/Magazyn_049_12_002_0001.djvu

			EX-LIBRIS  
v 


r 
 
" 
 


>y
:"
'-- /. 

   

,:::.. 
. \,\ 


:- 


...... 


., 


, 
EUGENJUSZA PRZYBytA 


" 


, 


) 


'- 


I< 


.. 


" 
" 


.- 


. 


, 


ł 


!- 
t. 


'l 


.....  


.... 
.t.. 


\. 


..
		

/Magazyn_049_12_003_0001.djvu

			.\ 


"I 


-. 


, '- 


.n 


., 


.. 


'- 


....., 


.,11 


, , 


.' 


'., 


\ 
'\ 


. \ 


..... 


.-t 


\ 
\. 


.' 


'" 
,
		

/Magazyn_049_12_005_0001.djvu

			p. .2. 


-
		

/Magazyn_049_12_006_0001.djvu

			......
		

/Magazyn_049_12_007_0001.djvu

			. 


KATA L G 
DZIAŁU SZTUKI 


,

 
"- 
4 

 - 
\\ 

 \ 
\\ 
\1 
\ 


POWSZECHNA-WYSTAWA 
KRAJ QW A. POZN.AN -1929-1\ 


-
		

/Magazyn_049_12_008_0001.djvu

			J
		

/Magazyn_049_12_009_0001.djvu

			. 


--
		

/Magazyn_049_12_011_0001.djvu

			1 


KATALOG DZIA ŁU SZTUKI 


j
		

/Magazyn_049_12_013_0001.djvu

			:" 


KATALO G 


DZIAŁU 


SZTUKI 


POWSZECHN A WYSTAWA KRAJOWA 
POZNAŃ 


1929
		

/Magazyn_049_12_014_0001.djvu

			. 


.\.uóJ
 
UNlWElSY1lCM . 
"'-.!. ł--.-/ 


'h
()
"J
 


tJ., 

 


L 


\< .1,
O\ ,,
 


-
		

/Magazyn_049_12_015_0001.djvu

			. 
OBjASNIENIA 


Dyrektor Działu Sztuki na P. W. K.: 
Tadeusz Pruszkowski 
Prof. Szkoły SZluk P.. Warszawa 


Zastępca Dyrektora: 
Dr. Nikodem Pajzderski 


Konserwator, Poznań 


Organizacja Stowarzyszeń i Działów: 
J. Bułhak t J. Czajkowski, J. Hryńkowski, 
W. Jarocki, B. Kopczyński, L. Kintopt W. Mar 
cinkowski, J. Mortkowicz, F. Siedlecki,W. Sko 
czylas, L. Ślendziński, H. Stażewski, M. Treter, 
J. Warchałowski t J. Zamoyski 


Redakcja Katalogu Działu Sztuki: 
Dr. Mieczysław Treter 
Docent Uniw" Warszawa 


Okładka i układ graficzny katalogu: 
Stanisław Chrostowski 


art.-grafik, Warszawa 


Informacje w sprawach sprzedaży eksponatów: 
Sekretarjat Pałacu Sztuki. 


VII 


J
		

/Magazyn_049_12_016_0001.djvu

			II 


Tekst i ilustracje katalogu odbito w drukarni 
Wł. Łazarskiego W Warszawie 
Klisze wykonano w Zakładach Graficznych 
B. Wierzbickiego i S-ki, Warszawat 
podług fotografij firm: 
J. Bułhak t Wilno, J. Bułhakówna, Warszawa, 
Lena, Lwów t A. Masłowski, Warszawa, A. Pa 
wlikowski, Kraków, Photo-Plat, Warszawa, 
J.Ryś,Warszawa,A. Skmjat, Wilno,J.Scherb, 
Wilno, R. S. Ulatowski, Poznań, MJ.Tc Vaux t 
Paryż, L. Wieleżyński, Lwów, Vizzavona, 
Paryż, J. Wołyński, Warszawa, Zachęta, War 
szawa, L. Zajączkowski, Warszawa, 
W. Złakowski, Warszawa 


I 


UWAGA 


Stowarzyszenia artystyczne ugrupowano w ka 
talogu wystawy chronologicznie, t. j. wedle dat 
założenia poszczególnych organizacyj. D ział 
Grafiki przesuniętot dla związania go z dzia 
łem "Pięknej Książki "; wykazu dzieł architek 
tury dostarczono pod koniec druku Katalogu. 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 


VIII
		

/Magazyn_049_12_017_0001.djvu

			s 


p 


I 


s 


R 


z 


E 


c 


z 


y 


Przedmowa XI 
Sala Honorowa ] 
Towarzystwo Artystów Polskich» Sztuka« ]3 
Kilimy wyrobu »Warsztatów Kilimk. w Zakopanem« 35 
Kilimy wyrobu firmy "Tarkos" .. 3 6 
Kilimkarnia Ireny Petzoldówny .. 37 
Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków 38 
Wileńskie tkaniny dekoracyjne ., 47 
Stowarzyszenie Artystów Polskich» Rytm « 50 
Stowarzyszenie Artystów Malarzy » Pro Arte.. .. 57 
Cech Artystów Plastyków» Jednoróg .. ., 65 
» Plastyka« Grupa Artystów Wielkopolskich w Poznaniu 74 
» Bractwo Św. Łukasza « 83 
Stowarzyszenie Artystów Plastyków» Praesens « 9 0 
» Ład« spółdzielnia z odp. udziałami 94 
Polski przemysł kilimkarski "Kilim" ]]0 
Grupa Artystów Polskich w Paryżu I l 2 
Artyści Niestowarzyszeni I 20 
Związek Polskich Artystów Grafików 155 
Sztuka Graficzna Stosowana 181 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Grafików» Ryt.. 182 
» Piękna Książka « 19<1 
Architektura 200 
Fotografja Artystyczna 212 
Rozwój organizacyjny nauki w Polsce w ciągu dziesięciu 
lat niepodległości 231 
IX
		

/Magazyn_049_12_018_0001.djvu

			.. 


Regulamin wystawy 
Index nazwisk 
I l u s t r a ej e (osobna paginacja) 
Malarstwo (Sala Honorowa) 
Malarstwo (Sztuka Współczesna) 
Rzeźba 
Grafika 


232 
23 6 


27 
]20 
]3 2 
149 
153 
161 
173 


Architektura 
Sztuka dekoracyjna 
Piękna książka 
Fotografja artystyczna 


" 


" 


" 


.
		

/Magazyn_049_12_019_0001.djvu

			W ystawy powszechne o najrozmaitszym zresztą zakre 
sie t gdziekolwiek organizowane t nie obchodzą się 
nigdy bez odpowiedniego działu sztuki, klórego zadaniem 
jest odzwierciedlenie stanu produkcji artystycznej wogóle t 
czy też w poszczególnych tylko gałęzifKh plastyki. Pokaz taki 
może rzecz prosta obejmować różne granice czasu: może 
sięgać w daleką historyczną przeszłość, dając retrospektywny 
przegląd rozwoju, może też poprzestać na epoce współcze 
snej, mniej lub bardziej szeroko pojętej. 
Obraz, jaki dać może artystyczna wystawa,jesl oczywiście 
najpełniejszy wówczas t kiedy okoliczności pozwalają na 
równoczesne zorganizowanie obu działów: 
retrospektywnego i współczesnego. 
Konieczność uwzględnienia na wielkich wystawach, obok 
produktów ziemnych i rolnych, obok przemysłu i techniki t 
obok całokształtu życia gospodarczego t również całej wiel 
kiej dziedziny artyst)'cznej produkcji jakiegoś kraju czy 
narodu - nie wymaga chyba ani wyczerpujących 
dowodów, ani żadnych bliższych objaśnień. 


Xl
		

/Magazyn_049_12_020_0001.djvu

			.. 


jeżeli gdzie jednak, to tembardziej w Polsce dział sztuki 
z natury rzeczy wysuwa się na pierwsze miejsce. Niewąt 
pliwie bowiem w zakresie życia gospodarczego, eksploatacji 
produktów ziemnych, przeróbki surowców, organizacji i 
rozwoju samorządów etc., etc., Polska w krótkim okresie 
dziesięciolecia dokazała bardzo wiele; czyż może jednak 
równać się z tem, co osiągnęły inne, szczęśliwsze i zasob 
nie.Jsze kraje w ciągu całego stulecia lub nawet w ciągu 
szeregu wieków nieprzerwanego ekonomicznego rozwoju? 
O dostojeństwie narodu, o prawie jego do odgrywania rów 
norzędnej roli 
 innemi narodami, przodującemi całemu 
światu - decyduje nie sam tylko poziom materjalnej' kul 
tury, ale przedewszystkiem stan i poziom kultury duchowej', 
której twórczość artystyczna jest najbardziej 
charakterystycznym wykładnikiem. 
język sztuk plastycznych, zrozumiały doskonale wszystkim 
9wilizowarzym cudzoziemcom, informuje całą resztę świa 
ta naj1epiej bo bezpośrednio o tym dorobku, jaki ze SWej- 
strony pewien naród wnosi do skarbca ogólno -ludzkiej 
kultury. 
Wysoki poziom artystycznej produkcji umożliwia podbój 
świata na pokojowej drodze, zniewala umysły i serca, ułat 
wia pośrednią drogą zawieranie najkorzystniejszych trak 
tatów handlowych i politycznych, potęguje prestige każdego 


XIl
		

/Magazyn_049_12_021_0001.djvu

			państwa na zewnąlrz. Czyż przykład Włoch XV i XVI 
wieku, a Francji wieku XVIII nie jest aż nadto wymowny? 
Sztuka rzetelna, O1)'ginalna i własna t sztuka, która jest 
istotnie szczerą emanacją ducha narodu t stanowi tedy 
jedno z najcenniejszych, nigdy niewysychających źródeł 
narodowego bogactwa. 
Jest ona takiem źródłem, być niem powinna i stać się niem 
musi - zwłaszcza dla Polski. 
I doprawdy, wydaje mi się, że więcej własnej inwencji t 
więcej rysów odrębnej zupełnie duchowejfizjonomji, więcej 
niezaprzeczonych cech tego, co się określa mianem naro 
dowego genjusza, przejawiamy w dziedzinie naszej arty 
stycznej twórczości, aniżeli np. w dziedzinie naszego prze 
mysłu, handlu, rolnictwa i t. d. t co nie umniejsza zresztą 
wcale ani ich znaczenia w życiu narodu, ani też naszych 
dotychczasowych zaslug na tem polu. 
Idealne zadania Działu Sztuki byłyby wtedy spełniane, gdy 
by dział ten, odpowiednio zorganizowany, mógł dowieść 
całemu światu t primo: że nie jesteśmy sztucznym jakimś 
tworem, dziesięć lat temu wskutek takiej właśnie a nie innej, 
korzystnej dla nas konjunktury powołanym do życia, lecz 
że mamy za sobą ciągłość dziejowego rozwoju i posiadamy 
określoną narodową fizjonomję, oraz secundo: że w dzie 
dzinie duchowej kultury nie tylko podążamy w ślad za in 
. 


XIII
		

/Magazyn_049_12_022_0001.djvu

			nemi narodami, ale że wiele z nich wyprzedzamy i że 
w dziale artystycznej produkcji zdobywamy się na własny 
swój wyraz, skrystalizowany w naszej plastyce. 
Dowiedlibyśmy zapewne tego, gdyby można było w szeregu 
pysznych budowli zobrazować rozwój naszej artystycznej 
kultury od najdawniejszych czasów, począwszy od wieków 
średnich aż po dzień dzisiejszy. 
Zakres jednak i cel Działu Sztuki na P. W. K. 
w Poznaniu jest mniejszy, jest inny. 
Dział ten, obejmujący w zasadzie okres ostatniego lo-lecia 
chce być możliwie wiernym i objektywnie zestawionym prze 
glądem tego, co w tym czasie zdziałaliśmy na polu sztuk 
plastycznych wogóle. Dlatego w organizacji tego działu nie 
stosowano zasad selekcji, lecz każdemu -poza dyletanta 
mi niewątpliwej kategoryz -przyznano prawo wypowicdze 
nia się za pośrednictwem ekspf)natów. Zaproszono do udzia 
łu wszystkie wybitniejsze artystyczne organiz, . i pozosta 
wiono lm zupełną samodzielność, zupełną swobodę działa 
nia na wewnątrz. Każda, 'upa wystęPuje z otwartą 
przyłbicą i każda solidarnie za siebie odPowiada. 
Wszyscy niestowarzyszeni artyści mieli prawo zgłaszania 
swego udziału w wystawie.Jest ich bardzo wielu; o to, że nie 
ma wszystkich, trudno winić organizatorów wystawy, zwa 
żywszy, że samych malarzy jest pono w Polsce około 2.000. 
. 


XIV
		

/Magazyn_049_12_023_0001.djvu

			&
ar

fflwmpn
Mnorownużprowo
Yawwnw 
proc członków zmarłych; uwzględniono przez to łączność 
z tymi, którzy JUŻ od nas odeszli, a których artystyczne idee 
żyją w Polsce do dziś dnw jeszcze. 
Słowem, pomimo luk pewnych t na wszystkich wielkich wy 
stawach wprost nieuniknionych, Dział Sztuki informuje o 
współczesnym stanie sztuk plastycznych w Polsce, o wszyst 
kich głównych panujących tu kierunkach tak objektywnie 
itakszczegół
o,jak nie uczyniła tego żadna inna wystawa, 
od czasu pamiętnej P. W. K. we Lw
iet w 1894 roku. 


Warszawa, dnia 8 maja 1999 r. 


MIECZYSŁAW TRETEII. 


..I
		

/Magazyn_049_12_025_0001.djvu

			. 


SALA 


HONOROWA 


W Sali Honorowej zebrano z pośród eksponatów wystawy nie 
wielką ilość dzieł tych artystów dawnych i nowszych, którzy, 
przejawiając najdobitniej w swej malarskiej twórczości specy 
ficznie polski temperament, stali się zarazem najlepszymi wyra 
zicielami narodowego ducha w polskiej sztuce i jako tacy zapisali 
się trwale w pamięci całego narodu. 
Równocześnie, odświeżając w pamięci szereg nazwisk znamieni 
tych naszych artystów, Sala ta umożliwia krótki więc pobieżny 
rzut oka wstecz na cały prawie okres ubiegłych stu lat polskiego 
malarstwa, aż po Piotra Michałowskiego włącznie. 
O dziale retrospektywnym w pełnem tego słowa znaczeniu, zor 
ganizowanym na szeroką skalę, wobec ograniczonych środków 
działania: czasu, miejsca i funduszów - trudno było myśleć. 
Pomimo całego szeregu luk zrozumiałych, więc łatwych do wyba 
czenia, Sala ta podkreśla konieczną łączność z dawną naszą art y 
styczną tradycją i uzmysławia nam bodaj do pewnego stopnia 
własną naszą artystycznąfizjonomjęt najbardziej charakterystycz 
ne znamiona narodowego w sztuce polskiej języka. Jasne sfor 
mułowanie tych cech, choć tak bardzo trudnet mogłoby rzucić 
niejeden promień światła także na dzisiejszy etap rozwoju naszej 
sztuki. 
Sztuka polska jest organizmem młodym i żywym, który wciąż 


,. 


1 


K al. Dz. SZI. 


-- 


J
		

/Magazyn_049_12_026_0001.djvu

			si
 rozwija i w coraz to nowszych formach przejawia swą istotę. 
Można mimo to jednak pokusić się o wykrycie kilku 'przynaj 
mniej znamion głównych, wspólnych zarówno duszy zbiorowej 
narodu jak i charakterystycznym jej przejawom w arcydziełach 
literatury i sztuki plastycznej t oraz wżyciu )połecznem. 
Jednym z, najbardziej znamiennych rysów jest niezaprzeczona 
dążność dokonkretyzacji wszystkiego, do realnego sposobu ujmo 
wania przedmiotów i zjawisk świata zewnętrznego t a nawet za 
gadnień teoretycznych, najbardziej pozornie:abstrakcyjnych i od 
życia oderwanych. 
Także dr. A. Zieleńczyk w studjum swem p. t. «Drogi i Bez 
droża Filozofji Polskiej
 dochodzi do wniosku, że jest to naj 
bardziej wybitna cecha n:uodowego polskiego charakteru, 
uwydatniająca się wyraziście w dotychczasowej filozofji polskiej. 
W malarstwie naszem minionej doby dążność ta przejawia się 
w widzeniu wszystkiego w postaci brył o jasno zaznaczonych po 
wierzchniach t zabarwionych zdecydowanym i żywym kolorem. 
W parze z plastycznym sposobem widzenia i silnym pociągiem 
kol orystycznym, idzie dosadna i żywa charakterystyka ludzi 
J rzeczy. 
Stąd wyraźna skłonność do karykaturYt niedość jednak uświa 
domiona i opanowana, ani też odpowiednio wyzyskana. Obok te 
go jest w sztuce polskiej dość wiele wschodniego zamiłowania do 
świetności, barwnego:przepychu, do dekoracyjności wogóle.Tem 
perament plemienny ((szeroka polska natura
) i rycerska fantazja 
znajduje silny swój wyraz także poza tematem artystycznych utwo 
rów w samej technice żywej i śmiałej-cz
sto wprost brawurowej, 


2
		

/Magazyn_049_12_027_0001.djvu

			w pogardzie dla. beznamiętnego t drobiazgowego wykończenia. 
Kompozycje artystyczne polskich mistrzów przodowniczych 
cechuje przy całem umiłowaniu życia i ruchu szlachetna powaga 
i trudna do ściślejszego określenia dostojnośl: t wrodzona polskim 
nawet chłopom (zwłaszcza w tych okolicach, gdzie typ ich za 
chował się w pierwotnej jeszcze czystości) a nadto niemała doza 
mniej lub wie;cej tajonego smutku i orlej zadumy. 
Szczere umiłowanie i głębokie rozumienie przyrody, oparte na 
przeniknięciu jej własną swoją duszą, na roztapianiu w niej 
wszystkich swoich tęsknot bezbrzeżnych i nieokreślonych prag 
nień t ścisły na serdecznem wzrosły uczuc
u związek z ziemią 
ojczystąt z ludem wiejskim i z chłopską chatąt gorące przywiąza 
nie do dziejowej przeszłości, jej pomników i zabytków, do zwy 
czaj ów i narodowych tradycyj, do wyobrażeń i wierzeń ludo 
wych, kult narodowych bohaterów, silnie ugruntowana wiara 
w tężyznę ludu, w moc ducha, w potęge; modlitwy i w Opatrzność 
Boską, a wreszcie artystyczne lubowanie się w etnograficznych 
właściwościach i odrębnościach wiejskiego ludu - oto dalsze 
cechy czysto narodowego charakteru, które w dotychczasowym 
sztuki polskiej rozwoju zdołały zaznaczyl: się silnie i wyraziście. 
Uważniejszego obserwatora uderzy przytemt że w prawdziwie 
cennych dziełach polskich twórców brak nietylko czysto speku 
lacyjnych t na abstrakcji opartych pomysłów i tematów (np. w ro 
dzaiu suchych alegoryj, personifikacyj i t. p.) co jest wynikiem 
Wspomnianego powyżej zasadniczego rysu narodowego charak 
teru, ale brak także nuty szczęścia i wesela, zarówno jak dźwie; 
ków tryumfu (wyjątek stanowi może jedynie J. Kossak) t brak 


s
		

/Magazyn_049_12_028_0001.djvu

			rozmyślnego erotyzmu i swawolnego bezwstydu, brak scen 
brutalnych, apoteozy siły fizycznej lub zbrodni. 
Obecnie, wśród młodszego'pokoleniaartystów polskich, kierunek 
raczej klasycystyczny t zasadzający się na kulcie wyrafinowanej 
formy-wyraźnie przeważa t przyczem konstrukcja linijnazapano 
wała nad elementami czysto malarskiemi: barwy i światłocienia. 
Silńe są też wpływy, zwłaszcza w malarstwie, sztuki francuskiej, 
a raczej paryskiej. Niemniej jednak romantyzm stanowi jeden 
z podstawowych rysów polskiego rasowego temperametu i za- 
pewne z czasem znów weźmie górę, przejawJając się nie w sa- 
mym tylko temacie, ale w nowej zupełnie, par excellence malar 
skiej formie, zdobywając się' na dzieła analogiczne może nastro 
jem swym i potęgą wyrazu do tycht jakie wydał romantyzm pol 
ski XIX w. w poezji trzech wieszczów, w muzyce i w malarstwie. 


M. T.
		

/Magazyn_049_12_029_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


MICHAŁOWSKI PIOTR 
(1802 - 1855) 


I. Woły 
wł. Emil Merwin, Wiedeń 
2. Portret własny 
3. Napoleon na białym koni u 
4. Defilada przed Napoleonem 
5. Portret syna z psem 
Nr. 2 - 5 wf. L. Michałowski t Kraków 


akwarela 


olej 


" 


" 


ROD AKOWSKI HENRYK 
(1823 - ]894) 


6. Portret własny (ok. 1850).. 
7. Wojna Kokosza ( 18 7 1 ) 
8. Portret Wandy z Rodakowskich 
MijIIer - Wandau, siostry artysty 
9. Portret ojca artysty 
10. Portret matki artysty (1853) 
Nr. 6-10 wł. inż. Zygmunt Roda 
kowski, Kraków 


olej 


" 


" 


" 


" 


Uwaga. W dziale niniejszym nazwiska anystów nast
puj
 po 
Bobie w porządku chronologicznym, wedle daty urodzenia; we 
wszystkich innych działach w porządku alfabetycznym. 


5
		

/Magazyn_049_12_030_0001.djvu

			KOSSAK JULJUSZ 


(1824 - 1899) 
II. Targ na konie na groblach 
wf. Emil Merwin t Wiedeń 
12. Napad Tatarów 
13. Przeprawa przez Dniestr .. 
14. Bitwa 
Nr. 12 - 14 wf. P. hr. Dunin - Bor 
kowski, Poznań 
15. Stadnina 
wł. Feliks SommertWarszawa 
16 - 17. Portret męski na koniu I i II akwarela 


akwarela 


olej 
akwarela 


" 


olej 


GROTTGER ARTUR 
(1837 - 186 7) 
18. Scena z powstania . . olej 


M AT EJ KO JA 
( 18 3 8 - 18 93) 
19. Zjazd Wiedeński 1515 r. .. 
20. Mikołaj Kopernik .. 
Nr. 19-20 wł. Emil MerwintWiedeń 
21. Św. Kinga .. 
22. Piotr Włast Dunin wręczający kIu 
cze Cystersom 
Nr. 21 - 22 wł. P. hr. Dunin-Borkow 
ski, Poznań 


N 


olej 


" 


.. 


6
		

/Magazyn_049_12_031_0001.djvu

			. 


23. Król Zygmunt słuchający dzwonów olej 
24. Stefan Batory pod Pskowem 
wf. B. hr. Tyszkiewicz,Warszawa 


... 


SIEMIRADZKI HENRYK 
(1843 - 19 02 ) 
25. Chrystus i Samarytanka .. olej 
wł. P. hr. Dunin-Borkowski, Poznań 


GIERYMSKI ALEKSANDER 
(1849 - 19 01 ) 


26. Opera 
27, Aleja 
28. Piaskarze 
Nr. 26- 28 wf. Emil Merwin, Wiedeń 


olej 


.. 


sepja 


WELOŃSKI PIUS 
(ur. 1849) 
29. Gladjator .. marmur 
3 0 . Prometeusz .. bronz 


CHEŁMOŃSKI JÓZEF 
(1850. 19 1 4) 
31. Scena z powstania. . ole} 
wł. Emil Merwin, Wiedeń 
32. Orka 
wł. Roger hr. Raczyński, Rogalin 


7
		

/Magazyn_049_12_032_0001.djvu

			. 


CZACHÓRSKI WŁADYSŁAW 


(]850 - 191 I) 


33. Hamlet 
wł. Emil Merwin, Wiedeń 


olej 


WYCZÓŁKOWSKI LEON 
(ur. 1852) 
34. Połów raków olej 
wł. Emil Merwint Wiedeń 
S5. Góral pastel 
wł. Malja Reicherowa, Warszawa 


FAŁAT JULJAN 
(ur. 1853) 


36. Śnieg 
wł. Roger hr. Raczyński, Kraków 
37. Lato akwarela 
wł. M. Szlubowskit Warszawa 
38. Jesień 
wf. Zbiory Państw. t Warszawa 


olej 


" 


MASŁOWSKI STANISŁAW 
(1854 - 19 26 ) 


39. Ule 
40. U Komisarza 
wł. p. Aniela Masłowskat Warszawa 


akwarela 
olej 


8 


I
		

/Magazyn_049_12_033_0001.djvu

			MALCZEWSKI JACEK 
(ur. 1855) 


41. Tryptyk 
42. Autoportret 
43-45. Zatruta studnia I-III fragment cyklu 
Nr. 41-45 wł. Roger hr. Raczyński t 
Rogalin 
46. Śmierć 
wf. Zbiory Państwowe, Warszawa 


olej 


" 


" 


" 


KĘDZIERSKI APOLONJUSZ 
(ur. 186]) 
47. Rybak akwarela 
wł. Zbiory Państw' t Warszawa 


STANISŁAWSKI JAN 
(]861 - 1901) 
48. Kwitnący sad 
49. Wiosna 
Nr. 48 - 49 wf. Akademja Szt. Piękn., 
Kraków 
50. Widok na Dniepr. . 
wł. E. hr. Tyszkiewicz t Kraków 
51. Tęcza 
52. Malwy 
53. Wiatrak 


ole} 


.. 


pastel 


olej 


" 


" 


9
		

/Magazyn_049_12_034_0001.djvu

			54. Wieś na stepie 
Nr. 51 - 54 wł. Jan Wierusz - Kowal 
ski, Kraków 
55. Wieczór 
56. Widok na Wawel 
wł. Stefan Filipkiewicz, Kraków 
57. Nad Dnieprem 
wł. prywatna 


ole) 


" 


TETMAJER WŁODZIMIERZ 
(1862 - 1923> 
58. Taniec ludowy olej 
wł. Józef Targowski, Warszawa 


LENTZ STANISŁAW 
(1862 - 1920) 
59. Przed obrazem 
60. Portret kobiety 
61. U adwokata 
wł. Jadwiga Lentzowa t Warszawa 


olej 


" 


" 


BOZNAŃSKA 


O L G A 


Paryż 
62. Portret prof. W. Lutosławskiego.. 
wł. Roger hr. Raczyński t Kraków 
63. Dziewczyna w ogrodzie .. 
wł. Stefan Filipkiewicz, Kraków 


olej 


" 


10
		

/Magazyn_049_12_035_0001.djvu

			PODKOWIŃSKI WŁADYSŁAW 
(1866 - 1894) 
64. Rybak z wędką olej 
wł. Roger hr. Raczyński, Rogalin 


NOAKOWSKI STANISŁAW 
( 186 7 - 19 2 8) 
65. Westibul pałacu barok. w Polsce.. tusz 
66. Trumnajednego zWaz6w (w. XVII) .. 
67. Stary Paryż .. 
68. Sala barokowa lusz kolorowany 
69. Sala renesans. z czasów Zygmunta 
Augusta (w. XVI) .. 
70. Wnętrze polskiego pałacu 
7 I. Zakątek koło kościoła 
72. Stalle 
73. Wnętrze komnaty.. 
wł. prof. T. Pruszkowski,Warszawa 
74. Wejście do katedry 
75. Wnętrze katedry na Wawelu 
za czasów Zygmunta Augusta .. 
7 6 . Wnętrze zamku tusz kolorowauy 
77. Fragment architektoniczny tusz 


.. 


tusz 
lusz kolorawany 
lusz 


.. 


W Y S P I A Ń S K I S T A N I S ŁAW 
( 186 9 - 1907) 
7 8 . Miłość macierzyńska. pastel 
wł. MaIja Reicherowa, Warszawa 


11
		

/Magazyn_049_12_036_0001.djvu

			79. "Rapsod" (z Bolesława Chrobrego) 
wł. Włodzimierz Żuławski, Kraków 
80. Portret R. Ordyńskiego 
wł. Ryszard Ordyński, Warszawa 


KRZYŻANOWSKI KONRAD 
(1872 - 19 22 ) 
81. Portret Marszałka J. Piłsudskiego 
wł. Zbiory Państwowe t Warszawa 
82. Portret żony artysty 

3' Portret staruszki . . 
Nr. 82 - 83 wł. M. Krzyżanowska t 
Warszawa 


84. Portret pani S. 
wł. Edwardowa Słońska 
85. Portret damy 
wł. Muzeum Narodowe t Warszawa 


paslel 


" 


olej 


" 


" 


" 


WOJTKIEWICZ WITOLD 
(.880- 1 909) 
86. Bajka zimowa 
wł. R. hr. Raczyński, Kraków 
87. Pożegnanie 
wł. R. hr. Raczyński, Kraków 


olej 


"
		

/Magazyn_049_12_037_0001.djvu

			I 


TOWARZYSTWO ARTYSTÓW 
POLSKICH 


» S 


z 


T 


u 


K 


A « 


ZALOZONE W ROKU ,897. 


s P I S 


CZŁONKÓW 


Członkowie założyciele: 
Teodor Axentowicz t t Józef Chełmoński t Juljan Fałat, Jacek 
Malczewski t Józef Mehoffer, t Antoni Piotrowski, t Jan Stani 
sławski, t Włodzimierz Tetmajer t Leon Wyczółkowski, t Sta 
nisław Wyspiański. 


Członkowie Towarzystwa: 
Teodor Axentowicz t Olga Boznańska, Stanisław Czajkowski, 
t Stanisław Dębickit Xawery Dunikowski, Juljan Fałat, Stefan 
Filipkiewicz t t Franciszek Flaum, Karol Frycz, Józef Gałęzowski , 
t Feliks Jasieński, Władysław Jarocki t Zofja Trzcińska-Kamiń 
skat Stanisław Kamocki, Apolonjusz Kędzierski t t Włodzimierz 
Konieczny, Konstanty Laszczka, t Stanisław Lentz t Artur Mar 


13 


.
		

/Magazyn_049_12_038_0001.djvu

			kowicz t Karol Maszkowski t Józef Mehoffer, t Stanisław Noa 
kowski, Stanisław Ostrowski, Fryderyk P<1utsch, Bronisław Pe 
czarskit Ignacy Pieńkowski t Stanisław Podgórski, Zbigniew Pro 
naszkot LudwikPuget, Ferdynand Ruszczyc t Kazimierz Sichulski t 
t Jan Stanisławski t Adolf Szyszko Bohusz, Karol TichYt Edward 
Trojanowski t Wojciech Weiss, -;- Witold Wojtkiewicz, Leon 
Wyczółkowski, t Stanisław Wyspiański. 


Zarząd Towarzyslwa na r. 19 2 9: 


Prezes: Władysław Jarocki, Wiceprezes i sekretarz: Ignacy 
Pieńkowski, Skarbnik: Teodor Axentowicz. 


WYSTAWY TOW. ART. POLSKICH 
'SZTUKA« 


Rok 1897 
I. Kraków (1)-2. Lwów (I) 


Rok 1898 
3. Warszawa (1)-4. Kraków (II) 


Rok 1899 
5. Warszawa (11)-6. Kraków (I) I) 


Rok 1900 
7. Kraków (Iv)-8. Warszawa (lII) 


14
		

/Magazyn_049_12_039_0001.djvu

			Rok 1901 
9. Lwów (11) - 10. Kraków (v). (Otwarcie gmachu 
Przyj. Sztuk Piękn.) - 11. Kraków (VI) 


Rok 1902 
12. Wiedeń (1) - 13. Praga (I) - 14. Kraków (Vll) 


Rok 1903 
15. Warszawa (I v) - 16. Wilno - 17. Kraków (VIII) 


Rok 1904 
18. Lwów (lll) - 19. St. Louis - 20. Diisseldorf 
21. Kraków (IX)- 22. Lipsk 


Rok 1905 
[23. Kraków (x) (Wystawa Wyczółkowskiego) 
24. Kraków (Xl) (Wystawa St. Wyspiańskiego) 
25. Warszawa (v)- 26. Drezno 27. Monachjum 
28. Kraków (x I l) 


Rok 1906 
29. Kraków (XIII) (Wystawa W. Slewińskiego) 
3 0 . Kraków (XI v) (»Racławice4< Chełmońskiego) 
31. Wiedeń.- 32. Londyn 


Rok 1907 
33. Kraków (xv' - 34. Warszawa (VI) (Wystawa 
pośmiertnaStanisławskiego)-35.Warszawa (VII) 


15 


..-..
		

/Magazyn_049_12_040_0001.djvu

			3 6 . Kraków (XVI) - 37. Kraków (XVII) (W}'stawa 
pośmiertna Stanisławskiego) 


Rok 1908 
3 8 . Wiedeń (III) - 39. Wiedeń ( I V ) (Wystawa 
jubileuszowa) - 40. Kraków (xv 11 J) 


. 


Rok 1909 
4 1 . Kraków (x l x) - 42. Poznań (1) - 43. Kraków (xx) 
(Wystawa X. Dunikowskiego) - 44. Kraków (xx l) 
(Wystawa W. Weissa) 


Rok 1910 
45. Kraków (xx II ) - 46. Budapeszt ( I ) - 47. Po 
znań (llh8. Lwów (1 v) - 49. Wenecja (1) 


Rok 1911 
50. Sosnowiec- 51. Kraków (XXIlI) - 52. Zagrzeb 
53. Antwerpja 


Rok 1912 
54. Kraków (XXI v) - 55. Warszawa (VII) 


Rok 1913 
56. Krakow (xxv) - 57. Poznań ( 111 ) - 58. Berlin 


Rok 1914 
59. Kraków (xxv 1) - 60. Wenecja (ll) 


16
		

/Magazyn_049_12_041_0001.djvu

			Rok 1915 
61. Kraków (XXVII) 


Rok 1916 
62. Kraków (XXVIII) 


Rok 1918 
63. Kraków (xx l x) 


Rok 1919 
64. Kraków (xxx) 
Rok 1920 . 
65. Warszawa (VIII) - Kraków (XXXl) 


Rok 1921 
67. Warszawa (IX) - 68. Poznań (I v) 


Rok 1922 
69. Bydgoszcz - 70. Toruń - 71. Kraków (XXXII) 
Wystawy Pautscha i Pieńkowskiego) 
72. Kraków (XXXlll) (jubileuszowa) 


Rok 1923 
73. Kraków (XXXIV) -74.Warszawa (x) -75. Poznań (v) 


Rok 1924 
76. Warszawa (XI) - 77. Kraków (xxxv) -78. Lwów (v) 
79. Łódź 


17 


Ku. Dz. Szt. 


" 


z
		

/Magazyn_049_12_042_0001.djvu

			Rok 1926 
80. Wenecja (1l1)-81. Kraków (XXXVI) 


Rok 1927 
82. Warszawa (XII) - 83. Praga (11) 


Rok 1928 
84. Kraków (xxxv 11 ) 


Rok 1929 
8 5. Warszawa (x lll) - 86. Kraków (xxxv 111) 
(Wystawa F. Pautscha) - 87. Poznań (XXXIX) 


.
		

/Magazyn_049_12_043_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


AXENTOWICZ TEODOR 
Kraków, Akademja SztuA PiCknych 


88. Głowa starca 
89. Nasturcje . . 
go. Zadumana 
91. Słońce. . . 
92. Bezdomni.. 
93. Posły 
94. Pogrzeb .. 
95. Biały paw. . 
96. Święcone . . 
97. Młodość i starość. . 


olej 
paslei 


.. 


" 


" 


olej 
pastel 


olej 
pastel 


BOZNAI'lSKA OLGA 


- 


Paryż, 9 Boul. Montparnasse 


98-99. Portret kobiety I i II 
100. Portret kobiety .. 
101. W pracowni artystki 
102. Portret dwóch kobiet 
103. Przy fortepianie .. 


olej 


" 


.. 


.. 


.. 


CZAJKOWSKI STANISŁAW 
Warszawa, Kanonja 14 


104. Pejzaż z sosną 


olej  


19 


.
		

/Magazyn_049_12_044_0001.djvu

			105. Aleja w Monnikendam olej 
106. Jesień 
107. Pejzaż listopadowy 
108. Wioska nad Wisłą 
109. Rudery w Kazimierzu n.jW. 
110. Kazimierz nad Wisłą 
Ill. Obejście przy kościele 
112. Owczarnia pod lasem 


CHEŁMOŃSKI JÓZEF 
]85 0 - 19 1 4 
113. Portret Benedykta hr. Tyszkiewicza olej 
wł. E. hr. Tyszkiewicz t Krakówl 


D A D L E Z 


PAWEŁ 


ł 


Kraków 


114. Papuga 
115. Rodzeństwo 
116. Portret dr. K. 


olej 


" 


DUNIKOWSKI XAWERY 


Kraków, Akademja Sztuk PiCknych 
117 - 128. Głowy :wawelskie (przezna 
czone do dekoracji stropu Sali posel 
skiej Zamku wawelskiego) sztuk 12 drzewo 
wł. Zamek wawelski 
129- Portret kobiecy (złoty) 


.. 


20
		

/Magazyn_049_12_045_0001.djvu

			t 


. 


130. Głowa kobiety ze złotemi włosami drzewo 
131. Portret kobiecy .. .. 
wł. Zbiory Państwowet Warszawa 
132. Głowa kobiety (uśmiech) 
133, Zwiastowanie 
134. Głowa męska 
135, Portret p. P. 
136. Portret amerykanki 
137 - 140. Studja głów (4 sztuki) 
141. Tchnienie 
142. Św. Marek Ewangelista (projekt de 
koracji fasady Seminarjum Śląskie 
go w Krakowie .. 
142. Św. Jan Ewangelista (projekt deko 
racji fasady Sem. Śląsk. w Krakowie) 
143. Portret X. Biskupa śląskiego Arka 
djusza Lisieckiego 
144. Portret Ludwika Solskiego 
wł. Zamek wawelski 
145. Portret architekta F. Mączyńskiego gips 
wł. Zamek Wawelski 
14 6 . Portret Kazimierza Kamińskiego bronz 


.. 


" 


bronz 
stJuk 


" 


" 


" 


giPs 


" 


bronz 


FAŁ AT JULJAN 
Bystra, $/ąsk Cieszyński 


147. Pejzaż z łosiem .. 
148. Odpust na Podolu 


oleJ 
tempera 


21
		

/Magazyn_049_12_046_0001.djvu

			149. Astry 
150. Kościołek wiejski 
wł. dr. Z. Ehrenpreis, Kraków 
151. Mgły w Beskidach 
152. Wyjazd na polowanie 


akwarela 


" 


olej 


" 


FILIPKIEWICZ STEFAN 


Kraków, Siemiradzkiego 10 


153. Tatry jesienią 
154. Widok z okolic Krakowa 
155. Widok z Radziszowa 
156. Piwonje .. 
157. W kąpieli 
158. Jesień 
159. Tatry z Olczy 
160. Lipy i jesiony na Olczy 
16). Stare jesiony 
162. Lato w Radziszowie 
163. Słoneczniki i jabłka 
164. Widok na J urczyce 
165. Ogródek wiejski.. 
166. Kwiaty i owoce na werandzie 
167. Marcowy śnieg .. 
168. Stare świerki 
169. Tatry z Bachledzkiego wierchu.. 
l 70. Przy lampie 


olej 


) 


" 


" 


" 


" 


,. 


" 


22
		

/Magazyn_049_12_047_0001.djvu

			HOCHMAN HENRYK 


Tarnów, We/ocz g 
17 J. Portret Juljana Fałata 


marmur 


JAROCKI WŁADYSŁAW 
Kraków, Akademja SzkuA Pięmych 


} 


172. Jesień 
173. Hucułki .. 
174. Wielkanoc na wsi 
J 75. Włóczęga 
I 76. Portret prof. St. Kamockiego 
I 77. Portret p. J. H. . . 
178. Niebieska chustka 
I 79. Czerwona chustka 
180. Portret art. maI. K. Brzozowskiego 
181. Portret własny 
182. Panna młoda 
183. W ogrodzie 
184. Góral 


olej 


" 


" 


.. 


" 


" 


" 


TRZCIŃSKA-KAMIŃSKA ZOF JA 
Warszawa, Myśliwiecka 10 


185. Ecce Rex vester 
wł. prywatna 
186. Zwiastowanie 
wł. prywatna 
18 7. Portret Stefana Żeromskiego 


. . drzewo 


" 


brom, 


)  


23
		

/Magazyn_049_12_048_0001.djvu

			188. Studjum .. 
189. Portret Juljana Fałata 
190. Tragiczna głowa. . 
191. Popiersie króla Łokietka. . 


.. bronz 


marmur 


. 


.. granit 


KAMO CK I STANISŁAW 
Kraków, Akademja SztuA Pi,Anych 
192. Kościół w Poroninie 
193. Wiosna w Zakopanem 
194-195. Owoce I i II . . 
196. Owoce z samowarem 
197. Kościołek w Modlnicy 


ole} 


.. 


KĘDZIERSKI APOLONJUSZ 
Warszawa, Senatorska !fi 


198. W kościele 
199. Na Polesiu 
200. Tracze 
201. Przed wiejskim kościołkiem 
202. Kobziarz z Poronina 
203. Bachleda kosi 
204. Idylla opoczyńska 
205. Motyw srebrny 


akwarela 


. olej 
akwarela 


. 


olej 


.. 


akwarela 


LASZCZKA KONSTANTY 
KraM1w, Akademja SztuA Pi,knych 
206. Miłosierdzie Plakieta metalowa 


24
		

/Magazyn_049_12_049_0001.djvu

			207. Diiller 
208. Czesława . . 
209. Dusia 
210. Bohdan 
Nr. 207-211 wł. prywatna 
211. Dr. J. Muczkowski plakieta z ziemi palonej 
212. P. L. Th. .. 
213. Sam sobie.. 
214, Cap , 
215. Niewolnica 
216. Królewska kotka . . 
217. Królewicz Dudek 
218. Moczarnica 


plakiela metalowa 


. 


. 


.. 


.. 


ceramika 


.. 


" 


... 


219, Samolub .. 
220. Czerwony ptak 
221. Szymek Zimorodek 
222. Zarozumialec 
223. Królewna żmija 
224. Królowa ptak 
225. Królewicz ptak 
226. Zaczarowany pierścień 
227. Zaczarowane jabłka 
228. Śpiący kogutek i kokoszka 
229. Bieda 
23 0 . Świerkowy ., garnek ze złoceniami 
23). Syrena garnek z syrenami 
23 2 - 2 33. X.J.Poniatowski (2 egzempl.) medal 


.. 


ceramika 


.. 


25
		

/Magazyn_049_12_050_0001.djvu

			534. Marszałek]. Piłsudski (2 egzempl.) medal 
235. Juljan Fałat 
236. Leon Wyczółkowski .. 
237. Tadeusz Kościuszko " 
238. Muzeum Narodowe " 
239. Stanisław Tarnowski (1 egzemplarz) " 
240-241. Zdzisław Tarnowski (2 egzempl.) " 
242. Wierzbowy (zielony) . . garnek 
243. Jaszczurkowy " 
244. Granatowy 
245. Biały Orzeł ze złoceniami 
246. Djana 'L 
247. Wieczny Żyd 
248. Bajka 
249. Portret p. B. L. 
250. Sam sobie 
251. Betseida .. 
252. Portret p. Cz. I. L. 
253. Portret pani I. L. . . 
254. Portret żony artysty 
255. Portret L. Wyczółkowskiego 
256. Mangha .. 
257. Piłsudski .' 
258. Orfeusz . . 
259. Kopernik .. 
260. Topielec. . 
261. Opuszczony 


26 


ceramika 
.. medal 
. . drzewo 


" 


" 


" 


.. 


marmur 


" 


bronz 


" 


gips 


..
		

/Magazyn_049_12_051_0001.djvu

			262. Kopernik.. gips 
263. Portret córki artysty marmur 


MARKOWICZ ARTUR 
Kraków, Kołłątaja g 
264. Gra w szachy olej 
265' Handlarze pereł 
266. Przy chorej matce paslei 
267. Opowiadanie rybaka 


MEHOFFER JÓZEF 
Kraków, Akademja Sztuk Pi(knych 


Kartony i szkice do okien Katedry we Fryburgu 
(Szwajcarja) 
268. Bóg Ojciec (presbiterjum) 
269. Chrystus (presbiterjum) " 
270. Duch Święty (presbitet:ium) 
271 - 272. Matka Boska Zwycięska (na 
wa boczna) 
273 - 274. Przenajświętszy Sakrament 
(nawa boczna) 
275- 276. Pokłon Trzech Króli (nawa 
boczna) 
277 - 278. BłogosławionyMikołajzFIue, 
patron jedności szwajcarskiej (na 
wa boczna) 


akwarela 


" 


.. 


" 


27
		

/Magazyn_049_12_052_0001.djvu

			279 - 280. ŚŚ. Michał t JerzYt Anna i Ma 
gdalena (nawa boczna) . . akwarela 
281 - 282. ŚŚ. Sebastjan t Maurycy t Ka 
tarzyna i Barbara (nawa boczna) . . 
283. Chrystus (szkic na okno presbi 
terjum) 
284. Historja polityczna Fryburga (szkic 
na okno presbiterjum) . . rys. ołówkiem 
285. Historja kościelna Fryburga 
(szkic na okno presbiterjum) 


.. 


" 


. 


Kartony i szkice do okien Katedry na Wawelu 
286. Chrystus (nawa poprzeczna) akwarela 
287. Matka Boska (nawa poprzeczna).. .. 
288. Matka Boska Ostrobramska (kapli 
ca Szafrańców) 
289' Św. Kazimierz (nawa główna) 
wł. Zbiory Państw. t Warszawa 
290 - 291. Cierpiący genjusz (nawa po 
przeczna) I i II 
292 - 293. Via crucis (Kaplica święto 
krzyska) I i II 
294. Błogosławiony Wincenty Kadłubek 


" 


" 


" 


" 


" 


Karlony do dekoracyj ściennych Katedry na Wawelu 
295. Zbrojne anioły (sklepienie w Kapli 
cy Szafrańców) akwarela 
296. Chłopcy (Skarbiec) " 


28  


-
		

/Magazyn_049_12_053_0001.djvu

			Kartony do okien kościelnvc!t 


297. Agnus Dei (kościół w Jutrosinie) akwarela 
298. Kościół " 
299. Chrystus Zmartwychwstający 
(kapI. Zamku w Gołuchowie) 
3 00 . Św. Sabina (kaplica w Zamku Che 
nayllers (Szwajcar ja) 
3 0 ). Matka Boska (szkic do kościoła 
S. Stanislao t Rzym) 


.. 


.. 


Karlony do dekoracyj ściennych . 


3 02 . Projekt dekoracji ściennej Katedry 
w Płocku. . akwarela 
303. Anioł (projekt dekoracji sklepienia 
Katedry w Płocku) 
304. Szkic do dekoracji sufitu Izby Hall 
dlowo-Przemysł. w Krakowie (sala 
posiedzeń) 
3 0 5. Joannes vincens (projekt dekoracji 
kaplicy Sobieskiego na Kahlenber 
gu, Wiedeń) tempera 


.. 


Obrazy olejne i rysunki 
306. Św. Teresa 
307. Epopeja rzymska. . 
308. Fantazja ornamentalna 
309. Heroina .. 


olej 


.. 


.. 


29
		

/Magazyn_049_12_054_0001.djvu

			310. Strojna suknia 
311. Wieczór majowy. . 
312. W ogrodzie rzymskiej wiJIj 
313. Chusta Weroniki.. 
3 1 4. Studjum do portretu Marszałka 
J. Piłsudskiego rys. węglem 
3 1 5 - 328. Studja (14 rysunków) 
329. Mleczna droga 


olej 


" 


" 


NOAKOWSKI STANISŁAW 
(1867 t 1928) 
33 0 . Skrzydło zamkowe z wieku X VI tusz 
33] . Waza litewska na zamku krakow 
skim 
332. Cmentarz wiejski.. 
333. Komnata z arrasami z doby renesan 
su (wiek XVI) " 
334. Wnętrze (wiek XlII) " 
335. Z cyklu "Italia [antastica" " 
33 6 . Wejście do pałacu . .lllszkolorowany 
337. Fragment sali .. 
33 8 . Kominek pałacowy tusz 
339. Sald barokowa z czasów Wazów. . " 


.. 


PAUTSCH FRYDERYK 


Kraków, Akadem;a SztuA Picknych 
340. Ukrzyżowanie 
34). Studjum baby 


ole} 


" 


3°
		

/Magazyn_049_12_055_0001.djvu

			.1 


342. Portret własny 
343. Portret 
344. Handlarka ryb 
345. Martwa natura 
346. Sylen 
347. Matka z" dzieckiem 
348. W sadzie . . 
349-352. Pejzaż It II, III i IV .. 


olej 


" 


" 


" 


" 


PIEr'lKOWSKI IGNACY 
Kraków, Akademja SztuA PiCknych 


353. Portret żony artysty 
354. W nc;trze .. 
355. Pejzaże z Podlasia 
356. Portret własny 
357-358. Z nad Bugu I i II 
359. Jesienny poranek 
360. Dama z niebieską maską 


nle} 


.. 


