/Licencje_039_07_001_0001.djvu

			:)..Ii! .... 
n"i.
 


'.ł--\;'fj ..:t 

v 
;r
...)w.. 
i 


.ii:' "i

' * .,; 
 .Iqi. 
w 
 .". .,..!I;;,; 
ł.
, 
A,:i
i
 4, 

'''-''''
 

 
,.',- - 


..,-
 
. 
 f1Y. 


.. 


I.Fcb.FaelKoperr 
arar)owski H. 
ib 
t.1 


958 


Mat 


m
£k.1r> 403045 
Czyt. M

 


-.0 


-:,.0- :-," 


{ t \\ f1 .,"'f, . .. 

' . 
. ji:i 
 


.... 
'!. . ....  


"'r (), \.
		

/Licencje_039_07_002_0001.djvu

			.
		

/Licencje_039_07_003_0001.djvu

			l 


..-.. 


, 


BIBLIOGRAFIA KOPERNIKOWSKA 
1509-1955 


, 


. 


, 


,
		

/Licencje_039_07_004_0001.djvu

			, 


ł. 


, 


'" 


.
		

/Licencje_039_07_005_0001.djvu

			c2
4
 
 (fi ) 


p o l S K A A K A D E M j A N A II K 
K O M l T E T H 1,8 T O R l I N A U K 1 


\ 


BIBLIOGRAFIA KOPERNIKOWSI(A 
1509-1955 
, 


Opracował 
HENRYK BARANOWSKI 


. 


. 


WARSZAWA 1958 
PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWF 


.........
		

/Licencje_039_07_006_0001.djvu

			- 


" 


Okładkę projektował 
TEODOR KLONOWSKl 


Copyright by 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 
Warszawa 1958 


Printed in Poland 


/ 
Lt O 
(Ql-t 
 


. 


" ... Ą,oo f 'L 


-
		

/Licencje_039_07_007_0001.djvu

			\ 


PRZEDMOWA 


. 


Pierwsze zestawienia bibliograficzne dotyczące Kopernika znajdujemy 
w Żywocie Kopernika Ignacego Polkowskiego (Gniezno 1873) oraz w Bi- 
bliografii 'piśmiennictwa pols/fiego z dzialów matematyki i fizyki T. Żebraw- 
skiego (Kraków 1873) wraz z Dodatkami (1886). Ponadto uwzględniają Koper- 
nika - ale już nie tak 
yczerpująco - Bibliografia polska Karola Estrei- 
chera oraz Bibliografia historii polskiej Ludwika Finkla (Kraków 1891-1914 
oraz Warszawa 1955). 
Pierwszą polską bibliogmfią kopernikowską piśmienniczo samoistną była 
bibliografia Wilhelma Bruchnalskiego. zamieszczona w księdze zbioro- 
wej Mikolaj Kopernik (Lwów 1924), Korbut nazwał ją kompletną. jednakże 
nieslusznie. rejestrowała bowiem jedynie to. co wydane zostało na ziemiach 
historycznie polskich a z copernicanów zagranicznych pomijała dzieła auto- 
rów nie-Polaków, Bibliografia ta obejmowała okres od r, 1509 do 1923 i liczyła 
588 po
ycji w układzie rzeczowym, 
W roku 1943 Fritz Kubach w książce zbiorowej Nicolaus Copernicus, 
Bildniss eines grossen Deutschen (l\fiinchen) publikuje Kleine Kopernikus- 
Bibliographie liczącą 222 pozycje,; Jest to piśmiennictwo niemieckie. czę
ciowo 
już uwzględnione przez Bruchnalskilfgo, w układzie tylko alfabetycznym 
i o bardzo zwięzłych opisach. Inna bibliografia niemiecka - Kossman. Ziem- 
sen Obersicht iiber das Kopernikusschrifttum (Berlin 1943) - nie wnosi już 
nowego materiału, . 
Wreszcie w r. 1949 Ludwik Brożek wydaje w dodatku do ..Przeglądu 
Zachodniego" nr 7.18 Bibliografię Kopernikowską za łata 1923-1948. liczącą 
308 pozycji w układzie rzeczowym, Dla Brożka punktem wyjścia były obie 
poprzednie bibliografie, Kontynuując i uzupełniając Bibliografię Bruch- 
nalskiego rozszerzył jej zasięg terytorialny. starając się w ten sposób zapeł- 
nić wytworzoną prz('z niego lukę, Przyznając we wstępie. że tematu nie wy- 
czerpuje. Brożek poddał myśl. by dalsze uzupełnienia wykonane były w jakim
 
ośrodku umożliwiającym bardziej szczegółowe badania nad Kopernikiem i na 
pierwszym miejscu postawił ośrodek toruński, Wysunął nadto dezyderat 
krytycznego scalenia wszystkich dotychczasowych spisów i wydania kom- 


5
		

/Licencje_039_07_008_0001.djvu

			- -,-- 


---- 


, 


pletnej bibliografii .kopernikow8kiej jako oddzielnego wydawnictwa, Myśl 
rzuconą przez Brożka podjęto w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu w r. 1950, 
Punktem wyjścia dla niniej8zej Bibliografii stały się wspomniane już pracł' 
Bruchnalskiego, Kubacha i Brożka. W pierw8zej fazie pracy bibliografie te 
zostały scalone, l)rzy czym opisy w ",z{
regu wypadków uległy skorygowaniu. 
bądź zostały uzupełnione dzięki przyjętt'j zaliadził' opisu materiałów ważniej- 
szych lub też nasuwających wątpliwości L- z autopsJi. Scalenie bibliografii 
przyniosło w 8umi«> około 960 pozycji. . 
Następnym etapł
m pracy' było uzupełnił'nie t.ego zrębu nowymi mate- 
riałami; uwzględniono tu wspomnialll' już bibliografie Estreichera, 2ebl'aw- 
skiego, Finki a, a ponadto przejrzano wydawnictwa: Bibliografia literatury 
polskiej okresu Odrodzenia (Warszawa J954); - ,Bersano Begey, La Polonia 
in Italia (ToTino 1949); We r m k e ,E., Bibliographie. der Geschichte von Ost-u. 
Westpreussen (Konigsberg 1933) oraz jtoj uzupdnienia za lata 1939-1951 (Mar- 
burg 1953); Lalande J., Bibliographie astronomique (1803); Houzt
au-LalJ- 
caster, Bibliographie generale de l'astronomie (1882-1889); "A8tronomiseher 
Jahresbericht": Bd. l-54; następnie. obie serie "Internationale Bibliographi... 
der Zeitschriftenliteratur" (z małymi wyjątkami); " Referativnyj Zurnal- 
A8tronomija" (Moskva 1954- ,1955). Przejrzano poza tym komI)lety czaso- 
pism: "Altpreussische Forschungen", "Altpreussischc Monatsschrift", "l8is", 
"Zeitschrift fiir die Geschichtc und Altertumskundc Ermlands", Dużo mate- 
riału dostarczyły bibliografie zamie8zczone w Żywocie Mikolaja Kopernika 
I. Polkowskiego, (poz, 402), u S. Mierzwy (poz. 3393), a zwłaszcza u E. 
Zinnera (poz. 1771). Wykorzystano też rękopiśmienną kartotekę copernica- 
nów A. Wołyńskiego (rkp. BiM. Jagieł. nr 5858) oraz kartoteki p.racowni 
bibliograficznych Instytutu Batłań Littorackich w Krakowie i Poznaniu, Dla 
artykułów z prasy codziennej w Roku Kopernikowskim uwzględniono gazety: 
"Trybunę l,udu", "Gazetę Tonlńską" (mutację "Gazety Pomorskiej"), "Ilu- 
strowany Kurier Polski" oraz w części "Głos Olsztyński", inne dzienniki przej- 
rzano jedynie" w okresach: około 19 lutego i 24 maja, jako w rocznice uro- 
dzin i zgonu Kopernika. 
. , 
W tej części pracy napotkano wiele trudności. Między innymi brak było 
na miejscu szeregu wydawnictw, wił'lu z nich nie ma w ogóle na terenie kraju. 
Stąd. też wynikły luki w opisach i, rzecz oczywista, w kompletności materia- 
łów. Zgromadzono ogółf'm 3992 pozycjc. J 
Bibliografia ninif'j8za obejmuje pisma Kopt'rnika oraz piśmiennictwo 
o nim, Uwzględniono też takit' utwory, w których mlział jego był cząstkowy. 
Rejestruje ona jł'dynif' druki, pomija zaś rękopisy, ryciny, mapy (wyjątek 
stanowią poz. 1455, 14R6). Zasięg chronologiczny wyznaczają lata 1509 (druk 
List6w T h e o p h Y I a c t li W przekładzie Kopernika) i 1955, w zasięgu tery- 
torialnym Bibliografia ta jest międzynarodowa. Jej zasięg formalno-wydaw- 
niczy obejmuje: wydawnictwa (druki zwarte). utwory (artykuły z czasopism, 


()
		

/Licencje_039_07_009_0001.djvu

			r02':prawy l/: dzieł i wydawnictw zbiorowych) oraz fragmenty (rozdziały i uetę- 
py tekstów Kopernika), bl!dź dotyczących go opracowań z wydawnictw lub 
utworów o tematyce szerszej). 
"Dążeniem autora było sporządzenie bibliografii kompletnej. Pominięte 
zostały jedynie materiały kronikarskie, mało znaczące, jak również encyklo- 
pedie oraz podręczniki astronomii i historii astronomii (z pewnymi wyjąt- 
kami.), Piśmiennictwo należące do obwodu bibliografii potraktowane zostało 
w małym zakresie (np, co do Galileo Galilei, Giordana Bruno, J. Kepiera, kt6- 
rzy posiadają własne bibliografie). 
W poszczególnych poddziałach Bibliografii nie wydzielono materiałów popu_o 
lanlych w osobne grupy, Autorowi wydawało się niemożliwe ścisłe i konse- 
kwentne rozgraniczenie literatury naukowej od popularnej, szczególnie przy 
tak wysokim nieraz obecnie poziomic piśmiennictwa popularno-naukowego, 
Pozycje treści ogólnej, lecz wybitnie l)Opularne i okolicznościowe zgrupowane 
zostały w dziale X; Niejednokrotnie o zaliczeniu lub niezaliczeniu do ma- 
teriałów okolicznościowych decydowało nazwisko autora lub charakter cza- 
sopisma, w którym pomieszczony jest artykuł, nie zaś objętość publikacji, 
Pew
e niekonsekwencje dadzą się tu jednak zauważyć, 
Opis bibliograficzny (na ogół zgodny z normą PN IN - 01152) jest w zasa- 
dzje rejestracyjny, lecz tam gdzie zachodziła tego potrzeba sporządzano 
adnotację. Adnotacje są przeważnie zwięzłe i ograniczają się do podania zawar- 
tości dzieła bądź uzupełniają niejasny tytuł lub Wykazują związki bibliografi- 
czne dzieła oraz powiązanie z innymi pozycjami, W opisach starodruków powo- 
ływano się na Estreichera, rzadziej na inne bibliografie, gdyż materiał star- 
8ZY, jak np. w dziale Rozwój teorii Kopernika, pochodzi głównie z wymienio- 
nych wyżej bibliografii 1;ebrawskiego, Lalande'a, Zinnera, W adnotacjach 
podawano też niejednokrotnie nazwę biblioteki posiadającej dany druk, Brak 
możliwości nie pozwolił na osiągnięcie tu kompletnych danych, świadomie 
_ poza tym pominięto druki wydane w Polsce po 1947 r" a więc z reguły d08tępne 
(przynajmniej we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich). 
"W cz. I Bibliografii każde wydanie tekstu kopernikowskiego stanowi 
odrębną pozycję, Wobec istnienia indeksu tytułów pism Kopernika zbędne 
było wiązanie poszczególnych llozycji z dalszymi ich wydaniami, W następ- 
nych częściach (piśmiennictwo o Koperniku) poprzestano na wyliczeniu po 
opisie dzieła dalszych jego wydań, nie tworząc z 
cp (prócz paru wyjątków) 
nowych pozycji, , 
Układ Bibliografii w części podmiotowej (pisma Kopernika) jest chronolo- 
giczny, a jako spis pomocniczy do tej części dodano alfabetyczny wykaz tytu- 


. BruchnaJski nie uwzględniaJ materiaJ6w zbyt popularnych, trudno jednak je8t teraz 
stwierdzi
. co opuścił. W każdym razie piśmiennictwo okolicznościowe z okazji rocznicy 1923 
roku uwzględnione zostaJo 8zerzej niż u niego (po odzYlkaniu niepodległości były to przecież 
pierwsze w kraju uroczystości ku czci na8zego astronoma). 


7 


,
		

/Licencje_039_07_010_0001.djvu

			r 


łów pism Kopernika. W części przedmiotowej (piśmiennictwo o Koperniku) 
zastosowano układ rZf
CZOV.1', systematyczny, w, obrębie zaś poddziałów- 
alfabetyczny bądź chronologiczny, jak w rozdziałach: Wiadomości o ręko- 
pisach, Monografie i opracowania ogólne, Rozwój teorii Kopernika, Kościół 
a system Kopernika, wreszcie Obchody rocznic; bądź logiczny, jak w roz- 
działach: Badacze Kopernika (układ według ich nazwisk), Miejscowości zwią- 
zane z Kopernikiem (według Jlazw tych miejscowości), Kopernik w sztuce, 
Muzea - podobnie, Bibliografię uzupełniają: wspomniany już indeks tytu- 
łów pism Kopernika, indeks nazw osobowych, spis czasopism i ich skrótów 
oraz wykaz nazw bibliotek. 
Zdaję sobie w pełni sprawę z w;terek i braków Bibliografii. zwłaszcza 
w kompletności materiałów. Przyjęty zasięg formalno-wydawniczy uniemożli- 
wil jednak zestawienie bibliografii absolutnie kompletnej. Mimo to pozwalam 
sobie przypuszczać, że praca niniejsza stanowić będzie pomoc w.,badaniach 
nad Kopernikiem. Chciałbym również, żeby Biblicgrofia ta była wyrazem 
hołdu złożonego naszemu ARtronomowi - w Jego mieście i w Jego Roku, 
Pragnę podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do powstania tej pracy. A wi{'c Dyrekcji Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
M. Kopernika w Toruniu za łaskawe umieszczenie Bibliografii wśród prac 
naukowych Biblioteki oraz Kolegom z tejże Biblioteki, a w szczególności 
kustoszowi 'Stanisławowi L i s o w s k i e m u za zachętę i pomoc w pracy, Rów- 
nież dziękuję wszystkim bibliotekom naukowym, z których uslug informacyj- 
nych korzystałem, głównie zaś Książnicy Miejskiej w Toruniu w osobie kustosza 
Emmy Skobejko, Dziękuję także za łaskawe zainteresowanie się Bibliogra- 
fią prof, dr Aleksandrowi Birkenmajerowi oraz dr Helenie Hleb-Ko- 
s z a ń s k i e j, która udzieliła mi uwag co do układu. Z wdzięcznością wspomi- 
nam śp. dra Adama B a r a za bezinteresowne nadesłanie odpisów copernica- 
nów z kartoteki zawartości czasopism krakowskiej pracowni Instytutu BadJń 
Literackich. Dziękuję też za odstąpienie zebranych materiałów (z ogólnej ich 
ilości 140 wykorzystałem 72 opisy) kustoszowi Ludwikowi Brożkowi w Cie- 
szynie, którego postulat wydania pełnej bibliografii kopernikowskiej zaważył 
na rozpoczęciu tej pracy, Osobne wreszcie podziękowanie należy się kol. 
Wiesławowi M i n c e r o w i za pomoc w redagowaniu materiału. N a końcu 
s}Uadam słowa podzięki mojej Zonie, której pomoc przy pracy i wysiłki stwo- 
rzenia warunków dogodnych dla jej dokonania przyczyniły się również do 
powstania Bibliografii, 


I 


Toruń 1953 - 1956 


.
		

/Licencje_039_07_011_0001.djvu

			, 


AVANT-PROPOS 


Les points dt
 depart de la Bibliographie presente etaient pour I'auteur 
les bibliographies precedentes: celle de W. Bruchnalski, publiee dans 1'011- 
vrage collectif Mikolaj Kopernik, Lwów 1924 \588 Ilumeros pour la periode 
de 1509 a 1923), celłe d(' F. Kubach, publiće dans l'ouvrage collt'ctif Nico- 
laus Copernicus, Miinchen 1943(222 numeros de la litteraturealłemande), ct, 
enlin, celle de I.., Brożek, constituant le supplćmcnt aux Nos, 7-8 de la re- 
vue "Przegląd Zachodni", Poznań 1949 (308 numćros pour la periode de 1923 
a 1948). Ces trois repertoires reunis, ont donne en tout 920 artides cnviron,. 
On a procede ensuite ił la recherche des articl('s complementaires; on a utiłis6 
a cet effet surtout les sources suivantes: T. Żebrawski, Bibliografia piśmien- 
nictwa polskiego z dzialów matematyki i fizyki, Kraków 1873 (avec le sup- 
pIement de l'annee 1886); Houzeau-Lancaster, Bibliographie generale de 
l'astronomie, Brnxelłes 1882- -1889; J. Lalande, Bibliographie astronomi- 
que, Paris 1803; "Astronomischcr Jahresbericht", Bd. I-54; "International(' 
Bibliographie der Zeit8chriftenliteratur"; "Referativnyj turnal", serie astro- 
nomique (1954
1955); E, Wermke, Bibliographie der Geschichte von Ost-und 
Westpreussen, Konigsberg 1933, et ses suppIements pour les annees 1939- 
1951, MarburgfL, 1953; E. Zinncr, Entstehung und Ausbreitung der Cop- 
pernicanischen Lehre, Erlangcn 1943. On a depouille aussi le lichier coperni-. 
cien d'A, Wołyński conserve a la Bibliotheque Jagellonne (ms No 5858) 
et en plus les fichiers de I'Institut des Recherches Litteraires, filiales ił Craco- 
vie et Poznań, De cette sorte on a reuni en somme 3992 articles bibliographi- 
ques, 
La presente Bibliographie, enregistre les ouvrages de Copernic lui-meme 
ainsi que les ecrits sur sa vie et sur sa theorie; on y a compris egalement leB 
· ouvrages dont ił ne fnt qu'un auteur partie!. La Bibliographie n'enregistn
 
que des imprimt:s, sans tenir compte des manuscrits, des dessins et des car- 
tes (exception les Nos, 1455 et 1486). 
Au point de vue chronologique, la Bibliographie part de l'annee 1509 (date 
de la publication des Lettres de Theophylacte Simocatte traduites par Coper- 
nic) et aboutit a l'annee 1955, Au point 
e vue geographique, elle est univer- 
selle, Au point de vue de la forme de publication, la Bibliographie comprend: 
les livres parus separement, les articles publies dans des revues ou ouvrages 
. 


g
		

/Licencje_039_07_012_0001.djvu

			ł r 


. 


" 


collectifs, ainsi que les parties des livres et des articles a sujet plus etendu, 
contenant dcs fragmcnts des eents de Coperllie ou le eonecrnant. 
La tendance de l'autellC etait d'etablir une bibliographie eoml)lete. II en 
a cxclu seulcment dcs entrefilcts de journaux sans autre importanee, dcs ar- 
ticlcs d'cneyclopedies (avee quclques exceptions), dc>s manuels d'astronomie 
et de son histoire, Les ouvrages dont le t;ujet se trouve a la peripherie de notre 
Bibliographie, n'ont ete enregistres ici que dam; une mesurc bien faible. (p. 
ex. les eerits GaJi1ec, Giorrlano Bruno, KepIer, qui possedeut lcurs propres 
bibliograp hies) , 
La descriptioll bibliographique est en prineipe signaIetique; les annotations, 
n'ont ete faites qu'au besoin (p, ex, compIement du titre peu clair, indica- 
tion du sujet d'un ouvrage, ses 6łiations bibliographiques), Dans la premiere 
l)artie dc la Bibliographie, toulc edition d'un tcxte copernicien constitue une 
position ił part; grace ił l'index des ouvrages dł" Copernic ił 8erait superflu de 
relicr chaque publication a ses reiml'rest	
			

/Licencje_039_07_013_0001.djvu

			1 


\ 


BibJ. M. Bydg, 
BibJ. 1\1. LubI. 
BibJ. PAN (Kraków) 
BibJ. PAN (Gdańlk) 
BiM. PAN (Warszawa) 
Bibl. SI. 


Czart. 


Inst. Hist. UM.... 


Inst. Zach. Olsztyn 


.Jag. 
.Jędrzejó" 


Kón
, 
Ks. M. 
KUL 
Muz. Frombork 
Muz. Olsztyn 
Nar. 
Obserw, Astr. Kraków 


Obserw, Astr. UMK 


Obserw. Astr. "arsz. 


08801. 


Pozn. TPN 


Rac.. 


, 


I 


WYKAZ NAZW BIBLIOTEK 


Biblioteka Miej8ka w Bydgoszczy 
Biblioteka l\liejska im. I ł.opacińskiego w Lublinie 
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
Biblioteko Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku 
Bibliotcka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 
Biblioteka Sląska w Katowicach 
Muzeum Narodowe w Krakowie. Oddziął: Zbiory 
Czartoryskich 
Instytut Historyczny Uniwersytetu M. Kopernika 
\. w Tonlniu 
- ,Stacja Naukowa Instytutu Zachodniego w Olsztynie 
(Inst, Mazurski) 
Biblioteka .J agiellońska w Krakowie 
Zbiory Gnomoniczne im. d.. Fel. Przypkowskiego 
w .Jędrzejowie 
Biblioteka Kórnicku 
Książnica Miej8ka im. M. Kopernika w Toruniu 
Biblioteka Katolickiego 'Uniwersytetu w Lublinie ... 
Biblioteka Muzeum "e Fromborku 
- Muzeum Mazurskie w Olsztynie 
Biblioteka Narodowa w Warszawie 
Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego w Kra- 
kowie 
Biblioteka Obserwatorium Astrollomicznego Uni". 
M. Kopernika w Toruniu 
- Biblioteka Obserwatorium AstronomiczlIego w War- 
szawie 


Biblioteka Zakładu Narodowego im, Ossolińskich 
we Wrocławiu 
Biblioteka Po:&nańskiep;o Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk 
- Biblioteka Raczyńskich (obecnie w Miejskiej Bibl. 
Publicznej w Poznaniu) 


11
		

/Licencje_039_07_014_0001.djvu

			\ 


SGPiS 


Tow. Nauk. Płock 
TPPR 
. 
Uniw, Lubi. 
Uniw. Łódź 
Uniw. Pozn. 
Uniw, Tor. 
Uniw, Warsz. 
Uniw. Wrocław 


\ 


. 


- 


Bihlioteka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
w Warlzawie 
Biblioteka Towarzystwa Naukowego w Płocku , 
- Bihlioteka TowarzY8twa Przyjaźni Pollko-Radziec- 
kiej w Warszawie 
Biblioteka Uniwersytetu M, C. S, w Lublinit' 
Bi
lioteka Uniwersytecka w Łodzi 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu 
Biblioteka Uniwerl!ytecka w- Warszawie 
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu 


,
		

/Licencje_039_07_015_0001.djvu

			.. 


{ 
WYKAZ WYDA WNICTW CIĄGŁYCH (WRAZ Z ICH SKRÓTAMI) 
W KTÓRYCH ZAWARTE SĄ POZYCJE WYMIENIONE W BIBLIOGRAFII 


Ackermann aus Bohmen, Der. 
Acta BoruSI, 
Acta Erudit, 
Acta geophYI. pol. 
Action cath. 
Action univers. 
Advanc. Sc. 
Akad. Bl-r 
Akad, Izv. 
Album Muz. Nar. Rappersw. 
Album powsz. 
AUg. geogr. Ephem. 
AUg, Ztg. 
Alte u. neue Welt. Einsiedeln 
Altpr, Forsch -en 
Altpr. Mschr. 
Ahpr, Ztg. 
Amer. cath. quart, 
Amer. eccJes. Rev. 
Amer. Genn. Rev. 
Amer. hist. Rev. 
Amer. Scientist. 
America 
Amii PoJ. 
Amitit;s Belgo-Pol. 
Analecta ex omni m
liorum 
Angriff. Der. Berlin 
Ann, PhiJol, ehrt':t, 
Ann. Physik Chemie 
Ann, polit, littt;r. 
Ann, Sc, 
Ann. Univ. !tal. 
Apothekerztg. 
Arch. Dziejów Liter. i Ośw. 


Arch. f. Geogr. Hist, 


Leipzig 
- Acta Borussica Konigsberg 
- Acta Eruditorum. Lipsiae 
- Acta Geophysica Polonica. Warszawa 
- L'Action Catholique, Quebec 
- Action Universitaire. Montreal 
- Advancement of Science, London 
- Akademische Hliitter, Berlin 
- Akademi/\eskije Izvestija. S. Petersburg 
- Album Muzeum Narodowego w Rapperswylu. Lw6w 
- Album pow8zec1me. Lwó\v 
- Allgemeine Geographische Ephemeriden. Weimar 
- Allgemeine Zeitung. Miinchen 


Altpreussische Forschungen. Konigsberg 
Ahpreussische Monatsschrift. Konigsberg 
- AJtpreussische Zeitung, Elbing. 
- American Catholic Quarterly. Philadelphia 
-- American Ecclesiastical Review. Philadelphia 
- American-German Review. Philadelphia 
- American Historical Review, New York 
- American Scientist. New Haven 
- America. A Catholic Review of the Week. New York 
- Lei Amis de la Pologne, Paril 
- Amitit;1 Belgo-Polonaisel, Bruxelles 
literarum genere . . , Leipzig 


- Anna1es de Philosophie ChretieJU1e. Paris 
- Annalen der Physik und Chemie. Leipzig 
Annales Politiques et Littt':raires, Paril 
- AnnaIs of Science, London 
- Anna1i de)' UniversitA Italiana 
- Apothekerzeitung, Leipzig 
- Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce. 
Kraków 
- Archiv fur Geographie. Historie, StaatB - und Kriepo 
kunst, Wien 


\ 


13
		

/Licencje_039_07_016_0001.djvu

			-\rch. f, Ret'ormationsgesch. 
\rch. f. scWes. Kirchen
sch. 
/ Arch. f. Sippenforsch, 


,\rch. f. slav. PhiJoJ. 
Arch. f, Sozialwiss u. -Sozialpol. 


Ai-ch, f. Wanderungswesen 


Arch. Hist. FiJoz. Med. 
Arch. intern. d'Hist. Sc. 


Arch. Kom, do Bad. Hil't. Filoz, 


Arch. stor. ital. 
Arch. Veneto 
Archeion (Roma) pÓŹno Santa .ł.... 
Archeion (Warszawa) 
.Archiginnasio, L'. Bolof[l111 
Archit. 
Archiv. Hrs
. V. Ciittinger 
Argovia 


- Archiv fUr Heformationsgeschichte. Leipzig 
- Archiv fili I!cWesische Kircbengescbichte. Hildesheim 
Archiv fiir Sippenfor..chunp: nnd MIl' vl'.rwandten Gl" 
biete. Górlitz 
- Arc.hiv fiir slavische PhiJo10gie. Bcrlin 
- A.rcbiv fiir Soziolwissellschaft und Sozialpolitik. l'iibiu- 
gen 
Archiv fiir Wanderungswesen und Auslandskundl'. 
Leipzig 
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny. Poznań 
Archives intemationales d'wstoire des sciences. 
Paris 
Archiwum do Badania HiAtorii Filozofii \\' Pol..ce. 
Krak6w 
A.rchivio Slorico [taliano. Firenze 
Arcbivio V I'neto. V f'nezill  
- Archilf'ktura. \\iarl!zawlI 


Arbeilli.kreis. Góttingen 
Argovia, Jahresschrifl (Jer historischen 
des Kantons Aargau 
Arkiv for Astronomi. Stockholm 


Arkiv f, ASlron. 
Arkona, Bydgoszcz 
Arztebl. f. Ostpr. 
Astrole Warte, Bad Oldeslo(', 
Altron. Soc. Pacif. Leafll'l 


Altron. Ż. 
Astronomie, L'. Paris 
AltrophYI. .J. 
Aten, 
Atene e Roma [ROlna) 
Atlantis, Berlin 
Attj Accad. Lincei 
Atti 1st. Veneto 


Aui Mem. Deput., di StoriII 
Patria prov. Romagna 


Auglb, allg, Zlg. 
Au. der Heimat. Stuttgart 
AU8 Unterr. u. Forsch, 
AU81anddeutsche, Der. Sluttgart 
AU8truml. [Riga?) 
Autunoi.. L', 
Beitr, z. Geol. Thiiringen 
Beju,- 1/1,', Kunde. Preuslens. 
Ber, Naturforsch, Ge.. Blimberg 


ł4 


GeseJlschaft 


, 


I 
Arzlehlau fiir Ostpreussen, Dartcnstein 


Astronomical Society ot' the Pacific. 
Francisco 
Astronomi
eskij Żurnal. MoskvlI 


Leaf1et San 


- Astrophysical J ournal, Chicago 
Ateneum. Warszawa 


- Atti delia Hcole Accadcmia deI 
- Atti deI Reale 18tituto Veneto 
ed Arti Venezia. Venezill 


Lincei, Roma . 
di Scienze. Lettere 


Atti e Memorie delia fi. Deputazione di Storia Patria 
per le Provincie di Romagna. Bologna 
Augsburger AJlgemeine Zeitung, Augsburg 


- Aus Unterricht und Forschung. Stuttgart 


Beitrige zur Geologie von Thiiringen. Jena 
Beitriige zur Kunde Preuslenl, Kónigsberg 
Bericht der Naturforscher Gelellschaft. Bamberg
		

/Licencje_039_07_017_0001.djvu

			. 


Ber-e iiber Verh-en Akad. Wiss. -- Berichtc iiber dle :.lur Bekanntmachung geeigneten 
Berlin Verhandlungen der Akademie der Wil!lenschaften 
zu Berlin 
BerI. Mschr. Berlinische Monłltsschrift. Rf'rliu 
Berlin- Rom- Tokio. Berlin 
Beweis des Glaubenl, Giitersloh 
Bibl. warsz. Biblioteka Warszawska, Warszawa 
Bibliofilia, La. Firenze 
Bibliot.. BibJiotf'karz. Warszawa 
Bibliothekar, Der. Berlin 
Biesiada liter. Biesiada Literacka. Warszawa 
Biogr, BI-r Biographische Bliitter. Berlin 
Biogr. WlSrterb. z. deutllch. Gesch, Biographisches Worterbuch zur deutschen Geschichte. 
M iinchen 
Biol. w Szk, Biologia " Szkole. Warszawa 
Biul, [Wyd.:) Czechos&. Służba Biuletyn [Wyd.:) Czeł'hosłowacka Służba 
inform. Informacyjp.a, Warszawa 
Biu], Grupy pol. 8p6lprac. z Kom. Biuletyn Grupy Polskiej Spółpracujllcej II Komite- 
Akad. Międzyn. Hist. Nauk tern Akademii Międzynarodowe,j Historii Nauk. War- 
szawa 
Biul. Hist. Szt, Biuletyn Historii Sztuki. Warszawa 
Biul. meteoroJ. Biuletyn Meteorologiczny, Warszawa I 
Biul, nauk.-techn. Biuletyn naukowo-techniczny. Krak6w 
BI-r f. liter. Unterhall, BJiitter fiir literarischc Untochaltung. Leipzig 
BI-r f. Schułpraxis Bliitter fiir die Scbulpraxi8. Niirnberg 
Blick nach Polen, Berlin 
Bluszcz, Warszawa 
. BoI. inform. cientif. llacion. Boletino de informacion cielltifico naciona1. 
[Madrid) 
BoI, Inst, Geogr. Boletin deI Instituto de Geografia, Mexico 
Bon. Bibliogr. Bo]]etino di Bibliografia e di Storia delle lCienz
 ma- 
tematiche e fisiche, Roma 
Bon. statist, Bolletino Statistico. Ferrara , 
Boll. Stor. Agost, Bolletino Storia Agostinjano. Firenze 
Borsenbl. f. deut8ch, Buchhandel Borllenbłatt fUr den deutschen Buchbandel. Leipzig 
Boruslia, Dresden 
Boston Globe, Bo!!ton 
Braun8b, KreisbJ. Braun8berger Kreisblatt, Braunsberg 
Brei], Ztg. BresJauer Zeitung. Breslau 
Briefmarkenbote, Der. Hermannltadt 
Briermarken - Rdsch. Briefmarkeu - Rundschau 
Brii811eler Ztg. Brii8selł'r Z"itung. Briillel 
Bucberkunde, Bayreuth 
Buffalo Newl 
Bull, Acad. delph. - Bu}letin de rAcademie deIphinaJe. Grenoble 
Bull. A8tron, In8t, Netherl. Bulletin of the AltronomicaJ Inltitute of the Nether- 
landa. Haarlem 
Bull cI. Sc. Acad. Roy, :Belg, Bulletin de la classe dei science!! Academie Royale 
de Be}gique. Bruxelles 
Bull Hisp. ......: -Bulletiu Hispanique, Paris i .: <. 


16
		

/Licencje_039_07_018_0001.djvu

			. 


Hull. intern. Acad. Po)., CI. phiJoJ. - Bułletin international de I'Acad6mie Polonaise de 
Sciences et dei Lettres. Classe de philologie, Cracovie 
ma- - jw, Clas8e des scit'nces math6matiqut's et natureUt' 


Bull. intern, Acad. Pol: CI. 
th6m, nato 
Bull. ozonometr. meteorol. - BuUetino ozonometrico meteorologico di Roma 
Bull. Be. Ecole Polytccbn. Timisoara - Bulletin Scientifique de I'Ecole Polytechnique de 
Timisoara 
- Bulletin des Sciences Math6matiques. Parls 
Bulletin des Sciences Math6matiques et Astronomi- 
ques. Paris 


Burg, Die. Krakau 
BurschenschaftJ. Bl-r 
Byzant,-neugriech. Jb, 
Cambridge Rev. 
Canada Franc;. 
Carit
. 
Caritas. Warszawa 
Carnegie Mag, 
tal. cesk. Mus. 
tWl, Musea KraJ.. cesk. 
tas. P
stov, Fys, 
tas. P
stov. Mathem. Fys. 
Case A)umnus. Cleveland 
Cath, Digest. 
Cath. hist. Rev. 
Cath. Mind 
Cath. World 
techosJ. fiz. 2. 
Cement, Warszawa 
Chaldae8n, The 
Chemik, Warszawa 
Chicago Sun 
Chlop, Droga Chłopska Droga. Warszawa 
Chłop, Sztand. Chlopski Sztandar. Warszawa 
Christian Sc. Mon. ""'" Christ
n Science Monitor. Boston 
Christliche Welt, Die. Marburg-Stuttgart 
Chwila. Lwów 
Ciel et Terre. BruxeUell 
titaliite. [Sofij al] 
Civilt
 Cattolica, La. Roma 
Coelum. Bologna 
Columbul Citizen 
Colwnbul Dilpatch 
Columhul State J. 
Commonweał. The. New York 
Compan. to Mm. 


Bull, Sc. math6m. 
Bull. Sc. math6m. astron. 


Contemp. Rev. . 
Corr, d, sera 
Corr. Padano 


'6 


I....- 


Burschenschaftliche Bliitter. Eisenach 
Byzantinisch-neugriechische J ahrbiicher. 
- Cambridge Review. Cambridge 
- Le Canada Fran\)ais, Quebec 
La Carit
, Rivista di Napoli 


Berlin 


Carnegie Magazine. Pittsburg 
tasopis teskeho Museum. Praha 
tasopis Musea Krailovstvi teskeho. Praha 
tasopis pro Pestovaini Fysiky. Praha 
tasopis pro P
stovani Mathem. a Fysiky. Praha 


Catholic Digest. [USA] 
The CathoJic Historical Review. Washington 
The CathoJic Mind. New York 
The Catholic World. New York 
techoslovackij łiziceskij 2urnal. Prahu 
.. 


- Columhus State J ourna1 


Companion to the Almanae or Yearbook of leneral 
information. London 
Contemporary Review. London 
- Corriere deUa Bera, MiJano 
Corriere Padano. 


-
		

/Licencje_039_07_019_0001.djvu

			CorrespbJ. Naturf.-Ges. Riga 


Corresp. astron. , 
ConciJ BJuffs (Jowa) NonpareiJ 
Courier, The. Dublin 
Cułtura, La [Torino ?] 
Czas. Kraków 
Czai. nauk. Bib). Osso1. 
Czas. przyr, 
Czas, techn. 
Czyn Młodzieży PCK [polskiego 
Daheim, Leipzig 
Danz. kath. Kirchenbl. 
Danz, V orposten 
Danz. westpr. V olksbJ. 
Danz. Wirtschaftsztg. 
Danz. Ztg. 
DarsteU-en u. QueU. schles. Gesch. 


, 


Dl!fense de la Palx. Paris 
Dl!libAb Naptśr [Budapest?] 
Dl!mocr, nouv. 
Dl!peche. La, [Paris J 
Detroit News 
Deutsche allg. Ztg. 
Deutsche Apothekerztg. 
Deutsche Bł-tr in Polen 
Deutsche dentist. Wscbr. 
Deutsche im Osten, Der. Danzig 
Deutsche Liter-ztg. 
Deutsche Mathem. 
Deutsche med. W schr. 
Deutsche Merkur, Der. Weimar 
Deutsche Mineralwasser-Ztg. 
Deutsche Monatsh-e in Polell 
Deutsche Miinzbl-er 
Deutsche Rdsch. f. Geogr. Statist. 


Deutsche Rdsch. in Polen, 
Deutsche Rev. iiber ges. l.eben 
Gegenw. 


Deutsche Technik. Berlin 
Deutsche warsch. Ztg 
Deutsche W ochenschau. Berlin 
Deutsche Z. f. Philos. 
Deutsche Ztg. in Niederl. 
Deutsche Ztg. u. Wirtschaft-Ztg. 
Deutsche Zukunlt. Berlin ) 
Deutscher Heimatsbote in Polen. Posen 


2 - Bibliolrafi. Koperuikow.k.. 


f1J 


- 


, 


Correspondcnzblau der Naturforscher-GeleUschaft zu 
Riga 
Correspondence Astrofomique. Genes 


Czasopismo Naukowe Biblioteki Ossolińskich. Lwów 
Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane. Łód:£ 
Czasopismo Techniczne. Lwów 
Czerwonego Krzyża]. Warszawa 


Danziger katholisches Kirchenblatt. Danzif;( 
Danziger V orposten. Danzig 
Dantiger westpreussisches Volksblatt. Danzig, 
Danziger Wirtschllftszeitung. Danzig 
Danziger Zeitung. Danzig 
DarsteJlungen und QueJlt'n zur schlesischen Geschichte. 
Brt'slau 


Ut'\mocratit' NouveUe. Pari" 


Deutsche Allgemeine Zeitung. Berlin 
Deutsche Apothekt'rzeitung. Leipzig 
Deutsche Bliitter in Polen. Posen 
- Deutscht' dt'ntistische Wochenscbrift. 


... 
Miinchen 


Deutsche Literaturzeitung. Berlin 
Deutsche Mathematik. Leipzig 
Die Delltsche Medizinische W ochenscbrift, Leipzig 


Dt'utsche Minera1wasser-Zeitung. Liibeck. 
Deutsche Monatshefte in Polen. Posen 
Delltsche Miinzbliitter. Berlin 
Deutsche Rund!K'hau fUr GeojP;raphie und Statistik. 
Wien 
Dt'lIt!łChe Rundschau in Polen. Bromberg 


Deutsche Revue iiber des gesammte nationale Lebt'n 
dt'r Gegenwart. Bres1au 


Dt'utsche Warschauer Zeituug 


Delltsche Zeitscbrift fiir Philosophie. Berlin 
Deutsche Zeitung in den Niederlanden. Amsterdam 
Deutsche Zeitung und Wirtschaft-Zeitung. Stuttgan 


17 


,
		

/Licencje_039_07_020_0001.djvu

			, 


Deutscher Reichi-AnZ. 


Deutscher Volks-KaJ. 
Deutscher Wisl.-Dienit 
DeutBchel Christentum, 
Deutsches Museum 


Weimar 


Deutsches PfarrerbJ. 
Deutsches Rdsch. 
Devlag. Zeitschrift der 
Diabeł. Kraków 
Dietwart, Der. Berlin 
Dimanche illustr
. Paris 
DonaU2tg. 
Dook. Swiata 
Dreldn. AU2. 
Drużyna, Warszawa 
Dublin Rev, 
Dwutyg. katech. duszpast. 
Dz, bałt. 
Dz, bydg. 
bz. chicag. 
Dz. ciesz. 
Dz. dla wlzYBtkich 
Dz. gdański 
Dz. liter, 
Dz, liter. (Lwów) 
Dz. lud, (Lwów) 
Dz, lud. 
Dz. płocki 
Dz. pol, (Kraków) 
Dz, poJ. (Londyn) 
Dz, poJ. (Lwów) 
Dz. pozo, 
Dz, warlz. 
Dz. wił. 
Dz. zach. 


Dziewiąta Fala. Dod. do 
Dziś i Jutro. Warszawa 
EccJesia, Roma 
Echo, Warszawa. 
Echo Krakowa. Kraków 
Echo Tyg. 
Echo warsz. 
Economia. Trieste 
Edinbourgh philos. J. 
Edinburgh Rev. 
li:kon, 
Elb. Jb. 
Elb. Zt
. 


11'< 


. 


. 


- Deutlcher Reichs-AU2eiger und Koniglich preulsi- 
8cher Staats-Anzeiger. Berlin 
Deutscher Volks-KaJender. Berlin 
Deutscher Wissenschafts-Dienst. BerliII 


Deutsches Museum. Abhandlungen und 
lin 
Deutschel Pfarrerblatt. Essen 
Deutschel Rundschau. Berlin 
Deutsch- Vllirniscben Arbeitsgemeinschaft, klUli 


Berichte, Ber- 


DonauzeJtung. Belgrad 
Dookoła Swiata, WarlzawlI 
Dresdner Anzeiger. Drf'sden 


Głosu 


Dublin Review. Dublin 
Dwutygodnik katechetyczny duszpasterski, Tarnów 
Dziennik Bałtycki. Gdańsk 
Dziennik Bydgoski. Bydgoszcz 
- Dziennik Chicagowski, Chicago 
- Dziennik Cieszyński. Cieszyn 
- Dziennik dla wszystkich. Warszawa 
- Dziennik Gdański. Gdańsk 
- Dziennik Literacki, Kraków 
- Dziennik Literacki, Lwów 
- Dziennik Ludowy, Lwów 
- Dziennik Ludowy, Warszawa 
- Dziennik Płocki. Plock 
....: Dziennik Polski. Krakó," 
- Dziennik Polski. Londyn 
Dziennik Polski. Lwów 
Dziennik Poznański. Poznań 
Dziennik Warszawski. Warszawa 
- . Dziennik Wileński. Wilno 
- Dziennik Zachodni. Katowicf' 
Wybrzeża. ('FIiańAk 


\ 


.. 


Echo Tygodnia, Kraków 
Echo Wnrszawlkie. Warszawa 


Edinbourgh PhiJosophicaJ Journal 
....\ The Edinburgh Review. 
Ekonomista. Warlzawa 
Elbinger Jahrbuch, Elbing 
Elbinger Zeitung. Elbing 


- 


,
		

/Licencje_039_07_021_0001.djvu

			. 


Endeavour. London 
Engineering. London 
Engl. Mechanic 
Erm1. Hauskal. 
Erm1. Kirchenbl. 
Erml. mein Heirnatland 


Erm1. V olksbl-r 
Erm1. Ztg. 
Erm1andbriefe. Osnabriick 
Est europ. 
Estudios mens. Cułt. gen. 


£tude8 Boviet. 
Euclidel. Madrid 
Eugene (Oregon) Register-Guard. 
Europ. Rev, 
Europ. Wiss-DienBt. 
Europa, Karlsruhe. 
Europa m1adś, Berlin 
Europa orient. 
Evang-Iuther. Kirchenztg. 
Evang. Sonntagsbl. f. Bonn. 
Expr. por. 
Expr. wiecz. 
Familie, Sippe, V olk. Ht"rlin 
Filomata. Lwów 
Fiz. Szem1e 
Foldn
r
stani Kozlem
nyck, 
Foreign. col. quarto Rev. 
Forsch-en u. Fortschr-e 
Forsch-en z. brand. preuls. Gesch. 


English Mechanic. London 
Ermliindischer Hauskalender. Braunsberg 
Erm1iindisches Kirchenblatt. Braunsberg 
Ermland mein Heimalland. HeimatbeiJage der ..W ar- 
mia". HeiJsberg 
Ermliindische Volksbliitter. Braunsb
rg 
Ermliindische Zeitung. Braunsberg 


L'Est Europ
ene, Warszawa 
Estudios Mensuario de Cultura 
de Chile 
£tudes sovietiques, Paris. 


Generał. Santiago 


. 


. 


Europiiische Revue. Stuttgart 
Europiiischer Wissenschafts-Dienst. Stuttll:art 


L'Europa Orientale. Roma 
Evangelisch-Iutberische Kirchenzeitung. Miinchen 
EvangeJisches Sonntagsblatt fUr Bonn und Umgegend 
Exprels Poranny. Warszawa 
Express Wieczorny. WarliZawa 


- Fizikai Szemle. Budapest 
Budapest 
-' The Foreign and Colonial Quarterly Review. 
- Forschungen und Fortschritte. Leipzig 
-' Forschungen zur Brandenhurgischen und 
schen Geschichte. Leipzig-Miinchen 


London 


Preussi- 


Fort. Worth (Texas) Star Telegram 
Friink. Kur. Friinkischer Kurier. Niirnberg 
Fra fysikkenB verden. [Oslo] 
Frau von Heute, Die. Berlin 
Free Europe. London 
Fiihrende Miinner. Leipzig 
Fysiograf. SiiUskapet8 i Lund For- 
 Kungl. FYliografiska SiiUskapets i Lund Forhandlin- 
handl. gar. Lund 
G. d'Italia IJ Giornale d'ltalia. Roma 
D, di Padova Giomale di Padova 
G, stor. Letter. ital. Giornale Storico deUa Letteratura Italianu. Torino 
Gaea, Kolo 
Gaz. białost. Gazeta Białostocka. Białystok 
Gaz. bydg, Gazt"ta Bydgoska. Bydgoszcz 
Gaz. codz. Gazeta Codzienna. Warszawa 
Gaz. deU'Emilia Gazetta deU'Emilia, Bologna 
Gaz. FerrareBe Gazetta Ferrarese. Ferrara 


10
		

/Licencje_039_07_022_0001.djvu

			. 


Gaz. gdańska 
Gaz, kaliska 
Gaz. Koresp. warl	
			

/Licencje_039_07_023_0001.djvu

			GlOI pol. 
GlOI pom. 
Głol Pracy. WarlzaWR 
GlOI Rob. 
GlOI rob. 
Glos Tyg. 
GlOI Uczelni. Toruń 
Glos. wielkop. 
Gl08 Wybrzeża. Gdańsk 
Glosy znad Odry. OpolI' 
Goniec kal. 
Goniec krak. 
Gonipc nar, 


Goś
. [Kalendarz]. WarSZHWH 
Gosp. wodna 
Gotting. GpJ. Anz. 
Grenzbote, Der. 
Griffith Observer, The. Los Angele
 
Gruudwissenschaft. I.eipzig 
Gnmert's Arch. Mathpm. PhYH. 


Gwiazdka ciesz. 
Hannov. Kourier 
HauskaJ. f. Prov. Preu(js('n. Pomm('rn.- 


Iłeimat li, Glauhe. 


Heimattreuc Ost-u. Westpreulse. Der. 
Hemel en Dampkrinj!;. Groningen 
HiJfe, Die. Berlin 
Himmel und Erde. Berlin 
Iłimmelsjahr. Das, Stuttgarl 
Iłimmelswelt. Die, Bonn 
Hippokrates. Stuttgart 
Hi8t. Nauka Kon8t. 
Hi8t. u, poJit. HI-r 


Hilt. Rev. 
Hi8t. Z. 
Hjemmet. [Oslo] 
He\chland, Miinchen 
Horyz. Techn. 
Hronka [Bratislava ?] 
Humanist. The, Schenectady. 
Humanit
. V, Parli 
Huntingt. Libr, Bun. . Y. 


Hutnik, Stalinogród 
Illustr. Zł!, 
IluItr. Dz. Zagłębia. 


Gl08 Polski. Łódź 
Głos Pomorski. Grudziąd!4 


Gl08 Robotnika. Toruń 
Gl08 Robotniczy. Łódź 
Gl08 Tygodnia. Dod, Glo!!u 


. 
Koszalińskiego. KOlzalin 


Glos Wi('lkopolski. Krol08zyn 


Goniec Kaliiki. Kali8z 
Goniec Krakowski. Krakó" 
Goniec Narodowy. Ostró" 


- Gospodarka Wodna. Warszawa 
-" GOUinger Gpl('hrten-Anzeiger. Gouingen 


Grunert's Archiv der \1.lIthematik uud Physik. Gr('ifs- 
wald 
Gwiazdka Cieszyńska. Cieszyn 
Hannov('rscher Kourier. Hannover 
Hauskalender fiir die Provinzen Prcus!!ell. Pomllwrn, 
P08en und Schlesien. Thoru 
Hpimat und Glaube. Zeitschrift der klllholisch('u 
lIeimatvertriebpnen. l.ippst.adt. Westf. 
Berlin 


Historia i Nauka o Konsty I ucji. Warlzawa 
Historische und politilche B, 'iU..r fUr das katholj- 
sche Deutschland. Miinchen 
Historical Review. St, Louis 
Historisl'he Zeiuchrlft. Miincheu 


Horyzonty Techniki. Warlzawa 


The Huntington Library BuUetin, San Marino (Cali- 
fornia) 


- IJlultrirte Zeituug. Leipzig 
- Ilustrowany Dziennik Zagłębia. SOlnowiec 


31
		

/Licencje_039_07_024_0001.djvu

			Ilustr. Kur. 
I1ustr, Kur. 
Ilustr. poJ. 
I1ustr, poJ. ..Plac6wka" 
Ilustr. powsz. KaJ. dla wszystkich 
Itan6w 
Ilustr. Prz. filatelist. 
Ilustr. wojsk. 
Im deutschell Ostlande. Dortmund 
Independent, The. New York. 
Inform. Bjull. 


codz. 
poJ. 


I1u8trowany Kurier Codzienny. Kraków 
I1u8trowany Kurier Polski, Bydgoszcz 
Ilustracja Polska, Poznań 
I1u8UaCja Polska ..Placówka'" War8zawa 
Ilustrowany powszechny kalendarz dla wszYltkich 
8tanów ... A. Nowo
eckiego. Kraków 
Ilustrowany Przegląd Filatelistyczny. Toruń 
- Ilustracja Wojskowa. Warszawa 


, 


- Informacionnyj Bjułetten', [Wyd.:] PosoJ'8h'0 Pol- 
skoi Nnrodnoj Respubliki. [M08kva]. 
Inquircr and Christian Life [U. S. A.] 
InteJligenzbJ. allg. Liter. Ztg. InteJligenzblatt der AlIgemt'inen Literatur-Zeitung. 
Leipzig 


Mazowieckiej. Warszawa 
Istoric
skij Zurnal. [M08kva] 
Inveltija Vsclojuznogo Geografi
e8kogo Obii
estva. 
Leningrad 
Izvestija. Moskwa 
JournaJ of the RoyaJ Asiatic Society of BengaJ. Cal- 
cutta 
Journal of the British Astronomical A8sodation. 
Oxford 
JournaJ des Savans [pocz. S\:avans]. Paris 
Le Journal de Pologne. \Varszawa 
Journal fUr die reine und angewandte MRthematik 
hrlg, v, A. L. Crell
. Berlirl 
Journal Herald Spotlight. Dayton (Ohio) 
Journal of the History of Ideas. New York 
JournaJ of Philosophy. New York 
Jouma1 de Rouen 
The JournaJ of the Royal Astronomical Sodety of 
Canada. Toronto 
JournaJ de Teheran 
JournaJ von und fUr Deutlchland 
-;- Jahrbuch, hr8g, v. Thorner Heimatbund. Berlin 
Jahrbiicher fUr slavische Literatur, Kunst und -Wis8en- 
Ichaft. Leipzig . 
Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathematik. 
Berlin 
Jahresberichte der Deutschen MathemaUker-Vereini- 
gung, Leipzig 


Isis. Brnxelles-Cambridge (Mass) 
Iskierki bydg. 
Iskra, Sosnowiec 
Iskry. Dod. do Trybuny 
1st. Z. 
łzv. Vsesoj. Geogr. Ob8
. 


łzv. 
J. Asiat, Soc. 


.r. British AstroJl. Assoo. 


J. d. Savans 
J. de Pol. 
J. f. reine angew. 


Mathem. 


J. Herald Spotlight 
J. Hist. of. Ideas 
J. Philol. 
J. Rouen 
J. Roy. Astron. Soc. ofCanadu 


J, Teheran 
J, von u. f. Deutschland 
Jahrbuch 
Jb. f. sIn v, Liter. Kunst Wiss. 


Jb. iiber Fortschr. Mathem. 


Jber. D
utsch. Mathem. Vereinig. 


Jedno'
 - Polonia. BaJtimore 
Jeniec Polak. Le Puy. 
Jenseits der Oder. Diilleldorf 
Jęz. pol. 


22 


- Iskierki Bydgoskie. Bydgoszl'Z 


- Język Eolski, Kraków 


r 


--
		

/Licencje_039_07_025_0001.djvu

			Johnson C. Smith Univ. Buli. 


J omsburg. Leipzig. 
Jónós Lapja [Budapest] 
Jutrzenka, Warszawa 
Kahlberger W oche. 
Kal. Czecha 
KaI. dla rodzin kat. 
KaI. dla Warmiaków 
KaI. dla Warmii i Mazur 
KaI. Jaworskiego. 


Kal. młodz. 
Kal. Niezabitowskiego 
KaI, Noskowskiego 


Kal. pol. i gosp, 
KaI. Prejsa 
KaI. Rakowicza 
KaI. rob. 
Kal. Ungra 
KaI. warsz. pop.-nauk. 
KaI. \':; ildta 
KaI. W ojnara 


Kamena. Lublin 
Kansas City Star 
Kant-Studien. Leipzig 
Katholik, Der. Mainz 
KirchI. BJ-r 
Kłosy. Warszawa 
Kłosy. Dod. do Chłopskiej 
Kłosy pol. 


Drogi, 


Kobieta, Warszawa 
Kobieta i Zycie. Warszawa 
KOIn. V olksztg. 
KOIn. Ztg. 
Kom. Działu Inform. nauk. Inst. 
Balt. 
Kom-ty Stacji Nauk. Inst. Zach. 
OIszt. 
Komsomol'skaja Pravda. Moskva 
Kónigsb, allg. Ztg. 
Kónigsb. Hart. Ztg. 
Kónigsb. neue Ztg. 
Kónigsteiner Rufe. 
Koralle, Die. Berlin 
Koresp-bl. Gelamtver. deutschen 
Gesch. u. AJtertumsver. 


Johnson C. Smith l1niversity Bułletin. Charlotte. 
N, C. 


, 


Kalendarz Krakowski. J. Czecha 
Kalendarz dla rodzin katolickich. Krakóv. 
Kalendarz dla Warmiaków. Olsztyn 
Kalendarz dla Warmii i Mazur. Warszawa 
Jana J aworsk
ego Kalendarz Astronomiczno-Gospto- 
darski. Warszawa 
Kalendarz Młodzieżowy, Warszawa 
Kalendarz Niezabitowskiego. Warszawa 
J. Nosk.wskiego Kalendarz Domowy dla wsi mlR- 
sta. Warszawa 
Kalendarz polski i gospodarski. Pozllań 

 Sjerp-Polaczka Kalendarz Katolicko-polski. Toruń 
Rakowicza Kalendarz Polski. Toruń 
Kalendarz Robotniczy, Warszawa 
Kalendarz Warlzawski J. Ungra 
Kalendarz Warszawski popułarno-nHukowy 
Juliusza Wildta Kalendarz Powszeclmy. Kraków 
Wielki Ilustrowany Kalendarz powszechny Kaspra 
Wojnara. Krakóv. 


- Kirchliche Bliitter. Hermannstadt.. 


Warszawa 
Kłosy Polskie. 
Poznań 


. 


Bod, do Orędownika Wielkopolskiego. 


. 


Kólnische V olkszeitung. Koln 
Ki>1ner Zeitung. Kóln 
Komwukat Działu Informacji Naukowej Instytutu 
Baltyckiego. Toruń-Bydgoszcz 
_ Komunikaty Stacji Naukowej 
nstytutu Zachodniego 
w Olsztynie. Instytut Mazurski. Olsztyn-Poznań 


,- 


Kónigsberger Allgemeine Zeitung 
Kóniglberger Hartungsche Zeitung 
Kóniglberger Neue ZeituJlll; 


Korrespondenzblatl des Gesamtvereins der deutschen 
Geschichtl- und AJtertumlvereine. Berlin 


.. 


23 


, ł
		

/Licencje_039_07_026_0001.djvu

			( 


'II 


/ 


Korresp-bl. Naturf.-Ver. Riga 


Kosmos (Jerozolima) 
Kosmo!! (Kaunas) 
Kosmos (Lw6w) 
Kosmos (Stnttgart) 
Kosmos (Warszawa) 
Kraj, Krak6w 
Krak. Ztg. 
Krakus. Krak6w 
.Kron, Pozn. 
Kron. rodz. 
Ksiądz Ob. 
Książka. Warszawa 
Ku Swiatlu. Siedlce 
Kult. i Zycif'. 


Kult. i :Zycie (Lublin) 


Kult. rob, 
Kulturprohl. d. neuen Polf"
 


Kur. bałt. 
Kur. codz. 
Kur, częstoch. 
Kur. liter.-nauk. 


Kur; ł6dz. 
K ur. lwowski 
Kur. pol. 
Kur. por: 
Kur, .pozn. 
Kur. warsz. 
Kur. wił. 
Kuźnia Młodych. Warszawa 
K wolnica. Łódź 
Kvety. Praha 
Kwart. hist. 
Lamus.- Lw6w 
Land og Folk. Kobenhavn. 
Liinder der Volksdemokratie. 
Liisning fOr Folket 
Latvijal Kareivis fRiga] 
Leopoldina, HanI'. 
Lettres fraDl;. 
Libr. of Congr. qualt. J. 


Listener, The. London 
Liter. Handweiser f. kath. Deutsch. 


24 


. 


. ' 


- Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereinl zu 
Riga. 


Krakauer Zeitung 


Kronika m. Poznania. Poznań 
Kronika Rodzinna. Warszawa 
Ksiądz Obywatel. Warszawa 


Kułtura i :Zycie. Dodatek tygodniowy do Polski Zbroj- 
nej. Warszawa 
Kultura i Zycie. Tygodniowy Dodatf'k Sztandaru 
Ludu. Lublin 
Kultura Robotnicza. Warszawa 
KulturprobJeme des neUf'n Polf'n, hrsg v. Poln. 
Informationsbiiro. Berlin 
Kurier Bałtycki. Gdynia 
Kurier Codzienny, Warszawa 
Kurier Częstochowski. Częstochowa 
Kurier Literacko-Naukowy. Krak6w [dod. do JJUBtr. 
Kur. codz.] 
Kurier Ł6dzki. Łódź 
Kurier Lwowski. Lw6w 
Kurier PolsJi:i. Warszawa 
Kurier Poranny. Warszawa 
Kurier Poznański. Poznań 
Kurier Warszawski. \VarszawII 
Kurif'r Wileński. Wilno 


- Kwartalnik Historyczny. Lw6w-Warlzawa 


Berlin 


Les Lettres Franc;aises. Paris 
Library of CongrelB Quarterly Journal of Current 
Acquisitions. Washington 


Literarischer Handweiser zuni!chst fili das katho- 
lische DeutscbJand. Miinster 


...
		

/Licencje_039_07_027_0001.djvu

			Mathesis poJ. 
MAtyfil DiAk Konyveshiiza 
Mazury i Warmia. Olsztyn 
Meander. Warszawa 
Medelande Fran Lunds Astronomiska Observatorium. Lund 
M{;m. Acad. Sc. agricuh. - M{;moirc de r Acad{;mie dei Sciencel, agriculture, 
arII! ęt bclles-Iettrel d'Aix, Aix-en-Provence 
_ Memoires de rAcademie des Sciences de PanI!. 
Pans 
- Memorie dell' Accademia dei Cimento. Firenze 
_ Memorie dei Reale Istituto Lombardo di Icience e let.- 
tere. Claele di lettere e scienze matematiche e natu- 
rale, MiJano 
- Memorie deI r. Istituto Venei;o di Science, Letterl' 
ed Arti. 
Memorie delle Societate Aetronomico ItaliaJ1.e, Roma 
Memorial de la Sociedad cientifica. Messico 


Liter. Rdsch. f. kath, Deutlch. 


Local-Anz, d. Preese. 
Lodzer Freie Presse. Łódź 
London Evening Free Prels 
London Evening News . 
London Times Liter. Suppl. 
LOI Angeles Timel. 
Lotoe, Wisla. (
J. CielIz.) 
L'ud. Bratislawa 
Lychnos, Stockholm 
Łowiczanin. 
Mag, f. Liter. Auslandl'
 
Mag. powsz. 


Magaeinet. [Oslo J 
Magdeb. Ztg, 
Magyar Prot. Figyelmazteto 
Magyarorszlig (;e a NagyviJAg. 
Miihr.-schles. Laudesztg. 
Maly Gryf. Bydgolzez 
Manchester Guarłlian 
Mut.-prirodoved. Rozhl, 
Mat-y do pracy kult.08w. w wojsku 


) 


Mem. Acad. Sc, Purit> 


Mem. Accad. deI Cimento 
Mem. 1st. Lombardo, CJ. dilett. 


IC. matcm. e nato 


;\Jem. 1st. Ven, Sc. Let, Arti. 


Mem. Soc. Astron. Ital. 
Mem. Soc, cientif. 
Memeler Dampfboot 
Merian. Hamburg 
Melltechnik. HallI' 
Meltwin, Toruń 
Miel, pedag. 
Milwaukee Journal 
Mind. London 
Mirovedenie. Moskva 


Literariiche Rundschau fUr dal kathoJilche Deutsch- 
land. Freiburg i. B. 
Local-Anzeiger der "Preell'''. Thorn 


I 
_ London Timee Literary Supplement. London 


Magazin ffu die Literatur dei AuslandeB. Berlin 
Magazyn Powszechny Użytecznych Wiadomości. War- 
szawa  


Magdeburger Zeitung 


Miihrisch-Schlesischl' 


Landeszeitung. Miihriech-Ostrau 


Matematicko-prirodovedecke Rozhledy. Praha 
Materialy do pracy kulturalno-oświatowej w wojlku. 
Warszawa 
Mathesis Polska. Warszawa 


. 


/ 


'. 


Mieli.,cznik Pedagogicz
y. Cieszyn 


26
		

/Licencje_039_07_028_0001.djvu

			MiU-en Copp. Inst. 


Mitt-en Copp. Ver. 


\tiu-e';' ErmJ. Kunltver. 


Miu,-en Hist. Ge8, f. Posen. 


MiU-en z, Gesch. Med. Naturwiss. 


M.ittelstelle, Die, Rom 
Mloda Polka. Poznań 
Mloda Rzeczp08p, 
Mloda Wid, War8zawu 
Miody Gryf. Toruń 
Miody Rob. 
Młodzież P[olskiegoJ C[zerwoncgo] 
MIodzież Swiata. Warszawa 
Modern Language Rev. 
\foje Pisemko. War8zawH 
Molodei' Mira, Moskva 
Monatl. Corresp. hrsg. v. 
Fr. Zach. 
Monde. Le. Paris 
Monthly Notices Astron. Soc. 


Montreal Standard 
Morgenhl. 
Morze. Warszawa 
Moskvitjanin. Moskva 
Mucha, Warlzawa 
Miinch. med. Wschr. 
Miinch. neueste Nachr-ell 
Miinch. V olkBschulwart 
MUleum AJteriumlwiss. 
Muttersprache. Berlin 
Muzeal. 
\ Muzyka. Warszawa 
Myśl filoz. 
Myśl nar. 
Myśl niepodł. 
Myśl pom, 
Myśl Wolna. Warlzawa 
N, York Herald Trib. 
N. York Sund. Mirror 
N. York Timel 
Na Tropie. Warszawa 
Nacalo, [Sofij a) 
Nafta. Kraków 


2f1 


Mitteilungen des Coppernicus Institutl Berlin-DaWem. 
Bonn 
Mitteilungen des CoppernicU8 Verein8 fiir Wissenlchaft 
und Kunst zu Thorn, Thom 
MitteiJungen des ermJiindischen Kunstvereins. Lcip- 
zig 
Mitteihmgen der Historischen Gesellschaft £tir P08en. 
Berlin 
MitteiJungen zur Geschichte der Medizin und der 
Naturwi8senschaften rund der Technik 
 od Bd. 32] 
Hamburf!: 


" 


Mloda Rzeczpospolita. Krakó" 


- Miody Robotnik. Warszawa 
K(rzyża), Warszawa 


- Modern Language Review. London 


MonatJiche Correspondenz zur BefOrderung der Erd- 
und Himmelskunde, hrsg. v. Fr. Zach. Gotha 


MontWy Notices of the Royal Astrollomical Sodety. 
London 


Morgenhlatt fiir gebildcte Stiinde. Tiibingell 


Miinchcner Medizinische Wochenschrift 
Miinchner Neuelte Nachrichten 
Miinchener V olksschulwart 
Museum der AJtertumswissenschaft. Berlin 


Muzealnictwo. Warszawa 


Myśl Filozoficzna, Warszawa 
Myśl Narodowa. Warszawa 
Myśl Niepodlegia. Warlzawa 
Myśl POD!.orska. Grudziądz 


New York Herald Tribune, New York 
New York Sunday Mirror. New York 
The New York Timel. New York
		

/Licencje_039_07_029_0001.djvu

			Naprz6d dolnoś.. - Naprz6d Dolnoślą8ki. Wrocław 
Narodna Pr08veta, Beograd 
Narodni Listy. Praha 
N/lrodnie Noviny [Bratisl.ava?l 
Naia veda. Bratislava 
Nalza Praca, Toma8z
w Lub. 
Na8ze Koło Pracuje, War8zawa 
Nat.-Ztg. National-Zeitung. Berlin 
Nat-soz. Bildwlgswesen Nationalsozialistische8 Bildung8welen, Miinchell 
Nat-soz, Monatsh-e National-sozialistilche Monatsh('fte. Miinchen 
Nation. Die. Berlin 
Nation u. Staat. Wien 
Natur u. Glaube. Miinchen 
Natur u. Kultur. Wien 
Natur u. Offenb. Natur und Offenbarung. Miinster 
Nature, London 
Nature. La, (PariII) 
Nature Mag. - Nature Magazine. Baltimor(' 
Naturwisl-en ( Die Naturwissenschaften. Berlin 
N aturwiss, Rdsch. N aturwissen8chaftliche RlIndschau. Braunschweig 
Natuur
 1Jtrecht 
Nau/!noe Slovo. Moskva 
Nauka i technika za mladezta. Sofija , 
Nauka i Zittja [Kijów] 
Nauka i Zivot, Sofij a 
Nauka i Zizll'. Moskva 
Nauka pol. Nauka Pol8ka, Warszawa 
Nederl. Arch. vor Vorkgeschiedenis. Nederlandsch Archief vor Vorkge8chiedellis. Haag 
Nederl.-Polen. Nederland-Polen, Amsterdam 
Nederl. Tijdschrift voor psychol. Nederlandsch Tijdschrift voor de psychologie en 
haar grenzgebieden. Amsterdam 
Neue m. - Das Neue matt. Leipzig. 
Neue evang, Kirchenztg. Neue evangelische Kircheuzeitwlg. Berlin. 
Ncue freie PresBe. Wien. 
Neue heidelb, Jb. Neue Heidelberger Jahrbiicher. Heidelberg 
Neue leipz, Tagesztg. Neue Leipziger Tageszeitung. 
Neue preUSl, prov-m-r Neue Preu8sische Provinzial-Bliitter. Konig8berg 
Neue Schułe, Berliu 
l'i[eue Warte. Die. Graz. 
Neue Zeit, [Berlin?] 
Nelle Zeit. Die. Stuttgart 
Neue Ztg-eu - Neue Zeitungen von gelehrten Sachen, Leipzig 
Neues DeutschIand. Berlin. 
Neues DeutschIand (Dre8dell) 
Neuel Wien, Tageb.. Neue8 Wiener Tageblatt, Wien 
New Engl. J. Med. The New England Journal of Medecine 
New Haven Register 
New Poland. London 
New Scholalt. - The New Scholasticilm. Walhington 
Newsweek. Dayton (Ohio) 


27
		

/Licencje_039_07_030_0001.djvu

			Niedz, Górnik 
Niezapominajki. WarszaWR 
Niwą, Warlzawa 
Nogat-Ztg. 
Nord. astron. Tidskr. 
Nord u. Siid. Brellau 
Norddeutsches Protestantenbl. 
Norfolk (V a) Virginian Pilot 
North Tonawanda (N, Y.) NewA 
Noris 


Notizie Polacche, Roma 
Nov
 Polsko, Praha 
Nov
 810vo [Bratislava?] 
Noviny, Praha 
Now, lek. 
Now, liter. 
Now, opoI. 
Now. Ty
. 


, 


Nowa Doba, [Łużyce] 
Nowa Książka. Warlzawłl 
Nowa KuJt. 
Nowa Reforma. Kraków 
Nowa Szk. 
Nowe CzalY, Lwów 
Nowe Drogi, (Łódź) 
Nowe Drogi. Warszawa 
Nowe Książki. Warszawa 
Nowe Widnokr. 
Nowe :2: y cie, Warszawa 
Nowiny, Lwów 
Nowy Pam, warsz. 
Nowy Rob. 
Nowy Swiat 


Nowy Tor 
Nueva Polonia. La, Mexico 
Nuova Antol. . 
Nuova Torino. La. Torino 
Nya Polen, Det. Stockholm 
Nytt fra Polen. 0810 
Oberschl, Ztg. 
Oberlchlesier. Der, Breslau-Be
in 
Obraz :2:ivota (Praha?] 
Observatory, The, London 
Od A do Z. Kraków 
Od naszego Morza. Grudzi,dz 
Odra. Katowice 
Odrodz. 


, 


28 


- Niedzielny Górnik. WiJkelbarre Pa. (USA) 


Nogat-Zeitung, Marienburg 
Nordisk Astronomisk Tidskrift. Oslo 


Norddeutsches Protestantenblatt, Bremen 


Noris, Bayrischel Jabrbuch fiir protes1antilche Kuł- 
tur. Niimberg - Berlin 


Nowiny Lekarskie. Poznań 
Nowiny Literackie. Warszawa 
Nowiny Opolskie, Opole 
Nowiny Tygodnia. Dodatek do dziennika 
Rzeszowskie. Rzeszów 


. 

owiny 


. , owa Kultura. Warlzawa 


Nowa Szkota. Warlzawa 


- Nowe Widnokręgi. Moskwa 


- Nowy Pamiętnik Warszawski. Warszawa 
- Nowy Robotnik, Toruń 
- Nowy Swiat. Tygodniowy dodatek Głosu Poznań- 
skiego. Poznań 
Nowy Tor, Dodatek do Gazety Pomorskiej, Bydgoszcz 


Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti. Roma 


- Oberlchlesische Zeitung, Beuthen O, S. 


- Odrodzenie. Kraków 


--.
		

/Licencje_039_07_031_0001.djvu

			Ognilko. Paryż 
Ognisko dom. 
Ogniwa, Cieszyn (czeskiJ 
Ojczyzna. Lwów 
Open Court, The, Chicago 
Open Read for Boys. BORtOlI 
Opiekun dom. 
Opinione, L'. Roma 
Ordenskreuz, Berlin 
Oręd. nauk. 
Oręd. wielkopoJ. 
Organon. Warszawa 
Orol [Bratislava?J 
Osiris. Bruges 
Osserv. rom. 
Ost u. West Prag 
Ostd. Heimatkal. 
Ostd.. Monatsch-ł' 
Osteopathic Mag, 
Osterr. Bl-r f. Liter. Kunst. 
Ost1and. Berlin 
Ost1and - Ber-e 
Ostpr, BauernkaJ. 
Ostpr. Erzieher 


Ostpr, Woche. 
Ostpr. Ztg. 
Ostpreulsenblatt, Das. Hamburg 
Osv
tli, Praha 
Oświata. Cielizyu 
Ote
estv. Zap. 
Pąkowie. Hrubieszów. 
PaU MaU Gazette, The. London 
Pam. krak, 
Pam. krak, Nauk Szt. 
Pam. liter. 
Pam. lub. 
Pam. lwowski 
Pam. nauk. 
Pam. reJ.-mor. 
Pam. Tow. Nauk. BC. 
Pam. warsz. 
Panor. (Łódi) 


Panor. (Wrocław) 


Pariser Ztg. 
Parlament. Hamburg 
Pastoralbl. f. Dióc. Erml. 
Paterson (N, y,) CaU 


-- 


. 


OgniRko Domowe. Warszawa 


- Opiekun Domowy, Warlzawa 


Orędownik Naukowy. Poznań 
Orędownik Wielkopolski. Poznań 


- L'Osservatore Romano. Roma 


-'Ostdeutscber Heimatkalender. Berlin 
- Ostdeutsche Monatshefte. Danzig-Berlin 
Osteopathic Magazine, Chicago 
- Osterreichische Bliitter fiir Literatur und Kunst. Wien 


- Ost1and - Berichte. Danzig 
- Ostpreussischer Bauernkalender. Kónigsberg 
Ostpreussischer Erzieher. BeiJage der Deutschen 
Erzieher. Bayreuth 
Ostpreussiscbe Woche, Kónigsberg 
Ostpreussische Zeitung. Kónigsberg \ 


- Otel\estvennye Zapiski. Peterburf!: 


Pamiętnik Krakowski. Krakó" 
Pamiętnik Krakowski Nauk i Sztuk pięknych. Krakó" 
Pamiętnik Literacki. Lwów 
Pamiętnik Lubelski. Lublin 
Pamiętnik Lwowski. Lwów 
Pamiętnik Naukowy. Warszawa 
Pamiętnik Religijno-Moralny. Warszawa 
Pamiętnik Towarzystwa Nauk ścisłych w Paryżu 
Pamiętnik Warszawski. Warszawa. 
Panorama. Dodatek niedzielny Dziewrika Łódzkiego. 
Łód:t 
Panorama. Tygodniowy Dodatek Trybuny Dolno- 
śląskiej. Wrocła.w 
Pariser Zeitung, Paris 


- PastoraIblatt fur die Diocese Erm1ll1ld, Braunliberg 


29
		

/Licencje_039_07_032_0001.djvu

			\ 


Patriote, L.. [Paris) 
Pens
e, La, Paril 
Personalist. Los Angelel 
Peuples Amis. Paris 
Philos, Jb. 
Philos. ,Rev. 
Philos. Transactions 


Physik. BJ-r 
Physik. BJ-r (Mosbach, Baden) 
Piast, Kraków 
Pielgrzym. Pelplin 
Pioll" Warszawa 
Pittsburgh Press 
Płomyczek. WarszaWII 
Płomyk, Warszawa 
Pochodnia, Milwaukee 
Pod Znamenem Marksizma. [MoskvaJ 
Podbipięta. Warszawa 
Pokol. 
Pol.-halg. Pregl. 
Pol. Facts Figures 
Pol. Foreign Trade 
Pol, Gaz. lek. 
Pol. litt
r. 
Pol. polit. 


. 


Pol. Rev. 
Pol. Sc. I.earn, 
Pol. Tyg. Ick. 
Pola Esperantisto. Warszawa 
Polak. Kraków 
Polak w Iranie, Teheran 
Poland. New York 
Pologne, La. Paril 
Polonia. Buenos Air.ell 
Polonia. Katowice 
Polonia. Paris 
Polonia Almanac. Detroit 
Polónia de Hoje, A. Rio de Jam.iro 
Polonia - - Italia, Warszawa 
Polonista, Warszawa 
Położna. WarszawlI 
Polska. Warszawl\ 
Pollka odrodz. 
Polska zach. 
Polska Zhrojna, Warszawa 
Pommerel. Landh. 
Pommersche Heimatpflege 
Pomorzanin, Kościerzyna 


.\ 


Philosophisches Jahrbuch. Fulda 
Philosophical Review, New York 
Philosophical Transactions of the Royal Society ot' 
London. 
Physikalilche Bliitter, Berlin 
PhysikaJische Bliitter. Mosbach, Baden 


Pokolenie, Warszawa 
Polsko-Balgarski Pregled, Sofija 
Polish Facts and Figures, London 
Polish Foreign Trade. Warszawa 
Polska Gazeta Lekarska. Lwów 
Pologne Litt
raire, Warszawa 
La Pologne politique, 
conomique, litt
raire et arti. 
stique. Paris 
The PoJisb Review, New York 
Polish Science and Learning, London 
Polski Tygodnik Lekarski. Warszawa 


Polska OdrodBona. Krakó" 
Polska Zachodnia. Poznań 


Pommereller Landhotl' 
[pó'n. BolIwerk). Stettin 


30 


- 


\ 


.......
		

/Licencje_039_07_033_0001.djvu

			Po proltu, Warszawa 
PopuJ. Astron, 
PopuJ. Sc. montb. 
PopuJaire, Le. Paris 
Populiir astron. Tidskr. 
Posel z Prahy. KaJendaf [Praha] 
Posener Tagebl. 
Posener Ztg. 
Post. Die. Berlin. 
Postęp. Poznań 
POItępy Astron. 
Postępy Fiz, 
Postępy Hig. }Ied. do'w. 


Poznajemy Swiat. 


Praca (Łódź) 
Praca (Poznań) 
Praca 'wied. 
Prąd. Warszawa 
Prakt. Arzt 
Prakt. ScbulmalUl 
Pravda. Moskva 
Prawda, Warszawa 
Prawo Ludu. Kraków 
Praxis der Lalidschułe. Gosłw' 
Preporod. Beograd 
Pressebułl. diploID. MiBBiou. 


Preusl, Arch. 
Preusl. Jb. 
Preusl. Mag. 


PreuS!I, prov-Bł-r 
Preussens V orzeit. Berlin 
Priroda, Moskva 
Priroda (Sofij a) 
ProbJ. 
Proceed. Amer. Philos. So('. 


Proceed. Roy, Soc. of London 
Progressus 
Prometheus, Berlin 
Promień. Radom 
Propyliien. Die. l\Hinchen 
Prosto z Mostu. Warszawa 
Proteus 


Prz. artysto 
Prz, bibliogr.-Ilrcbeol. 


....... 


, 


Popular Astronomy, Northfield 
Popular Scit'nce Monthly. New York 


Popułiir Astronomisk Tidskrift. Stockholm 


Posener Tageblatt. Poznań 
Posener Zeitung. Posen 


Postępy Astronomii, Krak6w 
Postępy Fizyki, Warszawa 
Postępy Higieny i Medycyny Do'wiadczalnej, War- 
szawa 
Poznajemy Swiat i :Zycie. Dodatek do Zielonego Sztan- 
daru, Warlzawa 


Praca Swietlicowa. Warszawa 


Der praktische Arzt. Leipzig 
Dt'r praktische Schulmann. Leipzig 


< 


Pressebułletin der Diplomatischen Mission der Volks- 
republik Polen, Berlin 
Preussiscbel Archiv, Koniglberg 
. Preussische Jahrbiicher. Berlin 
Preussisches Magazin zum Unterricht und Ve'rgnii- 
gen. Konigsberg 
Preussische ProvinziaJ-Bliittt'r. Konigsberf!: 


Problemy. Warszawa 
Proceedings of the AlIlerican PhilosophicaJ Society. 
Philadelphia 
proceedingl of the RoyaJ Society of London 
Progrt'ssus, Fortlchritte der deutschen Technik, Berlin  
I 


'. 


Proteus. der Rheinischen Gelellschaft fUr Geschichte 
der Naturwissenschaft. Medizin und Technik. Bowi 
Przegląd Artystyczny, Kraków 
Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny. Warszawa  :H 


,
		

/Licencje_039_07_034_0001.djvu

			Prz. bibliot. 
Prz. bydg. 
Prz. ćhyrow. 
Prz. geodez. 
Prz. górno 
Prz. hist. 
Prz, katol. I 
Prz. klas. 
Prz. księgo 
Prz, lwowski 
Prz. nar. 
Prz. nauk. 
Prz, Odlewno 
Prz. pedag, 
Prz. pol. 
Prz. pol.-amer. 
Prz. powsz. 
Prz. 'wiat. 
Prz, techn. 
Prs, tyg. 
Prz. tyg. Liter. Szt. 


Prz. warsz. 
Prz. współc
. 
Prz, zacb, 
Przekrój. Krakó" 
Przew. bihliogr. 
Przew, nauk. liter, 
Przew. społ. 
Przyj. dom. 
Przyj. Dzieci. 
Przyj. Dzieci (Bytom) 


Pr
yj. Dzieci Młodz. 
Przyj. Ludu 
Przyj. Ludu (Kraków) 
Przyj. Młodz. 
Przyj. Szkoły 
Przyjaciółka. WarHzawłl 
Przyjaźń. Warszawa 
Przyr, i Przem. 
Przyr, i TecJm. 
PrzYlzło'
. Zurych 
Pszczółka krak. 
Pszczółka pol. 
Publ. Astron. S.c. Pacific 


Putn, sviitov [Bratislava ?] 
Quart. Buli. Pol. Tnst, of Arts 


32 


, 


Przegl'ld Biblioteczny. Warszawa 
Przegląd Bydgoski. Bydgolzcz 
Przegląd Chyrowski. Chyrów 
Przegląd Geodezyjny, Warllzawa 
Przegląd Górniczy. Katowice 
- Przegląd Historyczny, Warszawa 
Przegląd Katolicki. Warszawa 
- Przegląd Klasyczny. Lwów 
Przegląd Księgarski. Warszawa 
Przegląd Lwowski. Lwów 
Przegląd Narodowy, Warszawa 
Przegląd Naukowy. Warszawa 
Przegląd Odlewnictwa, Warszawa 
Przegląd Pedagogiczny. Warszawa 
Przegląd Polski. Kraków 
Przegląd Pols
o-Amerykański, Chicago 
Przegląd PowlzecJmy, Kraków 
Przegląd Swiatowy. Warszawa 
Przegląd TecJmiczny, Warszawa 
Przegląd Tygodniowy. Warszawa 
Przegląd Tygodniowy Literatury i Sztuk Pięknych 
pod red. A. WiśJickiego. Warszawa 
Przegląd Warszawski 
:przegląd Współczesny. Kraków 
Przegl'ld Zachodni, Poznań 


Przewodnik Bibliograficzny. Kraków 
Przewodnik Naukowy i Literacki. Lwów 
Przewodnik Społeczny. Warszawa 
Przyjaciel Domowy. Lwów 
Przyjaciel Dzieci, Warszawa 
Przyjaciel Dziecl! Kolumna Strażnicy Ewangelicz- 
nej dla Dzieci. Bytom 
Przyjaciel Dzieci i Młodzieży, POznań 
Przyjaciel Ludu. Leszno 
Przyjaciel Ludu. Kraków 
Przyjaciel Młodzieży. Poznań 
Przyjaciel Szkoły. Poznań 


. 


- Przyroda i Przemysł, Poznań 
Przyroda i Technika, Lwów 
I 


Pszczółka Krakowska, Kraków 
Pszczółka Polska, Kraków 
PubJications of the Altronomical Society of the Paci- 
fic. San Francisco. 


Quarterly Bulletin of the Polish Inltitute of Arts 
and Scienccl in America, New York 


-l1li
		

/Licencje_039_07_035_0001.djvu

			Quart. Rev. of hi
her Educ. omong 
N egroes 
Queens Quart. 
Quellep u. Forsch. aus ital. Arehi- 
ven u. Bibl. 
Quellen u. Forsch. z. bah. Gesch. 


Rc. Accad. Lincei 
Rc, 1st. Lombardo 
Rabotni
esko Delo. [Sofija] 
Radio i Swiat. Warszawa 
Radlinskeho Tatron ' 
Razem. Warszawa 
Razón y Fe. Madrid 
Recherches philos. 
Reich. Das. Berlin 
Religione e Civiha. Sieno 
Repert, liter. Arbeit. Mathem. 


Republique, La. Paris 
Research a. Progr. Lcipzifl 
Hev. Acad. Colomb. 


Hev. nstron 
Rev. cathol. d'A1sace 
Hev. d. Cours litter. 


Rev. d. Deux Monde
 
Rev. d'£con. polit. 
Hev, d. FeniUetons 
Hev. d. questJons scient. 
Rcv. de Ciencias 
Rev. de }<'rance 
Rev. de Pol. 
Rev. de Theol. Phi1o
. 
Rev. du Liban 
Hev. du seiz. siecle 
Rev. gen. Sc, purefl et appl. 
Hev. hebdom. 
Rev. independ, 
Hev, mat, si fiz. 
Rev. philos. 
Rev, scient. 
Rev. Soc. Astron. Esp, 


Rev, tysk 
Rev. Dniv. Cat. Peru 
Rhein. Bl-r 
Hhein.-westf. Ztg. 
Rigasche Rdsch. 


J - Bihliosrali. Kopernikow.... 


Quarterly Review of Higher Education among Negroes. 
Charlotte, N. C, 
Queens Quarterly. Kingston (Ontarie) 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archi. 
ven und Bibliotheken. Rom 
Quellen und Forschungen zur bahischen Geschichte 
Riga 
Rendiconti della r. Accudemia dei Lincei, ROlllo 
Rendironti dell'Jstituto Lombardo. Milano 


_ Herh.'rches PhilosophiqUł's. Paris 


Repertorium der literarischcn Arbeiteu auf d.'m Gebiete 
der reim'n und angewamlten Matłtematik. Leipzip; 


Research and Progress. Leipzig 
Revista de la Academia Colombianu Ile Ciencias Exa- 
ctas, Fisicas y NaturaIes. Bogota 
Revista Astronomica. Buenos Aires 
Revue catholilJUe d' AJsace. Strasbourp: 
.- Revue des Cours litti'ruires de la France et de l'eIrall- 
ger. Paris 
Revue des Deux Mondes. Poris 
Revue d'£conomie politique. Paris 
Revue des Feuilletons. Paris 
Revue des questions scientifiques. Bruxdll's 
j - La Revista de Ciencias. Lima 
La Revue de }<'rance. Paris 
La Revue de Pologne. Paris 
Revl1e de Theologie et de PhiJosophie, 1.0sanII" 
La Revue du Liban 
Revue du seizieme siecle. Paris 
Revue generale des sciences pnre!l et app1iqlli'e!l. . Paris 
-' Revue hebdomadaire. Pari!l 
La Revue Indi'pendantc. Poris 
ReviBta matematiea si fizica. Bucare
1 i 
Revue Philosophique. Paris 
Revue Scientifiql1e. Paris 
Revista de la Sociedad Astronornico d" Espana y Ame- 
rica. Barcelona 
Revue tysko Berlin 
Revista de la Universidad Catt",lica del Pl'ru. I.ima 
Rheinische BJiitter. Ktiln 
Rheinisch-westfiilifIChe Zeitung. Eflsen 
Rigasche Rundschau. Riga 


33
		

/Licencje_039_07_036_0001.djvu

			Rigalche Ztg, 
tł.iiie hvlzd, Praha 
Riv. Apologia Cristiana 
Riv. Astron. 
Riv. europ. 
Rizskij Vestnik. Riga 
Rob, Robotnik. Warszawa 
Rob, (Poznań) Robotnik. Poznań 
Rob. pom, Robotnik Pomorski, Bydgoszcz 
Rochester (N, Y.) Democrat and Chronicie. 
Rocz. astron. Obserw. krak. \- Rocznik Astronomiczny Obserwatorium Krakowskiego. 
Kraków 
Rocznik Geodezyjny. Warszawa 
Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Ob- 
czyinie. Londyn 
Rocznik St, Strąbskiego. Warszawa 
Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. Poznań 
Roczniki Historyczne. Poznań . 
Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Poznań 
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
Roczniki Towarzystwa Przyjaciól Nauk w Warua- 


Rocz, geodez. 
Rocz. Pol, Tow. Nauk. 


Rocz, Strąbskiego 
Roczn. TN krak. 
Rocz.i Dziejów społ. gosp. 
Rocz.i hist. 
Roczn-i Pozn. TPN 


Rocz-i TN Tor, 
Rocz-i TPN Waraz. 


Rovniank, NAr. Kal. 
Rozm. (Lw6w) 


Rozm. warsz. 
Rozpr. Wydz. matem,-przyr. PALI 


Rozrywki dla Dzieci. Warszawa 
Rozwój. Warszawa 
Riibezahl. Brellau 
Ruch chrześcij,-społ. 
Ruch liter, 
Ruch muz. 
Rude Prlivo, Praha 
Rundfunk, Der. Berlin 
Rzecz nar. 
Rzeczposp. 
Rzemieślnik. Warszawa 
Salon liter, 
Sanctificatio nostra. Brixen 
Saturday Rev. of Liter. 
Savoir. Paris 
Sc, Digest 
Sc, Newa Letter 
Schlel, Ztg. 
Schlesien, Breslau 


34 


Rigasche Zeitung. Riga 


Rivista di Apologia Cristiana. Vicenza 
Rivista di Astronomia e Scienze affini. 
Rivista Europea. Firenze 


Torino 


wie 


Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej. 
Lwów 
Rozmaitości Warszawskie, Warszawa 
Rozprawy WydziaJu Matematyczno-Przyrodniczego. 
Akademia Umiejętności. póiniej P Iska Ąkademia 
Umiejętności. Kraków 


Ruch Chrześcijańsko-Społeczny. Poznań 
Ruch Literacki. Lwów 
Ruch Muzyczny. Krakó" 


Rzecz Narodowa. Warszawa 
Rzeczpospolita. Warszawa 


Salon Literacki. Poznan 


The Saturday Review of Literature. New York 


Science Digest. Chicago 
Science Newl Letter. Walhington 
Schlesilche Zeitung, Breslau 


. 


---
		

/Licencje_039_07_037_0001.djvu

			Schlesier. .Der. Bres1auer Nachrichten. Recklinghauseu 
Schola et Vita, Milano 
Schriften physik. - okon. 
.Konigsb. 
Science. New York 
Scient. Amer. Suppl. 
Scient. monthly 
Scientia, Como (Italia) 
Scripta mathem. 
Seewart. Der. Hambur
 
Siew. Warszawa 
Signal. Berlin 
Sirius, Graz 
Sirius, Leipzig 
Sitz1Ulgsber. Dorpat. 


Ges. - Schriften der Koniglichen Physikalisch - ()konomi- 
Bchen GeBeUschaft zu Konigsberg 


The Scientifique American Supplement, New York 
Scientifie Month1y. New York 


Scripta Mathematica. New York 


Naturf. Gel. - Sitzung!lberichte der DOiatschen l'taturforscher Ge. 
seUschaft. Dorpat 


Skamander, Warszawa 
Sky. The. New York 
,Sky a. Telesc. 
SI. kiel 
Sł. kuj. 
SI. na Warmii MaK. 


Sł. pol. 
SI. pom. 
SI. powsz. 
SI. Tyg. 
Sląski Kal. katol. 
Sląski Medyk. Katowice 
Slavjane, Moskva 
Slavon. Rev. 
Slov. Listy 
Slov. Pohlady 
Slużba Zdr. 
Sobótka. Poznań 
Social-Demokraten. Kobenhavn 
Sokol 
Sol. El. Madrid 
Sonntag, Berlin 
Sonntagsbl. 


Sonntagsbl. neuen preuss, Ztg. 
Sov, Belorussija 
Soviet War News. London 
Spectator, London 
Speculum, Cambridge (Mass.) 
Spis Wykł, UMCS 


Sky and Telescope. Cambridge 
Słowo Kieleckie. Kielce 
Słowo Kujawskie. Włocławck 
Słowo na Warmii i Mazurach. Dod. tygodn. Słowa 
Powszechnego. Warszawa 
Słowo Polskie. L'Yów 
Słowo Pomorskie. Toruń 
Słowo Powlzechne, Warszawa 
Słowo Tygodnia. Kielce 
Sląski Kalendarz Katolicki. Warszawa 


The Slavou.ic and East European Review, Cambrid
e 
Słovenske Listy 
Slovenske Pohliidy, Tufcianlky Sv. Martin 
Służba Zdrowia. Warszawa 


- Sonntagsblatt fur Jedermann aus dem Volke. hrsg. 
v, Fr. Duncker. Berlin 
Sonntagsblatt der neuen Preussischen Zeitung. Berlin 
- Soveukaja Belorussija. Mińsk 


Spisanie na fiz.-matem. 
Sp6lnota. Warszawa 


- Spis wykładów na r, akadem.., Uniwersytetu M-Curie 
Skłodowskiej w Lublinie 
druieltvo. Sofija. 


. 


35
		

/Licencje_039_07_038_0001.djvu

			Sprawozdania z czynno8ci i posiedzeń. Łódzkit" Towa- 
rzystwo Naukowe. Łódź 
Sprawozdania z Czynności i Prac Polskie,j Akadł"mii 
Nauk. Warszawa 
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej :"-ka- 
ilemii Umiejętn08ci. Kraków 
SprawozdaniII Polskiego Towarzystwa Astronomicz- 
nego. Wrocław 
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowił' 
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
-.J, Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego 
Sprawy i Ludzie. Tygodniowy Dodatek Gazety Robotniczej. Wrocła\\ 
Springfield (Mass.) Union-Republican 
Stuat8 Anz. f. Wiirtt. - Stoots-Anzeiger fiir Wiirttenbt"rg. Stuttgarl 
Stemmen uit DuitscWand.-ł3t"rlin 
Stt"rnt", Die. Leipzig 
Sternenwelt. Miinchen 

tiintii ęi tec1micii. Bucuresti 
Stiinmen aus Maria-Laacb. Freiburg i I HI', 
Stimmen der Zeit, Freiburf!: i/Br. 
Sterne u, Mensch. Leipzig 
Stirpe, La. Roma 
Stolica. Warszawa 
Straż. Scranton [USA I 
Straż pol. 
Strażn. ewang. 
Strażn. zach. 
Strzecha. Lwów 
Student d. Ostmork 
Studi Mem. Univ. Bologna 


Spraw. Lódz. TN 


,Spraw. PA1\ 


Spraw, PAł 


Spraw. Po1. Tow. AstrolI, 


Spraw. 
Spraw. 
Spraw. 


TN Lw. 
TN Tor. 
TNW 


Studia Mat. z Dziejów 
StuUg. neues Tagt"bl. 
Siidd. Apothekerztg. 
Siidd. Wassł'rstrnssen 
Sudhoff'M Arch. 


Nauki pol. 


Straż polska. Kraków 
Strażnica ewangeliczna. Bytom 
Strażnica Zachodnia. Poznań 


l)t"r Student der Ostmark. Konigsberg 
Stmli e memorit" per la storia den universita di Boło- 
gna. Bologna 
Studia i materiały II: dziejów nauki polskiej. Warszawa 
Stuttgarter Neues Tageblatt 
Siiddeutsche Apotht"kerzeitung. Miinchen 
Sii(ldeutschł' Wasserstrussen. Stuttgart 
Sudhoff's Archiv fiir Geschichtt" der l\f('dizin und der 
Nllturwissenschaflt'n. Leipzif(' 


Svetozor. tpraba I 
Svoboda 

wiat. Warszawa 

wiat D.zieci. Dod. tyg, Głosu Ludu. \\ IUKzawa 
Swiat i J,udzit'. Tyg. dod. Gazety lliaJostockit"j. Białystok 
Świat i My, Dod. tyg. Głosu OIKztyńskiego. Olsztyn 
Świat i :Zycie, Uustr. dudatek typ;udniowy do Dziennika Zachodniego. StaJillogród 
Swiat Młodych. Warszawa 
,Swiat Parański. Kurytybo 
Swiatowid, Kraków 
Świetl. Świt"tlica. Warszawa 
SwietJ, kruk, SwietJica Krakowska. Kraków 


36
		

/Licencje_039_07_039_0001.djvu

			Syracuse (N. Y.) Post-Standard 
Szczutek, Lwów 
SzkoJa. Lwów 
Szkoła zawod. 
Szopka, Warszawa 
Sztand, ludu 
Sztand. mJodych. 
Sztuki piękne. Krakó" 
Sziinórok [Budapest?l 
Tablet. The. London 
Tagl. Rdsch. 
Tatwelt. Die. J eml 
Teatr lud. 
Technik Przem. SP07.. 
Tęcza. Poznań 
Teki hist. 
Temps. [Paris) 
Termeszed 
s torsad. Budapest 
Teutsche Merkur. Der. (Der Deutsl,he 
Theol. Quartalschr. 
Theol. u. Glaube. Paderborn 
Thorn. Freih. 
Thorn. ostd. Ztg. 
Thom, woch, Nachr. 


\ 


Thorn. Wochenbl. 
Thorn. Ztg, 
Thorunia. Thorn 
Tieriirztl. Mi tt-en 
Times. The. London 
Toekomst. De, 
Toledo (Ohio) Blade 
Toronto (Ont.) Glob!' 
Towarzysz, Lwów 
Trib. d, Jeunel 
Truhe. Die. Schl!'swiJ!: 
Tryb. Ludn 
Tryb. rob. 
Tryb. Tyg. 


Tryb. W oln. 
Turysta. Warszawa 
Twórczoś
. Kraków 
Tydz. kult.-Jiter. 
Tydz. pol. 
Tydzień. Drezno 
Tydzień. Dodatek do Kuriera 
Tyg, demokr. 
'ryg, ilustr. 
Tyg. jarosł. 


.ą..:":ł .
"._ 


: ,"/C

':"( I ł 
 ..... 


Szkoła Zawodowa. Warszawa  


Sztandar ludu. Lublin 
Sztandar l\fłodych, Warszawa 


Tagliche Rundschau. Berlin 


I 


Teatr Ludowy. 
arszawa 
Technik Przemysłu Spożywczego. Warszawa 


Teki Historyczne. Londyn 


Uerkur) "-eimar 
Thcologische Quarta1schr
ft. Tiibingt'n 


Thorner Freiheit. Thow 
Thorner Ostdeutsche Zcitung. Thom. 
- Thornisch.. woche';tlich.. Nachriehten 
Thorn 
Thorner Wochenblatt. Thom 
Thorner Zeitung. Thorn 


und Anzeigen. 


Tieriirzliche Mittei1un!l:en. Hannover 


- La Tribune des .Ieunell. Varso"je 


Trybunu l.udu. \VarsJilawa 
Trybuna Robotnicza. Lwó" 
Trybuna Tygodnia. Uodatf'k 
StaJinogród 
Trybuna Wolnoiici. War!lzawl\ 


Trybuny Robotniczej. 


Tydzień Kulturalno-Literacki. Kraków 
Tydzień Polski. Warszawa 


Lwowskiego. Lwó" , 
Tygodnik Demokratyczny. Warszawa 
Tygodnik Ilustrowany. Warlzawa 
Tygodnik Jarosławski. Jarolław 


37
		

/Licencje_039_07_040_0001.djvu

			Tyg. kat. 
Tyg. kat. (Gorzów) 
Tyg, kutn, 
Tyg, liter. (Poznań) 
Tyg. liter. (Warlzawa) 
Tyg. ł6dzki 
Tyg. Iw. 
Tyg. poJ. 
Tyg, powsz. 
Tyg, tor. 
Tyg, wielkop. 
Uhrmacher-Zs. 
Uj Magyar Sion 
Umschau, Die, Frankfurt 
UnitA. L', Roma 
Univer8it
 Catholique 
Universo, L'. Firenze 
Universum. Dresden 
Unser Danzig. Lubeck 
Unler Wille u, Weg. Miinchen 
Unsere erm1. Heimat 
Uneere Heimat. Allenstein 
Unsere Univerlitiit. Greif8wald 
Urania (Jena) 
Urania, War8zawa 
Vad. univ. Izv. 
Venkov. Praha 
Vesjue tunbno. [Chiny] 
Vesmir. [Praha) 
Vestn, Akad. Nauk SSSR 
Vestn, ĆeskosJ. Akad. VM. 
Vestn. Evropy 
Vestn. Leningr. Univ. 
Victoria, B. C. Colonilt (Canada) 
Vie Nuove, Roma 
[Vingti
me) 20e Si
c1e. Ottawa. 
Vita e Pensiero. Milano 
Vjschr. Altron. Gel. 


Vjlchr, Natuńorsch. Ges. 
Vjlchr. f. Gelch. u, Heimatk. Glatz 


Volk im Werden, Leipzig 
V olk u, Reich, Berlin 
Volk u. Schułe, Temelchburg 
Volk. Beob. 
VolkBschu1f;eund, Der, Koniglberg 
Von Peking bil Tirana, Berlin 
Vopr, Fil08. 
V ońeld, Dal, Krakau 


38 


Tygodnik Katolicki, Grodzilk 
Tygodnik katolicki. Gorz6w WJkp, 
Tygodnik Kutnowski. Kutno 
Tygodnik Literacki. Poznań 
Tygodnik Literacki. Warszawa 
Tygodnik Łódzki, Łódź 
Tygodnik Lwowlki. Lw6w 
Tygodnik Polski, Warlzawa 
Tygodnik Pow8zechny. Kraków 
Tygodnik Toruński, Toruń 
Tygodnik Wielkopolski. Poznań 
Uhrmacher-Zeitschrift. Leipzig 


- Unsere erm1iindi8che Heimat 


- Variiavskija Universitetskija Izvestija, Variiava. 


Vestnik Akademii Nauk SSSR. MOlkva. 
Veltnik Ćeskollovensk
 Akademie VM. Praha 
Vestnik Europy. Sanktpeterburg 
- Vestnik Leningradskogo Universiteta. Leningrad 


- Vierteljahrschrift der Astronomischen Gelellilchaft. 
. Leipzil 
- Vierteljahrschrift der Naturforscher Geselllchaft. Ziirich 
Vierteljahrsschrift fur Gelchichte und HeimatkWlde 
de
 Grafschaft Glatz, Habellchverdt 


- Volkischer Beobachter, Berlin 
, 


- V opr08Y FiJOBOfii, MOlkva 


-..ł.
		

/Licencje_039_07_041_0001.djvu

			V OrBtOII. Berlin 
Voslilche Ztg. 
W Obr, Pokoju 
W Słońcu, Warlzawa 
Wacht im Osten. Zoppot 
Wahrheit. Die, Leutkirch 
Walla-WaUa (Walh.) Union Bulletin 
Wanderer. Der. Wien 
Wanderer durch Ost. u. Weltpr. 


Warsaw Reprint 
Warta, Poznań 
Wędrowiec. Warlzawa 
Weichsel - POlt. Grudziądz 
Weimar. Sonntagsbl. 
Weite Welt. Die. Ziiricb 
Weltall. Dal, Berlin 
Weltbiihne. Berlin 
Weltłiteratur. Die, Berlin 
. Weltwacht der Deutschen. Drelden 
Weltwoche. Die. Ziirich 
Westerm, Jb, 


Westerm. Monatlh-t' 
Westmark. Die, Neultadt a. H. 
Weltpr. Ztg. 
Weltpreulse. Der, Liibeck 
Wetenschappelijkr BJaden. Haarlem 
Wiad. farm. 
Wiad, górno 
Wiad. hilt.-dydakt. 
Wiad. hutn. 
Wiad. lekar. 
Wiad, liter. 
Wiad. Liter. (Wilno) 
Wiad. matem. 
Wiad. Urz. Pat. 
WidnokrQg. Tygodniowy dodatek 
Wieczory rodzinne, Warszawa 
Wiedza i :2: y cie. Warlzawa 
Wiek 


Wiek Nowy, Lwów 
Wielkopolanin. Poznań 
Wieniec, Warlzawa 
Wiei, Łódź 
Wilson Libr, Buli, 
WindlOr (Ont) Daily Star. The. 
Wisi, Ann, 
Will, u, Fortschr. 


VOllilche Zeitung, Berlin 
W Obronie Pokoju. Waruaw8 


Der Wanderf'r durcb Ost - und WestpreulBen. El- 
bing 


, 


\ 


- . Weimarer Sonntaglblatt. WeimaT 


Westermanns Jahrbuch der lllustrierten 
Monatshefte. Braunschweig 
Westermann's Monatlhefte. Braullschweig 


deutlchen 


Westpreussilche Zeitung, Elbing 


, 


Wiadomości Farmaceutyczne. Warlzawa 
Wiadomości Górnicze, Katowice 
Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne Lw,;" 
WiadomoŚCi Hutnicze. Warszawa 
Wiadomości Lekarskie. Warlzawa 
Wiadomości Literackie, War8zawa 
Wiadomości Literackie. Wilno 
Wiadomości Matematyczne. Warlzawa 
Wiadomości Urzędu Patentowego. WarszaW8 
do Gazety Poznańskiej, Poznań 


Wiek, Gazeta polityczna. literacka 
szawa 


społeczna. War- 


Wilson Library Bulletin. New York 


Wislenschaft1iche Annalen, Berlin 
Wilienichaft und Fortlchritt, Berlin 


3łl
		

/Licencje_039_07_042_0001.djvu

			Wiss, Z. Humboldt - Univ., Gesell. 
u. sprachwisl, Reihe 


, 


Woche. Die. Berlin 
Wolna Myśl reJ. 
WolnomyśJ. poJ. 
W olnoś
. Legnica 
Wort in der Zp.it, Das. Regensburg 
Wschr. f. Astron.; MeteoroJ.u. Geogr.- 


W szechświaL. '" arszawa 
WyzwoJ. spoI. 
Z. f. deutsche' PhiloJ. 
Z. f. ges. Naturwiss. 
Z. f. Gesch. ErmJ. 


Z. f. kath. TheoJ. 
Z. f. Kunst, Wiss. u. Gesch. d. 
Krieges 
Z. f. mathem. naLurwiss. Unterr. 


Z. f. Mathem. Phys. 
Z. f. Miinz-, Siegel-u. '" appenkuude 
Z. f, Naturwiss-en 
Z. f. physik. u' chem. Fnterr. 


Z. f. slav. PhiłoJ. 
Ż. Min. Narodn. Prosv. 


Z. Ver. Deutscher Inl!:cn. 
Z. Ver. f, Gesch. Sch1esiens · 


Z. WesLpr. Geschver. 


ZahniirztJ. M itt-e.n 
Zap. TN Tor. 
Zeit im Bild. Dre8den 
Zenit 


ZentratbJ. f, Chir. 
ZentralhJ. f, Mathem. 


Zgoda. Chicago 
ZieJ. Sztand. 
Ziemia. Warszawa 
Ziemia lub. 
Ziemia poJ. 
Ziemia sieradzka. Sieradz 
Ziemomysł. Warszawa 
Zivota na vfchodni Europe. Praha 


40 


- Wislenschaftliche Zeiuchrift der Humbold-Universitat 
zu Berlin. Geselllchafts-und sprachwillenschaftliche 
Reihe. Berlin 


'I 


Wolna Myśl Religijna. Kraków 
W olnomyśJiciel Polski. Warszawl\ 


Wochen8chaft fiir A8tronomie, Meteorologi
 und Geo- 
grapbie. Halle 


Wyzwolenie Społeczne. Biała-Cieszyn 
Zeitschrift' fUr deutsche Philologie, Halle 
Zeitschrift fUr die gesamte Naturwissen8chaft. Berlin 
Zeitschrift fUr die Geschichte und Altertumskunde 
Erm1ands. Mainz- Braunsberg 
Zeitschrift flir die Katholische Theologie. Innsbruck 
Zeitschrift fUr Kunst, Wissenschaft und Geschichte 
des Krieges. Berlin , 
Zeitschrift fiir den Mathematischen und Naturwissen- 
schaftlichen Unterricht. Leipzig 
Zeitschrift fUr MaLhematik und Physik. Leipzig 
Zeitschrift fUr Miinz-. Siegel u. Wappellkunde. Berlin 
Zeitschrift fUr Naturwissenschaften. Berlin 
Zeitschrift fiir den Physikalischen W1d Chemischen 
Unterricht. Berlin 
Zeitschrift fUr slavische Philologie. Leipzig 
Żurnal Ministerstwa Narodnogo Prosvelicenija. Sallk- 
peterburg 
Zeit8chrift des Vereinl Deutscher Ingellieurc. Berlin 
Zeitschrift des Verein8 fUr Geschichte und Altertum- 
skunde Schlesiens. Bres1au 
Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. 
Danzig 
Zal;miirztliche Mitteilungen. Berlin 
Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 


Zenit, Zentralblatt fUr a8trologische Forschungen. 
Diisseldorf 
Zentralblatt fUr Chirurgic. Leipzig 
Zentralblatt fUr Mathematik W1d ihre Grenzgebiet.e. 
Berlin 


Zielony Sztandar. Łódź 


Ziemia Lubelska. Lublin 
Ziemia Polska, Poznań 


\
		

/Licencje_039_07_043_0001.djvu

			iva. Praha 
Zjednoczenie, Warszawa 
ZntartwychViltanie. JBydgolz cz 
Znaki Czasu. KrakóVi 
Znanie-Sila. Moskwa 
Zołn, poJ. 
Zołn. PoJ. Lud. 
Zołn. W oln, 
Zora [JBratisJava?] 
.Zorza. Warszawa 
Zwierciadło. Dodatek ni..dz. 
Zycie gosp. 
Zycie i Kult. 
Zycie Liter. (Kraków) 
Zycie Liter. (Poznań) 
Zycie l\Dodz. I 
Zycie Nauki. Kraków 
Zycie olszt. 
Zycie Słowo 
Zycie Szk. 
Zycie Szk. wyższ. 
Zycie Warsz. 
Zycie Włocł. 


