/Licencje_039_04_001_0001.djvu

			-i , _ 
 


.' 
, i 


:. t 


,; I AI.Fcb.FaelKOperr 
:: Baranowski H, 


Bib 
1970 


IN
		

/Licencje_039_04_002_0001.djvu

			I
		

/Licencje_039_04_003_0001.djvu

			BURT FRANKLIN: BIBLIOGRAPHY & REFERENCE SERIES 393 
Science Classics 5 


BIBLIOGRAFIA KOPERNIKOWSKA 
1509-19"
		

/Licencje_039_04_004_0001.djvu

			I I 


I 


IJ 


, 
I 
\ 


. 


' --'II1II
		

/Licencje_039_04_005_0001.djvu

			l 
"'3
 f'
 


X .z
g
 
t; 


I 
ł 
I 


p o L S K A A K A D E M l A N A li K 
KOMITET HISTORII NAI'KI  BIBLIOGRAFIA KOPERNIKOWSKA 
1509-1955 


Opracowal 
HENIłYI: IłAIłANOWSKI 


u
		

/Licencje_039_04_006_0001.djvu

			. 
S


:L 
..:
\o.ll( ł......
.... 
· . "..
t
tt."1:"", , 
... ':. -...-..,' 
Published by LENOX-HrtL Pub. & Dist. Co. (Burt Franklin) 
235 East 44th 8t" New York, N,Y, 10017 
Originally Published: 1958 
Reprinted: 1970 
Printed in the U,8,A. 


S.B.N.: 8337-01614 
Library of Congress Card Catalog No,: 75-136046 
Burt Franklin: Bibliography and Reference Seril!s 393 
Science Classics 6 


.) 


Reprinted from the origina1 edition in the University of lllinois 
Library . 


Bit li{-,-L .c.IlJa 


.o. !.iZ2> / 14
		

/Licencje_039_04_007_0001.djvu

			PRZEDMOWA 


ri.'rw
",., ",.'
Iawic'ni.. biblio
raficznc' .Iotynąc.' K0l'.'rnika znajdujemy 
" Ż-neoci.. Kopemiku IgJł;u'c'go Polkow
ki..:;o (Gniezno 1873) oraz w Bi- 
MilIgrafii IJiśmi..,,,,ic'lva IJo/ski"go = d:illlów matnl/atyki i fi::rki T. tebra w- 

ki"l!;o (Kraków 1873) wrap. z n..dll,lmmi (188f1). Ponadto uwzglrduiaj. Koper- 
nik.. - al,> już ni., tak "y,'z,'rl'ująco .- Rit.lillgrafia polska Karola Eurei- 
chenl Oraz Ribli..gmfia his'orii I,ol!łki..j Ludwika Fiuki.. (Kraków 1891-1914 
oraz W'tr
za,,"a 19.i;». 
Pierw
z'l I'ol
ką bibli0l!:rafią kopl'rnikow
ką l,i':mi"'lIIiczo liUmoistu, była 
bibliol!:mfia \\'ilh..łma Bruc h" ,.I
ki., go, z,uuieszczoua w księdze zbioro- 
\n-j Miko/llj Kllp..rllik (I.,,-.ów 1(24). Kurbut uazw..ł ją kuml,I.,tu., jednakże 
uil'slu
znił', r,'j.'
trowała 1)1'" i.'m j,'dyuie to, co wydane zostało na ziemiach 
historyczni., I'ol
ki,'h a '" cOI"'rni,,auów za:;r:miczuych pomijała dzida auto- 
rów ni.--Pol:lków, Biblio
mfia la obl'jmowa'a okrCII od 1', ],,09 do 1923 i liczyła 
588 I)ozycji w ukł,,,lzi., r",.'czowym. 
W roku 19-13 Fritz Kubach w k.iążc.' zbioro,,"I'j Nico/aus Copernicus, 
Bi/dniss ..inf's i:rosse'l D,,"tsd"'II (:\Iiiu('hl'n) pnblikuj.- K/I'im Kopernikus- 
Bib/iogrnphie licząc., 222 I,o"'rej.>, .Jc>st lo I.i':miennictwo ni,'micckie, czę.{ciowo 
jllż IIwzglrdniolll' ])rz.'7. Brllehn,.lskiq!;o, w układzie tylko aJfabctycznym 
i o bardzo zwięzłych 0l.isach. Inll.. biblio
rafia ni.'miccka - KOBsman, Ziem- 
Ben Vbersich, iib..r ./as Kopernikllsschrifll,"n (Bcrliu 1943) -- nie wnosi już 
nowego mall'rialu. 
Wreszcie w 1', 1949 Ludwik Mrożek w
'dnje w .100latkll do ..Przegl.du 
Zachodniego" nr 7/8 Bib/iograf;r Kopernikolvskq za lata 1923-1948, UCZ,clI 
308 pozycji w uk'adzi.. rz"czowym. Dla Brożka punktem wyjścia b)'ly obie 
popnednie bibliografie, Kontynuuj.c i uzupełniaj,c Bibliograf;' Brllch. 
naJBkiego rozsz"rzyl j.>j zusirg tl'rytorinlny, "tarajlIc się w ten sposób zal)el- 
ni
 wytWOI'Z0J111 prz.,z nic'go lukę. Przyznajqc we wstrl)ił", że tematu nie wy- 
czerpuje, Brożck poddał myśl, by dalsze uzupdnienia wykonane były w jakim' 
o.{rodku umożliwiajqcym bardziej szczegółowe badania nad Kopernikiem i na 
pierwBzym miejscu postawił ośrodek toruński, WYBUDllł nadto dezyderat 
.krytycznego BcaJenia wBsystkich dotychczatiowych Bpnów i wydania kom- 


6
		

/Licencje_039_04_008_0001.djvu

			plemej bibliografii kopernikowskiej jako oddzielnego wydawnictwa. Myil 
rzucOD4 przez Brożka podjł:;to w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu wr. 1950, 
Punktem wyjłicia dla niłtiejtizej Bibliografii staly sio wspomniane już pract' 
Bruchnald:iego, Kubacha i Brożka: W l'ierw8zPj razie pracy bibliografie tt' 
zostały scalone, I,rzy czym opisy w bzerpgu wypadków ulegly skorygowaniu, 
blldź zostały uzupełnioRe dzięki przyjętpj z88adzie opisu matt'rialów ważniej- 
.yych lub. też n88uwajllcych wątl,liwołit'i z a\ltopA)i. Scalenip bibliografii 
przynioslo w sumie 011.010 960 IlUzycji. 
N88tępnym etapem pracy bylo uzupdnienie ..-go :l:rębu nOWYID1 mate- 
rialami; uwzględniono tu ,,'spomniall" już bibliografiI' Estreichera, :ł:eb1"8\\- 
skiego, Finkla, a ponadto przejrzano wydawnictwa: Bibliografia li'era'ury 
pobkuj okresu Odrodzenia (WarAzawa 1954); Ber_allo B..gey, 1.0 Polonia 
in ltalia.(Torino 1949); Wnmkt' E., Bibliographie tler Gesc:hichte von Os,-u. 
W'es'preu.sen (K
nigAberg }933) oraz jej uzupełnieuia za lata 1939-1951 (Mar- 
burg 1953); Lalande J.
 Bibliographie a..,rono"!ique (1803); Houzeau-Lan- 
caster, BiblIographu B6n6rak tle I'as,ronomie (1882-1889); "Astronomischpr 
Jahresbericht": Bd. I-54; następni" obi.. At'rit' "International" BiblioFraphit' 
der Zeittichriftenlit"ratur" (z malymi wyjlltkami); "Reft'rativnyj Zurnlłl.. 
Astronomija" (Moskva 1954 -1955). Przt'jrzano poza tym komplety czaso- 
pism: "Ałtpreussische Forsch\lngpn", "A!tpreustiitiche 1\{ouatsschrift", "bis", 
"Zeitschrift rur die Geschichtc 1JOd AltertuDlllkunde Ermlands". Dużo mate- 
riału dostarczyły bibliografie zamieszczone w tywocie Mikolaja Koplłf'ni1ca 
I. Polkowskiego, (poz, 402), u S. Mif'rzwy (poz. 3393), a zwlaszcza u E. 
Zinnera (poz. 1771), Wykorzystano też rękopiłimienną kartotekę copernica- 
nów A. W o ł y ti s II. i e g o (rkp, Bib!. Jagiel. nr 5858) oraz kartoteki pracowni 
bibliograficznych InAtytutu Badaó Lit..rackich w Krakowie i Poznaniu. Dla 
artykułów z pr8llY codziennej w Roku KOI)ernikowskim uwzględniono gazety: 
"Trybunł:; Ludu", "Gazetę Toruń_kil" (mutację "Gazety Pomorskiej"), "Ilu- 
strowany Kurier Polski" oraz w ezęści "Głos Olsztyiski", inne dzienniki przej- 
rzano jedynie w okresach: okolQ 19 I\ltello i 24 maja, jako w rocznice uro' 
dzin i zgonu Kopernika. 
W tej częlici pracy napotkano wiele trudno"'i. Między innymi brak było 
na miejscu szeregu wydawnictw, wit'lu z nich nie ma w ogóle na terenie kraju, 
Stlld tei wynikły luki w opisach i, rzecz oczywista, w komplptnołici materia- 
łów. Zgromadzono ogt'ilt'm 3992 pozycjP. 
Bibliografia niniejsza obejmuje piAma Kopernika oraz piłimiennictwo 
o .nim. Uwzglł:;dniono tei takie utwory, w których udział jego był cZQstkowy. 
Rejestruje ona jedynie druki, pomija zaś rękopisy, ryciny, mapy (wyjlltek 
stanowi, poz. 1455, 1486). Zasięg chronologiczny wyznaczaj Q lata 1509 (druk 
Liat6tt1 T h e o p h Y I a " t a w przekładzie Kopnnika) i 1955, w zasięgu tery- 
torialnym Bibliografia- ta jest międzynarodowa. Jej zasięg formalno-wydaw- 
niczy obejmuje: wydawnictwa (druki zwarte). utwory (artykuły z czasopism. 


6 


...
		

/Licencje_039_04_009_0001.djvu

			rozprawy l: dzieł i wydawnictw abiorowych) or.. frapienty (roadziały i UIIt
. 
py tebtów Kopernika), blldź dotycqeych go opracowań a wydawnietw lub 
utwor6w o tematyce uerazej), 
Dążeniem autora było sponlldzenie bibliografii kompletnej, Pominiote 
zostały jedynie materiały kronikarskie, mało maczllce, jak równiei encyklo- 
pedie oraz podręczniki astronomii i historii astronomii (z pewnymi wyj.t- 
kami.), Piśmiennictwo należące do obwodu bibliografii 1'0traktow8De .ostało 
w małym zakresie (np, co do Galileo Galilei, Giordana Brono, J, Kepier.. ki6- 
ny posiadaj. własne bibliografie), 
W poszczególnych poddziałach Bibliografii.nie wydziełono materiałów popu- 
larnych w osobne grupy, Autorowi wydawało si
 niemożliwe ścisłe i konae- 
kwentne rozgraniczenie literatury naukowej od popularnej, szczególnie pny 
tak wysokim nieraz obecnie poziomie piśmiennictwa popularno-naukowego, 
Pozycje treści ogólnej, lecz wybitnie popularne i okolicznościowe zgrupow8De 
zostaly w dziale X. Niejednokrotnie o zaliczeniu lub' niezaliczeniu do ma- 
teriałów okolicznościowych decydowalo nazwisko autora lub charakter esa- 
sopisma, w którym pomieszczony jest artykuł, nie zaś obj
toU publikacji, 
Pewne niekonsekwencje dadzą lIi
 tu jednak zauwaiy
, 
Opili bibliograficzny (na ogół zgodny z norm, PN IN - 01152) jest w 1:8118- 
dzie rejelltracyjny, lecz tam gdzie zachodziła tego potrzeba sporz,dz8DO 
adnotację, Adnotacje lIą przeważnie zwięzJe i ograniczaj, lIi
 do podania .awar- 
tości dzieła bądź uzupełniaj, niej aliny tytuł łub wykazują związki bibliografi- 
czne dziel a oraz powiązanie z innymi pozycjami, W opisach starodruków powo- 
ływ8DO Fi
 na Estreichera, rzad7iej na inne bibliografi..., gdyż materiał star- 
szy, jak np, w dziale Ruzwój łł'orii Kop...ruika, pochodzi głównie a "ymienio- 
nych wyżej bibliografii tebrawskiego, Lalande'a, Zinnera, W adnotacjach 
podawano też niejcdnokrotnie nazwę biblioteki pOlliadaj,cej dany druk, Brak 
możliwości nie pozwolił na osiągnięcie tu kompletnych ianych, 'wiadomie 
pOza tym pominifto druki wydane w Polsce po 1947 r., a W1
c l: reguły dost
pne 
(przynajmniej wc wszystkich bibliotekach uniwersyteckich). 
W Cli. I Bibliof{rafii każd" wydanie tekstu kopernikowskiego lItanowi 
odrębn, IlOzycję. Wobec istnienia ind..ksu tytulów pism Kopernika zbędne 
było wiązanie poszczególnych I.ozycji z dalszymi ich wydaniami. W D8IIt
p- 
nych częściach (piśmiennictwo o Koperniku) poprz...stano na wyliczeniu po 
opisie dziela dalszych jtgo wydań, nic tworząc z nich (procz paru wyjątków) 
nowych pozycji. 
Układ Bibliografii w cZf.!ci I)odmiotowej (pisma Kopernika) jest chronolo- 
giczny, a jako spis IlOmoeniczy do tcj czę€ci dodano alfabetyczny wyk.. tytu- 


. Bruchnalaki nie uwzgłędnial mat"rial6w .byt popularnych, trudno jednak je.t teru 
.twierdzi
, co opu'cil. W każdym ra.ie piśmiennictwo oknlic-ł1okiowe B oka.ji meBnicy 1913 
roku uwzględnione BO.talO ozerz"j niż u ni"go Cpo odzyakaniu ui"podłe,loki byly to praecid 
pi"""a"" w kraju uroczyatości ku esci nao""lo aolronoma). 


7
		

/Licencje_039_04_010_0001.djvu

			łów pism Kopunika. W cze,ki prz
dmiotowej (piśmif'nnictwo o Kop
miku) 
zastosowano układ rz,'czo"y, "}'st
malyczny, w obrebif' zaś poddziałów- 
alfab
tycznl bądź ,'hrun..logi"zny. jak w rozdziałae": WiadomoŚ-ci o reko- 
Jli
ach, l\łonoł(rafil' i "I,rac..wania ..g..h..., Hozwój tl'orii K"pernika, K..
ció' 
a syslem KOI'
rnikll, "n'szci.. OLch..dy r..cznie; bądź lo!!iczny, jak w r07- 
działach: Badacze KOI)f'rnika (uk'ad \\I.,IIIIf?; ic" nazwi8k). '\Ii"j
,'..wo
,'i zwią- 
za.... z KOI,,'rniki"Jn (wedlug 'I"ZW Iyc" ...i..j"COW08Ci), KOI"'rllik w 
ztuc,'. 
Muz,'a -. I,odobni,'. Biblio1(rtlfir IIzul...łni"j'ł: wSł,onlllimłY już i...t..ks Iylu- 
łów pism KOI,crnik", i...I.-k8 ...'Z\\ ..s..h..wy""_ sl,is cz"sol,i
1II i i.... skróló" 
or!łz wykaz uazw bibliolt.k. 
Zdajr 80bi,' w I,..'ni "I"""r z USIo'fI'" i Lr"ków Bi"'io!{rtlJii. zwłaszezu 
w kompJ.'fno
ci ..."II'riulów. Przyh-Iy z,,
i\'g f..rmału..-w
d"wlliczy 'lIIi,'możli- 
wil j
dnak Zf'
ta\' if'ni,' bibliogmfii ab8..lullli,' koml.II'I...,j. '\-limo lo I,ozwalam 
..obi
 I)rzypuszczać, i,' ł'rae" nini,'j8zD ..Ianowif Lrdzi,' llOmoc w badaniac" 
nad Kop
mikil-m. Chciałbym równi,'ż, ż,'by n;blir/{rofia ta byla wyrazem 
hołdu złożon
j:!:o naszcmu A..trunomo".i - w J"I!0 mi,'
ci,- i w J,'go H..ku. 
Pragn\' podzirkować wszystki..., klórzy w jakikoh,-i,'k sp0o;Ób przyczynili 
sie do powstBllia t..j l,rac}". A ".ire Dyr,'k..ji Bibliol,'ki Gló\\"11f'j Uniwcrsytf'tu 
M. Kopemika w Toruniu Z" ła8k'I\\I' umi"8ZCZ,'uic Bibliografii w"r..d I'rac 
naukowych BibliOlt'ki oraz Kol,'g..m z tl'jż,' Biblioh.ki, a w SZC2."góh,ości 
kustoszowi St anisła\\l1\\ i L i s ° \\" S k i I' m u za za....rtę i p..mo.. w I'rocy. Hów- 
nieź dzi
kuję wszystkim biblioh'kom naukowym, z klól),,'h uslug informacyj- 
nych korzp.talt'm, gMwni,' zms Książlliey ]\Ji,'jski,'j w T..runiu w o..oLie kusto
za 
Emmy Skobejko, Dziękujr takż.. za la
kaw,' zaiuh'rl'..owaui,. sie Bibliogra- 
fią prof. dr AI,'ksandr..wi Birk"l,maj,'rowi ..raz dr H..I,'ni.. Hlcb-Ko- 
s z a ń s k i e j, która udzi,'liIa mi uwag co .1.. ukladu, Z wdzi\'czI...
cią wSJlomi- 
nam śp. dra Adama B a r a z.. b,'zinlt'r,'s..wne llO"I,...I.",i,' ..,II.isów cOI".rni..a- 
nów z kartoto.ki zawalto.sci czasopi
m kmkl,)"ski"j pracowni Instytutu Badań 
Lit
rackich. Dziękuję Ił''; za odstlłl,i"nie z..bl"III},,'h matt'riałów (z ogóh...j ich 
ilości 140 wykorzystalcm 72 opisy) kusfoszowi Ludwikowi Brożkowi w Cie- 
lizynie, którego postulat wydania -p..lncj bibliol(rafii kopcrnikowski..j zDważ}'ł 
na rozpoczęciu tej ł.racy. Osobne "rl'szcic I,odzirkowanic nal..ży się kol. 
Wieslawowi Minccrowi za pomoc w n'dOlgowaniu rnat,'ri..łu. N.. kmicll 
składam słowa podzięki mojej 20nie, którl'j I,ornoc przy l'rac)" i wY8i1ki st wo- 
nenia warunków dogodnych dla jej dokonani.. przyczynily sir równicż do 
powstania Bibliografii. 


Toruń 1953 - 1956
		

/Licencje_039_04_011_0001.djvu

			.W ANT-PROPOS 


Leli point8 de depart' de la Bib'iographie pr6eente 6taient pour rauteur 
les bibliographies precedentes: cene de W. Bruchnalski, publiee dans rou- 
vrage conectif 'Miko'aj Kopernik. Lwów 1924 (588 numeros pour la p6riode 
de 1509 A 1923), cenI' de F. Kubach, publiee dans I'ouvrage coHectif Nico- 
laus Copernieus, Miinchen 1943(222 llum6ros de la litt6rature anemande), et, 
en fin, celle de L, Brożek, constituant le supplement aux' Nos, 7 -8 de la re- 
vue ..Przegląd Zachodni", Poznań 1949 (308 numeros pour la p6riodc de 1923 
A 1948), Ces trois repertoires reuni
, ont dOJone en tout 920 artides environ. 
On a procede ensuite A la rl'cherche de" artid.,s complementaires; on a utiłis6 
A cet effet surtout les 80urces lIuivantes: T. Z..brawski, Bibliografia piśmien- 
niClwa pnlllkie86 z dzia'ów malemalyki i fizyki, Kraków 1873 (avec le sup- 
plliment de rannE.. 1886); Houzeau-Lancaster, Bib'",graphie gEnerale de 
"aslronomie. BruxeHes 1882-1889; J. Lalande, Bib'iographie astronomi- 
9ue. Paris 1803; "Astronomischer Jahresbericht", Bd. l-54; ..Internationale 
Bibliographil' der Zeitllchriftenliteratur"; "Referativnyj Zurual", sfrie alllro- 
nomique (1954-1955); E. Wermk.., Bib'iographil' der wschichle tlon OSI-und 
Wt	
			

/Licencje_039_04_012_0001.djvu

			eolleetif6, aim.i que leI! partiel! deI! livres ct dCl! artidcl! a sJJjet plus 6tendu, 
contenant des Cragmf'nts df's 6crits de Copernic ou le concernant. 
La tendanef' de I'auteur etait d'etablir une bibliographie compl
te. Ił cn 
a cxdu seulement des.entrefildll de journaux "ans autre import ance, des ar- 
tidell d'encydol)ediell (avec quclquell f'xcel'tiolls), .-1"11 manUl,ls d'a"tronomi., 
et de 80n histoire, L.... ouvragell .lont le 
ujet 11<' tronve .. la peril'herie .Ie 1I0trt' 
Biblio
aplaie, n'ont ete cnr6gistres ici que daliI! une mcsurt' bien Caible (p. 
ex, leli ecrltll Galilee, Gionlano Bruno. Kepier, qui I)o""d.'nt leurs proprcf< 
bibliograFhies), 
La description bibliographique est en princil)e lIignaletiquc; les annotations 
n'ont ete Caite!! qu'au bcsoin (p, ex. coml)lernent du titrc peu dair, indie a- 
tion du sujet d'un ouvrage, SCI! 6liation6 bibliographiqucs), Dans la pr..mierc 
partie de la Bibliograplaie, loutc edition d'nn "'xte copernici..n eonstitue unl' 
position a part; grace a I'illllex dcs ouvrages df' Copernic il ....rait superfłu d., 
relier chaque pnblication 8 sell reimprel!IIion6 ulterieures, Dans les aulr"s par- 
ti..1I de la Bibliograplaie (ouvrage lIur Copernic), I'aut"ur s'est borne, aprell 
avoir donne la descril)lioll d'un ouvrage, a en enum.;r..r les editions ulterieurcs, 
sans en Caire de.. pOllitioll!! nouvellell (8 qucłquell execptions pres). 
La disposition de la Bibliograplaie dans "a partie coneernant les ouvrages 
de Copernic est chro..ologique (selon les dates de publication); la liste alpha- 
betique des titres de ces ouvragcs, imprimee a la fili .Ie ceUe I)artic, consti- 
tue pour cli" un (ndex auxiliaire, Dans les parties suivantes (ecrits sur Coper- 
nic) on applique le cłassement systematique I)ar matieres et dans les subdi- 
visions de ee dassemcitt, on a introduit, selon II' besoin, I'ol'dr,> alphab.;tique, 
ou bien chronologique, ou, enfin, logiqm>. 
Voici maintenant les sections I'rincipalell de la Bibliographie: I. Leli ecritll 
de Copernic; 2, Bibliogral)hics; 3. Monogral)hi..s, ouvrages ..ynth6liques 0\1 
collecliCs; 4. .Biographie; 5, L'ocuVTe et I'acti,.-itć de Copernie; 6. Importanc., 
de Copernic; 7. COI)crnic dans les bellc6 leures; 8. COI)ernic dans I..s arts plasti- 
ques; 9. Musees, eXIJOsitions et autre.. Cormes dc I'holloration de la memoire 
de Copernic; 10. CeIebrationK des anniversaircs de Copernie et publications 
y rcłatives, - La Bibliographie elit eompletec par: I'index mcntiollnć ci-dell- 
SU!! de!! ecrits de COI)crnic, I'index des noml; l)roprell, la table d'abrfviations, 
la liste des l)eriodique6 avee ł'abr.;viatioJl de Icurs titres et la liste d..s biblio- 
thequcs lndiquees daJl
 I'ollvrage. 
L'auteur reconnait les de£autfi et les omissiolll; de la Biblio8raphie pre- 
sente, II pril' done I("s l("cteIlTII, en leI! ..o rcmereiant d'avanc..., de vouloir bien 
lui ellvoyer I..ur
 observations critiques, leurs corrections et I'indication des 
omission!!, a l'adrl'slIe: Bibliotheque de I'Universite Nieolas Copernic, Toruń, 
Pologne. 


Toruń 1953-1956. 


L 


-
		

/Licencje_039_04_013_0001.djvu

			BibI, M. Byq. 
Bibl. M. LubI. 
Bibl. PAN CKraków) 
Bibl. PAN CGdańAk) 
Bibl. PAN ('bruawa) 
BibI. SI. 
es.n. 


Inat. Hi.t. {JMK 


tnat. Zacb. Olastyn 


JIIj!. 
Jędnejó" 


Kórn. 
lU, M. 
KUL 
Mus. Frombork 
Mus. Ola.tyn 
Nar. 
Obaerw, Astr. Kraków 


Obserw, A.tr. {JMK 


Obserw. A.tr. "ar... 


Oa.ol. 


Po.n. J.rJ.. 


Rac.. 


WYKAZ NAZW BIBLIOTEK 


Biblioteka Miej"'a w Bydpaaesy 
Bibliote.... Miej.... im. LopaeiUki"lO w Lublinie 
Bibboteka Polakiej Akademii Nauk w Krakowi.. 
Bibliotełta PoIakiej Akademii Nauk w Gda:Aaku 
Biblioteka PoIaki"j Akademii Nauk w W_wie 
Biblioteka SI,.ka w K.towicacb 
- Museum l
arodow" w Krokowi". Oddaial: Zbiory 
Csartoryakich 
In.tytut Hi.toryesny Uniwersytetu M. Kopernika 
w Toruniu 
Stacja Naukowa Inatytotu Zacbocłniąo wOlutynie 
Cln.t. Mś-raki) 
Hiblioteka J agieUoiiaka w Krakowie 
Zbiory GoomonicSlle im. dr Fel. Pnypkowaki"lO 
w Jędraejowie 
Bibliot"k. Kórnicka 
Kai,żnica Miejak. im. M. Kopernika w Tol'1ll1lu 
.Bibliot"k. Katolickieso Uni_raytetu w Lublini" 
BIblioteka Muzeum we Fronob"rku 
.. Muz"um Mamnkie w OIastynie 
- Bibliot"ka Narodowa w Waraawie, 
Biblioteka Obserw.torium A.t....nomieSllep w Kn- 
kowie 
Bibliot"k. Obserwatorium Aatronomicsn
 {Jniw. 
M. Kop"rnika w Toruniu 
Biblioteka Obserwatorium Aalronomiezll"lO w War- 
ua",-ir. 


Biblioteka Zakładu "'Iarodoweso im. Oaaoliiiakicb 
we Wrocławiu 
- Biblioteka Posnaóakiejlo Towanyatwa Pray,jaci61 
Nauk 
- Hiblioteka Racv.yńakich Cobecnie .. Miejakiej Bibl. 
Publicmej w Pom.niu) 


11
		

/Licencje_039_04_014_0001.djvu

			SG Pi!' 


I.,u". Lubi. 
Un;". L6dź 
lJniw. Pm5n. 
Uniw. Tor. 
Uniw. W....u. 
(J..iw. Wroda" 


RihliOlt"ka 
7.kt1l,!- Gló"uł'j PliłnO\\IłIUI' i Słatyatyki 
w". art'z."d,. 
Bib.iott.-kM T..",arzY.'''8 i\IU&.kO,,"ł"
U " Plocku 
Rihliolt"ku T01\arzy.,I\,u ('ra
-jaźJli Pol"'kn-Radzirl". 
kiej " \\ -l:l.rałzowic 
Bib'iolrka Uni\\er.;,ytt'11I M. l
. s. '" J.ublillil" 
Bibliotrka (T.uwcro}.t".ka " Łod.i 
Bibliotek... Ulli\'if'nyt
ckB w Poznaniu 
Bibliotf'ku Ulliw('rsytecka \V Turuniu 
- Biblioteka Uuiwer,,) łl"ł'kn 
 "aruftwit" 
Biblioteka U..iwrrs}"teekR we Wroclawiu 


Tow. :\lłuk. 11101"1.. 
TP"lł 


--
		

/Licencje_039_04_015_0001.djvu

			WYKAZ WYDAWNICTW CIĄGŁYCH CWRAZ Z ICH SKRÓTAMI) 
W KTÓRYCH ZAWARTE SĄ POZYCJE WYMIENIONE W BIBLlOGRAFn 


AckennaJID au. Bohmen, Der. 
Acta Boru.., 
Acta Erudit. 
Acta I!"opbp. poj. 
Aetion cath. 
AeUon oni."... 
Advanc. Sc. 
Akad, BI-r 
Akad. In. 
Albtun Mu. Nar. Rapp"nw. 
Album pow... 
AIII!. I!e0l!l". Epbem. 
AlI,. Zł!!. 
Alte u. neue Web. Ei...ied"ln 
Abpr. Forach -en 
Allpr, M.chr. 
Ahpr. Ztl!. 
Aro"r. cath. ąuarl. 
Arner. cccle.. Ifev, 
Amcr. Germ. R"v. 
Amer. hi.t. Rev. 
Arner. Scienti.t. 
Arnerica 
Amia Pol. 
AmitiE. B"lgo-Pol. 
Ana/ccta ":o: ornni m"liorum 
An,riff, Der, BerIiII 
Ann. Pbiloa. chrEt. 
Ann, Phy.ik Ch"mi. 
Ann. polit. liUEr. 
Ann, Sc. 
Ann. Univ. hal. 
Apotbekerzll' 
Arch. D&i
jów Lit"r. i O'w. 


Ar 
b. ... G,'ojlr. iii... 


- 


Leipu, 
Acta Boruuica Kiini,.b"rl! 
Acta Eruditorum. Lipai... 
Acta Geophyoica Polonica. Wanaa_ 
L'Actiou Catboliąu... Quebee 
- Action Univeraitaire. Montreal 
- Advancement of Science. London 
- Akad"miacbe BIIU"r. Berliu 
- Akad"mi&.kije bveotija. S. Petenburs 
- Album Mueum Narodow,,!!o w Rappenwyla. Lw6" 
- Album pow...."bn". Lw6w 
Allgem"ine Gcol!I"aphiache Ephem"rid..... Weimar 
AIIgemeiu" Zeit...,., Miincheu 


Ahpreu.aiacbe }'oracb...,.en. Kilni,abers 
- Allpr"u..iacb" Monat.achri£t. Konig.bers 
Altpreoo.iacbe Zeituns. Elbiq. 
Amcrican Catbolic Quartuly. Pbilad"Jphia 
Am"riean Ecele.iaotical Review. Philadelphia 
Am"rican-G"rman Review. Phih.u"Jpbia 
Americau Hiatori"al Review. New York 
- Am"rican Scienti.t. New Haven 
- Am"rica. A Catbolic Review of tb. Week. New York 
. Leo Ami. de la PoJope. Pari. 
- Amitih Bel,o.Polonai..., Bruxelle. 
literarum I"..e.... ,.. Lcipsis 


A1Ula1eNe PhiJooophie Chr6tienn... Paria 
.\nnalell der Phy.ik und Ch"mie, LeipaiS 
. - Annal". Politiąue. et LiUErair"., Pari. 
Aonal. of Sci"nc", London 
Annali deI' Univ"r.itł haliana 
-
 APOlb"k".."itun" L"ipai, 
- Arcbiwum do Daiej6w Literatury i O'wiaty w Poł-, 
Krak6... 
- Archiv lur Geolr.phie, Hi.torie, Sta.ta - nn. Kri.... 
kw..t. ""im 


13
		

/Licencje_039_04_016_0001.djvu

			Arch. f. 
_\rrh. f. 
Ar.h. f. 


HC!OI'JostioIlHgellCh. 
.cblo.. Kircbcnr:e.ch_ 
Sippenfora.h. 


Arch. f. a1av. Philol. 
Ar"b, f. S...ialwiu u. s...ialpnl. 


Areh, f. Wanderungaw"..n 


Arcb, Hiat. ]o'ilo.. M"d. 
Arcb. int"rn. d'Hi.t. Sc. 


Arch. Kom. do Bad. II i.l. ł'iloz. 


Areb. ator. il..:l. 
Arcb. V"neło 
Arcbeiolł CRoma) p6"". SunlO ]o'r 
Areheion CWaraaawa) 
Archiginna.io, L'. Bolo
'" 
Archit. 
Archiv. Hr.. v. Clluinger 
Argoviu 


ArJPv f. A.trolł. 
Arkóna. llydgoue. 
Antebl. f. O.tpr. 
Aatrale Warte, Bad Old"alo. 
Aatron. S..... Paeif. Leafl..l 


A.trou. 1. 
Aatronomie, L'. P.rill 
Aatrophy., ... 
Aten. 
Atene e Roma [Roma] 
Atlanti., Berlin 
Aui Aecad. Lincei 
Atti I.t. Veneto 


Atti .M"m. Deput. cli Storio 
Patria .prov. ROm&gna 


Aq.b, IIII«, Ztl' 
Ans der Heimat. Stuttsart 
Ans Unterr. u, Foraeh. 
AuaIanddeutacbe, Der. Stuttgar. 
Anstrumo. [Rijra?] 
Aatanoi., L', 
Beitr. a. Geol. ThUring"n 
Beitr. .. Kunde Preuaaena. 
Ber, Naturforach. Ge.. Bamb"rg 


14 


Arcbi'\ ttir łłefol'luatjulIsgeschichtt.. Leip:l.ig 
- Archiv fiir .,.W".i.ch. Kirchenge.chichte. Hildeabeim 
Archiv rlir SippenforQ.rltullll und Mllr '
('rwnndten Ge... 
biete. Giirlitz 
o\rrhiv fur .Iuvioche I'hilologic. 1Jl'rlin 
- o\reb;.' fiir Sozialwi..clł.cbaft uud Sozialpolitik. 'rubin- 
gen 
Arebi" fiir Wand.ruug.we.en und AU8lond8kunde. 
L..ipzig 
Archiwulll Hi.torii i ]o'ilozofii Medycyn)". Poznań 
ArchivrlJ inlernaliolluleB d'histoirr dr. science.. 
Parill 
\rchiwum du Rad
'nill lIiAtorii ."ilozofii " PolRce. 
Kroków 
t\.rdJh'io Storico Ilul.iallo. II'irenze 
Ar...hivio \' f'neto. V rnesia 


Architrktur8. \\tłłr
r.awłl 


Arbf'itAkreia. Goli inge1
 
Argovi.., .. ahr...ebrilt der bi.toriachell 
.Iea Kanton. Aargau 
'\rkiv for A8tronom;, Stockbolul 


G"aellacbaft 


A..lebIau fiir O.tprcu..en. DarlenlileilJ 


A.tronomieal Society of tłu. P.eifie. 
Fraudllco 
A.trolloD1i
eakij 1ur"nI. Moakva 


Leaflet San 


Aatropiły.ical Journal, Cbicqo 
Atenł!Um. Wora.awa 


Aui drlla Reale Accademia dei 
Atu deI Renlo łatituto Veneto 
cd Arti Venc.io. V"..e.Ut 


Li"""i. Rom. 
di Sciense, Lettere 


Aui l' Memorie delia R. Deputazione cli Storia Patria 
per Ic Provincie cli Romagna, Bologna 
Aug.burg", A1lgewein" Zeitung, Augaburg 


Aua Unt"rricbt und Forachuns, Stuttgart 


-- Beitrlige sur. Geologie von Thilriug"n, Jena 
Beitrlige .ur Kunde Pr"ua.en.. Kilm,aber8 
Bericbt der Naturforaeber Gc..n.ehaft, Bambcrg
		

/Licencje_039_04_017_0001.djvu

			8"r-e iiber V"rh-".. Akad. \\ i... 
Berlin 


BerI. lthel.... 
Berlin-Rom-1'olciu. 8erliu 
B"w"ia de. Glauben8, Giit"r.loh 
Bibl. waro.. 
Bibliofilia. 1.0. Firenz.' 
Bibliot. 
Bibliotbekor, Der. Berli.. 
Bi"ainda liter. 
Biogr. UI-r 
Biogr. ""orlt'rb. 1:. df'uloii('''. G..srh. 


Biol. w Sak. 
Biul. [Wyd.:) ł:zccbo.1. Slużba 
inform. 
Biul. Grupy pol. .pólprac. z Kom. 
Aknd. "Ii
d'yn. ni.l. Nnul: 


Biul. Hia'. Sal. 
Biul. meteornI. 
Biul. nauk.-t"chll. 
BI-r f. litcr. Unterhn1t. 
BI-r f. Scbulpraxi. 
Bliek naeb P"len. Berlin 
Bluszcz. 'VanlaWB 
BoI. in£orm. cie-ntif. naciou. 


BoI, In.t. G"ogr. 
Boli. Bibliogr. 


BolI. atati.I, 
Boli. Stor. Al!oot, 
BiiroenbI. f. d"utach. Buehhandel 
Borua.ia, Dr".d".. 
Bo.ton Glob". Bo.ton 
Braunab. Kr"iabI. 
Bre.I. Ztg. 
Briefmarkenbot", Der. Hernwnn.tadl 
Briefmarkeu - Rdocb. 
Brii...Jer Ztl' 
Bilc:h"rkund". Bapeuth 
Buffalo New. 
BulI. Aead. d"lph. 
Buli, A.tron. In.t, NetherI. 


BuU cI, Sc. Acad. Roy. Bel,. 


BuU m.p.  


Berichtr i1ber dit" xur ł:Jf'kannt J1IłI('hllll
 
el'iAucl.." 
Vrrbaudlungrn der .\kadrmi,. drr \\"i.FlrnllC':ha{ho.. 
7.U Berlin 
Berlillj
ch.. \t.m:łt..,..chdfl. H..rlill 


Hibliotrku WonzłlYtHko, WU'"IJKUW.;.' 


lJibJiolf"karz. W 3r!łaU" ot 


Biel1liadll Litt'rncka. Warszawu 
Biographi.ehc BliiUer. B"rlill 
Biogrnphi.ebe. W;;rterhueh aur d"u..ebell Geachichtc. 
MUllchł"u 
Biologia " Szkole. War..awu 
Riulcty.. [\\-yd.:) Careho.lowacko Slui:h.. 
Informacyjna. War....wu 
.- Biulctyn Grupy Pol.kiej Spólpracuj,cej a Komite- 
1(,11ł Aku.drlnii :Mifdzynurodowf'j Historii Nauk. War- 
HZo.WIl. 
niulet}1ł Historii Sztuki. \VKllizdwa 
lliul"tyu M
ł"orologiczny. WarazRwa 
Biuletyn uaukowo-t"ebui"zny. Kraków 
B1iiller fiir literari.ehe UnterhaltuDj!. 
Bliilt"r fUr oIie Sehnlpraxi.. Niirnberl! 


Leipzil! 


informa.cion 


cimtifico 


nacional. 


Bołetino d.. 
[Mudrid) 
Boletin deI In.titut.. 01(. Gcolralia. M"xico 
Bollctino di Bihliogrufia e di Storio d"U" acie...., mo- 
temaliebe " fi.ich.,. Rornu 
Bolletino Statiatico. F"rraru 
Bolletino Storia Agoatiujunn. Fireosc 
Biiraenblatt fUr d"n deul.ehen Buchhandel. L"ipsis 


Braun.bcrger Kreiablatt. łłraull.berr; 
Brealauer ZeittlJ1jl. Brealau 


Briefmarken - RundJehau 
- BrUueler ZeituDj!. Brii....1 


- BuUeUn oł" I' Academie delphinaIe. Grenoble 
- Bulletin of tbe A.lronomical Inotitute of the Nether- 
land.. Haarlem 
Bulleun de la cia.... de. acienr.e. Aeademie RoyaIe 
de Belgique. Brw	
			

/Licencje_039_04_018_0001.djvu

			HuD. intern. "cad. Pol" Cł. pbilol. 


BuD. intern. "ead. Pol: CI. nao. 
th6m. nat. 
BuD. OIIODomrU. meteuroI. 
BuD. .... Ecole PoIyteebn. Timi...ar. 


BtłlI. Se, mat
m. 
BulI. Sc:. mathim. aaUulI. 


!Sur" Vi... Krak..u 
Bunehenaebafd. Bl-r 
Bysaot.-neusrie"b. J b. 
Cambriqe Rev. 
Cauda Franę. 
Carlu. 
CarltaL W....wa 
Camqie Mq. 
tu. &ak. Mu.. 
tu, Mu.... KrAJ. k.k. 
1'0.... Piatov, Fyo. 
.
.. PI.tov. Mathem. Fy.. 
C.... AIUJ:Ulu.. CIev"land 
Calh, Di,e.t. 
Cath. hi.t. Rev. 
Cath. Mind 
Calh. World 
teobooI. fis, 2. 
Cemeot, W....wo 
Chaldaean, The 
Chemik. W....w. 
Chieqo Sun 
Chłop. Drola 
Wop. S.taod. 
Cbri.tian Se. Mun. 
Chri.dicb" ",,,It, Di". Marbllll-SlnUIIU"I 
Chwila. Lw6" 
Ciel et Ten". Brw	
			

/Licencje_039_04_019_0001.djvu

			Corre.pbl. NnturC.-Ge.. Rilln 


CorreBp_ Retron. 
Concil Bluff. Clowa) Nonpareil 
Courier, Th". Dublin 
CuItura, La [Torino ?] 
C.aa. Krak6w 
Cu.. nauk. Bibl. 0.001. 
C.ao. przyr. 
Csa.. t"cbn. 
C.yn Mlod.ieiy PCK [Polaki"go 
Dabeim. Leip.ig 
DanI. katb. Kircbenbl. 
Danz. V orpooten 
Dan.. w".tpr. Volbbl. 
Dan.. WirtocboCu.tg. 
Dana. Ztg. 
Darot"U-en n. QueU, achIe.. Geacb. 


DHen.. de la Paix, Pari. 
DElib6b Napt6r [Budapeat?] 
DEmocr, nouv. 
DEpeche, La. [Paria] 
D"troit New. 
Deutacbe aUg. Zł!. 
D"utache Apotbek"ratl' 
Deutoche BI-tr in Polen 
D"utacbe dentiot. Wochr. 
Deutache im Oaten, Der. Dan.is 
Deutoche Liter-atg. 
D"utach, Matbem. 
Deutache med. Wacbr. 
D"utache Merkur, Der. W"imar 
Deutache Mineralw....r-Zł!. 
Deutoche Monat.h-e in Pol"n 
Deutache Milnabl-er 
Deutacbe Rdach. f. Geogr. Stati.t. 


Deut.cbe Rdoch. in Polen. 
Deutache Rev. Ober lca. L.ben 
GeICDw. 


Deutache Teebnik. B"rlin 
Deutach" warach. Ztg 
DeuUche Wochenachau. B"rlin 
Deutache Z. f. Pbilo.. 
Deutache Zł!. in Niederl. 
Deut.che Zł!. u. Wirtachaft-Ztg. 
DeutJche Zukanft, Berlin 
Deutacher Heimatabote in Połen. 


I - _U....fl. 
o..nik..... .. .... . 

 \., , ....... 
t. ....tł..J. rlt
t 
'; .!.J

""
 


Corr"apondensblau der N aturforacher.Geaellachaft .u 
Riga 
Corr"apond"nce A.tronomique. Głnea 


C.aaopi.mo Naukowe Bibliot"ki O.aoliń.kicb. Lw6w 
C.a,opiamo Pnyrodnice I1uatrowane. Ud' 
C..oopi.mo Techniczne. Lw6w 
C..rwonego Krzyż.]. War8lawa 


Danzi,,,r katboliacb"" Kirch"nblalt. Dansi,: 
Danziger Vorpoat"n. Dan.ilig 
Dan.iger w"atprru.oiache. V olbblau. Danlli, 
Danziger Wirtacbaft..eituDl' Dansis 
Dan.ig"r Z"itWIII' Dansis 
DanteUungen und Qu"Ucn snr acblewcben Geachicbte. 
Br".lau 


- DEmocratie NouveUe, Pari. 


- Deutacbe AUgemeine Z"ituns. B"rlin 
Druucbe Apotbekeneitung. Leipsig 
Deut.cbe Blillt"r in Polen. Po..n 
Deulacb" dentiatiache WochenachńCt. Miinchen 


Deutacbe Literaturz"itWIII. Berlin 
- D"utacbe JI{athematik. Leipzi& 
Die Deutach. Mediziniache W ochen.cbrift. Leipsig 


Deut.cbe Mineralwauer-Zeituns. Liibeck. 
Drut.cbe Monatohefte in Polen. Po..n 
Deutache Miinabliilter. Berlin 
Deutacbe Rundachau filr Gcographie und Stati.uk. 
Wi"n 
D"utach" Hundachau in Polen. Bromberg 


Drutache Revue Ober d". leaammte Ilationale Lob"n 
d"r G"IIenwart. Br"a1au 


D"utacb" W ar.chauer Zeituq 


Deutach" Z"itacbrift fUr Philooophie. Berlin 
D"utoche Z"itung in d"n Niederlanden. Amsterdam 
Drutocbe Zeitunl und WirtJchaft-Zeitung. Stuttgart 


Po.." 


17
		

/Licencje_039_04_020_0001.djvu

			Oeulacbe. Pfarrrrbl. 
Oeutaebe. Rd.eb. 
O"vlag. Zeil.cbrifl d"r [)"uloch-Vllimi..b"n Arh"il.",rm"i"acb"fl. Kiill, 
Oiab,,'- Kraków 
Oi"twart. D"r. Berlin 
Dirno.nehr iDu.trE. PRri" 
DOlłoUZII_ 
Donk. Swiat.. 
Dreadn, Anz. 
Drużyno. \Vu.ruII.wlI 
Dublin Rev. 
Dwut YI. kat"ch. du..pUI. 
D.. bałt. 
Dz. byq. 
D.. chicag. 
D.. ci..... 
D.. dla, w,sy.lkicb 
Da, Idańoki 
D.. Iil"r. 
D.. lit"r. (Lwów) 
Da. lud. CLwów) 
D., lud. 
D.. plocki 
DL pol, CKraków) 
Da. pol, CLond)'D) 
D.. pol, CLwów) 
D.. pom. 
Da. wans. 
DL wiJ. 
0., .uh. 
Dsiewi,ta Fala. Dod. do Gło.u 
Dsi' i Jutro. .'aruawa 
Eecleaia , Roma 
Etllo. War.sawa. 
Echo Krakowa. Kraków 
EeIIo Ty" 
Echo wara, 
Eeonomia, Trieate 
Ecliohoursh pbilo.. J. 
Edinburlh Re.... 
Ekoo. 
Elb, jb. 
Elb. Zł!, 


O"utacber Reicba-An.. 


Deutacher Volb.KBI. 
D"ut.ch"r W iu.-Di"n.t 
Veul.ch... Christentumo 
D""-lacb,,. 1t'uacQIU 


"'..hoa, 


18 


D
1acb"r Rricb..Anzeig"r und Kiiniglicb pr
..i- 
achcr Slaa15-A"zciger. Berlin 
D"uucher Volb-Kalender. Berlin 
Deutacbcr Wi..cllacbafla-Dicn.t. Hrrli.. 


Drut.cbf'1 !\lu
rulI.. Ahbnndllll)l;f'll uml 
lin 
Vf'utAch
. Pfarrerblatt. EtI!lCII 
Deulochra Rund.chau. Berli.. 


Jłrrichtf'. Hr.r- 


OonaUZeilUD«. B"IVad 
Dookola Swinta. "UrlZaWM 
Dr..dner Anzei,er. Drr.de.. 


Dublin R"vi".... DubJj" 
D"ulygodnik kat"chetyczny du..pa.t"..ki. Tarnów 
D.iennik Bahycki. Gdańak 
- D.i"nnik Bydgo.ki. Byqo..c. 
Dziennik Chica!l:owaki. Chicago 
Dzicnnik Cieazyń.ki. Cieszyn 
D.ie....ik dla w.zyalkieb. War..awa 
D.i"luoik Gdań.ki. Gdań.k 
Dziennik Literacki. Krak6" 
Dziennik I.iteracki. Lwów 
I>zieu..ik Ludowy. Lwó" 
Dzienflik Ludowy. "'anznwH 
DzicJUlik Plod';. Plock 
Ozi"nnik Pol.ki. Kroków 
Dziennik Pol.ki. Londyu 
D.i"nnik Pol.ki. Lwów 
Dziennik Po.nańaki. PO.Da'" 
D.iennik Warlzawr.ki. Wanzawa 
Dziennik Wil"ńoki. Wilno 
Dziennik Zacbodni. Katowic. 
Wybraeja. Gdań.k 


Echo Ty,odnia, Kraków 
Eebo Waraa....kie. War..awa 


Ecliohoursh Philooophical Joumal 
The EdJnburgb R"view 
Ekonomiota. War..awa 
Elbiqer Jabrbuch. Elbiq 
- Elbiqer Z"itWII' EIbu.,
		

/Licencje_039_04_021_0001.djvu

			Endravour. London 
Ensinerriq. London 
EUlI. Meebani. 
Erm!. Huu.kol. 
Erml. Kirch,,"bL 
.:rllll. 1I&t!in 1ł,'imatJand 


F.rm!. ""ll.obl-r 
Erm!. ZI!!. 
I::rmli.'udbricfr. Olnahruł-k 
1::" ,"rop. 

..ł udio.. n.rllll. Cwl. celi. 


£:tudr:t lIovirt. 
ł::uclid... 
Iadrid 
Eugc'ue (Orł"l{uu) Rrlli!łlrr..{;'uard. 
)':urop. li..,.. 
ł:1II'up, \\ iSII..J)it'''Ił. 
.Eurupa. Karl
nlh,.. 
Europa mlad4. lI,.rlin 
ElIrtJpR orirn'. 
fo:,"allf[-Iutl,,'r. KirC'l'I'lIzIJC. 
ł:valll[. !i'ulIUl8llsbl. f. Uurlll. 
Expr. por. 
Expr. "i"f:z. 
J.'i.unilil". 
ipp... \ ulk. U.'rli.. 
Filum.ltn. I."ó" 
Fiz. S
"IIII.' 
):',il,hu';r'';'''ł;'lui "'It/.II'IIU"II
 ..
. lł1ułup,'sl 
}'un'ittu. .'ul. '11I:trt. Ił..,,-. 
J-'ul'!od.-'"1I II. I'
nrl..rhr..t. 
J"ur
dl""'ł 1.. hri.llul. pr."us",,". ....
I.h. 


Fm"t. \\ IIrlJ. (T,'xo.t!l) 
tur T"'I'
runl 
):nin&.... I\.ur. 
rra r

ikL...n!l ,",'nl..... (Uslo) 
Fr.iłu '-On lIruh". IJir. Uer.i.. 
Fre.' Europ... l.ul1llulI 
Flihn'uclf" 'I.iluu'r. I,,'ipzi,.; 
ł\aiugrllf. 
uU3L.up,'b i LUIUI }'or- 
h.....ll. 
G. d.ltuli.. 
D. ,"uc'. S'utlfEilrl 
Europiii
chl'r \\ i""f"lIschllfh-Uirll!'ł. Słnttll(.rt 


1.'Eurnpił C.ril'lltlll.,. Iłum.t 
}:'łłn
f"li
,'h-11Ithrri
ł'bt. l\inht"lIat'11111ł1!. \Iiiurh,'n 
E'.IIIII{,.lil'l,'bt"
 
"'1I1111't::
bIIl11 fur )loulI ulUl t m'f"ł','nd 
Expn." Ituro.tllll
-. \\ IIr
l:n,,"n 
lo: xpr("..
 \\ il','zurll 
. \\ .tr"ZłU,",1 


ł- izikui 
z"lIIll'. B",I;"I)I'..1 


TI... ł-Ur..'
1I i.1II11 C:"luni.11 C.h...rlrrl
' J{,',"ir\\". 
rllhl'IItIII
I.1I 111111 l.'url""ł'lu.il"'. 1.t"iI'7.i
 
)-ltroi..IUlII;:'I'11 :lur l'rallłll'llbur
i....III'11 lIIul 
toch,.u C;"'1,"hi, h.... 1.,.ilJl.i
-'tUIlł.h"1I 


Lnnanll 


l'n'II
..I- 


l:rduki:OOl'h.,'r I\.urit'r_ :\ilruIJl'[f! 


Kun:,.!:1. F
:ooiuJ::r,;lfi!'kn SliII!'IknJt("h i 1.111111 F..rhllll.llill- 
gi.u. 1.1IIul 
11 Lior....". ."hali.t. lłmua 
(;iorllal.. (Ii 1'.1,111'... 
Gioru..I,' SIl.nl... ,".lIu I.......rollur.. 11uli.ul.." ['nrinll 


G.u:..ta lłia.....IUI"k,l. Itl.ll
 0101111.. 
G:IZI"U B
 .1=u..k.l. Ił
 .ll!łI"J:cl. 
G.,z"'" C :...b,i,'IUlOI. \\ ar",;f.a" u 
Gllz.l"'a dl'II"Elllilia. 1,.,I'It::II;'1 
GUZl.t t 0.1 I: l'rrar,,':.ł-. F ,'rrur.. 


1\1
		

/Licencje_039_04_022_0001.djvu

			Gu. sda6aka 
c.., łtaliab 
Gu. Koreap. waru. 
c... /trak. 
c...
. 
Gu, lek. 
Gu. lud. 
Gu, lwowska 
c.., muun1	
			

/Licencje_039_04_023_0001.djvu

			t
,ulI"rl'. Archiv der \łatbeinatik und Phyaik. Gnifa- 
wald 
Gwiazdka ci".z. Gwi.zdk. Ci...yńa.... Cieaylł 
"nuDo,'. Kourif'r -- Hannovł"ncber Kouner. Hannover 
IIlIulkatf.Pro\. Prt"Ubhrn. PUmmf'nł.-- Hauskalen.der ("dr die ProvillKn PreullleD. Pommem. 
Poaen und SchI".ien. Thom 
. _ H..imat und Glaube. ZeibCbrift der btholiaeben 
H..im.tvertrieben..... Lipp.ta.łt, W...tf. 
B"rlin 


Glos pol. 
Glo. pom. 
Glo. P.ac:y, Wa........R 
GID. Rob. 
Gloa rob. 
Gloa TYI' 
GloB Ucz"lni. Toruń 
GloB. wielkop. 
Gloa Wvbu"i.. Gdańak 
GlOBY z
ad Odry. Opole 
Goniec kal. 
Goni"c bak. 
Gollif'f" nar. 
Gotić. I KalendR'z). \\ OroZBwR 
f-;'OKp. "odna 
(;oUiUR. G..1. Anz. 
Grenzbotf'. Uf'r. 
r..iffilb Obo"rver, Tbe. Loa AI
I... 
(;'ruu"wiB
f'n8('hHfl. L('ipzip; 
Grun"r"." Ar..h. "athł'J1I. Phy.... 


Ił ..im". 11. ł;'laubł'. 


H,'iuUlttreu
 Olt-U. WcslpreulH, Drr. 
11"01,,1 "n D.nlpkriUfl. Groninsen 
lIiIf... Di... B"rlin 
Himmel und Erd... Herlin 
lłiml11elBjabr, HRa. Stull,;.rl 
Iłimm..law..h. Hi", Bonn 
lIippokratel, Stuttga.. 
Ilial. Nauk. KonBt. 
I.lial. Ił, polil. H1-r 


Hiat. Rev. 
Hin. Z. 
Hje_t. [0.10 J 
HochIand. Miinchen 
Hory.. Techn, 
Hronk. [Bratiolava ?J 
Humaniat. Th". Scbeneetady. 
Hwnani
, L', Paria 
Hunliqt. Libr. BulI. 


Hutnik, StaIinoJl6d 
IUuotr, Ztg. 
IIu.tr. D.. Zagl,bi.. 


Gl... Pol.ki. ŁócU 
GIo. Pomorski. GI1IIisi4ob 


Glo. Robotnik.. Toruń 
Glo. Robotniesy. ŁócU 
Glo. Ty,ooni.. Dod. GloBU 


Ko&zaliń.kieso. Koa.lill 


Glo. Wi..lkopolaki. Kroto.zyn 


Goniee KaIiaki. Kal;az 
Goniee Knko_ki. Kr.kó" 
Goniee N.rodowy. OBtró" 


Goapodarka Wodn.. Warua... 
Góuinl!u G..lehrt..n-Anaeia;er. Gótliugell 


Hi.tori. i Nanka o Kon.t}.ucji. W_.wa 
_ Hiatoriaebe und politiaehe B. 'itte. {"dr da. katboli- 
aehe Deotachlaod. Milnchen 
Hiotorica1 Review. St. Lania 
Hiotoriache Zeitaehrift. Miinc""', 


Horponty Teebniki. Waruaw. 


N. Y. 


Tbe Uunlinston Lib.ary Bu1Ielin. S.n Marino CCali- 
fornia) 


lUu.trirte Zeituns. Leipu, 
- lIuatrowany OUennik Z..ł.bia. Soanowiec: 


21
		

/Licencje_039_04_024_0001.djvu

			I 
i! 


IJuatr, Kur. codz. 
lIuatr, Kur. pol. 
lIuatr. pol, 
lIuatr. pol. ..Plac6wka" 
llootr. pow.z. KaI. dla w.zy.tkicb 
ałan6w 
I1uatr. Prz. filateliat. 
lIuatr. wojak. 
Im deutocb"n Oalland". Dortmund 
Independent, Thr. N"w YOł . 
Inlorm. Bjull. 


lIu.trowany Kurier Codzienny. Kraków 
lIuatrowallY Kuricr Polski. Bydgo.zcz 
Ilustracja Pol.ka. Poznuń 
I1uBu&Cja Polska ...Placówka" 'I \\ nreznwłI 
- lIu.trowany powszechn)' kal".\darz dla w..yatkich 
stanów... A. Nowoł<"ckif"go. Krukóy. 
- I1uatrowany Przegląd Filatelistyczny. Toruń 
- IlulltracjB Wojskowa. .WanzawB 


Inlormaeionnyj Bjul"uen'. I" yd.:1 Poaol'ah'o Pol- 
ako; Narodooj R"apuhliki. ('Io.kvo 1. 
Inqwrer and Chriatian Life (U. S. A. I 
Int"Ui,en.bl. aII3. Litu. Ztg. - Int"lIig"nzblau d"r AIIg"meillen Lil"ralur-Z"itung. 
Leipzi, 


A-Iazowieckiej. Warszawa 
latorice.kij turnal. (Moskvu I 
Investija Vae50juznogo Geografil:t'
ko
o ObiEeslvR. 
Leningrad 
Izv".tija. \\loskwa 
Joumal of tbe Royal A.iatic Soeicly of O,,"gul. Col- 
cutla 
lournal of the British Asłronoll1i('o) A!80ciation. 
Oxrord 
Joumal dca Savans [pocz. S.;avan. I. Pad. 
Le Joumal de PologIle. Warszawa 
- Jourlloł fur (tie--t'eiu.c und angł"\\"andlf' \Iathł-matik 
brsg. v. A. L. CreUp. nerli.. 
.- Joumnl Herald Spotlight. D
toll (Ohio) 
- Journul of the Hi.tory of Idea.. :\"W York 
Journu1 of Phiło.ophy. "ew York 
Joumol de Roue.. 
The Joumal of tbe U..
.al Aslro..",..i.al Soeiety nf 
ł:anada. Toronto 
- Journal de Teberall 
- Joumal von und fUr Deut.cblund 
Jahrbucb, hr.g. v. Thorn"r lIeimall>ll..r1. Berli.. 
- .Jnhl'biicher fiir slavische Literatur, Kunst Dud ""is.cn- 
acbah. Leipzig 
- Jahrbucb iiber die Fortochriue der 1lathelllatik. 
Berlin 
Jb"., Deutocb. Mathem. Vertinig, - Jabreaberichte der Deutsebcn 
fathclUfttikcr-Vcreini- 
IUDI. Leipzi, 


laia. Brux.llea-Cambrid&e eMaN) 
lakierki bydg. 
laba. Soanowiec 
lakry. Dod. do Trybuny 
lat. t. 
łzv. Vaeooj. GenI" Obi
. 


Isv. 
J. Aaiat. Soc, 


J. Britiab A.tron. A.aoc. 


J. d. Sa,'ana 
J. de Pol. 
.J. f. reinr. angew. MatJarm. 


J. Herftld Spndight 
J. Hist. of. Idea. 
J. PhiJoa. 
J. Rouen 
J. Roy. A.tron. Soc, ofCanadn 


J. Teheran 
J. von u. f. D"ulochland 
Jahrbuch 
Jb. f. alav, Liter. Kun.t Wia.. 


Jb. iib"r Fortachr. Matb"m. 


.1 "dnoic! - Polonia. Baltimore 
Jeniee Polak. Le Puy, 
J enaeita der Od"r. Diiaaeldoń 
Jęz. pol. 


22 


L 


I 
- lakierki Byd,n.kie. Bydgos...z 


- Język Poloki, Krak6w 


I 


-
		

/Licencje_039_04_025_0001.djvu

			Jobnson C. Smith Univ. Buli. 


J OIosburg. L"ipzig. 
Jónóa Lapjn [Budnp..t' 
Jutrzenka. Warszawa 
KabIberg"r Woebe. 
Kol. Cz"eba 
Kal. dla rodzin kal. 
Kal. dl. Warrniakó" 
Kol. dla "'armii i :\tazur 
Kal. Jaworokirll:o. 


Kol. mIodz. 
Kal. Ni"&8bitowski"gn 
KaI. Noskowski"go 


Kal, pol. i loap. 
Kol. Pr"jaa 
KaI. Rakowic.a 
KaI. rob. 
.Kal. Dogra 
KaI, warsz, pop.-nauk. 
KaI, Wildta 
Kal. Wojnara 


Kam."na, Lublin 
Kan.aa City Star 
Kant-Studien. Ldpzi" 
Kalbolik. Der. Main. 
KircbI. BI-r 
Klo.y. Waruawa 
Kloay, Dod, do CbIopakiej 
Kloay pol. 


Jobnaoo C. Smith Universily Bulletin. Cbarloltr. 

. C. 


Kdl"ndan Krakowaki. J. Cz"."" 
Kalendarz dla rodzin J..atolickirb. Krak6.. 
Kalendarz dla \Varmiaków. OIozt
'1I 
Kalendarz dla Wnnuii i Mazur. \\ arazaw;' 
Jana Jawol'5kif'go Kalelldar
 Astronomicano-Gospo- 
darskie WOr&&8WO 
Kal"ndarz '1110dzieżow)'. Warszaw. 
Kalendarz NiezabitoYł"ikiego. ,,' ar:tZ8WJ:l 
J. Noskowskiego Kalendarz Domo,,""y dla Wlłł . miR. 
lłaa WansawR 
K.lelldarz polaki i gospodar>ki. Pozllań 
Sj"rp-Polaczka Kal"ndarz Katolicko-polaki. Tun,,; 
R:łkowicza Kalelldarz Polski. Tonui 
- Ka]{'ndarz Robotniczy. "arszu."a 
- Kal..ndarz "'"arszawski J. l'ngru 
Kulrudarz \Var!07.8""Eiki popularno-naukow) 
Juliusza \\ ildlu Kalendarz Pow.z,..,"n}. Krak.... 
"'jelki Ilustrowany Kal..ndara p(n
;"7.
("lan'Y KA"pr;, 
"
ojnBra. Krakth, 


KirehIicbe Bliiller. Hermaun.tadl. 


Drop;i. Wa.rlzawa 
Klosy Polskie. Uod. do Orędownik;, W;,'lk"pnlsloej\'" 
Poznaii 


Kobieta. Wars.awa 
Kobieta i :Zycie. Wara.awa 
Koln. V olb.tg. 
Koln. Ztg, 
Kom. Działu lnform. nauk. lnat. 
Balt, 
Kom-ty Stacji Nauk, Inat. Zach. 
OIazt. 
Komsomol'.kaja Pravda. Moskva 
Konigsb. aUg. ZII' 
KOlligsb. Hart. Złg. 
Konigsb. neue Ztg, 
Konigsl"iner Rufe. 
KoralI", Die. B"rlin 
Koreop-bl, C"aamtv"r. deutacbell 
C"..,b. u. AIt
rłumav"r. 


I 


KOIniacbe V olkazeitulIg. Kob, 
Kolller Zeitung. Koln 
Komunikat Dzialu Infonnacji Naukowej Instytutu 
BoIlyeki"go. Toruń-Bydgoszcz 
Komunikaty Stacji Nuukow"j In.tytułU Zachoduiegn 
w Olsztynie. Inatytut Mazurski. Olsztyn-Poznań 


Konigsb"rg"r Al1,em"ine Zeitung 
-- Konigab"rger Harlungsebe Z"itwlg 
- Kouigaber,"r Neu" Z.itWll! 


Korre.pondenzblau dea Ceaamtvereina der deutacbeu 
Geachichu- und Altertumavu"ine, Bulin 


:23
		

/Licencje_039_04_026_0001.djvu

			Korr
lp-b1. Naturf.-Ver. Ri,a 


Ko.mo. CJerosolima) 
Ko.mo. CKauna.) 
Koamo. CLw6w) 
Ko.moa CStutllart) 
Ko.mo. CWarllSllw.) 
Kraj, Krak6w 
Krak, Zt,. 
Kr.ku.. Krakó.. 
Kron. POln. 
Kron. rada. 
Kai,do Ob. 
Kai,ika. War...wa 
Ku Swi.llu. Si"cJlee 
Kuli. i :2:yr.ir. 


Kult. i :2:yci" (Lublin) 


Kult. rob. 
K ulturprohJ. d. neuell Pol
n 


Kur. bałl. 
Kur. codI. 
Kur. aę.toch. 
Kur. lit.,r.-n.uk. 


Kur. 16dz. 
Kur. Iwowaki 
K ur. pol. 
Kur, por. 
Kur. poln. 
Kur. waru. 
Kur. wił. 
Kuinia Mlodycb. W......w. 
K uinica.. Udi 
KvEty. Pr.ba 
Kwart. bilt. 
Lamu.. Lwów 
Land Ol Folk. K"benb.vn. 
Lind"r der Volbdrmokrati". Berlin 
LI.ning lor FoIket 
Latvij.a Kareivi. [RigaJ 
L"opoldinL Halle. 
Letlre. franc;. 
Libr. ol Con", quall. .I. 


Li.t"nrr, The. London 
Lit"r. Hand...ei..r l. kalb. V"utacb. 


14 


- Korreopondenablatl des Natudoneber-Verein. .u 
Risa. 


Krakauer ZeitUDI 


Kronika m. POliD.8.lli.. Po.naó 
:- Kronika Rocł.inua. W IU'IISII". 
K.i.m Obyw.t"J. W.n..wR 


Kultura i :2:ycir. Dodatek tYlodlJlo\\}" do Polaki Zbroj- 
Brj. War8&8wa 
Kullon i :2:ycir. TYlodniowy Dod.lrk Sltnnduru 
Ludu. Lublin 
Kultura Robotnicu. W.nlawa 
Kultnrproblrme dca neuen Polrn, brog v. Poili. 
Inform.tion.biiro. B"rlin 
Kurier Bałtycki. Gdyni. 
Kurier Codzj"nny, Wan..wu 
Kurier c.ęatoebow.ki. Caę.toebowa 
- Kurier Litu.do-Naukowy, Kraków [dod. do lIuII,. 
Kur. codo.) 
K uri"r ł.6dzki. Udt 
Kurier Lwow.ki. Lwó,., 
Kurier Polaki. WlU'llSllw. 
Kurier Poranny. War...wa 
Kurier POSll.6aki. Pond 
:Knrirr Wanzawlki. Warezaw. 
Kurier Wileński. Wilno 


- Kw.rtalnik HiltorycSllY, Lwów-W.r.zaw. 


Ln Lett",," Franc;aiaea. Pario 
Library of Conpeu Qnanerły 
Acqniaition.. Waohington 


J01ll1llł1 ol Curr"nt 


Lit
rari..h
r Handweiaer WIł.chat fUr d.. k.lbo- 
Iiache D"utachland. Miinater 


-
		

/Licencje_039_04_027_0001.djvu

			Matheaia pol. 
Mity" Diik KonyveaU.. 
Muury i Warmia. Ol..tyn 
M"ander. Warua... ' 
M.d"lande Fran Lundo Aalronomi.b O.....rvatorium. Lund 
M&n. A.ad. Se. asrirult. - Mlmoi.... d" l'Aeadmue dca Seien..... .,rlculture, 
arta "t beI1ea-lettrea d' Aix. Aix-«l-Provenee 
- MEmoirea de l'AeadEmi. de. Science. d" Pari. 
Pario 
- Memorie deU' Aeead"mia dd Cimento. Fi........ 
dilett. - M"morie de! Reale latituto Lombardo oli science "Iet- 
te..., a._ oli lettere " scienae mat"matic:he " natu- 
nIe. Milana 
- M"morie d,,1 r. Istituto Veneto oli Scien.... Letter. 
ed Arb. 
- Memorie den.. Soeie'...te A.tronomico ltaliane, Roma 
- Memoriu de la Soeiedad c:i....tifieL Meaaico 


1Jter. Bdaeh. f. ltath. D-ł., 


LoeaI..Ans. d 
. 
Lodaer Freie 
. ł.6dś 
ł.u..don E-mq Free p..,. 
London Evenins Newa 
London Tim", Liter. Suppl 
Lo. Ansdea Time.. 
Loto.. WiiIa. CSL Ci....) 
L'nd. Brał.wa... 
Lychno.. Stockholm 
ł.owiesanin. 
Ma,. f. Liter. AuoIand... 
Mas. po_o 


Mapainet, (0010) 
Masd"b, Zł,. 
Masyar Prot. FisYelmutetii 
Masyaronsą E. a N-łyYil6fl. 
MIbr .-schle.. Land...ł,. 
Mały Gryf, Bydło.",,, 
Man.hester Guardi.n 
Mat.-prirodO'YM. Roabl. 
Mat-y do praey kult.o'w. w wojsku 


MEm. A.ad. s.. Plłr;. 


M"m. Ac..d. d"l Cimento 
Mem. lat. Lombardo. a. 
Ie. matem. fi nato 


M"m. I.t, V..... Se. Let, Arb. 


M"m. Soe. A.tron. hal. 
M"m. Soe. cientif, 
Mem"ler Damprboot 
Merian. Hamburl 
M"..t"cbnik. HaJI" 
Meatwin. Toru6 
Mi".. peda,. 
Milwauk"" Journal 
M.ind. London 
Mirovedenie. Mookvlł 


-- litenfiaehe. R1IIIIładJIuJ fł1r da' łtatholiaohe o...._b- 
land. FreihurJ i. tJ. 
- LoeaI-Anaeipr der ..
". Thorn 


- London TImes Literary SuppIe_t. London 


- M.,uin fUr die Literatur d". AuoIandea. Berlin 
- Masuyn Po-łmy Uiyteesnyeh Wiadomo"'i. War- 
asa... 


Marłrburser Zeit... 


- Mi1Iriach-SehIeaiachr: Land_itUOl. MIhriaeh-Oatran 


- Matematicko-pdrodovMeekE Roabledy, Praba 
- Materiały do pney kultunlno-o'wiato-""j w wojaku. 
W .......w. 
- Matbeai. Po1aIr.L Waruawa 


- Mieai-łik PecIasoIi.....y. a-y.. 


16
		

/Licencje_039_04_028_0001.djvu

			Mitl....n Copp. In.t. 


Mitt....n Copp. Ver. 


Mitl-rn Erml. Kunatver. 


Min.-en Hi.t. G".. f. Poaen. 


Miłt....n .. G"ach. M"d. Naturwia.. 


Min"lat"Ue, Die, Rom 
Mloda Polka. Posnań 
Młoda Rz"czpo.p. 
Młoda Wiei. Wanzawa 
MIody Gryf. Toruń 
MIody Rob. 
Młodzież P[ol.ki"go] C[zerwon"go] 
Młodzież Swiata. War..awa 
Mod"rn Language Rev. 
\łoje. Pisemko. Wanzawo 
Molodei' Mira. Mo.kva 
MonatI. Cou"ap. hras. v. 
Fr. Z""b. 
Monde, L". Pari. 
Monthly Nolieea Aotron. 50e. 


Montreal Standard 
Morg"nbl. 
Morze, War..awa 
Moakvitjanin. Moab'R 
Mucha. W.nllRwa 
Miinch. med. Wachr. 
Miinch. n"u"at" Nachr...... 
Miinch. Volkaacbulwart 
Muaeum AltertulD.lwiu. 
Mutlenpracbe, B"rlin 
M"""al. 
Muzyka, Waruawa 
MyiI filoz. 
Myśl nar, 
My'l ni"podł. 
My'l polo. 
My'l Wolna. Wanzawa 
N, York H"rald Trib. 
N. York Sund. lIIinor 
N, York Time. 
Na Tropie. Wanza,,'. 
Nalalo. [SorijaJ 
Nafta. Krak6w 


21\ 


MilteiluDg"n d"a Copp"micu. In.litut. Berlin-Dahlem. 
Bonn 
MitteiJunsen deI! CoppernicUl Ver..i,," filI' \Y i(l.
euschn'" 
und Kunat zu Thol"D. Thom 
Mitteilungen de., rnnJiindiech(,D KlIn,.tvf'r."...,. Lf"ip- 
zig 
MiltcilulIgcn drr HiBtoriElchrn Grst"ll!iclmfł filr ('mwII. 
Bcrlin 
}liuł..ilulIgco :tur GC8rhidłh- d.or \1("(lizill 111111 tl.... 
Nnturwisfi("1I.5f'haCtrn fund dł'r T,'chuik ,,,I 1ł.1. .ł
 I 
Hamburj[ 


\lłodu Rzr.czpo!'pulita. Krakó" 


)lJod) Robolnik. \\ 'lUX""''' 
Klroyia1. W"r.x8wR 


- "oder.. LIłIlJ(lIłł
t. H."vw" _ 1.01111011 Inllatlił.ht' Currc.oo;puudrllL. l'U nl'fi.rd'".'''I1!:' ..tl"r Errl- 
Ilud Hillllndsk1ln"
. hr
p;. 'o. Fr_ Zat.h. t;',tlha 


1fonthly Noti,"',. or Ih... HfI
.11 .\...lrulllulli",.1 :"'m.j,'I\. 
London 


\forp;rnblull fiil" lfehil.łł'lE' SIolilII". TIIIIIII:.£'." Iiinchener .ł.lcdizinil6Chc \\ odlt'n!\,
hrirl 
- Miinchner Nf'ue!lte NDchrir.hh
li 
Miincb"ner Volko.cbuh,"rl 
MUlleum der AltertulDlwi!l8e'llhC'haft. nerlin 


Muzealnictwo. W"RrUBWa 


My'l Filozoficzna. War.zawa 
- .Myśl Narodowa. War.zawa 
- Myśl Niepodł"gla. War.zawa 
-. My'l Pomnroka. Grudziqdz 


New York Herald Tribun". New York 
New York SM.!'day Mirror. New York 
The New York Tim".. New York
		

/Licencje_039_04_029_0001.djvu

			Naprzód doIno6l. 
Narodn. Proav"t.. Beograd 
Narodui Listy. Prał.a 
N'rodnie No
y (Bratiolava?l 
N.i. ved.. Bratielava 
N.... Prac.. Tomaszów Lub. 
N... e Kolo Pracuje, w.......... 
;N.t.-Ztg. 
Nat__. BiJdWll!aweaen 
Nat-.oz, Monatab... 
N ation. Die, Berlin 
Nat;on u. Staat. Wi"n 
Natur u. GIaube, Miinch"n 
Natur u. Kultur, Wien 
Natur u. Offenb. 
N.ture. London 
Nature, La. CP"ria) 
Natur" 
ag. 
N aturwia.-en 
N .turwi.a, Rdacb. 
Natuur. Uu"obt 
Nau
noe Slovo, Moakva 
Nauka i technika za mladelta. Sofij8 
Nauka i :2:iuja (Kij6wJ 
Nauka i :2:ivot. Sofija 
Nauka i :2:izll'. Moakva 
Nauka pol. 
Ned"rl. Arch. vor Vorkg"achi"denia. 
N"d"r1.-Polen. 
N"d"rl. Tijd...brift voor paycboJ. 


Neue BI. 
N""e evang. Kircb,,""tg. 
Ncue rreie Prellle. U'jen. 
N"ue be;ddb. Jb. 
N eu " I"ipz. Tag".ztg. 
N"ue preuaa. prov-BI-r 
N"ue Schul". Berlin 
N""e Wane, Di". Graz. 
N""e Zeit. (Berlin?) 
N...." Zeit, Di". Stuugarl 
N""" Ztg-en 
N"u"a Deutacbland. B"rlin. 
N"ue. Deulschland CDr".den) 
N eue . Wien. Tag"bl. 
New Eugl. J. Med 
New Hav"n Regiater 
N"w Poland. London 
New Scholaot. 
New.week. Dayton COhio) 


- Naprs6d DoInołl..ki, Wroc:ław 


National-Z"ituns. Berlin 
Nationaloosiali.tiachea Bildungaw"..n. Miincben 
National-oo.ialiatiocbe Mon.ubeft". Miinchen 


- N.tur un'" Offenbarung. Miinat"r 


- N.ture Ma'8zin". Baltimor" 
Die Naturwiuen.cbaften. B"rlin 
- Naturwiaoenachnflliche Ruudacbao. 


Braunacbw"i,! 


Nauka Polaka, Wanaawa 
N"derlandsch Archief vor Vorkg"acbied"nia. H.., 
Nederland-Polen. Amaterdam 
Nederlandach Tijdacbrift voor de p.ycbologie en 
baar gr"nzgehiedeu. Amalerdam 
- Daa Neue BI.u. Lcip.ig. 
- N"u" evan,,,Iiache Kircbcll."itung. Berlin. 


Neu" Heidelb"rger Jahrbiicher. Heid" lbe rr 
- Neue Lcipzi,"r Tage..eitW1g. 
Neue PreuBaiache Provinzial-Bliitler. KOlliglllbrrJ 


- Neue Z"itWll!en von g"l"brten Saehen. L"ip.i8 


N"ue. Wieller Tag"blatt. \\"i"n 
The New ElIgland Jourr.al of Medecin. 


- The New Schola.liciam. Waabington 


2; 


.....
		

/Licencje_039_04_030_0001.djvu

			Nieds, Górnik 
Niesapominajki, Waraaw. 
NiwL Wansa_ 
NOIIat-Ztc. 
Nord. ..tron. Tidob. 
Nord u. SIId. Breołau 
Norddeutacbea Proteatar
l. 
Norfolk (Va) V.;.... Pilot 
Nortb Tonawanda (N. ¥.) New. 
Nori. 


Notł-ie Polaccbe. Rom. 
Nov6 Polako. Pr.. 
Nov6 aIovo IBratiolava?) 
Noviny. Pr..... 
Now. I"k. 
Now, liter. 
Now. opoi. 
Now. Ty",. 


Nowa Doba. [Luiyeej 
No... Koi,ib. Waraawa 
Nowa Kult. 
Nowa Reforma. Krak6w 
Nowa 
. 
Nowe Csaay. Lwów 
Nowe Drosi. CL6dś) 
Nowe DJ'OIIi, Waraawa 
Nowe Koi.żki. Waraawa 
Nowe Widnokr. 
Nowe Zycie, Waraawa 
Nowiny, Lw6w 
Nowy Pam. waru. 
Nowy Rob. 
Nowy Swial 


Nowy Tor 
Nueva Polonia, La.. Mu:ieo 
Nuova Autol. . 
Nuova Torino. La.. Torino 
Nya Polen, Det, Stoekholm 
Nytt fra Polen. 0010 
ObenehI. Zł«. 
ObenchIesier, Der, B-łau-Berlin 
Obru tivota CPnha?J 
Oł-rvatory, The, London 
Od A do Z, Krak6w 
Od ......0 Morsa. GrudsiP 
Odra. Katowiee 
Odroda. 


28 


'- Niedsiełny Górnik. Wilb.barre Pa. (USA) 


.'IOIIat-Zeituns. Marienburl 
Nordiok Aatronomiok Tid.krift. Oaln 


Norddeutaehe. Proleatantenblatt. Bremen 


Noria, Bayriaehea Jambach fur prote.tantiocbe Kul- 
tur, NiirnbeqJ - Berlin 


Nowiny Lekankie, Pomail 
Nowiny Literaekie. Waraawa 
Nowiny Opol.kie. OpoI" 
Nowiny Tysodnia. Dodatek do dsiennib :SowiJlY 
R..........kie, łłse.a6w 


'\jawa KulturL Waraawa 


Nowa Sakoła. Waraaw. 


- . :l/owe Widnok11l;' Mo.kwa 


- Nowy Pami
tnik Waraaw.ki. War..awa 
- Nowy Robotnik. Torn6 
- Nowy SwiaL Tygodniowy dodatek GłOIU POSllań- 
s1d.o. P0ana6 
- Nowy Tor, Dodatek do Gaaety Pomonkiej. Byclgo..c. 


- Nuova AutolOllia oli seiense, lettere ed aro. Roma 


- ObenchIeaiaehe Zeitun&. Beuthen O. S, 


- Odrocbenie. Krak6w 


-
		

/Licencje_039_04_031_0001.djvu

			Ognialto, Paryi 
Ogni.ko dom. 
Ogniw.. Cieasyn [c....ki) 
OjcaySll.. Lwó.ł 
Open Court, The, Chicaso 
Open R"ad for Boy.. Bo.ton 
Opiekun dom. 
Opinione. L'. Roma 
Ordenaltr...... Berlin 
Oręd. nauk. 
Oręd. wielkopoI. 
Org.non. Wanaaw. 
Orol [Bratiol...o?) 
Oairi.. Brule. 
O.serv. rom. 
On u. Weat Pra, 
O.td. H"imatkaI. 
O.td. Mon.toch.... 
Oateopathic !Ilal' 
Oat"lT. BI-r f. Litr.r. Kun.l. 
O.tland. B"rliu 
O.dand - B"r-c 
O.tpr. BauernkaI. 
O.tpr, Eraieh"r 


O.tpr. Wocb". 
Onpr. Ztg. 
O.tpreuo."nblau, Da.. Hambur, 
O&V
t'. Pr.ha 
Oświata. Ci".,)... 
Ote
"51v. Zap. 
P,kowie. Hrubieuów. 
Pali ?tlall Gas"u... Tb". London 
Pam. krak. 
Pam. krak. lIiauk SSI. 
Pam. lit"r. 
Paln. Inb. 
Pam. Iwow.ki 
Patn, n.uk. 
Panl. re-I.-1I1or. 
PalU, Tow. Nallk. Ol'. 
Pam. war... 
I'...nr. (Lód:i) 


I'a..or. (W ruda..') 


I'..ri...r :1.11' 
Parlament. H omburl 
PU.toralbl. f. Dioc. ErwI. 
Pat..no n (N. Y.) Cali 


- Op.ko Domowe. Waruaw. 


- OpifJkun Domowy. War...wa 


Orędownik Naukowy. POSIlań 
Or
ownik Wielkopol.ki. Posn.6 


L.O.H!rvatore Romano. Roma 


O.tdeutach"r HeimatkaIender. Berlin 
O.tdeutoche Mouaub"he. Dansig-B"rlin 
O.teopathic Maguiu". Chicago 
O.t"lTeichioche.Blliu"r f"Ur Literatur und Kunot. Wien 


Oat1alld - B"ricbte. Danaig 
Oatpreu..i.ch"r Bau"rnkaI"nder. Konigaber, 
Oatpr"u..ioc:her Enicber. Beilag.. der Deutacbm 
Erzi"her. Bayreutb 
O.tpreuuioche Woche. Koni,.be.. 
O.tprcu..i.cb" Z"ituns. Konig.berg 


Ot..f".tvcnny" Zapi.ki. Pelerbur/l 


Pomiftnik Krokowaki. Kr..kó.. 
Pamięlllik Kr....ow.ki Nauk i S.tuk pifkllycb. Krakó.. 
Pamiętnik Literacki. Lwów 
Pamiflnik Lnbeloki. Lnbli.. 
Panuętnik Lwow.ki. Lwów 
Pamiętnik N.ukowy. Waruawa 
Pamiętnik Religijno-?t1oraIny, Waruaw. 
Pamiętnik Towarzy.twa Nauk 'cialych w Parviu 
... Pamiftnik War..a..aki. War..awa 
Panor. m., Dodatek niedai..lny Dai..nuiko ł..ódskiejl;o. 
Lódt 
Panoram.. TYlud..iowy Dodatek Trybuny Dolno- 
'I.&ki..j. Wrorlaw 
PariM'r Zritung. P..ri.. 


Pa.lolalblall fiir cli.. Diiieeoe Ermland. BroWl.b..rl 


1111
		

/Licencje_039_04_032_0001.djvu

			u 


 I 
Pen.
e. La, Pari. 
P","onali.t. Lo. Angele. 
Peupl"a Ami.. Pari. 
Philo.. Jb. PhilOOl'pbiach"a J ahrbucb. Fclda 
Pbilo., Rrv. - Philoaopbical Re
-iew. New York 
Philos. Tran.action. Philo.ophical Tranaaction. of the Royal Society of 
London. 
Pbyaik. BI-r Physikali.che BIIltter. B"rlin 
Pby.ik. BI-r CMoabacb, Baden) Phy.ikali.che BIlitter. Mo.bach, Bad"" 
Pi..t, Kraków 
Pi"łgr.ym. P"lplin 
Pion. Wanz8wa 
Pillaburgh Pr".. 
Plamyc""k. Warazawa 
Plomyk. W......awa 
Pochodnia. Milwaukee 
Pod Znameuem Marbizma. [Moakva] 
Podbipięta. Waruawa 
Pokol. Pokol"nie. W.....zawa 
PoI.-balg. PregI. - Pol.ko-Balgar.ki Prrgl"d. Sofija 
Pol. Facta Figure. - Poliab Fact. and Figur".. London 
Pol. For"ign "1'radr - Po1iab For"ign Trade. Waruawa 
Pol. G.... lek. - Pol!óka Gazeta Lekarska. Lwów 
Pol. Jjtt
r. - Pologne Litt
ra.ir". W.....zawa 
Pol. pnlit. - La Pologne politiqu", iconomiqlle, litt
ra.ire et arti- 
.tique. Pari. 
Pol, Rev. - The Poliab Review. New York 
Pol. Sc. L"am, Poli.b Scienc" and L"arning, l.ondoc 
Pol, Tyg, Ick. - Polaki Tygodnik L"kar.ki. Warozawa 
Pola Esp"rantiato. W ar.zawlI 
Polak. Kraków 
Polak w Iranie. Tebera" 
Poland. New York 
Pologne, La. Pari. 
Polonia, Bu"no. Aires 
Polonia, Katowic" 
Polonia. Pari. 
Polonia A1manac. Detroit 
Polonia de Hoje, A. Rio de Janeiro 
Polonia - Italia, War.zawa 
Poloni.ta. Waruawa 
Położna. Waruawa 
Polaka. Warazawa 
Pol.ka odroM, Polaka OdrDdzona, Krakó.. 
Polaka zach, Pol,ka Zacbndnia. POSlla6 
Pol.ka Zbrojna, War..awa 
Pommerel. Landb. Pommer"ller Landbou 
Pommenche HeimatpOege (pó"'. B"lIw"rk). St"lIm 
POlJIA)raanin. Kołcienyna 


110 


-
		

/Licencje_039_04_033_0001.djvu

			Po proatu. War..awa 
Popul. Aatron. 
Popul. Sc. montb. 
Populair". L". Pari. 
Popular a.tron, Tid.kr. 
I'oarl z Praby. KaI"I,dał (Praba) 
Po.rner Tog"bl. 
Po."ner Ztg. 
Po.t. Di". B"rlin. 
Poalęp. Poznon 
Postępy A.tron. 
Po.tępy Fi.. 
Postepy Hig. ,\I"d. d06w. 


PoznojrlllY Swial. 


Praca (L6dt) 
Praca CPoznuń) 
Praca 'wi"tl. 
':prqd. '''oraza\'; Ił 
Prokt. Arzt 
Prukt. SchuhnulUl 
Pravda. :\Io.kva 
Prawdu. ,,- o.rSZllwB 
Prawo Ludu. Kraków 
Proxi. der l.ulld.cbul". Go.h.. 
Preporod. Brograd 
Prca..bull. cliplom. PoIi.aion. 


Prru.., Arch. 
Pr"u.., Jb. 
Preu... Illal' 


Pr"u.., prov-BI-r 
Preualenl V orzeit. Berlin 
Priroda. Mo.kva 
Priroda CSuCija) 
Prob!. 
Proce"d. Amer. Philo.. SOf. 


Proc".d. Roy. Soc. of Londou 
Progre.,ul 
Prom"tbeu.. B"rIio 
Promi"ta. Radom 
Propylii"u. Di", Miiucbell 
Proato z IIlo.tu. Waruawa 
Proteoo 


p.... arty.t, 
Pr., biblio,..-archeoJ. 


\ 
- 


Popular Astronomy. Northfield 
Popular Sci"nc" 
ontbly. New York 


Popular A.trollumi.k TidskriCt. Stockholm 


Posen"r Tageblalt. Poznali 
POKner Zeitung. Po.en 


Po.tępy A.tronomii, Krak6w 
Po.tępy Fizyki. WaroZBwa 
Po.tepy Higieny i M"dycyuy Do'wiadc.ałn"j, War. 
laawa 
Poznaj"my Swiat i :Zyci", Dodat"k do Zirlon"go Sztan- 
dana. Waru.we 


Praca Swietlicowa. W 8fSaaWH 


D"r prakti.cb" Arzl, L"ipzi, 
Dcr prakti.cbe Schulmllnn. L"ipzill 


I'r"..ebulletin d"r Diplomatiacbcn Mi..ion der Volko- 
rrpublik Pol"n, B"rlin 
Pr"u..i.cbe. Archiv. Konig.berg 
Prru..i.cb" J Ilbrbiicber, Berlin 
Prcu..i.cheo IIlllgaz.in zum Unt"rricbt uud Verguii- 
g"n. Konig.berg 
- Pr"uNi.cbe Provinzial-Bliiurr. Konig.b"rll 


Problemy. Warozllwa 
Proce"dinga oC th" Am"riclUl Philoaophical Society. 
Philadelpbia 
Proc"eding. of tbe Royal Society oC London 
Progr...ua, Fort.cbritte der d"ulach"n Technik, Berlin 


Proteu., der Rbeini.cb"n G".ellacłu.rt Ciir Gcacbicbte 
d"r Nllturwi...nacbaCt, Medizin uud T"chnik. Bonn 
Przrglqd Arty.tyczny. Krak6w 
- .Prsellll.d Bibliul'"aCicZl1o-Arcbeolosicmy. Warszawa 


31
		

/Licencje_039_04_034_0001.djvu

			Pr., bibliot. 
Prz. bYdło 
Prs. cbyrow. 
Prs. I.ode.. 
Pr.. 16m. 
Prz. hi.l. 
Pn. kato'. 
Pn. kla.. 
Pn. koi
l' 
PrE. IWOWBki 
Prs. nar. 
Prs. nauk. 
Pn.Odlewn. 
Pn. prdal'l' 
Pn. pol. 
Prz. pol.-amrr. 
Prz. pow.z. 
Prs. 'wiat. 
Pr.. techll. 
Pn. In. 
Pn. tyl'l. I.iter. Szt. 


Prs. waru. 
I')n;. w.p6łeK. 
Pn. zacb. 
Pnekrój. Krakl". 
Pnew. bibliogr. 
Pn.",. nilu". liter. 
Pnew. opoi. 
Prayj. dom. 
Pnyj. O.ień. 
Przyj. n..i....i (Bytom) 


"r3
j. Uzi.
i \łloda. 
I'r¥
.j. I.udu 
I'..
j. Ludu (Krak6w) 
I'..)-j. \!lod.. 
I'uyj. Szkul
 
"rv.
j;..dill
a. "arl'ZIł"-H 
II'-H.iaiil. \\UtłSaWM 
Il n :. r . i Pra:elU, 
ł"u., r. ; Trl"M. 
t
rl.\ ..
1..4t!. ZurycL 
I....-.oł
.ł krll". 
ł 1.'.
ł:,IL" pni. 
l' ,I !II _ \.., rUII. SOł
. PHt:ific 


PUh. 
,.ilu'\" IJlratiaJavB 
] 
1)1111" /I"n "ol. In'l. of 
rh  


Pnell.,i Bibłiotee...y, w.......... 
Prse,l,d Bydło.ld. Bydło,,,,. 
Pnegl,d Chyrow.ki. Chyr6w 
- Pnell.,i Geod".yjny, Waruawa 
- Prsegl,d G6rnieay. Katowice 
- Pne,l,d Hi.torycany, Wan.a... 
- Prae,l,d Katolicki. W.......wa 
- Pr.eglqd Kla.yczny. Lwów 
Prse,l.,i K.ięlanki. Waruawa 
Pn"gllid Lwow.ki. Lwó>¥ 
Pn"ll"d Narodowy, Waro..wa 
Pne,l,d Naukowy, War..awa- 
Praegllid Odlewnictwa. Wan..... 
Pn"llqd Pedagogi"my. W .......wa 
Pnegl,d Polaki. Kraków 
Pr.egl,d Poloko-Amerykańaki, Cbicasn 
Pnr,l,d Po...."chny, Krak6w 
Prz"gllid Swiatowy. War..awa 
Prsegl/id TeehnicsDY, Warosawa 
Pnelllid Tygodniowy. War..awa 
Pn"ll..ł Tygodniowy Literatury i Sztuk Pioitnycb 
pod red, A. Wi'lickie,o, W.......... 
Pn"g1qd War.uw.ki 
Pr.e,l,d Wapólcz".ny, Krak6w 
Pn"ll.,i Zacbodni, PoanaA 


Prsewodnik Biblio"aficany, Krok6w 
_ Prsewodnik Naukowy i Lit"..cki, Lw6w 
Pnewodnik SpoIeeSllY, Wan..wa 
Pr.yjaciel Domowy. Lwów 
- Pnyjaciel Dai"ci. Waro.awa 
Pnyjaciel Dzieei, Kolumna Strażnicy EW8DI"lics- 
nej dla Dzi"ci, Bytom 
Pr.yjaci,,1 Dzieci i MIodzieiy. POSlla6 
Przyjaci,,1 Ludu. L".mo 
Pnyjaci,,1 Ludu. Kraków 
Pnyjaci,,1 Mlodzi"iy. Poma6 
Pnyjaciel Szkoły, Pozna6 


Przyroda i Praemyol. PozDań 
Pnyroda i Trchnika. Lw6w 


p..cz61ka Krokow.ka. Krakó.. 
Pa.eaólka Polaka, Krak6w 
publicationa of th" A.tronomical Society of the Paci- 
fic. San Francioeo. 


Quarterly BuUetin ol the Poli.h lnotitut" of Art. 
and SCieD"'" in Ametica. NeW" York 


--
		

/Licencje_039_04_035_0001.djvu

			Quart. Rev. of billib
r Educ. am0lllt 
N egroes 
Qu""n. Quarl. 
Qu"U"n u. FOrAch. ..us ital. 4-rehi- 
ven u. Bibl. 
',1u,'Uen u. For.ch. s. bah. Ge.cł.. 


Re. Acend. I.inc
i 
Rc, lot. Lombordo 
Rnbotni
cako 0..10. [Sofij.. I 
Rndio i 
wint. W.....a..-a 
H..dlin.kebo Tatran 
Razem. Warllił:l.Wa 
Rasón y F
. \ladri.\ 
Hechorchn philo.. 
H"ieb. Dn.. n"rlin 
Hdip;iolll o r Civiltł\. Si.....a 
H
pcrt. lito'r. Arbcil. MaI hem. 


Ri-publiqur, 1.0. Illłril!! 
Rf'sł'onh D. Progr. I.eipzi, 
Iłev. Aead. Cnlomb. 


Itrv. ;"stron 
Hcv. cu'hol. d'AI.aec 
Iłr\'. d. Cnur. lillfr. 


Rcv. d. Oeux \Iond.. 
Iłcv. d'
eoll. polit. 
Rev. d. F
uiUe-10lłti 
Rf'v. d. questiolll sc:rnt. 

ev. dt" C.rucie. 
Iłt
v. de France 
Ił
v. de Pol. 
Rev. de Thfol. I'biln.. 
Ił"v. du Liban 
Ił"v. du a"is. .i
d" 
Rev. gen. Sc. pur... 
I appl. 
Hev. h"bdoID. 
Rev. indfpend. 
Ił"v, mat. .i fis. 
R"v, pbilo.. 
Rev. acient. 
H"v. Soc. A.tron. Eap 


Rev. ty.k 
Rev. Univ. Cat. Peru 
Rbein. BI-r 
Rhein.-w".tf, Ztl' 
Ri'lU"be Rdaeb. 


J - Bibl1o...afia K.p....Ur........ 


- 


I)uarterly R"vi
.. of Highcr Education &mODlI "I
lro".. 
Cbarloll", N. C. 
Queena Quart"r1y. King.ton COntari,,) 
QueU"n und Forachunlli"n aua italieniach
u .\rehi. 
ven und 8ibliotbeken. Rom 
- Quell
n und For...hungen zur baltiacb
n (;
""hichte 
Higa 
Rt'ndif"oJlli drlla r. A«odemia dei Lillcei. RumB 
R
ndicanli deU'I.liluto 1.0mbardo. Milan.. 


IIt-ch."reh".. PhiluRophiqur",. Pari!oi 


R..p.orturiUID dt"r litt'ntri",("hen Arbt'itt"1ł Ruf dł'1n Gebi..te 
d..r rrilłf"1l und 3Ił1(('\vnndlt"1I \Jallłrmntilc.. r
,.ip2liJ[ 


Rc!!ltearch and Proltn'titj. Leipaif( 
R",-iata de la Af'ad..rnia Co'olnbiulln dr. Cił"llrial' Exu
 
C'B!', Fisie., y Natura'rw. 8op:u'u 
Ht.viata Astrollomica. Buellol' 
o\ircto 
Rt
vu(" ("u'holi.IUf" d.AJsRce. Strmtbourlf. 
R..vue df'ti Cmara littrruinl de la Fr.uc
 et dr I.'tr..n
 
grr. Paril 
Rrvue dcs Uf'UX :\tondeM. Parit; 
Revue d.tcollumir poli'iqu... P.ri!o 
-- Revue ('re Feuilletone. P.ril' 
- Revue dt"1 qUf'ltion8 lICieutifiquel. Bruxelletl 
I.a Rcviato de Ciencia.. Lima 
- La Revu" d" }'ranc". Pari. 
La Revue d" Poln,ne. Pari. 
R
vue d" Tbfologif et de Philo...phi
. I.n.oml
 
- La Revu" du Liban 
- Rrvue du eeisi
me _dr. PariK 
Ił
vue Ifu
rale dca aei"..c,," pure. 
t appliquee.. Puri. 
Revue b"bdomadair". Pari, 
- La R"vu" Indfpeud.ut". Puri. 
Revilta matematica li fi.ica. Bucarr..'i 
R"vue Philoaophique. Pari. 
Revu" S,,,ntifiqu,,. Pari. 
R"vi.ta d" la Sociedad A.tronomica de Eapa..a y Am,,- 
rica. BarceluaUl 
R"vue ty.k. B"rlin 
- Revi.ta de lo Univ"nidad Católiea d,,1 P
r.. Lima 
Rb"iuiacbe BUltter. Kiiln 
Rheiniach-we.tfiliache Zeitung. E....n 
Ri,aach" Rund...hau. Risa 


33
		

/Licencje_039_04_036_0001.djvu

			Rigucbe Ztg. 
{tik hv
zcL Praha 
Hiv. Apologia Cri.tiana 
Riv, A.tron. 
Riv. europ. 
Hiiakij Ve.tnik. Riga 
Rob. RobotniI<. Waruawa 
Rob. CPoznBń) Robotnik. POSIlań 
Rob. polO. Robotnik Pomonki. Dydgour.. 
Rocbeat"r eN. Y.) Democrat and Chronicie. 
Roez. aatron. Oba"rw. krak. Rocsnik A.tronomiczuy Obserwatorium K.raknw.kieso. 
Kraków 
Rocsnik Geodeay,jny, Waruawa 
Rocsnik Polakiego Towarayotwa Naukow"l0 na Ob- 
czyinie. Londyn 
Rocznik St. Str.ł,oki"lo. Wanaa_ 
Rocznik Towany.twa Naukow,,1O Krakowaki"tJo 
Roczniki Dsiejów Społecznych i Gospodarczych. Posna6 
Roczniki Hiatoryeane. Posnań 
Roczniki POIQla6akiego Towany:atwa Proyjaci61 Nauk. 
pOlQla6 
Roczniki Towarayotwa N..ukow"lo w Tol'Wliu 
Rocsniki Towa
twa Proyjaci61 Nauk w Waraa- 


Rocz. g"odez. 
Rocz, Pol. Tow. Nauk. 


Roc.. Str.ł,.kiegn 
Roczn. TN krak. 
Rocz-i Dzi"jów .poł. 10.P' 
Roc....i hi.t. 
Rocsn-i POSIl. TPN 


Rocs-i TN Tor, 
Rocs-i TPN War... 


Rovniank. Nar, Kal. 
Rozm. CLwów) 


Rosm. waru. 
Rospr. Wyda. matem,-pr.yr. PAU 


Roarywki dla Dzieci. Waruawa 
Rozw6j, War.sawa 
Riibeaahl. Brealau 
Ruch cbndeij,-.poI. 
Ruch lit"r, 
Rueh muz, 
Rude Pr.vo. Praha 
Rundfuuk. Der. Berlin 
Raees ...... 
Raecapo.p. 
Rzemie'lnik. War.zawa 
Salon liter, 
Sanetificatio no.tra, Brixen 
Saturday Rev. of Liter. 
Savoir, Pari. 
80, Di,e.t 
80, New. Letter 
SebJe.. Złg. 
Sehl
eu, Brealau 


IW 


Higaocb" Zeitun&. Hi,. 


Riviata di Apologia Criatiana, Vi_ 
Rivi.ta di Aotronomia e Scienae affini. 
Rivi.ta Europea. Firen&ł' 


Torino 


wie 


Rozmaitoki, Piemo dodatkow" do G....ty Lwowskiej. 
Lwów 
Rozmaitoki Waruawakie. Wanaawa 
Rozprawy Wydziału MatematycSllo-Pnyrodnic:&ełl 0 ' 
Akademia Umiej
tnoki, p6wej Polałta Akademia 
Umiejętnoki, Kraków 


Ruch Chne"'ija6ako-SpoIeczny, Po.na6 
Ruch Literacki. Lwów 
Ruch Muzyc.ny, Kraków 


Rzecz Narodowa. Wan.awa 
Rzeczpoapolita. Wanaawa 


Salon Literaeki. Posna6 


The Saturday Rev1ew of Literature. New Yorlr. 


Science Digeat. Chi"8I o 
Science New. Lelter,. 'fi ashin«ton 
_ ScbJeaiacbe Zeit1lDll' Breola..
		

/Licencje_039_04_037_0001.djvu

			Seltleaier, Der. BnoIner N'8dariehl.. Reekli.ł.....e.. 
SeIaoIa et Vita. MiIaao 
Sehriften phyaik. _ liko.. 
Kiinipb. 
Seie nee . N'"w Y odr. 
S"ieat. Amer. SappI. 
Seieat. monthły 
Seieotia. Comn CIt-łia) 
Seripta malbem. 
See Wart , 
r. H.....ł..... 
Sie... Waraawa 
Sili'.!, O"r/in 
Siri.... G.... 
Sin.... Leipu, 
Sit
.ber. Dorpal. Natarf. Geo. 


r 


Shmaoder, Waraaaw. 
Sky, The. New York 
Sity a. Teł_. 
SI. kiel. 
SI. kuj. 
SI. na Warmii i Mu. 


SI. POl. 
SI. POm. 
SI. POW... 
SI. Tn. 
SI'.ki Kal. kalol. 
SI'.ki Medyk. Katowi.,. 
Slavjan". 
Io.kvo 
Slovon. R"v. 
Slov. Li.ty 
Slo v . Pobl6dy 
SI"żba Zdr. 
Sobótka. PO.nań 
Socia!.O"mokratrn. KebenbavD 
Sokol 
Sol, El. Madrid 
Sonnt... Berlin 
SO....t...bI. 


S 
s:....Ł...bl. n"..en preu... Z18. 
v. O"loru..ija 
SOviet War N"w.. Londoo 
Spectalor. Londoo 


"ID. Cambrids" CM....) 
pI. Wyki. UMCS 


("_. - Scluift"n d"r Kijnip"ben Phyaikaliaeb - OkOllOmi- 
..hen GeaeU""baft SIl Konipb.... 


-- Tbe Sc:ientifique Americ:an Suppl"ment. :'ol.... York 
Sc:ientifie M....thly. New Yark 


Scripta Matbemalic.. N..w Ynrk 


SitKUqeberichtt. der Dorpahclu'n 'aturforlll"her c;.... 
..U....bofl. J}nrpal 


Sky Ulld TeI...copr. eambri"".. 

łu,,-o Kielrckir. Kirl{'t- 
- Slowo Kujaw_kir. Wloda...'" 
- Slowo n8 \\' armii i M;"zurarh. nud. t y,,;od.n. Słowa 
Pow!,:ł;ł'chnrgo. "'ur!lizawa 
Słowu Pnl!tkif'. Lwów 
Slowo POlUor,k.it". ToruiL 
510,,'0 Pow
archł1ł". \\.Hr
:ilaWU 
S10wn TYKochia. Ki"',,,> 

Ią!ł"i Kalt"lUlnrz KOlulif'ki. U" Brtza,",,'u 


- Thf' Sluvollic ..ruI .:;,\11 Europeolł Ht.,,;('\\. t:..rnLritł!tr. 
- Slovell.k.' U.I y 
Slovrlltikć PoblKlły. TułriłllUlk
 S'\. '(art i.. 
- S'użbu Zdrowia. \\ ar
zu\'i" 


- Sonnl.,.blau fur .I.drrmann au. dom Vnlk., broI!. 
v. Fr. DUlł.rkł"r. Berlin 
- SOlłoł..blatt dt'r R('uell Prtusliachen ZeitWijl. Berlin 
- Sovel.kaja Beloru..ija. IIlii..k 


Spiaame na fis.-matent. 
5p6Inot.. Wanaa_ 


- Spis wykładów na r. akadelo... 
Sklodowoki"j w Lublini" 
dnde.lvo. Sofija. 


Uniwenyt"tu M-Curi" 


:15
		

/Licencje_039_04_038_0001.djvu

			Sprawozdania ¥ csyullojci i pOl!loiedzeń. Lódzkit' Towlł- 
nystw!, Naukowe. L6da 
Sprawozdania s C.vnno
ci i Pra.. Pol"kirj Akadt"nlii 

 lIuk. U' arSJiaWM 
Sprawozdania z C")'JU1Mci i Pn.i"dz,,6 Pnl.kiej .\kll' 
d
mii Umiejętnoóci. Kraków 
Sprawozd.ttuia PolskieRu Towany.twn A"lrollomic¥a 
..ep;o. Wrocław 
Sprawoz.lowu Towarz)'''twa ł"Ial1kowł"
o we ł.wowi.. 
Sprawozdania Towafliy"lwlt Naukowego 
 Toruniu 
Spfawo
dauia li POlied.zl'i1 Towd.nryltwa NoukoweKu 
W nr"zawMkit"gu 
Spru..
 i J.lJwir. 'J'Ylllodllio"y Uodatek Goxrty Robotniczrj. Wrocłu.. 
Spril1J1,:fid.l (Mu!'M.) l T uiull-H.t'puhlił"lu, 
Staul.,; AUK. ... \\'iirll. - SIIl..t
-Anz..iJł"r fiir ""iirttenbt"rg. StuttIEart 
S'emlof'n nil lJuil!'lchlaulłl. Ił..rlill 
Stł"rn.'. Uj... r...ipxi
 
Stf"fm.n""d,. \1iillchcn 

tiinti ,i h....lllli.'u. lJur.urc,,.li 
Slimm..n .IU'" 'łuriat-LuB..'a. J.'rt"ihul'p; i. lir. 
Slimmeu tl", Zt"it. }'r..iln,r,.;: i!Hr. 
Slt-nlC' 11. \t'.II!'Ich. 1."iłt1lr:itt 
Stirp.... Lu. lłollll' 
:-;toli'
H. \\ :,rNzawa 
SI rR
. Sc:rllJlton I USA I 
Stra
 pol. 
StrażlI. c\.\anłl_ 
Straźn. su..... 
Strzecha. 1.\\'-.1Ą 
Sludł'1I1 .1_ O:-lmurL. 
Slmti 
IC'III. , uh.-. Unio,:..., 


Spraw. U.d.. 1'l'\ 


Spraw. 1''''' 


Spraw. PAl 


S(Jru,," _ PnI. To" _ ,\,.UOII. 


Sp..... '1'''1 I.... 
Spraw. T" Tor. 
Spru... Tlij \\ 


Sludiu \Iul. 
 I)ziejłJ\.\" 
SI nllf(. JlC.UCII TD,:"bl. 
Siidd. Apol h
ker
t". 
Sudd. \\ IłM1'W.r..łrl'!"
.'11 

udhuff'll An-h. 


l'i..uki pnI. 


Slrai pul.ko. II..rakó.. 
Strużuica t.wdJl
elic.lta. BytOlu 
Strażnica Zat-bodnio. Posllnił 


U"r Studellt (ln O.tmllrk. Kijnil!lberl! 
Slu.ti " IIIcnlori," per la lłorilł .len univenita Iti Boln- 
lil"'" Bulol!n R 
Sludia i nlaterioły 
 dzirj6v. nauki polIkiej. \\'or...."... 
_ SIJllll!llrlrr i'irurA 'fRg"bllllt 
Sudd"ut.chr '\pulhekrneitulIg. Munclll'u 
Sfiddł'uł5f'hf' \\"n
8erl'lra8Ien. Stuttgart 
S..dhoft's Arf'hiv fiir Gt-,chi..h,,, d"r \I..dizin und der 
'\ulurwiMSf'n"chaftf'll. I.d"ipzil' 


";vt
łoałJr_ I Prululi 
S"oboda 
Ś" int. \\' 1ł1'"X,U\.\ Ił 

'" in' Daie('i. Uud. I) ł!. GloMu Ludu. \\ łłrKZtlWIi 

wilłt i I.udzi... T)
. .łod. Głl¥f't
 lliałolto(-kiej. Hial
.Ato'" 

wiłll i _\1). Voc1. I):,,:. Glnt4u ()I!IOZI
.ń!;kicKO_ Ol
zlyn 
Ś\.\iot i 1)cie. III1M'r_ .ludult-" I
""odniowy do D
i"lIIłik8 Zachodniego. StalinoKród 

wiat 'tłłodyc.It. \\ Ilrl'zu",a 


iat P..raó"ki. Kun-tvba 

wjalowid. Krakó\.\ . . 

wietl. - Świ"t1ica. Wonzawa 

..i
JI. kr"k. SwieJlica Krakowska. Krakó" 


:111
		

/Licencje_039_04_039_0001.djvu

			Syracuae eN. Y.) Po.t-Standard 
Ssc.utek, Lwów 
Szkoła. I.wów 
Szkola .awod. 
Szopka. '" an.awa 
Sztand. ludu 
SUaod. młodych. 
Sztuki pięklle. Krnkó" 
S.iinórAk [Buda!,,,.t?l 
Tablet, Tbe. London 
Tii"l. Rd.cb. 
TatweIt, Die. Jenu 
Teatr lud. 
Technik Prle.n. spOY.. 
Tęcza. Poznań 
T"ki hist. 
Te.nps. [Pari.] 
T"rme..ed fs tAnlłd. Bndapeat 
Teutacbe M"rkur, Der. (D"r Delltschc \Jerkur) "",,imar 
TbeoI. Quartalacbr. Theololisch" Quartalochrift. 
Theol. u. Glaub". Pad"roorn 
Tho m . Freib. 
Tborn. oud. Ztg. 
Thorn, woch. Nacbr. 


Thom. Wocbellbl. 
Tborn, Ztg. 
Thorunia. Tborll 
Ti"rllrztI. Miu-".. 
Tim..., The. London 
TO"komst, De. 
Toledo COhio) Blade 
Toronto COnt.) Glob. 
Towarzy.a, Lw6w 
Trib. d. J"W:e. 
Truhe, Die. Schłe''';1I 
Tryb. Ludll 
Tryb. rob. 
Tryb. TYI. 


Tryb. W oln. 
Turysta, Waruawa 
Tw6r"....'
. Kr....ó" 
Tycłz, kult.-liter. 
Tycłz. pol. 
Tydzień. Dresno 
TYdzieA. Dodatek d.. KurierB 
Ty8. demokr. 
Ty,. iluatr. 
Ty" ja....1. 


S.kola Zawodowa. Wan.awa 


Sr.tandar ludu. Lublin 
S.landar \Ilodych. Wan.awlł 


Tiiglicb" Rund.chan. Berlin 


'f"atr Luduwy. Wan.awo 
Tecb..ik Pr.emy.łu Spożywc.ep;o. War..awa 


Teki Hi.lory"...e. Londyn 


TiibiJ1ł(en 


'fborner Frcibeit. Thom 
Tbom"r O.td"uI8cbe Zcitung. Thom. 
Thomiacbe wocbentliche N acbricht,," 
Thom 
Thnrncr Wochell!>laU. Thom 
Thomer ZeituDl. 'Chom 


und An."i,en. 


Ti..rłirzliche MittrilunRell. Hannover 


J...a Trihul&e delt Jeune.. "al'bUvir 


'frybw.1ł Ludu. War...... 
Trybuna Robotnic... Lwów 
Trybuna TYlodnia. Dodatek 
Stalinogr6d 
Trybuna Wnlnoki. Waraaawa 


Trybuny Robotnicaej. 


Tydzień Kulturalno-Literacki. Kraków 
Tydzie6. Polski. Wara.a... 


Lwowski"go. Lwów 
- Tnodnik Demokrlltyemy. W_wa 
- 'fy'0dnik Uu.trowany, Waruawa 
- Ty,ocłnik Jarooła_ki. Juooław 


37
		

/Licencje_039_04_040_0001.djvu

			'rys, kat. 
Tn. kat. CGo
w) 
Ty,.kutn.. 
Tys. liter. CPosna6) 
Tyg, liter, (Wansawa) 
Tyg.l6dski 
Tys. .lw. 
Tn, pol. 
Tyg. po_o 
Ty" tor. 
Tn, wie1kop. 
Uhnnaeher-Z.. 
Uj Magyar Sion 
Umaebau, DIe, Frankfurt 
(,nit'. L'. Roma 
linivenit6 Catholique 
Univeno, L'. Firease 
Uniwr.um. Dreaden 
U.....r Dansig, Lilbeck 
U.....r Wille u. Wes. Milnehen 
Unoer" enn1. Heimat. 
U.....re Heimat, AUenatein 
Unaere Univenitlt. Greif.wald 
.t1rania CJena) 
Urania, Wanuwa 
Van. 1Iniv, I!IV, 
Veakov. Praha 
Veajue tunbao. (Chiny] 
Veamir. [Praha] 
Veatn, Abd. Nauk SSSR 
Veatn.. teakosI. Akad. Va. 
Veatn. Evropy 
Ve.tn.. Leningr, Univ. 
Vietoria, B, Co Coloni.t. ceanada) 
Vłe Nnov", RolW' 
[Vinsti
me] 20e Sikle. Ottawa. 
Vita e Penaiero, Milano 
Vjachr. Aatron, Ge.. 


- Ty,o.łnik Katotield, Grodaiolt 
- TyJodnik katollelr;i. Gon6w WIkp. 
- Tygodnik Kutnowaki, Kutno 
- Tygodnik Literacki, P0sna6 
- Tnoonik Literaeki. W_wa 
- TYlodnik Ucbki, UM 
- Tysodnik Lwo...ki. Lw6w 
- Tnodnik Polaki, Wa....._ 
- Tnodnik Po....echny. Krak6.. 
- Ty,odnik Toru6oiti. Toru6 
- Tnodnik Wiełkopolaki. Poman 
_ Uhnnacher-Zeitacbrift. Leipm, 


_ . Un.... enn1lndioehe Heimat 


_ Varłav.kija Univeroitetaldja l!IVe.tija. Varlava. 


_ Veatnik Akademii Nauk SSSR. Mo.kva, 
_ Ve.tnik te.koolovenak6 Akademie VM. Praha 
- Veatnik Europy, Sanktpeterburl 
_ ye.tnik Leniqradokolo Univer.it"ta, Leningrad 


_ Vierteljahnchrift der A.tronomiachen Geoellachaft. 
Leip";l 
Vjachr. Naturforach. Ge., - Vierteljahrachrift der Naturfnrach"r Ge.ell.cbaft, Ziiricb 
Vjachr. f. Geoch, 11. Heimatk. Glata - Vierteljahr.achrift fUr Geachichte und Heimatkunde 
der Grafacbait Glata. Hab"lachverdt 


Volk im Werden. L"ipu, 
Volk u. R"icb. Berlin 
V olk u, Scbule, Temeachh11rB; 
Vłllk, Beob. - Vii1kiacher Beobacbter, Berlin 
V olkaachu1freund, Der, KlInigaberg 
Von Peking bu Tirana. Berlin 
Vopr. Filo., - Vopro.y Filoaofii. Mooltva 
Vońełd, Da., Krakau 


38
		

/Licencje_039_04_041_0001.djvu

			\1' onton, Berlin 
\"o..i.ebe Zlg. 
\V Obr. Pokojll 
" Słońcu. ,,- areZDWII 
Wacht im Oale... ZoppOI 
\\ ahrbeit, Di,'o Lp..lkin'h 
W...Ila.Walla (\\'u.h.) Vnin.. Rull"ti.. 
\\ undcrer.. I)lor. \\ if'1I 
\"nndł-r"r durl'h O.... 11. \Ve!'otpr. 


\\ ..lnu \\ Jł
p.-illt 
"'..'ta, ])oznań 
""
drO\\it"C. \\-areZR\'8 
",.icl..e' - Po.'. Grudzląd. 
\\ I'imur. SOlUltags-bl. 
\\ eit. Weh, Di". Ziirieh 
Weltall. Da., Bt'rlin 
Wehbubu.. Rerlin 
'\-l'hlihoratllro Dit"" Ol'rlill 
\\ rh\hldłł dl'r Dcułi'("hrn, Drt"ldt1l 
""I'I\\'''''hl'. Oil", Zi.irirh 
""-'f'rm. Jh. 


\\ "",h'flUo \lollłlł!lh.,' 
""
hnark. Dit". '"\f"lIetnd. II. II. 
""Ipr. Ztg. 
" l'!"t ł'trC1IMe, })t"r o J...iibt('k 
"elp".ebappeli.ikt' Blad.... Hnsrle", 
" ind. farm. 
'\ iarl. gilrll. 
Wi,,,1. hibl..dydukl. 
Wiud. huln. 
\\"ia.1. leknr. 
\\ iad. lil"r. 
\\ iu.1. Uler. CWilllo) 
"'ia,t nUłtem. 
\\ ia.1. l'n. Pur. 
\\ id""kr'!g. Tygodnio,,"
 dodnlek 
\\"ilo"zory rodzilUlro "nr8&a,,'0 
"'irdza i :lvcic. ""nrezBwR 
\\ iek . 


Wirk '1o,,"v. Lwów 
Wielkopola
,in. Po.nań 
Wi('nirc. \\ ar.za,,'a 
\\" ie.. ł.ódź 
WiI.o.. '.ibr. BulI. 
Wind.nr COnl) Daily Star, Tb... 
\Via.. Ann. 
\Vi... u. Fortachr. 


\ o..i.ebe Zeilung, Berliu 
". Obroni", pokoju. U 7 ar,..wII 


Oer Waud.rrr durrh 0.1 - IJnd We'lpreua.e... EI- 
hillJl. 


"ł"irnarrr !'onntq:-łłłatt. Wt:imar 


\\ e.l"rmauua .I ahrbuch d"r I1Iu.lrierten 

lolIlIl.heft". BraUll8cbwcig 
\\ r!ittrmUlln.p, \IoIl8tfllheftf". Braul1srb",ei. 


de1lt.chen 


\\ ."tl'r<'u..i.
b. )(.ilulIg. Elbin;1 


\\" iadoluoici Farmaceutyczue. U" ar..awft 
""iadomo'ci Górllicz("o Katowice 
"-iadomołłci Historycano-DydaktycZłłł" L"II" 
\\"iodomoici "utnic.e. WRr.zawa 
"'iadomoici Lrkurekie. ,,"'anzawa 
\\ iadomo'ci Literackie. Wan.awD 
Wiadomości Liter.ckie. Wilno 
Wiadomości 
Iatrmalyczne, Wa...owo 
Wiudomości Urztdu Pntentow"go. Waro.a,,-. 
do Cazety Poznań.kiej. Po.n.6 


Wi"k. CUd. polityc.n., literacka 
.za".. 


.pole...n.. War- 


- Wiloon Library Bnlletu.. New York 


-:- Wiasen."baftlicbe Annalen. Berlin 
Wia.en.chaft und Fortochritt. 8"rlin 


3\1
		

/Licencje_039_04_042_0001.djvu

			Wi... Z. Humboldt - Univ., G"..ełI. - Wiaaena.h.ftli.he Z"itocbrift der Humbold-Univ"niUlt 
u. .pr.cbwiu. Reib" n Berlin. Ge.eUacbaft.-und .pr..bwi.."nacbaftliche 
R"ih". Berlin 


Woeh", Die. Berlin 
Wolna My'l reI. 
WoInomy6l. pol. 
Wolno'
. Lel!lIica 
Wort in d"r Zoi'. Daa. R,',,,n.bur, 
Wachr. f. A.'rnn.. MeteoroI.n. ('....I!r.- 


"'"uech.w.;,..ł. "ar....,,-. 
Wy.wol. .pol. 
Z. f. deutacbo Pbilnl. 
Z. f. leB. Naturwi.a. 
Z. f. Geaeh. Erm'. 


Z. f. kath. TheoI. 
Z. f. Kun.t, Wi... u. Gnch. d. 
Kri"le. 
Z. f. m.tbem. no,.....i... tInton. 


Z. f. !Ił.łhom. Phy.. 
Z. f. Mun.-. Siegel-u. \\" .ppenkund. 
Z. f. Naturwi,,-oll 
Z. f. phyaik. u. cb"m. 1;II,tn. 


Z. f. al.v. PhiloI. 
t. Min. Narodn. Proov. 


Z. Ver. D.uucher Inl!.lI. 
Z. Ver. f. G"a.b. S.bl..ion. 


z. '" ea'pr, Geachver. 


Zabulr.tJ. Miu-"Il 
Zap. TN Tor. 
Zeit im BiM. Dreod"n 
Z.nit 


Zentralbl. f. Chir. 
ZenualbI. f. Mathe.... 


Z'0da. Chi"'I" 
Ziel. S.taud. 
ZiemiL Wanaaw. 
Ziemia -lub. 
Ziemia pol. 
Ziemia aiendakL Siuw 
ZielDDmyll, Waraa_ 
:tiwta na vjcbodni Europł, Praha 


4& 


\\-olna ,ty61 nelilij..a. Krakó,,' 
Wotnnmy6lici,,1 Pol.ki. w""'..... 


\\'ocben&chart ."iir _4.!łtrollomir. 't("h
Clrolop:if' \Ind Gł"O- 
Iraphie. HoIlo 


\\ y.wol
lur Spolł"rznł"o llialu.t.:ic.'"s)1I 
Z.itachrifl rur d.ul..be Phi'nl"lio. Hulle 
ZdtM'hrift fiir dir 
r8amtr !\.tłlr".i.
IIM:h8rl. Ht'rli.. 
Zciłachrift rur di.. G"..hi,'hl" m.d Altcrlum.kw.do 
Ermland!e \IBi...-Rrnun.!i brr 8 
Z"ilaehrih fur tli" Katholiacb.. Th..ol0l!ie. Inn.lamek 
Z..ilacbrih rur Kun.t, Wia..naehaf, und Geachi.ht.. 
dr. Kri"I!".' B"rlin 
Z('itlChrift fiir den \lathematilchen und Nnlur¥o"j""rn- 
aebahlichen (;n'"rrichl. L"ip.il! 
Zcit..brift fUr M.lh.m.tik u...1 Ph) -ik, I.dp.ifl 
Zeitaebrift fUr Muu.-, Si"I!,,1 n. W .ppellkund". nerlin 
ZeitM"hrift fur Natur,,-inrn8<"ho(trn. Hf'rlin 
Zoitacbrih fUr den Phy.ikoli..b..n wid Cbrmi..ł...n 
Unt"nicht. Berlin 
Z"itacbrih rur .Iaviache Philoloj!i". Lcip.illi 
furnal MilliatrrBtwa Naroduo,;o Pro.vri
t"lIij8. SI:I.n.L. 
peterbuł'l 
ZeitllChrift des Vrreins Deutr.chrr IIltł:en.u"un". Ut"rlin 
ZeitBchrilt de. Vereius fiir Geschirhh" nnł.1 .-\ltertum- 
.k_de Scble.ien.. Br"a1au 
_ Zeitschrift dca Weltpreuuil("hen G(',.rhicb,
vt"nill!'o. 
Dan.il 
- Zabnllt:.diche Miu"ilulIl!"n. B"rlin 
Z.piaki Towanyatwa Naukow"lo w Toruniu 


Zenit, Zentrolblatt fUr. a..rologiache Jo'oncbunlo ll . 
Diiooeldorf 
Zenu.lblatt fUr Chirursie, Leip.ig 
Zentralblatt fUr Matbematik und im. Gren.llebioło. 
Berlin 


Zielooy S.tandar. ł.6cU 


Zi"mi. Lubeł.ka. Lublin 
Ziemia PolskL P.sna6
		

/Licencje_039_04_043_0001.djvu

			tiu. Praba 
Zjednoez"nie. Waroaawa 
Zmartwychwstanie. Bydsos.c. 
Znaki Caaau. Kraków 
Znanie-Sila, Moskwa 
toIn. pol. 
toIn. Pol. Lud. 
toIn. W oln. 
Zora [Bratislava ?1 
Zoraa. '" aresawa 
Zwierciadło, Dodat"k nirda. 
tycie 10sP' 
tycie i Kult. 
tycie Liter. CKraków) 
tycie Lit"r, (Po.na6) 
tycie }Uoda, 
tycie Nauki. Kraków 
tycie ol.at. 
tycie Slow. 
tycie S.k. 
tycie S.k, wyż.a. 
tycie War.a. 
ty"ie Włocł. 


- 2:oIni".. Polski. Warsaawa 
2:oIni".. Pol.ki Ludowrj. War..awa 
toIllił"ra Wolno;.ci. Waraaawlł 


Słnwa Polakie,o. W rocla" 
tycie Go.podarc.... Wars.awM 
- tycie i Kultura. S.c.""in 
- tycic Literackie. Kraków 
tycie Ut"rackie. Poana6 
tycie Mlodaieży. Olaztyn 


- tycie Olsztyński" 
- tycie Słowińskie. Warasawa 
- tycie Sakoly. Torw.-Warsaa_ 
tycie Szkoły Wyiaej. Waruawa 
- tycie War.sawy. Wara.._ 
tycie Włocławka i Okolicy. Wloeław"k
		

/Licencje_039_04_045_0001.djvu

			BIBLIOGRAFIA
		

/Licencje_039_04_047_0001.djvu

			I. PISMA KOPERNIKA 


(układ cbronologic..ny) 


l. Thf'ophylactus Simocatta: Theophilacti Scolastici Simocati Epistolo. 
morales, rurales pt omatonae, interpretatione latina. Cracouie 1509 J. Hal- 
In k. 22 ni),. 


Tlum. a p;,,,,,k;"IO Kopernik (wiadomoi4! o tym taJDŻ" -.. 1) 
Ealr. XXXI, 139. 
Zob. tei: Joch... A: Obrao biblioI'. hialor. li'"ratury ,.. w Pol..,,,. T. 1, .. 112-113. 
I'opr""dzone wien.."m Wawnyńca Korwina. Autontwo pnckladu uatalil GOtae Joh. Cbri- 
.tian: Merk"ojjrdi,keite.. der konip;I. Biblioth"k .u Or"ad"n. Oreaden 1143-1748 Bd. 2. 
SammI. 1 ., 6. 
Jag., Raca., Uniw. \\rocla".. 


2. Dc latt'ribu. I.t angulis triangulorum,. tum 1,Ianorum rectilineorum, 
lum sphaericorum: libł-łlus emditissimus t't utilissimus, cum ad plerasque 
Plolt'maei demonstrationes intelligendas, tum vero ad alia multa, scnptus 
ił clarissimo et doctissimo viro D. Nicolao Copemico Torom'nsi. AdditU8 est 
canon semissium eubtensarup1 rt'ctarum lint'arum in circulo. Vittt'mhergaf' 
1542 Joh. Luff t k. 30 nlb. 
E.tr. XX, 75. 
Prz"dm.: J. G. Rh",ic"". I'r.."dr.: Spicilelium Cop"...icanum 1873 .. 104-105 (po", 656); 
I'rowr L.: Nic. Coprrniru.. Rd.2 1884 ..378-381 h...... 429). PnI. tłum. pn"dmowy: Pol- 
ko W8 ki I : Knp.....ikijan.. I. I 1873 a. 145-147 Cpo", 653). Pn pn"dmowir rpip;rum Dontya.ka. 
D..irlo lO we...lo do 1)" ",..olutionibu. jako 13 i 14 rozd... I kai
l!i. 
Jap;. _ 2 "g.... C..orl.. BibI. ŚI., K6m., Uniw. Wroclaw, 'Ilu... Frombork. 


3. Nicolai C
p"rnici Torint'nsis Dl' Rt'volutionibus orbium coeleetium 
Libri VI. Habl's in hoc opere, iam recens nato et aedito, studiose Il,ctor, motue 
stl'l\arum, tam fixarum, quam I.rraticarum, cum ex vl'teribue tum etiam ex 
rt'centibu" obsprvationibus r,'stitutos el novis insup"r ac iJdmirabilibus hypo- 
tb"sibll. urnat08, Hab.'. etiam lablllas ,'xlwditissimas, PX quibus eosdem ad 
Iluodvis tempus quam fncillim.. calculart' poteris. Igitur pmp, lej!;f', fruere. 
;'\/orimh.'rg"" 1543 Joh. P..trt'ius. k. 6 nlb.. 196, t'rr. ł k. 
E.tr., XX. 76.
		

/Licencje_039_04_048_0001.djvu

			K.uumtRI Nieha/: o wlUelwy tytuI obiela Kopendka. 
ye;. -'i 1: 1949 nr łO-ł2 
L 603-604. To. I peWll)...m .mianami Od A do Z 1953 Dl' 22 L 2. 
Koyó Alekaand...: Traduttorc-traditore. A propoe de Copernie et de Ga1i16e, '.u V. 
34: 1943 ., 209-210. 
O trudno6ciach tłumac.enla, M. in. .prawa w1dciweso tytułu De .........lutioniłnu. 
RosICIf Edward: Th" anthentic tiJJe of Copernicuo'a Major work. J. Hid. oj l.. ł: 1943 
ar 4 .. 457-47ł. Odb. K..-e.tii tej autor nie routnylL 
Autorem pnedmowy Ad lectorem de hypotbeaibu. hah.. open.: Andren O.....der. 
VI awi.uu a tym: 
CUIITD Maximilian: Hat Copernicu. die Einleit1lDłl io ...io Werk De Revołutionibwo aelbot 
,eatrichen od"r nicbt? Z.j, MotMm, Phy.. 20: 1875, Hlat,-liter, Abt, .. 60-62; &pwt. liwr, 
Arł.iI MotMm. l : 1876 .. 249. Ponadto lOb, POI, 694. 1358 i 1546. Pnedr, praedmowy Osian- 
dra Prowe L.: Nic, Coppernicua, Bd. 2: 1884 .. 13-1ł (pos. ł29), w tłum. niem. tamie, 
Bd. l T, 2 l, 526-528, a także pOI. 54, Prseclmowv podaje równi... Hirach E.: Die Th_ 
łosie de. Andrea. Oaiander. GOttillj!ea 1919 ., 290; tamie, L 118-120 Osiander o Koper- 
niku. CStadni.....nko I.: Oaiander .pod ciemnej piasdy. IIw:rr. Kw. pol. 21/22 VI 1953 L 6, 
ilu.tr,) 
Wawi,uu I I wydaniem równie.: 
G.ułSINIEC Ryosard: Rheticuo jako wydawca Kopernika. Spr_. PAU T. 53: 1952 nr 3 
.. 134-137. 
Erraty wydanej p6miej i aawieraj,cej wierne powt6nenie tvtułu duta i1"'6 epemplany 
nie ",*ada. 
Do'
 ..... I wydania na 'wiecie oblieaaj,: Zinner na 69, Mienwa na 82, K. ZeUer na ". 
W Polsce obecnie - 12 eg.. CBaranow.ki H,mryk: De je.t na 'wiecie q_plusy I wydania 
,,De revolutionibua" llwł1'. Kur, pol. 18 VI 1953 ..6, iluatr.). 
W awipku a nini"j... poa. ponadto: 
BOND Drew: The D" RevolutiQJrlbu. orłrium: c""Jo.atium. Srimc. V, 63: 1926 .. 636- 
637, COpi. egaemplarla po.iad.oelo pnea New York Public Library i o potnebi" tłumae... 
nia tqo obiela na jVI. ""I.). 
Buscu E.: The EngIi.h tranalation of De revolutionibu. orbiom eoełe.tinm. Saie..... 
V. 64: 1926 II. 158-159. CWiadomo'
 O pnygotowywanym do drnku tłwna.....niu J, F. Dob. 
oona, Wydawc, wala by
 Oxford Univ. Pre... Dalej te. wiadomoU o elterec:h ep, De molu- 
tionibuo w USA). 
Buscu Fr"derick E.: The firat edition of Copenucuo De revolutionibuo. Libr. oj Co""". 
,uorI. J. 3: 1946 ., 19-22, 
DUBICIUJ J, K,: O pervom iadanii v .vet aolinenija Kopernika. RWlcij YałniJI 1872 
nr 268. 
WERNIC Wieolaw: Cie6 Kop"rniłta, R-.po.p. 19S0.ur 59. (Notatka o Plocku i ep. 
I _wydania D. rII...lulionibu. poaiadan"go pne. Tow. Naukowe w Płocku), 
PETEBSON E"IIen: De r"volutionibu. von Nic:olau. Coppernicuo: Bearb,iter, Vuleger und 
Druck"r de. Werkea. CZum 19 F"br. 1923). Blln.nb!. f. Muli""".. BucJoMn.ł.I J,. 90: 1923 
l. 194-195, 
Uniw. Tor. C"g', z errat.) Ka. M., Jag. - 2 ell. Cw tym l . notatkami J. Brożka), Clart. 
(e,.. I bibl. Zyamunta Auguata). Uniw. War..., Uniw. Wrodaw, O_J., K6m., POIn. TPN 
Rac.., Tow. Nauk, w Plocku. 


4, Nicolai Copemici Torinen8u de RI'volutionibus orbium coelestium, 
Libri VI. In quibU8 8tellarum et fixarum e
 erraticarum motu8, ex veteri- 
bUB atque reeentibu8 ob8eruationibus, re8tituit me autor, Praeterea tabula8 


40
		

/Licencje_039_04_049_0001.djvu

			I 


expeditas luculentasque addidit, ex quibu6 eosdem motu8 ad quoduis tempw 
mathematum stUdiOSU8 facilIime calculare poterit. !tem, De Libris Revolu- 
tionum Nicolai Copernici Narratio prima per M. Georgillm Joachim11m Rhe- 
ticum ad D. Joan, Schonerum scripta. Ba8ileae 1566 ex officina Henricpe- 
trina k. VI nlb., 213. 
E.tr. XX, 76, 
Praedr. I wydania a pomi
"m erraty, Dodana Narratio prima k. 196b - 213a, lec. 
be. EncomiUID Prnuiae. 
Uniw. Tor., KL M. - 2 .".. Geden inteńoliowany, drugi roWlliei inteńoliowany . notat. 
kanU M. Curt.C30), Nar., Uniw. Waru., Jal', Obae.... A.tr. Kraków, C.art., Uniw. Po.n., 
Po.... TPN, Kóm, - 2 ega., 1\11111. Frombork. Bibl. M. Gda6sk: Uniw. Wrocław, 0"01.- 
2 e,L, J
jów - 2 ega. 


5, [De r.:volutionibu8, Tłum. ang, kilku rozdziałów z I k8ięgi], W: Dig- 

e.. Thoma..: A perlit description of the caele8tial orbes.., [b, m, w.] 1576. 


6. [List -,lo Bernarda Wapow8kiego z 23 VI 1524, fragment], W: Brahe 
'ł'yge.,. De Mundi aetherei receptioribu8 phaenomeni8 liber secundu8 qui est 
de i1Iustri stel1a caudata sb elapso fere triente NO\lembris anni 1577 ... Ura- 
niburgi 1588. 
Wamianka o tym li6cie m. in.: O.80lińaki J6.ef ]\f,: Wiadomo'ci hi.tor,-krytyeane do 
cbi"j6w literatury pol. T, l Krak6w 1819 s. 469. 
Giintber Sielmund: Der Wapow.ki-Brief de. Coppernicu. ,.. .ob. poz..1586. 


1. Handlullg von der Miintze. W: Schiitz Kaspar: Historia rerum pru8- 
sicarum. Zerb8t 1592 s. 517-520. 
E.tr. XXVII, 281-282. 
De eatimatione monete w tłum. niem. 
Uniw. Tor, 
Zob. tei POL 122-123. 


8. Handlung von der Miintze. W: Schiitz K,: Hi8t. rerum pru88icarum. 
Leipzig 1599 s, 480-482. 
Es
. XXVII, 282
283. 
Uniw. Tor. 


9. Nicołai Copernici Torinen8is A8tronomia instaurata libri sex com- 
preh p n8a, qui de Revolutionibus orbium coclestium inscribuntur. Nunc domum 
p08t 75 sb obitu authoris annum integritati 8uae restituta noti8que illu8trata, 
Opera et studio D. Nicolai Mulerii medicinae ac matheseos profes80ri8 ordinarii 
in nova Academia, quae e8t Groningal', Amsterrodami 1617 Excud.' Wilh. 
Jansonius k. XXV nlb., 8S, 487. 
E.tr. XX, 75. 
TreU: W.tęp WlUpełniony pne. MiilIera krótk, biografi, Kop"mika, indekoami. pned- 
mow, oru epipmem P. Winaemiuoa, .. 1- XXVI; D" .revolutionibu., .. 1-470; wyku 
obaerwa"ji a.tronomicsnycb pnytac:aanych pr.". Kopernika, .. 470-488, 


ł7
		

/Licencje_039_04_050_0001.djvu

			Ks. M., Jag., Czart., Ob."r". A.II'. Knlkó,.., Bib!. PAN, 0.,01., Uni,... Wrodaw., UlIiw. 
pozn., Posn. TPN., KUL., 'IIus. Frumbnrk (eg.. Heweliu58a s j"go notalkami). 
Wiadomo'
 u iBtnif"lIiu "ydnllin nll1"łer(l;lm
kił"go :& 1640 ra nie odpowiada prawdzie. Po. 
doj'l ją: E.tr"ic:her XX, 75 Cbes ....kusunia biblinłt'ki, w której sif snajduj,,) i sa nim Bmch- 
1I01.ki. Posa tym: Brunel .I.: Jllonucl clu librairie. T. 2 s. 257; Eb"rt: AIIII"m. BibliolIr. Lex. 
T. l ., 400; Hou....au-Laneo.ter: 8ihliol'ir. ,;<'n. dc I'a.lrollomi". T. 1 c.. l s, 578 oraz Cun... 
M.: Z. f. /1.,.,,,-,. Phy.. 19: 187ł, Liler. hi.l. Ahl., s, 18, wg kt6r"1!0 wydanie to miala po.ia- 
dał! drf"sdrusk.. Londf'!IOhibliotluok. ZilllJer E. Ent8trhunA: u. AU8breit1lng d. Copcrni(Oulli- 
..che.. Lchr("' 1943 Bo 448 -- stwi..rdaa, it "'. Dreznic nir znulaał wyż("j WYlnielliol1f'go egs. Ni.. 
onaj, ru..ni..,;, lel!o w}'danill: E.trcieher (!) II, 428; Prowo: Nic. Coppernicus Bd. J T. 2..544; 
IłirkenJllojer w \\'yborze pi.m Kopernika CI920 i 1926). W .pi.ie wydań popr""dnich w lomń- 

kim wvd. ..Ue rrvolutioJlilnu." . r. 1873 również nie w)"kazano trgo wydnniu. 


10. Nicolai Cop..rnici Di..rrlatio .It. optima moneta.. cudcnda.. ratione, 
a1l110 MDXXVI Rcril,tu nunc primum exeju. autographo i typiR vulgata [2-gi 
ty
, w jęz. pol.J: Rozl,rawu Mikolain Kop..rnika o urządzeni II monety napi- 
sana 1526 roku... Pam. warno 11116 t. 5 sit,rl,i,'ń, I,rzt'dm. K, 381-385. t..kRt 
.. 386- 423. Odh. WarRZaWł\ 1816 RS. 45. 
W.tl'Jl i th.m. 
'[elib] 8 [""tkowski]. Tekst dwujęay"sny C/ot'. i poI.). Tyt. laciń.ki 
Marnej ro.prawy: Monele eudt'Odf' rOlio per Ni("olaum; tytuł pol!lłki: Sposób ur..dseni
 Inonet
 
prZ"K Mikołaja Kopernika. 
Tek.t wg kopii aporz,dzonej na i..dunie Sam. H. Lilldr
o 1& udpiRII F. Hri('h8 w archiwuDI 
h6lewieekim. 
Uniw. Wa!'... 


n. [List do Albrechta, b. pruskicgo. Frombork 21 VI 1541]. W: Faber 
K. : Ein Britrag zur L..bensgeschichtc des Nic. KoperniclIs. B"i'r. :;, Kund
 
Preussens Bd. 2: 1819 s. 267 i tabl. 
T"bt orlU facsim. 
Por. pos. 2005 
Uniw. Tor. 


12. [List do Jana Dantyszka, Frombork n VI 1533]. EdinbcarJl,h phi- 
los. J. 1821 "nr 9. 
Fao.im. a orysinalu w Bibl. Puław.kiej. 
Hiotoria tej publibcji-Sienkiewic. Karol: O.if'lUlik podróiy po AI1j(Iii 1820-/821. Wro- 
claw J 953 .. 224 i 243. 


13. List.., do Biskupa Chełmińskiego [J. Dantyszka]. 
 Frauenburga 
d. 8 czerwca r. 1536, W: Niemcewicz J, U,: Zbiór pamiętników histor. 
o dawnej Polszcze. T. 4 Warszawa 1822 s, 64-65. 
Tebt wIoryP;. w Pulawach.. 
Uniw, Tor. 


14, List ... do Biskup.. Chelmińskiego, 9 sierpnia 1537, W: Niemcewicz: 
7.bi6ł- pamiętników.., jw,:.. 65-66. 
Tebt "'I ocn- '" Puławach.
		

/Licencje_039_04_051_0001.djvu

			. 
. . 


'. 


I. ł\...rIM .\ luln,\a ". 1,11"""'''' '"' f".,u,li. ''''U''
'''f)''u",.... \\ il....b..r
ił 1:-. lo:!.
		

/Licencje_039_04_052_0001.djvu

			NICOLAI CO" 
PER..NICI TORINENSIS 
J) . al . v o J. V T lON I II V S O ... I- 
um cCElcftium. Libri Vi: 


ł-łabn in hoc opa(iamw«N nato, Be zdiro, 
fłudiof( ledor ,Mocu. fi:dlarum ,lam finrum, 
qu
m uraricarum,cum ex tKl(ribus, tum (Iiam 
ex r(ccttlibua obfcruacionibul rdłituCoI:& no
 
ui. fnfupti' ac admfrabilibu. hypol;
bu. or- 
ł1alol.Habu (dam Tabula. fxpcdilifsimas . (X 
qui bu. (ofdem ad quoduis (empu! quam faeilli 
IDe calcularc potcrj..lgilur cmc.lrgc,fruuc. 


.<
.,..:
mc IlA;
 M'lII, 


Nońm
 .pud 'oh. Pm 
ium. 
lutno II. D. X r.. II I. 


:!. ł\;.lfI.1 1\lul"\\.1 o." ".'."1"',.,11'111.:<>.... 'Ul \11111.''''1=-.1 I ,-łł.ł.
		

/Licencje_039_04_053_0001.djvu

			15. J.i
t ... do Jana ;Dantiska; Bi
kupa Chełmińskit'go [Fnłlubork II IV 
1533, omyłkowo datowany 1523]. (Wart.: [Hoffmanowa Klt'm,'ntPla l : 0l,is 
podróży do i('dney ezrści Pruss ni..gdY8 Polskich). Ro::;,.n.'/d dla Dzif't'; Ił. 3: 
1826 t. 5 nr 26: I II . M. 8182. 
Tekst wg oryg. w Bibl. Pulawskiej w tłum. łłutorki urtyklllu. TłlIllŻf", 10'. 64-67: o domu 
Koperniku; l. 69-8U; fragm. rozprnwy 
Iliad..ki"go Cpoz. 1513). Dn zrRz
'lu do"".... lilOlli ra - 
Fia Kop("rllik
, wit :Marii H. 

ar. 


16. List ... [do Jana Uantyszka. Frumbmk 2 XII 15381. Wart.: H..ff- 
manowa : Opis podróży ... jw,: s. 82 -83. 
Tekol WJI( oryg. w Bihl. PulowRkiri. 


17. List ... [do .J. Uan!yszka. Frombork II HI 1:>34)). Wart.: lI..ff"'/I- 
nowa: Opis podróży... jw. s. 83 .84. 
T"kot wit Dryg. w Bib!. Pulu".ki"j. 


17a. Lisi ... do Jalla ;Uantiskal .., [Ił l\' 1:>33). " art.: HuffmalU'"a : 
Opis podróży (jak poz. l:»; .i(,Mt lo 2 wy.1. 1828 (pal!:iJlaeja irl"nty.'zna). 
Nur. 


17b. Li.t... [do J. Omny.zka, Z 2 X
1 ::)38) W arl.: lI..fflllan..wa: Opis 
"...Iróży ... jw. 


17c. Lisi... [do./. Danty.
zka. z Ił III 1539 J. \V ,ul.: Huffman",,,. : Opis 
pudróży ... jw. 


18. List ... .10 Bi.kul,a Ch,'łllliilski"g.. [Uantyszka J, F....1II1"'rk ts \ I L-;:łh. 
W: Ni.'mc.'wiez J. U: Zhiór pamirtników hisl.... o IlawlII'j Pulszcz.,. T. 4 
L.ipsk 1839 M. 54. 
Ks. M. 


19. [List do .J. Dantyszka. Fromhork Q VIII 1537). W: Nit'met'"icz: Zhiór 
pamirtnik"iw ... jw. s. 55. 


20. [List do J. Dantyszka. Frombork 27 \"1 1541). W: bugraphit, dt'M hOlll- 
II1('S cćl..b..... ou Collcl'tion d(' fac
imił.., dt.s I.,tll'es autowa"hcs f't dc signatu- 
'('8. T. 1 Paris 1843. 
Faclim. 


21. [List do J. Dantyszka. Frombork 27 VI 1541J. J.f ,ein., (m8
w. MalNm. 
29 : 1845 H. 2 po 8. 184. 
Facsim. 
łTniw. Tor. 


oj -- Bibllo¥r.ri. KOpCI"Dlko..k. 


411
		

/Licencje_039_04_054_0001.djvu

			22, [Li8t do b, Albrechta. Frombork 21 VI 1541]. W: Denkschrift zur Ent- 
hiillung-Feier d, Cop. Dl'nkmalB zu Thorn. Thom 1853. (poz, 2589). 
Facaim. 
K.. M. 


23, [Li8t do Maurycego Ferbera, biskupa warmińskiego. Frombork 29 II 
1524]. W: Prowr L, : Mitt-ł'n aUB Bchwl'd. Archivcn u. Rib!. Bl'rlin 1853 8.9 
(poz, 705). 
T
kot WI rękopisu w Bibl. Uniw. .. IIp.ali. 
K.. M, 


24. [List do DantY8zka. Frombork 25 IV 1538]. W: Prowe: Mittelungen ... 
jw. II tabl. 
Facaim. Data teKO li.tu u ProwellO i Polkowoki"go - 15 IV 1538 - jcat mylna. 
K.. M. 


25, [List do DantY8zka, Frombork 25 IV 15381. W: Prowe: Mitteilungeu.., 
jw. 8, 10, 
Tekot W8 ory" w Bibl. Uniw, w UpaaIi. 


26, Querela Capituli contra mgrum Albertum et e, ordinem 8uper iniu., 
rU8 irrogati8 1521 8ub iD.duciis belli. W: Prowe: Mitteilungen jw. 8, 6-9. 
Tekot wg rokopi.u w archiwum atokb01mokim. 


27, Nicolai Copernici Torunensu De Revolutionibu8 Orbium Coelestium 
libri 8ex. Accedit G, Joachimi Rhetici _Narratio prima, cum Copernici non- 
nulli8 Bcriptis minoribus, nunc primum collectis, riusque vita. [2-gi tyt. 
w jez, pol.:] Mikołaja Kopernika Toruńczyka O Obrotach Cial Niebieskich 
keilIg szd6, Nadto Opowiadanie J, Joachima Retyka, różne pisma mniejsze. 
M. Kopernika zebrane i życiorys jego. Warszawa 1854 druk. St. Strllbski ss. 
LXXV, 642, VII, tabl. 4, 
Tr"'
: l. Baranowaki Jan: Prsedmowa tłumac.. [i wydawcy]. .. I-IV; tr"'
 dziela, 
., IV -XL, 2. Bartouewica Julian: 1yciory. M. Kop"rnib a. XLI-LXXV, 3, O.iń.ki 
Ludwik: Oda o Kop"rniku, .. 4 nlb. 4. Oaiander Andreao: Ad lector"m d" hypothe.ibna 
buina operia, .. 1- 2, 5. SchOnberl Nic.: [List ... do Kopernika] a, 3. 6, Kopernik: Ad San- 
cti..imum Dominum Panlum III Pontificem Maximum Pra"fatio in libro. Revolutionum, 
.. 4-9, 7. tegoż: Pra"fatio .. 10-12 [oglo..ono po ras pi"....ay, jeat to wstęp do koięli I 
roapoc.ynaj.i:y .io od oI6w "Inter mnlta et varia...", 8, Nicolai Cop"rnici Revolutionum Libri 
CVI), ., 13-485. 9, Rheticuo G. J.: De libris Revolutionum Nicolai Copemici Narratio prima, 
.. 487-574, 10, Kopernik: De lateribua et angu1i. triangulOrwD ,.. ..-545-547 [wotOp do 
trylooometrii pi6ra Retyka. tek.t sob. Kaię«a I De revolutionibuo], 11, Rheticu. G, J,: 
Epbemerid". novae ,.. .. 548-552 [frllj!ll1. wotępu]. 12. Kop"rnik: Scptem aidera, ., 553- 
562 [tłum,: I, Badeniego]. 13. Kopernik: Monetae cudendae ratio, .. 563-574. 14. Kop.mik: 
De octava .phaera coutra WernerwD [Li.t do Wapowoki"lo 23 VI 1524]. 15, Li.ty Koper- 
nib do Dantyaab . 11 IV 1533, 8 VI 1536, 9 VIII 1537, 2 XII 1538, 17 III 1538, 11 


&O
		

/Licencje_039_04_055_0001.djvu

			III 1539 - .. 583-588; do kapituły warm. a 22 X 1518, ., 589; do F. Reicha [bea daty] 
.. 590-591; do banty.aka a 11 I 1539, .. 592 i a 27 VI 15.U, ., 593, 16. Theopbylacti 
Scbola!ltici Simocatti Epiatolae morale.. ruralea et amatoriae int"rpretatioue latina Nicolai 
Copernici, L 595-631. 17, Dodatek aawieraj,cy Ii.ty Kopernika lub dotyca,ce 10: Kopernik 
do bi.kupa M. Ferb.ra a 29 II 1524, .. 633, do Danty..łta a 25 IV 1538, .. 63-$; Albrecht, 
/to, pruoki, do kapituły i Kopernika. r. 1541, .. 635-636; Kop"rnik do Albr"chta a 15 i 21 
VI 15-$1, ., 636-637; Donner G. do Albrechta. 3 VIII 15-&3, .. 638. NonnuUae Epi.tolae, 
Copernici mentionem in!erente., <:ura Johaoni. Bróacii ..... 639-641. Ind"ko nuwi.k, .. l-VI. 
Tekot d
ęsyeany. lac.-polaki. 
Facsimilia: po L 12 pra"dmoWa Kop"rnib do I koi
p oru na końca po obja'nieniach 
ryciD li.t) Kopernika . 27 VI 1541 i 9 VIII 1537. 
I1u.tracje c:aloatr.: Kopernik wg F, Piwaroki"lo praed kart, t}.tuIow.; reprodukcja dwóch 
JDedali po .. XI; pomnik wanaaw.ki pra"d .. I; ponmik toruń.ki pr."d .. 487. 
[Baranow.ki Jan]: Mikolaja Kopemika Toru6cayka o Obrotacb ciał ni"bie.kicb koiU 
a"'
 .., w Waraaawie 1854 ... Bihl. ";ar... 1855 T. I .. 561-573, Odb. ... 15. Pra"dr.: 
'Polko,,"k. I.: Kop"rnikijann T. I 1873 .. 183-195. 
OD:a6wienie 'Yr-ydania war.az. . r. 1854 . podaniem tre6ci ..De revolutionibua". 
Baranow.ki Jan: Praedmowa do d.iela Mikolaja Kopernika o Obrntocb cial niebi".kicb 
luo! .i
* do innych piam t"l!0 autora, klóre wya.ly w War..awie roku 1854 ... Przedr. : Polkow- 
.ki I : Kopemikijana T, I. 1873 .. 153-181. 
Rarto....wics Julian: Do hiatorii wydllUia war..aw.kie,o cbiel Kopernika. D.. ....r... 1855 
nr 56, 
Bartoaewi.,. Kaaimicra: O aapomnianym pomniku ..anaaw.kim Kop"mika. l. Twórey. 
2. Pomnikowe wydawnictwo. R_.po.p. 1923 nr 72-73. 
Chałaaiń.ki J6z"C: Pierw..e polskie wydanie Kop"mika ..O ohrotach ciał ni"bi"akich", 
Z dzi"jów rucbu umy.łowego Waruawy ,,- polowie XIX w. Nauka pol. R. 1 : 1953 nr 2 a. 175- 
198. 
Ree.: O wydaniu ..De r"volutionibua" ... G..iazdka ei.... 1855 nr 10.. 86; lłipł.r Fraua, 
-Valur u. Off.nb. 3: 1856 .. 134 i n"l. 


28. Dc estimatiom' mon..t... W: Act.. Tomician8. T. 5 POsIlalIi.... IH55 
lO. 167-169. 
Ka. M. 
Zob. t"i poa. 122-123. 


29. [List do Albrt.chta, b. I'ruski"go. Frombork 15 VI 154lJ. W: Pr.",'" 
1..: Nic. COI'I,,'rnicuH in s..im'lI n,'zi,'hulIgł-n "II ,ł.,IU Hł-r"..w' Alb....cht \"011 
Prl'u88en. Thorn 1855 M, 30 (1'''''' 10(.3). 
Tekst oryl. 
lJ..iw. Tor. 


30. [List do Alhrechta, ks. I'ruski,'go. Fr..mbork 21 VI 1541 J. \\: Prow.' 
L.: i\ic, (
"I...rnicus ,.. jw. 8, 31. 


;U. [Li_. d...I. Uilnlp"kil. Fr..mllllrk 8' I 1:>3"1- \\': UillllysZt'k.l.. .....p..c- 
nik :\1.: '" G,'i
lli,'h.' (;,'wcht.,. \liiu'łI'r 18,,), 
. 
I)j. 
Tekst lal:. 
U..i,,_ Tor. 


"I
		

/Licencje_039_04_056_0001.djvu

			32, [List do Dantyszk.a. Frombork. 27 VI 1541). W: Dantyszek. Kopernik: 
G..istlichf' Gedichte jw. II. 298. 


33, [LiMt do J. DantYHzka. Frombork 3 III 1539). W: Szulc U.: :'Iiow.' 
listy Koperniku, Bibl. warsz. 1857 t. 4 H. 782. 
Tckot lac. i tlum. pol. 
Uniw. Tor. 


34. [LiHt .lu ł>antyszka. Fromburk 211 łX 1541) W: Szulc: :liow.' li;;h . 
jw. II. 783. 
T.kot lac. i Ilum. pol. 


., 


:\5. Pruł"ratio. ,'Vatur u. Uffe;'b. .łg. 3: 1857" -!i. 131:1. ." 
Wstęp do I ksifKi ..De rrvolutionibuR". W
'd. Fr. lIip),.r wg w).d
lli&ł War"
H"'i\ił"KO. 


36, Ui.. Trigunomł'lril' VOIl l:0I'"ruicuH, iib"rH. 
-. MI'lIzz.'r. J"i.rl,.I,,'riehtf' 
.1. hohf'rl'u Bjjrg.'rllchul., zu Halb..rHtadt Ul57 HM. 21. 
13 i 14 rozdJ:. r ks. ..Dło rcvułutiollibu".;_ 


37. l:0l'uniei in librus 110. rl'vulutiunibuH' orbium cOf'Io'Htium l'ra"cutio. 
[Wyd. Fr. BI'eknuUlIlI. Indl'x Io-ctionum Lvcei HOMiani Brunsbcrguf' 1859 
SH. 4. 


38. AJ1 S..ilw HI'iligk,'il d,'n Pal,st P"ul III. Nikuluu. KUI"'rnikus' \ orb..- 
richt zu den Bjjclll'm iirn'r .lir Umliluf.. .It'r Himmel.korl,,'r. Z. f Gesch. ":rm'. 
Bd, 2: 1861/3 H. 332 -338. 
Uniw. Tor: 


39. Mollt,t,. cud..lltl., ratio [2-r;:i t).1. w jęz. frall".: J Trait.< d" la monIluii'. 
[Wsl.ólwyd. z:] O"'Slllt. Nieolo', l'ruirti.. tI,. lu ItrI'mi",,' inv,'ntion tlf'S n"",. 
noi"H .,. Paris 18(,4 Libr. nł' Guillaumin s. 1- - 83. 
TrkBt lat:. i frsllf'. 
".ytt. i tIum.: I.. \\ OIOWH1i. T
J{oi wt\h;łJ nrap. ł:..tr..,irn '"amili..or Mur h. Irai"'. dr 18 1114111- 
IInit' d.. N i('olo8 t:op..rllif". 
Nar. 


40. An 
ei..., U..ili/!:k,'it d.... PUI.sl Paul dt"n Oritt"I!. 1)"" i'liik"lauH C"p,'r- 
..ieu
 Vurwurt zu seifu'm "",'rk.. iib.'r dic UmwiilzWlf/;"n dł'r Himm,'lski;rl'er. 
W: Prow" 1.. : ()bt'r .Ii.. Ahhiinf(if(k..it dł'
 COI,,'rniclIs ... Thurn 1865 s. I) 14 
(JłUZ. 1282). 
lIniw. Tor. 


41. Vorr..d.,. W: Pruw.' L.: ()bl'r .Ii.. Ahhilllgir;:kf'il 
Tlum. nif'lIl. przł"dllloW'
 du I kil. ..De revolutionibul"'. 


jw. s. .
4--4b. 


112
		

/Licencje_039_04_057_0001.djvu

			42. List ,.. do J. Oantyszka. [Frombork 28 IX 1539]. W: Przeździecki A.: 
Dwa niedawno odkryte i nieznane dotychczaA listy .,. Bib'. lł1aru. 1869 t. 3 
A. 138-139. 
Tekot oryg. lIa podstawie 
kopi.u OibI. 'i'arnd. w Paryżu ord dum. pol. 


43. Lysis: [List do Hil)parcha w tłum. Kopernika]. W: D.. r..volutioni- 
bus, Thorn 1873 8. 35-36 ()Ioz, 45). 
Li.t ten .tanowil pi"rwotlle ..końc..n;r I koięgi po ro.dzial. I I. I wyd. 


44. Lysis: Der Bri..f des ... an Hipparchu8 nach d..r ()b..rsetzung des 
Kopernikus. W: Hipler Fr.: Oi.. Biographen Ił... N. KOlwruiku8. 41'pr. Mschr. 
B
. 10: 1873 R. 213-214. 
T"kot IBr. 
Uuiw. Tor. 


45. De Revolutionibus orhium co...l..stium_libri VI. Ex auctoris autogra- 
pho recudi curavit Societas COI'..rnicana ThorulI..nsis. Thoruni 1873 Sumpti- 
bU8 Societatis COI,,'rnic. ss, 
 X X, 494. 
Trd
: Pra..rBtio, Prul..gomrna .. 1--'('(1111; ... R"vulutiollłull libr; .ex, .. 1--444; 
Rhe'icul G. J.: Ue librif' Re,,'olutiunum "0 "Rrrado prima. 8. 645--490; Addenda et corrip;. 
Ind.." s. 491--494. 
". związku z t)"m: CUlltur: Jubilihnns-Au"A'abr dt'
 lIaupt\'lerkes del!ł Koperniku!. ArKo- 
I'ill 1872 8. 4564; - Curtzł" \1:lximiliall: Du
 ()riginalschrrihcll des Copernic8ni8chrn Haupt- 
Wf'rk("!I ..Dt" Rcyolutiouibutl" uud dif' 
euausgRb(" dł"""elbrll durch den Coppernicus-Verein. 
Grrcn.TI'a Arrh. _Un/Ia,-rP.. Php. Bd. 54: 18i2 H. 4. Odb. ... 8. 
O hi'ltorii trgo \\)dauia rÓ\\lIif'7. \\ art.: Curt.f' 'I.: r.e-opold Friedrich Prowc
 \V: Zu drr ... 
'R88 .tourilld. iiHenll. ScI",lpriiruulI ... KII:1. Gymn. zu Thorn. Thorll 1888. .. IV. 
I"ni\o\". Tor. 


'
h_ :\Iłtlmm"J1lu CUI','I'nicallił. F"
lgah,' zum 1'1 F..hruar 1873 "'" 1",'olJOld 
Pruw.,. B,.din 1873 W..idm"1I1l8ch.. Buchhmłłll. "8. VIII. 164. 
Odb. .: Pro".. L.: 'ir. Copprruicus Rd. 2: 1884 Cpn.. 429). 
r('kf't
. or)"gillul..... 
Trrść: I. Dif' \VidUlWł
 Iłu PUP!;t Paul III. !to. 1- 6. 2. Hi.. Eiulrituug ZUIII rntrn Buche. 
; --10. 3. llir KIBg....hri£t Irg"n dr.. J[oclmu'io...r '\Ibnrh.. .. 11--16. Irkol wg oryg. 
\\ "rt"h. sztokholm. ł. Du,. GnlaebtclI iiber die \"erbe
l5emllJ' der preulłshu'hrn .\liinzl" ... 1522. 

. 17" - 25. Irkt;t wg reCf'IIÓW BdRli
kicb. 5. nif' Dt"uks["hrift i.ibrr fla
 prf'U!'tsisrhe \fiinzweaeu 
III Iłltrillh.rhcr Spruchf', M. 26--40., trk"t wg kopii rfkupi
lO. \\ archi","U1U król..wieckiJn. 6. Dił' 
łłri("fc dt'''' Theoph
'lactUt!O SimurRttu, 
" 41--123, u.k
1 grecki wraz z tllun. Kopernika: po- 
przrdzlł. je nCnrrut>u". \\--łwrzyń(
u Korwinu. 7. Uer Bri..f de
 L
.6i
 Uli Hippurch, ". 124-133. 
'ł"k!'ł ,uef'ki orlłz tłum. hu'. Kuprrllikl\. 8. I,isl ... do knpilul'y wnrlU.. 
\h'l.nk 22 X 15111. 
'. 139. t..k.t wg or)-". w .....h. " Kr.il"..c.. 9. Li.1 ... do biokupa \t. F..rb	
			

/Licencje_039_04_058_0001.djvu

			. 


