Primum Non Nocere 2009 nr 2

"' 


, 


. 


.. 


N 


i 


......
 
...-: 


" .CtIIt- 


.; 


.. 


.. 


It 


t 
, i.. ' \ .
'_ . 
. . 
. ". 


". 
;if.. 


f\ ' 


'" ..  


-," 


/ 


,.....-.... 


'" 


,. 


'" 
",,1". , !..:l!II; . 


. :. I' 


'" 


,.,. 
Ii,. i1 


'. 


, Ii 
'" 


" 


o 


. .f" 
.
 


I) 
. ' 
, 


" 


t 


,. 
.., 


\ 


I 
BIULETYN BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ IS 
.... . 


i 
l ".... 


\ 

. 
.. 


 , 

 


C t: 
 . '" /" 
\ {' /' 
- f" 


..4 


.... 


-
 
,
  
.. .. 
'# II 


"'f' 


, 


I 
J 


f 


:!!'" 


,. 


, 


F1 
r 2 (212) 2009 - . 
28 marea 2009 - Zjazd Lekarzy BIL 
I 
Okr
gowa Rada Lekarska Bydgoskiej Izby 
I Lekarskiej uchwalq nr 1020N/08 z 18 grUd_ j 
nia 2008 roku postanowita zwotae w dniu 
.. 
28.03.2009 roku XXVI Olm
gowy Zjazd 
Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej. 
Prosimy delegat6w 0 niezawodnq obec- 
nose! 


W NUMERZE 


WYBORY DO SAMORZ)\DU............... 2-16 
1000 OPERACJI 
Coraz wit;cej zabiegow 
na kardiochirurgii w]uraszu........................ 17 


INFORMUJEMY 


Obowi
zuje nowy wzor recepty................... 18 
o zmianie ustawy 0 sluzbie 
medycyny pracy........................................... 18 
Koniec impasu w transplantologii ............... 19 
Nagrody za LEP ........................................... 19 
Szczepionka kontra wirus RSV..................... 20 


WSPOMNIENIE 


...0 Irenie Sygneckiej-Babinskiej .................. 21 


SPOTKANIA I KONFERENCJE.............. 20, 22 


FELIETON I... ............................................. 23 


W PIGUtCE ................................................. 24 


Na oktadce: prof. Lech Anisimowicz 
i doktor Wojciech Ogorzeja podczas 
tysi
cznej operacji przeprowadzonej 
w roku 2008 w Klinice Kardiochirurgii 
Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza 
(czyt. str. 17). Fot. Agnieszka Banach 


c-,qG?J tfArf( 


,. 
-""". 


A 


Szanowne 
Koleianki i Koledzy 


- 
'.......-...  


, 


.... 
:1 


I znowu wybory! 
W 2009 roku pojdziemy do urn wyborczych, aby wybrac na kolejnq 
kadencjt; naszych przedstawicieli w organach lekarskiego samorzqdu za- 
wodowego. Nie lekcewaimy znaczenia tych wyborow. Stare porzekadlo 
mowi, ie "nieobecni nie majq racji". Weimy gremialny udzial w wio- 
sennych wyborach delegatow na jesienny, sprawozdawczo-wyborczy Zjazd 
Bydgoskiej Izby Lekarskiej. Wybierzmy ze swojego grona takich przed- 
stawicieli, ktorzy potrafiq wyartykulowac oczekiwania naszego srodo- 
wiska i skutecznie je realizowac. 
Uchwala Naczelnej Rady Lekarskiej z wrzesnia 2008 r. ustalila szcze- 
golowy regulamin wyborow, ktory wymusza kolejne dzialania w ramach 
tzw. kalendarium wyborczego. Pierwszym ich etapem jest, dokonywany 
jui, podzial terenu naszej Izby na 33 rejony wyborcze i wstt;pne "przy- 
pisanie" poszczegolnych lekarzy do kaidego z rejonow. Zapoznajmy sit; 
z zamieszczonymi w tym biuletynie listami. Znajdimy na nich swoje na- 
zwisko. Moiemy w ciqgu miesiqca (lutego) zglosic do ElL wszystkie za- 
uwaione nieprawidlowosci, jak rowniei osobiscie zawnioskowac 0 prze- 
niesienie do innego rejonu wyborczego. 
Korzystajmy z przyslugujqcego nam prawa, ale rownoczesnie po- 
traktujmy udzial w wyborach jako nasz korporacyjny obowiqzek. 
Z powaianiem 
Maciej Borowiecki 
przewodniczqcy Okrt;gowej Komisji Wyborczej ElL 


Prosimy 
 0 1 % 


Kolezanko i Kolego Lekarzu!!! 
W zeznaniu rocznym podatkowym mozesz odliczyc od naleZnego podatku 1 % i przekazac 
go na rzecz Fundacji DOMU LEKARZA SENIORA, ktora jest fundacj!i pozytku publiczne- 
go. Prosimy wpisac w pozycji darowizna: Fundacja Dom Lekarza Seniora. Bydgoszcz, 
ul. Powst. Warszawy 11. KRS 0000223048 - kwot
 przelewu. Reszt
 zrobi za Ciebie Urz!id 
Skarbowy. Dziflkujemy zajuz przekazane kwoty na stworzenie Domu Lekarza Senior a! 


BIULETYN BYDGOSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 
Redakcja: e-mail: primum@bil.org.pl. tel. 0523460785 


RADA PROGRAM OW A: Przewodnicz
cy: dr n. med. Wojciech Szczt;sny; wiceprzewod- 
nicz
cy: dr n. med. Witold Hryncewicz; czlonkowie Rady: prof. Aleksander Araszkiewicz, red.: 
mgr Agnieszka Banach, red. nacz.: mgr Teodora Bogdailska, lek. Mieczyslaw Boguszyiiski, 
dr n. med. Malgorzata Czajkowska-Malinowska, lek. ]ozef Karwowski, dr n. med. ]erzy Kochan, 
dr n. med. Andrzej Martynowski, lek. stom. Marek Rogowski, dr hab. n. med. ]an Styczyflski. 
CZEKAMY na Paiistwa opinie, uwagi i propozycje! Przewodnicz
cy Rady Programowej: Wojciech 
Szczt;sny, tel. 0602395654; redaktor naczelny: Teodora Bogdailska tel. 0523460785, 
0696016262; redaktor: Agnieszka Banach agnieszka.banach@hipokrates.org 


. DRUK: NEGATYW, Bydgoszcz tel. 052 3456616 


WYDA WCA: Bydgoska Izba Lekarska, 85-681 
Bydgoszcz, ul. Powstaiic6wWarszawy 11; 
telefony: 0523460084, 0523460780; 
Numer konta ElL: PKO BP II O/Bydgoszcz 
95102014750000830200191197; 
e-mail: bil@bil.org.pI; http://www.bil.org.pl 


SKtAD: MAGRAF, Bydgoszcz tel. 052 3791435 


. Okrt;gowy Rzecznik OdpowiedziaInosci 
Zawodowej: e-mail: rzecznik@bil.org.pl 
tel. 0523461257 WYBORY DO SAMORZ4DU 


Rozpocz
ta si
 
kampania wyborcza! 


Naczelna Rada Lekarska uchwalita 
nowy regulamin wyborow do organow sa- 
morzildu zawodowego, a Krajowa Ko- 
misja Wyborcza ustalita szczegotowy 
harmoriogram czynnosci wyborczych. 
Jako wiodilCii zasad
 przyj
to tworzenie 
dla lekarzy i lekarzy dentystow oddziel- 
nych rejonow wyborczych, obejmujil- 
cych zaktady opieki zdrowotnej, jed- 
nostki podziatu terytorialnego kraju lub 
grupy lekarzy. 


Kieruj:jc si
 tymi przestankami Okr
gowa 
Rada Lekarska w Bydgoszczy dokonata po- 
dziatu swojego obszaru dziatania na 33 re- 
jony wyborcze, wst
pnie przypisuj:jc do nich 
lekarzy czynnych zawodowo w zaleznosci od 
miejsca wykonywania pracy, bez wzgl
du na 
form
 zatrudnienia lub rodzaj prowadzonej 
praktyki, a lekarzy-emerytow i rencistow w za- 
leznosci od miejsca zamieszkania. 
W rejonach wyborczych 1-15 i 25 znalezli 
si
 wszyscy lekarze medycyny, pracuj:jcy 
w wymienionych placowkach (rejony 1-9 i 25) 
lub na terenie okreslonych cz
sci Bydgosz- 
czy (rejony 10-15). Rejony 16-24 i 26-27 
obejmuj:j wszystkich lekarzy medycyny pra- 
cuj:jcych na terenie wymienionych powiatow 
i gmin, a takze lekarzy emerytow i rencistow 
na terenach tych zamieszkuj:jcych. W rejo- 
nach 29-31 znalezli si
 lekarze dentysci, pra- 
cuj:jcy na terenie wymienionych powiatow, 
a takze lekarze dentysci-emeryci i rencisci 
tam zamieszkuj:jcy. 
Rejon 28 obejmuje czynnych zawodowo le- 
karzy dentystow z terenu miasta Bydgoszczy, 


Wzor wniosku cztonka okr
gowej izby lekarskiej 


rejon 32 - lekarzy medycyny i lekarzy denty- 
stow-emerytow i rencistow, mieszkaj:jcych 
w Bydgoszczy, a rejon 33 - wszystkich leka- 
rzy staZystow z terenu dziatania BIL. 
Zdaj:jc sobie spraw
, ze ilie zawsze zgta- 
szamy do rejestru Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
wszystkie zmiany, dotycz!ice miejsc pracy czy 
zamieszkania, ktore s:j podstaw:j wpisania 
poszczegolnych lekarzy na list
 rejonow wy- 
borczych, w imieniu Okr
gowej Komisji Wy- 
borczej, serdecznie prosz
 Szanowne Kole- 
zanki i Szanownych Kolegow 0 uwazne 
"wczytanie" si
 w zat!iczone listy. W ci!igu naj- 
blizszego miesi:jca -Iutego mozemy zgtosic 
do BIL wszystkie zauwazone bt
dy, a takze 
ztozyc wniosek (na zat:jczonym ponizej wzo- 
rze) 0 umieszczenie swojego nazwiska na li- 
scie innego rejonu wyborczego niz wst
pnie 
proponowany. 
Okr
gowa Komisja Wyborcza b
dzie 
otwarta na kazdy gtos, wnioskuj:jcy 0 zmia- 
n
 rejonu wyborczego, pod warunkiem ter- 
minowego jego zgtoszenia. 
Ostateczne listy lekarzy uprawnionych 
do udziatu w wiosennych wyborach delega- 
tow w poszczegolnych rejonach wyborczych 
zostan:j ustalone w marcu i opublikowane na 
stronie internetowej BIL. Niezaleznie od tego 
kaZdy lekarz zostanie powiadomiony 0 da- 
cie, godzinie i miejscu zebrania wyborczego 
z 21-dniowym wyprzedzeniem. 
Madej Borowiecki 
Przewodniczqcy Okrfigowej 
Komisji Wyborczej BlL 


(zat
cznik - wzor wniosku) 


- 


Uchwata Nr 1022N/08 
Okr
gowej Rady Lekarskiej 
Bydgoskiej Izby Lekarskiej 
Z dnia 18 grudnia 2008 r. 
W sprawie 
utworzenia rejon6w 
wyborczych 


1 


Na podstawie 
 16 i 
 18 uchwaly nr 16-08-V 
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 wrze- 
snia 2008 r. w sprawie regulaminu wybo- 
row do organow izb lekarskich i delegatow 
na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu od- 
wotywania cztonkow tych organow i tych 
delegatow, Okr
gowa Rada Lekarska Byd- 
goskiej Izby Lekarskiej uchwala, co na- 
st
puje: 1 
Na obszarze dziatania Bydgoskiej Izby 
Lekarskiej na okres VI kadencji tworzy si
 
rejony wyborcze wymienione w zat:jczni- 
ku nr 1 do uchwaty. 2 
Na zebraniach rejonow wyborczych 
sposrod cztonkow rejonu lekarze dokonaja 
wyboru delegatow na okr
gowy zjazd le- 
karzy w stosunku jeden delegat na 30 
cztonkow rejonu. 3 
Uchwata wchodzi w zycie z dniem 
podj
cia. 


Sekretarz 
ORL BIL 
dr moo. Iwona 
Sadowska-Krawczenko 


Przewodniczllce 
ORL BIL 
dr moo. Radoslawa 
Staszak-Kowalska 


WNIOSEK 0 ZMIAN!; WPISU NA LIST!; CZt.ONKOW REJONU WYBORCZEGO 
BYDGOSKIEJ IZBY lEKARSKIEJ 


o LEKARZ 


o LEKARZDENTYSTA 


imi
 .. ..... ...... .............. .... ... ...... .... ......... ............... ........... .......... .... nazwisko .......... ...... ............................. ...... ........ ........ .... ...... ..... ......... ..... 


numer prawa wykonywania zawodu ....................................................................................................................................................................... 
numer i nazwa rejonu, na list
 ktorego wpisany jest lekarz .......................................................................................................................... 


Oswiadczam, ie zamierzam uczestniczy6 w wyborach delegat6w na okrf?gowy zjazd lekarzy kadencji .............. w rejonie 
wyborczym nr .............., nazwa ....................................................................... i prosZf? 0 wpisanie mnie na Iistf? czlonk6w tego 


rejonu wyborczego. 


2 PRIMUNI ,.JO,. "OCERE :,2009 


data, podpis 


I - 
WYBORY DO SAMORZ4DU 
zat!icznik nr 1 do uchwaty nr 1022N/08 z 18.12.2008 r. ORL BIL Lista lekarzy w rejonach 
Usta rejon6w wyborczych VI kadencji wyborczych (6-kadencja) 
Nr1 Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki nr 1 , REJON WYBORCZV NR 1 Czaplejewicz Magdalena 
Collegium Medicum Czaplewski Artur 
Nr2 Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki nr 2, Adamczyk Ann
 Czarnecki Rafat 
Collegium Medicum Adamowicz Andrzej Czerwiorika-Szaflarska 
Adamska Inga Mieczystawa 
Nr3 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Adamska Monika Czesnin Patrycja 
Miejski, Hospicjum Alahmad Alali Naser Czternastek Maria 
Nr4 Bydgoszcz WOjew6dzki Szpital Dzieci
cy Andruszkiewicz Jacek Czyzewska Agnieszka 
Anisimowicz Lech Dachtera-Fr!ickiewicz Magdalena 
Nr5 Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie Centrum Aniukiewicz-Kubas Anna Dalke Krzysztof 
Pulmonologii Apanasiewicz Matgorzata Dancewicz Maciej 
Nr6 Bydgoszcz Centrum Onkologii, Opieka Araszkiewicz Aleksander Daniluk-Matras Irena 
Paliatywna Arciszewska-Szczypkow Joanna Daroszewski Marcin 
Bachar Michat DClbkowska Matgorzata 
Nr7 Bydgoszcz Szpital MSWiA, resortowe zoz-y, Bata Matgorzata D!ibkowski Mirostaw 
cywilni lekarze wojskowi Banach Wojciech D!ibrowiecki Stanistaw 
Nr8 Bydgoszcz Wojew6dzki Szpital Banaszkiewicz Zbigniew Demczuk Matgorzata 
Bartkowiak Witold Demidowicz Ewa 
Obserwacyjno-Zakazny, Bartoszewicz Natalia Deptuta Aleksander 
Wojew6dzka i Powiatowa Stacja Bartoszewski Pawet D
bska-Kozinska Katarzyna 
Sanitarno-Epidemiologiczna Bednarczyk Bartosz D
bskiRobert 
Nr9 Bydgoszcz NFZ,ZUS,KRUS Bednarski Rafat Dobosiewicz Ryszard 
Betlejewski Stanistaw Dobrowolny Pawet 
Nr10 Bydgoszcz Centrum Beuth Wojciech Domagata Mitosz 
Nr11 Bydgoszcz Zach6d Bielinska Joanna Domanowska Ewa 
Bielis Robert Dorna Violetta 
Nr12 Bydgoszcz P6tnoc Bieniek Mitosz Doroszewska Anna 
Nr13 Bydgoszcz Wsch6d Bienkowska Anna Doroszewski Witold 
Nr14 Bydgoszcz Potudnie Bigosinski Pawet Doroszynska- Tomczyk 
Bijakowski Piotr Magdalena 
Nr15 Bydgoszcz Fordon Bloch-Bogustawska Elzbieta Drela Maria 
powiat - gm. Solec Kujawski, Btaszczynska Barbara Drewa Tomasz 
Nr16 Bydgoszcz Bogdan Maria Drobik Przemystaw 
Biate Btota, Nowa Wies Wielka Bogucka Sonia Drozdz Wiktor 
Nr17 Bydgoszcz powiat - gm. Koronowo, Dobrcz, Bojanowska Beata Dul
ba Karolina 
Sicienko, Osielsko, D:jbrowa Bonkowski Mitosz Dybowski Jacek 
Chetminska Brazowski Jerzy Dylewska Katarzyna 
Bronistawska-Frasz Matgorzata Dymek Krzysztof 
Nr18 Inowroctaw miasto Bronisz Agata EI-Essa Ahmad 
Nr19 Inowroctaw powiat Brus Agnieszka Engelgardt Piotr 
Brus Jerzy Fabiszak Tomasz 
Nr20 Mogilno powiat Bryczkowski Michat Fadel Izabala 
Nr 21 Nakto powiat - gm. Nakto, Mrocza, Brz!ikala Joanna Felczak Michat 
Sadki Brzezinska Barbara Fijatkowska Ewa 
Brzezinski Piotr Flisinski Mariusz 
Nr 22 Nakto powiat - gm. Szubin, Kcynia Buczkowski Krzysztof Flisinski Piotr 
Nr23 S
p6lno Kraj. powiat Budzbon Dominika Frankowska Matgorzata 
Budzbon Jarostaw Fr!ickowiak Waldemar 
Nr 24 Swiecie powiat Butatowicz Irena Frygier Andrzej 
Nr25 Swiecie Wojew. Szpital dla Nerwowo Buttowicz Robert Futyma Jacek 
i Psychicznie Chorych Burchardt Marek Futyma Monika 
Burduk Danuta Gadzinska Aleksandra 
Nr26 Tuchola powiat Burduk Mateusz Gat!izka Przemystaw 
Nr27 Znin powiat Burduk Pawet Gamrot Dariusz 
Burzynska-Makuch Matgorzata Gawronska Matgorzata 
Nr28 Lekarze dentysci miasto Bydgoszcz Charyton Ramona G!igola Katarzyna 
Nr29 Lekarze dentysci powiaty: Inowroctaw, Mogilno, Chimiak-Drozdzowska Ewa G!isiorowska Joanna 
Znin Chrupek Matgorzata Gierach Joanna 
Chuchla Katarzyna Gierach Marcin 
Nr30 Lekarze dentysci powiaty: Tuchola, S
p6lno Chudas Maciej Gilewska Elzbieta 
Krajenskie, Swiecie Chyczewska Agnieszka Gnitka Andrzej 
Nr 31 Lekarze dentysci powiaty: Bydgoszcz, Nakto Cichewicz Adamt Gnitka Wtodzimierz 
Cichosz Andrzej G6rnicki Albert 
Nr32 Lekarze i lekarze dentysci emeryci i rencisci z miasta I Ciescinska Czanita G6rska-Bachorska Joanna 
Bydgoszczy Ciescinski Jakub Grabowska-Gawe! Anna 
Nr33 Lekarze i lekarze dentySci stazYSci z catego obszaru Cisowska-Adamiak Matgorzata Graczyk Matgorzata 
Cybulski Arkadiusz Grajewska Magdalena 
dziatania BIL Czajkowski Grzegorz Gr!ibczewska Zofia 
PRIMPM N( N I( ERE 212009 3 WYBORY DO SAMORZ4DU 


Grela Anna 
Grela Marcin 
Grobelska Kinga 
Grochowska Magdalena 
Gross Barbara 
Gruszczynski Maciej 
Grygiel Maria 
Grygiel Marian 
Grzanka Aleksandra 
Grzanka Dariusz 
Grzegorzewski Marek 
Grzelak Lech 
Grzesk Elzbieta 
Grzesk Grzegorz 
Grzesk Magdalena 
Grzybek Magdalena 
Guzinska Matgorzata 
Hagner Anna 
Hagner Wojciech 
Hatas Joanna 
Hasiak Jolanta 
Hausz Beata 
Hoffa Pawet 
Idzkowski Andrzej 
Ignaczak Ewa 
Iwan-Zi
tek Iza 
Jakubczyk Marlena 
Jakubowska Beata 
Jakuta-Wrycza Hanna 
Janikowski Grzegorz 
Jankowska Aldona 
Jaroszewski Wojciech 
Jaskolska Sylwia 
Jatczak-Gaca Agnieszka 
Jaworowska-Cieslinska Iwona 
Jedwabinski Marek 
Jozwicka Anna 
J6zwicki Wojciech 
Jundzitt Arkadiusz 
Jundzitt Wiestaw 
Junik Roman 
Juraszek Anetta 
Jurkowski Piotr 
Kaczorowska Katarzyna 
Katuzny Barttomiej 
Katuzny Jakub 
Katuzny Jozef 
Kaminska Agnieszka 
Kaminska Anna 
Kaminska-Mucha Joanna 
Kaminski Maciej 
Kapata Andrzej 
Kapata Pawe! 
Kapuscinska Agata 
Karaszewska Iwona 
Kardymowicz Anna 
Karkowska Joanna 
Karolkiewicz Maciej 
Karska Anita 
Kasperowicz-D!ibrowiecka 
Aleksandra 
Kasprzak Michat 
Kaszewski Sebastian 
Kazmierczak Henryk 
Kazmierczak Karolina 
KaZmierczak Wojciech 
Kazmirczuk Roman 
Kaznica-Sieradzka Aleksandra 
Kerebinska Anna 
K
dziora-Kornatowska Kornelia 
K
pa Agnieszka 
Klawe Jacek 
Klimarczyk Maciej 
Klucz Katarzyna 


4 


PRr\1U\1 '\10
T "T 


Kt6dkowski Karol 
Ktubo-Gwiezdzinska Joanna 
Ktyszejko Czestaw 
Knapik-Bieniek Aleksandra 
Kobajto Cezary 
Kobierowski Marcin 
Koczaj-Syrewicz Anna 
Kotakowska Joanna 
Kotakowski Jarostaw 
Kotodziejczyk Joanna 
Koftan Andrzej 
Koftan Sylwia 
Konieczka Radostaw 
Kopczynski Andrzej 
Koprowski Marcin 
Korenkiewicz Jadwiga 
Korenkiewicz tukasz 
Kornatowski Tomasz 
Kornet Roma 
Korzybski Przemystaw 
Kosicki Artur 
Kosinska Aleksandra 
Koszewska-Kotodziejczak 
Aleksandra 
Kosciatkowska Beata 
Kotarski Mitosz 
Kowalewski Janusz 
Kowalewski Witold 
Kowalska Julita 
Kozinski Marek 
Koziotkiewicz Kazimierz 
Koztowski Marcin 
Koztowski Michat 
Krajnik Matgorzata 
Krakowiak-Sarnowska Elzbieta 
KraSnicki Krzysztof 
Krause Pawe! 
Krenska Anna 
Kretowicz Marek 
Kropinska Ewa 
Kr61 Anna 
Kr61 Jacek 
Krolikowska Anna 
Krupa Joanna 
. Krupa Wojciech 
Kruszynska-Pilecka Edyta 
Krystowczyk Dagmara 
Krzeminska Agnieszka 
KrzyZanowski Marek 
KrzyZynska-Maiinowska Ewa 
Ksi!izkiewicz Barbara 
Kubica Jacek 
Kubik-Swierczynska Hanna 
Kuczynska Renata 
Kukulska-P;:Iwluczuk Beata 
Kulinski Przemystaw 
Kunicka-Hryncewicz Danuta 
Kups-Chmara Grazyna 
Kurylak Andrzej 
Kwasniewska Joanna 
Kwiatkowski Adam 
Lach-Inszczak Sabina 
Lackowski Jacek 
Lasek Wtadystaw 
Laskowska Katarzyna 
Latos Tomasz 
Laudencka Adriana 
Lazaru Marijana 
Lebioda Andrzej 
Ledkiewicz Hanna 
Lemanowicz Adam 
Lesiewska-Junk Hanna 
Lichota Wojciech 
Linka Maria 


