/Licencje_039_11_006_0001.djvu

			POLSKA AKADEMIA NAUK 


MIKOŁAJ 
KOPERNIK 
DZIEŁA 
WSZYSTKIE 


IV 


WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
		

/Licencje_039_11_007_0001.djvu

			g \
 1 


. 


RĘKOPISY 
PISM POMNIEJSZYCH 
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
FACSIMILE ŹRÓDEŁ 


WARSZAWA - KRAKÓW MCMXCII
		

/Licencje_039_11_008_0001.djvu

			4Ą

O
  . sr. 
6-- >' 


!J
		

/Licencje_039_11_009_0001.djvu

			PRZYGOTOWANO W ZAKŁADZIE 


BADAŃ KOPERNIKAŃSKICH 


INSTYTUTU HISTORII NAUKI 


OŚWIATY I TECHNIKI 


POLSKIEJ AKADEMII NAUK 


TOM IV 


RĘKOPISY PISM POMNIEJSZYCH 
MIKOŁAJA KOPERNIKA 
FACSIMILE ŹRÓDEŁ 


Redaktor tomu Paweł Czartoryski 


Tablice zebrała Małgorzata Golińska-Gierych, 
a do druku przygotował Jacek Soszyński 


Technikę Jacsimile opracował Władysław Trojanowski
		

/Licencje_039_11_010_0001.djvu

			Copyright: «d by Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z 0.0. 
Warszawa 1992 


ISBN 83-01-10564-X
		

/Licencje_039_11_011_0001.djvu

			SPI S TREŚCI 


Paweł Czartoryski, WSTĘP . 


9 


SPIS TABLIC. . . . . 


15 


BIBLIOTEKI I ARCHIWA, W KTORYCH ZNAJDUJĄ SIĘ :l:RODLA REPRODUKOWANE 
W OBECNYM TOMIE. 23 


WYKONAWCY ZDJĘĆ. 23 


TABLICE I-LXVIII. . 25 


.
		

/Licencje_039_11_013_0001.djvu

			WSTĘP 


Czwarty i ostatni tom Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika zawiera reprodukcje 
materiałów źródłowych, które stanowią podstawę wydania jego pism pomniejszych 
w tomie trzecim. Układ taki odpowiada stosunkowi pomiędzy facsimile autografu dzieła 
O obrotach, zamieszczonym w tomie pierwszym, a publikacją tekstu tego dzieła w tomie 
drugim edycji. . 
Pierwotny projekt całości obejmował tylko trzy tomy. Myśl udostępnienia rękopisów 
drobnych pism Kopernika w postaci reprodukcji zrodziła się dopiero w trakcie prac nad 
ich publikacją. Decyzja wyjścia poza pierwotne założenia podyktowana była zarówno 
rangą naukową autora, jak i tym, że w wyniku wieloletnich poszukiwań zebrano w 
Zakładzie Badań Kopernikańskich Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki 
Polskiej Akademii Nauk jedyną w swoim rodzaju dokumentację fotograficzną, obejmu- 
jącą przekazy pochodzące z dwudziestu bibliotek i archiwów w ośmiu krajach Europy. 
Udostępnienie tych materiałów, powstałych w ciągu przeszło czterdziestu lat twórczości 
Kopernika, zamyka pewien etap badań źródłowych, dostarczając jednocześnie warsztatu 
do dalszych prac nad jego osobą i dziełem w szerszym kontekście dziejów kultury 
umysłowej. Likwiduje też raz na zawsze omyłki i nieporozumienia wynikające z braku 
dostępu do źródeł. 
W przeciwieństwie do chronologiczno-rzeczowego układu tomu trzeciego, tom 
czwarty przedstawia w pierwszej kolejności autografy Kopernika, następnie ręko- 
piśmienne kopie jego pism monetarnych i astronomicznych, dając na koniec reprodukcje 
dwóch prac, które ukazały się drukiem za jego życia. 
Tablica pierwsza zawiera powiększenie sygnetowej pieczęci z Apollinem, którą 
Kopernik opatrywał swoje osobiste listy, podczas gdy reprodukcja pieczęci przedsta- 
wiającej Madonnę z Dzieciątkiem (tabl. XX), której używał w pisanej własnoręcznie 
urzędowej korespondencji kapituły warmińskiej, rozpoczyna zestaw facsimiliów tej 
korespondencji. 
Po reprodukcji pieczęci z Apollinem umieszczono przerysy i fotokopie trzech 
znaków wodnych papieru używanego w autografach Kopernika; zostały one oznaczone 
literami G, H, I (tabl. II-IV), ponieważ uzupełniają filigrany oznaczone literami C-F 
zamieszczone w tomie pierwszym. Dodać należy, że przerys znaku wodnego, przed- 
stawiającego głowę wołu, z Raptularzyka uppsalskiego (tabl. XXXIV), znajduje się w 
dziele L. A. Birkenmajera, Mikołaj Kopernik, Kraków 1900, s. 155. 
Znak wodny G przedstawia dłoń w rękawie z zawiniętym mankietem i listkiem 
koniczyny na pręcie nad środkowym palcem. Znak ten widoczny jest na papierze 
czterech listów kapituły warmińskiej pisanych przez Kopernika w 1520 roku (tabl. 
XXIII-XXVI), jak również w inwentarzu skarbca olsztyńskiego, sporządzonym w tym 
samym roku (tabl. XXXIX). W katalogu C. M. Briqueta, Les Jiligranes, Paris-Geneve 
1907, najbardziej podobny znak to nr 11465, znany z Maestricht z 1516 r. 
Znak wodny H ma kształt podwójnego krzyża pod koroną. Występuje on na dwóch 
kartach rozliczenia przychodów i rozchodów dóbr kapituły warmińskiej, z których k. 6 
(tabl. XL, 124/125), zapisana przez Kopernika, ma rok 1531, a k. 8, której tu nie 
reprodukujemy, opatrzona datą 30 IV 1532, została zapisana przez Tiedemanna 
Giesego. Znak najbardziej podobny do znaku H to nr 1805, znany z Kowna z 1532 r., 
reprodukowany w katalogu E. Lauceviciusa, Popierius lietuvoje, Vilnius 1967, oraz znak 
nr 138 (dokument z 1527 r., Gdańsk, Archiwum Państwowe, 300, 53, teczka II), 


9 


.
		