H.6, tebt jw.. 15. Liat ... do tegoż, 25 IV 1538, a. 151, t
bt wS or
'
. w Bib\. ... lIpsa'i. 
16. Liat ." do t"soż, 2 XU 1538,..151-158, t"bt wg wyd. waru.. 11. l.i.1 ... do '
J!nż, 
11 I 1539, .. 159, tebt jw.. 18. Liat ... do tep;oż 3 III 1539, l. 159-160, tekot ...g BiM. 
..ar... 1851. 19. Liat ... 40 tesoż, II III 1539, a. 160--161, t
kat wg \vyd. wnroz.. 20. 
Li.t ,.. do tesoż, 28 IX 1539, .. 161, t"kst wS Bib/. 100r... 1869. 21. Li.1 ... dn Albr"cb'n, 
b. pruakieso, 15 VI 1541, .. 162, tekst "'g oryg. ... nrcb. J53. 
Z tr"ki (waayatkie chida Kopernika w tłum. poL): I. T"ofilakla Sch..laol
.ka S)"D10kOI
 
Li.ty obycaajowe, .ielakie i erotyczlle z sreekiego na jł8}'k laciń.ki przelm'
.' ..., a. 1-32. 
2. Spoa6b un,dzeuia monety a. 33-44. 3. Inalrukeya kanollików kapilulv \\-nrlUili.ki
j, "0 
do pnymówi"nia aię i ak
rgi jakli o..i przrci..ko J. O. K.iłciU i \\ i"'kirm
 :\li.lrzO\.; i j,'gn 
..konowi .anir'
 maj,. a. 45-4-11. 4. Do Jrso Swiqlobliwoilr; l'u..la lU, pupir.... ... I.rz181. 
..163-165, 4. Liat do kapiluly warIO., 22 X 1518], a. 165-166, tekal "II "yd. waru.. S. 
Qu"r"la Capituli eontra masiatrum Albrrlurn et eiu8 ordinem aup
r illiurii. irrognli. 1521 auh 
induc:ii. belli. .. 166-110, tekat wg: P,owe L.: 
Iitlrilung.n ..., 1853 .. 6 (poz. 1U:;). 6. (Lut 
do M. FerberB, biakupa warIO., 29 II 1524], .. 110-.112, t"bt w
 ory
. w l;p.ali. 1. [Li.1 
do Bernarda W..p..w.kiego. 3 VI 152-\]. .. 112-119, tekat wg ,,"y'd. .......
. 8. 1I,....lIu..p; v.... 
d"r Miintze. .. 119-184, przrdr. s.: Scbiitz K.: Hiat. r"mm Pruuicarum. I.dp	
			

/Licencje_039_04_059_0001.djvu

			pisany ""aUl 8 IV 1528]. 11. [LUt do Dantya.ka. 11 IV 1533], .. 191-198 Cur ll-1ł WI 
wyd. wara.). 12. jw., 8 VI 1536, a. 198-199. 13. jw" 9 VIII 1537,.. 199-200, Ił. [IJ.t 
w imieniu kapituły warm. do Jaoa Danty.sb, Frombork. 17 III lSj8], ., 200, Scbmaucb 
w art. Ncue Funde .., pos. 1108 w Z. f. Gach. Erml. 28: 1943 s. 59 ootala datę tes o Iiotu 
na 17 III 1539. 15. Li.t drl Dantyasb, 25 IV 1538, .. 200-201, tekot WI or)'l, w Up.ali. 
16. jw., 2 XII 1538, .. 201, t"kot wg wyd. war.... 17, jw., 11 I 1539, L 202, tekot jw.. 18. jw., 
3 III 1539 .. 202-203, tekst wg Bibl. ..ar". 1851 t. ł .. 182 epos, 33), 19. jw., 11 III 1539 
a, 203, tekot wg wyd. war.... 20. jw., 28 IX 1539, a. 204, t"kot wg Bibl. ....r.., 1869 t. 3 a. 138 
Cpo., 42). 21. [Liat do Albr"chta, 15 VI 1541], .. 204.-205, t"kot na pocbtawie oryg, w arch. 
królewieckim. 22, jw., 21 VI 154.1, .. 205-206, tekot jw.. 23. [Liat do Danty.ska, 21 VI 
1541], .. 206, t"kot WI facaim. w J. f. rei... u. ""!!".... Moł1..ns. 1845 Cpo.. 21). 
Uniw. Tor. 


49. [List 
Faeaim. 
Jag. 


do ... Danty",zka. 9 VIII 1537. Krak6w 1873] A. Dietrich. 


50. [Przf'dmowa do I k
ięłti D.. rf'volulionibu". Kraków 1873] A Dietrich. 
Facsim. 
Jal. 


51. [PTZf'dmowa do l k-itgi D.. r..volutionibus), W: Album wyd. htara- 
nif'm Tow. Przyj, Nauk" Poznaniu w .400-Q rOl'...n. urodz. M. Kopf'rnika. 
1873 tabl. XVI-t.a. 
Fac.im. 


52. R..liquiat, Co..emicanae. Narb den Originalen in d..r Univ..r
itil.t
- 
Bibliolhł'k zu łTl'ł;ala. Hrsf);. v. Maximilian CurtZł'. Z. f Ma,lwm. Phys. 
19: 1874 fi. 76--82, 432--458: 20: 1875 s, 221-248. Odb. lA'il,zi
 1875 
""o IV. 6fi, tab!. 1. Odb. I,o"i...ksz"na o I,rzł'dmowę. 
'Iarginalia Kopernika. 
Ka. M. 


. 
53. List ... do B,.marda Wapowskiep;u. W: Polkowfiki L KOI...rnikijana. 
T. 3. 1875 s. 308-315. 
Tekat w th.ffi. L"onarda iIoi"diwieckiego wg kopii anajduj.cej .i
 w arcbiWlllll aua.bur- 
.kim. Z kopii t"j oporalldzil AnI. MRlr.zew.ki " r. 18:19 odpis dlft Bibl. Polakiej w Paryżu. 
UlIiw. Tor. 


54" PraeCatio Co,,,'mici. Praf'Caliu 0.8iandri. ł"lorł'ntia,' 187b Tip. A. Ciar- 
d.eUi, S. Piazza R..migio. tabl. ,. 
Ze.tawieni.. obu tekstów_ 
Jag. 


55. Inellita COI'I'"mir.ana. Aus den Handschriften zu 81'rlin, Frau..nburg, 
Upsala und Wien hrsg. v, M[aximiIian] Curtz... Mill-f'R Copp. Ver. H. 1 : 
1878 K8. 74. 


!ti.
		

/Licencje_039_04_060_0001.djvu

			Trd
: I, Der Commentariolu. d". Copfiernicu. iiber ..in Bucb ..D" revolutionibu.... [Tyt. 
oryg.:] CNicolai Copperui"i de hypotbeaibu. motuum caele.tium a .. conalituti. commcnta- 
riolu.), .. 1-17. [I. wyd. Tekst wg rękopi.u "".anki"j bibl. w 
'icdniu. Zob. tei poz. 81. 
Birkenmajer L. A.: Commcntariolu., W tegoż: Mikolaj Kop"rnik. Cz. I Kraków 1900 
.. 70-88 (wl autora Commentariolu. opracowany byl pned r. 1509, napisany przed r. 1512. 
a znany w kolacb naukowych już przed r. 1515]. 
Birkenmaj"r L. A.: ..Comm"ntariolu." Kop"rnika w krakow.ki"j Bibliot"ce Mi..cbowity 
(1514). W tegoż: Stromata Copernicana. 1924 ., 199-224 (o aaginionym r
kopi,ie]. 
BirkenIOajer A1..kaander: Le pr"mier .yet
me Mliocentriqu" im"llillE par Nicola. Cop"r- 
nic. W: La Pologn.. au VII... Congr". International d". Sciencea Hi.tori'lues. T. 1,1933.. 91- 
97. Odb. Varsovie 1933 ... 7. 
Toż w dum. wlo.kim, Schola ., YiIa 1933 .. 233-239, Odb. 
U.tala cza. pOWalania Commentariolu.a lIa lata 1502-1514. 
Dickatein Samuel: Nieznane d.ielo Kopernika. W..ec/Uwial 1883 t. 2. Na margiue.ie po. 
wyż..."go: Maroń K., WSI«""",,ial 1953 1,8.. 208; tamź" kilka fragm. z Commenlariolu.a. 
Glinki"wicz Józef: ..Odkryta" rozprawa Kop.rnika. Go.. lwow.ka 1881 nr 139. Nie.Dane 
dzieJo Kopernika [Comm"ntariolu.]. G.... krak. 1881 nr 21. - Zob. też pOI. 61. 
2. Dcr Brief de. C..pp"rnicu. an d"m Domh.rrn Wapow.ki lU Krakau iiber da. Buch 
d". Joh,um... Wcrn"r D. motu octava" .pba"rue, .. 18-33 [Tyt. ..ryg.:] CEpi.tola Copp"r- 
nici contro. \ "menIIn). T.kat na pod.tuwie rękopisu kr61. bibl. ... n"rlinie i ce.. bibl. w Wi.- 
dniu. 
3. [l'iolutki astronomiezne Knpernika na ksi,zkacb] .0 34-47. 
4. [Notatki 'iłmte.łI"tyczn", .. 47-55, zawieraj q m, in.:] Pani. cO1I1"..hg",,'h"1I wilI mit ,'ill
m Vorworł von MoriI" 
(:antur. Thorn liii" ss. \. '\ II. :\(.3 +61>. 
. Nf'r.: ",\.trz}"il
ki \\ ujrif"rh, IJrzf:.... """/i. Ulf'r. 8: UiHU
. ...69 '74. Reccllzja jelllt rącaej 
''\ypo\\il'dziQ w flprłł\\i.' 1'o,lIIru II IUtrlllłll\\U':I
 I\npf'rllikll. 
'-Iliw. Tor. 


;'7. AU'''grafi oli "\i.."olo CIII',.....i..., nu'o'uhi ..d urdinati dal Uottor Arturo 
\\ ul)u,J..i. Fi",'n",,' WiC) ta"'l. Ih. :ł "Ih. 
Tubli('I' za" il'rujq III. in.: porln.t Kllllt'rlliku wg }'ulcko. 2 tabl. I: tek!!item i ł'acsim. przed- 
JIIu,,"y Kupf'rnika do J k6if,;i "Ul' re".olutionibUł
n't 6 tablic fucsitniliów liet6w, facsimilia Ut- 
rr(l:u astr0l10m. l1otulł"k rękopi'miennych, dokulllł'lItów dotyczQc)'ch Kopernika. tablica seata- 
wiujQł':1 t('kMt przł"dmowl Kopernika z przrdmo".-q Ołlialldra. Z listów reprodukuje: do Dantyszka 
" '1 \"III 1:;;i1: 11 lIT 1538: 25 IV 1538; 2 XII 1538; 11 III 1539; 28 IX 1539; 21 VI 
15-1 I; ci.. Alhred.la z 21 \' I 1541. 
I'ni". Tor. f)
		

/Licencje_039_04_061_0001.djvu

			58. Nicolai Copernici De hypothesihus motuum coełestium a se consti- 
tutis commentariolus. Manuscriptum Stokholmiense in Bibliotheca Reg, Acad. 
Scient. Suec. servatum. Edidit et praefatus est Arvid Lindhagen. Stockholm 
1881 ss. 15, tabl. l [facsim]. Bihanp; till. K. Sv..nska vet Ałcad. Handlinga r . 
Bd. 6 nr 12 . 
Tyt. okI. 
K.. M., Jas., Uniw. Wroela... 


59. [List ,.. do ks. Albrechta, 15 VI 154l). W: Prowe: COl'l,ernicus al. 
Arzt, 1881 s. 15 (zob, poz. 2031). 
Uniw. Tor. 


hO. [List do ks. Albr..chta, 21 VI 1541] W: Prow.. : (:op..rnicus ... jw.. s. 15. 


61. [De hypothesihus motuum coelestium .., comml'ntariolus. Fragm.:J 
De Luna. W: Ergiinzungen zu dl'n In..diLa C0l'pernicana. MiU-en. Copp. Ver. 
H. 4: 1882 s, 1-9. 


Tamże skolacjonowanie oba wydań Com.mentlłriolu81ł. 
Uniw. Tor. 


62. Prowe L..opold: Nicolau8 COPlwrnil,u8. Bd. I T. 2 Berlin 1883. 
Opis pudslawowy zob. poz. 429. 
Z Ireści: l. [
Ianaorum d"aertorum 10eation"B], B. 9] --93, 2. [LisI... do kapituł) warm. 
\lelzllk, 2] [22] X 1518, lInIO. ni"m], a. 103-]04. 3. ... de hypn'beaibu. motuum M"]C' 
Bliu.m a oc eon.liluli. cOIrunentltrioluB, 
 288-292 [fragm. w Ilum. niem.]. ł. [Li.t ... do 
Albrechta, 15 '.1 1541], a, 47ł. 5, jw.. 2] VI 154], a. 474--475. 6. An Seine HeiUigkeil 
.ten. Papsl Paul drD riUł-II. De. n. VOfYtort zu aeinelll \\ erke iiber dit" Umwiilzungen der 
Himm
lskijrp"r. ... .195- 501. 7. IW.ttp do I koit({i ..De revolutiollibuB" w ,hm.. niem.l. 
.. 5]0-513. 


h3. Pl'Owe L"0l'0ld: l'oicolau8 COI'I"'rui,,us. Rd. 2. Urkuud"ll (J,'I.li.. 1884. 
K.. :\1. 
Z tomu tf'go po("hudzi wydana \\ ('zn
i(' druku od.b:tku. pl. ,.\tollłllllt."l1ta (:upt"ruir.uns.-. 
187;ł poz. 46. Sil lo ao 3-168 z8wicrajll.'e w """1Im
IIIUI'h poz. (I] - 123), ... IM. 1.01....\1" 
lom poW}"ŻMZ}" 
...wit"r8: liKI do \Yupuw.kil
P;O. 8. 172- 183, lł-klll wp; rrkopi
u \\if'drń
kit"Il.1 
i bardzit"j poprawuy niż" "yd. wurKE.: . ... conmlPllłllrinJll- B. 18.t.--202. T..k
1 "ł:' "yd;ui 
Curtzego i Lilidha,rt"nH. 
K.. \I. 


64. Do J..go Swiąlobliwości PawI.. III, I'al,ieża .., I,rz..dmowa do dzida: 
..O obrotach cial lli..bie8kich", W: Zlota l>rzędza l'Oł"IÓ\\ i prozaików 1'01- 
.ki('h, relł. P. Chmi..lowski. 1'. 4 1887 8. 145 --14CJ. 
'liniw. Tor. 


b5. Pi..rwolna I'rz.'dmow8 do dzida: ..O obrotach ('ial niebi('.ki('h". 
W: Zlota I'I'z\'dzłI jw.. 8, 144-.145. 


:\;
		

/Licencje_039_04_062_0001.djvu

			6ó. Cb..r "i,. Krd
be".('sulI
('n d"r \l;'..ltkiil'l.er. ,\. V..rrt,.I.. an .1..11 Pal'
1. 
B. CLl'r (li,.. Ordlllln
 der Himl1lel
kr..i
... ". : D"JlIU'mimn Fr.: C;rulI.hi

 ,.i",'" 
Ge
chichl<' .I('r "'al ur\Vi
"en
chafl<'n ... n.1. I J...il',-i
 189h p. [2. :n ? I. 
Fragm. )0 rmrd.z. I k-,i
gj. ..Dr rł"voJutionibu.... Tf'k.' wg v.yd. 7. r. 11\79. 


"7. D.. J"go S"iątubliw(!"ei Pa"ł" II I. I'''pi,'ża ... 1".'-....01."''' .1.. .I,-i.-I.. 
"O obrola..h ciał lIi('h;('"ki..h". \V: <':hmi..lo,,
ki P.: Oh..... lil,'r"łun' 1".1- 
ski..j 0.0 T. I \\'arsza"" ]89f1 ". I
II 121. 


ó8. "U ubrotal!h cial lIi,'bi('"ki('h". Pi..rwnllla prz.-dnu",... \\': Cb",;..I..... 

ki (Obraz lit('rat'
ry 1".lski,'j ... j"" 
. J IfI 120. 


h9. Nic..lai <':"p,'rc,ici ,,1)(, hYI.olb,'"ibu
 lIIuumm cocl('stium a 8" Cun- 
stitUt;6 comm,'ntari..lu;." iib('rs(.tzt 111111 durch Anm..rkulI
"n ,-rliinh'rt vo.. 
P. Adolf Miill.-r, Z. f G"..,.h. Rrml. n... 12: 1899 
, 359-- 382. 
Uniw. Tor. 


70. [List ... du J. Dallty"zka, llllI 1539). W: Birk..nmaj..r l.. A. : Miko- 
łaj K0l'ł'rnik. Cz, 1. Krak6w 1900, facsim. I'" ... 388. 


71. Lysi..: LisI rl.. Hil.parcba. W: Rirk"nmajer : M. KOI,,'rnik. j..., M. 132 
134. 
W tłum. Koperni.... n.. j
.. lac. 


72, ()b"r die Kr<'isbewegungcn d,.,. Wcltkjjrl'"ro A. Vurrcde an d"1l P8I'St. 
8, ()ber dił' Ordung rl('r Himm..l"kr..i..... W: Dallnemann Fr. : Grundris6 einer 
r....schichte der Naturwis8
n
chaften .., 2 Aufl. Bd. 1 Leiljzijr 1902 II. 27.-83. 
Fragm. 10. rozd.ialu I kHięgi D" r"volulionibllo. Tekat wg wyd. . r. 1879. 


, 73, Tuż, W: DallIU'mann Fr,: Au.. d(-r W..rkstatt grollst'r Forscher, 3, Aufl. 
d. ersten Dandell d('s "Grundriss t'in"r Ge
chicht.. der Naturwissenschaften". 
Leil'ziJ!; 1908 s. 26-32. 
Tekst jw. 


74: [List '" do J. Dantyezka, II 1111539], Lamus 2: 1909---10 s. 71 
Facoim. 
Uniwo Tor. 


75, [List ,.. do Zygmunta l, z Warmii, 22 VII 1516. wyd.: L. A. Birken- 
majer] tamże, s, 69- 70, tab!. l. 
Fac.im. ora. Ilum. pol. 
Schm..ucb w ro"Pr.lwie "Nik. Kop,rnikua u.d. D,utoche RiUerord"n" w Kopornikua 
Forocbunlen Cp').. 1070) autorotwo p ,wyż.,ego przypiauje T j"d, Giea"mu. 
Ree,: Mi"ołaj Kopernik w nowym o'wietleniu, v.. ""k..,, 1910 ur 119. 


58
		

/Licencje_039_04_063_0001.djvu

			76. Du Jego Świątobliwo
ci Pawła III paplł'za, .., przf'dmowa do dziela: 
,,
 obrotadl ciał ni,'bif'skich" W: Rzel
ecka H..lena: OjCZ) zna w piśmie 
pomnikach. T. 1. Pozll3li 19] I s. ]46. 
Uniw. Tor. 


77. [Comm..ntariulusl- W: Ki.tnn Ad.: Im Kampf um .laB W.'it!lyst.'m. 
Leipzig 1912 s, 20-21. 
Fragm. w tlumnczeniu niemieckim. 
Uni..-. Tor. 


78. [Dc rt',,'olutionibusl. W: Kistnt'r A.: Im Kampf... jw., s. 25-39. 
Frllgmellly: Ii.t 
edykllcyjllY do papie.a Pa..11l III, p.."dmowa Oaiandra, watęp dn 
I koi\,gi, 3 fragm. a I księgi. W.zyalko w tłum. ..iem. 


79, To His Hnlines!I, Paul III, SUltrl'me Pontiff, Prf'face by '" to his Books 
on Revolutions. [TIurn.: Stimson Dnroth)']. W: Stimson Dorothy: The gra- 
dual acceptance nf thf' C0l"'rnican th.,ory of th.. universe, Nt'w York 1917 
s, 109-115. 


UniWa Tor. 


80, Myśli. Wybn'ł ignacy Chrzanowski, W: Rzccz Narodowa Uedno- 
dniówka zamiast nr 50-wi,'czorlU:go fuec:cypospoliłej. Warszawa 1920 4 VIII. 


81. Wybór pism w p.'zekladzie ('olskim. Wydal, przypisami objaśnił i wstę- 
pt'm poprzedził Ludwik Antoni Birkf'nmaj.'r. Kraków 1920 ss. 143, l nlb. Bib!. 
Narod, Ser. I. Nr 15. 


Trd
: Pr."dmowa, ., 3--30. l. Zarya now"go mecba..iamu .wiata i rucbów ciaJ ni"bi,,- 
.kicb (Commentariolu1 a mnlymi 0pulzczeniamil. a. 33-45. 2. O obrotacb cinI ni"bieakich, 
[przedm, do papieża, I kaitga. a II i n. j.dyni" ..-.tępy i tytuly rozdziaJów], a. 46-107.3. Wla- 
.noręczny Iiat Kop"mika do króla ZYlmunta 1-10.." 22 VII 1516, .. IlI-I13. 4. Liat do 
kapiluly warmińało.icj, M"lzak, 22 X 1518, .. ll4-ll5. S. Liat do Danty.aka, II III 1539, 
.. lIS-lI6. 6. Toi, li I 1539, ., 1I6. 7. Liat do ks. pru.kiego Alberta, 21 VI 1541, 
., 1I7. 8. Liat do Wapowaki"go, 3 VI 1524, .. 1I8-ll9; 9. Teofilakta - Scholaatyłta- 
Simokatty Li.ly ... (fralm.], !I' 120-124; lO. SpollÓb unqcbenia monety (wyb
r] a. 125- 
132; li, Sieclm lwiazd ... ., 133-143, Wuyotkie praekłady. wyj'ł1kiem Commentariolu.. 
któr"lo t1wnaczyl Birkenmajer, pochocb, a wyd. ..ans, "De revolutionibu." (po.. '27), 
Ree.: Hoeaick F., No"". Reforma 1920 ur 170-171; Sinko T., C.... 1920 nr 153; Wiera- 
how.ki Teodor, G.... ..arl.. 1921 nr 87. 
Polemika: Birkenmajer L. A. (w ra"caywiatoici Birkenmajer Alek..uder]: MikoIaj Koper- 
nik a apadkobierca kłaoyków waruaw.kich, Pr.. p""'". T. 151-152: 1921 L 97-1I1, 232- 
244; tu wyja'nienie .prawy odkrycia i wydania Commentariol..... 
Frqm._praedmowy Blrkenmajera C.. 23-28) pnełoiony "".tal na j,., hul«anki pt, Sad- 
bile na Kop.rnikovata knisa. Pol."""'. Pr.,I. God. 5: 1923 ur 12/13 .. 91-92, iluatr.' Zob. 
pouadto po., 22", 


119
		

/Licencje_039_04_064_0001.djvu

			82. Cb.'r di.. KI,..isbew..guIII(I'n der "'I.ltktirl','r. A. "orred.. an dell Pap"" 
B. UI...r Iii., OrdlIlIIII( d,'r lIimnwl.kr,'i..,. W : Damu'mallll Fr.: AII
 d"I' W..r"'- 
.1..1t !,!rtI.'I'r «'..r"ch..r, 4 o\u£l. L,.il'zi/f 1922 M. 39 45. 
."rtłA:rn. 10..go rozdziulu I. ki'. ..Uf' rf',"olllłiollif.u!ł.. a ,,"
'd. 1879. 


H:
. !\op.'rnik ..-....luci.. (l.I.I\"I'Y z d"i.-Ia... "SI'0.ób "rz.,d"..,,;a m'In..ty"). 
Gl... !\Jarod" 19 Ił 1923. 


84, [List do ZygmulIt.. I, z W armii, 22 V II 151ó J. W : Hirkenmaj.-,. L. A.: 
M. KOIlł'mik jako uczony. Kraków 1923 s, 123.--126. 
T"kol oryg. i Ilum. pol. I.. A. Birkenmaj"ra. 


H5. Li"t .. . do Zygmunla Slm't-g... IJz. hdS' Iq2:
 nr 40 ... 2. 
86. [Li"t do Zygmunta I. ] Dz. pOZII. 18 II 1923. 
87. [LiM' do Zyg
lIl1nta I.J GilZ, fldańska 21 II 1923. 


88. [List do Zygmunta I.] Kur. pOZII. 18111923. 
Tlum. i wstęp L. Birkemnajera 


89. [List do Zygmunta 1.] SI. pl'm. 19 II 1923. 


90. List do króla Zygmunta I w lIprawie rozbójniczych knowań krzyżac- 
kich. Wiek NotA'Y 1923 nr 6500: 20 II. 
Fragm. 


91. Ober die Umdrehungen der Himm..lskorper. Aus seinen SchriCten 
und BrieCen, AU8wahl und Nachwort "ind von Hermann Rauschning, die 
Obersetzun
 besorglt. '" Tassilo Schultheis8, Posen 192,3 D...ut8ch.. Biicher..i 
88. 77. tabl. 1 (drzeworyt: Otto Lawrcnz), 
Trd
: l. A... dem eroten d"r S"ch. Bilcber ilb". die Umdrebungeu d"r Himmelakiirper 
(przedmowa do papieża oraz 10 rozdzial6w I kai
gi, przy czym rozdz. 8 i 10 .kr6cone] a. I - 32: 
Aua anderen Werk"n d,," Copp"rnicu., .ein"n Briefwecho,,1 und z"itgenli.aiacben Bericbt"n 
iiber ihn. 2. fragm. De eatimatione monete, z. 35-36. 3. fragm Monet" cudende ntio, 
a. 36-38. 4. watęp do przekladu Theopbylacta, a. 39. 5. rec"pta, a. 40. 6. fragmenty z Retyka 
Narratio prima i z p	
			

/Licencje_039_04_065_0001.djvu

			z 13 IX 1543, 5. 53. 20. li.t Kopernika do Dantyszka z 2B IX 1539, ., 54. 21. trnż" do t"goż 
" 27 VI 1541, a. 54. 22. list ks. .Albrecbta do Kopernika z 6 IV 1541, a. 55. 23. Liat Kopernika 
do ks. AIbr"cbtll z 15 VI 1541, a. 55.24. trnże do t"goż, 21 VI 1541, s. 56. 25. list ks. Alhr"cbta 
do Koprrnika, 22 VI 1541, .. 56. 26. Liat T. Gi".rgo do G. Donn..a z 8 XII 1542, a. 56-57. 
27. List T. GieRgo do Retyka" 26 VII 1543, a. 57-SB. Nacbworl .. 61-77. 
Rec.: Koht" J., Mili-on Hi.,. Go..f. Po.on H. 1: 1925 a. 53-54; Wioloilnor, Mili-on.. Gost". 
Yod. Nalun.i... 25: 1926 a. 19-20. 
UlIiw. Tor. 


92. Wyjątki Z pism... Urania 1923 nr 3-4 8. 77-81. 
Fragm. . Wyboru piam 1920 (poz, BI). 


93. Z przedmowy do dzi('ła O obrotach ciał niebi('skich do .Je
o 
wiąto- 
bliwo
ci ł,apif'ża Pawła Trzeciego. Gaz. warsz. 18 II 1923. 


94. List kapituły warmińskiej do króla Zygmunta I-go. Autograf Kopf'r- 
nika. W: Birkenmaj('r L. A.: Stromata Copernicana. Kraków 1924 s, 254 
257. 
Tekst wg orygiuaIu w archiwum atokholmskim. 


95. Pierwotny zarY8 projektu monetarnej w Prusiech reformy. Nit'znan) 
łotychczas utwór Kopernika z 1519 r. W: Birkf'Jlmajer: Stromata.. . j\\.. 

. 257-261. 


TractatuB de moneti.. .krót De eltimatione monete a r. 1519. 
Te"'t oryg. wl rękopiau w Archiwum toruńskim. 


96. Rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza 
Traktat o biciu monety, Oprac. Jan Dmochowski. Warszawa 1924 Gebe- 
tbner i Wolff 8S, CLXIV, 8. 224. 
Tekst oryl. ora. tłum. pol. 
Tre'
: ałowo watępne: Kop"mik jako teorelyk n.onetamy: Kopernik jRko dzialaca goopo-, 
dll1'CS}'. DukumentyarcbiwaIne, Sz"mat dotychc"a.owych publikacyj. 1. Tractatus de moneti. 
Cakrót toruński" 1519 r.) 2. Monet" cudende ratio. 3. De e.timatione monet". 4. Modu. C\1- 
dendi monetam. 5. F"lici Reich, De moneta [nowy praeklad]. 6. Praypiay. J. Lud. Decii D" 
monet" cu..ione ratio. 7. [Kop"rmk?] Epiatola ad Ludovicum D"cium. B. Scripta rea econO- 
mic.. tangentia et nonnullae "piatolae. a, Pani. coquendi ratio Ctakaa chlebowa). b. Lic,,- 
nciae vendicioni. CCDlluum (pozwolenia na IIpr.edaż csynfz6w). c. Maniorum deeertorum loca- 
tione. Coadania łanów). d. [Liaty do: bi.k. Ferb"ra a 29 IV 1524: łtapituly warm. ,,22 X IS2B; 
do Zygmunta I a 22 vU 1516]. 
Re..: l. Dauy60ka-Golińaka Z,. Pr.. ..Dr... 1924 nr 39 a. 435-439. 2. Kempner St. A., 
Kur, por. lB II 1924. 3. L"wi6aki J, St., Eloon. 1924 .. 176-1B6. 
Uniw. Tor. 


97, V orrede von Nikołau8 KopernicU8 zu den Biichem der Kreisbewe- 
gungen an den Hf'ilig8ten Herm, Papst Paul III. W: List Stephan : Probleme 


Gl
		

/Licencje_039_04_066_0001.djvu

			u. Erkenntnisse der Naturwis8c.l
chaft im Weehst"1 dt"r Jahrhunderte. Miin- 
chen 1925 s. 20-25. 
Uniw. Tor. 


98. [Przt"dmowa do paplcza Pawia 1111. W: Bldko S. M.: KOJll>rnik. 
Moskwa 1926 s. 78-82. 
Tłum. ro.. 
Uniw. Lódź 


99. [List do J. Dantyszka, Frombork, 27 VI 1541], W: Darmstaedt..r 
L.: Naturforscher u. Eńinder. Bicl..£cld 1926 s, 6. 
Faclim. oras tłum. niem. 
Uniw. Tor. 


100, Wybór pism w przekladzie polskim. Wydał, przypisami obja
nił 
i WIItępem poprzedzil L, A. Birkenmajer. Wyd. 2. Kraków 1926 ss. XXVIII, 
112, 
TreU identy"zna jak w Wyborze. r. 1920 (poz. 81). Niewielka minicR w przedmowie. 
inna paginacja, 
R"c.: Ho".ick F"rd.: Pi.ma abiorow". T. 7. Koi,iki i ludżi". .. 24-36. 


101. Nicolai Copenlici Torinenilis De Revolutionibus .., libri VI Norim- 
bergae 1543, [Pari
] 1927 M. J. Hermann. k. 6, 196, tabl. 2. 
Fotogr. r"prod. I wydania CKop"rnik WI N. Daodeleau i wg Mat"jki). 
Uniw. Tor. 


102 ,.. przedmowa do dzida O obrotach ciał niebil'skich (1543) W: Huma- 
nizm i reformacja w Polsce. Wybór źródeł dla c';wiczeń uniwersyteckich. Wyd. 
I. Chrzanowski, S. Kot. Lw6w 1927 II. 175-178. 


103, [De rt"volutionibus]. W: Shapley H., Howarth H..Jen E,: A source 
book in Il!Itl'onomy. New York 1929 s. 1-12. 
Kilka rozdz. a I bięp w allłl. tłum. 


104, [De revolulionibus]. W: Whetham W. C. D.: Readings ID th.. lite- 
rature of science, CambridgE' 1929. 
Fr..... w tłum. allłl. 


l04a, O obrotach ciał niebieskich. W: Dzieje rozwoju fizyki w zarysaeh. 
T. 1. Warszawa 1931. s, 31-35. 
Drobne fragmenty, 


105. Des RtSvolutions des orbes ctSlestes, Traduction avec introduction et 
notell par A. KoyrtS, Paris 1934 F. Alcan. 
I. koifla. roacb, I-lI, popnedsone prz"dmow, O.iandra. lUtem kard. Schiluberla 
i Ii.t"m dedyłr.aeyjnym Kop"rnika do papieta Pawia III. 


62
		

/Licencje_039_04_067_0001.djvu

			'Praedmowa r6wni... oaobno, Reu. philo.,: T. 116 1933 .. 101-118. Tek.t franc. i lac, 
Ree.: Brachvol!,,1 E., Z. f. G...h. Erm/., Bd. 26: 1938 .. 23-1.-253; Ro..n Ed...., l.i. 22: 
1936 nr 68, 
Uniw. Tor. 


106. Discours sur la frappe des nionnaies. W: tcrits notabies sur la mon- 
naie, XVIe si
cłe, de Copcrnic a Davanzati, reproduits, tradnit!;, d'apr
s les 
editions originaleset les manuscrits [Wstęp i objaśn,:] Jean-Yves Le Branchu. 
[Przedm.:] Fram;ois Simiand, T. 1. l)aris 1934 F, Alcan s, 1-26, l tab!. 
Tłum. Illonet" curende ratio prs". Wiktora 16ltowokieso. We w.t
pie o Koperniku 
a. XXVII-XXXIII. 
SGPiS 


/ 


107, [List do F. Reicha]. W: tcrits notables.., jw.. II, 26-28. 
Tłum. na j
a. franc. W. 16Itow.lci. 


108. Ob ubraA/\enijach nebesnych krugov. W: Baev K. L.: Kopernik. 
Moskva 1935 s, 197-202. 
10 ro..wa) a I luięgi. 
K.. M. 


108R. .Prt'dislovie k knige "Ob obraA/\enii nebesnych orbit". Perev. A. Cej- 
tlina, Mirol!edeni.e 24: 1935 s, 186-191. 


109, [List do Zygmunta I, z Warmii, 22 VII 1516]. W: Birkenmajer L 
A. : Nic, Copernicus u. d. Deutsche Ritterorden. Krakau 1937 B. 37-38. 
Tłum. ni"m. [Zofii Birkenmajerow"j) WY" a fac.im. 
Uniw. Tor. 


no, The commentariolus of Copernicus, Osiris T, 3: 1937 8, 123-141. 
Wyd. i tlum. Edward Ro.en WI t"kOlu Prowego Cpoa, 429). Ty t, p.."kladu: Sketch ol 
hi. bypotbeaia for the heaven1y motiona. Odb. 
Jas, 


lU. Des Domherrn Nicolaus Coppernicus BeBchwerde wider den DeutBchen 
Orden, [Wyd.] W, Tr[ober], Wacht im Os'on Jg. 4: 1936-37 B. 338-M? 
Tek.t oryl. . pioowm. w.p61.,.. 
Uniw. Tor. 


U2. DeB Domherm Nicolaus Coppernicus Gutachten iiber die Vorbes- 
serung der preussiachen Miinze. [Wyd.] W, Tr[oberJ. Wacht im OSieli Jg, 4: 
1936-37 B. 438-
 
Tebt WI Schllts K;: Hi.turia t
.-um pruooic:anun. 
Uniw. Tor. 


CI:S
		

/Licencje_039_04_068_0001.djvu

			113. [List do Albrechta, ki., prtlhki,'go, Frombork, 15 VI 1541]. W: 
Schmauch H.: N. Coppernicus ein D,'utsch"r. .1omsburg 193i. Fa('sim. tahl. 
XV po 
, 186, tekst II. 190 -191. 
Zob. t"ż poz. 881. 
IJlliw. Tor. 


114. [Li
t do. Alhrechta, ks. I)ruskiej!o. Frumlmł'k 21 V I 154ll. W: Schma- 
lich H.: !\". Cup.'rnicu8 ... .jw., 
. 19'>, fac
im. tabl. XVI pu s. 188. 


115. [D.. R"vulutionibu
 J. W: Dalllwmann Fri,'drich: htorija e
h'"h'u- 
znanija ..., Perevod 80 2-go n,'m('ckogo izdanija P. S. JU8kevica. T.] [1')38]. 
Przedmowa do papieża oraz 10 rozdz. I ksieRi. 
T"kat wg wyd. Dr revolutinnibu. z lR79 r. 
Uniw. Tor. 


116. [List .I..dykacyjn) du I'al....za Pawia III]. W: Pięć w;,.kó..- 'II'r.'zji. 
Wypisy z literatury po'ski..j. Warszawa 1938 s, 39-41. 
FraRm. 


117. Wa
iutyński J.: Kopernik. Warszawa 1938. Opis I,odstawow) zoL. 
poz. 529. 
Z Ire6ri: I. Lial ... do Alb..chta, b. p,'u.kieRo. Frnmbork 21 VI 1541 po .. 464, Cacsim. 
2. Li.t '" do J. DantYBzka. Frombork Ił IV 1533 a. 385-386, Ilum. pol. 3. [Ust do J. Dall- 
tyozkn. Frombork 8 VI 1635] B. 396-397tlum. pol., Car.im. po II. 408.4. [List dn J. DautYBZko. 
Frombork 9 VIII 1537] .. 402-403, tlum. pol. 5. [Liat do J. Dantyszka. Frombnrk 2 XII 
1538]. Cacaim. przed a. 409, tłum. pol. ..410. 6. Li.t ... do J. DalltYBzka. Frombork 27 YI 1541. 
facaim. przed a. 465. 7. [LiBt ... do kapituly warmiń.ki"j. }leIaak 22 X 1518] a. 285 tlum. 
pol., facaim. po ., 280. 8. LiBt ... do \1. Ferbera. Frombork 29 II 1524, Car.im. po .. 328. 
9. [Liat dn Zygmunta I] .. 259-261. 


118. [De revolutionibus J. W: Gei"sler Gerhard: Eurol'iiisch., Dokument., 
aus Cfinf Jahrhunderten ... Leipzig 1939 s. 39-40. 
I rozdz. I księgi ora.z drobne fragm. rozdzialliw 2-go i 10-t"go t"jże k.ięRi w przrkl. niem. 
Uniw. Tnr. 


119, On the Revolutions of th.. Celestia' SpItere". [Tłum.: J Charlr's Gl..nn 
Wallis. V. 1-3. [New York] 1939 St. John'" BookHtOl'f'. 
Powiel. 


120. Thrf'" Copernican Treatises. Thc Commentariolus of Copernicu8. 
Thf' Letter against Werner. The Narratio prima oC Rheticus. Translated with 
introduction and notes by E. Rosen. N..w York 1939 Columbia Uniw, Pres8 
ss. XI, 211, III. 
Tr"'
: l, Introduction, a, l-53, 2. CommentarioluB, .. 55-90. 3. Tbe lettrr again.t 
Werner, B, 91 -106. 4. Rh"ticu.: Narratio prima .. 107-198. CO..iander: To tbe R"ader 
concerning tb" bypotb".... of tbi& work, .. 24-25), 


64
		

/Licencje_039_04_069_0001.djvu

			Hcc,: 1. J. Brili.h A,'ron. Soe. 50: 1940 l. 289-291. 2. Oblłroolory 63: 1940 a. 161-166. 
3. Norman DalIiel, l.u V. 32: 1949 a. 358-359.4. Plununer H. O., NRłuroV; 146 l. 313-364. 
5. Pogo A., A,'rophy.. J. 94: 1941 .. 555-556; 6. Popu/o A,'ron. 49: 1941 .. 398-399. 
7. Hic" Hugh S. Seriplo malhem. 9: 1943 a. 185-187.8. Zn. niecki F., Am.r. hial. H.o. 1941 
'. 624-625. 


121. Vber die Krf'isbewegungcn der Himmelskorper. Vbeft1, u. mit Anmer- 
kungen von L. C. Menzzer. Unveranderter Neudruck dcr Akad. Verlag8gc- 
Aełłschaft mit einer Vorwort von J. Hopmann. Lcipzig 1939 S8. XVI, 363+66. 
R"c.: l. Brachvog,,1 E., Jom.burg Jg. 4: 1040.. '233-239. 2, TelOi, Z. f. G..eh, Erm!. 
Rd. 2', : 1940 .. 462-463. 3. KubolCb F., Z. f. I." Nalu",,;... 6: 1940 .. 88-89. 4. Schnel- 
ler H., SIorno 20: 1940 a. 23. 5. Slickcr 8., Himmel."'./I 50: 1940 a. 60-61. 
Uniw. Tor. 


122. [Df' f'stimatione monł'te J. W: Schmauch H.: Nik. Coppernicu8 und 
	
			

/Licencje_039_04_070_0001.djvu

			127. Ausziige aus den Werken' von Kopernikus. In neuer deutllcher (Jber- 
IIdzung von Karl ZeUer. W: Nikolaus Kopernikus. BiJdnis ..ine!! 
ro"...,n Dpu- 
tschen, MSg. v. Fritz Kubach, Miinchen 1943 s. 27-60. 
Trd
: l. Die Grund.iltae de. Kopemik.nioch"n Sya
"m. [rrllj!m. s Conllue"Iarioluaa) 
.. 27-30. 2. Di" Griinde der 'lłiinsveracblecbtemnl [frasm, s Gut.chten iib
r di
 Verbe... 
;l. pr"u... Miins" I"kot WI Prow"lo - po.. 429), .. 30-32, 3. Form und B
w"jltUDl der 
Erde und die AnordnunR der HimmelBbahnen [a De Revolutionibu.. przedmowa 01'8. ro.- 
daialy 1,2, 4-10 I koi
jlti), a. 33-60. Po.. tym t.mże: 4. [Liat do A1brechl., ks. pruaki"so, 
15 VI 1541), o. 378, rac.im. po o. 214. 5. lI.iol do A1br...,hl.. .... pru.kif'llto. 21 Vf 1541). 
.. 377. r.caim. pr.
d .. 247. 


128. Vorrł'd." Z\I den Buchem der Kreisb..wegungen an dł'n Heiligsten 
Herm, Papst Paul Hr. W: Altl,rł'us8i8chp, Prolla. KilnigAbt'rg 194\ II. 7-13. 
Uniw. Tor. 


129. Kopprnikus-Forllchungen. L..ipzig 1943. OpiA lłOdlltawowy zob. por., 
651. 
Z trdci: l. [Li.' do Albrecht., b. pruakiclo. 15 VI 1541. .. 31, tabl. VI. Tekst 01'U 
r.caim. n.tur, wielko6ci. 2, [Li.t do Albrecht.. 21 VI 1541), .. 31-32, ,.b\. VII. Tebl 
oru f.csim. jw. 3. [Li.t do Znmunta I. 22 VII 1516), .. 218-219, t.bl. XXVI. Tebt OI'U 
f.c.im. jw. 4. [Li.t do Kapituly w.rm., Mel.ak 22 X 1518), tabl. XXVIII. Fac.im. 5, [Que- 
rela C.pi'uIi contra masi.trum Alberlum..t ordin"m .nperiniurii. irrojlta'ia 1521 ...b iMacii. 
b"Ili). tabl, XXVII. Fac.im. 
Uniw, Tor. 


130. Gesamtausgabe, Im Auftragł' der l>eutl!chen FOl'8Chungsgomein- 
lIchaft hr.g, v. Fritz Kubach, Munchen R. O)denbourg. 
Bd. l. Opus de revolutionibu. caeleatiboo JDanu propn.. Faksimile- Wiedersabe. I9łł 
.., XIV, k, 215 ... XXIV. 
Trd
: Fr. Kubach - watęp, .. VII-XIV, facsimile C'wiatlodruk) k. 213, Karl Zeller - 
poołowie. ... XXIV, W po.łowiu opia i hiatoria rękopi.u oru opia apora..ł..,nia facsimile. 
Rec, [tomu l i 2-10): Hammer Fr.ns, D."..."" I.Wtr'.III. .Tg. 72: 1951 .. 370-376; 
Ziuo.r E" Sterne 26: 1950 ., 95-96. 
Nar.. Unlw. Tor.. Uniw. Wrocl. 
Od. 2, .ob. po.. 136. 
Pi'miennictwo doty..."", t"loi wydani.: 
l. Kopernikuo-Geaamtau"labe in Vorb"r"ituDI' Sterno 22: 1942 .. 120-1'21: W."." 
42: 1942 .. 141; Z. f. I'" Nał,,"".... 8: 1942 ., 998. 
2. Kubach F[nta): Ein Denkm.1 dea deu'ochen Gei.te.. Die ente ,ro- Kopernikua-ł....-. 
labe, lU....... Z,&. 1943 nr 5025. 
3. Kubach F.: Koperniku.-Ge.amtaulJabe. Z. f. I", NałUTI/I..., 9_: 1943 .. III-IIł, 
ł, Kuhaeh F.: Di" Koperniku.-G"amtan"labe. W: NikoIauo Koperniku.. Miincb.en 1943 
., 305-311, 
PI.n "a1eSO wydawnietw. (jak podaje Kub.cb) pnewid
e: 
t. I - jw.. t. 2 .ob. pos, 136, t, 3 - tłum. niem, De revolutionibuo. t. ł - pomniej.... 
pi.ma a.tronom. imatemat, pi.ma RqJyka doty.,.,... Kopernika, pisma ekono...., 
 
kład Iac. Th....pbyl.kta. ,. 5 - Ii.ty oru not.tki w faacim,. otyJinalne i w pnekładaeb, t. 6 - 


66
		

/Licencje_039_04_071_0001.djvu

			dokumenty do iycia i d.ialalno6ci Kopernika, wiadomo6ci wapól"."ane o nim i o Warmii, t. 7 _ 
bibJiosnofia kopernikowaka, t. 8-9 - biografia Kopernika. 
S. Kubach F.: Daa Werk von Nikolaua Kop"rniku.. Aua d"r Arbeit ł-tir .ue er
" Irooae 
Koperniko.-Ge..mta1llll!ab". Pro..w 1943 ., 95-96. 
6. Meuer Adolf: Der "platoniacbe" Copernicu.. N"ue Werke des A8tronomen in deut.cher 
Spraehe. Oł-.cAl. Z
. 1942 nr 337, 
7. Sebm"idłer F.: Da. L"benawerk d"a Nikolana Kop"rniku.. Gedanken aur Koperni- 
ktu- A 1lIII!abe. S_n..olł 3: 1951 H. 9-10 a. 176-178. 


131. [Li8t do króla Zygmunta I]. W: Nichola8 Copernicu8. A tribute of 
lIation8. Ed. by St. Mi [..r]zwa. New York 1945 8. 189. fac8im. 
Zob. poI. 3393. 
Uniw. Tor. 


132. Blaganie króla Zygmunta 1 () ratunek. W: Trepiń8ki Antoni: Potę- 
pieńcy .., Antologia. Łódź 1947 8, 99. 
Fr8j!m. aliatu b_pituły wann., 1516, w tlum. L. A. Birk..nmajera Wili wyd. w Lamwio. 
1909-10. 


133. Nikolaja Kopernika Torun8kogo Ob obraAl\enijach neb..,;nyrh 8f..r. 
W: Nikolaj Kopernik. Sbornik 8tatej. Mo
kva 1947.8, 187--213. 
Hooda. 1-10 I bi"i. Tłum. F. A. Petrov.ki.i. 
Por. poL 650, 
Obaerw. Aatron. UMK 


134. De RevolutionibuH, Preface and Book I. Tran81ated by John F. Dob- 
IlOn, !l88isted by Selig Brodł'tsky. With a biographical note and note8 to the 
tran8lation. OccaBional Nołes Royal Asłronom. Soc" Nr 10: 1947 May 88. 32. 
Tra.!: l. Dobson J. F., Nico\au. Copernicu.. .. 1-2; 2. P. J. M. Note on tbe So- 
eiety'a eopy of De Revolutionibua .. 2. 3. To the Mo.t Holy Lord, Pope Paul III. Th" pro- 
fa... of Nieolaua Co»f'micu. ... .. 3-6.4. ... R..volutionum Lili.r primu... 7-26. 5. Note.... 
27-32. 
2 wyd.: po.. l48c. 
IJniw. Tor. 


135, Enter Entwurf 8eine8 Welt8Y8teID6 80wie eine AU8einander8etzung 
Johannell Kepler8 mit Ari8totele8 iiber die Bewegung der Erde, Nach den Hand- 
achriften hr8g., iibenetzt u. erlAutert v. Fritll R088mann. Miinchen 1948 H, 
R' 
lIUt 118, 100, tabl. 1. 
.. 9-Z8: tebt oryl. CO........ntarioln.. wrn a r6wnol"llym p.....k1ad"m niemieckim, 
Ree.: Roaeo E., Arc"iv. i....m. d'Hul. Sc. 1950 a. 700-703. 
W awi..ku . Ł. posy"j,: 
R-łnaun Frita: Der COnunentariolu. Von Nikolan. Koperniku.. Nalurtou.-en 3ł: 
1947 .. 65-69. 
(Jniw. Tqr. 


67
		

/Licencje_039_04_072_0001.djvu

			136, G-esamtausgabe. Miinchen Ił OIdf'nburg, 
Bd. 2. De rf'volutionilous o..bium caelf'
tium libri 
ex, (Textkritischt' Aus- 

ab..). HanI' I'rlitiOlwm I'uravl'runt Francisl'UR Z"IIf'r [i] CaroluR 7...111'1'. 1949 
S
. 470, 
Tre'
: lisi d"dykacyjny Kop"rnika do papieża PawIa nI. .. 3-7; 0" r"volnlionibu6, 
.. 8-402; prz"dmowa O.iaodra Ad lectorem de bypotheaibu6 ..., a. 403-411; li.t kard. Scbon- 
b.>rga do Kopernika .. 404: oraz Epilegomena. a. 405-430, w kt6rycb m. in. npi. popned- 
nich wydań; objaśnienia oraz indeby nazwi.k i rz"czy, a. 431-470. Tebt oparty na rokopi- 
Moie wydanym in facBim. jako tom l-uy GesamtBu8tr:abf" oraz 113 pif"rw.zycb cztrrt'ch wyda- 
niocb tegoż ducia. 
Bd. 1 : 1944 zob. po.. 130. 

ar.. Uniw. Tor. 


j 


137. [List do Albechta, księcia pl"Uskiego. Frombork 15 VI 1541], W: 
EuroplU8che Brief" im Reformationszeitaltcl. Zweihundert Brieff' an Mark- 
graf Albr,'cht ... aU8
f'wiihlt II. hr8
. v. Walthf'r lłubatsch. Kitzingen/Main 
1949 8, 144. 
Uniw. Tor. 


138. [Li8t do Albrechta, księcia pruskief!;o, Frombork 21 VI 154lJ. W: 
Europ. Briefe ,.. jw., 8. 144. 


138a. On the revolutionll of the heavenly spher8. [Tłum,:] C, G-, Wallis 
Chicago 1952 Encyclopaedia Britannica. Grf'dt Books of .thf' We8tf'rn World 
nr 18 8. 797-838. 
Re..: Ne.Ujltebauer O., l... 46: 1955 .. 69-7 I. 


139, Theophylactu8 Simocatta: Li8ty. Tłum. z jęz. grcckiel\o nu łaciński 
Mikołaj Kopernik. 
Tf'k..t łac. i grecki ustalił Ryszard Gansinic('. Tłum. na jęz, polski .Jan 
Parandowski, Wiersz Wawrz, Korwina t/um. L. H. Morstin [Warszawa] 1953 
Pali8tw. Wyd, Naukowe R8. XIX, ]73. 
Trd
: Ganainiee Ry..rcl: Pnedmowa .. V-XIX, racaim. wyd. krak. .. 15C9 r. ..1-41; 
Ilum. lac. a. 43-86: tebt oryg, ll!recki] .. 87-127: lłum. pol. I. 129-173. 
Rec.: l.anowaki Jerzy, Pam. lilu. Ił. 45: 1954 z. I a. 238--243. 


140. [Cytaty z pi8m Kopernika]. Hi..t. i Nalłka "-omI. H. I: ]953 nr l 
II. 61. 


141. Cytaty z pi8m Kopf'.nUka, Swiat i Zycie 1953 m' 23 8. 1. .,. 
Drobne frajpll. ze .karlti na Knyiak6-;' i z pnedmnwy do "De revolutionihu.". 


142, De revolutioniliu8 orbium caelestium lilier primU8. [2-gi tyto w jęz. 
poło ]: O obrotach IIfer niebie8kich księga pierwsza, Tek8t łaciński ustali
 RYlzard 
Gan8iniec. Tłum. pol.: Mi"czYllław Brożek. Obja
n. i r..fI,: Al[ekRallfler] Birken- 


łI8
		

/Licencje_039_04_073_0001.djvu

			mlljt:r. "ur.()\"ial' I 1J.'>:i Pań-. \\. Wyd. \ auk",,,. ". I III, 2 nlb. T,'kst 'uc. i 1'''1. 
Pol
ka Akad. N,"'.... 
Trcśł: I. )'rardmo\\u -.;) 12. m. ill_ pudaj,. " ..i,'j Uirkl"IIUIHj,'" 'i.r podstuwIł lrgo "-"'fłu. 
IUIł był autogrłlf i pif"r\\odruk. ł'
lli u;". ..rrrlłłkrju Rrtyka u . 2. ,\i('olui CoJM"rlli
i Rrvnlutin- 
Ilum librr Plimu... 1:1 75 (Ii.. d"d)-kocyjny dCl 1'""la III ..lU pirr...zych II rozd..). 3. \JikCl- 
łaja Kop
rniku Obrotf'i" k"ię
u pif"r\\""tzu. 1'1. 51 75. 1. Uhj8
lIi
nill cln polski'"lIIlI IluII18f"Xf"- 
"i. .. 77.-111/. 
Rre.: "m: TI.) ,,)p....irdzi_ '\....,. Ś,,'i... II/53 lor 47 h. 3. 
K
piń.ki t'rli('j"n: O pol-kim plzrkl
d.il' (1953 r.) K'ów"rlllo dzirl.. \liki>l.jH "..".."ikll. 
.\aul.. pol. H. 2: 1954 nr I h. 202-20:1. 
\t. in. k"r...tiu tytulu. który winien bramieł: n obrutach krrgth,. niebieskich. 
H..pr. ł'., "r.."i.. 195-1 "r I '. 31 -.33 Zob. te" po.. 239. 
..ou tylU: RirL.rlłllwjrr AI..kumler: Cia przynirsir 110",. taciń8ko-polsk.ir. ",,.danie d.iLU 
..II nhlnlarh .r,'1 "irhir.ki,'h" \lik..luja Kup"...iko. P,obl. Ił. 10: 1954 Ul 2 l. 98-101. 


143. n" .I'.,W 
wi..t"bli,,,,,
,,; Pa"l.. III. W5%I'l:h,c""iar 1953 z. łI tabl. I, 
r:V h .: I
rancihz..k S,'if,'rl. 
\\ irku
 fl'll
m.'n' z pr.,.dmu" 
 tln lłllpir7.a. T'ulII. \Iiecz. IIro*..... 


144. f;ruha mllla IIi,.oI"rz,'czII"ś,'i UNIIUirLII z...lani". nń " .In Z 1953 nr 2 
N. I. 


"'I'
III. X lłraedm.,w
 do pll.pił"xU \\t=: "
II. "..r..",. 


145. Lihl KUl'uoika. Ih hall. I 'J;;:i. I II I. 
ł.lallll. VII
lrIR r..pituJi ... .. Ilum. poJ. 


141>. Oh "c,'IIk" mUIII't. W: f;.'ruhimt:nkll M. I'.: Nikulaj KOI"'rnik .., "ku. 
"Ul,,;.. ... Kin IIJj3 (JIOZ. 20%) h. 113 - J19. 
.'rlllł'lO_ 7. IJr ....ri.....liunr 111onrte. 


147. Trukllll " (','kank,' m......1. W: f;,.rllhim('nko: Nik. I<..ul,,'ruiL. .... JW. 
"'. 101 112. 
\łollcl r clldrud.. H.,iu. 


148. Skar,..;a kal,itu'). "armió.kil'j na z	
			

/Licencje_039_04_074_0001.djvu

			148c. De revolutionibub, PrdacI: and Book I. Tranblated by Jobn F. 
Dobson assisted by Selig Brodetsky... London [1955] Burlington Houp,., S
, 32, 
tabl. 2. 
Odb, .: Royal A.lron. S""YIy'. Ocea.iona/ Nole. Nr 10:1947 (po.. 134). 


148d. The principleM of a sOUlul currency. W: Tay'or J,: CopernicuH 011 
th.. evils of inflation,.. (poz. 21350). J, Hisl, oj Itkas V. lb: 1955 
, 543-547. 
Prsekł. "os. więk..ej coę'ei' Moneta" eudende ratio. 
Uniw. Wara.. 


PISMA WĄTPLIWEGO AUTORSTWA 


149. Septem sidera. Cracovia.' 1629 in officina Fr. Caesarii k. 12 nlb. 
Eatr. XX, 76. 
Wyd. z 1613 i 1619 ni" .. SIlan". Rękopia z podpiaem Brożka w BibI. Kórnickiej. 
Za autoratw"m Kopernika opowiadaj, aię m. in. Hipler CSpieil. Copemic. ., 152-153) 
L. A. Birkenmajer CM. Kop"rnik jako uczony, twórca i obywatel, 1923 a. 86-87). Pu,,- 
ciwko: Prowe eN. Coppernicu.. Bd. 1. T. II .. 372-383) a o.tatnio - 1926, Krokow.ki 
(""b, poz. 2172). 
Jas., Kórn. 


150. S..pt..m sid..ra. W: D.. revolutionibub, Warszawa. 1854 s, 553- 5b2. 
Tekst łac. i tłum. pol. l/1:n. Badf'niego, Odb. tłumaczenia pol. Warszawa 811, 8. 


151. Des Nikolaus Kopernikus Si..bengestirn, W: Dantyszek J., Kopernik 
M. ..' Geistłiche Gedicht... Nach den Ausgaben von Kard. Ho
iu8 u. 'Prof. 
Broski hrs((. u. iibers. v. Franz Hi"I,'r. Miinllter 1857 
. 241-269. 
Tekst lac, oraz tłum. niem. 
(Iniw. Tor. 


152. Siedem I!wiazd. Przełożył z łaciny i wydał Narbrzan Bętkowski. Lwów 
1858 Sil, XVIII. 31. 
Nar. 


ł53. Sel'tem sidera. W:' Spicilegium Copernicanum 1873 II, 153-162 
(poz. 656). 
Pnedr, 'O'd. . r. 1629. 


154. Mikołaja Kopernika poemat religijny lIiedem gwiazd. W: PolkowIlki I,: 
Kopernikijana. T. 1. 1873 II. 49-60 (poz. 653). 
Tłum. pol. WI wy4. war... 185.. 


155, Septem sidera. W: Natalem Nicolai Copernici.., die 19 Febr, 1873.., 
Cracoviae 1873 II, 1-16 (poz. 652), 
Tekst lae. ora. tłum. na j,., niem, F. Hiplera i pol.iti l. Badeniego. 


70 


L 


-
		

/Licencje_039_04_075_0001.djvu

			156, SidWl l, (W oryg, lac..i dum. pol. I, Badeniego). Gcu. n/JI', 1873 nr 45. 
Frs.m. s <1-,_ aidera 


157, Septem lider.. W
 Prowe L.: Nie. Coppernicu8. Od. 2 Berlin 1884 

. 266-275 (poa, 429). 
K.. M. 


1511. Gwiasda IV, W: Złota pnędaa poetów prozaików polikich, red, 
P. Chmi..Jl'wlki. T. 4 1887 I 14Q 
Fral(m. s..ptem sId.a w thtm. I. Badenie,o. 


159. DUH SiebeDgeltim, W: Pompecki B,: Literaturgelchichte d. Pro- 
vinz WC8tpreUII8eD, Dansig 1909 I, 39-40. 
G..iasda I w tłum. niem. 
Uniw. Tor. 


I bO. Siedm gwiaad ..,.W: Koperldk. M.: Wybór pilm. Kraków 1920 1,133-- 
143 (poz. 81). 


161. Siedem gwiasd, Poemat religijny. Gwiasda I (Prsel. s lac, I. Budl'ni) 
Pol.-balg. PreS'. Cod. 5: 1923 nr 12/13 l, 99. 
lal(. 


Ib2. Siedm gwiasd, Poemat religijny. Gwiasda I. Tłum.: Łęgowski [Jóaef), 
SI. pom. 1923 ,.r 39: 18 II I, 3. 
IJlliw. Tor. 


163. Siedem gwiaBd. Gwiasda III, SI, pom, JW., I. 2, 
\V, wYboru pi.m . 1920 r. 


lM, [Siedem gwiazd). Wiele Nowy 1923 nr 6500: 20 II. 
Frasm. w tłum. pol. 


]65, Z pOł'matu "Siedl'm gwiazd": Gwiazda III. Praca 1923 nr 9 8, ł. 


lbb. Z poematu "Siedem gwiazd" Gwiazda VII, (prsekł. J. Badeniego) 
D.. ploclei 19 II 1923: D.. bydg, 1923 nr 40. 


167, Epistola ad Ludovicium Decium, civem Craeovienlem, de monete 
re8titucioDe 1526 per Con8iliariol Pruslie. W: Kopernik: Rozprawy o monl'- 
cit' Woprac, J, Dmochowlkiego. Warlzawa 1924 I, 165-184 (pos, 96). 
Tekst nrYl' i tłum. pol. Teltat" 0ł'YI. - &robiwum MuaeUDI Csartoryskieh w KraIoowie. 


71
		

/Licencje_039_04_076_0001.djvu

			168, Siedm gwiazd. Przd. Jan Kasprowicz. W: Mikołaj Kopernik, Księf(a 
zbiorowa. Lwów 1924 s, 104-110 (poz. 644). 
Muzykf do fr8jl;m"nlów t1umac."nia Kaaprowicza .komponowal T. Z. Ka..e... pl. C......y 
"101<11." /ropern;/ro...,,;.. Na cbór mi"a.any a caprUs. POBIlań 1937. 


169. O dwunastoletnim Chrystusie ł'0między doktorami. W: l:hór wie- 
ków, Antologia l)Oetycka " układzie W. Milaszewskiej. J. Rembielińskiego 
Stanisławu Miłaszewskiego. Poznań 1936 s. 175--176. 
...Septt"IR !!lidera"', Gwiazdo. VII w tłum. .J. Badenie
o. 


170. Dos Si..bengestirn (S"I)t..m sid..ra), Angeblich von N. COPI)('rnicu
 
(1473-1543), verdeutscht von Gerhart Sieveking. Attantis 1943 
. ]48 - 151, 
portr. Kopernika. 
Poałowie tłumac.a. 


171. O dwunastoletnim Chrystusie. Strażn. ewarrs. R. 8: 1953 DJ' 14 s,189. 
Frllj!m. Septem .idera w tłum. I. Oadeniego. 


172. O restitucii monet. W: Gerasimenko M. P.: Nikolaj KOI.ernik ... 
ekonomist .., Kiev 1953 8, 113 -119. 


Epi.tola ad Ludoviclum Decium ... .... monela r
atitutione, 1526. 


WIADOMOŚCI O RĘKOPISACH 


173, HIRSCBING F. K, G,: Versueh einer Beschrribung d..r sehentlwiir- 
digen Bibliotheken Teutschlands, Bd. 3. Erlangen 1788. 
8. 472: uierw_ wzmianka o 
kopiBi.. -"De revolutionibu,," _najduJ,cym "tit "" hibliu- 
t"ce Noatitaow k. Pragi. 


174. AMERLlNG [Karl Slavomir: Wiadomośł o praskim rękol.iBie rlziela 
Kopernika De revolutionibus]. Kvlty 1840 dod. nr 16 B. 63. 
Swobodne tłum. pol. A, J. Ro'ciuew.kiego, Ro.m, CLwów) 184(1 nr 35 '.. 29U -2'ł1. 


175. COPERNIIU8, Thorn. Worhenbl. 1840 III" 4 ' ł 
. !';Qi. 
Opis r
kopi.u "De revolutionibus.... 


176, [O RęKOPISIE ..De revolutionibu.", znajdującym się" bibJ. hr. Nos- 
titza 1, Morsenbt. 1840 nr 254: 23 X. 


177. CURTZE Maximiliau: Ober di.. OriginaJhond.chrift des COł'..rnicani- 
8chen Hauptwerke8 De revolutiollibuB orbium cot'le..tiUln.libri VI. Attpr. Mschr. 
Bd, 9: 1872 8, 187-189, 


72
		

/Licencje_039_04_077_0001.djvu

			178. HOLTZIIAł"N H.; KO'łerniku
 und Kom"niu
. .fUS.b. 0"«. Z
. '1172 
nr 304, Bei!. 
O nabyciu po"a Kom"..iuMo r
kopiau U. r"volotionibuM 1"' ChriMłma"ni" .. r. l6Ił. 


179. IJURDIII. .Iosef: Pruż
kij ruk0l'iM K0l'..rnik'h ..u.. rno'nlionibu. 
orbium co..I..8.ium'". .
vl'ozor '873 .. 110, ilu..r. 


186. łłIRJl:ENNAJER Ludwik ,\ntoni: W >'łra"i.. ręk"'łi.u ko,"'rnik"""II" 
..D., revolu.ionibu.... Pr:. kolol. :1;): 11197 >. 71 72. 


181. (O nDNALEZIENIl: ręko"i... .,U,. ,,'v..lutionibu
"I. WfdroUlul' IIIQ';' 
nr 2. 


'82. SIMAlI. .I. \'.: Ui.. Hand.chrift"11 d,'r I;ruf 
o..i.7..c1..... l\łaj..rJl..bi- 
bli...h..k. Pn.g 1910. 
li. 1--2: o ..('kopi.i.. ..U.. r..vuluti.mibu.." 


183. SoCIIER H.: V..III Schi......al "I'r K"I"'rniku
ha",I"chrif' ..U,. r,'voh,. 
tionibu8". S,ern" 9: 1929 .. 20!) 2011. 


184. SOCIIF.R H.: H.., Hand.('hrifl \011 C..,...rnic... ..U.' ,,'v..luli..nibu>" 
W"'..n8chal",,"ijk,' 8Ia...'1I 193/1 .. ń2 h3. 


185. SF.YDL U.: \'ydilJli "",,,'rllikov.. dilu ..Ue H..volulionibu. ..rhiUIII 1'0"- 
leMtium libri ,,'x". Iłil.. III'i:d 12: 1931 8, 80
 82. 
Stan praylllłfJluwań du 
.ydulłi.. rrkopi!lu pnf'. Obeer"".'......m Alllrollomit:8.... __ I'r.dxr. 


186. VETTER l,Iuido: Sur I.,
 d".,ill. .'u roanu.,.rit I'rap:oi
 de KOlłnni.. 
dl' Revolu.iollibul' OrbiuDl (;",.I.'.lium. ...ibri Sn. Vi,,'n. Krd'. Oski SpoI. 
Nauk tł. 2, 1931: Mim. .....r. R..'Y. ",. Boltlnw, (;J Sc. 1931. Odb. PrR\l:ul' 1931 
08, 21. 
Hr.c.: 8ir""""łoj.r Al.. 'had. mai_m. T. 34: 1932 M. liS .In. 


187. WYDANI.. l!ziela ""o,,,'rniku "U.. H..volutionibu." .. IRunu"krYlłcir. 
Mal
si. pol. 6: Iq31 nr;; II... 116-. II';'. 
O .amier.o'.ytn pnr. ObRt'r" a'oriuD. A.troll. " Pr.d.u wydaniu in '.clin.. rtkopillu Ut" 
re\l'olutionibulło Wami.llki n hiMlnrii rtkopilu. 
7.ob. I,.. po.. IIIRI>. 


'88. RO.: \,)"kuoII'nt Rujwięk8."j rewolucji ,;wiula. Słynny ł't!kol'iló daieła 
KO",'rnika w bibliolt.,... l>ra8kil'j. Ilu
'r. Kur. codz. 1933 nr 171. 


189. HUCHVOGEL EUII,'n: Fraul'nbur\l:" k".lbunleM Bucb liegl in Prag. 
Erm'. Z'8' 8 IV 1939, 


7'3
		

/Licencje_039_04_078_0001.djvu

			189a. VETTEK Quirl.. (I.... rękol,i... .,D,' r..v..lllti..nih..."I. \lRrodn; /...." 
9 XII 1939. 


190. HIRKENMAJEH <\J"k.anrl,'r: Hęk"l.i. K0l','rnik... Od -, ".. 7. l'I,,:i ..r-łll 
lO. 2, ilufttr. 


191. BIRKENMAJEH <\1,'I..,ulld.'r: Z dzi".ió" '"ltO)(r..fll ..U" r,.,...III'io..i"..." 
Nauka pol. R. 1 : 1953 lir 3 .. 154. 


192. BRATERSKI rlal". Rad;o 


ŚU';RI 19,,:ł III' :ł9 .. I. 


193. DJ/;BSKI Stefan: Nil'przYI",rlk..,,",. d7.i,'.j.. KOI"'nlik.",."i..;:.. rl'l....l.i.lI. 
Prz. kul,. R. 2: 1953 nr 44 .. 7. 


194. I)ZIEJE rękopi
1I I{I'niahll'f(o .lzi.,I". Tryl,. TV8. 1 ' )5:1 "I" lU .. I. il..-, I. 


195. GADOMSKI .lali: Dzil'j.. mallu..krYI"ów \Iikol"j.. ""I,,'rn;ka. /'ro"'. 
R. 9: 1953 nr 11 M. 748-.754, il..s'r. 


196. GADOMSKI .Jan: Iłęk0l'i
 "n., Jł.'v..lu'iollibu.... lInm;" Ił. ;!,ł: 19,,:i 
nr I lO, 317 - 322. tabl. 7. rl'l.roolukcjami rękol,ilm. 


197. GRYCZOWA AI..dia: N"d rrkol.i.rm KOlwrnikll. tVC;I' li'"r. Ii.:l: 111..:ł 
lir 42 lO. q. 


198. GRYCZOWA-K.."....k" Allml;..J: Święto III1..ki 
Pr:. biblio'. R. 21 : 1953 nr 	
			

/Licencje_039_04_079_0001.djvu

			204, Ro.. J.: R
kopiB Kop..rnika. Ot:/tr. Zabyclch> R. 6: 1953 lU' l B. 68- 
69, ilu8tr. 


205. HOt't'LEIT Dorrit: Cop,'rnie:-an mallulteri,)1 r..tllrn
 to Poland. Ski' 
Teksc. 13: 1954 lir 4 8. 112. 


201.1, NOWE dzido Kopemika. RozlII. Ie:-orsa. 182b nr 10 8. 79. Odkrycie:- 
w Sztokholmie rrkopi
u ,.0 wplywif' komet na ,.Ian..ty Zi..mi. Saturna iMarlta" 
. r. 1533, 
Zob. tri po.. 244. 


20-;. [WIADOMOŚĆ O odkryciu rękopi
u ..O ..-plywi,' kom..t na planety" 
. ..1 f)=. tril. 1826 'Votl'in.'Y nauk: t. I 8. 83. 


208. m.: N..u..ntdcekt"l! Manuseril)1 d..II brriihmt..n Alłtronom"lI Kopernik 
bf'}' l'inf'IR G..wiirzkram..r. Wanderer 1828 nr 237. 
Pnedr.: Uirkenmaj"r l.. _
.: \I. Koperllik. T. I. 1900 .. 529. 


209. W-T: Rękopil! Kop..rnika I.n\vo-odkrvh 1..- Sztokholmie I. Ro&m. 
(Lwów) 1829 nr 14 8. 120. 


210. GADOMSIU jan: Zaginione rrkOI,ilł} KOI.erlliku. Od .4 do Z 1953 nr 4. 
C.łówni" .. Traktacie o kom"tDcb. Zob. I"i po.. 181K. 


211. CATALOGI librorum nmnlllłcril'tortlm -\1I
lial' et Hib..rnia.' in ununl 
,'ollceli ... Oxonia.. 1597. 
\1t' t. I wamianka o knpii rtknpi.., li"h' .... II. Wop.."..lr.irj{" (Bod!. \fo... 'l;r 659:łl. 


211a. 10 Ręli.OPISACl1 KOI...rnika 7.na.idu.iąC'ye:-h 
i\' WI' Fromborku I. (;IU. 
"lir. (Pozn.) 1916 nr 24 Ił. 3. 


212. ZIEMlAŃSIU: Hękol.i"y ""0pl-fnikit " Husji. Aur. poan. 1922 III' 233 Ił. b. 
Fr..m. ut. 0llo.aone
o w G":I. 
dQJbkirj. \Iało kr
"!
'('an
 art. o jakim" hli7.ł".i nif'..n.II'
'UI 
rtkopiai.. w p..lkowir. 


-
		

/Licencje_039_04_080_0001.djvu

			II. BIBLIOGRAFIE 


BAl	
			

/Licencje_039_04_081_0001.djvu

			219. WO:iNOW8&1 Mieczysław: Literatura ku,>emikowska. W..ucMwia' 
1953 z 8 s, 2(19-212, z. 9/10 s, 252. 
Zawiera 178 po.vcii. Ilkl.d Rlf.betyc.ny. S.",''!! .hfdny"h i lIi.,Acielvch pozycji. 


220. BAkAN'OWS&1 Henryk:. I\.opernik .. zbiorach Bibliot..ki Uniw..r
y- 
'....kiej w Toruniu. llu!ll,r. Kur. pol. 25 IX 1953 lO. ol. 


221. Cor.EMAN Marion M.: Cop..rnicalla at Columbia Univ..rsit,,-. Pili. 
H.m.. II 11943 s. 4, 14. 


222. CURTZE Maximilian: Die Konigliche Gymnasiał-Biblioth..k Z" Thorn 
IInd ihrl' S..ltenheitl'lI. AI'pr. M!IIchr. Bd. 5: 1868. 
.. 153: COpu"ic..... 
lIniw. Tor. 


22S. KARTKA li< katalogu, Dz.. plocki 1923 n' 41. 
Copcmirlln. Bibl. T-wa "'.uk. '" Plocku. 


224. Katalog der Hathsbibliothl'k zu Thorn. Thorn 18911. 
" 10-11 Copernic8l1R. 
K.. \1. 


225. HOSZKOWSKI Jan: Katlllog zbioró\. I\.op.'rnika \\ Muzeum lIarodl.wew 
\\ Rapper8wilu. KIIsmos R. 24: 1900 cz. I Druki II. 1- 42. cz. 2 IkonoJ:rafia 
M. 528-544, cz. 3 Ml'dall', rzeźby i ł,łaskorzeźby s. 545- 557. 
Uniw. 1'or. 
Toż w przekł. fran...: r.Btało
1J(' .1... (:oprrninuuł du \111.""
1. nntiunol dr Ropprrs\'lYI. I.",in, 
19010 ... 72, il...t,. 5. 


226, ZELLEII M. Claudi.: l;opem.icu. bibliogral'h) ill Ih.. Un.iverllit\ 
..f Michigan Librnr). Quo". R"II. -Pol. lns,. "I Ar'.' ". I : 1943 lir 4 5. 695--704 
"niw. Tn,. 


226n. BARANOWSKI HI'nryk: Bibliografia kOłwrniko...ka 1509
 1'ł55. 
Sprarl". T NTllr. H. 7: 1953 z. I /4 8. 75 -76. 


227. BARANOWSKI H..nryk: W .pntwi.. biblioJ:rafii kopernikowMki..j. ::;pra.('. 
1',,1. Tlili'. 4s'ro". 4: 1953 5. 112.
		

/Licencje_039_04_082_0001.djvu

			228. 81RIlENMAJER Ludwik "-ntoni : Wiadomoś6 o post
pie prac kraltow- 

kiej komisji akademickiej zajmujlłcej si
 wydaniem dzieł. biof\rafii i bibliof\rafii 
Kopernika, Wiad. ma'em. l: 1897 s, 178-182. 
Omówienir r"sultat6w podr6iy naukowych au lora do es"ch, Niemiec, SIIW"cji. 


229. BRACHVOGEL Eugt'n: Neuch Schrifuum iiber Koppt'rniku8 Z. f wilcA. 
Erml. Bd. 26: 1936 s, 249-258. 


Zbiorowa recenzja prae: U"ua"lin,a R. Cpo.. 521), Birkrnmaj"ra Al. (po., 1314) i wyda. 
IIi. De. ńvolution., Pari. 1934 (po., 105). 


230, BRACHVOGEL Eugt'n: Nikolauh Koppt'rnicu
 im Df'ut'r,'n SchrifUum. 
Abpr. Forach-fin 1925 H. 2 s, 5-46. Odb. 
W .......,6Inoki om6wienie L. A. Birkenmajera Stromat" Copernirall. (pos. 492). 
Ree,: teloi. Z. f. Cew.. E:nnl. Od. 22: 1926 ., 324-327. 
llniw. Tor. 


231. CANTOK Moritz: Zur Liłf'rallll' <ł..
 Copf'rnicu
-F,.if'r. AUl(sb. ollg. Z'B. 
1873 s. 3029-3031. 


232. CASPAK Max: Dic- wissf'nschaftliche Kopc-rnikus-Literatur d..h (;c-. 
dAchtnisjahres 1943. Kan"S'udien Bd. 43: 1943 H. 3 II. 474-47(1. 


233. CENNE wydawnictwa z ..kazji Roku KOI'f'rnikoWl'kiep:o i Roku Odro- 
dzenia, Tryb. Ludu 21 V 1953. 
Zapowi"d& nowych wydawnictw Cpor. po.. 238). 


234. CHOM
TOWSKI Władysław: Dziel n i mall.rialy do życiorysu Kopc-r- 
nika wydane w I,if'rWhzcj I.olowi.. hr. v. okoliczno
ci Człf'...,ch
dnej rocznicy 
..rodzin KOI,,'rnika w dn. II) lul..p:.. 1873 r. Wipk 1873 nr 24-28. 


234a. DEJKOVA N. N.: \ystavkn "Nikolaj KOI.ernik", W: Nikolaj Kop..r- 
nik ... Mo
kva 1955 (poz. 650a) s, 90. -lU, ilustr. 
Spis koi,ż"k i .rtykul6w w iloki 119 pos. - rbpon.t6w nR t"j wy.tawir. 


235, DIEKGAR'f Paul: Gc-dankf'n iiher neuc-rp. KOI,,'rniku8.Schrifuum. 
Pro,eus 1943 h. 135 - 146. 
In.t. Hi.t, J11\1K 


23b. GOŚCICKA Halina: Rok KOl,,'rnikowski i Rok Odrodzl'nin Polski.."o 
" llOlskic-j prasie. Polonis'a R. 6: 1953 8. 51-- 56. 


237. HLEB-KoSZA
SKA Helena: Pokłosi., czterechheLlo:cia Mikolaja Kop.-r- 
nik" za flranicą. Kom D:iol" In! nauk, Im', Balt. 1946 nr 2 8S 4. 


ilS
		

/Licencje_039_04_083_0001.djvu

			238. IMI'OI'IUJ4C.E plany wydawnic... " okazji Roku KOVf'mikowllkiefl:u 
Roku Odrodsenia, Kur. codz. 22 V 1953 II. I. 
Por, poL 133. 


239, JAltuBOW9K.1 Jan Zygmunt: Wydawnirtwa kopernikowski.,. tycif. 
Sak. uryt
.. 1953 nr II II. 145-148. 
Zbiorowa reeenaja: De revolutionibu. Cpo.. 142), Tbeopbyla"tua: Li.ty Cpoa. 139), Gali- 
lei: DiaIos (pos. 1823) Śniadecki: O Koperniku Cpo., 1842). 
Drobniej_ om6wieuia wydawnietw Roku Kopernikow.kiqo: l. Aktualia kaięsaruiau". 
DaU i J-. R. 9: 1953 nr 41 .. 10: l. C: Sse6
 wydawnietw koperniko_kicb. Nowy s.u" 
R, 4: 1953 Dr 40 .. I, ilu.t..; 3. "D" revolutionibuo" i inne nowe wydania dsiel Kopernika. 
tYeM W...... ; X 1953 .. 3; 4. Ł: Nowe wydawnictwa kopernikow.kie. IIWlT. Kur. pol. I X 
1953 .. 6; 5. l.ieme wydawnictwa a ok..ji Roku Kop"rnikow.kiep. T".6. Ludu 23 IX 1953 

. 2; 6. N.w
 wydania dsieI Koperniłta. Nowy Tor R, 3: 1953 ur 29 .. [I], ilualr. 


240, K. .J.: Wydawnictwa kopem.ikowakif!. S.,ierl, R. 4: 1953 nr 12 II, 13- 
14, ilulItr. 
Poc1o..... um4wieniP: Sw;., i Lu.bi. 1953 nr 43 .. 2. 


241. KSI4Żltl O Kope!,niku, Glos naucz. 1953 nr 25 
. 4, ilu8tr. 
......... wydawnictw " o.tatni"b lat. 


242. KSI4W O Koperniku. Goz. 'or. 5 VI 1953 M. 4. 
ZapowieoU IłOwych wydawnietw. 


243, MAJEWSltl Zbigniew: Hocznica kopernikuw.ka " naukuwej I'rll8i., 
radzieckiej. M,." filo.. 1954 nr I 8. 353-357. 


244, NII':ZNANE Copernicianll w dawnl'j prasi.. p..l
ki..j. SI. pom. 1923 nr 31): 
18 II s, 4. 
Dotye.y pozy"ji: 206 i 1527. 


245, [O BIBLIOTECE Artura WoIyńskiego, twórcy t.luzeum Kopemikow- 
Hkiego w Rzymie, którQ w iloki 5000 poz. przekazał bibliotl'ce prr.y ko
ciel,. 
dOminikatiskim Santa Maria "opra MmervaJ, Pr=ew. biblio!" 1889 8. 43. 


246. PEŁNE wydaui.. dzi.-I Mikolaja Kopernika. Tryh. Ludu 5 VI 1953 lO. 1, 
ZapowieoU wydania. 


246a, PEI'ICONEK. Adam: Poznajmy K0p"mikll gruntowni... Urania H. 27: 
1955 nr 11 II. 343-344. 
ApeJ o wydanie drobnyeh ",otatek i aapiaek Kopernika. 


247, PIOTROWICZ Karol: Polonica w Niemczech. Nauka pol. T. 18: 1934. 
l:npernieana: .0 24, 25, 53, 55, 59, 61, 62, 79, 10", 111, Ul, 159. 


;\1
		

/Licencje_039_04_084_0001.djvu

			248, [POLKOWSKI Ignacy): Bibliograficzna wzmianka .. wydanych iycio- 
rysach Mikołaja Kopernika w roku jubil"ullzn'vym 1873. W te
oż: Koperni- 
kijana. T. 2. 1873 II. 350-351. 


249. PozruŃsK.1 Marc..li: RibłioJ[rafi.. Kopernikowllkir. Biblioł. H. 20: 
'953 nr 3 ....89-92. 


249a. PRASA I KSIĄŻKA. Nichola.. Cop"micus and thr R,'nai8I1ance, War- 
..zawa [1954] k. 4 nlb., ilu8tr. 
Inform.lor popn"d.on
' wnęprrn ... ...ydanych w r. \953 IIIljważni"j..yrh knperniki..- 
Iłach. 


250. PRZEU ROCZNICĄ kOI'..mik......k... '4;3 ':>43 '953. .,\,,,,,,,- Książki 
Ił. 5: 1953 nr 3 s, 1 --2. 
Zapo...iedł. wyd....nir'... 


251. [PRZEGLĄU publikacji dotycząC) ch ....ol...mika). _,l;I)ł
'\Va rok, jak 
zaczęto obchodzić... u nall 300-ni jubjJ..ullz załnżyci,'la dzi..i..j..zej a..1 rOllomii..,., 
Kur. loarsz, 1844 nr 338. 154, Nie"mał id"lItycznie rozl,,,rzYIIi'j..C'a ..if "..talka 
w GilZ. krak. 1844 "r 3,;'> j....t "..d.I,i..ana pn:C'z Broni..ł"..." K. 


252. SKIMBOROWIC7. Hil,olit: (:"I,..rnic".. a,," hi.. 
 ati".. l.aJII' lSz
 nll\ 
..... L.) i wszystkiC' im1f' wiadomo
C'i " "'''I...rniku " ....tatni..ł. :, lala..łl. Pro. 
fIlU/k. R. 4. : 1845 II. 3f>7 :410. 


253. SLOTWIŃSKI K""..L.mtv: Wi,"lolll......i >:1I
r;""ezll.. .. \-lik../aj" ",..,..'r- 
Iliku. Czas. nauk. BiM. Os!!ol. 1832 
. 87 .102. 
Purdr. W: Polkow.ki I.: Knprrnikijunłl. 1'. 2. \H73 .. 75 HI. 


254. I : P..kl""i.. r....zlliC'\' kOI...rnik.......ki..j. Straż". :III'h. Ił. 2: 192:ł 
... 130-134. 
(Tniw. Tor. 


255. W SPRAWił: wydawnil'l\\ li.o,..'rnik..w
-C'h. Wi,.k 18n Dl. :łO. 


25f1. WYDAWNICTWA kOI)erniko\>lIkie. /Vo.... TY8. 1953 lir 13... I; Od.4 do Z 
1953 nr 35 8. 4: SI. Ty/{. H. 2 : 1953 nr 238.4: SZland. Mlod:y('h 10 VI 1953 !I. 4. 


257. Z OKAZJI Roku ....op.'rniko\\ski..go I'rzygotowaDl' lIą .... druku \VIIZY- 
"Ikic dzida wielkiego alltronoma. Gaz. lor. fi /7 II 1953 R. 2. Tam;;.. na R. 4 r"l)rod. 
obrazu ,,1:<.01''''ltik'' Brunona Gęstwickj"J[o. 


7.ob. t..ż pus. 396, 4U2. 1771, 2006. 21191, 2259, 281 S. 33\1:i. 


,.,
		

/Licencje_039_04_085_0001.djvu

			BADAerm KOPEBNIItA 


258. BIaJl[B"M.UB. L[udwikJ A[ntoni], W: Polski Ilownik biografiemy 
T. 2. 1936 B. 102-105, 


259. HOIlBACII Władyeław: Ludwik Antoni Birkenmajer. Cza., pnyr, 
R. 4.: 1930 nr 1-2 l, 2-8. f
togr, 60. M. S,: Mikołaj Kopernik\. Sl. pom, 1922 nr 279 l, 3, 
Wywiad . L A. Birkeumajenm. 


261, ()JłJI[Jsz L,: g, p, prof. dr Ludwik Antoni Birkenmajer (1855-1929) 
UraraiG. R. 8: 1929 nr 9/10 l. 129-131. 


262, 8TBl'(z Edward: rL, A, Birkenmajer], MałM.is pol, 5: 1930 nr 1-2, 


263. W480Wlcz T_-: .tycie i dzialalnoU nankowa A. L, Birkenmajera, WiGA 
lllalem, T. M: 1932 .. 57 -58, 
T..... hibIiopUia j"lO prae w ilo6ci 103 po.. 


264, i.: Studia nad iyciem Mikołaja Kopernika, Glos lub, 1922 nr 339, 
O wywiadsie . prof, Birkenmajere... w Sł-i. PoIoJ..m. 
Zob. ł- poL 1839. 


265, BUCBBOLZ Franz: Eugen Braehvogel. Ein Lebensbild. Z, f. c..cla, 
Erml, Bd. 28: 14143 l, 1-29, portr, 
L 29-11, hihIiopIfia: ok. 76 posyeji dotyesy Kopernika. 


266, BUCBBOLZ Frans: Kopernikusforlcher Eugen BrachvogeL JomsbUl! 
Jg, 6: 1942 l, 309-311, 
M. iD. wYdomo64! D pnyptowywllllej pns. R. Samuł.kie.o Bibliografii kopernikow. 
skiej, 
Uni". Tor, 


.266.. B
ycz Henryk: Jan Broiek na tle walki elementów postcpo- 
wyeh . tradycyjnymi w Unjwenytecie JagieUo6akim. W: Krakowskie Odro- 
dzenie. Referaty . konferencji naukowej .., 1953, Kraków 1954 
L 92-94: o -ł.u Broili do Kopernika i j"lO podr6iy na WarmiO' 


267. B
ycz Henryk: Pierwszy hiltoryk nauki i kultury w Polsce [Jan 
Brożek]. W: Księga Pani. ku czci Wacława Sobieskiego. T. I. Kraków 1932 
.. 1-12, Ocłb, 88, 12, 
L l-S: Broiek j;	
			

/Licencje_039_04_086_0001.djvu

			2b8, BIAWBORSKI EU8tachy: Przypominamy o Janie Brożku, Po
zukiwac.. 
.I1adó,,' Kop..rnika. D:. ba". 22/23 II 1953 8. 8. 


269, BIRKENMAJER AI..ksandł-r: Jan Broż..k. W: Polski !lłO\mik biop:raf. 
T. 3. 1937 .... 1-3. 


270. DIAl'iNI Jadwiga: Ja.. Broż.ok (.Joa..m'
 Bru!lciu8) akod,'mik krako..- 
.ki (1585--1652). War..zawa 1949 
.. 129-133: Droż.L jako kop.rllikolojl. 


271. FR.o\NKE Jo.. :\"..I'[OIllUC....]: .Iau Broż,'k (J. BrnsciuII), łtkad"wik kra- 
kowski 158;)-11>;;2. .T"
o ż
,'i., i .bi,.lil ... Krakó" 18H,
 ss, IX, 303, portr. 
!Ii. 52 - 5R. ()I ;u: "rui..k juko L.Jp."rnikolotł: POZłl t
'11I !ł
("rrlZ' IIl11ił'jl.lych 1\"zmioneok. 


272. t: .TiUl Uru
,'k z Kurz..lowa l,i.'n\Szy I,o"zukiwa!'z śla.łów Kopt.rnika. 
lIus,r. Kur. 1'01. 1411., \ II 1'1,,3 .. ,t 


2';'3. ,!At:tlUI \Iax: \laximiliiUl t: u 1'1 Zł'. 11!3';' -. IQ03. Allpr. .
Is,'hr. tlił. 
-łll : I'm:ł s. 304 -:U I 
lui". Tor. 


2
4. Ih....rlllt:1I Fr.: Ur. Fram: Hil'l,'r, L>olUt'apilulari.. Frau,'nburg. Skizz.. 
,'im'II C;,.I,'hrlo'nl,.b,'n.. z. f Gesrh. Erml. B.1. 12: ł8Q9, s. 383-427, 
.. .
UJ-.,u5: lIipl.r jilkn kopemiknloj<. 
."..iw. Tur. 


2
5, Ft:l.u
I.o\:-',,\\"s"'l lIi,'ruuilll: łi.sią.łz Ig..ac
' J>" I k" w" k i jaku l'rulUutur 
jubileuszu kOI,,'rnikow"f(u. 'f\'/l. ilusIr. 1873 nr 27 ł, M. 117 --118, purtr. 
1Tuiw. Tor.
		

/Licencje_039_04_087_0001.djvu

			III. MONOGRAFIE I OPRACOWANIA OGÓLNE 
ORAZ DZIEŁA ZBIOROWE 


Cuklad cbronologicallY) 


276. BARTOSZEWICZ Kazimierz: Zyciorysy Kopernika, Nowa Reforma 1923 
nr 21-22. 
Od Starewol.ki"IO (1627) do Birkenrnajera CI900). 


277, HIPLER Franz: Die Biograph(,u dł's Nikolau8 Kopcrnikus. Ein Gedenk- 
blatt zur vierten SlIcularfeicr sł,incs Gcburtitta/(cs, Altpr. Mschr. Bd. 10: 1873 
s. 193-218, Odb, Braunsberg 1873 ss: 26. 
Dodatek ..wiera po.. 44 i 2435. 
Uniw. Tor. 


278, ICONES sive imaginł's virorum literis i1ustrium ". R..ccnsente Nico- 
lao Reusnero I. C., curante Bemardo lobino. Argcntorati 1587, 
ark. G 6-7: o Kop"rniku; nadto "pigramy Friacblina, Reu,"er. i S"idela. Pra"dr. W: 
Zebr....ki: Bibliografi. '.. .. 149-150. 
Inne wyd.: 2. tamie 1587, 3. Ba.,,1 1589, 4. Stra..burl 1590, 5. Stra..burg 1619. 
Uniw, Tor. 


279, BOIS8ARD Joannes J,: Iconell virorum illu8trium doctrina et erum- 
tione praestantium, cum eorum viti8, descriptis a '" [Cz], 3 Francfordii ad M, 
1598, 
., 314-316: o Koperniku, wiaerunek ryty na miedsi prae. J. T. de Bry . drseworyln 
T. Simmera wydanqo prae. Reuun..ra w 1587, *yciorya a ponadto episramy N. Friaehlina 
i B, SeideIa. 


280, ADAM Melchior: Vitae Germanorum phil080phorum. Heidelberg 1615, 
., 59: jyciorya KopernikL 


281. M f}LLER Nikolaw: Vita Nicolai Copernici. W: Kopernik M,: De 
vo- 
lutionibUII, Amsterdam 1617 k. 8b-9a (poz. 9), 


282, STAROWOLSItI Szymon: Scriptorum Polonicorum Hekatont6s Beu 
centum illUlltrium foloniae IICriptorum elogia et vitae. Francoforti 1625. 
.. 88-89: łyciorya Kopernika. 


łI8
		

/Licencje_039_04_088_0001.djvu

			E.tr. XXIX, 207. 
Pozn. TPN.. 
I...." wydani.: 2 wyd. znKcsni,' ru...
rz. Venetii. 1621 .. 158-162. Pnedr., Z. f. Ceaeh. 
";rm'. lid. 4: 1861/69.. 536-539 w rozprawie Hipl"ra: i\ik. Koperniku. u. III. Luth
r Iwodh. 

2-65). Tłum. pol. W: Polko..-.ki I.: Kopcn.ikij.na. T. 2 1873 .. 1-3. 
Polko".ki I.: Spro.I....anic do iywota Ko
nuk. p.."z 
tarowol.kiqo, pt. Dodatek II. 
\\: Kop"rnikij.na. T. 3 1875 .. 316. 
:\utor,,1O bi"lIrJii Kopernika.. 2. w}"d. H
katu..I'M jc.t J. Broiek. znb. Balf)'ez H: Doi"'" 
liler..ekie Jana IIrożko. Pom. 'iler. R. .'5 : 1954 nr I .. 78-88. 
3. w)d.: l'raclolu_ I reB. 1. Poloni... 11. S.."natiae b"llatu"". III. Seripłorum Polouieo- 
rulD "ekutont'", ..eu centum illultrium Po1olli..
 ItCl'iptorum eluli.u. ł"t viiar. EdiIio Dova. 
W roLi.I.vi.e 1733 i 17M. 
l. 83-84: życio")'. Kopernik., przed<. z 1 ,,'}'d. 
lIni.... Tnr. 


283, GA!!SENDI Picrrc: T)"chonis Bruhei equiti.. Dani, łłstronomorum eory- 
l,haC'i vita '" Aeec8sit Nicolai Cop..miei, Georgii Peurbaehii, et JolUIDia RegiO: 
montani astronomorum cC'l..brium vita, Parisiis 1654 k. 28, l1li. 304, 1.. 12 BIJ. no 
k. (I, podobizna -Kop..miku . - mi..dzipryt J, Meursa" 
., l-SI: tyciory. Knp"rniko. \\" .wi,.ku Z.I, poz.: Bmok. Albert J.: TIte 6vea ofTyelto 
lłłahe a..d Cupernicu. by G....ndo. Popul. A.tron. 12: 1904. Opi. ąz. wydania. r. 1654. 
KM, M. 
t:d. ""c. "uclior 
t eon. 11.,,_ - - ('.omit. 1655 
M. 288-332: o Kopernik... 
U'yd. 3. '664. J",. 
1'0* w j"I": Opera omlli... T. 5. Ludsuni 1658 .. 499-516. 


284. CRAS!lO ,"or..nzo: Elof!ii d'uomini lC'ttrrati. T. 2_ Veneti. 1656. 
.. 16 i D.: o Koperniku. 
Tłum. pol.: Wołyń.ki A.: Ko
rnik ... Italii. es. I. 1872 .. 80-82. 


j 


285, Gnll.IN. Girolamo: Tntro d'uomini letter.ti .., VeDetia 1657 [W8 
Wolyń"kiego - 1647] 
.. 198-199: o Kop"n.;ku. 
TIulO. pol.: Wołyń.ki A.: Ko
rnik w h.lIi. es. I. 1872 L 71-80. 


286. 81!LLART Isaae .Jacques Ignaee: Academie des Seienees et dca Arta, 
contenan. Il'a vi..s ..t 1..9 
Iogrs historiqurs dca homme. illWltrell, T. 2. Paris 
1682. 


.. 75-76: tycioryM Kop"rnika: wi...runek jqo wykonany prze. E. de 8ouIo...... 


287. HARTItNOCII l.:hrihłoph:.. Alt - lmd NeUl;1I Preu.uen ..' Franekfun 
1684. 
.. 370-372: o Kop"rniku: wi.erunek Kop"mib w/konany ..... J. J. V...... 
E.tr. XVIII. 47. 
Uniw. Tor. 


114
		

/Licencje_039_04_089_0001.djvu

			288. MAGIBU!! Tobiu: Eponymologium criticum .complecteo6 cogoomma, 
dellcriptionell, elogia et cenRuru personarum ac rerum ... Fraocofurti 1687. 
l, 237-240: o Koperniku. 
Uniw, Tor. 


289. FREHER Paul: Theatrum viroruru ..rlułi'orum. 
nrimł...rl!a.' 1688- 
.. H4i: o Kop"rniku; aatych Pb. Kiliana. 


290. BLOUNT Thomas Pop": C..nHlra r..tebrinrllm autorum ... L.....I.... 
1690. 
., 430 i n.: o Koperniku. 
Toi, Genevae 1696, o Koperniku .. 609-611- 
Uniw, Tor. 


291. BALDI Bernardino: wonica d..'mat..mntici. ov..ro epitome df'II'letoria 
delie vite loro ,.. Urbino 1707. 
.. 120-),21: pierwuy iyciory. Kop"nliku, napi.allY wloluch 1580-1600, pnedr. u Bu- 
kenmajera (po.. "'9) .. 660. 


292. ZERNECII.E Jacob Hcinrich: Historia.. Thorunieusi
 naufragaf' tabu- 
lal'. Oder Kern der Thornischen Chronicke. Thorn 171 J. 
L 75: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


293, ZERNECII.E J, H.: Uas h..y d,'nen schwediRch..n. Kriegen b..kriegt.. 
Thom ... Anhang Zur ThorniRchl'n Chrouick.,. Thorn 1712. 
l. 200: o Kop"rniku. 
Uniw. Tor. 


294. BRAUN David: De IIcril'torum Poloniac in Bibliothcca Brauniana Col- 
lectorum, virtutibus et vitiis, catalogu
 et judicium. Colonia.. 1723. 
.. 341-
: iydorr. Kopernika. 
To.. Gedani 1739, 
Uniw, Tor, 


295, NICOLAI Coperniei ThorWliensis Lebenslauff. Gelahree Pre
sen '" 
T, 3: 1723 II, 39-54. 
Uniw. Tor. 


296, ZEBNECItE J. H, : Thornisehe Chroniea '" Berlin 1727 
.. 81-82: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


297, [CENTNEB M. Gottfried: M, Kopernik], Thorn. wach, Nachr, 1762 
11.244-246 [w jednym .lIerii artykuł6w "Vermehrtell Verzeichnis der Zemee- 
kisehen geehrten a. gelehrten Thomer AUSller ihrem Vaterlande"]. 


1!6
		

/Licencje_039_04_090_0001.djvu

			Tai w jep: Geebrte und Gelebrte Thorner a_ ihrer Vatentadt ..eł.e& .......tIieJJ 
aqebrachten 5tammatafełn und Nachricbt"n von alteo Thorniachen FamiIieu ... Tł... 
1769 e. 11-13. Ponadto .. 55-56: o Andrseju Koperniku. 
K., M. 


298, SAvtRIEł" A1exandre: Histoire des philosophes modemea ,.. T, 5, 
Pańs 1765. 
.. 17: iyciorya Kopernika. 


299, [WIELAI'łD Chri8toph Martin]: Etwas von Nikolaus Koperniku LebeD 
zu seinem Bilde. T
uł5Che M
,ku, 1776 s. 169-179, portr, 
Nar, 


300, OVER het gestelde van Copernicua, Middelburg 1778. 


301, BOGUSŁAWSKI J6zef Konstanty: 
ycia slawnych Polaków bótko 
zebrane, W8J1Izawa 1788, 
.. ł8 i D,: o Koperniku, 
Wyd. 2., T, Z Wilno 181ł .. 15-20. 


302, BACZJl:O Ludwig: Nicolaus Copemicus, Prews, Arch. 7: 1796 a, 576- 
596 oraz w jego: Kleinere Schriften ,.. Bd. 2. Leipzig 1797 s, 135-151. 
Jq. 


303, HISTORl8CH - genealogischer Kalender auf das Schaltjahr 1796. 
Enthllt we Geschichte von Polen. Berlin, Joh, Fr. Unger, 
.. 136-141: o Koperniku. tamie wiserunek wykonany praca Krethlowa. 


304, NEUE8 historiscb - biogt'aphiscbea Handwllrterbucb oder Kange- 
fuste Geschicbte alter Personen .., Hrsg, v, Jobann Gottfried GroJunan. T,2. 
Leipzig 1796, 
.. 198-199: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


305. KisT"ER Abraham Gottbelf: Copemicus, W tegoż: Gescbichte d. Ma- 
thematik 8eit der WiederbersteHung d, Wissenscba£ten '.. Bd, 2, GlIttingen 
1797 a, 358-371 oraz 8, 595-602, gdzie podana trd6 ..De revolutionibua" 
opis pierwszycb 3-cb wydań, 
Uniw. Po.u, 


306, LICHTEI'łBERG Georg Cbristopb: Nikolaus Kopemikus, W: Pantbeon 
der Deutscben, 3, 1797. Prze dr. w jego; Vermiscbte Scbriften. Bd. 6_ GlIttm- 
gen 1803 8, 1-158. 
Uniw. Tor, 


1111
		

/Licencje_039_04_091_0001.djvu

			Skr6t w lepi: Lieht ...d ".....L Berłu. 1931 a. 16-65. Pasa tym osoboo wyd. 
prae. G41taa ""O SeIle, K6nipbeq 1M3 .. ł6, padr. 
Uniw. Tor. 


306a, [DITrIlAI'II'I Georg Gotllieb:) Nachńchten von beriihmten Tborni- 
<('h..n ..h.'mal.. Irbc'ndrll SłaalllmAllllcm Dnd Gelrhrten. T_n, Z
. 1800. 
W II-ra" 52 : 20 XII m. ;11. iyrinrn KDpft lika. 
K.. \I. 


307. [BOGITSLAWSKI Józrf Kon"lanty:) Wiadomo,o.c II ż
-('ill 
Iikol..j" 
'Kopernika, Toruńczanilla, astronoma ('olskiego. Go,.. krak. 1802 dod. tlo lir 3; 
II. 441-442. 


308. BE"ZE"BEBG Johann Friedrich: Venuch iiber cłu GellCtz dell FarlII, 
der Widentand der Luft uud der Umdrehuug der Erde. Dortmund 1804. 
.. 435-510: 
 Kopemika .. LiehteDbt-rp. 


309, NICOLAUS CoperniculI, A
, 

. Eplvrn_ 13: 180-h, 118-119. z port.. 
Uniw. Tor. 


310, NARUSZEWICZ Adam: Historia narodu polskiego, wyd. Tad. l\o1ostow- 
.kiego, T, 7, Warsza"a 1804. 
.. 3-4,: iyciorya Kopernika oru mir	
			

/Licencje_039_04_092_0001.djvu

			NdbldOWDietwo g Ji;.c1o--ti.... . ..h. PoIlo-łd I,: Kopernikijana. T, 3 1875 II, 117: 'BOII. 
_u-Laneuter: Bibw.r. .... de .'..tro....mie CI88Z-9). T. l. es. 2, .. 886, 
Uaiw, Tor. 


316, BIOCIl4PHIB von Copemikw, Kanonilr.ulI au Frauenbnrg, Z, f KUM, 
Wiu, u, Guch, d. Km!8.. T, l: 1824 II, 319-325, 
Uniw, Tor, 


317. Pucy: Notice biographique sur Copemic, Pań. 1824, 
Druku łqO nie posiadaj, hiblioteki polakie, franeuakie, aqielakie, niemi""kie, Prof. S. W
. 
kiewia ...tpi W ...'0 w J"I0 istnienie [prywatna inft'noaeja], 


318. GUTZ [Joh, Chr,]: CopemiCWI, W: Allgem, EncyclopAdie der Will- 
senlIchaCten u. Kiinllte ... brag, v. J, S, Ench, J. G, Gruber. Bd 19, Leipzig 
1829 s, 248-252, 
Uniw, Tor, 


320, CHoDvrucKI Ignacy: Dykcjonarz uczonych Polaków.., :r. 1, Lwów 
1833, 
II, 836-342: iyeiorya Kopernika. 
Pnedr,: Polko_ki I.: KopernikijanL T, 2, 1873 .. 83-100. 
Uniw, Tor. 


I 


319, BBBWSTJ:B LDavid]: Lives ol Copemic and Galileo, EdinbuT!1a Rev. 
1830, 


321. KrUCHT Charlell: The gallery oC portraitlI vitt memoirell, T, 7, London 
1833; 
.. 34-ł2: o Koperniku II podobisn, ryJowaq prs.. E, Serive.... Odb, 
Po..., TPN, 


322, KOPBRl'łIX., MG!' po1I',JI, R. l: 1834 nr 16 II, 126-128, ilulItr. 
Uniw, Tor. 


323, Mikołaj KOPKBI'IIK, PrJl)"j, Ludu 183
 t, 1 s, 15-16, ilulItr. 
Uniw, Tor, 


324, MikulaJ KOPERl'łIK, Bronka 2: 1837 II, 209-211, 


325, 
ikolaU8 KOPERl'łIKUS, Preu..em Vorzeir ..' Bd, 5: 1837 II, 97-98, 
tabl. - staloryt przedlIt, Kopernika wg ryllunku A, Menzela. 
Uniw, Tor, 


326, FIALKA Mońc: Kopernik. Kvl'y 1840 n- !6 s, 123-126, 
Zoh. teł po., ....ttpq. 


118
		

/Licencje_039_04_093_0001.djvu

			327. [lAszow!IJ[1 Stanisław] 1, S,: Kopernik. (Z pisma Kr:lly ...) Rozm. 
(Lwów) 1840 nr 23 s, 189-190; Ga::. codz. 1840 s. 2854. 
Pra..dopodobDie tłum. po.. popn"dniej. 
JIIj!. 


328. KOPERNIK !\Iiknła.i. W: EI...
kI..,tr.Jia. "yd. Giintbrr. L,'nun 184\ 
lO. 403 40;;. 
Pnrdr,: Polko....ki I.: Kuprrroikij,,,,o. T. 2 IHi3 .. ł\1
 -1111. 


329. 
ic..hlll" COP":I\'IITS. Blłrll....;a :\ : \lH
 .. IJI) 100, 1lI7 -109. 1 tab\. 
lIni... Tor. 


330. Ou;sZr.ZYŃSKI Antoni: W"I,omnil'nio. CI'., l: O Pohlknch, Co słpWli 
w obc}"rh i odl"głycb bajorh. Paryi 18.13 
.. 149-155: Knl'.rnik IIliknlaj, ilu.tr. 
Pr...dr.: PcJlko....ki I.: Kop,,",ikijOIlIl. T. 2 1873 .. 121-125. 
Uniw. Tor. 


331. PAOLO Fr,: Nicolnll" C0I'I'miclIs. Drlll..cI,,,r V"lks-Kal. 1f1-ł3,
. 156- 
162. ilusir. 


332. SKIMBOROWICZ lIi,,,,'it: :\Iik..łaj K"pl'mik Pulak. Prz. "mik 1843 ł. 
2 Ił.. 37-38.. 


333. KRZYŻANOWSKI Adri,m: Oa,ula P..14... 7.,- .1 arII'" i-ka j,'j I..I:r.ialll 
w tlzil'jnrh lłOotfl"ljąCI-j 1I1IIzk"ŚI'i. .\..r.,;'''"'' w j IIbi'I'II"z..wym ;\Ii"..'aja K..- 
Itunika roku 1843. "rilrszawa 18.J.I ""o I.X:\. '\ \'1. :iIi:>. 11"1'1-IlIil'lIi.. .". 1"8. 
skorowidz 1\, 199--269, 
.. 16-29 m. ill.: )1. Kop.rroik i j'l!0 ...i,'k. W dOlwlnicninch .. 1-3-': )Iikulnjo K"I,,-r. 
nil. aJoż,"t:ielu dzi
ił'jKzrj ustrono.llii. tĄ. :.100 Int otljrgo.skonu i ohju\\ienia jt"ftO uk.badn, "POIII- 
ni"nie jubil"oo.o...". :\adb. 
K.. 'II. 
Toż, w}"d.. nGw(", prz.jl'zaue i ż,"C'ioryM'm .'ulora po"'ifk,,zoHe prarz H. Sk.inłboro""Ił'.I8. 
T, I. Waro.awa i8S7 .. CXLUI, 253, 656. 
U..i.., Tor. 
..5pomni"..ie jubilru..o...,," bylo pn"dr.: Polko....ki I.: Kop.rnikijana. T. 2 1873.. 127- 
..7; KaI. Nie..z.
_i.&o na r. lU.'; Pr>yj, Ludu R. 11 : 184ł t. I ur 4-8. 


3M, WISZNIEWSKI !\Iichał: lIi
lorpł lileratury l'0lskiloj, Kraków. 
O Kop,rniku: T. 6 18.U .. 189, T. 9 1857 .. 391. ł77-ł9.'. 519. 
Uniw, Tor. 


335. CZY
SIU lan: Kopunik et I\l'
 Iravoux par .., Paris 1841 ss, XVI. 
314. 
Prudr. (?J: lA Polo,.... Pari. IBM Dr 21 i na.t. 
Ree.: F., R_. indłp.nd. V. 6 : 18ł6 .. 662-6M; R.v. d. D.u" Mond... 15 XII 1847. 
l.apowiedsi tqo dzicla: poa, 336- 337. 
Ka. N. 


'III
		

/Licencje_039_04_094_0001.djvu

			336. Czy!t!lJ[] J,: Prospekt na tywot Mikołaja Kopernika. Or
. 11Gule. 
1843 nr 41 s, 327-328, 


337, CZYŃ8KI J,: Zywot Mikołaja Kopernika. Prospekt, [Wyd.:) Drukar- 
nia Polska w Paryżu. Paryż 1843 ss, 4, 
K.. M 


337a. Goodrlch S, G,: Lives ol Benelactol'!!, Boston 1849. 
.. 274-276: o Koperniku. 


338, UGDULEł"IA Gr,: Biografia degli illuetri tedeschi "ungherelli, Palermo 
1849 1111, 98, 
M. in, łyc;orys Kop"rnika. 


339, BARTo8zEWIcz Julian: Wspomnicnie o Koperniku. Hoc.. Słrq6skie«o 
na r, 1852, 
Prsedr,: PoIkoww I,: Kopernikijana. T. 2 1873 ., 177-194. 


340, PROWE Leopold: Nicolaus Copernicw, Eine biographillche Skizse, 
W: Dewchrift zur Enthull, - Feier d, Cop, Denkmalll zu Thom. Thom 
1853 II. 17-35 (poz, 2589). 
Uniw. Tor. 


341. PROWE Leopold: Zur Biographie' von N, Coppernicus, Festschrift 
dell Kgl. Gymnasium8 zu Thom '" Thom 1853 1111, VI, 58, 
Ree.: [Zieli6aki Gu.taw) X . nad Drwęcy, G.... ....r.., 1853 ur 306,310,313. Polemika: 
""b. po., 749 i 2609. 
Uniw, Tor. 


342, BART08ZEWICZ Julian: tyciorylI' Mikołaja Kopernika. W: Kopernik 
M,: De revolutionibus ,.. Warszawa 1854 II, XLI-LXXV. 
Praedr. W: Polkowoki l.: Kopernikija.... T, 2 1873 ., 210-234. 
Wyd, .mien" po.. 339. 


343, [RADWAŃUI Jan): Mikołaj Kopernik (Gwiazdarz). Kol. Wildua lIG 
r. 1854 II, 29-42, Odb, Kraków 1853 1111, 16, 
Praedr, . podaniem nuwiaka autora pt. 2ywot Mikołaja Kopernika - Polkoww: 
Kop"rnikijana. T. 2 1873 .. 195-210. 
Uniw. Tor, 


344, ARAGO [Dominique ) Fran
oi8: Copernic, W: Oeuvres compl
tes. 
T. 3, Parlll 1855 II. 173-183. 
Uniw. Tor. 
TIwn. niem, w je",: Slimtlicbe Werke, Bd. 3 Leip.i, 1855 .. 138-148, 506-507. 
Tłum. ro.. w jelO: Biografii .......enitych aatronomoy, fWko'9' i leometroy, Sankt Peter- 
burl 1860. 


110
		

/Licencje_039_04_095_0001.djvu

			345, 51'UPMCIU Hipolit: [1;yciorys Kopernika], W: Herbarz polski.., T. 2. 
Lw6w 1855 s, 41-42. 
Nar, 


346. SZULC Dominik: 1;ycie Mikołaja Kopernika. (;a, uaru, 1855 nr 131- 
134, 136-140, 
Praedr,: Polkowald I.: Kopernikijana. T. 2 1873 .. 235-287, Rosuen, i popr, wyda- 
nie - Wansawa 1855 .. 102, 
Uniw. Tor. 


347, BRODZIŃSIU Kazimierz: 1;yciorysy niekt6rych poet6w uczonych. 
Sanok 1856, 
a. 1-7: O Kopernikn 
Uniw. Tor. 
Toi w Pi.mach, wyd. J. I. Kraue_kielo. T, 8 Po.naA 1874 .. 249-254. 
Tlum, e""we: O Koperniku, a1avoem polak
m hvbd..ri, (Tłum. i wyd, F, J, Je.bera]. 
Praba 1865 a. 16. 
Jas, 
348, KREJfl Jan: MikuJiii Kopernik, Ziva 1856 nr 2 8, 136-147. 


349. ŁUItA8ZEWICZ Le8law: RY8 dziejów pilimiennictwa polskiego, rOllsze- 
rzony i dopełniony przeli Czarnowskiego Jana Nep, Warszawa 1856 
.. 210-217: Mikolaj Kopernik, 
Uniw. Tor, 
Pnedr.: Polko_ki I,: Kopeft1ikijana, T. 2 1873 ., 307-312, 


350. Nicolaus COPERNICU8, Sein Leben und seine Lehre, Berlin 1857 ss, 68, 
[W serii): Die Fortachritte der Naturwis8enschaften in biographischen Bil- 
.łern. 
{Tniw. Tor. 


351. MiDLER J, H,: Copernicw, Weslerm, Jb. 4: 1858 8, 377-386. 


352, BRANDON Charle8: L'ami de la jeunes8e ou livre d'or illU8tre, Lipsiae 
[1859), 
a. 178-183: O Koperniku, 


353, HOEI'ER F(erdinand): Kopernik, W: Nouvelle biographie gen6rale... 
puM, par Firm.in Didot, T, 28 1859 8. 60-74, Odb., Parls, 
Uniw, Tor, 


354, SZVIIANOWSK:1 Wojciech: 300 portret6w zaslużonych w narodzi. 
Polak6w i Polek. Warezawa 1860. 
.. 72-73: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


91
		

/Licencje_039_04_096_0001.djvu

			355, 1;YCIORYII Mikołaja Kopernika, Album pOUJsa, 1860 nr 1-2, 


356, MIKULA!i Kopernik, Slovan. Z nem, prel. A, p, Zśturecky, RtJdlirułeł.. 
Tdlran l: 1861 II. 152-157. 


357, NEDVIDEK C.: Mikold Kopernik. (Zivotopis), OSl/lIa 1863 nr 20. 21. 


358. POGGENDORF J. c.: Biographisch-literarillchell Handworterbucb Bur 
GellChichte der exacten Wissenschaften , ,. Bd, l Leipzig 1863 
., 475-476': o Kop"miku. 
K.. M. 


359, BERTRAND Joseph: Copernic et ses travaux, J, d. Sal/ans IBM II. 69- 
91. Odb" Parls 1864 IIB. 23. 
Ree,: Dylew.łó, Pam. naule, 1866. 


360, P[ANKIEWICZ] J[an]: Kopernik Mikołaj. W: Encyklopedia powez. 
S. OrgelbrandJi. T, 15 1864 II, 435-442. 
Pnedr.: Polkowoki J..: Kop"mikijalla. T, 2 1873 .. 289-299. 


361. [WOJCIECHOWSKI J6zef] J6zef z Mazowsza [pIleud]: Mikołaj Koper- 
nik, Opukun dom. R. l: 1865 B, 26...:...27, 35-36, 47-48, 62-63, ilu
tr. 


362, CH
DOWSKI Kazimierz: Mikołaj KoperJ1ik, Szkic biograficzny, Da. 
liler. (Lw6w) 1866 nr 26 8, 407-409, nr 27 II, 421-425. 


363, Nicolaus COPERNICUS, Nach neuen Unterl!uchungen und Fundł"1I 
dargelltellt, Kiinissb. neuII ZIS' 1866 nr 271-273. 


364, HINZE: Nicolaus Copernicus. Prakt. Schulmann 16: 1867 II. 32-47. 


365. FlcUIER Louis: Vie des SavantB iIIustreB de la renaissance. Paria 1868 
.. 355-399: życiory. Kop"rnib; rycina "Kopernik w Rzymie" Ch. Dietrieha. 


366. [GRAJNERT Józef] J. Gr,: Kopernik. Zorza 1868 nr 29. 


367, HIPLER Franz: NikolauB Kopemikus und Martin LUlher, N.ch erm- 
lilndischen Archivalien, Z. f Gesch, Erml. 'Bd. 4; 1868 B. 475-549, Odb. Braun- 
llberg 1868 IIB, 75, 
Prz"dr.: Polkow.łó I.: Kopemikijana, T. 3 1875, a. 185-208, 
R"c,: [Celichowałó Zygmunt] Z. C., C.... lOr. 6, 8, II i 13 XI 1868. Polemika: 11Gb. po., 
387. 
Uniw, Tor. 


92
		

/Licencje_039_04_097_0001.djvu

			368, MOLFINO Giovanni M,: Cronologie deUa Scienza ossia. Saggio di Studii 
Storici Chronologici deI progresso mondiale, sociale, scientific.o della Creacione 
in poi. Genua 1868 ss, 137. 
M. in, o Koperniku. Tłum. pol.: WołyńakioA.: Kopernik w Italii. Cs. 11872.,256-258. 


369. RVCHARSK.I Lucjan Tomasz: Literatura polska, w historyczno-kry- 
tycznym zarysie ... T. l. Kraków 1868 
.. 259-264: o Koperniku. 
Prsedr.: Polkowoki I.: Kopernikijana. T, 2 1873 .. 313-316. 
Uniw, Tor. 


370, HIPLER Franz: NikolaUB KopernikUB. Ein Lebensbild, Hid, palił. 
Bl-r T. 63: 1869 s, 487-500 


371. WIERZEJSKI Ludwik: Mikołaj Kopernik. Strzecha 1869 s,108-111, 
ilu8tr, 
Pr.."dr.: Polknw.ki I.: Kop"rnikijana. T. 2 1873 .. 317":"320. 


372. D. W.: Mikołaj Kopernik, Sobótka (Poznań) 2 : 1870 nr 5 s. 36-38, 
iJU8tr, 2, 
Przedr, : Polkow.ki I.: Kopernikijana. T. 2 1873 .. 333-338. 
Uniw, Tor. 


373. Niccolo COPEBNICO (trad. dal Catholic World)..Cariło V. lO: 1870 
8. 271-280. 
Tłum. pol.: Wołyńoki A.: Kopernik w Italii. Cs. I. 1872 .. 233-244. 
K.. M. 


374. ONE word more &bout CopernicUB. Carh, World. V. 12: 1870 nr 69 
II. 373-379. 
Tr"'
: iyc:iory. Kopernika. pochodaenie, dzieła, loay "1---'" kult w Poloce. 
Na ego. Bibl. Csart. dopi.an" nuwiako autorki - Saniew.ka
 Uwasa redakcji natomiut 
pne
tawia w, w. artykuł jako tłum, .-niem. Tłum. na jęo, włom, Qua1che altra parola aop" 
Copernieo deI CGIholk World. CMilA 1872 .. 469-472. A. Wołyńaki podaj,c tłum. poJ. 
CKopernik w Italii. Cs, I, .. 244-256) wymienia jako autora Carrac:iolo .Alleaandre, samu..- 
j,c rownocsełnie. ie autor jest Francusem [I], 
Czart, 


375, R.: Kopernik. KIIJsy T, 10: 1870 nr 261, ilU8tr, Ludwika Kurelli. 


376, WASILEWSKA Felicja: Historia literatury polskiej ,., T. 1. Lwów 1870 
.. 511-519: o Koperniku. 
Uniw, Wrocław. 


377, CANTt1 Cesare: Copernico. .4rch. .ror. ital., &er,. III, 13: 1871 p. l 
s. 134-141. 


lIa
		

/Licencje_039_04_098_0001.djvu

			378, DU1IDIIt :J[oeef]: Koprnik. 2ivotopia, ta. lak. Mw, R. 45: 1871 
1I,39in. 


3.79. Mu&USZTC K.: Mikołaj Kopernik. OpiJculł dom, 1871 nr 7-8, 


380, Roc.A.L81U Leon: Hilltorja literatury polskiej, T, l. Warszawa 1871. 
.. 34J-349: o Kopernika. 
Praedr.: PoIkcnnki L: Kopemikijaaa. T. 2 1813 .. 339-346. 
Uniw, Tor_ 


381, BIBLIOTBBCA WarmieD1Ó8 ocler Literaturgellchichte dell Bi8thuIDI Erm- 
land. Hng, v. Fr. mpler. Br.1IDIIberg 1872, (Monom. HiBtori.e Warmien- 
8g, Bd. 4), 
.. 111-130, 233-231: o Itopemib. 
Uniw. Tor. 


382. CAnTt' Cesare: S.d Cezarego Clm.tu o Koperniku. Ty!. lCIulIwp, R. 2: 
1872 nr 2 II, 17-19, nr 3 II, 33-35, 
Frapa. C. pominioeiem pnypia6w) a 1VoIy6skiep: Kopemik w Italii. es. l. 1812.. 62-16 
(pos. 1027), 
Pnedr.: Polkcnnki I.: Kopernikijaaa. T. 3 1815 .. 152-160. 
Polemika: Polko_ki 
: s.d pua Cesara Canto o Koperniku. D.. porIII, 1812 ur 2, 3. 
Pnedr" Ca.. .... 12-16 I 1812 Orali W lepi: Kopernikijana. T. 3 1815.. UI-152, 


383. CU0CI8ZBWSIU Józef: Mikołaj Kopernik. Pnyj, Dmci Mlolh, 1872 nr 7, 
Pnedr.: Polko"'" I.: KopenUkij.... T, 2 .. 347-350. 


383.. DUBICIJ.J J. K.: O Koperniku kak'lIlavjanine. Rwkij Vumilc 1872 
nr 242, 248, 252, 256. 


384, FL.UlllAlUon Camille: Vie de Copemic et hiatoire de la d6couverte 
du IIYllteme du 1D0ndCl Paria 1872 ... 248. 
Ree.: BiIJ. ___ 1812 L 
 .. 266-211; G. 1V" c... .... 25 X 1811. 
Po.... TPN 
Tłum. pol: 2yeie Mikołaja Kopernika _.. pneIoiył i prsypisami dopełnił Filip SnIimier- 
oki ... 1Vansa_ 1813 .. 116, tabI. ... 
Ree.: Powidaj L[udwik), Prs. "... 1811/3 IV .. 101-108. 
Uniw, Tor. 
TJum. hiasp., Pań. 1819 .. 129_ - Csart. 
Inne wyd.: Pań. 1891 ..253, łabll,.. 22;;-153: dodatek. _wieraj"", atreascsenie i tłum. 
f:r.......Dt6W ,,De ftVOłulionibaa". - Uniw, Tor, 
Toi, Pań. 1898 i 1916. 
Tłum. c:seakie: Kopernik a soastava nRovt. [1'1Dm.:) C. Ibl Pnba 1900 N. 225. 


385. G.: NicolaUII CopemiC1l& GnutNł'lI .A.rda. MolMm. Phy., 54: 1872 
Liter. Ber. 214 II. 6-8. 


94
		

/Licencje_039_04_099_0001.djvu

			386. Nikolau8 KOPERNIKUS, ArBovio 1872 8, 1445. 


387, KUBALA Ludwik: Mikołaj Kopernik i !\łarcin Luter. Rzecz hi8to- 
ryczna napisana z powodu pracy dra Hiplera: Nicolaus Koperniku8 und Mar- 
tin Luther, nach ennIilndi8chen Archivalien [poz. 367). Bibl. u'orn, 1872 t. l 
8, 385-393, 
Uniw. Tor. 


388, KUCHARZEWSKI Feliks: O a8tronomji w Polsce, Materiały do dzie- 
j6w tej nauki w naszym kraju ... Pam. Tol£'. Nauk Ac. 10 Pory tu 2: 1872. 
.. 132-141: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


389. POLKOWSKJ Ignacy: Kopernikus. TYB' wielkop, 1872 nr 23 i PrJ:. "'8, 
1872, 
P.."dr. .. t"loi: Kopemikijana. T. 3 1875 . 177-184. 


390. P[opov) K. J,: Nikola Kopernik, Cit:dilłB 1872/3. Kn, 10 II, 867- 
877. 


391. BENEVBNI F[eliks): Kopernik. 0Bnisko dom, 1873, 0&. 
Bibl. M. LubI. 


392. BOSACKI J6zef: Mikołaj Kopernik i jego dzieło, NiUla 1873 nr 28. 


393, FILIPOWSKI K. : Mikołaj Kopernik. Kol. NoskoUlskieBo lICI r. 1873 
II, 104.-109. 


394. GATtUK A,: Nikołaj Kopernik, 08novatel' novoj atronomii. Moskva 
1873 88. 60. 


395. GROCHOWSKI Mikołaj: lyciory8 i popiersie Mikołaja Kopernika, Kol. 
JOUlorskieBo na r. 1873 cz, 3 8. 61'-84, 0&" Warszawa (1872) 118, 8. 


3%, HiJ1.sItAMP Franz: NicołaU8 Copernicu8, Ein Gedenkhłatt, Liur, 
HondUleiser f. kath, Deutschl. Jg, 12: 1873 nr 2 IIzp, 33-42. 
1ISp, 37 -42: Die literatur Uber da. Leben de. Copernieua, 
,uniw, Tor. 


397, KARLlŃSJU Franci8zek Michał: lywot Kopernika I Jego naukowe 
zasługi, Rzecz czytana na publicznym posiedzeniu ck.. Uniwersytetu Jagie1- 
łońskiego d. 19 lutego 1873 przez .., W: Sprawozdanie Senatu Mad, Uniwer- 
aytetu JagieD. II urocZYllto'ci ... Kraków 1873 II, 1-43, tabl. 4, 0&. 
Uw w . Tor. 


86
		

/Licencje_039_04_100_0001.djvu

			398. Mikołaj KOPERNIK. Kol. Rakowicza na rok,.. 1873 8. 113-140, l podob. 
wg Falcka. 
K.. M. 


399, MikulaA KOPERNIK, Orol 4: 1873 l!. 2, 3 z podobizną Kopernika. 


40C. Nikolau8 COPERNIKUS, Skizze seines Lf'bcns und Wirkens sowie Nach- 
ńchten fiber Erinnerungszeichen an ihn, Thorn 1873 ss, 62, p.nr" ilU8tr, 3. 
R"c.: TIoor..... Zlg, 1873 nr 36. 
K.. M. 


401. POLKOWSKI Ignacy: [Mikołaj Kopernik], Kol, pol, 80sP' na r. 1873. 


402, POLKOWSKI Ignacy: :2:ywot Mikołaja Kopernika, Gniezno 1873 8S, 
363, tabl. 3. 
.. 347-363: bibliolrafia, Toi 2 wyd. ... V, 356. 
R"c.: [Kr"cbowi"cki Ad.] Maryan, Pr.. 1_.... 1873 t. 1 .. 604-607, 
Hi.toria wydunia t"Bo d.iela: Towauyalwo Pnyj. Nauk w Po.n.niu w latacb 1857- 
1927. Poznaó 1928 .. 245--247. 


403, RADYMIŃSKI Mncin: D
 vita et 8cripti8 Nicolai Copernici COmnlf'n- 
tatio .., a, 1658 concinnata. W: Natalem Nicolai Copernici me 19 Febr, 1873.., 
Cracoviae 1873 8, 17-24 (poz. 652), 
Uniw. Tor. 


404. ROMAN Stanisław: [:2:yciorys Kopernika]. Pielgrzym 1873 nr 7. 


405, S. K,: Mikołaj Kopernik. (Wspomnienie), BlusZl:z R. 8: 1873 nr 8, 
s, 57-58, l ilustr,; nr 9 s. 66-68. 


406. SKIMBOROWICZ Hipolit:. O Mikołaju Koperniku, Warszawa 1873 
88, 28. 
Nar. 


407. STUDNIl:KA F[rantiAf'k] J[osef]: MikulitA Kopernik (2ivotopis a podo- 
biEna). Svelozor 1873 nr 7 -9. 


408, STUDNIl:K.A F. J.: MikulitA Kopenlik, Na oslavu 400 let6 pamatky 
jeho narozeru. Praha 1873 s, 4 11lb, 56, portr. 
K.. M. 


409, SULlMIERSKI Filip: Mikołaja Kopernika życiory8. TY8' illuslr, 1873 
nr 269 s, 90-94, 
Uniw, Tor. 


\HI
		

/Licencje_039_04_101_0001.djvu

			! 
I 
J 


i
 .. 
 


.... 
 -'I. . 
'j ...  . : .


.
 
- c:! 


AD CLARlSSIMVM VIRVJłI 
D. JOANNBM SCHONB- 
avM,. D8 LIBR II RI!VQL VTJO 
Dłł crudldft'łlDfyiri.8l Machana 
łid a:cdlcnrimml,R IUft'mdł 
1:>. Doaorl. Nicoll1 Co. 
pcrftldTorunnzi o C.. 
GODId Vam-JrQII 

, a.oper qumdara 
'''' . . . łuuenan.M.. 
. - dtem:aricz 
fłudlo- 
fum 
NARR A TIO 
PRIMA. 


. 


 


.-t. . 
. '. 


:1. I\.Hrtl:ł Iylulu"'łl .... 'VarrnlitJ prim" (;. J. Hrlykile (;dłlól&k 1540. 


... 


'. . 


'!r !
...
t4rł'a-+.' 


.,.. ALqINOVS. 
#07 ,,', \W
:,,.,1_r; 
","'AAMa
 


.,
 


'. 
. 


-o=", I  
:
 
-1'.: ' ;:; 
.. . 
. 


" 


". 
'fr 


. 


.",. '. .:
 


-...... 


", 
. . 

 ,..f . . , 
> 


,'j 


i 
1 
-:, 
:'
 
.1 
, "7'::: 
,..1 


:. .I
_
:...
		

/Licencje_039_04_102_0001.djvu

			NICO.LAI 
COPERNICl TO- 
RINENSIS nD REVOLVTIONł. 
bus orbłUm cttldłlum. 
l.Ibn v I, 


IN QVI8VS 6TELLARVM ET F" 
S.A.VIt er I.k"ATIC..AV,M '"'OTVI. 3X VI T" 
I'ibu. U., rt(
lIlibul obf",Ułłłlonibul.I1'LlilUlł hlc 1,IJ
r. 
Pr
. ..bul.. 
.pdul' 1.l1'pu. :"lld,
. 
. m.llum t1ud;"iu. fo.,lIln.' c.I.... 
I.ft polmł. 
..

 b
 LII.ul łIVOI.VTUU'VM ło:lcnLA. 
CO.......d N......o I''''''.....r MCX"r&luĄ, Io...ł... 
..... RJIQICd'n ad l>' loe& :icionc. 
N'" "i'PII. 


4...oIlD(;r.&ll.l3. PriUllfJ,uł..:-łMMrł. 
BASILEIIE. EX Ofł'ICINA 
Hł
kIC.5Tkl."i
 


ł "'-itriii 1\;"luło"... V.. r":v'łI'UJ,,,b.,
.... Utl£,ll'u ł3błJ. 


I 
' . . 
. _.!If ; 
.." '",:;"
		

/Licencje_039_04_103_0001.djvu

			410. WEJNBERG J. : Nik.ołaj Kopernik i jego ucenie Z. Min, J1Varodn. Prosv. 
167: 1873 otd. 2 II. 163---210, 2"4- 362, 168: 1873 Old. 2 s, ..S-tło. odb. 
Ile, 186. 
Uniw. War... 
Slreaacz. Bull. &: maIh.Im. ..tro... 7: 187. a. 260. 


411. WEYL L,: Nicołaus Copernicus. Vortrag. Frankfurt a. O. 1873 ss. 20. 
Rib!. M. Byd.!!. 


412. WÓJCICKI K[azirnierz) W(ładyslaw), Mikolaj Kopernik. Klosy 1873 
nr 399 s. 120-124. 
Uniw. Tor. 
Wójcicki K. WI.: 2yci.. Mikolaj. Kop"mika. W: Ubch6d uroc.y.ty ... War..awa 1873, 
..ob. poz. 2888. 


413. WOLYŃSIlI futur: Cenni Lio
l'afici di Niccoło t:opernico (Kopernik) 
rlcuo dRI Dot.. Arturo Wolynski (Volin8chi). Firenze 1873 ss, 48,2 nlb., 3 portr. 
I,rz"rlst. M. Kopernika, jegt. ojca i Alberta Kopernika. 
Hec: P/a..iń.kil A., Rihl. Waru. 1873 ł. 2 .. 396-397. 
Ks. M 


...14. ZABŁOCKI-SAWII>Ż Wojnislaw KaL,: Mikolaja Kop"rnika życie obywa- 
'..Iski.. w PolHce. Wilno 1873 II." St!. 
Nar. 


-t.IS. KNOTEl. A[u
U8tl; COI,ernikus. f(i;
:ahl 13: 1874 II, 96, 476-477. 


416. MikulaA KOPERNiK. PilI... !/Viiłov 3: 1874 II, 43-411. 


417. SULlMIERSIlI ,,'ilip: Mikołaj Kopernik. Gaz;. Mwoyorska 1874 nr 3-5. 


418. ZDANOWICZ Aleksander: Rye dziejów lit"ratury polskiej T. 1. Wilno 
1874. 
o, 576-589: n Kopernik\.. 
Uniw, Tor. 


419, BRUHNS [Karl]: Nicolau( CopemicUJI. W: Alłg, Deuteche BiograpIue, 
Od. 
 1876 8. 461-469. 


420, FORSTER Wilhelm: Nicolaue CopemiculI, Eine Festrede,.. am 17, 
.'ebmar 1873. W: Sanunlung wiBsenllchaftl. VortrAge, Berlin 1876 H. 18, 134- 
160. 


421. SCRANZ P[aul]: Nicolaua Copemicue, Nalur u. Offenb, 22: 1876 Dez, 


'7 - BibU.....fI. It.ponlk...k. 


117
		

/Licencje_039_04_104_0001.djvu

			422. STACHVRA Bartłumi"J: MikoloJ Kopernik. kto byl, czt'm '1\' '
6Iil\..il 
Pun61ka 1R1ti nr 22: 18n nr -ł. ti. Q. 14. 15. 


423. ZBROŻEK Ouminik: () Kop,'rnikll. Kosmo. (I,..ów) Ił. I: 18710 
. 4:; 
34, 160--167. 
Ka. M. 


424, MARKIEWII:Z Stani.lu..: Mikołaj Kop,'ruik. Kol. .Iau'or.1 labl. :; z fuc_im. 
H"r. I-lO I"""" 1.1:1I"'lłr}I., 7"...",. hJi,. IHII.I,," bJ. "2: 12-13111; Z.f. .\1.."...... Ph,.. 
2\1: IR8J, Hi.,.-lilrr. Ahl. _. J8 -511. 1111,,' "."""zj..: 2. IIli,,!!r,.i...,,) II.. Hib/. 1(''''''. 188.' 
I. l .. 148 157: 3. II..",. II., IIr",.-h. U,.'r-,'f.. , : IHR' .. 1"6, l. : 18H5 H. 7,,: 4. F.di". 
I>ur,h R.... 158: 1882 .. 295 33,: 5. Fil"'''''' \., I'u//. ,1i/.,lOp. 16: 18H2 .. 332 3-ł8 i 18 : 
1885 l. 327; 6. ..........ru An.unio: I.r funli rnpł"rlli"iłllt" !<&ł.'ł'uncl.. 
Ii ultimi Btlldi di I.. '-ru,,-!'. 
Rom.. JA8t, -'II. 8: 7. F.."..arn :\.llhmin: L.. ,-ila cli ,. ł;"Jwrlli.'u ..('("'oml.. Iii ultimi .tudi di 
L. Pro..... R,",," 18114... IH: H. 'lip"" .... I.ilrl. H..,..I....'.....): 1<0110. ')r..ud.J. (.: 11184..114- 
118, 205-2IU: 1/. l.olun"
'" ""rl, IIi,.. 7.. 5i: IRH; .. 1- 2\1. lU. \1 (crcaYD!!I II., G.... 1'0'- 
1883 g, 172 17\1: Ił. Prllici....i l;,...',"'..: Ih. ". i r. ,",vIII.'. 12. 10.110. aJI.n '''''11'0 5: IRR'! 
.. 121 i II. (/....io,lu K.. \I.). 
Zob. I.. Plla. 411 i 911t. 
K.. \I. 


430. SCIIANZ (pHul J: i\icol..u
 (;uJ,,'nuculI l(;0I'ł'cruiclI
J. \\: W"lz..r 
... W..Il,,'M Kirchcnl..xikOlI. Bd. :1 1884 MZ,'. 1079-1087. 


431. LE!\iARTII\\ICZ T,'ufil: Ni.."I,; C......rui,.... W 1"J!:oli: Sui caroU..r" dclla 
poe.i.. I.ol..nu-
Iuv... C..nf.'r"lIz,' ,Ii... Fil'I'IIZ" 1886 -, 12- 34. 
Trt'
f: La giOV!'Ulil d.'. ferHllcI!' MRlrnnmllO. (iii .audi u Cracovia. 80101n. e Padova. U IIłUO 
.u.tema ""tronomił".f). II POI'UUI St'P'ł'''' Si.lrrl1. II trall.lo eopra ła moneta ".dente. \Iorte di 
Copemico, 
Str".....: I Kr.rb....ircki -""I.) Pn_. nauk. ""'r. 15: 1887 .. 62-7U. 
Nar. 


11M
		

/Licencje_039_04_105_0001.djvu

			432. CH[
IlELOWSKI] P[iotr: Krótki ŻYCiOry6 M. Kopernika]. W: Zlotll 
przędza poetów i prozaików polskich, red. P. Chmielowski. T. 4 1887 s. 143
 
144. 


433. Mikolaj KOPERNIK. sławny astronom połski. Wielkopolanin 1887 
lir 186, 188-190. 
434, CAN1'OR M[oritz): Vier beriihmte Astrologen. Nord u, 8iid Bd, 45: 
1888 H. 133, 
Kopernik, Brah., Galileo, Kepler. 


435. [Inc.: J "R,ęKOPIS francuski A. Krzyżanowskiego"... [Wiadomoll
 
o wystawicniu na sprzedaż przez antykwariat A, Cohna w Berlinie pracy 
Krzyżanowskiego "Notiee sur la vi.. de I'astronome polonais, Nicolas Koper- 
nik" Miinchen 1820 ss. Q.) Przelc. bibliogr. 1888 s. 119. 


436. ENGELHARDT M. A.: N. kopernik. Ego fizn' i naul\naja dejateI'nost, 
Biogr1'ficeskij ocerk. S. -Peterburg 1892, ss. 69, portr. 
Nar. 
Zob. t"ż poz. 582. 


437, LODGE Oliver Joseph: Pioneers of science. London 1893 S8. XV, 404, 
Inne ..-yd.. London 1904. Tlum. na jęz. roa. S. Zajmovakij. St. Pet"rlburg 1901 BO, 234. 
M. in. o Kop"rniku. 


438. SŁUPSKI Zygmunt: Mikołaj KOI,ernik w związku z Kolumbem, (Tłu- 
maczone z Freedom and Art). Chicago 1893 S8. 22, ilustr., portr. Paderewskiego. 
Arlykul ten mial się ukaza
 w pierwszym Ilum".." czaoopi.ma Fr..dom and Arl. W)'d, 
oaobno jako proap"kt t"goż csaoopilma. 
OKolumbi" iadneJ wzmianki. 
Jag. 


439. K08TIUJ: Nikolaj Kopernik. Biografisk apzerejums, Austrul1I3 1895 
.8. 554-564. 


440, BRAUNMUHL A,: Nicolaw Coppemicus. Biogr, Bl-r 2: 1896 8, 267- 
279, 
Uniw, Tor. 


441. BATOR: Nicolaus Copemicus. W: Festschrift z.6, General Ver8ammJ. 
d, Ver}}and, kathol. Lehrer Westpr, 1897 8, 28-55. 


442, BIEGELEISEN Henryk: Illustrowane dzieje literatury polskiej. T. 3, 
Wiedeń [18981) 
. .. 310-323 a ilu.tr,: o K.operniku. 
Ulliw. Tor. 


l1li
		

/Licencje_039_04_106_0001.djvu

			442a. I\UHUTY ŃS1\.1 Władysław: Mikołaj KOI,,'rnik. W: Pant",," I'0l
ki 
wi..dz} i rizwki. Wydawnictwo ,.Wi..ku". War
"'....-a 18Q8 s. ti8 - ił. labl. 3. 
1;lIi
. Tor. 


I 


443. MERCZYI\G H..nryk: Mikołaj Kop..rnik, życi.. i działalność naukowa. 
Pt'll'rsburg 1898 88. 67, ił mitr. l. 
R"c.: Birk""maj,,r L., K,,'url. hUI. 12: 1898..897-901, Srnkm...ki, fu. pol. 1898,..590- 
591; Strumpf E.: Dwa ży. 


447, Cl'RTZE Maxillli!iau: Nicołaus 
"I'I)f'rnicu,. Himme' u. I':"u 11: 
1899 8. 193--208. 2(,0 -278, 315 -321. 3ti2 375. 405--422. 


448. 
lJHTZE Maximi'iall: Ni('olau
 (;0IIł'rniclI". F.:in.. biofl:raph isch.. Skizze. 
B..rlill 1899 8S. 84. 
Odb. z popn"dni"J[o? 
K.. \1. 


449. BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Mikołaj Kopernik. Cz I. Studja nad 
pracami Kop..rnika oraz materjały hiol'!rdfican... Krakó..- 1900 88. XIII, 711, 
i łU8tr. 10. 
Trd
: I. Epitom.. Joaulli. de Montere,io h, Mmale.tum Ptolemaei. 2. Tabulae Alfon.i 
i Tabulae dir"ctionum. 3, Comm"ntariolu.. 4. Averroiia. 5. Studia heUeni.tyeme Kopemika. 
6. Pontanul, n"...rion i Arato. . komentaraem Theona. 7. RaptuIRnyk Up.al.ki. 8. Apia. 
noo, Geber, Vilellio. 9. !IIat"matyka KopernikL 10. A.lma8e.t laci60ki. 11. Nanędsia a.tro- 
nomicme i oboerwa"je Kop"mika. 12. Me"hanika. fizyka, leod"zja. seo"afia. 13. Alm&I".t 
"ceki. wydanie buylej.kie a r. 1538. 14. Chronolosia kompozycji a apUy.':ania po......61- 
Dych kai'l! R..vnlutionnm. 15. Dokumenta... wamiank, o Knpemiku, fiaty do ni.., lab o nim. 


IłMI
		

/Licencje_039_04_107_0001.djvu

			16. Ni..nany dokument ty.,..ey się pierwuej edycji dsiela Kopernika. 17. "Thema nativita- 
ti..., lawferaj,ce datę urodaenia Kopernika. 18. O niektórycb c-łonkacb rodainy Kop"rników. 
19. Dominik Maria Novara. 20. Zbiorek atarycb ob.e
acji wykonanycb p..el aatronomów 
krakow.kich. 21. Solpha i Calcagnini. 22. Ni..nane dot,d atar" odpisy iiatu do Wapow.kiego. 
23. Kai,iki Hildebranda Ferbera. 24. Kop"roik o komecie roku 1533. 25. Mikolaj Scbomb"r/li 
i Jan A1b"t Widmanatadt. 26. C
eudarium Romanum Masnum. Dlie.ię
 ni,,"nanych ob.er 
.....cji Kopernika. 27. Nieo,louone dottd lapi.ki Kop"rllika ua kilku paleotypacb up.a1skich 
28. Zapi.ki trełci lekarskiej. 29. WiadomoK o Rhrtyku. 30. Zasinione -pi.ma ReiJJhnlda. 
31. Pnyc.ynki do ..-iadomo'ci o Io..eb rękopisów Kopernika. 32. Zapiaki uc.onych na dru- 
kowanyeb egl"mplarsacb Dsieła Kopernika. 33. Varia. 34. Slowo o wi."runkacb Kopernika. 
UI"pelnienia i apro.towania. .Pnesl/(d glówni"j..ycb wynik6w pracy niniej..ej. (jest icb 78]. 
Index penonamm. 
Str....c.: BulI. illUTn. Aea4. Pol. CI. mał1&im. 1902 a. 200-219. Odb. 
Ree.: 1. Driickner A., Aun 102: 1901 a. 188-189. 2. Dicbt"iu S., A'en. 101: 1901 
t. 1 .. 270-285. 3. Dicbtein S., K.iqjb 1901 l. 132-133. 4. Dicbtein S., Prl. pol. 1901, 
I, a. 270-285,5. Diekatein 5., Wiod. m........ T: S: 1901 a. 92-94.6. G. .Ior. L.II.... il4l. 37: 
1901.. 474. 7. Kowa1e
k. W...dU..iaI 20: 1901 .. 149-153,169-173, 186-189,8. Kucha- 
..,,_ki, Pr.. pol. 140: 1901.. 85-101. 9. Laaka, Ko.mo. CLwów) 26: 1901 s. 171-172..10. Brilc- 
kner A., Arch. f. .Ia". Philal. 24: 1902 L 186. 11. Bu,"cayński B., Mill- en CtJpp. V"r. 16: 
1908 a. 8-17. 12. Bracb"OIe1 B. Z. f. Geoda. Erm!. Bd. 25: 1934 a. 548-555. 
Wamianka Ił Zeromoki"lO, Snobum i poatęp, War.lawa 1923 .. 197. 
Zob. ponadto .poa. 291 i 723. 


450. MIKULA L. A.:- O najslawniejszyrn uczniu Kołłegiurn Jagiellońskiego 
[Kopernik]. Szkola 1900 nr 218. 161-163, nr 228. 175-177, nr 22-23 B. 185- 
187, ilu8tr. 


451. SLUPSKI Zygm.unt: Mikołaj Kopernik, Praca (Pozn.) 1900 nr 318.796- 
797. 


452, Vlilr.TOR N,: Nicolau8 Koperniku8, Natur II. Glaube 19008, 172-182. 


453. JACOBI Franz: NicolaWl CoppernicuB und die Reform.ation. Christl. 
Welt Jg, 15: 1901 nr 17 HZp. 378-382. 
Uniw. Tor. 


454. KREMBS B.: Lebensbilder aus der Ge8chichte der 8.temkunde, FUr 
(Iie reifere Jugend ... Freiburg i. Br. 1902 ss, X, 177. 
\I. in. iyciory. Kopernika. 
Tamie o epone GaIiIeuua a Ko'cioIem. Autor .taje po atronie Ko'ciola. 
Bec.: Jaeobi Ma... Miu..n .. c-Ja. Me4, Nołun.i... J,. l: 1.902 .. 175-176: 


455, DORR W,: Nicolaus Copernicus .., W tegoż: Westpreus8ische 
ogra- 
phen Beitrlge L Lan.desltunde Westpreussens, Danzig 1905 8., 149-177, 


101
		

/Licencje_039_04_108_0001.djvu

			456, LAuRENT Gaston: Le8 grands ecrivains scientifiques, de Coperni(' 
a Berthelot: extrait8, introdurtion, bio
raphie8. Paris 1905 8S, 384. 
S-e fd. 1913 .., XI, 384. 
Wypi.y dla nk61. :2: y ciory. Kop"ruika ohrjmuj(' 5 _Iron. DrobD
 frasm. t"kattl ..Ue revo- 
lutionibu." . 9 i 10 rozdz. I k.ięp;i. 


457, ZAREMBA Jan: Mikołaj KOI.ernik. Opowiedział .., Kal. Wojnura 
4: 1905 8. 149- 153. r..prod. fał8z. portretu Kopemika, 


458a, ZAREMBA Jan: :l;ywoty znakomitych Połak6w. Kraków 1906. 
.. 31-42: MikolRj Kopernik. 


J 


458. GĘDARSKI Stl'fan: l\Iikołaj Kopernik, W: Skarbczyk polski. Obraz} 
? dzi{'j6w Polski. T. 7, Warszawa 1906 8S, 31 iłustr. 
Uniw, Waru. 


459, G;EELMUYDEN H.: Laerebog 
1\1:. in,: iyciory. Kop"rniko 


A8tronom.i. Kristiania 1908 68, 293. 


460, NAWROCZYŃSKI Bogdan: Mikołaj Kopernik. Szkic. Warszawa 1910 
8S, 67. 
Uniw, Wara.. 
Frasm, w tlu'
. bulg,: Kam ""ezdit('. Pol.-bol&. Pregl. God. 5: 1923 nr 14/15 .. 101- 
102, i1u.tr. 


461. KEFERSTEIN Hans: Gr088e PhY8iker. .Leipzig 1911. 
a. 1- 23: Copp"rnica., i1u.łr. 
Uniw. Tor. 


462. RZEPECKA Helena: Ojczyzna w piśmie 
1911, 
.. 140-146: o Kop"rniku. Zob. t"ż poz. 76. 
Uniw. Tor. 


pomnikach, T.' l Poznań 


463, GEELMUYDEN H,: Nikolau8 Kopemiku8. Deuuche Revue Jg 37: 
1912, l, s, 48-53, 
Uniw. Tor. 


464. MOMBER A,: Nikolau8 Kopperniku8, W: .Die Provinz Westpreus8e.Q in 
Wort u, Bild. T. 2 Danzig 1912 8. 487-488. 
Uniw, Tor. 


465, BIBKENMAJER L[udwik] A[ntoni]: Mikołaj Kopernik.. I, Pochodzc.- 
nie, rodzina i lata młodzieńcze. 
pra'ł'. PAU. T. 18: 1913 nr 8 s, 21-23. 


10i
		

/Licencje_039_04_109_0001.djvu

			4.66, SI.UP81U Z[ygmunt]: Mikołaj Kopernik. Prz. pol.-arner. 1913 z. 4. 


467, BEHREND Paul: Nikolam< Koppernikus, uns..rer Heimatprovinz 
beriihmtester Sohn. W je
o: Westprł'ussis('her Bilderschatz. Bd. 2. Danzi
 11)14 
8. 57-64, ilustr. 
ITniw. Tor. 


468. HOLMES Ch, N.: Nicola..
 Copernicu8. Pop,d, Astron. 24: 11)16 s. 218- 
'221. 


469, [PAPl JadwigaJ Teresa Jadwiga [pseud,]: Obrazki z życia znakomi- 
tych Polaków i Polek, Cz, l. Piotro
r6d 1916. 
l, 50-60: Miknlaj Kopernik. . ilustr. 
l'i"ar. 


470. SWIDEIłSKI Stefan: Mikołaj Kopernik IP
O zRslu/l:i ..auko..-... War- 
szawa 1916 ss. 39, ilustr. 2. 
Uniw. T9r. 


471. TROELS-LuND: Kopernik jako uczony polski i jako urzędnik Rzpli- 
tej. Glos Narodu 1917 nr 234-246. 


I 
, 
I 
472, VOLTER Paul: Koperniku8. Staats-Anz..f. Wiłr", , Liter. Beil. 1917 

. 124-128. 


473, JAROSI.AWSKI Mieczysław: Mikołaj Kopernik 
1920 nr 7, 8. 


Jego dzieła. Rozwój 


474: ERN8T Marcin: Mikolaj Kopernik ,.. Kur. warsz, 1922 nr 357 II, 5-6. 


475, BARBAR Oton: Mikołaj Kopernik. P/Jl.-balg Pres'. God. 5 : 1923 nr 14/15 
M. 104-105, ilulItr. 
J"B' 


476. BIRKENMAJER Ludwik Autoni: Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca 
obywatel, W 450 rocznicę jego urodzin, Kraków 1923 si!, IV, 126. 
Wyd. jako rękopi. w tłum, ni"m. prae. A. Birch-Hincbfelda, 1933. 
Rec.: Bracbvogel E., Z. f. C.."h. Erml. Bd. 25: 1934.. 548-555; Grabowski Tad., Kllr. 
P_o 1923 nr 255 a, 2. 
Zob, tei po.. 8ł. 
Uniw. Tor. 


477, BI
ENlILUER L, A,: Mikolaj Kopernik, Pochodzenie. Narodowośł. 
Rodzina. Zwięzły ryB życia, Glos Rob. 1923 nr 21. 


lOS
		

/Licencje_039_04_110_0001.djvu

			4 il!. BIRKEN1\lAJEIt L. A.: W 450-1elnią rocznicę narodzin 1I1ikoh\ja Kopt,..- 
lIika, Pochudzt'ni... Nnrodowo8ć, Rodzimi, 7.wirl	
			

/Licencje_039_04_111_0001.djvu

			490. I'OUWWSKl l
nac}": Koprrnikovija b\ot, Pol.-bnlg, P'''8'' God. ;;: 
1923 nr 12 i13 8, 88-89, ilust,. 
.In". 


49L H-SKI J.: Życic :\Iikolaja KOI"-ruika. Guz. olsz'. 20 111923. 


492. BIIUi.Ei')IAJlm LUfhdk Antoni: Stromata .Cop,'rnicana, Stmlia, ł'0

m- 
kiwania i materiały Liograficzł\I'. ł-.rakó\\ 192.' 
s. "111, 403, 
Tretil: I. Pochodzenie K. po matcc. Scholastcri3 wroclawsł..a. 2. Studiu UdnO!łIQce .i
 
do krakowskich unoó..- K.: Bnrbaro K. - )tiol.. Alb"t Krypa. S.omotuJ. - )\i.tr. Woj- 
t'icch z Bn.dZt,wu. - 'Iislrz Jan z Głogowo. -- Saliny \\idickił". 
. ".piH K. do uni",-ersytetu 
jurystów w Iłulollii. 4. GI'Jleza o(lk
.('ia OŚ
il.tlolla zubylkif'1II rlotlch(,J:o
 nieznanym. 5. Co.elio 
Calcagniu.i n .K. 6. Kif"dy K. 7. F('rrary i Pudw}" "rócil do ""urmii. 7. COllllnentRriolus K. 
w krakowskiej bibliotece !\ticcbowily (15U) 8. K. a Pdt\el . )'idddburga. 9. Gnaphc.;.-K. 
.Rhetyk. 10. Dl'uk.if'jszc \"iudum0t6ci do rodziny_ ] I. J.i!lity i pisluu. 12. Inne varmicnaia. 

3. !\Ov.y pociet 7.apihek K. 1-1. ':ariu. 15. 
owe wiadOlno1ici u Hlu-tyku. 
Rer.: I. Horl
ń.ki F., Pr;. P0lt.s.. T. 162: 192.L .. 2;;;-2;;9; 2. Kra..ow.ki J.: Cop"r- 
nicana. Pr.. ,."r... 192.1 lir 39 .. .L28-.133; 3. Rrnch.-ogcl E., Allpr. For..". 1925 H. 2 
.. 5-46; 4. RoBO WilIi"m J., /Oi. 16: 1931 .. 136-138; 
lIniw. Tor. 
PrzekJ. nienl.: Strouluta (:oprrnicana. Studirll. ł.or
lmllg.-n uud bio
raphi!IChe 1Iateri.... 
lien. Dif'n
tlidłe t!h
netzułl
 ,ter Pub!ikatioll!łstelle jn Rerlin-Uahlrln auagt"ruhrt von ... B.... 
mIlUII. B"rlin [1942] ... 296. -ur filr l)ion'lgetJroucI.. Polni.ch" Li.te :\r 207. [Powiel.] 
0....1. 


493. BRtl
:'iER W.: KOl,..rniku!i und 
"III W.-rk. We;'" Wet, 1924 B, 298- 
319. 


"94. HEI.MOLT Han
: Das Ehr"llbuch deI! Dł'utschen VolkeB, Konigstein 
1924, 
.. 123-12;; o Koperniku, a ilu.tr. 


495, RLi;CHER M.: Nikolaus Kopernikus. f'UJlrende Manner 9: 1925 II. 15- 
28. 


496, BRACHVOGEL Eugen: Nikolaus KOI'I'ł'rJukuB. lm d
uhchen O ł!ondr 
1925 B. 30-32. Toż, W: L"8ebucb f, d. dł'utBch.. Ostland. Dortmund 1925 

. 29-36. 


497, KlSTNER Adolf: Deutsche Meist..r der Naturwi811ł'mcbaft und -Tecb- 
nik. 2. Aun. Bd l Miincben 1925 
.. 1-8: o Koperniku. 


498. Nikołau8 KOPERNIKUS, OS'pr. Woche 17: 1925 II. 117, 


498a. RODlN A.: Kopernik, Brono, Galilej. Izd, 2. Moskva 1925 118, 88, 
iJuRtr. 


1011
		

/Licencje_039_04_112_0001.djvu

			-1.99. BufKO S. N,: Kopf'mik. MoskvB 1926 8S. 100, nlb. 2. 
ł'niw. ł.łidi 


,.00, nAR'>ISTAIiDTIiR Ludwil(: Naturforschn UJul Erfind..r, Bio
raphi8ch.. 
Miniaturt'n. Bit'leff'ld 11)26 
.. 3 -6: o Kop"rniku. 
 por! r. 
lob. t"i po
. 99. 
Fniw. Tor. 


501. \V ASIUTYŃSKI .I..rf'mi: n Kop..rniku. Mlodzi-/,j PCK 1926 nr 28. 


502: HHACHVOGEL EUgt'll: Nikolaus Kopl"
rnikll
. W: Lesebuch f. hllhł'''' 
Schu)t'n. T. Miinstf'r lQ27 8, 141--144. 


503. Kuu;" T.: Niko)aj Kop..rnik. Nallka .. Zit-ot 19'28 nr fi lO, 124-.129. 


503a. KHAUSF. Bruno Paul: Dje grol!seu ol!lwarkisclter Vl'rganf1,l'nhl'il. 
l. Niko)au;; Kopl,enuku8. Un!lert' prml. lleimnr .Tg. 10: 1 n8 nr 51 R. 423-- 
424, j)"F	
			

/Licencje_039_04_113_0001.djvu

			510. G.'l.R:>IIER Pierre: Nieola8 Copernic, PRl il 1930 II, 23, nlb, l, 4 iJU
łr. 
Iw tek
cic m. in, Kopernik ryt, I,rzez l. Tlomakow!>kicgo). - 
UlIiw. Tor. 


511, Milolaj KOPERMK. W: Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. T. l, War- 
.zaw" 1931 s, 28-30. łabl. 


512, llKACIIVOGEL Eugen: Aufgllben 'in der KOPI"'mikusCorschung, Unserr 
rrnal. Reimal 12: 1932 nr 2. 


512". WIU4UN G.: CUI,,:rnietls. W: Great men oC science, N York 1932. 


513. Dn.'l.CIIVOGEL Eugcll: ii
er den hcutigen Stand der Koperniku8-For- 

cllIlIIg. Kore.,J.B:. Ge.aml"
r deuucl&en Gesch, u, AI'er'umn'er, 81 : 1933 

. 263 i n. 


514. NA.YDER T'ldcusz: i\likołaj KOper}iik 1473-1543, Lwuw 1933 ss, 29. 
tJlliw. Tor. 


5ł5. DOVTA.RIE A,: LO Koperniku]. ReI>. heMom. 1934, 15 sept. 


516. GA.SPA.R M[ax]: NikolalIs KopernikuII, W: Lexikon C. Theologie II. 
Kirehl', 6. ]934 s, ]89. 


517, G6RSltl Karol: Pomorze wczoraj dział. Lwów 1934. 
.. 64-71: o Kop"rllik1l, 


518. PORĘBSItI E[ugeniu8z]: Wil'lcy twórcy nauki. WlU'Szawa 1934. 
.. 35-37: lIIikolaj Kopernik. 


5]9. DAEv Kron8tantin] L[vovit\]: Kopernik. M08kva 1935 811, 2]4. tabl. 7. 
Zob. ł.i po.. 108. 
Ka. M. 


520, FV!'ICJII:-RREł"TA.ł"O, F[ranz): La Renai88ance, PariII ]935, 
Rozda. 2: Chri.toph" Colomb" "t COpe...le. Tlum. pol,: Odrod."Dil'. Ware.awa 1937 a, 21-88. 


521. HEł"SELlNG Robert: Nik?lnu8 Koperniku8, W: Die Gr088en Deutsehen. 
Neue Deut,;che Biographie, hr8g, "'. W, ADdrea!l u. W, von Scholz. Dd. l Dcr- 
lin 1935 to, 503-519, 
Ree.: Brachvol,,1 E.. Z, f. G_II, Erml. Dd, 26: ...38 .. 249-253, 
. Unlw. Tor. 


522, RYBKA EugcniuSl::' Kopernik, W: Swiat Zycie, zaryli enc)'klol,e- 
dycII:ny. T. 3 [ok. 19351 SEp, 80-87. 


Ier.
		

/Licencje_039_04_114_0001.djvu

			523, WASIUTY
SKI Jeremi: Mit kop..rnikowAki. Wiad. liter, 1936 nr 53/54, 
8, 10, ilu8tr. Ponadto: Początki mitu, Skamander 1936 nr 16 s, 454-460, 
Fralm. a wyd. w r. 1938 pracy.,Kopernik" (poz. 529). Oatra krytyka wytej wymienio- 
0"10 artykułu w opublikowanym w prasie (m. in, GIo, Narodu 25 V; J937) pijmie Komitetu 
Aatronomicme,o. Pneciwko tej poz. oraz poz, 816: Rybka. Eug., Urania R. 15 : 1937 ..17. 
W awi,zku z powyiuym: B1achow.ki S.: Do osoby Kopernika pnyp1lltaly się r6ine typy 
i typki. D.. po.n. '1937 nr 199; M"ł!daiuki M.: M. Kopernik w knywyrn zwierciadle. SI. 
pom. 1937 nr 295; ZK: Wiele halrsu o nic.. Tyg. Uw"'. 1937 nr 23 .. 459. 
Ponadto: (Grydz"waki Mieczy.law] mg: Rz"kome :miewaienie pami
i Kopernika. Wiad. 
liler, R. 14: 1937 nr 24 .. 7 (nrt. w zwillzku z d,klaraejll czlonk6w Komitetu Aatronomicz- 
nqo w .prawie artykulu Waaiutyń.kiego: Mit kopernikowski). 
Odpowiedi na popnednie: Waaiuty6aki Jer"mi: Rz"kom" znieważenie pamięci Kopernika. 
Wiad. likr. R. 14: 1937 nr 24 .. 7. 


524. ZINNER Ernst: Das Leb(''l und W..rken des Nikolaus Koppernick, 
genBlmt Coppernicus, Del.UCMJ MUJ'um 9: 1931 H, 6 .s, 141-110. 
Ree.: SchneUer II., Siu... 18: 1938 .. 72; Himm.t.weIJ 8: 1938 a. 156-157. 


525, ARIIUTACE Angus: Copernic118, the founder ot' modern I18tronomy, 
London 1938 ss, 183, ilustr, 
RoZ4h. d')tycz,cy iycia Kopernika. a. 43-60, Op!łrty na Prowem i Birkenmajene. 
Ree.: J. Roy A,"'
n. Soe, o/Canada 33: 1939 a. 166-167; Scbm!łnch H., Z.f. c..ch. Erml. 
Bd, 26: 1938 .. 698-700; Ro.e W, J., SIalIOn. R",. 1938/39 ur 50 .. 481-484. 
Uniw, Tor. 


526. BALJ.lN Herbert: Nikolaus Kopemikus, W: Deutsche Miinner. 200 
Bildnisse u. Lebensbeschreibungen, Berlin 1938 s, 32 i 1 portr. 
1Jniw. Tor. 


521, PRZYBYLLOK Erich: Coppernicus, Ospłr. Erzumr 1938 s, 82-83. 


528. TRATrNER Ernest R.: The story oC the world's great thinkers, Ne" 
York 1938 
.. 11-45: n Kop"rniku. 


529, WASIUTYŃSKI Jeremi: Kopernik, twórca nowego nieba. Warszawa 
1938 8S, XXX, 666, i1u8tr, 125, mapa, 
Fr"«ffienty. zob. poz. 523, 1025, 1077.. 
Literatura praedmiotu zawiera 169 po.. Nagroda Wiad. lit.... roku 1937. Protokól z obrad 
., WiGd. likr. 1938 ur 11. 
'ebty Kop"rnika, .ob. po.. 117. 
.."c.: l. Birkenmajer Al., Nową K.iqżka 1938 a, 138-13'9, takie Kur. lilar.-naulc. 1938 
ot 11 wras . fot. Wa.iuty6.kie,o i ilu.tracj, aatyryczn,; 2. Briicltner A., Wiad. lilar. 1938 
nr 11 .. 2; 3, tenże Z. /. alo". Philol, 15 : 1938 .. 169; 4. Domi6.ki H., E:r;pr, por. 12111938; 
5. Gl. St"f., Wiecl... i :tyci. 1938 lU"" .. 329-334; 6. Hartleb K., Wiad. hi.sl.-Jy
. R. 
6: 1938..3 .. 163-165: 7. JeUonowaki A., KulIurn R. 3: 1938 ur 28; 8. Krzyżanowaki J., 
c... pol. 12 IV 1938; 9, MqdaA.ki M., Rocs-i hUI. R.14: 1938 ona ...u.. "Uwap o Kop"r. 


t08
		

/Licencje_039_04_115_0001.djvu

			niku". rnznnn 1938 a.. 19, .krocony pr..druk t.goz, Pro,'o . MoSlu 1938 nr 27-28; 9. Pa. 
rUII. Off,'..r AIII.....rl 'III pruf. dr Al. Birkrlll..njt'r, Koni/(.b. aU/!. ZJ&. 21 IV 1938. 
ruzyrji lej dnl)'rz, pnllll.ho: 
Frn..t'j.. ..ci Koprruikn juk.. rhlub
 I'ulski. A ... rol.e" j......" i....cz.j. SI. pom. 6 III 1938. 
Gtlui..Li opór.. \I iLnllljn Kuprruikll. Kur. bolI. 9 IV 1938 a. 4. 
".Kop('ruik 'irmf"1"1U .- Kr,ilków i Turmi miastami niemieckimi". - oto owoce akauda- 
lirz...j ksiil,ki p. "nsiulyi.sLi.p;n. IIt..,r. Kur. roJ.. 17 11938. - O urtykul" w f/61k. B.ob. 
'\:ullll..1 trj lIlIIulki hr:!tllli: C.ty flulllk doslnr(":lR broili prop:tgandzir nił-mil"....if'j. 
Kllp.arnik i . a. O,.!'O" it'ł."ki. "rNIO a: .'''0''" 1938 nr 7. 
Uir r...pprrniklls-I's,-rhosr. (ls,lond n"r-. Reihe A 1938 a. 78-80, tabI. ł- 
I.ii..... Kurl: 1" mkl"hr in (b.r PIlI..i"cI....n Cllppcrniru!IO-Forschung. Deuuclto. Rd.cla.. in Pol.n 

 \.11 193;. lI..z.... x ...
..i: nrr ",.1100. ... 1938. Toż, Akad. Dl.." Jg. 52 H. 11/12 .. 287 i n. 
\ln".I;oi"ki "III,illlll: I'r..f. lIirkrllll1ajrr IAlrk,ulltlrrl n ksi,irr J. Woaiutyń.ki.go. SI. 
,'orn. 13 III 193K. 
'1I1'hm..,I.. 'il"f.llm.. t:u.J.J,'rni,'II". Eillł- ....111" Stdlul1l(lIal..uc' 
on Jen'mi Wa..iutyń.lłki: "':rnd. 
'''t'i" lI..i..."dlll.,1 19:łłł nr I !lo. 3 - ł. 
() IIII"r...bi... ProSlo 
 .\1""/1 I CJ3K lir 13. 
SI'hlUii.II.CIa 111111"-: :\o("h in"uc'r Koperlliku
-J)I'h:.\lte. Nrue polni!łChe Interprrt.tio.... 
kii".,... (;rr""...i.. (1I..rlill) 2 1\' 1938. 
Spru\\..1 11r:t
.m..t.żno;..: narmłowcj "ikoluj. Kuprrnik.. I\;irlncy o ksi,żce J. W..iutyń- 
.kirl'io. SI. pon.. 10 IV 1938 .. ,i. 
ł mk"'.r (Iłar poluiM'hru CoppcfniłaUF.ł.or".'hullg. ZIłIi5claen Norclen u. O.ł.n 1938 Ul' 24. 
"il'],,'r"ir,,-i('z \Ioriu: RozlllO,,"a z jasnowidz"1II Ofi8owił'ckim. Hi
torycy pi.z. dzieło 
.. KopC'nliku na lIIIo('ul1111.u('1I "pirY')""'lcznych. n.. po=n. 1936 lir 267 !I. 8. 
\\")"riqp; z po\\"p,.xrj pozl.t'ji: \\ ..oiul)"i..k; J.: C..pprrnicu8 d.r Schopf"r de. ""U." Him- 
"...Is. 1I..lill 1938 .S, 33. 
Zoh. pnlludln pn.. ,.2... 714, ,.U. 786, 790. 