2 f')(Jr" 


tapuc Aleksander 
t!iczkowska Ewa 
tos-Rycharska Ewa 
tukasiewicz Aleksander 
tukaszewska-Smyk Agnieszka 
tukowicz Matgorzata 
Machinski Marek 
Maciejewska Jeanna 
Maciejewska Jolanta 
Maciejewski Tomasz 
Mackiewicz-Milewska Magdalena 
Mackiewicz-Nartowicz Hanna 
Mackowski Damian 
Majer Anna 
Majewska Mariola 
Matek-Marchewka Joanna 
Manitius Jacek 
Mankowska Stella 
Marciniak Agata 
Marcinkowska Elzbieta 
Marek Luiza 
Markiewicz Marzena 
Markowicz Jarostaw 
Marzec Matgorzata 
Masztalerz Marek 
M!itewski Dariusz 
Michalski Arkadiusz 
Mielniczuk Mariusz 
Mierzwa Grazyna 
Mindykowski Roman 
Misterek Bartosz 
Miskowiec-Wisniewska Ilona 
Molska Matgorzata 
Molski Michat 
Molski Stanistaw 
Moskal Sebastian 
Motyl Jadwiga 
Murawska Sylwia 
Muzalewska Ewa 
Napieralska Marta 
Napi6rska Anna 
Nawrocka Elzbieta 
Nawrot Matgorzata 
Niewadzi tukasz 
Nowacki Wiestaw 
Nowaczewska Magdalena 
Nowak Aleksandra 
Nowak Barbara 
Nowak Dariusz 
Nowak-Nowacka Anna 
Nowakowska-Arendt Agnieszka 
Nowicka Anna 
Nurczynska Elzbieta 
Obonska Karolina 
Ochwat Krystyna 
Ogtodek Ewa 
Ogorzeja Wojciech 
Olechnicka Agnieszka 
Olejarz Elzbieta 
Olszewski Krzysztof 
Or
ziak Agnieszka 
Orzatkiewicz Alicja 
Osmanski Maciej 
Ossowska Olga 
Ostrowska-Nowak Joanna 
Owczarek Arkadiusz 
Pacholska Matgorzata 
Paciorek Przemystaw 
Pakulska Agnieszka 
Patgan Izabela 
Parz
cka Monika 
Pawliszak Wojciech 
P
siek Aleksandra 
Pierscinski Stanistaw 


Pietrzak Dominika 
Pietrzykowska Ewa 
Pilaczynska-Cemel Marta 
Pilaczynska-Jodkiewicz Ewa 
Pilecki Stanistaw 
Pisanko Agnieszka 
Piskunowicz GraZyna 
Plazuk Wioleta 
Plewa Adam 
Ptocka-Lewandowska Matgorzata 
Podhrebelny Andrzej 
Pogorzata Monika 
Pokrywka tukasz 
Polak Beata 
Ponikowska Irena 
Popiotek Leszek 
Poptawski Cezary 
Porzych Katarzyna 
Princ Robert 
Prokurat Andrzej 
Prywinski Maciej 
Prywinski Stanistaw 
Przyborowska-Stankiewicz 
Dagmara 
Przybylski Grzegorz 
Przybyt-Prywinska Anna 
Przybystawska Beata 
Przybyszewski Michat 
Przygonska Jolanta 
przygonski Fabian 
Pstr!igowski Krzysztof 
Puchata Jakub 
Puchata Matgorzata 
Pujanek Matgorzata 
Purzycka-Jazdon Anna 
Pypkowski Jacek 
Racinowska Matgorzata 
Radomski Marek 
Radziejewska Agnieszka 
Rajewski Piotr 
Rasmus Aleksander 
Rautman-8zczepanska Agnieszka 
Redloch Krzysztof 
Renkielska Monika 
Reslinski Adrian 
Richert-Przygonska Monika 
Romaniuk Tomasz 
Romanczuk Bartosz 
Romanska-Gocka Krystyna 
Rose Danuta 
Rozwodowska Matgorzata 
Roznowski Krzysztof 
Rudas Aleksandra 
Rudzka-Gockiewicz Aldona 
Runge Agata 
Runge Marek 
Ruprecht Zofia 
Rusin Przemystaw 
Rychter Marcin 
Rynkiewicz Anna 
Sandurski Dariusz 
Sawkiewicz Anna 
Senterkiewicz Lilla 
Serafin Zbigniew 
Seredyka-Wcista Ewa 
Siedlaczek Waldemar 
Siedlecki Zygmunt 
Sielski Stawomir 
Sieluzycka Aurelia 
Sieradzka Alicja 
Sikorski Bartosz 
Sikorski Wojciech 
Sinjab Ahmad 
Sipowicz Justyna Skibicka Magdalena 
Skok Zdzistaw 
Skory Pawel 
Skrzeczko-Kwela Ewa 
Skrzek-Wiercinska Agnieszka 
Stomkowski Przemystaw 
Stupski Maciej 
Smoczynska Teresa 
Sobczak-Kaminska Grazyna 
Sobis-Zmudzinska Matgorzata 
Sobocinska Magdalena 
Sobocinski Bartosz 
Sokotowska Katarzyna 
Sotdanska Beata 
Sosnowski Dariusz 
Soszynska-Romanowska 
Matgorzata 
Stankiewicz Wojciech 
Stencel Piotr 
Sterkowicz Anna 
Strozecki Pawet 
Styczyrlski Jan 
Sujkowska Renata 
Sukiennik Adam 
Sukiennik Tamara 
Sulikowska Beata 
Sulima Natalia 
Swincow Grazyna 
Szabert-Pawliszak Katarzyna 
Szadujkis-Szadurska Katarzyna 
Szadujkis-Szadurski Rafat 
Szaflarska-Poptawska Anna 
Szczepanska-Mikotajewska Roma 
Szcz
sny Wojciech 
Szkolnicka Joanna 
Szkulmowski Zbigniew 
Szmytkowski Jakub 
Szopinski Jacek 
Szpinda Michat 
Szrajda Justyna 
Szternel Kamilia 
Szukalski Jacenty 
Szymaniuk Jarostaw 
Szymanska-Skrzypek Anna 
Szymkowiak Edward 
Szymkuc Iwona 
Sciesinska Roksana 
Sliwinska Hanna 
Sliwka Karol 
Smigiel-Staszak Dorota 
Sniegocki Maciej 
Swi!itkiewicz Andrzej 
Swi!itkiewicz Iwona 
Tafil-Klawe Matgorzata 
Talar Jan 
Talkowski Jerzy 
Talkowski Jerzy 
T ejza Barbara 
Terlikiewicz Joanna 
Thews Maciej 
Tomasz-Gtodek Fabian 
Tomczak Maria 
Tomczak-Watras Wirginia 
Tomczyk Remigiusz 
Trojanowski Marcin 
Trzcinska Iwona 
Trzcinski Wojciech 
Turzanska-Wotowicz Anna 
Tworkiewicz Maciej 
T yczyrlska-Hoffmann Barbara 
Tykwinska Marta 
Tykwinski Tomasz 
Tyloch Janusz 
Uchanska Grazyna 


Urbaniak Dorota 
Urbanowicz Iwona 
Urbanska Weronika 
Walczak Anna 
Walczak Anna 
Waleskiewicz Karolina 
Walewska Magdalena 
Wanat-Stupska Elzbieta 
Wankiewicz Anna 
Wasilewski Piotr 
Wawrzyniak Katarzyna 
Wawrzyniak Michat 
Wcista Adam 
Weiss-Rostkowska Wioletta 
Wetnic Magdalena 
W
gierski Piotr 
Wi!icek Anna 
Widerkiewicz Andrzej 
Wiechecka-Korenkiewicz Joanna 
Wierzchowska Matgorzata 
Wierzchowski Pawet 
Wierzchucka Joanna 
Wilczak Matgorzata 
Wilczak Michat 
Wilk Matgorzata 
Wisniewska Joanna 
Wisniewska Katarzyna 
Wisniewska-Szmyt Joanna 
Wisniewski Adam 
Wtodarczyk Anita 
Wtodarczyk Elzbieta 
Wtodarczyk Zbigniew 
Wojciechowska-Nowacka Anna 
Wojdowska-Czaplewska Sylwia 
Wojtal Emilia 
Wojtaszek Anna 
Wojtkiewicz Agnieszka 
Wojtkiewicz Arkadiusz 
Wolanski Romuald 
Wolska Ewa 
Wolski Zbigniew 
Wozniak Bartosz 
Wozniak Jakub 
Woznicki Marek 
Wozny Agnieszka 
Wojcik Ewa 
Wyr
bska Anna 
Wysocka Magdalena 
Wysocki Mariusz 
Zabielska Ewa 
Zaborowska Katarzyna 
Zakrzewska Matgorzata 
Zalewska-Rydzkowska Danuta 
Zarzycka-Lindner Grazyna 
Zbieranek-D
bicka Iwona 
Zegarski Wojciech 
Zielinska lzabela 
Zielinska Joanna 
Zielinska-Duda Hanna 
Zielinski Andrzej 
Zielinski Dariusz 
Zielinski Tomasz 
Ziotkowska-Kochan Marzenna 
ZiOtkowski Marcin 
Zbikowska-Bojko Maria 
Zurada-Zielinska Agnieszka 
Zurawski Rafat 
Zylicz Zbigniew 


REJON WYBORCZV NR 2 


Adamczak Rafat 
Adamczewska Krystyna 
Adenuga Akinwumi 


WYBORY DO SAMORZ4DU 


Anaszewicz Marzena 
Aniukiewicz Monika 
Arszynska-topatka Dorota 
Badenski Maciej 
Balak Wojciech 
Barczynska Tacjana 
Barecki Andrzej 
Bartoszewicz Jolanta 
Bartuzi Zbigniew 
Bednarska Dorota 
Bernaciak Katarzyna 
Bernard Piotr 
Bielinski - Maciej 
Bienkowski Marcin- 
Bierwagen Maciej 
Bijata-Bronisz Renata 
Bilinska-Reszkowska Halina 
Binek Anna 
Btazejewski Jan 
Btonska Danuta 
Borkowska-Siwik Renata 
Borowska Dorota 
Brazis Pawel 
Brymora Andrzej 
Brymora Matgorzata 
Budny Mariusz 
Budzynski Jacek 
Bujak Robert 
Burzynska Dorota 
Chabior Wojciech 
Chrzanowska Magdalena 
Chwarscianek Pawel 
Cichocka Katarzyna 
Cichy Jerzy 
Ciecierski Marek 
Ciemnoczotowska Joanna 
Czapkowicz Ewa 
CZyZewska Joanna 
Daffe Mohamed 
Dankiewicz-Fares Iwona 
Dobber-Mazurkiewicz Jolanta 
Dobosiewicz Matgorzata 
Dobrzynski Waldemar 
Dolata Tomasz 
Domagalska Magdalena 
Dominska-Lewandowska Arleta 
Drewniak Wanda 
Duczmal Michat 
Dudziak Joanna 
Dzianott-Pabijan Dorota 
Dziedziczko Andrzej 
Fabisiak Jacek 
Fares Issa 
Fenger-Woznicka Stawomira 
Ferenc Andrzej 
Fortuna Jacek 
Formaniak Jacek 
Formankiewicz Bartosz 
Fraszek Agata 
Fr!ickiewicz Piotr 
Fuks Mariusz 
Gadomska GraZyna 
Galus-Pulkowska Beata 
Garbaczonek Marek 
Gawel Krzysztof 
Gawronska-Ukleja Ewa 
Gehrke Halina 
Gilewski Wojciech 
Gocki Jacek 
Godek Bogustaw 
Gordon Marcin 
Grabiec Marek 
Graczyk Michat 
Grad Krzysztof 


Grodzka Danuta 
Gruszczynska Anna 
Grzegorzewska Elzbieta 
Grzela Tomasz 
Guryn Bogdan 
Hoffmann Wojciech 
Jachalska Anna 
jagielska Iwona 
Janik Przemystaw 
Jankowska Anna 
Jankowski Michat 
Jankowski Tomasz 
Jarczewska Joanna 
Jarmocik Pawel 
Jarzemski Piotr 
Jaszkiewicz Robert 
Jaszowski Krzysztof 
Jawien Arkadiusz 
Jefimow-Gzyl Alina 
Jerzy Beata 
J
druszek-tugin Krystyna 
Jurkowska Marta 
Kabzinski Jacek 
Kalinowski Roman 
Kalinska Grazyna 
Kaminska Agnieszka 
Karasek Danuta 
Karaszewski Piotr 
Karwowski Janusz 
Kasierski Wtodzimierz 
Kazdepka-Zieminska Anita 
Kazmierczak Jolanta 
Keczmerska Elzbieta 
K
pa Czestaw 
Kiljan-Staszatek Elzbieta 
Ktopocka Maria 
Ktyszejko-Molska Joanna 
Kolossa Katarzyna 
Kolossa Tomasz 
Konieczna-Brazis Magdalena 
Korbal Piotr 
Kordas-Lewandowska 
Agnieszka 
Komet Marek 
Koscielniak Barbara 
KoScielniak Jozef 
Kotzbach Marcin 
Kotzbach Roman 
Koza Jarostaw 
Kozak Mirostaw 
Krakowiak Janusz 
Kremplewska-Nalezyta 
Elzbieta 
Kretowicz Jolanta 
Krupa Piotr 
Kruszewski Marcin 
Krus Jadwiga 
Ksi!izek Janusz 
Kujawski Mariusz 
Kulas Bartosz 
Kuzminski Andrzej 
Landowska Kaja 
Las Manuela 
Lauda-Swieciak Anna 
Laudencki Mariusz 
Ledkiewicz Grzegorz 
Letmanski Krzysztof 
Lewczak Daniel 
Lipkowska Krystyna 
Lisewski Pawet 
Lis-Mierzejewska Beata 
Listopadzki Stawomir 
Lorek Dariusz 
Lorkowska-Czosnyka Dorota 


PRIMUM "JnJ" "JOCERE 2/2009 5 WYBORY DO SAMORZ4DU 


Ludwikowski Grzegorz 
tapinska-Duczmal Katarzyna 
tosinska Lucyna 
tuczkowska Halina 
Maciejewska-Kazmierczak Maria 
Maciejewski Jerzy 
Maciejewski Marcin 
Magielska Joanna 
Majer Marcin 
Majewski Maciej 
Majewski Piotr 
Makasewicz-Guzikowska Jolanta 
Malukiewicz Piotr 
Matecki Zbigniew 
Matyszka Piotr 
Manerowski Marcin 
Marcinkowski Piotr 
Mastowska Barbara 
Mazurkiewicz Pawet 
Medaj-Grybos Joanna 
Meder Agnieszka 
Meder Grzegorz 
Mietta Bogdan 
Migdalski Arkadiusz 
Mikotajczak Aleksandra 
Mikotajczyk Maria 
Misiak Elzbieta 
Miszewski Michat 
Moczkodan Mariola 
Modzelewska Anna 
Morawski Wtodzimierz 
Motuk Andrzej 
Mrozowski Adam 
Mrozowski Marcin 
Mucka Jacek 
Mucko Wtodzimierz 
Mykowska Joanna 
Napiorkowska Katarzyna 
Nowak Alina 
Nowak Marcin 
Nowakowska-Brus Magdalena 
Olechnowicz Grzegorz 
Olejarczyk Krzysztof 
Organek Marcin 
Osinska-Krolak Mariola 
Owczarek Elzbieta 
Palacz-Duda Violetta 
Patgan Krzysztof 
Pasinska Magdalena 
Pawlak Arleta 
Pawlik Krystyna 
Pawlowska Joanna 
Petrus Marzena 
Piasecki Radostaw 
Piesiewicz Andrzej 
Pietrysiak Malwina 
Pietrzak Jarostaw 
Pilecka Elzbieta 
Piotrkowska Justyna 
Piotrowiak Michat 
Piotrowicz Radostaw 
Piotrowska Joanna 
Piorkowska Anna 
Planutis Grzegorz 
Pfeszka Piotr 
Polak Maria 
Porzych Marcin 
Powierza Wojciech 
Przybylska Emilia 
Przybyt Barbara 
Pulkowski Grzegorz 
Racinowski Filip 
Radtke Janusz 
Radziejewski Pawel 


Ratajczak Dariusz 
Regulska Anna 
Rogalska Agnieszka 
Rosa ,Jacek 
Rotkiewicz Katarzyna 
Rozalska Anna 
Rybak Agnieszka 
Rybka Andriy 
Rybka Viktoriya 
Rydzkowski Mariusz 
Rytarowska Agnieszka 
Sadkiewicz Stefan 
Sadowska-Krawczenko Iwona 
Salaas Mohamad 
Santus Piotr 
Sarnowska-Makus Jolanta 
Seklecka Agnieszka 
Semenczuk Grazyna 
Semenczuk Mariusz 
Siedlecki Bogustaw 
Sikora Monika 
Sikorski Piotr 
Sinkiewicz Anna 
Sinkiewicz Wtadystaw 
Skura Wojciech 
Stawinska Alicja 
Stominski Krzysztof 
Stupski Piotr 
Smuczynski Andrzej 
Sobanski Piotr 
Sobczynski Lestaw 
Sobieszak-Skura Paulina 
Sobocinski Zbigniew 
Socha Maciej 
Sokup Alina 
Strzelecka Izabela 
Strzelecki Andrzej 
Styczynska Hanna 
Suppan Aleksandra 
Suppan Karol 
Surman Dariusz 
Swincow Andrzej 
Sybilska Iwona 
Szadziewska-Kowalska Danuta 
Szafranski Jacek 
Szambelan Monika 
Szczepaniec Marek 
Szefke Joanna 
Szkolnicki Piotr 
Szkwarek Anna 
Szmytkowska Krystyna 
Szotkiewicz Artur 
Szymanski Marek 
Szymanski Wiestaw 
Szymborska-Piotrowicz Ewa 
Szymczak Grzegorz 
Szyperski Jacek 
Spiotek Stawomir 
Swi!itkowski Maciej 
Swistek Wojciech 
Switonska Milena 
Switonski Maciej 
Tantush Ahmed 
Tlappa Jacek 
Tojek Krzysztof 
Tyloch Matgorzata 
UchanskiJacek 
Walkowski Mariusz 
Walukiewicz Agata 
Walukiewicz Marcin 
Waraksa-Wisniewska 
Matgorzata 
Wasielewski Marcin 
Wasilewski Zbigniew 


6 PRIMUM "Oi'\ : 'OCEr
 : ':009 


Wasilow Karolina 
Weiss Waldemar 
W
gierska Matgorzata 
W
glarz Magdalena 
Wieczor Radostaw 
Wiercinski Marcin 
Wietrzynski Wojciech 
Wijas .Ewa 
Wilewska-Ktubo Teresa 
Winiarska-Jedwabinska Barbara 
Winiarski Piotr 
Wisniewska Bogustawa 
Wisniewski Przemystaw 
Wtodarczyk Leszek 
Wojnicz Radostaw 
Wolanin Beata 
Wolski Barttomiej 
Wozniak-Wisniewska Anita 
Wojcik Teresa 
Wronski Stanistaw 
Wrobel Wojciech 
Wrzesinski Witold 
Wrzeszcz Ewa 
Zaborowski Radostaw 
Zaj!iczkowska-Sadlok Arleta 
Zalewska Joanna 
Zalewska Marta 
Zalewska-Switalska Jolanta 
Zaremba Marcin 
Zawadzka Kinga 
Zdrojewska Agata 
Zegarska Jolanta 
Zielinska Izabela 
Ziewiec patryk 
Ziotkowski Michat 
Zmitrowicz-Kleparska Polina 
Zwierzchlewski Tomasz 
Zwolinska Edyta 
Zmudzinski Aleksander 
Zotniezewicz Katarzyna 
Zotniezewicz Krzysztof 


REJON WYBORCZY NR 3 


Baranowska-Zielinska Anna 
Bejgier Katarzyna 
Biernacka Monika 
Btazejewska Agnieszka 
Bojko Andrzej 
Borowska-Mackowiak Karolina 
Butatowicz Marek 
Buszko-Sikora Elzbieta 
Cichewicz Krystyna 
Ciotczyk Piotr 
Czerebiej Michat 
D
bowska-Weiss Jolanta 
Dubiel Mariusz 
Ellerik-Czerwinska Maria 
Frankowski Stanistaw 
Geppert-Rodzik Mariola 
Gerynowicz-Balak Beata 
Giefert-Bartkowiak Edyta 
Gradzewicz Jan 
Grapatyn Grazyna 
Heise-Rajs Renata 
Hermelin Aleksander 
Hinz-Brylew Natalia 
Hoffmann Andrzej 
Jamska Ilona 
Kaliska Irena 
Katka Katarzyna 
Karpow Hanna 
K!ikolewska Grazyna 
K
pski Henryk 


I 


Kotaczynski Robert 
Kontny Tomasz 
Kordaszewska-Folkmar Kinga 
Kosicka Zaneta 
Kosmowski Wojciech 
Kosciatkowski Andrzej 
KrzyZanowski Marian 
Kulinska Katarzyna 
Lach Ewa 
Lach Jarostaw 
Lebiedzinska Karolina 
Lewandowski Marek 
Lewinski Adam 
Lipkowski Andrzej 
MakareWicz Michat 
Matek Andrzej 
Marcinkowski Rafat 
Moszczynska Katarzyna 
Motyl Dorota 
Motyl Krzysztof 
Muzalewski Przemystaw 
Nicpon Krzysztof 
Nowikiewicz Tomasz 
Olejarz Tadeusz 
Orzatkiewicz Zbigniew 
Paradowski Tomasz 
Pawlak-Osinska Katarzyna 
Pawlowska Joanna 
Pera-Kozarow Ewa 
Pierscinska Anna 
Pierzchato-Zakrzewska Teresa 
Pietrzniak Dominika 
Piotrowska Katarzyna 
Piotrowski Lech 
Podolszynska Krystjana 
Polak Gwidon 
Prokop Anna 
Przybyt Romuald 
Rajewski Pawel 
Rajewski Wtodzimierz 
R!iczewski Jacek 
Sakwinska Katarzyna 
Sala Agnieszka 
Sawicki Piotr 
Skory Mirostawa 
Spychalski Roman 
Stelmanska Dorota 
Szawiel Michat 
Szczepanska Anna 
Szutczynski Jarostaw 
Swi!itczak Czestaw 
Ukleja-Adamowicz Matgorzata 
Urbanowicz Alicja 
Wardzinski Robert 
Wasielewska Monika 
W
cel Anna 
Wysocki Mieczystaw 
Zawiszewska Bernadeta 
Zi
tara Alicja 