/Licencje_039_11_014_0001.djvu

			PAWEŁ CZARTORYSKI 


reprodukowany uJ. Siniarskiej-Czaplickiej, Filigrany papierni położonych na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do połowy XVIII wieku, Wrocław 1969. 
Według tej ostatniej, jest to papier z Czerwonego Prądnika koło Krakowa z godłem 
zakonu Duchaków, właścicieli gruntu, na którym uruchomiono w 1493 r. pierwszy pod 
Krakowem młyn papierniczy, który od 1506 r. posługiwał się niezmiennie znakiem 
wodnym z podwójnym krzyżem. Pani Anna Wolińska z Oddziału Rękopisów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie wydatnie pomogła w identyfikacji znaku H, za co składam jej 
serdeczne podziękowanie. 
Wreszcie znak wodny oznaczony literą I przedstawia dzbanek z bukietem kwiatów i 
literami RP w środkowej, rozszerzonej części. Występuje tylko raz, mianowicie w liście 
Kopernika do księcia pruskiego Albrechta z 21 VI 1541 (tabl. XIV). W dużej grupie 
filigranów z dzbankiem opisanych przez Briqueta, nr 12701-12814, nie znaleziono 
znaków wodnych, w których występowałyby wszystkie elementy zawarte w znaku I. 
Po reprodukcjach znaków wodnych zamieszczono autografy Kopernika, a zatem jego 
listy osobiste (tabl. V-XVI), pisane przez niego własnoręcznie urzędowe listy kapituły 
warmińskiej (tabl. XXI-XXXI), dwa podpisy na książkach po grecku i po łacinie (tabl. 
XXXII, XXXIII, 58), tablice astronomiczne i trygonometryczne pochodzące prze- 
ważnie z czasów studiów krakowskich (tabl. XXXIII, XXXIV), recepty zapisane w 
książkach medycznych (tabl. XXXV, XXXVI) oraz własnoręcznie sporządzone pisma 
i dokumenty, a mianowicie: pełnomocnictwo do objęcia scholasterii we Wrocławiu 
(tabl. XXXVII), Lokacje łanów opuszczonych (tabl. XXXVIII, 93-106), Inwentarz pism 
i dokumentów w skarbcu na zamku w Olsztynie roku Pańskiego 1520 (tabl. XXXIX), 
rachunki kapituły warmińskiej (tabl. XL) oraz Zasady wypieku chleba (tabl. XLIII, 
129). 
W wymienionych materiałach znajduje się również jedna strona Lokacji sporządzona 
przez Tiedemanna Giesego (tabl. XXXVIII, 107) oraz jedna karta Zasad wypieku chleba 
napisana przez Feliksa Reicha (tabl. XLIII, 130), bliskich przyjaciół i współpracowni- 
ków Kopernika. Korespondencję uzupełniono dwiema późniejszymi kopiami nie 
zachowanych listów osobistych Kopernika (tabl. XVII, XVIII), a wśród dokumentów 
zamieszczono pozwolenie na sprzedaż czynszu wystawione przez niego, lecz sporzą- 
dzone przez kancelistę (tabl. XLI). 
Spośród wymienionych poprzednio autografów Kopernika pełnomocnictwo do 
objęcia scholasterii znajduje się w archiwum notarialnym w Padwie. Archiwum Diecezji 
Olsztyńskiej posiada trzy listy kapituły warmińskiej do biskupa Maurycego Ferbera, 
koncept listu kapituły do Pawła Płotowskiego, zachowaną kartę Lokacji łanów opuszczo- 
nych oraz Inwentarz z 1520 roku. W Bibliotece Czartoryskich w Krakowie znajduje się 
sześć listów osobistych Kopernika do biskupa Jana Dantyszka oraz pisane przez niego: 
cztery listy kapituły i list Henryka Peryka, dowódcy w Olsztynie, do biskupa Fabiana 
Luzjańskiego, oraz list kapituły do Dantyszka. W Fundacji Kultury Pruskiej w Berlinie 
zachowały się pochodzące ze zbiorów królewieckich dwa niemieckie listy Kopernika do 
księcia pruskiego Albrechta, list kapituły do króla Zygmunta I oraz rachunki kapituły, a 
w Bibliotece Państwowej w Berlinie jeden list do Dantyszka. I wreszcie Biblioteka 
Uniwersytecka w Uppsali posiada wykorzystane w obecnym tomie książki z zapiskami 
Kopernika, po jednym liście do biskupów Ferbera i Dantyszka oraz Zasady wypieku 
chleba. 
Do reprodukcji zachowanych autografów dołączono reprodukcje jednego przerysu i 
paru dawnych zdjęć tekstów zaginionych, pisanych własnoręcznie przez Kopernika. 
J eden z nie istniejących już dziś jego listów zachował się w przerysie wydanym w 


10 


. 


-
		

/Licencje_039_11_015_0001.djvu

			WSTĘP 


Edynburgu w 1821 r. (tabl. XIX). Fotokopia innego listu, który zaginął w okresie 
międzywojennym, znajduje się w Archiwum Diecezji Warmińskiej w Olsztynie (tabl. 
V). Część Lokacji łanów opuszczonych oraz list do Feliksa Reicha zachowały się w postaci 
zdjęć sprzed 1945 r. w zbiorze Hansa Schmaucha w Monachium (tab!. XXXVIII, 93- 
104, XLII). Ich jakość pozostawia nieco do życzenia, mają one jednak unikalną wartość 
dokumentarną. 
Dalsze reprodukcje przedstawiają kopie rękopiśmienne rozpraw Kopernika do- 
tyczących reformy pieniądza oraz zagadnień astronomicznych, których oryginały nigdy 
nie były znane. 
Pierwszy jego traktat o monecie, zatytułowany Rozwaźania i opatrzony datą 15 VIII 
1517, znany jest w trzech odpisach. W archiwum miejskim w Gdańsku znajdowała się 
kopia tego tekstu sporządzona po 15 IV 1521, która zaginęła podczas ostatniej wojny. 
Podstawą jej reprodukcji jest fotografia pochodząca ze zbiorów Hansa Schmaucha (tabl. 
XLIV). Zachowały się natomiast dwa niemal identyczne odpisy współczesne - jeden 
znany od dawna, znajdujący się w Tekach Górskiego w Bibliotece Ossolineum we 
Wrocławiu (tabl. XL VI), drugi - odnaleziony w 1984 r. przez Mariana Biskupa w Libri 
legationum w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie (tab!. XLV). Do tych 
przekazów z epoki dołączono reprodukcję pierwszej strony kopii z połowy XVIII w., 
zachowanej w archiwum państwowym w Gdańsku (tabl. XLVII). 
Niemiecki przekład traktatu Rozwaźania, sporządzony w 1519 r., zawarty jest w 
gdańskiej kopii z 1522 r. (tab. XLVIII). Tekst ten był publikowany. w Historii Prus 
Caspara Schiitza (tabl. XLIX, pierwsze wydanie z 1592 r.). W Archiwum Państwowym 
w Toruniu znajduje się natomiast jedyny egzemplarz łacińskiego streszczenia wspom- 
nianego niemieckiego przekładu, które powstało pod koniec XVI w. (tabl. L). 
Podstawowy traktat Kopernika o pieniądzu: Zasady bicia monety (1525-1526) 
zachował się w trzech odpisach wspólczesnych, mianowicie w kopii sporządzonej przez 
Feliksa Reicha, z którym Kopernik współpracował w sprawach reformy monetarnej 
(tabl. LI), w egzemplarzu Fryderyka Fischera, kanclerza księcia pruskiego Albrechta 
(tabl. LII, oba odpisy znajdują się obecnie w Fundacji Kultury Prus
iej w Berlinie), 
oraz w tzw. kopii lidzbarskiej sporządzonej dla biskupa Maurycego Ferbera, przecho- 
wywanej w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (tabl. LIII). 
Zarys nowej astronomii (Commentariolus) - pierwszy szkic teorii heliocentrycznej 
powstały przed 1514 r. - zachował się w trzech odpisach. Kopia sporządzona w 1585 r. 
przez szkockiego uczonego Duncana Liddela znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Aberdeen (tabl. LIV); kopia z okresu po 1589 r., należąca do duńskiego astronoma 
Christiana Serensena Longberga (Longomontanusa), ucznia Tychona Brahego, prze- 
chowywana jest w Bibliotece Narodowej w Wiedniu (tabl. LVI) i wreszcie kopia 
współoprawna z egzemplarzem drugiego wydania dzieła O obrotach, który należał do 
gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, zachowała się w Bibliotece Królewskiej 
Akademii Nauk w Sztokholmie (tabl. LV). 
List do Bernarda Wapowskiego z 1524 r. zawiera polemikę z astronomem no- 
rymberskim Johannem Wernerem na temat ósmej sfery (Epistula conrra Wernerum). 
Fragment tego listu został opublikowany w dziele Tychonis Brahe Dani de mundi aetherei 
recenrioribus phaenomenis, wydanym w 1588 r. (tabl. LVII). Trzy odpisy pełnego tekstu 
znajdują się w Bibliotece Bodleiańskiej w Oksfordzie (tabl. LVIII-LX). Są to kopie 
Sporządzone przez tamtejszych profesorów Henry'ego Savile'a w 1578 r., Thomasa 
Smitha w XVII w. i Stephena Rigaud na początku XIX w. Kopia niemieckiego 
astronoma Johanna Praetoriusa, przechowywana w archiwum miejskim w Schwein- 