:2:ołnierz Polski. W nrszawa 
Zołllierz Polski Ludowej. Warszawa 
:2:olnierz Wolności. Warszawa 


SłoVia Polikiego. Wroclaw 
:2:ycie Gospodarcze. Warszawa 
:2:ycie i Kultnra. Szczecin 
Zycie Literackie. Kraków 
:2:ycie Literackie, Poznań 
- Zycie Młodzieży, Olsztyn 


Zycie Olszt)(ńskie 
:2:ycie Słowiańskie. Warszawa 
:2:ycie Szkoły. Toruń-Warszawa 
:2:ycie Szkoły Wyższej, Warszawa 
Zycie Warszawy. Warszawa 
:2:ycie WłocłaVika i Okolicy, Włocławek 


. 


,
		

/Licencje_039_07_044_0001.djvu

			. 


,
		

/Licencje_039_07_045_0001.djvu

			, 


BIBLIOGRAFIA 


,
		

/Licencje_039_07_046_0001.djvu

			... 


, 


\
		

/Licencje_039_07_047_0001.djvu

			. 


I. PISMA KOPERNIKA 


(uklad chronologiczny) 


l. Theophylactus Simocatta: Theophilacti Scolastici Simocati Epistolt' 
morales, rurales ł't amatoriat', interpretatione latina, Cracouie 1509 J. Hal- 
Ił'r k. 22 nIL. 


Tłum. z greckiego Kopernik (wiadomość o tym tamże - s. 7) 
Estr. XXXI, 139. 
Zob. też: Jocher A: Obraz bibJiogr. histor. literatury ,.. w Polsce. T. 1. 8, 112-113, 
Poprzedzone wierszem Wawrzyńca Korwina. Autorstwo przekładu ustalił Gotze Joh. Chri. 
stian: Merkwiirdigkeiten der koni!!:l BibJiothek zu Dresden. Dresden 1743-1748 Bd. 2. 
Samm1. 1 8. 6. 
Jag., Racz., Uniw, Wrocław, 


2. De latt'ribul:! ("t angulis triangulorum, tum planorum rectilineorum, 
tum sphaericorum; libellus eruditissimus et utilissimus, cum ad plerasque 
Ptolemaei demonl:!trationes intelligendas, tum vero ad alia multa, scriptus 
a clarissimo et doctissimo viro D. Nicolao Copern.ico Toront'nsi. Additus est 
canon senUssium subtensarum rectarum linearum in circulu. Vittem.bergae 
1542 Joh. I
ufft k. 30 nlb. 
E
tr. XX, 75, 
Przedm.: J. G, Rheticus. Przedr.: Spicilegium Copernicanum 1873 
. 104-105 (poz. 656); 
Prowe L.: Nic. Copernicus. Bd. 2 1884 s. 378-381 (poz. 429). Pol. tłum. przedmowy: Pol- 
kowski I : Kopern.ikijana t. 1 18738. 145-147 (poz. 653). Po przedmowie f'pil!;ram Dantyszka. 
DzieJo to weszło do De revolutionibus jako 13 i 14 rozdz. I księgi. 
Jag. - 2 egz., Czart., Bib). SI., Kórn., Uniw. Wrocław, Muz. Frombork. 


3. Nicolai Copern.ici Torinensis De Hevolutionibul!! orbium coelestium 
Libri VI. Hab...s in hoc opere, iam recens nato et aedito, studiose lector, motus 
stellarum, tam fixarum, quam {'rraticarum, cum ex veteribus tum etiam ex 
recentibus observationibus restitutos et novis insuper ac admirabilibus hypo- 
thesibus ornatos, Habt's etiam tabulas expeditissimas, ex quihus eosdem ad 
quodvi!! tempus quam faeiIlime calculare poteris, Igitur eme, lege, fruere. 
Norim.bergae 1543 Joh. Petreius. k, 6 nIb" 196, err. 1 k. 
Estr" XX, 76, 


46
		

/Licencje_039_07_048_0001.djvu

			KAMIE
SKI Michał: O właliciwy tytul dzieła Kopernika. Zycie nauki 7: 1949 nr 40-42 
II. 603-604. Toż z pewnymi zmianami Od A do Z 1953 nr 22 s.2. 
KOYRE Aleksandre: Traduttore-traditore. A propos de Copernic et de GaJilo'!e. Isis V. 
34: 1943 I, 209-210. 
O trudnoliciach tłumaczenia. M. in. sprawa włdciwego tytułu De revolutionibus. 
ROSEN Edward: The authentic title of Copernicus's Major work. J. His', of Ideas 4: 1943 
ne .4 I. 457-474. Odb. Kwestii tej autor nie rozstrzyga. 
Autorem przedmowy Ad łectorem de hypothesibus hnius operis: Andreas Osiander. 
W związku z tym: 
CUHI'ZE Maximilian: Hat Copernicus die Einleitung hi sein Werk De Revolutionibus selbst 
gestrichen oder nicht? Z.f, Ma,mm. Phys. 20: 1875, Hist,-liter. 'Abt. s. 60-62; Reper'. li,er. 
Arbei, Małhem. l: 1876 s, 249. Ponadto zob. poz, 694. 1358 i 1546. Przedr. przedmowy Osian- 
dra Prowe L.: Nic. Coppernicus, Bd. 2: 1884 I. 13-14 (poz. 429). w tłum. niem. tamże, 
Bd. 1 T. 2 s. 526-528, a także poz, 54. Przedmowę podaje również Hirsch E.: Die Theo- 
logie dei Andreas Osiander. Gottingen 1919 s. 290; tamże, s. 118-120 Osiander o Koper- 
niku. (Stadniczenko 1.: Osiander spod ciemnej gwiazdy. Ilus,r. Kur. pol. 21/22 VI 1953 s.6, 
iłustr. ) 
W związku z I wydaniem również: 
GANSINIEC Ryszard: Rheticus jako wydawca Kopernika. Spraw. PAU T. 53: 1952 nr 3 
M. ł34-137. 
Erraty wydanej później i zawierającej wierne powtórzenie tytułu duża iJolić egzemplarzy 
nie posiada, 
I10lić egz. I wydania na liwiecie obliczaj.: Zinner na 69, Mierzwa na 82. K. ZeHer na 74. 
W Polsce obecnie - 12 egz. (Baranowski Henryk: Ile jest na iiwiecie egzemplarzy I wydania 
..De revolutionibus" Ilustr. Kur, pol. 18 VI 1953 s.6, iJustr.). 
W związku z niniejszą poz. ponadto: 
BOND Drew: The De Revolutionibul orbium coelestium. Science V. 63: 1926 s. 636- 
637. (Opil egzemplarza posiadanego przez New York Public Library i o potrzebie tłumacze- 
nia tego dzieła na jęz. ang.); 
BRASCH E.: The English translation of De revolutionibus orbium coelestium. Science 
V. 64: 1926 8. 158-159. (Wiadomolić o przygotowywanym do druku tłumaczeniu J. F. Dob- 
o sona. Wydawcą miała być Oxford Univ. Press. Dalej też wiadomolić o czterech egz, De revolu- 
tionibul w USA), 
BRAS CH Frederick E.: The first edition of Copernicus De revolutionibus. Libr. of Congr. 
quar,. J. 3: 1946 s. 19-22. 
DUBICKU J. K,: O pervom izdanii v svet socinenija Kopernika, Riiskij Ves,nik 1872 
nr 268, 
, WERNIC Wieslaw: Cień Kopernika, Rzeclposp, 1950 nr 59. (Notatka o Płocku i egz. 
f wydania De rellolu,ionibus posiadaneg.o przez Tow. Naukowe w Płocku). 
PETERSON Eugen: De revolutionibus von Nicolaus Coppernicus: Bearb
iter, Verleger und 
Drucker des Werkes. (Zum 19 Febr. 1923). B6rsenbl. f. deułschen Buchhandel Jg. 90: 1923 
s, 194-195. 
Uniw, Tor. (egz. z erratą) Ks. M., Jag. - 2 egz. (w tym l z notatkami J. Brożka), Czart, 
(egz. z bibl. Zygmunta Augusta). Uniw. Warsz" Uniw. Wroclaw, OlISOI., Kórn., Pozn, TPN 
Racz., Tow. Nauk, w Płocku. 


I 
4, Nicolai Copernici Torinensis de Revolutionibus orbium coelestium, 
Lihń VI. In quihus stellarum et fixarum et erraticarum motu8, ex veteń- 
hus atque recentihus ohseruationihus, restituit hic autor. Prat'ten'a tahulas 


48
		

/Licencje_039_07_049_0001.djvu

			expeditas luculentasque addidit, ex quibus eosdem motus ad quoduis tempus 
mathemlftum studiosus facillime calculare potecit. !te m, De Libris Revolu- 
tionum Nicolai Copernici N arratio prima per M, Georgium J oachimum Rhe. 
ticum ad D. .Joan. Schonerum scripta. Basilea{' 1566 ex officina Henricpe- 
trina k. VI nlb., 213. 
Estr. XX, 76. 
Przedr, I wydania z pominięciem erraty, Dodana Narratio prima k. 196b - 213a, lecz 
bez Encomium PruBsiae, 
Uniw. Tor., Ks. M. - 2 egz. (jeden interfoliowany, drugi również interfpliowany z notat- 
kami M. Curtzego), Nar., Uniw. Warsz., Jag., Obserw, Astr. Kraków, Czart., Uniw. Pozn., 
Pozn. TPN, Kórn. - 2 egz., Muz. Frombork. Bibl. M. Gdańsk, Uniw. Wroclaw, Ossol.- 
2 egz., Jędrzejów - 2 egz. ' 


5, [De rl'volutionibus. Tłum, ang, kilku rozdziałów z I księgi], W: Dig- 
ges Thoma!': A perfit description of the caelestial orbes.,. [b. m. w.] 1576. 


Ó, [List do Bernarda Wapowskif'go z 23 VI 1524, fragment], w..: Brah.. 
Tyge. ., De Mundi a(
therei receptioribus phaenomenis Jiber secundus qui est 
d.. ilIustri Rtt'Jla caudata ab elapso ft'rf" trientf' NOłłf'mbris anni 1577 ... Ura- 
niburgi 1588. 
Wzmianka o tym liście m, in,: Ossoliński J6zef M.: WiadomoŚCi histor.-krytyca1łł' do 
dziejów literatury pol. T. I Krak6w 1819 B. 469, 
Giinther Siegmund: D.er Wapowski-Brief dei CoppemicuR... zob. poz. 1586. 


7. Handlung von der Miintze. W: Schiitz Kaspar: Historia rerum pru!!- 
sicarum. Zerbst 1592 s. 517-520. 
Estr. XXVII, 281-282, 
De eBtimatione monete w tłum, niem. 
Uniw. Tor, 
Zob. też poz, 122-123. 


8. Handlung von der Miintzt'. W: Schiitz K.: Hist. rerum pru8sicarum. 
I.f'ipzig 1599 s, 480-482. 
EBtr. XXVII. 282-283. 
Uniw. Tor. , 


9. Nicolai Copernici Torinensis Astronomia instaurata libri sex com- 
I 
prehensa. qui de Revolutionibus orbiUlIl coelestium inscribuntur, Nunc domum 
post 75 ab obitu authoris annum integritati suae restituta notisque illustrata, 
opcra et studio D. Nicolai Mulerii medicinae ae matheseos profe8soris ordinarii 
in nova Academia, quae est Groningae, Amsterrodami 1617 Exeud. Wilh. 
Jansonius k, XXV nlb" ss, 487. 
Estr. XX, 75, 
Tre'
: Wstęp uzupelniony przez 
iinera krótkq biografiq Kopernika, indeksami, przed- 
rnową oraz epigramem P. Winsemiula, s. I - XXVI; De revolutionibul, B. 1-470: wykaa 
obaerwacji astronomicznycb przytaczanych przez Kopernika, 8. 470-438. 


...... 


j 
47 


.
		

/Licencje_039_07_050_0001.djvu

			Ks. M.. Jag,. Czart.. Obserw. Astr. Kraków, Bibl. PAN. Ossol.. Uniw. Wrocław., Uniw. 
Pozn.. Pozn. TPN.. KUL.. Muz. Frombork (egz. Heweliusza z jego notatkami). . 
Wiadomoś
 o istnieniu wydania amsterdamskiego z 1640 r. nie odpowiada prawd
ie, Po- 
dują ją: Estreicher XX. 75 (bez wskazania biblioteki. w której się znajduje) i za nim Bruch- 
na1ski. Poza tym: Brunet J.: Manuel du librairie. T. 2 s. 257; Ebert: Allgem. Bibliogr. Lex. 
T. 1 s. 400; Houzeau-Lancaster: Bibliogr. gl!n. de J'astronomie. T. 1 Cz. 1 s. 578 oraz Curtzt' 
M.: Z. f. J\.lałhem. Phys. 19 : 1874, Liter. hist. Abt.. s. 18. wg którego wydanie to misJa posia- 
da
 drezdeńska Landesbibliothek. Zinner E. Entstehung u. Ausbreitung d. Copernicani- 
schen Lehre 1943 s. 448 - stwierdza. że w Dreznie nie znalazł wyżej wymienionego egz. Nic 
znajll również t
go wydania: Estreicher (I) II. 428; Prowe: Nic. Coppernicus Bd. l T. 2 s. 544; 
Birkenmajer w Wyborze pism Kopernika (1920 i 1926). W spisie wydań poprzednich w tW'Uń- 
skim wyd. ..De revolutionibus" z r. 1873 również nie wykazano tego wydania. 


10. Nicolai Copernici Dissertatio de optima monetae cudendae ratione. 
anno MDXXVI scripta nunc primum exejus autographo i typis vulgata [2-gi 
tyto w jęz. pot]: Rozprawa Mikołaia Kopernika o urządzeniu monety napi- 
sana 1526 roku... Pam. warsz. 1816 t. 5 sierpipń. przedm, s. 381-385. tpkst 
M. 386-423. Otlb. Warszawa 1816 ss. 45. 
Wstęp i th.m. F[eliks] B[entkowski]. Tekst dwujęzyczny (łac, i pol.). Tyt. łaciński 
samej rozprawy: Monete cudende ratio per Nicolaum; tytuł 'polski: Sposób urządzenia mont'ty 
przez Mikołaja Kopernika. 
Tekst wg kopii sporządzonej na żądanie Sam. fi. Lindego z odpil!u F. Rt'icha w archiwum 
królewieckim. 
Uniw, Warsz. 


1 


n: [List do Albrechta. ks. pruskiego. Frombork 21 VI 1541]. W: }'abt'r 
K. : Ein B..itrag zur Lebensgeschichte des ,Nic. Kopernicus. Be itr. z. Kunde 
Preussens Bd. 2: 1819 s. 267 i tab1. 
Tekst oraz facsim, 
Por. poz. 2005 
Uniw. Tor. 


I 


12. [List do Jana Dantyszka. Frombork II VI 1533]. Edi"bOltrgh phi- 
los. J. 1821 nr 9. 
Facsim. z oryginaJu w Bib). Puławskiej. 
Historia tej publikacji _ Sienkiewicz Karol: [)ziennik podróży po Anf!;lii 1820-11121. \\'ro- 
<:ław 1953 I. 224 i 243. 


13, List.., do Bi"kupa Chełmińskiego [J. Dantyszka j, Z }<'rauenburga 
d, 8 czerwca r. 1536. W: Niemcewicz J. U,: Zbiór pamiętników histor. 
n dawnej Polszcze. T, 4 Warszawa 1822 s, 64-65. 
Tekst wg oryg. w Pulawach. 
Uniw. Tor. 


14. List,.. do Biskupa Chełmińskiego. 9 sicrpnia 1537. W: Niemcewicz: 
Zbiór pamiętników ". jw.: s. 65-66. 
Tekst wg oryg. w Pulawach. 


48
		

/Licencje_039_07_051_0001.djvu

			"'t 
-) ...: t. 
:(\.t 

 


... 


.
 
, 


:"

_i
.J s
: 
:
 
t ;
 
" :. \ ',
 
DE LA Tl
RI
 
BVS ET ANGVLIS TRI- '. 
anKulorum , tum planorlJm rtcrilinrorum. 
tum Spha-ricorum,llbrllus uudiri(
imus 
&'urihf5imu., cum ad pluafąurPto- 
Irmzi drmonftrarionrs inrtlligcn- 
du . t!lm urro ad aha lIIuIta, 
r.:riprus a CJari(simo 8( 
doćłifsimo uiro D. Ni- 
(olao Copunicg" 
Toronrnli. - 


. ..I) 
",J 


.' 


.;.. 1
 
- 
 
,

 


Addirug cfi Canon frmifsium fubteo... 
.num uRnum Ilocarum 
in Cin::ulo. 


,.. 


\ :,1 


, 


Excur,,'1'I VitrrmbtrR:r prr 
lohanntfIJ Luffr. 
Annu M, D. XLII". 


-
 
.., 


..... 


J 


) .... . 
, 
"l 1 _ '>:-J)\. 
<' .. a_:_ . 
I' 
'-- -
f 
, ' ,
 , \. iJ 
f 
r ,,' , 
" I 


l. .......'1.. I 
 lułu,,,. II.. IOI",'ib..s ..r .mp:..lis Iri.UlII'..t".....".... \\ i"'lIb.,r
.. 1 !;.J.2.
		

/Licencje_039_07_052_0001.djvu

			.- 
( 


NICOLAI CO" 
PER.NICI TORINENSIS 
J) . a . v o L V T ., o N. B V S o a.. I- 
um aleftJum. Libri Vi: 


- Habn in hoc opcrdamwftftł nato,& zdlro. 
fłudiof
 Icłłor,Molul ficllarum , ram ftxarum, 
'łu
m m'aricarum,cum ex utrcribul, tam cdam 
ex rctcttlibua obfcruationibul nfiitutOl:& no- 
ui. fnfupłt ac admirabilibu. hypoł.
bu. or- 
haros.Habc. (dam Tabula. cxpcdirifsiinas 
 ex 
quibul fordem ad quodui. u:mpus quam fadlli 
IDe calcularc potcri..lgirur cmtslfgeJfiurrc. 


Jl
.łA:
11K tlAle M{'IIj. 


.. Norim lxrp
ud loh. Pctrdu m, 
Anaq II. .Q. x a. III. 


..,';..f . 


t .. 
 
 .' 


.ł,-''I - 


,:I;' .... ",', :
. ..:. 


. -,: .
.. "," . 'b."!-< 


2. Karla lylułowu lJe revol"'i,,nibus..., l
orYlllberga 1543. 


......
		

/Licencje_039_07_053_0001.djvu

			- 


15. List .., do Jana i Dantiskaf Biskupa Chełmińskiego [Frombork 1l IV 
1533, omyłkowo datowany 1523]. (Wart.: [Hoffmanowa Klt'mentyna]: Opis 
podróży do iednćy części Pruss niegdyś Polskich). Rozrywki dla Dzieci R. 3: 
1826 t. 5 nr 26: l II s, 81-82. 
Tekst wg oryg. w Bibl. Pulawskiej w tłum. autorki artykułu. Tamże, s. 64-67: o domu 
Kopernika; s. 69-80; fragm. rozprawy Śniadeckiego (poz. 1513). Do zeszytu dodana litogra- 
fia Kopernika wg Marii H. 
Nar. 


16. List ,.. [do Jana Dantyszka. Frombork 2 XII 1538]. Wart.: Hoff- 
manowa: Opis podróży... jw,: s. 82-83. 
Tekst wg oryg.. w Bibl. Pulawskiej. 


17, List ... [do J. Dantyszka, Frombork 11 III 1539]. Wart.: Hoffma- 
nowa: Opis podróży .., jw. s, 83-84. 
Tekst wg. oryg: w Bibl. Pulawskiej. 


17 a, List .., do Jana fDantiskaf ,.. [ll IV 1533]. Wart.: Hoffmanowa: 
Opis podrąży (jak poz, 15); jest to 2 wyd. 1828 (paginacja identyczna). 
Nar. 


17b. List .. . [do J. Dantyszka, z 2 X II 1538] Wart.: Hoffmanowa: Opis 
podróży ... jw. 


17c. List.., [do J. Dantyszka. z 11 III 1539]. Wart.: Hoffmanowa: Opis 
podróży ... jw. 


18, List ,.. do Biskupa Chełmińskiego [Dantyszka J. Frombork 8 VI 1536. 
W: Niemcewicz J. U: Zbiór pamiętników histor. o dawnej Polszcze. T. 4 
Lipsk 1839 s, 54. 
Ks, M. 


. 


19. [List do .J. Dantyszka. Frombork 9 VIII 1537]. W: Niemcewicz: Zbiór 
'pamiętników ,.. jw. s. 55. 


20. [List do J. Dantyszka. Frombork 27 VI 1541]. W: Isographie des hom- 
mes celebres ou Collection de' facsimile, des lettres autographcs et de signatu- 
res. T, l Paris 1843. 
Facsim. 


21. [List do J. Dantyszka, Frombork 27 VI 1541]. J.f reine ang€w. Mathem. 
29 : 1845 H. 2 po s. 184. 
Facsim. 
Uniw. Tor.  - Bibliolrafi. Kopornikow.ka 


A9 


......
		

/Licencje_039_07_054_0001.djvu

			, 


- 


22. [List do ks, Albrechta. Frombork 21 VI 1541], W: Dcnkschrift zur Ent- 
hiillung-Feier d. Cop. Dt'nkmals zu Thorn. Thorn 1853. (poz. 2589). 
Facsim. 
Ks. M. 


23. L List do Maurycego Ft'rbera, biskupa warmińskiego. Frombork 29 IJ 
1524], W: Prowf' L. : Mitt-f'n aus schwed. Archiven u. Bibl. Bł'rlin ] 853 s. 9 
(poz. 705). 
Tl'k
t wg rękopisu w Bib). Uniw. w (Jplali. 
Ks. M. 


24. [List do Dalltyszka. Frombork 25 IV 1538]. W: Prowe: Mittelungen ,.. 
jw. II tabl. 
FacBim, Data tego listu u Prowego i Polkowskiego - 15 IV 1538 - jClt mylna. 
Ks,M. 


25, [LiRt do Dantyszka, Frombork 25 IV 1538]. 
jw, 8, 10. 
Tekst wg oryg, w Bib!. Uniw, w Up8ali. 


W : Prowf' : Mitteilungen,.. 


26. Quereła Capitułi contra mgrum Albertmn 
riis irrogatis 1521 8ub inducii8 belli. W: Prowe: 
Tekst wg rękopisu w !U'chiwum sztokholmskim. 


et e, ordinem 8uper iniu- 
Mitteilungen jw. s, 6-9. 


\ 


. 


27. Nicołai Copernici Torunensis De Revołutionibus Orbium Coelestium 
Iibri sex. Accedit G. Joachimi Rhetici Narratio prima, cum Copł'rnici non- 
nulli8 8criptis minoribus, nunc primum collcctis, eiusque vita, [2-gi tyt. 
w jęz, pol. :] Mikołaja Kopernika Toruńczyka O Obrotach Ciał Niebieskich 
ksiąg 8ześć. Nadto Opowiadanie J. Joachima Retyka, różne pisma mniejsze:: 
M, Kopernika zebrane i życiorys jego. War8zawa 1854 druk. St. Strąbski S8. 
LXXV, 642, VII, tabl. 4, 
Treś45: l. Baranowski Jan: Przedmowa tłumacza [i wydawcy]. s. I-IV; treś45 dziela, 
s, IV-XL. 2. Bartoszewicz Julian: 2 y ciorys M. Kopernika s. XLI-LXXV, 3. O
iński 
Ludwik: Oda o Koperniku, I. 4 nlb. 4. Osiander Andreas: Ad lectorem de hypothesibU8 
huius operis, s, 1-2. 5. SchOnberg Nic.: [List ... do Kopernika] s, 3. 6, Kopernik: Ad San- 
ctissimum Dominum Paulum HI Pontificem Maximum Praefatio in libros Revolutionum, 
s, 4-9, 7. tegoż: Praefatio s, 10-12 [ogloszono po raz pierwszy, jest to wstęp do księgi I 
rozpoczynający się od słów "Inter mułta et varia...". 8. Nicolai Copernici Revolutionum Libri 
(VI), s, 13-485. 9. Rheticus G. J,: De libris Revolutionum Nicolai Copernici Narratio prima, 
I, 487-574, 10. Kopernik: De lateribus et angulis triangulorum ,,, 8. 545-547 [wstęp do 
trygonometrii pióra Retyka, tekst zob. Księga I De revolutionibul'], 11, Rheticus G. J.: 
Ephemeridel novae ... I, 548-552 [fragm. wstępu]. 12. Kopernik: Scptcm sidera, I. 553- 
562 [tłum.: I. Badeniego]. 13. Kopernik: Monetae cudendae ratio, s. 563-574, 14. Kopt'rnik: 
De octava sphaera contra Wernerum [List do Wapowskiego 23 VI 1524]. 15, Listy Koper- 
nika do Dantyszka II: 11 IV 1533, 8 VI 1536, 9 VIII 1537, 2 XII 1538, 17 III 1538, 11 


60 


-..ł..
		

/Licencje_039_07_055_0001.djvu

			nI 1539 - s. 583-588; do kapituły warm. z 22 X 1518, s, 589; do F. Reicha [bf'z daty] 
I, 590-591; do Dantyszka z 11 I 1539, s. 592 i z 27 VI 1541, s. 593. 16. Theophylacti 
Scbolastici Simocatti Epistolae morales, mrales et amatoriae interpretatione latina Nicolai 
Copernici, s. 595-631. 17. Dodatf'k zawierający listy Kopernika lub dotyczące go: Kopernik 
do biskupa M. Fcrbera z 29 II 1524, 8, 633, do Dantyszka z 25 IV 1538, s. 634; Albrccht, 
ks. pmski, do kapituły i Kopernika z r. 1541, s. 635-636; Kopernik do Albrechta z 15 i 21 
VI 1541, ,. 636-637; Donner G. do Albrechta z 3 VIII 1543, s. 638, Nonnullae Epistolae, 
Copernici mentionern inferentes, cura Johannis BroIcii ... s. 639-641. Indeks nazwisk, s. l-VI. 
Tekst dwujęzyczny łac.-polski. 
Facsimilia: po s. 12 przedmowa Kopernika do I księgi oraz na końcu po objaśnieniach 
rycin list) Kopernika z 27 VI 1541 i 9 VIII 1537. 
Ilustracje całostr.: Kopf'rnik wg F. Piwarskiego przed kartą tytułową; reprodukcja dwóch 
medali po s, XI; pomnik warszawski przed B. l; pomnik tomński przed s. 487, 
[Baranowski Jan): Mikołaja Kopcrnika Tomńczyka o Obrotach ciał niebieskich ksiąg 
szdć ... w Warszawie 1854 '" Bib'. warsz. 1855 T. 1 s, 561-573. Odb. ss, 15. Przedr.: 
Polkowski 1.: Kopernikijana T. I 1873 I. 183-195. 
Omówienie wydania war  Copernieu8 ... jw, s, 31. 


31. [List do J. Dantyszka. Frombork 8 VI 1536]. W: DantY8zek J., Koper- 
nik M.: ,.. Geistliehe Gediehte. Miinster 1857 s. 297, 
Tekst łac. 
Uniw. Tor. 


. 


51
		

/Licencje_039_07_056_0001.djvu

			. 


32, [List do Dantyszka. Frombork 27 VT 1541], W: Dantyszek. Kopernik: 
Gf'istlichf' Gedichte' jw. s. 298. 


33, [LiHt do J. Dantyszka. .Frombork 31111539]. W: SzuI<: D.: NOWł' 
listy ;KoPl:rnika. Bibl. warsz. 1857 t. 4 s. 782. 
Tekst lac. i tJum. pol. 
Uniw. Tor. 


34. [Li8t du Oantyszka. Frmnbork 28 IX 1541] W: Szulc: Nowe listy 
jw. s, 783. 
Tekst lac. i tłum. pol. 


35. Praefatio, Natur U. Uffenb. Jg. 3: 1857 s. 138. 
Wstęp do I księgi ..De rt'volutioni
us". Wyd. Fr. lIiplt'r wg wydania warMzawskiego. 
,j 
36. Dit' Trigonometrit' vou Copt'rnicuH. iibers, v. Mcuzzel'. .r ahre!iberichtł' 
Ił. hohcrcn Biirgerschult: zu Halberstadt 1857 ss. 21. 
13 i 14 rozdz, I ks. "De revolutionibus". 


37. Copernici in libros dt! rt'volutiollibuH ol'bium coelestium praefatio. 
[Wyd. Fr. Bt'ckmann l. Tndf'x lf'ctionum Lycf'i Hosiani BrUJI!ibcrgat" 1859 
SFi. 4. 


\ 


,. 
38. Au Seille Heiligkeit dl>n Papst Paul III. Nikolauli Kupemikus' V orbl'-' 
richt zu den Biichem iiber die Umłaufl' dl'l' Himmelskorper. Z, f Gesch. Erml. 
Bd, 2: 1861/3 s. 332-338. 
Uniw. Tor. 


39. Monete CUdelldl' ratio [2-gi tyt. w jęz. fraul'.: J Tl'aite de la monnait'. 
[Współwyd. z:] Oresme Nicolf'. Traictie dt' la premierl' invt'ntion rlt's mon- 
noies '" Paris 1864 Libr. DI
 Guillaumin !'. ] -83. 
Tekst lac, i franc. 
Wyd. i tłum,; L. Wolowski. Tel/,'oż wst\,p oruz ElItrf'tif'n famiJi,'r sur le traitf' de la mOIl- 
naie de Nicolas Copernit'. 
Nar. 


40. Au Seiue Heiligkf'it dł'u Papst. Paul dl'n Dritten. Des Nikolaus Copcr- 
nieu!! Vorwort zu seint'lli Wel'ke iiber dic Umwalzungen der Himmelskorper. 
W : Prowe L. : Vber clif' Abhangigkeit des COPI.rnicus ... Thorn 1865 s. 9-14 
(poz. 1282). 
Uniw. Tor. 


41. Vorrede, W: Prowc L.: Vbel' die Abhangigkf'it 
Tlum. niem. przedmowy do I ks. ..De revolutionibus". 


jw, s. 44-46. 


6
 


-...ł..
		

/Licencje_039_07_057_0001.djvu

			- 
42, List... do J. DantYBzka. [Frombork 28 IX 1539]. W: Przeździecki A.: 
Dwa niedawno odkrytl' i nif'znanł' dotychcza!l liRty... Bibl. war$z. 1869 t. 3 
R. 138- -139. 
Tl'kst oryg. na podstawie rękopisu BibJ. '\farod. w Paryżu oraz tłum. pol. 


" 


43. LYBi
: [Li
t do Hipparcha w tłum. Kopernika]. W: Dt, revolutioni- 
hu!;. Thorn 1873 B. 35-36 (poz. 45). 
Ust ten stanowił pierwotne zakończenit' I księgi po rozdzialI' II. I wyd. 


44. Lysis: Der Brief des ... an Hipparrhł.ł:s nach dl'r Uber8etzung des 
KupernikuB, W: Hil'ler Fr,: Di.. Biographen tles N. K0l't'ruiku8. Altpr. Mschr. 
Bil. 10: 1873 R. 213--214. 


Tekst łac. 
Uniw. Tor. 


- 


\ 


45. De Revolutionibus orbium f'ul'le8tium libri VI. Ex auctoris autogra- 
pho recudi curavit Societas Copf'rnicana ThorUJwnsiB, Thoruni 1873 Sumpti- 
bUR Societatis Copernic. S8. XXX, 494. 
Treść: Praefatio, Proh'gomena s. I--XXIIII; ... Revolutio1łlnn lihri sex, s. 1-444; 
Rheticus G. J.: Dl' libris Rt'volutionl1m... narratio prima, s. 445 -490; Addenda et' corrig. 
Index I. 491-494. , 
W' związku z tym: Cantor: Jubiliil1m!!-Au"gabe dt'" Hal1plwerkeB des Kopernikul. Argo- 
via 1872 B. 4564; r:- Curtze ]\[aximilian: Das Originalschreiben deB Copernicanischeu Haupt- 
werkeB "De Revoluliouihu,," und die Neuausgabe dt'Bselben durch den Coppernicus-Verein. 
Grunert's Arch. Ma/hem. Phys. Bd. 54: 1872 H. 4. Odb. ss. 8. 
O historii lego wydania również wart.: Curtze M.: Leopold Friedrich Prowe. W: Zu der... 
1888 stattfind. offc/ltl. Schulpriifuug ." Kgl. GYTII/I, zu Thorn. Thorn 1888, II. IV. 
Uniw. Tor. 


4ó. l\lonumt'nta C0ł'ernicana. .F{,,8tgabt. zum 19 Februar 1873 von Le0l'uld 
Prowe. Berlin 1873 Weidmanm;chf' Buchhandl. ss, VIII. 164. 
Odb. z: Prowe L.: Nic. Coppernicus Bd. 2: 1884 (poz. 429). 
Teksty oryginalne. 
Treść: l. Die Widmung a/l Papst Paul In, s, 1-6. 2. Die Einleitung zum ersten Huche, 
s. 7 -10. 3. Die Klageschrift gegen den Hocllllleister Albrecht, s. H-Hi, tekst wg oryg. 
w arch. sztokholm. 4. Da!' Gutachtell iiber dit' Verbessernng der preussisclU'n ]\[iillze,... 1522, 
s. 17-25, tekst wg recesów gdańskich. 5. Die Denk!'chrift iibt'r das preussische Miinzwesell 
in lateinischer Sprache, I, 26-40, tekst wg kopii rękopiśm. w archiwum królewieckim. 6. Die 
I3riefe des Theophylactus Simocatta, s. 41. .123, tekst grecki wraz z tłum. Kopernika: po- 
przedza je "Carmen" Wawrzyńca Korwina. 7. Der Brief des L)'sis an Hipparch, ,. 124-133, 
lekst grecki oraz tłum. łal'. Kopernika. 8. J.ist ... do kapituły warm., Melzak 22 X 1518, 
I. 139, tekst wg oryg. w arl.h. w Królewcu 9. List ... do biskupa M. Ferbera, Frombork 
29 II 1524, s, 140-141, tekst wg oryg. w Bibl. Uniw. w Upsali. 10. List ... do Wapowskiego. 
3 VI 1524, s. 141-149, ll'kst wg wyd.- warsz.. 11. List ... do Fel. Reicha. [1526-1528?] 
s. 150-152, tekst wg kopii w arch. kri>lewieckim, 12. List... do J. Danlyszka [ten list i nast. 
pisane z Fromborka] H IV 1535. s. 153-154, tekst wg wyd. warsz. 13, List... do Dantyszka. 
II VI 1536, s. 154-155. tekst wg wyd. w&rsz.. 14. List ... do tegoż, 9 VIII 1537, B. 155- 


53 


, 


.
		

/Licencje_039_07_058_0001.djvu

			- 
156, tekst jw.. 15. List ... do tegoż, 25 IV 1538, I. 157, tekst wg oryg. w BibJ. w Upsali. 
16. List ... do tegoż, 2 XII 1538, I. 157-158, tekst wg wyd. warsz.. 17. List ... do tegoż, 
II I 1539, s. 159, tekst jw.. 18. List... do tegoż 3 III 1539, I. 159-160, tekst wg BiM, 
wars:r. 1857. 19. List ... do tegoż, II III 1539, I. 160-161, tekst wg wyd. warsz.. 20. 
List ... do tegoż, 28 IX 1539, s. 161, tekst wg Bibl. warsz. 1869. 21. List ... do Albrechta, 
ks. pruskieg9, 15 VI 1541, I. 162, tekst wg oryg. w arch. królewieckim. 22. List... do tegoż 
21 VI 1541, s. 163, tekst jw. 23. List ... do Dantyszka, 27 VI 1541, I. 164, tekst wg oryg. 
w Król. Bibl. w Berlinie. 
Ks. M. 


47. Polkow8ki Ignacy: Kopernikijana. T. l Gniezno 1873. 
Opis podstawowy zob. poz. 653, 
Z tre6ci (wszystkie d
iela Kopernika w tłum. poL): l. Teofilakta Scholastyka Symokaty 
Listy obyczajowe, sielskie i erotyczne z greckiego na język laciński przełożyl,.., I. 1-32. 
2. Sposób urzqdzenia monety s. 33-44. 3. Instrukcya kanoników kapituly Warmińskiej, co 
do przymówienia się i skargi jaką oni przeciwko J. O. Księciu i Wielkiemu Mistrzowi i jego 
zakonowi zanie6
 mają, s, 45-48. 4. Do Jego Swiqtobliw06ci Pawia III, p
pieża ... Przedmowa 
do dziela: O obrotach cial ni(bieskich, s, 61-65, 5. Pierwotna przedmowa... do dziela: 
O obrotachcial niebieskich. s. 66-67; 6. O ósmej sfcrze, przeciwko Wernerowi. [List do Wa- 
powlkiego], z Warmii, 3 VI 1524, s. 68-74. 7. List do prałatów i kanoników kościoła war- 
mińskiego, z Melzaku, 22 X 1518. s. 74-75. 8. List ... do Maurycego Ferbera, biskupa war- 
mińlkiego, Frombork, 29 II 1524, I. 75-76; 9. Li8t ... do Felixa Reich[a], kanonika War- 
mińskiego, z Warmii 8 IV 1528 [wg Spici). Copernic.], s. 76-78; 10. List ... do Biskupa 
Elekta Chelmińskiego Jana Dantyszka [ten list i nast. pisane byly we Fromborku] II IV 1533, 
s. 78-79. lI. List .., do tegoż, 8 VI 1536 s. 79; 12. jw., 9 VIII 1537, s. 80. 13. List do 
Jana Dantyszka Biskupa Warmińskiego, w imieniu kapituły Warmińskiej, redakcyi Mikolaja 
Kopernika, 17 III 1538, s. 81. 14. List ... do tegoż, 15 IV 1538, s. 81-82. 15. jw., 2 XII 
1538, I. 82. 16. jw" II I 1539, I. 83, 17. jw., 3 III. 1539, s. 83-84._ 18. jw., II III 1539, 
s. 84. 19. List ... do księcia Albrechta Pruskiego, 15 VI 1541, s. 85. 20. jw., 21 VI 1541, 
s. 86. 21. List... do J. Dantyszka, 27 VI 1541, s. 86-87. 22. j
., 28 IX 1541, s. 87-88, 
Ks. M. 


48. SI)icilegium Copernicanum. Festschrift d. histor. V t'rcins fiir Ermland,.. 
Hrsg, v, Fr[ anz] Hipler. Braunsbt'rg 1873. 
Opis podstawowy zob. poz. 656. 
Teksty oryginalne. 
Z treści: l. Theophylnctus Simocatta. Epistolae morałel, rura1es et amatoriae interpre- 
tatione latina Nicolai Copcrnici, I. 74-102; tekst wg wyd. I. z egz. drezdeńskiego. 2. De Revo- 
lutionibus orbium coeJestium libri VI, [treś
: przedm. Osiandra,-list kard. Schonberga, przedm. 
do Pawia III oraz pierwszych II rozdzialów I ks., z pozostalych ksiąg jedynie wstępy i tytuly 
wszystkich rozdz.]. I. lI3-151. 3. Licenciae vendicionis censuum [Olsztyn 15 i 27 III 1518], 
s. 163-165. 4. List do kapituły warm., 22 X 1518], s. 165-166, tekst wg wyd. warsz.. 5. 
Querela Capituli contra magistrum Albertum et eius ordillem super iniuriis irrogatis 1521 sub 
illduciis belli, s. 166-170, tekst wg: Prowe L.: Mitteilullgen ..., 1853 I. 6 (poz, 705). 6. [List 
do M. Ferbera, biskupa warm., 29 II 1524], s, 170-172, tekst wg oryg. w Upsali. 7, [List 
do Bernarda Wapowskiego, 3 VI 1524]. s. 172-179, 'tekst wg wyd. warsz. 8. Hand1ung von 
der Muntze, I. 179-184, przedr. z.: Schutz K.: Hist, rerum Prussicarum. Leipzig 1599 1.480- 
482 (poz. 8). 9. Monete cudende ratio, I. 185-195, tekst wg królewieckiej kopii rękopiśm.. 
10. Felici Reich De moneta, I, 195-197, [wg Hiplera (Spicil. Copernic. s, 195), list ten na- 


54 


-41
		

/Licencje_039_07_059_0001.djvu

			pisany został 8 IV 1528]. 11. [List do Dantyszka, 11 IV 1533], 8. 197-198 (nr 11-14 wg 
wyd. warsz.). 12. jw., 8 VI 1536, !!I. 198-199. 13. jw., 9 VIII 1537, I. 199-200. 14, [Lilt 
w imieniu kapituly warm. do Jana Dautyszka, Frombork. 17 III 1538], s, 200, Schmauch 
Wart. Neue Funde ... poz. n08 w Z. f. Geach. Erml. 28: 1943 s. 59 ustala datę tego listu 
na 17 III 1539. 15. List do DantYlzka, 25 IV 1538, s. 200-201, tekst wg oryg, w Uplali. 
16. jw., 2 XII 1538, s. 201, tekst wg wyd. warsz.. 17. jw., 11 I 1539, s. 202, tekst jw.. 18, jw., 
3 III 1539 s, 202-203, tekst wg Bibl. waraz. 1857 t. 4 I. 782 (poz. 33). 19, jw., 11 III 1539 
I. 203, tekst wg wyd. warsz.. 20, jw., 28 IX 1539, I. 204, tekst wg Bibl. warllz. 1869 t. 3 s. 138 
(poz. 42). 21. [List do Albrechta, 15 VI 1541], s. 204-205, tekst na podstawie oryg, w arch. 
królewieckim. 22. jw., 21 VI 1541, I, 205-206, tekst jw.. 23, [List do Dantyszka, 27 VI 
1541], s, 206, tekst wg facsim. w J. f. reine u. angew. Małhem. 1845 (poz. 21). 
Uniw. Tor. ' 


49. [List ... do .T. Dantyszka, 9 VIII 1537. Kraków 1873] A. Dietrich. 
Facsim. 
Jag. 


50. [Przedmowa do I księgi Dl' ff'volutionihus, Kraków 1873] A Dietrich. 
Facsim, 
Jag. . · 


51. [Przedmowa do I księgi Dl' revolutionibus]. W: Album wyd. stara- 
niem 'tow, Przyj, Nauk w Poznaniu w 400-ą roczno llrodz. M. Kopernika. 
1873 tabl. XVI-ta. 
Facsim. 


52, Rdiquiae Copernicanae, Nach den Originalen in der Universitiits- 
Bibliothck zu lTpsala. Hrsg, V. Maximilian Curtze. Z, f. Mathem. Phys, 
19: 1874 s, 76-82, 432-458; 20: 1875 s, 221-248. Odb. Leipzi
 1875 
ss. IV, 66, tabl. 1. OdI,. powiększona o przedmowę, 
'\IarginaJia Kopernika. 
Ks. M. 


53. List,., do Bernarda Wapowskiego. W: Polkowski 1.: KOJlt>rnikijana. 
T. 3. 1875 s. 308-315. 
Tekst w tłum. Leonarda Niediwieckiego wg kopii znajdującej się w archiwum Itrasbur- 
skim. Z kopii tej sporz'łdził Ant. Malczewski 'W r. 1839 odpis dla Bib). Polskiej w Paryżu. 
Uniw. Tor. 
. 


54. Praefatio Copernici, Praefatio Ossiandri. Florentia.. 1876 Tip. A. Ciar- 
ddli, S, Piazza Remigio, tabl. l. 
Zestawienie obu tekstów. 
Jag. 


55. Iw'diŁa Copl'crnicana. Aus dl'n Handschriften zu B...rlin, Fraut>nburg, 
Upsala und Wien hrsg. V. M[aximilian] Curtze. Mirt-en Copp. Ver. H. 1 : 
1878 ss. 74. 


5"
		

/Licencje_039_07_060_0001.djvu

			ł. 


Truć: l, Der Commentariolus dei Coppernicus iiber sein Buch "De revolutionibus". [Ty t. 
oryg.:] (Nicolai Coppernici de hypothesibus motuum caelestium a se constitutis commenta- 
riolus), !I. 1-17. [I. wyd. Tekst wg rękopisu cesarskiej bibJ. w Wiedniu. lob. też poz. 81. 
Birkenmajer L. A.: Commentariolus. W tegoż: .Mikołaj Kopernik. Cz. 1 Kraków 1900 
s. 70-88 [wg autora Commentariolus opracowany był przed r, 1509, napisany przed r. 1512, 
a znany w kołach naukowych już przed r. 1515]. 
Birkenmajer L. A.: "Commentariolus" Kopernika w krakowskiej Bibliotece .Miechowity 
(1514). W tegoż: Stromata Copernicana. 1924 s. 199-224 [o zaginionym rękopi,ie]. 
Birkenmajer Aleksander: Le premier systeme heliocentrique imagine par Nicolas Copcr- 
nic. W: La Pologne au VII-e Congres International des Sciences Historiques. T. 1. ]933 s. 91 - 
97. Odb. Varsovie 1933 !!II. 7. 
Toż w tłum. włoskim, Schola 81 Vila 1933 s. 233-239. Odb. 
Ustala c2;as powstania Commentariolusa na lata 1502-1514. 
Dickstein Samuel: Ni
znane dzieło Kopernika. Jfsz8chświał ]883 t. 2. Na marginesie pO'. 
wyższego: Maroń K., Wszechświal 1953 z.8 s. 208; tamże kilka fragm. z Commentariolusa. 
Glinkiewicz Józef: "Odkryta" rozprawa Kopernika. Gaz. lwowska 1881 nr 139. Nieznane 
dzieło Kopernika [Commentariolus]. Gaz. krak. 1881 nr 21. - Zob. też poz. 61. 
2. Der Brief des Coppernicus an dem Domherrn Wapowski zu Krakau iiber das Buch 
des Johannes Werner De motu octavae sphaerae, s. 18-33 [Ty t. oryg.:] (Epistola Copper- 
nici contra Vernerum). Tekst na podstawie rękopisu króJ. bibJ. w Berlinie i ces. biLl. w Wie- 
dniu. 
3. [Notatki astronomiczne Kopernika na książkach] s. 34-47. 
4. [Notatki matematyczne, s. 47-55, zawierają m. in.:] Panis coquendi ratio, s. 48-50. 
5. [Kopernik jako lekarz, teksty recept], s. 55-67; 
6. [Daty do życiorysu Kopernika. Kilka dokumentów z lat 1514- 1518 oraz obserwacje 
astronom. z lat 1500-1537], s. 67-70. 
Rec.: Grunerl's Arch. Małhem. Phys. 62: 1878 s. 113--147, 337-373; Wierzbow8ki T.. 
Aleneum 1879 t. 1 s. 390-394. 
Uzupełnienia do Inedita, zob. poz. 61. 
Hniw. Tor. 


56. Uber £lic Kreisbewegungtm der Weltkorpf'T. Ubersetzt und mit Anmcr- 
kungt'n von C. L. Mt'nzzcr. Durchgeschcn und mit f'incm V orwort von Moritz 
Cantor. Thom 1879 88. XXII, 363+66. 
Rec.: Kętrzyński Wojciech, Przew. nauk. liter. 8: 1880 s. 469-474. Recenzja jest raczej 
wypowiedzią w sprawie sporu o narodowość Kopl'rnika. 
Uniw. Tor. 


. 
57, Autografi di NiccoIó Copernico raccolti ed ordinati dal Douor Arturo 
W olynski. Fircnze 1879 tabl. 16, 3 nlb. 
Tablice zawierają m. in.: portret Kopernika wg Falcka. 2 tabJ. z tekstem i facsim. przed- 
mowy Kopernika do I księgi "De revolutionibus", 6 tablic facsimiliów listów, facsimilia sze- 
regu astronom. notatek rękopiśmiennych, dokumentów dotyczllcych Kopernika, tablica zesta- 
wiajllca tekst przedmowy Kopernika z przedmową Osiandra. Z listów reprodukuje: do Dantyszka 
z 9 VIII 1537; 17 III 1538; 25 IV 1538; 2 XII 1538; 11 III 1539; 28 IX 1539; 27 VI 
1541; do Albrechta z 21 VI 1541. 
Uniw. Tor. 


, 


56 


. 


I 


.....
		

/Licencje_039_07_061_0001.djvu

			58. Nicolai Copernici De hypothesibus motuum coelestium a se consti. 
tutis commentariolus. Manuscriptum Stokholmil.'nse in Bibliotheca Reg. Acad. 
Scient. Suec. servatum. Edidit et praefatus est 
rvid Lindhagcn. Stockholm 
1881 ss, 15, tab], l [facsim]. Bihang tiH K. SVf'nska wt Akarl. Handlingal'. 
Bd. f) nr 12. 
Tyt. okI. 
Ks, M., Jag., Uniw. Wrocła". 


59. [List ... do ks. Albrt'chta, 15 VI 15411. W: ProWf': Coppernicus al" 
'\.rzt, 1881 5. 15 (zob. poz. 2031). 
Uniw. Tor. 


60. [List do kli, Albrt'chta, 21 VI 1541] W : Prowt' : Copnnicu8 ... jw., s. 15, 


61. [Dt' łlypothesibuli motuum coelt'litium .,. commcntariolus, Fragm.:] 
De Luna
 W : Erganzungt'1l zu rl.m Illl'clita COl'pt'rnicana. Mitt-en Copp. Ver. 
H. 4: 1882 s, 1-9. 


Tamże skolacjonow,auic ohu wydań ComrncntarioluBa. 
{Tniw. Tor. 


62. Prowe Leopold: Nicolauli Coppernicu5. Bd. 1 T, 2 Berlin 1883. 
Opis podstawowy zob. poz. 429. 
Z treści: 1. [!\lansorum de8ertorum locationes], 8.91-93,2. [List ... do kapituły warm. 
Mc1zak, 21 [22] X 1518, tłum. niem], !I. 103-104. 3. ... de hypothesibus motuum coele- 
stium a se constitutis commrntariolus, s. 288-292 [fragm. w tłum. niem.]. 4. [List ... do 
Albrechta, 15 VI 1541], I, 474. 5, jw., 21 VI 1541, 8. 474-475. 6. Au Seine Heilligkeil 
den Papst Paul den riuen, Des... Vorwort zu leinem Werke iiber die Umwii1zungen der 
Himmelskorppr, s. 495-501. 7. [Wstęp do T księgi "De revolutio
ibus" w tłum. niem.J. 
I. 510-513. 


63. Prowe Leopold: Nicolaus Copp.'rnicus. Bd. 2. Urkulldt'D Bf'rlin 1884. 
Ks. M. 
Z tomu tego pochodzi wydana w czasie druku odbitka pt. ".'\Ionumenta Copernicana", 
1873 poz. 46. Są to s. 3-168 zawiprające w 'lonumentach poz. [1) - [23], ss. 164. Ponadto 
tom powyższy zawicra: list do Wapowskiego, s. 172-183, tekst wg rękopisu wiedeńskiego 
i bardziej poprawny niż w wyd. warsz.; - ... conunentariolns s. 184-202. Tpkst wg wydań 
Curtzego i Lindhagena. 
Ks, M. 


( 


64. Do Jego Swiątobliwości Pav,ła III, paplCza ... przcdmowa do dzieła: 
"O obrotach ciał niebieskich". W: Złota przędza poetów i prozaików 1'01- 
"kich, red. P. f:hmielowski. T. 4 1887 8, 145-149. 
Uniw. Tor. 


65, Pierwotna przcdmowa .., do dzida "O obrotach ciał niebieskich". 
W: Złota przędza ..' JW., 8, 144-145. 


157
		

/Licencje_039_07_062_0001.djvu

			66. Ober die Kreisbewegungen der Wdtkorper. A. Vorrede an den Papst. . 
B. Ober die Ordnung der Himmelskreise, W: Danncmann Fr.: Grundriss einpr 
Geschichte der Naturwissen
ehaften ", Bd. 1 Leipzig 1896 s, [27-33 ?l 
Fragm. 10 rozdz. I księgi ..De rf'volutionibus". Tekst wg wyd. z r. 1879, 


67. Do Jego Swiątobliwości Pawła III, papieża ... przł'dmowa do dzie,ła 
"O obrotach ciał niebief'kich", W: Chmielowski P.: Obraz litł'ratury pol- 
ski(
j .. '. T, l Warszawa 1898 s. ] 20- 121. 


68, "O obrotach ciał niebieRkich". Pierwotna przedmowa. W: Chmielow- 
ski : Ohraz literatury polskiej ... jw" s. 1l8- ,120. 


69. Nieolai Copernici "De hypothł'sibus motuum coelestium a se con- 
stitutis commentariolus" iihersetzt und durch Anmerkungen erlautert von 
P. Adolf Mii1ler. Z. .f. Ge,
ch. Erml. Bd. 12: 1899 s. 359-382. , 
Uniw. Tor. 


70. [List ... do J. Dantyszka, 11 III 1539 J. W: Birkenmajer L. A. : Miko- 
łaj Kopernik. Cz. L Kraków 1900, facsim. po 8, 388. 


71. Lysis: List do Hipparcha. W : Birkenmajer : M. Kopernik. jw.. s. 132- 
134, 
W tlum. Kopcrnika na jęz. łac. 


72. Uber die Kreisbewegungen d"r Weltkorper, A. Vorrcde an den Papst. 
B. Ubcr dic Ordun&a der Himmdskreisc, W: Danncmann Fr, : Grundriss einer 
Geschichte der Naturwissenschaften .., 2 Aufl, Bd. 1 Leipzirz; 1902 8, 27-33. 
Fragm. 10. rozdziału I księgi De revolutionibus. Tekst wg wyd. z r. 1879. 


73. Toż. W: Dannemann Fr.: Aus der Wcrk8tatt grosser For8cher. 3. Aufl. 
d. ersten Bandes df's "Grundriss eincr Geschichtł' der Naturwisscnschaften", 
Lf'ipzig 1908 s, 26-32. 
Tekst jw, 


74, [List... do .T. Dantyszka. II III 1539]. Lamus 2 : 1909-10 s. 71. 
Facsim, 
Uniw. Tor. 


75, L List .., do Zygmunta I. z Warmii. 22 VII 1516. wyd.: L. A. Birken- 
maj er ] tamże. 8, 69-70. tabl. 1. 
Facsim. oraz tłum, poJ. 
Schm'luch w ro
pr:twie "Nik. Kop
rniku8 u.d. Dmtsche Ritterorden" w Kop:mrlku8 
:For8chungen (p')z. 1070) autorstwo P}WYŻ8
cgo przypisuje Tied. Giesemu, 
Rec.: Mikołaj Kopernik w nowym oświetleniu. D:r, chicago 1910 nr 119. 


58 


-..ł..
		

/Licencje_039_07_063_0001.djvu

			76. Do Jego Swiątobliwości Pawła III papieża, ,,, przedmowa do dzieła: 
..O obrotach ciał niebieskich" W: Rzepecka Helena: Ojczyzna w piśmie 
pomnikach. T. l. Poznań 1911 s. 146. 
Uniw. Tor. 


77. [Commentariolus]. W: Kil'tJwr Ad.: Im Kampf um da8 Wt'ltsystem. 
Leipzig 1912 8. 20-21. 
Fragm, w tłumaczeniu niemieckim. 
UniW'. Tor. 


78. [De revolutionibus]. W: Kistner A,: Im Kampf ". jw., s, 25-39. 
Fragmenty: list dedykacyjny do papieża Pawła III. przedmowa Osiandra. wltęp do 
I księgi. 3 fragm. z I księgi. Wszystko w tłum. niem. 


" 


79, To His Holiness, Paul III, Suprem£' Pontiff, Preface by '" to his Books 
on Revolutions, [Tłum.: Stimson Dorothy]. W: Stimson Dorothy: The gra- 
dual acceptance of th.. Copernic8n tht.ory of the universe, New York 1917 
8. 109-115, 


Uniw. Tor. 


80. Myśli. Wybrał Ignacy Chrzanowski. W: Rzecz Narodowa [jedno- 
dniówka zamiast nr 50-wieczornego Rzeczypospolitej. Warszawa 1920 4 VIII. 


81. Wybór pism w przekładzie polskim. Wydał, przypisami objaśnił i wstę- 
pem poprzedził Ludwik Antoni Birkcnmajt'r, Kraków 1920 ss. 143, I nlb. Bibl. 
Narod, Ser. I. Nr 15. 


Treść: Przedmowa, s. 3-30. 1. Zaryl nowego mechanizmu świata i ruchów ciał niebie- 
skich [Conunentariolns z malynu opuszczeniami], s. 33-45. 2. O ohrotach cial niehieskich. 
[przedm. do papieża. I księga. z II i n. jedynie wstępy i tytuly rozdziałów], I. 46-107.3. Wła- 
snoręczny list Kopernika do króla Zygmunta I-go.... 22 VII 15ł6. s, 111-113. 4. List do 
kapituły warmińskiej. Mclzak. 22 X 1518. s, 114-115. 5. List do DantYlzka. 11 III 1539. 
s. 115-116. 6, Toż, 11 I 1539. s. 116. 7. List d? ks, pruskiego Alberta. 21 VI 1541. 
I, 117. 8. List do Wapowskiego, 3 VI 1524, s. 118-119; 9. Teofilakta - Scholastyka- 
Simokatty Listy... [fragm.], s. 120-124; 10. Sposóh urzQdzenia monety [wyMr] I. 125- 
132; 11. Siedm gwiazd .., s. 133-143. Wszystkie przekłady z wyjątkiem Commentariolusa 
którego tłumaczył Birkenmajer, pochodzą z wyd. warsz. "De revolntionihus" (poz. 27), 
Rec.: Hoesick F., Nowa Reforma 1920 nr 170-171; Siuko T.. Czas 1920 ur 153; Wierz- 
bowski Teodor. Gaz. waru. 1921 nr 87. 
Polemika: Birkemnajer L. A. [w rzeczywistości Birkenmajer Aleksander]: Mikołaj Koper- 
uik a spadkohierca klasyków warszawskich, Prz. powsz, T. 151-152: 19211. 97-111, 232- 
244; tu wyjaśnienie 5prawy odkrycia i wydania Commenta
iolusa, 
Fragm. przedmowy llirkenmnjera (s. 23-28) przełożony został na jęz. bułgar5ki pt. Sad- 
hite na Kopernikovata kniga. Pol.-balg. Pregl. God. 5: 1923 nr 12/13 8. 91-92, ilustr, Zob. 
pouadto poz. 2244. 


159 


,
		

/Licencje_039_07_064_0001.djvu

			82. Ubcr die Kreisbcwegungen der Weltkorper, A. V orrede an den Papst. 
B. Vber dic Ordnullg d{'r Himmelskrei8c, W: Dannemann Fr.: Ans dł'r Werk- 
statt grosser Forscher. 4 Aun. Leipzig 1922 s. 39-45. 
Fragm. lO-go rozdziału I. ks. "De revolutionibus" z wyd. 1879. 


'\ 


83. Kopernik o-walucit' (Ustępy z dzit'ła... "SI'IIf'ób urządzania monety"). 
Głos Narodu 19 11 1923. 


84, [List do Zygmunta l, z Warmii, 22 VII 1516]. W : Birkl'llmajt'r L. A.: 
M, Kopernik jako uczony, Kraków 1923 s. 123-126. 
Tekst oryg, i tłum. poJ. L. A. Birkenmajera. 


85. List ... do Zygmunta Starego. Dz. bydg. 1923 nr 40 s, 2. 
86. [List do Zygmunta l.] Dz. pozu. 18 II 1923. 
87. [List do Zygmunta I.] Gaz. gdańska 21 II 1923. 


88. [List do Zygmunta I.] Kur. pazn. 18 II 1923. 
Tłum. i Wlltęp L. Birkenmajera. 


89. [List do Zygmullta 1.] Sł. pom, 19 II 1923. 


90. List do króla Zygmunta I w !Sprawi{' rozbójniczych knowań krzyżac- 
kich. Wiek Nowy ]923 nr 6S00: 20 II, 
Fragm, 


91. Ubt'r die Umdrehungen dt'r Himmdskorper. Aus seint'n Schriften 
und Briefen, Auswahl wlIł N achwort sind von Ht'rmann Rausclming, dił' 
Ubersetzung besorgte '" TassiIo Schultht'iss, Posen 1923 Deutschł' Biiehen'i 
ss. 77. tabl. 1 (drzeworyt: Otto Lawrenz), 
Treść: 1. Aus dem ersten der Sechs Biicher iiber die Umdrehungell der Himmdskiirper 
[przedmowa do papieża oraz 10 rozdziałów I księgi, przy czym rozdz. 8 i 10 skrócone] s. 1-32; 
Aus allderen '" erken des Coppernicue, seinen Briefwechsel und zeitgeniissischen Berichten 
iiber ihn. 2. fragm. De estimatione monete, s. 35-36. 3. fragm. 1\10nete cudende ratio, 
s, 36-38.4. wstęp do przekładu Theophylacta, s. 39. 5. recepta, s. "40. 6. fragmenty z Retyka 
Narratio prima i z przedmowy do jego Efemeryd z r. 1550, s. 41-42. 7. fragm. listu Sculteta 
do Ł, Watzellrode z Rzymu, 21 X 1499, s. 43.8. List Kopernika do Kapituły warm. z Melzaku 
22 X 1518, 8. 43-44. 9. fragm. listu Kopernika do F. Rcicha, 8. 44-45. 10. fraglfi. listu 
Sculteta do Kopernika, z Elblą
a 15 II 1521, s. 45-46. n. fragm. listu Sculteta do Kopernika, 
z Elbląga luty 1521, I. 46-49. 12. list Kopernika do bisk. :Ferbera z 29 II 1524, s. 49-50. 
13. do Dantyszka z 8 VI 1536, s. 50. 14. do Dantyszka z 25 IV 1538, s. 51. 15. do Dantyszka 
z 2 XII 1538, s. 51-52. 16. do Dantyszka z II I 1539, II. 52. 17, fragm. Listu T. Giesego 
do Dantyszka z 12 IX 1539 w sprawie AlUlY Schilling, s. 52. 18. fragm. Listu Kapituły warm. 
do Dantyszka z 10 IX 1543 w sprawie jw., s. 53. 19. fragm. odpowiedzi na to Dall.,szka 


60 


ł
		

/Licencje_039_07_065_0001.djvu

			z 13 IX 1543, s. 53. 20. list Kopernika do Dantyszka z 28 IX 1539, s, 54. 21. tenże do tegoż 
z 27 VI 1541, s. 54. 22. list ks. Albrechta do Kopernika z 6 IV 1541, s. 55. 23. List Kopernika 
do ks. Albrechta z 15 VI 1541, s. 55.24. tenże do tegoż, 21 VI 1541, B. 56. 25. list ks. Albrechta 
do Kopernika, 22 VI 1541, s. 56. 26. List T. Giesl'.go do G. Donnera z 8 XII 1542, B. 56-57, 
27. List T. Giesego do Rety. z 26 VII 1543, s. 57-58. Nachwort s. 61-77. 
Rec.: Kohte J., .Miu-en Hist. Ges.f. Posen H. I: 1925 s. 53-54; Wieleitner, Milt-en II, Gesch. 
'Wed. Naturwiss. 25: 1926 s. 19-20. 
Uniw, Tor. 


92. Wyjątki z pism ,.. Urania 1923 nr 3 -4 8. 77-81. 
Fragm. z Wyboru pism 1920 (poz. 81). 


1J3. Z przedmowy do dzieła O obrotach ciał niebie"kich do Jego Swiąto- 
bliwości papieża Pawła Tr.leci('
o. Gaz. warsz. 18 111923. 


94. List kapituły warmiński('j do króla Zygmunta I -go. Autograf Koper- 
nika. W: Birkcnmajt>r L. A.: Stromata Copernicana, Kraków 1924 8. 254 
257, 
Tekst WK oryginalu w archiwum sztokholmskim. 


95. Pierwotny zarys projektu monetarnej w Prusiech reformy, Nieznany 
dotychczas utwór Kopernika z 1519 r. W: Birkt>nmajer: Stromata... JW.. 
s. 257-261. 


Tractatus de monetis, skrót De estimatione monete z r. 1519, 
Tekst oryg. wg rękopisu w Archiwum toruńskim. 


96. Rozprawy o :tlJ.oneeic i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza 
Traktat o biciu monety. Oprac, Jan Dmochowski. Warszawa 1924 Gebe- 
thner i Wolff S8. CLXIV, 8, 224. 
Tekst oryg. oraz tłum. poJ. 
Trcś
: słowo wstępne; Kopernik jako teoretyk monetarny; Kopernik jako działacz gOlpo- 
darczy. Dokumenty archiwalne. Szemat dotychczasowych publikacyj. 1. Tractatus de monetis 
(skrót toruński z 1519 r.) 2. Monete cudende ratio. 3. De estimatione monete. 4. Modus cu- 
deudi monetam. 5. Felici Reich, De moneta [nowy przekład). 6. Przypisy. J. Lud. Decii Dr 
monete cussione ratio. 7. [Kopernik?) Epistola ad Ludovicum Decium. 8, Scripta reB econo- 
micaB tangentia et nonnullae epistolae. a. Panis coquendi ratio (taksa chlebowa). b. Lice- 
nciae vendicionis censuuJiJ. (pozwolenia ua sprzedaż czynszów). c. Mansorum desertorum loca- 
tioues (nadania łanów). d. [Listy do: bisk. Ferbera z 29 IV 1524; kapituły warm. z 22 X 1528; 
.10 Zygmunta I z 22 HI 1516). 
Rec,: l. Daszyńska-Golińska Z., Prr;. warsz. 1924 nr 39 B. 435-439. 2. Kempner St. A., 
Kur, por. 18 II 1924. 3. Lewiński J. St., Ekon. 1924 B. 176-186. 
Uniw. Tor. 


97, Vonedc von Nikolaus Kopernicus zu den Biichcrn der Kreisbewe- 
gungen an den Hl.iligsten Herrn, Papst Paul III. W: List Stephan : Probleme 


61
		

/Licencje_039_07_066_0001.djvu

			u. Erkenntnisse der Naturwissen
chaft 1m Wechsd df'r Jahrhundł'rte, Mun- 
dwn 1925 s, 20-25. 
Uniw. Tor. 


98. [Prz('dmowa do paplł'Za Pawła III]. W: IJla
ko S. M.: Kopł'rnik. 
Moskwa 1926 8. 78-82. 
Tłum. ros. 
Uniw, Łódź 


99. [List do J. Dantyszka, Frombork, 27 VI 1541], W: Darmstaedtl'r 
L.: Naturforscher u. Erfinder. Bielefeld 1926 s, 6. 
Facsim. oraz tłum. niem. 
Uniw, Tor. 


100, Wybór pism w przekładzie polskim. Wydał, przypisami obja
nił 
i wstępem poprzł'dził L, A. Birkenmajer. Wyd. 2, Kraków 1926 ss, XXVIII, 
112. 
Treś
 identyczna jak w Wyborze z r. 1920 (poz. 81), Niewielka r6żnica w przedmowie, 
inna paginacja. 
Hec,: Hoesick Ferd.: Pisma zbiorowe. T. 7. Książki i ludzie. 8, 24-36. 


101. Nicolai Copernici Torinensis De Revolutionibus ,.. libri VI Norim- 
bergae 1543, [Paris] 1927 M. J. Hermann. k, 6, 196, tabl. 2. 
Fotogr. reprod. I wydania (Kopernik wg N, Dandeleau i wg Matejki). 
Uniw, Tor. 


102 ... przedmo\\'a do dzieła O obrotach ciał niebieskich (1543) W: Huma- 
uizm i reformacja w Polsce, Wybór źródeł dla ćwiczeń uniwersyteckich. Wyd. 
I. Chrzanowski. S. Kot. Lwów 1927 s. 175-178. } 


103. [De revolutionibus]. W: Shapley H., Howarth Helen E.: A source 
book in astronomy, New York 1929 s. 1-12. 
KiJka rozdz. z I księgi w ang. tłum. 


104, [De revolutionibus]. W: Whetham W. C, D.: Readings m the lite- 
rature of science, Cambridge 1929. 
Fragm. w tłum, ang. 


104a. O obrotach ciał niebieskich. W: Dzieje rozwoJu fizyki w zarysach. 
T. 1. Warszawa 1931. s. 31-35. 
Drobne fragmenty. 


105, Des Revolutions des orbes Gćlestes, Traduction avec introduction et 
notes par A, Koyre, Paris 1934 F, AIean, 
I. księga. rozdz. 1-11. poprzedzone przedmową 08iandra. listem kard. Schonberga 
i listem dedykacyjnym Kopernika do papieża Pawła III. 


62
		

/Licencje_039_07_067_0001.djvu

			Przedmowa również osobno, Rev, philos.: T. 116 1933 s. 101-118. Tekst franc. i łac. 
Rec.: llrachvogel E., Z. f. Gesch. Erml., Bd. 26: 1938 s. 254-258; Ros8n Edw., [sis 22: 
1936 nr 68, 
Uniw. Tor. 


106. Diseours sur la frappt' des monnaies. W: 
crits notabIes sur la mon- 
nait
, XVle siecle. de Copernie ił Davanzati, reproduits, traduits, d'apres les 
ptlitions originaleset les manuserits [Wstęp i objaśn.:] Jean-Yves Le Branehu, 
[Prze dm. :] Fran
ois Simiand, T, l. Paris 1934 F, Alean 8. 1-26, l tabl. . 
Tłum, Monete cu....ende ratio przez Wiktora :2:ółtowskiego. Wc wstępie o Koperniku 
s. XXVII-XXXIII. 
SGPiS 


107, [List do F, Reicha], W: terits notables,.. JW.. 8. 26-28- 
TIuII). na jęz. franc. W, :2:óltowski. 


108. Ob obrascenijaeh nebt'!myeh krugov. W: Baev K. L.: Kopernik. 
Moskva 1935 s, 197-202. 


10 rozdział z I księgi. 
Ks. M. 


108a. Predislovie k knige "Ob ohrascenii nehesnych orbit". Perev. A. Cej- 
tlina. Mirovedenie 24: 1935 s. 186-191. 


. 
109, [List do Zygmunta I. z Warmii" 22 VII 1516], W: Birkenmajer L 
A. : Nic, Copernicus u. d. Dcutsehe Ritterorden. Krakau 1937 8. 37-38, 
Tłum. niem. [Zofii Birkenmajerowej] wraz z facsim. 
Uniw. Tor. 


1l0. The commentariolus of Copernieu8, Os iris T, 3: 1937 II. 123-141. 
Wyd. i tTum. Edward Rosen wg tekstu Prowego (poz, 429), Ty t, przekładu: Sketch of 
his hypothesis for tłu' heavenly motions. Q,łb, 
Jag. 


lIl. Des Domherrn Nieolaus Coppernieus Besehwerde wider den Deutsehen 
Orden. [Wyd.] W. Tr[ober], Wacht im Osten Jg. 4: 1936-37 s. 338-342. 
Tekst oryg, z pisownill wspólcz. 
Uniw. Tor, 


112. Des Domherrn Nieolaus Coppernieu
 Gutaehten iiber die V orbes- 
serung der preussisehen Miinze, [Wyd.] W. Tr[oberl. Wacht im Osten Jg, 4: 
1936-37 s. 438-444. 
Tekst wg Schiitz K.: Historia rerum prussicarum. 
Ul1iw. Tor. 


63 


,
		

/Licencje_039_07_068_0001.djvu

			113. [List do Albrechta, ks, pruskiego, Frombork, 15 VI 1541], W: 
Schmauch H.: N, Coppernicus ein Dcutscht>r. Jomsburg 1937. Faesim. tabl. 
XV po s. 186. tckst s. 190-191. 
Zob. też poz. 881, 
Uniw. Tor. 


Ll4. [List do Albrf>chta, ks. pruskit>go. Frombork 21 VI 1541]. W: Schma- 
uch H.: N. Cop(.rnicus ... jw.. s, 19,). facsim, tahl. XVI po s. 188. 


115. [De RevnlutiOJlihus J. W: Dannt>mann Friedrich: Istorija estcstvu- 
znanija .... Perevod so 2-go ncmcckogo izdanija P. S. Juskcvica. T.l [1938]. 
Przedmowa do papieża oraz 10 rozdz. I księgi. 
Tekst wg wyd. De revolutionibus z 1879 r. 
Uniw. Tor. 


116. [List dedykacyjny do papu'za Pawła III]. W: Pięć wieków herezji. 
Wypisy z literatury polskit>j. Warszawa 1938 s. 39-41. 
Fragm. 


117, Wasiutyński J.: Kopernik. Warszawa 1938. Opis podstawowy zob. 
poz. 529. 
Z treści: l. List .., do Albrechta, ks. pruskiego. Frombork 21 VI 1541 po s. 464, facsim. 
2. List ... do J. Dantyszka. Frombork II IV 1533 s. 385-386, tłum. pol. 3. [List do J. Dan- 
tyszka, Frombork 8 VI 1635] s. 396-397 tłum. po]" facsim. po 8. 408,4. [List do J. Dantyszka. 
Frombork 
 VIII 1537] s. 402-403, tłum. poJ. '5. [List do J. Dantyszka. Frombork 2 XII 
1538]. facsim. przed s. 409, tłum. pol. 8.410. 6. List... do J. Dantyszka. Frombork 27 VI 1541. 
facsim. przed s. 465. 7, [List ... do kapituły warmińskiej. Melzak 22 X 1518] s. 285 tłum. 
pol., facsim. po s. 280. .8. List .., do M. Ferbera. Frombork 29 II 1524, facsim. po 8. 328. 
9. [List do Zygmunta I] s. 259-261. 


l Ul. [De cevolutionibus], W: Geissler (;.cchard: ,Em'ol)ai!'che [)okum(
ntc 
aus runf Jahrhundcrtcn .., Leipzig 1939 s. 39-40, 
l rozdz. I księgi oraz drobne fragm. rozdziałów 2-go i lO-tego tejże księgi w przekł. niem. 
Uniw. Tor. 


\ 
119. On fhe RcvolutioJl8 of thc Celt'stial Sphcn
s, [Tłum.:] Charlf>I' Gltmn 
WalIis. V. 1-3. [New York] 1939 St. John's Bookstore. 
Powiel. 


120, Thrce Copernican Treatises, 'fhe Commcntariolus of Copemicu8. 
Thc Lettcr against Werner. Thc Narrafio prima of Rhcticus. Tcanslated with 
introduction and notes by E, Roscn, New York 1939 Columbia Uniw, Press 
ss, XI. 211, III. 
Tre'c5: l. Introduction, 8. I-53. 2. Commentariolus, s. 55-90. 3. The letter against 
Werner, 8. 91-106. 4. Rheticus: Narratio prima 8. 107-198. (Ossiander: To the Reader 
concerning the hypothese8 of tws work, I. 24-25). 


64 


I
		

/Licencje_039_07_069_0001.djvu

			R,'e,: 1. ]. IJritish Astron. Soc. 50: 19411 s. 289-291. 2." Observator.y 63: 1940 s. 161-166. 
:i, Norman Daniel, f,.is V. 32 : 1949 s. 358-359. 4. Plummer H. O., Nature V. 146 s. 3
3-364. 
- . 
5. Pogo A., Astrophys. .l. 94: 1941 8. 555-556; 6. Papui. Astron. 49: 19,U s. 398-399. 
7. Rice Hugh S, Sl'riptfl mflthem. Q: 1943 s. 185--187.8. ZnRnil'('ki f'., Amer. hist. Rl'v. 1941 
s. 624-625. 


\ 


L21. lIber dit' Krei8bewt'gungeJl dt'r Himmdskorpt.r. Ubers. u. mil Anmer- 
kungeJl von L. C. MeJlzzer. UnveraJlderter Ncudruck der Akad. Y"r1agsgc- 
st'llschaft mit einer Vorwort von J. Hopmann. Leipzig 1939 ss. XYI, 363+66. 
Rec.: 1. Brachvogel E., .lomsburg Jg. 4: 1040 s, 233-:-239. 2. Tegoż, Z. f. Gesch, Erml. 
Iłd. 27: 1940 s. 462-463. 3. Kubach F., Z. f. gl/s. NatunłJiss, 6: 1940 s, 88-89. 4. 5chn('l- 
Icr H., SUrne 20: 1940 II, 23. 5. Stickl'r 8., llimmelslllelr 50: 1940 II. 60--61. 
Uniw. Tor. 


122. [Dt' e!'timationc monete). W: Schmauch H.: Nik. Coppernicus "nd 
tlit' preussischc Miinzreform [Braunsberg) 1940 s. 27-34 (poz. 2131). 
Tekst na podstawie rękopi
miennego odpisu z archiwum gdańskiego, data pow
tania tcgo 
wg Schmaucha "projektu" rozprawy o monecie - 15 VIII 1517 (Acta Tomiciana .lopiero- 
1529). Porównanie tekstu powyższego z tekstem z t. 5 Acta Tomiciana.wykazu,je jedynil' bardzo 
.{robne odchylenia. Tl'kst jest zestawiony z Handlung von der J\1iintze z 1519 r. (poz. nast.). 
Lipiński E.: PoglQdy ekonomiczne M. Kopl'rnika, Warszawa 1955 s, 19 stwierdza brak tego 
.łokumentu w archiwum gdańskim. 
Uniw. Tor. 


123. [Hamllung von flt'r Miintze]. W: Schmauch H.: Nik. COPJlt'rJJicus.., 
.i\\o., s. 27- -34. 
Tekst na podstawie rece8Ów gdańskich. \\ przeciwieństwie do Umochowskiego, który 
uważał go za współczesny przekład De estimatiolle monete z Acta Tomiciana t. 5, Schmauch 

wierdzi, że tckst łaciński z 1517 jest projektem w dwa lata później napisanej w jęz. niem. pierw- 
sze,j rozprawy Kopernika o pil'niądzu. 


124. [List do kapituły warmińskiej. Melzak 22 X 1518). W: Schmauch 
H: Nic, Coppernicus u. fI. Dt'utscht' Ritterordł'n. .Tomsburg Jg. 5: 1941 (poz. 
1070) facsim. po s. 72. 
Uniw. Tor. 


125. [List kapituły warmińskiej do Zygmunta I, 22 VII 1516]. W: Schma.- 
uch H.: N. Coppt'rnicus ... jw., facsim. po R, 72. 


126. De Revolutionibus orbium coelestium libri VI. Amsterdam 1943 
Roskam's Boeken Verkoop Kantoor. Tipografia Vine Bona, Torino SB. 12 
nlb., k. 196, portr, wg Falcka. 
Przedr. homograf. I wyd. 
Z wydania tego odbito 200 egz. na czerpanym papierze, numerowanych od l do 200 dla 
wydawcy Chi ant o re w Turynie oraz dalszych 100 egz. numerowanych od I do C dla wydawcy 
Roskama w Amsterdamie. 
TTniw. Tor., Ribl, 1\1. Gdańsk, Jag. 


-; - Hihliolufia Kopf'rniko,nkll 


III) 


,
		

/Licencje_039_07_070_0001.djvu

			127, Ausziige aus den Werken von Kopernikus, In neuer deutscher Ober- 
setzung von Karl Zeller. W: Nikolaus Kopernikus. Bildnis eines ę;rOSRen Ueu- 
tschen, hrsg, v, Fritz Kubach. Miinchen 1943 s. 27-60, 
Treść: l. Die Grundsiitze des Kopernikanischen Systems [fragm. z Commentariolusa] 
I. 27-30. 2. Die Griinde der Miinzverschlt'chterung [fragm. z Gutachten iiher dit' Verbe9s. 
d. preuss. Miinze tekst wg Prowego - poz. 429], s. 30-32. 3. Form und Bewegung der 
Erde und die Anordmwg der Himmelsbahnen [z De Revolutionibus, przedmowa oraz roz- 
działy I, 2, 4-10 I księgi], s. 33-60. Poza tym tamże: 4. [List do Albrechta, ks. pruskiego, 
15 VI 1541], s. 378, facsim. po 9. 214. 5. [I.ist do Alhrt'chta, ks. pruskit'JI;o, 21 VI 15411, 
8. 377, facsim. przed s. 247. 


128. V orred,. zu den Riichem der Kn,isbewegungen an den Heiligsten 
Herm, Paplit Paul III. W: Altpn'ussiRch(' Profo	
			

/Licencje_039_07_071_0001.djvu

			dokumenty do życia i działalności Kopernika, wiadomości współczesne o nim i o Warmii, t. 7 - 
bihliografia kopernikowska, t. 8-9 - biografia Kopernika. 
5. Kubach F;: Das Werk von Nikolaus Kopernikns. Aus der Arbeit fur die erste grosse 
Kopernikus-Gesamtausgabc. Pro'eus 1943 s. 95-96. 
6. Meuer Adolf: Der "platonische" Copernicus. Neul' Wl'rkl' des Astronomen in (leutscher 
Sprache. Oberschl. Z'g. 1942 nr 337. 
7. Schmeidler F.: Da8 Lebenswerk des Nikolaus Kopernikus. Gedanken zur Koperni- 
kus-Ausp;abe. S'ernenlł!el, 3: 1951 H. 9-10 s. ,176-178. 


131. [List do króla Zygmunta I]. W: Nicholas <":opernicus. A tribute oC 
natiollS, Ed. by St. Mi[erlzwa. Nł'w York 1945 s. 189. facsim. 
Zob. poz. 3393. 
Uniw. Tor. 


132. Błagani!> króla Zygmunta J o ratullf'k. W: Trepiński Antoni: Potę- 
pieńcy .., Antologia. Łódź 1947 8. 99. 
Fragm. e listu kapituły warm., 1516, w tłum. L. A. Hirkenmajl'ra Wf!: wyd. w Lanlusie, 
1909-10. 


133, Nikolaja Kopernika Torullskogo Ob ohraMenijach nebesuych S£pl'. 
W: Nikol aj Kopernik, Sbornik statej. Moskva' 1947 8'. 187- -2J 3. 
Rozdz. 1-10 I księf!;i. Tłum. F. A. Pl'trovski,j. 
Por. poz. 650. 
Obserw. Astron. UMk 


134. Df' Ht'volutionibws. Prefact' and Book I. Translated hy .John F. Dob- 
"on, assisted by Sclig Brodt'tsky, With a biographical note and notes to tht' 
lran!!lation. 'Occasional Notes Royal Astronom. Soc" Nr 10: 1947 May 88. 32. 
Treść: 1. DobsOlI J. }'., Nicolau8 Copernicus, 8. 1-2; 2. P. J. M. Note on the So- 
ciety's copy of De Revolutionibus s, 2. 3, To the Most Holy Lord, Pope Paul III. The pre- 
face of Nicolaus Copernicus ... s, 3-6.4. ... Revolutionum Liher primus s. 7-26. 5. Notes.., 
27-32. 
2 wyd.: poz. 148c. 
· {Tniw. Tor, 


\ 
135, Erster Entwurf seines Weltsystems sowie eme Auseinandersetzung 
Johannes Keplers mit Aristoteles iiber die Bewegung der Erde. Nach den Hand- 
schriften hrsg., iibersetzt u, erliiutert v. Fritz Ros8mann, Miinchen 1948 H. 
Rinn ss. 100, tabl. 1. 
8. 9-28: tekst oryg. Commentariolusa wraz z r6wnoległym przekładem niemieckim. 
Hec.: Rosen E., Archiv. in'ern. d'Hist. Sc, 1950 s. 700-703. 
W związku z tą pozycją: 
Rossmann Fritz: Der Commentariolus von Nikolaus Kopernikus. Naturwiss-en 34: 
1947 I. 65-69. 
Uniw. Tor. 


67 


,
		

/Licencje_039_07_072_0001.djvu

			136. Gesamtausgahe. .Miinchen H.. Oldenhurg. 
Bd. 2. De revolutionihu!' orhium caele!'tium libri Hex. (Textkritiseht" AUH- 

abt'). Hanc I'rlitionem curavł>runł Franci
ł'u!' Zt'IIf'r [i] Can;lu!' Zł,lIt'T, 194Q 
H". 470. 
Treść: list dedykacyjny Kopernika do papieża Pawła Uf, 8. 3-7; Dl' revo1utionihuH, 
s. 8-402; przedmowa Osiandra Ad leetorem de hypothesibu8 .... s. 403 -41 I; list kard. Schon- 
berga do Kopernika s. 404; oraz Epilegomł'na, s. 405-430; w których m. in. opi" poprzed- 
nich wy
ań; objaśnienia oraz indeksy naz"iBk i rzeczy, B. 431 470. Tł'kst. opart.y na rękopi- 
sie wydanym in facsim. jako tom 1-"zy GeBamtaUBp;ahe oraz na pi
rw"zYl'h cztl'rł'ch wyda- 
niach tegoż dzieła. 
Dd. 1 : 1944 zob. poz. 130. 
Nar., Uniw. Tor. 


137. [List do Albrechta, księcia pruskiegu. Fromburk 15 VI 1541]. W: 
Europiiische Brif'f(' im Reformationszt>italtt>r. Zweihundl>rt Briefr an Mark- 
graf Albrt'cht '" łHlHgf'wahlt II. hrHg. v. Walthl.r HlIbat!go. Frombork 21 VI J54J]. W: 
Europ. Brif'fe ." jw., ". 144. 
\ 
138a. On thł' rf'volutionR uf thl' h,.avt>nl) sphcrs. [Tłum.:] C. G. W uUiH 
Chicago 1952 Encyclopaedia Beit annica. Grf'at Rook", nf t hl' W f'!'tren W neM 
nr 18 s. 797 - 838. 
Hec,: Nł'ugł'bauer O., Isis 46: 1955 s. 69-71. 


139, Thł
ophylactus Simot'atta: LiHt)'. Tłum. z Jęz. grt'cki"go na łacińH,ki 
l\1ikołaj Kopernik. 
Tekst łac. i gr{'(
ki lIstalił RYHzard Gan"init'e: Tłum. /la .i\:'z. }lnlHki .Jan 
ParandowHki. Wit'r!'z Wawrz. Kurwina tlum. L. H. MnrHli/l [Warszawa] J4)53 
PańHtw. Wyd. Naukowe S8. XIX, 173. 
Trcść: Gallsiniec Ryszard: Przedmowa s. V-XIX, łacsim. wyd. krak. z 1509 r. ". I .U; 
Ilum. łac. s. 43-86; tekst oryg. 'grecki] 8. 87-127; tlum. pol. s. 129--173. 
Rec.: ł.anow"ki .Jł'rzy, Pam. filer. R. 45: 1954 z. 1 8. 238-243. 


140. [Cytaty z pif\m I\.ol'f'rnika). Hist. i Nauka l\ollM. H. I: J9a3 III' I 
R. 6J. 


141. Cytat y z piHm Kupcrnika. Świat i tycie 1953 nr 23 !'. ]. 
Drobne fragm. Zł' skarjti na KI'zyżakłiw i z przł'l1mo,,"y 110 ..Dp revolutionihl1"". 


142., Dl' revolutionibus orLium cae!('fo;tiuJll libl'r primulS, [2-gi tyt. w jęz. 
}I ul. ]: O obrotach sfer niebieskich księga pit>rwsza. Tekst łaciński ustalił RY8zard 
Gansinit'c, Tłum. pilI.: Mipczyslaw Broż('k. Ob,jaśn. i rf'tł.: AI[,>band('r] Birkcn- 


fiS 


I I
		

/Licencje_039_07_073_0001.djvu

			majel'. Varfoioviat' 1 'J53 P ,IIi" t \\. Wyd. l'!auk4l\\t,. r"". U8, 2 nlb. Tekst lac. -i 1 10 1. 
PolFka Akad. Nauk. -L 


Treść: l. Przl'dmowo s. 5- - 12, m. in. padaj.. w ni,'j Hirkellmajer, że padstawą tego wyda- 
nia był autograf i pierwndruk; ezyli tzw. "redakcja Retyka", 2. Nicolai Copernici Revolutio- 
num liber primus s. 13-75 (list dedykacyjny do Pawła \11 oraz pierwszych II rozdz.). 3. Miko- 
łaja Kapernika Obratów księga pierwsza, s. 51 -75. 4. Objaśnienia do polskicp;o tłumacze- 
nia f!. 77-119. 
. Rec.: em: Trzy wypowiedzi. Nowy ŚIł';aJ 1953 nr 47 s._ 3. 
Kępiński Felit'jan: O pobkim przekład.zic (1953 r.) głównego dzida Mikołaju koperniku. 
'1auka pol. H. 2: 1954 nr I s. 202-203. 
'\1. in. kwestia tytułu, który winien brzmieć: O obrotach kręgów Iliebicskich, 
Rapf. F'., Urania 1954 nr l s. 31-33 Zob. też poz. 239, 
Paza tym: HirkellIlłajer Aleksander: Cn przyniesie nowe łacińsko-polskie wydanie dzieła 
,,0 obrotach sfer niebieskieh" \fikołaja Koperniku. Probl. R. 10: 1954 nr 2 s. 98--101. 


l43. Do Jego świątobliwo
ci Pawia III. Wtium. W: Kauffł:lrlt Alfons: Nikolam Kopt.rnikus. Berlin 1954 R. 124- - 
L 138]. 
Są to: przl'dmuwa dn papieża Puwła I [ł .oraz I'Ozdz. 7 i II księgi I. 


Ii!J
		

/Licencje_039_07_074_0001.djvu

			148c, De revolutionibUl;, Pnface aud Book I, Translated by John F. 
Dobson aS8istf'd by Selig Brodet"ky.., London [1955] Burlington Hou8e S8. 32, 
tabl. 2. 
Odb. z: Royal Astron. Socjety'. Occasional Notes Nr 10:1947 (poz. 134). 


148d. The principle8 of a Ł-iound currellcy, W: Taylor J,: Copernicus on 
the evils of inflation... (poz, 2135a), J, His', oj ldeas V, 16: 1955 s.543-547. 
Przekł. bng. większej czę'ci Monetae cudende ratio. 
Uniw. Warlz. 


PISMA WĄTPLIWEGO AUTORSTWA 


149. Septem sidf'ra. Cracoviae 1629 in officina Fr, Caesarii k. 12 nlb. 
Estr. XX, 76. 
Wyd. z 1613 i 1619 nie są znane. Rękopis z podpisem Brożka w BibJ. Kórnickiej. 
Za autorstwem Kopernika opowiadają się m. in. Hipler (Spicii. Copernic. s. 152-153) 
i L. A. Birkenmajer (M. Kopernik jako uczony, twórca i obywatel, 1923 s. 86-87). Prze- 
ciwko: Prowe (N. Coppernicus, Bd. I, T. II s. 372-383) a ostatnio - 1926, Krókowski 
(zob, poz. 2172). 
Jag., K6rn, 


150. Sep te m sidera. W: De revolutionibus, Warszawa 1854 s, 553-562. 
Tekst łac, i tłum. pol. Ign. Badf'niego, Odb. tłumaczenia 1)01. War8zawa 88. 8. 


151. Des Nikolaus Kopernikus Sif'benge8tirn. W: Dantyszek J., Kopernik 
M. ... Geistliche Gedichte. Nach den Ausgabf'n von Kard. R08iu8' u. Prof. 
Broski hrsg, u. iibers, v. Franz Hiplf'r. Miinstf'r 1857 !<. 241- - 269. 
Tekst łac. oraz tłum. niem. 
Uniw. Tor. 


152, Siedem gwiazd. Przdożył z łaciny i wydał Narbrzan Hrtkowski, Lwów 
1858 ss. XVIII, 31. 
Nar. 


, 
153. Septem sidera. W: Spicilegium Coperni('anum 1873 s. 153-162 
(poz. 656). 
Przedr. wyd. z r. 1629. 


154, Mikołaja Kupernika poemat rdigijny siedem gwiazd. W: Polkowski I.: 
Kopernikijana, T. 1. 1873 8. 49-60 (JJOz. 653). 
Tłum. poJ. wg wyd. WBrSZ. 1854. 


155. S(
ptem !lidera. W: N atatem Nicolai Copernici.., die 19 Febr. 1873.., 
Cracoviae 1873 8, 1-16 (poz. 652). 
Tf'kst łac, oraz tłum, na jęz, niem. F. HiplerJl i poIlIki l. Badeniego. 


70
		

/Licencje_039_07_075_0001.djvu

			156, Sidus 1. (W oryg. lac. i tłum. pol. I. Badeniego), Gaz. nf1r, 1873 nr 45. 
)<'ragm. z Septem sidera. 


157. Seplem !;idt
ra. W: Pwwe 1..: i\.ii(', Cop)łprni(,Ufi. Hd. 2 Bt"Tlin 1884 
li. 266-275 (l)oz. 429). 
Ks. M. 


158, Gwiazda I\. W: Zluta przędza )łoetó\\ 
P. Chmielf'wliki. T, 4 1887 8. 149. 
Fragm. Septern sidera w tłum. I. Badeniego. 


prozaik6w polskich, n'd. 


159. Dm; Sit'bt'ngestirn, W: Pompecki B.: Litcraturgeschichte tl. Pro. 
vmz We8tpreus8en. Danzig ] 909 !i. 39 -- 40. .... 
Gwiazda I w tłum. nit>m. 
Uniw, Tor. 


160, Siedm gwiazd... W: Kopernik. M.: Wybór pism. Kraków 1920 8, 133 - - 
143 (poz. 81). 


161. Siedt'm gwiazd. Poem
t rdigijny, Gwiazda l (Przeł, z tac, I. Badf'ni) 
Pol.-balg. Pregl. God. 5 : 1923 nr 12{13 !i. 99. 
Jag. 


162. Siedm gwiazd. Poemat religijny. Gwiazda l. Tłum.: Łęgowl>ki [Józef]. 
Sł. pom. 1923 nr 39: L8 II S. 3. 
Uniw. Tor. 


ł 63. Siedem gwiazd
 Gwiazda IH. Sł. pom. ,\\>., 8. 2. 
Wg wyboru pism z 1920 r. 


LM. [Siedem gwiazdJ. Wi..k Now)" L923 nr 6500: 20 II. 
Fragm,' w Ilum. pol. 


165. Z poematu "Siedt'lłl gwiazd": Gwiazda Ul. Praca L 923 nr Q S. 4. 
I 
166, Z poematu "Siedem gwiazd" Gwiazda VII. (przekł. .T. Badeniego) 
Dz. płocki 19 II L 923: Ik b.'vdg. 1923 nr 40, 


L67, Epistola ad Ludovicium Decium, civcm Cracovienst'm, de monetl' 
I'estitucione 1526 per Con8iliarios Prussie, W: Kopernik: Rozprawy o mont'- 
t:it' w oprac. J. Dmochowskiego. Warszawa 1924 s, 165- 184 (poz. 96). 
Tpkst oryg. i tłum. pol. Tl'kst oryg. - archiwum Muzeum Czartory8kich w Krako wie. 


'il
		

/Licencje_039_07_076_0001.djvu

			168. Sicdm gwiazd. Przeł. Jan Km,pwwicz. W: Mikołaj Kopt:rnik. Księga 
zbiorowa. Lwów 1924 8. 104--110 (poz. 644). 
Muzykę do fragmentów tłumaczenia Kasprowicza skomponował T. Z. Kassern pl. Cz:tery 
nwtet,'Y kopernikowskie.. Na chór mieszany R capeUa. Poznań 1937. 


169. O dwunal;tolt:lnim Chrystut'ic pomiędzy doktOl'ami. W: Chór Wlt'- 
ków. Antologia poetycka w układzit' W. Miłaszcwskiej. J. HembielińRkiegu 
i Stanisława Miłaszewl;kiego. Poznań 1936 8. 175 - 176., : 
"Septcm sidera", Gwiazda VII w tłum, .T. Badl'niejP;o. 


170, Dm; Sil>hcnget'tirn (Septem sidl.ra). Angeblich von N. CopJlt'rnicu,.; 
(1473--1543), vcrdeutscht von Gerhart Sicveking. tltantis 1943 8. 148- .151, 
portr. Kopernika: 
Posłowie tłumacza. 


171. O dwunastoletnim Chrystusie. Strażn. ewang. R. 8: 1953 nr 14 8, 189. 
Fragm. Septem sidera w tlum. I. Badeniego. 


172, O re8titucii monet. W: Gerasimt'nko M. P.: Nikołaj Kopt'rnik ... 


ekonomi8t 


Kiev 1953 8, 113-119. 


Epistola ad Ludovicillm Decium ... de moneta restitutione, 1526. 


WIADOMOSCI O RĘKOPISACH 


173. HIHSCHING F, K. G.: Vel'!'uch ciner BC8chreibung dt'r !'chenswiir- 
digcn Bibłiotheken Tcutschłand8. Bd. 3, Erłangen 1788. . 
I. 472: pierwsza wzmianka o rękopisie "De revolutionibus" zna,idujqcym się w biblio- 
tece Nostitzów k. Pragi. 


174. AMERUNG [Karl Slavomir: Wiadomość o praskim rękopisie dzieła 
KUl'crnika De revołutionibus], Kvety 1840 dod. nr 16 s. 63. 
Swobodne tłum. poJ. A. .T. Rościszewskiego, -Roz:m: (Lwów) 1840 nr 35 s. 290 -291. 


175. COPERNIKUS. Tkom. Worhenbl. 1840 nr 49 1;. 597. 
Opis rfkopisu "De revolutionibus". 


176. [O R
KOPISIE "OC I'l
volutionibu8", znajdującym się w bib!. hr. NOR- 
titza). Morgenbl. 1840 nr 254: 23 X. 


177. CURTZE Maximilian: -Ober die Originalhandschrift dC8 Copernicani- 
schen Hauptwcrke8 De rcvolutionibus orbium coełe8tium libri VI. Altpr. Mschr. 
, 
Bd. 9: 1872 8. 187-189. 


72 


;
		

/Licencje_039_07_077_0001.djvu

			L 78, HOLTZMANN H.: Kopl'rnikw; uud Komcnius: .J.ugsb. allg. Zlg. 1872 
nr 304, Beil. 
O nabyciu przez Konlt'niuHH rękopisu Ue revolutionibu
 po Chri
tmallnil' w r. 1614. 
t 
, 179. DURDIK Josef: Prażskij rukupi!' I\..ul't'rnikliv ..nI' rt'voIutionibus 
orbium cOI,It'stium", St'etozor 1873 ". 80, iIu"tl'. 


L80. BIRKENMAJER Ludwik Anluni: W sprawie rękopi"HI kopł'ruiklm t:go 
"Dt' Tł'voIutiouibu,,". Prz. katol. 35: l B97 s. 71-72. 


L81. LO ()DNALEZIENI(r rękopisu ,.nl' fl'volutionibu,," J. W{'drowiet. LłW7 
nr 2. 


. 
182. SIMAK J. V.: Dit' Handschriften dt'l' C;raf No!'tilz!'cht'n .'\-la,joratsbi- 
bliothek. Prag 1910. 
s. 1-2: o rękopisie ..Ue revolutiollibu
". 


183, SOCHER H. 
 Vom SchicksaI der I\.upemikw;handschrift .,De I't'volu- 
lionibus". Slerne 9: ]929 s. 205-208. 


184. SOCHER H.: Het Handschrift vou CnpemicUl' .,Ut' n>vnlutionibu,,". 
Wł'tenschappdi,jkt" Bladen 1930 H. 62-63. 


185. SEYDL O.: Vydiini Kopt'rnikova dila "Ue H.evolulionibuf> urbiUJn cue- 
lestium libri sex", Rise Rvezd 12: 1931 s. 80-82. 
Stan przygotowań do wydania rękopisu przl'z Obserwatorium Astronomiczne w 'Pradzt', 


186. VETTER Vuidn: SUI' leI' dl'stim< du manuSł'ril pragois de Kopernik 
dl
 Hevolutionibus Orbium Codestium Libri Sex. Vestn. Król, Ceske S
ol. 
Nauk ti.2, 1931; Mim, Soc. Rn,'Y, dl' BlJheme, CI Sc. 1931. Orlh. PragtU" 1931 
ss. 21. 
lłec,: Hirkl'llłnajer Al., Wiad. maJem. T. 34: 1932 s. 95--97. 


187. WYDANIE dzieła 1\.0I'I>rnika "Dt' UI'vnlutionibus" \\ manuskrypdt'. 
Mathesis pol. 6: 1931 nI' 5-6 ". 116- - U7. 
O zamierzonym przez Obserwatorium Astroll. w Prudzl' wydaniu ill fal,sim. rękopisu HI' 
revolutionibus. Wzmianki o historii rękopisu. 
Zob. też poz. 1086. 


188. RO.: l)okuml'ul największej rewolucji świala. Słynny rękul,is dzieła 
Kopernika w bihIiotl'ct" pra8kit'j. /III str. k 111'. rodz. 1933 nr 171. 


L89. BRACHVOGEL EU!!l'n: Fraut'ubUl'!!s kostbar8tt's Buch lie!!t łJJ Prag. 
Erml. Zt
. 8 TV 1939. 


71ł
		

/Licencje_039_07_078_0001.djvu

			189a. VETTER Quido [Los rękopiRu ,.De revolutiollibuR"l, Narodn.; Li.
I'\. 
C) XII 1939. 


190. BIRKENMArJER AII'kl-\andł')': Hękopis Kopt'rnika. Od A do Z 1953 111' 40 
1;. 2, ilustr. , 


191. BIRKENMAJER Alt'k"ander: Z dziejów auto
l'afu "Ut' revolutionibul-\". 
NaIlka pol. R. 1 : 1953 nr 3 8. 154.. 


192. BRATERSKI dar, Rad;" l. Śu;;al 1953 nr :i9 s. I. 


193. DĘBSKI Stefan: Nieprzypadkowt' dzie,jt. KopernikowRkieJ!;o rękopisu. 
Prz. kul,. R. 2: 1953 nr 44 s. 7. 


. 
194. DZIEJE rękopisu genialnego dzida. Tr.rb. T.rg, 1953 nr 83 M. 1. ilm;tJ. · 


195. GADOMSKI .Jan: Dzieje manuskryptów Mikołaja Kopernika. Prob/, 
H. <): 1953 nr 11 s. 748-754, ilu8tr. 


196. GADOMSKI Jan: Hękopis "De Rcvolutionibus". Urania H, 24: ]953 
nr l s. 317-322, tab], z reprodukcjami rękopisu. 


197, GRYCZOWA Alodia: Narl rękopist'Dl Kopernika. tycif' liter. R. 3 : 1953 
Ill' 42 s. 9. 


198. GRYCZOWA-Kawccka ALIodia J: Święto nauki - 
wi"tłl przy,jaźni 
Prz, bibliot. R. 2] : 1953 nr 4 s. 377--380. 
O rękopisie "De revolutionibns". 


199. IL MANOSCRITTO dd "De rcvolutiollibUls orbium code,.;tium" di Copt')'. 
nico in Polonia, Notizie Polacche An. 2: 1953 nr 53 s. 10. 


:WO. NAD RĘKOPISEM Kopernika ... Tryb. T.rg. 1953 nr 77 M. 2. 
I)otyczy przekazania przł'Z Czechosłowację rękopisu "De revolutionibus". 


201. HĘKOPIS dzieła Kopernika wystawion
 w MuzI'um Narodowym. r'.rb. 
Ludu 18 IX 1953 tj, l. 


202. RĘKOPIS Kopernika ,,0 obrotach ciał nif'bieskich" Czesi przekazali 
Bibliotecf' Narodowej w Warszawie. Dz. pol. (Londyn) 26 IX 1953. 


203. UĘKOPIS nit'Śmiertt.lnego dzida Mikołaja Kopernika w Warszawie. 
Rząd Czechosłowacji przekazał oryginał dzieła genialnego uczonego polskiej 
t1elegac.ii rządowej. Tryb. Ludu 17 IX 1953 s. 1. 


ił
		

/Licencje_039_07_079_0001.djvu

			204. Ross .J.: Rękopis Kopprnika. Ochro Zabytk6w H. 6: 1953 nr 1 8, 6R - 
69, ilu8tr. 


205. HOFFLEIT Dorrit : CopPł'Ilican manuscript: )'ptum" lo Poland. Sk'\' 
T,.lesc. 13: 1954 nr 4 s. 112. 


206. NOWE dzido Kopernika. Rozm. warsz. 1826 nr 10 8. 79. Odkrycit' 
w Sztokholmie r{'kopisu "O wpływie komet na planety Ziemi. Saturna i Marsa" 
z r, 1533. 
Zob. też poz. 244. 


207, [WIADOMOŚĆ o odkryciu rękopisu "O wpływie kom!'t na planety" 
. ,.] Dz. 1łJil. 1826. Nowiny nauk. t. l 8, 83. 


208. m.: NeuentdeckteB Manuscript des beriihmten Astronom!'n Kopernik 
bey einem Gewiirzkramcr, Wanderer 1828 nr 237, 
Przedr.: Birkenmajer L. A.: M. Kopernik. T. 1. 1900 s. 529. 


209. W-T; Rękopis Kopernika nowo-odkryty [w Sztokholmie). Rozm. 
(Lwów) 1829 nr 14 B. 120. . 


210. GADOMSKI Jan: Zaginione rękopisy Kopernika. Od A do Z 1953 nr 4. 
Gł6wnie o Traktacie o kometach. Zob. też poz. 1818'- 


211. CATALOGI librorum manu8criptorum Angliap et Hiberniap in Ulmm 
('ollecti ... Oxoniat' 1597. 
W t. 1 wzmianka o kopii rękopi
u listu do H. Wapowskiego (Bodł. \[88S. Nr 6593). 


2lla. [O RĘ:KOPISACH Kopernika znajdujących się WP Fromhorku I. Gaz. 
nar. (Pozn.) 1916 nr 24 8. 3, 


212. ZIEMIAŃSKI: Hrkopisy K0l'prnika " Hosji. Kur. pozn. 1922 JU' 233 s, 6. 
I<'ragm. art. ogłoszonego w Gaz. gdańskiej. Mało krytyczny a1't. o jakimś bliżej nieznanym 
rękopisil' w PulkowiC'. ... 


,
		

/Licencje_039_07_080_0001.djvu

			II. BIłH.JOC;HAFJE 


BARANOWSKI H.: '1\1. Kopernik 


,'kollomi
ta. Bihliografia, zoh. poz, 2IJ91. ' 


213. BROŻEK l.udwik: Bibliogl'afia K"pernikowtlka 1923-l948. Biblio!!.'a- 
fift Zachodnia, Dod. do Przeglądu zaf'h., 1949 nr 7-8 ss. 30. 
Zawiera 308 poz, l'kład rzeczowy, PJal!ięg terytorialny nieograniczony. 
I 
214. BRUCHNALSKI Wilh..łm: Bibliografia kopernikowska 1509 1923. 
W: Mikołaj Kopernik. K!iięga zhiorowa. Lwów 1924 s, 209 - 246. 
Zawiera 588 pozycji. IJkład rzeczowy. Zasięg terytorialny:' Polska w granicadl historYt:z
. 
"yrh, 1\ poloniców zagranicznych jedynie autorzy polscy. 
Uniw. Tor. 


2] 5. KOSSMANN U., Ziemsen ł.: Uhl'.'sicht obl'l' das łlclItschc Kopel'Jli- 
kusschrifttum. BerJin 1943 Publikationsstcll.. Berlin-Dahlem ss. 18. 
Zawiera 208 pozycji. Uklad ulfah..tyczny. Prz..waża literatura niem. Bardzo ni..licznc 
prace polskie i lo w przekłada..h. 

ar., .Jag. 


211,. KUBACH Fritz: KIt'im' KOPl'rnikutI-Bihliographie. \V: J'Jikolaul' "'''pe.'- 
llikuH. Miim:hen 1943 s: 286-304, 374-375. 
Zawiera 222 pozycje. Ukł"d alfabetyczny. PiśmieJlnirtwo \\' większoAci ni,'mi,'ckie, pozycji 
polskich S, w tłumaczeniach. 
(lniw. Pozn. 


217. LEŚNOU()HSh.1 B[ogusław]: Mikołaj KUl'crnik 1473 1543. W:. Biblio- 
grafia literatury polskiej okresu Odrodzenia. Warszawa 1954 s. 170 --191. 
tI. 1114-191: Bibliografia, w układzie chronolo
cznym, obejmuje 31 pism Kopernik" 
i przeszło 150 opracowail. 


218. HASSEGNA d..łla rivit-lte. (t:0l'ernicana) Europa orient. 3: 1923 lU' ;; 
... 295- -298 oraz W: II nono cinquanllonario ddla nascita di NicoJa Coper- 
ni(:o. Roma 1923 (Odb. z p0l'rzl'dn.). \ 
Uniw. Tor. 


i6 


-..Al...
		

/Licencje_039_07_081_0001.djvu

			. 219. WOŹNOWSKI Mieczysław: Litt
ratul'a kupnoiknwska. 
1953 z 8 s. 209-212, z. 9/10 8. 252. 
7.awil'ra 178 pozycji, l T kład alfahetyczny. Szere
 zbędnych i nil'!	
			

/Licencje_039_07_082_0001.djvu

			.- 


228, BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Wiadomośi: o postępie prac krakow: 
:-kiej komisji akademickiej zajmującej się wYlłaniem dzid. biografii i bibliografii 
Kopernika. Wiad. matem. ł: 1897 s, 178-182. ,. 
Omówienit' rezultatów podróży naukowycb autora do Czech, Niemiec, Szwf'cji. 


229. BRACHVOGEL Eugell: Neues Schrifttum iiher Koppprnikus Z. j: Gesch. 
Erml. Bd. 26: 1936 s. 249--258. 


Zbiorowa recenzja prac: Henselinga R. (poz. 521), Hirkt'Jlmajera Al. (poz. 1314) i wyda- 
nia Des r4!volutions, Paris 1934 (poz. 105). 


230. BRACHVOGEL 
ugen: Nikołau8 Koppł'rniclII' im Uł'lU'ren Schrifltum. 
4ltpr. Forsch-en 1925 H. 2 s, 5-46. Ofłb. 
W szczególno'ci omówienie L. A. Birkenmajera Stromata <':operJlicana (poz. 492). 
Rec.: tegoż, Z. f. Gesch. Erml. Bd. 22: 1926 s, 324-327. 
TTniw. Tor. 


231. CANTOR Moritz: ZJII' Litc'rałm fl.-I'i Copprnicu8- Feił'r. Au!{sb. allg. Ztg. 
1873 s. 3029-303]. 


232. CASPAR Max: Die wissell!;chaftliche Kopernikus-Literatur clI''' Gf'- 
dachtnisjahres ]943. Kant-Studien Bd. 43: 1943 H. 3 fi. 474-476. 