:;30. \\ILK K[arull: Mikolaj K0I"'I'uik, kanonik warmiński, 3..lronom. 
\\ : Wilk Ku Wil,'z\"Iiski C: (;"illztly kalolickirj Pol
ki. T. 1. Mikotów 19311 
'. :;11;; :.Ił.. 


531. LI
Uł.:
LAVB Willi: Nikolall
 Coppcrnikus, Dcr Griind,.r Cilll'lI ncncII 
\\''''Ibil''t.
, SIudł'nl d. ()slnlRrl.. 1938/39 
, ]90-193. 


532. DITTSCIIL'G W.'rut'r: D,'r D"UI8Chł' Fortichrr COI'pcrnicuti, POlRmer- 
ociu> H"imfllp/lt'/f,ł' 10: 1939 8, 40-44, iIUł.tr. 2. 


a33. LKoSSJIA
N Eug"1I Oskar] )luller K.: Nikol.u8 CoppemicU8. Rer
 
lin ]939 118. ]5. 


1011
		

/Licencje_039_04_116_0001.djvu

			.,34, Handwl!rtf'rbucb dcs Grellz u. Auslandsd"1ILschtulUs 
slau 1939 
.. 313-315: o Koperuiku (alltor K Zi",,
r?' 
U"iw. Tor. 


1311. 3 R,-" 


535, BRACU\-IJGEI. EUgUi: \ik..l:1u, Kuppl','nikłh. Ilocltfu/ld (lJ-UI 
n". 

. 55--64. 


536. EnERIIARD Otto: Zcu
lIi.
e dl'uls..h. I' Fri.imluigk,.il ....n .I.-r F'riihz..jl 
bis heutc, Leipzig 1940, 
.. 182 i n.: o Koperniku. 


537, KITBACII F[ritz]: Niknlaus "-0l,,'miku.. Z, J ges. N,,'urJl'iss. h: 1940 

. 68. 


538, \"E:'iECIAN: Niknlaj K"pl'mik (B73- 1;j.
J). ("-ratkij hiu
raCir..,,
.ij 
oC:--356. 


540, HII.I'
RT G,: '\iculaus C"PP"I'nicn.. St.'ml' II. Uf'lr	
			

/Licencje_039_04_117_0001.djvu

			545. BOi'lEV N.: Nikolaj Kopernik. Sp...anlf. na fia.-matem. drułe
lvo, 1943 
lir 5/6 I!, 113.--130. 


546. DAISMONT M.: Copemicu
, aAtronomisch.. riprokkełingen. Rrugia 
1943. 


546a, DINGLE Herbert: Nicolaus Copernicus, 1473-1543, EndealJour 2: 1943 

. 136-141. 


547, DOUGLAS A. Vibert: Copernicu
 1473 - 1543. QUI!I!n's Quarl. T, 50: 
1943 nr 2. Odb. 88. 9 nlb. 
"'ar. 


548. ERDMANN Franz: Vel'wandJf'r der Wełt. Deu.srh.. im Os./m 6: 1943. 
nr 4 s, 165-175. iłu8tr. 


549. FAUST August: Nikolau8 Kopemiku(I, Kanl-Sllłdien 43: 19438. I-52. 


549u, FRANKOWSIU Jerzy: Mikolaj Kopernik. W czterechsetną rocznicę. 
i'iew-York 1943 Polsko-Ameryk. Sf'kcja Międzyn. Związku Robotniczego 68. 15 


550, Hol'l' Erwin: Nikolaus Koperniku8, Abriss zu Leben und Werk des 
grossen d..utl!chen Astronomen. GeneralsolłlJ. Jg. 3: 1943 H. 2. 8. 1-8. 
ilu8tr, ] 9. 


551. lDEI.'SON N, I.: Nikolaj Kopernik (1543 -1943, 400-]eti" ao tlnja smerti 
,,"opernika). [Moakva) 1943 Akad. Nauk SSSR ss. 32. l portr. 

łłl'. 


552, JONES Harold Spencer: CopemicU8. Cardiff 1943 The Univ. oC Walea 
.s, 32. 


553. KELLY H, L,: CopemicU8. J. Brilish ASłron. Assoc, 53 : 1943 e, 155- 
159. 


554, [KOPERNIK) Nicolas CopemicU8 ..The father of modem aetronomy" 
1473-1543 by a Po]ish ecientist, W: Great men and women ofPoland, ed. by 
St. Mizwa [Mierawa], New York 1943 s, 37....50 portr,' 
Art. .. pnewainej 
'ci jest tJwnac."niem praey AJ, Birkenmajera napiaanej na aamł: 
wionie St. Mienwy w r. 1939: opublikowany anonimowo Be ....łodn nil niemieck, okupuj,. 
Uniw. Tor. 


555, [KOPERNIK] Nikolaus Kopernikus. Leben und Werk.. Nalur u. Kul- 
lur 40: 1943 s, 61-67, 


.UJ
		

/Licencje_039_04_118_0001.djvu

			556. Kl'\Ig Erich; ?;eittafel Ilum L4"ben g, Schaff(,>Jl de8 NicolaulI Koperru- 
kU8, Stęrm 23: 1943 H, 4--5, 8. 70-74. ilustr. 


557, KUBACH Fritz: Lebel1 und Schaffen d:'8 NikolaU8' Koplmikus. W: 
Nikolau8 Koperniku8. MiincheJl 19-13 8, 1-26, 313, 
Uniw. Po"". 


558, KUBACH }'ritz: Nikolau8 Koperniku6, 8dn Leben und Schafft-n und 
ihre B4"d\.utung fur un8ue Ztit, N,tJ'iontJlsos, MontJ,.h e 14: 1943 8,468--479, 
ilu8tr. 


559. KUBLI!: Lud,,-ig: Punkt im AlI, Nikolau8 Koperniku6. Kiinder ..in4"
 
n4"uen Weltbild..8. B..rlin 1943 88. 159, tabl. 4. 
Uniw. Tor. 


560. LIIBBACK Wilhelm: NikolllU8 Kopl'rnikuf -- ('in dt'ut8chcr Revolutio- 
nAr, W: Nikolaus Kop..rniku8. PI'rIllinli"hkeit u. Werk. DRnzi
 .1943 II. 5.. -56. 
lJniwr Tor. 


561. LOSADA y Puga Cri8tóbal de: Copernico. Rw. Univ. C:" Peru 
V. 11; fl9431 nr 4-5, Odh. [?] Lima 19-13 88, 36. 


562, MADwAR Mohamed Rida: [2yciorY8 Kopernika w jęz. arab8kim]. 
W: Quatri
m.. C..ntenair.. de Copernic. Cairo 1943. 


563, [MIERZWA] Mizwa Stefan P,: Nicholu8 Coperllicus 1543-1943, New 
York 19-13 88. 88, .na okI. kolorowa ilustr. Artura Szyka. 
W tYJDŻe roku 2 wyd, 
Re".: Braocb F. E., Scynce 1943: 9 Vll .. 40-42; O[iwięcimaki] S[t"Caol. tyCY Nauki. 
T. 4: 1947 .. 374-375; Everob"d M. A., Ob..ruolory 65: 19.13/44 ... 129-130: HoffIeit D., 
Sky a. T.ł..c. 1943, April .. 18: Popu/o A.,ron. 53: 1943 .. 525-526: Struvr O., A.'rophy.. 
-T. 97 : 1943 ., 276. 
(Jniw. Tor. 


564, ORESTANO France8co: Copernico. (Discorso celebrativo) Mi,telstelle 
2: 1942/43 H. 19 II. ]4-29. 
Inat. Hi.t. UMK. 


565, PEUCKERT Will-Erich: NikolaulI Koperniku8, der die Erde kreisen 
lie88, Leipzig 1943 88. 352, portr., mapa. 
Hec.: Sandblad H., Lychno. 1943 ., 370-374: SOmJD"r 8., W.llaU 43: 1943 .. 147- 
1.8. 
Uniw. Tnr. 


112 


---
		

/Licencje_039_04_119_0001.djvu

			56ó. HAMSAUJo:R HcmbcrL; l\icoł.ltI
 Cop..rnil'lIe, Włllldłcr ,łc
 W..hbihl..N. 
Berlin 1943 88. 77, ilu"tr. 60. 
Ka. l\I. 


567. RORIG Fritz: Nikolau" Kopt'rniku
 nnd dt'r dcut8eht' Lt'ben8krei8. 
Hist. Z, Bd. 168: 1943 8. 263-279. 


, 568. HOSEN Edward: Nieholas Copernicu., th.. mail and hi8 work. Sky 
Telesc. 1943 May 8. 3-5, ilustr. 


569. RUDNICKI Józef: Nichola8 COI)t'rnieu. (Mikołaj Kopernik) 1473- 
1543. Transl. from the Polish by B. W. A, Ma8sey. With a foreword by Sir 
Arthur EddiJl
ton, London 1943 S8, VIlI, 53, tabl. 16, nlb 3. 
R"..; Nnlu., V. 152: 1943 .. 33-34; Ob.",."o'ory 65: 1934 l. 80-82. Naawiako autora: 
S. \fękaroki. 
(JlIiw. Tor. 


570. SCHMAUCH Han8: Des Lebe.. und Wirken des Nikolau8 K01)erniku8' 
W; Nieolau8 Coperniku8. Pt'r8onliehkeit u. Werk. Danzis. 1943 8. 15-56. 
Odb. 8S. 42. 
Por. po". 630. 


571. SCHNABEL Franz: Nikolaus KOI)uniku8. Kliln. ZtS. 1943 nr 254-261. 


572, SCHNELLER H,: Nikolau8 Kopernieus "terrae motor, 80li8 eaelique 
8tator", Sterne 23: 1943 nr 4-5 8, 49-59, ilu8tr. 


573, ZULUETA LuiR de: Nieola8 Copt'rnieo 1543-24 (1t' mayo-1943. 
Bogota 1943. 
Ob...rw. A.tron. War.... 


574, BENsE M,: Kopecniku8, Kant, Liehtenberg, Ellrop, Revue 20: 1944 
H, 1/2 8, 50, 


575, GENGLER Thomas: Nikolau8 Kopernikus, Ein deut8eher FOr8eher 
und 8ein Werk. Zum 400 Todf'8tag... Gilttingen 1944 88, 37. 
Uniw. Po.n. 


575a, LIMDERGEN Jos van: De groote r..volutie van CopernieU8, Brus. 
ReIs 1944 8S, 195, lubI. 16. 


576, MASOTTI Arnaldo: Nieeoló Copernieo, I, Vita cd opere dei 80mmo 
astronome, Mem, Soc, Astron. f tal. 16: 1944 l, 193-207, iluItr. 
Oddzielnie wyd. pt.: Viu "d oper" ... Pavia 1
 ..., 19. 


577, SILVA GiovaDni, Troiło Erminio: Copernieo, Padova 1944 ss, 69. 
Jas. 


Ił - Bi.U.....fl. .K.o..nl....... 


H3
		

/Licencje_039_04_120_0001.djvu

			578. WAVRE U(olin): A propo" .1.. l:op..mic. UI'V. tk 'I'heol. Philo:l. 1'. 32 
1944 R. 75 -- 91. 


579, KARPlfi!lKI Ludwik: Mikołaj Kopernik. W: Polonia Almanac. Det- 
roit 1945. 


580. KE!!TEN Hermann: Copernicu" and hiM world. lUa8tr. by H, Steiner. 
Tran8J. by E, B. AMhton Rnd N. Guterman. New York 19-1588. IX, 408, tabl. 9.1 
I, wyd. j... Inne wyd.: LondolI 1945 i 1946 so. j". LIni". UlU. 
Wydanie w jęs, oryl. CłSIl. lIi"mit'Ckim) uk..alo .if póillirj (zob. lIiżrj). I 
Re..
 Kaempff"rl W., SOlurJoy R",. oJ Li"r. 17 111191;; .. 26; 'lfar"l"ollr j. Ił.. Ca./.. 
hi.,. Rrt!. T. 31 : 1945 .. 368-370; Johll.on Francio R., I.i, 37 : 1917 .. 82. 
Wyd. w jfsyku ory!!.: Copornicu. uml .eille W.II. Bin!!rophir. AmMt.rw.m 1948 'H. 5ll!. 
łabl. 12. -- Uniw. Tor. Inne wyd. Wi"n 1953 ... 336. 
P....,kJad (ranr.: Copernir 1'1 0011 Irmps. Pari. 1951 ... 432. liniw, POZII. 


581. MI(JHAEJ,. George: The big five. London 1944. 
Tłum. pol.: Wi"\jI:a pi,tka (Mikołaj Kopernik. TaMu.s Kn
du..ka. .'ryd"r
-k Chopi". 
\loria Curir. .ló.,,( Conrad). I.nndyn 1945 M.. 24, ilUBlr_ 


582. ENGEI.HAHDT M. A.: Nikolaj Kopernik. livot dejno"t. Pr..v. Georl!i 
Kova
ev. Sofij a 1946 Mil. 96. 
II/ajprawdopodobni.j .łum""."ni.. pn.. 13(,. 


583, HARTLEB Kazimierz: Mikołaj Kopernik. Toruń 194ó ... 51. 
Wy"I. 2 lamłr 1948 '0. SS, nlb. S, ilu.łT. Cdraeworyty II IIlar...balIa). 


584. HARTLEE Kazimierz: Tragizm żywota i dzieła fromborskieg.. m
drclI' 
W: Ałma Mater Tboruni..nMis. Jednodniówka. Toruń, Luty 1946 M. S-l!. 
Fra!!m. pl.: Jak ro.wui.ł polokołł Kap.rnik8. Rob. pom. 9 II 1947 <. 1. 


585. MURAWA Felik8: Zywot i dzieła Mikołaja Kopernika. W: Wystaw. 
Kopernika w Olsztynie. Olsztyn 1946 8. 5-14. 


586, No!!!! Rudolf: Bahnbre('hr.r der Wi8senscbaft. Berlin 1946. 
H. 10 - 12: o koperniku. 


587. ARMITAGJ.: Angu8: 5un, "tand thou "till. Tb.. life and work of Cop..rn i . 
"UB tb., 8"tronODJ.er. N.." Y..rk 1947 S8. X, 210, tabl. 7. 
Uniw. Wrocl.1I\ 
Inne wyd. Loudoll 1948 Si'łUa 's. 2łO. 
Re..: Joblloon .'r. R. I.i. V. 39: 1948..175-176: OIo..rvalor:y V. 68: 1948.. 195-196: 
""a.bcotr. N. H. dr V., GID. A"IJlii 1949 nr 22. 


114 


.-
		

/Licencje_039_04_121_0001.djvu

			32 : 


58S, IDEL'SON N. I.: Zizn' i tvorcestvo Kopernika. W: NikolRj Kopernik. 
Sbornik Statej,.. Moskva '1947 s. 5-42 (zob.. poz. 650). 
Ob....... Aatron. UMK et- 


589. Mikulas KOPERNIK. Novł slovo 1948 nr 37 er'l 
. 9. 


590, ROSENBERG Bernhard-Maria: Nikolaus Koppernikus, Lustadt/Pfalz 
1949 ss, 48. 


591. ZONN Włodzimierz: () Koperniku, jego życiu i pracy. Horyz, Techn. 
:0./.. \ 1949 nr 11 s, 465--467, na okładce portret Kopernika, wg portretu w "w. 
berlińskim. 


5111. 


592, FECHTER Paul: Der Mann, der die Erde kreisen hiess, Nikolaus Ko- 
pernik. W: Wir Ostpreussen. Hrsg. v. Gunther Ipsen. Salzburg 1950 s, 112- 
115. 


pi". 593, ARMITAGE Angus: The ",orld of Copemicus, New York 1951 New 
American J,ibrary. 


.rr;i 594. KURDYBACHA Ł[u'kasz]. ZOlln Wfłodzimierzl: Mikołaj Kopernik. 
Warszawa 1951 ss. 32, ilustr, 
Fragm., Praca iw;"ll. R. 3: 1953 nr 2 .. 30-33, ilu.tr.; Tryb. Wo/n. 1953 nr 8 a. 9. 


5940.. MIRO Quesada Oscar: Copernico. Su vida y BU obra. Lima 1951 s8.147. 
Publ. de la Soc. Peruano. de Filosofia. 
Uniw. Tpr. 


'Cli, 595, BACHER Rudolf: Das IIstronomische Dreigestirn der Renaiss8llce. 
. (,. Kopernikus, Galilei, KepIer, Innsbruck 1952 S8, 62, tabl. 3. 
a, 9-24: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


,,,,II 


596, GUNTHER Franz: Nikolaus Kopernikus 1473-1543. Biogr. Wort6rb. 
:II. deułsch. Gesch, 1952 s, 478. 


597. Mikołaj KOPERNIK. [Warszawal 1952 [Tow. Wiedzy Powsz.] S8, l
. 


'n i - 


598. Mikołaj KOPERNIK. Program nr 3-4. Temat nr 24. Warszawa 1952 
Ss, 15. 


96: l 


599, Mikołaj KOPERNIK - wielki astronom i patriota polski, \V: Wybrane 
zagadnienia z dziejów kultury polskiej. War8zawa 1952 s, 3-18. Materiąły 
do zaj
6 polit. nr 70.
		

/Licencje_039_04_122_0001.djvu

			bOO. HAHYCZ H"nryJr..: MiJr..ołaj Kop"rniJr.. w dziejach nlU'odu 
polskiej. Prz. zach. R. 9: 1953 nr 1) '12 s, 513-570. 


Jr..ultury 


601. BARYCZ Henryk: Mikołaj Kopernik wi..lki uczony Odrodzenia, War- 
szawa 1%3 88. 79. 
Z mat.."aJ6w se.ji naukow..j Pol. Akad. Nauk po'wiO", tw6rc.o'ci M. Kopernika. 15-16 
IX 1953. 
R"c.: Cadomaki .I., llroni.. R. 26: 1955 nr 5 .. 152-153. 


1102. BIRKENMAJEII AJ..keander: Mikołaj Kopernik. Wszechśu,ial 1953 nr l 
II, 1--11, ilustr" tabl. 2. 
Tablice pnedltawiajll fotogr. pomnika Kop"rnika w ColI"gillm \loiu. w Krakowi.. i repro- 
dukcję dneworytu Jana Styfielo s obr!,su Matejki. 
Przf'klad nieautorYJ:owany na jez. nif'm.- pos. nRal. 


603, [BIRKENMAJFR Aleksander): Mikołaj Kopernik. Kullurprobleme d, IUU- 
en Polen Jg, 5: 1953.nr 5 8, .1-11, ilustr. Ocłb.: Berlin 1954 Aufbau-Verlag 
811. 27, ilustr. 
Odbitka podaje na.wiako Rutora. .Ie"t lo prs"klad pos. 602. 
lIniw. Tor. 


604. BIRKENMAJEII Aleksander: Wielki astronom Mikołaj Kopernik. 
W: Rocznice i obehod}' kultUJ'alnł'. T. l Warszawa 1953 s. 91-95. ilustr. 


605. RUKOW!!KI Tadeusz: Nauka polska w s!użbi.. postępu. Warszawa 
1953., 
.. 5-9: o \\'ojciecbu s Bruobcwa: 
.. 10-20: o Koperniku. 
NR oklBdr.. portr..t K.Ą,..rniko. 


606. KAUI'I'ELDT A[lfons]: Nikolaus Copernicu8 1473 bis 1543. Wi.ss. 
u. For1schr. Jg, 3: 1953 H. 2 s. 39-41, ilustr, 
IJniw. Tor. 


607, KLAUS Georg: Nicolaus Kopernikus - ein grosser Sohn des polni- 

chen Vołkes, Urania (j"na) 16: 1953 nr 5 s, 161-168. 
TIulO.: Mikołaj Kopernik - wi..lki .vn narodu pol.kiego. Myll. Fil<>.. 1953 lir I 
191-208. 


b08, Mikołaj KOPERNIK (1473- 1543). Warszawa 1953 Sil. H. 
Ty,"1 okladkl. Wyd.lli. I I..kal..m w ję..: ro.., franc., ang., ni"m. i hiup. 


1109. Mikołaj KOPERNIK, wielki uczony i patriota połski. Program nr 3. 
Tf'tnut nr ł3. Warszawa 1953 tlI'. 16. Materiały cło zaję/! polit, nr 26. 


1111
		

/Licencje_039_04_123_0001.djvu

			610. Niccoló COPERNICO 1473-1543, Roma 1953 ee, 15. A
eoc. ital. pet' 
rapporti culturali con la Polonia. 


611. Nicolau CopeRNlco gigant<' do pen8amenfo, Polónia .1.. Hoje An. 
7: 1953 nr 9. dod. 88, 4. 


bl2, KRAJEWSKI Włady8ław: Mikołaj KOI'eruik twórca nowożytnej a.lro- 
1I0mii. [Warszawa] 1953 e8. 54, 2 nlb., ilustr. 
Toż w formi" powiel. nakladem Tow. Wi"d.y Powa.. .a. 28. 2 wyd. "-..ro.OWIł 1954 ... :;7 
iluItr. 


bl3. KUC73ŃSKI Janu8z: Mikołaj Kopernik. Wieś H. 20: 1953 nr 9 8. 5 
>: fot. rzeźby Fr. Strynkiewicza. 


614, KURDYBACIIA Łukasz: Mikołaj Kop"mik. Praca świełl. 1953 nr 4-5 
_. 48-53 z fotogr, lwmnika warszawskiego. 


615. LABERENNE Paul: Nicola
 Copernic. Peuples Amis. A.n. 7: 1953 
nr 56 8. 6-8 ilu!\tr. 


b16, LABERENNł: Paul: Nicola. Copernic, gennl de la pensM moderne, Pen- 
spe 1953 nr 50 8. 28-40. 
Pniw. Tor. 


617. LEŚNODORSKI Bogusław: Kupernik - człowiek Odrodzenia. War- 
szawa 1953 "I'. 65 Sesja naukowa pORwięcona twórczości M. KOI){'mika. 
Po..icl. 


618, LEŚNOVOdSKI BOf(usłuw: Mikołaj l\.upernik. No...e lJro1(i H. 7: 1953 
Itr 6 8. 60- 79. 


bl9. MALlTA l\ł.ircea: Nicolai Cupernic. Re,;. muł. si .rir.. 1953 DJ' 7 8, 161- 
164 


620. l\tlCHAJLUV A, A.: Nikolaj Kopf'rllik. h>słn. Ikad.. Nauk SSSR 
G. 23: 1953 nr fi '. 32 -41. 
ł uiw. Tor. 


b21. MICIł...JLOV A. Ił.: \ ..łikij 1'01' .kij ucenyj [Kopernik]. Znanie-Sila 
19;)3 nr 9 II, 1-3, ilustr. 


b22. l\1oKsnN Ludwik Hieronim: KOllernik -- człowiek Udrodzenia. Szkic 
,lo portrl'tu, Zycu. lił..r. R. 3 : 1953 nr 21 ... 4, ilustr. .J. Skarżyńskiego. 


117
		

/Licencje_039_04_124_0001.djvu

			623. NOWICKI Andrzej: Kopf'rnik czlo\\iek Odrorlzf'nia. Wat'szawa 1953 


. 175, ilustr. 
Rec.: Brzosto\\ska J.: "Iowe "pojrzenie 118 Kopernika. Kornena Ił. 22: 1955 m' 3/4 
.. 85-86: Gadomski J.: lirOl.ia R. 27: 1955 lir 12 ą. 376-377; Pi"ebocki J.. ll",'r. Kur. 
pol. 20/21 XII 1953; Sier8.uki J.: Obraz czlo\\id..a lIeninlncgo, Zycie liler. 1954 lir 14 a, 6. 


624. ,,"OWICKI -\ndrzej: K0I'"rniJ.. - człowiek Odrodzf'nia. Prz. kU/ł. H. 
2: 1953 nr 22 8. 1--2, ilustr. 
Om6wi"ni.. ksillŻki .I. \\'asiutyńskiego. poz. ,;2\1. 


625, NOWICKI Andn.ej: Mikolaj J\.nl,,'rnik 
Wojsko lud. 1953 nr 5 .. (11.--80. ilu
tr. 


wielki uczony. I patriota. 


ó26. PIECHOCKI Witold E.: Cm'riClilum vilne wielkil'/(o listronoma. .'
lVia' 
My 1953 nr 64 s. I, 3. 


ó27, PRZYPKOWSKI Tadf'u
z: O Mikolaju KOI.......iku, [War
zawaJ I9;j3 
dS. 133, ilustr. 
R"c.: Gadom.ki .I., 'Ironia Ił. 26: 1955 ur 7.. 218-220: Kuczyński J., "r:. Aul,. R. 2: 
'953 nr 11 a. K. 


ó28. HYBK.
 Eugeniusz: V,.likij pnIskij astrollnw. Prirodll (Mo
kva) G. 42: 
19.)3 s. 3-] 3. ilu.tr.. tabl. J -- Kopl'l'nik \\'
 Mat.'jki. 


629. HYBKA Eugeniusz, Rybka Przemyslaw : Mikolaj KOPI'rnik i je!:o na- 
uka, Wal'szawa 1953 8. 207, iIu_tr. 
W zwillZku z tym: Rabo"a Elżbieta: lIczcni wrocla".cy pi.." ksill:i:k
 o Kop"rniku. 
Sprawy i lud.ie 1953 nr 12 a. 2. 
R"..: Gndom.ki J., Urania R.: 26: 195
 m. K .. 246-248. 


630. SCIIMAUCH Haus: Nikulaus KOPI'rnikus. Kitzingf'n/Maill [1953] 
s
, 47, illIstr. 
To samo co pOI. 570, . pewnymi tylku "krł'
łł"ł1inlUj ora& amianami tlt
łi8t
czll
-mi. 
lJlliw. Tor. 


631. SCZANIECKI Michal: Mikołaj KOIłernik - tyt,m el>oki Odl'Odzl'łlia 
k,.-arl. hisł.. R. 60: 1953 nr 3 
. 44 -5(.. 
Hozlizf'rzon}" tekst przf"Imh..ił"nia w}
lotJzon('go 19 II 195:ł. nu Hkudcmii w \Iuz{'um 
arorl_ 
... '.oznaniu z okazji ohvorcill koperllikow!ol
ił'j wy
tllwy. 


632. La VIE et ł'o('uvrc ,I" C"lwl'llie -. III'ecUl'8f'UI' d,' la Ł'cicncc de notrl' 
"'mp.. W: Nicola. COI"'J'nie, Rull. 'pP,'ial, Pari. 1953 (po?. (}47) 
. 2-7. 


""
		

/Licencje_039_04_125_0001.djvu

			633, WITKOWSKI Józ..f: Mikołaj Kopemik jep;o dzieło. Od 4 do Z 1953 
nr 22 
. l. 2, ilusu'. 


634. ZICH qtakar: Słovausky geniu
 Mikuła
 KOl,ernik (1473- 1543). 
Slov. Prehl, R. 39: 1953 nr 6 s, 169---171, iłustr. 
I1niw. Tor. 


635. Zizn' dejatel'nost" Nikołaja ,",ol)ernika. lnform. Bjll". 1953 nr 8 
s, 21 -32, 


ó36. K!lHRSTEDT Albrecht: '"'''I.emiku. al- i\1.ensch llnd Wi8senschaftl,'r. 
Wiss. 4nll. .J
. 3: 1954 .. 311-3Ió. 


ó36a. KAUFFELDT Ałfolls: Nikoła1l8 KOPl'mikus. Der Um_turz d('s mit- 
If'lalterlich..n Weltbildes. Berlin ł 954 88. 157, ..Ib. 3, tab!. 5. 
Allhonl. 5. 124-(138]. zawiera rra':lnenty ...Df' revolutionihu,,". w tłumaczeniu nił"miec. 
kim (pos. 148a]. 


637. NEYEL Hann8: "De revolutionibus,.... Ein łłOlnischer Beitrag zum 
Hllmanismus. Zum Geburtstage Mikołaj KOl,emik on 19. Febl'Uar. Jenseił!ł 
d. Oder .Jg. 5: 1954 H. 2.. 12-13, i1u8tr. 


638. SZYC Jan: Chronologia dzieła i żyeia Kop..rnika. Urania R. 25: 1954 
nr 8 8, 239-244. 
W związku s tym: Baranow..ki Henryk: O Poczlitkacb teorii Kopernika... Roaji. Urania 
R. 26: 1955 nr 9 .. 282-264. 


639. WOJTKOWSKI Andrzej: Mikołaj Kopernik. Kal. dla Warmii i Ma- 

Ur 1954 8. 95
 105, ilustr.; fIląski Knl. kałol. 1954 s. )29-139, ilustr. 


639a, MICHAJLOV A. A.,: Nikolaj KopeI'nik, ego iizn' i tvorcestvo. W: Ni- 
koluj Kop,'rnik... M".kva 1955 (poz. 650 Ił). s, 7-32, ił ust).. 


640, jARRY DE MANCY Adrian: Kopernik. Lb. m. i r. w. XIX w,l S8, 4 nłb. 
K.. M. 


MI. fiINIEHI IIario: Vita "d 0l't're di N, Copernico, Civilła Całłolica. Ser. 
XVIII, "ol. 6. 


ó42, VEL!lSCO de MiIlas, Isolina de: Nicołit8 Copernico, su vida y 8U obra. 
[b. m. i r. w.] 88. 61, ilu8tr. 
WII The Library of Congr".. Subjecl Catalogu" 1951. 


1111
		

/Licencje_039_04_126_0001.djvu

			UZIELA ZBIORO\n: 


1143. H........II dt., C;,'i_,," illl d,'ut,dlt'll O'h'lI. CopP,'rniclI.
K,,"l. l\.o1li

- 
b,'rl!: [I 9:W] ". 54 tabl. b. 
Z I...ci (.. k..perlliku) zob. po.. 1185, II II, 172I. 
R..c.: Sdllllullrb II., /. .f: (;.".h. f:,ml. IId. 27: 1939 .. 298-299. 
111"'. lIi.,. L \I" 


h44. \Iikulaj ""l'ł.It
III.. K,i\,
a zbioruwo w}"d. I,,"zez Lwow.ki Kurni...t 
OLchudu 4.jO ruczllicy ur...lzin 1\1, Kopcrnika. Lwów 1924 KsiążlI, Pulska. 
8S. IV, 246. 
Trd
, zob. poz. 168, 21
, 1261, 1677, 1987, 2009, 2111, 2161, 2193, 2426. 
R"..: I. Gub"}lIo"I'rz B., K",. Iru'''. 23 IV 1924; 2. Krua.owski J., Pro. wa'... 1924 
lir 39 .. 426-428: 3. Pilcb SIDllisIuw. SI. pol. 27 IV 1924: ł. My.' ni.podl. 22 III IQ
H: 
:;. Wuoow.ki J.. II i..J. li'e,. 192.J DJ' 16. 
lrlliw. Tor. 


CI45, Mikolaj KOPEII:IIIIS. J;cllialu)" a,trullom pol-ki w 399 rocznicę zgonu 
(24 maja 1543 roku) i ukazalIi" .i.,' ,łzi..I,,; "Dl' R..,.ołutiunibU!.... T.,I <\viv 1942 
Kołu PI'zYI'",luik,j\\ im. K"p"I'llika ". 35. 
Trt,,;ć. zoh. poz. .i 1.3, 11I6.i. 17.1:1, 2łJ23. 2127, 2291, 2.J28. 2 ...
.d. .oh. poz. bó3. 


114". ,\icłwla
 COI'EH:>rmatioll. I)olollai..,s, Paris 1953 .., 17, labl. 4. 
Z Ir..ci: zob. pnz. 632. 12.11, 13,16. 2623, 2675, 3673. 
luiw. Tor. 


b.J.8. Niculau. C"PER:IIIKt s, P,'r.iilllil'hkt'it Ullt! Werk. lur 400. Wiedl'r- 
1..,,1... ,,'illł
s T...ł"_la
.'
, Damo:il!: 19.1,3 "S ł 32. tabl. 22. 
Tre';
, ...h. puz. :;M. SiO, 1763. 2.
98. 
'"ui,,". Tor. 


1149. i\icolau, "OI'EII"11I.1 s. BiI.llli. "IIIł'
 gr08s('" D"utsch"JI. H "I!". ,. 
Frilz ....ubach. \[(illd..... 19.1,3 
. X. .378, taLlice, 
I'n',ć ...... p.... 12i, 1311. -I, 216, 
5i. 8113, 10(.9, 1768, 2075, 25111. 
lł,'e.: \1".. I,:., 7.. .f: ';". \",II,In,'i... lU: 1943 .. 33 -36. 
l-ni\\". Pmm. 


l:lll 


.......
		

/Licencje_039_04_127_0001.djvu

			650, Nikolaj KOPERNIK, (Sbomik etatej k 
etyrecheot letiju eo dnja emerti) 
Red, A, A, Michailov Moskva 1947 Akad. Nauk ee, 217, tabl. 3. 
Tr"'
, .ob. poz, 133, 588, 1143, 1780, 1964, 2164, 
Rec.: l. Juikevii! A. P., Y.sln. Alead. Nauk SSSR. R. 18: 1948 nr ./ a. 114-11
; 2. Kra- 
jewaki W" N"",. Drogi 3: 1949.. 292:""293: 3, Parenago P" NaukG i łi.n' 1948 nr 8.4, Za- 
chuoki M" SprGIDY i Lud.i. R. 3: 1953 nr 31 .. 3. 
Obaerw, A.tron. UMK. 
Uniw. Tor. 


650a, l'l'ikolaj KOPERNIK, Sbornik. statej i matcrialov k 410- letija 80 dnia 
8n:ł erti (1543-1953), M08kva 1955, 88, 111, ilustr, Akad. Nauk SSSR. 
Tr"'
, zob. po.. 234a, 639.., 1138a, 196b, 2052a, 3546a. 
Uniw. Tor. 


651. KOPERNIKus-Forschungen. lirsg, v, Johanne8 Pal'ritz u, Hans 
Schmauch, Mit BeitrAgen v, A, Berg, E, Brachvogel, K, Forstreuter, J. Pap-o 
ritz, H, Schmauch, F. Schwarz. Leipzig 1943 ee. VIII, 234, ilustr, 39. 
Tr"'
, sob. poz. CI29). 691, 868, 881, 969, 1070, 1998, 2517. 
Rec,: Sandblad H.: Lyclan.. 1943 a. 370-374; Wattenbeł'l D., We1IaU 43: 1943 a, 131-. 
132. 
Uniw. Tor. 


652, NATALEM Nicolai COPERNICI oHm Universitatie Cracoviensis alumni, 
post elapsli quatuor saecula die 19 Februarii 1873, in aula Collegii Novodvor- 
sciani pie celebra1ldum ,.. [Ułożył 
egota Pauli], Insunt: Nicolai Coper- 
nici Septem Sidera, atquae Cornmentatio de vita et t'iue scriptis a Martino 
Radyminscio a, 1658 concinnata. Cracoviae 1873 ss, 6 nlb" 24, 
Zob. po:o. 155 i 403. 
Uniw. Tor. 


653, POLKOWSKI Ignacy: Kopernikijana czyli Materyaly do pism I zycia 
Mikolaja Kopernika zebral .., Gniezno T, l. 1873 s, VI, 344; T, 2. 1873 B, 352; 
T. 3, 1875 BS, 358. 
Tre'
: T. 1. a) Pioma Kopernika tylko w polakim praekładaie .. 1-88; trei	
			

/Licencje_039_04_128_0001.djvu

			e kirlO O Kop"rn.ku u....gi ... i odpo...irdź Jan. SlIiad"cki"IO .. 59 - 63. 4, Mo.to....ki Tad.: 
\lik"laj Koprmik (1809) .. 67. 5. So/tykowicz J.: W.pomnienie o "Iikolaju Koperniku (1809) 
'. 68-i2. 6. n"n'ko..,ki F.: 'I1ikol.j Kopernik (1810) .. 73--7". 7. Slotwiń.ki K.: Wi.do. 
moiei .agraniune u 'I1iko'ajn Kopcrniku (1832) .. 75-81. 8. Chodynicki J.: Kop"ruik Miko- 
laj C11I33) .. 83-87. 9. Huh, K.: () zu.ługoch 
Iikoloja KOI.erniko w a.tronomii C1834. druk. 
1841)..89-100. 10. Lihdt K.: \\"
j'll"k z rozprawy ... ..O a.tronomii w Pobc,," o '\Iikolaju 
K"prn,iku (1839) .. 101-102. II. G",iorow.ki L.: Wycią
 z dziela Zbiór wiudomo'ci do 
hi.toryi .ztuki lekarhki"j w Pol,,'c (1839) .. 103-106. 12. Kop"nik Mi!	
			

/Licencje_039_04_129_0001.djvu

			żanowaki A.: Liat ... do Romana Hubicki
go a. 316-318. 60. S.ymanow.ki W,: Oatatni" 
chwil" Kop"rniłta A. 319-331. 41. Leopardi G.: Kop"rnik .. 331-341. 42. Nakwa.ka A.: 
Mlodo'
 Kopemiłta .. 342-358. 
Fralm"nty T, 3-go jako odbilka: Lu:lne artykuly i r0"Prawy o Kop,rniku Prl". ." umieal- 
czane w pi.macb cz...owycb. Gniezno 1874 a.. 6-1. Odbito 12 egz. Nar. 
Rec. T. 1-"go. Raętkowaki St. III.: Zamia.t kroniki. Tyg. illI.'r. 11: 1873 .. 116. 
Rec. całości: Kra.z_.ki J. I., Dl. pol CLw6w) R. 8: 1875 nr 100. 
Ka. \1., Uniw. Tor. 


654, QUADRICENTENAIRE de la mort de COI)ernic (1543). Ciel 1'1 Terre A. 70: 
1954 s, 313'-323. 
Odb. Bruxellea 1954 a.. 13. 
Zawiera przem6wienia wygłoszone ua posied1lt."niu pO!\\I
collym rocznicy kopernikow- 
.ki"j, zorganilowa'.'ym prlez Facuh
 d.a Sci"uc". A?pliqu
ea i Facull
 d.a Sciencea d" I'Uni- 
veroit
 Libre d" Brux"Uea w dn. 23 111 195
.; zob. po.. 1128, 1857, 1955, 2230. 
1Tni",. Tor. 


655. QUATRIEME centenairc de Copernic, S
lince speciale de l'Institut 
d'Egypte (24 V 1943). Cairo 1943 ss, 23. 
Treś
: zob. poz. 562, 1275, 2279. 


656. SPICILEGlUM Copernicanum. Fe.tschrifl des hist. Vereins fUr ErmIand 
>:urn vierhunder8ten Geburtstage d, ermliindischen Domherrn Nicolaus Ko- 
IJI"rniku.. Hrsg. v, Fr[anzl Hiplcr. Braun.berg 1873 ss, 376. portr. Monumenta 
Historiae Warmiellsis, Bd, 4, T. 2. 
1're.
: I. Da. AutiJogikon dea Dombt'rru 'fidem""" Gie.e, .. 4-72; 2, l>ie Scbrif- 
łen dea Domherrn Nikolaua Kop"rnikua, . 72-206; 3, P....u..en und ErmlR"d zur Z,it de. 
Nikolaua Knpcrnikua, .. 2U7-292; 4. Anekdola zur Cboraktcristik dcr Verwa"dten und Be- 
kunnl"n de. Nikolau. Kop"rniku., a. 293-359; S, Zuaiitz" und Bericbtigungeu, .. 360-371. 
Wykaz szczrg6ło\\y pi.m Kopernika, prz"druk. w Iym ..yda,,'n. zob. pOI. 48. W rozdz. 
:ł-irn m. in. Rł"tyku Nnrratio prilna. Er.comium BorulS
i"e oraz Regellta t "!)lornicaua - doku- 
n":nly . akt Kapiluły. 
Hec.: A. !II., Abpr. /lIochr. Bd. 9: 1872 .. 67U-672; E., Prs. '.ooto.I7. Vi" Rur
. Kmlro" Jg. -ł : 19.
3 H. 2 (m. in. 20 labl. oraz \\iełobarwny 
1"'\"11..'1). 
T ....;
. zob. I'UZ' J 749. 2259. 
(Yui",_ Tur. 


658. U:i"'lIIik PoZ/wński. R. 65 : 1923 111' 39: 18 II. 
Tr..ć, zub. puz. 86. H2.1. 919. 2310. 2320, 3004-5, 3097, 312-1. 
K.. \1. 


123
		

/Licencje_039_04_130_0001.djvu

			659, L'Europa Omnrak. Roma 3: 1923 nr S. 
K.. M. 
Osobno wyd. pt.: 11 nono cinquantenario d"lIa nuci.a di Ni"ola Cop"mico. Roma 1923 
...69. 
Uww, Tor. 
TreU, sob. po., 218, 726, 1005, 1008, 1149, 2700. 
Re",: Biblioteea e bibliol'afia Cop"rnicanlł. Bibliofili.. 25: 1923 .. 185 i n.; Kraoaow- 
.ki Jan, Pr.. u..r,., 1924 nr 39 .. 434. 


660, Ilustrowany KuruJ: Polski, Bydgoszcz R. 2: 1946 nr 0139: 25 V, 
ilustr. 
Trd
, .ob, po.. 819, 1012, 1129, 1205, 2142, 2194, 2782, 3399. 3403, 


661. Informacionnyj Bjulll'len' [wyd.:] Posol'stvo Pol'skoj Narodnoj Res- 
publiki [Moskva] 1953 nr 8 ss, 43. 
Z tre'ci: Opi. illBuguracji uroczYltoAci w Uf anzawie, opia urocsyeto'ci w Toruniu, teksty 
przem6wienia J. Cyrańkiewicsa, referatu E. Rybki, wypowi"dai Var"I., Subbotina. Artykuły, 
.ob. po.. 635, 3689. 
Uniw. Tor. 


662. Klosy. War8zawa 1875 nr 399, ilustr" tabl. I. 
Trd
, .ob. po.. 412, 1572, 2348, 2355, 2560. 
l'ni,,'. Tor. 


663, Kosmos. ./..rozolimu 1943 nr I. 
Odb.: Mikolaj Kopen,ik w 400-.., roc.nicę zlonu (24 maja 1543 roku) i uka.awa air dzieła: 
Ul' Revolutioniboo orbium coelratium. Tel Aviv 1943 a., 84, 
Trd
, oob, pos. 543, 1065, 1733, 1770, 2023, 2123, 229.., 2428. 
I wyd. .ob. po.. 645. 


664. Vie Miłlelsłell... RolU. .I
. 2 : 1942/3 H. 19. Numer wydany w Fer- 
rBJ'ze przez "'ultera Rf'sta. 
Trd
, zob. poz. 564, 877-878, 1023, 1026, 2464, 2474. 
In.t. Hi... UMK. 


665, Ochrona ZabJ-tkól". Warl!zawa H. 6: 1953 nr L 
7. Irróri: zob. poz. 198, 1246, 2047, 2524, 2531, 2614. 


()6b. Od A do Z. "-raków 1953 nr 22 : 24 ilustr. 
Trró
: r.,b. pOI. 3, Hol, 633, 1310, 1819, 2225, 2370. 


ó67, Odra. K..to\\i.... R. 4: 1948 III' 3ó. 


'ulller Ipet"jaJuy a po,,"odu ol"lłrcia 'Iuzt"um we ł'romborku. 
rrr'''. .nh. pn.. 1049, 1193, 13111, 2361. 2512, 2664. 


124 


--41
		

/Licencje_039_04_131_0001.djvu

			'668. Polish Science and Learnins. London. Oxford Uniy, Preu 1943 nr 3. 
tabl. 1, ilustr. 
Tre'
, zob. poz. 1I34, 1746, 1754, 1767, 2146, 2248. 
Ree.: NałuTf V. 152: 1943 .. 408-409. 
Uniw. Tor. 


669, ł.-Iska (Tyg. wyd, przez Swiat. Zw, Polak6w s Zagr,), Warszawa. 
R. 4 : 1938 nr 12 8. 8, ilustr. 
Tr"'
, aob, po.. 3225. 
J8ft. 


670. Polsko - Bal8arski Pr'8kd. PneglQd Polsko-Bulgarski [!J. Sofij a, 
God, 5: 1923 nr 12-13, 14-15. 
Trd
, .ob. po.. 81, 161,443,460,475,489-490, 717, 1271, 1295, 1660, 1670-1671, 2177, 
22U, 2280, 2368, 3033, 3061. 3157. 
Jal. 


671. Populw As'ronom}'. Northfield, SI: 1943 lU' 6. 
Tr"
. zob. poz. 1744, 1756, 3256-3257, 3330, 3360. 


672, Pressebulle,in der Diploma'iscmn Missum der JloUcrepublik Polen. 
Sondernumm..r anlilsslich des KOI)emik-Jahres in Volbpolen, Berlin 1953 
8S. 20, 
Z"..yt .awiera prolram uroczyatoki, fr8lment prs"mbwienia J. Cyrankiewicaa, prse- 
mówienia SI. Kulczyilski"go i Eug. Rybki. 


673, PrOIeUs. Honn, Bd. 3 T. 4 (1943). 
. 
Nr wydany i opracowany prs"a P. Dierlarla. TrM
, aob. po..: 130/", 235, 1287, 1289, 
1327, 1739-1740, 1745, 1762, 1765, 2033, 2291. 
Inat. Hiat, UMK. 


674, Quar,erly Bulle'in oJ,m Polish 1ns,i'u,e oj Ar,. and Scienees in Ame- 
rica. New York 1943 y. I nr 4 s, 689-763, 
Odb.: Nicbolaa Copernicoo. The QuadricentenniaI Celebntion of tbe Poliob Jnatitute New 
York 1943 .1. 79. 
Tr"K, aob. po.. 226, 1I35, 1I48. liSO, 1753, 1766, 22S6, 2266. 
Uniw. Tor. 


675, Sky and Telescope. Cambridge, May 1943. 
Trd
, ""b. po.. 568, 3258. 


676. Slowo Pomorskie. Toruń R. 3: 1923 nr 39: 18 II. 
Trd
, aob. po.. 162-163, 244, 1052, 1231, 3038. 
Uniw, Tor. 


ula
		

/Licencje_039_04_132_0001.djvu

			677. S,();.al i My, Dodatek tygodn, Gl08u Olsztyńskiego 19:>3 nr 66: 23 V. 
Tr"'
, zob. po.. 946, 1180, 1217, 1220. 1222. 123-', 2370. 2.U5, 3618, 3626.. 


678, TY80dnik Illwlrolllany, Warszawa 1873 nr 269, ilustr. 
Trd
, zob. pos. 409, 2347, 2354, 2921, 2928. 
Rec.: Ga.. lor. 25 II 1873 .. 2. 
Uniw. Tor. 


679, WSzeChśIllWl. Warszawa 1953 z, 8. 
Z trdci: zob. pos. 55{1, 143, 219, 1473, 2029, 2224, 2424, 2735, 3489, 3702. 
W numerz" tym 6 tablic przed.tawia: I. Praedmowa Kopernika do papieża, U. Kopernik.- 
dr."woryt Krystyny Wróblew.kiej, III. Pomnik Kop"rnikR w Toruniu Cfot.), IV. Pomnik 
Kopernika w Krakowie w PAN Cneiba Gadom.kiego), V. Portret Kopernika. 1598 r. ni,,- 
,..,nnego malarza ze zbior6w Muz. Nar. w Krakowie, VI. Kopernik - litografio Sa1ucci"l!o 
.e zbior6w Bibl. Jag.
		

/Licencje_039_04_133_0001.djvu

			IV. BIOGRAFIA 


\fATERIAł.Y tRÓDł.OWE. LISTY I DOKUMENTY 


680, [ALBRECHT] Albert Hohenzollern, książę pruski. [Listy do Koper- 
nika. I, Z Królewca 6 I 1520, 2, Z Królewca 6 IV 1541. 3, Z Królewca 14 VI 
1541, 4. Z Królewca 22 VI ]541], W: Spici], Copernic. Braunsberg, 1873 
-, 343-347. 
Trzy ostatni" li.ty równi". u Prow"lo: Cop"rnicuo ala Ant .. 13-15; list nr 3 _ Prowe: 
Nic. Coppernicus 1/2 .. 473-474; nr % i 3: De Revolulionibii. 1854 ..635-636 W1'a. a.1Jum. 
pol.; nr 2: Prow,,: Nic. Coppernicu., Bd. 1/2 ., 469. w jelO: Nie. Coppemicus in .einen 
Be.i"hunl{'" lU d"m Herzog Albr"cht, .. 25, ........cie nr 4 w '''lo. Nic, Coppernicua Bd. 1(2 
..475. 
Na Iisl nr 3 Kop"rllik odpowiada listami, po.. II i 27/17. 


680a. ATT! notacili del sec. XVI contenenti i] nome di Copernico cinvc- 
DlJti nell' urchivio Stori
o Capitolino. Coelum 19 '1951 II. 40-43. 


681. HIRKENMAJER Ludwik Antoni: Bibliot.beca Copernicana, W: Bar- 
..iński E., Birkenmajer Lu Lo' .T.: Sprawozdanie s poszukiwań w Szwecji... 
Kraków ]914 8, 94-119, 
Spia kai,żek, któr.. były.. po.iadaniu Kop"rnika. a ...ajd,ylłcych aif w S.weeji. 
Uniw. Tnr. 


[682]. BIRKENMAJER L, A.: Dokwnenta se wzmianką o Koperniku, listy do 
niego lub o nim, W tegoż: Mikołaj Kopernik. Cz,.] Kraków 1900 s. 389- 
400. 


683, BIRKENl\IAJER L, A., Collijn Isak: Nova Copernicana. Buli. inlern. 
Ącad. Pol. CI, malhem, nat, 1909 nr 6 8, 20-36, 
Toż w atr""CI.: Birk"nmajer L. A., Spra,,;. PAU 1909 ur 6 .,9. 
l' O WYkrytycb w archiwacb i bibI. uwedilich ni.....anych autografaeh Kop"rniIta Cm. io. 
'" do Z}gmunta I). 
Zob. też poz. 723. 


le7
		

/Licencje_039_04_134_0001.djvu

			684. BOBSZOERIIB...Y R. : Drei auf Kopernikue bezugliche Dokumente. 
.4.ltpr, Msehr, Bd, 13: 1876 II, 50-54. 
l. Pia_ Fabiana v. Csemen, kustełana Idańakielo do rady miejakiej w Gda6aku. 11 V 
1550 w .prawie ......y api.mej w l"Iacie pr..... Kop,rnika dla d.ieci j"lo krewn"lO Klemen.a 
MoUera w 3tarolardsie; Z. OdpowiecU rady; 3. Pokwitowani" odbioru .umy, 
DoklUllenty te poehodq a Ida6aki"l0 archiwum 
Uniw, Tor, 


685, [BROŻEIt Jan): Joannes Br08ciu8 Curzelouiensie, Academiae CrR- 
couien. ,Ordinariw .ABtrologUII Lectori S [aIutem), [Kraków 161
) k. 4 nlb. 
Bea tytułu; nutępuje pnedmowa, Ii.t Gi"oego do Jerzego Donnera . Lub,.wy,8 XII 1542, 
Ii.t Gieoelo do J. Retyłta, . Lubawy, 26 VII 1543, Ii.t dedykacyjny a.trologa Wojciecb a 
. Bukowa do bi.kupa Samuela Maciejow.kiego . Krakowa. 27 IX 1542, sawienj,cy po- 
"hwalt Kopernika om tn.y episramy Brożka. Rok wydania: "Cyclo Lunan 4. Solia 3. 
Indiet: l", en wl Frank"lo daje rok 1618. 
Opia druku - Franke J,: J. Broi"k, Kraków 1881 a. 54-57. 
Jas, 


686, COLLIJN bak: Berieht iiber polni8che Biicher8ammlu:lgcn in IIchwe- 
dischen Bibliotheken. Buli. intern, Aead. Pol. CI. philol..., 1911 nr 3, 8. 39-63. 
Odb. Cracovie 1911 a. 39-63. S..r"l w.mianek o k.i,źkach . biblioleki Kopornika oru 
na a, 43-" o "kopemika6akieh" po.snkiwania"b Prowcp;o, Curł."p;o, L. Birkenmajera i in. 
na tr.renie S.weeji. 


686a, COLLIJN 18ak: Katalog der Inkunabeln der Kgl. UniversitAtII- 
Bibliothek zu UPIJ8a1a, Uppsala 1907. 
M. in. wamionki o bi,źkacb . biblioteki Kop"rnika, 


687. CURTZE Maximilian: Neue Copemicana aU8 Up8ala. Vortrag,.. Thorn. 
Z,S' 12 VI 1877. 
Prsedr.: Altpr. Mac"'. Bd. 14: 1877 .. 476--&82. Odb. 'fhorn 1871. Tłum. .... ję.. wloaki 
A. Spanlna w BuU. Bib1iD3r. 11: 1818 .. 161-116. 
O k.i,źkacb . b;bliot"ki Kopernika. 
Uni... Tor. 


688, CURTZE Maximilian: Ober eille neue Coperuicu8-Ho!ld8chrift. AI'pr. 
Mschr. Bd, 10: 1873 II, 155-162. Odb, 88, 10, 
O "IS. Efemeryd Sł-rn"ra w Pulkowic . ma
p;inaliami Kop"nlika. 
lIniw. 'for. 


689, CURTZE Maximilian: Ober da8 Exelnl,lar der EIJhemeriden dell Joan- 
ne8 Stoff1er von 1531 mit angeblichen Noten von de
 Coperuic1l8 Hand. AI'pr. 
Msehr, Bd. 11: 1874 II, 278-279. 
Stwierd.aa, ił notatki nie pacbodq . 
ki Kopernika. Por. po.. 6811. 
Uniw, Tor. 


128
		

/Licencje_039_04_135_0001.djvu

			690, CVBTZJ: M "Yimi1ian : Cher einige Coperni
 betreffende Handachrif. 
ten der Vaticana. Al'pr, M.chr. Bd, - 6: 1869 a, 88-89, 
I, Mon.. Jean B. I?]: Epitomia Copemicani a J. KepIero faeti CoIDpeDdiWII de theori- 
ci. płantarum II] 1632." 

. Koperni\;: De revolutionibu. 15ł3 (pierwodr.]. 
(DATY do iydorysu Kopernika. Kilka doku_łów a lat 151ł-1518 oru obaerwaeje ...ł..., 
nomi_ - lat 1500-1537], W: IDedlta Coppernieana, 1878, ..b, po.. 5S/
. 


691. FOR8TREUTER Kurt: Fabian von Loasainen und der Deutsche Orden, 
W: Kopernikw-Forschungen. Leipzig 1943 a, 220-233, 
Kontakt a Kopernikiem w csasie studi6w we Wło..ech oru w latach 1511-1523, kiedy 
był blakup"m wanni6.kim. 
Uniw. Tor. 


692, G[ADOMSKI Jan): Notatki na marginesach bi4*ek 'r6dłem badań 
lItudi6w kopernikanist6w, tycu Waru. 24/25 V 1953, 


693, GDZIE jest Mandatum regium pro administratore Copernico w 
ko' 
pisie Gereta l' Wuk 1877 nr 205, 


694, GIESE Tiedemtui:4: [list.., do J, Retyka, Lubawa, 26 VII 15ł3), W: 
Brożek J.: Epistolae ad naturam ordinatarum fig1l1arum plenius intelligenda. 
rtun ..pertinentea, Cracoviae 1615, 
Joaun... Bro.iu.... IKrak6w 1618]: Kopernik: De revoiutionibua, Waraawa 185ł ..640 
Bec:kmana Fr.: Zur G_h. d. KopernikanioeheD Syat"lDO. Z. f. G..ch. ErmJ. Bd, 2: 1861- 
1863 ., 266-267, tamie .. 3ł9-353 prseltl. niem.: SpicllesiWII COperniean...... 1873 L 35ł 
i D.: Pro,"" L.: Nie, Coppernicuo BeL 2 1884 .. ł19-ł21, Kopernik: Ober 4ie Kreiabe........- 
s...... LeiplOs 1939 Anm. .. ł-5. 


695. [HEIS:) Unbekanntea Manuscript von Nic, Copernicus, W.chr, f. 
A.8łron" Meuor, Geogr. 16: 1873 a. 168, 
O Efemerydach Susff1era W Pułkowie _ Dotami "kopUlo. Kopernika. 
ZolI, t... poa, 688-689. 


696, HIPLER Franz: Analecta Warmiensia, Studien aur Ge.chichte der 
ennlAndischen Archive und Bibliotheken, Z, f. Ge,cla, ErJDI, 5: 1870-1874 
l, 316-4811, Od.b, Braunsberg 1872 IS, 179, 
Wamianki o Koperniku Da .. łl, 59, 60, 113, 119, 147, 163. 
Vniw. Tor. 


697, HOGBERG p,: Copernicw-minnen i Uppsala, PopuliiT asłrDn, Tids. 
łrij, 24: 1943 a, 31-42, 
O biążkach z,najdujących aio w 'Upaali, kt6rych posiadaczem był przy. 
PUlzczalnie Kopernik, 
Zob. ta poa, 706. 


w - BlbU.....fl. K.......i..o..k. łJII
		

/Licencje_039_04_136_0001.djvu

			698, KOLBERG Josef: Die Inkunabeln aus ermlAndischem Besitze auf 
sch"'edillchen Bibliotheken, Z. f Gesch. Erm'. Bd. 18: 1911-1913.. 
L 108: o k.iljżkach II biblioteki Kop"roib. 
Uniw. Tor. 


699. KRZY
ANOWSKI' Adrian: [List do Romana Hubickiego z Krakowa 
i830 r, w sprawie zbierania materiałów do życia Kopernika], W: Polkowski 
I,: Kopernikijana, T, 3 1875 s, 316-318. 


700, LINDEMANN F.: Coppemicana, Allpr, Mschr, Bd, 30: 1893 s. 495- 
500, 
O k.i,żce Euklid"Ba w Bibl. Uniw"r8yt"ckiej w Królewcu, maj,c"j by
 wlaano'cill Koper- 
nika. Wg Schwen1<"go P.: BericblilUIlg su den... "Coppernicana", tamże.. 673 - prsypuas- 
eaewe to jest nieBłuszne. 
Uniw. Tor. 


701. LINDEMANN F.: Ober die uns erhaltenen Biicher aus der Bibliothek 
des Copernikus. Konigsberg 1890. 


702. MUCZKOWSKI Józef: Rękopisma Marcina Radymińskiego opisał i wia- 
domoli6 o historiografach Szkoły Jagiellońskiej skre'lił.., Kraków 1840. 
., 140 -lł3: wllmianka o almanacbu Kopernika ora. o jego i j"go ojca portretach. 


703. NONNULLAE Epistolae, Copernici mentionem inferentes, cura Joan- 
nis Broscii.., W: De revolutionibus, 1854 s, 639-641. 


704, OSIANDER Andreas: [List.., do Kopernika, 20 IV 1541. Fragment] 
W: Kistner Ad,: Im Kampf um das Weltsystem. Leipzig (1912) s, 25, 
Uniw. Tor. 


704a, PISIWRSKA H[elena]: Copernicana w Archiwum Toruńskim na 
Wystawi.. Archiwalnej w Toruniu. Archeion T. 24: 1955 s, 344-346. 


705. PROWE L[eopold]: Mittheilungen aus schwedisch. n Archiven und Bi- 
bli
th..k..n, Berlin 1853 ss. VI, 2 nlb, 62, 2 nlb., tabl. litogr. 2. 
Copernicana tylko w Cli. I-ej; w na.tęp:>.ycb om'lwiane all dokumenty dOlycII'lCe hi.torii 
Prua, Niemiec. S. 5-10 - ,karga Kapituly warm. przeciwko Albr"chtowi, znaleziona w Archi- 
wum Pa6.tw. w SZlokbolmie; dwa li.ty Kopernib- do Ferb"a II 29 II 152ł i do Danty- 
ub z 26 IV 1538 odkryt" w Bibl. Uniw, w Up.ali; .. ll-IS: o koillżkach a marginaliami 
Kop"rnika. Na zaJljcz. 2 tabl. litograf. znajduj" aię uer"g tych notat"k in fac.imile. 
Zob. poz, 23-26. 
K., M. 


706, RAMBERG J. M,: Nicolaus Copernicus, Popular oslron, Tidsskr, 
24: 1943 s, 81-108, 
O koi,żkach zuajduj,cycb .i
 w Up.ali, któr" były prsypu..cza1nie wła.no'cill Kop"rnika, 
Zob, tcż poz. 697, 


ISO
		

/Licencje_039_04_137_0001.djvu

			707, RAMSAUBR Remhert: Neue Ergebni88e zur Coppemik.u
-Fonchung 
aw 8chwedi8chen Archiven, Fursch-m u. F.Jrts{hr-1' 18: 1942 8. 316-318, 
Rec.; WaIIaIl 43: 1943 .. 64-65. 


708. RUETICU8 Georg Joachim: Die Chorographie '" Hr8g, v, Fr, Hipler. 
Z. f. Mathem, Ph.ys. 1876 Hi8t,-Liter. Abt. 8, 125-150. Odb, Dre8den 1876 
88, 28, tabl. l. 
We w.twie mowa o .to.unku Retyka do Kopernika. 
'Ree,: Abpr. M.cłar. Bd. 14: 1877 .. 166-167. 


708a, RINGONI Erice: Un autograf
 di NiccolO Copernico, Arch, Vene.o 
v, 48/49: 1951 8, 23-26. Odb, 
Akt notarialny. 1503 r. apon,dsony w Padwie w aprltwie objocia pn". Kopernika bene- 
ficjum u iw. Knyja we Wroclawiu. 
J"If. 


709, ROSBN Edward: The Hamus - Rheticus correspondence. J. His.. 
o/Ideas' I: 1940 8. 363-368. 


710, SCULTETI Johanne8: [Li8ty do Kopernika. l. Z Elbląga, listopad 
1520, 2, Z Elbląga, 15 II 15211 W: Spicilegium Copernicanum 18738, 334- 
343, 
Wg Prow"Io CNic, Copp. Bd. 2 .. 404-416) Hipler mylnie podaje datę 1-g0 listu _ m6gl 
OD by.s napisany dopiero . ko6eem lut"go 1521. 
Uniw. Tor. 


7IO a . WALDE O[tton]: Storhetstidl'ns litterara Krigsbyten, En kultur- 
hietorisk-bihli
grafisk 8tudie, [T.] I Uppsala 1916. 
.. 72
80: m. in. o looacb biblioteki KopornikL 


7U, WAPOWSKI Bernard: [Li8t.., d-o Sigism. v, Herbersteina, z Krako\ła 
15 X 1535}. Z.f. Gesch, Erm'. Bd, 25: 1933 8,.238-239; Vjschr. Astron, Ges, 
1937 8. 57. 
W tre6cl ae"'l wsmianek o Kop,miku m. in. wiadomoi
 o J"Io rękopiimiennym a1
a- 
Dachu astronom. oblic.onym na rok 1536. 
Uniw, Tor. 


712, WBRNER Johann: ... de trianguli8 8phoericis libń quatuor.., studio 
et 
gentia Georgii Joachimi Rhetici in lucem editi... Cracoviae 1557 k, 5 nlb. 
Wydrukowana tylko pn"cłmowa Retyka. w kt6r"j m. in, .. wsinianki o pobycie u Koper- 
tUka i jep aaałqach. 
Fac.imile tej pn"dmowy wyd:d Ax,,1 AntboQ Bjombo w pełnym wydaniu łe,oi .woła 
Wernera, Leipsil 1909 CUniw, POSil.), 
E.tr, XXXII, 377, 
J... 
Zob. teł POL 1108. 


131
		

/Licencje_039_04_138_0001.djvu

			POCHODZENIE, SPÓR O NARODOWO
C 


713. BRIINF.'r p,: Sur lo lIationalit
 d.. Cop..mic. Arclwion (Roma) T. 19: 
1'137 Ol. 371- .373. 
Zr.tu..-iclli" pogl"dów pulRkicb i ni"lDieckicb. 


71.1. lh:uTscH-POLNJSCHE Pol..mik um Copp..rniCU8, (Eine ZU8ammenst..l- 
lUli': I'0lllisch,
r Pre88eaufsAtzl'). Berlin 1938 k. 24, 
UiclIstl. tJbcr...t....DI!i d. Publikation..trlIc d. Pr"u'" G"b. Staat.archiv. in Berlin-Dablem. 
Powiel. 
Za..-icrll artykuJy dotyczlJcr przrwainir koilJżki J. Waoiuty6aki"l0 Cpo., 529). 
Jai. 


PJŚMtENNU:TWO POLSKI"; 


715. A. S. W,: List do Redaktora... Ga:. Koresp, wars:. 1810 nr 39: 
15 V e. 640--- 642, 
Polrmik. . powodu artykułu w p;a."cie (Nwr Zriluul!"n] Von gelehrten Sacben . 28 IV 
1810. 
Por. po.. 780. 
K.. M. 


716. BANACHtEWJCZ Tad..uez: K0l'..rnikm,e "bok pomagay", Rocz, As'ron. 
Obserw. krak. T, 3: 1924 1\, 156 oraz I tab!. po 8. 68, za\\ierająca podobi- 
znę foto
r, karty' z Calendarium magielrii Joannie de Monte Regio z w. w. 
zwrotem. 
Uniw, Tor. 


717. BARTOSZEWICZ Kazimierz: Prof. Loś o polsko'ci Kop
mika. NOUla 
R,'forrna l IV ] 923. 
K.. M. 
PuckI. ua ję.. bulg.: Sporu' .a pot"kloto ua Kopenoika. Pol. bolg. Pr"ll. God, 5: 1923 
nr 12/13, .. 97 -99, ilu.tr, 


7] 8. U [ENTKOWSKI ] F[ eliks ] ł'. B.: [Inc,:] ..Kopernik nie był Polakiem, 
lecz Niemcem..,.. Ga:. Koresp, Ularsz. 1810 nr 40: 19111 e, 651-653. 
Pol"mika a art. w I.."cie hombur.kirj ..Von ,elebrten Sach"n". 
Por. po., 780. 
KR. M. 


BIU>EI'fł(AJER Ludwik Antoni: Drobniej.." wiadomo'ci do rodziny Kop"rnika. W ł"I0i:: 
Stromata CopernicanL Kraków 1924 .. 241- 251. 


719, BIRKENMAJER L. A,: O narodowo'ci Kopernika. Zm:łr'wychws'anie 
1922 nr 2-3, e, 26-91. 


RllIIU!NIIAJEa L. A,: pochodaenie Kopernika po matce. W tegoi: Suomata Copernieana 
192. .. 1-.9. 


132
		

/Licencje_039_04_139_0001.djvu

			720. BURDECK.l F,: Jellzcze o polsko«ci Kopernika. SI, pom, 8 III 1921, 


121, [CELICBOWSKl Zygmunt] Z, C,: Pokrewiemtwo rodziny Kopernika 
z rodzin, Działyńskich, GlU, '-;'r, 1812 nr 169 : 21 VII II, 2-3. 


121a. CH,: WZlłowiona lIprawa, Czy Kopernik był p
lakiem? Swiar R. 5: 
1910 nr 21 II, 8-9. 


122, CBOJNACKl St,.: Kopernik Mikołaj Polakiem. Warszawa 1813 ZII, 5, 


123. CZAYKOWSKl KOD11tanty: Kopernik w «wietIł' nowych IIzczegółów. . 
Pr:r, powu, 1911 nr 328 II, 46-59, 
Odb.: "Kopernik w 'wi"tl" nOWO odkrytych I.C.tłlół6w o jego .tanowisku narodowym", 
Krak6w 1911 ... 16. 
Omówienie po., ł49, 683, 1029. 


124, E. Z,: Copernic n'etait pali prulIsien. J, de Pol. 8 III 1923. 
Ks. M. 


125, ElLE H,: Analogie, Polska Zbrojna 22 II 1923. 
O narodowo'ci Kop"mika. 
K.. M. 


126. ERN8T Marcin: COI.ernico e la Polonia, Trad, G, Gromska, Europa 
anenł, 3: 1923 nr 5 i\, 261-212 oraz W: II nono cinquantenario.., (poz, 659) 
II, 32-43, 
Uniw. Tor. 


121, FLIS Stanisław: Polskość Kopernika, SI, na Warmii Ma.l, R. 2: 
1953 nr 20 II, 6-1, łlustr. 


128, G[LINKIEWICZ] J.: Z Ziemi. Warmińskiej. TY8. wielkop. 1811 nr 9 
K, 116-111, 
Pnedr.: Polkow.ki l.: KopernikijanIl. T. 3 1815 s. 99-103. 
O. pocbodzelliu i pomnikach Kop"rnika. 


129, G[ LOGER Zygmunt]: Nowy przyczynek dotycz,cy narodowości Ko- 
pernika, TY8' il'usłr. T, 35; 1811 II, 84-8;;. 
W awilpku I pOI. 832. M. in. .. tłum, pol. frll8mtllt dotyc...cy pol.koki Kopernika. 
Uniw. Tor. 


130, GRABOWSKI Ambroży: Jeszcze jeden dm. ód, Źł' rodzina Kopernika 
byla polsq,.. Rac.I, TN, krak. R. 5: 1851 II, 620-621. 
Wypis I koi., mi"j.kich I IłU r. 


133
		

/Licencje_039_04_140_0001.djvu

			731. GRABOWSKI Ambroży: Skarbniczka nll8zf'j archeologj..., Lipsk 10...... 
..191. Kopernik [dowody samie..kiwania pnodk6w Kopernika w Krakowie na podotao_ 
wie Acta judiciaria). 


732. LGRYDZEWSIU Mieczysław] jam: C
y K?pentik był Polakiem? Wiad. 
lirer, 1936 nr 40 s, 5. J . 


733, HOSZOW8KI Stanisław: SI,skie gniazdo rodowe Kopernika, Gl6s 
Uezelni R. 2: 1953 .nr 5 s, 3-4. 


734, J. G,: [Podanie o pochodzeniu Kopernika], Kur, pol. 1830 Dr 165,. 


735. J. p, 
 Kto kradnie "wielkich ludzi. Dz, pozn. 31 VII 1937. 


736, [JAR08ZYK Kazimierz]: Uc,"onym niemieckim do wiadomolici [o pol-. 
skim pochodzeniu Kopernika). Gaz, mialCIska 1939 nr 12 : 2
 III 1,2-3, . 


737, JEDEN z Koperników obywatelem lwowskim. GlU, 11ll0Vl.k4 1923 
nr 40; Ilu.'r. Kur. eodz:. 23 II 1923, 
Dotycay po.. 765. 


738, K. Bronislaw [Krzyżanowski?]: [O wynikłym w r, 1843 spone 
o narowodoli
 Kopernika], Kur. war..I, 1844 nr 33.s, 154, 
M. in. o "Koperniku w Walballi" A. Krayżanow.kie,O, 


739, KACZYŃSKI H.: O Koperniku, Gl6s lub. 25 tu 1?23. 
W swi",ku s pos. 3170. 


740. N,TRZYŃSKl Wojciech: Marcin Kromer o indygenacie pruskirG, przy- 
eł:ynek do kwestji narodowolici Mikołaja Kopernika, Pr_, naule, i'liter,. T,1I: 
1880 s. 167-174. 
Toi w j
.. niem" A."pr. M..Iar. Bd. 17: 1880 .. M3-352. 
Uniw. Tor. 


741. KIJ;TBZYŃSKJ Wojciech: Przyczynek do kwestji narodow
lici' Miko- 
łaja Kopernika, WfdrolllKe 35 : 1880 nr 168 II. 184-186; Go.. 'or, 23 III 1880 
s,3-'4, . . 
Sb6t popuedniego. 


742. KIJEW8Kl Al,: Mikołaj Kopernik w liwietle naroQowolici, Goniec kal, 
1923 nr 41. 


743. KONOPNICKI J.: Rodowód Kopernika, Gaz, pol; 1899 nr 104,..' 


lU
		

/Licencje_039_04_141_0001.djvu

			744. [KOPERNIK] Coppunikus. OS" Ind-Ber-e Rl'ihf' A, 1937 nr 2 II. 62-66. 
WyciUi i .prawo.dania . pra.y pol.ki"j dotyc	
			

/Licencje_039_04_142_0001.djvu

			dllchownYl'h od I'ro"iJłc
'i Pol
ki..y Zakonu Dominikańskiego, Pam. war..., 
T. 14: 1819 II. 372--374. 


"r,,'dr.: "olko....I.; l.: ""IH'rnikijll"H. T. J 1875 .. 6-8. 
"" &,,'iłłZku . ł}.III: Doluu......t .1.. hi..łorji Knprrnika. (Krótka bi.torja perl.mina 
. r. 1469). lJ'irl' IK7; lir 64 _. :1. 


754. LI"TY o lit..",lnrzl' I,obkif"j. Ps:u:%6Ika krak, T. 10: 1822. 
Li.1 VII, .. 1511 ':;1: frul/m. dotyrol(I'Y n..rodow04ri pol.kirj Kopernika. 


755. I,uś .)an: l'olt;koMć Mikolaja KOIJCrnika. w czterysta pięMziesi,t, 
rocznicf jf"go ur",łz..nin. Kraków 1923 1'8, 12. 
Odb. urłyku......: f) .....wi.ku Mi'wloja Kop.rnika..., Jrs. pol: 1923 Itr 1-2 s, 1-8,oru 
Koperniko...c BÓl pomuguj; tumie, 1923 nr 1-2 s. 20-22. 
Ree.: Briick"er Al., 1',.. ..",.
, 1925 nr 22 s. 121-122, CWypowiada się pneciw twierdae- 
niom Losi..}; Ham.1 C., lłrr. d. Pol. 1923 nr 2 s. 375-378. 


756. LusZCZVŃSKI Teodor: Nieznany przyczynek do wiadoll1oki o rodzi- 
nie Kopernika, Pam. krak, 1866 nr 2 B. 11-12. 
P.."dr.: Polkowski I.: Kopemikijnn... T. 3 1875 .. 5-6. 


757, MACIEJOWSKI W [aclnw I A(If"koInnderl: .J..IIZCZC o pochodzeniu Ko- 
pernika, Gaz. waru. 1871 nr 203, 
Pn"dr.: Polkowoki I.: Koprrnikija,,". T. 3 1875, ., 2ł14-2U5. 


758, MAKOWSKI Boleslaw: Obrońca KOl,emika z przed 100 laty [Adrian 
KRzvźAl'lowslI:ll. SI, porno 20 II 1927 II. 5. 


759, MAŃKOWSKI AlfOIlB: Lukallz Watzf"lrode Toruńczyk, biskup war- 
miń8ki (tI512) Pelplul 1933 ss, 43. 


760, MAVER Jńz..f: Niemiecki.. anekRje kulturalne [Kopernik], No_ CztUY 
(Lw6w) 1936 nr 7. 


761. MICHA.LSII:I St,: Kopernik. Science V. 73: 1931 B: 616. 
Spro.towanie do artykulu R, L. Saekru..: A "ew aeieoc", Science V. 71: 1930 .. 59. 
W sprawie narodowo"'i Kopernika. 
Pniw. Tor. 


762. MORSTII'I Ludwik Hieronim: WYłtrawa po laury Herostratowe, liwIJ'. 
KW', 1:00:, 1936 ]lr 235, 
Kwestionuje tesy '" aaiuty6akiego aawarte w po.; 816. 
PoIemika: Waaiuty...ki J"remi: Ni" kultywujmy bł
w hiatory...oych. Pro"", . M_ 
1936 ur ł2. 


1311
		

/Licencje_039_04_143_0001.djvu

			763. n: Nowc dokumf'nty dotyczące l)oIRko'ci Kopernika. O,-,d. tIIul/cop. 
1922 nr 275. 


.61. Po.. .krdłDl.a w ł'za.ir druku 


765. "HECO o rodzinie Mikołaja Kopf'rnika, . kroniki miufa Lwowa D, Z. 
w rrkol)i'mic brłląCcj. Rozm. (Lwów) 1843 nr 18 lO. 162. 
.\ulorrlll m6,,1 h
.
 rrd. c.o.. I.... - .1. N. Kam'ó.ki. 
Por. poz. ;37. 
J-ł!. 


766, N'EPOTHZEONY IOI)ur, O najnowl'zy..h badaniach niemieckich nad 
Kopt'rniki,.m, Dz. pozn. 1936 nr ;) II. 2. 


767. NOWACZYŃ!!K1 Adolf: Bok IlOmagay, Wiad. 'iler. 1938 Dl' II B, 4. 
W ...i,.ku s kai,żkq Wa.iutyń.kirIO Cp8s, 529). 


768. NOWE dokumenty l)oł8kości Kopt'mika, Da. cUP. 1922 Dl' 276. 
ł) po..ukiwauiaeh L, A. Birk..llmlljera w Toruniu. 


769, NoWJc
' AndrZf'j: ..Nie ma obowiązków świ
uzych Dad obowiQzłr.. 

'Zgl
dem ojczyzny..,.. Sz.aOO. mlodych 1953 Dl' 122 B. 2. ilU8tr.. 
O patriotyimie Kop..ruib. 


770, NoWY a niezbity dowód, te Kopemilr. był Niemcem. Gaa, lor. R. 7: 
1873 nr 38: 15 II 
Z powoda art. w NortlJ. 
. Z". 
K.. M. 


771, O KOPE....ItU, Orfd. nauk. 5: 1844 Dl' 42 B. 245-246, 
. O .mi.......,o;u pomnika Kopernika w WaIbaIIi efor. .,... ,") i 
 SSJI1IIJ': Coper. 
biega aad his aative land (po.. 813). 


772, O ..ARODowoałt Kopemilr.a, IJa, c
_ 1909 nr 223 B. 6. 


773, O 1'OL8ItO
t Mikolaja Kopemilr.a. Pn. IICIT. 1910 Dl' 6; Gaa, -ł--a. 
1910 nr- 123. 


774. [ODJ:ZWA do ..miłośników neczy ojasyatych" w 
nia wiadomości o pochocł.eniu...Kopemilr.a apocł PabiaDicJ, 
nr 143 .. 7411-741, 
OcIpowietU: K.... ..... 1830 ar 159 .. 831, 
P.tIoIaay apel: Kar. ,..,. UH ar 161 ., 83'-.... 


8pra
 JUidayła- 
K.,., _, 1830 


117
		

/Licencje_039_04_144_0001.djvu

			775, OSTATECZNE zaświadczenie narodowolici polskiej Mikolaja Koper. 
nika. Gaz;. lor, 22 X 1879 8, 3-4". 
O\medulll wybitym w r. 1879 proca uniwersytety wlo.kie, Wiadomo'.! . Da. poan. 


776. Os'rąowsKI Krystyn: Lettre8 slaves (1833-1857). 3 
cł, Pańs 1857. 
List VII. A M. F. Araso.., N, Kop"rnik. Astronome Polonais .. 38-43. 
\\' .prawie lIarodowoiei Kopernika. 
Nar. 


777, OSTROWSKI Kry
tyn: [List.. ojczyźnie życiu Kop('I'nika]. Univft- 
,.ile Calholique 6: (1838) 8, 322. 
Tekst ... jc.. frRnc. 


778. P[A WIŃSKII A [d..lf] : W 
I.rawi,' narodowości Kopernika, Objaśnie- 
nia ku ..czczeniu 400-..j rocznicy urodzin Kopernika w d. 19 lutego 1873". 
Bibl. warsz;, 1873 t. 2 II, 520-532, O'tłb. AS, 15. 
K.. \I. 


779. PERSKIE OKO h.seud. J: Skradziony KOI.crnik. Kur, p:Jz;n, 9 III 1923, 


780. [POLEMIKA o narodowość KOI,,'mika), Gaz;, bydS. 1810 nr 4L 
Prz"dr. a G.... ..o,.., [Inc:) ..Od..brali'my jeszcze dwa pi.ma..... 
Por. poa. 715, 718. 


781. POLKOWSKI Ignacy: Jeszcze jedna wiadomość o Koperniku, TyS' 
wielkop, 1871 nr 53 8, 643-645, 
Pracdr. Goa. lo'. 6 i 10 l 1872; KopernikijllllB T. 3 1875 o. 160-167. 
fi pochodaelliu KoperniklI a" St,.kR. 


782. POLKOWSKI Ignacy: JeRzcz,> o Koperniku. Dz., poz;n. 1871 nr 261; 
Gaz., lor, 1871 nr 264-265, 
I'nedr. w jcgo: Kop"rnikijalla. T. 31875..135-140. O pocho,u"niu Kopernika w zwilpku 
1111 łłrl. R. Szlu!tnułnu, po.. RIO. 


7ł13. POLKOWSKI ll!:nacy: KOI.ernikowie, Mikołaj ojciec a8tronoma, Miko- 
laj a
tronom i Wojciech Kopernik alias Kopern6J z Laskowic pod Pabiani. 
cami, W.enif'l' 1872 nr 41. 
'.....dr.: Kop,'rnikijRIIO. T. :. 1875 '. 173-176. 


784. PIILKOWSKI I/(nacy: Słów kilka o 1\likołaju Koperniku, Gaz. lor. 8 XII 
uno !\, 2 - :i. 
Przedruk pl. Ojczyznll Kopen,iko ... t.goi: Koporllikijanll. T. 3 1875 .. 114-118. 
TI'"II. "rtykuly LEgEra z RIJtI. d. rOli.. 'it,lr. epa,.. 919). 


IJ>-
		

/Licencje_039_04_145_0001.djvu

			785, POLNISCIIE R('c1amat[oJl in Bezug auf Nie. Copernieu
. Mag, f. Lit,.T. 
'u
'and,.s 1872 nr 28. 
TIulII. pol.: llz. pozn. 1872 lir 192: Go:. lor, 9 \111 1872. 
l.i"4t z \\ .'r
zawy do nodakcji dOIYl'
'CY pomnika ,,'ur8zn"'tikiego orD ",ydania warll.BW- 
I'!kicgo ..Ue Iłl
voluliflnib1ls.. z 1854 r.. a podkreśJajęcy. ił- Po1;.'C}. w obu ty("h Bp"rawach wy. 
lłrzetłzili N ił-JI)('ów. 
11"h... Tor. 


711h. POLNISCIU: Słimlll..n ZUT Volk8zugehiirigk..it de8 c.:0I.penUcus, Ein.. 
ZU8,..umen8telluug p..lni8cher Pr"
s"'\łIfsatz.'. U.'rlin 1938; k, jednostr, 32, 
[)ienstl. tJbersetz. tł. Pllblikałi..n8t..II.. tł. I'rcłU'
' r.,'h('im('u SIaat8archiv8 in 
H.. r lill- Dahl,'m. 
Onlyczy biQżki J. \\ n,iutyj,ski"1!1ł (poz. 529). Jest ,.. ,,)ei'lll . Wiad. liłer. 1938 nr II. 


7R7, POSEI"oł:H Ta;,:;..bll1tt i... "olwrnik. Uz. pazn. 1923 nr 3. 


jllll. PHOCES li 1'..18ku
ć... ......p..rnika. .,Wótłz" I\ji"m('ów W Polsce na ławi.. 
",I..arż""
.ch. f)z. pozu. 19;W lir 23 i 157. 
(ł ł'
.flf1'oskim pro(°f'!lif' prz("(ojwku IlulI"u
 i Koh....rtuwi. Zob. lr.ż pos. 8łła i 857. 


7ł!1). PIIl">'ZYŃSKI ....
a\H.ry: Niejaki KOI,,'rllik i illt..rcsuj/łcy p, Płotowski. 
C:".< 1<1:\sKI .J.: P..I
k..
,' ł\.op('rnika. Gaz. fIlszt. 20 II 1923. 


j"2. H.\ YSKI- "IE"I'I.ICZ HOlllan: (
rno';l/łsk.i.. glosowanie Mikołaja Koper- 
'lika. Rzec:pflsp, 1925 lir 47. 


793. RODOWÓD Mikułaja Kopernika. t;wiazdkll "jesz, 1872 8, 3-4. 


71)4. nrOMER Kazimi..r:t Lucjan Ignal'yJ Rxxx: BeitrAge zur Beantwor- 
lung dl'r Frage lUll'h dl'r Nationalitat des Nicolaus Copernicus von.., BresialI 
1872 s., IV, 212. 
Ił"...: I. Ga.. 'nr. 18.2 ur 292. pr'l'dr.: ł'olkow.ki: Kopernikijana. 1'. 3 ., 205-208; 

. Callil'r f:[dmuud] TYI' u.i./kop. R. 2: 1872 nr I s. 7, przedr.: Polkow.ki I. Kop"rniki- 
janu. T. 3 .. 208-210. Polkowski ;,Iwi"rdza tu, ie j".t mu auany prawdziwy autor t"lo 
dziela, Irrz mu.i .achował to ... tajemnicy: 3. Cml.e M., GT.....". Arcla. Mallaem. Play., Od. 
54 H. 3.. 6--9: 4. Kra.zew.ki I. J., Kroj 1872 nr 261, G.... lOr. 21 XI 1812; 5. M, P. Al'pr, 
Msrlar. Od. 9: 1872 s. 347--357: 6. P., RiW. I('or.... 1872 t. 1 s. 143-146; 7, Polkowski I. 
n.. poz... 1871 lir 267, pUI'.lr.: Kopemikijana. T. 3 1875 ., 167-172: 8. Prow" L. Hi.,. Z. 


1311
		

/Licencje_039_04_146_0001.djvu

			1872.. 367-372; 9. Wienb0w4i T., Otht IV.., o uaubyeh aanjatijaeb.. srani. "t to- 
hnie vtoroj poWviny 1877 ....... y..... lilii., l... 1878 .. 7'3-78; 10. Sohi-.uki F_ 11., 
Tn. iIucr. T. 9: 1872 .. 1611. 


795, RuczvŃslU Teofil: "NicolaWl CopernicllA". SI. na Warmii i Mas. 
R. 2: 1953 nr 21 II. 7, 
Wspomnienia ... ..koły muunkiej. o wpajaniu uiedom 'wiadomo6ci oniemieekim .......... 
ueniu Kopernika. 


796. RULIKOWSKI ftI.: Czy Kopemik był Polakiem. Wol_myll, pol, 1929 
nr 22. 


797, SIWKOWSKA. Janina: Rodowód Mikołaja Kopernika i wyw6d jego nu_ 
wiska. Por, ił:S, 19
3 z, 7 II. 13-19, 
Głównie o akcji Adriana Knyianowakielo okoIo sbierania mat"rialów do iyeiory.u Koper. 
niłta. M. in. pnedrukowana: Pro'ba do milo'ników """.Y ojcay.tych. Kur. .......... 29 V 1830, 


798. SKÓL5IU S.: Do Redakcyi Pllzczółki Krakowskiej. [Inc,:] "Z powoda 
uczynio:łej wz :nia:lki..," Krokus 1822 nr 82. 
O poehod.senin Kopernika. 
Uniw. Tor. 


799_ SIIIETAł"A Stanislaw: Kopernik a Sł'łsL Now, opoI. 30: 1945 nr 16, 


800, [SPÓR o Mikołaja Kopernik.. na Swiatowej WYlltawie .. Paryżu) 
Polonio 21 IV 1937, 
Zob. też po.. 851-852. 


801. SPÓR O narodowoś
 Mikołaja Kopcrnika, Niezbite dowody jego pol- 
skości Gaz. &damko 21 II 1923, 
Jako dowód prsytac:za Iiot Kopernika do Znmunta I. 


802, SPÓfNIONA. naprawa błędu "Koperllikowskiego" p, Waaiuty6skiego. 
/lus'r, Kur. COIU. 18 VII 1937, 
Na roarsineoie po.. 816. 


803. STAROŻYTNICZE wiadomości o 
rakowie, Zbi6r pism pamiętni- 
ków, " zebrał Ambroży Grabowski, Kraków 1852, 
s. 268-269: Kop"mik Jan [I). Dowody polskoki Kopernika w Itrakowlkim arcliiwum. 
lIni.... Tor. 


204, STRA.CHOTA 
er Deutllcher odcr . 
KL /Ił. 


. £ef]: Welcher Abstanunung war Kopernikua. War 

... Katowice 1938 118. 31. 


140
		

/Licencje_039_04_147_0001.djvu

			805, SWI,CIU Tomasz: ". Historyczne pamiątki znakomitych rodzin 
osób dawnej Polski,.. 1'. l W:arszawa 1858 
.. 112-115: o M. Kop"rniku: .. 335-336: o Koprrnibcb. 
Uniw. Tor. 


806, SWIEŻAWSKI Ernest: Kilka. szczegółów o nazwi.. 
ników. Wędrowiec 1880 nr 139 fi, 131. 


rodzinie Koper- 


807, SWIEŻAWSKI E,: Przyczynek do kwestji narodowoRci Mik. Koper- 
nika. Wędrowiec 1880 nr 168 s. 184. 


808, SZANIECKI Jan OIrych: [Odezwa w ..bronie narodow
ci M, Koper- 
nika w związku . przemówieniem Al. Humboldta w Berlinie 1828], Ga:r, pol, 
1828 nr 287. 288; Goniec krak, 1828 nr 15-17 ..O Mikolaju Koperniku", 
Więko.y Cragm. przedr.: Krauabar AJ,: Towar.y.two War... Król. Prayjaci61 Nauk. T.7 
1915 .. 107-110. 
Pol"mika: X. B., Go.. pol. 1828 n 289; pr."dr.: jw. ł. 7 a. 111-113. W .wił.ku. tym 
równiei: J. M.: Je..n" o Kop"rniku .rpnwodu mowy Humboldta. GfU. pol, 1829 nr I. 


809. SZCZEGÓŁ do rodowodu Kopernika. C.as 1872 nr 151. 


810, SZLOSMAN Roman: [O pochodzeniu rodu Kopernika ze wsi Lasko- 
wice k. Pabianic]. Prz. kał, H\71 nr 36-37 8, 570-573, 586-588, 
Pnedr,: GfU. lor. 1871 ur 215; Polkowoki I.: Kopernikijanlł, T. 3 1875 .. 196-203. 
Tłum, niem: Thorn. ZfB. 28 IX 1871; Altpr. M.chr. Bd. 8: 1871 .. 658-669. 
Por, po.. 782. 


811. SZULC Dominik: O Tarnowie Mazuwieckiem (Thorn), Pam, reJ.-mor. 
1843 nr 5, 6, Odb" Warszawa 1843 S8. 39. 
Prsedr. Polkow.ki I.: Kop"rnikijana T. I 1873 .. 225-251; S.ulc D.: PUma. Waraa_ 
185ł .. 189-241 CO Koperniku .. 232-241). 


812, SZULC Dom,: O znaczeniu Prus dawnych. Bib'. lOaru, 1844 t. 2. Odb.. 
War8zawa 1846 8S, 10 nlb, 155. 
O Kop,miku m. in. .. 48-$4 
Pr.edr.: Polkow.ki I.: Kopernikijalla T. 1 18
3 .. 253-344. 
Rec.: [OBlrowiki J. B.] J. B. . Pobujan: Badania hi.ł.-kryty"..." literackie, T. I. 
Berlin 1870 .. 211-235. 
Uniw. Tor. 


813, SZYRMA [Krystyn] Lach: Copernicus and his native land. An address 
delivered at the annual meeting oC the Polish Association on the occasion oC 
the Three Hundredth Anniversary oC the Copernican syste)Jl, FO'I!isn a, col, 
jUan. RI!v, 1844 nr 35, Odb. London ss, 34, 
Na ko6cu rospnwy wiens o Koperniku napisany pras Worthin.łona. 
Ka. AL 


161
		

/Licencje_039_04_148_0001.djvu

			Tłum. pol.: Kopt'mik I jt'
() ojt'Z)"ZlIu. Tłum, z unl;.: ł:rur.m R
'ka(,zt'\\"!IIoki. "": Połko",
kl 
I.: "op.....ikijoml. T. 2. 1873 .. 148-17-1. Odb. G"i
zllo 1873 ... 31. 
Znlo. Irż poz. 771 i 2180. 


814. TI'U:.JA Józ.'f': Kilka 
łó" w 
prawi
 narUlIO\vości M.ikolaja Kopt'r- 
nika. Odczyt... lIa wit'czorku M. KOIlI'rnika w Auli politt'('hiliki 18 marca 
1893. XXXII Sp.awozd. Wytlzi..11I Tt"'arzy
twa Bratniej POIllIICY Slucha- 
czów PoJitt'chniki we LWI'" i., za r. 1892/3, Lwó,,- 1893 
. 3 14. Odb. 
:iii ar. 


814... W,: U
lrl"" " I.rzt'dmioci,' wykazania rodowod.. h..olwrnika wy kly 
z dzidka dotąd drukit'm nit'0l!lo8z..n('g", CIIZ. pol. 1829 nr l I I. 


815. WASIUTYŃSKI Jeremi: Posluchajmy vana Knobdsdorfa. Wiad, li/"r. 
1936 nr 43, 
W &wiQzku z d.,"sku!ljq w pra8i
 nu Ił'mat narudowo'ci Kopernika lIa'wictl
nie atoBunkó" 
narodowoiciowyeh w Warmii " I-
j pol. X\ I w. 


816. W ASIIJTYNSKI Jeremi: Spór /I ..arod..w....ć Kopernika. ProsIo z Mos/" 
nr 37, ilu8tr. 
Tlum. ni
m. pl. Entochddung ein
' alten deuI..h-pollli.cb".. SIr.i..,.. DeuI.ch.r H.ima", 
bole in Pol.n 1937 s. 135-139: Ua.... Vorpo...n 14 XII 1\137. 
W "witpku" Iym: [Lukom.ki Zbil'niew] Bahi
us [p..ud.]: J"..c.. o uarodnwm;ci Miko- 
lajll Kopcrnika. SI. pom. 27 VIII 1936 .. 4. 
Zob. t"ż poz. 762, 789, 002. 


817. WASIUTYŃSKI J('re..u: l'rędowaty, Skamander 1937 nr 10--12 8. 198- 
205, 
O Andrzeju Kop.rniku. 


818. W ASYLEWSKI Stanisław: Sarmata czy Germanus. Wiad. li/"r, R. 15: 
1938 nr II 8. 3. 


819. WDOWISZEWSKI ZLygmuntJ: O herbach Koperników 
dów, IlusIr, Kur. pol. 25 V 1946 8, 4. 


Watzdro- 


820. WIKING: Ten niemiecki Kopernik. Dz, pozn. 1937 nr 143 8, 7. 
O niemi"ckicb pr"t"uojBch do Kopernika. 


821. WINARZ1:CKI Karol: Nico]aus l:opernicuo der Astronom-kern Deut- 
lIcher, (Jslerr, Bl-r f. Liter. Kllnsl 5: 1848 nr 32. 


822, WOLYŃSKI Artur: [Protokoły uniwerllytctó\V italskich (Bolonii, Fer- 
rary, Pad"y i Rzymn) w sprawie narodowo'ci toruńskiego a8tronomal. Flo- 
rencja 1879 k, 8 litogr. 


142
		

/Licencje_039_04_149_0001.djvu

			823. Z, M,: Copernicana bydgoskif'. Prz. bydg. 1937 lir I 
. 69. 
Wiadomoici . archiwum bydgoskicgo. dOI}"c.qc" pocbod.
..i" Kop"..ika. 
K.. 1\1. 


824, (zb): D.. Nicolai C"l'crnici "atria. D:;, paz.n. 18 IJ 1923. 


825. ZDENERWOWAoNIE z puwodu KOI...rnika. Wiad. li,..r. 11)3i nr 32. 
}I. in, o artykw" Rkf.. ... Der A"!liriff. 
826. Z,EMBA Jan: Z dzil'jó\\ walki o polskośi' 'K0I'I'rnik,I. Su'iat i Życi/! 
1953 nr 6 [8] 8, l, ilustr, 
O Adrianie Krzyżano\\-skiln. 


Zob. też po., 1029. 2414, 260'1. 


P'ŚMIENNICTWO NIEMIECKIE 
827. DIE ABSTAM'IIUNG des Nicolaus Copernicus, Nat. Z,g. 12--14 II 1873. 


827a. ALLERLEI um C0l'p..rnicus. Erwilhllt zu s,'inf'm C;dHlrstag am 19. F..- 
hruar [1937]. OrdJnskreu% Jg. 13: 1l)3(1/37 nr 4. 
Dotyc.y narodowości Kopernika. 


828. BENDER Georg: Arcbivalisch.. n,'itriige zur Familiengeschicbte des 
Nikol aus Coprernicus. Neb
t B,'ilagen. .\1 i/t-..n Copp. V/!r. H. 3 : 1881 M, hl- 
126. 
Rec.: Kętr.yń.ki W., Pr.. po..... 1882. Allpr. J1srhr. ''1: 1882 B. 3111-328, Pr.."" naule. 
i lil.... 1882 s, 182-193. 
Uniw. Tor. 


829. BENDER GeOl'g: Heimat und \-ulkstum .....r f'amilie Koppernigk 
(Coppemicus), DarsIelI -en u. Quell. %. schles, Ge..ch. 27: 1920 ss, 60, 
R"c.: Bucbhol. Fr., Z. f. G..rI.. Erm'. Ud. 21: 1920-1923.. 146-147: Ludendorff H., 
f/jorhr. 'Ulron. G... 58: 1923..15-17. Mill',n.. G..rh. 'I1.d. NOIII",.i... Jg. 19: 1920..130- 
134. Wieleitn"r, Mill-e,. .. G.orh. Med. Nn'u".i... JI!. 22: 1923 .. 136...,.137. 
Uniw. Tor. 


830. BENDER Georg: Weitere arcbivaliscbe Bl"itri1ge zur Familiengescbicbte 
des Nikolaus Coppernicus, Mili-en Copp.- Ver. H. 4: 18B2 s. 81 -- 116. Odb. 
Tho rn 1882 88, 36. 
Uniw. Tor. 


831. BIEBERBACH L,: Nikolaus Coppcrnicus - ein D
utscber, DJuuche 
Ma,hem, 2: 1937 s. 489-490. 


832, BIESTER J, E.: Einige Bri..fe iibl'r Polell IlIld Preusscn. Beri. Monat- 
aschr, 1792 Aug, 
.. 177 -178: fragm. dotyclqcy Kopernika, m. ;11. j"lo pol.ko'ri. 
Tłum. pol.: Ga.. lor. 26 IV 1883 ., 3. 
Zob. tei po., 729, 


.ł3
		

/Licencje_039_04_150_0001.djvu

			833. nR.
Cllnlc;EI. Eug.'n: Uie Ab.lammulI;! tI.,. KOPI'ł'rlli....... f:rm/. 
Z,/'!. II) l 1937. 


łI:ł4. BUCIIIIOLZ "-ran>:: KOI'p"rniku
 .'i" U....I.cI...r. USld. MOlw,sh-ł' :!: 
19'21 II, 255- 260. 
I!rai,,"o Tor. 


83:i, C.\:'E Alfrl'cl Ht'rbt'r1: .1>01. U....t..dltum des Coppł"rnieu8. Volk II, Reir.h 
13: 1937 8, ,')03 -- 506. 


839. ELSF. .\. H,: Kopł'rniku8 d..r Dł'..t..che, Di,,'lr.ar' Jg, 3: 1937 8, 203. 


840, ELSE .-\, H,: KOI.emikulI ..in d..ul8ch,'r For8ch..r. D
lItsr:M tlenIi... 
W.chr. Jg, 57: 11)37 ... 861--864, 


841. Fn:ERB.
CII Ludwig: Die 
atun.issen8chaft uncl di.. I{ł'volution. 
BI-r f li,.,r. U,I'ł'rhal,. 1850 nr 269. 
.. 1013: ...miou.... u pobko6ci Kop"...ik... 
llni... Tor. 


842, FI"iDEISEN O.: War l\.opemikulI D,'utsch..r oder Poił', Arch, f Wan- 
derunf/.sweMn łl: 1940 II, 20-22, 


843, FORS'J"ER Wilhelm: (O polskim pochodzeniu Kopł'rnika), Bresi. Z'S' 
5 XII 1916, 


844. FRYDERYK. 11 Wił'lki: Oeuvr.... posthumł'II, T. 9 Berlin 1788, 
lO. 208: wzmianka o poeboda"niu Kopernika. .i"m polokich. Inne w.mi..nIU, dotyc..C" 
pomniJta Kop"rnik.. we Fromborku: Oeuvrr. T. 23 s. 250, T, 25 .. 351. 
Uniw. Tor. 


844a, El" GERlCHT8U1\TEIL iihł'r di" Nationalitit von Nicolau8 Copperni- 
CUI, Ordenskrellll Jg, 15: 1938/39 nr 5 B. 36-37, 
Por, POL 788 i 857. 


J
		

/Licencje_039_04_151_0001.djvu

			84.5. HAYDUK ",ions: Ein Oeutscher aus obcrschlesischem Stamm. Oi" 
\lorrahren N. Kopernikus waren deutsche Bauem in Neisser Lande, Oberschl. 
Z,&, 1943 nr 141, ilustr, 


846. KARSTADT O.: KopJ.emick war kem Pole. Praxis d. LaR/uchule Jg, 
48: 1939-40 M. 253-256. 


846a. KLlNCKOWRTROF.M C.: War COJ>cmicu8 PoJe? OS'prewunblałt 4: 
1953 nr L 


84.7. KNOTEL A[ugust): Die Frankenstcillisch-GJil.tzische Herkunft der 
Familie des Nik.oJaus Ko",'rniku8. Vjschr. f Gescli. Heima,k. Gla,z Jg, I : 1881/2 
s. 238-244, 344-357. 


84.8, KNOTKI, A[ ugust J: Schlesiens Ant"il Bn die. BesiedJung des Orden.s- 
landes Pre1l88Cn und di.. Vorf'ahr..n d..M NikoJaus Kopernicus. Rubemhl 14: 
1875 s. 7 -12. 


84.9, KNOTEL [August): Oie schleHischl' Abstammung des NicoJau8 Co- 
pernieus, Riibemhl 1872 H.. 6, 7, 
Ree.: P"rłbaeb M., Z. y..... (. Gach. ScJslai.... 11: 1871 L ł96-ł97. 


850. KNOTEL Paul: Die schlesische Abstammung des Nik.olaus Kopperni- 
kUs. Oberschksur 13: 1931 s, 383-385. 
Uaiw. Tor. . 


850a. [KOLLMANN PauJ) P, K.: ..Kopernikus, der grosse, polnische Astro- 
nOID.." O(tknskr..uz Jg, 13:1936/37 nr 2 [s. 2-3]. 
Polemika . Di" SenduDI w .prawie narodowo'ei Kopernika. 


851. [KOPEBI'fIIt) Coppernikus - em Deutscher Forscher, Stenłe 17: 
1937 8, 230. 
Oi
 JIIoiooe pr.... GeaeIIacbalt Deutaeber Natuńoncher u. Arale on. Dentaehe 
Gea. f. c-ła.. d. lIedisin, Natur
nacbafteu u. Teebnik. podpi.ane prs... Kiihna i Loeb.. 
-- · powoda wystawy paryskiej. 06wiad.....nie powyi... ukualo się w wielu ni"mieekieb 

 
Par, tai pos. 800 i 852. 


852, Col'PIi:BNICU8 auf der WeltaufsstelIung. Os,land 1937 l, 220-221; 
OrdenskrllWl Jg. 13:1936137 nr 12 l, 1-2, ilustr. 
Uniw. Tor, 


852a, CoPPBIU'IlCU8 im poIniachen PavilIon [na wystawie paryskiej], 
Or.Ienskrll Wl Jg, 13:1936/37 nr 9 [s. 6]. 


.. - -łiosnn. 
............. 


l"
		

/Licencje_039_04_152_0001.djvu

			1133. KOPERNIKtIS. ,ług.b. ulll(. Z'g. 1872, Beil. nr 9t1. 
Tlum. pol.: Ty". ..i.u.op. H.2: 1872 lir 23 ..317- 320. Pn.dr.: Pnlkow.ki I.: ....opl'rui- 
kijaDl'. T. 3 1875 .. 177 --18.1. 

ielll.n, autor """PO"intl... lIif 7.11 pnl"ko04f"i, KOJH'ruika. 


854. KOPPERNIKł:S '.011 ot,'ut.('h,'r <\b.tammnlll!. -",im".,n a,,
 !Wari,,- 
-LGach 1 : 1911 .. 473 474. 


855. II/ik..laue (:npPERNICtTS nnot .I..h. Hf'vl.liu.. n.tlm.d 18: 1937 A. 471 
474, 
O narodowo6ci Kopernik... 
Uniw. Po.n. 


856, ł'IIikolml' KnpF.H"'IK liS 
letoo. 


rI,'r I),.nt'....... .'r,'hi,' 1952 lir 34. f'..nil- 


857. LOB!lACK Wilhelm: Der "'ampf .1," I,ol"i.clten StarolIten um den 
Deut.cltl'n Nikol:\lt8 Koperniku.. D.'r Proz..,," um .li.. deutAch.. Po"tkar'" 
im ,'hemlllig.'n Polt'", Thom. Freih. I) XII 1940. ilu"tr. 
li'raa;m. przeluówirniu. Por. pn
. iHR i H.' 'B. 
lI..iw. Tur. 


858, LORElU 11.1.,.11""": Di" ł..."I'perllik" 111111 ihr.' "I..i.""r ",'imat. Ulwr- 
schle.ier Jg, 20: 1938 .. 4114 -- 410. tahl. I. 
Uniw. Tor. 


859. IAJcK Kurl: C"ppo:rnil'u., .I..r 1J",n
cI.... KOllig.	
			

/Licencje_039_04_153_0001.djvu

			864. MOEPERT Adolf: Kopernikus und sein Abstammungsnachweis, Z. Ver. 
/. Gesch. Schlesiens Bd. 17: 1943 B. 56-65. 


865. NIETZSCHE Friedrich: GeBammelte Werke, Musarionausgabt'. Miin- 
chcn Bd, 15, Jenseits von Gut und BBse. 
l. 19 - wzmianka o polsko'ci Kop"rnika. 
Toż w tłum. pol.: D..i"la. Poaa dobr"m i zIem. T. 2. Warozawa s. 20. 


866. [O NIEMIECKIM pochodzeniu Kopernika]. GesellschaJter 1822, [ w zwili- 
zku z artykułem o Twardowskim i Fauście w Pszez6lee Krakowskiej z r, 1821 
nr 61 przedruk, w powyższym czasopi
mie], 
Przedr.: Pom. ....'ss......ki 1822 t. I .. 160-162 oraa Polkowlki I.: Kopernikijana. T. 2 
1873 s. 102-103. 


867, [OELSNER Th.] oe,: Zur Copernicus-Frage, Rilbezahl 1873 B. 294- 
295. 
O pochodz"niu 'I,.kim Kop"rnika. 


868, PAPRITZ Johannes: Di" Nachfahrentafel des Lukas Watzenrodc 
.Jomsburg Jg. l : 1937 s, 192-197, 
Nowe i rozueu. wyd. W: Koperniku..Forochung"", L"ipzig 1943 .. 132-142. 
IJniw. Tor. 


869. .ł.EINEB W.: Nikolaus Kopernikus t'in Deutsche'r. Donauzfg, 26 II 
1943. 


870, PEINER W.: War Nikolau8 Kopernikus "in DeutBcher? Deuuehe Zlg. 
in Niederl, 10 II 1943. 


871. POLE N beanspriicht Kopernikus. Deulsehe-Zlg. u. Wirtsehafu Zlg. 
6 VI 1953. 


872. Ein POLNISCHER GerichtBurteil iiber die NationalitAt von Kopernikus. 
Nalion u, Swat 12: 1938/39, B, 469 i n 
O koi.żce Waoiutyńakiego Y 


873, PROWE Leopold: De Nicolai Copernici patria,.. Thoruni 1860 ss. 33. 
Inne wyd, t"goż roku: .. XXI. 
Uniw, Tor. 


874, PROWE Max: Die Herkunft deB Nicolaus Coppernicus, Familie, Sippe, 
J/olk, 4 : 1938 H, 2. 


875, RAMSAUER Rembert: Nikolaua Koppernikus ut Deutscher, We.'- 
marł.: Jg. 5: 1937/8 H. l. B, 48-.9. 


l.'
		

/Licencje_039_04_154_0001.djvu

			876. [REICKE Rud.]: Obł'r dił' Vońahren von Nicolau8 Copernicu8. Thnrn. 
Złg, 1871 nr 229. 
Pnedr. Abp.. Moc".. Od. R: IR71 .. 658-659. 
Uniw. Tor. 


877. RE!iT Walter: l;.en..alo
i.. " patńa .Ii "Ii,'ohi COI".mico. \filteb'rll" 
Jg.'2: 1942/3 H. 19 s. 48--54. 
In.t. Hi.ł. l'?oIK. 


878. REST Walt..r: Koperniku
, ,'in ł}ł'utschł'r. Mitl"lseell" 1942 nr 9 iłO 
s. 14 i n, 
Inst. Hi.t. 1;\111.. 


879. Hkfn,: [O narodowości K"l>ł"rnikal, Angri!! 14 VII 1937. 


880. Rl'PPRICH H.: Nikolau8 dł'r D.'u18cbł'. Ein(' Sondł'ńral!" d..r Copp"'r- 
nicU8-Forscbun
. KiJnigsb, allg. Złg 12 IV 1938. 


881. SCHMAUCH Hans: NicolaU8 Coppł'rniCU8 "in Oeu18cbł'r. Jorrublłrg 
.II(. l: 1937 s, 167--191, tabl. 5. Odb, 
Odbitka rozpowuechlliolla w ilo..,i 300 "lIa. na Ili"mieckim zjeździe bi.roryków w Erfur- 
o.i.. w 1937 r. WyciU . poW)'żozcgn - D.ul.cI", MałJwm. 2: 1937. 
:'łowr. rnuersone opraćowonił": Kopernikll&-Forlllr.hunlZ'en. Leipzi
 19-103 ". 1-:t2. 
Zob. t"ż po,., 113-114. 
Uniw. Tor. 


882. SCHMAUCH Han8: Nikolau8 u.pperaic1lł;, Herkunft und Oeul..ch- 
111m. aeincr Familie, Ermland m.in H..im.łlnnd 1938 ID 8 R. 30-31. 


883. SCHMAUCH Han8: Nikolau8 Koperniku8 deutscbe Art und Ab8tam.m.unj!:_ 
W: Nicolaus Koperniku... Miinchł'n 1943 !o, 61--95. 314-318. Odb. 
Hniw. Pozn. 


884, SCHNEIDER Waltb.: \ieił StOR" IInd Koperniku8 ()eul..cbe, niehł Polł'n. 
HM;n. Bl-r 1937 H. 7 R. 16. 


885, SCHOENBORN Han8 Joacbim: CoppernicU6 dł'r Deutscbe, W: Heroen 
des Gei8te8 im. deut8cheu 08ten. Coppernicu...Kant. Kłlm,;8berg [1939] 8,17-23. 
In.t. Hi.t. U
K. 


886, SCHUMA.CHER J08epb: Deut8chea Deukeu und Forschen bei Nikolau8 
Kopernikus, Europ. Wiss.-Diensł. 3: 1943 nr S. 


887. SCBUMACHER Jotleph: KopemikU8 - ein Oeutscher. BrUueJer Zlg. 
1943 nr 140. 


148
		

/Licencje_039_04_155_0001.djvu

			888. SCBWAMMBI!:RGI!:R [U.]: Uie Famili.. Koppernigk, Krakauer und 
l'honler BłirJJ:ł'r. Krak. Złg. 28 V 1943. 


889, SCBWAMMBEKGER (D.]: U..r Vatf!r .ł..8 KopemikuM. Neue5 Wiener 
TO&e"'. 22 V 1943. 


890, SCUWAMM8EKGER U.: U..r Vater Nikłalt Koppernik. K6nig5", aUs. Zrg. 
20 V 1943. 


891. SOMMER R.: Heimat und Volkstum der I<'amilił' Koppernigk (Copper- 
nicna). Weltall 21 : 1921 II, 99-103. 


892, STRAUSS F[ranz]: 1'IIikolau.. KOI'ł'rnikm. der Ueutsche, Geograph. 
.'n.:. 44: 1944 a, 83-91. 


893, STRAU88 F[ranz): Nikolaus .Kopernikw, ein deutscher Forscher und 
Denker, cin deutscher "Revolutionlr der Wissenachaft". Munch. Volk55chu'- 
IGon 31 : 1943 a, 45-52. 


894., STRAU88 Franz: Nikolaus Kopernikus cin Deut8cher und Schllpfer 
einea neuen Lehrgebludes in der Astronomie, Nałionabo1i, Bi'dung5IHsen 
Jg. 7: 194.2 a, 200-208. 


895. STURM Rudolf: Koppernikus ist deutscher Nationalitlt. Jl1er, DeUł5Ch. 
Małhem, Veren
. 20: 1911 s, 161-167: J". uber Forl5chr. Małhem. Od. 42: 
1913 H. 1. 


896, STURM Rudolf: KOPI'ł'micus und seine Vorfahren, Schle5ien 5: 1911/ 12 
8, 169-172. 


897. TEBZl Alfred: War Kopernikw ein Oeut8cher? 08łpr. Bauernka'. 
1938 a, 74-77, 


898, TROBER W[ładysław]: Nikolaus Kopl'emigk'8 Herkunft. Wacht im 
O_II 1936/37 a, 189-198, l portr, wielobarwny. 


899. OBEK tlie Urheimat der Io'amilie KopemikU8. Dan;;, Zrg, 1873, 7762, 


900. W ACBLER Ludwig: Hand.buch der Geschichte der Litteratur, Od. 4. 
Frankfurt a, M, 1824 
.. 207: WIDnianka o polak06ci Kopernik... 
Wypowiecł.i tej uiył PoIkowaki jako motta do .wej biosrafii Kopenub. 


1411
		

/Licencje_039_04_156_0001.djvu

			901. W AR KopernikUII ein Ueutscht' odł'r ein Pplt'? Zur 400 Jub..łfp.ier 
am 19 Februar 18i3. Dam:. kall,. Kirchenbl. 1872, 


902. W ARSCIIAUER Adolf: Dił' Gł'.chichte dł'S Strt'it..s um dił' Natiolla- 
Iitat d.,s Koperniku". Delllsche Warsch. ZIt;. 1917 nr 264, 27:>, 289. 

owy przrdr.: Miłł-.n Hil'. G.I. f. Po..n 1925 H.l .. 1-26. 


903. WATTERICII J[ohann]: Dł' Lueae Watzdrode episcopi Warmi..n"i" 
in Nicolaum Coperllicum meritis, H"giomo
to 18:>6 ss, 36. 


904. WATTERICH J[ohann]: Nikolaus KOI'pernik ein Deutseher. Z. f Gesc/1. 
Erm'. Bd. l: 1860 s, 400-405. 
Ulliw. Tor. 


905. WF.LCHEM Volke gehort Kopemikus an? Posene, Tagebl. 22 II 1923. 
Pn"dr. ... nr. 41 D.;"n. poln.-go. 


906. DIE WELT kennt keinen Kopemicz. Das alte Thema Koperniku". 
Schlesier Jg, 4: 1952 nr 30 s, l. 


907, .WENTSł.HER Erich: Die Blutslinien um Nikolaus KOI'pernikus (Cop- 
pernicu8), Arch. f Sippenforsch. 21: 1944 H. 2 8. 21-29; H. 3 8.51-58. 
Inat. Hiat. UMK. - 


908. ZINNER Ernst: War Copcrnicus ein Sarmat.. oder Pole? Ber. Nalur- 
Jorsch, Ges, Bamberg 32: 1950 s, 57-60, 


909. Zu des Copernicu8 Abstammung aUli Schle8ien, Riibezah'1873 
, 226- 
228, 
W awi..ł.u . art. w BraJl. Z'IJ. 1873 ur 83. 


Zob. też po..: 1109, 2948. 


PiŚMIENNICTWO INNE 


910, AIEJ na..odn08ti boI Kopernik? Narodnie NOlliny 3: 1872 
. 84. 


911, BILoHRAD8KY F. B.: Kopernik. Kve.y 1844 nr 75. 
Tłum. pol. Pr.. ....ule, 4: 1845 nr 22 ., 82; 
Paedr.: B. P.: PnodkoMe Kopernika. Cło, Uc""ni R. 2: 1953 nr S .. 8. 


912. BRENAN [Justyn]: Kopernik... [List] Do właścicieli dziennika Lilie- 
ralista [w Dublinie], W: Kraushar Al.: Tow. Warsz, Kr6l. Przyj, Nauk. 
[T. 5] Kraków 1904 8, 67-68, 
Sprawa narodowo6ci Kop"rnika w awi..ku . medalem na jeso cae6c! oru akcj, Adńaoa 
Kzay*anow./tieio i Karcaewakieso. 


liliI
		

/Licencje_039_04_157_0001.djvu

			I 


'J13. »un:VAITlS Pr.: 4.pi.. Kupenliku 
iruille .r tautybe. K05tn05 (Kau- 
lIall) 1922/23 8. 305 i n. 


'114. FRANCUZI u Koperniku. Wiek nowy IIJ23 lir h!;IIO. 
II url. '.ucjana Cbaa.uigne'a (zob. le7. poz. naot.) 


915. K, Sm.: Sław} Polski - 8ławy świala. "'ra"cuz, u KupI'miku Szu- 
I"mie. Goniec krak. 1923 nr 22:17 II. 


o artykuł,. Lucjalltł ChaRsaigtłe.s w sprawi... ,,"operlliku. 


'}lb. KLEMENS xIV, papież: Lettrt'
 du Pał'''' Cleme"t XI\-. 4.mst,'rdam 
1776, 
Wzmianka u polskoóci Kup"...ikR, [List] lir 21. 


'}l7, [KOPERNIK] A Copernieu8 t'mlekjel p.
 
ziił..I"
 hŚ7.a TrulIhalI. IlP.li- 
"rib Naptńr 1858 II. 169 i II. 


'J18. KOPERNIK'S Geschl..chl ;11 Hohwen. .11.. f .dav. f,iler. Kun,' Wis.. 
1845 8, 20. 


lIniw. Tor. 


919. LtGER Loui..: La I.aui.. de t:opernic. H"v. d. (;ours liIIer. uno nr 2( 
". 415-416, 


Skrócone tlum. puprzednio'gu: "..rod..woóć ......p..nik... m....u H. 5: 1870 nr 29 >, 217 - 
218. Por. poz. 784. 


920, NATIONUIT'\ nf c.:uł'e....icull. '''ime.
 19 "-II 1871; Ptd' \fali (;"UII" 
20 II 1871. 


Kopernik Polakie,n. 


921. P.: Millvattinge" omtr,,"ł Kop"l'nik. 'edt>rl. Pakn .J. i: 1953 m' fi 
R. 14--15, iłu8tr. 


922, PALACKY F.: kopernik, puvod..m _"ad (:..<,h. (
5. le""'. \fus. H. 5: 
1831 II, 435, 


923. POBEVONOt.-::EV Sergej: Nikołaj Kupernik. (Gulo.. 7.ł\ pravdu). Mosk..j- 
Ijanin 1843 nr 9 8, 108-125, 
!Ił. in. zawiera atr"..cz""je Knyżanowakielu Kop"rnik .. W oIłn.1li (poz. 148) i Rycblcra 
l. L. Zyciory. Kopernika Cpoz, 1537). 
R"c.: Gercen Al.: Mo.kvitjanin o Kopernike, 0Ieł,"
. Zup. 'l', 31: 1843 otd. 8 .. 56 - 58. 
I'r.edr.: Polnoe aobronic .ocinenij, T. 3. P"terburl( 1915 s. 269-273. 
Uniw. Wana. 


1111
		

/Licencje_039_04_158_0001.djvu

			924. STASIAK LlI<łwik: Co mó"i 1'. H. Chili o Mikołaju Koperniku? Ilu.,r. 
KI.r, cod:. 1923 nr 26, 
O urlykult' Chillu \V L.ip.. ill. Zlg. dOłyc."crIO narodowo"'; Kopernika CPOL 3155). 


925. STlTD;l/IC...A [Fł-antiilck J(J
cf]: [O czeskim pochodz..niu Kopernika I. 
Cos. peslovani malJ...m. 2: lR73 R, l i n" portr, 


926. VETTER Quido: NiculuR C..peruic "t Ju Boheme. Buli. Sc. Ecok Po'y- 
ledm. Timisoara 4: 1932 8. 292--294 oraz W: \',>rhandl. d. intern, Math..- 
matiker-Konl!rl'sF"s, ZUI'ich 1 1 )32 II, 335 i n. 
O CJit'lkim pochodze14iu KOpe'ruiku. 


927, ZACH FI'an
oi
 Xavier dc: Reflexionll lIur Ja nationalite de Copernic, 
Corresp. oslron. 5: 1821 s, 461-463. 


Zob. też po.. 3160. 


NAZWISKO CPISOWNIA) 


928, [FAcsnuLIA pięciu podpisów Kopernika]. Mili-en Copp,. Ver, H. 5: 
1886 taU 4. 
Uniw. Tor. 


929. BRACIIVOGEL Eugen: Warum schreiben wir Koppemikus mit dop- 
pelten p? Unsere erm', Heimal 1936 nr 2, 


930, BRACHVOGEL Eugen: Warum lIol1en wir Koppernikua mit Doppel.p 
schreiben? MUllersprache 51 : 1936 s, 204. 


931. BRACIIVOGEL Eugen: Zur Sehreibweis.. ..CopperniculI". Z. f. Guch. 
Erm', Bd, 26: 1938 s, 637-638. 
Uniw. Tor. 


932. CURTZE Maximilian: ()ber die Orthographie des N8II1ens Copperni- 
CU8, W: Kopernik M,: "Ober di.. Kreisbewegungen. Thorn 1879 II. XII-XVI. 


933, DIERGART Paul, Zinner Ernst: Wie sol1 di., deut8che Schreibwei.... 
von "Coppernicus" sein? Sudlwffs Arch. 30: 1937/8 s, 174-175. 
Slu6t: .Bim....,.",." 48: 1938. 
Uniw. Wroclaw. 


934. GAWEł. Antoni: Mikołaj Kopernicki. Prob'. R. 9: 1953 nr 10 II, 708-- 
709. 


1112
		

/Licencje_039_04_159_0001.djvu

			935. J -\COBI }Iax: "'op,...r..iku
 Ull.'r "'ol,,'rnjkll
":' .\urh ....... 1I;'li....al.' 
F.hrenpfłi,'hl. Tii{{'. Rdsch. 14 \'111 1907 8. 755-7;;10. 
Rec.: Giintlwr. Uiu.,," .. Gr.,.h. "..d. 'V"'''r...i.... .JJ(. 7: ł9HR 't. 5ł: 


93ó. ....LnPfłTY ..;,....i",'ki.. '" łH.:r.";
ki,.... "'ol...rnika. I;,,:. I"',,,,,,,k,, I":n 
Itr 40 M, I. 


937, ... "OTEl. -\"
"Sl: "och .,j..nta' .....'.cn,ikuM Enl
r
".."
. HulH>:aIt' 
1873 8, 21--23, 
Pol
mika Yi .",illzku a rtYJUoło
i, ....z"i..ku Kup,-rnik z urt
.ktllł"nł lU.. RijbtrMhI IM7:! 
'. 573. 


937a, "'OPI'ł:R"'III.L" U('..r KOJ...rniku,,":' Jfland"r..r durrh 0..'- II. W""'pr. 
.Ig, 4: 1907 nr (, R. 149. 


938, KROGMANN Willy: łl..0pl'crni
k ..d,'r KOl'perni
k? Z. j: de"'sc,", Phi- 
lo', 68: 1944 
. 158-161. 


939. Die SCIIHEIBWEISE des !'oamen. CO"I't'niicub. WelinU 43: 1943 s. 80. 


940. WOIILWILL Eh;]: Sollen ,dr t:0p,'nricus OIler l:0ppf'micus Mchreiben. 
W: Verhandlungen der Gesellschaft d,'utscher Naturforscher und Arzte. 74. 
Veraammlung zu Karlsbad 1902. Bd. 2. LeipziR 1903 II, 130-132. 
Bib!. PAN Gdań.k. 


UATAitJROUZI' 


(941). BIRKEN
IAJER L. A.: "Thema nativitati8" zawieraj,cc datę urodze- 
nia Kopernika, W tegoż: Mikołaj Ko,.ernik. Cz, 1. Kraków 1900 II, 406-412. 


942. K,EDY się urodził Kopernik l' 7'yg, ilus,r. 1888 nr 272 8, lb7 -168. 
Trd
: pismo rektora uniwenytetu waru. epos, lIa.t.) ... swi..ku a po.. 2771, wyiainir- 
ni. L. Jenik"lo. 


943, (ODEZWA Hektora l:c
, Uniwer,;ytt:tu w Warszawi.. "O dniu uro- 
dzin Mikołaja Kopernika" z powodu terminu ogłoszenia nazwisk stypendy- 
st6w.. ,) Bibl. waru, 1888 t. 2 8, 121-124, 
TrIo.: W .prawir. daty urod.i.. Kopernika, PraN	
			

/Licencje_039_04_160_0001.djvu

			\II.UUUSC. STl UlA \\ "HU,O\\ It 


'1411. \. :'Ii.: lJ 
tóp Alma.- I\latris, Su-int i My 1953 lir hb ,;, 2. ilu"t.-. 


'14';, HIHKł;:-;
nJER Ludwik. \lItolli: Mikołaj Worlka z ł\.widzyniu zWu'" 
\bstellliu
. I..karz i a
trUJlOm polski XV stulf'cin. Rocz -i TN. Tor. R. 33: 
1926 s, 1l0--265, .nbl. 2, (),Ib. Toruń 1926 ss. 165, tubl. 2. 
S'r".,....: Spr",.. PAt'. 192
 ur 9 .. 6-8. 8,,11. In'.m. A	
			

/Licencje_039_04_161_0001.djvu

			95b, CHRZANOWSKI Bernard: Na dziedzińcu Hibliot..ki JagieIloński",j. Żt."u' 
Młodz, 1925 nr 16 8. 95-96. 
O pobycie Kop"rnika w Kraknwie. 


957, DZIANISZ Paw"': Przy włocław8kim koml.asi... /luBlr. Kur, pol. II)' 
1953 8. 3, ilu8tr. 


958. GADOMSKI Jan: Kopernik jako sch..lal'z. Radio Swial 1953 nr 22 
., 3, 
Pogadanka wyp;lo..ona r6woież prze. radio. 


959. GADOMSKI .Jan: Kopernik. "cholarz I\kademii Krakowskiej. Po pro- 
SIu 1953 nr 8 8. 6. 


9bO. GADOMSKI Jan: Lata "tudiów krakowskich wiplkiel!o "zlowi
ka nauki, 
SZland. młodych 1953 nr 113 8, 4, ilustr. 


961. GOMOLEC Ludwik: Wojciech z Hrudz.'wa i j,,
o j(eninlny uczeń. 'VOWt. 
Świal R. 4: 1953 nr 17 8, 2, ilustr. 


962. KORZEC S, : SIQscy nauczyciel.. genialne
.. astronoma. Glosy znad 
Odry. R l: J953 nr 6 8. 1. 


963. ŁJj:GOWSKI [Józef]: Mlodo
ć Kopernika. SI. pom. 1922 nr 2%, 2'm 
300; 1923 nr l, 5-'7, 10, 12, 14, Iti. 
Uniw. Tor. 


964. ŁJj:GOW8KI [Józef]: Młodość Kopernika w świetlp oRtatni,'h badań. 
Toruń [1923] 88, 56. 


9b5. MOR8TIN Ludwik Hieronim: Mikołaj Kopernik za!.isuj.. się na I1m- 
wPrsytet. Przekr6j 1945 nr 34, ilu8tr. A. UniechowRki, 


96b. PROWE Leopold: Nicolau8 Copernicus auf der UniversitiU zu Kra- 
kau, Progr, d, Gymn. Thom, Thorn 1874 RS, 17. 
Rec.: Cantor IM]. Z. f. MGJI>.m. Phy.. 20: 1875, Hjot.-lit..r. Abt. '. 38-39. 
Fragment z po.. 429. 


967. PROWE Leopold: _ Vorlrag iib..r den Aufenthall des Copernicu8 lIł 
Krakau. Thorn. Zlg, 1870 nr 152. 


968. RAWITA-WITANOWSKI Michał: Zegar lIłoneczJl} Kopernika. Życi.- 
Wlocl. 1931 nr 4-6. 


lor,
		

/Licencje_039_04_162_0001.djvu

			9b9. SCHMAUCH H8JI.8: Die Jugend des Nikolau8 Koperniku.... W: Koper-. 
lukus-Fol'llchun/l:f!D. I.eipzilr 1943 II. 100-13]. 
Uni",. Tor. 


'J70. 
;cHMAUCH H,: Nikolau.. Kuperniku..' und dM mittelalterlich.. Kra- 
kau. Krak. ZI[I;. 29 \' 1943. 


970a, SKRZYŃSKA-ToPIŃSKA Zofia: Samotnik II wieży.. Caritas R. 9: 
1953 nr 6 II 37-39, ilullir. 
Kop"rnik w Krakowi.. 


971. SOLTYKOWICZ Józef: O stanie Akademii krakuwskiej od .riloienia 
jej w roku ]347, aż do teraźniejszego czasu, krótki wykład hilltoryczny, Kra- 
Uw 1810, 
.. U, 102-1119, 451-453: o Koperniku. 
Pnedr.: Polko_ki I.: Kopernikijana, T. Z 1873 o. 6H--7Z. 


972, SPIli profesorów i docentów Wydziału filozoficznego Uniwel'llytetu 
JagielloÓ8kiego, którzy wykładali w latach 1491/2 do 149415 wIącwe, W: 
Polkowski I,: Kopernikijana. T. 3 1875 8, 2-3. 


973, lEISSBERG H[einńch): lu AJhert von Bt"Udzewo, dem Lehrer dell 
(' Jpemicus, Alłpr. Mschr. Bd. 9: 1872 II, 377. 
Uniw. Tor. 


974_ WIERZEJSKI Leszek: Wawrzyniec Corvinus- wrucławski przyjaciel 
Kopernika, Sprawy j Ludsie 1953 nr 9 s, 2. 


975, WYCIĄG II ksi
gi wpilIowej uczniów Uniwersytetu J
en06..kie
0... 
ł491.,.. W: Polkow8ki I.: Kopemikijana. T. 3 1875 8. 1'-2. 


ł'UBYT WE WWSZECR 


(':Ib. ANDKIAl\1l łł.: Nicoló t:opemico in Italia. Stirpe 1929 nr 2 s. lłl-lł2 


9'77, BARYCZ Henryk: Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia 
1440-1600, Kraków 1938. 
.. 70-12: o Koperniku. 


978. IłIRKENMAJER Ludwik. Antoni: Niccol4 Copemico e I'Univenitl 
di P.dova, W: Ommagio dell'AcadeIUis Polsco. di Scienze e Lettere a1l t Uni- 


IIIłI
		

/Licencje_039_04_163_0001.djvu

			verBit
 cli Padova nel Bettimo cenł..nario deUa Bua fondazion... Cracovia 1922 
6, 177-274. 
Rec.: Asaanka-.Japnll \\., Kur. po.n. 1922 lir 160. 
Uniw. Tor. 


HIRkEN....JER L. A.: Sludyo bdlrlli.ty.,..... Kopernik". \\ '''II''.: \likolaj Kopt'rnik. C.. I. 
Kraków 1900 .. 99-127. 


BIRkENMAJEa L. A.: Wpis Koperni..... do Flli......ytrtu .j'lry.l6" ... BnlAji. '" Irll"': 
SlrnDlBta Copernieano. Krak6... 1924 .. 142-151. 


979. BONCOMPAGNI UaldaBRan:. Inlorllo ad Uli doeum..nto inedito r..Ja- 
tivo a Ni('('oló COI,,'rnieo, W: Tril'li(',' ommagio alla Santiła di Papa Pio IX 
nel suo gillł..ileo "I'is('opal(' o£f,>rtA' dali,. Ir" Hom...u' 4.cea.lcmi..... Rom.. 
1877 R, 296. 


Wi8domoai
 o odkry('in dyplomu f\.opf'rnikn 
 prH\\U .omf)ni.
zlJ"'ffn i n ..mirnolJ(o.i irt[1I 
publikacji. 


980, BONCOMPAGNI HaldoR!;ar..: Jnlorno ad lin doeum.'uto inedito r..la- 
łiv.. B Nieeoló Copernieo, Att; Arad. LillCf,j ł8n 
, 341--397. 
Tck!tl oraz facllioł. d}-pIUlI1U Kop<,rniku a ),r"\\"I1 k.molli."zncgo, Fenur. 31 V 1503. Zub. 
lei (ac.im. ,,:: AutograCi di N. (
"prrni..n (pnz. 5i): ...k,.ł rl
-plnmu 11 Pro"...: ;\ł. (:Opprrni- 
ru. "d. I .. 313--315 (poz. '
29). 


'.mOa. tlRONARSKI Alf..lls: 1:1I"li,. "1 la Pnio!!.", .111 t'ollr
 .I,.
 
ji"d..
. 1..111_ 
',,,,,It' 1945 ,,
. 4 Illb., 250. 
M. in. w rozdz. IV o Koperniku. 


"111. CARAFFA C;iusel"'(,: U,. I.rnfl's
..rib..
 (;ymnultii R"maui. Horn.. 1751. 
-. 381: o Kop"rniku. 
przrdr. ...ras. .Ium. pol_kim: \\'nly,;	
			

/Licencje_039_04_164_0001.djvu

			986, [CUIłTZE Maximilian 1 Copcrnicu
 in Italien. Tlwrn. o
td. Ztg. 1876 
lir 111: 13 V. 
Ob.z.
n" str","c"e"i. rer.ratu wygloMZon.go na z1ec"nie C. Malagoli w dn, 8 V 1876. 


1J87. Ct:HTZE Maximilian: Domcnico Maria Novara da Ferrara, der Lehrer 
d.,s Copernicul\ in Bologna. Altpr, Mschr. Bd. 6: 1864 s, 735-743. 
R"c.: Tltorn. Zlg. 1871 ur 116. 
BerichtiguJłl!cn. tamże, Rd. 7: 18711 So 253 --256. Zob. t"ż poz. 997. 
łJniw. To
 


988, ĆWIKLI
SKI L[udwikJ: Uniwersytf't padewRki i polscy jego ucznio- 
wie, Dz. pozn. 1922 nr 95-.101. 


989, DYPLOM fcrraryjski l\likolaja Kopernika, Biul, Grupy pol. sp6lprac. 
::; Komit, Akad. Międzyn. Hisl, NOIIIr. 1936 (dod, do Wiad. malem. T, 43: 1937) 
s.211. 
Teltot dyplomu. 
K.. M. 


990. EMANUELLI Pio: Przyczynek do dziejów naszych Wszechnic - Miko- 
łaj Kopernik. Biul. Grupy pol, Spółprac, z Kom;l. Akad, Międzynar, His', Nauk. 
1936 (dod, do Wiad. molem. T, 43: 1937) Ij, 200-205. 
Fragmenty w prl"kładzi. polokim artykułu zamie.zczon"p;o w Villl Uni_.ilaria. Roma 
1936. 
Ks, M. 


1J91. FAVARO Antonio: Die Hochschul.. Padua zur Zeit des C0l'l'ernicus. 
Ins Deutsche iibertr, v, M. Curtzł'. Mitt-en Copp. Ver. H. 3: 1881 s. 1-60. 
Odb, 1'hom 1881 ss. 60. 
Por. po., 995.. 
Uniw. Tor. 


992, FAVAHV Antonio: Intomo ad ałcune notizie inedite s0l'ra Niccoló 
Copemico raccoltf' e publicate dali M. Curtze. Boli, Bibliogr. 12: 1879. Odb. 
Roma 1880 S8. 35. 
Nar. 


993, FAVAHV Antonio: lntorno aUa publicazione fatta dal Dr Carlo Mala- 
gola di aleuni documenti relativi a Nicolo C
pernico e ad altri astronomi e mate- 
matici dei secoli XV e XVI, Boli. Bibliogr, II : 1878 s. 319-334. Odb. Roma 
1878. 
Nar. 


994. FAVARO Antonio: Nicolo Copernico e I'Archivio Univel'llitario di 
Padova. Lettera a B. Buonf'ompagni. Boli. Bibliogr. T. 10: 1877. Odb. Roma 
1877 88, 12. 
Uniw. Tor. 


1611
		

/Licencje_039_04_165_0001.djvu

			I"',
. F \\ \1111 '\"t..ni..: 1... -11I.1i.. .Ij Pa.l..n. ..I lł''''I''' .1: \ir,'..I", C"PI""" 
nico. 1/1i ISI. J.'"n,-In tlU!O. 
"ur. IIOZ. I)CłI. 


"'1(.. I; \1)1 0\1 S" , Jan: "",,,'rnil.. \\ Italii. I'n l,m.1 Sih.l'strn: lI..m..lli.... 'Iar;a 'X..nora 1101 Fł'nara. Rit:. 1-"r"I', 
1870 \-, 2 fasc. 3; 1871 \'. I fase. 3. 
Prz('clr. (;..:. "'rrr"r('sf' Iti7! lir 90 91. O,lb. !'oS. l.
. 
\\- związku z p07.\"f
.i-ł: t:urh,' \1.: Uonu'uif'n 'Iaria "XO'-łlril... (pUy.. 'ur,;). 
(uh,. Tor. 


998. H...u:II F.-allz: """I"'rllikll- i" B..I"I(I"'. 111,,,, \-1.<..ltr. B.l.: 187ft 
s. 21>2 270: Erl/l/. Zt
. III7ft nr :}.ł. 
TIulU. \\ łuski.": eOI'£,fUil'u ill Iłlllu
lIil. I rad. ... tll.1 .\lfulI
h Spiłr;'I
n;.I. 11011. lłihlioj:F. CJ: 
lłł7h B. :ł2n :'2
: (;,,:. ,I,."" Emili" 
I \" Ilt7ti. 'MI,. IłulIla lłłjft "'
. fi. 
I;n.iw. Tor. 


"')801. HOli N 1I'.\rlllrn I;.t Ni....I.i C..I......,i..... C,,,,lurn:!2: IlJ.,4 _. :ł3-- :UI. 
\10\\&.1 ? IIk;.I:
ji "
!olu,,, 
 \\ 1.'loniln".- .1.., \ l'z;'I"il III. ill. \\ I........it.!!u łI....rl.
1I ;/\ł"j;'1 I\.npl'ruikil. 


999. _'\!AI.A';...'" C,...I..: Cn,"'rui.... a B..I"
lIa. (;";. ".-Ił- I-;mili" III,U lir :łU. 
1876 ..... lIIi 122. 
Omówił."nie po\v"Ż"
,"j ,.n"lt"kl'ji ("
I!łu..."um'j I' i 2:1 IV IH;'.); \ll.i."i..i ł:1':mr'"e "lIIaje 187', 
ur 116 i 122. 


1000. I'tIALA(;U1.o\ l.:arln: C"I""'lucu_ in 11"li"II. 1'hnrtl. "sld. ZIK. :W l V 1.87": 
Plls""..r ZIK' 30 1\ 18711. 
l.i"'I... "u (:lIrlz<,gu Ilntyc
Ił'
) I.racy: 1)(.110. ,.il.'.". Ą,II. l.r'Tu 111"1111 t:lJł(ru (po.". Itllt!). 


1001. I\'lAL'\(;('LA (;a.-lu: U..; dUl:uJn"nti trnvat; ..ILimalU<'nt.. intu...... I.. 
.lilJJora di Nil,,,lo C"I"'rn;".. ill Hulo!!,lIa. Ił"p,-rl. li"'r. tr/,,,il. .W"IIt"In. 1 : 18710 
s. 185- -186. 


1002. MAI.AI;...,A (;arlo: Udl.. 
'it" .. rldl.. "P"'" łli '\nl,,"i.. Ul....'.. rI..u.. 
1 :..l1.rn. Bologm. 1878, 
Rozdz. VIII .. JU6 --3(.6 oraa .\1'1'. XXI XXXI: u pubyric "-uJ,crni!..u w BuJouii. 
T('nżł" rozw. " Ihun. ni('rn. _\t. Curh:cp;o: Uf'r Aldenlhah d.... Cop,.ł-nlirlls in RoloRIIiI, 
'liII-e.. Cop p . Vrr. H. 2 IKRII s. 13-119. 
R"c.: F,..,ar" A., Holi. Rib/i"/lr. II: I H7H _. 3111 i ". 
Zob. t"ż poa. 111110. 
IJniw. Tor. 


1003. MALAGOI,A Carl,,: Ui aleuni l1.oeumenti in..diti ...,Iativi a N. C"p"r- 
'lico cd altri astronomi l' mat..matiri lici secoli XV .. XVI. Roma 1878. 


1004. MALAGOI.A Carlo: I Polal'rhi in 8010,,"a. W: St.r..nna bologn""I' 
1882. Odb. 


JD\!
		

/Licencje_039_04_166_0001.djvu

			1005. :\hn:n Giovanni: 1 Polarchi ,,1!'Universita ,Ii Pad..
.". J
urop. "ruII' 

ł : 1923 nr 5 '. 281. 29
 "raz W: II """" ,'in'luan','aariu... -. :>';'--65 
(.."z. (59). 
l-ni",. Tor. 


lUlIII. \ ":1:1 \,'II}: ZalUu) 
ki-l."I"'r"i..,,- "'....I"'I.."'..l.:i ...1 all ri 
""I"nti 
1",I..rchi a ł'".ln
'''. 1':..1,,\ a 11)25 .'. fi. 
K.. \I. 


WOi, URy.;I'I \1. .IYI.I.....u "'''pl'rnik" w F.'rral'z,'. Uniw,'rsvtf" 
i'al,l..i., ku r'....i K"p,'rnik". \[ull.....i" lłOl. ;;: 1():\0 H. I Iti. 


Iniasta 


łOUłI. 1'.\UJU:1II ,\,.....Ii..: COI"'mir.. ,. !'haliu. EUrtlpa "rirn.. 3: 1923 
nr 5 .. 231-2till uraz \\': II "n"" '.i"."HI"...""ri..... -. 3- 31 (/,oz. (,59). 
(Tlli,\. Tllr. 


1011'). P,P-\UIIPOJ.l "Ijirolau. C.: His'..ria t;".IWIRHii Pat,,,'ini. T. 2. V,'nf'- 
lii. 172(.. 
... 195: () I\.npł'rniku. 
1'r7.f>rlr. ,,-r.l7. 
 ,Ium. I)ol",killl: \\nlyń.....i: ,,"uprrllik \\ Itnlil. Cz. "'. H:ł-H5. 


IUlO. PAI'DII GiO\.ulllli: L,'ko:j.. KUI"'mik... (Fr:o!i:In. z dzi.,la 1.1. Micha! 
o\lIiol ilU tl,. swnj('.i q",ki), Tłum.: Znfi.. Kno:"nr..w.k... TYJ{. pmVIIZ, 195] nr 
.358. 2. 


lUH. PIAZZULA-BEI.LOCU \'larjl;l..'rila: Inlnn'" alla laurea Iłi Cnpt'rnico, 
(;orr. Padali" 14 \- 1930. 


lU12. PREI!I!'iF.1I W[ aleriRn I: Knl'emik "' Ił alii. Uuslr. I< tir. "ol. 25 V 
1946 H, 5- 6. 


1013. PRZEŹDZJECKI Alt'ksalldt'r: O Pniakach w Bononii 

zawa 1853 ss, 2i. 
W.mianki o Koperniku .UI M. :', 7 --Ił oparte INI nil Papadopolim. 

ar. 


Padwi... War- 


1014. RENAZZI l'. M.: Sloria d..łI'Universita degli 8tudii di Roma delia 
ł.a Sapienza. T. 2. Roma 1803. 
.. 228: o Koperniku jako profesorse mst"matyki w R.ymie. 


1015, RIGHINI Giulio: La conferenza di... "La laurea di Copemico allo 
"tudio di Ferrara". Corr. Padano 20 VI 1930. 
K.. M. . 


1M
		

/Licencje_039_04_167_0001.djvu

			NICOLAI COPERNICI 
Torincnfis. 


ASTRONOMIA 
I N S T A:V R A T A. 


Libris rex comprehenfa, qui de Reł'o!"tior/i/llłl 
"b,.", c"ltjł,.", in:cnbumur. 


N.", J'lI1l1m 10ft 71." obi,. IIUI '/orli 111m/lIII /lltegritllt/ fi,1C 
r,pit.t.. N"i/f.f iI/llfi,,, ,) '1". 6- fI"/11I 


D, NICOLAI MVLERII 
Mc:dicinz ac Mathcfcos Profdforis or- 
dinarij in nova Acadc:mia. qUI;: ci\- 
GRONING/E., 


A 1\1 S T E I. R O n A M J. 
&codcbat VVilhclm


 


; lubo Solni aneco, 

,
..< M.... D 
"):'V,(""'; 


l. 1\..11"1.. I
I..I.."., "ł" I.'.II,...,,,,..b.&,,, __. \m-h"I"llil'" Ir,I:.
		

/Licencje_039_04_168_0001.djvu

			XICOLAI o )PEH
ICI 


fUlII'!U:'\:"'I
 


Iłł: U..:nll.l:T1t1\lJIł:s 011 III ni COł:U:STlł:)1 


1.11In I sl;A. 


.."I'I.tllr ". ''''IIIIW' _"..rl'" "y.n.. 11J1IiI'_ II.. ..""....1' 1.....1111.1. "IIłI"U. ..I........... ".., 
"'1.1"1"11
"1'.r"""'\I" ,,,". fI1{OLAJA KOPEUNIKA 


T"IU 
f'7.'.".' 


CJ U Ił Ił O T A (: II C I A t 
 I E Ił) E s K H: II 


""I Ąłi lI"ł:"... 


....Il1'O f!I'o'W)...UlI "'''.-z.L 8. ",.",'111_'" 1II''''1to. .......1: ....". III_'UIII& III '......."'1... 


n... .........1 I.,."..... __ 


v A....A\"IAt;, 


\\"""'It
.l\wn. 


,.... 
I........ ...,._&. 


" .......... ".......... "I...I.....
. "ł..r'1I:U". 


W..".II 


.. ł\ 11"lu 1\ I ul,,\\ U "." It'.ull'.UIII.ltlll'o 


\\ ,u"'un\ ,I I 
:t ł
		

/Licencje_039_04_169_0001.djvu

			111111. HIGIIJNI (;iuli..: Duł' Ferrart'si accanto a Copernico. CO". Padano 
14 \ 1 1')30. 
U,kz)t ilU h.'III
1t -łWt"j kKi,żki .
La IRurf"B d.i Copernico"... 
".. \1. 


11117. HU:JIINI Giulio: Lu laurea oli Copcrnico allo Studio tli Ferrara, Fer- 
l"ara 19:'2 KR. VIlI, 328, ilustr. 28. 
I'nrd...", druk. w Boli. S,a,i.,. 193I. 
Hrc.: Loria Gillu, Arch,ion 16: 1932 s. 136-137: Pru&'. ",.póle.. T. 51: 1934 s. 469: 
IJfb.ki \\"al,,"t
. RII,h liler. 10: 1935 nr 6 .. 160. 
.lal!. 


1018. RIGIIJNI GilIIi..: La IUllr,'u ,Ii C.0l)ł'rnieo allo Studio di Ff'rrara. Corfł. 
PndflrlO 5 VI l (J30. 


11119. RO:-iclII tEreol.,]: La laurca oli Copern:co. Corr. Padano 2 V 1930. 


L020. HONCIIJ Ereol..: La laur"a in oIirino canonico a Copemico,.. Corr, 
P,ulmw 17 IV 1930. 


1021. RnvERsl L.: Scol'erta (Ii nuovi documenti inedici intomo alla dim:or. 
,Ii N. Copf'rnico in Bolof!;na, Nuova Torino 9 maggio 1876. 


1022. Ił YBKA EUI!:"niu"z: Kopernik Wf' Wł08zech. Odczyt wygł08zony 
Iw 1!lImllczeniu) 17 IV 1952 w Rzymie.., Urania R. 24: 1953 nr 2 8, 33-39, 


1023. SCIIMAUCH HanI!: Nikolau8 Koperniku" in ltalien. Miłlelslelle 2: 
1942--3 H. 19 8. 30-37. 
II1.t. Hisl. UMK 


1024. SIGHlNOLFI Lino: Domenico Maria Novara e Nicoló Copernico allo 
"łudio oli Bologna. Słudi Mem. Univ. Bologna V, 5 : 1920 8, 205-236, Odb. 
\1.odena 1920 88, 32. 


1025. WASIUTYŃSKI Jeremi: Kopernik u Dominika Marii Novary, Biul. 
Grupy pol. spółprac. z Komił. Akad. Międzyn. Hi.ł. Nauk 1936 (dod, do Wiad. 
mołem. T, 43: 1937) 8, 212-221. 
Fragm. . tegoż: Kop"rnik. War.5Swa 1938 (po.. 529). 
Ks. M. 


1026, WEIGLE Fritz: Deut8che Studenten in ltalien, Miłłelsłelle 2: 1942-3 
H. 19 8. 38-42; Quellen u. Forsch aus iłal, Archiven u. Bibliołh. 32 : 1942 
R. 110-118. 
Artykul z zeszytu poświęconego Kop"rnikowi (po.. 664). O Koperniku niewielka w.miauka 
..a.. 117. 


II 


Biltlioll\:uli. K.pernl.....1N 


Uli
		

/Licencje_039_04_170_0001.djvu

			1027. WOLY
SKI Arlur: ł....I...ruil.. " It..lii I,zyli U..kllllu'nl;o ;I;oI,I..i.' II.. 
IIMInografii Kf'I,,'rnika, W: Slul.'lni".i :\i..,....li Ił..k ,.i,'rw-zy. W
 ,I. '/\
. Wi,,/- 
kop. Poznai. 1872 RS. 2811, ..raz w ,,-,-dómill .....It..nn. Cz. 2 'n"zl.. ..."'zi..lni.. 
P..zllań 1874 <. 289 - 4011. 
Ks. M. 


1028. :lAGA H ....: P.'r il I" "rllh'nari.. .1..11., .....rlt. cli \ i....I.-. C..I...rni..... " 
soggi..rn.. d..1 f!:rancl.. ",I run....... in halia. ./rlll. f";,,. It"f. (.: ,').n ". 3'110 
.'02. 


"III'EIł'\IK 
. 
AII\1I1 


U..'-..:N.A.lEIII.mł....ik Antoni: Kił..I
. Kur,.ruil.. 7. 1....rr;lr
 i 7. I'ilłl"
 pu"r,iri' tł.. \\nnnii 
\II teKoi: Stromd'. C"UJN"n.it....IliI. Kruk.h, 11J2ł ... 1Q:1 19H. 


HI...EN.AJF.. I.. A.: (;..l3pht"1..... KOVł'rllik - Hlu'" k. 1'11.1117.1". !I. 232 2010... 


1029. BIRII.EN!IIAJEH L. A,: Mikołaj KOJ,,'rnik II Zak..n ł..rzvżacki. l,flnllI.'. 
2: 1910 II. 69-94, 1 facR. Odb. Kraków 1910 ... 28. 
R"c.: Csaykowski KOI"'.. Pr.. p"'.... T. 1111: 1911 _.'Ii 
". 
Zob. tri po.. 74-75. 
.(J,uw. Tor. 
Prsekład niem.: .:'iicoI8.... (':f)perni(:u
 um' drr Urul..d.c Hiu...rur.I'"II. rnum. lun.. 'lir. 
Io.enmaj"rowa]. Krakau 1937 ... 4U 11tb'. 
Ree.: !IIuchk
 K. "bpr. Forarlo-rn ,..: 1'13'1 -. I," 
IJniw. Tor. 


1029a. BUNII. 'Hugo: (;eechichl., d." Stadl .\1I.'ns,,'jn. AII..n"".i.. 
Bd.2 1930 ruado. 12 .. 97-11111: "iikulan. Kopp,.rniku, ;11 A.1I,,".t
il (1516--15111. 
1520/21); Bd. 3 T. I 1912, S."r"lI o!nkumrll'ó,,' no\uo.'lIcYI'h .i
 do KopI'ruika. ir.h II-ry: 
68-72, 75, 79-81. 116, 87, 93 i 95. 
"niw. Tor. 


1030, BRACHVOGEI. Eugf'lI: n..r "oPI,,'micaniHch.. Wehrjl:anjl: in Frall..n- 
bur
. Erml. Z
. 3 VI 1938. 


1031. BRACHVOGEL E.: c.opprrniclIH allł- der Stern",art., in J<'rauf'nbnrjt. 
Erml. Z
. 2 III 1939. 


1032, BRACHVOGEL E,: Dee l.:oPI,ernicuH Di..net In Dom zu Frauenburf!. 
Z. f. Ge5Ch. Erm'. Bd, 27: ]941 .., 568-59]. 


1033. BRACHVOGEL E.: ":rmland Wid ....in Kopperniku8. Erm/. Zr8. 24 
VIII 1936. 


1(12
		

/Licencje_039_04_171_0001.djvu

			103.1.. Bn \CIIVOGEL E.: Nik. Kopcrnikus und das Ermland. W: Das Fri. 
".1... lIaff u. ,I. Frisdu- N..hrung. hrsg. v. H. Bau..r, C. Lange. Kilnigsberg 
fll:\;! s, 52 - hl. ilu
lr. 
'"ni". Tor. 


111:\5. BR.\UIVUG.:I. Ellł("n: nas Ratszinuu<'r in d..r Elbingcr Pfarrkirche 
1111.1 
ikulau, ł..."I'I,,'rnikus, Un..er.. erm ,. Heimlll ]1)36 nr 2. 


103(;, Cllom'\ \lic-h,lł: !\likułaj Kopernik na zamku olsztyńskim, SI. '10 
W"rmii i MtJ=. H. 2: 11}:>3 nr 22 8. 7, 


1037. CZEIIIIIIŃSKI A.lrian: Klesza wojna, Go:;. lor, 6 IV 1953. 
UI"'ulI;I UI..rł:,-u3 przl-.ł KrzyżakaJl:U prowud
ol)a przez Koper.lika. 


It):m. (:ZF.II\U:'iSKI I\drian: Miecz i astrolabium. Slt'ial R. 3: 1953 nr 8 
"'o I 
 tł. i1u":l r. 
('brl:lln (U..;ll ynu. 


.. ;ł
 i1nstr. 


111:\9. DZI.\'\ISZ I),,,,,,'ł: (;urlziny 'i(lzbarskie, Ilustr. Kur, pol. 23 V 1953 


"'Iti. /)ZH"lsZ p,,,,,.,: Olsztyn się uparł nawal.., Ilustr. Kur. pol. 22 V 
'.'.;:\. il'Jslr. 


i'I! I. (; \....\lsKI .lali: J,',h-II) IICZ('Ó Kop,'mika. Vmnia R. 25: 1954 nr 4 
". ),,1. 'O:>. ,\a ul..I. ilu,t;.. Hiszl'aóski('j-N,'mll.tnow('j ..Rl.tyk u Kopernika", 


; (I !
, (; II, \ I ""I l B..,.n'....1 J: NicolaU8 COJ)p,'rnicu8 unrl AII('nstcin. Scin 
'1;"1;,,,". "'HI" Tiiligk,'il ais Slallhalt,'r iłt .\II('ust,'in, s(.il1 EJltwicklungsgang 
'II" I:/'I,!,'('k.'r .Il's Jl('U"1I "','It:;).st"m
, AIJ.'JlsteiJl 19J7 ss, VI 11, 91, J)()rtr, 
Ił....: (:"10,, ł'. .t/lpr. .11.,,/... lloł. .H: 1907 .. 610-6J2; Wand."r durc" O,'-u, W"'pr. 
J
, 5: j"Oa lir J .. 2-1. 
"". .\1. 


I !I.U. (;OLl
SKI L,'sz('k: Kopernik - obrońca gospodarz Olszt)'na. Tryb. 
'-udu 4:.i IV 1953 8, 6, 


!UJ.t HIPU:H Franz: Der Coadjutor d"l! 
icolalls COPI)ernicus. PIlstoraibl. 
): })ii;c. J<.'rm/. 26: 181).1 s, 39. 
O (loluull?lide p.'pi(,8kirn, odnaleziouym pnel T. \Vierzbow.kicgo, złl.twierdaaj,cym 
kuadiulor..l .lun. I.eu5Ae'o.. Tamie trk.t doku.nenlJ.. 


111-15. JO/lANN C. : Noch etwas iib
r Copernicu8. Preu$S, protl. _ Bl-r, 
IM. 1): l:I33 8. 259-21>0, 
O napisie w mi,...kauill Kopernika "'. Ollatyui.o 
U..aiw. Tor. 


1113
		

/Licencje_039_04_172_0001.djvu

			1045a. KARSKI !\łarl.k: \likołaj Kopl'rnik ił Kr""ża('". (;a7o. H..b. Ił. U: 
1945 nr 52 R. 3. 


1046. KLAUS Gł'org: Uemnkungl'n ulll'r .Ia. V.'rhiiltni. "'''1 K"IIł'ruiku
 
und Rheticu8, W;.,,,, Z. Humboldt-U,I;,'. Ber'-n. C......łlscI"'jts-I'. "IJ",cllI/';.,,,. 
Reihe Jg, 3: 1953/54 H. 18.5 11; Ura"ill (.T.'na) li: 19:>.1 nr:> .. 1101 110:>. 
wrekit rrrrratu W
.,do8zollr
u 16 IX 195:1 ua 
,...ji Pol. \
.ul. '\",;UI.... 
Uniw. Tor. 


J047. KI.AU8 Gł"or
: Prz
"jaźń 
I'niilllll':zn .łslrOIłOln.. Itul:o:.ki."::u z ni."Jni.".". 
kim uczon)'Jn [Ro:tyki"ml. G,l:. tor. 27 X 11).,:ł .. 4; T..ż I't.: !hlllh..J 
I'rzyjaźni na
z)'ch narodów. ,(;Ifli,lt ; r.h- 1 '):>3 nr ')0 . :ł. 


1048. KOPElINIK pr"..ciw Krzyżakom. Strllż pol. )1)[0 nr l) III. 


1049. KORELEWICZ- WILA
IOWSKI B.: Twil'rolza. (J.l", It 
: I ')-J.ł1 lir :łh 
8. 3, ilustr, 
Kop.rnik ,. Warmii. 


1050, LĄCZKOWSKI Zdzi.law: O "i"lki('j miło
ci KOIIł'rnika II.. ludu i ohr..- 
ni.. Warmii prz..d Krzyżakami. SI. pOI".':. 3/4 '( 19.,3 .. .). 


1051. LELlwA-PWTI\II\HCZ .Tó7oł'f: Zi..mia lubaw.ka w lo'g,'n.l7oi... ","'\I' 
Mia8to. 1934, 
l. 26-28: o wizytm"h I\.nłt('rniku \\ J.uhd.wir. I\op.orllik iuku illzYlli..... 
IJniw. Tor. 


1052. LIS!! [Franci
zl'kl: I\.opcrnik w !.ubawi.,. SI. '''''''. I')
;ł nr :1 ' 1: 1/\ 
II 8. 4. 
Prz"dr. Zorza 1923 nr 9. 
IJniw. Tor. 


1053. LYDKO Ludwik: Mikołaj "-o"emik w Ol.zty..i.,. Gilr,,{- nit'Zniln\"/'h 
Hzcze/l:ółów o Koperniku. Cios pom. 1923 nr 41 
 42. 


1054. MERCATI A[ng..ło): Una Stll)l'licn di 
. C0l'crlli..o il Pill,a Pil..l.. III 
Atri Accad. Lincei A. 85: 1932 '. 245-247. Otlh. Homa It)32 MR. 5. 
Pro.ba o koadiutora .Job. Lo,"I.. (L.u....). 
8;01. PAN. 


1055, MUNKIEWICZ 1\1.: M. "-op.'rnik - ndmini.trator 
Chlop, Szłand.. 1946 nr 22. 


obrońca Warmii. 


164
		

/Licencje_039_04_173_0001.djvu

			105b, MIlRAWA F.-lik.: Mikołaj Kopernik. ....opernik " Licbarku. Koper- 
IIik w OlsztyniI' - ohrońcą Warmii. Kopernik WI- Fromborku. Kal, dla War- 
miakó". na r. 11)47 8. 49 - 53. na str. 2 portrt'ł Kopernika. 


105i. )llTRA\\A F,'lik
: Warmia terenem 40-ldniej lłzialalności Kopernika. 
Ziemia 27: ł 948 nr 2 s. 30 
 35, ilu"tr. 
}.'ragm. pnz. 2749. 


1058. i'io\\U:KI Andrzej: ..Ludzie ubodzy uwielbiali Kopernika..... S:r;land, 
\-fłod.ych ł 953 nr 84 !I. 4, ilustr. 
Cytata z Gn...",!icl!o. O slo.ullku Kupl'rllik" 	
			

/Licencje_039_04_174_0001.djvu

			10668. SCHMAUCH Hans: Aus Politik und Zeitgeschichte Nikolaus Koper- 
nikus in Allenstein, W: Siidostpreussen und das Ruhrgebiet, Hrsg. v. Erwin 
Nadolny. Leer/OstCriesł. 1954-- s. 17-23. 


1067, SCHMAUCH Hans: Coppernicus f"in Deutsch-Ordensfeind? Konit.
b. 
a'lg, Z'
, 25 VIII 1941. 


1068. SCHMAUCH Hans: Die Gebriider Copl,emicus bestimmen ihre Nach- 
Colger, Z, f GeStia. E,ml. Bd. 27: 1939, s. 261-273. 
.. 266: prołba Kopernika w .prawie koadiutora - t"kat na pod.tawie Libri R".ignolio- 
D1IDl; 
.. 269-273: t"k.t bulii papieża PawIa III dotyc.,cy koadiutora Kop"n,ika Joh. L.u..... 
Por. te. pos. 1044 i 1078. 
Uniw, Tor. 


1069, SCHMAUCH Hans: N, Kopernikus und der deutsche Oste.., W: Niko- 
18ns Kopernikus, Miinchen 1943 II, 233-256, 370-373, Odb, 
Uniw, Po.... 


1070, SCHMAUCH Hanll: Nicolaus Coppernicus und der Deutsch.. Rittel'- 
orden, Jomsbur
 5: 1941 H. 1 II, 69-80, tabl. 3. W: Kopf"rnikuR-Forschun- 
gen, Leipzig 1943 s, 202-219, tabl. 2 z facsim. Nowe, rozszerz. wyd, poprz..- 
dniego, 
Rec.: Z.nł,albI. f. Mod&ern. 25 : 1941 .. 290-291. 
Zob. tri pos. 109. 124-125, 
Uniw, Tor. 


1071. SCHMAUCH Hans: Nicolaus Coppernicus und die Wiederbcsit'dlung..- 
versuche des ermlilndischen Domkapitels um 1500, Z. f Gesch. Erm'. Bd. 27 : 
1941 s, 473-541. Odb. Braunsberg 1941. 
Uniw. Tor. 


1071a, SCHMAUCH Hans: Nikolaus Kopernikus und das Erm'and. Unserp 
erm', Heimał 1955 s, 1l-.14. 


1072. SCHMAUCH Hans: Die Riickkehr des Koppernikus au
 Italif"n im 
.Jahre 1503, Z, f Geacla. E, m'. Bd, 25: 1933 II, 225 -233, 
Uniw. Tor. 


1073, SCHMAUCH Hans: Wann lebte Nikolaus CopperlliculO in 1It,j)sht'rg? 
Heilsberg [1937] k. 2, Odh. z: Warmia. Erm'. Vo'ksag. 


1074. SCHMAUCH Hans: Zur Koppernikusforschung, Z. f Gesch Erm'. 
Bd. 24: 1931 II. 439-460, 
Trd
: D.. Vorleb"n d. erml. Bi.chof. Luk.. Wat.enrode. Der EintriU d. Nik. Kopper- 
muo iuo erml. Domkapilel. Nik. Koppernikoo u. Joh. Dallti.koo. 
Uniw. Po..... 


1116
		

/Licencje_039_04_175_0001.djvu

			107.:;. SUł-.ERTU\\'\-BllmRA\\II'i_" ł-
rnilia: Ku"ernu. I" Warmii I. S'rojn. 
",,'un/{. Ił. Ił: 1953 nr 10 
. 126. 


lUil>. \ i.ił-.I!:J. Ottu: 
icu'au
 (;0I'I)t'rllicuh al/f d"m Srhlo"81' Ell AII..n"tein. 
I liliI:. Z,/I.. j X II 1880 '. 1- 2. 
Stre
:uzellił' IJdC7.
.lu 1.. )'rIJWf'f;o. 