" 


" 


" 


PODGÓRSKI STANISŁAW 


Warszawa, Hotel Wiedeński 


3 61 . Poranek w parku.. 
362. Potok w zimie 
363. Chata w zimie 
364. Przed zachodem 
365. Jezioro w Kurniku 
366. Dworek w śniegu 


olej 


" 


3 1
		

/Magazyn_049_12_056_0001.djvu

			367. Szron 
wf. dr. Z. 


olej 


PRONASZKO ZBIGNIEW 
Kraków, Heldów U 
368. Portret prof. dr. Rutkowskiego olej 
369. Studjum portretowe 
370. Studjum pana w cylindrze 
371-372. Martwa natura I i II. 


P U G E T 


L U D W I K 


Poznań, ZameA 


373. Portret hr. Z. K. .. bronz 
374. Owce 
wł. Zbiory Państwowe 
375. Pies 
wł. R. Ordyński, Warszawa 
376. Iracunda .. gips 
377. Z ziemi francuskiej do polskiej bronz 
378. Lwy 
wł. prywatna 
379. Figelinda .. gips 


SICHULSKI KAZIMIERZ 
Lw6w, Sw. ZoJji 63 
380. Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa 
(obraz dekoracyjny) olej 


32
		

/Magazyn_049_12_057_0001.djvu

			Kat. Dz.' Szt. 


- 


381. Jeleń 
382. Rybak 
383. Szopka 
384. Powrót z wesela na Huculszczyźnie 
385. Powrót z odpustu na Huculszczyźnie 
386. Grajek 
387. Kłusownik 
388. Lirnik 
389. Chłopak z indykiem 
390. Przed cerkwią huculską .. 


olej 


SZCZEPKOWSKI JAN 
MilanóweA pod Warszawq 


391. Narodziny Chrystusa (dekoracyjna 
płaskorzeźba do ołtarza w wiej 
skim kościołku) . . . . drzewo 
39 2 -395. Anioły (4 dekoracyjne płasko- 
rzeźby) 


SZYSZKO-BOHUSZ ADOLF 
Krak6w, Wawet 
396. Projekt hotelu w Krynicy rys. oł6wkiem 


WEISS WOJCIECH 
KraAw, Akademja Sztuk Pi,knych 


397. Modystki .. 
39 8 . Portret p. J. U. .. 


olej 


33 


.. 


.. 


.. 


.. 


'J
		

/Magazyn_049_12_058_0001.djvu

			I 


399. Muzy 
400. Portret własny 
40 l. Modelka .. 
402. Czytająca. . 
403. Kamieniołom 
404. Ogród 
405. Kalwarja .. 
406. Akt na czerwonem tle 
407. Wiosna . . 
408. Przy wieczornem świetle 
409. Piwonje .. 
410. Portret rodziny .. 
411. Półakt na tle tkaniny 
412. Żółta koszula 
413. Odpoczynek modelki 
414. Kapelusz i róże . . 
415. Papierowe kwiatki 
416. Wiosna na wsi " 
41 7. Wiosna w mieście 


olej 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


WYCZÓŁKOWSKI 


LE O N 


Kraków, Szlak sg 
418. Brama wawelska.. .. kredka 
wł. St. Bielicki, Kraków 
419. Martwa natura akwarela 
wł. prof. W. Weiss, Kraków 
420. Portret własny " kredka 


34
		

/Magazyn_049_12_059_0001.djvu

			4 21 . Motyw z Wawelu akwarela 
wf. Dr. A. Muellerowie, Kraków- 


KILIMY WYROBU 
"WARSZTATÓW KILIMKARSKICH 
W ZAKOPANEM" 


SP. Z OGR. ODP. 


422. Brzozowski 


"Kot" 


4 2 3. 
4 2 4. 


" 


"Kujawianka" 
"Lato" 
"Szary" 
"Wiosna" 
"Bartek" 
"Słoń biały" 
"Łacina" 
"N. 26 N." 
"Kalejdoskop" 


" 


4 2 5. " 
4 26 . " 
4 2 7. 
4 28 . " 
4 2 9. 
43 0 . 
431. 
43 2 . " 
433. 
434. " 
435. 
436. Leonhard 
437- Gałek 
43 8 . " 
439. 
440. Orszulski . . 


J . "9 
" eSlen 
"Kominki" 
"Bazie" 
"Serweta krakowska" 
"Kwiatki" 
"Różyczkowy" 
"Halny" 
"Serki" 
"Laskowy"  


35
		

/Magazyn_049_12_060_0001.djvu

			441. Orszulski . . 
44 2 . " 
443. " 
444. J. Skotnicki 


"Dzwonkowy" 
"Orli" 
"Lipowy" 
"Szachownica" 


KILIMY WYROBU FIRMY 
"T ARKO S" 


Warszawa - Zakopane 


445. Kossecka Wanda. . 
44 6 . " 
447. " 
44 8 . 
449. 
45 0 . " 
45 1 . " 
45 2 . " 
453-454 
455-45 6 
457. " 
45 8 . " 
459. Jan Hr. Tarnowski 
4 60 . " 
46 L " 
4 62 . " 
4 6 3. " 


"Krokusy" 
"Szyszki" 
"Krakowiak" 
"Nik" 
"Trzeci Maj" 
"Harcerski" 
"Zbójnicki opasek" 
"Andrzej" 
"Swastyka I i II" 
"Zygzak I i II" 
"Gwiazdkowy" 
"Kratowy" 
A " 
,,
ma 
"Powojowy" 
Dziki Jaś" 
"Kuzynek" 
"Gwiazdkowy" 


3 6
		

/Magazyn_049_12_061_0001.djvu

			KILIMKARNIA 
IRENY PETZOLDÓWNY 


LUJ6w, Bou/arda 5 


ł64. Irena Petzold-Dawidowa "Biało-czarny" 
465. " "Świerki" 
466. " "Kopja" 


-
		

/Magazyn_049_12_062_0001.djvu

			WILEŃSKIE 
TOWARZYSTWO 
ARTYSTÓW PLASTYKÓW 


Założone w Wilnie w roku 1920 przez artystów-malarzy i rzeźbia 
rzy wilnian, jest ono jedynem zrzeszeniem tego rodzaju na całą 
Ziemię Wileńską, ogniskującem w sobie ruch artystyczny. Zało 
życielami są: pro£ Ludomir Ślendziński, Wacław Czechowie z, 
Piotr Hermanowicz t Bronisław Jamontt, Michał Rouba i 
Stanisław Woźnicki. 
Doroczne Wystawy Wił. T-wa Art. Piast. w Wilnie i w War 
szawie zaznajomiły szersze masy społeczeństwa z dorobkiem 
artystycznym Wilna. 
Poza stałemi wymienionemi wystawami poszczególni członko 
wie Wił. T-wa Art. Piast. - L. Śleńdziński, J. Hoppen, B. Ja- 
montt, E. Karniej,K. Kwiatkowski, T. Niesiołowski i M. Rouba- 
brali udział w wystawach zagranicą, a więc w Paryżu, Rzymie, 
Wiedniu, Budapeszcie, Brukseli, Hadze t Amsterdamie i t. d. 
W roku 1921-22 Wił. Tow. Art. Piast. jako swój organ wydawało 
miesięcznik "Południe" poświęcony sztuce i krytyce artystycznej. 
Od pierwszego roku założenia Wił. T-wa Art. Piast. prowadzi 
Szkołę Rysunkową, która ulegając rozmaitym przeobrażeniom, 
ostatnio istnieje jako Szkoła Rzemiosł Artystycznych W. T. A. p. 


I 


3 8
		

/Magazyn_049_12_063_0001.djvu

			Siedziba T-wa mieści się w Wilnie przy ul. Św. Anny 13. 
Członkami rzeczywistymi są: KazimieraAdamska-Rouba, Halina 
Dąbrowska, Stefan Dauksza, Wacław Dawidowski, Piotr Herma 
nowicz, Jerzy Hoppen, Rafał Jachimowicz, Bronisław Jamontt, 
Edward Karniej, Eugenjusz Kazimierowski, Marjan Kulesza, Ka 
zimierz Kwiatkowski, Adam Międzybłocki, Tymon Niesiołow 
ski, Gustaw Pilecki, Józef Rouba t Michał Rouba, Juljan S
an 
giel, Marjan Słonecki, Leona Szczepanowiczowa, Helena T eodoro 
wicz-Karpowska, Czesław Wierusz-Kowalski, Marja Woźnicka. 


-
		

/Magazyn_049_12_064_0001.djvu

			I 


UTWORY WYSTAWIONE 


KAZIMIERA ADAMSKA-ROUBA 


Wilno, Stara 3 g 
467. Pamiątka z Pińska akwarela 
468-469. Ilustracje do bajki Rydla I i II .. 


BORZOBOHATA - WOŹNICKA MAR JA 
Warszawa, Smolna gs 


470. Skautka .. olej 


STEFAN DAUKSZA 


Warszawa, MelsztyńsAa 1 
471. Portret skrzypka .. 
472. Ukrzyżowanie 


olej 


" 


WACŁAW DAWIDOWSKI 
Wilno, Plac Napoleona 8 


473. Wnętrze. . 
474. Mocarne życie 
475. W starym dworku 
476. Droga 


olej 


" 


HALINA DĄBROWSKA 
Warszawa, Łazienki Kr6lewskie 


477. Portret p. S. 


olej 


4 0
		

/Magazyn_049_12_065_0001.djvu

			478. Mnich z Fiesole 
479. Głowa staruszki 


ole} 


.. 


HERMANOWICZ PIOTR 
Wilno, Wilkomierska 3 
480. Głowa matki 
481. Wnuczek. . 
482. Południe.. 
483. Brzask 
484. Pomnik A. Mickiewicza . . 
485. Harmonja 


gips 


.. 


H O P P E N J E R Z Y 
Wilno 
486. Św. Rodzina olej 
487. Portret ojca 
488. Portret dziecka " 
H O R Y D J Ó Z E F 
489' Portret zbiorowy. . olej 
JAMONTT BRONISŁAW 
Wilna. Mickiewicza 22 


49 0 . Pałac Sprawiedliwości w Paryżu tempera 
491. Pejżaż z łódką " 
49 2 . Zaułek św. Michała w Wilnie .. 


4 1
		

/Magazyn_049_12_066_0001.djvu

			493. Opuszczony zaułek w Wilnie 
494. Nadchodząca burza 
495. Dąb "Dewajtis" .. 
496. Stare podwórko w Wilnie 
497. Stare mury 
498. Pejzaż z rzeką 
499. W górach 
500. Szum sosny 


lempera 


.. 


" 


" 


KARNIEJ 


EDWARD 


Wilno, Zawalna 3 
50 I. Autoportret 
502. Portret p. W. S. " 
503, Akty 
504. Główka chłopca .. 
505. Studjum .. 
506. Portret p. H. B. .. 


olej 


" 


" 


" 


KWIATK OWSKI KAZIMIERZ 


Wilno, Zamkowa 3 
507. Portret p. B. 
508. Bramkarz . . 
509. Portret p. W. K. 
510. Dama z wachlarzem 


olej 


" 


KAZIMIEROWSKI EUGENJUSZ 
Wilno, Aleja Róż 9 
51). Portret p. St. K. .. 


.. pastel 


4 2
		

/Magazyn_049_12_067_0001.djvu

			512. Leśne jeziorko 
513. Grusza nad jarem 
514. Kościół Św. Katarzyny 
515. Wiejski kościołek 
516. Park 
51 7. Krzyż przy drodze 
518. Jar Seretu 


ole} 


.. 


" 


.. 


.. 


KULESZA MARJAN 


Wilno, Wielka Pohulanka gg 
5)9. Wnętrze kościoła św. Michała 
520. Fragment gimnazjum imienia 
Adama Mickiewicza 
521. Fragment klasztoru ŚŚ. Bernardy 
nek 
5 22 . Korytarz w murach Ś-to Michal 
skich 
523. Wnętrze salonu 
524. Portret p. B. 


olej 


.. 


" 


MIĘDZYBŁOCKI ADAM 
Wilno, Mickiewiczu 1 


525. Wieś litewska 
526. Zaścianek na Litwie 
527. Wianki na Wilji .. 
528. Nad Wilją 
529. Z Kalwar.ii 


olej 


.. 


.. 


.. 


43
		

/Magazyn_049_12_068_0001.djvu

			NIESIOŁOWSKI TYMON 


Wilno, AntokolsAa g4 
53 0 . Tańczący piesek i jego pan 
531-532. Krajobraz I i II 
533. Cyrk 
534. Jezioro 
535. Kąpiące się kobiety 
536. Akt 


olej 


" 


.. 


.. 


PILECKI GUSTAW 


Warszawa, Wspólna 40 
537. Portret pana T. M. 
wł. prywatna 
538. Portret pani S. 
wł. prywatna 
539. Studjum głowy dziewczyny 


olej 


.. 


.. 


R O U B A 


M I C H A Ł 


Wilno, Stara !Jg 


540. Rybacy 
541. Młyn 
542. Pagórki wileńskie 
543. U przewozu 
544, Stary park 
545. Droga do Wilna . . 
546. Rybacy na Polesiu 


olej 


.. 


" 


.. 


" 


" 


.. 


44
		

/Magazyn_049_12_069_0001.djvu

			547. Chata nad brzegiem 
548. Pejzaż z karocą 


olej 


.. 


SKANGIEL 


JULJAN 


Wilno, KolejU1lla 7 


549. Pół - akt 
550. Portret G. S. 
551. Portret E. S. 
552. Akt 
553. Główka ., 


olej 


.. 


SŁONEC K I MA R J A N 
Wilno 
554. W słońcu olej 
555. Ulewa .. 


ŚLENDZIŃSKI LUDOMIR 


Wilno, Wilkomierska 1 


55 6 . Dziewczynka z pudełkiem 
557. Ulicznicy.. 
558. Ulica w Syrakuzie 
559 Dafnis i Chloe 
560. Portret żony 
561. Portret p. O. D. " 
562. Portret p. H. D. 
563. Portret p. U. D. 


olej 


.. 


.. 


" 


" 


.. 


.. 


45
		

/Magazyn_049_12_070_0001.djvu

			564' Studjum do kompozycji .. 
565. W Luna Parku 
566 Portret matki 


olej 


.. 


płaskorzeźba w drzewi£ 


SZCZEPANOWICZOWA LEONA 


Wilno, SosnU1lla g 


567' Dziwożona 
568. Onka 
569. Ekspresja . . 
570. Portret kompozytora p. D. 


. . drzewo 


.. 


s Z T E R N M I C H A Ł 


Wilno 


571. Główka 


olej 


TEODOROWICZ-KARPOWSKA HELENA 
Wilno 


572. Atrani 
573, Amalfi 
574-575. Positano I i II 
576. Sardynja .. 


.. kredka 


sangwzna 
akwarela 
'. pasie! 


WIERUSZ KOWALSKI CZESŁAW 


Wilno, Wiloldowa 


577. Droga 
578. Jesień 
579, Jeziora 


/Jlf'j 


.. 


.. 


4 6 


... 


--
		

/Magazyn_049_12_071_0001.djvu

			WILEŃSKIE TKANINY 
DEKORACYJNE 


BOHDANOWICZÓWNA MARJA 
w. Obodowce. gm. /lska 
580-582. Makaty (3) len, wełna 


CZEPUKOJC EMILJA 
w. Hryszkojcie. gm. Wornilmy 


583. Tkanina .. 


. . len, bawełna 


CZEPUKOJC JADWIGA 
w. Hryszkojcie, gm. Worniany 


584. Tkanina .. 


. . len, bawełna 


KAŻARNOWICZ JADWIGA 
w. Milucie, gm. W ojstomska 


585-586. Makaty (2) .. len, wełna, bawełna 


KAŻARNOWICZ MARJA 
w. Cielaki, gm. Wojstomska 
587-590. Makaty (4) ., len, wełna, bawełna 


KOTWICZOWA MARJA 
w. Tur/y, gm. GierwaJy 
591. Makata len, wełna, bawełna 


47
		

/Magazyn_049_12_072_0001.djvu

			- 


MOŻEJKO KRYSTYNA 
w.Bo
own

gm.G
m) 
592. Makata len, bawełna 


MIŁASZEWSKA ANNA 


w. Siemionki, gm. Wojstomska 
593-595. Makaty (3) .. len, wełna, bawełna 


MORAWSKA WIKTORJA 
w.Boorown

gm.GUrwiao/ 


596. Tkanina .. 


., lent bawełna 


NOWOSIELSKA ANTONINA 


w. Pobole, gm. Gierwiao/ 
597-59 8 . Makaty (2) . . len, wełna, bawełna 


NOWOSIELSKA HONORATA 
w. Pobole, gm. Gierwiao/ 
599- 600 . Makaty (2) .. len, wełna, bawełna 


NOWOSIELSKA JÓZEFA 
w, Pobole, gm. GUrwiao/ 
601. Makata .. len, bawełna 


REDUTO BRONISŁAWA 
w. BobT01lJn
i, gm. GUrwiao/ 
602. Tkanina .. . . len, bawełna 


4 8
		

/Magazyn_049_12_073_0001.djvu

			Kat, Dz, Szl. 


- 


PETRYK MARJANNA 
w. Bobrowniki, gm, GierwiaJy 
603. Tkanina .. len, bawełna 


S AJKOWSKA ANNA 
1lI. Sokołojcie, gm. Gierwiaty 
604. Tkanina .. len, bawełna 


STECH MARJANNA 
.w. Hryszkojcie, gm. Worniany 


605-606. Tkaniny (2) .. 


len, bawełna 


. 


STECH PETRONELA 


w. Hryszkojcie, gm. Womiany 


607. Tkanina .. 


len, bawełna 


SWIŁŁOWA BRONISŁAWA 


w. Bobrowniki, gm. Gierwiaty 


608. Tkanina .. 


.. len, bawełna 


ZIELENIEWICZ APOLONJA 
w. KozielłU1lle-MiedniAi, gm. Szumska 


609. Makata ., 


len, wełna, bawełna 


ł 


.....
		

/Magazyn_049_12_074_0001.djvu

			STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW 


POLSKICH 


» 


R 


y 


T 


M 


« 


Stowarzyszenie artystów polskich »Rytm« założone zostało 
w Warszawie w r. 1922. 


Członkowie Towarzystwa: 


. 


Borowski Wacław, Breyer Tadeusz t Husarski Wacław t Gottlieb 
Leopold, Kamiński Zygmunt, Kramsztyk Romant Kuna Henryk, 
Niesiołowski Tymon, Pokrzywnicka Irena t Pruszkowski Ta 
deusz t Roguski Władysław t Rzecki Stanisław, Skoczylas Wła 
dysław, Stryjeńska Zofja t Ślendziński Ludomir, Wąsowicz Wa 
cław t Witkowski Romuald, Wittig Edward, t Zak Eugenjusz. 


Towarzystwo »Rytm « urządziło następujące wystawy: 


w r. 1922 w Warszawie, w r. 1923 w Warszawie, w r. 1923 
w Krakowie t w r. 1924 w Rzymie, w r. 1925 w Warszawie, 
w r. 1927 w Warszawie. 


so
		

/Magazyn_049_12_075_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


BOROWSKI W ACŁ AW 


Warszawa, Stare Miasto 5 


610. Pieta 
61 J. Pastorale .. 
612. Wieczór .. 
61 3. Martwa natura 
614. Cyrkowcy 
615. Głowa 
6) 6. Na łodzi 
6 li. Diana 


olej 
paslel 


.. 


olej 
paslei 


" 


olej 


GOTTLIEB LEOPOLD 


Paryż, 1 g Av. Ernest Reyer 


618. Portret p. Z. 
61 9. Powrót z połowu ryb 


olej 


.. 


HUSARSKI WACŁAW 


Warszawa, Sewerynów 5 


620. Chrystus uśmierzający fale 
621. Św. Franciszek 
622. Pan Jezus Frasobliwy 
623. Lirnik 
624' Baba z wiadrami 


.. pasie! 
lempera 
.. pastel 
akwarela 


51 


....
		

/Magazyn_049_12_076_0001.djvu

			625. Chrystus i Samarytanka.. olej 
926. Czesanie panny młodej rysunek kolorowy 
627. Praczka " 
628. Leda " 


KRAMSZTYK ROMAN 


JVarszawa, Boduena 4 


629. Akt 
630-631. Pejzaż I i II .. 
632. Dziewczyna z psem 
633- Mulatka .. 


olej 


" 


" 


" 


N I E S I O ŁO W S K I T Y M O N 


Wilno, Antokol, Wiosenna 6 


634. Clowny .. 
635. Nad brzegiem morza 
63 6 . Głowa młodego Żyda 
637. Pejzaż 
638. Nad brzegiem rzeki 
639-640. Pejzaż I i II 
641. Clown 


olej 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


PRUSZKOWSKI TADEUSZ 


Warszawa, LWU1llska 11 


642. Różowy kapelusz.. 
wł. Zbiory Państwowe 


olej 


52
		

/Magazyn_049_12_077_0001.djvu

			. 


643. Melancholja 
wł. Zbiory Państwowe 
644. Autoportret 
645. Portret Jaracza 
wł. S. Cybichowski 
646. Dziewczyna z bałałajką 
647. Malarka " 
648. Ryby 
649. Dziewczyna z kwiatami 
650. La dame a l'incroyable 


olej 


.. 


.. 


.. 


" 


ROGU SKI WŁADYSŁAW 


Poznań, Jezuicka 5 
651 - 652. Madonna I i II akwarela 
653' Madonna z pasterzami akwarela 
654' Portret kobiecy akwarela na drzewie 
655. Św. Kazimierz " 
656. Kapliczka akwarela 
657' W kąpieli 
658. Akty kobiece 
659' Dancing .. 
660. Dziewczęta z feretronem 
661. Gobelin 


.. 


" 


" 


RZECKI STANISŁAW 


U'arszawa, Kanonja g6 
662. Martwa natura 


olej 


53 


-
		

/Magazyn_049_12_078_0001.djvu

			663' Lato 
664. Na morzu.. 
665 - 666. Głowa kobieca I i II. . 


akwarela 


" bronz 


SKOCZYLAS WŁADYSŁAW 


Warszawa, Rrzozowa g 


667. Dziewki w polu " 
668. Motyw ze Starego Miasta 
669. Wieś na Podhalu 
670. Stary dom 
671. Ulica w miasteczku 
672. Martwa natura 
673. Powrót z pola 
674. Kazimierz nad Wisłą 
675' Miasteczko polskie 
676. Wieczór w miasteczku 


akwarela 


" 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


.. 


ŚLENDZIŃSKI LUDOMIR 


Wilno, Wilkomierska 1 
677. Senegalczycy olej 
67R. Centurjon płaskm'zeźba w drzewie, poli 
chromja temperą 
679. Autoportret płaskorzeźba w drzewie t olej 
680. Portret matki płaskorzeźba w drzewie 
lempera 
681. Siostra Franciszka drzewo, tempera, olej 
682. Studjum do kompozycji .. .. 
683. Gazeciarka " 


54
		

/Magazyn_049_12_079_0001.djvu

			WĄSOWICZ WACŁAW 
Warszawa, Grójt'cka 43 


J 


684. Port 
685. Portret żony 
6R6. Wiatrak .. 
68 7' Domki z Hollandji 
688. Drzewa .. 
689. Zima 
690. Nad morzem 
691. Na plaży. . 
692. Hucuł i hucułka 
693. Studjum .. 
694. Pochód Hucułów 
695. Górale 
696. Akt 


olej 


" 


.. 


.. 


akwarela 


" 


olej 


.. 


WITKOWSKI ROMUALD 


Warszawa, Moko/ów. Narbulla gs 


697. Julja 
698. Głowa mężczyzny 
699. Autoportret 


olej 


" 


WITTIG 


EDWARD 


Warszawa, Górnośląska 18 


7 00 . Pomnik Lotników - model natu 
ralnej wielkości (Plac przed Pała 
cem Sztuki) giJ}s 


35 


--
		

/Magazyn_049_12_080_0001.djvu

			70 I. Projekt pomnika Członkom Służby 
Zdrowia poległym za Ojczyznę .. gips 
702. Projekt pomnika króla Władysła 
wa Warneńczyka w Wamie .. 
(Stronę architektoniczną pomników opracował 
Antoni Jawomieki). 


703. Ewa 
704. Umierający Rycerz 
(Nr. 703-704-Plac przed Pałacem 
Sztuki) 


bronz 


.. 


ZAK EUGENJUSZ 
1886- 1 9 26 


705. Chłopiec z fajką .. 
706. Marjonetki 
Nr. 705-706 wł. J. Zakowa, Paryż 


olej 


"
		

/Magazyn_049_12_081_0001.djvu

			STOWARZYSZENIE ARTYSTOW 
MALARZY 


» p 


R 


o 


A 


R 


T 


E« 


Stowarzyszenie artystów malarzy w Warszawikt pod godłem 
"Pro Arte"' związane t powstało t rzec można, odruchowo. 
Wynikło ono z bliższego koleżeńskiego zetknięcia się kilku ma 
larzy jako wyraz potrzeby wspólnej ideowej działalności. Projekt 
rzucony przypadkowo, przyoblekał się stopniowo w coraz 
konkretniejszą formę. 
To co każdy z nas czuł gorąco i czego szczerze pragnął t przeista 
czało się w coraz wyraźniejszy cel: doszliśmy do wniosku że na 
leży działać - że chwila wymaga abyśmy jasno sformułowali na 
sze dążności i ideały w sztuce i w zbiorowym twórczym wysiłku 
na tle dobranego odpowiednio kołat zamanifestowali nasze 
w stosunku do sztuki stanowisko. 
Przypadkowo skojarzony zespół artystów uległ w początkowej 
fazie pewnym zmianom: niektórzy odeszli, inni przyłączyli się - 
stąd pewna ewolucja. Było to zresztą w pierwotnym okresie kry 
stalizującej się myśli przewodniej. Ten krótki szkic dotychczaso 
wego istnienia kołat z konieczności nie może dać zupełnego obra 
zu stopniowego urzeczywistnienia myśli naszego stowarzyszenia 
i pomija wiele szczegółów charakterystycznych. 
Początkowy skład koła stanowili: Stanisław Straszkiewicz t Teo 
dor Ziomek t Józef Rapacki, Czesław Tański, Henryk Piątkowski t 


57
		

/Magazyn_049_12_082_0001.djvu

			Zdzisław Jasiński,Tadeusz Cieślewski,Jan Kotowskit Bronisław 
Kopczyński, Stanisław Zawadzki.N a przedwstępnem posiedzeniu 
postanowiono zaprosić do współudziału kol. Henryka Weyssen 
hoffa jako upatrzonego zgóry prezesa nowej artystycznej 
instytucji. 
W dniu ) 8 kwietnia 1921 r. odbyło się pierwsze oficjalne posie 
dzenie członków. Zebrani na niem koledzy ustalili po wyczerpu 
jącej dyskusji cele i zadania koła w zwięzłej formie: "Tworzy 
się stowarzyszenie artystów malarzy, mające na celu rozwój ma 
larstwa polskiego oparty na tradycji zgodnej z duchem na 
rodowym sztuki polskiej, przekazanych przez największych jej 
mistrzów" . 
Na temże zebraniu inauguracyjnem wybrano jednomyślnie na 
prezesa koła kol.: Henryka Weyssenhoffa, na sekretarza zaś po 
wołano kol.: Henryka Piątkowskiego. Postanowiono następnie 
powi
kszyć pierwotne grono założycieli drogą kooptacji odpo 
wiednich kolegów; w myśl tego postanowienia, zaproszono 
wkrótce do koła kolegów: Piotra Krasnodębskiego, Apolonju 
, 
sza Kędzierskiego, Wojciecha Kossaka, Władysława Wankie 
go, Walerego Brochockiego i Stanisława Bagieńskiego. Z tych 
kol. Brochocki z powodu choroby po parokrotnem uczestnictwie 
w posiedzeniach t zmuszony był opuścić koło. 
Przewodnictwo kol. Weyssenhoffa, który stał na czele T owarzy 
stwa aż do zgonu, zaznaczyło się urządzeniem w ciągu miesiąca 
marca )922 r. pierwszej naszej wystawy w gmachu Tow. Za 
chęty. Wystawa ta odbyła siC; już pod godłem "Pro Arte". Po 
mysł tej nazwy zawdzięczamy koledze Wankiemu. Wystawa obc 


58
		

/Magazyn_049_12_083_0001.djvu

			I 
I 


słana została przez wszystkich uczestników, oraz przez zaproszo 
nych do wzięcia w niej udziału, kilku malarzy. 
W dniu 22 maja 1922 r. zmarł pierwszy prezes "Pro Arte" 
ś. p. Henryk Weyssenhoff. 
Na drugiego z kolei prezesa wybrano kol. Wankiego t który rów 
nież do śmierci piastował te; godność. Pod jego przewodnictwem 
odbyły się wystawy t;Pro Arte" w marcu 1923 i 1924 r. Na pierw 
szej z nich umieszczono dorobek twórczy ś. p. WeyssenhołTa, 
który zajął całą salę i przyczynił się znacznie do podniesienia 
poziomu artystycznego naszej wystawy. 
W końcu stycznia 1925 r. zmarł Ś. p. Władysław Wankie. Na 
czwartej z kolei wystawie Pro Arte znacznie liczniejszej niż po 
przednie t gdyż posiadała 78 eksponatów, jedną z sal zajęła po 
śmiertna wystawa zmarłego prezesa, licząca 48 dzieł. Tu należy 
zaznaczyć, że w ciągu 1923 r. za staraniem kol. Krasnodębskiego, 
stowarzyszenie "Pro Arte" uzyskało oficjalne zatwierdzenie 
władz. Do grona członków założycieli weszli koledzy: Konstanty 
Gorski i Stanishw SzygelI. 
Stow. "Pro Arte", od swego założenia poniosło już wiele cięż 
kich strat t zmarli wybitni artyści człon. grona: Henryk Weyssen 
hoff, Stanisław Straszkiewicz, Władysław Wankie, Walery Bro 
chocki, Piotr Krasnodębski, Józef Rapacki. Stanowisko prezesa 
po śmierci Ś. p. Wankiego zajął T. Cieślewski, naste;pnie K. Gor 
ski, ostatnio władzę tę uosabia B. Kopczyński przy współudziale 
kolegów Jasińskiego i Tańskiego. Szereg wystaw t z których 
ostatnia ) 9 2 9 r. była ósmą z kolei - przedstawia dodatnio linję 
rozwoju stowarzyszenia "Pro Arte". 


59 


-
		

/Magazyn_049_12_084_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


BAGIEŃSKISTANISŁAW 


Warszawa, Ż6rawia g 1 
707. Patrol ułański zimą 
708. Przed starym kościołkiem 


olej 
akwarela 


BIGOSIŃ,SKI LEON 
t 19 28 


709. Pielgrzymka 
710. Beztroska . . 


olej 


.. 


CIEŚLEWSKI TADEUSZ 


Warszawa, Dobra 70 
7 I l. Warszawa olej 
712. Wnętrze.. " 
713. Zjazd " 
7 1 4. Wnętrze b. Soboru na pl. Saskim akwarela 


CZEPI TA MICHAŁ 


Warszawa, Smolna g8 


715. Portret 
716. Przed lustrem 


olej 


GORSKI KONSTANTY 
Warszawa, Żabia 4 
717, Portret pani N. 
718-725. "Sybir" 8 kartonów . . 
726. Portret Senatora Ewerta .. 


olej 


" 


60 


.. 


-
		

/Magazyn_049_12_085_0001.djvu

			. 


JASIŃSKI ZDZISŁAW 
Warszawa, Wspólna 63 b 


727. Stolice Polski 
728. Nad strumieniem.. 
729. Kobiety " 


olej 


KOPCZYŃSKI BRONISŁAW 


Warszawa, Aleja Jerozolimska 93 


730. Jutrznia ., 
731. Stary Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie 
732. Stare podwórko w Wilnie 
733. Król Kazimierz Wielki t Wawel.. 
734' Kaplica Jagiellońska na Zamku 
w Lublinie 


olej 


akwarela 


" 


" 


KOTOWSKI 


J A N 


Warszawa, Aleja Jerozolimska 93 
735. Z Wołynia 
736. Czwórka ., 


olej 


" 


KRASNODĘBSKI PIOTR 
t 19 28 


737. Stefan Batory 
738. Portret bar. Kronenberga. . 


drzeworyl 


61 


-
		

/Magazyn_049_12_086_0001.djvu

			739. Portret St. Lentza.. 
740. Pejzaż 
741. Studjum 
742. Obłoki 
743. Polanka 


drzeworyl 


" 


olej 


" 


LASOCKI KAZIMIERZ 


Warszawa, Kapucyńska 17 


744, Struga 
745. Południe (Wodopój) 


olej 


" 


PIĄTKOWSKI HENRYK 
Warszaw, Przemysłowa gs 
746. Portret pani W. P. olrj 


PILLA TI GUSTAW 


Warszawa, Wspólna 47 
477. Koncert '. olej 
74H. Z Podhala 


R A P A C KIJ Ó Z E F 
1871-1929 


749. Poranek 
750. W bibljotece 


olcj 


" 


R U D Z K A 


Z O F J A 


Warszawa, Aleja]erozolimska 45 
751. Studjum ., 
752. Sypialnia w Łazienkach 


olej 


" 


62 


.... 


-
		

/Magazyn_049_12_087_0001.djvu

			SARNOWICZ ALEKSANDER 


Mińsk-MazOTJJiecki, Koszary UlanÓ1JJ 
753, Jesienne towarzyszki olej 


SIPIŃSKI ALFRED JÓZEF 
Warszawa, Żelazna 44 


754. Polskie Morze 
755. Morze (Kamienna Góra) .. 


olej 


" 


STABROWSKI KAZIMIERZ 
t 1929 


756. Skarga duszy 
i57-760. Pejzaż I, II, III i IV 
761. Studjum 
762. Głowa 
763. Anioł 


olej 


" 


ceramika 


STRASZ KlE WIC Z STANISŁAW 
t 19 2 5 


764. O zmroku 
7 6 5. Pod wieczór 


olej 


SZYGELL STANISŁAW 
Warszawa, Nowogrodzka 44 
7 66 . Żywa i martwa natura 
767. Rzeka 


olej 


.. 


TAŃSKI CZESŁAW 


Warszawa, MazoUJiecka g 
768. Portret p. K. 


olej 


63 


-
		

/Magazyn_049_12_088_0001.djvu

			WANKIE WŁADYSŁAW 
t 19 2 5 
769. "Nad morzem" 


()l
 


WEYSSENHOFF HENRYK 
1859-1922 
770. Wnętrze lasu 


olej 


WIŚNIEWSKI BRONISŁAW 


Warszawa, Kapucyńska 7 
771. Warszawa Samarytanka .. 
772. Taniec wiosenny.. 
773. Na studjach 
774. Chłopczyca 


olej 


" 


WRÓ BLEWSKI KONSTANTY 


Warszawa, Litewska 5 


775. Stara ruska cerkiew w Koropcu nad 
Dniestrem 
776. W słońcu. . 


olej 


" 


ZIOMEK TEODOR 


Warszawa, AleJa] erozolimsAa 93 
77 7. Ranny szron 
778. Zachód słońca 
779. Pastwisko nad Pilicą 
780. Wieczór .. 


olej 


" 


..  


-
		

/Magazyn_049_12_089_0001.djvu

			CECH ARTYSTÓW PLASTYKÓW 


» J 


E 


DNORO 


G « 


Z inicjatywy czterech artystów: Jana Hryńkowskiego t Jana Rub 
czaka, Wacława Za wadowskiego i Szczęsnego Kowarskiego zało 
iony w Krakowie w 1925-ym roku Cech Artystów Plastyków 
4( Jednoróg» powstał w atmosferze pracowni malarskiej. Rozpro 
szone wysiłki samotników i partyzantów w sztuce stara sie on 
stopić w jedność pod zaborczą ideą przyszłości: od pracy - przez 
pracf; - ku pracy. Nie przemawia «Jednoróg » papierowemi 
manifestami i pięknie pisanemi programami, ale zbiorowym 
twórczym wysiłkiem w dziedzinie plastyki. Nie zna ekskIuzy 
wności. W roku 1925 przyjął bowiem w poczet braci cechowej 
Tadeusza Cybulskiego, Jerzego Fedkowicza, Stanisława Dąbrow 
skiego, Wł. Krzyżanowskiego, Jacka Mierzejewskiego t St. Świe 
rza-Zaleskiego i St. Żurawskiego; w roku 1926 Eug. Ejbisza, 
Romana Orszulskiego, Szymona Miillera, Ludwika Misky'ego, 
i St. Popławskiego ; w roku 1927 Władysławę Augustvnowicz. 
i roku 1929 Tadeusza Seweryna i Tadeusza Szaf rana. Agendy 
«Jednoroga» na zewnątrz prowadzi Jan Hryńkowski (Kraków 


65 


KiLt. Dz. s.t. 


5
		

/Magazyn_049_12_090_0001.djvu

			Ujejskiego 8). W ciągu niespełna pi,.cioletniego swego istnienia 
urządził «Jednoróg » 10 wystaw w krajut a jednocześnie wielu 
członków Cechu brało udział w zagranicznych propagandowych 
i reprezentacyjnych wystawach Sztuki polskiej: w Stockholmie t 
Helsingforsie t Pradze t Wiedniu t Budapeszcie, Paryżu, Brukselit 
Hadze i Amsterdamie. 
To jest legitymacja organizacji i historja. 
Znak Cechu - «Jednoróg» nie jest ani symbolem ciszy ani burzy. 
walki lub nieumiarkowania, ani teżniema żadnej treści literackiej. 
O to właśnie chodziło członkom założycielom. Zdala od pogrą 
żania si,. w kwietyzm na plonach żniw t zapracowanych cudzym 
wysiłkiem, zdala od reformatorskich haseł nowatorów lub walki 
z przeszłością - brać zrzeszona wie t dokąd dąży. Nie pada bez 
przytomnie na krzyż przed oślepiającemi bóstwami w sztuce t nie 
zaprzęga się do jarzma kanonów t nie kr<=puje wolności strychul 
cem artystycznej doktryny. Nie szuka drogi błyskotliwej zdaw 
kowości kuglarzy pędzla t unarodowionych tematów i oklasków 
parafiańskiej swojszczyzny. Na pokłosiu burz t jakie wstrząsały 
psychiką współczesnego artysty w ciągu ostatnich dziesiątków 
lat - wyrazem dojrzałości budowniczych jest twórczy liberalny 
rewizjonizm własnego stosunku do rzeczywistości. A przeżywa 
jąc zdobycze wielkich prawd w sztuce t nie wstydzi się «Jedno 
róg» szczerego podziwu dla t. zw. «palety Zachodu»t bo wierzy, 
iż jego rezonans plastyczny wypłynie z gł<=bi pokładów polskiej 
duszy. Ta świadomośl: użyczy zrzeszeniu wielkiej rozpiętości 
ideowej indywidualnej swobody. Każdemu z Cechu wolno miel: 
własny program gospodarki malarskiem tworzywem i własny 


p 


66 


.
		

/Magazyn_049_12_091_0001.djvu

			stosunek do zagadnień formy i koloru t byleby wyraz plastyczny 
tego stosunku demonstrowal się szczerą rzetelną pracą i osobistą 
kulturą artystyczną. Zrzeszenie «Jednoróg
 przyjęło miano Ce 
chu t bo nieróbstwu t dyletantyzmowi t banalnym komunałom, 
łatwej poprawności. filozofji konwencjonalnej wygody w po 
wtarzaniu wyuczonych dawno pacierzy - przeciwstawić chce 
dyscyplinę fachowej malarskiej wiedzy swych członków, a prze 
dewszystkiem nieśmiertelną twórczą własność - skromną t soli 
dną prace; t chlubnie pojęte rzemiosło t odwieczną drogę wiodącą 
do tajemnic Sztuki - bogaty świat własnych form i własny ch 
barw, jedyną tematową rzeczywistość dla oczu malarza. 


TADEUSZ SEWERYN 


.. 


p
		

/Magazyn_049_12_092_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


A UGUSTYNOWICZ WŁADYSŁAWA 


Kraków, GrahU1llskiego 8 
78 J. Portret matki 
782. Dziewczyna z lalką 
783. Pejzaż górski 
784-785. Martwa natura I i II . . 
786. Dziewczyna z zabawkami 


ole) 


" 


DĄBROWSKI STANISŁAW 
Kraków, Wygoda 11 


787- Pod słońcem 
788. Śniadanie. . 
789. Sad 
790. Pejzaż górski 
791. Portret dziewczynki 
i92. Autoportret 


ole) 


, 


" 


FEDKOWICZ J 
Kraków, Ujejskiego fi 
793. Martwa natura 
794. Półakt 
795. Studjum portretowe 
796. Portret p. H. 


E R Z Y 
ole) 
" 
.. 


r 


68 


... 


-
		

/Magazyn_049_12_093_0001.djvu

			HRYŃKOWSKI JAN 
Krał6w, Ujejsjiego 8 
797. Akt z owocami 
798. Portret malarza 
799. Portret pani K. 
800. Owoce 
80). Pejzaż podmiejski 
802. Kwitnące kasztany 
803. Martwa natura 
804. Anka 
805. Brzegi Wisły 
806. Jesień 
807. Dziewczynka 
808. Wawel 
809. Głowa kobieca 
810. Portret p. D. 
811. Widok z nad Wisły 
812. Ogrody 
813. Pejzaż 


KARSZNIEWICZ JERZY 
Kraków, SzlaA 57 
814. Przy pianinie 
815. Wiejska brama .. 
816. Gontyna (Sa]vator) 
817 Zima 
818 - 819. Krajobraz jesienny I i ]] 


. 


69 


olei 


" 


" 


" 


" 


akwarela 


" 


" 


" 


" 


" 


ole} 
akwarela 


" 


" 


olej 


" 


akwarela 


" 


"
		

/Magazyn_049_12_094_0001.djvu

			KRZYŻANOWSKI WŁADYSŁAW 
LtlJÓTt1, TeatyńsAa 85 
820. Pejzaż I "Ulica" .. 
821. Pejzaż II "Krzywczyce" 
822. Pejzaż III" Wzgórza" 
823. Dziewczynka z książką . . 


okJ 


" 


" 


MIERZEJEWSKI JACEK 
1884-1925 


824. Jabłka 
825. Las 
826. Wawel 
827. Aleje 
828. Pogrzeb .. 
829. Portret p. R. B. 
830. Kobieta z psem 


olej 


.. 


rysunek W(glem 


M I S K Y 


L U D W [ K 


KrałótIJ, KrernerrRlJska 4 


831. Tńo 
832. Na budowie 
833. Las w zimie 
834. Wiosna .. 
835. Brzask jesieni , . 
836. Symfonja październikowa 
837. Roztopy .. 


akwarela 


" 


. 


olej 


7 0 


--
		

/Magazyn_049_12_095_0001.djvu

			838. Sosny 
839. Snopy 


olej 


.. 


M VLLER 


S ZY MO N 


Krak
, LibrOWSZCZYZM 4 
840. Podwórze 
841. Budka strażnicza.. 
842. Targ 
843. Domki i drzewa.. 
844. Widok na wieżę Marjacką 
845. Symfonja . . 


akwarela 


. 


ORSZULSKI ROMAN 
KraA6w, Smoleńska gil 
846. Tulipany.. 
847. Bukiet 
848. Martwa natura 
849. Pejzaż górski 


olf) 


.. 


POPŁAWSKI STANISŁAW 
KrakÓUl, Akademja Sztuk Pi(łnych 
850. Córka artysty brom 
851. Głowa Wenus 
85 2 . Ewa gips 


RADNICKI ZYGMUNT 
Lwów, Grunwaldzka 6 
853. Ulica zimą 


olej 


7 1
		

/Magazyn_049_12_096_0001.djvu

			854. Las olej 
855. Irenka " 
856. Wnętrze " 
M 57. Martwa natura " 
858. Pejzaż " 
859. Kwiaty " 


RERUTKIEWICZ FRANCISZEK 


860. Pejzaż 
861. Cebule 
862. Ogr6d 


olej 


" 


" 


R U B C Z A K J A N 
KraAdw, SlaJzica !l 
863. Port w Bretanji . . okj 
864. Kopalnia (szary dzień) .. 
865. Apaszka . . " 


SEWERYN 


TADEUSZ 


Krał/nv, UrztdniczG 11 


866. Pejzaż 
867. Staw 
868. Legionista 


akwarela 


" 


projekt do fresku 


ZAWADO WSK I 


W A C LA W 


Paryż, 8 RIJe de la Grande Chaumib, 
86 9. W pracowni olej 


7£
		

/Magazyn_049_12_097_0001.djvu

			- 


870. Akt w pracowni .. 
871 - 872. Pejzaż I i II .. 
873. Róże 
874. Anemony.. 
875. Martwa natura 


olej 


" 


" 


" 


" 


ŻURAWSKI STANISŁAW 
KraAów, BaIorego 1 


876. Portret Prof. K. " 
877. Portret Jana Hryńkowskiego 
878. Kąpiel 
879. Na plaży .. 
880. Most.ek 
881. Wierzby .. 
882. Droga do wsi 


olej 


" 


" 


" 


" 


" 


"
		

/Magazyn_049_12_098_0001.djvu

			»PLASTYKA« 
GRUPA ARTYSTOW WIELKO 
POLSKICH W POZNANIU. 


Członkowie Założyciele: 


I. Bocheński Jant 2. Dołżycki Leon t g. Dziurzyńska-Rosińska 
Zofja t 4. Hannytkiewicz Adam. 5. Jackowski Henryk t 6. Lam 
Władysław t 7. Marcinkowski WJad:ysław, 8. Rożek Marcin, 
9. Walkowski Tadeusz. 
Celem naszym nie jest jakieś hasło t czy moda chwilowa; zrzeszy 
liśmy się w imię wsp6lnego dążenia ku odwiecznej prawdzie t 
wyrażającej się w sztuce formą plastyczną. 
Format o ścisłejt wewnętrznie uzasadnionej strukturzet decyduje 
o tem, iż dzieło sztuki t choćby z zamierzchłej epoki t jest nam 
blizkie. Mamy szacunek dla każdej większej tradycjit jednakże 
jesteśmy dalecy od tego, by zapatrzywszy się w przeszłość nie 
widzieć teraźniejszości. 
Wartości wypływające z logiki i ewolucji sztuki zachodu przyj 
mujemy jako środki do tworzenia własnej, silnej i żywotnej 
sztuki polskiej. 


74
		

/Magazyn_049_12_099_0001.djvu

			WYSTAWY GRUPY ARTYSTOW WIELKOPOLSKICH 
"PLASTYKA". 


Rok 1926 
I. Poznań (1) - 2. Bydgoszcz (1) 
3. Lwów (1) - 4. Warszawa (1) 


Rok 1927 
5. Poznań (u) - 6. Bydgoszcz (li) 


Rok 1928 
7. Kraków (I) - 8. Łódź (I) 
9. Toruń (I) - 10. Warszawa () l) 


Rok 1929 
u. Poznań (Ul) - 12. Lwów (li) 


Udział członków ..Plastyki" w wystawach zagranicznych. 


Rok 1927 


Helsingfors - Stockholm - Praga 


Rok 1928 


Amsterdam - Wiedeń - Budapeszt 


Rok 1929 


Bruksela - Haga - Amsterdam 


75
		

/Magazyn_049_12_100_0001.djvu

			UTWORY WYSTA WIONE 


B O C H E Ń S K I J A N 
Poznań, Jama g 
883. Ucieczka do Egiptu ole} 
884. Śniadanie. . " 
885. Chianti " I 
własnośt prywatna 
886. Pomidory. . " 
887. Cyklameny " 
888. Papuga " 
889 - 890. Tyniec I i II " 
D O Ł Ż y C K I L E O N 
Poznań, Dqbrowskiego g5 a 
891. Knock-out ouj 
892. Bokser .. 
893. Marysia . . " 
894. Portret żony " 
895. Jędruś " 
896. Portret artysty H . " 
897. Portret p. B. " 
898. Droga " 
899. Ogród .. 
900. Pejzaż " 
7 6 


....
		

/Magazyn_049_12_101_0001.djvu

			901. Lato 
902. Brzegi Wisły 


okj 


" 


DZIURZYŃSKA-ROSIŃSKA ZOF JA 
Poznań, KonopnicAiej 5 


903. Rynek w Gorlicach 
904. Widok na Tatry " 
905. W porcie. . 
906. Widok na Monte Baldo " 
907. Portret 
908. Rio Ogni Santi .. 
909. Calle dei Contegro 
910. Notre Dame 
911. Pont Neuf 
912. Widok na S. Giorgio 


ole) 


.. 


.. 