11
		

/Licencje_039_11_016_0001.djvu

			PAWEŁ CZARTORYSKI 


furcie, pochodzi z 1569 r. (tabI. LXII). Kopia wiedeńska (tabI. LXI) opatrzona jest datą 
dzienną 30 III 1575; kopię berlińską (tabI. LXIII) wykonano zapewne po 1571 r., 
natomiast w kopii przechowywanej w zbiorach obserwatorium astronomicznego w 
Uppsali (tabI. LXIV) brakuje zarówno daty, jak i proweniencji. 
Dramatyczne dzieje miałfł naj starsza kopia tego tekstu, sporządzona w Pradze w 
1531 r. i zniszczona w czasie wojny francusko-pruskiej w 1870 r. w pożarze biblioteki 
miejskiej w Strasburgu. Tekst jej przetrwał jednak dzięki odpisowi, który sporządził 
Antoni Makowski w 1839 r. Odpis ten nie jest dziś znany, istnieją wszakże dwa wtórne 
odpisy, z których jeden został wykonany przez Leonarda Niedźwiedzkiego przed 1875 r. 
i znajduje się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, w materiałach po Ludwiku 
Antonim Birkenmajerze (tabI. LXV), drugi zaś, przygotowany w 1899 r. na polecenie 
Polskiej Akademii Umiejętności, przekazany został w darze bibliotece miejskiej w 
Strasburgu w miejsce egzemplarza spalonego w 1870 r. (tab. LXVI). 
Tomu dopełniają reprodukcje dwóch druków, które ukazały się za życia Kopernika. 
Są to tłumaczone przez niego z greki na łacinę Listy obyczajowe, sielskie i miłosne 
Teofilakta Symokaty wydane w Krakowie 1509 r. (tabI. LXVII, już raz poprzednio 
reprodukowane, Wrocław 1953), oraz tablica sinusów, która ukazała się jako załącznik 
do dziełka Kopernika O bokach i kątach trójkątów wydanego w Wittenberdze w 1542 r. 
(tabI. LXVIII). Tablica ta nie była dotąd nigdy powtórnie wydana, nie występuje ona 
również w wersji angielskiej tomu trzeciego Dzieł wszystkich, zamieszczono ją natomiast 
w wersji polskiej i łacińskiej tego tomu. 
Spośród wymienionych poprzednio źródeł wersja angielska pomija także kore- 
spondencję urzędową kapituły warmińskiej pisaną przez Kopernika (tabI. XXI-XXXI), 
tablice i noty astronomiczne i trygonometryczne (tabI. XXXIII, XXXIV), oraz recepty 
zapisane w dziele Consilia Bartłomieja Montagnany (tabI. XXXVI, 88-91). 
Dokumenty wchodzące w skład tomu czwartego Dzieł wszystkich zostały swego 
czasu wszechstronnie zbadane przeze mnie w bibliotekach i archiwach, w których są 
przechowywane. Szczegółowe opisy sporządzone w wyniku tych badań stanowiły istotną 
pomoc w przygotowaniu edycji. Większość dokumentów należało przy reprodukcji 
nieco pomniejszyć, by dostosować je do formatu książki, podczas gdy reprodukcje 
dokumentów o nmiejszych rozmiarach odpowiadają wielkości oryginałów. Mieszczą się 
one na tablicach XXI, XXVIII, XXXIII, XXXIV, XLI, LVI, LVIII-LXII, LXV. 
W spisie tablic podano wymiary dokumentów z dokładnością do 0,5 cm. 
Facsimilia wykonano w Drukarni Narodowej w Krakowie, przy użyciu nowoczesnej 
techniki skanerowej. Podstawę reprodukcji stanowiły czarno-białe fotografie oryginal- 
nych dokumentów, przy czym barwy zostały tak dobrane, aby ich tonacja była jak 
najbardziej zbliżona do pierwowzorów. We fragmentach in rubro występujących w 
tablicach Raptularzyka uppsalskiego (tabI. XXXIII, 59 i XXXIV) nie było technicznych 
moiliwości użycia barwy czerwonej. W całym przedsięwzięciu wydawniczym zabiegano 
o zachowanie jak największej wierności oryginałowi, nie szczędząc troski o estetykę, 
harmonię i przejrzystość końcowego efektu. 
Prace nad tomem czwartym Dzieł wszystkich trwały wiele lat i objęły wiele osób, 
które w rozmaitych okresach angażowały w nie swe siły i ambicje. Podziękować najpierw 
wypada dyrekcjom i pracownikom bibliotek i archiwów w kraju i za granicą, które 
udostępniły swoje zbiory i wyraziły zgodę na reprodukcję posiadanych materiałów 
kopernikowskich. Wśród nich wspomnieć należy zwłaszcza prof. dr. Heriberta Nobisa z 
Monachium, który udostępnił oryginalne zdjęcia ze zbioru Hansa Schmaucha. Dalej, 
podziękować należy licznym fotografikom, którzy przygotowali fotogramy na takim 


12 


-
		

/Licencje_039_11_017_0001.djvu

			WSTĘP 


poziomie, iż mogły one służyć jako bezpośrednia podstawa do wykonania facsimiliów. 
Ich nazwiska podano na końcu części wstępnej tomu, po wykazie bibliotek i archiwów, 
które udostępniły swe zbiory. 
Szczególne podziękowania należą się pracownikom Zakładu Badań Kopernikańskich 
Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN: Małgorzacie Golińskiej-Gierych, 
która czuwała nad dziełem od chwili podjęcia prac do 1986 r.; Jackowi Soszyńskiemu za 
kontynuowanie tych prac i doprowadzenie ich do końca i Markowi Troszyńskiemu za 
przygotowanie maszynopisów części wstępnej. Podziękowania należą się również 
pracownikom Wydawnictwa Naukowego PWN i Drukarni Narodowej w Krakowie: inż. 
Władysławowi Trojanowskiemu za opracowanie skanerowej techniki reprodukcji; pani 
Barbarze Baran za wykonanie retuszu zdjęć, pani Marii Kaniowej z krakowskiego 
oddziału PWN za udział w retuszu i prace redakcyjne, a pani Maryli Czekaj z Warszawy 
za korektę facsimile; wreszcie pani Marii Bujnowskiej, kierownikowi Redakcji Publikacji 
Zleconych PWN w Warszawie oraz panu Władysławowi Negreyowi, dyrektorowi 
krakowskiego oddziału PWN za niestrudzone czuwanie nad procesem wydawniczym 
dzieła. 