1077. W ASIl"TY
"ł-.1 .ler"lDi: "-0l't'rnil ":""I'udar'/"'m." OI8ztvnit'. Wind. 
li'"r. 1937 nr 44 ... 7. 
Frogment z tf"
OŻ: "..pt"cuik. "'łłr:!lZU,,"ł:I ł93łł (poa. 529). 


1078. Wllo:RZłlO\\SKI T..udor: 'UW} przyczynek tiu biografii Mikołaja 
"-"IIt'mika. Prz. bibliol(r. arl'heol. 1882 t. 3 6. 452 -45'}. 
U zalwi..rdZt"lIiu przez papieżu '" dniu I '"I 1542 koadiutorII Kopernika - Job. ld'uMr. 
Trkal dokumrlJlu .ob. 1'0.. IIIIIK. 
Pnr. Ir,;. 1'.... 11144. 


11179. Z: Ku,'"rniL. "rze,'i" kn'yżal""u, I. 
7..'wiera III. in. rr
mf'nt li",.. Kopernika do Zygmun.ta I. 


10110. ŻCKIIU\\SKI' W".i,'i..rh. Od OlsztymI du OIRztyna. NOKa Kul'. R. 4: 
1953 )Ir 38 8, l, ilu8tr. 
Śladolni Kopenlika po 
 annii. Zhjt"rłl.nit
 IIlułł"riałów do puwie'ci o Koperniku dla cbieci. 


Zob. leż po.. I"'''. 


PRZYCZYJI,KI DO H10GRAFII 


108!. HAI:ZKU [Lud"i:.t]: Narhricht von NirolauR Cop..rnicus. I'rf'ws. -Waj{. 
T. I: 1783 .. 140-1!l2. 


1082, BIRł-.ENMAJER Ludwik .\ntoni: \1ei"teJllala Copt'rnicana. Sprali. 
I'AU 1929 nr 7 
. 13-14. 


1083. BRACHVOGEL ł:u\ott'n: Ua
 Li..blutJot
g..bl'ł Ił... Kopp..mikus. Brna/. 
kirchenbl. 1935 nr i. 


1084. Bn-lCH\Ot;EL EugeJl: Uit' Hdil!:io
itiil ullst'rs 'likolauli ł-.ol',,,'rni- 
kuso Unser.. ..rml. Heima' 10: 1930 nr 2. 


1085. BlłAClłVOt;EL Eugen: Zur KOPl't'rlliku
forlichlwg. Z. f. (;escii. ł::rlll/. 
Rd.23 : 1929 8. 190-195, 
Treić: L. L"brcr de. Kopp"rlliku.. 2. Ei" IIl1g"blicL VOII Kopp"rniku. b"nul.I... Hurb 
;11 Pulkowo b"i Pet"r.burJl. 3. N"urre. Scbrirttum. [14 po.ycjiJ. 
Uni..-. Tnr. 


III';" 


---
		

/Licencje_039_04_176_0001.djvu

			1086, BRACIIVOCEL Eugen: Zur Koppernikusforschung. Z, f Gesch. Erm'. 
Bd. 23,1929 8, 795-803, 
Tre6ć: l. Neue Qu"llen, 2. Nachricbt"n vom kopp"rnikaniacben Nachla... 3. Die erote 
vollstiiudige pbotograpbiacbe Wiedergabe d"r Urband.chrift "De r"volutionibu. orbium coe- 
lestium", (Sporz,dz. w r. 1928 na koszt biskupa i kapituly wannió.kiej dla mURom fromb.). 
Uniw, Tor. 


1087, BRACIIVOGEL Eugen: Zur Kopperniku8forschung, Z. f wsch. Erm'. 
Bd. 25: 1933 8, 237-245, 
Trd
: l, Nacbricbt von "inem von Koppen.iku. im Jahre 1535 verfa..ten Almanacb. 
2, Des Kopp"mikus Pricsterw"ib", Ob"mabme de. .erm1lindiacben Canonicat., Magist"rti- 
t"I, deutacbes V oIk.tum. 
Rec.: Zinner E., Vj.chr, A.,ron. Ges. Jg. 72: 1937 .. 57. 


1088, BRACIIVOGEL Eugen: Zwei Marienaltiire im Leben un8ere8 Copper. 
nicus, Erml, Kirclwnbl, 1939 nr 21. 


1089, Coperniciana. Gaz, lwowska 1923 nr 40 8, 3-4. 
O nazwisku Kopernik we Lwowie. Jezuici wobee Kopernika. Kop"naik i r"forma kalenda- 
ria. 


10893. CURTZE Maximilian: Die Funde in Upsala, Thorn. osła'. Złg, 10 VI 
1877 nr 132 s. 2, 
O koi,ikacb . bibliot"ki Kopernika. 


1090, CZY Mikołaj Kopernik 
ausz:pasł, T, 12: 1908 s, 44-49. 


Keppler byli ateuszami? DwułY8. kaeech. 


1091. E, K.: Szkic z życia Kopernika. Kur, lwowski 19111923. 


1092. GADOMSKI Jan: Jedyna mttryka Kopernika. Urania n. 24: 1953 
nr 9 8. 253-254, 


1093, GUNTIIER S[iegmund): Malagola's und Curtze'8 neue Forschun- 
gen fiber Copernikus, 8ein Leben und 8eine Lehre, Le0po'aina 15 : 18798,106 i n. 


1094, LHIPLER Franz]: Copperuicanische Miscellen. I. Der Gcburtstag 
de8 Nicolau8 Coppernicu8. 11, Zur Kalendeneform de8 Lateranen8e V, IIl. 
Epigramm auf N, Coppernicus von M. Stanislaus Bieżanow8ki, IV, Andreas 
Gryphiu8 (tI664) an CoppernicU8, V, Der gei8tige Kosm08. (Angelus Silesiu8 
(A, Aurbacher) Perlen8chfire, 1928). Pasłoralbl..f DilJc, Erml. 26 : 18948.62-63, 


1095, h. j,: Jak umierał Mikołaj Kopernik, Rob, pom, 25 V 1946. 


188
		

/Licencje_039_04_177_0001.djvu

			lO9b. HERTSLET W [illiam l L[,-,.i
 i' /In '1'....1'1".11\\ ił.. rl.'r WI'II
">"'lir"'" 
Gellchichtlich.. [rrtiiml'r, Enl>h-lIunl("1I IIlul ErfilululIl(.'n.., .. \ nfI. Iwar!. 
". H. F. Hdmuh. BI'di" 1918. 
II. 232-233: kilka '..yja.łlliril i .....ru..lu',ui. d.. hioJ,l:r.....ii KO,"'fllik.ł. 
ITuiw. Tor. 


1097, KZ: Fakl)" i I"
"nrly. lIu..,r. I\.ur. 1",1. 1/2 [Ił 1'153. 
OdoJOn Kopl'rnikn i opo"i.ulaniu '\",ilk\\;....ki,.j (poz. 2399). 


1098. Pox. usunięto" \\ czalil" druku. 


1099. KOLBERG .f[">I'f): Eil... KUI'VI'I'niku>-H..li'llti... C..r"''''I;'' I'mh lir II. 
Wi
s"nllchafll. BrH. 


1100, NikoI.ms KOPER:-;IKliS und \iimlwrl(. "'riillk. Kur. 24 


19-1 I. 


HOI. KRl'G Erich: D.-r unb..kanntl' ...."I".rniku_. Einc BI'lrachlunl( iilJł"r 
Wellensart U1ul Au__d...n (l..s Erm'lIer.-r_ "I'r Himmdsklllułe. -"'..ru.. 23 : I 'I.B 
H. 4/5 II. 59-70, tahl. ilusIr. 5. 


1l02, LA)IONT Ił.: A fI'\\" łhings abuliI c..:0v,'rnicus. 1>"1'11/. ','rllll. 411 : I (';\
 
II, 2-10, 


ll03. Mincer FrallciszI.k: Sląscy przyjacid,' ....ollt.....ika, .'iwiu, 
1953 nr 36 s, l, illlstr. 
O \\"uwrzyńcu KOl'\viuir i ""alellt
'm Fonlulli.o. 


iW;I' 


llÓ3.1. l\hNI'iAERT .\1. G. J.: HI't lo'v,'n"'i...I,, "'"1 c..:"p,.mi('u" 11,.",,'/ 
Dampkr. 53: 1955 lir 5 >. (fi --98. 


II 04. NEm: Ergl'bni"..- rll'r C"ł'l'l'l'ni"lI_fOl">chung. IV..I,,,II 4:\: 194:\ . 
fil i n. 


1105. OSTATNIE cln,ih, żv"ill Kopt'rnika. [Z t:zcskiegol. RozIR. Ił'ors:. IB.>! 
lir 1 8. 3--4, nr 2 8, 3--4, 


1106. POSLEDNIE horliny KOlłl'rnika. Sok"l. 7: 1868 t. 4. 


1107. l'IA;\KO (;abri..ła: l'owslawani(,1ibli"lek i archiwów \\" Polsce" "1'''1''' 
humanizmu j r..furmacji. ,U/'nud." H. 9: 1953 nr l. 
II. ).ł-17: o hihliut.'r.. Koprrnikll. j.'J;'o .zurniłoW80iach cZlteluiczp"h. "'polobił' kOr7.
."'łil- 
IliQ Z kBiłł7.ł'k. 


1107a. SCIUIA1.CIJ Halls: Ue!; ł\."I.ernikus Bezjehunf("1I zu Schlł'_i"II. "rrh. 
I IJchles, Kircheng..sch. Bd. 13: 1955 s. 138-156. 


Iti"
		

/Licencje_039_04_178_0001.djvu

			1108, SCHMAVCH Han
: Neu" Fund" aum LehenBlauf deB Copp"rnicu
. 
Z. f. G
.ch, Emal, 28: 1943 e. 53-99, 2 faceim, 
U.talenie daty li.tu do D...ty..b . l7 III 1538 na l7 III 1539. W dodatku 'ródłowym 
do art, m, i...: lir 4-29 XI 1508 papiei Julinall udsiela Kopernikowi. acholutykowi WTOclaw- 
.kiemu poawul"nia nil dal..e prayjmowanie benefiej6w: nr II - lin kauonik6w warm. a OI..tyn. 
do bi.k. Fabia..a. 7 1111520. "'1 rękopiau a Bibl. C.artor. w Krakowie, eharakter pisma Koper- 
nika: . tel" 'rodła r6wlliei ręk, Kop"rnika pioane pochoda, naatfllne dokumenty: ur 12 - 
lin kaoollik6w warm. a OI..ty..a do bi.kupa Fabi...a a 29 IV 1920: nr 13 . do t"ltoi a 14 VI 
1520 i lir 14 -. Kapilula warm, do t"ltoi . 11 IX 1520. 


U09. SCHMAVCH Hans: Neuell .ur Coppernicu.foncbung. Z, f. Gesch, ErmI. 
Bd, 26: 1938 e. 638-653. 
Trd
: l. Ober die H"imal der Familie de. Coppemicu.. 2. N"ue Dat,," aur Leben.... 
achiehte des Coppemic:u. S. Deo Coppemieu. AufenthaJt in H"ilobefll. 
Uniw. Tor. 


IUO, STOPI'IIE naukow" Kopernika. Gos. ;tlHIWSIcIl 1923 nr 40 
. Ó. 


Uli, WIADONośt o Koperniku, Zitłmomys' 1830 t. 2 8., 155. 


IU2 ZII'II'IER Emel : Neue Ergebni
8e der Koppemick-ForBcbung, Forsrh.
n 
u. Foschr-e 13: 1937 ., 369-371. 


lU3, ZI"'I'IER El'1UIt: New lijl;ht UPOD Cop"rnicU8. ,Resrorch II, Pr0sr, T. 4: 
19311 B. 135-140. 


TŁO HISTORYCZNO-KULTURALNE 


1114. A.: Epoka KopemikowBka. Echo Ty
. 1953 nr 14 8, l, ilwtr. 
1115, AHERI'I M. ,I.: Copemicu
 and bi8 timeB, Cllth. Mind 41: 1943 nr 
969.8. 48 -54. 


1116, ARBVSOW Leonid: Livllłndi
cbe Bf'Ziebnngen von Nikolau8 Koppe.. 
nickll Frauenburger ZeitgrnoBun. QUf)'kn II. Ftlr
ch. %. bili,. Ge.ch. H. 5: 1944 

. 3--14. 
U..iw. Tor. 


1117, BANn Antonio: Kop"rnik a kultura włoeka. Warezawa 1953 Pol- 
eka Akad. Nauk MB. 10. S"Bja naukowa po
wi
cona tw6rczo'ci M, Kopernika. 
Powiel. 
llniw. Tor. 


1118. BEAGLEHOLE J. (;.: (;op"micuB awd bi
 lim"... W: NicbolaM Cop"r- 
..iCU8... Wrllington 1943 
. 3-13 (poz. 646). 


liII
		

/Licencje_039_04_179_0001.djvu

			1119. łłECK
lAr.N Franz: Rh.,tikub ,ib",. I'r..u

.,.. u..d 
..iu.. t
onn'" in Pr," 
Ub
t'U. Z, f. G"sch. Erml. Bd. 3: 18b4-66 
, 1--.27. 
I;..iw. To 


1120. HIRKEN&lAJER .\It'k
a..de'.: l'ui",'r

.I.l'1 l\.rak.uw
ki jaku u
rud..'" 
lIJiędzynal'Odo"ych 
tudiów astroJlomicznych na I,rzdomie XV i XVI wieku. 
War
zawu 1%3 8S. 7 Polska Ąka,ł. !\auk. \1ałt'riał
' 0YHkuHyjn.. S.-sji Nauk. 
()drodz,'nia 25-
 30 X 1953. 
l'owi
J. 
ITniw. Tnr. 


1I2J. nusZCZ\'ŃSKI Stefau: Oś".iata " )'01"... i u 1\ji..mców za "zu
.;\\ 
....ol...rnika i w dzisi,'jszy..h czasach. Poznali 1873 
H. 18. 
K-. \I. 


1122. l:ZERMIŃSKI Adrian: El'oka Mikołaja I\.0l,,'rnika. Ga::. białosI. 19 II 
1953 H, 3--4. Gaz;, lor, 13 II 1953 s, 6: Glos TY8. R. 2: 1953 nr 19 11.2, ilustr,: 
Glosy;r; nad Odry R. l : 1953 nr 6 II, l; SI, T.vf(. 1953 nr 7 H. l, 4, iluHtr.; toIn. 
Pol. r.ud. 19 II 1933 H. 4; tyri.. i Kul. Ił. 3 : 1953 nr 7 ". 2, ilustr. 


ł 123. (:ZERMIŃ!	
			

/Licencje_039_04_180_0001.djvu

			1130. HALBAN Leon: Kopernik lIa tll' "IJOki. Kul,. i 1..ycie 1953 lir 22 N. :? 


U3!. HEUFR -RleiJlholdl: Thorn 1	
			

/Licencje_039_04_181_0001.djvu

			Poza tym t"kll oryginalny podaj,: Spi
il'lIi..m (;0lHFn. 1873 a. 209 _ 222 i Prowe L.: 
Vi.. Coppernicu. Bd. 2 1884 a. 367-377. 


1141. SCIIIEDER Theodor: Ueut
cheR {;ł'iRteRłehen Altprł'lI
Rł'nS von COI'- 
"ernicu
 bis Kant. W: Hł'roen d. Gł'istes in deutRch..m O
tł'n. Cop,,..rnicuR-- 
Kant, KilnigRherg 1Q3Q 
, 24- 30. tahl. I. 
'n.t. Hiat. łlI\JK. 


1142. SCHOENBOHN Han.. Joachim: Politi8chł' Stellung und Volkstum d.... 
Ermlandł'R znr Z
it dł'R Koppernikus. Student d. OSImark 22: 1938 
, 112-14. 


1143. SKAZKIN S. D.: Epocha Kop.'rnika i 0'0' Jjudi. W: Nikołaj Kop.-r- 
lIik. Shomik statł'j... Mo
kva 1947 R. 43- fi3 (poz. (50). 
Ob.".... A.tron. UI\JII. 


1144. SKAZKIN S,: KOIII'mik i V oZI'OM..nie. l.." t. 10: 1943 .., hll- (.3. 
I 


1145, STROWSKI Fortunat: Cop..rnic, IlOn milif'u "t s..n t"mps, As'rono- 
mie 37: 1923 s. 325-335. 


1146. SZUJSKI JÓZł'f: Odrodzł'ni,' i r,.formacja w Polsce, Pięć ł>relekcyj 
publicznych, mianych J". 1880 w Krakowie ... W:vdani.. obja
nione przypi- 
"aIlIi, Krak6w 1881 ss, 197. 
Przed.. w tegoż: Dzieła, wyd. abio.. oeria II T. 8 o. 1-164. 
O sztuc" Gnapheuaa wy.tnwinnej w Elhlljj{U 8 wyozydza.i,c"j Kop"rllika .. SI, 16U-161 
(poz. 2489). 
Uniw. To.. 


1147, SZUJSKI J[ózef]: Polska w wieku Kopernika. W: Dwa pierw..z.. 
l'ltbliczne posiedzenia Akad. UD1iej. Kraków 1873 s. 7-24. 
Pn"dr. w t"goi: Dzieła, wyd. zbior. .er, 11 T. 6 a. 132- 148. 
Jlniw. Tor. 


1148. TAUBENSCHLAG Hafał: Th.. Univer8ity of Cracow in th.. tirn"R ol' 
CopelTliCUR. Quor" Buli. Pol. In..'. oj Ar" V. l: 1943 nr 4. 


1149. WaoŃsKI Henryk: Copernico .. ił Rinascim..nto. Trad. A. Palmieri. 
€uropa orient. 1923 8. 281-285 orn? W: II non.. ł'inquanlł'nari..... .... 52-56 
(poz, 659). 
K.. M. 


1150, ZAWACKI Edmund: Copernicu8, thl' man and his time. Quar,. Buli. 
Pol. Ins,. oj Arts V. 1: 1943 nr 4. 


173
		

/Licencje_039_04_182_0001.djvu

			\f.IEJSCOWO
CI ZWJĄZA"E Z KOPER
IKn;\I 


11'51. BRACIłVOGEL EUf[,'n: Oi., .'rmliindi
d...n KOI'l'l'rnilllsstildt... Un.."" 
.'rmf. H.'im'l' 1923 nr 2. 


1152. Dl BUWSKI \.Iam: ŚI:Hlami I\.0l>crnik:l. r.,,,s #..../0'. H, '1: 1953 lir 
I:> IH> 
. 98, ilustr. 


1153. DliIJZ[IŃSK.
 Zofia]: Pamiątki 110 ""0p"I'lIilm są dla Ilas bezcenn... 
[w Olsztyn i.., Li.Izbarku i Fromborku). Glo
 ols:'. 2-1. VI 19:>3 s, 4, ilu str. 


lł54. KRAGF.:» Wanda: Prz..? kraj ruin i I.iękna. VOll7. 'i/pr. 19-t.R nr 44. 
ilu
tr. 


łl55. KliRYLUK Jerzy: Warmia math.'ma/icusa 
Iikolaja. S.o'ira R. 8: 
1953 nr 41 lO. 12. ilustr. 


11;}6. M.UliRKIEWICZ Kazimi..rz: Gwiazdy pro",a,Izą 1"'70"" Warmię. TyS' 
dPm"kr. 19;;3 nr 2 8. 6, ilustr. 


łl5ba. 
bASTA I.tłodo
ci Kop,'mik" [TorUJl. Wlocła",,'kl. 'r..rv.\/fI 1953 
111' fi s. 7, ilustr. 


1157. 
ILUDZIEJOWSKI Jerz)-: Od KOI>crnika [wieŚ w 1'0\\. 
vsal '''' From- 
bork. Polska :ach. R. 6: 1950 nr 2/3 8. 1-2, ilustr. 


1158. PAGO\CZF.WSKI .Tallu8?: 
Iadami KOJ...mika. Od A do Z 1953 nr 23. 
ol, 3. ilu8tr. 


1159. PRZYI'KOWSKI Tadeusz: Pamiątki Kopf'rnikowskif'. Kobie'fI 194R 
lir 48, iIu8tr. 


1160. SZLAKIEM KOI>crnika. Odra 1947 nr 24. ilu8tr. 


1161. AZ.: Tam, gdzie żyl i umarł wielki a8tronom fFrombork]. lIwr,r. 
/(ur, pol. 10 IV 1953 8, 4. 


1162, BALDUS A.: Iv: Copp..rnicu8turm in Frauenburg. Erml. Haus-Kal. 
f. 1938. 


1163, BRACHVOGEL Eugen,:, D88 Coppernicu8-Grab im Dom zu Frauen- 
burg, Z, f. Gesch. Erml. Bd. 27: 1939 8. 273-28l. 
Uniw. Tor. 


174
		

/Licencje_039_04_183_0001.djvu

			I IM, BRACHVOr..:I. K: CO'>I>..rnir.., (;...b..tAtt,. ,vir,' unl..r!\nchl. Erm/. 
ZII(. 12 I 1939. 


IIl15: BRACH V"l>EL E,: Di" Dombul'g in ł'ran"rWurt( J:ur Z..it d"b Cop,""" 
nieus. Erm'. ZI/l. 14 II 1942: Z. f Gł>..ch. Erm'. Hr!.. 28: 1943 R, -1-3-46. 


llhh, BR4.CH\OI;EI. E.: Franenhllrj!:. di.. Stadl .-It'
 KopJ'f.ntiku... F.'bin" 
1933 S8, 34. 
Toi w jęz. all&', Elbinlli 1933 .., 34. 
Wyd. ..-nr.niej..r: <\lIrn-łrin 1919 ... Iii. jokn odl>. z ..fll.ruui...r Vollc.bI. 


Ub7. BRACHVOGEL E.: I<'rnll..nhurj!:. .-Ii.. Stndt d..r K0J',wrnikn". Knhlb"r- 
/(pr W"r"" 2 VIII '93n. 


116łs. BRACHVOGEL E.: Frau"nbur"" Domb"rjl: alR Sb'rn..-nr'... Umerf' 
f'rm'. Hpimał 1935 nr 10. 


II 69. BRACHVOGEL E.: Dt'r HochalL..r d"K DomeK in Frauenbur" Zltr Z..it 
"-eM KoppemikuR, Z. .f Gesf'h. Erm'. Bd. 26: 1936 H, 72--9-1, tnbl. 


U 70, BRACHVOGEL E.: Dil" Sternwarte deB Copp"rnicuB in Frauenburg, 
£rrn'. Z'S. 24/25 VI 1912; Truhe 1925 nr 33: rT'u..r.. ..rm'. H..imnl 1923 nr 2: 
Z. f 
Bch, Erm'. Bd. 27: 1940 R, 338-366. 


II 7 l. BRACHVOGEL E.: Dil" St"rllwarto. und tli,. (';'rab" 'litt ,. tl.., 1\.",,_ 
''''rnikuH. Erm'. Z'S. 18/19 IX 1937. 


II 72. BURHARDT S.: Tam. 
dzi" żył 
powsz:. 26 XI 1951. 


pracował I\łikołaj I\.0l...rnik. SI. 


II 73, BUTI'LER H.: Frau..nburf(. ,liI" WirkWl8""tiitt.. d"" Kop"rnil'u". 
ProPY'iien 36: 1938 H. 42. 


1174, CZACKI TadeusJ:, Molski Marcin: LiBt do J. p, Sniadeckiego o Koper- 
niku dnia 12 sierpnia 1802 z Kr61ewca, Nowv Pam, luar.., 1802 t. 7 H. 222- 
226. Odb, WarRzawn 1802, - 
Pnedr.: Polkow.ki I.: Kopernilujana T. ił 1875 .. 85-87. Umieuczon)" te.. w dod, do 
roaprawy Sniadecki"lo ..O Kop"rniku" (poa. 1513). Wi
kosy fragment w tłum. ni"m., Pr....,. 
......... Bl- T Bd, 8 : 1832 .. 552 -563. Skrót w tłum. niem. InHłliIJ.ruW. d. aJIs. LiIlT. Z
. 1804 
nr 100 ., 805-806. 
1:6111, 


175
		

/Licencje_039_04_184_0001.djvu

			1175, CZACKI Tadeusz: Maison de Kopernik a Frauenburg, 00. il mourut 
en 1543, Visitee par Thade Czacki en 1802, W: La Pologne historique, lit- 
teraire, monumentale et illustree. Red.., ROUS ]a dir('ction d(' Leonard Chodźko. 
Paris 1839 s. 243 -245, tabI. 
Pniw. Tor. 


U76, CZERMIŃSKI Adrian: Tam, gdzie żył i pracował Kopernik, Echo 
Tyg, 1953 nr 19 R, l; Gaz;, 'or. 27 V 1953 s, l, ilustr,; Gaz;, poz;n. 28 V 1953 
II. l, ilustr,; No,,'. Tyg. 1953 nr 21 s. 3; SI. Tyg. 1953 nr 21 s, 2,4, ilustr. 


LJ 77. CZERWIŃSKI Marcin, TomaszewskI! Danuta B.: ...., Jak wielu innych 
mężów, wi(']kimi odkryciami zasłużonych światu, tak i nasz Kopernik, rlługo 
nieuczczonym pozostał Pr., kuli. R. 2: 1953 nr 21 s, l, ilustr. 
O Fromborku. 


U78, DIETRICH Stanisław: Gdzie znajduje się grób Mikołaja Kopernika? 
ProM. R. 10: 1954 nr 1 s, 65. 


1179. DITTRICH [Fr.]: Der Dom zu Frauenburg. Z. f. Gesch. Erm'. Bd- 
18: 1911-13. 
 


o mieeskaniu Kopernika w wieży Fromborlkiej, ł..w. Cwia CoppernicHDa. 


U80. DUDZIŃSKA :t.ofia: Na "potkanił' wiekom ... SU!ia' i M.'Y 1953 nr 6h 

. 4, ilu"tr. 


U8l. DZJANI!lZ Paweł: Strażnica północna. Ilustr. Kur. pol. 24/25 V 1953 
II, h, ilu"tr. 


U82, FRlESEN H,: Di(' Kopernikus-Gedenksstitte in Frauenburg, Bim. 
melswelt Jg, 53 : 1943 s. ó7 --70, illlstr., m. in. głowa Kopl'rnika z rzeźby Wis- 
"1']0. 


1183, FROMBORK, miasto Kopernika, Radio i Swia' R. 9: 1953 nr 25 str. 
Wf'wn, okładki, na zewn. Kopernik wg Matejki. 


1184, GADOMSKI .Jan: Grób Kopernika. Urania fi 25: 1954 nr 3 s. 81 
84, ilustr. 
W :lwi..ku :I tym: Praypkow.ki T[ad"uaa]: W oprawie nagrobku Mikołaja Kopernik.. 
"""je, nr 7 .. 222-223, ilu.tr. (na okładce fot. nagrobka:l koiciola 'w. Anny w Krakowie) 
ora. Gadom.ki J.: Je."':I
 o frombor.kim nagrobku Kopernika, lon,. nr 10 .. 320-321. 


1185, GADOMSIU Jan: W poszukiwaniu grobu Kopernika, Probl. R. 10: 
1954 nr 8 8, 521-523, ilustr, 
W swi..ku :I tym: FIi. Staniolaw: W .prawie epitafium Kopernika. Prohl. R. II: 1955 
nr 7 .. 492-493. 


176 


\.
		

/Licencje_039_04_185_0001.djvu

			lI86, HUBAL H.: Frombork-miasto, gdzie żył i tworzył Kopt-mik. Cell- 
trum łacińskiej i polskiej kułtury nad Bałtykiem ... Kur.' liłer.-nauk. ł 930 
nr 41. 


1I87, J, P.: Sprofanowanie mil'jsca wieczn
go SpJc
Yj}ku :\I:k, K.:..rnika, 
Urania Ił. 18: 19.'6 nr 1-2 s, 29-30. 
Na pod8la"ir nolatki W. Popiel (poz. 1I98). 


1188. JURAi'iD: Baszta Kopernika. Poradnik turystyczny dla młodzieży 
(II), Polska zach. 192Q nr 13. 


1189, KETIi'iER Adolf: 111 dł'r Domgruft zu Frauenburg. Oberschlesi"r 
J
. 17: 1918/11) s. 225--232. 


1190, [KOPER!'OIK] Nieołas Copcmicus, Nalure V. 162: 1948 s, .u;;. 
'iolatko o kaIrdr.., ..-" Fromborku. 


111)1. KOZAKIEWICZ St...f,m: I\liączyński .Jan A.lłoni; Zabytki Fromborka, 
Prz.-wod"ik Warszaw'l 19411 88. 25, iłustr. 6. 


II 92. MAMUSZKA .... ,.neiszek: Frombork gró.1 Kopernika, Warszawa 1954 
ss, 51, nłb, 5, iłustr. 


(Mazurkiewicz) K.: Toruń-l'rombork, 0lni.ka kul1u Kop"rllika, zob. poz. 1232. 


II 93. MI.\CZVŃSKI Jan Antom: Frombork. Odra H. 4: 1948 nr 36, il
str. 


lI94. MICHALSKI Hy
zard: Dwa spotkalIi.. we Fromhorku, Dzii i Jułro 
1952 nr 39 s, II, ilustr. 


1195, MICHELlS: Gedanken am Grabe des Kopernikus, Nałur u, OJJenb, 
1865 s. 1-12, ilustr. 


1196, MIETKOWSKI Jan: W Kopernikowskim Fromborku, Nowa Kult. 
R. 4: 1953 nr 22 s. 1, ilustr. 


119'1, [OSZELDA Władysław] Most: Miasto mistrza Kopernika. SI: powu, 
19;)1 nr 209 8. 7. 


1198. POPIEL Walentyna: Grób Kopernika rozbity, Gaz. lud. 1946 nr U8. 


1199. PROWE Leopold: -Ober den Sterbeort und die Grabstiitte deB Copper- 
nieuB, N, Prews, pr01l. HI-er. Bd. U: 1866 B, 213-245, oilb. Thom 1870 
BB, 34, 
Uniw, Tor. 


12 - .",lie.r.fia K.......ik...Ik. 


177
		

/Licencje_039_04_186_0001.djvu

			1200, SCHMAUCH HIWM: Dł'r Ałtltr d..H NicolauH wpperllicuH ill lI..r "'ra'II'II- 
bur
er Domkirch... Z. f Gt>sch. F:rm/. 8d. 27: 1941 s, 424 430. 


1201. SROIlOWSIlI Stani8ław: Frombork (ł'rau..nburg), nadbałtycki Wa- 
wel (Wspomnienia z wycieczki). Slrałn. zach. H: 5: 1926 s, 105-Ul, iluMtr, 
Praedr. w t"loi: Pruay \1loochndnie, kraj i lud";.. W.ro.awa 1929 or.. \tia.ta i lud.i.. Pru. 
W.chodnicb. Wan..wn 1946. 


1202. Dn; STADT in d..r Ko....rnikuH I,'bt.. [Frombork?1 S.lRnltlS 1951 nr 
30 s. 8, 


1203. STENZ Edward: Z "yci..czki do "'rauf"nburfl;R. ($IRdami Ko..ernika). 
Urania R. 8: 1929 nr I M, 1 - 8, ilustr. 


1204. SULlMA Stefan [rHeud.] Nar! zlI!(ubionym grob..m nil.bi"Hki..go kano- 
nika. Odra 1947 nr 3. 
Pnedr.; '" tego.: Ziem'ia oduale.z.ionych prsranacseli. Po.nań 1947 I. 165-181. ilusłr. 
'in.wi.kn .",tnra: 0Jtrnrłaióaki WI. [?] 


1205. SYDOW Marian: Obserwatorium nad Zalł'wem Wi
lanym. O Ko}.erui- 
kowskim Frombork". lU...<,r. K..r. pol. 25 ,. lIJ4() s., 5, 


120b. SYLWESTER Anlomi: Dokoł.. Z..l..wu Wi
lanel!o. Osniwa 1948 nr 39. 


120i. SZYMAŃ KI SlaniHła\\<: Wi..ża Kop..mika WI' Fromborku. Ocllr. Z,,- 
"Wk6u' Ił. h: 1953 nr l M. ;) 7:-- ()3., i I uMtr. 


12011. SZ"MA
SKl Sl..niMłow, 
I.r..cownio Mikołaja Ko....rnika. 
O pr(l.i...ktKeh r..k()II
' rukcji. 


"'''g....r t:zl'sław: Frombork. Mieszki",i.. 
Urnn;" Ił. 24: 1953 nr l s. 1-9, iluMtr. 


1201), T"M, J!llzi.. umarł Ko,,,'ruik. SI. pllln. 20 II 1935 M, 3, iluMtr. 


1210. T.\RNOWSKI Stani"ł..,,: Frall"lIbur
. Uryw..k. Żoln. pol. 1923 nr i 
H. IJ 12, ilu8tr. 


1211. W AJ.I:ZAh. 1\. W.: J>O:f.fiRI; - Fmmbork Poznllń. NotfJ.Y Ś'fJiat U. 4: 
Il)S3 nr 3 ' ) 
. T 2, il..'lr. 


1212, WIE'I'HZYM.W"h.1 A.: Frnmbork. Ih, balr. 22 fI 1953. 


12J3. WIt;'I'Rn'1I.0WSKI A.: Frombork miasto, w kt6rym żył Kop..r- 
nil.., 
roma"zi pamilltki I'" \,-;.,Ikim odkryw",y. Kllr. cod
_ .9 VII 1950. 


17':1
		

/Licencje_039_04_187_0001.djvu

			1214. ZAUI'IICK.: ..ł\.uppernikot" C;rabinBchrift. Min-BrI 
. Gesch. Med. 
NOlUru'i
s, Bd. 39: 1940 B. 21 l. 
OdM Piccolomioi"lto. 


1215, ZIEM BA Stani8łow: Miasto Kopernika czyli fromborskir refleksje. 
Dz, 'drr. 1949 nr 43, ilu8tr. 


1216. ZOLOTI!ŃKO Moria: Frombork nad Załewem Wiliłanym. Szczecin 
1946 8S. l l. 


1217, HAJDUK RY8zard: W Kopernikach, Glosy J:nad Odry. R. l: 1953 
nr 6 8, l, iłustr. Toż pt.:'... powstała Bpółdzielnia. SIelial i My 1953 nr 66 8, 2, 
ilu8tr. 
O "..i Kopernikj w pow. ..y.kim. 'tł. in. o pocbod."niu Kopernika. 


1218. RUDZKA Ewa: Collegium Maiu8 naj8tarBza 8iedziba uniwer8yte- 
cka w PolBce. Tam gdzie 8tudiował. Kopernik, [Krak6w]. Prob'. R. 9: 1953 
nr 7 s. 456-457, Swiol i tycu 1953 nr 25 B. l, ilu8tr. 
Gł6wni" o pr.cach reslauracyjny"b. 


1219. BRACHVOGEL Eugen: HeilBberg [Lidzbark] und KoppernikuB' 
Erm'. lfU>i
 Hrimadand 24 VII 1936. 


1220. LUKA8ZEWICZ Hrnata: Kamienie mówi
 nie umiej,. SleIiol M.y 
1953 nr 66 s. 4, ilu8tr. 


1221. HEII'I Heinrich Heinhold: Einige Denkmller deB Copemicu8 auf 
dem Schł08Be zu AllenBtein. [Ohztyn], Preuss. Arch. 7: 1796 8, 706-7M, 
lIniw. Tor.' 


1222. MAMIŃSK.I WładY8ław: .., Iie żył i pracował dla Pol8ki, SIeliat i My 
1953 nr 66 B, 4. 
O OI..tynir. 


1223. MIERZEJ[A Krzysztof]: Praelipi - czy nie? Sieli., i My 1953 nr 66 
l. 4. 
O niaacaeniu .i, pami,tek po Koperniku .: aamku olaty6akim. 


1224. PLATER W,: Ols.tyn. Siew 1923 nr 8. 


1225. BERLACIU M.: Gr6d Kopernika [Toru6] - klejnot Pomona. Tryb, 
rob. 1947 nr 199. 


179
		

/Licencje_039_04_188_0001.djvu

			1226. DITTMAN G. G.: Beitrlll(" zur Gepchichte deT Stadt Th..rn. [Thorn) 
1789. 
8. 13-21: o Kopf'rniku. Pr.YPu8sczf'nie, że pochowany w Toruniu. 


1227, DZIANISZ Paw"ł: Rodzinne Wliazrlo [Tonlńl IlusIr. Kllr. pol. 17/18 
V 1953, 


1228, FELSKI Adam: TOTuń - miasto Mikolaja Kopernika, Gaz. lor. 6 V 
1953. 


1229, GOLIŃSKI LeRzek: MiaRto, w kt6rym mówią wieki. Tryb. (_lIdu 211' 
III 1953 s, 6. 


1230, GoLIŃSKI Le8zek: O Mikołaju Kop"rniku - ..powi..M toruńRks'. 
Przyjaiń 1953 nr 21 8. 6, ilustr. 


1230a. Nikolaus Kopernikus ist in Thorn beerdigt. Thorun:a 1831 nr 26, 
31-32, 37.. 
K.. M. 


1'231. [KUJOT Stanisław:] Toruń. Rocz,-i TNTor, 1884. 
.. 76-83 pocbodzeme i dom Kop"mib, 97-100 pomnik Kopernika, 105-115 uroeay- 
.toki Kop"rnika 1873. (To o.tatnie przedr. SI. pom. 1923 nr 30). Oolh. Toruń 1884 ... 113. 
Ks. M. 


1232. [MAZURKIEWICZ J Krystyn: Toruń - "'romhork, ogniska kultu Ko- 
pernika. IlusIr. Kur, pol, 20 II 1950 8, 6, ilustr. 


1233. MIEJSCE rQdzinne Kopernika, Gaz. krak. 1845 nr 248,  


1234. MIERZEJA KrzY8ztof: Tu urodził Rio po raz wtóry. Swial i My 1953 
nr 66 8, 3, ilustr. 
M. in, o uniweRytecie toruńskim. 


1235. P ASIKOWSKI Tadeusz: Midf	
			

/Licencje_039_04_189_0001.djvu

			1239. .\UOI.PII H.: Das (;eburlshauH d.,s 
ikolaub Coppernikub, Milt-ell 
Co/,/,. Ver. H. 4: 1882 s. 11-47. 
(-niw. Tur. 


1240. 13IRK.;;>'
1.\Jt:K L. A., Łęg,,\\ski .Jó,wf: W sprawi" domu rodzillnego 
l\."I,,'!'uika. SI. /mlll. 1923 nr 42. 
(:niw. Tur. 


1241. lJt:I'X mai,uns se disputent l'holln..ur .l'avoir vu naitre Nicolas 
C......rnil', W: "'i.,o'"s Copl'rnic. Buli. special. Paris 1953 (poz. 647) 8. 15. 


12.J.2. 1)0'1 I\.""t'rnika W Toruniu. Prz_vj. Ludu H.. 2: 1835 t. l 8, 4-5, 
ilusir. 


1243. "'ELSh.1 AIlant: Dom, w którym u....rl"il SI\, KUllt'rnik... Gaz. tor. 
25 II 1953, ilusir. 


1244, FELSKI Adam: Uwa rodzin.... .lomy K.....,l'IIika. Świal H. 3 : ]953 
lU' 26 s, 15, ilusl r. 


1245. (; \ DIUISh.1 Jan: [List do redakcji \\ s].ra\\ie zaniedb"m'go domu 
KopI'mika w Tonmiul. Urania H. 22: 11)51 nr 9/10 s. 211-212. 


1246. (;{msKI Ka....l: Dom Kop..mik" w Toruniu. Uchr. Zabytków R. ó: 
1953 nr I s. Ii -8, ilusIr. 


1247. GIIl\SKI Karni: Homust"a Uikulaja Kup....nika ,,- Tomniu. Toruń 
1%5 Tow. llihliufilów im. L.,I.,w."" ss. 33 taLI. 3. TYS. 
Bruk \V ilości 100 egz. 
H.,c. Gadomski .lnn, Umni.. R. 27 : 1955 nr 11 .. :142-343. 
{;nh\. Tur. 


1247 a. .J ONAK EL,'rh. A.: Napoleon Wid COI"'l'Iliks Haus in Thorn. Ost 
II. Wpst ]8.H nr lU. 
Pnedr. .11l.IIlim.: Thorn. \\ U('hcnhl. 185U nr 22. 


12,18, Ł
Go\\"sh.1 .I [óz,'f]: W którym domu ur...lził się Kupemi"? SI. pom. 
18 X ([ 1921 S. 3. 


1249. OLSZE" SKI ","'a,lyslaw: Dum Kop"J'nika \\ 1'uruniu. T.)"/
. ilustr. 
181>0 
. tiJ - M, i'U"tT. 


12;';0. PHATORIlIS Karl (;..ul,,'łł': TUl'ugl'"..his,:h-hi
l()ris"h-statistisdll' 13.,- 
-ch....iLung lł.'r Stalh Thorn... Thorn ł832. 
... 12H: ,10m ....opernika. 
K.. \I. 


181
		

/Licencje_039_04_190_0001.djvu

			12'>1. SIJLI!:RZ1':!KI ;\atali
: Pamiętniki.., b. I,osła ziemi l,ru8kiej lU. 
l.Jrn 
herliń8ki. T. 1. War8zawa 1871. 
.. 34 i 44: n domu Kop
r..iko. 


1251a, W AL
GA Stanisław: Zagadka domu rodzilll\ł'go Mikołaja J<..0l,,'r- 
,ika. Probl. R. II : 1955 nr 7 8. 482--485, ilu8tr, 


1252. z: Dom Kupernika w Toruniu. Rob. porno 25 V 1946, 


Zob. tei: poa. 15, 747, 1097.
		

/Licencje_039_04_191_0001.djvu

			V. l:W()RCZOSĆ I DZlAł.ALNOSĆ KOPERNIKA 


KOPER!,; Ił. .TAKO ASTRONml 


POPRZEDNICY KOPERNIKA I GENEZA JEGtI TEORII 


12:>3. '\RCANGF.L1 Giovlłlllli: Sui l'rt'f'lIr80ri di (;0I'l"rllif'o. PiHII 1912, 


łłIR&.ENMAJEB L. A.: Ca....iu CalI "
nini ił Kupf'rllik. \\- tegoż: Stronaaln l:opt"rnif"aIlU 
1\ rak,iw 1924 s. 169 -192. 


IJIRK.ENIłAJER J
. .-\.: (;'."lleaa udkryriu uświetlUll1ł 
Ilb)'lkił'nl dotychc.a
 nirzllanym. 
TOm"r So 152- 168. 


1254, BRACIIVOGEL Eugell: Ui,' "rtitell Keime dt'r ko"p,'rllikolliHCh"1I 
Stł'rnł"lIlchrc. Unsere erm'. Heimar 15: 1935 nr 2. 


1255. HRACIIVUGI!:L E.: Nikolllus ł\.0I'I",rnikus (1473 - 1543) ulld AriHtarch 
\on Sa,mos (ca, 310 bis 230 v. Chr.) Z. f G..sch. Erm'. Bd. 25: 1935 8.697.-- 
767. Odb. Braunsbf'rg 1935 S8, 73. 
Ree. Koyr
 Al., R..."",ch,. phi/o.. 5: 1935 - 36 .. .1:;9 -.16U; Zim,,,r K, ł'j'ChT. .-f.lron. 
r;... .T,. 72: 1937 .. SS-56. 


1256, DlIIIEM Pierr..: lJn precurseur fron
ois de (;ol,ernic: Nico)e Oresme 
(1377), Rev. sin. S... purell f'1 appl. An. 20: 1909 s, 503-506, 
Rozprawia Ij
 :II tym urł. Al. Hirk..llnlłljer w przypiearh do Ue rr.volutionibu., \\t'lłhIiK",U 
1953 .. 91- 92 (po.. 142). 


1257. EASTMAN (;harles H.: Tiu' t'lłrliesł l,r"rI.."esHors of Co\,erllicu.. POlJU/. 
S... monlh. 68: 190f> Ił. 323 327. 


1258. ERIIARD"l' Ho, Erhardt-Si..bo)d K: Archimcde
' Iłml
-r"ckOlwr, Ari- 
March08 and COl'crnicus, lsis 33: 1942 8.' :>78--602. 


1259. F.: Przed KOl'ernikirlll astronomja I'Otłług Biblii. I'u. świat. 1923 
nr 5, 


1260. GARBA J..: [ 1>rf'cUr
ori ,Ii .Copt'rnico. R. ... ISI. l.tlmlmrdo 77: 1944 
8. 321 327. 


lIC!
		

/Licencje_039_04_192_0001.djvu

			1261. GRABOWSKI Lucjan: Poprzednicy Kopernika w 8tarożytno'ci. W: 
Mikołaj Kopernik, K8ięga zbiorowa, Lwów 1924 8, 14-30, 


1262, HABLER Theodor: ()ber 2 Stellen in Plat08 TimAu8 und im Haupt- 
werke von Coppernicu8, Die Stelle de8 flauptwerke8 von Coppernicu8, aU8 
der man ge8chlo88en hat, da88 der VerCaB8er die eliptiBche 
8talt' der Plane- 
tenbahnen .geahnt habe, Abh.en zum Jahresber d. Fiirs&en-u. Landesschule 
zu Grimma. Grimma 1898 88, 26. 
BibI. PAN CWar..awa). 


1263, HEATH ThomaB L.: Ari8tarchu8 oC Sam08, the ancient CopernicuB. 
Oxford 
913 88, VIII,' 425, 
O Kop"rniku w prsedmowie i !Ul s, 301-30
 
Rec. zob. przy poz. 12M. 
J...' 


1264, HEATH Th.: The CoperniculI oC Antiquity, (Ari8tarchuB of Sam08). 
London 1920 88, V, 59, 
Ree.: Thirion J., Rev. d. qu"'w,,, ..ienl. 24: 1916 ., 90-126. 


1265, HIPLER Franz: Celio Calcagnini und seine Schrift iiber die Erdbe- 
wegung, Ein Beitrag zur Ge8chichte de8 kopernikani8chen SY8tems und 8eines 
UrheberB, Natur u, OJJenb, 25: 1879 s, 575-586, 


1266, HIPLER Franz: Die VorliluCer de8 Nikolau8 Copperniculi, insbe80n- 
dere Cclio Calcagnini (1479-1541), Miu-en Copp. Ver, H. 4: 1882 8,49-80. 
RO.lzersenie poprsedniego. 
Uniw, Tor. 


1267. HOFF E[rwin): Die Urspriinglichkeit de8 kopenukani8chen Gi-dan- 
ken8. VorJeld 3: 1943 8, 95-.98. 


1268. HOLDEN Edward S.: The predecessorB of CopeJ'nicus, Popul, Sc, 
month. 64: 1904 s, 316-343, 
W dum. franc.: Ciel ol Terre 25: 1904. 


1269. IOELER Ludwig: ()b.;r de8 Verhilltnis de8 Copernicu8 zum Altertum. 
Museum Alterlumswiss, 2: 1810 8, 391-454. 
SkrÓty: Ar.h. f. Geogr. Hul. 2: 1811 s. 193-195: Mon.aJ. Corre.p. hr.g. II. Fr. Z...h. 23: 
1811 s. 79-89. 
Śniadecki w Ostrzeżelliu przydanym do. rozprawy o Kop"rniku ewydania a r. 1814 i 1818, 
poz. 1513) wyraża .iO " powyż.zym jako o plagiacie. P"Ikow.ki I. (Koperuikijana. T. 3 s. 127) 
uwaia to aa t1umacz"nie Śniad"ckiego (po.. 1513). 


184
		

/Licencje_039_04_193_0001.djvu

			1270. .I ACOHI 
Iax: \ic..lau
 ,...n CU
II un.1 I.....nilnl.. "a ViIICi, 7.''''1 \ ..r. 
lliuf.'r .ł..
 Niculaus C"pp..ruicu.. AI'I,r. -\I..ellr. B,I. :ł": 1902 '. 1:}3 1 hi: 
Prtlrru!l/leus 13: 1'1112 .. 491 ,
93. 
tJl.iw, Tor. 


1271. K lIASSU" SKI .I illI: ....I.... "'..ni,..,...... 
hal8. Pr"fl.l. 1;,,,1. :}:11J23 nr 12/J:ł ". fló 
7. kMi1lzki ,..
..;i.: \1. :'u,t,orllik. \\ ar!'!"-.I\\i. IIJ.::n 


p..njillijil "....<1; 
87, illl"lr. 
h..... .IHI). 


K",,,'rnil'iI. 1',,1.- 


1272. i\lALAł:1I0WSKI Shmi"law: Uirun; iI klll.....I...j.. K",,,'rnik.,,. I',.,"'. 
H. 10: 1954 nr 9 '. (jOh (.07, il...łr. 


1273. \J,\ S KIIWS,," I .\If"n.: 1;,'n,'zlI h..lj,.....nlr
c:zlI..;!.. .
.....m.. \liJ....liljil 
Kopernik... MesIII'i" H. 8: 193
ł nr 2 .. I 2. 
Ks. 'I. 


1274. MAlIKlE" ICt. HOlllun: Odl......i,...;;. lIiI zilrz..t, u...łil"zilją..
 zil-I..;!..", 
! "'llt'ru;lr.a. nun. I....rs:. 1820 R. 2:>3 2:}h. 
Z po. udu pi""IIUI {:..It.i.'
lłillil:.q:u f)uucł r.n,.lulII ..t.-I. t,'nu .'111."... mn'......łur 
Por. pn.. 1292. 


1275, 
h
\"t:IIII'''' Max: l:.. I.ro;cur",'ur "t: C"lłI'r..ic: Ar;.liI"I...' .1.. Silili.... 
W: Qualri
III.. C"....,.."iro' .1., C"I",rui.. ... Cuiro IQ.U ("..7.. h5:1). 


1271.. 
1":I)7.I
.KI Flur;an: ..Kop"rnik ..i., ...lkr
'1 i,..h...j 1IU\,,,
,'i". Iłz.','z 
l. próhi.. n,lart"ja y.ł" !Oławy :!ł'niillllł'
U ki.,nl)uiki.ł-i.łstrunCłlU;1 Z Frolulturka na 
k..rzy':.; k,m..II;....iI.I.....(' z F,'rrilr
' [CillrilJt..i..i..
.. J. 1',.,101. Ił. ').: 19:;3 lir h 
M. 404 - 40(" il..",r. 


127i, 
1 {:J.I.t:1I P. \d.: Uie \' "rliluf.'r .Ił'
 K"I,..rnikani.rh.'n W,'hsY8ł..m.. 
"'Rlur II. Offl!lIb. 18'}'} s. II 23. 


127f1, ;\i,\J)()J.:o.y .I,: Kopcrnik 11 
llIrożyl..;. Filn""I/R 1930 ..r 22 .. 248 
258. illl
tr. 


1279. !'\ 011 J)\I A Vii C,: II y ił ,-inf(ł .ii'cI..
, "'6 Gr"CM avai..nł dćja trllUVł: 
I.. 8}"Rtemł' .1.. C"I"'nut:. _.fnll. p"/il. li"vr. 92: 1929 '. 406. 


12f10. OI'I'F.' IIEI \I S.: f, b,'r ,111' \','rhilltlli" ,I..
 "'''I'I,,'r..ikllnisch''1l W eh. 
systt'JII.S ZII d.'u I'tult'Jurii:oiclu'n. 7.. f p/łysi.k. cheni. IJnlf'rr. 18: 1905 H. 12 i n. 


1281. I'IJPEII F.: tJ.. ......lIui" '.'111 .1.. b"h-orrnit:;'. gt:daanłc dcr ullrd" ,'óór 
t:ol.eruilr.u.. ",.J"rl. 'rell. t'"r l\,'rkgeschiedellis 5: 1908 II. 117-129. 


I
j
		

/Licencje_039_04_194_0001.djvu

			1282, PHO\\ E LI'..puld: lwi...!' dil' .\bltiiugigk..il dl'. l
"pt'rnil:u. VOII dl-II 
(
I.tlankt'n griet'hi.chl'r PhiloM0l'hen untl A.tronom..n. TV. Pr"u..... l'rIIt'. - Rl-r 
IM. 10: 1865 1\, ;;(1 -93. Odh. Th..ru 1865 ss, 4(,. 
łiniw. Tor. 
7.nb. tei poz. -1.0 ł. 


1282a. SCIlIAPARELLI Gio\allni [VirginioJ: Origillt. d..ł tiiMlemo Ilianetario 
1.li..e..ntri..o Itr..."O i Greci, .Wem. ls.. lombardo V. 18: 189ó 1900. 
I'rE"dr. w t"IIOż: Suiui. T. 2. Rolop;no 11126 s. 113 -171. A..torefl'rat, AI.ne" Romll 
I : 1898 s. 65-79. 


\283. SCHlAPAHELLI G. V.: I I'reellrllori di C..p..ruieo .n..ll' antiehita. Hieer- 
eh.. storiehe. Mem. 1st. Lombardo, CI. di Iel/. se. matem. e' nal. v, 12. [Odb. ?] 
M.ilano 18;3 SM, 52 [jako] Pubhlicazioni dd Reale OSlIervatori.. tli Brera.in Mi- 
lano N° III. 
'faj w "'yd. zhior.: S("ritti Imlla 8torio df'lIłł URt."OIlUlllin aut.ica. St'ctiolł IX. BologIlu 192j 
s. 361-458. , 
R"c.: Bdinbu.gh Rtv. 1871 July .. 102 -118. 
))raekł. lIit"Di.: Uie V orlil:ufec des Copernicu8 i.n Altrrlum. Hi
lorit;claf' Unterl!łuchungcJI. VOl- 
j;t'lras,," im K. Lombardi8Ch"" In.titute bei Gelegenh"it d"r 400. Wiederkehr d"s Geburts- 
lag.S von Cupernic.... In. Deut""bc iibe..tr. v. \I. Curlze. A/lp.. M..h.. Bd. 13: 1875 s. 1-46, 
97--128, 193-221. Orlh. as. 109. 
IIn;w. Tor. 


1284. SCHULZ OUo Th,: Enlwieklung und Untergang .łI'1I K0l't'rnikani.chen 
WdtMystt'ms bl.i d..n Alten. Stutt
art 1909 lO", 145, 


\285, SCHUMACHEH J [osep"].: Die t"eoria der G-riechen nnd di.. KOI...rni- 
ktłnischl' UnwiłIznnl!. Tallł,..lt 18: 1943 II, 182 -190. 


1286. SI'RENGEH Aloys: 1'\... Cnl...rni..un NYHlem of łllltr..noruy Rmong th,- 
Arab.. ./. 4siat. Soe. 25 : 1856. 


1287. STEGEMANN Viktor: Dcl' grit't'hiMd... Pł-1osoph und Astronom Hik..- 
taM von Syrakus aIs Nicetall (=nll) b..i KOl't.rnikus und Giordann Bruno. Pro- 
...us 1943 ti. 97.-99. 
1118'. Uiot. II '" K 


\288. DIE VORGANGEH dell COl,ernicuH. J
urt)pa 1872 nr 14. 


1289. W AEHDł:N B. L. van dt'r: Oie V..rgang..r d"s K..,...rnikuti im Altcr- 
lum, Prołeus 1943 8. 100
104. 
1"8t. Hist. UMK 


1290. WILSON E. H.: 1\ few I'r,,-col"'rJuctłn alltrnnnmer.. POpI". A..,ron. 
2;; : 1917 !'o. 811 102. 


I Nil
		

/Licencje_039_04_195_0001.djvu

			1291. WITKOWSKI .Józef: .ł...o}Jt>rnikaliska t,'uria "''''1... I.....wl na II.. anlycz- 
JI)'ch sysl.-m6w, Pa
'. As,ran. T, I: 1953 Z'o 1 s. 5-12. 


1292. W..O!l1 chcę J\o)...nliko"i slawę ,"I,'brać. Pnm. 'wOII'slei 4: 1819 
I, l H. 561. 
O C"lio Calcogninim. 
Por. pos. 1274. 


1293, ZIE
IHA .I 811: Starożytni IlOl'rzednicy KUI'..rniku, $'ł'i.(JI 
1952 nr 7 s, l. 


ż'Vc
 


NAR.l:Jj:DZ'A ASTRONOMICZNE KOPERNIKA 
OHSERW ATORIUM FROMBORSKIE 


1294. ANCIENT astronomical instrumt>nts in Poland. Pa', !arei[,n TmJe 
1951 nr 8 s, ll-U, ilustr. 
Toi w wyd. w j
.. rOI., franc., niem. i hi
zp. 
\t. in. inlłnlmelltarium Kopernika zrekollstruoWullC przt"z T. Przypko\\ł-kirgo. 


1295. HIRKENMAJER Ludwik Antoni: Astronomiceskit.. orudija na K"I,,'r- 
nika. Pol, balg. Pres'. God. 5: 1923 nr 14 - 15 8, lI8.-119. illlstr, 
Z kaiqiki '''I0i: M. Kopen.ik 1900. 


BIRIltENMAJER L. A.: Nar-ęchid a.tronomic....e i oboerwacye KopernilUI, WIcIlO..: \Iil..o- 
laj Kopernik. Co. I. Krak6w 1900 ., 293-319. 
Podaj. lic.
 snany"h ob.erwacji Knprrnika -- 63. 


1296. BRACHVOGEL Eugen: Das "Fernrohr" deR K"I..,,-rnikUR. li_re 
..rml. Heima' 1921 nr 12, 


1297. HRAHE Tycho: u.. nova ..t nulliu
 aevi memoria ItriuH vi8a Htella ... 
anno ... 1572 .., Rafniae 1573. 
W ka. l-ej w..mianka o instrumentach Kopt"rnik... ich IllraOt4kOII.lo»ci i WYllikły
h .t
d 
bl
dach. 


1298. l:ICHowICZ Ludosław: Instrumentarium aHtronomiczlU- Kop..rnika. 
Prz, geodez. 1954 nr 7 s, 215--217, ilustr. 


1299, DĄBROWSKI Wojc.iech: l. odległości czter,'"h wif'kó". Rzeczpospol. 
21 II 1923. 
O inltrumentuch ....tronolluc.nych Koperuikll.. 


1300. GADOMSKI .Tan: DORtrze
alni.. dokt....a "MiknłHja", NOIł'. TyS. 1953 
lir 37 8, 1, ilustr, 


1117
		

/Licencje_039_04_196_0001.djvu

			I:iUI. t
 \IJU\ISI\I Jan: Ek
lu'lo'
za a
lr..n"lni,'z.nił w,., Fr,..uburkuo (/r,.- 
IIill H. 25: 19:>4 .... 1 
. 1 -i. ilu"tr. 
lłł"kfJll,.lnl
rj;1 ObSł"rwlltorium KOJ1f'rlliku. 


1:102. (;.\IItl\',.;",I .la..: Ohst'".atorilllll K"I",rllika Wt' F....mh....łi.U. V'fI- 
IIjll. H. 2:>: 19
,4- nr 2 s. 45 47. 


13t1:J. I;.\II")I,.;KI Jan: ".alllieński Michal, l"ll!:aez"wski Janusz: W 1"'Mzn- 
ki"'\II;1I ohs,'rwat..r;nJII Kup.'rnika we FrombOl"ku. Probl. H. 10: 1954 nr I 
..:i4 39. illl'" r. 


n04. 1\ \'IIE
,.;"'I :\Iic'hał: Obs.'r\\a'..riulII l\Iikułaja [Ku,u-ruikaJ 7. Toru- 
lIia. Od .1 .1n 7. I%:ł nr 47 6. 2. ilustr. 


1305. l'ARZZ:;UZIA a6tronumicZllt' K0l'..rnika. Czas 19 11 1923, 


l:łOh. :\.\ltzr;:nzl'" astrunomiez...' Kupt'l'nika. Vz. IlfJzn. 192:ł nr 47: 28 II. 


l:ł07. plIZYI'KOWSKI Tadl'usz: L.,,. instrument,.; a..tronomiqut's .1" Nic..la.. 
CUI",ruit'. Asl'IIIlOmi., li;;: 195 \ nr I s, 33 - 36, illl..tr. 
Fili". \\ iUSZ. 


1308. I'RZYPKOWSKI T,: Le.. inHtrum"nts a..trunomitltlc.. d.. Nicolas Coper- 
nic ,'L r.',lil;un d'AmsL,'rtlam (lbl7) "Dc H"voltlLiunibtls". Arch. inlern. d'His,. 
Sr. 1953 ..r 23--2'ł. 
Tłl7.
 '\.fotr... (
onł!:r illtł'rll. IIiM'. Ił£' SIO. h: 1953 
. 537 
- 54:'1. 


13011. pIIZyl.....I\\,;KI T.: In8\t'umcntarium 
rZ1ll1t" " Pub.,.,. l'm"in H. 19: 1948 8. 83 


Mikolaja Kopt'ruika odtwo- 
86, ilu!!tr. 


130"a. PIIZ'\'I'KU\\ SKI 
..umicznymi Kup,'rnika, 
A,'/roll. 19;;5 z. 1 ". 24 


T.: pOSIt:p L,'chllif'ZIIY między przyrządami asLro- 
Brah,'
o i H.'wt'liu87.R. Streszczenie referatu. PliS'. 
27, ilustr. 


13 LO. I'IIZYPK'IWSKI T.: Pracownia ,'
t.rollomiczna. Odra R. 4 : 1948 nr 3h 
ilusLr. 
ł'rzt:'flro 
 lfiłll)'lIIi zmilłJlumi. Od A .- do Z 1953 ur 22 III. 3. ilul!ltr. 


131 I. PnZYPKOWSKI T.: W sprawit, war8zawskich "IJOpraw"k" do krakow- 
ski,'j ,,'konsLrukcji in8Lrumt'ntów Mikułaja KOII..rnika. Urania: H. 25: 1954 
nr 4, 8. 128-- 129. 
Pol"mika: Cicbowicz Ludo.lllw, lam.. nr 6 .. 190--191; Przypkow.ki T., 10m.. nr H 
.. 256-257. 


IH"
		

/Licencje_039_04_197_0001.djvu

			I.'ł('z
 !!Ii
 (('Z z łYD) za
łldnił"lIiem: Prz)"pkU\\Rki T.: " Bprawie prz)"rz,du niwelacyjot"gu 
\liknlnja Kop.mika, tom;. nr 7 .. 22-1-225 oraz Prz
'pkow.ki T.: Oryginalny "gz"mplarz 
rhorobalf"fI. jnkirl[o lI7..Ywu' Kopf'rnik. 7.8("howal1'
- ", POIRf"e. Urnnill R. 26: 1955 nr 5 R. ]53- 
15-1. 
Polrrnika: ':icho"icz L.: Po ra
 oBtnłni w fiprawie uwag dra T. Pr.zypkowskiego o wYl\ta- 
..i., koprr..ik,uiski.j " Polile{'hnicc War8zawskiej, tami. s. 154-155; lłnd..icki Konrad: W tej 

umrj I'pr
'wie, 'nmu, B. 155-156; Przypkow
ki T.: \V zwi,zkn II dy
ku!ljq o instrUJnenłariuDł 
Kopcrnika. PO..'. A,'ro". 1955 .. 2 .. 92. 


1312. PRZYPKOWSKI T.: Z" studiów nad instrumentarium astronomicz- 
nym '\Iikołaja K0l'l'rnika. SprtJtl.. PAU 1948 nr 6 8, 309-314. 


1313. REKU!'<:STRUKCJA instrum..nlarillm M. K0l'l'rnika, Uran;.(J H. 22: 
1951 nr 11-12 
. 261. 


Znb. Ipi poz. IRIS. 


PnAC", KOPEHMK_-' :-; o\D SYSTEMEM HEI.IUCEN rRYCZNYM 


1314. BIHKENMAJER 4.lcksalld..r: Comment Copernic a-t-il con
u ..t r..a- 
lioe son ocmTe. Org"IIt1t1- l: 1936 s. III -134. Odb. 
Ree.: Rraehvogel E.. Z. f. G."h. Erm'. Rd. 26: 1938 .. 25.1-25-1. 
SlrrRzcz: Zinnf'r E.. Vjllt'hr. A.!I'ron. G,.
. 1937 8. 55. 


1315, llIHKEI'
IAJER AIo'b,lJllł..r: Jak tworzył Kop"mik, Naul", pol, T. 21 ; 
1936 
, 75-98. Odb. 


BIRItENMAJER Ludwik Au.oni: t..:hrullologif'zu) porzQth-k wyprucoW
'\'.ł:Illiłl. i 
pi!!ly"'oJli... 
poj.dYllcz}"c" koiqJl; lłp
olłllionnlll. \\ : llirk,'nmajl.r I.. '\.: Miko/uj Kopernik. Cz. I. Krakó" 
/900 .. 350-388. 


1316. BIHKENMAJER L. A.: Jlikolaj Kopernik. Geneza odkrycia heljo- 
el'ntryczlwj budowy świata. H.tlcz. asImn. Obst!rt4J. krak. T. 2: 1923 fi. 72--78. 
Odb. 


1317, CUItTZE .\Iaximilian: :lur Entstd'ungsgcschil:hte dt'r H.evollltiont's 
des Coperuicu
. .Ulpr, /!'[scltr. nrl. II: UI74 s, 179.--180: (;mnerls Arch. .r 
\lalh".... 56: 1874 s. 3U-32b. 
(:niw. Tor. 


1318. (;AVUMSKI .lan: "-"IIt'mik IIJ'z
 I'rac
.. l'mM. H. t, : 1953 ur 5 
. ;H2 
317, ilusIr. 


1319. GAVO:\ISKI Jan: Technika pracy :\Iikolaja "-0l','rnikll. lIrallia Jł. 24: 
1953 nr 5 s. 129-13ó, ilustr. 


lilii
		

/Licencje_039_04_198_0001.djvu

			1320, MAŃll.UW81U H[
rmann): N,'ul'r., F"r8chung.... iiber KOI)t!rniku... 
W"luJll 15: 1915 II, 201-203. 
O r....i.. powstania Uf' 'ft'vnłaUonibu.. 


1321. MAŃKOWSK.I H[ermann): Wo schuf KopernikWl lIf)in Hauptwerk? 
V_
 Heimal 8 : 1926 nr 49 II, 400, 


1322. MELtSIOR Paul J.: Sur une obllervation raite par Copernic et Domi- 
niqUf! Maria [de Novara). Buli, CI, Sc. 1cOO, Roy. B.Ig, 40.: 1954 nr 4 II, 416-. 
417. 


1323, PAR' 8sc.eg6łów do życia Kopernika. CIIGS 1859 nr 182, 
Oł-rwaeje a.tron. lC
mika. 


1324. RYBKA Eugeniullz: btota pracy KoperniJul. N_o Kuli. R. 4: 1953 
nr 25 II, 1--- 2, ilulItr. 


1325. W ARCHALOWSKI J.: Etapv my£ii !.wórcz
j Kopernika, GloII Norodu 
19 II 1923. 


1326, WA8IUTYŃ81U Jeremi: KopernikuR eg hanR arbeid med den nye 
v"rdenllmodell. Fro fysi"""..s wrlk.. 1943. 


1327, ZELLER Karl: Df!I' For8chung8weg dell NikolaulI Koperniku8. Pro- 
,,.UII 1943 II, 104-110. 
111.1. Hiat UMK 


1328. ZENOCARUS GulielmWl: De republica, vitll, moribtio, gestu., fama. . , 
impt'ratoria, Caellarill Augullti Quinti Caroli '" libri lIeptem. Gandavi 1559 
.. 197-198: wamianb " oł-rwacji komety w r. 15S3 pn.. Kopernika. Pra,,
: Favaro 
.\.: Intomo ad alclln" "nti.ir in"dit" oopra Nic. Copemico ... Roma 1880.. 29-:10 "raa W: 
Inetli'a r...pemicano. 


lłOZWÓJ TEORII' KOPERNIKA 
UKAZ PRACE O KOPERI'tIKU-A!!TRONOIIIIIE 
CłJklad cbronol!,peany) 


1329. PLA1'TARD Jean: Le KYRtemc dl' Copernic dam la littćrature fran- 
\,aille au XVI ..iloclf'. RfłV. du sili:;. siir./" I: 11)13 II, 220-237. 


1330. SPEI8F.R F.: Zur Geschicht.. der 'kopernikani8ch..n Lehrl' im XVI 
.Jahrhundert. Tlu-ol, u. G/ou"" 3: 1911 II, 311-314. 


I ilU
		

/Licencje_039_04_199_0001.djvu

			1331. RHł:TICt;,. I;,'urll .lullehiDl: ,\01 ....rilllliwulll \'irulD n. .I...IJII1O:II1 
SCboDerum, III' libri.. rf'volutionllm I'ruditi....imi viri, I't mathematici t'xcellrn- 
tiaaimi, Rl'lIereDdi D. Dnctoris Niculai Cop..raici Torunnal'i, Canonici Var- 
IllieDliII, I,..r qurndam jllvl'nem, mllthrmatical' .tudio"um. !\'arrllti.. prima. 
AleiDou". Grdani 1540 Fr, Rh,",.. ... nlb. 38. 
Z._i"ra ....i LeelIlialIft Pnl,.
.r. 
E.tr. XXVI, 116. 
N.r., J-ł/., Vni... T.... I'ni... .....1.. \I.... Frouork. 
2. wyd.: Dr HIwU He"Vołutionum... _
.rr.,jn prima ..0 unlł I"..m .:m'mniu .łuru'tai... acrip.M. 
n..ileae J54J R. Winler ... 115. 
Kó,...., CArl. 
!\i..rr.tio primII onli...caauo b)-ła pray po......ólnyeh .. ydoll;oeb nr H"voluIIDlliln,.. 
lor. ..... Eaeomiotm Pra..iae: 1561i .. 197 21]. IRSł .. -łR7 544. IR73 
. .
IiS ł9fl. 
Jnoe wyd.nia i pneliJaoly: 
KepIer: Prodro_ m-rtatioDIIDI, 1596 (...... 1353); 
Spieiłe,n.m eopernie.num 1873...209-222. eW.tęp. ..ko.......lli.; ....11' F.1.......i.."'I. 
....Ikowoki I.: KOJM'noikij.,18.. T.'1 1873 .. 96.-14-1 (Thlm. pol.). 
p......e L.: :Iiic. CoJM'rnieuo Bd. 2 111M o. 195 -- 377. 
KepI". Job.: C--,,110 Werb. BoI. I. Miillrlu:n 19311 .. 81 131. 
Nanatio prima or Rlwtie.... Tran..J. F:d. Rn!W1l. ..-: Kopt"rnik 'f.: Thr....C:opt.r..irollllrt.ll_ 
ti.... N_ York 1939 .. 10i -J98. 
En.. Berieht iiIIer oli" 6 Biieber cłe. Kupernikuo vo.. d... łi.rei.bew"IwogeJl de. H;lnn...I.- 
baIuoeo, lIben. II. eillll""';I"1 t-. łi..rt z.uo.z. "iin"lu:n 1943 R. OI".nhnJlr« H. xn. 196. labl. I. 
1Inn... Tor. 


M..laDchthon PIt.: B. Mith..bio [wt z 16 X 1541], zob. puz. 1893. 


1332, CAPRII'IUII ,\Ib..rt z Bukm'a: IlIdicium IUItr..ło!(icllm. (:ra...."iu., 
1542, 
E.r. XIV, 53. 
Z.wiera m. in. pudo..
 ..uIy krako....łr.i.j i nu,.,..ię' Koper..ika. Fr"l",,,..1 d"I)C.,...y 
Kflpe....ika prardr.: Dr rnci>llIlio..ih.... "'......... 1854 ..642, p......lrm u 8roih (po.. 685). 


Sydo,,' M.: ('.ep..rllic8D1I II ubcych. ('i
t S..b. Kllrz
 .1.. K"r"la ,. 
II' 21 III 1543, ..ob. poz. '679. 


1333. ScULT.TI Alex:ander: ChroDologia ..in Annal.... u....-num r..r., :':1(11111, 
Prilleipum ac potl'ntalum ab orbt! conrlito u"qul' ad annum 1545. :łoma.' 
[lSłS ?] 
a. 165 w rubryce ..ł'Jui viri.' w.mi.a.... u KOP'f'rniklL. "",lro.olU i IlUłtem."
 ..... 


Melallchthon Ph.: Initia rluc:trinB I'h
'eica... l:i-ł'ł, zub. 1"'''. '8711. 
,1334, łłH.TICU,. (;"orl( .Juachim: Epbem"ridee no",,,,, ti..u ..xpueiti.. ł'usi- 
tu.. diurni lIidrrum et ad 8DDum ... MDLI elaborata.., ....cundum doctrinBm .., 
D. Nicolai Copernici Tor..Jł4'l1IIie prat'cl'ptoria sui. Lił'ei... 1550 Woli!!. Giin- 
ter Ir., .1Ilb. 20. 
tebr.w.ki. .. 119. 


11/1
		

/Licencje_039_04_200_0001.djvu

			Prz"druki przedmowy: Ue rcv"luliollibll', \\ "..za"u 1854 ..548-552 (wraz z llum. poI.); 
Spiril"gium CoprrnirRllum 1873.. 225-232: Pro.... I..: T'iir. Copp,'r..iru.. Od. 2 IBM s. 387- 
396. 
Tłum. pol., Polkow.ki I.: Koprruikijullu. T. I 1873 s. 148-152. 


1335, HHETlCUS G.'orf!: Joachim: Canon doctrinac triangulnrum... Lip. 
siae 1551 k. 12. 
Wzmianki o Koperniku. 
tebraw.ki, .. 118. 


1335a. HEINIIULD Erasmus: Comm..ntarius in opus Revolutionum Coper- 
nici. 
[Napj(ojo przed 1553 r., nił"dokończolle i nicogloszune drukiem]. FraRm. u L. A. Rirkl"n- 
...ajera: l\liknłuj Koprrnik. Cz. I. Kraków 1900 .. 625--628. 


1336, ]o'IELD .John: Eph..meri. Anni 1557 cun,'nti. iuxta Copernici et 
H.,'inholdi eanones fid..łiter IU'r T..an/ll'm F..il.1 AnglulIl, supI,utala ae exa- 
minata ad mnidianum Lon<łint'n.em. o\(li",'ta est ('pi'lnla .J. )),'c ... Lon- 
don ] 556. 


1336a, GE
IMA Frisius: Epistola [napis. w r. 15:15]. W: Sladiu. .Joanlll'.: 
E"h..m..rid.,. nov,w. 1556. 
Pótn. w
'd. 1559 i 1560 Cologllc. 
..rogm. listu teoprod.: 'Irale f:łllI,'
 S.: Ali ....rl
- hitowi of the CupłOrllił'i.1II 11,,'ory. Isis 26: 
11/36 .. 322-325. 


133'1. Ih:clJlłnE UolJl'rt: '1'1.., ,'asllo. ..f I..nowlt'dgc. L...ulnn 1;;:;h. 
.Jjt"r"'¥lzn " _\II
1ii k..iI.żkn r.oł-1orujq(';'1 PI':.tI'lll) "u..,.rujki'. 
lo"'llIlek lIn 1I1t\\"I.j tl'(trij r;"...zt"j 
"rzy,'byluy. 
linmet Cok. 1922), .
, .. IBY. 


l:i:ł8. UU;GES 1."",..".1: \ ,"'qu'llIal l.rugllo,li.,ali"n f"r '\I'"II...r ... 1."11' 
.Ion 15()5, 
\t. in. dokI. opis dziela I\.opl"rllika. 


I.lIth..r M....lin: Ti
,'hfl.d,'n ",1"1' Cnll"'luia n. I.jhł1. znl.. I'nZ. 18';'1. 


1339. HEGIOM()N1'ANl1S I"an....
 {.Inh........, fi.. i\lnnL(.....gi..} ... n.. I..iall- 

lIlis vlanis (.t s)'ha.'ricit. libl.i 'jUil1;UI1I ..a..I",t;lIl1I. 
'Iui sana rerum int..lliV;"lIlia sunt instrucl.i. Basil,'ae [ok. I :1lth r.1 
Uniw. Wrocław. 


192
		

/Licencje_039_04_201_0001.djvu

			1340, [PEUCER Ca
par] : H ypotyposes orbium coelestium, congruentes 
CUm tabulis Alfonsinis et Copernici, seu etiam tabulis Prutenicis, [Wyd. 
K,. Da
ypodius] Argentorati 1568 ss, 534. 
Pr."dr., Coloniae Agripp. 1573. Tyt. .mieniony: Abaolutissime orbium coe1enium hypo- 
tyPoBel .1.. 
Autorstwo sporne. L. A. Birk"nmajer CM. Kopernik. C.. l 1900 B. 629 i nast.) przypi- 
suje je E. R"iuholdowi. 


1341. PEUCER Caspar: Hypotheses astronomicae, seu theoriae planeta- 
l'IUn, ex Ptolemaei et a1iorum veterum doctrina ad observatione8 Nicolai Coper- 
nici et canones motuum ab eo conelitos accomodatae, Wittenberg 1571 8S, 610. 


1342. BRucE Henrich: De motu primo libri tre8. Rostock. 1573 k. 132. 
Zawiera przedruk "Propositio. d" triangu1is Bpba"ricis Nicolai Copernici". 


1343, LE Roy Louis: Philosophica Encyclopedia, [Paris] 1575. 
Toż w jo.. ang. tlumaczone pr.". Rob"rt.. Asbleya: Ol tbe Int"rcbangeable Course. or 
Variety of Things in tbe Whole World. (LoudonJ 1594'. 
M. in. o Koperniku jako jednym a największycb w.pólczesnycb matematyków. 


1344. DIGGES Thomas [syn]: A perCit description of the caelestiaIl orbes 
aCcoreling to the most aunciente doctrine of the Pythagoreans, lately reuiued 
hy Copcrnicus and by geometricaIl demunstrations approued, 
(Wspólwyd. aj: Digge8 Lwnbard: A progn08tication ... (b. m. w.J 1576. 
Pótniej je..cze 6 wydań aż do r. 1605. Dzido, bór" bard... spopularyanwalo t"orię Ko- 
pernika w Anglii. Zawiera lłumaczeni" kilku rozdziałów a I księgi De revolutiouibu.. 
.J e.t to pierw..e tłumaczenie Kopernika na joz. angielski. 


1345, GUJNTINI Francesco [Junctinus]: Speculum astrologiae ", Tabu- 
lae astronomicae ,.. secundum observ. Copernici '" Lyon 1581. 
O Kop"rniku: t. 1 s. 550, t. 2 s. 372. 
LaIa.nde ana wyd. a r. 1573. 
Tekst wraa . tłumaczeniem polskim: Wołyńaki: Kopernik w ha/ii. Cz. l 1871 .. 9-10. 


1346, MAGINI Giovanni Antonio: .,. novae ephemt'ridaes coelestium mo- 
tuum annorum 40, incipicntes anno Domini 1581, usque ad anJlum 1620. 
Secundum Clarissimi Viri Nicolai Copernici hypotheses, Prut(,Jlicasque Rd- 
noleli tabulas accuralissimc sUl'putatae, atquc Gregorianae correctioni Romalli 
l\.aIelldarij accomodatae ... Venetijs 1582 k. 605. 


1347, LEoNINus Albert [van Leeuwen]: Teoria motuum coelestium refe- 
rens doctrinam Copernici ad mobilitatem solis eamque sequentes hypothe- 
Ses CUm nova de motu ipsius terrae sententia et hypothesi '" Coloniae Agripp. 
1583 k, nlb, 11, Ib, 64, 7-39. 
Uniw. Tor. 


13 - BibU.....fi. K.op.nikow.k. 


193
		

/Licencje_039_04_202_0001.djvu

			1348. BRUNO Giordano: La (;ena de la Ceneri, dellcritta in cinque dialogi, 
per quauro interlocutori, con trI' conlliderationi, circa doi suggetti. [b. m. w.1 
1584 811, 128. 
W dia!oSU l. m. in. o Kopćrniku. 
Brunet, I Cok. 1922) ap. 1297. :Wyd. a 1955 - ł;..i... Tnr. 


1350. MAGINI Giovanni Antqnio: Nova.. co,.Je"tium orbium theorical', 
congruent..s cum ob
..rvationibu
 N. Copemici. Vl'n..tii. 1589 IJ. 7....narij 
"", 115. 
K., M. 
Inn. wyd. MOl!untia" 1608 M. 314. 


l 


1349. MAGINI .Giovanni Antowo: Tabulae 8Ccundorum mobilium COt'- 
lelltium ec, congruenteR cum ObRl'rvRtionibuR £'.opl'mici, .., l'anonibuM Pnl- 
t..nicill, Vl'netiiR 1585. 


1351. PARTITIUB FrancillcWl: Nova de univel'lliR philoRophia libri.. quin- 
'Iuaginta comprehel18a . .. Venetiis 1593. 
K. 91, 103, 106: ..amianki o IIRur.e KOJl"rnika. 


1352. BLAGRAVE John: Astrolabium Uranitum (';"'neral.: .., In which, 
agreeable to the hipothe8ill of NicolaulI CopernicUII, the stany firmament i8 
appointed perpetuaJly Cix..d [London] 1596. 


1353. KEPLER Johanne8: ProdromulI di8llertationum cosmographicarum 
cUlltinenll mY8terium cOllm0l!raphicuw d.. admirabili prol,ortione orbjum co..- 
I....tium .., 
Addita elit erUlłita Nanatiu M, ('""orgii loachimi Rhetici, de libris revu- 
lutionum, atque admirandiR de num..ro, ordine et dilltantw IIphaerarum mundi 
hypothesibWl, excellentissimi mathematlci totiullque utronomia" reataura- 
tori.. d. Nicolai Copemici. Tubingal' 1596 118, 181. 
Wyd. roa..eraon.., Frankfurl 1621 M. 163. 
II. 84-152: Rbetirus: Narratiu prima ..rax . Ellcomium Uoru..iae; II. 161- 181: !II....- 
..Lii.. \t.: De dimenuonibu8 orbiulII fOl .pharrarum c"ol'lrt'tium ja.... T.buI.. Pratenir..... ex arll- 
'"oli. Nicolai Copernici. 
Z"brawaki, .. 120-121. 
II..iw. Wrot'ław. 


l354. ROlILIN Elia..: Ue ol,er., O..i "reationi.. ....v d.. mWldo ..' Franco- 
furti 1597 A. Wechel (dziedzice) ... 
.. U: Nicolai Copl'mi..i HypOlh.._: II. ł5: l:..lIaequenti...., 2 tabl. pneoł.L .ystem Kopor- 
..ika. 
Uniy," o Tor. 


194
		

/Licencje_039_04_203_0001.djvu

			1354a, tEBROW!lIU Szczf8ny: Proba minuciy Latosowycb z obron, kalen. 
darza poprawionego ... Kraków 1598 w Druk. Lazarza 
.. 13-14: wsmiank. o Koperniku, m. in.: ....; y mym .daniem god.ien t"lo podobno 
jelt, aby mu w i
 nauee wienono..... 
Jędnej6.. 


1355, MAGINI Giovanni Antonio: Ephemeride8 coele8tium motuum '" 
Ab Anno Domini 1598, u8que ad Annum .1610, 8ecundum Copernici obRerva- 
tioneR accurati,,
ime lIupputatae et correctae. Venetiis 1599. 
f)J r. 1616 uka.alo 
 je....... 6 a.upełni,,6. 


Kepl"r Joh.: ApolOlia Tyr.honi.... contra Unum... [1601, wyd, w 1858, wykrycie Cal..er.lw 
dokonanych na I. wyd. De rrvolutionibua] .ob. po.. 1546. 


1356. STEVII'f Simon: Wisconstighe Ghedachtenissen. Leyde 1605-1608, 
Tn& w OeuYr'" matMmatiqu"a d" ... Leyd" 1634. 
Pr.ekI. lar.., Hypomn"mata matbrmatica ... Lugduni Batav. 1608. W ClI. 3-ej Hem"lIoop, 
.. 234 - 335 o .y.t"mi" Kopernika. 
W .wi..ku . tym: ('....rlo A.: Cop<-mie et Simon Stevin. po.. 182ł. 


1357. SVAREZ Franc,: Ephemerides generale8 de 108 moviment08 de los 
"id08 desde el de 1607 ha8ta ei dc 1618 ... Madrid 1608. 
Oblic...nia m. in. 
 Koperniłta. 


_ 1358. KEPLER Johanne..: A8tronomia nova seu phY8ica coelestis ,.. Rei- 
.I.-Ibergae 1609, 
W pnedmowie o Cal....ntwach doko..anych na I wyd. De r"volutionibu., 
Jas. 


1359. ORIGANU!I David: Novae motuum coelestium ephemeride8 Bran. 
oIenburgieae ,.. ab anno 1595, .., 1655, ealeulo duplici luminarium, Tyeho- 
nico et Copernicaeo, .., rlaborata" .., Francofurtici8 Viadrum 1609 8S, 106 
nlb" 538, 2 nlb. 
Uniw, Tor. 


1360, MULLER Nicf,llaus: Tabulae Frisicae -Lunae-Solare8 quadruplice8; 
e fontibus C, Ptolemaei, Rcgis Alfonsi, Nic: Copernici et Tychoni8 Brahe,. 
recens constructae opera et studio ... Amstelrodami 1611 811, 464, k. 13, S8, 77. 
Na k. tyto ID. in. wi...runek Kopernika, 
Jall. 


1361. FO!lCARINI Antonio Paolo: Lettera '.. 80pra I'opinione de'Pitago. 
rici, e dei Cope
nico .., della mobilitA d..lla Terra e 8tabilitA deJ Sole ..' Napoli 
1615. 
Pr."dr. GaliI.,;
G.: Opere, Firenae lM2-18ł6, vol, s. 
TIum. t.c. Galilei G.: Sy.łema eoamic:um. A.... Treboc. 1655 oras w daJ..yeb wydaniach. 


UI5
		

/Licencje_039_04_204_0001.djvu

			1362. BARANZANI Giovanni Ant,: Uranoscopia, seu de coelo in qua uni- 
verlla coelorum doctńna dare ... tra,litur. [oraz] Nova de motu terrae Coper- 
nicaeo juxta Summi Pontificis mentem disputatio, Gpnf 1617, 


1363. KEPLER Johannps: Epitome astronomia.. Copf'rnicanae ... Lentijs 
ad Danubium 1618-1621. 
K6rn, Jag. 
In. wyd. Frankfurt 1635 po.iada Uniw. Wrocl. Fragm. w tłum. aug.: Epitome of Coper- 
niun a.tronomy. Booka IV aud V. Chicago 1952 Grea' Books of ,he Western World Nr 1/, 
.. 839-1004. 


1364, CAMPANELLA Th[omas]: Apologia pro Galil..o ,.., uhi disquiritur 
utrum ratio philosophandi, quam Galileus. celebrat. faueat lIarri.. scripturis, 
an aduersetur. Francoforti 1622 liS. 58. 


1365, CNOLL Chństoph: Dialogus de motu terrae. Ein Gespriich. emes 
Astronomi und Theologi von der Rrwegung oder Umwt'ndunf( des. Erdbodens, 
Bńeg 1624 k. 14. 


1366, MORIN J,'an Baptiste: Famosi ..t antiqui problematis de tt'lIuńs 
moru vel quiete, hactenus optata solutio, Pańlliis 1631 ss. 140. 
Przeciwko teorii Kopernika. 


1367. GALILEI Galileo: Dialogo di... sopra i L.<1e massimi sistemi deI mondo 
Tolemaico, e Copernicano. j?iorenza 1632 G. B. Landini ss, 458. 
Uniw. Tor, 
Inne wyd.: FireDZe 1710, Padova 1744. Firen"" 1842 [W: Opere compIet,,], Liroruo 1874. 
Tlum. na jęs. lac.: Systema cosmicum ... in que quatuor dialogis d" duobu. maximi. 
mundi BY8tematibu8 Ptolemaico et Copernicano. .6., di8sertitur... Acce.&it appendix gemi.nR 
qua SS ScriptDrae dicta cum t"uae mobilitate conciliantur ... Augu.tae Treboc. [Strassburll: l 
1635 ... 495. Csarl. 
Dodatek s.wiele m. in.: Epistoła Pauli Antolrii F08carini. cirr8 pytha,r:oricorum et Coper- 
nici opinionem de mobilitate Teuae et stabilitate Soli. ... 
Inne wyd. lac,: Bononiae 1656, Londoni 1663, Leyden 1699. 
Tlum. niem. Etni1a Strau.sa'- Dialol iib"r die beid"n bauptsiicblicb.ten Weltsy.t"me. 
Leipsig 1891 BO. 586. 
Tłum. ro.. A. I. Dolgova: Dialog o dvucb glavnej'icb sistemach mira ptolomeevoj i kop"r- 
nikovoj. Mo.kva 1948 ss. 377. Uniw. Tor. 
Tłum. ang.: Dialog concerninR' the two chief warld systeml, Ptolemaic and Copt>rnir.an. 
[TIulO.:] S. Drak". [W.tęp:] A. Ein.t"in. Rerk
lcy 1953 .s. 28, 496, tabI. 2. 
Tlum. pol. sob. pos. 1823. 


1368, LANSBERG Jacob: Apologia pro Commentationibus Phil. Lansbergii 
in motum Terrae diurnum et annuum. AdvprRuR T,ib. Fromondum .., t't Jo. 
Bapt, Morinum. Middelburg 1633. 
Poglqdy prnkopernika6aki". 


1116
		

/Licencje_039_04_205_0001.djvu

			13b9, BLAEUW Willem Jłłn
ZOUn: Inditutiu atitrOllOlWea de usu globo- 
rQm et sphaerarum eaelestium ae terrestium ... seeundum hypoth..sin Ptole- 
maei, per t..rram quieseentcm: altera iuxta ment..m N. Copemici per terram 
mobilem. .., Amst..laedami 1634. 
Uni.... Tor. 
U Zinnera ...iadomo'
 o dpl..ycb 7 wydanill"h do r. 1692 (wyd. . 1655 r, posilIdII Un;w. 
1'or.). 
Tłum. lIng.: 1654, t	
			

/Licencje_039_04_206_0001.djvu

			l 
I 
13;8. Hl:
It: Jarnł'
: SIJherł'M d" Lov..rnic o:t Pt..lornĆł' av,'", l"uMag..... I 
O" con8tructioll d..s TaM... SIJh,'riqu..8 <1., R"womo..tanu"... Pari. 1637 __. 
\"lU, 487, 309, III. 
'\o..e wyd., 1639. 


1379. BARENGIII (;io, alUIi: Considł'razio..i sOIJra il "Uialogo d..i du,' ma
- 
.imi sist..mi Tolcmaieo f' COI'..rnieano...., Pisa 1638 88, X, 220. 
Pra,.ciw teorii Kopernika. 


[380. FA:\TlTZZI Giovanni: U..iversi orbiM 
trueturlł, o:t partium ciuR IJrin- 
cilmm motus ct qUi,'S IJl'ril'ateticis IJrincilJiis eonstabilita. Contra pravam 
quorundam astronomorum 0IJinionł'm. Bologna 1638. 
Przed"". teorii Kopernika. 


1381. WILKINS John: The dibcovcry oC a De.. world; or a di8course ten- 
diDg to prowc, that is probabl,' therc may be aDoth..r habitablf' world i.. 
thc MOOD. [London] 163B. 
Tłum. na jęs. niem. Job. Gabr, Dopp"lrnnyr. n. V"rtheitlist"r CoperuiCUI, od.. curiuaer 
und lliriindlicber Bewei. Cop"nucanillCbeu Grundait..-. Leipsi, l i 13 ... 117, 108, tab!. 2. 
E.tr, XXXIII. 13;4. Uop. I. Uni... Tor. 
Zob. tei po.. 16:\7. 
Inne wyd. . teg". roku, Niirnberl - pooiada Bibl. Cart. 
W wyd. niem. sawarty tei pueklad roaprawy s poa. 1384, 
Z"brawaki C.. 128) podaje na:tto: Copernicua def_.. Londilu 1660. 


1382, BOULLlAU Ismacl: Philolai sive dissertationum de vero "yst..matc 
mundi libri IV. Amstclodami 1639. 


1383, LlcETI Fortunio: De Terra unieo centro motus singularum eaeli 
particularum disputationes, Utini 1640. 
Inn" wyd. 1648 ... 143, 


1384. WILKlN8 John: A discourse concerning a new planet, tending to 
prowe that tis probabIe onr ęarth is one of the planets. [London] 1640. 
Tłum. na j
s, niem. jak pos. 13111. 


1385, CHIARAMONTl Seipio: Antiphilolaus in quo Philolao rc01V1vo 
de motu tcrrae, et solis, ae fixarum quietc repugnantur, Venetu. 1643. 


1386. DEu81NG Anton: Dissertatio de vero systemate mundi. qua Coper- 
nici systema reformatur, sublatis interim infinitis pene orbibus, quibUB in 
systemate Ptolcmaico humana mens distrahitur. Amstelodami 1643, 
Wyd. nut, tamie, 16521 a. 137. 


1118
		

/Licencje_039_04_207_0001.djvu

			1387. 
iOKI" Jcan Hal'ti
L": Alac l'dluri
 Iracta,', cum I'hYBica demon- 

tratione, quod opinio COI...rnicana dc TeIluńs motu Bit falsa, et novo con- 
""I ,tu de Oceani fłuxu atque refłexu, adversus Gassendi Iib..I1um de motu 
imprł'sso a motoTf' translato, Pańsiis 1643 ss. 42. 


1388. J, D. Ił. (Honai): Abrćgć d,' l'asLronomie infćrieure, avee UD E88ai 
d" I'astronomif' natur..I1e, contr.. leB syst;'mes d.. Ptolom';ł', Copernic .., Pańs 
1644. 


1389, POLACCO Giorgio: Anticol...rnicU6 catholicus, seu De terrae statione, 
el d.. 801is motu, contra 8ystema COlłernicanum catholicar Rssertiones. Vene- 
tiis 1644 ss, 107. 
2"braw.ki, .. 126. 
Opili 11 Zinnf"rK (R. 524): t..:hillrMlnonli Sf'ipin: Antieopł!rnif"lI1' clłthołicUM, 'Mmi,. ..."* 
roku. 


1390. CnKlsTIANI David: Disputatio .Ił' tńplici mundi systemat.., Ptok: 
maieo, f.0l,ernicano et Tychonico. Marburg 1645. 


1391. GRANDAMI J.: Nova demonstratio immobilitatis terr.... petita ex 
virtute magnetica. La F1
chf' 16405. 
Pneciw t"oril Kop"rnika. 


1392, SCHYRLEI Antonio: Oculu8 Enoch et Ehae, sive radius sidereomy- 
sticus. ... Opus ... quo omnium Planetarum "eli motus .., tam in Theońa 
Tychonica, quam Copernicana ,.. demonlltrantur .., Antverpiae 1645. [C.,] 
l ss, 356, 2, Sil. 279. 


1393. GAS81:NDI Pierre: 
veterum, Huam recentium, 
Bibl. PAN 
lnoe wyd.: LOlldnll 1653 .0. 199, 173; H"łI"e 1656 ... 328; Amsterdam 1680 ... B09 
London 1683. 


Institutio astronomica iuxta hypotheseB 
Copernici et Tychonis, Pańs 1647: 


tam 


1394, PARASIN Matth. Max,: System.. mundi, in quo t"rra" immobili- 
tas '" assł'rtitur ". Stockholm 1648 Sil, 234. 


1395, ANONYMI cuiusdam Epistola d.. Terrae motu, qua mathematice 
demolllltratur, ad perpetuam rationem phaenomenorum corporum coele- 
8tium obtinendam terrae mobilitatem esse assumendam: item, quid haC' d
 
re secundum sacram Scripturam statuendum sit. Utrecht 1651. 


lilii
		

/Licencje_039_04_208_0001.djvu

			1396, SVLVJlTS Alexiu8: Alt'xi Sylvii lunat'. circularł'" l',.riorli ... Secunrlum 
maFnitudint'm ml'nsi. IUllaris ]Jruthenieam. CO]JPrnial'am, Danic
łm, Tyhll- 
nicam ... Lesllae 1651 ss, 425. 
E8tr. XXVIII, 97. E.tr. XVII, 441-442 - podaje w ha.l" - Grz"g"r. nd O'f. Wi..e...'- 
t"go. 
Jag, 


1397. RICCIOLI Giovanni Bapt.: A]magestum novum astronomiam vetł'- 
rem novamque c;omplectens ohser\'ationihus a]iorum et propriis nouisll"" 
theorematihus .., in tres tomos distrihutam, .., T. 1. Bononiae 1651 [T. 2 
nie ukazał się], 
Mimo n81tawienia przeciw Kopernik.owi w UAlfU1.iu jł'go sailug daje jednemu .. k..aterów 
koiężyca nazwi.ko Kop"rnika. 


1398. HAESEL Theodosius: Perspectiva, darinnen der verhorgene ver- 
stand, nehenst einen Tahd] aller mathematischen Wissenschaft..n nach 
Copernici und Kepleri Meinung zu finden, Lcipzig 1652. 


1399, LIpSTORP Daniel: ... de systemate mumii eopemieano, diseursus 
physieo-mathematicus in illustri Aeademia Hostoehi..nsi disputationihus pu- 
hlieis propositus, [Rostock] 1652, 


1400, Du BOJs Jaquell: Dia]ogus theo]ogico-astronomicus in quo venti- 
]atur quaestio astronomica, an terra in centro universi quiescat et so] aliaqul- 
luminaria coe]estia cirea eam moveantur, an vero sole quiescente, terra circa 
eam feratur, et ex sacris litteris terrae quietem, soli vero motum competere 
prohatttr ... Lcid,'n 1653. 
Przeciwko teorii Kopernika. 


1401. LIPSTORP Dani..l: .., Coprrnicus redivivus, seu de vero systemate, 
liher singularis, Lugduni Bat. 1653 liS. 160. 
JBI' 


1402, [FYENS Thomas] Fienus Thomas: Epistolica questio: An verum 
sit, coelum moveri et terram quiescere? London 1655. 


1403. HERBINIUS Joh,: Dl- solis vel telluris motu controversiae examell 
theolog. - philos, ad Sanctam Normam institutum, Utrec.łt 1655. 


1404. DEMONSTRATIO mathematiea ineptiarum et ignorantiae Jacohi du 
Bois in oppugnanda hypothesi Copt'rnicana et philosophia Cartesiana, Rot- 
tf'rdam 1656, 
Beugbem oru Beckmann podaj, Roma" 1656 ora. tytuł w amienionym ukJadsie 


200
		

/Licencje_039_04_209_0001.djvu

			1405. NEW'fOl'l Johll: A
trollomili Hritannicli. .'xibitillg 11... rloctri.... of 
tbe sphere, and theory of the planets deeimally by trigollometrie, and b
 
tables, Fitted for the meridiall of London, aeeording to the Coperniclln "v- 
stern., as it is illuNtrated by Bnlliałdu8 London 1657 

. 168, ]5t;. 


140b. OOlJLLEN
 Gabriel d..: Tabulat" Ambiant'nse
 
eu theoriae 1'1a...'- 
larum tam in forma Tyehonica quarn Copernieaua. Pari8ii
 1658 88, 110. 


1407. KIRCHMAIR Georg t:aspar: Oisput[atio], He
p[ont)itl Joalllles MarL. 
Miller )11'0 hY)lothesi Tyehonica, contra COl'ernicurn; t{'rram rnoveri, siołcra 
quieacert". Wittebergae ]658. 


1408. CALOY Abraham: Sy
tcmil locorum theologicornm .. Sacra I,otis- 
simum Scriptura, et antiquitate, nec non adversariorum confessione doetri- 
nam, praxin et controversiarum fidei cum veterum, tum imprimis rf'Cf'lltorum 
pertractatiollem luculentam exhibens, T 3. Wittcnberg 1659. 
8. 1036-1049: "Questio VII: {Ttrunl teuł'(°.noveatul' rl in orbenl vertulu.". Kil vero ironlo- 
bilis sit?". 


1409. CRUGER Melchior: Disputatio d.. imrnobilitate t..rra... Wittenberg.. 
]659. 


l,no, SCHNITZLER J.: Oiseusaio I'hysieo - astrollomimł illter Pt"lcma- 
iC08. Tychonieos et Copernicae08 agitata, all St('lIae in Coelo subsistallt im- 
motac et Terra jugi cireumvolatur motu eoque tril'liei. diurno, ,mmm et {n('li. 
natiQnis seu Reflexioni8? Wittenberg 1660. 


1411. CELLARllJS Alldn'as: Harmonia macl'Ocosmica, sen atlas ll..iH'I'- 
sali
 et nOVU8, totills ulI;ve1'8i ereati ('osmogral'hiam gf'neralem ..t 1J("'am 
exphib.'n8 .., Amst..lodami ](,61. 
IJ rzy Itr. 23 ryc. Plani8periuII1 CopernicBllllm. prz
. 
tr. 31 r)c. Scenogruphiu S,..t.-tnaliti 
CoperlliC8lli, B. 117 życiorys Kopernika. 


1412. 
IEROP U. H. vall: O('s a"l'II"} eks he"..!!i..g, end. 801me -liJ
tillll 
b,'\,-ijs,'nd.. dat dit gef'1l8ins m..t 	
			

/Licencje_039_04_210_0001.djvu

			1414. (;HIJNEBEH(; {;hri.lian: ni

..rl"lio ,I.. 

"l"malo' mUl,,!i COI.....lli. 
,'a,'O. WiUeb..rf!e lti65. 
tebrllwski, 8. 128. "rg SliDlbOIl (poz. 1t.54): \gricfłJu (;.enrf[ J.ud.: Ut' "
"'It"młłh. rl.undi 
ł:Opernico" diaputatiu u'8trollomica. 


c 


" 


ł 


1415. HON.'IULI H. M.: n,. immobililalo' t.'na.' traetatu
. Huluf(na Itit>7. 


1416. GRE(;UHY JalUc
: _\11 aceouut of a euutl'ovcrll)i bdwcCII Stcl,hall 
d.. AlIgeliB aud (;iov, Bapt. Riecioli eonc..rning th.. motion of th.. ..arth. Phi- 
I,,
. Tran"(J(',ions ltiti8. 


1 

  


14ł7. [HICCIOLl Giovalllli fi. J Manfredi Michael [plI.'ud. J: Argolllento 
fisieomau..matieo d..1 padr,' Gio, Bauista Rieeioli deUa compagnia di Giesu, 
eontro iJ moto diurno dclla terra, eonferJllato di nouvo eon I'oeeasion.. delia 
HiHposta all., Considerazioni sopra la forzu d..1 deu.. argomentu, eet, fau.. 
dal. M. H, Fr, Stephano de gli allf(e1i matt..matieo no'lIo studio di Padova. 
Bologna 1668 88. 93. 


1418. IhcCIOLI Giov. H: Apologia ;.. 1'1'0 argumentu ph)isieu-math..ma- 
tieo contra Rystema Copł'rnicanum, adiecto contra iIIud novo argum.-nto 
..x r..f1exo motu f!ravium d..cidł'ntium. V..netiis 1669 RII, 106. 


1419. ,RICCIOLI Gio\'. B.: Argumentum I'hy.sieo,"t..thcmatieum contra 
motum terrae diurnum et apologia 1'1'0 .-od..m argum..nlo ('ontra 8yst..m8 
COI,..rnieBllum. Bononia.. 1669. 


1420. WING Vine"nt: ARtronomia Hritamliea in '1ua per novam, concin- 
nior..mque methodum hi '1uin'lu" tractatu8 traduntur. l. Logistica Astrono- 
micH. ... 4. Th..oria plBll..tarum, qua.. nova aceurataque methodo supł'r hypo- 
lhe..i COI'ernieatJa v..rOR motu' ,., eomputaro' doc.-t. .., Londini 1669. 


i 


1421. LAMB .'raneis: Copcrllican "I,h('r.. of twenty inehe
 diamd..rs, eolU- 
IJrchending the general and partieulars sph..r.... in 0"0': being a ....w in""II- 
tion. Londo
 [ok. 1670J. 


1422. HYPOTHE81S phY8lca nova, qua phoenorueno1'um natura, plero1'um- 
que causae sb unico quodam universali mOlu, in globo nostro 8upposito, nequ., 
Tvchonieis nequc 'Copernicanis aspernendo repetuntur. Moguntia.. 1671. 


1433. [MAURICE I. J I. M, St. :Instroduetion famili
rc en la seienc.. d'URtru- 
nomie eontrł' Copernic ... Parill 1672 1111. XIV, 272. VI. I:!
		

/Licencje_039_04_211_0001.djvu

			1424. GAIIIII!:NDI Pi"ł:re: ALrege dl' la ł'hiJosophl" .... ... Seeoll"e parli.., 
CpnlenanI L'inslilution aMtr
nomiquł'. Les syslemes de Plolomee, de Copernil', 
"l de Tychoeił'ux 't'1 aulrc:s. El la ro-fulalioll dł' l'aMtrolop;i.. judieiair... Par 
F. Bł'rnił'r .,. Paris 1675 ss, 280. 


14:!5. CASTELI!:T: ExpullillOlI .I'ulI Jlouveau sysleme olu mUlIde plus hur- 
I'renanl el mieux ).rouve que cdui dł' Copernic, conlenu dans unt' lettrt' dl' 
M. de Caslelet a Mr... de S. Von. ,1. d. SalIans 6: 1678 8: 96-97. 


1426. BIA
CHINI Fr.: Oialogo CiMico-B8trollomicu contrll il sistema- {;0I,,'r- 
nicano. Bologna HiIlO. 


1427. DuMiE Jeannt' .le: Enlreliells sur l'opiniOlI de Copernic, louchallt 
lą mobilite de la terre. Paris 1680. 
R
c.: J. d. Sal/oni 1680 s, 262. 
La Land" w,tpi, csy ten druk si, uk...ał. Art y kul w Journał d. SOllons napisany so.tal 
prawdopodobni" na pod.towie rękopisu i somiam ppblikacji. 


1428, ERAsMus 1)an.: Dispulalio secunda dł' lerrae molu el situ conli- 
nens curiosam et il1uBtrt'm conlrovt'rsian de paradoxa-Copernici hypothelii. 
"I non modo l,robabililer, sed et apodictice quoddammodo asser..ns non solł'm 
et coelum sl..łlatum st'd Ił'rram moveri. Konigsberg 1680. 


1429. FERRONl G,: Dialogo fisie"-, aSlronomie.. cOlllro il sillt,'ma COI.
rni- 
e;Ino, Bolop;na 1680. 


1430, FLAMS'l'EED Jolm: 'fhl' doetriue of Ihe sphere, grounded on th.' 
1I10lion of Ihe earth ł'1 the anlient Pylhagor..an or Copernican system of th.. 
world. London 1680. 
Prz"dr.: Moor .Tones: A new ay.t"m of the IIlRthemati,'ka. T. 2 LondolI 1681. 


1431. WITTY Roberl: A survt'Y of Ihe heavens, a plain descriplion of Ih. 
admirabił' fabrick and molions of the hrvcnly bodie8 '" 1. Tb.e infinit wiR- 
dOili, power, glory, and incompreht'nsibility of God, in thł' crealjon. 2. Thc 
Verifying oC Ihe Copernican hypothł'Ris. ". London 1681. 


1432. MEGERLIN Pł'ler: Sytilema llIulldi Copernicanum argumentis invi- 
('lis demonstratum .'1 conciliatum Thł'nlop;iaf'. Amstł'laedami 1682 8S. 84, 
tabl. 3. 
E.tr. XXII, 264. 
Rec,: Ad. Erud. 1682 .. 258. 
Uniw. Tor. 


:!II:\
		

/Licencje_039_04_212_0001.djvu

			1433, HEDDEWIGEN J. A,: De Terra ejusque inunobilitate, di8seł-tabo il' 
'ł ua Copt'ruici. Gilht'rti. Cartt'lIiique placita excutiuntur, Leipzif[ 1683. 


1434. DATHE H.: Ot' immobilitatf' terrae. Giessen 1689. 


1435. ZIM
IERMANN Johann Jacob: Exercitatio thcoricorulD Copernico. 
.....,1t'8tium, matht'matico-l,hY8ico.th..olofrica. Phi1adell)hia.. 1681). 
Toż, Hamburgi 161J9. 
Rec.: A,'a Er..d. I ti91J .. 258. 


1436. CORONELLI Vinc.: HugioJII' 	
			

/Licencje_039_04_213_0001.djvu

			1443. LB LORBAIN de Valmont (abbe Pierr)e: La Sphere du monde Belon 
aniel: Opu!lculum iuv..ntutis math"matica "lIrio
... .J..na 
1710. 
\1. in.: :ł. Ut" t..nRf' mutu ..t (litu dis8ł"rLatio. 


1446. HOPPENSTEDT Christian Casl'ar: Machina planelaria, !liv.. hYI...lh..- 
si. Copo'rnieana .inJ!ulari ma..hina iIlu.trata. Hclmsta,lii 17H. 


1447. PIGEON Jean: Ot'Rcriptioll tl'unt, >phert, mouvallle par II' moyen 
8. 
SI rf'flZC".. .Vr",' Zł
.8n 1125 R. :łą7 '100. 


1451. HORIIEIIIIW P,'.rulI: t:0l...rnieus Iriullll.hans, so'u tl.' loaralla"i orl.;. 
anuui traela'u. "I'is'nlarill .., H,,>'''; "p 1727 [1728? J 
prz,'(lr. w h'łf,0ż: 0luorn IIIUlhcllłllli('o.phY:4i('ił. lIilr..hu. 17-10. TIulII. holl'ud.; Ut' ae 
(.- 
I)rlł.lende C:opcrniclIs of Ecut" \ ('rhau({toIIIlR(' ov('r ....t \ cr
chilzigt (I('
 J;l
lrllk
('h('n Loopkri. 'K" 
WQar in uit een Du"nigle van St('rrrkulldigc \\llIlfllemillgf"1I dr Drwf"gillgc." (1("8 .\.rtlkloO
1 r m
 
.10fII dr Znn brloojl' wnrd. ITllJm.: Johnom l.u1of' Te Zu.pbeu 1741 k. olh. 411, a.. 85. 'ab'. J. 


1452. MARQUAR"l' t:nmucł Thl'0l.hil: Di"Her'alio de SYS'I'IU"'" mItIUli v
r.. 
nuuquam d..l..rminant!o: l'o. C.0l)prni,'o .'1 S,'h"stiano C'prico o"IIOHi'". Hegi..- 
lIJouti 1730. 


:JOl;
		

/Licencje_039_04_214_0001.djvu

			1453: PIGEOI'I Jean: UBag" du glob.. tt'rrestre susp",ndu, .."lon COI.erllic... 
Parls 1731 88, 23, tabl l, 


1454, SII!:GE8BECIt I, Go,: Tractatm de Systematis Copemicani, ob vacil- 
lantia nimie fundamenta mox i.tp.minente ruina, Hebn
tadt 1732. 


1455, HOIIAł"IN Johaą.n Bapilite, Homann Johann Christoph: Grosser 
Atlas iłber die gantlle Welt wie diese Bowol, nach G6ttlicher Allweisen Sch6p- 
fung aus den heutigen Grund-Sltzen der beriihmtesten Aetronomonim Nicolai 
Copernici und TychOJw de. Brahe in der Bewegung und unermesslichen Weite 
des Himmela;.als auch '" unserer ... Erd-Kugel, Z1,1 betrachtem, ..amt einer 
Ir.urtzen Einleitung zur Geographie .., durch ... Doppebnayr '" und mehr 
aIs zwey Hundert. auserlesenen, them astronómischen meistentheiJs abel' geo- 
graphischen Charten von", Niirnberg 1737 t""l. 214, 
Dlli!tow.ki M.: Katało, atIa06w Bib., Uniw. w Wilnie, ., 249-"52. 


1456. SEMLER T,: Qua systema tt'rrae motae def end, t:[ .reliqua systeme 
confuntantur, Halle 1740. 


1457, DOPPELMAYER Johann Gabriel: Atlas novus coelestis in quo mun- 
dus spectabilis, et in eodem tam errantium quam inerrantium slellarum pho- 
"nomena notabilia ." secundum Nic. Copernici et ,,]I; parte Tychonis de Brahe 
hipothesin ... exhibentur Joh. Gabriele Dopp'elmaiero ..: Norlmbergae 1742 
o:abl .30. 
Dsikow.ki M.: Katalo. atla06w BibI. Uniw. w Wilnie. s. 248-249. 
.fal!. 


]458, FIEDLER Johann Carl: Mathematische Demonstrationen des sog, 
Systematis Copernicani mit seiner Central - IL Circularbewegunp; .., Liine- 
burg 1742, 
Inn" wyd.: Berlin 17" 


1459, G01TSCHED Johann Chr,: Gedll.chtnisrede auf den unsterblichVł"r- 
,lienten Dornherm in Frauenburg N. Coppemicus alA den Erfinder d..s waMen 
W
ltbaues '" Leipzig 1743 ss. 48, 
Toi w jegu Ge..mmełto Reden. .ł...ipu, 1749.. 91 
 u. 
\lowa W)'«łoaona w maju 17ł3 w auli bibI. UmYlen. w Lipsku woł...c kn'ilewicHW pol_ 
.kicb, Fryderyka Christiana i Franci..ka Ksaw
r"l!n. 


1460. MANGARD Pierre: Disputatio astronomica inauguraliR de sYAtt'mate 
CopemicRno ... J.ugdłllli BRtavorłlm 1744 !l8, 40, k. 6. 
J
. 


:!06
		

/Licencje_039_04_215_0001.djvu

			1461. BRANCAS-VILLENEUVt: Andre-Fraiu,;ois de: Ldtreti tiur la C08mo- 
graphie, ou Ił' 8Y8t
mł' ".. Cop..rnic e8t refute, le plan d.. l'univt.rs exp08
 .,. 
Paris 1745. 


1462. ł'ORTIER M: Traite du moltv..m..nt dium.. dt' la terre, 8uivant le 
8yst
me de Copernic .. Pari8 1745. 


1463. WlIIT M. Jacob: Erlluterung \1011 Verfll88Wlg Uli" Gebrauch deti 
in Kupfer vorge8tdlten kun8tlichen ModelleB, eine8 SY8tematis Copernicani, 
80 a. 1744 in Elbing von Johann Frip"rich En"pr8ch ..rfun"en worden ." El- 
bing 1745 B8. 56, portr. 1. 
"niw. Tor. 


1464. POLlGNAC ,Mł'lchior dt': Anti-Lucretiuti si\le de 0..0 et Natura libri 
novem.., ParlB 1747. 
Napi..ny ok. 1700. propaguje .yat
m Kop
rniku, ..p. VIII s. 87 i n., 108 i.... 150 - 162, 
168 i n, 


1465, DU
CZEWSKI Stalli8ław M.: Kalendarz albo kol"n"arz IICZOIIY, cie- 
kawy y pożyteczny na rok 1749. [Zamoś
] 88. 117. 
\I. in. art.: System Knpernib. 
tstr. XV. 384. 


1466. P....SSEMENT:. Ob"ervatioll l;nr Uli" sphere mouvante :«"lon l'hYł"'- 
Ihł..t' d.. Cop..rnic .., Mf'm. Acad. Sł'. Paris 1749 Hi8t. s. 183 i n., 269 i :.. 


14b7. S'JACOB Wilhelm H.: Ditił'utatio ł'hy"ico-atill'onomi('a conlillell
 
"xamt'1I celebrati88imi hodie BY8temllti. c08mi..i C0ł','rni.'ani ... Traj..cti iłd 
lłh.'num [Utrecht] 17511 k. 2, 8B, 26, k. 3. 
\V tymże roku tłum. liR j
.. holf"lId. 


14b8. TULAWSKI Józef: Gnomonica I'acilit..ta ... RegiomoJlti 1751 88. 3011. 
W dedykacji Ad. St. Gr.wowski"mu powołuje się ..II Knp
fllikn, w.pnmino jellio ura,!:!..- 
Ilit" wodociV;u. wirq: bydruul.. (:ylujr napił' nIL tahliry. 
EHtr. X XXI, 3H(,. Por. ?;
brllw.ki .. 39.'1 394. 
.1111'1' 


14b9. II..OL,DA Wl1r8zawsku lIa I', 17:>4. War
y.a"ił 1.. h "II, 
.I....nym » wydawcó.. '-\lIi..ni Wi'ni
...ki. 
\l. in. o teorii Ko
mikn. 
.;olr. XIX, "15. 


14711. SOL 8tan.. di"8t'rtatio ad J08Ut. cap. 10 V 12, 13. 14, habila III "011.,- 
/Ii.. Rom..no a Patribus S....i..tllti
 .J""II .., Roma.' 1754 "... X X I. 
Przeciwko Kopernikowi. 


2n: 


---
		

/Licencje_039_04_216_0001.djvu

			1471. 
IEGOWII!:CIU Jakub: Questio astronomica de parallaxi astrorum, 
cumetorum ac phaenomenorum caelestium, ex Almagcsto Ptolomaei 
Copernici Lib, 4, Cap. 24 et seq. .Icllumpta ... Crącoviae 1754 k. 4 nlb. 
Estr. XX III, 113. 


14.72. CLI!:I!:MANN M. Andrellti Christian: Num Pythagoras Copernicani, 
,.uodiam cli"ł..nt, mundi IIvllt..matis (u..rir inventor. Or,,"den 1755. 
H..... 


1473. SKOnUJ.sKI Antuni: Comm..ntariolum philusuphia.., IOj!;ica.. s<'ili- 
".'t, m..tal,hysi..a.., physicae generalis ,.. Vilnac 1755 1111. 235. 
.. 6;: o Kop,'rniku en S""ntl.ki"ltn Koprrllirki). 
"'Ir. XXVIII, 186. 


\\ awiqzku 7. tq poz.: (;'awł-t .\.: Jlrzykla"
- uznaniil dlil I\.upcrnikn w dawnej Polece. 
lJ'aurh.J'Dim IQ.13 z. R tI. 2U2. \r. in. pr:7.f'druJ.. frUł!IIłf'nłll n Kuprrlliku. 


14i4. .\I":-'1'I;CLA J,'all Eri"III1": Ili,'uir.,. .10,,, malhćmaliqu.'s, Paris 1758. 
'linll\. .'.1., T. I P"ri. 1;99 s. 62:; 6ł8: O K..prrui...u. lIibl. PA:'ii CGel,,;..k). 
Tlum. ro... Ił. r. Iłoł[dilllln if
: JSlnri.i.' O rniilh'.mUike. .ile",'. I:,r. liR) : 
. 7 RI: n Kopl'r
 
lIikll_ 


147;;. UUJłSZł;\\U;Z !I"n...h-kl: PI,...ila r"""lIliurnlD ,.hilu"u"h"rllm "xpla- 
mIla '" \ih..". 1760. 


ł ..t. :ł7I: SYRlc...;'1 (:Op
rlłi(...uIUID. Koploruik jl.
t n....Wilny . l\li... Kopf"r..irki. 
I.
ta .'05: \łOIll,"..11I t:Upc-rllic.'..urlllll diluullt,'r. 
E.tr. X\'. 267. 


1-J.7C,. .hUIM'",,"''''' .Józ.'" AI,.t..",nul"r: 1).. IOntn ,,'lIlIri
 varinrlllO, "ro- 
"rinm'Jlu' I\Y
"'ma. L...."..li ł 7(,0 ss. ItIII. 
\1. in. o b,.°tttcllli.- "op('rlli
.i'. U,-"
l.a("ju pa'pil-żo,,-i KI
m("1I8o\\i XIII. \ł.. której m_ il.. 
lłrnśha u zdj\-..i... u.. rr,'olnliunihnf, z ind.-kRn. 
1':.lr. '\\oJII. :15. 


I 'H7. 1."'111'''''11\ 
\ .Sant..'I.....,'.I"'r
,k..j 
;.=.u,I... SallklłJl'ł.'rh..r
 


\lichail \.: .Javl.'nic V.'II"ry lIa 
r 1II,,,'ral..rst.."j .\ka.II,...;i Nauk' 
lift I. 


SUIIlCC, lIaLljud"llIlo" 
Maja 2(, .IIIja 17M 


Z..I\' il-ra: Opirillnil- zj..\\"i
L..iI.. ruzpr.iI\U; broniąf"ą 

 slrllln h.-liocf'utryczllcJ;o uru.. wier
v. 
popul.ilr')zują("
. II-..ri
- l\.up.-rnił...I. 
ł"r,;I
III. "r.IZ z \\- "" "i.-r..z,..... pr1ol.druku"IIII}"1U \V lct;uż: Izhrnllu,oe fiJ08uflłldl- proizvr.- 
.h'uijll. I \lu'OL., a i J 'ldU 
. Jd:ł :1.18. 
\\ icr",7. '" 11..1110 J..liouut Tu"ilU.il: (J ruchu 7.il-uli. I)rllbl. Ił. 9: 1953 nr 121'1. i9-ł; Ja8tr1l11 
\1.. 1'..Uu'" S.: 1)"" ,.-i.....i por.ji rosyj-kirj. \VnrunwII 1954 .. 16 17. Ul<
		

/Licencje_039_04_217_0001.djvu

			1478, NIEGOWIECKI Jakub: Transitu
 Veneru. per rli8cum Solis ... 
176l we 6 Junii n. [Cracoviae 1761] k, nlb, 10. 
Oblit:zenie WK twierdseń Kopernika i choriai autor pl'R{"iwny jep teorii. 
twienba, te 
.YBtem ten ułatwia rachunek astronomie.ny. 
Eatr. XXIII, 113-114. 


1479, St, Ev,: [Artykuł bez tytułu, M. in. doŚĆ ob8zerne sprawosclanie 
o teorii Kopernika, Stanowi8ko autora raczej czysto referujlłce, W tekście 
..Kopernicki", a nie Kopernik], Wiad. liter. (Wilno) 23 I 1761. 
Uniw. War... 


1480, VELLAUER Philip Konst,: Kurze Beschreibung einer sehr niitzli- 
chen Maschine, welche da
 Copernicanillche Weltgebaude vorstellt, und auf 
eigene Kosten werfertiget wurde von dem beriihmten Mathem. u, Mechanico 
Johann Zickh. Historien-Mahler. Niirnberg 1761. 
E.tr. XXXII, 328. 


1481. JABLONO\VSIU Józef Aleksander:. De 88tronomiae ortu atque pro- 
gressu et de coelesti system!łte opu
 astronomico-historicum. Romae [1763] 
ss, nlb, 8. 85. 
Rozdz. 4 - o aya'."mie Kopernika; S - " .anuta"h z pi.ma 'w.; 7 - obrona systemu 
Kopernika.. 
Poau. TPN. 
Inne wyd., Geclani 1763 ... 118, .. 95-118: o syatemie Kopernika - J.,. 
E.t.. XVIII, 347. 


1482, EXAMEN des syst
mes du monde, 00 1'0n discute quel est le v6ri- 
labie. Pari8 1765, 
POII,dy praeciwoe Kopernikowi. 


1483, FONTENELLE Bernard: Rozmowy o wielo'ci 'wiat6w ... Tłum,: 
Eustachy Dębicki. WlU'llzawa 1785 S8, 138, 
Tyt. oryl.: Entretien. Bur la pluralit6 dea mondeo. 1686. 
Eatr, XVI, 257. 


1483a, K. S,: List z [,ondynu do Filozofa polskiego pisany (b. m, w. ok. 
1765]. 
M. in, o ay.t"ioie Kopernika. 
Eatr. XIX, 2. 


1484, OLGIERD Mikołaj Onufry: Conclusiones ex physica juxta mentem 
principis philosophorum Aristotelis nec non Angelici et Ecclesiae Doctoris 
Divini Tomae Aquinatis publicae disputationi expositae a V, D, Antonio 
Laskowski .._ et G, D. Stanislao Romanowski ..' Zamo'
 1765 k, nlb,7, 
Od.....ca ay.tem Kopernika, prsyjmuje Tyebona de Drab". 
E.tr, XXIII, 325. 


lł - Blblio....li. 1\..'....'..0..... 


2QII
		

/Licencje_039_04_218_0001.djvu

			1485, ARAII:IEŁOWlCZ Grzegorz: De mumii 8Y8temate di88ertatio C08mo- 
logica, In qua de Coperniciani 8Y8temali8 cum philollophiae 8acri8que prae- 
lJertim litteri8 congruentin, questio di8cutatur. Praemi8linc 1768 k. nlb. 9. 
E.tr. XII, 1'97. 


1486, DESNOS L. C.: Description g
nerale dJ l'Europe de l'Asie, de l'Afri. 
que. et de l'Amerique pr
c
de de Discours pour l'inteligence de8 8ph
re8 armil- 
laire8 de PtoloIl1ee, et de Copernic et des globe8 celeste et terre8tre; avec un 
avant-propos historique sur I'origine et les progr
8 de l'astronomie et de la geo- 
graphie ... par M, Maclot ..' Paris 1768 tabl. 58, 
[Ty tul frontyspiso
:] Atlas g
n
ral et elementaire pour l'
tude de la g
o- 
graphie et de l'histoire moderne dirigcS par le Sr. Desn08, Paris 1769. 
Dai4...ki M.: Kat, atlaa6w Bibl. Uniw. w Wilnie, .. 315-316. 


1487, MAya Beda: Dissertatio de Copernicans mundi sY8temate qua illud 
nequaquam cum 
ensu Scripturae Sa-crae pugnare a88ertitur. DiIlingen 1768. 


1481S, PALME A, L: Copernicanische Beantwortung ,..; c'e8t-1 dire, R
ponse 
copernicienne de ... au sujet de8 principe8 de M. de Wilczek sur Ie lieu de la 
1:en". Pragae 1768, 


1489, PONIATOWSKI Klemen8: Summula philosophiae naturalibu8 in phy- 
sica phoenomews exornata ... Zamo'6 1768 k, nJh, 70. 
W. twierdle6 Kopernika: uważa, ie jelo system nie .pneciwia ai
 Pi.mu 'w. 
E.tr. XXV, 6, 


1490, WITOSZyŃSII:1 Ignacy: Propositione8 8electae e
 uni,versa philo- 
!,ophie ,.. Premisliae 1768 8S, nlb, 56. 
M. in, o .yotemie Kopernika, kt6ry prayjmuje jako hipote
. 
E.tr, XXXIII, 129, 


1491. [KYLIAN jacob] Causa efficien8 motus a8trorum 
 princlpu8 
pyrotechnicae naturali8 convcwenter hypotesi coperwcanac derivata sva- 
detur a quodam 8peculatore naturae, Gedani 1769 ss. 101, tabl, l. 
Uniw. Tor, 


1492. . UNGIU,S M. Laurentiu8 j, j,: '" De 8ystemate mundi Coperni. 
oano anL" Copernioum Ilonnulla praefatw ". Boruthi 1770 k. 4. 
J...' 


1493, ORPBEU8 Johann: Anti-Copernicw. mundi 8ystema Ptolemaei cor. 
rigens, Mannheim 1770, 


'210 


J 


.-..
		

/Licencje_039_04_219_0001.djvu

			1494. }o'El,um Frullc;ui
 
avi.'r d..: Obscrvatiullb philu80philJuc8 8ur leb 

y
t;'mt'
 dl' 
,." ,,,.., d" t:"I",rnic, tl,' la phnalil'; ,I(>
 mo...I"A. T,ielt(> 1771 

.. 180. 
Wili Zebra\\.kil'''''' I I.alu..t\u (.. 561) ha.l
m j
.t pacut\ollim: FI
xi
r de Reval. Pario 
17711. 
Zob. tpż poz. 15011. 


14(1:;. Y.H (;U.U'\" lI"b",'I dt,: nl-8rril,Ii"n ,'1 u"al!:(>
 (\p la 8phert- armil- 
''lir.. sui van I II' 8y
I;.tn.. II.. Co"I'mit'. Pari
 1771. 
Czarl 


I 49t.. MACLOT \1.: TaMf'au tIu 
y.tctn.. du mODlle 8ełon Copemic, Pari" 
177:i. 


1.11J7. l!SAta: tł.. I'la"elai,'.', o.. ",,";'.'" mouvaut.. (le Copernic, qui Ile trouve 
,'J",z II' Sr. FortiII ,.. Pari. 1773 SA, 33. 


H1J8. BHIO:-; 'I.: Tabl,'I\.., a
Iro""lł\ilJ""'
' ou abrt"l!:ć ćlćmentairc de la 
:-Ol'hi'fI' '" ,1('8 tliffl'r""A 8yst.'tn. (l" rl'nin'rs princil,alement d(> cel"i de 
C"I"'rnif' ... Pad.. 17';' 1. 


14()9. ,,"OB"\"I.AŃSKI IV;IIB('Y A(laILert: Propo,itiont'8 l)hilo80phicae, .., Za- 
mo
ć 1780, 
Zulpca tcorię "'op.ruika. 
ł:'tr. XIX: 352. 


1;)011, lłoz)IOWY filllzofi.'zne u trz\'8ieniu ziemi, I)iorunach ..., o uloże- 
..iu 1,lalll.t 1'00łlug KOI)f'ruika i " wielości światów, Z franc. ,,, przeł. przez 
.I. Z. Z. S. n. [Zajączko".!..i .I u!..liL}.War.z\l\\il 1780 "8, 96. 
IłU",1I1. Ił: (;'ł1blpu
z i kurd. U..łlormiui o 1",."Rtrrni.. hupf'rniku jako hipote.if'. 
!\utor"m Fr"u
. Xavi.. F"IIt'r '! (P"r. p.... 1-\9"). 
Zebrom.ki .. 464--465. 
Rncz, 


1501. KOBYLA
"Kl I
nut.y AdaIL..rt: '1'h(>"e8 l)hilosophicae, Zamość 1782. 
Tez)- !I fiJ',)"ki; broni .)"tlf"lnu Kopf'rniko. 
E.tr, XIX, 352. 


Sniadecki J.: Poch", ala lI..ope..lli...o.., 1782, zob. po.. 1702a. 


15112. I)APlI.LON tle la Ft-rh
 Denia Pi..rr" J.: Systł.me de Copernic ou abr6g6 
de 8strunomie, [P,u-isl 1783. 
Eotr. XXI\", 58. 


1503. łJAn,,,g JohaulI Georg: Bcschreibung der in lhro Rochfiir8t1. Durch- 
lauchtigkeit }o'rauen Louisen Dorotheell, Hen:ogin zu Sachsen etc, glorwiir- 


:1111
		

/Licencje_039_04_220_0001.djvu

			digst,'n hochsh' And,'"k,.,," lIochfiir.tlidl"'" C:"bin,'1 I...fi..dlirh 
..\"."......... 
un" dr.. syslrrna (:"I,,'r..i,'a"lIl11 ""r'I.,II.....I.." \"'".hi...,. ....bsl .1"111 E"I \\ urf 
""Oli ,'ilu-r M..h;chilltO ZIIIU "
-!'oh.lllalt. T
 .""ulli."u. UallziJ! 178-1 

. :ł(J. 


1504. WILCZEK Ign..c
': (:..nnina. N"n. ...Iili" c:..li..ii I in:;. 
',"jena 52-1 i II. .z.."irrujll porh"...łr Knp.'rnik:l. Pnr.rclr. tt°l!fJ rr.I:!IIIf'IIIU: 
inku T..d.: 
Polski Anti l.uJm'cYII". Kraków 1911. _. Iti.. 
Eatr. XXXIII, -J. 


1505. KR,nMIE rllkovorlSh'" k' 1II""'",alii-,'sk"j !(,'ugrafii i l.,'I""""lIIiju 
ncbcsn"b'" 
ara, iz.lann.... dlj.. IHlr",I"YI'h' ,..'iIi;.' Iłussij,koj I "'....rii. S....kl. 
peterburg 1787 ss. 75. 
....I
.I[W8Zl podrf("znik. !ło:r;L.ulll
 " Ru..ji uma" h.jQt'
 !4
-!l"'1II 1\."III'rnik.. 
L"Jd. '''Ż lIu!'ł. P,7.. 


15:)b. KRAl'KUE ruk"v"dsh" I.,'fizik.. .lIja u....I....hl....ij" 
ui:ili
i:ach' Rossijsk"j I IIIf.rrii. S....kl...."'rllIJrg 1787 s,. I.U. 
'l. in. o &
-
I("lni(" Koprruik.l. 


lIanIlIny.'" 


1507. CUNNDiGII.UJ .I"lm: -\n i"lfllir
 i..". II... C"......"il...1I """'111. I.un- 
don 1789 M8, VIII, ,5. 


1508. LAMARCHE 1\1.: LI's 1I
"gl'l! ,I.. la ,..hi,,'" I't d.,s gl"h,', ...'I..slo' 1'\ "'r. 
re81re, sdon le8 h}'volhi's.'s dr Plol""";,, ł'\ d,. (;ul,,'rui.. ... !'"ris I 7')(1 ss. :nl. 


1509. GHI:LLA M,'d..uro: .\rh' d,' gul...rnar la "'llIj.., I..... la "'III,...i,," .10-1 
lieml)O. S,'cunda ed., "011 la cXl'licalioll II., I..s cin".I.., d., la ..,Ii..... ulla .1.._ 
fiCI'iplioll hiRlori..1 d..1 Ri
"'ma ,'ol..'rnica..o. \I,,,I..i.1 I ,'}2. 


1510. TJRABOSCIII C;,'r..lamo: !\["lIIori" Rlorid... \I..d"I...,i, 
T. 61794: nI. ill. Ulowa ukudrmi("k., wyglo8zoml \\ \lud'"lIi,. ,,- l". J7'J:! Ir..L.lujol'." II pi."n,. 
..ych zwolcnnikach .Ylitrmu I\.oprrniku. 
Tłum. pol.: Wołyń.ki 4..: Kopernik " Ilalii. Cz. I. IHj
 '. I
 - 102 


1511. VAVGo.NDY Hob,'rl d..: Atla.. d'''III,I.. 1)OIIr ł-iu,lnll'lio.. ,I.. la j,',m".8.. 
Pari8 1797, 
Mapa VI - Syatłme d" Cop"rnic. 
J"I. 


1512. t:ONCERNING tb" wr1llllg8 ..od discoveriell of t:0l'erlli..us. G,."ł!,.- 
mtm'" Mag. hisl. Chronił'le for lhe year 1797 s, 97 - 100. 


1513. SNIADECKI Jall: O Kop.-roiku Hozwiązani.. zadallia, kló,,' T",,,,- 

Y8two War8zaw8kie Przyjaciół Nauk do odpowiedzi ogłosiło: O.ldaiąc h..M 
winney pochwaly Mikołaiowi Kopernikowi pokaza
, iak wieje mu wion., 


212
		

/Licencje_039_04_221_0001.djvu

			były nauki matrmatyczne, mianowIcie astronomia w wieku, w którym żył: 
z których poprzedników, iak wirłe i iakim sposobem korzystał; i jak wiele mu 
Sil. winnI' w czasie t..raźni..jszym, Rllcz-i TPN Warsz. 2: 1802 s. 83--192. 
O.lb. Warszawa 1807 Druk. X, Pijaró" .., [83--1921 nlb. 
Ulliw
 Wanz. 
[nne wydania, przeklady" skróty: 
I. O Kop.rniku rozwiązanic zadani..... ,Vo..,. Pam. ..,ar... 8: 1802 s. 358-366; 9: 1803 
.. 84-104. Opuszczono... tym Wyd. przypisy. Wyd. Fr. Dmncbowaki. 
2. Diacouro Bur I" pr0l!ranunc propo.. par la Soci"t
 l.iuErair" d.. \'al'BOvie: Eu payanł 
IUl JUBle 'ribut d'elop;es ł la memuire de Copernic. moutrer, ce qtlc łui doivent lee science. 
mathfmatiques, lIolOID1Jlenl l'astronomie, au meclr. on ił vfcut;'... ITłum. i wyd.: Walerian 
T
goborBki) Varoo,-i" 1803 ss. nlb. 8, 78 + 46. 
Przypisy Sniad"ckiego za.tąpil tłum..cz wla.nymi. 
Uniw. Tor. 
O niezadowoleniu autora z lich"lo przekładu: Sniadecki J.: Koreapondf'ncja .., Li.ty 
. Krakowa. T. 2. Wroclaw 1954 s. 355. 
3. A concisł: viev.- uf ,he Copf'rniC'oll eytjlem of astronom).. By Muoluwee Ubool Khuer, 
Uuder tbe sup"rintendenc" of W. lIunłf'r 
I. D. CaIcuUa ... Calcuua 1807 k. 37. 
Skrót rozprawy SniadccUego w jęz. per.kim. 
4. O Kop"rniku. U' tf'goż: Pisma T. I. :2;ywoty uc""nycb Polaków. Wilno 1814 s. 145- 
307. 


Uniw. War... 
5, O Kop"rnikn. W tegoż: Pi.ma ro.mait". Wilno 1818 .. 145-307, 
llniw. Tor. 
6. Disrouro sur l'iicola" Copt"rnic ... Es.ai d'un" rEponae . la question propooEe par la 
Soci"te Liueraire dc Varoovie I'an 1801. En payant un joote trWut d'
lol""" traci. dn polo- 
nais par U'. TęlOboroki n' Vanovi" 1818 N. 134, 
Uniw. Tor. 
7, Diacours .ur Nicola. Copernic. Paris 1820 as. 103. 
Wydanie nka.alo sif z inicjatywy Adriana Kny.ianowsU"Io. Pra"kIad Tęsobonlti"lo 
pOprawil Sniadecki. 
Ks. !II. 
8. [O Knp"miku. TIum.: Alla.tMs'evii! Va.i1ij Grilor'evii!) Sankt-Peterburs 1821. 
"'Pg Houzeau.Lanc8słrr. 
9. Prize eS.MY on th
 Iit"rary and aci"ntific Jobnro of Cop"rnicus, tbe Found"r of mot1ero 
astronomy n' Trans!. rrom tbe Frellrb ,.. by Ju.tin Brenan. [Wraz z dodaniem nw., 
BrillkIeya) Dnblin 1823 as. 66. 
Rec.: Tłu. Couriu 22 l X 1823. 
Czart. 
U' zwi,zku . tym t1umac...niem: 
Br,,"an Ju.tin: I.i.t..., tłumacza rozprawy Sniadeekielo na j
zyk angi"I.U, do Profesora 
[Adriana] Krzyiallow.kif'IIiO, z Dublina, 2 marca 1824. W: Polkowaki I.: Kop"rniUjana. T.3 
1875 s. 19-26. 
Odpowi"dź Sniadf'Ckie,O. W: Kr..nsbar A.: Tow. WRns. Król. Pnyj. Nauk T. 6: 1905 
B. 77-78. 
Krzyżanowski Adrian: Li.t ... do Ju.tina Brenan. Warazawa w Ii.topadzie 1824, W: Pol- 
kowsli I.: Kopemikijana. T. 3 1875 s. 26-28. 
[GrzymaIa Froncis."kl Gr. Fr.: O Kop.rniku CZ Ho..... ..ar...), Ho.m. (Lw6w) 1825 nr l 
B,4-6. 


t13
		

/Licencje_039_04_222_0001.djvu

			IPodczauyó.ki lIliehal): o Ilumnca"niu lIa jrZ)'k anlid.ki rozprawy Jana Sniadeeki"lo 
O Kop"rlliku p..ez Juatynu, Rrcnall, Irlalldczyka, uwali nnd IIi, doktorn Rrillkl"y i odpowied' 
.Jana SlIiadeckiego. D_. r	
			

/Licencje_039_04_223_0001.djvu

			1516, Dae MERJ[WURDlGSTE dł'e Kopł'mikaniechen Welteysteme .., Num- 
berg 1805, 


1517. MERCIER Louis: De l'impo8sibilite tiu systi-Wł' astronomiquł' de 
Copernic et de Newton. Paril! 1806 88. XXXIX. 318, 
!'iar. 


1518. KOKAN Shiba: Kopernikus-tl'llmon-zukai. Edo [Tokio] 1808. 
W jęz. japońskim: koi,żkll "yjuśuiaj,ca ł..orię Kop"...ik a , hogllln i1u.tr. 


1519, I. A.: Hazm
ni,' kop,'rnikovuj 8istemy, R08Sijsku.. 8o
inenie. Moskva 
l815 es, 99, 
Poz n . TPN 
Iłrc.: !II., Vel/nil< EfI'oPY E. 79: 1815 a. 118-130. PirogoV\ 'lo. 1.: Un"vnik alorolo 
vrah. SoEineuija. T. 2. Ki"" 1910. uu a. 146 podaje, ie aUłor"m je.t Sokol'akij. 


1520. GALILEI Galileo: M..morie .. lettere int.dite.., Modena 1818-1821. 
Z treści: T. I: Scriuo al Maz.oui in dif".u del.iatema di Copc...ico (1597). Leu"r" d,,1 Gali- 
leo in dife.a d..1 siat"ma di Copernico. Lruera deI G. a madama Cri.tinu gruuducbe..a in dif".a 
deI aiBlema copernicano CI613-14). T. 2: Hiapo.ta d,,1 G.oIiI..n R France..,o Ingoli in wfe.a 
deI Copernico (1624). 


. 1521. KILKA słów O Koperniku i o dwóeh stronnikach jego. (z niemi....- 
kiego pisma C. A. Semlera) Rozrn, (I.wów) 1818 lU' 6. 


1522, WEDEL G. Wilhdm: Vorlesung wider das Cop..rnicanische Sonnen- 
eyetem, worin dessen Basis, dass tlie Erde um die S()nne 8ieb wende ais grund- 
fal8ch dargestelIt wird. Kiel 1820. 


1523. HAMAl'iN Johann Georg: Schriften, T, 5. Berlin 1824. 
., 24: wypowi".u praeciwko kop"rnikań.kiemu ayotrmo"i. 


1524, DISPEK Abraham Levi: Mathemalisch-begriindetes Bedenken gegen 
daa Ko pem ikani8che Welt8ystcm und Ehrcnrettung des Tycho Brahe, wie 
auch dee wtirllichen Sinnes der Bibel. Frankfurt a/M. 1822 es, XVI, 55+ 
Anhang ee, 32, 


1525, PRESCOT Bartholomeo: The inverted ech..mt' oC CoperniculI with 
the pretended experimentee upon which hi8 Collowt'rs have Counded their 
hyPothese e of matter and motion, compared with facts.., Liverpool 1822 
es, 216. 


1526, SCHARFF Gottfried: Kurze Obereicht des Copernikaniechen Welt- 


;UIi  
 

. 
-,o
		

/Licencje_039_04_224_0001.djvu

			"YtiteJnh zur bc:oo:o"n'u E..kHh'tllI
 dł'ł" \un mil' 
t'fł'rtigtel1 Plauetal'iul11 llnd 
T"'lurium
, lII'b,1 dllł" :\,u'hri.-l'l \'UII C0l'l'ruiCII' I..eb"JI. Thorn 1824 8
. 15. 
Tłum. pol.: Krlltka ".-zrnii...Lil n !'O
 ..h'nuu.it' Kupt'ruika, dla It'p
zl'go ohjn;'nił"lIi
1 foIporzq" 
dzouego przr.z(" ,"uic- ..,nlrlłlll ... Z do'.,t'zt'ni"1II "illf'łnmu;'t.j o ż}l.iu KUIJI'rniku... ".lr
7.il"łl 
1826 ... 12. 
Kórn. 


1'>27, '\"'HAT a.t "UII"lIIi"ZIl
 S..h"l"f" Z T"rllnia. (;"z. "'nr,-z. łł 1'\ H12t' 
nr 14:ł. 
I.oh. I"" p"'. t \.1. 


J :)28. ELZ-';EH: (Z"...i,"I"mi.'ni.. " ".Io-z
 ,'i,. u '
.
It'rni., ł..ul,,'rnika). .. '''hulI 
7.IIMzczyl ..\\ i,ulullli.' ..:' "lir. /l"I/r.':. III:!i 111' 124 '. .>(lt). 
Rf"ł". od
7.yln: I,n'l""'. III' I:?I' ... ,:!I,. J.tll"lIIikil
 1.:lzm-r. IlUnżt" nr ł:iłł 
. 571. 


I :J2t). (;EHf:E!\ Al k'.IIIIh' ""III" i,': '\lHdilic,',kuj., i"loz"ni,' ,uhu f.Jloj 
:oiist, ni} Kop..t'nika lal." u
I,':ooy'. ,\ r. Iłł:ł:ł w nh ZIł
Hll'n Ini cz:::ooopi
łnit']. 
Prz,'dr. " t"
łI
: Pn
II(Jt. :,,>,thranif' .... Cillf'uij j phH'łłl. '1'. 2. Pl'łl'ogratl 1915 
f, 91 10" uraz w: Su"..""i.. 
..i'in"lIij T. I. \10_""'1 1954 _, 36-51. k... 
m"IIlarz .. .
łł:ł -- '
8." 


1;)
łO. Hl'I\1't:H .I.: Oli II", inlru,h",liun uf 1110' I:0l-"'I'nil'an Ih"on iuto 
En!(land. ,uuII/hh' :Volił-ł's ''-'/r,,,,. SUf'.. :1: 1113(.. 


15:łI. P""ELI;EH: A ,,,idll I"'
 ł:ul"'I'II;l'lI
 '.un tI.'r Pral'I's,ion d.'r 'IIIchI' 
I(ll'irlwn. H"N' i;l'l'r I ,'rh,,," 11m". Wis... [l,'rlin Hł37 " 113. 


1:;:\2. \\ /I E\\ ELI. William: lłi,I....
 ..f II". i'llh..'li,'" 
I'i.'nl"'.. London 1837. 
T. la rUJ:łłz. ;1: Tłu' r"Cf'I.linll' ilud .lt',l'IUJlI'IIII'1I1 uf Ilw Copt"rllit
UII tlu'ory. 
Tłum. I:il'il'.: (;....c.hic.htt. 11
'r iJlchu'Ih,'u \\ i......u..,.hafl,.II... T. 1 Slutt
urt 184U
!!I. 37B- 
'16. "IIi". "('ol". 


1533. LIIIELT 1\.01....1: O 01'1 1'''" 11111 i; " Pul,,'''' Ty/!.. Ii/er, (Poznań) 1'. :4 
111411 nr :r; oraz \\ It'!!:.,,;.: Pi-lila I'Ullllli''.i'Zł' T, 3 8. 167 ,170. 
l)rzedr.: ,.,.Ik,I\\lłki .1.: I\.upf'rnil"i.illllll. T. 
 lłł73 oli. 10) -- )02. 


1534. III Ht: ł..a....l: O za
hl!!:,,('h \Iik..lajll ł..op..rniku w a"lronomji na 
po"i..dzl'nill IlIlhlil'zlll'm TlI\\arzy"l\\a J\allk. ł..l'ak, dnia 14 Intl'1(o 1834 r. 
('zyt",.. Ruf'z, TN krak. II. Ił.: III JI .. 245 -2(,5, 
..r:lł"dr.: 1'..lkU\\!Ooki ,J.: l\.o'.I'ruikijau;.,. I'. :! ,Hi:1 ol. łł9-JUII. 


1":i5. \I,"BI.ENE I.. P.: I: \"ti... t:"p"l"IIi... btCllnomi" nuuv..Jle qui 
I-'rollv", quI' l.., sy"t,'mf'. d., ł'lol"nlł
" ,'1 d,' <:ollł"ruil' ."1111 faux, flUf' I.. 801..il 
n'a 1'''5 lin m..1r" d.. d;alll.'II...... Pari, 1842 

, IV. t"bl. h. 
Re
. Braun "lak., ",iii"" I. TV/l. /i,.... /1'..'-11.) R. 5: JH
2 lIr JQ-S2. 
TTni\,. Łódź. 


.2111
		

/Licencje_039_04_225_0001.djvu

			1
36. [MATAI.iNE L. P,:I Grand 
,'cr"1 dr rexag.:mtion dr. ralcul. COl}er- 
Iticiens 
\lr les distanct.< '" I.,s ::;ro<.".trS d..s a.lrt.s .I
\'id
 par.,. Pari
 1843 

8a 14. 


1537. HYCIITEH I:::nar:> !.njnla: Tr7.,'rit' -Inl,...i.. -bw\ KOI"'mika. ""r. 
It'urs:. 184-3 nr 18
 


1538. .,ANGLII- .\Mt:Rlf;'.....: Cnp,'r"i..ns n.fn!t.t!: or Ih.. 1 ro..' sohtr -\-sl,'m. 
łiahim.'"p 18.1(.. 


1539. HUMBIILDT .\Io'xa",.,'r: "'osmn.. E"I\\lIrf ,'im'r I.hy.is..lwn W..hl...- 
schreibung. Bil. 2. SI"II::;arl IMi. 
15. 3....1-353. AUIIł("rk. 8. ł9() -SOf): II ,y
t('lIlit. Kopf'rlli....;,.. "Inm. pul.: .filii ItlnnłO\\
ki: 
Obraz postępu nauk ił..lronnll1it'zn
l'h i fiz
''''zn')"ł'h \\ X\ II ..lult.('ill
 l),:. ,Iouk. 
: HUK 
I\r 17-18. Odb. 
Przedr.: PolkO\\!iki 1.: I\op.oruikiiIlIlH. T. 1 IKi1... tł'j --:2It1. 
(
niw. Tor. 


1540. D.. '\IORG.\" .\.: Oli Ihr "I"m..n of l:0l'.'rllirus wilh resl,,'rl In Ih.. 
li;:!hl oC II.., I'lanrls. \lorlłltlr 'Vo/i(,I'1I .Isłror,. So('. -:: IIni -. 
f)n i II 


1541. L KRZYŻA"O\\ SKI \,Irian I:. 'Iikolaj "'nl','rnik i .la', Śni,..I....ki ;I-!r.'- 
nomowic I'0lscy. Roc=. Słr'!'.ski"J(" ".. r. IH.i:! (18:;1) s. I .. 
Przedr.: Pnlk..y.
ki T.: Kuprnli
i.iDII.ł. T.:I. łH7
 ,o. 14 - 114. 


1542. SCHOPFł't:R [C.]: Uj,. Erol,' .I..hl f.sl. B,'''!i" III.,}I. .1. .\ufl. 
Tłum. ros.: Zernlja lI('pod\.izIlOo p.'łrugruII lRj6. 
Tlum. BIIp;.: Thf' enrth 
ł;,IIHI
 fa",t. Tnm
1. rur ;'lIul .',l. In .1. \\. dr 11..
.
t('r "iłh 1101,-. 
Mnd .upplemrn\ ..
 Frank \1\;,""". ,\,." Ynrk IqUU 


1543. APELT E[rnsll FLri"flri,'h I: Ui,. H....nnnali..n 110... Slankn,,,I.,. .I,'ua 
1852 


.. 1I6-16ft: .. Kuperui!..". 


1544. SCHOPFFER e.: ))i.' Rih,.1 hi!!1 "i,'ht. '\or,lhall.en 1854. 
Przeciwko K.oprrniko"i. 


1545. D,. 'Iullt;\:" ,\,: Th.. Im,!!"'.. nf 11... 
betwel'n th.. timt.s ol' f.n\,,'rniclIs ",..I (;"Ii\..o. 
Copernician.. Com,,"n. f(I "m. 2łł: III:;:; s. :; 


,1....II.il... of II... Earlh's mnl;nn. 
l)I'in
 nntt"
 nn tiu' anh'
alil""" 
2:;. 


154(). KEPLER Johalllle
: 0l','n'. Et!. Fris.-ll. F..alll'ofnrli. 
o To I 1858: ApoloRin. T}Thoni
 (Brnl..,) ł-unlra l r
urn (ł{.lillli.lrUrn Dithm;,u
ium) I. ,,
-d.. 
-łSplsana w 1601 r. 150 245-246: o ł"ll.ł
:lI'r,..lwach tł"kollun\"ch nR 1. wyd. Ul' revoll.lliouibuli. 


217
		

/Licencje_039_04_226_0001.djvu

			154j, MAY Andrz
j: Kurzel' Oberbliek der wiehtis
ten astronomiscben 
L..istun/Z.'n ,"011 c.op..micu8. .Thpr d. S'aatsgY,"II. in R:I's:6w f. d, Schuljahr 
1858 ",:
 :\4. 


15.J8. GSCHW \.ND
;H S.: Ptolomilus, (;0l'ł"rnicu", Kel'pll'r,.I'1/ł'wton, J .apla"'" 
Kalii. Ellt\\jf'k,'hlll/Z"!!"IIJ): <1..,. A
tron"'ni... Wi"1I 185". 


1549. H
:I;KMA1'\N Franz: lur Geschi"hte d
s k0l'crnikanisch"11 Systemd. 
Z. f. G"sch. t-:rm/. IM. 2 : 1861{63 
. 227 276. 320- :
58. 659 --669; Bd.3: 
1864{66, .. 398-434, 644 - 661. 
c.. 1 tukż. juk.. ndb. [łruun.berj[ 1861 ... 43. 
"niw. 'ror. 


1550. ĄIiO"'.:" ma,h..małi..i liII IIr"c... ''''I...rni,'ani ayetematie, Pari" IR63. 


1551. HERTRAND Jos"l'h: Les fondatt'Itr8 de l'a..tl"Onomie moderne. C0l'er' 
nic, Tycho-Brahe, K"plcr, Galileo, Newton. 2-.. fIl. Paris 1865 ss, X" I. 31)}. 
l\I.st. ,,'yd. IBM i ok. 1880. 


1552. .lEEBER F..I.: O Koperniku slavnem 1>oIskem hv
zdśri, Praha 
1865 !l8. I). 


1553. .l,ENKOWICZ Leon [Lach z Lachów, pseud. 1: Słówko o Koperniku 
jego systemie, 1'.yg. i/us'r. T, 11 : 1865 nr 299. 
Pr."dr.: Polko....ki I.: Kopemikijona, T. 2 1873 s, 301-305. 


1554, The THEORIE!I of C0l'ernieu8 and Ptolemy by II wrangler. London 
1867. 


1555, HOFFMAN N E.: Da" Weltey..tem das Nieolau8 Kopernikus, "'rank- 
furt 1868 "", 35. 
tIniw. "'m.t. 


1556. ZOCKLER: KOI,ernikue od..r Ptolemitua? Beweill d, Glaubens 4: 
1868 II, 248--255. 


1557. PFAFF F,: I\.0l'ernikanillchee Sy
t"m Ulul "Nim' f'.egn..r. Be'()f!ill d. Glau' 
bens 5: 18(1) ", 278-287. 


1558, ["'ALB Rudolf:] Die ersten Freund.. und Ge
ner des Kop"miku8. 
Sirius (Leipzig) 3: 1870 s, 20 i n. 


21 l!
		

/Licencje_039_04_227_0001.djvu

			n 15j9, STEIN5CHNEIDER M,: COperniCUII nach dem Urteile dell David GIID6, 
jiidiH('hen A8tronomen, der mit Tycho de Brah.. in Verbindung 11tand. Z. f. 
lfo,hł'm. Ph'Ys. 16: 1871 8. 252-253. 


1560, STE'..4.RT Armand: Proc
1I df' Martin J:;tienn.. van Velden Profell- 
'''ur A l'Univerl!it
 d.. Louvain. Briillllel 1871. 
Por. poz. 1605. 


1561. BEO..ER Joanne8 ".: De vt'roordeeling ,'an't łryllteem van Coper- 
nicus gerechtvaardigt, s'Her'Of(O'tI,osch 1872 BIl, 37. 


1562. CHMYROV M. : KopemikovOf' delo. MOllkva 1872. 


1563, DURDlK JOllef: O v..likem hvezdafi Kopemikovi, Onila 1872 Dr 18. 
Odb. Praha 1872 1111, 46. 
0....1. 


1564, OLlVIERI Mauńzio Ben8df'tto: Di Copemico e di Galileo. Bologna 
1872 88, XXXI, 133, 3 nlb, 
Hec,: C."iW ,,"""'. A. 23: 1872 v. 6 s. 326-334. 
Os.ol. 


1565, KOWALCZYK Jan, Mikołaj Kopernik i jego Układ świata, WlUIIsawa 
1872 1111, 119. 
Rec.: R" Bi6/. ..ar... 1873 t. 1 L 177-178. 


1566, ASTRONOMICCHE Unterredung Ober dłe Untriiglichkeit dell Koperni- 
kani8chen Sonnen8ystema. St, Louill 1873. 


1567, CHIAF P.: Macchina utronomica Rcondo ił Biat..ma (:openticano, 
Brelleia 1873 811, 16. 


1568, DUBIC
 J.: O Kopernike, kak vn&, 
e, po-łre, dipIomałe i fiJoaofe- 
-tronome. Riga 1873, ""b. po.. 2003. 


1569, DURDlK JOllef: Kopernik a KepIer. Oull6 1873 II, 123-134. 


1570, DURDIK JOllef: O pokraku pfirodnich vM. PopaL vtklady, Prahll 
1873, 
l. 1-4: o Kop"rnlm; 40-,&1: o prukim 

e Dr. rnołutionibas; łl-55: o Koper- 
niku i Keplerae. 


1571. H6RNUt Michał: Porjedźene hwkdaflltwo a Mikławsch Kopernik. 
K 400 Il;tnomu narodnomu dnju M, Kopernika. Budylin 1873 .... 16, 
Nar. ..... 


JUł
		

/Licencje_039_04_228_0001.djvu

			1572. KRA
ISZTVK Stanigla..-: A,tronomja I'rzt'd K"pt'rniki..m i po Koper. 
niku. K/os.y 1873 nr 391} 
. 126--12Q. 


la73. WOI.VŃSKI ,\rtur: R.,lazioni oli C
"lil.... Galil,'i c..lla Polonia esposte 

econd.. i .łocumenti p..r h. mag
ior parto. non Pllblieati . ,. -Irch. "or. iła/. 
S..... rn. t. 17. o.n.. Fi,,'n'ł..' IR73 'S. nR. 


1574. HOETIIKI!: [......1'11: W,'lch.,u C;rad 01.,1' G....-isslu';1 misst COlu.rui- 
eU8 8t'ino'm Systt'm b,'i:' Thorn. osldl. Złg. lU J 11174. 
StrrBZ('Z. od('zyltl "l,:lus7,u(II°,:n \\ f.:npt:°rni('uH-l-,'rrin. 


1575. GRĄBCZE\\SKI A.: StlJSllłlki l;alil....,"'8 z Pnisk.,. I\a/. '('''1'8%, PIJ/'. 
"",,1.-. 11174 (IR75). 


1576. H iiSSENER n....man: ()..
 l:0l..'rnicus Griinde' Ciir oli.. Bewegun
 d,'r 
Erde, K. Wilh. hns-(;YIllIl. in B"I'liu, 'IV. .T a hr..sbt'r. 1874 
. 3--30. 
K.. ". 


1577, GRij
 D.: Ob..r da, ptolomiłiseht' lIud cop,'rnicanisehe Weltsygtem. 
Wien 1875. 


1578. BERTI DOlnenico : c.:0l,..rnico e le vicende 01..1 lIistema cop,'rnicano 
in Italia nt'Ua 8eco1lda fileta dt'l s..c. XVI e n..na I"imłl meta dt,l XVII. Roma 
1876 S6. 255. 
Rec.: CiBmpi I., _'."Ol'U Aniol. II: IK71>, ,-o 2 .. 11l-120: -CoIIti A., Arc". ."'1' iIaI., 
.er, III, 23: 1876, o. 322-327, Edillbllrg" R... 18n July .. 102-118: }'avBro A., Z. f. Mo- 
lit..... P"y.. 21: 1876 .. 85-96: Giillther S., Vj,,"r. d. ABlron. G".. 13: 1878 .. 42; Gilbert 
P., Ref!, d. 'lu..,io". ..i.nl. I: 1877, .. 353: Ci.il,tI .-allol. A, 27: 1876 v. 10 .. 448-457. 
K.. M. 
Tłum. pol.: Kop"rnik i przygody .yBl"mu Kop"rnikowego w Italji .. drogiej połowie XVI 
i w pier....ej XVII .tul"ciB. Tlum. i uzup.: A. "olyńoki. Bibl. ..nr,.. 1878 l. 3 R. 253-271, 
I." .. 200-212. 353-381. 
Re
.: Go.. I,,'o,ul	
			

/Licencje_039_04_229_0001.djvu

			1583. GOIRIENA Franci
c.. de: Impugnacion deI sistellUt t:ol,ernico ) exV"- 
sicion dcl vulgar. par ,.. prf'
bitf'ro rapł'lIan ,le Arrazua en Vizca)-a. Pari. 
1879 S8. 34. 
TIwn. frRnI'. tRI.". 188U ... 4'ł. 
Eatr. VI, 241. 


1584, SINDlCO [Piel... J: Lf', Systeme de l.:op..rnir. "ompar
 a\"ee J(' ciel. 
Pari8 1879 88, 8. 


1585. SINDlCO [Pietro J: Le Sy
t..me de l.:operni,' en facr de ł'ob8er\"ation, 
Paris 1879 S8. 7. 


1586. GUNTIIER S [ił'gmulItl J: Der Wapow8ki - - Brief de8 Cuppernicus 
ulI.d Werner'!! Tractat iiber elie PrilCe8!!ion. Mitt-ell Copp. Ver. H, 2: 1880 
s, l-U, Odb. Thorn 1880 88. II. 
Uniw. Tor. 


1587. SINDlCO [Pietro): Le Systeme de Copemic, mis ił I'epreu,,'e d'aprell 
se8 propre8 theorif'H. Pari!! 1880 Sil. 35. 


1588. O NAJ CIEKAWSZYM odkryciu Kopernill;a. (;nść [kalend.) 1881 s, 6b-68. 
Jag. 


1589, NATO RP: Die kosmologische Reform- des Kuperniku8 in ihrer Be- 
deutung fiir die Philollophie. Prellss. Jb. Jłd. 49: 1882 H. 4 8,355-375. 
K.. M. 


1590. SINDlCO [Pietro): C'f'8t Je cid qui touflle et non la terre, preu\"e. 
ł. l'appui. Pari',; 1884 88. n. tabl. 1. 


1591. SINDlCO [PietruJ: Le SY8teme de Copernic jug
 d'apres 8el! propre8 
th
orie8, exp08ee8 dan8 .,L' A8tronomie populaire" de M. Camille Flamma- 
non. Pari8 1884 88. 48. 


1592. :lANTONELLI Giuseppe: Fil08ufia naturale. 08servazioni critiche 8ul 
8istema di Copernico e analogie con quelle di Tolomeo, Napoli IBM 88, VIII, 
415. 


1593, VVVIN Kopernikowej siistavy 8łone
nej. SlovensM Pchlo 5: 1885 
8, 269-275. 


1594. FAVARO Antonio: P08tille galileiane autograf e all'opera "De revo- 
lutioniblll1 orbium coe)estium" di Nicco).> Coppernico, pubbl. ed illustr. de... 
Moden/I 1887. :ll
		

/Licencje_039_04_230_0001.djvu

			1595, S."D.CO [PictroJ: Lea Copemicicn8 dan. l'embarrS8. PariB 188i 
118, 28. 


1596, S...DlCO [PietroJ: ł mobilite de la tl'rre grapJUquement demon- 
tIie au moyen d'un fili plomD, PańB 1888 88, 12, tabl. ]. 


1597. GBU0880 Donatantonio: Obiezioni al sistema copernicano, oBsia 
traUeHo di BBtronomia con cui si prova che ]a terra non ha moto annuo. Potl'nza 
1890 811, 140. 


1598, (KILUISZTYI Stanisław] K, S,: Czego naB Kopernik. o obrotach ziemi 
nauczyl, pierwsze poe.,tki astronomji, w spos6b dla każdego zrozumialy 
wyłoiyl... Wanzawa 1890 811, 62, iJustr, l, 
Wyd. 4. -ł1p. pneII Jana Kraaaowaki...... tamie, 1918 M. 52 
Uniw. W...... 


1599, Ll"SlU!:lBR A.: (Jher me physikalischen Schwierigkeiten .!ie einer 
rlUlChen A08breitwłg des KopernikanillChen WeltsY8tems entgegenstanden. 
Nalw u, OJJenll. 36: 1890, 


1600. RAoB..-n: Albertc: Lo 8tudio cOBmografico anticopcmicano, Napoli 
1890. 


1601, Ein ZWJU"UB sm Kopemikaniechen Sonnensysteme und Verll'um. 
der von Humboldt, Lamonł und GaUIIII. SirilU (Leipzig) 18: 1890 H. 6, 


1602, FAV.ułO Antonio: Nuovi studi galileiani. Mem. Is', Ven. Sc" Le' 
Ani V, 24: 1891 s. 7-430. 
z tre6c:i: 3. PoatiDe pIiIeiana l1li' open eapitale di Nieeolo CoPP"
' 6. La inedita "Dis 
putatio da situ et qniete terne eootft Copemic:i aptema" indriaata da France..,o 10101> 
a GAlileo Gelilei _ la iaedita riIposta di' Giovanni' KepIero. 15. L'ultima fa... den. lotta 
__ ił aiate_ eoppentieaDo. 


1603, FAV.ułO Antonio: Sopra una sciittura inedita di Giovani Kepiero 
mtolDo al8istema copernicano, R. c, AcClld. Linui V. 7 : 1891 fasc, Is, ]8-24. 


l6Oł, Luts..... A., IlICnkrahe C. Th.: Die CoppernicaniBche Hypothese 
an4 di.e SiJmClltlulclauqen. PIHlN, JI" 4': 1891 s, 1-8, 7: 1894 s,408- 
423, 


1605. SriTAIłT Armand: Copernie et GaJiUe dęv_t I'Universite de Lou- 
vaia: Proca de IIartin-E
e v_ Veldea. Liłte 1891 .., 213, 
Pw. ..... l56ł. 


..
		

/Licencje_039_04_231_0001.djvu

			1606, TROILO B.: Sopra uno scrittura inedita di c;io. Kel)lero illtomo .11 
.istt'ma copernicano. Roma 1891 II
. 7. 


1607, CANTOR Moritz: Vorłesungen iib..r (;t'sclti"ltt.. d..r Matltematik.. 
Bd, 2 Leipzig 1892, 
Na.t. wyd. 1913, O 
op.miku m. ;11. .. 470-472. 


1608, MONCHAMP Georges: Galilfl' et la Belgiqu", Essai historique sur les 
vicissitudes du syst
me de Copt'mit' ..n BelgiquI'. St,-Trond 1892. 


1609, HAGEN J. G.: Dal! Coppernicanische SOllnensystem. StimfMn aus 
Maria-Laach 47: 1894 8. 49-54. 181-190, 287-293. 