" 


" 


" 


" 


E L S T E R 


E R W I N 


Poznań, MatejAi 7 
913. Na targ do miasteczka 
914. Flisacy 
915. Okno 
916. Martwa natura 
917-920. Z południowej Francji I. II, 
III i IV akwarela 


olej 


.. 


akwarela 
olj 


HANNYTKIEWICZ ADAM 


Poznań, Dąbrowskiego flsa 
921. Złoty cielec olej 


77
		

/Magazyn_049_12_102_0001.djvu

			922. Lato olej 
923. Znawca " 
924. Halszka .. 
925. Krzysia .. 
926. Droga " 
927. Przed deszczem " 
928. Mgławe słońce " 
929, Wisła na Pomorzu " 
930. Wisła w Widlicach " 
931. Martwa natura " 


JACKOWSKI HENRYK 
Poznań, KochanU1llsAiego '7 
932. Złożenie do grobu 
933. Rybacy 
934. Portret 
935, Głowa 
936. Martwa natura 
937, Życie P. Jezusa 


olej 


.. 


" 


to 


" 


witraż w szkle 


KRZYŻA
SKI JOZEF 
TrzaskU1llo, woj. PoznańsAU 


938. Autoportret 
939 - 94 0 . Martwa natura I i II 
941. Anemony. . 
942. Panorama ColIiourc 
943. D
by w Gaskonji 


olej 


" 


" 


" 


" 


7 8
		

/Magazyn_049_12_103_0001.djvu

			944. Le Pla w Pirenejach 
945. Querigut w Pirenejach 


olej 


" 


LAM WŁADYSŁAW 


Poznań, Niegolewsbch Ił 
94 6 . Bójki przy wódce 
947. Wiejski chłopak.. 
948. Stragan 
949. Wioska w Gorganach 
950. Krajobraz g6rski ., 
95 I. Druciarz .. 
952. Dwa akty. . 
953. W kiosku.. 
954. Praczki prowansalskie 
955. Krajobraz z wiatrakiem 
956. Martwa natura 


ole) 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


.. 


tO 


" 


MARCINKOWSKI WŁADYSŁAW 
Poznań, Kobyiepok 
957, Portret p. M. 
własność prywatna 
958. Portret p. K. 
własność prywatna 
959. Chłopiec ., 
960. Biskup Likowski . . 
własność prywatna 


marmur 


.. bronz 


" 


giPs 


79 


...-
		

/Magazyn_049_12_104_0001.djvu

			9 61 . Giovanni Battista di Quadro .. bronz 
własność prywatna 


MROZIŃSKI JAN 
Poznań, ŚUI. Marcin 65 


962. Kapliczka. . 
963. Stary dworek 
9 6 4. Port w Pi rano 
9 6 5 - 9 66 . Martwa natura I i II 
967' Krajobraz. . 
9 68 - 969. Głowa I i II.. 
970. Studjum .. 


okj 


.. 


akwarela 
olej 
akwarela 


.. 


ROŻEK MARCIN 


Poznań, KochanowsAiego 4 
971. Madonna I 
97 2 - 973. Madonna II i III 
974. Pocałunek 
975. Portret D. 
976. Portret W. 
977. Portret P. 
978. Ewa 


. . kamień 
. . drzewo 


" 


.. bronz 


. . drzewo 


.. 


SAM LIC KI MARCIN 
Paris-Słvres, S Rue]. d'Arc 


979. Malarz w pracowni 
9 8 0. Rytownik 


ole} 


" 


80
		

/Magazyn_049_12_105_0001.djvu

			981. Amator sztuki olej 
982. Dzieci przy koniu 
983. Portret własny 
984. Gitarzysta 
985. Studjum .. 


SZPINGIER ZYGMUNT 


Poznań. g7 Grudnia 17 


986. Port W Algierze .. 
987-988. Montmartre I i II 
989. Mulatki . . 
990. W kawiarni 
991. Dziewczyna z Montmartre'u 


olej 


WALKOWSKI TADEUSZ 


Poznań, św. Marcin 16 


992. Woły 
993, Martwa natura 
wł. prywatna 
994. Topole 
995-996. Montmartre I i 11 
997. Portret p. T. 
wł. prywatna 
998. Portret p. U. 
wł. prywatna 
999. Portret p. M. 


olej 


81 


Kill. Dz. SZI. 


- 


" 


" 


6 


....
		

/Magazyn_049_12_106_0001.djvu

			BOCHEI'lSKI 
Poznań, Jasna 11 
1000. Portret staruszka 
1001. Główka dziewczyny 
1002. Główka rococo ., 
1003. Portret własny 
1004. Miedzioryt 


J A N 


akwciforta 


" 


" 


miedzioryt 


SZPINGIER ZYGMUNT 
Poznań, g7 Grudnia 17 
1005-1006. Sceny z Montmartre'u £ rysunki 
1007. Algier akwarela 
1008. Fez " 
1009-101 I. Kobiety z Algieru.. 3 rysunki 
1012-1015. Kobiety z Montmartre'u 4 " 
1016-1017. Główka I i II " 


WRONIECKljAN 
Poznań, Wierzbi,cice g4 
1018-1019. Nad Dniestrem I i II 
1020. Targ 
J021. Nad rzeką 
1022. Zaułek .. 
1023. Apasz 
J024. Z Paryża 
1025. Z Grodna 
1026. Z cyklu "Wojna .. 
1027. Halicz . 


82 


akwarela 


" 


" 


litograJja 


" 


" 


" 


.. 


"
		

/Magazyn_049_12_107_0001.djvu

			BRACTWO ŚW. ŁUKASZA 


Bractwo św. Łukasza t które nazwc: tę przybrało na wzór daw 
nych organizacyj cechowo-rzemieślniczych t składa się z grupy 
byłych uczniów Profesora Tadeusza Pruszkowskiego z warszaw 
skiej szkoły Sztuk Pięknych, z Mistrzem swoim na czele. Grupa 
ta związana jest jedynie węzłami koleżeństwa i długotrwałej 
wspólnej pracy. Jedynym jej celem jest: malować jaknajlepiej - 
oczywiście w granicach naszych możliwości. 


Członkowie Bractwa: 


Cybis Bolesław t Gotard Jant Jędrzejewski Aleksander t Kanarek 
Eljasz t Kokoszko Edward t Michalak Antoni, Podoski Janusz- 
członek Kapituły Bractwa t Pruszkowski Tadeusz-członek Ka 
pituły Bractwa t Schulz Mieczysław, Wdowiszewski Czesław, 
Wydra JantCZamoyski Jan-prezes Bractwa. 
Adres Bractwa: ul. Korzeniowskiego 6;m. 26t tel. 529-95' 
"Bractwo św. Łukasza" zostało zorganizowane w 1925 r. z ini 
cjatywy prof. Tadeusza Pruszkowskiego przez starszych uczniów 
. . 
Jego praCOWnI. 
Pierwszym objawem życia "Bractw ol" było wprowadzenie ob 
rzędu wyzwolin na majstrów "Bractwa św. Łukasza". Po otrzy 


83 


- 


....
		

/Magazyn_049_12_108_0001.djvu

			maniu tytułu majstra przez wszystkich członków "Bractwo" zor 
ganizowało w lutym 1928 r. pierwszą wystawę zbiorową w gma 
chu Tow. Zachęty Sztuk Piękno w Warszawie, poczem 
nastąpiły wystawy w Łodzi i Bydgoszczy. 
Naczelną władzą "Bractwa" jest Walne Zgromadzenie - orga 
nem kierowniczym i reprezentacyjnym jest kapituła, składająca 
się z 3-ch osób: prezesa i dwu członków. Siedzibą "Bractwa" 
jest Warszawa.
		

/Magazyn_049_12_109_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


CYBIS BOLESŁAW 


Warszawa, Mlociny-Placówka Dom wlasny 
1028-1029, Łowiczanka I i II .. 
1030-1031. Szkic do kompozycji I i II 
1032. Typ łowicki 
1033. Łowiczanin 
1034. Stefa 


olej 


tt 


" 


" 


t, 


G O T A R D 


J A N 


Warszawa, Szopena 15 


1035. Pijak 
1036. Manicure 
1037. Portret p. K. 
1038. Dziewczynka z papierosami 
1039. Portret kolegi Michalaka 
1040. Dziewczynka 
1041. Dziad i baba 
1042. Kompozycja 
1043. Alchemik 


olej 


" 


" 


" 


" 


. . rysunek 


" 


" 


sucha igła 


JĘDRZEJEWSKI ALEKSANDER 


Warszawa, Leszczyńska 9 
1044. Antykwarnia 
1045. Luna Park 


olej 


" 


85 


-
		

/Magazyn_049_12_110_0001.djvu

			1046. Niedzielne wagary 
1047. Kino 
1048. Tenor . . 
1049. Ryby 
1050-1053. Pejzaż I, II, III i IV 
1054. Port 
1055 Kolej 


olej 


KANAREK ELjASZ 
Warszawa, Bagatela 15 


1056. Głowa starca olej 
1057. Dziewczyna z klatkami.. 
1058. Judasz .. 
1059. Krucjata dziecięca 
1060. Św. Teresa 
1061. Wisła koło Kazimierza " 
1062. Żydówki 
1063. Portret p. F. 
1064. Szkic do Portretu 
1065-1066. Klasztor w Kazimierzu nad 
Wisłą I i II 
1067-1068. Pejzaż I i II 


KOKOSZKO EDWARD 


Paryż, X/V., IS Rue de IUdder 
1069. Pejzaż 


olej 


86
		

/Magazyn_049_12_111_0001.djvu

			MICHALAK ANTONI 


Kazimierz Dol.", 
107 0 . Św. Franciszek z Assyżu olej 
1071. Zdjęcie z Krzyża 
107 2 . Pobieranie cła wodnego w Byd 
goszczy .. 
1073. Portret p. Rektora Hryniewiec 
kiego 
1074. Szkic do kompozycji 
1075. Szkic do głowy Chrystusa 


PODOSKI JANUSZ 


Warszawa, Krucza 4 


1076. Dziewczyna z gałązką .' 
1077. Dziewczyna z patykiem.. 
1078. Staruszka 
1079. Baba 
1080, Starucha 
1081. Dziewczyna w futrze 
1082. Studjum portretowe 
1083. Studjum 
1084. Portret .. 


ole} 


PRUSZKOWSKI TADEUSZ 


Warszawa, LWU1lIsla 11 


1085. Dziewczyna z"klatką 


olej 


87
		

/Magazyn_049_12_112_0001.djvu

			SZUL C MIECZYSŁAW 


Warszawa, Chmielna 61 


1086. Święta z kielichem polichromja na złocie 
podrzeźbiona 
1087. Adoracja (fragment) ., fresk 
1088. Dziewczyna (motyw dekoracyjny) fresk 
sgrafilowo-narzuto-wy 
108 9. Chrystus lempera na murze 


WDOWISZEWSKI CZESŁAW 


Warszawa, Dobra g 


1090. Djana 
1091. Chinka 
1092. Szkic do kompozycji 
1093. Walka .. 
1094. Dama z pajacem 
1095-1098. Pejzaż It lit III i IV 
1099 Głowa Matki Boskiej 


olej 


'" 


" 


" 


" 


" 


" 


w 


Y 


D 


R 


A 


J A N 
olej 
" 
" 
" 


Kazimierz Dolny 
1100. Boże Narodzenie 
1l0J. Szopka " 
1102-1105. Pejzaż l. II, III i IV 
1l06. Na krzyżu 


88
		

/Magazyn_049_12_113_0001.djvu

			ZAMOYSKI JAN 
Warszawa, KorzeniU1llskiego 6 


1107. Wygnańcy 
1108. Kobieta z palmą 
1109. Człowiek z kubkiem 
1110. Człowiek wyłażący z ramy 


olcj 


.. 


.. 


.. 


--
		

/Magazyn_049_12_114_0001.djvu

			» p 


R 


A 


E 


s 


E 


N 


s « 


Stowarzyszenie artystów- plastyków »Praesens« grupowało sic: 
w ciągu ostatniego dziesic:ciolecia z ludzit dążących do przepro 
wadzenia tej samej idei artystycznej we wszystkich dziedzinach 
sztuk plastycznych. 
Działalność Stowarzyszenia »Praesens« wyraża sic: przedewszyst 
kiem w mocnej współpracy architektów z malarzamit kt6ra do 
prowadziła do dużej rozpiętości pojęć plastycznych poszczegól 
nych członków grupy. Każdv z nich z punktu widzenia twór 
czości ogólnej podchodzi do rozwiązania swoich problemat6w- 
architekt - architektonicznych t 
malarz - malarskich, 
rzeźbiarz - rzeźbiarskich t 
a ich rezultat - dzieło - jest zamkniętą w sobie całością. Te 
ogólne poje;cia, ujmowane przez ludzi t pracujących w rozmaitych 
dziedz inach sztuki i realizowane właściwemi dla każdej ze sztuk 
. 
plastycznych środkami, stworzyły wspólną platformę artystycz 
ną, prowadzącą do świadomej swych celów pracy i do pełni 
każdego z objektów. 
Grupa »Praesens« pracuje w dziedzinie sztuki abstrakcyjnej, 
rozszerzając podstawy twórczości plastycznej: zestawienia ruchu 
i proporcji - o czynniki zasadnicze: 
organizacje; ruchu (funkcjonalizm); 


go
		

/Magazyn_049_12_115_0001.djvu

			organizację przestrzenności fonny i barwy i wynikający z niej: 
rytm funkcjonalny czaso-przestrzennYt kontrolowany 
obliczeniowo t 
fakturc: 'konstruktywistyczną (wyzyskanie i ekonomjc: 
powierzchni i materjałów). 


Lista członków grupy .,.Praesens«. 


BrukaIska Barbarat Brukaiski Stanisław, Kobro - Strzemińska 
Katarzyna, Kryński Karol t Lachert Bohdan, Malicki Marjan 
JerzYt Malinowski Józef, Nicz-Borowiakowa Marja, Pronaszko 
Andrzejt Rafałowski Aleksander, Stażewski Henryk t Strzemiń 
ski Władysław t Syrkus Helena t Syrkus Szymon, Szanajca Józef. 


-
		

/Magazyn_049_12_116_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


CZY2EWSKI TYTUS 


III )-1112. Martwa natura I, II 
1113. Napoleon i jego genjusz 


LACHERT BOHDAN I SZANAjCA jOZEF 
I ) 14. Dom trzyrodzinny na Saskiej Kępie 
1115. Model fontanny dla Centrocementu na 
P.W.K. 
II )6. Projekty na tanie letniska 
1117. Dom Bliźniaczy 
1118. Projekt Szkoły Nauk Politycznych 


LACHERT BOHDAN, SZANAjCA jOZEF 
I STA2EWSKI HENRYK 


) 119. Model kinematografu 


MALICKI MARJAN JERZY 
1120-1122. Kompozycja I, II, III 


NIC Z-BOROWI AK OWA MARJA 
112 3 - 1126. Kompozycja I, 11, IIIt IV 


PRONASZKO ANDRZEJ 
1126. Muzykanci 
112 7 - J 132. Martwa natura I, II, III, IV, V, VI 


9 2
		

/Magazyn_049_12_117_0001.djvu

			RAFAŁOWSKIALEKSANDER 
1133 - 1135. Martwa natura I, 11, III 
POLAŃSKI HIPOLIT 
113 6 - 113 8 . Kompozycja I, II, III 


STAŻEWSKI HENRYK 
II 39 - 1I41. Obraz abstrakcyjny I, II, III 


STRZEMIŃSKI WŁADYSŁW 


1142. Obraz na szkle 
1143. Obraz 


SYRKUS SZYMON 
1144. Pawilon wystawowy 
1145. Projekt domku mieszkaniowego 


PRONASZKO ANDRZEJ I SYRKUS SZYMON 
przy współpracy 
ZYGMUNTA LESKIEGO 
1146 - 115 1 . Projekt teatru widowisk, (6 plansz) 
1152 - 1153. Martwa natura I. II 
II 54 - 1I55. Pejzaż I, II 
115 6 . Projekt Dekoracyjny do Cyrku 


WINKLER KONRAD 
1157. Pejzaż 
1158. Martwa natura 


Z A L E W 
1159 - 1161. Obraz I, II, III 


S 


K 


I 


98 


.1 


..,- 


. . 


--
		

/Magazyn_049_12_118_0001.djvu

			» Ł A D « 
SPOŁDZIELNIA Z ODP. UDZIAŁAMI 


WARSZAWA, WYBRZEżE KOSCruSZKOWSKIE !l7 


ZADANIA I DZIAŁALNOSĆ 


Spółdzielnia "Ład" założona z kOJkem 1926 roku z inicjatywy 
profesorów i uczniów Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Cel: 
projektowanie t wyrób i zbyt: tkanin, sprzętów z drzewa, metalut 
kamienia t szkła, skóry, gliny, tekturYt papieru i wszelkich przed 
miotów przemysłu artystycznego t oraz dostarczanie całkowitych 
urządzeń wnętrz. Naczelne hasło: wyraźne dążenie do doskona 
łości formy, surowca i wykonania, celem podniesienia poziomu 
wytwórczości oraz ogólnej kultury plastycznej w kraju. 
Spółdzielnia prowadzi Instytut Doświadczalny. 
" Ł3d " dąży do ujęcia każdego zagadnienia od podstaw t bada 
problemy surowca t technik barwierskich i obróbki materjału. 
Na tej drodze szczególnie osiągnięto wyniki w dziedzinie kilim 
karstwa t tkactwa mechanicznego i ceramiki. W kilimkarstwie 
przyjęto zasadę ręcznego przędzenia krajowej wełny o gatunkach 
ostrych, elastycznych oraz ręcznego barwienia jej barwnikami 
mturalnymi, osiągając przez to wibrację materjału i grę barw. 
Rodzaj wzoru zastosowywany jest ściśle do techniki t która na 
warsztacie poziomym z płochą wymaga kompozycji prostcj, po 


94
		

/Magazyn_049_12_119_0001.djvu

			zasadniczych linjach poziomu i skosu t na warsztacie pionowym, 
gobelinowym t pozwala na formy bogatsze i swobodniejszy ich 
układ. W zakresie tkanin lnianych, wykonywanych mechanicz 
nie na krosnach żakardowskich t "Ł:id" wytworzył wielką roz 
maitość wzorów o nowym typie t gdzie naturalny kolor lnu od 
grywa ważną rolę w kombinacji z nicią zabarwioną trwałymi 
barwnikami indanthrenowymi. Tkaniny te służą do pokrycia 
ścian t mebli t jako makaty, serwety tkapYt port jery; mogą być 
prane. W dziedzinie ceramiki osiągnięto interesujące wyniki za 
pomocą redukcji metali w mieniących się polewacht wysuwając 
formę naczynia na plan pierwszy t a w malowaniu podszkliwnem 
pozostawiając ornamentacji jedynie rolę podkreślcnia ducha for 
my. Pierwsze próby dywanów strzyżonych oraz kobierców (tka 
nin na krosnach pionowych o charakterze szeroko dekoracyjnym)t 
pozwalają spodziewać się dobrych wyników i pożytku, 
!szczególnie ze względu na reprezentacyjne zad.mia. 
Nie posiadając narazie innych własnych pracowni, "Ład" wyko 
nywa swe projekty z innych dziedzin t jak meblarstwo t roboty 
mctalowe i t. d. w najlepszych zakładach krajowych. Nie dążąc 
do zakładania wielkich fabryk, wymagających kapitalistycznego 
prowadzenia przedsiębiorstwa, "Ład" pragnie posiadać własne 
eksperymentalne pracownie tak urządzone t by zakwalifikowane 
projckty można było wykonać wzorowo od początku do końca 
w materjale, 'służąc w ten sposób gotowym przykładem dla 
przemysłu krajowego. 
"Ład" będąc instytucją wyrosłą z doświadczeń i ducha Szkoły 
Sztuk Pięknych w Warszawie, której jest dopełnieniem i dalszym 


95
		

/Magazyn_049_12_120_0001.djvu

			ciągiem t będąc z drugiej strony odbiciem dążeń młodego poko 
lenia artystów, wnoszącego swoje ideały i nowe wartości, jest 
jednocześnie dalszem ogniwem w łańcuchu dawniejszych wysił 
ków, które znalazły swój wyraz w krakowskiem Towarzystwie 
"Polska Sztuka Stosowana", w Wystawie architektonicznej 19 12 
roku w Krakowie t w działalności" Warsztatów Krakowskich" t 
wreszcie w Dziale polskim na wystawie paryskiej 19 2 5 roku. 
Łączność z tymi wysiłkami szczególnie podkreśla udział w "Ła 
dzie" tak profesorów, jak i innych działaczy z poprzedniego okre 
su. Ścisłe współdziałanie starszych i młodszych artystów daje 
rękojmię, że "Ład" jest wyrazem dojrzałym dążeń współczesne 
go pokolenia. Tembardziej też dojrzewa postulat zdobycia wła 
snej siedziby i poważnych podstaw finansowych t celem znacz 
nego rozszerzenia działalności, tak dla stworzenia własnej nowej 
formy plastycznej t jak dla pożytku krajowego przemysłu, jak 
w interesie wielkich zadań państwowych t jak wreszcie dla zu 
żytkowania sił i talentów t wykształconych w szkołach artystycz 
no-przemysłowych i zawodowych, do których Państwo 
przywiązuje tak wielką wagę. 


o R G A N I Z A CJ A, P R A C O W N I E. 


"Ład" liczy 60 członków. Zarząd: prof. Józef Czajkowski i Luc 
jan Kintop dyrektor. Rada Nadzorcza: Jerzy Warchałowski pre 
zes, członkowie: Eleonora Plutyńska, prot. Karol Stryjeński, 
prof. Karol Tichy. 


9 6
		

/Magazyn_049_12_121_0001.djvu

			Biuro: Wybrzeże Kościuszkowskie 37. pracownie główne: ul. 
Czerniakowska 203t częściowo : Wybrzeże Kościuszkowskie 37. 
Dotychczasowy kapitał udziałowy "Ładu" jest minimalny. Dzię 
ki pomocy finansowej członków t a szczególnie subwencji sej 
mowej i pomocy Ministerstwa Przemysłu i Handlu i Minister 
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, "Ład" mógł 
założyć i prowadzi następujące pracownie: 
l. Pracownię kilimów. 
. 2. Pracownię dywanów. 
3. Pracownię tkanin żakardowskich. 
4. Pracownię farbiarską. 
5. Pracownię ceramiczną. 
Kierunek artystyczny i techniczny: 
w pracowni kilimów i dywanów kier. artysto Julja Grodecka, 
w pracowni tkanin żakardowskich kier. art. Helena Bukowska. 
Instruktor i kierownik techniczny w tych pracowniach Stanisław 
Bronowski, instruktor Szkoły Sztuk Pięknych. 
Pracownię farbiarską prowadzą Wanda Szczepanowska i Janina 
Grzędzielska. 
Pracownię ceramiczną Rudolf Krzywiec, przy współpracownic 
twie technicznem inż. Juljana Mickuna. 


Kat. Dz. Szt.
		

/Magazyn_049_12_122_0001.djvu

			UDZIAŁ W POWSZ ECHNEJ WYSTA 
WIE KRAJOWEJ VI POZNANIU. 


Udział w Powszechnej Wystawie Krajowej przypada dla "Ła 
du" na okres niekorzystny, ponieważ wszystek wysiłek instytu 
cji pochłonięty jest przez pracę organizacyjną, poszukiwanie od 
powiedniejszego lokalu i zdobywanie środków pieniężn ych. Pro 
dukcja jest niewielka, a sporo materjału uwięziono na propagan 
dowych wystawach zagranicznych. Jedyni e przekonanie t że 
w dziale wnętrz i przemysłu artystycznego na Powszechnej Wy 
stawie Krajowej, "Ład" ma poważ ne słowo do powiedzenia t 
skłoniło do obecnego kosztownego wysiłku, którego realizację 
umożliwiła w znaczne i mierze pomoc Departamentu Sztuki Mi 
nisterstwa W. R. i O. P. oraz Władz Wystawy, za co niniejszem 
składamy podziękowanie. 
W dziale 'wnętrz biorą udział przeważnie młode siłYt pracując 
w trudnych warunkach t gdyż lokal na wnętrza nie jest odpo 
wiedni t a adaptacje pomimo dość dużych kosztów poniesionych 
przez Wystawę, mogły być zrobione tylko powierzchownie.Au 
torzy w swych założeniach architekturę bryły wnętrza musieli 
pozostawić odłogiem.
		

/Magazyn_049_12_123_0001.djvu

			9 


6 ŁAD- 


PLAN 
WVjTA
  


99
		

/Magazyn_049_12_124_0001.djvu

			PALAC JZTUIGI 


#" 


. .  "/ 


.. 
<.
 
,< 


....'f#y 


'" 
" 


,,
 


i;!
," 


,{ 


'i; 
;;
 
. }} 
'i 
, 


......- 

:
?: 


l/::;. O:::. _" -u_o 
Pi . .. .., . {£ 0 
j;ł..-:':AD, Ot) ,.
 
 
f% _-'- 
 "./ -:,.;
:-1'#  ł 

;- 
/.p' 

,.F
 " 


/- 


'f'
/ 
J 
. 

 
A. 

 


/ ;?
,: /
I 


/ / 
/ 


o P I S W Y S T A W Y "L A D U". 


"Ład",zajmuje w Pałacu Sztuki na I piętrze 9 mniejszych wnętrz, 
jedną wielką salę i korytarz, razem 500 metrów kwadratowych. 
UWAGA. W niniejszym opisie wnętrza wymienione są tak,jak 
następują po sobie. Opis podaje meble oraz główne okazYt usta 
lone już podczas druku katalogu. Przy innych przedmiotach jak 
kilimy, grafika, i t. d. znajdują się kartki z numerami, po których 
odnaleźć można autorów i wykonawców w podanym niżej spi 
sie alfabetycznym. Górny numer oznacza au tora t dolny wyko 
nawcę, numer zaś w prawym górnym rogu jest numerem porząd 
ko wym wszystkich wystawionych przedmiotów i odpowiada 
wykazowi cen u informatora działu. 


100
		

/Magazyn_049_12_125_0001.djvu

			r  


POKOl NR. I 
Kobierzec, podług projektu Julji Grodeckiej, 
wykonała pracownia Spółdzielni "Ład". 
Kilimy i tkaniny "Ładu" patrz niżej w spisie 
alfabetycznym. 
WNĘTRZE NR. 2 
Jadalnia. Projektował: 
BOGDAN TRETER 
'docent Akademji Sztuk Pi,knych w Krakowie 
Meble wykonał zakład stolarski Wojciech Bober 
i Syn w Krakowie. 
Kilimy wykonał Polski Przemysł Kilimkarski 
"Kilim" w Krakowie. 
Lampy i okucia meblowe wykonał "Franciszek 
Wesely" w Krakowie. 
Tkaniny na obicia ścian i ceramikę wykonały 
pracownie Spółdzielni "Ład" w Warszawie, 


WNĘTRZE NR. 3 
Sypialnia. Projektowały: 
MARJA BIELSKA 
I HALINA KARPII'lSKA 
Warszawa 


Meble wykonała FabrykI Towarzystwa Akc. 
Z. Szczerbiński i Ska w Warszawie. 
Kilimy, tkaniny i dywan podług projektu 
H. Karpińskiej wykonała Spółdzielnia "Ład" 
w Warszawie. Lampy metalowe wykonał Ste 


101
		

/Magazyn_049_12_126_0001.djvu

			fan {3hmielarski, w pracowni Szkoły Szluk Pifk 
nych w Warszawie. Paterę platerowaną projek 
tował Rudolf Krzywiec, wykonał józef Fraget, 
fabryka wyrobów srebrnych i platerowanych 
w Warszawie. Ceramika pracowni "Ładu". 


WNĘTRZE Nr. 4 i 5 
Dwupokojowe mieszkanie. Projektował: 
MARJAN SIGMUND 
Warszawa 


Meble wykonała fabryka W. Nowakowski 
i Synowie w Poznaniu. Tkaniny, kilimy i cera- 
mikę wykonały pracownie Spółdzielni "Ład". 


WNĘTRZE Nr. 6 
Witraż: Ogrojec. Projektował: 
ALEKSANDER RAK 


J Varszawa 


Wykonał Krakowski Zakład Wi trażów 
i Mozajki S. G. Żeleński w Krakowie. 


WNĘTRZE Nr. 7 
Gabinet. Projektował: 
PRZEMYSŁAW KOCOWSKI 


J-Varszawa 
Meble wykonała fabryka Tow. Akc. Z. Szczer 
biński i S-ka w Warszawie. Lampę mosiężną 
projektu prof.józeJa Czajkowskiego wykonała fa 
bryka A. Marciniak i S-ka w Warszawie, klosz 


102
		

/Magazyn_049_12_127_0001.djvu

			f 


alabastrowy fabryka XX Czarloryskiclt w Żuraw 
nie. Tkaniny i ceramikę wykonały pracownie 
Spółdzielni "Ład" w Warszawie. 


WNĘTRZE Nr. 8 
Jadalnia. Projektował: 
PRZEMYSŁAW KOCOWSKI 


Warszawa 


» 


Meble wykonała fabryka Tow. Akc. Z. Szczer 
biński i S-ka w Warszawie. Tkaniny i cera 
mikę wykonały pracownie Spółdzielni "Ład" 
w Warszawie. Paterę platerowaną projektował 
Rudolf Krzywiec t wykonała fabryka wyrobów 
srebrnych i platerowanych Józef Fragel 
\v Warszawie. 


SALA Nr. 9 
Ołtarz rzeźbiony Wniebowzięcia Matki 
Boskiej. Projekt i modele: 
JAN SZCZEPKOWSKI 


DyreAtor i Profesor Miejskiej Szkoły Malarstwa i Sztuk 
Zdobniczych Ul Warszawie 
Robotę stolarską wykonała pracownia artysty 
czno-stolarska Barański i Rączka w Warszawie 
(Kierownikjan Klimkiewicz). Robotę snycerską 
wykonali Władysław Wasiewicz i Franciszek 
Masiak. Stolarszczyznę Jan Pianowskl. 


10 3
		

/Magazyn_049_12_128_0001.djvu

			Kominek w ceramice projektował Rudolf Krzy- 
wiec, wykonała firma ,Janówek" w Warszawie. 
Kilimy, tkaniny, ceramika, grafika, patrz spis 
alfabetyczny. 


WNĘTRZE Nr. 10 
Gabinet. Projektował: 
CZESŁAW KNOTHE 


Warszawa. 


Meble wykonała fabryka "józef Sroczyński " 
w Poznaniu. Tkaniny wykonała Spółdzielnia 
"Ład" w Warszawie. 


KORYTARZ 
Kilimy i tkaniny, patrz spis alfabetyczny. 
Na wystawie znajdują się również serwety 
i szal jedwabnet tkane w pracowni "Ład" z kra 
jowej jedwabnej przędzy dostarczonej przez 
Centralnq Doświadczalną Slacjęjedwabniczą (Hen 
ryk zSlanisława Witaczbwie) w Milanówku. 
Zdjęcia fotograficzne Slefan Plaler-Zyberk (Pho 
to-Piat w Warszawie). 
Litograije: Marja Obrębska. Drzeworyty: Siani 
sław Chroslowski i Tadeusz Kulisiewicz. Obrazki 
tempera na szkle: Zofja Baudouin de Courlenay, 
janina Lewakowskq, i Helena Szrammówna. 


10 4
		

/Magazyn_049_12_129_0001.djvu

			SPIS CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI »ŁAD« 


Baudouin de Courtenay Zofja, Bielska Marjat Bohdanowicz Jul 
jan, prof. Breyer Tadeusz t Bronowski Stanisław, Bukowska He 
lena, ChrostowskiStanisław, prof. Czajkowski Józef, Czasznicka 
Zofja, Czerwińska Zofja, Fierk Eustachjusz, Franaszek Jerzy, Go 
lakowska Wanda, Golus Jan, Gostkowski Zygmunt, Grodecka 
Julja, Grunwald Henryk t Grzędzielska Janina t Imrothówna Ha 
lina t prof. Jastrzębowski Wojciech, Jodzewicz Kazimierz t Jur 
gielewicz Mieczysław t Karpińska Halina t Karzycki Ignacy, Kin 
top Lucjan, Knothe Czesław, Knothe Janina, Kocowski Przemy 
sław t Kokoszko Edward, Kotarbińska Julja t prof. Kotarbiński 
Mieczysław, Kowalska Zofja t Krzywiec Rudolf, Kurzątkowski 
Jant Lenart Bonawentura, Lewakowska Janim, M:tciański Leon 
Mikołajczykówna Karolina t Nowa czyń sb Marjat Obrębska 
Marja, Pisarkiewicz Bolesław t Plutyńska Eleonora, Plutyński 
Antoni, Plater-Zyberk Stefan, Ptaszyński Stanisław, Rak Ale 
ksander t Rankówna Zofja t Sakowska-Wanke 'Vanda, Sznejder 
Roman, Sigmund Marjan, prof. Stryjeński Karol t Strynkiewicz 
Frnnciszek t Szczepanowska Wanda t prof. Szczepkowski Jant 
Szrammówna Helena t T chorek Karol, prof. Tichy Karol t Treter 
Bogdan, prof. Trojanowski Edward, Warch:tłowski Jerzy.
		

/Magazyn_049_12_130_0001.djvu

			SPIS ALFABETYCZNY 
WYSTAWCÓW, AUTORÓW 
I WYKONAWCÓW 


UWAGA. Na kartkach umieszczonych prz)" 
przedmiotach górnv numer oznacza autora, 
dolny wykonawcę. Numer zaś w górnym rogu 
oznacza numer porządkowy wszystkich wysta 
wionych okazów i odpowiada wykazowi cen 
znajdujących się u informatora działu. 


Str. 


I. Baudouin de Courtenay Zofja. Obra 
zy (tempera) 10 4 
2. Barański i Rączka. Ołtarz. 10 3 
3. Bielska Marja i Karpińska Halina. 
Meble. 101 
4. Bober Wojciech i Syn. Meble. 101 
5. BohdanowiczJuljan.OprawvintroI. 
6. Bronowski Stanisław. Instruktor 
i kierownik techniczny tkalni. 
7. BukowskaHelena.Kilimy, tkaniny. 104 
8. Centralna doświadczalna stacja jed . 
wabnieza. Jedwab. 10 4 
9. Chmielarski Stefan. Lampy. 102 
10. Chrostowski Stanisław. Drzewo 


ryty 
I I. Czajkowski Józef. Kilimy. 


10 4 
102, 103 


106
		

/Magazyn_049_12_131_0001.djvu

			SIr. 


12. Czasznicka Zofja. Dywan, tkaniny. 
13. FragetJózef. Patery platerowane. 102, 103 
14. Golakowska Wanda. Ceramika .. 
15. Grodecka Julja. Kilimy, tkaniny. . 101 
16. Grzędzielska Janina. Kilimy 104 
I 7. Imrothówna Halina. Kilimy 104 
18. «Janówek» Kominek ceramiczny 104 
19. Jastrzębowski Wojciech. Kilimy " 104 
20. Karmazyńska Nina. Ceramika 
21. KarpińskaHalina. Meble, ceramika, 
kilimy, dywan, tkaniny 101 
22. Kiczmaszewska Helena.Tkaniny .. 104 
23. Kintop Lucjan. Tkaniny.. 104 
24. Klimkiewicz Jan. Ołtarz " 103 
25. Knothe Czesław. Meble t ceramika 104 
26. Kocowski Przemysław. Meble 102 
27. Kotarbińska Julja. Ceramika 
28. Krzywice Rudolf. Ceramika, komi 
mek, patery platerowane .. 102, 103 
29. Kulisiewicz Tadeusz. Drzeworyty 1O-t- 
30. Lenart Bonawentura. Oprawy intro 
ligatorskie . . 
31. Lewakowska Janina. Obrazy (te m 


 1
 
32. «Ład». Kilimy, dywany, tkaniny, 
ceramika . . 10 I, 104 


. 


33. Masiak Franciszek. Ołtarz 


10 3 


1°7
		

/Magazyn_049_12_132_0001.djvu

			Str, 


34. A. Marciniak i S-ka. Lampy. 102 
35. Mickun Juljan. Instruktor ceramiki 
cznYt dyr. firmy «Janówek» 10 4 
3 6 . Mikołajczykówna K:uolina. Tkan i 
nYt kilimy. 10 4 
37. Nowaczyńska Marja. Kili'mYt cera 
m
 I
 
3 8 . «Nowakowski i Synowie». Meble 102 
39. Obrębska Marja. Tkaniny, Grafika. 104 
4 0 . Pianowski Jan. Ołtarz 10 3 
41. PJutyńskaEleonora.Kilimy,tkaniny 10 4 
4 2 . PJater-Zyberk Stefan. «Photo-Plat» 
Zdjęcia fotograficzne 10 4 
43. Polski Przemysł Kilimkarski. «Ki 
lim». Kilimy 101 
44 Ptaszyński Stanisław. Ceramika 
45, Rak Aleksander. Witraż .. 102 
4 6 . RankównaZofja. Tkaniny 10 4 
47. Sakowska- Wanke Wanda. Kilimy 
4 8 . Sigmund Marjan. Meble " 102 
49. Słomkiewiczówna Anna. Ceramik a 
50. Sroczyński Józef. Meble 10 4 
51. Szczepanowska Wand:!. TkaninYt 
barwienie przędzy 10 4 
52. SzczepkowskiJan. Ołtarz t ceramika. 103 
53. Szczerbiński Z. i Sp. T ow. Akc. Me 
ble .. 101 t 102t 103 


loB
		

/Magazyn_049_12_133_0001.djvu

			s,.. 


ł 


54. Szrammówna Helena. Obrazy (tem 


 1
 
55. Treter Bogdan. Meble, kilimy 101 
56. Telakowska Wanda. Ceramika 
57. Wasiewicz Władysław. Snycerstwo 103 
58. Wesely Franciszek. Lampy 101 
59. Witaczkowie Henryk i Stanisława. 
Jedwab. 104- 
60. « Żeleński S. G.» Witraż .. 102
		

/Magazyn_049_12_134_0001.djvu

			POLSKI PRZEMYSŁ KILIMKARSKI 


» K 


I 


L 


I 


M « 


KRAKOW, MIK OLA JE WSK A 12 


Komponują artyści: Bogdan Treter t prof. Józef Czajkowski, prof. 
Edward Trojanowski, prof. Karol Homolacs, prof. Bronisław 
Bartel, Adam Dobrodzicki, Roman Orszulski. 
Wystawione kilimy projektował Treter Bohdan. 


1162. "Przewrotny" ., 
116 3. "Kierdele" wł. pr. na zamów. 
I 164. "Berberysowy" .. 
1165. "Żonaty" duży .. 
1166. "Kolczasty" czerwony 
1167. "Kolczasty" bronzowy .. 
1168. "Kolczasty" blado-żółty 
I 169. "Kolczasty" zielony 
1170. "Zima" duża 
1171. "Zima" mała 
1172. "Zonaty" mały .. 
1173, "Berberysowy" duży 
1174. "Winogronowy" jasny.. 
1175. "Winogronowy" ciemny 
II 76. "Ludowy" jasny I 
1177. "Ludowy" jasny II 


kilim 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


t, 


" 


" 


" 


" 


" 


110
		

/Magazyn_049_12_135_0001.djvu

			117 8 . ,.Ludowy" ciemny wł. pr. na zam. 
I I 79. "Dzbanuszkowy" 
l 180. "Drzewiasty" 
1181. "Makatka" przewrotna.. 
1182. "Makatka" drzewiasta 
1183. "Ludowy" 


kilim 


" 


" 


. .makala 


" 


Wszystkie kilimy utkane przędzą t. zw. "AHO" t opracowanej 
według metody technologa-włókiennika Alfreda Holendera.
		

/Magazyn_049_12_136_0001.djvu

			GRUPA ARTYSTOW POLSKICH 


w 


p 


A 


R 


y 


ż 


u 


Warto przypomnieć, że od lat stu prawie, a więc od czasu emi 
gracji polskiej po listopadowem powstaniu, od 1831 r., w którym 
to roku i Piotr Michałowski na lat kilka przybył do Francji t jed 
nem z głównych i najbardziej ruchliwych środowisk polskiego 
życia artystystycznego był i jest - Paryż. 
Wśród dzisiejszej kolonji polskiej w Paryżu,ludzi pędzla, dłuta 
i rylca liczy si<; już nie na dziesiątki, lecz na setki. 
Jedni z nich utrzymują żywszą łączność z krajem, inni słabszą, 
są i tacy, którzy po dłuższym pobycie w Paryżu właściwie eks 
patrjują się - nie tylko w sensie artystycznym ale także i w do 
słownem znaczeniu, przyjmując obywatelstwo francuskie t 
zazwyczaj z praktycznych czysto pobudek. 
Wyjąwszy kilku t artyści polscy zamieszkali w Paryżu t wysta 
wiają swe dzida w kraju nader rzadko t to też w Polsce wielu 
z nich zna si<; tylko z imienia; rzadziej z reprodukcyj w czaso 
pismach francuskich. Pokaz niniejszy, aczkolwiek dość jeszcze 
niekompletny, stanowi pierwszą wogóle próbę przedstawienia 
w kraju twórczości paryskich naszych artystów i panujących 
wśród nich, bardzo zresztą rozbieżnych, prądów artystycznych. 
Przed rokiem powstała w Paryżu osobna organizacja artystyczna: 
CercIe des Artistes Polonais ci Paris, pod przewodnictwem art y 
sty-rzeźbiarza Augusta Zamoyskiego, w której zrzeszyło się około 
20 naj wybitniejszych naszych artystów, pracujących w Paryżu. 


112 


l 


..-
		

/Magazyn_049_12_137_0001.djvu

			K
t. 0.. Szt. 


I 


UTWORY WYSTAWIONE 


ALEXANDROWICZ NINA 


Paryż, XIV, me Boissonade 
l 184. Starość .. 
1185. Koty sjamskie 
1186. Kwiaty .. 


olej 


BLACK FRANCISZEK 


Paryż, XIV, ViUa du Parc Montsouris, Pavillon 7 


1187. Tors 
1188. Śpioszka 
1189. Pierwsze odkrycie 
1190. Przycisk 


CHEŁMOI'JSKA 


Paryż, XIV, S Villa BTUTIłI 
1191. Studjum portretowe 
1192. Taniec ., 
1193. Deszcz .. 
1194. W kawiarni 
1195. Dancing 
1196. Algeryjka 
1197. Portret Olgi Boznańskiej 


113 


. . kamień 


marmur 
bronz 


WANDA 


olej 


tempera 
" pastel 


.. 


.. 


.. 


" 


.
		

/Magazyn_049_12_138_0001.djvu

			. 
I 


CZEDEKOWSKI ZYGMUNT 
Paryż, 63 Avenue de Breteuil 
I 198. Portre(p. Michałowej Mościckiej olej 


DOBRZYCKI ZYGMUNT 


Bruksela, 38 Avenue de la Cascade 
1199. Martwa natura .. 
) 200. Pejzaż z południowej Francji . . 


olej 


" 


FEUERING MAKSYMILJAN 
Lwów, TarnU1llskiego 9 
1201-1202. Pejzaż I i II 
) 203. Kompozycja 
1204. Akt 


olej 


" 


" 


GOTLIB HENRYK 
Paryż XV, 8 B-d Chauvelot 
l 205. Pejzaż ze strzelcem 
1206. Portret malarza ., 
I 207. Pejzaż 
I 208. Pejzaż z figurą l
żącą 


oleJ 


" 


" 


" 


GOTTLIEB LEOPOLD 


Paryż XlV, Ig Av. Ernest Reyer 
I 209. Wieczerza 
) 210. Przygotowanie do uczty 
1211. Malarczyki 


olej 


" 


" 


114
		

/Magazyn_049_12_139_0001.djvu

			GWOZDECKI GUSTAW 


Paryż, XX, IS TUl! Delambre 
)212. Portret pani Marji Jodko 
1213. Portret pani Louisy LIewellyn - 
Jareckiej . 
I 214. Portret artysty .. 


olej 


" 


" 


HALICKA ALICJA 
Paryż XVlll, 61 rue Caulaincourt 


I 215. W kąpieli 
) 216. Martwa natura " 


olej 


" 


JANKOWSKI CZESŁAW  


6 Ilustracyj: 
12) 7. Atak artylerji kanadyjskiej 
) 218. Żniwo pod Verdun 
1219. Po wybuchu miny 
1220. Odbicie lasku pod Chatelet 
1221-1222. Bitwa I i 11 


Paryż 


akwarela 


.. 


.. 


" 


.. 


JANUSZEWSKI JAN 
1223. Akt olej 


KANELBA RAJMUND 
Paryż XIV, 34 rue de Vanv,s 


1224. Zamyślona 


olej 


115 


-
		

/Magazyn_049_12_140_0001.djvu

			1225. Pejzaż z Pont-Aven 
1226. Dziewczyna w gorsecie. . 
1227. Pejzaż z Bretanji 
1228. Martwa natura 
1229, Zamyślona 


ole} 


KERGUR STEFAN 


Paryż, 139 B-d St. Michel 
1230. Pejzaż 
1231. Śmieszka 


ole} 
" biały marmur 


KONARSKA JANINA 
Warszawa, Warecka 9 


1232. Port 
1233. Praczki .. 


tempera 


LEDNICKA-SZCZYTT MARJA 
Mediolan, 5 Via TeusW 
1234. Św. Franciszek .. 


marmur 


LEPLA ANASTAZY 
Paryż 


1235. Dorożka. . 


brollZ 


ŁEMPICKA TAM ARA 
Paryż XVI, 4 rue GUJ de Maupassant 
1236. Romana de la Salle, fiUe du Duc 
de la SaUe ole} 
1237. Kizette .. 


116
		

/Magazyn_049_12_141_0001.djvu

			MARYLSKA CECYLJA 
Paryż XIV, 3 g 1W! Vercingltorix 
1238. Martwa natura .. 
I 239. Głowa dziewczynki 
I 240. Kompozycja 


olej 


" 


" 


M ARYLSKI JAN 
Paryż XlV. sg me Vercingetorix 


1241-1242. Pejzaż I i II 


olej 


MUTER ME LA MARJA 
Paryż, SI B-d St. Jacques 
1243. Portret mężczyzny 
1244. Widok portu 
I 245. Martwa natura " 


olej 


" 


" 


NEYMANOWA OLGA 


Warszawa, Koszykowa gg 


1246. Portret ślepca 
) 247. Port Manech 
1248. Ferma w Bretanji 


olej 


" 


" 


PANKIEWICZ 


JÓZEF 


Paryż, g4 rue Bonaparte 
I 249. Autoportret olej 
wł. Stefan Oderfeld t Warszawa 


117
		

/Magazyn_049_12_142_0001.djvu

			1250. Taras w Madrycie 
wł. Stefan Oderfeld, Warszawa 
1251. Kwiaty ., 
12 5 2 . Pejzaż z południowej Francji .. 
1253. Aktleżący 
wł. Zbiory Państw., Warszawa 


olej 


" 


PIRAMOWICZ ZOFJA 
Paryż XV, 7 Cili Falguiere 
12 54 - 1255. Kwiaty I ill 
) 256. Hiszpanka 
1257. Pejzaż 


olej 


.. 


.. 


II 


PO GO WSK I PAWEŁ 
Paryż XIV, 147 rue d'Altsia 


1258. Ulica w Calvi-Corse 
) 259. Rysunek 
I 260. Calvi-Corse 
1261. Pejzaż 


rysunek 


.. 


.. 


POKRZYWNICKA IRENA 


Paryż 


I 262. Rodzina . . 
I 263. Kobieta w futrze 
1264. Głowa . . 
1265. Dwa profile 
1266. Ironja i miłość 


olej 
" gwasz 
rysunek 


.. 


118
		

/Magazyn_049_12_143_0001.djvu

			TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ 


Paryż VI, gOI 1W! de CrenelJe 
1267 . Wenecja, Canale Grande 
wł. prywatna 
1268. Plac św. Marka (Wenecja) 
1269. Kanał w Wenecji 
1270 - 1271. Widok z Paryża I i II 
wł. prywatna 
1272. Wenecja 


olej 


.. 


