego (WARMA) w 
Grudziądzu / Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego. 
– [Grudziądz : WARMA, 1973] (Grudz. : Gr 
ZGraf.). – [8] s. : il. ; 19 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – przemysł 
– historia – 20 w. 2. Pomorskie Zakłady Sprzętu 
Okrętowego Warma (Grudziądz) – historia – 20 w. 
658.1/.5(438)”19” 2102 
30 [Trzydzieści] lat Teatru Ziemi Pomorskiej 
w Grudziądzu / [pod red. Zenona 
Butkiewicza]. – [Grudziądz : Teatr Ziemi Pomorskiej 
w Grudziądzu, 1982] (Grudz.: ZGT-3). – 81, 
[2] s. : il. ; 21 cm 
Zł 100 
1. Teatr Ziemi Pomorskiej (Grudziądz) 2. Teatr – 
historia – Polska – 20 w. 
792(438)A/Z”19” 2103 
40 [Czterdzieści] lat NOT w Grudziądzu, 
listopad 1998 / [praca zbiorowa]. – Grudziądz : 
Terenowa Jednostka Organizacyjna FSNT 
NOT, 1998 ([s. l. : s. n.]). – 12 s. ; 21 cm 
1. Naczelna Organizacja Techniczna (Grudziądz) – 
historia – 20 w. 
62(438)”19” 2104 
40 [Czterdzieści] lat w technice 
uzbrojenia Wojska Polskiego – Wojskowe Zakłady 
Uzbrojenia nr 2 / praca zbiorowa. – 
Grudziądz : WZU nr 2, [2000] (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 12 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm 
Dodatek: ”Dla zachowania pamięci o szkołach 
lotniczych mających tu swą siedzibę w latach 1921-1939: 
Wyższa Szkoła Pilotów 1921-1925; Ofcerska Szkoła 
Lotnicza 1925-1927; Lotnicza Szkoła Strzelania i 
Bombardowania 1928-1937; Wyższa Szkoła Pilotażu 1937-1939; 
Szkoła Pilotów LO PP im. Gen. Orlicz-Dreszera 1939 – 
do wybuchu wojny”. – 8 s. : il. ; 30 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – wojsko- 
historia – 20 w. 2. Wojsko – Polska – szkolnictwo 
lotnicze – 1918-1939 r. 3. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia 
nr 2 (Grudziądz) – historia – 20 w. 
355:94(438)”1918/1939” 2105 
50 [Fünfzig] Jahre Landesmannschaft Westpreu- 
ßen : Geschichte – Heimatkunde – Organisati- 
on / hrsg. Hans-Jürgen Schuch im Auftrag der 
Landesmannschaft Westpreussen. – Münster : 
Westpreussen-Verlag, 1999 (Osnabrück : Druk. 
Fromm). – 156 s. : il. ; 24 cm 
287
		