Paweł Czartoryski
		

/Licencje_039_11_019_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Tablica 1.1. Pieczęć sygnetowa Mikołaja Kopernika z Apollinem, znacznie powiększona. 
List Mikołaja Kopernika do biskupa Jana Dantyszka. Frombork, 11 III 1539. 
Zob. tablica XII. 


Znaki wodne 


Tablica II. 2-3. Znak wodny G, przerys i zdjęcie. 
List kapituły warmińskiej do króla Zygmunta I. Olsztyn, 16 XI 1520. Zob. tablica 
XXV. 
Tablica III. 4-5. Znak wodny H, przerys i zdjęcie. 
Rachunek pieniędzy z dóbr odkupionych w okręgu Tolkmicko. Zob. tablica XL, 
124/125, k. 6, datowana 1531. 
Tablica IV. 6-7. Znak wodny I, przerys i zdjęcie. 
List Mikołaja Kopernika do księcia pruskiego Albrechta. Frombork, 21 VI 1541. 
Zob. tablica XIV. 


Listy osobiste Mikołaja Kopernika opatrzone jego podpisem 


Tablica V. 8. List 1. Mikołaj Kopernik do kapituły warmińskiej. Pieniężno (Melsac), 
22 X 1518. Oryginał zaginiony ok. 1930 r., fotokopia strony recto. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej, Dok. Kap. L 97. 
Tablica VI. 9-10. List 2. Mikołaj Kopernik do Maurycego Ferbera, biskupa warmiń- 
skiego. Frombork, 29 II 1524. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket, H. 157. 
27,5 )( 21 cm. 
Tablica VII. 11-12. List 7. Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa chełmiń- 
skiego. Frombork, 8 VI 1536. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkp. 2713, s. 1-2. 
27,5 )( 18,5 cm. 
Tablica VIII. 13-14. List 8. Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa chełmiń- 
skiego. Frombork, 9 VIII 1537. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkp. 2713, s. 7-8. 
28 )( 19,5 cm. 
Tablica IX. 15-16. List 9. Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa warmiń- 
skiego. Frombork, 25 IV 1538. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket, H. 154, k. 163-163v. 
29 )( 20 cm. 
Tablica X. 17-18. List 10. Mikołaj Kopernik do biskupa Jana Dantyszka. Frombork, 
2 XII 1538. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkp. 1596, s. 519-520. 
28 )( 20 cm. 


15
		

/Licencje_039_11_020_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Tablica XI. 19-20. List 12. Mikołaj Kopernik do biskupa Jana Dantyszka. Frombork, 
3 III 1539. 
Kraków. Biblioteka Czartoryskich. rkp. 307. s. 123-124. 
27 x 19 cm. 
Tablica XII. 21-22. List 13. Mikołaj Kopernik do biskupa Jana Dantyszka. Frombork, 
11 III 1539. 
Kraków. Biblioteka Czartoryskich. rkp. 1596. s. 557-558. 
28.5 x 19,5 cm. 
Tablica XIII. 23-24. List 14. Mikołaj Kopernik do księcia pruskiego Albrechta. 
Frombork, 15 VI 1541 (w języku niemieckim). 
Berlin. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz. XX. HA StA Konigsberg. HBA, C la, 
Kasten 497. 
30 x 21 cm. 
Tablica XIV. 25-26. List 15. Mikołaj Kopernik do księcia pruskiego Albrechta. 
Frombork, 21 VI 1541 (w języku niemieckim). 
Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz XX. HA StA Konigsberg. HBA, C la, 
Kasten 497. 
30 x 21 cm. 
Tablica XV. 27-28. List 16. Mikołaj Kopernik do biskupa Jana Dantyszka. Frombork, 
27 VI 1541. 
Berlin. Staatsbibliothek. Preussischer Kulturbesitz, Sammłung Darmstidter. J ł53O(1). 
29.x 19,5 cm. 


Tablica XVI. 29-30. List 17. Mikołaj Kopernik do biskupa Jana Dantyszka. Frombork, 
28 IX 1541. 
Kraków. Biblioteka Czartoryskich, rkp. 1619, s. 99-100. 
29 x 19.5 cm. 


Kopie nie zachowanych listów osobistych Mikołaja Kopernika 


Tablica XVII. 31. List 5. Mikołaj Kopernik do biskupa Maurycego Ferbera. Frombork, 
27 VII 1531 (kopia z XVIII w.). 
Kraków. Biblioteka Czartoryskich, rkp. 284, s. 169. 
34.5 x 20 cm. 
Tablica XVIII. 32. List 11. Mikołaj Kopernik do biskupa Jana Dantyszka. Frombork, 
11 I 1539. Kopia Jana Brożka z XVII w. na karcie ochronnej jego egzemplarza De 
revolutionibus, Amstelodami 1617. 
Kraków, Biblioteka Jagiellońska. St. Dr. 311204-311205. 
22 x 17 cm. 
Tablica XIX. 33. List 6. Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa-elekta 
chełmińskiego. Frombork, 11 IV 1533. Przerys oryginału w: Notice respecting 
Copernicus, "Edinbourgh Philosophical Journal", 1821(5), tabl. III. 
London. British Library . 


Listy kapituły warmińskiej pisane przez Mikołaja Kopernika 
Tablica XX. 34. Pieczęć kapituły warmińskiej przedstawiająca Madonnę z Dzie- 
ciątkiem, powiększona około dwukrotnie. List kapituły warmińskiej do rady 
miasta Gdańska. Frombork, 24 VI 1524. 
Gdańsk, Archiwum Państwowe, 300 D. 42. nr 304. 


16
		

/Licencje_039_11_021_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Tablica XXI. 35-36. List 18. Kapituła warmińska do Fabiana Luzjańskiegp, biskupa 
warmińskiego. Olsztyn, 7 III 1520. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkp. 1594, s. 585-586. 
23 x 19 cm. 
Tablica XXII. 37-38. List 19. Kapituła warmińska do biskupa Fabiana Luzjańskiego. 
Olsztyn, 29 IV 1520. · 
Kraków, Biblioteka Czanoryskich, rkp. 1594, 8. 593-594. 
28 x 21 cm. 
Tablica XXIII. 39-40. List 20. Kapituła warmińska do biskupa Fabiana Luzjańskiego. 
Olsztyn, 14 VI 1520. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkp. 1594, s. 605-606. 
21 x 20,5 cm. 
Tablica XXIV. 41-42. List 21. Kapituła warmińska do biskupa Fabiana Luzjańskiego. 
Olsztyn, 11 IX 1520. 
Kraków, Biblioteka Czanoryskich, rkp. 1594, s. 639-640. 
29 x 21 cm. 
Tablica XXV. 43-44. List 22. Kapituła warmińska do króla Zygmunta I. Olsztyn, 
16 XI 1520. 


Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, xx. HA StA Konigsberg, OBA 24345. 
28,5 x 21 nn. 
Tablica XXVI. 45-46. List 23. Henryk Peryk, dowódca w Olsztynie, do biskupa 
Fabiana Luzjańskiego. Olsztyn, 22 XII 1520. 
Kraków, Biblioteka Czanoryskich, rkp. 1594, 8. 725-726. 
14 x 20 cm. 
Tablica XXVII. 47-48. List 24. Kapituła warmińska do Pawła Płotowskiego, prepozyta 
warmińskiego, koncept. Frombork, po 8 XI 1523. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej, t. D. 122, k. l-lv. 
28 x 19 cm. 
Tablica XXVIII. 49-50. List 25. Kapituła warmińska do biskupa Maurycego Ferbera. 
Frombork, 23 III 1524. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej, t. D. 122, k. 7-7v. 
25 x 18,5 cm. 
Tablica XXIX. 51-52. List 26. Kapituła warmińska do biskupa Maurycego Ferbera. 
Frombork, 14 V 1524. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej, t. D. 122, k. 8-8v. 
27,5 x 18,5 cm. 
Tablica XXX. 53
54. List 27. Kapituła warmińska do biskupa Maurycego Ferbera. 
Frombork, 6 VI 1524. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej, t. D. 66, k. BO-8Ov. 
28 x 20,5 cm. 
Tablica XXXI. 55-56. List 28. Kapituła warmińska do biskupa Jana Dantyszka. 
Frombork, 17 III 1539. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkp. 1595, s. 997-998. 
28,5 x 20 cm. 


Tablice astronomiczne i recepty pisane na książkach przez Mikołaja Kopernika 


Tablica XXXII. 57. Johannes Crastonus, Dictionarium Graecum cum interpretatione 


17
		

/Licencje_039_11_022_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Latina, Modenae 1499-1500. Karta ochronna IX, z podpisem Mikołaja Kopernika 
alfabetem greckim. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket, Copernicana 5. 
31,5 )( 21 cm. 
Tablica XXXIII. Tablice astronomiczne i noty w: Alfonsus X, Tabulae astron"micae, 
Venetiis 1492; Johannes Regiomontanus, Tabulae directionum et proJectionum, 
Augsburgii 1490, współoprawne z szesnastokartkową składką rękopiśmienną 
zwaną Raptularzykiem uppsalskim. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket, Copernicana 4. 
22 )( 16,5 cm. 
58. Karta tytułowa z podpisem Kopernika, k. l. 
59. Słońce i Księżyc. Tablica różnicy aspektów dla 51 stopni, k. 113v. 
60. Tablica funkcji sinus dla R = 60, k. 136. 
61. Nota przy tablicy deklinacji Regiomontana, k. 142v. 
62. Tablica funkcji secans wpisana w tablicę funkcji tangens Regiomontana, 
k. 143. 
63. Nota odnosząca się do tablicy Regiomontana, k. 155v. 
Tablica XXXIV. Raptularzyk uppsalski. 
64. Tablica ruchu Księżyca, k. 270. 
65. Strona przygotowana do wpisania tablicy, k. 270v. 
66. Tablica średniej koniunkcji i opozycji Słońca i Księżyca. Tabela obrotów, 
k. 271. 
67. Dwie tablice dotyczące ruchu Księżyca, k. 271v. 
68. Fragment tablicy apogeum Słońca Peuerbacha, k. 272. 
69. Tablica ekwacji Słońca, k. 275v. 
70. Dalszy ciąg tablicy ekwacji Słońca, k. 276. 


Tablice szerokości pięciu planet wraz z kanonem 
71. Saturn, k. 276v. 
72. Jowisz, k. 277. 
73. Mars, k. 277v. 
74. Wenus, k. 278. 
75. Merkury, k. 278v. 
76. Tablice dewiacji i deklinacji dla Wenus i Merkurego, k. 279. 
77. Tablica minut proporcjonalnych dla pięciu planet, k. 279v. 
78. Tablica minut proporcjonalnych dla refleksji Merkurego, k. 280. 
79-80. Kanon dotyczący tablic szerokości Wenus i Merkurego, k. 28Ov-281. 
81. Strona niezapisana, k. 281 v. 
82. Apogea czterech planet, k. 284. 
83. Nota dotycząca teorii układu słonecznego, k. 284v. 
84. Tablica dotycząca zaćmień oraz pomocnicza tabelka mnożenia, k. 285. 
85. Notatki astronomiczne, k. 285v. 
Tablica XXXV. 86. Pochwała "pigułek cesarskich" przypisywanych Arnoldowi de Villa 
Noua. Matthaeus Silvaticus, Liber pandectarum medicinae, Venetiis 1498, k. 182v. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket, Copernicana 14. 
30,5 )( 21 cm. 


18
		

/Licencje_039_11_023_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Tablica XXXVI. Recepty Mikołaja Kopernika. 
87. Recepta na pigułki na żołądek 24 II 1532, pisana obcą ręką. Mesue, Opus 
medicinale cum expositione Mondini super canones universales, Venetiis 1502, 
przednia wyklejka. 
Uppsala. Universitetsbiblioteket. Copernicana 23. 
29.5 x 21.5 cm. 
88-91. Recepty pisane przez Mikołaja Kopernika. Bartholomaeus Montagnana, 
Consilia etc., Venetiis 1514, noty na k. 345v, 346, 349 i 406. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket. 42:52 (Obr.) 
31 x 22 cm. 


Dokumenty działalności administracyjnej 


Tablica XXXVII. 92. Pełnomocnictwo do objęcia scholasterii przy kościele św. Krzyża 
we Wroclawiu, Padwa, 10 I 1503. Koncept Mikołaja Kopernika z dopiskami 
notariusza. 
Padova. Archivio di Stato. Archivio Notarile. Libro Iinstr. notaio Stefano Venturato, k. 175. 
29 x 22 cm. 
Tablica XXXVIII. Lokacje łanów opuszczonych, pomniejszone o ok. 1/5. 
93-104. Lokacje komornictwa olsztyńskiego 1516-1519 oraz pierwsza strona 
lokacji komornictwa pieniężeńskiego (melzackiego) z roku 1517, autograf 
Mikołaja Kopernika. Oryginał zaginiony, do 1945 r. w: Diozesanarchiv 
Frauenburg, Schbl. II. 55. 
Miinchen, Deutsche Copemicus-Forschungs8telle, fot. ze zbioru Hansa Schmaucha. 
105-106. Ciąg dalszy lokacji komornictwa pieniężeńskiego 1517-1519, autograf 
Mikołaja Kopernika. 
Olsztyn. Archiwum Diecezji Warmińskiej, Dok. Kap. II. 55, k. 42-42v. 
32 x 10,5 cm. 
107. Lokacje komornictwa olsztyńskiego dokonane przez Mikołaja Kopernika, a 
zapisane własnoręcznie przez Tiedemanna Giesego w 1521 r. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej. Dok. Kap. L 92, s. 1. 
32 x 11 cm. 
Tablica XXXIX. 108-118. Inwentarz pism i dokumentów w skarbcu na zamku w 
Olsztynie roku Pańskiego 1520, autograf Mikołaja Kopernika. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej. Dok. Kap. Y 9. k. 1-7. 
29.5 x l I cm. 
Tablica XL. 119-125. Rachunek pieniędzy z dóbr odkupionych w okręgu Tolkmicko, 
1531 f. Część druga, autograf Mikołaja Kopernika pomniejszony o ok. 1/5; dolne 
marginesy kart 3v-6 zostały przy fotografowaniu obcięte o ok. 1-2 cm. 
Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesiu, XX. HA StA Konigsberg, Etatsministerium. 
31q. l, k. 3v-6v. 
35 x 11 cm. 
Tablica XLI. 126. Potwierdzenie transakcji finansowej. Olsztyn, 15 III 1518. Pisane 
przez kancelistę. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej. Z. 2(1). 
16,5 x 24,5 cm. 
Tablica XLII. 127-128. List Mikołaja Kopernika do Feliksa Reicha (List 4). 
Frombork, 19 IV 1528 wg M. Biskupa; 28 IV 1527 wg E. Rosena. Autograf 


19
		

/Licencje_039_11_024_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Mikołaja Kopernika. Oryginał zaginiony, przed 1945 r. w: Staatsarchiv Konigs- 
berg, Schrank 5, Fach 22, nr 28. 
Miinchen, Deutsche Copernicus-Forschungsstelle, fot. ze zbioru Hansa Schmaucha. 