233. CENNE wydawnictwa z okazji Roku Kopernikowskiego i Roku Odro- 
dzenia. Tryb. Ludu. 21 V 1953. 
Zapowied:if nowych wydawnirtw (por. poz. 238). 


234, CHOMĘTOWSKI Władysław: Dził'ła i materiały do życiorysu Koper- 
nika wydane w pierwszej połowie br. z okoliczności czterf'chsetncj rocznicy 
urodzin Kopernika \\ dn. 19 hItego 1873 r. Wif'k 1873 nr 24--28. 
234a, DEJK
VA N: N,: Vystavka "Nikolaj Kopernik", W: Nikolaj Koper- 
nik .., Moskva 1955 (poz. 650a) s, 90--111, ilustr, 
Spis książek i artykułów w i1o'ci 119 poz. - eksponatów nR tej wystawie. 


235, DIERGART Paul: Gedanken iiher nellł'reR Kopernikus-Schrif!tum. 
Proteus 1943 s. 135-146. 
Inst. Hist, FMK 


23ó. GOŚCICKA Halina: Rok Kopernikowski i Rok Odrodzenia Polskiego 
'" połRkiej prasie, Polonista R. 6: 1953 s. 51-56. 


237, HLEB-KoszAŃsKA Helena: Pokłosie cztererhsellc'cia Mikołaja Koper- 
nika za granicą. Kom. Dzial" Inf nauk. Inst, Balt. 1946 nr 2 S8 4. 


78
		

/Licencje_039_07_083_0001.djvu

			238. Il\IPONUJ1\(.E plany wydawnicze z ukazji Roku K0I'I>rnikow!'\kiego 
Roku Odrodzenia. Kur. ('odz. 22 V 1953 1'. l. 
Por. poz. 233. 


239, JAKUBOWSKI Jan Zygmunt: Wydawnil>twa kopl>l'Ilikow!'.k;I'. t,'Ycif' 
Szk. tvyż.
z. 1953 nr 11 s, 145- -148. 
Zbiorowa recenzja: De revolutionibus (poz. 142); Theophylactus: Listy (poz. 139). Gali- 
Il'i: Dialog (poz. 1823) Sniadecki: O Koperniku (poz. 1842), 
Drobniejsze omówienia wydawnictw Roku Kopernikowskiego: l. Aktualia księgarniane. 
Dziś i .Turm R. 9: 1953 nr 41 s. 10: 2, C: Sześć wydawnictw kopernikowskich. Nowy Swwr 
R. 4: 1953 nr 40 8. 2, ilustr.; 3. "De revolutionibus" i inne nowe wydania dzieł Kopernika. 
Życie Warss. 7 X 1953 8. 3; 4. Ł: Nowe wydawnictwa kopernikowskie. Ilusrr, Kur, pol. 1 X 
1953 8. 6; 5. I,iczne wyda
nictwa z okazji Roku Kopernikowskiego, Tryb. Ludu 23 IX 1953 
8. 2; 6. NowI' wydania dzieł Kopernika. Nowy Tor R. 3: 1953 nr 29 8. [2J, ilustr. 


240. K. J.: Wydawnictwa kopemikm;skie, Ślvietl. R. 4: 1953 nr 12 8, 13- 
. . 
L4. ilustJ'. 
Podobne omówieni!': Swiar i Ludzie 1953 nr 43 8. 2. 


241. KSI1\ŻKl (I Koperniku. Glos na/tez. L9!i3 nr 25 s. 4, ilust... 
, Przegląd wydawnictw z ostatnich lat. 


2"\2. KSI1\ŻKI O Kopl'rniku, Gaz. tor. 5 VI 1953 !I. 4. 
Zapowiedź nowych wydawnictw. 


243, MAJEWSKI Zbigniew: Rocznica kopernikowska \\ uaukowej pratue 
I'adzieckil
j. M,yśl .filoz. 1954 nr ] s, 353-357. 


244. N n;;ZN ANE Copernieialla w dawne.i prasie pnl
kiej. Sł. pom. 1923 nr 3Q: 
18 H s. 4. 
notyczy pozycji: 206 i 1527. 


ł 


245. rO BIBLIOTECE Artura Wołyńskiego, twórcy Muzeum Kopernikow- 
skiego w Rzymie, którą w ilości 5000 poz. przekazał bibliotece przy kościf'II' 
dominikań
kim Santa Maria sopra Minf'rva]. Przf'r.v. bibliogr. 1889 s, 43. 
, 


24b. PEl.NE wydanil> dzif'ł Mikołaja Kopernika. Trvb. Ludu 5 VI 1953 II, l. 
Zapowiedź wydania. 


2468. PENCONEK Adam: Poznajmy Kopernika gruntownie. Urania H. 27: 
L 955 nr 11 8, 343-344. 
Apel o wydanie drobnych notatek i zapisek Kopernika. 


247. PIOTROWICZ Karol: Polonica w Niemczech, Nauka pol. T. 18: 1934. 
t:opernicana: s. 24, 25, 53. 55, 59, 61, 62, 79, 10-1, 111, 131, 159. 


,Ił
		

/Licencje_039_07_084_0001.djvu

			248. [POLKOWSKI Ignacy]: Bibliograficzna \\ zmianka o wydanych życio- 
ry!-\ach Mikołaja Kopernika w roku jubil('ul'lzowym 1873. W tt'goż: Kopt'rni- 
kijana. T. 2. 1873 
. 350 351. 


249. POZNAŃSKI Man
t'łi: Riblio(!rafip Kopernikowl'lki.... Bibliot. 
1953 nr 3 f;. 89-92. 


R. 20: 


, 


249a. PRASA I KSI1\ŹKA. Nicholal' Copt'rnicuI' and tlIł' H...nai8f;ance. \'(1 at.- 
I'zawa [1954] k. 4 nlb., iłu
tr. 
Informator poprzt'dzony wstępt'm o wydanych w r. 1953 najważnit'jllzyrh kopt'rnikill- 
nach. 


250. PRZED ROCZNIC1\ kop,'rnikuw!-\ką. 1473
 1!)43-1953. NowI' Książki 
Ił, 5: 1953 nr 3 8. 1-2. 


... 


7.apowiedi wydownict", 


251. [PRZEGLĄD publikacji dutyczących Kopt'mika J. ..Upływa rok, jak 
zaczęto obchodzić... u nas 300-ni juhilpu8z założycida dzisiejszej af;tronomii,.'" 
Kur. rvarsz. 1844 nr 33 s. 154. Nit'omal identycznip rozpoczynająca "if not
tka 
w Gaz. krak. 1844 nr 35 jt'
t podpisana przt'z Broni",ława K. # 


252. SKIMBOROWICZ Hipolit: Copcruicul" and hi" Nativc Land [sł..ynny 
1\.. L.] i w8zY8tkit' i1llH' wiadomoRci o Kopt'rniku \\ ol'tatn.ich 3 latarh. . Prz, 
nUllk. R. 4. : ] 845 8. 367 -- 370. 


. 


253. SLOTWIŃSKI Kon!Stanty: Wiadontuści zagra1llCZllł' o Mikołaju Koper- 
niku. Czas. nauk. Bibl. Ossol. 1832 8. 87- ,102. 
Przt'w. w: Polkowski I.: Kopernikijana. T. 2. 1873 H. 75--:81. 


254. - t : Pokłosit' roCZ1lICV kopt'rnikowI'kit',j. StrażlI. zach. H. 2: 1923 
1". 130-134. 
ITniw. Tor. 


255. W SPRAWIE wydawnictw Kopt'rnikowych. Wif'k 1873 nr 30. 


256, WYDAWNICTWA kopernikowskie: Now, Tyg. 1953 nI' 13 8, l; Od A do Z 
1953 nr 35 s. 4; Sł. T.rg, R. 2: ]953 nr 238,4; Sztand. Młodych ]O VI 1953 s. 4. 


257. Z OKAZJI Roku Kopt>rnikowskiego przygotowane są do druku wl'zy- 
!Stkie dzieła wielkiego astronoma. Gaz, tor. 6/7 II 1953 8. 2, Tamże na s, 4 reprod. 
obrazu "Kopernik" Brunona Gęstwickiego. 


Zob. teł. poz. 396, 402, 1771, 2006, 2091, 2259, 2815,,339:ł. 


!'tlI
		

/Licencje_039_07_085_0001.djvu

			UAUACZE KOPERNIKA 


258. łhRKENMAJEH L[udwik] A[ntolli]. W: Polski !<łO\
nik biograficzny 
T. 2. 1936 s. 102-105. 


259, HORBACKI Władysław: Ludwik Antoni Birkenmajer. Czas. prz.vr. 
R. 4: 1930 nr ] --2 s. 2-8. foto
l'. 


260. M. S,: Mikołaj Kopernik. Sł. pom. 1922 nr 279 H. 3. 
Wywiad z L, A, BirkcnmajereDl. 


261. ORKISZ L.: Ś. p. prof. dr Ludwik Antoni Birkenmajer (1855-1929) 
Urania, Ił. 8: 1929 nr 9/10 s. 129-131. 
- 


262. STENZ Edward: [L. A. Birk..nmajer]. Mathesis pol. 5 : 1930 nr 1-2. 


263. W ĄSOWICZ 1'.: Życie i działalność naukowa A. L. Birkenmajera. Wiad. 
matem. 1'. 34: 1932 s. 57-58. 
Tamże bibJiof!:rafia jeRo prac " ilości 103 pOi!, 


2M. ż,: Studia nad życiem Mikołaja ł\..opernika. Głos lub. 1922 nr 339. 
O wywiadzie z prof. Birkenmajerem " Slowie Polskim. 
Zob. też poz. 1839. 


265. BUCIIIIOLZ Franz: Eugen Brachvogel. Ein Lebensbiłd. Z. f. Gesch. 
Erm'. Bd. 28: 1943 s, 1-29, portr. 
s. 29-42, bibliografia: ok. 76 pozycji dotyczy Koperniku. 


266. BUCHIIOLZ Franz: Kopcrnikusforschcr Eu
cn Hraehvogeł. .Jomsburg 
Jg, 6: 1942 8. 309-311. 
M. in. wia;łomośłi o przYRotowywanej przez R. Samuiskiego Bibliografii kopernikow. 

kiej. 
Uniw, Tor. 


266a, BARYCZ Ht'nryk: Jan Brożek na tle 'walki elementów postępo- 
wych z tradycyjnymi w Uniwersytecie Jagiellońskim. W: Krakowskie. Odro- 
dzenie, Referaty z konferencji naukowej ,.. 1953. Kraków 1954 
s. 92-94: o stosunku Brożka do Kopernika i jego podróży na Warrnię. 


267. BARYCZ Henryk: Pierwszy historyk nauki i kultury w Polsce [Jan 
Brożek]. W: Księga pam. ku ezci Wacława Sobieskiego. 1'. l. Kraków 1932 
s. 1-12, Odb, ss. 12. 
s. 1-5: Brożek jako kopernikolog, 8. 2: wiadomość o wykJadach magistra Walentego 
Fontany o teorii Kopernika na Uniw. Jag. w latach 1578/80 z rkp. Bib). Jag. nr 220. 
Uniw. Tor. 


Ił - liibłiolrafill ....opf'rllikow.k. 


MI
		

/Licencje_039_07_086_0001.djvu

			2ó8. HIALOBORMKI EU8tal
hy: Przypominamy ° Janie Brożku. Poszukiwacz 
śladó" Kopf'rnika. Dz. balt. 22 /23 II 1953 8. 8. 


269. BIRKENI\IAJER AI..ksandf'r: .Jan Brożl'k. W: Polski słownik biograf. 
T, 3. 1937 s. ] - -3. 


270, DIANNI .Jadwiga: Jan Brożek (Joanne8 Beoseius) akademik krakow- 

ki (1585- -1652). WarlSzawa 1949 
s. 129-133: Brożek jako kopl'rnikolog. 


I 
271. ł'UANKE Jan N"I'[omucen): Jan Brożek (J, HrolScius), akademik kra- 
kowski 1585-1652. .Jego życie i dzieła .., Krakó" 1884 8S. IX, 303, portr. 
s. 52-58, 61-70: Brożek jako kopernikolog poza tym szereg mniejszych wzmianek. 


272. t: Jan Brożt:k z Kurzclowa pit:rwszy poszukiwacz śladów Kopernika. 
llusłr. Kur. poJ. 14/15 VII 1953 8, 4. 


. 


273. JACOBI Max: MaximiJian Curtze, 1837-1903. Altpr. Mschr. Bd, 
40: 1903 8, 304--31 ł. 


{'niw. Tor. 


274. DITTRICH .'r.: Dl'. }<'ranz H i P I e r, DOIncapitular in Frauenburg, Skizze 
eine8 GclchrtenlebenlS. Z. f Gesch. Erm/. Bd. .12: 1899, 8. 383-427. 
s. 403-405: Hipll'r jako kopernikolog. 
Uniw. Tor. 


275. FELDMANOW8KI Hieronim: KlSiądz Ignacy Polkowskijako promotor 
jubileuszu kopt'rnikowc
o. Tyg. ilusłr, 1873 nr 271, 8. 117 - 1I8, portr. 
Uniw. Tor.
		

/Licencje_039_07_087_0001.djvu

			III. MONOGRAFIE I OPRACOWANIA OGÓLNE 
ORAZ DZIEŁA ZBIOROWE 


(ukJad chronologiczny) 


276. BARTOSZEWICZ Kazimierz: Życiorysy Kopernika. Nowa Reforma 1923 
nr 21-22. 
Od Starowolskiego (1627) do Birkcl1majera (1900). 


277. HIPLER Franz: Die Biographen des Nikolaus Kopernikus. Ein Gedenk- 
blatt zur vierten Saeularfeier seines aebursttages. Altpr. Mschr. Bd. 10: 1873 
s. 193-218, Odh. Braunsberg 1873 ss. 26. .... 
. Dodatek zawiera poz. 44 i 2435. 
Uniw. Tor. 


278, ICONES slve imagineIS VIrorum literis ilustrium .., Recensente Nico- 
lao Reusnero I. C., curante Bernardo lobino. Argentorati 1587, 
ark. G 6-7: o Koperniku; nadto epigramy Frischlina, R('usnera i Seidela. Przedr. W: 
Zebrawski: Bibliografia.., 8. 149-150. 
Inne wyd.: 2. tamże 1587, 3. BaBel 1589, 4. Strassburg 1590, 5. Strassburg 1619. 
Uniw. Tor. 


279. BOISSARD Joannes J.: Ieones virorum iIIustrium doctrina et erudi- 
tione praestantium, cum eorum vitis, deseriptis a '" [Cz]. 3 Francfordii ad M. 
1598. 
8, 314-316: o Koperniku, wizerunek ryt)' na miedzi przez J. T. de Bry z drzeworytu 
T. Simmera wydanego przez Reusslłt'ra w 1587, życiorys n ponadto epigramy N, Frischlina 
i B. Seidela. 


280. ADAM Melchior: Vitae Germanorum philosophorum. Heiddberg 1615. 
s. 59: życiorys Kopernika. 


281. M ULLER Nikolaus: Vita Nicolai Copernici. W: Kopernik M.: De revo- 
lutionibus, Amsterdam 1617 k. 8b-9a (poz. 9). 


282. STARowod,KI Szymon: Scriptorum Polonicorum Hekatontas seu 
centum i1Justrium Poloniae scriptorum elogia et vitae. Francoforti 1625. 
.. 88-89: życiory. Kopernika. 


.
		

/Licencje_039_07_088_0001.djvu

			E
tr. XXIX, 207, 
Pozn. TPN. 
Inne wydania: 2 wyd, znacznie rozszerz. Venetiis 1627 6. 158-162, Przedr., Z. f. Geach. 
l
rml. Bd, 4 : 1867/69 s. 536-539 w rozprawie Hiplera: Nik. Kopernikus u. M, Luther [w odh, 
s. 62-65]. Tłum. pol. \V: Polkowski 1.: Koperuikijana. T. 2 1873 8. 1-3. 
Polkowski I.: Sprostowanie do żywota Kopernika przez Starowolskiego, pt. I>odutek II. 
,,: Kopernikijona. T. 3 1875 I. 316. 
<\utorem biografii Kopernika w 2. wyd. Hekatontiis jest J, Brożek, zob. Borycz H: Dzielo 
literackie Janu Brożka. Pam. liter, R. 45 : 1954 nr I s. 78-88. 
3, wyd,: Tractatus trl"s. 1. Polonio. 11. Sarmatiae bellatores. lU. Scriptorum Polonico- 
rum Hekatontii8. seu centullI ilIust.riullI Poloniue scriptorum I"lol!;ia I"t vitol', Editio nova. 
"rutislaviae 1733 i 1734. 
s. 83-84: życiorys Kopf'rnika. przedf. z I wyd. , 
,rniw. Tor, 


283. GASSENDI Pierre: Tychoni8 Brahei eqUltls Uani. astronomorum cory- 
phaei vita ... Accessit Nicolai Copcrnici, Georgii Peurbachii, et Joannis Regio- 
montani astronomorum celebrium vita. Parisiis 1654 k. 28, ss. 304, k. 12 ss. ] 10 
k. 6, p
dobizlla Kopt'rnika - miedzior
t J. Mf'ursa. 
8. 1-51: 1;yciorys Kopernika. W związku z tą poz.: Brooks Albert J.: The lives ot' Tycho 
Hrahe and' Copcrnicu!; by Ga!;semlo. Popu'. 4stron. 12: 1904.. Opis ł'/tZ. wydania li r. 1654. 
Ks. M, 
E(l. sec. au(,tior ct ('orr. UUI/:a(' tumit. 1655 
s, 288-332: o Koperniku. 
Wyd. 3. 1664. Jag. 
Toż w jł'f!:o: Opf'rn umnia. T. 5. LUdp;Ulli 16511 s. -
1)9--5H" 


284. CRASStI LOrł'J\zo: EJo
i rl'uomini If'ttf'rati. T. 2. \/ ł'nf'tia 1656. 
s. 16 i n.: o Koperniku. I 
Tłum. pol.: \Vołyński A.: Kopernik w Ilalii. Cz. 1. 1872 !;. 110-112, 


285. GHIJ.lNI Girolamo: Tt>atrn tf'uomiui If'ttf'rati ... Vf'nf'tia 1657 [wg 
Wołyńskit'go - 1647] 
8. 198-199: o Koperniku. 
Tłum. pol.: Wolyński A.: Kopernik w Italii, (;21. I. 1872 s.78-1I1I. 


286. BULLART haac Jacques jgnace: Academic (łeB Scicnces et des Artl'!, 
contcllant Jf'!,; viel' c>t J..s 
Iogf's historiquf's des hommt's iIIustres. T. 2. Paris 
1682. 


!I. 75 - - 76: :l:y('iorys Kopf'rnika: wizerunek ,jego wykonnny przez E. de Boulonois. 


287. HARTKNOC.II Chri,.;toph: 1\11 - und Neucs Prt'ussell 
1684. 


Franckfurt 


s. 370-372: u Koperniku: 
Estr. XVIII, 47. 
(Tl1iw, Tor. 


. 
wizerunek Kopernika wykonany przez J. j. V ogla. 


.. ..J....... 


, 


,SI
		

/Licencje_039_07_089_0001.djvu

			288. MAGUłUS - Tobias: Eponymologium crltlcum complectens eognomina, 
clcseriptioncs, elogia et C('n8ura8 pcrl"onarum ae rerum... Francofurti 1687'. 
8. 237-240: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


289. FREHER Paul: Thcatrum virorum ł'ruditorum. Norimbcrgae 1688. 
8. 1447: o Koperniku: sztych Ph, Kiliana. 


290. BLOUN1' Thomat; Popc: Cl'nHua eelcbriorum autorum ,.. London 
1690. 
8, 430 i II.: o Koperniku. 
Toż, Genevat' 1696, o Koperniku 8, 6119-611. 
(Tniw. Tor. 
I 
291. BALDI Bcrllardillo: Croniea dt.'matelllatici, OVt'l'O epitomt. cłt'lł'btoria 
łlplle vite loro .. . Urbillo 1707. 
s. 120-121: pierwszy życiorys Koperniku, lłapi8all
 " lalach 1580- 1600. przedr, u Bit,- 
kenmajera (poz. 449) A. 660. 


, 


292. ZERNECKE Jacob Ht'inrich: Hi!'luriat. Thorunicnsi8 naufragat' labu- 
lal', Oder Kern dcl' Thornil'chen Chronicke. Thorn 17]]. 
s. 75: o Kopl'rniku, 
lTniw. Tor. 


. 


293, ZERNECKE J. H.: Da8 bey. dcncn sehwedischen Kriegen bekriegte 
Thorn ,.. Anhang Zur ThorniRcht'n Chl'Ollicke. Thorll 1712. 
I. 200: o Koperniku. 
Hniw. Tor. 


294. BRAUN David: De 8criptorum Poloniae in Bibliotheca BraUlliana Col- 
It>ctorum, virtutibus et vitiis, catalogus et judicium. Coloniae 1723. 
I. 341-344: życiorys Kopernika. 
Toż, Gedani 1739. 
(lniw. Tor. 


295, NICOLAI Coperllici Thoruniensis Lebenslauff. Gelahrfe Preussen ... 
T. 3: 1723 8. 39-54. 
Uniw. Tor. 


2%, ZERNECKE J. H.: Thornische Chl'onica ... Berlin 1727 
s. 81-82: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


297. [CENTNER M. Gottfricd: M. K.opCl'llik]. Thorn. woch. Nachr. 1762 
s,244-246 [w jednym z serii artykułów "Vermehrtes Verzeichnis dcl' Zt'rncc- 
kischen geehrten u. gelehrten Thorner aUBser ihrem Vaterlande"], ii
		

/Licencje_039_07_090_0001.djvu

			Toż w jego: Geehrte und Gelehrte Thorner ausser ihrer Vaterstadt nebst gelegentlich 
angebrachten Stammstafeln und Nachrichten von alten Thornischen Familien '" Thorn 
1769 I. 11-13. Ponadto I. 55-56: o Andrzeju Koperniku. I 
Ks. M. 


298. SA VERIEN Alexandre: Histoire des philosophes modernes ... T. 5, 
Paris 1765. 
I. 17: życioryl Kopernika. 


299. [WIELAND Christoph Martin]: Etwas von Nikolaus Kopernikus Leben 
zu seincm Bildc, T('utsche MeTkur 1776 s. 169-179, portr. 
Nar. 


300. OVER het gestelde van Copernicus. Middelburg 1778. ' 


301. BO'GUSŁAWSKI Józef Konstanty: Życia sławnych Polaków krótko 
zebrane. Warszawa 1788. 
I, 48 i n.: o Koperniku, 
Wyd. 2., T, 2 Wilno 1814 s. 15-20. 


302. BACZKO Ludwig: Nicolau8 Copernicu8, Preu$S, Arch. 7 : 1796 s, 576- 
596 ora" w jego: Kleinert' Schriften ... Bd. 2. Leipzig 1797 s, 135-151. 
Jag. 


303. HIsToRlscn - gt'ncalogischer Kalender auf das Schaltj ahr 1796. 
Enthiilt die Geschichte vpn Polen, Berlin, Joh, Fr, Unger, 
I. 136-141: o Koperniku, tamże wizerunek wykonany przez Krethlowa. 


. 
304, NEUES historisch - biographisches Handworterbuch oder Kurzge- 
fasste Geschichte alter Personen." Hrsg, v, Johann Gottfried Grohman. T, 2. 
Lcipzig 1796. 
II, 198 -199: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


305. KASTNER Abraham Gotthelf: Copernicus, W tegoż: Geschichte d, Ma- 
thematik seit der Wiederhcrstellung d. Wissenschaftt'n ,.. Bd. 2. Gottingen 
1797 s, 358-371 oraz s, 595-602, gdzie podana tre
ć "De revolutionibus" 
opis pierwszych 3-ch wydań. 
Uniw. Pozn. 


I 
306, LICHTENBERG Georg Christoph: Nikolaus Kopernikus, W: Pantheoll 
der Dcutschen, 3, 1797. Przedr. w jego; Vermischte Schriften. Bd. 6. Gottin- 
gen 1803 g, 1-158. 
Uniw. Tor. 


,\ 


Rft 


-..ł..
		

/Licencje_039_07_091_0001.djvu

			Skr6t w tegoż: Licht .und WahrI.eit. Be
lin 1937 I. 26-65, Poza tym osobno wyd. 
przez Gotza von SeIJe, Konigsberg 1943 IS, 46, portr. 
Uniw. Tor. 


306a. [DITTMANN Georg Gottlieh:) Nachrichtcn von beriihmten Thorni- 
"chf
n chcmals lebl'ndł'll Staatsmiiunccn uncI Gelf>hrtt
n. ThorTl. Ztg. 1800. 
W norze 52 : 20 XII m. in. życiorys Kopel-lika. 
Ks. M. 


307, [BOGUSMWSKI Józef Kom;tanty:] Wiadomość o życiu Mikołaja 
Kopernika, Toruńczanina, astronoma ł'0l"kił'go. Gaz. krak. 1802 dod. cło nr 37 
M. 441-442. 


308. BENZENBERG Johann Fril
drich: V,'rsuch iiber das Gel'etz des Falls. 
der Widcrstand der Luft Ulld der Umcłrehung dł'r ErdC'. Dortmund 1804. 
I, 435-510: życiorys Kopernika wg Lichtenberga. 


309, NICOLAUS Copernicus, Allg, geogr. Ephem, 13: 1804 s, 118-119. z portr. 
Uniw, Tor. . 


310. NARUSZEWICZ Adam: Historia narodu polskiego, wyd. Tad. Mostow- 
"kiego. T. 7. Warszawa 1804. 
s, 3-4: życiorys Kopernika oraz miedzioryt J. Ligbera. 
"!\Jar. 
I 


311. WOLSKI Mikołaj: Dwie nocy czyli rozmyślania o sztuce gwiazdarskiej; 
wiersz do ". Marcina Poczobuta, Nowy Pam, warsz. 1804, 
Napisany w r. 1784. 8, 103: fragm. o Koperniku. Objaśnienia dotyczlłce tego fragmentu, 
!I. 123-124. zawieraj II życiorys Kopernika. 
Uniw. Tor. 


312. MOSTOWSKI Tadeusz: Mikołaj Kopernik, W: Wybór pisarzów polskich. 
T. 4, Warszawa 1805, luźna kartka przy wizerunku Kopernika. 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijana. T. 2. 1873 I, 69. 


.. 


313, BENTKOWSKI Feliks: Historia literatury polskiej. T. 2 Warszawa 1814 
s. 304-307: o Koperniku. 
Przedr. W: Polkowski I,: Kopernikijana, T, 2 1873 8. 73-74. 
tTniw. Tor. 


314. BLANCHARD Pierre: II Plutarco ddlC' giovł'ntu OSSla compendio dC'lłf> 
vite de- piu grandi uomini di tuttI' le nazioni. Pruto V. 5: 1816 M. 162-164. 


315, WESTPlIAL Johann Heinrich: Nikolaus Kopernikus. Konstanz 1822 
88. 100, portr, Kopernika, 8taloryt H. Heyera. 


87
		

/Licencje_039_07_092_0001.djvu

			Naśladownictwo 
niadeckiego, zob. Polkowski I.: Kopernikijana, T. 3 1875 I, 127; Hou- 
zeau-Lancaster: Bibliogr. gl!n. dE' J'astronomie (1882-9). T. 1. Cz. 2. I. 886. 
Uniw. Tor. 


316. BIOGRAPHIE von C0l'erniku!;, Kanoniku8 zu Fraut'nburg. Z. f Kunst. 
Wiss. u. Gesch. d. Krieges. T. l: 1824 s. 3J9-325. 
Uniw, Tor. 


317, PERCY: Notice hiographiquc sur Copernic, Paris 1824. 
Druku tego nie posiadaj. biblioteki polskie, francuskie, angielskie, niemieckie. Prof. S. Węd- 
kiewicz wątpi w ogóle w jego istnienie [prywatna informacja]. 


318. GARTZ [Joh. Chr.]: C0l'ernicus. W: Allgem. Encycl0l'iidie der Wili- 
Renschaften u, Kunstt' ... hrsg, v, .T. S. Ersch, .T. G. Gruber, Bd 19. Leipzig 
1829 s, 248-252. 
Uniw. Tor. 


319, BREWSTEU [David l: Lives uf Copernic and Galileo. Edinburgh Rev. 
1830. 


320. CIIODYNICKl Ignacy: Dykcjonarz uczonych Polaków .... T. 1. Lwów 
1833, 
s. 336-342: życiorYl Kopernika. 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopemiki,jana. T, 2. 1873 s. 83-100. 
Uniw. Tor. 


, 
321. KNIGHT Charles: The galIcry ot' portraits vitt memoires, T. 7. London 
1833, 
8. 34-42: o Koperniku z podobizną rytowaną przez E. Serivena. Odb, 
Pozn, TPN. 


322, KOPERNIK, Mag. powsz. R. I : 1834 nr ló s, 126-128, ilustr. 
Uniw. Tor. 


. 


323, Mikołaj KOPERNIK. Przyj. Ludu 1834 t. l s, 15-16, Hustr. 
Uniw. Tor. 


324. Mikulas KOPERNIK. Hronka 2: 1837 8. 209-211. 


325. Nikolau8 KOPERNIKUS. Preussens Vorzeit '" Bd. 5: 1837 8. 97-98, 
tabl. - staloryt rrzed!>t. Kopernika wg rysunku A. Menzela. 
Uniw. Tor. 


326, FIALKA Morie: Kopernik. Kvet:v. 1840 nr 16 s. 123-126. 
Zob. też poz. następną. S
		

/Licencje_039_07_093_0001.djvu

			327, [J A8Z0WSKI Stanisław] J. S.: Kopernik, (Z pisma Kvłty..,) Rozm. 
(Lwów) 1840 nr 23 s, 189-190; Gaz. codz. 1840 s, 2854. 
Prawdopodobnie tłum. poz. poprzedniej. 
.T alt. 


\ 


328. KOPERNIK Mikołaj. W: Encyklopedia, wyd. Giinther. Leszno 1841 
s. 403 - 405. 
Przedr.: Polko
'ski I.: Kopernikijana. T. 2 1873 s. 107-110. 
.. 


329. Nicolaus COPERNICUS. BorItssia 3: 1842 s, 99-100, 107-109, 1 tabl. 
Uniw. Tor. 


330. OLESZCZYŃSKI Antoni: Wspomnienia, Cz. l: O Polakach, co słyneli 
\\" obtych i odległych krajach, Paryż 1843 
s. 149-155: Kopernik Mikołaj, ilustr, 
Przedr.: Polkowski J.: Kopernikijana. T. 2 1873 8. 121-125. 
LTniw. Tor, 


331. PAOLO Fr,: Nicolaus Copernicus. Deutscher Volks-Kal. 1843 8, 156- 
162, ilUAtr. 


332, SKIM80HOWICZ Hipolit: Mikołaj Kopernik Polak, Prz, nauk 1843 t. 
2 8, 37-38. 
f 
. ' 333.' KRZYŻANOWSKI Adrian: Dawna Polska ze stalwwiska jej udziału 
w dziejach postępującej ludzkości, skreślona w jubileuszowym Mikołaja Ko- 
pernika roku 1843, Warszawa 1844 8S, LXXXVI, 565, dopełnienia 8S. 198, 
skorowidz s. 199-269, 
I. 16-29 m, in.: M. Kopernik i jego wiek. W dopełnieniach s, 1-34: Mikolaja Koper- 
nika założyciela dzisiejszej altronomii, w 300 lat od jego Ikonu i objawienia jego układu, spom- 
nienie jubileuszowe. Nadb. 
Ks. M. 
Toż, wyd. nowe. przejrzane i życiorysem autora powiększone przez H, Skimborowicza. 
T. I. Warszawa 1857 s. CXLIII, 252, 656. 
Uniw. Tor. 
..Spomnienie jubileuszowe" było przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana, T. 2 1873 I, 127- 
147; Kal. Niezabi'owskiego na r. 1844; Przyj. Ludu R. 11 : 1844 t. 1 nr 4-8. 


. 


334. WISZNIEWSKI Michał: Historya literatury polskiej. Kraków. 
O Koperniku: T. 6 1844 s. 189, T, 9 1857 s. 391. 477-494. 519. 
Uniw. Tor. 


'335. CZYŃSKI Jan: Kopernik et ses travaux par .., Paris 1847 ss. XVI. 
314, ' 
Przedr. L?]: La Pologne, Paris 1864 nf 21 i nast. 
Rec.: F,. Rev. independ. V. 6: 1846 s. 662-664; Rev, d. Deu" Mondes' J 15 XII 1847. 
Zapowiedzi tego dziela: POili, 336-337. 
Ks. l\f, 


:0411
		

/Licencje_039_07_094_0001.djvu

			336, CZYŃSKI' J.: 'Prospekt na Żywot Mikołaja Kopernika. Oręd. nauk. 
1843 nr 41 s, 327-328. 


337. CZYŃSKI J,: Żywot Mikołaja Kopernika. Prospekt. [Wyd,:] Dr1).kar- 
nia Polska w Paryżu. Paryż 1843 ss. 4. 
KB. M. 


337a. Goodrich S, G.: Lives nf BenefactorR. Boston 1849. 
B, 274-276: o Koperniku. 


338. UGDULENA Gr,: Biografia degli ilIustri tedeschi e ungheresi. Palermo 
1849 8S, 98, 
M. in. życioryB Kopernika. 


339, BARTOSZEWICZ Julian: Wspomnienie o Koperniku, Rocz. Strqbskiego 
na r, 1852, 
Przedr.: Polkowski 1.: .Kopernikijana. T. 2 1873 B, 177-194. 


340. PROWE Leopold: Nicolaus Copcrnicus, Eine biographische Skizze, 
W: Denkschrift zur Enthiill. - Feier d. Cop, DenkmalR zu Thorn. Thorn 
1853 s, 17 -35 (poz. 2589). 
Uniw. Tor. 


341. PROWE Leopold: Zur Biographie von N. Coppernicu8, Festschrift 
des Kgl. Gymnasiums zu Thorn ,,' Thorn 1853 ss, VI, 58. 
Rec,: [ZielińBki Gustaw] X z nad Drwęcy, Gaz. waru. 1853 nr 306, 310, 313. Polemika: 
zob. poz, 749 i 2609. 
Uniw. Tor. 


342. BARTOSZEWICZ Julian: Życiorys Mikołaja Kopernika, W: Kopernik 
M,: De revolutionibus .., Warszawa 1854 s. XLI-LXXV. 
Przedr, W: PolkowBki 1.: Kopernikijana. T, 2 1873 I, 210-234. 
Wyd. zmicn" poz. 339. 


. 


343. [RADWAŃSKI Jan]: Mikołaj Kopernik (Gwiazdarz), Kal. Wildta na 
r. 1854 s, 29-42, Odb, Kraków 1853 es, 16. 
Przedr. z podaniem nazwiska autora pt. ;2;ywot Mikołaja Kopernika - Polkowlki: 
Kopernikijana. T. 2 1873 I. 195-210. 
Uniw, Tor. 


344. ARAGO [Dominique] Franc;:ois: Copernic, W: Oeuvres completes. 
T. 3, Parie 1855 s. 173-183. 
Uniw. Tor, 
Tlum. niem. w jego: Sii.mtJiche Werke, Bd, 3 Leipzig 1855 I, 138-148, 506-507. 
Tlum, rOB. w jego: Biografii znamenitych astronomov, £izikov i geometrov. Sankt Peter- 
burg 1860. 


gO
		

/Licencje_039_07_095_0001.djvu

			343. STUPNICKI Hipolit:' [tyciorys Kopernika], W: Herbarz polski.., T. 2. 
Lwów 1855 s, 41-42. \ 
Nar. 


346, SZULC Dominik: tycie Mikołaja Kopernika. Gaz. wafsz, 1855 nr 131- 
134, 136-.140. 
Przedr.: PolkowskI. I.: Kopernikijana. T. 2 1873 I. 235-28'7. Rozszerz. i popr. wyda- 
nie - War8zawa 1855 II, 102. 
Uniw. Tor. 


347, BRODZIŃSKI Kazimierz: Życiorysy niektórych poetów. i uczonych, 
Sanok 1856. 
I, 1-7: o Koperniku 
Uniw. Tor. 
Toż w Pismach, wyd. J. I. Kralzew8kiego. T, 8 Poznań 1874 II, 249-254. 
Tłum. f:zeskie: O Koperniku, slavnem p:J18k
m hv
zd:łri, [Tłum. i wyd. F. J. Jezbera). 
Praha 1865 IS, 16. 
Jag. 


348. KREJCI Jan: Mikula
 Kope,rnik, Ziva 1856 nr 2 s, 136-147. 


349, ŁUKASZEWICZ Lesław: Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, rozsze- 
rzony i dopchliony przez Czarnowskiego Jana Ner, Warszawa 1856 
s. 210-217: Mikołaj Kop
rnik. 
Uniw. Tor, 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T, 2 1873 I, 301-312. - 


J 


350. Nicolaus COPERNICUS, Sein Leben und seine Lehre, Berlin 1857 ss. 68, 
[W serii]: Die Fortschritte der Naturwissensehaften in biographisehen Bil- 
dem. 
Uniw. Tor. 


351. MXDLER J, H,: Copernicus, Westerm. Jb, 4: 1858 s, 377-386. 


352. BRANDoN Charles: L'ami de la jeunesse ou livre d'or illustre" Lipsiae 
[1859], 
I, 178-183: o Koperniku, 


353. HOEFER F[erdinand]: Kopernik. W: Nouvelle biographie generale... 
pubI. par Firmin Didot. T, 28 1859 s, 60-74, Odb., Paris, 
Uniw. Tor. 


354. SZYMANOWSKI W ojpiech: 300 portretów zasłużonych w narodzie 
Polaków i Polek. Warszawa 1860. 
I. 72-73: o Koperniku. 
Uniw, Tor. 


Dl
		

/Licencje_039_07_096_0001.djvu

			355. ŻYCIORYS Mikołaja Kopernika. Album powsz, .1860 nr. 1,- 2. 
 


356. MIKULAS Kopernik, Slovan, Z nem. prel. A. P. Zaturecky. RadlinskehlJ 
Tatran l: 1861 li, 152-157. 


357. NEDVIDEK Ć.: Mikolas Kopernik (Zivotopis). Osveta 1863 nr 20. 21." 


358. POGGENDORF J. C: Biographisch-literarischt's Halldworterbuch zur 
Geschichte der exacten Wissenschaften '" Bd. 1 Leipzig 1863 
II. 475-4.76: o Kopernikt1, 
Kil. M. 


359, BERTRAND Joscph: Copcrnic et !jcs travaux, .I. d. Savans 18648.69- 
91. Odb,. Paris 1864. ss, 23." - . 
Rec.: Dylewski, Pam. nauk. 1866. 


360. P[ANKIEWICZ) J[an): Kopernik Mikołaj. W: Encyklopedia 
S. Orgelbranda. T. 15 1864 8. 435-442. 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijal1a. T. 2 1873 II. 289-299, 


pOW8Z. 
, 


361. [WOJCIECHOWSKI Józcf) Józd z Mazowsza [pseud): Mikołaj KO)lpr- 
nik. Opiekun dom. R. l: 1865 s. 26-27. 35-36. 47-48. 62-63. ilustr. 


362. CHL
DOWSKI Kazimierz: Mikołaj Kopernik, Szkic biograficzny, Dz. 
litf'r. (Lwów) 1866 nr 26 s, 407-409, nr 27 s, 421-425. 


363. Nicolaus COPERNICUS. Nach neuen Untersuchungen und FUllden 
rlargestellt. Kiinigsb. neue Ztg, 1866 nr 271-273. 


364, HINZE: Nicolam. Copernicus, Prakt. Schulmann 16: 1867 8, 32-47. 


365, FIGUlER Louis: Vie des Savants illustres de la renaissance, Paris 1868 
II. 355-399: życiorYII Kopernika; rycina "Kopernik w Rzymie" Ch. Dietricha. 


366, [GRAJNERT Józef] J. Gr,: Kopernik. Zorza 1868 nr 29. 


367. HIPI,ER Franz: Nikolaus Kopernikus und Martin Luther, Nach erm- 
landischen Archivalien, Z. f. Gesch, Erml. Bd. 4 : 1868 s. 475-549. Odb. Braun- 
sherg 1868 ss, 75. ' 
, ' 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 3 1875. I, 1115-208. 
Rec,: [CeliehowRki Zygmunt] Z. C., Gaz. tor, 6. 8, II i 13 XI 1868. Polemika: zob, poz. 


387 


Uniw. Tor, 


92
		

/Licencje_039_07_097_0001.djvu

			368, ' MULFINU (;iuvanlli M.: Crullulugic cldla Scicn
a u
sia' SaggiiJ cli' Studii 
Storiei Chronologiei dr-l progresso moneliale. 80cialC'. scientifico delia Creacionc 
In poi. Genua 1868 8S, 137. 
\I. in. o Koperniku. Tlnm. poJ.: Wołvń
ki A.: Kopernik w Itulii. Cz. 1 1872 s. 256-258. 


:
()9. RYCHARSKI Lucjan Tomasz: LiteratUl'a polska, w historyczno-kry- 
tycznym zarysie ... T. I. j(raków 1868 
s, 259-264: o Koperniku. 
Przedr.: PolkowBki r.: Koperuikijana. T. 2 1873 s. 313-316, 
ITl1iw. Tor. 


370:' HIPLEH .Franz: Nikulaus Koperniku!;. Ein Lebł'usbild. Hist. poli'. 
Bl-r T. 63: 1869 !<. 487-500 


371. WIERZEJSKI LUlł\\'ik: Mikołaj KOl'crnik. Strzecha 1869 8.108-lU. 
ilustr. 
Przedr.:. Polkowski l.: Kopernikijana. T. 2 1873 B. 317-320. 


- 372. D. W;:: Mikołaj Kopt'mik. Sobótka (Poznań) 2 : 1870 nr 5 s, 36-38. 
ilustr. 2. 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijana. T. 2 1873 s. 333-338. 
. Uniw. Tor, 


373. Nicculo COPERNICO (traci. dal Catholic World). Carita V. LO: 187(1 
1'. 271. -280. 
Tlum. pol.: Wolyń
ki A.: Kopernik ",' Italii. Cz. I. 1872 8. 233-244. 
Ks. lM, 


374. ONE word mon' about Copernicu8. Cath. World. V. 12: 187U nr 69 
1'.373-379. 
Treś
: życiorys Kopernika. poch¥zenie. dziela. losy systemu. kult w Polsce. 
Na egz. Bibl. Czart. dopisane nazwisko autorki - Saniewska. Uwaga redakcji natomialt 
przedstawia w. w. artykuł jako tlum. z niem, Tlum. na jęz. włoski, Qualcbe !lItra parola sopra 
Copernico deI Calholic World. Cori," 1872 s, 469-472. A. WołyńBki podając tłum. pol. 
(Kopernik w Itali
. Cz. 1. B, 244-256) wymienia jako autora Carraciolo AUesandre. zaznacza. 
jąc r6wnocześnie. że autor jest Francuzem (I]. 
Czart. 


375, H.: K.opl'mik. Klos,'Y T. 10: 1870 lU' 261. ilustr. Ludwika Kurelli, 
, 
376. WASILEWSKA Felicja: Historia litC'ratury polskiej .., T. I. Lwów 1870 
s. 511-519: o Koperniku.. 
IIniw. Wrocław.' ' 


377. CANTU Cesare:. Copernico.' Arch, slor. ital., ser. III. 13: 1871, p, l 
s. 134-141. I 


:!1lI
		

/Licencje_039_07_098_0001.djvu

			378. DURDlK J[oset]: Koprnik, Zivotopis. Ćas, cesk. Mus. R. 45: 187] 
s, 39 i n, 


379. MILKUSZYC K,: Mikołaj Kopernik. Opiekun dom. 1871 nr 7-8. 


380, ROGALSKI Leon: Historja literatury polskiej. T. 1. Warszawa 1871, 
8. 341-349: o Koperniku. 
Przedr.: Polkowski I,: Kopernikijana, T. 2 1873 8. 339-346. 
Uniw, Tor. 81. BIBL10THECA Warmiensis oder Literaturgeschichte des Bisthums Erm- 
land. Hrsg. v. Fr. Hipler, Braunsberg 1872, (Monum, Historiae Warmien- 
sis, Bd, 4), 
s. 111-130, 233-237: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


382, CANTU Cesare: Sąd Cezarego Cantu o Koperniku, Tyg. wielkop, R. 2: 
1872 nr 2 s, 17-19, nr 3 s, 33-35, 
Fragm. (z pominięciem przypis6w) z Wolyń3kiego: Kopernik w Italii. Cz. 1. 18728. 62-76 
(poz. 1027), 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijana. T. 3 1875 8, 152-160. 
Polemika: Polkowski Ignacy: Sąd pana Cezara C9ntu o Koperniku. Dz. pozn. 1872 nr 2, 3. 
Przedr., Gaz. 'or. 12-16 I 1872 oraz w tegoż: Kop2rnikijana. T. 3 1875 I. 141-152, 
), . 


383, ClIOCISZEWSKI Józef: Mikołaj Kopernik. Przyj. Dzieci Mlodz. 1872 nr 7. 
Przedr.: Polkow8ki I.: Kopernikijana T. 2 8. 347-350. 
f 


383a. DUBICKIJ J. K.: O Koperniku kak slavjanine, Riiskij Vestnik 1872 
nr 242. ,248, 252. 256. 


\ 
384. FLAMMARION Camille: Vie de Copernic et histoire de la dćcouverte 
du 8ysteme du monde, Paris 1872 S8. 248, 
Rec.: Bibl. warsz. 1872 t. '4 s, 266-277; G. W., Gaz. 'or. 25 X 1872. 
Pozn. TPN 
Tlum. poJ.: 
ycie Mikołaja Kopernika .., przełożył i przypisami dopełnił Filip SuJimier- 
ski . .. Warszawa 1873 88. 176, tabJ. 4, 
Rec.: Powidaj L[udwik]. Pr!l, pol. 1872/3 IV I, 107-108. 
Uniw. Tor. 
Tłum, hiszp.. Paris 1879 SI, 229. - Czart. 
Inne wyd.: Paris 1891 ss. 253, tabl. 1,8.225-253: dodatek zawierl)iący streszczenie i tlum. \ 
fragmen.tów ..De revolutionibu5". - Uniw. Tor. 
Toż, Pinia 1898 i 1916. 
Tłum. czeskie: Kopernik a soustava 8velovA, [Tłum.:] C. Ibl Prapa 1900 ss. 225. 


385. G,: Nicolaus, Copernicu.s. Grunert's Arch. Mathem. Phys, 54: 1872 
Liter. Ber. 214 8, 6-8. 


łW
		

/Licencje_039_07_099_0001.djvu

			'I 


386. Nikolaus KOPERNIKUS. Ar8
via 1872 s. 1445. 


387. KUBALA Ludwik: Mikołaj Kopernik i Marcin Luter. Rzecz histo. 
ryczna napisana z powodu pracy dra Hiplel'a: Nicolaus Kopern.ikus und Mar- 
tin Luthel', nach ermliindischen Archivalien [poz. 367], Bibl. u:arsz, 1872 t. 1 
s, 385-393. 
Uniw. Tor. 


388. KUCHARZEWSKI Feliks: O astronomji W Polsce, Materiały do dzie- 
jów tej nauki w naszym kraju,.. P(!m, Tow. Nauk le. u' Paryżu 2 : 1872, 
I. 132-141: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


389, POLKOWSKI Ignacy: Kopernikus. Tyg, wielkop, 1872 nr 23 i Prz, tyg. 
1872. 
Przedr. w tegoż: Kopernikijalla. T. 3 1875 s 171-184. 


390. P[opov] K. J.: Nikola Kopernik. Cit:Jliśt3 1872/
. Kn. 10 s, 867- 
877. 


391. BENEVENI F[ el iks ]: Kopernik, Ognisko dom. 1873. Odb. 
BibL M. LubI. 
, 
392. BOSACKI Józef: Mikołaj Kopernik i jego dzieło. Niwa 1873 nr 28. 


393, FILIPOWSKI K.: Mikołaj Kopernik. Kal. Noskowskiego na r. -1873 
s. L04- 109. 


394. GATCUK A.: Nikolaj Kopernik. osnovatel' Dovoj atronomii. Moskva 
1873 ss, 60. 


395, GROCHOWSKI Mikołaj : 2yciorys i popiersie Mikołaja Kopernika, Kal. 
Jaworskiego na r. 1873 cz. 3 s. 67-84. Odb.. Warszawa (1872) ss. 8. 


396. H ULSKAMP Franz: Nicolaus Copernicus. Ein Gedenkblatt, Liter. 
Handweiser f. kath, Deutschl. Jg. 12: 1873 nr 2 szp. 33-42. 
szp. 37-42: Die literatur iiber das Leben des Copernicul. 
Uniw, Tor. 


397. KARLlŃSKI Franciszek Michał: 2ywot Kopernika l Jego naukowe 
zasługi. Rzecz czytana na publicznym posiedzeniu ck, Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego d, 19 lutego 1873 przez ..' W: Sprawozdanie Senatu Akad, Uniwer- 
sytetu Jagiell. z uroczystości ,.. Kraków 1873 s. 1-43. tabl. 4. Odb,' '. 
Uniw. Tor. ;\' · "" 


QI)
		

/Licencje_039_07_100_0001.djvu

			.. 


I' 
398. Mikołaj KOPERNIK.. AfJl, lł.akowicza na rok. " 1873 t;, l U -140, l podoL. 
wg Falcka. 
Kil. M, 


. 399. .Mik Ul.fu
 KOPERNIK. Oml 4: 1873 C. 2. 3 z podobizną Kopernika. 


400. Nikolaus COPERNIKUS. Skizze seines Lebens und Wil'kens sowie Nach- 
richten ober Erinnerungszeichen an ihn, Thorn 1873 ss, 62, portr., ilustJ'. 3. 
Rec,: Thorner Z,/{. 1873 nr 36, 
Ks. M, 


401. POLKOWSKI Ignacy: [Mikołaj Kopernik], Kal, pol. gosp. nil r. 1873. 


402, POLKOWSKI Ignacy: Żywot Mikołaja Kopernika, Gniezno 1873 8S, 
:i63, tabl. 3. 
s. 347-363: bibliografia. To. 2 wyd. SI, V, 356. 
Rec.: [Krechowiecki Ad.] .I\Iaryan, Prz. lwowski 1873 t. 1 8. 604-607. 
Historia wydania tego dzieła: Towarzystwo Przyj. Nauk w Poznaniu w latach 1857- 
1927. Poznań 1928 s. 245-247. 


403, RADYMłŃSKI Marcin: Dc vita et scriptis Nieolai Copernici Commen- 
tatio... a, 1658 concinnata, W: Natalem Nicolai CO}łuniei die 19 F..br, 1873... 
Craeoviae 1873 s. 17 - 24 (}łoz. 652). 
Uniw. Tor. 


404, ROMAN Stanisław: [ŻyciorYl! Kopernika], Pielgrzym 1873 nr 7. 


... 


405, S, K.: Mikołaj Kopernik, (Wspomnienie), Bluszcz R. 8: 1873 nr 8, 
I!, 57-58. 1 ilustr,; nr 9 8, 66-68. 


, 
8S, 


406, SKIMBOROWICZ Hipolit: O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1873 
28. 
Nar. 


407, STUDNIĆKA F[ rantisek] J [osef): Mikulas Kopernik (2ivotopis a podo- 
bizna), s.vetozor 1873 nr 7-9. 


408, STUDNIĆKA F. J.: MikuIas Kopernik. Na oslavu 400 lete pamatky 
jeho narozem. Praha 1873 s. 4 T!lb. 56, portr. 
Ks, M. \ 


409. SULlMIERSKI Fi,lip: Mikolaja Kopernika życiorys. Tyg. illustr. 1873 
nr 2698. _90':-94. 
Uuiw. Tor, 


i
!1i
		

/Licencje_039_07_101_0001.djvu

			. ' , 
,', 

 
. "t. ,'" 
 
, 
AD CtARISSI1\'1V.M VIRVM ., 
D.IOANNBM SCHON&. 
RVM. Da LIBRIS REVOL "'TłO 
rat! crudlriffimi viri)Sc: Mamrma 
ctrl t:X«lIenrimml,R NłrmcU 
'. D. DOCtori. N,coI., Co. 
.
 pł'l11id T orunnaoi, Ca.- 
l l10nicj VarmlC11lll 
.f fi. ,p6 qUfndam 
l luułt1Itfn.M.. 
chcmati
 
lłudio - .,' 
fUID .- 
NARRATIO 
PRIMA. 
" 
.J.c ,!, (-" + . 
ALCINOVS. 
"i Ił, Ut, It,
 l"., Jj ,.ry, ,., II
Mmc ''''''''
 


0(. ".. 


iiJ': 


'. 


l -
... 


:i. ł\.,u'LU Lyłuł..".. .... 'Varra'u, prima (;, J, Hł'lvka. Gdilollk 154\1.
		

/Licencje_039_07_102_0001.djvu

			N 
Iy.G: O .L 'A I 
G.OP:ER,.N ICI'T o- 
Pił J N e N s I S' D B' 'R E V o L v ,. ł o N 1- 

 ' ." bus-'orbium ccdcChum, 
. ' 
bn-V" 
'
-IN Q.VIBVS.51'ELLARVM ET F t.. 
XAa v... . r I". a TłC a.".II N o T"'. !Ix v E T" 
, nbu. U" m:c,\a"bus obftrU,ltfolJlbuI. rcl\ituic hlC: 1I,II.>r. ' 
Przurra u
ulal tJlptdlll.luc"l,nralip ..ddidil . tx qui. 
b.. tordem morus ad q u 04uia łtl1'PUI :-.1athc. 

- marum t1udf
(
 facclba.c ,at.:u. . 
11ft f01trił. 
, . 
."4... I)I!'LIBR" "."01.\-"10"1'14 fllCtlLAr 
I I Cópmtld Na_rrtm..pa-M.Gtorgłu,n 100KW. 
. I "IW RbcDcum ad,D. 1Q111o 5dionc. 
.!.. J: NI1I&c
 


,. 


Cum G,w> 3. PrI"",,;o c..cI'\>i.1ł. 
BASILEAE, EX OfFICINA 
'H & fi 11.1 <:, II T. I N ł. 


-1-. Kurlu lylułuwa LJ
 r6Volu''''lIIb,,
.,., tlnz, "'a ł.',,,,,. 


L 


, 
. ł 
- . 
, . 
4 :- ...-
 
, , 
. 


f 


.1 


........
		

/Licencje_039_07_103_0001.djvu

			410. WEtNBERG J. : Nikolaj Kopernik i jego ucenie. Z. Min. Narodn, Prosv. 
167: 1873 otcl. 2 s, 163-210. 294-362. 168: 1873 otd. 2 8. 45-116. Odb. 
liS, 186, 
Uniw. War8Z. 
. 
Streszcz. Buli. Sc. matMm. astron, 7: 1874 8. 260. 


411. WEYL L.: Nicolaus CopernicuR, V ortrag. Frankfurt a. O. 1873 ss, 20. 
Bib). M. BydF;. 


, 
412. WÓJCICKI K [azimicrz] W [ładysław ], Mikołaj Kopernik. Klosy 1873 
nr 399 II, 120-124, 
Uniw. Tor. 
Wójcicki K. \\'1.: Zycie Mikołaja Kopernika. W: Obchód uroczysty... Warszawa 1873, 
zob. poz. 2888. 


. 
413, WOLYŃSKI Artur: Cenni biografici di NiccoIó Copernico (Kopernik) 
detto dal Dott. Arturo Wolynski (Volinschi). Firenze 1873 ss, 48.2 nlb.. 3 portr. 
przcdst. M, Kopernika. jego ojca i Alberta Kopernika. 
Rec: P[awiński] A., Bibl. Wars:. 1873 t. 2 s. 396-397. 
Ks. M. 


414, ZABJ.OCKI-SAwmż Wojnisła", Kaz.: Mikołaja Kopernika życie obywa- 
telskie w Polsce. Wilno 1873 SI!. 56. 
Nar. 


415, KNoTEL A[u
ul:!t]: CoperDikus. Riihezahl 13: 1874 s. 96. 476-477. 


416. Mikula
 KOPERNiK, Putno sviitov 3: 1874 s, 43-48. 


417, SULIMIERSKI Filip: Mikołaj Kopernik. Gaz. Iww0,Y0rska 1874 nr 3-5. 


418. ZDANOWICZ Alt'ksander: Rys dziejów literatury polskiej T. 1. Wilno 
1874. 
s. 576-589: o Koperniku, 
Uniw. Tor. 


419, BRuHNs [Karl]: Nicolaus Copernicus, W: Allg, Deutsche Biographie. 
Bd, 4 1876 II. 461-469. 


420. FORSTER Wilhelm: Nicolaus Copernicus, Eine Festrede,.. am 17. 
Februar 1873, W: Sammlung wissenschaftl, Vortriige, Berlin 1876 H. 111. 134- 
160. 


421. SCHANZ P[aul]: Nicolau8 Copernicus, Natur u, Offenb. 22: 1876 Dez. 


1 - BihUOlralia KoporDikowlka 


\17 


..-..
		

/Licencje_039_07_104_0001.djvu

			422. STACHURA Bartłomiej: Mikołaj Kopcl'Dik. kto był. czem się wsławił. 
P...zcz61ka 1876 nr 22: 1877 nr 4. 6, 9. 14. I!). 


423. ZBROŻEK Dominik: O Koperniku. Kosmos (Lwów) H. l: 18768, 4!)- 

4. 160-167. 
Ks, M. 


424, MARKIEWICZ Stanisław: Mikołaj Kopernik. Kal. Jaworskiego na r. 1877 
", 77 -97. ,ilustr. 2. 


.1.25. FASTF.RNATH:, eOI)crnico. Hi11. PltrOp, 1878 .J lIui. 


426. ACKERE Doolaeghe: Coppernik. Dl' '/'oekomsf 1879 makct'. 


.427, STOUGHTON: Biographica) sketch of Copernicul!. W tegoż: Worthies 
.if Rcience, London 1879. 


428. BALTZER EdLuardJ: Neue Propheten. Lichtbilder aus dem Reforma- 
tionl!zeitaltt'r fur die Gegenwart. 2 Aun. RmlolHtadt i. 'rh. 1881. 
!II. 179-185: o Kopt'rniku. 


429: PROWE l,eopołd: Nicolaul! Copl'crniculj, BerJin Bd, I Daa Leben. 1883, 
T. 1 8R. XXVlII. 413, tahl. 6, T. 2 S8. !)76. tabl. 2, mapa l: Bd. 2 Urkunden, 
J 884 s, VI, 551 tabJ. 5 z facsim. 
Rcc. I-go tomu: l. Cautor M., Thom. Ztg. 111114 nr óJ -62: 12-13 lU; Z.f. Mathem. PhYłi. 
29: 1884, Hist.-liter. Abt. !I. 48-50. Inne rl'cf'nzje: 2. B[iegelf'isen] H., Bib'. "'ara:r. 1884 
I. I s. ł4.8,-157; 3. TIrUlls II., Deuuche Liter-:rtg. S: 1884 I. 166, 6: 1885 s, 757; 4. Edin- 
burgh Rev. 158: 1882 s. 295-337; 5. Favaro A., Buli. Ribliogr. 16: 1882 s. 332-348 i 18 : 
1885 s. 327; 6. Favaro Antonio: Le fonti copernicane secondo gli ultimi studi di I.. Prowe. 
Roma 11186 88. 8; 7. Favaro Antonio: l.a vita di N. Copcrnieo secondo gli uItimi studi di 
L. Prowe. Roma 11184 ss. 18; II. Hipler F., Liter. Rundschauf. kath. DeułSchl. 6 : 1884 s. 174-. 
178, 205-210; 9. Lohmeyt'r Kurl, Hi,.," Z. 57: 1887 B. 1-29. 10. M[erczyng] H., Ga:r. pof. 
1883 nr 172--179; 11. PeJliciolli G:lt'tHno: [h, m. i r. wyd.] "A. 12. rOdb, z]l,a crdtrlra 5: 1884 
A. 721 i n. (posinda KB, M.). 
Zob. też poz. 46 i 966, 
K
. M, 


430. SCHANZ [Paul J: NicoJaub t.:0l'ernicus (t;0l'pcrnicus). W: Wetzer 
u. Weltę's KirchenJexikon. Bd. 3 1884 szl'. 1079-1087. 


431. LENARTOWICZ Teofil: Nicolo Copernico. W tegoż: Sui carat.tere della 
poesia poJono-Rlava. Conft'rl'nze di ,,' Firenze 1886 s. 12-34. 
Treść: La gio\'entu de) p;rallde astronolllo, GIi studi a Cracovia, Bologna e Padova. Ił 8UO 

istema aatronomico. II pot'ma' St'ptem Si dera. II trattato sopra' la moneta cadente. Morte di 
Copernico. 
Streucz,: [Krechowiecki Ant.1 Pr:rew. nauk. liter. 15: 1887 II. 62-7U. 
Nar, 


\fł\
		

/Licencje_039_07_105_0001.djvu

			432. CH[MIELOWSKI] 'P[iotr: Krótki życiorys M. Kopernikaj. W: Złotu 
przędza poetów i prozaików polAkich, red. P. Chmielowski. T. 4 1887 s, 143"- 
144. . \ 


433. Mikołaj KOPERNIK, sławnyastronum pQłski. Wielkopolanin, 1887 
nr 186, 188-190.' 


434. CAN'l'OR M[oritz]: Vier beriihmtf' Astrołogen. Nord u. Sud Bd, 45: 
l888 H. 133, 
Kopernik, Rrahe, Galileo, KepIer. 


435. [Inc,:] "RĘKOPIS francuski A. I Krzyżanow8kiego" ... [Wiadomoś(; 
o WY8tawieniu na 8przedlif przez antykwariat A. Cohna w Berlinie pracy 
Krzyżanowskiego "Notice 8ur la vie de l'astronome polonais, Nicola8 Koper- 
nik" Miinchen 1820 8S. 9.1 Przew. bibliogr. 1888 8, 119. , 


436. ENGELHARUT M. A.: N. Kopernik. Ego zizn' i naucnaja dejatel'nost. 
Biografice8kij ocerk. S. -ft>terburg 1892. S8. 69, portJ'. 
Nar. 
Zob. też poz, 582. 


437, LODGE Oliver Joseph: Pioneers of science. London 1893 88, XV, 404, 
lune wyd., London 1904. Tłum. na jęz. ros, S. Zajmov
kij, St. Petersburg 1901 81. 234. 
M. in. o Koperniku. 


438. SŁUPSKI Zygmunt: Mikołaj KOIJernik w związku z Kolumbem. (Tłu- 
maczone z Freedom and Art). Chicago 1893 S8, 22, ilustr" l)Ortr. Paderewskiego. 
Artykuł ten mial się ukaza
 w pierwszym numerze czasopisma Freedom and Ar'. Wyd. 
osobno jako prospekt tegoż czasopisma. 
O Kolumbie żadnej wzmianki. 
Jag, 


439, KOSTKIJ: Nikolaj Kopernik. Biografisk apzerejums, Austrums 1895 
II, 554-564. 


\ 
440, BRAUNM UHL A,: Nicolaus Coppernicu8. Biogr, Bl-r 2: 1896 8, 267- 
279. 


Uniw, Tor. 


441. BATOR: Nicolau8 Copernicus, W: Fe8t8chrift z.6. Generał Ver8amml, 
d, Verband, kathol. Lehrer We8tpr, 1897 8, 28-55. 


442, BIEGELEISEN Henryk: Illustrowane dzie.ie literatury polskiej, T.' 3. 
Wiedeń [1898?] 
s, 310-323 z ilustr.: o Koperniku. 
Uniw. Tor, 


(11-1
		

/Licencje_039_07_106_0001.djvu

			442a. K.UHOTYŃSKl Wła(lY8ław: Mikołaj Kop
mik. W: Panteon polski 
wiedzy i sztuki. Wyf1awnietwo ..Wieku". Warl'ZR\\'a 18Q8 s. 68-71. lahl. 3. 
Uniw. Tor. 


. 


443. MERCZYNG Henryk.: Mikołaj Kopemik. życie i działalność naukowa. 
Petersburg 1898 88. 67. ilustr, l. 
Rec.: Birkenmajer L., Kwart. hist. 12: ]898 s. 897-901, Srokowski, Pr:l. pol. 1898, s, 590- 
59]; Strumpf E.: Dwa życiorysy, Glos 1898 nr 53 R. 1249. 
Uniw, Tor. 
Fragm. w tłum. hułg.: "De revolutionibus orhium coelestium" na N. Kopernik. Pol.-bal./(. 
Pr('
l. God. 3: 1923 nr 12/13 K. 89-91, ilnstr. 


444. M ULLEH Adolf: Nikolau8 l:opcrnicus der Altmcister dcl' llCUf>ren 
Astronomie, Stimmen aus Maria-Leaeh, Erganzungshefte H. 72 1898 8S. V. 
159, 
Rec.: Birkenmajer L. A., Kwart. hist. R. 15 : 1901 8. 68-86; Berberich A., Naturwiss. 
Rdsl'h.13: 1898 s. 512-513; Klein, Ga6a 34: 1898 s. 680-691; Lohmeyer K., Forsch. :I. brand. 
pr6USS, G6sch. 11: 1898 8. 571; Schanz, Theol. Quartalschr. 81: 1899 s. 1616-617. 
Przekł. włoski: NiccolO Copernico fondatore dell'astronomiu moderna, Studio storico 
l. Nf'uf' hpidplh. JI,. .łg. 9: 1899 
s. 90 -106. 


447. l:lIRTZE Maximiłian: Nicolami l:opl'crnicu8. Jlimlllel II. Erde 11: 
1899 1'. 193 -208. 260 -278. 315- - 321. 362 --375. 405- 422. 


448. l:lJUTZE Maximiliałl: Nil'olaus l:opcrnicul". Eim' biograph ische Skizz('. 
Bl'rlin 1899 ss, 84. 
Od... z poprzedniego? 
KK, 1\1. 


.. 


449, łhRKENMAJER Ludwik Antoni: Mikołaj Kopemik. l:z I. Studja nad 
pracami Kopl'rnika oraz materjały biogr.lficzJl('. Kraków ] 900 8S. XIII. 711, 
i lU8tr. 10. 
Treiil:: 1. Epitolllc Jounnis de Monteregio iu Almagestnm Ptolemaci. 2. Tabulae Alfom.i 
j Tabulne directionum. 3. Commentariolus. 4. Averroes. 5. Studia heHenistyczne Kopernika. 
6. Pontanus, Dessarion i Aratos z komcntarzem Theonn. 7. Raptularzyk Upsalski. 8. Apia- 
IIUS, Geber, ViteUio. 9. Matematyka Kopernika. 10. AJmagest łaciński. 11. Narzędzia astro- 
nomiczne i obserwacje Kopernika. 12. Mechanika, fizyka, geodezja, geografia. 13. Almagest 
grecki, wydanie bazylejskie z r. 1538. 14. Chronologia kompozycji a spisywania p08zczegól- 
nych billi Revolutionum. ]5, Dokumenta ze wzmianką o Koperniku, listy do niego lub o nim. 


IUtI
		

/Licencje_039_07_107_0001.djvu

			16. Nieznany dokument tyczący się pierwszej edycji dziela Kopl"nlika. 17. "Thl"ma nativita. 
lis", zawierające datę urodzenia Kopernika, 18. O niektórych członkach rodziny Koperników. 
19. Dominik Maria Novara. 20. Zbiorek starych obserwacji wykonanych przez astronomó" 
krakowskich. 21. Solpha i CaJcagnini. 22. Nicznane dotąd stare odpisy listu do Wapowskiego. 
23. Książki Hildebranda Ferbera. 24. Kopernik o komecie roku 1533. 25. Mikołaj Schomherg 
i Jan Alb
rt Widmanstadt, 26. Ca1endarium Romanum Magnum. Dziesięć nieznanych obser- 
wacji Kopcrnika. 27. Nieogłoszone dotąd zapiski Kopernika na kilku pa1eotypach upsalskich. 
28. Zapiski treści lekarskiej. 29. Wiadomość o Rhetyku. 30. Zaginione pisma Reinholda. 
31. Przyczynki do wiadomości o lo!!ach rękopisów Kopernika. 32. Zapiski uczonych na dru- 
kowanych egzemplarzach DzieJa Kopernika. 33. Varia. 34. Sło,,"o o wizerunkach Kopernika, 
Uzupełnienia i sprostowania. Przl"gląd glównit"jszych wyników pracy niniejszej. [jest ich 711]. 
r ndex personarum. 
Streszcz: Buli. inlern. AcaJ. Pol. CI. malhem. 19112 s, 200-219. .Odb. 
Rec.: 1. Briickner A., Alen 102: 1901 s. 188-189. 2. Dickstcin S., Alen. 101: 1901 
L. 1 s. 270-285. 3. Dickstein S., Książka 1901 s. 132-133. 4. Dickstein S., Pr:l. pol. 1901, 
r, s. 270-285. 5. Dickstein S., Wiad. malem. T. 5: 1901 s. 92-94. 6. G. slor. LelIer. ilal. 37: 
1901 s. 474.7. Kowalczyk. Wuechświal 20: 1901 s. 149-153,169-173,186-189.8. Kucha- 
rzewski, Pr:l. pol. 140: 1901 s. 85-101. 9. Laska, Kosmos (Lwów) 26: 1901 s. 171-172. 10. Briic- 
kner A., Arch. f. slav. Philol. 24: 1902 s. 186. 11. Buszczyński B., Mili- en Copp. Ver. 16: 
1908 s, 8-17. 12. Brachvogel B. Z. f. Gesch. Erml. Bd. 25: 1934 s. 548-555. 
Wzmianka u Żeromskiego, Snobizm i postęp, Warszawa 1923 s. 197. 
Zob, ponadto poz. 291 i 723. 


450. MIKUŁA L. A.: O naj
ławnicjszym UCZnIU K.ollegium Jagiellońskiegl' 
LK0l'ernik]. Szkola 1900 nr 21 s. 161- 163. nr 22 s. 175- -177. nr 22-23 s. 185- 
187. ilustr. 


451. SLUł'SKI ZygmuJlt: Mikołaj Kopernik. Praca (Pozn.) 1900 nr 31 s. 796- 
797. 


452. VIKTOR N,: Nicolaus Kol'ernikus. Natur u. Glaube 1900 s, 172-182. , 


453. JACOBI Franz: Nicolaus C0l'pernicu" und dił' Re formati on. Chrisd. 
We't Jg, 15: 1901 nr 17 sZl'. 378-382. 
Uniw. Tor, 


454. KREMBS B.: Lebensbilder aus der Geschichte der Sternkunde, Fiit 
die reifere Jugend ." Freiburg i. Br, 1902 ss, X, 177, 
I\f. in, życiorys Kopernika, 
Tamże o sporze Galileusza z Kościołem, Autor staje po stronie Kościoła, 
Hec.: Jacobi Max, Mili-en :I. Gesch. Med. Nalurwiu, Jg. l: 1902 9. 175-176. 


455, DORR W,: Nicolau8 CopernicUis ,,, W tegoż: W estl'reussischc Geogra- 
V hen Beitrage z, LandeskWlde Westpreussens, Danzig 1905 s, 149-177, 


101
		

/Licencje_039_07_108_0001.djvu

			, ,. 45ó. LAUlłENT Gaston:' Les grands ecrivains scientifiques, de Copernir 
Ił Berthclot: extraits, introduction, biographies." Paris 1905 ss, 384. 
. S-e M, 1913 88, XI, 384. 
Wypi8Y dla 8zkół. :2;yciorys Kopernika obejmuje 5 stron. Drobne fra
m. tekstu ,.De revo- 
1utiollibul" z 9 i 10 rozdz. I księgi. 


457, ZAREMBA Jan: Mikołaj Kopernik, Opowiedział ... Kal., Wojnara 
4: 1905 s. 149- ]53, reprod, fałsz, portretu Kopernika, 


458, GĘBARSKI Stefan: Mikołaj Kopernik. W: Skarbczyk polski. Obrazy 
z dziejów Polski. T. 7, Warszawa 1906 ss, 31 ilustr; 
Uniw, WarBZ. 


458a, ZAREMBA Jan: 1;ywoty znakomitych Polaków. Kraków 190ó. 
8. 31-42: Mikołaj Kopernik, 


459. GEELMUYDEN H,: Laercbog Astronomi. Kristiania 1908 ss, 293. 
1\1. in.: życiory8 Kopernika. 


460. NAWROCZYŃSKI Bogdan: Mikołaj Kopernik. Szkic. Warszawa 1910 
ss. 67, 
Uniw, Warsz. 
, Fragm. w tiu/n, bułg.: Kam zvezdite. Pot-ba/g. Pregl. God, 5: 1923 nr 14/15 8, 101-- 
102, ilustr. 


461. KEFERSTEIN Hans: Grosse Physiker. Leipzig 1911. 
8, 1-23: Coppernicu8, ilustr. 
Uniw, Tor, 


462, RZEPECKA Helena: Ojczyzna w pi
mie i pomnikach. T. 1 Poznań 
1911, 
8, 140-146: o Koperniku, Zob. też poz, 76. 
Uniw. Tor. 


463. GEELMUYDEN H.: Nikolaus Kopernikus, Deutsche Revue Jg 37: 
1912, l, s, 48-53. 
Uniw. Tor. 


464. MOMBER A,: Nikolaus Koppernikus, W: Die Provinz Westpreussen in 
Wort u, Bild, T. 2 Danzig 1912 s, 487-488. 
Uniw, Tor. 


465, BIRKENMAJER L[udwik] A[ntoni]: Mikołaj Kopernik. I. Poohodze- 
nie, rodzina i lata młodzieńcze. Sprau'. PAU. T. 18: 1913 nr 8 !'. 21-23, 


1112
		

/Licencje_039_07_109_0001.djvu

			466, Sł.UPSKI Z [ygmunt ]: Mikołaj Kopernik. Prz, pol.-amer. 1913- 7,', 4. 


467, BEHREND Pauł: Nikołau8 KuppernikuŁ-l, ulH;erer Hcimatpruvinz 
beriihmtester Sohn. W j
J!;o: Westprem;sischer Bi1df'rschatz. Bd. 2. nanzil!: lQ14 

. 57-64, ilustr. 
'Tniw. Tor, 


468, HOLMES Ch. N.: Nicolam. Copernicu8. Poput. Astron. 24: IQI6 s. 218- - 
221. 


469. [PAPl jadwiga J Teresa jadwiga [pseud.): Obrazki :1. życia :1.nakomi- 
tych Polaków i Polek, Cz. 1. Piotrogród 1916. 
s, 50-60: Mikoła,j Kopernik, z iluf\tr, 

ar. 


470, 'SWIDERSKI Stefan: Mikołaj Kopenlik Jego zasługi naukowe, War- 
szawa 1916 SB. 39. ilustr. ' 2. 
Uniw, Tor. 


471. TROELS-LuND: KOIJernik jaku uczony połski jako urzędnik Rzpli- 
tej, Glos Narodu 1917 nr 234-246. 


472. VOLTER Pauł: Kopernikus. Staats-Anz. ,f. Wurtt, , Liter. Beil. 1917 
s. 124-128. 


473. jAROSLAWSKl Mieczysław: Mikołaj Kopernik 
1920 nr 7, 8. 


Jego dzieła. Rozwój 


474. ERNST Marcin: Milwłaj Kopernik... Kur. warsz, 1922 nr 3578.5-6. 


475. BARBAR Oton: Mikola,j Kopernik. Pol.-balg Pregl. Gnd. 5 : 1923 nr 14/15 
s. 104-105, ilu!\tr. 
.Tag. 


476. BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Mikołaj Kopernik jako uczony. twórca 
obywatel. W 450 rocznicę jego urodzin. Kraków 1923 ss. IV, 126. 
Wyd. jako rękopis w tłum. niem, przez A. Birch-Hirschfelda, 1933. 
Hec,: Brachvogel E., Z. f. Gesch. Erml. Bd. 25: 1934 s. 548-555; Grabowski Tad., Kur. 
pozn. 1923 nr 255 I. 2, 
Zob, też poz, 84, 
Uniw. Tor. 


477. BIRKENMAJER L. A.: Mikołaj Kopernik. Pochodzenie. Narodowość. 
Rodzina. Zwięzły rys życia, Glos Rob. 1923 nr 21. 


lOS 


......III..... .
		

/Licencje_039_07_110_0001.djvu

			478, BIRKENMAJER L. A,: W 450-letnią rocznicę narodzin Mikołaja Koper- 
nika, Pochodzenie. Narodo
ość. Rodzina. Zwięzły rys życia. Prawda 20 II 
1923. 
Ks. M. 


479. BRACIIVOGEL Eugen: Nikolaus Koppernikus Lehcnsgut, W: Lescbuch 
f. hoh. Schulen. Frankfurt a. M, 1923 s, 126-128, 


480, DĄBROWSKA Maria: Mikołaj Kopernik. Warszawa 1923 88, 9. W Szkole 
w Domu, czytanki ... nr 15. 
Nar. 


481. JANOWSKI Aleksander: O Mikołaju Koperniku w 450 rocznicę naro- 
dzin. Warszawa 1923 S8. 15, nlb, I. 
Ks. M. 


482, Mikołaj KOPERNIK. Kanonik Warmiński, 1473-1923, Prąd 1923 nr 2 
s, 49-52, 


483. KRASSOWSKI Jan: Mikołaj Kopernik. (W 450 rocznicę urodzin). Kur. 
pol. 1923 nr 47, 49, 51. 
Ks. M. 


, 
484, KRASSOWSKI Jan: Mikołaj Kopernik 1473-1923. Warszawa 1923 
ss, 1I5, iłustr. 
Fragm. w tłum. na jęz. bułg. zob. poz. 1271. 
Uniw. Tor, 


485. KRASSOWSKI Jan: Nicołas Copernic, sa vie, 80n oeuvre. Astronomie 
37 : 1923 8. 193-203, 


486, KRQLIŃSKI Jan Kazimierz: Wstrzymał słońce-ruszył ziemię, O Miko- 
łaju Koperniku w 450 rocznicę urodzin, Ojczyzna 1923 nr 5-8, 10, 


487. KRÓLIŃSKI Jan Kazimierz: Wstrzymał słońce - rU8zył ziemię, 
W 450 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, Warszawa 1923 ss, 32, 
Odb, z poprzedn? 
Rec.: St, R-ski, Wiek Nowy 1923 nr 6500, 
Uniw. Tor, 


488. NAAKE-NAKJ:;SKI W,: Mikołaj Kopernik, Gaz, lwowska 1923 nr 40 
s,1-3, 


489. ORGELBRAND S,: Nikołaj Kopernik (1473-1543-1923). Pol..balg. 
Pregl, 1923 nr 4 s. 29-30, 
Najprawdopodoblliej przekł. poz. 360. 


104 


. ......
		

/Licencje_039_07_111_0001.djvu

			490. POLKOWSKI Ignacy: Kopernikovija tivot, Pol.-balg.' Pregl, God. 5: 
1923 nr 12/13 s, 88-89, ilustr. 
Jag. 
491. H-SKI J,: 1: y cie Mikołaja Kopernika, Gaz. olszt. 20 II 1923. 


492, BIRKENMAJER I,udwik Antoni: Stromata Copernicalla. Studia, poszu- 
kiwania i materiały biograficzne, Kraków 1924 ss. VIII, 403, 
Treść: 1. Pochodzenie K, po matce, Scholasteria wroclawska, 2, Studia odnoszące się 
do krakowskich czasów K.: Barbara K. - Mistrz Albert Krypa z Szamotuł. - Mistrz Woj- 
ciech z Brudzewa, - Mistrz Jan z Głogowa. - Saliny wielickie. 3. Wpis K, do uniwerlytetu 
jurystów w Bolonii. 4. Geneza odkrycia oświetlona zabytkiem dotychczas nieznanym. 5, Caelio 
Calcagnini a K. 6. Kiedy K. z Ferrary i Padwy wrócił do Warmii. 7. Commentariolus K. 
w krakowskiej bibliotece Miechowity (1514) 8, K, a Paweł z MiddeJburga, 9, Gnapheus-K, 
-Rhetyk. 10, Drobniejsze wiadomości. do rodziny. 11, I.isty i pisma, 12, Inne varmiensia. 
13. Nowy poczet zapisek K. 14, Varia, 15, Nowe wiadomości o Rhetyku. 
Rec.: 1. Hortyński F., Prz. pOWSfl, T, 162: 1924 I. 257-259; 2. Krallowski J.: Coper- 
nicana. Prz. warsz, 1924 nr 39 s, 428-433; 3. BrachvogeJ E" Allpr, Forsch, 1925 H, 2 
s. 5-46; 4. Rose William J., Isis 16: 1931 I, 136-138; 
Uniw, Tor, 
Przekl. niem.: Stromata Copernicana, Studien, Forschungen und biographische Materia- 
lien, Dienstliche "Obersetzung der PublikationsstelIe in BerJin.Dahlem ausgefiihrt von... Bass- 
mann. Berlin [1942] BI. 296, Nur fiir Dienstgebrauch. Polnische Lilte Nr 207, [Powieł.) 
Ossol, 


. 
493, BRUNNER W,: Koperllikus ulld sem Werk. Weite Welt 1924 s. 298- 
319. 


494. HELMoLT Hans: Das Ehrenbuch des Deutschen V olkes, Konigstcin 
1924, 
I, 123-125 o Koperniku, z ilusu. 


495, BLijcHER M.: Nikolaus Koperniku8. Fiihrende IWinner 9 : 1925 8. 15- 
28, 


496, BUCHVOGEL Eugen: Nikolaus Koppernikus. lm deutschen O.tlande 
1925 8, 30-32, Toż, W: Lesebuch f, d, dł'utsche Ostland, Dortmund 1925 
II, 29-36. 


497, KISTNER Adolf: Deutsche Meister der Naturwi88cnschaft und Tech- 
nik. 2, Aufl, Bd l Miinchen 1925 
s. 1-8: o Koperniku. 98, Nikolau8 KOPERNIKUS. Ostpr. Woche 17 : 1925 s, 117, 


498a. RODJN A,: Kopernik. Bruno, Galilej, Izd, 2, Moskva 1925 88, 88, 
ilustr, 


I 


IÓ5
		

/Licencje_039_07_112_0001.djvu

			r 


499. BLAfKO S. N,: Kopernik. Moskva 1926 S8. 100. nlb. 2.. 
Uniw. Lód' 


500, DARMsTAEDTER Ludwig: Naturforschel' UJuł Erfinder. Biographischł' 
Miniaturen. Bielefeld 1926 
8. 3-6: o Koperniku. z portr, 
Zob, też poz, 99, 
Uniw, Tor. 


501. W ASIUTYŃSKI Jeremi: O Kop{'rniku, Mlodziei PCK 1926 nr 28. 


502. BRACHVOGEL Eugen: Nikolaus Koppernikus, W: Lesebuch f. hohere 
Schulel1. I. Miinster 1927 s. 141-144. 


503, KOLEV T.: Nikolaj Kopernik. Nauka i Zivot 1928 nr 6 s. 124-1.29. 


503a, KRAUSE Bruno Paul: Die gr08sen ostmarkischer Vergangel1heit. 
l. Nikolaus Koppern.ikus, Unser6 erm'. lIeimat Jg. 10: 1
28 nr 51 s. 423- 
424, ilustr. 


504, LOPERFIDO A,: COlldottieri spirituali, W: Fra Armi e Machine a Bordo. 
Roma 1928 s. 593-614. . 
M, in. o Koperniku. 


505. PRZYBYLLoKE[rich]r Nicolaus Copern.icus 1473-1543. W: Ostpreuss. 
Kopfe. Kijnigs
erg 1928 s, 35-40. ilustr. 
Uniw. Tor. 


506, ROHLER F,: Nikolaus Kopernikus. Geistesku'tllr Jg, 37: 1928 s, 255- 
260. 


507, SMOLARSKI Mieczysław: Młodo
ć sławnych Polaków. Warszawa 192R 
II, 31-34: Genialny tomń('zyk, z litogr, L, Letonne'a wg portretu M. Basaetiego. 
Jag. 


508, BUCHENAU: Nikolaus Kopernikus, W: Die Religion in Gesch. u. Gegen- 
wart. 3. ] 929 8. 1249-1250, 


50J, LENARD Philipp: Grosse Naturforscher. Eine Geschichte dn Natur- 
forschung in l..ebensbeschreibung{'n. Miinchen [1929] 
2. Auf], tamże 1930 
I, 23-27: Nikolau!! Koperniku8. 
Tłum, ang, pt.: Great men of Icience. London 1933, 
Przedr.: 1938, i950. 1954. 


IM
		

/Licencje_039_07_113_0001.djvu

			.. 5]0, GARNIER Pierre: Nicolas Copernic. Paris 1
30 S8, 23, nlb. l, 4 ilustr. 
(w tek
cie m, in, Kopernik ryt, przez l. Tłomakowakicgo). 
Uniw. Tor. - · 


5U. :Mikołaj KOPERNIK. W: Dzieje rozwoju fizyki w zarysach, T. 1. War- 
szawa 193] s, 28-30, tabl. 


512, BR.4.CHVOGEL Eugen: Aufgaben in der Koppernikusforschung, Unsere 
f'rml. Heimat 12: 1932 nr 2, 


512a. WILSON G.: Copernicu8. W: Great men of science, N York 1932. 


513, BRACHVOGEL Eugen: ii!Jcr den heutigen Stand der Kopernikus-For- 
schung, Koresp-B!. Gesamtver muł.
chen Gesch. u. Alłerłumsver. 81 : J 1933 
s. 263 i n. 


. 


514, NAYDER Tadeusz: Mikołaj Kopernik 1473-1543, Lwów 1933 ss. 29. 
Uniw, Tor. 


515, BOUTARIE A,: [O Koperniku]. Rev. heMom, 1934 2 15 sept, 


. 
516. GASPAR M[ax]: Nikolau8 Kopcrnikus. W: Lexikon f, Theologie u. 
Kirche. 6, 1934 s, 189. 


517. GÓRSKI Karol: Pomorze wczoraj i dzi
, Lwów 1934. 
s. 64 -71 : o Koperniku, . 


518. PORĘBSKI E[ugeniusz]: Wielcy twórcy nauki, Warszawa 1934. 
s. 35-37: Mikołaj Kopernik. 


519. BAEV Kronstant.iD] L[vovic]: Kopernik. Moskva 1935 ss, 214. tabl. 7. 
Zob. też poz. 108, 
Ks. M. 


520, FUNCK-BRENTANO F[ranz]: La Uenaissance, Paris ]935, 
. Rozdz. 2: Christol'he ColoIQbe et Copemic. Tłum. poJ.: Odrodzenie, Warszawa 19371,21-88. 


521. HENSELlNG Uobert: Nikolaus Kopernikus, W: Die Grossen Deutschen. 
Neue Deutsche Biographie, hrsg. v. W, AlU1reas u, W, von Scholz, Bd. 1 Ber- 
lin 1935 s. 503-519, 
Rec,: Brachvogel E.. Z, f. Gesch. Erm'. Bd, 26: 1938 I, 249-253. 
Uniw. Tor. 


522, RYBKA Eugeniusz: Kopernik, W: Swiat i Życie, zarys encyklope. 
dyczny, T. 3 [ok. ,1935] szp. 80-87. 


10.7
		

/Licencje_039_07_114_0001.djvu

			523, W ASIUTYŃSKI JCI'
mi: Mit kop('rnikowf'ki, Wiad. liter. 1936 nr 53 /54, 
s. lO, ilustr. Ponadto: Początki mitu, Skamander 1936 nr 76 8, 454-460. 
Fragm. z wyd. w r. 1936 pracy "Kopernik" (poz. 529). Ostra krytyka wyżej wymienio- 
nego artykułu w opublikowanym w prasie (m. in. Glos Narodu 25 V 1937) piśmie Komitetu 
Altronomicznego. Przeciwko tej poz. oraz poz, 816: Rybka. Eug., Urania R. 15: 1937 s.17. 
W związku z powyższym: Blachowski S.: Do osoby Kopernika przyplątały się różne typy 
i typki. Dz. pozn. 1937 ur 199; Magdański 1\1.: M. Kopernik w krzywym zwierciadle. SI. 
pom. 1937 nr 295; ZK: Wiele hałasu o nic, Tyg, ilusIr. 1937 nr 23 s. 459. 
Ponadto: [Grydzewski Mieczysław] mg: Rzekomc znieważenie pamięci Kopernika. Wiad. 
liter. R. 14: 1937 nr 24 s. 7 (.ut. w związku z deklaracją członków Komitetu Astronomicz- 
nego w sprawie artykułu Wasiutyńskiego: Mit kopernikowski). 
Odpowiedź na poprzednie: Wasiutyński Jercmi: Rzekome znil'ważenic pamięci Koperniku. 
Wiad. liter. R. 14: 1937 nr 24 s. 7. 


524. ZINNER Erusl: Das l.ebcJl und Wcrken des Nikolaus ł\..oppcrnick. 
genannt Coppernicus, Deut5ches Mu
"um 9: 1937 H, 6 s, 147-170. 
R.c.: Schneller H., Sterne 18: 1938 s. 72; Himmelswel, 8: 1938 s, 156--157. 


525, ARl\lITAGE Angus: Copernicu8, the founder ot' modern a8trollomy. 
London 1938 8B. 183, ilustr, 
Rozdz. dotyczący życia Kopernika, s. 43-60, oparty na Prowem i Birkenmajerze, 
Rec,: J. Roy Astron. 80c. o/Canada 33: 19398, 166-167; Schmauch H., Z.f. Gesch. Erml. 
Bet. 26: 1938 I. 698-700; Rose W. J., 8lavon. Rev. 1938/39 nr 50 s. 481-'-484. 
Uniw, Tor, 


526, BALLIN Herbert: Nikolau8 Kopernikus, W: Deutsche Manlll
r. 20n 
Bildnisse u. Lebensbeschreibungen. Berlin 1938 8, 32 i l portr, 
Uniw. Tor. 


527. PRZYBYLLOK Erich: Coppernicu8. Osptr. Erzieher 1938 s, 82-83. 


'. 


528, TRATTNER Erne8t R.: The 8tory of the world's great thinker8. Ne\\ 
York 1938 
s, 11-45: o Koperniku. 


529. WASIUTYŃSKI Jeremi: Kopernik, twórca nowegp nieba. Warszawa 
ł 938 88. XXX, 666, ilu8tr. 125, mapa, 
Fragmenty. zob. poz, 523, 1025. 1077, 
Literatura przedmiotu zawiera 169 poz, Nagroda Wiad, liter. roku 1937. Protokół II obrad 
jury, Wiad, liter, 1938 nr 11. 
Teksty Kopernika, zob. poz. 117, I 
Rec.: l, Birkenmajer Al.. Nowa Ksiqjka 1938 s, 138-139. także Kur, liter.-nauk. 1938 
nr 11 wraz z fot. Wasiutyńskiego i ilustracją satyryczną; 2. Briickller A., Wiad. liter. 1938 
nr 11 8. 2; 3, tenże Z. f. slav. Philol. 15 : 1938 s. 169; 4, Dorniński H., Expr. por, 12 II 1938; 
5. Gl. Stef., Wiedza i Życie 1938 nr 4 I, 329-334; 6. Hartleb K., Wiad. his'.-dydak'. R. 
6: 1938 z. 3 I. 163-165; 7, Jesionowski A., Kultura R, 3: 1938 nr 28; 8. Krzyżanowski J., 
Gal. pol, 12 IV 1938; 0, Magdańlki M,. Rocz-i hi", R, 14: 1938 oraz odb. "Uwagi o Koper- 


108
		

/Licencje_039_07_115_0001.djvu

			\ 


niku". Poznań 1938 88, 19, Ikrócony przedruk tcgoż, Prosto a Mostu 1938 nr 27-28; 9, Pa- 
randowski Jan, Wiad. liter. 1938 nr n 8. 4; 10. ROle W. J., Slavon Rev. 1938/39 nr 50 
s. 481-484; n. Schmauch H., Jomsburg Jg, 2: 19388. 215-230; 12. Timofiejew G" Pion 
1938 nr 6, Kur. pol. n 1111938, 
w związku z recenzją Birkenmajera w Kur. liter.-nauk. polemika: Wasiutyński J., 
Wiad. liter. 1938 nr 15; Schmauch H., Kónigsb. allg. Ztg. 221111938; Birkenmajer Wasiu- 
tyńskiemu: Dwie w8zechstronnosci, Kur. liter. nauk. 1938 nr 17. Tegoż, List otwarty do 
p. doc. Schmaucha ..,. Kur. liler.-nauk. 1938 ur 14; Schmauch: Unser Nikolaus Copp
rni- 
!'us. Offene Antwort an prof, dr AJ. Birkenmajer. Kłinigsb. allg. Ztg. 21 IV 1938. 
Pozycji tej dotyczą ponadto: 
Francja czci Kopernika jako chlubę Polski. A w Polsce jakże inaczej. SI. pom. 6 1111938. 
Gdański spór o Mikołaja Kopernika. Kur. balI. 9 IV 1938 s. 4. 
..Kopernik Niemcem - Kraków i Toruń miastami niemieckimi" - oto owoce Ikanda- 
licznej książki p. WasiutyI1skiego. Ilustr. Kur. codz. 17 I 1938. - O artykułe w Yłilk. Beob. 
Nadtytuł tej notatki brzmi: Gdy Polak dostarcza broni propagandzie niemieckiej. 
Kopernik i ..,Ossowiecki, Prosto. Mostu 1938 nr 7. 
Die Coppernikus-Psychose, Osdand Ber-e Reihe A 1938 8. '18-80, tabJ. 1. 
Liick Kurt: Umkehr in der polnischen Coppernicul-Forschung. Deuuches Rdsch. in PoleR 
5 XII 1937. Rozd7,. z tegoż: Dcr Mythos ,.. 1938. Toż, Akad, Bl-er Jg. 52 H. 11/12 I. 287 i n. 
Magdański M[arian]: Prof. 'Birkenmajer [Aleksander] o książce J. Wasiutyńskiego. SI. 
pom, 13 1111938. 
Nochmals Nicolau8 Coppernicus. Einc neue Stellunglla.hmc von Jeremi Wasiutyński. Erm'. 
mein Heimatland 1938 nr l s, 3-4. 
O nagrodzie, Prosto . Mos'u 1938 lir 13. 
Schmauch Hans: Noch immer Kopernikus-Debatte, Neue polnische Interpretatios- 
kiinste, Germania (Berlin) 2 IV 1938, 
Sprawa przynależności narodowej Mikołaja Kopernika, Niemcy o książce J. Wasiutyń. 
skiego. SI. pom. 10 IV 1938 s. 4. 
Umkehr der polnischen Coppernicus-Forschung. Zwischen Norden u. Osten 1938 nr 24. 
Wicherkiewicz Maria: Rozmowa z jasnowidzem Ossowieckim, Historycy piszlł dzieło 
o Koperniku na seansach spirytystycznych. D.. pozn, 1936 nr 267 I. 8. 
Wyciąg z powyższej pozycji: Wasiutyński J.: Coppernicus der Schopfer des neuen Him- 
ml'ls. Berlin 1938 ss. 33. 
Zob. ponadto poz. 624. 714, 744, 786. 790, 


530, WILK KLaroi]: Mikołaj Kopernik. kanop.ik warmiński. astronom. 
W : Wilk K,. Wilczyński C: Gwiazdy katolickiej Polski. T. l. Mikołów 1938 
s, 505-516.' , 


.531. LINDENLAUB Willi: Nikolaus Coppernikus, Der Griinder eines neU
D 
W dthiMes, Student d. Ostmark 1938/39 s, 190-193. 


532, DITTSCHLAG Werner: Der Deutsche Forscher Coppernicus. Pommer- 
sche Heimatpflege 10: 1939 s. 40-44. ilustr. 2. 


533. [KOSSMANN Eugen Oskar] Miiller K.: Nikolaus Coppernicus, Ber- 
lin 1939 ss, 15. 


lOt
		

/Licencje_039_07_116_0001.djvu

			534, Handwl)rterbuch des Grenz u, AusJandsdeutschtuJne. Bd. 3 Bru- 
slau 1939 
8, 313-315: o Koperniku (autor E. Zinner?) 
Uniw, Tor. 


535. BRACHVOGEL Eugen: Nikolaus Koppernikus. Hochland 1940 Nov. 
8, 55-64. 


536, EBERHARD Otto: Zeugnisse deutscher Frommigkeit von dn Friihzeit 
bis, heute. Leipzig 1940, 
s. 182 i n.: o Koperniku. 


537, KUBACH F[ritz): Nikolaus Kopernikus, Z. .f. ges, Nalurwiss, Ó: 1940 
.,. 68. 


538, VENECIAN: NikoJaj Kopernik (1473-1543). (Kratkij biografi
eskij 
ol\erk). Pod red. K. L. Baeva. Moskva 1940 ss, 33, nlb. 2. 
08801. 


539. BRACIIVOGEL Eugen: Nikolaus Koppernikus. W: Altpreuss. Bio- 
graphie, Bd. l. Konigsberg 1941 s. 355-356, 


540. HILPERT G,: Nicolaus Coppernicus, Sleme u, Mensch 17: 1941 s. 8-12. 
\ 
541. KUBACH Fritz: N, Kopernikus, W: Enzyk10padie der mathematischen 
Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwt'ndungen. II. H, 2 1941 s. 7-23. 


542, KUBACH Fritz: Nikolaus Kopernikus. Das Leben, Schaffen und Welt- 
gebaude des grossen deutschen Naturforschers und die heutige Aufgabe .der 
Kopernikusforschung. Blłrg Jg, 2: 1941 s. 7- -23, Odh. Krakau 1941. 
Uniw. Tor. 


.. 542a, MEICHN
R Fritz: Eine neue Zeit hub an: Gutenbt'rg-Behaim- 
Kopernikus. W: KAmpfer, Kundcr. Tatzcugen. Dd. 2. MU.lchen 1942 
8. 116-125: o Koperniku. 


543, ROUPPERT Kazimierz: Z życia Mikołaja Kopernika, W: Mikolaj Ko- 
pernik... Tel-Aviv 1942. 
Toż, 2 wyd. 1943 s. 5-9, 


544. W ASIUTYŃSKJ J eremi: Kopernikus, det gatefulle geni, Hjemme, 
23 V 1942, 
Iłrzedr, z .drobnymi zmianami w tego!: Verden og geniet ... Oslo I. 334-347. 
Toż w skrócie w tJum. duńBkim, S«xiQl-DemokrGlflR 30 XI 1952. 


HO
		

/Licencje_039_07_117_0001.djvu

			545, BONEV N.: Nikolaj Kopernik. Spisani,' na /iz.-mafem, drulestvo, 194J 
nr 5/6 8. 113- -130. 


546, DAISMONT M,: Copernicu8, astronomischf' 8prok,kelingen. Rrugia 
1943. 


546a. DINGLE Herbert: Nicołau8 Copcrnicus. 1473.....1543. Endeavour 2: 1943 
1'1. 136-141. 


547. DOUGLAS A. Vibert: Copernicul! 1473- 1543. Queen's Quart. T, 50: 
1943 nr 2. Olłb. 88. 9 nlb. 
Nar. 


548, 'ERDMANN Franz: Vel'wandler der Welt. Deutsche im o.
fe" b: 1943 
nr 4 8. 165-175. ilustr. 


. 


549, FAUST Augu8t: Nikolaus Kopernikus. Kant-Studien 43 : 1943 8, I-52. 


549a, .FRANKOWSKl Jerzy: Mikołaj Kopernik. W czt«:re'chsetną rocznicę. 
N ew-Y ork ] 943 Polsko-Ameryk, Sekcja Międzyn, Związku Robotniczego 8S. 15 


550, HOFF Erwin: Nikolau8 Koperniku!!. Abris8 zu Leben und Werk des 
grossen deutschen .\stronomen. Generalgolłv. Jg, 3: 1943 H. 2. s. 1
--8, 
ilu!'!tr. ] Q. 


, 


551. IDEL'soN N, 1.: Nikołaj Kopel'llik (1543-1943, 400-letie 80 dnja 8m(
rti 

opernika), [Moskva] 1943 J\kad. Nauk SSSR 88. 32. ] portr. 
Nur. 


552. JONES Harold Spencer: Copernicufil. Cardiff 1943 The Univ. of Wales 
S8. 32. 


553. KELLY H, L.: Copernicus. J. British Astron. Assoc. 53: ]943 8, 155- 
159. _ 


554. [KOPERNIK] Nicola8- CopernicU8 "The father of modern astronomy" 
1473-1543 by a Polish 8cienti8t, W: Great men and women of Poland, ed, by 
St, Mizwa [Mierzwa], New York 1943 8. 37-50 portr, 
Art, w przeważnej części jelt tłumaczeniem pracy AJ. Birkenmajera napisanej na zam6. 
wienie St, Mierzwy w r. 1939; opublikowany anonimowo ze względu na niemiecką okupacj
. 
Uniw. Tor. 


555, [KOPERNIK] Nikolaus Kopernikus.' Leben und Werk, Natur u. Kul. 
tur 40: 1943 8, 61-67, 


UJ
		

/Licencje_039_07_118_0001.djvu

			556. Krug Erich: Zeiuafel zum Leben u, Seha.ffen de!! Nicolaus Kopcrni- 
kus, Sterne 23: 1943 H. 4-5, 8. 70-74, ilu str. 


557. KUBACH }<'ritz: Lf'ben und Schaffen d
8 Niko]aus Koprrnikus. W: 
Niko]aus Kopernikus. Miinehen 19.t3 s, 1-26, 313. 
Uniw. Pozn. 


558. KUBACH Fritz: Niko]aus Kopernikus, sein Leben und Sehaffen und 
ihre Bedeutung fur unserf' Zeit. Na tionalsoz. Monatsh,e 14: 1943 s,468-479, 
iJustr, 


559, Ki.iHLE J-'Ullwig: Punkt im Ali. Nikolaus Kopernikus, Kunder eine8 
Jł{'ucn WeJtbiJdes. Berlin 1943 S8, 159, tabL 4. 
Uniw. Tor. 


, 
560. LOB SA CK Wilhelm: Nikolau8 Koperniku8 - 'fin deutseher Revo]utio- 
uar, W: 
iko]aus Koperniku!'. PersonJichkeit 11. Werk. Danzig 1943 s. 5- -56, 
Uniw. Tor. 


561. LOSADA y Puga Cristóbal dl': Copćrnico. Rw. .Univ. C:;t, Peru 
V, 11: [19431 nr 4-5, Odb, [?] Lima 1943 ss, 36. 


562, MADWAR Mohamed :Hida: [ŻYCiOry8 Kopernika w Jęz, arabskim]. 
W: Quatrieme Centenairf' de Copernic, Cairo 1943, 


563. [MIERZWA] Mizwa Stefan P.: NichoJas Copernieus 1543-1943, New 
York 1943 ss, 88, na okI. kolorowa ilustr. Artura Szyka, 
W tymże roku 2 wyd. 
Hec.: Brasch F. E" Science 1943: 9 VII I. 40-42; O[święcimski) S[tefan), Życie Nauki. 
T. 4: 1947 I. 374-375; Evershed M. A., Observatory 65: 1943/44 SI. 129-130; Hoffleit D., 
Sky a. Tele&c. 1943, Aprilli. 18; Popul. Astron. 53: 1943 s. 525-526; Struve O., Astrophys. 
J. 97: 1943 8, 276. 
Uniw. Tor, 


564, ORESTANO France8eo: Copernieo. (Diseor80 ee]ebrativo) Mittelstelle 
2 : 194.2/43 H, 19 s. 14-29. 
Inst. Hiat, UMK. 


565. PEUCKERT Will-Erich: Nikolaus Kopernikus, der dit' Erde krei8en 
lie88, Leipzig 1943 88, 352, portr" mapa, 
Rec,: SandbJad H., Lychrws 1943 s, 370-374; Sommer R., Weltall 43: 1943 I. 147- 
148. 


Uniw. Tor, 


112
		

/Licencje_039_07_119_0001.djvu

			566, RAMSAUER Rembert: Nicolaus, Copernicus, Wandler des Weltbildes. 
Berlin 1943 ss. 77, iłustr. 60. 
Ks. M, 


567, RORIG Fritz: Nikolaus Kopernikus und der dt>utsche Lebenskreis, 
Hist, Z. Bd. 168: 1943 s. 263-279, 


568. RosEN Edward: Nicholas Copernicus, the man and his work, Sky 
Teksc. 1943 May s. 3-5, iłustr. 


. 


569, RUDNICKI Józef: Nicholas Copernicus (Mikołaj Kopernik) 1473- 
1543, Transl. from the Polish by B. W, A, Massey. With a foreword by Sir 
Arthur Eddington, London 1943 ss, VIII, 53, tabl. 16, nlb 3, 
Rec.: Nature V. 152: 1943 8. 33-34; Observo,ory 65: 1934 s. 80-82. Nazwisko autora: 
S. Mękarski, 
Uniw. Tor. 


570, SCHMAUCH Hans: Des Leben und Wirken des Nikolaus Kopernikus' 
W: Nicolaus Copernikus. Personlichkeit u. Werk. Danzig 1943 s, 15-56. 
Odb, 88. 42. 
Por, poz, 630. 


571. SCHNABEL Franz: Nikolaus Kopcrniku8, Koln. Ztg. 1943 nr 254-261. 


572, SCHNELLER H,: Nikolaus Kopernicus "terrae motor, solis caelique 
stator". SteTne 23: 1943 nr 4-5 s, 49-59, iłustr. 


573, ZULUETA LuiR de: Nicola8 Copernico 1543-24 dł' mayo-1943. 
Bogota 1943, 
Obserw. Astron. Warsz. 


574, BENSE M,: Kopernikus, Kant, Lichtenberg, Europ, Revue 20: 1944 
H. 1 /2 8. 50, 


575. GENGLER Thomas: Nikolaus Kopernikus, Ein deutscher Forscher . 
und 8ein Werk, Zuro 400 Tode8tag,.. Gottingen 1944 8S, 37. 
Uniw. Pozn. 


575a, LIMBERGEN Jos van: De groote revolutie van Copernicu8, Brus- 
sel8 1944 8S. 195, tab., 16. 


576, MASOTTI Arnaldo: Niccoló Copernico, I, Vita ed opere dei 80mmo 
a8tronome, Mem, Soc, Astron. Itąl. 16: 1944 s, 193-207, iłu8tr, 
, Oddzielnie wyd. pt.: Vita ed opere ,.. Pavia 1944 8S, 19. 


577, SILVA Giovanni, Troiło Erminio: Copernico, Padova 1944 8S, 69, 
Jag, 


II - Bil>Uollrana Koparalkowlk. 


113
		

/Licencje_039_07_120_0001.djvu

			578. WAVRE H[olin1: A propos de, Copernic. Rev, de Theol. Philos. T, 32: 
1944 8. 75-91. 


579. KARPIŃSKi Ludwik: Mikołaj Kopernik. W: Polonia Almanac. Det- 
roit 1945. 


580. KESTEN Hermami: Copernicus and his world. Illustr. by H, Steiner. 
Transl. by E. B. Ashton and N. Guterman. New York 1945 8S. IX. 408, tabl. 9. 
2, wyd. jw. Inne wyd.: London 1945 i 1946 ss. jw. - Uniw. Łódź. 
Wydanie w jęz. oryg. (tzn. niemieckim) ukazało się później (zob. niżej). 
Hec.: Kaempffert W., Saturday Rev. oJ Liter. 17 III 1945 8. 26; Macelwane .I. B.. Cath. 
hist. Rev. T. 31 : 1945 s. 368-370; Johnson Francis R., Isis 37: 1947 8. 82. 
Wyd. w języku oryg.: Copernicus und seine Welt. Biographie. Amsterdam 1948 ss. 510. 
labl. 12. - Uniw. Tor. Inne wyd. Wien 1953 S8. 336. 
Przekład franc.: Copernic f't son tf'mps. Pari!O 1951 ss. 432. Uniw. Pozn, , 


581. MICHAEL George: The big five. London 1944. 
Tlum. pol.: Wielka piątka (Mikołaj Kopernik. Tadeu8z Ko
ciu8Zko. Fryderyk Chopiu, 
'.aria Curie. Józef Conrad). Londyn 1945 118. 24, ilU8tr, 


582. ENGELIIAHDT M. A.: Nikolaj Kopt'rnik. 
ivot dejnost. Prev. Georgi 
Kovacev. Sofija 1946 ss, 96. 
Najprawdopodobniej tlumaczellif' poz. 436. 


583. HARTLEB Kazimierz: Mikołaj Kopt'rnik. Toruń 1946 ss. 51. 
Wyd. 2 tamże 1948 88. 55, nlb. 5, iJustr. (drzeworyty B. MarschaJla), 


584. HARTI,EB Kazimierz: Tragizm żywota i dzieła fromborskiego mędrca. 
W: Alma Matcr Thorunit'nsis. Jł'dnodniówka. Toruń, Luty 1946 s. 5-6, 
Fragm. pl.: Jak rozulllie
 polskoś
 Kopf'rnika. Rob, pom. 9 II 1947 8. 4, 


585. MURAWA Feliks: Żywot i dzieła Mikołaja Kopernika. W: Wystawa 
Kopernika w Olsztynie, OIRztyn 1946 B. 5-14. 


586. Noss Rudolf: Bahnbrf'chł'r dpI' WiB8enschaft. Berlin 1946. 
8, 10-12: o Koperniku. 


587. ARMITAGE Angus: Sun, stand thou stiIl. The life and work of Copł'rni- 
cus thc astronomł'r. Nł'w York 1947 ss, X, 210, tabl. 7. 
Uniw. Wroclaw 
Inne wyd. London 1948 Sigma ss. 210. 
Rec.: Johnson Fr. R. Isis V. 39: 1948 s. 175-176; Obsflrvatory V. 68: 194111. ł95-19b; 
Heathcote N, H. de V., Glos Anglii 1949 nr 22. 