/p0288.djvu

			ISBN 3-9806419-1-0 
1. Prusy Zachodnie – Niemcy – historia 2. Niemcy 
– historia 2. Polska – historia 
94(430A/Z:94(438)A/Z 2106 
50 [Pięćdziesiąt] lat Związku Zawodowego 
Chemików / [pod red. Ryszarda 
Krzyżanowskiego]. – [Warszawa : Nakładem Zarządu 
Głównego Związku Zawodowego 
Chemików, 1969] (Katowice : PZG RSW ”Prasa”). 
– 604 s. : il. ; 30 cm 
1. Związek Zawodowy Chemików – Polska – 
historia – 20 w. 2. Przemysł chemiczny – Polska – 
organizacje – 20 w. 
32:54(438)”19” 
[Na s. 457-470 o ”Stomilu” w Grudziądzu]. 
2107 
”60 [Sześćdziesiąta] rocznica wybuchu II-giej 
wojny światowej” : katalog medali 
poświęconej [!] II Wojnie Swiatowej [!] 1939-1945 
z kolekcji Hilarego Alwina / oprac. Hilary 
Alwin. – [Grudziądz : nakł. aut., ok. 1997] 
([s. l. : s. n.]). – 38 s. : il. ; 21 cm 
Opis wg okł. 
1. Wojna 1939-1945 r. 2. Medale polskie – od 
1944 r. – katalog 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – numi-zmatyka – od 1944 r. 
737(438)”1944/...”(083.8) 2108 
65-lecie I-szej Grudziądzkiej Wystawy 
Filatelistycznej (1935-2000) i 50-lecie 
Polskiego Związku Filatelistów (1950-2000) / Koło 
Miejskie Polskiego Związku Filatelistów w 
Grudziądzu ; pod red. Zbigniewa Kłaczyńskiego 
et al. – Grudziądz : Wydaw. Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 2001 ([s. l. : s. n.]). – 
[20] s. : faks. ; 21 cm. – (Biblioteka Koła 
Miłośników Dziejów Grudziądza ; t. 21) 
1. Pierwsza Grudziądzka Wystawa Filatelistyczna - 
1935 r. 2. Filatelistyka – Polska – historia – 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – flatelistyka 
– organizacje – historia – 20 w. 4. Polski Związek 
Filatelistów – historia – 20 w. 
32:656.8:73/76:94(438)”19” 2109 
288 
70 [Siedemdziesiąt] lat gmachu, 50 
[pięćdziesiąt] lat szkoły, 30 [trzydzieści] lat 
Planetarium : Zespół Szkół Technicznych im[ienia] 
J[ędrzeja] J[ana] Śniadeckich w Grudziądzu / 
[praca zbiorowa]. – Grudziądz : Zespół Szkół 
Technicznych, [2000] ([s. l. : s. n.]). – 
Harmonijka [6] s. : il. (kolor.) ; 21 cm 
1. Zespół Szkół Technicznych im. J. J. Śniadeckich 
(Grudziądz) – historia - 20 w. 2. Szkolnictwo 
techniczne ponadgimnazjalne – Polska – historia - 20 w. 
3. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – szkolnictwo 
i oświata – historia – 20 w. 
37(438):62:94(438)”19” 2110 
75-lecie sportu motorowego GKM 
[Grudziądzkiego Klubu Motorowego] / [praca zbiorowa]. 
– Grudziądz : Polski Związek Motorowy, [1998] 
([s. l. : s. n.]). – [4] s. : fot. ; 21 cm 
is wg okł. 
1. Sport motorowy – Polska – kluby – 20 w. 2. 
Grudziądzki Klub Motorowy 3. Grudziądz (woj. 
kujawsko-pomorskie) – sport – historia – 20 w. 4. Speedway 
5. Żużlowcy – Polska – biografe 
061.237:796.72:929-052(438)A/Z”19” *2110 
80 [Osiemdziesiąt] lat PTK – PTTK w 
Grudziądzu / [oprac. zbiorowe]. – [Grudziądz : PTTK, 
2002] ([s. l. : s. n.]). – [2], 13 s. ; 21 cm 
1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – historia – 
20 w. 2. Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze – historia – 20 w. 3. Grudziądz (woj. kujawsko- 
pomorskie) – turystyka – organizacje – historia – 20 w. 
32:799(438)”19” 2111 
100 [Sto] lat [1894-1994] Elektrowni 
Grudziądz / [oprac. zbiorowe, fot. A. Skowroński]. 
– [Toruń : Zakład Energetyczny S.A. ; Zakład 
Energetyczny – Ciepłownia Grudziądz, 1994] 
(Bydgoszcz : Druk. Fine Arts). – Harmonijka 
[6] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
elektrownia – historia – 19-20 w. 2. Elektrownie – Polska – 
historia – 19-20 w. 
621.3(438)”18/19” 2112 
100 [Sto] lat Pracowniczego Ogrodu 
Działkowego ”Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu 
/ [oprac. Maria Góralska, Henryk Trepkow- 
ski, Kazimierz Grzeca]. – Grudziądz : Wydaw. 
”Mizar” ; Pracowniczy Ogród Działkowy 
”Kąpiele Słoneczne”, 1997 (Grudz. : G. i A. 
Neuman). – 35 s. : il. ; 21 cm
		