1610. TULEJA J6zef: Jak 'wiat przyjął dzieło M. I\.opemika ..De Revo- 
IUtionibus", Odczyt... w auli Politechniki [hvowskiej] dnia 30 kwietnia 1894, 
[Lwów... 1894] 8, 3-11. 
[Sprawo.d. roclln. Tow. Brat, POlO. aluch. Polit"chniki Iwow.ki..j as r. 1893/4?] 
Nar. 


1611. [JABLOŃSKI J, K.] 44: Ą ona j..dnak 8ię -- nie obraca. Krak6w 
1896 ss, 63
 
POII,dy aotykopernika6aki". Na.wiroko ..uloro wg E.treichera i Bara. 
Rec.: Dnewiecki Jó.ef: Prseciwnik Koptroika. Niwa R. 26: 1897 Dr 23-27. Jako autora 
POdaje Karola Caemelo. 


1612, MikuJail KOPERNIK_ velky al!tronom sJovans.k:f, Hovniank, Ndr, kal. 
4 : 1896 s, 75-80. 


1613, SAPRUK F, F,: Die Erde .teht, die Sonne geht, oder ein neuer Feld- 
zug gegen das Kopernikauische Weltsystem auf den Gebieten der Mathema- 
tik, Physik, Astronomie, G..ologi.. und Met..orologie, Loretto 1896 8S, 98. 


614, KOPERNIK a jeho protivnfci, Slov8nsktf Listy J : 1897 j!, 8 i 9. 


1615, MULLER Adolf: Die Sonnenflecken im Zueammenhang mit dem 
Copernicanischen Weltsyatem. Ein Beitrag zur Galilei-Literatur. S,imfMn aUB 
Maria-Laach 52: 1897 a, 361-372. 


IUaLD Th.: Vber 2 Stellen in Platoa TimIua u, im Haupt-ł.e VOD Coppernieua.... 
Criouoa 1898, IIOb. po., 1262. 


1616, LYNN W. T.: Copernicu. and Regiomontauua, ObHrvałory 22: 1899 
., 162-163, 


1617. BBlCARKLLI Carlo: Di N, Copernico fondatore deU ..tronomi. 
lItodema,' Cilliltd Cotłolica Ser. XVII, vol. 6: 1900. 


-
		

/Licencje_039_04_232_0001.djvu

			1618. HOLDEN Edward S.: Storif>II nf thf> 1(1'''01 a
trnnomf>r". I'\ipw \' orl. 
1900 1111, XXIV, 225. 
Ul rozdz. 2 o Koprrlliku. 


1b19, LANGE J. R. L.: Thp Copernican I!Ylltem: the I(reat..
t absul'dit
 
in the bistory of human thought [b. m. w,] 1901. 
Wg D. Stimoou Cpn.. 1(54). 


1620. SPOONER W. W.: Great Copernicall myth: U r..,'je" of Algol by d., 
PeYlltf>r and Anaben. Tivoli N, Y. 1901, 


1621. JACOBl Max: Otto von Guericke alll Al!tronom und Metf>orologe. 
Eine Studie fUr Ge8ehicht., der eopl'..rllikanischen W..ltan8chauung. A:'pr. 
Mschr. Bd. 39: 1902 8. 597-606. 
IJniw. Tor. 


lb22. SAPORTA Antoin" de: Copernici..n. ..t r\nticopernicien8. MIm. Arad. 
Sc. agricul', 19: 1902 8, ]27-162. 


1623. SCHWEDER G.: [O 8Y8temach kopernika df> Brahe.' Korresp.-hl. 
Na,urf Ver, Riga 15: 1902 8. ]24-- ]25. 
Str..."senie wys!o.zonego referatu. 


1624, CERASKI [Witold Michał H.,: Kopernik Ticho Brage, Naułn
 
SlolJo 1903 nr ] 8, 27---39. 


1625, HARPERATH Ludwig : Sind di,' Grundlagel1 der heutigen Astrono- 
mie, PhY8ik, Chemie haltbar? Bcitrag zur L68ung der "WeltrAt8el" ge8tiitzt 
auf Berzeliu8 und Kopperniku8. Berlin ]903 811, 67.' 
Rozdz. 4: Dir dr"ifach" Brw"gung der Erdr nach Kopp"rnikua Revolution... 


1626, JACOBI Max: Die k08mische Natnran8chauung bei Otto von Gue- 
ricke, Eine Studie zw Ge8chichte de8 copernikaniscben WeluYlltems, Z, f 
Na,urwu. -en 75: 1903 II. 179-185. 


1627, SCHMIDT R.: Nikolau8 KppernikU8 und die Sichtbarkeit dell Mer- 
kur.., Sińu. (Leipzig) 36: 1903 II, 233-235. 
Toi anonim., MIJI!deb. ZlIlIV 1903. 


1628, SŁOWJKOW8KI Józef: La lIignification dell figurell de Copernic et de 
Keppler danII la nature, la IIcience et la technique. Znaczenie figur Kopernika 
i Kepplera w przyrodzie, nauce i technice. WarlIzawa 1903 I!IJ; XII, 125, tabl. .2, 
Re",; .Dre:der I., .p,.". filft, 8 : 1905 Dr ł .. 30&3. 
Ks. M. 


.:!'''ł
		

/Licencje_039_04_233_0001.djvu

			..,.- ---::. 


.
- 


.
. 
.. 


ł- 
';', 
, 


". 


.. ., 


ł
-.:  ł 


',( 


':." ł 
.. ...
- 
'l"- 
:-- 


.- "- .. 


. XIIUUI n"'EH:liII'1 TIIłIII\
E.
SI:l 


r ,"... 
. 


a,'. 


REnnJTlU\mrs CII:lUnI f'.\El.ESnnl 


. , 
lo e". 


I
 


" 


UhiII \"L 


u .,,'.-ntlJi'l ."....r..,..... 


'.. 


. ,. 


.1-' 


Dl'. UI1\lf !'o4IIlnl'" I,,""
J." ......"u:..f... 


.;4. 


.' . 


. '" 


T ' 


, . 
. . . 4 .--'- ort 


., 
t.' J. 
:
.. .:
{. 


-:-...., 


.'óJ> 


. ..... ....,. ..-:n. .... 1'-' ...........,...Ull 


't 


" 


.",,:.. 


:.
. 'J .. 
:'r 7"jJ;'! 
"'-iJ .. 
..
rł ' '--;: 


""JL 


ol U_PT."'. .'"1....".. cor...., '_
'
 


, ,.  :
. J .. 


, . 


....t 


.0, ,{,,-. ł.. 
,.;, 


": 
'
 


, . 


..J. c ., 

1. .
i 


7. ł..arhl lytulo,,"u Uli rłHJul,,';vnibu..... Torui. 111':'3. 


..
		

/Licencje_039_04_234_0001.djvu

			t
'V'
 


- 


 . 
" 
i;'" 


I; 
.. 
K,.. ., 
! .,' 
t' 
, 


,li. 


 

., 
<
-:" 


. \a.' 
.!  


. ..
. - 
l 
 Co.. _, 
. " ',>' 

 "fo 
't" t 
. 
 
'. 
. 
 
 
 
. . 
. 


. . i
 
I .'
. .,.; 
. 
 


':.::'!i" 


.

r. ,
 


-.."t'. 


-
-: 

J.ó 


,:'1 


NICOI.Ats l:OI)ł-ł;RNICUi 


AI.I'! TllulL
 


('BEI& DlE KIIł;ISlłł;WF.GU
GEN DER Wł;LTK()RPER. 


.. 


rlłł:llolIr.'U""1 eSI- )tIT AS"IUłi,VS'."s ,ł 
., 
.. 


".CoL_ 


.. 
.' 


l 
.... 


r 
. . 


.. ......... 1:" .11' .... ..ue..,.. 


, 

. 


"._1_ 


. 

>, 


...A'E........ "OS 'C.t.ł""I"'U.!łr'''-cICł-,"ł'.IIKI
 rrll.lI"INlK,.łM."".lł'T t,..-,.... Ii.l'
,,1' at THoL"". 


. 

, 
 


.. 


t 


-"...----- 


'10 "f
.i 


TJlOIJj, 1
7.. 


--ł- u... ....u. .... ..... U___-ł 


n. k...('ta [
łułłJ\\a l'. 1I.I.ol,,'Wllib....... Turui. IH:'I.
		

/Licencje_039_04_235_0001.djvu

			1629. .\LJ.lX G.: Puscal 0'1 le "Y8ti'nw ol.. C0l'0'rnio... Billi. ../rad. drlph. 
19M lO. 2ti7 --295. 


1630. FiłRsn;R \\ ilhdm: ZlIr Ent\.ieklung..geschicht.. der Lchro' von der 
Erdbewegung. Himmrl II, Erc1e 16: 1904 II, 350-364, 
O Ptol"m"u..u i II: op..nikll. 


1631. HOLDE'II Ech,.arol S.: l:0I,erniC'1I8 (1472-1543) Popul. Sc. monłh. 
65: 1904 ", 109 --132; Sl'iml. Amrr. Su/,pl, 58 = 1904. Odb. 


1632. HI'TCJII 
s C. C.: Plolcmaic aml COI"'rnic'nn system- of Galileo. 
Popul. Asłron. 12 : 1904 lO, 4
2-450. 


1633, JAcuui 
1ax: Fonlenellc in der (;..sehichte dell cOl'pernikanischen 
Wdtsystem". Wrl,all 4: 1904 II. 139-141. 


1634, PIERRF.I.: Rffllla,ion du "yst
me d.. COl,emic (2. 4!d.) Macon 1904 
"B,8, 
Rec.: Buuc.yó.ki 8., .Will-... Copp. V.... H. 16: 1908 .. 18. 
Wyd. 3: tamu 191/" ... 2ł. 


1635, FAVARO Antonio: Galil..i condanna mai il sistema c
pernicano? 
G. d'lłalia 21 VIII 1905. 


1636, UHLE O. A.: Kopernikus und Egbert Miiller. Klein ZBchachwits 
1906. 


1637, LYNN W, T,: ERrly COl'..rnicans. Ob,ervalory 30: 1907 B, 460- 
462, 
'0 j"dnym . pi"rwuych w ADglii awolenników teorii Kop"mika - John Wilkin.. 1614- 
1678. CZob. po.. 1381). 


1638, NEISSNER Karl: Ptolom!ius oder Kopernikus? Eine Stuclie iiber clie 
Bewegung der Erde und iiher den Begriff der Bewegung, Leipzig 1907 BB, lV, 
153, 
K., M. 


1638a, DUHEM Pierre: Sodzein ta phainomena, Essai sur la notion de th4!- 
one phYBique de Platon A GaliMe, Ann, PhiloB., chrlł, 1908. Odh. Paria 1908 
118, 143. 
Wiele o Koperniku, m, in, roacł.. 5: Copemic et Rhaeti...... 
Jag. 


1639, ROBERTSON CharleB: Modern geography and the Copernican hypo- 
thesia, [London?] 1908. 


15 - BiIIlj..rafia K.op.raik....... 


1126
		

/Licencje_039_04_236_0001.djvu

			1640. STAHL Leonhard: Kop..miktu' und da8 neue Welt6Y6tem. Berlin 
[1908J 88, 135, ilu8tr, 
K.. \I. 


1641. MULLER Adolf: Galileo Galilei UD	
			

/Licencje_039_04_237_0001.djvu

			1651. METGER C.: Giordano Bruno aIs V orklmpfer fiU du Coppernika- 
niRche Weltsystem. Siriu8 (Leipzig) 49: 1916 s, '135-137, 


1652. FLAMMARlON Camille: Kopernik et la Pologne, Polonia 1917 nr 32: 
II VIII. 


1653, KLEIN L.: Das Kopernikanische System im Schu1unterricht. Sirius 
(Leipzig) 50: 1917 s. 13
-140. 


1654. STlMSON Dorothy: The gradual acceptance of the Copernican the- 
ory of the universe, New York 1917 ss. 141. 
Zob. też po.. 79. 
Uniw. Tor. 


1655, SIGBINOLFI Lino: Da Copernico a Galileo, Aui 'fi Mem, del. DepuI, 
di Storia PlIlria protJ, Romasna 1917-1918 s, 198 i n, 


1656, WATSON A.: Copernicus, J. Ro\'. Aslron, Soc, of CanadcJ 13: 1919 
s. 264-282. 
Toż. [akr6t) E"III. M..,hanie... 110: 1919 .. 74-76. 


1657, KONIUSZEWSKI W. Nalęcz: O odkryciach i naukach Kopernika, 
Darwina, Marxa. Odczyt popularny, Chicago 1922 Księg, Lud, ss. 31. 


1658. UNGANIA Emilio: Einstein e la sua relativitA, esame critico, L'er- 
rore Copernicano, Bologna 1922 ss, 210. 
Uniw. LubI. 


1659, Po.. .krdlona w e.we druku. 


1660, BA
EVAROV M.: Nauilnoto delo na Kopernika, Po',-balg, Pres', Gad, 
5: 1923 nr 14/15 s, 110-115, ilwtr, 
Jag. 


1661. BATAILLON Marcel: Charles-Quint et Copemic, Documents in
. 
diŁs, Rw, de Pol, A. l: 1923 nr l s, 131-134; Bull. hi8pan. 1923 nr 4-5, 
Zob. te. po.. 1679. 


1662, BECKEB Fr,: Nikolaus Kopernikus und sein Werk, Univflrsum 1923 
s, 194 i n. 


1663, CI4GLI
8KI J.: Teoria Kopernika, Warszawa 1923 .... 112, 


1664. DOUBLET E,: Copernic, Rw, .cienl, 22 XII 1923, 


227
		

/Licencje_039_04_238_0001.djvu

			1665, CERAsIMOVIl: B.: (Rt'wolucja kopemikańRka,] Charkov 1923 ss, 12. 
w ję.. ukr. 


166b, HAMY Maurice: L'oeuvre ticientifique dc Copernic et ses cons
quen- 
ces, As,ronomie 37 : 1923 s, 335-340. 


1667, J, D,: Wlosi o Koperniku, Bluszcz 1923 nr 35. 


[Kopernik] Coperniclla. S"holar, ecouomi.t, aatronomer. Poland 1923, ""b. po., 2147. 


1668. KOPERNIK i reforma kalendarzowa, Gaz. lwowska 1'923 nr 40, 


1669, LIETZMANN W., Liibeck R.: Vom PtolemAischen zum Kopernika- 
nischen Systt'm. Z. f. małhem. na'urwiss, Un'err, Jg, 4: 1923 s,65-70. 


1670. POLSKI predchodniki i prit'mnici na Kopernika, Pol.-balg. Pregl, 
Cod. 5: 1923 nr 12/13 s, 100; nr 14-15 s, U5-U8, ilustr, 
Jako autorzy figuruj.: S. Orgelbrand i T. Banachi"wicz. Art. napisany na pod.tawie 
Encyklopedii poWU. oru pracy Banachiewicsa ,.Obserwatorium krakowakie", TY8. iUu.lr. 
1923 ur 8. 


1671. PoPOW Kiril: Kopernik, Njuton Ajn
tajn, Pol,-balg, Pregl, Cod, 
5 : 1923 nr 14/15 a, 106-108, 


1672, RUFus W. C(arł]: The astronomical system oC Copernicus, Popul. 
As,ron. 31 : 1923 s, 510-522. 


1673, SCHLAF Johannes: Hat Kopernikus recht? O.
ld. Monalsh-e 4: 
1923 a, 77-80. 


1674, ZALESKI Bohdan: Rozwój wspólczesny ayatem.u Kopernika, Kur. 
pozn. 1923 nr 39: 18 II. 


1675, BAN1'CHIEWJCZ Tadeusz: Kopernik a astronomja nowoczesna, (Od- 
czyt wygloszony w sali KOI.ernika Uniwersytetu Jagiellońskiego, na uroczy- 
sto'ci Kopernikowskiej 5 listopada 1923.) Rocz, aSlron, Obserw. Krak. T, 3: 
1924 s, 68-76. 
J...' 


1676, BRUNNER W.: Kopernikus und aein Werk, Die weile Well 1924 
s. 298-319, 


1677, ER:IIST Marcin: Kopernik jako astronom, W.: Mikołaj Kopernik, 
Księga zbiorowa. Lwów 1924 s. 1-13, 


228
		

/Licencje_039_04_239_0001.djvu

			1678, NIKJL_SKJ O, R.: UlDllłun der Bypothae Kopemibu ... be- 
treffend d.. SOnnell8Yltem, 15 Theaen, 14 BeweUe, Rheinfelder 1925 III, 32. 


1679, SYDOW Marian: Copernicana u obcych. List Sebastiana Kł.na do 
Karola .V z dn, 21 III 1543, R«1I, TN Tor. R. 32: 1925 8, 284-285, tabl. 2 
" facl. liltu. 
Uat opubliko..-any, równi'" w art. Maree1a Batailło. (pos. 1661). 
Tr."d, c.ęU li.tu .ajmuje wsmianka o De revołutionibuo. które Kun .waia sa bardoa 
ciekawe i pnelyła 
e..nowj. 
Uni,,". Tnr 


1680. Sztuczny system 1,Ianetarny Kopernika. Ty«. i'włr. 1925 nr 44 
8. 884, ilu81r, 
O budowie plau"tarium w Monaebium. 


16808, AIIENDT V.: Archivnajn nachodka O knir.e Kopernika_ MiroJJede- 
nie T. 15 : 1926 nr 3 s, 272-274. 


1681. P1ERREL: Ił.;r
si.. llcif'ntiriquf', on nOU8 troml'c_.. la tcrre ne tourne 
l'a8 uutour du sol,':I. 1. parti..: Rćfutation du s)'stcmc ,le Copcrnic, 2, panie: 
n
qui
it..ir.'. Systt-me V. Pif'rr..l. Cluny 1926 118, 32. 


1682. STILE!! A.: COI)('rnicall astronom)', C.b'J"rlm 1926 nr 24, 


1683, FROST Wab..r: KOI)('rnilms und K"I,I..., W h'SoŻ: Bucon und die 
Naturl'hilosorhil" 1\liillclll'n 1927 ... 228-- 280. 
łJniw. Wrod. 


1684: KNICKERBOCKEII William S. [wyd.): OaS6ic.. of modcm IIcience. 
(Col...rnicu
 lO Pa..h'nr) 
,'w York 192-; 811, XIII, 384. 


1685, I\1UND'l' t.;, :;,: Notabl,' astronom,'r.. of I'asl RS"S, Pub', ASlro", S«. 
""Cific 39 : 1927. 
M. in. o Koprrniku. 


1686, lłt;ICIlJo;!'iIlAł;1I Hans: lon KOI)('rlli.,u
 bi" Eill"t..in; .Ier Wandcl 
Unserell W ch bild,.... n,'rlill 1')27 1111, 121. 
TIulII. ulIg.: I'rolll Cup,'rnicu. lu Einotrin. ]\ic.. York 1912 BO. 123. 
Hec.: J. lłoy. ..hlrun. .'ior. ol (:nnndn 3f>: 1912 a. 335--;136: Hull Gc>rdon Fcrrie, SCia..... 
V. 98: 1943 .. 85 86. 


l(,87. ANDOYEU H.: .\. I,rol,oll d,'" Ot'ł1vrl'" d.. COI,,'mic. Buli. Se. malhłm. 
19288. 133---143. 


229
		

/Licencje_039_04_240_0001.djvu

			1688. HERMAN l' H.: I.esens\\ł'rLe KaplLel aus Kopernikus Kreisbewp.- 

ngen, z. f I'hy..ik. II. ,.h,'m. Un/"rr. 41 : 1928 H. 93--94. 
Uni'Yt. Tor. 


1689. NEUPERT Karl: Uer Kaml,f gcgen das kopemikanischt' W..Jtbild. 
Mt'rnmin
en 1928 8", 114. 
łlni.... 1'01'. 


1690. MURPHY -\. E.: Anti-Copt'miean ..:vol..tion. .1. Phiws. T. 26: 
1929 
. 281-299. 


"691. KIRSCHENZWEIG Adolf: <:.'ntrolugie 13 Jabre t 400 Mikołaj KUI)er- 
nik. 1923--1943. WllrHehau 1930 "8, nlh. 7. 
Tłum. pol. lami", 1936. III. wyd.-p.. Celltrnlogia X 811ui 4110 anuiv"r!l8rio Mikołaj Kop"r- 
nik 1923.-1943, Vanavia 1933 k. nI". .J. 
Nar. 


1692, (HONCIII Ereul.,I E. H.: COIl/'nUeo t. il sistema Hojare. Corr. Padan" 
20 VI 1930. 


1693. DANNEMANN ł'ri,'drieh: <:harakLt'rbiltJ.er au" der Geschiehte der 
Astronomie. I. Kop.'rnikUl;, II. Tycim Brah.. ..nd ..ein Vt'rhiiltnisH zu Kepier.. 
Weltall 31: 1931 s. ')--7, 39-- 41. 


1694. PIERREL: Pour la Hcit'net'. HefuLation du syst
m.' de Copernie, Cluny 
1931 liS, 4. 


1695. M(ACJ COLLEY G(rant]: Theory of aplurality of worJds as a faetor 
in Milton's attitude toward tht' Copernielln hypotesis. M"dern Lar18UGge RfIł1. 
47 : 1932 8, 319-325. 


1696. GUREV G. A,: Kopernikovskaja eres. (Moskva] 1933.. 
Wyd, 3 1937 as. 289, 
Toi w tłum. franc.: L'hereaie de Copemic antrefoi. et aujourd'hui. Mo.kva 1938 ... 292 
C WI Zinnera). 


1697, VISMARA Silvio: Un preeursore W Galileo: il canonico Copernico, 
Vi,a ,. Pemiero V. 24: 1933 fasc, 6 s, 317-383. 


1698. ZINNER Emst: Nikolau8 Kopperniek und we Sonnenuhr zu Wlo- 
clawek. Miu-ell z. Ge.eh. Med. Na'urwi... Bd. 32: 1933 s, 304-306. 


1699, JOHN80N Francu R., Larby SanCord V,: Thomall Digges, the 
Copernican system and the idea oC inCinity oC Universe in 1576. HUII,ir18" 
Libr: Buli, 1934 nr 5 s, 69-117. 


J80
		

/Licencje_039_04_241_0001.djvu

			1700, SZCqŚNIAK Boleelaw: The Copernican theory in China, J. Boy. Asia- 
Ik Soc. 1934, 


1701, BRACHVOGEL Eugen: Des Koppernikus urspriinglichc Lehrt' vom 
Weltall. Unsere erm', Heimal 15 : 1935 nr 11. 


1702, SNIADECKI Jan: Pochwala M. Kop..rnika, akademika krakowskił-go, 
astronomii odrodziciela, z okazji otwarcia katcllry dnia 30 IX 1782 mialta 
na I,ublicznym w Kolegium fizycznym posił-,Izeniu przez Imć P. Sniadeckiego... 
wyd.: Ludwik Kamykowski. Pam, 'ub, 2: 193::> H. 246--2óR. 
FrBgm, rosprawy, 
Rec.: Kulcsycka J., Poloni.,.. 1935 nr 5/6 .. 227, Nast. wyd.: poa, 1863a. 
Uniw, Tor. 


1703, ACUNA Gustavo Loyola: Copernico, HU
 h'ori.. sobre d universo, 
Santiago de Chile [1936] ss. 16. 
Jag. 


1704. BRACRVOGEL Eugen: Koppernikus uud seulc Lehre. Unsere kleine 
Erde im gottlichen Heilsplan. Kalholik 9111936. 


1705. CEJTLlN Z.: [System Kopernika w Rosji), M; rov..denie 1936 s. 1-15, 


1706, GLARN A. F,: Koperniku., Galilei, Newton, ASlrale Warte Jg, 12 : 
1936 s, 231 i n. 


1707, HORN D'Arturo G: Elogio di Nicolo Copernico-. Coe'um 6: 1936 
s, 205-210, ilustr. 


1708, M[A]C COLLEY G[rant]: Nicolas Copernicus and an infinite universe, 
Popu'. ASIran. 44: 1936 s, 525-533. 


1709, BRACHVOGEL Eugen: Koppcrnikus und der Kalender. Erml, Zlg, 
4 I 1937, 


1710, MAc COLLEY Grant: An early friend of the Copernican theory: Gemma 
Frisius. Isu 26: 1937 s, 322-325. 


1710a. MAc COLLEY Grant: The eight sphere of De revo'ulionibus, Ann. 
SI', 2 : 1937 s, 354-356, tabl. 


1711. MAc COLLEY Grant: Francesco Giuntini and the Copernican hypo- 
thesis. PapuI, ASIran, 45: 1937 s, 70-73, 1 facsim, 
Dotyc.y dsida Giuntini"go: .La .phera deI mundo, Lyon. 1582. 


231
		

/Licencje_039_04_242_0001.djvu

			1712, fLuIov B. E,: Oeerki po i8torii geliocentrite8kogo mirovozrenija 
v Rosii. M08lr.vao 1937_ Wyd. 2, tamże: 1947 Akad, Nauk 88, 390, 
R.....: Pereł J. G., -ł-_. :t. 28: 1951 Dr 5 .. 413-41;;; "oP'MY Filo,. 1952 nr 4.. 196- 
198. 
Uaiw, Tor. 


1713. ZUI'fIGA (de) Diego, agoAtiniano dei llee. XVI ammirator e 
ł'guace 
de Nic:olt\ Copemico. Boli. lI'or. "
o"'. 1937 
. 107-110. 


1714, FLADT K.: Koppemikuli und Kel,ler. Alu Unrerr. II. F6r:u:h. 1938 
8, 296-303. 


1715_ J..AI'fG .Iohanm'..: Di.. Widerl",runł; .I..
 k"l't'rnikaniseh..n W..Jtbildes. 
Frankfurt a/M 1938 1tIł, 54, ),Ib. 7. 
liDiw. Po.... 


1716, M[A)C CoLLEY [Grant I: Pr'lilton oJ>I"'Red C"I,,'rnieIlA. Sky 3: 1938/39 
nr 5. 


1717_ HIEDER Thcodor: Wami hat K"I,..rniklls im KawI,f 
(I'g"lI PtoJe- 
miłUII und Tyeho Brah.. 
..sir
t? S'f'rnf' 19: 1939 
, 193 -.198. 


1718. DAHLEI'fK.AMP W, (;.: Habell sieh K"I'..rnil..lI!ł, (;..JiJ,'i, Kepler und 
Newton geirrt? Nf'IIf'. IJ.m'lIch'alld (Dr,.sden) 9: 1939 lir 2-1; 10: ]9-10 nr l. 


1719. J)a.. KOPEKMK_\NISCHF. W..ttbild. Z.f. t:t'II. "J1l'"rll'iJłIl. ł: 19398, 4b5-. 
479. 


1720. 
l,,,; COU.E\' (;ralll: Tiu' 11111\ ..r.... "f Ue Ił", "lu' i"nibll", hi.. 30: 
1939 .... 452--4';2. 


1721. PRZYBYLLOK E[rieh): Da.. W..Jtbild d"" e"I,,'rniclIs, "': H"roł'n 
dea wistea im dt'uti'Ch..n Olllrn. CoI"'rnicu..- Kalit. KOlligsb..r
 [1939) 8. 7- 
16, tabl. 2. 
lOlIt. Hi.l. ('\I K. 


1722. ZINI'fEK Ernst: ;'Ilikolau.. K0I'I,,'rniek "I.. Schiil'li'r dt'r mod,'men 
Strrnforschllng. 1)f'II'SCM .\I"""'II"-#' [in P"I"1I1 (,: 1939.'40 
. 1;,-26. 
Ulli,,-. Tor. 


1723. GURE\- (;.: [400 lal nallki K"I,,'rnika.1 N""kll i li::n' 1	
			

/Licencje_039_04_243_0001.djvu

			1725, ZlI'nu:R Emllt: Gellchichte und Bibliographie der utronomillchen 
Lit"ratur in Deutllchland sur Zeit der RenaillIlance, Leipzig 1941 II, 453. 
W pnedmowie, .. 28-4ł mada. ..Der ,eiati,,, O""'hbruch.. połwioeony jest KopernI- 
kowi i j"lo odkryciu. 
Ka. M. 


1726. BURMEISTER O.: Weitrr"ntwicklung dł'll Kopemikanillchen Welt- 
bild"II, Na'ur u, Kultur 39 : 1942 l, 162 i n. 


1727. CASPAR Max: K0I'"rnikulI und Krpler [cz, l). JMr, 1942 d, k,-Wi'. 
hrlm-Ges, II, 160 ':204, 
CaloU pod Iymżc tylul",,: :\Iiincb".. 19-13 ... 11, purlr. (porlr"t Koper..ika .. .bior6w 
K. ZeUora - nadki, atnry ..t
'cb ..irsnonclo pocbodaenio J. 
R"c,: SIi<-ker B., lIinlm.r....1ł 53: 1943 .. 12; Kopff A.. "'joe"r. A.,ron. C... 18: 19ł3 
.. 201-208; Solnm"r R., "--."all 3: 19-13 .. 160. 
I..at, m.t. {:\lti:. 


1728, KRIECK Ermt: Natur und Naturwill
I'II
chaft. Leipzig 1942, 
.. 168-1;2: n Koprmiku. 
'-"i.... Tor. 


1.29. MAC COLlEY Grant: An rllrh. allll
i(ln to tiu' Copt"rnican theory. 
J. Hist. fil ldras 3: 1942 
, 355- 357.' 


1730. 1\I[_-\]c COI.IEY G[r'1II1): Tbl' I'ighth !;I,h..rl' IIf Copl'rniCU8, Popu'. 
Ąstron. 50 : 1942 
. 133-13.. 


1731. PASTOR .I. H.: N. KOI'rrni"II
. Rrl'. astro". 14: 1942 $, 197-214, 
ilUlItr, 
O .yatemiC" K."Vl"fnik.u i jł"P;O "pl)",dr. III! hilttorif. kllhłlr
.. 


1732, POI.IKAROV A.: Ol KIII,,'ruik ,lu Ajll>l"jn. E,uljucij" 118 fizicc- 
8k o to 8vrlorazbiranl'. SlIfija 1942 

. 4()3, I I",rtr. 
a. t
 -12: o Kopcmiku. 


1733, HOVPPERT K"zimil'rz: KUI'"'mik a ksirż
", W: ;\likolaj Kopl'mik... 
T"!-Aviv 1942, 2 wyd, 1943 s. 18 -
J. 


1.34, SCHELLlNG H..r"'''lIn: 1',,"1 \1111 \li....,.lbllrlf (1-1.15- 1:>:ł3) tUul Niell' 
laUII Koprrniku8, Geis'i"e ..IrlH>it 1 ' 1-12 nr I(). 


1735. ZINNER Ernst: Ui" Sennl'lmbr lłl'" .\. CUl'lwrninlF. For
,.h.-rn u. 
Portschr, 28: 1942 nr 17/18 8, 183. 


233
		

/Licencje_039_04_244_0001.djvu

			1736, AITKEN Robert G,: De RevolutionibuB Orbium CoeleBtium, Publ. 
Astron. Soc. Paci/ie 1943 Dl' 172 B, O, 


1737. BRUNNER W.: Nikołaus KopernikuB, 1473-1543, ais Reforma- 
tor der Sternkunde, Vjschr. Natur/orsch. Ge8, 88: 1943 B, 81..,..98, iluBtr. 


1738. CASPAR Max: NikołaulI Koperniku8. Riickschau am Ende de8 Ge- 
dlłchtnisjahreB 1943
 Ka1lt-StuduJn Bd. 43 : 1943 H. 3 8, 450-467. 
Uniw. Tor. 


1739. UIERGART Paul: Schriften iiber Friedr. Wilh, BeBsel (1784-1846), 
den V ollender der kopernikani8chen Lehre und iiber 8eine Ahnen, Proteus 
1943 (poz. 673). 


1740, DIERGART Pauł: Stichworte zur Linie "Philola08" aU8 Kroton Uber 
Ari8tarch von Sam08 zu Kopł'rnikus und Friedrich Wilhelm BeB8eł, ProteW 
1943 B. 130-135. 


1741 DINGLE H..rbert: COl,ernicus, Observatory 65: 1943 B. 38-57. 


1742. DINGLE Herberl: Thł' work of Copernicus, Nature 151 : 19438, 576- 
577, 
Stre"zczcllie przemiiwi"lIiu no .jeździ" Ho)'. A.troll. Soc. 14 V 1943 w BurlinstoD Hou.... 


1743. FESENKo\' V. G.: Nikołaj Kopemik 
mira. Ve.	
			

/Licencje_039_04_245_0001.djvu

			1749, KIENLE H[ansJ: Das Weltbild des KopernikulI IIOtI das Weltbild 
\łJtserer Zeit, Naturwi,l,l.-en 31 : 1943 8. 1-12, Odb. 
Prsedr. ro....nnnego t
katu: Bur
. .'/!. .1: 1943 .. 63-85. 


1750. [KOPERMKJ COI)ernietl
 and ruB infh.....ee o.. astronomkal thought. 
'VOlure V. 151 : 1943 II. 583. 


1751. De COPERNICO " LaJ)lacc. Iłev. Acad. Colornb. ;j : 1943 nr 19 II. 27". 
28;;. 


1752. KORNISZEWSKI Felik6: Kartki z dziejÓw c}',ilizacji. C;..n.'wn 194:ł. 
.. 70-79: O Mikolaju Koperniku i j"lo ...irlkim odkryciu. 


1753, KOYRE AJexalldrc: Nicola.. c..:op..rnicus, Quart. nu II. PnI. Inlll. oj 
.4", V. l : 1943 nr 4. 


1754. KucHABZYK H..nryk: The fir6t disciples of Copernicus in England. 
(£arly English Coł:erniciana) Pol. Sc. IAurn. 1943 nr.3 s.47-58. Odb. Sil, 11. 
Uniw. Tor. 


1755, KUIILE Ludwig: Punkt im AlI, NikulaulI KopernikuII, Kiinder eincs 
Ileuen Weltbildes, Berlin 1943 ss, 159, tabl. 4. 
F.agm., IH" Kampr dr. Knpr.nikuH Ir,,,n de.. Sinllens"beil" Ok..r"l. ZW, 19ł3 nr 349. 


1756, MAKEMSON Maud Worceat.-r: Changinl! ideaa of th.- universc, Popul. 
.48Iron. 51 : 1943 nr 6 8, 307 .-316. 


. 1757, MAy E,: Gcdank..n iib..r cli.. Wirkung und Auabreitung der Koper- 
IJlkllniachen Lehre. Z, f 8ell. lValurJrill,l. 9: 1943 a, 102-107. 


. 1758, MILES F. F,: CopernicuB and the devclopment of lIstronomy. W: 
Nlchol aa Copemicua... Wł-łłington 1943 II. 14-21. 


1759. PA. YR Bemhard: Die Kopernikaniache Rcvolution, Bucherlcundr 
19ł3 H. 4 8, 135-138, ilWltr. 


1760, RUFUS W. Carl: CopernicuB, POliBh 86tronomer, 1473-1543, J. Roy, 
A8Iron, SOC, uf Cunada 37: 1943 nr 4 II. 129-142, iluatr. 


\761, SA1'IDBLAD Henrik: Det Copcrnikanaka viłrldssY8temet 
tYc: h l10 8 1943 8, 149-188; 1944 a. 79-131. 
1\.....: Prop"'" .."..... Titlał:rif. 27: 1M3 Dr 73/7.. 


Sverige. 


236
		

/Licencje_039_04_246_0001.djvu

			176
. SCHUMACHEB Joseph: Die griechiechen und deutschen Elemente 
im kopernikani8chen Denken. Proleus 1943 8. 110-115, 
Inst. Hi.t, UMK. 


L763, SOMMER J,: Koperniku8 und die WeltsYBteme. W: Nikolau8 Koper- 
niku8, Personlichkeil u. Werk, Danzig 19403 B,. 57
109. 
Uniw. Tor. 


1764, STENZ Edward: Nicola8 Copernicu8, th" ff\under of modern adro. 
nomy, [Kabul 1943] BB, 7. 
Powi"J. 
Ro..zenona mowa wyglo.sona w K.bulu w r, 1943 podc.a. uroc.yatoici kopernikow- 
.kich. 
Uniw. Tor. 


1765. STICKER Bernhard: Ul'I!pnmg und Vollzug der kopernikaniachen 
Wende. Proleus. 1943 8. ]21-126, 
Inst. Hiat. UMK. 


1766, STRUVE Otto: vłe work oC CopernicU8 and the Btructure ;jf the unio 
vel'l!e, Quarl, Bull. Pol, InsI, oj Aria V, 1 : 1943 nr 4, 


1767, SZCZ
ŚNIAK B[0Ie8ław]: NoteB on the development' oC Bl!tronomy 
in the Far Ea8t, Pol. Sc, Learn, 1943 nr 3 B, 39-47, 
Rozw6j t"orii Kop"mika w Japouii. Autor podaje, .e Kopernik .awo... ucbocbil .a Polaka. 
tak w Japonii, jak i w Chinach. 
Por. poz, 1777. 
Uniw. Tor. 


1768, TUURIl'fG Bruno: Nikolau8 Kopernikus - der grOBI!e Deutl!che 
A8tronOIQ.. W: NikolaU8 Koperniku8, Miinchen 1943 B, 212-232. 
Uniw. Po..... 


1768a. WINN R. B.: Our pre-copernicau Ilotion of time, J. Philos, J943 
nr 15. 
1769, ZACAR F,: Copernico e il Biatema eliocentrico dei monde, 13010gn. 
1943 BS, 20, tabl. 2. 


1770. ZELAZOW8KI Bronisław: O wielkości Kopernika jako Bl!tronoma. 
W: Mikołaj Kopernik.., Tel-Aviv 1943 s. 9-14 


1771. ZINNER Ern8t: Ent8tehung und AU8breitung der Coppernicani8chen 
Lehre, Erlangen 1943 ss. XII, 594, tabl ]9, ilU8tr, Sitzungsberichte d, Phy- 
sik.-med, Soz, zu Erlangcn Bd, 74. 
.. 455-484: ikonografia Kopernika: 516-561: literatura pnedmiotu w iloic:i 785 pó., 
R"c,: Sandblad H"nrik, Lyclano. 1943.,369-374: Ro...n Eduard, I... 36: 1946 l. 261-266, 
Uniw, Tor. 


238
		

/Licencje_039_04_247_0001.djvu

			1772, LARINK J,: K0l','rllikanisehe
 System mul a;,trunollUsch.. :\1,',.k\lIlHl. 
N a l/&r1viss-en32: 1944 8, 178-]85. 


1773, LUNDAIARK Knut: Nieolaus "upen.ikus (J\ol)..rnik) and hid astru- 
nOmical reformatiou. 1<)-..:o/(ra[ Solls/.-cpe'" ; L,m" For/umdl. T. 14: 1944. 
nr 3; - Medelan.t.. Fran Lun.tH A6trollomiska ObservatoriulłJ Ser. II-a 
nr 112-1944. 
Oba..w. Aa'r. WD".. 


1774, PRZYBYLLO'" E[rich J: i'iikol"us Kup,'rnikus \Ind der Waudel im W,'h- 
bilde. Fe8trede... 24 Mai 1943. Ki\lIigsbt'rg 1944 S8. 14, ilustr. 


1775, PUJO A. H.: La difusioll .tel si.tema dt. t:operni..o, Euclide.. .1: 
1944, nr 35, 36. 
,c.lron. JoIa.......,ir'" pod>je jDko Dut"'D: A. Rom311A. 


1776, SILVA Giovauni: N. COIłt'rnico a8tro;'o01o. W: Silva G., Troilo 8.: 
Coperuieo, Padova 1944. 


. 1777. SZCZ'
NIAK Boleslaw: The penetration of the Coperniean theory 
lJ1to China and Japan, Q.łarl. Buli. Pol. InsI, oj ArU 3: 1944-45 s. 699- 
716, 
Por. po". 1767. 


1777 a, SZCZ'
NIAK Bole6ław: Th" penetration of the Coperniean theory 
into feudał Japan. J. Roy Asial, Soc. 1944 s, 52-61, tabl. 2. 


1777b, GREENWOOD Thomas: Les hypothł>ses de Copernie, Rev. Irimeslr, 
t:anad. [1945J nr 119. 


1778, PANNEII.OEK A,: A remarkable place iu Copernicus' "De R.,volu- 
tionibus", Buli. Aslron. InsI. oj Ndmrlands 10: 1945 s, 68-69, 


1778a, GUYOT E,: Le lIysteme du mund(' de Ptolem';e A Einstein, fi.. pru- 
1' 0 11, du quatrieme eentenaire de la mort de Copenue. Scien,ia 79 : 1946 s, 77- 
-82, 


1779, ZINNER Emst: Die Allensteiner SltJlnenuhr des Nieolaus Coper- 
lUeus, Ber. NalurJosch, Ges, 'Bamberg 29: 1946 


1779a. BOYER Carl B.: Note on epieydes aud the ellipse from Coperni- 
CUI to Lahire, Isis V. 38 : 1947 l. 54 -56. 


t3
		

/Licencje_039_04_248_0001.djvu

			17110. lDEL'SON N. l.: Etjudy 1''' iRt..rii plaJwtnych [('orij. W: Nikol..j 
KO\,l'rnik. Sbul'llik 
liI"'j... 1\1..
k".. 1'147 
. 84 17Q. 
nhtl('r\\'. ,\..'r_ łJ\łI\.. 


17111. IhE" h.luJl6IaJllin) l.L ,'uvie J: Suzdatdi "o,'oj a8trono
ii. KoV.. r - 
nik, Bru...., Kq,I,'r, c;alil.-j. !\tuskva 1948 "", 116, 
P.i. 9--40: n Koperniku; y, \\
'd. pul.. \\ urliizuwn 1950 h. 5-39. 
Izd. 2 19
5 ... 125, iluHlr. 
Tłum. ""IU\\iU'kir.. IłrotiBla,u I 94ł.ł. 


17112, (;UREV (;. ,\.: Oceni,' KOIJl'ruika. -'\"allkll i li:n'. 19411 nr 12 11.2-9. 
I:..iw. "..,. 


17113. l'A:-I
t:ł-.OEK A.: The 1.laJldnrv Ihl,ory of Cop,'rnieuII. Popal. AstrolI. 
T. 5(1 : 11)48 H. 2 .-13. 


1784. HVBł-.A Eugeniu..z: Mikołaj Kop,'mik l\VórC/ł nowoczeRnej alltro- 
nomii. Panor. (\\Iro../a..-) 11)411 nr /48. 


1785, VOJSł: W..ldemar: () muzy"" wi,'lki..,::u vita
orejezyka [Kopernika'. 
Rllch lila::. 1948 nr 12. 


178b. The HOME of CoVenłieus, J. British Astron. Assoc. 59: 1949 11.83-84. 


17117. l'RZYPKOWSKI T[adeu8z): 
otatki astronomiczne Piotra Criigera, 
nauczyciela .1 ana n,'wl-liu"zn, lIa egzl'lIIl'larzu "De revolutionibu6" Mikołaja 
Kopernika. Sprał". PAU, 1949 nr 10 6.607-609. 
Onotalkad. .... el.. D.. r
,"olul;onibu. wyd. \(,17 r.. allajduj'lc)m Wf .. bibl. \l.ua"um 
M. Knperlliku ".. Fromborku. 


17811, AIIMIT\Gt: AnguII: COVI'rnieu" and th,- reformatiOlI ot' astronom)'. 
l.ondon 1950 "". 23. 
J{
c.: A. R. II.. Hi.,ory V. :1;: 1952 1\' 131 .. 259-2bU. 
Oibl. SI. 


1789, GUREV (;.,: Sistem)" mira. MOllkva 11)50. 
., 131-160: o Koperniku, i1uatr. 
(jniw. Tor. 


1790. KRAHUI.EC WI..dyslaw: He"olucja kopernikańsko. 
atowicł' 1950 
k. 10, Powiel. 
OibI. SI. 


J 790... NOBILE V.: Ił couf/itto fra eov"rnici6ti e aristote1ici nella sua 
"II8ellza l' neI p"nsiel'o cli Galileo. I-III. R, c. Accad. Lincei, CI, S.., fis" 
mol, nal. 9: 1950 8. 299-306; 10: 1951 8. 337-343; 11 : 1951 8. 311-319. 


23b
		

/Licencje_039_04_249_0001.djvu

			179J. RYGlEROWA D.: Twó,ra 1I0WO('ZI'
JIł'J ..,Irolłomii Miko"'j "op",lIi\.. 
T,yl.. Woln. ]950 nr 38.:1'1. 


1792. ZELlKOVI(: E.: Spór o Zil'IIU\:. \V: :",m"'a i jej tWÓ1'C
 {pod 1'1'11. 
Ą. Fersm8l1a) WaT
za"a 1950). 
!j. ]00-105: o Kupt.rnikll. ilufilr. IJn
t'dr. fri.ł
III.. II iJnokrf/l( 1953 nr 13 s. 3, ilustr. 


l793. ANURISSI (;. ł..: Ha ja ll'na il lI'rzu "'0111 a6s"gllllto].. de Cop"r- 
..ico? Osserv, rom, .\... 91 : ]951 III" 85 
. 3. 


1794. KVNICKI.J H. \.: Haz\.ili,' \ zglj'1I10\ II.. 
ł"""lIir o!Ohll'CIIOj sistem)-. 
Moskvl\ 195]. 
0, 35-41: u Koperniku, ilu'll". 
Uniw. Tor. 


1795.. PRzYPKO\HIKl Tadeusz: Z dziejów rozpowszechnienia światopoglądu 

elio

..trycznel!:o w Pol8cl' i ... Hosji. Probl. Ił. j : 195] nr 5 ... 329- 336, 
1IU81r. 


1795a, SOWIK J,: System, klóry rozsallzil JUllry feudalnej ideologii. Po 
prostu R. 5: 1951 nr 21 s, 6. 


1796. WITKOWSKI .Józef: Hl'forma Kopernik... Urania H. 22: 1951 nr 
11-12 
. 225-232. 


1796a, Hoce SawYl'r HL"'en]: Thl" introduclion of thl' CoperJucan System 
to England. I. Robert R"cordl" aml thl" Castll" of Knowledge, II. John Dec: 
and the circle at Mortlake. IłI. Thomas MarTiot, Sir Walter Raleigh's surve- 
Yor and topographer, J. Astron. Soc. of Canada V. 46: 1952 s. 113-117, 
158-164, 195-
04, 239-244. 
Zob. t..i po.. 1826. 


1796b. NOHDENMAHK 1\. V, E,: Laurentiu8 Paulinus (;othus Ci;reljjo!nin- 
gar vid Uppsala Universitet 1599 over CopernicU8 hypotes. .4rkiv f. Astron. 
I : 1952 s, 261-299. r
o!. 


1797, OeoNowsKI Zhigniew: Arianie polscy, Warszawa 1952, 
.. 102: w.millIlka n woż"niu akademii w Rakowi" w r. 1602, której prof. mat"m&tyki 

oachilD St"sman, ..pi"rwa
' w Europi" wprowadzil do wykładów .dobyc... Kop"rnika. K"pl"ra 
ł GaliI"uua". 
Por. po.. 267. 


1798, PRZYPKOWSKI Tadeusz: Dzieje myśli kopernikowskiej, lIustr, Jerzy 
Skarżyński, Pr:łekr6j nr 398-411: 1952-53. 
Barcbo popularn)' . obr.....owy wykład. 3\1
		

/Licencje_039_04_250_0001.djvu

			1799. BIALUBORSKI Eustachy: "A j,'dnak się l.orll
za". \Vidki nu
lrl,('a 
KOI'l'rnika [Galil,'i Galii..,,]. NOI
" TY8' 1953 nr 29 II, 3. ilnstr. 


1800. BIALOBORSKI E.: ..\,;tronom Tycho Ił.. Ural... prz,'ciwnik Kopernika. 
NO,fJ. Tyg. 1953 nr 3] Ił, l. ilustr. 


1801. BIALOBORSKI E.: Jak Ural.., ..br.." sw,'j woli potwi"rllzil syslt'm ko. 
pernikowRki. Panor. (Łódź) 1953 nr 15 II. 2. 


1802. BOriE" .\ngcI D.: Kopernik - osnovopolt'fnik pa progresivnata 
nauka za V..l'łł"nata, Priroda (Sofija) 1953 n r3 8, 87-90. 


1803. CUMME H.: D..r Kampf um das helioz..ntrisc'h" W..ltlłYlilem. Un..err 
Unit.ersiliiI1953/54 8,2]-27. 


1804. CZERMIŃSKI Adrian: Rozwój myśli kOIJC'rnikowski..j. Gaz, =iel'-8 órs . 
23/24 V 1953 s, 3; Now. TY8' 1953 nr 20 s. 3; SI. TY8. 1953 nr 20 s. 2: Widno- 
krą8 1953 nr 22 R, 4. ilu8tr.: tyrie i Kul'. 1953 nr 19 s. 3. i1uRtr. 


1805.d: KOPERNIK w Rosji i ZSRR. "usIr. Klar. pol. 19/20 VII 1953 II. 4. 


1806. DIANNI Jadwiga: Pobyt J. J, Retyka " Krakowie. S,udia i mfJ'. 
" dziej6w nauki pol. 7.. I: ]953 s.. 64-79. 


1807. DICK Julius: Nikolaus Kopernikus. De revolutionibus, Wiss, Anrl. 
Jg. 2 : 1953 nr 7 8, 450--453. 
O ""acz"oiu 1"1/0 dzj"la. 


1808. DOBROWOLSKI Tadeusz: Nauka Kopernika" walce ze 
redniowie- 
ez..m. Swia' i tycie 1953 nr 19 a. l, iłustr. 


1809. DOBItZYCKt Jl"rzy: Ksztaltowani.. lIię założ..ń I!y
temu kop..rni- 
kowRkiego, Prz, zach. R.: 9 : 1953 nr ]] /12 Ił, 571-587. 


1810, DZIEWUI.SKI Władysław; Mikołaj Kopernik -- twórca alltronomii 
współczesnej. NOlcy Tor R. 3: 1953 nr ]] a. 2, ilustr.; Glos uczelni R. 2: 1953 
nr 5 a, 1-3, ilulłtr. 


1811. FESENKOV V,: Nicolas Cop.>rnic fondateur de I'astronomie moderne. 
£,udes sovie,. 1953 nr 65 8. 57-61, ilustr. 


1812. GADOMSKI Jan: GenialnII teorię Kopernika potwierdza nauka dzi- 
aiejaza. tycie olszl. 24/25 V 1953 a. 4, iluatr, 


J!4U
		

/Licencje_039_04_251_0001.djvu

			IIII:
. C. \IIII\I,.K. .lali: I1i>llIr;a jl',h)l'
1I dzi,.Ia. l'n proS'" ICI.;:
 "'. 2:; >. h. 


Ul 1.1-. c; \I III \1 SI\I .I all: ",,'a'":: 
wiaz.1 ""I".rnika. (-rc",;a Ił. 2.1: I'Ja3 
nr 12 
. 3.&.(' - :J,i:ł.. pn :00 6 :\".&. taltl. 7. 2 )"f'pruduk.'jami 7. ."\"k"piłłU De nO\""'u- 
lionil>ll>. 


lU':;. (;.
U..\ISKI .I,m: ""I"'r,,il.. jakli 1..1I1I>lrllktllr L"arz\.,lzi a.lrllllum.) 
\Ilnd,' T",'l",;k H. :\: 1":;2 -:\ lir II s. 17 18. il",.1 r. 


181b. (;-\nłł\I!o>KI .I,,,,: KIII".ruik " I..om"',u'h. (11ml;" H. 24: 19a3 nr 8 
222-.-223. 


1817. (; \I)tI\lSKI Jan: Kllp"rllik jakli oJ.s.'rwatllr konstruklor. Po pro- 
"11 1953 nr 111 s. c,. i'"str. 


1818. (;,UI,UISKI .ł,m: KOllt.mik uLs.'r""wa' kom..t\, lIallf'ya. Probl. H.9: 
19:;3 nr " s, :;9c,-- 587, i'"str. 
\1. in. ,. z:l
illinll}"m Iru1.t8rir Kupcrnikn o kOllll"lRCh. 


1819. GADOMSKI Jan: Kosmologia ko,,,'rnikRńska. Ud A do Z 1953 nr 22 
8. 2. ilustr. 


1820. GADOMSKI Jan: Krzywa Lissajou8 - Kopernik. Uranio R. 24 : 
1953 nr 10 s, 285-287. 


1821. G.\D"
ISKI Ja,,: Hl'woluryjnc dzi,"u Kop..rnika, Szlond. Mlodych 
1953 nr 43: 19 II 8. 1. 


1822, GADOMSKI Jan: Zajrzyjmy du fromborskirgo obserwatorium, Szland. 
.\-lIod,ych 1953 nr 43: 19 II s. 12, i'ustr. 


1823, GALILEI Galilf'o: Dinlug o dwu najważniejszych układach IIwiata 
Ptolcmcuszowym i KOI,unikuwym. Tłum. z jęz, włoskiego Edward Ligocki 
przy wSI,
łudz. Krystyny (;instilliani-Kfl'ióski,'j. prz..dm. Mieczy.ław Brah- 
ln"r, R,.c\' 1\1. Brallllh'r, F,'li,'ja Kęl.ińska. [Warszawa] 1953 88, XXIII, 540, 
4 nlb., tab!. 6. 
R"c.: zob. po.. 239. 
Frugm.nty w wyborze !\Ii.,u. IImlm..ru, NUlllca pol. R, I : 1953 nr 2 ., 156-174. 
I wyd. .ob. poz. 1367. 


1824, GERLO A[lois]: Copf'rnic et Simon Stevin, Cul el Terre An, 69: 1953 
nr 11-12 s, 277-288. Odb. 
Pu"kl. pt. Kopcrnik i Szymon Stevin. Prohl. R, 10: 1954 nr 4 ., 237-242, ilu.tr. 


It - Bibliol..an. KopaI'Dik...ka 


241
		

/Licencje_039_04_252_0001.djvu

			Ut:!5. ł.o\JI.:.l \ il'I...It. 1.0111....: \i....la:>o CUI,ćcnic:u 
 MI ""i,;h
IUU cI..1 11111.ul... 
U,,/. i"p"",. I.i"",i': "",.i"". :t: 1'1.;:4 "I" .;-1 '. 72:ł j.ł;;. 


1ł!2h. 11"';1; Sil\'Y"I" 11,.1,.,,: '1'1... illll"llll...'li,," ..f Ih.. C"III'rlli'-,1II 'y
"'m I.. 
En;.dall.l. \. TI".lłla
 I lal"riul i.1I II 1 I hc. IU'l!in..inł!:" uf h.lt'
co..i,' i.ł!'"lr.nuuu\ in 
E"::I",,,1. ./. 's,,,'''. ....m.. lir C"I//"/" ł7: 11):t:1 lir I 
. 15- .20. 
1:'-";1'; 1llIllnc'llII ic' ;wll_ '1111._ I ;IJh .1. 


11127. 11"11.,,," /.1.: \I i I,. "I:i;; ""I""',,il,.. (".s. ",..1",./. lis"".u (I.S'''''''. 11)5:1 
nr ; s. hl h-l. 'I',,
 I 
I. /(j..,. h,.;;:,/ T. :H : I".;:ł "r .; _. III:ł 1117. 


1"2". "';:'" ,,'" F..łi'-j"n: l)1.i,.I" \I i 1,.,,1 "j " ""'"'1''' i I,. " .ial,." a
tr.."om". 
/'rz. .1(""'/":' 11J:t:ł "I" I
 '. :1:411 :I-I.ł. il..s.... 


IH21J. Milwlaj """EH"".. -I.. 'ahli... \\""',1.""" 11J;i3. 
\\ ..Irp: \lt.kSllllcI.".. Uirk'"lUllujc-I-. ...:ł IHI- Upr...'.: \1. lłirkf'n"lOIjc'r. Ja..ina J8ml'ógi..
 
";('7.11"... \\ l;iłd
....I,;I" "rnj.." ..ki. 
1'.;III,"u":l lłrz
 pIłoc." ..ki. " il.h:11 S.':.!:ólnil,,'L.i. Oprlar. R:rariCZIII': 
SIUlli
lłł\\ i \\ ujl'il'.'h Zilllle'e'zniL.lI"ie'. 
PI;,u...zc.II.....;lzuj;,J ..UZ\\I'lj h'urii h.........niL.... 
1ł1'1'.: l.i..L.,. \llIIil. ,.,...., 1\,,1, Ił. .i: It,I';
 .... 


1ł!311. "I I:Z..-Ń"" , Jan,",1.: ..Ił,."..I""j.."i.'" "a"l,.i 
It III: 1 1 1..3 III' :Ih ". .). 


JC';!.ł IIt'ze..r.. IF;p.ti 


fll.npl'rniL. i C;iorcl. llremo. 


11131. L
:Ś"'''J)IIIIS''' H..!!:".I",,, Z.. .1...li.;w .....1 .11.;..1"111 \lik..J".;" .....,,,.,.. 
"ik". T"'órn,,,.ii,' II. II: 11ł..:ł nr II s. 14:ł Ih2. 


1832. LH;m:KI 1.:.",......1: (;alil.,..s,.. II K..I".....ikll. /'r,,"'. II. 'I: 1'1..3 "" I 
'. 7 - l:t. il..,II". (m. ill. r",'iha T. H...,Y..r"). 
\1. ill. fl....hllr fru,:m. Binlu"f'''. 
krcil: .411';'" ; \h 11J.'j:ł III. :1-" ... :t 


183:1. I\IH:IIAJU'" 
J opr. Fi/o... 1'1:;3 nr 
(.lIi". Tur. 


-\. A.: 
.. s. H9 


;'\Iik"Ja.i 
98. 


""llł'rllik 


rt'vnljUf'io,..... 


IIHuk... 


IH34. I\IIIIIR .I. [M. I : Mikulń
 KOIJl'rnik. PrahH 1953 "H. 24. 


1834". MUli R .I. M.: Mikulais Kop......ik. (;,"'. pl."'n'_ .fi... 19;;3 lir 4 K. :ł38 
340: (;"sko.d. fi;;. Z. 3: 1 1 153 nr 4 H. 316-318. 


1835. NADOL!iKI BronilIlaw: Dziej.. nauki Kopernika. Nowa I< ulI. H. 4 : 
1953 lir 30 II. 2. 
SkrtiL: Punor. (UtU) 1953 lir :12 .. 2. 


242
		

/Licencje_039_04_253_0001.djvu

			1836. PRZYPKOWSKI Tadeusz: 7. dziej6w h..łiocentryzmu w Polsce. Mvś' 
filoz. 1953 nr l s, 176-190. 


1837, RYBKA Eugeniusz: ,,"opernik .jako astronom. Wiedza 
20 : 1953 nr 4 s, 241 -247, ilustr. 


tycie R. 


1838. RYBKA Eugeniusz: Odrodzenie tendencji kopernikowskich w Polsce 
LUdowej. Tryb. Ludu 6 IX 1953 s. 6. 


183Y. RYBKA Eugeniusz: Wkład a8tronomów pol8kich do nauki 
wiatowej. 
War8zawa 1953. 
o. 11-20: o Koperniku, ilu....; a. 62-63: o L. A. BJrkenmajerze, badac.u Kopernika. 


1840, SCHATZMAI'I Evry: La revolution copernicienne. Pe...
ee 1953 nr 50 
8. 41-50. 
Uniw. Tor. 


1841. SLOUKA Hubert: Kopernikova ce8ta k heliocentricke 80u8tav
, 
Mur,-prirodov8d. Rozlal, T. 32: 1953 nr 2 8. 50-53; Rile Hvlsd T. 34: 1953 
8, 108-113. 


1842. SNIAD'ECKI Jan: O Koperniku. Przedtn.: Andrzej Nowicki. War- 
szawa 1953 S8, 107, ilU8tr. 
Rec, .ob. pos, 239. 
Fragm. w łe,oi: Wybór pi.m naukowycb. War..awa 1954 ., 403-418, ilu.tr 
I wyd., sob. po.. 1513. 


1843. SUCHOCKI MieczY8ław: Mikołaj Kopernik. W: Dzieje zegara. Poznań 
1953 8. 10-12, ,tabl. [nr I] z reprod. medalu wybitego przez Pozn. Tow. Przy- 
jaciół Nauk w r, 1873. 


1844. TURSKI MieczY8ław: Lubu8cy krzewiciełe odkry
 Kopernika, IluSIr. 
Kur. pol. 21/22 VI 1953 8. 5. 


1845. WILGAT TlIdeus.: Dzieło Koperwka Ii.Q tle rozwoju astronomii. 
Spis u;ykl. UMCS. 1953/54 8, 149-162. 


1846, WILGAT Tadeusz: Rola Kopernika w rozwoju a8tronomii. Geo
r. 
Ul Szk. R. 6: 1953 nr 6 e, 296-305, rye, 


1847, WITIIWWSKI J6zef: Reforma Kopernika, War8zawa 1953 Poł, Akad. 
Nauk 8e. 25, Se8ja naukowa po
więcona twórczo
ci M. Kopernika. Powiel. 
Pr.edr" No_ pol. R. I : 1953 ur 4 .. 70-93. 


2ł3
		

/Licencje_039_04_254_0001.djvu

			IH.łH. \\.......'1. ,I<,z.-l: lI"lnu
l"z"k \\'al"nl
 10'''"1.11111' 1''''I"\\'Z
 \\\""'1,,- 
,I"'H'" .......ii lo. "I",...il;.... SI'TlII. ,. ; T./ltl:;.. H. :\ : 1 ' /:;3 ",. :!8 " 3, iln,lr. 


I 841J. \\"'TTKt: (
II'I"...: '\'-1\'1"1:' I.......j.. .. I....,.ii Io."I"'rni"'" " ..... ". Cł'O}lT. 
,.. S:k. H. II: 1 ' ).')3 'II" li ". 311.') 312. 


18,')11. Z: I\."I,,'mi'" \\ lł",ji. II:. 'm". :\ I , I \ I 1'/:>:\ '. I. 


Ul;)\. lU:1I OI"I;."r: I\.t' 4111. ,.}!"",'i "'lrli \Ii"'n"-'".' 10."1"'1"11 i"'". (I/s. pis'"", 
IIII/'enl. 78 : 11J:>:ł nr .. .. 
I)'j .304. 


18:>2. ZIł:)IU \ Jan: .Ił"fZ
 .I...."hilll H'.I'.... l'i.,,,,,,7.' 1.....I'''
..I''r i.h.i l\."pt'I'- 
nil;.... ..:;,..;", ; ŻH';" IlEi:\ nr 13 " I. iI..,lr. 


1853. ZIE
IB., .la,.: Ił.." ..IIIł'ja \\ 
rtj" 
\\'i"z". .
ł('i.., 

 I. il"..lr. 


Ż:vr;.. 1953 Ul' 20 


1854. lNU:Z Lm'jan: Slu\\ 1':...... .. "Ut. H,".ul"liu..ibu,," Toruńczykłł Mik,,- 
".ja KOI'I'I'nika " (:OI.X X:\. rOl'Zni,,\' jl'!!:o nr",l"i... 11"..'1'. 1\1/1'. pol. 15 II 
I 953. il"
lr. 


1855. lON'" Wlo.lzil1li..r,,: l;I\I' ,,,...,.,,11., t'"n(,ł'pli"n du mood... Villlocr. 
noU/'. Ą. 7 : 1953 nr 8 '. 4;)9-471. 


1856, BIRKE
:\I-,\.JEH AI..ballder: Kawal..r)j
ka ósemka Eudoksa a prze- 
krfcon
' wianu
zł'k KOI,,,,'oika. ProM. n. 10: IIJ54 nr 5 '. 308-- 316, ilu8lr. 


1857, Cox J. F.: L'oeuHe d.. l:0l,ernic. W: Quadrieentenaire de la morl 
d.. Copernic. Ciel,., Tprr, A. 70: 1954 8. 316-317. 
Znb. pos. 654. 


1858. NADOLSKI Bronislaw: Walka o mYRI Kopernika 108Y jej w Pol8ce, 
Probl. R. 10: 1954 nr I ., 13-20, ilustr. 


1859, NOWICKI Audrzej: Galileu8z - wierny uczeń Kopernika [War- 
"zawal 1954 8S. 25. Tow. Wiedzy POW8Z. Ma8zynopi8 powiel. 


1860. PIo\TKOWSKI Felicjan: Rewolucyjne odkrycia Kopernika i zwi."ek 
ich z rozwojem Jl:t'odezji i kartografii. Rocz. &eodes. 1954 8. 5-17, ilustr. 


18bl. PRZYPKOWSKI T"deu8z: Dzieje myśli Kopernikow8kiej. War8zawa 
1954 88. lU. ilu8tr. 


:l44
		

/Licencje_039_04_255_0001.djvu

			1862. RENKAWITZ Walt..r: \1on Koperniku8 bi
 Kepier. S/"rrlf' Jf/:. 30: 
1954 nr 5-- 6 .. 98--10]. 


1 862a. SCIIENBf:R,; \Iario: Mikolaj KOI.ernik. POSlęp'- As/rOli. T. 2: 1954 
lU 1. 8, ]65-]68. 


1863. SCOTT l>ollgla.: Th.. aCCl'pllHlC" ..f thl' Co,,,'rnican .y
tl'm 111 En- 
:.:l a l\.1. 4"1'00. So('. Pacif Lf'afi,' 1954 lir 304 ". 1---8. 


1863a. SNIADECKI Jan: O .....I.l'rłliku. O"ra('. _\tiro,lawa {:hamcówna. 
Wroclaw 1955 ss, LXXVJII, 240, i\u.tr. Bib!. i\arod. S..r. I nr 1.39. 
Za\\iera ponadto: Pocb"nl
 Mikolaja Knp....ika... 1782 oral "ybór kore,polldrllcji ndno- 
AZ"rej !oIi
 do rozprawy o Kopl"'rniku. 


18Mb. SZCZĘ"NIAK H..le8ta\\": Polonica jal.oń.kil'. 'f"ki hilll. T. ó: 1954 
nr 3/4 
'. 167 -169: fi L"orii Kop"rllika " Japomi. 


1 863c. WITKOV;SKI JÓZl'f: R..f"rma "'opernika. \\": St'.ja Kopernikowska. 
War.zawa 1955 H. 41--64: streszczeni,,: r08., franc.. ang., 8. 65-80 (poz. 
37:i4). 


Bt'z r..ku w
.dania 


1864. BRICARELLI Carlo: II r;i8tema COI...rnican.. ai tempi di Galileo, Cit,illo 
Caltolim St'r. XV, .... 6--8. 


1865, [DELAMARCHE C, F,) SY8t
ml' d.. COl'ernic ou, Abrege de l'A8tro- 
nomie, Paris. [b. r. p..cz, XIX w.) tabl. mit'dzioryt, 54,5 X 73,5 cm, 
Uniw. Tor. 


1866, DELAMARCHE G. F,: Tableau analytiqlle dcs difłerent8 p08ition8 d.. 
la sl,here, de8 difłerents HY8t
me8, dt'H revollltions t't des distanceH de8 pla- 
n
te8, Pań8 [b, r, wyd, pocz. XIX w.1 tabl. miedzioryt, 54,5 X 73.5 cm. 
M. in. .ystem Kop"rnika. 
lIniw. Tor. 


1867. INBEGRIFF der kopernikaniHchen Sonnen od..r de. Wt'ltaY8tem8. 
ChellU1itz [b. r. wyd.]. 


1868. PIGEON Jean: Explication d'un Douveau globe monte d'une fa
on 
particuli
re, 8elon de 8Y8t
me de Copernic,.. PańH [b. r, 1-8za pol. XVIII w,] 
31. 35. 


24/1
		

/Licencje_039_04_256_0001.djvu

			1869. ...: Hif
8ioni (fors.. .Ii Gio. Alfon
.. Borl'łli) 8ullt. 11f"II'
t' dim..' 
strazion.. dt,l P. Gio Batl. Riccioli conlra il 
is" ma COI"'l'IIican... Mt m. 4rrad. 
Cim.."h. R'lCcoltR 3. Tar!(ioni-Toz."'tti T. 2 1'. 2, 
. 71)1 i II. 


""ŚClóL A S\"S1"t:\I ....I'F.H"I"
 
(uklad chrOllolo
i("zll
) 


1870. INvEx lihr..ru... I'rohibitoru.... Cum rt'gulis ł'..nf.'..li
 1"'1' l'a.....' 
a Trid..nlina S)I...d.. d..Jcct..s ..I cum adj..ct.t in
1 ruclim", tlt. t'ml'."'a,,d;s iml,ri- 
mendisque lihris I'l dl' ex..q...'nda I'ruhibitiOlU'... [:.I "pl.] Crac..vi...: 'hl;. 
K. H. 10,,-121' - dekr"t Sw. Kongregacji z 5 III 1(.16 <\.t}'cz"..
 "'orii "op,'r..ika. 
Tekst dekretu pl"zedrukowany u Cł"łichnw
kit.go. nPulskil
 imh'k",
. k..illżl'k 7.łłk;'7.illl
 dl.'. _frr". 
,lo D.
j6w 1.il. i O.... ,. Pot.,.. I. HI H. 37 - 38. 
Eotr. X\"III, 565 -566. 


'871. LIBRORUM I.ost indicem Ut'mt'nlis \'111 "J'lłhihil..rum dt'Cn'la omnill 
hactl'nU8 ('.lita. Romae 1624. 
.. 132-133, 144-146: o Knperniku. 


1872, HACCOL'l'A dt, libri I,rohibili. '\Iilan.. 11124. 
II. LXV-LXVIII: \łonitum Kon
rf'l[a("ji IlIdrk"u dotYCZąCl
 n.. rr'.olllłiollihu
 


1873. ApOS'l'AT,\ Co,...rnicanus, S"II IIO\'lIm t'xamt'lł s\ slt'malis (:"1"'1'- 
nici ad ml'nt..m .J. U. Hicci..li. Bruna.. '790 ss. 149. 
Dukulnł"lIly i wyroki prlt;ł"ri" M
stemo\\"i Knpf'rllikn i przf'('iw (;..llilf"n
7.u"i. 
;I:"braw.ki, o. 128. 


1874. II\OEX librorlIm I....hihilorum Sancti
N. U..mini 
n
lri l'ii Sl'plirn i 
I'ontificis maxi mi jll8s11 editu
. noma ]819. 
O!!'tnłnie wydanit' IndekRu z zakazem ksi"i.f'k Koprrnika, Keplf'ru itd. 


1875. HII.GEn" .I"
"ł.h: D"I' I.III..x tln \"I.,.b,,"'I\"1I Uiicht'r. F"'ibllrg 1904. 
Ił. :).łO-542: upinia KOI1KregSł-'ji l..dł"kslJ o dzieł.. Kop('rnikn - "Ue ł"
t'ndatiollc !lił'). 
łibrol'llJlI Nicołaj Copt>rnici .U,. rf"volntiunih..",.. Tek"" U8 pod!'4lł1wif' Cod. lłarberinl1 XX" I X. 
55, CnI. 58 nr 606. 
(Tui". Tor. 


1876. VEHUR'l'EILUNG dł'r Lehrt' d..8 ....I'..rniklls (1Mb). W : l\-łirbt Karl: 
()lIdlcJl zur Gl'schichl" d..s Pal."ttum
 IInd dt's l'omi.ch"lI Kalhulizi"mu
. 
-ł Auf!. Tubillgl'n ] 924 ", 367, 
T.ko. d"kr"tu Kongr"lacji Ind"kou a 5 III 1616. 


1877. Giordano BRUNO luz..d lrylmual"1J\ iuk\\izycji. Akta ł"'OCI'HI. I'nwl. 
'" ..łoskiego Waclaw Zawadzki. Warszawa 1953 6S. 167, tabl. 


\1.1.",'h'hnn Philipp: H. \Ii.h.bi.. Iii.. z Iii X 1541.1 Zob. pn.. 189.1. 


:WI
		

/Licencje_039_04_257_0001.djvu

			1878. MELANCHTIIOro; f>hilipl': Initia ,Ioctrina I
hysica... \ ...1o.III"':!"" 1:;-1-" 
.Ioh. Lufft. Przedr.: Corl'u" r..formalorum. Bd. 13 184;; s. 21h 21.7. 
WYPOwiada .if przeciw POIIIQdom h.line....,r. 
Zob. poz. 1920. 


1879. tli1'IIEH Marlin: Ti>;ch...,d.'n OlIe,' ColI""";,,... Eisl"'"," I.;hh. 
Sa
rf'p; lIa5l
pn
('h ",
-d8Ii. 111. in. Hallf" 174:ł. 
fi Kop..rnik..: .. 22611: \V.imar lłd. 
 '1)'6. >. IJ2 lU. 


1880. FR()'I\łlI'iUli,. Lib,'rtn>: Anl-Arislarchll> .1'" Chhi-""'Ta.' imn..."i- 
li.. Lib,'r unicus. lu 'IUO ,leenlulD S. (:ong....g..lioni. S. Ił. E. Ca...linal. all. 

U)CX VI ,,,Im',,us Pylhal!0..icn-Col".....i"ano' ,'''ilułII 11.,"....lil'"'. \n.'..... 
pia.. ICI31 S". 109. . 
Ż,'bra" .ki. .. J 29. 


1881. 1;o..:H'....:H .\l..J.'hior: Tractatll. >yll"I'lil'u>, in "I'IU. 'l"i,I d.. .......a.. 
Nolistju.. InotlI ,,
ł "'1'i\łiouł", !';ecuntl,..n S. Scrilłtnrałll .", "'"łhu'tU:-o I,alr."!" !oi.onli.on- 
.I um , quav.. rl'rtitudim' alt,'rul..a H'ntcnli.. It'nl,..da >il. h..." il,'r "sl..tulilo... 
\{oma 1633. 
Zinn
r.. !'. :):łłł. 


1882. FR()\!.()NUI'" tib....tu,,: \'esla, SIV.. Anl-Ari"larchi vinlłl'x ..cłv.'r- 
'II' .lac. tansb""l!iulIl... in "luO D.'cr..lum S. Cong...'galioni. S. R. E. Car- 
cli ua lillnl 'lnno MUC:\. V I "t altt'rum ann.. MI>CX X X I II a.h ..rsus Cop..rni- 
ea..os I"ua" motor... I'dilum. it..rum dl.t-"lIIlilur. "ntvprl,ial' \(.34 ss. 17:ł. 
;/;"'''A'' ski, '. 123. 


1883. \ ER"'A"TI" P,'II'r: l'nyorgr..ifflicl... Er,,"';sung, "..>. ci.., Ct'l'..rni..i 
I,"hr-Siitz.' der h,'ilil(ł'n S..hrift ni..ht zu "irl.'r 
I"'". V,'rd"ut
chl ".... .I. G. S. 
Prallkfurl 1684. . 
Ziullf'r. s. 556. 


1884. ZI'IIMF.RMAI'i" .!..hann .I..t'ob: Sl'ril,lIII"a S. (;0lw....izan>, Sl'lI 1'01 ill- 
ą"lrollonUa C0I'..rnico-scril,tUl'aria bil'artita, da
 isl I'in ganz n"u 111111 ",h.. 
cllri..... r aHronomisch"l' B.."..i"sthum, dł's Cop,'..nil',Ini.r1...11 \V"It-G,'hiill- 
.11" au. H..il-Sehrift... Francofurti ló90. 
h..... "yd. HAmburg 1690, 1693. 17011. 


. 1885. HAYNISCH .lolhann) Christollh: SysLo'mil Co,,,'micanum Seril,l"ra,' 
Sacra non csse 0PIIO.itum... JI'na.' 172.' ss. 28- 
E.tr. XVIII, 68. 
ł' Zillnera C.. 557) aulor: Wirdrl>urlli Iła.. U,'r"l>. 


1886. BERND Johann 
łt1undi non contradic..ns. 
2. wyd. tamir: 1742 (jr.t 


Francisco: Seril'tura Sacra COI,,'rnici 8y.temati 
Mag(l..burg 1140. 
1\" Rihl. Uniw. Tor.) pt. Scriptur.. 
lłcra Copr.rniei Bystemałi 


247
		

/Licencje_039_04_258_0001.djvu

			rnundi nOn 
ontradicf'1I8. Uat iat 
euvf'r8u("htt.r łłewf'ill. d8!ł8 di(" ..\nhłingrr und V erth
idiger 
de. Tyehoniacbe.. ".elt-Syatem.'i. ..id"r d.. Sy.,elDu .1"r Cop",niranrr dic Spriiche beiliger 
Schrif, 'COli der B..'....RUIII:: drr SOllllcn uud 1 ubr"eglirhk..it drr Erdł'n nicbt allfiihren ko:men. 
und nlhn du" Sy.temu Copnniri d.. Hei!. Sehrifl ..i,'hl 7.11 111,11" Irele. \lal!drbur", 1742 .a, 72. 


1887. (;HAVESANDE G. J.: Dibli.cb a8U'onomi.('b.. Abballlllu!1g, ill wet- 
('her I'rwi"81'1I wird, da88 Iłi.. C"ł'l'fi1ikani8chl' !\ł..ynunp: vom 'Ydlbaul' dl'r 
hl'iligl'D S..brift nichl .'utgl'g"" sI'Y." Frankfurt 1774 88, 135. 
To;; .. jello: Oeuv... philohopl,i1lne. et mRlhłmati'fUea. V.2 Am'lerdam 1775 .: 298-310. 


1888. LtimcKE Johl\nll Aug,: Da8s dil' Bl'w..gung der Erde um die SOlili" 
d..r heiligen Scbrift nicht zuwider aey, Clithen 1775, 


1889. 
ECKI Stanislaw: O znaczeniu wladzy duchownej obok ewie- 
ckiej w Polsce, Gaz, Koresp. .lOar!!Z, 1817 nr 48-53. 
M. i...: o .to.unk.. Koócioł. do Kop",niko. 


1890, Kilka ,łów o KOPERNIKU, Pszczółka krak. 1820 t, 5 s, lh3-164. 
S.nto Offiz;o .",w.la kallonikow; Delele n. publir7.ny wyklad nauki Kop",lIik.. 


1891. KOZŁOWSKI Mah'u.:Ii: N..krolog X. Dominika .Jalla Kant..go Mar- 
kiewicza czytany lIa lJ08iedz..niu IlUblicznym 22 Maja 1820 r. przez,.. Rorz. 
TN, Krak, 6 : 1821 8. 310, 
O .to.ullku KoAciola do Kop"rnikH. 


1892. SCHULZE Gouloh Labcl'echt: Astronomia per Nicolaum Coperni- 
cum illstaurata r..ligionis et pietati8 chri.tiallae per Martinum J.uth..rum ad 
Scripturae Sacrae normam repurgata egregia adjutrix, Commentatio aRtrono- 
mico-theologica... Budis8ae 1830 88. XII, 71. 


1893, MELANCHTHON Philipp: B. Mithohio, [Li8t z 16 X 1541.1 W: Corpu 8 
Heformatorum. Bd, 4 Hall.. 1837 szp. 679 nr 2391. 
W,mi.llka o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


1894, Der HEILlGE Stuhl gegen Galileo Galil,'i und dRI! al!tronomische Sy- 
8tem de8 Copernicu8. Hisr. pali'. BI-r Bd. 7: 1841 8, 385-394, 449-468, 
513-531, 577-593. 
Uniw. Wrocław. 


1895. SCHLEIDEN M. J.: Studien. Leipzig 1885 81!, 318. 
.. 272: Koieiól a .y.t"m Kopernika. 


1896. [Saupe Julius] S, J.: Cop..rni('ulI und der PaplIt Paul III. Weimar. 
Sonn'assbl, 2: 1856 I!, 259-262, 
w'" Sebott"nloh"ra. Bibliolrafia ... Di. Bu,g (poz. 2259) podaje autora: Scballer J. 


241\
		

/Licencje_039_04_259_0001.djvu

			1897. VOSEI'I Christian HermamI: Galileo Galilt'i und die romieche Vf'rur- 
teilung dr!! Kopt'rnikanischt'n SystelJ\8. Frankfurt a, M. 1865 ee, 32. 
0..01. 


1898. S. dr, x,: Galilt.o Galilei i sprawa eystemu Kopernikańskiego wobec 
\vyroku rzymski..j Kongr..saeji. T.Yf,. kal, 8 : 1867 do d, do nr 4, 8, 14, 20. 
Art. IInpi.any nR podstawi.. POR, 1897. 


189,}, Die KOPERI'IICANISCHE Wahrh..it und das chrislłich.. Dogma, Leip- 
zig 1868 ss, 42. 


1900, GalileUllz pned eądem, Kol. dla rodzin kal, na r. 1869. Kraków, 


1901. KOPERNICVS und die Bibcl. Sirius (Graz) T. 2: 1870 e. 43, 51, 58, 


1902. FRICKHOFFER H.: Hat dae Kopcnika!1ische Weltsyetem der Heli- 
gio n 
..schadet? Nordd, Proleslanlenbl. Jg, 4: 1871 nr 49 e, 887. 


1903, WARD W. G.: Copf'rnieanism and POpI' Paul V. Du
lin RUI. V. 16, 
1871 nr 32 8, 351-368. 


1904, GOVI Gilberto: II Sant'Uffu:z:io, COI)erilico e Galilei, Torino 1872 
B8. 60, 
Re",: Charl". M., C, r. """d. Slanc.. Acad. Sc. T. 75: 1872 a. 893-894: 


1905. FASBENDER Eduard: OJer dic angeblichc und wirkJiche Verhaltung 
der papslłieben Curie gegen die Schrift dt'B Copt'rilicus, Thorn, ZIf,. II XI 1873. 


1906. POLKOWSKI [gn
cy: Czy system I,lanetaray Kopernika zgadza Bię 
z Pismem 
więtcm, Gniezno 1874 ss, 18. Orlb. z: Polkowski J,': Koperni- 
kijana, T. 3 1875 s, 2ll-228. 


1907. BERTI Domenico: II processo originale di Galileo Gnlilt'i, Roma 1876, 


1908, GRISAR H.: Oie rombrhcn CO:lgregationsdecrete in der Angelegen- 
ht'it des Copt'rnicanischt'n Systems historisch und theologisch erortert, Z. J 
kalII. TI.eol. 2: ]878 8, 673-736. 
Uniw. Tor. 


]909, Nuovl docume:lti inedili rlt'1 processo di G. Galilei, iIIustrati .Ii 
Ą. Woły6.ki. Firenze 1878 ss, 186. 


1910. STVVNIĆKA FrantiAck J.: Galilei, Koprnikova soustava a inkvi- 
8ice, tas. Cesle, MUli, 52: 1879 e, 3-26. 


249
		

/Licencje_039_04_260_0001.djvu

			:'11 I. BEłlTI U"l!u'ni..o: \lIh'r."I"nl; "I pror.'"o (;"IiI..ialJo p "lIa COII- 
.1"'111:1 ,1"11,, ,1..1\1';11" C"p";''';'''"'''' lIIi ,I""n f. f,i"",'i SI'r. 3. \/pllrorip Y. III: 
IlUII.. I II ')h. 


.Iill!_ 


P'!:!. 
I'''
I''''.F.:\U'':H .;......
I. I.llfl\\"il!: ni." E...I.
 ...,,"hl.. di.' Snnn
 gt'ht. ni., 
knp..rlliJ.....llli...du. \\'I'h al1:o-,'lIallllll
 'III' I".",'inhar Inil .It... Bih..III.I...,-, H n-J!;. y.ur 
1."IIII','f,.i,',... IHlti... (;,;..1;1" UIR:i '.. :11. 


."ni,,_ Tul". 


IQU. \\ li',\" ".", \..1"1': Ih,"kml"
 pm'.'.. (;illil"II
"a. f'r:.p",. "'ltIk. fi,,.r. 
Ił. 1:i: IHI>.'> -. Ih :11. 1111 I:!(I. 2()h -- 21. (;...IIEHT Ph.: L.. .1,.....;0"..... h,II.. ..,U..nu' ,,"10111' tiu ..y....'m.. Ił" Cop"r- 
n..'. U,-". ,1,. {J",',,'i,'"_, Sl';p",. '\n. I:;: 'H91 .. 589 :;	
			

/Licencje_039_04_261_0001.djvu

			""eych av-temu Kopernika wynika. .. Melaneł.ton już po roku smienil i "odm ...ł. Wyda. 
ni. naotępne: 1555, 1562. 1570 podaj, t
 fOnDł 'qadnieja,. 
Uniw. Po.n. 


1920a. W ALSB James J.: Catholic churchmen in science. Sketches ol thr 
lives of catholic ecclesiastics, who wen among the great lounders in sciencr. 
ĄllJer. eccles, Rev. 1906. 
.. 3-41: top"rnicua and bis time.. 


1921, WAL8B JamesJ,: The church and BlItronomy before and. afterGali- 
leo. Arner, co,h, Quorl. 33 : 1908, 
\I. in,: ry.. hiatoryc.IIY d.ialalnoki Kopernika. 


1922, CARRARA Bellino: Ił sistema Copernicano " la Santa Sedr al tempo 
di Galileo, Re/
iDne e Civillf} V, 2-4: 1912/13. 
2. wyd. poprawione i ro...eraope, Milano 1914. 


1923. SACCBI G.: SuUa condanna deI sistema copernicano: appunti d'ese- 
geei. Torino 1913. 


1924. CARRARA Bellino: Ił 5 marzo 1616 ossia il Decreto deUa Sacra Con- 
gregazione deU' Indice intorno al eistema Copernicano. Rit" Apolo8io cris,iona 
1916, faBC. 85. 


1925. JEZUICI wobec Kopernika. Go.. 'I()O,()SIco 1923 nr 40. 


1926. KÓPERNIK, bibIe t' vira. Rud" Pravo 19 II 1923. 


1927. KRAJEWSKI Józef: Swięci ; bioKosławieni 
1923 nr 3 s, 7-9. 
O .toR1Iuku Koiciola do Koperllika. 
.1"1. 


;.. 
pe. :'
'-}"Ś, Woln.a 


1928. W.: Kopernik a Hzym. I)o/
ka odrodz. 1923 nr 6. 


1929. BRICARELLI Carlo: ,La .lue"lio.... copernicana dal primo al IICcondo 
I.rocesso di Galileo. Civil'a ca"ol. A. 78: 1927 V. 2 lO, 229-242, 334-345, 
:)21--574; V. 3, K. 228-242. 


. 1930, MEDA Filippo: l protestanti .' il sistema copernicano. Viła e Pen- 
S'4!ro V. 24 : 1933 fasc. 6 lO. 414--418. 


1931. VYGODSKIJ M. .I.: Galilej i inkvizicija. Moskva 1934 ss. 216. 


1932. CEJTLIN Z. A,: Politic"eskaja Btorona inkvizicionnogo proces8a Gali- 
leja. Miroved..nu. 1935 nr 1. 


:!III
		

/Licencje_039_04_262_0001.djvu

			1933. LANDOWSKI Józrf: Kopernik na ind..ksi... SI. pom. 29 XII 1935 

, 4. 


1934. RORGER Willi: ....../...rnikus 111111 Oo
ma. "ortraf!. E
s"n 193(, ss. Ih. 


19348. AU.\M A.: Oas I':,.an/;:,'/iurn UlU) lias lop....tililnis,.he "'..lIhil,1. 
.JungI' KirclIł' .T
. 5: 19:ri s. '),i4 97'). 


1935, BRAclI'-ola:l. I':uf!,'n: Das kin.hli,'h.. ,".-rbot d.,s ""I'I)ł'rnil::misclll'n 
Haill'twl-rk.... in F.rm/au.1. 7., f C,,8 ':, 6;;3-- (,:>7. 
l:ni". Tor. 


193(). [LtlTt:R K0l'.-ruik]. f.'m"". 50"'''''8.,6'. f ROr/n 1930 nr 22 
. :łO(,- 
307. 


1937. DaA KOPt:IDIIKANISI:IIE W..hbild lIIul d,'r Ind..x. .Vnl..r ... I\."',..r. 
.TJ(. 37 : 1940 ", 344. 


1938. HOHNKA\IM H.-inri,'h: K"I'.'rnikus im Url..il d..r H..formaloren. 
-Irch. f Rf'Jorrrrnlionsgf'..cI.. .J
. 4.0: 1943 II. 1/3 
, 171 - 1113. 
I
ut...r, O
ilłlldl"r i \frlnllf'hIOIl o Kop
rlliLu. 
('niw
 Tor. 


1939. GI.'CON Carlo: Intorno alla eond:mna di COPI'rnie". Viln ,. I',.". 
._if'ro 1943. 


1940. Y: :\tikulaj KOI)l'rnik II hl'rrzj... Z"nki Czas" I : 1948 nr 2 
, 20-21. 


19.U. K: D"pi..,.. " ł949 r..ku... K,,',. i Żyri" 1949 nr 14 S. I, ilu",.. 
O 
kntał'niu I)t.
 fI'" olutionihu
 z illdck
u ko
..ił'lnrgo. 


1942, ANDHISSI 
[iovanni] 1..: l\a88un libro Cu eondmmato per"he eOI)('r- 
nie ano. Os!e"'. rom. A. 9U: 1950 nr 299 
, 3. 


19.
2a. M'TTIIES Johau:l: Lnth.'r und ....oJ'..rnikus. ł::vang. IUlher. Kirchen- 
Zll{. Jg. 5: 19:>1 8. 66. 


1943. CIEŚLA Henryk: Wlltykan zwalczał... [.Izi"'o Kop.-rnika). 5;,c'io' 
My 1953 tir 26 fi, 3. 


19.1..1., CZEHMIŃSKI Adrian: ;'\ja iml<'ksi.'. Gaz. lor. 25 III 19;;3 
. (): Glo
 
Tyg. R. 2: 1953 lir li, 8. I, 3; Ku", i Życi" Ił. 2 : 1'>53 nr 15; ''\011'. Tyg. 
1953 lir 14 B. 4; Sprawy i Ludzie Ił. 3: 19:>3 nr 11,...2: Wid,...krąg 19;;3 lir 17 
K. 2. 


:.!!l2
		

/Licencje_039_04_263_0001.djvu

			19.15. K.LvcKER'1' G....rf!: War kOI't'miJ..u. elfl K..tzer:' Jl"imul u. Gluub.. 
J
. 5 : 1953 III' 2 8. ;'I. 


1946. [KIWER"IK] l:0l"'mil' t'l I'f:gli«', W: !'iicul". C"I,,'mi,'. Jll/II. . 
, 5. 


1955. BAI.UIIUX P.: c..:uv"rni.. et rE:;li>!'. " : VUihlri.'I'lIlt'uairl' .Ie l" 1I1000t 
tle Co"ernic. Ciel el Tern' A. 70: 19:;4 s, 31ł1---320. 
Zob. po.. (,5,1. 
Polemika: Ve me...." C. j Vui,wolIl \I.: A propoi de Cope"..c, lam"c, .. 431-433 


253
		

/Licencje_039_04_264_0001.djvu

			1956, LVBECIU Maria..: Kopernik 
1954 nr 4 II. 55-58. 


reformacja. S'rasn. "wafli!. R. C) : 


1957. NORLII'iD Wilhelm: Copernicu
 och Luther. ..n kiłllkritisk 
tudi... 
Nord, as'ron. Tidskr. 1954 pr 2 8. 53-58. 
Por. poa. 1949 a. 


1957a, TO.COLETTI Luifl;i Maria: II I"ocellllo cli Galileo. Clero cd alltro. 
Domia. COD prefazioDe di S, E. il Card. C..I
u COlltantini. Monza 1955 1111. 375. 
O Koperniku w ....."'6Ino'ci na .. 41-48. 
Uniw. Tor. 


Zob. tei po., 1089, 2919, 3140-3141. 


KOPERNIK JAKO MATEMATYK I FIZYK 


BIIUtENIIA,I.. L. A.: Mat"matyka Kopernika. W t"loi: MikoIaj Kopernik. Ca. 1. Krak6w 
1900 .. 220-241 OlU Meehanika. fizyka, IIcod".ja. I"o
.fia lu Kopen.ikaJ, lamie .. 320- 
M2. 


i958, DEI'IIZOT AJfr"d: Kopernik a rozw6j mecbaniki. Wykład.., C.. 
kehn. 1911 nr 21 II. 273-276. Odb" Lwów 1911 1111.1.13. 
K.. M. 


1959, DIANN' Jadwiga: Matematyka Kopernika, W.uehAwia, 1954 nr 2 
II, 31-35, UUlltr. 


1960, DICItSTEIN Samuel: Poj
cia mecbaniczne Mikolaja Kopernika. 
W: Prawda, bi,.żka zbiorowa ku uczczeniu 25-Jctuiej dzialalno'ci AlekaaD- 
dra Swi
tochowllkiego 1870 -1895. Lwów 1889 8, 126-129. 
U..iw. Tor. 


1961, DITTRICH A,: Kepernik a EiDstein, Rueh filo%Ofielcy 1924 Dr 6-7 
(Opi. WI: Rabo W.: Biblio,r. philololi.." cia.. cI lum. Pol..,. 1911-1925. Lw6w 1929). 


1962, Dr VOK8: FraDcullki uczon) (I Koperniku. Swia' R. 9: 1914 nr 28 
..,6-7. 
O pra"y prof. Painl"vf: Metop w mecha,nic:e. 


Dubi"kij J.: Koperni"", k.... v.a
", l' I.....". 1"010"""... Rilla 1813, ""b, poz. 2003. 


1963. FASBENDER Eduard: Die Kopernikaniscbeu S"h..en-und Dreiecka- 
berechnungeD. Progr, Gymn, Tboru 1872, Odb" 118. 12.. 
Ks. M. 


264
		

/Licencje_039_04_265_0001.djvu

			1964. FOCK V [I:uliiliir] A[leksandrovi/!]: Sisłema Kopunika i sist"ma 
Płolomeja v sVełe ob6/!ej teorii ołnositel'n08łi. W: Nikolaj Kopernik. Sbcr'liL. 
-tałej... Mo
ha 1947 s, 180-186 (zob. I'
Z, 650). 
Tlum. pol.: l'klad Kopernik. . układ Ptnl"mruoza ... i...ietlr wapólezr,"rj '"or;; Iro...i- 
locji. W"rozawa 1953 Pol. Ak.d. Nauk. s..sja naukn.... po....ifCOIl. tWc\r	
			

/Licencje_039_04_266_0001.djvu

			1974, NAAKE-NAK'SKI W.: Kopern'... Jako pn:)'rodnik. Pr%yr. 
2 : 1923 8, 62-67, 


Techn. 


1975, NOWICKI Aildrzl'j: Atomi
tyczne poglądy KOlłl'rnika. Wied%a i t.'Ycie 
R. 20: 1953 nr 12 B. 814--816. . 


1976. STAMM Edward: Geom.'tria KOI,ernika, Wiud. matem. 1934 6. 57-- 
100, Odb, Toż w jrz. franc. W: La Polo8ne au 7.e Con8r
J Intern. d. Sc. IIisI. 
[T.] 2 1933 B. 155--174, Odb. 


1977. SZCZENIOWSKI Szczepan: Wpływ idei Kopnuika na rozwój fizyki. 
PO.'rpy Fi%, T. 5 1954 z, 3 B, 239 -- 266. 


1978. SZCZENIOWSKI Szczellan: Wpłp' Kopernika 118 rozwój fizyki. Stu- 
dia i Mol, s D%iej6u1 Nauki pof. 2: 1954 II. 55-91. 


1979, TEsKE Arnim: KOitel'l'cje KOIII'rnika II 1I0wa I'ra w fizyce. Probt. 
R. 8: 1953 nr 5 II. 306-313, ilu
tr. 


1980. TE
KE Arn,m: Z'1I1CzI'nil' Kopernika lila rozwoju fiz
'ki. Spi.. uyk!. 
UMCS. 1953/54 B. 171-176. 


1981. TURSKI Stanisław: Znaczenie odkrycia Kopn.likil lila rozwoju myśli 
matemat)'czl1ł'j. SIudia i M"t. % lJ::it'j61ł> Nauki pof. 2: 195.' P. 93-101. 
Odc.yt wygloazollJf 110 VIII Zjeid.ic l\1utcmalykól' l'..l.kicb 6 IX 1953. 


1982, UF.MOV A. .I,: G,'liocelltriceskaja tiislellla KOI..'mikn i leorija 01110- 
lIitel'\IOBti. W: Filosofskie vOl,rosy sovremeni1oj fiziki. Mo"kva 19:>2 B,299- 
331. 
Tlum. pol., Myil filo.. 1953 lir l .. 144-175. 
Tlum. Ilic....: D.....rloe Z. f. PItiIo.. Jg. 2: 19:i-ł II. 2 .. 418-4-15. 
l;..iw. Tur. 


19
3. W AI.CZAK J a'1UBz: ZarYB rozwoju mcchn'1iki na tle Hoku Koperni- 
kowskiego, (Wyk/ad bauguracyj.IY na otwarcie roku akad, 1953/5.'), Biul. 
nouk. lech. 1953 nr 1 H. 3 -- 18. 


198h. \\'ITl'AKl:R E.: TlI" CI""'I.il,l III" n.ilurl' frull Cnj'f';'o.icus III 
.'''- 
lo... A I",,,,.. S,.. 7: 1'1:;0 nr 2:i s. 25-31. 


1984. WIłĘCZYCKI ł'ranci8zrk: IłYB historyi jcoml'lryi du epoki "ynale. 
zienia analizy Deskarta wraz z oct'ni"lIicm zaslug znlłkOlnilych jrom.'trów 
1>oIskich w tym cZilsil'. [Warszawa] 1829 ss. 44. Prugram kOilwiktu XX Pija- 
ró.. nD Żoliborzu. 
\1. i...: o trygollometrii Kopernika. Prardr.: Polkow.ki I.: Kop....ikijana. T. 3 1875 .. 97 -98. 


25łI
		

/Licencje_039_04_267_0001.djvu

			1985. ZELLER Mary Clauma: The development or trigonometry rrom Regio. 
montanuB to PitiBcuB, Ann Arbor, Michigan 1944. 
.. 39-63: Th" tn,onometry of Cop"rnicu. and Rbeticu.. 
Uniw. Tor. 


1986, ZILSEL Edgar: CopemicuB and mechanicB, }, HUł, oJ 1,u1U l: 1940 
B. 113-118, 


1987. ;lVLIŃSKI EUBtachy: Kopernik jako matematyk, W: Mikołaj Koper- 
nik. KBięga zbiorowa. Lw6w 1924 B, 31 -35. 


KOPERNIK JAKO GEOGRAF 


1988. BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Marco Deneventauo, Kopernik, Wa. 
powBki, a p.ojBtarBzo karta 
oj::roficzlła Polski. RtJzpr. Wyd;r. maUJm.-pr:ryr, 
PAU, Ser, A T, 41: 1901 B. 134-222. Odb. Krak6w 1901 8S. 89. ilustr" 
2 mapy, 
Str..z.z"nir ... jęz. ..ie..... Buli. A.a4. P.,. CI. mulAem. mai; 1901 ..64-71, mapa. 
Rec.: D.ioma I.. \I.. Pr=. pOt.... T. 71: 19UJ .. 110-111; Er...t M., KOImJ)1 CLw6w) 
R. 29 190-& .. 411: Fij..ł.'k J. Pum. liltr. I : J9U2 .. -&79-"82, 
Birke.......jrr .h,i,'rdzo "..p.;lud.i..1 Koperui.... ... Ipnrzłd.elliu mapy Pol.ki . 1507/8, 
Bucsek lIotomio.1 w ..Poez'Itko,'h kar'uFr"fii pol.kier'. Buli. inl''''. A.ud. Pol. CI. pIJil.1. 
d'hill. 1935 lir 1-3 .. 9 powiada, i. Kup.'rllik lIic a ..i, ....p61.."IO ni" mial. 
L. Kola..ko......i, Spral.. PA.U T. 51: 1950 ..r 4 .. 208 opi.uj'!.c W)'dan, pr.... "'IIPOW' 
'Iurgo ... Ibymi" 1508 ..Geografię Plol.......uuo... "tórrj jedy..y w Pol..,,, rrra. po.iada Bibl. 
Uuiw" 'tY Toruniu, w'l)tn
..iada »ię au ,,!!Opólllutor51""f'1U Koprrnika. 
· l'..iw. Tor. . 


Dubiekij I.: O Kop,....ik", k.... .-roc", g"olrar", IIrollł"tre... Rijllll 1873, .ob. po.. 2003. 


1989, LELEWEL Joachim: K0l'.'rnika tUtlzież jinnych astronomów pol- 
skich w jcografji zasluga I.rz..z.., Prnr. i Przern. 1857 nr 9-10, M. 70-72, 
78-80. 
Dal..e "1'd.: Poz..ai. 1862 .., 23; w jrgo: Pol.ko, dziejr i r.tezy j,'j. T. 19. (Rozmllilooici) 
Pozuań 1865. P....dr,: Polkow.ki I.: Kuperllikijallo. T. I JH.3 .. 211 .22-&. 


1990, MALlcKI Adam: !\likolaj KOI.cmik jako g.'..graf. Geosr. 141 Szk, R. 6: 
1953 nr 6 B. 289 -295, ilu_tr. 


1991. I\l.4.LlCKI A(lam: Mikulaj Kop"rnik jak.. p;co
"tf, Spis Ił'.rkl. UMCS. 
1953/54 R. 163-169. 


1992. PIECIIOCKI W. E.: B, I ni., Iylk.. aslwnonlt'm [1.,('1' ró" nid budo..-- 
niczym i /!:,'op;raf., m) , SIł,iał i .'Hy 1953 nr 60 
. l. 3. 


li _ Diłłliulr.h. K.p.rtll
UW.". 


:!6i
		

/Licencje_039_04_268_0001.djvu

			KOPERNIK JAKO METEOROLOG 


1993, STENZ Edward: Kopernik o atm08ferze ziemskiej. Urania R. 24 : 
1953 nr 7 II. 193-197, 


1994, STENZ E.: Meteorologia u Mikołaja Kopernika, Gaz;, Obseno, PIHM. 
R. 6: 1953 nr 14 II. 1-3, ilu8tr. 


1995. STENZ E,: Mikołaj Kopernik jako meteorolog, Biul. meleorol. 1923 
nr 6, 


1996, STENZ E,: O pewnych rozwataniach aerologicznych Kopernika, 
Uranaa 5: 1926 nr 2 B. 36-42. Odb, Warszawa 1926 8B, 7. 


1997, STENZ E,: The upper east wind of Copemlcu8, Ada 880phys, pol 
V, l: 1953 nr 2 II, 75-81, ilwtr. 


KOPERNIK JAK9 LEKAIłZ 


1998. BBBG Aleksander: Der Arzt N, Kopemiku8 und die Medizm deI! 
awgehenden Mittelalters, W: KopernikUB-ForBchungen, Leipzig 1943 B, 172- 
201. 


1998a, BEBNBABDT Kurt Gert: KoppernikUB alB Arzt, Heimattreue Osi - 
u. Wesrprewse Jg, 20,: 1940 J1II' 9 B, 101. 


Birkenmajer L. A,: Zapiski trriei lekanki"j. W jego: Mikolaj Kopernik. c., I. KraUw 
1900 .. 569-581. 


1999. BRACHVOGEL E.: KoppemikuB alB Arzt. Zenrra'b', f. Chir. 1936 
., 2072-2075, 


2000. BRACHVOGEL Eugcn.: Da. Maiglllckchen dell Koppemiku8. Unsere 
erm'. Heimar 1931 nr 2 II, 5
6. 


2001. BBACHVOGEL E,: KoppernikUB von Fraueoburg alB Arzt, E'b. ZI8' 
1936 nr 137. 


2002. BBACHVOGEL E,: NikolauB KoppernikUB al& Arzt, Unsere erm'. 
Heimał 1936 nr 7. 


2002a, BUCK J'...bert W,: Doctors afield; Nicolaus Coppernic (1473-1543), 
New En", J. lU",.. T. 250: 19.>4 nr 22 B. 954-955. 8
		

/Licencje_039_04_269_0001.djvu

			2003, DUBICIUJ I,: O Kopernike, kak vra
e, geograf e, geometre, diplo- 
lłJate i fil080fe-atronome, V pamjat' 400-letija., , Riga 1873 liS, 56. 
JlI. in. a. 51-54 frllf!menty kor"OpGDdencji międay Albreehtem i Kopernikiem 
\IV praekl a ros. 
SGPiS 


2004. E, T,: O Mikołaju Koperniku, kt6ry.., recepty pisywal, l'wJr. 
Kur. pol, 19 III 1953 II, 4. 


2005. .'ABER [Karl): Ein Beitrag zur Lebens-Gellcbichte des Nicolaus 
Ko pern icu8. BeiJr. Kunde Preussem 2: 1819 II, 263-267, I facsim. 
O wyłwiadcsonej prze. Kopernika pray.łudse lekankiej j"dnemu a dworsao b. Albrecbta. 
Talnż" wi8dumo'
 o 4-cb Iiatach Kopernika anajduj,-"ycb .i, w tajnym archiwum królewie- 
ckim. 
Zob. tei pos. II. 
Uniw, Tor. 


200h. Fu!! Stani
law: Mikolaj Kopernik jako lekarz, Pol. TY8' lek, R. 
O: Ilł53 nr 29 8, 1030-1032, nr 30 s. 1061-1064, nr 31 s, 1094-1096, 
il u8 tr. 
:IU 1'08. bibliolr. 


2U'I" FLIS Stanislaw: Mikulaj Kopernik - jako lekarz. SI. na Warmii 
/\tllZ, Ił. 2 : 1953 nr 7 s. 7, ilustr. 


:!Ullłł. ł'IIITZ .Józef: Kopernik lekarzem, Pol. Gaz, lek. 1923 nr 50 Ił. Odb. 
1'\"0.\\ 0!)2;\. 
u.....: WrzuHPk Adam, Arr". HUI. Filo.. M"d. T. I: 1924 a. 239-241. 
Ił...!'!.... 


:WII'.I t;ANSZYNIł
C Ryszard: Kopernik jako lekarz. W: Mikolaj Koper- 
lIII... ł..ięga ",biorowa. Lwów 1924 s, 36-70, 


:WJU. f;.\.;IOROWSKI Ludwik: Zbiór wiadomo
ci do historji sztuki lekar- 
-ki"j w Pol
ce, T. 1-4, Poznań 1839-185h. 
'r. la. 104-109: u Koperniku. Pr.edr.: Pułkowoki I.: Kopernikij8n.. T. 2 1873 
.. 103. 106. 
"niw. Tor. 


2010;1, GIEDROYĆ Fr,: :lródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów me- 
Il} Clny ,. dawnej Polsce, Warszawa 1911. 
.. 
.2 -366: Kopernik Mikolaj. 


2C 1]. GIHSZTOWT Polikarp : Mikołaj Kopernik. Gaz, lek, 7: 1873 s, 127- 

28. 


!!ill
		

/Licencje_039_04_270_0001.djvu

			2012. GL[INKIEWICZ] .J.: Z Zi,'mi Warmi,.,lil'j. T,.f!.. ,,'il'lk0l" 11171 nr 21 
II, 260-262. 
O Koperniku juko l.kurxII. 


2012a, [GRABIAŃSK_-\ :\1.) :\1. G.: Arlium l" Ino,tlil'ill'''' d"cl"r. '/\g. JI'n1okr. 
1953 nr 17 B. 8, ilusIr. 


2013, GUNTtlER: C"I)I,,'rnicu., ,.illl'I' dl'r I!rii.slt'n ;\\1'lli";,,... "'liwr ZI.il. 
Turiirz;l/. Mili-en. Jg. 20: IIJ39 P. 235. 


2014. HAR'ł:LEB Kazimi,'rz: Wil,lka Irójca ł.'kar,,) Ollr...lzo'lI;a [:\1. 1\Iio" 
chowita, M. Kopernik, Józ..c Slruś). /)01. '/\p. I,-k. PI-Ul lir 110 s. 481-.4B-ł. 
Odb. 8B. 14, nlb. l. 


2015, HOFFMAN K, F.: 
ik"l:lUs C"I)I,,'mikus (H73-15.B) aIs Arzt. 
H:ppokra'es 14: 1943 B. 444 -4.
5. 


2016. HOLZ Max: Kopo'mikus. Al'clhl'k"r, 7.,/(. 73: 1930 B. 1l05-1108. 


2017, HOLZ Max: Pro cas
ia fislula doctt.ri Nicolao Koppunic. Z. f Gesch. 
Erml. Bd, 25: 1933 8, 233-237. 
Uniw. Tor. 


2018. HOLZ M.: Ein Rezept von Nikolaus Kopperllikus. Apo'heker-ZI/(. 
1932 nr 28. 


2019. KOCYAN Irena: Kopernik jako lekarz, 0(' A (lo Z. 1953 nr 4 s. 3, 
iluBtr. w tym facBim. recepty. 


2020, KONltoLEWSKI Leon: O Mikołaju Koperniku .. lekarzu, Gaz;, lor. 
18/19 IV 1953, B, 6. 


[Kopernik jako I"kan, t"k.ty recept.] W: ln,"lita Coppernicana 1878, .ob. po.. 55, 


2021. KOjMIŃSKI Stanisław: Słownik Ickarzó,> I)olskich.., WarBzawa 
1888 
.. 229-230: o Koperniku; bibliografia. 
Uniw. Tor. 


2022. KOWARZYK Hugon: Kopernik jako lekarz, Pos'ępy HiS. Med. dOślc. 
T. 8: 1954 z, l B, 171-177, 


2023. LASKIEWICZ Alfred: Działalnolić Kopernika na polu lecznictwa. 
W: Mikołaj Kopernik.., Tel-Aviv 1942, 2 wyd, 1943 B, 23-33. 


280
		

/Licencje_039_04_271_0001.djvu

			2024. ł,YSKANOWSKI M,: Mikołaj Kopernik - lekarz, Slujba Zdr. R. 5: 
1953 nr 37 a. 4, 


2025, MARIANOWlCZ Włodzimierz: Doktor Mikołaj, Nowy Tor R. 3: 1953 
nr 8 a. 2, 


2026. MELLER Eugeniusz: Czy Kopernik był lekarzem. Dz, Gdamki 3 III 
1923; Dz, POZIl. 1928 nr 142 a, 10; Glos Narodu 1928 nr 181. 


2027, MELLER Eugeniusz: Eskulap czy astronom, Polonia 1929 nr 54 1,6, 


2028, NIEZWYKŁA recepta, Radio i SUJial R. 9: 1953 nr 25 a. 5, ilustr. 
O audycji J. Gadomskiego ..Ni" tylko ..tronom". 


2029, NIWELlŃSKI Józef: Mikołaj Kopernik jako lekarz, WszecMUJial 
1953 z, 8 s. 190-192, 


2030, PIECHOCKI Witold E,: "Wiele łez starł na ziemi SWIł dobroci," 
$wial i My 1953 nr 56 s, 1-2, 


2031. PROWE Leopold: Copernicus aIs Arzt, LeopoldillG 17: 1881, Odh. 
Halle 1881 aa, 25, 
Zob. t"i poz. 59-60. 
Ks. M, 


2032, PRZEDE WSZYSTKIM, jako lekarza znano Kopernika na Warmii i Ma- 
zurach. tycie oluI, 24/25 V 1953 a, 6. 


2033, SCHMAUCH Hans: Neues iiber die Irztliche Tiłtigkeit dea. Astrono- 
lJ1en Kopernikus, Pro&eus 1943 a, 115-118, 


2034. SKARŻYŃSKI Bolesław: Kopernik lekarzem, Probl. R. 9: 1953 nr 10 
a. 665-668, 


508GZ F.: Der Ant N, Kop"rniku. im Bilde, sob, po., 2518. 


2034a. SULlMOWSKI Janusz: Czego natura ludziom posk,pila - dał im 
Kopernik, Cariłm R. 9: 1953 nr 8 s, 11, 


2035, TUGENDHOLD T.: O recepcie M. Kopernika. Wiad. farm, 1933 
s, 692-694, 


2036, V ALENTlN H.: Bedeutung des Nikolaus Kopernikus auf medizi- 
nisch-pharmazeutischem GtJbiet, Apolhekerzl8' 73: 1930 s, 1103-1105. 


261
		

/Licencje_039_04_272_0001.djvu

			2037, V ALENTIN H,: Coppernicus ais Arzt, A'rzreb', f. OS'pr. Jg, 20: 1939 
s,74. 


2038, V ALENTlN H
: Herkunft und Eehtheit der im Frauenburger Mu- 
8eum vorhandenen Kopernikus-Rezel)te, Sudd. Apo,lu?lur-Z'8. 71 : 1931 s. 152- 
154, 
Tamie, a, 154-155: Zimmermall Walter: B"m"rkungen SU H. Valelltiu: H"rkullfl .. 


2039. W ROCZNiCę urodzin M. Kopernika. Widki humanista jako lekarz 
przyjaciel cierpiących. Rob. porno 18 II 1946. 


2040, WIERZBICKI Dan.: KOIlernik jako lekarz, Kosmos (Lwów) 6: 1881 
II, 273-284, Odb. 
Hniw. Tor. 


2041, WITANOWSKI M. R.: Recepta M, Kopernika. Wiad.farm. 1930 11.478- 
479, 


204b, WOLNY H.: Lekarze elloki Odrodzeni... Mikolaj Kopernik. '
'ą..ki 
Medyk R. l: 1953 nr 4 s, 4. 


2042, Z. Ar.: Medyk z Padwy. Zwurciadło 1950 nr 8 II, l. 


Zokr._aki T.: S".ja lIaukowa P[olakiego] T[owanyatwoJ L["kar.kie,o] w Toruniu, .ob. 
po., 3474. 


(2043), ZALUSKA Jan: M. KOI,cmik, prawnik, ksiądz, lekarz, astronom,.. 
Zorza 1923 nr 7 (\107.. 2183). 


2044. ZEMBRZUSKI I.lldwik: Mikołaj Kop..rnik jako t.. kurz. Wind, lek. 
R. 6: 1953 nr 7 II. 381-383, iłuRtr. 


KOPER!\IK JAKO BUDOWNICZY 


2045, DITIRICJI F.: D.'r Dum 7.11 Fral...nburg, Z. f. Gesch. Erm'. Bd. 19: 
916. 
.. 165-167: n wndociWJ Kopernik... 
Uni",. Tor. 


204b. FEUJ'f L,: Ob"l' rlit" Wa8
..rI..itllng der l:upernieulI zu Frauenburg. 
Ann, PhYB, Chemie T. 83: 182b 8, 395 -396. 
1.Jniw. Tor. 
Tłum.: D.. soil. 1826 t. 1 .. 368-37U. Pr..,dr. tłumac.euia: Pr.. ue"". 20 II 1923 .. 
..stępem ł'elik.. Kucha..."woki"go. 


262
		

/Licencje_039_04_273_0001.djvu

			2047, GAJEWSC M[arian]: Czy Kopernik budował wodociQgi. Ochro Za- 
byck6U1 R, 6: 1953 nr 1 ., 67-68. 


2048, GAJEWSKI Marian: Mikołaj Kopernik i pierwBze wodociągi w Polsce, 
Go:, Wodo 1954 nr 4 B, 112-113. 


2049, GEBAUEB: Einige Bemerkungen iiber die kopernikaniBche Wasser- 
leit!U1g bei und in Frauenburg. Preu$$, prov,-B'-r 5: 1831 s, 38-43, 
Uniw. Tor. 


2050, GEMBARZEWSC L,: Mikołaj Kopernik i wodociągi na Warmji i Pomo. 
rzu, Pr:J, techn. 1933 nr 22 s. 567-571. Odh. Warszawa 1933 BS. 15. 
Uniw. Tor. 


2051. GoTOWT Cz,: Mikołaj Kopernik jako hydrotechnik i pierwBZY budow- 
niczy wodociągów w Euronie. Wiedw i Życie R. 21 : 1954 nr 4 s, 269-270, 


2052. JESZCZE o Koperniku. Zor:a 1923 nr 9, 
Podauie o budowie wodociUU w Lubawie pnez Kopernika, 


20:>2a, [KoLLMANN Paul] p, K,: Hat Copl't'rnicu8 WaBserłeitungen gebaut? 
Orde1l$kreu: Jg. 10: 1933/34 nr 8 [s, 3], 
K.. M. 


2052b. NEsTEBuK F. J,: Inżeneniye raboty Nikolaja Kopernika, W: Ni- 
kolaj Kopernik.., MOBkva 1955 (poz, 650a) B, 73-89, ilustr, 


2053, NEsTERuK F, J,: Mikołaj Kopernik - budowniczy wodociagów. 
Tł. z rOB, W[ojciech] Suchorzewski. Sludia MaI, . Dsiej6w Nauki pr.t, R. 3: 
1955 s, 207-219, rys, 
Art. oparty na po.. naaL 


2054. NESTEBUK F, J.: Nikolaj Kopernik kak gidrotechnik, l.v, Ak:zd. 
lVauk Old. lechn, Nauk 1953 nr 9 s. 1341-1349. 
Toż w akróceniu, Gidro..ch... Seroil. 1953 ... 8 .. 47. Tłum. pol. Probl, R. 10: 1954 nr l 
.. 54, LJ!i 


2055. PHlLlPPI Rud.: Ueb"l einige Hydrotechniker in PreuBsen wiihr..nd 
des 16,' JahrhundertB, N. Prews, prov.-Bl-r 6: 1860. 
.. 315-317: o Koperniku. 
Uniw, Tor. 


PIECBOCIU Witold E.: Bvl nie tylko aotronomem (lec. również budowniczym i I"ogra- 
feln]. Zob, po., 1992. . 


263
		

/Licencje_039_04_274_0001.djvu

			2056. POSCHMANN Adolf: Die Siedlungen in den Kreisen Braunsberp; und 
Heiłsberg, Z, f Gesch. Erml, Bd. 18: 1911-]913, 
a. 195-197: o KOi"rniku. 
Uniw. Tor. 


2057. PROWE Leopold: Hat Coppernicus Wasserleitungen angelegt? N. Preuss. 
prov,-BI-r 10: 1865 s. 320-341. Odh. Thorn. 1865 ss. 22. 
Uniw. Tor. 


2058, SCHMAUCH Hans: Koperniku
 baut die Miihle in Frauenburg, Erml., 
mein Heimalland 1943 nr 1. 


2059, WODOCIĄGI Kopernika w Lubawie. SI, pOnl, 29 IX 1932 s,7. 


2060, WUTZKE I. C,: Bemerkungen iiber die Gewilsser, die Ostseekii. 
ste und die Besehaffenheit des Bodens im Konigreich Preussen, Kilnigsberg 
1829 ss, XV, 160. 


.. 38, 39, 46 w.m. o Kop"rniku jako budowniczym ..odociqgów w .Z"'''IU mi"jacowo'ci 
Warmii i Prua. Polemika: Anfr&ge zur g"falIigcn Beantwortung: Ob Coperniku. vi"le W...er- 
leituol"n in Preu...n an,,,legt bab,,? Pr.u... prov.-Bl-r 4: 1830 .. 388-392. Anonhoowy 
autor zbija twi"rdz"nie Wutzkego, jakoby Kopernik miał zaloży
 wiei" wodociV 6w . 
Uniw, Tor. 


2061. Z.: Służąc człowiekowi. SI. powsz, 8/9 VIII 1953 s, 4. 
O Kop"rniku bl1downic.ym. 


Zob. t"i poz. 1051. 


KOPERNIK JAKO FILOZOF 


2062, BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Filozoficzne podłoże odkrycia Koper. 
nika. Arch. Kom. do Bad. His', Filoz. T, l : 1917 s, 261-271. 


Tek.t oparty na at"nolramic wykladu. 
Uniw. Tor. 


2063. BWŃSKI W. L,: O kopernikański liwiatopogląd. Kraków 1940 'ss, 8, 
Rec.: LEM Stalli.law. :tyrie '\lau". T. 2: 1946 a. 421-422. 
Uniw, Tor. 


2063a. BOGU8KI H.: Mickiewicz. Kalii i K0l".rllik. (Uwagi niefiłozoficzne). 
Prz. 1cc.'JI. 1904 t. ] nr 26-29. 


2064. BRACHVOGEL Eugen: Kopernikus und Kant. Wor, rn d, Zei, Jg, 
3 : 1935/6 s, 1109-1115. 


<1114
		

/Licencje_039_04_275_0001.djvu

			., 


2065, BRACHVOGEL Eugen: Coppemicus und die neuplatoniKhe Licht- 
lnetBphysik. Z, f. Ce.eh. Erm', Bd. 26: 1937 s, 451-457, 
Uniw. Tor. 


2066. BRUHNS D.: Dic Weltanschauungen von CopemicUII und Giordano 
Bruno, We'.all 4: 1903 8, 25-34, 56-63. Odb, , Berlin 1903. 
Nar. 


2067, CARR H. W,: The IIcientific concept of reality, I, CopemicU8 and 
D escar te8. Persona'i.. 1935 nr 16 s, 146-156. 


2068, CASSIRER Em8t: Das Erkenntnisproblem in der Philo80pme and 
WissenschBft dęr neueren Zeit, 2 Aun, Bd, l Berlin 1911. 
a. 271-277: Daa CopernikanillChe Weltayatem und die Metaphyaik. 


2068a, CONWAY p, O,: Aristotle, Copemicu8
 Galileo. N_ Seholasł, 23: 
1949 s, 129-146, 


2069, CREIGHTON J, G,: Copernican revolution in philO8Ophy. Philo.. 
Rev, T, 21 : 1912, 


2070, CROSS F. L,: Kant'8 socalled Copernican revolution, Mind 46 : 1937 
s. 214-217, 
Polemika: Paton H. J., tamie .. 365-371. Replika Croaaa, tamie ., 475-ł77, 


2071, CZAJKOWSKI K[onstanty): Zasługa Kopernika w filoaofji Pr., potII'.' 
1893 t, 4 8. 221-240, 373-393, 


2072, DINGLER Hugo: Ge8chichte der Naturphilosophie, Berlin 1932. 
.. 89-90: o Koperniku. 


2073, FABRE Lucien: Essai lIur le g6ni£ de Copernic: la prop08 des nU8 
de Pologne, Rev. hebdom. 1923 nr 10 8, 165-184, 


2074. FABRE Lucien: E88ai sur le geni.. de Copernic, Paris 1926 118, 58, 
Nar. 


2075. FAUST August: Die philosol)bie-geschichtliche Stellung de8 Kop..r- 
nikus. W: NikolBU8 Kopemikus, Mii;.lch..n 1943 8, 96-211, 318-370, 
Uniw, Po.... 


2076, FRANK Philipp: The philo80phical meaning of the Copemican rpvo- 
IUtion, Proeeed. Amer, Phiło., Soc, 87: 1944 nr 5 II, 381-386, 


26/1
		

/Licencje_039_04_276_0001.djvu

			2077. FROST Walter: Bacon und die Naturphil
sophie. [Leonardo da 
"inci, Kopernik, KepIer, Brahe, Galilei I. Mtinchen 1927 88, 504. 


2078. G.'l.HNIEH P[ierre): L., genie de Copernic. Pari8 1933 88, 168. 


2079. GIACON Carlo: COI,ernico, la fil080fia e la teologia. Civilta Carlo- 
I i.... 1943 nr 2243. 


2080. GOLDBECK Ernst: Plato ulld Copernicu8, W tcgoż: Der Mensch 
und sein Wf'ltbild, Leipzi
 1925 !I. 61-83. 
(lIIi"". Tor. 


2081. HAEDlCKE .Johannes: Kaul uml KOI,ernikulI, Grundlvissenschaft 
7: 1927 !I, 3M-372. 


2(11:12. HEIU.ER C,: Uie Ł..łm' d"M COI,ernicu5 und die moderne Weltan- 

..t"IUUłl
. W "-goi: Philosophi
eh., A"fsatz.'. Ll'ipzig 1869 II. 1-34. 


201:13. INI;ĄHUEN Homau Stanisław: Mikołaj Kopl'Cuik i zagadnienie obiek- 
'ywno';ci I,raw naukowych, Warszawa 1953 ss, 81, 2 nlb, Z prac przygoto- 
w:nU-:r.ydł Sesji Naukmu-j OdCllllzellia Polski.-j Akademii Nauk. 


2034. KJ.EJNIJ'l'-TI'RSKI .I,: Kop"rnik a polska tradycja filozoficzna. Czy 
KOI"'mik był filozofem? Myli porno 25 I 1923. 
K.. M. 1)8;). KRATKIJ filosofskij slm'ar. Pod rf'd. M. Iłozentałja '1'. Judina, 
l \Io..kva) 1951. 
.. 79, 203- 2U4: o "'ollr...;ku. 
ł'nekI. pol.: Krótki .Iowllik filozoficZII)'. \\ anluwa IIJ5S. 


2086. KUT""'''H OUo: Kautl! COI...micanismus auf die Begriffe Notwendig- 
k,'it ond Frt'il..-jl allgewalltll, Altpr. Mschr. Bd. 22 : 1885 II, 618-636. 
Uniw. Tor. 


,'utorp : Vi" kO'lIlologi.rhe Reform de. KoperIIiku. in ibr.. .gedeutWJg fur die Philoao- 
phi.., zob. poz. 15RQ. 


2087, SMITII 1\. 1\..: '1'1... mraning of I\.ant'
 Cop..rllic8U aJlalo
'. Jl.1i"d 
\'. 22: 19H s. 549 i n. 


2088. STEHNF. Car liS : Uit- allgcm..in.. W..ltans....auulIg in i"rer EntwicklUII
. 

tuttgart 1889. 
a. 46-49: Kopcrllikuo, Tycbe Iłrllbe und KepIer. Tlwn. aug. Upon Courl14 : 1900..385- 
-ł08. lIti
		

/Licencje_039_04_277_0001.djvu

			2088a, TROILO Erminio: La dialł'ttica copernicana. Atłi Accad. Lincei. 
CI. S". morali, sIor. e filo'. V, 8: 11)53 8, 453-465. 


21189. WOLLSCHLilGER A.: Kop,'rnikanischell Denken. Rł'i"h 1940 H. 4 
"e li. 


201J0. ZIEMSSEN Otto: Makrokosm08. Grulldidł'ł'1l zur Schopfullgsgeschichtt' 
Ilnd zu ..in.er harmonischen Wł'ltan8challung. V.'rslIch ł'iner Systematik dł'1i 
"'''..ernikallism1l8. Gotlia [18931 S8. XVI. 127. 


KOPERNIK JAKO EKONOMISTA 


201)1. BARANOWSKI Hł'llryk: Mikołaj Kopt'rnik 
fi a , Ekon, 1953 nr 4 8. 251-255. 
Pozycji 80. 


ekonomista. Bibliogra- 


2092, DUNAJEWSKI Henryk: Mikołaj Kopernik jako badacz zjawisk ł'ko- 
nomicznych. Tryb, Ludu 3 VI 1953 8. 3--4. 


2093, DUNAJEWSKI H,: Poglądy ł,konomicznt' Mikołaja Kopernika, Kwarl. 
hi.r. R. 60: 1953 nr 3 8, 57-80. 


2094. DUNAJEWSKI H.: W sprawie poglądów ..konomicznych Mikołaja 
Kopernika, Ekon. ]952 nr 4 8. 226.-229. 


2095. GERASIMENKO M. P.: Nikolaj Kopernik - vydajuiI
ijilja ekono- 
nUst epochi rannego kapitalizmR, Kiev 1953 Akad. Nauk Ukr. SSR ss, 126, 
pOrtr, 
W dodat.ku: fragmtnty piam Kopernik... ""b. poa, 146, 148, 172. 
Bibl. PAN. 


2096. GÓRSKI J[anuszJ: Rok Kopernikowski a polaka nauka ekonomiczna. 
Ekon. 1954 nr 1/2 II. 236-246, 


2097, GÓRSKI Janusz: Teoria ekonomiczna Mikolaja Kopernika. Ekon. 
1953 nr 4 II, 89-119. 
Polemika: DunaJewaki H., E/um. 1954 ur 1/2.., 176-281. 


2097a, GÓRSKI Janullz: Teoria pienilldza Decjusza i Kopernika. Roc.-i 
Daiej6w spoi. BO.pod, T, 17: 1955 II, 9-54, 
II,. 1I0liail
, 
2098, BOSZOWSKI Stanilław: Kopernik jako ekonomiata, tycU B06P, R.8: 
1953 nr 25 B. 951-955, 


.7
		

/Licencje_039_04_278_0001.djvu

			2099. HOSZOWSKI St,: Wkład Kopemika ... postfp.....ą mp!! f'konomiczną. 
Zycie Szk. wytsz. 1953 nr 10 s, 107-115, . 
Pol"mika:.Dullaj"w.ki H""",k: Kilka uwal( w zwill.ku. artykulrm ..\'rklad Kop.nłika....., 
'amż. 1953 lir 12 .. 76-80. 


2100. KALINUWSKI Stanisła...: Sesja naukowa 1'08\Hfcono 1'0
lądom spo- 
łccznym [głównie ,'konomicznym] Mikolaja KOllł'rnika [12 VI 11)54 w War- 
szawie]. z.yci.e Si;k. IVYżs:. 1954 nr 10 8. 131 -135. 


2101. [KOPERNIK] Nicolos COI)l'rnico, "rollomi,ta. ;\uem Polonia A.6: 
1953 nr 73/74 
. 9. ilu8tr. 


2102, LIPIŃSKI Edward: Ekollomirz.... poglądy Mikołaja Kopf'ruika, Nauka 
pol, R. 1 : 1953 nr 3 8. 63 --- 100. 
Na .. 62 fłJlof(r. pierw8zrj strony Rozprawy o monecir z Pam. 'Dor...:. IRI6. 


2103. LIPIŃSKI E.: Kopernik jako ..konomistR, Wif'dza i Życie R. 20: 
1953 nr 4 s, 248--252. 


j 


2104. LIPIŃSKI E.: -'-auka !\-likolaja Koprrnika o pieniądzu. Spralt.. PAN 
R. l : 1953 nr 3-4 s, 125-139. 
Streaaczeoie r"feratu i dy.kuaji. 


2105, LIPIŃSKI E.: Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika, Warszawa 
1955 ss. 188, 
Rec,: Dunaj_.ki Henryk, E/uln. 1955 nr 4 .. 181-190. 


2106, LIPIŃSKI E.: Rozwój myśli ekonomicznej. Od merkantyli:u.uu do 
socjalizmu utopijnego. Wyd, 2. Warszawa 1953. 
.. 24-32: o Koperniku. 


2107, NOWlcltI Andrzej: Antyfeudalne prace ekonomiczne Kopernika, 
Po pro.,u 1953 nr 36 s, 6, 


2108. ROMANOWSKI Henryk: Ekonomiczne rozprawy Mikołaja Koper- 
nika. Spis wyki, UMCS. 1953/54 8, 177-181. 


2109, BALCB Thomu: The law oC Oresme, Copernicu8, and Gresham, 
A paper read beCore the American Philosophical Society, April 23, 1908,.. 
Proce8!!. Amer, Philos. Soc, V, 47: 1908 s, 18-29, Odb, Philadelphia 1908. 
SGPiS 


188
		

/Licencje_039_04_279_0001.djvu

			I 
I 


2110, BRAUN David: Ausfiihrlich historisehf>s Rerieht vom Jlohlnischen 
nnd preussischen Miinz- Wesen. Elbing 1722. 
., 50-51: o Kop"miku. 
Uniw. Tor, 


2111. BUJAK Franciszek: Traktat Kopernika o monecie. W: Mikołaj Koper- 
nik. Księga zbiorowa, Lwów 1924 s, 41-103, Odb. ss. ó4, 
Str".zca.: Spra". TN L,.. 1923 nr 3 a. 99-100. 
R"c.: Dauyń8ka-Goliń8ka Z., Pr.. ..aro.. 1924 nr 39 .. 435-439: L."iń.ki J. St.: Kop"r- 
nik jako ekonomi.ta, EleoR. R. U: 1924 t. I B. 176-186. 
Uniw. Tor. 


2112, DMOCHOWSKI Jan: l:op..mico economista, ITłum, : .J, Gromska J. 
Economia A, 2 : 1924 nr 9, Odb, Triest.. ss. 23, 
J"ł!. 


Dmochow.ki J.: Kop.rnik jako t"o..1 
 k "'oll.laru
. \\': t..op,ruik M.: Rozprawy o mon"- 
ci.. ". Waruawa 1924 a. XI-LXXXXV, poz. 96. 
Tam.", tegoż: Kop.ruik jako d.ialacs jl;o.podnc.}". o. I. \.XXX\- -CXXXXV. 


2113. DMOCHOWSKI J.: Nicolas COJl..rnie ecolJomislt.. Rev. d' EcolI. polił. 
.t\n, 39 : 1925 s. 101- 120. 
SGPiS. 


2114. Po.. .kr,,'lo.... w c...i" druku. 


2115, DUNAJEWSKI Julian: Słowo "O zlłsadach bicia monety" (Ratio 
cudendae monetae) Mikolaja Kopernika. W: D",a pierwsze posiedzenia publi- 
czne Akad. Umiej. '.' d, 18 lutef1:o 1873. Kraków 1873 s, 25-31. 


2116, GELD und Kredit, hrsg, v. J. Jastrow. Berlin 1914. 
., 30-31: o Kop"rniku. 
Bibl, M, Gdań.k, 


2117, G4BIŃSKI Stanisław: Ekonomika spoleczna, T, 1. Lw6w 1905, 
.. 191-19-6: o Koperniku. 
Uni,.. Tor, 


2118, GL.\BIŃSIU St,: Historia ekonomiki, Lwów 1939. 
T, l ., 8%-U. T, 2 .. 97-103: o Kop"rniku. 
Uniw, Tor, 


2119. GL.\RIJtSIU St,: Wykład ekonomiki .poleclmej, Lwów 1915, 
.. 790-793: o Koperniku. 
Um,., Tor, 


Ul
		

/Licencje_039_04_280_0001.djvu

			2120. GRAŻVŃSKI M(ichalJ: Memoriał Mikołaja Kopernika o zasadach 
bicia mon..ty. Prz. 1('sp6/cz. 11)23 nr 14 s, 339-367, nr 15 8.49-70. Oilh. Kra- 
ków 1923 88. 53. 
R"c.: Daol)'ńoka-Golili.kn Z.. Pr.. w.p6/... 192ł nr 39 o. 435-439: Lewiń.ki J. S,; Koper 
nik jako ekonomiata, Elcon. R. 24: 192.1 I. I .. 176-186. 
Uniw. Tnr. 


2121. GRAŻVŃSKI Michał: Rdormy monetarne \Y Polsce w latach ł528- 
1628 i ich geneza. Prz, hisl. T. 17: 1913', 
.. 181-185: o Kop"rniku. 
lTlliw. Tor. 


2122, (;UMOWSKI Mańan: Moneta złota w Polsce Mredniowiecznej. Kraków 
19ł2, 
.. 78-86: 11 Kop"rniku. 
Uniw. Tor. 


2123, jADWINOWSKI L,: Poglądy monetarne M. Kopernika, W: Mikołaj 
Kopernik.., TeI-Aviv 1942; - 2 wyd, 1943 H, 27-82. 


2124. jASTROW j,: Kopernikus' Miinz und Geldtheorie, Arch, f Sozialltliss. 
u, Sozialpol, 38: 1914 s, 734-751. Odb. 
Ks. M. 


2124a. KAISKR E. G,: BeCor.. Copernicus, Nicolaus oC Oresme, America 
T, 69: Dr 7. 


2125, KOPERNIK jako ekonomista, Tyg. ilusIr, T. 33: 1876 
I, Wołyński Artur: Kopernik jako ekono
sta, s, 180-182, rys, W, Syp' 
niewskiego przedstawiający Kopernika na sejmiku w Grudziądzu 1522, 
II, Montanari Augusto: Mikołaj Kopernik i jego dzieło "De monetae cuden- 
dae ratione", Tłum. A. Wołyński, s. 204-205, 224, 232-234. 
Tekot oryl. ""b. po.. 2129. 
Uniw. Tor. 


2126, LBWIŃ8JU Jan St.: Pieniądz, kredyt ceny, Warszawa 1932, 
.. 125-128: o K"!,,,miku. 
Uniw, Tor. 


2127. UWlŃSJU Jan St,: Tw6rcy ekonomii politycznej, Wyd, 2, War. 
a.awa 1935. 
.0 14-15: o Koperniku. 
Uniw, Tor. 


2128. MA.CLJ:OD Henry Dunning: The theory oC credit, T, 2 London 1894, 
L 428-435: CI Kopemika. 


Jl7U
		

/Licencje_039_04_281_0001.djvu

			2129. MONTANARI Augusto: N. Copernico.. il suo libro "D.. monela.. ..ud..lI- 
dae ratione", Padova 1873 6S, 32. 
R"c.: Curtzr M., Thorn. Z,&. 6 X 1873. TIulU. pol. zob. poz. 2125. 
K.. M. 
2. "d. coIl'agirnta di Ullfl Inernoria drl Dott. Arturo Wulyn.ki ... Padova 1877 ... 7U. 
Jag. 


2130. ROSCHER Wilhelm: t;..
chi..ht.. der Natiunal-Oekonomik in Deutsch- 
land, J\liinchen 1874. 
s. lU-I13: o Koperniku. 
Uni..-. Tor. 


2131. SCHMAUCII Hans: Nik..laus CUI'I...mi..u
 ..nd die preu8sischc Miinz- 
reform. P..rsonal-u, Yorł..
.-Ver"\I'ichnis d. Staatl. Akad. Zll HraulI.berg, Tri- 
mester 3 1940, Odb. Gurnhin....n 1940 Ss, 40. 
Rec,: Bracbvogel E., RrmI. Z,g. 12/13 X 1940; Bucbholz }o"r., Jom.burg 6: 1\142 s. 143- 
168; \\Ia.chinski E., Z. wO"pr. Go,,,".-t'o,, H. 76: 19.11 .. 187-189. 
Zob. też poz. 122 -123. 
{iniw. Tor. 


2132, SCHWINKOWSKI Walt.'r: 1)as <;"'""....,11 III l'reuss..n untN' Herzog 
Alhr('cht (1525-69). Berlin 1909. 
.. 131-134: o Kop"rniku. 
Pniw. Tor. 


2133. STRASBURGER Ed"ard: Cop.'rlli.. "e,,"ornist... L-Es' "..rop. T. 7: 1923 
nr 3-4 s. 193-203. 


2134. 8TRASBURGER E.: Poglądy ckonumicz)It. w Puls.... w XV XVI w. 
Ekon. 18: 1918 T. 3. 
s, 31-34: u Koperniku. 
Uniw. Tor. 


2135, SZEL.\GOWSKt Adam: Pieniądz i prze"rót cen w XVI i XVII wieku 
w Polsce, Lwów 1902. 
.. 1-16: o Kop"roiku. 
Uniw, Tor. 


2135a, TAYLOR J,: Copernicus on the evils of inflation and the establish- 
lIlent of a Bound currency, J. HisI. oj ldeus V. 16: 1955 B, 540-547. 
Zob, tri poz, 148a. 
Uniw. Wara.. 


2136,.WASCHIN8KI Emil: DeB Astronomen Nikolaus Coppernicus Denk.- 
BChrift zur preusmchen Miinz- und WAhrungereform 1519-152& Elb, Jb, B. 
16: 1941- B. 1.0-40. Odb, 
Bee.: Buchbolz Fr.. J._...., 6: 1942 ., 165-1". 
UDiw, Tor. 


j11
		

/Licencje_039_04_282_0001.djvu

			2137, W"CHINSKI E.: Die Mitarbeit de8 A8tronomen Nicolau8 Coppł'rni- 
CU8 an der preu88ischł'n Miinz- und Wiłhrungsrł'form des 16. Jahrhunderts. 
DeUUCM Munzbl-r. Jg. 60: 1940 8, 173-177. 


2138. WOr.oWSKI Ludwik Franciszek: La monnaie. Entretien sur le trait6 
de la monnaie de Copernic. Paris 1864 8S, 52. 
Nar. 


2139. CBECHLlŃSKI: Prawo Kopernika czy Gresharna? Polska Zbrojna 
1923 nr 50. 


2140, Cz.uKOWSKJ Zbigniew: Mikołaj Kopemik.- mniej znany [ekono- 
mista]. Dm i Julrn 9: 1958 nr 19 8, 3,6 ilustr. 


2141. CzEKALSKJ Eustachy: Prawo Kopernika - formułę Greshama, (Po- 
wolna rewindykacja praw Polski do zasług naukowych wielkiego toruńczyka). 
SlIIiat 1923 nr 14. 


2142. GUIIOWSKl Marian: Kopernik o kwestiach monetarnych. ['usIr. 
KUT. poL 25 V 1946 8. 4. 


2143, GUNTBI!fR Siegmund: Nikolaus Coppemicu8 ais Nationalokonom. 
Nalion 3: 1886 nr 36. 


21440, JAWORSKA Halina: Kopernik jako ekonomi8ta. Rob. pom, 5/6 X 
19ł6, 


2145, KOPACZ Mikołaj: Kopernik jako ekonomista. Biesiada liter. 19P2, 
II 8. 193-194. 


2146, [KOPEIłNIK] Copemicus 88 economist, 8tate8man, and poeto Pol. 
Sc, LeaTIL 1943 nr 3 8. 58, 


2147, [KOPEIłNIK] Copemicus, Scholar, economist, astronomer, Poland 
1923 .. 139-141, 163, 


2148. KoPEIU'fII[ jako ekonomista. Ziemw ,,-
, 25 II 1923, 


2149. Mikołaj KOPERMK o _Cil18118ach, Gos. PO:JI., b III 1923, liwIJ', D:J. 
Za,lt6io. 11 III 1923. 


-WlI
		

/Licencje_039_04_283_0001.djvu

			r 
I 
i 


"" 


. . 


TEXTES ET TRADUCTIONS 


PaU. SD'".. Ii LOHllTOlall.: VB lA ....... MODDH1I 
C'lllitct.... 11I11iIft pa, ...... an. Pr	
			

/Licencje_039_04_284_0001.djvu

			.it.
 . 
" . y.' 
o.J." ' :..
:r":.. 
"
'.. . ...';".:....:.. . ,.... _', 6 

. .
.t 
.»-,. ..
. ,. 
!
'
1r < . 
!
-
t
j..
.o FERNI CUS 


. II" ,... 


.
. . .'_ 0II 1 " '
 '- " I 
.....,,1."'_.. 
.. .- - - . 1 
:łr'..
 .:,,
: . , . I
 
. .-t 
. 
.: .(1?
.! "' , 
.
., . 
;. 
'"
.
'
 . 

. ..

.'- 


.... . 


" 


.' 
., 


DE RE\'OLt:TIONIBUS 
ORRIUM C(HF.STIlJM 
LIRkI \"1 


. ..;... 


.."............ ".w.. 

 ........-,.._
 
y......_
 ''\ 
,,,....:::-:--
 .'\." \ 
(( ,;r--...-" \, \ 
(f; , 
,;;;,
 \ \ \ \ \ 1 
\ 
? f!) 

--/. 


.j 


I 
.1 


'I 


o. 
'.,,' 


k05KA ".
 
IfJI::KL"IIi \'f.RKOor K_\
nk'. 
AWhl !aO"M.(:' 
..., 


.r ,'" ',. 'r'
 


.5, 


"i; 


" <
 
o .l 


lu. I\.artu t'!>-tułO\'61 l', rrvolu'lon..)u8.... \w..lt"rdaID - I"ur,,'" 1943.
		

/Licencje_039_04_285_0001.djvu

			2150. MILEWSKI Józef: Mikołaj Kopernik i jego dzieło (J moneci,.. Kur. 
po:m. 1883 nr 183, 185. 


2151. MINC Bronisław: Mikołaj Kopernik jako ekonomista, Pol.Jk U' Ira- 
nie 23 V 1943 nr 45 s. 4. 


215
, NIE
GLOW8KI B.: Un mot sur Kopernik economisle, Pol. poli'. 
1923 nr 19. 
Ka. M. 


2152a, ORLlŃ8KI Michał: Przed Greshamcm był Kopernik. Cori,as R. 9: 
1953 nr 7 s, 88-90, iIustr. 
lIuatracja prsed.tawia reprodukcj
 obroDu Waclowa Borowskiego. 


2153. PERNACZYŃSIU: Mikołaj Kopernik ekonomista, Ruch chr
ścij,-spol. 
8: 1910 s. 241-248, 


2154.. PIECHOCIU W, E,: Mikołaj Kopernik - ekonomista, Swial My 
1953 nr 54. s, 2" iIustr, 


2155. PŁAWlŃ8KA W.: Kopernik jako ekonomista, Siew 1923 nr 13/14, 


2156. ST, M.: Kopernik a waluta, llus'r. Kur. codz. 1923 nr 26. 


2157. STRASBURGER, Edward: Kopernik - ekonomista. Kur. u'orsz. 1923, 


utarzec, 


-------=-
 


2158. Der WIRTSCHAFSIWNDlGE Astronom N
oł,;.lIs Koppcrnick, Vanz, 
Wirrschafuztg. 20: 1940 s, 495 i n. 


KOPERNIK JAKO FILOLOG 


2159, BLATT Franz: Fra Cicero tiI Copernicus. Nye synspunkter for lalinsk 
fiJologi, Kobenha.vn 1940 ss. 162. 
B. 152-157: o Kop"rniku. 
Uniw. Uda. 


2160, BRAI'IDOWSKI Alfred: O łacinie Mikołaja Kopernika. Album Muz. 
Nar, RappflT5W. 1876 s, 328-369. Odb. Lwów (1878) ss, 42. 
Ree.: X. Y. Z., W_ 1875 nr 195. 
Uniw, Tor. 


2161. KOWALSIU Jerzy: Kopernik jako filolog i pisarz łacińRki, W: Mi. 
kołaj Kopernik. Księga zbiorowa, Lwów 1924 s. 131-186. 


11 - .""_,rafl. K..pen1b...ka 


273
		

/Licencje_039_04_286_0001.djvu

			2162, NIS8EN Theodor: Die Briefe dell Theophylaktoll Simokatte8 und 
ihre lateinische t)bersetzung durch Nicolaus Coppernicus, B.'Yzonł, mugriech. 
./1>. 13: 1937 s, 17-56, 14: 1938 s, 41 i n. 


2163. PARANDOWSKI Jan: Szkice. Warszawa 1953, 
.. 96-109: Listy Teofilakts Symokaty, m. in. na ., 100-107 fr"lmenty liat6w. 


2164, TOLSTOJ I. I.: Kopernik i ego latinskij perevod "Pisem" Teofilakta 
Simokatty, W: Nikolaj Kopernik, Moskva i947 II, 64-84 (poz. 650). 


KOPERNIK JAKO POETA 


2165. BOETHKE K,: Coppernicus und dB" Siebengelltirn, Hi.m11lll1 u. ErM 
17: 1905 II, 168-180. 


OBUC_AL81t1 WiIb"lm: Kopen.ik jako u..iwenaliata i autor poematu ..s..ptem _der.... 
W: M, Kopernik. Lwów 1924, ""b. pos. 2193. 


2166, CAZIN Paul: Copernic po
te chr
tien, AUlunoi, 28 VII 1923. 


2167, CRZANOW8KI Ignacy: Rozum i wiara Kopernika. Ruc:!lposp. 1923 
nr 53; Praea 1923 nr 10 II, 2-4. 
O poemacie Septem aidera, por6wnanie go do liryki religijnej Miekiewicaa. 


2168. GRABOWSKI Tadeusz: Mikolaj Kopernik jako poeta. Ku.r. po:!ln, 
1923 nr 39. 


2169, JVSZY
SItI Hieronim:' Dykcyonarz poetów poilIkich. T. l. Kra- 
ków 1820, 
., 199: o Koperniku. 


(KoPEIUUIt) Copernicua a. economiat, .t. .esman ....d p o et. Pol. 81:. ł-r.. 1943, ""b. 
po.. 2146, 


2170, Mikołaj KOPERNIK jako poeta, (W 461., rocznic
 urodzin Kopf'r- 
nib), SI, pom, 1934 nr 39 II, 7. 


2171, KOZWWSItI Leon: Kopernik i Mickiewicz. Ku.r. por, 18111923. 


2172. KRÓKOWSKJ Jerzy: De ..Septem lIideribulI" quae Nicolao Copernico 
vulgo tribuuntur, Cracoviae 1926 1111, 123. Arch. FiloL PAU nr S, 
S_.: BuIl. inNr, A"ad. pol, CI. p"ilol. 1926..94-6. Sp._. PAU 1926 nr... 2 i D. 
Ree.: Birkeamajer J., Kur. DODa. 1926 nr 590. 
Uniw, Tor. 7ł
		

/Licencje_039_04_287_0001.djvu

			2173. PIECBOCK.I Witold E : Wielki utronom w elujbie muz. Swial i My 
1953 nr 61 e, l, 3, 
O Koperniku - poecie' i 6JaIanu. 


2174, SCBMAUCB Hane: Der literariache Nachlaee dee Nikolaue Koperni- 
kUlI, Erml, _in Heimalland Jg 18: 1942 nr 4 e, 14-15, 


2175, STUJUI H,: KcpernikUII ale Dichter, O.,d, Heimałkal, 10: 1931 e, 51. 


2176. SZREMOWICZ WI.: Mikołaj Kopernik _. poeta. Ilu,'r, Kur. pol, 
13 III 1953. 


2177. V, D,: Kopernik i pOP.pjata, Pol.-bals. Pregl. Cod, 5: 1923 nr 12/13 
8, 92. 
Jas. 


KOPERNIK JAKO ADMINISTRATOR I PRAWNIK 


2178, GIGAL8K.1 B.: Nicolaue Copemicue ais Verwaltungsbeamtcr. Leipz. 
m. Zts, [ok. 1917?], 
StreaeL: Mikołaj Kopernik jakn url
dnik admini.tracyjny. Kur. po.n. 1917 nr 149 .. 2. 


2179. HEJNOSZ Wojciech: Mikołaj Kopernik - ..decretorum doctor". 
lIwIJ'. Kur, pol. 24/25 V 1953 e. 3. 


2180, HEJN08Z W,: Mikolaj Kopernik ..Decretorum doctor". Probl, H. 10: 
1954 nr 7 e. 477-479, ilustr, 


2181, .HEJNo8z W,: Mikołaj Kopernik jako prawnik, W: Księga pam. 
75-lecia Tow, Nauk w Toruniu, Toruń 1952 e, 145--162, 


2182, s, b, : Działalno'6 politycano-prawnicza Kopernika na Pomorzu 
Gdwkim, Dz, ba"-, 26/27 VII 1953 e, 7, 


2183, z...I.U81tA Jan: Mikołaj Kopernik, prawnik, ksiQdz, lekarz, ..tronom. 
nidll1ienelnej sławy, W 450-tQ rocznieę urodzin. Zorza 1923 nr 7. 


. KOPERNIK JAKO DUCHOWNY 


2184, BRAr' -OGEL Eugen: NikolaUlI Coppernicus als Domh..rr in Frauen- 
b1Ug. Erml. Airchenbl, 1938 nr 39, 


2711
		

/Licencje_039_04_288_0001.djvu

			2185, IIIpuB Frans: Du altenallndłeche Brevier in lIeiner rl'8ten Druck- 
&Usgabe, PłJ8łoralb', f. Dilk. Erm!. 25 : 1893 II. i41, 
O odnalellionym jedynym epemplanu brewiuw. drukowanep w Norymberdse 1494 
[Y] na a1eeeme kapituły wanniidkiej. Brewiars ten byl wla....-a. m, in,: Felik.. Reicba, E. Kno- 
belacłorfa i Nie. Humanna, kt6ry poaoatawił Dotatk, s r, 1540 o tabliey .po...dsooej pnea 
Kopernika, a dołyeqeej poe..tltu nieupor6w w ciuu W"IO roku. Tam.... ows tabela. 
Uniw. Tor. 


2186, [HIPLEB Franz] Eine TabeUe sur Bestimmung dellAnfanges df'rkirch- 
ijchen Vesperzeit im Ermland von Nicolaus CoperniculI. Pas'oralb'. f. Dilk. 
Erm', 26: 1894 II, 10-11. 
Uniw_ Tor. 


2187, HULEWlcz Maurycy: Mikolaj Kopernik jako duchowny, Rucla. liler. 
2: 1877 nr 28-30 oraz w jego: Drobne prace, Krak6w 18828, 68-98. 


2188, OTOW[8
] Henryk: Killdz Mikolaj Kopernik. NOlłliny 1881 nr 13. 


2189, STElI' J, W,: Copernico t'ra Sacerdote? Mem, Soc, A.łrOIJ, lIGI, 17: 
1945. 
Pnekł. &ane,: Copernie etait.il prłue! Sp«oIo A"",". Y..,ie_ MiM:. A_II. 
3 : 1950 .. 88-89. 


Z..I.USLO. Jan: M. Kopernik, prswnik, kai.ds, lekar.. a.tronom, Bob, po.. 2183. 


KOPERNIK JAKO HUMANISTA 


2190. HIRKENMAJER Ludwik Antoni: Kopt'rnik jako humaJli
ta. WSI,om- 
nienia w 450 rocznicę urodzin. Prz. ICI>oplilc:r:. 1923 nr 14 !I. 321--338. Odb. 
lIniw. Tor. 


2191. BIRKENMAJEH L. A,: uonardo da Vinci i Kopernik jako uniwer- 
salne gcnju8ze renesansowe, W: Chariatrńa Callimiro de Morawski... Cra- 
eoviar 1922 s, 110-122, Nadb. 
Uniw. Tor. 


2192, BRlJCHNALSKJ Wilhrlm: Koprrnik jako przedlltawieit'l epoki I,n"- 
łomu. Lwów 1923 ss, 20. Arch. Tow. Nauk. wc Lwowi." dz, I, T. I. z. 9. 
R"c.: Gubr),.owiro: BroIlialaw, Kur. ",,,r... 23 IV 1924. 
lJ"iw. Tor. 


2193, BRUCHNALSKI W.: Kopernik juko wriwerHalista i autor POl'OIutu 
..Septem sid.'ra". W: Mikołaj Kopernik. Księga zbiorowa. Lw6w 1924 !I. III 
130. '7e
		

/Licencje_039_04_289_0001.djvu

			2194. IlARTLEB Kazimi..rz: L'uomo Universale, llwlr. Kur, Pol, 25 V 1946 
11.3-4. 


2195, HARTJ.EB K,: Mikołaj Kopernik uniw..rsalista, (W rocznico zgonu) 
Goz, zach. 1948 nr 139. 


2196. KRZESIŃSKI Andrzej: Nicolas Copernic - humanist., d tiavant 
Polonais, Canada Franf. 1943 Juin II. 772-778. Odb. 1111. 7. 
Jag. 


2196a, LE
NODORSKI Bogusław: Kopernik - . humauist". W: Sesja Koper- 
nikowska, Warszawa 1955 II, 125-158; streszcz, ros" franc. i ang. 11,158-195 
(poz. 3734). 


2197, MARCINIAK Zbigniew: Kopernik - WIIzechstronny uczony Odro- 
dzenia, Glos, nauc
, 1953 nr 27/28 II, 5. 


2198, TROILo B,: Copernico dał punto di vista umanistico e filolIofico, 
\V: Silva G., Troilo B. : Copernico. Padova 1944.
		

/Licencje_039_04_290_0001.djvu

			VI, ZNACZENIE KOPERNIKA 


2199, ENGELS Friedrich: Dialektyka przyrody, Warszawa 1952, 
s. 9 i 200: fragmenty dotycs,ce Kopernika: mowa o rsuceniu rękawicy autorytetowi 
Ko'ciolB w .prawacb prayrodnic.ych. I. wyd. Mo.kwa 1925, W wyd, ro.., Lenigrad 1948, 
fragmenty powyi. na .. 7, 155, 


2200. ENGELS Friedrich: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klas- 
sischen deutschen Philosophie, Neue Zeił 1886 nr 45. 
Fragm. dotycs,cy systemu Kopernika dowiedzionego pnes LeveJTi"r i Galle: w wyd. 
pol., War.sawa 1948 B. 86-37, w wyd. roa., Mo.kwa 1948 .. 18. 


2201. LENIN I1'ic Vladimir: Filosofskie tetradi. Moskva 1947. 
.. 388: o Koperniku. Cytata w pracy Uemova (po.. 1982). 


2202, ARISTOV G, A,: Za materialisticeskoe mirovozzrenie v astronomii. 
Moskva 1952 11\1, 30, 
.. 5-6: o Koperniku. 


B.avcz H.: M. Kopernik w d.iejach narodu i kultnry pol.kiej, aob. pos. 600. 


2202a. BANFI Antonio: Copernico e la cultura italiana, W: Sesja Koper- 
nikowska. Warszawa 1955 II, 196-205; tekst pol., ros" franc.. i ang. II, 205- 
236 (poz, 3734). 


2203. CHAI.ASIŃSKI Józef: Kopernikańska rewolucja, Głos Tyg, R. 2: 
1953 nr 3111, l; SI. Tyg, R. 2: 1953 nr 29 s. 1, iluotr.; Swiał i My 1953 nr 75 
II. 1, ilustr. ; tycie i Kulł, R. 3 : 1953 nr 28 s. 3. 


2204. CYRANKIEWICZ Józef: Buduj,c socjalizm kontynuujemy tradycje 
postępowych walk i wyzwoleńczych dążeń polskiego Odrodzenia, Przemó- 
wienie, " na połączonym posiedzeniu komitetów honorowych Roku Koperni- 
kowskiego i Roku Odrodzenia, Tryb. Ludu 24 V 53 s. 3, ilustr. (drzeworyt 
J, Rajewicza ..Kopernik"), 


2205, CYRANKIEWICZ Józef: 
ycie i dzieło Kopernika płomiennym wezwa- 
niem do walki o postęp i prawdę, przeciw żywiołom wlltecznictwa i zniszcze- 


2711
		

/Licencje_039_04_291_0001.djvu

			Ilia, Przem6W1enie wicep
sesa Rady Ministrów '" na urocsyatej akademii 
w W IU'Izawie, Tryb, Ludu 20 VII 1953 s, 2, 


2206, elu KB-ClEN': (Zulugi wielkiego uczonego polskielfo Kopernika]. 
Vesjue tunhao 5: 1953 II, 1-4, 
"'K R.(.,aI, 1'umal. A-łrD_ij.. 


2207. DEMBOWSIU Jan: Zwyci
ltwo prawdy, PRem6wienie wygłolzone 
w czuie uroczYltoki IUadania wieńc6w pod pomnikiem Mikołaja Kopernika 
Przed Pałacem Stalzica w dniu 24 maja 1953. Naulra pol. R. 1 : 1953 nr 2 
l. 153-155, 


2208, ESPE: Zachwiane fundamf'nty Ciemnogrodu. Nowy $OfIial R. 4: 
1953 nr 23 II, l, iluItr. 


2209, HALBAN Leon: Kopernik nR tle epoki i jego znaczenie, Spis wy1cl. 
UMCS. 1953/54 l, 135-148. 


2210, HOLLANEIt Adam: Nuzt. zYllki z nauki Kopernika. $OfIial tyci. 
1953 nr 16 l, 2, iluItr. 


22U, HORBACKI Władysław: Uwagi o roli Kopernika w dziejach my'li 
naukowej, Urania R. 24: 1953 nr 6 
, 161-165. 


2212. INGARDEN Roman Stanisław: B..ridan i Kop..rnik: dwie koncepcje 
nIluki. Studia i Mat. .. Dzuj6U1 Nauki pol, z, I 1953 II. 51-63. 
Tłum. rrane., P.ruło 1954 nr 53 .. 16-28. 


2213, JOLlOT-CUHIE Frćdfric: L'act.' r..volutiollnair., et.. Nicołas Copernic. 
ł....łtres franf, 1953 nr 467 II. 1. 
Skrót pr."m6wi"nia na konr..r..ncji poiwi
cnllej Kopernikowi, ""rlanisowanej pne. lA 
P....ło. Tłum. pol. Tryli. Ludll I VI 1953 .. 2: Er"" Ty&. 1953 nr 20 .. 1; SI. TYI' R. 2: 1953 
.r 22 ., lor.. ....r"l innych. 


2214. KUCZYŃSKI Janusz: Kopernik, widki 
wolucjonista nauki. Nas. 
1(010 pracuje 1953 nr 5 II, 29-36, 


2215. KUCZYŃSKI Janullz: Kopernikowski przewrót w pogl'łdach na świat, 
1'0 prostu 1953 nr 8 II. 6. 


2216, KULCZYŃSKI Stanisław: Postać i dzido Kopernika jest dUIWI Polski. 
ł'rllgment przemówienia wicemlU'lz, Sejmu PRL,.. na uroczystości we From- 
borku w dn. 24 bm. Glos ols.." 26 V 1953, 


2711
		

/Licencje_039_04_292_0001.djvu

			2217. LABER.:
:II.: Paul: Nicolas Copemie Oli le combat eonlre 1..1' tł\ne' 
breI'. Df/;'n5f' dl' In l'"ix 1953 nr 25 s, 56 -- hO, ilustr. 
Tlum, pol. pl.: lIuJD3nizm Kop.roiku. 11"; Ob.. Pokoju 1953 nr 7 .. 15-18. ilu.tr. 


2218. LEŚNODORSKI Bogusław: Lc contf'nu rćvolutionnair., d(, I.. l,enHee 
copf'rnicif'nn c . Arni,ies Belgo-Pol. An. 2: 1953 nr 10 R. 2.-3, ilustr. 


2219. LEŚNODORSKI Bogusław: R..wolucyjna tl'CŚĆ myśli kopcnlikowski..j. 
Gaz, 'ar. 16 IX 1953 8. 5; Gl05 Tyg. R. 2: 1953 8, l: S.«.;.a' i My IlJ53 lir 82 
8. l, ilustr. ; tycie i Kult. R. 3: 1953 nr 35 8. 2. 


2220. LEŚI'lODORSKI Bogusław: Sl'0łcczn.' i filozoficzne I,odstaw}' pracY' 
naukowej Mikołaja Kopernika, Warszawa 1953 ss, 31. PnI. Akad, Nauk. 
Materiały dyskusyjne S..sji Naukowf'j Odrodz('nia 25-30 X 1953. Powi.,]. 
Uniw. Tor. 


2221. LIGOCIU Alfred: Mikołaj Kopernik a rozwój nowoczesnej nauki. 
Hulnik 1953 nr 12 8. 375-376, 


2222. LIGOCKI Alfred: Mikolaj Kopernik współtwórca nowoczesnej nauki. 
Chemik R. 6: 1953 nr 7/8 8, 216-217, ilu8tr, 


2223, LUBERTOWICZ Z.: Mikołaj Kopernik twórca wielkiego przf'łorn u 
w nauce. Glo. naucz, 1953 nr 16 8, 2, 


2224. MABCHLEWSKI T[eodor): Zwycięska prawda. Z przemówienia,.' 
Ws:recMwwl 1953 z, 8 s, 189. 


2225, MODZELEWSKI Zygmunt: Rok Kopernikowski i nok Odrodzenia, 
Tryb, Ludu 20 V 1953 8, 3-4; Hi.'. Nauka Kan.'. R. l : 1953 nr 2 8, 1-7. 
Pnedr, . małymi akrótami: Od A do Z 1953 ur 22 .. 1 i 3. 


2226, NOWICKI Andrzej: Miejsce Kopernika w historii materializmu, po 
proslu 1953 nr 10 8, 6; nr 11 8. 6. 


2227, NOWICKI Andrzej: Przeciw fałszom 'redniowiecznej nauki. Sztan" 
dar Mlodych 1953 nr 48 8, 4, 


2228. ROLA Mikolaja Kopernika w rozwoju nauki, Wiad, hum, R. 9: 
1953 nr 9 II, 1-2, ilustr. 


2229. RYBKA Eugeniusz: Swiatopogl'łd kopernikański, Probl. R. 9: 1953 
nr 12 II, 809-81), 


280
		

/Licencje_039_04_293_0001.djvu

			2230. SClUTZIIAI'f E(vry): Copt:rnic et la IIcieDce modeme, W: QuadriceD- 
tenaire de la mort de Copemie. Ci4Ile, Tem A. 70: 1954 11.321-323 (po., 
654). 


2231, SEATON Michael: What CopemiculI meanft to Poland, N_ Poland 
V. 8; 1953 Dr 12 8, 14-15, ilustr. 


2232, SUBBOTIN M(ichail): Imi
 Kopernika 
daie "WSR jedn. a gwind 
przewodnich w historii ludskoki, Prsemówienie calonka A.lr.ademii Nau" 
lSRR... na akademii w Warsaawie, Tryb, Ludu 20 VII 1953 8, 3. 


2233, SWłATOPOGL.\DOWE uacacnił' nauki Kopernika. _ GIN noua. 1953 
Dr 21 8. 4; Dr 23 8, 4, i1U11tr, 


.2234, VARELA Alfredo: Przemówienie sekretarza światowej Rady Pokoju... 
118 akademii kopemiko
-łlkiej w Warszawie 18 VII 53, Tryb, Ludu '20 VII 
1953 II. l, 


2235, VOBONCOV - Vel'jaminov B. R,: 
roi mu
niki nauki. M08kva 
1945 811, 28, 
L 6-1": o Koperniku. 


2236. WERFEL Roman: Wielko'6 Mikołaja Kopernika. NoWle Widnokrf&i 
1943 nr 12 II, 18; tyc
 Ola.rl, 24/25 V 1953 8, 3; t y ci41 War.., 23 V 1953. 


2237. Z: Społeczne ZDocaenie odkryt'! Kopernika, Tryb, Tyg, 1953 nr 60 
II, l, ilulItr. 


2238. 
ELlSLAWSJ[1 Konrad: Bohaterowie i m
czennicy Dauki. Szkice 
z dziejów walki o post
p, Warszawa 1950 8S, 163. 
L 77-81, i1u.tr,: o Koperniku. 


2239, ZONN Włodzimierz: Mikołaj Kopernik twórca nowego 'wiatopogl.du. 
Wiedza i tycie R. 20: 1953 nr 4 II, 234-240, ilustr. 
T1um. "iem., Und., d. Vo!J,..J.molc'OIu. 1953 nr 54 a. 461-464. 
Rcc.: :II. G., Selwl4 """,od, 1953 ur II .. 31-32. 
Zob. t"ż "n.. 3644. 