Tablica XLIII. Zasady wypieku chleba, 1531 r. 
129. Olsztyńskie zasady chlebowe według cen zbóź pszenicy i źyta, autograf 
Mikołaja Kopernika, k. 62v (s. 2). 
Uppsala, Universitetsbibliotek, H. I 56. 
28 )( 19,5 cm. 
130. O ustaleniu zasad dotyczących zwykłego przedniego chleba pytlowego, autograf 
Feliksa Reicha, k. 66 (s. 9). 
Uppsala, Universitetsbiblioteket, H. 156. 
28 )( 17,5 cm. 


Kopie pism monetarnych Mikołaja Kopernika 


Rozwaźania, 15 VII I 1517 r. 


Tablica XLIV. 131-132. Kopia zaginiona, spisana po 5 IV 1521. Przed 1945 r. w 
Staatsarchiv Danzig, 300, 25, Nr. 20. 
Miinchen, Deutsche Copernicus-Forschungsstelle, fot. ze zbioru Hansa Schmaucha. 


Tablica XLV. 133-139. Kopia współczesna. 
Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych, Libri legalionum 5, k. ł70v-173v. 
29,5 )( 19 cm. 


Tablica XLVI. 140-145. Kopia współczesna. 
Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Teki Górskiego, rkp. 199, s. 264-269. 
30,5 )( 20,5 cm. 
Tablica XLVII. 146. Pierwsza strona kopii z połowy XVIIIw. 
Gdańsk, Archiwum Państwowe, 300 R/D6, s. 179. 
33,5 )( 21 cm. 


Niemiecki przekład traktatu Rozważania, 1519 r. 


Tablica XLVIII. 147-155. Kopia z 1522 r. z "uzupełnieniem" z 1522 r. (k. 546-546v). 
Gdańsk, Archiwum Państwowe, 300, 29/6, k. 542v-546v. 
29,5 )( 22 cm. 
Tablica XLIX. 156-160. Pierwsze wydanie: Caspar Schiitz, Historia rerum prussica- 
rum, Zerbst 1592, k. 517-519. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, 6 III Cim. 
31,5 )( 20,5 cm. 
Tablica L. 161-163. Łaciński skrót niemieckiego przekładu traktatu Rzwaźania z końca 
XVI w. 
Toruń, Archiwum Państwowe, Kat. II-VII 4, s. 334-336. 
32,5 )( 20 cm. 


Zasady bicia monety (1525-1526) wraz z niemieckim tekstem uchwały malborskiej 
z 6 XI 1418 r. i z notatką In libro actorum anriquo 


Tablica LI. 164-175. Własnoręczna kopia Feliksa Reicha (k. lv-notatka In libro 
actorum antiquo, k. 6v - uchwała malborska). 


20
		

/Licencje_039_11_025_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, XX. HA StA Konigsberg, HBA, H, Kasten 752, 
k. ł-6v. 
32 )( 22 cm. 
Tablica LII. 176-194. Kopia ze zbioru Fryderyka Fischera, kanclerza księcia pruskiego 
Albrechta (k. 48-49 - uchwała malborska, k. 49v-50 - notatka In libro acrorum 
anriquo ). 
Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, XX. HA StA Konigsberg, Ostpreussische 
Folianten, Nr 12868, k. 41-50 (wg nowej numeracji k. 38-47). 
28,5 )( 21,5 cm. 
Tablica LIII. 195-207. Kopia lidzbarska sporządzona dla biskupa Maurycego Ferbera 
(k. 91-91v - uchwała malborska). 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich, rkp. 259, k. 85v-91v. 
30 )( 20,5 cm. 


Kopie drobnych pism astronomicznych Mikołaja Kopernika 


Zarys nowe) astronomii (Commenrariolus), przed 1514 r. 


Tablica LIV. 208-217. Kopia Duncana Liddela nosząca datę 2 XI 1585, pisana na 
sześciu kartach wklejonych pomiędzy karty egzemplarza De- revolurionibus, Basileae 
1566. 


Aberdeen, University Library, King's College, 521 Cop. 2', kany: Hr-v, 85bis r-v, 100 bis r, 
148bis r-v, 160bis v, 168ter r-v. 
30 )( 20 cm. 
Tablica LV. 218-233. Kopia współoprawna z egzemplarzem De revolurionibus, Basileae 
1566, który należał do Jana Heweliusza. 
Stockholm, Kunglige Svenska Vetenskapsakademiens Biblioteket, s. 1-16 (bez sygnatury). 
29 )( 19,5 cm. 
Tablica L VI. 234-252. Kopia Christiana Serensena Longberga (Longomontanusa), 
sporządzona po 1589 r. 
Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Handschriften- und Inkunabelsammlung, Cod. 10530, 
k. 34-43. 
22 )( 16 cm. 


List Mikołaja Kopernika do Bernarda Wapowskiego, Frombork 3 VI 1524 r. 


Tablica L VII. 253-254. Druk fragmentu w: Tychonis Brahe Dani de mundi aetherei 
recenrioribus phaenomenis. Uraniburgi 1588, s. 362-363. 
Warszawa, Biblioteka Narodowa, XVI QU 5020 adl. 
23 )( 17 cm. 
Tablica LVIII. 255-264. Kopia Henry Savile'a z 1578 r. 
Oxford, Bodleian Library, rkp. Saviłe 47, k. 28-32v. 
22 )( 16 cm (k. 28), 18,5 )( 14,5 cm (k. 29-31), 19,5 )( 14,5 cm (k. 32). 
Tablica LIX. 265-266. Odpis Thomasa Smitha z XVII w. 
Oxford, Bodleian Library, rkp. Smith 93, k. 173 i 180v. 
21 x 15 cm. 
Tablica LX. 267-268. Odpis Stephena Rigaud z listopada 1823 r. 
Oxford, Bodleian Library, rkp. Rigaud 43, k. 59 i 73. 
22,5 )( 14 cm. 


21 


...ł....
		

/Licencje_039_11_026_0001.djvu

			SPIS TABLIC 


Tablica LXI. 269-286. Kopia datowana 30 III 1575. 
Wien, Osterreichische Nationalbibliothek, Handschriften- und Inkunabdsammlung, Cod. 973726, 
k. 1-9v. 
20 )( 16 cm. 


Tablica LXII. 287-296. Kopia Johanna Praetoriusa z 1569 r. 
Schweinfurt, Stadtarchiv, rkp. l Ha 14, k. 9-13v. 
21 )( 17 cm. 