REJON WYBORCZV NR 4 


Adamczak Iwona 
Bolewicz-Planutis Iwona 
Ciesielska-Pikuta Grazyna 
Czerebiej Anna 
Drapinska Irena 
Dzwonkowska Beata 
Eliks Iwonna 
Fagas Bozena 
Gajewska Anna 
Gowin Grazyna 
Gr!idziel Edward 
Idzkowska Elzbieta Jasinska Beata 
Jozwicka Grazyna 
Karaszewska Anna 
K
dzierska-Kaniasty Jadwiga 
Kobusinska Katarzyna 
Konieczka Matgorzata 
Kordalska Barbara 
Kordalski Jacek 
Krzyzaniak Joanna 
Kurylak Danuta 
Kusiewicz Remigiusz 
Litwiniuk Monika 
taz Piotr 
Mackowska Katarzyna 
Madej Beata 
Matocha Ewa 
Mierzwinski Jozef 
Muller Lucyna 
Naczmanska Sylwia 
Olijewski Jan 
Osinska Violetta 
Pachecka Grazyna 
Pilecki Olgierd 
Piziewicz Adam 
Rafinska Magdalena 
Robak-Kontna Katarzyna 
Rozmystowicz Hanna 
Sergot-Martynowska Grazyna 
Siemianowska Hanna 
Siwka Sylwia 
Starczak Alicja 
Staszak-Kowalska Radostawa 
St
pien-Jaszowska Beata 
Swi!itkiewicz Violetta 
Swierczynska Beata 
Tutak-Stupska Marzena 
Warszalewski Oleg 
Wesotowska Marzenna 
W
grzynowska Ewa 
Wiwatowska Helena 
Ziebarth Agata 


REJON WYBORCZV NR 5 


Balinski Marek 
Biatoszynski Tomasz 
Ciesielska Anna 
Cieslinski Krzysztof 
Czajkowska-Malinowska 
Matgorzata 
Czerniak Jarostaw 
Czesnin Jacek 
Doroszewski Bogustaw 
Dzieniak Marek 
G
sinska Hanna 
Gr!idzki Wtodzimierz 
Jagietto Grazyna 
Jarzemska Agnieszka 
Jasik Bogustaw 
Jesionka Pawet 
Jopkiewicz Tomasz 
Juraniec Matgorzata 
Koztowska Roza 
Krukowska Anna 
KruZa Katarzyna 
Kurowski Robert 
Litwiniuk Wtodzimierz 
taskawska-Szargato Danuta 
Machinski Roman 
Marciniak Leszek 
Nowakowska Elzbieta 
Owczarzak Hanna 
Peplinski Janusz 
Piechnik Anna 


Pluzhnov Gennady 
Reichelt Lech 
Romanski Maciej 
Siemiitkowska Krystyna 
Szabtowska Wiestawa 
Szczepanik Adam 
Swiercz Hanna 
Wikariak-Pastewska Hanna 
Wojcieszko Adam 
Zalewska Grazyna 
Zielinska-Damska Janina 
Ziotkowska-Klinska Dorota 
Zubiel Marek 


REJON WYBORCZV NR 6 


Armatys-Sowa Jowita 
Bankowska-Wozniak Magdalena 
Biedka Marta 
Btaszczyk Piotr 
Btawat Przemystaw 
Btotny Grazyna 
Budzynska Sylwia 
Chabowski Ryszard 
Chmielewska Wiestawa 
Cisowski Jan 
Cisowski Piotr 
Cyrankiewicz Waldemar 
Domke Beata 
Drewa Joanna 
Ewertowska Edyta 
Gr
zlikowska Urszula 
Grzela Monika 
Hoffman Jacek 
Iwaszko Wojciech 
Jankowska Matgorzata 
Jaroszek Jarostaw 
Jasinski Mitosz 
Kalinowska Katarzyna 
Kaminski Michat 
Kaniewska Matgorzata 
Kazmierczak Mieczystaw 
Kobus-Btachnio Katarzyna 
Kowalczyk Jozef 
Kowalski Witold 
Kubiak Maria 
Kucharski Robert 
Kula Zbigniew 
Kulinska Grazyna 
Kusiak Iwona 
Kwiatkowski Mariusz 
Lewandowska Aleksandra 
Lewandowska Weronika 
tachut Katarzyna 
tadzinski Marcin 
tozynska-Podhrebelna Diana 
Makarewicz Adrianna 
Makarewicz Roman 
Martynska Maria 
Mazurkiewicz Bogna 
Meller Aleksandra 
Mierzwa Tomasz 
Mross Mariusz 
Nawrocki Mariusz 
Nowak Adam 
Oracz Magdalena 
Osmanska Maria 
Ostrowski Andrzej 
Partyka Anna 
Pawtowicz Zbigniew 
Peplinska Mirostawa 
Petrus Andrzej 
Piech Janusz 
Pietrusinska Elzbieta 


WYBORYDO SAMORZ4DU 


Pietrzak Jarema 
ptawski Krzysztof 
Potomska Agnieszka 
Przybystawski Btazej 
Przygodzinska Paulina 
Puckowska-Michalska Katarzyna 
Rhone Piotr . 
Roszkowski Krzysztof 
Seredyka Aleksandra 
Siekiera Jerzy 
Sitarz Radostaw 
Siwek Piotr 
Sokolska Elzbieta 
Stachowiak Andriej 
Starzec Wioletta 
Stusinska Matgorzata 
Szabo-Moskal Jadwiga 
Szefer Jarostaw 
Szeliga-Wczysta Maria 
Szl
zak. Przemystaw 
Szulgo Anna 
Szymanski Pawel 
Srutek Ewa 
Swiniarska Joanna 
Tesmer-Laskowska Izabela 
Tujakowski Jerzy 
Urbanowska-Domanska Olga 
Wachulski Mariusz 
Walczewska Matgorzata 
Weishof Alicja 
Wielgus Wiestawa 
Windorbska Wiestawa 
Wisniewski Michat 
Wisniewski Tomasz 
Witkowska Katarzyna 
Wronczewska Anna 
Wronczewski Andrzej 
Wronecki Adam 
Zarzycka Matgorzata 
Ziotkowska Ewa 
Zurawski Bogdan 
Zyromska Agnieszka 


REJON WYBORCZV NR 7 


Adamiak Marek 
Aniukiewicz Krzysztof 
Antkowiak Lolita 
Balcerzak Ryszard 
Banul Anetta 
B!ik Anna 
B!ik Marek 
Beszczynska-OleS Renata 
Bielecka-Wisniewska Elzbieta 
Bielicki Piotr 
Bonek Robert 
Borucka Katarzyna 
Bozitow Dominika 
Brygman Maria 
Buczkowska Danuta 
Buczkowska Elzbieta 
Burysz Marian 
Buszka Dorota 
Czarnecka Grazyna 
Del!ig Katarzyna 
Demidowicz Krzysztof 
Derenda Magdalena 
Doroszewska Grazyna 
Drewa tukasz 
Dul Agnieszka 
Fabrykiewicz-Rogalska Marzanna 
Frasz Jacek 
Gaca Witold 
Gtowczewska Emilia 


Gocat Aleksandra 
Golinska Angelika 
Gordon Pawet 
Gorzel Dorota 
Grabowski Jozef 
Graczyk Dominika 
Gulinska Anna 
. Hajduk Kamila 
HanczewskiAndrz
 
Ignaczak Piotr 
Janiszewska Tatiana 
Jaruszewska-Orlicka Katarzyna 
Jaskulski Wiestaw 
Jaworowska-Detyna Iwona 
Jurecka Anna 
Kaczmarek Mirostawa 
Kalicka Agata 
Kamrowska Anna 
Kaptur-Komorowska Irmina 
Kawecki Krzysztof 
Kitlinski Bogdan 
Kochan Jerzy 
Kochan Wojciech 
Korczak Jolanta 
Kostrzewa-Nogat Hanna 
Krauze Lech 
Kreft Dariusz 
Kropidtowska Aneta 
Kruk Agnieszka 
Krymer Andrzej 
Kuczko-Piekarska Ewelina 
Kurlapska Ewelina 
Landowski Janusz 
Lemanowicz Krzysztof 
Litwinowicz Aleksander 
Litwinowicz Lidia 
tojas Maria 
totocki Ryszard 
tugowska Daria 
tugowski Tomasz 
Maciak Radostaw 
Maciejewski Marek 
Maciejewski Michat 
Mackowiak Emilia 
Maj-Chotody Ewelina 
Matkowski Kazimierz 
Missima Maurycy 
Mis-Hynek Barbara 
Mochnacki Adrian 
Mrotek Kinga 
Narolska Agnieszka 
Narolski Waldemar 
Nicpon Krzysztof 
Niezgodzinska-Maciejek Anna 
Olasinska Ewa 
Olechnicki Maciej 
Olszewska Maria 
Oracz Grzegorz 
Orzechowska Monika 
Paradowska Agnieszka 
Paszek Wiestawa 
Patyk Iwona 
Pawlowski Adam 
Petrykowski Zbigniew 
Piechocka-Zakurzewska Maria 
Piotrowski Jerzy 
Piwowar Piotr 
Pliszka Joanna 
Polenceusz Wojciech 
Porz!idny Jacek 
Przybysz Krzysztof 
Rajs Tomasz 
Rak Barttomiej 
Rogala Agnieszka 


PRIMCM NON NOCERE :,2009 7 WYBORY DO SAMORZ4DU 


Romaniuk Barttomiej 
Rozek Andrzej 
Rudzinska Matgorzata 
Rusicka-Piekarz Teresa 
Rusinek Marcin 
Rzepinska Justyna 
Rzepinski tukasz 
Sakson-Stominska Agnieszka 
Sarwinski Jarostaw 
Siedlaczek Anna 
Sienko Elzbieta 
Skimina Przemystaw 
Skoczylas Katarzyna 
Skowronek Radomir 
Sobczynska Dagmara 
Sobon Matgorzata 
Sobon Marcin 
Sokal Pawet 
Soroko Rafat 
Srokosz-tukasiewicz Aleksandra 
Stasiak-Maekowska Matgorzata 
Staszewska Agnieszka 
Symonowicz Aleksandra 
Szulist Barbara 
Slepko Joanna 
Swiderska- Tomaszewska 
Aleksandra 
Tomaszewska Alina 
Tomczyk Magdalena 
Topolinski Bartosz 
Tracka Monika 
Trochanowska Stanistawa 
Trusewicz Marzena 
Ufnal-Brzozowska Sybilla 
Walczak Michat 
Warchlewska-K
dziorska Marlena 
Wicherska Beata 
Wieczorek-Gburzynska Danuta 
Wilinska Donata 
Winiarska Joanna 
Wiszniewska Zofia 
Witkowski Witold 
Wtodarczyk Marcin 
Wnuk Pawel 
Wojnerowicz-Matecka Hanna 
Wojtal Rafat 
Wojtecki Maciej 
Wojcicka Jolanta 
Wydrzynska Joanna 
Wyr
bska-Ruge Joanna 
Zaborowska Marzena 
Zaczkiewicz Barbara 
Zalska Barbara 
Zielinski Rafat 
Zmaczynska Aniela 
Zych Piotr 
Zorawska Anna 
Abdulgater Abdulhakeem 


REJON WYBORCZV NR 8 


Bata Grazyna 
Brazowska Katarzyna 
Chrzczonowicz Jan 
Drewa Sylwia 
Dura Barbara 
Dworakowska-Kicinska Marta 
Dybowska Dorota 
Foksinska Anna 
Gierlotka Krzysztof 
Gorzelak Bozena 
G
bczewska Edyta 
Halota Waldemar 
Inczyk-Matecka Maria 


Jakuta Anna 
Jaskowska Jolanta 
Karwowska Kornelia 
Kicinski Marcin 
Kozielewicz Dorota 
Kuziemski Arkadiusz 
tapniewska Ewa 
Narolska-Wierczewska Elzbieta 
Nawrocka Anna 
Nowak Wojciech 
Olczak Anita 
Palewicz Elwira 
Palewicz Helena 
Pawlowska Matgorzata 
Sawilska- Tanska Matgorzata 
Smukalska Ewa 
Sobolewska-Pilarczyk Matgorzata 
Strzelczyk Barbara 
Sulkowska-Byczuk Daniela 
Topczewska-Staubach Ewa 
Wernik Joanna 
Zarzycka-Chrot Emilia 


REJON WYBORCZV NR 9 


Beck-G
bara Iwona 
Bekker Eugeniusz 
Borecka-Nowakowska Barbara 
Ciesielska-Osuch Marlena 
Donderowicz-Rozek Elzbieta 
Drozdowska Dorota 
Frankowska Barbara 
Fr!ickiewicz Matgorzata 
Guzowska Michalina 
Kasinski Tomasz 
Kasprowicz Elzbieta 
K!ikol Jerzy 
Markowski Andrzej 
Marzec Jadwiga 
Marzec-Ostrowska Jolanta 
Milczarek Sylwester 
Milewska Ewelina 
Milewska Halina 
Mtodecka Aleksandra 
Musiat Maria 
Nagorski Janusz 
Obniska-Ptaszek Franciszka 
Olechnicka Halina 
Ostrowski Mariusz 
P!iczkowska Bozena 
Pieczynska-Cicha Maria 
Piskow Robert 
Purzycki Andrzej 
Sipowicz Artur 
Sobkowiak Ewa 
Sobkowski Mirostaw 
Szabatowska Elzbieta 
Szablewska-SwiUyk Matgorzata 
Swierczynska-Krupczak Renata 
SwiUyk Piotr 
Warminska Anna 
Wiercinska Joanna 
Wtodarczyk Daniel 
Wolanska Danuta 
Zawislak Adam 
Zurowski Zbigniew 


REJON WYBORCZV NR 10 


Abramczyk Alicja 
Antosz Wtodzimierz 
Augustynowicz Mikotaj 
Barcik Katarzyna 
Barczak-Kobierowska Hanna 


8 PRIMLM NON NOCERE :,:009 


Bartoszewska-Derwich Agnieszka 
B!ik-Barczewska Beata 
Bethke Matgorzata 
Bielska Mirostawa 
Bilewicz Cezary 
Boguszynska-G6rnicka Hanna 
Cibor Danuta 
Ciesielska Marianna 
Cieslak Anetta 
Cieslinski Artur 
Ciszewska-Gruchot Dorota 
Czapczyk Matgorzata 
Czech-Stankiewicz Matgorzata 
CzyZewski Krzysztof 
Dalecka-Protasiuk Joanna 
Dancewicz Benedykt 
Daszkowski Konstanty 
Dejewska- Tubielewicz Daria 
D
bska Jolanta 
Diedtrich Katarzyna 
DomZalska Ewa 
Dratwinska Maria 
Dubaniowska-Boguszynska Danuta 
Flisinska-Daroszewska Dominika 
Furche-Konczal Anna 
Gataj Andrzej 
Gincel Stawomira 
Gniot Jacek 
Gruszczynska Grazyna 
Hauslinger Grzegorz 
Janiszewski Zbigniew 
Jankowska Janina 
Jankowski Andrzej 
Jarzemska Barbara 
Jesionowski Zbigniew 
Jurkowska Barbara 
Katuzna Lucyna 
Karczewska Maria 
Karpinski Andrzej 
Karwowska Ewa 
Karwowski Jozef 
Kasprzak Heliodor 
Kazubowska Matgorzata 
K
pska GraZyna 
Kieronska Alicja 
Kloc Agnieszka 
Kokoszczynska Iwonna 
Kokoszczynski Tomasz 
Kopecka Iwona 
Korczyc-Majewska Teresa 
Kosztulska Izabela 
Koziotkiewicz-Lichota Dorota 
Koztowska Joanna 
Kranz Monika 
Kuchta Mariusz 
Kuczynski Andrzej 
Kujawa Alicja 
Kuzma Aleksandra 
Leszkowska Maria 
Lesniewski Andrzej 
Lewczak Aleksandra 
Lipska Irena 
Lubinska-Budiselic Elwira 
tos-Spychalska Teresa 
tukaszewicz-Zwolinska Anna 
tyczywek Helena 
Mackiewicz Marek 
Majchrzak-Bas Maria 
Marchwicka-tapue Stawomira 
Marciniak Regina 
Marczuk Anna 
Markowicz Barbara 
Matczak Marek 
Matczynska Bozena 


Mikulska-Jovanovie Magdalena 
Molska Ewa 
Musiat Grzegorz 
Mystajek-Zalita Katarzyna 
Nowicki Piotr 
Osinska Grazyna 
Osmanska-Matusiak Wtodzistawa 
Paliszewska Barbara 
Paradowska Renata 
Parulska Lucyna 
Potemski Jarostaw 
Przeperski Maciej 
Przybyt Bogustaw 
Purcel Izabela 
Rakowski Andrzej 
Raszeja-Sawicka Aleksandra 
Ratke Grazyna 
Rozwadowska-Walczak Ewa 
Rozek Bozena 
Ruchalski Michat 
Rudniewska Izabela 
Rudy Jacek 
Rymaszewski Jarostaw 
Rytlewska Beata 
Sarap Jerzy 
Siecinska Dorota 
Siwek Karol 
Smykowska Katarzyna 
Sokorski Tomasz 
Sosnowska Joanna 
Stachowiak Dorota 
Sulikowska-Owczarek Krystyna 
Szabatowski Jarostaw 
Szczepanska Renata 
Sciegienny Bohdan 
Swi!itkiewicz Jacek 
Swi!itkowska Matgorzata 
T emerowski Piotr 
Tokarska Elzbieta 
Tomaszewska-Gmerek Maria 
Tomaszewski Krystian 
Tomczyk Ewa 
Torkowska-Tadych Jagna 
Trochanowski Eugeniusz 
Urbanowski Stawomir 
Wachowicz-Tobolik Marta 
Warszawska-Ruszkiewicz Sonia 
Wasik Juliusz 
Wichrowska Lucyna 
Wielunska Elzbieta 
Wisniewska Beata 
Wleklinska Bozenna 
Wtodarczyk-Chor!izek Agnieszka 
Wrobel Anna 
Wytyk Jakub 
Zahorski Andrzej 
Zaj!ikata Elzbieta 
Zaj!ikata Tadeusz 
Zawadzka Iwona 
Zegarska Barbara 
Ziemkowski Wojciech 
Zienkiewicz Magdalena 
Zysk-Robaczewska Maria 


REJON WYBORCZV NR 11 


Abtazej Edward 
AI-Drawi Abu-Sitta 
AI-Shahari Youssef 
Badenska Beata 
Barkowska-Czemiak Matgorzata 
Btazejewska Krystyna 
Borowski Alojzy 
Byczynska Danuta Chroscicka-Kulas Matgorzata 
Cibor Jacek 
Dobersztyn Katarzyna 
Domzalska Sylwia 
Donotek-Barecka Zofia 
Dudzinska Ewa 
Echtay Wael 
Grajewski Marek 
Grzesinska-Hafke Anna 
Gumienik Maciej 
IInicka Katarzyna 
Jamnicki Jan 
Jurek Beata 
Kalas-Nalewajk Mariola 
Kazhlawi Mohamad 
Komorowska Izabella 
Kowalewska Barbara 
Kroll Grazyna 
Krukiewicz Janusz 
Kwela Krzysztof 
Lemiecha-Nagorska GraZyna 
taz Anna 
Malinowski Przemystaw 
Masztalerz Anna 
Matras Wojciech 
Michalak Sebastian 
Muller Maciej 
Nabiatek-Matuszak Barbara 
Naruszewicz Renata 
Nowicka Katarzyna 
Ossowska-Piskorska Agnieszka 
Pawluczuk Arleta 
Petrus Ewa 
Piltz-Ferenc Anna 
Rafalska Ewa 
Ratkowska Katarzyna 
Robak Maria 
Romatowski Krzysztof 
Seredyka-Burduk Matgorzata 
Solinska-Lewna Beata 
Stanczyk-Ropiak Dominika 
Stasitowicz Alicja 
Szatkowska Anna 
Szatkowska Iwona 
Szczepaniak Inga 
Szmyd-Szymanska Matgorzata 
Szukalska Barbara 
Trawicki Marek 
Trojanowska Joanna 
Wasniewska-Kotaczyk Wanda 
Wczysta Tomasz 
Weterle Ryszard 
Wtoch-Muller Jolanta 
Wodynska Teresa 
Wrzeszcz-Onyenma Karolina 
Zawadzki Stanistaw 
Zbytek Dorota 
Zdrojewska Grazyna 


REJON WYBORCZV NR 12 


Abramek Piotr 
Balcerak Robert 
Butkiewicz-Grabowska Maria 
Butowska Magdalena 
Cegielski Aleksander 
Chmarzewski Piotr 
Chmura Krzysztof 
Dzanidze Ruslan 
Gizinska Katarzyna 
Gizinski Wtodzistaw 
Gnys-Marcinkowska Magdalena 
Gorzel-Janczenko Ewa 
Grubecki Arkadiusz 


Gutowska-Zegota Joanna 
Jakobczyk Marcin 
Janik Grazyna 
Jazdon Maciej 
Kamrowska Zofia 
Kowalski Tadeusz 
Krause Anna 
Krosko Marek 
Kubalewska Magdalena 
Kubiak Tomasz 
Lewandowska Barbara 
tawicki Michat 
Macewicz Walentyna 
Marcinkowski Zenon 
Matusiak Grzegorz 
Mochnacka Izabella 
Modrzejewski Bartosz 
Molski Andrzej 
Nierzwicka-Rusiniak Katarzyna 
Olczak Dariusz 
Pawetek Wtodzimierz 
Pawlowski Piotr 
Polak Alina 
Rak Anna 
Razum-Matkowska Longina 
ROZanska Grazyna 
Sander Beata 
Siemi!itkowski Wtodzimierz 
Skrzypek Tomasz 
Stowik Jerzy 
Sobanska T atiana 
Sokal Karol 
Sosnowska Magdalena 
Sulik Iwona 
SUperat Dorota 
Szopinska Ewa 
Szymko Beata 
SI
zak Agnieszka 
Zuchowska Barbara 
Zyta-Jazdon Anna 


REJON WYBORCZV NR 13 


Ben Hadj Ali Mokhtar 
Bierkowska-Jakobczyk Beata 
Blomberg Lech 
Chabior Alina 
Chojnowski Jacek 
Dobrzeniecka-Wos Dorota 
Gniazdowska Beata 
Grudzien-Wolak Anna 
Iwaszko Monika 
Jaraczewski Wojciech 
Juraniec Olga 
Kaminska Dorota 
Knypinski Andrzej 
Kwapisz Marcin 
Masalska Oliwia 
Meger Iwona 
Mikotajczyk-Bartosz Beata 
Moranska Renata 
Olejniczak Henryka 
Onasz Kamil 
Panasiuk Bozena 
Pi
kos-Jaworska Dorota 
Polaszewska-Muszynska 
Mirostawa 
Sikorska Zofia 
Smyk Marek 
Targonski Janusz 
Wachowicz Wojciech 
Wisniewski Marek 
Wt6darczak Witold 
Zmystowska Zofia 