M. de CHEDEL-WRÓBEL 
Paryż, 7 Av. des Chataigners, Bois-Colombes (Seine) 
1273. Róże olej 


ZAMOYSKI AUGUST 


Paryż. g 1 Avenue du Maine 
1274. Dwa torsy mannur kararyjski 
1275. Śpiąca . . mannur antico rosso 
1276. Akt kobiecy mannur 
wł. Zbiory Państwowe 


ZIELENIEWSKI KAZIMIERZ 
Pary., 10 bis Rue de la Caill 
1277. Choinka.. olej 
1278. Wystawa kwiatów 


ZIELIŃSKA HELENA 
Pary
 XIV, 16 1W! Sophie-Cermain 
1279. Portret p. Śliwińskiego . . rzeźba 


119
		

/Magazyn_049_12_144_0001.djvu

			A R T Y Ś C I 
NIESTOW ARZYSZENI 


Za artystów niestowarzyszonych uważamy tutaj tych wszyst 
kich artystów, którzy nie należą do żadnej z wymienionych dotąd 
w Katalogu grup czy organizacyj o charakterze czysto ideowo 
artystycznym. 
Takie organizacje t jak Towarzystwa. Przyjaciół Sztuk Pięknych 
istniejące w Krakowie, Lwowie i Pozmniu, jak warszawskie 
Tow. Zachęty Sztuk P.-są stowarzyszeniami miłośników t nie 
zaś wyłącznie artystów i mają za swój cel raczej pośredniczeni e 
między artystami a resztą społeczeństwa. 
Związki zawodowe t jakkolwiek składają się z s:lmych artystów t 
mają za cel obronę interesów zawodowych i nie mogą hołdowat 
jakiemuś określonemu kierunkowit czy też ściślej sformułowa 
nym hasłom artystycznym. Z tego względu nie mogą tu 
wchodzit również w rachubę. 
Fakt t że jakiś artysta nie należy do żadnego artystycznego zrze 
szenia t nie stanowi jeszczet sam przez sięt o niczem i nie może 
byt stanowczo artyścic temu poczytywany za cechę ujemną czy 
dodatnią. Fakt ten bowiem wypływa często z przypadkowego 
układu okoliczności zewnętrznych, a najczęściej z wrodzonego 


120 


L.. 


..-
		

/Magazyn_049_12_145_0001.djvu

			I 


każdemu artyście indywidualizmu, który niezawsze pozwala mu 
nagiął: się do pewnych form życia społecznego w artystycznych 
stowarzyszeniach. 
Rzecz prosta, artysta "niestowarzyszony"t który stoi sam, i wo 
bec tego sam musi dobijał: się o swe prawa, gdyż niema oparcia 
w żadnej odpowiedniej organizacji, pracuje przez to 
w trudniejszych jeszcze warunkach. 
Takich jednak właśnie artystów niestowarzyszonych jest w Pol 
sce najwięcej; wszyscy oni mieli prawo zgłoszenia swego udziału 
w wystawie t o czem Dyrekcja Działu Sztuki informowała ich 
w swoim czasie za pośrednictwem prasy; nie wszyscy jednak 
zechcieli z prawa tego korzystał:. Poniższy ich wykaz t jakkolwiek 
liczy ponad 17 0 nazwisk t nie może żadną miarą uchodzić za 
kompletny.
		

/Magazyn_049_12_146_0001.djvu

			UTWOR y WYST A WIONE 


AJDUKIEWICZ JULJAN 
Warszawa, DUJorkU1lla !l 
1280. Portret Dr. Al. Guttry'ego olej 
) 281. Portret pani H. Ziołeckiej 


ALBI NOWSKA - MINKIEWICZOW A ZOFJA 
Lwów, ChmietU1llskiego 9 
1282. Kwiaty jesienne.. olej 
1283. Różowe róże 


ANDR YCHIEWICZ ZYGMUNT 


Matków, poczta Warta, st. Sieradz 
1284. Z kościoła olej 


A N E R I (I R E N A W E I S S O W A) 
Kraków, Krupnicza !lI 
1285. Wisła z Wawelu olej 
1286. Martwa natura 
1287. Bukiet 
1288. Pejzaż 


A U G U S T Y N O W I C Z A L EKS. 


Poznań, RatajczaAa 14 
1289. Portret Pana Prezydenta Rzpltej 
Ignacego Mościckiego olej 
l 290. Portret córek 


122
		

/Magazyn_049_12_147_0001.djvu

			\ 
j 


BADOWSKI ZYGMUNT 


Warszawa, Foksal IS 
1291. Autoportret 
1292. Portret dzieci 


olej 
rys. kol. 


BARTEL BRONISŁAW 
Poznań, P. SzAoła Sztuk Zdobn" Jezuicka S 


12 93. Glorja 1920 r. . . 
12 94. Zdemaskowana 
1295. Nędzarze 


olej 


.. 


BARTKOWSKI ANTONI 


Lu.ów, Wyspiańskiego IS 
1296. Odpoczynek 
1297. Mendle ., 


olej 


.. 


BA TO WSK I 


STANISŁAW 


Lwów, PoniatU1llsAiego 1 
12 9 8 . Portret prof. d-ra Cieszyńskiego 
1299. Portret p. K. 
13 00 . Natarcie husarji 1683 r. 
1301. Portret żony 


olej 


" 


B A T Y C K I A D A M 
Poznań, Wały Jagiełły 18 
13 02 . Hucuł w niedzielę 
13 0 3. Cerkiew w Brusturach .. 


akwarela 


.. 


12 3
		

/Magazyn_049_12_148_0001.djvu

			B E R E N T 


A N N A 


Warszawa, Polna 4 g 
13 0 4. Przebudzenie wiosny 
1305. Zwiędłe róże 
1306. Szwajcarski chłop 
wf. prywatna 


olej 


.. 


" 


BERGMAN STANISŁAW 


Krosno 


1307. Róże 


olej 


BLOMBERGH-MROZOWSKA MARJA 


Warszawa, Nowosenatorska g 


1308. Tulipany 


olej 


BOBII\TSKA-PASZKOWSKA JANINA 
Warszawa, Szczygla I-a 


1309. Dziewczyna z kozą 
1310. Portret Pani L. .. 
131). Kolekcja minjatur 
1312. Igraszka. . 


olej 


" 


akwarela 


" 


BORUCII\TSKI MICHAŁ 


Warszawa, NU1lIolipie 16 
)313. Portret żony 
wf. prywatna 


tempera 


12 4
		

/Magazyn_049_12_149_0001.djvu

			1314. Portret .. 
własność autora 
1315. Drużba .. 
własność autora 
1316. Głowa młodego hucuła.. 
1317. Hucuł 


akwarela 


.. 


. 


BRONIEWSKA JANINA 


Warszawa, FoAsal IS 


1318. Immaculata Conceptio Masovien 
SJS . . drzewo 
wf. Zbiory Państwowe 
1319. Madonna z dzieckiem .. 


.. bronz 


BRYKNER BRONISŁAW 


Warszawa, Senatorska 11 


1320. Złoty Cielec 
1321. Japonki. . 


lempera 
akwarela 


CENTNERSZWEROW A ST ANISŁAWA 


Warszawa, Hola 49 


1322. Pejzaż 


olej 


CHLEBOWSKI PORAJ WIKTOR 
Kraków. Podgórze, Plac, PrzystaneA IV 
1323. Łódkarze Bosforu olej 


125
		

/Magazyn_049_12_150_0001.djvu

			CHMURSKI KAZIMIERZ 


Kraków, Rynek Glówny 11 
1324-1325. Głowa I i II 
1326. Ryby 


olej 


" 


CHWISTEK 


L E O N 


Kraków, Szujskiego 7 
1327. Uśmiech.. 
1328. Portret córki artysty 


olej 


" 


CIOMP A ADAM 


Kraków, Smoleńska g6 


1329. Pan z kapeluszem 


olej 


CZARNECKI JÓZEF 


Poznań, Mickiewicza g 


1330. Pod krzyżem 


akwarela 


CZARNOWSKA ANIELA 


Lwów, TarnU1llsAiego 73 
1331. Śmeg w Zakopanem 
własność prywatna 


olej 


CZERWENKA ERWIN 
Kraków, Ujejskiego 6 


1332. Chłopczyk 


olej 


126
		

/Magazyn_049_12_151_0001.djvu

			1333. Danuśka 
1334. Pejzaż górski 


olej 


CZERWIr'JSKI EDWARD 


Warszawa, SzAoła Sztuk Pięknych 
1335. Martwa natura 
1336. Portret .. 
1337. Kompozycja 
1338. Martwa natura 


olej 


" 


" 


DANIEL-KOSSOWSKA STEFANJA 
Kraków, Pl. W. Swiętych 9 
1339. Manicure 
1340. Rudowłosa 


olej 


" 


DYBOWSKI STANISŁAW 
Warszawa, ul. Ślepa 10 


1341. Rynek w Kazimierzu 
1342. Stare domy w Kazimierzu 


olej 


" 


EJSMOND STANISŁAW 
War.fZawa, Wikza 8 


1343. Róże 
1344. Rododendron 


akwarela 


" 


E 


R 


N 


o 


E 


R 


B 


Lwów, Alembek6w 14 


1345. Rynek 


olej 


127
		

/Magazyn_049_12_152_0001.djvu

			FABIJAŃSKI STANISŁAW 
KraAów, Szewska gl 


1346. Wizja (Chrystus) 


olej 


FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW 
KraAw, MichałU1llskiego 17 
) 347. Martwa natura .. olej 
) 348. Dalje w zielonej wazie .. 


GAJEWSKI PAWEŁ 
Lwów, Zyblikiewicza 45 
1349. W kąpieli olej 
1350. Jesień 
135 I. Róże 
1352. Studjum portretowe 


GAŁEK STANISŁAW 


Krak6w, Staruwi.ślna 10 
1353. Biegnące chmury 
1354. Staw w Tatrach 


olej 


GAŁĘZOWSKA JADWIGA 
Kraków, Szpitatna 17. 
J 355. Kraków zimą olej 


GASZCZYŃSKA 


W I G A 


Warszawa, Trt;backa 4 
1356. Martwa natura 
1357. Nagietki 


olej 


" 


128
		

/Magazyn_049_12_153_0001.djvu

			Kat. D.. Szt, 


- 


GAWLIKOWSKI RYSZARD 


Lwów. Potockiego ljO 
1358. Studjum .. 


ole) 


GEISLER ALFRED 


Warszawa, Wspólna g4 
1359. Dancing.. 


.. paslei 


GEPPERT EUGENJUSZ 
Warszawa, Bracka gO 


1360. Alami 
1361. Luzak 
1362. Beliniacy 
1363. Portret 
1364. Spacer 


olej 


GESSNER 


JANINA 


Warszawa, uszno g 1 
1365. Nad Czeremoszem 
1366. Chata na Pokuciu 
1367. Kobziarz - Staszek Mróz 


akwarela 


GŁOWACKI EDWARD 
Warszawa, Sliska 44 
1368. Lentz Stanisław 
1369. Malczewski Jacek 
1370. Clemenceau Georges 
137). France Anatole ., 


tusz 


akwarela 


12 9 


.. 


" 


" 


9
		

/Magazyn_049_12_154_0001.djvu

			GŁOWIŃSKI APOLINARY 


Warszawa 


1372. Głowa kobiety .. 
1373. Portret A. Struga 
1374. Głowa St. Wyspiańskiego 


marmur 
.. bronz 
. . drzewo 


GÓR S K A 


P I A 


Warszawa, Foksal 8 
1375. Bajka o złotej nici 
1376. Śmierć błękitnego ptaka 
1377. Dziewczyna z talizmanem 
1378. Malarka dzbanów 


olej 


" 


GROMBECKI HENRYK 


Warszawa, Lwowska IS 
1379. Portret p. T. 
wł. prywatna 
13Ro. Bartłomiej Sztosik 
) 381. Krajobraz Polski 
)382. Regnum Crucis .. 
(wrażenia z Lourdes) 
1383. Je suis immaculee conception 
(wrażenia z Lourdes) 


olej 


" 


.. 


akwarela 


GROSS MAGDALENA 
Warszawa, NOUIJ-Świat SS 
1384. Portret terrakota 
1385. Portret .. gips 


13 0
		

/Magazyn_049_12_155_0001.djvu

			GROTT TEODOR 


Kraków, Staruwiślna 10 
1386. Po kąpieli 
wł. prywatna 
1387. Lektura. . 
1388. Kwiaty .. 


olej 


. .. 


.. 


" 


GRUBERSKI WŁADYSŁAW 


Warszawa, Krakowskie Przedm, 99 
1389. Głowa Pilota ., bronz 


HARLAND-ZAJĄCZKOWSKA ANNA 
Lwów, Opata HoJmana 7 
1390 Raguza .. 
) 39 1 . Portret art. maI. I. R. 


akwarela 


" 


HOFMANN VLASTIMIL 
Kraków, Spadzista 16 
1392. Śmieciarze 
1393. Chrystus 
1394. Madonna 


olej 


" 


JABŁOŃSKI MIESZKO 
Kraków, Studencka 9 
1395. U źródła miłości olej 


JACKOWSKI STANISŁAW 
Warszawa, Wilcza 35 


)396. Zima 


.. bronz 


13 1
		

/Magazyn_049_12_156_0001.djvu

			1397. Wiosna 
1398. Lato 
1399. Jesień 
1400. Tancerka 
1401. Taniec .. 
1402. Tancerka 


bro71z 


" 


" 


gż/JS 


JAGMIN 


STANISŁAW 


Poznmi, Weneq"ańsAa 6 


14 0 3. Głowa Min. Romockiego 
14 0 4. Głowa Prez. Ratajskiego 
1405. Głowa .. 


.. brollz 


majolika 


JANOWSKI JANUSZ PAWEŁ 


IVaTSzawa, U'ilcza 4g 
1406. Portret art. dram. M. K. . 


olej 


JANOWSKI STANISŁAW 


Kmków, Loretańska 5 


1407. Portret kobiecy ., 


akwarela 


JASNOCH KAZIMIERZ 


Poznali, Pirkary 5 


14 08 . Gbur Kaszubski olej 
14 0 9. Kaszubka w złotym czepcu 


13 2 


l 


........
		

/Magazyn_049_12_157_0001.djvu

			JAROSZY
SKAJADWIGA 
Warszawa, Szopena 16 
q 10. Portret hr. Ż. olej 
wł. prywatna 


JOHNOWA IGNACJA 
1,f1 arszawa, Krakuwskie Przedm. 89 
141 I. Wnętrze pałacu w Łazienkach olej 
1412. Wnętrze pałacu w \Vilanowie 


JUSZCZYK JAKÓB 
1--Vitaszyce, pow. Jarocin, Pozllaliskie 


LP3. Cisza (głowa kobieca) 
1414. Portret męski 
1415. Akt 


drzewo 


" 


" 


K A M I R L E O N 
1416. Ogród ole} 
) 41 7. Portret I. Paderewskiego 
KARPIŃSKI AL F O N S 


Kraków, Horjallska 19 
141 8- Ił 19. Wnętrze I i II 
LpO. Portret muzyka .. 
I.p l. Głowa kobiety .. 
1422. Portret mężczyzny 
1423. Portrecik 
14
"!4- Portret p. J. 


Qlej 


" 


" 


138
		

/Magazyn_049_12_158_0001.djvu

			KĘDZIERSKA STANISŁAWA 
Warszawa, Senatorska 36 
1425. Nad rzeką olej 
K I T Z M A R C I N 
Lwów, jabłonU1llskich 8 
1426. Na pastwisku olej 
1427. Ryby 
K L A R A R T U R 


janów, pod Lwow,m 
1428. Nad Wereszycą.. 


olrj 


KLIMOWSKI STANISŁA\V 


Wiśnicz Nowy 
14 2 9. Martwa natura olej 


KORPAL TADEUSZ 
Poznań 
1430. Krysia olej 


KŁOSOWSKI KAROL 


Zakopane, Kościtliska 48, UJilla .Cicha- 


1431. Głowa Góralki 
wf. prywatna 
)432. Wieczorem 


.. kredka 


olej 


KORZENIEWSKI STANISŁAW 


Monachjum, Arcisstrasse 49 
1433. Dziewczynka z czaplą olej 


13-1
		

/Magazyn_049_12_159_0001.djvu

			) 434. Portret p. S. 
) 435. Lato 
1436. Ulubieniec 
1437. Portret p. T. 


olej 


KOTARBIŃSKI MIECZYSŁAW 


Warszawa, AAademicAa 3 
1438. Portret .. 
1439. Portret chłopca " 


akwarela 


KOTOWSKI DAMAZY 


Poznań, Małeckiego g7 
1440. Po roku 1863 
1441. Motyw z jarmarku 


pastel 
olej 


.. 


KOW ALEWS KI BRONISŁAW 


Warszawa, Al, jerozotimsAa 93 
) 442. Krajobraz zakopiański 
1443. Krajobraz z północy 
) 444. Widok na jezioro 


olej 


" 


KOWALSKI 


L E O N 


Kraków, Ujejskiego 4 
1445. Kolombina 


olej 


KOŹNIEWSKA 


MARJA 


Warszawa, Hoża 7g 
1446. Portret architekta Z. K. 
1447. Blondynka 
1448. Matka z dzieckiem 


olej 


.. 


pastel 


135
		

/Magazyn_049_12_160_0001.djvu

			KRA Ś N I K Z Y G M U N. T 
1449. Samotna fala olej 


KRASNODĘBSKA REICHEROWA WANDA 
Wilno, Wielka g.J 
1450. Studjum portretowe 
1451 - 1452. Stare Troki I i II 


ulej 


" 


KRASNOWOLSKI JÓZEF 
Kraków, Kalwaryjska 6.J 
]453. Letni dzień 
1454. Dziewczyna z dzbanem 


olej 


" 


KRA TOCHWIL- WIDYMSKA JÓZEFINA 
Lwów, Tarnowskiego 11 a 
]455. Martwa natura .. 


K R C H A 


E M 


ulej 
I L 
olrj 
" 
" 


Kraków, Czysta 8 
1456. Aleja filozofów .. 
1457. Zamek w Trembowli 
1458. Ulica w Krzemieńcu 


K R U P S KIJ U L J A N 
Lwów, Długosza g8 
1459. Gł6wka dziewczynki " 


ulej 


KRZYŻANOWSKA MICHALINA 


Warszawa, KoszykU1lla g4 
1460. Dolina Horynia .. olrj 


13 6
		

/Magazyn_049_12_161_0001.djvu

			1461. Bramka kościeln.l 
1462. Deszcz w górach 
1463. Łąka w górach 


olej 


" 


KUBICKI BENEDYKT 
Wilno 


1464. Wnętrze 
1465 Portret dziecka.. 


olej 


" 


K U S Z T E L A N Ó W N A LU D M I ŁA 


Poznań, Ogrodowa 1 g 
) {66. Z naszego wybrzeża 
1467. Fale 


olcj 


KUŹMIŃSKI BOLESŁAW 


JVarszawa, Pi(kna 41 
1468. Pejzaż Tatrzański 


olej 


KWILECKI FRANCISZEK 


1469. Popiersie 
1470. Głowa młodzieńca 


Poznań 
gips polichromowany 
gips 


LESZKO LUDWIK 


Kraków, Kochanowskiego 19 
q 7 I. St. Tropez Port . . 
1472. Krajobraz 
1473. Wiosna 
1474. Narciarze 


olej 


" 


137
		

/Magazyn_049_12_162_0001.djvu

			LEWAŃSKI BOLESŁAW 
Bydgoszcz, Św. Trójcy 15 
1475. Niedziela za miastem olej 


LUBELSKI MIECZYSŁAW 


Poznań, Podgórna 8 


1476. Leda lerrakota 


ŁOPUSZAŃSKI JERZY 
Kazimierz nad f,-fTislq 


1477. Chimera 


.. granit 


ŁU CZYŃSKA - SZYMANOWSKA IRENA 


U"arszawa. SenalorsAa 10 


)478. Poranek 
1479. Dziewczyna ze sztandarem 
1480. Przed lustrem 
1481. Martwa natura.. 


olej 


" 


" 


.. 


MACHALSKI LUDWIK 
Kraków, Al. SIU1llacAiego 4 g 
1482. Portret kobiety .. olej 
1483. Portret dr. G. 
14
2 - 1483 wł. prywatna 


MAClĄGOWA (ŁADA) MAŁGORZATA 
Kraków, Basztowa 1 


1484. Portret męski 


olt!j 


13 8
		

/Magazyn_049_12_163_0001.djvu

			MADEYSKI ANTONI 
Rzym, Via delie BOlteghe Oscure IS 
1485. Szkic do Sarkofagu Królowej 
Jadwigi " .. bronz srebmy 
1486. Główka plakielawbronzie 
1487. Mała Ewa marmur 
wf. Ks. Drucka - Lubecka 
1488. Upiorek 
wf. Ks. Sanguszko z Gumnisk 


MAKAREWICZ JULJUSZ 
Kraków, Św. Filipa S 
) 489. Luboń na Podhalu .. pastel 
wł. prywatna 


MALCZEWSKI RAFAŁ 


Zakopane, Willa Marysin 
1490. Mglisty dzień 
149 L Wiosna na stacji 


olej 


.. 


MALICKI ADAM 


Warszawa, Flory 5 
1492. Pejzaż olej 
1493. Uliczka na Starem Mieście w War 


sza WJe 


M A Ł A C H O W S KIJ A X A S T
 
KraAów, Wolska sg 
1494. Poranek .. 
1495. Łodzie .. 


tempera 


.. 


139 


...
		

/Magazyn_049_12_164_0001.djvu

			MARKOWSKI ANTONI 


Lwów, Zadworzaliska 17 
1496. Leśniczówka olej 


MENES KUCZYŃSKA MALWINA 


Warszawa, Nowogrodzka 66
8 
1497. Kwiaty ., 
1498. Pejzaż 
1499. Martwa natura 


olej 


" 


" 


MERCERE BLANKA 


JVarszawa, Hoża 59 
1500. Ostatni Dudziarz St. Mróz olej 


M Ę C I N A-K R Z E S Z J Ó Z E F 
POZllań, Mattjki 5 g 
1501. Sen Dzieciny Jezus 
1502. Przekleństwo 


olej 


" 


MISZEWSKI ANTONI 


Warszawa - Mokotów. Radawicka 31 
1503. Marszałek Piłsudski 
1504. Generał Kutrzeba 
1505. Portret p. W. W. 
1506. Głowa kobiety ., 


broJ/z 


" 


MUKUŁOWSKA DORA 


Poznań, l¥yspiallskiego 1 
150i. Portret p. G. olej 
1508. Portret Siostry .' 


1.1- 0
		

/Magazyn_049_12_165_0001.djvu

			NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ 

Varszawa, Nowogrodzka g-a 
) 5 0 9. Wieczorny obłok nad morzem olej 
1510. Morze 


NIESIOŁOWSKI ST ANI SŁAW 


Warszawa, Sienna gg 


1511. Portret P. G. 


olej 


NI EWSKA 


O L G A 


Warszawa, ZaAroczymska 5 
1512. Przebudzenie 


.. rzeiba 


O L E Ś 


ANDRZEJ 


Kraków Xl, Barska g4 
1513. Z nad Wisły ol('j 


OLPIŃSKI KAZIMIERZ 


Lwów, Snopkowska 4i 
1514. Portret p. S. 
wł. prywatna 
1515. Portret p. B. 


ottj 


.. 


PACIOREK STANISŁAW 


Kraków, K/eparz 10 


151 G. Modlnica 
1517, Planty wiosną .. 


ole) 


14 1  


-
		

/Magazyn_049_12_166_0001.djvu

			PAJZDERSKA KAZIMIERA 


Poznań, PrzemyslU1llG 11 
]5)8. Portret .' 
1519. Martwa natura 
1520. Chryzantemy 
1521. Biust hr. T. 
)522. Głowa .. 
1523. Portret p. Sz. 


olej 


" 


.. 


., rzeźba 


" 


" 


PASZKOWSKI 


JÓZEF 


Zakopane. willa "Laura", Chramcówki 


) 524. Portret . . 


.. rzeźba 


PEL CZAR SKI BRONISŁAW 
KraAów, Akademja Sztuk Pitt1mych 


1525. Madonna 
) 526. Dziewica Orleańska 
)527. Dziecko.. 
) .1)28. Grupa dzieci 


., rzeźba 
. . drzewo 
terrakota 
gips 


PIENIĄŻEK 


JÓZEF 


Lwów, Piaskowa g7 
)529. Wnętrze kościoła Marjackiego 
w Krakowie olej 
)530. Wn
trze kościoła Marjackiego 
w Toruniu 


14 2
		

/Magazyn_049_12_167_0001.djvu

			1531. Portret prof. Leona Wyczółkow- 
skiego . . ole} 
wł. prywatna 
) 532. Wnętrze kościoła na Podhalu 


PIOTROWSKI TADEUSZ 


Praha, Bubence, Na Magistrale 15 
1533. Wiosna .. akw. gwasz 
1534. Lato " 
1535. Jesień 
1536. Zima 


" 


PIOTROWSKI WACŁAW 


Warszawa 


1537. Łobuzy .. 
1538. Robotnik 


olej 


POCHWALSKI JÓZEF 


Krak6w, Wenecja 7 
1539, Lalka i pajac 


olej 


p O L 


H A L I N A 


Warszawa, Wilcza g4 
1540. Portret pani P. .. olej 
1541. Uliczka w ColIirure (pol. Francja) 


PRÓSZYŃSKA JANINA 
Warszawa, Niecała 14 
1542. Góralski Pan Jezus 
1543. Zadowolony 


olej 


" 


143
		

/Magazyn_049_12_168_0001.djvu

			PRZYBYLSKI- NOWINA WACŁAW 


Warszawa, Żórawia 13 
) 544. Szlachcic 
wf. prywatna 


olej 


R A S 


z 


K A 


J A N 


Kraków, Al. Mickiewicza S 
1545. Czwartacy 
1546. Perkun .. 


.. bronz 
. . drzewo 


REICHERTÓWNA JANINA 


Lwów, KllrkU1lla gs 
1547. Głowa .. 
1548. Lotnik . . 
1549. Głowa anioła 


. drzewo 


RO SEN JA 
(senjor) 
Lwów, Ormialiska IS 
1550. Zasadzka 
1551. Cesarz Napoleon 
1552. Marszałek Piłsudski 


N H. 


gwasz 


.. 


R 


o 


S 


E 


N 


J 


A 


N 


Uunior) 
Lwów, Ormiańska IS 
1553. Śmierć św. Hilarego 
1554. Męczeństwo św. Anioła 


tempera 


144
		

/Magazyn_049_12_169_0001.djvu

			ROMEROWA ANNA 
Wilno 
1555. Portret Józefa Weyssenhoffa akwarela 
1556. "J'y suis, j'y reste"- Wnętrze 
1557. Obwarzanki 
1558. Smutna dziewczynka 


RUPNIEWSKI 


JERZY 


Warszawa, Wilcza 44 
1559. Venezia . . 
1560. Capri 


akwarela 


R.UTKOWSKI SZCZĘSNY 
rVarszawa 


1561 - 15 6 3. Awantura romantyczna 
I, II i III olej 


RUZAMSKI MARJAN 


1564' Gdańsk .. 
15 6 5. Kaplica Sobieskiego w Gdańsku 


olej 


RYCHTARSKI ADAM 


Warszawa, Poznańska gs 
1566. Jezioro .. 
1.1) 6 7. Pejzaż z Kartuz.. 
1568. Dom biednych.. 


olej 


145 


Kat. D.. s.t. 


r 


" 


to 


.. 


.t 


10 


.ol
		

/Magazyn_049_12_170_0001.djvu

			RYCHTER JANOWSKA BRONISŁAWA 
Kraków, Dunajewskiego 1 


1569. Ahaswer 
1570. Villa Falconieri " 


olej 


" 


RYK A Ł A 


J A N 


Zakopane, KT/lpówki 
1.1) 7 l. Szron nad potokiem 
1572. Pasterka.. 


olej 
majolika 


R YSZKIEWICZ ŚWIRYSZ JÓZEF 


1573. Portret pani S. .. 
1574. Portret pani T. .. 
1575. Portret pana K. .. 


olej 


" 


" 


SAŁAGA STANISŁAWA 


Warszawa, Kopernika 31 
) 576. Robotnicy olej 


SASKI SYLWERJUSZ 
Kraków, Karmelicka 17 


1577. Kocha nie kocha 


olej 


SEIFMAN - GETTEROWA JOANNA 
Kraków, BernardyńsAa 13 


1578. Baba z dzieckiem 


akwarela 


14 6 


l 


..-
		

/Magazyn_049_12_171_0001.djvu

			ŚLIWIr'lSKI STANISŁAW 


r 


Warszawa 
1579. Martwa natura 
1580. Samowar 
1581. Begonje .. 


olej 


" 


.. 


SMOGULECKI STANISŁAW 


Poznań 


1582. Cerkiewka 
1583. Martwa natura 
1584. Wnętrze chaty 


olej 


" 


" 


SMOLKÓWNA 
Lwów, Stryjska g4 
1585. Mały kolporter.. 


JULJA 


.. bronz 


SONNEWEND STEFAN 
Poznań, Św. Marcina 39 
1586. Wnętrze chaty rybackiej z r. 1836 
na Helu . . 
1587. Procesja Bożego Ciała na św. Ro 
cha w Poznaniu. . 
1588. Ratusz w Poznaniu (procesja Boże 
go Ciała) 


olej 


" 


.. 


STAPlr'lSKI WŁADYSŁAW 


Poronin, ad Zakopane 
1589. Wnętrze lasu 
1590. Zagroda Góralska 


olej 


" 


147 


...-
		

/Magazyn_049_12_172_0001.djvu

			STARZY!iJSKI JÓZEF 


Lwów, Potockiego 7 


1591. Św. Jerzy 
1592. Madonna 
1593. Zły pasterz 
1594. Akt 


. . drzewo 
płaskorzeźba w drzewie 
. . drzewo 
alabasler 


STEFANOWICZ ANTONI 


Lwów, Ilerburtów 5 
1595. Portret pani P. 
wł. prywatna 


olej 


STEHLIK-WIŚLICKA ŁUCJA 


WarszaUla, Złota 30 
1596. Martwa natura .. 


olej 


STRZEMIŃSKI KAZIMIERZ 


Warszawa, Mokotowska 49 


1597. Pejzaż 
1598. Portret w pleinair'ze 


olej 


SZINAGEL 


E M I L 


KraMw, Św. Teresy 8 
) 599. Powrót z zabawy 
wł. prywatna 
1600. Zima 


olej 


" 


14 8 


l
		

/Magazyn_049_12_173_0001.djvu

			SZWARC STANISŁA\V 


Kraków, BiskuPia 6 
1601. Maestro . . 


olej 


SZYMANOWSKI MARJAN 


Warszawa, SenatorsAa 10 


1602. Zima 


akwarela 


TATULA FRANCISZEK 


Poznań, Trzeciego Maja 3 
) 60 3. Portret .. olej 


TERLECKI ALFRED 
Kraków, Wybickiego 5 
1604' Mglisty dzień 
1605. Jabłoń " 


olej 


" 


TETMAJER-NA IM SKA JADWIGA 
Krak6w, Dolnyc/t Mlynów 11 
1606. Portret p. J. S. 
wł. prywatna 
1607. Jesień 


olej 


" 


T I C H Y 


KAR O L 


Warszawa, LWU1llska 17 


) 608. Portret I . . 
1609 - 1610. Portret 11 i III 


paslel 
olej 


149 


--
		

/Magazyn_049_12_174_0001.djvu

			T 


o 


R 


J 


ó 


z 


E 


F 


Mysłowice, Polna 10 
161 I. Autoportret 
wf. prywatna 


olej 


TRAUTMAN MIECZYSŁAW 


Warszawa, Chmielna 134 
1612 - 1613. Głowa hucuła I i II 
1614. Głowa hucuła III 


akwarela 
olej 


TREFLER JANUSZ 
Warszawa, DziAa 6 


1615. Akt 
1616. Księżniczka karnawału 


olej 


TROJANOWSKI EDWARD 
Warszawa, Wspólna g5 


1617 - 1618. Pejzaż I i II 


olej 


T R U S Z 


I W A N 


Lwów, ObwodU1lla Ig 
1619. Nasturcje 
1620. Wiosna .. 


olej 


" 


TRZEBIŃSKI MARJAN 
Warszawa, Szpitalna 8 
1621. Stara oberża w Toruniu 
1622. Zamek wOrawie 


akwarela 


15 0
		

/Magazyn_049_12_175_0001.djvu

			1623. Ulica w Tunisie akwarela 
1624. Stara Oberża w Pradze Czeskiej 
"Pod Wojewodą" 


" 


TUREK FRANCISZEK 


Kraków, św. Jana .9 


1625. Rzeka Raba w słońcu " 
1626. Stary młyn w Ojcowie .. 
1627. Kościołek św. Sebastjana w Wie- 
liczce 


akwarela 


" 


" 


UZIEMBŁO HENRYK 


Kraków, Garncarska 5 
1628. Lipy kościelne .' 
1629. Zima na Podhalu 


v O G T 


Z O 


olej 
" 
F J A 
olej 


Zakopane. Sienkiewicza 9-a 
1630. Groszki ., 


WACHTLÓWNA IRENA 


Kraków, ZybliAie1llicza 9 
1631 - 1632. Martwa natura I i 11 olej 


WAŚKOWSKI TADEUSZ 


Kraków, Smoleńska gs 


1633. Głowa 
1634. Pejzaż 


akwarela 


" 


15 1 


-
		

/Magazyn_049_12_176_0001.djvu

			WĘGIERKOWA ZOFJA 


Warszawa, Al. Jerozolimska .'J9 
1635. Martwa natura 
1636. Dama z książką .. 


olej 


" 


WILCZYŃSKA 


ANNA 


KraMw, Podwale 1 
1637. Głowa dziewczyny 


gips 


WISZNICKI MIKOŁAJ 


Warszawa, Mokotowska 19 
)63 8 . Indyk okj 


WODZICKA MARJA 


Lw6w, ZicmialkU1llskiego 8 
1639. Jesień 
16 4 0 . Dziewczyna z dzbankiem 
1641. Chłopiec z miską 


olej 


" 


" 


WODZINOWSKI WINCENTY 


KraA6w, Długa 10 
1642. Pogadanka 
1643. Zrękowiny 


olej 


" 


WRÓBLEWSKA KRYSTYNA 


Wilno, Wielka 17 
1644. Portret p. W. 
1645. Portret p. D. 


olej 


" 


15 2
		

/Magazyn_049_12_177_0001.djvu

			WRÓBLEWSKI LEON 


Poznań, Wielka 18 


16 4 6 . Tank olej 


WRZESIŃSKI JÓZEF 


SosnU1lllec, Czysta 7 


) 647. Zima olej 


WYSOCKA EMILJA 


Warszawa, Smolna g3 


1648. Ogród 
1649. Sad 
1650. Bukiet 
1 6 51. Stary rynek w Krzemieńcu 


olej 
" 
" 
" 
J A N 


\VYS OCKI 


Poznań, Długa 8 
1652-1655' 4 kolekcje plakiet i metali bronz 
(7 0 sztuk odlewy i tłoczone) 


ZABOKLICKI WACŁAW 


Warszawa - Żoliborz, Karpińskiego 1 


16 5 6 . Port w Gdyni ., 
16 57. Widok Zagłębi:!. Dąbrowskiego 
16 5 8 . Widok z okna .. 
16 59. Las z okolic Grodna 


olej 


" 


" 


.. 


1 -o 
DO 


J-
		

/Magazyn_049_12_178_0001.djvu

			ZASTROW ALFRED 


f.Vi/no, SierakU1llsAiego' 1 g 
1660. Droga leśna olej 


ZERYCH ROMUALD 


Warszawa, Senatorska 18 
1661. Św. Franciszek 
1662. Chrystus. . 


.. rzeźba 


" 


Ż M U D A 


A L F R E D 


Kraków, Mazowiecka g 


1663. Most 


olej 


ŻURAKOWSKI ALEKSANDER 


Warszawa, Po/na 30 
1664. Popiersie Piotra Wysockiego 
por. woj. pol. z roku 1830 .. bro1lz
		

/Magazyn_049_12_179_0001.djvu

			ZWIĄZEK POLSKICH 
ARTYSTÓW 


G 


R 


A 


F 


I 


K 


ó 


w 


Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczyna się nowy rozkwit 
grafiki w Polsce. Około roku 1910 powstaje w Warszawie Tow. 
Przyjaciół Grafiki dzięki inicjatywie Ignacego Łopieńskiego t Zo 
fji Stankiewiczówny i Franciszka Siedleckiego i poparciu dwóch 
prawdziwych miłośników grafiki i kolekcjonerów: Dominika 
Witke - Jeżewskiego i Henryka Grohmana. Wojna przerywa 
działalność Towarzystwa i rozprasza członków. Po wojnie wzna 
wiają organizacyjną i artystyczną pracę dawni członkowie To 
warzystwa i ze współudziałem Władysława Skoczylasa zakłada 
ją Związek Polskich Artystów Grafików w 19 1 9 roku. Związek 
ma na celu podniesienie i ułatwienie pracy artystycznej oraz za 
znajomienie z grafiką społeczeństwa polskiego i zagranicy. 
W r. 19 20 zorganizowano za inicjatywą Wf. Skoczylasa wysta 
wę grafiki polskiej celem wysłania jej zagranicę, a Związek objął 
naczelne jej kierownictwo w urządzaniu i dopełnianiu wystawy 
coraz to nowemi rycinami t wychodzącemi z pod tłoczni naszych 
artystów-grafików. Wystawa ta przesłana najpierw do Londynu, 
potem t uzupełniana coraz to nowsze mi rycinami, przewieziona 
została do Brukseli, Amsterdamu t Stockholmu, Chrystjanji, Ko 


155 


"'
		

/Magazyn_049_12_180_0001.djvu

			penhagi t Helsingforsu, Rewia (Tallina), Rygi, Pragi, Zagrzebia t 
Lublany i Budapesztu. Sukcesy tych wystaw były niebywałe t a 
dzięki nim dostało się wiele rycin do najcelniejszych zbiorów i 
muzeów europejskich. 
Równocześnie urządzał Związek albo samodzielnie albo łącznie 
ze Związkiem Wydawców i Miłośników Książki wystawy książ 
ki i grafiki polskiej we Florencji, Medjolanie, Rzymie t Lipsku, 
Dreznie, Kolonji, Brukseli i Montrealu. 
Z darów złożonych przez członków Związku powstały działy 
grafiki polskiej w Brytyjskiem Muzeum w 1927 r. a w paryskiej 
Bibljotece Narodowej i w monachijskim gabinecie rycin w 1928. 
Z inicjatywy Związku urządzono w 1922 roku wystawę druków 
polskich w Warszawie - a w przeciągu ubiegłego dziesięciole 
cia urządził Związek wystawy grafiki w najważniejszych mia 
stach prowincjonalnych polskich i pozostaje w stałej korespon 
dencji z tamtejszemi Towarzystwami Miłośników Grafiki i Książ 
ki. W Warszawie urządził Związek dwie wielkie wystawy 
Grafiki, jedną w 1926 roku t drugą w 1928 r. 
Działalność Związku obejmuje obszar całej Polski z tendencją 
tworzenia autonomicznych grup w Krakowie, Lwowie,Poznaniu 
i Wilnie, w ramach statutu i Zarządu Związku w Warszawie. 
O przynależności do Związku rozstrzyga wysoki poziom 
artystyczny i techniczny przedstawionych prac. 
FRANCISZEK SIEDLECKI. 


. 
Uwaga: Prace graficznI! nabywać można u sekrelarki w Sali Wysta 
wowej. Prace objęle kalalogiem, a niewystawione, są do obejrzenia 
w lekach u sekrelarki. 


15 6 


L 


--
		

/Magazyn_049_12_181_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


BIELECKI WŁADYSŁAW 


Wieliczka, Niepołomska J90 
166 5. Kościół Marjacki drzeworyt 
1666. Wawel od strony południowej .. 
166 7. VVejście do katedry .. 
1668. Katedra .. .. 
1 66 9. Podwórze Wawelskie " 
1 6 7 0 . Legenda (Wawel) .. 
16 71. Wieża Zygmunta i Skarbiec " 
16 7 2 . Baszta Senatorska " 
16 73. Kurza Stopka .. 
16 74. Św. Idzi z Wawelem .. 
16 75. Tyniec Studnia 
16 7 6 . Tyniec Opatówka 
16 77. Tyniec od strony Wisły 
16 7 8 . Wenecja Ponte dei Sospiri 
16 79. Wenecja !sola di S. Giorgio 
) 680. Wenecja Rio dei Mendicanti 
1681. Kazimierz - Śpichrz 
1682. Sandomierz - św. Paweł 
1683. Mróz 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


t. 


" 


BRANDEL KONSTANTY 


Paryż, g!j6 Bou/roard St. Gl'rmain 
168 4. Kwadryga akwafoTla 


157
		

/Magazyn_049_12_182_0001.djvu

			168 5. Pan Twardowski (na rynku 
krakowskim) 
) 686. Świeczniki 
1687. Warszawa 
)688. Sfinks 
)689. Pejzaż 
1690. Walka z orłem 
) 691. Autoportret 


sucha igła 


" 


akwaJorla 
sucha igła 
akwaforla 


" 


" 


BRZĘCZKOWSKI STANISŁAW 
Gda.łsk, Stfjjensweg 43 
1692. Gazownia 
)693. Św. Sebastjan 
1694. Przedmieście 
1695. Pieśń wiosenna " 
) 696. Plebanja 
)697. Religioso 
1698. Scherzo " 
1699. Quartett 
I 700. Valse E-moll Chopina 
1701. Sonata skrzypcowa 


drzewoT)'1 


.. 


" 


.. 


akwaforla 


.. 


" 


" 


CIEŚLEWSKI TADEUSZ 
(Ojciec) 
Warszawa, Dobra 90 
) 7 02 . Kamienica Gdańska w Kazi 
mJerzu nad Wisłą monolYftJa 


15 8 


l 


,
		

/Magazyn_049_12_183_0001.djvu

			I 703. Brama Florjańska w Krakowie monolypja 
1704. Kościół P. Marji w Warszawie.. " 


CZERWIŃSKI EDWARD 


Warszawa, KredytU1lla 9 


1705. Rybak 
I 706. Portret Prezydenta Rzpltej 
1707. Pejzaż 
1708. Studjum 
I 709. Skraj lasu 
1710 - 1711. Studjum drzew I i II 
J 712. Straszak .. 
I 713. Roztopy 
1714 Pejzaż 


akwaforta 


" 


" 


" 


drzeworyl 


" 


" 


" 


aUlolitogmJja 


DYBOSKA STEFANJA 


Kraków, Sw. Tomasza gg 


l 715, Kościołek na Śląsku 
1716. Kościołek w Rabce 
I 71 7. Opactwo Westminster " 
1718. Stary dworek 
1719. Ulica Florjańska, Kraków 
1720. Wieża Bożego Ciała 
1721. Kurza Stopka na Wawelu 
1722. Giewont z Zakopanego 
1723. Ratusz w Gdańsku 


akwaforla 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


159 


,-
		

/Magazyn_049_12_184_0001.djvu

			DZIEWULSKA MARJA 
Warszawa, Podwale 4 
17 2 4. D
bno - Fragment Kościoła autolilogr. 
1725. Rabka - Stary kościół 
1726. Rabka - Brama 
1727. Dębno - kościół 
17 28 . Wilno - kościół św. Katarzvny 
1729. Sosny 
1730. Drzewa zimą 
1731. Wilno - kościół Misjonarzy 
1732. Świerk .. 
1733. Choinka 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


GEISLER ALFRED 


Warszawa, Pulawska 41 
1734. Świ
ta Rodzina 
1735, Bolesław Śmiały 


drzeworyl 


" 


GOTTLIEB 


LEOPOLD 


Paryż, (14), a, Av. Ernest Reyer 
173 6 . Legjonista aulolilograjja 
1737. W pełnym rynsztunku .. 
1738. Przed bitwą 
1739. Na posterunku .. 
1740. Nad grobem kolegi 
1741. Dwaj oficerowie 
1742. Fragment cmentarza 


.. 


.. 


160 


... 


j 
-......ł...
		

/Magazyn_049_12_185_0001.djvu

			1743. Meldunek 
1744. Ordynans 
1745. Mały dobosz 


aulolilograJja 


GUMOWSKI 


J A N 


Poznań, Muzeum Wielkopolskie 


1746. Teka: Gdańska .. 
1747. Teka: Częstochowa 


aUlolitogra.h"e 


GUTKOWSKA 


MARJA 


Kraków, KochanU1llskiego Jg 


1748. Fragment wnętrza kościoła Mar- 
jackiego w Krakowie . . mezzotinla 
1749. Kolumna na placu św. Piotra 
w Rzymie 
1750. Wnętrze kościoła św. Marka 
w Wenecji 
I 751. Sosny w Carcassonne .. vernls-mou 
1752. Podwórko (Roder) 
I 753, Rue St. Romain (Rouen) 


akwaforta 


vernzs-mou 


HERSZAFT ADAM 


Warszawa, Hipoteczna 3 


1754. Jezioro w Karpatach 
1755. Wiolonczelista 
l 756. Główka .. 


akw. suchoryt 


suchoryt 


161 


Kat. Oz. Szt. 


" 


" 


" 


.. 


" 


" 


lt
		

/Magazyn_049_12_186_0001.djvu

			1757. Bretończyk 
1758. Nad rzeczką 
) 759. Tancerka 
I 760. Zima 
I 761. Pejzaż z Beskidu 
1762. Główka .. 
1763. Zaułek .. 


suchoryt 


.. 


" 


" 


.. 


" 


.. 


H O P P E N 


JER Z Y 


Wilno, Kasztanowa 4 
) 764. Kościół św. Kazimierza 
w Wilnie akwaJorla 
1765. Kościół Misjonarzy w Wilnie " 
1766. Kościół św. Anny w Wilnie " 
1767. Podwórko Pałacu Biskupiego " 
1768. Katedra w Wilnie " 
1769. Klasztor pobernardyński w Wil- " 


ł 


me 


" 


HOROWITZ 


ARMIN 


Wiedeń, Frankgasse 1 
I 770. Port akwaforla kolorowa 
177 l. Domek 
] 772. Staw 
1773 -1774. Widok I i II 


" 
" 
J E R Z Y 


HULEWICZ 
Anielin, p. Olyka, Wołyń 
l 775. Chrystus 


drzeworyt 


" 


162 


...
		

/Magazyn_049_12_187_0001.djvu

			1776. Wojna .. 
1777. Portret .. 
1778. Portret własny 


akwaforta 
drzeworyt 


" 


JABŁCZYŃSKI FELIKS 
t 19 28 
I 779. Motyw z Gdańska 
1780. Stare Miasto 
1781. Dom Skargi 
1782. Geppen-Gasse 
1783. Kościół P. Marji 
1784. Ratusz w Poznaniu 
1785. Tczew .. 
I 786. Kościół Bernardynów 
1787. Z nad Wisły 
) 788. Stare domy na Rybakach 


akwaforla 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


JAHL WŁADYSŁAW 
Madryt, calle Margues de Cuba$ 3 
1789. Segovia, Katedra akwaforla 
1790. Toledo, Katedra sucha igła 
1791. Toledo "Most Alcantara" " 
1792. Singenza t Klasztor Augustj. akwaforla 
I 793- Segovia t Alcasar " 
) 794. Toledo, Santiago sucha igła 
1795. Toledo, St. Torne " 
1796. Madrytt Fontanna Apolla akwaforta 
1797 - 1798. Kompozycja I i II drzeworyt 


4 


16 3
		

/Magazyn_049_12_188_0001.djvu

			Ił 


JAKUBOWSKI STANISŁAW 


Kraków, Mazowiecka 64 
1799. Bogowie Słowian (20 plansz) 
1800. Gontyna 
)801. Tatrzańska baśń 
1802. Żydowski cmentarz 
1803. W krainie baśni 
1804. Droga na uroczysko 
1805. Stary dwór 
1806. Gontyna Żiwy 
1807. Las 
1808. Stary buk  


drzeworyl 


mezzolinla 


.. 


akwaforla 


. 


.. szlyclt 
mez20linta 


.. 


KOBIERSKI LUCJAN 


Kraków, Siemiradzkiego 17 
1809. Matka Boska z Dzieciątkiem drzeworyl 
barwny z jednej płyly 


1810. Czerpanie wody 
1811. Madonna 
1812. ()dpoczynek 
1813. Sielanka 


.. 


. 


.. 


KOMOROWSKA WANDA 
Salwator, Gontyna L. 7 
1814. Staruszkowie akwaforla 
1815. Na statku 
1816. Portret matki aulolilogra.h"a 


16 4
		

/Magazyn_049_12_189_0001.djvu

			..  


I S 17. W poczekalni .. .' akwafoTla kol. 
1818. Dziewczynka w kapturku " 
1819. Widok .. " 
1820. Matka z dziećmi 
1821. Śpiąca dziewczynka 
1822. Manufaktury 
1823. Kompozycja 


" 


" 


" 


KORZENIOWSKA WANDA 


Lwów, Oberty,iska 8 


1824. Pieta 
1825. Ślepiec 
1826. Św. Franciszek .. 
1827. Kasztan. . 
) 828. Drzewa przy drodze 
1829. Z Katedry lwowskiej akwaforla z akwat. 
18so. Podwórze bernardyńskie we 
Lwowie. . 


akwaforla 
akwaforla i rulelka 
akwaforla 


" 


" 


. 