114
		

/Licencje_039_07_121_0001.djvu

			588. IDEL'soN N, I.: Zizn' i tvorcestvo Kopernika, W: Nikolaj Kopernik. 
Sbornik Statej,.. Moskva 1947 s. 5-42 (zob. poz. 650). 
Obserw, Astron, UMK 


589. Mikuhis KOPERl'Q:K. Nove slovo 1948 nr 37. 


590, ROSENBERG Bernhard- Maria: Nikolau8 Kopperniku8. Lustadt /Pfalz 
1949 ss. 48. 


591. ZONN Włodzimierz: O Koperniku, jego życiu i pracy. Horyz, Techn. 
1949 nr 11 s, 465- 467. na okładce portret Kopernika wg portretu w Obserw. 
berlińskim. 


592, FJiicHTER Paul: Der Mann, der die Erde kreisen hiess, Nikolaus Ko- 
pernik, W: Wir Ostprt'ussen. Hrsg. v. Gunther Ipsen. Salzburg 1950 8, 112- 
115. 


593, ARMITAGE Angu8: The world of Copernicu8, New York 1951 New 
Amt'rican Ubrary. 


594. KURDYBACHA Ł[uka8z]. ZOilU W [łodzimit'rz ]: Mikołaj Kopernik. 
Warszawa 1951 ss, 32, ilustr, 
Fragm., Praca świe". R. 3 : 1953 nr, 2 8. 30-33, ilustt'.; Tryb. Woln. 1953 nr 8 s. 9. 


594a, MIRO Quesada Oscar: Copernico, Su vida y su obra, Lima 1951 88.147, 
Pub!. de la Soc. Peruana de Filosofia. 
Uniw. Tor. 


595, BACH ER Rudolf: Das astronomische Dreige8tirn der Renais8ance, 
Kopernikus, Galilei, KepIer, Innsbruck 1952 S8, 62, tab!. 3. 
s, 9-24: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


596. GUNTIIER Franz: Nikolau8 Koperniku8 1473-1543, Biogr. Wórterb. 
z, deutsch, Gesch. 1952 8, 478, 


597, Mikołaj KOPERNIK, [Warszawa] 1952 [Tow. Wiedzy Powsz.] 88, 16. 


598. Mikołaj KOPERNIK, Program nr 3-4. Temat nr 24. Warszawa 1952 
88, 15. 


599, Mikołaj K.oPERNIK - wielki astronom i patriota polski, W: Wybrane 
, 
zagadnienia z dziejów kultury polskiej. War8zawa 1952 8, 3-18, Materiały 
do zajęć polit. nr 70. 


115 


...
		

/Licencje_039_07_122_0001.djvu

			600, BARYCZ Henryk: Mikołaj Kopernik w dziejach narodu 
polskiej. Prz. zach. R. 9: 1953 nr 11/12 s, 513-570. 


kultury 


601. BARYCZ Henryk: Mikołaj Kopernik wielki uczony Odrodzenia, War- 
/ 
lizawa 1953 ss, 79, 
Z materiałów se!lji naukowej Pol. Akad. Nauk po
więc. twórczo
ci M. Kopernika. 15-16 
IX 1953, 
Rec.: Gadomski J., Urania R. 26: 1955 nr 5 8. 152-153. 


602, BlRKENMAJER Aleksander: Mikołaj Kopernik. Wszechświat 1953 ur,l 
1\, l-II. ilustr.. tabl. 2. 
Tablice przedstawiają fotogr. pomnika Kopernika w Collegium \taius w Krakowie i repro- 
.łukcję drzeworytu Jana Styfiego z obrazu Matejki. 
Przekład nieautoryzowany na jęz. niem.- poz. nast. 


603, [BIRKENMAJER Aleksander]: Mikołaj Kopernik, Kulturproblelne d, neu- 
en Polen Jg, 5: 1953 nr 5 s. I-ll. ilustr, Odb,: Berlin 1954 Aufbau-Verlag 
ss, 27. ilustr. 
Odbitka podaje nazwisko autora. .Jest to przekład poz. 602. 
Uniw. Tor. 


604. BlRKENMAJER Aleksander: Wielki astronom Mikołaj Kopernik.. 
W: Rocznice i obc
ody kulturalne. T, l Warszawa 1953 s, 91-95, ilustr. 


605. BUKOWSKI Tadew;z: Nauka polska w służbit" postępu. Warszawa 
1953. 
8. S-9: o Wojciechu z Hrudzt'wa; 
s. 10-20: o Koperniku. 
Na okładcf' portrf't Kopernika. 


606, KAUF FELD'f A [lfons ]: NikolaUliI Copernicus 1473 bis 1543. Wiss, 
u, Fortschr. Jg. 3 : 1953 H. 2 s, 39-41. ilustr. 
Uniw. Tor. 


607, KLAUS Georg: Nicolaus Kopernikus - ein grosser Sohn des polni
 
schen Vol
es,. Urania (Jena) 16: 1953 nr 5 s, 161-168, . 
Tłum.: Mikołaj Kopernik - wielki syn narodu polskiego. Myśl. Filo
. 1953 nr l 
s. 191-208. 


608, Mikołaj KOPERNIK (1473- -1543). Warszawa \953 ss, 11. 
Tytuł okładki. Wydania z tekstem w jęz,: ros., franc., ang., niem. i hiBZp. 


. 


609. Mikołaj KOPERNIK. wielki uczony i patriota polski, Program nr 3. 
Temat nr 13. Warszawa 1953 ss. 16, Materiały do zaję6 polit, nr 26. 


lł6 


'\
		

/Licencje_039_07_123_0001.djvu

			610, Niccoló COPERNICO 1473-1543. Roma 1953 ss, 15. AssoC'. itaJ: per 
rapporti culturali con la Polonia. 


611, Nicolau COP
RNICO gigaJlte do pensamento. PolOnia de Hnje An. 
7: 1953 nr 9, dod, ss, 4. 


612. KRAJEWSKI Władysław: Mikołaj Kopt
rnik twórca nowożytllt'j a!; Lro- 
nomii. [Wars
awa] 1953 ss, 54, 2 nlb., ilustr. 
Toż w formie powiel. nakładem Tow. Wiedzy Powsz. 18. 28. 2 wyd. Warszawa 1954 8S. 57 
ilustr, 


613. KUCZYŃSKI Janusz: Mikołaj h.opcrnik. Wieś H.. 20: 1953 nr 9 II, 5 
z fot. rzeźby Fr, Strynkiewicza. 


614. KURDYBACHA Łukasz: Mikołaj Kopernik" Praca świetl. 1953 nr 4-5 
II, 48-53 z fotogr, pomnika warszawskiego. 


615, LABERENNE Paul: Ni(
olas Copernic, Peuples 4mis. An. 7: 1953 
nr 56 8. 6-8 ilustr. 


616. LABERENNE Paul: Nicolas Copernic, geant de la pensee moderne, Pen- 
see 1953 nr 50 s, 28-40. 
Uniw. Tor. 


617. LEŚNODORSKI Bogusław: Kopernik - człowiek Odrodzenia, War- 
szawa 1953 ss. 65 Sesja naukowa poświęcona twórczości M, Kopernika. 
Powiel. 


618. LEŚNODORSKI Bogusław: Mikołaj Kopernik. Nowe Drogi R, 7: 1953 
nr 6 s, 60-79. 


619. MALlTA Mjrcea: NiC'olai-Copernic, Rev, mat. si fiz. 1953 nr 7 s, 1ól- 
164 


620, MICHAJLOV A, A.: Nikolaj Kopernik. Vestn. 1kad, Nauk SSS R 
G, 23: 1953 nr 6 s, 32-41. 
lTniw, Tor. 


621. MICHAJLOV A. R,: Velikij pol'skij ucenyj [Kopernik]. Znanie-Sila 
1953 nr 9 s, 1-3, ilustr. 


622. MORSTIN Ludwik Hieronim: Kopernik - człowiek Odrodzenia, Szkic 
do portretu. Życie liter. R. 3 : 1953 nr 21 s. 4, ilustr, J. Skarżyńskiego, 


117 


..
		

/Licencje_039_07_124_0001.djvu

			623, NOWICKI Andrzej: Kopernik człowiek Odrodzenia. Warszawa 1953 
ss, 175, ilustr. 
Hec.: Brz08towska J.: Nowe spojrzenie na Kopernika, Kamena H. 22: 1955 nr 3/4 
8. 85-86; Gadomski J.: Urania R. 27: 1955 nr 12 s. 376-377; Piechocki J" [lustr. Kur. 
pol. 20/21 XII 1953; Siera(lzki J.: Obraz człowieka genialnego, Życie liter. 1954 nr 14 s. 6. 


624. NOWICKI Andrzej: Kopernik - człowiek Odrodzenia. Prz. kul,. R. 
2: 1953 nr 22 -s. 1-2, ilustr, 
Om6wienie ksillżki J. Wasiutyńskiego, poz. 529. 


625, NOWICKI Andrzej: Mikołaj Kopemik - wielki uczony i patriota. 
Wojsko lud. 1953 nr 5 s, 61-80, ilut;rtr. 


626. PIECHOCKI Witold E.: Curriculum vitae wielkiego astronoma, .Świat 
My 1953 nr 64 s, l, 3. 


, 


627. PRZYPKOWSKI Tadeusz: O Mikołaju Kopemiku. [Warszawa] 1953 
ss. 133, ilustr, 
Rec.: Gadomski J., Urania R. 26: 1955 lir 7 s. 218-220; Kuczyński J., Prs. Kult. R. 2: 
1953 nr 41 I, 8. 


628, RYBKA Eugeniusz: Velikij polskij astronom. Priroda (Moskva) G, 42: 
1953 s, 3-13, ilustr., tabl. 1 - Kopemik wg Matejki. 


629, RYBKA Eugeniusz, Rybka Przemysław: Mikołaj Kopernik i jego na- 
uka, Warszawa 1953 s, 207, ilustr. ' 
W zwiqzku z tym: Rabowa Elżbieta: Uczeni wrocławscy piszą książkę o Koperniku. 
Sprawy i 'udzie 1953 nr 12 s, 2. 
Hec.: Gadomski J., Urania R.: 26: 1955 nr 8 I, 246-248. 


630. SCHMAUCH Hans: Nikolaus Kopemikus. Kitzingen{Main [1953] 
8S, 47, ilustr. 
To samo co poz. 570, z pewnymi tylko skreśleniami oraz zmianami stylistycznymi. 
Uniw, Tor. 


631. SCZANIECKI Michał: Mikołaj Kopemik - tytan epoki Odrodzenia 
Kwart, hist.. R. 60: 1953 nr 3 s. 44-56. 
Rozszerzony tekst przemówienia wygłoszonego 19111953 na akademii w :Muzeum Narod_ 
w Poznaniu z okazji otwarcia kopernikowskiej wystawy. 


632, La VIE et l'oeuvre de Copernic - precurseur de la science de llotre 
temps. W: Nicolas Copemic. BuB. spćcial. Paris 1953 (poz. 647) 8, 2-7. 


UH
		

/Licencje_039_07_125_0001.djvu

			. 


633. WITKOWSKI Józt>f: Mikołaj Kopernik Jego dzif'ło. Od A do Z 1953 
nt' 22 s. 1. 2. ilustr. 


634. ZICH Otakar: Słovansky genius Mikula8 Kopernik (1473--1543), 
Slov, Prehl, R. 39 : J 953 nr 6 s. 169- -171, ilustr. 
Uniw. Tor, 


635, ZizJl' dejaternost' Nikolaja Kopernika. Inform. Bjull. 1953 nr 8 
8. 21-32. 


636, KAHRSTEDT Albrecht: Kopernikus ais Mensch und Wissenschaftll'r. 
Wiss. An1l. J
. 3: 1954 s. 311-3J6. 


636a. KAUFFELDT Alfons: Nikolaus Koperniku!!, Der Um;;turz des mit- 
telalterlichen Weltbildes, Berlin 1954 ss. 157. nlb. 3. tabl. 5. 
Anhang, 8. 124-[138], zawiera fragmenty ..De revolutionihus" w tłumaczeniu niemiec- 
kim [poz. 148a]. 


637, NEYEL Hanns: "De l'evolutionibus..... Ein l'0łnischer Beitrag zum 
Humanismus, Zum Geburtstage Mikołaj Kopernik an 19. Februar, .Te1lseits 
'rI. Oder Jg. 5: 1954 H. 2 s. 12-13. ilustr. 


638. SZYC Jan: Chronologia dzieła i życia Kopernika, Urania R. 25: 1954 
nr 8 s, 239-244, 
W związku z tym: Baranowski Henryk: O początkach teorii Kopernika w Rosji. Urania 
H. 26: 1955 nr 9 8. 282-284: 


639, WOJTKOWSKI Andrzej: Mikołaj Kopernik. Kal. dla Warmii i Ma- 
zur 1954 8. 95- 105. ilustr,; Sląski Kal. kato'. 1954 s, 129-139. ilustr. 


639a, MICHAJLOV A. A..: Nikolaj Kopernik. ego tizn' i tvorcestvo. W: Ni- 
kolaj Kopf'rnik... Moskva J 955 (poz. 650 a), s. 7-32. ilustr. 


640, JARRY DE MANCY Adrian: Kopernik, [b, m. i 1', w. XIX w,] S8. 4 nlb. 
K8. ,", 


MI. lhNIERI I1ario: Vita ed opere di N, Copernico. Citli'ta Cattolica. Sf'r. 
XVIII, vol. 6. 


642, VELASCO de Millas, Isołina de: Nicoła8 Copel'llico. HU vida y SU obra. 
[b. m. i r. w.] 88, 61. ilustr, 
wg The Library of Congresl Subject Catalogue 1951. 


UD
		

/Licencje_039_07_126_0001.djvu

			DZIEŁA ZBIOROWE 


643, Hcroen des Geistes im dcutschł'n OstclI. Coppcrnicus-Kant, Konigs- 
berg [1939] ss, 54 tabl. 6. 
Z treści (o Koperniku) zob. poz. 885, 1141, 1721. 
Rec.: Schmauch H., Z. f. Gesch. Erml. Bd. 27: 1939 I, 298-299. 
Inst, Hist. UMK 


644. Mikołaj KOPERNIK, Księga zbiorowa wyd, przez Lwowski Komitet 
Obclwdu 450 rocznicy urodzin M, Kopernika. Lwów 1924 Książn. Polska. 
ss. IV, 246, 
Treść, zob. poz. 168, 214, 1261, 1677, 1987, 2009. 2111, 2161, 2193, 2426. 
Rec.: 1. Gubrynowicz n., Kur. wars:J. 23 IV 1924; 2. KrasBOwski J., Prs. warss. 1924 
nr 39 s, 426-428; 3. Pilch Stanislaw, SI. pol. 27 IV 1924; 4. Myśl niepodl. 22 III 1924: 
5, Walowski J., Wiad. liter. 1924 nr 16. 
Uniw. Tor. 


645, Mikołaj KOPERNIK genialny astronom polski w 399 rocznicę zgonu 
(24 maja 1543 roku) i ukazania się dzieła: "De Revolutionibus". Tel Aviv 1942 
Koło Przyrodników im. Kopernika ss, 35. 
Treść. zob. poz. 543, 1065, 1733, 2023, 2127, 2294, 2428. 2 wyd. zob. poz. 663. 


646. Nicholas COPEIłNICUS ()uadricentennial addrcs8es 1543-1943. Wp)- 
lington, New Zealand 1943 Victoria Univ. College ss, 26. 
Treść, zob. poz. 1118, 1758, 2292. 
Uniw. Tor. 


647. Nicolas COPERNIC 1473-1543, Bulletin spćcial editć par Le Bureau 
rl'Jnformations Polonaises. Paris 1953 ss. 17, tabl. 4. 
Z treści: zob. poz. 632, 1241, 1346, 2623, 2675, 3673. 
Uniw, Tor. 


648. Nicolaus COPERNIKUS, Personlichkeit und Werk, Zur 400, Wieder- 
kf'hr semes Todestages. Danzig 1943 ss, 132. tabl. 22. 
Treść, zob. poz, 560, 570, 1763, 2498, 
Uniw. Tor. . 


649, Nicolaus KOPERNIKUS, BiIdnis emes grossen Deutschcn. Hrsg. v. 
Fritz Kubach, Miinchf'n 1943 8, X, 378, tablice. 
Treść zob. poz. 127. 130/4, 216. 557. 883, 1069. 1768, 2075, 2516. 
Rec.: May E., Z. f. ges. Naturwiss, 10: 1943 I, 33-36. 
Uniw. Pozn. 


120 


\
		

/Licencje_039_07_127_0001.djvu

			650. Nikolaj KOPERNIK, (Sbornik statej k cetyreehsot letiju so dnja smerti) 
Red, A, A. Miehailov Moskva 1947 Akad. Nauk 8S, 217. tabl. 3, 
Treś
, zob. poz. 133, 588, 1143, 1780, 1964, 2164. 
Rec.: l. JuAkevi
 A. p" Vesln. Akad. Nauk SSSR. R, 18: 1948 nr 7 I, 114-115; 2, Kra- 
jewski W" Nowe Drogi 3: 1949 s, 292-293; 3. Parenago P., Nauka i Zim' 1948 nr 8.4. Za- 
charlki M., Sprawy i Ludzie R. 3: 1953 nr 31 s, 3. 
Obserw. Astron. UMK. 
Uniw. Tor. 


650a. l\ikolaj KOPERNIK, Sbornik statej i materialov k 410- lctija so dnia 
"merti (1543-1953), Moskva 1955, ss. Ul, ilustr. Akad. Nauk SSSR. 
Tre

, zob. poz. 234a, 639a, 1138a, 1964a, 2052a, 3546a. 
Uniw. Tor. 


651. KOPERNIKus-Forschungen. Hrsg. v, Johannes Papritz u, Hans 
Schmauch, Mit Beitragell v, A, Berg, E, Braehvogcl, K, Forstreuter, J. Pap- 
ritz, H, Schmauch, F, Schwarz. Leipzig 1943 ss, VIII, 234, ilustr, 39. 
Treść, zob. poz. (129), 691, 868, 881, 969, 1070, 1998, 2517, 
Rec.: Sandh1ad H.: Lychnos 1943 s, 370-374; Wattenberg D., Wellall 43: 1943 8.131, 
132. 
Uniw. Tor. 


652, NATALEM Nicolai COPERNICI olim Universitatis Cracoviellsis alumni, 
post dapsa quatuor saecula die 19 Februarii 1873, in aula Collegii Novodvor- 
scialli pie eclebrandum ." [Ułożył 2egota Pauli]. Illsunt: Nicolai Coper- 
nici Septem Sidera, atquae Commentatio de vita et eius scriptis a Martino 
Radyminscio a. 1658 cOllcinnata, Cracoviae 1873 ss, 6 nlb" 24. 
Zob, poz, 155 i 403. 
Uniw. Tor. 


653. POLKOWSKI Ignacy: Kopernikijana czyli Materyały do pism I zyeia 

likołaja Kopernika z
brał ,.. Gniezno T, 1. 1873 s, VI, 344; T, 2. 1873 s, 352; 
T. 3, 1875 ss. 358. 
Treś
: T. 1. a) Pisma Kopernika tylko w polskim przekładzie s, 1-88; treś
 zob. poz. 
47. b) Pisma tyczące się nauki Kopernika i Ojcżyzny jego tj, 89-344, l. List Kard. Schon- 
berg do. K., s. 89-90. 2. List ks. Alberta Pruskiego do K., I, 90, 3. List Kapituły War- 
mińskiej do ks. Alberta Pruskiego s, 90-91. 4. List Tied. Gize '.. do Jerzego Donnera s, 91. 
5. List Tied. Gize .., do Joachima Retyka, B, 92-93. 6. List J, Donnera, Kanonika Warm. 
do ks. Alb
rta s. 93-94, 7. Rheticus G. J.: O obrotach cia! niebieskich Mik. Kopenlika 
Opowiadanie pierwsze ..., 8. 96-144. 8. Rheticus G, J., [Przedmowa do:] Kopernik. O bo- 
kach i kątach trójkątów... s. 145-147,9. Rheticus G. J.: Nowe efemerydy... [wstęp], 1.148- 
152. 10. Baranowski Jan: Przedmowa do dzieła M. Kopernika Toruńezyka o Obrotach cia! 
niebieskich ... 1854 ..., 8. 153--181. H. [Baranowski Jan: Recenzja wyd. warsz-go] 8. 183- 
-195, 12. Humboldt: Obraz postępu nnuk astronomicznych i fizycznych w XVII Ituleciu [Wyj. 
z t. 2 Kosmosu, s. 197-210]. 13. Lelewel J.: Kopernika tudzież i innych astronomów pol- 

kich w geografii zasługa, I. 2H-224. 14. Szulc Dom,: O Tarnowie Mazowieckiem (Thorn) 
do Kopernika s. 225-251. 15. Tegoż: O znaczeniu Prus dawnych I. 253-344. 
T, 2. 1. Starowolski Sz.: Mikołaj Kopernik (1627) 8, 1-3. 2. Sniadecki J.: Rozprawa 
o Kopl'rniku (1802) 8. 5-57. 3. BrinkJey: O tłumaczeniu na jęz. ang. rozprawy Jana Sniade- 


121 


Ol
		

/Licencje_039_07_128_0001.djvu

			ckiego o Koperniku uwagi ,.. i odpowiedź Jana Sniadeckiego I. 59-63. 4. Mostowski Tad.: 
Mikołaj Kopernik (1809) I. 67. 5. Sołtykowicz J.: Wspomnienie o :Mikołaju Koperniku (1809), 
8. 68-72. 6. Bentkowski F.: Mikołaj Kopernik (1810) I. 73-74. 7. Słotwiński K.: Wiado- \ 
mości zagraniczne o Mikołaju Koperniku (1832) s. 75-81. 8. Chodynicki J.: Kopernik Miko- 
łaj (1833) s. 83-87. 9. Hube K.: O zaslugach Mikołaja Kopernika w astronomii (1834, druk. 
1841) s. 89-100. 10. Libelt K.: Wyjątek z rozprawy,.. "O astronomii w Polsce" o Mikołaju 
Koperniku (1839) s. 101-102. II. Gąsiorowski L.: Wyciąg z dzieła Zbiór wiadomości do 
historyi sztuki lekarskiej w Polsce (1839) I. 103-106. 12. Kopernik :Mikołaj (z Encyklop. 
wyd. w Lesznie 1841) s. 107-110. 13. Krzyżanowski A.: Kopernik w Walhalii (1843) s, 111- 
119. 14. OJeszczyński A.: Kopernik :Mikolaj (1843) s, 121-125. 15. Krzyżanowski A.: Miko- 
łaja Kopernika w 300 lat od jego skonu .., wspomnienie jubileuszowe (1843) s. 127-147.16. 
Szyrma L.: Kopernik i jego ojczyzna (1843) s, 149-175. 17, Bartoszewicz J.: Wspomnie- 
nie o Koperniku (1852) 8. 177-194. 18. Radwański J.: 2ywot Mikołaja Kopernika '(1853) 
8. 195-210. 19. Bartoszewicz J.: 2yciorys Mikołaja Kopernika (1854) s. 211-234. 20. Szulc 
D.: 2ycie Mikołaja Kopernika (1855) s. 235-287,21. Pankiewicz J.: 2yciory8 Mikołaja Koper- 
nika (1864) s. 289-299 22. Zienkowicz L.: Słówko o Koperniku i jego systemie (1865) 8. 301- 
305, 23, Lukaszewicz L.: :Mikołaj KGpernik (1866) I. 307-312. 24. Rycharski L.: Mikołaj 
Kopernik (1868) s. 313-316. 25. Wierzejski L.: :Mikołaj, Kopernik (1869) s. 317-320, 26, 
Fe1dmanowski H.: Jubileusz urodzin Mikolaja Kopenlika (1871) s, 321-331. 27. Dl'. W. ...: 
Mikołaj Kopernik (11170) s. 333-338. 28. Rogalski L.: Mikołaj Kopernik (1871) s. 339-346. 
29. Chociszewski J.: Mikołaj Kopernik (1827) 8, 347-350. Bibliograficzna wzmianka o wyda- 
nych życiorysach Mikołaja Kopernika w roku jubileuszowym 1873 8. 351-352. 
T. 3. 1. Wyciąg z księgi wpisowej uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego 8. 1-2. 2. Spil 
profesorów i docentów wydz. filozof. Uniw, Jagiell. s. 2-3. 3. Krzyżanowski Br.: Odpowiedź 
na zarzut Dra Pcowe s. 3-5. 4. Nieznany przyczynck do wiadomości o rodzinie Kopernika 
1.5-6. 5. Zaświadczenie (dla Mikołaja i Barbary Kop
rników) 8, 6-8. 6. Krzyżanowski 
A.: Mikołaj Kopernik i Jan Sniadecki astronomowie połscy s. 8-18. 7. Brenan: List ... do 
Krzyżanowskiego I. 19-26. 8. Krzyżanowski A.: list .., do Justina Brenan I. 26-28. 9. Osiń- 
ski L.: Oda na pochwalę Kopernika 8. 29-32. 10. Akta urzędowe tyczące się pomnika Miko- 
łaja Kopernika w Toruniu od r. 1809"-1816 s. 33-68, 11. Odkrycie pomnika Kopernika 
w Krakowie s. 68-70. 12. Kopernik (1830) 8. 70-72. 13. Odkrycie pomnika Kopernikowi 
wzniesionego w Warszawie s. 72-74, 14. Pomnik wzniesiony Kopernikowi w Warszawie 
8. 74-75. 15. Słów kilka z powodu ... pomnika ... i o dziele b:uona Zeydlera 8, 76-78. 
16. Pomnik :Mikołaja Kopernika w 'jjoruniu s. 78-81. 17, Pomniki wzniesione dla uczczenia 
Kopernika oraz te, które byly projektowane 8. 82-96. 18. Rys historyi geometryi .., wyją- 
tek '" (1829) s. 97-98. 19. R.: Kopernik 8, 98-99. 20. [Glinkiewicz J.): Z ziemi war- 
mińskiej 8, 99-103. 21. Wiersze i epigrammata laci{lskie na cześć Kopernika różnych auto. 
rów B, 104-113. 22. Połkowski 1.: Ojczyzna Kopernika 8, 114-118. 23. Polkowski 1.: 
Słów kiJka w sprawie uczczenia Mikołaja Kopernika 8. 119-135. 24. Polkowski 1.: Jeszcze 
o Koperniku 8. 135-140, 25. Polkowski J.: Sąd pana Cezarego Cantu o Koperniku 8, 142- 
152. 26. Wołyński A.: Sąd Cezarego Cantu o Koperniku 8. 152-160. 27. Polkowski I. : 
Jeszcze jedna wiadomość o Koperniku 8. 160-167, 28. Polkowski I.: Recenzja Romera, Rei. 
triige zur Beantwortung d. Fcage nach der NationaJitiit d. N. Copernicus 1872 8, 167- 
172. 29. Polkowski 1.: Kopernikowie I. 173-176. 30. Kopernikus I. 177-184. 31, (Celi- 
chowski) Z.: Recenzja Hiplera, Nic. Kopernikus u. Martin Luthcr 1868 s. 185-196. 32. Szlo- 
eman R.: Z Pabijanic I. 196-205. 33. Kraszewski J. I,: Recenzja Romera, Beitrlige ... 
8. 205-208, 34. [CaUier E.): Recenzja Romera, Beitriige ... I. 208-210, 35, Połkowski 
1.: Czy system planetarny Kop
rnika zgadza się z Pismem Świętem 8, 211-228, 36. Pol- 
kowski I.: Wizcruuki Mikołaja Kopernika s. 229-307. 37. List ... do Bernarda Wapow- 
lkiego 8. 308-315. 38. Sprostowanie (lo żywotu Kopernika Starowolskiego I. 316. 39. Krzy- 


122
		

/Licencje_039_07_129_0001.djvu

			żanowski A.: Lilt ,.. do Romana Hubickiego I. 316-318, 40, Szymanowski W,: Ostatnie 
chwile Kopernika s. 319-331. 41. Leopardi" G,: Kopernik s, 331-341. 42. Nakwaska A.: 
Młodość Kopernika s, 342-358. 
Fragmenty T. 3-go jako odbitka: Luźne artykuły i rozprawy o Koperniku przez ... umiesz- 
czane w pismach czasowych. Gniezno 1874 ss, 64. Odbito 12 egz. Nar.' 
Rec. T. I-ego. Rzętkowski St. M.: Zamiast kroniki. Tyg. ilusłr. 11 : 1873 s. 116. 
Rcc. całości: Kralzewski J. 1., Dz. pol (Lwów) R. 8: 1875 nr 100, 
Ks. M., Uniw. Tor. 


654, QUAPRICENTENAIRE de la mort de Copernic (1543). Ciel et Terre A, 70: 
1954 s, 313-323, 
Odb. BruxelJes 1954 ss, 13, 
Zawiera przemówieuia wygłoszone na posiedzeniu poświęconym rocznicy kopernikow- 
skiej, zorganizowanym przez Facu1t
 des Sciences Appliquees i Facultli des Sciences de rUni- 
versite Libre de BruxelJes w dn. 23 III 1954; zob. poz. 1128, 1857, 1955, 2230. 
Uniw. Tor. 


655. QUATRd:ME centenaire de Copernic, Seance speciale de l'Institut 
d'Egypte (24 V 1943), Cairo 194.3 ss. 23, 
Treść: zob. poz. 562, 1275, 2219. 


656, SPICILEGIUM Copernicanum, Festschrift des hist, Vereins fUr Ermland 
zum vierhundersten Geburtstage d. ermlandischen Dom.herrn Nicolaus Ko- 
pernikus, Hrsg, v, Fr[ anz] Hipler. Braunsberg 1873 ss, 376. portr, Monumenta 
Historiae Warmiensis. Bd, 4, T. 2, 
Treść: l. Das Antilogikon des Domherrn Tidemuuu Giese, s. 4-72; 2. Die Schrif- 
ten des Domherrn Nikolaus Kopernikus, s 72-206; 3. Preussen und Erm1and zur Zeit des 
Nikolaus Kopernikus, s. 207-292; 4, Anekdota zur Charakteristik der Verwaudtcn und Be- 
kannten des Nikolaus Kopernikus, I. 293-359; 5. Zusiitze und Berichtigungen, s, 360-371. 
'Wykaz szczegółowy pism Kopernika, przedrnk. w tym wydawn. zob. poz. 48, W rozdz. 
3-im m. in. Retyka Narratio prima, Encomium Borussiae oraz Regelta Copernicana - doku- 
menty z akt Kapituły. 
Rec.: A. M., Alłpr, Mschr. Bd. 9: 1872 s, 670-672; E., Prz. IIlJowski 3: 1.873 1,327; 
Wierzbowski T., Varl. Univ. lzv. 1878 nr 3 I. 73-78. 
Uniw. Tor. 


NUMERY SPECJALNE CZASOPISM POSWIĘCONE KOPERNIKOWI 


657, Die Burg, Krakau Jg.4 : 1943 H.2 (m. in, 20 tab!. oraz wielobarwny 
portret), 
Treść, zob. poz. 1749, 2259, 
Uniw. Tor. 


658, Dziennik Poznański, R. 65 : 1923 nr 39 : 18 II. 
Treść, zob, poz. 86, 824, 949, 2310, 2320, 3004-5, 3091, 3124. 
Ks. M. 


123
		

/Licencje_039_07_130_0001.djvu

			659, L'Europa Orientale, Roma 3 : 1923 nr 5. 
Ks. M. 
Olobno wyd, pt.: II nono cinquantenario deUa nalcita di Nicola Copernico. Roma 1923 
88, 69. 
Uniw, Tor. 
Tre'
, zob, poz. 218, 726, 1035, 1008, 1149, 2700. 
Rec,: Biblioteca e bibliografia Copernicana. Bibliofilia 25: 1923 I. 185 n.; Kra880w- 
ski Jan, Prs. waras. 1924 nr 39 I, 434. 


660, Ilustrowany Kurier Polski. Bydgoszcz R. 2: 1946 nr 139: 25 V. 
ilustr. 
1'reś
, zob, poz, 819, 1012, 1129, 1205, 2142, 2194. 2782, 3399. 3403. 


661. lnformacionnyj Bjullcten' [wyd.:] Posol'stvo Pol'skoj Narodnoj H.es- 
publiki [Moskva] 1953 nr 8 ss, 43, 
Z treścł: Opis inauguracji uroczystości w Warszawie, opil uroczYltości w Toruniu. teksty 
przem6wienia J. Cyrankiewicza. referatu E. Rybki, wypowiedzi Varela, Subbotina. Artykuły. 
zob. poz, 635. 3689, 
Uniw. Tor. 


662. Klosy, Warszawa 1875 nr 399, ilustr" tabl. 'l. 
Treś
. zob. poz, 412, 1572, 2348, 2355, 2560. 
Uniw. Tor. 


663. Kosmos, Jerozolima 1943 nr l. 
Odb.: Mikołaj Kopernik w 400-ną rocznicę zgonu (24 maja 1543 roku) i ukazania lię dzieła: 
De Revolutionibus orbium coelestium. Tel Aviv 1943 18, 84. 
1'reś
. zob, poz, 543. 1065, 1733. 1770, 2023, 2123, 2294, 2428. 
( wyd, zob, poz, 645. 


664. l!ie Mittelstelle. Rom, Jg, 2 : 1942/3 H, 19. Numer wydany w Fer- 
rarze przez Waltera Resta. 
Treś
. zob. poz. 564, 877--878, 1023, 1026, 2464, 2474. 
Inlt, Hist. UMK, 


665, Ochrona Zabytk6w, Warszawa R. 6: 1953 nr l. 
Z treści: zob, poz, 198. 1246, 2047. 2524, 2531, 2614. 


666, Od A do Z, Kraków 1953 nr 22 : 24 ilustr. 
Treś
: zob. poz, 3, 144. 633, 1310, 1819, 2225, 2370. 
, 


667. Odra, KatO\\'ice R. 4: 1948 nr 36. 


Numer IpecjaJJlY z powodu otwarcia Muzeum we Fromborku. 
1'reś
, zob. poz. 1049, 1193, 1310, 2361. 2512, 2664. 


124 


,-
		

/Licencje_039_07_131_0001.djvu

			668, Polish Science and Learning. London, Oxford Univ. Press 1943 nr 3, 
tabI. l, ilustr. 
Tre'
, zob. poz. 1134, 1746, 1754, 1767, 2146, 2248. 
Rec,: Na,uT6 V. 152: 1943 I. 408-409. 
Uniw. Tor. 


669. Polska (Tyg. wyd, przez Swiat, Zw, Polak6w z Zagr.), Warszawa, 
Ił. 4 : 1938 nr 12 s, 8, ilustr. 
Treś
, zob, poz, 3225. 
Jag, 


670. Polsko - Balgarski Pregled, Przegląd Polsko-Bulgarski [!], Sofij a, 
God, 5: 1923 nr 12-13, 14-15, 
Tre8
, zob. poz. 81, 161,443,460,,475,489-490,717, 1271, 1295, 1660, 1670-1671, 2177, 
2244, 2280, 2368, 3033, 3061. 3157. 
Jag. 


671. l'opular Astronomy. Northfield. 51: 1943 nr Ó. 
Tre8
. zob. poz. 1744, 1756, 3256-3257, 3330, 3360. 


672, Pressebulletin der Diplomatischen Mission der Volkrepublik Polen, 
Sondernummer anlasslich dcs Kopernik-Jahres in Volkspolen, Berlin 1953 
8S. 20. 
Zeszyt zawiera program uroczystości, fragment przemówienia J. Cyrankiewicza, prze- 
mówienia St. Kulczyńskiego i Eug. Rybki. 


673, Proteus, Bonn. Bd. 3 T, 4 (1943). 
Nr wydany i opracowany przez P. Diergarta. Tre'
, zob. poz,: 130/5, 235, 1287, 1289, 
1327, 1739--1740, 1745. 1762, 1765, 2033, 2291. 
Inst. Hiat, UMK. 


674, Quarterly Bulletin oj the Polish lnstitute oj Arts and Sciences in Ame- 
rica. New York 194
 v. 1 nr 4 s, 689-763, 
Odb.: Nicholas Copernicus. The Quadricentennial Celebration of the PoJish lnstitute New 
York 1943 ss. 79. 
Tre8
, zob. poz. 226, 1135, 1148, 1150, 1753, 1766, 2256, 2266. 
Uniw. Tor. 


675. Sky and Telescope. Cambridge. May 1943. 
Tre8
. zob, poz, 568, 3258, 


676, Slowo Pomorskie. Toruń R. 3: 1923 nr 39: 18 II. 
Tre6
, .ob, poz. 162-163, 244, 1052, 1231, 3038, 
Uniw, Tor. 


126
		

/Licencje_039_07_132_0001.djvu

			ł 
677, Swiat i My, Dodatek tygodn, Głosu Olsztyńskiego 1953 nr 66: 23 V. 
Tre8
, zob. poz. 946, 1180, 1217, 1220, 1222, 1234, 2370, 2415, 3618, 3626. 


678, Tygodnik lllustrowany, Warszawa 1873 nr 269, ilustr. 
Tre

. zob. poz. 409, 2347, 2354, 2921, 2928. 
Rec,: Go.. 'or. 25 II 1873 I. 2. 
Uniw, Tor. 


679, Wszechświat, Warszawa 1953 z. 8. 
Z tre
ci: zob. poz. SS/I, 143, 219, 1473, 2029, 2224, 2424, 2735, 3489, 3702. 
W numerze tym 6 tablic przedstawia: I. Przedmowa Kopernika do papieża, II. Kopernik _ 
drzeworyt Krystyny Wróblewskiej, III. Pomnik Kopernika w Toruniu (fot.), IV, Pomnik 
Kopernika w Krakowie w PAN (rzeźba Gadomskiego), V. Portret Kopernika z 1598 r. nie- 
znanego malarza ze zbiorów Muz, Nar. w Krakowie, VI. Kopernik - litografia Salucciego 
ze zbiorów Bihl. Jag. 


I 


.. 


,
		

/Licencje_039_07_133_0001.djvu

			IV. BIOGRAFIA 


MATERIAŁY tRÓDŁOWE. LISTY I DOKUMENTY 


680, LALBRECHT] Albert Hohenzollern, książę pruski. [Listy do Koper- 
nika, l. Z Królewca 6 I 1520, 2, Z Królewca 6 IV 1541. 3. Z Królewca 14 VI 
1541. 4, Z Królewca 22 VI 1541]. W: Spicil. Copernic. Braunsberg. 1873 
s. 343-347. 


Trzy ostatnie listy również uProwego: Copernicus ais Arzt s. 13-15; list nr 3 - Prowe: 
Nic, Coppernicus 1/2 s. 473-474; nr 2 i 3: De Revolutionibus 1854 8.635-636 wraz z tłum. 
poJ.; nr 2: Prowe: Nic. Coppernicus. Bd. 1/2 8, 469 i w jego: Nic. Coppernicus in 8einen 
Beziehungen zu dem Herzog Albrecht. 8. 25. wrelzcie nr 4 w tegoż Nic. Coppernicu8 Bd. 1/2 
8.475. 
Na list nr 3 Kopernik odpowiada listami. poz. 11 i 27/17. 


680a, ATTI notarili dd se£:. XVI contenenti il nome di Copernico rinvc- 
nuti n£>ll' arehivio Storieo CaI,itolino. Coelum 19 
 1951 s. 40-43. 


681. BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Bibliotheca Copernicana, W: Bar- 
wiński E.. Birkenmajer L.. Łoś J,: Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji,.. 
Kraków 1914 s, 94-119, 


Spis ksiqżek. które były w posiadaniu Kopernika. a znajdujących się w Szwecji. 
Uniw, Tor. 


[682], BIRKENMAJER L. A,: Dokumenta ze wzmianką o Koperniku. listy do 
niego lub o nim. W tegoż: Mikołaj Kopernik. Cz. 1 Kraków 1900 s. 389- 
400. 


683. BIRKENMAJER L. A,. Collijn Isak: Nova Copernicana. Buli. intern. 
A cad, Pol, CI. mathem. nat, 1909 nr 6 8. 20-36. 
Toż w streszcz,: Birkenmajer L, A.. Spraw. PAU 1909 nr 6 1,9, 
O wykrytych w archiwach i bibl. Izwedzkich nieznanych autografach Kopernika (m, in. 
list do Z}gmunta I). 
Zob. też poz. 723, 


127
		

/Licencje_039_07_134_0001.djvu

			684, BOESZOERMENY R. : Drei a.uf Kopernikus beziigliche Dokumente. 
Altpr. Mschr, Bd, 13: 1876 8, 50-54, 
l, Pismo Fabiana v, Czemen. kalztelana gdańskiego do rady miejskiej w Gdańsku z 11 V 
1550 w 8prawie Bumy zapisanej w legacie przez Kopernika dla dzieci jego krewnego Klemensa 
MoUera w Starogardzie; 2. Odpowied£ rady; 3, Pokwitowanie odbioru sumy. 
Dokumcnty te pochodzą z gdańskiego archiwum. 
Uniw, Tor, 


685. [BROŻEK Jan]: J oannes Broscius Curzelouiensis, Academiae Cra- 
couien, Ordinarius Astrologus Lectori S [alutem] , [Kraków 1618] k. 4 nlb. 
Bez tytulu; następuje przedmowa. list Giesego do Jerzego Donnera z Lubawy. 8 XII 1542. 
lilt Giesego do J. Retyka. z Lubawy. 26 VII 1543. list dedykacyjny astrologa Wojciecha 
z Bukowa do biskupa Samuela Maciejowskiego z Krakowa. 27 IX 1542, zawierający po- 
chwalę Kopernika oraz trzy epigramy Brożka, Rok wydania: "Cyclo Lunan 4. Solis 3. 
Indict: l". CO wg Frankego daje rok 1618. 
Opi8 druku - Franke J.: J, Brożek. Krak6w 1881 8. 54-57. 
, Jag. 


686. COLLIJN Isak: Bericht iiber polnische Biichersammlungen in schwe- 
dischen Bibliotheken. Buli. intern, Acad. Pol, CI, philol.", 1911 nr 3, 8. 39-63. 
, Odb, Cracovie 1911 8, 39-63. Szereg wzmianek o książkach z biblioteki Kopernika ora:r. 
na s, 43-44 o "kopernikańskich" poszukiwaniach Prowego. Curtzego. L.. Birkenmajera i in. 
na terenie Szwecji. 


686a, COLLIJN Isak: Katalog der Inkunabeln der Kg!. Universitats- 
Bibliothek zu Uppsala. Uppsala 1907, 
M. in. wzmianki o książkach z biblioteki Kopernika. 


687. CURTZE Maximilian: Neue Copemicana aus Upsala, Vortrag... Thorn. 
Ztg, 12 VI 1877. 
Przedr.: Altpr. Mschr. Bd. 14: 1877 8.476-482. Odb. Thorn 1877, Tłum. na jęz. włoski 
A. Sparagna w Buli. Bibliogr. 11: 1878 I. 161-176. 
O książkach z biblioteki Kopernika. 
Uniw. Tor. 


688. CURTZE 'Maximilian: Ober eine neue Copernicus-Handschrift. Altpr. 
Mschr. Bd, 10: 1873 8. 155-162, OJb, ss. 10, 
O egz, Efemeryd Stoeff)era w Pułkowie z marginaliami Koperuika. 
Uniw. Tor. 


689. CURTZE Maximilian: Ober das Exemplar der Ephemeriden des Joan- 
nes Stoffler von 1531 mit angeblichen Noten von des Copemicus Hand. Altpr, 
Mschr, Bd, 11: 1874 s. 278-279, 
Stwierdza. iż notatki nie pochodził Iii ręki Kopernika. Por. poz. 688. 
Uniw. Tor. 


128 


.......
		

/Licencje_039_07_135_0001.djvu

			690, CURTZE Maximilian: 'Oher eIDIge Copernicut! betcf'ffende Handschrif- 
tt'n der Vaticana. Altpr. Mschr, Bd. 6: 1869 s. 88-89, 
l. Morin Jcan B. [?]: Epitomi8 Copernicani a .T. Kepiero facti Compeudiwn d
 tbeori- 
cia plantarum [I] 1632. 
2. Kopernik: De revolutionibus ,1543 [pierwodr.]. 
[DATY do życiorysu Kopernika. Kilka dokumentów z lat 1514-1518 oru obserwacje astro- 
nomiczne z lat 1500-1537]. W: Inedita Coppernicana, 1878, zob. poz. 55{6. 


'J 
j 
, 
J 
1 


691. FORsTREuTER Kurt: Fabian von Lossainen und dt
r Deutsche Orden. 
W: Kopernikus-Forschungen, Leipzig 1943 s. 220-p3. 
, Kontakt z Kopernikiem w czasie 8tudiów we Włoszecb oraz w latach 1512-1523, kiedy 
był biskupem warmińskim. 
Uniw. Tor, 


. .. 


692, G[ADOMSKI Jan]: Notatki na marginesach książek źródłem badań 
studiów kopernikanistów. Życif' Warsz. 24/25 V 1953. 


} 
693, GDZIE jest Mandatum regium pro adminil'tcatort' Copernico w ręko- 
pisit' Gereta? Wiek 18'I,7 nr 205. 


694, GIESE Tiedcmann: [list,.. do J, Retyka, Lubawa, 26 VII 1543], W: 
Brożek J.: El'istolae ad naturam ordinatarum figurarum plenius intelligenda- 
rum pertinentes, Cracoviae 1615. 
Joannes Brosius... [Kraków 1618]; Kopernik: De revolutionibus, Warszawa 1854 1.640. 
BeckmanIJ Fr.: Zur Gesch. d. Kopernikanischen Systems, Z. f. Gesch. Erml. Bd. 2: 1861- 
1863 s, 266-267, tamże 8, 349-353 przekł. niem,; SpiciJegium Copernicanum, 1873 8.354 
i n.; Prowe L.: Nic. Coppernicul Bd. 2 1884 8. 419-421, Kopernik: Vber die Kreisbewegun- 
gen.., Leip:Qg 1939 Anm. s. 4-5. 


695, [REIS:] Unbekanntes Manuscril't von Nic. Copernicus, Wschr. f 
Astron., Meteor, Geogr, 16: 1873 s, 168. 
O Efemerydach StijffJera w Pułkowie z notami rękopiBm. Kopernika. 
Zob, też poz, 688-689. 


-\ 
696. J!IPLER Franz: Analecta Warmiensia, Studien zur Geschichte der 
ermlandischen Archive und Bibliotheken. Z, f Gesch, Erml. 5: 1870-1874 
s. 316-488, Odb, Braun$erg 1872 ss, 179, 
Wzmianki o Koperniku na B. 41, 59, 60, 113, 119, 147, 163. 
Uniw. Tor. 


; 


1{ 


"- 
697, HOGBERG P.: C0l'crnicus-millnen i U})psala. Popular astron, Tids- 
kriJt 24: 1943 s. 31--42. 
O książkach znajdujących się w Upsali, których posiadaczem był przy-: 
puszczalnie Kopernik. 
Zob. też poz. 706, 


Ił - Biblio.raf.. Kupernikowlk... 


1$
		

/Licencje_039_07_136_0001.djvu

			698, KOLBERG Josef: Die Inkunabeln aus ermlandischcm Besitzf' auf 
schwedischen Bibliotheken. Z, f Gesc.\. Erm1. Bd. 18: 1911-1913. 
s. 108: o książkach z biblioteki Kopernika. 
Uniw. Tor. 


699. KRZYŻANOWSKI Adrian: [List do Romana Hubickiego z Krakowa 
1830 r, w sprawie zbierania materiał:iw do życia Kopernika]. W: Polkowski 
I,: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 316-318. 


700, LINDEl\IANN F,: Coppernicana, Altpr, Msc.\r. Bd, 30: 1893 s, 495- 
500, 
O książce Euklidesa w Bib). Uniwersyteckiej w Królewcu, mającej by
 własnością Koper- 
nika. Wg Schwenkego P.: Berichtigung zu den... "Coppernicana", tamże s. 673 - przypusz- 
czenie to jest niesłuszne. 
Uniw, Tor. 


701. LINDEl\IANN F.: Ober die un8 erhaltenen Biicher aus dł'r Bibliothek 
des Copernikus. Konigsberg 1890, 


702, MUCZKOWSKI Józef: Rękopisma Marcina Radymińskiego opisał i wia- 
domo
ć o historiografach Szkoły Jagiellońskiej skreślił... Kraków 1840. 
B, 140-143: wzmianka o almanachu Kopernika oraz o jego i jego ojca portretach. 


703, NONNULLAE Epistolae, Copernici mentionem inferentes, cura Joan- 
nis Broscii... W: De revolutionibus, 1854 s, 639-641. 


704, OSIANDER Andreas: [List.., do Kopernika, 20 IV 1541, Fragment] 
W: Killtner Ad.: Im Kampf um das Weltsystem. Leipzig (1912) s, 25, 
Uniw. Tor. 


704a, PISKORSKA H[elena]: Copernicana w Archiwum Toruńskim na 
Wystawie Archiwalnej w Toruniu. Archeion T. 24: 19j5 s, 344-346. 


705, PROWE L [eopold] : Mittheilungen aus 8chwedischen Archiven und Bi- 
bliothekeu, Berlin 1853 8S, VI, 2 nlb. 62, 2 nlb" tabl. Jitogr. 2. 
Copernicana tylko w cz. I-ej; w następnych om:lwiane są dokumenty dotyczące historii 
Prus, Niemiec. S. 5-10 - skarga Kapituly warm. przeciwko Albrechtowi, znaleziona w Archi- 
wum Państw, w Sztokholmie; dwa listy Kopernika- do Ferb
ra z 29 II 1524 i do Danty- 
.zka z 26 IV 1538 odkryte w Bibl. Uniw. w Upsali; s, 1l.!..15: o książkach z marginaliami 
Kopernika. Na załącz. 2 tabl. litograf. znajduje się Izereg tych notatek in facsimile. 
Zob. poz, 23-26. 
KI, M, 


. 


706, RAl\IBERG J, M,: Nicolaus Copernicus. Popul/ir astron, Tidsskr. 
24: 1943 s. 81-108, 
O książkach znajdujących lIię w Upsali, które były przypuszczalnie włalnością Kopernika, 
Zob. też poz. 697. 


130 


.......
		

/Licencje_039_07_137_0001.djvu

			707. RAMSAUER Rembert: Neue Ergt'bnisse zur Coppernikus-Forschung 
aus schwedischen Archiven. Fursch-.on u. F.Jrtsl'hr-e 18: 1942 8, 316-318. 
Hec.: Welłall 43: 1943 s. 64-65. 


. 


708. RHETICUS Georg Joachim: Die Chorographie ... Hrsg, v, Fr, Hipler, 
Z. f. Mathem, Phys, 1816 Hist,-Liter. ADt, s. 125-150. Odb, Dre8den 1876 
8S. 28, tabl. 1. 
'Ve wstępie mowa o stosunku Retyku do Kopernika. 
Rec,: Alłpr. Mschr. Bd. 14: 1877 s. 166-167. 


708a, RINGONI Erice: Un autografo di NiccolO Copernico. Arch, Vemto 
v, 48/49: 1951 8, 23--:-26. Odb. 
Akt notarialny z 1503 r. sporządzony w Padwie w sprawie objęcia przez Kopernika bene- 
ficjum u św. Krzyża we Wrocławiu. 
Jag. 


,709, ROSEN Edward: The Ramus - Rheticus correspondence, J, Hist. 
oj Ideas l: 1940 8. 363-368, 


710, SCULTETI Johannes: [Listy do Kopernika.' 1. Z Elbląga, listopad 
1520, 2. Z Elbląga, 15 II 1521] W: Spicilegium Copcrnicanum 1873 s, 334- 
343, 
, 
Wg Prowego (Nic. Copp. Bd. 2 s. 404-416) Hipler mylnie podaje datę l-go listu - m6gł 
on być napisany dopiero z końcem lutego 1521. 
Uniw, Tor. 


.... 


710a. WALDE O[tton]: Storhetstidens litteriira Krigsbyten. En kultlU- 
historisk-bibliografisk 8tudie, [T,] l Uppsala 1916. 
8. 72-80: m. in. o losach biblioteki Kop
rnika. 


711, W APOWSKI Bernard: [List.., .to Sigism. v, Herbersteina, z Krakowa 
15 X 1535]. Z.f. Gesch. Erm'. Bd, 25 : 1933 s,238-239; Vjschr. AstroIł. Ges, 
1937 8. 57. 


. 


, .
 
W treści szereg wzmian
k o Kop
rniku m. in. wiadoJ,llość o jego rękopiśmiennym alma- 
nachu astronom. obliczonym na rok 1536, 
Uniw. Tor. . 


.... 


712. WERNER J ohann: .., de triangulis sphoericis libri quatuor.., studio 
et diligcntia Gcorgii J oachimi Rhetici in lucem editi... Cracoviae 1557 k. 5 nlb. 
Wydrukowana tylko przedmowa Retyka, w kt6rej m. in. są wzmianki o pobycie u Koper- 
nika i jego zasługach. 
Facsimile tej przedmowy wyd:ll Axel Anthon Bjornbo w pełnym wydaniu tegoż dzieła 
Wernera, Leipzig 1909 (Uniw, Pozn.). 
Estr, XXXII, 377. 
Jag, 
Zob, też poz. 1108. 


131 


..
		

/Licencje_039_07_138_0001.djvu

			\ 


POCHODZENIE. SPÓR O NARODOWOS(; 


713. BRUNET P.: Sur la nationalite de C()pt
rnic. Archeion (Roma) T. 19: 
1937 s, 371-373, 
Zestawienie poglądów polskich i niemieckich, 


714. DEUTSCH-POLNISCHE Polemik um Coppernicus, (Eine Zusammenstel- 
lung polnischer Presseaufsatze), Berlin 1938 k, 24. 
DienstJ. Vbersetzung d. Publikationsstelle d. Preuls. Geh. Staatl5archivs in BerJin-Dahlem. 
Powiel. 
Zawiera artykuły dotyczące przeważnie książki J. Wasiutyńskiego (poz. 529). 
. Jag. 


PIŚMIENNICTWO POLSKIE 


715. A, S. W.: List do Redaktora.,. Gaz. Koresp. warsz. 1810 nr 39: 
15 V s. 640-642, 
Polemika z powodu artykułu w gazecie [Neue Zeitungen] Von gelehrten Sachen 'z 28 IV 
1810. 
Por, poz. 780. 
KI. M. 


716. BANACHIEWICZ Tadeusz: Kopernikowe "bok pomagay", Rocz. Astron, 
Obserw, krak. T, 3: 1924 s. 156 oraz l tabl. po s, 68, za\\ierająca podobi- 
znę fotogr. karty z Calendarium magistrii JoaDnis de Monte Regio z w. w. 
zwrotem, 
Uniw. Tor. 


717. BARTOSZEWICZ Kazimierz: Prof. Ło
 o polsko
ci Kopernika, Nowa 
Reforma l IV 1923. 
KI. M. 
Przekł. na jęz. bu1g.: Spofat za potekJoto na Kopernika. Pol. balg. Pregl, God. 5: 1923 
nr 12/13, I. 97-99. iJustr, 


718. B[ENTKOWSKI] F[cliks] F. B,: [IDc.:] "Kopernik nie był Polakiem, 
lecz Niemcem"... Gaz. KOTe
p, warsz, 1810 nr 40: 19111 s, 651-653. 
Polemika z art. w gazecie hamburskiej "Von gelehrten Sachen". 
. I 
Por, poz, 780. 
Ks. M. 


. 


, 
BIRJtENMAJER Ludwik Antoni: Drobniejsze wiadomości do rodziny Kopernika. W tegoż: 
Stromata Copernicana. Krak6w 1924 I, 241-251. 


719. BIRKENMAJER L. A.: O narodowości Kopernika, Zm:&rtwychwstanie 
1922 nr 2-3, s, 26-91. 


BIRJtENJIIAJEB L. A.: Pochodzenie Kopernika po matce. W tegoż: Stromata Copernicana 
1924 .. 1-49. 


l
		

/Licencje_039_07_139_0001.djvu

			720. BURDECKI F..: jeszcze o polskości Kopernika, SI, po m. 8 III 1927. 


721. [CELICHOWSKI Zygmunt] Z, C.: Pokrewieństwo rodziny Kopernika 
z rodziną Działyńskich, Gaz, tor, 1872 nr 169 : 27 VII s. 2-3, 


721a, CH.: Wznowiona sprawa, Czy Kopernik był polakiem? Świat R. 5: 
1910 nr 27 s, 8-9. 


722, CHOJNACKI St.: Kopernik Mikołaj Polakiem. W ar
zawa 1873 ss. 5. 


723, CZAYKOWSKl Konstanty: Kopernik w świetle nowych szczegółów, 
Prz. powsz, 1911 nr 328 s. 46-59. 
Odb.: "Kopernik w świetle nowo odkrytych 8zczegółów o jego Itanowi8ku narodowym". 
Kraków 1911 88, 16. 
Omówienie poz. 449, 683, 1029. 


724. E. Z,: Copernic n'etait pas prussien. J. de Pol. 8 III 1923. 
KI. M. 


725, ElLE H,: Analogje. Polska Zbrojna 22 II 1923. 
O narodowości Kopernika. 
K8, M. 


726, ERNsT Marcin: Copernico e la 'Polonia. Trad. G, Gromska. Europa 
orient, 3: 1923 nr 5 s. 261-272 oraz W: Ił nono cinquantenario.., (poz. 659) 
8. 32-43. 
Uniw. Tor. 


727. FLIS St'aIrisław: Polskość Kopernika, SI. na Warmii i Maz, R. 2: 
1953 nr 20 8. 6-7, ilustr. 


. 


728. G[LINKIEWICZ] j,: Z Ziemi Warmińskiej, Tyg, wielkop, 1871 nr 9 
8, 116-117. 
Przedr.: Polkowlki I.: Koperni4djana. T, 3 1875 I. 99-103. 
O pochodzeniu i pomnikach Koper!lika. 


729, G[LOGER Zygmunt]: Nowy przyczynek dotyczący' narodowości Ko- 
pernika, Tyg, ił--ustr, T. 35; 1877 s. 84-85, 
W' związku z poz. 832. M. in. w tłum. poJ. fragml'nł. dotyczący polskości Kopernika. 
Uniw. Tor. 


730, GRABOWSKI Anibroży: jeszcze jeden dowód, że rodzina Kopernika 
była polską,.. Rocz, TN, krak, R. 5: 1851 8, 620-621. 
Wypis z ksiQg miejskich z 1441 r, 


, 


133
		

/Licencje_039_07_140_0001.djvu

			.. 
. 


731. GRABOWSKI Ambroży: SkarbniczJta naszej archeolog
i... Lipsk 1854. 
8, 191. Kopernik rdowody zamieszkiwania przodków Kopernika w Krakowie nR podl!ta- 
wie Acta judiciaria J. 


732. (GRYDZEWSKI Mit'czysław] jam: Czy Kopernik był Polakiem? Wiad. 
liter. 1936 nr 40 8, 5. 


733, HOSZOWSKI Sta:lisław: Sląskie gniazdo rodowe Kopernika. Głos 
Uczelni H. 2: 1953 nr 5 s, 3-4. 


.... 


734. J. G.: [Podanie o pochodzeniu Kopernika]. Kur. pol. 1830 nr 165. 


735, J. P.: Kto kradni(
 widkich . ludzi. Dz, p3zn. 31 VII 1937. 


736, [JAROSZYK Kazimierz]: Uczo
ym niemieckim do wiadomości [o pol- 
skim pochodzeniu Kopernika], Gaz, mlawska 1939 nr 12 : 24 III 8. 2-3, 


737. JEDEN z Koperników obywatelt"m lwowskim. Gaz, lwowska 1923 
nr 40; Ilustr. Kur. codz. 23 IJ 1923. 
Dotyczy poz, 765. 


738, K. Bronisław (Krzyżanowski?]: [O wynikłym w r, 1843 sporze 
o narowodość Kopernika], Kur. wtlrsz. 1844 nr 33 8, 154. 
M. in. o "Koperniku w WalhaHi" A. Krzyżanowskiego. 


739, KACZYŃSKI H.: O Koperniku. Glos lub, 25 III 1923. 
W związku z poz. 3170. 
ł. 


1/ 


, 
740, K
TRZYŃSKI Wojciech: Marcin Kromer o indygenacie pruskim, przy- 
czynek do kwestji narodowości Mikołaja Kopernika, Przew, nauk, i liter, T, 8: 
1880 8, 167-174. 
Toż w jęz. niem. Altpr. Ms('hr. Rd. 17: 11180 s. 343-352. 
Fniw, Tor. 


741. K
TRZYŃsKI Wojciech: Przyczynek do kwestji narodowości Miko- 
łaja Kopernika. Wędrowi€c 35 : 1880 nr 168 8, 184-186; Gaz, tor, 23 III 1880 
8,3-4. 
Skrót poprzedniegł
. 


742, KIJEWSKI Al.: Mikołaj Koperni
 w świetle narodowości, Goniec kalo 
1923 nr 41. 


743, KONOPNICKI J.: Rodowód Kopernika. Gaz. pol. 1899 nr 104. 


, 


134 


,
		

/Licencje_039_07_141_0001.djvu

			744, [KOPERNIK] Coppernikus. Osthnd-Ber-e Rcihe A. 1937 nr 28,62-66; 
Wyciągi i sprawozdania z prasy polskiej dotyczące książki Wasiutyń8kiego, sporu o Ko- 
pernika na WYltawie paryskiej oraz sztuki Morstina. 
Uniw. Tor. 


" 


745, KOPERNIK jeszcze wielkim Niemcem, Kur, po%n. 1925 nr 36 8. 6. 


, 


745a. KOT Stanisław: Nationalitp t't culture I'0luuaises de Copernic. Monde 
IQ54 7 IV, 
Jag. 


746, KRASZEWSKI WitoM: Kopernik Polakiem. Sł. kuj. 19 111923. 


747. KRZEMIŃSKI Zbilut: Trzy narody - dwa domy w walce o Koper- 
nika, Sł. pom. 20 II 1937 8. 3, ilu8tr, 


. r 


748. KRZYŻANOWSKI Adrian: Kopernik wWalhalli, Ro%m, (Lwów) 1843, 
nr 16; spro8towanie A... tamże, nr 18; Kur, wars%. 1843; Tyg, liter. (Pozn,) 
_ R. 6: 1843 nr 23-26, Odb, [b. m. w,] 1843 8S, 8; 
Toż, Warszawa 1843 ss. 8. 
Przedr_.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T, 2 1873 s, 111-119, 
Protest przeciw umieszczeniu pomnika Kopernika wWalhalli, 
Wolny przekład - poz. V23. Zob. także poz. 771. 


749, KRZYŻANOWSKI Adrian: Kopernik gehort nicht m die Walhalla, Jb, 
f. slav. Liter. Kunst Wiss, l: 1843 8, 247-252, 
Skrót poprzedniego, 
Uniw. Tor. 


750. KRZYŻANOWSKI Adrian: List,.. do wydawcy [Duranda] dzieła: Cent 
medaille8 d'hommes celćbre8 (1819). W: Kraushar Al.: Tow, Warsz. Król. 
Przyj, Nauk, T, 4, Kraków 1902 s, 394-39B. 
Sprawa narodowości Kopernika i nowego medalu. Tekst franc,,, 


751. KRZYŻANOWSKI Adrian: O rodzinach spółczesnych i zażyłych w Kra- 
kowie z Kopernikami, Bibl. wars%, 1841 t, 3 s, 27 -40. Odb, 


752, KRZYŻANOWSKI Bronisław: Odpowiedź na zarzut Dr, Prowe. Ga%, 
warsz: l XII 1853 nr 317, 
Przedr.: Polkowski I: Kopcrnikijana, T, 3 1875 B. 3-5. 
Odpowiedź na zarzuty przeciw Adr. Krzyżanowskiemu zawartt' w książce Prowego: Zur 
Biogr, von Nic. Copernicus (poz. 341). 
Przytacza 3 dokumenty dotyczące rodziny Kopernika z lat 1396, 1473, 1476. 


753. L. S.: Zaświadczenie dowodzące, iż Mikołay Kopernik obywatel 
Toruński, z żoną i dziećmi swoiemi, przyięci do uczestnictwa dobrodzieystw 


135 


,
		

/Licencje_039_07_142_0001.djvu

			duchownych od prowincyi Polskiey Zakonu Dominikańskiego, Pam, wars%. 
T. 14: 1819 8, 372-374. 


Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijalla. T, 3 1875 s. 6-8. 
W związku z tym: Dokument do historji Kopernika. (Krótka historja pergaminu 
z r. 1469), Wiek 1877 nr 64 8. 3. 


754, LISTY o literaturze polskiej. Pszczółka krak, T, 10: 1822. 
List VII, s. 150-151: fragm. dotyczący narodo\\08ci polskie,j Kopt'rnika. 


755, Łoś Jan: Polskość Mikołaja KOł'ernik
, w czterysta pięćdziesiątą 
rocznicę jego urodzenia. Kraków 1923 158. 12. 
Odb. artykułów: O nazwi6ku Mikolaja Kopernika..., Jęz. pol. 1923 nr 1-2 s. 1-8, oraz 
Kopernikowe Bóg pomagaj; tamże, 1923 nr 1-2 s. 20-22, 
Rec,: Briickner Al., Pr:r.. wars:r.. 1925 nr 22.. 121-122. (Wypowiada się przeciw twierdze- 
niom Łosia): Rumel C., Rev. de Pol. 1923 nr 2 8. 375-378, 


756. LUSZCZYŃSKI Teodor: Nieznany przyczynek do wiadomości o rodzi- 
nie Kopernika, Pam. kruk, 1866 nr 2 8, 11-12, 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijana. 1'. 3 1875 8. 5-6. 


757. MACIEJOW8KI W [acław J A [leksander ]: .Jeszcze o pochodzeniu Ko- 
pernika, Gaz, warsz, 1871 nr 203. 
Przedr.: Polkowski I,: Koperllikijana. T. 3 1875, 8. 204-205, 


758. MAKOWSKI Bolesław: Obrońca Kopernika z przed 100 latv [Adrian 
KRZYŻANOWSKT]. SI. pom,. 20 II 1927 8." 5. 


759. MAŃKOWSKI Alfons: Łukasz Watzelrorle Toruńczyk, biskup war- 
miń",ki (tI512) Pelplin 1933 158, 43. 


760. MAYER Józef: Nirmieckie aneksje kulturalne [Kopernik], Nowe Czasy 
(Lwów) 1936 nr 7. 


761. MICHALSKI St.: Kopernik, Science V.' 73: 1931 s. 616. 
Sprostowanie do artykułu R. L. Sacketta: A' new science, Science V. 71: 1930 8, 59. 
W sprawie narodowości Kopernika, 
[[niw. Tor, 


762, MORSTlN Ludwik Hieronim: Wyprawa po laury H"rostratowe, Ilustr. 
Kur, codz, 1936 nr 235. 


Kwe8tionuje tezy Waliutyńskiego zawarLe w poz. 816. 
Polemika: Wasiutyński Jeremi: Nie kultywujmy hlędów historycznych. Prosto. ./ł'Iostu 
1936 nr 42. 


,136
		

/Licencje_039_07_143_0001.djvu

			.' '763. n: Nowe dokumenty dotyczące polskości Kopernika, Oręd. wielkop. 
1922 nr 275. 


764. Poz. skreślona w czasie druku 


765. NIECO O rodzinie .Mikołaja Kopernika, z kroniki miasta Lwowa D, Z.- 
w rękopi
mie będącej, Rozm, (Lwów) 1843 nr 18 s, 162. 
Autorem m6g1 być red. Gaz. Iw. - J. N. Kam:ński. 
Por. poz. 737. 
Jag
 


766, NIEPOTRZEBNY spór. O naj nowszych badaniach niemieckich nad 
Kopt'rnikiem. Dz. pozn, 1936 nr 5 s. 2. 


767, NOWACZYŃSKI Adolf: Bok pomagay. Wiad. liter: 1938 nr 11 8. 40. 
W związku z kBiQŻką Wasiutyńskiego (poz, 529). 


768. NOWE dokumenty polskości Kopernika. Dz, ciesz. 1922 nr 276. 
O poszukiwaniach L. A. Birkenmajera w Toruniu. 


769. NOWICKI Andrzej: "Nie ma obowiązków świętszych nad obowiązki 
względem ojczyzny.,." Sztand, młodych 1953 nr 122 s, 2. ilustr. 
O patrioty:buie Kopenuka. 


770, Nowy a niezbity dowód, że Kopernik był Niemcem, Gaz, tor. R. 7: 
1873 nr 38: 15 II 
Z powodu art. w Nordd. allg. Z'8. 
Ks. M. 


771. O KOPERNIKU. Oręd, nauk, 5: 1844 nr 42 s, 245-246, 
O umieszczeniu pomnika Kopernika w WaJhaUi (por. poz. 748) i książce Szyrmy: Coper- 
nicus and hiB native land (poz. 813). 


772. O NARODOWOŚĆ Kopernika, Dz. chicag, 1909 nr 223 s. 6. 


773, O POLSKOŚĆ Mikołaja Kopen1.ika. Prz. nar. 1910 nr 6; Gaz. warsz. 
1910 nr 123. 


7740. [ODEZW A. do "miłośników rzeczy ojczystych" w 
nia wiadomo
ci o pochodze:rtiu Kopernika spod Pabianic], 
nr 143 s, 740-741. 
Odpowiedź: Kur. war"". 1830 nr 159 I, 831. 
.. Podobny apel: Kur. pol, 1830 ur 167 I. 839-840. 


sprawie nadsyła- 
Kur, warsz, 1830 


137
		

/Licencje_039_07_144_0001.djvu

			775, OSTATECZNE' zaświadczenie narodowości polskiej Mikołaja Koper- 
nika. Gaz, tor. 22 X 1879 s. 3-4. 
O medalu wybitym" r. 1879 przez uniwersytety włoskie, Wiadomość z DII. pOllB, 


176. OSTROWSKI Krystyn: Lettres slaves (1833-1857), 3 ed. Pans 1857. 
List VII. A M. F. Arago... N. Kopernik, Astronome Polonl1is 8. 38-43, 
W sprawie narodowości Kopernika. 
 
Nar, 


I 
777. OSTROWSKI Krystyn: [Li8t o ojczyźnie i życiu Kopemika]. Univpr- 
.
ite Catholique 6: (1838) 8. 322, 
Tekst w jęz. franc, 


778. P[AWIŃSKIj A[dolf]: W 8prawie narodowości Kop.ernika. Objaśnie- 
nia ku uczczeniu 400-cj rocznicy urodzin Kopernika w d. 19 lutego 1873.,. 
Bibl, warsz, 1873 t, 2 s, 520-532. OdlJ. S8, 15. 
Ks, M. 


779, PERSKIE OKO [pseud.]: Skradziony Kopernik. Kur, p3zn. 9 III 1923, 


. 780, [POLEMIKA o narodowość Kopernika]. Gaz, bydg. 1810 nr 41. 
Przedr. II Gall. warsIl. [Inc:] "Od,'braJiśmy je8zcze dwa pisma..... 
Por. poz. 715, 718. 


781. POLKOWSKI Ignacy: Jeszcze jedna wiadomość o Koperniku. Tyg. 
wielkop, 1871 nr 53 s, 643-645, 
Przedr, Gall, tor. 6 i 10 1.1872; Kopernikijana T. 3 1875 s, 160-167. 
O pochodzeniu Kopernika ze Słąska. 


782, POLKOWSKI Ignacy: Jeszcze o Koperniku. Dz, pozn, 1871 nr 261; 
Gaz. tor, 1871 nr 264-265. 
Przedr. w jego: Kopernikijana. T. 318758.135-140. O pochodzeniu Kopernika w związku 
z art. R, Szlosmana, poz. 810, 


783, POLKOWSKI Ignacy: Kopernikowie, Mikołaj oJciec astronoma, Miko- 
łaj astronom i Wojciech Kopernik alias Kopernó ó z Laskowic pod Pabiani- 
cami, W..eniec 1872 nr 41. . 
Priledr.: Kopernikijona. T, 3 1875 s. 173-176, 


784, POLKOWSKI Ignacy: Słów kilka o Mikołajt Koperniku. Gaz. tor. 8 XII 
1870 8, 2-3, 
Przedruk pt. Ojczyzna Kopernika w tegoż: Kop
rJlikijana. T. 3 1875 s, 1l4-UII. 
Tłum. artykuly L
g
ra z Rev. d. COlłrs litter. (P.Jz. 919), .. 


-. 


138
		

/Licencje_039_07_145_0001.djvu

			785, POLNISCHE Reclamation in Bezug auf Nic, Copernicus, Mag. f. Liter. 
Aus
andes 1872 nr 28. 
Tlum. poJ.: Dz. pozn. 1872 nr 192; GaJ. lor, 9 VIII 1872. 
List z Warszawy do redakcji dot)'czlłCY pomnika warszawskiego oraz. wydania warszaw' 
skiego "De Revolutionibus" z 1854 r., a podkreślający, że Polacy w obu tych sprawach wy- 
przedzili Niemców. 
Uniw. Tor. 


786. POLNISCHE Stimmen zur V olkszugehorigkeit des Coppernicus, Eine 
Zusammenstellung polnischer Presseaufsatze. Berlin 1938, k. jf'dnostr. 32, 
Dicnstł. "Obersetz, d, Publikationstdlc d. Preuss, Geheimcn Staatsarchivs in 
Berlin-Dahlem. 
Dotyczy książki J. Wasiutyńskiego (poz. 529). Jest to wyciąg z Wiad. liter. 1938 nr H. 


787, POSENER Tageblatt i... Kopernik. Dz. pozn, 1923 nr 3, 


788. PROCES o polskość... Kopernika, n Wódz" Niemców w Polsce 'l).a ławie 
oskarżonych. Dz, pozn, 1939 nr 23 i 157, 
O bydgoskim procesie przeciwko Hansowi Kohnertowi. Zob. też poz. 844a i 857. 


789, PRUSZYŃSKI Ksawery: Niejaki KO}Jernik i interesujący p. Płotowski. 
Caas 1936 nr 234, 
W nawiązaniu do artykułu Wasiutyńskiego, poz, 81b. 


790, PRZYWARY Z nad Wisły... nad Sekwaną, Ilu str. Kur, codz, 23 V 1937. 
O wystawie paryskiej i propagandzie niemieckiej przeciw polskości Kopernika; ostre wystą- 
pienie przeciw Wasintyńskiemu. 


791. R-SKI J,: Polskość Kopernika. Gaz, olszt. 20 II 1923. 


792. RAYSKI-KIETLICZ Roman: Górnośląskie głosowanie Mikołaja Koper- 
nika, Rzeczposp, 1925 nr 47, ' 


793, RODOWÓD Mikołaja Kopernika, Gwiazdka ciesz. 1872 s, 3-4. 


794, R[OMER Kazimierz Lucjan IgnacyJ Rxx.x: Beitrage zur Beantwor- 
tung der Frage nach der Nationalitat des Nicolaus Copernicus von,.. Breslau 
1872 ss, IV, 212, 
Rec.: l. GaJ. lor. 1872 nr 292, przedr.: Polkowski: Kopernikijana. T. 3 s. 205-208; 
2. CaUier E[dmund] Tyg. wielkop. R. 2: 1872 nr l s. 7, przedr.: Polkowski I. Koperniki- 
;ana, T. 3 8. 208-210. Polkowsk.stwierdza tu,lie jest mu znany prawdziwy autor tego 
dzieła, lecz musi zachować to w tajemnicy; 3. Curtze M., Grunerl's Arch. Mathem, Phys, Bd. 
54 H. 38, 6-9; 4. Kraszewski I. J., Kraj 1872 nr 261, Gaz. lor. 21 XI 1872; 5, M. P. Altpr. 
Mschr, Bd. 9: 1872 I. 347-357; 6. P., Bibl. waru. 1872 t. 1 s, 143-146; 7, Polkowski I. 
Dz, pozn. 1871 nr 267, przedr.: Kopernikijana, T. 3 1875 s, 167-172; 8. Prowe L. Hist, Z. 


13łJ 


, 


,
		

/Licencje_039_07_146_0001.djvu

			iJ 


1872 I, 367-372; 9. Wierzbowlki T., Ot
et IV... o nau
nych zanjatijach za graniceju v te- 
cenie vtoroj poloviny 1877 goda. VarJ. univ. T!lv. 1878 I, 73-78; 10, Sobielzczański F, M., 
Tyg. ilus,r. T. I.!: 1872 I. 168. 


, 


, 
195, RUCZyŃSKI Teofil: "Nicolau8 Copcrnicus". Sł. na Warmii i Maz. 
H. 2: 1953 nr 21 s. 7. 
Wspomnienia ze szkoły mazurskiej o wpajaniu dzif'ciom świadomości o niemieckim pocho- 
dzeniu Kopernika. 


796. RULlKOWSKI M,: Czy I\.opernik był Polakiem. Wolnomyśl. pol. lQ29 
nr 22. , 


197. SIWKOWSKA Janina: Rodowód Mikołaja Kopernika i wywód jego naz- 
wiska. Por. -jęz. 19'>3 z. 7 s, 13-19. 
Głównie o akcji Adriana Krzyżanowskiego okolo zbierania malcriaJów do życiorysu Koper- 
tuka. M. in. przedrukowana: Prośba do miłośników rzeczy ojczystych. KUT. wars!I. 29 V 1830. 


198, SKÓLSKI S,: Do Uedakcyi Pszczółki Krakow8kiej. [Inc,:] "Z powodu 
uczynio::Iej wz :niaTIki, . ," Krakus 1822 nr 82. 
O pochodzeniu Kopernika, 
Uniw. Tor. 


. 
799. SMIETANA Stanisław: Kopernik a Sląsk, Now. opoI, 30: 1945 nr 16. 


800, [SPÓR o Mikołaja Kopernika na Światowej Wystawie w Paryżu] 
Polonia 21 IV 1937, 
Zob. też poz. 851-852, 


801. SPÓR O narodowość Mikołaja Kopernika. Niezbite dowody jego pol. 
skości, Gaz. gdańska 21 II 1923, 
Jako dowód przytacza list Kopernika do Zygmunta l. 


802, SPÓŹNIONA naprawa błędu "Kopernikowskiego" p, Wasiutyńskiego, 
/lustr, Kur. codz. 18 VII 1937. 
Na marginesie poz. /116. 


803. STAROŻYTNICZE wia(lomości o Krakowie, Zbiór pism pamiętni- 
ków", zebrał Ambroży Grabowski, Kraków 18'>2. 
I. 268-269: Kopernik Jan [I]. Dowody polskości Kopernika w krakowskim archiwum. 
Uniw, Tor. 


,  


B04, STRACHOT A J [ózef] : W dcher A\>stamlllung war Kopernikus, War 
er Deutscher od(
r Pole,., Katowice 1938 ss, 31, 
KI. M. 


140 


,
		

/Licencje_039_07_147_0001.djvu

			\ 


805, ŚWI
CKI 'fomasz: .. , Historyczne pamiątki znakomitvch rodzin 
osób dawnej Polski.., T. 1 War8zawa 1858 
s, 112-115: o M. Koperniku: s. 335-336: o Kop
rnikach, 
Uniw. Tor. 


806, SWIEŻAWSKI Ernest: Kilka 8zczegółó", o nazwie 
ników. Wędrowiec 1880 nr 139 s. 131. 


rodzinie Koper- 


807. SWIEŹA WSKI E,: Przyczynek do kwestji narodowości Mik. Koper- 
nika, Wędrowiec 1880 nr 168 8. 184. 


808, SZANIECKI Jan Olrych: [Odezwa w obronie narodowości M. Koper- 
nika w związku z przemówieniem Al. Humboldta w Berlinie 1828]. Gaz. pol. 
1828 nr 287, 288; Goniec krak, 1828 nr 15-17 "O Mikołaju Koperniku", 
Większy fragm. przedr.: Kraushar AL: Towarzystwo War8Z. KróJ. Przyjaciół Nauk. T.7 
1915 8. 107-110. 
Polemika: X. B., Go.. pol. 1828 n 289; przedr.: jw. l. 78. 111-113. W zwi,zku 1& tym 
r6wnież: J. M.: Jeszcz!' o Koperniku zrpowodu mowy Humholdta. Go::. pol. 1829 nr l. 


,. 


.. 


809, SZCZEGÓL (lo rodowodu Kopernika. Czas 1872 nr 151. 


810. SZLOSMAN Roman: [O pochodzeniu rodu Kopernika ze wsi Lasko- 
wice k, Pabianic]. Prz, kat, 1871 nr 36-37 8, 570-573, 586-588. 
Przedr.: Go.. tor. 1871 ur 215; Polkow"ki I.: Kop
rnikijan!l' T, 3 1875 s. 196-203, 
Tłum, niem: ThQrn. Ztg. 28 IX 1871; Altpr. Mschr. Bd. 8: 1871 I, 658-669. 
Por. poz. 782, 


811. SZULC Dominik: O Tarnowie Mazowieckiem (Thorn), Pam, rel.-mor. 
1843 nr 5, 6. Odb" W ar8zawa 1843 88, 39. 
Przedr. Polkowski I.: Kopernikijana T. 1 1873 s. 225-251; Szulc D,: Pilma. Warszawa 
1854 s, 189-241 (O Koperniku 8. 232-241). 


812, SZULC Dom,: O znaczeniu Prus dawnych, Bibl. warsz. 1844 t. 2. Odb,. 
Warszawa 1846 8S, 10 nlb. 155, 
O Kop
rniku m. in. 8, 48-54 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijana T. l 1873 s. 253-344. 
Rec.: [Ostrowski J. B,) J. B. z Pobujan: Badania hist.-krytyczne, i literackie. T. 1. 
Berlin 1870 s, 211-235. 
Uniw. Tor. 


813. SZYRMA [Krystyn] Lach: Copernicus and his native land. Au addre8s 
delivered at the annual meeting of the Polish Association on the occasion oC 
the Three Hundredth Anniver8ary of the Copernican system. Foreign a, col, 
quart, Rev. 1844 nr 35, Odb, London ss. 34. 
Na. końcu rozprawy wiersz o Koperni1i:u napisany przez Worthiugtona. 
Ks. M. 


l
ł 


..
		

/Licencje_039_07_148_0001.djvu

			...  


Tłum. poJ.: Kopernik i jego Qjczyzna. TłulU. z ang.: Era;m Ryk;
zewski. W: Polkow..ki 
1.: Kopernikijana. T. 2. 1873 s. 148-174. Odb. G01iezno 1873 SI. 31. 
Zob. też poz. 771 i 2480. 


814. TULEJA Józef: Kilka słów w sprawie narodowości Mikołaja Koper- 
nika. Odczyt." na wieczorku M. Kopernika w Auli politechniki 18 marca 
1893, XXXII Sprawozd. Wydziału Towarzystwa Bratniej Pomocy Słucha- 
czów Politechniki we Lwowie Zł! r. 1892/3, Lwów 1893 s, 3-14, Odb. 
Nar. 


, 


814a. W.: Ustęp... w przedmiocie wykazania roduwodu Kopernika wyjęty 
z dziełka dotąd drukiem nieogł08zonego. Gaz, pol, 1829 nr IB. 


" 


815, WASlUTYŃSKI .Teremi: Posłuchajmy pana Knobelsdorfa, Wiad. liter. 
1936 nr 43. 
W związku z dyskusją w prasie na temat narodowości Kopernika naświetlenie stosunków 
narodowościowych w Warmii w I-ej poło XVI w. 


816. W ASlUTYŃSKI Jeremi: Spór o narodowość Kopernika, Prosto z Mostu 
nr 37, ilustr. 
Tłum. niem. pt. Entscheidung eines alten deutsch-polnischen Streitcs, Dcu&scher Heirnau- 
bOle in Polen 1937 s. 135-139; Dan:. Vorposlen 14 XII 1937. 
W związku z tym: [Lukomski Zbigniew] Balticus [pseud.]: Jeszcze o narodowości Miko- 
łaja Kopernika, SI. porn. 27 VIII 1936 s. 4, 
Zob. też poz. 762. 789, 802. 


817, WASlUTYŃSKI Jerelni: Trędowaty. Skamander 1937 nr 10-12 s, 198- 
205, 
O Andrzeju Koperniku. 


818, W ASYLEWSKI Stanisław: Sarmata czy Germanus. Wiad. liter. R. 15: 
1938 nr 11 s. 3. 
I 


819, WnowIszEWSKI Z [ygmunt ]: O herbach Koperników 
dów, Ilustr. Kur. pol, 25 V 1946 8. 4. 


Watzełro- 


820, WIKING: Ten niemiecki Kopernik. Dz. pozn. 1937 nr 143 8, 7. 
O niemieckich pretensjach do Kopernika. 


821. WINARZYCKI Karol: Nicolaus Copernicus der Astronom-kein Deut- 
8cher. (jsterr. Bł-r f. Liter. Kunst 5: 1848 nr 32. 


822. WOŁYŃSKI Artur: [Protokoły uniwersytetów italskich (Bolonii, 
rary, Padwy i Rzymu) w sprawie narodowości toruńskiego astronoma], 
rencja 1879 k. 8 litogr. 


Fer- 
Flo- 


142 


II
		

/Licencje_039_07_149_0001.djvu

			823, Z. M,: Copernicana bydgoskie. Prz. bydg. 1937 nr l s, 69. 
Wiadomo/ici z archiwum bydgoskiego. dotyczące pochodzenia Kop
rnika. 
Ks, M. 


824. (zb): De Nicolai Copernici patria, Dz. pozn. 18 II 1923. 


, 


825, ZDENERWOWANIE Z powodu Kopernika. Wiad. liter. 1937 nr 32. 
M. in. o artykule Rkfn w Der Angriff. 
826. ZIEMBA Jan:. Z dziejów walki o polskość Kopernika, Swiat i Życie 
1953 nr 6 [8] s. l, iJustr. 
O Adrianie Krzyżanowskim. 


Zob. też poz. 1029. 2414, 2609, 


PIŚMIENNICTWO NIEMIECKIE 
827, OlE ABSTAMMUNG des Nieolaus Copernicus, Nat, Ztg. 12-1
 II 1873. 
827a. ALł-ERLEI um Coppernieus. Erwiihnt zu 8einem Geburstag am 19, Fe- 
bruar [1937]. Ord.mskreuz Jg, 13: 1936/37 nr 4. 
Dotyczy narodowo/ici Kopernika. 


.. 


828, BENDER Georg: ArehivaJi8chl' Beitrage zur FamiJiengeschichte des 
Nikolaus Coppernicus, Nebst Beilagen. Mirt-en Copp. Ver. H, 3: 1881 s, 61- 
126, 
Rec.: Kętrzyński W., Prlll. pOWSIl. 1882, Altpr, Mschr. 19: 1882 8. 318-328, PrIll6UI. nauk. 
i liter. 1882 8, 182-193. 
Uniw. Tor. 


829, BENDER Georg: Heimat und V olkstum der ł..'amiJie Koppernigk 
(Coppernicus), DarstelI -en u. Quell. z, schles, Gesch, 27: 1920 88. 60, 
Rec,: Bucbholz Fr., Z. f. Gesch. Erm'. Bd. 21 : 1920-1923 8. 146-147; Ludendorff H., 
Vjschr. astron. Ges. 58: 19238. 15-17. Miu-en III. Gesch. Med. Naturwiss. Jg. 19: 1920 s. 130- 
134, Wieleitner, Mitt-en III. Gesl'h. MeJ, Na'u1Wiss. Jg. 22: 1923 8. 136-137. 
Uniw, Tor. 


830. BENDER Georg: Weitere archi
alische Beitrii.ge zur .FamiJiengeschichte 
des Nikolau8 Coppernicus, Mitt-en Copp,- Ver. H, 4: 1882 s. 81-116. Odb. 
Thorn 1882 ss, 36. 
Uniw, Tor. 


831. BIEBERBACH L,: Nikolaus Coppernicus - ein lJ.mtscher. DJutsche 
Mathem. 2: 1937 8. 489-490. 


832, BIESTER J. E,: Einige Briefe iiber Polen und Preussen. Beri, Monat- 
sschr. 1792 Aug, 
I. 177-178: fragm. dotyczqcy Kopernika, m, in. jego .polsko/ici. 
Tlum. pol.: Galii. lor, 26 IV 1883 s, 3. 
Zob, też poz. 729. 


.4,3
		

/Licencje_039_07_150_0001.djvu

			833. BRACHVOGEl. Eugen: Die Abl!talUlUuug dcl' KoppernikUl
. Erm'. 
Ztg. 19 I 1937. 


834, BUCHHOLZ .Franz: Koppernikds cm Deutscher. Ostd. Mona'sh-e 2: 
1921 s. 255--260. 
Urow. Tor. 


835. CANTOR Moritz: Nationalitat des Nikolaus Kopernikus
 A lig. Ztg" 
Bej}, 1876, 3, s. 3281-3. 


836. CANTOR Moritz: Cher die Nationalitat dcs Copernicus. Allgsb. al/g. 
Ztg, 1876 nr 214. 
Tlum. wloskie: Sułla naziollaJitlJ di Copernico, Trad. deI tedesco cli A. Sparagna. Buli. 
Bibliogr, 9: 1876 I. 70] -716. Odb. Roma 1877.8s. 18. 
Uniw. Tor, ' 


837, D.: Koppenlick in Eulengehirgt
, dcr Stammort der. Familie des Niko- 
laus Koppernikus, Mag. f. Liter. Allslandes. 44: 1875 nr 37. 


... 


838. ELSE Alfred Herbert: Das Deutschtum des Coppernicus, Volk u. Reich 
13 : 1937 s, 503-506, 


839. ELSE A, H,: Kopernikus der Dt'utsche. Dietwart Jg, 3: 1937 s. 203, 


840, ELSE A. H,: Kopernikus ein deutscher Forscher. Deutsche dentist. 
Wschr. Jg, 57: 1937 s, 861-864. 


841. FEUERBACH Ludwig: Die Naturwissenschaft 
Bl-r f. liter,' Vnterhalt. 1850 nr 269. 
s, 1073: wzmianka o polskości Kopernika. 
Uni\\'o Tor. 


und die H.evolution. 


, 


842, FINDEJSEN O.: War Kopernikus Deutr;cher oder Pole. Arch. f. Won- 
derungswesen 11: 1940 8.. 20-22. 


843, FORSTER Wilhelm: [O polskim pochodzeniu Kopernika], Bresi. Ztg. 
5 XII 1916. 


844, FRYDERYK 11 Wielki: Oeuvres posthumcs, T, 9 Berlin 1788. 
8, 208: wzmianka o pochodzeniu Kopernika z ziem polikich, Inne wzmianki, dotyczące 
pomnika Kopernika we Fromborku: Oeuvres T. 23 I, 250, T, 25 8, 351. 
Uniw, Tor. 


844a, EIN GERlCHTSURTEIL iiber die NationaliUlt 
cus. Ordenskreuz Jg. 15: 1938/39 nr 5 8. 36-37. 
Por, pOL 788 i 857, 


von Nicolaus Copperni.' 


". 


144
		

/Licencje_039_07_151_0001.djvu

			845. HA YDUK Alfons: Ein Deutscher aus obcrschlesischem Stamm. Die 
V orfahren N, Kopernikus waren deutsche Bauern in Neisscr La:nde. Oberschl. 
Ztg. 1943 nr 141, ilustr. 


846. KARSTADT O.: Koppernick war kein Pole. Praxis d. Landschule Jg. 
48: 1939-40 s. 253-256. 


846a. KLlNCKOWS'l'ROEM C. : War Copernicus Pole? Ostpreussenblatt 4: 
L953 nr l. 


847, KNOTEL A[ugust]: Die Frankenstcinisch-Gliitzische Herkunft dcr 
I<'amilie des Nikolaus Kopernikus, Vjschr. f Gesch, Heimatk. Glatz Jg, l : 1881/2 
.Jj. 238-244, 344-357. 


848. KNOTEL A [ugust J: Schlesiens Autcil an die Besiedlung des Ordcns- 
laudcs Preussen uud die V orfahreu df'S Nikolaus Koperllicus. Rii.bezahl 14: 
1875 s. 7 - 12. 


1- 


849, KNOTEL [August]: Die schlesische Abstammuug des Nicolaus Co- . 
pernicus. Rubezahl 1872 H. 6, 7, 
Hec.: Perlbach 1\1., Z. Ver. f. G6$ch. Schlesiens ll: 1871 s. 496-497. 


850., KNOTEL Paul: Die schlesische Abstammung df's Nikolaus Kopl'erni- 
kuso Oberschlesier 13: 193 L s. 383-385. 
Uniw. Tor. 


łł50a. [KOI.LMANN Paul] P. K.: "Kopcrnikus, der gr08se, poluische Astro- 
nom", Orden.
krl'uz Jg. 13:1936/37 nr 2 [s, 2-3]. 
Polemika z Die Sendung w sprawie narodowości Kopernika. 


851. [KOPERNIK] Coppernikus:- ein Deutscher Forscher. SteTne 17: 
1937 S. 230. 


Oświadczenie złożone przez Ge8eUschaft Deutscher Naturforscher u. Arzte oraz Deutsche 
Ges. f. Gesch. d. Medizin, Naturwissenschaften u. Technik, podpisanc przez Kiihna i Locke- 
lUanna z powodu wystawy paryskiej. Oświadczenie POWYŻ8Zf' ukazało się w wielu niemieckich 
periodykach. 
Por. też poz. 800 i 852. 


852, COPPERNICUS auf dcr Weltaufsstelluug, Ostland 1937 s, 220-221; 
Ordenskreuz Jg. 13:1936/37 nr 12 8. 1-2, i1u!!tr, 
Uniw. Tor, 


852a. COPPERNICUS Im polnischen Pavillou 
OrdP.nskreuz Jg. 13:1936/37 ur 9 [s. 6]. 


[na wystawie paryskiej], 


. 


10 - Blhliolrafi. Kopornikowlka 


146 


't 


........
		

/Licencje_039_07_152_0001.djvu

			a 


853, KOPERNIKUS. Augsb. aUg, Ztg. 1872, Beil. nr Yh. 
Tłum. pol.: Tyg. wielkop. R. 2: 1872 nr 23 R. 317-320. Przl'dr.: Po1kowHki 1.: Kop,'r/li- 
kijana. T. 3 1875 s. 177-184. 
1'Iieznany autor wypowiada się za POIRkością ....opernika. 


854. KOPPERNIKUS von dł'utl'('her Ab
tammung. StimmPn alt
. .'\t1nrin- 
-Laach I : 1911 s, 473-474. 


855. Nikolau8 COPPERNICUS und .Joh. HeVł"liu
. ()stln"d 18: 1937 1'. 471 
474. 


o narodowości Koper/liku. 
Uniw. Pozn. 


856, Nikolau!< KOPł:łłNlKUS - dł'r D,'ut"chł'. 'rrhiv 1952 nr 34, Fł'uil- 
lł'ton. 


857. UiBSACK Wilhelm: Der Kampf des polnil'chen Starm;ten um den 
Uł'utschen Nikolaus Koperniku!!. Dcl' Prozes!! um dił' dł'ut
du> Po"tkartł' 
Im ehemaligclI Polł'n. Thorn. Freih. 9 XII 1940, ilu"tr. 
Fragm. przemówienia. Por. poz. 788 i 1144a. 
IJniw. Tor. 


858. ŁORENZ Klemen
: Uie I\..oppernikh lIJul ihr.' N.'il'!!.,r H..imat. Obf'r- 
s(
hlesier Jg. 20: 1938 s. 404-410, tabl. I. 
Uniw. Tor, 


... 


859. ŁUCK Kurt: Coppcrnicu!!, .1.')' Uł'utt;eh.'. Konigsb. Illlg. Ztg, 16 17 
JJ [ 1937. 


860. ŁUCK Kurt: Dł:r imwrpolnisehc Str.'it um Vł'it Stu8H Uluł l:0pl'ł'mi- 
etUI. Deutschp .Rdsch. in Pol.en 20 III 193R 


8b!, J. UCK Kurt: Der Mythos Vllm Dł'utschl'n lJl łll'r polni8ch.'n Volksii- 
berlicfel'Ung und Literatur. PO!!I
n 1938. 
s. 431-439, 506-507, tab], 1.: o Koperniku 
Wyd. 2 Leipzig 1943 s. 451 -459, 518: o Koper/liku 
Zob. też poz, 529. 


862, LUCK Kurt: Nikolam; Coppernicu8- ein dcut8cher Biirger80hn aU8 
Thorn, Der zerstorte Myth08 vom "Polen Kopernik", Ausland8dpld
('h
 20: 
1937 8, 74,-82; Ackprmann all," Rohmen 5: 1937 8. 342-349. 


8tJ3. MASER Hugo: Nikolaul' Koperniku!>, cin deut8cher .For8cher von 
bOUł'8 Gnaden. 1473-1543. Bl-r f. Schulpraxi,., 4: (1893) 8, 195-198. 


, 


14ł\ 


\
		

/Licencje_039_07_153_0001.djvu

			864. MOEPERT Adolf: Kopernikus und 8em Abstammung8nachweis, Z. Ver. 
.f. Gesch. Schlesiens Bd, 17: 1943 8. 56-65. 


865. NIETZSCHE Friedrich: Gesammelte Werkt', Musarionausgabe. Mun- 
cht>n Bd. 15, J enseits von Gut und Bose, 
s. 19 - wzmianka o polskości Kopernika. 
Toż w tłum. poJ.: Dziela. Poza dobrem i ziem. T. 2. Warszawa s. 20. 


866. [O NIEMIECKIM pochodzeniu Kopernika]. GesellschaJter 1822, [ w zwią- 
zku z artykułem u Twardowskim i Fauście w Pszczółce Krakowskiej z r, 1821 
nr 61 przedruk, w powyższym czasopiśmie], 
Przedr.: Pam. warszawski 1822 t. 1 s. 160-162 oraz Polkowski 1.: Kopernikijana. T.2 
1873 8. 102-103. 


867, [OELSNER Th.] oe.: Zur Copernicus-Frage. RiilJezahł 1873 s, 294- 
295, 
O pochodzeniu ślqskim Kopernika. 


868. PAPRITZ Johannes: Oie Nachfahrt'ntafeł des Lukas Watzenrode 
Jomsburg Jg, l : 1937 s, 192-197. 
Nowe i rozszerz. wyd, W: Kopernikus-Forschun
en. Leipzig 1943 I. 132-142. 
Uniw. Tor. 


... 


" 


869. PEINER W.: Nikolaus Koperniku!! em Dt'utscher. Donauztg, 26 II 
L943. 


870. PEl NER W.: War N ikolaus Kopt'rnikus em Deutscher? Deutsche Ztg. 
in Niederl. 10 II 1943: 


871. POLEN beansprucht Kopernikus. Deutsche-Ztg. u. WirtschaJts Ztg. 
fi VI 1953. 


872. Ein POLNISCIIER Gericht8urteiJ iiber die N ationalitat von Kopernikus, 
Nation u. Staat 12: 1938/39, s. 469 i n. 
O kRiqżce Wasiutyńskiego? 


873. PROWE Leopold: De Nicolai Copernici patna, .. Thoruni 1860 ss. 33. 
Inne wyd. tegoż roku: s. XXI. 
Uniw. Tor. I 


874. PROWE Max: nie Herkunft de!! Nicolaus Coppernicus, Familie, Sippe, 
Vołk. 4 : 1938 H, 2. 


875, UAMSAUER H.embert: Nikolaus Koppernikus ist Deutscher. West- 
mark Jg, 5: 1937/8 H. 1. 8. 48-49. 


147
		

/Licencje_039_07_154_0001.djvu

			876, L REICKE Rud.]: Ober die V orfahren von NicoJau!o1 l:operniculi. 1'horn.. 
,Ztg, 1871 nr 229. 
Przedr, Al'pr. Mschr. Bd. 8: 1871 8. 658-659. 
Uniw. Tor. 


877, REST Walter: Genealogia e patna (li NicoM Copernico. Mittelslellf' 
Jg, 2: 1942/3 H. 19 s, 48-54. 
Inst. Hi8t. UMK. 


878. REST Walter: Kopernikus. ein Deutscher. Mittelstelle 1942 nr 9/10 
s, 14 i n, 
Inlt. Hist. UMK. 


879. Hkfn.: [O narodowości Kopernikaj. Angriff 14 VII 193i. 


880. RUPPRICH H.: Nikolaus der Deutschc. Ein" Sonderfra
f' der Copper- 
nicus-Forschung. Konigsb. allg. Ztg. 12 IV 1938. 


881. SCHMAUCH Hans: Nicolau8 Coppernicus em Oeutscher. Jomsburg 
Jg. l: 1937 s, 167- ,191. tabJ. 5. Odb. 
Odbitka rozpowszechniona w ilości 300 egz. na niemieckim zjeździe historyków w Erfur- 
..ie w 1937 r. WyciQg z powyższego - D6,dschB Ma,hem. 2: 1937. 
Nowe, rozszerzone opracowani!': Kopernikus-Forschunp:en. Leipzig 1943 8. 1-32. 
Zob. też poz. 113-114. 
Uniw. Tor. 


882. SCHMAUCH Hans: NikuJaus l:0l'pernicus. Herkunft und Df'ut
ch- 
tum seiner Familie. Ermland ml!in Heim_ltllllld ] 938 nr 8 R. 30- 31. 


883, SCHMAUCH Hans: NikoJau8 Kopernikus deutsche Art und Abstammun
. 
W: Nicolaus KopernikuR. Miinchf'Jl ]943 R. (i] -95. 3]4-3]8, Odb. ' 
Uniw. Pozn. 


884, SCHNEIDER Walth.: Veit StO/olS l1ud Kopernikm; Uf'utRche. nicht ,Poleli. 
Rhein. Bł-r 1937 H. 7 R. ] b. 


885, SCHOENBORN Hans .Joachim: Coppernicu8 der Deutsche, W: Heroell 
des Geistes im deutschf'n Osten. (:oppernicuR.Kant, Kónigsberg [1939] s.17
23. 
Inst. Hist. UMK. 


886, SCHUMACHER Joseph: Deutsches Denken und Forschen hf'i Nikolaus 
Kopernikus, Europ. Wiss.-Dienst. 3: 1943 nr 5. 


887, SCHUMACHER .JoReph: Kopernikus - f'1ll Deutscher, Briisseler Ztg. 
1943 nr 140. 


14t!
		

/Licencje_039_07_155_0001.djvu

			] 


H88, SCR W AMMBERGł:R L D, J : Dic .Famiłit
, Koppernigk, Krakauer und 
Thorner Biirger, Krak. Ztg. 28 V 1943. 


889. SCHW AMMBERGER (D. I : Upr Vatt'r dcs Kopcrniku!!. Neues Wiener 
Tagebl. 22 V 1943. 


890. SCH" AMMBER(;ER U.: Ucr Vater Nikłas Koppt'rnik. Konigsb. all g, Ztg. 
2t1 V 1943. ' 


8!J1. SOM MER R.: Heimat und Volkstum der Familie Koppemigk (Copper- 
nicus), Weltall 21 : 1921 s. 99-103. 


8!J2, STRAUSS F [ranz ]: 
ikolall" K0l-'t'rniklls, licI' Ueutsche. Geograph. 
lnz, 44: 1944 s, 83-t)1. 


893. STRAUSS F[ranz]: Nikolaus KO}lernikuB, cin deut8chcr .Forscher und 
Uenker, ein deutscher "Rł'volutionar "'pr WisBenBchaft". Munch. Volksschul- 
wart 31 : 1943 s. 45-52. 


894, STRAUSS Franz: Nikolaus Koperniku8 Cill DeutBcher ulld Schopfer 
t.ineB neuen Lehrgebaudes in dcl' Astronomie. Nationalsoz, Bildungswesen 
Jg. 7: 1942 B, 200-208. 


. 895. STURM Rudolf: Koppernikus ist deutscher Nationalitat. Jber, Deutsch. 
Mathem. Verenig. 20 : 1911 B, lól-I67; .Ib. iiber Fortschr, Mathem. Bd. 42: 
L913 H. 1. 


" 


896. STURM Rurłolf
: l\.()pp(
rniCUR IInd scine VOl'fahren, Schlesien 5 : 1911/12 
s. 169-172. 


897. 1'ERzl Alfrt.d: Wal' I\.upcrnikus cm I>eutscher? Ostpr. Bauernkal, 
1938 B. 74-77. 


898. 1'RoBER W (ładysław ]: Nikołau8 Koppernigk'B Herkunft. Wacht ..m 
Osten 1936/37 s. 189- -198, l portr, widobarwny. 


899. DREIł dit: Urheimal dcr Familie Koperniku". Danz. Ztg. 1873, 7762. 


900, W ACHLER Ludwig : Handbuch dł'r Geschichte der Litteratur. Bd. 4. 
Frankfurt a. M, 1824. 
M. 207: wzmianka o polskości -Kopernika. 
Wypowiedzi tej użył Polkowski jako motta do IWf"j biografii Kopernika. 


IłY
		

/Licencje_039_07_156_0001.djvu

			901. WAR Koperniku8 ein Deutsehe oder em Pole? Zur 400 Jubelfeier 
am 19 Februar 1873. Danz, kath. Kirchenbl. 1872. 


902. WARSCHAUER Adolf: Die Geschiehte des Streites um die Nationa- 
litat des Kopernikus, Deutsche Warsch, Ztg. 1917 nr 264, 275, 289. 
Nowy przedr.: Mitt-en His', Ges, f. Posen 1925 H. 1 s. 1-26. 


903. W A TTERICIIł J [ohann] : De Lueae Watzelrode episeopi Warmiensi" 
m Nieolaum Copernieum meritis. Hęgiomonto 1856 ss. 36. 


904. WATTERICH J[ohann]: Nikolaus Koppernik ein Deutscher, Z, f. Gesch. 
Erml, Bd, l: 1860 s, 400-405. 
Uniw. Tor. 


905. WELCHEM Volke gchort Kopernikus an? Posener Tagebl. 22 II 1923. 
Przedr. w ur. 41 D:r.ien. pozn.-go. 


906, DIE WELT kennt keinen Kopernicz. Das alte Thema Kopernikus. 
Schlesier Jg, 4: 1952 nr 30 8. 1. 


907. WENTSCHER Erich: Die Blutslinien um Nikolau8 Koppcrnikus (Cop- 
pernicus). Arch, f. Sippenforsch, 21: 1944 H, 2 8, 21-29; H. 3 s.51-58. 
Inst. Hist, UMK. 


908. ZINNER Ernst: War Copcrnicus em Sarmate oder Pole? Ber. Nalll.r- 
Jorsch, Ges. Bamberg 32: 1950 8, 57 -60. 


909. Zu des Copernicus Abstammung aus Schlesien. Riibezahl1873 s. 226 - 
228. 
W związku z art. w Bresi. Z,g. 1873 ur 83. 


Zob. też poz.: 1109, 2948. 


PIŚMIENNICTWO INNE 


910. AKEJ mirodnosti boi Kopernik? Narodnie Noviny 3: 1872 C. 84. 


911. BELOHRADSKY F, B.: Kopernik. Kvety 1844 nr 75. 
Tłum. poJ. Prz. nauk. 4: 1845 nr 22 s, 82; 
Przedr.: B. P.: Przodkowie Kopernika.. Glos Uc:relni R. 2: 1953 nr 5 8. Ił. 


912, BRENAN [Justyn]: Kopernik... [List] Do właścicieli dziennika Libt'- 
ralista [w Dublinie]. W: Kraushar Al.: Tow. Warsz. Król. Przyj. Nauk. 
[T, 5] Kraków 1904 s. 67-68. 
Sprawa narodowości Kopernika w związku z medalem ua jego cze'
 oraz akcj'ł Adriau.. 
Krzyżanowskiego i Karczewskiego. ' 


J5"
		

/Licencje_039_07_157_0001.djvu

			,I 


913. Bov'\: DAITIS Pr.: Apie Kuperniku 
lIUIłlt: tr taut\'bl'. "osmos (Kau- 
nas) I Q22/23 s, 305 i n. 


IH4. FRANCUZI (J Koperniku. Wiek iłOWY 1923 nr ó!}UO. 
O art. Lucjana Chassaigne'a (zoL, tcż poz. nast.) 


915. K. Sm,: Sław} Polski - sławy ś\\'iata. Francuzi u Kopcrniku Szo- 
tlt:nie, Goniec krak. ] 923 lll' 22: 17 n. 
o artykulc Lucjana Cbassai
llc'a w sprawie Kopcrnika, 


916. KLEMENS XIV, pal'il'ż: Lettre!' du Pal'e Cleml
llt XIV. Amsterdam 
1776, 
Wzmianka o polMkości Kopcrnika, rListl nr 21. 


917. [KOPERNIK] A Copernicu!' ł'mlekjel el' !'ziilt.te!' haza Trunbau. lJili- 
I,ril, Naptó, 1858 8. 16Q i n. 


918. KOPERNIK'S (;.eschlt
chL III BohIn/'II. .Ih. f .
lav. [-,ile" Kuns' Wiss. 
1845 8. 20. 


UIliw. Tor. 


919, LEGER Louis: La patric de Copernic. Rev, d, Cours litte,. uno nr 2(1 
s. 415-416. 
Sk
ócone 'tłum. poprzedniego: i'oarodowo
ć Kopernika. HlU81iC1i H. 5: 1870 nr 29 s. 217- 
218. Por. poz. 784. 


920. NATIONAI,ITY
 uf Copernicw;. Times L9 XIi L871: Pllil Mail (;azettf' 
20 II 1871. ' 


Kopernik Polakiem. 


921. P.: Misvat.tingen umtn'ut KUlwl'nik. ; I"der'. Paten .r. 7: I C)53 nr ó 
s, L4 -15, ilustr. 


922, PALACKY F,: I\.opernik, puvodt>m !'nad (:1-1'11. Ćas, Cesk. Mus. H. 5: 
J831 s. 435. 