Tablica LXIII. 297-301. Kopia sporządzona po 1571 r. 
Berlin, Staatsbibliothek, Preussischer Kulturbesitz, Cod. Lat. Fol. 83, k. 8-10. 
29,5 )( 20 cm. 
Tablica LXIV. 302-307. Kopia spisana na przedniej (303/304) i tylnej (305/306) karcie 
ochronnej, oraz na tylnej wyklejce (307) tomu zawierającego egzemplarz De 
revolutionibus Kopernika, Basileae 1566, współoprawny z Epitome Regiomontana, 
Norimbergae 1550 (302 - przednia wyklejka tego tomu). 
Uppsala, Astronomska Observatoriet, Coli. Hjorther, H. III. 34. 
30 )( 21 cm. 
Tablica LXV. 308. Odpis kopii strasburskiej, sporządzonej w Pradze w styczniu 1531 r., 
zniszczonej w pożarze biblioteki miejskiej w Strasburgu w czasie wojny francus- 
ko-pruskiej 1870 r. Odpis ten został wykonany przez Leonarda Niedźwiedzkiego 
przed 1875 r. na podstawie wcześniejszego odpisu Antoniego Makowskiego z 
1839 r. Niedźwiedzki wpisał polski prżekład między wierszami tekstu łacińskiego. 
Kraków, Biblioteka jagiellońska, rkp. 482/73, pierwsza strona. 
20,5 )( 13,5 cm. 


Tablica LXVI. 309-321. Tekst kopii strasburskiej. Odpis z odpisu Antoniego Ma- 
kowskiego wykonany w 1899 r. na polecenie Akademii Umiejętności w Krakowie 
i przekazany w darze bibliotece miejskiej w Strasburgu. 
Strasbourg, Bibliotheque Municipale, rkp. 1045, k. 2-8. 


Prace przekładowe i matematyczne wydane drukiem za życia Mikolaja Kopernika 


Tablica LXVII. Theophilacti scolastici Simocati epistole morales, rurales et amatorie 
inrerpretatione Latina, Cracouie 1509. 
Kraków, Biblioteka jagiellońska, Cim. 4092. 
20 )( 14,5 cm. 
322. Karta tytułowa. 
323-326. Pieśń Wawrzyńca Korwina. 
327. List dedykacyjny Mikołaja Kopernika do biskupa Łukasza. 
328-361. Teofilakta scholastyka Symokaty Listy obyczajowe, sielskie i miłosne w 
tłumaczeniu łacińskim. 
Tablica LXVIII. De lateribus et angulis triangulorum... libellus... scriptus a clarissimo et 
doctissimo uiro D. Nicolao Copernico Toronemi, Vittembergae 1542. 
Kraków, Biblioteka jagiellońska, Cim. 5443. 
21 )( 16 cm. 
362. Karta tytułowa. 
363. Epigram przypisywany Janowi Dantyszkowi lub Jerzemu Joachimowi Retykowi. 
364-399. Aneks w postaci tablicy sinusów: Additus est canon semissium subtensarum 
rectarum linea rum in circulo. 


22 


-
		

/Licencje_039_11_027_0001.djvu

			BIBLIOTEKI I ARCHIWA, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ 
SIĘ ŹRÓDŁA REPRODUKOWANE W OBECNYM 
TOMIE 


Bibliotekom i archiwom wymienionym poniżej należą się serdeczne podziękowania za 
wyrażenie zgody na publikację reprodukcji dokumentów znajdujących się w ich 
zbiorach: 
Aberdeen, University Library, King's College - LIV. 
Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz - II - IV, XIII, XIV, 
XXV, XL, LI, LII. 
Berlin, Staatsbibliothek - XV, LXIII. 
Gdańsk, Archiwum Państwowe - XX, XL VII, XLVIII. 
Kraków, Biblioteka Czartoryskich - I, VII, VIII, X-XII, XVI, XVII, XXI-XXIV, 
XXVI, XXXI, XLIX, LIII. 
Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska - XVIII, LXV, LXVII, 
LXVIII. 
London, British Library - XIX. 
Miinchen, Deutsche Copernicus-Forschungsstelle - XXXVIII, 93-104, XLII, XLIV. 
Olsztyn, Archiwum Diecezji Warmińskiej - V, XXVII-XXX, XXXVIII, 105-107, 
XXXIX, XLI. 
Oxford, Bodleian Library - LVIII-LX. 
Padova, Archivio di Stato, Archivio Notarile - XXXVII. 
Schweinfurt, Stadtarchiv - LXII. 
Stockholm, Kunglige Svenska Vetenskapsakademiens Biblioteket Centrum for Vetens- 
kapshistoria - L V. 
Strasbourg, Bibliotheque Municipale - LXVI. 
Toruń, Archiwum Państwowe - L. 
Uppsala, Astronomska Observatoriet - LXIV. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket - VI, IX, XXXII-XXXVI, XLIII. 
Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych - XLV. 
Warszawa, Biblioteka Narodowa - L VII. 
Wien, Osterreichische Nationalbibliothek - LVI, LXI. 
Wroclaw, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - XLVI. 


WYKONAWCY ZDJĘĆ 


Biblioteki, które dostarczyły gotowe zdjęcia do reprodukcji: 


Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz - III. IV. 
Berlin, Staatsbibliothek - XV. 
Oxford, Bodleian Library - LVIII, LX. 
Strasbourg, Bibliotheque Municipale - LXVI. 
Uppsala, Universitetsbiblioteket - XXXVI, 88-91. 
Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych - XLV. 
Warszawa, Biblioteka Narodowa - LVII. 
Wien, Osterreichische Nationalbibliothek - LVI. 


23
		

/Licencje_039_11_028_0001.djvu

			BIBLIOTEKI I ARCHIWA 


Fotograficy, którzy wykonali zdjęcia bezpośrednio z oryginałów: 


Janina Gardzielewska i Janusz Korpal, Toruń - XXXII-XXXVI, 87, XLVIII. 
Owen Gingerich, Cambridge, Mass. - XXXVII. 
Ryszard Kubiczek, Kraków - VII, VIII, X-XII, XVI, XVII, XXI-XXIV, XXVI, 
XLIX, LIII. 
Alojzy Kuraczyk, Olsztyn - V, XXVII-XXX, XXXVIII, 105-107, XXXIX, XLI. 
Stanisław Łopatka, Kraków - I, XXXI. 
Marian Murman, Gdańsk - XX, XLVII. 
Krystyna Porębska, Toruń - L. 
Jan Sajdera, Kraków - XVIII, LXV, LXVII, LXVIII. 


Fotograficy, którzy wykonali powiększenia z negatywów dostarczonych przez poszcze- 
gólne biblioteki i archiwa: 


Jerzy Langda, Pracownia Fotograficzna Instytutu Sztuki PAN, Warszawa - II, 
LIX, LXII. 
Krzysztof Majchert, Warszawa - XIX, XXV, XLVI, LXI. 
Zbigniew Żukowski, Warszawa - VI, IX, XIII, XIV, XVIII, XXXVIII, 93-104, 
XL, XLII-XLIV, LI, LII, LIV, LV, LXIII, LXIV. 