1831. Ex libris X. dr. K. 
1832. Ex libris Dr. K. J. 


" 


" 


KOWALSKI LEON 


Kraków, UjejsAiego 4 
1833. Kościół P. Marji w Krakowie 
1834. Ogrójec (św. Barbara) 
1835. Rondel .. 


akwaforla 


" 


" 


16 5
		

/Magazyn_049_12_190_0001.djvu

			1836. Klasztor Norbertanek w Krako- 
WJe akwaforta 
1837. Sukiennice 
1838. Ulica św. Jana w Krakowie 
1839. Zima w Krakowie 
1840. Rynek krakowski 
1841. Skałka w Krakowie 
1842. Wieliczka 
1843. Górnicy modlący się 
1844. Wawel. . 


LAM WŁADYSŁAW 


Poznań, Niegokwskich g 
1845 - 1849. Don Kiszot (5 sztuk) drzeworyl 
1850. Chrystus 
1851 - 1852. Ulica w Cagnes l i II 
1853. Lasek pinjowy 
) 854. Staś suchoryt 
1855. Jaracz 


,. 


ŁOPIEŃSKI IGNACY 


Warszawa, LWU1llska 6 
1856. Bitwa pod Warną 
1857. Czytanie wyroku 
1858. Jan Matejko 
1859. Anna Bilińska .. 
1860. Schylok i Jessika 


akwaforla 


166 


, 


.
		

/Magazyn_049_12_191_0001.djvu

			1861. Na Gromniczną.. 
1862. Wilhelm na polowaniu. . 
1863. Patent oficerski wg.rys.W.Jastrzę 
bowskiego 
1864. Dyplom wioślarski 
1865. Głowa w nimbie 
1866. Artur Grottger .. 
1867. Mikołaj Kopernik 
1868. Stanisław Staszic 
1869. Architekt Fr. S. . . 
1870. Wobromianka .. 
1871. Rzeźbiarka 
1872. Studjum portretowe 
1873. Wieża płocka . . 
1874. Ex libris Potockiego 
1875. Adres Politechniki 
1876. Poronin .. 
1877. Portret p. I. Fr. .. 
1878. Portret p. Prezydenta Rzpltej 


akwaforta 


.. 


akwaforta 
miedzioryt 
suchoryt 
akwaforta 
suchoryt 


akwaforta 


" 


" 


suchoryt 
akwaforta 


" 


suchoryt 
akwaforta 


MANN ALEKSANDER 


Konstancin, wiUa "Ave" 


1879. Brama krak. w Lublinie aulolilograJja 
1880. Dom z podcieniem w Żółkwi .. " 
1881. Domy nad Motławą w Gdańsku 
1882. Rynek w Kazimierzu njWisłą .. 


" 


. 


16 7 


. 


-
		

/Magazyn_049_12_192_0001.djvu

			]883. Kościół św. Jana w Toruniu aulolilogr. 
]88.t-. Zamek Krzyżacki w Toruniu .. " 


f 


MARKOWSKI ANTONI 


Lwów, Zadworzańska 17 


] 885. Teka graficzna (13 plansz) aulolilograJja 
] 886. Kraków - Gdańsk akwaforla 
]887. Opactwo -Tyniec " 
] 888. Robotnik 
] 889. Głowa kobiety " 
1890. Cerkiew wołoska - Lwów 
1R91. Wnętrze cerkwi wołoskiej 
1892. Zamek koło Katedry Ormiań- 
skiej - Lwów .. " 
] 893. Benedyktynki - Lwó w " 
] 894. Dzwonnica - Sławsko ., " 
] 895. Cmentarzyk " 
] 896. Fragment cerkwi wołoskiej aulolilograJja 
]897. Wojtek .. " 
] 898. Autoportret " 
1899. Wnętrze cerkwi wołoskiej " 
1900. Klon " 


" 


" 


" 


" 


MONDRAL KAROL 
BydgoJ1!cz, Chopina 3 


1.g0). Widok Z grobli Bydgoskiej 
]902. Bajka 


akwaforla 


" 


i68
		

/Magazyn_049_12_193_0001.djvu

			1903. Stare jodły 
1904. Kościół w Lantic- Bretanja 
1905. Wenecja Bydgoska 
1906 - 1907. Kościół Serca Jezusowego 
liII akwaforta 
1908. Fara nad Brdą 
1909. Rybak z Karwi 


akwaforla 


" 


" 


" 


MROŻEWSKI STEFAN 


Paryż 15, 18g rue Vaugirard 
1910 - )917. Król o złotej masce (8 plansz 
do noweli M. Schwoba) drzeworyl 
1918. Złożenie do grobu " 
1919. Koncert uliczny w Paryżu " 


N E H R I N G M A C I E. J 
Warszawa, Nowy-Świat 16 


1920. Zamck . . 
) 921. Prometeusz 
)922. Ewa 


szlych 


" 


o B RĘB S K A 


MARJA 


Warszawa, JViejska g 
1923. Zwiastowanie 
1924. Wiosna.. 
192.1). Ptasznicy 


aulolilograJja 


" 


. ." 


16 9 


-
		

/Magazyn_049_12_194_0001.djvu

			o L E Ś 


ANDRZEJ 


Kraków, Barska g4 
) 926. Z nad Wisły akwaforta 
1927. Drzewko i cerkiewka w głębi .. " 
)928. Widok na Wawel " aulolitograJja 
1929. Stare drzewo nad Wisłą " 
193 0 . Sosenki .. .. aUlolitograJja barwna 
)931. We dwoje drzeworyt 
1932. Polskie zamki i dworki (teka- 
lO plansz) autolitograhe 


o 


s 


S 


E 


c 


K 


I 


W. 


Poznań, Przemyslowa g8-a 


) 933. Wilja drzeworyt kolorowy 
)934. Widok z G. Śląska " 
) 935. Sosna " 
) 936. Ruiny zamku " 
1937. N. P. Marja Ostrobramska mied;.ior. kol. 
) 938. Mochnaczka drzeworyl 
1939. Dziewczynka miedzioryt 
)940. Studjum portretowe t. 
194). Studjum portretowe art. rzeźb. S. 
)942. Bernardyni w Wilnie miedzioryl kulor. 


PANKIEWICZ JÓZEF 
Paryż. g4 1W! Bonaparte 


1943. Młyn 


akwaforta  


17° 


t
		

/Magazyn_049_12_195_0001.djvu

			1944, Brzozy 
1945, Fala 
1946. Dęby 
1947. Stara uliczka 
1948. Motyw z Warszawy 
1949. Widok " 
1950. Miasteczko 
1951. Nad brzegiem 
1952. Stary dom 
1953. Krajobraz 


akwaforta 


" 


" 


" 


PIENIĄŻEK 


J ó Z E F 


Lw6w, PiaskU1lla g 7 


1954. Portret Prezydenta Rzpltej 
1955. Prof. Leon Wyczółkowski 
pracy 
1956. Zaloty górala 
1957. Wnętrze Kościoła N. M. P. 
w Toruniu 
195 8 . Nawa boczna w kościele Mar 
jackim w Krakowie 
1959. Stare domy w Krzemieńcu 
1960. Uliczka w Krzemieńcu .. 
1961. Zaułek ze schodami w Krze 


akwafoTla 
przy 


akwatinta 


mieńcu " 


" 


19 62 . Kościołek św. Wojciecha w Kra 
kowie 


" 


t 


17 1
		

/Magazyn_049_12_196_0001.djvu

			]963. Podwórze na Kazimierzu w Kra- 
kowie akwalillla 


. 


POCHWALSKI JÓZEF 
Kraków, Wenecja 7 


]964. Grób Zygmunta Augusta 
]965. Figura św. Stanisława 
1966. Kościół św. Marka 
]967. Kościół św. Katarzyny 
] 968. Lalki malajskie 
] 969. Kurza stopka 
]970. Złoto 
197). Zdobywanie miejsca 
1972. Ciemna Jutrznia, Katedra na 
Wawelu. . 


akwaforla 
sucha igła 
akwaforla 


" 


aulolilograJja 


" 


" 


" 


" 


PÓŁTAWSKI ADAM 


Warszawa, Emilji Plater 30 
1973. Ex libris 
1974- 19i5. Dwa Ex librisy .. 
1976 - 1979. Cztery Ex librisy 
1980- ]981. Dwa Ex librisy " 


kruwryt 
drzeworyt 
akwaforta 
litograJja 


PROCHASKA FRANCISZEK 


Paryż, 16 rue Cassette 
] 982. Port w Samary .. drzeworyt 
]983. Ilustracja do Fraszek W. Potoc- 
kiego akwalinla 


172 


t
		

/Magazyn_049_12_197_0001.djvu

			. 


1984. Ulica 
1985. Apasze 


akwalinla 


" 


RAPA C KI JÓZEF 
t 19 2 9 
1986. Wieża Marjacka 
1987. San Marco 


RUBCZA K 


Kraków, Staszica 8 
1988. Wnętrze lasu 
1989. Śpichrz w Kazimierzu 
1990. Kościół św. Norberta 
1991. Wawel .. 
1992. Kościół Marjacki 
1993, Wejście na Wawel 
) 994. Uliczka w Bretanji 
) 995. Brzozy w deszczu 
) 996. Kościół Reformatów 
1997. Wejście do Barbary 
199 8 _ 1999, Brama Florjańska I i II 
2000. Wierzby nad wodą 
2001. Katedra w Rouen 
2002. Uliczka ze schodami 
2003. Kościół Bożego Ciała 
2004' Sad w śniegu 
2005. Grusza " 


t 


173 


.- 


drzeworyl 


" 


J A N 


akwaforla 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


.. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


.ol
		

/Magazyn_049_12_198_0001.djvu

			2006. Barki w porcie " 
200 7. Klasztor św. Józefa 
2008. Okiście .. 
200g. St. Severin 


akwaforta 


" 


, 


SEIFERT 


D A W I D 


Paryż, 16 1W! de l'Abbaye 
2010. Kompozycja 
2011. Kwiaty " 
2012. Kobieta z kwiatami 
201 3 - 2015. Martwa natura I, 11 i 111 
2016. Kobieta .. 
2017. Matka z dzieckiem 
201 8. Dziewczyna 


drzeworyt 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


SIEDLECKI FRANCISZEK 


Warszawa, Ossolińskich 6 
201 g. Głowa filozofa 
2020. Żeromski 
2021. Krasiński 
2022. Goethe .. 
2023- Piłsudski 
2024. Norwid.. 
2025. Św. Teresa 
2026. Miasto " 
2027. Modlitwa 
2028. Narodziny 


akwaforla 


" 


" 


" 


" 


.. 


" 


" 


174 


ł 


.
		

/Magazyn_049_12_199_0001.djvu

			2029. Dwie Gwiazdy 
2030. Ucieczka 
2031. Medytacja 
2032. Kwiaty .. 
2033. Nietsche . . 
2034. August hr. Potocki 


akwaforta 


" 


" 


" 


" 


" 


STANKIEWICZ ZO}<'JA 
Warszawa, NU1lIogrodzka 8 


20 35- Widok z Wawelu na Kopiec Ko 
ściuszki ..' akwaforla 
£036. Katedra na Wawelu " 
20 37. Kościół św. Katarzyny w Krako 


ł 


wJe 
2038. Kolumna Zygmunta w Warsza 
WJe 
2039. Podwórko w kamienicy Fukiera 
w Warszawie 
20 4 0 . Brama w klasztorze po 00. Au 
gust janach w Warszawie 
2041. Grudziądz 
2042. Wieś polska 
2043. Kościół św. Jana w Wilnie 
2044. Dworek ośnieżony 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


s Z M A J 


S T E F A N 


Ostrów WAp., Kaliska g J 
2045. Portret żony miedzioryt 


l 
f 


175 


. 


I 
,-
		

/Magazyn_049_12_200_0001.djvu

			2046. Portret Wikt. Łaz. miedzioryl 
2047. Portret St. Przybyszewskiego .. linoryt 
204H - 2051. Linoryt I - IV 
2052. Amenophis IV 
2053. Św. Sebastjan 
2054. Autoportret 
2055. Morgue (teka 12 plansz) . . 
2056. Topole (teka 12 plansz). . 
2057. Bożki (teka 6 plansz) 


" 


drzewmyt 
litograJje 
linoryty 


" 


SZWARC STANISŁAW 


KraAów. BisAupia 6 
2058. Figura przydrożna 
2059. Zatoka Pucka 
2060. Autoportret 
2061. Nastrój księżycowy 
2062. Wiatrak.. 
2063. Kraj lasu.. 
2064. Gazda 
2065. Krzyż przydrożny 
2066. Stogi 
2067. W porcie wojennym 
2068. Głowa starca 
2069. Szlachcic. . 


autolitograJja 


" 


" 


" 


" 


ił- " 


" 


" 


" 


" 


T 


o 


M 


J 


ó 


Z 


E 


F 


Warszawa, Wilcza gg 


2070. Fragment z Wilna I 


.. aUlolitograJja 


17 6
		

/Magazyn_049_12_201_0001.djvu

			Kat, Dl, SEt, 


'2071. Ex librisy 
2072, Rynek w Kazimierzu 
2073. Fragment z Kazimierza 


{llllolilograJJa 


TYROWICZ LUDWIK 


Lwów, Piekarska 95 
2074, Pejzai z Prowancji suchoryt 
2075. Wśrbd drzew .. 
207G. Ulica drzeworyt 
2077. Wenus spoczywająca akwaforta 
2078, Motyw z Janiculum w Rzymie " 
2079. Piazza Vit, Emanuele w Bolonji .. 
'loRo. Motyw z Pizy suchoryt 
2081. Miasto kominów ' drzeworyt kolurowy 
2082. Diana 


WAŚKOWSKI TADEUSZ 


KraMw, Smoleńska 23 
20X3. Głowa autulitogra})a 


WEISS WOJCIECH 
Kraków, Krupniaa 31 


drzeworyt 


2084. Pinje 
20HS- Palma 
2080. Ogród Alberta 
2087. Nicea 
2088- 2089, Wenecja, San-Giorgio I i II 


177 


.. 


.. 


" 


" 


u
		

/Magazyn_049_12_202_0001.djvu

			2090, Wenecja, Scuola San Marco 
2091. Wenecja Cafć Florian 
2092. Półakt 
2093. Malarka " 
2094. Zachód słońca 


drzeworyt 


" 


" 


" 


.. 


WISZNIEWSKI KAZIMIERZ 


Puławy - Marynki 
2095. Głowa . . drzeworyt 
2096, Madonna " 
2097. Lublin - Kościół po Wizytkach " 
2098. Fara nad Wisłą ., linoryt 
2099, Chatka .. " 
2100, Park Puławski 
210]. Adoracja 
2102. Puławy - Kaplica i widok na 
Wisł
 
2103. Studnia w miasteczku 
2104. Rynek w miasteczku 


" 


" 


" 


" 


" 


WOJNARSKI JAN 
Kraków, Akademja Sztuk Pi
knych 
2105. Portret własny " autolitograJja barwna 
2106. Akt (myjąca si
) autolitograJja dwuton. 
2107. Akt (śpiąca) akwaforta 
2108. Akt (w buduarze) 
2109. Pejzaż 
2] ] o. Sielanka. . 


" 


'7 8
		

/Magazyn_049_12_203_0001.djvu

			21 1 I. Pieta miedzioryt 
2112. Kościół Bożego Ciała w Krakowie akwaf 
2113. Fragment z kościoła Marjackiego 
w Krakowie 
21 14. Kościół Marjacki w Gdańsku .. 


" 


.. 


WOLFF JERZY KAZIMIERZ 
KraiIJ/JJ, Krasińskiego !ł l 


2115, Portret A. Kościeleckiego w/g 
Matejki .. 
2116, Portret hr. Pusłowskiej w/g Ma- 
tejki 
2117. Portret Cecylji Gallerani w/g Le- 
onarda .. .. 
2118. Notre Dame paryska akwaforta 
2119. Portret ks. Józefa w/g Grassiego sztych 
2120. Kościół św. Piotra w Krakowie. . 
212). Chłopcy śpiewający sucha igla 
2122, Stefan Zamoyski w/g Matejki .. sztych 


sztych 


" 


Zbiorowa Wystawa Dziel Graficznych 
Profesora Leona Wycżólkowskiego 
WYCZOŁKOWSKI LEON 


Krakó/JJ, Pędzichó/JJ !ł8 
Ze zbiorów Dr. Stanislawa Wac/towiaka 
2123. Teka: Kościół Panny Marji 
w Krakowie .' autolitogra.fJa 


179 


-
		

/Magazyn_049_12_204_0001.djvu

			21 24, Teka: Stara Warszawa .. autolilograjja 


Ze zbiorów Dominika Wilke-.leiewskiego 


2 ł 25. Teka: Wawel .. aulolitogrą[ja 
21 26. Teka: Wspomnienia z Legionowa " 
2127. Teka: Białowieża 
212
. Teka: Litewska. . 
2129. Teka: Lubelska.. 
2130. Teka: Gdańsk .' 
2131. Teka: Ukraińska 
2132. Teka: KrakÓw 
2133. Wawel .. 
2134. Kryształy 
2135. Dęby 
2136. Kryształy i kwiaty 
2137. Kwiaty .. 
213
. Portret Walkiewicza 
2 139 - 2 140. Chrystus I i II 
2 q I. Portret J. Malczewskiego 
2142, Portret F. Jasieńskiego 
2143. Solski 
2144. Skraj lasu 
2145-2147. Drzewa I. II i llI,. 
214S. W lesie.. 


" 


" 


" 


" 


" 


z
 zbiorów Leupolda Wellisza 
214 9- 2150. Głowa rybaka I i II akwaforta 


180
		

/Magazyn_049_12_205_0001.djvu

			SZTUKA GRAFICZNA 
STOSOWANA 


BARTŁOMIEJCZYK EDM UND 
Warszawa. Wrońskiego 8 
'2151. Okładki do Bluszczu rysunki kolorowe 


GRONO WSK l TADEUSZ 


2152. Plakaty .. 


rysunki kolorowe 


T 


O 


M 


J 


o 


z 


E F 


WarsZllwa, IVilczll R9 


2 I 53. 25 rysunków 
2 154. Piecz
ć Z w. Pol. Art. Grafików rysunek 
2155. Znaczki pocztowe 
2156- 2158, Akcje (3 rysunki) 
2159. Dy'plom .. 
2160 - 21 () l. Okładki (2 rysunki) 
2162 - 2168. Kompozycje dekoracyjne 
2169, Plakaty .. 


" 


181 


...-...
		

/Magazyn_049_12_206_0001.djvu

			STOWARZYSZENIE POLSKICH 
ARTYSTÓW GRAFIKÓW 


» 


R 


y 


T 


« 


Stowarzyszenie polskich artystów grafików p. t. »Ryte< powstało 
w r. 1927. Celem stowarzyszenia jest organizowanie wystaw 
graficznych o możliwie najwyższym poziomie artystycznym. 
Członkowie Towarzystwa mieszkają wszyscy w Warszawie 
i mogą reprezentować młodą grafik
 warszawską. Stowarzysze 
nie )'Ryte< zorganizowało pierwszą wystaw
 w 1927 r. w Salonie 
Cz. Garlińskiego w Warszawie. Członkami Towarzystwa są: 
Edmund Bartłomiejczyk, Wacław Borowski, Stanisław Chro 
stowski, Tadeusz Cieślewski (syn), MaIja Duninówna, Ludwik 
Gardowski, Wiktorja Goryńska, Zygmunt Kamiński, Janina 
Konarska, Bogna Krasnod
bska-Gardowska, Tadeusz Kulisie 
wicz, Józef Perkowski. Wiktor Podoski. Władysław Skoczylas. 
Wacław Wąsowicz.
		

/Magazyn_049_12_207_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


BARTŁOMIEJCZYK EDMUND 
Warszawa, Wrollskiego 3 


2 1 70, Pastuszek 
2171. Dobry pasterz . . 
2172. Dziewczyna z kozami 
2173. Kobziarz 
2174, Janosik " 
2175. Frairka .. 
21 76. Kłusownik 
2177, Osioł iJacek 


drzeworyt 


.. 


drzeworyt kol. 


.. 


drzeworyt dwubarumy 


.. 


.. 


.. 


Motywy z Kazimierza (cykl): 
21 78. Uliczka .. drzeworyt dwubarwny 
2179. Spichrze. , .. 
2180, Kozy .. 
2181. Spichrz z deszczem .. 
2182. Krypa .. 


BOROWSKI WACŁAW 


Warszawa, Stare Mias/Q 5 


2183. Jesień 
2184. Wiosna .. 
2185. Martwa natura 
2186. Sw, Franciszek 


autulitograJja 


18 8
		

/Magazyn_049_12_208_0001.djvu

			2187' Miasteczko 
2188. Koń 
2189. Samarytanin 
21 go. Lato 
2191. Koncert.. 


aululilograJja 


" 


" 


" 


CIEŚLEWSKI TADEUSZ (SYN) 


Waruawa. Dobra go 


2192. Chiasso dei Baronceli .. 
2 1 9.
' Sad - asad - vicaramna - s..thate 
2194-. Syrena .. 
2195, Okręt symboliczny 
219(). Uliczka w Paryżu 
2197. Nieskończoność. . 
2198. Warszawa £mtastyczna.. 
2199. Stare Miasto 
2200. Pręgierz w Poznaniu 

20I. Ojcu w dniu Imienin 


drzewuryl 
" szlych 


" 


lec/m, miesz. 


sucha igla 
aUlolitograJja 
drzeworyt 


., 


" 


DUNINOWNA MARJA 
Warszawa, Szkoła Sztuk l'ięlmych 


2202. Św. Hubert 
2203. Bez pracy niema kołaczy 
2204, Gość w dom - B6g w dom 
2205. Strach ma wielkie oczy . . 

2oG. Gdzie djabeł nie może, tam babę 
pośle 


drzewU1yt 


" 


18 4 


l 


-'--
		

/Magazyn_049_12_209_0001.djvu

			I 


2207, Sen mara - Bóg wiar.! ., 
2208. Śmierć i ŻOn.l 
220 9 - 2212. Ilustracje do Psalmu "Kto 
się w opiekę" I - IV 
221 3 _ 22 q..Ilustracjado"Krakusa"l i II 
2215-221G. Ilustracje do "Żywych Ka 
mieni" W, Berenta I i II 


drżeworyt 


" 


" 


II 


GORYŃSKA WIKTORJA 
Warszawa - Żoliborz, Tucholska 8 
2217. N oCl drzeworyt 
2218. Joanna d'Arc (cykl, 4 płyty) " 
221 9. Staroduńska Legenda (cykl, 5 płyt 
i tytuł) 
2220. Czarownice 
2221. Portret .' 


" 


" 


2222. Czarny kot 
2223. Kot na g,lłęzi 
2224- Madonna w Zodyaku 
2225. Regina Coeli 
2226, Indyki 


.. linoryt 
d1"zeworyt 


" 


:KONARSKA 


JANINA 


Warszawa, Wart'cka 9 
2227. Św. Genowefa, patronka starcÓw drzew. 
2228, Św. Michał, patron rycerzy " 
2229. Św, Piotr Chryzolog od wściekli 
zny strzeże 


18 5
		

/Magazyn_049_12_210_0001.djvu

			, 


223 0 . Św. Marja Egipcjanka, patronka 
przewoźników " drzeworyt 
223 1 . Św. Józef, patron cieśli .. .. 
2232, Św. Izydor, patron oraczy 
2233. Św. Erazm, opiekun trzód 
2234. Ilustracja do "Dziadka do Orze 
chów" Hoffmana 
2 235. Dziesi
cioro przykazań , . miedzioryt 


KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA BOGNA 


Warszawa. Polna 70 


223 6 . Droga Krzyżowa {cykl, 14 plansz) drzew. 
2237, Pejzaż z Podola drzew. trójbarwny 
2238. Powrót z hal 
2239. Polowanie 
224,0, Podwórze góralskie 
2241. Powódź .. 
2242. U wody. . 


.. 


drzew. dwubarw. 
drzew. trójbarwny 


.. 


KULISIEWICZ TADEUSZ 


Warszawa, Al, Jerozolimska 16 
2243. Biedacy.. 
2244. Świątkarz 
2245. Wieś w górach 
2246, Góral w kożuchu 
2247' Dziewczyna w czarnej chuście 
2248. Stara karczma 


drzeworyt 


.. 


.. 


.. 


.. 


186 


I 
L
		

/Magazyn_049_12_211_0001.djvu

			2249. Kobieta z różańcem 
2250, Gazda 
2251. Chrystus na krzyżu 
2252, Na przedmieściu 


drzeworyt 


" 


PODOSKI WIKTOR 


Warszawa, Chmielna H!1l 


2253. Pocałunek Judasza miedzioryt 
2254. Św, Krzysztof .. " 
2255. J. A. Załuski (portret) " 
225 6 . Św, Franciszek na górze Alvemo drzew. 
2257-2258, Fragment z Kazimierza nad 
Wisłą I i II drzeworyt 
2259. Martwa natura I 
2260, Martwa natura II litogroJja 
2261. Madonna drzeworyt kolor. 
2262, Teczka z 3-ma ex librisami: Johna Stet 
sona i Haliny Karpińskiej (miedzioryty) 
i T, Bauma (drzeworyt) 


SKOCZYLAS WŁADYSŁAW 


Warszawa, Brzozowa Il 


2263. Stary baca 
2264, Waweł ., 
2265. Ulica w miasteczku 


drzeworyt 


" 


187
		

/Magazyn_049_12_212_0001.djvu

			2266. Wieś podhalańska 
2267. M..tdonna 
226S. Kazimierz nad Wisłą 
2269. Miasteczko 
2270. Św. Krzysztof .. 
2271. Św. Sebastjan 
2272. Dziewki z owocami 
2273. Pochód zbójników 
2274. Głowa starego górala 
2275. Madonna karmiąca 
2276, Kupała . . 
2277. Junak 
227
( Głowa Janosika. . 
2279. Zaloty ., 
2280. Łowy 
2281. Jmosik z Fr.tjerką 
2282. Taniec zbójnicki 


WĄSOWICZ 


drzewuryt 


" 


" 


.. 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


.. 


Warszawa, Grójlda !!3 


WACŁAW 


22HS' Żeromski 
22S4. Chimczak i Paraska 
22S5' Głowa hucułki .. 
22SG, Koń z wózkiem.. 
22S7' Port w południowej Francji 
22S8. Miasteczko rybackie 


188 


drzeworyt 


" 


" 


" 


"
		

/Magazyn_049_12_213_0001.djvu

			2289, Plaża 
2290. Cyrk 
229 1 . Portret p. Prezydenta Rzpltej 
2292. Teka (10 plansz) , . 


-łł- 


drzeworyt 


" 


..
		

/Magazyn_049_12_214_0001.djvu

			»PIĘKNA KSIĄŻKA« 


Dział ..Pie;knej Książki" na Wystawie w Poznaniu obejmuje 
twórczość artystyczną na polu wydawniczem w dziesie;cioleciu 
Odrodzonej Ojczyzny. 
Rok 1918 - stał sie; tu momentem przełomowym tak samo jak 
i w innych dziedzinach życia kulturalnego Polski. 
Książka, która przez długi okres niewoli musiała pełnić cie;żką 
służbe; ideową, polityczną i społeczną, książka - manifest naro 
dowy i broń w walce z wrogiem, książka, której zewne;trzny wy 
gląd przesłaniała i zabijała cze;sto waga treści i jej posłannictwa, 
zdobyła sobie na nowej płaszczyźnie życia prawo do pie;knej 
formy. Zaś rozkwit powojennej produkcji i możność realizacji 
artystycznych otworzyły nowe perspektywy na rozwój tak 
ważnej dla narodu gałe;zi sztuki. 
Moment ten w sztuce polskiej zbiegł sie; z analogicznym prze 
łomem na szerszym terenie kultury europejskiej. 
Po epoce masowej produkcji XIX-go wieku, - po czasach ob 
niżenia poziomu artystycznego przy mechanizacji wytwórczości 
naste;puje rozkwit formy, a z nim renesans pie;knej książki. Daje 
ona w nowej swej estetycznej postaci realizacje; wysiłku zbi?ro 
wego artysty i rzemieślnika, łącząc harmonijnie wartość dzieła 
sztuki plastycznej z zawartością literacką. Wymagania współczes 


19°
		

/Magazyn_049_12_215_0001.djvu

			nego kulturalnego czytelnika nie mogą sic; już pogodzić z nie 
współmiernością wartości literackiej książki i jej wyglądem, po 
zbawionym wartości artystycznej. Dopiero równorzc;dność od 
rc;bnych wartości - analogiczny poziom treści i fonny daje sumc; 
doskonale estetycznego wrażenia. 
Rozkwit artystycznej produkcji wydawniczej jest jedną z gałc;zi 
rozwijającego siC; obecnie z taką żywotnością przemysłu i rze 
miosła zdobniczego. Bogactwo zaś rozgałc;zień i wysoko posunic;ta 
specjalizacja oraz fachowe podstawy tej dziedziny wytwórczości 
artystycznej, równouprawniają elementy, z których składa sic; 
pic;kna całość. 
Stąd - przy realizacji szaty zewnc;trznej książki równą wagc; 
mają wszystkie czynniki: papier, jego gatunek, kolor i fonnat, 
kompozycja i układ kolumny, rozmieszczenie i wielkość tytułów, 
kolor farby drukarskiej i czystość druku, ozdobnik, inicjał i ilu 
stracja, okładka, wyklejka i oprawa - rezultaty wysiłków całego 
szeregu pracowników, składające siC; na artyzm dzieła. 
Książka skomponowana jako całość, obmyślona i wykonana 
z upodobaniem i nakładem wysiłku przez ludzi o wysokiem po 
czuciu estetycznem - staje siC; w ten sposób nanowo dziełem 
sztuki, którem była w czasach poprzedzających banalny kanon 
taniej wytwórczości masowej. 
W Polsce działalność artystyczna plastyków, drukarzy i wydaw 
ców rozpoczc;ła siC; już w pierwszych latach XX-go wieku. 
Wspaniała, różnostronna twórczość Stanisława Wyspiańskiego. 
znakomitego rysownika i reformatora w dziedzinie grafiki książ 
kowej, daje początek całej szkole krakowskich ilustratorów z Bl' 


19 1 


.-
		

/Magazyn_049_12_216_0001.djvu

			kowskim, Dębickim, Fryczem, Mehofferem i Procajłowiczem 
na czele. I 
Analogiczny ruch ogniskowała na terenie w.lrszawskim nieza 
pomniana "Chimera" Miriama. 
Po kilkuletniej przerwie wojennej, z przełomem politycznym, 
ze zmianą warunków wytwórczości graficznej i książkowej 
przychodzą inne wymagania, nowe prądy i style. 
Główny nacisk kladzie się na formę i kompozycję, na plan i bu 
dowę kolumn, na wartości ściśle graficzne czcionki i ilustracji. 
Nierozerwalną staje się współpraca artysty i drukarza. Strona 
techniczna rzemiosła drukarskiego i wytwórczości wydawniczej 
zaczyna wymagać wiedzy fachowej i wyklucza dyletantyzm. 
Zdobnictwo książkowe staje się gałęzią nauczania artystycznego 
i terenem badań i odkryć. Powstają w Warszawie "Kursy zawo 
dowe kształcenia grafików" - kurs grafiki książkowej przy 
warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Adam Półtawski i Ludwik 
Gardowski są pionierami cennych pomysłów i reform w dzie 
dzinie czcionki i jej układu. Powstaje pięknie wydane pismo 
,. Grafika Polska", Owocną działalność propagandową i wydaw 
niczą prowadzą na terenie wszystkich większych miast polskich 
Towarzystwa Bibljofilskie, które były również inicjatorami czte 
rech zjazdów bibljofilów - w Krakowie, Warszawie, Lwowie 
i w Poznaniu. 
Podniósł się także wysoko w ostatnich latach poziom drukarstwa 
polskiego, dzięki dużym wysiłkom poważnych oficyn krakow 
skich i warszawskich, lwowskich i poznańskich. Wobec rozwoju 
i bogactwa samego druku zmienia się do pewnego stopnia rola 


19 2
		

/Magazyn_049_12_217_0001.djvu

			ilustracji w książce. Przestaje ona być tylko dodatkiem i plastycz 
nym załącznikiem, ale wchodzi jako jeden z równorz
dnych 
elementów do całości książki, Wynika stąd rozkwit ilustracji 
czarnej, graficznej, b
dącej w związku z ogólnym rozwojem gra 
fiki w Polsce. W tej zaś dziedzinie litografja jako technika bar 
dziej impresyjna ust
puje miejsca drzeworytowi i rysunkowi 
kreskowemu. Jako nowy rodzaj ilustracyjny pojawia si
 także 
fotomontaż. 
Zależnie od indywidualności artysty, drukarza, czy wydawcy, 
a także od treści książki, zaznaczają si
 w produkcji książkowej 
pewne zasadnicze typy wydawnictw. 
Mamy wi
c książki o charakterze wyłącznie drukarskim, gdzie 
wrażenie estetyczne wywołuje jedynie fonna układu kolumny 
i czcionki z rzadkiemi kombinacjami inicjałów lub tytułów ko 
lorowych. Ten typ zachowują wydawnictwa Towarzystw Bi 
bljofilskich. Do innego rodzaju należą wydawnictwa archaizo 
wane, wzorowane na pewnym stylu historycznym i utrzymane 
w charakterze epok ubiegłych. 
Do tradycyj impresjonistycznych nawiązuje przedewszystkiem 
wspaniała monografja Wyspiańskiego poświ
cona jego dziełu 
artystycznemu. Wobec bogactwa twórczości malarskiej podanej 
w doskonałych reprodukcjach czysto graficzne walory książki 
schodzą tu jedynie do roli koniecznych uzupełnień. 
Szkice litograficzne pełne wdzi
ku i brawury, a nie skompono 
wane z drukiem i wymiarem książki zdobią "Bajki" ilustrowane 
przez Sichulskiego. 
W "Genezis z Ducha" Słowackiego przejrzystą jasną kolumn
 


193 


Kal, Dz. Szt. 


I
 


,J-
		

/Magazyn_049_12_218_0001.djvu

			druku zamykają litograficzne impresje Franciszka Siedleckiego. 
Inny charakter mają czarno białe plansze Wacława Borowskiego 
do "Anhellego". Dekoracyjność i rytmika tych kompozycyj syn 
tetycznie i z poetycką prostotą ujmuje w ramy plastyczne treść, 
podaną w doskonałej szacie drukarskiej, 
Rozkwit drzeworytu, tak charakterystyczny dla ostatniego okre 
su naszej sztuki znaczy si
 i w dziedzinie książki świetnemi i 
licznemi pozycjami. Na terenie produkcji drzeworytniczej wy 
zwala si
 naj mocniej tendencja do sztuki ludowej, do dawnych 
drzeworytów i rzeźbionych kapliczek, skarbów bujnego 
i prymitywnego zdobnictwa. 
Najciekawszym przedstawicielem tego kierunku jest Władysław 
Skoczylas. W jego twórczości ilustracyjnej rzeźba druku łączy 
si
 zwarcie z rzeźbą ilustracji i inicjału, objawia si
 j
drność i 
archaiczna prostota wizji i jej realizacji, Imponującemi wynika 
mi pracy zdobniczej Skoczylasa są dotychczas trzy pi
kne książ 
ki: "Puszcza jodłowa" Żeromskiego, "Legenda" Reymonta i 
"Klasztor i Kobieta" Wasylewskiego, 
Mniej jednolite oblicze, ale zato wi
kszą skal
 zastosowań i mo 
żliwości posiada talent E. Bartłomiejczyka. Charakter ilustracji 
i jej styl zmienia si
 u niego w zależności od charakteru utworu 
literackiego. Prostota drzeworytów do "Dziada i Baby" Kraszew 
skiego daleka jest w typie od wdzi
ku czarnych sylwetek "Jan 
ka Kominiarza" i stylowej empirowej lekkości i poezji znakorni 
tych rysunków kreskowych zdobiących wielkie dwutomowe 
ilustrowane wydanie "Popiołów". 
Inne utwory Żeromskiego "Wisła" i "W,11gierz Udały" zyskały 


194
		

/Magazyn_049_12_219_0001.djvu

			uzupełnienie artystyczne w ilustracjach Zygmunta Kamińskiego, 
I tutaj druk oraz czarnobiałe, pełne wyrazu i mocne rozwiązania 
ilustracyjne łączą się w całość ciekawą i niezwykłą. 
Ogromna w ostatnich czasach produkcja t. zw, "wydawnictw 
tanich" wywołuje rozwój kompozycji okładek i tytułów. Na 
polu tem, tak samo jak i w dziedzinie ilustracji, wyróżniają się 
Stanisław Chrostowski, Tadeusz Gronowski, E. John obok 
Grusa, Norblina, Toma i innych. 
Najwybitniejszym przedstawicielem suprematyzmu w grafice 
książkowej był młodo zmarły artysta Mieczysław Szczuka. 
Pozatem rozwój młodych talentów graficznych daje doskonałe 
perspektywy na przyszłość. 
Ilustracja kolorowa zawdzięcza swe znaczenie udoskoskonale 
niu technik reprodukcyjnych, wprowadzeniu offsetu,barwnej 
i jednobarwnej rotograwiury i kolorowego światłodruku. 
Na czoło ilustratorów wysuwa się tu odrębny i żywiołowy ta 
lent Zofji Stryjeńskiej, autorki ilustracyj do "Jak baba djabła 
wyonacyła" Tetmajera, do "Kolend" i "Pastorałki", do "Mona 
chomachji" Krasickiego, "Bajek" Sieroszewskiego, "Rymów 
dziecięcych" Iłłakowiczówny. 
Twórczość tej artystki, silnie związana ze sztuką ludową, jest 
wciąż świeżem i niewyczerpanem źródłem fantazji i piękna. 
Nowemi i niezwykle cennemi pozycjami w obecnej produkcji 
książkowej są dwa wspaniałe wydawnictwa dwutomowe: "Po 
pioły" Żeromskiego i "Chłopi" Reymonta. Przy pięknej har 
monji papieru i druku łączą one w jedną całość pracę podwój 
ną - ilustratora graficznego i autora plansz barwnych. W "Popio 


195
		

/Magazyn_049_12_220_0001.djvu

			łach" rysunki Bartłomiejczyka wybijają sie: na plan pierwszy- 
wobec mniejszej ilości plansz Borucińskiego i nadają jednolity 
charakter książce. W "Chłopach" barwny impresjonizm akwa 
rel Apolonjusza Ke:dzierskiego ma przeciwwage: w surowej gra 
ficzności wycinankowych ozdobników Zygmunta Kamińskiego. 
Ostatnim etapem artystycznym w produkcji książki jest oprawa, 
klamrą zamykająca zbiorową prace: artysty i rzemieślnika. 
Introligatorstwo polskie zawdzie:cza swój wysoki poziom art y 
styczny i bujny rozkwit głównie pracy R. Jahody w Krakowie. 
F. Radziszewskiego, J. Recmanika i Z, De:bickiej w Warszawie, 
B. Lenarta w Wilnie, i A. Semkowicza we Lwowie. 
Tak powstaje w trudnych warunkach dzisiejszego życia - z nd 
tchnienia pisarza, z pic;knego papieru, szlachetnej czcionki, z pra 
cy wydawcy, zecera, ilustratora, introligatora - pic;kna książka 
polska. Powstanie jej wymaga w dzisiejszych warunkach 
ogromnego wysiłku i nakładu myśli i pracy. 
Ale wbrew mylnemu mniemaniu ludzi niewrażliwych na pic; 
kno formy, książka ta nie jest i nigdy nie bc;dzie niepotrzebnym 
zbytkiem i zbc;dnym wykwitem wyrafinowanej kultury. 
Przeciwnie - w warunkach naszych, gdzie tak trudne jest prze 
nikanie wpływów artystycznych do ogółu - pic;kna książka 
w tysiącach egzemplarzy rozchodząca sic; po kraju pełni rolc; pio 
niera sztuki polskiej - zaspokaja głód artystyczny czytelnika, 
Powstała z współpracy polskiego twórcy z polskim rzemieślni 
kiem - jako wykwit Norwidowskiej "nowej w Polsce sztuki" 
urasta do znaczenia niezbc;dnego czynnika kulturalnego 
i J.rtystycznego rozwoju narodu. 
JAKOB MORTKOWICZ
		

/Magazyn_049_12_221_0001.djvu

			SPIS WYSTAWCOW DZIAŁU 
"P lĘK N A K S lĄŻ K AU 


ARTYSCI-GRAFICY 


Edmund Bartłomiejczyk, Warszawa, Bronisław Bartel, Poznań, 
Wacław Borowski, Warszawa, Michał Boruciński, Warszawa, 
Konstanty Brandel, Paryż, Tadeusz Cieślewski syn, Warszawa, 
Stanisław Chrostowski, Warszawa, Ernest Czerper, Poznań, 
Władysław Daszewski, Warszawa, Ludwik Gardowski, War 
szawa, Tadeusz Gronowski, Warszawa, Wojciech Jastrzębow 
ski, Warszawa, Edmund John, Warszawa, Zygmunt Kamiński, 
Warszawa, Apolonjusz Kędzierski, Warszawa, Kamil Mackie 
wicz, Warszawa, Aniela Pawlikowska, Medyka, Antoni Procaj 
łowicz, Kraków, Adam Półtawski, Warszawa, Zbigniew Pro 
naszko, Kraków, Władysław Roguski, Poznań, Franciszek Sie 
dlecki, Warszawa, Kazimierz Sichulski, Lwów, Władysław Sko 
czylas, Warszawa, t Mieczysław Szczuka, Zofja Stryjeńska, 
Warszawa, Józef Tom, Warszawa, Muyla Tyszkiewiczowa, 
Florencja. 


WYDAWCY 


M. Arct, Warszawa, H. Altenberg, Lwów, Bibljoteka Medycka 
(Michał Pawlikowski), Medyka, Bibljoteka Polska, Warszawa, 
Fiszer i Majewski, Księgarnia Uniwersytecka, Poznań, Gebeth 


197 


,k- 


...
		

/Magazyn_049_12_222_0001.djvu

			ner i Wolff. Warszawa. Główna Ksi
garnia Wojskowa. War 
szawa. Spółka Wydawnicza "Fala". Kraków. Ludwik Fiszer, 
Warszawa, Książnica-Atla!t T. N. S. W,. Lwów, Warszawa. Wł. 
Łazarski. Warszawa. Jakób Mortkowicz, Warszawa. Polskie 
Tow. Przyjaciół Książki. Paryż. Stowarzyszenie Architektów 
Polskich. W arszawa. Towarzystwo Bibljofilów Polskich. Poznań. 
Towarzystwo Bibljofilów Polskich. Warszawa. Towarzystwo 
Bibl;ofilów, Łódź. Towarzystwo Miłośników Książki. Kraków. 
Towarzystwo Miłośników Książki. Lwów, Towarzystwo Wy 
dawnicze "Ignis". Warszawa. Samuel Tyszkiewicz. Florencja, 
Wydawnictwo "Ultima Thule". WTarszawa. Hieronim Wilder, 
Warszawa. Wydawnictwo Polskie, R, Wegner. Poznań. Wy 
dawnictwo Kasy im, Mianowskiego. Warszawa. Wydawnictwo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Lwów. 


DRUKARZE 


Drukarnia W. L. Anczyca i Ski, Kraków. Drukarnia Lucjana Bo 
gusławskiego. Warszawa. Drukarnia "Jan Cotty", Warszawa. 
Litografja W, Główczewskiego. Warszawa. Drukarnia Romana 
Kaniewskiego. Warszawa, Drukarnia Wł. Łazarskiego. War 
szawa, Drukarnia Polska L. Mazurkiewicza i Ski. Łódź. Dru 
karnia M. Muzeum Przemysłowego im, Dra A.
 Baranieckiego. 
Kraków. Drukarnia Narodowa. Kraków. Drukarnia "Rola" Jana 
Burjana, Warszawa, Drukarnia Rolnicza S. A.. Toruń, Drukar 
nia Naukowa Towarzystwa Wydawniczego. Warszawa. Dru 
karnia "Poradnika Gospodarczego". Poznań. Drukarnia Św, W 0.1 
ciec ha, Poznań, Drukarnia Towarzystwa Miłośników Książki. 


198
		

/Magazyn_049_12_223_0001.djvu

			Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Dru 
karnia Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, Drukarnia B. Wierz 
bickiego i Ski, Warszawa, Drukarnia Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, Lwów, Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska", 
Bydgoszcz, Drukarnia Zakładów Wydawniczych M. Arct, War 
szawa, Książnica-Atlas, Zjednoczone Zakłady Kartograficzne 
i Wydawnicze Tow. Naucz. Szkół Średn. i Wyższych (Zakłady 
Graficzne}, Lwów ,Zakład y Graficzne Pracowników Drukarskich, 
Warszawa, Zakład Artystyczno-Litograficzny PiUer-Neumann, 
Lwów, Drukarnia Józefa Zawadzkiego, Wilno. 


INTROLIGATORZY 


Z, Dębicka, Warszawa, A. Hoflinanowa, Warszawa, R. Jahoda, 
Kraków, J. Kuglin, Poznań, B, Lenart, Wilno, F. Radziszewski, 
Warszawa, A. Semkowicz, Lwów, 


Jł- 


...
		

/Magazyn_049_12_224_0001.djvu

			:I 


ARCHITEKTURA 


STOWARZYSZENIE 
ARCHITEKTÓW POLSKICH 
WARSZAWA 


UTWORY WYSTAWIONE 


Dział l (strona prawa) 
BERLINER JERZY, ŁUKASIK JAN 
SŁOŃSKA TOMIRA 


2293 Kolonja mieszkaniowa na Polesiu Kon 
stantynowskiem w Łodzi 1929-7 plansz 


BRUKALSKA BARBARA 
BRUKALSKI STANISŁAW 
2294. Sklep £inny Elektrolux w Warszawie- 
1 plansza 


DOBRZYŃSKA JADWIGA 
Ł O B-O D A Z Y G M U N T 


2295. Gmach Ministerstwa Robót Publicznych 
i Banku Gospodarstwa Krajowego (pro 
jekt konkursowy - 1927) - l plansza 


200
		

/Magazyn_049_12_225_0001.djvu

			i 


2296. Centralny Instytut Wychowania Fizycz 
nego na Bielanach pod Warszawą - 1928 
2297. Państwowa Szkoła Rzem.-Przemysłowa 
w Poznaniu (projekt konkursowy -1926) 
1 plansza 
2298. Kościół Opatrzności w Białymstoku (pro 
jekt konkursowy - 1926) - 1 plansza 
2299. Zakład wychowawczy Ligi opieki nad 
zaniedbanemi dziećmi w Warszawie (pro 
jekt konkursowY-1928) - 1 plansza 
2300. Kasa Chorych w Białymstoku (projekt 
konkursowy - 1929) - 1 plansza 
2301. Stadjon na forcie Szczęśliwickim wWar 
sza wie (projekt konkursowy - 1927) 
2302, Projekt konkursowy regulacji miasta Ra 
dornia - 1926 - 1 plansza 


II 


GELBARD JERZY, SIGALIN GRZEGORZ 
SIGALIN ROMAN 


I 


23 0 3, Projekt Dworca Głównego w Warszawie 
(projekt konkursowy) - 1 plansza 


GELBARD JERZY, SIGALIN GRZEGORZ 


2304, Projekt Centralnego Instytutu Wychowa 
nia Fizycznego (projekt konkursowy)- 
1 plansza 


201 


tłiI-
		

/Magazyn_049_12_226_0001.djvu

			GOLDBERG MAKSYMILjAN 
RUTKOWSKI HIPOLIT 


2305' Projekt konkursowy Poselstwa wSofji- 
3 plansze 
2306. Projekt hoielu w Warszawie -1 plansza 
2307. Projekt gmachu urz
du pocztowo - tele 
graficznego we Włocławku - l plansza 
2308. Wn
trze "Gmachu Prasy" - 3 plansze 


HEMPEL STANISŁAW 


2309. Hangar dla samolotów - l plansza 


HRYNIEWIECKA-PIOTROWSKA ANAT. 
2310, Projekt pawilonu pracy kobiet -1 pl. 