923. POBEDOl'iOSCEV Scrgej: 
ikolaj Kopcrnik. (Golus za pravdu). Mo
kł,i- 
tjunin 1843 lll' 9 s, 108--125, 
1\1. in. zav.iera streszczenie KrzyżnnowskiclP;o Kopemik w \\ialhalli (poz. 748) i H.ychtel'a 
I. L. Życiorys Kopcrnika (poz. 1537). 
Hec.: Gercen Al.: l\Ioskvitjanill o Kopenilke. UteceSłV. Zap. T. 31: 1M3 otd. 88.56-511. 
Przedr.: Pollloe !lohranił' so
inenij, T. 3. P..lerh\lr
 1915 s. 269-273. 
{[niw. Warsz. 


151
		

/Licencje_039_07_158_0001.djvu

			I 


924. STASIAK Ludwik: Co mówi p. H. ChilI o Mikołaju Koperniku? IlusIr. 
Ku;'. codz, 1923 nr 26, 
o, artykuł e Chilla w Leipz. ill. Ztg. dotyczącego narodowości Kopernika (poz, '3155). 


925, STUDNH::KA [Franti
ek Joscf]: [O czeskim pochodzeniu Kopernika]. 
Ćas. peslovani malhem. 2: 1873 s. l i n., portr, 


926. VETTER Quido: Nicolas Copernic et la Boheme, Buli. Sc, Ecole .Pol y- 
lechn, Timisoara 4: 1932 s, 292-294 oraz W: Vf'rhandJ. d. intern. Mathl'- 
matiker-Kongresses, Zurich 1932 s. 335 i n. 
O czelkim pochodzeniu Kopernika. 


927, ZACH Fran
ois Xavier de: Rćfłexions sur la nationalite de Copernie. 
Corresp, aslron, 5: 1821 s. 461-463, 


Zob. też poz. 3160. 


'\. 


NAZWISKO (PISOWNIA) 


928.. [FACSIMILIA pięciu podpiRów Kopernika]. MilI-en Copp,- Ver. H. 5: 
.1886 tabl. 4. 
Uniw. Tor. 


929, BRACHVOGEL Eugen: WarUlll schreiben Wir Koppernikuti mit dop- 
pdten p? Unserl' erml. lIeimal 1936 nr 2. 


930. BRACHVOGEL Eugen: Warum tiolIen Wir Koppcrnikul! mit Doppel-I' 
schreiben? MuttersprachR 51 : 1936 8, 204. 


, 
931. BRACHVOGEL Eugen: Zur Schrł'ihwl.jfoll' ..C0l'pullicus", Z. f G"!lch. 
F:rml, Bd, 26: 1938 s, ó37-638. 
IJniw. Tor. 


l 


932. CURTZE Maximiłian: Uber die Orthographie des Namell!; C0l'perui- 
cus. W: Kopernik M.: Uber dił' ł\.reisbewegungen. Thorn 1879 S. XII - XVI. 


933. DIERGART Paul, Zillner Ernst: Wie solI die deutsche Schreihwt'i
I' 
von "Coppernicus" sein? Sudhoffs Arch. 30: 1937/8 S. 174-175. 
Skr6t: Himmebwelt 48: 1938. 
Uniw. Wrocław. 


934. GAWEł, Antoni: Mikolaj Kopernicki. .Probl. R. 9: 1953 nr 10 s, 708- 
709. 


152
		

/Licencje_039_07_159_0001.djvu

			935, JACOBI Max: Koppernikus odm Kopernikus? Auch euw uatioualt, 
Ehrenpflicht. Tiig', Rdsch, 14 VIII 1907 s, 755-756, 
Hec.: Giinther. Mitt-en Jr, Gesch, Med. Naturwiss. Jg. 7: 1908 s, 54, 


93ó. l\.LOPOTY niemieckit- z nazwiskiem Kopernika. Gaz. lwowska l Q23 
nr 40 s, l. 


937. KNOTEL Au
ust: Noch eiumal Koperniku,", - Entgegnung. Riibezahl 
1873 s. 21-23. 
Polemika w związku " etymologilł nazwiska Kopernik- z artykułem - lU.. RiibeJrahl 1872 
s. 573. 


937a, KOPPERNIKUS uder Kopcmiku,", 
 WandeTl'r ,11l.Tch o.'it- II, We.'itpT. 
Olg, 4: 1907 nr fi s. 149. 


938, KROGMANN Willy: l\.opvernigk oder 
ijppernigk? Z, j:' deutsche Phi- 
lo'. 68: 1944 s. 158-161. 


Q39. Die SCHREIBWEISE des [\.j amens Coppernicu8, Weltall 43: L 943 s, 8U. 


940. WOHLWILL Emil: Solll"n wir Copernicus oder Coppernicu8 schreibell. 
W: Verhandlungell der Gesellschaft deutscher Naturforscher Wld Arzte. 74. 
VersammlWlg zu Karlsbad 1902. Bd. 2. Leipzig 19
3 s. 130-132. 
Bibl. PAN Gdańsk. 


DATA U RODZI 1\ 


(941). BIRKENMAJER L. A,: "Thema nativitatis" zawierające datę urodze- 
nia Kopernika. W tegoż: Mikołaj Kopernik. Cz, 1. Kraków 1900 s, 406-412, 


942. KIEDY się urodził Kopernik? Tyg. ilustT. 1888 nr 272 s, 1.67 -168. 
Treść: pismo rektora uniwersytetu warsz. (poz. uast.) w związku. poz: 2771, wyjaśni..- 
ni.. L. Jenikego. 


943. (ODEZWA Rektora Ces, Uniwersytetu w Warszawit' ..0 dniu uro- 
dzin Mikołaja Kopernika" z powodu terminu ogłoszenia nazwi8k stypendy- 
stów...) Bibl. warsz, 1888 t. 2 s.121-124, 
Tep;oż: W sprawie daty urodzin Kopemika. Prawda 1888 nr 11. 


944. PANKIEWICZ .Ian: [O dniu urodzin Kopernika], Zorza 1871. 


945. W KWESTII dnia urodzin Kopernik.a, Dz. dla fV,'iz,'Ystki,.h 1888 nr 59. 


Zob. też poz. 1094. 


1:,:1
		

/Licencje_039_07_160_0001.djvu

			\1ł.ODUŚĆ. STlJlHA \\ KRAKOWIE 


94ó. A. N.: U I;tóp Almat' Matris. Świat i M..y 1953 nr ÓÓ 8,2, ilust:r. 


947. BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Mikołaj Wodka z Kwidzynia zwany 
Abstemius, lekarz i astronom polski XV stulecia. Rocz -i TN. Tor. R. 33: 
1926 s, 1l0-265, tab!. ł' Odb. Toruń 1926 ss, 165, tab!. 2. 
Streszcz.: Spraw. PAU, 
24 nr 9 s. 6-8. Buli. lnIem. Acad. Pol. CI. Mułhem. Ser. H 
1924 nr 9 s. 783 -786, tabl. 1. 
Rec.: A. S., Mili-en Copp. Ver. 34: 1926 8. 104-107; llilikiewicz, Mili-en GBsch. Med. 
Nalurwiss. 30: 1931 s. 224-225; Janusz, Now. lek. 39: 1927 s, 708; Szumow!lki, Arch. lIi
t. 
Filo:/:. Med. 6: 1927 s. 86-87. 


948. BIRKENMAJtR L. A.: Młodzif'ńczc lata Mikołaja Koprrnika. Urania 
1923 nr 3-4 s. 67-72. Odb. Warszawa RS. 8. 
Uniw, Tor. 


949. BIRKENMAJER L, A,: O Mikołaju Koperniku i ° Bil'kul'ie Łukasza ['1 
Waczenrode, Dz. pozn, 1923 nr 39: 18 II, 
Fragment odczytu wygłoszonego na akademii w Poznaniu. 


BIRKENMAJER L. A:: Sludia odnoszące się do krakowllkich CZłI"ÓW Kopcmika. \\ lel!;oż: 
Slromata Copernicana 1924 s. 50-141. 


950, BIR
ENMAJER L. A.: Uniwersytet Jagielloński w latach szkolnych 
Kopernika (1493-1495). .Wspomnienia pośmiertnł' 
 juhilł'URzowym roku 
wiplkiego astronoma. Ziemia 1923 nr 2 s. 18-29. 


, 


951. BIRKENMAJER L, A.: Wychowawca KUllCrnika. Kur. pozn. 1923 nr 39: 
18 II s. 17. 
O Łukaszu Waczenrode. 


952. BLACHU'l" Włfldysław: I\.opernik w Krakowie. Echo T.yg. 1953 Ul' ;j3 
H. I, iluRtr. 


953, BLAt:HU'l" Władysław: .l\.l'akowskit' lala Mikułaja J\.ul'crnika. ProM. 
H.. 9: 1953 nr 5 s, 308-311, ilulitr. 


954. BRACHVOGEL Eugen: Des J\.oppcrnikus Olu'im (Lukali Watzt'JlI'Udł') 
ais er Bischof von Ermland wnrd.I'. Erm/. Ztg. 28 V ] 933. 


955. HUKO,,"SKI 1'
t'usz: Mikołaj pllzna.je tajniki astronomii. I<:cho 'f'.YK. 
1953 nr 8 s. 2, ilustr. 
Studia Kopernika 11 Wojciecha z Hrudzewu w Krakowie. 


lo. ł
		

/Licencje_039_07_161_0001.djvu

			956, CHRZANOWSKI Bernard: !'.la dziedzińcu Bibliott'ki Ja
iellońskit',j. Życif' 
Młodz, 1925 nr 16 s, 95-96. 
O pobycie Kopernika w Krakowie, 


957. DZIANISZ Pa",..ł: Przy włocławskim kompasif'. /lustr. Kur, pol. II) \ 
1953 s, 3, ilustr. 


958. GADOMSKI .Jan: Kopernik jako scholarz, Radio 
f<. 3, 
Pogadanka wygłoszona również przez radio, 


Świat [953 nr 22 


959, GADOMSKI .Jan: Kopernik. scholarz Akadt'mii Krakowskiej. Po pm- 
stu 1953 nr 8 8. 6. 


960. GADOMSKI Jan: Lata studiów krakowskich wit'lkiego człowit'ka nauki. 
Sztand. młodych 1953 nr 113 s. 4, ilustr. 


961. GOMOLEC Ludwik: Wojciech z Brudzt'wa i jego genialny uczt'ń. 'Vowv 
Świat R. 4: 1953 nr 17 8. 2, ilustr, 


962, KORZEC S.: Śląscy nauczycit'le genialneJ!o astronoma. Głosy znad 
Udry, H. l: ]953 nr 6 s, L 


963. ŁĘGO,,"SKI [Józef]: Młodość l\..0pł'rnika. Sł. po",. 1922 nr 2%, 21)8 
300; 1923 nr 1. 5-7, 10, 12, 14, lh. 
Uniw. Tor. 


, 


c::: ). 

 ŁĘGOWSKI [Józef]: Młodość Kopernika w świetle ostatnich badań. 
Tonlń [1923] ss, 56. 


965. MORSTIN Ludwik Hieronim: Mikołaj l\.opt
rnik zapisuje ""ę na I1nI- 
'
crsytet. Przekrój 1945 nr 34, ilustr. A. Uniechowski, 


966. PROWE Leopold: Nicolaus Copernicus auf dei' Universitiit zu Kra- 
kau, Progr, d. Gymn, Thorn, Thorn 1874 ss, 17. 
Rec.: Cantor IM]. Z. f. Malhem. Phys. 20: 1875, Hist,-Jih'r. Abt, s. 38-39. 
Fragment z poz. 429. 


967, PROWE Leul'0ld: Vortrag iib,'r dell Aufenthalt des C0l't
rnicw; III 
Krakan. Thorn. Ztg, 1870 nr 152. 
. 


968. H.AWITA-WITANOWSKI '\1ic'hał: Zegal" ,.łtIJJt>c
zlJ\ I\.operuika. Żvcif' 
Włocl. 1931 nr 4-6. 


IM;
		

/Licencje_039_07_162_0001.djvu

			lłó9. SCHMAUCłł Hans: Uie Jugend de8 Nik.ołalls K0l'el'JlikUl
. W: Kopł""- 
nikus-Forschungen, LeiJ>zig 1943 R. 100- 131. 
Uniw. Tor. . 


no, SCHMAUCll H,: Nikolall,; "-opcrnikus lInd tlal' mittelalterlich., "-!'a- 
kUli. Krak. Ztg. 29 y 1943. 


970a. SKHZYŃSKA-1'OPIŃS...,\ Zofia: SamutJlik 
 wił'żv.. Caritas H. Ił: 
1953 nr 6 8 37-39, ilustr. 
Kopernik w Krakowie. 


971. SOLTYKOWICZ Józef: U stani., Akadcmii kraku",skitj ud założcnia 
JCJ w roku 1347, aż do teraźniejszego czaRU, krótki, wykład historyczny. Kra- 
ków 1810. 
II. 11, 102-109, 451-453: o Koperniku. 
Przedr. : Polkowski I.: Kopernikijano, T. 2 lB73 
. ttłl-- 72. 


972. SPIS profesorów i docentów Wydziału filozoficznego Uniwer8ytctu 
.Jagiellońsk.it
go, którzy wykładali "' latach 1491/2 do 1494/5 włącznił'. W: 
Polkowski l.: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 2-3, 


973, ZEISSBERł; Hleinrich]: Zu Albert VUIl Brudz"wlI, dcm Lehrer des 
(' 'pernicus, Altpr. Mschr. Bd, 9: 1872 s. 377. 
Uniw. Tor. 


974. WIEHZEJS
I Le8z.
k: Wawrzyniec t:OI'viIlU" wrocławski przyjaci..ł 
Kopernika. Spraw. y ; Ludzie 1953 nr 9 1'1, 2. 


975. WYCIĄł; z k8ięgi w (,il;owej lICZJUOW Ulliwer8ytetll .Jagiełłońskiego. .. 
1491... W: Polkowl'ki T.: Kopf'rnikijana. T. 3 1875 M. 1 -2. 


. 


POBYT WE WŁOSZECH 


(nb. ANDHIANI H.: NicoM CllperniclI iJl halia. Stirpe 1929 nr 21'. Ill- 112. 


977. BAHYCZ Henryk: Polacy na studiach "' Rzymił' "' "1'Ot:.. Odroł-łzenia 
J440-1600. Kraków 1938. 
M. 70-72: o Koperniku. 


978. BlRKEN
lAJER Ludwik. Antoni: Niccol ó t:0l'crnico e ł'Universita 
tli Padova, W: Ommagio den' Acadcmia Polacca di SCił'nZł' f' Le1 tere alł'Uni- 


I:"i
		

/Licencje_039_07_163_0001.djvu

			vt'rsita di Padovą rwl "l,ttinlll ct'lłtł'lłariu delia Mua fOlłdaziOlw. t:racovia 1922 
s. 177-274. 
Rec.: Assanka-Japołł VI., KUT. pozm, 1922 "r 1611, 
lTniw. Tor. 


JhRKENMAJER L. A.: Sludya hl'lleui!ltvcznf' Kopernika. \\ le
oż: 
ikołaj ł\.opernik. Cz. I. 
Kraków 1900 s. 99-127. 


BIRKENMAJER L. A.: Wpis Kopernika do l;niwer
ylf'tu ,iuryRtó" w Bolonii. " lef!:oż: 
Stromata Copernicana. Kraków 1924 s. 142-151. 


979. BONCOMPAGNJ Baldassare: Intornu ad un documento inedito rela- 
tivo a Niccoló Copcrnico. W: Triplict' ommagio aUa Santita di Papa Pio lX 
nel suo' giubileo episcupalt' offutf' danI' trf' Romant' Accaf1.emif'... Roma 
1877 s, 296. 


, 
Wiadom0815 o odkryeiu rlyplomu Kopernika z pra\\a kanoniczne!!:o i o ,zamif'rzoncj ,je,,;o 
pubJikac,ji. 


980, BONCOMPAGNI Baldassare: Int.orno ad Iłn docuIDf'nto inedito rf'la- 
tivo Ił Niccolo Copernico. Atti Acat/. Lim:ei 1877 s. 341- -397. 
Tekst oraz facsim. dyplolllu Kopernika z prawa kanonicznego, Ferrara 3J V 1503. Zob. 
też facsim. W: Autografi di N. Copernico (poz. 57): tekst dyplomu 11 ProWf': N. Coppf'l'JIi- 
cus Bd. I s. 313-315 (poz. 429). 


1J8Ua. BRONARSKI Alfons: L'ltalil' 1'1 lu Polo/;!rJl' au CUIl1'''' cłes si;'dł'l'I. l.all- 
samu' 1945 ss. 4 nlb" 250. 
M. in. w rozdz. IV o Koperniku. 


, 


981. CARAFł'A l;iuseppl': U" profł'SI;Oribu8 Gymnasii Homani. Homa 17!:; L 
R. 381: o Koperniku. 
Przedr. wraz z tłum. polskim: Wołyński A.: Kopernik w Italii, (:z. I. II. JJ -12. 


982. CASTIGLIONI Artur.o: Gli studenti di medicina polacchi all'Univt'l'- 
sit.a di Padova. W: Atti dt'l IV Congresso naz. Soc. Ital. di storia delie scienzt' 
Illl'dicht' e naturali. Roma 1933. Odb. 


983. CLAROTTI Giorgio: CopenIico m Italia. EuTtlpa orient. 1943. 


984. CLERJCl Ale81!andro [psł'ud,: I Hy: Copernil:o e J'ltalia. Corr. bilu 
!.era 20 II 1923. 


985. [CURTZE Max.imilian J: Copernicus in Italien. Thorn, Ztg, 1876 nr LOO; 
Thorn, ostdt. Ztg, 29 IV 1876, 
Tłum, na jęz, włoski A. Sparagna. BoI. Bibliogr. T. 9: 1876 I. 315-319. Odb. Roma, 
Wylicsa włoskie dokumenty archiwalne dotyczlIce Kopernika. 


157
		

/Licencje_039_07_164_0001.djvu

			986. [CURTZE Maximilian l Copernieus in balien. Thom, osld. Zlg. 1876 
nrlll:13V. 
Obszerne strellzczenit' referatu wygłoszonego na zlecenie C. Malagoli w dn. 8 V 1876. 


987. Cl:RTZE Maximilian: DOIOt'nico Maria Novara da Ferrara, tler Lt'hrer 
dł'S Copernicu8 in Bo]ogna. Allpr. Mschr. Bfł. 6: 1864 8. 735-743. 
Rł'c.: Thorn. Z,g. 1871 nr ))6. 
Berichtigungen, tamżc, Hd. 7 :' 11170 s. 253 -256. Zob. też poz. 997. 
ł [niw. Tor. 


Q88, ĆWIKLIŃSKI L[ udwik J: Uniwerl!ytł't patlf'wfiki 
wie, Dz, pozn. 1922 nr 95--101. 


polscy .Je
o UCZUłO. 


989, DYPLOM ferraryjski Mikołaja Kopernika, Biul, Grupy pol. spółprac. 
z Komii, Akad. Międz,yn. Hi.fll. Nauk. 1936 (tlod. do Wind. malem. T, 43: 1937) 
s. 211. 
Tekst dyplomu. 
Ks. M. 


990. EMANUELLI Pio: Przyczynek du dziejów naszych Wszechnic - .Miko- 
łaj Kopernik. Biul. Grupy pol. Spółprac. z Komit. Akad, Międzynar. Hist. Nauk. 
1936 (dod. tlo Wiad, matem. T, 43: 1937) s, 200-205. 
Fra
menty " przekładził' polskim artykułu zamieszczonł'l!;o w Vi'tI Universi'tlriCł. Romll 
1936. 
Ks. M. 


991. j<'AVARO Antonio: Uie Hochschult' Padua zur Zeit des C0l'pernicu8. 
Im; Dł
utBche iibt'rt.r. v, M. f.urtze, Mitt-en r.opp. Ver. H. 3: 188] 8. 1-60. 
Odb, Thorn 1881 S8, hO. 
Por. poz. 995, 
Uniw. Tor. 


992, FAVARO Antonio: lntorno ad alcune notizie inedit.e sopra NiccolO 
Copernico raccolte e pub1icatf' dal] M. Curtze. Boli. Bibliogr. 12: 1879. Odb. 
Roma 1880 SB, 35. 
Nar. 


993. F A" ARO Antonio: lntorno alla publicazione faUa dal Dr Carlo Mala- 
gula di a]cuni docnmt'nti relativi aNicolo Copernico e ad altri astronomi e matt'- 
matici dt'i secoli XV 
 XVI. Boll. Bibliogr, 11 : 1878 s, 319-334. O(lb. Roma 
J878, 
Nar. 


994, FAVAROI Antonio: Nicolo Copernico e I'Archivio Universitario di 
Padova, Lettera a B. Bnoncompa
ni. Boll. Bibliogr. T. 10: 1877. Ofłb. Roma 
1877 8S. 12. 
Uniw. Tor. . 


151!
		

/Licencje_039_07_165_0001.djvu

			995. FAVARO Antonio: Lo studio ai Padova al tempo di Niccolo Copper- 
nico. Atti 1st. Venp,to 1880. 
Por. poz. 991. 


I 
996. GADOMSKI .Jan: Kopernik w Italii, Po prostlI 1953 nr 9 s. b, ilu!o;tl'. 


997. GHERARDISilvestro: Dom{'ni{'o Maria Novara da Ff'1'ra1'a. Riv. europ. 
1870 v. 2 rasc. 3; 1871 V. I fasc. 3. 
Przedr. Gaz. Ferrarese 1871 nr 90-91. Odb. ss. 14. 
W związku z pozycją: Curtze \1.: DOffiCłłico l\1aria Novaru... (poz. 987). 
liniw. Tor. 


998. HIPLER Franz: Kopernikus in Hologna. -I.ltpr. Mschr. Bd. : 1876 
s, 262-270; Ennl. Ztg. 1876 nr 54. 
Tłum. włoskie: Copernico in Bologna, trad. ... dcl Alfonso Sparagna. Roll. Hiblio/l.r. 9: 
1876 8. 320-325; Gaz. dell' Rmilia 21 V 1876. Odb. Roma 1876 ss. 6. 
Uniw. Tor. 


tJ98a. HORN - d'Artuco G.: NicoM C0l'cmico. Coelum 22 : 1954 s. 33-38. 
\łowa z okaz,ji wystawy w Fl'rrarzl' rlotycząca m. in. włoskiep:o okrl'su życia Kopernika. 


999. M.ALAGOLA Carlo: Copprnico a Bologna. Gaz. dell' Emilia 1870 nr 3(1. 
1876 nn. 116-122. 
Omówienie powyższej prelf'kcji (wygłoszonej 9 i 23 IV 1876): A1bicini Cesare, lamże 1876 
nr 116 i 122. 


1000, MALAGOLA <':a1'lo: Copernicus in Italien. Thom. "sld. Ztg, 20 I V 1.87ó; 
P().
ener Ztg, 30 IV 187ó, 
List... do Curtzego dotyczący pracy: U..lJa vita... Ant. Urceo detto Corlro (poz, 1002). 


1001. MALAGOLA Carlo: Dci documenti trovati ultimamcllte intorno la 
dimora £li Nicolo Copł'1'uico in Bologna. Repert. liter. 4rheit. Mathem. l : 187ft 
!o;. 185-186. 


1002, MALAGOLA Carlo: Ddla vita ł' delIe 0IWCf' di Antonio Urceo dl'uo 
Codro. Bologna 1878, 
Rozdz. VIII s, 306-366 oraz App. XXI-XXXI: o pobycie Kopernika w Bolonii. 
Tenże rozdz. w Ilum. niem. \1. Curtzel/;o: Der Aufenthah dl's Coppl'nJicus in Bolo
"", 
Hitl-en Copp. Ver. H. 2 1880 s. 13-119. 
Rec,: Favaro A., Boll. Riblio/(r. 11: 18711 s. 319 i n, 
Zob. też poz. 111410. 
Uniw. Tor. 


. 


1003. MALAGOI.A CarIn: Ui alcuni documenti inediti relativi a N. <':01'1-'1'- 
nico f'd altri astronomi ł' matematici dei secoli XV e XVI. Roma 1878, 


.1 


1004. MALAGO LA Ca1'Jn: I Polacchi in Bojogna. W: Strt'nna boJognel'lt
 
1882. Odb, 


1611 


- .
		

/Licencje_039_07_166_0001.djvu

			1005, MAVER Giovanni: I Polacchi all'Universita di Padova. Europ, orient 
3 : 1923 nr 5 s. 286-294 oraz W: II nono cinquantenario... s. 57-65 
(poz. 659). 
Uniw. Tor. 


. 
1006: NUCCI Nelly: Zamoyski-l:opernico-Kochanowski cd altri studenti 
polacchi a Padova, Padova 1925 ss, 8, 
Ks. M. 


1.007. ORYGINAL dyplomu Kopernika w Ferrarze. Uniwersytet 
italRkie ku czci Kopernika., Mathesis pol. 5: 1930 s. ll6. 


miasta 


1008. PALMIERI Aurt'lio: Copernico c I'ltalia. Europa orient, 3: 1923 
nr 5 8, 231-260 oraz W: II Ilono cinquantf'nario... s. 3-31 (poz. 659). 
Uniw. Tor, 


1009, PAPADOPOLI NicolauR l:.: Hi8toria Gymnasii Patavini. T. 2. Vene- 
I iis 1726. 
II. 195: o Koperniku. 
Przedr. wraz z tłum. po1!1kim: \\	
			

/Licencje_039_07_167_0001.djvu

			NICOLAI COPERNICI 
T ori ncnfis. 


ASTRONOMIA 
l N S T A V R .l\. T A
 


Libris rex comprehenfa, qui de RcvoltmomblłJ' 
or/mlm cu:ltjlillm inknbumur. 


N unc Jemum ,oJl 71.b obitu Iluthor,i alJ1Jllm ;1JICI/r,'it'ftt fiu; 
rtf/illllA J N ItifiJue il/llfiTAIA, opera &- jłudlo 


D, N I C O L A I M V L E R I I 
Medicinx ac MathelCos ProfcfToris or- 
di.narij in nova Acadcmia. qua: dt 
GRONINGiE. 


" 


..' 


A M S T F. I.. R O n:\ M I. 
Excudcbat VVilhdmus fu 
(
;lim:, {ub. Sol.ni aurco. 
ł-4ft
 -1\1,'; 
J \'-1-.:' · - 


;;. "-..cta t
IIlIO'''1 Ue ,'''''ollłlionibus.... AIII
It'rd"1II Ibl;.
		

/Licencje_039_07_168_0001.djvu

			NICOLAI COPEHXlrl 


TtIIll'''.:NSIS 


HE U"
\"oIXTlo
 mus OU BitnI C()"
 I. ł:"'1' 1 U)I 


J.llln. ".:x. 


.. 


6I"CUJIT u. JUAlHllł'I .H&rJCI ""..IAn\1 PIU".... n II 1"6I"I:&.'li111 .O"lIIłl"U". _-.arn. ..!IIt...... ""JIf' 
""Il 'ł . nU.st n_i &IC"'-'I ,. WITA. 1J1{()ŁAJA KOPEUNIKA 


TURl'śn:n." . 


U UlłlłOl'ACII CIAŁ XIElłlESKICII 


K
'Ą(i IIZEti(
. 


...".) IW'OtIJAII4JII1 ł-......& 
 104C'IR..... H'nU. d.s& n... ....... .. aOfUJnIU . 
mu UM.ł.1& I hł"". 1IłIO. 


, 


UlUlA \'lAł:, 


WW.\RSZ\\\'Ił: 


T,... .h....L.. .........i 


W Iii.'..................... ................ 


.A..aJw _llCC:CLlt. 


ICuh 111)4, 


(" ł..aI'la hdllłowa IJ" r"I'łll..,i"lIIb..
.. ' \\ IIrll!t.a\\.. 11154 


(
		

/Licencje_039_07_169_0001.djvu

			1016. HIGHlNł Giulio: Due .Ferraresi accanto a Copernico. Corr. Padano 
14 VI 1930. 
Odczyt na h'rnat swej książki ..La laurea di Copernico..... 
Ks. 1\1. 


1017. RIGHlNI Giulio: La laurca di Copernico ano Studio di Ferrara, Fer- 
rara 1932 8S. VIII, 328, ilustr, 28. 
Przedtem druk. w Boli. Statist. 1931. 
Rec.: Loria Gino, Archeion 16: 1932 8. 136-137; Prs8gl. wspólc2l. T. 51: 1934 I. 469; 
Dębski Walenty, Ruch liter. 10: 1935 nr 6 s. 160. 
Jag. 


1018. RIGHINł Giulio: La lanrea di Copernico aIlo Studio di Ferrara. Corr. 
Ptldano 5 VI 1930. 


1019. RONCHI [Ercole J: La laurea cli Copern'co. Corr. Padano 2 V 1930. 


1020. RONCłII Ercole: La laurea in diritto canonico a Copernico... Corr. 
Padano 17 IV 1930. 


1021. ROVERSI L,: Scoperta di nuovi documenti inedici intorno ałła dimora 
rli N. Copernico in Bologna, Nuova Torino 9 maggio 1876. 


1022, HVBKA Eugeniusz: Kopernik we Włoszech, Odczyt wygłoszony 
(w tłumaczeniu) 17 IV 1952 w Rzymie.., Urania R. 24: 1953 nr 2 s, 33-39. 


1023. SCHMAUCll Hans: Nikolaus Kopernikus in Italien. Mittelslelle 2: 
1942"-3 H. 19 s, 30-37. 
{Illit. HIat. UMK 


1024. SłGHINOLFI Lino: Domenico Maria Novara e NicoM Coperllico ano 
studio di BologIla. Stud; Mem. Univ. Bologna V, 5: 1920 s, 205-236, Odb. 
Modena 1920 ss. 32. 


1025. WASIUTYŃSKI Jeremi: Kopernik u Dominika Marii Novary, Biul. 
Grupy pol. spólprac, z Komit. Akad. Międzyn. Hist. Nauk 1936 (dod. do Wiad. 
matem. T. 43: 1937) 8, 212-221. 
Fragm. z tegoż: Kopernik. Warszawa 1938 (poz. 529). 
Ks. M. 


1026. WEIGLE Fritz: Deutsche Studenten in Italien. Mittelstelle 2: 1942-3 
H. 19 8, 38-42; Quellf'll u. Forsch aus iłal. Archiven u. Bibliołh. 32 : 1942 
1'. lIO-lI8, 
Artykuł z zeszytu poświęconego Kopernikowi (poz. 664). O Koperniku niewielka wzmianka 
na 8. 117. 


II -- Bibliogrufia K.opernikow
kll 


161
		

/Licencje_039_07_170_0001.djvu

			1027, WOŁVŃSKl Artur: Kopernik w Italii czyli l)oknrllcnta italt;kie cI.. 
monografii Kopernika, W: Stuletnit'j Nit'woli Rok pierw!f'utsche RiUf'rordell. ITłurn. Zofia Ilir- 
k.enmajerowa). Krakau 1937 18. 40 tab], 
Hec.: Maschke E.. Al/pr. Fors,.h-Pn 16: 1939 
. 176 
Uniw. Tor. 


L029a, BONK Hugo: G-eschichtt. der Stadt Alli'D!slt.in. AlJent;lf:'iu 
Bd. 2 1930 rozdz. 12 s. 97-108: Nikolau8 Kopp
rnikus in Allenstein (1516-1519, 
1520/21); Bd. 3 T. 1 1912, Szereg dokumentów odnollzący/'h Sif do Kopernika. ich nory: 
68-72, 75, 79-81. 86, 87, 93 i 95. 
rTniw. Tor. 


1030. BRACHVOGEL Eugen: Dp)' c0l'lwrnicaniRchf' Wehrf!:an
 lU Francn- 
burg. Erm'. Zt/{, 3 VI 1938. 


1031. BRACHVOGEL E.: r.oppernicul' auf der Sternwartł' in J<'rallf'nbur
, 
Erm'. Ztg. 2 TlI 1939. 


1032, BRACIIVOGEL E,: DC8 Coppernicu,", Dienst m Dom Zl1 Frauł'nburf!:. 
Z. f Gesch. Erm/. Rd. 27: 1941 8, 568-591. 


1033, BRACHVOGEL E.: Ermłand WId Sf'm Kop))ernikuH, Erm'. Ztg. 24 
VIII 1936, 


162
		

/Licencje_039_07_171_0001.djvu

			1034. BRACHVOGEL E.: Nik, Kopernikus und das Ermland. W: Das Fri- 
sche Haff u. d, Frische Nehrung. hrsg. v. H. Bauer. C. Langf. Konigsberg 
1933 s, 52-61. ilustr. 
Dniw. Tor. 


1035. BRACHVOGEL Eugen: Das Ratszimmer in der Elbinger Pfarrkirche 
und Nikolam! Koppernikus. Unsere erml. Heimat 1936 nr 2. 
1036. CHOMIN Michał: Mikołaj Kopernik na zamku 
Isztyńskim. Sł. na 
Warmii i Maz. R. 2: 1953 nr 22 s. 7. 


1037. CZERMIŃSKI Adrian: Klesza wojna, Gaz, tor, 6 IV 1953. 
Obrona Olsztyna przed Krzyżakami prowadzona przez Kopernika. 


1038. CZERMIŃSKI Adrian: Miecz i astrolabium. Świat R. 3: 1953 nr 8 
s. 12-13. ilustr. 
Obrona Olsztyna. 


1039, DZIANISZ Paweł: Godziny lidzbarskie, /lustr. Kur. pol. 23 V 1953 
8. 3. ilustr, 


I 


1040. DZIANISZ Paweł: Olsztyn się oparł nawale. llustr, Kur. pol. 22 V 
1953. ilustr. 


1041. GADOMSKI Jan: Jedyny uczeń Kopernika. Urania R. 25: 1954 nr 4 
8. JOl-105. Na okI. ilustr. Hiszpańskiej-Neumanowej ..Retyk u Kopcrnika". 


1042, GIGALSKI [Bernard] : Nicolaus Coppernicus und Allenstein, Sein 
Studium. seine Tatigkeit aIs Statthalter in Allenstein. .sein EntwickIungsgang 
zum Entdecker des lleuen Weltsystems, Allenstein 1907 ss. VIII, 91, portr. 
Rec.: Cohn F, Al'pr. Mschr. Bd. 44: 1907 s. 610-612; Wantlerer durch Os'-u. Wes'pr. 
.Jg. 5: 1908 nr l I. 24. 
KI. M. 


1043. GOLIŃSKI Leszek: Kopernik - obrońca gospodarz Olsztyna, Tryb. 
Ludu 4/5 IV 1953 s. 6. 


1044. HIPLER Franz: Der Coadjutor des Nicolaus Coppernicus, PastoraIbl. 
f. Dioc, Erml, 26: 1894 8. 39, 
O dokumencie papieskim, odnalezionym przez T. Wierzbowskiego,- zatwierdzającym 
koadiutora Joh. Leusse'a. Tamże tekst dokumentu. 


1045, JOHANN C. : Noch etwa8 iiber Copernicus. Preuss, prov, - Bl-r, 
Bd. 9: 1833 8, 259-260. 
O napisie w mieszkaniu Kopernika w Olsztynie. 
Uniw. Tol'. 


.63 


,
		

/Licencje_039_07_172_0001.djvu

			1045a. KARSKI Mart>k: Mikołaj KO]1t'rnik a Krzyżacy. Gaz. Hub. H. 44: 
L945 nr 52 8. 3. 


J 


1046, KLAUS Georg: Bemt>rkungen iibt'r das Verhaltnis von Koperniku/< 
und Rheticus, Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berl
n. GesellschaJts-u. sprachwiss. 
Reihe Jg. 3: 1953/54 H. 1 s. 5- -II; Urania (Jena) 17: 1954 nr 5 s. 161- -165, 
Tekst referatu wYJ\łoszoneF;o 16 IX 1953 na sesji Pol. Akad. Nauk, 
Hniw, Tor. 


1047. KLAUS Georg: Przyjaźń genialnego astronoma polskiego z memlec- 
kim uczonym [Retykiem l. Gaz. tor. 27 X 1953 s. 4; Toż pt.: Symhol 
przyjaźni naAzych narodów. Świat ; My 195
 nr 90 s. 3. 


1048, KOPERNIK przeciw Krzyżakom. Straż pni. 1910 nr 9- LO. 


1049, KORELEWICZ- WILAMOWSKI B.: Twierdza. Odra R. 4: 1948 nr 36 
s. 3, ilustr. 
Kopernik w Warmii. 


1050. ŁĄCZKOWSKI Zdzisław: O widkiej miłości Kopernika do ludu i obro- 
nit' Warmii przt'd Krzyżakami, Sł. powsz. 3 /4 X 1953 s, 5. 


1051. LELlWA-PIOTROWICZ Józef: Ziemia hlbawska w legendzie. Nowt' 
Miasto. 1934. 
s. 26-28: o wizytach Kopernik" w Lubawi('. Kopernik jako inżynier. 
Uniw. Tor. 


1052. Llss [Franciszek): Kupernik w Lubawit'. 
ł. pom. 1923 nr 39: IM 
II 8, 4. 
Przedr. Zorza 1923 nr 9. 
Uniw. Tor. 


1053. ŁYDKO Ludwik: Mikołaj Kopernik w Olsztynie. Garść nieznanych 
szczegółów o Koperniku. Głos pom. 1923 nr 41- -42, 


1054. MERCATI A[ngelo): Una supplica cli N. Copernico a Papa Paolo III. 
Atti Accad. Liricei A. 85: 1932 s. 245----247. Odh. Roma 1932 ss. 5, 
Prośba o koadilltora Joh. Loytze (Leusse). 
Bib). PAN. 


. 


1055, MUNKIEWICZ M.: M. Kopernik - adminiAtrator i obrońca Warmii. 
Chłop. Sztand. 1946 nr 22. 


164 


\ 


I \
		

/Licencje_039_07_173_0001.djvu

			.. 


L056. MURA\'\A Feliks: Mikołaj Kopernik. Kopernik w Licbarku. Koper- 
nik w Olsztynie - obrońcą Warmii. Kopemik we Fromborku. Kal. dla War- 
",iaków na r. 1947 s. 49-53, na str. 2 portret Kopernika. 


L057. MURAWA Feliks: Wannia terenem 40-letniej działalno
ci Kopernika, 
Ziemia 27: 1948 nr 2 N. 30-35, ilustr. 
Fragm. poz. 2749. 


, 


1058. NO\\oICKI Andrzej: "Ludzie ubodzy uwielhiali Kopernika".., Sztand. 
Włodych 1953 nr 84 s. 4, ilustr. 
Cytata z Gassendiego. O stosunku Kopernika do chłopów na podstawie list6w Teofilaktft 
Simocatty oraz działalności w Warmii. 


1059. NOWICKI Andrzl'j: Walka Kopernika o Bałtyk. Prz, kult. R. 2: 
1953 nr 38 s. 1-2, ilustr. 
Kopernik w \Varmii. '\1. in. fragment listu do Zygmunta I. 


1060, PE'l'ERS Stanisław: Kopernik bronił Olsztyna przed Krzyzakami. 
VIloda Rzeczposp. 1946 nr 3. 


1061. PIECHOCKI Witold E.: Kopernik - bojownik o zespolenie Warmii 
i Mazur z Rzeczypospolitą. Świat i My 1953 nr 63 s, 3. 


.. 1062. PIECHOCKI Witołd: W potrzehit' i mieczem władał. Świat i My 1953 
nr 62 8. 3, ilustr. 


1063. PROWE Leopold: Nicolaus Copernicus in seinen Reziehungen zu dem 
Hcrzoge Albrecht von Preussen, Thorn 1855 ss, 41. 
Rec.: Pancritiul A., N6U6 Preuss. prov. Bl-r Bd. 9: s. 1856 s, 382-384. 
Uniw. Tor. 


1064, PRZYBOROWSKI W.: Kanonik fromborski M. Kopernik umarł we 
Fromborku. Naprzód dolnośl.. 1947 nr 155, 


lO64a. ROUPPER'l' K[azimierz]
 Kopernik a Krzyżacy (1509- -1510). Rocz. 
f Jol. Tow. Nauk, 1952- -1953 8. 17-19. 
Streszczeni.. referatu dotyczącego 5 listu Theophylacta Simocatty. 


, 


1065, HOUPPER'l' Kazimierz: Kopernik o złych sąsiadach Niemcach, W: 
Mikołaj Kopernik.., Tel-Aviv 1942 (poz. 645). 
2 wyd. 1943 s. 34-37. 


1066, S. \\' , : Kopernik adruinistl'atorem zamku ol8ztyńskiego. Polskie 
tradycje OłlSztyna. Rob. pam. 17 VI 1946 8, 3. 


16ó 


.
		

/Licencje_039_07_174_0001.djvu

			1066a, SCHMAUCH Haus: Aus Politik und Zeitgel!chichte Nikolaus Koper- 
nikus in Allenstein, W: Siidostpreussen und das Ruhrgehiet. Hrsg. v. Erwin 
NadoIny. LeerjOstfriesl. 1954 s, 17-23. 


1067, SCHMAUCH Hans: Coppernicus em Deutsch-Orrlensfeind? Konigsb. 
al/g. Ztg, 25 VIII 1941. 


1068. SCHMAUCH Hans: Die Gebriider Coppernicus bestimmen ihre Nach- 
folger. Z. f Ges(h. Erml. Bd. 27: 1939. s, 261-273. 
I. 266: prośba Kopernika w sprawie koadiutora - tekst ua podstawie Libri Resignatio- 


num; 


s, 269-273: tekst" bułii papieża Pawła III dotyczący koadiutora Kopernika Joh, Leus8e. 
Por, też poz. 1044 i 1078. 
Uniw. Tor;" 


1069, SCHMAUCH Hans: N. Kopernikus und der dcutsche Osten, W: Niko- "' 
laus Kopernikus, Miinchen 1943 s, 233-256. 370-373, Odh. 
Uniw, Pozn. 


1070. SCHMAUCH Hans: Nicolaus C0l'pernicus und der Deutsche Ritter- 
orden, Jomsburg 5: 1941 H. 1 s, 69-80. tabl. 3. W: Kopernikus-Forschun- 
gen. Leipzig 1943 s, 202-219. tahl. 2 z facsim. Nowe. rozszerz, wyd. poprze- 
dniego, 
Rec.: Zentralbl. f. Marhem. 25 : 1941 s. 290-291. 
Zob. też poz. 109, 124-125. 
Uniw. Tor,  


1071. SCHMAUCH Hans: Nicolaus Coppernicus und die Wiederbesiedlung8- 
versuche des ermlandischen Domkapitels um 1500. Z, f Gesch, Erml, Bd. 27 : 
1941 s, 473-541. Odu, Braunsberg 1941. 
Uniw. Tor. 


1071 a, SCHMAUCH Hans: Nikolaus Kopernikus und das Ermland. Unsf're 
erml, Heimat 1955 8. 11-,14. 


1072, SCHMAUCH Hans: Die Riickkehr deI! Koppernikus aus Italien Im 
.Tahre 1503, Z, f Gesch. Erml, Bd. 25: 1933 I!, 225 -233. 
Uniw. Tor. 


1073. SCHMAUCH Hans: Wann lł'bte Nikolaus Coppernicu8 m Hcilsherg? 
Heilsberg [1937] k, 2. Odh. z: Warmia. Erml, Volksztg, 


1074, SCHMAUClł Hans: Zur Koppernikusforschung, Z. f Gesch Erm/. 
Bd. 24: 1931 8, 439-460. 
Tre6
: Dal Vorleben d. erm1. Biscbofs Lukas Watzenrode. Der Einlriu d. Nik. Kopper- 
nikus inl erml. Domkapitel. Nik. Koppernikus u. Joh. Dantisku8. 
Uniw. Pozn. 


166 


.
		

/Licencje_039_07_175_0001.djvu

			1075. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia: Kopemik [w Warmii]. Straźn. 
f!lł'tmg. H. 8: 1953 nr 10 s. -126. 


/076. V(iKEL Otto: Nicolaw; l.:o)l)lunicłll' auł- dem Schlo881' zu Allenloitei:n. 
/)anz. Ztg. 7 XII 1880 S. 1--2. 
Streszczenie odczytu L. Prowego. 


L077. W ASIUTVŃSKI .ren
mi: Kopernik gOloil'0darz,'m "" OI8ztynit". Wiad. 
liter. 1937 nr 44 to. 7. 
Fragmf'nt z tegoż: Kopernik. Warszawa 19311 (poz. 529), 


1078. WIERZBOWSKI Teodor: Nowy p.rzyczym'k do biografii Mikołaja 
Kopernika. Prz. bibliogr. orcheol. 1882 t. 3 8, 452 -45
. 
O zatwierdzeniu przez papieża " dniu l VI 1542 koadiutora Koperuika - Joh. LeU81ł-. 
Tekst dokumentu zob. poz. 10611. 
Por. też poz. 1044. 


1079, Z: Kopernik )llzt:'ci\\ krzyżacl.\\U. Rob. pom. 25 V'194ó. 
Zawiera III, in. fragmenl listu Kopenlika do Zygmunta J. 


1080. ŻUKRO,,"SKI Wojciech. Od Olsztyna do OIHZt)'1l3. ''Vowa Kult. R. 4: 
/953 nr 38 8. l, ilustr. 
Siadami Kopemika po \\;-armii. Zbieranie malł-riaJów do powieści o Koperniku dla dzieci. 


Zob. te';' poz. 1109. 


PRZ\CZY
KI DO BlOGRAf'[l 


1081. BACZKO [LUlłwig): N achricht von NicolaUlI l.:opernicus, Prf'uss. Mag. 
'f. l: 1783 s. 140--152, 


1082. BIRKENMAJER Ludwik\lltOlli: iVleletemata l.:opernicana. Sprali'. 
PAU 1929 nr 7 S. 13-14. 


1083. BRACHVO(;EL Eugt"u: Oatoi Lieblingsgebet des Koppernikus. Erml. 
Kirchenbl, 1935 Jl1' 7. 


1084, BRACHVOGEL Eugen: Die Reli
iolSitat U Illoil'rlS Nikolaw, ł\.oppewi- 
kuso -lInserf' erml. Heimat 10: 1930 nr 2. 


1085, - BRACHVOGEL Eugell: ZUI' Koppernikusforschlmg. Z. f. Gesch. Erm'. 
Rd,23 : 1929 8. 190-195, 
Treeć: L. Lehrer dei Koppernikus. 2. Eiu augeblich von Koppernikus benutzteM Buch 
Ul Pulkowo bei Petersburp:. 3. Neurres Scbrifttum. [14 pozycjil. 
Uniw. Tor. 


167 


...
		

/Licencje_039_07_176_0001.djvu

			1086, BRACHVOGEL Eugen: Zur Kopperuikusforsehung, Z. j: Gesc.h. Erm/. 
Bd.' 23 
 1929 s, 795-803, 
Trcść: l. Neue Quellen. 2. Nachrichtell vom koppernikanischen NacWass. 3. Die erste 
vollstiindige photographische W iedergabe der Urhandschrift "De revolutionibus orbiulIł coe- 
lestium". [Sporządz. w r. 1928 na koszt biskupa i kapituly warminskiej dla muzeum fromb.l- 
Uniw, Tor. 


1087. BRACHVOGEL Eugen: Zur Koppernikusforsehung, Z. f. Gesc.h. Erm/. 
Bd. 25: 1933 s. 237-245, 
Treść: l. Nachricht von eillem VOI1 Koppernikus im Jahre 1535 verfassten Almanach. 
2. Des Koppernikus Priestcrweihe, tJbernahme des erm1iindischen Canonicats, Magisterti- 
tel, deutsches V olkstum, 
Hec,: Zinner E., Vjschr. Astron. Ges. Jg. 72: 1937 s. 57. 


1088, BRACHVOGEL Eugen: Zwei Marienaltare im Leben unseres Copper- 
nieus. Erml. Kirclumbl, 1939 nr 21. 


1089, Copernieiana, Gaz, lwowska 1923 nr 40 8. 3--4. 
O nazwisku Kopernik we Lwowie. Jezuici wobec Kopernika. Kopernik i reforma kalenda- 


rza. 


1089a, CURTZE Maximi1ian: Die Funde in Upsala, Thorn. ostdt, Ztg, 10 VI 
1877 nr 132 e, 2, 
O książkach z biblioteki Kopernika. 


1090, CZY Mikołaj Kopernik i Kepplt'r byli ateuszami? Dwutyg. katech. 
dusz past. T. 12: 1908 s. 44-49, 


1091. E. K.: Szkie z żyeia Kopernika. Kur. lwowski 19 II 1923. 


1092. GADOMSKI Jan: Jedyna mt'tryka Kopernika. Urania H. 24: 1953 
nr 9 s. 253-254. 


1093. GUNTHER S[iegmund]: Malagola's und Curtze's neue .Forsehun- 
gen ober Copemiku8, 8ein Leben und scint' Lehrt', Leopo/dina 15 : ] 879 8. 106 i n. 


1094, L HIPLER Franz]: Coppernicanisehe Miseellen. I. Der Gcburtstag 
des Nieolaus Coppernieus, II, Zur Kalenderreform des Lateranense V, III. 
Epigramm auf N. Coppernieus von M. StanisIaus' Bieżanowski, IV, Andreas 
Gryphiu8 (tI664) an Coppernieus. V, Der geistige Kosmos, (Augelus SileRius 
(A, Aurbacher) Perlenschore, 1928). Pastoralbl,j. Dioc. Erml. 26 : 1894 s. 62-63. 


1095, h. j,: Jak umierał Mikołaj Kopernik, Rob. pom. 25 V 1946, 


16H 


.
		

/Licencje_039_07_177_0001.djvu

			L096. HERTSLET W[ilIiam] L[evisJ: Dt'r Tn'ppellwitz clt'r Wt'ltgeschichtt'. 
Geschichtlicht' Irrtiimer, Ent8tł'llullgt'1l und Erfindungell... 9 Aufl. bcaT" 
v. H. F, Hclmolt. Berlin 1918. 
s. 232-233: kilka wyjaśnipń i sprostowań do bio
rafii I\opt"rnikłł. 
[Iniw. Tor. 


1097. KZ: Fakty i legendy. llustr. Kur. pol. 1/2 lIT 1953. 
O domn Kopernika i opowiadaniu Nakwaskie,j (poz. 2399). 


1098. Poz. usunięta w czasie druku. 


L099. KOLBERG J[ul'ef]: Eiul' Koppcrniku!o<-Iłeliqlłil" Gemumia 190b lU' LI. 
Wis8t'nschaftl. B('il. 


lLOO. Nikolaus KOPERNIKUS und Niirnhcl'l!. Friink. Kur. 24 [ 1941. 


1101. KRUG Erich: Dt'r unbekanntt' Koperniku8. Eine Betrachtung. iibc]' 
Wesensart und AU8schen des Ernt'ut'rcrs dł'T Himmd!o,. Hemel 
J)ampkr. 53: 1955 nr 5 s. 97-98. 


1104. NEUE Ergebnisse dł'T Coppernicusforschullg. Weltall 43: 1943 s. 
hl I n. 


n05, OSTATNIE chwile żyda Kopernika. [Z czeskiegoj. Rozm. warsz. 1851 
nr l s, 3-4, nr 2 s, 3-4. 


IL06. POSLEDNIE hodiny Kopt'ruika. SQkol. 7: 1868 C. 4. 


H07, PIANKO Gabriela: Powstawanie bibliotek i archiwów w Polsce wepuct' 
humanizmu i reformacji. klf'alld/!r R. 9: 1953 nr l. 
. s. 14-17: o hihliotel'P KOPI'ruika, jftgo zamiłowaniach czytelniczych, sposobie korzYHta- 
nia z książek. 


, 


1107a. SCHMAUCH Hans: Des Koperniku8 ł3eziehun
wu zu Schlesiell. Arch. 
.f. schles. Kirchengesch. Bd. 13: 1955 8. 138-156. 


16\ł
		

/Licencje_039_07_178_0001.djvu

			1108, SCHMAUCH Hans: Neut. Fundt' zurn Lt'benslauf des COPlwrnicu,:. 
Z. f. Gesch. Erm'. 28: 1943 s, 53-99, 2 facsirn, 
Ustalenie daty listu do Dantyszka z 17 III 1538 na 17 [(I 1539. W dodatku źródłowym 
do art. m. in.: nr 4-29 XI 1508 papież Juliusz II udziela Kopernikowi, scholastykowi wrocław- 
skiemu pozwolenia na dalsze przyjmowanie beneficjów; nr 8 - list kanoników warm. z Olsztyna 
do bisk. Fabiana z 7 III 1520. wg rękopisu z BibJ. Czartor. w Krakowie, charakter pisma Koper- 
nika; z tegoż źródła również ręką Kopernika pisane pochodzą następne dokumcnty: nr 12 - 
list kanoników w
rm. z Olsztyna do biskupa :FabianR z 29 IV 1920; nr I:ł - do tel/:oż ,(14 VI 
1520 i nr 14 - Kapituła warm. do tegoż z LI IX 1520, 


Ll09. SCHMAUCU Hans: NeueH zur Copl't'rniem,forschung, Z. f. (;Mch. Erml. 
Bd. 26: 1938 s. 638-653, 
Treść: .l. Vber die Heimat der }'amilie des Coppernit:u8. 2. Neue Uaten zur Lebensge- 
schichte des Coppemicus. 3. ))('s Coppernicus Aufenthalt in HeiJsberp;. 
Uniw. Tor. 


1110. STOPNIE naukowe Kopentika. Gar.. lwowska 1()23 llJ' 40 H. Ó. 


.lIlI. WIADOMOŚĆ o Koperniku. Ziemomysl 18
O t. 2 s. 155. 


1112. ZINNER Ernst: Neue Ergł'bniHSe der I\..oppernil'k-Fnrschung. Fors('h-ell 
u. Foschr-e 13: 1937 8, 369-371. 


1113, ZINNER Ernst: Nł'w li
ht UIItJll Copł'rnicul!. R.esearch a. Progr. T. 4: 
1938 s. 135-140. 


TLO IHSTOHYCZI"O-KliLTl'HALi"oE 


1114. A.: Elłoka Kopernikowska. Echo Tyg. 1953 nr 14 s, l, iluHtr. 


II 15, AHERN M. J.: Copernicu,", anli his timł's. Calk. Mind 41 : 1943 nr 
%Q fi, 48- -54. 


1116. ARBUSOW Leonid: Liv1andischt
 Bł'ziehungen von Nikolaus K0l'pt'r- 
nicks Frauł'uburgł'r Zł'itgł'unssen, Quellen u. ror,
('h. z. haft. Ges(;h. H. 5: 1Q44 

. 3 -14. I 
Uniw. Tor. 


1117, BANFl Antonio: .l\.opernik a kultura włoska. Warszawa 1953 Poi- 
ska Akad. Nauk ss, 10. Sł'sja naukowa po
więcona twórczości M. Kopemika. 
Powiel. 
Uniw. Tor. 


lU8. BEAGLEHOLE .J, c.: C0l'ernicuB and his tirnł'M. W: Nichola" COpł'l'- 
nicm;... WI.llingtonl943 "'. 3-13 (poz: 646). 


li.,
		

/Licencje_039_07_179_0001.djvu

			l1l9. BECK MANN Franz: Rhetikus iiber Preusden Ulul seine GOIlllt'r in Pn', 
ussen, Z, f. Gesch. Erml. Bd. 3: 1864- -66 s. 1-27. 
UJ1iw. Tor. 


1120. BIRKENMAJER Aleksander:' Uniwt'r
ytł't Krakowski jako oBrodl.k 
międzynarodowych studiów astronomicznych na przełomie X V i A VI wieku. 
Warszawa 1953 ss. 7 Polska Akad. Nauk. Materiały Dyskusyj nt. Sesji Nauk. 
Odrodzenia 25-30 X 1953. 
Powiel. 
Uniw. Tor. 


1121. BUSZCZYŃSKI Stefan: Oświata w Polsce i u Nit'mców za czasti" 
Kopernika i w dzisiejszych czasach. Poznań 1873 SM.. 78. 
Ks. M. 


1122. CZERMIŃSKI Adńan: Epoka Mikołaja KUPI.mika. Gaz. białost. 19 LJ 
1953 s. 3-4, Gaz, tor, 13 II 1953 s. 6; Głos Tyg. R. 2: 1953 nr 19 8, 2, ilustr. ; 
Głosy z nad Odry R. 1 : 1953 nr 68. 1; Sł. Tyg. 1953 nr 7 s, l, 4, ilustr. ; Żołn. 
Pol. Lud. 19 II 1953 s. 4; Życie i Kul. H. 3 : 1953 nr 7 !!I. 2, ilustr. 


1123. CZERMIŃSKI Adrian: Jego epoka. Sprawy i 'udzie R. 3: 1953 nr H 
s, 3. 


1124, DAUBREE Gabriel August\': Copernicus et 11'8 decouvertell gćogra- 
phiques de son temps. J. d. Sat'ants 1895 s, 750-758. Odh. fiS, 8: Natllre (Pal'is) 
1896 nr 1196, ihlstr. 2. 


1125. DICKSTEIN S [amuel] : Kopł'rnik i \)(łkrycia geograficzne za jego cza- 
sów, Tyg, illustr, 1896 t. l s, 294. 
Ulliw. Tor. 


1126. DOBROWOLSKI K[azimierz]: Studju nad kulturą naukową \\ Pol- 
sce do schyłku XVI - stulecia. Nauka pol. T, 17: 1933 s, 17-148. 
8. 145-146: o Koperniku. 


1127, DOBROWOLSKI Tadeusz .T.: Kopł'rnik na- tle epoki Odrodzenia. Swiat 
l, Życie 1953 nr 22 s, 1. 


1128. DUNGEN Fr. van den: Copernic et son teulps. W: Quadriccntl'nail'ł' 
dl' la mort de Copernic, Ciel et Terre An. 70: 1954 s. 313-315. 
Zob. poz. 654. 


1129, GÓRSKI Konrad: Mikolaj I\tlpernik na tlI' poilIkiego renesanIlu. 
llustr. Kur. pol, 25 V 1946 8, 3. 


J ił
		

/Licencje_039_07_180_0001.djvu

			1130. H.\LBAN Ll'oll: Kupernik na tli' l
poki. kllft. ; Żvc;!' 1953 IIJ' 22 s. 
. 


U3J. HE(JI	
			

/Licencje_039_07_181_0001.djvu

			Poza tym tekst oryginalny podajlJ: Spicile/l,ium Capem. 11173 s. 2U9 - 222 i Pro".. 1..: 
'iic. Copp("rni(,lI
 Hd. 2 11184 s. 3li7-377. 


1141. SCIIIEDER Thcodor: Dcutl'ches Geistel'leben Altprf'llSSenS von C0l'- 
pcrnicus bis Kant. W: Ht'rof'n d. Gcistes in df'utf'chem Of'ten. Coppernicus- 
Kant. Konigsberg ]939 !I. 24- 30, tabl. 1. 
Inst. Hist, UMK. 


1142. SCHOENBORN Hans Joachim: Politischc Stellung und Volkstum dcl' 
Ermlandes zur Zeit rl"!I Kopperniku8. SWdmt d. Ostmark 22: 1938 fi. 112- 14. 


1143. SKAZKIN S. D.: Epocha Kopernika i ce Ijudi. W: Nikolaj Kopel" 
nik. Sbornik statej... MO!lkva ] Q47 !I. 43-63 (poz. 650). 
Obserw. AstrOll. IJ\fK 


1144. SKAZKIN S.: K(!l'ernik i Vnzrozdenie. 1st, Ż. 10: 1943 1', óO-ó3. 


1145, STROWSKI Fortunat: Copc>rnic. Bon milieu et 80n tc'młH1, Astr01w- 
mU! 37: 1923 8. 325 -335. 


. 


1146. SZUJSKI Józef: Odrodzenif' i rdormacja w Polsce, Pięć prelekcyj 
Imblicznych, mianych r. .1880 w Krakowie ,., Wydanie objaśnione przypi- 
sami. Kraków 1881 ss, 197. 
Przedr. w tegoż: Dzieła, wyd. zbior. seria 11 T. 8 s. 1-164. 
O sztuce Gnapheusa wystawionej w Elblągu a wyszydzającej Kopernika s. 51, 160-161 
(poz. 2489). 
Uniw. Tor. 


1147. SZUJSKI J[ózefJ: Polska " wieku h..opcrnika. W: Dwa pICrWSZł' 
I"IDliczne posiedzenia Akac1. Umiej. Kraków 1873 s. 7-24. 
Przedr. " tegoż: Dzieła, ...vd. zbior. sel'. IJ 1', li s. 132- 1411, 
ITniw, Tor. 


, 


Ll4łł. TAUBENSCHLAG Rafał: The University of Cracow in the times ol' 
Copcrnicus, Quart. Buli. Pni. Inst. oj Art.
 V. l: 1943 nr 4. 


J J49. WROŃSKI Hcnryk: Copcrnieo c' iJ RinaBcimcllto. Trad. A. PaJmieri. 
/1;nropa orient. 1923 II. 28] -285 oraz W: II nono ł'inquantł:'nario... s. 52--5b 
(poz. 659). 
Ks. M. 


1150. ZAWACKI Edmund: Copenlicus, t.he man and his timc. Quar.t. Buli. 
Pol. Inst. oj Arts V. I: 1943 nr 4. 


173
		

/Licencje_039_07_182_0001.djvu

			\fIEJSCOWOSCI ZWIĄZANE Z KOPERNIKIEM 


1151. BRACHVOGEL Eugf'n: Dit' ł'rmlancli!lchen Koppł' rni kU8!1tadte. U nserf' 
I'rml. Heimrzl 1923 nr 2. 


1152. DUBOWSKI Adam: 
1ałlami Kopernika. Glos kaJoł. R, Q: 1953 nr 
15/16 1'1. 98. ilustr. 


1153. DUDZLIŃSKA Zofia]: Pamiątki po Koperniku są dla nas bezcennł
. 
[w OIBztynif'. T.idzbarku i Fromborku]. Głos 
lszl. 24 VI 1953 8. 4. ilu str. 


. 1154, KRAGEN Wanda: Przez kraj ruin i piękna. Now. liler. 1948 nr 44. 
ilu!!tr. 


1155. KURYLUK Jerzy: Warmia matht'maticu!'a Mikołaja. Stolica R. 8: 
1953 nr 41 8. 12, ilm,tr. 


1156. MAZURKIEWICZ Kazimil'rz: Gwiazdy prowadzą przez Warmię. T.'vg. 
dl'mokr, 1953 nr 2 8. 6. ilustr. 


. 


115óa. MIASTA mło(ło
ci Kopernika (Toruń. Włocławf'k I. Turvsta 1953 
nr 6 8. 7, ilustr. 


1157, MLODZIEJOWSKI Jerzy: Od Kopernika [wieś w pow. Nysa] 110 From- 
bork. Polska zach. R. 6: 1950 nr 2/3 s, 1-2. ilu8tr. 


1158. PAGACZEWSKI .Janu8z: Siadami Kopernika. Od A do Z 1953 ni 23. 

. 3, ilustr, 


1159. PRZYPKOWSKI Tadf'uHz: Pamiątki Kopernikowskif'. Kohieta 1948 
Ul' 48. ilu8tr. - 


1160. SZLAKIEM Kopernika. Odra 1947 nr 24. ilu8tr. 


. Ilól. AZ,: Tam. gdzie żył i umarł wielki astronom (Frombol' k], Illtstr. 
Kllr. pol. 10 IV 1953 B. 4. 


1162, BALDUS A.: lm Coppernicusturm in Frauenburg, Erml, Haus-Kal. 
J 1938. 


1163, BRACIlVOGEL Eugen.: Das CoppernicuB-Grab Im Dom zu Frauen- 
burg. Z. f. Gesch. Erml. Bd. 27: 1939 8, 273-281. 
Uniw. Tor. 


li4
		

/Licencje_039_07_183_0001.djvu

			1.164. BRACHVm;F.I, E.: Cnppf'rnif'IH' Grabstatt,. wirrl IIntf'rf!11ł:ht. Erm/. 
Ztg. 12 T 1939. 


1165. BRACHVOGEL E.: Die Dombul'g in Fraucllburg zur Zeit df's COpPf'l'- 
nicm
. F:rml. Ztg. 14 II 1942: Z. .f. GPsch. F:rml. Bd. 28: 1943 R. 43-46. 


lJ66. BRACHVOGEL E.: Fraupnbllrf.!:. rlit. Starlt .1t'1' Koppf'rnikul'. Elbing 
1933 ss, 34. . 
Toż w jęz. ang.. Elbing 1933 ss. 34. 
Wyd. w
eśniejsze: AIlt'nstein 1919 ss. Iti. jako odb. z Allens.eiMr Volkllbl. 


1167. BRACHVOGEL E.: Frallt'nbllr
. rlif' Starlt lłt'r Koppf'rnikul'. 1(ahlb"r- 
f!,er Wor/w 2 VTIT 1930, 


1168. BRACHVOGEL E.: Frauenbllrf.!:R Dombc
 aIs Sternwartf'. Unserf' 
erm'. Heimat 1935 nr 10. 


\ 
II 69, BRACHVOGEL E.: Df'r Hochalter des Domes in Frauenburg zur Zt'it 
,les Kopperniku8. Z, f GPsch. Erml. Brl. 26: 1936 R. 72-94. tabt. 


1170. BRACHVOGEL E,: Dic Sternwartedes Coppernicu8 in Fraucnburg. 
Erml. Ztg. 24/25 VI 1912; Truhe 1925 nr 33: Unsere erml. Heimat 1923 nr 2: 
Z. f Gesch. Erml. Rd. 27: 1940 f'. 338-366. 


LI7!. BRACHVO(;EL E. : Dit' Sternwartt' uud rli," GrabsUit1 ł
 dt'R K0l'- 
I'crnikus, Erml. Ztg. 18/19 IX' 1937. 


1172, BURHARDT S.: Tam. gdzie żył 
pOUJsz. 26 XI 1951. 


pracował Mikoła.i K.0l't'rnik. SI. 


1173. BUTTLER R.: Fraut'nbur
. rue Wirkungsstat.te des Koperllicul'. 
Propyliien 36: 1938 f'. 42. 


1174, CZACKI Tadeusz, MoJski Marcin: List do J. P. Sniadcckiego u Koper- 
niku dnia 12 sierpnia 1802 z Królewca. Nowy Pam. 1
a,.sz. 1802 t, 7 s. 222-- 
226. Odb. Warszawa 1802. 
Przedr,: Polkowski I.: Kopernikijana T. 3 1875 I. 85-87. Umieszczony też w dod. do 
('ozprawy Śniadeckiego ..O Koperniku" (poz. 1513). Większy fragment w tłum. nit'm,. PremII. 
prov. Bl-r Bd, 8: 1832 8. 552-563. Skrót w tłum, niem. lntelligsB1sbl. d. ollg. Liter. Zt/{. 1804 
nr 100 8. 805-806. 
K6rn, 


175 


\
		

/Licencje_039_07_184_0001.djvu

			1175. CZACKI Tadeul:!z: MaiAon de Kopernik a Frauenburg, OU ił mourut 
en 1543. Visitee par Thade Czacki en 1802. W: La Pologne historique, lit- 
teraire, monumentale et illustree. Rerl... som; la dirt'ction dl' Leonard Chodźko. 
Paris 1839 s. 243 -245. tabl. 
{Tniw. Tor. 


1176. CZERMIŃSKl Adrian: Tam, gdzie żył i pracował Kopernik. Echo 
Tyg. 1953 nr 19 s. l; Gaz. tor. 27 " 1953 s, l, ilustr. ; Gaz, pozn, 28 V 1953 
!ol. l, ilustr. ; Now. Tyg. 1953 nr 21 s. 3; Sł. Tyg. 1953 nr 21 s. 2, 4, ilustr. 


LJ77. CZERWIŃSKI Marcin, Tomaszewska Danuta B.: ",.. Jak wielu innych 
mężów, wielkimi odkryciami zasłużonych światu, tak i nasz Kopernik, długo 
nieuczczonym pozostał " Prz. kuJ,. R. 2: 1953 nr 21 s, l, ilustr. 
O Fromborku. 


1178. DIETRICH Stanisław: Gdzie znajduje SIę grób Mikołaja Kopernika? 
ProM. R. 10: 1954 nr l s.
5. 


, 


1179, DlTTRICH [Fr.]: Der Dom zu Fraut'nburg. Z. f. Ge.'Ich. Erml. Bd- 
18: 1911-13. 


o mieszkll'niu Kopernika w wieży Fromborskiej, tzw. Curia Coppernicana. 


1180, DUDZIŃSKA Zofia: Na Hpotkanie wiekom 
!ol. 4, ihll:!tr. 


Świat i M.'Y 1953 nr 66 


lun. DZIANISZ Paweł: Strażnica północna. U,lstr. Kur. pol, 24/25 V 1953 
I:!. 6, ilustr, 


1182. FRIESEN H.: Uie Kopcrnikus-Gedenksstiłtte lJl Frauenburg. Him. 
melswelt J g. 53 : 1943 s. 67 -70, illlstr., m, in. głowa KOl)('rnika z rzeźby Wis- 
sf'la. 


1183. FROMBORK, miasto Kopernika, Radio i Świat R. 9: 1953 nr 25 8tl'. 
wt'wn, okładki, na zewn. - Kopernik wg Matejki. 


1184. GADOMSKI .Jan: Grób Kopernika. Urania R 25: 1954 nr 3 s. 81 
84, ilustr. , 
W związku z tym: Przypkowski T[adcusz]: W sprawie nagrobku Mikołaja Kopernika, 
tamże, nr 7 s. 222-223, ilustr. (na okladce fot. nagrobka z kościoła św, Anny w Krakowie) 
oraz Gadomski J.: .leszcz!' o fromhorRkim nagrobku Kopernika, tamie nr 10 s. 320-321. 


1185, GADOMSKI Jan: W poszukiwaniu grobu Kopernika, Probl. H. 10: 
1954 nr 8 8, 521- -523, ilustr. 
W związku z tym: Flis Stanisław: W sprawie !'pitafium Kop!'rnika. Probl. R. ll: 1955 
ur 7 II. 492-493. 


176
		

/Licencje_039_07_185_0001.djvu

			II 86. HUBAL H.: Frombork-miasto, gdzie żył 
trum łacińskiej i polskiej kultury nad Bałtykiem 
nr 41. . 


i tworzył Kopernik. Cen- 
Kur. liter,-nauk. 1930 


I 


1I87, J, P.: Sprofano.wanie miejsca wiecznego sp:)c
ynku Mik, Kopernika., 
Urania R. 18: 1946 nr 1-,2 s, 29-30. 
N!I podstawie notatki W. Popiel (poz. 1198). . 


1188. J URAND: Baszta Kopernika. Poradnik turystyczny dla młodzieży 
(II), Polska zach. 1929 nr 13, 


1189. KETTNER Adolf: In dt>r Domgruft zu Frauenburg, Oberschlesier 
Jg. 17: 1918/19 s. 225-232. 


1190, [KOPERNIK] Nicolas Copernicus. Nature V, 162: 1948 s. 4.1.5. 
Notatka o kat ('drze we Fromborku. 


, 


1191. KOZAKIEWICZ Stefan: Miączyński Jan Antoni: Zabytki Fromborka, 
Przewodnik Warszawa 1948 58, 25, ilustr, 6. 


. . 
1192, MAMUSZKA Franciszek: Frombork gród Kopernika. Warszawa 1954 
8S. 51, nlb, 5, ilustr. 


;, 


(Mazurkiewicz] K.: Toruń-Frombork, ogniska kultu Kopernika, zob. poz. 1232. 


1I93, MIĄCZYŃSKI Jan Antoni: Frombork, Odra R. 4: 1948 nr 36, ilustr. 


1194, MICHALSKI Ryszard: Dwa spotkania we Fromborku. Dziś i Jutro 
1952 nr 39 8, 11, ilustr, 


1I95, MICHELIS: Gedanken am Grabe des Kopernikus. Natur u. OJfenb. 
1865 s. 1-12, ilustr. 


1196. MIETKOWSKI Jan: W Kopernikowskim Fromborku, Nowa Kult, 
R. 4 : 1953 nr 22 s, l, ilustr. 


1197, [OSZELDA Władysław] Most: Miasto mistrza Kopernika. SI. powsz. f 
J9
1 nr 209 8, 7. 


1198. POPIEL Walentyna: Grób Kopernika rozbity. Gaz. lud, 1946 nr 118. 


1199, PROWE Leopold: Uber den Sterbeort und die Grabstatte des Copper- 
nicus, N, Preuss. prov, Bl-er. Bd. 11: 1866 s, 213-245. OJb, Thorn 1870 
88. 34. 
, Uniw, Tor. 


12 - BibIiol!nfia K.p.roi..ow.... 


177 


A
		

/Licencje_039_07_186_0001.djvu

			I 


'f 


12UU. SCHMAUGH Hun!;: UI'r Ahur dl's NicohłUl! Coppcrnicub in dcr FI'iIlIt'JI- 
bur
er Domkirrh('. Z. f Gf'sch. Erml. Brl. 27 : 1941 s, -424 43C1. 


1201. SHOKOWSKI Stanisław: Frombork (Fraut'nburg), nadbałtycki Wa- 
wel (Wspomnienia z wycieczki). Strażn. zat:h. I{: 5 : 1926 !oi, 105-111, ilu!'tr. 
Przedr. w tegoż.: Prusy \'fschodnie, kraj i ludzif'. Warszawa 1929 oraz 
tiaRtn i ludzif' Pnrs 
Wschodnich. Warszawa 1946. ' 


12.02. On: STADT in der KOPI'miku!< ll.htl' [Fromhurk?] S,m"t"R 1951 III' 
30 R. 8. 


1203. S;rENz Edward: Z wycieczki do Fratłl'nhllr
a. (Śladumi I\.opernika). 
Urania R. 8 : 1929 nr I fi. ] - 8, ihtfitr. 


1204, SULIMA Stefan []I!'ell'l.] Nad zaguhionym grubI' m nil.hi,'skiego kuno- 
nika. Odra 1947 nr 3. ' 


I)rzedr.: w tegoż: -Ziemia odllaleziol1ych przezllHczf'ń. POZl1ail 1947 s. )(i5
 IIH, iLuslf. 

nzwi8ko autorH: O
rodziński Wł. [?] 


. 


\ 


1205. SYDOW Marian: Obllerwatorillm nad Zalt'wem Wi!'lanym. O Kop,'rui- 
kowskim Fromborku. Jllll,
tr. Kllr. pol. 25 " 194h s, 5. 
I 
1206, SYLWESTER Antuni: Dokoła Zalew II Wiślane
o. Ugniwfl. 1948 nr 39. 


1207. SZYMAŃSKI Stanisław: Wieża 
0l'ernika wt' Fromhorku. Ochro 7,((- 
bytk6w n. h: 1953 nr l 1'. 57- h3, ilustr. 


1208. SZYMAŃSKI Stanisław, 
pracownia Mikołaja Kopernika. 
O projektach ft'konstrukrji. 


W cgJlt'r Czeslaw: Frombork. Mieszkanil' 
Urania n. 24: L953 JU' L s. L -9, ilusIr. 


1209. TAM, 
dzic umarł I\.o)lcruik. SI. pom. 211 rr L93:> S. 3, ilustr. 


1210. TARNOWSKI Stanisław: FI'aupnbllrg. Urywek. Żoł". pol. 1923 JlI' 7 
S. 9- 12, ilulItr. 


, 


1211. WALCZAK A. W..: Poznań 
1953 nr 39 8. 1-2, ilnstr. 


Frmubork - Poznań. Nowy Świat H. 4: 


ł 1212. WIETRZYKOWSKI A.: :FTtlmhork, ])z, Imlt. 22 fI '1953, 


1213. WIETRZYKOWSKI A.: Frombork - miasto, w
 którym żył kop,'r- 
nik, gromadzi pamiątki Im wit'lkim orlkrywcy. Kur. cfldz. 9 VIJ 1950. \ 


'17
		

/Licencje_039_07_187_0001.djvu

			1214. ZAUNICK: "l\.opp
rniks" Grabinschrift. Min-en z. Gesch. M"d. 
Na,uru'iss. Bd. 39: 1940 s. 211. 
Oda Pic('olominiego. 


1215. ZIEMBA Stanisław: Miasto Kopernika czyli fromborskie refleksje" 
Dz. liter. 1949 nr 43, ilu str. 


1216. ZOŁOTEŃKO Maria: Frombork nad Zalewem Wi
lanym, Szczecin 
1946 ss. II. 


1217. HAJDUK Ryszard: W Kopernikach, Glosy znad Odry. R. l: 1953 
nr 6 s. I, ilu!!tr. Toż pt.: ... powstała spółdzielnia. f;wiat i My lr 53 nr 66 s. 2, 
ilustr. 
O wsi Koperniti w pow. nyskim. I\f. in. o pochodzeniu Kopernika. 
1218. RUDZKA Ewa: Collegium Maius najstarsza siedziba uniwersyte- 
cka w Polsce. Tam gdzie studiował Kopernik. [Kraków]. Probl, R. 9: 1953 
nr 7 s, 456-457, Świat i Życie 1953 nr 25 s. l, ilust]'. 
Glówuif' o pracach restauracyjnych, 


\ 


1219. BRACHVOGEL Eugen: Heilsberg [Lidzbark] und Koppernikus- 
Rrml, mein Heimatland 24 VII 1936, 


l220. ŁUKASZEWICZ H('nata: Kamit'nit' mówił nie umieją. .
wiat i Mv 
Ilł53 nr 66 s. 4, ilnstr. 


1221. HEIN Heinrich Heinhołd: Einige Uenkmaler des t:opernicus auf 
dem SchlosBe zu AHt>nst('in. [OlRztyn], Prf'll,Ss. Arck, 7: 1796 s. 706-717. 
[Tniw. Tor. 


1222. MAMIŃSKI Władysław: .., że żył i pracował cHa Polski. ŚlfJiat i My 
1953 nr 66 s. 4. 
O Olsztynie. 


1223. MIERZEJ[A Krzysztof]: Prześpi - czy nie? Świat i My 1953 nr 6b 

. 4. 
O niszczeniu się pamiątek po Koperniku w zamku ol8ztyńlkim. 


1224. PLATER W,: Olsztyn, Siew 1923 nr 8. 


1225. BERLACKI M.: Gród Kopernika [Toruń] - klejnot Pomorza. Tryb. 
rob. 1947 nr 199. 


liY
		

/Licencje_039_07_188_0001.djvu

			. 


. 
1226. DITTMAN G. G.: Beitrage zur Geschichte der Staclt Thorn. [Thorn I 
1789, 


. , 


8. 13-21: o Koperniku. PrzYPuszczpnie, że pochowany w Toruniu. 


1227. DZIANISZ Pawd: Rodzinne gniazdo [Toruń]. Ilustr. Kur. pol. 17/18 
V 1953. 


1228. FELSKI Adam: Toruń - miasto Mikołaja Kopernika, Gaz. tor. fi V 
1953, 


1229. GOLIŃSKI Lelilzek: Miasto, w którym mówią wi..ki. Tryb. TJufu 2Q 
III 1953 s, 6. 


1230. 
Przyjaźń 
\ 


GOLIŃSKI Leszł
k: O Mikołaju 
1953 nr 21 R. 6, ilustr. 


Koperniku - IIpowic
ć toruńska. 


1230a. NikolauR 
31-32, 37, 
Ks. M. 


KopernikuIiI ist in Thorn heerdigt. Th9run:a 183'1 nr 26, 


1231. [KUJOT Stanisław:] Toruń, Rocz.-i TNTor, 1884. 
s, 76-83 pochodzenie i dom Kopernika, 97-100 pomnik Kopernika, 105-115 uroczy- 
Mto'ci Kopernika 1873. (To oMtatnip przedr. SI. pom. 1923 nr 30). Odb. Toruń 1884 ss. 113. 
Ks. M. 


1232. [MAZURKIEWICZ] Krystyn: Toruń - .Frombork, ogniska kultu Ko- 
pernika. Ilustr. Kur, pol. 20 II 1950 iii. 6, ilustr. 


1233. MIEJSCE rodzinne Kopernika, Gaz. krak. 1845 nr 248. 


I 
1234, MIERZEJA Krzysztof: Tu urodził się po raz wtóry. S,eiat i Mv 1953 
nr 66 s, 3, ilustr, 
M. in. o uniwersytecie toruńskim. 


1235, P ASIKOWSKI Tadeusz: Miasto Mikołaja Kopernika. Nowy Swial 
R. 6 : 1953 nr 26 s. I, ilustr. 


1236, REICHERÓWNA Alina Jadwiga: II medioevo ID Polonia: Toruń. 
La citta natale di Copernico. Polonia-Italia 3 : 1937 nr II s, 22-24. 


1237. SYDOW Marian: .Naj ciekawsze osobliwości miasta Torunia z daw- 
nych i naszych czasów. Toruń 1933 ss. 85, ilustr. 
s. 11-14: dom i pomnik Kopernika. 


\ 
1238. TAK: :M.iasto Kopernika. Film 1953 nr 32 8, 7. ilustr, 


180
		

/Licencje_039_07_189_0001.djvu

			1239, ADOLPH H.: Das Ge.burtshaus des Nikolaus Copperniku6. Mitt-erl 
Copp. Ver, H. 4: 1882 8, 11-47. 
Uniw. Tor. 


1240. BIRKENMAJER L. A" Łęgowski .Józef: W sprawie domu rodzinnego 
Kopernika. Sł. pom. 1923 nr 42. 
Uniw. Tor. 


1241. DEUX mal60ns 8e disputent l'honneur d'avoir vu naitre Nicolae 
Copernic, W: Nicolas Copernic. Buli. special, Paris 1953 (poz, 647) 8. 15, 


1242, DOM Kopernika w Toruniu, Przyj, Ludu R. 2: 1835 t. 1 8. 4-5, 
ilu str. 


1243, FELSKI Adam: Dom, w którym urodził Się Kopernik... Gaz, tor. 
25 II 1953, ilustr.  1244. FELSKI Adam: Dwa rodzinne domy Kupt'rnika, Świat R. 3: 1953 
nr 26 8. 15, ilustr, 


1245. GADOMSKI Jan: [Li8t do redakcji w sprawie zaniedbanego domu 
Kopernika w Toruniu]. Urania R. 22: 1951 nr 9/10 s, 211-212. 


1246. GÓRSKI Karol: Dom Kopernika w Toruniu. Ochro Zabytków R. 6: 
1953 nr 1 S. 6-8. ilustr. 


1247. GÓRSKI Karol: Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 
1955 Tow, Bibliofilów im. Lelewela 8S., 33 tabl. 3, rys, 
Druk w ilości 100 egz. 
Rec, Gadomski Jan. Urania R. 27 : 1955 nr 1\ I. 342-343. 
Uniw. Tor. 


1247a, JONAK Eberh. A,: Napoleon und Coperniks HaU8 in Thorn, OSI 
u. West 1841 nr 10. 
Pnedr, anonim.: Thorn. Wochellbl. 1850 nr 22. 


1248. ŁĘGOWSKI J [ózef]: W którym domu urodził się Kopernik? Sł. pom, 
18 XII 1921 8. 3. 


1249, OLSZEWSKI Władysław: [)om Kopernika w Toruniu, Tyg, ilu sIr. 
1860 8, 63-64, ilustr. 


1250, PRATORIUS Karl Gotthdf: Topographisch-historisch-statistische Be- 
>!chrcibung der Stadt Thorn.., Thorn 1832. 
8. 128: dom Koperiuka. 
KI. M. 


181
		

/Licencje_039_07_190_0001.djvu

			. 


,1251. SULERZYSKI Natalis: Pamiętniki... b. posła ziemi pruskiej na sejm 
berliński. T. 1. Warszawa 1871. 
s. 34 i 44: o domu Kopernika. 


1251a. WALJ:;GA Stanisław: Zagadka domu rodzinnego Mikołaja Koper- 
nika. Prohl. R. 11: 1955 nr 7 s. 482-485, ilustr, 


1252, z: Dom Kopernika w Toruniu, Rob. pom. 25 V 1946. 


Zob. też poz. 15. 747, 1097. 


.
		

/Licencje_039_07_191_0001.djvu

			, 


- . 


y TW(HłCZOŚĆ J VZJAł.ALNOŚĆ KOPEH.NJK-\ 


1\.UPERN II\. .TAKO ASTHUNml 


PUPHZEUNU:Y h..uPERNIKA I (;ENEZA JEGU TEOHII 


J 253. "MCA N(;EU Gio\o anui: Sui pn.t'ursOI'i tli C0l'eruil'o. Pi
a 1912, 


BIRKENMAJER L. \,: Cadio Caleugl1il1i a K..pcruik. \\ tegoż: Stromat" Copt'rui('ul1a. 
"'ruk..w I 924 s. Hi9 -192. 


IhHKENMAJER I.. -\,: Gelleza ..dk"y('il' ..świ..tl..ua zabytkicm dotyd,ezus Jl(eZl1auym, 
Tamżl' s. 152-1611. 
\ 
1254. HRACH VUGEL Eugell: Vi,. ,'rstcll h..ei:yw dCl' kO)lpcrnikauil!chen 
Stt'rnenlehre. UnseTe f'Tml. Heimat l;; : 1935 nr 2. 


1255. 1hIACltVU(;EL E.: Nikolau
 KUl'l'crnikus (1473- -1543) U1ul Aristarch 
von Samo8 (ca, 310 bi8 230 v. Chr.) Z. l. Gf'sch. Erml. Brł. 25 : 1935 8. 6Q7 - ... 
767. Odb. Braunsherg 1935 88, 73. 
H.ec. Koyre Al., Reeherches philos. 5: 1935 :\b s. ,
59 - .
6(): ZiJII,er E., Vjsrhr. Aslron. 
(;es, .Tg. 72: 1937 s. 55-56. 


L256, VUHEM Pierre: lm precur8cur fl'anr;ai8 de Copernic: NicoJ.. Oresnw 
(137i), Ret.. gen. Sc. pures et appl. An. 20: 1909 8, 503 -506, 
Rozprawia się z tym art. \1. Birkl'nmajer w przypisIIch do De rl'volutiouibul!, WarszawlI 
1953 8. 91 92 (poz. 142). 


1257. EASTMAN Charles H.: TIU' earlie8t l'f('lłr'l:t'sSUl'S of C01't'rnicu8. Papui. 
:.s(.. manth. 68 : 1906 s. 323 - 327. 


1258. ERIIARDT H., Erhardł-Siebold E.: \rchilllt'lles' sUllrl-t'el:kOlwr, Ari- 
s1archo8 uml Copernicu8, I.
is 33: 1942 8. 578. 602. 


.. 
1259. F.: Przed K0l'ernikit'lll ustl'Ollomja I'tuUng Biblii. Prz. świul. 1923 
nr 5, 


126(1. G-\88A L.: I pr
'l:Ul'SOI'1 Iii Coperni(
o. H.. ('. 1st. toml,urdo 7i : 1944- 
s. 321 -327. 


ł R:
 


.
		

/Licencje_039_07_192_0001.djvu

			1261. GRABOWSKI Lucjan: Poprzednicy Kopernika w starożytności, W: 
Mikołaj Kopernik. Księga zbiorowa, Lwów 1924 s. 14-30. 


1262, HABLER Theodor: -Ober 2 Stellcn in Platos Timaus und im Haupt- 
werke von Coppernicus. Die Stelle des' Hauptwerkes von Coppernicus, aus 
der man geschlossen hat, dass der Verfasser die eliptische Gestalt der Plallt
- 
tenbahnen geahnt habe, Abh-en zum J ahresber d. Fursten-u, Landesschułe 
zu Grimma. Grimma 1898 ss, 26. 
BibJ. PAN (Warszawa). 


1263, HEATH Thomas L,: Aristarchus of Samos, the ancient Copernicu8, 
Oxford 1913 ss. VIII, 425, 
O Koperniku w przedmowie i na s. 301-305. 
Rec. zob. przy poz, 1264, 
Jag. 


1264. HEATH Th,: The Copernicus of Antiquity, (Aństarchus of Samos). 
London 1920 ss. V, 59, 
Rec.: Thirion J., Rev. d. questions scienl. 24: 1916 8. 90-1-26. 


, 


1265. HIPLER Franz: Cclio Calcagnini und seine Schrift iiber die Erdbe- 
wegung, Ein Beitrag zur Geschichte dcs kOIJcrnikanischen Systems und seines 
Urhebers, Natur u. OJJenb. 25: 1879 s, 575-586, 


1266, HIPLER Franz: Die Vorliiufcr des 'Nikolau8 C0l'pernicus, insbeson- 
dt're Cclio Calcagnini (1479-1541). Mitt-en Copp, Ver, H. 4: 1882 s,49-80. 
Rozszerzenie poprzedniego. 
Uniw, Tor. 


1267, HOFF E[rwin]: Die Urspriinglichkeit des kopernikanischen Gedan- 
kens. VorJełd 3 : 1943 s, 95-98, 


1268. HOLDEN Edward S,: The predecessors of Copernicus. Popuł, Sc. 
month. 64: 1904 s, 316-343. 
W tłum. franc.: Ciel et Terre 25: 1904. 


1269, IDELER Ludwig: Uber dcs Verhii
tnis des Copernicu8 zum Altertum. 
Museum Altertumswiss, 2: 1810 S. 391-454. 
Skróty: Arch. f Geogr. Hist. 2: 1811 8. 193-195; Monad. Corresp. hrsg. v. Fr. Zach. 23 : 
1811 s. 79-89. 
Sniadecki w'Ostrzeżeniu przydanym do rozprawy o Koperniku (wydania z r. 1814 i IIH8, 
poz. 1513) wyraża się o powyższym jako o plagiacie. Polkowski I. (Kopernikijana. T. 3 s. 127) 
uważa to za tłumaczenie Sniadeckiego (poz. 15,13). 


184 


-.
		

/Licencje_039_07_193_0001.djvu

			. 1270. JACOBI Max: Nico1aUls von CUI;a und Leonardo da Vinci. 
laufer des Nicolaus Coppernicus, Altpr. Mschr. Bd. 39: 1902 s, 
Prometheus 13: 1902 s, 491- 493. 
Uniw. TOT. 


, 
zwel Vor- 
153 167; 


1271. KRASSOWSKi Jan: Astronomiceski ponjatija predi Kopernika. Pnl.- 
balg, Pregl. God, 5: 1923 nr 12/13 s. 86-87. ilustr. 
Z książki tep;oż: \1. Kopernik, Warszawa 1923 (poz. 484). 


1272, MAŁACHOWSKi Stanisław: Biruni a koncepcje Kopernika. Probl. 
R. 10: 1954 nr 9 s. 606-607. ilustr. 


1273, MAŃKOWSKI Alfons: Geneza heljocentrycznego systemu Mikołaja 
Kopernika, Mestwin R. 8: 1933 nr 2 s, 1-2. 
Ks. M. ' 


1274. MARKIEWICZ Roman: Odpowiedź na zarzut. uwłaczający zasługom 
Kopernika, Pam, warsz. 1820 s. 253-256. 
Z powodu pisma Calcagniniego Quod coelum stel, lerra autem moveatllf, 
Por. poz. 1292. 


1275. MEYERIlOF Max: Un prćcurseur de Copernic: Aristarque de Samo!'. 
W: Quatrieme Centenaire dc Copernic ... Cairo 1943 (poz, 655). 


1276, MIEDZIŃSKI Florian:. ,.Kopcrnik nie odkrył żadnej nowości", Rzecz 
o próbie odarcia ze sławy' genialnego kanonika-astronoma z Fromborka na 
korzyść kanonika-pocty z Ferrary (Calcagniniego]. Probl. R. 9: 1953 nr fi 
s, 494-406. ilustr, 
, 


, 1277, M ULLER P, Ad,: Die .v orlaufer des Kopernikanischen Weltsystems. 
Natur u, OJJenb, 1899 s, 11-23. 


1278. NADOLNY J,: Kopernik a starożytni. Filomata 1930 nr 22 s. 248- 
258. ilustr, 
, 


1279, NORDMANN C,: Ił y a vingt siecles. les Grec
 avaient dćjit trouve 
te systeme dł' Copernic, Ann, poliI, liller, 92: 1929 s, 406. 


1280, OPPENHEIM S,: Uber das Verhaltnis dcs Koppernikanischen Welt- 
systems zu den Ptolemaischen. Z, f physik. chem, Unterr. 18: 1905 s. 12 i n. 


1281. PIJPER F.: De kefini" van de bolvormige gedaante der aarde vóór 
Copernikus. Nederl, Arch. vor Kerkgeschiedenis 5: 1908 s. 117-129. 


IIió
		

/Licencje_039_07_194_0001.djvu

			1282, PRO\H: Lt:0l'uld: Lt'bt,(, rlit' .\bhallgigkt'il łll'
 CClpt'rnicu
 von tlt'n 
(
t'dauken gricchischer Philot;0l'ht
Jl uud Astrouomt'n. ". Prf'lIss. ,mu'. - Rl-r 
Ud. 10 ;-1865 s. :lO (ą Orlb. Thorn 186!'J 1'1'. 4h. 
(;niw. Tor. 
Zob. też poz. .W L 


1 282a. SCHIAPARł:U.1 GiOV3uui [' irgiuiu J: OcigiJlt. dł-ł sitoiLeIntl l'lanetarifl 
ł.Jiuct:'utrico l'rcslw i Greci, Mem. 1st. /ombardo V. 18: 18911 -1900. 
Przedr. w tegoż: Scritli. T. 2. TIolop;na 1926 s, In -177. Autoreferal, ,-trene /J Honm 
( : 1898 s. 65-79. 


1283. SCHlAPARELLI (;. V.: I }Il'ccursori Iii CUl't'Tllico fiI'W alltichita. Hicer- 
che storiche, Mem. 1st. Lombardo, CJ. di letl. SC. malem. f' nr". v. 12. [Odb. ?J 
'\1ilauo 1873 S8, !'J2 [jako l Pnbhlicazioni dt'l Rt'alt, OSl'...rvatocio tli Rcera in Mi- 
lano N° III, 
Toż w wyd. zbior.: Snitli 8ulla storia delia astronumia "..tica. Set',io.. ['\.. Bologna 192
 
s. 361-458. 
Rcc.: Edinburgh Rev. 11177 Juły s. L02--11Il. 
Przekł. niem,: Die V orliiufer des Coperniclls im A(terLum. Historische UnLcrsuchungen, vor- 
gctragen im K. Lombardilchen IJlsLitute bei Gelegenheit der 400. \\'iederkehr des GeburtB- 
tages von Copel'nicuB. lus DelltBche iibertr. v. \1. Curtz('. AltJlT. Msrhr. Bd. 13: 1875 B. 1 --,t6,' 
97- -128, 193-221. 01111. KK, 109. 
([niw. Tor. 


) 
J 284. SCHULZ Ot LCI Tli.: EUlwickJuug Ulul lJntcrgang łll's Kopt'rnikanischt'll 
W dtsystt:ms lwi d,'u Altcu. Stuttgart 190Q ss. 145. 


1285, SCHlJMACUER J [ost'ph].: Dic theoria dcl' GricclU'u U1ul tlił' I\. O} II' rni- 
kanischt, Unwalzllug. Tatu,,'lt 18: 1943 8. 182 -'--1911. 


. 
1286, SPRENGER AJtlyt;: Tiu' Cop,'cnican sytoiłt'JIl 01' atoitruJLumy aJllIIJLg Ihł' 
Arabs, .T. .4.
ial. SflC. 2!'J : 18!'JłJ. 


\ ' 


1287. STEGEMANN Viktor: D,.c griechil:'che PltiJulSoph UJul AstroJLoJll Hike- 
Las von Syrakus ais Nicdal'\ (=- Utoi) hf.i K0l'ł'rnikutoi lIJuł GiOl'rlano RruulI. Pro- 
I(>us 1943 s. 97-99. 
[nst. Hist. (IM'" 


1288. Dl E VUlłGANf;Elł łlł":; CUl'ł
rnicus. i<;uropu 1872 Ul' 14. 


1289. W AERUEN H. L. van 11.'1': 
IUIn. Proteus 1943 8, 100- ,104. 
Inst. Hist. VI\1K 


nit' \' urgiin
,'r tlł'S Kup,','niku!' Hn \ Itt'r- 


, 


1.290. WILSUN E. B.: .\ f,'w IICI'-cllp"J'mcan asI I'UJLII 111"rM. Plł/"d. ''''''ron. 
2!) : 1QI7 s. RR 1.02. 


(HU
		

/Licencje_039_07_195_0001.djvu

			121J1. WITKO"'
KI Józef: ....opc.rnikaliska t..mia rucbu I'lallPt na tlI' ant\"(
z- 
nych Rystc'mów. POl/t. Astron. T. l: 1953 z. 1 !<. 5 12. 


1292. WLOSI l'hcą I\.opl'rnikll\d "law\, clllc'brać. PlIm. l/ł7m(',
k; 4: 1819 
1. I s. 561. 


o Celio Ca1cagniniJll, 
Por. poz. 1274. 


1293. ZIEMBA,.T an: Starużytni poprzednicy I\.0pł'rnika. .(;wi(1I 
,1952 nr 7 s, L 


Zvci(' 


I 
1294. A NCIENT astcollomical in!'trnm..nts in Polaluł. Pol. .foTeigll 'l'md(. 
1951 nr 8 s, 11- -13, ilustr. 
Toż w wyd. w jęz. ros., franc., niem. i hiszp. 
\1. in. 
nstrumentarium Kopernika zrl'konstruo"ane przez '1'. Przypkowskiego. 


\ '\AItZĘVZIA AS'ł'ItUNUMICZNE l\..UPERNIKA 
OI\SERWATORIl'M FROMBORSKIE 


\ 
1295, HIRKENMAJER LudwiJ... Antoni: Astronomiceskih' orudija IUI l\.ul"'r- 
nika. Pol, balg. Pregl. God, 5: 1923 nr 14- 15 1-1, 118- 119. ilustr. 
Z książki tegoż: M. Kopernik 1900. 


.... 


HIRKENMAJER L. A.: J:\jarzę(lzia astronomiczJlI' i ohserwlłcyc "opl'ruika, \\ \('I(Oż,: \1 iko- 
łaj Kopernik. Cz. 1. )(raków 1900 8. 293-319. 
Podaje liczbę znanych obsenvacji Kopernika 
 63. 


1296. HRACHYUGEL Eugen: 
f'rm'. Heimat 1921 nr 12. 


Dal-1 ,.Fernruhr" de", .....0I'Pc.rnikus. 
, 


U"Sf're 


1297. BRAHE Tychu: Ut' nuva ł't ludliu!' ac'vi mellluna prms visa :o;t('lIa ... 
anno ". 1572 ". Haflliae 1573. 
'" ks. 1-l'j wzmianka o in8truml'ntach "opl'ruika, ich niedoskonałości i "ynikłyc'h stąd 
błędach. .... 


, 


1298, CICHU'" ICZ Ludosław : Illstrulllcntal'iulll alStruJlumiczllł' K0l'ł'ł'Jlika. 
Prz. geoikz. 1954 nr 7 s. 215--217, ilm;t-r, 


1299. DĄBROWSKI W ojcic,..h: Z orlległo8ci cztł'rc'('h wic'ków. UZf'CZptlSptl'. 
21 II 1923. 


o instrumentach ustronoJlliczuych Kopernika. 
\ 
13UO. GAUOMSKI .Jan: ))uslrzł'lł;aJnic' Iluktora "Mikulaja", "(m'. T,vg. 11J;;3 
JIJ' 37 H. l. iluAtr. 


lxi 


.
		

/Licencje_039_07_196_0001.djvu

			1301. GADOMSKI Jan: Ek8pertyza al'tronoIJliczna wt' Fromborku. lIm- 
nia R. 25: 1954 nr l s. 1-7, ilu8tr. 
Rekonstrukcja obserwatorium Kopernika, 


ti 1302, GADOMSKI Jan: Obserwatorium KlIl'ernika we Fwmhllrku. Um- 
nia. R. 25: 1954 nr 2 8. 45-47. 


1303. GADOMSKI Jan: Kamieński Michał. Pagaczew:ski J anU8Z: W P08ZU- 
kiwaniu obserwatorium Kopernika we Fromborku. Probl. R. ] O : 1954 nr 1 
s, 34-39, ilustr. 


1304, KAMIEŃSKI Michał: Obserwatorium Mikołaja [Kopernika] z Toru- 
nia. ,Od A do Z 1953 nr 47 s, 2. ilustr. 


1305. NARZĘDZIA astronomiczne Kopernika. Czas 19 II 1923. 


1306. NARZĘPZIA astronomicznI' Kopernika, Dz. pozn. 1923 nr 47: 28 II. 
I 


1307, PRZYPKOWSKI Tadeusz: Les instrument8 astronomiqut's 
Copernic. Astronomie 65: 1951 nr l s. 33-36, ilustr. 
Uniw. Warsz. 


de Nicolas 


. 


ł · 
1308. PRZYPKOWSKI T,: Les instruments 8stronomiques de Nicolas Coper- 
nic et I'ćdition d'Amsterdam (1617) "De Rcvolutionibu8". Arch, intern. d'Hist. 
Sc. 1953 nr 23-24,' 
Toż: Actes Congr, intern. Hist, de Sc. 6: 1953 s. 537-543. 


1309, PRZYPKOWSKI T,: Instrumentarium Mikołaja Kopernika odtwo- 
rzone w Polsce, Urania R. 19: 1948 s. 83-86, ilu8tr. 


1309a, PRZYPKOWSKI T.: Postęp techniczny między przyrządami astro- 
nomicznymi Kopernika, Brahego i Hf'wcliusza. Streszczenie referatu. Post. 
A stron. 1955 z, l s, 24-27, ilustr. 


. .1310. PRZYPKOWSKl T.: Pracownia astronomiczna. Odra R. 4: 1948 nr 36 
ilustr, 
Przedr. z małymi zmianami. Od A - do Z 1953 ur 22 I. 3, ilustr. 
I, 


1311. PRZYPKOWSKI T.: W sprawie warszawl5kich "poprawek" do krako"- 
skiej rekonstrukcji instrumentów Mikołaja Kopernika. Urania: R. 25: 1954 
nr 4 s, ,128-129, 
Polemika: Cichowicz Ludosław, tamu ur 6 s, 190-191; Przypkowski T., tamżII nr II 
... 256-257. 


ISk 


.
		

/Licencje_039_07_197_0001.djvu

			Łączy się też z tym zagadnieniem: Przypkowski T.: W sprawie przyrządu niwt'lacyjnego .. 
\fikołaja Kopernika, tamże nr 7 s. 224-225 oraz Przypkowski T.: Oryginalny egzemplarz 
chorobates, jakiejto używał Kopernik. zachowany w Pols('e, Urania R 26: 1955 nr 
 s. 153- 
154. 
Polemika: Cichowicz L.: Po raz ostatni w sprawie uwag dra T. Przypkowskiego o wysta- 
wie kopernikańskiej w Politechnice Warszawskiej, tamże s. 154-155; Rudnicki Konrad: W tej 
samej sprawie, tamże, s. 155--156; Przypkowski T.: W związku z dyskusją o instrumentarinm 
Kopernika. Post. Astron. 1955 z. 2 s. 92. 


1312. PRZYPKOWSKI T.: Ze studiów nad instrumentarium astronomic\/:- 
nym Mikołaja Kopernika. Spraw. PAU 1948 nr 6 s, 309-314. -. 
I 
1313. REKONSTRUKCJA instrumentarium M. Kopernika. Urania H. 22: 
1951 nr 11-12 s, 261. 


Zob. tt'Ż poz. 1815. 


PRACA KOPERNIKA NAD SYSTEMEM HELIOCENTRYCZNYM 


1314. BIRKENMAJER Aleksander: Comment Copernic a-t-il conf;u d rea- 
Iise son oeuvre. Organon l: 1936 s, 111-134. Odb. 
Rec'i Brachvogel E., Z. f. Gesch. Erm!. Bd. 26: 1938 s. 253---254, 
Streszez: Zinner E., Vjschr. Astron. Ges. 1937 8. 55. 


1315, BIRKENMAJER Aleksander: Jak tworzył Kopernik. Nauka pol. T, 21 : 
1936 s, 75-98, Odb. 


BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Chronologiczny porzlldek wypracowywamR l spisywania 
pojedynczych billg Rt'volutionum. W: Rirkcnmajer L. A.: Mikołaj Kopernik. Cz. 1. Kraków 
1900 s. 350-388. 


1316. BIRKENMAJER L. A.: Mikołaj Kopernik. Geneza odkrycia heljo- 
centrycznej budowy 
wiata. Rocz, astron. Obserw, krak. T. 2: 1923 s. 72-78. 
Odb. 


1317. CURTZE Maximilian: Zur Entstehungsgeschichte der Revolutiones 
des Copernicus. Altpr, Mschr, Bd. ll: 1874 s. 179-180; Gmnerts Arch. f. 
Mathem. 56: 1874 s. 313-326. 
Uniw. Tor; 


1318. GADOMSKI Jan: Kopernik przy pracy. Probl. R. 9 : 1953 nr 5 s. 312- 
317, ilustr. 


"- 
1319, GADOMSKI Jan: Technika pracy Mikołaja 
opernika. Urania R. 24: 
1953 nr 5 8. 129-136, ilustr. 


180
		

/Licencje_039_07_198_0001.djvu

			ł 


132U, MAŃKUWS
J 
Jf f"'all 15: 1915 8. 


Hlt'J'mRIlJl J: 
201- 203.  ł'lWrt' 


FllrlSchuJlgt'Jl iihł'J' 


l\.operJlikJl
. 


() f'zasif' pow
t'lIIilł I,)f' rf'volutiunihuR. 


132L. MAŃKOWSKI H[ermann]: Wo schllf Kopernikus sem Hauptwerk? 
li n.
f'ff' lIf'imnt 8 : 192h nr 4q 8. 4,00. 


1322. MELCHIOR Paul .T.: Sur uuc observatiou faitt' var Coperuic et Dorni- 
uiqut' Maria [rlf' Novara], Billi. (;f. Sc. 4 cad. Roy. Rf'lg. 40: 19!)4 nr 4 s. 416 
417. 


\ 
1323. PARĘ szczt'gółów 110 żvcia K0l't'rnika. CZ(f.
 ] 859 nr 182. 
Ohserwaf'jf' aRt run. Kopernika. I 


1324. HYHKA Eugeniul'z: Istota pracy Kopt'rnika. 'VfJ"/f!(J KIll'. H. 4: 195:3 
ur 25 1'. l. -2, ilustr. 


1:325, W ARf:"ALUWSKJ .I.: Etapy myśli twórt:zt'j I\.upl
rnika. (;łfJ,
 NnfOfl,t 
19 I r 192:3. 


1326. WASIUTYŃSKI Jt:remi: KUl'ernikus ł'g han
 arbt'ił-ł, ml.tl den l1ye 
'vł'rrll'usmorłł'lI. Frn f'Y,'1;kkp.n,
 "
rden 1943. 


1327. ZELLER Karl: Der For8chuugfoiweg tll'lI -
ikołauf'< l\.0pł'rnikIl8. Pro- 
tew
 1943 II, 104- 1 W. 
IlIst. Hist. (1\1"- 


1328. ZENU(;ARUS GuliclJJllIs: Dt' repuhIica, "ita, moribu", gestiI!, fama... 
iml','ratoris, Ca"8aris Augusti Quiuti Caroli '" libri lIeptem. GRudavi 1559 
s. 197- 198: wzmianka u obserwacji komety w r. 1533 przez Kopernika.;Przedr.: FavaJ'O 
A.: Intorno ad alcune notizif' ineditf' Ropra Nic. Cnpf'rnkn ..; Roma 1880 s, 29--30 oraz W: 
J ,wdita Copf'rnicanll. 


Hozw{I.J TEORII l.\.OPERNIhA 
"'łAZ PRACE f) KOPERNIKU-ASTRONOMIE 
(Układ chronolo
iczny) 


1329. PLATTARO .JI'an: LI: systeme tlI' COłlernic daus la litteratul't' frau- 
f:
U
C au XVI 
ił\rł
. Rp.v. dll sl'iz. ,ł.;eClfl T : l Q13 s. 220. -237. 


1330, SPEISER F.: Zur G-t'schichtł' tłt'J' k0l'erniksuischt'n Lehr\' im X vr 
.lahrhunrll'rt. ThPo/. ,t. G hlll ,,,. 3: 1911 s. 311-314. 


I!W 


,.
		

/Licencje_039_07_199_0001.djvu

			1331. HIlt:TlCll
 (;t'urg .Iuaehilłl: \tl t'hll'ilS:siJllIlIłl \'Il'UIłl D. .JuanncJJl 
Sehunł'rum, dt. libril- l't'volutionum eruditi!':-imi viri, ł'l mathematici excellcn- 
ti88imi, Ht'ut'rt'mli D. Doetoris .Nieolai Copullici Torunnaei, Calloniei Var- 
miellsi", )lu qtłt'ndam juvt'llt'm, mathematieat' 8łtulio8um. N arratio J}rima. 
AlcillOU!'. Gt'dalli 1540 Fr. Rhnrll' k. nlh. 38. 
Zawit'ra też Enromium Prussiu.'. 
.Estr. XXVI, 286. 
Nar., Ja'h Uniw. Tor., lfni\\". \\"rod., 'luz. -Frombork. 
2. wyd.: Dc libris H.evolutionum ... "",nrratio prima... unK ('um E'lf'olllio Iłoruhs;ae scripla. 
Basileae 1541 R. WiTltcr 8S. 115. 
Kórn., Czart. 
Narratio prima umieszczana była przy poszczególnych wydaniach Dr H.evolutiollihus, 
1crz hez Encdmium PrU8siae: 1566 8. 197--213, 11154 s. 487 
544, 11173 s. 465- 490. 
\ I nne wydania i przekłady: 
Kcpler: Prodromus dissertationuUl, 1596 (poz. 1353); 
Spicilcgium coperniramuu 1873 s. 209
222. (Wstęp. zakońrzrllii- i .'alr Ellroniulll), 
Polkowski I.: Koprl'nikijana. T. I 1873 s. 96-144 (Tłum. pol.). 
Prowe L.: 'ljic. Copernicus lld. 2 1884 s. 295-377. 
Keplrr .Joh.: GesallUnelte 'Werkr. Hd. L Munrhcn 1938 s. 81 131. 
"\jarratio prima of Rhrtirus. Trans!. Ed. Hosrłl. W: Koprrnik \1".: Thr.'!' (;opI'flli..all trca- 
lises. New York 1939 s. 107--198. 
Erster Bericbt uber die 6 Bucllcr des Kopernikus von den Kreisbewegungen der lIillUUds- 
hahnen, iibers. u. rin/tclcitct v. Karl Ze1lrr. 'Vliinchrn 1943 R, Oldcnhll1lrg ss. xn, 196, tabl. ł. 
(Tniw. Tor. ( 


M..łanehtholl Ph,: B. Mith"bio [li!'.. z 16"'\.. 1541], zob. poz. 1893. 