/p0289.djvu

			1. Ogródki działkowe – Polska – historia – 19-20 w. 
2. Pracowniczy Ogród Działkowy „Kąpiele Słoneczne” 
(Grudziądz) – historia 
630/635(438)”18/19” 2113 
100 [Sto] lat w służbie społeczeństwa 
miasta Grudziądza 1865-1965 / [kom. red. 
Gerard Hoheisel, Zygmunt Wiśniewski, Zenona 
Szwaracka]. – Grudziądz : Miejska Gazownia 
w Grudziądzu, 1965 (Grudz. : GZG). – 23, 
[1] s. : il. ; 22 x 30 cm 
Tyt. okł.: 1865-1965 : 100 lat Miejskiej Gazowni 
w Grudziądzu. 
1. Gazownia Miejska (Grudziądz) – historia – 19-20 w. 
2. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – gazownictwo 
– historia – 19-20 w. 3. Gazownictwo – historia – Polska 
– 19-20 w. 
622(430):622(438)”18/19” 2114 
110 [Sto dziesięć] lat Towarzystwa 
Przemysłowców Polskich 1888-1920 : streszczenie 
referatów wygłoszonych na Sesji 
Popularnonaukowej w Klubie ”Centrum” SM w Grudziądzu 
13 maja 1998 r. / [aut.: Eugeniusz 
Chmielewski et al.]. – Grudziądz : Koło Miłośników 
Dziejów Grudziądza ; Klub ”Centrum” 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, 1998 
([s. l. : s. n.]). – [31] s. ; 21 cm. – (Biblioteka 
Koła Miłośników Dziejów Grudziądza ; t. 5) 
1. Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) – 
organizacje – historia – 19-20 w. 2. Towarzystwo 
Przemysłowców Polskich – historia – 19-20 w. – materiały 
konferencyjne 
658.1/.5:94(438)”18/19”(061) 2115 
10.000 [Zehn Tausend] Ansichtskarten 
Deust chland um 1900 im Bild / Ausgewählt 
von Tomas Hafki. – Berlin : Te Yorck 
Project, 2001 (Berlin : Directmedia Publishing). 
– [320] s. : fot. ; 21 cm 
ISBN 3-936122-11-3 
1. Pocztówki – Niemcy – 19-20 w. – katalog 
2. Niemcy – ikonografa – album 3. Polska – ikono- 
grafa – album 4. Hafki, Tomas. Oprac. 
77(430:438)(084.1) 2116 
289
		