2240, ApELT E(mst) F[riedrich): Die Epochen der Geschichte der Men- 
IIchheit, Eine historisch-philosopwsche Skizze, Bd, l Jena 1845, 
a, 2115 i n.: o Koperniku, 


281
		

/Licencje_039_04_294_0001.djvu

			%241, BABA'" Jan: Wpływ Kopernika na rozw6j umysłowy lud6w Europy. 
Prsyj, SJcoly 1923 s, 65-68, 


2242, BARTHEL Emat: Kopernikus und daA zwanzigst.. .Jahrhundert. 
Volk im Werckn 3: 1935 s, 6-17, 


2243, IJIRIENMAJER Aleksander, Dickstein Samuel: Coup d'oeil sur I'hi- 
stoire des science8 exactes en Pologne, W: Hi8t, 80mmain de8 8cience, el1 Polo- 
gue publ, ł I'occasion du VIIe Congr
8 Intern. d, Sciencell Hi8t, Kraków 1933. 
Odb. 
.. 9-11: o Koperniku. 


2244. BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Mja8toto na Kopcrnika \' istorijałlł 
na kulturała. Pol, -buI8. Pre8'o Cod. 5' 1923 nr 12 (13 A. %. 
Z przedmowy t"loŻ do \1t"yboru piom KopnIlika ".an.awa 1920 Bo 3-R. 


2245, BIRKENMA.JER I.. A.: Udzi..1 P"I
ki w uprAwianiu i rtlzwoju nauk 
'ci8łych. W: Polska w kultnrz.. ł'''W
7...c1I11...i. T. 2. Kraków 1918...212- 267. 
Odh, ss, 15, 
.. 225-226: n Koperniku. Rówllież wyd. " IllIm. frBllr. 


2245a. BLUME:'iBERG 1\1.; D..r KOI,..rnikanisch.. UmIlIUr7. u,..1 .Ii., W..łtsl..l- 
lun
 de8 I\lenschen. S'udium 8"11. T. 8 : 1955 
o (.37 -64H. 
Uniw. Wrocl. 


2246, BRACIIVOGEL Eugen: I':ikolaus Kop..rnikns in .I..r EJllwil,klung d.... 
.leul8Chen G..islelllf'h..n. W: KOI,..rnikulI For""hun
eJl. l,,'ipzi
 1943 liS. 
33-99. 


224;. ()AMPIEH William (:rci): A history of IIcif'n.... and its r,'lations wilh 
I,hilosol,hy antl rdigion, 4 ed. Cambrid
.. 1948 (I wyd. 1929). 
a o 109-113: n Knpenliku. 
('niw. Tor. 


2248, DINGLE H[erb..rt): Copernicus's work a landmark in scientific 
hi8tOry, Pol, Sc. I.earn. 1943 nr 3 s, 24-39, 
Uniwo Tor. 


2249. D..VYVAI"fI!< P".: U mU8U pa8auJevaizdiio istorijos nuo 8eniaulliu 
I,tiku iki K"I".miko; 2. l\łikal"julI "'''I",mika... Kosmos (Kaunall) ]933 II. 161- 
267. Ollb. 


2250, Uu HOIS-HEYMmm Emil: B..n.... lIIul Kopl'rnicu8. W "'goż: Fril'- 
drich II in I'nglisch,'n llrtl...il,'n ,.. LI'il'7.ig 1884 II. 45-5(.. 
llniw. Tor. 


:J1/2
		

/Licencje_039_04_295_0001.djvu

			2251. ELLlOTT JOhn K,: CopernieuI, Iymbol oC Polillh eulture. London 
(Ont,) Ewnifll Fr.. Pre.. 7 V 1943. 


2252, FALLET C,: Lei bienCaiI!anll [I] de l'humanitE. Parli! 1875. 
L 32-36: o Koperniku. 


2253, FIRBER Edouard: Copt.'rnieanilche Umkehrungen in der Gellchichtł' 
der Chemie, O.iri. 5: 1938 II. 479-498 
O wpływie odkrycia KOPł'nuka n. r6in" d.ued.iny chemii. 


2254. FRYCZ K. S,: U poc.,tków ruchu. Pro.,o .. Mo.,u 1938 nr Ib. 
OcIIayeie Kopernika w.łn... 'wiatoposl,d"m, jrat rtwolurj. umy.lo..... 


2255. GII.nuRc B[enjamin]: The scientific vahlł' of th.. Copernican indu; 
etion, O.iris l : 1936 II, 303-313. 


2256. HALEC'U Oskar: The place of CoperlliclI. in Polillh hietory, Quar, 
BuIl, Pol. 1...,. oj Ans V. I : 1943 nr 4. 


2257. HENSELlNC Robert: Geniu8 im Reiche der Ge8tirn... Der kopernika- 
ni8che Gedankł' u, leine geiBte8wi88en8('haftliche B,'deutung. Korale 1943 
nr 15, ilu8tr. 


2258. H'LDEBRANDT Kurt: KopernikulI UDd Kepler in der deut8chen Gei- 
8' e 8gellchichtł', Halle (S.) 1944 88. 13. 
U..i.... Tor. 


2259. HOFF Erwin: Zur geillte8gt'8chichtlich('n Beurteilung und Bedeutung 
01"8 kOI,,'rnikallis('hen C,'dankcn in Vł'rgangenh..it und Cegenwart. Bur! 4: 
)943 II, 86 133; Schrifttum 8. 134-138, 
Lilrrollll ro pnrdmiotu lic.",. ok. 160 PO&. je.t Wj; Iłorr.. olóluym nut"IR nka na pił- 
lIurnnietwu "up('rlli"o".
k.ir. Zob. 't'ż po.. 657. 
ł:ui,,". Tor. 


2260, HOLEW.ŃSKI Waclaw: Kopernik i młrodp..'ni.. 8it' nauk we Wlolz.-ch. 
P,z, 'X!. 1879 II, 173. 


22(.1. IłUl.E\\T
S"'1 Wadaw: Zaslugi Ko).emika dla cywilizacji, Warsp.awa 
1879 88. 6ó IIlb. 8. 
Rce.: Pr.. 'YII. 1879 o. 173-17"; (Jau Bykowaki Pinlr) Rom. Gryf, ErM 1879 nr 191- 
U"iw. Tor. 


22b2, HOLLA:-ID F, M.: The n8e of intellectuallibcrty Crom Thale8 to Cop,'r- 
nicu... London 1885, 


:383
		

/Licencje_039_04_296_0001.djvu

			'2265. HOIIBACItI W(łady.ław): RoI. Kope:mika w tJmejaeh 1DYiOi Inu- 
ldej, Kur, I6d:r. 1923 nr 47. 


2264. JA811'10WSltI Bogumił: COl,ernico como Babio, hombye de fe y patriotL 
EAtUcąOB mens, Cult, gen, 1943 May B. 16-22. 


2265, KAMIEft8ltI M[ichał): T1ie role of POliBh aBtronomers 
 world Bciencf'. 
[W jęz. ang, i po!.] (Odczyt radiowy), Warsaw Repriru 19: 1933. 
M, in.: o Koperniku. 


2266, KARPI
SKI Ludwik: Copernicus firBt citizen of a new world order. 
Quo", Bull. Pol. lm'. oj Aru V. l: -1943 nr 4. 


2267, KOBLER F,: NikolauB KopernikuB, Ein Beitrag zum Problem df'ł' 
GeniCB, GeUłeshul'ur 37: 1928 B, 255-260. 


2268, KOLUMB i Kopernik, Wolna Myli 1937 nr 6 B. 55. 


2269, KOPACZEWSKI W.: Nicolas Copernic et t;on r61e danII le. ennalPR dł' 
la pens6e humaine, Polonia 1923 nr 21: 17 II B, 1- 3, 


2270, Mikołaj KOPERNIK i jego zasługi naukowe, Toledo 1945 Wyd, Ameryka- 
Echo BB, 30, 


2271. KOTTER Rudolf: DaB Denken deB KopernikuB und sein Wen fiir 
die Gegenwart, [b, m. w.) 1943 k. 32. 


2272. KRA8S0WSKI Jan: ZaBługi Mikołaja Kopernika dla nauki. Roi,. 
18 II 1923.; Polonia 1923 nr 27. 


2273, KRJECK E[mst): Der Kopernik.anismuB. Volk im Werden 3: 1935 
B, 168 i n, 
UBiw. Tor. 


2274. KRJECK EImBt): Weltbild deB Nikolaus Kopernikus, 8eine Bedeu- 
tung fiir we df'utsehe und europwBehe Kulturenentwieklung. Wes,mark 10: 
1942/43 B, 305-309. 


2275. LAMEY Dom,: Un mot a propos de Copernie sur la mi88ion, de la 
Pologue pour 1'a1lianee de la sci...nce et la foi. <:luny 1892. 


2276, ..LIBEin. veto" Kopernika. T.'Ydz. pol. 17 111923 nr 7, 
Kopernik jako człowiek genialny. 


28f
		

/Licencje_039_04_297_0001.djvu

			':277. Liimuo. WiI\,..lm: Copłlł'rnien. nn.1 nns.'re Z..il. ",'/I'..d,,, im OS"'II. 
J
 4: 11)41 s. II 20. 


:.!
7ł1. phcllo\' '\. \.] D-r Nikol'suu Lps"11I1.1 Ol KOłu'mika ,I.. '[ark,,,. 
Noło/.. 1901'\ kn. 1 s. 39-- 43. 
l... w
.d. ZnfirZ1Ii.f' rU7.O;;Zf'rzont'. Sal'Temenni.k 1945 kil. '; /łł 
. 321-329. 


:.!
79. '''ISIL\I\HAł'A '[uslafa JI,.y Ali: Nieolau, (:opernicus and tlt.. ,'\'olu- 
liuu ..f -..i.'nlific Ihonghl. \\: ł)ualrii'me C:,'ulenai,'" de Cop....nie... Cairu 
1943. 


22811. \.\ WIIOCZ\"
SKI BolllhlJl: B....ba na nowata misa! ti predrazs.ula- 
I'ilt.. "o'.-'Jł/'f.. Preg'. (;Oll. ;:; ; 1"23 ur U tl3 R. 93.--95, ilusIr. 


2280a. P_\SCI'AL JuJ"t1an: "'ol"'I'uikus Uluł di,. F.ulwi..klun
 d..
 abendlit.n. 
diseh('n D,'ukens. Por'ome", 1954 H. 19 s, 221 - 224. 


2281. "IAZZ_\ Gio. '[aria: COl>ernieo. ruartire d..Jla 
cienze. Pa(10va 1[I6t.. 


22ł12. POili. G. Fr.: lias L,'ben der unorganis('ben Natur. Eine zur Gediiebt- 
IUNsf,'i,'r du 3UO jiihrigen Begrulldungszł'it des COPl'rnieaniscben Systems d(',' 
11. Junius 1843 zu Breslan g..haltene offentlil'l... V",'lcsullg. Breslau 1843 
8S, 1\0, 59. 
Znacz,,"ie odkl")'cia Kopernika dla pootępu i rozwoju nauk. 
Uni\\". Wrocł. 


2283. HOSENBLATT Alfred: J_e l)081elon 1ł" C0l'''rnieo "U la hi.tur;.. ,ł,. lu 
,'i"neia. Disenrso de ... Ilronuneiado en homl'naje al g('nial aslrouomo. N. Co- 
pt:rnico ..n sesión plena r('alizada en el Salón ,l.. Actes dcl :\liuisl('rio Iłe Salu- 
,łalł Publica y A. S.. ł-ł lune/! 24 dcl pte. ReI'. de CiRncias A. 45: [19431 nr 445 
". 409--442. Odb. 


2284. HUFUS Carl W.: Copernieu8 and tlił' history of 8cie...,... Sewnl. monlh. 
1943 Ang, 8, 180-182. 


2285. SCllONFELD E.: Die Lehr.. d..
 Cop..rnieud uud ibre StellUllg in der 
Wi8sensehaft. Deulsehe Rev. iiber ",n. L..ben Ge8en1ł', 3: 1879 s. 317-329. 


2286. STANOWISKO Kopernik.a w hi/!torii kultury. Prz. 6wial. 1923 29 II 
nr 6. 


2287, STET80N Harlan Tme: Copernicu8 and sei..nce: from yesterday Ulltil 
tO
orrow, Popu'. As'ron. 51: 1943 nr 8. Odb" 8S. 9. 


186
		

/Licencje_039_04_298_0001.djvu

			2288. STICKER Bemhard: Die geBchichtliche Bedeutung der kopernika- 
niBchen Wende. Bonn 1943 BB, 20, 


2289. TOBIE H,: Kopemikus und seine Bedeutung fur UJl8er We)tbild. 
V olk u. SchuUJ 3: 1943 B, 230. 
2290. TULEJA J[6zef]: Kopernik - jako BymbOI. Pr
. TecM, R. 2: j 
1923 B. 68-72, ilustr, l. 


2291. WIE8E Leopo)d: Du SelbBtbeWUBlltsein deB MenBchen und d.. ko- 
pernikaniBche We)tbild, Prołeua 1943 B. 126-130. 
In.t. Hiat. UMK, 


2292. W ODZICIU Kazimierz: CopemiclIII and the epirit of Poland, W: 
Nicho).. CopemicuB.., Wellington 1943 B. 22-26 (po., 646), 


2293, Y OUNG WilliplJl LindBay: The patneu of Copemicus. ProceedingB 
of the 65 tb ConvoQation of Park College, Parkville, 1943; Johruon C, Smith 
Univ. BuU. 1943 Aug, 8. 16-17; Quarl. RMI, o/ HitIher Educ. amon! NflBroe. 
July 1943 8. 25-28. 


2294, ZAWILEC: Czym Kopernik dla Polski. W: Mikołaj Kopernik... 
Tel-Aviv 1942, 2 wyd, 1943 B, 14-18, 


2295, Z
CIU Lucjan: Kopernik i K.ome4eki. Prs. J*ltI«, 42: 1923 B, 1-2,
		

/Licencje_039_04_299_0001.djvu

			VII, KOPERNIK W LITERATURZE PIĘKNEJ 


UTERATURA POLSK' 


WIERSZE 


2296. BU:ŻANOWSKl Stanislaw M.: [Epigram lac,] W: Natalem Nicolai 
f'.ol'('rnici .., Cracoviaf' 1873 s, 24; Polkowski, I,: Kopernikijana, T, 3 1875 
6. 113; Hipl,'r F.: Coppernieanisch.. Miscf'llen, Pasloralb', f Dilic, Erm', 26 : 
1894 6, 62. 


2297. BILEJKO Sh'flUlir8I1m.: Kul. mlDd.. II/53 o. 52. 299. BROŻEK Jan: Uis....rlatio. Ultrumj H,'hu6 I'ublicis plus astrollomi 
'Iuam f!,'ometrae lIrosint. [Krakó".] 1616 k. nlb. 4. 
Na końcu r.pilrawy; III PtolrmUetIDl et Copernicum... ora.. Copt"rnicul!ł df' S(" iploOo 
E.tr, XIII, 363 
.Iug. 


2300. BROŻEK Jan: L9 el'i
ramów]. W: Kopernik. M.: Septem sidera. 
Cracovia.. 1629 (poz, 149). . 
"'II Polkowlki"l0 CKopernikijau8. '1'. 3 .. 107), wuy.tkie epigrumy lIrożku umieu- 
C'Oll" byly jllko dodat"k przy Septem .id"ra s r. 1629. Przedruków i prz"kladów powyż..ycb 
"pigramów (pos. 2299, 2301-4) je.t dużo, Ważniej_ze s ..ich: :'I/"llIlem Nic. Cop"rnici, Cracoviae. 
1813 .. 22-24: Hipler Fr.: Uie Portriit.... 1875..109-110: Polkow.ki: Kbprrnikijana. T. 2 
l. 72, T. 3.. 104-107: Frauk" J. N.: Jan Brnż"k. Kraków 1884 .. 56. 


2301. BROŻEK Jan: In du08 synchronous, cosmographia.' oce1108, Nicolaum 
Copernicum Torunienscm astrologiae, Chri8tophorum Columbum Genu- 


287
		

/Licencje_039_04_300_0001.djvu

			"neem geographiae ", ordinarii utrologiae in Academia Crucovien8i profe8- 
"oń8 ..pigramma continuum, patńal' Cop.-rnici dedicatum. [b,r, i m.w.] k. 1. 
W, pnypuucaeń J. N. Fraok"l!o - Gdoń.k 1618. 
E.tr. XIII, 362. 
J.,. 


2302. BRotEK Jan: In Ptolemaeum et Copernicum duo na I "rae miracula,.. 
"pigramma, Fł'!leburgo loco obsl'rvationum Copernici COll8ecratum, - Aliud 
eiU8dem argumenti, - Copernicu8 de 8e ip80, W tegui.: .Joanne" Br08ciu8 
Curzelovien8u, Academiae Cracoviemi8 ordinariu8 a8trologu8 Lectori S[alu- 
tem. Krałr.6w 1618], 


2303, BRotEIt Jan: In turrim, quam Copernicu8 incolatu 8UO et. opere 
revolutionum ibi confecto illu8trem reddidit, Joannis Broscii Curzcloviemis 
epigramma. [b,m, i r,w,] k, nlb. 2. 
W, pnypuuc.enia J. N. Frankego - Gdaó.k 1618. 
E.tr, XIII, 366. 
J." 


2304, BROiEK .Jan: Nicolai Copernici epitaphium... [b. m, w, 1618?] 
k.. 1, 
E.tr, XIII. 364-365. 
J.,. 


2305, BUXOW!lItI Kazimierz: Kopernik. Wiek Nowy 20111923 nr 6500, 
iluItr. 


2306. CRARIUEWlCZ Waleńan: Kopernik. Pr", chyrow, 1926 nr 4, 
K.. M. 


2307, [CIIA.R!lZEW81tI Ignacy] Chańx [p8eud,]: Ku czci Mikołaja Koper- 
nika, Oda, SI. kuj, 1923 nr 39, 


2308, CBODECItI .AJekeand..r: Sekret rodzinny, pOIłanie do rodak6w, Wierzz 
wygł08.ony w uroczyst
6 obchodu 4OO-łetniej rocznicy urodzin M. Koper- 
nika, Kraków 1873 18. 14. 


2309, dlODItIEWICZ B, A,: Kopernik w Walhalli w 412 roczni
 urodzin 
M. Kopernilr.a, Lw6w 1884 .S, n1b, 4, 


2310, CBODy!t8IU Adam: Wiers. na jubileU8zowy obch6d w Kaliszu uro- 
dzin Kopernika 19 lutego 1873. Kalisz 1873 k. 1. 
P_dr.: Gaa. _.26 II 1813; D., po.... 18 II 1923 pt, Stój alemiol ..,; D.. .,.",. 1923 Dr.o. 
Ka. M. 


J88
		

/Licencje_039_04_301_0001.djvu

			2311, ĆWIERK: Ad B8tra. W 450 roc",nicf urml",;n KOllI'rnika. I..krll 18 II 
1923 s, 2. 


2312. CZAJKOWSKI Paweł: Poematu Sal.. .I..
i..nOli
k.. obraz IV (obej- 
mujący pochwałę Kopernika), Pam. krak. Nauk S:Iul.. 1830 T. 1 nr 3 >. 2--25. 


2313. DANTYSZEKJan: Epigło[amma] C0l"'m[i,'i]. W: K0l'l'rnik :\l.: De 
lateribus et angulis triangulorum, Vittl'mb,'r
'... 1542 k. 16. 
Pn"dr. w jego: Cannina. Cracovia" 1950 a. 209-210, Caos pu"sluuia - prz"d 22 "11541, 
O powyżuym: S. W.: Dantyu"k a Kop"rnik. Tyg. po",... H. 9: 1953 lir 25 .. 7, ilu'lr. 


2314, DUBIECKI C, C. C.: Ad perpetuum a,tronomia.. archimagistrum 
Nicolaum Copemicum. Gaz;, krak. 1815 nr 23. 
Tekot lal'. i pol. 


2315, DUCHI
SKA Seweryna: Na uroczystość Kopernika obchOllzouQ 
w Zurychu (1873). W tejże: Z tułactwa. S,'ria 2 Paryż 1896 
, 'J3--9B. 


2316. Dl'L
KI Józef: Do Kopernika. W: Bohom..I,'c Fr.: Zabawki poe- 
tyckie ni..których ka"alerów akadłlmii szlacheckiej warsz... Warszawa 1758 
8. 169, 
Eslr. XIII, 229. 
Jog. 


2317, FE!\IIKOWSKI Franciszek: Frombork. llus,r. Aur. pol, 22/23 II 1953, 
1 ilustr,-akwaforta Hier Skurpskiego przedstawiajQca Kopernika na Zamku 
Olsztyńskim 


2318. FENIKOWSKI f'ranciszek.: Noc fromborska, Nowa Kul', R. 4: 1953 
nr 23 8, 3; Dz;, bal'. 2/3 VIII 1953 s. 7, 


2319. f'LUKOWSKI Stefan: Kopernik. (Z poematu X, Dunikowski). Odro 
1949 nr 12. 


2320. GILLER Agaton : Kopernik, żeglarz Słonecznych szkarłat6w.., Dz, 
pO:zn. 18 II 1923. 


2321. GILLER Stefan: Na cześć Kopernika, Kalisz [1873] k. 1. 
Prz"dr., Ga.. lor. 27 111873: Bard polaki. .Album poetów polakicb ,..,br. Bole.law Koreywo. 
Kijów 1909 a. 310: tamże, wyd. 2, Poznań a. 340-341: :2:michowaka N.: Kwiaty rodainne, 
Kraków 1894 a. 79-80; Antologia polaka, wyd. przea S. J(araynę) Cie..yn, T. 2 a.430-431. 


2322. [GUTMAN Ludwik] Z, Ludomir: Kopernik, Diabeł 1898 nr 12. 


19 - Biblio.ufl. K.p....l...w.... 


289
		

/Licencje_039_04_302_0001.djvu

			2323. [GLATMAN Ludwik] Zygmunt Ludomir: Od
loni\...i.. pOlllnik:. \Iiko- 
łaja Kop..rnika w dziedzińcu W
zechnicy Jagi""OIi
ki,'j w .ll1i.. "j ""..rwe.. 
1900 r. Diabel 1900 nr 11. 


2324. GLORIA, (Wiersz na czterechsetletnią uroc:l:ystość ,JamifCi :\Iiko- 
łaja Kopernika.. ,) Gaz, lor, 23 II 1873. 
Toż pod /trypl. Alf. w 7'.V&. ..ie/kop. R. 3: 1873 lir 8 .. 88. 


2325, [GNIEWOSZ Jan N"p,1 Janko z Oleksowa: Wiersz n.. pamiątkę 400-1..t- 
niej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika wygł08zony podczas obchod.. " Kro- 
'nie dnia 19 lutego 1873 r, Jasło 1873 88. 13. 
Uniw. Tor. 


2326. GRABNER-EYSYMONT1' Barbara: Noc. ° Koperniku. DziA 
R. 9: 1953 nr 39 8, j, 


JUlro 


2327. GRAJNERT Józ..f: Na jubilcusz Kopernikowy w dniu 19 lutego 1873. 
Z muzyk, Adolfa Boguckiego, Warszawa 1873 k. nlb. I. 
Pnedr.: Ga.. lor. 21 II 1873. 
K.. M. Ceg.. be. nut.) 


2327a. GROTT Franci8zek: Pomnik Kopernik.. w Toruniu. 'skif'rki h_vd[(. 
1945 nr 4 8. 5. 


2328, .I-A: Wił'łki i mai}' lonlńczyk. Maly Gryf R. I : 1947 nr 16, ilu8tr. 


2329, JASTRIIN Mił'cz)'8ław: Kopernik i poeta. tycie liler. 195J nr 7 M. 3. 


2329a. K,' M. K,: Sł'n o małym Kopcrniku, Mu
'Y (;ryf R. 2: 1948 nr 35 
8, 276. 


2330. KAMIŃSKI Jan Nepomucen: Przekłady i ułotne wiersze. Lw6w 1828. 
W ro.d.iaJ" Wi"r... oryginalne dwuwiero.: Kopernik. ..Polskie wydało go pl"wię, WSlrzy- 
maj słońce, rUlzył aieJoio". W .",.i,zku . tym: Mocarski Zygmunt: Kto jest autorem &łynJleA'o 
dwuwie.... o Koperniku? Zap. TN. Tor. 6: 1923/25' s. 102-114: Barallow.ki Henryk: .IRII 
Nep. Kamiński i Kop"...ik, 1/u.tr. Kur. pol. 1/2111953 .. 4. 


'2331. KAMIŃSKI Stani8ław: Noc Mikołaja Kopernika, Nowy Świa, 1952 
nr 27; Widnokrąg 1953 nr 23 R, 2; t.'Ycie i kulI. R. 3: 1953 nr 22 M. I [w dwóch 
08tatnich pt. ..Noce.....]. 


2332, KASTAN: Pamięci Kopernika,," 450 rocznicę urodzin. SI. kuj. 1911 
1923. 


29U
		

/Licencje_039_04_303_0001.djvu

			2333, ....'t:RST .J..<7.\: A
tr..nulII. Plnmw:uk. H. 31 : 1952 nr 13 lO. 196 
197, ilu_tr. 


2334. KIt:RS'C ,"'rzy: (;,,,iazdy 
W"r
zaw" 11).;4 ..... 103, 3 ..Ib. 


lu.lzi... Poemat .. Mikołaju KOI,,'rniku. 


:!335. ....IER!'T .I.'rzy: ......"..mik. $llJia. Mlodych H. 5: 1953 nr 6 ". 5. 


233(,. KOMOROWSKI Hr....i
ław: W 400-s..tuą rucznicę urudun Mikułaja Ku- 
pt'rnika. S,rzl'cha 6: 1873 fi, 58. 


2337, KOWNACKA Mańa: Marsz Kopcrnikowski, Uczestnikom Raidu I'le- 
8Z"go. Tnry6ta 1953 nr 9 s. 14. 


2338, KUBlAK Tadeusz: Z cyklu: "Z kraju Kopernika i Kruickiego". Pod 
wieżą Kopernika we Fromborku. :tycie liter. R. 3 : 1953 nr 24 s, I. 
Prs"druki w tegoż: Milo4I! prawcbiwa. Wara.awa 1954 .. 58: Ziemia aerdec.ni" .oajoma, 
\\"oraaawa 1954 s. 119-120: pou tym - Sw;'" i My 1955 nr 163 .. 1. 


2339. KULCZYCKI Władysław: [Kopernik, Dialog w 4 scenach I. Dud. do 
Cz:.wu Kraków T, 11 B. 67. 
Praedr.: Polko_ki I.: Kopernikijana. T. 3 1875 .. 331-341. 


2340, KULCZYCKI Władysław, Ferrucci Luigi C,: Copernico, Due carmi; 
lino in polacco dei conte Ladislao Kulczycki, l'altro in latino dei comm. Lnigi 
Cńsostomo Ferrucci tradotti da Ettore Marcucci. Firenze 1874 ..... 24. 
M.... OI.atyn. 


2341. KWIATKOWSKI Remigius.: Mikołaj Kopernik. Z cyklu sonetów 
..pożółkJe k.arty". Warszawa 1905. Polska ab,ojna 1923 nr 48. 


2342. L<\CZKOWSI.U Zdzisław: Mikołaj Kopernik, Daii i Jutro H. 9: 1953 
nr 8 B, 5, ilustr, 
hqm. w: Kaidej chwili wybieru muuę. CAlmanach poetycki). Wanuwa 1954 .. 183- 
185. 


2343, LAftGB A[atoni]: Sonet, 
ollerp 1923 nr 45, 
Prsedr., Kur, por. 1923 ur 48; Mikolaj Kopernik. K.jęsa abior. .., I.w/iw 1924 
.. 198-199: Ty!. uw, R. 2: 1925 ur 8 .. I [tyt.: Mikołaj Kopernik]. 


2344. LASOCKI Bronis!aw: Kopernik. Poemat napisany w Genewie 1904 r, 
Gaz, mazursk.a 1926 nr 6-12; Nowiny warm, 1926 nr 6-12, 
In.t. Zach. Olutyn, 


291 


...
		

/Licencje_039_04_304_0001.djvu

			2345, LENARTm...cz TC'ofil: A i'ii.,..I:tn Cop,'rnico. StaL 
ol. CanLo di.., 
tradotto dal 1>oIacco in it:tliano da EuOI'" Marcucci... I,'uo dal "rof. Sanlagata 
nf'"'aula univ('rsitaria di Bologna Iw"a "rim
,v...ra dd 1885. W ft'f!:Oż: SuI 
carattcre delia poesia polono-Rlava... Fir..m.... 1886 s. 35-42. 
Nar. 


234(ł. LIGOCKI Edward: Kopł'rnik i liw. .J..rzy. Salon liter. 1923 z. 5. 


2347. ŁusZCZEWSKA Jadwiga [psC'tul. D,'otymal: NaszC' gwiazdy. TY8' 
ilustr. 1873 nr 269 s. 99. 


2348. ŁuszczEwsKA Jad\\iga: Słoneczna kantata. Klosy 1873 nr 399 
s, 124-126; Ponadto w: Czterechsetny jubileusz urodzin M. K. w Toru- 
niu.., 1873; Album wydane staraniem Tow. Przyj. Nauk w Poznaniu w czte- 
rechsetnlł rocznicę urodzin Kopernika, Gniezno 1873, Odb. Gnil'zno 1873. 
P..edr. fragmentów: Ga.. tor. 20 II 1873 .. 2-3. 


2349. [MICIIAUD ALEKSANDER] Miron [pseud, J: Duchowi Kopernika. 
Kur. lOars
, 1873 nr 32, 


2350. MODRZEWSKI S, T,: Pamięci Mikołaja Kopernika "' 400 rocznicę 
obchodu w Chicago. Pochodnia 1908 nr 6, 


2351. MO
TKOWICZÓWNA Hanna: Karolek z Toruuia. W tejze: 30 ko- 
legów II calej PoIlIki, Wr:.rszawa 1933. Przedr,: Galiński Ad.: Antologia 120-u. 
Łódź 1947 s. 337; Suiełl, krak. 2: 1946 nr 20 II. 303: W tC'jŻł': 30 kolegów 
Warszawa 1949 s, 25, ilustr, 
Wien& dla daieci. 


2352. MROZOWICKI Józef: Kopemik. Kulnica Młod:rch 1934 nr 20. 


2353. NA UROCZYSTOgt Kopernika. Szczutek 1873 nr j' 8. 26. 
Pnedr. G.... tor. 25 II 1873, 
2 wien,." jeden humory.tyczny. 


2353a, NIEKRASICKI: 1940-1944. Szkopskie lata. Wrocław 1941> 
.. 30: Pio."nka Kopernika. 


2354, NIEMOJOWSIU Ludwik: Kopernik, (Urywek z większej calo,..i). 
l'Y8. ilusłr, .1873 Dl' 269 s, 94-95. 
Poemat ten, POD wy.ej wymienionym urywkiem. nie .0.taI napioany. 


211:l
		

/Licencje_039_04_305_0001.djvu

			2355, ODYNIEC Antoni Edward: Kopernik. KIo5Y 1873 nr 399. 
Przedr. w jego: Poezye T. 1. Wara.awa 1874 a, 181-185. 'Fragm. Mikolaj Kopernik. 
KaiWla zbioro ..,. Lwów 1924 a. 195-196. 


2356, OSIŃSKI Ludwik: Chlir Z niebi08. W: Kopernik, Warszawa 1830 
(poz, 2819). 
Pnedro: Mikołaj Kop"rnik. 1924 .. 192-193. 
Kantata. Muzyk
 do niej napiaal Karol Kurpińaki. 


2357, OSIŃSKI Lqdwik: Oda na czd6 Kopernika, GaJ:, warsJ:, 1808, 
Daloz" wyd.: l. Rocl-i TPN War... 1812 t.8 a. 56-61: 2. Polibymnill clyli pi

noóe 
POezyi autor6w tegocleanych dla milo'ników literatury polakiej, wyd. pr.... J. J. Sae.epa6- 
akieso. Lwów 1827 a. 42-46 [tyt,:) Oda na pocbwał
 Kop"rnika: 3. Ro..... ..ar... 1830.nr l; 
4, Kop"rnik: De revolutionibua 1854 ao. 4 nlb. po prz"dmowie; 5. Album pow". 1860 nr 2; 
6. Oaińaki L.: Pioma, T. l. 1862 a, 403-407; 7. Tyg. lOi.lkop. 1871 nr 51 [frasm. ); 8, Kra- 
ków 1873 M. VII, iluotr. [tyt.:) Wiem na c."'
 Kopernika; 9. G..... narod. 19111873 ., l; 
łO. Polkowaki I.: Kop"rnikijana. T. 3 1875 a o 29-32; 11, Krauabar Al.: Tow. Wan., Pnyj. 
Nauk [T. 7) 1905 a, 350-354; 12. Wiek XIX. Sto lat my'li polokirj. T. 20 Wan.awa 1907 
a. 18-21; 13. Kur. por. 18 II 1923; 14. Kllr. I.ar... 1923 nr 48 Cfrasm.); 15. Borowy Wa- 
claw: Od Kocbanowokiego do Staffa. Antologia liryki polaki"j... Lwów 1936 8, 94-98; 16. 
Krec. mar Jerzy, Saloni JuI.: Drogi i ro.droża. Wypiay pol. ... T. l Cz. II Waruawa 1947- 
a. 345-348; 17. Tuwim Julian: Księga wiero.y polskich XIX wieku. T. I. Wanaawa 1954 
.. 16-20. 
O Merom tym piaał: Polkowaki I.: L. Oai6akiego Oda Kopernika. Tyg. ..ieUcop. 1871 
nr 51 a. 617-618. Tamże wi
kasy fragment Ody. Muzyk
 napisał Jó."f Elaner. 


2358. PIEKUT Kazimierz: Kopernik (Fragment), SI. na Warmii 
R. 2 : 19531 nr 8 s, 5. 


MaJ:, 


2359, PIEKUT Kazimierz; Pod pomnikiem Kopernika w Ol8ztynie, TyS' 
P01Os:r, R. 9: 1953 nr 16 s, 5. 


2360. PIEKUT Kazimierz: Troski pana Kopernika, TyS' pow.., R. 9: 
1953 nr 15 8. 3. 


2361, PLATTA Helena: Mikołaj Kopernik, SJ:łand. Ludu R. l : 1945 nr 62 
8, 3; Odra 4: 1948 nr 36 8, 2, 


2362, PLATTA Helena: Na Rok Kopernikowski. Kamena R, 12: 1953 
lU' 3 8, 28, 


2363, PUNCTO narodowo
ci, Kopernika, S:cJ:utek 1873 nr' 9 8, 35. 


2363a. B., ,II Joseph: Kopernik, MTU!mo5YM 1829, 


2364, RUSKI Stefan: 450-ta Rocznica, Wiek NOWI}' 20 111923, 


J93
		

/Licencje_039_04_306_0001.djvu

			2365, ROGOWSKI Wiesław: Noc we Fromborku., Nowy Tor R. 3: 1953 
nr 7 8, l. 


2366, RuczYŃslt1 Teofil: Mikołajowi Kopernikowi w 400 rocznicę uro- 
dzin, SI, na Warmii i. Ma:, R. 2: 1953 111' 20 8, 50. 


2367. RYGIER I.eon: Mikołaj Kopernik. Kur, por. 1923 nr 48. 


23678, SADOWSKI Ruman: 2yci.. - naprzeciw, Po.'zj(', [War.zawa] 1"4:; 
88. 35, 
M. in, wiers.: Kopernik 


2368. SIEMIEŃSII:I L[ucjan]: Wizerunek Kopernika, wiersz czytany dnia 
18 lutf'go na posiedzeniu Akademii Umieję
ności, W: Dwa pierwsze puhliczlU' 
posiedzenia Akad. Um, w Krakowie... d. 18 lutego 1873 s. 35-40. 
Przed.,: Tyg. ilw". T. 11: 1873 .. 174; NOIDa Roforma 1923 ur 21; Pol.-balg. Progi. God. 
5: 1923 nr 14/15 .. 119, w tym oatatnim pt. Ku c.ci toruński"lo miatna ... 
Uniw. Tor. 


2369. SKROBKOWSKI Jan: [Wiersz na czdł: Kopernika]. W: Gassendi 
P.: Tychonis Brahei... vita, Ac('essit Nicolai Copcrnici.., vit
, Hagae Com. 
165:; II. 327, 
Pn"dr.: Po/kowaki I.: Kop"rnikija..a, T. 3 1875 .. IIJ. 


2370, SU"IAK Tadeusz: Astrolabium z jodłowego drzewa, Poemat o Mi- 
kołaju Kupcrniku, I1u8tr, Jcrzy Skarżyński, Kraków 1953 8S, 50, ilustr. 
}'r"!l:m"..ty: Nowy Tor Ił. 3: 1953 lir 11; Od A do Z 1953 nr 2 i 22; S..in. i My 1953 
nr 66; Ż-vrif! li"'r. Ił. 3: 1953 lit 4; Hcjnal poetycki. Wybór wienay O Krakowi", ."brał... 
Adam ,,"Iodck. Kraków 1953 a. 17. 
Iłcc.: B. I.., N01.y Tor. Ił. 3: 1953 nr 33 a. 2; Jaatn
baki Z.: Pn"mat o Kop"miku. 
"£'''1' po..'... 1954 nr 3 a. 7; S.ymański W., D.iI i JU/To Ił. 10: 1954 nr 9 .. 4; Tnnadel J., 
T...6rc.. 1954 .. 1 .. 193-195. 


2371. SWNIMSKI Antoni: Na pomniki w&rszawHki... Kopernik. Wiad. 
liter. R. l : 1936 nr 50 s. 6. 


2372, SWIJj:CICKI BoI. W,: Z cyklu "Sonety toru6skie", Gród Koperniku, 
Pomnik Kopernika, - Park Bydguski, Glos Rob, 1923 nr 21. 


2373, SWlRSZCZVŃSKA Anna: O krakowskim żaczku. Kraków 1946. 
Iłec.: ,,"un., Tn. JH1"'U. 1946 nr 32, 


2374, SYROKOMLA WładYEław: Poezye, Wyd, zup, T, 7 Warszawa 1872 
.. 160: wien. Do Niemna,wzmianka o .akusach niemieckich na Kopernika. 


2!H
		

/Licencje_039_04_307_0001.djvu

			2375, SZ,: Mp;la wiślana, TV8' "t,. 1850 nr 15. 


2376. SZELEGIEWICZ Ht'nryk: Kope
k. .'Vow.v Tor R. 3: 1953 nr 9 8.1. 


2376a. SZYMAŃSKI Edwarrl: Mikolaj Kopt'rnik. Plom.yczek 1944 nr 20 s, 5. 


2377. TREPKA Andrzt'j: Pamięci Kopernika. Ilus'r, Kur. pol, 24/25 V 
1953 s, 5, fot. rzeźby T. Breyera. 


2378, TUROWSKA Anna: Kopernik (na podwórzu Biblioteki Jagiełloń- 
ski"j) TyJz. kul,,-li'er, 1937 nr 3. 


2379. UJEJSKI Kornel: Do Albumu Międzynarodowego wydant'{r:o w Rzy- 
mie na cze'l; Krzysztofa Kolumba. W tegoż: Wiersze różne, Wyd, 2, Prze- 
my" 1893 8, 197; TY8. 'or, R. 4: 1927 nr 8; Prz, zach, 1950 nr 9-10 s,364; 
Kom,-,y S,acji Nauk, Ins" Zach. Olszr, 1950 s, 87. 
W awi,uu . tym: Mikul.ki Tad"un: Zapomniany wier.. Korn"l.. Ujejakiego o Kop"r- 
niku. Pro. aot:h. 1950 nr 9-10 a, 362-364: Kom,-.,. Slacji Nouk. lrul. Zoch. O,..,. 1950 ., 85- 
87. COdb, . Pr., .ocIa.) Prsed tym ogloaoony 
 Ty,. lor. R. 4 : 1927 nr 8 ., 1-2. 


2380, WASILEWSKI Marek Antoni: Apostrofa do Kopernika, SI, powsz, 
25 II 1951. 


2381. WIERSZ Z powodu czterechsetletniej rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika, [nadesł. z Zurychu]. Gaz:, 'or, 21 II 1873. 
Autor: S"weryna Duchiń.ka? 


2382, WIERSZYK na czdl;" Mikołaja Kopernika, Towar..ysz 3: 1878 nr 6, 


2383. WRÓBEL Jan: In natalicia saecularia quarta Nicolai. Copernici die 
XIX men8ia Februarii a, MDCCCLXXIII in aula Universitatis Leopolitanae 
cełebranda carmen saeculare comp08uit ,., Lw6w 1873 k. 5. 


2384, :lABA Napoleon Feliks: Wier811 na obch6d urodain M, Kopęrnika. 
Krak6w 1873, 


2385, ZBIERZCUOWSI\.I Henryk: W Kopernikowsq rocznicę. SJic..ul6k 1923 
lir 8 II. 2. 


2386, :lÓRA WSKI Mikołaj: [Wiersz na czdl; Kopernika], W: Gll88endi 
P.: Tychonia Brahei... vita... Acce8sit Nicolai Copernici.., vita, Hagae Com. 
1655 L 326, 
Przedr,: Nat-łem Nicolsi Copernic:i... Cracoviae 1873 .0 24; I'olkowoki I,: Kopami- 
kijllDL T, 3 1875 L 111; Mikołaj Kopernik. KUtia abioroWL Lw6w 1924 ., 189, 


2IIIi
		

/Licencje_039_04_308_0001.djvu

			2387. ZYCH jan: Kopernik w Krakowie, Echo 1\.1{. 1953 nr 10 M. 2. 
Zoh. leż poz. 3397. 


PROZA 


2388. BRZI-SKA Mańa: Publiczny "
zamin Kop<,rnika w star..j Akr..ł..rnii 
Krakm.skif'j. Roh. pom, 5 I 1946. 


2389. IzDEBSKA \Y/ad}"sła,. a: Wieczory :r.. baLunią. 1)0 wieści i opowia. 
dania poświęcone ,lorastającej rnłodzi..ży polskiej. Warszawa 1863. 
.. 34-47: o Koperniku. 


2390, JAWORCZAKOWA Mira: Niezwyczajny dzień, .
wia' Mlodych R. 5: 
1953 nr 6 s. 4-5, illlstr. 
O Kop"miku w Krakowie. 


2391. JAWORCZAKOWA M[ira]: Odpo\\iedź Mikołaja Kopernika, Plomy- 
cuk R. 31 : 1952 nr 13 s, 198-199, ilustr. 
Na okładce wielobarwna reprodukcja obra.u Mat"jl1i - M. Kopernik. 


2392. KANIŃsl;'( A[leksander, pseud., nazw, autora: j, GÓł:ecki]: Kamie- 
nie na szaniec, Wyd, 3, _Warszawa 1946. 
s. 86-89: o Kop"rniku. Toż w skrócie Urania 18: 1946 .. 1I9. 
Uniw. Tor. 


2393, KOPERNIK a waluta. Szopka 1923 nr 7; Ilu&'r, Kur. codz. 19 111923. 
Utw6r bumory.tyc
y. 


2394, KOPERNIK .w Bononii. Wolne opowiadanie podług niemieckiegIl, 
Rozm, (I.wów) 1834 nr 49 s. 387-391, nr 50 8, 395-400, nr 51 s, 404-408, 
nr 52, s. 411-414, 
Jag. 


2395, KORWELL Karol: Przygoda Kopernika, Powiel1i/!, NieJ:apomin:ljki 
1838 s; 128-174. 


2396, KWIECI
SKI T,: O panu M:kołaju, co słońce zatrzymał. Czyn Mlo- 
dzieJ:Y PCK 1935/36 nr 10. 


2396a, LtGOCKI Edward: De Revolutionibus. (Fragment sztuki nagrodzo- 
nej na Konkursie Literackim Dzie8i
ciolecia). Mazury i Warmia R. l: 1955 
nr 7/8 8, 185-188, 


2396b. M. K. [Krzemieniowa Mańa?J: list Mikołaja Kopernika do króla 
Zygmunta Starego, Maly Gryf R. l: 1947 nr 7 s, 1-3. 


296
		

/Licencje_039_04_309_0001.djvu

			2397, MATYSIK Stanisław: Dziwne spotkanie Lz Kopernikiem], W: Jedno- 
dniówka wydana staraniem.., Bratnit'j Pomocy Studentów w dniu inaugu- 
racji Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 5 I 1946 8. 19 -21. 


2398. MORi!TIN Ludwik I1it'ronim: Kł08 panny, PowieU. Warszawa 1929 
88, VIII, 310, Wyd. 2.1938, Wyd. 3, 1947 88, 269, 
Fragm.: - W.i"". Iii... 1928 nr l: Droga 1928 nr 10.. 921-937; Pr.. ",sp6k.. 1929 nr 81 
.. 47-59 Cpt. W fromhorski"j do.trsegalni); Tync S., Goł'łbek J., Nowakow.ki Z.: Po as"ro- 
kim 6wi"ci". Czytanki polski" dla VI kl. alk. powaz. III atopnia. Lwów 1938 a. 107 -108; 
l(looy dod. do ChlollSkiej Drogi 1948 nr 5 Cpl. Na gwiezdnym ..Iaku). 
Ree.: l. Berge. Ił., Trua 1930 nr 13; 2. Cucbowski K., Tyg. ilusir. 1929 nr 53; 3. Grsy- 
'na!a.Si"dł..ki A., Kllr. posn. 10 VIII 1929; 4. Jankowski Józef, Raeuposp. 27 II 1930; 5. Ja- 
worski L"op., Wiad. liler. 11 V 1930; 6. Licbański S., 1vowiny liler. 1941 nr 17; 7. Sowiński 
Adolf, Ku.nica 1948 nr 8; 8. Woroni"cki Edw., Pam. I<>ar... 1929 nr 4 a. 207-210. 
Tlnm. franc.: L'Epi dc la \"ierge. Trad. du polonaia p..r Paul Cazin. Pana 1938. Frasm.: 
Pol. liII"'. 1931 nr 63, ilustr. I; Amiii" Belso.Pol., An. 2: 1953 nr 10 .. 14-15, iluatr. 
Rec.: Thłrive Andr", T.".p. 31 III 1938; J. d" ROllen 29 IIi 1938; Rw. de France 15 III 
1938; Paraf Pierre. La Rlpublique 23 II 1938; Bubl A., Lo Dlpeclte 1938; Laval Charlea, Lo 
Populair. 1938. 
Tlum. .Iowaclue: Kopen,ik. TIum.: Andrzej 
arnov. Trnava 1948 s.. 213 CUniw. Tor.) 


2399. LNAKWASKA Anna) Anna Nak....: I\WodoB4! Kopernika. Jutr!llenka 
1834 s, 209-255, 
Prz"dr.: Pnlkowski I,: Kop,nlikijana. T. 3 1875 a. 1875 a, 342-358; Od .......0 Morsa 
1923 nr 4 a. 116-129. 
Tłum. franc.: La jeuness" de Kop"rnik. Nouv"U" du XVe ai
de. Clmit
 du polonaia d" 
Madame...), TIum.: OIympia Chodiko, W: La Pologne historiqu", IiUlrair", monumentale 
et illusule ,.. R"d. ,.. ooua la direction de Llonard Chodźko. Par;a 1839-1841 a. 221-234. 
Inn" wyd. Rell. d. Feuillel<1nz 1845 [?] .. 284-294. 
Nadbitkę tego oatatoielo posiada K.. M. 
Uniw, Tor. 


2400. PARANi>OWSKI Jan: Kopern,ik, W: Balicki J" Maykowski St.: B"dziem 
Polakami, 2 rok nauki jęz, pol. w 8zkołach Br. ogólnokszt. Lwów [1928?) 8. 48 - 
54, ilu8tr. 
Prz"dr.: pt. Mały Kop"rnik. W.: Balicki J., Maykowaki St.: Miej serce. Lwów 1930 
.. 252-257, iluatr. W tychże: Mówi, wieki. Jerosolima 1943 a. 122-127 orD u Paraudow- 
aki"go w: Trsy .oski .odiaku. Pomań 1945 a. 165-174. Posa tym: Carił4a R. 9: 1953 ur 4 
.. 40-45, 
Uniw. Tor. 


2401. PRUS Bolł'8ław: Przed Kopernikiem, Dook. .sUliała 1954 nr 4 8, 11, 
ilu8tr, 
W Zacb
łI prsed obr....m Matejki, 


2402, PRZYROWSIU Zbigniew: Kto się 
ci? Plomyk 1953 nr 11 s, 321 
323, ilu8tr, 
Opowiadanie dla claieci, 


1117 


........ 


..
		

/Licencje_039_04_310_0001.djvu

			2403, S. 0, S.: Awantura pod Kopernikiem, $wia' R. 23 : 1928 nr 28 s, Iti. 
Humorelka o przeciwniku Iły.temu kopernikowIkiego. 


2404, SAS Paweł: Rocznica urodzili Kopł'rnika na I,artykularzu. Czas 
1873 nr 55 B. l, 56 B, ] -2. 


2405, SMIERi: Kopernika. T.rg, 'u'tlJf!ski 1850 nr 28, ł4--15, nr 3 B. 23-24. 
Uniw. Wan.. 


2406. SMOLARSKI Mieczysław: Mikołaj Kopt'rnik [opowiadanie], W: Cro- 
towska H" Klingerowa Z.: Czytanki dla V pddziału 
zkół powszechnych. 
Lw6w 1932 s, 174-177. 


2407. SMOLARSKI Mieczysław: S",iatło nad księgami. Warszawa 1954 
SB, 319, iłustr. 
Rec.: Wr6blewski M.: Nowa powie'
 oKoporniku. TYI' pOI.... R. II: 1955 lir 27 s. 11: 
Dolecki Zbisniew: Konterlekt as sakiem. D.ii . JulrO 1955 nr 10 .. 7. 


2408, WĘGRZYN Z,: Sam jeden przeciwko wszystkim. Plomyk 1951 nr 25 
s, 386-387, Na k, tyt, repf'od, portr. Kopernika wg Matejki. 
Opowiadani" dla dzieci. 


2409, WILKOŃSKI August: 'Wspomnił'nie szkołne. Bib'. waru, 1841 T. l 
B, 424-428; 
Dalsze wyd.: t"BOż: Ramoty i ramotki literackie. T. 1 Warozawa 1845 s. 21-28; Au. . 
W.: Ramotka o Koperniku, GOJ/. lor, 20 VI 1872.. 2-3; w tegoż: Pi.ma. T. 1 Krak6w 1888 
.. 12-18; Krec.mar Jeny, Saloni Juliu..: Na
 poziomy. Wypi.y pol. dla kI. VII sakoły 
podst. \\-arozawa 1947 ., 70-73 [lr3Im.]. 
Pnedmiotem opowiadania - .p6r o narodowo'
 Kop"rnika. 
Tłum. escskie: Kopernik PolAk l!i1i Ni\mec¥ [TIulO,: K. V. Zrcadlo). li...", .... I1jcll. 
Ef1TOpll843, I .. 96':"'101. 


2410, 2EROMSKI Stefan: Wiatr od morza, Warszawa 1922. 
.. 215-230: o Koperniku. 
Inne wyd., Pisma. T. 5. Krak6w 1949 .. 193-204. 
Ooobne p.."dr.: Rac.poop. 1923 ur 47; Ga.. ..or...1923 ur 48; W.lolku 1923 ur 3-4. 
W awi.uu. powyżuym: {C. B,: St"fan :2:"rotn.ki o Koperniku. WiM Nowy 20 II 1923. 


UTWORY 8CENICZNE 


241l. BRAND8TAETTER Roman: Noce narodowt'. Dramaty wybrane. War- 
szawa 1954, 
., 353-427: Kopernik. Dramat w trsceh aktacb, 


2118
		

/Licencje_039_04_311_0001.djvu

			2412, BRAł'lDSTAETTER Roman: Kopernik. Prosram nr 11. Państwowe 
Teatry Ziemi Pomor8kiej. Bydg08zcz, Scena toruńska, Prapremiera dnia 
25 8ierpnia 1953, Toruń 1953 88, 15, ilustr, 
Tr"'
: Brandstaelter R.: O kształtowaniu bistorii w utworae dramatycznym; 
Iodzele..- 
ski Z.: Rok Kop"rnikow.ki i Rok Odrodzenia; Kowalkowaki Alfred: Prapremi"ra toruńska 
'Ituki o Koperniku Roman
 BrandstaeUera. 
W roli Kopernika St"fan Burczyk, rcżys"ria 'IIalw. Szcz"pkow.kiej. 
Zapowi"dzi prapremi"ry: IKn"mieniowa Maria] M. K., IIl1l1r. Kur, pol. 21/22 VI 1953 
'. 5; [Lubi"ó.ka Zofia] Z, L., tarni", 26 VI 1953 .. 3; 22 VIII 1953 s, 3. 
Wywiad Heleny Bycbow.ki"j z autor"m, 1,...lr. Kur. pol. 22/23 VIII 1953 s.4. Rec. 
tejże, IluItr. Kur. pol. 29 VIII 1953 .. 2-3, ilu.tr. T"ji" dals.. wzmianka o ..tuc", tarni" 
15 IX 1953 .. 5. 
R"c.: Kowalkow.ki Alfred, No,.,. Tor. R. 3: 1953 nr 24 z. I; Krllgl'n Wanda: List z To- 
runia. ŻycI. liler. R. 3: 1953 nr 41 s. 7, ilusIr.; Nowakowski Jeny, SI. po..... 3/4 X 1953 
l. 8; Prorok Le.sek, Tys. poM/II. R. 9: 1953 nr 29 .. 6-7, ilusir.: K[r.emieniowa] !lłlaria], 
Not.,. Tor 1953 nr 28. 


2413. GROTOWSKI Zbigniew: De revolutionibu8... Sw;a' R. 3: 1953 nr 40 
8, 22, ilustr. 
Scenka aatyryczua o Kop"rniku w dsiaiejs..j Am"ryce. 


2414. MORSTlN Ludwik Hieronim: [Mikołaj Kopernik]. 
S.tuka nieogloszona druki"m. 
Rec. i om6wi"nia: W. M.: L. H. Mor'lin o swej s.tuc". Pned premier, "Mikolaja Kop"r- 
lIika" C"Klo.u Panny") w Teatrz. Ziemi Pomonki"j. SI. pom. 21 III 1935 .. 4, ilustr.: Kle- 
''''.yó.ki l,nacy: "Mikolaj Kopernik" na Balkanacb. PrOI/O . 1Iolollu R. 2: 1936 nr 26 s.4, 
ilu.tr,; Gnybowska Kry.tyna: "Kopernik" Morllina na Balkanach. Wiad.liler. R. 13: 1936 
nr 39, ilu.tr. lo sukce.ach sztuki na Balkanacbl. J. P.: Mikolaj Kopernik nad Dunajem. Dz. 
pOln. 7 I 1937 Cw awi..ku . odclO)'tem Morotina w Poznaniu o sukce.ach sw"j s.tuki .a Ira- 
nie,); Kle"ayńoki Jan: Powrót do gwia.d, Kur. 6all. 1937 nr 74; J. P.: Czy Mikołaj Kop"r- 
nik byl Polaki"m? Tłc", 1937 ..77-78 Cwiad. o. sztuce Iran"j na Bałkanacb, odpowi"cIź 
Mor.tina na zanuty Wa.iutyń.ki"go); "Kop"rnik" L. H. Morotina powinien w"j'
 w Italy 
repertuar festiwałów krakow.kich. llwtr. Kur. codz. 20 II 1937 Cm. in. wywiad z autor"m); 
I. J.: Wizja ateniczna L. Montina na Waw"lu, g..iGIO..id Ił: 1937 nr 25, ilu.tr. (Reżyseria: 
K. Fryc. i Pob6g-Kielanowaki, o.tatni srał rolo Kop"rnika, Mus. A. tulińakieso); Kopernik 
na zaproaeniu. Kur. po.n. 13 VI 1937. COm6wienie znpro.."nia na pr."datawienie ..tuki L. H. 
Montina "Mikołaj Kopernik" na dsiedziócu wawelskim. Na .apro.."niu wiaerun"k K. . drze- 
worytu Be .biorów Muscum Narod. w Krakowie oru reprodukcja karty tyt. I. wyd. De revo- 
IUlioniboo); Kudlińaki T., TYI' polO'" 19ł 7 ur 8 ., 8. 
2415, MORSTIN Ludwik Hieronim: Portrety i B8tronomia, Sceny z życia 
Mikołaja Kopernika i Leonarda da Vinci 1485-1509, [Program Państw. Teatru 
Rap80d. w Krakowie, Krak6w] 1952 1111, 11, Premiera 31 XII 1952, Drama- 
turgia, inscenizacja i reżY8eria - Miecz, Kotlarczy\, muzyka - Zb, Jeżew8ki. 
W powył.sym prosramie ID. in. fragment a bi,iki: Kurdybacba Ł" Zonn W.: Mik. 
KQpemik. 
Ree,: I. Kwiatkowski Tadeua, Od A do Z 1953 ur 3; 2. Świd"roka Alina, D.iI i JlIlTo 
R. 9: 1953 nr 9.. 9; 3. VOller H"myk, ŻycI. lłuT, CKraków) R. 3: 1953 ur 4., 7; Gaz. lor...... 
Ił I 53 ., ł; ł. Zecb"nter Witold, &/to Kr..... 11 I 53 .. ł, 


..I9G 


.........
		

/Licencje_039_04_312_0001.djvu

			Fragm. pt.: U kardyoała m"rdy. gUl"" i My 1953 nr 66 a. 3, ora. W: Opnwie'
 n Koper- 
liku, zob. poz. 2417. 


2416, NOWACZYŃSKI Adolf: Cezar i człowiek. Sztuka w 3 aktach. War- 
Bzowa 1937 ss, 305. 
Pr"miera 5 VI 1937 w Teatrse Polskim w Waruawie. W roli Kop"rnika Kas. Wilamow- 
.ki, jako Lub. Borgia - N. Andryesówna, C".ar Borgia - Junos.a Stępowski. 
Rec.: I. A. L., Myi' nar. 1937 nr 28; 2. as, Wiad. '
r. 1938 nr 26; 3. Birk"llInll.jer J., 
Podbipit/ a 1937 nr 25; 4. Cfr., Myil nar. 1937 nr 30; 5. Ea.manowski S., Tyg. i"usłT. 1937 
nr 25 ao 501-502, ilustr.; 6. Irzykowaki K., Pion 1937 nr 24.; 7. J, 8., gUlialoUlid 1937 nr 28 
.. 18-19, ilustr.; 8. Kiai"lewski J., Kllr. pom. 4 VII 1937; 9. MiU"r J. N., Ro>b. 1937 nr 178; 
10. Pia.ecki St., PrOSIO s MOllu 1937 nr 28, 29; 11. T"nż", Wiad. Ii,.".. 1937 nr 26, ilualr.; 
12, SI. pom, 17 VI 1937 nr 136. 
Uniw. Tor. 


2417. OPOWIEśt O Koperniku, Wieczór literacki. W: Rocznice i obchod) 
kulturalne, T, I. Warszawa 1953 s, 96-113, ilustr. 
Tr"'
: :2:ukrowaki Wojciecb: Na rynku w Toruniu,.,. 98-106; Morotin L. A., U Ioardy- 
naIa ru"rdy, - a. 101-109 (por. poz. 2415); Witwióaka Maria: Kwiaty s fromborskich IIIk. 
.. 110-113; Jobloóska Honorata: UW"3i dla reżysera, a. 11'-116. 


2418, PIASECKI J .UI: Mąż wolm'go dm'ha Kopernik' Inscen. Ruman Matlak, 
Praca Iwied, R. 3 : 19:>3 nr 7/8 
, 59-64, i;u3tr. 


2419, RAPACKI Wjncenty: Mikołaj Kopernik. Dramat w 5 aktach.., War- 
lizawa 1876 BB, 151. 
Rec.: M. 8., Ruch li/m'. 3: 1876 t. I .. 165-167; Prs, .yg. Li/OT, S
. 11: 1876 s.210- 
213; Mit.ner Zbigniew: Zapomniana .ztuka o MikoIaju Koperniku. gUlia. R. 3: 1953 nr 21 
.. 6, iluau. 


2420. SZUJSKI Józcf: Kopernik, Poemat dramatyczny, na tle hiBtorycznym, 
przedstawiony po raz pierwszy na Bcenie krakowBkiej w czterechsetną rocz- 
nicę urodzin Mikołaja Kopernika 19 łutego 1873, Warszawa 1873 B8, 47, 
Toż w Dzielach, wyd. zbior., seria I, T. , Kraków 1887 l. 175-220. Fragtą., gUlWJl. laak. 
R. 2: 1946 nr 20, i1uatr, Inne wyd. Kraków 1873 a..' 64. 
R"",: }'l. L. A., Go.. ..ar...; p""dr.: Gaz, lOr. 9 III 1873. 
K., M. 


2421. SZVMANOWSKI Wadaw: OBtatnie chwile Mikołaja Kopernika, Obras 
dramatyczny. Warszawa 1855 IIB. 31. 
Prsedr.: Polkowski I.: Kopernikijana, T. 3 1875 .. 319-3
. 
Po ru pi"rw.sy WYltawiony na oc"nie wanaaw.kiej w r. 1869. 
Rec.: F. H. L., Klosy T. 9: 1869 a. 135-136, na a. 128-ej ryB. F. Koatrsew.ki"lo. osta- 
tniej oceny prsedotawienia. 


2422, WAŻYK Adam: W d(Jmu Kopernika. Scena z widowiska żołnierskiego 
"Nocleg", tyt:
 liler, (Poznań) R. I : 1945 nr 5-6 II, 23-25, 


300
		

/Licencje_039_04_313_0001.djvu

			2423, WITWI1laju KOI)..rnikll. Prz, zach. 
1950 nr 9 -10 s, 359 362: Kom-ł.Y Stacji Nauk In..t. Zach.OIszł. 1950 s. 82 
85 (odb. z Prz. zoch,), 


2426. HAliN Wiktor: Kopernik W poezji połski..j, W: Mikolaj "'op..rnik. 
Księga zbiorO\,a. Lwó" 1924 s, 187-207. 


2427. KI'CIIARZEWSKI F..Jiks: KOlwrnik w poezji: W: Ziarno. Wydawni... 
I wo zbiorowe dl,) j!:lorln
'ch. Warszawa 1880 s. 20. 
Bib.. "I. l.ub!. 


2428. LUKAWIECl\.,\ L. S,: Postać M, Kopernika na scenie teatralnej. W: 
Mikolaj Kopł'rnik ,.. Td-Aviv 1942, 2. wyd. 1943 s. 21-23. 


24;29. MUNNICII Adam: Mikolaj Kopernik w literaturze polskiej. SI. pom. 
19 i 20 II 1931 s. 4. 


LITERATURA NIE\HECKA 


WIERSZE 
2430. A, P.: Felltcnntate zur 4. Siicularfei..r rl..s Gebullstnges von Nic. 
Copernicus, Thorn Zlg, 1873 nr 41, 


2431. BERGER Ludwig: Cop..micus. Hynmen und Mythen. Miinchen 1921 
s8,90, 
In.t. Zach. Po.... 


2432, CARMEN lIaeculare, Pasłora'b', f. Dii1c. Erm'. 25 : 1893 8, 34. 
Wie... okolicsooiciowy s r. 1873 _as s tlumacseni"m niem.: An Nicolaua Cop"rnicu.. 


2433, DIBKS Reinhard: Nicolaus Coppemicus, Wacht im Oslen 4: 1936-7 
II. 198. 


101 


I 
..........
		

/Licencje_039_04_314_0001.djvu

			2434. EHRENTIIAL Ludwig: Coppernikus, W: Posener Lied..rbueh zum 
Andenk.'n 8n die 51. VeJ'8ammlung deutseher Philologen u. Sehulmilnner aU 
Posen 1911. Posen 1911 s, 29-30. 


2435, FESTGEDlCIIT aur vierten Sakularfeier der Geburt des Nikolaus 
Kopernikus, W: Hil.l"r Fr,: Die Biographen d. N, Koper,nikus. Al'pr. Mschr. 
Rd, 10: 1873 s, 215. 
Bru	
			

/Licencje_039_04_315_0001.djvu

			2442, LU!:DER gellungen bei dem zu Ehren dell CopperniculI-Vereinll aUli 
Thom veranlltalten Sommeńellt am 30, Mai 1897, Bromberg 1897 k. nlb, 4. 
Autorsy po...,.eI6Inycb wieruy: E., U. i Baumbach Rudolf 


2443, MEYEN Johann Jacob: Mathematicorum in litore baltico monumenta 
et diem Academiae Buetzovien8u natalem, " carmine heroico canit lIimulque 
traetatum de omnibulI coni et cylindri &eCtionibU8 ex duobulI &ecandi modi8 
rectiU8 demon8trandi8, ." Academiae iudicio ,.. lIubmittit... Sedini [Szcze. 
cin] 1761 l1li. 16 n1b, 48. 
.. [5-6]: entWljaotycmy wirru o Koperniku ,. j
.. lac. 
Uniw. Tor. 


2443a, MUSEHOLD Maria: t;oppernicu8' kiin8tliche -Patina. Johrbuch. Hr8g. 
v, Thom, Heimatbund 1934 II. 28, 
Wieru dotyesy pomnika Kopernika w Torw.iu. 


2444, NATALICIA Nicolai Copernici ante hae
 IV lIaecula nali (1873). Erm'. 
Volksbl-r 1873 nr 15: 19 II, 
Praedr,: Polkow.ki l.: Kopemikijana. 'f. " 1875 .. 252-253. 


2445, [PROWE Adolf] P. A,: Fe8tcantate zur 4. SAcularfeier dell t;eburl..- 
tagell von Nicolau8 Copernicu8. Thorn. Ztg. 18 II 1873. 


2446, R.: Civibu8 Thorunen8ibu8 civis incluti88imi Nicolai COI.rrnici ter- 
rae motoris, caeli 1I01i8que 8tatori8 natalicia quadri8aecularia die XIX m. 
(cbruarii a, MDCCCLXIII 801lemniter celebrantibulI congratulantur ci"i- 
tati8 Gedanen8u IICholae treli lIuperiorell Gymnasium .Tohannitana Petrina. 
[Gdańllk 1863] k. n1b, 2. 
Uniw, Tor. 


2446a, REUSNER N[icolau8]: [Epigram], W: Iconell ..ive imagines vir..- 
rum literiII illu8trium, Argentorati 1587 ark, G7, 
Tai w wydaniach na.t. 
Praedr.: Hipler: Di" PortrllU ... .. .100. 
Tłum. pol,: Polkowlki I.: Kopemikijana. 1'. " 1875 .. 112-113. 


2446b, 8. K.: Nicolau8 CopperniculI. (Zum 460, Geburt8tag). Urdf'llskrt'u
 
Jg, 9 : 1932/33 nr 5 [II, 3]. 


2447. SCHLUTER C, B,: Das Ave Maria dell Nicolau8 CopperJllculI [Oda]. 
Postorolbl. f. D'
r.. Erm!, 27: 1895 II. 57-59. 


2448, SCHRon Johanne8: NicolaUII CoperniculI. AU8Sb. ali!, Zrs. 1873 
II, 752. 


sos
		

/Licencje_039_04_316_0001.djvu

			2448a, SEIDEL Bruno: [Epigram], W: IconeB Bive imagineB virorwo Iiu- 
ri8 iUustrium. Argentorati 1587 ark, G7,' 
Toż w "'yd. na.t. 
Przew.: Hipl"r: Di" Poruiita ... ., 100. 
Tłum.: Polkow.ki I.: Kopernikijana. T. 3 1875 L 11. 


2449, TRENCJI: Siegfried: NikolauB Kopemikue (1473
1543), W jego: 
Leuchtt'r um die Sonne, Gotha oraz W: DcutBcher OBteo, HeJdenJieder u, BaI- 
laden, hreg, v. R, Thurau, Tilsit. [ok. 1941] B, 50-53, 


2450. TREUTLER Hieronim: [Epigram.] W: IconeB Bh..e imagineB virorum 
literiB iUuBtrium, StraBsburg 1590 ark. G7. 
Pnew.: Hipler: Die Porlriita ... .. 101. 


2450a, W ACNER Arthur: CoppernicUB uud der FliB
aIr.. Ordt'nskreuz; Jg. 
15:1938,39 nr 10 B.77. 


PROZA 


2451. BOlE J\largarete: Dit' Tagfahrt der PreuBBen, W"Btl,reuBsiBche Geschicb- 
tf'O aus sit'beo Jahrhunderten. Stuttgart 1942. 
.. 131-151 w roadz. Der Strom - 'mi"r
 Koperuika. 


2452. BRACHVOCEL Eugen: Koppemikul\ in der Sage. Erm'. Bauska', 
1934 B. 31-40. 


2453, BUDzl
sKI Robert: OstpreUB8<'n ruf t! Dresdł'n 1936. 
.. 5-11, ilu.tr.: Kop"rnilrua. 
KUL 


2454, KARRASCH Alfred: Kopemikus, Brest-Litowsk 1944 B8. 419. 
Nowe W)'d. Dii....ldorf 1948 ... 409. 
FlIiw, Tor. 


2455, MEICHNER Fritz: In der Mitte słł'ht die Sonne, Miinchen 1943 ss. lI4. 
Uniw. Tor. 


2456. METTENLEITNER Fritz: Nikolaus f.:opperuiCU8. !łoman IdU cin.... 
grosBen Deut6chen. Stuttgart 1941 BB, 344, tabl. I. 
2 wyd. tamż", 1943. 
Uniw. Tor. 


2457. MIKELEITlS E[dith]: Stł'rllł' d..B KOI..'rniku
. Wf'słer",. Monałsh-... 
1943 Juni B. 449--456; Juli 489- 496; Aug. 525- 532; Sept, 13--21. 
Wyd. oddz.i"lu", BruUlloch",eig 1944 n. 150. 
ft"..: Pobl Wolfgalll: Roman um Kopen.ikua. Oh.ro.h'- Z/&. 1944 ur 71. 
Uniw. Tor. 


I 


304
		

/Licencje_039_04_317_0001.djvu

			2458. MIJI'IIEU-Wr6blewllka Mia: Nikłas KOPI)ernigk. Ein Kopcrniku& 
RollllUl. Miinchen 1943 1111. 397, 
Ree.: Stieker B., Him....uw." 54: 1943 .. 48. 
Uniw. Tor. 


2459, PUOWE Adolf: Copernicu8 und 81'.i.. Jugendfreund. ErzAhlunt(. Thorn 
1865 1111. 247. 
Z. wyd.: me Wacht an d"r \\' "ich.... Dr
i Enib1w)gell aUI der Geaehieht" Tborn'.. Thorn 
1812 .. IV, 247, tabl, Bd. I Biaehof Chri.tian... Bd. 2 Copernieu. und Min 'JulI"ndfreund. 
(J 8rnehnalski"lo im;
 autora bIędn": l.eopold. 


2460, SPOI'ISEL Heins: Alles dreht sich um die Sonne. Ein Buch um NikolauB 
KopernikuII, Schl0811 Bleckede a, .1. Elbe 1949 1111, 167. 
2. wyd. 1952 ". 159. Tytuł: Knpemik"o. AlI... d..ht sirh 1IIn di.. Sonnr. i1u.n.: Pr"rl..riu. 
"iib. 


IT"i\\. Tor. 


24M. S'fF.KI'IBERG-l'''I(;EK'' AI..ximdf'r: Kop..rniku
, VI' tf'p:OŻ: '1ovell"II, 
T. .1. Stuttf(arl 1834. 


24ó2. WINTt:KFELV-I'I.ATEI'i L....ntill..: n..r Himm..J8Htiirmel'. Ein Roman 
11m Koperniku8, Bad SaehHa 1":19. 
Pror.lr.: Ub...."'. Z.". 11/43 nr Ilb 15:1. 


LITWORY SCErUCZNł: 


24b3. HETHGt: Fri,'drich: .\118 " Koperniku,,". U-..lrli'..rII,..r 1943 H. 2/3 

. 30 -35, I)ortr. Kup.'rnika i fac!\im. jego podpisu. 
St:ł'Ra końt:o\ul. lIi("
.ydHllej.. dłup;irj. ll',,-o.j,cej (".łrry godziny tr.y.akłUy.",.j eztuki-mi5tr.- 
('i'..n. p;ranB byla " Król..".cu ". 1943. 
Iłrc,: K/jln. Z.". 27 V Il/i3; W
'lIrkrn 110".. Ob,n,ltI. 7..&. 194:1 ," lił. 
li..iw. Tor. 


2464. EIjLEK Otto: Die m\lt..frc.tJ1d
. (Aus dem Manuscril)t dnl'
 Dra- 
018S). 3, 'l'ł'il der Trilogif' ",Thor \Ind dt'r Kri..t.... \łitłels,elle 2 : 1942 :I H. 11) 
H.43 -47. 
I".,. Hi.,. UM". 


2465, IpSEN ."riedrich: (
01)..rniku8. Allenstein..,. hist, FI'8t"I
;..I, Allen- 
.. tein ] 909 ..... 28. 


2466. MARQUART K.arl: HuldigulIg dcn Manen des COI",rnicu... Urama- 
ti8ierte8 Gedicht... (Aufg..fiihrt in dem Thorner Stadt-Th.'att'I' 11m 18. April 
1852), Thorn 1852 88. 14. 
K.. M. .. ftil,lIftllErafb Kllp....i..u..k. 


:lilii 


.......
		

/Licencje_039_04_318_0001.djvu

			2467, P.OWE Adolf: COpernic.... Ein dra..atische
 Gedichl. Feetepiel aur 4, 
.slkulańeier der Geburt von Nicolaue Copernicue, aufPief'1ihrt im St.dtthe- 
ater ilU Thom, Berlin 1874 Ile, 111, 
Streaacaenie ona u...i dotyea,c
 .poru o lIarodowoU Knpern1k. ". loarsineoi.. uroe.y- 
.tołei jubi1euaaowych w Toruniu - BiW. W",... 1873 t. 2 .. 161- 168 ... kroni".. olljlirallics- 
nej, 
Frqm., D."udw BI-r in Po"n J,. li: 1929 .. 389-407. 
lTni... Tor. 


'2468. PÓMPECIU Bruno: J.itf'raturgf'8Chichte d,'r Prm-inz Wf'-IItpI?Uellf'n, 
DanUg 1915, 
.. 38-40: Kopemik w Ii'..ralun" pi
lmr.j. 
t'ni... Tor. 


LITERATURA \\ LOSKA 


2469, BRUNO Giordano: Dc lamine Nicolai Copł-l'llici, W teg..j: De monade, 
numero et figura. FrancoCurtum 1591. 
Pnedr,: Libri Gum.......: Hi.toir" des ...i......... m.tb
m: en hali..... T. .. P"ri. 1841..425; 
:kbra_ki T.: Ribliolrafij.. pi
mimnietw. pol. . daialu malem.lyki i fioyki... 187:1 ..167 
168. 
'nnm.caelu.: O b1..ku D14dr06ci 'Vikolaja Kopernika. Z I.dny pr.e1oiyi Lud.. ik Hi..rn- 
,um Monlin, Prs. 'ula. R. 2.: 1953 nr " ...6; O i,,'iatloóei Mikolaja Koperniłta. CPn..kl.d 
J6...f. Jankow.kie,O}. GIoI WoIn,."" 4: 1949 nr 2, ilu.tr.; O iwietle Mikolajo Kopemiko. 
P.....kI. Julii \neleiy60kiej. Pr.. 'rla.. 1939 nr 6/8 .. 720; Copemicoo. Ob,;nrl.. v. \t. C.rrierr, 
W: Bruno: Lich...r..h1en au.... W"rken. 2. .\uf!. uipuj[ 11890) ., 105. 


2470. FERRARI Ci.uli..: Copf'mic:o, Poem..tto a
tronomic:o, l.uPiallo 17ł16 
... LXIII, 
.Iq. 


2471. FERRUCCI Aloieio Crieto.lomo: Carmen ci.. Nicola.. (:op..rnico di.. 
natali eiue in eaecula IV red..unt.., Florentia.. 1872 
II. 4. 
Praedr.: Tboruni 1873. 
('niw. Tor. 


2472, GARULL Camille: HYI'oth....i". r.op..rnicRIIR, "010"1 a.', 1'1 ..1,'giRr.un 
monibibl08. Romaf' 1777, 
Wiem,.. 


2473, GIANNINI Creecentino: Sondto, Gall, ł'errorflH 19111873, 
Pnedr.f Ripini G.: La I..ure. tli Copernir.o .Uo Studio di Fen.ra. 1932 ..234. 


2474, LBOPARDI Giacomo: II Cop..rnico, Dialogo. \\' tegoż: Opcr... V, l 
},irenze 1856. 
Ooobne wyd. Holol"o 1873 .., 16. 
Tlom_lIi.: Kopernik. Diało, w c.terech ""en.ch... Prael.... Władyola.. Kuk.)eki, 
11001. C...... " II ., 68-85. Praedr.: Polkowaki I.: Kopenłikij.no. T. 3 1875 .. 331-341; 


3116
		

/Licencje_039_04_319_0001.djvu

			GIo. pol. 1923 nr 5U, 52, 54; "Kopernik" (l'rog.... .. .dum. J. Ej.molldaJ, Kur. por. IH II 
1923; Copernicu.. Drutach von Paul Hey..., "",,.trrm. Jb. 40: IR76 .. '56-161; KOp<'rni- 
ku. und di" Sonnr, M ;/I.lIl.U. 2: 19-12 - 3 H. 19 .. 3 - 8. 


2475. MATTEIM Gim'ue: Istoria d..II' A
tronolllia, " sistema plRnł'taria 
di Cop"rnieo. Poem..tto in v..r
i 
eiolti... Pisa I jR:> "
. 22. 
:2:ehraw.ki .. 169. 
IJni... \11' ar... 


Z476, REGALUI (;iuseppe: Nd qUlIl'to ....n..'nllri.. 	
			

/Licencje_039_04_320_0001.djvu

			DU
SKA 


2483, BRAHE Tyge: [Wier8z na cl&d
 Kopernika, ułożony z okazji o
rzy- 
mania w 1584 daru od J. Hanovi1l8a . Fromborka w p08taci narzędzia para- 
laktyclIDego Kopernika,] ..18, quaJem nec Terra virum...., W: Ga88endi p,: 
Tychooia Brahei vita.., Pari8ii. 1654 II. 66, Hagae Com, 1655 8, 57. 
Praedr.: Polkowaki I.: Kopernikijana. T, 3 1875 .. 109. 
Tłum. pol,: Nil drewniane lianętbie par..akty"...e WYDaluku i roboty Kopernika, [Tłum. 
Wł. Syrokomla.] W: Syrokomla Wł.: Po"sye, wyd. aup"łne, T. 10 Wa...awa 1872 s. 32-33.. 


2404, BRABE Tyge: [Wier8z na pochwalv Kopernika), ..Si robu8ta adeo 
fuit", W: Ga88endi P.: Tychoni8 Brahd vita... Acce811it Nicolai Copemici.., 
rita, Parilliia 1654 B, 44., Hagae Com. 1655 8, 326, 
Pnedr,: Polkow.ki I.: Koptrnikijana. T.3: 1875 .. 110; N. c.dć Kopernika. Tłum. SI. 
P., SI. pow". 1950 nr 97, 


2485, BRAHE Tyge: Wier8ze pod ponretem Kopernika, ..Aethere sublimi,.... 
W: 'G_ndi P.: Tychonia' Brahei vita... Acce88it Nicołai COI't'rnici... .vita, 
Parilliia 1654 B, 37, Hagae Com, 1655 8, 320, 
Pnedr.: G.laIuw Pr.u...... T.3: 1723.. ł6-47; Polkowski I.: Kopernikij..n.. 'r. 3 1875 
.. 108. 
Tłum, pol.: Duchi6aka Seweryna, KIDay 1873 nr 399 .. 124; Nil obr.. Kopernika. [Tlum. 
WI, Syrokomla) W: Syrokomla Wł.: Poe.ye, wyd. .upełne, T. 10. War..._ 1872..33-34. 


FII.41'1CU8KA 


2486, A COPERNIC c'e8t trop faire la guerre, W: Nouvedu recueil de chan- 
801111 choiliie8. T, 2 La Haye 1724 R: 198-200, z nutami, 
lIniw. Tor. 


2487. BERGERAC Cyrano de: Voyage- dan8 la lune, [Pari8] Ib99, 
Oer,,,rae okaauje sio .ap"onym ...olennikiem Kopernika. W....ku . tym: Jaeobi Max: 
Cyrano de O"rger.c", Vtrlrettr de. copJM'rnicaniachen Welten.y.terna. Wał",," JJI. 3:.1903 
.. 198-200. 


2488, ODE A COJ>f'mic, Polo&ne (Pari8) An. 2 : 1864 nr 17 B. 4. 
Toi w nr na.t. 17/18 .. 3. 
N"r. 


HOLENOERSKA 


241J9, GI'IAPHAEUS Gullielmu8: Mor080phU8 d" vera ae per80nata 8apien- 
tia. Comoedia non minUR feRtina, quam pia: Moro80phi titulo im.oriota. Gedani 
1541 Fr. Rhode k. 28. 
Eslr. XVII, 195. 
Znwił'rn IIzrreg wzmianrk dyt}'C'"zqcych nstrollolnii i trorii hrlioctntr. uras alu.ji do Koprr- 


:IUK
		

/Licencje_039_04_321_0001.djvu

			uika ",. formie zlU'tobłiv.ej, wy6.ruie
H.j.Cf'j. Zob. Birkeull1ajf'r L. .,.: Strontata Copemical1a. 
.. 232-240 oru "'a.iutyó.ki J.: KOp<'rnik. 
Pnedr. fr
ent6w: Birkellmaj". L. A.: Slromatn Cop....ir..... .. 235--237 epos. .'92) 
\\"aaiutyńlk.i J.: Knp<'rnik .. 449 --<152 (po', 529). 
[-niw. Tnr. 


}{OSYJSKA 


2490. Db MINI Ułabar: KUł't'rnik \\" steł'ie kurdyjeki.... Tłum.: Bohdan 
Gębareki. Prz.'Yjaiń 1954 nr 12 11. 6, iluetr, 


2491. LOMONO!lO\' Michail \.: Pi
'm" " l,ul'",e stl'kła. \\ L"!(UŻ: lzbran- 
n
'I' filoeof
kit' I,roizvedenija, [l\1o
kva] 1950 '. 488 48(). 
".irkua ,,:znliu.nkn o Koprrniku. Zob. Iri: 1'0.. 14;:. 
liniw. Tor. 


2492. RE\"ZI:-; (;.: 
ikola.i "'''I,,'rnik (1473 1:>43) \I,,_h... IQ4Q SM. 2411, 
II ni b, I tabl.. ilu.tr. 
'1I.r. 
Thnu.: 
II'lil.I'. Upo"i.

c: u \łikuli.łju ł\.ultł"rlliL.u. 1'lulII. T. t;..lku\,
"i. (
ld, oI.M. 
1'ł.>2 druk. ... ...Irink..rb 30 I" 19,2 nr 2:1ł du 2J 111 1",:1 nr 71: \lil",ló;. Kuprrnlk (1473 
15.1:ł). I-ruhll 1952 It!t. 25:4. il.."'1r. . ł lIi\\. Tur. 
Z..b. t...;i POI.. Ji:ł2. 


:!.
.
		

/Licencje_039_04_322_0001.djvu

			VIII, KOPERNIK W SZTUCE 


2496. ALB 11M wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w PO" 
znaniu w czterechsetn, rocznic
 urodzin Mikołaja Kopernika. Fotodr)Ik Ber" 
gera i Dutkiewicza. (poznań) 1873 B8, XVI, VIII, tabl. 16, 
Trd
: Polko
.ki I.: Obja'nienia tablic; Łuaac."w.k. J.: S1ob""sna łtantata...; Polko"" 
.ki I,: Objałnienia do ilu.traeji kantaty; Album [reprodukcje portretów, rse.ł., medaJj,itd,)' 
ZapowiecU wydania AIbnmu oru o t"chniee, w jakiej p wykon....o: Polko_ki I" p,. 
pom. 1872 nr 114 .. 1-2, 
Ree.: Polko_Id I., c.... 1873. 
Uniw. Tor. 


2497, DZ,: Oblicze z portretów i pomników, Ilu"r, Kur, pol, 31 V/I ". 
1953 .s, 4, 


2498, SCBWARZ F[riedrich): Wie sah Kopernikus aus? W: Nikolaus Koper' 
nikUH. PersUnIichkeit u. Werk. Danzig 1943 s, il0-,131, 
Uniw. Tor. 


2499, Wie sah KOPERNIItUS aus? Kiiln, Volku', 5 IV 1936. 


2500, J, A,: Wystawa plBBtyków pn. "W Roku Kopernikowskim" I'u$lr. 
Kur, pol, 30 VI 1953 s, 5, 


2501. TUBWID 'Marian: W roku Kopernikowskim. lIu,'r. Kur, pol. .9/10 
VIII 1953 s, 4. 
O wy.tawie plastyk6w toruńaki"h po'wi
onej Kopem;kowi i Toruniowi. 


PORTRETY 


2502, ALLGEMEINES Lexikon der bildendeń Kunstler von der Antilr.e bie 
zur Gegenwart. Jegr, v. U, Thieme u, F. Becker, Leipzig. 
Bd. 21, 1927 .. 293-294: o Koperniku. 
Wiadomo'
 o ponretacb jOlo, jak r6wni.. o tym, ie .am nuoIow81, 


3111
		

/Licencje_039_04_323_0001.djvu

			2503, B.UOWSKI Zy
munt: Wizerunki Kopernika. Z 18 HURtr. Toruń 1933 
SB. 99, 4 nlb. tubl. 16. 
Streuc..: Sprav. TNW T. 1I/18: 1918/1925 o. 22-'-23. 
Rec.: Bracbvogel K, Z. f. Goach. ErmJ. Bd. 25: 1935 .. 819-1123; ID,brow.ki St.] 
S. D., Pr,. bydg. R. 2: 1934 nr 1/2.. 120
121; Mikul.ki T" Ruch. liter. 11: 1936 nr 4 s. 127; 
SI"mrau] A., Mili-on Copp.-JI'.... H. 42: 1934 ., 159; ISydow Marian] M. S., SI. PO''', 
18 V 1934 s, 6, ilootr.; WaUi. M., Wiad. liter. 1936 nr 34; Zillll"r E., Jl'jochr. A'lron. Go.., Je. 
72: 1937 s. 50-54. 
Tlum. niem.: Coppcrllicu.bildlli.... H.rlill 1942. 
Zob. tei PO', 2508. 
ITniw. Tor. 


'0' 

r' 


2504. BIJ.DNISSE d..s N. KopernikuB. Kałholik, N. t', Bd. 33: 18758, 423- 
.429. 


,yI' 
1,)- 
0,.. 


liirkenlułłjer L. A.: Słowo u wiaerunkach KoptOruika. W Il'gOK: \fiJmlo.j Kopt"ruik. C.. I. 
Kraków 1900 s. 669-678. 


VI 


2505. BRACHVOGEL Eugcn: Uie BildniRBe dei' crmlii",łiRchen BiRChłlł... 
Z. f. Gesch. Erm', Bd. 20: 1920, ilustr. 42. Anhaug: Zwei RildniR!!e deB Niko- 
lauR Koppernikus, B. 594-597, tabl. 1. 
H...: :\łallko...ki H., W.II..1I 22: 1922 '. 'H . '15. 
"niw. Tor. - 


,t' 


.250(1. BRACHVOGEI. EU
en: Zur Ku...'.' d..l' l:app......icus.Bikl..isM., Z. J 
(;('sch. Erm'. Bd. 27 : '937 R, 281-286. 


Z pnwodu wy.taw .. Król..w..u i OIaatyni" w 1939 r. 
Uniw. Tor. 


I'. 


2507. HIPLER Franz: Ui.. Purtriitb dcs Nikolaus Koperniclłti. Mi" -en erm', 
Kuns'ver, H. 3: 1875 R, 73-161, portr, l. Odb., Leipzig 1875 88, 89, 
Stre.
c..: A. H., Altpr. Machr. Bd. 13: 1876 .. 65-83. 
Hec.: Canlor IM.], Z.I. JII..them. Phy.. 20: 1875 Hi... liter. Abt. s, 92-95. 
0..01. 


lO 


2508. HlISARSKI W..cław: ł....s ,'ffigit'B d.. Copernic, Po', 'iłtłr. 1935 nr Ul, 
HuRtr. 
\\- IIwi",.ku . po.. 2503. 
K.. M. 


ie 


2509, HlITTEroi-CZAPSKl Emeryk: 
)olskich oRobiRtości W zbiorze 
.. 135-139: Kopernik, 38 posycje. 
Uniw. Tor, 


Spis rycin pl'Zedstawiujlłcych portrety 
Kraków 1901. 


311
		

/Licencje_039_04_324_0001.djvu

			2510. KOLBERG [Józef]: Analecta Warmiensia. (III. Aus Berlin. 3. Die 
Portraits-Sammlung d. cmll, Bischofes Krasicki), Z. f Gesch: Erm', Bd, 1: 
187g-80, 
.. 62-63: opis. 4 portretów Kopernika. 
1Iniw. Tor. 


2511. ł.oBESKI Felicjan: MikolaJa Kopen.ika portrety wizerunki. RO:lm. 
(1.wó",) 1857 nr 29-34, 37-38, 46-52; 1858 nr n. 


2512. MIĄCZYŃSKI Jan Antoni: Galeria portrf'tów Mikołaja Kopernika 
w Polsr!', Odra 4: 1948 nr 36 s. 4, iluptr. 


2513. O OBR.UACH Mikołaja Kopernika, Pam, krak, lIIauk, S:lłuk 1830. 
T. 1 z, 3. 


2514. POLKOWSKI Ignacy: Wizerunki Mikołaja Kopernika. W tegoż: 
K opernikij ano, T. 3 1875 s, 229-307. 
Zawiera pozycji 339 oraz 13 dotycz,cych m"dali. 
Uniw. Tor. 


2515, PORTRETY Kopernika, Kur. pozn, 1923 nI' 36 8, 6, 
Wiadnrnoo\ci o wydaniu przez Bratni, Pomoc uczniów limn., ł" T,!nmiu portretów Koper- 
nika. 


2516. SCIIENK zu Schweinsberg Eberhard: Kopernikus-Bildnisfe, W: 
Nikolaus Kopernikus, Miinchen 1943 8, 257- 285. 373-1ł74. 
Uniw, Po.n. 


2517, SCHWARZ Friedrich: Koperniku8-Bildni8se, W: Kopf'rniku8 For
 
6chungen. Leipzig 1943 s, 143-171. 
Uniw. Tor. 


2518, SURGE F,: Der Arzt Nik. KopernikWl im Bilde. Deuuche mm. W"ch,. 
49 : 1923 8, 226-227, 
Rec,: Gyory, Miu-." z. G..d.. M.d. NolurlDiu. .I,. 23: 1924 s. 69-70. 
Uniw. Tor. 


'2519. [SYDOW Mariar.] Civis Thoruben8is: Portrety Kopernika w Toruniu. 
SI. pom, 19 II 1933 8. 5, 


2520. SZANCER Jan Marcin: Kopernik. Tekst Stefana Flukow8kiego. War- 
szawa 1953 8!. 19, taLI. 15. 
Teka aawieraj,ca wi"lobarwne obruy z iycia Kopernika. 
Rec.: Rudnicki Konrad, Ur.."i.. R. 25: 1954 ur 6 .. 191-193, 


:ł12
		

/Licencje_039_04_325_0001.djvu

			2521. TUBOLSKA Eugenia: Mikolaj Kopernik w portn,de. W'idnokr'l8 1953 
nr 21 II, 4, ilustr. 


2522. WAąGA Irena: Historia kopernikowskiego portretu. 1'yg. pOIlJU. 
R. 9: 1953 nr 27 s. 4-5, iiustr. 


2523. WALLtS Mieczysław: Kopernik a malar
Lwo. Wiedza tycie R. 21: 
1954 lir 4 s, 268 -269. 


252311. WALLtS Miec
,ysław: Trzy przyc7.ynki do historii autoportr"tll 
\V Polsce. Spraw. Ł6dz. TN R. 8: 1953 [1956] nr 3. 
a. 1- 2: aprawa autoporlretu Kop"rnikn. 


Zob. tei poz. 702. 


2524. K<\czKowsKA Alicja: Epitafium Mikołaja Kopcrnika Wf' From- 
borku, Och,. Zabylk6ID R. () : 1953 nr l s, 55-56, Ilus.r. 
O kon."rwacji portretu z .pilafium w knt.drac Cromborokiej. 


2525. DASYJ>ODlus Conrad: WarhaffLige Ausslegung und Beschrt'ybulIl( 
de8 Astronomischen Uhrwerks zu Strassbur/l' Strassburg 1580. 
M. in. opi. portrelu Kop"rnikn. 


2526. FRISCHLtN M. Nicodem: Carm..n dl' astrollomico horoJo
io. Argen- 
toratensi.. . Argentorati 1575. 
"'zmienka o Koperniku. 


2527, GASS J,: Le portrail dc Copemic a Strusbourg. Rev, cUlhol, d'Alsacp 
41 : 1926 6, 75-78. 


2528, [KBZEMIENlUWA Maria] KM: Przed dyskuMją .. autl-ntyczności 
portretu. IlusIr. Kur. pol, 10 III V 1953 II, 4. 
Portret Kopernika .najduj,cy lJi
 w Muzf'um w Toruniu: jest najstlll':!ozym, autentycz- 
")'ni, malowanym z natury w I pol. XVI w. O pracy proC. L. Torwirtu w zakl. 1'....hnolop;ii 
Technik Malarskich UMK. 
Zob. tei poz. 3523. 


2529. MARCO
I Bohdan: Toruński I'0rlrele 
likołaja KOIJemiku, Biul. 
lJiat. S;;I. H. 15: 1953 nr 2 s, 3-5, ilustr., tabl. 
l,zupełu.: legoi: " .prawie wap6lezeano'cl toruń.kiego portretu Kop"rniku. To.... 
1954 nr 2 .. 277-279, ilu.tr, Cpor. poz. 2531). . 


2530. SYDOW Marian: Jak wyglądał Kopernik? IlusIr, pol, 1931 nr 21 
8. 5. 
Porównanie portretu toruiaakiego a ryt. pr.... Falcka. 


313
		

/Licencje_039_04_326_0001.djvu

			2531. TORWIRT Leonard: Zagadnienie autentyczności I'orl[
tu Mikołaja 
Kopernika, znajdującego 
if w M,..zeum Pomflr
kim \\" Toruniu. Ochro Za- 
bytk6ur R. 6 : ł953 nr l s, 40.-46, iłustr, 
R"c.: Marconi Bohdan: W aprawie w.p6Icze.no6ci toruńakielo pnr'r.'u Koper"ik". Bi,,/. 
Hu'. Sal. R. 16: 1954 nr 2 .. 277-279, i1u.fr. (por. po.. 2529). 


2532. "KOP.ERNIK", obraz Matej ki. Gtt:c, 'or. 14 V 1873 
. :ł -I. 
Akt darowiany obrazu Uniwersytetowi Ja,ieIl06.kiemu. 


2533, [LUTRZYKOWSKI Franciszek] F. J.,: Mikołaj Kopernik (Ubraz J. Ma- 
..-jki). Pr., IwowIlki 1873 T. ł s, 405 -408. 
Przedr., Gotr. lor. 11 III 1873 nr 58. 


2534. TRETEB Mieczyslaw: Mat..jko. Lwów 1939. 
B. 300, 302, 305-306: O ob",zi" "Knp"rnik", ilu.tr. 2. 


2535, OLESZCZYŃSKI Antoni: O rycmle monumentalnej Mik.olajlł "'opl'r- 
ma, List,.. do Ambroźego Grabowskiego w Krakowie. [War
zawa b. r. w.J 
ss, 8, portr. A, Grabowskiego, 
Duchi6aka S"weryua: Autoni OIeuczyńaki, Bibl. ,.ar... 1879 I. 3 .. 35,1 podaje jak.. 
cytat . pami
bukR Olelscsyńskiq'o. że napis}" prsy trj rycinie 
prawd.3ł \łickiewkz. 
00001. 


2536, STENZ E [dwardJ : Fał8zyw
- wizerun..k KOI,ernik.., Urm.ia H. 13: 
1934 nr 3-4 II, 30-31. 
O ataloryeie OIe.scoy6akiego. 
2537, 1;YCIE Kopernika uobrazowane wokolll jego wizerunku z Boistiard.. 
przez A. OIeszczyńskiego, Kal. .Jar
orllkiego na r. 1857 przed k. tyt., ł tab!. 


2538. HATOWSKI Zygmunt: Obraz Siemiradzkiego (..Apoteoza Koper- 
nika") w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, S"llki pifkll4' 3: 1926/27 
s, 349-353, iłustr. 
Uniw. Tor, 


2539, ..WIEŃCZENIE Kopernika", Mestwin R. 3: 1927 nr 12 8, 95. 
Q ..bra.if' Sirmirncłzki.p;n ..I\pnt....a Kopernika". 


2540, t:A!!!!EBURG M. Goufril'd H.: N..chl'icht 'lin .11-", Kiini
"b"l'
i
l'h"JI 
Stadt-Bibliotheck. Acta Boruss, 3: 1732. 
.. 686-687: o obrazie przf'd'fnwiaj'lcvm Koperu;"'". 
Uniw. Tor. 


31ł
		

/Licencje_039_04_327_0001.djvu

			2561. CURTZB MaximiłiBll: D.. Portrait des CoperniculI In den Uffizien 
IlU Flol'eDL A.llpr. Mile"", Bd, 6: 1869 II, 761-762, 
"niw. Tor. 


2542, DBRDOW81U Hieronim: Stary a malo .nany obraz Kopernika. No- 
loi..y 1882 nr 257; Gas, lor. 20 IX 1882, 
O obraaie anajd
iI")'ID sit w petenlnup w AłtademU atuk pięlmyeh. Sskola wlosku, 
XVII wiek, podobl!!6at.... _ Kopernikiem _ obruu u ,w. Jana w Toruniu. 


2563, Dwa OBRAZY AlebBlldra Lell8era: 08tatnie chwilI' Kopernika i Hołd 
P . 
ruski r, 1525, Gall, lor. 2-ł X 1872 II, 2. 


as.u, Mikoł.j KOPKRI'OIIt oMlliela chłopów lIiemi".SlCIial i My 1954 nr 108, 
i1Qtr, 
O pnc:y lIIIIIaąy oIasty6skieh: 
toni"... Ssymaniuka L U"nryka Aueaakiewie.. i Jana 
lIkiewieu pod pow'ju.y. tytułem, wykonanej na 6ciani.. w lmacbu Presydium Woj. Rady 
N&rod. w Olastyni... Repmdueja: Kał. M_ i Warmii 1956 .. 89. 


2545, KRÓL Aleksander: Hołd bóla StBllialawa Augusta M. Koperni- 
kowi Polała aroj_ 1927 nr 51 II, 2, 
O bmposyeji MoDeIdi..., pnedatawiaj....i <:au ona ponreeie Koperniłta Oaceiarełlielo, 

 ...- Sto A....ł.. 


2546, [OOI'fALBZIBł"JB' po
tu Kopernika j jego lat uniwersyteckich]. 
..Wiadomo jelit jak dalece familia Kopernik...... Kur. pol, 1830 nr 127. 


2547, 0L8
81U Marian: Portret Kopernika w WU8..W8kim Ob8er- 
"'atoriom AetronomiclIDym, KIoIy 1876 II s, 300-302, iluetr. 


2548. OSTROWU. KryBt)'D: NielUUUłY dot,d wizerunek Mikołaja Koper- 
l1ika. Ty!, iIustr. 36 : 1877 L 98. 
łłepr.o,tukeja -łyen V.ta na L 112. 
Uniw. Tor. 


2569, PmUP J.: NoteIJ on a drawiBB of CopemiculI, prellented by p, A. 
Secchi. Proce.I. Boy, s.c, oj Lellfloll 8: 1856 s. 73, 


2550. A PORTRAIT of Niebolu Copernicue, Pop. )baron, 52: 1944 1.105- 
106, 


2551, Pazyp:ADK.OWZ odbycie orylPnafncgo portretu Kopernika w Gdań- 
-11. Ccu. ,."., 29 X 1834 nr 27. L 1103-1104, 
Po.dr,: Jł-.. (Lw6w) 11M Dr S2 L cle-cIs. 
J... 


315
		

/Licencje_039_04_328_0001.djvu

			2552, WOLF N, M.: An acount oC a portrait.oC \..OperniCWI, presenud to 
tht' Royąl Society. Phi'o!. TraRSoclions 1777, 


2553,WOl.VŃSKI Artur: Portrety KopenUka we lt'lorencji. Kto.,- 1876 
8, 214-215, 221, ilU8tr. 


2554. y,: Kopernik. Prz.yj. luda R. 5:. 1839 T, 2 8, 273-274,'ilu8tr. 
O portrecie Kopernika malow..nyut pr..... Gładyaa. 
Uniw. Tor. 


2555. ZANOZINSKI Jerzy: Malarstwo portretowe. Prs, arły!" 1952 lir ł, 
ilu8tr. 
\f. in.: om6wienie portret6w Koperniłta pęd"" J. Stadnickiesn i U. Ruhnke. 


POMNIKI 


2556, E, P.: PierwBZe pomniki wi..lkiego astronoma. llwar. Kur. p6'. 
8/9 II 1953. 


2557, FARAL8IU: Nieurzeczywi8tniony projekt pomnika Kopernika. Pro- 
jekt pomnika budowniczego FaraIskiego. $."iaI 18: 1923 nr 7. 


G[linkiewi... ] . J.: Z aiemi Warmi6akiej, 10Gb. poa. 718. 


2558. KRIEs: 'Ober das DenJunaI des CopernicWl. MorJGll. C.orrap, hr8g, 
v. Fr. Zach 2: 1800 s. 284-289. 


2558a, MANKOWSKI H[ermann): Vier KoppemikwdeDkmiIer in der deut- 
schen 08tmark. Umere Heimaa Jg, 9: 1927 nr 12 8. 91. 
O pomnikach Kopernika w Toruniu, Fromborku. 
dabarku i OI..tyni". 


2559. O POMNIKACH Kopernika. MesłU/in H. 5/6: 1930 nr 14 s, 8. 


2560, R.: Pomniki i uroczY8to'ci na cze't Mikolaja Kopernika, KJD.,- 
1873 nr 399 8, 129-131. 
(Tniw. Tot'_ 


2561, [SKIMBOKOWICZ Hipolit J: Pomniki, wznielliont dla uczczenia Koper' 
nika, oraz te, które byly projektowane. Kal. JalllOrslc
o na r. 18518, 131- - 
139, ilu8tr, 
Praech, PoIkowaki I.: Kopernikijana. T. 3 1875 .. 8%-96. 
Trej
: Projekt ".ja... na pomnik. Pomnik w Toruniu M. Pyrn...i...... Pomnik &amie ł16 


........
		

/Licencje_039_04_329_0001.djvu

			J. A. bo JabIollo...ki"ł!o. Projekt krola S
awa AIJIUIIta. Projekt Kruickiesu. -- Li.I 
T
eu_ Cuekiep i Mareina Mol.kieso w sprawie pomników Kopernika. Pomnik w.nieoiony 
praea kaięcba Si"rU:owakią;o. - Pomnik PrR. koięd.. Dubiecki"go. Pnpuoik Kopernika w Toru- 
niu. Pomnik Kopernika ... Wn......wie. 
Uni,.. Waru. 


2562. SU81l1 801.....aw: Pomniki Micki..wicza Kop..rnika. Ziemia H. 3: 
19]2 nr 9/]3. 


2563. TVROLSKA Eu
ellia:... trwaJssy od spiżu, Nowy SlAIial H. 4: 1953 
nr 27 II. 2, 
Pnmniki Kopernika. 


2564, WA
GA Stani,,}a..-: Kopernikowskie IJomnik.i. Tyfl" poWIUI. H. 9: 
1953 nr 16 B. 5, ilu!ltr. 


2565. 8HACIIVOGEL Eu
en: Dal! Denlunal des Koppl'rniku" in Frauen- 
burg [Frombork], KohlIMrger Woełu. 11 VII 1931. 


2566: 8RACHVOGEL )<;ugen: DaM Koppernikusdenkmal in Frauenburl( 
I1nd Conrad Steinbrecht. lJmerf! erml, Heimar 16 IX 1929. 


2567. DITI'RICH [F.J: Dal! Koppernikus-Deokmal in Frauenburg, Z. f 
GUcla. Erml. Bd. 17: 1909/10 s, 483--500, tab!. 
Uniw. Tor. 


2568. MAJttOWSKI H[ermann]: Errichtung I'int's Kopl'rnikus-Denkmals 
in Frauenburg.. Waltrlteił 40: 1906 s, 318-320. 


2569. MAł"1l0WSKI H.: Kopernikue-denkmal in Frauenburg. Allf! u. n..uf' 
Welr Jg, 44: 1909 s. 257, 


2570. ZUR ERRJCRTUNG eines Kopernikus-DenkmalE in Frauenbur
. Wan- 
derlIr c1ureh 0.,- u. WUlpr, 3: 1906 nr 4 s. 103-104. 
Zob. tri po.. 1144. 


2571. KOPERNIK, Klosy T. 17.: 1873 nr 441 I!, 381. 
Obja'nieuia do krakow....iej "",'by Gadom.kir.go Ile B. 373. 


2572, KRAMABCZYIl Karol: Jak odsłonięto pomnik Kopernika w r. 1900 
\, Krakowif'. Od A do Z 1953 lir 40 s. 4. 


2572a. KSI'GA pamilłtkowa pięcfsetletniegu jubilf'uSZU odnowienia Uni- 
Wersytetu Jagiellońskiego 14()()-1900, Kraków 1901. 
.; 290-303: odoł
" pomnika Kopernika dłul.. C. Godrb.ki"I". 


317
		

/Licencje_039_04_330_0001.djvu

			I 


2573. [O POMNIKU Kopernik.. nil Stradomiu w Krakowie, wystawionym 
I,rzez Dubieckiego, oraz tekst napisu na tymie pomniku lac, i pol.] Gaz. pom. 
!} IV 1815 nr 27. 


2574, O POSĄGI! Kop..rnika Cypriana Godebskiego. Pr:rew, biblieu". 1898 
II. 108--109. 


2575. ODKRYCIE [odsłonięcie] pomnika Kopernika w kokiele RW. Anny 
w Krakowie, Puc:r6lka pol, 1823 nr 17. 
Praech.: Polkowaki I.: Kopemikijana. T. 3 1875 L 68-70. 


2576. POMNIK. Kopernika. C:rM 1900 nr 148; Dz, pol, (Kr41ków) 1900 nr 
l60. 


2577, POMNIK Kopernika stanie na Plantach, Dz, pol, 8 V 1953 s. 4. 
Pneni".ienie pomnika 8 dBied.i6ea Con. Maina na Planty k. Coli. Phyoiewn. 


2578. POMNIK Kopt'rnika w Krakowie, 1'.r&. pol, 1900 nr 25 II, 204. 


2579, POMNIJt Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Biblioteki Jagien, Kal. 
(;zpcha l QOl s. 54, na M. 55-ej całostronicowa ilustr, pnedstawiajlłca .sw pom- 
nik. 


25110. PosĄG Kopernika [dłuta GadoDl8kiego], Gaz. łDr, 22 IV 1873, 


25808, PosĄG Kopernika, dzi..ło Wiktora Brodzkiego. Gąz. lor. 25 VII 
1872 M. 3 -". 


2581. W SPRAWIE voslłgu. Kopernika w dziedzinie Biblioteki Jagielloń- 
skiej. Czas 1898 nr 153. 


2582, PROJEKTY na poslłg Kopernika na dsiedainiec Biblioteki Ambro- 
:r.jańskiej w Mediolanie. NOllla Kuli. 1950 nr 13, 4 ilU8tr. 
Projekt Alfr"da Wi'niewaki"lO, Tadeuaaa Brey"ra. K..mi...... Petki_iea i Homo-po- 
p1ftw.kiell:o. Pn p"pr.wbah pr.yje>to projekt T. Breyen. 


2583, [WIADOMOŚt: O odsłonięciu pomnika Kopernika w Ols.tynie], 
Gaz. narod. (Pozn,) 1917 nr 229 II, 5, 


2584, NIEZNANY pomnik Kopernika [w Rzymit" w ki_torze 00, Zmar- 
twychwstańc.sw dłuta Oskara Somowakiego], Sł, pern, 21111930 II, 4, 


:UK
		

/Licencje_039_04_331_0001.djvu

			2585, AILTA Urzędowe tyc.,ce Bię pomnika dla Mikołaja łl.0I)ernika w Tu- 
runiu od r. 1809- 1816. W: PolkowIlki I,: Kopernikijana. T, 3 1875 8. 33- 68. 
Uniw. Tor. 


2586. AUI'RUI' [w lIprawie włmicllienia pomnika Kupf'rnika w Toruniu]. 
Tho rn 1840 B. nlb, 4. 
Wyd. jako do.ł. dn n..n.. W""'-6l. nr 17. 


2587, BWBN Paul: Dali Thorner CoPPf'rnicull-Denkmal. Vpu'sc#te. Rdsch, 
28 X '1928. 


2588, '[BROK": Artykuły dotyc..ce transportu pomnika Kopernika z Ber- 
lina do Torunia oras urocllysto'ci przyjęcia w Toruniu l. Tltom. W"rltmbl. 
1852 nr 12. 13, 15 i 16. 
K.. M. 


258811. l:oPBRNlcu8-Denkmal. Thorll. WocMllbl. 18411 nr 17. 
Copemieu..Vr.rein występuje a inicjatyw, budowy pomnika. 


2588b. Das DBftltJlAL dell CopernicUl'. Thorll. Wochl'1lbl. U15t1 nr 2ti... 127 
Kł-torya budowy. 


2589. DENK
cHwrr zur Enthiillungs-F('ier des Copernicu6 Denkmal8 
I&u Thom. Hrsg, v, CoperniCUII Verein, Thorn 1853 88. 89, 2 tabl. litoRr,: pom- 
wir. oru racllim.. listu do Albreclita (pos. 22). 
'J'reU, _b. po.. 340, 15M, 1596. 
Obaeme ___ni,. pt. ..Copemieu..Drnkmal", "I..... Pro..... p,'"e. 8/-".. łłd. S: ł854 
s. 28ł-298. 
Uniw. Tor. 


259&. GLl8ZCZYftSIU: Odeawa. Prerekt Departamentu Bydgoskiego: [Inc:] 
"Przekonany o gorliwcy Spółrodaków chl)Ci..... Gaz, byds, 1810 nr 26, 27. 
W zprawie ....okrypeji na pomnik Kopernika. 


2591. HBUBR R[einhold]: D-ł! Thorner Coppernicw-Denkmal und lIein 
Schoprer Friedrich 'l'ieck, Mia-flll C.opp. Ver, H. 28: 1920 nr 111. 2 -20, tabl. 1. 
Odb. Thorn 1920 "" 19. 
Uniw. Tor. 


2591 a, .J. W. T.: Scharfe Kritik. an Tieck'" Mod..1I zum Coppf'rnicw- 
Denkmal. Orlkn.lcreWl Jg. n:19M/35 nr 5 [II. 3]. 


2592. JABLOftOW81U J6zer AL: List... do burgrabiego w Toruniu w IIpra- 
wie poD1nika Kopernika. Krak6w 28 XII 1765. W: Pqlkowllki I,: Kopemi- 
ki' 
Ja.na, T. 3 1875 II. 62, 


3111
		

/Licencje_039_04_332_0001.djvu

			2593. ""0'1"1110.: Zygmunt: .lak Had.. StaIlu "fundowała" ""I.emikowi 
I'omnik " Tnnmiu, :Ułod.,' (;r.vf 1933 lor 24 
. lo 7. ilustr. 


2594. KiiH"ER [Tlu....I..r I: B,'ri,'hl iil...r di.. Errichlu
 d..N t:"I...rnieu
- 
1)('lIkmalN 1<11 Thol"ll. ,,-: U,'nksrhrift zur Enlhii'hlll
s-F,'i,'r d. l:ol.fOrnicus 
I)..nkmals zn Thnrn. '1'1".... I i::;3 s. :łR R9. 
,o,ai,,_. Tor. 


2595. L-\:"KAI' [J. J. '.ajl<.l.-rski l :\ikod,'ml: \I..n..
r"fi" 
i'u
trowany I,n T""'lIIi,\. T..n"ó [I 'ł24 J. 
... 39 -.1.7: u pUllllliku Kupt.rujka h,t:" "łajulu) 


,,,1<"" ",ltlik 


25910. LALnF.H I.. \1.: F..-I.....I.. 1<111" \ ..rli'i,'r d." t:nthiilhmg d"s Cop"r- 
nicuN Dellkmals. \V: U"lIk,,'hrif\ I	
			

/Licencje_039_04_333_0001.djvu

			2605. Po.. uauni
ta w eauie druku. 


2606, PROWE Leopold, Marquart K.: Nicolaus Copernicus und dic AuC- 
8teUung seiner Statue in Thorn. N, Preu55. prOf}. Bl-r Bd. 2: 1853 s.443- 
456. 
Uniw. Tor. 


2607. HACZV!tSIU [EdwardJ a pomnik Kopernika w Toruniu. Kron. 
m. Pam. R. 8: 1930 nr 2 s. 182-183. 


2608. R6ŻDŻYItsKI I.eon: Pomnik astronoma w Toruniu. Ilustr. Kur, 
pol, 13 II 1953, ilustr. 


2609. RYCHLlCK.I: Pomnik Kopernika w Toruniu i deputacja kI-akow- 
ska odsłonieniu jego dn, 24 i 25 października 1853 przytomna. Nowiny 1854 
nr 153_ 
Polemika . Prawem C...... 341) o narodowM	
			

/Licencje_039_04_334_0001.djvu

			2617, IniKowslU A.: [O pomniku Kopernika w Warszawie], "Od chwili, 
w kt6rej ukazała się 
wietna statua nieśmiertf'lnep;o Kop..mika"... Kur. ,varu. 
1830 nr 134 s, 681-682. 
Pol"mika: A. Z.: tamł", lir 136 .. 694-695. 
O:łpowiecU IcUkowakiellto: łamie, nr 138, .. 1U5 -706. 
Nar. 


2618. [JAsKóLSKI: W ..prawif' pomnika Kop..mika w Wal'!lzawi"l. KI". 
pol. 1830 nr 166. 


2618a. KRAUSHAR Aleksander: Zabytki warszawskie. Projek' du pUtią
u 
Kopernika, z roku 1824. Tyg, ilusłr. 1904 nr 27 lO. 535. 


2619. KRAUSHAR Aleksander: Towarzy..two Warszaw"ki., Przyjaciół Nauk 
1800-1832, Krak6w 1900-191ł. 
Więkue wsmianki o Koperniku: 
t. 3 w, 121-124: od"wwa Tow. Proyj. Nauk w .prawi" pomuika .. Toruuiu (1809); 
t, 4 w tUlekoie, L 394-398: Iiat A. Knyian
kiep do ..-ydaw"Y dairl.: Cent m...łail- 
Ira d'hommea cel
brea (1819) [w aprawie narodowoici Koperniłta]; 
ł. 5.. 66-72: wprawa narodowo6ci Kopernika w awi..ku a medalem Duranda oraz .prawa 
pomnika wara.a_kieso. 
t. 6 ., 77 -78: odpowiecU Sniadeekieso na uwqi BrinkIeya dOłY"&¥" pracy Sniadeeki.,gu 
o Koperniku; .. M2-M3: Ii.t Niemeewi.... do Thorwaldsena;.. 
: 
du.. pomnika war- 
.sawakie,o; .. M5-"7: raport Sierako....kiep ..- .prawie budowy pomnika; L 450-454: 
protok61 Komiaji budowy pomnika; lIualrao;je: L 85 - model podstawy pomnika pomy.łu 
Idikowakielo; .. 87-toi, Corauiqo; .. 389'- modeł pomnika Tborwaldaena: .. 309 i 319 
projekt pomnika Z. VOlla; 
t. 7.. 107-ll1: od".wa O. S.anieekieso w obronie narodowoiei Kopernika: .. 111-113: 
X: B. polemizuje a Ssauieekim. ., 120-122: aaloieni" fundamentu pod pomnik Koperuib 
w Wan.awie 3 XI 1828; L 340-354: odalol1ip pomnika. li V 1830 ona tekBt Ody Oaiń- 
.ki"IO; w. 450-452: G16wne warunki kontraktu w sprawie odIewn poauu Kopernika 17 '" 
1828; .,454-457: Raporł Komisji budowy poavu Kopernika, eaerwiee 1828 r,; L 459-461: 
Akt .ałoienia podstawy do po'uu Kopernika. I.-XI 1828; .. 461-462: Protok6ł pooiedae- 
nia adminiatra"ji Tow-a Przyj. Nauk w .prawie poavu Kopernika a 7 XI 1828: .. 496: Pro- 
sram inaUl1lracyi poauu Kopernika [pnedr. aK.... ....... 7 V 1P.'ł0). 


2620. KUROWSKI Franci..z..k Ksawery: Pami.tki miasta Warszawy. T. l. 
Warszawa 1949. 
.. ll5: o pomniku Kopentika. 


2621. LIPIŃSKI Tymoteusz: Zapiski z lat 1825--1831. Krak6w 1883. 
.. 177-179: o uroo.y.toici odolonięeia pomnika Koperniłta w W........". 


2622, [MOCHNACKI Maurycy?]: Dwa polllDiki. Kur. pol. 1829 nr 4. 
O pomniłtaeh PoDia_kieso i Kopernika. 


2623, Le MONUMENT Copernic de V_vi... W: Nicol.. Copernic. Bull. 
sp6cial. PeriB 1953 (poz. 647) B. "2-13, 


322
		

/Licencje_039_04_335_0001.djvu

			2624, NIEMCEWICZ Julian Ursyn: Pamiętniki czasów moich. Paryż 1848. 
.. 411-413: od.lonięcie pomnika Kopernika w Wara.awi". Pr."dr. pt.: Jak od.lonięto 
POmnik Kopernika. s"ioI R. 2:1952 nr 24 l. 18, ilu.tr. 
Uniw. Tor. 


2625. [NIEMCEWICZ Julian Ursyn: Przemówi..nie wygloszone podczas 
odsłonięcia poinnika Kopernika w Warszawie 1830 r. Pełny tekst:1 ..Trzy 
blisko wieki npływa...., Kur. waru. 1830 nr 128; Gaz. krak. 1830 nr 41; Gaz, 
pol. 13 V 1830 fragm. z niej przedr. wart. ..Kopernik zjawi" się w Warsza- 
wie", Probl, R. 9: 1953 nr 2 s. 124. 


2626. [O POMNIKU Kopernika w Warszawiel: ..Postument z ciosowego 
kamienia, na którym stoi posąg..... Kur. warn. 1829 nr 307. 


2b27, [O POMNIKU Kopernika w Warszawie]. ..W obecno'ci .Juliana lJrsyna 
Niemcewicza,.... Dz. wil. 1828, Nowiny nauk, T. 3 s. 464--4()6. 
O p",,,dmiotach .........owanych do pod.tawy pomnika. 


2628. ODSł.ONIĘCIE pomnika Kopernika. Stolica H. 4: 19-1.9 nr 32 II. 12, 
ilustr. 


2629, [ODSł.ONlJfCIE pomnika Kopt'rnika w Warszawie 1830 r.] Gaz, pol. 
12 V 1830. (Fragm. pt,: ..Kopernik zjawia sit' w Warszawie", przedr, : Probl. 
H. 9: 1953 nr 2 s, 124); Kur. pol. 1830 nr 142, 150, 156-157. 162, 165; Kur. 
lVarsz. 1830 nr 127, 134, 136, 
Praedr. opi.u urocayoto'ci a Ku,. pol. nr 150 : Pnlkow.ki 1.: Kopernikijana. T. 3 1875 
.. 74-75, 


2630. PIERWOTNY projekt pomnika Kopernika. Wieczory rodz. 1904 nr 31. 


2631. La POLOGNE historique, litteraire, monumentale et pittoresque", 
[Red:] Leonard Chodźko, T. I Paris 1835. 
.. 20-24: Monument de Kopernik, iluat<. 
Uniw, Tor, 


2631a, POMNIKI Mickiewicza, Kopernika ks, Poniatowskiego odnab- 
zione. Glos Ludu R. 2 : 1945 nr 21 II, l. 


2632. PROGRAM inauguracyi posągu Kopernika. Kur, lI1ars.. 7 V 1830_ 
Prsedr.: Krauabar Al.: Tow. Wara. Kr61. Prsyj, Nauk T, 7 1905 .. 496. 


2633. PRus-FASZCZEWSKI Tadeusz: Osobliwa ..aneksja" Kopernika. Kur. 
liter,-nauk. 1935 nr I. 
Dotye.y poa. 1562 oraa pomnika wana., pod który w r. 1894 ,en. pb. Burko roakaaał 
włoiy
 obok polakicb monet, pod cokolem jut .pocaywaj,cy"h. r6wni... i ro.yj.kie. 


IJl3
		

/Licencje_039_04_336_0001.djvu

			2634, RUDZI
SKA A.: Mikołayowi KOI,erniko..i rodacy [w Warszawie 
24 V 1943J. Urania R. 18: 1946 nr 3/4 8, 63-64, 
Tamie nr 5/6 .. 119 o niemieekim napisie na pomniku Kopernika. 


S1onim.ki A.: Na pomniki war..awakie.' &Ob. pos. 2371. 


l 


2635. Sr.ów kilka z powodu wzniesionego Kopernikowi pomnika w War- 
szawie i o dziele barona Zeydler [tekście: ZaydlerJ. Gaz. waru. 23 V 1830. 
Przedr.: Polkow.ki I.: Kopernikijana. T. 3 1875 s, 76-78. 


2636. STAROŻYTNOŚCI Warszawy. Dzieł
 zbiorowe wydawane p..zez Ale- 
ksandra Wejnerta, Seria 2,. T, 6. Warszawa 1858, 
s. 316-351: ..c."góly o pomniku Kop"rnika w War..awie. 
Uniw. Tor. 


2637, TOWARZYSTWO Królewskie Warszawski.. Przyjaciół Nauk. [War- 
8zawa 1815J k. I. 
Od".wa w .prawie zbiórki na pomnik Kopernika, 4 c."rwca 181S r. 


2638, WAGNER Wacław: Z dził'jów warszawskiego Kopernika. Słolica 
R. 8: 1953 nr 9 8, 12, ilustr. 
Na oltatniej stronie caJostronicowa fotografia wars.. pOlnnika. 


2639, Z, B.: Zapomniany pomnik Kopernika w Warsi:awi.. [dłuta Fau- 
8tyna CengIeraJ. Słolica R. 8: 1953 nr 41 8. 10, iluRłr. 
Zob. t"i poz. 7418. 2975. 


INNE RZE:lBY 


2639a, DICK J[uliusJ: Zwei unbekannte Entwiirfe Gottfried Schadows zu 
einem KopernikuA-Denkmal. SIerne 28: 1952 nr 9/10 8. 177-181, ilu8tr. 


2640, DISCORSO pronunciato nello 8c0l'rimento d'ull busto di Nicol'> Coper- 
nico. donata dalia Republica Polacca aIla R. Univł'rAita di Bologna il 
5 no- 
vembre 1936. [b, m. i r. w.J ss, 35. 


2641. KOPERNIK to symbol łlłczQcy Polskę zltaliQ, UroczY8tość odsło- 
nięcia popiersia Kopernika na Uniwersytecie Bolońskim, Polonia-Iłalia 1936 
8, 31-32. 


2642, ODSLONlłCIE pOl,iersia M. Kopernika w naj
tarszym uniwersyte- 
cie świata. [BoloniiJ, Da, poan. 1936 nr 268. 


2643, BIlACIłVOGEL Eugen: Erinnerungen um eine COI'pernicus-Biiste im 
Museum in Fra,uenburg. Erml, Z,S, 17/18 II 1940, 


324 


.........
		

/Licencje_039_04_337_0001.djvu

			2644. HEI8: Gypsbuste von Nikolaus Kopernikus. Wschr. fAstron" Me- 
leoroI. Geogr, 5: 1862 s, 233. 


2645, KopI'I' August: Eine neue dem Coppernicus-Institut gestiftete Buste 
des Nicolaus Coppernicus. Mitt-en Copp. Inst. 5: 1939 nr l. Odb. 


2646. Ein NEUES Copernikus-Denkmal. Tlwrn. Ztg, 187ó nr 253: 28 X. 
O popieroiu dłuta Jaroc.yńakiego. 


2647, TEGAZZO F,: "Kopernik" statuetka Kucharzewskiego. Tyg, ilustr, 
T. 11: 1873 s. 105, ilustr. 


2648. WYSPIAŃSKI Franciszek M.: Anzelge einer Busie von Kopernikus. 
(Oraz] Nachschrift des Herausgebers. GrU1U!rI'8 Arch. Mathem. Phys, 38: 
1862, Liter. Bericht 151 s, 1-2. 
Opia n"'by wykonanej wg portretu Baaetie,o. 


MEDALE 


2649, BENDER Josef: Beitritge zur Geschichte des preussischcn Geld- und 
Munzwesens, Z. f Gesch. Erml, Bd. 6: 1878. 
s. 56!1-561: o medalach doty"",cych Kop"rnika. 
Uniw. Tor. 


2650, HUTTEN.CZAP8KI Emeryk: Catalogue de la coUection des m
d.il. 
les et monnaies polonaises, 5t, Petersburg-Cracovie 1871-1906, 
Medale dotyc.,c" Kop"rnika: v. 2 l. 102, 127, 196-197,499-500, 4 reprod. na tabl. X 
v. 3 .. 192, CXII; v. " .. 155-156, reprodukcja 2 medali. 


2651. K[oEBNE] B.: Denkmunze auf Copernic. Z. f Mun:-Siegel u, wop- 
penkunde Jg, 4: 1844 s, 365-367. 
Tahl. 13-ta .awiera podobimę tego nie.nanego medalu. 
Uniw. Tor. 


2652. KRYWJAK J.: Kopernik w medalierstwie. Now, Tyg, 1954 nr 7 s, l, 
ilustr. 


2653, LENGNICB K[arl] B[enjamin]: Merkwiirdigkeiten einer Miinz -und 
MedaiUen Sammlung in Danzig, J, Ilon u, f. Deulschland 1791. 
.. 853: opia medalu wybiłe,o ku csci Kopernika prs". Chr. Wennutha, 


2654, MEDAL odbity w r. 1873 na pamiątkę jubileuszu Kopernika, Tyg, 
iluarr, T, 13: 1874 8, 8. 


325
		

/Licencje_039_04_338_0001.djvu

			2655, V08SBERG [F, A,): Die Miinzen der Stadt Thorn, [c, d,:) Z,J. Munz-, 
Siegel-u. Wappenkunth 5: 1845. 
.. 187-189: o medalach ku eaci Koperniłta wybityeh. 
Uniw. Tor. 


2656, W or.YJtsKI Artur: Medaglie cli NicoM Copernico dellcritte dal.. . 
Firenze 1879 1111, 16. tabl. 2, 
Tłum. pol.: Medal" M, Kopernika opisane. p
es... Tłum,: A. Zdanowiea. Ko,mo, 1904 
., 397 -409. 
Po..., TPN. 


INNE  


ZNA
ZKJ POCZTOWE, FILMY 


2657, FLYNN Jamell P,: Stampll recall IIcientific work of CoperniculI, Po- 
Iish astronomer wall also doctor and painter, Roche,'er Democral a, Chronicie 
23 V 1943. 


2658. GINTER Stefan: Zemsta Kopernika. (HumorelIka filatelistyczna) 
Kol, dla Warmii i Mazur 1954 II. 105; Slqski Kol, ka'ol, 1954 II, 139-140. 
O niemieckich ...acakach poc.towy chwyd. w r. 1943 ku c.ci Kopernika w Gen. Gubernii. 


2659. MULEW8KI B.: Kopernik na znaczkach pocztowych. Ilu,'r. Kur. 
pol. 22/23 III 1953 s, 8. 


2660, SCHUSTER N.: Ein deutllcher Forscher im Markenbild, Zum 400. 
Todelltag dell Kopernikus, Briefmarkenbote 56: 1943 II. 100-102. 


2660a. STRACHOTA-GORZYCKI J.: Der retuschierte Kopernikua. Bmfmar- 
ken-Rdsch. 1925 nr 19/20. 
Art. om.wiaj"lcy ....cw poc.towe polskie. podobisn, Kopernika. 
Polemika: Krayianowaki Jeny: List otwarty.., [w lIpI'awie narod0W6ici Kopernika). 
l'uał7. Pr.. /ilawli.l. R. l: 1925 nr 4, 5. 


2661, BALLEN8TEDT Janusz, Has Wojciech: Mikołaj Kopernik. Film 1953 
nr 39, II. 10-11, iluatr, 
Frqm. seenariuaaa filmoWe,'1. 


2662, S. B,: Polski film o Koperniku. Film 1953 nr 23 II, 4, iluatr. 
Zob. tej po.. 3732.
		

/Licencje_039_04_339_0001.djvu

			IX. MUZEA, WYSTAWY ORAZ INNE FORMY UCZCZENIA 
PAMIĘCI KOPERNIKA UZEA 


2663. ANToNIEwlcz Jerzy: Museum M. Kopernika Wł' Fromborku. 
Prz:. zach. R. 4: 1948, II, II, 329-330. 


2664. ANTONIEWlCZ Włodzimierz: Muzeum Mikołaja Kopernika we From- 
borku. Odra 4: 1948 nr 36 II. 3. 


2665, BRACRVOGEL Eugen: Dao; Kopperniku8-MUlleum in Frauenburg. 
Elbing 1916 118. 55, iluRtr. 6. 
Uniw. Tor. 


2666. CHYCZEWSKA Alina: W kręgu Kopernika i. Wyczółkowllkiego. Arlcona 
1948 nr 7/9 8. 14-15, 
O otw.rciu mnseum we Fromborku. 


2667, DUDZIl
SKA Z[ofia): Tam, gdzie żył Kopernik. .sww, 
nr 172 II, 2. 


My 1955 


2668. FENIKowsKI Franciszek: Przymon... Warszawa 1953 
..82-88: Frombonki drop...ku. 
O mUSewD we Fromborku. 


2669. GoLliCisltI Leszek: Słoneczne godziny Fromborka, Tryb, Ludu 2 VII 
1953 8, 4. 
O mWlenm fromborskim. 


2670. KARPliCisIU J('rzy: A jednak s
 rullza... O Muzeum Mikołaja Koper- 
nika w Fromborku, Widrwkr/ł! 1953 nr 25 II, 4, ilUlltr. 


2671. MAMU!' \ Franciszek: Fromborskie pamiątki po Mikołaju Koper- 
niku. Ilw'r. R_u:'. pol. 23 V 1952, 
O museum Koperniłta .... Fromborku. 


327
		

/Licencje_039_04_340_0001.djvu

			2672, MANItOWSIU H[ermann): Im Koppernikua-Muaeum zu Frauenburg, 
OSłpr. . Zł«, 1923 nr 42. 


2673. (M.uURIUEWJCZ) Krystyn: Muzeum na zi..lonym wzg6rzu, [From- 
bork] llusłr. Kur. pol. 28 VI 1951, ilustr. 


2674. Mlo\cZY
SlIIa Jan Antoni: Poznaj Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku, Z 21 iłuatracjami w tf'k'cie. Przrwodnik. Wanzawa 1949 1111,35. 


2675. MOST.: Muzeum W" Fromborku. lIwłr. Kur. pol, 22/23 II 1953. 


2676. Le MusiE Copcrnic de Frombork, W: Nicolas Copem.ic. Buli spi- 
ciał, P....ie 1953 (poz. 647) II. 14. 


2677. El MusEo Copernico dr Frombork. Nł-Ja Polonia An. 6: 1953 
nr 73/74 II, 14, iłulItr. 


2678. MUZEUM Kopernika we Fromborku, Wolnoił 29 V 1953 II. 6. 


2679. MUZEUM M. Kopernika we Fromborku. SI. pOWSIl. 1948 nr 245. 


2680, OPAł..EIl Z.: We fromborskim Muzeum. Tam, gdzi.. rodziła się rl'. 
wolucja w przyrodoznawstwie, Glos Pracy 10 VII 1953 s, 6, ilustr. 


2681. PAGACZEWSItI Janusz: Muzeum M. Kopf'rnika w.. Fromborku. Ura- 
nia R. 19: 1948 II, 86-90, ilustr. 
Unpełu. Pnedr.: WNd... i :tyci. 1948 lir II .. 1031-1U34. ilu,I.. 


2682. PIETRZAIt-PAWł..OWSIlA Irena: Otwarcie Muzf'um 1\1. Kopernika 
we Fromborku. Prz. wch. R. 4: 1948 II. 553-555. 


2683, POLENS Jugend bellucht das Kopernik - MUlleum in Frombork. 
Jenseils d,Oder Jg. 4 :'1953 H. 8 II. 10-- II, ilustr. 


2684, PRZYPItOWSKI Tadeusz: Muzeum Mikołaja KOI.ernika Wf' Fromborku. 
Przewodnik. Wanzawa 1948 liS. 20, ilustr. 7, 


2684a. SCZANIECIU Michał: Wystawa Koprrnikowska Wf' Fromborku. 
MUlleal, 1955 nr 4 II, 16-25, ilwtr. 


2685, Sł..lZIE
 Otton: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Kwarł. 
mł.ł.-1l. R. 2: 1949 s, 120-121, 


328 


-
		

/Licencje_039_04_341_0001.djvu

			2686. WALlCKI Franciszt'k: Wł' frombor
ki..j wif'Ż". Moru 1953 nr 7 
8. 13, ilu8tr. 


2687. WIDERA Aleksander: Muzf'um Mikołaja Kopernika Wł' Frombork... 
Ogniu.a 1948 nr 39. 


2688, STENZ Edward: Wrażenia z ziemi H..łwetów. Urania H. 4: 1925 
nr 9. 
s. 55-57: o uli Kop"rnika w MUltum Narodowym w Rappeuwylu; ilu.tr. praed- 
ota,..;a reprodukcj, medalu a podobi.n, Koperniłta i Kolumba, wybit"lo w Chicap w 1893 r. 


2689. ARMELLlNI Giuseppe: I cimeli di Copemico, G. d'llalia 18 IV 1933 
8, 3, 
O muaeum Kopernika w R I Y m i e. 


2690. B. St,: Muzeum Kop-,mika w Rzymif'. Tyg, ilwlr, T. 8: 1879 s, 279. 


2691. EREDlA Filippo: Quel che ci ha dato Copernico. G. d'llalia 7 III 
1924. 
O muaewn Kopernika w Rsymie. 


2692. HULEWICZ Marceli: Polskie Muzeum Kopernika w Rsymie. Ruch 
liter, 1876 t. 2 II, 408-409, 
Toi w j"lo: Drobne pra.... Krak6w '1883 s. 179-186. 


2693, HULEWICZ Marceli: Jellzclle o Muzeum Kopf'rnika w Rzymie. Ruch 
liłer, 1877 t. 2 II, 367 -368, 
Toi w j"lo: Drobne praee. Krak6w 1883 l. 179-186. 


2694, JE LINEK Edvard: MUlleo Copemicano V fłimi\. Narodni Li51y 1879 
nr Il9. 


2695. KRASZEWSKI J6zef Ignacy: [Odellwa w lIprawie dOlItarczania pa- 
lIJ.iętek po Koperniku dla muzeum w Rzymie], Dz, pOlln. 1873 nr 94. 


2696. MUZEUM KOI)ernika w Rllymie. Ruch liler, 1877 t, l II, 207-208. 


2697, MUZEUM Kopernika w Rzymie, Bibl, waraII. 1879 t, 4 II, 429-434. 


2698. MUZEUM Kopernika w Rzymie, TyS' ilusJr, T, 7: 1879 8. 30, 87, 
147, 194, 227, 262-263, 291, 343, 


318
		

/Licencje_039_04_342_0001.djvu

			2699. NOTIZIE lull'impianto drl m_ Copemioano ed utronomico a Roma. 
8010gna 1887 II, 32. 


2700, P ALIIIEBI Aurelio: n Mueeo Copemicano di Roma, Europa orun'. 
3: 1923 nr 5 I. 273-280 oraz W: II nono dnqnantenario,.. (poz, 659), 
Uniw, Tor. 


2701. PRINTS: N. Copernieo fra gli utronomi dei mondo, rieordo dell' 
inaugurazione del MUleo Copernicano a Roma. Roma 1874 l portr. faOllDn. 


2702. WOl.y1ts
1 Artur: 8revi notisie lull' im.pianto dei Museo Coperni- 
ceno f'd astronomico di Roma. 8010gna 1887. 


2703, WOl.yftS
 Artur: Direziouł' dł"1 MUleo Copernieallo ..d alltronomicn. 
Roma 1888. 


2704. WOl.y1t8
 Artur: Komiaja lInłdzajllea MURum Kopł'rnika, Od..- 
zwa,.. . dnia 20 paidziernika r. 1877 w Iprawił" Ikładek na Muzeum Kopł'r- 
nika w Rzymie III, 4. 


2705, WOl.yft8
1 Artur: MU8eo Copernicano, oBllia Musro di lI
tronomia, 
fisica lIeieneł" e matematića a Roma. Roma 1891 18. 7. 


2706, WOl.YftsJU Artur: Do redakcji 8iblioteki Warllzllwllkiej, [O Mu- 
zeum Kopernika w Rzymie]. Bib'. _rls. T, 143: 1876 t. 3 
, 323--326. 
Pnedr.: Klooy 1876 nr 583 .. 138 a duiuym _&cpem redakcJi. 


2707. WOl.yftSKI Artur: Muzeum Kopernika w Raymie. ('.0.1. narod. 1877 
nr 75. 


2708. WOl.yft8
 Artur: Muzeum Kopernika \\" Rzymif'. Kos,,",1 (Lw6w) 
1876 I, 213-221. Odb. Lw6w 1876 18, 8. 


2709. WOl.y!ts
 Artur: Muscum Kopernikowr w Rzymie, Ty!. ilUlIr. 
T. 33: 1876 I, 276. 


2710, Caly Toruń I)opit'ra projekt ursłdzt'lIia Muz..um KOI)r.rnikow- 
skiego. ['wir. Kur. po'. 14 XI 1951. 


2711. JA8TRZ'BIEC Stanisław: [Muscum Kopernikowski.. w Toruniu]. 
Ruch 'iur. 1871 nr 21, 22 i 24. 


330
		

/Licencje_039_04_343_0001.djvu

			2711a (K z): Proj..kt ucz..stników w}'ri"l"Zki [I:orgallisowania Inuz,'um 
... domu K0l'ł"ruika], ru
lr. Kur. pol, 1950 nr 326: 26 XI. 
W ...-i,.ku . tym: Dom Kop"mika w Tonmiu pomieóci jednak muarum. Ta...... 1950 
Iłr 328 : 28 XI. 


2712. [MAZURKIEWICZ] Krystyn: W kr
gu chwały. llus.r. Kur. pol. 1952 
nr 332. 
W .prawie mu.rum Kopernikow.kielO w Tontlliu. 


2713. 8P: Muzeum w grodzi.. Koperniku. Dz. pn'. (Kruków) 1948 nr 244. 


2714, STENZ Edward: [Apel w sprawie muzeum Kopernika" Toruniu I. 
Urallia R. 22: 1951 nr 11-12 II, 263-264. 


2715. W ASIUTY
SIU J..remi: O muzeum Kop..mika w Toruniu. Gaz. pn'. 
1937 nr 317. 


WYSTAWY 


2716. CsORBA Helena: Wystawy kopernikowskie. Naltka po'. R. l 1953 
nr 3 II, 151-153, 


2717. MIĄcZYŃsJtI Jan Antoni, Martyna Władysław: Mikołaj K"ł,,'mik 
1473-1543. Przewodnik po wystawi.. objazdowł'j ..Mikołaj KOI...rnik", War- 
szawa 1950 Sil, 45, mal)R. 


2718. SUIlERTOWA-BIEDKAWINA ElWliu: Na marginesie objazdow.-j w,.- 
IItawy "Mikołaj Kopernik", Prz. zach. R. 5: 1949 nr 11 s, ;;03.- 504. 


2719. BARNAŚ Kazimił."rz: Odsłoni"cie ł'omnika [kultury nRrodow..j 
Collegium MaiulI], tycie liur, (Kraków) R. 3: 1953 lir 4 s, 4-5, ilU8tr. 
O pnebudowie Coli. Maiua w Krakowie, pobycie Kopernika w Krakowi.. i maj,c..j Uf 
t.... odbyt! wystawie kopernikow.kiej, 


2720. BARNAŚ Kazimien: Og61nopolska WYlltawa KOI)ł."rnikowska w Kru- 
kowi... 
ycie .iur. R. 3: 1953 nr 28 s. 10. ilustr. 


2721. BIALOBOHSIlI Eustachy: Ku czci Kopernika wystawa jubilcuszowa 
w Krakowie, tycie Waru, 5/6 VII 1953 s, 5. 


2722, BIALOBOR!lIU Eustachy: "Niedok06czona symfonia czyli blaski i ci.-. 
nie kopernikowskiej wystawy, Probl, R. 10: 1954 nr l II. 58-59. 


331
		

/Licencje_039_04_344_0001.djvu

			2723, BULOBOBS
 EOlItachy : Od aali tortur do rakiet)' mi
dzyplaDf'- 
tamej. Nowy S.iaI R. 4: 1953 Dl' 18 B. 3. 


2724. BIALOBOBS
 Eustachy: W mrokach ,{redniowit'clla. POlIDr. (Uda) 
1953 nr 25 B. 2, ilustr, 
O wystawie w Krakowie. 


2725. BIALOBOBSIlI Eustachy: Wystawa Kopernikowska ..- Krakuwi... 
Echo Ty&. 1953 nr 14 B, 2. 
ZapowiecU wystawy. 


2725a. BOGUCIlI Janusz: Dollwiadezenia ł'ltSpozycyjn.. Wystawy KOI"'r- 
nikowskiej w Krakowie, M-ł. 1955 nr 4 s. 26-32, ilustr. 
. 
2726. CzERMIŃSIlI Adrian: Od mroków Srcdniowiecza do blao;ków Odm- 
dzenia, Glu, lor, l VII 1953 s, 6; N_. Ty&, 1953 nr 26 
, l; SI. 7'.'Y&. R.2: 
1953 nr 26 so 2; $vial i My 1953 nr 72 II. l, ilur.tr. 
O wystawie.. Krakowi". 


2727, CzERJllńSll1 A[drianJ: Tu zrodziła ai
 mylil kOI,..rnikowska. Gaz. 
lor, 26 VI 1953 s, 4. 
Otwarcie wystawy w Krakowie. Jl!otalka ta ukaaaJa si, w aeresu prriodykó..., m. in. 
.. SIo.ia Tysocfnia nr 25 .. J, pod byptonił-m &C. 


2728. UD: Wystawa Kopernikowska w Krakowi... Ds.' 
1953 nr 31 s. 10, ilustr. 


ju'ro R. 9: 


2729. KALlŃSIlI Zygmunt: Wystawa Kopernikow8ka. Tryb. 7'.'Y&. 1953 
nr 67 s. 1, ilustr. 


2730, KALltOWSIU Jan: Mikołaj Kopernik na tle "poki Odrodzenia-wy- 
atawa w Collegium Maius. Od A do Z 1953 nr 27 so 1,3, iJustr. 


2731, KUCZYŃs
 Januaz: Kopernik w "Collegium Maius". StII
", R. 4: 
1953 -nr 9 B, 22-23, iluatr. 


2732. KWlECl1łSItA Z[ ofia]: "W uodku zd WIIzystkiego znajduje si
 sI06ce". 
(Wystawa KOI"'rnikowHka w Collewum MaiUII w Krakowie), Tryb. Ludu 17 
VII 1953 s. 4. 


2733. K YDRYftSll1 I.ucjan: GeniU8z Odrodzenia. Przechadzka "Przekroju" 
IlU Ogólnopolskiej Wystawi.. Kopernikowskiej " Krakowie, Pr
lcr6j 1953 
nr 429 s. 8-9, iluatr. 


332
		

/Licencje_039_04_345_0001.djvu

			2734, LEPIARCZYK Józf'f: Dzieło Kopernika... Collegium Maiua. Pn. kub. 
1953 nr 30 B. 3, iIU8tr. 


2735. MARWOV: Mikołaj Kopernik na tle epoki Odrodzenia. Wielka wy- 
8tawa w Krakowie. WSSf!chś1flitll 1953 z, 8 8. 186-189, iIustr. 


2736. OTWARCIE wystawy w Krakowie. .,Kopernik na tle epoki Odro- 
dzenia", Tryb, Ludu 23 VI 1953 8. 3. 


2737, OTWlNOWSKI Stefan: [Recenzja wystawy krakowakiej). N_ Kub. 
R. 4: 1953 nr 27 B. 6. 


2738. PAGACZEWSKI J[anU8z]: Ogólnopolska wystawa Mikołaja Koper- 
nika w Krakowie. Ochro Zabytk6vl R. 6: 1953 nr l II. 69-72, iIU8tr. 


2739, PAGACZEWSIU JanU8z: Wystawa Kopernika [w Krakowie]. Od A 
doZ 1953 nr 24 8, 4. 


2740. PETERS Stanisław: Od łaziebnego do BlItronoma. Turysla 1953 nr 9 
B, 5, iIU8tr, 


2741. SZELINGOWSKA Maria: Dokumf'nt kopf'rnikowskiego gemuZ1L Echo 
Ty
_ 1953 nr 23 B, l, ilU8tr. 
O 
tawie w KrAlr.owie. 


27402. WMAR: Wielka Wysuwa Kopernikowska. Po prosłu 1953 nr 35 B. 6, 
ilU8tr. 


2743, WotrfOwSIU Mieczysław: Og61nopolska wystawa .,Mikołaj ł(oper- 
nik na tle epoki Odrodzenia" w Krakowie. Geou. ID SJc. R. 6: 1953 nr 6 
s, 336-378, iIustr. 


2744. UROCZYSTE otwarcie wystawy o Mikołaju Koperniku w Mari.6- 
skich ł..aźniach. Biul. [Wyd:] Czt'ehOlll. Służb. inform. 1953 nr 84 II. 7. 


2745. WYSTAWA Kopernikowska w Mediolanie. Tryb. Ludu 13 XII 1953. 


2746. A,: Wystawa Kopernikowska w Olsztynie. Sl. na Warmii i Mu. 
R. 2: 1953 nr 7 s, 8, 


III
		

/Licencje_039_04_346_0001.djvu

			2747. PRZYGÓBS
 Zbigniew: Powr6t Kopernika, Odrod.raitJ R 3: 1946 
nr 25 s, 10, 
O wywtawie oł-tyfaakiej i urocaywtokiach W" Fromborku. 


2748. SK: Wystawa Kopernika [w Olsztynie], Urania R. 23: 1946 nr 51" 
s, 128. 


2749. WYSTAWA Kopernika w Olsztynie, Otwarta w 403 rocznic
 limierci 
wielkiego astronoma polskiego. Olsztyn 1946 8S. 20. 
Zawiera m. in. pos. 10S7. 
Uniw. Tor. 


2750, ZWIEDZAJĄC wystawę w Starym Ratuszu [w OIsztynie-J poznajemy 
życie i - pracę Mikołaja Kopernika Wielkiego Polaka - obrońcy 0I8ztyna. 
Zycie olsa. 31 V 1953 s, 6. 


2751, W HOŁDZIE K6pemikowi. Glos KalO'. H. 9: 1953 nr 17 /18 8. IlO. 
O wy.tawie w Po.naniu. 


Zob. tei pos. 3536. 


2752. WYSTAWA Kopernikowska w Pradze. Gaz. lor. 29 \II 1953 II, 2. 


2753, DNI KopernikowHkif' '" Toruniu. Glos Tyg. R. 2: 1953 nr 31 8. J. 
O wystawie w Ratu..u. 


2754. FEL!lKJ Adam: W roku Kopernikowskim. Wystawa w historycz- 
IIvm ratuszu toruńskim. Gos, lor. 20/21 VI 1953 s, 4, ilustr. 


2755, PIEKARSKA Hanna: W rlni kopernikowskie. Tryb. Woln. 1953 nr 27 
s. 3, ilustr. 
O wy.taw
r. w Toruniu. 


275b, R. S: Wystawa Kopernikowska w Toruniu. Dokumenty m 6wi ll 
u życiu i dziele wielkiego Wltronoma. IlusIr. Kur. po'. 26 VII 1953 s, 4. 


UaoCZYSToŚCI Kopernikow.ki" w Toruniu. Min. Ad. Rapacki otwonył wy.tawę..., Bob. 
pos. 3531. 


2757. WYSOCKI A Toruń - Kopl'mikowi, Zycie Warss. 7 VII 1953 s,3. 


2758. WYSTAWA KOI...mikowska w Ratuszu [toruńskim), Gaz. lor. 14 VII 
1953 8, 3. 


334
		

/Licencje_039_04_347_0001.djvu

			2759, WYSTAWA Kopernikowska w Toruniu m6wi o kulcif' Wielkieg. 
Astronoma. llwłr. Kur. pol. 2 VII 1953 s. 5. 


Zob. tri po.. 250 l. 


2760, ART: Nie ruszył. Tryb, Ludu 29 XI 1953 II. 2. 
O niedoaałej do skutku a powodu .ak.... włada mi"j.kich wystawie kopernikowskiej aor. 
ganisO\hnej prs.. WIo.kie Tow. Wapółpracy Kult. . Polak, w Turynie. 


2761. B. K.: Wystawa kopernikowska w Politechnice WarnawIlkiej. 
Urania R. 25: 1954 nr 2 II, 49-50. 


2762. D, K.: Wystawa kopernikowska w WIU'1I.awie, Slolica 1953 nr 25 
8. 2, i!ustr. 


2763. ODRODZENIE w Polsce. Przewodnik po Wystawie \V Muzeum Naro- 
dowym w Warszawie 1953-1954. Warszawa 1953 S8. 125, LXIV. 
a. 69-74: Sala 27. Mikołaj Kopernik, ilootr, a. XL-XLIII. 


27M. OTWARCIE wystawy kopf'rnikowskiej w Teatrz.. Narodowym... War- 
Mzawie. Tryb. Ludu 6 IX 1953 8, L 
Pnedr.: "wir. Kur. pol. pt. ..Wqjako Polaki" .. hoIdair Knpemikowi". 


2765. PACIORKÓWNA 
lUIu: Przewodnik po Wystuwi.. Kopernikowskiej 
we Wrocławiu. Wrocław 1953 s... 21. 


INN}; FORMY UCZCZENIA PAMIĘCI KOPERNIKA 


2766, Die COPPERNIKUS - Sternwarte (obserwatońum] zu Thorn. Thorn. 
Zlg. 11 V 1879 nr 109; Tl&orn. oSld. Złg. 1879 nr 121--123: Olllpr. Złg.1879 
Bei!, z. Nr 153-155. 


2767. KRONIKA tygodniowa. Tys.liler. (W-wa) T. 11: 1873 Ol, 62. 
Projekt konkursu nankow"go lub aaIoienia obserwatorium populameRo, jako formy holdu 
dla Kopernika. 


2768. [ŁUBIEŃSKA Zofia] Z. Ł.: O trwały czyn Roku Kopernikowskiego. 
Il uslr . Kur, Plłl, 3 IV 1953 8, 5. 
O budowie obserwatorium aotronomieanelo UMK. 


S311
		

/Licencje_039_04_348_0001.djvu

			2769. MENZ Edward: Obserwatorium Narodow
. Prayr. 
1923 nr 6 a. 321-324. 


T#!elm. H. 2: 


2769a. WEISSE: Ideen uber clie baulichen AusfUhrungen der Copperni- 
kU8- Stł'rnwartł' su Thom. Tl1Drn. 
, 1879 nr 106-107: 7-8 V. 


2770, Z,: Planetarium im. Mikolaja Kopernika [w Katowicach] Tryb. 
Tyg. 1953 nr 65 a. 2, ilU8tr. 


2771. BACH Adolph: (List. Londynu waprawie uczczenia Kopernika poez 
ufundowanie coroclOlej nagrody dla najlepazego matematyka z uczniów toruń- 
8kiego gimnazjum], Tl1Dm_ WoelłenW. 1843 nr l, 8. 


2772_ JENIII.E Ludwik: Styp..ndia wieczyste im. Kopernika I,rzy Uni- 
wersytecie warszawskim. TYB' ilusrr. 1887 nr 227 a. 298-299. 
Zob. lei ...... M2. 


2773, KAlIlERSIU Michał: Musimy spłacić nasz dług Mikolajowi Koper- 
nikowi. (Do Młodzieiy Polakiej). Ur/Jnia R. 4 : 1925 nr 7-8 a. 1-4. 


2774. KBASZII:wslU Witold: Bursa im. Mikołaja KOI'ł'rnika w Toruniu. 
Glos Rob, 1923 nr 21. 
Projekt .aaenia JNIIIIitc:i Kopernika. 


2775, PRAVILA. O ahpenclijach imeni Kopernika pri Imperatorskom Var- 
iavskom universitete. Raap, Min. Narodn, Pr08vei
. 26 II 1876, [Ku uc.cze- 
niu 4OO-letniego jubileU8ZU Kopernika]. Z. Min. N/Jroon. Prosv. l! 185: 1876 
8. 15 i n. 
Uniw. Tor. 


2776, STATUTEN der bei der 4. SAcularfeier des Geburtstagea von Nico- 
laus Coppernicus begriindeten Thomer CoppernicU8-Stiftung, Thorn 187988. 7. 
Uniw. Tor. 


2777. STATUTEN der Coppernicus-Stiftung rur Jungfrauen. Thorn [1879] 
as. 6. 
Uniw. Tor. 


2778, STYPENDIA wieczyste imienia Kopernika. TYB. i'usłr. T. 14: 1874 
8. 34. 


2779, STYP.NDIUJ( wieczyste imienia Kopernika. TYB. i'lUłr. T. 13: 1874 
a. 114-115. 


1211\
		

/Licencje_039_04_349_0001.djvu

			.- 
;

5::'

:\
- ..'.;
 :': ' 


. " '"i\.. 

 
::. , '-
.'. 
o
 "u. .... )"oJt.. _ ,
\...."",.,,., 
;- " "ł-- 
../
..I ...
:. o!, ...... Iv- .. 
4
 ...."...i"'-" 
NIKOLAUS KO
ERNIKOS
-:, 
GESAMTAUSGABE '.
:'"'<. "';
 
. , 
f
 - ;.;<" .'- 
...., j,.o. . 
\.
':..,!.
 .-,,'" ;'.(.5 
. ......... .f: 
BAND I "'74

.::::.,
:;'>.:
:' 
OPUS OB RBVOLUTlO:llIBUS CAELESTlIUS . ::'-.' .. 
"....; 
WANU PIOPRIA '
;-
.ł:.-
;;"1i'
; 
.' 
.PAKSnULB.WIBDE.ROA BE . .,: ';. '.:
 "'t 
,. 'ł:.. 
.;f." 

'
" 
'h" ';4 '1'. -. 
.

. -
'
:?. - . 
-


.. 
....._
.
- .. 
'f ,,
"c.r::t: t.... . 
':'
 
. 


,.° 1 
,., 


:..::. 


. 
. - 


.... 
:t.i. 
.t


;. . 
"J... '.
;'-"  o;: . 


	
			

/Licencje_039_04_350_0001.djvu

			NIKOLAUS KOPERNIKUS 
GESAMTAUSGABE 


BANI> I 
OPUS OB REVOlUTlO:lllBUS CAElESTIBUS 
MANU PROPRIA 
PAKSIMllE.WIEOEROABE 


	
			

/Licencje_039_04_351_0001.djvu

			2780, Z AKTU fundacji imienia Kopernika, uchwalonego przez Rad
 mia- 

ta Krakowa, odczytanego na posiedzeniu Akademii... W: Dwa pierwsze 
publiczne ł'0sil'dzenia Akademii Umiej
tnoiici w Krakowił' ... Kraków 1873 
H. 33--84. 


2781, BURHABDT Stefan, Mossakowski Józef: Z prehistorii Uniwł'rsytetu 
Mikołaja Kope{nika w Toruniu. Toruń 1946 Sil. 45. cłrz..woryt - Kopernik 
z konwalią - B. MaracbaUa. 


2782. MATYSIK Stanisław: Nad spiże trwalszy. Gcłzil'F. jest o .4mi..rci nkiń.. 
twój? l'włr. Kur. pol. 25 V 1946 s, 6. 
O Uniw"nytecie im. M. Kopernika w Toruniu. 


2783. SATYSFAKCJA dla - Kopernika, Rob. pom. 13 VII 1946. 
O Uniwersytecie w Toruniu. 


2784. DZIAN: W Kl)rawie schronisk t u r y s t Y C z n y c h na szlaku koperni- 
kowskim. l'u
r, Kur. pol. 20 V 1953, 


2785, JAN USZKO Zbigniew: Na kop"rnikowskim szlaku. Stł1iał My 1953 
nr 77 s, 3, ilustr. 
O I Ogólnopolskim Raicbie Piessym. 


2786. JAN USZKO Zbigniew: Witamy Was [kolarzy] na kopernikowslum 

zlaku. Ga;;. oba. 14-21 VI 1953 nr 141, wyd. nadzwycz. s, 2. 


2787, KURAN Józef: Na kopernikowskim ..zlaku wodnym. Moru 1953 
nr 7 s, 18-19, ilustr. 


2788. A. L.: Tablica pamiątkowa ku czci Kopernika Wl' Włocławku, Ura- 
nia R. 25: 1954. nr 3 s, 84. 


2789. B.: Friedrich der GroS8C plante ein Mausoleum fur Kopernikus, 
Erm'. mein Heimalland. Jg. 20: 1944 nr 10 s. 20. 


2790. HRYNIEWIECKI Bolesław: Nazwisko Kopernika w botanice. Wsu
h- 
śWiat 1954 nr 2 s, 35-36, ilustr, 


2791. COPERNICUS, an international journal of astronomy. Ed. by Ralph 
Copeland.., and J. L. E. Drey
r. Dublin V. 1-3: 1881-1884, 


22: - BUtlio.r.'I. K.p.nUr........ 


33.
		

/Licencje_039_04_352_0001.djvu

			2792. n.,.. COPF.RNU:IIS 
560. 


\-..,,-in III Thorn. -fI/pr. Mschr. 11I()4 .. :'>511 


2793. KoPt;RNIK. Kal..",la", kaloli,'ko-llOl.ki. Tontń .J. Busz"zyński 
1898- 1900. 


2794. KOPERNIK z"'ycirżył.! Wynik ankiety na nazw\, lila now"l(o mostu 
... Toruniu. SI. pom. 25 III 1934 II. 2, ih'Mtr. 


2795. KopI'I' A[ugust]: Kop..rnik....-Institut In B..rlin-Dahlem. Z. f. ,."". 
Nalurui.ss. 9 : 1943 II. 107.- I 10. 


2796. KRUG Erich: Die (;opl."rnicus-G......nksstiitt.. der R"ichshaul,l- 
.Ialit. Stern.. II): 1939 s. 203 204. ihlRtr. -. rz..iha. Kurta r...hmanna. 


2797. MARTIU
 C. Fi. Ph.: Historił\ naturali... palmarum, Miin..h"1J 1823 
1'. 242-243 iłOWY rod.aj palmy na.ywa Rutor imieniem Kopenlika. 


2798. 
IERCZYNG H[..nryk]: Stowarzyszenie Kopernikański.. w Toruni. 
j"J!o "'
Iia..-ni"l...a. 4.'e". IBM t. I 11.345-350. 


2799. "IoWY Imlski tltatek dal..komorski mI" ..Kopernik" oddan" do 
..ksl.loalacji. GIlZ. 'or. 24 VII 1953. 


2800. PROWE Adolf: Die ersten 16 Jahr.. d.... Copp..rnicUII-Ver..in. in Thorn. 
Alłpr. Mschr. Bd. 7: 1870 M. .54. 76. 
Uoiw. Tor. 


2800a. SŁUPSKI Zygmunt Swiatopełk: Warszawa. Ludzi.., od klórv.,h 
ulic.. wzięły nazw}'. Warszawa 1926. 
..-79
82: Mikołaj Kopernik. 


2801. STEINBORN Otton: Gell
za hihlioteki im. Kopernika .. - Toruniu. 
Mowa wygłoszona 19 lutego 1923 r. podczas otwarcia Książnicy Miejskiej im. 
Kop..rnika w Toruniu. SI. pom. 1923 nr 45-46. 


2802. SZPITAL Miejski im. M. Kop..rnika w Toruniu. Hwlr. Kur. pol. 10 II 
1953. 
O nadaniu naawy upitalowi. 


Zob. tei po
. 1397. 


2802a. KULPA J.: Postać KOI.emika t..mat..m lekcji języka polskiego. 
Glo. nauc.. 1953 nr 46 II. 5. 


338 


... 


.........
		

/Licencje_039_04_353_0001.djvu

			:!I:IU3. PRZYBYł, Eu
"niu
z: 'I'untń będzit. mial ..Dom KOI,ernika", NoWY 
Iłnl,. 27 I V 1945. 


21:104. PRZYBYł.OWA JI anina]: Książnica w hołdEie Wielkiemu Astro- 
"um,mi. Gaz. lor. 26 11953: Bibliol. R. 20 : 1953 nr I 8. 18--19. 
Okarloter" Coperniran6w. 


2805. STANEK Janina: Mikołaj Kopernik. (Sprawozdanit> z lekcji języka 
I",l
kiego w kI. 111). tycie Szk. 1953 nr 5 s.264-266. 


2805a, W
GRZYNOWICZ J.: Tematyka kopernikowllka na :
ajęciach poza- 
I"kcyjnych. Glos. naucz. 1953 nr 40 s. 5. 


2806. WOLYŃSKI A[rtur] (A. W.): Kore
pondencja z Florencji. Ty&. 
łł>ielkopol. R. 2: 1872 nr 9 s, 124. 
Projekt opracnwnnia Pami
tnika wsgl
dnie Archiwum Kopernikowskiego. 


2807. FRITZSCHE E. G.: Copt>rnicus. Quartett f. Mannergesanł?' Leipzig 
[ok. 1860). 


2808. HEINEMANN C,: Copernicus - Galopp, Op. 6. Bremen [ok. 1847- 
1852]. 


KASSBRN T. Z.: Cst"ry motety kopernikowskie, aob. POL 168. 


2808a, NEUMANN Emil: Kopernikus junior od [er] astronomisehe Stumen: 
..Es ziehcn hoch am Firmament" fiir Tenor, fiir Bas. Le
pzig [ok. 1863-1873] 
Der Leipziger Compiet Singer Sammlung auserwiblter Liedcr de, N. 43, 
43b. 


280811, SNIIKOWA Jitka: Odnalezienie opery łacińskiej "Copernieus trium- 
'phans", Muzyka R. 6: 1955 nr 7/8 s, 60-61, . 
RoItopio nianan"lo kompo.ytora . XVIII w. n"naleaiony w Idasston" w Ooeku C
SR). 
'Wystawiona w Pradae 16 VI 1954. 
\ Zob. ponadto pos. 2327, 2819, 3501.
		

/Licencje_039_04_354_0001.djvu

			OBł:lłOUY IłOCZ:'.:1l: OJUZ PI
'\fn:' '\ICI'WO 
OKOI,J(;Z
O
C.IOWF. 


2801). B"A.:Jn"OI';U, Eu
 'U; Zur \Viirdi
"ul! d..
 C"I,,"'ruicus ill .I,'r 2. HIllf". 
.1,., II). .lahrIIlUIII..rl" in Frant.llbllr,:_ 7.f C"Ijrh. If:rnrl. H.I. 2R: 1()43 "'. 47- :;2. 
'Inu'U ..i....kUli,.7...u., .,,"...[u .:;...irrri .(..lnr;l. 


28 LO. I":
IK")" .Jau: Kllh K"I,,'ruika " .I..hi,. ..I......".j a ,trz,'d :>0 'al'-. 
II:. 'ml,. ")23 "r ':UI. 


21111. II. f:.: I'lal..ui.."u\" k..h ......I...rnika. K..ilO\'a uauk .jo'
1 1....I'..i..
z- 
ki,'1II ... 1'..1....... Er/I" "'''TS:. ,. \; 1923. 
n .'u..i., Illllrn..o...ii w 1'..1...,.... 


2812. .lak da\\ui,'j .."..".."" " 1)"ls.,,' ''''''liI'': "",,,'rllika. ,
,.';", 1'):>3 III" 22 
. c,. 


2813. K.: Kuh K"I,,'ruika \\ 1)..ls.,,'. ",fr. pOT. I') fi 192;1. 


2814. K"AUSIIAR AI..ksond,'r: Ohch,.." ""I"'ruik'l\\
ki.. " 1)..1""0'. ""T. 
"'''TII:. 18 II 1923. 
Ry. hi.torycsny obchodów. 


2815, KUCIłAItZ,EWSKI F..liks: Uczr.z.'ni,' I.amirci K"I"'mik,, " ua..zpu 
kraju... wi..ku XIX ItrZC'z TOzl"a..-}', ..dy, mrdalr, IJOmniki, biografi.., rycin
 
i zuj...lne wydanie dzid z prz"klad..m I)olskim, W jcgo: O astronom.ii '" P..I_ 
..c.., Pom. TOlr. na"k "..i.dvrh II' Pa"':,, 2 : 1872 
. 202 214. 
I 'niw. Tor. 


2816. PUZZOLA - BF.LWCn Margberita: {;..n... d"l/nam.'n'.. ricorolar.. Co....r- 
lIico R F..rrara. CO". Padano 12 VI 1930. 


2817, PROWE L.o....ld: Das Andenken d..
 Copernicu8 bei der dankba- 
ren Nachweh. N. Prs,".. pro". RI-r Rd. 11 : 1866 ". 353 -402. Odb. Thorn 
1870 88, 50. 
Uniw. Tor.
		