-
		

/Licencje_039_11_363_0001.djvu

			DZIEŁA MIKOŁAJA KOPERNIKA 
WYDAWANE PRZEZ POLSKĄ AKADEMIĘ NAUK 
W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ URODZIN ASTRONOMA 


MIKOŁAJ KOPERNIK DZIEŁA WSZYSTKIE 


I 
r 


Tom I. Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika ,,0 obrotach". Facsimile. Redaktor tomu 
Paweł Czartoryski. Wstęp Jerzy Zathey. Technika facsimile Jan Dorociński. Warsza- 
wa-Kraków 1972. 
Tom II. Mikołaj Kopernik, O obrotach. Redaktor tomu Jerzy Dobrzycki. Przekład: 
Mieczysław Brożek (ks. I), Stefan Oświecimski (ks. II - VI). Komentarz: Aleksander 
Birkenmajer (ks. I, rozdz. 1-11), Jerzy Dobrzycki (ks. I, rozdz. 12 - ks. VI). 
Warszawa-Kraków 1976. 
Tom III. Mikołaj Kopernik, Pisma pomniejsze. Redaktor tomu Paweł Czartoryski. 
I. Astronomia, trygonometria, medycyna: Jerzy Dobrzycki, Jerzy Drewnowski, Małgo- 
rzata Golińska-Gierych, Grażyna Rosińska. II. Przekład listów obyczajowych, sielskich, 
i miłosnych Teofilakta Symokaty: Paweł Czartoryski, Anna Słomczyńska. III. Pisma 
monetarne: Marian Biskup, Paweł Czartoryski. IV. Dokumenty działalności administra- 
cyjno-gospodarczej i archiwalnej: Marian Biskup, Paweł Czartoryski, Jerzy Drew- 
nowski, Jan Obłąk, Marek Troszyński. V. Listy: Jerzy Drewnowski. Warszawa- 
-Kraków (w druku). 
Tom IV. Rękopisy pism pomniejszych Mikolaja Kopernika. Facsimile źródeł. Redaktor 
tomu Paweł Czartoryski. Tablice zebrała Małgorzata Golińska-Gierych, a do druku 
przygotował Jacek Soszyński. Technikę facsimile opracował Władysław Trojanowski. 
Warszawa-Kraków 1992. 


NICHOLAS COPERNICUS COMPLETE WORKS 


Vol. I. The Manuscript oj Nicholas Copernicus' "On the Revolutions". Facsimile. 
Edited by Paweł Czartoryski. Introduction by Jerzy Zathey, translated by Zygmunt 
Nierada and Erna Hilfstein. Supervised by Edward Rosen. Reproduction technique by 
Jan Dorociński. London-Warsaw-Cracow, 1972. 
Vol. II. Nicholas Copernicus, On the Revolutions. Edited by Jerzy Dobrzycki. 
Translation and commentary by Edward Rosen. London-Warsaw-Cracow, 1978; 
Baltimore, 1978. 
Vol. III. Nicholas Copernicus, Minor Works. Edited by Paweł Czartoryski. 
Translation and commentary by Edward Rosen with the assistance of Erna Hilfstein. 
London-Warsaw-Cracow, 1985. 
Vol. IV. The Manuscripts oj Nicholas Copernicus' Minor Works. Facsimiles. Edited by 
Paweł Czartoryski. Tables assembled by Małgorzata Golińska-Gierych and prepared for 
publication by Jacek Soszyński. Reproduction technique by Władysław Trojanowski. 
Warsaw - Cracow, 1992.
		

/Licencje_039_11_364_0001.djvu

			NICOLAI COPERNICI OPERA OMNIA 


Vol. I. Nicolai Copernici ,,De revolutionibus". Codicis propria auctoris manu scripti 
imago phototypa. Voluminis edendi tutelarn gessit Paulus Czartoryski. Prolegomenis 
instruxit Georgius Zathey. Praefationem et prolegomena in linguarn Latinarn verterunt: 
lulius Domański (qui et ultimarn versioni admovit limam), Georgius Drewnowski, 
Andreas Kempfi, Gabriela Pianko, Georgius Wojtczak. Imaginis phototypae con- 
ficiendae curam gessit loannes Dorociński. Varsaviae--Cracoviae 1973. 
Vol. II. Nicolai Copernici De revolutionibus libr; sex. Edidit Ricardus Gansiniec. 
Opus postumum retractavit lulius Domański, Georgio Dobrzycki adiuvante. 
Commentariis instruxerunt: Alexander Birkenmajer (lib. I, cap. 1-11), Georgius 
Dobrzycki. Commentarios in linguarn Latinam verterunt: Andreas Kempfi (lib. I, cap. 
1-11), Georgius Wojtczak (lib. I, cap. 12-14, lib. II), Georgius Danielewicz (lib. 111- 
VI). Varsaviae - Cracoviae 1975. 
Vol. III. Nicolai Copernici Scripta minora (w przygotowaniu). 
Vol. IV. Nicolai Copernici Scr;pta minora. Fonrium imagines lucis ope depictae. 
Voluminis edendi tutelam gessit Paulus Czartoryski. Textus in linguam Latinam vertit 
lulius Domański. Tabulas collegit Margarita Golińska-Gierych easque ad impressio- 
nem paravit Hiacinthus Soszyński. Tabularum coinficiendarum curam gessit Ladislaus 
Trojanowski. Varsaviae-Cracoviae 1992. 


NICOLAS COPERNIC aKcuMuAe. 
Pe.naKTop TOMa naBeJl lIapTopbICICH. BBo.nHaJl CTaTbR E)I(H 3aTeK. PYCCKHH nepeBo.n 
BBO.nHOH CTaTbH MBaH HHKOJlaeBH'ł BeCeJlOBCICHH (nepeBo.n oCHoBaH Ha TelCCTax nOJlb- 
CICOM H 
paHlI.Y3cICOM). TexHH'łecKoe BocnpOH3Be.neHHe jlH ):{0P0l1HHbCICH. BaprnaBa- 
-.KpUOB, 1973.
		

/Licencje_039_11_365_0001.djvu

			TOM II. HHKOJlaH KOnepHHK, O 6paUjeHUJlX. nepeBO.n H KOMMeHTapHH MBaH 
HHKOJlaeBH'ł BeCeJlOBCKHH. nepepa60TaJl H .nOnOJlHHJI CTe
aH OcbBell.HMCKH. Pe.naKTOp 
TOMa AHHa CJlOM'łblHbCKa. BapUIaBa-KpaKoB, 1986. 
TOM IV. PYKonucu He60AbwuX npou36eoeHuu HUKoAaJl KonepHuKa. t1>aKcuMuAe ucmo- 
'lHUK06. Pe.naKTOp TOMa naBeJl lIapTopblCKH. Ta6J1HlI.bI co6paJla MaJlrmlCaTa rOJlHHb- 
CKa-repblX. nO.nrOTOBKa Ta6J1HlI. IC ne'łaTH .sIlI.elC COUIHHbCICH. TexHHICY 
aICCHMHJle 
pa3pa6oTaJl BJla.nbICJlaB TpOJlHOBCICH. nepeBO.n BCTynHTeJlbHOH 'łaCTH 30
HJI OPJlOB- 
-CTlIIH)I(eBCKa. BaprnaBa-KpaKoB, 1992. 


..... 


Biblioteka Główna UMK 
11\11\\\\\\\\111\\11111111\\111111111\11\\111111111111\ 
300043139661
		

/Licencje_039_11_366_0001.djvu

			Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN 
Warszawa-Kraków 1992 


na papierze offsetowym maszynowo gładzonym chamois klasy III 110 g 
z Kluczewskich Zakładów Papierniczych SA w Kluczach 


Opracowanie graficzne: Stefan Nargiełło 
Redaktor Wydawnictwa: Maria Bujnowska 
Redaktorzy techniczni: Maria Kaniowa, Maryla Czekaj 
Korektę przeprowadzał zespół 


Ark. wyd. 50,25. Ark. druk. 45,25. 


Drukarnia Narodowa w Krakowie