/p0290.djvu

			INDEKS AUTORÓW 
I WSPÓŁTWÓRCÓW 
Aurich, Peter 18; 27; 28; 78; 175; 1293; 
1294; 1295 
Avelon, Eva Carr-de zob. Carr-de Avelon, Eva 
A 
Aas, H. 2 
Abratowski, Jerzy 1059 
Achrem, Elżebieta 1543; 1544; 1545 
Achremczyk, Stanisław 3 
Adamczewski, Jan 4 
Adamczyk, Mieczysław (1918- ). Red. 1596 
Adelt, Taeusz 1148; 1149; 1150; 1151 
Ahbez 1059 
Ahmed, Modir. Red. *1484 
Ajnenkiel, Andrzej (1931- ). Oprac. 779 
Aksamitowski, Andrzej 1440 
Alaba-Wesołowska, Jadwiga 422 
Albińska, Mira 1861 
Albrecht Hochenzollern (książę Prus ; 1490-1568) 
1157; 1158 
Aleksandrowicz, Zofa 1719 
Alwin, Hilary. Oprac. 2108 
Ambrozik, Wiesław. Red. **1485 
Andrik, Stanisław 9 
Andrusikiewicz, Janusz 10 
Andrusikiewicz, Janusz. Red. 7 
Andrusikiewicz, Michał 10; 11 
Andrzejewski, Henryk *1485; 1512; 1557 
Aniszewski, Roman 12; 550 
Antkowiak, Włodzimierz (1946- ) 13; 14; 15; 16 
Antoni, Michał 17 
Antonowicz, Katarzyna. Tł. 1304 
Anuszewska, Janina 1753 
Appel, Hanna. Tł. 1304 
Arct, Bohdan (1914-1973) 19 
Armgart, Martin 512 
Arnold, Bogna 899 
Arnold, Malcolm 1059 
Arnold, Udo. Oprac. 512 
Arszyński, Marian (1929- ) 21; 504; 513; 
1359; 1859 
Ascherson, Neal (1932- ) 23; 24 
Atlas, Janusz 1429 
Auerbach, Hellmuth 523 
Augustowska, Helena 1710; 1711 
Augustowski, Bolesław (1913-1986) 25 
Augustowski, Bolesław. Red. 537 
B 
Bacciarelli, Krystyna (1940- ) 29; 1012 
Bacciarelli, Mareceli 751 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 121 
Bagdziński, Stanisław L. Red. 2001 
Bajcar, Adam 30 
Balduan, Tadeusz. Posł. 1410 
Baładynowicz, Andrzej *1770 
Baumiłło, Eugeniusz 880 
Banasiewicz, Maria zob. Kujawska, Maria 
(1935- ) 
Bandor, Ryszard 582; 1747 
Baran, Bogdan (1952- ) 406 
Baranowska, J. *700; **700; ***700 
Barański, Wojciech. Wstęp 1732 
Barczyński, Mirosław 31 
Bartkowiak, Marian 32 
Bartnicki, Sławomir 33; 501 
Baszanowska, Anna 1912 
Batov, Pavel Ivanovič (1897-1985) 34; 35 
Batov, Pavel Ivanovič (1897-1985). Przedm. 
1588 
Bauer, Piotr 36 
Baziur, Grzegorz 37 
Bączkowski, Andrzej 1750 
Bądkowski, Lech (1920-1984) 38; 39; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 
53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 
64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 
75; 1409 
Bądkowski, Lech (1920-1984). Red., wstęp 
1298 
Bądkowski, Lech (1920-1984). Tł. 1128; 
1129; 1130; 1131 
Bäcker, Roman. Red. 1730 
Beciński, Andrzej. Red. 2088 
Becker, Klaus 1641 
Bednarek, Jan (1934- ) 75; 76 
Bekanowska, Izabela. Red. 669 
Bekker, Cajus 80 
Belina, Wladysław Zygmunt Prażmowski- 
zob. Prażmowski-Belina, Wladysław 
Zygmunt (1888-1938) 
290
		