/Licencje_039_04_355_0001.djvu

			28 Ul. /.. U.: Pamięl: KOI.......ika C7.czon" " Polac.. podczaa "I.oki aaakiej. 
"lir. pozn. 11)23 nr 31). 


1830 - 1872 


2819.. ,,"OPERl'iIK. [\\'ar87.a"a) 1830 k. nlb. 2. 
Pn"dr.: Polkow.ki I.: Kop"roikijana. T..3 1875 .. 70-72. 
Z powodu odslonircia pomllika w WarBJIawir; .awiera krótki iyciory. oras L. Oai6akiell{o 
ko..latr "Chór . niebina" (mu.yka: Karol Kurpi6aki). 
Prz"dr. Kantaty: Mikolaj Kopernik. Lwów 1924 a. 192-193. Autor"m kr6tkie,o życio- 
ry.u jeat wg :2:ebrawakielo Adrian Krsyżanow.ki. a WI Woly...kieso Crkp. lłibI. .188. nr 

858) - Stalliolaw Janicki. 
:'>far. 


2820. Mik"l"j KOPERNIII.. I\..r. pał. lłl30 JlI" 182. 


2821. \Iikołaj KOPERNIK. Gaz. cod:. 1840 s. 2927. 


2822. KOPERNIK. Ga:. krak. 1843 nr 291. 


2823. Po.. ./udlona ... c..ai" druku. 


2824. [O OBCHODZIE 300-1"10i..j rocznicy z!(onu Kopernika " 1843 r.l 
Kur. warsz. 1851 nr 213 8. 1122. 


2825. Mikolaj KOPERI'jJI(. C,vinzdka ru.._z. 1852 lU' 9 8. 145. 


2826, I\1AS
LAGHY I'.'r,'ne: C0l'ernicne Mikló8 ..mlekezct... Mótvó- Diók 
k.onyt,pshóza 1857, II, 25; Uj Magyar Sion 1873 8. 247. 


2827. S.: Mikołaj Kop"mik, Przyj. Dzieci IBM nr 6 8, 42.' 


2828. COPERNICUS Miklós halśla órśja. SZUll6r4k 1862 8, 19ó [i n. ?). 


2829. JURA i Jan..k [Iudo..i p;awędziarze) o K"perniku. C,viazdka ciesa. 
1864 s. 333. 


2830. KOPERNIK 


I}ivili 


P..lfinłl 


Purkyne. Poseł : Prah'V 18ó7. 


2831. ZUM 19. I'ebruar. Nogal-Zlg, 1868 nr 43. 


2832. OBCHÓD 40U-Ił'łni('j roczmcy urodzin ",,,,,('mika. Uz. lłol. IR70 
nr 132. 


. Odt,d układ chro....logie.u}. 


MI
		

/Licencje_039_04_356_0001.djvu

			2833. P[UJ KOWSKI] 
Toruńskim ,.. dnia 23 
w Dreznie 8S. 8. 
'" .praw;" oocbodu 4UO-letllir.i 
KUL 


I[gnacy]: Pł-Zcmówienit. po' skończonym sejmiku 
lutego 1870. [1870] Drukiem J. I. Kra8Zt"".kit'!(1I 


rocJ:illi(''Y urodzin Kopernika. 


2834. fPOLKOWSKI Ignacy J: Słó" kilka w "pra"..' UCZCZt-n;a Mikolajll 
Kopł'ruika. Pozuań 1870 8S. 24. 
Przedr. w t-egoż: KopernikijHlla. T. 3 1875 5. 
19-135. 
Rcc.: IKra..ew.ki J. [gn.I Ur. Omego, TyJ.i_" (Ure,"o) 187U lir 48 .. 4511. 


2835. ł'F.LDMANOWSKI Hit,....nim: Jubileusz urodzin Mikołaja Kopt-rnika. 
Tyg. ilus'r. 1811 nr 164-5 8. 73-74, 93-94, ilustr. 
Przedr.: Polknwski I.: Koperniloijana. T. 2 1873 .. 321-331. 


283(,. [ODEZW_o\. Zarządu T.",. Przyj. Nauk Pozn. w sl,raw... konkursu 
na życiorys 1\1. KOI,,-rnika I. Dz. pozn. 1871 nr 18 8. I. 


2837. [ODSI.()";J
CIE tablicy pamiątkowej nil domu urudz,'nia Kupernikal 
.. Wczoraj jako " rocznicę limit'rci Mikołaja Kop.'rnika za "I,rawą tutejszego 
Copt'rnicUl.-V..reinu odbył
 się uroczystość..... Gaz. Inr_ 26 V 1871. 


2838. OCLOSZENJE konkursu wSlnawie uczczt'nia Mikołaja Kopernika 
przedpłaty. Dz. pozn. 1871 nr 9 s. l; Gaz. lor. 17 r 1871. 


2839, WIDMAN Karol: Rocznica urodzin Kopf'rnika. Slrzecha 4 1871 
8. 210-211. 


2840. ZUR FElER dt's vierhundertjahrigf'n Gel1urtstage8 von Nic. COI""- 
ntcul!. Thorn Zlg. 22 I 1871. 
Praedr.: AlJpr. M.c"r. Bd. 8: 1871 .. 190-11)1. 


2841. Zur KOI".rnikus-Feier. Koln. Volkszlg. 23 VII 1871. 
Proedr. : Brnu,.,b. Kr_ub/. 1871 tir 89 oraz AlJpr. M.c"r. 8: 1871 .. 755. 


2842. FELDMANOWSKI H[ieronim]: Jubileusz Ko[,ernika [odezwa w 10111'- 
niu Tow, Przyj, Nauk w Pozn. w związku z 400-lctuią roczni
ą urodzin KOI,,-r- 
nika]. Dz. pozn. 1872 nr 110; Gaz. lor. 16 V 1872. 


2843, COPERNICUS, onke8zitf'ttf' 8irirata. Mogyar PrOI. Figyelmezlelii 1872 
II, 403. . 


2844. .[W SPRAWIE jubileuszu Kopernika w r. 1873]. ..Rok dzieli na" ",I 
wiełkiej urocżY8tości narodowej...., Ga
. lor. 26 V 187
 8, l. 


342
		

/Licencje_039_04_357_0001.djvu

			1873 


OBCHODY W KRAJ' 


2845. LESZCZYCKI t;'ustaw: [Obcbód ku czci Kop,"'nika I Prz. pol. 1872/3 
III s. 444-445. 84ó. OBCHÓD 4(10-I..tlli,'j roczllicy Kop"rnika. (;wiazdka cusz. 1873 s. 70. 


R.: POIDlliki i uroc.y.toBci 1\. I.412-41:j. 


2848. UROCZYSTOŚĆ 400-I..tlli.. 118 czdć KOI".rnika. Gwiazdka cieu. 1873 
>I. 75-76. 


2849. UROCZYSTOŚĆ -łOO-I..tlli,'j I'o..z,,,,,y urłlfbin Mikołaja ....ol...rllika. 
I'rz.yj. dOlll. 1873 lir 4. 


2850. URtJCZYSTOŚĆ l\.0l...mik... (;az. 'or. H. 7: 1873 nr 42-52, 54-56. 
Sprawozdanie.s uroczystoici w Toruniu. w kraju i aK granice; m. in. np. w nr 55 -56 
urocsy.toiciacb WF Wlo.zccb "iii Go.ety W or... 


2851. Urocz\lstość K0l'..rnika. Prz. 'Jfl,. 1873. nr I. 


2852. Ui.. KOPERNIKUSFEIJo;R ;11 Frall..nbu,.
 [Frombork I. Braunsb. lupi.bl. 
1873 nr 23. 


2853. S.: nas "'o''''n1ikul< 
1873 R. I. 


"'..st in Uanzig [t
łłańsk]. Danz. Ztfl,. 20 (I 


2854. UWA pi..rw"z" I,ublicz...' pu"it'dzt'nia Akad..mii Umit'jętno';ci " 1-...,- 
ko wit'. I. Posit'dzt'ni" w przt'ddzit'ń cztt'rech..,.tnt'j rocznicy urodzin Miko- 
łaja Kop..rnika d. L8 lut"l(o 1873. II. Posi,'dzt'.ni., illau
racyjnt' d. 7 maja 
1873. Kraków 1873 S8. 76. 
Zawiera poz. 1147. 2115, 2368. 2774, 28511. 
łjni
. Tor. 


2855. E,; Posi..dzt'nit' 'IIILLicz.... Akad,'mii lIauk i umiej\,llIości w Krako- 
wie. Tyg. ilus'r. L873 nr 275 s. 173 174, illlstr. 


2856. MAJER J.; Zaf(aj,'ni.. I,osiedzenia pllblicznego Akademii otwiera- 
j\lcego uroczystość jubileuszow'ł M. Kopernika w Krakowie. W: Dwa I)ierw- 
"ze posiedz..ni
 A.kadt"nii Umiejętlloś..i w Krakowi... Kraków L873 8. I (,. 


343
		

/Licencje_039_04_358_0001.djvu

			2857. OBCHÓD 400-letniej rocznicy urodzin Kopernika. Dz. pol. (Lwów) 
22 n 1873 nr 47. 
Ob.."rne .prawozdanie :o urocay.toki w Krakowie. 


2858. OBCHÓD czterechsetl:tniej rocznicy urodzin Kopernika w Krako- 
wie, Prz. lwowski 1873 t, 1 s, 464-468. 


2859. POWIDAJ Ludwik: Czterechsetletnia rocznica urodzin Kopernika 
w Krakowie. Prz, pol. 1872/73 t. 3 s. 456-460. 


2860, SPRAWOZDANIE Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagit'lIońskiego 
z uroczystości czterechsetnej tocznicy urodzin Mikolaja Kopernika, odbytej 
w tymże Uniwersytecie dnia 19 lutego 1873 roku. Krak6w 1873 .ss, XVI, 43, 
tab!. 4. 
Z tre6ci: Karli6aki Fr.: 
ywot Mikołaja Kop"rnika, zob. poz. 397. 
Uniw. Tor. 


2861. AEG¥PTER: The Copernicus frstival at Thorn. Independent 20 III 
lIł73 nr 1268. 
Koreepondeocja _ Berlin. o p...ebiep uroc.y.to'ci w Toruniu. 


2862, Boethkc [K,): Zum Coprrnicwfest [in Thorn), Locol-..4M. d. ..Presll/J." 
Jg. 26: 1873 nr 55 : 25 n. 


2863, COPERNICUSFEIER, Thorn. Zts. 20, 22, 23, 25, 26 II 1873 lutego. 


2864, Die COPERNIcus-FEIER in Thorn, Not, Ztg. 1873 nr 67. 
Zob. też po:o. 2948. 


2865. Die COPERNlcus-FEIER in Thorn. Neue Freie Press8 24 i 27 II 1873. 


2866, Die DEUTSCBE Copernicus-Frirr in Thorn. Altpr. Ztg. 1873 nr 47. 


2867, f,: Jubileusz. Kopernika, Dz, pOZR. 21, 23, 26, 27 II 1873. 


2868, H[IPLER Franz): Di.. Copernicus-Feier in Thorn. Not. Ztg. 23, 25. 
n 1873 s, 1-2, 


2869, JUBILEUSZ Kopernika w Toruniu. Prz. łyg, 1873 nr 9. 


I 


2870, Die KOPERNIKU8-FEIER in Thorn, Augsb. allg. Ztg. 1873. BeiI. z. 
Nr 56 s. 839-849. 


2871. Die KOPERNIKUS-FEIER In Thorn. Dan:, Ztg. 20 - 23 II 1873. 


344
		

/Licencje_039_04_359_0001.djvu

			2872. LIBELT [Karol]: \lowa II" uroczystości kop..rnik..., 
ki".i " Tu..... 
niu. Dr. porno 23 II 1873. 
Kilka jej-fraglnentów przedr. 
: TO"'llrz
...I\\'1ł lJu
j. 'Klik w l)oKnłłnill '" latarh l85i 
1927. Poznań 1928 .. 249-251. 


2873. Lossow Ed
ardo  II I"n. 
KoreBpOndf'ncja " Torunia a opi.eol uroc.y.tości. 


2874. EilH' NACIIWORT ZłU Copł'rniku
f..i..r III Thonl. Pasen..r Z/fi,. 4 lit 
1873 8. 2. 


2875. [O PIłZY(;OTO\\ ANIACH ,lo ul'OczYMtu
ci \\" TOl'Uuiu l. Ni"", 11173 
t. 3 m' 28 s, 87, 89, 


2876. OCCIONI Ono..ato: II 'Iuarto c"ntenario 	
			

/Licencje_039_04_360_0001.djvu

			2884. l ROCZYSTOŚĆ KOI,erniko..a. Ih pozn. 19 II 1873 
. I. 


2885. [ZAWIĄZANIE się komil,'lu ..bch..du jubileu
zu KOl,emila .. T..ru- 
niu]. Gaz. tor. 12 I 1873 
. I. 
Zob. też poa. 123 I. 


288(,. DZIEŃ II) IUlego 1873 r. " Wal'Nzawi.,. "'osy 1873 nr 400 H. 134, 
iluHtr. 4, w t
.m 2 cało
tr. 


2887. J IlBILEUSZ czl..rech8ełnej rocznic
 
nbchodzollY .. Warszawie dnia 19 Int'-go 
H. 561- 569. 


urodzin Mikolaja 
1873 r. Bihl. 1"ar8Z. 


KOI,..rnik.a, 
1873 t. I 


2888, OBCHÓD uroczl8ly czterechsetnej rocznicy narodzin KOl,emika 
w WarHzawie .... 19 lutego 1873 r. War8zawa 1873 S8. 64. 
Z tr".ci: Wójcicki K. Wł.: 
yci" Mikolaja Kopernika.. 8--23; Kowalczyk .lHn: Odczy'-'" 
H. 25-40; PnY"H6aki S.: Przemówi"ni.. ... .. ''1-64. 
Uniw. Wan.. 


Zob. leż pn.. 2967, 2973, 31149, 3107, 3124, 3127-K, 3399, :ł57K, 3624. 


OBCIIODY ZA GRANICĄ 


2889. [ALBICINI CeHare]: Comm.'morazi.....: di N. COI'emico n..Ua H. Uni- 
nr!!it.. ...i nologna. B..logna 1873 88. 42. 
.Ial\. 


2890. ARNESE Vincl'nw "": In
lvtuej,. naukowI' wlo..kll' i .Jllbi"'u
z Koper- 
nika. Dz. pozn. 25 II 1873. 


28'H. COPERNlcus-FEIEH ID n,'din. T#Ulrn. :ltg. 1873 lU 49. 


2892. UISCURSOS IlrIlIlunciado
 I'n la HI'
i..n Hol"lWle 'lu,,' la Socic"'ad M..- 
xicana de Geografia y Estadistica c..I"bró nach nocht' ł-łt'1 5 d,' Julio dt' ]873, 
en commemoracion deJ ..minente RNtronomo I'0]aco Nicola8 Copernico. 	
			

/Licencje_039_04_361_0001.djvu

			2895, LHiPLBR -.'ranz].' 
um Jubillu.... d... Nikol.:'iu, KUJM'rniku.. Hi." 
pelił, Bl-, 11: 1873 II, 306-316, 


2896. KOMI8SYJA P..riredniczllca między krajem II "-yohodźtwem 1...1- 
llkim we Francyi. Pans 1873, 
Z.prosaeni.. na obiad w dniu 400-lrtn.ej rocsnir.y urUd.ai1l Kopernika. 
0.001. 
2897. KO..)188YJA Poliredniczllca międz
- kraj
m a wyl:hod
t
r.m loolllkim 
Wf' - Francji. PaN 1873, 
Odwołanie poprsednieso na skutek ..kasu włada frallr.uokich. 
Prsedr.: C... tor. 6 HI 1813 .. 3. 
O-ł. 


2898, KOPERNIKUS und d..lIl1..n Gr.dlchtnissfeir.r. Siriu, (L..ipzig) fi: 1873 
II, 76, 96-101, l()9-114. 


2899. OBCHÓD 400-letnicj rocznicy KUI,ernika I"Zł'Z T-wo Młodżieży Pol- 
diej w Zurychu. Pr
.yuloii 1873 nr 2: 10 III. 


2900. OBCHÓD czterechsetlctniej rocznicy urodzin Kopernika w.. Wło- 
szech. D
. pol. (Lwów) 5 III 1873, 


2901, OBCHÓD cztrrechsetle'niej rocznioy urodain Kopernika we Wło- 
szeoh. NiwlJ T, 3:. 1873 nr 31 II, 156-159. 
w. biblioK'aJii ..mieaaeaonej w &"ope ...ianl, autorec tej korespondeocji je.t A. Wołyń- 


-ki. 


M. in. wiadomoU o pi.macb. które ..mi"ócily .prawosdania . .........y.toici i iyciorys 
Kopernika: Bolonia: Moniłore di Bolas.... i lA "'0<0'" Poj»lo; Florenc:ja: Gaua.l'/kIIia i Go- 
...... IW Popolo; Genua: Corr;.,.. M..conlU.; Mediolan: La C- li MilarMI, lA P...- 
r....... I' Pun,yolo. " S
. Lo "'oe. ". Popolo; Rsym: L'O-ł-r. RontGno,IA RiforMa; 
Turyn: ConU ł-ur, Me.sauier. 1...li...... i L'UniU C..""ica; Weneeja: c.a.a. IIi ......... 
K., M. 


2902, OBCHÓD czterechsetletniej rocanicy urodzin Kopernika Wf' Wlo- 
szech. Pr.. 'Y«, 1873 nr 15-16. 
2903. [OBCHÓD jubileullzu Kopernika w Londynie]. D., POZII, 1873 nr 46; 
Gaz, narod, 1873 nr 51. 
Opia .....madsenia awolaneso prs". Centr. Komitet Towaray.twa Zwi.-ku Ludu Polski...., 
Zabierali sto. 10. in. Walery Wr6blew.ki, Konrad I Tetiil D,browaey, a . eudsosiem<ów Fr. . 
Ensel., kt6ry wypowiedsiał .i(l .a pol.ko'ci, _ Koperniłta. 


2904, PROGRAMM zur Feier des vierhuLdertjAhPgen Geburtstagea von 
Nicola
 CoperniculI am 19. Fcbru.u 1873 im Saale der Urania. Berlin [1873] 
k, n1b, 4, 2, Aur!. 
M. in. d",. okolicsnokiowe wie..... 
Uniw. Tor. 


347
		

/Licencje_039_04_362_0001.djvu

			'IIJ.>. 4.'1'
HT" . 
::>;n:'" 'Hill .Ii COlwrni...,. G. di Padovu 19 II 1873. 
()h

wrn
. opitl lłrO'"7.}-etoM-i kop("rnik..w
J...it'h ,,,o uniwerKytecie w Padwie. rłiumer 'r.. a.wił"fa 
't.i ""),'hlł
. lir'. 
ullliC:MzcZOnt.p;o
' GOJ. deU'Emilia z 171118;3 nr 48" pr.l.ynollzłłcegoodpowiedi 
rrktofa 1IIIi,\rr!,)"trtu "" Podwil", C. Albi.'iniegu nR zapytani.. Coperni(!UA-Vrfp.i" II: TorllIliII.. 
,lot
'{';aqce (Jf"\unTh "zclirgóliiw z poh
-tll Kopenliku Wf' U'lo".f'Ch. 
1\... \1. 


290(,. II ql:c-\HTU ':E 'in:;.. -\IIW ,Ii 'liie..l.i 1:..,......li.,1I 1I..II'U"iv"'.,il.... ,Ii 
Padova. Pa.lo"a UI73 

. 4.R. 
Po.". TI'l\. 


2907. lIHUCZY"TUŚĆ '"'ol.......ika "e Włoszech. (;a;:. lor. 4 1 1873 s. 3. 
"rzedr. "notatki z Ga.. ..urod. o JlRm.i..rzollyrh uroc.Yllto
cia.:h '\"I" \\'ło".f>("h. 


2908. UHUCZY"Tośł AOI",miko...a i rząd rosyjski. 1);:. puz... 1873 III' 51. 
"'-"trli)'munir ,,"
'jłłzdu prof('soró"" a KróJrst",'a nB urocsy.toki do Torunia. 


2909. VIERTE Slicularfcicr d,.s Gebuł'l.tag"
 ,..... Nieolaus COI.eruicue... 
K6nigsl.. H"rt. ZIf!,. 1873 nr 45. 4ó. 


2910. \\OLYŃSKI Artur: Obchód cztert'chset'lt'j ",cz..iey urodzin Kop..r- 
..ika w Italii. Kraj le73 nr 53, 55, 60 i 62. 


. 2911. lABIŃSKI I[guacy: Obchód jubileuszu K..I'."...i...."'..go " lłzymi"l. 
T'Vg. il"str. T. ll: 1873 
. 140 141. ilu. fr. 


Zob. lei. po.. 3647. 


PIŚM!EI'II'IICT\\\I U"'OLlCZI'IOŚCIOWF. POLSKIE 


2"l1a. UJf"fKOWSKI N
U'brz.lII: Na CZl'ŚĆ zoszczylu.'j i "i..kuisl..j I.ami...d 
zi..mka i ","aka M. K..p..rnika .,. Brody 1873 811. 4. 


2912. CZERWIŃSKI M.: Mowa wypowil'dziaua " kościd., 00. Karm..łit.)w 
clnia 19 lut..go 1873, w czasie uroczy
t"go nabożeństwa .., z I'0,",odu 4-wieko- 
"'I'j rocznicy urodzin Mikołaja Kop.-ruika. I,wów 1873 88. 32, ilu8tr. 
ł;ni.... ł.ódź. 


2913. CZTEHECHSł:TLETI'IIA r..czui.... urodzin Mikołaj.. ....ol}ernik... "'ur. 
łł'flr.'Z. 1873 nr 32. 


2914. [UICKSTEIN SalUuelJ: 
a pamiątkę 
\Iikołaja Kopl'rnika. Warszawa (1873) ss. 
Uniw. War... 


cz!t'r..chse!nej roczmcv uro"zin 
12. 


2915. .JUBILEVSZ Kopernik... Gaz. narod. 19111873 s. 2. .ł><
		

/Licencje_039_04_363_0001.djvu

			2916. [KANTECKI KI,'nlt'lI
j KI.: Urodzili} Mikołaju Kop..rnika 19 lut..g.. 
1473. S,rzpchll (. : 1873 s. 59 -61, ilusIr. 
Ponadto ...jmujQł"r eslQ !IItronf 3 ry('iny - poclohizny \1. Kopernika OjCR i fł'Y1I8 oraz Woj- 
."i."r.hK Kopern..g... 
K.. M. 


2917. Mikołaj KOPERNI.... (;'fJi"zdkll "i..sz. 1873 8. 30. 


2918. Mikołaj KOPERNIK. llus,r. po..'sz, Kal. dla wszys,kit'h ,,'anlSlfJ na 
r. 1873 układu A. Nowoleckiego R. 5: 1873 fi. 25-- 27. 


2919. Mikołaj KOPERNIK urO"ZOll
' 19 lutego 1473 r. w Toruniu. Kraj 
II) II 1873. 
1>0 art}'kułu dol'ł.csono "Dekret. k08('iclnł" pr.rei,," nftucf' Kopernika". "'-y jęte s A. \\ o. 
h ń.ki"l!:o: Koprrni" " Italii. Pn.llań 11173. 


292U. !\tik..łaj KOPERNIK urodzony dll. 19 lut..go 1873 roku w Toruni\l. 
Szkoła 6: 1873 
. 656. 
.'\rlykuł watępny. 


2921. KOWALCZYK Jan: Udc:tyt... lIlian
 
I.. uszu Kop..rnikowł"go w 
ałi map:istratu m. 
lir 2111) fi. 95 - 9Q. 


19 lut..g.., jako w dzień jubi- 
War
zawy. Tyr.. ilus'r. 1873 


2922. 1,IBEL'C [Karol: Mowa lIa uroc:tystości kopprnikowski..j w ToruIIiu). 
/ h. lJ.?zn. 23 II 1873. 
Kilka fral!mrntów przrdr. w: To,,'ar.yalwo Prayj. Nauk w P...nan;u .. lal..ch 1857-192,. 
I'''."ui. 1928 a. 249-251. 


2923. NASZ Jubil..""z I\.opprniku. G..z. ior. 12 II ł873 nr 35. 


2924. OTTO Lpol,old Marcin: Mikołaj Kop..rnik. Odczyt miallY d. 191utpgo 
11173. G,oiazdka ciesz. 1873 nr 9- - ]3. 


2925. PAMIJ;:CI Mikołaja K0l'<'Cuika w dzi..ń 400. urodzin ",Ipnni., obcho- 
oIzollvch w Toruniu 19 lutO'l[o ł873 r. Gaz. tor. 19 II ł873. 


2926. P ARCZEWSKI A. J.: O KOI,erniku. Rzecz wYl'owi
dzialla l'ublir.zni.. 
\\ Kaliszu w dniu pamiątkowym 19 IntO'l!o ]873 roku. Kalisz 1873 
8. 29. 
ITni",. Tor. 


2927. [PREJS Julian I: O 
Jnierniku. (Z małą sprzO'czką 
K.. M. 


cnym, sławnym Koperniku gwiazd a i niebios 
wyci..czką). Kal. (Prejsa) 1873 s, 6 -18. 


34\1
		

/Licencje_039_04_364_0001.djvu

			2928. l'KzVST.U
SKI S.: Prz.,....;,,;.,..i.. z 1........lu .
HH-I..'..i..
.. j....il"u,zu 
urodzin I\likołaja KOI",rnika; mi,..... \\ .ałi ma
i'lralu m. Wa"7.a'.--.. Ty/(. 
illulr. 1873 nr 269 ". 99-104. 


C...łó"ni.. fi sna,".rni.. Kupt"rnikn .118 illn
,'h tl;llfzi ".if'dz
. 


2929. Jłnc:ZNIC% 400-ł."..;.. uro"ł,,;.. K",,,'ruika. lVorvin,' U17:ł III' :\. 


2930. S,: l.;ztl'r..\\"i..k.." a r..C'zni"11 "rudzin Mik..łaj.. ......'...mika... Ho. 
MM 1873 nr W. 


PtśMIEN:liICTWO OKOLICZNOŚCIOWE OB':. 


2931. A. U.: lur ,'i,'r"'1\ Siicularf.-i.'r .ł,'r G.-bur' ,ł... "iil...I"". K..,,,,rui- 
ni". 1II11
'r. Z'fI,. 60: 1873 ..r 154(. .. 113 114, I I'0rtr. 


2932. ROF.TIIKE [K.I: n... C0I'",'"il',,"I"'1. T.om/-A"z. ,1. ..p,,'s..,," 1117.\ 
nr 48. :>0. 


21)33. HIICII"'.:K W,; :-.Iik..la.., C"I,,'rniku.. "'"""'nf..M",, IH73 ur .. 


2934. F%SBENDEK Eduartł: F"
h'or.'ralt ....i ,!,'r 400-jiih,'iW'" F,';er .ł... 
C;..b,irl>;'alt'-' von "iik..lau> KOI...r..iku,... im (;ymna.i"m 7." Th..rn. TI",m 
1873 flR. 20. 


StrreZł:l:l"lIir, (;"a. ."r. 1 " 187:ł lO. 2 -:ł. 
I ni". Tur. 


2935. (;.'-LLE: Erillnt'run
.
n alł 
il'nlau'" CUłlł'rnicu!o". "11:-' .".n'"UI \.I.rln(
ł': 
Riib"zahl 1873 >. ł71 liR 


2Q3(,. (;viiKG'" \Iada,': ......,...,.uil<.u.. ./"",.. l."l'jfl 137:\ nr :: 


2Q37. .....: 'ii....lau> {:1I1,,'ruil'U'. #lm",/.. 7,,/!.. 18 n Iłl';:ł. 


21)38. COPF.RNICUS ..IItł ,,'in \\ ...1... 'V,I'. ZI8. 19 II 187:\. 


2939. KOPERNIK Miklól<. Mt111;}'IIru.<:afl, e.< " NII,'5yviltig 187:1, 8. 


21)40. Nicola..
 COPERNICIIS. U;.olli",. flir Fol"'" R.I. :; : 187:\. 


2Q4L Nicolaul< COPF.KNICU!'. Wp"pr. ZI,.. 1873 ". 21-30. 


2Q42. Nik"laus KOPERNIKU!!. 1J""'.ęch,,r Ilpich.<-.4,... 1813 H, 44-45. n
		

/Licencje_039_04_365_0001.djvu

			2943. Nik..la...' K()PERNIKlIS' 400 jAhrifl..r Geburtstag. Klllholik 29 : 1873 
s. 257 - 281). 


2944, u: Nikolaus KopernikuM g..bor..n 19. Febr. 1473 gł'storben 24. Mai 
1:;43. Vnllrsschulfreund 1873, 2, 


2945. LITTROW Edler: NicolauM CupermcuM. [Kal"n.ur -fili' (lIII' Sliinde, 
Wił'n] 1873. 


2946. LOREY: Zum 400 jlhńgen 
burt8taM von KopernikuM. Prała. Schul- 
mann Jg, 22 : 1873 s, 25] ...!.?'''3. 


2947. LOWENBERG J. : DaM CQpernicus-JubiIAum. Beil. a. Leipz. Tagebl. 
u. Ana. 1873 nr 52, 53. 


2948. LOWENBERG J.: Zum Copernicus-Jubiliium. lm Neum Reich 3: 
1873 Bd. 1 s, 311-313. 
Wypowiada sio jako pneciwoik .poru o lłarodowoU Kopernika. prsychylnie ocenia'praco 
Romera (poz. 794) potWia za' autnrB artykułu ,,Die Cop"rnicuo-Feier in Tbom" Cpo., 28M). 
Uniw. Tor. 


2949, OSLAVA pamittky Mik. Kopł'rnika (6.vaha jeho zuluh). Obraz livola 
1873 nr 10. 


2950. PIERSON W.: Zum Andenken an NikolauM KopernikuM. Daheim 
Jg, 9: 1873 s. 324- 328. 


2951. PROWE Adolf: Der vierhundertjAtlTlge (;"burtRtag dł's Copł'rnicus. 
Neue Blan 1873 s. 342 --346, ilu8tr, i fac8. 


2952. PROWE Leopold: Festrede zur 4. SAcularfeier des 
burtstages von 
Nicolau8 CopernicU8, gehaJten im Saałe de8 Rathau8Cs zu Thorn am 19. Februar 
1873, Berlin 1873 88. 42. 
Uniw. Tor. 


2953, Rr.: Riickblick auf die Cop..micus-Feier. Neue Fr"
 Presse 27 II 
1873 8, 4. 


2954. SA81l'(EI Fr. V.: Heli,. ktorU... ddal pri koprnikowej slśvnoti dna 
19. febr. 1873, odbfvanej. N4rodn
 N01Iiny 4 : 1873 II. 23. 


2955. SAV.
 A,: Kopernik: (V'pamjat' 400-letnej gOdovA/\iny ego roi- 
denija)

. Min. Narodn. Prow. 166: 1873 otd. 2 8. .1-12. Odb. 
Mowa wnlOllsona na urocsyatym poaiedaeniu aniwenytetu petenbunki"IJo 8 111873. 


361
		

/Licencje_039_04_366_0001.djvu

			2956. SCARPEI,LINI C.: II I V (,ł'nł"lIat:i.. dei natale di Cop,'rnico, Roma 
J873. 
Pnedr.: BuU. _no"""r. ....l	
			

/Licencje_039_04_367_0001.djvu

			29b8. EBINNERUNG an C0ł'''rnicu
 in Itali.,u. Thorn, Złg, 25 VIII 18n 
nr .197. 
Odsłonięcie tablic)" p..mlqtknwł"j kil c.ci A. łJrceo Codro. nnBucaycie'" Kopemika.. w mir.- 
'cie Rubi,.ra. 


2969. Ni('olau
 COPPEIłNICUS, 1473 -1543. Augsb. allg, Złg. 1883 II. 3986. 


2970. Mikołaj K,OPEIINIK. Prz.rj. Dzieci 1890 nr 4. 


2971. W 418 rorznicę ur",lzin Mikolaja Kopernika. Dz. pol. (Lwów) 
1891 nr 76. 


2972. Mikołaj KOPERNIK. Gwiazdka cieu. 1892 nr 2t1 8, 257. 


2973. Der GEBURTSTAG von N. Coppcmicu!l. Pasłora/bl. f Dilic. Erml. 
25.: 1893 8. 34. 
Zawiera wspomnif"nie o urm'.y"tolkia.ch w Warmij r. 1873 ora. powstałe wówca.. Car- 
mf"n saeculare. 
Uniw. Tor. 


2974. KORNEI.LA A.: W 370-rocznicę tlmierci Kopernika. Tydzieii (Lwów) 
1893 nr 20, 25
 


2975, PUUęCI Kopernika [z okazji odnoWIenia pomnika w War8zawie), 
Dz. dla wU'Y5łhich 1894 nr 288- 292. 


297t1. Mikołaj KOPERNIK, polRki mędrzp.c nietlmit>rt..łnt'j 8ławy. Po/ah 
1902 nr 6; Zgoda 1904 nr 31. 


2977, Nikolau8 KOPERNIKUS. Zum 4. Sitkularft>ier 8eiue8 Welt8Y8tems. 
DeUłsche Rdsch. f Geogr. Stałi5t. ]908 8, 230. 
2978. Ki.jHLER F.: Niko]au8 Koperniku8, VosSi5Che Złg, 26 X 1913. 


2979. JMJ.: Mikołaj Kopernik. Rocznica tlmierci. Glos Narodu 24 V 1916. 


2980. D.\BROWSKA Maria: Mikołaj Kopernik. W Słońcu R. 5: 1918 nr 4 
8. 52-55. 
J.,. 
2981. Mikołaj KOPERNIK. Jeniec Polak 1918 nr 23, 


2981a. H. S.: Złożenit> hołdu Mikołajowi Kopernikowi. GlU, tor. 1920 
nr 40: 19 n. 


2982. JAROSŁAWSKI M(ieczysław): Dzieło M. Kopt>rnika. /luur, pol, "Pla- 
c6wka" 9: .1920 nr 3 8. 60-72. 


2:t - 8iLliu.r.fl. Ir\lłpl'rlliL,"w.k.. 


3li3
		

/Licencje_039_04_368_0001.djvu

			2982a. Mikołaj KOPERNIK. Gm:. Mr. 1920 nr 41: 20 II. 


2982b. KOPERNIKOWI ... hołdzie. Gaz. 'or. 1920 nr 43: 22 II. 


2983. BRACHVOGEL Eugen: Nikolau
 KOl)I"'rniku
 und die Heimatkund... 
Un,ere erml. H..imn. 1922 nr 4. 


2984. 450 ROCZNICA urodzin KOfwrnika a kMiff1;arMhvo ('oll,kie, Prz. ksi,/{, 
R. 8: 1922 nr 128. 175-176. 


2985, GRUBIŃSKI Wacław: Poł
ka, ..wiat i Kop..rnik. Z powodu 450-1..- 
cia, Kur. por. 1 III 1922. 
Sprawa obchodu jubileuuu. Polemika, po., 2988. 


2986, HUBER M. .T.: Ku czci KOl)erniku, SI. pol. 1922 nr _74
75. 


2987, KOPERNIKU8-FEIER i.. Thorn. O"d. Mona'sh-.. 3: 1922 H. l s, 43, 


2988. N (OWACZYŃ8KI) A(DOLP): KOlwrnik dla Kurjerka, Myli nar. 2: 
1922 nr 12 8, 10-13. 
O wyatllpieniu Kuru,a PO,aRIW&O w sprawie obchodu 450 roc.nicy urodzin Kopernika. 
S."SClóły orsaniaowanego praca K..,i", obchodu: n [Nowae.yń.ki Adolf?]: Kop"rllik 
. KurierkI!, ,..",ie ne 40 a. 15-16. 


1923 


OBCHODY W KRAJU 


2989, ANDRUSZEWSIU St(anisław): Teoria Mikolaja KOI)('rnika ... "wit.- 
tle biatorii, Kur. pozn. 1923 nr 42: 22 II. 


2990. CZEKALSIU Eustachy: .T ubiłeu8z KOI)ernikańllki zapomniany? Za- 
interesowani.. Niemców. S.oia, 18: 1923 nr 2, ilu8tr. 


2991. ECIIA uczcz('nia Kov..rnika l,rzt>Z woj liko. Polska zbrojna 1 III 1923. 


2992. 450-d(' ar
dag"łI av CoperniculI fildelse, Popular ",.'r. Tidskrif' 
4: 1923 8, 65-67. 
Sprawo.dani" . uro".y.toiei r. 1923 w Toruniu i War..awi", 
Kr6tka biatoria prayjfł'ia aię teorii Koperllika. 


2993. JAK POLSKA uczciła Kopernika? UroczY8tości w Toruniu. Naro- 
.łowy In.tytllt astronomiczny.,.. 1IIIs,r. Kllr, rodz. 1923 nr 28. 


:til
		

/Licencje_039_04_369_0001.djvu

			2994. KAROL Władysław: Echa z obchodu 450-leinlej rocznicy urodzin 
Mikołaja Kopernika. Nowe Drogi (Łódź) nr 17 s,' 263-264. 


2995. NIESŁYCHANE zaniedbanie wielkiego 8więta narodowego. Goniec 
krak. 22 II 1923. 


2996. OBCHÓD Kopernikowski, Tyg. jarOfIl. 1923 nr 8, 


2997, OBCHODY na cze/ić 450 rocznicy urodzin Kopernika. Uroczystości 
kopernikowskie w Bydgoszczy. Dz. bydg, 1923 nr 40. 


29970, POLlSH cclebrations of the 450 th annivel'llary of the birth o 
CopemicuB. Nature 1923 Hl, 515. 


2998. ROCZNICA Kopernikowska. Lwów-Warlzawa-Toruń. Kur. lwowski 
1923 nr 43. 


.2999, UROCZYSTO
CI ku czci Kopernika. Kur. pol. 1923 nr 44; Kur. por. 
1923 nr 49; Kur, pozn. 1923 nr 40 i 41: Kur. waru. 1923 nr 46; Nowa Refor- 
ma ] 923 nr 23; Zip.mia 1923 nr S. 


3000. Z UROCZYSTO
CI kopernikowskich, SI. kuj. (WłocI.) 1923 nr 40, 


3001. :lARSKI S.: Obchód Kopernikowski, Tealr lut! 1923 nr 2. 
Program ob.bodu dla .".połów I"atru luilow"l!o. 


3002. OBCHÓD- 450-lecia urodzin genjalnego Polaka. Jak polska Łódź 
/iwieci!': będzie tę uroczysto/ić. Kur. lódzki ]923 nr 45-47. 


3003. Uroczysto/ici we Lwowie. Gaz. lloowska 1923 nr 40, 


3004, AKADEMIA ku czci Kopernika [w Poznaniu]. Kur. pozn. 17, 18 II 
1923. 


3005, SWIJj:CICKI [Heliodor]: Przemówienie J. M. Rektora prof. dr Swię- 
ciekiego na Akademii Kopernikowskiej w Uniwersytecie Poznańskim. D
, 
Pozn. 18 II 1923. 


3006. WIłO
SKA Stanisława: Radom ku czci KOI.ernika, SI. kiel. 22 II 
]923. 


3007, OBCHODY Kopernikowski.. na tereni., 8zkół średnich w Siedlcach. 
1(u gloia"u ]923 nr I -2. 


3M
		

/Licencje_039_04_370_0001.djvu

			:\lIłIH. Hlluc, [Pa"ll: ui., F..,tf..i.... ,lo>, (:ol"'rniru
." "I'o'in
 anlii

lirh .I.,
 
1:111. (;,'hurt.l.lf:o', . V"r. H.31: 11ł23 _.4347. 


:'OU'
. l
I\\-l\.n\\"sKI Slani
ła" I 
m: liruf'Z\-,..t..;..i kUpł&rnikuwMki." \\' Turu- 
niu. I",r. paz". IQ23 ",. .U M. 3. 


:\111 II. 1'1101:1'''\1 ..1.....zy.I,,
..i w Tllru,,;.. " ,oboi\, 17 II I Q23; n- nicdzi..lf 
IH II IQ2:1. \\'v"la,1 "rnf. Rurana o KOI,,'rniku (z rl..mon.tracjami). O.I,'zwa 
.1.. nbYVdllt'h.l\\łI 'l1i&,:-I:ł. IIrZ\".ł.'ł" i kupi.,..twa "Toruniu. (Jd,.zwa w !'pra- 
n i.- ..Iod....h; -ł:1I1.I".i r"rzni..
. "rOfhi.. "..,,,'rnika. SI. ')(Im. IQ23 nr 3Q. 


:11111. I'IUFIJ "1",1",.1...,, ""I"'rnik",,,ki,,,. SI. p""'. IQ23 nr 3H. 


:1012. 1'lIo,:n'S1'II"':1 ""I,,'rnik..w-";" n T..ruui". I'rnj!ram. SI. I""", 
I:; " I (123 Ul' :łh ..:ł .ł. 
\1. in. 7.il.puwi.'dź \\y
hłY,ił'lI"ł !ł
luki :ł-;'Ikln\u'i hUIII PI,;lIIf."kil'J!u .. \tiknłRj Kopf"rnik"'o 
ło;y,1l1kn Iii ni.' 7.o",...ln jrdłluk wy"tllwiollll. 


:\111 :ł. li 1I0CZV!\1'0"(:1 ""I"'rllik..,, ,ki.. n T..r""i". (17 
I""". I Q2:
 nr 411. 


IIł I"..,
" I. SI, 


:łlll-l.. U RUCZYSTO,.':I ""'"'l'IIi''..,,-'';.''' T,;l'IIu;" " ,IniII '9 IUIo'j!" 192:ł r. 
SI. lJOm. 1923 nr 41. 


3111:;. l!IIOCf.YSTO,.el kO''''l'IIi".",.kio' " T..ruui". II.. I"dp.. )1ł23 11/' 42. 


:łllll>. 1IIłUC7vs..u"el ""I"'rni"",,,"i.. n T..rullill. (;1", p""" I1ł2:ł nr 41: 
I'i"'
rz.ym (P,.I"lin) 192:ł nr 24 2H: lI"'i..l.. \''''IT 1'12:ł III' ó:>04: G".. 1",,,,,,..1.,,, 
1923 nr ,III. 


31117. J\.O!SMU\\SKA I. \\'.: Z "1...1""1,,,, "" ..z.., I\.""o'rll;ka n WUI'.za- 
wit,. Tvdz. p"I. 1923 nr H. 


3018. L ROCZYSTOŚCI k"lwrniko".kil' " \\ a..za"io'. SI. 1"""' 11ł23 nr 411. 


3019. WARSZAWA ku ('zo'i KOI',.rnika. (;"z. ()or. 1923 1\1' 4h, 41). 


3020. W ARSHWA ku czri \vi..lkio'!!o p..laka: 1\ ur. p"ZII. 1923 nr 40. 


3021. OBCHÓU k0l','rnik"",ki '\I' WI"rła"k". SI. kuj. (Wlorl.) 11ł23 nr 39. 


3022. OBCHÓO ku cz..i "",,,.mika "o' "'Iorla" ku. SI. kuj. (WI..rl.) 11ł23 
nr 3(,. 
6
		

/Licencje_039_04_371_0001.djvu

			3023. UROCZYMT"!!'" ku czci KIII,..mika wo' Wt 11(,1.. " ku. SI. kllj. (WI..cI.) 
1923 nr 38. 


OBCIłUIIY L\ GHA '" Ił:A 


302.1. L" CELF.BHA1'IUN tiu 450' a""iv,'r_ai.., d.. C"I,..rni(' li. la S..rh..llJw. 
Pol. poli'. 1923 nr 13 H. 50 -- 5 ł. 


3025. CZESI wol,..c !lwięta 1I"..ki 1'"lski..j. "..r. IVursz, 1(123 ".. 49. 


302h. MAN"'ESTATION .." ł'hłłJlIU'ur d.. I.. "ai"allco' ol.. C0l'..rni.,. .'s'm- 
1I0mi.. 37: 1923 H. 321. 


3027. OB(:UÓU K..I"'mil<...._ki w Ol_zlyni.., (;az. /{dań..ku 22 Ił 1'12:1. 


:1028. IOuculiu k.. ('Zci K"p,'mik" w N.." ""rk.. II! II 1'12:1 J. ."i"d:. 
(;órnik 25 K. 1923. 


3029. 0" ;" CELł:HR.: ł'lI Surhunn." !t. 4;ioe auniv.or!'"airt" .1." la 11..11 !oi!'iH lU"" 
.1.. Cop,'rnic. SIII,oir 23 V I 1 IJ23. 


3030. I' AH. A.: Ol
I..s' ol" KIII,,'mikllvij.. I"'.....nil,: \ SlIfij... I'../.-/ud/!.. 
"re/{I. 1923 s. 181, iluMtr. 


3031. W[ł::UKIEWlczl Stlani
law l: Ił....zni.,.. K"I,,'mika '\I' \V/II
"""'Io. 
Prz. If1SpÓlrZ. T. 6: 1923 III' 15 H. 143 - 144. 


3032. T[A!lZYCKll W[illlld I: Uroczysto"," kllpo'mikll..sk.. " H..lj(arii. Pr:. 
w'pólr::. T. 6: 1923 nr 17 s. 465 -466. 


:1033. V. U.: (;c8h'uvallł' godiBllinala na KIII"'mik.. \ S..fij... PnI. 1",1/1.. 
"rf'/{l. God. 5: IIJ23 III' 14/15 8. 102 103. 


PIŚMII!:NNlt:TWO UKULlCZMIŚCIOV..; I.....SKIF. 


3034. A. O.: T..n, .... ""Irzymal 
/lIń,'" i I'..ruszy/ ...i.'mi\'. Mlmh lł..t.. 1'I:n 
nr 8. 


3035. HAB"KI H"f(dan: \tikll/aj K..I'...."ik j..k.. .... flll'ma I.... a
I....".""ii. 
(;I"s p"m. 1923 nr 39. 


303(.. H, A Lł::CKI 1\1.: \tik../aj "'"I""'lIil... "'''''fl' 22 II I ()23. 


..-- 
.J."
		

/Licencje_039_04_372_0001.djvu

			r 


3037, IłIAL
CKI M.: O Mikolajtf Koperniku. Ranpo.p. 1923 nr 48. 


3038, BIRKEN
IAJER Ludwik Antoni: W 450 roeznie
 urodzin Mikołaja 
KOI)('rniko. SI. pom. 18 III 1923 s, 2. 


:J039. HLAŻEJF.WICZ W.: O Mikołaju Koperniku. Plomyk 1923 lir 48. 35 -38. 


3040. HKIIDZIKIIWSIi.I Sb'fan: 1473 u 19 II 1923. Gaz. kuj. (Włoci.) 18 II 
1923. 


3041. (;HLUBA PoJ.It.i. Rob. (Pozn,) 1923 nr 8. 


3042. (;OPERNU:. .4.mi
 Pol. (923 nr 8. 


3043. t:ZEKW ... M.: Mikolaj Kopernik. W 450 rocznic
 urodzin. Mojr 
l'j!rf'mk" 1923 lir 8, 9 
. 113-116, 129-132. 


304,1. (:ZLUWI':K, klóry ..ru8zyl ziemi
", W 450 rocznicę urodzin Miko- 
łaja KOI>l'rnika. Pol..koU Kopernika. 2 y ci.. M. Kopernika. Piosl 1923 


nr .. 


.. laki",,,. lIi
I'" króla.ym I}....
, G/o. l.ud.. 1923 lir 20. 


3045. 450-LEc1E urodzili Mikolaja Kopernika, No.,," Reformo 1922 nr 185 


3046. 450-LETNIA rocznica urodzin Mikołaja KOI)ullika. lIu!rlr. pol 1923 i 
nr 7. 


3047. DĄBROWSKA Maria: POfliadanka o Mikolaju Kop..rniku. Żo/n. pol. 
1923 nr 5. 


3048. 19 II 1473 - 19 II 1923. Ziemię poru..zył, ż.. ..Iońce ..toi, wi,'- 
rzyc'! nauczył. Kur. pozn. 1923 nr 39. 
Artykuł w.t
pny. 


3049. FINKEL Ludwik: W rocznic
. W8pomnieni,' [o r. 1873J. Gaz. ""01('- 
5"0 1923 nr 40. 


3050. FRIEMAN J. Mikolaj Kopernik w 450 rocznic
 urodzin. Promi
ń 
1923 nr 3. 


3051. [GEMBICKI Fr.l f-ki: Mikołaj Kopernik (Rys biograficzny). Gaz. 
por. 18 III 1923, 


3/111
		

/Licencje_039_04_373_0001.djvu

			31152. 1;.:0,1,1.1.'''' m.i
'f!: 7.lłmill
1 1",rl':\,.l7.i. Gil:. 'I",,,,'
ka 1923 nr 40 
. (,. 


:i053. (;i:
Il'sz. kl.;r
' 1'..ru
l':yl :ti,'mi\,. W 450-Io'lni. ruł':tnic\, urodzin wi.-I- 
ki",,:" p..lak.. \lik..l"ju K"I,,'rnik... (;oni,.,. krak. 1923 nr 24. 


:łIl54. (;H\HO\\S". I. 01.._1':": 1;,'nju
1': P..lski. K"r. ":f
loch. 1923 nr 40. 
. 
30;);). (;H.\RII\\SIi.' 1..:' \til",l..j ....'...rnik i j"f!:" r"l'7.nił'lI. I\o
'no" (I.wów) 
'
R: 11)2:ł _. I h. 0.11.. __. h. 


305b. I;R.l.HOWS". SI.: Z..klui'it..lni .I.llni [..u urocz. kOI,rrnik. " Sofii 
20 \ 11)23), ,.. "",. 'III',. I'r,.". r...II. :>: 11)23 nr 14 :15 s. 108 - ]09. iluAtr. 


31157, (;KZł:ł;oHc:.n." Pi,,'r: W r""I':"i.,\,. P,,'.kll :broj'III 1923 nr 48: Expr. 
IlOr. 18 II 11)23. 


3057... J, I:.: \liklll..j ....'''.rnik ('4 7:ł ';;43). Ku',. rob. R 2 : 1923 1\1' 9 
N. 25i .2fł;;. 


:łll;;8. .I. .I. Ił.: Z l"I\\I"lu jnhil,'n_l':u ....I".ruika. Kur. '....r
:. (,1]923. 


;'115 " . .I. \\".: \\' 4;;11-1'1 rUl'l':ni.,\,. (;'os ',,1,. '8 II 1923. 


:iOóIl. .I"" II:ZUĆ I",mi\'" K"I,,'ruik.. 
 '/\'''' i'",,'r. 1923 nr 8 s, 'III. 


:łObl. .I ':-'1" \lid,..I: \ .
;;II 
udi.ni"..I.. ".. \Iik..laj K"I,,'ruik. "tI'.-bal1{. 
l'r,.,I. Ci: 11)23 lir 12 13 
. 8;; 8(,. ilu_tr. 


30112. .I-\St:1i. 1..; (I KII,,,'ruiku. (;",ia:dka c'j,...:. 1923 nr li. 


JII/)3. .I,-\Sl'KZJi:Bn:c:: T.-rru.' 't"t"r. ./. d"
 Po'. 2 III 1923. 


3064. .IEI.LENT' (:"z[..r
 [: 0,1 I'"mnik.. do Iłllmietnej kamienicy. Kur. 
por. 18 II ]1)23. 


30b5. .IEL[ONi:1i. J.:ul1:"lIiu
1': I: 
lik..lnj K"li,'rnik (1473 1543). OŚ,t,ialll 
5: 1923 lir 3 5. s, -; 8. 


Jllbb. KATON: Mik..l..j ....p..ruik. W:
'J;1I101. "po'. 1l III 1923. 


3067. KAŹMIERCZAK Jan: Mikołaj KUl'rrnik (14 lutego 1473 --- 19 lutego 
1923). D::, ":rds. 1923 nr 40 Ol, 1 -2, 


369
		

/Licencje_039_04_374_0001.djvu

			:JOb8. Kł;:PI
"KI .....Iil.jull: \Iik..'aj K","'rnik (W -I:)U.I" r",'zlI"'\, ur...bill). 
('rani" 1923 III' :, -4 -. 72 j7. 


3111.'1. K.. Mik..laj "'''PU'
'K. 147:ł 


l.i23. ",:. ,'hu. I '1.!:ł "" .1. 


:ł070. \1ik..łaj "'m'UI'\IK. Ch".i'" :!I II I'I:!:I. 
3071. Mik..'aj K,,".:II"".... t;".. ""':/. 17 II 1 1 '2:1. 
:IU72. '\til....łuj "'OPUI
I"'. l;,,:. ,,,d,,m.-k. 2.i (I III:!:I. 
3072a. Mik..łaj "'0".:11"1". 1;1".. Ho". 11J23 nr 21: 2U II. 
3073. Mikołaj "'''PEII'!K. Goni,c IIlI,,,d. 11J23 nr 3'1. 
3074. Mik..luj KOP.:IINIK. Isk,,, 11J23 nr 3 1 1. 
3075, Mik..łuj ""PUl"'" (14j3 - 1:)43). I< t".v ,,,,t. 1'12:1 lir 7 .. li 21. 
3071>. Mikołaj "0".:11"". "-,,,. lódz. 11J23 III' 4i. 
:W77. \tik..łuj ""'..:11.'\1.... 1'1 II 147:J .24 \ 1:).13. ŁOlri,:"ni" 1'123 III' .. 
:IUjll. 
lik..luj ""PEIIMK. Mloda I'o/ka 1923 nr 2 .. 111- IIJ. 
30i9. :\1il....laj "....FII:-iIK. .'V fII,'a Rlfo,mn 19 11 1 1 '23. 
3U8U. :\Iik..laj "OP.:II"IK. (J/(Ili.ko :1 III 1923. 
:1081. \-lit..I,'j K.....:II'IIK. "qkowif! 1923 nr 2. 
3082, Mikolaj ""P.:R
IK 1473- 1923. Pirl/!,:\'m 1923 nr 22. 
3083. Mik..luj ""PEII
IK 1473 -1543. 1'''1110':011 i II 17 II 1923. 
308.1. 
tikolaj KOPEII
IK. P".'ęl' 1923 nr 45. 
308:>. :\I ik..łaj K"PEII!\IIK. Praw.. I,udu łl III 11J23. 
:IUIII.. :\Iikołnj ""PER;\IIK. P,z. '.v/(. 24 II 192:J. 
3UIIi. Mikolaj KOPElINIK. T.V&. ilu.',. 1'123 nr II ., II:). - III>, ilu.I" 


:11111
		

/Licencje_039_04_375_0001.djvu

			:
U8H. \Iilwlil.i """EH'''''' 1'1 Illit.!!., 14-;:{ 
lU '.... T,./l.. Mtt:k; 1'123 JJ1" I. 


311'111. \lik"la.i ""ł'F.H!\iI'" ItI II 1473-24 \' 1.;43. Zi
mia-t"b. 1'123 lU 4b. 


:łOI) I. Mik"I.'.i "'JI'
: I"'''. :\ aj \\ iI,,"i"j,z.' .Iilt 
 z ",""ia 1/"lIialll"I(" "'"'''"''1(''' 
1/1I"r. 1\ lir. t.",t:.. 1'123 II" 2:>. 


:
1I1J2. -\lik"łai ".."EH....'''. \\ .
.;O 1'''''ZIIIt'\, .".".lz;lI. Zit'mill sil'ratlzkll "/2:1 
III' 8. 


30<13. (\\. t;. 


:10<1<1. 1..: "'" t'zt'i K"'Ił'rnika. 1\ lir. "'"r..z. 1'/23 III' ';7. 


:łIOU. L. 1..: It"czni,'a uru.lzill \lik"I".;d ""I,,'ruika. Blu..zt:z 1'123 III' II. 


31HI. LASIŃS"" I.,'
z,'k: W ......Zll;..\'. SI. kuj. (WI"d.) 18 II 192.1. 


:1102. ł,ASZI.:Z t.: K"I,,'ruik....; .. huldzi... Ił::et:::l'0sp. 1923. nr :>2. 


3103. I.ASZt:ZYŃS'" \\'.: "",,,.mik i p"lki. Cli::. por. 1923 nr 48. 


:1104. I.UAHOWICOZ..'........A: Mik"laj ""I,,'rnik. ...1. kil'l. 2l II l1)23. 


:\10.:;. ',1'1111\\ 'liC: \lik"I".i "",,,'rnik. Prz.,j. 1,lId" (I\rakó,,,) 1923 III' fi. 


;1111
		

/Licencje_039_04_376_0001.djvu

			:H06. M. 8.: Mikolaj Kopernik. W 450-t" rnnnic\' m,"lz,'niil. Zjl"'''''- 
czmil' IQ23 nr 8; Gaz. kaliska ]923: 18 II. 


3107. MĄCZEWSKI Przemy
lilw: W Toruniu przl'd ;;0 lah_ (400 ru,'zui"iI 
m"dzin Kop.'rnika). Rzeczposp. ]923 IJr 47. 


3108. MINKIEWICZ Homuilld: ł)wiI jubill'u
zl'. k.0lll'rnik 
1..liI. \tyŚ' ,rolna 1923 nr 2. 


H.'n'lII. Paril- 


3109. I\IJ: W 450-t" rocznic\' mo.łzi.. M. K"peruika. .Yntf'll H.I'formtl II} II 
IQ23. 


:.UJO. MONDRY Wojcit'ch: Mikołaj K"I'I'ruik. I. Poch"dzI'uit, i lalil 
I"dji [!I- 
2, Kopernika działalność IlUbli('zua. Gaz. !(dańska 20 " IQ23. 


3IlI. MONDKY Wojciech: W 450-111 r"t'ZlIjq
 lI....dzin ""I"'rnikil. "ur. 
częsloch. 1923 nr 39: ]8 n. 


31 ]2. Poz. u8uni
ta y. (
ltiaBie .buku. 


3113. NA PRZELOMIE wieków. (;los Roi,. 1923 nr 21. 


3Il4. NADWiŚLANIN: Mikołaj I<.."IIt'rnik. ZipmilI pol, IQ23 'II" I}. 


3115. NOWICKA Z.: Teoria 1(1'0- i h..ljoct'nlrycznil. SI. kipi. 22 II 1923. 


3116, Ou HIPPARCHA 11" analin. 
IJt'ktralnl'j. Kur. lu'owski II} II 1923. 


3117. PIĄTKOWSKI Jan: Mikołaj Kop.-ruik. ĆYlllt'P ż.v,,;p 1 III IQ2:
. 


3Il8. PIETRZYCKI Jan: Włoski wyznawca K"p,'ruika [Galill'i I " "I,,
un- 
kach z Polską. Kur. pozn. 1923 nr 39. 


3Il9. PL,4.WIŃSKA W.: Mikołaj KOI'I'rnik. (19 II 1473 
Siew 1923 nr 8. 


21 \ 1;;43). 


3120, PŁOMIEŃ St.: Wiekopomna rocznica (Mikołaj KOI'..rnik III'. IQ lull'l(" 
1473 - um. 24-go maja 1543 roku) Slrał 15 n 1923. 


3121, UN POLONAIS de France: Pa8tt'ur I'f C0l'ernic. Pol. polit. IQ23 I 
8. 614-615. 


3122, ..Powstał KOPERNIK - ciemno'ć u8tlłpiła" Kur. por. 18 n 1923. 


362
		

/Licencje_039_04_377_0001.djvu

			:ł123. L.. 450-E ANNIVEIISAIRF. d., Cop"rnic it Tomn. .I. tU Pol. 7 lU jt):!:i. 


3124. K.: Przed I.ól wi..ki..m \, Toruniu. 1):. pazn. 1923 nr 39. 


3125. R-SKI .I.: Dzieło K0l'ernik". (;a::. ols:l. I'j' II 11)23. 


3 I 2b. R-SKI J,: Mikolaj KOI...rnik. Ga:. ols:l. 1(, II 11)23. 


3127. ROCZNICA KOI.t'rnikowska. (1873). IJ:. płof'ki 1923 lU" 41. 


3128. HOCZNICA Kopernikowska ,.rz.... .'}o lal
 [111731. \",c'a Rc:/orm.. 
19 II 1923. 


3129. HOCZNICA "rod...in najpolfżni..jsz..go gelllu6za. łh. I"d. 22 JI 11)23. 


3130. ROLA .I,'rz
': .\r"ymislrz. I'rz.yj. Wlodz. 11)23 nr 3. 


3131. HOL
 .I"rz
': \-liko/aj "'ollt'rnik. I'rz"u'. społ. 11)23 nr b. 


3132, HZY
IELKA Jall: \1ikolaj K"I'"",,ik. 4.;0-Io'ci.. j"f(o urodzin. 
wia& 
I'arański 1923 III' 2 s. '5 18. iln.II'. 
S're8&C.
lIi.. od("ay'n wygIOMp.onł'gu 221\ 192:1 " I\uryl
.hir. 


313211. S'F.MIKU.ZKI T.: COI,,'rlli('us 


Polon"s. :Vied::. G6rnik 25 11 1923. 


:U33. SKI: Miko/aj 1I.1l11t'mik. (;"z. ..i"śu'. 17 II 1923. 


:iJ34. SL.-\\\SI\' .It'r"'
: \Iiko/aj I\0l'......ik i j..,:o .ysh'm. 1\ ur. po:n. 1923 
nr 39 N. 18 I(). 


:U35. S'f'.: 4511 "'.....JUca It"..hi" \/ikulaja l\u'lt.rnika. lIus/r. D
. Zagłę- 
hia II III 1923. 


3136, S'f'ODÓLKIEWICZ A. 1.: M. I\0l'..mik. j.,,:u pUf'hodz..ni" i nowa leorja 
aMronomji. Dz. plocki 19 11 1923. 


3137. SWIJ;:TU geniuszn I'ulski"f(u. \\ 4511-1'1 rO""'lIicf ul'Udzin Mikolaja Ko- 
,'unika. "'I	
			

/Licencje_039_04_378_0001.djvu

			3140. [TEODOROWICZ .Iłu M. Kopi-mika. III. CF.Y Kop..mik był P..ła- 
ki,-m. Glos porno 1923 nr 39. 


3147. W ROCZNIC
 Mik..łaja "'''I"','nika. Kltr. warsz. 1923 lir 50. 


31411. W ROCZNIC
 urodzin Mik..łaja KOI,,-ruika. Nmza Praca 1923 nr 2(,. 


3149. ;lYCZYNSKI H....ryk: M. Kllp,-mik, w 450-I..tni., rocznicę urodzin. 
Dz. cif'sz. 1923 nr 30. 


3150. ó>.YCZYŃSKI Ho'myk: Mik..łaj K......rnik. Mi,.". pl'dag. H. 32: ł923 

. 33 37. 


PIŚMIJ.:NNICTWO ClKoLlczNnścluwE OBCJ.: 


:U51. AIUlU..- (:. G.: Th.. f..ur hu..dn',' 	
			

/Licencje_039_04_379_0001.djvu

			3]54. BRO\CIIVOGEI. EII,:,'n; UnN"I' ......I'IIt.rniku
. Erm/. Hnuskal. 1923 

. .');} - 57.- 


3]54a. RUCIlIłOLZ Franz; Nik..IRns KOI'I,..rnikuN. Un..prp Heima, .J
. 5
 
]923 nr 5 s. 38; nr (, s. 50. 


3]55. CIIII,L H.; KOI,..rnikus. lll",,'r. Z'f(. 1923 nr 4093. 


3]56. CIIILL H. Nikolan" K"I...rnikn". StłlJn/al(sbl. np/łpn preuss. Z,g. 1923 
nr 7. 


3157. CONEV B.: H..I' [na uroczysto
ciach k"I'.'mik. w Sofii 20 V 1923]. 
Poł.-ba"'. Prelll. 5; ]923 nr 14/15 8. 103. 


3158. ENGEI..MANN M.; lnm 450. (;..bnrtstA
 rl..N Nic. COPI,..rnicu8. Dresdn, 
Ąnz. 18 IJ 1923. 


3159. GANCHE Erlouard; I.... 450' annivt'r
air.. .1.. C0l'crnic. Pol. poli', 
1923 I nr ] I 8, 609- 6]4. 


M. in. _ mRłvmi wyjlltkami df'dykac:ja ..Dr rt'volulio"ihul" pllpif'Sowi w tłum. frallc. 
(.. 611 -612). 


3160. HACAR B.; MikuliiA Kopernik. K.. 450 I..tfmn v:froci j..ho naroz..ni, 
Priroda [Praha?] 16: 1923 nr 2--2, 8.96 99. 
\t. ;11. wyw6d rodu Kop"rllika a c."ch. 


31M. HEUER Ił[..inhołd]; Znm 450 G..burtstał(" ....s NicolAus COPI,erni- 
CnN 
,'b. am 19. F..br. 1473 in Thorn. O."d. Mnnntsh-e 3; 1923 8. 501-504. 


3162. HOSTINSKY Bohn"lav: Kop..rnikovo jubil,'um a r..IAtivi"łich" hnnti. 
Vpnkov 9 V 1923. 


3163. I\IRCIIBERGER; Darwin un,1 KOI/,'miku". OPllI.ch.. allg. ZIJ(. ]923 
Itr, 80 /81. 


31M. Da" KOPPERNIKUS-.JUBILAUM .1.." .Jahrt,
 ]873 1111 ErmJanrl. Un- 
sere "nnl. H"imal 1923 nr 3. 


3165. MiknlBA KOPERNiK. (K 450 I..tfmu vyrol'i narozeni). JV..v;n.'y ]8 II 
1923. 


3166. Nikolaj K"PERNIK (1473- 1543\ Svnhnda 20 IJ 1923. 


:tll!i
		

/Licencje_039_04_380_0001.djvu

			3167. KOPEKN'K w tutejllzt'j I''''.''' "1If[ielskiej. .1ednośf -- Polonia 14 II 
1923. 
TIum. artykulu Ad. Gr"l!orowi,,_a _ Tła. E".nilłlf SlIn pl. Copernicua Wiły OId Ramca' 
nr "..dieyal Day. 


3168. II.OVACEV Jor: 450-gorli
lIinata na Kopernika. Priroda (Sofij a) 
1923 kn. 7 .. 106-108. 


3169. J.OEB Moritz: K0I't'rniculI. Memeler Dampfboo. 1923 nr 41. 


3170. MAEZTU Ramiro: [Dzieło Kopl'rniU]. RI sol [Marlrirll nr 1726 [1923]. 
" _wi,.ku . tym po.. 739. 


3171. MEYEK U.: Znrn Gt'rlilchtnill "n NikolaulI Kopt'rnikua, Rigast:he 
Rd.."h. 54 : 1923 lir 39. 


3172. P,UII.\ ./.: Nikolu"h KOJwrni"II., Ne'łt' Frei.e Presae 22 n 1923. 


3173. P\Ss-\K(a: Han.: Nikolaua Kopl'rnikn.. IQ. Ft'br. 1473 bis 19, FI.br, 
1923. KoniJ(sh. all/{. Z,/{. 1923 nr 41. 


3174. PF.LKA Gt'org: Nikolans Kopernikuh. Zm' 45(1 Wil'rll'rkt'hr lIt'int's 
1 ;,'h"rł8ta!("h. Post'nt'r TOf,phl. 18 II 1923 2-11' Hl'il. 


:ł175. PETJo:KSON ł:"{;\I'II: NikolaulI K0l'..rnikn.. Zm' 450 Wiederkl'hr III-i- 
....11 1;,'b'lI"tsta{;\"s. (19 "'..br. 1(23). Koni/{sh. flar'. Z,/{. 1923 nr 41. 


3171.. IhEM: 1)", Wl'ltbild "nr ,,,"1 uach KOI.t'rnikn8, (Im.."hllll 27: 1923 
h. ,)"; 99. 


3177. RUESENEK F.: Zurn 4
(I Gt'burlstag rll'S Nil'. CO]>I...rnic"., HllnnOłI. 
KOllri..r 18 II 1923. 


3178. SClliiN Amali..: Nikolaus K01wrnik"8. Ostpr. Z,/{. 1923 nr 41. 


3179. Po.. ul'uni(lta w cZRtłir druku. 


3180. SLAVA K0l't'rnikn! - Orlziv lIa slovt'nllkog .Tnga, Narodnll Pro.,'e'a 
III 1923.' 


3181. SULA .T. C.: Nienlah Copt'rnico. Un aniver.aric. Rev, sot:, Astron. 
Rap. 13: 1923 s. 1
2. 


:lilii 


-4l1li
		

/Licencje_039_04_381_0001.djvu

			3182. SOKGE F.: NaolauB Kop.'rnikuM und IWin W..rk. Miinrh. rnRdo Woche..- 
Brhr. 70: 1923 B. 213 i n. 


3183. SOSNA A.: D..r Entwick..lun
8
an
 dl's. Nil'olau.. COI.ernicus. Wf!i- 
ch."ł'l- Pos. 1923 nr 38. 


3183a. W[ORGITZ] -ki [MaxI: D..r l.oInitlche KOPI'l'rniku8. lJruere Hf!i- 
ma. J
. 5: 1923 nr 7 8. 62. 


3184. ZEMWA se okret'c oko 8unca, Iz slovenl:lkog naroda ponikła je 08no- 
vna i vecita i8tina u astronomii. 450 
odiilnica veliko
o Kop..rnika. Prf!porod 
3 HI 1923 ilu..tr. 


1926 - 1942 


3185. BRACHVOGEL I!.ugcn: Zum Geburt8tag .uns..r.... Kopl)"rnikus (19. 
F..br.) Un,ęf'rf! f!rml. Heima. 1926 nr 2. 


31860 PRZYBYLWK E[rich): Nicolaus Cop..rnicu8. 1473 1543. K6n
sb. 
0111{. Zt.g, 1926 nr 494. 


3187. RRACKVOGEL Eug"n: Zum Geburt8ta
 un8er"8 KoppernikUlI (19. 
F..bnlar). Unsere f!rml. Heima. 1927 nr 2. 


3188. RICK Hermann: Ein Revolutionlr d.... Geist.... vor 400 Jah....n. 
PornrnRr"l. l.andb. 4: 1928 8. 50-5t.. 


3189. TOWARZY8
O Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857 - 1927 
Roc,,-i Po"... TPN T. 50: 1928. 
.0 2"-251: o uro
ayato"'i""h kopernikowakich '1873 r., Ilównie w Toruniu. 


3190, BRACHVOGEL Eu
en: Zum G"burt8tag un........ Kopperniku8. U_re 
..nnl. Hf!imal 1929 nr 2. 


"3191. WORONIECKI Edwarrl: Nicolas C"I.t"rnic. al:llronom... Dimant:M 
illu.,'re 15 IX 1929. 


'- 


3192. SCHNEIDER J: 400 .JaM'- Kop..rniku8. Urnschau 34: 1930 8. 932. 


3193.. BRACHVOGEL Eugen: NikolauM KOPI."rnikuM von Frauenburgo Osl4. 
MOnolsh.... 12: 1931 8. 28 34, ilu8tr. 


3194. Jo;MANUELLI Pio: N..ł quarto c..ntl'nario cop..rnicano. Corr. d..lla 
"..rn 6 XI 1931 8. 5. 


:187
		

/Licencje_039_04_382_0001.djvu

			;U95. HAIJI'"I' H. 
ik"lall" Kllp"I'nikll". J .ors'uss l: 1931 M. 1489. 


319tJ. STEINBOIIN Ott"..: W 458-'1 roczni..\, urodzin M. KOI...rnika. M..
'- 
u';n H. 7: 1931 nr 3 s, 5. 


3197. RINDEMANN: Nik"laus Coppernicu.., der deutsch.. ForMch..r. ,/ahr- 
buch. HrMp;. v. Thorn. H..imatbllod 1932 8. 17--22, illll,tr. 


3197a. [KOLLMANN Paul] P. K.: Di,' ,li,.sjakrif/:" Coppernicus-F..ier d.... 
Thoro('r H..imatbun'deM. Ord..n.	
			

/Licencje_039_04_383_0001.djvu

			:ł201). W. S.: (;"'nialn
' toruńczyk. Plom.'yk 1935/3b lir 22. 


3209a. P. HR. [Hri..n Pauł?]: Koperniku" in Bołogna. D'ut;ch. Zukunf' 
1936 29 XI. 
!:'Iprawozd. II "ro...
-.tooi
i " BoJonii. Polt-mika: Ord....lcro... J/Z.. J3 : 1936/37 nr 4. 


3210. EMANUELU Pio: Le onnranz" bołoWl..si a Nicołe> C.opnnico. Corr. 
delia Mra 16 XI 1936... 3, iłuBtr. 


3211. FE8TE COI...rnican... Archeion 193h s, 429. 


3212. Mikołaj KOPERNIK wśród 8"trollornów. SI. pam. 20 II 193h ".5. 


3213. ONORANZE a Co"..rnico d..łła H. llniv..r"ita di Bołogna. ArrhifXin- 
""..itl 1936. 


3214. SCII ULEPj F.: Nikolau" Koperniku8. Hilfe 1936 B. 301. 


3215. UROCZYSTOŚCI ku czci Mikołaja Kopernika w Uniwersytecie Boloń- 
skim w dniu 15 Ii"topada 1936, Biul. Grupy pni. spółprac. .z Kom. Akad. 
międ.z:yn. His'. Nauk 1936, (dod. do T. 43: 1937 Wiad. ma,em.) s. 187-200, 
iluBtr. przedstawia popiersie Kopernika dłuta J. Bogdanowiczowej. 
Trd
: przem6w;"".ia rektora Gighi. amba.adora pol.kiego A. Wyaockiego, G. Horn-d'Ar- 
turo w prs"k1a	
			

/Licencje_039_04_384_0001.djvu

			3223. LoTl' W: N. CoppernikUłi. B..rs("
""..łwft'. HI-r .I". 52: 1938 5. 2.... 


3224. MAY W: NikolauR Kopf'mikuB. Df',,)srhu Chri..tf'"t"'" 1938 nr 42 
B.42. 


3225, ODKRYWCA nowr.go nieba Mikołaj Kopf'ruik. Po's'", 1938 lir 12. 


3226. LE ONOBANZE delia R. Universita di Bologn.. a Nico'" COJ...rnit:o. 
Bologna 1938 1111, 38, tabI. 6. 
Mowy wyslosili a powodu od8łonięcja popienia KOp"rnika IS XI 193(" I...icht P. 
.. \\ 

.. 
cki A., Silva G. Horn G. D'Arturo. 
Por. pos. 3215. 


.3227. TORU"" W rocznicę urodzin KOI...nlika. SI. pani. 23 II 1938 lO. III. 


3227a. COPPERNICUSFEIER ill AIlf'lIsteill, Ord,.".tauB Kopernikus. HeirnałlreUf' Osl- 
u. We5lprruue .lg. 20: 1940 nr 6 II. 67 - 68. 


3233. COPEBNICO Nicoja, gloria dełła Univel'llita cli Cracovia. 00«",. Ro- 
mano 15/16 VII 1940 s, 3. 


3234, RUFU8 W. C,: QuadricentenniaI of the firBt account of the Coper- 
nican theory. ScunI. monlh. 1940, Nov. II, 474-477 


:nll
		

/Licencje_039_04_385_0001.djvu

			3235. 5PRENGER: Kopernikus-jubiJaum. Deu,sches Pfa
rerbl. J
. 44: 
1940 
. 446. 


3236. STOKLt;y J.: War ł'n'v..nt
 c..J,-bralion of <':0ł'''J'nic..
 ,,"ni\"'r
''''
'. 
Sc. Nf'u1!I Lmer 17 VIII 1940 
. 108; Sc. Digesr 1940 0"1, 
. 62. 


3237. WASIUTyŃSKI J..r..mi: K0ł'..rniku
. M..
asimr 28 IX 1940. 


3238. BRACHVOGEL EU!(f'n: Dc
 Uomherrn Copp.'rnicus (;roHHtat. Erml. 
Kirchenbl. 1941 nr 7. 


3239. FELDKEI.LER P.: N. KOI.erniknH. Uhein.-",e..rf Z'fl.. 1ft XII 194L 
3240. N. KOPERNIKlIS. S,uttg. neue.' Ta
ebl. 31 XII 1')41. 


3241. KUIILE L[udwig]: Koppemiku
 IInd K'-I.I.-,.. P..riser b.". :!II 'II 
ItJ41. 


:
242. Kiiu....; L[Ullwi
J: N. K0l'..rnikn". 1/011.'. Rf'o/,. 17 \./1 1941. 


3243. 5CHIFFEI. W: :\. K0ł'erniku
. Veue [.eip", Tage..,,'g. . II I').U. 


3244_ STRUCKMANN li. E.: Im Zcich..n von V,'il Stoss nnd COIJ1"'l'nicus. 
Krak. Z't.. 1 V 1941. 


3245.. TIIORN g..dachtt- seilu'8 gro
"'''n 5011....... EilldrueJ"ąolł,. SeJml- 
li-i"I' d..r <':0ł'ł'..rnicu
-Ob.'r8cl1nl... Thorn. Freih. 19 II 1941. 


3246. GRAVES Sandl1am: .\ Pole of (:raco\t.. Vic,oria 15 XI 1942. 


3247, <':OPERNICUS honor.-d: 400 111 anl1iVel'sllr
 of d.'ath 1.lalllll'd li.r. 
\fay. ]943. Sc. News Lettf'r 21 XI ]942 8.330. 


3248. NicoJa...; COPPERNICUS. Wel'ICRchl d, Deulschen 1942 nr 10. 


3249. KOPERNIKU!!, de /l:root.. Duit8Ch.. 
terrl'nkundil!:l'_ Słf!mmen ui, Dui,- 
..chland 3 :1942/3 !I. 295. 


1943 


OJ\CHODY 


A. Ch.: 400-I"cie .01lU Kop....ika " okupo...anrj Waruawi... mb. po.. 3397. 


RUDZI
."A A.: 'IIikolayowi Kop.mikowi Rodacy. zob. poz. 3404. 


3250. GARON Armand : Hommall:..ANicolas<.:0l.l.rnic.Ac.ion Calhol. 23 V 
1943. 


371
		

/Licencje_039_04_386_0001.djvu

			3251. "'ARPJŃSKI L [udwik I f;.: f:"I"'rnicn
 c..ł..bl'atiun al Ih.. P..li
h In- 
stitutf' of ArtH and Scif'ncf's in Amf'rica. Scu.nce V. 92: 1943 s. 549. 


3252, THE COPERNJCAN CJuadricentennial. Sri"lIr" V. 97: 1943 nr 2516 
II. 259; nr 2523 H. 417
418;. nr 2527 II. 504. 


3253. THE COPERNICAN CJuadricpntpnuial in Car....gi.. HaU, N.,w York. 
Popili. AJltron. 51 : 1943 H. 466. 


3254. COPERNICAN Quadricentennial obserwd by the Jolipt Astrono- 
mical SociPty. PopId. 4Htron. 51: 1943 H. 466. 


3255, KOPERNIKUS 
 G..dpnkstund.. zum 400. Todestag d..s Schol.f'i-rs 
unserps Wpltbild"H. Veranst. v. d. Tpch. Hochschulp KarIHruh.. am 10. Juli 
1943 ... Karlsruh.. 1943 ss. 23, ilU8tr. 
Tr"'
: Weisel R. G.: Eroffnunl....n.prachc; \\olf Frans: Von der Wclt de. Kopernikn. 
bis in d;c F"rnen d"r SpirBlnebcI. 
"Jichola. CoperniL..... A tributc of nation.. Ed. hy St. Miswa, aob. pos. 3393. 


3256. MAJKOWSKA Jolanta: Th.. Copnnican Quadricentennial in Carl...- 
gip HaU, N..w Yurk. Popul. . ASI/on. 51: 1943 nr 6 II. 323- 329. 


3257. MAJKOWSKA Jolanta: Th.. Copernican Quadricentennial in Milwauk..... 
Popul. Astron. 51 : 1943 nr 6 s. 322
-323. 


3258. MAKEMSON Maud W.: A tribut.. to C0l'ernicu8. Sk.y Tptesc. 2: 1943 
nr 7 s. 11 -14, iluHtl'. 


3259. MIERZWA Stefan: Prz..d czt..rt'chH..tl,'cif'm zgonu M. KOI...rnika. 
Dz;. pol. ('.ondyn) 1943 nr 785. 


3260. MIERZWA Stefan: Rady i wskazówki dla komitet!>w obywatelskich 
Obchodów kopernikowskich. Zwięzły życiorys Mikołaja KOI)f'rnika, jPgo walka 
z krzyżactw..m. Nf'W York 1943 Fund. Ko8c. 8S. 16, 


3261, PROCEEDlNG8 of the 65 th Convoł"ation of Park CoU..ge. ParkviII.., 
Mo. 1943, old. kolor. Art. Szyka. 
Zob. te. pos. 2293. 


3261a, PROGRAM, Copernican quadricelltennial under th.. auspictJs of the 
Copemican quadricent..nnial national Commitee Carnegie Hall, New York,., 
1943 88. 15, tabl. I. 


3262. SCHWITALLA Alph..nse M.: Th., CJuadric..ntennial of Copf'rnicu8. 
Hisl. Rf'v. 1943 March. 


372
		

/Licencje_039_04_387_0001.djvu

			- 


3263. SOMMEII H.: KOł,..miku
-"ei,'m "14:ł. Wl'ltall 43: 1943 8. 95-98. 


32M. ToRiESTvENNCE za..edani., Aka(t.'mii Nauk SSSH, p08vjał
nnoe 
400-letiju so dnja smerti Nikolaja Kopernika. Vestn. Akad. Nauk SSSR 13 : 
1943 nr 7-8 8. 111-118, 
Słowo w.t
pnł: akad. V. A_o Uajkoy,a orli. akrlicony t..kMI prp.r.mówicA N. J. Idel'eon. 
B. D. Ska.kina. 


3265. ZAGAR F.: Manife8tazioni per il rVc.'nt.'nari.. d..lla mortf' di Nicoló 
tOł...mico, Coelum 13: 1943 8. 27-30, 
O uroc.Ylto'ciach w Ferrarle i Królewcu. 


PIŚMIENNICTWO ()J..(,LICZI'o('ŚCIOW.: 


3266. AMATEUII aslronomer.. - Cop,'rnieł\n e,'ll'bralion. Sky Tl'uac. 1943 
.Jul}',. 


3267, Der ASTHONOM ohne Fernrohr. Si1(,ud 1943 nr 12 8. 33, ilu8tr, 


3268. BEYER J. J.: Kopf'rniku8, der gro

.' d..ulsch.. A8tronom. Gren",l:ote 
73 : 1943 8. 139. 


3269. BIHL A.: Nikolaus Kopernikus, Zu ..einl'lII 400. Tod.,stag am 24, 
Mai 1943. Z. Ver. Deutscher Ingen. 87: 1943 H. 288. 


3270. BROWN G, K.: COI.emicu". lnquir..r ..,..I Christian Life 3 VII 1943. 


3271. BHUGGENCATE P. If'r: Zum 400. T...lestag von N. Coppemiku8. 
Vjachr. AstrOIł. Ge
, 78 : 1943 ". 6 -17; Giiuin8' wl. An:c. 205 : 1943 8. 167 - 177, 


Cudu. J. O.: Ell "I cClltellllrie d" Cop6mico, .ob. po.. 3385. 


3272. CARENCY .Jacques d..: Mikolaj Kop..rnik. I<'rl'e EuroJH 4 VI 1943. 


3273. CAKPAR Max: KOI",rnikuR 24 V 1543. Porsch-en u. Fort.chr-e 19: 
1943 nr 15/16 8. 166 167. 


3274. CU:MIN!lHAW C. H.: Cop..rni('u" mo\"ł'
 Ih,' EIU'lh. Griffilh Oburver 
7 : 1943 nr 5 8. 54-- 61. 


3275. CORRIDAY ł'. O'Conn..łl: SI.ringfield .han'" in program honoring 
gr..al P..lish a8tronomer Cor",rnicu8. Spriryifuld Union-Republican 16 V 1943, 


327h. DAVIE!I John D.: On C0I'"rnicuH and V,'"aliu". Listemr I VII 1943. 


373
		

/Licencje_039_04_388_0001.djvu

			3277. DERSTROFF: Hev..lution de
 Weltbilde8. Zahnar:d. Miłl,-en 34: 
1943 8. 173 i n. 


3278. DIJKSTEHIIlIIS E. J.: Copl't'rnieu6 en zijn boek. 1543--1943. Gids 
107. : 1942/3 8, 61-78. 


3279. DINGLE Ht'rbert: C0l'ernieus - - be revolutionized man's thinking. 
London Evening News 21 V 1943. 


3280. DINGLE Herbert: COrt-mieu8, 1473-1543. Speclalor 21 V 1943. 


3281. DUDLEY UncIe: The inquiring mind /Copernieus - May 24, 1543. 
Boslon Globe 23 V 1943. 


3282, FABEK M.: Nikolaus Koperniku.. MeSSlechnik 19: 1943 s. 97-98. 


3283, FAUST August: Kopernikus, ViJlk. Beob, 24 V 1943 nr 144. 


3284, FITZMYER Joseph A.: COJ't'rnieus, 1543-1943. America V. 69: 1943 
nr 6 II. 148-150. 


3285. The FOUNDER of modern astronomy, A sketeh of the aehievemt'nt" 
of Nieholas Copernieus in eommemoration of the Quadrieentennial of his deoth. 
Carnegie Mag. 17: 1943 nr l s, 97""""11. 


3286. [FOUR HUNDRED] 400 year8 of re8t'areh. Nalure Mag. 1943 Dt'c. 


3287. THE 400TH anniversary of the death of Corenrieus, J. Roy. Aslron. 
Soc, oj Canada 37: 1943 s. 74. 


3288. The J'OUR-HUNDRETH anniversary of th., death .of COI't'rnicus. Science 
V. 97: 1943 nr 2525 s. 460. 


3289. GARDEN Leslie: He madt' the SWI IItan still. Monlreal Slandard 
l V 1943. 


3290. GOT1'LIEB: Nikolau8 KOI)t'rnikus. DeUlscM denlisi. Wschr. 19438.17 1- 
173, 


32'11, H. M. M.: Tht' man who made the Sun stand 8till. Windsor Uaily 
Siar 6 III 1943. 


3292. lIARTMANN H.: Nikolaus Koperl\ikuR. Europa mladó 3 : 1942/3 s.270. 


374
		

/Licencje_039_04_389_0001.djvu

			:ł2'J:ł. lIu:>.,- Ił.: .!ohallll WnlJv;an
 "'" (;odl..., tli" .1"utHch.' (;"nlo
i.. 
",,,I Kn",'rnikuH. R"iłr. :. (rl.ol. Th;;rinf{en 7: 11)43 s. 261) -275. 


:ł2'N. HE
Ult:IIU: E.: NiL.olaus k.ul"'rnikus. llhrmachf'r-Z. 1943 H. 24 i II. 


329:;. HEI'ISELlN.: Huberł: KOI,,'ntikus und GelleJl"art. ZUI' vi,'rhundel'. 
-I"n Wi,'ol,'rk"h.. d,'''' Tod..stll
"H: 24 V 1943. Df'Il'schf'r Wis.
.-Diens' 4: 11)4:ł 
lU. 9110 t1. I 2. 


329b. HENSELlN(; H.: nil" W..lthilol ol..s KOI...rnikus. De,,'srhR Wocher&- 
"cllau 20 : 1943 lir 20. 


3297. HIHSCII ł'elix E.: l:nl"'I'niells IIfto'r -!oUtI yea,,;. Th.. lIIan whu ..et tl... 
Ellrth in motioll. Sa'urtl(l\. tł.,v. (if Lit..r.,,26 : 11)43 lir 22 s. II 12. Na I\kl 
iluHtr. Artura Szyka. 


3298. KAE&IPFFERT Waldemar: l:0l.ernicus olay, anniverHary nf Hcił'Q.- 
tist "ho rhangeol nur nutluck. N. York Tim"s 23 V 1943. 


.3299. KAMP P. VI'" de: l:0I",rnicuH alld th" ,......."111 ..nrM picture. A mer. 
(;"rrn. Rev. 10: 1943. 


3300. KELLY E..ic P(hilbroukJ: Nicholas l:ul'ernicus. Th., fath"r uf mo- 
dern astronomy. Open Road for Bo.-,-s 1943 May. Oolb. 
Ob.
rw. A.tr. Waro.. 


3301. KELSEY W. K.: Concemin
 II ,,,cface. Ds'roi, N6'IIJ.< 24 V 194ł!. 


3302. KESTEN Hermann: Th.. cdestial rrvnlution. Pol. Rev.. 24 V 1943. 


3303. KESTEN Hermann: Moderns call l:0I'.'rnicuH a c..I,'stial revolucio- 
nist. North Tonalłlanda Nelłls 4 VI 1943. 


3304. COPERNIC, GaliIe.. et N..wton. A,,'ronomu 57: 1943 H. 30. 


3305. COPERNICUS ofter 400 years, N. York Herald Trib. 23 V 1943. 
Pnedr.: Nichola. Copernicua, "d St. Mi..nwa N. York 1945 a. 205-207 epos. 3393). 


330ó. 'KOPERNIKUS. Vorfeld 3 : 1943 8. 89 90. 


3307, KOPERNIKUS. Zum 400 Tode8taf!: ol..s Schlipfers un..er.'s W..ltbil- 
d"8, Sisnal 1943 .nr 12 s, 31, ilustr. 


37t1
		

/Licencje_039_04_390_0001.djvu

			3308. KOPERI'II&V8, Luther, P....cel.u., Eme Be.innWlłl _um 400, Tod
.- 
t88 de. A.troDomeD. DeUl5t:1l
1I Pforrer"'. 47: 1943 ., 63 i II. 


3309, KOPERI'II&V8 - Gedenbtunde _um 400, Todest88e de. Schllpfen 
uneere. Weltbilde.: K...I.ruhe 1943 .., 23. 


3310. Mikołaj KOPERI'lIIt (19 II 1473 
 24 V 1543). Polak NI Iranie 23 V 
1943 Dl' 45 ., 3, 


3311. Nicolas COPERI'IICV8, Commemoration, Popul. Amon. 51: 1943 
.. 172. 


3312. Nicolaue COPERI'IICV8, 1473-1543. ER!ineerins 21 V 1943. 


3313. Nikolau. KOPERNlltV8 anIa.slich semes 400. Todelt88ell 1473-- 
1543, Deur.seM Mnlis', Wsehr. 1943 I. 173 i n. 


3314. KOWRACH E, J.: Four - hundreth anoivenary. Cml1ol, World 
1943 May I. 130-134, 


3315, KRAV8 E, C,: World acclaims Coperoicul. Los Anseks Times 23 V 
1943, 


3316. KRVG Eńch: Nikolaul KOI»erniku.. Himmel".iahr 1943 s, 80-85. 


3317, KRVG Erich: Nikolaul KOPl.roiku!!, Zum 400, Todetitap; dt'. H..for- 
mators d..r nŁ'ut'n Astronomie. Kosmos 40: 1943 H, 4 I. 91-93. 


3318. K UHLE Ludwik: N. Kopernikul. Zu !I..inem 4110. Todeltagl' "... 
24 V 1943. VłJ'k. Beo". 1943 nr 143, ilustr. 


3319, LANDls K, M.: CopernieuII. Chiealf,o Sun 26 V 1943. 


3320. LA ROllE .J('8n: COI»..rnic, p;loirt' Polonais... [Vingli
m..] 20-. Si
rl,. 
1943 .June l, 158-159. 


3321. LES8ER .J,: Cop..rnicuII. (;onlemp. R
v, 1943 .Jun.. I. 370-373. 


3322. LIMBERGEN J. van.: D.. Copt'rnicaunlche Ht'volutit'. Dl'1Ilalf, 5: 
1942/43 l, 504 i n. 


3323. I..oHR K.: KOluorniku8. Neut' Warle łI: 1943 nr.3. 


:1711
		

/Licencje_039_04_391_0001.djvu

			;i24. LURT'E I"ifl/ł: Nit'ulaM Cu,...mil:, 1473 1543. .'eli"" IIni,'"r... 11J43 
June s, 9. Ił. 


332S, 1\1: 400 .ukuv ud 'mrli Ku",'mika. 'ił/rodni.. "'"vill\' 74: 1943 s. 411. 


3326. MAc AREE .J. V.: Co".../I;ru.'.. stalli" Wit.. unly ,h,til..,1. "1"0"'''''' 
Globe 1S VII 1943. 


3327. MACPHERSON Hector: Co....micu..: his thl'ory ant! its rt'Mtlt... MIIII- 
cheSłer Guardian 24 V 1943. 


3328. MANDEL Kurt: ReformatOl' d..r A..tronomit,. 400. Tod,'slag vo, 
N. Koperniku.. am 24 V 1943. Miihr. schles. LandeszI8' 23 V J943, ilu"tr. 


3329. MANNEN som gjord.. 501..n till allt.,t" m..dell,u/lkt. R"vue '.'Ysk S: 
1942/3 s. 248. 


3330, MARSHALL Roy K.: Fel8 planetarium cdebration of th.. Cor..rni- 
can Quadrieentennial. Popu'. Astron. SI : 1943 nr 6 s, 316-321. 


3331. MEUER A.: Zahleilreihen d"R KopernikuH wl'rden fortg..fiihrt. Munchn. 
neuł8łe Nachr-en 29-30 V 1943, 


3332. MICHAJLOV.A. A,: Nikolaj Kopernik. .(K 400-letiju dnj. sm..rti). . 
Pod Znumcnem Mar".illma 1943 nr 3 s, 14-17, nr 9/10 8, 84-92. 


3333. MIERZWA St..Ian P.: C0l'ernieus, themall whe Ht0l'l'..d th.. Sun alit! 
s..t thl' Earth in motion. New H''',en Register 23 V 1943. 


3334. l\bERZWA Stefan: Niehol"8 Copernieu8, the fath,'r or m...ł..rn a8tw- 
nomy 1543-- 1943. Science 
6 II 1943 s. 192-11)4. 


333S. MONFRIEND Walt..r: To the king of Htargaz..rs. Mi'tllauklffi J. 19 V 
1943. 


3336. MURIlAY John: Th.. father or modern Hei"nce, tribut.. paid to Cop..r- 
nicu.. 400 years aft..r his d..ath. Co'umb.,s Dispalch 23 V 1943. 


3337. NAssAu J. J.: COI.ernieus th.. astronomer. C'I"t' Alumn.,.. 22 : 1943 
nr 7 !" 14-1S. 


3338. NEEDHAM .J[08el'h): ThouJ(ht8 on th.. 400-th anlllv..,,,ary of COI...r- 
nieU8, [China) 1943 88. 20, S. 
T"kal w ję.. rbi6akim i Oltl!. 


:17i
		

/Licencje_039_04_392_0001.djvu

			:1339. :\01:11 ,.m Wnr' Y.UIII I\op,-r"iku
 
s, 43 i u. 


1;,'d,'"k'''fI;. UhrmacMr-7.. ]1).&:1 


3340. (f Nim. .I..lm J.: COI,,-,'uicau (,Iuadriceutcunial, "..Iar lIy..tem ,I"'or
 
l,rin,,'d 409 FurII 111(0, N. York Herald Trib. .23 V ]943. 


3341.. PAlNE Paul: lt'" II... Eał'lh Iha' r,'"ol"...., Haid a P"I.. 400 YCIU"" afl;U. 
Syraru.... Po"-S,,,ndard 25 V 1943. 


3342. PAULY Karl 8.: 10 1""""lIt-clay IICi"lI,illt" I(f'I Cop"rnican award.., 
ColumbuB SIole .1, 2 VI 1943. 


3343. PFI.IEGER Max: Er hat di" Wclt aUli .1"11 Augdn gehob"II. N. Koper- 
niku8, df'r D.'utsch... POBI 1943 nr 2], ilu8tr. 


3344. A POLE Th., Nazill cm,' kill. N. York SUlld. Mim'r 28 III 1943, 
cał08tr. ilustr. kolor. "Kop..rnik" A. Szyka. 


3345. PRUETT J. Hugh: Scicntil!t" to commemorate uoted al!tronomer R 
d"ath. Walia Walili Union-Bull. 23 V 43; Eugerul RegiB
r-Guard 24 V 1943. 


334b. H
y J,.ff D.: Cup..rnicl1. afh'r 400 y.'ar8. For' Worlh SIar Tekgra'" 
25 V 1943, 


3347. HEIlISMANN H.: D"r M"ul!ch und cia.. Ali. Zum 400. Todt'stag VOl' 
'Iiikolau. K0l'..rniku... WO('M 45 : 1943 nr 20; Kirchl. Bl-r 35 : ]943 8. 247. 


3348. HE!oIT W(alterl: H..\'olutiunitr dCl! WI'ltalls. Zum 400. Tod,,"tap; dl'" 
Kop,'rnikus. Berlin -- Rom Tokio 5: 1943 H. 3. 


3349. HE!oIT Wall,'r: U..r Siuu cI..r KOI,,'rnikIlH-Feier 1943. Mi"el
,..l'" 2: 
]942/3 H. 19 8. 9 --lJ. 
Artykuł w jQ.. niem. i wlo.kim. 


3350, HIKAtEV r.: COI...rnieu.., "hapl,i.."t of Illortal,,". Sotlu,1 Wllr "'....". 
25 V 1943. 


3351. Itl'l'cHn: Kathryn K: Nil:holas Copt'rnicWl. 08
Opalhic Mag. 30: 
1943 nr ;) 8, 13 - 15. 


3352. HOMER E.: NikolaulI Koperniku... Zur vierhllud..rI8t..n Wi..d.'rk.. hr 
N,'i...." Todellłap;..., Se/!tOarl 1943 nr 3. 


:171!
		

/Licencje_039_04_393_0001.djvu

			3353, HOZDENA H.: "'ikolau, 1\01'1'ł'n.iku., 
"81.-24 I 1543. V1Mt'hau 47 : 
19430 II. 156 i n. 


3354. SAPOŚNIKOV 'K.: Dw zahdł'iitcłni godiAnini. (Prez nastojdata 
1943 god, lIe naverAvat 400 godini ot gmartta na Nikolaj Kopernik i 300 godini 
ot roMeni.,to na ..ak Njuton). Prirntfa (Sofij;') 1943 kn. 1 8. 13 -14. 


3355. SCHAl'F"LER Edward H.: Scit'nct' today honors Polish genius who 
I,ut the Earth in itłl propt'r place. KaMas Ci
'Y S,ar 24 V 1943 


3356, SCHIMANK Hanh: KOI,ernikus. Progressus 8: 1943 nr 6 s, 333 336. 


3357, SCIIULTZE-PFAELZER G.: Genius im Reiche der Gesurne. Der koper- 
nikanische Gedanke und sł'ine geisteswissenschaftliche Bedeutung. Koral'" 
1943 s, 211 -213, ilustr. 


3358. SHAPLEV Harlow: In the nam.. of Copt'rnicus. Amer. Scien,is, 31 : 
1943 nr 2 s. lQ7-178. 
Prsedr., The HumanUl 3: 1943 nr 2 B. 68-69. 


3359. SONNEDECKEH Glenn: He spun the Earth. Modern study of heavens 
is based 011 work of CopernicUB. Pillsburgh Press oraz Norfolk Virginian Pilot 
23 V 1943; Columbus Ci,izen 16 V; Toledo Blade 18 V; Buffalo News 22 V; 
Council Bluffs 22 V; Sc. New, Le'ler 
2 V 1943 s. 330. 


3360. STEBBINS Jod: (;ol",rnicu. and modern revolutions, Popul. Astron. 
51: 1943 nr 6 s, 291-296, 


3361. STlLLFRlED E.: Im SchlłUt'n des Kopt'rnikus. Vorfeld 3 : 1943 s,91- 
94. 


3362. STOKLEY J.: Astronomy's birthdilY. Sc. News Leller 1 V 1943 8, 282- 
283. 


3363, SUBBOTlN M, F.: K 
etyrt'chsotletiju so dnja smerti Nikolaja Kopł'r- 
niks. Priroda (Mos"va; 32: 1943 nr 5 s. 72 -81. 


3364. SVMBOLlC (;0pt'rnicus. N. York Times 23 V 194:!. 
Pnedr.: Nicholaa Copernicuo, ed St. Mi"..wa. N. Y urk 1945 .. 202 - 205. 


3365. DIE TAT dell Kopernikus. Zum 400. Todestag ł'inł'8 grosIIł''' D,'ut 
lI('hen. D"U'SCM Mineral,,,asser-Z'8. 47: 1943 8, 82 i n. 


:liii
		

/Licencje_039_04_394_0001.djvu

			3366. TAYLOR F, Sherwood: Nicolau
 COI,,'rnicu., bi
 rl"putation aft..r 
four 'hundred yeBJ'll, Tobie. 22 V 1943. 


3367, Two FORBRVNNBR8, Our debt to (:Opernicu
 and Ve
a","" Londnn 
Tirrw. Liter, 
uppl. 29 V 1943, 


3368, VAN'T Huf S, P.: Nicolau
 COI'l.ernicus (1473-24. Mai 1543). 
Na'uur 63: 1943 
, 43-55, ilulItr, 


3369. VJEII.V Helmut: Nikolau
 Koperniku", 470, Gt,burttitag. Di.. Stadt 
Thorn gedenkt ihrell grollllen Sohnl"
, Di.. Kop.'rnikanillch.. Wl"ndunp:. Thtłrll. 
Frł-ih. 19 II 1943. 


3370, Dil' [VIERHVNDERTJ 400 jiłhrigl' Wied"rkehr d.." Tod"lItag..ti von 
Nikolau. KUI...rnikulI ... Himrml&lClel. .J
. 53: IfJ43 II, 60. 


3371. W AKEFJELU M.: Pion....r of illtdl..ctual fr....dom. Chridian St:. Mon. 
22 V 1943 II, 14. 


3372, W AŃKUWlCZ Marta: NicolaulS COI'l'rnicu... Conllłw'&Wflul 1943 11.94-96; 
(;a,h. Diles' 7: 1943 nr 9 ti, 25-29. 


3373, WATTENBEHG D.: NikohłU
 Cop.'nlicWl uod S,'III W.'rk. Wellnll 43: 
1943 H, .. 
,55 61, iluMtr, 


33j4, Wt;BEK H,'inz: Ein o"ld..ul
ch,'
 Sehick..al. /.tlili 4110 T...I....lu
l. von 
\. "'ul'.'rniku". Obsł-rsl'hl. 7.'fI,. 1943 nr 141. 


3375. WIETII-kNl'U!jEN P.: Tycbu .ł,' Hm'..' ..1111 :o.,ji..ola.... CUI...rni"n". 
1';""'1" Wi1l..../Ji..,.... :i: ł943 H. '2 ". 9. 


33jl>. WILLIAM" Hub,'rl: Huok lor,.. "",..,..." C"U ł3 II 1943. 


3377, WULPE H.: Wi..lki ..czo..} i ,,,.Iriol". W 400'ną I.oeu....'. .IUil''''; 
\-łiko/ajll K0l'..rnika. NtłtlJP Widnnkr. 1943 Itr 12 M, 1(1 i II. 


:ł3711. Wnuu Juhn Tburnlun: 
I...ł,'n. ""Irunuuu'r
 uw,' "Uli'" lu C0l','r..i- 
I''''', Poli"b ""i,'nli"l. .I. Herald Spolli,.h, 23 V 194:ł. 


:ł37 1 '. W!jTRZ\'MAL Słońc.., wzru",z}'ł Zi..mi". I'nltlk /t. I,"'tu- 25 1\ 1943 
JII' 41. 


:ł311o. ZAKEMIIA SL lani
ław J K [rysI}'" J: LI' -JOII.i'nu' ......iwr."ir.. II,. ,,, 
mllrl 110. "'i"IIJ"" J(nl,,'rnik. .1. d., Tp"""", 24 \ 1943. ił.."lr. 


:1'10
		

/Licencje_039_04_395_0001.djvu

			:Uł!ł. ZELI.ER "'Ilłrl]: lum 4110 T",I..,lag ,I.., "'''I"'I'nikll'. Z. J P,"s, '....",lIr- 
",i

. JI(. 9: 1943 A, 99 i n. 


3382. ZINNER ErnAt: Zur. 400-Jahrf..i"l' d"r l:0i'I...rnicani
rh"J1 L"hr.,. 
Himm..I"",'..lt .Tj(. 53: 194'1 H. 5-6 B. 33 -40, iluAtr. 


3383, ZUM 400. Torlf'
tal( ..", KOI...rnikus, O""t..,,h.. 4I'nthpk..r
lp.. 58: 
1943 B, 193. 


3384. Zur ERINNERUNG an den 400. Tod..stag \oon Nik..lauri K..pernikuri. 
Himmels,cell Jf/;. 53: 1943 nr 10 {12 H, 71; fot. prz....sta...ia tablicę pamilJt- 
kową w Azkol.. Wf' wBi Koperniki k. Nysy odsłoniętą 24 V 1943. Na ..klarlr,' 
fot0f/:rafia mo.I"lu pomnika Kopł'rnika " Toruniu l>roj. .J. Th..raka. 


1944 1952 


3385. CARDUS J. O.: En ..ł centenario rlł' l:op..rnic... 1543 
trabajos, HUS rI"Hcubrim..nlo,. Rm:ón v F.. T. 12 1 1: 1944 
. II R 


1943 
132. 


"'Ó
 


3386. COPERNICAN "I,I,'hl'ation in N"" Z"alanrl. Ob....,..tJ/I)r\. 65: 11J44 
B, 204. 


3386a, COPF.RNICI'" e..lebratiollri. '
is \'. 35: 194,
 s. 311. 


3387. FALK Maryla: [Mikolaj Kopernik), l:alcutta 1944 Ind...Polish A"I..,. 
Rro.lura "'. .j
.. Rllp;. po'",.i
("on8 -IOO-Jeciu ..
oml I\..opf"rnik.... 


3388, Di.. GEBURTSSTAD1' d..8 Kor"I'nikus j!f'rl..nkl ihr.." groM""n S..hn..s. 
K;rchl. BI-r 35 : 1944 8. 250. 


3389. V OLI\. n.: Nikolau" COI.t'micu". Frank. k IIr;pr 24 II J 1944. 


3390. W. Z.: COI.unie. H..v. du UbBn 1944 nr 33. 


33'łł. ANIlSZCZYK A.: Mikolaj Kopl'rnik, Tr:vb. rob. 1945 nr 87. 


3392. h. j.: W 402'Wł rocznicę zl(onn Mikołlłja Kort'rnika. Hob. J"'III. 
24 V 1945. 


3393, [KOPERNIK] Nicholas Copernicu8. A tribut.. ot' nation8 Ed. by St.,- 
phen P. Mizwa [Mierzwa]. New York 1945 Th,' Kollciu8zko FoundatioJl 
"H. XIX, 268, iluBtr. " tekścif', m. in. obraz Kopf'rnika pfdzla Maxima KOI,fa 


:IHI
		

/Licencje_039_04_396_0001.djvu

			r, 11)43 ora
 inn) pędzla WilIilIma A. Walin 
 r. ok. 1844 pr
edlltawiający 

mier
 KOI.ernika. 
Zawiera In: in. obsJł.erll.l1 bibliografif piśmiennictwa okolic.noiciowt!go - 1943 r. 
Rec:: .1. Roy. A,'ron. 80r.. oJ Conodo 39: ł94
 .. 194-19
. 
Zob. też poz. 131. 


3394. A NEW COI'ł'rnican I'ra, P"p"l. Ąslron. 53: 1945. 


3395, WHEN herellY fłowt'red. Newsweek 26 III 1945 s, 90. 


3396a: Od Kopt'rnika tlo Newtona. Rob. pom. 25 V 1946. 


3397. A, Ch.: 400-lecie zgonu Kopernika w okupowanej Warszawit'. Ura- 
nia R. 18: 1946 nr 1/2 II, 28-29. 
M. in. wieroz okoJiczno'ciowy, po'więcony Kopernikowi napioany 24 V 1943. 


3398, BUKOWSKI Andrzej: Uroczystości Kopernikowski" we Fromborku 
(24 V 1946), Arkona 1946 nr 8 II, 19- 20. 


3399. JAK TORUŃ obchodził uroczYlItości KOllł'rnikowslr.i" w 1873 r, IlusIt. 
Kur. pol. 25 V 1946 s. 6. 


3400. K. D.: Niccolao ThoruncnRi. Alma Maur Tlwr. H. I 1946 nr 5/6 
R. 22. 
O uroo.y.to'ciacb kopernikowakicb we Fromborku. 


3401. K'PI
SKI Felicjan: Hołd narodów dJa M. Kopernika (1543 -1943). 
{Jmn;,a R. 18: 1946 nr 3/4 s, 43 48. 


3402, Mikołaj KOPERNIK, W: Jednodniówka wydana staraniem i nakła- 
d..m Bratniej Pomocy 
tudentów " dniu inauguracji Uniwersytetu Mikołajl\ 
Kopernika w Toruniu 5 IItycznia 1946, Toruń 1946 s, I -2, dodana j"Rt luźnll 
wkładka: M. Kopt'rnik, drzt'woryt 8. MarRchalła. 
ITniw. Tor. 


3403. PIW: W rocznicę iimi..rci Mikołaja Kop"rnika. Illułr. Kur. pol. 25 V 
1946 s. 1. 


PnYlóroki Zb.: Pnwr6t Kopernika. znb. po.. 2747. 


3404. RUDZIŃ"KA A.: Mikołajowi Kopernikowi Rodacy. Urania R. 18: 
1946 II. 63 -- 64. 
Opio .łożenia wieńca pod pomnikiem Kop"rnika w W.......wie. 24 V 1943. 


3405. z: Uroczy
tollci kopprnikow8IUt, WP Fromborku. H.ob. p"m. 27 \' 
1946 s. 4. 


:IH:!
		

/Licencje_039_04_397_0001.djvu

			3406. JURIWW
KI AI.....ti...uter: Mikołaj ....uvcrniJ... $,(,;al Ihieci ''ł4; nr 46. 


3407. KANIEwsKA Alicja: Człowiek, który }Ioru"zy
 z I'0"ad zi..mię. Mloda 
Wie6 ]948 nr 2. 


3408. NIKOLAUS Koperniku". Rundfunk 1948 H. 8 -9 s. 22, 


3409. NOWAK-NJECH M..rc;n: Mikołaj Kopernik. Norm doba 1948 c. 18. 


3410. ENSERING M.: Na vier f'eUWen van red... Neder/. Tijdschrif, 
'o"r P&y_ 
ehol. 4: 1949 !. ]57--- 162. 


341 L KOI'erniku.. Wel,woehe 17: 1949 nr 80ó s. 9. 


3412. MIKOLAJ Kopernik (1473- 1543). G"z. '.or. 16 VI 1(41). 


3413. MniowsKI Stefan: Wielki uczony i widki Pul ak. Ra:	
			

/Licencje_039_04_398_0001.djvu

			30623, fłoRTl'low8KI Włady"I....: Zalrz\ m..1 
Iońc" Ol I..,rll",,!
'ł "i.."..i\' (1.,4;-\ 
2<& V - 1951). Zoln. Woln. 24 V J9!}1 
. 4. iJlI"tr. 


3424. HEN Józef: "D" rt'voJllti..nibll
..," tolll. Woln. 1951 III' h ... I L 


3425, K, O: O czlowi..!r.u, który IJltruszył ziemi
, (W roc7.lIi"o: 
mif'rri 
Mikołaja Koprrnilr.a). S,,'and. Mlod,'ch 26 V 1951. 


3426, Mikolaj KOPERI'IIK. tycir sim". H. 6: )9!}1 nr 5 
. 266 267. 


;W27 MAlUl.OW81U Mieczy..law: Od Ko),,'rmku "o Kongrellll Nallki Pni. 
skiej (W 4011 rocznic\' llmif'rl'i M. KopI'mika). rJz. z(I('h. 26 V 1%1. 


34
8, M_UB Maciej: ..Polski.. wydało 
o I.)p.mi\' 
wllrus.yl Ziemie, ECM Tv., 1951 nr 8 R, 2. 


""Jrzymał Sł"ńl"', 


3429, ODEZWA ZU.lldu Gł6w""g.. P[olRkirgoJ T
nwurzy
'wółl '"riJo
ni- 
kówJ A [stroDomii), .Jrania R. 2 : 1951 nr 1/2 .". 17 IQ. 
Ootye.y ........enia M. Kopernika ... r. 1953. 


3430. ItF.WOLlJc.JONt!lTA nauki. "1.1"1'. wojsk. (Q!) I n.. 4. ilIlM' r. 


3431. s-r,PIEl'ltOWA J.: WRtnymal slońc.. 
195' nr 40. 


rIlMz,.1 zi,'mi,.. 1'llIIlIvc""k 


3432, ZONN Wło".imi
r.: Mikołaj KUI...rnill.. Ud 1 do Z lir 2h. 


M33, ZONN Wł: Mikołai Koprrnik i jel!0 na..IcA. Widnokl'. IQ!}I nr II M, I. 


z.łł34, ZV1II Todłl8tal/: von MikoJaj Kopf'rnik. K"I'urprohl. d. nr."... """,,, 
Jg. 3 : 1951 nr 7 II, 15- - 17. 


3£'5. BE: Toruń - Kopernikowi. liwII'. Ku
. pol. 30 XII 1952. 
O nadchods",ych uroc.y.to6ciaeh Roku Kllpernikow.kie,.. 


3436, BIALOB0R81t1 ElustachyJ: Wetrzymal Słoń"... rUIIllyl Zi"mi". PanIII'. 
1952 nr 20 s, 2. 


3437, CuRIIIŃ81U ArdriaDJ: Kiedy KOJ...rnik ..ruzył 7.iemi
". SI. T.v8. 
1952 nr 16; SwiaJ i Ltuhif. 1952 nr 24. 


M38. HOLLAI'IEK Adam: O ....łowi..kll. kt6r>' udważył Rit' mv
I..,:. Ech" 
TYjJ, 1952 nr 8, 


:1114
		

/Licencje_039_04_399_0001.djvu

			3439. JANKOWSKI J.: Fromborskie odkrycie. 
wial i My 1952 nr 26. 


3440, KALl: Poruszył z posad ziemię, Dzil i futro 1952 nr 11. 


3441. Mikołaj KOPERNIK - wielki astronom polski. Mat-y do Pracy 
kult,-o'w. w Wojsku 1952 nr 2 s. 253-255. 


3442, Nicolau COPERNICO, homem universal. Pol6nia dp Hoje An, 6: 1952 
nr 10 s, 12-13, ilustr. 


3443, KUHNIGK Armin: Sonne 8teh 8till ... KłJ
i88leiner Ruje 4: 1952 
s. 117-118. 


3444. SIEHM Peter: Ein grosser Sohn des polnischt'n VoIkes. -leMeits d. 
Oder Jg. 3: 1952 nr 3 s, 12-13. 


3445, STERN Anatąh Polskit' go wydało plemię, wstrzymał słońce, wzru- 
szył ziemię. Swiał 1952 nr 24 s, 12-13, 20, iluBtr. 


3446; SZCZEWIŃSKI Józef: Mikolaj Kopernik - uczont i filozof. (W rocznicę 
urodzin), SI. POWII2I, 21 II 1952, 


3447. T. D.: Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. SU/ial i Zycie 1952 nr 21. 


3448. W, G-N.: Mikolaj Kopernik. Zoln, pol, 1952 nr 26 s. 12, ilustr, 


1953.-ROK K.OPERNIKOWSKI 


OBCHODY W KRAJtJ 


3449, POWOŁANIE Komitetu Honorowego Roku Kopernikowskiego i Ko- 
IO.itetu Honorowego Roku Odrodzenia Polskiego, Tryb, Ludu 3 V 1953; Go.. 
lor, 
 V 1953; IlusIr, Kur. pol, 5 V 1953. 
Protektorat nad pierw'"ym I ni"b obj.ł BoI. Bierut. pnewodni"ayt J"I> Dembo_ki. 


34'50, UCHWALA Komitetu Honorowt'go Roku Kopernikowskiego. Nau1uJ 
pol. R. l : 1953 nr 2 s, 199, 


3451. UPOWSZECHNIJMY w'ród szerokich mas narodu życie i dzieło Koper- 
nika i 
elkie tradycje epoki Odrodzenia. Uroczyste wspólne posiedzenie komi- 
tetów honorowych Roku Kopernikowskit'go i Roku Odrodzenia. Tryb. Ludu 
24 V 1953 s, 1. 
Uatalenie p{ogramu obchodu oros powsi
cje a.eregu ucbwal jak np. budowy 2 ludowyeb 
o....rwatori6w. wydanie doie! Kop"mika itd. 


25 - Blbli...rafi. Koper-aikDw.k. 


386
		

/Licencje_039_04_400_0001.djvu

			3452. ZLOŻE:-'IE Wlt'DCO" "" WI\l"
zawi., u 
Iól' I",muik" \liko/a.ja Ko",','- 
nika. Tryb. Ludu 25 V 53 
. 2. 
Zob. '...ż poz. 2204, 2207. 


34:>3. BliCIlo\R Emil: Zl'rlha II klll...rnikll\"ych o
la"Rch \0"0' \'Rr
ii\"':. Vi,"II. 
{;psk..s/. Akad. Ved 62 : 1953 nr 9 10 s. 292 -- 293. 


3454.. LANDOVA Stychovii LuiMa: Polsk.. IIsluvy I\{ikuiii
.. KII,,,-rniJ..,,. 
Ilile Hvl"d 34.: 1953 nr 7 
. 149 -151. 
O urorzy......riacb warozaw.kir!. 17 i 18 "II 1953. 


34.55. NARÓD Polski i cała p"stęPOWIł lu(lzko
ć składa hllM pamięci 1"'- 
.nialnego uczon'-go Mikołaja KIł"prnika. Uroczysta akarl..mia "" Warszawi.,. 
Tryb. Ludu 20 VII 1953 s, l. 
\I. in. przemów;rlliu .T. Cyrankir..ica., A. Vareta i ". Suhbntina (poz. 2205, 2232, 2234). 


34.5b. TOKARSKI Zbigniew: UroczystoRci klłl'f'rnikllwski., " l'olac.', :Vaukll 
flol. H. / : 1953 nr 3 s, 150-151. 
O akade,nii w "ar..aw;r 18 "11 195:1. 


34.5.. Z PRAC llrzyglł'lł"a"cz}ch do S.-sji Nauko,..,j Pol
ki,'j Aka,lo:mii 
Nauk poświęconej KOI'..rnikowi. Nauka pol. R. l: 1953 nr 2 II. 203--207. 
Wiadomooi
 o przygoio" ywanyrh rr£eratucb: 11I£"ld L.: Teoria Kop"m;ka a zllf!adnipni.. 
IIrawitaeji w fi.y." wopólrzeonrj; Lipiń.ki E.: Nauka o pi"ui,dzu M. Kopernika. Tllmż" Humif' 
.b W.: Now" wydani<- 	
			

/Licencje_039_04_401_0001.djvu

			3461. [RUDNICKI Konrad] K, R.: Kopernikańska Sesja Naukowa PAl' 
Urania R. 24 : 1953 nr II 's. 331-335. 


3462. RUDNICKI K[onrad]: Sesja Kopernikańska Polskiej Akademii' Nauk. 
Pos'ępy A,
'ro-". T. l : 1953 .z. 2 s, 103-104 oraz tablica przedstawiająca 
medal pamiątkowy wybity przez PAN. 


3463. RYBKA Eugeniusz: Sesja Kopernikowska P[olskiej] A [kademii] 
N[auk]. Prob', R. 9: 1953 nr II s. 779-780, ilustr. 


3463a, SCB;ATZMAN Evry: Rencontres scientifiques i Varsovie et i Prague, 
Pens
e 1953 nr 52. 
.. 93 -97: oprawosd. _ Seaji Kopernikowokiej. 


3464. SESJA Kopernikowska [Pol. Akad. Nauk] Tryb. Ludu 16 IX 1953. 


SESJA KopernikoWlka 15 -16 IX 1953, aob. poa. 2202 B. 


3465. SESJA kopernikowska zakończyła obrady. Uczeni "ielu krajów 
złożyli hołd genialnemu polskiemu astronomowi, Tryb. Ludu 18 IX 1953 8,2, 


3466. SESSIONE scientifica delI' Accademia Polacca delIe Scienze dedi- 
Cala a Copernico. No,izie Polacche An, 2: 1953 nr 53 s, 9-10. 


3467. TOItARSKI Zbigniew: Sesja kopernikowska Polskiej Akademii Nauk. 
tycie Szk. trylu. 1953 nr II s. 102 -109. 
Obourn" aprawozdani". 4b8. UROCZYSTA sesja Polskiej Akademii Nauk p08więcona ,twórczości 
Mikołaja Kopernika, - Tryb. Ludu 17 IX 1953 s, 2. 


3469. IMI' Kopernika jednoczy narody. Wypowiedź uczonego radzie- 
ekiego W. Foka o Sesji Kopernikowskiej PAN. TrJ"b. Ludu l IX 1953 s,3, 


Zob. też pos. 3728 i 3734. 


347
, DOBOSZVŃSKA J[adwiga]: Rok Kopernikowski. Walny zjazd Pol- 
8!u e go Towarzystwa Przyrodników im, M. Kopernika w Toruniu, Bio'. ID Szle: 
R. 6: 1953 nr 5 s, 48-54. 
Spra
osdanie ae sja.du. atreuc.enie wyglouon)'Ch referat6w. 


3471. KONKOLEWSKI Leon: Polski świat lekarski czci pamię
 Kopernika, 
Gaz. 'or. 14/15 XI 1953 s. 1. 
Tamte, a. 6: prolram sjasdu Pol. Tow. Lekaroki"lo. 


i 


387
		

/Licencje_039_04_402_0001.djvu

			3472. PRZESZ LU 4011 nauk"'H'ó" I('karz
- 1'l"Zyhfd..i., d.. T..rullia na 
"Nj\' 
naukową zorganizowaną ku C'Zri Miko'aja KOl...rnika. G,,:. Inr. 21 X 19:;3. 
Pocłobn"j tr....i nolatkn \\" fIulIr. h..r. pol. . tel!OŻ cł"io, 


3473, UROCZYSTA ""!ljR POINki"go Tow. L..kar,ki..go 'lORWIęcon.. łI!'y,ry,,'- 
niu pamięci Miko'aja Kop..mikH. Ilu.olr. I<. ur. pnI. '5/16 XI ]953 ,. 3. 


3474. ZAKRZEWSKI T. : S..sja nauko"" P[ol..ki..go] 'Tlowarz
'tw"J 1.[.__ 
k..r,ki..g..] w Toruniu, Wiad. l..k. R. 7: 1954 nr 2 M. 140 141. 
SrAj. po'WieConR Kopernikowi, Rł6wnir jRko lekftr
wi. 


3475. BIAŁOBORSKI F.u"tHch
': Hozl'łI('zYII"my ..H..k K..p..rnika". ,':;".i", 
I.udzi.. 1953 nr 22. 


3476. R J D: O włR
ciwą int".'prf'tRrh' H..kll Kop..rniknw..ki..
". lIu"'r. 
Kur. pnI. 10 lIT 1953. 


3477. 480-LECIF urodzin Mikołaja Kop..mik... Urania 1953 nr 5 ". 145 ._ 
147, i'lIs!r. 
Obchody .. m. lutym. 


34i8. DALSZE d,'I..gurj.. y,"J(r..ni,'zlu' n.. "rłl('y,y"t,,
ci k"I"'mik..w,ki.,. Trvlo. 
I.udu 19 VII 1953 ". I. 
Por. po.. 3484. 


3479. GADOMSKI Ja..: H..k 1953 ..Juhil"UNy,""ym Itoki..... K"lwl'nik,," 
p" prostu 1953 nr 3 s, 6, i'usI... 


3480. GADOMSKI Jan: Juhileusz Kop..rnika. tvcu. ,,10Ił!. R. 8: 1953 nr 2 
M, 35-38, iluBtr. 


3481. GADOMSKI Jan: Juhi'euRzoW)' Hok Ko"..mika. SZland. MIodycI. 
21 1 1953. 


3482. GADOMSKI Jan: Uroczystości Hoku Kopernikowskiego. tycie Warsz. 
12 V 1953. 


3483, GOD pamjati Kopernika. Pravda 25 V 1953. 
Koreopondencia.. Waruawy. 


3484, GoSCIE zagraniczni przyhywają do Polski na uroczystości Koper- 
nikowskie. T.ryb. Ludu 17 VII 1953 8, l. 
Por. po.. 3478. 


388
		

/Licencje_039_04_403_0001.djvu

			3485. J. A.: Kronila Hoku Odrodzenia i Kopernika, Kwart. hist. H. 60: 
1953 nr 4. 
a. 931-334: o sesjach llaul	
			

/Licencje_039_04_404_0001.djvu

			3:;110. \\". 1\..: Z Kruniki Hllku I\.0ł't'fIliko\\'skit'
o. Urania R. 24 : It),,;
 
III' l ".. UI--21. 
O ziłUli('rzfJlly...h ob('hodach. imprez8c o h. wydKwnich
'ach itp. 


3;;01. n.: KOJIt;("rty IIINztpi",J..i"j orkil._try symfolliczlll'j \I' czaNit' lJIau- 

urat'ji .,Hoku Kop"rnikowskit'!;o", Glos olsz'. 29 V 1953 s, tJ, 
O kOnCf'l"('ic "oe }'a"omborku \\ 'ohecllo';ei D. Bif'rutn. "'ykonano Jn. iu. (po raz j-!!\Z)) 
..Symfonię KOPt'ł11ikoW8k,'. Jall3 -'Iillel'a. 


3502. llORO\\ SKI An.łr:;....j: Wi,'lki dzi"li Fromborka. SI. 1//1 Warmii iW"z. 
U. 2 : 1953 1lT 21 s. (I. 
Rł'porta:i: l. uroczYAtoBci L.0pf'l'lIikow,.kich 24 y 1953. 


3503, FRmlBoHK przygotowuj" sir do uroczystl'go obchodu Hoku KOller- 
nikowskit-go, (;Ios olsz', 22 V 1953 8, l: kur. codz. 23 \" 1953 s. l: Gaz. tor. 
23/24 V 19.'>3 s, 2. 


3504. INAUGURACYJNE uroczY8to
ci Hoku 1\.01,,'rJlikowskil'go w Olszty- 
nie i Fromborku. G16s, olsz'. 23/24 V 1953. 


KULCZVŃSJtI Stanialaw : Po.t"" i dzieJo Kupernika jesl dwu, Pol.ki, zob. poz. 2216. 


3505. OBCHODZIMY Rok Kopl'rnikowski, Glos olsz', 19 II 1953. 
O liamierzonych ul'oczysto'("iach nB terenie woj. olutyńlkiego. 


3506, PAMJATI vl'likogo I'0ls'kogo ucenogo, Pravda 26 V 1953. 
O urocay.to'ciach we Fromborku. 


3507, tr,: Uroczyst08ci w Olsztynie, Glos olslrl. 25 V 1953 s. L 


3508. UROCZYSTA inauguracja obchodów Roku Kopernikowskiego w.- 
Fromborku z udziałem towarzysza Bolesława Bieruta, Tryb. Ludu 25 V 1953 
l, l. 
Tamże, .. 2: "W mie'cie, gdzie żyl i pracował genialny uczony polaki Mikołaj Kopernik". 
Opia urocay.to6ci we Fromborku. 


3509. W 410-Ą. Roczruq: zgonu Kopernika. Na fromborskim wzgórzu: 
Glos oba, 26 V 1953 l, 3, iluItr, 
Inauguracja Roku Kopermkowski"llo. 


3510. BAM,NAŚ Kazimierz: W Roku Kopernika, tycie liter. R. 3: 1953 
nr 23 l, 7, iluItr, 
O urocsyatokiAeh i impre&IIL "Krakowie. 


311/1
		

/Licencje_039_04_405_0001.djvu

			3511. PROGRA.M krakowBkich uroczystoolci ku czci Mikołaja Kopernika 
w 410 rocznic
 jego 'mierci, 24 V 1953 r. Krak6w 1953 
B, nlb. 8. 
o. 6-7: łyeiorya Kopernika. 


3512. UROCZYSTOŚCI kopernikow8k.ie, Dz. pol. (Krak6w) 24/25 V 53 
,6. 
PrOlfram urocayotoki w Krak.owie. 


3513. W.ROCZNICę śmierci Mikołaja Kopernika. Kraków oddał hołd wiel- 
kiemu 8z..rmienowi POBtępU. Dz. pol. (Kuków) 26 V 53 B. 3, iluBtr. 


3514, Dni KovernikowBkil' w Toruniu. Glos TYI
' H. 2 : 1953 nr 31 
. l, 


3515, £,:' Obchód Roku KopunikowHkiego przedmiotem nbrad Miejskiej 
Rady Narodowej, Gaz. Jor, 18 III 1953 
. 6, ilu8tr. 


3516. FELSII.I Adam: 1'ornń luzygotowuje 

 do obchudu Hoku KOI'l'r- 
nikow8IDego, Caa. lor. 27 III 1953 B. 3. 


35\7, GALON Hajmund: Toruń Vi Roku Kopernikow8k.im 1953. N01C)' 
7'or R. 3: 1953 nr 12 {B: 1.] 


3518, GALON °R[ajmU!ld]; \..:.,;wersytet] MLikołaja] K[o-pernikal w Roku 
KopernikowBkim. GIo, "czelni H, 2 : 1953 nr 5 H, '5--6. 


35ł9, [HURWIC J6zef] J. H.:' Gród rodzinny Kopernika 
kJada hołd jego 
pllmi
Ci. Probl, R. 9 : 1953 nr 8 B. 562, iluBtr. 


3520, [LU
IIE
SII.A Zolia] Z. L.: 1'ornń w dniach 27 i 28 czerwca. Nauka 
Bztuka złoż, hołd Kopernikowi. llWIT, Kur. pol 21/22 VI 1QS3. 


3521, [LUBIEŃSII.A Zofia] Z, L,: W dniach 30 i 31 maja Tornń zainaugu- 
ruj«; obchód Roku KopernikowBkiego, IlusIr, Kur. pol. 15 IV 1953 B. 4. 


3522. MARWOY: Dni KopernikowBkie w TorUl,iu. CZl'rwiec-wrzl'Bił'ń 1953. 
W,sech.f..,iał 1953 .. 8 B. 183-185, ilUBtr. 
Głównie o wy.tawie w ratoow toru6akim. 


.3523, MiAZVRKIEWICZ] KryBtyn: Obchody Hoku KopernikowBkiego cen" 
tralnymi. unprezami Tornnia, Kur, codl. 24/25 V 1953 B. 2. 
. Gł6wni" o ....ji naukowej poiwioconej }\opernikowi, lO awl..ac.a.o referaci" L. Torwirta 
o portrecie toru6akim Kopernika. 


3524. PIERWSZE miejBce po Krakowie pTzypada Toruniowi w ogólno- 
I,obkini obchodue Roku Koprrnikowskiego. IlusIT. Kur. pol. 20111953. 


3111
		

/Licencje_039_04_406_0001.djvu

			3525, RS: nok Kopf'rnikO\.-ł;ki w rodziwt}"m widci,' ...i..Jkif'!1:o a
tronom... 
lIul/lr, Kur, pol, 8{9 n 1953 II. 5. 
Z.mieraenia. 


3526, TORUŃ przf'd wi..lkimi uroczy.tościami kul...rniko....kimi. Trvb. 
Ludu 17 VI ]953 8. 3. 


3527. TORl'Ń I.rzygoh'" uj., się .10 ohchudu H..ku KoV..rniko....ki..g... 
.lIwIr. Kur. pol. 18 n 1953: 1.01'1. Polski I.ud. 19 n 53. 


3528. UROCZYST.4. akad,'mia " Toruniu Im ł"Zci Kup"rnika, 7',,'b. tudu 
l VII ]953. 


3529. LROCZYSTOŚCI kOI...rnik.....ski.. ..- rodziunym mi";ci., wi..lki..
.. a.lru- 
noma. SI. POWIJZ, 28 II {I nI 1953, ilustr. 


3530. UROCZYSTOŚCI kOI...rnik......ki., ..- Toruniu. Tr.v". l.."lu :łO VI I():;:ł 
11.3, 


3531. URoczysTmicl KUI..'rniko..-ski.. ... T..runiu. 'Iini,"'r \(Ialll nal.",-ki 
otworzył wysta"-ę po
..-ięc(...ą wi.-lki,'mu astron..m....-i. Gaz. lor. 2" \ I 19:>3 
, -I. 


3532. UROCZYSTOŚCI Kop,'ruikowski(' " T..rolłliu odbędą się " (Inia"', 
30 i 31 maja przy udzial.. Itrzcd.tawici..li Hządu PRl. i ;..-iata nIluki. Gil:. 
Inr. 7 V 1953 A, 4, 


3533. UROCZYSTOŚCI KUltl"rnikowski. o \\ TUJ'IIJliu l'nzpnł
7.U.ł ",ił,. dnia :!7 
c'....rwca, Go::. lor, 2ó \ I 19;)3 
, 1-2, ilu.tr. 
Pro
rnnl. Podoblli
7. w 118"t. lir 7. 27 28 'I 110 _. .J. 


353.1. Z: Ur""z
 .I",:..i iIHIlljC:uracji H..ku K..I...rnik..w.ki..
.. " T..ru";,,. 
(;ró(1 K"I..'n.ik" i lJlli"-","yt..t J('go imi,'nia zl..,,
 li h..M "...ta..; ..i,'II..i,.;!.. 
""tronuma. lIu..'r. kur, pol. 30 \"1 I():>:ł '. 3. 


3535. P. (;.: Inaugu......ja uru('Z\ .Iu;ci ku",'rnik,,,,'.ki..,, .. Lublini,'. kul,. 
i.,vcif' ] 9:;3 nr 23 s. 2. 


3536. LJ,: Poznań zainauguro" al Uuk K"",'ruikuw.ki. (;"z. I"'Z'.. 21 2:! 
II 1953, ilu8tr, 
O akademii i 'W}ltulA's("h &orgRuizo".n)"('b prał"Z I'OZII. ]'0''". Prayj. ,,"..łuk i 'Iu7.. :\arud'I\\oł.. 


3357. NAl.KOWCY I'''zllańs.'y ku czci :\Iik..la.ia Kop,.t;uika. T".',. 1.//(1" 
4 VI 1953 8, I. 


:ł!ł:!
		

/Licencje_039_04_407_0001.djvu

			t)BCIIUDY w ZSRR 
3538. AKAUUIIA ku t:Zci KOI,r.rnika " TaBzkienci... Tryb. Ludu 7 X 1953 
e, I. 


I 
3539. ALTENBł.:lłt; 1\.: l\opernik""Hka 
eeja Akadf'mii Nauk ZSRR. tyeNJ 
Szle. Wyżu. 1953 nr Ił 
. 78- 81. 
\I. in. OlllttWił'lIi.o ,,-),lItlm,.un.,.tlt ref
r"łó" (por. po_. 65Ua). 


:ł540. AKIS1'U\' C;., Baz}"kin V.: Naród radziecki czci głęboko pamięć Miko- 
laja KOI,ernika: WIJI,lo"i 15 VIII 1953 B, 5. 
Tamie ..i.dollloit n ..i"olllo..on
j .lruki"DI 4-akto.."j ulac
 A. Koutkova pt, "M. 'Kn- 
""rllik" pau
j " r. 1\I
9 w Pla..
tnriuDl "o.ki
wokiDl. 


3541. AIITIOMUVA .I.: W m..ski.......kim I,lsn..tarium. Wolno" 19 11 1953 
". b, 
() ude.yej.. " &wi....u Po 'HU I'o("allic, urodzi... 


3542. ASTIIUNOMUWIE radzi,'ccy .. Mikołaju KOI."rniku. Go:. lor. ?3/24 
V 1953. 
'\lotalko o pra"hi,,1I" urocayotoi.i kop	
			

/Licencje_039_04_408_0001.djvu

			3548, TORZEST\"ENNUE 
obr,,"i,' ,. ,\k.ulemii 'auk SSSH. I ,'."n. -lkuJ. 
Nauk 1953 nr (, ". 25 -31. 


3549, 'ł'REGUBU' Vladimir: tJroezYlSlo';ci k0I'.'rnikowlSki.. " lSSH. (Ko- 
relS"ondencja napisana "p"cja'ni,' .-I'a "Trybuny I.u.-lu"). Tr.vb. I.udu l' VI 
1953. 


3550. URUCZYSTE l.o_i..dz"lIi.. " Lcnillgradzi.. ku ,'z,'i Mikolaja Ko,...rnika. 
Caz. lor, 30 VI 1953 II. 2. 


3551. U RUCZYSTOŚt:1 kOI,crnik.",ski.. " Uzh..kislalli... 'J'rvll. I.ud" ,24 J\. 
1953 8. 2. 


OUl:HODY \\ INNYClI KRAJACII 


3552. AKADEMIA ku czci KOI,,'mika w I'rol.-lZ". Tr)"b. Ludu 2 \ I lt)53 H. 2, 
Tamże wiadomoici () artykulach q
o)i(,zll. \, pra"ił- \0\ lo"'kiej i duńfikiej. 


3553. 410 ROCZNICA 
micrci Mikołaja Kop,'rnika 'H' Frallcji. Gaz.. lor. 
25 V 1953 s. 4: Gło
 Prac.'r 23{24 V 51; Kur. cod:. 24125 V 53 H. 2 i .m..' 

azety. 
O akadeJDii .organiSOWłłllej \\I Paryżu przez redukcj
 La Pe,,,". Przewodnie.y' prof. 
}
. Joliot-Curił'. Przemówieuiu w)"gło"ili: JOliol..Curi("
 L8brrrf'nllf'
 !"'rhalzm8u. 


3554. FERRAR.4 ,m'Hta homcnag,'m ił IIt..móri" d.. "Iii"..lau (;0l.enki"... Pn- 
I,mia de Jloj
 An. 7: 1953 nr II .. Ib. ilu"tr. 


3555. HnMMA':E ił l'Iicol"s (;0l','rni.,. lI"muni/'; 22 \' 1'):;3 H. I. 2. 


355tJ. INTEHI\. .'..r'...I....1I K0l"'mik. '\'"d"rland-I'..I"" .I. 7: 1').;3 III' I,. 
s. 13. 


3;),')7. I\.OPEHMKI's-AOt;:-;u in 
"\\ '....k. ./.-n,,,i,s d. Od"r .Jg. .'): 11);;4 
H. 2 M. 28- 
IIdbvl .if 4 XII 1115:1 nn ..ni".....
h.dł. (;olumbia. \\ yklud "\'p;I",il \funf"d Kridl. 


3558. (lOCHlIV\ I\.0l"'ruik",,
ki., " F.'rnml\t'. Tryb. I.udu 7 X 11);;3 s. I. 


35;)1}. (lSLAVA .lilll 'Uikulś6ł' I\.0l'..nłika. VE
",. (;"..kusl. 'kad. Viid tJ2: 
1953 nr 5. 
SprawozduniE' ;,; urocal.tego pmriedzf'nia Akndł".nij Nauk w PradJ'.ir du. 3U maja 1953 r. 


35tJ.0. (;.:ZeZENIE ,mmi\,..i M. "o,"'ruika ... China"h, lI,u,r. Aur. fIlii. 27 \ 
11)53 s. I. 


:1111
		

/Licencje_039_04_409_0001.djvu

			35M. ()cZf:Zł:NJIo: llamif,'i K"I.uuil..a " \I"II
III
l..i,'j ł{,.llUbli.." Lu,;ow..j. 
Tr.'vb. I.udu 28 V 53 
. I. 


J5b2, {,u"CI.\""'UŚt:l z ..k..zji 410 r....zll".
 
rni.'rci Mik..laja KOI".rnika 
w r.z",'ho
l"w,u'ji. Biul. (,,",",I.: l r.z,'rh,,,I. Slużha inform. 1953 nr 80 8. 8. 


3563. W,F..:ZÓH K..I".rni.....,,
ki " H..łsinka,'h. 'I'rvh. '.udu 19 XJ1 195:i 
M. 2. 


3564. WJIo:CZi.H k"I"'rnik..,,
ki " "Iowym .t..rku. 'I'rvh. '.I.du l I XII 1953 
s. I. 


35h5. \\ "'".11 "i.I,. C",,,'r,,i..us ,...I..b..,ti..,,
. Pol. "'aet. "'if,ur..s 13 V I 
1953 nr 355 
. :!. 


35tJh. Zł:8I1A:-Olt: " Hułj!arii I...
wi.......... '\1.ik..łajowi Kop..rnil....wi. Tryl,. 
l.udu 17 VI 1953 
. :ł. 


35tJi. ZF.UR.\:-Olt: \. P..ki"i.' "o;".ięcII"" pamięci KOI".mika. 'I'ryh. I.udu 
26 V 53 s. I. 


I', Ś
IIEr; MeT"" "..OLlCZ'iUŚI:WWł: I'I)I.S"": 


:i5óll. A. t;,: H,',,,,lucyjn.. lI'1.y..1 KOI...mika. l.
"("i.. oln'. 2'" 1953 s. 3: 
'Vo'ł!. 1'y
. 1953 ur 22 s, 2. 


Jjh9. HARAŃSKI H,'nrvk: W ci..uiu frOlnbllr
kif'j wirży. VOle/y 
I,'iat 1953 
Ur 6 B. 2. 


:1570. lł'AW....KS.... E(uMLacbyl: Mikolaj KOI.t'mik (W rzł..ryst.. .Izi..- 
-iąt'ł wcznicf ,jmi..rci).. "'n.... 1953 nr I 8, I. iluMtr. 


3Sil. BIALOHOK!lKl EUlltacby: Pionier no..oczeslII'j nauki ru"z' I z nut'J- 
scu ni., tylk.. Zi,'mif. Nnu'.y SUliat 1953 ur 3 s. I, ilusłr. 


3572, HIALOBOKS.... EUllł..d,y: W holrlzi.. ..i..lkiemu Plllakowi. f
chn Tv/(. 
]953 nr 18 8. I. 


3573. UIAI,OHURIIKI Eu"tacby: Wi,'IIU następca KIII".rnika. (" r..c"nicf 
Ul'Qdzi;l (;alilt'u""a). Od A. do Z 19
 nr 8. 


3574. HIA LOBOKSKI Eud..dlY: Wi..lki r"","lucjouista "BulU. I'",,"r. (Łódź) 
1953 nr I: Dz. bab. 18 I 1953. 


;,,,.,
		

/Licencje_039_04_410_0001.djvu

			3575. BIAl.oBOR8KI Eunachy: Wstrzymał .łońce, rusF.ył ziemię. SI. Tyg. 
R. 2 : 1953 nr 23 s, 2, ilustr. 


3576, BOl.sANOW81u Bolesław: Geniusz Mikolaja Kopernika. SllIU!łl. H. 4: 
1953 nr 5 s, 14-'6. ilustr, 


3577. BOROWIK Andrzej: Mikołaj ,Kopernik. SI. na Warmii i Mali. R. 2: 
1953 nr, 7 s, 5, ilustr. 


3578, CIESLA Henryk: Przed 80 laty. Now. Tyg. 1953 nr 39 s. 1, ilustr. 
)bcb6d 400-letniej me.nicy urod.i.. Kop"rnika. 


3579. 
YTOWSKA Maria: Mikołaj Kopernik. 19 II 1473 -' 24 V'1543, 
Meander R. 8: 1953 nr l B. 59-60, 


358U. CZAŁBOW8KJ J., SzymańBki J.: Rzecz o mistrzu Mikołaju z Toru- 
nia, Tryb, Wolno 1953 nr 29 s, 8-9, ilustr. 


3581. CZERMIŃSKI Adrian: Genialny astronom Mikołaj -Kopernik. E"pr. 
llIieCII, 1953 nr 44, 


3582, f:'lERJiuŃsKJ Adrian: benAtsz polskiego Odrodzenia, Tryb. Tyg,- 
1953 nr 47 s, l, ilustr, 


3583. CZERMIŃSIU Adrian: Geniusz polskiego Odrodzenia Mikołaj Kop"r- 
nik, Ruszvł Ziemię,' Glos rob. 14/15 II 1953 s, 3. 


3584, CzERMI
SIU Adrian: Mikołaj' Kopernik - geniusz polskiego Odro- 
dzenia. SI, Tyg, 1953 nr 3 8, l; SłOiat i My 1953 nr 52; Widnokrąg 1953 ńr 7 
B. 2; GloB Wybr.zeta 14/15 II 1953 s_, 3; Kult. i tycie, (Lublin) 1953 nr 8 M. l. 


3585. CZERIIIIŃSKI Adrian: Prawnik, łekarz, inżynier, ekonomista, genialn} 
astronom Mikołaj Kopernik obalił 'redniowieczny pogl,d na 'wiat i otworzył 
nowe perspektywy dła rozwoju nauk. -E"pr. wiecz, 19-11 1953 s. 3. 


3586, CZERIIIIŃS
 Adrian: Rozprysb. się kryBztałowa sfera gwiazd. SllIial 
Ludzie 1953 nr 1.9 8. 1, ilustr, 


3587, CZERMIŃ8KI Adrian: RoJazył ziemię, Gaz. for. 4 II 1953; Gaz, zut. 
,,6rll. 19 VI' 1953 s, 4; GloII Tyg, 1953 nr 22 s, 2; SI. Tyg. 1953 nr 4 s, 3; Sprawy 
Ludzie 1953 nr 7; SłOial i Ludzie 1953 nr 7; Tryb. Tyg. 1953 nr 49 s, '1, iluBtr. 


:1\16
		

/Licencje_039_04_411_0001.djvu

			3:>88. t:Zi:RMIŃSKI Adrian: Śladami 
alnutnika z Fr..mborka. SI. Tyt!. 
H. 2: 1953 nr 14 ". 2: Gaz. lor. 15 TY 1953 M. fi z ihl"tr. I.rz
dst, rzeźbę "K..- 
,n'rnik" Ed.... Haupta. 


3589. E. ZF.T.: W.trz
 mał 
ł..ńr.'. ru
zył zi..mię... Chlop. Vroga 1953 
nr 20 ". 7. 


3590. FILONIK Adam: "K"pernik i calemu światu i h'j okolicy. 
dzir żył 
"tał .ię użyteczny", .
I(,ial i Ludzi
 1953 nr 45 R, 2. 


3591. G.4.DOMSKI Jan: Pamiątki "0 wi..lkim a.tron..mi". Po proSIu 1953 
nr 21 ". 6, iluMtr. 


3592. GENIUSZ h,rlzki..j myśli. Ilndio i Ś",inl 1953 nr 30 R. I. 


3593. GENIUSZ myśli pol.kirf!.o Odrodz
nia. Tryb. l.udu 24 V 53. 


3594. GoLJj:BIOW8KI Eugeniusz: A.tron..m [Kol.ernikJ w "łużbie .połf'czno- 
-ri. KulI. i tytu (Lublin) H. 2 : 1953 nr 29 M. 2. 


3595. GRABOWIECKA L[f'..kadia): Ojciec astronomii w.półczeMnej Miko- 
łaj Kop..rnik. Polojna 1953 nr 3 s, 7 -- 10, nr 4 8, 3 -6. 


35%. (;RAD Michał: () Mikołaju KOI.erniku. Zul. Szland, 1953 nr 14 8.9. 


3597. HIJLLANEK "-dam: A j..dnak Rit' I.orusza ... Świal i tyci
 1953 nr 2 

. ,. ilustr. 


:ł598. JUBILEUSZOWY H..k Kop..rnill.Uwski. Naflll 1953 nr 10 ". 239. 


3599. K. (;.: Rok jubilruszowy Mik..łaja K"J.ernika. c..0f1,r. .r S:k. 1953 
nr I 
. 56-- 58. 


:łbOO. K. M.: Pnru"zvł ",wnu\, w"trzymal słuńcf'. t.yci.. ,,,"ru. 19 Ił 195? 
-. 3. 


3bOl. KAJ.TE:liBERGH 1.[....nl: Mikołaj Kop..rnik. -,,'"jba Zdr. 1953 nr 17/18 
R. 8, ilu"tr. 


3602. II.ASPERh.lEWICZ Stanisław: Co pO,winnu.my wiedzieć .. Mikołaju 
K"perniku. Hory:. T
chn. R. 6 : 1953 nr 8 M, 338 - 344. ilu8tr. 


3603. KIELCZEWSKI R: Najwięk"zy " .,epoc.. obrsymów". ."'0''''' Ś."ial 
1953 nr 21 8, I. 


:l1I
 


---
		

/Licencje_039_04_412_0001.djvu

			3ltll4. Knl:ll\l.\!iisKI T,ul..",z: \lik"I..j K"pl'r"ik rI,,,;!:O\,,kaz"1II dla 1",1- 
_ki,'j "au ki. Prz. Odl,-..,. Ił. 3 : 1'):;3 III' 10 _. 28:;. 


:ShIl5. I\ClI.I:ijsK.
 1\.: Twórc'" I',z,-I"III". O:. 1",1,. 14 '1:\ \'1 1';:;:1 '. 2. 
ilu.t,. 


:lltlll>. \lik"l"j "'OPł:R
III.. kal. IIII"dz. 19;;3 s. 123 
-124. 


:lbOi. \tikClI".i KClI'ERNIII.. Prz. 8ó"', Ił. 9: 1953 nr 'I M. 
"7. 


:lbOłl. \Iiknla; I\.ClP.:RNIK. '/'"chll. Prz"lII. sp"..., .. ycł. A I:ł 1953 nr 12 rio l 2. 
iluM'" 


3(,08.,. \1ik"I".; l\.oP.:RNIII. 
1953 nr ') '. 3. 


wi..lki r,'w"lucjun.isla ... nanet'. Cło.. nuucz. 


:1(.0'1. \lik"laj ....OP.:RNIII. (1473 1.,43). .\1lodzież 
lVi(,'" 1953 11,58.55. 


:lbJU. \tik"I:'j KOP.;R'\IIK 1473 1;;4:1. W O',r. p,lhj" 1'1.,:1 n' 7 ,. b- 14, 
iluMI', 


3óll. Mik"laj ....ClP.:R'\(IK (24 V 1:;43 
". 180. 182. ilustr. 


24 \' 1'1:;3) K"I. mi,. ilU r. 1%3 


3612. :\tik"la; r l\.ol'.:RNIK ) i I
i"r"an" (HmlluJ. P"'I"r. (Lódź) 195:1 n, :1 I 
s. 2. 


3b.13. KHZł:I'I"",,"SII.1 !\1jeuy..law: U"iejt. ..ywutu wit'lkiegu uczuneG'> Miko- 
łaja KOI't'mika oraz jt'go dzidu ... E"pr. ",ucz. 24 V 1953 s, 4, iIUl,tr. 


3614. KuczYŃsII.1 JaJlUMIII: (
"J1iusz l,olskiel(u Orlroclze".i... l'IIk"l. 1953 
nr 23 8, 3, ilu8tr. 


3M5, ....UCZYŃSKI Janusz: KUI"'mik wielki rc:wulucjonista nauki .'IIw_ 
#(010 pracuj" 1953 nr 5 8, 29 - 31J. 


3bl6. KUCZYŃ!!KI Janusz; O czyni.. Mikołaja Kopernika, W 410 rocznicę 
wydania ..D.. R..volutinnibus", Wip'; R. 10: 1953 nr 21 8, 5, ilustr. 


3b17. KUCZYŃ
KI Janusz: SZl'rmit'rz I"awrly i l)Ostępu. Pokol. 1953 nr 17 
H. 4, ilWltr. 


3618. LENGOWSKI Michał: PoznHtani,. z nami jako jeden z nW!. SI"i", i My 
1953 nr 66 8. I, fut. autora. 


:IIIN
		

/Licencje_039_04_413_0001.djvu

			3619, LEŚI'lODORSKI Bogusław: W blasku g..nialnf'j my
li '"'0pf'rnik... 
Sprawy i Ludzie R. 3 : 1953 nr 36 II, I, 3, ilustr. 
R.nekaj. po ..aji Pol. Ąkad. Nauk poiwifeDnej Knpernikowi. 


3620, LEWARTOWSKI Wł.: "WHU7.ymał ..tońc.., rU8zvł zi..mi
,.." Dr,łŻ-WIII 
1953 nr 5 8, 22-25, ilu8tr. 


3621, LICOCl.I Alfred: Mikolaj ,",ol,emil wi..lki phioki unon\' Odrodz.'- 
nia, Wiad, 
fJrn. R. 4: 1953 nr 4) lO, 257-- 258. 


362:.1:. I.IBICKI Andrzej: Mikolaj KOI>f'rnik. Gaz, 'or. 19 II 1953 H, 2. 


3623. LUDOMIR81U R.: G..nialny uczony. Wolno
 19 II 1953 B. 6. iluBlr. 


3624. MAIICINIAK Zbigni..w: KOI'crnik 
d.l'ni... (;10. nalKz. 1953 nr 27 /28 H. 5. 


"'
ZI'chHtronn'- rzłowi..k 0,1,..- 


Jb2S. MARKOW8KA 8.: Mikolaj KIII>f'mik. Kłos_" 1953 
. 4 5, iluHl'. 


3626, MARM,: A jednak si" obraca, .
...iar i _W,. 1953 nr "" II. I, ilulItr. 


3627, MIETEL81l1 Jan: KOI,emik 
1953 nr 9 M. 137 - 138. 


tw6rea nowo"a..sn,'j Illltronornii. umc!n' 


3628. MIII.QLAJ II: Torunia. Przyj. Dzil/ci r.lorl. S'raj". rl/'''"I(. ,I.. nr J8/191 
1953 II. 86-87. 
\I. in. pnedr. wi"r.sa IłronirwolU"lo o Kopenuku. 


31129, MILANUWICZ Zygmunt: M,;;. wolnegu dllCh.., (Z okaaji roku kUI,,'r- 
ItikuWlki"go), Radio i S...ia. R. 9: 1953 nr 7 a, l. 


3630, ODLA:oIICKI MiClhał: Rok Kop..rnika. Prz. l-'oMZ, R. 9: 1953 nr 4 
s, 10:ł--104. 


3631. Od PTOLEMEUSZA du Kopf'mika. GloII Iralol. R. 9 : 1953 nr 12 l, 80. 


3632, OLSŻEW!lKI Wacław: Wi..lka meanica, WiliI: Un, pel. 1953 nr 4 
lO, 586 587, ilu...r. 


3633. ORLlCKI Mik..ł..j: O ",,,,i.-I, Mikolajfl Kopernika. S.iar 
'Ycie 1953 
nr 10 ... 2. 


3634, OSTASZEW8KI JanuIII:. WMpominki "Pned ł.t oeiemdaieaiłciu, D.i. 
i Jutro R. 9 : 1953 nr 12 a, 5. 
O Jabileuaau 1873 r. Gl6wni. o I. Polkowwkim. 


:lilii
		

/Licencje_039_04_414_0001.djvu

			635. OZDOWSIIlA Zofia: Mikołaj Kopernik -- "wlltraYlDał słońce". GloII 
/w'nl. R. 9: 1953 nr 13 {14 II, 88, ilu8tr, 


3636, PAGACZJ:WS..I Janusz: Rewolucyjna tf'oria Kopernika, Od A do Z 
1953 nr 1 II, 1 - 2, ilulltr, 


3631. PAGACZEWS..I Janul/z: RozpoczynaIDY ..Rok Kopernika", Od A do Z 
1953 nr 2 s, I, ilustr. 


3638, PIECHOCItI Marian Witold: Mikołaj Kopernik. Gf'niUIIZ narodu pol- 
.kiego, SI. na Warmii i Maz. R. 2: 1953 nr 8 II, ;, 


3639, PIETKIEWlCZ Jeny: "Nauka godna zaill'.. człowieka my,Ullcego" 
Prz. kul,. R. 2 : 1953 nr 20 1/, 3, ilulItr. 


3640. PLEA..IARSIU BolelIlaw: Pamiątki związane K Mikołajem Koperni- 
kiem. Gaz. 'nr. 5 {6 IX 1953 1/. 5. 


3641. PLE!iNIAR
KI Bolesław: W.. w
l'ólllym hołdzi... Gaz. 'or. 5 VIII 
1953 s, 5, 
U artykul" jed....j . I"""t roo)'jakicb . r. 1873. 


364 la. PODLEWSKI StawI/ław: Jak kanonik warmiński wstrzymał lIłońce 
rus,,
'ł zif'mi('. Cari'as R. 9 : 1953 nr 4 II. 24 - 31, ilul/tr. 


3642. POKORA Leon: WMtr..ymał SłOlice, ruMzył 7,iemi(' ... Poznajem:v S,oia, 
1953 nr ł !I. ł --2, ilu8tr. 


3(»43, PRZYPKOWSKI Tadcu87,: IlIstnlkcjo du "rzf'7,ruczy Mikołaj Ku,."r- 
nik. W anzawa ł 953 MM. 23. 


3644. ROCZNICA. KOI,,'ruikańMka. _\tyśl Jiloz, 1953 nr l M, 131--143. 
n an.c.ruiu KOJM"rnika. 


3645, i!.YBKA Eugenim.z: ł':ulllavil Mian.... " IOOMul zew. KvE
Y Ił. 3: 
1953 nr 23 II. J I, ilulIt;: 


364b. SCUNIECKI Michał: W rucznic(' kOI"'rnikowllk. 1473--1543 -1953. 
t;tos Irielkop. 19 II 1953, Husl.. 


-7> . 3647. SUZIŃ"KI Jerz}': 'Kul',oruikiullu ,,,,,,',ki... Pro"'. Ił. 9 : 1963 nr 10 
" 669, ilulIlr. 
Fral[ln. Iiltu Froucillsklło lIo..clk" du Kru".ł"\' skif'li&:u (rkp. Hibl. Jllg.) z upiW:.II urocay"tu- 
""j 1873 r. w Cle<'bacb. 


-IIIU
		

/Licencje_039_04_415_0001.djvu

			POISKA AKADEMIA NAUK 


MIKOLA.ł KOPERNIK 
O OBROTACH 
SFEB l'TIEBIESKICH 


KSIĘGA PIERWSZA 


dl 


PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE 


13. Karto tytnlowa lJ. ....olułioni/ouM ... War...",a 1953.
		

/Licencje_039_04_417_0001.djvu

			3648, SOSI
SItI Rijmund: Rewolucjonista nauki - Mikołaj . Kopernik, 
Prz, rechn, R. 74 : 1953 nr 9 II, 355-357, ilustr. 


3649, STAN.: Czołowy przed8tawiciel polskiego Odrodzenia. Glos Pracy 
23/24 V 1953 II, 3, ilustr. 


3650. STANEK A.: "Słollce, zatrzymaj 8ię". Tryb. Ty!, 1953 nr 75 II, l, 
ilustr, 


3651. SUCHOCKI Mieczysław: Mikołaj Kopernik. 1473-1543-1953. Archir. 
1953 nr 6 s, 141, ilustr. 


3652, SULlMOWSKI Janusz: Mikołaj Kopernik jednoczy ludzi dokola wieł- 
kiej idei, CaratU R. 9: 1953 nr 9 s, 18-19. 


3653, [SUSZCZEWSKI T.] T. S,: W 410 rocznicę 
mierci wielkiego uczonego 
polskiego Mikołaja Kopernika (1473-1543). Gosp, wodna 1953 nr 11 s. 397- 
398, ilu8tr, 


3654, TIP,: Człowiek uniwersalny. llusrr. Kur. pol, 29/30 III 1953 II. 4. 


3655, Tu bŁ i twor:ł:ył Mikołaj Kopernik. Swiar R. 3: 1953 nr 23 8,12-13, 
ilu8tr. 


3656. W CZTERYSTADZIESI<\T<\ rocznicę 
mierci Mikołaja Kopernika. Pr:. 
budowl, 1953 z. 8 s, 259, ilustr. 


3657, W 410 ROCZNIC' urodzin [!] Mikołaja Kopernika, Rewolucyjne 
dzielo Kopernika. Szrand. Mlodych 19 II 1953 6, l, ilu8tr. 


3658, w, K,: Mikołaj Kopernik, wielki rewolucjonista w nauce, Tryb, Ludu 
19 II 1953 B. 1, 3. 


3659, WALICKI Franciszek: We fromborskiej wieży, Moru 1953 nr 7 11.13, 
ilUBtr, 


3660. WB,: Sądem ich jako plochym gardzę,.. Tryb. Ty!. nr 52 s, l, iluBtr, 


3661, WENCEL Henryk: Mikołaj Kopernik. Srrażn. 8wans. R. 8: 1953 
nr 8 8. 91-92, ilustr. 


3662, WIELKI kanonik II: Fromborka. Ksiądz Obyw. 1953 nr 7 s, 16-18, 
ilwtr, 


1:6 - Bilłllo.ur.a Kopuaikowd,. 


-lIII
		

/Licencje_039_04_418_0001.djvu

			3663, i.: W 480 roc.nic
 urodzin Mikołaja Kopernika, Twórca nowej astro- 
nomii. lUemiellni1c R. 3: 1953 nr 7 s, 4, ilustr. 


3664, ZS,: S.turm niebios, Kob
'/J i tycie 1953 nr 12 s, 10, ilustr. 


3665, Z. S,: W 480 rocznic
 urodzin Kopernika. Człowiek, który rusllył 
ziemi
; Glo. Procy 19111953. 


3666. ZEW: Gałąllb konwalii. Stolica R. 8 : 1953 nr 41 II, 2-3, iJuatr. 


3667, ZIELI
SIlA KrylItyna: ....,Polskie go wydalo plemi
". Strun, ftII0'ł.!, 
R. 8: 1953 nr 7 II, 7, 


3668, ZIEMBA Jan: Kopernik - człowiek czynu i obywatel. SU/io. i tycie 
1953 nr 16 [17] s, l, iluatr. 


3669, ZNAKOMITY uC,llony i humanista, W 410 roc.nic
 zgonu Mikołaja 
Kopernika, Wolnofł 24 V 1953 s, 6, iJustr, 


3670, ZOlU. Włodzimierz: O Mikołaju Koperniku, Tryb, Woln, 1953 nr 8 
11,9, 


3671, ZONI'I Włodzimierz: Wielkie dzieło Kopernika, POlUJr, (Ud.) 1953 
nr " II, l. 4, iluatr, 


3672, ZOI'lN Włodzimierz: Z okazji Roku Kopernikowllkiego 1953 w Pol- 
KC, Fi:r. i Cltemia R. 6: 1953 nr 3 II, 131-139, iluatr, 


PI
IIJEI'INICTWO OKOLICZNOŚCIOWE OBCE 
3673. AsTRONOME, math
maticien, mMecm et juriate Copernic s'inte- 
reuait 
galement 1 I'
conomil', W: Nicolas Copemic, Bull. splcial Paris 1953 
(POll, 647) s, 8-9. 


3674, BOTTCHER Helmuth: Der Griff in dea Himmel. Wall Astronomen 
dea AJtertums begannen, f1ihrte Kopernikua genia! zur V ollendung, New 
ZBił 24 V 1953. 


3675, EI'IGEL L,: Science miIestone, Sc, Diges. 1953 March s. 86-90, 


3676, -ER,: Mikolaj Kopernik - oder der UlllJlturz in der Weltbildvor- 
atellung, Je_ii. d, Oder Jg, 4: 1953 H, 5 s, 9-12, ilulItr. 


4GI
		

/Licencje_039_04_419_0001.djvu

			3677, ER ltiirzte die hernohende W'!ltanllchauung. Zum 410 Todeatag 
dei grolllen polniBchen WilllenschaftJen Nikolaul Kopernikal, Frau 
II H
uu 
Jg, 8 : 1953 nr 22. 


3678, FARBAR Stewart: Poland'lI gre.telt ec.ienwt. New Poland V, 8 
1953 nr 7 l, 4-5, ilUltr, 


3679. FEflENllOV V.: Nikolaj Kopernik. l:aveslija 24 V 1953 8, 3. 


3680, GUDBACD Walter: Eppur IIi muove, Zum 410. Todellt.g von Niko- 
lauB CopernicuB. Wf'I,bUhn
 1953 nr 21 8, 648-652. 


3681. HUGONNOT Jean: La RenaiBIlance poiromii"", Demoer, lIIIUlI. AD, 
1 : 1953 nr 8 II, 466-469, ilulItr, 
-o Koperniku. 


3682. JAROVOJ M.: God Kopernika v Polic, Ogon,k 1953 nr 24 II, 2. 


3ó83, KAUPPELDT AlfOD8: Nik<>laUl Kopernik - ein grollller Sohn deB 
polniBchen Volkell. Neuell Deulschland 23 V 1953 nr 119, II, 4, iluatr. 
Omówi"nie: Tryli. Ludu 4 VI 53 .. I. 


3684. KOPEBNUI., (1413-1543 
g.) Molode' Mira 1953 nr 5 II, 50. 


3685, Mikolaj KOPERNIK polBka renABllan.senB BtorBte tAnkare, De, Nya 
Polen Ar8. 8: 1953 nr 6/7 II, 9-10, iluBtr. 


3686, NicolaB COPEBNICO gran revolucionario de la ciencia, Polonio. (Buenos 
AireB) AD, 5: 1953 nr 54/55 R. 11-13, iluBtr. NlHva Polonio. An, 6: 1953 
nr 73/74 B. 4-8, iluBtr. 


3681. NicolauB COPERNIC. 
'iin,a ,i ,echnicli 1953 nr 6 II, 8. 


3688, Nikolaj KOPERNIK. Nauka i lizn' 1953 lir 2 oraz nr 6 11,2 okładki. 


3689, Nikolaj KOPERNIK - velikij mYBlitf'l' epochi Vozroidenija v PoI'Ac, 
Inform BjulI. 1953 nr 8 II. 17-21. 


3690, KOPERNIKUS och universulU. De' Nya Poleli Ar8. 8 : 1953 lir 2 i naBt. 
PopuJ. obraakowe .prsedltawienie hilltorii teorii Koperuika. 
W tymae nr., .. 20: 1953 - minneaar for Mikolaj Kopernik. 


3691. KOPERNIKUSARET hoytid,'Jig 8puet. 400-itrsjubiJeet for den geniale 
aatronomen feireB over hele verden, Ny fra Polf>D 1953 nr 6 .. 1-4. 


-10:1
		

/Licencje_039_04_420_0001.djvu

			3692, KOPERNfK.m Rok a Rok polske renessance, Novl Pobko R. 5: 1953 
iI. 7 s, 9. ilustr. 