L332. CAPRINI,S .'\Ihl'rt z Buko""a: (u(lit'ium astrulogiellJll, Crucoviat' 
J542. 
Eslr, XIV, 53. 
Zuwiera m. in. pudm-wę szkoly krakowskil'j i osiągnięć KOPI'ruika, :Fragmcnt uotycząt'y 
"op..rniki\ przedr, : nI' rcv"lulionihuh, \\ arszawa 1854 h. 642, przedlcm u Brożka (poz. 6115). 


- 


Sydow 'L.: C0l't'ruieana u ubeyeh. I.i!'t S,'b. Kurza ,lu I\arula \' 
z 2 I TlI 1543, zuh. poz. 1679. 


1333. SClfLTETI AlexalHlt>r: Chrunologia !'Ive AunalcH omnium fi'Tł' n'gum, 
principum al' putt'ntatum ab urht' cOJllIito u!'qm' 
ul anllum 1545, Romal' 
[1545 ?] 
s. 165 w rubryce "elari viri" wzmianka o ....op..rniku, lI,trulogu i rnalł'malyku. 


Mt'lanchthun Ph.: J nitia om:trina ph y:sieat'. 1549, ztlb. puz. 1878, 


1334. .HUETIClIS Geurg .Joachim: Ephemerioe8 IlOVat' lWU expositiu ptlsi- 
lu!' diurni 8iderum t't ad annum... MDLI t'laborata,.. st'cundum doetrinam,., 
D. NiC'olai COlwrnici Toront'n!'is prat'ceptoris sui. Lipsia,' 1550 W oIfg. Glin- 
kI' k. nlb. 20. 
2:cbrnw
ki, s. Ił 'I, 


l \II
		

/Licencje_039_07_200_0001.djvu

			. 
Przedruki przedmowy s De revolutionibus, Warszawa 1854 s.548-552 (wraz z tłum. pot); 
Spicilegium Coperni('anum 1873 s. 225-232: Prowe L.: Nic. Copp
rnicus. Bd. 2 1884 s, 387- 
396. 


Tłum. pol., Polkowski 1.: Kopernikijana. T. I 1873 s. 148-152. 


" 
1335. RHETICUS Georg .J oachim: Canon doctrinae triangulorum,.. Lip- 
8iae 1551 k. 12. 
Wzmianki o Kopt'rniku. 
. 
ebraw8ki, s. 118. 


1335a. REINHOLD Erasmus: Commentarius in opus Revolutionum Coper- 
nici, 
[Napis. przed 1553 r., niedokończone i nieogłoszone drukiem]. Fragm. u L, A. Bjrken- 
ma,jera: Mikolaj Kopernik. Cz. 1. Kraków ]900 s. 625-628. 


1336, FIELD .Tohn: Ephemeris Anni 1557 currentis iuxta Coperniei et 
Reinholdi eanones fidcliter per Ioannem Feild Anglum, supputata ae exa- 
minata ad meridianum Londinensem. Adieeta est epistola .T\ Dee .., Lon- 
don 1556, 


1336a, GEMMA Frisius: Epistola [napis, w r. 1555]. W.: Stadius Joanncs: 
Ephemerides novae, 1556, 
Pó:fn, wyd. 1559 i ]560 Cologne. 
Fragm. listu rcprod.: M[a]c Colley S,: An early friend of the Copernican theory, [su 26: 
1936 s, 322-325. 


1337. RECORDE Robert: ,The eastle of knowledge, London 1556. 
Pierwsza w Anglii książka referujqca poglądy Kopernika. Stosunek do nowej teorii raczej 
przychylny. 
Brunet (ok, 1922), 4, 8, 1139. 


1338, DIGGES Leonard: A perpetual prognostieation for weather ... Lon- 
don 1565, 
M. in. dokł. opis dzieła Kopernika. 


Luther Martin: Tisehreden oder CoJloquia ... 1566, zob. poz, 1879. 


1339. REGIOMONTANUS Ioannes (Johannes de Montęregio) .., De trian- 
gulis planis et sphaerieis libri quinque ". Quam multiplieem usum haee trian- 
gulorum doetrina omnibus legitime philosophantibus adferat non solum ad 
expedite absoluendas, quaeeumquc in lods terrestribus ae maritimis oeeu- 
rat, dimensioncs, sed etiam acl intdligendos fontes eius diseiplinae, quae ex- 
trueta est a Ptol...maeo et Copernieo de Reuolutionibus orbium eadestium, 
qui sana rerum intelligentia sunt instrueti, Basileae [ok, 1566 r,] 
Uniw, Wrocław. 


192
		

/Licencje_039_07_201_0001.djvu

			1340. [PEUCER Caspar] : Hypotyposes orbium coele8tium, congruentes 
cum tabulis Alfonsinis et Copernici, seu etiam tabulis Pmtenicis, [Wyd. 
K. Dasypodius] Argentorati 1568 ss. 534, 
Przedr., Coloniae Agripp, 1573. Tyt. zmieniony: Absolutissime orbium coelestium hypo- 
typoses , . . 
Autorstwo sporne. L. A. Birkenmajer (M. Kopernik. Cz. l 1900 s. 629 i nast.) przypi- 
suje je E. Reinholdowi. 


1341. PEUCER Caspar: Hypotheses astronomicae, seu theoriae planeta- 
rum, ex Ptolemaei et aliorum veterum doctrina ad observationes Nicolai Coper- 
nici et canones motuum ab eo condit08 accomodatae, Wittenberg 157188, 610. 


1342, BRUCE Henrich: De motu primo libri tres. Rostock, 1573 k. 132, 
Zawiera przedruk "Propositio de triangulis sphaericis Nicolai Copernici". 


1343. LE Roy Louis: Philosophica Encyclopedia. [Paris] 1575. / 
Toż w jęz. ang. tłumaczone przez Robcrt'l Ashleya: Of the Interchangeable Course, or 
Variety of Things in the Whole WorJd. [London) 1594. 
M. in. o Koperniku jako jednym z największych współczesnych matematyków. 


1344. DIGGES Thomas [syn]: A perCit description of the caelestiall orbes 
according to the mo!!t aunciente doctrine of the Pythagoreans, latcly reuiued 
by Copernicus and by geometricall demonstrations approued, 
[Współwyd. z): Digges Leonhard: A prognostication ... [b. m. w.) 1576. . 
Później jeszcze 6 wyduń aż do r. 1605. Dzieło, które bardzo spopularyzowało teorię Ko- 
pernika w Anglii. Zawiera tłumaczenie kilku rozdziałów z I księgi De revolutionibus. 
.Jest to pierwsze tłumaczenie Kopernika na jęz. angielski. 


1345. GIUNTINI Francesco [Junctinus]: Speculum astrologiae ... Tabu- 
lac astronomicae ,., secundum observ. Copernici ,.. Lyon 1581. 
O Koperniku: t. 1 I, 550, t. 2 I. 372. 
Lalande zna wyd. z r. 1573. 
Tekst wraz z tłumaczeniem polskim: Wołyński: Kopernik' w Italii. Cz. 1 1871 s, 9-10. 


1346. MAGINI Giovanni Antonio: .,. novae ephemeridaes coelestium mo- 
tuum annorum 40, incipientes anno Domini 1581, usque ad annum 1620. 
Secundum Clarissimi Viri Nicolai Copcrnici hypothcscs, Prutenicasquc Rci- 
noldi. tabulas accuratissime sU1'putatac, atquc Gregorianae corrcctioni Romani 
Kalendarij accomodatat' ." Venetijs 1582 k. 605, 


1347, LEONINUS, Albcrt [van Lccuwen]: Tcoria motuum coclcstium rcfe- 
rens doctrinam Copernici ad mobilitatem solis eamque scqucntes hypothc- 
ses cum nova de motu ipsius tcrrae sententia et hypothesi .,. Coloniae Agripp, 
1583 k, nlb. 11, lb, 64, 7-39. 
Uniw. Tor, 


13 - Bibliolr.fia Kopernikowalu 


193
		

/Licencje_039_07_202_0001.djvu

			1348. BRUNU Giordano: La Ct'nil (ll
 Ja Ccneri, descritta in cinque dialugi, 
per quattro interlocutori, con tn' considerationi, circa doi suggf'tti. [b. m. w.] 
1584 ss, 128. 


W dialogu 1. m. in, o Koperniku. 
Brunet, I (ok. 1922) szp. 1297. Wyd. z 1955 


(f"iw. Tor, 


1349, MAGINI Giovanni Antonio: Tabulae secundorum mobilhun COt'- 
lestium ec. congruentf's cum ohsf'rvatiunihus f.0pf'rnici, t't eanonihus Pru- 
It'nicis. Venetiis 1585. 


congruentf'S 
SH. 115, 
Ks. M. 
Inn. wyd. 


cum 


Giovanni Antoniu: Novat' cOI'It"stium urbium thcol'icat', 
obsf'rvationihus N. Cnpernici, V f'1lf.tiis 158() n. Zf'narij 


1350. MAGINI 


Moguntiaf' JóOIł S8. :1)4. 


1351. PARTITlUS ,Franciscus: Nova de UlllVerSIl' I'hilosolłhia libris rrum- 
(Iuaginta comprehf'nsa Venetiifó; 1593. 
K. 91, 103, 106: wzmianki o nauce Kopernika. 


1352. BLAGRAVE John: Astrolabium Uranicum Gl'nerall' ..' In whieh, 
agreeable to the hipothesis of Niculau8 Copernicus, tht' starrv firmamt'nt is 
appointed perpetually fixed [London] 1596. 


1353. KEPLER .Johanneti: Prodromus dissertationum cOllmographicarum 
cuntinens mysterium cosmographicum dt. admirahili prupurtione orbium CIIł'- 
Jt'stium '" 
'Addita elit erudita Narratio M. G-eurgii Ioachimi .H.hctici, dt
 libris n
vu- 
Jutionum, atqut' admirandis de numero, ordine et distantiis sphaf'rarum mundi 
hypothesibus, exceIJt'ntissimi mathcmatici totiusque afó;tmnomiat' restaura- 
tons d. Nicolai Copernici. Tubingae 1596 ss, 181. 
Wyd. rozszerzone, Frankfurt 1621 ss. 163. 
s. 84-152: Rheticus: Narrulio prima "raz z Encomium I3orussiae; s. 161 18J: \hU'- 
stlin M.: De dimensionilms or),illl11 et sphaf'rarulII ,'of'If'!ltium juxta Tahlllas T'rutf'nic"". f'X !lf'II- 
tf'ntia Nicolai Copernici. 
2ebrawski. 8. 120-121. 
lIniw. Wrocław. 


1354. ROSL1N Eliali : De uperc I )t
i 
furti 1597 A. Wechf'l (dziedzice) ". 
8. 44: Nicolai Copf'rniei Hypothł'ses; s. 
5: Con8equf'ntiae, 2 tabl. przł'dst. system Koper- 
"ika. 
lIniw. .1'01'. 


creationis Sł"V de mundo ... Franco- 
, 


.. 


J94
		

/Licencje_039_07_203_0001.djvu

			1354a, ŻEBROWSKI Szczęsny: Proba minuciy Lato8owych z obroną kalen- 
darza poprawionego ... Kraków 1598 w Druk. Łazarza 
s. 13-14: wzmianka o Koperniku, m. in.: "... y mym zdaniem godzien tego podobno 
jest, aby mu w iego nauce wierzono..." 
.Jędrzejów 


1355. MAGINI Giovanni Antonio: Ephemerides coelestium motuum ... 
Ab Anno Domini 1598, usque ad Annum 1610, secundum Copernici observa- 
tiones accuratissime 8upputatae et correctae. Venetiis 1599. 
Dl r. 1616 ukazało się jeszcze 6 uzupełnień. 


Kepler .Joh.: Apologia Tychonis... contra Ursum... [1601, wyd. w 1858, wykrycie fałszerstw 
dokonanych na I. wyd. De revolutionibus] zob. poz. 1546, 


1356. STEVIN Simon: Wisconstighe Ght'dachtenissen. Leyde 1605-1608. 
Toż w Oeuvres mathematiques de ... Leyde 1634. 
Przekl. łac., Hypomnemata mathematica ... Lugduni Batav. 1608. W cz. 3-ej Hemelloop, 
s. 234-335 o systemie Kopernika. 
W związku z tym: Gerlo A.: Copernic et Simon Stevin. poz. 1824. 


1357, SUAREZ Franc,: Ephemerides generale8 de 108 movimento8 de los 
cicl08 desdc el de 1607 ha8ta ei de 1618 '" Madrid 1608. 
Obliczenia m. in. wg Kopernika. 


1358, KEPLER Juhanne
: Astronomia nova seu physica coelt'stis ,.. Hei- 
tl,'lbel'gae 1609, 
W przedmowie o fałszerstwach dokonanych na l wyd. De revolutionibus. 
Jag. 


1359. ORIGANUS David: Novae motuum coelcMtium ephemeride8 Bran- 
tlenhurgicae ". ab anno 1595, '.. 1655, calculo duplici luminarium, Tycho- 
nico ł't Copcrnicaeo, ... ..łaboratae ". FrancofurticiR Viadrum 1609 S8. 106 
nlb., 538, 2 nlb. 
(Jniw. Tor, 


1360, MULLER Nicolaus: Tabulae Frisicae Lunae-Solare8 quadruplices; 
ł' funtibu8 C, Ptolemaei, Regis Alfonsi, Nic. Copernici et Tychonis Brahe, 
recens COll8tructae opera et studio... Amstelrodami 1611 S8. 464, k. 13, ss. 77. 
Na k. tyto m. in. wizerunek Kopernika. 
Jag. 


1361, FOSCARINI Antonio Paolo: Lettera ,.. 80pra I'opinione de'Pitago- 
rici, e de! Cupernico ,.. dł-łla mobilita dł'lla Terra e stahilita deI Sole... N apoli 
1615. 
Przedr. Galilei G.: Operl'. Firenze 1842-11146, vol. 5. 
Tłum. łac. 
alilei G.: Systema cosmiCUID. Aug. Treboc, 1655 oraz w dalszych wydaniach. 


lU5
		

/Licencje_039_07_204_0001.djvu

			L362, BARANZANl Giovanni Ant.: Uranoscopia, !;CU de codo in qua tlIlI- 
versa coelortlm doctrina dare ." traditur. [oraz] Nova de motu tenae f:opeT- 
uicaeo juxta Summi Pontifjr.is mentern disputatio, Genf 1617. 


1363. KEPLER .Iohannc,,: Epitom(' at;tTtlJlomiat: C0l'ernicauat' ... Lentijs 
ad Danubium 1618-1621. 
K6rn. Jag. 
In. wyd. Frankfurt 1635 posiada Uniw. Wrocł. Fragm. w tłum: allg.: .Epitorne of Coper- 
nican astronomy. Roob TV and V. Chicago 1952 Great nooks of thl." Wf'stf'rn World 
r H. 
I. 839-1004. 


L364, (;AMPANELLA Th[omas]: Apologia pru GaliLt
o ,.., ubi (lisquiritul' 
utrum ratio philosophandi, quam Galilt'us ('t'h'brat, fatwat ł-a('ris scripturis. 
an aduer8etur. Francoforti 1622 S8, 58. 


1365, CNOLL Christoph: DialoguB (Le motu tt
rrae, Ein Gcspriich t
lJW;; 
Astronomi und Theologi von (lt'r Rewcgung otlt'r Umwendung des Erdbmłens. 
Brieg 1624 k. 14. I 


L36f>. MORIN .Jean Baptiste: Famosi t't antiqui problt'mati" eLf' tt'lIuris 
moru vel quiete, hactenus optata solntio. Parisiis 1631 ss. 140. 
Przeciwko teorii Kopernika. 


. 1367, GALILEI Galilt'o: Dialogu £li ." lOopm i L..le massimi sistemi deI monitu 
Tolemaico, e Copernicano, Fiorenza 1632 G. B. Landini ss, 458. 
Uniw. Tor. 
Inne wtd.: Firenze 1710, Padova 1744. Firl"llze 11142 IW: Opere complete], Livorno 1874. 
Tłum. na jęz. łac.: Systema cosmicum ... in que quatuor dialogis de du	
			

/Licencje_039_07_205_0001.djvu

			13b9. HLAEU\\ Willem JaIl8Z0Ull: h18titutiu astrollomica de usu globo- 
Tum et sphaerarum eacleBtium ae terrestium .., seeundum hypotheRin Ptole- 
maei, per terram quieseentem: altt'ra juxta mentem N. COl'ernici per tf'rram 
mobilem, ,.. Amstelaedami 1634. 


( 


Uniw. Tor. 
U Zinnera wiadomo'i: o dalszycb 7 wydaniacb do r. 1692 (wyd. z 1655 r. posiada Uniw. 
Tor.). 
Tłum. ang.: 1654, lrzy francuskie w latach 1642-1669. Wyd. z 1668 r.posiada Uniw. Wro- 
cław. 
Tłum. holend.: Tweevovdigh onderwiis van de HemeIsche en Aerdsche Globen; Het ecn 
Na de meyning van Ptolemaeus met een vasten Aerdkloot; Het D.Ilder Na de NatuerJijcke stel- 
ling van N. Copernicus met een loopenden Aerdkloot ... Amsterdam 1638 SI, 163,88 [wg :2:ebraw- 
skiego ]. 


1370. ME'l'IUS Acłriallu
: Uł-' tht'UI'ia I.t mntu 
uli" libt'r 
ingulariR. Amsb"r- 
dam 1633. 
Inne wyd., 1635. 


. 
1371. CHIARAMON'l'I Scipio: Ditesa cli ... al I!UO Antiticone, e libro delIe 
tre nuove Btelle dall'oppositioni dell'autor!> de'Dut, masRimi Sistemi, Tole- 
maico, 'e Copernicano, Firenze 1633. 


., 


1372, INCHOFER Melchior: TraetatulI syllepticul! in quo, quid de terrae 
80lisque motu vel statione secundum Sacra Scripturam et sanctos patres sen- 
tiendum ... brevitur ostcnditur. Roma ] 633. 


1373, MORIN Jean Baptiste: HesponBio pro Telluris quiete ad Jacobi LanR- 
bergii D. M. Apologiam pro Telluris motu, Parisiis 1634 ss. 56. 


1374, CARDlNAEL S. H,: Mathematische ofte Wisconstighebewysredenen .., 
teghens Het ghevoelen van N. Copernicus, Amsterdam 1635.  


1375, DURET M,: Nouvelle theorie des planetes, conforme aux obseruations 
de Ptolemee, Copernic, Tycho, Lansbcrge, et autores excellens astronomes, 
tant anciens que modernes, ... Paris 1635 ss. 80, 144, 64. 


1376, ROSSE Alexander: Novvs planeta non planeta; sive tractatus, quo 
demonstratur Terram Ilon ("Rse planetu m JJisi in errabundiR ,Galil
eaDorum- 
capitibus et Galilaei Copenlicique sYlitem ata rationibus ex theologia, philo- 
sophia, astronomia etc, duclis reff'lluntur, Tenacque immobilitas confirma- 
tur. Londini 1636, 
Przekł. ang, tamże, 1641: inne wyd. 1646 18, VIII. LI8. 


1377, ACCARISI Jacob: Terrae quies Solisque motu!; demol1stratur pri- 
lUum theologicis, tum pluri
 philosophicis rationibu8, Roma 1637. 


19'7
		

/Licencje_039_07_206_0001.djvu

			1378, HUME .James: Spheres de Copernic et Ptolomee avec I'usagc... 
et construction des Tables Sphf'riques d.. Regiomontanus ... Paris 1637 SI;. 
VIII, 487, 309, III. 
Nowe wyd., 1639. 


1379, BARENGIIl Giovanni: Considerazioni sopra ił "Uialogo dei duc maR- 
simi sistemi Tolemaico e Copcrnicano".., Pisa 1638 8S, X, 220, 
Przeciw teorii Kopernika. 


1380, FANTUZZI Giovanni: Universi orbis structura, et partium elUS prlll- 
cipum motus et' quies peripateticis princil)iis constabilita, Contra pravam 
quorundam astronomorum opinionem. Bologna 1638. 
Przeciw teorii Kopernika. 
I 


1381. WILKINS John: The discovery of a new world; or a discoursc ten- 
ding to prowe, that is probabie there may be anothcr habitable world in 
the Moon, [London] 1638. · 
Tłum. na jęz. niem. Joh, Gabr. Doppelmayr. ... Vertheidigter CoperuicuB, oder curioser 
und griindJicher Beweis Copemicanischen Grundsiitze. Leipzig 1713 ss. 117, 108, tahl. 2. 
Estr, XXXIII, 134. Uzup, l. Uniw. Tor. 
Zob. też poz. 1637. 
Inne wyd. z tegoż roku. Niirnberg - posiada Bibl. Czart. 
W wyd. niem, zawarty też przekład rozprawy z poz. 1384, 
Żebrawski (s, 128) podaje nadto: Copernicul defensus. Londini 1660. 


1382, BOULLIAU IsmaeI: Phiłolai siv.. dissertationllm d.. vero systt'matc- 
mundi libri IV, Amstelodami 1639. 


. 


1383, LICETI Fortunio : De Terra unico centro motus singularum cal,li 
particularum disputationes, Utini 1640. 
Inne wyd. 1648 IS. 143. 


1384, WILKINS John: A discourl;e concerning a nt'w plauet, tt'nding tli 
prowe that tis probabie our earth is one of the planets. [London] 1640. 
Tłum. na jęz. niem. jak poz. 1381. 


. 


1385, CHlARAMONTI Scipio: AntiphiIolaus in quo PhiloIao redivivII 
de motu terrac, et solis, ac fixarum quiete repugnantur. Venetiis 1643. 


1386, DEUSING Anton: Dissertatio de vero systemate mundi, qua Coper- 
nici systema reformatur, sublatis interim infinitis pene orbibus, quibus In 
systemate Ptolemaico humana mens distrahitur. Amstelodami 1643, 
Wyd. nast. tamże, 1652 ss, 137. 


I!łH 


....
		

/Licencje_039_07_207_0001.djvu

			1387. MORII' .Jt'an l3aptisle: Alae Tdluris fractat', l'um physica demol1- 
!-'Iratione, quo d opinio Copernicana de Telluri!'; motu sit falsa, et novo con- 
('t'ptu de Oceani fłuxu atque rcfłt'xu, adversus Gassendi libt'llum dt' motn 
imprcsso a motorf' franslato. Parisiil' 1643 ss, 42. 


- 


1388. J. D. B, (Honai): Abrege dt, l'astrollomit. infćl'icurc, avec un .E88ai 
tle l'aHtronumit, nal UI'ł'lIe, confrt' les systi\mcs dł' Ptnlomet', Copt'rnic ,.. Pari!; 
1644. 


1389, POLACC() (
iorgio: Anticopł'I'llicm; catholicUl', seu De tt
rrae "tationł', 
t't tlt' solis motu, contra systt'ma C0l'eTnicanum catholicat' aBsertiones. Vene- 
fiis 1644 88. 107. 
:Zcbrawl!ki, s. 126, 
Opis u Zinnł'ra (s. 524): (:hiararnonli SI'ivi..: \nticov,'ruieus calholicus, larnŻt' tegoż 
r..ku. 


1:{90. CURISTlANl David: Di8putatio de triplici mUlldi sYl>tł
matł', Ptolł'. 
maico, Copcrnicano ('t Tychonico. Marburg 1645. 


1391. GRANDAMI J.: Nova demnnl>tratio immobilitati8 terrae p(,tita ex 
\irtutc magnetica. La Fłechł' ł645. 
Przeciw teorii Kopernika, 


.B92 , SCHYRLEI Antonio: Ocuhu; Enoch t't Elial', "IV.' radiu8 sidc1'ł'omy- 
!'licus, .., Opus ". 'Ino omnium Plant'tarum veri motus ". tam in Thf'oria 
Tychonica, (fuam Copł'l'nicana ... demonstrantur ,.. Antverpiat' 1645. [Cz.] 
I !iB, 356, 2, !,;!i. 279. 


1393. GASSEN[)l Pierre: InHlitutio astrollmnica iuxta hypothcsel> lam 
\"t'tt'nun, quam rt>ct'ntium, Copernici et Tychonis. Paris 1647. 
Bib). PAN 
Inne wyd.: London 1653 ss. 199, 173; Haga.. 1656 ss. 328; Arn>!terdarn 1680 8S. 309; 
J.oJldol1 1683. 


1394. PARASIN Matth. Max.: Systmna mundi, 111 'lun terrae immobili- 
tas ... assertitur ". Stoekholm 1648 B8. 234, 


1395. ANONYMI cuiusdam Epistoła de' Tt'rrat. mu tu, qua mathematic.' 
(lemonstratur, .ad perpetuam rationem phacnomenorum corporum coełe- 
stium obtinendam tf'rrac mobilitatem eB8e aB8umendam: item, quid hac dt' 
rt' secundum sacra m Scripturam statut'ndum sit. Utrt'cht 1651. 


100
		

/Licencje_039_07_208_0001.djvu

			1396, SYL VIUS Alexius: Alexi Sylvii lunae circulares periodi ... Secundum 
magnitudincm mcnsis lunaris pruthenicam, Coperniaeam, Danicam, Tyho- 
nicam .., Lt'lmae 1651 ss, 425. 
Estr, XXVIII, 97. Estr. XVII, 441-442 - podaje w haśle - Grmegorz od św. Wincen- 
tego. 
Jag. 


1397, RICCI.OLI Giovanni Bapt,: Almagt'stum novum astronomiam vete- 
rem novamqut' complectł'ns observationihus aliorum et propriis nouisqul:' 
theorematibus ... in tres tomos distributam, .,. T. 1. Bononiae 1651 [T. 2 
nie ukazał się], 
Mimo nastawienia przeciw Kopernikowi w uznaniu jego zasług daje jednemu ż kraterów 
księżyca nazwisko Kopernika. 


1398, HAESEL Theodosius: Perspectiva, darinnen der verborgene 
stand, nebenst einen TabelI aller mathematischen Wissenschaften 
Copernici und Kel)leri Meinung zu £inden, Leipzig 1652. 


ver- 
nach 


1399. LIPSTORP Daniel: .., de sy.stemate mundi copernicano, discursus 
physico-mathematicus in illustri Academia Rostochiensi disputationibus pu- 
hlicis propositus, [Rostock] 1652. 


1400, Du BOIS J aques: Dialogus theologico-astronomicus in quo venti- 
latur quaestio astronomica, an terra in centro universi quiescat et sol aliaquc 
luminaria coelestia circa eam movf'antur, an vero sole quiescente, terra circa 
eam feratur, et ex sacris litteris terrae quietem, soli Vf'ro motum competf'rt' 
probatur .., Leidt'n 1653. 
Przeciwko teorii Kopernika. 


1401. LIpSTORP Daniel: Copernicus redivivus, seu dl:' vero systematt', 
liher singularis, Lugduni Bat. 1653 ss, 160. 
Jag. 


1402, [FYENS Thomas] Fienus Thomas: Epistolica questio: An vewm 
Rit, coelum moveri et terram quiescere? London 1655. 


1403, HERBINIUS Joh.: De ł!olis vel telluris motu controversiae examl:'u 
theolog. - philos. ad Sanctam Normam institutum, Utrecht 1655. 


1404, DEMONSTRATIO mathematica ineptiarum et ignorantiae J acohi du 
Bois in oppugnanda hypothesi Copernicana et philosophia Cartesiana. Rot- 
tf'rdam' 1656. 
Beughem oraz Beckmann podajq Romae 1656 oraz tytuł w zmienionyw układzie. 


200
		

/Licencje_039_07_209_0001.djvu

			- 


140
. NEWTON John: A8tronomia llritannica, exibiting the doctrine of 
the 8pht're, and theory of the planets decimally by trigonometrie, and bl 
tables, Fitted for t
c meridian of London, according to the' Copt'rnican sv- 
steml' a8 it is illustrated by Bullialdus T-,ondon 1657, ss, 168, 15f1. 


1406. DOULLENS Gabriel de: Tabulae Ambianen8es 8eu theoriae plant'- 
l tarum tam in forma Tychonica quam Copernicana. Parisiis 1658 SR, HO. 
r 


1407, KIRCHMAIR Georg Caspar: Dis}Jut[ atio], Re81' [ondit ] Joannes MarL. 
Miller pro hypothesi Tychonica, contra Copernicum; ten-am moveri. sidera 
quie8cere, Wittebergat' 1658. 


1408. CALOY Abraham: Systema locorum theologicorum e Sacra poti8- 
simum Scriptura, et antiquitate, nec non adversariorum confessione doctri- 
nam, l'raxin et controvcrsiarum fidei cum veterum, tum imprimis rt'centorum 
pertractationem luculentam exhibens, T 3. Wittenherg 1659. 
s. 1036-1049: ..Questio VII: Utrum terra moveatur et in orbem vertatur, Kil vero immo- 
bilis sit?". 


1409. CRUGER Melchior: Disputatio dt' immobilitate tenae. Wittenberge 
1659, 


1410, SCHNITZLER J.: Discussio physico - astronomica - inter Ptolema- 
icos, Tychonic08 et Copernicaeos agitata, an Stellae in Coelo subsistant im- 
motae et Tena jugi circuJllvolatur motu eoque triplici, diurno, annuo et Tncli- 
nationis seu Reflexionis? Wittenberg 1660. 


1411. CELLARIUS Andrt'as: Harmonia macrocosmica, !Seu atla8 univer- 
salis et 
ovus, totius univer8i creati c08mo,?raphiam generalem et novam 
exphihens '" Amstelodami 1661. 
Przy str, 23 ryc. Pluuisperium Copernicamun, przy str. 31 ryc, Scenographia Systematis 
Copemicani, s. 117 życiorys Kopernika, 


1412. NIEROP D: H. van: Des acrtrycks heweging, ende sonne stilstant 
bewijsende dat dit 
eenRin8 met de Christelijke religie ie strijdende. Amstt'r- 
dam ]661. 


1413. STROII E. F.: SY8tema Copcrnici, seu di8cursus astrollomicU8 quo 
tria mundi sY8temata, ab astronomiae principihus viris Ptolemeo, Copernico. 
Tychone, commendata. Ita excutiuntur, ut reliquis omnino praeferatur Coper- 
nicanum .., [b. m. w,] 1662. UI
		

/Licencje_039_07_210_0001.djvu

			, 
, 1414. LRLJNEBERG Chrislian: Dissł'rlaliu .11' s
sl.'lłIall. mUluli CUI't'rni- 
caeo. Wittt'bcrgc 166;). 
Zebra\\"ski, s. 1211. Wg StjlllbOIl (poz. 1(54): \f!:,'j{'ola (
eorl! Lud.: Ht. s
sl"lłIa'" mumii 
Copernico, disputatio astroJlomica. 


L415. BONFWLI H. M.: Lk imnwLililah' tl'uat' Iraelatus. Bulogna J(,67. 


1416. GREGOHY Jamc!;: Au aceount uf a cUlltroVcrt;y bctwct'1I Stcphan 
dc Angelis and Giov. Bapt. Riccioli ronrt:rning thl' motion of thl' t
arth. Phi- 
[os. Trnnsact;ons 1668. 


1417. [łhcCIOLI Giovanni H.] Manfrł'di Michael [pst'utL] : Al'gom{'lllo 
fisicomattematico del padrc' Gio. Battista Riccioli 
lella compagnia di GiC8U, 
eontro ił muto di
.lfno dclla terra, confcrmato di nouv() eon ł'occasionc dcllu' 
Hisposta alit, Considerazioni sopru la forza dpI cłetto argomento, cct. fattt' 
dal. M. R. Fr. Stel,hano dł' gli augl'li matlt'matico JlI'lIu etucłio IIi Padova. 
Bologna 1668 88, 93. 


1418. HI(:CIOLI Giov. B: Apologia ... pro argumt'ul0 physieo-math('ma- 
tico cont.ra 8Y8tema Copernicanum, adiectn contra illud novo argumł'ntu 
ł'X rpfIt,xo motu gravium (lt'cidl'utium. V plu,tiis 1669 ss, 106. 


1419. JhCCIOLI Gio\'. B,: i\rguml'nlum physico-mathematicum (:untra 
mot.nm tł'rrat' diurnum et. apologia pro N'(lI'm argumt'ntn cont.ra t;y"tt'lna 
C0l'crnicanum. Rononiap 1669. 


1420. W ING Vincl'nt: Aslrtlnomia Britannica in tlua pcr novam, eoncin- 
tniorc'mque ml'thmlum hi IIuilujlll' Il'aCLattls traduntur. 1. JJogi8t.ica Astrol1f" 
mica. ... 4. TIworia plam'larum, quat' nova accurataqllf' mf'thorlo super hyl'u- 
thl'si C0I'I'micana vprot; molus ,., cOJJll'utan: cłoet'\. ,., Londuli 16ti9. 


1421. LAMU Francis: CUl'ł'rnican !;l'ht'rt' of lWI'nt.y inc\ws diamClt'r8, com- 
I'l'I'hł'ndulg tIw general ancł l'ul'tif'lJlar8 sphl'rt's in oW': ht'ing a nt'W ID"I'n- 
lion. London [ok. 1670]. 


1422. H YPOTHESIS physiea nova, tJ:ua phocnolllł'nOrUJJl natura, 1'1eroruJJl- 
tJ:uc causat' ab unieo quodam univt:rsuli motu, in globo nost.ro supposit.o, nt'qUl' 
Tychonicis ncqm: Copernicanis aSl'crncmlo repet.ulltur. Mogunt.iat' 1671. 


1423. [MAUHICE I,] I. M. St., :lnst.roduetioll familiert. cn la SClel1l:t' 11'asl m- 
numii, eontrf> C0l't'rnic ... Paris 1672 ss. XIV. 272, VI. 


:!n:! 


, 


-ł...
		

/Licencje_039_07_211_0001.djvu

			1424. GASSENUJ PienI': ALcl'gl: Ul' la phiJo
uphi,' tlt' ... SI>eolHh. parlit'. 
eontenant L'instit"tion astronomiq"I'. Lt's sy
tcmes dl' PttlJomćt', dl' C0l'ernit" 
I't de Tychocieux t't autres. Et la rł-ł'utation dt' I'a:-;trolo
it' judiciairl'. Par 
F. Bprnit
r .,. Pari" ] 675 ss. 280. 


1425. CAS'l'ELE'l': EXl'0:;itioJl II" Uli nou veau 
ystt-lllt: tiu lIumde piu:; sur- 
pcenant et mieux Ill'ouve quI' celui dl' Copl'rnic, contenu dans unl' IpUn' dt, 
M. tle Castełt't a MI'. dl' S, Y
n. ,/. d. Savans 6: 1678 s: 96 97. 


1426. BIANCłłINI Fr.: DiaJogu fi:-;i('o-astrulltHnico contru il sistt.'ma CU)'t'r- 
nicano. B
logna Hi80. 


1427. DUMEE Jcanne Ile: Entn'lil'ns SUI' l""l'initIJl ch: CO)lI'fnit" luuehanl 
la mohilite dl' la tl'ree. Paris 1680. 
Rec.: J. d. Savans. 1680 s. 262. 
La Lande wątpi, czy tell druk się ukazal. Artykuł w Journtłl d. S"V(lnS napi
allY został 
prawdopodobnie na podstawie rękopisu i zamianl publikacji. 


1428. EHASJ\tUS Dan.: Disputatiu :;ecUJula de tl'reat. motu t't situ conli- 
Ilcns curiosam t't illustrem controvl'rsian de paraduxa-Copl'rnici hypothesi, 
t't non modo Ilrohahiliter, sed et alwdictice quoddammodo aSSt'ft'nS non solt'm 
'et coelum sh'l1atum sed t
rram moverl. Konigshl'rg 1680. 
.. 


, 
1429. FERRONI G.: Dialogo fj8icu a!o	
			

/Licencje_039_07_212_0001.djvu

			, 


" 


... 


ł433. HEDDEWIGEN J. A,: Dc Terra t>jUBqUC iwmobilitatc, dissertalio III 
qua Copernici, Giłberti, Cartesiiquc płacita excutiuntur. T,eipzilI 1683, 


1434. DATJlE H.: (Je immobilitate terrae. Giessell 1689. 


1435. ZIMMERMANN Johaun' Jacob: Exercitatio theoricorum Copernico- 
('o('lestium, mathematico-physico-theolo/Iica. Philadelphia.. 168Q. 
Toż, Hamburgi 1689. 
Hec.: Acta Erud. 1690 II. 258. 


1436. CORONELLl Vinc.: .Hagionc d
 C
IJernico sopra ił secondo motu delia 
lerra che rannuale sotto reclittica. Venezia 1693. 


1437, TYLKOWSKI Wojciech: MathescOl; curlUl'\ae pal'h tt
l'tia. A8trono- 
mia curiosa, Posnaniae 1694 ss, 420, tabl. 2, \ 
I. 45: o Koperniku, Dl, in, Ilutor wątpi w prawdziwo!i
 jego twierdzeń. 


1438. EUIMART Georg Christoph: Spht'rae armillaris a,.. ex aUl'ichalco 
constitutae, interius systema planetarum ex mente Copernici reprae8entan- 
tis, brevis ełucidatio, edita cum praefatione a Jo, Chri!"t. Sturmio, Altdorfii 
1695, 


1439, HUGENS Christian: Kosmotheo
os [gr.j, slve de terris coelestwm 
t'arumque ornatu conjecturae. Hagae Comit. 1698. 
Ang. wyd. 1698, franc., Paris 1702; niem. Leipzig 1703; ros.: I\.uiga mirozrenijll i)i mlle- 
nie o Ilebelolnozemnych globusach i ich ukraiienijach. Tłum.: J. W. Brucł". red.: Piotr T. P..- 
tersburg 1717, Nast, wyd. ros. 1724. 
Jeden z pierwszych druk. wykładów nauki Kopernika w Rosji. 


1440, HOWARD E,: Copt'rnicans of all 80rt8, convicted. London 1705. 


1441. DOPPELMAYR .Johanll Gabriel: Ausfiihrliche Erklarung iiber zwe)- 
I neue Homanische Charten, aIs iiber das Systema solare et planetarium Copf'r- 
nico-Hup:enianum, und Europam eclipsatam.. 
iirnberg 1707. 


1442. GLOBUS' nebesny ize O' sfere llebc8noj vnetze izibrazellija o konste- 
łacii astrorit [!] fixorum, sircc o 80branii vRcch' jaze sut' tverd' zvezd" i o ich 
cisIe, vdicestve, imenovanii i tecenii. Pod lladzreniem ,.. Jakoba Vii, Brjusa 
[Bruce]. T8caniem' Vasilija Kiprijanova, Moskva 1707 k. L 
Karta przedstawiająca 1032 gwiazdy, w rogach 4 Bystemy: Ptolomeusza, Brahego, llesclll'- 
lella i Kopemika. Wiersz ,o Koperniku. Pierwlzy dmk w Rosji. zawierający wykład teorii Koper- 
nika w formie popularnej i wierszowanej, 
Opis tej mapy: 
afranovskij K. J.: Zabytajll karta I!vezdnof!:łI nI'ba ... l:w. Vsesoj. G"ogr. 
Ohll, 1953 ur 2 8, 195-199. 
Tamże przedruk 
. w. wierlza. tH 


,
		

/Licencje_039_07_213_0001.djvu

			L443. LE LORRAIN de Valmont (abbe Pierr)e: La Sphere du monde selon 
rl'hypothcse de Copernic... dćcrite, demontrct' et comparee avec It'
 sph;'re
 
ł-t I(,R syste-mes de PtoIomee ('t Tyco- Brahć. Paril'! 1707 ss. 377. 
Hec.: Acta Erut!it. 1708 8. 80. I 
Estr. XXXII, lR2 mylne hasło: VaUimont. 
Czart. 


1444. EI.vIUS Pt'ter: Oe praeceRsum.. aequinoctiorum Copernicana. UpsaIa 
L71O. 


1445. .ERAsMUS Daniel: OpuscuIum iuventuti
 mathematica curiosa. .Tt'na 
1710. 
\I. in.: 3. De terrae motu et situ dissertatio. 


1446, HOPPENSTEOT Christian Caspar: Machina planetaria, sive hypothł'. 
SIrS Copernicana I'!ingulari machina i11nstrata. Helmstadii 1714. 


1447. PIGEON Jean: Description d'une sphere mouvante par Le moyen 
d'une penduIe, d'un gIobe monte d'une fa
on particuIiere et d'un nouveau 
pIanisphere pour Ies diRtance
 et grosseur
 (le" p]anetes, ReIon I'hypothpSł' 
de Copemic. Paris 1714 ss. XXIV, 144. 


1448. QUENSEL Conrad: Veritatis defensiuncula contra Veritati" "tnrlio- 
!'\um dł' motu solis et terrae. Lund 1720. 


1449. BEYER Johallll: Beschreibunl! em.." lWU inv..nt.ierten '\1odł' II", ,,"om 
Sy"temate Copemici. Hamburg 1724. 


1450, V, E. L,: In	
			

/Licencje_039_07_214_0001.djvu

			L453. PIGEUN .Jean: UlSagt' Iłu glubt, t..rrl'słre suspendu, 1Sł-'lull C0l'erllil
.., 
Pari!'O 1731 !'Os. 23, tabl. ł. 


1454, SIEGESBECK I. G.: Traetatu!; de Systematis Copernicani, oh vacil- 
lantia nimis fundamenta mox imminente ruina, Hehnstadt 1732. 


L455, HOMANN Johann Baptistc, Homanll Johann Christoph: Grosser 
Atlas iiłwr dit
 gantze Welt wic diese sowol, nach Gottlicher Allweisen Schop- 
fung aus den heutigen Grund-Satzen der beriihmtesten Astronomorum Nicolai 
Cl
pf'rnici und Tychouis de Brahe in der Bewegung uud unermesslichcn Weite 
des Himmels; al!< auch ,.. unscrer ... Erd-Kugel, zu betrachtem, samt einer 
kurtzen Einleitung zur Geogral'hie '" durch ". Doppelmayr '" und mehr 
ais zwey Hundt
rt ausprlesenen, theils astronomischen meistentheils aber geo- 
graphischen Charten ... von ... Niirnberg 1737 tabI. 214, 
J}zikowski M.: Katalo
 atlasów Hibl. (Tniw. w Wilnie, s. 249-252. 


1456, SEMLER T.: Qua systcma tl'rraf' motap dpfend. t
t rf'liqua systeme 
cunfuntantur. Halle 1740. 


1457. DOPPELMAYER Johanu Gabriel: Atłas uovus coelestis in quo mun- 
IIu8 spectahilis, et in eodem tam errantium quam inerrantium stellarum pho- 
f'uomena notabilia ... secundum Nic. Copernici et ex parte Tychonis de Brahe 
hil'0thesin '" I'xhibentur Juh. Gabril'lc' Doppelmaipro ... Norimbergaf' 1742 
tabl. 30. 
I)zikowski \1.: I\...talo
 atloKÓW llib/. (Jniw. w Wilnie, M. 248-249. 
.J,,
, 


" 


1458. FIEDI.ER .Johallll Carl: Mathematische Demonstrationen df's sog, 
Systematis Co]wrnieani mit sciJtł-'r Central - u.' Circu]arh,>wegung ,.. Liim'- 
hurg 1742, 
Inne wyd,: Berlin 1744. 


1459. (;OTTSCIIED .JuhauJl Cłu.: {;'edaehtlli:sredł' auf den ultsterhłichvc'r- 
dienten Domherrn in Frauenhurg N. Coppernicus al" dpn Erfindc,r des wahrf'n 
W pltbaues ,.. Leipzig 1743 S8. 48. 
Toż w jego Gesummelte Reden, Leipzig 1749 8. 91 i n. 
\fowa wygłoszona w moju 1743 w auli hibl. uniwer8. w Lipsku wob"c krtilewiczów pol- 
skich, Frydt'ryka Christiana i Franciszka Ksawl're
(I. 


L460. MANGARD Pierre: Disputatio astronomica inaugurali!'O dl' sYl!tc'mate 
Copernicano ... LugdulIi Batavorum 1744 !'Os. 40, k. 6. 
Ja!!:. 


206
		

/Licencje_039_07_215_0001.djvu

			146L BRANCAS- V ILLENEU\'E Aluh'e-I<'ralll;oi
 lIt': Lettres SUI' la COMlliU- 
gral'hif', ou lf' sy!	
			

/Licencje_039_07_216_0001.djvu

			1471. NIEGOWIECKJ Jakub: QuelStio alStronomicade parallaxi astrorum, 
cometorum ac phaenomenorum caelcstium, ex Almagesto Ptolomaei . . . , 
Copernici Lih. 4, Cap. 24 et Rf'q. (lesumpta ... Cracoviae 1754 k. 4 nlh. 
Estr. XXIII, 113. 


'" 


1472, CLEEMANN M. Andreas <':hristian: Num Pythagoras <':opernicani, 
I,uodiam dicunt, mundi systematis fnent inventor. DreRden 1755. 
Racz. 


1473, SKORUM,KJ Antuni: Commentariolum philosophiae, logicae scili-' 
CI't, metaphysicac, physicae generalis ,., Vilnae 1755 ss, 235. 
!I. 67: o Koperniku (u Skorulskiep;o - Kopernieki), 
Estr. XXVIII. 186. 


W związku z tą poz.: Gaweł A.: Przykłady m;nania dla Kopernika w dawnej Polsce. 
W.nchświał 1953 z. 8 s. 202. M. in. pr:j:l'drnk fragmentu o Koperniku. 


1474, MUNTUCLA Jean Etienne: Histoire des mathematiques. Paris 1758. 

ouv. M.. T. 1 Paris 1799 8. 625-648: o Koperniku. Bib). PAN (Gdań8k). 
Tłum. ros. Ił. T. nop;datlovi
: Istorija o matl'matike. Akad. l:tI. 1781 : s. 7-84: o Kopl'r- 
niku, 


1475. DOBSZEWICZ Benl'(lykt: Placita rf'centiorum philosophorum expla- 
nata ... ViInat. 1760. 
Ust. 371: Systema Copernicallum. Kopernik jest naZWRnv - Nic. Kopernicki. 
Ust. 405: Momenta ,Copemieanorum diluuntnr. 
Estr. XV, 267. 


1476. JABI.UNOWSKI Józef Aleksander: 11.. motu telluris varlOrnm, pro- 
priumque 8Y8t
ma, Lcopoli 1760 88. 160. 
M. in. o 8Y8temie Kopernika. Dedykacja papieżowi Klemen80wi XIII. w której m. in. 
pro'ba o zdjęcie De revoIlItionibus z indeksu. 
E8tr. XVIII. 35. 


1477. LOMONOSOV Mi
hail V.: Javlenie Venery na Solnce, n
bljudcnno{' 
v'SanktpeterbnrgRkoj Imperatorskoj Akademii Nauk' Maja 26 dnja 1761 
ł.(oda. Sanktpeterhurg 1761. 
Zawiera: opisanie zjawiska. rozprawę broniącą 8Yltemu heliocentrycznego oraz wierlz 
popułaryzujący teorię Kopernika. 
Fragm. wraz z W. w, wierszem przedrukowanym w tegoż: Izbrallllye fiJosofskie proizve- 
.Ienija. [Moskva] 1950 s. 353-358. 
Wiersz w tłum, Juliana Tuwima: O ruchu ziemi. Probl. R. 9: 1953 ur 12 II. 794; Jastrun 
\f.. Pollak S.: Dwa wieki poezji rosyjskiej. War8zawa 1954 s. 16-17. OJoj
		

/Licencje_039_07_217_0001.djvu

			1478, NIEGOWIECKI Jakub: Transitus Veneris per discum Solis ... 
1761 die 6 Junii .., [Cracoviae 1761] k. nlb. 10. 
Obliczenia wg twierdzeń Kopernika i chociaż autor przcci\\onv jego tt'orii, Rtwierdza, Żł." 
8YStł."lD ten ułatwia rachunek astronomiczny. 
Estr. XXIII, 11,3-114. 


, 


1479, St, Ev.: [Artykuł bez tytułu. M, in, dość obszerne sprawozdanie 
t) teorii Kopernika, Stanowisko autora raczej czysto referujące. W tekścif' 
"Kopernicki", a me Kopernik], Wiad. liter. (Wilno) 23 I 1761. 
Uniw. Warsz. 


, 


.- 


1480, VELLAUER Philip Konst,: Aurze Beschreibung emer sehr niitzli- 
chen Maschine, wdche das Copernicanische Wf'ltgebiiude vorstellt, und auf 
eigen{' Kosten wnfertiget wurde von dem heriihmten Mathem. u, Mechanico 
Johann Zickh, Historien-Mahler. Niirnherg 1761. 
Estr. XXXII, 328. 


1481. JABLONOWSKI Józcf Aleksander: De astronomiae ortu atque pro- 
gressu et de coelcsti system'itf' opus astronomico-hi!'1toricum. Romae [1763] 
ss, nlb. 8, 85. 
Rozdz. 4 - o systemie Kopernika: 5 - o zarzutach Z pisma św.; 7 - obrona systemu 
Kopernika. 
Pozn. TPN. 
Inne wyd., Gedoni 1763 SI. 118, s. 95-118: o systemie Kopernika - .Jag. 
Estr. XVIII, 347. 


1482, EXAMEN des systemes du monde, OU l'on discute quel est le veri- 
table, Paris 1765, 
Poglądy przeciwne Kopernikowi. 


1483, FONTENELLE Bernard: Rozmowy o wielości światów . , . Tłum, : 
Eustachy Dębicki, Warszawa 1785 ss, 138, 
Tyt. oryg.: Entretiens' sur la pluraJit
 dł."S mondes. 1686. \ 
Estr. XVI. 257. 


1483a, K. S,: List Z Londynu do Filozofa polskiego pisany [b. m. w. ok, 
1765]. I 
M. in. o s
stemie Kopernika. 
Estr. XIX. 2. 


1484. OLGIERD Mikołaj Onufry: Conclusiones ex physica juxta mentem 
principis philo8ophomm Aristotelis nec non Angelici et Ecclesiae Doctoris 
Divini Tomae Aquinatis publicae disputationi expositae a V. D, Antonio 
Laskowski ..' et G, D. Stanislao Romanowski .., Zamość 1765 k. nlb. 7, 
Odrzuca system Kopernika. przyjmuje Tychona de Brahe. 
Eltr, XXIII. 325. 


14 - BiblioKrafi.J. Kopenli.kowak. 


209
		

/Licencje_039_07_218_0001.djvu

			1485, ARAKIEŁOWICZ Grzegorz: De mumli systemate dissertatio cosmo- 
logica. In qua de Coperniciani systematis cum phil080phiae sacrisque prae- 
sertim litteris congruentia, questio discutatur. Praemisliae 1768 k. nlb. 9. 
Estr. XII. 197. 


, 


1486. DESNOS L. C.: Description gćnerale de l'Europe de l'Asie, de l'Afri- 
que, et de l' Amerique prćcedć de Discours pour l'inteligence des spheres armil- 
laires de Ptolomee, et de Copernic et des globes cćleste et terrestre; avec un 
avant-propos historique sur l'origine et les progres de l'astronomie et de la geo- 
graphie .., par M. Madot... Paris 1768 tab!. 58, 
[Tytuł t1ontyspisowy:] Atlas gćnćral et ćlćmentaire pour l'ćtude de la geo- 
graphie et de l'histoire moderne dirigć par le Sr, Desnos, Paris 1769, 
Dzikowski M.: Kat. atlasów Bibl. Uniw. w Wilnie. I. 315-316. 


1487. MAYR Beda: Dissertatio de Copernicans mundi systemate qua illud 
nequaquam cum sensu Scripturae Sacrae pugnare assertitur. Dillingen 1768. 


1488, PALME A. L: Copernicanische Beantwortung ...; c'est-a dire, Reponse 
copernicienne de ... au sujet des principes de M, de Wilczek sur le lieu de la 
terre. Prague 1768, 


1489, PONIATOWSKI Klemens: Summula philosophiae naturalibus in phy- 
sica phoenomenis exornata .,. Zamość 1768 k. nlb, 70, 
Wg twierdzeń Kopernika; uważa. że jego system fe sprzeciwia się Pismu 'w. 
_ I Estr. XXV. 6. 


1490, WITOSZYŃSKI Ignacy: Propositiones selectae ex universa philo- 
sophie ... Premisliae 1768 ss, nlb, 56. 
M. in, o systemie Kopernika. Ja6ry przyjmuje jako hipotezę, 
Estr. XXXIII. 129. 


1491. [K YLIAN J acob] Causa efficiens motus astrorum ex principiis 
pyrotechnicae naturalis convcnienter hypotesi copernicanae derivata sva- 
detur a quo dam speculatore naturac. Gcdani 1769 ss. 101, tabI. 1. 
Uniw, Tor. 


1492. LANGIUS M. Laurentius J. J.: .., De systemate mundi Coperni- 
cano ante Copernicum nonnulla pracfatus ." Boruthi 1770 k. 4. 
Jag. 


1493, ORPHEUS Johann: Anti-Copernicus, mundi systema Ptolemaei cor- 
rigens. Mannheim 1770, 


210
		

/Licencje_039_07_219_0001.djvu

			1494. FELLER Fram;ois Xavier de: Observations philosophiques sur Jes 
systemes de Newton, de Copernic, dł' la pluralite des mondes. Lie
e 1771 
ss, 180, 
Wg 2ebraw8kiego. U LaJanda (8, 561) hasłem je8t pseudonim: Fłexier de RevaJ. Paris 
1778, 
Zob. też poz. 1500. 


1495, VAUGONDY Robert de: Description et usages de la sphere armil- 
laire suivant Ił' systeme de Copernic, Paris 1771. 
Czart. 


, 


1496, MACLOT M.: Tableau du systeme du monde selon Copernic. Paris 
1773, 


1497. USAGE du planetaire, op sphere mouvante de Copernic, qui se trouve 
chez le SI'. Fortin ... Paris 1773 ss. 33. 


1498, BRION M,: Tablettes astronomiques, ou abrege eIementaire de la 
Sphere et des differens systems de rUnivers principalement de celui dł' 
Copernic .., Paris 1774. 


1499, KOBYLAŃSKI Ignacy Adalbert: Propositiones philosophicae, ... Za- 
mo
ć 1780, 
Zaleca teorię Kopefnika. 
Estr, XIX. 352. 


1500, ROZMOWY filozoficzne o trzęsieniu ziemi, piorunach ,," o ułoże- 
niu planet podług Kopernika i o wielości 
wiatów, Z franc. .., przeł, przez 
J. Z. Z. S, B. [Zajączkowski Jakób].Warszawa 1780 ss, 96. 
Rozm. II: Galileusz i kard. Bellarmini o systemie Kopernika jako hipotezie. 
Autorem Franc;. Xavier Feller? (Por, poz, 1494). 
2ebrawski 8. 464-465. 
Ilacz, - 


1501. KOBYLAŃSKI Ignacy Adalbert: Theses philosophicae, Zamo
ć 1782. 
Tezy .z fizyki; broni sY8temu Kopernika. 
Eltr, XIX. 352, 


Sniadecki J.: Pochwala Kopernika... 1782, zob. poz. 1702a. 


1502, P APILLON de la Ferte Denis Pierre J,: Systemł' de Copernic ou abrege 
de astronomie. [P
s] 1783. 
E8tr, XXIV, 58, 


1503, BAUSSE Johann Georg: Beschreibung der in Ihro Hochfiirstl, Durch- 
lauchtigkeit Frauen Louisen Dorotheen, Herzogin zu Sachsen etc. glorwiir- 


21ł 


I
		

/Licencje_039_07_220_0001.djvu

			,\ 
, digsten hochste Andenkens Hochfiirstlichem Cabillet befindlich gewesenen. 
und des systema .Colwrnicallum vorstelIenden Maschine, nebst d
m Entwurf 
von einer Maschille zum systemate Tychonico. Danzig 1784 ss. 39. 


1504, WILCZEK Ignacy: Carmina. Nova 
Wiersz 524 i n, zawierają pochwałę Kopernika. 
Polski Anti Lukrecyusz. Kraków 1911, s. 107. 
Estr. XXXIII, 4. 


editio , . . Calissii 1785, 
Przedr. tego fragmentu: Sinko Tod.: 


./ 


1505, K¥TKOE rukovodstvo k' matematiceskoj geografii i k'poznaniju 
nebesnego tiara. izdannoe dlja narodnych' ucilisc Rossijskoj Imperii. Sankt- 
peterburg 1787 88. 75, 
Pierwszy podręcznik szkolny w Rosji omawiający system Kopernika. 

W

 I 


1506, KRATKOE rukovodstvo k'fizike dlja upotreblenija v n'arodnych 
uciIiScach' Rossijskoj Imperii. Sallktpeterburg 1787 8S, 141. 
M, in. o systemie Kopernika. 


1507, CUNNINGHAM John: Au inquiry inte the Copernican system, Lon- 
don 1789 ss. VIII, 75. 


1508. LAMARCHE M,.: Les usages de la sphere et des globes celeste, et ter- 
rest
e, selon les hypotheses de PtoIemee et de Copernic ... Paris 1790 ss, 331. 


1509. GRULLA Medauro: Arte de gobernar la relojes por la equacion deI 
tiempo, Secunda ed., con la explication de los circulos de la esfera y una de- 
. scription historial dd sistem'a copernicano. Madrid 1792. \ 


1510. TIRABoscHl. Gerolamo: Memorie storiche. Modenesi. 
T. 61794: m. in. mowa akademicka wygłoszona w Modenie w r, 1792 traktujlłca o pierw- 
szych zwolennikach systemu Kopernika. 
Tłum. poJ.: Wołyński A.: Kopernik w Italii. Cz. 1. 1872 I, 48 7 62, 


1511, VAUGONDY Robert de: Atlas d'etude pour l'instruction de la jeunesse. 
Paris 1797, 
Mapa VI - Syst
me de Copernic. 
Jag. 


1512. CONCERNING the wrltmgs and discoveries of Copernicus. GentIe. 
man's Mag. his', Chronicie Jor ,he year 1797 s. 97-100. 


1513, SNIADECKI Jan: O Ko])erniku Rozwiązanie zadania, które Towa- 
rzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk do odpowiedzi ogłosiło: 9ddaiąc hołd 
winney pochwały Mikołaiowi Kopernikowi pokazać, iak wiele. mu winne 


212
		

/Licencje_039_07_221_0001.djvu

			byly nauki matematyczne. mianowIcie astronomia w wieku. w którym. żył: 
z których poprzedników. iak wiele i iakim sposobem korzystał; i jak wiele mu 
są winne w czasie teraźniejszym, Rocz-i TPN Wursz, 2: 1802 s, 83
 ]92, 
Odb, Warszawa 1807 Druk, X, Pijarów s, [83-1921 nlb. 
Uniw. Warlz. 
Inne wydania, przekłady, skróty: 
I. O Koperniku rozwiązanie zadania... Nowy Pam, wars:r. 8: 1802 s. 358-366; 9: 1803 
s, 84-104. Opuszczono w tym wyd. przypisy. Wyd. Fr. Dmochowski. 
2. Discours sur le programme propos
 par la Societe Litteraire de Varsovie: En payant 
un juste tribut d'
loges li. la memoire de Copcrnic, montrer, ce que lui doivent lei sciencel 
mathematiques, notamment I'astronomie, au siecle OU iI vecut; ... [Tłum. i wyd.: WaJl'rian 
Tęgoborski) Varsovie 1803 IS. nlb. 8, 78 +46. 
Przypisy Sniadeckiego zastąpił tłumacz własnymi. 
Uniw, Tor. 
O niezadowoleuiu autora z lichego przekładu: Sniadecki J.: Korespondencja ... Lilty 
z Krakowa. T. 2. Wrocław 1954 s. 355, 
3. A concise .view 
f the Copernican system of astronomy. By Muoluwee Ubool Khuer, 
Under the superintendence of W. Hunter M. D. CaJcutta ... Calcutta 1807 k. 37. 
Skrót rozprawy Sniadeckiego w jęz. perskim. 
4. O Koperniku. W tegoż: Pisma T. 1. 
ywoty uczonych Polaków. Wilno 1814 s. 145- 
307. 
Uniw. Warsz. 
5. O Koperniku. W tegoż: Pisma rozmaite. Wilno 1818 B. 145-307. 
Uniw. Tor. 
6. Discours sur Nicolas Copernic ... Essai d'une reponse li. la question propol
e par la 
Societe Litteraire de Varsovie I'an 1801. En payant un juste tribut d'eloges... trad. du polo- 
nais par W. Tęgoborski .., Varsovie 1818 ss. 134. 
Uniw. Tor. 
7. Discours sur Nicolas Copt'rnic. Paris 1820 IS, 103. 
Wydanie ukazało się z inicjatywy Adriana Krzyżanowskiego. Przekład Tęgoborlkiego 
poprawił Sniadecki. 
Ks. M, 
8. [O Koperniku. Tłum.: Anastas'evic Vasilij Grigor'evic) Sankt-Peterburg 1821. 
Wg Houzeau-Lancaster. 
9. Prize essay on the literary and scientific laborB of Copernicus, 'the Founder of modern 
astronomy ... TransJ. from the French ... by Justin Brenan. rWraz z dodaniem uwag 
Brinkleya) Dublin 1823 SI. 66. 
Rec.: The Courier 22 IX 1823. 
Czart. 
W związku z tym tłumaczeui!'m: 
Brenan Justin: List..., tłumacza rozprawy Sniadeckiego na język angiclski, do Profesora 
[Adriana) Krzyżanowskiego, z Dublina, 2 marca 1824. W: Polkowski 1.: Kopernikijana. T.3 
1875 s. 19-26. 
Odpowiedź Sniadeckiego. W: Kraushar A.: Tow, \\'arsz. KróJ. Przyj. Nauk T, 6: 1905 
s, 77-78. 
Krzyżanowski Adrian: List ... do Justina Brenan. Warszawa w listopadzie 1824. W: Pol- 
kowski I.: Kopernikijana. T, 3 1875 I, 26-28. 
[GrzymaJa Franciszek) Gr. Fr.: O Koperniku (Z Ro:rm. wars:r.), Ro:rm. (Lwów) 1825 ur l 
B.4-6. 


\ 


213
		

/Licencje_039_07_222_0001.djvu

			(Podczalzyński Michal): o tłumaczeniu na język angielski rozprawy Jana Śniadeckiego 
O Koperniku przez JUltYlla Brenan, 'Irlandczyka, uwagi nad nią doktora Brinkley i odpowied:i 
Jana Śniadeckiego. Dz. waru. 1825 t. 1 8. 81-96. 
Przedr. W: Polkowski I.: Kopernikijana. T. 2 1873 8, 59-65, 
10. The mejmua shemsi. A summary of the Copernican system of altronomy. Tran8!. 
into Persian, under the Superintendt"nce of V/. Hunter. A new ed. .., Calcutta 1826 k. 37. 
2. wyd. w jęz, perskim. 
K6rn. 
H. Di NiccolO Copernico, alltronomo polacco ... trad.., dal ... Bernardo Zaydler '" 
con agiunte, Fiesole 1830 ss. X, 192, iJustr. Dodatki od tłumacza: 1. Wiadomość o pomniku 
Kopernika w Warszawie; 2. Uwagi dr Binkleya nad rozprawą Śniadeckiego; 3. Odpowiedź 
Śniadeckiego na te uwagi; 4. Odpowiedź baronowi Za
h na je
o twierdzenie, że Kopernik nie 
był Polakiem. 
Nar.; odb. dodatków tłumacza posiada Osso!. 
12. Ueber Copernicus. Preuss. prov. Bl-r Bd. 8: 1832 s, 547-568. 
Skrót w tłum. niem, Hoppego oraz Nachtrag Wutzkego. 
Uniw. Tor. 
13. O Koperniku. W: tegoż: Dzieła T. 2 Warszawa 1837 8. 93-206. 
14. O Koperniku: W: Polkowski I.: Kopernikijana, T. 2 1873 s, 5-57. 
15. Wpływ nauki Kopernika na wynalazki p6źniejlze i stan dzisiejlzy astronomii, W: 
Złota przędza poet6w i prozaików polskich, red. P. Chmielowski, T. 4 1887 s. 835-837. 
Toż, W: Chmielowski P,: Obraz literatury polskiej, T. -1 Warszawa 1898 I. 582-584. 
Fragm. pracy Śniadeckiego. 
16. Układ świata na biegu ziemi zasadzony jest własnym dziełem i wynalazkiem Koper- 
nika. Fragment rozprawy o Koperniku napisanej w r. 1802. Życie Nauki 1951 nr 5-6 s.521- 
523. 
17, RozwilpJanie zadania... O Koperniku. [Wyb6r i wstęp:) Roman Zułiński. Życie S!IIk. 
WY.SIII. 1953 nr 2 s. 55-71. 
Nowe wyd. poJ. zob. poz. 1842, 1863a. 
Historię pracy zawiera:' Śniadecki J.: Korespondencja ... Listy z Krakowa. T, 2. Wrocław 
1954 I. 329-433, 342-344. 
Poza tym pozycji tej dotyczą: 
Albertrandy Jan: Mowa... przy zagajeniu czwartego posiedzenia publicznego. Dnia 16 
liBtopada 1802 roku. Roclll-i TPN Waru. T.2: 1803 s. 254-2511, 
Bar[ański) H[enryk]: Jan Śniadecki o Koperniku. Nowy Swia, R. 4: 1953 nr 21 8.3, 
iJustr, 
Chamcówna Mirosława: Studia Jana Sniadeckiego nad życiem i dziełem Mikołaja Koper- 
nika. (Materialy). S'udia i ma'. :II dziejów nauki pol. I: 1953 I. 80-101. , 
Kowalczewski Mieczysław: Śniadecki o Koperniku. Urania 1923 nr 3-4, I. 81-83. 
Nowaczyński Adolf: Kopernika "odkrył" Śniadecki. Kur. pO!lln. 1937 nr 262. 
Por. też poz. 1174 i 1269. 


1514. WAR es am SchlUlósc deI! 18. .T ahrhunderts vullig erwiesen, ob clie 
Erde um die Sonne odcr dic Sonne um dif' Erde sich bewege? Zittau 1802, 


1515, LE
ONS d'un perc a son fils sur les systemes du monde, ou l'hypo- 
these Copernieienne demontree par les machines de Loyscl, seul eleve de M. For- 
tin, avee les explications de H. Raymond .., Paris 1805 8S, 32, tabl. 15. 


214 


L 


:....tIIIIII.
		

/Licencje_039_07_223_0001.djvu

			1516, Das MERKWURDlGSTE des Kopernikanischen Weltsystems ,.. Nurn- 
berg 1805. 


1517, MERCIER Louis: De l'impossibilitć du systeme atJtronomique de 
Copernic et de Newton. Paris 1806 ss, XXXIX, 318, 
Nar. 


1518. KOKAN Shiba: Kopemikus-tenmon-zukai. Edo [Tokio] 1808, 
W jęz. japońskim; książka wyjaśniająca teorię Kopernika, bogato ilustr, 
, 


1519. I, A,: RazruSenie kopernikovoj siatcmy, Rossijskoe socinenie. Moskva 
1815 ss. 99. 
Pozn, TPN 
Rec.: M., Vesłnik Evropy l!, 79: 1815 I, 118-i30, Pirogov N. I.: Dnevnik starogo 
vral!a, Sol!inenija. T. 2. Kiev 1910,: na I. 146 podaje, że autorem jest Sokol'lkij. 


1520, GALILEI Galileo: l\1cmorie e lcttere inedite... Modena 1818-1821. 
Z treści: T. I: Scritto al Mazzoni in difesa dellistema di Copernico (1597). Lettere deI Gali- 
leo in difesB deI sistema d.i Copernico. Lettera deI G. a madama Cristina granduchessa in difela 
deI listema copernicano (1613 -14). T. 2: Risposta dei Galileo a Francelco Ingoli in d.ifela 
dei Copernico (1624), 


1521. KILKA słów O Koperniku i o dwóch stronnikach jego, (z nicmiec- 
kiego pisma C. A, Semlera) Rozm, (Lwów) 1818 nr 6, 


1522, WEDEL G, Wilhelm: Vorlesung wider das Copernicanischc Sonnen- 
system, worin dessen Basis, dass die Erde um die SOlllle sich wende als grond- 
falach dargestelIt wird; Kiel 1820, 


1523. HAMAN N Johann Georg: Schriften, T, 5, Berlin lB24, 
s, 24: wypowiedź przeciwko kopernikańskiemu systemowi, 


1524. DISPEK Abraham Levi: Mathematisch-begriindetes Bedł'nken gegen 
das Kopernikanische Weltsystem und Ehrcnrettung des Tycho Brahe, wie 
auch des wortlichen Silllles der Bihe!. Frankfurt a/M, 1822 ss, XVI, 55+ 
Anhang 8S. 32. 


1525, PRESCOT Bartholomeo: The invertcd scheme of Copernicus with 
the pretendcd experimentes upon which his fon
wers have foundcd their 
hypotheses of matter and motion, compared with facts,., Liverpool 1822 
ss, 216. 


1526. SCHARFF Gottfried: Kurze 'Obersicht des Copernikanischen Welt- 


215 


.
		

/Licencje_039_07_224_0001.djvu

			systems zur bessen'u Erklaruug des von mir gefertigten Planet
rium uud 
Tellurium::;, ncbst eilll
r Nachricht von Copernicus Lcben, Thorn 1824 ss. 15, 
Tłum. poJ.: Krótka wzmianka o systemacic Kopcmika, dla lepszcgo objaśnienia sporzq- 
dzonego przeze mnie aparatu ... z dołączenicm wiadomości o życiu Kopcmika... Warszawa 
1826 IS. 12. 
K6rn. 


1527. 
nr 143, 
Zob. 


APABAT astronomiczny Scharfa z Torunia. Gaz, warsz, 8 IX 1826 
.. 


leż poz. 244. 


1528, ELZNER: [Zawiadomienie o odczycie o systemie Kopernika]. "Mam 
zaszczyt uwiadomić ..." Ku
. warsz, 1827 nr 124 s. 509, 
Rec. odczytu: tamże, nr 129 8. 52
. Polemika: E1zner, tamżc lU' 138 s. 571. 


1529. GEBCEN Al k,andl' - Ivanovic: Aualiticeskoje izlozenic soln. boj 
sistemy Kopernika [art. ogł(Jsz. w l', 1833 w 
kzllanym mi Cz[_sopiśmie]. 
Przedr. w tegoż: Po
noe sobranie s(cinenij i pisem, T. 2. Petrcgrad 1915 
s. 91-105 oraz w: Sohranie s(Jcinenij T. 1. Moskva 1954 s. 35-51, ko- 
mentarz 8. 483-484. 


1530. HUNTEH J.: On the introduction of the Cop.'rnican theory into 
England, Monthly Notices Astron. Soc., 3: 1836. 


I 
1531. POSELGER: Ansicht des Copernicus von dcl' Pracession der Nacht- 
gleichen. Ber-e iiber Verh-en Akad. Wiss. Rerlin 1837 s. 93. 


1532, WllEWELL William: History of the inductive sciences, London 1837. 
T, l, rozdz, 3: The receplion and developelllcllt of thc Copernican theory, 
Tłum. niem.: Geschichte dcr inductiven Wissenschaften... T. I Stuttgart 1840, s. 378- 
416. Uniw. Tor. 


1533. LIBELT Karol: U astronomii w Polsce, Tyg, liter. (Poznań) T, 3 
1840 nr 37 oraz w tegoź: Pisma pomniejsze T. 3 s, 167-170. 
Przedr,: Polkowski .T.: Kopernikijana. T. 2 1873 8. ]01-102. 


1534, HUBE Karol: O za:sługach Mikołaja l\,ol'ernika w astronomji na 
posiedzeniu puhlicznem Towarzystwa Nauk, Krak, dnia 14 lutego 1834 r. 
czyta,.. Rocz, TN Krak. n. 16: 1841 s. 245-265. 
Przedr.: Polkowski .T.: Kopernikijalla. T. 2 11173 s. 89-100. 


1535. MATALtNE L. P.: L'Anti... Cupernic, Astronomie nouvelle qui 
prouve, que I.,s systemes de PtoIemee et de Copl
rnic sont faux, que le soleił 
n'a pas un metre de diamctrc.,. Paris 1842 ss. IV, tab!. 6. 
Rec, Braun Mraksymilian), Tyg. liter. (Pozn.) R. 5: 1842 nr 49-53.. 
Uniw. Ł6dł.. 


2115
		

/Licencje_039_07_225_0001.djvu

			1536. [MATALENE L. P.:] Grand secret de l'exageration des calculs Coper- 
niciens sur les distances et les grosseurs des astres dćvidć par .,. Paris 1843 
ss. 14. 


\ 


1537, RYCHTER Ignacy Lojola: Trzecie stull'('it> sławy Kopernika. Kur. 
warsz. 1843 nr 18. 


" 


1538, "ANGLO-AMERlCAN": Copernicus refuted: or the trUł' solar system. 
Baltimore 1846. 


1539. HUMBOLDT Alexander: Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbe- 
schreibung. Bd. 2, Stuttgart 1847. 
8. 341-353, Anmerk. s. 496-506: o systemie fCopernika. Tłum. poJ.: Jan Baranowski: 
Obraz postępu nauk astronomicznych i fizycznych w XVII stuleciu, Prz. nauk. 4: 1848 
nr 17-18. Odb. , 
Przedr.: Polkowski J.: Kopernikijana. T. l. 1873 I. 197-210. 
Uniw. Tor. 


1540, De MORGAN A,: On the opinion of Copernicus with respect to the " 
light of the planets, Monthly Notices Astron. Soc, 7 : 1847 s, 290 i n. . 


, 
1541. [KRZYŻANOWSKI Adrian]: Mikołaj Kopt
rnik i Jan Sniadccki astro- 
nomowie polscy, Rocz, Strqbskiego na r. 1852 (1851) s, 1-7. 
Przedr.: Polkowski J.: Kopernikijana. T. 3. 1875 s. 8-18. I 


1542, SCHOPFFER [C,]: Dic Erde steht Lsl. Bl'rlin 1851. 5. Auf), 
Tłum. ros.: Zem1ja nepodvizna. Petrograd 1876. 
Tłum. ang.: The earth stands fast. TransJ. for and ed. by J. \'1;. de Peyster with noteM 
and lupplement by Frank Anaben, Nt'w York 1900, 


1543, APELT E[rnst] F[riedrich]: Di(' Rc.formation dcr Sternkvndc. Jl'nR 
1852 
I. 116-166: o Koperniku. 


I 
1544, SCHOPFFER C,: Die Bibe1 lugt nicht. Nordhansl'll 1854. 
Przeciwko Kopernikowi. 


1545, De MORGAN A,: The progress of the doctrine of the Earth's motion, 
between the times of C0l'ernicus I and Galileo, bcing notes on the antegalilean 
Copernicians. Compan, to 
lm. 28 : 1855 s, 5-25. 


154ó. KEPLER Johannes: Opera, Ed, Frisch. Francofurti, 
T. I 1858: Apologia Tychonil (Brahe) contra Ursum (Rnimarum Dithmarsium) I. wyd" 
napisana w 1601 r. s, 245-246: o falszerstwach dokonanych na I. wyd. De revolutionihul. 


217
		

/Licencje_039_07_226_0001.djvu

			1547. MAY Andrzej: Kurzer tJherhlick der wichtigsten astronomischen 
Leistungen von Copernicus, Jber d. Staatsgymn, in Rzesz6w f d, Schuljahr 
1858 s. 3-34. 


1548, GSCHWANDER S,: Ptolomaus. Copernicus. Keppler. Newton, Laplace. 
Kant" Entwickelungsgallg der Atitronomie. Wi
ll 1859, 


1549. BECKMANN Franz: Zur Geschichte deI! kopernikanischen Systems. 
Z, f Gesch, Erml. Bd, 2 : 1861/63 s. 227-276, 320-358, 659-669; Bd, 3: 
1864/66. s, 398-434. 644-661. 
Cz. l także jako odh. Braunsberg 1861 ss. 43. 
Uniw. Tor. 


1550. AGON ES mathematici ad arcem copernicani systematis. Paris 1863. 


1551. BERTRAND Joseph: Les fondateurs de "astronomie moderne. Coper- 
nic. Tycho-Brahe. KepIer. Galileo. Newton, 2-(' 6d. Palis 1865 ss, XVI, 391. 
Nast. wyd. 1866 i ok. 1880. 


1552. JEEBER F. J.: O Koperniku slavllem polskem hv.ezdiiri, Praha 
1865 ss. Q. 


1553, ZIENKOWICZ Leon [Lach z Lachów. pseud,J: Słówko o Koperniku 
jego systemie, Tyg, ilustr, T. 11 : 1865 nr 299, 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijana, T. 2 1873 I, 301-305. 


1554. The THEORIES ot' Copernicus and Ptolemy by a wrangler. London 
1867, 


1555, HOFFMANN E,: Das Weltsystem das Nicolaus Kopernikus. Frank- 
furt 1868 ss. 35. 
Uniw. Wrocł. 


1556, ZOCKLER: Kopernikus oder Ptolemaus? Beweis d. Glaubens 4: 
1868 s, 248-255. 


1557, PFAFF F,: I\.opernikanisches System und S&illł' Gegner, Beweis d, Glau- 
bens 5 : 1869 s. 278-287. 


, 
1558, [FALB Rudolf:] Die ersten ł'reundł
 und Gegner des Kopernikus. 
Sirius (Leipzig) 3: 1870 s, 20 i n. 


218 


I 
...... 


-...ł.
		

/Licencje_039_07_227_0001.djvu

			, , . . 
1559. STEINSCHNEIDER M.: Copernicus nach dem Urteile des David Gans, 
jiidischen Astronomen, der mit Tycho de Brahe in Verbindung stand, Z, f. 
IIJathem, Phys. 16: 1871 s, 252-253. 


1560, STEVART Armand: Proces de Martin ttienne van Velden Profes- 
Heur a rUniversit6 de Louvain. Briisseł 1871. 
Por. poz, 1605. 


1561. BECKER Joannes F,: De veroordeeling van't systeem van Coper- 
nicus gerechtvaardigt, s'Hertogentosch 1872 55. 37. 


1562, CHMYROV M. : Kopernikovoe delo. Moskva 1872. 


1563. DURDIK Josef: O velikern hvezdaii Kopernikovi. Osveta 1872 nr 18. 
Odb, Praha 1872 ss, 46. 
01101, 


1564. OLIVIERI Maurizio Benedetto: Di Copcrnico e di Galileo, Bologna 
1872 s8. XXXI, 133, 3 nłb, 
Rec,: Civilla catlol. A, 23: 1872 v. 6 s, 326-334. 
Ossol. 


1565. KOWALCZYK Jan, Mikołaj Kopernik i jego układ świata. Warszawa 
1872 ss. 119, 
Rec.: R., Bib'. waru. 1873 t. 1 I, 177-178. 


1566. ASTRONOMISCHE Unterredung iiber die Untriiglichkeit des Koperni- 
kanischen Sonnensystems, St, Louis 1873, 


1567. CHIAF P.: Macchina astronom.ica secondo ił sistema Copernicano, 
Brescia 1873 ss, 16. 


1568. DUBICKIJ J.: O Kopernike, kak vra
e, geografe, geometre, diplomate i filosofe- 
-astronOQle. Riga 1873, zob. poz. 2003, 
\. 


1569. DURDIK Josef: Kopernik a KepIer. Osrela 1873 5. 123-134. 


1570. DURDIK Josef: O pokroku pIirodnich ved. Popu!. vyk1ady, Praha 
1873. 
II. 1-4: o Koperniku; 40-41: o praskim rękopilie De revolutionibus; 41-55: o Koper- 
niku i Kepierze. 


1571. HÓRNIK Michał: Porjedźene hwezdarstwo a Mikławsch Kopernik, 
K 400 H\tnomu narodnomu dnju M, Kopernika. Budy
in 1873 S8, 16, 
Nar. 


I 
. 


21D 


\ 


, 


.
		

/Licencje_039_07_228_0001.djvu

			\ 


,. .1572, KRAMSZTYK Stanisław: Astronomja przed Kopernikiem i po Koper- 
niku. Klosy 1873 nr 399 s, 126-129. 


1573, WOLYŃSKI Artur: Rclazioni di Galileo Galilei cona Polonia esposte 
secondł' i cłocumenti per la maggior parte non publicati .,. Arch, stor. ital. 
Sł'r. III, t. 17, Odb. Firenzł' 1873 ss, 138. 


1574, BOETHKE [Karl]: Welchen Grad der Gewisshl'it misst Coperni- 
cus seincm System bei? Thorn. ostdt. Ztg, 10 I 1874. 
Streszcz. odczytu wygłoszonego w Copernicus-Verein, 


1575, GRĄBCZEWSKI A.: Stosunki Galileusza z Polską. Kal. war,
z, pop. 
nauk. lR74 (1875). 


1576. H USSENER Herman: Des Copernicu8 Griinde fUr die Bewegung der 
Erde, K. Wilhilms-Gymn, in Berlin, XIV, Jahresber. 1874 s, 3-30. 
Ks, J\oI, 


1577, GRUN D,: Ober das ptolomiiische und copernicanische Weltsystem. 
Wien 1875. 


1578, BERTl Domenico: <':opernico e le vicende dcl sistema copernicano 
in Italia nelIa seconda meta dd sec. XVI e m'IIa prima meta dcl XVII, Roma 
1876 ss, 255. 
Rec.: Ciampi 1., Nuovn Anłol. ll: 11176, v. 2 I, lll-120; COllti A., Arch. słor iłn',. 
ser. III, 23: 1876, 8. 322-327, Edinburgh Rev. 1877 July s. 102-ll8; Favaro A., Z. f. Mn- 
łhem. Phys. 21: 1876 s. 85-96; Giinther S., Vjschr. d. Asłron. Ges, 13: 1878 I. 42; Gilbert 
P., Rev. d. quesłions scienł. l: 1877, I. 353;. Civilła mlłol. A. 27: 1876 v. 10 I. 443-457. 
KI, M. 
Tłum. poJ.: Kopernik i przygody systemu Kopernikowego w Italji w drugiej połowie XVI 
i w pierwszej XVII Btulecia. Tłum. i uzup.: A. Wołyński. Bibl. warsz. 1878 t. 3 8. 253-271, 
t. 4 s. 200-212, 353-381. 
Hec.: Gaz. lwowska 1879 nr 37. 


\ 


1579, W OLYŃSKT A [rtur J: Kopernik i Galileusz. Aten. 1876 nr 11 s. 55-85. 


1580. SINDlCO' [Pictro]: Rćfutatil1n du systime de Copernic, expose en dix- 
sel)t lettres qui ont P.te acłressees a feu M. l..e Vel'llier .., Paris 1878 ss, 287. 
KII.M. 


1581. WOLVŃSKI Artur: Stosunki Galileusza z Polską, Tyg. ilu str. 1878 
nr 117 - 125, 
Rozdz. 2: Kopcrnik i Galileusz i ich wzajemny stosunek. 


1582, BILLHAlłZ A,: Der heliocentrische Standpunkt der Weltbetraehtung. 
Stuttgart 1879 ss. XVI, 326. - 


220 


. 


. 


,
		

/Licencje_039_07_229_0001.djvu

			1583. GOIRIENA .Francisco de: Impugnacion dei sistema Copenlico y expo- 
sicion deI vulgar. par ... pre"bitero capelIan de Arrazua ł'n Vizcaya, Pari" 
1879 ss. 34. 
Tłum. franc, tamże. 1880 8S. 4Y. 
Estr. VI. 241. 


1584, SINDlCO [Pietro): Le Systeme de Copernic. compare avec le ciel. 
Paris 1879 8S. 8. ... 


1585, SINDlCO [Pietro): Le Systeme de Copernic en face de l'observation. 
Paris 1879 ss, 7. 


1586. GUNTHER S[iegmuud): De. Wapo
ski - Brief des Coppernicu8 
und Werner's Traetat uber die Pracession. Mili-en Copp. Ver. H. 2: 1880 
s: l-H. Odb. Thorn 1880 ss. II. 
Uniw, Tor. 


1587, SINDlCO [Pietro]: Le Systeme de Copernic, mis ił ł'epreuve d'aprcs 
ses propres theories. Paris 1880 ss. 35. 


1588. O NA.JCIEKAWSZYM odkryciu Kopernika. Gość [kalend,] 1881 s. 66-68. 
Jag. 


\ 


1589. NATORP: Die kosmologische Rcform des Kopernikus in ihrer Be- 
deutung fur die Philosophie. Preuss. Jb. Bd. 49: 1882 H. 4 s, 355-375. 
K8. M. 


1590. SlNDlCO [Pietro]: C'est le ciel qUI tourne et non la terre, preuves 
a ł'appui. Paris 1884 ss. H. tabl. 1. 


1591. SINDlCO [Pietro J: Le Systeme de Copernic juge d'apres ses propres 
theories, exposees dans "L' Astronomie populaire" de M. Camille Flamma- 
rion. Paris 1884 8S, 48. 


,1592, ZANTONELLI Giuseppc: Filosofia naturale. Osscrvazioni critiche sui 
sistema di Copernico e analogie con quelle di Tolomeo. Napoli 1884 ss, VIII, 
415. 


1593. VYVIN Kopernikowej 86.stavy slonecnej. Slovenske Pohl. 5: 1885 
s, 269-275. 


, 


1594. FAVARO Antonio: Postille galileiane autografe all'opera "De revo- 
lutionibus orbium coelestium" di Niccolo Coppernico. pubbl. ed illustr. de." 
Modena 1887. 


J!2J
		

/Licencje_039_07_230_0001.djvu

			1595. SINDlCO [Pietro]: Les Coperniciens dans l't'mbarras, Pans 1887 
ss. 28. 


. 


1596, SINDlCO [Pietro]: L'Immobilite de la terre graphiquement demon- 
tree au moyen d'un fil A plomb. Pans 1888 ss. 
2, tabl. L 


1597, GRUOSSO Donatantonio: Obiezioni al sistema copernicano, ossia 
trattello di astronomia con cui si prova che la terra non ha moto annuo. Potenza 
1890 ss, 140. 


1598. [KRAMSZTYK Stanisław] K, S,: Czego nas Kopernik o obrotach ziemi 
nauczył, pierwsze początki aSJ;ronomji, w sposób dla. każdego zrozumiały 
wyłożył... Warszawa 1890 ss, 62, ilustr, L 
Wyd. 4. uzup. przez Jana Krassowskiego. tamże. 1918 IS. 52 
Uniw. Warsz. 


1599, LINSMEIER A.: Uber die physikalischen Schwierigkeiten die einer 
raschen Ausbreitung des Kopernikani8chen Weltsys
ems entgegenstanden. 
Na,ur u, Offenb. 36 : 1890. 


1600, RADENTE Alherte: Lo studio cosmografico anticopernicano, Napoli 
1890, 


1601, Ein ZWEIFLER am Kopernikanischen Sonnensysteme und Verleum- 
der von Humboldt, Lamont und Gaus8, Sirius (Leipzig) 18: 1890 H. 6. 


1602. FAVARO Antonio: Nuovi studi galileiani. Mem. J.
t. Ven. Sc,. Le'. 
Ar,i V, 24: 1891 8, 7-430. 
Z treści: 3. Postille gaJiJeiana aU' opera capitaJe di Niccolo Coppernico. 6. La inedita "Dis- 
putatio de situ et quiete terrae contra Copernici Iystema" indrizzatR da Francesco Ingoli 
a Galileo Galilei con la inedita risposta di Giovanni KepIero, 15. L'uJtima fale delIa lotta 
contro ił sistema coppernicano. 


1603, FAVARO Antonio: Sopra una scnttul'a inedita di Giovani KepIero 
intorno alsistema copernicano. R. c, Accad, Lincei V. 7 : 1891 fasc, l 8, 18-24. 


1604. LINSMEIER A" Isenkrahe C, Th,: Die Coppernicanische Hypothesc 
und die Sinne8tiiu8chungen, Philos. Jb. 4: 1891 s. 1-8. 7: 1894 8, 408- 
423. 


1605, STiVART ArmJnd: Copernic et Galilee devant I'Universite de Lon- 
vain: Proc
8 de Martin-Etienne van Velden, Li
ge 1891 8S, 213. 
Por, poz, 1560. 


222
		

/Licencje_039_07_231_0001.djvu

			, 


, 


1606. TROILO B.: Sopra uno scńttura inedita di Gio. Keple
o intomo al 
sistema copernicano. Roma 189] ss. 7. 


1607. CANTOR Moritz: Vorlesungen liber Geschichte der Mathematik. 
Bd. 2 Leipzig 1892. 
NasL wyd. 1913. O Koperniku m. in. 8, 470-472. 


1608, MONCHAMP Georges: Galilće et la Belgique, Essai histońque sur les 
vicissitudes du systeme de Copemic en Bclgique. St,-Trond 1892. 
. 


1609. HAGEN J. G.: Das Coppernicanische Sonnensystem. Stimmen aUli 
Maria-Laach 47: 1894 s. 49-54. 181-190. 287-293, 


. 
1610, TULEJA Józef: Jak świat przyjął dEieło M. Kopernika "De Revo- 
lutionWus". Odczyt... w auli Politechniki [lwowskiej] dnia 30 kwietnia 1894, 
[Lwów.., 1894] s, 3-11. 
[Sprawozd, roczne Tow, Brat, Pom. słuch. Politechniki lwowlkit'j za r. 1893/4?] 
Nar. 


1611, IJABLONSKI J. K.] 44: A ona jednak się - nie obraca. Kraków 
1896 ss, 63, 
Poglądy antykopernikańlkie, Nazwisko autora wg Estreichera i Hara. 
Rec,: Draewiecki Józef: Przeciwnik Kopernika. Niwa R. 26: 1897 nr 23-27. Jako autora 
podaje Karola Czernego. 


1612. MikulaA KOPERNIK. velky astronom slovansky, Rovniank. Nar, kal, 
4 : 1896 8. 75-80. ' 


1613, SAPRUK F, F.: Die Erde steht. die Sonne geht. oder ein neuer Feld- 
zug gegen das Kopcrnikanische Weltsystem auf den Gebieten der Mathema- 
tik. Physik. Astronomie. Geologie und Metł'orologie, Loretto 1896 ss. 98. 


1614, KOPERNIK a jeho protivnici, Sloven'ske Listy l : 1897 iJ. 8 i 9. 


1615, MULLER Adolf: Die Sonnenflecken im Zusammenhang mit dem 
Copernicanischen Weltsystem. Ein Beitrag zur Galilei-Literatur, Stimmen aUB 
Maria-Laach 52: 1897 s. 361-372. 


HABLER Th,: Vber 2 SteUen in Plat08 Tim/iU8 u, im Hauptwerke von CoppernicUl... 
Grimma 1898, aob. poz, 1262. 


1616. LYNN W. T.: Copernicus and Regiomontanus, Observatory 22: 1899 
8. 162-163, 


1617, BRICARELLI Carlo: Di N, Copernico fondatore dell astronomia 
moderna, Civilta Cattolica Ser, XVII. vol. 6: 1900. 23
		

/Licencje_039_07_232_0001.djvu

			1618. HOLDEN Edward S.: Stories of th,. grl'at astronomers. N,.w Y ol'k 
ł 1)00 ss. XXIV, 225. 
W rozdz. 2 o Koperniku, 


1619, LANGE J. R, L,: The Copernican system: the greatest absurdity 
In the history of human thought [b. m. w.] 1901. 
Wg D. Stimson (poz. '1654), 


1620. SPOONER W. W.: Great Copernican myth; a review of Algol by dł' 
Peyst{.r and Allaben. Tivoli N, Y. 1901. I 


" 


1621. JACOBI Max: OUo von (
uericke aIs Astronom und Meteorologe. 
I 
Eine Studie fiir Geschicht,. der Coppernikani
chen Weltansclmuung, A:tpr. 
M
chr, Bd. 39: 1902 s. 597-(j06. ' 
Uniw. Tor. 


1622, SAPORTA Antoinc de: Coperniciens et Anticoperniciens. Mim. Acad. 
Sc. agricult. 19: 1902 s, 127-162. 


1623. SCHWEDER G.: [O systemach Kopernika de Brahe,] Korresp.- -hl, 
Naturf Ver. Riga 15: 1902 s. 124-125. 
Streszczenie wygłoszonego referlltu. 


1624, CERASKI [Witold Michał H, J: Kopernik Ticho Brage. Naułnof' 
Slovo 1903 nr ] s, 27-39. 


1625. HARPERA.TH Ludwig : Sind clie Grundlagen dcl' heutigen Astrono- 
mie, Physik, Chemie haltbar? Bcitrag zur Losung der "Weltratsel" gestiitzt 
auf Berzelius und Koppernikus
 Berlin 1903 ss. 67, 
Rozdz. 4: Die dreifache Rewegung der Erde nach Koppl'rniku8 Revolut"ion.,. 


1626. JACOBI Max: Die kosmische Natucanschauung bei OUo von Gue- 
ricke,. Eine Studie zur Geschichte des copcrnikanischen Weltsystems, Z. f 
Naturwiss -en 75 : 1903 s. 179--; 185. 


1627, SCHMIDT R.: Nikolaus Kopernik.us und die Sichtbarkeit des Mer- 
kur... Siriu8 (Leipzig) 36: 1903 s, 233-235. 
Toż anonim.. Magdeb. Ztg 11 V 1903. 


1628, SŁOWIKOWSKl .Józef: La signification des figures de Copernic et dt' 
K(
ppler dans la nature, la science et la technique. Znaczenie figur Kopernika 
i Kepplera w przyrodzie, nauce i technice. Warszawa 1903 ss. XII. 125. tabI. 12. 
Rec.: Drex1er I.. Prll. filolI. 8: 1905 nr 4 s. 343, 
K8. M. 24
		

/Licencje_039_07_233_0001.djvu

			'j. 


--)"1.". lml.,\I C
II'EII\ln TIJIIIIHt:X:-oIS 


I 


lor. 


UE\'OIJTln\mrs m:mnl ł'.\ELEsTlnl 


Ullltl n 


I.' "ł "fulII" \'
'''f.iul''IU 


1f.
\"I" .\"ł1\" -
.I..:r\'" ł'Jf1IMIA" 'J1łI'.')ł

, : 


!l6J:1-"\I .."'''1'' ......1111 'Ił. u...... _'1.-..,......". 


"'4.....".'...1.1..., 


TJMInn .' 


.'...run. "O.IIr.T.\rh C:........U.,',t.. 
1IUn'I.:i U1ll 


7. ....art.. tytułowa !Je rf't'Ohdionwus.... Toruń 1873.
		

/Licencje_039_07_234_0001.djvu

			NlfOJIArS (,HI)I)ł
RNJ()[:S 


AI.
 'I'''''IłS 


('"UEU nIE 1\1łł:ISIU:WEGUxm:N HEn WF.LTK()lU'EH. 


rlll:I
'
:J'E'f' I'SI' \111' .'S'IJ"'J
k["S"M. 


.... 


Ir, c, L, .[IIlUII, 


lU .."lGtA.IIU lIII' WIT m..... "U."
I'" 


¥,'JI 


, 


Ir, _ITI CAllTOII 


.......t'.a.".... 


\'0... I.
;'IJ ."..'."t,II"'I',,-n:IiKIS t'rl
 \...
.;:"",....\n ["...llk' .....1 El 1.II"R..., 


-iłłOł4-- 


1'HIIR\. 1"711. 


1"...tl"" "1'1" WULAQ VON .1'.""" . ......"Ił...... 


H. 1.."1'101 1\1111",,01 V" ,.,'.."1"/;"',;10".<.... T ""II I" 1H7'J,  
I 


I.
		

/Licencje_039_07_235_0001.djvu

			1629, ALLlx G.: . Pascal et le sYl!teme de Copernic, Buli. A cad. delph, 
1904 s. 267-295. 


1630, FORS'l'ER Wilhdm: Zur Entwicklungsgeschichte der Lehre von der 
Erdbewegung, Himmel u. Erde 16: 1904 8, 350-364, 
O Ptolemeuszu i Koperniku. 


1631. HOLDEN Edward 5.: Copernicu8 (1472-1543) Popul. Sc. month. 
65: 1904 8. 109-132; Scient. A mer, Suppl, 58: 1904. Odb. 


1632, Hl/TClIINS C. C.: Ptolemaic and Copernican sY8tems of Galileo. 
Pop ul. Astron. 12 : 1904 8. 442-450. 


1633. J ACOBi Max: FOlltenelle in der Ge8chichte des coppernikanischen 
Weltsystems. Weltall 4: 1904 8. 139- 141. 


1634. PIERREL: Refutation du systeme de Copernic (2. ed.) Macon 1904 
ss, 8. 
Rec.: Buszczyński B., Miu-en Copp. Ver. H. 16: 1908 s. HI. 
Wyd, 3: tamże 1909 ss. 24. 


1635. FA V ARO Antonio: Galilt'i condanno mai ił sistema copcrnicano? 
G, d'/talia 21 VIII 1905. 


1636, UHLE O. A.: Kopernikus und Egbert MiiUer. Klein Zschachwitz 
1906. 


ló37. LVNN W, T,: Early C0l'ernican!i. Observatory 30: 1907 s. 460- 
462, 
O jednym z pierwllzych w Anglii zwolenników teorii Kopernika - John \\'ilkins, 1614- 
1678. (Zob. poz. 1381). 


l! 


1638, NEISSNER Karl: Ptolomaus oder Koperoikus? Eine 5tudie iiber die 

ewegung der Erde u:ld iibt'r den Begriff dt'r Bewegung
 Leipzig 1907 ss, IV, 
153, 
Ks; 
1. 


1638a, Dl/HEM Pierre: 50dzein ta phainomena, Essai 8ur Ja notioll de the- 
orle physique de PJaton a GaliIee, Ann. Philos., chret. 1908, Odb, Pari8 1908 
8S, 143, 
Wiele o Koperniku, m. in. rozdz. 5: Copernic et Rhaeticus. 
Jag, 


1639. ROBERTSON Charles: Modern geography and the Copernican hypo- 
thesi8. [LondoJ.l?] 1908, 


J5 - Bibliolrafia Kopel'oikowlk. 


225 


- 


........
		

/Licencje_039_07_236_0001.djvu

			1640. STAHL Leonhard: Kopf'rnikus uud das neue Weltsystem. Berlin 
[1908] ss, 135, ilustr, 
Ks. M. 


1641. MULLER Adolf: Galileo GaliJei und das kopernikanische Weltsystem. 
Freiburg i Br, 1909 ss, XII, 184. 
Rec,: Rit!, As.ron. A. 3 : 1909 B. 318-328. Bricarelli Carlo, Civil.a ca"ol. 1909 v. 4 8, 433- 
450,'. 


1642, WOHLWILL Emil: Galilei und sein Kampf fur die kopernikanische 
Lehre, Leipzig Bd, l 1909 ss,. 646, Bd. 2 1926 ss, 435. 
Streszczenie l-go tomu: Wel.aU 12: 1912. 
Rec.: Simon M." His.. Z. 106: 19l1 8.372-375. - Giinther S., Mitt-en :ur Ge.ch, Med. 
Naturwis.. Jg, 9: 1910 I. ll7 i n. - Wieleitner, 'amże Jg. 25: 1926 8. 78-79. 


1643, DANNEMANN Friedrich: Die Begrundung df's heJiocentrischen Weltsy- 
stems durch Kopperniku8. W tegoż: Die Naturwissenschaften in ihrer Entwi- 
cklung und in ihrem Zusammenhange dargestelIt. Bd. l Leipzig 1910 s. 315- 
324; w wyd, 2 Bd, l 1920 s. 403-416, 


1644, POSKE F,: Galilei und sem Kampf fur die Kopernikanische Lehre 
Preuss. Jb, Bd, 143 : 1911 s, 71-86. 


1645, KISTNER Adolf: Im Kampf um das Wf'ltsystem. (Kopernikus und 
Galilei). Leipzig [przedm:] 1912 ss. 98, Voigtllinders Quellenbucher, 39. 
Rozdz. "Koperniku8 und seine Lehre" s. 20-39 zawiera wyjątki: Commentariolusa. Dc 
revolutionibus, fragment Retyka Narratio prima oraz fragment listu Osiandra do Kopernika 
(poz. 77 -78). 
, Uniw, Tor. 


, 


1646, Poz, u8wlięta w czasie druku. 


1647, PIERREL: Le triomphe d'Uranie (sY8teme Pierrel): la terre centre. 
Macon 1913 8S. 15, 
Inne wyd,: 1915, 1920. 


1648. DUHEM Pierre: Le systeme du monde, Histoire des doctrines cosmo- 
logiques de Platon a Copernic. Paris 1913/17, 
Praca niedokończona" nie doprowadzona do Kopernika. 


1649, HUNZINGER A,: Kopernikanische Wendungen. Noris 1913 s. 39-48, 


.. ". . 


1650, THIEBAUD Georges: Copernic et Galilee. Pałriołe 24 II 1913. 


226
		

/Licencje_039_07_237_0001.djvu

			, 
I ... 


1651. METGER C.: Giordano Bruno al" V orkAmpł
r fiir dat> Coppernika- 
uis('h.. Weltsystt'm. Sirius (L('ipzi
) 49: ]1)16 s. 135-137. 


1652. .FLAMMARJON Camillt': Kopernik et la Pologne. Polonia 1917 nr 32: 
II VIII. 


1653. KLEIN L,: Das Kopernikanische System im Schulunterricht. Sirius 
(Leipzig) 50: 1917 s, 136-140, . , 


1654. STIMSON Dorothy: The gradu al accepiance of the Copernican the- 
ury of the universe, New York 1917 ss. 141. 
Zob. też poz. 79, 
Uniw.. Tor. 


1655, SIGHlNOLFI Lino: Da Copernico a Galileo, At,i I' Mem. dei. Deput, 
di Storia Parrio prm'. Rnmagna 1917-1918 s, 198 i n, 


1656. WATSON A.: Copernicus. .I. Roy. 1stron. Soc. oj Canada 13: 1919 
s, 264-282. 
Toż, [skrót] En/{I. Mechanie... 110: 1919 s. 74-76, 


1657. KONIUSZEWSKI W. Nałęcz: O odkryciach i naukach Kopernika, 
Darwina. Marxa. Odczyt popularny. C
icago 1922 Księ
, Lud. SI'!. 31. 


1658. UNGANIA Emilio: Einstein e la sua relativita, esame critico. Ver- 
wre Copern.icano. Bologna 1922 ss. 210. 
. , Uniw. LubI. 


1659. Poz. IIkreśłonn w czasie druku. 


1660, BAcEvARov M.: Naucnoto delo na Kopernika, Pol.-balg. Pregl. Cod. 
5 : 1923 nr 14/15 s, 110- Jl5, ilustr. 
Jag. 


1661. BATAILLON Marcel: Charłes-Vuint et Copernic. Documents inf- 
.dits, Rev, de Pol. A. l: 1923 nr l s, 131-134; Bull, llispan. 1923 nr 4-5, 
Zob. też poz. 1679. 


1662, BEcKER Fr.: Nikołaus Koperniku!! und sein Werk. Universlłm 1923 
s, 194 i n. 


1663. CIĄGLlŃSKI .r.: Teoria .Kopernika. Warszawa 1923 ss, 112. 


1664. DOUBLET E.: Coperni(', Rev, scient. 22 XII 1923,  


.. 


. 


. 


227
		

/Licencje_039_07_238_0001.djvu

			,  


1665, GERASIMOVIC B.: [Rewolucja kopecnikań!;ka.] Charkov 1923 ss, 12. 
W jęz. ukr. 


. 


1666, HAMY Maurice: L'oł:uvre 8cientifique dt. Copernic et ses consequen- 
ces, Astronomie 37 : 1923 s. 335-340. 


1667. J, D.: Włosi o Koperniku. Bluszcz 1923 nr 35. 


[Kopernik] Copernicus. Scholar, economist, astronomer. Poland 1923, zob. poz. 2147. 


1668. KOPERNIK i reforma kalf'ndarzowa, Gaz. ItV01Vska 1923 nr 40. 


1669. LIETZMANN W" Liibeck R.: Vom Ptolemaischen zum Kopernika- 
nischt>n Systf'm. Z. f. mathem. naturwiss, Unterr. Jg. 4: 1923 s,65-70. 


1670, POLSKI predchodniki i l'riemnici na Kopernika. Pol.-balg. Pregl. 
, God. 5: 1923 nr 12/13 s, 100; nr 14-15 s, 115-118, ilu str. 
Jako autorzy figurują: S. Orgelbrand i T. Banachiewicż. Art. napisany na podstawie 
Encyklopedii powsz. oraz pracy Banachiewicza ..ObserwatoriJIm krakowskie'" Tyg. illustr. 
1923 nr 8. 


1671. POPOW KiriI: Kopernik, Njuton Ajn
tajn. Pol.-balg, Pregl. God. 
5 : 1923 nr 14/15 s. 106-108. 


1672, RUFUS W, C[ ad]: The astronomical system of Copernicus, Popul. 
Astron. 31 : 1923 s, 510-522. 


1673. SCHLAF Johannes: Hat Kopernikus recht? Ostd. Nlonatsh-e. 4 : 
1923 s. 77-80. 


1674, ZALESh.I Bohdan: R.ozwój współczesny systemu Kopernika, Kur. 
pozn. 1923 nr 39 : 18 II. 


1675, BANACHlEWICZ Tadeusz: Kopernik a astronomja nówoczesna, (Od- 
czyt wygłoszony w sali Kopernika Uniwersytetu Jagiellońskiego, na uroczy- 
stości Kopernikowskiej 5 listopada 1923,) Rocz. astron, Obserw. Krak. T. 3: 
1924 s. 68-76. 
Jag. 


1676. BRUNNER W.:' Kopernikus und sein Werk. Die weite Welt 1924 
s. 298-319, 


1677. ERNST Marcin: Kopernik jako astronom, W.: Mikołaj Kopernik. 
Księga zbiorowa, Lwów. 1924 .s. 1-13. 


228 


,
		

/Licencje_039_07_239_0001.djvu

			1678. NIKILEwsKI O, R.: Umsturz der Hypothese Koperniku8 .,. be- 
treffend da8 Sonnensystem. 15 Thesen,_ 14 Bcweise, Rheinfelder 1925 88, 32, 


1679. SYDOW Marian: Copernicana u obcych, List Sebastiana Kurza do 
Karola V z dn, 21 III 1543. Rocz, TN Tor. R. 32: 1925 s. 284-285, tabl. 2 
z facs. listu. 


J,ist opublikowany. również wart. Marcela BataiJlon (poz. 1661). 
, 
Trzecią część listu zajmuje wzmianka o De revolutionibu8. kt6r«: Kurz uważa za bardoz 
ciekawe i przeByła cesarzowi., · 
Uniw, Tor. . 


1680, Sztuczny system planetarny Kopernika. Tyg. illlstr. 1925 nr 44 
s. 884, ilustr. 
O budowie plonelarium w Monachium. 


1680a, ARENDT V.: Archivnaja nachodka o knif;e Kopernika. Mirovede- 
nie T, 15: 1926 nr 3 s, 272-274. 


.' 


1681. PIERREL: \ Herćsie scientifique, on nouS tromre.., la tcrre ne tournc 
pas autour du 801cil. 1. partie: Rcfutation du systeme de Copernic, 2, partie: 
Requisitoin-. Systeme V, Pierrel. Cluny 1926 8S. 32, 


1682, STILES A.: Copernican astronomy. Ch
ldaean 1926 nr 24. 


1683. FROST Walter: Kopernikus und Kepier. W tegoż: Bacon und die 
Naturphil080phic, Miinchen 1927 s. 228-280. 
Uniw, Wrocl. I 


1684. KNICKERBOCKER William S, [wyd.]: Classics of modern science, 
(Copernicus to Pasteur) New York 1927 ss, XIII, 384. 


1685, MUNDT C, S.: Notable astronomers of past ages. Publ, Astron, So
. 
PaciJic 39 : 1927, 
M. in. o Koperniku. 


1686, REICIIENBACH Hans: Von Kopernicus bis Einstein; der Wandel 
unseres Weltbildes, Berlin 1927 ss, 121. 
Tłum. ang.: From Copernicus to Einstein. New York 1942 SI. 123. 
Rec.: J. Roy. Astron. Soc. oj Canada 36: 1942 I. 335-336; Hull Gordon Ferrie. Science 
V. 98: 1943 8. 85-86. 


1687, ANDOYER H,: A propos des oeuvreH de Copcrnic, Buli. Sc. mathem, 
1928 s. 133-143. 


229
		

/Licencje_039_07_240_0001.djvu

			1688. HERMANN H.: Lest'Jl8Wertc Kapitel aus Kopernikus Kreisbewe- 
gungen, Z. f. fJhy.,;k. II. rh"m. Unte.rr. 4] : 1928 8, 93-94. 
Uniw. Tor. 


1689. NEUPERT 1\.arl: .Der Kampf gegcll das kopemikauischt, Weltbild. 
Memmingen 1928 ss. l] 4, 
Uniw. Tor. 


1690. MURPHY A. E.: Anti- 'opernican revolntion. .J. Philos. T. 26 : 
1929 'i, 28] -299. 


1691. ł\.lRSCHENZ\'\'EIG Allolf: Cenlwlugie 13 .Jahr(' t 400 Mikołaj Kop('r- 
nik. 1923 -1943. Warschau ] 930 ss. nlb. 7. 
Tłum. pol. tamże, 1936. In. wyd. pt. Centrologia X anui 4UU alUliversario \likołaj Koper- 
nik 1923-1943, Varsavia 1933 k. nlh. 4. 
Nar. 


I 


1692, [RONCHI Ercole] E. H.: C0I'I
rnico e ił sislcma solare, Cort, Padano 
20 VI 1930. 