/p0291.djvu

			Bełkot, Jan (1946-2004) 1477 
Bełkot, Jan (1946-2004). Oprac., red., wstęp 
969 
Benedyczak, Stanisław *2012; **2012 
Benninghausen, Ursula. Oprac. 515 
Berek, Jan Zygmunt Emil Red. 1754 
Berezowski, Maksymilian 81 
Bereźnicki, Kiejstut (1935- ) 1664; 1665 
Berg, Hermann. Red. 175 
Bergandner, Mieczysław 2031 
Bergmann, Antoni (1910-1975) 82 
Berkan Władysław (1859-1941) 83 
Berlińska, Danuta 2015 
Bernaciak, Grzegorz 1102 
Bernaś, Franciszek 1215 
Bernaś, Julitta Mikulska- zob. Mikulska- 
Bernaś, Julitta 
Berthold, Eva 84 
Białostocki, Jan. Red. 2060 
Białostocki, Tadeusz 85 
Biegański, Krzysztof 1280 
Biegański, Zdzisław *92 
Biegański, Zdzisław. Red. 2089 
Biegun, Aleksandra 2005 
Bielawski, W. 1515 
Bielecka, Barbara (1931- ) 93; 1139 
Bielecki, Paweł 1738 
Bielicki, Kazimierz 94 
Bielski, Mieczysław (1943- ) 95; 96 
Bieniasz, Franciszek 1144 
Biernacka, Małgorzata 796 
Biernat, Helena 1 
Bierut, Henryk (1925- ) 97; 98; 99 
Bigoszewska, Wanda 100 
Bilińska, Agnieszka (1961- ) 101 
Biliński, Włodek (1961- ) 101 
Bilski, Piotr. Il. 501; 621; 656; 665; 669; 674; 
692; 1550; *2076 
Bilski, Stefan (1922- ) 102 
Biłgorajski, Bartłomiej 1479 
Biskup, Marian (1922- ) 104; 105; 106; 107; 
108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 780; 
781 
Biskup, Marian (1922- ). Red. 1465; 1562; 
1563; 1565; 1566; 1720; 1859; 2034; 
2076 
Bloch, Augustyn (1929-2006) 118; 119; 120; 
121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 
129; 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 
137; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 
144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 
152; 153; 154; 155; 1847 
Błachnio, Józef (1912-1968) 10; 156; 157; 
158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 
166; 167; 168; 169; 170; 171; 721; 778; 
938 
Błachnio, Wiesław. Oprac. 721 
Błachowski, Aleksander. Oprac. 431 
Błachowski, Aleksander. Wstęp 552; 1613 
Błasiński, Jan 172 
Błaszczyk, Włodzimierz 173 
Bobrowski, Jerzy ( -1988) *173 
Bobrowski, Witold (1955- ). Il. 1410 
Bochińska, Anna 1091 
Bodler, Robert Ostafński- zob. Ostafński- 
Bodler, Robert (1970- ) 
Boenders, Frans 175 
Bogdanowski, Janusz (1929- ) 176; 177; 178; 
179 
Bogucki, Andrzej (1951- ) 180; 181; 182; 
183; 184; 185; 186 
Boguski, Juliusz 1452 
Boguwolski, Ryszard (1942- ) 187; 188; 189; 
190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197; 
198; 199; 200; 573; 931; 932; 934; 935; 
1669; 2031 
Boguwolski, Ryszard (1942- ). Oprac. 1955 
Boguwolski, Ryszard (1942- ). Red. 1742; 
1893; *1893 
Boguwolski, Ryszard (1942- ). Wstęp 1552 
Bolduan, Tadeusz (1930- ). Przedm. 1410 
Bonaiuti, Andrea 2094 
Boockmann, Hartmut (1934-1998) 201; 
202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 
210; 211; 212 
Borchert, Friedrich 213 
Borken, Konrad Fischer- zob. Fischer-Borken, 
Konrad 
Borkowska, Małgorzata. Tł. 215 
Borkowski, Czesław Czubryt- zob. Czubryt- 
Borkowski, Czesław 
Borkowski, Jacek 214; 215 
Borkowski, Stanisław Dunin- zob. Dunin- 
Borkowski, Stanisław (1782-1850) 
291
		