LACHERT BOHDAN, NIEMOJEWSKI LECH 
SZANAJ CA JÓZEF 


2311. Gmach administracyjny Syndykatu Hut 
Żelazo ych (projekt konkursowy) - 2 pl. 


LACHERT BOHDAN, SZANAJCA JOZEF 


2312. Dom szeregowy- ) plansza 


LISOWSKI KAMIL 
2313, Projekt stoiska m. Łodzi na P, W, K, 
w Poznaniu -,2 plansze 


202
		

/Magazyn_049_12_227_0001.djvu

			ŁUKASIK JAN. SŁOI\rSKA TOMIRA 
2314-. Wn
trze kinoteatru 1927 - 1 plansza 


NIEMOJEWSKI LECH 
2315. Dworzec - 1 plansza 
2316. Proj, pensjonatu w Józe[owie-I pl.msza 
2311. Ołtarz w kościele wiejskim - 2 plansze 


NORWERTH EDGAR 


23 18 , Projekt ogródka dzieci
cego w Alejach 
Ujazdowskich w Warszawie - 1 plansza 


PIOTROWSKI ROMAN 


23t9' Pawilon Syndykatu Polskich Hut żelaz 
nych na P, W, K. - 1 plansza 
2320. Projekt Kasy Chorych w Rembertowie- 
1 plansza 


PIOTROWSKI STANISŁAW 


23 21 . Projekt domku jednorodz. - 2 plansze 
23 22 , Projekt konkursowy Poselstwa w Sofli- 
1 plansza 


PNIEWSKI BOHDAN 


2323, Projekt Spółdzielni mieszkaniowej "Słoń 
ce" w Warszawie - 1 plansza 


2°8
		

/Magazyn_049_12_228_0001.djvu

			23 2 4. Projekt Spółdzielni mieszkaniowej "Strze 
cha urzędnicza" w Warszawie na Żoli 
borzu - 1 plansza 
23 2 5. Dom mieszkalny w Warszawie na Saskiej 
Kępie - 2 plansze 
23 2 6. Pawilon firmy Herse na P. W, K. w Poz 
naniu - 3 plansze 


PUTERMAN jULjAN 


23 2 7. Projekt sanatorjum - 4 plansze 


SIENICKI STEFAN 


23 28 . Wnętrze sklepu firmy Leszczyński w War 
szawie - 1 plansza 
23 2 9. Magazyn firmy Thonet w Warszawie- 
1 plansza 
2330. Meble (jadalnia) - 1 plansza 
233 1 . Magazyn obuwia - 3 plansze 


SLO
SKA TOM IRA 


2332, Pawilon Pracy Kobiet - 1 plansza 


STEINBERG jOZEF 


2333. Przystań towarzystwa "Makabi" w War 
szawie - 1 plansza 


2°4
		

/Magazyn_049_12_229_0001.djvu

			STEFANOWICZ JAN 
2334- Osiedle Artystów-Plastyków w Warsza 
wie przy ul. Filtrowej - 3 plansze 
2335. Spółdzielnia mieszkaniowa urz
dników 
Ministestwa Spraw W ewn
trznych przy 
ul. Rakowieckiej (1927/29) - 9 plansz 
2336. Pawilon monopolu tytun. na P. W. K. 
(projekt konkursowy) - 3 plansze 
2337. Hala targowa w Końskich -4 plansze 
2338. Łaźnia w Końskich - 2 plansze 


SYRKUS SZYMON 


2339. Projekt pawilonu nawozów sztucznych 
na P, W, K. - 2 plansze 
2340, Projekt domu sierocego w Pińsku - 1 pl. 
234-1, Projekt domu mieszkalnego w Pińsku - 
1 plansza 
2342. Projekt gmachu Powiatowej Kasy Cho 
rych w Brześciu n/Bugiem - 6 plansz 


SCHW ARZENBERG-CZERNY WŁADYSŁAW 


2343. Dworzec Główny w Warszawie 


WEKER WACŁAW 


2344. Projekt Zakładu SS, Urszulanek w War 
szawie - 2 plansze 


2°5
		

/Magazyn_049_12_230_0001.djvu

			2345. Dom mieszkalny na Kamiennej Górze 
w Gdyni - 2 plansze 


WEKER WACŁA\V 
U F N A L S KIJ Ó Z E F 


2346. Dom mieszkalny w Warszawie - 2 pl. 


WEK ER WACŁAW 
SZABUNIEWICZ MIROSŁAW 


2347, Dworzec Główny w Warszawie (projekt 
konkursowy) - 2 plansze 
2348. D-tto - wat:jant - 4 plansze 


ŻÓRAWSKI JULJUSZ 


2349. Projekt kinoteatru w Warszawie - 3 pl. 


Dział 11 (strona lewa) 


ANDRZEJEWSKI MAR JAN 
Poznań 
2350. Gimnazjum w Kościanie 
2351. Kościół w Skórze wie 
2352. Stalle dla kościoła farnego w Szamotułach 
2353. Pawilon Państwowego Banku Rolnego 
naP. W. K. 
2354. Stoisko Parowej cegielni w Witaszycach 
naP.W. K. 


206
		

/Magazyn_049_12_231_0001.djvu

			2355. Stoisko Toruńskiej Fabryki Makaronu 
naP. W. K, 


CYBICHOWSKI STEFAN 


235 6 . Miejska Szkoła Handlowa w Poznaniu- 
2 plansze 
2357. Palmiarnia w Poznaniu - 2 plansze 
235 8 . Plac przed Katedrą wraz z Seminarjum 
Duchownem w Gnieźnie - 2 plansze 
2359. Projekt Seminarjum Zagranicznego w Po 
znaniu - 2 plansze 
23 60 . Projekt rozbudowy kościoła w Łasinie 
23 6 1. Projekt kościoła w Rybnie 
23 62 . Projekt kościoła w Legbądzie 
23 6 3. Projekt kośc. na Winiarach w Poznaniu 
23 6 4. Elektrownia miejska w Poznaniu - 2 pl. 


JAKIMOWICZ KONSTANTY 
Warszawa, Łringiewicza 117 
23 6 5. Kościół na Kamionku w Warszawie 
23 66 . Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 


K Ł O S 


K O N R A D 


23 6 7. Kościół parafjalny w Kurzeszynie 
2368. Warsztaty mechaniczne przy Instytucie 
badawczym w Warszawie 


2°7
		

/Magazyn_049_12_232_0001.djvu

			2369. Wytwórnia kw. azot. w Tarnowie 
2370. Elektrownia p, F, Z. A. w Tarnowie 
237 l. Dom admistracyjny p, F. Z. A. w Tarn. 


LILPOP FRANCISZEK 
Ś. P. J A N K O W S K I KAR O L 


2372. Dom Spółdzielni Rolniczej im. "Stefczy 
ka" w Warszawie 


MICHEJDA TADEUSZ 


2373. Projekt willi uzdrowiskowej - 4 plansze 
2374. Dom szeregowy jednorodzinny - 2 pl. 


NOWAKOWSKI TADEUSZ 


2375, Ministerstwo W.R. i O, P. (projekt kon 
kursowy) - 2 plansze 
2376, Min. Robót Publicznych i Bank Gospo 
darstwa Krajowego - 2 plansze 


P A P R O C K I A D A M 


2377, Dom mieszkalny przy ul. Czerniakow 
ski ej w Warszawie - 3 plansze 


POSPIESZALSKI MARJAN 


Poznań 


2378. Projekt rozbudowy Kliniki Położnych 
w Poznaniu 


208
		

/Magazyn_049_12_233_0001.djvu

			Kat, Dz. Szt. 


23i9. Projekt budowy Kliniki Psychjatrycznej 
w Poznaniu 
23 80 . Projekt budowy Szkoły Mleczarskiej 
w Wrześni 
23 81 . Projekt budowy Uzdrowiska Kraj, Ubez 
pieczalni w Inowrocławiu 


PRZYBYLSKI CZESŁAW 


Warszawa 


2,1382. Perspektywa projektu konkursowego Ar 
chiwum Centralnego 
23 8 3. Perspektywa projektu konkursow,ego 
Katedry w Katowicach - 2 plansze 
23 8 4, Perspektywa projektu Teatru w Łodzi 
23 8 5. Perspektywa projektu konkursowego Ra 
tusza w Łodzi 


SOCZKIEWICZ WIKTOR 


Poznań 
23 86 , Uzdrowisko - Powidz - 4 plansze 
2387, Kościół w Mroczy - 2 plansze 


SOSNOWSKI OSKAR 


Warszawa 
23 88 . Projekt kościoła w Fałkowie 2 plansze 
23 8 9. Kościół św. Rocha w Białymstoku 


S T I F E L M A N H. 
239 0 . Bóżnica w Ostrołęce (lgl8 r,) 


20g 


t4
		

/Magazyn_049_12_234_0001.djvu

			2391. Osiedle tanich mieszkań 
239 2 . Portal żyd. domu akadem, w Warszawie 


I 
l 


ULATOWSKI KAZIMIERZ 


Toruń 
2393. Szkic kościoła pod wezwaniem Chrystu 
sa Króla w Toruniu 
2394. Model kościoła pod wezwaniem Chrystu 
sa Króla w Toruniu 
2395, Model pomnika dla poległych w Toruniu 


WICZYI'lSKI PIOTR 


Poznań 


2396, Projekt Domu Rzemieślniczego w Po 
znaniu - 3 plansze 
2397. Projekt Powiatowej Kasy Chorych 
w Obornikach 


WITKIEWICZ JAN 


2398. Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie 


.
		

/Magazyn_049_12_235_0001.djvu

			ARCHITEKCINIEZRZESZENI 


BALLENSTEDT ADAM 


Poznań, ŚW, Marcina 18 


2399. Park Narodowy na Malcie 
2400. Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu - 
8 plansz 
2401. Gmach Żeglugi Polskiej w Gdyni (Pro 
jekt konkursowy) 
2402. Dom mieszkalny Pozn. Kolei Elektrycz 
nej - 4 plansze 
2403. Rekonstrukcja placu i pomnika gen. Kle 
bera w Strasburgu (Alzacja) 1911 - 2 pl. 
2404. Projekt ratusza w M. (1913) 
2405. Projekt na ratusz w Łodzi (projekt kon 
kursowy) 


JĘDRZEJ E WS K I, PROCHASKA 
RYTA ROW SK I 
Gdynia 
2406. Projekt kościoła "S t e II a M a r i s " na 
Kamiennej Górze w Gdyni. 


r'
		

/Magazyn_049_12_236_0001.djvu

			R T Y 


G 
T 


F 


A 


s 


RA 
y c 


J 
N 


A 


.. 


F 


OTO 


A 


z 


Fotografja, której technikę wynaleziono sto lat temu (Nicephore 
Niepce 1829, Louis Daguerre 1827), zaczęła-dopiero z końcem 
XIX wieku nabierać cech artyzmu. Przedtem była tylko prostern 
rzemiosłem, mniej lub więcej pod względem technicznym 
doskonałem. 
Wielka międzynarodowa wystawa fotografji artystycznej w 1908 
roku w Dreznie dowiodła niezbicie całemu światu, że i foto 
grafja, odpowiednio traktowana, może być sztuką w ściślejszem 
tego wyrazu znaczeniu, sztuką, pokrewną grafice. 
Na Wszechpolskim Zjeździe Artystów Fotografów w Warszawie 
Jan Bułhak rzucił myśl, ażeby sztukę futograficzną o cechach arty 
zmu nazwać "fotografiką" ,dla odróżnienia jej od rękodzielnictwa. 
a dla zadokumentowania jej pokrewieństwa z grafiką: "Do tej 
nazwy uprawniają fotograf je: jej zdobycze artystyczne i tech 
niczne ostatnich czasów. Pozwalają one w szerokich granicach 
na indywidualne przekształcanie obrazu:mechanicznego, czyniąc 
go przed miotem in terpretacji żywej i twórczej. Narzędzia 
optyczne i zabiegi techniczne zostały rozwinięte i poprawione 
pod kątem wymagań plastycznych tak skutecznie, że cały plze 
bieg fotografowania dzisiaj posiada charakter indywidualny ,Daw 


. 


212 


..
		

/Magazyn_049_12_237_0001.djvu

			niej negatyw decydował bezapelacyjnie o treści obrazu. Dziś po 
wrócił negatyw do swej właściwej roli: stał si
 tylko punktem 
wyjścia, materjałem dalszego opracowania obrazu, które wnosi 
doń element twórczości, decydujący o istocie dzieła sztuki". 
W Polsce ruch na na tern polu staje si
 coraz to żywszy. Przo 
dują temu ruchowi Towarzystwa Miłośników Fotografji, istnie 
jące w Warszawie, Lwowie, Pozn:miu, Krakowie, Łodzi i Wil 
nie, wspierają go specjalne f.\Chowe czasopisma warszawskie, 
lwowskie i poznańskie. 
Nazwiska polskich fotografów - artystów zaczynają stale figuro 
wać w katalogach wystaw i w rocznikach ilustrowanych wszyst 
kich znaczniejszych środowisk świata. W ciągu trzechlecia 
19 2 5- 1 9 28 "fotograficy" polscy w liczbie 26 obesłali kilkadzie 
siąt mi
dzynarodowych salon6w fotografji artystycznej 722 obra 
zami. W r. 1927 Lwów zorg,mizował pierwszą wielką, o wyso 
kim artystycznym poziomie, ogólno-polską wystaw
, w jesieni 
zaś tego samego roku otworzono w W,lfszawie I Mi
dzynaro 
dowy Salon Fotografji Artystycznej, Nast
pniedoszedł do skutku 
I Ogólno-polski wspomniany ju(Zjazd Fotografów-Amatorów 
w Warszawie i powstał Centralny Związek Towarzystw Foto 
graficznych w Polsce. 


I 
, I 


ł.
		

/Magazyn_049_12_238_0001.djvu

			UTWORY WYSTAWIONE 


I: Dział Ogólno Pulski 


A L P E R N 


L E O N 


Pary i 


2407, Portret m
ski 
2408. Portret kobiecy . . 
2409, Portret psa 


przetłok 


" 


BARZYKOWSKI TADEUSZ. 


Tarnów 


2410, Pustkowie 
2411, Burza nadchodzi 
2412. Śniegi 
2413' St. MaJo.. 


bromolej 


" 


" 


" 


BOGACKI WŁADYSŁAW 


Kraków 
2414. Wisła i Wawel,. 
2415' Katedra na Wawelu 


bromolej 


BUŁHAKOWNA JOZEFA 
Warszawa. Marjenstadt l 


2416. W Natolinie 


.. brum 


21..J 


..
		

/Magazyn_049_12_239_0001.djvu

			.. 


CHMIELOWSKI KAZIMIERZ 


Rawicz 


2417. Róża 


.. brom 


CYBULSK 


A D A M 


Warszawa 


2418 - 2419. Tatry I i II 
2420. Wiejska droga ., 


brom 


" 


CYPRIAN 


TADEUSZ 


Poznań 
2421, Zima w Polsce 
2422. Capri 
2423. Wenecja 
2424. Stary rybak 
2425. Marina di Capri 
2426. Stare dachy 
2427. Dachy w Krakowie 
2428. Krajobraz Zimowy 
(ze zbiorów J. Bułhaka) 


przetłok 
.. guma 


" 


przetłok 


" 


" 


" 


DEDERKO MARJAN i WITOLD 
Warszawa 


2429. Studjum 
2430. Szalone kobiety 
2431. Rosja współczesna 
2432. Studjum 


guma 


" 


" 


" 


21 5 


... 


II.
		

/Magazyn_049_12_240_0001.djvu

			2433 - 2434, Portret I i II 
2435. Akt 


guma 


" 


DZIERZBICKI 


JERZY 


Radom 
2436. Motyw nocny , , 
2437. Pierwsze światła 


brom 


" 


GARDULSKI BOLESŁAW 


Poznali 


2438. Stary Kraków 
2439. Ze starej Warszawy 
2440. Orka 
2441 - 2442. Wenecja I i II 
2443. Furta cmentarna 
2444. Studjum . . 


guma 
brom 


" 


" 


" 


"I L O N A" I. F U R M A N K O W A 
Ostrów WielllOpolslti 
2445. Wenecja 
2446. Cisza w parku , . 
2447, Poranek zimowy 
2448. Starzec .. 
2449, Martwa natura .. 


przellok 


" 


" 


" 


" 


JASIŃSKA-ZIELIŃSKA H. 


Warszawa 


245 0 - 245 I. Portret dziecka I i II 


.. guma 


216 


,
		

/Magazyn_049_12_241_0001.djvu

			24-52. Portret męski I .. 
2453. Portret męski II . . 
24-54 - 2455- Portret kobiecy I i II 
24-,.I}6. Portret kobiecy ., 


bromolej 
gum.a 


" 


brom 


JEKIMIENKO 
Łódź 
24-57- W oczekiwaniu.. 
2458. U Fary w Kaliszu 
24-59. Złotodeszcz 
2460. Martwa natura .. 


WIKTOR 


przetłok 


" 


KACZMAREK 


WACŁAW 


Lub/i11 
246l. Podniebny pejzaż brom 
24-62. Dolina Białego .. 


KUCZYŃSKI JÓZEF 
Krakbw  


24-63. Chłop ze Spisza. . 
2464-. Kondotjer Spolleto 
24 6 5. Adwentowicz w roli Hamleta 
24-66, Kobieta która zabiła 
24-67. Pejzaż z Grębowa 
24-68. Kolega Fuliński , . 
24-69. Portret prof. Rutkowskiego 
24-70, Akt akademicki, . 


guma 


" 


.. 


" 


" 


" 


2 1 7
		

/Magazyn_049_12_242_0001.djvu

			2471 Martwa natura 
2472, Starzec .. 


guma 


.. 


LINDENFELD KAZIMIERZ 


Warszawa 


2473. Nad Wisłą 
2474. Krajobraz zimowy 
2475, Bez tytułu 


brom 


.. 


.. 


MARCINKOWSKI WŁADYSŁAW 


Poznań 


2476, Łabędzie 
2477. W porcie 


brom 


.. 


MIERZECKA 


JANINA 


Lwów 


2478. Portret prof. B. Dybowskiego (ze 
zbioru J. Bułhaka) 
2479. Żóraw gdański " 
2480. Oczy 
2481. Chmura nad Bałtykiem.. 
2482. Szara godzina 
2483, Gloksynje 


brom 
guma 


.. 


" 


brumolpj 


.. 


MIKOLASCH HENRYK 


Lw6w 
24 8 4 - 2495. t 2 Studjów portretowych 
pigment bromowy przetlok 


218 


fi.  


.-..
		

/Magazyn_049_12_243_0001.djvu

			II 


II 


249 6 - 2497. Krajobraz I i II pigme1l1 bromowy 
przetłok 


2498 - 2499. Martwa natura I i II 


.. 


MIODUSZEWSKI JULJAN 


Warszawa 
2500. Drzewo w szronie 
2501. Powrót z połowu 
2502. Refleksy wodne 
2503. Za mgłą .. 
2504. Promienie słońca 
2505. Kamienne schodki 
2,1)06. Żaglówka 
2507. W
dkarze 
2508, Kamienica ks. Mazowieckich 


.' brom 
przetłok 
brom 


.. 


carbo 
fJrzetłok 
.. brom 
przetłok 


.. 


N E U M A N 


J A N 


Lwów 
Tryptyk ..Taniec Śmierci" 
25 0 9' Pożegnanie 
2510. Taniec Śmierci 
2511. Jazz 


guma 


.. 


OSTERLOFF 


EDMUND 


Radomsko 
2512. Słońce jesienne .. 
2513. W
glarze w górach 
2514. Na ci
żkiej glebie 


bromolej 


" 


21 9
		

/Magazyn_049_12_244_0001.djvu

			2515. Na wiosnf; 
2516. Owce 
2517. Na Zielone Świf;ta 
2518, Szyszki .. 


bromol('j 


" 


" 


" 


PASCHALSKI CZESŁAW 


Radom 


. 
2519. Ratusz w Radomiu 
2520, Przedwiośnie 
2..1)21. Na pastwisku 


brom 


" 


" 


PIĄTEK TADEUSZ 


TUn/ów 


2522 Strumyk 
2523. Krajobraz 
2524' Zimowy poranek 
2525. Sadź 


Warszawa 


brom 
" 
 
" 
" 
R Y K 
brom 
" 
" 
" 


PODDĘBSKI HEN 


2526. Ruiny zamku 
2527. Kościuszko 
2528. Port w Helu 
2529. Rzeka 


PROGULSCY ST ANISŁA W l ANDRZEJ 
Lw6w 
2530. Stara Bydgoszcz 


bromolej 


220 


---.
		

/Magazyn_049_12_245_0001.djvu

			P R o G U L S K IS T A N I S Ł A W 


Lwów 


2531. Figle zimowe 
2532. Jar w zimie 


brom 


R O M E R 


WITOLD 


Lwów 
2533, Umarły świerk ., przetłok dwubanlmy 
25
4' Jesienią " " 
2535. Ostatnie promienie " 
2536. Mnich " 
2537. Piec elektryczny " 
2538. Okiść " 
2539. Zmrok " " 
254 0 , Zima w mieście brom 
254 t. Katedra we Lwowie przetłok 
254 2 . Brama Trybunalska " 
2543. Wiatr jesienny .. " 
2544. W śniegu barwny przetłok 
254,1). Linja wysokiego napi
cia " 
(ze zbioru J, Bułhaka). 


SCHENKELBACH BERTOLD 


Drohobycz 


2546, Na wiosn
 
2547. Autoportret 
2548. Stary hucuł 


bromolej 


" 


" 


221
		

/Magazyn_049_12_246_0001.djvu

			2549, Stary młyn 
2550. Jesienne słońce. ' 
2551. Odwilż ., 


bromolej 


" 


" 


S C H O R 


L U D W l K 
Lwbw 


2552. Studjum linji 
2553. "Zdrowaś Maryo" 
2554. Portret kobiecy .. 
2555. Kwiat lipowy 
2556. Groszek Judasza 


brom 


" 


" 


" 


" 


SCHUTT 


LUDWIK 


Przemyślany 


2557, Zygzaki.. 
2558. Okiść 


brom 


" 


SHEYBALLSTANISŁAW 


Pracuumia fotofP". w Liceum, Krzemieniec 
2559. Wejście do parku Liceum 
2560, Przed kościołem 
2561. Góra Bony 
2562, Widmo Góry Bony 


brom 


" 


" 


.. 


SKŁADANEK KLEMENS 


IYarszawa 


2563- Akt 
2564. Studjum _ . 


bromolej 
przetłok 


222 


1
		

/Magazyn_049_12_247_0001.djvu

			2565. Fragment z Le Treport .. 
2566. Rybak 
2567, Na morze 
2568. Martwa natura 
2569. Pod 
wiatło 
2570. Rumeli Hisar 
257J. Studjum 


s U N D E R L A N D 


Warszawa 


257 2 . Kozia przeł
cz 
2573. Na nieszpory 
2574. Pielgrzym 
2575, Na statku 


""I 


, . brom 
przetłok 


.. 


'. brom 


.. 


bromolej 


.. 


J A N 


brom 


.. 


.. 


.. 


Warszawa 


ZYGMUNT 


SZPOREK 


2576, Sursum corda 
2577. Łab
dzie 
2578. Na pozycji 
2579, Modlitwa 
2580, Połów syreny 
258J. Chimera 
2582, Finale 
2583. Nokturn 
2584. Duet cieni 
2585. Rzymskie ruiny 


223 


brom 


n. 


.. 


n 


n 


n 


n 


.. 


.. 


"
		

/Magazyn_049_12_248_0001.djvu

			2586. Teatr Wielki w Warszawie 
2587. Marienbriicke w Wiedniu 


brom 


.. 


Ś W. I D -A A N D R Z E J 
Maltez 


2588. Rozmowa 
2589. Studjum kompozycyjne 
2590, Pustelnik 


guma 


.. 


.. 


ŚWITKOWSKI JÓZEF 
Lwów 


2591. Mit;dzy niebem a wodą 
2592. U furty klasztornej 
2593. Późną jesienią . . 


guma 


.. 


T ALLA T-KIEŁPSZÓWNA BOLESŁA W A 


Kuwno 


2594, PortretJ Bułhaka(ze zbioruJ. Buł 
haka) guma 


T O C Z Y Ń S K I A D A M 
Poznań 
2595. Babulka .. .. 
2596. Portret panny H. .. 
WA Ń S K I T A D E U S Z 


Pozna'I 


2597. Deszczowy wieczór 


przetłok 


224
		

/Magazyn_049_12_249_0001.djvu

			Kat. Dz, Szt,  


259 8 - 2599. Pejzaż I i II 
2600, Stare Miasto 
260 l. Orka 
2602. Miasteczko 
2603. W słońcu 
2604. Wieśniak 
2605. Park 
2606. W polu ., 
2607. Jaś i Małgosia 
2608. Asfalt 
2609. Zimą 
2610. Powrót 
(ze zbioru J. Bułhaka) 
261 I. Przed burzą 
-2612. Szopa w śniegu 


prze/łuk 


Warszawa 


WĘCŁAWSKI ADAM 


2613 - 2614. Noc na Wiśle I i II 
-2615. Ogród Saski w nocy 
-2616. Wiadukt 


WIECZOREK 


Zakopani! 


2617. Śnieg 
2618. Szlakiem narciarzy 
261 9. Krajobraz tatrzański 


225 


brom 


A D A M 


brom 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.5 


.ol
		

/Magazyn_049_12_250_0001.djvu

			. 


2620, Młode smreki 
2621. Polskie Tatry 
2622. Sople 


brom 


.. 


,. 


II. Wileński Folo-Klub 


BUYKO WOJCIECH 
Wilno 


2623. Refleksy 
2624. Śnieg 
2625, Martwa natura 
2626. Zaścianek 
2627. W kuchni 
2628. Sitowie .. 
2629. Wieś wołyńska .. 
2630. Cienie 
2631. Zośka 
2632. Kwiaty 


brom 


.. 


.. 


bromolej 
brom 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


B U Ł H A K 


J A N 


t 
j 


Wilno 
2633. Architektura I .. brom 
2634. Architektura II .. .. 
2635. Kościół św, Piotra w Wilnie .. 
2636. Motyw z Chojnic bromolej 
2637. Zaułek św. Kazimierza w Wilnie guma 
2638. Latarnia '. .. brom 


226  


...
		

/Magazyn_049_12_251_0001.djvu

			.. 


KAMIENIECOCI PIOTR 
Wilno 


2639, Przed burzą 
2640. Wiosna .. 
2641. Krajobraz I 
2642. Krajobraz II 


bromolej 


.. 


brom 


.. 


K R U S Z Y r'l S K I J A N 
Wilno 
2643. Las brom 
2644. Po burzy .. 
2645. Leśna droga ot 
2646, Wilno w dymach " 
2647. Polna droga .. 


LELEWICZ KAZIMIERZ 


Wilno 
2648, Portret J. K. Worobjewa 
2649. Dobra wiadomość 
2650, Na jeziorze 
2651. Staruszka z Polesia 


brom 


" 


,. 


.. 


MISIEWICZ 


J A N 


. 


Wilno 


2652, Martwa natura 
2653. Zdźbła ,. 


brom 


.. 


227
		

/Magazyn_049_12_252_0001.djvu

			. 


.. 
ROŻNO W S K I J 6 z E F 
Wilno 
 
2654, Ben-Ali brom 
2655. Śmiech , . n 
2656, Apasz 
2657. Jasna panienka n 
ŚLEDZIEWSKI PIOTR 
Wilno 
2658. Gałązka ., .. brom 
2659. Demon gór bromolej 
2660. Kapliczka brom 
266.. Krajobraz zimowy n 
2662. Sztandarowi cześć! n 
TURSKI STANISŁAW 
Wilno 
2663. Krajobraz ponury brom 
2664. Wiosenne cienie n l 
2665, Konfesjonał 
n 
2666. Portret J. Bułhaka n 
2667. Kontemplacja n 
TYMON FRANCISZEK 
Wilno 
2668. Burza na Niemnie .. brom 
228
		

/Magazyn_049_12_253_0001.djvu

			. 


ZAKRZEWSKI ALEKSANDER 


Wilno 


2669. Zima brom 
2670, Strumień " 
2671. Lód " 
2672. Osty " 
2673. Szkło " 
2674. Opłotki " 
2675. Kosiarz " 


1//. Zakład Fotograjji Artystycznej Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie pod kierownictwem 
J. Bułhaka 


lONIŁOWICZ lAKÓB 


2676. Krajobraz z Pienin 
2677. Krajobraz zimowy 
2678 - 2680. Portret m
ski I, II i III 
2681. Portret kobiecy ., 


brom 


" 


" 


" 


KARPIŃSKA WANDA 


2682 - 2683. Studjum I i II 


., brom 


STANKIEWICZÓWNA MARlA 


2684. Ciekawość 
2685, Portret m
ski 


brom 


" 


229 


,
		

/Magazyn_049_12_254_0001.djvu

			, 


2686. Indywidualista 
2687. Wesołość 
2688, Oczy uroczne 


.. brom 


"  


" 


WIERZBICKA ANTONINA 


2689, Apasz 
2690. Cowboy 
2691. Słodycz ., 
2692, Studjum na szaro 
2693. Portret kobiecy .. 
2694. La Madone des sleepings 


brom 


" 


" 


" 


.. 


" 


ZDANOWSKI EDMUND 


2695, Pierwsze papierosy 
2696. Karabin maszynowy 
2697. Tyraljera 


brom 


" 


" 


.
		

/Magazyn_049_12_255_0001.djvu

			. 


ROZWÓJ ORGANIZACYJNY NAUKI 
W POLSCE W CIĄGU DZIESIĘCIU LAT 
NIEPODLEGŁOŚCI 


DZIAŁ ORGANIZOWANY 
PRZEZ KASĘ IMIENIA MIANOWSKIEGO 
INSTYTUT POPIERANIA NAUKI 


l, Wykresy organizacyjne poszczególnych nauk 
2, Zobrazowanie działalności Towarzystw Naukowych 
w Polsce 
.. 3. Działalność Kasy imienia Mianowskiego - Instytutu 
popierania nauki 
4. Wydawnictwo perjodyczne "Nauka Polska" 
5. "Poradnik dla samouków" 
6. Instytut współpracy umysłowej 
7. Sala wydawnictw i czasopism naukowych 


Kasa im. Mianowskiego wydaje osobny katalog; do naby 
cia w Pałacu Sztuki, Ekspedycji Wydawnictwa Kasy im. 
Mianowskiego i poważniejszych .firmach księgarskich
		

/Magazyn_049_12_256_0001.djvu

			REGULAMIN WYSTAWY 
SZTUK PLASTYCZNYCH 


4 


na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu 19 2 9 r. 


l. W wystawie biorą udział: a) stowarzyszenia artystyczne, 
przez Dyrekcję p, W. K. specjalnie zaproszone; b) artyści nie 
stowarzyszeni, względnie nienależący do stowarzyszeń pod a) 
wymienionych, 
2. Stowarzyszenia artystyczne, przez Dyrekcję P. W. K. zapro 
szone, urządzają swoje wystawy autonomicznie w salach, przez 
Dyrekcję im wyznaczonych. Nie podlegają one ogólnemu jury 
wystawy sztuki, przyczem jednak Dyrektor P. W. K., mając 
obowiązek czuwania nad ogólnym charakterem wystawy i jej 
poziomu, zastrzega sobie prawo decydującego sprzeciwu, o ileby 
całość wystawy danego stowarzyszenia, lub jakikolwiek z po 
szczególnych jej eksponatów nie harmonizował z całością wysta 
wy. Od decyzji Dyrektora wystawy niema odwołania, - Koszta 
transportu i urządzenia wystawy poszczególnych stowarzyszeń 
zaproszonych i jej utrzymania, jakoteż koszta zwykłej nieprzy 
śpieszonej przesyłki opłaca Zarząd P. W. K., jednakże w grani 
cach, zaaprobowanych przez Dyrekcję wystawy. Koszta zwinię 
cia powyższych wystaw opłaca także P. W. K., jakoteż odsyłki 


I 


, 
. 


232 


.
		

/Magazyn_049_12_257_0001.djvu

			powrotnej po zamknic:ciu wystawy, lecz jedynie przesyłką zwy 
kłą do miejsca, skąd przesyłki były nadesłane. W przeciwnym 
razie koszta powrotnego transportu opłacają autorowie. 
3. Artyści niestowarzyszeni, wzgl. nie należący do stowarzyszeń 
zaproszonych, biorą udział w wystawie poznańskiej w salach na 
ten cel przeznaczonych, lecz podlegają jury, które powoła Dyrek 
tor wystawy. Artyści, którzy chcą wziąć udział w Wystawie, 
zgłaszają swe prace w ilości czterech na blankietach zgłoszeń 
P. W. K., które po wypełnieniu należy odesłać najpóźniej do 
20. II. 1929 pod adresem Dyrektora działu Sztuki P. W, K., 
T. Pruszkowskiego, Warszawa, Lwowska II. Na podstawie na 
desłanych zgłoszeń Dyrekcja wystawy zawiadomi pisemnie pp. 
Artystów, które ze zgłoszonych prac są dopuszczone do prze 
glądu przez jury. Przegląd ten odbc:dzie si
 kolejno w Poznaniu, 
w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie w terminie ogłoszo 
nym przez miejscowe pisma. Prace artystów, zamieszkałych poza 
owemi pic:cioma miastami, należy po przyjc:ciu ich przez Dyrek 
cjc: Wystawy na podstawie nadesłanego jej zgłoszenia wysłać 
zwykłą przesyłką (nie pośpieszną) do najbliższego z owych pi
 
ciu powyżej wyliczonych miast. Adresować takie przesyłki i wy 
syłać należy nieopłacone, przyczem zauważa sic:, że o ile dzieła 
temi przesyłkami objc:te nie bc:dą przedtem u Dyrektora wystawy 
zgłoszone i zaakceptowane, natenczas kosztów transportu 
P. W. K. nie płaci, Przesyłki obciążone jakąkolwiek zaliczką 
(poza kosztami transportu) w żadnym razie nie bc:dą przyjc:te. 
Przeglądy jury w wyżej wymienionych miastach t. j. Poznaniu, 
Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie odbc:dą sic: w czasie 


.233  


-
		

/Magazyn_049_12_258_0001.djvu

			od 15 - 30 marca. Szczegółowa data przeglądu w każdem z tych 
miast będzie ogłoszona w dziennikach. 
4. Prace, przyjęte przez jury w sposób pod 3} opisany, będą ode 
słane do Poznania na koszt P. W, K., przyczem jednak Dyrekcja 
zastrzega sobie prawo przeglądu ponownego w całości i niewy 
stawienia eksponatów, któreby wprowadzały jak"kolwiek dys 
harmonję w całości wystawy. Od decyzji jury wzgI. Dyrektora 
niema odwołania. 
5, Zarząd P. W.K. ponosi koszta transportu dzieł, przyjętych przez 
jury w owych powyżej wymienionych miastach, zwykłą przesył 
ką (nie pośpieszną) do Poznania i to samo z powrotem do tego sa 
mego miejsca, skąd zostały wysłane. O ileby na życzenie artysty, 
lub właściciela eksponatu, miały być one wysłane gdzieindziej, 
nie tam, skąd były wysłane, koszta przesyłki ponosi artysta, wzgl. 
właściciel dzieła. Wszelkie transporty z wystawą złączone, zała 
twiać będzie firma Hartwig i Sp" jako generalny spedytor p .W. K. 
6. P. W. K. ponosi również wszelkie koszta urządzenia wystawy, 
jej utrzymania i zwinięcia, odpowiada za całość wystawy, zaj 
muje się sprzedażą eksponatów, za co pobiera 5 % komisowego 
od ceny sprzedaży dzieła, Koszt redakcji katalogów, układu afi 
szów i wszelkich reklam wystawy, ponosi P. W. K. 
7. Artyści, wzgI. właściciele wystawionych dzieł, bezwzględnie 
nie mają prawa zabierać swych eksponatów przed zamknięciem 
wystawy. Otwarcie wystawy nastąpi 16 maja 1929, zamknięcie 
l października 1929 r. Zarząd wystawy zastrzega sobie jednak 
prawo zmiany obu tych terminów, Od decyzji Zarządu, wzgl. 
Dyrekcji, co do powyższego niema odwołania. 


. 


234 


r
		

/Magazyn_049_12_259_0001.djvu

			, 


8. Artyści, wzgl. właścicide, o ile nie zrobią pisemnych specjal 
nych zastrzeżeń, na blankiecie zgłoszenia uwidocznionych, ze 
zwalają temsamem na bezpłatne reprodukowanie swoich dzieł, 
wystawionych na p, W. K. w katalogu wystawy, w pismach 
krajowych i zagranicznych, oraz zezwalają na robienie w tym 
celu zdj
ć fotograficznych tychże eksponatów na koszt 
fotografujących. 


Warszawa, 1 lutego 1999 r. 


DYREKCJA DZIAŁU SZTUKI 
NA P. W, K. W POZNANIU 


..
		

/Magazyn_049_12_260_0001.djvu

			INDEX 


NAZWISK 


Uwaga: Cyfry po liJerze r, oZ1la(;zają stroniC( Ul dziale iluslracyj 


Adamska - Rouba Kazimiera 39 "lo Bibljoteka Polska 197 
Ajdukiewicz Juljan 122 Bielecki Władysław 16 7 
Albinowska-Minkiewiczowa Zofja Bielska MaJja 101 105 r, 163 
122 Bigosiński Leon .. 60 
Alexandrowicz Nina 113 Black Franciszek 113 
Alpern Leon 21"1 Blombergh-Mrozowska MaJja 12"1 
Altenberg H. 197 Bober Wojciech i Syn 101 106 
Anczyc i S-ka - drukarnia.. 198 Bobińska-Paszkowska Janina 12 4 
Andrychiewicz Zygmunt 122 Bocheński Jan .. 7"17682 r,32 
Andrzejewski MaJjan .. 206 Bogacki Władysław .. 21"1 
Aneri (Irena Weissowa) 122 Bogusławski L. - Drukarnia 19 8 
Arct M. '97 Bohdanowicz Juljan .. 105 106 
Augustynowicz Władysława 65 68 Bohdanowicz6wna MaJja "17 
Augustynowicz Aleksander., 122 Borowski Wacław 50 51 182 183 
Axentowicz Teodor 13 19 r,29 194 197 
Badowski Zygmunt 123 Boruciński Michał 12"1 '97 r,33 
Bagieński Stanisław 58 60 r,30 Borzobohata- Woźnicka MaJja 4 0 
Ballenstedt Adam .. 211 Boznańska Olga.. 10 13 19 
Barański i Rączka 103 106 Brandel Konstanty 157 197 
___ Bartel Bronisław.. 110 123 197 Breyer Tadeusz.. 50 
Bartkowski Antoni 123 Brochocki Walery 585 9 
BartłomiejczykEdmund 181 182 183../Broniewska Janina 125 r, 120 
194 19 6 197 r. 132 161 162 Bronowski Stanisław 97 105 106 
Barzykowski Tadeusz .. 214 Brukaiska Barbara 91 200 
Batowski Stanisław 123 r,31 Brukaiski Stanisław 91 200 
Batycki Adam 123 Brykner Bronisław 125 
Baudouin de Courtenay Zofja 10"1 Brzc;czkowski Stanisław 158 
106 106 Brzozowski 35 
Berent Anna 124 Bukowska Helena 97 10"1 105 106 
Bergman Stanisław 12"1 Bukowski Jan 19 2 
Berliner Jerzy 200 Bułhak J. VII VIII 212 226 r. 17 3 
Bibljoteka Medycka (Pawlikowski Bułhakówna J6zefa VIII 21"1 
Michał) .. 197 Buyko Wojciech .' 226 


I 
1 


23 6
		

/Magazyn_049_12_261_0001.djvu

			1 


... 


Centnerszwerowa Stanisława 126 £-- Czerwenka Erwin .26 
Centralna doświadczalna stacja jed Czerwiński Edward 127 169 r,37 
wabnicza 104 " 106 136 
De-Chedel-Wróbel M, "9 Czyżewski Tytus 9 2 
Chełmoński józel 7 13 20 r.3 4 Dadlez Paweł 20 
Chełmońska Wanda ,. l 13 Daguerre Louis .' 212 
Chlebowski Poraj Wiktor 126 Daniel-Kossowska Stefanja .. 12 7 
Chmielarski Stefan .02 106 Daszewski Władysław 197 
Chmielowski Kazimierz .. 216 Dauksza Stefan 394 0 
Chmurski Kazimierz ., 126 Dawidowski Wacław 394 0 
Chrostowski Stanisław VII 104 106 Dąbrowska Halina 39 40 r,38 
106 182 196 197 r, 133 163 Dąbrowski Stanisław 66 68 r,39 
Chwistek Leon .' ., 126 Dederko Marjan . . 2.6 
Cieślewski Tadeusz (Ojciec) 58 69 Dederko Witold" 215 
60 158 Dł;bicka Zofja 19 6 199 
Cieślewski Tadeusz (Syn) 182 .84 Dc;bicki Stanisław 13 
197 r, 134 164 Dobrodzicki Adam .10 
Ciompa Adam l 26--- Dobrzycki Zygmunt l '4 
Cotty jan - drukarnia 198 Dobrzyńska jadwiga 200 
Cybichowski Stefan 207 - Dołżycki Leon .. 74 7 6 r,4° 
Cybis Bolesław .. , .83 85 r,34 Dunikowski Xawery 13 20 r,121 
Cybulski Adam '. ,. 215 Duninówna MaIja 182 .84 r, 136 
___ Cybulski Tadeusz 65 r,35 Dybowska Stefanja 15 9 
CypIjan Tadeusz .. 215 Dybowski Stanisław 12 7 
Czachórski Władysław ..8 r.5 Dziewulska MaIja 160 
Czajkowski józef VII 96 102 103 Dzierzbicki jerzy 2.6 
105 106 1.0 r,154 Dziurzyńska-Rosińska Zofja 7477 
Czajkowski Stanisław.. 13 19 r,36 r.4 1 
Czarnecki józef ,. 126 Ejbisz Eugenjusz, . 65 
Czarnowska Aniela . 26 Ejsmond Stanisław l 27 
Czasznicka Zofja 105 107 EIster Erwin 77 
Czechowicz Wadaw 38 Erno Erb 12 7 
Czedekowski Zygmunt 114 Fabijański Stanisław 128 
Czepita Michał .. 60 "Fala" Spółka wydawn, 19 8 
Czerper Ernest .. 197 Fałat juljan,. 8 13 21 r,4 2 
Czerwińska Zofja lOr-- Fedkowicz jerzy. . . .65 68 r.4 3 
Czepukojć Emilja 47 Feuering Maksymiljan.. 114 
Czepukojć jadwiga 47 Fierk Eustachjusz 105 


237
		

/Magazyn_049_12_262_0001.djvu

			,/ 


-- 


Filipkiewicz Mieczysław u8 Grodecka Julja 97101 105107r.155 
Filipkiewicz Stefan ,.13 22 r, ĄĄ Grohman Henryk 155 
"Fiszer i Majewski" ,Ksic;garnia Uni Grombecki Henryk 130 r. Ą9 
wersytecka 197 Gronowski Tadeusz 181 196 197 
"Fiszer Ludwik" .. 198 Gross Magdalena 130 r, 122 
Flaum Franciszek 13 Grott Teodor 131 
Fraget Józef 102 103 107 Grottger Artur .' 6 
Franaszek Jerzy .. 106 Gruberski Władysław, . 131 
Frycz Karol 13 192 Grunwald Henryk 105 
Gajewski Paweł" 128 r, 
Grus .. .. ., " .. 19 5 
Gałek Stanisław.. 36 u8 Grzc;dzielska Janina 97 10Ą 105 107 
Gałc;zowska Jadwiga u8 Gumowski Jan " 161 
Galc;zowski Józef 13 Gutkowska Malja 161 
Gardowski Ludwik 182 192 197 Gwozdecki Gustaw 115 
r, 166 Halicka Alicja 115 
GarduIski Bolesław 216 Hannytkiewicz Adam 7Ą 77 r.60 
Gaszczyńska Wiga u8 Harland-Zajączkowska Anna 131 
Gawlikowski Ryszard,. U9 r.61 
Gebethner i Wolff 197 Hempel Stanislaw 202 
Geisler Alfred U9 160 Hennanowicz Piotr 38 39 Ąl 
Gelbard Jerzy 201 Herszah Adam .. 161 
Geppert Eugenjusz 129 Hochman Henryk 23 
Gessner Janina .. 129 Hofman Vlastimil .. 131 
Gierymski Aleksander. . 7 r,6 Hoffmanowa A. " 196 199 
Głowacki Edward 129 Holender Alfred. . III 
Głowiński Apolinary .. '. 130 Homolacs Karol,. 110 
Główna Ksic;garnia Wojskowa 198 Hoppen Jerzy 3839 Ąl .62 
Główczewskiego W, Litografja 198 Horowitz Annin,. 162 
Goldberg Maksymiljan .. 202 Horyd Józef Ąl 
Golakowska Wanda 106 107 Hryniewiecka-Piotrowska A. 202 
Golus Jan .. 105 Hryńkowski Jan vn 66 69 r. 52 
Górska Pia '. 130 r, Ą6 Hulewicz Jerzy .. 162 
Gorski Konstanty . . 6960 r. Ą7 Husarski Wacław 50 61 
Goryńska Wiktolja 182 185 "Ilona" I. Funnankowa .. 216 
Gotard Jan, . ..8385 r, Ą8 Iłłakowiczówna I. K. 19 6 
Gostkowski Zygmunt.. 105 Imrothówna Halina 10Ą 106 107 
Gotlib Henryk lIĄ Jabłczyński Feliks 163 
Gottlieb Leopold 60 51 11Ą 160 Jabłoński Mieszko 131 


28 8 


ł
		

/Magazyn_049_12_263_0001.djvu

			Kamjenieki Piotr.. . . 227 
Kanarek Eljasz .. . . 83 86 r. 68 
Kaniewski Roman - Drukarnia 198 
Kanelba Rajmund .15 
Karniej Edward .. .. 38 39 4 2 
Karpińska Wanda 229 
Karpińska Halina 101 105 107 
r,I53 156 
Jakubowski Stanisław,. 16 4 Karpiński Alfons 
Jamontt Bronisław 383 94 1 r,54_ Karszniewicz Jerzy 
Jankowski Czesław 1.5 Karzycki Ignacy 
Jankowski Karol .' 208 Kazimierowski Eugenjusz 
Janowski Janusz Pawd 132 r,55 Każarnowicz Jadwiga .. 
Janowski Stanisław 132 Każarnowicz MaJja 
"Janówek" .. 10 4 10 7 Kergur Stefan 
Januszewski Jan,. 115 Kc;dzierska Stanisława 134 
Jarocki Włady.sław VII 1323 r,56 Kc;dzierski Apolonjusz 9.3 2468 
Jaroszyńska Jadwiga .33 196 197 r'7 
Jasińska-Zielińska H, . . 216 Kiczmaszewska Helena 104 
Jasiński Zdzisław 58 59 61 Kintop Lucjan VII 96 104 105 107 
Jasieński Feliks .. 13 r. 157 
'Jasnoch Kazimierz 132 Kitz Marcin 13 4 
Jastrzc;bowski Wojciech 104 105 Klar Artur.. 144 
107 197 r.166 Klimkiewicz Jan. , 103 10 7 
Jekimienko Wiktor 217 Klimowski Stanisław 13 4 
Jc;drzejewski Aleksander 83 85 r. 57 Kłos Konrad " 207 
Jc;drzejewski .. 211 Kłosowski Karol 134 
Jodzewicz Kazimierz 105 Knothe Czesłe.w ,. 104 105 
John Edmund 195 197 Knothe Janina 106 
Johnowa Ignacja 133 Kobierski Lucjan 16 4 
Joniłowicz Jak6b 229 Kobro-Strzemińska Katarzyna 9 1 
Jurgielewicz Mieczysław 105 Kocowski Przemysław 102 105 107 
Juszczyk Jak6b .. 133 Kokoszko Edward ., 83 86 105 
Kaczmarek Wacław .. 217 Komorowska Wanda.. 16 4 
Kamiński Zygmunt 60 182 196 196 Konarska Janina 116 182 186 
'97 r,I67 168 Konieczny Włodzimierz 13 
KamirLeon.. .33 Kopczyński Bronisław VII 61 r,60 
Kamocki Stanisław ..1324 Korpal Tadeusz 13 4 


Jachimowicz Rafał 
Jackowski Henryk 
Jackowski Stanisław 
Jagmin Stanisław 
JaW Władysław .. 
Jahoda R. .. 
Jakimowicz Konstanty 
150 


39 
7478 r,53 
13. r,I23 
132 


163 
19 6 199 
20 7 r. '49 


133 
69 r,69 
105 


394 2 
47 
47 
116 


239 


. 


l
		

/Magazyn_049_12_264_0001.djvu

			Korzeniewski Stanisław ,34 r,6, Kubicki Benedykt 
Korzeniowska Wanda .65 Kuczyński Józef,. 
Kossak Juljusz .. 3 6 r. 8 9 Kuglin J. 
Kossak Wojciech 58 Kulesza Marjan .. 
Kossecka Wanda 36 Kulisiewicz Tadeusz 
Kotarbińska Julja 105 .07 r. ,38 
Kotarbiński Mieczysław 105 ,36 Kuna Henryk 
r, 62 - Kurzątkowski Jan 
Kotowski Damazy ,35 Kusztelanówna Ludmiła 
Kotowski Jan 586, Kuźmiński Bolesław '. 
Kotwiczowa Marja 47 Kwiatkowski Kazimierz 
Kowalewski Bronisław ,35 r. 67 
Kowalska Zofja .. ,05 Kwilecki Franciszek ,37 
Kowalski Leon .. ,35 ,65 Lachert Bohdan,. 9' 92 202 
./"'" Kowarski Szczł;sny 6"6 - Lam Władysław 7479 r.68 ,66 
/" Koźniewska Marja ,iI/I - Lasocki Kazimierz 62 r, 69 
Kramsztyk Roman 50 52 r,63 Laszczka Konstanty ,324 r. 12 4 
Krasicki Ignacy " , 95 Lednicka-Szczytt Marja . ,6 
Krasnodł;bska-Gardowska Bogna Lelewicz Kazimierz 227 
182 ,86 r, ,37 Lenart Bonawentura 105 '07 19 6 
Krasnodc;bska-Reicherowa Wanda '99 
,36 Lentz Stanisław 
KrasnodC;bski Piotr 58 59 6, Leona 
Krasnowolski Józef 136 Leonhard.. 
___ Kraśnik Zygmunt ,36 Lepla Anastazy 
Kratochwil - Widymska Józefina 136 Leski Zygmunt 
Krcha Emil ,36 Leszko Ludwik 
Krupski Juljan ,36 Lewakowska Janina '04 105 
Kruszyński Jan ,. 227 r. '74 Lewański Bolesław 
Kryński Karol 9' Lilpop Franciszek 
Krzywiec Rudolf 97 102 103 ,05 Lindenfeld Kazimierz 
107 r. ,53 158 Lisowski Kamil ., 
,.......-. Krzyżanowska Michalina ,36 r. 64 Lubelski Mieczysław 
Krzyżanowski Józef " 7 8 Lazarskl Wł.-drukarnia 
Krzyżanowski Konrad 12 r, 'o l I Łempicka Tamara 
Krzyżanowski Władysław 66 7 0 Łoboda Zygmunt 
r, 65 Łopieński Ignacy 
Książnica Atlas T. N, S, W, '98 Łopuszański Jerzy 


- 


24° 


. 