1693. DANNEMANN Friedrich: Charaklerbiłder aul'> der Ge8chichte der 
Astronomie. I. Kopernikus. II. Tycho Brahe und 8('ln Verhaltniss zu KepIer. 
Weltall 31: 1931 s, 6-7, 39- -41. 


1694, PIERREL: Pom la science. Hćfulation du systemł' de Copernic, Cluny 
1931 ss. 4. 


1695, M[Ac] COLLEY {
[rant]: Thcury of a l'lurality of worlds as a factor 
in Milton's attitude tuwanl the Copel'llican hyputesi8. Modern T
anguage Rev. 
47 : 1932 s, 319-325. 


1696. GUREV G, A,: Kopl'mikovfólkaja eres'. [Moskva] 1933. 
Wyd. 3 1937 S8. 289, 
\, Toż w tłum. vanc.: L'here8ie dl' Copernic autrefoiH et au.jourd'hui. Moskva 193R 81. 292 
(wg Zinnera). 


1697, VISMARA Silvio: Un precursore di Galileo: il canonico Copemico. 
Vita e Pensiero V, 24: 1933 fasc, 6 li, 377-383. 


1698. ZINNER Ernst: Nikolau8 K0l'l'ernick und clie Sonnenuhr zu Wlo- 
clawek. Mitt-en z. Gesch. Med. Natllrlt.;ss. Bił. 32 : 1933 s. 304-306. 


I 
1699, JOHNSON ,Fl'ancis K, Larkey Sanford V.: Thomas Digges, thl
 
Copernican system and the idea of infinity nf Universe iu 1576. Huntingt. 
Libr, Buli. 1934 nr 5 s. 69- .117. 


230 


,
		

/Licencje_039_07_241_0001.djvu

			1700. SZCZ
ŚNIAK Bolesław: The Copernican theory in China, J. Roy, Asia- 
tic Soc, 1934. 


1701. BRACHVOGEL Eugen: Des Koppernikus urspriingliche Lehre vom 
Weltall. Unsere erml, Heimat 15 : 1935 nr 11. 
" 
1702. SNIADECKI "Jan: Pochwała M. Kopernika, akademika krakowskiego, 
astronomii odrodziciela, z okazji otwarcia katedry dnia 30 IX 1782 miana 
na publicznym w Kolegium fizycznym po
iedzeniu przez Imć P. Sniadeckiego." 
wyd,: Ludwik Kamykowski, Pam. lub, 2: 1935 s. 246-268, 
Fragm. rozprawy. 
Rec.: KuJczycka J., Polonisła 1935 nr 5/6 8. 227. Nalt. wyd.: poz, 1863a. 
Uniw. Tor. 


1703, ACUNA Gustavo Loyola: Copernico, sus tcoria sobrc et univcrso. 
Santiago df' Chilc [1.936) ss. !6. 
Jag. : 


1704, BRACIIVOGEL Eugen: Kopl)crnikus und scinł} Lehre. Unscrc klcine 
Erdc im gottlichcn Hdlsplan," Katholik 9 II 1936, 


1705. CEJTLIN Z.: [System Kopernika w Rosji), Mirovedenie 19368, 1-15, 


1706, GLAHN A. F.: Koperniku!!, Galilei, Newton, Astrale Warte Jg, 12: 
1936 s, 231 i n. 


. 1707. HORN D'Arturo G: Elogio di NicoM Copernico-, Coelum 6: 1936 
s, 205-210, ilustr. 


1708. M[A]C COLLEY G [rant ]: Nicolas Copcrnicus and an infinitc universe, 
Popul. Astron. 44: ]936 s. 525-533. 
'\. 


1709, BRACHVOGEL Eugen: Koppernikus und der Kalender, Erml, Ztg. 
4 I 1937. 


1710, MAc COLLEY Grant: An early friend of thc Copcrnican theory: Gemma 
Frisius. Isis 26 : 1937 s, 322-325. 


1710a, MAc COLLEY Grant: Thc eight spherc of De revolutionibus, Ann. 
Sc, 2 : 1937 s. 354-356, tabl. 


1711, MAC COLLEY Grant: Francesco Giuntini and thc Copcrnican hypo- 
thesis, Popul. Astro,,:, 45: 1937 s. 70--73, l facsim. 
Dotyczy dzieła Giuntiniego: La 8phera deI mundo. Lyon. 1582. 3! 


. 


'"
		

/Licencje_039_07_242_0001.djvu

			1712. RAJKOV B. E.: Ocerki po istorii geliocentriceskogo mirovozI'enija 
v Rosii, Moskva 1937. Wyd. 2, tamże 1947 Akad, Nauk ss, 390, 
Rec.: Perel J. G., ASłro
, Ż. 28: 1951 nr 5 s. 413-415; Voprosy Filos. 1952 nr 4 s, 196- 
198. 
Uniw. Tor. 


1713. ZUNIGA (de) Dit'go, agustullano dd sec, XVI ammirator t' seguace 
de NicoM Copernico. Boli. stor. agost. 1937 s, 107 -1l0. 


1714. FI,ADT K.: Kopl'erniku!oi und Kt'plt'f, Au... Unterr. u. Forsch. ]938 
8. 296-303. 


1715. LANG Johannes: Uie Widerlt'gung dł's knpt'ruikanischen WeJtbi]des, 
Frankfurt a/M ]938 8S, 54, nlb. 7. 
Uniw. Pozn. 


1716, M[A]c COLLEY [Grant): Milton opposed Copernicus. Sky 3: 1938/39 
nr 5. 


1717, BIEDER Theodor: Wann hat Koperniku!> im Kampf gegen Pto]e- 
maus und Tycho Brahe geRiegt? SteTne 19: ]939 s, 193-198. 


1718, DAHLENKAMP W. G.: Raben sich Kopcrnikus, Galilei, Kepler und 
Newton geirrt? Neues Deut.<;chland (Dresden) 9: 1939 nr 24; 10: 1940 nr L 
, 


1719. Daa KOPERNIKANISCHE Wt'ltbild, Z.f. ges. Naturwiss, 4: 1939 s, 465- 
479. 


1720. MAC COLLEY Grant: Thc UDlverse of Ue Hevolutionibu8. bis 30: 
1939 s, 452-472. 


1721. PRZYBYLLOK E[rich]: Das WeJtbild des Copernicua. W: Herocn 
des Geistes im deutschen Of\ten. Copernicus-Kant.. Konigsberg [1939] s, 7- 
16. tabl. 2, 
Inlt. Hist. UMK. 


1722, ZINNER Ernst: Nikolaus Koppernick aIs Schopfer der modcrnen 
Sternforschung, Deutsche Monat.<;h-e [in Polen] 6: 1939/40 s, 15-26, 
Uniw. Tor. . 


1723. GUREV G,: [400 lat nauki Kopernika.] Nauka i Zizn' 1940 nr 3. 


1724, FRACASTORO M. Girolamo : Come il mondo conobbe le teorie coper- 
nicane, Universo A, 21 : 1941 nr 9 8, 655-656, nr II s, 800-801. 


232 


\
		

/Licencje_039_07_243_0001.djvu

			1725. ZINNER Erost: Geschichte und Bibliographie der astronomischen 
Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance, Leipzig 1941 ss, 453. 
W przedmowie, s. 28-44 rozdz. ..Der geistige Durchbruch" poświęcony jest Koperni- 
kowi i jego odkryciu. I 
Ks. M. 


1726. BURMEISTER O.: Weiterentwicklung df'8 Koperoikanisehen Welt- 
hildes, Natur u. Kultur 39 : 1942 s, 162 i n, 


1727. CASPAR Max: KOlwrnikus und Kepler [cz. 1]. Jber. 1942 d. k.-Wił- 
hp/m-Ges, s. 160 -204. 
Caloś
 pod tymże tytulem: Miinchen 1943 SI. 77, portr. [portret Kopernika ze zbiorów 
K. ZeUera - rzadki, stary sztych nieznanego pochodzenia]. 
Rec,: Sticker B:, Himmelswelt 53: 1943 s. 72; Kopff A., Vjschr. Astron. Ces, 78: 1943 
s. 207...L'208; Sommer R.. Weltall 3: 1943 s. 160. 
Inst, Hist, UMK. · 


1728. KRIECK Ernst: Natur und Naturwissenschaft. Leipzig 1942. 
I. 168-172: o Koperniku. 
Uniw, Tor. 


1729. MAC COLLEY Grant: An early allusion to the Copernican theory. 
J. /list. oj ldeas 3 : 1942 s, 355-357. 


1730, M[A]c COLLEY G[rant]: The eighth sphere of Copernicus, Popul. 
Astron. 50: ]942 s. 133-137. 


1731. PASTOR J, H.: N. Kopernicus, Rev. astron. 14: 1942 8. 197-214. 
ilustr, 
O IYltemie Kopernika i jego wplywie na historię kultury. 


1732. POLIKAROV A.: Ot Kopernik do Ajnstajn, Evoljucija na fizice- 
skoto svetorazbiralle, Sofija 1942 ss, 463, l portr, 
I. 65-72: o Koperniku. 


1733. ROUPPERT Kazimierz: Kopernik a księżyc, W: Mikołaj Kopernik... 
Tf'l-Aviv 1942, 2 wyd, 1943 s, 18-21. 


1734. SCHELLING H('rmann: Paul von Middelburg (1445-1533) und Nico- 
laus Kopernikus, Geistige Arbeit 1942 nr 16. 


1735, ZINNER Erost: Die Sonnenuhr des N, Coppernicu8, Forsch,-en u. 
Fortschr, 28 : 1942 nr 17 118 s, 183. 


233
		

/Licencje_039_07_244_0001.djvu

			1736. AITKEN Robert G,: De Revolutiollibus Orbium Coelestium, Pub/o 
, htron. _Soc. Pac
fic 1943 nr 172 s. 8. 


1737. BRUNNER W,:' NikolaUl'I Kopernikus, 1473--1543, ais Reforma- 
tor der Sternkund4'. V;schr, NaturJorsch. Ges, 88: 1943 !j, 81-98, ilustr, 


j738. l:ASPAR Max: Nikolaw! Koperniku!!. Riick6chall am Ende des Ge- 
dachtnisjahres 1943. Kant-Studum Bd. 43 : 1943 H. 3 s. 450-467. 
Uniw. Tor, 


1739, ()IERGART Paul: SChl'iftell iiber ł'ricdr. Wilh. Besseł (1784-1846), 
den V ollender d(
r kOl'crnikanischen T .ehre uud iiber seine Ahnen. Proteus 
1943 (poz, 673). 


1740. DIERGART Paul: Stichworte zur Linie "Philolaos" aus Kroton iiber 
Aristarch von Samos zu K0l'ernikut' und Friedrich Wilh4'lm Bessel. Proteus 


1943 8. 130-135. 


, 


1741 DINGLE H4'Cbt'rt: CoperniclIs, Observatory 65: 1943 s. 38
57. 


1742. DINGLE Herbert: The work of C0l'ernieus, Nature 151 : 1943 s. 576- 
577, 
Streszczenie przemówienia na zjeździe Hoy. AMtron. 50c. 14 V 1943 w Burlington House 


1743. FESENKOV'''. G,: Nikolaj Kopemik i gełiocentriceskaja sistcma 
mira. Vestn. Akad. Nauk. SSSR. 13 : 1943 nr 6 1'. 17-24. 


ł 744. GINGRICH CUl'vin H.: Copernicuti, the founder of modern astro- 
nomy. Popu', Astron. 51 : 1943 nr li s, 297-307. 


1745, HOPMANN Josef: Uie Lehre de8 Koperniku8 (1543) bil' zum Abschluss 
(huch F, W. Bessel (1838). Protew
 1943 8. 119-120. 
Inst. Hist. UMK. 


1746. JON ES H. Spencer: Copernicu8 antl the "De Hcvolutiouibus", Pol, 
Sc, Learn. 1943 nr 3 8, 11-24. 
Uniw. Tor. 


1747, JONES H. Spencer: Copernicus and the hdiocentric theory. Nature 
V,. 151 : 1943 s, 563--576. 
Uniw. Tor. 


1748. KARPIŃSKI Ludwik: The progres!! of the Copernican theory, Scripta 
mathem, 9 : 1943 m' 3 s. 139-154. Odb. 
IJniw. Warsz. 


234
		

/Licencje_039_07_245_0001.djvu

			1749, KIENLE H[ans]: Das Weltbild des Kopernikus und das Weltbild 
unserer Zeit, Naturwiss,-en 31: 1943 s. 1-12. Odb., 
Przedr. rozszerzonego tekstu: Burg, ./g. 4: 1943 !I. 63-85. 


1750. [KOPERNIK] Copernicm and his influt'nce on astronomical thought. 
}Vatllre V. 151 : 1943 s, 583. 


1751. [)t' COPERNICO a Laplact'. Rw. 4cad. Colomb. 5,: 1943 nr 19 s, 276- 
28
. 


1752, KORNISZEWSKI Feliks:" Kartki z dziejów cywilizacji, Genewa 1943. 
s. 70-79: O Mikołaju Koperniku i jego wielkim odkryciu. 


1753, KOYRE Alexaudre: Nicola8 Copernicus, Qllurt, Buli. Pol. Inst. oJ 
Arts V. l : 1943 nr 4. 


1754. l\..UCHARZYK HenI'yk: The first disciplt's of Copernicus in England. 
(Early English CoperniCiana) Pol. Sc. Learn. ]943 nr} s,47-58. Odb. ss, 11. 
Uniw. Tor. 


1755, KUHLE Ludwig: Punkt im AlI. Nikolaus Kopernikus, Kiinder eines 
neuen WeltbiJ.des, Berlin 1943 ss, 159, tabl. 4. 
Fragm., Der Kampf des Koperniku!! gegcn den Sinnellscheiu, Oberschl. Z'g, 1943 nr 349. 


1756, MAKEMSON Maud Worcestcr: Changing idea8 of thł' uniwrse. Pop ul. 
4stron. 51 : 1943 nI' 6 s, 307 -316. 


1757. MAY E.: Gedankcn iiber dic Wirkung und Ausbreitung der Koper- 
nikanischen Lehre. Z. f ges. Naturwiss. 9 : 1943 s. 102-107. 


1758, MILES F. F,: Copernicus and the development of astronomy. W: 
Nicholas Copernicus... Wdlington 1943 !'. 14-21. 


1759. PA YR Bernhard: Die Koperllikanische Revolution. Bucherkunde 
1943 H. 4 s, 135-138, ilustr. 


) . 


1760. RUFUS W. Carl: Copernicu8, Polish astronomer, 1473-1543. J. Roy, 
Astron, Soc. oj Canada 37: 1943 nr 4 s. 129-142. ilustr. 


. 


17M, SANDBLAD Henrik: Det Copernikauska 
Lychnos 1943 s. 149-188; 1944 s, 79-131. 
Rec.: Popular aslron. Tidsskrif. 27: 1943 nr 73/74. 
, 


viirldssystemet i Sverige. 


"-1- 


236
		

/Licencje_039_07_246_0001.djvu

			1762, SCHUMACHER Joseph: Die gricchischen und df'utschen Elemente 
Im kopernikanischcn Denken, Proteus 1943 s, 110-115, 
InBt. Hist. lTMK. 


, 
1763. SOMMER .J.: Kopernikus und die Wełtsystemf', W: Nikolaus Koper- 
nikus, Personlichkeit u,. Werk. Danzig 1943 8. 57 - -109. 
11niw, Tor. 


1764. STENZ Edward: Nicolat! Copcrnicus. thefm,mrlf'r of modf'rn astro- 
nomy. [Kabul 1943] 88, 7. 
Powiel. 
Rozszerzona mowa wygłoszona w Kabulu w r. 1943 podczaI! uroczystości kopernikow- 
skich. 
Uniw. Tor. 


1765, STICKER Bcrnhard: Ursprung und Vollzug df'r kopernikanischt'D 
Wende, Protells 1943 s. 121- 126. 
InBt. Hist. UMK. 
,. 


1766, STRUVE Otto: The work of Copernicus and the structure of the uni.' 
vcrse, Quart. Buli, Pol. J n.
t. oJ Arts V, l : 1943 nr 4. 


1767, SZCZĘŚNIAK B[olcsław]: Notes on the devdopment of astronomy 
in thc Far East. Pol. Sc, Learn, 1943 nr 3 B. 39-47, 
Rozwój teorii Kopernika w Japonii. Autor podaje, że Kopernik zaWBze uchodził za Polaka, 
tak w Japonii, jak i w Chinach, 
Por. poz. 1777. 
ITniw. Tor. 


1768, THURING Bruno: NikolauB KopernikuB - der grosse Deutsche 
Astronom, W: Nikolaus Kopernikus. Miinchen 1943 s, 212 - 232. 
Uniw, Pozn. 


1768a, WINN R. B.: Our pre-copermcan Ilotion of time, J. Phi/os. 1943 
nr 15. 


1769, ZAGAR F.: Copernico e il Bis
ema cliocentrico dei monde, Bologna 
1943 88. 20, tabl. 2. 


1770. ŻELAZOWSKI, Bronisław: O wielkości Kopernika jako astronoma, 
W: Mikołaj Kop"mik.., Tt'l-Aviv 1943 B, 9-14. 


1771. ZINNER Ernst: Entstehung und Ausbrt'itung der Coppernica;lischen 
Lehre, Erlangen 1943 ss, XII, 594, tab) 19, ilustr. Sitwngsberichte d. Phy- 
sik.-med. Soz, zu Erlangen Bd. 74, 
I. 455-484: ikonografia Kopernika; 516-561: literatura przedmiotu w ilości 785 poz. 
Rec.: SandbJad I1enrik, Lychnos 1943 B. 369-374; ROllen Edi1ard, IlIis 36: 1946 11.261-266. 
Uniw. Tor. 


236
		

/Licencje_039_07_247_0001.djvu

			1772. LARINK J.: Kopernikanisches System uud astrollom.ische Messkullst, 
Naturwiss-en 32 : 1944 s, 178-185, 


1773. LUNDMARK Knut: Nicolaus Kopernikus (Kopernik) and his astro- 
nornical reformation. F.-ys;ograf. Siiliskapets i Lund Forhandl: T. 14: 1944. 
nr 3; - Medelande Fran Lunds Astronomiska Observatorium Ser. II-a 
nr 1l2-1944, , 
Obserw. Astr. Warsz. 


1774, PRZYBYLLOK E[rieh]: Nikolau8 Kopernikusund der Wandel im Welt- 
bilde. Festrede,., 24 Mai 1943. Konigsberg 1944 ss. 14. iłustr. 


1775. PUJO A, H.: La difusion dcl' sijO;tema de Copernico. Euclides 4: 
1944 nr 35. 36. 
Astron. JahrBsbBricht pod:tje jako autora: A. Rom
nil. 


1776, SILVA Giovanni: N. Copcrnico astro_,omo. W: Silva G.. Troiło B.: 
Copernieo. Padova 1944. 


1777. SZCZ
ŚNIAK Bolesław: The penetration oC the Coperniean theory 
into Chiua and Jal'an. Q:.tart. Buli, Pol. Inst. oj Arts 3 : 1944-45 s, 699-, 
716, 
Por. poz. 1767, 


1777 a, SZCZ
ŚNIAK Bolesław: The penetration of the 'Copernican theory 
iuto feudal Japan. J. Roy Asiat. Soc, 1944 s. 52-61. tabl. 2. 


1777b, GREENWOOD Thomas: Le8 hypotheses de Copernie, Rev, trimestr. 
canad. [1945] nr łl9. 


1778, PANNEKOEK A.: A cemarkable place In Copel'nieus' ,.De Revolu- 
tionibus". BulI. Astron. Inst. oj N{therlands 10: 1945 s. 68-69. 


1778a, GUYOT E.: Le systeme du monde de Ptolf-mee a Einstein, A. pro- 
pos du quatrieme eentenaire de la mort de Copernie. Scientia 79 : 1946 8. 77- 
-82. 


1779, ZINNER Ernst: Die Ałłensteiner Sonllcnuhr des Nicolaus Coper- 
niens. Ber, NaturJosch. Ges, Bamberg 29: 1946. 


1779a. BOYER Carl H.: Note on epieycles and the ellipse from Coperni- 
cns to Lahire. lsis V. 38: 1947 s. 54 -56, 


237
		

/Licencje_039_07_248_0001.djvu

			1780. IUEL'soN N. I;: Etjudy 1'0 istorii planetnycb tt'orij. W: Nikolaj 
Kopernik. Sbornik "'tate.i... 1\Io!	
			

/Licencje_039_07_249_0001.djvu

			1791. RYGlEROWA D.: Twórca nowoczesJlt'j a"troJlomii Mikołaj Kop
rnik. 
Tryb. Wolno 1950 nr 38-39. 


1792, ZELlKOVIC E.: Spór o ziemię, "': Nauka. i jej twórcy. (pod l'ed. 
A, Fersmana) Warszawa 1950). 
8, 100-105: o Koperniku. ilustr. Przedr. fragm,. Widnokrąg 1953 nr 13 s, 3. ilustr. 


1793, ANDRlSSI G. L,: Ha la terra il tcrzo motu" assegnatolt' dc Co per- 
nico? Osserv, rom, An. 9] : 1951 nr 85 s. 3. 


1794, KUNICKIJ R. V.: H.azvitit' vzgljadov na 8trocnie solnecnoj sistemy: 
Moskva 1951. 
s, 35-41: o Koperniku. ilu8tJ". 
Uiliw. Tor. 


1795, PRZYPKOWSKI Tadeusz: Z dziejów rozpowszechnienia światopoglądu 
heliocentrycznego w Polsce i w Rosji. ProM. R. 7 : 1951 nr 5 8. 329-336, 
ilu!!tr, . 


1795a, SOWIK J,: System, który rozsadził mury feudalnej ideologii, Po 
. prostu R. 5 : 1951 lU' 21 8. 6. 


1796, WITKOWSKI Józef: Ht'forma Kopernika. Urania H. 22: 1951 nr 
1I-l2 8, 225-232. 


1796a, HOGG Sa'\>yer H [clen J: The introduction of th(' Copernican System 
to England. I. Robert Recordt, and the Castle of Knowledge, II, John Dec. 
and the circle at Mortlake: III. Thomas Harrio"t, Sir Walter Raleigh's survc- 
yor and topographer. J. Astron. Soc. oj Canada V. 46: 1952 s. 113-117, 
158-164, 195-204, 239-244. 
Zob. też poz. 1826. 


1796b. N ORUENMARK N. V. E,: Laurentius l'aulinus {;'othus fore1iisnin- 
gar vid Uppsala Universitet 1599 over Copemicus hypotes, Arkiv f. Astron. 
l : 1952 s, 261" -299, I')'S. 


1797. OGONOWSKI Zbigniew: Arianie polscy, Warszawa 1952. 
s. 102: wzmianka o zwożeniu akademii w Rako
ie w r. 1602, której prof, matelUlłtyki 
Joachim Stegman. "pierw8zy w Europie wprowadził do wykład6w zdobycze Kopernika, .Keplera 
i Galileusza". 
Por, poi: 267. 


lo. ł
: 


1798. PRZYPKOWSKI Tadeusz:, Dzieje myśli 
Skarżyński, Pn:ekr6j nr 398-411: 1952-53. 
Bardzo popułarny. obrazkowy wykład". 


kopernikowskiej. Ilustr. Jerzy 
[ 


';......
 .. :"J
":;' '.;:
":. 'J 


.23\1
		

/Licencje_039_07_250_0001.djvu

			1799. BIALOBORSKI EUlStachy: "A jednak 
ię porusza", Wielki nalStępca 
Kopernika [Galilei Galileo). Now. Tyg. 1953 nr 29 s, 3, ilu str. 


1800, BIALOBORSKI E,: Astronom Tycho de Brahe przeciwnik Kopernika. 
Now, Tyg. 1953 nr 3] s, l, ilustr. 


1801. BIALOBORSh.I E,: Jak Brahe wbrew swej woli pot wierdzil system ko- 
pernikowski, Panor. (Łódź) 1953 nr 15 s. 2. 


1802. BONEV Angel D.: Kopernik - osnovopoleznik na progresivnata 
nauka za Vselenata. Priroda (Sufija) 1953 n r3 s, 87-90. 


, 


1803, CUMME H.: Der Kampf um dar; heliozentrische Weltsystem. Unserf' 
U niversi,ij, 1953 /54 s, 2] - 27. 


1804, CZERMIŃSKI Adrian: Rozwój myśli kopernikowskiej. Gaz, ziel,-górs. 
23/24 V 1953 s. 3; Now. Tyg. 1953 nr 20 s. 3; SI, Tyg, 1953 nr 20 s, 2; Widno- 
krąg 1953 nr 22 s, 4, ilu8tr,; Życie i Kul'. 1953 nr 19 s, 3, ilustr. 


1805.d: KOPERNIK w Rosji i ZSRR 1Ius,r. Kllr, pol. 19/20 VII 1953 II, 4. 
\ 


1806, OIANNI Jadwiga: Pobyt J. J. Rdyka w Krakowit'. S'udia i ma'. 
z dziejów nauki pol, z, l: 1953 s. 64-79, 


1807, Ol CK Julius: Nikulaus Kopernikus. Oe revolutionibulI. Wiss. Ann. 
Jg. 2 : 1953 nr 7 II, 450-453. 
O' znaczeniu tego dziela. 


1808. DOBROWOLSKI Tadeusz: Nauka Kopernika w walce ze średniowie- 
czem, Swiat i Życie 1953 nr 19 8. l, ilu
tr. 


1809, OOHRZYCKI Jerzy: Kształtowanie się założeń systcmu koperni- 
kowskiego. Prz. zach. R.: 9 : ] 953 nr 11/12 8, 571- 587, 


1810. OZIEWULSKI Włady
ław: Mikołaj Kopemik - twórca astronomii 
współczesnej, NOłvy Tor R. 3 : 1953 nr 11 s', 2, ilustr,; Glos uczelni R. 2 : 1953 
nr 5 8. 1-3, ilustr. 


1811, FESENKOV V.: Nicolas, Copernic fondateur de l'astrononUe modefnc. 
£,udes sovie" 1953 nr 65 8, 57-61, ilu8tr. 


1812, GADOMSKI Jan: Genialną teorię Kopernika potwietdza nauka dzi- 
,,8iej8za. Życie olsz'. 24/25 V 1953 8. 4, ilustr. 


,240
		

/Licencje_039_07_251_0001.djvu

			. 


1813, GADOMSKI Jan: Historia jednego dzieła. Po prostu 1953 nr 25 8, 6. 


1814. GADOMSKI Jan: Katalog gwiazd Kopernika. Urania R. 24: 1953 
nr 12 s. 349-353, po s. 364 tabl. z 2 reprodukcjami z rękopisu De revolu- 
tionibus, 


1815, GADOMSKI Jan: Kopernik jako konstruktor [narzędzi astronom,] 
Młody Technik R. 3: 1952-3 nr 8 s, 17-18, ilustr, 


1816. GADOMSKI Jan: Kopernik o kometach, Urania R. 24: 1953 nr 8 
8, 222 - 223, 


1817. GADOMSKI Jan: Kopernik jako obserwator konstruktor. Po pro- 
stu 1953 nr 10 8, 6, iłustr. 


1818. GADOMSKI Jan: Kopernik obserwował kometę Halleya. PTobl. R. 9: 
1953 nr 9 s. 596-587, ilustr, 
M. in. o zaginionym traktacie Kopernika o kometach. 


1819. GADOMSKI Jan: Kosmologia kOI)ernikańska. Od A do Z 1953 nr 22 
8, 2, ilustr. 


1820. GADOMSKI Jan: Krzywa Lis8ajous - Kopernik, Urania R. 24 : 
1953 nr 10 s, 285-287. 


1821. GADOMSKI Jan: Rewolucyjne dzieło KO}Jcrnika, Sztand, Młodych 
1953 nr 43: 19 II s. 1. 


1822, GADOMSKI Jan: Zajrzyjmy do fromborskiego obserwatorium, Sztand. 
Młodych 1953 nr 43: 19 II s. 12, ilustr, 


1823, GALILEI Galileo: Dialog o dwu najważniejszych układach 
wiata 
Ptolemeuszowym i Kopenłikowym, Tłum. z jęz, włoskiego Edward Ligocki- 
przy współudz. Krystyny Giustiniani-Kępińskiej. Przt'dm, Mieczysław B:ah- 
:mer. Red, M. Brahmer, Felicja Kępińska, [Warszawa] 1953 ss, XXIII, 540, 
4 nlb" tabl. 6. 
Rec'-: zob. poz, 239. 
Fragmenty w wybo;ze Miecz. Brahmera. Nauka pol. R, l: 1953 nr 2 &, 156-174. 
I wyd, zob. poz, 1367. 


1824, GERLO A [lois ]: Copernic et Simon Stevin, Ciel et TeTre An, 69 : 1953 
nr 11-12 s. 277-288, Odh, 
PrzekJ. pt. Kopernik i Szymon Stevin, Probl, R. 10: 1954 nr 4 s, 237-242. ilustr. 


16 - Bibliolrafia Kopernikow.k. 


241 


,
		

/Licencje_039_07_252_0001.djvu

			. 


1825. GO:\1EZ Vicente Laure: Nicola8 Copernico y 8U si8tema dei mundo. 
Boi. inform. cientif nacion. 5 : 1953 nr 54 s. 723-745. 


182ó. HOGG Sawyer Hden: The introduction of the Copernican system to 
Englaml. V. Thomas Harriot and the beginnings of telescopic a8tronomy in 
England. J. Astron. Soc, of Canada 47 : 1953 nr 1 s. 15-20. 
Części poprzednie zob. poz. 1796 a. 


. 


1827. HURSKY Zd,: MikuhiA Kopernik. Ćas. łeskosl. iislavii astron. 1953 
Itr 5 s. 61-64. Toz [?], Riśe hvezd T, 34: 1953 nr 5 8. 103-107. 


1828, k.JfPIŃSKI Fdicjan: Dzieło Mikołaja Kupernika jako astronoma. 
Prz. geodez. 1953 nr 12 . 338-344. ilu str. 


1829. Mikułaj KOPERNIK, 45 tablic. Warszawa 1953. 
Wstęp: Aleksander Birkenmujer, s. 3-[8]. Oprac.: Al. Birkenmajer, Janina Jamrógie- 
y,iczowa, Wladysław Krajewski, Tadeusz Przypkowski. Michal SCZRl1if'l'ki. Oprac. graficzne: 
Stanisław i ". ojciech Zamecznikowie. . 
Plansze obrazują rozwój teorii Kopernika. 
Rf'c,: Liuke Anna, Nowa KulI. R. 5: 1954 nr 7 s. 1. 


1830. KUCZYŃSKI Janusz: ..Rewolucjonista nauki 
R. 10: 1953 nr 36 8. 5. 
Kopernik i Giord. Bruno. 


Jego 


... 
uczen . 


Wieś 


1831. LEŚNODORSKI Bogusław: Ze studiów nad dziełem Mikołaja Kuper- 
nika. Twórczość R. 9: 1953 nr 11 8, 143-162. 


1832. I,IGOCKI Edward: Galileut!z o Kopt'ruiku. ProM. H. 9: J 953 nr 1 
II. 7-15, ilu str. (m, in. rzeźba T. Breyeia). 
M, in. drobne fragm. Dialogów. Skrót: S'l/ial i My 1953 lir 54 s. 3. 


1833. MICHAJJ,OV A. A.: Nikułaj Kopernik - revoljucioner v nauke. 
Vopr. Filos, 1953 nr 4 s. 89-98. 
Uniw. Tor. 


1834. MOllR J. [M. J: MikuhiA Kopernik. Praha 1953 88, 24. 


1834a, MOIIR J. M.: Miku){lA Kopernik. Ćas, peslov. fis. 1953 nr 48. 338-- 
340; Ćeskosl. fiz. Z. 3: 1953 nr 4 (I, 316-318. 


1835, NADOLSKI Bronisław: Dzieje nauki Kopernika. Nowa Kult. R. 4 : 
1953 nr 30 s. 2, 
, Skrót: Panor, (Ł6d:
) 1953 nr 32 I. 2, 
, 


242
		

/Licencje_039_07_253_0001.djvu

			\ 


1836. PRZYPKOWSKl Tadeusz: Z dziej6w heliocentryzmu w Polsce, Myśl 
filoz, 1953 nr l s, 176-190. 
, 
1837, RYBKA Eugeniusz: Kopernik jako astronom. Wiedza i Życie R. 
20 : 1953 nr 4 s. 241 -247, ilustr. 


1838. RYBKA Eugeniusz: Odrodzenie tendencji kopernikowskich w Polsce 
Ludowej. Tryb. Ludu 6 IX 1953 s, 6: 


1839, RYBKA Eugeniusz: Wkład astronomów polskich do nauki światowej. 
Warszawa 1953, 
s. 11-20: o Koperniku, iJu..tr.; s. 62-63: o L. A. Birkenmajerze, badaczu Kopernika. 


1840, SCIIATZMAN Evry: La rev.olution copernicienne. Pensee 1953 nr 50 
8, 41 -50, 
Uniw. Tor. 


1841. SLOUKA Hubert: Kopernikuva cesta k heliocentrickć 80ustave, 
Mat,-prirodoved, Rozhl. T. 32 : 1953 nr 2 s, 50-53; Riśe Hvezd T, 34: 1953 
s, 108-1l3, 


1842, SNIADECKI Jan: O Koperniku, Przedm.: Andrzej Nowicki, War- 
szawa 1953 ss, 107, ilustr. 
Rec'- zob. poz, 239. 
Fragm, w tegoż: Wybór pism naukowych, Warszawa 1954 s. 403-418, iJustr. 
I wyd., zob, poz, 1513. 


1843, SUCHOCKI Mieczysław: Mikołaj Kopernik. W: Dzieje zegara. Poznań 
1953 s. 10-12, tabl. [nr I] z reprod, medalu wybitego przez Pozn, Tow. Przy- 
jaciół Nauk w r. 1873, 


1844, TURSKI Mieczysław: Lubuscy krzewiciele odkryć Kopernika, [lustr. 
Kur, pol. 21/22 VI 1953 s, 5. 


1845, WILGAT Tadeusz: Dzieło Kopernika na tle rozwoJu astronomii, 
Spi.s u:ykl, UMCS. 1953/54 s, 149-162, 


1846, WILGAT Tadeusz: Hola Kopernika w rozwoJu astronomii, Geogr, 
w Szk, R. 6: 1953 nr 6 s. 296-305, rys, 


1847, WITKOWSKI Józef: Reforma Kopernika. Warszawa 1953 Pol. Akad, 
Nauk ss. 25. Sesja naukowa poświęcona twórczości M, Kopernika, Powiel. 
Przedr" Nauka pol. R, I: 1953 nr 4 s. 70-93. 


243
		

/Licencje_039_07_254_0001.djvu

			1848. WOJTAL Józef:Dolno
lązak Walenty Fontanu8 pierw8zy wykła- 
dowca tt'orii Kopernika, Sprawy i Ludzie R. 3 : 1953 nr 28 s, 3, ilustr, 


1849. WUTTKE Gustaw: Wstępna lekcja o teorii Kopernika w kl. V. Geogr. 
Ił' Szk. R. 6: 1953 nr 6 8. 305 -312. 


.1850. Z: Kopernik w Rosji. Dz. bałt. 31 V II VI 1953 8. I. 


1851. ZICH Otakar: Ke 410. vyroci smrti Mikullilie Kopernika, Cas. pestov,. 
mIltern, 78 : 1953 nr 4 8. 297-304. 


1852, ZIEMBA Jan: Jerzy Joachim Hetyk pierwszy propagator idei Koper- 
nika. Swiat i Życ;.e 1953 nr 13 s, l, ilustr. 


1853. ZIEMBA Jan: Rewolucja w
ród gwiazd. Swiat i Życie 1953 nr 20 
s, l, ilustr, 


1854, ZNICZ Lucjan: Słów parę o "De Hevoluti
nibu8" Toruńczyka Miko- 
łaja Kopernika w CD LXXX rocznicę jego urodzin. llwltr. Kllr. pol. 15 II 
1953, j]ustr. 


1855. ZONN Włodzimierz: Une nouvelle cOllceptioll du monde. Dimocr. 
nouv. A. 7 : 1953 nr 8 s. 469-471. 


1856, BIRKENMAJER Aleksander: Kawa]eryjska ósemka Eudoksa a prze- 
kręcony wianuszt'k Kopernika. Probl. R. 10: 1954 nr 5 s. 308-316, ilu str. 


1857. Cox J. F,: L'oeuvre de Copernic, W: fJuadricentenaire de ]a mort 
de Copernic. Ciel et Terre A. 70: 1954 s, 316-317. 
Zob. poz. 654. 


1858. NADOLSKI Bronisław: Walka o my
] Kopernika i losy jej w Polsce. 
Probl, R. 10: 1954 nr l s. 13-20, i]ustr, 


1859. NOWICKI Andrzej: Galileusz - wierny uczeń Kopernika. [War- 
ezawa] 1954 ss. 25, Tow. Wiedzy powsz, Maszynopis powiel. 


1860. PIĄTKOWSKI Fe]icjan: Hewolucyjne odkrycia Kopernika i związek 
ich z rozwojem geo(lezji i kartografii. Rocz, geodez, 1954 s, 5-17, ilustr. 


1861. PnZYPKOWSKI Tadeusz: Dziejt' my
]i Kopernikowskiej, Warszawa 
1954 ss, 113, i]ustr. 


244
		

/Licencje_039_07_255_0001.djvu

			1862. RENKAWITZ Walter: Von Kopernikus bis Kepier. Sterne Jg. 30: 
L954 nr 5-6 s, 98-101. 


1862a. SCHENBERG Mario: Mikoł
j Kopernik. Postep)' Astron. T. 2: 1954 
nr 4 s. 165-168. 


1863. SCOTT Douglas: The acceptance of the Copernican system in En- 
gland. A stron. Soc. Pacif. LeaJLft 1954 nr 304 s, 1-8. 


1863a, SNIADECKI Jan': O Koperniku. Oprac, Mirosława Chamc6wna. 
Wrocław 1955 ss. LXXVIII, 240, ilustr, Bib!. Narod, Ser. I nr 159, 
Zawiera ponadto: Pochwałę Mikolaja Kopernika... 1782 oraz wybór korespondencji odno- 
szącej się do rozprawy o Koperniku. 


. 1863b, SZCZĘŚNIAK Bolesław: Polonica japońskie, Teki hist, T. 6: 1954 
nr 3/4 
s, 167-169: o teorii Kopernika w Japonii. 


1863c. WITKOWSKI Józef: Reforma Kopernika. W: Sesja Kopernikowska. 
Warszawa 1955 s, 41--64; streszczenie: 1'08" franc" ang., s. 65-80 (poz, 
3734). 


Bez roku wydania 
1864, BRICARELLI Carlo: II sistema Copernicano ai tempi di Galileo, Civilta 
CattoLica Ser. XV, v. 6-8. 


1865. [DELAMARCHE C. F,) Systeme de Copernic ou, Abrege de l'Astro- 
nomie, Paris [b, 1', pocz. XIX w,) tabl. miedzioryt, 54,5 X 73,5 cm, 
Uniw, Tor, 


1866. DELAMARCHE G, F.: Tableau analytique des differents positions de 
la sphere, des differents systemes, des revolutions et des distances des pla- 
netes, Pans [b, 1', wyd, pocz, XIX w.) tabl. miedzioryt, 54,5 X 73,5 cm. 
M. in, sYltem Kopernika. 
Uniw, Tor. 


1867. INBEGRIFF der kopernikanischen Sonnen odcr des Weltsystems, 
Chem.nitz [b, 1', wyd,), 


1868, PIGEON Jean: Explication d'un nouveau globe monte d'une fa
on 
particuliere, selon de systeme de Copenilc... Paris [b. r. l-sza pol. XVIII w.) 
88, 35, 


243
		

/Licencje_039_07_256_0001.djvu

			1869. ...: Riflcssioni (forsc di Gio. Alfonso Borclli) sullc prctcse dimo- 
strazionc dcl P. Gio Batt. Riccioli contra ił sistcma Copcnlicano, Mem. Accad. 
Cimento, Raccolta 3. Targioni-Tozzctti T. 2 P. 2, s. 791 i n. 


KOŚCIÓŁ A SYSTEM KOPERNIKA 
(układ chronologiczny) 


1870. INDEX librorum prohibitorum. Cum regulis confcctis pcr Patrcs 
a Tridcntina Synodo dclcctos ct cum adjccta iustructionc dc cmendandis impri- 
mendisquc libris ct de cxcquenda prohibitionc.., [3 wyd,] Cracoviac 1617, 
K, H. 10v-12r - dekret Sw, Kongrcgllcji z 5 III 1616 dotyczący teorii Kopernika. 
Tekst dekretu przedrukowany u CeJichowskiego. "Polskie indeksy książek zakazanych", Arch. 
do Dlliej6w Lic. i Ośw. w Polsce t. 10 I. 37-38. 
Estr. XVIII, 565-566. 


1871. LIBRORUM post indiccm Clementis VIII prohihitorum dccrcta omnia 
hactcnus cdita. Romac 1624. 
I. 132-133. 144-146: o Koperniku. 


1872. RACCOLTA dc libri prohibiti, Milano 1624. 
8. LXV-LXVIII: Monitum Kongregacji Indeksu dotyczące De revolutionibu8. 


1873,. ApOSTATA Copcrnicanus. scu novum cxamcn systcmatis Copcr- 
nici ad mcntem J. B. H.iccioli. Brunac 1790 I'IS, 149. 
Dokumcnty i wyroki przeciw systemowi Kopernika i przeciw Galileuszowi. 

ebrawski. s. 128. 


1874. INDEX librorum prohibitorum Sanctiss. Domini Nostri Pii Scptimi 
pontificis maximi jussu cditus, Boma 1819. 
Ostatnie wyduni!' Indeksu z zakazem książek Kopernika, KepIera itd. 


1875. HILGERS Joscph: Dcr Indt'x der vcrbotenen Bilcher. Freiburg 1904. 
s. 540-542: opinia Kongregacji Indeksu o dziele Kopernika - "De emendatione sex 
librorum Nicolai Coperuici «De revolutionibus». Tekst na podstawie Cod. BarberinB XXXIX, 
55. fol. 58 nr 606, 
Uniw. .Tor. 


1876, VERURTEILUNG der Lehre des Kopernikus (1616), W: Mirbt Karl: 
Quellen zur Geschichtc des Papsttums und dC8 romischen Katholizismus. 
4 AueI. Tilbingcn 1924 s. 367. 
Tekst dekretu Kongregacji, Indeksu z 5 III 1616. 
1877, Giordano BRUNO przed trybunałcm inkwizycji, Akta proccsu, Przel. 
z włoskicgo Wacław Zawadzki, Warszawa 1953 8S, 167, tabl. 


\Ielanchthon Philipp: B. Mithobio [list z 16 X 1541.) Zob, poz, 1893, 


246
		

/Licencje_039_07_257_0001.djvu

			1878, MELANCIITHON Philipp: 1nitia doctrina physicae. V Ultebergae 1549 
.Joh, Luff t, Przedr, : Corpus reformatorum, Bd. 13 1845 s. 216 -2] 7. 
Wypowiada 8ię przeciw poglądom heliocentr, 
Zob, poz. 1920. 


1879. LUTHER Martin: Tischreden oder CoHoquia... Eisleben 1566. 
Szereg nOltępnych wydań, m. in. Halle 1743. 
O Koperniku: s. 2260; Weimar Bd. 4 1916, s. 412-413, 


1880. FROMONOUS Libertus: Ant-Aristarcbul' sive Orbis-tl-rrae immobi- 
lis, Liber unicus, In quo decretum S. Congregatiouis S. R. E, Cardinal. ano 
MDCXVI aduersus Pytha
orico-Copl'rnica.nol' 1'c1itum df'ft'nditur. Antver- 
piae 1631 ss. 109. 
1;ebrawski, 8. 129. 


1881. INCHUFER Melchior: Tractatus syllcpticu8. in quo. quid de ferrae 
solisque motu vel statione, secundum S, Scripturam et 8anctos patres sentien- 
dum. quave certitudine alterutra sententia tem'nda. sit, hre"iter ostenditur. 
Roma 1633, 
Zinner, s. 538, 


1882. FROMONOUS Libcrtus: Vesta. slve Ant-Aristarchi vindex adver- 
HUS Jac. Lansbergium... in quo Decretum S, Congregationis S. R. E, Car- 
dinalium anno MDCXVI et alterum anno MDCXXXIII advcrsus Coperni- 
canos terrae motores editum. iterum dl.femlitur. Antverpiae 1634 SR. 173. 

ebrawski, 8. 123. 


1883. VERNANTIS Peter: Unvorgrciffliche Erweisung, das8 des Copernici 
Lehr-Siitze der h{
i1igen Schrift nicht zu wider seyn, Verdeutscht von .1, G, S. 
Frankfurt 1684, 
Zinner, s. 556. 


1884. ZI
MERMANN Johann Jacob: Scriptura S, Copernizans, seu potim. 
astronomia Copernico-scnpturaria bipartita. das ist ein ganz neu und sehr 
curioser astronomischer Bcweissthum, des Copcnlicanischen Wclt-Gebiiu- 
.łes aU8 Heil-Schrift,., Ftancofurti 1690. 
Inne wyd. Hamburg 1690, 1693, 1706. 


1885. HAYNISCH Jp[hann] Christoph: Systema Copcrnicanum Scripfllrat. 
Sacra nOlI esse oppositum... J enae 1724 ss. 28. 
Estr. XVIII, 68, 
U Zinnera (I. 557) autor: Wiedeburg Ha8. Beruh, 


1886. BERNO Johann Francisco: Scriptura Sacra Copernici systemati 
rnundi non contradicens, Magdeburg 1740. 
2. wyd. tamże: 1742 (je8t w Bib], Uniw. Tor.) pt. Scriptura sacra Copernici Iystemati 


247
		

/Licencje_039_07_258_0001.djvu

			mundi non contradicens. Dal ist Neuversuchter Beweis. dass die Anhiinger und Vertheidiger 
dei Tychonischen Welt-Systematis wider das Systema der Copernicaner die Spriiche heiłiger 
Schrift von der Bewegung der Sonnen und Unbeweglichkeit der Erden nicht anfiihren konnen. 
und also das SYltema Copernici der HeiJ. Schrift nicht zu nahe trete. Magdcburg 1742 ss. 72. 


1887, GRAVESANDE G. J.: Biblisch"':" astronomische Abhandlung, in wel- 
cher erwiesen wird, das8 die Copernikanische Meynung vom Weltbaue der 
heiligen Schrift nicht entgegen sey", Frankfurt 1774 ss, 135. 
Toż w jego: Oeuvres philosophiques et matht;matiques, V.2 Amsterdam 1775 s. 298-310. 


1888. LUDICKE Johann Aug,: Dass die Bewegung der Erde um die Sonne 
der heiligen Schrift nicht zuwider. sey. Cothen 1775. 


1889. WJJ;GRZECKI Stanisław: O znaczeniu władzy duchownej obok świe. 
ckiej w Polsce. Gaz. Koresp. warsz, 1817 nr 48-53, 
M. in.: o stosunku Kościoła do Kopernika. 


1890, Kilka słów o KOPERNIKU. Pszczółka krak. 1820 t, 5 s. 163-164. 
Santo OIfizio zezwala kanonikowi Detele na publiczny wykJad nauki Kopernika. 


1891. KOZl,OWSKI Mateusz: Nekrolog X. Dominika Jana Kantego Mar- 
kiewicza c:l:ytany na posiedzeniu publicznym 22 Maja 1820 r. przez.., Roc
, 
TN, Krak, 6 : 1821 s, 310. 
O stosunku Kościoła do Kopernika. 


1892, SCHULZE Gottlob Laberecht: Astronomia per Nicolaum Coperni- 
cum instaurata religionis et pietatis christianae per Martinum Lutherum ad 
Scripturae Sacrae normam repurgata egregia adjutrix, Commentatio astrono- 
mico-theologica.., Budissae 1830 8S. XII, 71. 


1893, MELANCHTIION Philipp: B. Mithobio. [List z 16 X 1541.] W: Corpu8 
Reformatorum. Bd. 4 Halle 1837 szp. 679 nr 2391. 
Wzmianka o Koperniku. 
Uniw, Tor, 


1894, Der HEILIGE Stuhl gegen Galileo Galilei und das astronomische Sy- 
stem des Copernicus, Hist, polit. Bł-T Bd. 7: 1841 s, 385-394, 449-468, 
513-531. 577-593. 
Upiw. Wrocław. 


1895, 'SCIILElDEN M, J,: Studien, Leipzig 1885 S8. 318. 
s. 272: Kościół a system Kopernika. 


1896. [Saupe Juliu8] S, J,: Copcrnicus und der Papst Paul III. Weimar. 
Sonntagsbl, 2: 1856 s, 259-262. 
Wg Schotteclohera, Bibliografia w Die Burg (poz, 2259) podaje autora: Schaller J. 


248 


,
		

/Licencje_039_07_259_0001.djvu

			1897, VOSEN Christian Hermann: Galileo Galilei und die romische Verur- 
teilung des Kopernikanischen Systems. Frankfurt a, M, 1865 ss, 32, 
Osso1. 


1898, S, dr. x,: Galileo Galilei i sprawa systemu Kopernikańskiego wobec 
wyroku rzymskiej Kongregacji, Tyg, kat, 8 : 1867 dod. do nr 4, 8, 14, 20. 
Art. napisany na podstawie poz. 1897. 


1899. Die KOPERNICANISCHE Wahrheit und £las christliche Dogma. Leip- 
zig 1868 ss, 42, 


1900, Galileusz przed sądem, Kal, dla rodzin kal, na r. 1869, Kraków. 


1901. KOPERNICUS und die Bibel. Sirius (Graz) T. 2: 1870 s, 43, 51, 58, 


1902, FRlCKOOFFER H,: Hat £las Kopernikanische Weltsystem der Reli- 
gion geschadet? Nordd, Protestantenbl, Jg, 4: 1871 nr 49 s, 887. 


1903. W ARD W, G,: Copernicanism and Pope Paul V, Dublin RCf). V, 16: 
1871 nr 32 s, 351-368. 


1904, GOVI Gilberto: II Sant'Uffuzio, Copernico e Galilei. Torino 1872 
ss, 60, 
Rec.: Charles M., C, r. heM, S€ance
 Acad. Sc, T, 75: 1872 s. 893-894. 


1905, FASBENDER Eduard: Vber die angebliehe und wirlcliche Verhaltung 
" der papstlichen Curie gegen die Sehrift des Copernicu8, Thorn. Ztg, II XI 1873. 


1906, POLKOWSKI Ignacy: Czy system planetarny Kopernika zgadza się 
z Pismem 
więtem, Gniezno .1874 8S. 18. Odb, z: Polkowski J.: Koperni- 
kijana, T, 3 1875 s. 211-228. 


1907, BERT! Domenico: II processo originale £li Galileo Galilei, Roma 1876. 


1908. GRlSAR 'H.: Die romischen Congregationsdecrcte in der Angelegen- 
heit des Copernicanischen Systems historisch und theologiseh crortert. Z, f 
kath, Theol, 2: 1878 s, 673-736, 
Uniw. Tor. 


1909. NUOVI doeumenti inediti dei processo di G, Galilei, illustrati £li 
A. W olyński, Firenze 1878 ss, 186, 


1910, STUDNICKA Franti
ek J,: Galilei. Koprnikova soustava a inkvi- 
siee. Cas. Cesk. Mus, 52: 1879 s. 3-26. 


249
		

/Licencje_039_07_260_0001.djvu

			1911, BERTI Domenico: Antecedenti al proce8so Galileiano e alla con- 
danna della dottrina Copernicana. Atti Accad. Lincei ser. 3, Memorie V. 10: 
1881 8. 49-96. 
Jag. 


1912, STEINWENDER George Ludwig: Die Erde steht, die Sonne geht, Die, 
kopernikanische Weltanschauung unvereinbar mit der Bibcllehre, Hrsg. zur 
Lutherfeier... 1883,.. GorJitz 1883 ss, 31. 
Uniw. Tor. 


I' 


1913. WOLYŃSKl Artur: Dwukrotny proces Galileusza. Przew, nauk, liter. 
R. 13: 1885 s. 16-31, 1l0-120, 206-219, 304-313, 510-518, 605-613. 
695-701, 794-805, 979-993, 
Z treści, m. in.: Bibliografia procesu GaJileuszowego s, 17-22; Przyjęcie nauki Koper- 
nika przez teologów, filozofów i astronomów
 Proces w Św. Officyum w 1616 r, i potępie- 
nie systemu Kopernika; Wydanie "DyaJogów o IYltemie Ptolomeusza i. Kopernika". 
Uniw. Tor. 


1914, FAVARO Antonio: De como y cuando el Santo Oficio anłJ,ló la pro- 
hibicion dpI sistema copernicano. Mem. 50('. cientif. 3: 1890 s. 298-303. 


1915. GILBERT Ph.: La derniere lutte a Rome autour du syst(l-me de Coper- 
nic, Rev. dl' Qu('.
tions scienf. An. 15: 1891 s. 589- -594. 


1916, STARCZEWSKI Z,: Nieomyłno
ć Kościoła i rzekoma porażka jego 
w walce przeciw układowi Kopernika, Prz, kat. 1891 nr 33. 38. 39. 
Rec.: Kron. rod:. 1891. 


, 


1917, COSTANZI Enrico: La Chiesa e le dottrine copernicane. Note e con- 
siderazioni storiche. Arcadia An, 3 : 1892-4: 1893. Odb, Roma 1893. 
2 wyd, Siena 1898. 
Muz. Frombork. 


1918, ISENKRAłIE C. Th,: Die Aufhebung des Verbots der Kopernikani- 
schen I,ehre, Deutsch. Merkur 25 : 1894 nr 27 s, 210-211. 


1919, SAALSCHUTZ L,: Die Aufhebung des Verbotes der Kopernikani- 
schen Lehre, SchriJten d, physik-okon, Ges, KiJnigsb. 38: 1897 8, [43-46]. 
Streszczenie referatu wygłoszonego na posiedzeniu 3 VI 1897. 
Uniw. Tor. 


1920, WOHLWILL Emil: Melanchton und Copernicus, Mitt-en z, Gesch. 
Med. u. Naturwiss, Jg, 3: 1904 s, 260-267; A lig, Ztg, , Beil. (Miinchen) 
1904, 
Z porównania wypowiedzi w wydaniach "Initia doctńnae physicae" _ 1549 i 1550 doty- 


250
		

/Licencje_039_07_261_0001.djvu

			cZ'łcych Iyetemu Kopernika wynika. że MeJanchton już po roku zmienił i złagodził ląd. Wyda- 
nia następne: 1555. 1562, 1570 podają tę formę łagodniejlzą. 
Uniw. Pozn. 


1920a, W ALSH James J.: Catholic churchmen in science, Sketches of the 
lives of catholic ecclesiastics, who were among the great founders in science. 
Amer. eccles. Rev. 1906. 
I. 3-41: Copę-rnicu8 and his times. 


1921. W ALSH James J,: The church and astronomy before and after Gali- 
leo, Amer, cath. Quart. 33 : 1908. 
M. in.: ry
. historyczny dziaJaJności Kopernika, 


1922, CARRARA Bellino: II sistema Copernicano e la Santa Sede al tempo 
rli Galileo, Religione e Civilla V. 2-4 : 1912/13. 
2. wyd. poprawione i rozszerzone. MiJano 1914. 


1923, SACCHI G,: Sulla condaWla del sistema copernicano: appunti d'ese- 
gesi. Torino 1913. 


1924, CAIł.RARA Bellino: Ił 5 marzo 1616 ossia ił Decreto della Sacra Con- 
gregazione dell' Indice intorno al sistema Copernicano. Riv. Apologia cristianfl 
1916, fas c, 85. '\ 


1925. JEZUICI wobec Kopernika. Gaz, lwowska 1923 nr 40. 


1926. KOPERNIK, bibIe e vira, Rude Pravo 19 II 1923. 


1927, KRAJEWSKI Józef: Swięci i błogosławieni - in spe. Myśl Wolna 
1923 nr 3 s, 7-9. 
O stosunku Kościoła do Kopernika. 
Jag. 


1928, W,: Kopernik a Rzym, Polska odrodz. 1923 nr 6. 
, 


1929, BRICARELLI Carlo: La questione copernicana dal primo al secondo 
processo di Galileo. Civilta cattol. A. 78: 1927 V. 2 s. 229-242, 334-345, 
!)21-574; V. 3, s. 228-242. 


1930, MEDA Fiłippo: I protestanti e il sistema copernicano, Vita e Pen- 
1'1iero V. 24: 1933 fasc, 6 s, 414-418. 


1931. VVGODSKIJ M, J,: Galilej i inkvizicija, Moskva 1934 ss, 216. 
1932. CEJTLlN Z. 'A,: Politiceskaja storona inkvizicionnogo processa Gali- 
leja. Mirovedenie 1935 nr 1. 


251
		

/Licencje_039_07_262_0001.djvu

			1933, LANDOWSKI Józef: Kopernik na indeksie, SI. pOTno 29 XII 1935 
8, 4, 


1934, BORGER Willi: Kopcrnikus und Dogma. Vortrag, Essen 1936 ss, 16, 


1934a, ADAM A.: Das Evangelium und das kopernikanische Weltbild. 
Junge Kirehe Jg, 5 : 1937 s, 974-979. 


1935. BRACHVOGEL Eugen: Das kirchliche Verbot des coppernicanischen 
Hauptwerkes in Ermłand, Z. f Geseh, Erml. Bd, 26 : 1938 s, 653-657. 
Uniw. Tor. , 


1936, [LUTER i Kopernik]. Evang, Sonntagsbl. f Bonn 1938 nr 22 s,306- 
307, 


1937, Das KOPERNIKANISCHE Weltbild und der Index. Natur u, Kultur. 
Jg, 37 : 1940 s, 344, 


1938. BORNKAMM Heinrich: Kopernikus im Urteil der Reformatoren. 
Areh, f ReJormationsgeseh, J g, 40 : 1943 H. 1/3 s. 171-183, 
Luter. Osiander i Melanchton o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


1939, GIACON Carlo: In1;SU'no alla condanna di Copcrnico. Vita e Pen- 
siero 1943. 


1940, Y: Mikołaj Kopernik a herezje. Znaki Czasu l : 1948 nr 28, 20-21. 


1941. K: Dopiero w 1949 roku,.. Kult, i Życie 1949 nr 14 s. l, ilustr. 
O skreśleniu De revolutionibus z indeksu kościelnego. 


1942, ANDRISSI. G [iovanni] L.: Nassun libro fu condannato perch
 coper- 
nicano, Osserv, rom. A, 90: 1950 nr 299 s. 3, 


1942a, MATTHES Johann: Luther und Kopernikus. Evang, luther. Kirchen- 
ztg. Jg. 5 : 1951 s. 66. 


1943. CIEŚLA Henryk: Watykan zwalczał.., [dzieło Kopernika]. SUJiat 
i My 1953 nr 26 s, 3, 


1944. CZERMIŃSKI Adrian: Na indeksie, Gaz. tor, 25 III 1953 II. 6; Głos 
Tyg, R. 2: 1953 nr 17, s, l, 3; Kult, i Życie R. 2: 1953 nr 15; Now, Tyg, 
1953 nr 14 s, 4; Sprawy i Ludzie R. 3 : 1953 nr II, s, 2; Widnokrąg 1953 nr 17 
8. 2. 


252
		

/Licencje_039_07_263_0001.djvu

			1945, KLUCKERT Georg: War Koperniku8 ein Ketzer-? Heima' u. Głaube 
J g. 5 : 1953 nr 2 8. 5. 


1946. [KOPERNIK] Copernie et l'];;glise, W: Nicolas Copernic. BulI. spe- 
ciał, Paris 1953 (poz, 647), s. 10-11, 
Przekł. biszp.: Nueva Polonia A, 6: 1953 nr 73/74 s. 10-11. 


1947, KUCZYŃSKI Janusz: Fałszerze nauki wielkiego Kopernika, Po pro- 
stu 1953 nr 39 s. 4. 


1948. LUSUARDI Carlo: I fulmini dei Gesuiti non fermavano la terra, Vie 
nuove An, 9: 1953 nr 23, ilustr, barwna całostr., przedstawia systemy Pto- 
lemeusza i Kopernika, 


1949, MARKOWSKI Mieczysław: ... a jednak Watykan szybuje wokół słońca. 
(W 410 rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika), Nowy Świat R. 4 : 1953 nr 21 
s. 1; Dz. balt. 7/8 VI 1953 s. 3, ilustr. ; Panor. (Łódź) 1953 nr 20 s, l, ilustr. 


1949a, NORLlND Wilhelm: Copernicus und Luther: a critical 8tudy, Isis 
V. 44 : 1953 s. 273-276. 
Przekł. norweski - poz. 1957. 


1950, NOWICKI Andrzej: Kościół przeciw Kopernikowi. Myśl filoz. 1953 
nr 1 s, 209-229, 


1951. NOWICKI Andrzej: Kościół w walce z Kopernikiem, Wiedza i Życie 
R. 20,: 1953 nr 4 s, 261-263, ilustr. 
Na I, 260 całostr. fot. posągu Kopernika dJuta T, Rygiera. 


1952. PASENKIEWICZ Jadwiga: Kopernik nie miał racji... Nowa Kult. 
R. 4 : 1953 nr 7 s. 5. 
Przykłady wydawnictw watykańskich świadczqce m. in. o próbach przywr6cenia przed- 
kopernikowskich pojęć o wszechświecie. 


1953, tgw,: Papiestwo przeciw nauce Kopernika, Kult. i Życie 1953 nr 24 
s. 1. 


1954, WALKA o teorię Kopernika, Radio i Świat. R. 9: 1953 nr 25 s. 5, 
O audycji "Kościół w walce z Kopernikiem". 


1955, BAUDOUX P,: Copemic et l'];;glise. W: Quadricentenaire de la mort 
de Copernic. Ciel et Terre A, 70 : 1954 s. 318-320. 
Zob. poz, 654, 
Polemika: De Bievre C, i Daismont M,: A propos de Copernic. tamże. I, 431-433. 


253
		

/Licencje_039_07_264_0001.djvu

			1956, LUBECKI Marian: \ Kopernik 
1954 nr 4 s, 55-58. 


reformacja. Strażn. ewang, R. 9: 


1957. NORLlND Wilhelm: Copernicus och Luther, en kaIlkritisk studie. 
Nord. astron, Tidskr, 1954 nr 2 s. 53-58. 
Por, poz. 1949 a. 


1957a. TORCOLETTI Luigi Maria: II processo di Galileo. Clero ed astro- 
nomia. Con prefazione di S. E, il Card. Celso Costantiui. Monza 1955 ss, 375. 
O Koperniku w Izczególności na 8. 41-48. 
Uniw, Tor. 


Zob. też poz. 1089, 2919, 3140-3141. 


KOPERNIK JAKO MATEMATYK I FIZYK 


BIRJtENMAJER L, A.: Matematyka Kopernika. W tegoż: Mikołaj Kopernik. Cz. 1, Krak6w 
1900 s. 220-241 oraz Mechanika, fizyka, geodezja, geografia [u Kopenuka), tamże 8, 320- 
342. 


1958. DENIZOT Alfred: Kopernik a rozwój mechaniki, Wykład... Czas 
techn. 1911 nr 21 8. 273-276, Odb" Lwów 1911 S8, 13. 
KI, M. 


1959. DIANNI Jadwiga: Matematyka Kopernika. Wszechświat 1954 nr 2 
s, 31-35, ilu8tr. 


1960. DICKSTEIN Samuel: Pojęcia mechaniczne Mikołaja Kopernika. 
W: Prawda, książka zbiorowa ku uczczeniu 25-letniej działalności Aleksan- 
dra Swi'ętochowskiego 1870-1895. Lwów 1889 8. 126-129. 
Uniw. Tor. 


1961, DITTRICH A,: Kopernik a Einstein. Ruch filozoficky 1924 nr 6-7 
(Opis wg: Hahn W.: Bibliogr, philologiae cla8s. et hum. Polon, 1911-1925. Lw6w 1929). 


1962, Dr VOKS: Francuski uczony o Koperniku, Swiat R. 9: 1914 nr 28 
s,6-7. 
O pracy prof. Pain1evl!: Metoda w mechanice. 


Dubickij J,: Kopernike, kak vra
e, geografe, geomctre... Riga 1873, zob, poz, 2003. 


1963. FAsBENDER Eduard: Die Kopernikanischen Sehnen-und Dreiecks- 
berechnungen, Progr, Gymn. Thorn 1872. Odb., S8, 12. 


 
 


254
		

/Licencje_039_07_265_0001.djvu

			1964, FOCK V [ladimir] A[leksandrovic]: Sistema Kopernika i sistema 
Ptolomeja v svete oMcej teorii otnositel'nosti, W: Nikolaj Kopernik, Sbornik 
statej... Moskva 1947 s, 180-186 (zob. poz, 650). 
Tłum. poJ.: Układ Kopemika a układ Ptolemeusza w świetle współczesnej teorii grawi- 
tacji. Warszawa 1953 PoJ. Akad, Nauk. Sesja naukowa poświęcona tw6rczości Mikołaja Koper- 
nika. Powiel: 
Toż w: Sesja Kopernikowska, Warszawa 1955 s. 81-90 w jęz. rOI., I, 90-108 w jęz. poJ., 
streszczenie franc. i ang, (poz. 3734). 
Tłum. niem.: Sowje,wiss., Na'uTWiss. Ak Jg, 6: 1953 H. 5{6 s. 805-809. 


1964a, FOCK V. A.: Sistema Kopernika i sistema Ptolemeja v svete 80vre- 
mennoj teorii tjagotenija. W: Nikolaj Kopernik... Moskva 1955 (poz. 650a) 
s. 57 - 72, ilustr, 
Art. oparty głównie na pracy poprz. 


1965, GADOMSKI .Jan: Wielki matematyk, Po prostu 1953 nr 16 s. 5. 


1966. HORBACKI Władysław: Nauka Mikołaja Kopernika " programie 
nauczania fizyki. Głos naucz. 1953 nr 39 8, 4. 


1967. INFELD Leopold: Copernicus batasa a gravitació elmeletenek fej- 
lodesere, Fiz. Szemle 3: 1953 nr 6 8, 139- -142, 


1968, INFELD Leopold: Kopernikus elmelete e8 a gravitacio kerd6se a mai 
lizikaban. Termeszet ls tarsad. 113 : 1954 nr l 8. 1-4. 


1968a, INFELD Leopold: Od Kopernika do Einsteina. Kosmos Ser, B 
R. l: 1955 z 2, s, 209-226, 
PrzekJ. ros.: Vopr. Filos. 1955 nr 4 s, 122-130, 


. 
1969. INFELD Leopold: Teoria Kopernika a zagadnienie grawitacji w fizyce 
współczesnej, Probl. R. 9: 1953 nr 7 
, 442-448, ilustr. 


1970. INFELD Leopold: Znaczenie prac Kopernika dla rozwoju fizyki, 
Studia i Ma', z Dziej6w Nauki pol. 2: 1954 8. 33-53. 


1971. KOCYAN Irena: Kopernik jako matematyk. Od A do Z 1953 nr 14 
8, 3. 


1972. LOGA W,: Kopernik a teoria względno
ci, Lotos 5: 1938' nr 6 
8, 173-176, 


1973. MAKAREWICZ Tadeusz: Kopernik jako fizyk, Od A do Z 1953 nr 18 
8. 3, ilustr. 


2M
		

/Licencje_039_07_266_0001.djvu

			1974, NAAKE;.NAK.ĘSKI W,: Kopernik jako przyrodnik. Przyr, i Techn. 
2 : 1923 s, 62-67, 


1975. NOWICKI Andrzej: Atomistyczne poglądy Kopernika. Wiedza i Życie 
R. 20 : 1953 nr 12 s. 814-816, 


1976, STA1\1M Edward: Geometria Kopernika, Wiad. matem, 1934 s. 57- 
100. Odb, Toż w jęz, franc, W: La Pologne au 7-e Congres Intern. d, Sc. Hist. 
[T,] 2 1933 s. 155-174, Odb. 


1977. SZCZENIOWSKI Szczepan: Wpływ idei Kopernika na rozwój fizyki. 
Postępy Fiz. T. 5 1954 z, 3 s, 239-26
, 


1978, SZCZENIOWSKI Szczepan: Wpływ Kopernika na rozwój fizyki, Stu- 
dia i Mat, z Dziejów Nauki pol, 2: 1954 s. 55-91. 
ł 


1979, TEsKE Arnim: Koncepcje Kopernika a nowa era w fizyce. Probl. 
R. 8: 1953 nr 5 s, 306-313. ilustr, 


1980. TEsKE Arnim: Znaczł'nie Kopernika dla rozwoju fizyki. Spis uykl, 
UMCS, 1953/54 s, 171-176, 


1981. TURSKI Stanisław: Znaczenie odkrycia Kopernika dla rozwoju my
li 
matematycznej, Studia i Mat. z Dziejów Nauki pol, 2: 1954 s, 93-101. 
Odczyt wygłoszony na VIII Zjeździe Matematyk6w Polskich 6 IX 1953. 


1982, UEMOV A, J.: Geliocentriceskaja sistema Kopernika i teorija otno- 
sitcl'nosti, W: Filosofskie voprosy sovremennoj fjziki. l\'Ioskva 1952 s. 299- 
331. 
Tłum. poJ.. Myśl filos. 1953 nr l I, 144-175. 
Tlum, niem.: Deułsche Z. f. Philos. Jg, 2: 1954 H. 2 8, 418-445. 
Uniw. Tor. 


1983, WALCZAK Janusz: Zarys rozwoju mechaniki na tle Roku Koperni- 
kows
ego, (Wykład inauguracyjny na otwarcie roku akad. 1953/54), Biul. 
nauk. lech, 1953 nr 1 s. 3-18. 


1983a, WITTAKER E.: The conceipt of nature fron. Copernicus to New- 
ton, Alrallc. Sc. 7: 1950 nr 23 s. 25-31. 


1984. WR:Ę:CZYCKI Franciszek: Rys historyi jcometryi do epoki wynale- 
zienia analizy Deskarta wraz z ocenieniem zasług znakomitych jeometrów 
polskich w tym czasi
. [Warszawa] 1829 ss, 44, Program konwiktu XX Pija- 
rów na Żoliborzu, . 
M. in.: o trygonomctrii Kopernika. Przedr. : Polkowski I.: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 97 -98, 


256
		

/Licencje_039_07_267_0001.djvu

			1985. ZELLER Mary Claudia: Th(' development of trigonometry from Regio- 
montanus to Pitiscus, Ann Arbor, Michigan 1944. 
s. 39-63: The trigonometry of Copernicus and Rheticu8. 
Uniw. Tor, 


1986, ZILSEL Edgar: Copernicus and mechanics. J. Hist. oj Jdęas l: 1940 
s, 113-118. 


1987. ŻYLlŃSKI Eustachy: Kopernik jako matematyk, W: Mikołaj Koper- 
nik. Księga zbiorowa. Lwów 1924 s, 31-35, 


KOPERNIK JAKO GEOGRAF 


1988. BIRKENMA.JER Ludwik Antoni: Marco Bcneventano, Kopernik, Wa- 
powski, a najstarsza karta geograficzna Polski, Rozpr. Wydz. matem.-przyr, 
PAU, Ser. A T, 41: 1901 B. 134-222. Odb. Kraków 1901 ss. 89, ilustr., 
2 mapy, 
Streszczenie w jęz. niem., Buli. Acad. Pol. CI. ma,hem, ma'; 1901 s. 64-71, mapa. 
Rec.: Dziama L. M., Prr.. POWs:I. T. 71: 1901 8. 1l0-1l1; Ern8t M., Kosmos (Lwów) 
R. 29 1904 s. 411; Fijałek .T. Pam. liter. 1 : 1902 s. 479-482. 
Birkenm!ljer stwicrdza współudział Kopernika w 8porządzeniu mapy Polski z 1507/8. 
Buczek natomiast w "Początkal'h kartografii pol8kiej", Buli. intern. Acad. Pol. CI. philol. 
d'hist. 1935 nr 1-3 8. 9 powiada, że Kopernik nic a nią wspólnego nie miał. 
L. Kolankowski, Spraw. PAU T. 51: 1950 nr 4 s. 208 opisujqc wydaną przez Wapow- 
8kiego w Rzymie 1508 "Geografię Ptolemeusza", której jedyny w Polsce egz. posiada Bib!. 
Uniw, w Toruniu, wypowiada 8ię za współautorstwem Kopernika. 
Uniw. Tor. 


Dubickij 1.: OKopernike, kak vra
e, geografe, geometre... Rijta 1873, zob. poz. 2003. 


1989. LELEWEL Joachim: Kopernika tudzież jinnych astronomów pol- 
skich w jeografji zar;;ługa przez... Przyr. i Przem. 1857 nr 9-10, s, 70-72, 
78-80. 
Dalsze wyd.: Poznań 1862 IS. 23; w jego: Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 19. (Rozmaitości) 
Poznań 1865. Puedr.: Polkowski I.: Kopernikijana. T. 1 1873 8. 211-224. 


1990, MALlCKI Adam: Mikołaj Kopernik jako geograf. Geogr. w $zk. R. 6: 
1953 nr 6 s. 289-295, ilustr, 


1991. MALICKI Adam: Mikołaj Kopernik jako geograf, Spis wyki, UMCS. 
1953/54 s, 163-169. 


1992, PIECHOCKI W. E,: Był nie tylko astronomem [lecz również budow- 
niczym i geografem]. Świat i My 1953 nr 60 s. l, 3. 


17 _ Bihliolrafi. Kopernikow.... 


2(,7
		

/Licencje_039_07_268_0001.djvu

			KOPERNIK JAKO METEOROLOG 


1993, STENZ Edward: Kopernik o atmosferzł' ziemskiej, Urania R. 24: 
1953 nr 7 s, 193-197, 


1994, STENZ E,: Meteorologia u Mikołaja Kopernika. Gaz. Obserw. P/HM. 
R.. 6: 1953 nr 14 8, 1-3, ilustr, 


1995. STENZ E.: Mikołaj Kopernik jako meteorolog, Biu', meteoroI. 1923 
nr 6. 


1996. STENZ E.: O pewnych rozważaniach aerologicznych Kopernika. ' 
Urania 5: 1926 nr 2 s, 36-42, Odb, Warszawa 1926 88, 7. 


1997. STENZ E,: The upper east wind of Copernicus, Acta geophys. pol. 
V. l: 1953 nr 2 8, 75-81, ilustr, 


KOPERNIK JAKO LEKARZ 


1998, BJi:RG Aleksander: Der Arzt N, Kopernikus und die Medizin de8 
aU8gehenden Mittelalters, W: Koperniku8-For8chungen, Leipzig 1943 8. 172- 
201. 


1998a. BERNHARDT Kurt Gert: Koppernikus aIs Arzt. Heimattreue Ost - 
ł 
u, Westpreusse Jg. 20: 1940 nr 9 8. 101. 


Birkenmajer L. A.: Zapiski treści lekarskiej, W jego: Mikołaj Kopernik, Cz. 1. Kraków 
1900 I, 569-581, 


1999. BRACHVOGEL E.: Koppernikus aIs Arzt, Zentra'b'. f. Chir. 1936 
8, 2072-2075. 


2000, BRACHVOGEL Eugell.: Da8 Maiglockchen des Koppernikus. Unsere 
erm'. Heimat 1931 nr 2 s. 5-6. 


2001. BRACHVOGEL E,: Koppernikus von Frauenhurg ais Arzt. Elb. Ztg, 
1936 nr 137, 


2002. BRACHVOGEL E.: Nikolaus Koppernikus als Arzt, Unsere erm'. 
Heimat 1936 nr 7, 


2002a. BUCK Robert W.: Doctors afield; Nicolaus Coppernic (1473-1543), 
New En". J. Med. T. 250: 1954 nr 22 s.954-955. 


258
		

/Licencje_039_07_269_0001.djvu

			2003, DUBICKIJ I,: O Kopernike, kak vrace, geografe, geometre, diplo- 
mate i filosofe-atronome, V pamjat' 400-letija... Riga 1873 ss, 56. 
M. in. s. 51-54 fragmenty korespondencji między Albrechtem i Kopernikiem 
w przekl. ros. 
SGPiS 


2004. E, T,: O Mikołaju Koperniku, który." recepty pisywał. Ilus'r, 
Kur, pol, 19 III 1953 s, 4. 


2005, F ABER [Karl] : Ein Beitrag zur Lebens-Geschichte des Nicolaus 
Kopernicus. Beitr, Kunde Preussens 2: 1819 s. 263-267, l facsim, 
O wyświadczonej przez Kopernika przysłudze lekarskiej jednemu z dworzan ks. Albrechta. 
Tamże wiadomolić o 4-ch listach Kopernika znajdujących się w tajnym archiwum kr6lewie- 
ckim. 
Zob, też poz. 11. 
Uniw, Tor. 


2006. FLIS Stanisław: Mikołaj Kopernik jako lekarz. Pol. Tyg. lek, R. 
8: 1953 nr 29 8, 1030-1032, nr 30 s, 1061-1064, nr 31 s, 1094-1096, 
ilustr, 
30 poz. bibliogr. 


2007. FLIS Stanisław: Mikołaj Kopernik - jako lekarz, SI, na Warmii 
i Maz. R. 2 : 1953 nr 7 s. 7, ilustr. 


2008, FRITZ J6zef: Kopernik lekarzem, Pol, Gaz, lek. 1923 nr 50/1. Odb, 
Lwów 1923. 
Rec.: Wrzosek Adam, Arch. Hill'. Filoz. Med. T. 1: 1924 8. 239-241. 
Ossol. 


2009. GANSZYNIEC Ryszard: Kopernik jako lekarz. W: Mikołaj Koper- 
nik, Księga zbiorowa. Lwów 1924 s. 36-70, 


2010. GĄSIOROWSKI Ludwik: Zbiór wiadomości do historji sztuki lekar- 
skiej w Polsce, T. 1-4, Poznań 1839-1856, 
T, l II, 104-109: o Koperniku. Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 2 1873 
.. 103 - 106. 
Uniw. Tor, 


2010a. GIEDROYĆ Fr,: Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziej6w me- 
dycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911. 
I. 362-366: Kopernik Mikołaj. 


2011, GIRSZTOWT Polikarp : Mikołaj Kopernik, Gaz, lek, 7 : 1873 8, 127- 
128, I 


%5"
		

/Licencje_039_07_270_0001.djvu

			.;11 


2012, GL[INKIEWICZ] J.: Z Ziemi Warmińskiej. T..yg. wielkop. 1871 nr 21 
s, 260-262, 
O Koperniku jako lekarzu, 


\ 


2012a, [GRABlAŃSKA M.] M. G,: Artium et medicinae doctor, Tyg, demokr. 
1953 nr 17 s, 8, ilustr. 


2013, G :VNTHER: CopperJlicus, emer der grossten Mediziner seiner Zeit. 
Tieriirztl. Milt-en. Jg. 20: 1939 s, 235, 


2014. HARTLEB Kazimierz: Wielka trójca lekarzy Odrodzenia [M, Mie- 
chowita, M. Kopernik, Józef Strwą Pol. Tyg, lek. 1948 nr 16 s, 481-484. 
O(lb. ss, 14, nlb. 1. 


2015. HOFFMAN K, F,: Nikolaus Coppernikus (1473-1543) aIs Arzt. 
Bippokrates 14 : 1943 s. 444-445. 
'\, 


2016, HOLZ Max: Kopernikus. Apctheker, Ztg. 73: 1930 s. 1l05-1l08, 


2017. HOLZ Max: Pro cassia fistula doctori Nicolao Koppernic. Z. f Gesch. 
Erml. Bd, 25: 1933 s, 233-237. 
Uniw. Tor. 


2018, HOLZ M,: Ein Rezept von Nikolaus Koppernikus, Apotheker-Ztg, 
1932 nr .28. ( 


2019. KOCYAN Irena: Kopernik jako lekarz. Od A do Z. 1953 nr 4 8, 3, 
ilu8tr. w tym facsim. recepty. 


2020. KONKOLEWSKI Leon: O Mikołaju Koperniku - lekarzu. Gaz, tor. 
18/19 IV 1953, s. 6. 


[Kopernik jako lekarz, teksty recept.] W: Inedita Coppernicana 1878, zob. poz. 55, 


2021. KOŚMIŃSKI Stanisław: Słownik lekarzów polskich" . Warszawa 
1888 
&, 229-230: o Koperniku; bibliografia. 
Uniw, Tor. 


2022, KOWARZYK Hugon: Kopernik jako lekarz, Postępy Big, Med. dośw, 
T, 8: 1954 z, 1 s, 171-177, 


2023, LASKIEWICZ Alfred: Działalność Kopernika na polu lecznictwa, 
W: Mikołaj Kopernik.., Tcl-Aviv 1942. 2 wyd. 1943 s, 23-33. 60
		

/Licencje_039_07_271_0001.djvu

			2024. ŁYSKANOWSKI M,: Mikołaj Kopernik - lekarz. Służba Zdr. R. 5: 
1953 nr 37 fi, 4, 


2025, MARIANOWlCZ Włodzimierz: Doktor Mikołaj, Nowy Tor R. 3: 1953 
nr 8 s, 2. 


1 


" 


2026, MELLER Eugeniusz: Czy Kopernik był lekarzem. Dz, Gdański 3 III 
1923
 Dz. pozn. 1928 nr 142 s, lO; Głos Narodu 1928 nr 181. 


2027. MELLER Eugeniusz: Eskulap czy astronom. Polonia 1929 nr 54 s, 6. 


2028, NIEZWYKLA. recepta, Radio i Świat R. 9: 1953 nr 25 s, 5, ilustr, 
O audycji J. Gadomskiego "Nie tylko astronom". 


2029, NIWELlŃSKI Józef: Mikołaj Kopernik jako lekarz, Wszechśt4Jiat 
1953 z, 8' s, 190-192. 


2030. PIECHOCKI I Witold E,: "Wide łcz starł na ziemi swą' dobrocią", 
Świat i My 1953 nr 56 s, 1-2, 


2031. PROWE Leopold: Copernicus ais Arzt. Leopoldina 17: 1881. 0&: 
Halle 1881 ss, 25. 
Zob. też poz. 59-60. 
Ks. M. 


2032. PRZEDE WSZYSTKIM, jako lekarza znano Kopernika na Warmii i Ma- 
zurach. Życw olszt, 24/25 V 1953 s, 6. 


, 
2033, SCHMAUCH Hans: Neues iiber die arztliche Tatigkeit des Astrono- 
men Kopernikus. Proteus 1943 s, 115-118, 


2034, SKARŻYŃSKI Bolesław: Kopernik lekarzem. Probl. R. 9: 1953 nr 10 
s, 665 - 668. 


SORGE F.: Der Arzt N. Kopernikul im BiJde, zob. poz. 2518. 


2034a. SULlMOWSKI Janusz: Czego natura ludziom poskąpiła - dał im 
Kopernik, Caritas R. 9: 1953 nr 8 s. 11. 


2035. TUGENDHOLD T. : O recepcie' M. Kopernika. Wiad. farm. 1933 
s, 692-694, 


2036, V ALENTIN H, : Bedeutung des Nikolaus Koperniku!! auf medizi- 
nisch-pharmazeutischem Gebiet, Apothekerztg, 73: 1930 s. 1103-1105. 


261
		

/Licencje_039_07_272_0001.djvu

			2037. VALENTIN H.: Coppernicus ais Arzt. A.'rzteb', f Ostpr. Jg. 20: 1939 
8. 74. 


2038. V ALENTIN H.: Herkunft und Echtheit der im Frauenburger Mu- 
8eum vorhandenen Kopernikus-Rezel'te. Siidd, Apotheker-Ztg. 71 : 1931 8. 152- 
154 


Tamże, s.. 154-155: Zimmerman Walter: Bemerkungen zu H. Valent.in: Herkunft ... 


2039, W ROCZNICę urodzin M. Kopernika. Wielki humani8ta jako lekarz 
przyjaciel cierpiących. Rob. pom. 18 II 1946. 


2040. WIERZBICKI Dan.: Kopernik jako lekarz, Kosmos (Lwów) 6: 1881 
8. 273-284, Odb. 
Uniw. Tor. 


2041. WITANOWSKI M. R.: Recepta M. Kopernika, Wiad. farm, 19308,478- 
479. 


2041a, WOLNY H,: Lekarze t'poki Odrodzenia. Mikołaj Kopernik. '
'ąski 
Medyk R. l: 1953 nr 4 s. 4. 


2042, Z. Ar,: Medyk z Padwy. Zwierciadło 1950 nr 8 8. 1. 


Zakrzewski T.: Sesja naukowa P[olskiego] T[owarzystwa] L[ekarskiego] w Toruniu, zob. 
poz, 3474. 


(2043). ZAŁUSKA Jan: M, Kopt'rnik, prawnik, ksiądz, lekarz, astronom... 
Zorza 1923 nr 7 (poz. 2183). 


2044, ZEMBRZUSKI Ludwik: Mikołaj Kopernik jako lekarz, Wiad, lek. 
R. 6 : 1953 nr 7 fi, 381-383, iluRtr. 


KOPERNIK JAKO BUDOWNICZY 


2045, DITTRICH F.: Der Dom zu Frauenburg. Z, f Gesch. Erm'. Bd. 19: 
1916. 
s, 165-167: o wodociQgU Kopernika. 
Uniw. Tor. 


2046. FELD'!' L,: Uber die W.as8erlt'itung der Copcrnicu8 zu Frauenburg. 
Ann. Phys. Chemie T, 83: 1826 8, 395-396. 
Uniw. Tor. 
Tłum.; Ds. liliI, 1826 t. I I. 368-370. Przedr. tłumaczenia: Pr.. techn, 20 Ił 1923 Zf' 
wstępem F'elikla Kucharzewskiego. 


262
		

/Licencje_039_07_273_0001.djvu

			2047, GAJEWSKI M[arian]: Czy Kopernik budował wodociągi, Ochr, Za- 
bytków R. 6: 1953 nr l s. 67-68. 


2048, GAJEWSKI Marian: Mikołaj Kopernik i pierwsze wodociągi w Polsce. 
Gaz, Woda 1954 nr 4 s. 112-113. 


2049. GEBAUER: Einige Bemerkungen iiber die kopemikanische Wasser- 
leitung bei und in Frauenburg. Preuss, prov.-Bl-r 5: 1831 s, 38-43, 
Uniw. Tor. 


2050, GEMBARZEWSKI L.: Mikołaj KQ{lernik i wodociągi na Warmji i Pomo- 
rzu, Prz, techn. 1933 nr 22 s. 567-571. Odb. Warszawa 1933 ss. 15. 
Uniw. Tor. I 


2051. GOTOWT Cz.: Mikołaj Kopernik jako hydrotechnik i pierwszy budow- 
niczy wodociągów w Europie, Wiedza i Życie R. 21 : 1954 nr 4 s. 269-270. 


2052. JESZCZE O Koperniku, Zorza 1923 nr 9, 
Podanie o budowie wodociQgu w Lubawie przez Kopernika. 
'" 


2032a, [KOLLMANN Paul] P, K,: Hat Copl't'rnicus Wasserleitungen gebaut? 
Ordenskreuz Jg. 10: 1933/34 nr 8 [s, 3], 
KI. M. 


2052b. NESTERUK F. J,: Inżenernye raboty Nikolaja Kopernika, W: Ni- 
kolaj Kopernik... Moskva 1955 (poz. 650
) s, 73-89, ilustr. 


2053, NESTERUK F. J.: Mikołaj Kopernik - budowniczy wodociągów. 
Tł, z ros, W[ojciech] Suchorzewski, Studia Mat, z Dziejów Nauki pol. R. 3: 
1955 s. 207-219, rys, 
Art. oparty na poz. nast. 


2054, NESTERUK F. J,: Nikolaj Kopernik kak. gidrotechnik. Izv. Akad. 
Nauk Otd, techn. Nauk 1953 nr 9 s. 1341-1349. 
Toż w Ikr6ceniu, Gidroeechn. Seroie. 1953 nr 8 I, 47, Tłum, pol. Probl. R. 10: 1954 nr l 
8, 54. 


2055, PHlLlPPI Rud,: Ueber elDlge Hydrotechniker in Preussen wiihrend 
des 16. Jahrhunderts. N. Preuss, prov,-Bl-r 6: 1860. 
I, 315-317: o Koperniku. 
Uniw, Tor. 


PIECBOCKI Witold E.: Był nie tylko utronomem [lecz r6wnież budowniczym i geogra- 
fem). Zob, poz, 1992. 


.263
		

/Licencje_039_07_274_0001.djvu

			2056, POSCHMANN Adolf: Die Siedlungen in den Kreisen Braunsberg und 
Heilsberg. Z. f. Gesch. Erm'. Bd. 18: 1911""71913. 
s. 195-197: o Kopcrniku. 
Uniw. Tor. 


2057. PROWE Leopold: Hat Ccppernicus Wasserleitungen angł'legt? N, Preu,
s. 
prov,-Bl-r 10: 1865 s, 320-341. Odh. Thorn, 1865 S8, 22. 
Uniw. Tor. 


2058. SCHMAUCH Hans: Kopernikus baut die Miihle in Frauenburg. Erm/., 
mein Heimatland 1943 nr I. 


2059. WODOCIĄGI Kopernika w Lubawie, Sł. pom. 29 IX 1932 s, 7, 


2060. WUTZKE I, C,: Bemerkungen iiber die Gewasser, die Ostseekii- 
ste und die Beschaffenheit des Bodens im Konigreich Preussen. Konigsberg 
1829 8S, XV, 160. 
s. 38, 39, 46 wzm. o Koperniku jako budowniczym wodocilłgów w szeregu miej8cowo
ci 
Warmii i Prus. Polemika: Anfrage zur ge£iilligen Beantwortung: Ob Copernikus vide Walser- 
leitungen in Preussen angelegt habe? Preuss. prov.-Bl-r 4.: 1830 s, 388-392. Anonimowy 
autor zbija twierdzenie Wutzkego, jakoby Kopernik miał założyć wiele wodocillgów. 
Uniw. Tor. 


2061. Z.: Służąc człowiekowi, Sł. powsz. 8/9 VIII 1953 8,4. 
O Koperniku budowniezym. 


Zob. też poz. 1051. 


KOPERNIK JAKO FILOZOł' 


2062, BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Filozoficzne podłoże odkrycia Koper- 
nika, Arch.. Kom. do Bad. Hist, Filoz. T. 1 : 1917 8, 261-271. 


Tekst oparty na stenogramie wykładu. 
Uniw. Tor. 


2063. BLOŃSKI W. L.: O kopernikański światopogląd, Kraków 1946 s8,8. 
Rec.: LEM Stani!<ław, Życie Nauki T. 2: 1946 8. 421-422. 
Uniw. Tor. 


2063a. BOGUSKI H.: Mickiewicz, Kant i Kopernik.. (Uwagi niefiIozoficzne), 
Prz. kat:Jl. 1904 t. ] nr 26-29. 


2064. BRACHVOGEL Eugen: Kopernikus und Kant. Wort m d. Zeit Jg, 
3 : 1935/6 8, 1l09-1115. 


264
		

/Licencje_039_07_275_0001.djvu

			2065. BRACHVOGEL Eugen: Coppernicus und die neuI?latonische Licht- 
metaphysik, Z, f Gesch, Erml, Bd, 26: 1937 s, 451-457. 
Uniw. Tor. 


2066, BRUHNS B.: Die We1tanschauungen von Copernicus und Giordano 
Bruno. Weltall 4: 1903 s, 25-34. 56-63, Odb" Berlin 1903. 
,Nar. 


2067. CARR H, W,: The scientific concept of re ality, I. Copernicu8 and 
Descartes, Persona list 1935 nr 16 s. 146-156. 


2068. CASSIRER Ernst: Das Erkenntnisproblcm In der Phiłosophie und 
Wissenschaft der neUf::ren Zeit. 2 Aufl. Bd, l Berlin 1911, 
s. 271-217: Das Copemikanische WeltsY8tem und die Metaphysik. 


. 


2068a. CONWAY P. O,: Aristotle, Copernicus, Galileo. New Scholast, 23: 
1949 s, 129-146. 


2069. CREIGHTON J. G,: Copernican revolution In phiłosophy, Philos, 
Rev. T, 21 : 1912. 


2070, CROSS F. L.: Kant's socalled Copernican revolution. Mind 46 : 1937 
8, 214-217, 
Polemika: Paton H. J.. tamże I. 365-371. Replika Cr081!R. tamże s. 475-477. 


2071. CZAJKOWSKI K [onstanty]: Zasługa Kopernika w fiłozofji, Prz. powsz. 
1893 t, 4 s. 221-240, 373-393. 


2072, DINGLER Hugo: Geschichte der Naturphilosophie, Berlin 1932. 
s. 89-90: o Koperniku. 


2073, F ABRE Lucien: Essai sur le genie de Copernic: ił. propos des fetes 
de Pologne. Rev. hebdom. 1923 nr 10 s, 165-184. 


2074, F ABRE Lucit'n: Essai sur le genie de Copernic, Paris 1926 ss, 58, 
Nar. ," 


2075, FAUST August: Die philosophie-geschichtliche Stt'llung des Koper- 
nikus. W: Nikolaus Kopernikus, Miinchen 1943 s, 96-211, 318-370. 
Uniw. Pozn. 


2076, FRANK Philipp: The philosophical meaning of the Copernican revo- 
lution. Proceed. A mer. Philos, Soc, 87 : 1944 nr 5 s. 381-386. 
I 


2
		

/Licencje_039_07_276_0001.djvu

			. 2077, FROST Walter: Bacon und die Naturphilosophie
 [Leonardo da 
Vinci, Kopernik, KepIer, Brah(', Galilei]. Miinchen 1927 8S. 504. 


2078, GARNIER P[ierre]: Le genie de Copernic. PariŁ-l 1933 88, 168. 


2079. GIACON Carlo: C0l'ernico, la filosofia (' la teologia. Civilta Cafto- 
lica 1943 nr 2243. 


2080, GOLDBECK Ernst: Plato und Copernicus, W tegoż: Der Mensch 
und sein Weltbild. Leipzig 1925 s. 61-83. "- 
Uniw. Tor. 


2081. HAEDICKE Johannes: Kant und Koperniku!!. GrundwissensehaJt 
7 : 1927 s, 361-372. 


2082. HEBLER C.: Die Lehre des Copernicus und die moderne Weltan- 
echauung. W tegoż: Philosophi8che Aufsatze, Leipzig 1869 s. 1-34. 


2083, INGARDEN Roman Stanisław: Mikołaj Kopernik i zagadnienie obiek- 
tywności praw naukowych. Warszawa 1953 ss, 81, 2 nlb, Z prac przygoto- 
wawczych Sesji Naukowej Odrodzenia Polskiej Akademii Nauk. 


2084. KLEJNOT-TuRSKI J,: Kopernik a polska tradycja filozoficzna. Czy 
Kopernik był filozofem? MyAl porno 25 I 1923. 
K8, M. 


2085, KRATKIJ filosofskij slovar. Pod red. M. Rozentalja i p, Judina, 
[Moskva] 1951. 
I. 79, 203-204: o Koperniku. 
PrzekJ. poJ.: Krótki słownik filozoficzny. Warszawa 1955. 


2086, KUTTNER Otto: Kants COI)ernicanismus auf die Begriffe Notwend.ig- 
keit und Freiheit angewaJHlt, Altpr. Mschr. Bd, 22 : 1885 s, 618-636, 
Uniw. Tor. 


Natorp: Die koemoJogilche Reform des Kopernikus in ihrer Bedeutung fUr die Phiłoso- 
phie, zob, poz. 1589. - . 
I 
2087, SMITH N, K,: The meaning of Kant's Copcrnican analogy, Mind 
V. 22 : 1913 s, 549 i n. 


2088. STERNE Carus: Die allgemeine W cltanschauung in ihrer Entwicklung. 
Stuttgart 1889, 
I. 46-49: KoperllikUl, Tyche Brahe und KepIer. Tłum. ang. Open Cour' 14 : 1900 1.385- 
408. 


266
		

/Licencje_039_07_277_0001.djvu

			.\ 


2088a. TROILO Erminio: La dialettica copernicana. Atti Accad, Lincei. 
CI, Sc, morali. stor. e filol. V. 8: 1953 s, 453-465. 


2089. WOLLSCHLaGER A,: Kopcrnikanisches Denken. Rf'ich 1940 H. 4 
8, 17. 


2090, ZIEMSSEN Otto: Makrokosmos, Grundideen zur Schopfungsgeschichte 
und zu einer harmonischen Weltanschauung, Versuch einer Systematik d('1! 
Kopernikanismus. Gotha [18931 ss, XVI. 127. 


'. 


KOPERNIK JAKO EKONOMISTA 


, 
2091. BARANOWSKI Henryk: Mikołaj Kopernik - ekonomista, Bibliogra- 
fia, Ekon, 1953 nr 4 s. 251-255. 
Pozycji 80. 


2092. DUNAJEWSKI Henryk: Mikołaj Kopernik jako badacz zjawisk eko- 
nomicznych, Tryb, Ludu 3 VI 1953 s, 3-4, 


2093, DUNAJEWSKI H,: Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika. Kwart. 
his', R. 60: 1953 nr 3 s. 57-'80. 


2094, DUNAJEWSKI H. : W sprawie poglądów ekonomicznych Mikołaja 
Kopernika, Ekon. 1952 nr 4 8, 226-229, 


,2095, GERASIMENKO M, P,: Nikolaj Kopernik - vydajuecijeja ekono- 
misl epochi rannego kapitalizma, Kiev 1953 Akad. Nauk Ukr. SSR S8. 126. 
portr. 
W dodatku: fragmenty pilm Kopernika, zob. poz, 146. 148. 172. 
Bibl. PAN. 


2096, GÓRSKI J [anusz]: Rok Kopernikowski a polska nauka ekonomiczna. 
Ekon. 1954 nr 1/2 8. 236-246, 


2097. GÓRSKI Janusz: Teoria ekonomiczna Mikołaja Kopernika. Ekon. 
1953 nr 4 8. 89-119, 
Polemika: Dunajewski H" Ekon. 1954 nr 1/2 s, 276-281. 


I 
2097a, GÓRSKI Janusz: Tcoria pieniądza Decjusza i Kopernika, Rocz-i 
Dziej6w społ, gospodo T, 17: 1955 8, 9-54, res" 80krasc, 


2098, HOSZOWSKI Stanisław: Kopernik jako ekonomista, Życie gosp, R. 8: 
1953 nr 25 8, 951-955. 


267 


I
		

/Licencje_039_07_278_0001.djvu

			2099. HOSZOWSIU St,: Wkład Kopernika w postępową myśl ekonomiczną. 
Życie Szk. wyższ, 1953 nr 10 8. 107-115. 
Polemika: Dunajewski Henryk: Kilka uwag w związku z artykułem "Wkład Kopernika...... 
tamże 1953 nr 12 s. 76-80. 


2100. KALINOWS
I Stanisław: Scsja naukowa poświęcona poglądom spo- 
łccznym [głównie ekonomicznym] Mikołaja Kopcrnika [12 VI 1954 w War- 
szawie], Życie Szk, tvyższ. 1954 nr 10 s. 13] -135. 


2101. [KOPERNIK] Nicolas Copernico, economista. Nueva Polonia A. 6: 
1953 nr 73/74 s, 9, ilustr, 


2102. LIPIŃSKI Edward: Ekonomiczne poglądy Mikołaja Kopernika. Nauka 
pol, R. 1 : 1953 nr 3 s, 63-100. 
Na I. 62 fotogr. pierwszej strony Rozprawy o monecie z Pam. waru. 1816. 


2103. LIPIŃSKI E.: Kopernik jako ekonomista. Wiedza i Życie R. 20: 
1953 nr 4 s, 248-252. 


2104. LIPIŃSKI E,: Nauka Mikołaja Kopcrnika () pieniądzu. Spraw. PAN 
R. l : 1953 nr 3-4 s. 125-139. 
Streszczenie referatu i dyskusji. 


2105. LIPIŃSKI E,: Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika, Warszawa 
1955 S8, 188. 
Rec.: Dunajewski Henryk, likon. 1955 nr 4 s. 181-190. 


2106, LIPIŃSKI E.: Rozwój myśli ekonomicznej. Od merkantylizmu do 
socjalizmu utopijnego, Wyd. 2. Warszawa 1953. 
s. 24-32: o Koperniku. 


2107, NOWICKI Ancłrzej:. Antyfeudalne prace ł'konomicznł' Kopernika. 
Po prostu 1953 nr 36 s. 6, 


I 


2108. }{OMANOWSKI Henryk: Ekonomiczne rozprawy Mikołaja Koper- 
nika. Spis wyki. UMCS. 1953/54 s. 177-181. 


2109. BALCH Thomas: The law of Ore8me, Copernicus, and Gresham, 
A papcI' read before the American Philosophical Socicty, April 23, 1908... 
Proceed. Amer. Philos. Soc, V, 47: 1908 8, 18-29. Odb. Philaddvhia 1908. 
SGPiS 


268
		

/Licencje_039_07_279_0001.djvu

			2110, BRAUN David: Ausfiihrlich historischc8 Bcricht vom pohlnischcn 
und preus8ischen Miinz- Wesen, Elbing 1722. 
8, 50-51: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


2111. BUJAK Franciszpk: Traktat Kopernika o monecie. W: Mikołaj Koper- 
nik, Księga zbiorowa, Lwów 1924 s, 41-103. Odb. ss. 64. 
Streszcz.: Spraw. TN Lw. 1923 nr 3 8. 99-100. 
Rec.: Daszyńska-Golińska Z., Prz. waru. 1924 nr 39 8.' 435 -439; Lewiński .J. St.: Koper- 
nik jako ekonomista, Ekon. R. 24: 1924 t. I s. 176-186, 
tlniw. Tor. 


2112, DMOCHOWSKI Jan: Copernico economillta, [Tłum,: .I, Gromska]. 
Economia A. 2 : 1924 nr 9, Odb. Trieste ss, 23. 
Jag. 


Dmochowski .1.: Kopernik jako teoretyk monetarny. W: Kopernik M.: Rozprawy o mone- 
cie ... Warszawa 1924 8, XI-LXXXXV, poz. 96, 
Tamże, tegoż: Kopernik jako dzia1acz gospod:lrczy, 8. LXXXXV-CXXXXV. 
, 
2113. DMOCHOWSKI J,: Nicolas Copernic economiste,. Rev. d'Econ, poli', 
An, 39: 1925 8, 101-120. 
SGPiS. 


2114. Poz. skreślona w czasie druku. 


2115, DUNAJEWSKI Julian: Słowo "O zasadach bicia monety" (Ratio 
cudendae monetae) Mikołaja Kopernika. W: Dwa pierwsze posiedzenia publi- 
czne Akad. Umiej. '.' d. 18 lutego 1873, Kraków 1873 8. 25-31. 


2116. GELD und Kredit, hrsg. v, J. Jastrow. Berlin 1914. 
8, 30-31: o Koperniku, 
Bib1, M. Gdańsk. 


2117, GŁ.\B1ŃSKI Stanisław: Ekonomika społeczna. T, l. Lwów 1905. 
8, 191-194: o Koperniku. 
Uniw. Tor, 


2118, GŁ.\BIŃSKI St, : Historia ekonomiki, Lwów 1939. 
T, l s, 82-84, T. 2 I, 97-103; o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


\ 
2119. GŁ.\BIŃSKI St,: Wykład ekonomiki społecznej, Lwów 1915. 
I. 790-793: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


:l69
		

/Licencje_039_07_280_0001.djvu

			2120, GRAŻYŃSKI M[ichał]: Memoriał Mikołaja Kopernika o zasadach 
bicia monety, Prz. współcz. 1923 nr 14 s. 339-367, nr ]5 s, 49-70. Odh, KI'a- 
ków 1923 ss, 53. 
Rec.: Daszyńska-Golińska Z" Prs. wsp6lcs. 1924 nr 39 s. 435-439: Lewiński J. S.: Koper. 
nik jako ckonomista, Ekon. R. 24: 1924 t. I s. 176-186, 
. Uniw. Tor. 


2121. GRAŻYŃSKI Michał: Reformy monetarnł' w Polsce w latach 1528- 
1628 i ich geneza, Prz. hist. T. 17: 1913. 
I. 181-185: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


2122. GUMOWSKI Marian: Moneta złota w Polsce 
redniowiecznej. Kraków 
1912. 
s, 78-86: o Koperniku, 
Uniw. Tor. 


2123, JADWINOWSKI L.: Poglądy monetarne M. Kopernika. W: Mikołaj 
Kopernik.., Tel-Aviv 1942; - 2 wyd, 1943 s. 27-82. 


2124. JASTROW J,: Kopernikus' Miinz und Geldtheorie. Arch, f. Sozialwiss, 
u, Sozialpol, 38: 1914 s. 734-751. Odh. 
KB, M. 


2124a. KAISER E, G,: BeCore Copernicus, Nicolaus of Oresme. America 
T. 69: nr 7. 


2125, KOPERNIK jako ekonomista, Tyg, ilustr, T, 33: 1876 
I. Wołyński Artur: Kopernik jako ekonomista. s. 180-182, rys. W, Syp. 
niewskiego przedstawiający Kopernika na sejmiku w Grudziądzu 1522, 
II, Montanari Augusto: Mikołaj Kopernik i jego dzieło "De monetae cuden- 
dae ratione". Tłum. A. Wołyński, s. 204-205, 224, 232-234. 
Tekst oryg, zob. poz. 2129. 
Uniw. Tor. 


.. 2126. LEWIŃSKI Jan St,: Pieniądz, kredyt i ceny, Warszawa 1932, 
s, 125 -128: o Koperniku. 
Uniw, Tor, 


2127. LEWIŃSKJ Jan_ St,: Twórcy ekonomii politycznej. Wyd. 2. War- 
szawa 1935. 
B. 14-15: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


. 
2128. MACLEOD Henry Dunning: The theory oC eredit, T, 2 London 1894, 
B. 428-435: o Koperniku, 


27U
		

/Licencje_039_07_281_0001.djvu

			2129, MONTANARI Augm;to: N, Copenuco 
 ił 8UO libro ..De monetae cuden- 
dae ratione". Padova 1873 8S. 32. 
Rec.: Curtze M" Thom. Ztg. 6 X 1873. Tłum. pol. zob. poz. 2125. 
K8.101. 
2, ed. coJl'agienta di una Qlemoria deI Dott. Arturo Wolynski ,,, Padova 1877 II. 70. 
Jag. 


2130, ROSCHER Wilhelm: Geschichte der National-Oekonomik in Deut8ch- 
land. Miinchen 1874, 
I, 111-113: o Koperniku, \ 
Uniw. Tor. 


2131. SCHMAUCH Hans: Nikolaus Coppernicus und die preussische Miinz- 
reform. Personał-u, Vorles,-Verzeichnis d, Staatl. Akad." zu Braunsberg. Tri- 
mester 3 1940. Odb, Gumbinnen 1940 ss, 40. 
Rec.: Brachvogel E., Erml. Ztg, 12/13 X 1940; BuchhoJz Fr" Jomsburg 6: 1942 s. 143- 
168; Wa8chin8ki E., Z. Ul8stpr. Guch.-V8r. H. 76: 1941 I. 187-189. 
Zob, też poz. 122-123. 
Uniw, Tor, 


2132. SCHWINKOWSKI Walter: Da8 
Albrecht (1525-69). Berlin 1909. 
8, 131-134: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


Geldwesen In Preussen unter Herzog 
. 


2133. STRASBURGER Edward: Copernic economiste, L'Es' europ, T. 7: 1923 
nr 3-4 8, 193-203. 


. 


2134, STRASBURGER E.: Poglądy ekonomiczne w Pol8ce w XV i XVI w, 
Ekon, 18: 1918 T, 3, 
8. 31-34: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


2135, SZELĄGOWSKl Adam: Pieniądz i przewrót cen w XYI i XVII wieku 
w Polsce. Lwów 1902. 
II, 7-16: o Koperniku. 
Uniw, Tor, 


2135a, TAYLOR J,: Copemicus on the evils of inflation and the establish- 
ment of a sound currency, J. Hist. oj Ideus V. 16: 1955 8, 540-547, 
Zob, też POT., 148a. 
Uniw. War8Z. 


2136, WASCHINSKI Emil: Des Astronomen Nikolaus Coppernicu8 Denk- 
schrift zur preussi8chen Miinz- und Wahrungsreform 1519-1528, Elb. Jb, H. 
16: 1941 s. 10-40. Odb, 
Hec.: Buchhob Fr" Jomsburg' 6: 1942 I, 143-148. 
Uniw. Tor, 


27J 


,
		

/Licencje_039_07_282_0001.djvu

			2137, WASCHlNSKI E.: Dic Mitarbcit des Astronomen Nicolau8 Copperni- 
CU8 an der preussischen Miinz- und Wiihcungsrpform dps 16. Jahrhumlerts. 
Deutsche Miinzbl-r, Jg, 60: 1940 s: 173-177, 


2138, WOŁOWSKI Ludwik Franciszek: La monnaie. Entretien sur le traite 
de la monnaie de Copernic. Paris 1864 ss, 52. 
Nar. 


2139. CHECHLIŃSKI: Prawo Kopernika czy Greshama? Polska Zbrojna 
1923 nr 50. 


2140, CZAJKOWSKI Zbigniew: Mikołaj Kopernik - mniej znany [ekono- 
mista]. Dzi6 i Jutro 9: 1953 nr 19 ,s. 3,6 ilustr. 


2141. CZEKALSKI Eustachy: Prawo I\.opernika - formułą Greshama, (Po- 
wolna rewindykacja praw Polski do zasług naukowych wielkiego toruńczyka). 
Swiat 1923 nr 14. 


2142. GUMOWSKI Marian: Kopernik o kwestiach monetarnych. Ilustr. 
Kur, pol. 25 V 1946 s. 4. 


2143, GUNTHER Siegmund: Nikolaus Coppernicus aIs Nationalokonom. 
Nation 3: 1886 nr 36. 