/p0292.djvu

			Borodziej, Włodzimierz. Oprac. 508 
Borodziej, Włodzimierz. Tł. 569 
Borowczyk, Jerzy 905 
Borowiec, Jerzy. Fot. 1063 
Borucińska, Krystyna (1938- ) 216; 217; 218 
Borysowski, Stanisław (1906- ) 2021 
Borzyszkowski, Józef (1946- ) 219; 444; 790; 
1101 
Borzyszkowski, Józef (1946- ). Red. 2051 
Borzyszkowski, Marek 729 
Boziński, Witold 428 
Boznańska, Olga (1865-1940) 986 
Böddeker, Günter 220 
Böhning, Peter 221 
Brandenburg, Hans Christian. Oprac. 78 
Brandt, Marek. Fot. 1292 
Bratny, Roman (1921- ) 222; 223; 224; 225; 
226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 
234; 235; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 
242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 
250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 
258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 
266; 267; 268; 269; 270; 271; 272; 273; 
274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 281; 
282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 
290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 
298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 
306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 
314; 315; 116; 317; 318; 319; 320; 321; 
322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 
330; 331; 332; 323; 324; 325; 326; 327; 
328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 
336; 337; 338; 339; 340; 341; 342; 343; 
344; 345; 346; 347; 348 349; 350; 351; 
352; 353; 354; *355; 355; 356; 357; 358; 
359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 
367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 
375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 
383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390 
Brechelke, Henryk 391 
Brenda, Zbigniew. Red. 1751 
Breyer, Richard (1917- ) 392; 393 
Brodziński, Janusz 2085 
Bronisz-Pikało, Ewa 394 
Broszat, Martin (1926-1989) 395; 396; 397; 
398; 399 
Bröhl, Johannes 1616 
Bruchnalski, Janusz. Oprac. graf. 1039 
292 
Brudnicki, Jan Zdzisław (1936- ). Wstęp 894; 
895 
Bruno, Ryszard Milczewski- zob. Milczewski- 
Bruno, Ryszard 
Brykowski, Ryszard 901 
Brzostowski, Edwin (1924-1997) 726; 1648 
Brzostowski, Edwin (1924-1997). Red. 727; 
1576; 2099 
Brzuszkiewicz, Hanna 1654; 1668 
Budrewicz, Olgiert (1923- ) 500 
Budziński, Robert 399 
Bufe, Siegfried *405; **405 
Bujak, Adam (1942- ) 406; 407; 408; 409; 
410; 411 
Bukowski, Ignacy 412 
Bukowski, Zbigniew 413 
Bulczyński, Mirosław 1739 
Bulenda, Teodor. Red. *1770 
Bulitta, Franz 1616 
Burak, Szczepan 414; 415; 416; 564; 1317; 
1318; 1335; 1738; 1739 
Burchardt, Joanna. Fot. 678; 679 
Bursa, Andrzej (1932-1957) 894; 895 
Butenko, Bohdan (1931- ) Il. 1263 
Butkiewicz, Krystyna 417 
Butkiewicz, Zenon *417; 418 
Butkiewicz, Zenon. Red. 2103 
Buyko, Małgorzata 419 
Bykowski, Włodzimierz 421; 422; 423; 424 
Byner, Ryszard. Red. 667 
C 
Cackowski, Stefan (1927- ) 816 
Callier, Edmund (1833-1893) 417 
Cander, Krzysztof (1936-2006) 546; 549; 
550; 1653; 1663 
Cander, Michał (1936-2006) 550 
Caralto, Vicenç (1938- ) *1877 
Carr-de Avelon Eva. Red. 623; 791 
Carstens, Carola 426 
Casazza, Ornella 2094 
Cergowski, Lech *1210 
Cerny, Vera. Tł. 286 
Chamot, Marek. Red. 1730 
Chelicka, Teresa. Il. 1389; 1390; 1394 
Cherek, Elżbieta 1211 
Cherka, Jerzy. Il. 1799
		