,37 


2'7 
'9 6 '99 
39 43 r, 66 
104 ,82 ,86 


50 
,05 


,37 
'37 
38 39 42 


,o13r,'2 


93 r, 15, 


VIII 
35 
116 
,52 
13 7 


10 7 
,38 
208 
2,8 


202 


138 
VIII '98 
116 


200 


155 166 
,38 


\
		

/Magazyn_049_12_265_0001.djvu

			Łukasik Jan 200 203 
Łuczyńska-Szymanowska Irena 138 
r,7° 
Maciański Leon .. 
Machaiski Ludwik 
Maciągowa (Łada) Małgorzata 
Mackiewicz Kamil 
Madejski Antoni. . 
Makarewicz Juljusz 
Malczewski Jacek 
Malczewski Rafał 
Malicki Adam 
Malicki Marjan Jerzy 
Malinowski Józef 
Małachowski Jaxa St. 
Mann Aleksander 
Marciniak A. i S-ka 
Marcinkowski Władysław VII 74 
79 218 r. 125 
Markowicz Artur 13 27 r, 72 
Markowski Antoni 140 168 
Marylska Cecylja 117 
Marylski Jan 117 
Masiak Franciszek 103 107 
Masłowski A. .. VIII 
Masłowski Stanisław 8 r.14 
Maszkowski Karol 14 
Matejko Jan .. 6 r, 15 16 17 18 
Mazurkiewicz i S- ka - Drukarnia 
Polska 19 8 
Mehoffer J6zef 13 14 27 192 r.7 3 
Menes-Kuczyńska Malwina . . 140 
Mercere Blanka.. 140 r'74 
Mc;cina-Krzesz J6zef .. 140 
Michalak Antoni .. 83 87 r.76 
Michałowski Piotr l 6 r.19 
Michejda Tadeusz .. 208 
Mickun Juljan ., ' ,97 104 108 


197 
13 9 
13 9 
9 13 r. 13 
13 9 
13 9 
9192r'7
 
9 1 
13 9 
16 7 
102 108 


Kat, Dl, Sd, 


\ 
I 


105 
138 
138 


Mierzecka Janina. . 
Mierzejewski Jacek 
MiC;dzybłocki Adam 
Mikolasch Henryk 
Mikołajczyk6wna Karolina 104 
108 r.153 
Miłaszewska Anna 48 
Mioduszewski Juljan 21 9 
Miriam 19 2 
Misky Ludwik .. 65 70 
Misiewicz Jan ,. ""7 
Miszewski Antoni 140 r.126 
Mondral Karol .. 168 
Morawska Wiktorja 4 8 
Mortkowicz Jak6b VII 196 198 
Możejko Krystyna 4 8 
Mroziński Jan 80 r. 77 
Mrożewski Stefan 16 9 
Mukułowska Dora 140 
Muter Mela Marja 117 
Muzeum Przemysłowego im. D-ra 
A. Baranieckiego drukarnia 19 8 
Miiller Szymon .. . . 65 71 r.7 8 
Nałc;cz Włodzimierz .. 14 1 
Narodowa Drukarnia.. 19 8 
Nehring Maciej ., 16 9 
Neymanowa Olga 117 
Neuman Jan 21 9 
Nicz-Borowiakowa Marja 9192 r'79 
Niemojewski Lech 202 203 
Niepce Nicephore ... u 
Niesiołowski Stanisław 141 
Niesiołowski Tymon 38 39 44 60 
62 r,80 
Niewska Olga 14 1 
Noakowski Stanisław 11 14 30 r.20 
Norblin Stefan 19 6 
NOlWerth Edgar,. 203 


,. 218 r,176 
. . 65 70 r,76 
..394 3 
218 
,o6 


24 1 


.Ci
		

/Magazyn_049_12_266_0001.djvu

			Nowaczyńska MaJja '04'05'08 
Nowakowski Tadeusz, , 
08 
Nowakowski i Synowie 'o
 108 
Nowosielska Antonina 48 
Nowosielska Honorata 48 
Nowosielska józefa 48 
Obrc;bska MaJja '04 '05 108 ,69 
Oleś Andrzej '4' '70 
Olpiński Kazimierz '4' r.8. 
Orszulski Roman 35 657' "O 
Ossecki W", '7 0 
Osterloff Edmund 
 , 9 
Ostrowski Stanisław '4 
Paciorek Stanisław '4' 
Pajzderska Kazimiera '4
 r. '
7 
Pajzderski Nikodem VII 
Pankiewicz józef "7 '70 r, .39 
Paprocki Adam .. 
08 
PaschaIski Czesław 220 
Paszkowski józef , 42 
Pawlikowska Aniela , 97 
Pawlikowski A. ., VIII 
Pautsch Fryderyk . , '4 30 r, 8
 
Pelczarski Bronisław . 4 
Perkowski józef.. ,8
 
Petryk MaJjanna. . 49 
Petzold-Dawidowa Irena 37 
Photo-Plat ., VIII 
Pianowski jan 103 108 
Piątek Tadeusz 220 
Piątkowski Henryk 57 58 6
 
Pieniąiek józeł .. '42 '7' r.83 
Pieńkowski Ignacy , 4 3. r, 801 
Pilecki Gustaw ., 39 44 r. 85 
Pillati Gustaw 
Piotrowski Antoni ,3 
Piotrowski Roman 
03 
Piotrowski Stanisław 
03 


Piotrowski Tadeusz '4 3 
Piotrowski Wacław 14 3 
Piramowicz Zofja ..8 
Pisarkiewicz Bolesław . . ,08 
Plater-Zyberk Stefan 104.05 105 
Plutyńska Eleonora 96 .04 ,05 108 
r. ,59 
Plutyński Antoni ,05 
Pniewski Bohdan .03 
Pochwalski józef '43 172 
Poddc;bski Henryk 220 
Podgórski Stanisław '43. r.86 
Podkowiński Władysł.lw ,. r, 2. 
Podoski janusz ,. 83 87 r, 87 
Podowski Wiktor .82 ,87 r, .69 
Pogowski Paweł, . , .8 
Pokrzywnicka Irena 50 .,8 
Pol Halina .. , 4 3 
Polański Hipolit .. 9 3 
Polskie Tow, Przyjaciół Książki 
w Paryiu , 9 8 
Popławski Stanisław 65 7' 
Półtawski Adam '72 '9
 '97 r, '40 
"Poradnika Gospodarczego" Drukar 
nia .. '9 8 


PospieszaIski Mar jan 
Procajłowicz Antoni 
Prochaska .. 
Prochaska Franciszek 
ProguIski Andrzej 
ProguIski Stanisław 
Pronaszko Andrzej 
,51 ,5
 
Pronaszko Zbigniew , 4 3
 , 97 r.89 
Prószyńska janina '43 
Przybylski Czesław 209 
Przybylski-Nowina Wacław '44 


208 


'9 2 '97 ,. 


17
 
o 20 

9 
9' 9
 9 3 r, SR 


24£
		

/Magazyn_049_12_267_0001.djvu

			Pruszkowski Tadeusz VII 50 5
 83 Rykała Jan 1-46 
87 r, 90 Ryszkiewicz-Swirysz Józef 1-46 r, 96 
Ptaszyński Stanisław 105 108 Ryś 1- .. VIII 
Puget Ludwik 14 3
 Rytarowski,. 
16 
Puterman JlIljan . . 
04 Rzecki Stanisław. . 50 53 r, 97 
Radnicki Zygmunt 7 I Sagała Stanisława 146 
Radziszewski F, ,. 196 199 SoIjkowska Anna 49 
Rafalowski Aleksander 91 93 Sakowska-Wanke Wanda 105 108 
Rak Aleksander" 10
 105 108 Samlicki Marcin.. 80 
Rankówna Zofja. . 104 105 10Y Sarnowicz Aleksander 63 
Rapacki Józef 57 59 6
 173 Saski SylweJjusz .. 146 
Raszka Jan, . '44 Schenkelbach Bertold , , 
 
 I 
Recmanik .. '96 Scherb 1- VII 
Reduto Bronisława 48 Schor Ludwik 
22 
Rejchertówna Janina 144 r, 128 Schutt Ludwik 222 
Rerutkiewicz Franciszek 7
 Schwarzenberg-Czerny Władyslaw 
Reymont Wł. St. 194 I 95 
05 
Rodakowski Henryk " 5 Seifert Dawid 
Roguski Władysław 50 53 197 r, 91 Seifman-Getterowa Joanna 
"Rola" Drukarnia Jana Burjana 198 Semkowicz A, 
Rolnicza Drukarnia S, A, 19
eweryn Tadeusz 
Romer Witold .. 22 I Sheyball Stanisław 
Romerowa Anna 145 Sichulski Kazimierz 14 3
 19 3 197 
Rosen Jan H, (senjor) 144 r. 93 r, 99 '70 
Rosen Jan Gunior) 144 Siedlecki Franciszek VII 155 174 
Rouba Józcf 39 194 197 r, 14 ' 
Rouba Michał 38 39 44 r. 9
 Siemiradzki Henryk 7 r. 22 
Roiek Marcin 7480 Sienicki Stefan 
04 
Rożnowski Józef ,. 228 Sieroszewski Wacław" '95 
- Rubczak Jan 65 7
 173 r, 94 Sigalin Grzegorz., 201 
Rudzka Zofja 62 Sigalin Roman 201 

 RlIpniewski Jerzy 145 Sigmund MaJjan, . 10
 105 108 
Ruszczyc Ferdynand '4 Sipiński Alfred Józef 63 
Rutkowski Hipolit 
o
 Skangiel Juljan '. 39 45 
RlItkowski-Szczc;sny 145 Skoczylas Władysław VII 5054 155 
Ruzamski MaJjan 145 r, 95 18
 187 '94 197 r, 100 '4
 
R ychtarski Adam 145 Skotnicki 1- 
Rychter Janowska Bronisława 146 Składanek Klemens 


174 
14 6 
19 6 199 
65 57 7
 r 98 

 


36 

 


243
		

/Magazyn_049_12_268_0001.djvu

			SkUIjat A. .. .' VIII Szafran Tadeusz.. 66 
Sliwiński Stanisław 147 Szanajca Józef . . 91 92 202 
Słonecki Maljan . , . ,39 46 Szczepanowiczowa Leona .. 39 4 6 
Słońska Tomira " 200 203 204 Szczepanowska Wanda 97 104 150 
Smogulecki Stanisław.. 147 108 
Smolk6wna Julja 147 Szczepkowski Jan 33 103 105 108 
Soczkiewicz Wiktor 209 r.160 
Sonnewend Stefan 147 Szczerbiński Z. i Sp, Tow, Akc, 101 
Sosnowski Oskar 209 102 103 108 
Sroczyński Józef 104 108 Szczuka Mieczysław 
Stabrowski Kazimierz ., 63 r,I02 Szinagel Emil 
Stanisławski Jan" 9.3'4 r.2,) Y Szma j Stefan .' 
Stankiewicz Zofja 165 175 r,I4 Sznejder Roman, , 
Stankiewiczówna Malja 229 Szpingier Zygmunt 
Stapiński Władysław 147 Szporek Zygmunt 
Starzyński Józef., '48 Szrammówna Helena 
Stażewski Henryk VII 91 92 93 Sztern Michał 
r,I03 Szulc Mieczysław 
Stech Maljanna " 49 Szwarc Stanisław, , 
Stech Petronela .. 49 Szygell Stanisław,. 
Stefanowicz Antoni 148 Szymanowski Maljan ., 
Stefanowicz Jan .. 206 Szyszko-Bohusz Adolf. , 
Stehlik-Wiślicka Łucja 148 Śledziewski Piotr 
Steinberg Józef .. 204 Slcndziński Ludomir 
Stifelman H. 209 64 r.IOI 
Stow. Architektów Polskich 198 Swida Andrzej 224 
Straszkiewicz Stanisław 57 59 63 Swierz-Zaleski Stanisław 66 
Stryjeńska Zofja 60 195 '97 r.171 Switkowski Józef 224 
172 1. Tallat-Kiełpszówna Bolesława 224 
Stryjeński Karol. . 96 105 Tański Czesław. . 67 59 63 
Strynkiewicz Franciszek 106 Tarnowski Hr. Jan 36 
Strzemiński Kazimierz" 148 Tatula Franciszek 149 
Strzemiński Władysław 9' 93 r.104 Tchorek Karol .' 106 
Sunderland Jan ., 223 Telakowska Wanda 109 
Swillowa Bronisława .. 49 Teodorowicz-Karpowska Helena 
Syrkus Helena 91 39 46 r, 106 
Syrkus Szymon 91 93206 r. 161 152 Terlecki Alfred ., 
Szabuniewicz Mirosław .. 206 Tcrlikowski Włodzimierz 


244 


'9 5 197 
14 8 
'7 6 
105 
,,8182 
213 
104 105 109 
4 6 
83 88 r.l06 
'49 17 6 
.,69 63 
149 
., '4 33 
.. 228 
VII 38 45 60 


149 


1J9
		

/Magazyn_049_12_269_0001.djvu

			Tetmajer Kazimierz '95 Ulatowski Kazimierz '. uo 
Tetmajer Włodzimierz 10 13 Ulatowski R. S, VIII 
Tetmajer-Naimska Jadwiga 149 Drukarnia Uniwersytetu Poznań 
TIChy Karol '4 96 105 109 149 skiego 199 
Toczyński Adam ,. :124 Drukarnia Uniwersytetu Jagielloń 
Tom Józef .. .' 176 181 197 skiego ' 199 
Towarzystwo Bibljofilów Polskich-Uziembło Henryk 151 
19 8 Wachtlówna Irena 16. 
Towarzystwa Miłośników Książki _ Walkowski Tadeusz 74 81 r. l °7 
Drukarnia, Kraków.. 198 Wankie Władysław ,. 686 9 6 4 
Towarzystwo Miłośników Książki, Wański Tadeusz '. :124 
Kraków .. 198 Warchałowski Jerzy VII 9 6 105 
Towarzystwo Miłośników Książki, Wasiewicz Władysław 103 10 9 
Lwów 198 Wasylewski Stanisław 10 4 
Towarzystwo Bibljotilów Polskich, Waśkowski Tadeusz.. .51 177 
Poznań .. 198 Wąsowicz Wacław 60 65 18,. 188 
Towarzystwo Bibljotilów, Łódź 198 r.l08 144 
Towarzystwa Wydawniczego Dru Wdowiszewski Czesław 83 88 r. .09 
karnia Naukowa 198 Weiss Wojciech 14 33 177 r.110 
Towarzystwo Wydawnicze "Ignis", Weker Wacław.. ,.05,.06 
19 8 Wellisz Leopold. , 180 
Tor Józef,. .60 Weloński Pius 7 
Trautman Mił:czysław 150 Wesely Franciszek lO. 101 
Trełler Janusz 160 Weyssenhoff Henryk 58 69 64 
Treter Bogdan 101 105 109 1.0 Wc;gierkowa Zotja 16,. 
Treter Mieczysław VII XV 4 Wieczorek Adam . , :125 
Trojanowski Edward . 4 .05 110 Wieleiyński L. .. '. VIII 
16c;> Wierusz-Kowalski Czesław 39 4 6 
Trusz Iwan .50 Wierzbicka Antonina . , . . ,.30 
Trzcińska-Kamińska Zofja .3,.3 \Vierzbickiego B. i S-ki Drukarnia 
r. 13 9 VlII 199 
Trzebiński MaJjan 150 Wiczyński Piotr.. uo 
Turek Franciszek .61 Wilczyńska Anna 16,. 
Turski Stanisław :128 Wilder Hieronim '9 8 
Tymon Franciszek :128 WinkIer Konrad. . 9 3 
Tyrowicz Ludwik '77 Wiśniewski Bronisław 64 
Tyszkiewicz Samuel 198 Wisznicki Mikołaj 16,. 
Tyszkiewiczowa Maryla '97 Wiszniewski Kazimierz 17 8 


'i45 


.........
		

/Magazyn_049_12_270_0001.djvu

			Witaczkowie Henryk i Stanisława 
10 4 10 9 
Witke-Jeżewski Dominik 1&5 180 
Witkiewicz Jan.. .. 210 
Witkowski Romuald 50 &5 r. I I I 
Wittig Edward .. 50 55 r. 130 
Wodzicka Marjd 152 
Wodzinowski Wincenty 152 
Wojciecha Sw. Drukarnia 19 8 
Wojnarski Jan .. 17 8 
Wojtkiewicz Witold,. 12 14 r.24 
Wolff Jerzy Kazimierz 179 
Wołyński J. VIll 
Woźnicka MaJja 13 9 
Woźnicki Stanisław 38 
Wroniecki Jan " 82 
Wróblewska Krystyn.. 152 
Wróblewski Konstanty 64 r. 112 
Wróbłewski Leon 1&3 
Wrzesiński Józef 153 
____Wyczółkowski Leon 8 13 1434 179 
180 r.24 113 145 
Wydawnictwo Kasy im, Mi,mow 
ski ego 19 8 
Wydawn. Polskie R. Wegner 19 8 
Wydawnictwo "Ułtima Thule 19 8 
Wydawnictwo Zakładu Narodowe 
go im Ossolińskich.. 19 8 
Wydra Jan 83 88 r, 1'4 
Wysocka Emilja,. .. 153 r. 115 
Wysocki Jan 153 
Wyspiański Stanisław II 13 14 191 
r.26 
Vaux Marc . . 
Vizzavona ., 
V ogt Zofja . . 
"Zachł;ta" .. 
Zaboklicki Wadaw 


I 
11 


li 


-- 


Zając.lkowski L. , . .. VIII 
Zak Eugenjusz .' 50 56 r. 116 
Zakład Artystyczno-Litograliczny 
PilIer-Neumann 199 
Zakł. Grdf, "Bibljoteka Polska" 199 
(Zakłady Graticzne) Książnica Atlas, 
Zjednoczone Zakłady Kartograficzne 
i Wydawnicze Tow, Naucz. Szkół 
Sredn, i Wyższych 199 
Zakł..dy Graliczne Pracowników 
Drukarskich 199 
Zakładu Narodowego im. Ossołiń 
skich Drukarnia 199 
Zakładów Wydawniczych M, Arct 
Drukarnia 199 
Zakrzewski Ałeksander . . 229 
Zalewski Stan, ,. 9 3 
Zamoyski August 119 r. 1.
1 
Zamoyski Jan VII 83 89 r. 117 
Zastrow Alfred .. 15 4 
Zdwadowski Wacław. . 65 7 2 
Zawadzkiego Józefa Drukarnia 
Wiłno 
Zawadzki Stanisław 
Zdanowski Edmund 
Zerych Romuald 
Zieleniewicz Apolonja 
Zieleniewski Kazimierz 
Zieleńczyk A. 
Zielińska Helena, . 
Ziomek Teodor.. 
Złakowski W, 
Żeromski Stefan . . 
VIII Żeleński S. G. 
VIII' 2muda Alfred 
151 2urakowski Aleksander 
VIII 2órawski Juljusz 
153 - Żurawski Stanisław 


24 6  


199 
68 


230 


15 4 
49 


119 


2 


119 
67 64 r, 118 
.. VIll 
194 19 5 


102 


10 9 
16 4 
15 4 
206 


7 3 r,II9 


.........
		

/Magazyn_049_12_271_0001.djvu

			E 


R 


R 


A 


T 


A 


Wydrukowano: 


Winno być: 


Str. 6, 


Nr, 12, Napad Tatarów-akwarela 
wł. p, hr, Dunin Borkowski, 
Nr. 26. Król Zymunt słuchający 
dzwonów, wł, R, Wentzel, 
Kraków 
Str, 175, Nr, 2031. Medytacja Nr. 2031. Pocałunek 
Str, 188, Nr. 2285. Głowa Huc.ułki Nr, 2285, Pochód Hucułów 
Str. 144, Rozen Jan (Junjor) wystawia ponadto: Sw. Pawd - witraż 
i Sw. Augustyn - witraż, 
Str. 169, Mondral Karol wystawia ponadto: Bretonka - akwaforta, 
Str. 179, Wojnarski Jan wystawia ponadto: Krucyliks Królowej Jadwigi na 
Wawelu - akwaforta. 


Nr. 12. Napad Tatarów- 
olej 
Nr. 23, Król Zygmunt słu 
chający dzwonów 


Str. 7,
		

/Magazyn_049_12_273_0001.djvu

			....... 


ILUSTRACJE 


MALARSTWO 


S A L A H O N O R OWA 


\\ 


........
		

/Magazyn_049_12_275_0001.djvu

			L 


.. 


.> 
.) 


\ . 
l f 


-,  


... 


\L 


. 


'.' 


<: 
:.;: 
et: 
o 


\ 


:.: 

 
o 
et: 
o 
Z 
o 
:I: 
<: 
...J 
<: 
en 


:2 
'JJ 
.z 
o 
::E 
-I 
'" 
:I: 
U 
"" 
'" 
N 
-O 
...... 


...
		

/Magazyn_049_12_276_0001.djvu

			<: 
Z 
<: 
E- 
OJ:) 
3 
12 
N 
t <: 
z 
w 
...' U 
er.. 
'. 
, 
I : 
 
--
 
"'II .' 
, 
J '\ 

 
. , 
1 
( ł. 
\ 
.- 
I <: 
\\ 'r 3 
o 
, '" 
o 
z 
ł o 
:t 

 <: 
...J 
" < 
er: 
. , :ł 
, " :2 
er. 
;z: 
4 O 
::< 
..J 
W 
:t 
U 
U- 
w 
ł ł N 
O 
-, 


4
		

/Magazyn_049_12_277_0001.djvu

			f-< 
'" 
-I 
::E 
<: 
:c 


ł 

. " j 
I 
-
 ' 
 I 
", 

 . j 't 
 
"r -\ 
.., :;.: 
.d 3 
o 
l et: 
Ił, o 
Z 
1'1' o 
:c 
, , <: 
ł,' ; ....I 
<: 
"': 
I 
;;;: 
'" 
et: 
o 
:c 
u 
<: 
N 
U 
3 
<: 

 
 
:>- 

 
<: 
...:I 
:,. 
-- 


.J
		

/Magazyn_049_12_278_0001.djvu

			.1 


'
I 


..i_ 


ALEXANDER GIERYMSKI - .SALA HOI'\ORU\\'A. 


(j ł , 


; , 

 


, :'1
 
. I 


..... 


. I 


,. , 


\ 


OI'ERA W I'.\RYŻU
		

/Magazyn_049_12_279_0001.djvu

			'. \. 
,':'x
' '\
 \ 
 \ 
\ 

 '\: ."t,:\...: 
\ :-.. ''''\'\. '" 
',:\.,,-: " .. . , . 
, \ . ',\ . 


.., 


, 


-- -- ' 


':. 
't 
\ \ \ł 


"., . 


,.., 
\. ... 


......,..",...... 


... 


) 


-, 
, 

 


> 


..::I 


" 


\ 


\ h I 
. .
 ",

: ,', \1 .\ I 
,U \ 1 ,., 
 l' 
., ...\ t't 
'" l " .. 
,\ -...- " ' , 
.
 
 
 
 .--: ' 
.',
 . ' '
:-/ L 
f\'/
 
, 
r 1=""-'" 
, . 


AI'OLONJUSZ KĘDZIERSKI - .SALA HONORO\\ A' 


R' BAK Z SIECIĄ 


7 


....
		

/Magazyn_049_12_280_0001.djvu

			" 


.. 


" , 


.-  


,
 "'. 

 


fi 'f 
, 


s 


" 


I 


f I 


\"':' 


r' 
'\ 


c:<: 
ł- 
'" 
w 
Z 
O 
N 
w 
N 

 
<: 

 
-<: 
et: 
o.. 
'" 
N 
et: 
o..  
O 
c:<: 
O 
Z 
O 
:c 
<: 
...:I 
<: 
"'. 


I 
::.:: 
<: 
'" 
'" 
O 
::.:: 
N 

 
::J 
...., 


\1 
I
		

/Magazyn_049_12_281_0001.djvu

			-- 


...: 

 
f- 
i:Q 


'... ' 


"'I 


',", "- 
,"", . 
 
., -.. ,\ 
- ":1 \, , 
, 

. ' ') 

 - -- 
T 
j ... - .
..' , 
- :..: 

, '\
 '. <: 
'" 

) '" 
O 
. 
t :..: 
N 
'" 
ł , '..
 " ::J 
.. -, 
-I 
' , .\ " ::J 
.. -, 


(J 


Ił 


-"'II!.... 


....
		

/Magazyn_049_12_282_0001.djvu

			'" \. 

, 


KONRAD RRZYŻAr..;OW
"1 - ..SALA łłONOROW A" 


t 


lO 


/ 


, ł 


.. , 


".
 


, 
t, 


\...' 


"I  


PORTRET
		

/Magazyn_049_12_283_0001.djvu

			) 


-, 


, , 


l" ,. 
t
 


,'1iA 


. 


i' 


". ... 


'. 


KONRAD KRZYŻA!\:OWSKI - "SALA HOt\OROWA" 


II 


L.. 


'!la , 
;\ 


;. . 


'ł 


"-I. 


I'ORTRE r MARSZAŁKA 
IOZEFA PIŁSUDSKIEGO 


-
		

/Magazyn_049_12_284_0001.djvu

			. 


I ' 


. 


STANISŁAW LENC-..SALA HUNURUWA'. 


I'ORTRET 


12
		

/Magazyn_049_12_285_0001.djvu

			I" .. 
. 'I, 


- 


-- 


" 


L.
 


... 
, 
.
41 .", III "\ 

 


, f l' . 


.... 


,,.J. 
ł Ił.\ 


JACEK MALCZEWSKI - "SZ ITKA" 


- 


,.1  
 i 
.\.:4
 
/:.. 


,o 
o,"} 


, ' 


r "  - 


J 


.....,...
 '" --- 
-.. .... 


ł 
'., 
1 


... 


..a. 


AUTOPORTRET 


-
		

/Magazyn_049_12_286_0001.djvu

			..,ł 
A' 

f 
,. , 
 I 
.. , .
,.f _ '.. 
A, 
 ' .. ,f..,. 'or' 
...-" , .... "1.;'-' 
-=. 
 ..,. 
 
i · _vi ' .... " 
"1 · ". , ;, !'")' .. 
..." . - ' .. 41," " ;, O,: ",. 
:> fi; , 

 ' 
, , -Jk!. , 
.

": ' , '!i 
..,. ,',- .-:-S, 
' , . 


( , ," 
, i /)
 
.. 
 


. "  


".".;... 
l' 


'. 


.
 


.

, 
.

. 


ł.
 


Y' 


\,' 


'.  


, . ..., r. 
" ,. ::.' ,i 
, .. .. f 
.,' 
'.- 
I :
.
... ',' . 
, 


;; 


"'__> ł
' 
.
:
 . ', 
 \ j ." 
'- " 
- I 


-, 
, '.  \ 
  ,
 , 


I-J 


,. 
: ; 
.', 


:, 
 --. 
" 


..... - 
- ....4 
.'" . 


ł , 


, , 
.. " '( 
, 
," 
 


Ił 


'... , 


I . 
" 


,"' ł ,- 
, - .. . 
.' . 
.e:- 
 


" 


"'1 
-I 
:::> 


l
 
ł! 
{ J 


" 
"'IC 


. 
, 


,,- 


t 


, -ł 


. 
. 
. 


, 

 
< 
$ 
O 
et: 
O 
.. Z 
O 
:r: 
<: 
-'I 
<: 
"1: 
;:;: 
'JJ 
$ 
O 
...:I 
, C.fJ 
<: 
::E 
$ 
...: 
...:I 
'JJ 
Z 
<: 
!-< 
C.fJ 
f 


.
		

/Magazyn_049_12_287_0001.djvu

			\ 


I 

 


II 


I 


4) 


'I., 

. 
, .' 


,/ 


;-. ". 


" 


'f 


" 


... 
, 


--
- 
. -".,' '-- 

'.. 
... 
" " 


. -..;. 


.,.. 


.. 


'. "
'" 
, ,,
'ł.:!!. 
: ł .-,.' . J.
....\y
\ 
C'1.... :. fi 
..
t.&.: 
" 
:,: . 
c', 
:
,
- 


I 
l
 


'Ol:' 


.' ,,' 


.' 


: '. 
. '
'- 


l 


\. 


;(

.:: 
'. 
"'" 
,..,..
 
?ł
4.
 '. 

' _;'9'1.. ; 

.:
 " 


, " 
... 
-,' 


.. ....
';}....I:
J 


:>-' 
.
 


JAN MATEJKO-.SALA HU;\JORUWA' BATORY POD PSKOWEM (FRAGMENT) 


. 


l - 
J 


II 


.... 


.
		

/Magazyn_049_12_288_0001.djvu

			"'
' 
\I 


.
  


\. 


... 


. 


JAN MATEIKO-,,5ALA HONURO\\A" 


Sw, KINGA 


. 


[6 


I 
\
		

/Magazyn_049_12_289_0001.djvu

			I 
.. 


"al. Dz. Szt. 


,  


J. 


.1 
\ 
, 


.,...,: 


ci 
':: 
'" 


, 


:2 
	
			

/Magazyn_049_12_290_0001.djvu

			ot> 


....)ot 


.. 


.. 


., 


. 


.. 


1 r.. .. 
, - 


;fłil, 

 \\:

 
f
, .__ 


18 


.. 1 . 

 
tiJ 
c.. 
O 

 
-, 
<: 
,.;j 
O 

 
Si1 


I- 
. 


<- 
$ 
o' 
'" 
O 
Z, 
O 
:z:: 
-< 
...J 
<: 
"J. 


I 
O 
"" 

 
f-o 
<: 
::E 
Z 
-o: 
......
		

/Magazyn_049_12_291_0001.djvu

			6 


\ 


>- 
..:I 
O 

 


',; 


" 
!J, , 
.\ 
. X 
:.: 

 
O 
C<: 
O 
Z 
\ \::r_ . O 
I, :r 
<: 
...J 
<: 
- 
 
:2 
'" 

 
O 
..:I 
<: 
:r 
"- U 
.
 
 
. " et: 
I- 

 
. 


ly 


I
		

/Magazyn_049_12_292_0001.djvu

			,; 


"'- . r
 4 .,
 lI', 
ł, - .( - ł 
'-..l- 
'Ii ,- t 

 f 
'.< 
 '
?' (1.. 
J . 
..
 
-.", I ł 
('h .. .:ot " I" . 
" 
 
. 1. 1 : . 
;. 'l 
J r- 
--
 . . 

 
./ 
;' 

, -, . 


STANISŁAW NOAKOWSKI 


WNĘTRZE KOMNATY 


20
		

/Magazyn_049_12_293_0001.djvu

			. :  . 
". 


ł 


.. 


" 
_I 


. 
J,  


I < 
:.<: 
o 

 
I 
 
I 
" N 
J ł 
 
. ., - 

 '. I et: 
I .. -- 
,\ 


'.... 
.' 
"1<1,0'1 
, ' · 1 
h ' 
i.','1'" \
!; 
: 
", 1(,'1 
r \'. . 
I 
 
 ' ł, ,t 
1 \
/
:
,),'
 \. ,.łł/) II 
""'.'\"'111.\ 
 I 
.. " " :2 
, 
t'J . 
 

 
O 
:.<: 
O 

 

 
<: 

 
en 
;.- 
C- 
<: 

 

 


, 'o- 


'lfT 


I'" - '., "0. 
. ,.' l"
,\A' 
1( 1 : . 
, 1\ 

 ' , . 
, :' ""st
 
(J t! 
" " ,. 
, j," 


:lI
		

/Magazyn_049_12_294_0001.djvu

			;r-
'ł"- '" 
..... ' 


<: 

 :..: 
2- . , z 

 <: 
, E-< 
"'[ ;.-- 
'\ .. 
 et: 
L <: 

 
. <: 
-. VJ 
L er 
;:J 
E-< 
VJ 
- - ;.-- 
, et: 
:t 
U 


. 'Ii 


. 
. \ 'ł. \.. 

- 


,}. 


, , 


'
 


" 


t
. 


---.c 


-:-' 


,.' 


.. 


'J' 

 


-,:.. 


.. ..- " 

 


'\

  , 


''Ił 
.{ :.r. 


" 
, - '\ 
,.I. 


\, 


--:; 


:.: 
$ 
o 
et: 
o 
Z 
o 
:t 
<: 
..J 
<: 

 


';1 


.. 


l. 


, , 


-'o 


:2 

 
Q 
<: 
et: 

 
'" 
Vi 
::.: 
;.- 
et: 
Z 
t..: 
:t 


ł _ 


.' , 


'- 


.{" 
" 


22
		

/Magazyn_049_12_295_0001.djvu

			>o , 


',., "'i 


"" 


JAN STANISŁAWSKI- ..SALA HOr-;ORU\\A" 


I'EJZAl 


28
		

/Magazyn_049_12_296_0001.djvu

			.gl -j' 


i.' 
(t 


fi .\ ( ? Jd rr .  I 1t- 
:\
 ' 1 
1  :', ..
 
-;. 
..?' '_ W.',,, t I 


l 


..... 


. ......1f' 
-
f,. ' 
.t ' _ 
f..... 


t :t. , 
, lo- 


:'.. . ł.J 

 


"", . 


,,:-... 


, ' 


WITOLU WOJTKIEWICZ - "SALA HONURUWA" 


2-J 


"........ .,. 
',. .. "\.' -. 
- J .. 
;
;-, 
:'\ . 
. ',' 


.. . 


t .. 
. - 
l' łl-. 
,-. . ..
 

 
:, 
, , 
, , I 
"t 
(
 ' 


. .. 


-- 
, 


, '- 


.. 


... ' 
, 
, ... 


, 


I'02EGNANIK
		

/Magazyn_049_12_297_0001.djvu

			\\ 
l ,' \ 


.... ..... ---..."", 
.. 


. 


.J .f 
I 


" 
I 


"'\ 
I 


'::: 


. 


I/b 
-, 


,/ 
-.., . 
-Go¥\-, 


\' 


- 


'.- 


" 


, l' 


LEON WYCZÓŁKOWSKI - .SALA HUr-;OROWA' 


I'UŁÓW RAKÓW 


9- 
-,'}
		

/Magazyn_049_12_298_0001.djvu

			-. 
..  
I

t  


i 


'. 


" 


\ , 


... 


-J 


'- 


..,,- 


\ 
II, 


, 
I 


. 


. ',
 .'ł).., 
"", I. 
-.. - 
 


) 


. . 


STANISŁAW WYSPlAMKI - .SAI A HOI'\OROWA PORTRET R. ORDYŃSKIEGO' 


2[j
		

/Magazyn_049_12_299_0001.djvu

			I L U S T R A C J E 


MALAR STWO 
RZEŹBA 
GRAFIKA 


SZTUKA WSPÓŁCZ ESNA 


........
		

/Magazyn_049_12_301_0001.djvu

			TEODOR AXENTOWICZ - .SZlllKA. 


PASTEL 


29
		

/Magazyn_049_12_302_0001.djvu

			...... 


- 


.' 


-", 


\ 


., 


- 


STANISŁAW BAGIEŃSKI- ,PRO ARTE' 


su 


.! 


\ 


-  


" 


..  . 


..... 


_<:. J)....,.IIt:(t"\.-,: 
'''
. 
.. 


PATROL ZIMĄ
		

/Magazyn_049_12_303_0001.djvu

			I 


'\. 


1'-11 


....... )., 


STANISŁAW BATUWSKI - .NIESTOWARZ....SZENI' PORTRET P. K, 


"} 
.)
		

/Magazyn_049_12_304_0001.djvu

			.. 


I 
1 


OQ 
;)-  


::> 
t 
[3 
li) 
O 
Q 
-<: 
:..: 

 
U 
li) 
U 
::J 


" 


:.: 

 
;0- 
t'" 
'" 
<: 

 
"- 


:2 
en 
Z 
li) 
:r 
u 
O 
	
			

/Magazyn_049_12_305_0001.djvu

			'ł 


J 


'III 


" 
" 
lo 
.. to 
:" 
... 
" 
. .. 


MICHAŁ BORUClrIIS"1 - .NIESTOWARZYSZENI" GŁUWA MŁUDEGO Hl'Cl'ŁA 


00 
J.) 


Kat, Dz, SZI, 


........ 


;; 


J
		

/Magazyn_049_12_306_0001.djvu

			I 
, 
I  II , ' 1'\ , 
!'m
 


--r- 


... 


'" 


, 


\.i 


l  

 


.._r. 


"' 0
" 
.. ---. ..,., 
 
. '"'=-..... 
 


BOLESŁAW CYBlS - "BR,\CTWO SW, ŁUKASZA" 


STEFA 


3--1 


1 


L 


.JI......
		

/Magazyn_049_12_307_0001.djvu

			I 
\ ' 
, . 
\ 
- 
\ '\: 
't " '. 
r I 

 
"\' (, 

 ,
 
'. 
\. 
\, 
, I 

 


TADEUSZ CYBULSKI - _JEDNOROG- 


S TROPEZ 


35 


1
		

/Magazyn_049_12_308_0001.djvu

			, 


..  -- 
. ! -- 
- 
-- 
\ II - 
_.- .... 
..
 . 
..... 
. 
\. 
\ ", , 
\\ 


o(j 
;) 


.. 


<:' 
...J 

 
::: 
, . 
a 
<: 
z 
<: 
N 
<:>: 
=:= 
:;E 
N 
<: 
:<: 
N 


:.: 
:<: 
::J 
f- 

 


:;;1 
m 
::: 
O 
:.: 
-, 
<: 
N 
U 
3: 
.,. 
,.j 
'fJ 
Z 
<: 
ł- 
m
		

/Magazyn_049_12_309_0001.djvu

			EUW ARU CZER\\ IŃSKI - "NIESTOWARZYSZENI" 


87 


... 


AUTOPORTRET
		

/Magazyn_049_12_310_0001.djvu

			\
 
,-

 
-'
 
-
... 

 


- 


....... 


H. 


" 


HALINA DĄBROWSKA - . WIŁ. 10W, Ai< r,-I'LAS 1',. 


8 8 


"" 


'\ 


" 


GŁOWA STARUSZKI
		

/Magazyn_049_12_311_0001.djvu

			. \ ": 
.r- I 
\ 

 
'- 1
 .' 
\; " 


'I- 


. ,. 


;, .1:1, 


" 


ST ANI
LA W DĄBROWSKI - _JEDNOROG- 


89 


.- 


'''';. 


AUTOPORTRET
		

/Magazyn_049_12_312_0001.djvu

			f- 
=> 
o 
,.:: 
u 
o 
z 
:.: 


< 
><: 
;... 
f- 
'" 
<: 
...J 
""< 

 
u 
;... 
N 
...J 
. 8 
z 
o 
w 
..... 


4() 


,
		

/Magazyn_049_12_313_0001.djvu

			If" 


....- 


--- 
-- 


" 


ZOFJA DZIURZ) ŃSKA-ROSIŃSKA - .PLASTYKA" 


4 1  -  


PUNT NEUF PARIS
		

/Magazyn_049_12_314_0001.djvu

			I 
'1 


. 


". 


I 


/ 


. 


JULJAN FALAT - .SZTUKA' 


l. 


, 


"" 


..n 


.-. ' - 


WIEJSKI KOSCIOL 


4 2
		

/Magazyn_049_12_315_0001.djvu

			E n
 
"Ic 


\1 'I 
- 
. 
f. 
\ \ , 


, I 


JERZY FEDKOWICZ - .JEO[\;OROG' 


AUTOPORTRET 


-Jj
		

/Magazyn_049_12_316_0001.djvu

			>- 
N 
U 
,...j 
O 
N 

 
;.- 
f-o 
O 
::.: 


:;.: 
:.: 
::J 
f-o 
N 
"i 


I 
N 
U 

 
	
			

/Magazyn_049_12_317_0001.djvu

			r--. 


,
 
,  -, 
."  


r' 
.) 
-".; 


) " \. 
"- \. 

 . 
.J c 
\ ... 
\ 


PAWEŁ GAJEWSKI - "NIE!>TOWARZYSZENI" 


JESIEŃ 


.L) 


--- 


.....
		

/Magazyn_049_12_318_0001.djvu

			, ,\ 
 


( 


" 


'\ 


\, 


PIA GORSKA - ,NIESTOWARZYSZENI" 


.}fi 


r 
, \ 


DZIEWCZYNA Z AMULETEM 


.........
		

/Magazyn_049_12_319_0001.djvu

			KONSTANTY GORSKI - "PRO ARTE" 


......... 


POR rRET 


47 


....
		

/Magazyn_049_12_320_0001.djvu

			,- 


... 


JAN GOTARD - "BRACTWO SW, ł.l ' KASZA" 


.;8 


...  


.\ 
) 


. r 


DZIEWCZYNKA Z PAPIEROSAMI 


I
		

/Magazyn_049_12_321_0001.djvu

			! 


" 


HEII	
			

/Magazyn_049_12_322_0001.djvu

			.. 


'
, 


'\ ' 


-r 


--v-. 
....... 


"" 


:jO 


, 
...   


CJ 
tij 
-I 
tij 
o 
>- 
I-- 
o 
"" 
N 


0. 


:.: 

 
>- 
I-- 
V) 
<: 
Pi 
I 
N 
:J 

 
W 
;;;: 
I-- 
;.- 
Z 
Z 
<: 
:I: 
::E 
<: 
Q 
<: 


, 
\
		

/Magazyn_049_12_323_0001.djvu

			-,  . 

 


III 


ANNA HARLANI).ZAJĄCZKUWSK.\ - .NIESTOWARZYSZENł" 


r 


, 


-l 
.J 


I'EJZAŻ;Z RAGUZY
		

/Magazyn_049_12_324_0001.djvu

			..  


l 


- 


. ".... 


'ę[
\\ 
)Q ... 


"- 
, 


JAN HRYNKUWSKI - ..JEDNOROG" 


JABŁKA 


. o 
.)-
		

/Magazyn_049_12_325_0001.djvu

			.- ... 
.-' 


.. 


"f:.-
 


"" 


58 ,  


, 


"'" 


::J 
"" 
o 
et: 
o 
o 
Q 
t.:i 
Z 
"" 
-N 
o 
..:I 
N  
:,.: 
;.- 
f-o 
'" 
« 

 
I 
:2 

 
O 
:,.: 
u 
:£ 
:,.: 
;.- 
c<: 
Z 
t.:i 
:z::
		

/Magazyn_049_12_326_0001.djvu

			" 


',' 


-,' 


>, 


. 
'. , 


" 


, .... 
" .oI. 


5-/ 


\J:" 
,  

> 
-, l 
L \- 


1: 
; 
,ł, 


..,'>" 


< 
:<: 
CI 
o 
... 
N 
-N 
<: 
N 
-, 
tiJ 
"- 


I 
't'  
J) 
<: 

 

 
et: 
<: 
"i 
O 
f-o 
,.j 

 
f-o 
f-o 
Z 
O 
;:;: 
<: 
-,  
<: 
... 
VJ 
Z 
O 
et: 
"" 


4
		

/Magazyn_049_12_327_0001.djvu

			.) 

 
, . .. 


r ".. 


Ił 


JANUSZ JAł"OWSKI - ,.ł"IESTOW ARZYSZE1\I" 


. 


".J 


ł'URTRET AKTORKI M, K,
		

/Magazyn_049_12_328_0001.djvu

			l ,"" . I 
. 't I 
-1 " 


1  -- 


"I 


t' 


.... 


WŁADYSŁA W JAROCKI - "SZ ł'UKA" 


PORTRET CHEMIKA 


-j{j
		

/Magazyn_049_12_329_0001.djvu

			,;.u .- 

 '- 
-.a . fJ 

 


H 


, 
... 
, 
, 
". 
.,1' 
, ' 
, 1 

 ,....... 
, , , . 
" 
'
 ,.. 


ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI - "BRAC rwo Sw, LCKASZA" 


. 


57 


-_II! 


TENOR
		

/Magazyn_049_12_330_0001.djvu

			r 
_oL 
r "' ,,"
 

 
.. 
. 
; ,,' 
ł 
i 
-. 
... ..., 
I 

 


RJASZ KANAREK - "BRACTWO SW, ŁUKASZA" 


S8 


I , 
II 


I 


, 


ol. 


\) , 


.. 
\. 


, 
'\ 


..... 


. 


.' .1 
. 


, 
f 
._
,. 


. 


KRUCJATA DZIECIĘCA 


'ł 
1 
I 


-
		

/Magazyn_049_12_331_0001.djvu

			" 
.... 

 
...
' 
\; 
. 

 
,. .. 
'-, "{t r. ... 
...l t 

 

' \ ł. 


- 
- 


...ł...-- t...... 


'1 
1 


. -.::::=. - 


<: 
::; 
< 
er: 
"" 
<: 

 
'JJ 
-, 
== 
3: 


"'''- 'Ił-, 


.
.. ....:j 


--
- 


;r 


...... 


'" 
'J  
o 
:'- t"- -o 
et: 
o 
z 
j, o 
UJ 
i 
. I 
," 
N 
U 

 
UJ 
Z 
N 
tn 
et: 

 <: 
:.: 
>- 

 
UJ 
-, 


59
		

/Magazyn_049_12_332_0001.djvu

			.' 
, . 
. .'" 


.,
 


,- 
"I 


.. 
... 
--r .... 

.'" 


. 
.' 


. 
 


7 


-- 
. 
t, - 
.. ' . . 
I "-:" 

. 
.1\ ' 
" 
>C
tft[l .' 


. . 


ł 
". 


A 
, ;.
..l 
. . 


- . 
.....I ., 
""I 


, 


\
' 


. '. 

' 
 
. I 
.' . 
.... 
 ..... ,.I)' 


r, 


), . 
" 
t 
\,. 
"\ 
", 
; e:, 

 
,. 
łi, 
.
 . , ' 
ł 
I. 
.. 


'7. '-- L 
-1--' 
. 


" 


.
 


BRONISŁAW KOPCZYJ\lSKI_ .PRO ARI"E" 


NASTROJ STAROMIEJSKI 


(j() 


1 


""'--
		

/Magazyn_049_12_333_0001.djvu

			.
 


-,' 


.  .
 - 


\ 'f, 


" 


'
....  


STANISŁAW KORZENlEWSKI- .NIESTOWARZYSZENł" 


61 


ł 


LATU
		

/Magazyn_049_12_334_0001.djvu

			Jl,IIECZY
ŁA \\' KU rARllIJi;sKI - .NIE
TUW ARZY
ZENI' 


(j:! 


" 


I'ORTRE r 


j
		

/Magazyn_049_12_335_0001.djvu

			ROMAN KRAJ\\SZTYK - .R) TJ\\" 


j 


......... 


,....."-1  

 


" 


DZIEWCZYNA 


(j,) 
.)
		

/Magazyn_049_12_336_0001.djvu

			" 


MICHALINA KRZY;lANOWSKA - .NlESTOW ARZYSZENI' 


{)-J 


,",' 


. 


BRAMKA KOSCIOLA 


......
		

/Magazyn_049_12_337_0001.djvu

			WŁADYSŁAW KRZYŻAł"OWSKI - .JEDNUROG" 


Kat, Dz. Szt. 