WYBORY DO SAMORZ4DU 


REJON WYBORCZV NR 14 


Alchalabi Ibrahim 
Banach-Wawrzyniak Hanna 
Barankiewicz Barbara 
Binek Maciej 
Bokszanski Marek 
Chudzinski Krzysztof 
Czerwinska Jolanta 
Czerwinska Matgorzata 
Darwish Nasser 
Dobosz Krzysztof 
Dobrak Stawomir 
Eckert Adam 
Felkner Sylwia 
Filip-Kasierska Edyta 
Fokcinska-Swierkosz Anna 
Gabis-Kramarz Renata 
Gabryszak-Bartel Anna 
Gaca-Jaroszewicz Anna 
Gadzinska Aneta 
Gadzinski Waldemar 
Gtowczewska Barbara 
Gorzoch Janina 
Gozdek Mirostaw 
Gr!ibczewski Wojciech 
Gromniak-Haniecka Ewa 
Handke Hanna 
Idzkowska Matgorzata 
Jabtonski Aleksander 
Jankowska-Chmielewska Maria 
Janton Matgorzata 
Jasinski Dariusz 
Jaskulska Teresa 
Jedynak Krystyna 
Jelenska-Draim Izabella 
Kabacinska-Kostkowska 
Barbara 
Kadelski Artur 
Kietb-Konczal Grazyna 
Kietpinski Arkadiusz 
Kojro-Wojcieszonek Anna 
Kopa Krystyna 
Kowalska-Palacz Julita 
Krasnicka-Przybylska Jadwiga 
KrzyZanowska Grazyna 
Lewandowska Hanna 
Lizinska Karolina 
Ludwikowska Bozena 
Maciaczyk Jarostaw 
Mackiewicz Teresa 
Manthey-Knypinska Krystyna 
Mankowska-Sm
tek Danuta 
Marchocki Leszek 
Matczuk Anna 
Matuszewska Magdalena 
Mazur Anita 
Migdalska Edyta 
Niwinski Pawel 
Nowak Marta 
Nowak-Dragan Beata 
Piotrowska-Aboukatila Marzena 
Plazura-Krzyminska Gizela 
Polakowski Maciej 
Polanska Elzbieta 
Potonska Maria 
Przeczewska-Cieslak Beata 
Purcel Andrzej 
Pyskto Marek 
Ronduda Piotr 
Rozanska-Sypek Magdalena 
Rucinska-Winiarska Joanna 
Rymaszewska Dorota 
Salamon-Gorna Alicja 


Schiller Katarzyna 
Seifert Joanna 
Skonieczna-Skierska Magdalena 
Stachowiak Jolanta 
Stroinska Monika 
Szafkowski Robert 
Szaruga Matgorzata 
Szefler Olena 
Szymanska Danuta 
T aranowska Katarzyna 
Targonska Matgorzata 
Tujakowska Katarzyna 
Tyszkowski Piotr 
Wagnerowska-Siatkowska Anna 
Wdowiak Danuta 
W
grzyn-Nenow Beata 
Wietrzynska Justyna 
Winkler Piotr 
Wisniewska Urszula 
Wojciechowska-Nawotka 
Urszula 
Wojcieszko Barbara 
Wojtas Wiestawa 
Zahorska Bozena 


REJON WYBORCZV NR 15 


Banach-Wawrzenczyk Ewa 
Bartoszynski Piotr 
Bednarska-Hoppe Lidia 
Berska Joanna 
Btaszczyk Ewelina 
Brzyk Janusz 
Chrz!istowski Zenon 
Dudek Magdalena 
Dziatowska-Choras Aleksandra 
Dziedzic Jozef 
Dzwoniarkiewicz Zbigniew 
Fijatkowski Michat 
Gburzynski Janusz 
Ginna Tariku 
Gtuszczynska Anna 
Gort-Zbierska Aldona 
Hauslinger Bozena 
Jabtonski Mirostaw 
Janczewska Matgorzata 
Janikowska-Wos Joanna 
Jankowski Zdzistaw 
Jeneralska-Przybylska 
Mirostawa 
Kaszewska Anna 
K
dzierska Anna 
Knitter Jadwiga 
Knopik-Hanczewska Alicja 
Kotodziej Ewa 
Komorowska Matgorzata 
Kurek Barbara 
Landowska-Rogozinska 
Aleksandra 
Lewandowski Wojciech 
Lisiak Mariusz 
Listopadzka Ewa 
tepek Piotr 
tupkowska Beata 
Magielski Przemystaw 
Matuszczak Wtodzimierz 
Michalak-Tlappa Jolanta 
Mrotek Wiestaw 
Niemczyk Joanna 
Nitecki Krzysztof 
Nowak Ariusz 
Piekutowski Krzysztof 
Pietruszczak-Podlesna Teresa 
Poniatowska Mariola 


FRF '}{ .,0 9 WYBORYDO SAMORZ4DU 


Pryjomska Ewa 
Przywoska Alicja 
Rajczyk Wiktoria 
Skonieczna-Makarewicz Iwona 
Splawska-Michna Magdalena 
Stachowska Anna 
Stalinska Agnieszka 
Stroinska-Dymek Danuta 
Siosarek-Brzyk Maria 
Ujazdowska-Kordys Magdalena 
Urbanska-Kurek Izabela 
Uzunow Anna 
Wasilewski Andrzej 
Wawrzenczyk Marek 
Wczysta Aldona 
Wczysta Jacek 
Wolnikowska Marzanna 
Wojciak-Kotarska Iwona 
Wysocka-Nowakowska Katarzyna 
Zas
pa Matgorzata 
Zuwata-Kwiatkowska Ewa 
Zbikowska Hanna 
Zyczynska-Szmon Matgorzata 


REJON WYBORCZV NR 16 


Banach-Kurdziel Katarzyna 
Banaszewski Marek 
Bogdanski Zbigniew 
Buczkowska Monika 
Damrat Mariusz 
Drozd Wiestawa 
Drzewiecka-Sarnowska Zofia 
Erdmann-Lesniewska 
Matgorzata 
Feliks-Barabasz Ewa 
Gutkowska Sabina 
Jablonska Bozena 
Jarz
bowski Artur 
Jasudowicz Lucyna 
Konopka Wojciech 
Kulinski Wojciech 
Lutynska Krystyna 
tozinska Alicja 
Maj-Imbirska Iwona 
Palacz Ryszard 
Piotrowska Elzbieta 
Puckowska-Szewczuk Krystyna 
Sarnecka Krystyna 
Sobolewski Wincenty 
Spychalska Magdalena 
Suchanska Tamara 
Szefer Kazimierz 
Szulc-Dzieniak Katarzyna 
Szymanski Andrzej 
Swi
taszczyk Cyprian 
T ejza Jacek 
Wolny Jan 
Zak-Jurkiewicz Halina 


REJON WYBORCZV NR 17 


Adamczewski Andrzej 
AI-Shaer Bashar 
Baranowski Przemystaw 
Btaszkow-Kochanska Danuta 
Brzezicka-Jaszkiewicz Anna 
Drat-Gzubicka Joanna 
Garus Thomas 
Gumanski Ryszard 
Jakubinski Stawomir 
Jantarska Urszula 
Jantarski Daniel 
Jastrz
biec-Jankowska Agnieszka 


10 


Kotodziejczak Michat 
Koziotkiewicz Marcin 
Krzywicki Zbigniew 
Lau Grzegorz 
Lewandowska Magdalena 
Matecka Jadwiga 
Montowska Maria 
Neumann Matgorzata 
Nowak Andrzej 
Oczachowska-Szafkowska Sylwia 
Olszewska Anna 
Parszuta Robert 
Pawlak Wojciech 
Plecka Piotr 
Rajewski Jerzy 
Ratajczyk- T azbir Teresa 
Reszke Joanna 
Rogoz Tomasz 
Rozen Ludwik 
Saganowska Barbara 
Sienska Marlena 
Smykowski Marcin 
Sobocinski Wojciech 
Stasik Wiktor 
Tafelski Marcin 
Tausz Krystyna 
T ausz Ryszard 
Werner-Kryszewska Irena 
Widota-Jazdon Anna 
Witek Joanna 
Wojnicz Beata 
Wozikowska-Biatkowska Beata 
Wrobel Ewa 
Wrobel Piotr 
Zamiatata-Grzelak Ewa 
Zgorzelska-Czerwinska Krystyna 


REJON WYBORCZV NR 18 


Adamus Teresa 
Bata Dariusz 
Bancerz Teresa 
B!ikowski T omasz 
Bednarczyk tukasz 
Bernat Jadwiga 
Btaszczuk Karol 
Bochat Marek 
Bojanowska Krystyna 
Bojanowski Mirostaw 
Bonistawska Emilia 
Borkowska-Konieczna Anna 
Borucki Andrzej 
Borucki Marek 
Bronisz Marek 
Brzustowska Matgorzata 
Buczkowski Grzegorz 
Ceglarek Iwona 
Chetstowska Magdalena 
Chetstowski Dariusz 
Chrz!iszcz-Dybicz Agnieszka 
CieSlak Beata 
Cieslak Zbigniew 
Cyba Ryszard 
Cyganiak Dorota 
Cyganiak Jerzy 
Czajkowska-Btaszczuk Maria 
Czajkowska-Kolasa Joanna 
Dembinska Anna 
Derkowski Andrzej 
Dobieszewska Marta 
Dobrolubow Urszula 
Dombrzalska Teresa 
Dr¥kiewicz-Warszczynska 
Urszula 


nnT1.. 1fT n.,{ I\. 


'" "T')(' D-C 1/1')0° 


Drogowski Robert 
Dziarnowska Wiestawa 
Dziarnowski Marek 
Dziennik Janusz 
EI-Mohtar Imad 
Flenz-Drzewiecka Wanda 
Foremska Joanna 
Foremski Piotr 
Froehlich Marek 
Furche Romuald 
Gajdzinska Marzanna 
Gajdzinski Stawomir 
Gawlak Eugeniusz 
G
bala Zofia 
Gorny Grzegorz 
Grabowski Ryszard 
Grobelska Krystyna 
Grudewicz Piotr 
Gruszka Anna 
Grzybowska-tukowiak Danuta 
Grzybowski Janusz 
Henclewska Ewa 
Henclewski Wojciech 
Hryniuk Stanistaw 
Hus Magdalena 
Iwanska Barbara 
Jagietto-Skoczylas Ewa 
Jakubowska Beata 
Jakubowski Grzegorz 
Jakubowski Marek 
Janczynska Mirostawa 
Janiak - Kiszka Joanna 
Janiszewska Krystyna 
Jankowska-Matuszak Marianna 
Janowska Beata 
Janowski Marcin 
Jaskowiak-Staskiewicz Alina 
Jaworska Bozena 
Jaworska Matgorzata 
Jezierski Tomasz 
J
druszek Bogdan 
Kaczmarczyk Marek 
Kaczmarek January 
Kaczmarek-Zielezinska Hanna 
Kamecki Krzysztof 
Karnowski Roman 
Kawczynski Wojciech 
Kazmierska Jadwiga 
Kazmierski Stanistaw 
I Kiczek Elzbieta 
Kiczek Maciej 
Kiejkowska Bogustawa 
Kieliszczyk Tadeusz 
Kimaty Dominick 
Kinal Mariusz 
Klag Michat 
Klejbor Iwona 
Kluczwajd-Jodtowska Anna 
Kocz!ib Elzbieta 
Kojro Cecylia 
Kolasa Roman 
Komarowski Stefan 
Korzeniowska Lidia 
Kosmicki Jerzy 
Koterska Wanda 
Kowalczyk Kazimierz 
Kowalska Krystyna 
Koztowski Walerian 
Krastyn Alicja 
Krupowicz Jadwiga 
Kryszk-Malec Honorata 
Krzemien Dariusz 
Krzyminski Jerzy 
Ksieniewicz-Bednarek Jolanta 


Kuczma Bogumita 
Kuczma-Urbanek Katarzyna 
Kuleszo Dariusz 
Kuleszo Krystyna 
Kuleszo Mariola 
Kuls Jarostaw 
Kuras Teresa 
Kurkiewicz Iwona 
Kutnicka-Zabtocka Alicja 
Kwiatkowska Krystyna 
Kwiatkowski Szymon 
Lang Matgorzata 
Langner Andrzej 
Lebiedzinski Konrad 
Lewandowska Matgorzata 
Lewandowski Artur 
LewandowskiCzestaw 
Lewicka Barbara 
Lewicka Ludwika 
Lewicki Henryk 
Lewicki Zenon 
tada Karol 
tada Karolina 
tebek-Burzanska Teresa 
todygowska Beata 
towczecki Eugeniusz 
tukowiak-Rychlik Anna 
Macierewicz-Panecka Ewa 
Majewski Krzysztof 
Malec Andrzej 
Malinowska Grazyna 
Malinowski Michat 
Mandziuch-Sarzynska Lydia 
Matczuk Antonia 
Matczuk Maciej 
M!iczynska Zofia 
M!iczynski Maciej 
Mialik-Kucypera Danuta 
Michalak Bohdan 
Michalak Joanna 
Mielcarek Jolanta 
Mielcarek Marcin 
Mikotajczak Anna 
Mikotajczak Witold 
Minda Ewa 
Miszczak Pawet 
Misztal Krzysztof 
Miskiewicz-Niemiec Maria 
Molenda Katarzyna 
Monowid Ilona 
Moskal Izabela 
Nadrajkowska Marta 
NamieSnik Katarzyna 
Nowacka-Libura Teresa 
Nowak Teresa 
Nowakowska-Dudek Halina 
Nowakowski Andrzej 
Nowakowski Piotr 
Nowosad Andrzej 
Nowosad Anna 
Obitko Jacek 
Oleskowska tucja 
Ostojska-Cyba Hanna 
Paciorek Matgorzata 
Panecki Karol 
Panfil Andrzej 
Pasikowska Jadwiga 
Patalas Eligiusz 
Pawinska Anna 
Pawlak Matgorzata 
Pawlak Tadeusz 
P
siek Elzbieta 
Piaskowska Jolanta 
Piziewicz Jerzy - 


Plewinski Jerzy 
Ptodzidyn Mariusz 
podkowinska-Jabkowska 
Mierostawa 
Potawska-Juchacz Maria 
Prabucka-Bartoszewicz Anna 
Prusak-Grabkowska Maria 
Rapicka Matgorzata 
Romanowska Grazyna 
Romanowski Andrzej 
Rutkowska-Kopaczewska Janina 
Rybarczyk Anna 
Sadowski Leszek 
Scheffler Krystyna 
Seliga-Neyman Grazyna 
Shawkat Ali 
Siemko Tadeusz 
Sierpien Lidia 
Siminska Marta 
Skiwski Wtadystaw 
Sktodowska Anna 
Skoczylas Stanistaw 
Skrzypiec-Sikorska Ineza 
Stawinska Jolanta 
SmwkowskaJoanna 
Stowikowska Hanna 
Sochaczewska-Fotda Elzbieta 
Sokotowski Wtodzistaw 
Sowa Wiestawa 
Specht Krystyna 
Specht Urszula 
Staskiewicz Jerzy 
Stempniak Tamara 
St
Zata Przemystaw 
St
zata Wioletta 
Strzebonska Katarzyna 
Strzebonski Bartosz 
Stypczynska Ewa 
Szafranska-Komarowska Ineza 
Szeliga Stawomir 
Szkudlir'1ska Marta 
Szkudlinska-Jakubowska 
Monika 
Szlanga Genowefa 
Szlanga Jozef 
Szmidzinski Ryszard 
Szumlanska Zyta 
Szumlanski Artur 
Szymandera Jacek 
Szymczak Jacek 
Szymkowiak Krystyna 
Targoszynska-KoSmicka 
GraZyna 
Tyszlukiewicz Bogdan 
Urbanek Piotr 
Urbanska Matgorzata 
Wasilewski Krzysztof 
VV!igrovvski Stefan 
Wieczorek Janusz 
Wieczorek Matgorzata 
Wierzbicka Wiestawa 
Wtodarczak Mariusz 
Wtodarczyk Bozena 
Wodara-Fordonska Maria 
Woronski Jan 
Wojcik Janusz 
Wroblewska Irena 
Wulkowicz Artur 
Wysztygiel Magdalena 
Zaczynski Karol 
Zaleski Aleksander 
Zarada-Golec Anna 
Zbomirska-Szczepaniec Danuta 
Zielezinski Jacek 


Zabicka Danuta 
Zabicki Dariusz 
Zuromska-Swierczynska Lilia 


REJON WYBORCZV NR 19 


Bartkowiak Krzysztof 
Barylska Anna 
Bednarek Kazimierz 
Benedykcinska-Miklas 
Magdalena 
Bernacka-Bocewicz Matgorzata 
Biernat Tomasz 
Bilewicz Robert 
Budzinska Anna 
Burzynski Krzysztof 
Ciomek Cezary 
Derezinski Tadeusz 
Foltynowicz-Panfil Anna 
Gaj Elzbieta 
Gaj Jacek 
Gorczynska Laura 
Januchowska-Siuda Mirostawa 
Karminski Sylwester 
Kicut Jadwiga 
Klimaszewski Wojciech 
Komorowski Jarostaw 
Kotynska Iwona 
Lesikowski Jan 
M!idra Wiestawa 
M!idry Zbigniew 
Monowid Zbigniew 
Nowak Edmund 
Ogorkiewicz Barbara 
Olewicz Antoni 
Owedyk Jozef 
Owedyk Marcin 
Patubicka Bozena 
P
siek Mirostaw 
Przybycien Cezary 
Rusak Cezary 
Rydzkowski Jacek 
Siuda Jerzy 
Stawinski Jozef 
Szadkowska Anna 
Szel!ig Jolanta 
W!isikowska Beata 
Wieczorek Piotr 
Wisniewska Barbara 
Zabrzynska Iwona 
Zientarska-Zalewska Krystyna 


REJON WYBORCZV NR 20 


Aksentowicz Karolina 
AI-Khatib Naser 
Badowska-Rak Ewa 
Bardon Roman 
Bogdanowicz-Sikorska Anna 
Brodzinski Andrzej 
Chojnacka Aleksandra 
Czajkowski Mieczystaw 
Czarnecki Adam 
Drabik Dariusz 
Dzikowski Mariusz 
Fiszer Robert 
Grundkowski Wojciech 
Hejnosz Krzysztof 
Hercog Jerzy 
Jacyna Kazimierz 
Jasinski Andrzej 
J
drzejczak Grzegorz 
Kabata Bogumim 
Kolas-Kufri Agnieszka 


KopeC Bogdan 
Koscielak-Pieszak Agata 
Kozak Ewa 
Kozak Krzysztof 
Kriger Jerzy 
Krolikiewicz Ryszard 
Krzymien Maria 
Kubas.zewska Anna 
Kukuta Pawet 
Kwiatkowska Renata 
Liszczyk Zofia 
Maciak Magdalena 
Mazurek Jan 
Mbamu Nsonsa 
Motodecki Jerzy 
Morzynska Bozena 
Murawska-Siemczyk Jadwiga 
Niedzwiedz-Kujawinska Sylwia 
Pawlak Lilianna 
Przybysz Violetta 
Radel Anna 
Rogulski Bogustaw 
Roman Lidia 
Rolska Beata 
Rutkowski Ewaryst 
Siemczyk-Dzwoniarkiewicz 
Hanna 
Sieradzki Antoni 
Skoczylas-Hejnosz Jolanta 
Skoliniec Lech 
Smorawska-Kukuta Matgorzata 
Solarczyk Krzysztof 
Styga Marek 
Szmyd Mieczystaw 
T asarski Gerard 
Tomczak-Szmygel Elzbieta 
Torkowski Wojciech 
Totongi Mahmud 
Wcisto Tomasz 
Wieczorek Alicja 
Wodecka Dorota 
Wodecki Maciej 
Wojdyta Maria 
Zawada Romuald 
Zawada Wojciech 


REJON WYBORCZV NR 21 


Albrewczynska Monika 
Banaszek-Mueka Magdalena 
Berghleh Osama 
Binkowska Ludmita 
Bronowicz Jarostaw 
Bronowicz T atiana 
Brudnoch Maciej 
Bugalska-Kinal Ewa 
ChrZ!iszcz Halina 
Cossengue Casimiro Adelino 
Czajkowski Rafat 
Czosnyka Jacek 
Dijbrowska Marlena 
Drapata Julian 
Dul
ba Jacek 
Dzijak-Muniak Ilona 
Gliszczynska Halina 
Gtuszek-Orzechowska Luiza 
Gospodarek GraZyna 
Hanasz Janusz 
Janowska Marzenna 
Jaraczewska Justyna 
Jasudowicz Robert 
Jedynak Andrzej 
Joskowiak Renata 
Jozefowicz Michal 


-- 
WYBORY DO SAMORZ4DU 


Kallas Danuta 
Kazmierska Hanna 
Kinal Janusz 
Korpal Stefan 
Kotowska Danuta 
Koziot Piotr 
Krawczyk Jolanta 
Krzeszowski Grzegorz 
Kubacka Irena 
Lewna Arkadiusz 
Makieta-Hejnicka Magdalena 
Malikowski Piotr 
Misiak-Badura Jolanta 
Nawra Radostaw 
Nowicki Jerzy 
Polan Stanistaw 
Romatowska Edyta 
Rozmarynowski Andrzej 
Stefaniuk Dariusz 
Susicki Przemystaw 
Syrewicz Robert 
Turon Stanistaw 
Wagner-Koziot Grazyna 
Walczyk-Matycha Mirostawa 
Walerys-Masiak Matgorzata 
Wydrzynski Zbigniew 
Zaborowski Henryk 
Zdrojewski Kazimierz 
Zmitrowicz Swiettana 
Zmystowski Wiestaw 
Zyber-Zap
dowska Maria 


REJON WYBORCZY NR 22 


Dadzibog Roman 
Domzata Marek 
Dura Mariusz 
Erinfolami Basirat 
Fanslau Dionizy 
Gotata Barbara 
Gruszka Artur 
Jasinski Aleksander 
Kolesinska Irena 
KOlesinska-JanowczYk Natalia 
Konkol Franciszek 
KUbiak Alicja 
Kuczma Jerzy 
Kurek-Babula Anna 
Kuzma-Skorczewska Edyta 
Lorek Maria 
Mystkowska Elzbieta 
Niciak Leszek 
Otfinowski Piotr 
Panek Radzistaw 
Polanski Tadeusz 
Prusak Piotr 
Pstr!igowska Joanna 
Semrau-Samplawska Karolina 
Stawinski Mirostaw 
Smolarska Zdzistawa 
Smolarski Wtadystaw 
Stecz-Niciak Beata 
Sukowski Jerzy 
Sztenc Stawomir 
Trempata Pawet  JON WYBORCZV NR 23 
Delikat Bogustaw 
Delikat Jan 
Drogos-Mierzejewska Bogumita 
Dziedzic Marek 
Geldon Anna 
Gorski Ryszard 


,f 11\.4" 1\.T -.. 