/p0293.djvu

			Chmielewski, Eugeniusz (1930-2008) *432; 432; 
433; 434; 726; 1245; 1762; 1763; 2115 
Chmielewski, Eugeniusz (1930-2008). Oprac. 
2101 
Chmielewski, Eugeniusz (1930-2008). Red. 
1881 
Chojnacki, Władysław (1920-1991) 435; 
436; 437; 438; 439; 783; 784 
Chojnacki, Wojciech 436; 437; 440 
Chrapkowski, Bogdan 415; 441 
Christian (biskup ; ca 1165-1245) 672; 673; 
1024; 1250 
Chrzanowski, Bogdan 1328 
Chrzanowski, Tadeusz 442 
Chrzanowski, Tadeusz. Red. 901 
Chudziak, Wojciech 1956 
Chudziak, Wojciech. Red. 1759; 1760; 1761; 
1955 
Chylewski, Marian. Oprac. 713; 714; 1323 
Ciara, Zdzisław 2039 
Cichońska, Bogumiła. Oprac. **1484 
Ciechanowska, Krystyna 445 
Ciechanowski, Jan Mieczysław (1930- ) *445; 
**445; ***445; ****445; *****445; ******445; 
*******445 
Ciechanowski, Jan Mieczysław (1930- ). Oprac. 
*933; **933 
Ciechanowski, Konrad 445; 446; 447; 448; 1764 
Cielas, Elżbieta. Red. 1882 
Ciemnołoński, Janusz 449 
Ciepielewicz, Mieczysław. Oprac. 2006 
Cieplewicz, Mieczysław. Oprac. 457 
Ciesielska, Karola 450 
Ciesielski, Zenon. Red. 1101 
Cieszyńska, Alicja 1977 
Cieszyński, Jan. Red. 1578 
Cieszyński, Ryszard 391 
Cieślak, Adam 451 
Cieślak, Edmund (1922- ) 784 
Cieślak, Tadeusz 452; 453 
Cottier, Georges. Wstęp 443 
Csallner, Heinz 455 
Cumft, Olgierd 456 
Cydzik, Grzegorz 457; 458 
Cygan, Wiktor Krzysztof 459; 460 
Cynk, Jerzy B. (1925- ) 472 
Czacharowski, Antoni *460 
Czacharowski, Antoni. Red. 1495 
Czachowski, Hubert (1964- ) **460 
Czachulska, Bernadetta Kuczera- zob. Kucze- 
ra-Czachulska, Bernadetta 
Czaja, Roman (1960- ) 1877 
Czaja, Roman (1960- ). Oprac. 504 
Czaja, Roman (1960- ). Red. 1320; 1359 
Czajkowski, Franciszek. Oprac. 92 
Czapla, Marian (1946- ) 577 
Czaplicka, Felicja. Oprac. 89 
Czapliński, Dariusz 461 
Czarnecki, Alojzy. Il. 470 
Czarniak, Lech. Red. 1300 
Czarnik, Andrzej 462 
Czarnocki, Zygmunt 1508 
Czarnogórski, Czesław 35 
Czemisow, Helena 463 
Czepulis-Rastenis, Ryszarda ( -1994). Red. 
809; 810; 811 
Czerepowicki, Krzysztof *463 
Czerkawski, Andrzej 464; 465 
Czerny-Stefańska, Halina (1922- ) 1039 
Czerski, Zbigniew 466; 467; 468; 469; 470; 471 
Czoska, Marek. Fot. 1850 
Czosnyka, Józef Tadeusz 1199 
Czubryt-Borkowski, Czesław 1507; 1508 
Czuchrowski, Franciszek. Tł. 1586; 1587; 
1588 
Czyż, Henryk (1923-2003) 473; 474; 475; 
476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483 
Czyż, Władysława 484; 485 
Czyżyk, Piotr 1219 
Ć 
Ćwikliński, Krzysztof (1960- ) 752 
Č 
Černy Jaromir 1421 
D 
Dajbor, Krystyna 1429 
Dan, Telemac. Tł. 1804 
Danielewicz, Jerzy (1921-1997). Red. 573; 
1569; 1570 
Datner, Szymon 583 
Dawid, Andrzej (1959- ) 489 
293
		