- 


. 1t
 
: . 
,
 . 
. : ... 
. - 


(j - 
.J  1.' 
'. '\. 
. , 4, 


. 


f 


" 


:pi 


(' 


DZIEWCZYNA Z KSIĄtKĄ 


5
		

/Magazyn_049_12_338_0001.djvu

			..... 

 I r.: 
, . 
1-) .. . 
-, 


"""- 


.  a=-= 


tĘi- 


'::"... 
,.. 
\ 1 

 , 


'- 


.1  


l' 
\; 


MARJAN KULESZA - .WIl.. TOW. ART,.ł'LAST,. 


WN1
TRZE KOSCIUŁA 


{j(j
		

/Magazyn_049_12_339_0001.djvu

			"[T\TI'i 
. '\i\, ),1\ 


\ ,:\.o I
I 
\\L \\\ \\11,  
"" 

 


KAZIMIERZ KWIATKOWSKI- .WIL. TOW. ART,-PLAST.' PANI Z WACHLARZEM 


(j7
		

/Magazyn_049_12_340_0001.djvu

			ol' 


. 


. . 


- ::. 
, 


; \, 


WŁADYSŁAW LAM - ,PLASTYKA' 


fiS 


-} 


" 


l' 


/ 


WIEJSKI CHŁOPAK
		

/Magazyn_049_12_341_0001.djvu

			--
 


I 
I ,; l , 
\ 
-, 
" O 
c.. 
\ O 
"' , .. .
 . O 
O 
..... 
 
. ' , 
... l 
, 
"Ii: 
. .
 
'. 
'i 
l' 
. 
" 
,-ł- 
" 


1 . . 
.. 
\. 
 ..... .r 

. I-t
' .... 
I 

 
. ł . . , . t;; 
\ .ol <: 
O 
e>: 
. Ił : ":. 
... ' ł ,
 ,. 
. . . - .' ;;;: 
\ ,I U 
, ./ 1i 
<: 
. : ,..j 
. \ N 
1",\. e>: 
'-'J 
;1 
; N 
<: 
:..: 
(j9
		

/Magazyn_049_12_342_0001.djvu

			, 
- 
ł 


..
 


"'" 


IRENA LUCZyJ\lSKA.SZYMANOWSKA - .NlESTOW ARZYSZENI" 


7° 


CZESANIE
		

/Magazyn_049_12_343_0001.djvu

			l 


MARJAN JERZY MALICI,;J - .PRAESENS' 


KOMPOZYCJA 


7 1
		

/Magazyn_049_12_344_0001.djvu

			'..f 


'
 


'".""""
 


.... 


.-  


'.' 


. '. 


, 


" 


-,) 
1- 


>- 
:r 
t)- 
<: 
N 
VJ  
< 
"" 
l.:> 


'. 


:.: 
:..: 
::> 
l- 
N 
"J. 


I 
N' 
t)- 

 
O 
:.:: 
"" 
<:. 
;:;; 
et: 
::> 
I- 
"" 
<:
		

/Magazyn_049_12_345_0001.djvu

			:':" 


, f 
I 


{ 
.1'"\....- 


\  ' .. 


:;. \ " 
""i . 'r
 
.
 . -"to, . -.\, 
. .,. 
-, -j 

, ' .. ',f \ :"\. 
-
. ... 
I 
 .' 
\, '4 \ 
.... 
.-c :..... 

 , " ,
, \
.. 
",' 
'l. .
 
" 
, 
'i . 
 '\: 
.. 
, 


JOZEF_MEHUFFER - .SZTUKA" 


NA LETNISKU 


-" 
I.) 


.........
		

/Magazyn_049_12_346_0001.djvu

			\'J : 


-  . 


\ 


....... 


BLANKA MERCf:RE .NIESTOWARZYSZENl. 


74 


'to 
\, 


" 
 


\ , 


OSTATNI KOBZIARZ 


........
		

/Magazyn_049_12_347_0001.djvu

			, \, 
" 


" 


\ 


.. 


ANTONI MICHALAK - .BRACTWO SW, ŁUKASZA" SW, FRANCISZEK Z ASSYZU 


75 


.........
		

/Magazyn_049_12_348_0001.djvu

			-", 


JACEK MIERZEJEWSKI - JEONUROG" 


, 
'" 


. .
 ... 


,. 


.... " 


, ... 


'" 


'. 


j 


JABLKA 


i f ) 


........
		

/Magazyn_049_12_349_0001.djvu

			\- 


JAN J\IROZIIIISI\I - .I'LAS rYKA" 


.........  


STARY DWOREK 


1/
		

/Magazyn_049_12_350_0001.djvu

			"" 


... 


-« 

 
w 

 
o 


;;;: 
:2 
g 


- 


.. 


(, 
o 
et: 
o 
Z 
o 
'-'J 
"'?  


I 
f;j 
-1 
-1 
D 
:2 
z 
O 
:2 
)-< 
N 
'" 


,x
		

/Magazyn_049_12_351_0001.djvu

			M.-\RJA NICZ-BOROWIAKOW.\ - .PRAESENS' 


,9 


KOMPOZYCJA
		

/Magazyn_049_12_352_0001.djvu

			.. 


- 


....
 


.Ą.. 
.- 

. 
.'. 
,. , 


80 


" t 
':' , 
.\ ' 


" 


, 
 


f-o 

 
< 


. " 
.J,' 
.t 
!t. . 


r  
f-o 
;.- 

 


;;: 

 
o 
..:i 
o 
er. 
L.<: 
Z 
"..I Z 
o 
::. 
i=
		

/Magazyn_049_12_353_0001.djvu

			KAZIMIERZ Ol PIŃSKI - ..NłESTOW,\RZYSZENł" 


81 


Kal Dz. SZI, 


.. 


, 


I'ORTRET I'ROF, O.RA E, BlTI.ANIJY 


6
		

/Magazyn_049_12_354_0001.djvu

			, 


. ... 


, 


fRYDERYK PALI rSCH - "SZ nIKA"  


82 


.:. 


.., 
I 


'.... 


.. 


 


1 


AUTOPORTRET
		

/Magazyn_049_12_355_0001.djvu

			I 
'\ 


.  


,- 


...... 
ł 


,\ 


).., 


. 


J 


.... 


ł 
.'. 


,.. 


.... 


ł' 


.. 


'. . 


",.c- 


- 
,.  


\ 


.ł 


JOZEF I'IENIĄŻEK - .NIESTUW ARZYSZENl n I'URTRET I'RUF. I.. WYCZOŁI\UWSKIEGO 


8.1
		

/Magazyn_049_12_356_0001.djvu

			J ::J 
Q 
::J 
CQ 
. o 
<: 
«: z 
-- N 
-N 
<: 
N 
ił -, 
(.Lj 

 

 

 
.. 
 
\.. 
. "- 
f 
, 
"'" 


f.. 


:.: 
:.: 
::J 
l- 
N 
t/) 


-- 


.... - 


;;;; 

 
O 

 
OZ 
(.Lj 
iS: 
;.- 
u 
<: 
z 
g 


. , 


8-J 


j 
1
		

/Magazyn_049_12_357_0001.djvu

			----. 


\" 
r-
 
, 


'- 


4. 


I 


GUSTA W I'ILECKI - . WIł.. TOW, AR r,.I'LAST,. I'URTRET p, M, 


8,}
		

/Magazyn_049_12_358_0001.djvu

			. 
..-:.
 
\ 

 
-I' .-. 
, 
) . 
. 
, . 
. 

 .......', .... , ., 
'" 
, ,., ,. 
. "" 


A..
 
'.... 


.... 


, I 


, 
fi 


'- 


.. 


ST ANISLA W I'ODGORSKI- ,SZTUKA' 


WNĘTRZE KOSCIULA 


Sfi
		

/Magazyn_049_12_359_0001.djvu

			JANUSZ I'ODOSKI - "BRACTWO SW. ŁUKASZA" 


8 1  


DZIEWCZY[\'A Z I'ATYKIEM
		

/Magazyn_049_12_360_0001.djvu

			, 


ANIJRZEJ I'RONASZKO - ..I'RAESEN
" 


88 


MARTWA NATURA
		

/Magazyn_049_12_361_0001.djvu

			.
  


-, 


..... 


r 


.. 


, 


:'\ 


ZBIGNIEW I'RO;\lASZKO - ..SZ ruKA" PORTRET MĘZCZYZNY W CYLINDRZE 


89 


.........
		

/Magazyn_049_12_362_0001.djvu

			TADEUSZ I-'IWSZ"OW
"I - "Rn M" 


" ,. 


, , 


9° 


... 


DZIEWCZYNA Z BALAł.AJ"Ą
		

/Magazyn_049_12_363_0001.djvu

			". "" 
,( 


r- 
(
 
) 
\... 


"  


. 
"'- 


. '" 
.......-. -   
"" 

\ 
" 
'/ , 
( 
,"
I, 
. & 


WŁADYSŁAW ROGUSKl- .RYTM" 


....... 


-, 

0 

) 


'" .... " 
-'oJ \ił 


.;,. 
,,
'I 

.
 '-i' 
\\
III \
 


' 
! 
 , ' '.ł. 
 
.,
 
V. ' 
. V' · 

.., 
. 
.
_ ł 


. 


\i
 
\ 


.... 
'-ł t 
,II , 
'. 


MAIJOKKA Z DZIECIĄTKIEM 


9 1
		

/Magazyn_049_12_364_0001.djvu

			ł ..
 
. . 


t 


l)2 


.... 


tiJ 
:;a 
er, 
oz 
tiJ 
,...j 

 
:2 
o:: 
-o 
Q 
<: 
"" 


, 
, ł 
'.  
er, 
-.: 

 

 
o:: 
<: 

 
o 
f-< 
...j 

. 
I 
<: 
i:Q 
::J 
o 
'" 
...J 
<: 
:I: 
;) 

 


\ 


.........
		

/Magazyn_049_12_365_0001.djvu

			-<: 
ił , Z 
<: 
.... 
'JJ 
3 
o 
, c.. 
N 
<: 
15 
, u 
en 
., 
I 
, 
"- J .., 
\ c_ . 
.
' f 

 
;' \{, 'i 
t
ł 
" J
I 
ł 
ł 
, 
z 
'" 
'."\., N 
U', 
,.. 
N 
et: 
<: 
3 
o 
.... 
en 
'" 

 
I 
15 
en 
o 
et: 
z 
<: 
-, 


93
		

/Magazyn_049_12_366_0001.djvu

			. 


JAN BURCZAK - .JEDNOROG" 


WIEJSKA DROGA 


9-J 


!' 


, 


" 


I 
I 


..........
		

/Magazyn_049_12_367_0001.djvu

			/ '\i "
'" . 
" 

 
" 


.' 
. 


. 
Po 


J.: 


<: 
><: 
'J'J 
'Z 
<: 
o 
Q 
N 

 
)-o 
I- 
O 
::E 


" 


l' 
\ , 
,i: 
.
 ' 


.. 


" 
,\ 
'" \1.,' 
t
 Z 
I, '-'J 
.... N 
., 'J'J 
'- )-o 
- N 

 <>: 

 

. 'i 
" O 
i- 
ł 'J'J 
'-'J 
.1 . '1 
... 
ł 'f ><: 
'J'J 
::E 
<: 
N 
--- ::J 
I
 et: 
"'" .. Z 
<: 
-, 
<>: 
<: 
::E 


Y,j
		

/Magazyn_049_12_368_0001.djvu

			,. 


---. 
'i- 


,\. 


'," 


'. .. , 


J(>ZEF RYSZKIEWICZ..sWIRYSZ - .NIESTOW ARZYSZENI" 


(J6 


PORTRET P. S,
		

/Magazyn_049_12_369_0001.djvu

			"\'........ -ł. 


STANISŁAW RZECKI - .RY rM" 


Kat, Oz, Szl. 


-- 


.. 


.. 


" 


97 


PA
TERZ 


7
		

/Magazyn_049_12_370_0001.djvu

			". 


" , 


:'\ 


\ 
. 
.. " 
.Ił 
. 
. , 
\' . 


TADEUSZ SEWERYN - .JEDNOROG" 


4 8 


l 


I'EJZAZ
		

/Magazyn_049_12_371_0001.djvu

			- 


'\ 


KAZIMIERZ SICHULSKI - .SZTUK.\" 


, 


99 


-'- 


\. 


. ,) 
"\ 


JEł.EJiI
		

/Magazyn_049_12_372_0001.djvu

			-- 


- 


-- 


J()()  


-< 
ł-- 
oJ) 
<: 
;E 
o 
Q 
<..J 
et: 
<: 
ł-- 
UJ 
<..J 
N 

 
.... 
ł-- 
O 
;:;: 


...., , 
. 
!I 


....- 


-= -=-  


i- 


::E 
ł-- 
;.- 

 0:. 
UJ 
<: 
,..j 
;.- 
N 
U 
O 
:.: 
UJ 

 
<: 

 
UJ 
..... 
CI 
<:
		

/Magazyn_049_12_373_0001.djvu

			\  


-- 


LUDOJ\IłR SLENDZIJ\lSKI - . WIL. TOW. .-\RT.-PLAST. 


101 


......... 


\: 


\--  


PORl RET P. H, D, 


...
		

/Magazyn_049_12_374_0001.djvu

			.
 
'( 
,J 
". 
., 
, 
.., 

'
 
.. 
.' 
,-( 
-- 
, . 
. 
. " 
, 
I 1 

- 


KAZIMIERZ SrABROWSKI- .I'RO ARTE" 


ł'ł-.JZAZ 


102
		

/Magazyn_049_12_375_0001.djvu

			HENR....K STAŻEWSKl- .PRAESENS" 


lO" 
;) 


OBRAZ ABSTRAKC....JNY
		

/Magazyn_049_12_376_0001.djvu

			WŁADYSŁAW STRZEMIŃSKl - .PRAESENS" 


J04 


KUM!'OZYCJA
		

/Magazyn_049_12_377_0001.djvu

			.... 


,\ . " 

 ' 
I 
- \ \ , 
\, 
,. ;-.", H 
[' 
-, 
-- 


MIECZYSŁAW SZULC-.BRACTWO SW. ŁUKASZA" SWIF,TA Z KIEł.lCHEM 


105
		

/Magazyn_049_12_378_0001.djvu

			." 


-- 
\
 
ł 
--... I . 
 . 
. . iłI \, . I 
" \ 
.' .1' 
\ . \ 
, I 
, , . 
U:' , I .J 
\ 
Ił .' t. łh 
I 


HALINA TE(}I)ORUWICZ-KARI'UW
KA - . WIL. TUW, ART.-I'LAST," AMALFI 


IOfi
		

/Magazyn_049_12_379_0001.djvu

			... 


- 


" 


1')'  ---- 


)-- 


. 


,. 


" . 


'" 


,,-. 


'- 


:",  '. , ' 


TADEUSZ WALKUWSKI- .I'LASTYKA" 


lO'j 


... 


.-.. 


. 


, <&. 


.P' 


, 


. 


OĘBY W ROGALINIE
		

/Magazyn_049_12_380_0001.djvu

			, 
1........:.."" 
-- - 
--- 


WACŁAW WĄSOWICZ - .RY r:\I" 


-- 
.. "- 
, , 


\, 
\ 
.f 

 ,I. . 
- ,/ . J 
. 
. ' 
... '1. 
.-" ,,-. 


- 

 


lOS 


r- 
;., . '- 

 


r 


.
 


. 
I 


i 


It
 


t 


-. 
\M'łl\)l'.. 
" . '-.;>." .,j 
. 


POR rRET
		

/Magazyn_049_12_381_0001.djvu

			.... 
.. 


\ 
'--- \ 
. 
...-... , 
, 
. 
" 
\
 


\ 
" 


i
 
'/ 


.
. 
:t 


\. 


" 


CZFSŁAW WI>UWISZEW
.KI- "BRACTWU 
W. U'KASZA" 


I O(} 


D.l ANA 


..
		

/Magazyn_049_12_382_0001.djvu

			WUJCIECH WEISS "SZTUKA" 


uo 


'. 


MODYSTKI
		

/Magazyn_049_12_383_0001.djvu

			. I. 
1.: 


I 
.
 


If 
I:\ 
\ 


l 


KAMIL WITKOWSKI - ..RYTM" 


........ 


a 


)\ 


o  


.. 
" 


GLUW A 


III
		

/Magazyn_049_12_384_0001.djvu

			.... . 
 
.. 

 
... , . 
., 
#- 
.i. 
.;..:;
 
-<- 
'.. """, 
... 


KONSTANTY WROBI EWSKI-..I RO ARTE" 


STARA CERKIEW RUSKA 


112
		

/Magazyn_049_12_385_0001.djvu

			\;'. 
\;, 


Kat. Dz, Szt, 


.. 
.., . 


, ' 


11° 
;) 


1 , 

, 
"" 


,,
, 


f- 
'" 
'" 
Q: 
5;) . 
i5 
::> 
<: 


",' 


:.: 

 
::J 
f- 
N 
"; 


:2 

 
O 

 
..:i 
-O 
N 
U 
;.-. 

 
Z 
O 

 


8
		

/Magazyn_049_12_386_0001.djvu

			. 


, 


} 


I 


- 


1 


"' 


\ 


JAN WYDRA - .BRACTWO SW, ŁUKASZA' 


. 
. 


ll-J 


BOŻE NARODZENIE
		

/Magazyn_049_12_387_0001.djvu

			I ", " 
 
- . 
.. ... 


\ 
\
 
. . ,
,. 

 

i' . 
\' 
Ił '. \ - " ' 


" 


.,. 


, " , 
>
;I 


EJ\lILJA WYSOCKA - .NIESTOWARZYSZENI" 


" 


115 


.
 ...
 
... \ 


L. 


",> 


'\ 


'( - 
, 


-' _-t 


I. I, J 


... .. 
  


" 'ę 

').:
; 
'.,..: . 
-- 
.J..... J 
'.ł' J ., 
.' - 
l 


'... 
I' 


'ł 


" 


S ,\D
		

/Magazyn_049_12_388_0001.djvu

			t ElIGE!'\.Il1SZ ZAK - .RYTM" 


\ 


, . 


ufi 


\I. 


MARJONETKl
		

/Magazyn_049_12_389_0001.djvu

			JAN ZAMOYS'd - .BRACTWO SW. LUKASZ.\" 


lli 


-, 
 . 
\' 


\ 


\ 


" 


.". r. 


'It.'t 

, 


..,,- 
.... 


KOBIETA Z PALMĄ
		

/Magazyn_049_12_390_0001.djvu

			ł"I 
-< 
N 
W' 
o.. 


. 


. 


'd, 


. 
:',,, ..t 
.
t' ,. 


, 


,li 


r 


,: 
... . 
'"'r 
 , 
 
,
 
.... 
. 

 ,. 
i ' "'# 

 '-, .. 
ł - 
'"' ł . { 
'-cl, 
.> 
, 
 
? 
. r:t: 
" -< 
o 
et: 

 
I 
:.<: 
ł !;:: 
"" 
o 
N 
et: 
8 
o 
j:; 
118
		

/Magazyn_049_12_391_0001.djvu

			". 


C' 


. fil 


.'- 


4, 


'" . 
-, 


.,.\. 


... 


... 


..  


" 


d.7
 M..' 


STANISŁAW :l;URAWSKI - .JEDNDROG' AKT 


1I9
		

/Magazyn_049_12_392_0001.djvu

			,- ..s::.., 'I' 
"' 
, 


,,
 ':t
 ' 
.
' , 


.- 
----. . 
- 
. 


,. 

\..
 .. 
\'a

 ,:. 
\ '
 . ' \ " 
\\ 
.;;;: .r;; 
. 

. .. 
" .... 


4 
I J 
,,)).

 
'
1 
...:\ .. 
" 


,\ 
. . 
. 
..... \ 


, 


,,'/ 
- 


- 
 . 
 
. . 
, . /., - .\, 


-, 


 
._, 
. 

 
 ...... 

\. ' , 

 


,
 ". 
- " 
., '- 
"'"ot .. 
,
 Q 
, --
 
, 
I < 


" ' 


. " 

 ., . 
 . 
\. .'.. 
 .
'1 

 . \ 
\n ,":';::;" 


-. 

 
.. .,:
 , 
, ' i 

 
,oC: , \
< 
,.

 
.
 -, 
 ł.. 
',. i ,"' 
\L.......-.-. . 
" .-,
 - 
, ,,
 
.. '-:,,,n. ' 
. 


, 


JA/l:INA BRONIEWSKA - ,NIESTOWARZYSZENI" MADONNA Z DZIECIĄTKIEM 


120
		

/Magazyn_049_12_393_0001.djvu

			'\, " 


ł 


... 


X,\ WERY OUNIKUWSKI - .SZ rUKA' 


......... 


-. 


"' " 


\ 


.' 


j 


KOBIETA 


121
		

/Magazyn_049_12_394_0001.djvu

			I 


-( 


-. 


, 


MAGOALENA GROSS-.NIE
TOWARZYSZENl. GŁOWA MĘ:l:CZYZNY 


122 


.......
		

/Magazyn_049_12_395_0001.djvu

			STA[\;ISŁAW JAC"OWS"I- .[\;IFSTOWARZYSZENł" 


1 .)0 
-;) 


TA[\;IEC
		

/Magazyn_049_12_396_0001.djvu

			... 


"-,- 


__ 4,,.:.-_..... 
. ---.......... 
. ., ,.. 
.  


KONSTANTY LASZCZKA - .SZ fUKA. 


l2-J 


..  -..,....
 
,............... ... 
...... 


!'OR rRET ZONY ARTYSTY 


........
		

/Magazyn_049_12_397_0001.djvu

			.; 


," 
'. ' 
. ' 


. +".- 


." - 


,. 


"" 


oJ 


v- 


.."..
.. 
 


WŁADYSŁAW MARCINI'OWSI'I- .PLASTYI'A" PORTREf ARCYBISKUPA L11'OWSI'IEGO 


....... 


1 -7 - 
-,J
		

/Magazyn_049_12_398_0001.djvu

			-. 


,., '. . 
\. 
I '.ł 
, ,; 
, 
,; 

 


 r 
. , 
'. 


..... - 
->;' 


CI":. 
,4 


-
 


ANTONI MISZEWSKI - .NIESTOW ARZYSZENl" 


GŁOWA MĘlCZYZNY 


12{j 


I... 


.........
		

/Magazyn_049_12_399_0001.djvu

			I ' 
, . >o. 


- 


KAZIMIERA PAJZJ)ERSKA - .NIESTUW ARZYSZENI" 


GŁUWA 


12 7 


.......
		

/Magazyn_049_12_400_0001.djvu

			ł 


, 


, 
--- 


JANINA REJCHERTOWNA - .NIESTOWARZYSZENI' 


128 


........ 


--"- 


GLUW A 


........
		

/Magazyn_049_12_401_0001.djvu

			\"', 
, 
, 
-t .- 
.. 
" 
" 
" j 
. 
"'. 
'" 


. ' 


1 


'. 


l 


-'oL 


ZUFJA TRZCIŃSKA.KAMIŃSKA - .SZ ł-UKA" 


Kal, Oz, SZI. 


, 


" . 


1'2!J 


tAI 


ECCE REX \"ESTER 


9
		

/Magazyn_049_12_402_0001.djvu

			EJ)\\' ARJ) WI I' ł-IG - .RY 1':\1' 


Lr 


, 


1°0 
;) 


POMNIK LO rNIKOW
		

/Magazyn_049_12_403_0001.djvu

			; . 
-. 


AUlaIST'ZAJ\lOYS'.,,( - .I'.\R\ Z. GŁOWA 


I" l 
, )
		

/Magazyn_049_12_404_0001.djvu

			}4!!r 
I Ih. l
. [ 
I .' T GO 

 
, l 

 
'" 
 
" 
\", 
,,
 
 
, 
, ., " 


U

1
'1
'\..Y,- 


EDMUND BAR rŁOMIEJCZYK - "RY r" 


l n.) 
.)- 


- 


I'RAIRI\A
		

/Magazyn_049_12_405_0001.djvu

			srANISLAW CHRUSTOWSKI - .,RY r u 


l no.. 
.),)  


EX I.ffiRIS
		

/Magazyn_049_12_406_0001.djvu

			-
 
Ił :- 
I1N ::;. 
. ATE .. 
, . 
'--- 
" 
}
 
 
'.\ -...:-.. ,-. .':.oo
' 
',' 
, \ " :11 
j 
I I I I 
\ \ 
t 
; 'X " I - 
 
. 
I 
I I, 
-'
 ,'; '-- "' 
I 
, . 
", } 
'I 
\J \. . 
=--- '1- 

 <, '\t. " " 
. 
" , 

 .\\ .
 11 
\ 


TADEUSZ CIE
1 EWSKI SYN - .RYT" 


KOMPOZYCJA 


lS-J
		

/Magazyn_049_12_407_0001.djvu

			EOW ARO CZERWIJ\!SI" - .ZWIĄZEI' GRAFłl'OW' 


STRASZAK 


l" - 
.?J 


........
		

/Magazyn_049_12_408_0001.djvu

			e .... I» .' 
I 
f 

 ' :1 " 
:, 
" , " 
......... 
.""",- 
, 
' .. 
. . 

 
l. \@i@ 
» O . 
. . 


I\IARJA DUNINOWN" - .RYT" 


KUMI'UZYCjA 


l n(j 
.) 


.......
		

/Magazyn_049_12_409_0001.djvu

			, r
A 


, I 
. I ' \, 


! 


- 


I · 


BOGNA KRASI\OI>ĘBSK.-\-GARIJUWSK.\ - .RY r- PUW()"Z 


1 0 - 
)1 


.......
		

/Magazyn_049_12_410_0001.djvu

			TAIJEI S7.lKULlSIEWICZI-ł..RY-ł-" 


I\(JBIET A Z RO:2:AIIICEM 


l "S 
.J
		

/Magazyn_049_12_411_0001.djvu

			' 1 
 
\ 
'_:I .
fJ :r
j", 
 ,{
 
VI II k ht
l.
 
 /
1 
..II'..' '"Jf:
.... 'H
 ; ."
: 
IRjjj , ,.
{
 

I 
 ' n 'J. , .' 
' 11. I -,.
. : \ 
t r ' . 
. 
 I: 


,J- 
.);... 

 '" 


I r 
..._. I 

 ---
, 
...,.

 .: -.,' 
--;;,., f 
:i&-.... 
 
,

 


- 
.!. 


,..... 


-
-
 " t 
 
 ! 
,
i:-:'1
U' 
- 

 

 . - \.. 
- . 
 


!:S., 
f;..', , . '
 g ,
I ?Fll 
 - .. 
, 
.. , l', ,j"r. r. 
 
, 
 

": .... i
 (. 
P f r i
 - . -:..-: i 

mto . .. 
 
j 
ł---- >. 
 


 


'\ 


--o 


_ .,,10" 
_ ::
 ;_./
.i:-. 
, :"" i. ('" 
 
",,,,..
,.
 


. 
ł"'w_ .. 'lo 


JOZEF I'AMi.IEWICZ - .Z\\', GRAFIIi.O\\" 


1\I0:\T-SAINT.J\IICHEL 


189 


........
		

/Magazyn_049_12_412_0001.djvu

			.', 
.-.- 
-. 
....: 

 


r1f$
'" 
!

:
 
a 

..
.
. 
.
 


;
£

:
 
.;,,

.&.. 

:::::
:::::::
 
.- ........ ......(
 
. -:::::
:::::::::::::::. 
.....::::(::::::::::*:
- 

.
'Ii

 

(
::
; 
(:.i

"- 
....- 


. . .:.:.:.::

 
 ,., . 
...
.

$
:::
{

':

:' ' ..... 
"':':':


{

:-:" :". 
 ,.9U\I\I' 
.,..\'...,
. ::,.,. "I "t l'\, "l.- 
. .«W 
. . ' 
, ... ':,....':.
l'!{tF/7 .....' 
,
 ". <#".,!.'.'I-. ..* 
" w, s,. ,.'I!!il"'; .. ;.. ,." 


/l" 
 ",%",::",,,,:
:,""
!lI"i;i.""'" '. :....1..1..::...:::.: 
'..fI:, ...:::
,...': . "",1;.
::
;;ii':l'fl;il"#'
"'!:!' ':,/, 
':i!'{
 .,
.....' ..,....,W
"b'lll.'l,.l'. ',' 
f l"J , " ...' ,.. 
 .
..,...... ". 
'.ll' I," ..
.: ' " 
'::'
'l" ...' -
" .
' , \\ 
ł
'
:,
'!!II. ,,"" ,.,..
' .' 
"./,"'11 " ," 
. J;: " 

..
.'!l:...., . JI ,
 ..\ 
..,

..
'Nl
::.::::'
:.:',.,
.:.
.
...,..
.
.. I'. ..
.... .:; 
, . '.'j..,:...:....../o
.,'..; '
. '
 
,. " . 'l..:'...
.:.....':'......': ... \\ 
........:...
..:::::::::, /.. ..., "...., 
..' '/t' ..,.. ,..
:.:.:':::::;, . ".l 'i
..,.' ,-..',,' 
. ,...........,....1/li.
.../!/1,1:Jh',...,..,. ......:. .

ti:

'
\'" 
ł.'....
.... 


... 


\ 


WIKTOR 1' ( 
mUSKI - .RYT" IAR rw A NATURA 


l-JO
		

/Magazyn_049_12_413_0001.djvu

			i- 
I 


ADAM ,'OŁL-\WSld - .Z\\', GRAFIKO\\'- 


........ 


[-J-l 


I. 


EX LIBRIS
		

/Magazyn_049_12_414_0001.djvu

			.. 


, '''- 


FRANCISZEK SIEDLECKI - ..ZW. GRAFIKOW" 


<.;LOWA FlLUZOFA 


l-J2
		

/Magazyn_049_12_415_0001.djvu

			1" 


WL\DYSŁAW SKOCZYL.\S - .RYT" 


DZIEWCZĘTA 


1';3 


........ 


I 
"
		

/Magazyn_049_12_416_0001.djvu

			'" 
 
 


1.1. 


, 


I f \ j 
 
I 


I fi! 
\ 
', 


-' 


I I 


,I 


" 
, /p 

Mi:' . ) \ 
I 
\ 


.. 
, , l- 
I .... 
łI 


'I I, 
I ,'. < 


1 
;' 
,  
 
"., '- 
"),. 
+ 
 
J fr., , 
" 
.... , , 
ol 
'j 

' 
... ' 
/' fI ...\)) .' 
--- 
.. :.. -T"' 
.- 
'
 
f I 
, , 
" , '1 / 
" / -' / 
/ 
/ /' 
, .{ / , 
, 
/ f 
-/ ;- 
/, 
" /./ 


: , 
l
 .'( " 
, \ :- 
.:: 
li r 
1 J 
'.' 

 ' f 
If! "J 


,,-,," 
.
. 
,' 
, 


\ ł- . 
,\, 


ZOFIA 
 rANKIEWICZ - "ZWIĄZEK GRAFIKOW" 


KArEDRA W CHEŁMIE 


l-J-J
		

/Magazyn_049_12_417_0001.djvu

			WACŁAW WĄSOWICZ-.RY\'" 


J.;U:'II'OZYCjA 


1-J.; 


Kat, Dz, SZI, 


......... 


10
		

/Magazyn_049_12_418_0001.djvu

			r 


ł  J _. 
... ,,-II ' 
..'i1\. ..... 
, . . 


\ I j;e.J 
I -,. '",,'}."\' ".1 1 1r.
: 
'I "-:.. ,. \ '
"
'-t ( ;f'Y J . 
ł " :". 
.: ':" . . t rr 
/ '. ,. ","_'..
.1
";...,,- . ....- 
1 1 1.\,
.-.-,..\"
,:,,.\ 'I I- 
I, . .' .,'( ....-'\ '$".' ,
.  
. ).-,- 


" 11. 


I, 
ł 
- " i. 1 


,t 
r. 
II ' . .
\" 
" " .:
\ 


.... 


. -\ 
, '.. '''''--'fł 
· 'L. -ł, 

 . !,,' r..ł- 
1 Ił 1. k 'P:-'''
J 
", t_N,);' 
":
', ,
W Lot 
,

,J 11;.::-: · 
t .. I " 
-, '4 
 
'.'[t 


LEON WYCZÓLKOWSKI-.ZW. GRAFIKÓW" KUSCIÓL PANNY MARJI W KRAKOWIE 


14 fi
		

/Magazyn_049_12_419_0001.djvu

			ILUSTRACJE 


ARCHITEKTURA, SZTUKA 
DEKORACYJNA, PIĘKNA 
KSIĄŻKA, FOTOGRAFjA 
ARTYSTYCZNA 


SZTUKA WSPÓŁCZESNA 


.......
		

/Magazyn_049_12_420_0001.djvu

			.......
		

/Magazyn_049_12_421_0001.djvu

			.il 


l . * 
. " ..'..'..... 


4;;t 


\ " 


1-J9 


- 
 


i
 


.---1 ' --r--ł"'I 


, 


, , . . .- 


.... 
 


., . . ,,- 


+- 


, ' 
. = 
I 


11\ 
\ 


= 


Ił' 


i 
I 


UJ;:::; 


 
<:'" 
N3: 

O 
<::r: 
3:g 
3:
 
<;j';.- 
:2:d 
"'-I 
!:S"::J 
U o 
>-0 
3:
 
NO 
<;j'9 


 
O 
.J 
-O 
O 
"" 
O 

 


<' 
3: 
<: 
N 
'" 
'" 
...: 

 
N 
U 

 
O 

 
;;; 
<: 
....... 


>- 
f-o 
Z 
<: 
f-o 
'" 
Z 
O
		

/Magazyn_049_12_422_0001.djvu

			.... w
 
:-
 

z 
<:<: 
N...J 
"''''' 
et:- 
- <:;: 
;:>< 
'L ;:0 
....,...: 
W..,J 
:20" 
,1 
8 
u- 

 ><
 
;:3 

 N", 
LI 
fj 
ł- :2 0 


 
- C53 
. \ :2
 
, .. 1-<: 
<:::.. 
::>:0 
..,J::; 
.... O:.: 
00 
""O 
0:- 

::; 
lo 
... 
11/ 
\ : 11 " I <' 

 
<: 
\ 
 r N 
er. 
'" 
<: 

 
N 
c..; 
. 
 
: 
I ::>: 
.lR :2 
...: 
-, 

 >< 
- - r- 
. Z 
. <: 
I- 
Z- 
Z 
O 
:..: 


1])
		

/Magazyn_049_12_423_0001.djvu

			,..,.. --- 
",.. ,..,.. --... 
-,..- 

 -,-- 
--- ,-- -, 
- 
r- __r-- 
r- _r-" 
'r 
r 
, 


ANDRZEJ PRONASZKO I SZYMON SYRKUS - MODEL TEATRU WIDOWISKOWEGO 
PRZY WSPOLPRACY Z. LESKIEGO - "I'RAESENS" 


15 1 


.......
		

/Magazyn_049_12_424_0001.djvu

			ANDRZEJ PRONASZKO I SZYMUN SYRKUS- 
10J)EL TEATRU WIIX)WISKOWEGO 
I'RZY WSI'OŁI'RACY Z, LFSKIEGO - "I'RAESENS" 


1,j2
		

/Magazyn_049_12_425_0001.djvu

			, 
.  


MARJA BIELSKA i HAlINA KARI'II'lSKA-.LAIY' 
RUOOLF KRZYWIEC- .LAD" 
KAROI.lNA MIKOLAJCZYKOWNA- .LAD" 


l 


J,j3 


..... 


. 
. 


STOL 
PATERA SREBRNA 
KILIM
		

/Magazyn_049_12_426_0001.djvu

			JOZEF CZAJKOWSKI-.LAU" 


l ;;-J 


j 


i 
ł) 


lAMPA
		

/Magazyn_049_12_427_0001.djvu

			\ , 

 
i I III I I 11111 I " 'lilII "" 11111 II. 1111 III II' 1111 II I I 
\ I 
, 
, \. \. .' 
J 

 
c \. 
 
 

 li ... \..
 
 .. tl 
"- .. ,,
 
 i; 
\.
 
 ,n' 
 
I > 
,
 
I, 
'" ;, 
,. . 
'- 
" f 
. 
i 
" 
JI J J g ł Je 
, 


Illit 1111 1111111 III III 
" "II 'Uli 1\ I I I I I II I 1111 I. III I .. II I 


JULJA GRODECI\A-.LAD" 


I\OBIERZEC 


15. j
		

/Magazyn_049_12_428_0001.djvu

			-.- -- ---..... ,. 
 
 
 \. '-- . 
> . S.' > z 
 
I 1 
, .Y. 
.. t - 
 " 
... , "' , . , " . , I#<. .. . 
" '" . 
'- '\.. . 
'
- 
% 
. \.,\.

'. . 
,.
 . '\. . \ > 
'\. 
I
 ,
, 

 .", -. ."" 
.. 
 Y' .. -. ,
. 
.
 . A . 
 
, 
 
,	
			

/Magazyn_049_12_429_0001.djvu

			,- 


'I, 


.J> 
-
 


. 
.- 


" 
" 
. !-
, . -; 
.-. ,
,.., 6>- 
I..
j

 ..:: 
'-N-' ; 

...t
. 
.,... I ..o 
 
"'1-
-ł- 


! - 
'\t
 ' .. . 
'. :!:,

,


 Jr 
':
. 
, '

'ii- 
- \..l 
, )i
;';':j, :.
:' 
.' .

" 


, ' 


, .
. 


" 


.....: 
..- 


.; 
 - 
. ..... . :
 


'. 
--." '" 
. 
-._..
 
... 
.

I'/ 
'- .;-
' 
.-- 
.. 


":'"-. . 

... ,- 
c' 
,.) 


.' -, 


TKANINA
		

/Magazyn_049_12_430_0001.djvu

			RUOOLF "RZYWIEC- .LAD" 


I'ATERA SREBRNA 


1.'j8
		

/Magazyn_049_12_431_0001.djvu

			... ... A- 
CI 


... 


l) 


o 


'J 


........... 


l 


o 


.
 O 
--- 


o 
O :-o-
., 


(!. .. 


ł 
 ' 


"......
 .. 7
'łr'ł'
", 


".:;.,..... ., 


. 


ELEONOR'\ PLUTyJ\lSKA - .ŁAD" 


KILIM 


159
		

/Magazyn_049_12_432_0001.djvu

			u
 l l 
f,' I . 
I 
l ..... "_ t 
_:Iloo 
\ .';ł::I.U
-
-W
 
._, ... -.A...A. '" 
-
. . 

 .,-... 
:; 
, 
" ł 
"" 
. "1,. 
. " " 
". "" 
,. ,1 \. \ , 


.. 


, 
.1 


01'- 


f' 


T 


" 

I 
Y 


o. 


i 
'" .
 l 
....
 ,
71 


" 


. 


JAN SZCZEI'KOWSKI-.ŁAD" 


PROJEKT OŁTARZA RZE2B1UNEGO 


l rjo 


.....
		

/Magazyn_049_12_433_0001.djvu

			I 


L- 


BVŁSOBIE... 


EDMUND BARTLOJ\IIEJCZYK - .PIĘKNA KSIĄŻKA' 


ILl'STRACJA 


1(; l 


Kal, Dz. S", 


"
		

/Magazyn_049_12_434_0001.djvu

			a  .... I . 
'c.'
 
 : 

..!- 
... ł. .... 
J.(.i:J 
i 
 
.! 
'I.I! of'" 
!
..: 

 ; 
.
 
'. Q . ; 
1! 1! J 8 
ll
Jł 


-I! 
.. . 

 i i
 
6'1' [ -::- 
ł -! ,
 
:II !I . ;;- 

 :!:.. 
;:: E"c! 

 -= ł :" 
'Hj! 

;
ł"1 


I 
L 


;' i'! , 

 ..." , 
-:; .
 '! f , 
.. oIIł I . 

 ; , 
f.dl 
:to.

1 
... . . 
 

 :r.: .
 
" t I I 
6' .
 :II ... 

 =; 
 8 

 iIt -.; l 


-..., 


l (j:2 


I 


1 


<: 
-, 
U 
-<: 
C 
en 
::J 
::! 


I 


:.: 
:o<: 
oN 
-<: 
:;; 
:o<: 
<: 
Z 
:..: 

 


J 


I 
:..: 
>- 
N 
;,) 
-, 
:LJ 
:E 
::> 
....1 
I- 
'" 
<: 
:Q 

' 
Z 
::> 

 
;.:.:j 


....
		

/Magazyn_049_12_435_0001.djvu

			ST.-\NlSŁ.\ W CHROS IUWSKI - "PIĘKNA KSIĄŻK.'" 


UPR.-\ \\ A 


/(j " 
, )
		

/Magazyn_049_12_436_0001.djvu

			-I 


T ClEŚLEWSKI S) N 


I 


DAWNE 
MIASTA 


"'"ARSZA",PA. M,CMXXVlJl 


L_ 


TADEUSZ CI
LEWSKI SYN - "I'IĘ"NA KSIĄŻKA" KARTA TYTUŁOW.\ 


J(j-J 


.. 


......
		

/Magazyn_049_12_437_0001.djvu

			< 
:.: 

 
<: 
..:I 
:.: 
::> 


.. 


... 


. 


. 


- 


... 
.. 


:.: 

 
N 
I < 
C;; 
I :.: 
<: 
z 
:.: 
.
 Lor 
-.'- 3: 
, 
:2 
'JJ 

 
O 
CI 
'" 
<: 
Q 
:.: 

 
CI 
::J 
....I 


l (j- 
.J 


......
		

/Magazyn_049_12_438_0001.djvu

			L 


I 
I 


DE IID RACVJ NA 


WOJCIECH JASTRZĘEO\\'SKI-..I'IF;KNA KSIĄŻKA" 


1 (-j{ i 


l 


OKŁADKA
		

/Magazyn_049_12_439_0001.djvu

			l 


ZYGMUNT KAi\lIJ\lSł-1 - "I'IĘł-NA ł-SIĄZKA' 


ILUSTRACJA 


l(jl 


J
		

/Magazyn_049_12_440_0001.djvu

			.............., 
, 


I 
-
 


ZYGMUNT KA:\IIŃS"I - "I'IF"NA KSIĄŻ"A" 


II USTRACJA 


1(j8
		

/Magazyn_049_12_441_0001.djvu

			' 4- 
. , 

J l 
.. I 
. 


( 


I 


-91- 


j 


ił/- 


\ 
\, 


, 
, 


--..... 
'''-.,. 
. '\ " 
....
 
.'-" 
 
.
 
..
,\ 
.
: .
... ,., 
.'." ,'
 ",.,' , \ 
'. "ł;';.//' '" 
'..,.. 
 


, 


" .,
 
ł; " 
..... r '-;'-: 
.... ' ... I 

 '/ .' 


'. . 
 


--'. 


, ,I ' '
.,
 
I 


,< 


! 

 . . 


ł, 
i' . 


.... \', 
'


. 
. '- . 
''-. 


. tO, 
"-., 


.
\ 
1-;,. 
" 


-1 0 "-. .. 
'o , 


\  


KAZIMIER Z . 
SICHl'LSKI . . . 
- ..IIĘKNA KSIĄZKA" 


ILUSTRACJA 


Iti.£)
		

/Magazyn_049_12_442_0001.djvu

			.   


Acll ubogi żłobie... 


Ac!. ubo
 tlohi
. 
C 6. ja wid. c w tobir. 
Droł..sy wiJoL. nił ma ni
bo w malrnL.irj o.obit. 


Zbawitirlu drogi, 
T .
.., to ..!.osi. 
Opulcilel Aicsne nirbo, obnłrl ba..ło,si. 5
 


ZOFJA STRYJEŃSKA - .PIĘKNA KSIĄŻKA" 


li ° 


IUrSTRACJA
		

/Magazyn_049_12_443_0001.djvu

			" 


l.: 


\ 


I' 


" 


,[ . ' . 


. ł-- 


,_.r-. 


ZOFJA STRY./EI\1SKA - .l'łĘ"NA KSIĄŻKA" 


( 
1 


- 


111 


\. 


\ 


-'\
, 


, -- 
-- ---, 

' -
 


I, \ 
 


 


. 


., 


-., 
I 


\ 


. - 
, 


IUJS I'R_...CJA
		

/Magazyn_049_12_444_0001.djvu

			'- 
;.. 
z 
S!! 
ro 

 
7- 
I  


C3 
-i 
::; 
CJ 
"" 
::: 
'- 
;.. 
;.. 
;:; 
-i 

 
ci 
-i 

 
ri 
N 
Z 

 


,. 
, 


'\ 
t 


'1;-: 

 ł 
\ . 

 . 


łtł:. 

. 
'. .. 
. II 
.. 
, 


z 
;. 


.. 


;;; 
CI) 
-i 
::E 
tr. 
T- 
e 


. 
.' ... 


l. 


" 


I  
., 
...u 


t 
'\ 
f, , 
C 
ł 
, 
 
r l 
.
 
1- 
, 
'ł 


II:!
		

/Magazyn_049_12_445_0001.djvu

			t 
\\ . 
o- 
",' 

. 

:r 


I 


t 


- 


.- 


.' 


. .'. 


.. 


,.. 


,.. 


.,.:... 


't . 


f . 


- . 


10 


. , 


· } Ą! A 


-', 


", '. - . 


l-U 
l;) 


<: 

 
o: 

 
<: 
Z 
"" 
'" 
-I 


:.: 
Z 
N 
U 
;.- 
'- 
en 
;.- 
'- 
::.: 
<: 
<: 
-, 
"- 
<: 
'" 
Q 
2 
b 
"-; 


:2 
'JJ 
.z 
;.- 
N 
er. 
::J 
et: 

 
Z
		

/Magazyn_049_12_446_0001.djvu

			JANINA J\IIERZECKA - ,FU ł-m;RAFj.\ .\R nsn CLNA" 


!'UR"ł RE ł- 


li-J 


\.LlO U: '" 
YJ'eCXA 
lir T....
		

/Magazyn_049_12_447_0001.djvu

			\- 
. -
		

/Magazyn_049_12_448_0001.djvu

			. 


"' 


. 


....
		

/Magazyn_049_12_449_0001.djvu

			.
		

/Magazyn_049_12_451_0001.djvu

			PWK 
- 

 
:J 

 
C;ł.) 
:J 

 
<{ 
- 
N 
£:) 
O 
9 

 
« 

 
1929
		

/Magazyn_049_12_453_0001.djvu

			33053'1 


I
		

/Magazyn_049_12_454_0001.djvu

			"  


\. 


----- 


\ 


j 


\. 


.\ 
. 


'. 


'\ 


, 
 


.... 


,"-, 


.. 


'} 


'" 


"
		

/Magazyn_049_12_455_0001.djvu

			. " 


, . 
" 


'. ,..t  


..... 


- l 


,. 


::-. .- - . 


" . 


..- 


'.
 . 


.. 


, 


", ., ... 

 


... 


" 


...  


'- 


. IiIIl.III"M.lłflmiłllll' ..... . ) I 
, 


Biblioteka Główna UMK 
,: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
. . 300042054572 
\ . 


. . 
... . 


.' 


, " 


. ' 
\ .
		

/Magazyn_049_12_456_0001.djvu

			. 


.
 
. . 


iwo " 


. 


I "l " 


. 
, . 
. . 


. .' . 


. 
" 


. 
. 
: .. 
'. " 
. ".. 
. .' . 
" 


. 
. \ .  - . -, 
. . -. ., 


'- .. 


'
 


. ; 


" 
..' 


... , 


. ł- 


.... .. 


.. 


.. 


. -.. -- 
..  


." 


. 
. 


. 
1 
 


" 


.-. .. 


'{ . 


. 


Biblioteka ZBIORY GRAFICZNE 
GłÓwna. II. 330 534 
UMK Torun 


,. 


., 


. I Biblioteka Główna UMK \ . 
1I11111111111111111I1111I111111I1I1I11!llIlIlIlllilllll ". 
300042054572 


... 
. 
}.. 
. # 


" 


,  


.. 


':._ . - . t I 


. . 


.. 


.. 


',\" . 


\ " , 


Biblioteka Uniwersytecka UMK 


11111111111111111111111111111111"" 1111 II 111111111'111 


300042054572 


. 330534 


. . 
, 
... 


_ L___......:.....
		

/magazyn_049_12_001_0001.djvu

			, 
.. 
. 
, 
.. ". 
, . 
. , 
...... IJ ł 
.. 
; 
 
. 
, \. . 
, \t 
 
' . 
. . ... 
a. .":.-.. 'h! -ł 
ł 
.- 
.- . 
. 't - . 
:\',.. . 
. . . 
...,. 4- .... 
. 
'0 
. . ), 
.. 

 
I 

 
ol 
. ł 
lo. . 
,t. 
 
"', 
. lO' 
..... '... \ 
. ł '\ 
. 
. ... 
, . 
'. ' . 

 . 
.., 
. . ł 


" 


tPgbeb. Fbp 
** 


. 


.. 


'. ' 


. 


. 


I\at  


. 


1929  


Sztuka 


... 


" 


... 


, 


, 


; 


... 


,.,