nr RI ') I')')o
 


11 - 
WYBORYDO SAMORZ4DU 
Haj Bakri Ghazwan Horoszkiewicz-D
rowska Jolanta Nowakowska Bozenna Chudek Jarostaw 
Hornung-Kr
cka Mirostawa Jarosz Danuta Przybytowski Pawet Cipora Lidia 
Jakubowska Beata John-Grzegorzak Maria Rolbiecka Ewa Czarnecka Krystyna 
Jatocha Dariusz Joskowiak Reginald Semrau Beata Domanski Jozef 
Janik-Mesjasz Justyna Jutga Leszek Skrok-Wolska Dominika Donotek Stefan 
Jaromirska-Minczew Daria Karolczak Janusz Sus Lucyna . Drzewiecki Dariusz 
Junk Stanistaw Kilanowska-Gackowska Szczygto Waldemar Durczak-Hillemann Maria 
Kazyszka Zbigniew Matgorzata TaczynskiJacek Felski Krzysztof 
Kosnik-Niznikiewicz Teresa Klaska Zbigniew Uziatlo Jarostaw Gaczkowska-Wollandt Anna 
Liszka Mieczystaw Kosmieja Przemystaw Wozniak Dorota G!isior Bogumit 
Majewski Tadeusz Krasnopolska-Kniota Elzbieta Wojcik Witold Gmerek Grazyna 
Maluchnik Jacek Krawczyk-Chrominska Barbara Zak Marzena Goc Ignacy 
Mesjasz Tomasz Krzeminska-Siemaszko Romana Grego Anna 
Mianowana Aneta Kucharska-Fons Maria REJON WYBORCZV NR 26 Hatas Pawel 
Minczew Gleb Kulewski Wojciech Hillemann Jerzy 
Mochocki Leszek Kulis Zbigniew Barczyk Danuta Hillemann Wojciech 
Mrotek Andrzej Kurowski Ryszard Barczyk Jadwiga Hinc Dariusz 
Mrotek Martyna Kus Maciej Barczyk Januariusz Hinc-Ostrowska Elzbieta 
Ossowski Mieczystaw Linden Zofia Bazelak-Ktyszejko Danuta Hoppe-Tomaszewska 
Pasternacki Oskar Magda-Putz Alina Borzeszkowska Maria Aleksandra 
Po6wierz-Laska Elzbieta Mardusinska Barbara Brodowski Krzysztof Horbatiuk Stawomir 
Podlaszewska Alina Michalak Alicja Chrobot Agnieszka Ilnicki Wiestaw 
Ruthendorf-Przewoska Teresa Milczarek Andrzej Chrobot Andrzej Jesionka Danuta 
Rutkowski Roman Mrozek-Gorecka Sylwia Czerwinski Bohdan Kiszka Maciej 
RzepkowskiAndrz
 Nowacki Rafat Gaca Mariola Kmieekowiak Aleksander 
Skiba Artur Nowohonski Jan Gaca Michal Knajdek Henryk 
Skiba T adeusz P
kala Marek Grzmiel Ignacy Koszek Alina 
Stankiewicz Marek Porankiewicz-Dybowska Barbara Jarocki Czestaw Koszek Jacek 
St
pien Iwonna Pozorska-Heidrich Gabriela Katulski Jarostaw KoScielniak Mieczystaw 
Strep-Szymanska Janina Rajewska Bozena Ktosek Alicja Kowalska Mirostawa 
Szalewska Urszula Rozycka Elzbieta Koczwara Krystyna Kubkowski Wiestaw 
Szymanski Jerzy Sankiewicz Adam Kotowska Bozena Kujawinska Agnieszka 
Wisniewski Dariusz Sarnowska-Soska Hanna Kotowski Marek Kuss Tomasz 
Wtorkowski Aleksander Schulz Piotr Koztowska Hanna Latoch Izabela 
Zielinski Romuald Skorczewski Jacek Kraska Elzbieta Lorentowicz Halina 
Zwiewka Anna Soroka Helena Kroplewski Wojciech tasecka Agnieszka 
Zukiewicz-K
sik Krystyna Stankiewicz Mieczystaw Kulas Barbara Malinowska Halina 
Zurakowska Anna Stasik-Olewinska Aleksandra Machato Zofia Maranda Jan 
Sternal-Wolanczyk Beata Maciejaszek Daria Mizgier Marek 
REJON WYBORCZV NR 24 Suszyna Halina Marchwinski Jan Musiat-Kubiak Anna 
Szolginia Halina Matuszelanska Halina Nadolski Andrzej 
Abramek Grazyna Szolginia Michat Michalak Tomasz Narozna Bozena 
Balcerek Helena Szutczynski Robert Mielniczuk Stanistaw Olasinska Bogna 
Balcerek Witold Szybowicz Grazyna Mierzwicka-Rademacher Maria Ostrowski Grzegorz 
Bartuzi-topusiewicz Lilianna Switlik Aleksandra Muszynska Krystyna Popiotek Sylwester 
B!ik Zbigniew T rykowska Jolanta Myszkowska Anna Porada Jacek 
Borsuk Ryszard Tucholska-Drachal Matgorzata Myszkowski Andrzej Prusak Elzbieta 
Chodzinska Matgorzata Tylinska-Szymkiewicz Jadwiga Nagorka Artur Przybylska Jolanta 
Chotostiakow Magdalena Wenerska Elzbieta Neumann Tomasz Przybylski Jan 
Cybichowska Mieczystawa Wiechno-Filipiak Sylwia Neumann Violetta Rajkowska Iwona 
Czemezynski Jarostaw Wirska-Manthey Teresa Nowaczyk Aleksander Rajkowski Wojciech 
Czerska Ewa Wisniewski Jerzy Ossowska Teresa Rozmus Jerzy 
Czuryto Maciej Wnuk Jerzy Ott Stanistaw Sajewicz Anna 
Derc Aleksandra Wozniak Marek Pitera Monika Saskowska Teresa 
Dolecka-Kuziemska Beata Wojcik Iwona Ptoszanska Agata Sawala Andrzej 
Doliwka Henryk Ptoszanski Ryszard Sawala Maria 
Domachowska Barbara REJON WYBORCZV NR 25 Rydzkowska Iwona Settaf-Cherif Bouchraya 
Drachal Piotr Sass Alina Skowronski Michat 
Drozdowski Marek Cieliszak Grzegorz Stachowicz Tadeusz Sousak Masaoud 
Duda Marian Dentkowska Dorota Szanecki Andrzej Spychalska-Adamczak 
Dybowski Krzysztof Falkiewicz Ewa Szatkowska Eugenia Renata 
Dzi
gielewska-Kosmieja Bozena Flinik-Jankowska Magda Sliwa Adam Stempniewski Andrzej 
Gackowska Iwona Goszczynski Andrzej Waszak Jadwiga Szcz
sna Beata 
Gawdzik-Florczak Ilona Gruss Tomasz Wisniewska-Pawlak Stefania Szcz
sny Wojciech 
Gtowacka Irena Jakubowski Tadeusz Zakrzewska Violetta Usowska Wanda 
Gmitrzak Maciej Janczewska Barbara Zakrzewski Ireneusz Wasniewski Henryk 
Gmitrzak Matgorzata Janczewski Janusz Zomkowski Marek Wawrzynska Janina 
Gozdzialski Przemystaw Kr6liczewska Irena Zochowska Alina Wisniewski Eugeniusz 
Gorski Janusz Kujawski Ryszard Wojdyga Hubert 
Gorski Mariusz Lesinska Ewa REJON WYBORCZV NR 27 Wollandt Wiestaw 
Gralec Artur Lewandowska Magdalena Wozny Bronistaw 
Grduszak Dariusz Malczyk-Nobis Teresa Bartos Jan Yuser Khaled 
Grela Piotr Mardusinski Jacek Biegata Jadwiga Zwolenkiewicz Maria 
Heidrich Tadeusz Mengauaco Manuel Bogucki Jacek Zwolenkiewicz Tomasz 
12 PRY TT1t.f1lo.Tr'\l\. l\.TerT"'nr "'I'"..,AAI\ WYBORYDOSAMORZ4DU 


Gtodowska Anna Wojcik Janina Zgorzynska-Ruszkowska Zielinska Joanna 
Gtowacki Karol Wrzosek Anna Agnieszka Zemojtel Jozef 
Gtowacki tukasz Zawada Jerzy Zielinska Maria 
Goc Michat Zbikowska-Kranc Jadwiga REJON WYBORCZV NR 32 
Grabowska Ewa Zebrowska-Kubis Danuta REJON WYBORCZV NR 31 
Hachuta Aleksandra Zychski Henryk Adamczak Krystyna 
Haliszczak Anna Banaszkiewicz Jolanta Adamczak Stanistaw 
Hebisz Jolanta REJON WYBORCZV NR 30 Biatozyk Pawet Adamczewska-Mroczkowska 
Jacyna Anna Chetkowski. Przemystaw Elzbieta 
Jacyna Barbara Antoszek Mariola Czajkowski Eugeniusz Adolska Barbara 
Janczak-Bieganska Ewa Ballmes Danuta CzudZak Matgorzata Cwikowska-Kassian Elzbieta 
Jarecka-Knajdek Maria Baranowski Robert Czudzak Tomasz Alski Bernard 
Jaroszewicz-Goral Waleria Barczyk Cezary Domisiewicz Barbara Andruszkiewicz Marek 
Jarzf:}bek Danuta Barczyk Olga Dychus-Duczmal Joanna Andrzejowska-Sucharska 
Jasik-Bardon Violetta Borkowska Matgorzata Dyduta-Kuczerowska Anna Wiestawa 
Kanarkowska Maria Buczynska Hanna Gabrylewicz-Gorbaszewicz Arciszewska Franciszka 
KaZmierski Jan Buda Roman Renata Augustyn-Siemaszko Aleksandra 
Klimaszewska Anita Chybalski Wtadystaw Gaca Maria Badenska Irena 
Koszewska Janina Chylewska Celina Gehrke-Szubartowska Elzbieta Badenski Ewaryst 
Kowalska Alina Cieminska-Stenka Regina Goliszewska-Nowak Iwona Balcar-Boron Anna 
Kowalska Krystyna Dobosz Ewa Granowska Aleksandra Balinska Barbara 
Kowalska Matgorzata Dykas Anna Grewling-Chetkowska Anna Balul Hubert 
Kownacka Ewa Gtodek Anna Heftowicz Anna Banaszewska Helena 
Koztowska Bozena Goc Waldemar Jabtonska-Urbanowicz Lidia BanaszewskiTadeusz 
Krajewska-Popiotek Joanna Gruszka Jerzy Jaks Marta Barabas Waclaw 
Krasecka Krystyna Herezo Marcin Kalata Mariola Baranowska-Zbikowska Krystyna 
KrzyZaniak Matgorzata Horyd Beata Karczewska Matgorzata Bartczak Ryszard 
Kubkowska Izabela Jakubowski Marcin Kolesinski Stefan Batko-Ostrowska Melania 
Kucharska Izabela Kaminska Irena Kotcz Romana Behrendt Zdzistawa 
Kufri Riyad Kapsa-Sroczynska Maria Kotnierzak Sylwia Benedyk Michat 
Kurczewska Alicja Karwasz-Szerszen Matgorzata Kopa-Stanik Ewa Berent-Derda Zofia 
Kurczewski Krzysztof Kasprzak Barbara Kowalczyk Andrzej Bermanski Tadeusz 
Kwiatkowska GraZyna Klonowska-Rosptoch Maria Lachowicz-Wisniewska Bialik-Bielinska Jolanta 
Lesikowska Dorota Kolator Stawomir Magdalena Biata Barbara 
Lewandowska Wiestawa I Komasinska Barbara tenyk Hanna Biatecka Wtadystawa 
Lewandowska-Goc Lidia Kopczynska Matgorzata Majewski Andrzej Biatow!is-Suchanek Mirostawa 
Majkowska Teresa Kowalska-Kaczmarek Barbara Makieta-Lehmann Liliana Bielawska Janina 
Mankowska Ewa Kowol Ernest Malicka-Misiak Alicja Bielerzewska-Donaszewska 
Marcinkowska Janina Kraska Janusz Matecki Zbigniew Miranda 
Michalak Aleksandra Krupinska Anna Mazurkiewicz Jozef Bielir'1ska Helena 
Michalak Czestaw Krysinska Joanna Mielcarzewicz Aleksander Bilska Jadwiga 
Michalak Krzysztof KrzyZanowska Beata Moska Izabela Bilski Lech 
Nadolska Czestawa Kubicka Wiestawa Musiat Jerzy Boduch-Nowicka Halina 
Niedbalska Matgorzata Marszatt Jacek Najs Karol Boguszynski Mieczystaw 
Niklas Mariusz Muttke Katarzyna Niewadzi Magdalena Botchowitinow Atta 
Nyka Mariola Niespodzinska Matgorzata Nurczynska Joanna Borowiecki Maciej 
Ojczenasz Hanna Nowacka Danuta Orienter Anna Borowska Ewa 
Olasinski Wojciech Nowaczewska Katarzyna Oszczak-Nowak Barbara Borsuk Alicja 
Olczykowska Barbara Pawelska Anna Otfinowska Eleonora Borzyszka Barbara 
Olewicz Teresa Pietrzakowska-Kaliszek Pawelec Janina Bowszyk-Nowajczyk Bozena 
Osinska Joanna Elzbieta Pawelec Wiestaw Broniarczyk Barbara 
Osinska Maria Polenceusz Katarzyna Pilarczyk Jacek Broniarczyk Jozef 
Osinska-Mezer Marzenna Popielarz Teresa Pilut Krystyna Brychczynska Irena 
Owedyk Agnieszka Pozorski Cezary pogodzinska-Adrianek Iwona Brycz Fryderyk 
Pawlak-Kuta Ewa Przybytka Rafat Redka Renata Brzezinski Roman 
Pietrzak Katarzyna Rochon Stefan Reszkowski Maciej Brzyk Wanda 
Popielewska Beata Sadkowska Matgorzata Rosa Katarzyna Budrewicz-Burczyk Krystyna 
Poplawska Dorota Samkow Roman Rymarowicz Emilia Bugalski Roman 
prochownik Wiestawa Sieczko Barbara Rynkowski Tomasz Bujakiewicz Janina 
Prusak Andrzej Skiba Felicja Sadowski Maciej Burchacka Anna 
Rusak Irena Sobczynska-Budaj Iwona Sochacka Dorota Butowska Maria 
Siemko Iwona Sottysinska Justyna Sokala-Lewandowska Lidia Charuk-Jankowska Lucja 
Solarczyk Jadwiga Stachowiak-Konkol Renata Struzik Matgorzata Chmara Jan 
Stranz Krystyna Steklinska-Grela Aleksandra Suchodolska Liliana Chmielecki Marian 
Strozynska Danuta Straburzynska Maria Sukiennik Marta Chmielewska Zofia 
Sudot-Janczak Agnieszka Szlezer Zbigniew Suszek Hanna Cholewinski Andrzej 
Szkudlinski Wojciech Totoczko-Gruszka Izabela Szarkowska-Panek Irena Chrzan Stefania 
Szmyd Maria Troszczynska Karolina Szmulewicz Daria Chrzanowska-Winnicka Irmina 
Szocik Aleksandra Weiner-Romanska Matgorzata Szwedowska Alicja Chybowska Krystyna 
Trzaskowska Aneta Wojciechowska Wiestawa Szymanska-Matecka Joanna Ciarkowska Hanna 
Wasniewska Karin Wojtania Matgorzata Wachowicz Dorota Ciechanowska Krystyna 
Wasniewski Andrzej Wroblewska-Lachowicz Dorota Waligorska Maria Cieliszak Roman 
Werbinska Elzbieta Wyroz
bski Jarostaw Wroblewski Jan Cieslak Michat 
Wisniewska Jolanta Zacharska Zofia Zdrojewska-Bohuszewicz Maria Cisowska Krystyna 
14 .. Il\1l ( J;Rf 
,;:,::::) Ciszewska Krystyna 
Ciucias Bogna 
Cybulska-Nowak Jadwiga 
Cyran Barbara 
Czajkowska Gertruda 
Czajkowska Jadwiga 
Czajkowski Stanistaw 
Czaplinski Jan 
Czarnecka Cecylia 
Czarra-Gtowacka Wiestawa 
Czechowicz Witold 
Czeczot Olga 
Czerwinska Bogustawa 
Czerwinska-Dihm Irena 
Czuba Eugeniusz 
Czyzewska Teresa 
D!ibrowska Matgorzata 
Deptuta Urszula 
D
bicka-Matkowska Danuta 
Dtugot
cki Ryszard 
Dmochowska-Adamczyk Antonina 
Dobrzycka-Pawlak Stefania 
Dobrzynska-Puckowska Barbara 
Domaniewski Jan 
Domanska-Midura Halina 
Dominowski Adam 
Donczyk Anna 
Dornowska Jadwiga 
Drygiel Wiktoria 
Drzewiecka Aleksandra 
Dulska-Rychlik Lucyna 
Dymek Urszula 
Dziewi!itkowska Alina 
Dzi
iot Jerzy 
Ellert-Stachura Joanna 
Fiatkiewicz Ludmita 
Foersterling Ewa 
Frasz Robert 
Fronczek Zbigniew 
Gajda Barbara 
Gajewska Krystyna 
Gajewski Henryk 
Gataj Zdzistaw 
Gatecka Ewa 
Gehrke Janina 
Geppert Marian 
Gidlecki Zenon 
Gielnik Danuta 
Gientkowska Aleksandra 
Glinska Regina 
Gtowacki Zygmunt 
Gtowaczewska Wanda 
Gniazdowski Ryszard 
Gnys Janusz 
Gnys Teresa 
Goc Maria 
Gordon-Kaczmarek Izabela 
Gosk-Kowalska Teresa 
Goszczynska Alicja 
Goszczynska Danuta 
Goszczynski Wiestaw 
Gorniak Halina 
Gorska Krystyna 
Gorski Stanistaw 
Grabowicz-Szamocka Teresa 
Graczykowski Roman 
Graduszewska-Czerebiej 
Krystyna 
Gromala Franciszek 
Grombala-Grabiec Grazyna 
Grygorczyk Henryk 
Grzeszczak-Kochan Wanda 
Grzybowska-Rogulska Halina 
Gulczynska Bernadeta 


Guminska-Brycz Maria 
Gustowski Aleksander 
Guzinska Barbara 
Handke Maria 
Hatala-Gniazdowska Romana 
Heise Kazimiera 
Hoffa Lidia 
Hoffman Urszula 
Hozakowska Mieczystawa 
Hryncewicz Witold 
IIczyszyn-Zi
tak Halina 
Jabtonska Maria 
Jakusz-Gostomska Ewa 
Janicka-Beuth Lidia 
Jankiewicz Sylwia 
Jankowska Ewa 
Jankowska-Karwacka Danuta 
Jankowski Jerzy 
Jankowski Wtodzimierz 
Januszewska Maria 
Janusz-Szczukowska Anna 
Jaroszewski Krzysztof 
Jarzemski Zdzistaw 
Jerka Andrzej 
J
rysik-Czerniawska Halina 
Jobke-K
pinska Krystyna 
Jundzitl Barbara 
Jurczyszyn Maria 
Kabuta Stanistawa 
Kaczanowska-Burker Ewa 
Kaczmarek Teofil 
Kaczmarek-Szot Roza 
Kaczynska Janina 
Kaliska Grazyna 
Kaliski Jerzy 
Kaminski Hieronim 
Kaminski Kazimierz 
Kania Tamara 
Kaniasty Antoni 
Kaniasty Maria 
Kannchen-Preus Danuta 
Karolkiewicz Krystyna 
Karpinska Ewa 
Karpinski Zbigniew 
Kasperska-Kowalczyk 
Waclawa 
Kasprzak-Bijk Krystyna 
Kawka-Rybacka Eugenia 
K
zierska-Jasinska Krystyna 
Kinal Krystyna 
Kin-Rajewska Bozena 
Kisielewska Matgorzata 
Klepacki Jerzy 
Klimkiewicz-Molska Alicja 
Klugiewicz Anna 
Ktobus Jozef 
Knitter-Gr!idziel Bogustawa 
Kochan Ryszard 
Kocikowska Wanda 
Kocinska-Konopko Lukrecja 
Kojro Andrzej 
Kokoszczynski Leopold 
Kotakowska Tamara 
Kordus Urszula 
Kordus Zdzistaw 
Kortus-Derenda Maria 
Korzeniewska-Zuk Elzbieta 
Kosinska-Lutogniewska Janina 
Kosciatkowska Elzbieta 
Kosciatkowski Zygmunt 
Kotarska-Jerka Irma 
Kowalewska IIdefonsa 
Kowalewski T adeusz 
Kowianski Zbigniew 


1 


WYBORYDO SAMORZ4DU 


Koztowska Janina 
Koztowska-Romanowska Halina 
Koztowski Stefan 
Kozuchowska Krystyna 
Kozuszko Krystyna 
Krassowska-Strubinska Maria 
Krawczenko-Kochanowska 
Helena ' 
Krukiewicz Zbigniew 
Krupa-Kwiatkowska Krystyna 
Krysinska-Malan Lucyna 
Krzekotowska Anna 
Krzysztoszek-Laskowska Lidia 
Ksi¥ek Maria 
Kubisiak Danuta 
Kubisiak Miron 
Kuchajewicz Karolina 
Kucharska Anna 
Kucharski Eugeniusz 
Kucinska-Klessa Barbara 
Kuczun-Swi!itkowska Alina 
Kujawa-Wilamowska Janina 
Kunz-Juszczuk Iwonka 
Kureczko Aleksandra 
Kurowiak Jolanta 
Kusiewicz Irena 
Kuzminska Anna 
Kuzminska Ewa 
Kwasniewska Jolanta 
Kwiatkowska Barbara 
Kwiatkowski Tadeusz 
Laskowski Ryszard 
Latos Edward 
I Lemanowicz Grazyna 
Leonczyk Roman 
Leszczynska Jolanta 
Lesniarek Jozef 
Lewandowska Elzbieta 
Lewandowska Halina 
Lewandowska Krystyna 
Lewandowska-J
rzejczyk 
Anna 
Lewandowski Tadeusz 
Lewandowski T adeusz 
Lewczuk Zbigniew 
Lewinska Maria 
Lewonowska Alina 
Lica Bogumita 
Upowska-Pawlak Krystyna 
Loose Janina 
Lubinska Aleksandra 
tuczak Irena 
tugowski Bolestaw 
tukaszek Marian 
tukowiec Zofia 
Machowska Urszula 
Machulska-Wolanska Halina 
Maciak Stefan 
Maciejewska Marianna 
Mackiewicz Irena 
Mackiewicz Zygmunt 
Mackiewicz-Tomasik Anna 
Madej-Borz
cka Eugenia 
Magierowska Maria 
Malak Kazimiera 
Malak Stanistaw 
Maleszewska-Zabojska Helena 
Malinowska Anna 
Matysiak Barbara 
Marchel Ewa 
Marchocka-Michniewska 
Stanistawa 
Markiewicz Iwona 
Markowska Danuta 


Mastowska Idalia 
Mateja-Jachymiak Stanistawa 
Matkowska GraZyna 
Maziarczyk Ryszard 
Mazur Janina 
Mazur Marian 
Mazur Roman 
M!idrzycka Irena 
M!ika Alicja 
Meissner Michat 
Mejran-Wetoszka Iwona 
Michalak Jadwiga 
Michalak Kazimierz 
Mieczkowski Antoni 
Mielczarska Krystyna 
Miklewska-Olijewska Zuzanna 
Mikulska Zofia 
Mikulski Bolestaw 
Mikulski Zbystaw 
Milczynska-Baranowska Bozena 
Milia Jan 
Mindak Stanistaw 
Mistygacz Jerzy 
Molik-Lasek Alicja 
Moskalek Barbara 
Mrozinska Elzbieta 
Mscichowska-Chmura Krystyna 
Mucha Edmund 
Murawski Konrad 
Nadratowska-Kowalewska 
Anna 
Nagorny-Martynowski Andrzej 
Narewska Alicja 
Nartowicz Edmund 
Narzynska Krystyna 
Nawrot Danuta 
Niestuchowska Eugenia 
Niewrz
dowska Jozefa 
Nowaczyk-Michalak Anna 
Nowak Irena 
Nowak Stanistaw 
Nowakowska Zofia 
Nowakowski Mieczystaw 
Nowicki Andrzej 
Okuniewska-Lesniarek Krystyna 
Olejarczyk Jozef 
Olszanski Grzegorz 
Orylska Dorota 
Orzechowska-Nawrocka 
Daniela 
Osinski Henryk 
Owczarzak-Wereszko 
Mirostawa 
Paczuska Halina 
Pataszewska GraZyna 
Papierkowska-Zduniak Janina 
Paszkiewicz Barbara 
Pawela-Kaniewska Zofia 
Pawlak Hanna 
Pawlicka Izabela 
Pawlitka Maria 
Pazdyga Roman 
Pech Elzbieta 
Pelc-Hoppen GraZyna 
Pera Janina 
Petrus Eugeniusz 
Petrus Halina 
Petrykowska Halina 
Piaskowska Halina 
PieSlak Jolanta 
Pietras-Budzinska Barbara 
Pietruszenko Pawet 
Pietrzak Aleksandra 
Pietrzycka-Nowacka Barbara 