3693. Mikulai KOPERNIK., velky revolucionar Vl' vMe. Novi Polsko R. 
5 : 1953 iI, 4 II, 16-18, ilUBtr. 


3694, KRASTANOV L.: Nikolaj Kopernik - velik progresiven u
en, Po 
slu
aj 410 godini ot smartta mu, RabolniłJ
k3 DAo 23 V 1953. 


3695, KULIK.oVSIUJ P.: Nikolaj Kopernik, (K 41O-letiju so dnja smerli,) 
SlavjalU! 1953 nr 5 s, 51-52, ilustr. 


3696, L, S.: Koperniku.;, ein groBser Sohn des polnischen V olkes, JI on 
Pelci11& bis Tirana Jg. 5 : 1953 nr 5 s, 30-31, ilustr, 


3697. L. S,: NikolauB Koperniku!! geboren 19 II 1473, gestorben 245 
1543, Zeil im Bild 1953 nr 1l s. 13, 15. iluBtr. 


3698, LUSUARDI Carlo: II quarto centenario deUa morte di Nicola Coper- 
nico, Viii NuolH! 31 V 1953 nr 40. 


3699, M.u£EvA Malina: Velik progresiven u
en. Nauka i technika za mla- 
Mila 1953 nr 8 II. 14-15. 


3700. 1953 Copemicusjaar, Nederland Polen J, 7 : 1953 nr I II, 24, ilustr. 
Tamie, Het jaar 1953: Jubileumjaar vao Mikolaj Kopernik. nr 3 ., 16, iluatr.; 1953: 
Het Kopernikjaar ur 6.. 12-13, iluotr,; De F.....tdijkbeden van h"t "Kopernikjaar" in Polen, 
1953 nr 6 .. 12-13; Intern. Eerbetoon Kopernik, 1953 nr 6 .. 13; Mi.vattin,en Omtr"Dł 
Kopemik, 1953 nr 6 a. Ił. 


3701. 1953 - Koperniku. - Jahr, Jemeils ci, Oder Jg, 4: 1953 H, 2 
8, 17. ilusu, 


3702. Nov.u A.: [..Ziemię pchn.ł, słońce i niebo zatrzymał"]. Ve.mir 
1953 nr 5. 
Sł--: Lenko_ Antonina, W-ru.... 1953 a. 8 ..201. 


3703, p,: MIK.OLA.I Kopernik (1473-1543). Nederlancl-Po'en Jg. 7: 1953 
nr 5 II, 25-27. ilusu, 
T"tI"" łunie: Kopernik in HoUand. Gouden Eemo, 1954 nr 12 .. 12. 


3704, PETRI Winfried: Nikolaus KopernikuB, Slimmen ci, Zeil Bd, 152: 
1953 nr 5 8, 145-148,
		

/Licencje_039_04_421_0001.djvu

			3705, PEUCD:RT Will.Erich: Der clie Erde kreisen machte, Meriara JS. 
6 : 1953 H, 3 B, gO-83, 


3706, Pr.ArrE Herbert: Nikolaus Kopemikue - ein Revolutionlr in der 
Wiesenschaft, Biblio,hekar Jg, 7: 1953 H. 9 Bo 631-636. 


3707. Pot'VALOV L.: Druz'ja i vragi Kopernika. "Korruomorslcaja PralIda 
19 II 1953 s, 3, 
TIu... . p"wnymi akrótami: GlU. 'Dr. 28 II/l III 1953; Sl. T,.,. 1953 Dr 9; s.n.. i M,. 
1953 nr 57 .. 3. 


3708, POLONIA ccl..bra con nuevos actos 1'1 Ano de Cop6rnico y dei Ren... 
cimiento, Nuella Polonia An, 6: 1953 nr 72 B, 14-15, i1utr, 


37d9. RADICE Lucio Lombardo: [Kopernik a Wiochy], UraiIG 26 V 1953, 
Tłum. pol., "'ied.. i 2ycie R. 20: 1953 Dr 9 .0 641. 


3710, nEGOCZI Emil: Koperniku (1473-1543), F6ldmlrlałGrai "'bierni. 
nyelc 5: 1953 nr 2 s. 102-105. 


3711. SCHATZMAN Evry: Nicolu8 Copernic (1473-1543). Humanul 23 V 
1953 s, 2. 


3712, SCIIERFlG Hans: Om himmellrgememes kr..d8lub, LaM 08 Folie 23 V 
1953 8. 7: ilustr. 


3713, SCHMAUCH Hans: Nikolau8 KOI,ernikllH, der grossc Weis" von Fra- 
uenburg. ErmlandbrirJe 19:;3 nr 24 8, 4-6. 


3713a. SEMONOV V.: BI,'slja!i!aja 
Iranica pol'8koj i
lorii. Slalljane 1953 
nr 12 H. 21-24. 
O Odrod."uiu w Poloc", a glówui" oKoperlliku. 


3714. STERN "ictor: KOIIł'miktl
 eill Bahllhr,'chrr d,'r nenen Zcit. Sonn- 
'08 1953 nr 21 II. 4. 


3715. STYCII Jar.: J\lik.lIliis KUlIł'mik (U73-- (543). hue Hvizd 34: 1953 
nr 5 H. 101-103. 


3716. SVITAti. L.: Mikllliii! ....0l'..mik -- Bujovnik za l,ukrokovoll vEdu. 
Rude. Pravo 24 n 1953 nr 143. 


3716a. TERRu!" niVl'r:t Lui8: C0l'rnlico r..ntlador d.. I" astronorwa mo- 
derna. ..NOVl'd.,des", 
lexicu Cli la 1,..llum 19:;3 lir 232: 30 VIII. 


łtla
		

/Licencje_039_04_422_0001.djvu

			3717. V81!:CB8VJATSKIJ S, K,: Vidatnij I18tronom Mikola Kopernik, (Do 
łl0-ri

ja dnja smerti), Nauka i ZirtjaO 1953 nr 6 s, 27-28. 


3718. WATI'I!:NBI!:RG Dietrich: Nikolaus Kopernilr.us, Zmń 410, Todestllg 
fłPR 
OSBeD Astronomen am 24 Mai 1953, NelU! Schule 1953 H. 20 s, 13-14. 


1954-1955 


3719, BRUCH!!: E.: Kopt'rnikus - Jahr in Polen, Physik. B'-r 1954 nr 4 
II. 32-33. 


3720. HUKOWSKI Tadeusz: Przewrót kopernikamki. U źródeł nauki, Od 
J ,J.. Z 1954 nr 31 s, 3, ilustr. 


- '?I. CIEŚLA Henryk: Dwa listy pl-"csłane do Fromborka. $wia. My 
'J54 nr 129 II, 2. 
O saint.... Jwaniu Kopernikiem w ZSRR. 


3722, GALON H[ajmund]: Bilans HoktJ. Kopernikowskiego na U [niwer. 
-ł:ecie) M[ikołaja) K[opernilr.a), Glos uCR'ni R. 3 : 1954 nr 4 s. 1-2, ilustr- 


J723, GoUK:OV W, M.: tetyrechsotłetie so dnja smerti ,Nikolaja Koper- 
mka i vychoda v svet ..De revolutionibus orbium egelestium" (Ob obralC!enii 
"ebesnvch sfer), Ye
.n. Leningr, Unill. 1954 nr S s, 203-205. 


3724, GUTO V lad.imir; Mikul'l Kopernik vedec revolutionir, Nala Yeda 
Roi, l: 1954 nr 2 s. 44-50. 


$724a, Ho...-D'ARTuBo G,; NicoM Copernico, Coe'um 22: 1954 s, 330-338, 
OdCayt wysł, . 'POwodu 400-ej roc»nicy asanu. 


3725, KOZŁOWSKI WładY8law: Mikołaj Kopernilr. - najwi
k8sy polski 
ucaony, 'skry 1954 Dl 17 s, 2, ilustr, 


3726, ŁAKOMY Ludwik: l.ult StaRzica dla Kopernika, Probl. R. 10: 1954 
nr 3 s, 181-183, i1wtr. 


3727, NADOLSIlI Bronisław: Trzej wielcy humani'ci [Jan a Ludaieka, 
KlcmeJUI Janicki, Mikołal Kopernik). Nowy Tor 1954 nr l s.2. 


3728. SBSJA naukowa P(Olskiej) A[hdemii] N[auk) po'wi
cona twórcsu- 
ilici Mikołaja Kope...,ika. Sprawozdanie Podkomisji Sesji Kopernikowskiej. 

pr_. PAN R. 2; ł954 nr l II. 79-87. 


4()6
		

/Licencje_039_04_423_0001.djvu

			3729, UBPEi!NA bilancia Kopernikovych oslav, L'ud Roi, 7: 1954 nr 40 
8, 4. 


3730. ZONN Włodzimien: V spuvislosti a Kopernikovym rokem 1953. 
tas. leskosl. wIallu aSlron. 4: 1954 nr 4 s, 45-48. 


3731. DIJKSTERHUlB E, J.: Mikołaj Kopernik 1473-1543. Hemel en Damp. 
krins 33: 1955 nr l B, 16, 
Sprawoadanie a obchodu jubileuaau Kop"roika w Holandii. 


3732. KOGUCKI Roman: Co u licha" Kopernikiem? Mazury 
H. l: 1955 nr 7/8 s. 216. 
Dotyeay filmu o Koperoiku i tłumacaeni" powieici Revsina. 


Warmio 


3732a, KRlEGER Erhard: Nikolaus Kopernikus-Begrilnder unseres Welt- 
bildes OsId, Monotsh-e Jg, 22 : 1955 H. l s, 13-1
. 


3733. HVNG S,: Perevorot vo vzgłjadach na ustrojstvo Vselennoj, N. Ko- 
pernik i ego sistema mira. SOli, Belorussija 31 III 1955, 


3734, SESJA Kopernikowska 15-16 IX 1953. Warszawa 1955 (1956) 8S, 
478, nlb, 4, ilustr, Polska Akademia Nauk. 
Z treici: sob. poa. 1863c, 1964, 2196a, 2202a. 


3735. ZONN Władysław: O nie wykonanych zadaniach Roku Koperni- 
kowskiego, Tryb. Ludu 5 VII 1955 8, 6.
		

/Licencje_039_04_424_0001.djvu

			A.DDENDA 


3736. L'ANNEXION dl" Copernic. Archeion (Santa Fe) 22: 1940 B, 137-. 
138. 


3737, BALFouR H. E,: ,.Prl"-Copernican theology", Cambridge Rev. 57: 
1939/40 
, 166 i n. 


3738. HA NFI Antonio: L'uomo copernicano. S,udi Filosofiri 10, 1949 
B. 93 i n. 
I'raedr. a uiewielkimi smianami w tegoż: L'uomo copernicano. [MiJano] 1950.. 316-338. 
l:lIiw. Tor. 


3739. BRACHVOGEL Eugen: Koppernikus im altgriechiBchen Gewande, 
Erm'. Zrg. 1921. 


:1740. CLARKE J. H.: From COlwrnicu8 to William BlakI", London 1928, 


3741. [ETTlNGER Pa,,"'] P. E.: O Mikołaju Koperniku. Nowe Widnokr, 
I tJ43 lir 12. 


3742. FEDERAU Wt,lfgallg: Nikolaus KopcrnikuB, Niirnberg 1949 1111, 177. 


3743. JANIKOWSKI Stanisław: Appunti su NicoIO COI,eQlico, Ecclesia An. 
12: 1953 lir 12 .. 610-613. 


3744, KIRHINNIS H.: Neuere KOIJernikus-Forschungen, Schlesier Jg, 5: 
1953 nr 11 .. 5. 


3745, NEYEK Paschalis: Das IIogenannte ..Symbolum" deB Domherrn 
Nicolau. C0I'I'l"rllicu.. Sancrifica'io nos'ra 14: 1943 II, 126---127. 


3745a. OSTDEUTSCIIE Kulttulage ill AachclI. G..d.'nkf..i.'r Hir NikolauB 
KOI"'rniku", Unsf'r Dnnzig Jg. 6: 1955 nr 5 .. 6--7. 


3746. HOIIL A.: Zwei Kopernikus-Biicher, S,ernenwel. .Ig. 4: 1952 H. 7/8 
B. 156, IIN 


..........
		

/Licencje_039_04_425_0001.djvu

			3747. SCHNEIDER Erich: Von Kopemikus zur Kobaltwolke. Unser Welt- 
bild und seine 300 jiihrige Geschichte, Berlin 1955 ss, 415, tabl. 32. 
ao 11-16: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


3748. SWI'CICJU Boleslaw Wit: Gdańsk w życiu Mikołaja Kopernika. 
DzieKliqta Fala 1955 
r 7 s, l. 


3749, TEBEK A,: [Zgon Kopernika], Moskva 1919. 


3750, ZA.METKA. o Kopernik", Znanie 1872 nr 9/10 s, 195-219,
		

/Licencje_039_04_426_0001.djvu

			INDEKS TYTUŁÓW PISM KOPERNIKA 


AIlronomill. jnetaurat.a. zob. De revolutionibwt. 
Auaziige Bua d
1l W
rkell VOII .... zob. Wybór pism. 
Die 8eacbw"rde wid"r dell DeutbCb"n Orden, zob. Querela Capituli. 
D"r Brief de. Lyois. aob. Lyaia. 
Commentarioluti. zob. De hypotheeibulII motuum coeleltium 
Cytaty Cdrobnc fragmeuty a pism) 140, 14I. 
D. EeTIKATIONI!: KONETE: 
tek.t or)'s, 28, 48/8, 96/3, 122; 
tłum. niem. 7, 8, 46/4. 48/8, 63/4. 112, 123; 
fragm. tłum. niem. 91/2, 127/2; 
Ilum. pol. 96/4; 
fralm. tłum. roayjskielo 146. 
okrót z r. 1519, 95. 96/1; 
DE BYPOTBE81BVS MOTUUlI COELElTltJlI . Ile COD8titutie com\neDtariolu.: 
teł..t oryg. SS/I. 58. 63, 135: 
fragm. t"kstu oryl. 61; 
Ihm.. pol. 81/1, 100/1; 
Ilum. niem. 69. 135; 
frasm. tłum. niem. 62/3, 77, 127/1; 
llum, ang. 110, 120. 
Iłe lateribua et angu1i. triaogulorum (pó:il1iejaay 13 i 14 ro
ds. l-ej koiOgi De revolutio- 
Iliboo): 
tekst oryg. 2; 
tłum. niem, 36. 
n
 octava .pbaera contra W
m"rum. "ob. Liat do 8. Wapowakielo. 
VE BEVOLUTIONIBue: 
faceim. ..ękopiau 130; 
t
k.t orYl, 3, 4. 9, 27, 45. 101, 126, 136; 
Ilum. pol. 27; 
Ilum. niem. 56, 121; 
Ilu",. ""1' 119: 
rrBJlim"nty tek.tu ory" 48/2, 105, 142; 
Ilum. pol. 81/2, 100/2. 104a. 142; 
tłum. niem. 66. 72. 73, 78, 82,91/1. 118, 127/3. 148a i b: 
tłum. ro., 108. 115. 133; 
Ilum. IlDg. 5, 103. 104, U4, U8a, 148c: 
tłum. franc, 105. 


.UII
		

/Licencje_039_04_427_0001.djvu

			(Pr."dmow. do p.pici. PawIa 1111 Ad !',u,r,i..inmm n"minum p....lum Ul. '00 prn.', 
(..tia in libro" Revolutiollum. snajrlnj.. "",if' ,,"C- w..a)."tki,'b \\ ,"doniłłr.h U.. r
'vf)lnlif'lllihllll. 
Ił pOlladtfJ: 
,,,kot uryl. -1.6/1; 
Ilum. pol. '''/-1., M, 67; 
frllj1;m...ty ,h,m. pol. 76, 93, 1/6, lU. 1.13. I,U: 
Ilum. ni"m. 38, "'0. 62/6. 97. 1211: 
lłum. roo. '18: 
Ilum. nlll. 79. 
I'ro"fatiu (Wllt('p du l k!'i. Vt. rc".olutionihu!ł, I wyd. 18:;'
 v. ruz z fW.C"'11II po.,_ 27/7): 
rllrai.... r
knpi.u 46/2, 50, S" 57: 
t"kat O')'JIi. 35, 37, .'6/2, S" 57: 
Ilum. pol. -lO !5, 65. 611, 102: 
tłum. ..iem. 11. 62'7, (,3/2: 
tlum. ro.. JOlln_ 
Dsiela Cwyd. .b;or.): w)d. pul. 2;: .. )"d. ,"rOI. 130. 131.. 
Gra.mtaUIKabe. :r;nb. (J7.i.,h.. 
Daa Gutacbtt'1l iibrl' .Ii.. '"ł'rh"s!oIcrulllt dt'r prt'lł""silirll.ł
1I 
liin7..'. Jiob. Ur rltimatioue monete. 
"audluDI VOD der 'Iiin..'. Knb. De (,'iliIllOliollf' II101lI"t", 
licencjae vend.iciolli.. C("IIII1IUIII. UI"7.I
'n l:'; i 27 1II151K (pozwolrni.. ..& Bpnedai .,.yn..ów): 
t.bt orno .&8/3, 96/8b; 
Ilum. pul. 96/8b. 
Lin do A1bre.ht., b. pmaki"80, f'roUlbork " \', 154' (w aprowie rhoroby Kuobaima): 
f.coim. rękopiou 113. 127/4, 129f1; 
Icbt oryl. lIicUI. 27/17, 29, 46/21, .'11/2', W, 62/', b3/21, 91/23, 113, 127/4.129/1,137; 
tłum. pol. 27/17, 47/'9. 
List do Albr"cbtR, Frombork 21 VI 15<&1 (w .prawic jw.): 
f.coim. rękopiau II, 22, 57, 114, 117/1, 127/5, 129/2; 
t"bt oryl. Cni"m.) -II, 27/17, 10,46/22,48/22,60,62/5,63/22, 91/24, 114, 121/5, 129/2, 
138; 
tlum. pol. 27/17, 47/20, 81/7, 100/7. 
Liat do J, Dantyaaka, Frombork II IV 1533 (udmow. na saproasenie przyj.sdu): 
f.w.... rękopisu 12; 
tebt oryl. 27/15. 46/12, 48/11, 63/12; 
tłum, pol. 15, 17., 27/15, 47/10, 117/2. 
Liat do J, Dantya"'a. FromborlI; 8 VI 1536 Codmow. na sapro..enie prsyjasdu na łlub krew. 
-j Dantyuk.): - 
faeoiJi., rękopiau 117/3; 
t"bt oryl. 27/15, 31, 46/13. 48/12, 63/13; 
tłum. poJ. 13. 18, 27/15, 47/11, 117/3; 
tłu.... niem. 91/13. 
Liat do J, Dantyaaka, Frombork 9 VIII 1537 Cwiadomołci natury og"'ln"j, polityesnej): 
raeaim, r
kopiau 27, 49, 57; 
t"kat oryl. 27/15, 46/14, 48/13, 63/14; 
tłum. pol. 14. 19, 27/15, 47/.12, 117/4. 
Lin do' J. Dantya.... w imieniu kapituły warmi6okiej, Frombork 17 III 1538. lWI Scbmaucb. 
po., 1108, 17 III 1539) Cwyj.łnienie nieodbycia aebrania kapituly): 
facaim, rękopihl 57; 
tent oryl. 27/15, 48/14; 
tłum. poJ, 27/15, 47/13. 


411
		

/Licencje_039_04_428_0001.djvu

			Lin do J. DOllty..ka. Frombork 25 I" 1538 (" oprn,,-ir knnollii): 
fBC
iDl. rfkopiau 24. 57; 
tek., o')'g. 25, 27/17, 46/15, 48/15, 63/15: 
,Ium. pol. 27/17. 47/14: 
IllIm. uirm. 91/14. 
Li.t do J. Dal1t}"tłzka, Frombork 2 
II 1538 (odpowi,'dż llil IIiłpollluit'nir sprn\,"je -"'nny 
Scbillillg): 
(acsim. rękopi:!!u 57, llb!5: 
t"kot. oryg. 27/15. .16/16, .18/16. 63,16: 
tlum. pol. 16, 17h, 27/15. 17/15, 1I7!5: 
tłum. niem. IJljl5. 
Liot do .T. Dnlltpzka. I'romhnrk 11 I 1539 C" spra"ie "irku 1.lIknozn Waczellrod"lo): 
lek.t or}g. 27 / 15,46/17, -IB:li, 63:17: 
tIulU. poI."27/15, li/16, BHi. 100:(" 
tłUUl. l1i('lII. 91.'16. 
Lilt do .J. Dalll
.
;!.ku. J'"romhnrk ;, III 15.'9 (" 
pra\\i.. k.tllonii po 7.lUarlym F. Rrichu nu 
rzer.z Raf. KOllupackit.'go): 
tek.t oryg. 33. 46/IB, 18,111, ".1,18: 
tlum. pol. 33. 47/17. 
Liat do J. Dnllt}""zka. Fromhnrk II III 1539 (w -prawi,' jw.): 
rnc
iDl. rrkopi!"1I 57. 70. '; I: 
tekn oryg. 27/1:;, -1('_'19. -18 19, 11:1,1'1: 
tlIlDl. pol. 17, I7c. 27/15. -Ii 18.81-,>,100-:;_ 
Lilt do J. Dłllltl
%ku. Fromhnrk 2łł J:\ 15:'9 h, 
pra,\i.. n.i1pi5U llil naJ:;robkll L. \Yaczt'lIrodego): 
facllim. rrkopi
t1 :;7; 
tekot oryg. 42, 16:20, 18:211. 63, 
I): 
tlum. pol. 42: 
dum. IIieOl. 91/20. 
Liat do J. Dalllyozko, ł"rombork 2i \-1 15-H (l.o,l>.ifkow,luir za "pigram): 
racaim. rękopiou 20. 21, 27, 57. 99. 117/6: 
..kot orYl!' 27/15,32, -16/23. -IB'7:1. 6:1'2:1: 
Ilum, pol. 27/1.. 47/21: 
tlum. ni"m. 91/21. 9'1. 
Liat do J. Duutyozku. ł'romhork 28 1'- 1541 (w .prnwie zwrotu .pigromu Daut
 ..ka na nagro. 
bek Wocunrodr.go): 
t"kot oryg. 34: 
tlum. pol. 3-1, 47/22. 
Li.t do łlnur,..crgo Frrhrru, bi:o.k. \\ilrrn.. ."'rombork 29 II 152-1 (" :!Oprawie "'Ył',;zekwowlłllin 
należnoici od H. Suelle.."..rgo): 
rocoim. rękopiou 117/8; 
tekot orYl. 23, 27/17. 46'9. -1.8/6, 63/9. 96!8d: 
tlum. pol. 27/17. ,l7!H. 96/8d: 
tlum. lIiem. 91/12. 
Liat do kapituly wurmióoki"j, 
leI.uck [Pi"..i
żnn), 22 X 1518 C.. oprawacb goopodarcaycb): 
focoim. rękopiau 117/7, 12... 129/4; 
tckst oryg. 27/15, 46/8, 48/4, 63/8. 96/8d: 
tJum. pol. 27/15. 47/7, 81/4, 96/8d. 100/4, 117/7: 
tłum. niem. 62/2, 91/8. 
Liat do Feliksa R"kba, D" mon"ta [8 IV 1522): 
t"kat oryg. 27/15, 46/11, 48/10, 63/11, 96/5; 


41
		

/Licencje_039_04_429_0001.djvu

			tłum. pol. 27/15, 47/9, 96/5: 
tłum. franc. 107: 
tłum. niem. (fragm.) 91/9. 
Liat do Bernarda Wapow.kiego .,D" octava .plo"era...... Fromborl. 3 VI 1524: 
t"ksl oryg. 27/14, 46/10, 4817, 55/2, 63/10: 
- .. - (frogm.) 6: 
tlum. pol. 27/14, 47/6, 53: 
- .. - Cfragm.) 81/8, 100/8: 
tłum. ang. 120. 
Lin do Zygmunta I, z Warmii 22 VI1 1516 C.karga na zakon krayżacki): 
fac.im. r
kopi.u 75, 109, 125, 129/3, 131; 
t"kst oryg. 84, 94, 96/8d, 129/3; 
tłum, pol. 75. 81/3. 84, 85. 86. 87, 88, 89, 96/8d, 100/3, 117/9. 147; 
- .. - Cfragm.) 90, 94, 132: 
tłum. ni..m. 109 
Ly"i. [Li.t do Hipparcha, w tłum. Kop"rnika 110 j
.. la-c. J: 
43, 44, 46/7 Cwraz z t"kslem oryginalu), 63/7. 7I. 
Maosomm d".ertomm localioo". Cnadallia lanów): 
lekst oryl. 62/1, 96/8c; 
tlum. pol. 96/8c. 
Marginalia 52, 55/3. 4. 
Modua cudendi monetami zob. De rstimnlione mOnetr 
IIONETAE CUDENDAE KATlO: tekst oryg. 10, 27/13, 39, 46/5, 48/9, 63/5, 96/2: 
tlum. pol. 10. 27/13, 47/2, 96/2; 
.. -;- Cfragm.) 81/10. 83, 100/10: 
tłum. franc. 39. 106; 
tłum. ang. Cfragm.) 148 d: 
tłum. niem. Cfragm.) 91/3; 
tłum. ro.. 148. 
My'li: 80, 
O obrotach dol niebieskich. zob. De revolutionibuB orbiuln coeleltium 
Op"r., .ob. D.i"la. 
Panie coquendi rotio: 
t"kat oryl. 55/4. 96/8a; 
tłum. pol. 96/8a. 
Praefutio. aob. De revolutionibul. 
Przedmowa do papi"ża PawIa 111, aob. V" revolutionibuo. 
Qu"rda Capiluli contra ... Alb"rtum: 
fac.im. r
kopi.u 129/5; 
t"kat oryl. 26, 46/3, 48/5. lU; 
tłum. pol. 47/3; 
- .. - Cfragm.) 145: 
tłum. ni"m. 63/3. 
Rozprawa o urz,dzeniu monety. zob. Monetae cudeodae ratio 
SpOlwb urzqdaenia monety,. .ob. Monetae cudendae ratio 
Tbeopbylactu. SimocaUa: Epi.tolae ... [Ilum. Kopernika. gr"ckie,o na jęa. lac.): 
I. 27/16, 48/1, 46/6 (wraz. t"btem ory,inalu). 63/6, 139; 
Ilum. pol. 27/16, 47/1, 139: 
- .. - efraIm.) 81/9, 100/9. 
Tractotuo d" lDOo"ti. (. 1519), aob. Ue eatimUiooe moneto. 


4U
		

/Licencje_039_04_430_0001.djvu

			11i
 'frigonometri
 ..., zob. O. la"'ribu. el BRlulao ... 
Obrr di{' ljmdrehullp:ell der HinlJncll6korprr, zoh. Dr n,'olulionibu.. 
I)i" Vorredł". Hoh. O.. rt"voluliouihu8 'U 
''''.iW cło I kKi..',,; Ut' ;rvolutiollibul, &Ob. U.. rt>volnlionibu.. . 
Wybór pi.m: 
tłum. pol. 111, IUO; 
- .. -- Cfral....) 92: 
tlum. niem. 91, 127. 
ZlIrYIi Jlowt"lo nu'('hnnizmll IIłwiata ruchów .
illł uirbi'"Hkich.. aob. De hypothetłibul moluum 
coeleltium ... comlDt.:otariolu8. 


I.IS.IIA WĄTPLIWEGO AUTORSTWA 


I.i.. do Ueeju.
u (15261: 
......t oryf!. 167: 
.Ium. pol. 11>7: 
tłum. r.... 172; 
S'"I.ll'lQ .id.
r..: 
tc'kol "ryg. 27/12, H'ł 151, 153. 155. 157, 
Cfraglll.) I
I>; 
"ulII. pili. 27/12, 15U, 152, 154--5, 1611, 1611; 
tIulII. pnI. Cfro"III.) 81/11, lUli/li, !5b. 15R, 161-1.. IbIJ, 171' 
"um. lIi."m. ]51, J55, 110: 
(£r:ogm.) 159. 
""il.,It,1U 
wił1y.d. 
oh. Sepii"'" !lidt'ru.
		

/Licencje_039_04_431_0001.djvu

			INDEKS NAZW OSOBOWYCH 


LieKb)' oKlla"Kaj, numery posy
ji 


A 748. 1114, 2746 
a 3396 
A. C., KOb. C."rmi...ki Adrian 
A. Ch. 3397 
A. D. 2931 
A. G. 3568 
A. L. 2416, 2788 
A. 
I. 656 
A. N. Kob. "II
wuczy..aki Adolf 
A. N. 946 
A. O. 3034 
A. P., .ob. Pawi....ki AdoU- 
A. P. 243U 
A. R. 2507 
A. R. H. 1788 
A. S. 947 
A. S. W. 715 
,,", W., "ob. Wolyń.ki Arlur 
A. Z. 261. 
L 'abbł d" VaJmont, aob. L. Lorrain d" 
Valmont 
abb
 Pi""", aob. j..-. 
Abbot C. G. 3151 
Me. .lob. Czermiński Adrian 
AC
lłriai Jucob 1377 
A
ker" Doola"gb" 426 
A
unu Gu.tuvo Loyola 17U3 
Adam A. 1934a. 
Adam M.lcbior 28u 
Adolpb H. 1239 
ACl)1It"r 2861 
Agricnla Georl Ludwig 1414 
Abern M. J. 1115 
Aitk"n Robert G. 1736 
Alb"rl von Brudsewo, aob. Wojcieeb a Bru- 
ds"wa 
AJb"rtrandy Jan 1513 
AJbicini C"...e 999, 2889, 2905 


-\Ibr"cht Hohenzollern, b. pruaki 11, 22, 
26, 27/17, 29, 30, 46-8, 57, 59, 60, 
68, 81/7, 91, 113-4, 117/1, 127, 12\1, 
137 -8, 653/1, 680. 705, 1063, 2003, 
2005, 2132, 2589 
Alf. 2324 
Alfon. X, król hinp. ",49/2, 1340. 1360 
.000gol 1620 
Allaben Frank 1542, 1620 
AUix G. 1629 
A1t.llber, K. 353\1 
Am"rlil1j! KRrI Slovumir 174 
.\.IIR.taa'evi.. Vasilij Grigor'.vil! 1513/11 
.\ndoy.r H. 168. 
Alldr.a. \V. 521 
Andrilłni B 976 
Andriui G. I.. 1793, 1942 
Andrun.waki Stunialaw 2989 
A"drycsó,,"a Nina 2416 
Angeli. SlcpbRll de 1416 
Anlli"lu. Sile.iua cScb"ff1.r Joh.) 1094 
_o\niuuyk A. 3391 
Antolliewi... Jcrzy 2663 
Antoni"",ica WlodKimien 2664 
Apelt Em.t Fri"drich 1543, 2240 
Apianu. P"tru. 449/8 
.\rago Dominique Fronęoi. 3U, 17" 
Arakiełowica Gr""80n 1485 
Arato. "9/6 
\rbuaow Leonid 1116 
Areung,,1i Giovauni 1253 
Arehimede. 1258 
Arendt V, 1680a 
Ari.tarcbo. 1255, 1263-4, 1740, 1880, 1882 
Ari.totelea 135 
Ariotov G, A. 2
02, 354U 
AnnolIini Giuaeppe 2689 
Annitap "",-no 525, 587, 593, 178& 


416
		

/Licencje_039_04_432_0001.djvu

			. 


_-\rn_ Vineense d' 2890 
ART 2760 
.\rtiomova J. 3541 
..., 2416 
Aahl"y Robert 1343 
Aahton E. B. 580 
A.uoka - Japoll M. 978 
A...,ukiewic. Henryk 25U 
Au. Wi., zob. Wilkońaki A,,&u'l 
A.......tu.. ""un nymaki 1328 
Aurbaeher A. 1094 
Av"rroija 449!4 
a.. 1161 


Ił. 24ł2, 2789, 3501 
B. E. 3435 
B. J, D. 3476 
B. K. 2761 
B. Ł, 2370 
B. P. 911 
B. St. 2690 
Bab.ki Bo,dan 3035 
Bacciarelli Marceli 2545 
Bahvarov M. 1660 
Bach Adolpb 2771 
Bacher Rudolf 595 
Bacon Francia 1683 
Bae.ko Ludwi, 302, 1081 
Bad"ni Ipaey 150, 155-6, 158, 161, 166, 
169, 171 
Ba"rle Gaopard van 2495 
Baev Kon.tantin Lvovil' 108, ;;19, 538, 
1781 
Bajkov V. A. 3264 
Balch Thomn. 2109 
Baldi Bemardino 291 
Baldu. A. 1162 
Balfour R. E. 3737 
Balicki Juliu.. 2400 
BaUen.tedt Janu.. 2661 
Bal/in H"rbert 526 
Baltieus, ...b. ŁokomW Zbipi.... 
Baltser Eduard 428 
Banachiewics Tadeu.. 716, 1670, 1675, 
Bami Aotonio 1117, 2202a, 3738 
Bar, H., ...b. Barańaki Henryk 
Baran Jan 2241, 3010 
Baranowo/ti Henryk 3, 220, 226a, 227, 638, 
2091, 2330 
Baranowaki Ja.. 27, 28, 653/1, 1539 


1111 


Barań.ki Henryk 1513, 3569 
Baranaani Giovanni Ant. 1362 
Barbar Oton 475 
Bar"n,bi Ginvanni 1379 
Barlaeua Ca.par, zob. Ba"rle Gaopard 
Bama' Ka.imierz 2719-20, 3510 
Barthel Emot 2242 
BarlOazewicz Julian 27, 28, 339, 342, 653/11 
Barto.z.wica Ka.imierz 28, 276, 717 
Barwińaki EUleniua.681 
Baryc. H"..ryk 266a, 267, 600-1 
Ba.."ti M. SOi 
BIl..mann 492 
BatailIon Marcd 1661, 1679 
BIltor 4łl 
Balowaki Zygu.unł 2503, 25311 
Baudoux P. 1955 
Bauer Hanll. 1034 
Baumbach Rudolf 2ł42 
Bau.." Johlllln G"or, 1503 
Ua.ykin V. 3540 
Beaslebole J. C. 1118 
Becker Felix 2502 
B.cker Fr. 1662 
Beck"r Joanue. F. 1561 
B"ckman.. Franz 37, 694, 1119, 1549 
B"haim Marli.. S42a 
B"br"nd PanI 467 
B"brena E. 3152 
BeUarmino Rob"rto 1500 
B.lobrad.k}' F. B. 911 
Bend"r Georg 828-311 
B,,"der Joa"f 2649 
U"n"veni Felik. 391 
B"neventllno !oIarco 1988 
B"na" M. 574 
Bentkow.ki Felika lO, 313, 653/11/6, 718 
Ben."nb"rg Jobann Fri"dricb 308 
B"rb"rich A. 444 
Berg A. 651 
Berg Alekoand"r 1998 
BerleI Rajmund 2398 
Beq"r Ludwi, 2431 
Bergerac Cyrano de 2487 
B"rIacki M. 1225 
Bemd Jobann Francisco 1886 
Bernbardt Kurt G"rt 1998a, 3232 
B"rnier F, 1424 
Bertbelot Marc"lin 456 
B"rti Domenico 1578, 1907, 1911
		

/Licencje_039_04_433_0001.djvu

			U,'rh;.llIlI Ju.....,h .,,j
. L
.il 
Urrzelill"i Julu.ulII .Iakoh 1I.2:i 
lłe
lIIo8riulI !\ irola.." 44.9/6 
11"-,,,1 Fri"drieh Wilhelm I 
:'" lu. I 
 I 
 
H
lhl!:e "'rie"rieh 2463 
Jłętkłt\uki 'i urhr7.ulI 1 
2. 2łł 11.1 
Ilc)'"r .I. .I. 326H 
Re)er Jolom... 14.
'1 
lIr. 'I3i 
IIl(r. 2612 
lIi..l
eki \I. 3U311 
lIi..lohnr.ki Eu_toeh) 2611,17'111 -I Hill. 2721 
.., :14:111. 34 75, 3
711 
 
lłiłlllf'hilli 1,'1'. 1.12(. 
Hi"herLReh I.. H31 
Hi....er "l'1...odor I 71 
 
ni,'drll\\ ilłu-SukcrIO\\u Jo:...iliłl. :(.11". .Suk,'r- 
.owa-Hi...tlruwina E. 
lIiegni"ki Piolr 2613 - 4 
lliel!:elei.en HeJlr)'k -
211, 442 
Ilierul R..leoln... 3.B9. 3501. :\'IIH 
lIi",'er J. E. 832 
IIIrinllo,,,ki St.uioJs" \1. In'l-I, 22\16. 
2ł9.. 
Hihl \. 32611 
Ililejko St
fsllio 229i 
,Jliliki.,...ieo Tod
u.o '14" 
lIillhorz A. 1582 
lłintlrmnnu 3197 
Hireb-nirochf
l" -\lIl1diea. -IiI. 
llirkeumojer _\lekooJld"r 55, 81, H2, IH 
, 
186,190--1,229,269, 529fl, 554, 602--ł, 
1120, 1256, I3H-5, 1829, 1856. 2243 
Hirkcmnoj"r Józef 2172, 24111 
Rirken.najer Ludwik Antoni 9. 55. 70. 75. 
81, R-ł, H7.-8, 94--5, 100, 109, 132, 
148, 149, 180, 208, 228, 23U, 258-64, 
276, 291, 443-4, '149, 465, 476-8, 
-J92, 525, 681-3, 686, 719, 768, 941, 
947 -51, 978, 1029, 1082, 1240, 1295, 
1316, 1335., 1340, 1839, 1988, 1998, 
2062, '2190-1, 2244-5, 2489, 3038. 
Hirk"nmsj"rowo Zofin 102'1 
Riruni 1272 
Bjilrnbo Axel AntholI 712 
BI.chow.ki S. 523 
BI.ehut Wlody.lo... 952 
BI."u" WilIem Jona&ooJl 136'1 
BI.,rave J obu 1352 
81ok
 William 3740 


.li łłlMlollrafi. łl.opernikow.h 


lłlundaanl I-icnt. :, II 
lIIull "","'0 21
9 
IłI"Ż
jł'" ił" \\ _ :1113'1 
IIlniko S. ,. 98, -111<' 
lII..i,.ki \\. L. 201,:\ 
1ł101l111 Thoma.. "IIP" 2.,tt 
miich
. \1. -&9> 
lłlum....h("r
 If;.llI
 22":)11 
nOł'!'Ozorrnłł'lI
 H. 6H lo 
1I"
lbke "'..rl 1574, 216
, 2862, 2932 
Ilogłl..no"ić l'. J. 1474 
lIo
d"nłJ...ic,.o,,-o Jodwir;n 3215 
lIojliueki Adolf 2327 
lIojliucki JOlloo. 2725n 
1101U"ki H. 2063.. 
HOIU.Ia..
"i Jó,."f "'łJlI'lont
 3UI, 307 
lI"homol..., "'rancio...." 2311, 
II..ie 
"'rr;.rel" 2451 
JJ..i...,,1 Jno,mea J. 279, 2537 
lłulsanowski Holł""IH" 357f. 
lIonoi 1388 
IłnncompaJ{ni 1ł81....
:oiłlr.. .,79 -HO. .,94 
Ilon" Dr"... 3 
Ilnn
v AnIel U. IRlI2 
II"nev N. 545 
lIollfioli H. \1. 1-&1
 
Rook HUf:o 10290 
lIora....ki WacIa... 21528 
lIorelli Giovanni Alfon... 186'1 
Hiirg
r WiUi 1934 
IInrjliio eeaar" 2416 
narl!io Lucretio 2416 
JJornkamm H
inrich 193H 
lIorowik Andr,.ej 3577 
Borowski Andr,."j 3502 
lIoro"')- Wad.... 2351/15 
Rortnowaki WI.dyalaw 342:1 
Iłoaacki .Jó,..,f 392 
Riiueb"r IIrlmulh 3674 
Hnullion hmacl 1382, 1405 
Houlonoi. 8. d" 286 
Boutańe A. 515 
BoY'" Carl 8. 1779.. 
IIrnr.hvoleI EUf:"n 105, 121, 189, 229-30, 
265-6, 449, 476, -ł79, 492, 496, 502, 
512, SU, 521, 535, 539, 651, 833, 
929-31, 954, 1030-5, 1083-8, 1151, 
1163-71, 1219, 1254-5, 1296, 1314, 
1701, 1704, 1709, 1935, 1999, 2002, 
2064-5, 2131, 2184, 2246, 2452, 2503,_ 


-IIi
		

/Licencje_039_04_434_0001.djvu

			2505-6, 2565-6, 2643, 2665, 2809, 
2983, 3153-4, 3185, 3187, 3190, 3193, 
3202, 3206, 3211i, 3238, ą739. 
Rrab" TYł" d" 6, 283, 434, 1297, 1309a, 
1359-60, 1375, 1413, 1442-3, 1455, 
1457, '4, 1524, 1546, 1551, 1559, 
1623-., 1693, 1717, 1800-1, 2077, 
2088, 2369, 2386, 2-136a, 2483 - S, 2495. 
3375. 
Hrullm"r '\I ieeayalaw 1823 
Hranclla-ViU"neuve Andr
-ł'rllno;oiM d" 1461 
RrRlldoo Charl". 352 
BrandowMki A'- d 21611 
Rruudtltu("Ucr ł l .man 2411 ł:2 
Ilra.eh E. 3 
IIru.cll Fr"d
ńc E. 3, 
h;1 
lIraulI Da,'id 294, 2110 
BraUII 'ltaby,.niliao 1535 
Bruullmiihl A. 440 
Br.....1I Jnslio 653/111, 912. \513/'1 
IIr"wster Dawid 319 
II"'
-r.r Tadeus- \832, 2582 
IIricnrdli Cnrlu 1617. 164' "M 
Brieo \1. 1498 
IIricn Pu,,1 258;, 3008 3209u 
IIrillUcy 653/11/3, \513/9, I I. 21>1'1 
Iłrodet_ky Seli/l 13-1, \48,' 
IIrodzikuw.ki SIefulI 3MO 
łłrodziri
ki Kusimirrz 34-:- 
Iłrodzki \\ ikto. 25111", 
'Irnhm 2588 
Bl'OIlunlki \11"0111 9łUJu 
II.olli..".ki Wlody.łn\\ 2298. :lh211 
Urnnitllu,," K. 251. 73
 
'I...uk_ AII..rl .I. 28;1 
Hrcuuiu!iI J.. xoL. 1ł."ożt"L. .I. 
Ił.o" o G. ". :1270 
Brożek Jan, 3, 27/17 B9. 151, 26611, 2b. 
.- 
2, 282, 685, 694. 7U3. 2299 - 2304. 
2495 
Ił.ożek I.nd..ik 213 
Iłruż..k '\Ii"eay.lnw 142 - 3 
- Hruf'e Heinrich I' 42 
Bru"" Jacob "'ilIiu",_ 1439, 1442 
Hńicb" E. 3719 
Brochllol.ki Wilh"lm 214, 2192-3 
IIriickner AI"blllld"r 449, 529, 755 

 _......_i "rojcit>ch, .oh. Wojciech z "ru- 
dzewa 
III"ncate P. leli 327 I 


4111 


Bruhn. B. 2066 
Brobns Karl 419 
Bron"t P. 713 
Brollner W. 493, 1676, 173; 
Iłrono Giprdano .198a, 12117, 1348, 1651. 
1781, 1830, 1877, 2066, 2469 
DruII8 H. ,129 
Rry Johalln Tbeudor d" 279 
Rrzo.lo...ka Jallina 623 
Brzu_ku IIlarin 23811 
Ruchar Emil 345:1 
Bn..helluu 508 
Ruchholz Frall. 265 - h. 829. 834, 2131. 
2136, 3154H 
Hu,'hncr W. 2933 
Duck Hubel" W. 20U2H 
Huczek Kurol 1988 
Rudziń.ki Rob,rt 2453 
Bubl A. 2398 
Ilujak Franciozek 2111 
"uku....ki Andrzej 3398 
8ukoYt8ki Kazimit.'rz 2305 
lIuko.. Mki TadeuMz 6115, 955, 37211 
Ilullllrl 1."ac .Iar1 
lłuolI(,olllpngui R:, aoh. lJollf'OnlpU@'lIi li. 
lIurrayl.. SI.ł-HII 2412 
IIII.del'ki lo'. 7tll 
Bur".udl S. 1172 
lIurhar	
			

/Licencje_039_04_435_0001.djvu

			Cardua J. O. 3385 
Carency Jacquea d" 3272 
Can H. W. 2067 
Carraciolo Alleaandre' 374 
Canara B"llino 1922, 1924 
Carri
re M, 2469 
Carteaiua, Bob. Deacarte. Rene 
Caapar Max 232, 516, 1727, 1738, 3273 
Ca...bur, M. GoltCried B. 2540 
Ca.airer E
t 2068 
Caat"let 1425 
Ca.tiglioni Arluro 982 
Caain Paul 2166, 2398 
Cejtlin Z, A. 108a, 1705, 1932 
C"licbow.Id Zygmunt 367, 653{11I{31, 721 
1870 
C"lIariuo Andtea. 1411 
CengIer Fau8tyn 2639 
C"ntner M. GoltCri"d 297 
Cera.Id Witold Micbal H. 1624 
Cfr. 2416 
Ch. 721a 
ChaIaoińoId Jó...f 27, 22u3 
<;hamcówna Miroolawa 1513, 1863a 
Charix, &Ob. Cbar....w.ki Ignacy 
CharIdewics Walerian 2306 
Chara.ew.ki Ignacy 2307 
Cha.le. M. 1904 
Cha..aigne Lucien 91'-5 
ChechIifulId 2139 
Chiał P. 1567 
Chiaramonti Scipio 1371, ,1385, 1389 
Chili H. 924, 3155-6 
ChIędow8ki Kazimiera 362 
Chmielow.ki Piotr 64-5, 67-8, 158; 432, 
IS13{15 
Cbmyrov M. 156
 
ebocia."waki Jó."C 383, 653/1I{29 
Choiłec:ki Alekaand"r 2308 
Chodkiewic. B. A. 2309 
ChodynicId Ignacy 320, 653{1I{8 
Chodyńaki Adam 2310 
Chodtko L"onard 1175, 2399, 2631 
Cbodtko Olimpia 2399 . 
Chojnacki St. 722 
ChomętowaId Wladysław 234 
Chomi.n MicbaI 1036 
Chopin Fryderyk 581, 915 
Chriotiani David 1390 
CbriatmaDD Jacob 178 


Chr.anowaki Bernard 956 
Chraanowaki Ignacy 80, 102, 2167 
Chyc.ewob Alina 2666 
Cillł!lińaki J. 1663, 1923 
Ciampi Il!inaDO 1578 
Cic"ro Marcu. Tu1Iiu. 2159 
Cicbowica Ludosław 1298, 1311 
Cieila Henryk 1943, 3578, 3721 
Civi. Tborunen8i8, .ob. Sydow Marian 
CI8rke J, H. 37'0 
C1arolti Giorl!lio 983 
Cle"mann N. Andrea. Chri.tian 14'{2 
Clemin.baw C. H. 3274 
Clerici AI"aaandro 984 
Clericu. S"baatian 1452 
CnolI Chri.topb 1365 
Cohn A. 435 
Cohn F. 1042 
Col"man Marion M. 221 
ColIijn hak 683, 686, 686a 
Conev B. 3157 
Conrad cKoraeniow8ki) Jó...f 581 
Conti A. 1578 
Conway P. O. 20680 
Cop"land Ralpb 2791 
Cor....i Antonio 2619 
CoronelIi Vinc. 1436 
Corriday F. O'Conn"U 3275 
Corvinu8 L. BOb. Korwin Wawr.yniec 
Coatantini Celso 19578 
Co.tan.i Enrico 1917 
Covarrubia8 mu 2892 
Cox J, P, 1857 
Cra..o Lor"nzo 284 
CreigbtoJ1 J. G. 2069 
Cro.. F. L. 2070 
Crii&er Melcbior 1409 
u;iler Piotr 1787 
C.orba Helena 2716 
Cumme H. 1803 
Cunningham John 1507 
Curie-Sklodow.ka Maria 581 
Curt... Maximilian 3, 4, 45, 52, 54, 63, 177, 
222, 273, 447-8, 686-90, 794, 932, 
985-7, 991-2, 997, 1000, 1002, 1089a, 
1093, 1283, 1317, 2541 
Cu.anu. Nik., .ob. Nikolau. von Cuaa 
Cwierk 2311 
ĆwiklińaId Ludwik 988 
Cyrankiewic. Józef 661, 672, 2204-5, MS5 


4111
		

/Licencje_039_04_436_0001.djvu

			C:yrauu de Iłe...rr..... 
u'" U.
rtl..n... ':,rill'" ,I.. 
C)'I
. M.rilo 357'1 
C..ehowoki K.simi".. 231J8 
c.."ki T.d_ 1174 5, 25'01 
c..jkowaki Konstanty 723, 1112'1. 2.1'; 1 
Csajkowoki P.w,,' 2312 
Csajkowaki Zbipiew 214ł1 
C.lbowoki J. 3580 
Caarliiaaki Emil 2878 
Caarnowalii J... NepulI,ut'rll :I-II} 
C..ykowaki K., .nb. (:...jl",,..ki "",,_L 
Cs""b J, 2579 
Cpeb1.ki Eu.t.cb) 21 oj I. 2'11}11 
CselDł'n Fabi.n "8ł 
C_ ... M. 3043 
C_mi6aki Adri." IU;I 
 8, 1122 .1, II 
'" 
1804, 1934, 2726, 3437. 3581 8 
Cserny K.ro' 16 II 
Cserwi6alti M. 2912 
c-wi6aki Man:i.. 1171 
Cia Ke.Yen 2206 
CsyfIski Jan 335 


D.837 
d 1805 
D. K. 2762 
D. W. 372 
D
rowaka M..rio -IIIU, 21J8ł1, :\111 
 
D.ł,rowoki Konr.d 29113 
D
row.ki SI. 2SU3 
D
rowoki T"ofil 2IJłI:\ 
D,browaki Wojrier" 1291} 
D.b1"nbmp \\. G. 1718 
Dai.mon' M. 5411, ''155 
D.mpier WiUi.m I:...il 224
 
Dandele.u Nicola. lU I 
D.nnem.nn .'riedrirb "", 
2. ;:\, 82. 11.., 
148., 1643, 1693 
D.nte A1i,hieri 2471 
D.ntyaaek J.n 2, 12 17, li" t., IH-- 21, 
24, 25, 27, 31-34, 42, 46 49, 57, 70, 
74, 81, 91, 9'1, 117, 151, ;115, 11174, 1108, 
2313 
Darmat.edt"r l.udwi, 9'ł, 51111 
Darwin'Cbarleo 1657,-2249 
D..ypodin. Konrad 1340, 2525 
D8M)'6aka-Goliiub Znfia 96, 211 l, 2\211 
D.thtł H. 1434 
D.ubrfe G.briel Aqualr 1124 
D_.uali Bern.rdn 106 


4211 


lJa..i"" Jol... IJ. 327" 
U
bicki Eustaeby 1483 
Ue Bi"vr" C. 1955 
Otboki Stefan 193 
Dtb.ki \\'aIent)' 1017 
D.rjuu Joal Ludwik 96, 172, 211970 
O"e John 13S6, 1796. 
Oejkov. N. N. 234. 
Uelamorebe C. F. 1865-- 6 
I)"mboww Jan 2207, 344'1 
U"mk6w Jan 2810 I 
Ue Morpn A. 1540, 1545 
U"ni.ot -Alf M! 1958 
Ueotyma, ""b. l..u......w.ka J.dwillu 
U"rdow.ki Hi"ronim 1542 
U"ntroff 3277 
O"ocarte. Renf 1433, 10M2, 1984,.2067 
U.....oa L. C. 14116 
U"tełe 11190 
Ueuoin, Anton 1386 
')iIonni Jadw
. 270, 1806, 1959 
Uick JaIiua 180. 
Uickotein J. 3215 
Ui,'bl"in S.muel 55'1, -U'I. 1125, IIJ6I1 
2243, 2914 
l);dn' Firmiu 353 
Ui"r,.rl Paul 235, 673, 1J33, 1731J -- III 
Uietricb Fri"dricb Chri.toph 3"5 
lJirtri"h St.niol.... 1178 
Uillll!ea Leon.rd 1338, 1344 
Uill'" Thom.a 5, 13U, 169'ł 
Uijbterbu.ia E. J. 3278, 3731 
lIi,.,le Herbert 546., 1741 --2, 2248, 3271J--8ł1 
Uin,l"r HUIIO 2072 
lJirk. Reiubard 2433 
Ui.pek Abr.h.m L"vi 1524 
U;I"no<, G"or, Goulieh 1226 
lJillrieh .". 1961 
Oiltrich F. 2045, 2567 
l>iurich Fr. 274, l nlJ 
DiUocblq Wern"r 532 
Dmochow.ki Fran"i...k 1513JI 
Dmochow.ki J.n 96, 123, 167, 2112-3 
lIobo..yńob J.dwifl. 3470, 354:\ 
Dobrowol.ki K..imi".. 1126 
Uobrowoloki T.d"ua J. 1127, 18t18 
D"b..ycki J"..y 180'1 
Doboon John F. 3, 134, 1411<- 
Dob.."wics Beuedykt 1475 
Ooleeki Zbijllniew 240;
		

/Licencje_039_04_437_0001.djvu

			\lol
." .\. .I. 13b, 
I )umiił!oki Hellr)"k 52tJ 
nł-lnimir8ki Ed"3rrl 2878 
lIo,,"
r Georj! 27/10, 91/211, 1,,,3/1/-1., /o, bil, 
l)npł)('huH}r Johann Gnhrirll3łłł, 1ł4]a 1157 
lIorr "-. -ł55 
lIo"hl
l_ l':. 16b I 
II""!!,,,. <\. \" ibu. ,," 
lIo"II
II' Gahriel dc 1.llIh 
lIo"yd"ili. Pr. 913. 
24" 
lir. Ił. "'. 333 
na,. I'tikor601l. zuh. 'licho," 'i. \". 
Ur Omega. zoh. "'r8
.f'w!lOki .t. I. 
Ur Vnk. 1962 
Ur \\'. 653/11-'2, 
llruk., S. 1367 
()r
xln l. 1628 
IIreyer J. L. E. 2791 
Urzewie
ki Jot.,,{ 161I 
lIubickij J. K. 3, 383a, 2003 
U"bi"cki C. C. C. 2314 
nubi"cki '\łat"uoz Wlady.ław 2561, 2573 
Ilu Roio Jacquea 1400, 14M 
II" IJois-Reymolld Emil 2250 
n"bowski Adam 1152 
lIuebińoka Sew"ry"a 2315, 2381, 2'U6a, 2411, 
2535 
lIudley Uncl" 32111 
U"dz., zob. Dud.ii..k.. Zori.. 
Uudzińska Zofia 1153, 1180, 2667 
Uuhem Pi""" 1256, 1638a, 1648 
Uul.ki Józ"f 2316 
lIum
e J ranne de 1427 
Uunajewoki Henryk 2092 - 4, 209" 209
. 
2105 
Uunaj"waki Julian 2115 
Uuńc.ewoki Stanisław M. 146" 
l>UnR"n Fr. Van den \128 
nllnikowaki Koawery 2319 
lI"rand Cbadeo Amand 75U, 2619 
Uurdik Josef 179, 378, 1563, 1569-711 
nllret N. 1375 
nyle".ki 359 
dz. 2497 
U.ialyńaey 721 
U.i!lma L. M. 19811 
dzian 2784 
n.ia.:łi.. Pawel 957, 1039-40, 1181, 1227 
Uziedn.syeki Wojciech 3416 
Dziewulaki Władysław 1810 


lI_iko\\ .ki Mikolaj I ł5" UIII. 
lIiumin; niab"r 2ł'll1 


E. 2-H2, 2115, 
K K. 1091 
e. p. 2556 
ł-
. R., zob. HOI1f
bi 1-:r("olt. 
E. T. 2004 
E. Z. ,24 
K Zel. 35119 


, 
I';aolmun Cbarle. R. 12" 
Eherbard Otto 536 
Eddillgtoll Arlhur 569 
Ehrenthal LlIdwig 2434 

;i1e H. 725 
Eimmarl Georg Chri.toph 14311 
Einat,,;n Albert 1367, 1657, Ibn, 
1732, 1778a, 1961, 1968" 
"jomo"d Julian 2474 
Elliott John K. 2251 
Else Alfred Herbert 8311 .łll 
EIsner Jó.ef 2357 
E1viu. Peter 14.U 
EI.ner 1528 
ell1 142 
EmanueIli Pio 990, 3194, 3210 
Enderoeb JOhOl1l1 Fri"dricb 1463 
Enlel L. 3675 
Eng"lhardt M. A. 436, 582 
EngelmaDn M. 3158 
EIII"lo Friedricb 2199 -2200, 2903 
En.ering M. 3410 
-"r. 3676 
Eraamuo Daniel 1428, 144, 
Erdmann Franz 548 
Er"dia Pbilippo 2691 
Erbardt R. 1258 
Erbardt-Siebold E. 1258 
Erler Otto 2464 
Ernat Marcin 474, 726, 1677, 1988 
Eracb Johallll Samu,,1 318 
Eope 2208 
Ea.manowaki S. 2416 
Ettinger Paw,,1 3741 
Euclide. 700 
Eudokaoa 1856 
E"erohed M. A. 563 


1686, 


F. 335, 1259 
f. 2867, 3515 


4:21
		

/Licencje_039_04_438_0001.djvu

			F. B., aob. Bentkowoki F"lik. 
F. H. L. 2421 
F. L., aob. Lutraykow.ki Franci..r
 
Fab"r K.r1 II, 2005 
F_ber M. 3282 
Fabi.ni cVOl1 Lo...inen), bi.kup w.rDl. 1.91 
1108 
Fabre Lucien 2073-4 
Falb Rudolf 1558 
Falek J"remi.. 57, 398, 2530 
F.lk M.ryl. 3387 
Fallel C. 2252 
Fantu.ai Giov.nni 1380 
Faral.ki 2557 
Farb"r Edouard 2253 
F.nar St"wart 3678 
Faabendrr Edu.rd 1905, 1963, 2934 
F.Blrm.tb 425 
F...csew.ki-Pru. T.ci., aob. Pru.-F...e.e... 
oki T.deun 
Fauot 866 
Fauat Auguat 549, 2075, 3283 
F.varo Antonio 429. 991-5, 1002. 1328. 
1578, 1594, 1635, J 914 
Feehter Paul 592 
}'ederau Wolfg.ng 3742 
Feild J" sob. Field .Iohn 
Feldk"lI"r P. 3239 
Feldmanowoki Hieronim 275, 653/11/26,2835. 
2842 
}'eldt L. 2046 
Feller Fr.nęoia Xavier 1494, 1500 
Feloki Ad.m 1228, 1243-4, 2754, 3516 
Fenikowaki Franci....k 2317 -8, 2668 
Ferber HiJd"br.nd U9/23 
Ferber Maurycy 23, 27/17, 4,(,/9, 47/8. "'8/6, 
91/12, 96/8d, 117/8, 705 
Ferrari GiuIio 2470 
Ferroni G, 1429 
Ferrueei AIoiiio Crioo.tomo 2471 
Ferrueci LWli Criso.tomo 2340 
Fenman A. 1792 
Fesenkov V. G. 1743, 1811, 3679 
F......rb.ch Ludw:i, 841, 2200 
Fialka Morie 326 
Fiedler Johann Karl 1...58 
Field Jolm 1336 
FieDus Thomu, ...b. Fywn. Thom.. 
Fipier Louis 365 
Fijalek Jan 1988 


...m 


Filipo,,'oki K. 393 
Filonik Adam 35911 
filop.nli 2894 
t'indei..n O. 842 
Finlu,l Ludwik 31149 
Fit.D1y"r .Ioaepb A. 3284 
FI.dt K. 1714 
FlamDlarioll C.mille 384, 1591, 1652 
Flam.t""d John 1430 
Fleiach"r Robrrt 2436 
FI"xier de Reval, aob. }'eller Fr.n
oi. 
Xavi.... de 
Fli. Stanialaw 727, 1185, 2006-7 
F1ukow.ki St"f.1I 2319. 2424, 2520 
Flynn .1.mea P. 2657 
Fock Vladimir AIrkoandrovil! 1964, 3469 
Fok V. A., .ob. Fock V. A. 
Font.nu. W.lellty 267, 1103, 1848 
Font"n"lIe Bernard 1483. 1633 
Foroler Wilb"lm 420, 843, 1630 
Forotr"nter Kurt 651, 691 
Forlier M. 1462 
Fortin 1497, 151S 
Foac.rini Antonio 1361, 1367 
Fr.c.otoro M. Girol.mo 1724 
Fr.nci.."k Ka.w"ry, kr6lewie. pol. 1459 
Fr.nk Philipp 2076 
Franke Jan Nepomucen 271, 685, 2300-1, 
2303 
Frankow.ki Jeny 549a 
Fr"her Paul 289 
FrickhOffer H. 1902 
Fri"m.n J. 3050 
Frie.en H. 1182 
Friach Chri.tian 154,(, 
FriachIin Nicodem 278-9, 2436a, 2495, 
2526 
Friuache E. C. 2807 
Friu J6sef 2008 
Fromondi Liberlu. 1368, 1880, 1882 
Fro.t Walter 1683, 2077 
Frye. K, S. 2254 
Fryca Karol 2414 
Fryderyk 11 Wielki 8U, 2249 
Fryderyk Chry.tian, królewi"" pol. 1451} 
Funck-Brentano Fran. 520 
Fywn. Tbol"'. 1402 


G,385 
G., ...b. Głoler ZnOI.
		

/Licencje_039_04_439_0001.djvu

			G. J. 2615 
G. W. 384 
Gabba L. 12611 
Gadowaki Jan 195 - 6, 210, 601, 623. 621. 
629, 692, 958-60, 996, IMI, 1092, 
1184--.5, 1245. 1241, 1300-3, 1318-9, 
1812-22, 1965, 2028, 3419-82. 3591 
Gadomaki Walery 619. 2511, 2580 
Gajewoki M. 2041-8 
Galilei Galileo 3, 239, 434. 454, 498... 595 
1361. .364, 1361, 1316, 1500, 1520, 
1545, 1551, 1513, 1515, 1519, 1581. 
1602, 1605, 1608. 1614. 1632, 1635, 
1638a. 1641-2, 1644-5, 1650, 1655, 
1697, 1706. 1781. 1790.., 1797, 1799. 
1823. 1832. 1&59, 1873. 1894, 1897-8, 
1900,1904,1907,1909-10.1913,1921-2. 
1929-32, 1957a, 2077, 3118, 3304 
Galiń.ki Adam 2351 
Galle 2200, 2935 
Galon Rajmund 3517-18, 3722 
Gancbe Edouard 3159 
Gan. David 1559 
Gaminiee Rya.ard 3, 139, 142, 2009 
'Gauazyniee Ryo.ard. zob. Gan.iniec R. 
Garden L"olie 3289 
Garnier Pierre SIO, 2078 
Garon Armand 3250 
Gam Jobann Chriatoph 318 
Garull CamiUe 2472 
G,aiorowaki Ludwik 653/1I. 11; 2010 
Gao. J. 2527 
Gaoaendi Pierr" 283, 1058, 1387, 1393, 
1424, 2369, 2386, 2436a, 2483-5 
Gatrok A, 394 
Gau.. Karl Friedrich 1601 
Gawe! Antoni 934, 1473 
G
baroki Bohdan 2490 
G
ar.ki Stefan 458, 2490 
Gebauer 2049 
Geber ibn AffIab "9/8 
Geelmuyden H. 459. 463 
Gehrm....n Karlbeins 3417 
Gei.oIer Gerhard 118 
Gembarzewoki L. 2050 

mbicki Fr. 3051 
Gemma Friai!l" 133680 1710 
Gengler Thomu 575 
G"......imenko M, p, 146, 147, 172, 2095 
Ger.aimovi!! B. 1665 


GerC"D Alek.andr Ivanovit' 923. 1529 
Geret 693 
Gerlo Aloia '1356, 1824 

atwicki Brunon 251 
Gberardi Silvestro 997 
Gbilini Girolamo 285 
Giacon Carlo 1939, 2079 
Giannini Crescentillo 2473 
Gicgi"r Tadeu.. 3418 
Gi"droy
 Frftnci.."k 201 UO 
Gieae Tiedemonn 75, 91. 653/1/4-5, 656. 
685. 694 
Gisalski _Bernard 1042, 2178 
Gighi 3215 
Gilbert 1433 
Gilb"rt Ph. 15711, 1915 
Giller A,aton 2320 
GiUer Steran 2321 
Gin,ricb Cun;,. 11. 1144 
Ginter St"fau 2658 
Ginzburg B"njamin 2255 
Gi....towt Polikarp 2011 
Giuntini Franceaco 1345, 1711 
Giuotiniani-Kępińaka Kryatyna 1823 
Gl. J., .ob. G:in!	
			

/Licencje_039_04_440_0001.djvu

			Góreki J auuez 2096 - 7, 2097 u 
Góroki Karol 517, 1246--7 
Góraki Konrad 1129 
Gorikov P. III. 372:\ 
Go'cicka Halin" 236 
Gothuo Laurt'lItiu. Pu,,1 179611 
Gotowt Co. 205 1 
Gottli"b 3290 
Gottached J ohallu Uu-. 1459 
Giitoe J ohann Cmiotiau I 
Govi Gilb"rto 1904 
Gr. Fr., zob. GrzYJn81u tOr. 
GrQbcoewoki A. 1575 
Grabiańaka M. 2012a 
Grabner Eyoymontt Barbara 2326 
Grabowiecka Leołtadia 3595 
Grabowaki Ad. St. 1468 
Grabowoki Ambroży 730-ł, 803, 2535 
Grabowski I. Oksoa 3056 
Grabowoki L. 3055 
Grabowaki Lucjan 1261 
Grabo"ski St. 3056 
Grabowski Tadeusz 476, 2168 
Grad Michał 3596 
Grajnert J6z"r 366, 2327 
Grandami J. 1391 
Grav". Sandbam 3246 
Grave..nde G. J. 1887 
Grdyńaki Michal 2120":'1 
Greenwood Thomaa 1777b 
Gr"lorowica Ad. 3167 
Gregory James 1416 
Greobam Thomao 2109, 2141, 2152a 
Grioar H. 1908 
Grochowoki MikoIaj 395 
Grohmann Johann Gott&ied 304 
Gromc.ewoka Helena 2406, 248U 
Gromab J., 726, 2
12 
Grotowoki Zb;,mew 2413 
Grott Franci.zek 2327 a 
Gruber Jobann Gottfried 318 
Grubi60ki WacIaw 2985 
Gi-ulla Medauro 1509 
Griin D. 1577 
Gruneberg Christian 1414 
Gmoaao Donatantonio 1597 
Grycsowa-Kaweełta Alodia 197-8 
Gryd.ewski Miec.yoław 523, 732 
Gryf Rom., Bob. Jaxa Bykowoki Piotr 
Gryphiu. Andrea. 1094, 24
7 


424 


Grz"gorczyk Piotr 305.. 
Grzegorz od 8W. W'ill(",.nh.
.. zoh. Syl,.iu,", 
Alexius 
(;rzybowska Kr)otyuo 24H 
Grzymala Franci.."k 1513'9 
Gschwander S. 1548 
Gubrynowico Broni.la.. 6-U, 2192 
Guerick" Otto 1621, 1626 
Gwnowski Mariau 2122, 21-12 
Giinth"r 935, 2013 
Giintb"r Ernest 328 
Giinther Frano 596 
Giinther Sicgmund 6, 1093, 1
78, 1
86, 
1642, 2143 
Gur"v G. A. 1696, 1723, 1782, 1789 
Gurko Joaif Vladimirnvii' 263:\ 
Gutenberg Jobaun 542,. 
Guterman N. SI!O 
C.uth Vladimir 3721 
Gutkowoki T. 2492 
Guyot E. 17780 
Gyory 2518 
Gyorgy Aled6r 2936 


H. B. oob. Biegel"iot'n Henryk 
H. C. 2811 
h. j. 1095, 3392 
H. M. M. 3291 
H. S. 2981a 
Hiibler Theodor 1262 
Hacar B. 3160 

"dicke Johannea 2081 
Haeael Theodooiua 1398 
H&gen J. G. 1609 
Habo Wiktor 2425-6 
Hajduk Rys.ard 1217 
Halban Leon 1130, 2209 
Halecki Oakar 2256 
Halley Edmund 1818 
Hamann Johann Georlll 1523 
Hamel C. 755 
H",mmer Frano 130 
Hamy Maurice 1666 
Hanovius J. 2483 
Harperath LudwiI 1625 
Harriot Thomas 1796a, 1826 
Hartknocb Chriatoph 287 
Hartleb Kazimiera 529, 583, ZOI4, 2194 --5 
Hartmann H. 3292 
HR. Wojciech 2661
		

/Licencje_039_04_441_0001.djvu

			Haupl Ed"ard 3588 
Haupt 'V. 3195 
Hayduk \Iton" 845 
Haynis{'h JoballIl Ghrisluph I HU5 
lI"ath Tbomas L. 1263 - i 
Healhcotc N. H. ci. Y. 5R
 
Hebler t:. 2082 
Heddewigell J. '\. U,U 
H"ill Heinricb Heillholcl 1221 
lleinemonn C. 28011 
lleill& R. 3293 
lici. 695, 26H 
Hejno.. Wojci"ch 2179 --III 
11,,110011 Hona 49i, 10'lb 
Hemmcr'e K 329 
 
Heli Józef 3424 
Hell.elilll! Roberl 229, 521, 2257, :12'1:; fi 
Herbertitein Sigisnumd 711 
H"rbiniu. Job. 140:1 
HermolIII H. 1688 
Herl"l"t Williou, Le"i. 10% 
""uer Reinbold' 1131, 2591, 31M 
Hew"liu.. Jan 9, 855, 1309n, lill
 
Heyer H. 315 
Heyoe Paul 24 ił 
Hiketaa . Syraku. 1287 
Hildebrandt Kurt 22511 
Hil,,," Jooepb 1875 
Hilp"rt G. 5010 
Hin." 364 
Hipler Fron. 27, 35, 44, -1.8, 149, 151, t5S, 
274, 277, 282, 367, 370, 381, 387, 429, 
653/111/31, 656, 696, 708, 710, 998. 
1044, 1094, 1265-6, 2185-6, 2296, 
2300, 2435, 2436/a, 2437, 2446a, 2448a, 
2507, 2868, 2895 
Hipparchoa 43, 44, 46/7, 7', 3116 
Hiracb E. 3 
Hir.ch Felix E. 3297 
Hinchf"ld-Birch A., zob. Bircb-Hirochfeld A. 
Hiracbinł! F. K. G. 173 
Hioapańaka-Neumann "'aria 1041 
Hleb-Koa.ań.ka Helena 273 
HOflfer Ferdinand 353 
Hoeoick Ferdynand 81, lUO 
Hof( Erwin 550, 1267, 2259 
H..ff1eit D. 205, 563 
Hoffmann 3228 
Hoffmann E. 1555 
Hoffmann K. F. 2015 


Hoffmann ". R. 243:: 
Hoffmanowa J(1f'mellt
n;.1 I:; -I";. Iłu 
110gberg P. 697 
Ho!!!! 50"1'« HeIeu 1791>a, 1821> 
lIołd..u Edwal.d S. 1268, 16111. 111:11 
lIol"wiń_ki Wadaw 2260 - I 
IInUaud F. \1. 2262 
lIollnu.1.. \dom 221 II. :11311. _1:i9
 
Iłollil..h.r \l. 3-1.1'1 
Ilohu.. Cb. 
. -1.611 
Holi ,mau" H. 1711 
1101. ",," 2016 III 
HomalUl .loballIl Hal)li"tto 1'5.; 
HomullII Johaull Chri
toph I ł5; 
IInpmanu .lo"e£ 121. I j.ł'i 
Hopp" l'i 13/12 
lłoppt'IlS1t'tlt Chribliulł ł.:H.!'Opa..' l' Ut 
lIorbaeki ""Iady.h.,, 259, 1966, 2211, 221>:1 
lłom-d'Arturo G. 9ąlla, 17117. 321'i, :
221.. 
372ia 
lIóruik '\lil'h,,1 !'i71 
Uoruo.Poplawski Slaułi
liI\" :!5łt! 
Horrcbow Pdru, H51 
Hor.ki Z. 1827 
lIortyń.ki .... -i92 
Hostiu.ky Bobu.la\! 3162 
1I0uowski SlOlIi.ła" 733, 20911 'I 
lłoudek "'rantiiek 3(.i7 
Howard E. 1440 
Howarlb Hel"n E. lU3 
H.oaju.z Stani.ław 151, 25M 
Hryni"wiecki Boleslaw 2790 
Hubal H. 1186 
Hubatach Waltb"r 137 
Hubc Karol 653/11/9, 1534 
Huber M. J, 2986 
Hubirki Roman 653,111/39, 699 
Hugen. Christian 1439 
Hugonnot Jean 3681 
Hul"wica Marceli 2692-3 
Hulewic. Maurycy 2187 
Hull Gordon Fenie 1686 
Hiilakamp Fran. 396 
Humann NicoIaa 2185 
Humboldt AI"xsnd"r 653/1/12, 808, 1539, 
1601 
Hume Jame. 1378 
Humięclta Wanda 3457 
Huuter J. 1530 
Hunter W. 1513/3, 9 


4
a
		

/Licencje_039_04_442_0001.djvu

			Hunsinger A. 1649 
Hurko, sob, Gurko l. V. 
Hurwic Jósef 3519 
Husaroki Waclaw 2508, 2616 
Hiioo"n"r Hermann 1576 
Hutchin. C. C. 1632 
HUlI"n-Csapski H"uryk 2509, 2650 


I. A, 1519 
I. J. 2414 
I. M, St. sob. Maurice I. 
I. P., zob. Polkowski I",naC)' 
Ibl C, 384 
Id"ler Ludwig 1269 
Id
I'.ou N. I. 551, 588, 1780, 3264 
Idtkowoki A. 2617, 2619 
Ilki"wics Jan 2544 
merda Franceoco Remoliuo 2415, 2417 
[nchoCer Melchior 1372, 1881 
Infeld Leopold 1967-70,.3457 
[nlarden Roman Stauislaw 2083, 2212 
logoli Franceoco 1520, 1602 
[obinus Bernard 278 
[paen Fri"drich 2465 
Ipaen Guotber 592 
Inykowoki Karol 2416 
Iaenkrabe C. Th. 1604, 1918 
[..,lina de 642 - 
[wuakiewic. Boleolaw 1132 
[waoakieWica JarooIaw 2481 
[adebska Wladyoła:wa 2389 


J. A. 2500, 3485 
J. B. 2416 
j. b. 3486 
J. B. z Pobuja n, .ob. Oatraw.ki J. B. 
J. C. 3057. 
J, D. 1667 
J, D. B. 1388 
J. G. 734 
J. G. S, 1883 
J. Gr" IJOb. Grajnert Jó.ef 
J, H. 3420, 3519 
J. H., EQb, Hurwic Jó...r 
J. J. B. 3058 
J. M. 808 
J. P. 735, 1187, 2414 
J. P., £ob. Pankiewicz Jan 
.J. S" aob. J aozowoki Staniolaw 
J. W. 3059 


426 


J. W. T. 259b 
J. Z, Z. S. B., zob. Zaj4c.kowski Jakub 
J-a 2328 
Jablonowoki JózeC AJ"koand". 1476, 1481. 
2561, 2592 
Jablońska Honorata 2417 
Jabłoński J, K. 1611 
s'Jacob Wilhelm H. 1467 
J acobi Frans 453 
Jacobi Max 273, 454, 935, 1270, 1621, 1626, 
1633, 2487 
Jadwinowski L. 2123 
Jakubow.ki Jan Zygmunt 239 
jam., zob. Gry	
			

/Licencje_039_04_443_0001.djvu

			Jrl., zob. Jrlonek Eugeniu., 
Jelinrk Edward 2694 
Jdlellta Cezary 3064 
Jelonek Engrniu.z 3065 
Jenikr Lnd ",ik 9-ł2, 2772 
J".iollo".ki .\lfrrd 529 
J ".zka L.. h 3487 
Jrab"ra Frallli.rk 347 
,Jr.ew.ki Zbigni"w 2415 
jjd 2728 
jlUj 2979 
.Jnannes dł" ,,"ontrrt>gio. zob. RrgiomOlI. 
tanu. Job. 
JobanIl C. 1045 
Johnson Francis R. 580, 587, 1699 
Joliot-Curi" Frłdłrie 2213, 3553 
Jonak EbPrh. A. 1247 a 
Jone. Harald Sp"ncer 552, 1746-7 
Jo.ue 1470 
Józef z M"zowua, zob. Wojcieebo_k.i Józrf 
Juliuaa II, papie. 1108 
Junctinu. Fr., zob. Giu"tini Fr, 
Junoaza-Stępow.ki Ka.i",irn 2416 
Jura 2829 
Jurand 1188 
Jurkow.ki Alek.ander 3406 
Jułkevij! A. P. 650 
Jułkevij! p, S. 115 
Juuy6.ki Hi"ronim 2169 


K. 1941, 2813, 2937 
K, B. 808, 2410 
K. B., aob. Koebne B. 
K, D. 3400 
K. G, 3599 
K. J. 240 
K. M. 3600 
K. M., aob. Kraemieniowa Maria 
K. M. K. 2329a 
K. 0, 3425 
K. R., ""b. Rudnicki Kourad 
K, S. 1483a 
K. S., zob. Kramutyk Stanislaw 
K. Sm. 915 
K. Z. 1097 
K",skowab Alicja 2524 
Kacay60k.i H. 739 
Kaempffert Waldemar 580, 3298 
Kabnteat Albrecht 636 
Kaiaer E. G, 212411 


Kali 3440 
Kalino..ski Slani.law 2100 
K"liń.ki Zn:munt 2729 
lI..aJkowski Jan 2730 
Kalt"nb"gb Leon 3601 
Kami"ń.ki Michal 3, 1303-4, 2265, 2772 
Kamiński AI"ksandrr [pseud., nazwiako: J 
G5recki I 2392 
Kamiń.ki Jan Nepomucell 765. 2330 
Kamiński Stalli.law 2331 
Kamp P. 
all d" 3299 
Kamykow.ki Ludwik 1702 
Kaniewska Alicja 3407 
Kant Immalluel 643, 885, 1141, 1540, 2063a. 
2064, 2070, 2081, 2086-7, 3231 
Kanteeki KI"mcns 2916 
Karcz"w.ki 912 
Kadi6aki Franciaa"k Micbal 397, 2860 
Karol V, C".. ni"m. 1328, 1661, 1679 
Karol Wlndy.law 2994 
Karpiń.ki Jeny 2670 
Karpiński Ludwik 579, 1748, 2266, 3251 
Karraach Alfr"d 2454 
Kar.ki Mar"k 1045a 
Karotiidt O. 846 
Ka.perk.iewic:z Stani"'w 3602 
Kuprowi"" Jan 168 
Ka..ern Tad_ Znfryd 168 
Kutan 2332 
Ka.ten H. 3231 
KI.tner Abraham Gottbelf 305 
Katon, 3066 
Kauffe1dt Alfons 148b, 606, 636a, 3683 
Kawecka-Gry"aowa A., ""b. Gryeso_-Ka- 
weeka Alodia 
Ka'miereaak Jan 3067 
Kefentein Hana 461 
KeIly Eric Pbilbrook 2478, 3300 
KeIly H. L. 553 
K"loey W. K..3301 
Kempner Stanillław Alekoandl!r 96 
KOpi6ab Felicja 1823 
Kępińab-Giuoliniani K" sob. Giu.tlnianl- 
Kępińaka Krystyno. 
Kopińaki Felicjan 142, 1823, 1828, 3068, 3401 
Kepler Johann 135, 434, 595, 690, 1090, 
1140, 1331, 1353, 1358, 1363, 1546, 
1548, 1551, 1570, 1602-3, 1606, 1628, 
1683, 1693, 1714, 1718, 1727, 1781, 
1797, 1874, 2077, 2088, 2258, 3241 


427
		

/Licencje_039_04_444_0001.djvu

			h.r.lplI HrrmalJll 5811. 3302-:1 
Kętrzyń.ki "I"njciech 56. 7'0 - I. 11211 
Kettn"r Adolf 1189 
K idon......ki. PobÓR I,rop..ld 241 I 
Kielczc....ki B. 3603 
KicnIe H"n" 1749 
K ier.t J "rzy 2333. - 5 
Kijewaki Al. 742 
h.ilioll Ph. 289 
Kircbberger 316:1 
Kirehmair Grorg C"'p"r 11117 
Kirńllni. H. 3744 
Kir.cbenzwrig Adolf 1691 
Kiaielewaki Józef 2111i 
Ki.tnrr Adolf 77, -\97. 7114. 1645 
Kl... zoh. Kanlecki KlelłłPII"" 
Klau. Georg 607, 10.łli 7 
Kleczyńaki J,," 2411 
Klei.. 4'4 
KI"in L. 165:1 
Klejnot- Turoki J. 2UII4 
Klem"n. VII[, papież 916, 11171 
Klemeno XIII, papirż 1476 
Kleuczyń.ki Ignacy 24 li 
Klinckow.troem C. 841i1l 
Klingerowa Z. 2406 
Kluckert G"org [945 
Knickerbocker William S. 16114 
Knight Charles 321 
Knohelodorff E. 2185 
Knobel.dorff Jerzy 815 
Kniitel Auguat 415, 847 -9. 9:ł7 
Kniitel Paul 850 
Knothe Zypunt 2593 
Kobyla6aki Ignacy Adalbrrl 1499. 15UI 
Koc'!"tkov A. 3540 
Kochanow.ki Jan IOU6. 1138, 2357/15 
Kochma6.ki Tadeu.. 360' 
Ko"yan Irena [971, 20 l 9 
Kocaorow.ka Zofia 1010 
Koehne B, 265[ 
Kogucki Roman 3732 
Kiibler F. 2267, 2978 
Kohnert Rana 788 
Kohte J, 91 
Kokan Sbiba [518 
Kolanł<.....ki Ludwik 1988 
Kolberg Jooef 698. 1099, 25111 
Kolev T. 503 
Koli6eka K. 3605 


4211 


I\.ollmann Paul 85Ua, 21152". 3197a 
Kolumbu. Chri.toph n8. 520. 22M. 23UI, 
2688 
,,"omenaky Jan Amo. 17H 
Komorowoki Bronialaw 2336 
Koniu.zew.ki W. Nal\'rz 1657 
KOllkolewaki Leoll 2020. 3471 
Konopnicki J. 743 
Kopacz Mikulaj 21-15 
,K'.'p'"acw.ki Waelaw 2269 
Kopernik Albert 413 
Kopernik Andrz"j 297, 817 
Kop"rnik Barbara 492. 653/111,5 
Kopernik Jan 803 
Kopernik 'Iikolaj (ojci"c) 653/111.'5. 711:1. 
2916 
Kop"rnik Wojciech 783 
Kop"rnóg Wojciech 783. 291 li 
Kopf Mmm 3393 
Kopff Augu.t 1727. 2645, 2795 
Korczow.ki H"nryk 1132 
Korel"wicz-Wilamo....ki B. 11149 
Koreywo Bole.law 2321 
KorneUa A. 2974 
Korner Theodor 2594 
Korni.."w.ki Feliko 1752 
Korotyńaki Wlady.law 442a 
KorweU Karol 2395 
Korwin Wawrzyniee z Nowego Targu (Rabr) 
l. 46/6, 139, 974, 1103 
Korzec S. 962 
Ko'ciuuko Tadeu.z 581 
KoBlin Elia. 1354 
Ko'mi6aki Stanialaw 2021 
KoalOowaka I. W. 3017 
Ko..mann Eug"n O.kar .533 
Koa.mann O. 215 
Koatecki Jan 3095 
Koatkij 439 
Koatr.ew.ki Frauciuek 2421 
Kot Staniaław 102, 745a, 1134 
Kotlarczyk Mieczy.law 2415 
Kotter Rudolf 2271 
Kovai!ev Georli 582 
Kovai!ev Jor. 3168 
Kowale_ki Mieezy.law 1513 
Kowalczyk Jan 449, 1565. 2888, 2921 
Kowalkow.ki Alfred 2412 
Kowaloki Jeray 2161 
Kow.rzyk Hugon 2022
		

/Licencje_039_04_445_0001.djvu

			Kowuac.ku :\olali... 
3:3j' 
Kowr.cb E. J. 3314 
I\.oyre Alexandrr 3, 105, 1255, 175:\ 
Ko..ki"wica St"rall 1191 
Koałowftki Lcon 2171 
Kozłowaki Mateuaa 1891 
I\.ozlow.ki Władysław 3125 
I\.roK"n Wanda 1154, 2412 
I\.rahulec Wladysła,.- 11911 
Krajcw.ki J6a"f 1927 
Krajewaki Wladyała" 1112, 1,511, le29, :145" 
Kram.rcayk Karol 2512 
Kramaztyk Stnniolaw 1512, 15911 
Kraaicki Il!nacy 2338, 25111, 2561 
Kraasowski J.n 483 S, J92, M4, 65". 1211. 
1598, 2212 
Krastanov I.. 3694 
Kra!il.ew
ki JóJl,ef I
Uł,,"Y :U7. (.53. jłH, 
2695, 2834, 3641 
Kra.."w_ki Wilold 1-ł6. 211-1 
Krnua E. C. 33 I:; 
Kr.ua" 2440 
Kraule Brunu Paul 5U3u 
Krambar o\lckftalld"r 150, BUli, 912, 151 :ł/9, 
2351/11, 261811, 2619, 2632, 2111" 
Krechowiccki Adam [psend.: \1l1r)'1I1I1 4112 
Kr"cbowiecki Antoni 431 
Krecamar Jerzy 2298. 2351.16. 24119 
Krrj(\i Jan 348 
Kr"mbs B. 45ł 
Krethlow J. F. :iO:\ 
Kridl Manfred 3557 
Krieck Ern"t 1128, 227:1 
Krieg II. 3222 
Kricl!rr Erhard 313211 
Kriea 2558 
Kr0l!man Willy 9311 _ 
Krókow.ki Jeny 149, 2112 
....ról Aleksondcr 2545 
Kr{,li6.ki Jan Kazimirn 481, 7, :ł119/J 
Kromer Marcin 740 
Krul! EI.jeb 556, lIOI, 2791>, :\229. :UH,- 
KrYI!0waki Zd.ialaw 3097_ 
Krypa Albert z Szamotul ,\92 
Krylty... zob. .\la.urkirwil"z KI.Yf't
1I 
Krywiak J. 2652 
K{."mirlliown '\tarin 2396b. 2412, 25211 
Krzemińaki Zbilul 141 
Krzepkowaki Mi"czyslu.. 3M:1 
Kr.eai6"ki Andnrj 21% 


.......)"nll..w.ki \driau 333; 135, 653Jlli 1 3. 
'S, 653/111/6. 8, 39: 699, 738, 748- 
52, 158, 19
. 1126. 912, 923, '513, 1541, 
2619, 2819 
I\.nyż.nowski Brooio'a\\ 653/1111:\, 1311, 152 
Krzyż.now.ki J eray 
660.. 
Krzyżanowski Julian 529 
Kuhacb Frit. 121, 121, 1311.2111, 531, 541 2, 
551-8, 649 
....obala Lud..ik 3117 
Kobiok Tad"ua. 23311 
I\.u"barzewski Frliks 31111. 149, 2U46, 2421, 
2815 
Kueb.....r,.-.ki Ludwik 2647 
Kuch..rzyk H"nryk 1154 
Kuczyń"ki Juuu.. 613, 627. 11I3U, 1947, 
2214-5, 2131, 3614 - - 7 
Kudliń.ki Tudeus. 2414 
Kuhlr Ludwip: 559. 1755, 3241 2, 3:UII 
Kuh" 851 
Ku1mil!k \rmi" 344:i 
Kujnt Slani.law 123 I 
lI..ulczycka .J. 110? 
Kuleaycki W'a.1yolo\\ 2339 - ."1, 241\ 
K"lezyń.ki 511I11i.la.. 612, 2216 
Kulikov.kij P. 3695 
Kulpa .1. 2802a 
Kuniekij H. V. 119-1 
Kuo \1o-żo 2481 
Kurun J6.rr 2187 
Kurdybneha Luk..... 594, (,1.1, 2415 
Kurclli Ludwik 315 
Kurowlki Froncitizek K!oIu\\cry 26211 
Kurpiń"ki Karol 2356, 28111 
Kuryluk .Irrzy IIS5 
Kun Srbastian 1619 
Kulln"r OUo 2086 
Kwiutkow!oIki Rf'lIligiut'7. 2341 
Kwiatkow.ki '1'adeuu 2415 
Kwieciń.ku Zofin 2732 
K wi.ciń.ki '1'. 2396 
Kydryń.ki Lucjau 2733 
Kylisu .Jacnb 1491 
kz 2111.. 


I.. 2944 
t. 239, 3119
 
I.. (;. K., .nb. ....orpiń.ki l.udwi
 
L. ł.. 3100 
I,. S. 153, 31>96 


-
2!ł
		

/Licencje_039_04_446_0001.djvu

			Laber"nne Paul\
15-6, 2217, 3553 
Lach z Lachów, .ob, Zienkowica Leoll 
L,cakowoki Zd,ialaw 105C, 2M2 
Lahi.. Pbilipp" de 1779a 
...komy Ludwik 3726 
Lamorche M. 1508 
Lamb Franci. 1421 
Lamey Dom. 2275 
Lamont R. 1102, 1601 
Landenlaub Willi 531 
Landi. K. M. 3319 
LandovA-StycbovA Lui.. 3454 
Landowaki Józef 1933 
Lang Johannea 1715 
LanIe Antoni 2343 
Lange J. R. L, 1619 
LanI" Jan Bernard 28'8 
LanI" Karl'IOM 
Laqiu. M, Laurentiuo J, J. 1492 
Lankau J. 2595 
La.owaki Jerzy 139 
Lan.berl Jacob 1368, 1373, 1375, 1882 
Lan.b"rg Philipp 1368 
Laplace Pierr" Simon 1548, 1751 
Larink J. 1772 
Larkey Sanford V. 1699 
Laro." Jean 3320 
La.i6aki Le..ek 3101 
Laaka449 
La.kiewic. AIfr"f! 2023 
La.kow.ki Antoni 1484 
Lasocki - Bronisław 2344 
Lauc. A. 3102 
La.zcsyń.ki W. 3103 
Laub"r L. M. 2596 
Laurent Gaaton 456 
Laval Charle. 2398 
La........ Otto 91 
Luarowies6wna 3104 
Le Branchu Jean-Yve. 106 
Ledoicki Wacław 1135 
Leeuwen AIł>-,rł van, ""b, Leoni.nuo Albert 
Leser Lonia 784, 919 
Lę,owoki J6.ef 162, 963-4, 1240, 1248, 
2597 
Lehmann Jobann Auguat 2437 
Lehmann Karl 2441 
Leltmann Kurt 2796 
Leieht p, S. 3226 
Lelewel Joachim 653/1/13, '
89 


630 


Leliwa-Piotrowic. J6."f 1051 
L" Lorrain de Valmont 1443 
L"m Stanisław 2063 
Lenard Philipp 509 
Lenartowic. Teofil 431, 2345 
L"OSnich Karl B"njamin 2653 
Lcolowaki Michał 3618 
L"nin D'ii! Vladimir 2201 
Leńkowa Antonina 3702 
L.eonardo da Vinci 1270, 2077, 2415 
Leoninu. .Albert 1347 
Leopardi Giaeomo 653/111/41, 2474 
Lepiarc.yk J6,ef 2734 
Le Roy Loqi. 1343 
Ldnodonki Bosusław 217, 611-8, 1831, 
2196a, 2218-20, 3619 
L".."r AIekoander 2543 
Le..er J. 3321 
Lea.esycki Guotaw 2845 
Letonne Lonia 507 
Lena... Johann 1044, 1054, 1068, 1078 
Le Vernier 1580 
Leverrier Urbilil Jean Jo.eph 2200 
Lewartow.ki Wł, 3620 
Lewi6aki Jan Stanisław 96, 2111, 2112, 
2126-7 
Libelt Karol 653/11/10, 1533, 2872, 2922 
Libri Guillaum" 2469 
Liceti Fortunio 1383 
Licha6aki St"fan 2398 
Lichtenberl Georl Chri.toph 306, 308 
Liet.maun W. 1669 
Ligber J, 310 
Li,ocki Alfr"d 2221-2, 3621 
Lisocki Edward 1136, 1823, 1832, 2'ł46, 
2396a 
Limbergen J. van 575a, 3322 
Linde Samuel Bogumi110 
Lindern&un F, 700-1 
Lindhasen Arvid 58, 63 
Linke Anna 1829 
Lin.meier A. 1599 
Lipi6aki Edward 122, 2102-6, 3457 
Lipwki Tymotenu 2621 
Lip.torp Daniel 1399 
Lizicki Andr."j 3622 
Li.. Francł....k 1052 
Llsaajou. J oul... 1820 
Li.t Stephan 97 
J.Jttrow Edle. 2945
		

/Licencje_039_04_447_0001.djvu

			IJ. 353b 
I.ub,-ki 1:.Ii'julI 2511 
l..il>-3ek "-;II1"lm 560. 857, 227i 
1.IU'kIOUUII1lI. 851 
I.lhł
I' ()łiv.
r 43'; 
I.uuh 
orilz 316'1 
'.ulii' \V. 1972 
I.uhmeyer Kur' 429, 444 
I,obr K. 3323 
Lomonu""v 
icboil V. 14;7, 2491- 
Loperf ido A. 5U4 
LOrl"nz KI.'mens 85łi 
Lor"y 2946 
Lorio Ginu 1017 
Lorli. 1."011 3324 
1.0'; .11111 681, 717, 755 
Lo"ada y Plll!ia Cristobal 56\ 
1.0.80'" Edoardo di 2873 
Lou W. 3223 
Lowcllbcrg .I. 2947 - H 
Loy..1 1515 
Loytze Joh. aob. Leuooe Jobam. 
I.iibeek R. 1669 
Lubecki \tarioll 195b 
Luberto",ica Z. 2223 
Lubieńska Zofia 2412, 2768, 3520--1 
Luck Kurl 529, 85 0 -62 
Lucretiu. 1464, 1504 
LndendorH H. 829 
Ludicke Jnballl' Aug. 1888 
Ludomiroki R. 3623 
Ludowicc 31U5 
Luizo Dorota, koię_na Saksonii 1503 
Lukaalewie. Lealaw 349, 653{1I{23 
Luka.."wic. Renata 1220 
ł.ukawieeka L. S. 2428 
Lukomoki Zbigniew 816 
Lulof Jobann 145 I 
Lundmark Knut 1773 
Luauardi Carlo 1948, 3698 
LUal".ewoka Jadwi,a 2347-8, 2496 
LUale.yóaki T"odor 756 
Lutber Martin 282, 367, 387, 6531111/3, 
1879, 1892, 1936, 1938, 1922a, 1957, 
3308 
Lutraykowoki Franci..ek 2533 
Lydko Ludwik 1053 
Lynn' W. T, 1616, 1637 
Lyai. ł3, 44, 46/7, 71 
Ly.kanowolti M. 2024 


\I. 1519 
Ol 208, 3325, 3.IUII 
M. H. 241'1, 3lU6 
\I. G.. zub. Grobiańsko \I. 
\I. G. 2239 
\I. H.. zob. M..-zyng Henryk 
'II. .I.. 3217 
\t. K.. lub. Krzemieuiowa Mari.. 
'd. P. 7111. 319R 
M. S. 260 
\Iue Ar"" J. V. 332b 
\lac CulIey Grant 1336a, 1695, 1708, 1710-1, 
1716, 1720, 1729 -3U 
\locel",o1.e J. B. 580 

Iacicjowaki Samu,,1 685 
\'Jociejow.ki WacIo", Aleksond"r 757 
Macleod H.nry Dunning 2126 
Marlot M. 1486, 1496 
Maepbnaon H,etur 3327 
M,rzew.ki I'rz.my"'u", 3101 
\liidler Johonn Hcinricb 351 
\fodwur Mohom"d Rido 562 
\to"sllin M icho,,1 1353 
Moe.lu Romiro 31111 
\lagdaó.ki \lurion 523, 529 
\lagini Giovanlli Anlonio 1346, 1349-50, 
1355 

Iagirn. Tobia. 288 
Majer J. 2856 
Maj"waki Zbi,nie>< 243 
l'oIajkow.ka Jolanta 3256-7 
l'oIakarewicz Todt'UN 1913 
'IU.k"moon \laud Woreeater 1156, 32511 
Makow8ki Bol".law 158 
Malacbowski Staniolaw 1212 
Malagola Carlo 986, 993, 999-1004, 1093 
MaI/\eva Malina 3699 
Malczewaki Antoni 53 
Ma1eeki W. 2818 
Malieki Adam 1990-1 
Malita Mircea 619 
Mamińaki Wladyalaw 1222 
Mamuo.ka Franci..ek 1192, 2671 
Mandel Kurt 3328 
Manfred Micb,,1 [pseud.), .ub. Rjccioli Gio- 
'Vanni 
Mansard Pierre 1460 
Mańkow.ki Alfon. 759, 1273 
Mankowoki Hermaon 1320-1, 2505, 25$8a, 
2568-9, 2612 


ł31
		

/Licencje_039_04_448_0001.djvu

			\łIlWliuc ol. ,. Lee 24711 
_;fanhlewaki T"odor 2224 
VarciDiak Zbipi"w 2197, 362.' 
\lareoni Bobd.n 2529, 2531 
\lar"ue"i Ettor, 2340. 23.15 
Mari. H. 15 
Marianowie. Wlodaimi"r. 2U2;; 
Markiewi". Dominik Jan KUIII
 18'11 
MarJUewje. Ro....n 1274 
Markiewi... Staniała.. 124 
Mark_alta B, a625 
Markowski Mi....ay",a" 11/49. :142; 
mulO, 3626 
V.ru6 Kaaitnien 55 fi 
Varquart Courad Tbeopbil 1452 
\larquarl Karl 2466, 2598-9. 2641'. 
\lar""baU BOl"aław 27111. 3102 
Va..dudl Roy K. 33311 
\łartiua C. Fr. Pb. 2797 
".rlyna Wlady.law 271 j 
\lar..oy Z735, 3522 
\lan Karl 1657, 2278 
Vary..., aob. Kr
cho".ił"
ki AdM'" 
\łaochke Ericl. 102" 
\łaoer Hqo 863 
"...tLi Amoldo 576 
V.....y Bernard Wilfrid A. 51>11 
\I.asI..
y F"""c 2826 
\I.talfne I.. P. 1535 II 
\I"tejko J.n 101, 1183. 2:1111. 24UI. 24418. 
Z532 - 4 
\ł.IIak Rom.l' Z4111 
\łlltteini Gioaue 2475 
\łatthea Johalln 19420 
\łatyaik StDniolaw 231/7, 27H2 
Mauriee I. 1423 
"bwr Giovanni lOU5 
"ay Andrsej 154; 
"ay E. 649, 175; 
May 11". 3224 
\layer J6Rf 76U 
Maykowaki Staniol"w 24'"', :IIHIII 
Mayr B"da 1487 
l\luur Maci"j 3428 
lII_kiewie. Kasimir.. 1151> 
Maurkiewiu Kryaty" 1232. 2673, 2712, 
3523 
Masoni 152U 
Meda Fili, 19311 
MeprIin P"ter 1432 


...
 


\łe.ichuł'r "'ril
 :. ł
lIa :łoi;;;. 
\Ifkaroki S. 569 
\I,lanrhtho" Philip 111711. 1111/:1. 11120, I'J:\" 
\lelchior Paul .1. 1322 
\I,Urr Eq"niuaa 2112" -; 
\I"n.,,1 Adolf 325 
\I"n..,r C: L. 36, 56, 121 
\I"reati Anll"lo 1054 

erci"r Louia 1517 
\lc"'.YIII ""..ryk 429, ,U. 271111 
\letller C. 1651 
\letiua łdrialluM 13711 
\I"ur"lrilllrr Fril' 245'. 
""uer A. 3331 
\I"urr Adolf 130,1> 
}I"uer J akob 283 
'lte)'ell Jobon" ".cob 24.1:ł 
""yrr Paaehuli. 373; 
\I"y"r R. 3171 
\ley"rbof !Iłu>: 127
 
\le.."ni l'. Pietru 44.' 
'q., .ob. GrydRwoki \liceal_lu" 
Mi,eayńaki Jall Anion; 11"1, 119:1. 2512. 
2674, 2717 
\lich.el Georll" 581 
\lieluajlov A. A. 620 - I. ":łl/u. II
II. ilU:'. 
3332 
\lic/uolaki Ky....d 1111-1 
\lichu loki St. 761. 
\licbuud AI"ba"der 2341/ 
\lichela",,,lo 10 III 
\liehrli. 1195 
\liebov N. V. 2218 
\łirki"wic. Adam 2iłI>30. 211>7. 2171. 2535. 
2562, 263... 
\licehowila Madej SS/l, 1"2. 21/H 
"i"dsi6ald Florian 1276 
"ier.ej. Aob. Yieneja ..... 
\łien"j. Kny..tof 123-1 
\łierowa (Miawa) Stefan J, 131, 
;;4, :;63. 
1131. 3259-60. :i305. :ł:l33- 1. 33M. 
3393 
'IIietelaki Ja" 3627 
Mietkowa/ti Jan 1196 
\łikel"itia Edith 2457 
\likula L. A. 450 
\likulaki Tadeu.. 2379, Ź5U3 
Milanowica Znmunt 3629 
\łiIaasewoka Wanda 169 
\lilaa_ki Staniała,,- 169 


:ł
		

/Licencje_039_04_449_0001.djvu

			Miłe. F. F. 1750 
WilewW J6aef 21511 
MiIkuasyc K. 379 
"IiDu Jan 3501 
"Iiller Jan Nepomuc"n 1416' 
"liDer Joanneo Martin 1407 
Milton John 1695, 1716 
\line BroniaIaw 2151 
\linc"r Francio...k 1103 
\linkiewic. Romuald 3108 
"Iillnaert M. G. J. 1103a 
Vlirbt Karl 187(j 
Miro Queoada OBC" 594a 
Mirou, aob. Micbaud Alekoand
r 
'VIirowaki Stefan 3413 
\liao... 2494 
Mitbob Burkbard 1893 
Vlit.n"r Zbi,ni"w 2419 
Mi.wa St"pb,," P., .ob. Mi
r.wa Stefa.. I'. 
mj 3109 
Mlod.iejowaki J"rsy 1157 
Vlocaroki ZYIIDunt 2330 
\lorbnacki Mauryey 2622 
'VIndr.ewaki S. T. 2:f50 
\lodz"lew.ki ZygmulIt 2225, 2412 
\lo"p"rt Adolf 864 
Vlobr J. M. 1834, 1834a 
\folfino Giova....i \I. 368 
VlnlI
r KI
me... 684 
Vlol.ki Marcin 1174, 25M 
Vlomb"r A. 464 
\ło..aldi Giaeopo 2545 
\'nn?hamp Geor,,,. 1608 
Vlondry Wojciecb 3110 - I 
\ln..friend Walter 3335 
\Iollla....i Auguoto 2125, 2129 
\lolltucla J"o.. Eliellll
 UH 
Vloor Jon
o 1430 
Vlnri.. J"OIl n..pliote h'lO, 13h6, 1368, 137:1._ 
1387 
\lorotiu Ludwik Hi"ro..im 139, 622, 74-1, 
762, 965, 2398, 2414-5, 2-117, 2469 
\1ortkowirzówJ1a Hanna 2351 
\lo.harrafa :\Iustaru Ali J1
y 227'1 
\1o..akow.ki Józ
f 2781 
\10'" 2675 
\Io.t., zob. Oozelda \VI. 
\tootowaki Tad"u.z 310, 312,_ 653/11/4 
\Irozowicki Jó.er 2353 
\luc.kowaki J6sef 702 


2'1 _ BiLliolllraha t-..łpe..ni..aw.... 


Muleriu. Nie.. ""b. Miiller Ni<'OIa". 
\fule_ki B. 2659 
Miiller Adołf 4U, ..115, 1641 
\liiller E,bert 1636 
\liill"r JoIianu, aob. ResiomBDtauua Jol.. 
\flill
r K., .ob. Kouman EUllen O. 
Miiller Nicolauo 9, 281, 1360 
MiiU..r P. Adolf 69, 1277 
Mundt C. S. 1685 
\luni.. Wr6blewob Mia 24511 
lIIun"iewic. M. 1055 
\1iinllich Adam 2429 
\tuoluwee tjbool Kbuer 1513/3 
\lurawa F"lika 585, 1056-, 
\Iurpb}' A. E. 1690 
"urray John 3336 
"..aebold \laria 2443.. 


II 763, 2988 
'1oak,,-Nak
.ki ". .'811 
'1odol..y Er,.i.. 10660 
'\adoln}' J. 1278 
'\iodolaki Broni.IO,. 18
5, 11158, 372, 
'iodwiiilallin 31 B 
'\ioj:rabi"eki Ja.. 3414 
'i..kwooku Allil" 653/111/42, 1097, 2399 
'lapnIcolI Bo..ap"l" 1247a 
:liom.."wir. Adam 310 
"o....u J. .I. 33:1'. 
"ulorp 1589 
:Iia,. roczyń.ki 80gduII 460, 22811 
Noyd"r Todeu.z 514 
'1rdvidek t. 357 
'\erdhalll Jo'''pb 3338 
:'Oj"i.....r K..rl 1638 
"..m
j....ov A. "I. 3546.. 

..Irruk F. J. 2052b-5-1 
:'Ojeugrb"uer O. 138.. 

("u,"Dlln I
mił 280M" 
"lf'Ulllllnll.Hi
zpailska . \t.. Koh. Hittapuń,.ka- 
Nf'Umallll \Iaria 
"..tprrl Kilrl 168'1 
"'rwto" ł."ar 15li, 1548, 1551, 1671. 1718. 
1983.., 330-'. 3354, 3393 
'\,'wIOIl Joh.. 1-'05 

('
'('I IImU1!j 63, 
I\j ry.. P..aeb"li. 3 7-ł5 

 j('("tU5 z Syrakuz. zob. Hicela!!! z Syralu'1- 
"i,'ol". de Or
.mr 39, 1256. 2109. 212.'a 
"icoli 2892 


..3:1
		

/Licencje_039_04_450_0001.djvu

			Nirdźwieeki L"onard 53 
Niegowi"cki Jakub 1471, 1478 
Niekraaicki 2353a 
Niemcrwic
 Julian Uroyn 13-4, 18-9. 
2619, 2624-5, 
627 
Niemojow"ki Ludwik 2354 
Ni"rop D. R. van 1412 
Ni"t_ache Friedrich 865 
Niew
głow"ki B, 2152 
Niezabitow"ki Kaj"tall 333 
Nikil"w.ki O. R. 1678 
Nikolau" VOn Cuaa 1270 
Nia.en Theodor 2162 
Niweliń"ki J6z"f 2029 
Nobile V, 1790a 
Nord. 3490 
Nord"mnark N. V. E, 1796b 
Nordmnnn C. 1279 
Norlind Wilhelm 1949a, 1957 
Norman Daniel 120 
No"kowaki Jan 393 
No.. Ru.łolf 586 
Noatit. 173, 176. 182 
NovAlr. A, 3702 
Novara Dom"nico Maria 449/19. 987, 997, 
1024-5, 1322 
Nowac.yński Adolf 767, 1513, 2416, 2988 
Nowak-Njech Mer
i.. 3409 
Nowakowaki Jeny 2412 
Nowakowaki Z. 2398 
Nowicka Z. 3115 
Nowicki Andrz"j 623-5, 769, 1058-9, 
1138,1842, 1859, 1950-1, 2107,2226-7 
Nowolecki AIekoander 2918 
Nucci Nelly 1006 


O. S., .ob, Ó6więcim.ki Stefan 
Occioni Onorato 2876 
Odlanicki Michal 3630 
Odyniec Antoni Edwatd 2355 
Oe" _ob. Oel.ner Th. 
Oel"ner Th. 867 
Ogonow.ki Zbigniew 1797 
O,n1d.i6aki Wł. 1204 
OIea.".y6"ki Antoni 330, 653/11/14, 2535-7 
OI,ierd Mikołaj Onufry 1484 
Olivieri Mauri.io Bened"tto 1564 
Oluewaki Wacław 3632 
Oluew"ki Wladyolaw 1249, 2602 
Olasy6.ki Marian 2547 


434 


O'Neil John J. 3MII 
Opał"k Z. 2680 
Opp"nheim S. 1280 
OJ'elIJne Nicole" zob. Nicolal de Ortem,. 
Or".tano }'rance"co 564 
Orgelbrand łiamuel 360, 489, 16711 
'Origabu" David 1359 
Orkia_ Lucjan 261 
Orlicki Mikolaj 3633 
Orliń"ki Michał 2152a 
Orpheu" Jobann 1493 
Oaiander Andr"aa 3, 27/4, i,8/2, 54, 57, .78, 
105, 120, 136, 704, 1645, _1938 
Oaiii"ki Ludwik 27/3, 653/111/9, 2356-7, 
2619, 2819 
Oa"oli6aki J6."f Makoymilian li 
Oasowiecki St. 529 
Oatao..woki J anua. 3634 
Oatrowaki J6_er Boleaław 812 
Oatrow.ki Kry.tyn 776-7, 2548 
Ootrowoki St, 2493 
Oówięcimoki Stefan 563 
Oazelda Władyalaw 1197 
Otowoki Henryk 2188 ' 
Otto Leopold Marcin 2924 
Otwinow"ki St"fan 2737 
Owen John 2478a 
Ozdow"ka zona 3635 


P. 794, 921, 3703 
P. A., zob. Prow" Adolf 
P. B.,. 3209a 
p, Ch., .ob. Chmielowaki Piotr 
P. E., _ob. Etting"r Paweł 
P. F., .ob. Praypkow"ki Felik" 
P. G. 3535 
P. J. M. 134 
Paciork6wna Jana 2765 
Pad"r"woki Ignacy 438 
PaJaczew.ki Janua. 1158, 1303, 2681, 2':'38-9, 
3636-7 
Paine Paul 3341 
Paiolev6 1962 
Paj.der"ki Nikodem 2595 
Pałacky Frantiiek 922 
Paliła J. 3172 
Palme A. L. 1488 
Palmieri Aurelio 1008, 1149, 2700 
Pancritiu. A. 1063 
Pankiewie. Jan 360, 653/11/21, 94,4
		

/Licencje_039_04_451_0001.djvu

			Pann"ko_k .\. 1778. 1783 
Paolo }o'r. 331 
PapRdopoli NicohtUa Comoenua 1009, '013 
Pupi Jadwiga 469 
l'apilIou de lu Fert
 D_nia Pi"". J. 1502 
P..pilli Giovanni 1010 
l'apritz Jol1"oll"a 651, 86H 
I>ar, A. 3030 
Parac"l.u. Pbilipp, A. Tbeopbraotu8 3308 
Parof l>icrrc' 2398 
Paraudoweki Jan 139, 529, 2163, 2400 
Paraoin Mallh. MUl:. 1394 
Parca"wski A. J. 2926 
Parrnago P. 650 
Partitiue I'randacue 1351 
Pa_cal maia_ 1629 
Paseunl Jordan 228Ua 
Pa."mki"wicz Judwila 1952 
['asikow_ki Tadeu.. 1235 
Pa..ar!!e liana 3173 
Pa...ment 1466 
Paet"ur Louis 1684 
Paetor J. R. 1731 
Paton II. J. 2070 
Paul von Fooaombron. ca Middelburga' 
492, 1734 
Pauly Karl 3342 
Paw,,1 Ul, papież 27/6, 38, 40, 46/1, 47/4, 
48/2, 62/6, 64, 67, 76, 78, 79, 93, 97, 
98, 105, 116, 127, 134, 136, 142, 143. 
148b, 636.. 1054, 1068, 1896 
Pawel V, papież 1903 
Pawińaki Adolf 413, 778 
Pawlow;,ka-Pietrsak I., aob. Pietraak-Pa- 
wlowaka Irena 
Payr Bemhard 1759, 3218 
Pein"r W. 869-70 
Pelka Georg 3174 
P"llicioni Gaetano 429 
Penconęk Adam 246a 
Percy 317 
P"r,,1 J. G. 1712 
Perlbach Max 249 
P_rnacayń.ki 2153 
Perskie Oko 779 
Petera Stanialaw 1060, 2740 
Pet"raon EUI"n 3, 3175 
Petkiewicz Ka.imiera 2582 
Petri Winfried 3704 
Petrovokij F. A, 133 


Peuc"r Caapar 1340-1 
p"uckert WiII-t:rich 565. 3705 
P"urbacb G"org 283 
Peyeter J. W. de 1542, 1620 
Pfael.er-Scbultze G. .ob. Sebultse-Pfaeltaer G. 
Pfaff Fr. 1557 
Pfaffe Herbert 3706 
PfJi"!!,,r Max 3343 
Pbilip J. 2540 
PbilIippi Rudolpb 2054 
Philolaoa z Krotony 1382, 1385. 1740 
Pianko Gabriela 1106 
Piaoecki Jan 2418 
Piaaecki !itanioław 2416 
Pi,tkowoki Jan 1860, 3117 
Piazaa-Giovanni Maria 2281 
Pia.aola-BeUocb Margberita 1011, 2816 
Picbl B. 2482 
Piechocki Jan 623 
Piechocki Witold H. 62
 1061-2, 2030. 
2154, 2173, 3638 
Piekarska Hanna 2755 
Piekut Kasimiera 2358-60 
Pi"rrel 1634, 1647, 1681, 1694 
Picreon W. 2950 
Pietki....ic. Jeny 3639 
Pietnak-Pawlowołu. Ir"na 2682 
Pi"trzycki Jan 3118 
Pigeon Jean 1447, 1453, 1868 
Pijp"r F. 1281 
Pilcb Stanialaw 644 
Piotr I, car roa. 1439 
Piotrowicz Karol 247 
Piotrowicz-Leliwa J6."f, aob. Leliwa-Pia- 
- trowic. J, 
Piotrowoki Jan 3460 
Pirogov N. I. 1519 
Piakoreka Helena 794a 
Pitiacue Bartbolom1iue 1985 
Piue VII, papici 1874 
Piua IX, papiei 979 
PIW 3403 
Piwareki Jan F"lib 27 
Planecki Jan 3012 
Platen-Winterfeld L. .ob. Winteńeld-Plateu L. 
Plat"r W. 1224 
Plato 1262, 1615, 1638a. 1648. 2080 
Platta Hel"no 2361-2 
Plattard J eOn 1329 
Plawi6aka W. 2U5, 3119 


..
 
 
...
		

/Licencje_039_04_452_0001.djvu

			PWnianki BoleoIaw 3641 
PIomie6 St. 3120 
Ploto_ki Pawel 789 
'Pluuner H. O. 120 
Pobedonoaeev Sns"j 923 
Pob6s-Kiełanowoki L. ""h. Kirlolluw.ki-I'II- 
b6, L. 
PoI!ivalov L. 3107 
Poe""but M.r.in 311 
Pode....y6aki 'IIicbal 1513,'1 
Podlewoki Slulliełuw 3fi41 u 
Pouendorf JUh.'1II (:h.i.tuph 35K 
POlo A, 120 
PohI G. ł'r. 2282 
Pohl W..If,.,'1 245
 
Pokol. Leon 3642 
PoI."eo Giorliu U8'ł 
Polikarov 1732 
Poli,nac Melcbiur dr 14M 
PoIkow.ki 1'lIuc)' 2, 2-1, 2K, -n, ;;3, 15,1, 2411. 
253, 275. 282, 312, 313, 315, 320. :128 
330,. 333, 339, 3.ł2, 3.1:1. 3 '6, 34'1, 36U. 
367, 369, 371-2, 3811. 3H2 3, 389, 
401- 2, 4911, fi53. 699, 12K. 148, ;52 -- 3. 
756-7, 781 4, 194. Klit 3, K53, 81,6. 
9110, 919, 971--2. 117.', 1269, 1331, 
1334, 1513, 1533-.', 1539, 1553. 1906. 
1984, 1989. 2010, 2296, 2300, 2339. 
2357. 2369, 2386, 2399. 2-121, 2136., 
24U. 2446.., 2U8.., 2.n4, 24811. 2
83- -5, 
2495. 6, 2514, 2561, 2575, 2585. 2592. 
2610, 2629. 2635. 281'1. 2833 --s, 287K. 
3634. 
Polluk S"wrryll 1477 
li.. 1.010118;' tir Franrr. 312. 
I'ompecki Bru..n 159. 24fi8 
Poni.tow.ki Jlizrf. b. 263ł- 
Ponialowoki Klrlllrll' 118'1, 2622 
POlltallu. Joullllrl\ JoviallulI ł 19'f. 
Popiel W.I,,"t)'la 1187, II'łK 
Popl..w.ki-Hn..... Sł. znlo_ "..run-I'opl.woki 
St.ni.I.... 
Popov K. J. 3911 
Popov Ki.il 1671 
Poręb.ki Eq"..iu.. SIK 
PO'N'CY D. ł'. 1138u 
Poa.bm..... Ad"lf 21151. 
roae"rr 1531 
Po."" .'. 16ł4 
P_id.; Ludwik 384, 285<1 


Ul 


I 
I 


,"osnań.ki 'IIan:"li 249 
P.llto.iuo Ka.1 C.onhrlf 12511 
Pr""toriua .- ilhrlm 24611 
Prej. Julioll 2'127 
rreian". \\ .Irri... 1012 
1"""1,,1 Fr. A. 1139 
I'r..cul lIullh..I"",co 152. 
"riuls 2701 
I'......k I,......k 2112 
P,,,,,,, ,\dulf 2115, :U5'J, 2-&61, 28UO, 2'151 
'...."e '...u,...I.1 2, 3, 'I, 23-6, 29, 30,40--1. 
15 fi. -IK;5. 5Y. 6U, 62-3, 110, 127. 
11'1, 157. 3111 I. 429, 525, 653/111/3, 
I.HU, 686, 6'1.1. .115, .10, 752, 79-1, 873, 
'ł6fi- 7, 118U, 11163. 1076, 1140, 1199, 
1282, 1331, 1334. 2U31, 2057,2606,2609. 
2817, 2'152 
I'ru"" \lux 81-1 
I'ru"" J. /I UIIJ. 33-15 
.,U. 1I"Io'Mluw 2-1.11 
l'ruM.ł.M!II&l"J£.C"..ki Tadł'uaz 2h:U 
l.rll.....,,-ris..i K.."...ry 789 
I',z"źd.ir..ki AI"k.....lrr -12. 1111.1 
l'r.yIHJ."".ki W. 106-1 
I'..ylo) I ł:ullr..iuaz 2K03 
I'..yloyllok Jo;rich :ił15. 527. 1721, 1174. 
3186 
Prayb)'lo..-.. Janiu. 2804 
rn)-1I6nki ZJi;,ni"w 2747 
I...)'pko....ki T..deu.z 627, 1159, 1294, 1307-- 
12, 1787, 1795, 1798, 1829, 1836, 1861. 
268'. 3413, 36d 
I'ny,ow.ki Zbi,niew 2402 
I>..y;.tańaki S. 2888, 2928 
"I"I"OI."U' Clandiua '2, "9/1, 1280, 1339. 
1341, 1360, 1369, I 37S, 1378, 1388, 
1413, 1424, 1442 - 3, 1471, 1486, 1508, 
1535, 1548, 1556, 1592, 1630, 1638, 
1717, 1718.., 1913, 1938, 1964, 1988. 
2299, 2302, 3631 
Pujo A. R. 1775 
rym"aiu. Mel"hior 2661 
Pytba,or.. 1472 


l 


IJue....1 Courad 1448 
Quinc"Y Thoma. de 2479 


H. aob. Romer Kasbnie.. L. 
R. 375. 653/U1/19, _ 1565, 2
, 256U 
I. 3124
		

/Licencje_039_04_453_0001.djvu

			R. S, 2756 
R-.ki J, 491, 791, 3125-1> 
R-aki St. 487 
Rab" Wawnyniec, Bob. Korwin Wawn. 
Rabo... EIżbi"ta 629 
Racsyńaki Edward 2607 
Radente AIberte 1600 
Radiu Lucio Lombardo 3709 
Radkiewic. W. 2878 
Radwa6aki Jan M3, 653/11/18 
Radymińaki Marcin 403, 652, 702 
RajewicB J, 2204 
Rajkov B. E, 1712 
Rakowic. Franci..ek Tadeuu 3911 
Raleigh Walt"r 1796a 
Ramberl J, M. 706 
Ramf.e Pierre 709 
Ram.au"r R"mbert 566, 101, 875 
Ramua Pierr", sob. Ram4!e Pie.." 
Rapacki Adam 3531 
Rapacki Wincenty 2419 
Rapf F, 142 
Rauachning Hermann 91 
Rawita-Witanow.ki Micbal 968 
Ray Je" D, 3346 
Ra)-łIlaru
 UrODO DitbmHr Nicolouo 1546 
naymond H, 1515 
Rayoki Stefan 2364 
Ray.ki-Kietliea Roman 192 
Recorde Robert 1337, 17960 
R"I"ldi Giuaepp
 2476 
R"giomontanua Johann 283. 449/1. 716, 
1339, 1378, 1616, 1985 
Regoczi Emil 3710 
Reich Fen 10, 27/15, 46111, '7/9, 48/10, 
91/9, 96/5, 107, 2185 
Reichenbach Hana 1686 
Reicherowna Alina Jadwiga 1236 
Rei"ke Rudolf 876 
R
-inbold Eram "9/30, 1335a, 1336, 1340, 
lM6 
Reiaomann R. 3347 
Rembielińoki Jan 169 
Renaaai F. M. 1014 
Redawita Walter 1862 
Reot Walter 664, 877-8, 3348-11 
Retłaner Nieolauo 278-9, 2446a, 2495 
Rewin G. 2492, 3732 
Rheticu. Georg Joachim 2, 4, 27, 45, 91, 
120, 130/4. 142, "9/29, 492, 653/1, 


I 


656,685,69',708-9.712,1041,1046-7, 
1119, 1140, 1331, 1334-5, 1353, 1638a, 
1806, 1852, 1985 
Riccioli Giovanni Baptioto 1397, 1416-8, 
1869, 1873 
Rice HUlh S. 120 
Rick Hermann 3188 
Riem 3176 
Rigbini Giulio 1015-18, 2473 
RiSOni Erice 708a 
Riłta
ev I. 3350 
Rinieri lIario 641 
Ritchie Katbryn E. 3351 
Riuacaoa d'Oroa"na Giovanni 2477 
RUn 825, 879 
ro, 188 
Rohertaon Charleo 1639 
RobI A. 3746 
Rodin A. 498a 
Rueaener F. 3177 
Rogaloki Leon 380, 653/11/28 
Rogow.ki Wieoław 2365 
Robler F, 506 
Rola J"ny 3130-1 
Roman Staniolaw 404 
RomaiI' A. 1775 
Romanow.ki H"nryk 21011 
Romanowoki Stanioław 
Rom", 2892 
Rllmer E. 3352 
Romer Kuimien Lucjan l,nacy 653/111. 
794, 2948 
Ronchi Ereole 1019-20, 1692 
Rori, Frita 567 
Roacber WiIh"łm 2130 
Ro'ciuewoki Adam Junoua 174 
Roae Wiliam J. 492, 525, 529 
Roaen Eduard 3, 105, 110, 120, 135, 568, 
709, 1331, 1771 
Roaenberg .Alfred 3231a 
Roaenberg Bernbard-Maria 590 
Roaenblatt AIfr.d 2283 
ROM J, 204 
Roue Alexander 1376 
Ro..mann Frita 135 
Ro..k.....ki Jan 225 
Rouppert KazimieR 543, l064a, 1065, 1733 
Roveni L. 1021 
Roadena R. 3353 
R6Wy6aki Leon 2608 


437
		

/Licencje_039_04_454_0001.djvu

			lło¥t'IIIHI' \1. 21tH:) 
lIr. 29;:\ 
rfl. 352:) 
łł"""ll-...ki T.'ofil ::!:ł','1 
lł..dlli.'ki .1.i7.I'" 5tiQ 
lł...lnidti KUllnuł LU L ;!;;;.W. .Uh I 
".....i.-..k.. \. 26:\1. HfH 
Ihubk.. E"" 1
18 
Hufu- \\. (:..rl 1672. I :"". 2
H I. :12:\1 
lłullllk.. I r..
':Ula 253 i 
Iluliku".ki \I. 7910 
"upprirh II. 8811 
łły, zob. eh'riri \.......;,lIlIlw 
",.hkll J-:up;rnill",,, 522 :t '12H 'ł
 IJIJI. fi.:!. 
1022, 1324. 178-1. IH:\7 'I. 2229. :H';;. 
:146:1, 3645 
Iłybko I'rzrmy.ło" 62'1 
łłyrJmrp,ki LurjRII TOII.....7, :łt
'ł. '15:łfU '2.1 
"yd.lirki 2609 
Ryrh...r Ip:uoq l...i..II, '.12:\, 153: 
R
"JCier 1.('011 23(,-: 
"Yl'iirr T. 1951 
IłYl'ii"",,," D. 171J1 
Ryknr:lf"wski F.raznł H I:ł 
Iłyl'.kij .\luk_im 249:1 
Ryul'i S. 3733 
Rz"perkl1 Hrl"lIu 7b, ,1(.2 
Iłz
lkuw.ki si. 'II. 653 
Iłzymrlka Jan 3132 


S. 2827, 2853, 288(1, 29311 
S. B. 2662 
S. D., aob. Dllbrow.ki SI. 
S. dr. X. 1898 
S. J., zob. .Isr.y"s S. 
S, J., zub. Soup" Juliu. 
S. K. 405, 244610, 2748 
S.O.SH!403 
S, W. 1066, 2313 
S. Z. 2847 
Saalachiitz L. 19111 
Sacchi J. 1923 
Sack"u R. L. 761 
Sadow&ki Roman 2367.. 
Śafrsnov&kij K. J. 1442 
Saloni Juliu.z 2298, 2357/16, 24011 
Salucci Giovsnni 679 
Samul.ki Rob"rl 266 
Sandblad H"nrik 565, 651, 1761, 1771 
Ssniewoko 374 


4311 


Słlll"l
al;,. :loi 
..; 
Sapurł,. (III') Auloi.... 1622 

apo;'IIH,..ov K. 335.1- 
S"pmk F. I'. 1613 
S.." p"" "I 2-IU I 
S,,-i....k Fr. \ _ 2954 
S"up" .luli.." 18111. 
Su,'.;ri.'n \Ir,.;:ondr.' 2łłH 
Sd"i'-' \. 295'; 
"1I"itlź-Zllhlocki ". I\..
 ;luli. Zahło.'ki-S... 
"idź \\. K_ 
S"..
..,- H0l'il'i II.. ...h. IInl'il/ Suw"rr II. 
S""rp,.lIiui C. 21151. 
Srh;,II... J. 1119(, 

('h;tll' 1'8,,1 421, 43U, -'44 
SdlHr£f Gullfricrl 1526-1 
Srh.,I""8u Evry Leon 1840,2230, 341>3a, 3711 
SrllRuffl"r Edward R. 3355 
Srhrfflf'r Johanllł"8, zob. Angf'łull' Sile8iu
 
Srhrlli,,!! łłrrm8nll 1734 
Srbruk 'u Srhwriu.....rl'i Eb"rhard 2516 
S,'hrrfip; Ibn. 3712 
Schiopllrclli Giovallni \ ir.łiniu 12H2sa 12R:ł 
Srlairdrr Theodor 1141 
Srhiffrl W. 324:1 
Scbillillp; o\lIno 91/1 i 
Srhilllsllk łłuII' 3356 
S,'hluf J..hann". 167:1 
Schlrid"" .\1. J. 1895 
Scbliil"r C. B. 2447 
Schmaucb Bernhard 3421 
Schmuurh łłRn. 48/14, 75, lU, 122-4, 
;25, 570, 630, 643, 651, 881 -3, 969 
iO, 1023, 1066a, 1067 -74, 1107a, 1108 
9, 1200, 2033, 20511, 2131, 2174, 37/3 
Schmeidl"r F. 130/7 
Schmidt R. 1627 
Scb"ahcl Fran. 57 J 
Schnrider Ericb 3747 
Sobneider J. 3192 
Schneider Waltb"r 884 
Schneller H. 121, 524, 572 
Scbnitzler J. 1410 
Scho"nborn Han. Joachim 885, 1142 
Schulz W. 521 
-Srbiin Amalie 3178 
Schonberg Nicolau. 27/5, 4.8/2, lOS, 136, 
449/25, 653/1/1 
Schon"r Johaun 4, 1331 
Scbiinfrld F.. 2285  
I
		

/Licencje_039_04_455_0001.djvu

			Scbopffer 1.:. 15.2, 154
 
Schrott .l ohanlle. 24411 
Scbiil"u F. 321. 
SchuIth"ia. Taaoilo 91 
ScbuIt,e-Pfael,cr G. 335
 
Schulz Otto Th. 1284 
Scbulze Gottlob Laberecbt 11192 
Schumacber Joaepb 886 -7. 128
. 17112 
Scbu.ter N. 266U 
Scbut. Kaapar 7, 8, -łII/8, I:
 
Scbwanb"rger D. 888-90 
Scbwa.. Friedrich II
 l. 24911. 251 ; 
Scbwar. L 2957 
Schw"d"r G. 1623, 28'/:1- 
Scbwellk
 P. 70U 
Schwinkowaki Woltet' 2132 
ScbwilaUa Alpbollae M_ 3262 
Scbyrlei Alltollio 1392 
Scott DougIa. 1863 
Scnlt"li Alexander 1333 
Scult"ti Johanll". "l, 7W 
Sc'alli
cki Mi"hal 631. 1829. 211114a. 3M/> 
Sealon Alichael 2231 
Seecbi P. A. 2549 
S"idel Bruno 278 -,11, 2441111. 2,'95 
Seifert }.'rullcis..k 143 
S"II
 Gól' 306 
SemellOv \'. 3713.. 
S"ml"r C. A. 1521 
SemIer T. 1456 
Semrau Artbur 25U3 
Seriven Eduard 321 
Seyd,,1 -R. 2958 
Seydl O. 185 
Sbupley Harlo.. lU3, 33511 
Si"geab"ck I. G. 1454 
Siehm Peter 3444 
Siemieńaki Lucjan 23611 
'ijellki"wica Karol 12_ 
'siemirad,ki ""liryk 2538-9 
Siemirad.ki T. 3132a 
Sieradaki .16."f 623 
Sierakowaki Sebastian 2561, 2M 9 
SicvekiUS Gerhart 170 
Sighinolfi Lino 1024, 16S5 
Silva Giovanni 577, 1776, 3221. 
Simalt J. V, 182 
Simiand Frall.,oi. 106 
Simon M. 1642 
Sindico Pietro 1580,1584-7, 1590
 1,1 
\15
6 


sillko "Cadcu.. 81, 15U4 
Siwkow.ka Janina 797 
Skarżyń.ki Bolealaw 2034 
Skarżyń.ki Jer.y 1798, 237\1 
Ska.kill S. D. UI3-4, 3264 
ski, zoh. l
:r;f'rmińMki Adrion 
.ki 3133 
Skimboru...ic.. Hipolit 2
2. 332 -3, 4011. 2561. 
2610 
Skólaki S. 7911 
SkoruIaki Alltoni 1473 
Sbobkowaki .1:011 2369, 2495 
Sk"yilsko- Topińaka Zofia 97011 
Skurp.ki Hi"rollim 2317 
Śla.ki Bolealaw 2562 
'ib.aki Ludwik 2878 
Sławski Je"y 3134 
Ś/iwiak Tadeu.. 23711 

lizi"ń Otton 2685 

Iiziń.ki .1 ""Y 3647 
Słonimski Antolli 2371 
S/olwińaki Konatanty 253, 653/1I/
 
S/ouka Hub"rt 1841 
Słowacki Juliu.. 2425 
S/owikowski Jó,ef 16211 
Slup.ki Zygmllnt 438, 451, 466 
Slupaki Zygmunt Swiatopelk 2800a 
Slo, .ob. Maykowaki Stani.la... 

mietanu Slo..illlow 799 
Smilb N. K. 2087 
Smolarski MieczY!'iIR" 507. 240(. - -; 
Smuta 1\.. 3415 
Snel/' Karl 2959 
Sniad"cki Jan 15, 239, 315, 653/IlI/6, 117., 
1269, /513, /541, I7U2. 1842. 1863a, 
2619 
SDiikova .l itka 28Ullb 
Sobieaki WacIaw 267 
Sobie..caański Frouci..ck \1akaymi/iall 794 
Socher H. 183-4 
Sokorakij 1519 
Sol' J, G. 3181 
Solpba Joanne. n"n"dicti 44.9/21 
Soltykowica Józ"f 653/11/5, 971 
SOlOm". J. 565, 1763, 3263 
Sommer R. 891, 1727 
SODDedecker Glenn 3359 
Sorge F. 2518, 3182 
Sooi6aki Rajmulld. 3648 
Soana A. 3183 


43\1
		

/Licencje_039_04_456_0001.djvu

			So!'tllow!o.ki Uskar 25.H 
Suwik J. 179.>u 
Sowiń.ki Ad,.Jf 2:\98 
'p 2713 
SparRgnn Alfonon 611., 1\:\1.. 98:;. '1'111 
Sp"i."T F. 13311 
Spolla.ł H
in. 2460 
Spuon.. W. W. 16211 
Spr
nger 3235 
SpT
lIger Aloy. 1286 
Srukowakj 443 
Srokuwaki Sluni_lo" 12111 
ol. 3135 
St. F;v. 147'1 
SI. M. 215(. 
St. ł'. 24114 
Stachura Bartłomiej 422 
Stadiua J oann"a 1336u 
St.dnicsenku Ignacy :\ 
St.ff L"opold 2357/15 
Stahl Leonbard 16411 
Stamm Edward 1976 
Stan, 3649 
Stanek A. 3650 
St.nek Janin.. 2805 
St.nioław Augu_t, kr61 pol.ki 2545, 2561 
Starcaewaki Z. 1916 
Starowolaki S.ymoll 276, 282. 653/11. III 
Sta.i.k Ludwik 924 
Stauic Stanialaw 2613, 3726 
St"bbin_ J oeł 3360 
Stegemann Viktor 12117 
Stelman Joachim 1797 
Stein J. W, 2189 
Steinborn Otton 280 l, 319(, 
Steiner H. 58U 
Stein.chneider M. 1559 
St"inwend"r Georle Ludwig 1912 
Sten_ Edward 262, 1203, 1764, 1993-7, 
2536, 2688, 2714, 2769 
St"phan Fr, 1417 
S
ieniowa J. 3431 
Stępowaki-Junoa. K..., .ob. Junoaa.-St
 
powaki Ku. 
Stem Anatol M45 
Steru Victor 37M' 
Stemb"rg-Ungem Alex.nder 2461 
Steme Caroa 2088 
Stetach Harlan Troe 2287 
St6vart Arm.nd 1560, 1605 


«41 


Stevjn Sim"n 1356, 1824 
Slicker B
rnhard 121. 1727, 1765, 2288. 
2458 
Slil"a A. 1682 
StilIfried E. 3361 
Stimm"r 'f, 279 
Stimaon Dorotby 79, 1414, 1654 
Stod6lkiewic. A. I. 3136 
StoffIer Johanll 688-9. 695 
SlokIey J. 3236, 3362 
St088 Veit, .ob. Stwoa. Wil 
Sloughton 427 
Strachota Józef 8Uł 
Strachota-Goroycki J. 2660a 
Straaburg
r Edward 2133-4, 2157 
Straua. Emil 1367 
Slraua. Fran. 892 - 4 
Strub E. F. 1413 
Strow8ki Fortun.t 1145 
StrocklUann U. E. 3244 
Strompf E. 443 
Stm J6zef 2014 
Strove Otto 563, 1761> 
Strynki"wic_ Franci.."k 613 
Studnickn FralltiA"k JORCf 407 8, 445. 925. 
1910 
Stlldnicki Juliu.. 2555 
Stupnicki Hipolil 345 
Sturm H. 2175 
Sturm Jo. Chriot. 1438 
Slurm Rudolf 895 
Stwo.. Wit 86U, 88ł 

tych Jor. 3715 
StychovA-LandovA 1.nio., .ob. LallduvA-Sty' 
chovA L. 
Styfi Jan 602 
Suar". Francioco 1357 
Subbotin Michail F. 66ł, 2232, 3363, 3455 
Suchecki Mieczyoław 1843, 3651 
Sucbor.ew8ki Wojciech 2053 
Sukertowa-Biedrawina Emilia 1075, 27111 
Sulerayaki Natali. 1251 
Sulima Stefan (paeud.], _ob. Ogrod.i60ki Wł. 
Sulimieroki Filip 384, 409, 417 
Sulimowaki J.nu.. 2034a, 3652 
Suasc."w.ki T. 3653 
Svitak L. 3716 
9wid"nka Alina 2415 
9wideroki Stefan 470 
Swi""i\,ki BoI. W. 2372
		

/Licencje_039_04_457_0001.djvu

			Święcicki Boleolaw Wit 3748 
Świł!ci.ki Heliodor 3005 
Święcicki Tomaol 805 
Świł!toehowoki Alekoander 19611 
Świeiawoki Erneat 806-7 
Świnscayńaka Anna 2373 
Sydow Marian 1205, 1237, 1679,2503, 2919, 
2530 
Syl/iuo Alexiuo 1396 
Sylw"o_ Antoni 1206 
Sypniewski W. 2125 
Syrokomla Władyolaw 2374, 2483 
S., 2375 
S.aneer Jan Marcin 2520 
S.aniecki Jan Olry.h 808, 2619 
Sa..eniowaki Sscoepan 1971-K 
S"'.epa68ki Jan Julian 2357/2 
SI..epkowoka Malwina 2412 
Sa"Sł!iniak Boleolaw 1700, 1767, 1771, I 777a, 
1863b 
S.elewińoki Jóa"f 3446 
S.el"owaki Adam 2135 
S.elepewic. Henryk 2376 
S...linlowoka Maria 2741 
Salooman Roman 653/111/32,_ 782, RIII 
Slremowi.,. WL 2176 
Saujaki Jó...f 1146-7, 2420 
S.nIc Dominik" 33-4, 346, 653/1, II, 811 -2 
Ssnmowaki Władyaław 947 
Ssye Jan 638 
S.yk Artur 563, 3344 
Saymaniuk Antoni 2544 
SlI}'IIW1owaki Waeław 2421 
Saymanowaki Wojcieeh 354, 653/111/40 
Slyma60ki Edward 2376a 
Saymańaki J. 3580 
Sayma6aki Staniolaw 1207-8 
Sayma60ki Wieolaw 2370 
Slyrma Kryotyn Lach 252, 653/III/16, 711, 
813, 2480 


t 272 
-t- 254 
T. D. 3U7 
T. S" ""b. Susl..ewoki T. 
T, W, ""b, Tuaycki Witold 
Tak 1258 
Ta6ak. J, 3495 
T_owaki Staniolaw 1110 
T..,u; Witold 1032 


Taubenocblas. Rafal 1148 
Taylor F. Slo.erwood 3366 
Taylor J. 148d, 2135a 
TeIu"" F. 2647 
Tęgoboraki Walerian 1513 
T..odorowiea JÓI"f 3140-1 
TenI.. A. 3749 
Ter...a Jadwi,a [paeud.), lob. Pap; Jacłwilla 
Terrua Rivera Luio 3716a 
Tem Alfred 897 
Teake Arnim 1979-811 
Igw. 1953 
fbal... 2262 
Theon Al"xandrinuo 449/6 
Theopbraot von Hoh"nheim lon. ParacelauM 
Theophylactuo Simocatta I, 27/16, 46/6, 
47/1, 48/1, 81/9, 91/4, 130/4, 139, 239, 
1058, 1064a, 2162-4, 3457 
Tb
riv" Andr
 2398 
Thi
baud Georlea 1650 
ThielDe Ulrich 2502 
Thirion J. 1263 
Thompoon Joseph P. 2960 
Thorak J. 3384 
Thorwaldsen Bertel 2619 
Thuran R, 2449 
Thiirins Bruno 1768 
Tieek Friedrich 2591-91., 
Timofiej_ G. 529 
Tip. 3654 
Tiraboochi Gerolamo 1510 
Tłomakowoki I. 510 
Tobie B. 2289 
Tokanki Zbisniew 3456, 3467 
Tolotoj I, I. 2164 
Tolwi6aki C. 3142 
Tomaa. . Akwinu, iw. 1484 
Toman_aka Danuta B. 1171 
Tupwb-Skny6aka, sob. Sknyńaka-Topi6- 
aka Z. 
Toreol"tti Lui,i Maria 1957a 
Torwirt Leon 2528, 2531, 3523 
tr. 3507 
Trattner Erneot R. 528 
Tr
Y Vladimir 3549 
Trenc'" Si..pried 2U9 
Trepi60ki Antoni 132 
Trepka Andraej 2371 
T...._ Miecayolaw 2534 
Treutł..r Hieronim 1ł50 


441
		

/Licencje_039_04_458_0001.djvu

			'l'r..b... \\. 111,112 
Trnb"r Wllld}.lilw RIIU 
Trnrl,.LlIl1d "17l 
Troiło R. 577, 16010, 2111H 
Troilo Ermillio 577, 20RRI1 
Tnl1adrl Ja.,rk 23711 
Tl1l1irl1dholcł T 20:
:; 
Tl1law.lli .fóz.f 146H 
'l'I1I,'jll Józ.f RH. 1610, 221111 
Turol.kll Eugrnill 2521. 251i1 
'l'lIrow.ka AIII.u 2378 
TUrMki Mi""zyalaw 184"1 
Tu"ki StaniolII'" 19R1 
Turoki.Klejnot J., zob. Klrjllot.Tu.-ki J. 
Turwid Marian 1477, 2501 
Tuwim Juliall 2357/17 
Twardowaki 866 
Tylkow.ki Wojciech 1437 
TYlIc Staniolaw 239R 


IJrmuv A. J. 1982, 2201 
Ugdulellu Gr. 338 
Uhlc C. A. 1636 
Ujrjaid Karol 23711 
I'nganiil Emiliu 1658 
I ;1lp:rrn-Stel'lIhrr
 .\1.., 7.ul.. 
tf'rlll...rlZ'-lll. 
1>:"'" Al. 
Lllicchowtiki Antoni 9b;i 
l'rc"o AlItollio ""Uo Co..... HlOO. 11102, 211b/! 
1
r8US RII)"maru," U. \. zoh. R:i.I
-mnru" 
Pnu8 D. '\i. 


\. U. 2177, :10;\:1 
V. E. L. U50 
Valrl1l in II. 20:1f, H 
Vullimolll. zob. Le Lorrtlin dr \ ..hnun' 
"almon', zob. Le Lorrain dr Vlłlmonl 
Van'l Huf S. P. 3368 
\'nrelu Alfrrdu 661, 22:U, 3455 
\"1111j!ondy Rob"rt "c 1495. 1511 
\ "laKo d. \1 iIIAa M2 
Vl"ldrn .M1ł£ti.. :£tienm" '"Sil 1;;60. Ihn:; 
\' rllau"r FI.ilip 1480 
\ cned81l 53H 
\-r",autia Prlrr 1883 
\ e.aliu- Al1dr"ao 3367 
\ eU"r Ql1ido 186, 18911, '12" 
\ "tulalli Ad_m 148 
Vieku Helmut 3369 
Viktor 
. 452 


Ił:! 


\ iIIt"lIł"u\,'.lłrallj.... \. I'.. ,.....1.. Ihilllllll-- 
\'iII"II'"""'c \. .' 
\ i"'IIIKFil 
ih;ill 1f11''; 
Vilt'lIi.. 149!R 
\ op:'-' Johallll .'fUu"hi... :!H: 
\ogr! Z. 261'1 
\ OI!It'r ''''''r
 k t 11.-' 
\ oi
 \\ nldr",.r I 
II:; 
,"okrIOllo 1071. 
\ nil. n. 3389 
Vohrr P..1I1 
72 
\-orumoo,..'-to.-jalllimn; Ił \. :!2:1., 
VtJłll'lI Christian łlt"rm;'1I111 11\(17 
\'.."b"rg ł'. A. tli;;:; 
hcd..,-ja..kij S. K. :171: 
Vll>:odokij \t. .I, 1"3' 


\\. 8Uo, 19tH 
\\". G. 
. 3"
1I\I 
\\. G-
I. 3"i4R, :1';110 
\\. K. 3"197 
". k. 3/i58 
\\-.ki, zob. \\orp;il7.ki \1;" 
"'. L ,\. 2420 
\\. \r. Uli 
\\'. I'. 3143 
\\'. S. 32011 
\\. SI., 7.0". \\ędkił'"i."z 
t. 
"'.'1' 209 
\\. Z. 339\1 
\\"ad.ler I.ud"il! '10h 
"-u(,zł"lIfode ł.lIL.u!łz 21 'i. i
Q. X6łł. łltn. 
91-9, '151, '151, 10il 
\\ ;,u'7.ł'lIrtułowi(' łł 19 
\\ ill"tdCJI n. l.. '"Uli d.,." 12HIJ 
\\ agnrr \.cIur 2150.. 
\\ ut;lIt"r \\' Iwiu" :!6:łH 
\\ ..k,'firl,1 \1. :1:i71 
\\.....,lIk A. \\'. 1211 
\\ .lulIl. Jauu"z 19H:1 
\\ old,' Oltu.. 71\1u 
,,"ulęgu In'u" 2522 
\\ "Ięp;" St""i.I"" 1251", 25M 
\\ "Ii,'ki l-'ronrio.rk 2/iR6, 365'1 
\\..11 .\. 339:
 
\\ lilii. Chllrlr. (;Irll" 11'1, 138" 
\\ ..IIi. ,\lierzyoł.l\\ 25U3, 2523. 252:1., 
"aloh Jamr. .I. 19200 -21 
"-ońko,dr. \IorIo 3372 
"'.pnw.ki HrrllRro) 6. 27/19. -Ibl lU. 47:b.
		

/Licencje_039_04_459_0001.djvu

			18(;, :;3. :;:;/2. 6:1, 111/8, tli. 11"'2
, 
/):;3/111/37. 711, 1
86. 19RR 
\\ .rrhalnwski J, I 
2:; 
""rd \1. 1903 
\\ "r.chdller A.dulf IJU
 
Wa.ebin....i Emil 2J:11. 
J:I/) - 
\\ n.il." oka f','liej" 37" 
""u5ilrw"ki \hut"k o\nlnui 23Htt 
\Va-iu1,,-ó!ooki .h:rmi 117. 301. -123. 52'). 
:; 14. 714, 7 U. 162, 167, 18(" 789. 7911. 
R02. 815 1, 812, 1U2
. 11177. 1:12/), 
2489, 2715, 3237 
\\ ....0" i('
 'r. 26:1 
"".ow.ki J. 644 
\VnB)lc","ski Stani.łu,\ KIH 
Wahon \. 16
6 
Waltellhrrp; D, 651, 3313, :17IR 
\\ aU"ricb JobalIII 903-4 
\Vatsenrodr L., .ob. \\'aczrnrodr ł.ukil"'r. 
Wavrc Roli.. 
78 
Ważyk Adam 2422 
Wb. 3660 
Wdowi.."w.ki Zyp;mlln\ Hill 
\\'"b"r H"ill. 3374 
\\ edrl G. \\ ilh"lm 1522 
\\'ędkirwic. SlallioIaw 317. :1113. 
W"lnrr C."oIaw 1208 
Wę,u"eki Stllnislaw 18811 
\\'fIUYII Z. 2408 
"ęlr.ynowica J. 211U
 
Wei,rl R. G. 325
 
\\'''igle f'rita 1026 
\\'illber, J. 410 
Wejllert Alekaand"r 263" 
Wrlte B"nedikt 430 
Wrlleek W. 3205 
\\'rllr,,1 Hellryk 3661 
\\'rllhrhrr Erieb 90, 
WrrCrl Romall 2236 
\\ rrmutb Chr. 2653 
\\'''rn"r Jnballll 27/13, 47/6, :;5/2, 12U, i12 
Wernic Wi".law 3 
\\'''.tphal JobaulI Hrinrich 31
 
"'rl.... Hrinrich Jooeph 430 
Weyl L. ,Ul 
Wh
lbam W. C. 104 
Wb"w"U WiUiam 1532 
Wich"rkiewic. Maria 529 
Wid"ra A1ekoander 26117 
Widman Karol 28M 


\\ idlllau..lcul, .lnhullłl \lh.,."1 ł ł'J :F, 
\\-iedrbur:: DUOi. "('rnh. 18S!; 
\\ irJ;.lluł Chrh,'oph \turii.. 21'" 
\\ ideilller 91, 829. 1M2 
\\ irle7.yilsku 321:; 
\\ ił"lr;i.
.ilsk.a .1 uli.1 24"" 
\\"ie.."ieki \1,,". 20111 
\\ i,.rz"u"..ki 'l'l'młn
 :;;;. HI. h.;(I. :.H. In... ł. 
11I7H 
\\ irrr.ejski t...-ł,ZI.... 1171 
\\ irr_ej-"i l.u.l..ik 371, ":;:1 1112:; 
Wir.... Leupold 2291 
\\ it'th-KnuII"(,1I P. :1:li'.1 
\\ iclnykow....i \, 1212 :1 
\\ ikinl' 8211 
\\ iluJnowl!.ki I\.iłzimierz :z Uh 
\\-iIRIUO"!4ki-Korrh.y,;iC"7. H.. auh. I\.orrlla\\ira- 
"'ila",o
..ki tł. 
\\ ile,,'k H8R 
\\ ilczrk Igllae) 1>114 
Wilc.yń.ki C. 5311 
Wildt Juli...z 343 
\\" ilgllt 'rud"u.. 184:; " 
Wilk Karol 53U 
Wilkina Jobll 1381, 1384. 16:1, 
\\ ilkoń.ki o\Ul!1lal 2409 
Williama Rob"rt 3376 
Wilson E. R. 12911 
\\"il.on G. 512a 
Winarz)cki Karol 821 
Winf; Vinc"ul 1420 
Winn R. B. 1768_ 
Wiuaemi... 1'. 9 
Wiut"rfeld-Plateu I,."oulilll' 246:l 
Wi4niew.ki Alfred 2582 
\\.i.nie".ki Antoni 14"'c) 
Wiaoel 1182 
W i..ui"....ki '\ł..cl1_1 334 
\tilRuowoki \I. R. 2U41 
\'4itano"!lki-Rawita \łirhala 
oh. Ra,,-ita-\\. i- 
t_nnwaki \1. 
\\ ilkow.ki J6."C 633,1291, 1796, 1847. IHMc 
""itoazyński Ig'Y'
" 1490 
W illnk"r E. 19'3a 
\\ inek Erbard 3410 
""illy Robert 1431 
\Vitwiń.ka, \laria 241;, 2ł2:1 
WIo dek Adam 2371' 
Wmar 2'l42 
Wodka M\IwIaj 947 


"4-'ł
		

/Licencje_039_04_460_0001.djvu

			WodDeki Kuimiera 2292 
WohIwiII Emil 9'0, 1642, 19211 
WGit M, Jacob 1463 
W,sjcieki Kuimi"n Wlady.law 412, 2888 
Wojcieeh . Brudsewa 492, 605, 955, 961, 973 
Wojeieeh a Bukowa, zob. Caprinu. Alb.., 
Wojeieebow"ki Józrf 361 
Wojoar Ka"per 457 
Wojtal J,s."f 1848 
W ojtkowalti Andraej 639 
Wolf Frana 3255 
Wolf N. M. 2552 
WolIochIllfler A. 2089 
Wolny H. 2041a 
Wo"w"ki Ludwik }'rallciu"k 39, 213R 
Wolpe H. 3377 
Wolaki Mikołaj 311 
Wołyń"ki Artur 57, 2'5, 2114-5, 368, 373-4, 
382, 413, 653{1I1{26, 822, 981, 1009, 
1027, 1345, 1510, 1573, 1578-9, 1581, 
1909, 1913, 2125, 2129, 2553, 2656, 
2702-9, 2806, 2819, 2901, 2910, 2919 
Wood John TbonltoJl 3378 
Worlitzki Max 3183a 
WoroDi"cki Edward 2398, 3191 
Worthin81on J, W. 813, 2480 
Woinowaki Miecsyalaw 219, 2743 
Wroesycki Franciasek 1984 
Wr6bel JaD 2383 
Wr6blewaka Kry"tyna 679 
Wr6blewalti M. 2407 
Wr6blewalti Walery 2903 
Wro6aka Stanialawa 3006 
Wrońaki Henryk 1149 
Wnosek Adam 200R 
WlID, 2373 
Wuttke Guotaw lM9 
Wutake J, C. 1513{12, 2060 
Wyca6lkoww Leon 2666 
Wyneken Han. 2463 
Wysocki A. 2757, 3215, 3226 
Wyapia6aki Franciuek M. 2648 


X. B, 2619 
X. Y. Z. 2160 
X . nad Drwvcy, aob. Zieli6ald Guataw 


Y. 1940, 2554 
Yon S, 1425 
Younl William Lind..y 2293 


44-4 


7. 1079, 1252, 1850, 2061, 2237, 2770, 320R. 
353ł 
2;, 264 
. 3405 
i. 3663 
Z. Ar. 2042 
Z. 8. 2639 
... h. 2182 
Z. C., zob. C"lichnw.ki Zy
muJlI 
Z. U. 2818 
Z K 523 
Z. L., zob. Lubi"ó.ka Zofio 
Z LudOluir. znb. Glntmall Ludwik 
Z. !d. 823 
Z. S. 3664-5 
taba Napoleon }'elika 2384 
tabiń.ki Ipacy 2911 
Zablocki-Sawidi Wojnislaw Kazimier. 414 
Zacb Fran
ois Xnvi"r de 927, 1513/11, 2558 
Zacbaroki Mi"czyoław 650 
Zagar F. ł028, 1769, 3265 
Zaj,czkowsld Jakób 1500 
Zajmov.kij S. 437 
Zakrzew.1d T, 34'14 
Zaleww Bohdan 1674 
Załuska JaD 2183 
Zameeanik Stauioław 1829 
Zameeanik Wojciecb 1829 
Zamoyw Jan 1006 
Zano.i6a1d J"..y 2555 
ZantoneIli Giuaeppe 1592 
Zarate 2892 
Zaremba Jan 457, 458a 
Zaremba Stanialaw Krystyn 3380 
taroov Andr"j 2398 
tar.ki S. 3001 
Zaraecki Lucjan 2295 
Z6tureckt A. p, 356 
Zaunick 1214 
Zawacld Edmund 1150 
Zawadaki Wacław 1877 
Zawilec 229' 
Zaydler Bemerdo 653{III{15, 1513{11, 2635 
al> 824 
Zbiersebowaki Henryk 2385 
Zbroiek Dominik 423 
Zdanowi... A. 2656 
Zdanawi... AIebander '18 
Zebra:ww Teofil 2469 
Zebrowaki Saesoony 135'a
		

/Licencje_039_04_461_0001.djvu

			Z"chenter Witold 2415 
:2:e,ota Pauli 652 
Zei..borg Heinrich 973 
t"luow.ki BroniaIaw 1770 
ZelikoviiS E. 1792 
t"lioławaki Konrad 2238 
ZelIer Frans 136 
ZelIer Karl 3, 127, 130, 136, 1327, 1331, 
1727, 3381 
ZelI... Mary C1audia 226, 1985 
Zembnuaki Ludwik 2044 
Z"nocar Guliełmua 1328 
Zernecke Jacob Hcinricb 292-3. 296 
t"romaki St"fan 449, 2410 
Zew. 3666 
Zich Otakar 634, 1851 
Zickb Jobann 1480 
Zieli6.ka Kryatyna 3667 
Zieliń.ki Gu.ław 341 
Ziemba Jan 826, 1293, 1852-3, 3668 
Zi"mba Stanioław 826, 1215 
Ziemiwki 212 
Ziemaen I, 215 
Ziem.a"n Otto 2090 
Zi"nkowicI Leon 653/11/22, 1553 
Zilaen Edgar 1986 
Zimmermann 2962 


Zimmermann Johann Jaeob 1435, 1884 
Zimmerm&no Walter 2038 
Zinoer Em.t 3, 9,130, 524, 534, 908, 933, 1087, 
1112-3, 1255, 1314, 1698, 1722, 1725, 
1735, 1771, 1779, 2503, 3382 
tmiebowaka Nanrysa 2321 
Znanieeki F. 120 
Zni... Lucjan 1854 
Zoclder 1556 
ZoIote6ko Maria 1216 
Ultowoki Wiktor 106, 107 
Zono W10cbimiers 591, 594, 1855, 2239, 
2415, 3422, 3432-3, 3670-2, 3730, 3735 
t6rawaki Mikołaj 2386, 2495 
Zrcadlo K. V. 2409 
tukro_ki Wojciecb 1080, 2417 
tulińaki Antoni 2414 
tuliń.oki Roman 1513/17 
Zulueta Lnia de 573 
Zunisa cde) Dieso 1713 
Zyeh Jan 2387 
tyesyńaki Henryk 3149-50 
Znmunt I, król polaki,3, 75, 81/3, 84-90. 
94, 96/8d, 109, 117/9, 125, 129/3, 131-2, 
683, 801, 1059 
Zysmunt Lud.mir, ""b. Glatonan Ludwik 
tylińaki Euataehy 1987
		

/Licencje_039_04_462_0001.djvu

			\\"ARSlA WA 1l)5H 
PA
STWOWE WYDA" 
 rCTWO NAliKOW
 


SPIS ILlISTRACJI 


J. Kopernik: Ue lateribul!I et. Mop;uli, Iriłll1fi[ułorum... Wilcllbrrga ł542. K.1ł!'la tylu. 
lowa CE,.. Bibl. Jag.). . . . . . . . . . " . . . . " . . . IH 
2. Kopernik: D" r"volutiollibu.... Norymb"rlla 1543. Karlo I
tulowa. (Ell.. Bib!. 
Uniw. Tor.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . .. IH 
3. Rbeticuo G. J.:... Narratio prima.." Gdań.k 1540. Karta tytulowa. (Eg.. Bibl. 
Uniw. Tor.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....... 'łh 
,. Kopernik: De r"volutionibu..., Baayl"a 1566. Karta tytułowa. (Ell.' Bib!. Ulliw. 
Tor.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9h 
5. Kopernik: De revolutionibu.... Am.terdam 1617. Karta tytułowa. (Es.. Kai"ini
y 
'Miej.ki"j w Toruniu). .......... . . . . . . . . . 16U 
6. Kopernik: De r.",.,lutionibu.... Waroaawa 1854. Karta tytułowa 160 
7. Kopernik: De revolutionibu.... Toruń 1873. Karta tytułowa. 224 
8. Kopernik: De revolutionibul... Toruń 1879. Karta tytulowa . . 224 
9. Kopernik: D" revolutionibuo... Parył 1934. Karta tytułowa. . 272 
10. Kopernik: De r"volutionibu.... Amsterdam - Turyn 1943. Karta tytułowa. 272 
Ił. Kopernik: De revolutionibu.... Monachium 1944. Karta tytułowa. 336 
12. Kopernik: De revolutionibu.... Londyn 1947. Karta tytułowa . 336 
13. Kopernik: D" revolutionibu.... War..awa 1953. Karta tytułowa. . 400
		

/Licencje_039_04_463_0001.djvu

			ó 


SPIS TREŚCI 


Str. 


Pt.edmo",a . . . . . 
\vant-Propo. . . . . 
Wyka. n..w bibliot"k 
Wyka. wydawnictw ciulyeh (wra. . icb skrótami). " 
wymienione w bibliosrafii . . . . . . . 


Ił 
II 


których aawart" .. poay"j.. 


13 


JlIBLlOGRAFIA 
I. Pisma Kopernika Cuklod cbronolof!ic...y) 
Pi.ma w,tpJiwego .lItorlt
a 
Wiadomo"'i o rękopi_"h 
II. Bibliolrafie . . . . 
BasIac." Kop"rnika 


&5 
70 
72 


.' 


7(. 
HI 


lU. \fonografie i oprllcowania ogóln.. oraa dai"la abiorow.. (ukIad ehronololic.ny} 83 
O.iela abioro"" .,........... 12u 
'\'umery .pecjlllnr caaaopiam po"wiłCOllc Koperlliknwi 123 
n. Biosrafia . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Materiały ar6dlowe. Li_ty i dokumenl
' : 12
 
Pochodaeni". Spór o narodowo'
 132 
Piilmł8DDIetw. paI_ie 
Pi'mi...ucł.wo nlemleokie 
Pi'lDieaDJ('two inae . . 
'\'aawioko Cpiaownia). 
Data urodain. . . . 
"Iodo'
. Studia w Krakowi.. 
Pobyt we Wloo.ech . . 
Kopernik w Warmii. . . 
Przycaynki .10 biografii . 
Tlo hi.torycano-kulturlllnc 
\fiejscowo'ci awi,.anł" E Kopernikirm 
\". rwórcao'
 i daialalllooi
 Kop"rnikH . 
Kopernik jako a.tronom. . . . . 
PopneUicy Kopeni'" i .-en"" Je,. leadi 
N'anrcbla ..tł'ODomIeaae Koperai.... Obaerw.tori..... Iroabonkie 
Pr.ea KopwDib Dacl .,..te.... beliłKlfttryeanym 
Roaw6j teGril X.,erm.. ... p'en o Kopenlikuaa,U'oiHIII'. {uJdad c........PClUly,_ 
Ko'ci61 . .J.um Kopł'ni.. (ukJ-łł ellronolo.icay) 
Kopernik jako matematyk i fiayk 
Koprroik iRko ."opRf. . . . . . . . . 


... 
I" 
15" 
152 
153 
154 
156 
162 
167 
1711 
ł7ł 
183 
183 
113 
I" 
1'9 
I'" 

ł- 
25' 
257 
147
		

/Licencje_039_04_464_0001.djvu

			Kopernik jako ...-ro1o, . 
Kopernik jako 1ekars . . . 
Kopernik jako budGWDiesy 
Kopernik jako filo...f . . . 
Kopernik jako ekonomista 
Kopernik jako filoIos . . . 
Kopernik jako poeta . . .' 
Kopernik jako admini"u.tor i praWDlk 
Kopernik jako duebowny 
Kopernik jako łuunaniata 
VI. Zn.nenie Kopernika . . . 
VII. Kopernik w IiteraJune pięknej. 
Literatun polaka 

 In 
..... . . I" 
Uł-]' __ IM 
Literatur. uiemieeJta 
,,- .., ... 
......... - 
Ut...,. 
 lOS 
Liter.ton "włoska 
Inne literatury: ansieł"ka. cbi6ak., cseaka. d1Ół"k., fr.ncuoka, holenderska, 
rosyjaka, iydo_ka. 1aci6.ka . 
VIII. Kopernik w _t
 . 
Portrety . . 
Pomniki . . 
Inne .."'by 
Medale. . . 
Inne Csnaeaki poeatowe, filmy) . 
IX. Muze., wystawy ur__ inne (ormy uescsenia psmioc i Kopernika 
Musea . . . . . . . . . . . . . . . . 


258 
258 
262 
264 
267 
273 
274 
275 
275 
276 
278 
287 
287 


301 


306 


Wyatawy. ... . . . . . . . . 
Inne formy uc......ni. pamięei Kopernik. 
X. Obcbody roeanie or.. piśmiennictwo okolicmowwl'. 
1830-1812. . . 
1873. . . . . - 


, .' 


30'7 
310 
310 
316 
324 
325 
326 
221 
327 
33\ 
335 
340 
341 
343 


o.....,. w baj_ 34' f 
0I0U00Iy ........ . S46 

_... -....... .-. ua 
Pi6aiII..łct... ....---... ... S50 
1874-1922 . 352 
1923 354 
OboWy .. boi. SU 
o........" .. ....... SSt 
PI........WWO ... 11 n ,...1- ...... sst 
PllnłieadillłWD "--'aIllWI' -- SM 
1926 -1942 . 367 
1943. 37\ 
Obaloool, sn 
Pi'm....... ..
'"'. s13 
1411
		

/Licencje_039_04_465_0001.djvu

			19U-1952. . . . . . . . 
1953 - Rok Kopernikowaki 
O....ody _ bo/M 
0......1 _ ZSRR. - 
O.......y . ."... kraJ" 
Pi.......... _....Moł..e- !,oIaki'C 
Pi6laleD81etwo okoliesao6eio.. _. 


38/ 
385 
"' 
J9;j 
39< 
3t. 
H:! 
4116 
4UII 
41U 
414 
415 
U6 


1954-1955 . . . . . . . _ . . 
Addenda . . . . . . . . . . . 
Indek. tytułu.. pi.m II..vperlliko . 
Pism. w,tpliwe,o autontwa 
Indeka na... oaobowyeh 
Spis iluatracji . . . . . . 


"no.'OSIIJł.... 

\'ll()rl:'
 
r 

j..tP,)ftl.....
 

 
'-"".
		

/Licencje_039_04_466_0001.djvu

			. 
Str. I od dołu 
- : I 
10 
129 


168 I 
256 6 
łOł II 
"9 3 


-...s. 
 


...ATA 


Je.t 


8 
12 
9 
19 


8992 
3992 
la łabIe d'abreviation. 
Joann. Bro.in.... 


Pulenseh8re 
A"",,,,,. 
OmtreDt 
Piama w,tpliweso autor- 
stwa 


Biblioteka Główna UMK 
1111111 mil 11111111111111111111 mil 
III 
llIlllIlmlllmnlllRI 
300003223837 


Powinno by
 


.,902 
3902 


Inue wyd.: Jo"'ł"". 
BrOMu.... 
Perleuaehnk" 
A_"". 
Omtr...t
		

/Licencje_039_04_468_0001.djvu

			Biblioteka t'J o- A 5 i
 .1 1 ," 
Gł6 L' " U '::I _ _ ł- 
UM 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300003223837 


1. 


-.. 


Biblioteka Uniwersytecka UMK 


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


300003223837 


456412