/p0294.djvu

			Dąbrowski, Bogdan. Il. 490 
Dąbrowski, Roman 491 
Dejczer, Stanisław 492; 493; 494; 495; 496; 497 
Dejewski, Władysław (1952- ) 498; 499 
Dejtrowski, Robert 500 
Dekański, Dariusz Aleksander. Red. 1024 
Dekker, Henryk. Oprac. graf. 1223 
Dembek, Zdzisław K. 502 
Dembiński, Ryszard 1975; 1976 
Demecka, Barbara 503 
Derecki, Mirosław 505 
Deresiewicz, Janusz 506 
Deroń, Barbara 2025 
Diest-Koerber, Hans 521 
Diest-Koerber, Nordewin von (1912-2003) 522 
Długoszowski, Bolesław Wieniawa (1881-1942) 
524; 1127 
Dobesz, Janusz L. 409 
Dobraczyński, Jan (1910-1994) 525; 526 
Dobroński, Adam 528; 529 
Dobrowolski, R. Wstęp 1290 
Dobrzaniewski, Tadeusz *1793 
Dobrzański, Henryk (1897-1940) 505; 1797 
Dolata, Bolesław 531; 532; 533; 534; 535; 
536 
Dolata, T. 174 
Dolatowski, Zbigniew (1929-2001). Il. 1370 
Doliński, Marek Płoza- zob. Płoza-Doliński, 
Marek 
Domańska, Anna. Oprac. 507 
Domańska, Barbara 539 
Domańska, Wiesława. Tł. 658 
Domański, Witold. Posł. 1108 
Domasłowski, Jerzy 540 
Dominkowska, Ewa. Tł. 661 
Dondelewski, Marek. Oprac. 1484 
Dondelewski, Marek. Red. 716 
Dönhof, Marion von Gräfn (1909-2002) 
1075; 1076 
Dörr, F. Oprac. 1337 
Draczyński, Wacław (1921-1999) 541 
Drewnowski, Tadeusz (1926- ). Posł. 1824 
Drozdowska, Jadwiga (1943- ) 12; 192; 543; 
544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 
552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 688; 
986; 1201; 1202; 1203; 1552; 1613; 1627; 
1628; 1662 
Drozdowski, Eugeniusz 559 
294 
Drwęcki, Zygmunt 561 
Dryla, Peter. Red. 898 
Dryla, Peter. Tł. 200; 898 
Drzewiecka, Marta. Fot. 680 
Drzewoszewski, Roman 1173 
Drzymalski, Tomasz 1250 
Dubilis-Krużyńska, Regina *463 
Dudzicki, Ryszard. Il. 1218 
Dufrat, Joanna 562 
Dulska, Danuta 563 
Duma, Małgorzata. Red. 1612 
Dunarowski, Władysław. Wstęp 963 
Dunin-Borkowski, Stanisław (1782-1850) 776 
Duński, Stanisław 564 
Durdík, Tomás 566; 566 
Durko, Janusz 567 
Dürrer, Albrecht (1471-1528). Il. 1365 
Dworznikowski, Ryszard 1316 
Dybaś, Bogusław. Red. 1494 
Dybowska, Anna 568; 1012 
Dyczek, Ernest 1217 
Dyevre, Laurence. Tł. 1818 
Dygdała, Jerzy (1945- ) 569 
Dygo, Marian (1951- ) 570; 571 
Dykiel, Teresa. Tł. 2094 
Dymbsky, Walter 572 
Dyskant, Józef Wiesław (1937- ) *572; **572; 
***572; ****572 
Dziedziczak, Barbara 564 
Dziwisz, Stanisław (1949- ). Red. 2094 
E 
Ecckert, Bolesław 578 
Edyta Benedykta od Krzyża (św. 1981-1439) 
Eichler, Maria. Red. 905 
Enzberg, Horst-Dieter Freiherr von 585 
Episcopo-Lipinsky, Donatela 553 
F 
Fabiańska, Elżbieta. Wstęp 1940 
Fahlberg, Arthur 1629 
Falkenberg, Johannes 209 
Falkowska, Lucyna 587 
Falkowski, Jan 2002 
Falkowski, Jan. Red. 2002
		

/p0295.djvu