00° 15 WYBORYDOSAMORZ4DU 


Piotrowicz Elzbieta 
Piotrowska Eleonora 
Piziewicz Urszula 
Pliszka Ewa 
Podg6reczny Bogumit 
Pokora Jadwiga 
Polak Maciej 
Polak Maciej 
Polasik Marta 
Potomski Radostaw 
Ponikiewska Wanda 
Popa Krystyna 
Poplawska Krystyna 
Porzych Hanna 
Procel Zbigniew 
Protas-Drozd Franciszka 
Pruss Marian 
Prus Stanistawa 
Pryboda Kazimiera 
Przewoska-Btaszczyk Renata 
Przybylska-Siewert Klaudia 
Przybylska-Witkowska Aldona 
Przybylski Alfred 
Przybysz-G
bska Irena 
Przylozynska Regina 
Puchalska-Zmigrodzka Bozena 
Puckowski Tadeusz 
Purzycka Krystyna 
Racka-Kempka Matgorzata 
Radzinski Leon 
Radziszewski Tadeusz 
Rakowski Zdzistaw 
R!iczewski Artur 
Remidowska Halina 
Reszkowska Lucyna 
Reszkowska-Karl Ewa 
Reszkowski Jerzy 
Rewakowicz Maciej 
Robaszewska Urszula 
Roesler-Pomorska Halina 
Rogowski Jerzy 
Romanska Zofia 
Rost-Malinowska Maria 
Roszkowiak Halina 
ROSciszewski Mieczystaw 
Rozbicka Eugenia 
Rozwodowska Mirostawa 
R6zewicka-tukowicz Jolanta 
Rudnicka-Noniewicz Maria 
Ruminska-Nasiadek Romana 
Rusin Halina 
Rutka Barbara 
Rutkowski Sylwester 
Rychlicka-Mudyna Barbara 
Rychlik Urszula 
Rydzkowska Maria 
Rymkiewicz Longin 
Sadkiewicz Hanna 
Sadkiewicz J6zef 
Sarnowski Jan 
Sarosiek-Por
bska Teresa 
Sarrazin Olgierd 
Sarulewicz Zofia 
Sawicka-Budzbon Bozena 
Sawicka-Murowicka Anna 
Sawietajc Krystyna 
Sawkiewicz Zdzistawa 
Schlichtinger Ewa 
Senkus Jan 
Serbin Amelia 
Siatkowska Elzbieta 
Sieczko Janusz 
Sielski Jerzy 
Sierzputowska Anna 


16 


PRr _
n 


Sir Jan 
Siwiak-Kodzik Halina 
Skaja-Sobota Krystyna 
Skiba Danuta 
Skibska-Zimnoch Maria 
Sklepowicz Witold 
Skowron Adam 
Skowron-Ciesielska Kazimiera 
Skrzypek Ryszard 
Staboszewska Krystyna 
Smektata-Jankowska Helena 
Sobolewska-Grzelak Elzbieta 
Sochacz Zbigniew 
Sokal Barbara 
Sokalska-Nowak Wanda 
Sokotowska-Fr!icek Barbara 
Sok6t Anna 
Solarski Andrzej 
Soliwodzka-Tomas Maria 
Spionek Zdzistaw 
Spyra Stanistaw 
Stachowiak-Nowicka Czestawa 
Stasiak-Sobanska Danuta 
Staszkiewicz Wanda 
Stawicka Anna 
Stefaniak Elzbieta 
Stefanska-Nartowicz Alicja 
Strubinski Andrzej 
Styp-Rekowska Wiestawa 
Sucharski Stefan 
Suligowska-Zukowska Anna 
Suroz Emilia 
Sypniewski Jerzy 
Szamocki Benedykt 
Szczepanska Maria 
Szepietowska Danuta 
Szeremeta-Mizerska Marta 
Szukalska Zofia 
Szweda Ewa 
Szymanska-Furgot Janina 
Szymanski Mieczystaw 
Szyplinska Danuta 
Sciegienna Urszula 
Sleszycka Krystyna 
Slifierz-Piotrowska Elzbieta 
Sniegocka Dobrochna 
Sniegocki Jacek 
Swiijtkowski Karol 
Swiezewska Janina 
Swistun Jerzy 
Switka Ewa 
Switonski Aleksander 
Terziman Edmunda 
Tomasik Mieczystaw 
Tomaszewska-Lewczuk Maria 
Tomczyk Danuta 
Tomczyk Halina 
Trybus Leszek 
Trzcinska Teresa 
Trzcinski Janusz 
Trzebinska-Frydrychowska Ewa 
Trzepkowska Jadwiga 
Tytulska Danuta 
Urban Roman 
Urbanczyk Teresa 
Uszynski Mieczystaw 
Wachecki Zdzistaw 
Walewska-Sroga Maria 
Walkowiak-Mross lzabela 
Walter-Gaube Danuta 
Waraksa Aleksandra 
Warda Irena 
Waszak-Wi
kowska Daniela 
Wawrzyniak-Senkus Bozena  '
AM) 


Wawrzynski Zenon 
Weiner Karolina 
Wenderlich Wiestawa 
Wereszko Czestaw 
Weronska Danuta 
Weyna-Olszewska Zofia 
Wicinska-Szudarska Barbara 
Widerkiewicz Tadeusz 
Widomska Lutobora 
Wiercinski Andrzej 
Wilczynska-Firyn Hanna 
Wilk-Lachowicz Barbara 
Winiarski Stanistaw 
Wirszytto Barbara 
Witek Ewa 
Wtodarczyk Alicja 
Wojciechowska Wanda 
Wojcieszek Wanda 
Wojtanowska Halina 
Wojtanowski Ireneusz 
Wojtkiewicz-Wachecka Barbara 
Wotyniec-Zawislak Elzbieta 
Wozikowska Jadwiga 
Wozniak-Ciszewska Daniela 
Wr6bel Wiestaw 
Wysocka Elzbieta 
Wysokinska-Ptaczek Wanda 
Zachara Bronistaw 
Zaczkiewicz Andrzej 
Zalejska Elwira 
Zawislak Alicja 
Zdrzatka-Struzik Kazimiera 
Zielinska Mirostawa 
Zillmann Alfons 
Zillmann Alina 
Ztotowska Halina 
Ztotowski T adeusz 
Zommer-Rydzkowska Anna 
Zomrowski Lech 
Zbikowski Roman 
Zmudzinska Bozena 
Zmudzinska Irena 
Zuk Stawomir 


REJON WYBORCZV NR 33 


Augustyniak Michat 
Bednarek Aleksandra 
Behnke Katarzyna 
Berczak Beata 
Biatecka Magdalena 
Biatecki Marcin 
Brzozowska Katarzyna 
Czyzowicz Adrian 
Danek Michat 
Dawgul Marcin 
D!ibrowska-Gizinska Anna 
Domaracki Piotr 
Drewnik Anna 
Dura Marta 
Ekert-Balcer Katarzyna 
Filipiak Jan 
Florczyk Marcin 
Fotovat Matgorzata 
Furmaniak Julita 
Ginter Magdalena 
Gizinski Lech 
Graczykowska Agnieszka 
Grzelak Karolina 
Grzyb Sebastian 
Hatawaj Matgorzata 
Hankiewicz Karolina 
Harat Maciej 
Jagodzinska Dorota 


Janicki Radostaw 
Janik Anna 
Jaroszuk Joanna 
Jaworowska Iwona 
Jesa Marta 
Kitowska Joanna 
Koczorowski Andrzej 
Kopczynska Anna 
KopeC Michat 
Kowal-Skimina Anna 
Kowalska Ilona 
Kowalski Marek 
Kruk Kacper 
Krzys Ewa 
Kurzyna Agnieszka 
Kuzba-Kryszak Tamara 
Lewandowska Kinga 
Lewandowski Maciej 
Ligarzewska Laura 
tadniak Tomasz 
t
zyk Eliza 
tukasik Dawid 
tyjak Magdalena 
Makowska Paulina 
Manafova Ilona 
Matyniak Agnieszka 
Mielniczuk Kamila 
Mrozinski Michat 
Muszynska Alicja 
Neska-Dtugosz (zabela 
Niwinska Paulina 
Nozykowska Marta 
Ohla Jakub 
Oleszkiewicz Dorota 
Pawelska Karolina 
Pawlak Paulina 
Pi!itkowska Magdalena 
Piotrowiak Ilona 
Pr!itnicki tukasz 
Prusakowska Joanna 
Pucitowska patrycja 
Pujanek Zuzanna 
Rakoca Michat 
Reetz Anna 
Reszczynska Marika 
Rybicka Justyna 
Rzadkowolska Karolina 
Schiller Marcin 
Skoczylas-Makowska 
Natalia 
Skorupka-Issa Martyna 
Stomska Hanna 
Sobolewski tukasz 
Solinski Piotr 
Stasienko Elzbieta 
Sterkowicz Tomasz 
Szal Agnieszka 
Szarowska Agnieszka 
Szulczewska Anna 
Siagowska Justyna 
Siosorz Aleksandra 
Swi!itecka Joanna 
Tarnolicki Maciej 
Urbanowicz Pawet 
Urbanczyk Anna 
Walerys Magdalena 
Wasiuta-Sniegowska Joanna 
Wisniewski Mikotaj 
Wochna Edyta 
Woda tukasz 
Wojewnik Karol 
Wyszkowska Marta 
Zboinski Adam 
Zwolinska Aleksandra - 


Coraz wi
cej zabieg6w 
na kardiochirurgii w Juraszu 


.. 

"'" 


Rok 2008 okazal si«: dla Kliniki Kar- 
diochirurgii ze Szpitala Uniwersytec- 
kiego nr 1 wyjiltkowo dobry. Lekarze 
po raz pierwszy od 1998 r., czyli od mo- 
mentu, kiedy wykonano tu pierwsz
 
operacj«: serca, przeprowadzili w ci
- 
gu jednego roku ponad 1000 zabieg6w. 
W ten spos6b bydgoska Klinika dot
- 
czyla do grupy kilku sposroo 26 osrod- 
k6w w Polsce, kt6rym udalo si
 osi
- 
gnilc taki wynik. Tymczasem jeszcze 
w 2002 roku jednostka miala "na licz- 
niku" 1 000 operacji serca I
cznie. 


Wzrost iloSci wykonywanych zabieg6w to do- 
bra wiadomosc dla pacjent6w. Nie trzeba juz 
czekae, jak jeszcze niedawno, nawet ponad rok 
na planowy zabieg, a tylko kilka tygodni. "T e- 
raz okres oczekiwania wi:jZe si
 tylko z czasem 
potrzebnym do tego, by pacjenta do operacji 
przygotowae - zapewnia doktor Wojciech 
Ogorzeja, kardiochirurg z Kliniki - Przeprowa- 
dzie diagnostyk
, wykonac konieczne badania 
np. koronarografi
, echo serca, skierowae na 
konieczne konsultacje lekarskie." 
T ak si
 ztoZyto, ze tysi
czna operacja w KIi- 
nice OObyta si
 w trybie pilnym. Skierowana 
przez kardiolog6w 73-letnia chora z za- 
awansowan!i chorob!i wiencow!i, wymagata 
szybkiej interwencji kardiochirurga. "Pa- 
cjentce wszczepilismy pomosty omijaj!ice 
zw
zenia w t
tnicach wiencowych, czyli 
tzw. by-passy. Uzylisrny t
tnic piersiowych we- 
wn
trznych, przy pomocy ktorych wykonalismy 
cztery zespolenia obwodowe. - opowiada 0 za- 
biegu, kt6ry w Klinice wykonywany jest ruty- 
nowo, jej kierownik, prof. Lech Anisimowicz 
- Zdecydowalismy si
 na zastosowanie by- 
-passow t
tniczych, a nie zylnych, chociaZ ta 
technika jest bardziej wymagaj!ica, trudniej- 
sza, dtuzsza. Mozna powiedziee, ze potrze- 
buje naprawd
 dobrego chirurga. Odlegte wy- 
niki pokazuj!i tez, ze t
tnicze by-passy, 
wprawdzie porownywalne jezeli chodzi 0 bez- 
pos..edni efekt pooperacyjny z by-passami zyl- 
nymi, funkcjonuj:j lepiej i dtuzej. Pomostyt
t- 
nicze korzystne s!i zarowno u mtodych osob 
- z racji lepszej jakosci t
tnic piersiowych we- 
wn
trznych jako materiatu, niz zyt, jak tez u lu- 
dzi starszych - z zaawansowan:j miaZdzycq, 
ze zt:j jakosci:j aorty, do kt6rej zylne pomo- 
sty trzeba by by to przyszye." 
Wszczepiane by-passy t
tnicze mog!i 
funkcjonowae nawet kilkadziesi!it lat, pod wa- 
runkiem, ze choroba pOOstawowa operowa- 
nych pacjent6w - miazdzyca zostanie 00- 
powiednio opanowana. 


Klinika Kardiochirurgii w Juraszu nalezy do' 
nielic.znych osrOOkow w Polsce, gdzie 'po- 
mostowanie t
tnic wiencowych odbywa si
 
prawie wyt!icznie bez uzycia kr:jzenia poza- 
ustrojowego. Po gdanskiej kardiochirurgii 
wykonuje si
 tu najwi
cej zabieg6w na bij:j" 
cym sercu. "Tylko w okoto 20 przypadkach 
w skali roku, na kilkaset wykonywanych 
procedur wiencowych, zdarza si
, ze podczas 
zabiegu musimy uZye kr:jzenia pozaustrojo- 
wego. U ponad 90 proc. chorych zabieg wy- 
konujemy na bij!icym sercu. - zaznacza 
prof. Lech Anisimowicz - Dla pacjenta star- 
szego i obarczonego dOOatkowymi choro- 
bami, taka metoda oznacza bezpieczniejszy 
zabieg i nie grozi, jak zdarza si
 w przypad- 
ku uZycia kr:jzenia pozaustrojowego, przy- 
krymi konsekwencjami w okresie poopera- 
cyjnym, takimi jak: uszkodzenia krwinek, re- 
akcje immunologiczne, zapalne, bioche- 
miczne." 
Warto dodac, ze starsi, okoto 70-letni cho- 
rzy, przewazaj!i wsr6d pacjent6w KlinikL 
Najstarszy pacjent, kt6remu zatozono tu by- 
-passy miat 92 lata! 
Operacje wiencowe stanowi:j ok. 70 proc. 
wszystkich wykonywanych w Klinice: Pozo- 
state zabiegi dotycz!i t
tniakow oraz wad za- 
stawkowych nabytych - np. zw
zenia za- 
stawek: aortalnej, mitralnej lub ich niedomy- 
kalnoSci - i niemal w potowie przypadk6w s!i 
to operacje ztoZone, be cz
sto razem z cho- 
rob!i zastawek wspotistnieje choroba wien- 
cowa. 
Lekarze z Kliniki Kardiochirurgii podkre- 
slaj:j, ze nie mogliby istniec bez dobrej 
wspOtpracy z kardiologami. "Dobra organi- 
zacja i duza aktywnosc otaczaj:jcych nas 
osrodkow kardiologicznych sprawia, ze uda- 
je si
 nam zapewnie fachow:j pomoc w opty- 
malnym czasie, a bardzo cz
sto operacje 
w tutejszej klinice wykonuje si
 ze wskazan 
pilnych." - m6wi:j. 
W tym roku, do wykonywanych rutynowo 
procedur, zostanie dot!iczony jeszcze jeden 
rodzaj matoinwazyjnych zabiegow. Operacje 
zastawek mitralnej i tr6jdzielnej z matej to- 
rakotomii, z uzyciem toru wizyjnego, b
d!i wy- 
konywane bez przecinania mostka, przez 
mate, kilkucentymetrowe naci
cie z boku klat- 
ki piersiowej. Dla pacjenta zastosowanie 
techniki endoskopowej oznacza nie tylko lep- 
szy efekt kosmetyczny, ale tez mniejsz!i 
ilose powiktan po operacji, krotszy pobyt 
w szpitalu, lepsze samopoczucie po zabie- 
gu - chory nie odczuwa bolu w klatce pier- 
siowej, jak po tradycyjnym zabiegu, Izej 00- 
dycha. Kardiochirurdzy z Jurasza juz t:j 
technika operowali z pomoc!i koleg6w z Rze- 


szowa, na pozyczonym sprz
cie. Teraz, do 
kolejnych zabiegow, uzyj:j juz wtasnego, 
zakupionego dzi
ki POLKARD-owi. Opera- 
cje zastawek technikami matoinwazyjnymi 
przeprowadzaty do niedawna cztery osrod- 
ki w Polsce. 
Nowosci!i w Klinice'Kardiochirurgii jest 
sprz
t nazywany sztucznym sercem. Urz!i- 
dzenie b
dzie uZywane dla ratowania osob 
ze skrajnie nasilon:j niewydolnosci:j kr:jze- 
nia, kiedy zawodzi cata gama srodk6w far- 
makologicznych i jedyn!i szans:j na prze- 
zycie chorego staje si
 zastosowanie wspo- 
magania mechanicznego - sztucznych ko- 
mor serca. "Aparat pozwala pacjentowi 
przetrzymae kryzys, umozliwia mu powr6t 
do petnego zdrowia. - mowi prof. Anisi- 
mowicz - Zdarza si
, ze trzeba go uZye na- 
wet u bardzo mtodych ludzi, u ktorych 
np. po banalnej infekcji, zostaje zaatako- 
wany mi
sien sercowy i na kilka dni, a na- 
wet kilka tygodni traci swoj!i zdolnosc kur- 
czenia si
. W tym czasie wtasnie zast:jpi go 
sztuczne serce. Urz:jdzenie wykorzysty- 
wane jest takze u pacjentow oczekuj:jcych 
na przeszczep serca." 
tekst i zdjfida: Agnieszka Banach 


""") 
o 
C 
a: 
w 
a. 
o 
o 
o 
o 
,...  


..... 


r 


.. ' 


/ 


. 


J 


") 
,1"f 
.... 
'. 
')...} 
 


. . 


,,"'); 


.. l' 
r 


;. 


PRIMO'll[ "0]\' 
 'OCERE .::: ':009 


17  
:2E 
w 
""") 
:J 
:2E 
a: 
o 
LL 
Z 


.... 
,,:.. 
k;. 
"'-'r. 
. .,.... 
Przekroczenie liczby 1000 operacji serca wy- 
konanych w ubiegtym roku to wielki sukces, 
na ktory ci
zko pracowat caty zespOt Kliniki 
Kardiochirurgii, oraz Oddziatu Kardioane- 
stezjologii i Intensywnej Terapii, powotane- 
go ostatnio przez Prof. Krzysztofa Kusz
, kie- 
rowanego przez dr Andrzeja Kotowrotkiewi- 
cza. Cieszymy si
, ze oczekiwanie na ope- 
racj
 naszych pacjentow udato si
 ograniczye 
do minimum. Znalezlismy si
 w gronie kilku 
klinik kardiochirurgicznych, stanowi!icych 
krajow:j czotowk
. 


Dzi
kujemy za tysiqc operacji w 2008 roku! 


Nasz sukces jest wynikiem wspaniatej 
wspotpracy z Klinikami Kardiologii naszego 
Collegium Medicum, kierowanymi przez 
prof. Jacka Kubic
 oraz prof. Wtadysfawa Sin- 
kiewicza. 
pragniemy podzi
kowae wszystkim 
kardiologomszpitali Bydgoszczy, Torunia, 
Wtoctawka i catego regionu kujawsko-po- 
morskiego (oraz osciennych wojewodztw), 
za wspania
 wspotprac
 i zaufanie przy kie- 
rowaniu chorych, wymagaj!icych naszej 
pomocy. 


Dalszy rozwoj Kliniki Kardiochirurgii wpi- 
sze si
 w realizacj
 rozpocz
tego programu 
rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwer- 
syteckiego im A. Jurasza. 
Wierzymy, ze pilotowanie tego programu 
przez Prorektora ds. Collegium Medicum, 
prof. Matgorzat
 Tafil-Klawe oraz Dyrektora 
Szpitala Uniwersyteckiego, dr n. med. Wan- 
d
 Korzyck!i - Wilinsk!i zapewni dalszy roz- 
woj naszej Kliniki: 
Dr hab. med. Lech Anisimowicz, 
prof. UMK i zesp6f Kliniki 


o zmianie ustawy 
o stuzbie medycyny pracy 


Informuj
 wszystkich zainteresowa- 
nych, gtownie lekarzy stuZby medycyny 
pracy, ale takze lekarzy b
d:jcych pra- 
codawcami, ze dnia 27 grudnia 2008 r. 
weszta w Zycie ustawa z dn. 17 pai- 
dziernika 2008 r. 0 zmianie ustawy 
o stuZbie medycyny pracy, opublikowa- 
na w Dzienniku Ustaw nr 220 poz. 1416. 
Szczegolnie istotna jest zmiana tre- 
Sci zapisu art. 12 ust. 1 ustawy, kto- 
ra stanowi, co nast
puje: 
"Badania wst
pne, okresowe i kon- 
trolne pracownikow oraz inne swiad- 
czenia zdrowotne S!i wykonywane na 
podstawie pisemnej umowy zawartej 
przez podmiot obowi¥any do ich za- 
pewnienia..., zwany dalej "zlecenio- 
dawc!i", z podstawow!i jednostk!i stuz- 
by medycyny pracy, zwan!i dalej "zle- 
ceniobiorc!i" . 
Oznacza to, ze badania profilaktycz- 
ne do celow przewidzianych w Kodek- 
sie pracy mog:j bye przeprowadzane wy- 
t
cznie kandydatom do pracy lub pra- 
cownikom tych zaktadow, ktore zawar- 
ty pisemn!i umow
 na swiadczenie ustug 
z wybran:j przez siebie podstawow!i 
jednostk!i stuzby medycyny pracy. 
Wprowadzenie obowi¥ku zawierania 
pisemnych umow, praktykowane zresz- 
t!i juz dotychczas z powodzeniem przez 
wiele zaktadow, zmierza do: 
. wi
kszego zwiqzania stuZby me- 
dycyny pracy ze srodowiskiem pracy 
osob obj
tych profilaktyczn:j opiek:j 
zdrowotn!i w celu ochrony zdrowia pra- 
cuj!icych przed wptywem niekorzyst- 
nych czynnikow wyst
puj:jcych w tym 
srodowisku, 
. zapewnienia systematycznej kon- 
troli ich zdrowia popartej wiarygodn!i 
znajomoSci!i czynnikow naraZenia za- 
wodowego, 


18 PRIMLM NUN NOCERE 2/2009 


. aktywnego oddziatywania na po- 
praw
 warunkow pracy i ograniczania ry- 
zyka zawodowego poprzez doradztwo 
dla pracodawcow. 
Obowi¥ek zawierania umow przez 
podstawowe jednostki stuZby medycyny 
pracy nalezy tez postrzegae jako form«: 
ochrony lekarzy tej stuzby przed nie- 
bezpiecznymi, a cz
sto nieuswiadomio- 
nymi, skutkami przeprowadzania badan 
profilaktycznych i wydawania orzeczen Ie- 
karskich 0 braku lub istnieniu przeciw- 
wskazan zdrowotnych do pracy na okre- 
slonym stanowisku bez naleZytego, oso- 
bistego, rozeznania warunkow pracy 
osob badanych w wyniku przeprowa- 
dzonych wizytacji stanowisk pracy. 
Prosz
 KoleZanki i Kolegow Lekarzy 
o rygorystyczne stosowanie obowi¥ku 
posiadania pisemnych umow z praco- 
dawcami na swiadczenie ustug profi- 
laktycznych w srodowisku pracy. 
Przestrzeganie nowego zapisu art. 12. 
ust. 1 ustawy 0 stuzbie medycyny pracy 
podlega kontroli Wojewodzkich Osrodkow 
Medycyny pracy w Bydgoszczy, Toruniu 
i Wtoctawku w trybie art. 18 i 19 ustawy, 
o ktorej mowa - odpowiednio do terenu, 
na ktorym udzielane S!i swiadczenia. 
Zapowiadam jednoczeSnie noweliza- 
cj
 rozporz!idzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Spotecznej z dn. 30.05.1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badan le- 
karskich pracownikow, zakresu profilak- 
tycznej opieki zdrowotnej nad pracuj!icymi 
oraz orzeczen lekarskich wydawanych do 
celow przewidzianych w Kodeksie pracy, 
opublikowanego w Dzienniku Ustaw nr 69 
poz. 332 z pOzniejszymi zmianami, 0 czym 
poinformuj
 w stosownym czasie. 
lek. Ewa Kaczanowska-Burker 
konsultant wojew6dzki 
w dziedzinie medycyny pracy 


NFZ przypomina! 


Obowiqzuje nowy wzor 
recepty 


W zwi:jzku z Komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 
19 grudnia 2008 r. w sprawie obowiqzuj!icego po dniu 
31 grudnia 2008 r. wzoru recepty lekarskiej na leki 
refundowane wystawianej przez osoby uprawnione, Ku- 
jawsko-Pomorski Oddziat Wojewodzki NFZ przypomina: 
Po 31 grudnia 2008 r. obowiqzuje wzor recepty zgodny 
z okreslonym na zatClczniku nr 6 do Rozporz:jdzenia Mi- 
nistra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept 
lekarskich (Dz. U. nr 97, poz. 646 z pozn. zm.). 
Zgodnie z wyzej cytowanym rozporz!idzeniem 
Fundusz na wniosek upowaznionego podmiotu przy- 
dziela mu zakresy liczb, stuz!ice jako unikalne nume- 
ry identyfikuj!ice recepty. Numery, 0 ktorych mowa 
mog
 bye wykorzystane tylko raz. 


Recepta 
Swiadczeniodawca 
Pacjent Oddziat NF-Z 
Uprawnienia 
Ch. przewlelde 
PESEL 
Rp. 
Dat. wyalawlenla Dane ident. i podpis lekarza 
Datli....lIzacJI 
DBn. podmlotu clrukujllcego 


Jednoczesnie Minister Zdrowia powiadamia, iz re- 
cepty wystawiane na kuponie dot:jczonym do doku- 
mentu potwierdzaj!icego uprawnienia do swiadczen 
opieki zdrowotnej mog!i bye realizowane na dotych- 
czasowych zasadach. 
lek. med. Malgorzata Szablewska-Switlyk 
Naczelnik Wydzialu Gospodarki Lekami 
Kujawsko-Pomorski Oddzial Woj. NFZ Koniec impasu 
w transplantologii? 


Bydgoska transplantologia ma si
 lepiej. Juz w pierwszych dniach 
stycznia 2009 w Klinice Transplantologii i Chirurgii Ogolnej Szpitala 
Uniwersyteckiego im. Jurasza przeprowadzono 4 przeszczepienia ne- 
rek ad dawc6w zmartych, w roku 2008 tyle by to tu w catym styczniu. 
Jest wi
c szansa, ze ubiegtoroczne statystyki troch
 si
 poprawi:j i 
liczba 55 zabiegow - be tyle wykonano w catym ubiegtym roku - zo- 
stanie przekroczona. Na to, zeby Klinika wrocita do stanu ze swoje- 
go najlepszego okresu - roku 2003 i 114 przeszczepien - potrze- 
ba 
dzie pewnie jednak duzo wi
cej czasu. lie? Trudno powiedziec, 
bo nie tatwo okresli6, ile moze trwac odbudowa zaufania do lekarzy 
nadszarpni
tego przez tzw. spra
 doktora G. i poprawa swiadomoSci 
spotecznej, dotycz:jcej transplantologii narz!id6w. 
W tym roku takZe Ministerstwo Zdrowia podniosto wreszcie niezmie- 
nian:j od 8 lat cen
 za procedur
 przeszczepu nerki. Wczesniej byta za- 
nizona - uWaZaj:j transplantolodzy. "Wycena wzrosta 0 ok. 30% - poin- 
formowat nas przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Wczesniej szpitalom 
ptacono ok. 38 tys. Teraz suma wzrosnie do ok. ponad 47 tys. ztotych." 
Agnieszka Banach 


Od redakcji: W siedzibie Bydgoskiej Izby Lekarskiej dost
pne S!i tzw. 
"Oswiadczenia woll" - oswiadczenia informujiCe 0 braku sprzeciwu na po- 
branie po smierd narz!id6w. Na stronie POL TRANSPLANT-u czytamy: "Nie- 
zaleznie od przepis6w prawnych wiele os6b pragnie swiadomie, za Zycia 
wyrazic ch
 niesienia pomocy 
chorym potrzebuj!icym prze- 
szczep6w. Kazda osoba doro- 
sta podpisuj!ica oswiadczenie 
woli, wyraZaj!ic zgod
 na po- 
branie po smierci swoich tkanek 
i narz!id6w do przeszczepienia 
daje dow6d Swiadomej ch
i ra- 
towania zycia i przywracania 
zdrowia chorym ludziom. Wta- 
snor
czne podpisanie oswiad- 
czenia utatwia bliskim osoby 
zmartej oraz lekarzom usza- 
nowanie WYraZonej wolL Jeze- 
Ii masz jakies pytania co do 
oswiadczenia woli, bardzo 
ch
tnie postaramy si
 odpo- 
wiedziec, napisz na adres 
ow@transplantacja.info 


Pr 'l
'li7P p 
_;,JJ____ 
Darern Zycia 


- 
Ii CENrnJM
tyJHO.
EVSTRAHSI'\.AIfTACJI 
; " POL 
www.poltransplant.org_pl wo1imad'wUiernrl'QI'JT\Icyjny;n;enarw.taurt&wy:{dot/;11iJK;«2005 
oP
niut
J(
Tbno:kiN
w 

.O.Nf1,."po;:.1411 


O
WIADaENIE wou 


W nad
! rawwania Zyda innych 
wyratam
. 
tl;lpl:lbr.snleposmleKimoichtkal'leklnat!4d6wdtl
 


Bezkonkurencyjne cenowo, 
pewne, ubezpieczenia w PZU 
proponuje agent PZU - lekarz, 
kontakt: 0660 000 166 


&lpZUSA 


Peten zakres ubezpieczefl! 
W szczeg6lnasci: 
. ubezpieczenia lekarzy 
- abowi:jzkowe: juz ad 105 ztatych sktadki rocznej 
- dobrowalne: 
50 tys. EURO - sktadka ad 85 zt rocznie 
100 tys. EURO - sktadka od 115 zt rocznie 
200 tys. EURO - sktadka od 155 zt rocznie 


Nagrody za LEP 


 
:2E 
w 
., 
:J 
:2E 
a: 
o 
u.. 
Z 


Okr
gowaRada Lekarska Bydgoskiej Izby Lekarskiej 18 grudnia 
2008 r. przyznata nagrody za najlepiej zdany Lekarski Egzamin Pan- 
stwowy w sesji jesienl'1ej 2008. 
Nagrody otrzymali: Piotr Bernard, Agata Fraszek, Agnieszka 
Graczykowska, Magdalena Grochowska, Anna Kardymowicz, Karol 
Kt6dkowski, Justyna Rzepinska, tukasz Rzepinski, Alicja Urbanowicz, 
Adam Wisniewski, Matgorzata Walczewska, Agata Walukiewicz, Mar- 
cin Walukiewicz. Gratulujemy! (a. b.) 


..  


" 


" 


. 
4(" .. '. 
.....1 
c-
 
I 


& 

 
 I .
t 
4
; 
· 
4jft l ' 
 
j , 
 
/ti , =
 '.., . 
,'/
 
'E-'\'
 
\
,. \ \ :-
 
, 
 ,'I 
. \:;
I\'  ... 

 


.. 


.. 
/ 
:! 


:l 
. t} ". 
 
, ,. 
 
", 
i ] 
zd"' .zka' . 
- - 


'." 


1¥
I
 .. 


.. 
't 
..,,*=\\ 
... II. 
,,4t. . 


t 


---- 


DIAGNOSTYKA 
LABORATORYJNAIOBRAZOWA 
W HIPERTENSJOLOGII 


Klinika Nefrologii, Nadeisnienia T
tniezego 
i Chorob Wewn
trznyeh w Szpitalu Uniwersyteekim 
zaprasza 9-11 marea 2009 na kurs 
specjalizacyjny z zakresu hipertensjologii 


Numer kursu: 5-788-02-201-2009 
Charakter kursu: kurs specjalizacyjny dla lekarzy specjalizuj:j- 
cych si
 w hipertensjologii 
Termin: 09.03.2009 - 11.03.2009 
Organizator: Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w T oruniu, 
Katedra i Klinika Nefrologii, Nadcisnienia T
tniczego i Chorob We- 
wn
trznych, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Sktodowskiej-Curie 9 
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Jacek Manitius 
Zgtoszenia na kurs: dr Marek Kretowicz, dr Beata Sulikow- 
ska, sekretariat Kliniki Nefrologii, Nadcisnienia T
tniczego i 
Chor6b Wewn
trznych, 85-094 Bydgoszcz, uL M. Sktodowskiej- 
Curie 9, fax 052 5854030, e-mail: nerka@nerka.cpro.pl; infromacje 
i program kursu na stronie www.nerka.cpro.pl 
Platnosc: kurs bezptatny. 


PR 


T , "T""T'\IOCfRF "'''00° 


19  

 
w 
""") 
:J 

 
a: 
o 
LL 
Z 


Szczepionka 
kontra wirus RSV 


29 wczesniakow z wojewodztwa kujawsko-pomor- 
skiego urodzonych w 2008 roku, ze stwierdzon
 dysplazjil 
oskrzelowo-ptucn
, skorzysta ze szczepionek zabez- 
pieczaj
cych przed wirusem RSV, ktory moze powo- 
dowac u nich zagrazaj
c
 zyciu niewydolnosc odde- 
chow
. Akcja finansowana jest przez Ministerstwo Zdro- 
wia. Zaszczepienie zagrozonych wczesniakow w calej 
Polsce 
zie kosztowalo 8 mln zlotych, w naszym re- 
gionie - 1 mln zl. 
"W terminie od grudnia do kwietnia, raz w miesi:jcu, po- 
damy dzieciom z grupy ryzyka 5 dawek szczepionki, a scislej 
mowi:jc przeciwciat chroni:jcych przed wirusem. Preparat 
- palivizumab, czyli humanizowane przeciwciato monokionalne, 
dziata na zasadzie immunizacji biernej - informuje dr n. mad. 
Iwona Sadowska-Krawczenko z Oddziatu Intensywnej Tera- 
pii Noworodka, ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Bizie- 
la, gdzie wczesniaki b
d!i profilaktycznie szczepione. 
RSV-syncytialny wirus oddechowy powoduje 64 miliony za- 
kazen i 160 tys. zgonow rocznie na swiecie. Odpowiada za 
niegrozne choroby gornych drog oddechowych u dorostych. 
U niemowl:jt atakuje dolne drogi oddechowe - jest sprawc!i 
50 proc. zapalen ptuc oraz 90 proc. przypadkow zapalen 
oskrzelikow. Jednak najbardziej wirus RSV zagraza wcze- 
sniakom - dzieciom przedwczeSnie urodzonym z cz
sto jesz- 
cze niedojrzatym uktadem immunologicznym i oddechowym, 
wymagaj:jcym dtugotrwatego stosowania respiratora, z prze- 
w1ekt!i chorob!i ptuc. Jak alarmuj:j specjalisci, ryzyko w tej gru- 
pie jest 10 razy wi
ksze niz u dzieci urodzonych 0 czasie. Wi- 
rus atakuje aZ 70 proc. za wczesnie urodzonych maJuchow, 
a nawet 3 proc. z jego powodu umiera! Terapia, z ktorej sko- 
rzystaj:j wczesniaki z kujawsko-pomorskiego jest na razie je- 
dyn:j skuteczn!i form:j zabezpieczenia przed zakaZeniami wi- 
rusem RSV. 


Agnieszka Banach 


Agencja Ubezpieczeniowa 
Tomasz Czajkowski 


zajmujemy si
 obsrugq; 


Kursy, konferencje 


-- -- . 
Wloclawskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatol0g6w 
zaprasza 21 marca na kurs do Ciechocinka 


;-(OMA1'O(O 
",.J... "',,("1 
... .. 
:: z: 
'" I m 
../ 
 \ 

 \ 
 

(' ');
 
"oc,,f."- 


Rehabilit
cja protetyczna 
z zastosowaniem protez stalych 
(korony, mosty) 


Wyktadowca: Prof. dr hab. Wieslaw H
dzelek - Kierownik Katedry i KIi- 
niki ProtetYki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Po- 
znaniu. 
Kurs organizuje: Wtoctawskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologow pod 
patronatem Kujawsko-Pomorskiej Okr
gowej Izby Lekarskiej. 
Szkolenie odb
dzie si
 w dniu 21.03.09 (sobota) w sali konferencyjnej Sa- 
natorium Kolejowego w Ciechocinku przy ul. Zdrojowej 17. Pocz:jtek zaj
c 
o godzinie 10.00. Termin nadsytania zgtoszen i wptat do 16.03.08. Liczba 
miejsc ograniczona. 
Informacje i zgtoszenie uczestnictwa: (054) 231 51 57, lub 694 724 871. 
-- - . -. --.... 


28-30 maja 2009 


XVI Dni Otolaryngologii 
Dzieci
cej  


Organizatorzy: Polskie T owarzystwo Otolaryngologow Chirurgow Gto- 
wy i Szyi Sekcja Laryngologii Dzieci
cej, Oddziat Otolaryngologii Dzieci
- 
cej Wojewodzkiego Szpitala Dzieci
cego w Bydgoszczy, Oddziat Otola- 
ryngologii II Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. 
Lokalizacja: "Centrum Kongresowe" Opery Nova w Bydgoszczy. 
Tematy gt6wne Kongresu: 
· Chirurgia ucha u dzieci 
. Post
py w diagnostyce i leczeniu infekcji gornych drog oddechowych 
i ostrego zapalenia ucha u dzieci 
. Problemy endoskopowe w laryngologii dzieci
cej 
. Post
py audiologii wieku rozwojowego 
Rejestracja, szczeg6lowe informacje, optaty na stronie interneto- 
wej: www.larped.bydgoszcz.pl 


- ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej lekarzy, 
- ubezpieczen obowiQzkowych od odpowiedzialnosci 
cywilnej NZOZ, 
- ubezpieczen NZOZ oraz gabinetow lekarskich, 
- ubezpieczen pakietowych OCI AC/NW, 
- ubezpieczen domow i mieszkan. 


Tomasz Czajkowski ul. OpJawiec 4885-469 Bydgoszcz 


20 


PRI n.,f 1\.T[,'\"I\.T 1\.T 


. v '11'1')09 


www.czajkowski-ubezpieczenia.pl 


Uwagal 
PZU S.A. obni:ia cent:1 


zadzwon 


tel, 601672559,0525816633 - 


 

 
C 
Z 
- 

 
o 
a. 
en 

 


Z glt:bokim zalem i smutkiem zawiadamiamy, ze 8 stycznia 2009 r. 
odeszla od nas na zawsze, po cit:zkiej chorobie, lekarz stomatolog 
Irena Sygnecka-Babinska 


Wspomnienie 0 lekarzu stomatologu 
lrenie Sygneckiej-Babinskiej 


Ze wspomnieii koleg6w 
i koleianek lekarzy: 


...M oja przyjazn z Irenk q trwala od 
czasu nauki w I LO w Bydgoszczy (lata 
1950-1954). Po maturze nasze drogi sit; 
rozeszly; ja studiowalem w Szczecinie, 
a Irena w Akademii Medycznej w Po- 
znaniu. Po studiach w 1959 r. Irenka 
rozpoczt;la pract; jako stomatolog w byd- 
goskiej Belmie. W 1966 r. wyszla za mqz, 
za lekarza pediatrt; Wlodzimierza Ba- 
binskiego i przeprowadzili sit; do Mo- 
gilna, gdzie oboje podjt;li pract; w tam- 
tejszych poradniach. W roku 1969, ko- 
rzystajqc z propozycji dyrektora 6wcze- 
snego Wydzialu Zdrowia i Opieki Spo- 
lecznej, przeniesli sit; do Gt;bic k. Mogilna. 
Wlodek - opr6cz obowiqzk6w lekarza 
og6lnego, pediatry - pernil tam tez funk- 
cjt; kierownika osrodka. Irenka w tym cza- 
sie pracowala najpierw jako stomatolog 
w Bielicach, a p6zniej w Gt;bicach. Los 
tak chcial, ze i ja podjC!lem w 1967 r. pra- 
Ct; w Wydziale Zdrowia w Mogilnie i po 
latach znowu sit; spotkalismy. Radosc 
z naszego spotkania byla ogromna i spt;- 
dzilismy wraz z jej rodzinC! wiele SZCZt;- 
sliwych chwil. Bylem nie tylko jej kole- 
gq po fachu, ale przyjacielem i czt;Stym 
gosciem w ich domu. Pomimo obo- 
wiqzk6w rodzinnych (miala cztery c6r- 
ki) oraz pracy zawodowej, kt6rej odda- 
wala sit; z calym sercem i zaanga.zowa- 
niem, Irenka Czt;sto znajdowala czas, by 
spotkac sit; z przyjaci6Imi... Dom jej byl 
zawsze otwarty i goscinny. Mile wspo- 
minam wieczory sp
dzone na rozmowach 
o codziennych klopotach zycia, spotka- 
nia brydzowe... Zawsze pogodna i pel- 
na ciepla, niezwykle tolerancyjna, byla 
wspanialym i wypr6bowanym przyja- 
cielem, czlowiekiem 0 wielkim sercu... 


.. .1\: asza przyjaiil z Irenk q zacz
a si
 
we wrzesniu 1954 r. z chwilC! zamiesz- 
kania w akademiku Akademii Medycz- 


nej w Poznaniu, przy ul. Samarzewskie- 
go. Mieszkalysmy razem z trzema ko- 
lezankami, w niewielkim pokoiku z pit;- 
trowymi 16zkami i wielkim stolem. 
Dzielilysmy sit; przy nim wszystkim, co 
przywozilysmy z domu, ale i radoscia- 
mi, smutkami. Irenka od poczC!tku stu- 
di6w zdobyla sympatit; kole.ianek. Wie- 
dziala, ze stomatologia jest jej powola- 
niem i z calym zaanga.zowaniem pra- 
cowala, zaliczajqc wszystkie egzaminy 
z dobrymi wynikami. Pomimo dobrego 
przygotowania i jC! dopadal stres przed- 
egzaminacyjny (pami
tam dobtze jej 
dolegliwosci zolC!dkowe). Jednoczesnie 
znajdowala czas na rozwijanie swoich 
dw6ch wielkich pasji. JednC! z nich byl 
sport. Pomimo drobnej budowy byla nie- 
zwykle silna i sprawna. Swietnie grala w 
koszyk6wk
, pilkt; rt;cznC!, "szczypior- 
niaka", biegala, rzucala oszczepem i kulq. 
Odnosila w tych ostatnich dyscypli- 
nach sukcesy na zawodach i mistrzo- 
stwach akademickich. Drugq jej miloSci q 
byla w tych latach muzyka. Uwielbiala 
wizyty w filhannonii, operze, operetce. 
Cz
sto podspiewywala sobie arie i me- 
lodie tam slyszane. Sarna tez spiewala 
w ch6rze akademickim Politechniki Po- 
znaflskiej. Byl to mily przerywnik w na- 
uce i okazja do spotkail towarzyskich. 
We wszystkim, co robila cechowal jC! spo- 
k6j, up6r i konsekwencja w dqzeniu do 
celu. Byla ciepla, kole.ienska i uczynna, 
zawsze wywazona, spokojnie i racjo- 
nalnie podchodzila do wszystkich zy- 
ciowych problem6w... 


... W 1984 roku zmarl jej mqz i Irka 
po roku przeprowadzila sit; do Byd- 
goszczy. Pracowala od 1985 roku w byd- 
goskim Sanitasie - najpierw przy ul. Dwor- 
cowej, a od chwili otwarcia na Bloniu, 
w tamtejszej filii. Zawsze byla pogodna, 
cierpliwa, zar6wno dla wsp6lpracow- 
nik6w, jak i dla pacjent6w. Kochala sw6j 
zaw6d, wielokrotnie powtarzala, ze 


gdyby miala 
 
jeszcze raz wy- 
bierac, to zno- 
wu zostalaby 
stomatologiem. 
Niezwykle dokladna i delikatna, cz
sto 
zostawala dluzej, jesli pojawil si
 ktos 
z b6lem, proszC!CY 0 pomoc. Nie potra- 
fila odm6wic nikomu pomocy. Jej spo- 
k6j i dobroc dzialaly lagodzC!co na stres 
pacjent6w, wyczuwali w niej wielkie ser- 
ce, lubili jC! i ufali. Pami
tam, jak czt;sto 
pacjent czekajC!cy ze znieczuleniem zt;ba 
zaczynal dzielic sit; z niC! swoimi klo- 
potami i radosciami... 


... renka jako wsp6lpracownik byla 
pogodna i niekonfliktowa. Nie przeno- 
sila na grunt zawodowy osobistych 
klopot6w, chociaz na pewno miala je, 
samotnie wychowujC!c cztery c6rki. Wy- 
czuwalo sit; w niej wielki szacunek do 
drugiego czlowieka i pracy. Cechowalo 
jC! ogromne poczucie obowiqzku, sta- 
rannose. Nie bala sit; Wysilku, wyzwail. 
Ch
tnie pomagala w czym mogla wsp61- 
pracownikom. Nie liczylo sit; dla niej sta- 
nowisko, nie zwracala uwagi na tytuly, 
lecz na drugiego czlowieka. Przyjazn i 10- 
jalnosc odplacala tym samym... 
W 2009 obchodzilaby 50-lecie pracy 
zawodowej. Bardw chciala dotrwac do 
tego czasu. Niestety, cit;zka choroba no- 
wotworowa, kt6ra ujawnila sit; u niej tak 
nagle, sprawila ze w zasadzie z dnia na 
dzien musiala porzucic swojC! ukochanC! 
prac
. Przez p61 roku dzielnie stawiala czo- 
la chorobie wierzqc, ze uda jej si
 wygrac 
t
 walk
. Pomimo bOlu i cierpien nie pod- 
dawala si
, do koilca byla pogodna i pel- 
na wiary w pokonanie lub chocby odsu- 
ni
ie na jakis czas, choroby. Wostatnim 
okresie liczyla jeszcze na jakis cud, wie- 
dzqc, ze nauka nie moze juz jej pom6c. 
B
dzie w naszej pamit;ci i sercach do 
koilca naszych dni. 
Koleianki i koledzy 


PRIMe\;{ '\JO"J '\J 


. ,., 


21 


19 Gwiazdkowe spotkania 


w 
.., 
o 
z 
w 
a: 
w 
LL 
Z 
o 

 


C 
- 
Z 
C 

 
I- 
o 
a. 
en 


Kaidy z nas ma na tyle duiq dlon, 
ie moie z niej uczynic Betlejem.... 


...a dla senior6w takie "gwiazdkowe 
Betlejem" urzqdzita 10 stycznia 2009 zawsze 
niezawodna dton Komisji Socjalnej Byd- 
goskiej Izby Lekarskiej. 
Uroczystos6 odbyta si
, podobnie jak 
w roku ubiegtym, w stot6wce Collegium 
Medicum w Bydgoszczy. 
przy pi
knie nakrytych i zastawionych 
stodkoSciami stotach zasiedli seniorzy, kt6- 
rzy na spotkanie stawili si
 "in corpore" (az 
140 os6b). A wszyscy odswi
tni, usmiech- 
ni
ci, serdecznie zyezliwi. Szczeg61ne wzru- 
szenie budzity osoby, kt6re by uezestniczy6 
w spotkaniu, przyszty przy pomocy tej 
trzeciej, "Iaseezkowej" n6zki. Tym razem nie 
by to zadnych "artystycznych wyst
p6w", 
chcielismy si
 po prostu nacieszy6 sob q , na- 
gada6. By to wi
c bardzo gwarnie i kol
do- 
wo spiewnie.Tylko, zawsze petna inicjaty- 
wy i pomyst6w doktor Matgorzata Swi:jt- 
kowska, nie "odpuscita", urz:jdzaj:jc mini- 
konkurs z rozpoznawania nazw pokazy- 


wanych kwiat6w i obiekt6w architektonicz- 
nych. A my, seniorzy, takze nie "odpuscili- 
smy", zebrawszy wsr6d siebie na Dom 
Lekarza Seniora 571,83 zt, co - jak na na- 
sze "kryzysowe" kieszenie, wcale nie tak 
mato.Na zakonczenie zaS tego, jakze mi- 
tego seniorowo-rodzinnego spotkania, kaZ- 
dy z nas zostat obdarowany tradycyjn:j - 
"prezencikow:j", petn:j stodkosci, torb:j 
. swi:jteczn:j. 
Dzi
kujemy z catego serca Komisji So- 
cjalnej i Jej Przewodnicz:jcemu dr. n. med. 
Henrykowi Osinskiemu - za wielki trud w 
urzqdzeniu tej, wzruszajacej nas, senior6w, 
uroczystoSci. 
I nie tylko tej, gdyz 7 grudnia 2008 Ko- 
misja Socjalna zorganizowala takZe, jak co 
roku, gwiazdk
 dla lekarskich dzieci (od 3 
do 10 lat) w Patacu Mtodziezy, przy wy- 
bitnej pomocy jednej z pracowniczek Pa- 
tacu - p. Kubowicz. Byty gry, zabawy, spie- 
wy, tance i oezywiscie... prezencikowe tor- 
by. A ze wzgl
du na na ilos6 uczestnik6w 
(218 dzieci plus rodzice) spotkanie urza- 
dzono w dw6ch turach! (zdjf;cia z Mikola- 
jek - strona 30kladkl). 


Jak to dObrze, ze w naszej Ojczyznie, 
opr6cz tych "duZYch Owsiak6w" S:j r6wniez, 
i to wcale liezni, a przeciez r6wnie poz:jdani, 
ci "Owsiakowie mniejsi". I za to wielkie dla 
nich dzi
ki. 
P.S. Niestety, w biezqcym roku nie bylo 
spotkania gwiazdkowo-noworocznego, 
urzqdzanego dotychczas zawsze przez 
Okrf;9owq Radf; Izby, nie tyle ze wzglf;du 
na jego koszt, ale gl6wnie ze wzglf;du na 
skromne uczestnictwo w ubiegfym roku, za- 
proszonych gOSci. No c6z, pi
kna tradycja 
zanika, a szkoda! 
Halina Grzybowska-Rogulska 
Klub Lekarza-Seniora 


Spotkanie 
lekarzy seniorow 


W srod
 - 4 marca 2009 r. w spo- 
tkaniu b
dzie uczestniczyt dr Madej 
Rewakowicz, ktory opowie 0 "T eatrze 
dawniej i dzis". Spotkanie rozpocznie 
si
 0 godzinie 15. 
Zapraszamy! 


KONFERENCJA ENDODONTYCZNA 
SZCZICIN, 13.14 MARCA 2009 


. 


II MI,DZYNARODOWA KONFERENCJA ENDODONTYCZNA 
KONWENCJONALNE I NIETYPOWE ROIWI
IANIA W ENDODONCJI 
REALNA STOMATOLOGIA 
WYSTAWA MATERIAtOW I SPRI
TU STOMATOLOGIC IN EGO 
frt\K 
 -(\'" 
'-12. 

CY'
 
(PlANOWANE) 


Szaecin, 13-14 marca 2009 r. 
(piqtek 16.30 + 19.30; sobota 10.00 + 18.00) 
Budynek Rektoratu PAM, ul. Rybacka 1, Szczecin 


Gt6wne tematy: lnoaenie dIugoSIi roboaej w leaeniu endodonlyanym - endomeny . OzonoamJpiII, 
W leasniu prodInky i endodorKji - wyIdOO 1w6n¥ rne100J . S1!Imololot'a minimolrie inwazyjno . GoIov.I! vMalft 
koronoIw-kouerizvAOknaszldonego-wskozoojo, Bhm"kaSIOSOwaniaidoOOrwmentu . Propwskaz6wki 
dolya!p!
wanio wmmyth 
od1 en&xIonlyanyth. Zasody prowidtowej 
w prokIyte 

ifloelement5iAresu. I 
Gt6wni wykladowcy: · 
. prof. Edward lynch - Iworco ozonoleropii w stomolologii (Belfast) , 
. 
. prof. Honorato Show (Pozno") . dr hob. Moriusz Lipski (Szaecin) I 
. dr Domian Li(holO (Szczecin) . dr Mi(holt
ski (todi). _ 4- -'.
_ 
,.J 
KOSD uczeslnictwa: 440 zl, przy wplocie do 251ulego 2009 r. - 340 If; 
(wyktody, prezenlocje, positki). Koszt uaeslniclwa w jednym dniu 290 zt 
Koszl bonkielu w piqtek 13.03.2009 r. - 200 zf . WsI
p no wystow
 beJpl:atm 
SzczegOly i rejestracja uczestnik6w: www.realna.pl. tel. a 502 652 9 

 
 -#. .......... 
ORGANIZATOR: ANDERSZ, Szczecin, ul. Okolno 49, lel./fax 0914219 991, konlokfr. 


KONFERENCJA PROTETYCZNA 
SZCZECIN, 3-4 ICWIETNIA 200. 


I MltDZYNARODOWA KONFERENCJA PROTETYCINA 
WSPOtCZESNE METODY I MATERIAtY W lECZENIU PROTETYCZNYM 
REALNA STOMATOLOGIA 
WYSTAWA MATERIAtOW 1 SPRZ
TU STOMATOlOGICZNEGO 


S.zc.zecin, 3-4 kwietnia 2009 r. 
(piqtek 16.00+ 19.00; sobota 10.00+ 19.00) 
Budynek Rektoratu PAM, ul. Rybacka 1, Szczecin 


22 PRIMC\;{ NON '\!OCERf 2/2009 


(PLANOWANE) 


Glowne tematy: leczenie proletyczne w oporciu 0 implonty . Mosty odheZYine . Wskozonia i przedw- 
wskozonio do stosowonio podpori szklonych . Zostosowonie kliniczne miQkkich moteriol6w do podScielanio 
protez . Protezy podporle - meral cry ocelol? . Allemotywne metody lecrenio proletycznego z zostosowoniem 
wl6kno szklonego . Mosy silikonowe w pralctyce slomotologicznej . leczenie endodontyczne iokQ PflYIIOIowonie 
do leczenio proletycznego . Chirurgio periodontologiczno w leaeniu proletycznym . Dodotkowo prezentocie i 
worszloty proktyane w grupoch 
GIOwni wykladowcy: 
. prof. dr hob. n. med. Bogumila Frquak . dr hob. n. med. prof. nodzw. Ryszard Koczorowski 
. dr hob. n. med. prof. nodzw. Mariusz Lipski . dr n. med. Ewa Sabalewska . lek. dent. Danny Payon 
10m uaestnidwa: 450 zl, przy wplocie do 5 moreo 2009 r. - 350 zl 
(wyklody, prezentocje, posl/ki), Koszt uaeslniclwo w iednym dniu 290 zI. , 
: 
Koszt bonkielu w piqtek 03.04.2009 r. - 200 zl. WsIQp no wyslawl! bezp/atny. It 
...--:::: 
Szueg6ly i rejeslracia uaeslnikOw: www.realna.pl. teL 0 502 652 
 -- _ ..-.,......r ""'\. 
ORGANIZATORZY: {f ".

 ; 
KATEDRA I ZAKlAD PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ PAM, Szczecin, tel./fox 091 466 17 15 \. tJ;;;M  
ANDERSZ, Szczecin, ul. Ok61no 49, lel./fox 091 4219997, konlokl@realno.pl ... _.'n' - 


Zapfoszenia 
dla Czytelnik6w do Teatful 


22 i 24.02 - Piosenki sportowe 
- 1 x2 na kazdy spektakl; 
27 i 28.02 Drugie zabicie psa -1 x2 
· na kazdy spektakl. 


Czekamy na telefony 19 lutego 
od godziny 9 do 11 
- Ewa Langner 052 346 00 84. 


Repertuar 
luty 2009 


+,?3 


TEATR POLSKI BYDGOSZCZ 


· 15, 17.02 Suzan Lori-Parks, Witaj I 
Zegnaj, DuZa Scena TPB, 19.00 
. 
· 18.02 Jan Brzechwa, Pchla Sza- 
chrajka, Mata Scena TPB, 10.00 
Suzan Lori-Parks, Witaj I Zegnaj, Duza 
Scena TPB, 19.00 
. 
. 19.02 Jan Brzechwa, Pchla Sza- 
chrajka, Mata Scena TPB, 10.00 
. 21, 22, 24.02 WE ARE THE CHAM- 
PIONS - piosenki sportowe, DuZa 
Scena TPB, 19.00 
· 25, 26.02 Jan Brzechwa, Pchla Sza- 
chrajka, Mata Scena TPB, 10.00 I 
. 27,28.02 Drugie zabicie psa wg Mar- 
ka Htaski, Duza Scena TPB - spektakl 
kameralny, 19.00 
. 


DORADCAPODATKOWY 
mgr ini. Slawomir ]. Rogalski 
1QI 

- 
 KRAjOWAIZBA 
I 1 
::

CH 


nr wpisu - 05537 


Siedziba: ul. E. Kwiatkowskiego 2 Bydgoszcz 
tel. (052) 344 36 34 (Fordon, obok Lidia) 
Filia: ul. Szubiilska 15 Bydgoszcz 
tel. (052) 37 307 87 (rni
dzy Pi
kn
 a Castorarn
) 
Telefon kom. 0602 38 65 81 
e-mail: rogaIski@box.net.pI 


. PROW ADZENIE ROZLICZEN 
PODATKOWYCH KONTRAKTOW 
LEKARSKICH 
. ROZLICZENIA z ZUS i US 
· ROZLICZENIA ROCZNE 
. DORADZTWO PODATKOWE 


"Dwie rzeczy sq w iyciu pewne 
- smierc i podatki" 
Benjamin Franklin 


DO WYNAJ
CIA GABINETY LEKARSKIE 
Fordon obok LidIa i Hypernowej 
Kontakt: tel. (052) 344 36 34 


M6j jest ten 
kawalek podlogi!... 


--- 


z 
o 
I- 
W 


, .'
 I 


11"" 


- 


Uiywaj ulubionego zdjflcia kochanej 
osoby. jako zakladki do ksiqiek. 
H. Jackson BrownJ. ; J 


..J 
W 
LL 


Szanowne Koleianki i Koledzy! 


Niedawno w jakims periodyku codziennym przeczytalem infonnacj
, ie 
Rosja jest nadal krajem ludzi czytajqcych ksiqiki, a ksi
garni takich jak w Mo- 
skwie to nie zobaczysz nigdzie na swiecie! 
Cos w tej infonnacji jest prawdziwego, bo sam b
dqc w Moskwie przed 
wielu laty moglem widzid, czy to w metrze, czy w autobusie, przewaiajq- 
cq ilose ludzi z ksiqikq w r
ku! 
I tu wspomnienia, dotyczqce nle tak odleglych czasow, kiedy mialem "swo- 
jq" paniq lub pana w ksi
garni, ktorzy to wyciqgali spod lady paczk
 ksiq- 
iek wczeSniej przygotowanych dla mnie. Ksiqiek tych na polkach nie moi- 
na bylo zobaczyC! 
Czasy si
 zmienily, pOlki ksi
garskie uginajq si
 pod cennym towarem, ksiqz- 
ki kuszq swoim wyglqdem edytorskim (mniej cenq), tylko kupowae i czytae. 
Coi, kiedy nawyk czytania chyba odchodzi w niebyt. 
Ludziom mlodym, niestety, bardziej odpowiada w
drowka w sieci, gry kom- 
puterowe nii wygodny fotel, lampa rzucajqca dyskretne swiatlo i dobra ksiqi- 
ka w r
ku. Ksiqika pobudzajqca myslenie, dajqca moiliwose przeiywania 
opisywane; akcji, tworzenia wlasnego wizerunku postaci w niej wyst
pujq- 
cych. Ksiqzka, ukazujqca nam histori
 innq, nii ta poznana w szkole. Ksiqi- 
ka, ktora wzbogaca nasze "ja" w sposob zdecydowanie doskonalszy nii pap- 
ka multimedialna serwowana nam na co dziefl w telewizorach. 
Nie wiem, moie przemawia przeze mnie sentyment za dawnymi czasy, 
moie jestem juz nienowoczesny, moie to, co pisz
 jest niepotrzebne? 
Nie wiem? 
Ale to, co wiem, to wiem na pewno, ie uiywanie zdj
cia ukochanej oso- 
by, jako zakladki do ksiqiki ma gl
boki sens! 
Raz, bo w ten sposob - bye moie - b
dziemy si
gae cz
sciej po ksiqik
, 
a dwa, bo cz
ste si
ganie po wizerunek osoby bliskiej ma sens - zwlaszcza 
w lutym! 
Dlaczego w lutym, ana dlatego, ie w miesiqcu tym czcimy sw. Walente- 
go, patrona zakochanych! 
Si
gnijmy, zatem po ksiqik
 z odpowiedniq zakladkq, aby powiedzid w ten 
sposob komus "kocham Ciebie"! 
Zalecam powtarzanie tych czynnosci nie tylko w lutym, to moze nawyk 
czytania nie zaginie. 


Wasz 


A." 
\ly)01J .$I?, 


PRIMUM l'n)" !',OC£R£ 
/
009 23 w 
o 
... 
:J 

 
- 
a. 

 


PRACA 


Szpital Specjalistyczny im. J. K. tukowicza w Chojnicach zatrudni w od- 
dziale neurologicznym z pododdziatem udarowym: lekarza neurologa, 
lekarza w trakcie specjalizacji z neurologii, lekarza chcClcego spe- 
cjalizowac si
 w dziedzinie neurologii. Posiadamy akredytacj
 Mini- 
stra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologii. Osoby 
zainteresowane proszone s!i 0 kontakt z dyrektorem plac6wki pod nr 
505 01 02 03. 
. 
Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Chetmnie zatrudni 
lekarzy w zespotach wyjazdowych Pomocy Doraznej w godzinach 
ordynaeji i poza godzinami ordynacji (system catodobowy). Rodzaj umo- 
wy i wynagrodzenie do uzgodnienia. Zainteresowanych nasz!i ofert!i pro- 
simy 0 kontakt: +48 56 6772607, e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl. 
. 
Przychodnia Rehabilitacyjna MSU w Bydgoszezy zatrudni lekarza me- 
dycyny pracy, tel. (052) 322 37 28. 
. 
Publiezny Specjalistyezny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Inowroclawiu, 
ul. Poznanska 97 zatrudni: lekarzy specjalist6w w dziedzinie ane- 
stezjologii i intensywnej terapii na podstawie umowy 0 prac
 lub umo- 
wy eywilnoprawnej. Oferujemy korzystne warunki finansowe. Oferty pro- 
simy sktadac pod ww. adresem. Kontakt telefoniezny: (052) 3545 323. 
. 
NZOZ Przychodnia "tomzynska" z siedzib!i w Bydgoszezy przy ul. to- 
mzynskiej 51 a zatrudni lekarza rodzinnego, O961nego lub internist
 do 
pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Prosimy 0 kontakt pod nume- 
rem telefonu (052) 362 02 77 lub 501 316 201. 
. 
NZOZ P.R. "Lesna" w Bydgoszczy zatrudni specjalist
 medycyny 
og6lnej lub specjalist
 medycyny rodzinnej w podstawowej opiece zdro- 
wotnej. Warunki pracy i ptacy do uzgodnienia. Kontakt: Przyehodnia, ka- 
dry, tel. (052) 341 54 22. 
. 
Gminna Przyehodnia w Sadkach, ul. Miekiewicza 7, 89-110 Sadki za- 
trudni lekarza rodzinnego, O961nego lub internis
 w Podstawowej Opie- 
ce Zdrowotnej. Prosimy 0 kontakt tel. (052) 385 07 11 lub 606 794 746. 
. 
NZOZ nawi!ize wsp6tprac
 z lekarzem stomatologiem i lekarzem 
ortodontCi wykonuj!icym aparaty state. Tel. 0502 029249. 
. 
Patuckie Centrum Zdrowia w Zninie zatrudni ginekolog6w i ortope- 
d6w. Wymiar pracy (oddziat, dyZury) i forma zatrudnienia do uzgodnie- 
nia. Blizsze informacje tel. 668 109 104. 
. 
NZOZ zatrudni w niepetnym wymiarze godzin lekarza rodzinnego 
lub internist
, oraz podejmie wsp6tprae
 ze specjalist!i. Tel.693 622 449. 


DEKORAC}E 
SLUBNE 
J(
r 


KOMFORTOWE 
PRZEJAZDY 


Oferujemy 


Panstwu: 


. 


. 


Przewozy eleganck
 Dekoracje slubne: 
i kornfortow
 lirnuzyn
 kosciola 
BMW serii 7 sali weselnej 
o najwyzszyrn standardzie. sarnochodu 
Kazdy z naszych pasazer6w bukiety slubne 
otrzyrna uporninek. dekoracje 
Na wesela dekoracja innych irnprez 
sarnochodu gratis. okolicznosciowych 
Obslugujemy rainego rodzaju 
imprery okolicznosci(JWe. jak: 
wieczory paniefiskie/kawalerskic 7 
wesela 7 komunie 7 
spotkania mznesowe.  


Kontakt 
tel. 505 170 760 
www.katarina.pl 


24 PRIMUM NUN NOCERE 2/2009 


Kochamy Ci
, Swi
ty Mikolaju 


28 tys. zl przekazato Kliniee Pediatrii, Hematologii i Onko- 
logii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 Selezjanskie Stowarzyszenie 
Wyehowania Mtodziezy, kt6re w grudniu 2008 zorganizowato 
po raz sz6sty koncert charytatywny "Koehamy Ci
 sw. Mikotaju". 
Doeh6d z koneertu Przeznaezono na potrzeby dzieci z cho- 
rob,,! nowotworow,,!, leezone w Kliniee Pediatrii, Hematolo- 
gii i Onkologii. Pisze 0 tym: Justyna Rypole, nauezyeielka 
z Zespotu SzkOt Speejalnyeh nr 33. 
Od wielu lat, nauczyciele Zespofu Szk6f Specjalnych nr 33 
w Bydgoszczy wraz z Kofem Pomocy Dzieciom z Chorob q No- 
wotworowqTowarzystwa PrzyjaCi6f Dzieci organizujq tygo- 
dniowe wyjazdy dzieci w r6ine regiony kraju, pod troskliwq 
opiek q medycznq pracownik6w Kliniki. 
Pomimo intensywnej, cykJicznie powtarzajqcej si
 terapii szpi- 
talnej dzieci majq moiliwosc, co roku, wzi
cia udziafu w obo- 
zie, kt6rego calem jest zintegrowanie chorych, aktualnie leczonych 
dzieci z tymi, kt6re powr6cily do "normalnego" trybu i rytmu iy- 
cia. Wyjazd taki, w gronie r6wieSnik6w, z dala od szpitala, ro- 
dzic6w ma odbudowac motywacj
 dzieci potrzebnq do podj
- 
cia wysitku pokonania choroby, powrotu do pefni sit i iycia. 


,...-:",  


.s-; 


t\ r  /(
 
. 
 
.' 4' I.i. 

(
 .

: 

'i,\ ",
 

\';, 
.
: . 
i .t
 l\ '
, J \. 
. '. i . ' . . ..\..ji.. . 
 .\.

/, ,', r. 
.... .  ',!
 -
lf . 
1";\ 
. . ...",
,r 't IiIiI 


 . 


" 

A 
'T .....\ I 
, .
 


. 

. ).} 

Y j ' . 
I . . 
nli.' 


Oferujemy 
Nowoczesny 
System 
Elektronicznej 
Rejestracji 
Pacjent6w 
'@) ! MQ1aWizyta.jel 
J j Tu znajdziesz swojego lekarza 
.-\ 


. 


. \II . 


T 


/ 
I 


-"'IoooIe- 


,.., 


. -rll!u?' 
To Z'')sf''lfl klientem .ortaIu mad.cznE"}O Mc J aV.i2"fta.pl 
, .. A..? 
o Be tyr'iO petal MojaVl''-.1a.cl umo.....wi Pacjentom 
Internatow
 rae) izyt do T . oJego gab' I - lekankiego 
Zaoomni" 0 re'estrac.j telefoniczne'. 
Za oSrec''1ictwem p talu mozesz .... no
.oe..- y i pro
 
spos6b zadba 0 zdr w;. - PcIC.,.. ow. 
apewniamy najwyzsz
 jakosc Twoie us ug. 
warantujemy lepsZ!i organizacj
 Twojej praey. 
Oszcz-dzam Tw6' ezas. 
Docieramy do PacjentOw z Wielkiej Brytanil 
i innych pan$tW E-,ropy. 


" 
,...  


ZE. nteresow81"Ych I .J.rzy prow....J 0 Ion " 
BoZPna Hennig 6' '8 . ena hen .."" 


.pl
>>>