- 


2144. JAWORSKA Halina: Kopernik jako ekonomista. Rob, pam. 5/6 X 
1946. 


2145. KOPACZ Mikołaj: Kopernik jako ekonomista, Biesiada liter. 1902, 
II s. 193-194. 


2146. [KOPERNIK] Copernicus as economist. statesman, and poet, Pol. 
Sc. Learn. 1943 nr 3 s, 58. 


2147, [KOPERNIK] Copernicus. Scholar. economist. astronomer. Poland 
1923 s. 139-141, 163, 


2148, KOPERNIK jako ekonomista, Ziemia. lub. 25 II 1923. 


2149. Mikołaj KOPERNIK o finansach, Gaz, pozn, 6 III 1923. Ilustr, Dz, 
Za8'
bia II III 1923, 


272 


-.A..
		

/Licencje_039_07_283_0001.djvu

			. , 


I ' 


'
, 
.'
' 
.
,  


TEXTES ET TRADUCTIONS 
POtra 1IJta\'IR A I,'HISTOIRP. Da lA PllNID NODDNII 

Ioa dI,1Ift (18ł AhI au, Prof__. Ja 1Ior_ 


NICOLAS COPERNIC 


Des Revolutions 
des'.' Orbes Celestes 


Tr...łuction. 

rt' In'roductlon ł't IIOtCjl 
, . par A, KOVRt 
Dire<:.teur d'itude611'&o!r l'rat!'lu" d... Uautr.s il:tud.,. 
. . 


PARIS 
UBRAIRIP. Fl1ux. ALCAN 
r08.. Bom.EvAR» SAJNT GlIRilAtN, Joli 


1934  


9, Karta lylułowa Ol' revollłJionibus..., Paryż ł 934. 


.
		

/Licencje_039_07_284_0001.djvu

			-., 


. . 


'-t. 


,. 


.:.1: 


COPERNICUS 


DE REVOI UTIONIBUS 
ORBIUM CCELESTIUM 
LIBI	
			

/Licencje_039_07_285_0001.djvu

			2150, MILEWSKI Józef: Mikołaj Kopernik Jego dzieło o mon..ci(', Kur. 
pozn, 1883 nr 183, 185. 


2151. MINC Bronisław: Mikołaj Kopemik jako ekonomista, Polak IV Ira- 
nie 23 V 1943 nr 45 8. 4. 


2152. NIEWĘGŁOWSKI B.: Un mot Bur Kopernik economi8tc, Pol. polit, 
1923 nr 19. 
Ks. M. 


2152a. ORLIŃSKI Michał: Przed Grt
8hamem był Kopernik. Caritas R. 9: 
1953 nr 7 8, 88-90, iIustr. 
Ilustracja przedstawia reprodukcję obrazu Wacława BoraW8kiego. 


2153. PERNACZYŃSKI : Mikołaj Kopernik ..konomi8ta, Ruch chrześcij,-spol. 
H: 1910 8. 241-248. 


2154. PIECHOCKI W, E,: Mikołaj Kopernik - ('konomi!olta, SW;(d M.'Y 
1953 nr 54 s, 2., iIustr. 


2155. PŁAWIŃSKA W.: Kopernik jako ..konomista. Siew 1923 nr 13/14. 


2156. ST. M,: Kopernik a waluta: Ilustr. Kur, codz, 1923 nr 26. 


2157, STRASBURG ER Edward: Kopernik - ekonomista. Kur. warsz. 1923, 
marzec, 


2158. Der WIRTSCHAFSKUNDlGE Astronom Nikolau8 Koppernick, Danz, 
Wirtschaftsztg. 20 : 1940 s, 495 i n. 


KOPERNIK JAKO }'ILOLOG 


2159, BLATT Franz: Fra Cicero til Copcrnicus. Nye syn8punkter for latinsk 
filologi, Kobenhavn 1940 ss. 162. 
8, 152-157: o Koperniku. 
Uniw. Łódz. ' . 


2160, BRANDOWSKI Alfred: O łacinie Mikołaja Kopernika. A/h/lm Muz. 
Nar, Rappersw. 1876 B, 328-369, Odb. Lwów (1878) 88. 42. 
Hec.: X. Y. Z., Warta 1875 nr 195. 
Uniw, Tor. 


2161. KOWALSKI Jerzy: Kopernik jako filolog i pisarz łaciński. W: Mi- 
kołaj Kopernik. Księga zbiorowa. Lwów 1924 s. 131-186, 


18 - BihIJosrafl. Koperolkowoka 


. 


273 


......
		

/Licencje_039_07_286_0001.djvu

			2162, NISSEN Theodor: Die Briefe des Theophylaktos Simokattes und 
ihre lateinische Vbersetzung durch Nicolaus Coppernicus, Byzant, neugriech. 
li,. 13: 1937 s, 17-56, ]4: 1938 s, 41 i n. 


" 


2163. PARANDOWSKI Jan: Szkice. Warszawa 1953, 
s. 96-109: Listy Teofilakta Symokaty, m. in. na s. 100-107 fragmt'nty listów, 


2164. TOLSTOJ I. I.: Kopernik i ego latin8kij perevod "Pisem" Teofilakta 
Simokatty, W: Nikołaj Kopernik. Moskva 1947 s, 64-84 (poz. 650), 


KOPERNIK JAKO POETA 


2165, BOETHKE K.: Coppernicus und das Sieben
estirn, Himmel u. Erde 
17: 1905 8, 168-180. 


BRUCHNALSKI Wilhelm: Kopernik jako uniwersalista i autor poematu "Septt'1Il sidera". 
W: M. Kopernik, Lwów 1924, zob, poz, 2193, 


2166, CAZIN Pauł: Copernic poete chretien. Alltltnois 28 VII 1923. 


2167, CRZANOWSKI Ignacy: Rozum i wiara Kopernika, Rzeczposp. 1923 
nr 53;, Praca 1923 nr 10 s. 2-4. 
O poemacie Septem sidera, porównanie go do liryki religijnej Mickiewicza. 


2168, GRABOWSKI Tadeusz: Mikołaj Kopernik jako poeta. Kur, pozu. 
1923 nr 39. . 


2169, JUSZVŃSKI Hieronim: Dykcyonarz pOt'tów połRkich. T. I. Kra- 
ków 1820, 
s, 199: o Koperniku. 


\ 


, 
[KOPERNIK.] CopernicuR aB t'conOlnist, statt'sman and p o t' t. Pol. Sc. Lf!arn, 11}'\3, zob. 
. po
. 2146. 


2170. Mikołaj KOPERNIK jako poeta, (W 46]-ą rocznicę urodzin Ko]wr- 
nika) , SI, pom, 1934 nr 39 s. 7. . ' 


2171. KOZŁOWSKI Leon: Kopnnik 


Mickiewicz. Kllr, por. 18 II 1923, 


2172. KRÓKOWSKI Jerzy: De "St'ptem sideribus" quac Nicolao Copcnlieo 
vulgo tribuuntur. Cracoviae 1926 ss, 123, Arch, Filo!' P AU nr 5. 
Streszcz: Buli. inłer. Acad, pol. CI. philol. 1926 s. 94-6. Spraw. PAU 1926 nr 40 Ił. 2 i II. 
Rec.: Birkenmaj
r J., Kur. poz.n. 1926 nr 590, 
Vniw. Tor. 


2i4 


.
		

/Licencje_039_07_287_0001.djvu

			2173, PIECHOCKI Witold E : Widki astronom w służhie muz. Świat i My 
1953 nr 61 8. 1, 3. \. 
O Kopt'rniku - poecie i malarzu. 


2174. SCHMAUCII Hans: Der literarische Nachlass des NikolaUl; Koperni- 
kus, Erml, mein Heimatland Jg 18: 1942 nr 4 s, 14-15. . 


2175. STURM H.: Koperniku8 aIs Dichter. Ostd. Heimatkal. 10: 1931 s. 51. 


2176. SZREMOWIC.Z Wł.: Mikołaj Kopł'rnik -, poeta. /lustr. Ku,r. pol, 
13 III 1953. 


2177. V. D.: Kop'ernik i poezijata. Pol.-balg. Pregl. God. 5: 1923 nr 12/13 
1;. 92. 
Jag. 


KOPERNIK JAKO ADMINISTRATOR I PHAWNIK 


\ 
2178. GIGALSKI B.: Nicolaus Copł'rnicus aIs Verwaltungsheamter. Leipz. 
ill. Ztg, [ok. 1917 ?], 
,Streszcz.: Mikołaj Kopernik jako urzędnik administracyjny. Kl!f, P0:lR. 1917 nr 149 s. 2. 


2179, HEJNOSZ Wojciech: Mikołaj Kopernik - "decretorulU doctor", 
llustr, Kur, pol. 24/25 V 1953 s, 3. 


2180, HEJNOSZ W,: Mikołaj Kopernik "Decretorum doctor". Probl, R. 10: 
1954 nr 7 s, 477-479, ilustr, 


, 


2181. HEJNOSZ W,: Mikołaj Kopernik jako prawnik. W: Księga pam, 
75-lecia Tow, Nauk w Toruniu. Toruń 1952 s, 145-162. 


2182. z, b, : Działalno

 polityczno-prawnicza Kopernika na Pomorzu 
Gdańskim, Dr" balt, 26/27 VII )953 s. 7. 


2183. ZAŁUSKA Jan: Mikołaj Kopernik, prawnik, ksiądz, lekarz, astronom. 
nie
miertelnej sławy, W 450-tą rocznicę urodzin. Zorza 1923 nr 7, 


KOPERNIK JAKO DUCHOWNY 


2184, BRACHVOGEL Eugen: Nikolaus Coppernicu8 aIs Domht'rr in Frauen- 
burg. ETml. KiTchenbl, 1938 nr 39. 


275 


I 
,
		

/Licencje_039_07_288_0001.djvu

			2185, HIPLER .Franz: Das altermla.ndische Brevier in seiner t'I'8tł"1l Druck- 
ausgabe, Pastoralbl, f. Dioc. Erml. 25 : 1893 s, 14l. \ 
O odnalezionym jedynym egzemplarzu brewiarza 'dr)1kowanego w Norymberdze 1494 
[?J na zlecenie kapituły warmińskiej. Brewiarz ten był własnością m. in.: Feliksa Reicha, E. Kno- 
helsdorfa i Nic, Humanna, który pozostawił notatkę z r. 1540 o tahlicy sporządzonej przez 
Kopernika, a dotyczącej początku nieszpor6w w dąltu całego roku. Tamże owa tabela. 
Uniw, Tor. 


2186. [HIPLER Franz] Eine Tabelle zur Hestimmung des Anfanges de,r kirch- 
lichen Ve8perzeit im Ermland von Nicolaus Copp.rnicu!', Pastora Ibl. .f. D;iic, 
Erml. 26: 1894 s, 10-]1. 
Uniw. Tor. 


2187. HULEWICZ Maurycy: Mikołaj Kopernik jako duchowny, Ruch, liter. 
2 : 1877 nr 28-30 oraz w jego: Drobne luace. Kraków 1882 8. 68-98, 


2188. OTOW[SKI] Henryk: Xiądz Mikołaj Kopernik, N01f)iny 1881 nr 13, 


2189. STEIN .J. W.: Copf'rnico ('J'a Sacerdote? Mem, Sor.. Astron. Ital. 17: 
1945. 
Przekł. franc.: Copernic I'tnit-il pretre? Spl!colll A.'ron. VlIlicana Mi.c. As'ron. 
3 : 1950 8. 88-89. 


ZAUISKA Jan: M. Kopernik, prawnik. ksiądz, lekarz. astronom, zob. poz. 2183. 


KOPERNIK JAKO HUMANISTA 


2190. HIRKENMAJER Ludwik Antoni: Kopernik jako humanista. Wspom- 
nienia w 450 rocznicę urodzin: Prz. "!lopółcz, 1923 nr ]4 II. 321-338. OdI,. 
1Tniw. Tor. 


2191. BIRKENMAJER L, A,: Leonardo da Vinci i Kopernik jako uniwer- 
sable genju8ze renesansowe. W: Charisteria Casimiro de MorawRki... Cra- 
coviae 1922 8, IlO-122, Nadh. 
Uniw. Tor. 


2192. BRUCHNALSKI Wilhelm: Kopt
rnik jako przedstawiciel epoki prze- 
łomu, Lwów 1923 ss, 20. Arch. Tow, Nauk. we Lwowie, dz. I, T. I, z. 9. 
Rec.: Guhrynowicz Bronislaw, Kur. umrslIi. 23 IV 1924. 
Uniw. Tor. 


2193. BRUCUNALSKI W.: Kopernik jako uniwersalista i autOl' poematu 
"Septem sidł'ra", W: Mikołaj Kopernik. Kllięga zbiorowa. Lwów 1924 s. lll-- 
130. 


276 


.. 


,
		

/Licencje_039_07_289_0001.djvu

			2194. HARTLEB Kazimif'Tz: L'uomo Universal... l'ustr, Kur, Pol. 25 V 1946 
11,3'-4. 


. 
2195. HARTLEB K.: Mikołaj Kopernik uniwt'rsalista. (W rOCZnIcę zgonu) 
Gaz. zach. 1948 nr 139. 


2196. .KRZESIŃSKI Andrzej: Nicolat; Copernic - humaniste et I:!avant 
Polonai8. ' Canadn Frnn
. 1943 .Tuin s. 772-778. Odh. "'s. 7, 
Jag. 


2196a. LEŚNODORSKI Bogut;ław: Kop..rnik - humłlt
it!tu. W: Sesja Koper- 
nikowska, Warszawa 1955 8, 125-158; streszez, ros" franc. j ang, 8, 158-195 
(poz. 3734). ' 


2197, MARCINIAK Zbigniew: Kopernik - w8zechstronll
- lIczon} Odro- 
dzenia, Glo$, naucz. 1953 nr 27/28 (o. 5. 


2198. TROILO B.: Copernico dał punto di vista umanistico e filosofico. 
W: Silva G" Troiło B,: Copernico. Padova 1944. 


, 


...
		

/Licencje_039_07_290_0001.djvu

			ł 


VI. ZNACZENIE KOPERNIKA 


2199, ENGELS Friedrich: Dialektyka przyrody. Warszawa 1952, 
8. 9 i 200: fragmenty dotyczące Kopernika; mowa o rzuceniu rękawicy. autorytetowi 
Kościoła w sprawach przyrodniczych. 1. wyd. Moskwa 1925. W wyd. ros., Lenigrad 1948, 
fragmenty powyż. na I. 7, 155. 


2200, ENGELS Friedrich: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klas- 
sischen deutschen Philosophie, Neue Zeit 1886 nr 45. 
Fragm. dotyczący Iystemu Kopernika dowiedzionego przez Leverrier i GaJle: w wyd. 
pol., Warszawa 1948 8. 36-37, w wyd. ros., Moskwa 1948 8. 18. 


. ' 


2201. LENIN Ił'ie Vladimir: Filosofskie tetradi. Moskva 1947. 
I. 388: o Koperniku. Cytata w pracy Uemova (poz. 1982). 


2202, ARISTov G, A,: Za materialistieeskoe mirovozzrenie v astronomii, 
Moskva 1952 ss. 30. 
s. 5-6: o Koperniku. #- 
'1 
BARYCZ H.: M. Kopernik w dziejach narodu i kultury polskiej, zob. poz. 600. 


" 


2202a. BANFI Antonio: Copernico e la cultura itaIiana, W: Sesja Koper- 
nikowska, Warszawa 1955 s, 196-205; tekst pol., ros., franc, i ang. s, 205- 
236 (poz, 3734), 


2203. CHAŁASIŃSKI Józef: Kopernikańska rewolucja. Głos Tyg. R. 2: 
1953 nr 31 s, l; Sł, Tyg. R. 2: 1953 nr 29 s. l, ilustr.; Świat i My 1953 nr 75 
s. l, ilustr. ; Życie i Kult. R. 3 : 1953 nr 28 s, 3. 


2204, CYłlANKIEWICZ Józef: Budując socjalizm kontynuujemy tradycje 
postępowych walk i wyzwoleńczych dążeń polskiego Odrodzenia, Przemó- 
wienie, " na połączonym posiedzeniu komitetów honorowych Roku Koperni- 
kowskiego i Roku Odrodzenia, Tryb, Ludu 24 V 53 s. 3, ilustr, (drzeworyt 
J. Rajewicza "Kopernik"), ' 


2205, CYRANKIEWICZ Józef: Życie i dzieło Kopernika płomiennym wezwa- 
niem do walki o postęp i prawdę, przeciw żywiołom wstecznictwa i zniszcze- 


278 


....ł...
		

/Licencje_039_07_291_0001.djvu

			ma, Przemówienie wiceprezesa Rady Ministrów ., ,na uroczystej akademii 
w Warszawie. Tryb. Ludu 20 VII 1953 s. 2. 


2206: Cłu KE-CłEN': [Zasługi wił'lkit'go uczuncgo polskiegu Kopernika], 
Vesjue tunbao 5 : 1953 s, 1-4. 
Wg Referał. tumar. ASłTonomija. 


2207. DEMBOWSKI Jan: Zwycięstwo prawdy, Przemówienie wygłuszone 
w czasie uroczystości składania wieńców pod pomnikiem Mikołaja Kopernika 
przed Pałacem Staszica w dniu 24 maja 1953. Nauka pol. R. l : ]953 nr 2 
s, 153-155, 


.... 
2208. ESPE: Zachwiane fundamt'nty Ciemnogrudu. 'Votv.'Y Ś1vial R. 4: 
1953 nr 23 s. l, ilustr. 


2209. HALBAN Leon: Kopemik na dl' t'poki i jego znaczeme, S/)is wyki. 
UMCS. 1953/54 s, 135-148, 


\ 


2210. HOLLANEK Adam: Naszc 
1953 nr 16 s.' 2, ilustr. 


zyski 
 


nauki Kopernika. Swiat i 
\ 


Życie 


" 
2211. HORBACKI Władysław: Uwagi o ruli Kopernika w dziejach myśli 
naukowej. Urania R. 24: 1953 nr 6 8. 161-165. 


2212, INGARDEN lloman Stanisław: Buridan.i Kopernik: dwie koncepcje 
nauki, Studia i Mat. z Dziejów Nauki pol, z, l 1953 s. 51-63. 
Tłum. franc., Pensłe 1954 nr 53 I. 16-28. 


2213, JOLIOT-CURIE Frederic: L'acte revolutionnaire de Nicolas Copernic. 
Lettres frant;, 1953 nr 467 s, 1. 
Skr6t przemówienia na konferencji pOBwięconej Kopernikowi. zorganizowanej przez La 
Pensłe. Tłum. poJ. Tf'Y.b. Ludu l VI 1953 8. 2; Echo Tyg. 1953 nr 20 8. 1; SI, Tyg. R. 2: 1953 
lIr 22 s. 1 oraz IIzereg innych. 


2214, KUCZYŃSKI Janusz: Kopernik. wielki rewolucjonista nauki, Nasze 
Kolo pracuje 1953 nr 5 s. 29-36. 


2215. KUCZYŃSKI Janusz: Kopernikowski przewrót w poglądach na świat. 
Po prostu 1953 nr 8 s. 6. , . 


2216. KULCZYŃSKI Stanisław: Postać i dzieło Kopernika jest dumlł Polski. 
Fragment przemówienia wicemarsz, Sejmu PRL.., na uroczystości we From- 
borku w dn. 24 bm. Glos olszt, 26 V 1953, 


, 


.279 


'1
		

/Licencje_039_07_292_0001.djvu

			2217, LABERENNE Paul: Nicolas Cope,rnic 011 le combat contre les tene- 
bres. Difense de la Paix 1953 nr 25 s, 56-60, illlstr, 
Tłum. pol. pt,: Humanizm Kopernika. W Obr. Pokoju 1953 nr 7 8. 15-18, ilu8tr. 


, 
2218. LEŚNODORSKI Bogusław: Le contenu revolutionnaire de la penRee 
copernicie
ne, Amities Belgo-Pol, An, 2: 1953 nr 10 s. 2-3. iluBtr. 


2219. LEŚNODORSKI Bogusław: Rewolucyjna treść myśli kopernikowskiej. 
Gaz, tor. 16 IX 1953 s. 5; Głos Tyg. R. 2: 1953 s. l; Su,iat i Mv 1953 nr 82 
8. l, ilustr,; Życie i Kult. R. 3: 1953 nr 35 s. 2. 


2220, LEŚryODORSKl Bogusław: Społeczne i filozoficzne podstawy pracy 
naukowej Mikołaja Kopernika, Warszawa 1953 ss, 31. Pol.' Akad. Nauk, 
Materiały dyskusyj n, Sesji Naukowej Odrodzenia 25-30 X 1953, Powie), 
Uniw. Tor. 


2221. LIGOCKl Alfred: Mikołaj Kopernik a rozwój nowoczesncJ nauki. 
Hutnik 1953 nr 12 8, 375-376. I 


2222. LIGOCKI Alfred: Mikołaj Kopernik współtwórca nowo'czesncj nauki. 
Chemik R. 6: 1953 nr 7/8 s, 216-217, ilustr, . 


2223. LUBERTOWICZ Z.: Mikołaj Kopernik twórca wielkiego pI'zełomu 
w nauce, Głos naucz, 1953 nr 16 s, 2. 


. 
2224, M.ARCHLEWSKI T[eodor]: Zwycięska prawda. Z przemówienia,.. 
Wszechświat 1953 z, 8 s. 189, 


2225, MODZELEWSKI Zygmunt: Rok Kopernikowski i Rok Odrodzenia. 
Tryb. Ludu 20 V 1953 s. 3-4; Hist. Nauka Konst. R. l : 1953 nr 2 s, 1-7. 
Przedr. z malymi 8krótami: Od A do Z 1953 nr 22 I, l i 3. 


. 
2226, NOWICKI Andrzej: Miejsce Kopernika w historii materializmu. Po 
prostu 1953 nr 10 s. 6; nr 11 s. 6. 


2227. NOWICKI Andrzej: Przeciw fałszom średniowiecznej nauki, Sztan- 
dar Młodych 1953 nr 48 s, 4, 


2228. ROLA Mikołaja Kopernika w rozwoju nauki, Wiad. hutn. R. 9: 
1953 nr 9 s. 1-2, ilustr, 


2229, RYBKA Eugeniusz: Swiatopogląd kopernikański, Probl. R. 9: 1953 
nr 12 8, 809-8U. 


\ 


280 


.. 


.......
		

/Licencje_039_07_293_0001.djvu

			2230, SCHATZMAN E[vry): Copernic et la science moderne, W: Qua	
			

/Licencje_039_07_294_0001.djvu

			2241. BARAN Jan: Wpływ Kopernika na rozwój umysło
y ludów Europy. 
Przyj. Szkoly 1923 s, 65-68. 


2242. BARTHEL Ernst: Koperniku!! und dali zwanzigflte .T ahrhunflert. 
Volk im Werden 3: 1935 s, 6-17, 


2243. BIRKENl\UJER Alf'ksander, Dickstt'in Samuel: Coup d'oeil sur l'hi. 
stoire des sciences exactes en Pologne, W: Hist, sommaire des sciencec en Polu- 
gne publ. fi l'occasion du VIIf' Congres Intern. d. Sciences Hist. Kraków 1933. 
Od h, 
s. 9-11: o Koperniku. 
, 


2244. BIRKENMAJER Ludwik Antoni: Mjastoto na Kopernika v istnrijala 
na kulturata, Pol. -balg. Pregl. God, 5, 1923 nr ],2/13 s, 96. 
, 
Z przedmowy tegoż do Wyboru pism Kopernika Warszawa 1920 s. 3-8. 


2245, BIRKENMAJER L, A.: Udział Polski w uprawianiu i rozwoju nauk 
ścisłych. W: Polska w kulturze powszechnej, T. 2, Kraków 1918 !I. 212- 267. 
Odb. ss. 15, 
8, 225-226: o Koperniku. Również wyd. w tłum. franc. 
, 
2245a. BLUMENBERG M,; Der Kopernikanische Umsturz und dit' Weltstel- 
wng des Menschen. Studium gen. T. 8 : 1955 s. 637 -648. 
Uniw. Wrocł. . 


2246. BRACHVOGEL Eugen: Nikolaus Kopernikus in der Entwicklung dcs 
deutschen Geistesleben, W: Kopernikus - Forschungen, Leipzig 1943 liS. 
33-99. 


2247, DAMPIER William Cecil: A history of science and its relations with 
philosophy and religion, 4 cd, Cambridge 1948 (l wyd. 1929). 
I. 109-113: o Koperniku. 
Uniw. Tor. 


2248, DINGLE H[erbert): Copernicus's work a landmark III scif'ntific 
history, Pol. Sc. Learn. 1943 nr 3 s, 24-39. 
Uniw. Tor. 


2249. DOVYDAITIS 
Jaiku iki Kopt'rniko; 2. 
267. Odb. 


Pr.: 16 musu pasauIevaizd
io istorijos nuo seniausiu 
MikaJojus Kopernikas, Kosmos (Kaunas) 1933 8. 161- 


'. 


2250, Du BOIs- REYMOND Emil: Darwin UJld KO)lemicu8. W tegoż: .Frie- 
drich II in englischen UrthciJen '.. Leipzig 1884 s. 45-56. 
Uniw. Tor. 


282 


\ 


...
		

/Licencje_039_07_295_0001.djvu

			2251. ELLIOTT John K,: Copernicus. symbol of Polish culture, London 
(Ont,) Evening Free Press 7 V 1943. 


2252, F ALLET C.: Les bienfaisans f!] dt> ł'humanite. Pari!! 1875. 
I. 32-36: o Kopcrniku. \ . 


2253, FaRBER Edouard: Copernicanisch(' Umkehrungcn ID der Geschichte 
dt>r Chemie, Osiris 5: 1938 s, 479'-498 
O wpływie odkrycia Kopernika na różne dziedziny chemii, 


, 


2254, FRYCZ l(, S,: U początków ruchu, Prosto z Mostu 1938 nr 16. 
Odkrycie Kopernika wst.rzQsa światopoglądem, jest rewolucją umysłowQ. 


2255, GINZBURG B[enjamin]= The scientific value of the Copernican indu- 
ction, Osiris l : 1936 s, 303-313. 


2256. HALECKI Oskar:. The place of CoperIlicus In Polish history , Quart. 
Bull, Pol. Inst. oj Arts V, l : 1943 nr 4. 


2257, HENSELlNG Robert: Genius im Reiche der Gestirne. Der kopernika- 
nische Gedanke u, seine geisteswissenschaftliche Be
eutung, Korale 1943 
nr 15. ilustr. 


2258. HILDEBRANDT Kurt: Kopernikus und KepJer in der deutschen Gei- 
stesgeschichte. Halle (5,) 1944 ss, 13. 
Uniw. Tor. 


2259, HOFF Erwin: Zur geistesgeschichtlichen Beurteilung und Bedeutung 
des kopernikanischen Gedanken in Vergange.n.heit und Gegenwart. Burg 4: 
1943 s. 86-133; Schrifttum s. 134-138. 
Literatura przedmiotu licl/ąca ok, 160 poz, jest wg Hoffa og61nym rzutem oka ua piś- 
miennictwo kopernikowskie. Zob, też poz. 657. 
Uniw. Tor. 


l 


2260. HOLEWIŃSKI Wacław: Kopernik i odrodzenie się nauk we Włoszech. 
Prz. tyg, 1879 s, 173, 


2261. HOLEWIŃSKJ Wacław: Zasługi Kopernika dla cywilizacji. Warszawa 
1879 ss, 66 nlb. 8, 
Rec.: Pr:r. 'yg, 1879 I, 1.73-174; (Jaxa Bykowlki Piotr] Rom. Gryf, Echo 1879 nr 191. 
Uniw. Tor, 


2262. HOLLAND F. M,: The nse of intellectualliberty from Thales to Coper- 
nieus, London 1885, 


I 


283
		

/Licencje_039_07_296_0001.djvu

			2263. HORBACKI W[ładysław 1: Rola Kopernika w dziejach myśli ludz- 
kiej. Kur. 'ódz. 1923 nr 47. 


2264, JASINOWSKI Bogumił: Copernico como sabio, hombre d
 fe y patriota. 
EstlldioR mens. Cult, gen. 1943 May B. 16-22. 


2265. KAMIEŃSKI M[ichał]: The role of polish aBtronomer8 in world sciencf>. 
[W jęz. ang, i pol.] (Odczyt radiowy), Warsau' Rp.print 19: 1933. 
M. in.: o Koperniku. 


2266. KARPIŃSKI Ludwik: Copernicu6 firBt citizen of a new world order. 
Quart. Buli. Pol. Inst. oj Arts V. 1 : 1943 nr 4. 


2267. KOHLER F.: Nikolaus K0l'ernikus, Ein Beitrag zum Problem de
 
Genies, Geisteskultur 37: 1928 s, 255-260, 


2268, KOLUMB i Kopernik, Wolna Myśl 1937 nr 6 s, 55. 
. 


2269, KOPACZEWSKI W.: Nicolas Copernic et son role danIO leI-! ennales dt' 
la pensee humaine. Polonia 1923 nr 21: 17 II s, 1-3. 


2270. Mikołaj KOPERNIK i jego zasługi naukowe. Toledo 1945 Wyd, Ameryka- 
Echo ss, 30, 


2271. KOTTER Rudolf: Das Denken des Koperniku8 tUld 8em Wert fiir 
die Gegenwart, [b, m. w.] 1943 k. 32. I 


2272, KRASSOWSKI Jan: Zasługi Mikołaja Kopf>rnika dla nauki. Rob. 
18 II 1923; Polonia 1923 nr 27. ... 


2273, KRIECK E [rnst]: Der Kopernikanismus. V olk 
m Werden 3: 1935 
s, 168 i n. 
Uniw. Tor. 


2274, KRIECK E [rnst]: Weltbild des Nikolaus Kopernikus, Scine Bedeu- 
tung fur we deutsche und europaische Kulturenentwicldung. Westmark 10: 
1942/43 s, 305-309. ' 


...... 


2275, LAMEY Dom,: Un mot ił vropoe df> Copernic sur la mission, de la 
Pologne pour l'alliance de la science et la foi, Cluny 1892. 


2276. ..LIBERUM veto" Kopernika, 7Ydz, pol. 17 II 1923 nr 7. 
Kopernik jako człowiek genialny. 


. 


284 


... 


-4
		

/Licencje_039_07_297_0001.djvu

			2277. LOBSACK Wilht>lm: Coppernicus und unSf're Zt>it. Deutsche im Osten. 
Jg 4: 1941 s, 11-20. 


2278. [MICHOV N, V,] D-r Nikol'son [pseUll.] Ot Kopernika do Marksa. 
Nalało 1908 kn. 1 8. 39-43. 
In. wyd. znacznie rozszerzone, SavrBmennik 1945 kn. 7/8 8. 321-329. 


2279. MOSHARRAFA Mustafa Bey Ali: Nicolaus Copernicus and the evolu- 
tion oC Rcit'ntific thought, W: Quatrieme Centenairt> dt' Copernic.., Cairo 
1943. 


2280, NA WROCZYŃSKI Bohdan: Borba na nowata misal s predraZ8ada- 
cite, Poł,-bałg, Pregl, God, 5 : 1923 nr 12/13 s, 93-95, ilustr. 


2280a. PASCUAL Jordan: Kopernikus und dit' Entwicklung des abendlAn- 
discht'n Dcnkens. Parlament 1954 H. 19 s. 221-224, 


2281. PIAZZA Gio. Maria: Copernico. martire della scienze. Padova 1866. 


2282, POHL G. Fr,: Das Leben der unorganischen Natur. Eine zur Gedacht- 
nissfeier der 300 jahrigen Begriindungszeit des Copernicanischen Systems der 
11. Junius 1843 zu Breslau gehaltene offentliche Verlesung. Breslau 1843 
8S, IV, 59, 
Znaczenie odkrycia Kopernika dla pOltępU i rozwoju nauk. " 
Uniw. Wrocł. 


, 


. 
2283. ROSENBLATT Alfred: Le poslclOn de Copernieo en Ja historia de la \ 
ciencia, Discurso de ..' pronunciado en homenaje al genial astronomo. N. Co- 
pernico en 8esión plena realizada en el Salón de Actes del Ministerio de Salu- 
(lad Publica y A. S" ellunes 24 dł'1 ptt'. Rev. de Ciencias A. 45: [1943] nr 445 
s, 409-442. Odb. J 


2284. RUFUS Carl W,: Copernieus and tht' history ot' science. Scunt. month. 
1943 Aug, 8. 180-182. I 


2285. SCHONFELD E.: Die Lehre des Copernicus und ihre Stellung in der 
Wi8sensehaft. Deutsche Rev, iiber ges, Leben Gegen1łJ. 3: 1879 s. 317-329, 


. 


2286. STANOWISKO Kopernika w historii kultUl'Y, Prz. świat. 1923 29 II 
nr 6. 


2287, STETSON Harlan True: Copernieus and science: from yesterday until 
tomorrow. Popul. Astron. 51: 1943 nr 8, Od.b" 88, 9. 


,\ . 


286 


.
		

/Licencje_039_07_298_0001.djvu

			I 
2288. STICKER Bernhard: Die geschichtlichf' Bedeutung der kopernika- 
nilichen Wende, Bonn 1943 ss, 20. 


2289, TOBIE H,: Koperniku8 und seine Bedeutung fur unser Weltbild. 
Volk u. Sehule 3: 1943 s, 230. 


2290. TULEJA J[ózcf): Kopernik - - jako symbol. Przyr. i 'fechn, R. 2: 
1923 s. 68---72, i1ustr, l. 


2291. WIESE Leopold: Das Selbstbewusstsein des Menschen und das ko- 
pf'rnikanische Weltbild. Proteus 1943 8, 126-130, 
In8t. Hist. UMK. 


2292, W ODZICKI Kazimierz: Copernicus and the SpIrlt of Poland, W: 
Nichola8 Copernicus... Wellington 1943 8. 22--26 (poz. (46), 


2293. Y OUNG William Lindsay: The greatne88 of Copernicu8. Proceedings 
of the 65 th Convocation of Park College, Parkville, 1943; Johnson C, Smith 
UnitJ_ !Jull. 1943 Aug, s, 16 -17; Quort, Rf'v. of Higher Edu('. among Negroes 
Tuly 1943 8, 25-28. 


2294, ZAWILEC: Czym Kopernik dla Polski. W: Mikołaj Kopernik... 
TeI-Aviv 1942. 2 wyd. 1943 8, 14-18. 


, . 


2295. ZARZECKI Lucjan: Kopernik i Komeński. Prz. pedag, 42 : 1923 s, 1-2. 


o 


...
		

/Licencje_039_07_299_0001.djvu

			, 


VII. KOPERNIK W LITERATURZE PIĘKNEJ 


LITERATURA POLSKA 


WIERSZE 


2296, Bn:żANowSKI Stanisław M.: [Epigram łac,] W: N atalem Nicolai 
Copernici ... Cracoviae 1873 8, 24; Polkowski, 1.: Kopernikijana, T, 3 1875 
s" 113; Hipler F,: Coppernicanischt' Miscellen. Pastoralbl. f Di/je. Erml, 26 : 
1894 s. 62. 


\ 


, 


2297, BILEJKO Stdania: 450-a rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. 
Sł. kiel, 22 II 1923, 


. 


2298. BRONIEWSKI Władysław: Kopernik. W: Kreczmar Jerzy, Saloni 
Jqliusz: Nad poziomy, Wypisy polskie dla kI. VII szk, podst, Wyd. 2. War- 
szawa 1947 s. 69. 
Fragm.: Kal. mlod". 1953 s. 52. 


. 


2299. BROŻEK Jan: Dissertatio. U Ltrum] Rebus publicis plus astronomi 
quam geometrae prosint. [Kraków] 1616 k, nlb. 4. 
Na końcu epigramy: In Ptolemaeum et Copernicwn... oraz Copernicus df' III" ipllo. 
Estr. XIII, 363 
Jag. 


2300, BROŻEK Jan: L9 epigramów], W: Kopernik, M,: Septem 
idera, 
Cracovia£' 1629 (poz, 149). 
Wg Pplkowskiego (Kopernikijana. T. 3 s. 107), wllzystkie epigramy Brożka umiesz- 
czone były jako dodatek przy Septem sidera z r, 1629. Przedruków i przekJad6w powyższych 
epigramów (poz. 2299, 2301-4) jest dużo. Ważniejllze z nich: Natalem Nic. Copernici, Cracoviae 
1873 s. 22-24; Hipler Fr,: Die Portriit8.., 1875 8, 109-110; Polkowski: Kopemikijana. T. 2 
s. 72, T. 3 8. 104-107; Franke J. N.: Jan Brożek. Kraków 1884 s. 56. 


2301. BROŻEK Jan: In duo
 lSynchronous, cosmographiae ocelIos, Nicolaum 
Copernicum Toruniensem astrologiae, Christophorum Columbum Genu- 

 
287
		

/Licencje_039_07_300_0001.djvu

			/ 


..mlem geographiae ." ordinarii a8trologiae in Academia Cracovien8i profes
 
soris epigramma continuum, patriae Copernici dedicatum. [b,r. i m.w,] k, l. 
Wg przypultzcaeń J. N. Frankego - Gdańsk 1618. 
E8tr. XIII, 362. 
Jag. 


2302, BROŻEK Jan: In Ptolemaeum et Copernicum duo naturae miracula... 

pigramma, Frueburgo loco observationum Copernici con8ecratum. - Aliud 
eiu8dem argumenti. - Copernicus de se ip80. W tegoż: Joannes Brosciu8 
Curzeloviensis, Academiae Cracoviensis ordinarius astrologus Lectori S[alu- 
tem. Kraków 1618]. 


\ 
2303. BROŻEK Jan: In turrim, quam Copernicu8 incolatu suo et opert' 
revolutionum ibi confecto illustrem rt'ddidit, Joannis Broscii Curzeloviensili 
epigramma, [b,m, i r. w.] k. nlb. 2, 
Wg przypuszczenia J. N. Frankego -- - Gdańsk 1618. 
Estr. XIII, 366. 
Jag. 


\ 
2304. BROŻEK .Jan: Nicolai Copernici epitaphium..,. [b. m, W. lM8?] 
k. L. 
E8tr. XIII, 364-365. 
Jag. 


2305. BUKOWSKI Kazimierz: Kopernik. Wiek Nowy 20 II 1923 nr 6500, 
ilustr, 


2306, CHARKIEWICZ Walt'rian: Kopernik, Prz. chyrow. 1926 ar 4, 
KI. M. 


. 


2307, [CHARSZEWSKI Ignacy] Charix [pseud.]: Ku czci Mikołaja Koper- 
nika, Oda. Sł. kuj, 1923 nr 39, 


2308. CHODECKI Aleksander: Sekret rodzinny, posIanie do rodaków, Wiersz 
wygłoszony w uroczystość obchodu 400-letniej rocznicy urodzin M. Koper- 
nika, Kraków 1873 ss, 14. 


2309. CHODKIEWICZ B. A,: Kopernik w WalhaIJi w 412 roczmcę urodzin 
M. Kopernika. Lwów 1884 ss. nlb. 4, 


2310, CHODYŃSKI Adam: Wiersz na jubileuszowy obchód w Kaliszu uro- 
dzin Kopernika 19 lutego 1873, Kali8z 1873 k, l. 
Przedr.: Gal. tor. 26 II 1873; Dl. pOlln. 18 II 1923 pt. Stój ziemiol...; DII. bydg. 1923 nr 40. 
K8, M. 


288 


..... 


.4
		

/Licencje_039_07_301_0001.djvu

			2311. ĆWIERK: Ad astra, W 450 rocznicę urodzin Kopernika. Iskra 18 II 
1923 s. 2. 


2312, CZAJKOWSKI Paweł: Poematu Sala Jagiellońska obraz IV .(obej- 
mujący pochwałę Kopernika), Pam. krak. Nauk Sztuk 1830 T, l nr 3 R. 2-25. 


2313. DANTYSZEKJan: Epigr[amma] Copern[ici]. W: Kopernik M,: De 
lateribus et angulis triangulorum, Vittembergae 1542 k. 16. 
Przedr. w jego: Carmina. Cracoviae 1950 8. 209-210, Czas powstania - przed 22 VI 1541. 
O powyższym: S. W.: Dantyszek a Kopernik. Tyg. powsz. R. 9: 1953 nr 25 s. 7, ilustr. 


2314. DUBIECKI C. C, C.: Ad perpetuum astronomiae al'chimagistrum 
Nicolaum Copernicum, Gaz. krak. 1815 nr 23. 
Tekst łac. i poJ. 


2315, DUCHIŃSKA Seweryna: Na uroczystość Kopernika obchodzoną 
\
 Zurychu (1873), W tejże: Z tułactwa, St'ria 2 Paryż 1896 s. 93-98. 


2316. DULSKI Józef: Do Kop
rnika. W: Bohomolec F
.: Zabawki poe- 
tyckie niektórych kawalerów akadt'mii szlacheckiej warsz... Warszawa 1758 
s, 169, 
Estr. XIII, 229. 
Jag. 


2317, FENIKOWSKI Franciszek: Frombork, Ilustr. Kur. pol, 22{23 II 1953, 
l ilustr,-akwaforta Hit'r. Skurpskiego przedstawiająca Kopernika na Zamku 
Olsztyńskim, 


2318, FENIKOWSKI Franciszek: Noc fromborska, Nowa Kult. R. 4: 1953 
nr 23 s. 3; Dz. bałt, 2{3 VIII 1953 s. 7, 


2319, FLUKOWSKI Stefan: Kopernik, (Z poematu X. Dunikowski). Odra 
1949 nr 12, 


2320, GILLER Agaton : Kopernik, żeglarz Słonecznych szkarłatów,., Dz. 
pozn. 18 II 1923. 


2321. GILLER Stefan: Na cześć Kopernika, Kalisz [1873] k, L 
Przedr.. Gaz. 'or. 27 II 1873; Bard polski. Album poetów polskich zebr. Bolesław Koreywo. 
Kijów 1909 8. 310; tamże. wyd. 2. Poznań s. 340-341; 
michowska N.: Kwiaty rodzinne. 
Kraków 1894 s. 79-80; Antologia polska. wyd, przez S. J[arzynę) Cieszyn. T. 2 s.430-431. 


2322, [GLATMAN Ludwik] Z, Ludomir: Kopernik. Diabeł 1898 nr 12, 


19 - BibliolIrarIa Koper..ik,wlka 


289 


J
		

/Licencje_039_07_302_0001.djvu

			2323. [GLATMAN Ludwik] Zygmunt Ludomir: Odsłonięcie pomnika Miko- 
łaja Kopernika w dziedzińcu Wszechnicy JagiellońRkiej w dniu 7 czerwca 
1900 r. Diabeł 1900 nr n. 


2324. GLORIA, (Wiersz na czterechsetletnią uroczysto
ć pamięci Miko- 
łaja Kopernika..,) Gaz, tor. 23 II 1873. 
Toż pod krypt, Alf. w Ty:g. wielkop. R. 3: 1873 nr 8 s. 88. 


2325, [GNIEWOSZ Jan Nep.] Janko z Oleksowa: Wiersz na pamiątkę 400-let- 
niej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika wygłoszony podczas obchodu w Kro- 

nie dnia 19 lutego 1873 r. Jasło 1873 ss. 13., 
Uniw, Tor. . 


2326. GRABNER-EYSYMONTT Barbara: Nocą o Koperniku. Dzil l. Jutro 
R. 9: 1953 nr 39 s, 7, 


2327, GRAJNERT Józef: Na jubileusz Kopernikowy w dniu 19 lutego 1873. 
Z muzyką Adolfa Boguckiego. Warszawa 1873 k. nlb. l. 
Przedr,: Gas. lor, 21 II 1873. 
Ks. M. (egz, bez nut.) 


2327a, GROTT Franciszek: Pomnik Kopernika w Toruniu, Iskierki hydg. 
1945 nr 4 s. 5. 


2328. J-A: Wielki i mały toruńczyk. Mały Gryf R. l: 1947 nr 16, ilustr. 


2329. JASTRUN Mieczysław: Kopernik i I)oeta. Życie liter. 1951 nr.7 s. 3. 


2329a. K. M. K.: Sł'Jl o małym Koperniku. M(l
'V (;ryf R. 2: 1948 nr 35 
8. 276. 


2330. KAMIŃSKI Jan Nepomucen: Przekłady i ulotne wiersze, Lwów 1828, 
W rozdziale Wiersze oryginalne dwuwiersz: Kopernik. "Polskie wydało go plemię, Wstrzy- 
mał słońce, ruszył ziemię". W związku z tym: Mocarski Zygmunt: Kto jest autorem słynnego 
dwuwiersza o Koperniku? Zap. TN. Tor. 6: 1923/25 I. 102-114; Baranowski Henryk: .Tan 
Ncp, Kamiński i Kopemik, llu8.r. Kur. pol. 1/2 111953 s. 4. 


2331. KAMIŃSKI Stanisław: Noc Mikołaja Kopernika, Nowy Świat 1952 
nr 27; Widnokrąg 1953 nr 23 s. 2; tycie i kult. R. 3: 1953 nr 22 s. 1 [w dwóch 
ostatnich pt. "Noce"".]. 


2332, KASTAN : Pamięci Kopernika w 450 rocznicę urodzin. Sł. kuj. 19 II 
1923. . 


2941 


.... 


-4
		

/Licencje_039_07_303_0001.djvu

			2333, KIERST Jerzy: 'Astronom. Pło
yczek R. 31 : 1952 nr 13 s. .196- 
197, ilustr. 


2334. KIERST Jerzy: Gwiazdy 
Warszawa 1954 ss, 103, 3 nlb. 


ludzi£'. Poemat o Mikołaju Koperniku, 


" 


2335. KIERST J('rzy: Kopernik. Stviat Młodych R. 5: 1953 nr 6 1', 5. 


2336, KOMOROWSKI Bronisław: W 400-setną roeznicę urodzin Mikołaja Ko- 
pcrnika. Strzecha 6: 1873 s, 58. 


2337. KOWNACKA Maria: Marsz Kopcrnikowski. Uczestnikom Raidu 11It'- 
szego. Turysta 1953 nr 9 s, 14. 


· 2338. KUBlAK Tadeusz: Z cyklu: "Z kraju Kopernika i Krasickiego". Pod 
wieżą Kopernika we Fromborku, Życie liter, R. 3 : 1953 nr 24 s, l. 
Przedruki w tegoż: Miłość prawdziwa. Warszawa 1954 s. 58: Ziemia serdecznie znajoma. 
Warszawa 1954 I. 119-120; poza tym - Swia& i My 1955 nr 163 8. 1. 


2339. KULCZYCKI Władysław: [Kopcrnik, Oialug w 4 scenach]. Dud. do 
Czasu Kraków T. 11 s, 67, 
Przedr.: Polkow8ki 1.: Kopernikijana. T, 3 1875 s. 331-341. 


2340, KULCZYCKI Władysław, Ferrucci Luigi C,: Copernico, Due carmi; 
uno in polacco dd conte Ladislao Kulczycki, l'altro in latino deI comm. Luigi 
Crisostomo Ferrucci tradotti da Ettore Marcucoi, Firenze 1874 ss. 24. 
Muz. Olsztyn. 


2341. KWIATKOWSKI Remigiusz: Mikołaj Kopernik, Z cyklu sonetów 
,.Pożółkle karty", Warszawa 1905, Polska zbrojna 1923 nr 48. 


2342, ŁĄCZKOWSKI Zdzisław: Mikołaj Kopernik. Dziś i Jutro R. 9: 1953 
nr 8 s, 5, ilustr. 
Fragm. w: Każdej chwili wybierać muszę. (Almanach poetycki). Warszawa 1954 8. 183- 
185. 


2343, ,LANGE A [Jltoni] : Sonet, Postęp 1923 nr 45, 
Przedr., Kur. por. 1923 nr 48; Mikołaj Kopernik. Księga zbior. ... Lw6w 1924 
s. 198-199; Tyg. tor. R. 2: 1925 nr 8 8. '1 [tyt.: Mikołaj Kopernik]. 


2344, LASOCKI aronis
aw: Kopernik, Poemat napisany w Genewie 1904 r. 
Gaz, mazurska 1926 nr 6-12; Nowiny warm, 1926 nr 6-12. 
Inst. Zach. Olsztyn. 


I 


291
		

/Licencje_039_07_304_0001.djvu

			., 


2345, LENARTOWICZ Teofil: A Nicolao Copernico. Stat sol. Canto di,.. 
tradotto dal polacco in italiano da Ettore Marcucci e letto dal prof. Santagata 
nelI'aula universitaria di Bologna nelIa primavera del 1885. W tegoż: SuI 
caraUere delIa poesia polono-slava.., Firenze 1886 s, 35-42. 
Nar. 


2346. LIGOCKI Edward: Kopernik i św. Jerzy, Salon liter. 1923 z, 5. 


2347, ŁUSZCZEWSKA Jadwiga [pseurl. Deotyma] : Nasze gwiazdy. Tyg, 
ilustr. 1873 nr 269 s, 99. 


\ 
2348. ŁUSZCZEWSKA Jadwiga: Słoneczna kantata. Klosy 1873 nr 399 
s, 124-126; Ponadto w: Czterechsetny jubileusz urodzin M. K. w Toru- 
niu,.. 1873; Album wydane staraniem Tow, Przyj. Nauk w Poznaniu w czte- 
rechsetną rocznicę urodzin Kopernika, Gniezno 1873. Odb. Gniezno 1873. 
Przedr, fragmentów: Ga:;. 'or. 20 111873 s, 2-3. 


2349, [MICHA UD ALEKSANDER] Miron [pseud,]: Duchowi Kopernika. 
Kur. warsz, 1873 nr 32, 


2350. MODRZEWSKI S, T.: Pamięci Mikołaja Kopernika w 400 roCZIllCę 
obchodu w Chicago, Pochodnia 1908 nr 6. 


2351. MORTKOWICZÓWNA Hanna: Karolek z Toruuia, W tejże: 30 ko- 
legów z całej Polski. Warszawa 1933, Przedr,: Galiński Ad.: Antologia 120-u. 
Łódź 1947 s, 337; Suietl, krak. 2: 1946 nr 20 s. 303: W tcjże: 30 kolegów 
Warszawa 1949 8. 25, ilustr, 
Wiersz dla dzieci. 


2352, MROZOWICKI Józef: Kopernik. Kuinica Mlodych 1934 nr 20. 


2353, NA UROCZYSTośt Kopernika, Szczutek 1873 nr 7 s. 26. 
Przedr. Gaz. łor. 25 II 1873. 
2 wierlze, jeden humorystyczny. 


2353a, NIEKRASICKI: 1940- -1944. Szkopskie lata. Wrocław 194tJ 
.. 30: Piosenka Kopernika. 


2354, NIEMOJOWSKI Ludwik: Kopernik. (Urywek z większej całośd). 
T..'Y8' ilustr. 1873 nr 269 s, 94-95, 
Poemat ten, poza wyżej wymienionym urywkiem, nie zostaJ napisany, 


292 


,
		

/Licencje_039_07_305_0001.djvu

			2355, ODYNIEC Antoni Edward: Kopernik. Kłosy 1873 nr 399. 
Przedr. w jego: Poezye T. 1. Warszawa 11174 II. 181-185. Fragm, Mikolaj Kopernik. 
Klięga zbior. ,,, Lwów 1924 I. 195-196. 


2356. OSIŃSKI Ludwik: Chór z niebios. W: Kopernik, Warszawa 1830 
(poz. 2819). 
Przedr.: Mikolaj Koperuik. 1924 I. 192-193. 
Kantata, l\łuzykę do niej napisał Karol Kurpiński. 


2357. OSIŃSKI Ludwik: Oda na cześć Kopernika, Gaz, warsz, 1808. 
Dalsze wyd.: 1. Rocz-i TPN Waru. 1812 t.8 s. 56-61; 2. Polihymnia czyli piękności 
poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiej, wyd. przez J. .J. Szczepań- 
skiego. Lwów 1827 s, 42-46 [tyt.:] Oda na pochwałę Kopernika; 3. Rozm. wars:. 1830 nr l; 
4. Kopcrnik: De revolutionibus 1854 ss. 4 nlh. po przedmowie; 5. Album pOWSI. 1860 nr 2; 
6. Osiński L.: Pisma, T. 1. 1862 s. 403-407; 7, Tyg. wielkop. 1871 nr 51 [fragm.]; 8. Kra- 
ków 1873 IS,. VII, ilustr. [tyt.:] Wiersz na cześć Kopernika; 9. Gaz. narod. 19 II 1873 8.1; 
10. Polkowski I.: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 29-32; 11. Kraushar AJ.: Tow. Warsz. Przyj. 
Nauk [T, 7] 1905 8, 350-354; 12. Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. T. 2 Warszawa 1907 
s. 18-21; 13. Kur. por. 18 II 1923; 14. Kur. wars:. 1923 nr 48 (fragm.); 15. Borowy Wa- 
cław: Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej... Lwów 1936 s. 94-98; 16. 
Kreczmar Jerzy, Saloni JuJ.: Drogi i rozdroża. Wypisy pol. .., T. 1 Cz, II Warszawa 1947 
s, 345-348; 17, Tuwim Julian: Księga wierszy polskich XIX wieku. T. I. Warszawa 1954 
s. 16-20. 
O wierszu tym 'pisał: Polkowski 1.: L. Osińskiego Oda Kopernika. Tyg. wielkop. 1871 
lir 51 8. 617-618, Tamże większy fragment Ody. Muzykę napisał Józef EIsner. 


2358. PIEKUT Kazimierz: K0l'ł'mik (Fragment). SI. na Warmii i Maz. 
H. 2 : 1953 nr 8 s, 5, 


2359. PIEKUT Kazimierz: Pod pomnikiem Kopernika w Olsztynie, Tyg. 
powsz, R. 9 : 1953 nr 16 8, 5. 


2360. PIEKUT Kazimif'rz: Troski pana Kopernika, Tyg, powsz, R, 9 : 
1953 nr 15 8, 3, 


2361, PLATTA Helena: Mikołaj Kopernik, Sztand. Ludu R. 1 : 1945 nr 62 
8, 3; Odra 4: 1948 nr 36 8. 2, 


2362, PLATTA Helena: Na Rok Kopernikowski. Kamena R. 12: 1953 
nr 3 8. 28, 


2363, PUNCTO narodowości Kopernika. Szczutek 1873 nr 9 s. 35. 


2363a. B...M Joseph: Kopernik, Mnemosyne 1829. 


2364, RAVSKI Stefan: 450-ta Rocznica, Wiek Nowy 20 II 1923. 


293
		

/Licencje_039_07_306_0001.djvu

			2365: ROGOWSKI Wiesław: Noc we Fromborku. Nowy Tor R. 3: 1953 
nr 7 s. 1. ' . . 


2366. RuczvŃsKI Teofil: Mikołajowi Kopernikowi w 400 rocznicę uro- 
dzin. SI, na Warmii i Maz. R. 2 : 1953 nr 20 s, 50. 


2367. RVGIER Leon: Mikołaj Kopernik, Kur. por. 1923 nr 48. 


2367a, SADOWSKI Roman: Życi.. - naprzeciw, Poezje. [Warszawa] 1945 
8S, 35. 
M. in. wiersz: Kopernik 


2368. SIEMIEŃSKI L [ucj aD. ]: Wizerunek Kopernika, wiersz czytany dnia 
18 lutego na posiedzeniu Akademii Umiejętno
ci, W: Dwa pierwsze puhliczn(" 
posiedzenia Akad, Um, w Krakowie... d. 18 lutego 1873 s, 35-40. 
Przedr.: Tyg. iluser. T. 11: 1873 s. 174; Nowa Reforma 1923 ur 21; Pol.-balg, Pregl. God. 
5: 1923 nr 14/15 I. 119, w tym ostatnim pt. Ku czci toruńskiego mistrza ... 
Uniw. Tor. 


2369. SKROBKOWSKI Jan: [Wiersz na cze
ć Kopernika], W: Gassendi 
P.: Tychonis Brahei.,. vita, Accessit Nicolai Copernici.., vita, Hagae Com. 
1655 s, 327. 
Przedr.: PoIkowski I,: Kopernikijana, T. 3 1875 B, 111. 


2370. SUWlAK Tadeusz: Astrolabium z jodłowego drzewa. Poemat o Mi- 
kołaju Koperniku, Ilustr. Jerzy Skarżyński. Kraków 1953 ss, 50, ilustr, 
Fragmenty: Nowy Tor R. 3: 1953 nr 11; Od A do Z 1953 nr 2 i 22; Swiae i My 1953 
nr 66; Życie lieer, R. 3: 1953 nr 4; Hejnał poetycki. Wybór wierszy o Krakowie, zebrał... , 
Adam Włodek. Kraków 1953 s. 17. 
Rec.: B. Ł., Nowy Tor. R. 3: 1953 nr 33 I. 2; Jastrzębski Z.: Poemat o Koperniku. 
Tyg. powsz. 1954 nr 3 s. 7; Szymański W., Dzil i Juero R. 10: 1954 nr 9 B. 4; Trznadl'I J., 
Tw6rcll. 1954 z. 1 s. 193-195, 
1 
2371. SI..ONIMSKI Antoni: Na pomniki warszawski... Kopernik. Wiad. 
liter. R. l : 1936 nr 50 s, 6. 


2372, SWIĘCICKI BoI. W,: Z cyklu "Sonety toruńskie", Gród Kopernika. 
Pomnik Kopernika, - Park Bydgoski. Glos Rob. 1923 nr 21. 


2373. SWIRSZCZVŃSKA Anna: O krakowskim żaczku.' Kraków 1946. . 
Rec.: Wun., Tyg. pOWll1l, 1946 nr 32. 


2374. SVROKOMLA WładYEław: Poezye. Wyd. zup, T. 7 Warszawa 1872 
s, 160: wiersz Do Niemna, wzmianka o zakUBach niemieckich na Kopernika. , 


2!ł4
		

/Licencje_039_07_307_0001.djvu

			2375. Sz.: Mgła v.iślana. TY8' Iw, 1850 nr 15, 


2376. SZELEGIEWICZ Henryk: Kopernik, Nowy Tor R. 3: 1953 nr 9 s, L 


2376a. SZYMAŃSKI Edward: Mikołaj Kopernik. Plomyczek 1944 nr 20 s. 5. 


2377. TREPKA Andrzej: Pamięci Kopernika, /lustr. Kur. pol, 24/25 V 
1953 s. 5, fot, rzeźby T. Breyera. 


2378, TUROWSKA Anna: Kopernik (na podwórzu Biblioteki Jagielloń- 
"ki
j) Tydz, kult,-liter. 1937 nr 3. 


2379. UJEJSKI KorneJ: Do Albumu Międzynarodowego wydanego w Rzy- 
mie na cześć Krzysztofa Kolumba, W tegoż: Wiersze różne. Wyd. 2, Prze- 
myśl 1893 s, 197; Tyg, tor. R. 4: 1927 nr 8; Prz. zach, 1950 nr 9-10 s, 364; 
Kom,-ty Stacji Nauk. Inst. Zach. Olszt, _1950 s. 87. 
W związku z tym: Mikulski -Tadeusz: Zapomniany wiersz Kornela Ujejskiego o Koper- 
niku. Prz. zach. 1950 nr 9-10 8, 362-364; Kom.-ty Stacji Nauk. Insł. Zach. Ols,". 1950.8. 85- 
87. (Odb. z Prz, zach.) Przed tym ogłoszony w Tyg. łOT. R. 4: 1927 nr 8 s. 1-2., I 


2380. WASILEWSKI Marek Antoni: Apostrofa do Kopernika, SI. powsz, 
25 II 1951. ' 


2381. WIERSZ Z powodu czterechsetletniej rocznicy urodzin Mikołaja 
Kopernika, [nadesł. z Zurychu], Gaz. tor. 21 II 1873. 
Autor: Seweryna Duchińska? 


2382. WIERSZYK na cześć Mikołaja Kopernika, Towarzysz 3: 1878 nr 6. 
2383, WRÓBEL Jan: In natalicia saecularia quarta Nicolai Coper
ici die 
XIX mensis Februarii a. MDCCCLXXIII in aula Universitatis Leopolitanae 
celebranda carmen saeculare composuit .., Lw6w 1873 k, 5, 


2384. ŻABA Napoleon Feliks: Wiersz na obchód urodzin M, Kopernika, 
Kraków 1873. 


2385, ZBIERZCHOWSKI Henryk: W Kopernikowską rocznicę, Szczutek 1923 
nr88.2, 


\ 
2386. ŻÓRA WSKI Mikołaj: [Wiersz na cześć Kopernika]. W: Gassendi 
P,: Tychonis Brahei.., vita.., Accessit Nicolai Copernici... vita. Hagae Com, 
1655 s, 326. 
Prsed.r,: NataJem Nicolai Copernici:.. Cracoviae 1873 I, 24; Po\kowski I.: Koperni- 
kijana, T, 3 1875 I, 111; Mikołaj Kopernik, Księga zbiorowa, Lw6w 1924 II. 189, 


295
		

/Licencje_039_07_308_0001.djvu

			2387. ZYCH Jan: Kopernik w Krakowie, Echo Tyg, 1953 nr 10 8, 2. 


Zob. też. poz. 3397. 


PROZA 


2388, BRZUSKA Maria: Publiczny egzamin Kopernika w starej Akademii 
Krakowskiej, Rob. pom. 5 I 1946. 


2389. IZDEBSKA Władysława: Wieczory z babunią. Powieści i opowia- 
dania poświęcone dorastającej młodzieży polskiej. Warszawa 1863. 
8. 34-47: o Koperniku. 


2390. JAWORCZAKOWA Mira: Niezwyczajny dzień, Swiat Mlodych R. 5: 
1953 nr 6 s. 4-5, i1nstr, 
O Koperniku w Krakowie. 


2391. JAWORCZAKOWA M[ira]: Odpowiedź Mikołaja Kopernika, Płomy- 
czek R. 31 : 1952 nr 13 s. 198-199, ilustr. 
Na okładce wielobarwna reprodukcja obrazu Matejki - M. Kopernik. 


2392, KAMIŃSKI A[leksander, pseud" nazw. autora: J. Górecki]: Kamie- 
.. 
nie na szaniec. Wyd. 3. Warszawa 1946. 
s. 86-89: o Koperniku, Toż w skrócie Urania' 18: 1946 8. 119. 
Uniw. Tor. 


2393. KOPERNIK a waluta, Szopka 1923 nr 7; Ilustr, Kur, codz. 19 II 1923, 
Utwór humorystyczny. 


2394, KOPERNIK w Bononii. . Wolne opowiadanie podług niemieckiego, 
Rozm. (I.wów) 1834 nr 49 s. 387-391, nr 50 s, 395-400, nr 51 8. 404-408, 
nr 52, s. 411-414, 
Jag, 
2395, KORWELL Karol: Przygoda K,opernika, Powieść. Niezapomin7jki 
1838 s. 128-174, 


2396. KWIECIŃSKI T,: O panu M:kołaju, co słońce zatrzymał, Czyn Mło- 
dziezy PCK 1935/36 nr 10. 


2396a, LIGOCKI Edward: De Revolutionibus, (Fragment sztuki nagrodzo- 
nej na Konkm:sie Literackim Dziesięciolecia). Mazury i Warmia R. l: 1955 
nr 7 /8 8. 185-188. 


2396b, M, K. [Krzemieniowa Maria?]: list Mikołaja Kopernika do króla 
Zygmunta Starego. Mały Gryf R. l : 1947 nr 7 8, 1-3, 


296
		

/Licencje_039_07_309_0001.djvu

			2397. MATYSIK Stanisław: Dziwne spotkanie [z Kopernikiem], W: Jedno- 
dniówka wydana starauiem... Bratniej Pomocy Studentów w dniu inaugu- 
racji Uniwersytetu 1\1, Kopernika w T«?runiu, Toruń 5 I 1946 8, 19-21. 


2398, MORSTIN Ludwik Hieronim: Kłos panny. Powieść, War8zawa 1929 
S8, VIII, 310, Wyd. 2, 1938, Wyd. 3. 1947 88, 269. 
Fragm.: - Wiad. liter. 1928 nr l; Droga 1928 nr 10 s. 921-937; Prz. wspólc2. 1929 nr 81 
s. 47-59 (pt. W fromborskiej dostrzegalni); Tync S" Gołąbek J., Nowakowski Z.: Po szero- 
kim 'wiecie. Czytanki polskie dla VI kl. szk. powsz. III stopnia. Lwów 1938 s. 107-108; 
Klosy dod, do Chlopskiej Drogi 1948 nr 5 (pl, Na gwiezdnym szlaku), 
I Rec.: 1. Bergel R., Tęcza 1930 nr 13; 2. Czachowski K., Tyg. ilustr. 1929 nr 53; 3. Grzy- 
mała-Siedlecki A., Kur. pozn. 10 VIII 1929; 4. Jankowski Józef, Rzeczposp. 27111930; 5. Ja- 
worski Leop., Wiad. liter. II V 1930; 6. Lichański S., Nowiny liter. 1947 nr 17; 7. Sowiński 
Adolf, Kuźnica 1948 nr 8; 8. Woroniecki Edw., Pam, warsz. 1929 nr 4 s. 207-210. 
Tłum. franc.: L'Epi de la Vierge, Trad. du polonais p:u Paul Cazin, Paris 1938. Fragm.: 
Pol. li"łr. 1931 nr 63, ilustr. 1; Amiti€s Belgo-Pol., An. 2: 1953 nr 10 8. 14-15, iJustr. 
Rec,: Th
rive Andre, Temps 31 III 1938; J. de Rouen 29 1111938; Rev. de France 15 III 
1938; Paraf Pierre, La Republique 23 II 1938; Buhl A., La D€peche 1938; Laval Charles, Le 
Populaire 1938. 
Tłum. słowackie: Kopernik. Tłum.: Andrzej Zarnov. Trnava 1948 8S. 213 (Uniw. Tor.) 


2399. [NAKWASKA Anna] Anna Nak,..,: 1\ltodość Kopernika, Jutrzenka 
1834 8, 209-255. 
Przedr.: Polkowski I.: Kop2rnikijana. T. 3 1875 I. 1875 s, 342-358; Od nas2ego lUor2a 
1923 nr 4 8. ll6-129. 
Tłum. franc,: La jeunesBe de Kopernik. NouveUe du XVe siecle. (Irnit
 du polonail de 
Madame...). TIum.: OIympia Chodźko. W: La Pologne hi8torique, litt
raire, monumentale 
et illustr
e ... Red, .., 10US la direction de Leonard Chodźko. Paris 1839-1841 s. 227-234. 
Inne wyd. Rev, d. Feuilletons 1845 l?] 8. 284-294. 
Nadbitkę tego ostatniego posiada K8, M. 
Uniw. Tor. 


. 


2400. PARANDOWSKI Jan: Kopernik"W: Baliclci J" Maykowski St,: Będziem 
Polakami. 2 rok nauki jęz, pol. w 8zkołach sr, ogólnok8zt, Lwów [1928?] s.48- 
54, ilustr. 
Przedr.: pt. Mały Kopemik. W.: Balicki J., Maykowski St.: Miej 8erce. Lwów 1930 
8, 252-257, ilustr. W tychże: Mówią wieki. Jerozolima 1943 I. 122-127 oraz u Parandow- 
skiego w: Trzy znaki zodiaku, Poznań 1945 8. 165-174. Poza tym: Caritas R. 9: 1953 nr 4 
I, 40-45. 
Uniw, Tor. 


2401. PRUS Bolesław: Przed Kopernikiem, Dook, $wiata 1954 nr 4 8. 11, 
ilU8tr, 
W Zachęcie przed obrazem Matejki. 


2402, PRZYROWSKI Zbigniew: Kto się kręci? Płomyk 1953 nr 11 8,321-- 
323, ilustr. 
Opowiadanie dla dzieci, 


207
		

/Licencje_039_07_310_0001.djvu

			2403, S. O, S.: Awantura pod Kopernikiem, $tiJiat R. 23,: 1928 nr 28 s. 16. 
Humoreska o przeciwniku systemu kopernikowskiego. 


2404, SAS Paweł: Rocznica urodzin Kopernika na partykularzu, Czas 
1873 nr 55 s, l, 56 s, 1-2, 


2405. SMIERĆ Kopernika. Tyg, lwowski 1850 nr 2 s, 14---15, nr 3 s, 23-24. 
Uniw. Warsz. 


2406. SMOLARSKI Mieczysław: Mikołaj Kopernik [opowiadan
e1. W: Gro- 
towska H., Klingerowa Z.: Czytanki dla V oddziału szkół powszechnych. 
Lwów 1932 s, 174-177, 


2407, SMOLARSKI Mieczysław: Swiatło nad księgami, Warszawa 1954 
S8, 319, ilu8tr, 
Rec.: Wróblewski M.: Nowa powieś
 o Koperniku. Tyg. powsz. R. 11 : 1955 nr 27 8. Ił; 
Dolecki Zbigniew: Konterfekt za szklem, Dziś i Jutro 1955 nr 10 
. 7. 


2408, WĘGRZYN Z,: Sam jeden przeciwko wszystkim. Płomyk 1951 nr 25 
s, 386-387, Na k. tyt, reprod. portr, 'Kopernika wg Matejki. 
Opowiadanie dla dzieci. 


2409, WILKOŃSKI August: Wspomnienie szkolne. Bibl, warsz. 1841 T. l 
s. 424-428; 


Dalsze wyd.: tegoż: "Ramoty i ramotki literackie. 1'. l Warszawa 1845 8. 21-28; Au. ", 
W.: Ramotka o Koperniku. Gaz. tor. 20 VI 1872 8. 2-3; w tegoż: Pisma. T. 1 Kraków 1888 
s. 12-18; Kreczmar Jerzy, Saloni Juliusz: Nad poziomy. Wypisy pol. dla kI. VII szkoły 
podst. Warszawa 1947 I. 70-73 [fragm.). 
Przedmiotem opowiadania - spór o narodowoii
 Kopemika. 
Tłum. czelkie: Kopernik Polók 
ili Nemec? [Tłum.: K. V. Zrcadlo). Żivota na vfch. 
Europi 1843, I s, 96-101. 


2410, 1:EROMSKl Stefan: Wiatr od morza, Warszawa 1922. 
I, 215-230: o Koperniku. 
Inne wyd., Pisma. T, 5, Kraków 1949 s, 193-204. 
Olobne przedr,: Rzeczposp. 1923 nr 47; Gaz. warsz, 1923 nr 48; W słońcu 1923 nr 3-4. 
W zwi/łZku z powyższym: K. B.: Stefan 2:eromski o Koperniku. Wiek Nowy 20 II 1923. 


UTWORY SCENICZNE 


2411, BRANDSTAETTER Roman: Noce narodow('. Dramaty wybranc. War- 
szawa 1954. 
s. 353 -427: Kopernik. Dramat w trzech aktach. 


298
		

/Licencje_039_07_311_0001.djvu

			2412, BRANDsTAETTER Roman: Kopernik. Program nr 11. Państwowe 
Teatry Ziemi Pomorskiej. Bydgoszcz, Scena toruńska. Prapremiera dnia 
25 sierpnia 1953. Toruń 1953 8S, 15, ilustr. 
Treeć: Brandstaetter R,: O ksztaJtowanitl historii w utworze dramatycznym; Modzelew- 
ski Z.: Rok Kopernikowski i Rok Odrodzenia; Kowalkowski Alfred: Prapremiera toruńska 
sztuki o Koperniku Romana Brandstaettera, 
W roli Kopernika Stefan Burczyk, reżyseria Malw. Szczepkow
kiej. 
Zapowiedzi prapremiery: [Krzemieniowa Maria] M. K., [lustr. Kur. pol. 21/22 VI 1953 
I. 5; [Łubieńska Zofia] Z. Ł" tamże, 26 VI 1953 I, 3; 22 VIII 1953 s. 3, 
Wywiad Heleny Bychowskiej z autorem, [lustr. Kur, pol. 22/23 VIII 1953 s,4. Ree. 
tejże, [lustr, Kur, pol. 29 VIII 1953 s. 2-3, ilustr. Tejże dalsza wzmianka o sztuce, tamże 
15 IX 1953 I. 5. 
. Rec,: Kowalkowski Alfred, Nowy Tor. R. 3: 1953 nr 24 I. I; Kragen Wanda: List z To- 
runia. Życie liter. R. 3: 1953 nr 41 I. 7, ilustr.; Nowakowski Jerzy, SI. pOWSIl. 3/4 X 1953 
s. 8; Prorok Lezsek, Tyg. powu. R. 9: 1953 nr 29 s. .6-7, iJustr.; K[rzemieniowa] M[aria], 
Nowy Tor 1953 ur 28. 


2413. GROTOWSKI Zbignie
: De revolutionibuB... Świat R. 3: 1953 nr 40 
s, 22, ilustr, 
Scenka satyryczna o Koperniku w dzisiejszej ,Ameryce. 


2414. MORSTIN Ludwik Hieronim: [Mikołaj Kopernik]. 
Sztuka nieogłoszona drukiem, 
Rec. i omówienia: W. M.: L. H. Morltin o swej sztuce. Przed premier" "Mikołaja Koper- 
nika" ("Kłosu Panny") w Teatrze Ziemi Pomorskiej. SI. pom. 21 III 1935 I. 4, ilustr.; Kle- 
szczyński Ignacy: "Mikołaj Kopernik" na Bałkanach, Prosto z Mostu R. 2: 1936 nr 26 s,4, 
iJustr,; Grzybowska Krystyna: "Kopcrnik" Morstina na Bałkanach. Wiad. liter. R. 13 : 1936 
nr 39, iJustr. [o sukcesach sztuki na Bałkanach]. J, P.: Mikołaj Kopernik nad Dunajem. nil. 
pozn, 7 I 1937 (w zwi"zku z odczytem Morstina w Poznaniu o sukcesach swej sztuki za gra- 
nicą); Kleczyński Jan: Powrót do gwiazd, Kur. balI. 1937 nr 74; J. P.: Czy Mikołaj Koper- 
nik był Polakiem? Tęcza 1937 s.77-78 (wiad. o sztuce granej na Bałkanach, odpowiedź 
Morstina na zarzuty Wasiutyńskiego); "Kopernik" L. H. Morstina powinien wej'ć w staJy 
repertuar festiwalów krakowskich, [lustr, Kur. codz. 20111937 (m. in. wywiad z autorem); 
I. J.: Wizja sceniczna L. Morstina na Wawelu. Swialowid 14: 1937 nr 25, iJustr. (Reżyseria: 
K. Frycz i Pobóg-KicJanowski, ostatni graJ rolę Kopernika. Muz. A, 
ulińskiego); Kopernik 
na zaproszeniu. Kur, pozn. 13 VI 1937. (Omówienie zaproszenia na przedstawienie sztuki L. H. 
Morstina "Mikołaj Kopernik" na dziedzińcu wawelskim. Na zaproszeniu wizerunek K. :z drze- 
worytu ze zbiorów Muzeum Narod. w Krakowie oraz reprodukcja karty tyto I. wyd. De revo- 
lutionibus); Kudliński T., 'Tyg, pOWSIl. 1947 nr 8 s. 8. . 


2415, MORSTIN Ludwik Hieronim: Portrety i astronomia, Sceny z życia 
Mikołaja Kopernika i Leonarda da Vinci 1485-1509, [Program Państw, Teatru 
Rapsod, w Krakowie. Kraków] 1952 88. 11. Premiera 31 XII 1952, Drama- 
turgia, inscenizacja i reżyseria - Miecz, Kotlarczyk, muzyka - Zb, Jeżew8ki. 
W powyżlzym programie m. in. fragment z książki: Kurdybacha Ł., Zonn W.: Mik. 
Kopernik. . 
Rec.: l, Kwiatkowski Tadeusz, Od A do Z 1953 nr 3; 2, Swiderska Alina, nilu i Jutro 
R, 9: 1953 nr 9 s, 9; 3, Vogler Henryk, Życie liler. (Kraków) R. 3: 1953 ur 4 s. 7; Gall. krak. 
14 I 53 s. 4; 4. Zechenter Witold, Echo Krakowo 17 I 53 I. 4. 


299
		

/Licencje_039_07_312_0001.djvu

			, 


Fragm. pt.: U kardynała IJlerdy, Swial i My 1953 ur 66 s. 3, oraz W: Opowie

 o Koper- 
niku, zob. poz. 2417. 


2416. NOWACZYŃSKI Adolf: Cezar i człowiek, Sztuka w 3 aktach, War- 
szawa 1937 88, 305. 
Premiera 5 VI 1937 w Teatrze Polskim w Warszawie. W roli Kopernika Kaz, Wilamow- 
ski, jako Lukr. Borgia - N. Andryczówna, Cezar Borgia - Junosza 5tępowski. 
Rec.: l. A. L" Myśl nar. 1937 nr 28; 2. as, Wiad. liler. 1938 nr 26; 3. Birkenmajer J., 
Podbipięla 1937 nr 25; 4. Cfr., Myśl naTo 1937 nr 30; 5. Essmanowski 5., Tyg. illuSIT. 1937 
nr 25 s, 501-502, ilustr.; 6. Irzykowski K., Pion 1937 nr 24.; 7. J, B., Swia&owid 1937 nr 28 
s, 18-19, ilustr.; 8. Kisielewski J., Kur. pozn. 4 VII 1937; 9. MiUer J. N., Rob. 1937 nr 178; 
10. Piasecki St., Prosto III Moslu 1937 nr 28, 29; 11. Tenże, Wiad. liteT. 1937 nr 26, ilustr.; 
12. SI. pam. 17 VI 1937 nr 136, 
Uniw. Tor. 


2417. OPOWIEŚĆ o Koperniku. Wieczór literacki. W: Rocznice i obchod
 
kulturalne, T. 1. Warszawa 1953 s, 96-113, ilustr. 
Treś
: :2:ukrowski Wojciech: Na rynku w Toruniu, s. 98-106; Morstin L. A., U kardy- 
nała Illerdy, s. 107-109 (por, poz. 2415); Witwińska \laria: Kwiaty z fromborskich łąk, 
s. 110-113; Jabłońska Honorata: Uwagi dla reżysera, s. 114-116. 


2418. PIASECKI J:m: Mąż wolnego ducha Kopernik' In8ct'JI. Ruman Matłak. 
Praca świetl. R. 3: 1953 nr 7/8 s. 59-64, Hmtr. 


2419. RAPACKI Wincenty: Mikołaj Kopernik, Dramat w 5 aktach... War- 
szawa 1876 S8, 151. 
Hec.: M. B., Ruch liler, 3: 1876 t. 1 s, 165-167; Prz. Iyg. Liter. SZI. 11: 1876 s,210- 
213; Mitzner Zbigniew: Zapomniana sztuka o Mikołaju Koperniku. Swial R. 3: 1953 nr 21 
I. 6, iJustr. 


2420. SZUJSKI Józef: Kopernik, Poemat dramatyczny, na tle historycznym, 
przedstawiony po raz pierwszy na scenie krakowskiej w czterechsetną rocz- 
nicę urodzin Mikołaja Kopernika 19 lutego 1873, Warszawa 1873 8S, 47, 
Toż w Dziełach, wyd. zbior., seria l, T. 4. Kraków 1887 s. 175-220. Fragm., Swied. krak. 
R. 2: 1946 nr 20, iJustr. Inne wyd. Kraków 1873 ss. 64. 
Rec,: W. L. A., Gall. warsIlI.; przedr.: Gall. &or. 9 III 1873. 
Ks. M. 


2421. SZYMANOWSKI Wacław: Ostatnie chwile Mikołaja Kopernika, Obraz 
dramatyczny. War8zawa 1855 8B, 31. 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 3 1875 I, 319-331. 
Po raz pierwszy wystawiony na scenie warszawskiej w r. 1869. 
Hec.: F. H. L., Klasy T. 9: 11169 s. 135-136, na s. 128-ej rys. F. Kostr:;:ewskiego z osta- 
tniej Iceny przedstawienia. 


2422. WAŻYK Adam: W domu Kopernika, Scena z widowiska żołnierskit'go 
"Nocleg". Życie liter, (Poznań) R. 1 ; 1945 nr 5-6 B, 23-25. 


300
		

/Licencje_039_07_313_0001.djvu

			2423, WITWIŃSKA Maria: Kwiaty z fromborskich łąk, SVlietl, R, 4: 1953 
nr 7 s, 15-19 oraz W: Opowieść o Koperniku (zob. poz. 2417). 


Zukrowski W.: Na rynku w Toruniu. W: Opowieś
 o Koperniku. Zob. poz. 2417. 
Ponadto zob, też poz. 3012, 


. 


2424, FLUKOWSKI Stefan: Powieść o Koperniku. Wszechświat 1953 s, 209, 
Wiadomoś
 o przygotowywanej powieści. 


2425. HAliN Wiktor: Juliusz Słowacki o Mikołaju Koperniku, Prz, zach. 
1950 nr 9-10 s, 359-362; Kom-ty Stacji Nauk Inst. Zach. Olsze. 1950 s, 82- 
85 (odb. z Prz, zach.). 


2426, HAliN Wiktor: Kopernik w poezji polskiej. W: Mikołaj Kopernik. 
Księga zbiorowa. Lwów 1924 s. 187-207. 


2427. KUCHARZEWSKI Feliks: Kopernik w poezji: W: Ziarno, Wydawnir- 
I wo zbiorowe dla głodnych. Warszawa 1880 s, 20, 
Bib), M. LubI. 


2428. ŁUKAWIECKA L. S,: Postać M, Kopernika na 'scenie teatralnej. W: 
Mikołaj Kopernik ... Tel-Aviv 1942. 2, wyd, 1943 8. 21-23. 


2429. MUNNICH Adam: Mikołaj Kopernik w literaturze polskiej, Sł. pom. 
19 i 20 II 1931 s, 4. 


LITERATURA NIEMIECKA 


WIERSZE 
2430. A, P.: Fe8tcantate zur 4. Sacularfeier des GebUltstages von Nic. 
Copernicus. Thorn Ztg, 1873 nr 41. 


2431. BERGER Ludwig: Copernicus. Hymnen und Mythen. Miinchen 1921 
ss, 90. 
Inst. Zach. Pozn. 


2432. CARMEN saeculare. Pastoraibl. f. Dioc, Erml, 25: 1893 s, 34. 
Wiersz okolicznościowy z r. 1873 wraz z tłumaczeniem niem.: An Nicolaus Copernicus, 


2433, DIRKS Reinhard: Nicolaus Coppernicus. Wacht im Osten 4: 1936-7 
8, 198, 


301
		

/Licencje_039_07_314_0001.djvu

			2434, EHRENTHAL Ludwig : Coppernikus, W: Posener Licderbuch zum 
Andt>nkcn an die 5i. V crsammlung dcutschcr Philologcn u. Schulmanner zu 
POl'cn 1911. Poscn 1911 s. 29-30. 


2435, FESTGEDlCHT zur vicrten Sakularfcicr der 
burt des Nikolaus 
Kopcrnikus. W: Hipler Fr,: Dic Biographcn d. N. Kopernikus. Altpr. Mschr. 
Bd. 10: 1873 s. 215, 
BruchnaJRki podaje jako autora Hiplera. Przypis jednak na s. 212 w wyżej wymicnio- 
nym tomie Altpr, Monatsschr. wykazuje, że Hipler nim nie jest. 


2436, FLEISCHER Robert: Am 16. Februar 1852, Thorn. Wochenbl,' 25 II 
1852, 
Wiersz z okazji nadejścia do Torunia pomnika Kopernika. 


2436a, FRISCHLlN Nicodem: In Nicolaum Copcrnicum. W: Icones sive 
imagines virorum literis illustrium, 1587 ark. G 7, (poz. 278). 
Toż w wyd. nast, 
Przedr. W: Gassendi: Tychonis llrahei... vita. Accessit N. Copernici vita, ParisiiA 
1654 s, 37; Hipler: Die Portriits '" s. 100. 
Tłum. poJ.: PolkowAki 1.: Kopernikijana, T. 3. 18758. 108. Tłum. Seweryny Duchińskiej. 
Klasy 1873 nr 399. 


2437, GRYPHIUS Andrcas: An Koppernikus. W: Borussia, Eine Sammłullg 
Delltscher Gedichtc aus d, Gebictc d, Gcschichtc Preussclls, Hrsg, v, J. A. Lch- 
mann, Marienwerdcr T. 1 1843 s, 377, 
Toż pt. "Vber Nicolai Copernici Bild", w tegoż: Lyrische Gedichte. Leipzig 1880 s.219; 
[Hipler Fr,]: Coppcmicanische Miscellen. Pastoralbl. f. Diiic. Erml. 26: 1894 s, 62-63. 
Uniw, Tor.. 


2438. HOFFMANN W, R.: Zu Nicolaus Copcrnicus' vierhundertjahrigem 
Geburtstage, Thorn, Ztg, 19 II 1873, 
Toż pt.: Am 19. Februar 1873. Hauskal. f. Prov. Preussen. Pommern.... Jp;. 6 : 1874 
I, 26-27. 


2439, KOPERNIKUS 1Jl Frauenburg, V olkssa
e 1Jl V t>rsell, GumbiJlJlen 
1868 ss. 16. 


2440. KRAUSE: Zur Feier des Copcrnicus an seincm vierhundertjahrigcn 
Geburtstage, dcn 19, Februar 1873, Thorn. Ztg. 19 II 1873, 


2441. LEHMANN Karl: Nicolaus Copernicus, Zur Fcier dcr 400 jahr, Wie- 
derkehr seines Gehurtstages in der 600, Versammlung der mathematischen 
Gcscllschaft zu Jena am 19, Februar 1873. Thorn [1873] ss, 6, 


30.2.
		

/Licencje_039_07_315_0001.djvu

			2442, LIEDER gesungen bei dem zu Ehren des Coppernicus- Vereins aus 
Thorn veranstalten Sommerfest am 30. Mai 1897, Bromberg 1897 k. nlb. 4. 
Autorzy poszczególnych wierszy: E.t B. i Baumbach Rudolf 


2443, MEYEN Johann Jacob: Mathematicorum in litore baltico monument a 
et diem Academiae Buetzoviensis natalem, " carmine heroico canit simulque 
tractatum de omnibus coni et cylindri sectionibus ex duobus secandi modis 
rectius demonstrandis, ... Acadcmiae iudicio ,.. 8ubmittit... Sedini [Szcze- 
cin] 1761 ss, 16 nlb, 48, 
8, [5-6]: entuzjastyczny wiersz o Koperniku w jęz. łac. 
Uniw. Tor, 


2443a. MUSEHOLD Maria: Coppcrnicus' kiinstliche Patina, Jahrbuch. Hrsg. 
v, Thorn. Heimatbund 1934 s, 28, 
I Wiersz dotyczy pomnika Kopernika w Toruniu. 


2444, NATALICCA Nicolai Copernici ante haec IV saecula nati (1873), Erml. 
Volksbl-r 1873 nr 15: 19 II. 
Przedr,: Polkow8ki 1.: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 252-253. 


2445. [PROWE Adolf] P. ,A,: Festcantate zur 4. Sacularfeier des Geburts- 
tages von Nicolaus Copernicus. Thorn, Ztg. 18 II 1873. 


2446. R.: <.:ivibus Thorunensibu8 eivis inclutissimi Nicolai Copernici ter- 
rac motoris, caeli 'solisque statoris natalicia quadrisaecularia die XIX m. 
februarii a, MDCCCLXIII sollemniter celebrantibus congratulantur civi- 
tatis Gedanensis scholae tres superiores GymnasiuIll Johamutana Petrina. 
[Gdańsk 1863] k. nlb. 2. 
Uniw. Tor. 


2446a, REUSNER N[icolausJ: [EpigramJ. W: Icones sive imagines viro- 
rum literis illustrium, Argentorati 1587 ark. G 7. 
Toż w wydaniach nast, 
Przedr.: Hipler: Die Portrlits ..: s. 100. 
Tłum. pol.: Polkowski 1.: Kopernikijana. 1'. 3 1875 8. 112-113. 


2446b, S. K.: Nicolaus Coppernicus. (Zum 460, Gcburtstag). Urdenskreuz 
Jg, 9: 1932/33 nr 5 [a, 3]. 


2447, SCHLUTER C, B,: Das Ave Maria d,ea Nicolaus Coppernicua [Odaj. 
Pastoralbl, f. DiiJc. Erml, 27: 1895 a, 57-59. 


2448. SCHROTT JohalUles: Nicolaua Copernicus, Augsb. allg. Ztg. 1873 
8, 752, 


'"I 


303
		

/Licencje_039_07_316_0001.djvu

			2448a, SEIDEL Bruno: [Epigram], W: Icone8 sive imagine8 Vłrorum litł'- 
ns illustrium, Argentorati 1587 ark. G7. 
Toż w wyd. nast. 
Przedr.: Hipler: Die Portriits ... s. 100. 
Tłum.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 3 1875 8. 11. 


2449, TRENCK Siegfried: Nikolaus Kopernikus (1473-1543). W jego: 
Leuchter um die Sonne, Gotha oraz W: Deutscher Osten, Heldł'nliedcr u. Bal- 
lad en, hrsg, v. R. Thurau. Tilsit, [ok. 1941] s, 50-53, 


2450. TREUTLER Hieronim: [Epigram,] W: Icones sive imagines virorum 
literis illustrium. Strassburg 1590 ark. (;7. 
Przedr.: Hipler: Die Portriits ... s. 101. 


2450a, WAGNER Arthur: Coppernicus und der Fli8sak. Ordl'nskrf'uz Jg. 
15:1938/39 nr 10 8.77. , 


PROZA 


. 2451. BOlE Margarete: Die Tagfahrt der Preu8sen. Westpreussischł' Geschich- 
tł'n aus sieben Jahrhunderten, Stuttgart 1942. 
s. 131-151 w rozdz. Der Strom - 'mierc5 Kopernika. 


2452. BRACHVOGEL Eugen: Koppernikus in der Sage. Erm'. Hauskal. 
1934 8. 31-40. 


2453. BUDZIŃSKI Robert: Ostpreussen ruf t! Dresden 1936. 
8, 5-11, iJustr.: Kopernikus. 
KUL 


2454. KARRASCH Alfred: Kopernikus. Brest-Litowsk 1944 S8. 419. 
Nowe wyd. DiilBeldoń 1948 ss. 409. 
Uniw, Tor. 


2455. MEICHNER Fritz: In der Mitte 8teht die Sonne, Miinchen 1943 88, 114. 
Uniw. Tor. 


2456, METTENLEITNER Fritz: Nikolau8 Coppernicu8, Roman tun emen 
gro8sen Deutschen, Stuttgart 1941 88. 344, lab!. 1. 
2 wyd. tamże, 1943. 
Uniw. Tor. 


2457. MIKELEITIS E [dith] : Sterne de8 Kopcrnikus. WestemL. Monatsh-e, 
1943 Juni 8. 449-456; Juli 489-496; Aug, 525-532; Sept. 13-21. 
Wyd. oddzielne, Braunschweig 1944 ss, 150. 
Rec.: PoW Wolfgang: Roman um Koperniku8, Oborschl. Zrg. 1944 nr 71. 
Uniw, Tor. 


304
		

/Licencje_039_07_317_0001.djvu

			2458, MUNIER- Wróblew8ka Mi..: Niktas KUPIII'rnigk. Ein Kop(.rnikus 
Noman. Miin
hen 1943 ss. 397, 
Hec.: Sticker "8., Himmelsu'elt 54: 1943 s. 48. 
(Tniw. Tor. 


2459. PROWE Adolf: Coperuicus und sf'in .Jugf'ndfreund. Erziihlullg. Thorn 
1865 ss. 247, 
2. wyd.: Die \\ achL an der \\ eichsel. Drei Erziih1ungen aUR der Geschichte Thom 's. Thorn 
1872 s. IV, 247, tabl. Rd, l nischof Christian... Bd. 2 Copt'micus ulld sein .Tul!:t'lldfreulld. 
L Rmehllalskiego imię autora błędne: Leopold. 


24óO. SPONSEL Heinz: Alles drcht sich um die Sonllt'. Ein Buch um Nikolaus 
Kopernikus, Schloss Bleckede a. d. Elbf' 1949 8S, 167. 
2. wyd. 1952 ss, 159. Tytuł: Kopt'rnikus. AIlI'R drf'ht skh um die Sonllt'. Ilnstr.: Pref'torius 
\\-ilh, . 
(Ini\\'. Tor. 


2461. STERNBERG-UNGERN Alt'xander: Kopt'miku!', W te/;{oż: Novt'lIf'n, 
T. 4. Stuttgart 1834. 


, 


2462, WINTERFELD-PLA1'EN Leuntine: Dt'r Himmdsstiirmf'f. Ein Hbman 
um Kopernikus, Bad Sachsa 1939, 
Przf'dr.: Obersrhl. Z'!i.' 1943 nr 116--153. 


, 


I 
24tJ3. HETHGE Frit
dfich: AU8 "Kopf'rnikus". W"ltlitf'mtltr 1943 ,H. 2/3 
8. 30-35, portr. Kopernika i facsim. jego podpisu. 
. Scena końcowa niewydanej, długiej, trwającej cztery godziny trzy-aktowej sztuki-miste- 
rium, grana była w Królewcu w 1943. 
Rec,: Koln. Ztg. 27 V 1943; Wynekt'n Hans, Obersrhl. Ztg. 1943 nr 144. 
(rniw. Tor. 


UTWORY SCENICZNE 


2464, ERI.ER Otto: Die Blutsfreunde, (Aus dem Manuscript eint.s Dra- 
mas), 3, Tf'il der Trilogie ,
Thor l1nd df'r Krist", '\;fi'tf'I.
tf'llf' 2 : 1942-! H. 19 
s. 43- -47, 
[list. Hist. UMK, 
I 


2465, IpsEN Frif'drich: (;0I)ernikus. AlIensteint'r hist. Festspid, AlIen- 
"tein 1909 ss, 28. 


2466. MARQUART Karl: Huldigung den Mancn des Copernicus, Drama- 
tisiertes Gedicht... (Aufgefiihrt in dem Thorner. Stadt-Theater am 18. Al'ril 
1852). Thorn 1852 ss. 14. 
Ks. M.' 


26 . - Hiblio,rafiu Kopernikow.k. 


I 


'3115
		

/Licencje_039_07_318_0001.djvu

			2467, PROWE Adolf: Copcrnicus. Ein (Iramatischef' Gedicht. Festspiel zur 4. 
Sakularft'ier der Geburt von Nicolaus C.opernicus, aufgpfiihrt im Stadtthp- 
ater zu Thorn, Berlin 1874 ss. Ul. 
Streszczenie oraz uwagi dotyczące sporu o narodowość Kopernika na marginesie uroczy- 
stości jubileuszowych w Toruniu: - Ribl. WarsI. Jlj73 t. 2 s. 161-1611 w kronice za!l:ranicz- 
nej. I 
Fragm., Deucsche Bl-r in Polen .Jg. 6: 1929 s. 389-407. 
Uniw, Tor. 


2468. POMPECKI Bruno: Lituaturgeschichtt' der Provinz Westprf'U8!1en. 
Danzig 1915, 
I. 38-40: Kopernik w literaturze pięknej. 
Uniw. Tor. 


LITERATURA Wł,OSKA 


. 


2469. BRUNO Giordano: De lumine Nicolai Copernici, W tegoż: De monade, 
numero et figura, Francofurtum 1591. 
Przedr.: Libri Guillaume: Histoire des 8ciences matMm. en Italie... T. 4. Paris 1841 s. 425; 
Zebrawski T.: Ribliografija piśmiennictwa pol. z działu matematyki i fizykL.. 1873 8. 167- 
ML ' 
Tłumaczenia: ° blasku mądrości Mikołaja Kopernika. Z łaciny przełożył Ludwik Hiero- 
nim Morstin. Prl. kult. R. 2.: 1953 nr 44 ss. 6; ° światłości Mikolaja Kopernika. (Przekład 
Józefa Jankowskiego), Glos Wolnych 4: 1949 nr 2, ilustr.; ° świetle Mikołaja Kopernika. 
Przekł. .Julii Wieleżyńskiej. Prl. klas, 1939 nr 6/8 8. 720; Copernicus, tJbersetzt v. \I. Carriere, 
W: Bruno: Licht8trahlen aus... Werken. 2. Aufl. Leipzig [1890] 8. 105. 


2470. FERRARI Giulio: Copf'rnico. Poemf'tto astronomico, Lugąno 1766 
ss, LXIII. 
.J.ag. 


2471. FERRUCCI Aloisio Cristostumo: Carmen rlt' Nicolao Copernico dił" 
natali eius in saecula IV redeunt(". Florentiae 1872 S8, 4. 
Przedr. : Thoruni 1873. 
([niw. Tor. 


I 
247j, GARULL Camille: Hypothesis Copf'rnicana. cometae, et elegiarum 
monibiblos. Romaf' 1777. 
Vi ierRze. 


2473. GIANNINI Crescentino: Sonetto, Gaz, FełTarese 19 II 1873, 
Przedr.: Righini G.: La Laurea dl Coperniro aUo Studio di Ferrara, 1932 8.234, 


2474, LEOPARD! Giacomo: II Copprnico, Dialogo. W tegoż: Opere. V,] 
Firenze 1856. 
Osobne wyd. Hologna 11173 ss. 16. 
Tłumaczenia: Kopernik. Dialog w czterech scenach... Przel.... Włady
ław Kulczycki, 
I>od. CIOSU t. 11 8.68-85. Przedr.: Polkowski J.: Kopcrnikijana. T. 3 1875 8.331'---341; 


306
		

/Licencje_039_07_319_0001.djvu

			, 
Glos poL. 1923 nr 50, 52, 54; "Kopernik" LFragm. w tłum. J. Ej smonda] , Kur. por. 18 II 
1923; Copernicus. Deutsch von Paul Heyse, Westerm. Jb. 40: 1876 s. 156-161: Koperni- 
kus und die 
onne, Mittelstelle 2: 1942-3 H. 19 s. 3-8. 


2475. MATTEINI Giosue: Istoria delI' Astronomia. e sistema I,Janetaria 
Iii Copernico, Poemetto in versi sciolti.., PiRa 1785 !lS. 22, 
Zebrllwski 8. 169. 
Uniw. Warsz. 


2476, REGALDł Giuseppe: Nel quarto centenario di Nic, Cop
rnico. W tegoż: 
Poesie scclte, Firenze 1874 8, 471-473. 


2477, RIZZACASA D'Orsagna Giovanni: Se Dante fu ił precursore di Coper- 
nico (Paradiso. XXJI. 143-144): nuova interpretazione. Sciacca 1903 ss. 61. 


Zob. też poz. 2340. 


:"1 


INNE LITERATURY 


ANGIELSKA 


2478, KELLY Eric P[hiłbrook]: From star to star. A story oC Krakow in 
1493.. Illustrations by Manning de V. Lee. [Philadelphia] 1944 ss, 239. iłustr. 
'Uniw. Tor. 


2478a. OWEN John: [Epigram], W: Hipler: Die Portriits, (poz. 2507) 
s, 141. 


, 


'\ 
2479. QUlNCEY Thomas de: The death oC Copernicus. a poem. W tegoż: 
The posthumous worka V. 2 1893 s, 581-582. 


2480. W ORTHINGTON: Impromptu, W: Szyrma Lach: Copernicus and 
his native land. 1844, Odb, (poz. 813), 
Tłum.: Improwizacja... Do Pułkownika Lacha Szyrmy. Powiedziana po przeczytaniu przez 
, niego Pisma o Koperniku na posiedzeniu Literackiego Tow. Przyjaciół Polski. Tłum. Helena 
Gromczewska. W: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 2 ł873 8. 175. 
Zob. poz. 813. . 


. 


CHIŃSKA 


2481. Kuo Mo-żo: Wiersz o Koperniku, Tłum,: Jarosław Iwaszkiewicz, 
Nauka pol. R. 1 : 1953 nr 4 s. 94. 


CZESKA 


2482. PICHL H.: l\.opernikuv sen, Kvety 1839 8. 230. 


307
		

/Licencje_039_07_320_0001.djvu

			. 
DUŃSKA 


2483. BRAHE Tygc: L Wi"rRZ na cześć Kopernika, ulnżouy z ukazji olrzy- 
mania w 1584 daru od .T. Hanoviusa z Fromborka w postaci narzę.1zia para- 
laktycznego Kopernika,] "Is, qualem nec Tf'rra virum"... W: Gassendi P.: 
Tychonis Brahei vita... Parisiis 1654 s, ()6, Haga" Com, 1655 s, 57. 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 109. 
Tłum. poL: Na drewnianI' narzędzie paralaktyczne wynalazku i roboty Kopernika. [TIulIl. 
Wł. Syrokomla.] W: Syrokomla \VI.: Poezye, wyd. zupdne. T. )O W'ar
zawa 1872 s. 32-33. 


, 


2484. BRAHE Tyge: [Wiersz na pochwałę Kopernika]. "Si robusta arIt'o 
fuit", W: Gassendi P,: Tychonis Brahei vita... Accessit Nicolai Copernici... 
vita, Parisiis 1654 s, 44, Hagac Com, 1655 s, 326. 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijalla. T,3. 1875 
. 110; Na cześć Kopernika. Tlum. St. 
]'., SI. paWI/Z, 1950 nr 97, 


2485. BRAHE Tyge: Wiersz" 1'0.1 portrett'lli Kopcrnika. "Actht
rt' 8ublimi...
' 
W: Gassendi P,: Tychonis Brahci "ita.., Accessit Nicolai C0I't'rnici... vita, 
Pari"iis 1654 s, 37, Hagae Com. 1655 R. 320. 
Przedr.: Gelnhr,e PrelłSsen. T. 3: 1723 s. 46-47: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 31875 
s. 108. 
Tłum. poJ.: Duchińska Seweryna, Klasy 1873 nr 399 s. 124; j'lju obraz Kopernika. (Tlum. 
WI. Syrokomla] W: Syrokomla WI.: Poezye, wyd. zl1p!'lne. T. 10. Warszawa 1872 Q.-33-34. 


, 


FRANCUSKA 


2486. A COPERNIC C'ClSt trop fairt' la guerrc. W: Nnuvt'au n'Cłu'il dt, chan- 
sons choisies, T, 2 La Hayc 1724 s, 198- -200, z nutami, 
rni". Tor. 


2487, BERGERAC Cyrano de: Voyagt
 dam; la lunt', [Paris] 1699. 
llergerac okazuje się zapalonym zwolennikiem Kopernika. W związku z tym: Jacobi Max: 
Cyrano de Ht'rgt'rac al" Vt'rtrt'ter des I'oppt'rnieani"ebl'n Wt'lten
ystt'ms. Wellnll .Tli:. 3: 1903 
s, 198-200. 


2488, Om: a Copcrnic, Polo
IIfJ (Paris) An. 2 : ] 864 nr l i 8. 4. 
Toż" nr nast. 17/18 8. 3. . 

ar. 


Hnl,ENDERSI\.A 


2489, GNAPHAEUS Gullielmul': MnroHophus (h. 'vera ac pt'r8onala sapu'n- 
tia. Comoedia non minm; ft'stina, (plam l'ia: Moros0l'hi titulo iuscripta. Gf'dani 
1541 Fr. Hhod" k. 28. 
Estr. XVII, 195. ' 
Zawiera szereg wzmimU'k dotyezących astronomii i teorii helio('enlr. oraz uluzji do lI.0p,'r- 


, 


:łłlH
		

/Licencje_039_07_321_0001.djvu

			nika w ,formie żartohliv.ej, wysmiev.ają,cej. Zob. Birkenmajtr L. A.: Stromata Coperuicana, 
s. 232-240 oraz Wasiutyński J.: Kopernik. 
Przedr. fragmentów: Birkellmajer L. A.: Stl'Omata t:opt'rnicana 8. 235--237 (poz. 492) 
'i Wasiutyński J.: Kopernik s. 449-452 (poz. 529). 
{Tniw. Tor. 


RUSYJSKA 


2490. DZUMINI Dzabar: Kopernik w stepie kurdyjskim. Tłum.: Bohdan 
Gębar8ki. Prz.'Yjaźń 1954 nr 12 s, 6, ilustr, 


2491. I",oMoNosuv Michail V,: Pis'mo. v poJ'ze !i tekla. \\ tegoż: Izbran- 
nye filo.8o.fskie proizvedenija. [Moskva] 1950 !I. 488 48Q. 
Większa wzmianka o Koperniku. Zoh. tf'Ż poz. 1477. 
I [niw. Tor. 


2492. REV
IN G.: .Nikolaj Kopernik (1473 - 1543). MO!ikva 1949 "s. 246, 
(i nlb. 1 tabl., ilustr. 
Nar. 
Tłum.: Słońce. Opowieść o .\-likołaju Koperniku. TłuIII. T. Gulkowski. Glos olszt. 
1952 druk. w odcinkach 30 IX 1952 nr 234 do 24 III 1953 nr 71 ;\likulRii Kopernik (1473- 
1543). Praha 1952 ss. 253, ilustr. - {-niw. Tor. 
Zoh. też poz. 3732. 


2493. HYL'SKIJ Mabim: Pomnik I\.operllika. Tłum. St. Ostrowski. lIastr. 
wojsk. 1951 nr 4, 


Zol>. też poz. 3:>40, 


ŻYDUWSKA 


, 


2494. GOLDSTUFF Feiwd: [Wiel'sz na cześć Kopernika w Jęz. żyd. wraz 
z przekł. mem. Mi"1'f's'a]. ThoTII. Ztg. 18 H 1873. 
lI..s. \1. 


ŁACIŃSKA 


2495, WIERSZE i epigrammata łacińskie na cześć 
o.pernika różnych auto- 
rów. W: Polkowski: Kopernikijalla. T. ,3, 1875 s, 104-113. 
Brożek. Fris('hlin, Brahe, :2:órawski, Seidel, Skrobkowski, Baerle, Reusner, Bieżanow8ki. 


Zob. też poz.: 2296,2299-2304, 2313-4, 2369, 23113, 2386, 2432, 2436a, 2443-4, 2446, 
2446a, 2448a, 2450, 2464, 2
71-2, 2483-5, 2489. 


" 


,
		

/Licencje_039_07_322_0001.djvu

			\ . 


J 


VIII. KOPERNIK W SZTUCE 


, \ 


2496, ALBUM wydane 8taraniem TowarzY8twa Przyjaciół Nauk w Po- 
znaniu w cztere
h8etną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, FotOf1ruk Ber- 
gera i Dutkiewicza. [Poznań] 1873 88, XVI, VIII, tabl. 16, 
Treść: Polkowski I.: Objaśnienia tablic; ŁUl!z
zewl!ka J.: Słoneczna kantata...; Polkow- 
Iki 1.: Objaśuienia do ilustracji kantaty; Album [reprodukcje portretów, rzeźb, medali itd.]. 
Zapowiedź wydania Albumu oraz o technice, w jakiej go wykonano: Polkow,!ki L, Dz. 
pozn. 1872 nr 114 s, 1-2. 
Rec.: Polkowski L, Czas 1873. .. 
Uniw. Tor. 


. 


2497, DZ,: Oblicze z portretów i pomników. Ilustr, Kur, pol, 31 V 11 VI 
1953 8. 4, 


2498, SCHWARZ F[riedrich]: Wie 8ah Koperniku8 aU8? W: Nikolau8 Koper- 
nikus. Personlichkeit u. Werk. Danzig 1943 8. 110-131. 
Uniw. Tor. 


2499. Wie 8ah KOPERNIKUS aus? Koln. Volkszt, 5 IV 1936. 


2500. J, A.: WY8tawa plastyków pn. "W Roku Kopernikowskim" Ilustr. 
Kur, pol. 30 VI 1953 s, 5, 


2501. TUlIWID Marian: W roku Kopernikowskim, Ilustr, Kur. pol. 9/10 
VIII 1953 8. 4. 
O wystawie plaltyków toruńskich poświęconej Kopernikowi .i Toruniowi. 


PORTRETY 


2502, ALLGEMEINES Lexikon der bildenden Kunstler von der Antike bi8 
zur Gegenwart, Begr, v, U. Thieme u, F, Becker. Leipzig, 
Bd. 21, 1927 B. 293-294.: o Koperniku, 
Wiadomość o portretach jego, jak również o tym, że Bam malował, 


310
		

/Licencje_039_07_323_0001.djvu

			-. 


2503, BATowsKI Zygmunt: Wizerunki Kopernika. Z 18 ilustr. Toruń 1933 
H
. 99. 4 nlb. tabl. 16. 
Sfre
zcz.: Spraw. TNW T. 11/18: 1918/1925 II. 22-23. 
Hec.: Brachvogel E.. Z. f. Gesch. Erml, Bd. 25: 1935 II. 819-823; [Dąbrow8ki St,] 
S. D" Prz. bydg. R. 2: 1934 nr 1/2 s. 120-121; Mikulllki T., Ruch. li,er. 11: 1936 nr 4 8.127; 
S[emrau] A", Mili-en Copp.-Ver. H. 42: 1934 s. 159; [Sydow Marian] M. S., SI. pom. 
18 V 1934 s. 6, ilustr.; Wallis M., Wiad. li,er. 1936 nr 34; Zinner E., Vjschr. AstT0r' Ges., Jg. 
72 : 1937 8. 50-54. 
TłuID. niem.: Coppernicu
bildnilllle. Berlin 1942, 
Zob. też poz. 2508. 
Uniw. Tor. 


2504. BILDNISSE dNI N. Kopernikue. Katholik, N. F. Bil. 33: 1875 8. 423- 
429. 


Birkenmajer L. A,: Słowo o wizerunkae,h Kopcrnika. W tegoż: I\likołllj Kopernik. Cz. 1. 
Kxaków 1900 s. 669-678. ' 


. 


2505. BRACłlVOGEL Eugen: DiŁ' Bildnisse dCl' ermlandischen Bischofe. 
Z. f. Gesch, Erm', Bd. 20: 1920. ilustr. 42, Anhang: Zwei Rildnisse des Niko- 
laus Koppernikus. 8. 594-597. tabl. 1. 
Hec.: Mankowski H., Wel,all 22: 1922 8. 94-95. 
{Tniw. Tor. 


2506, BRACHVOGEL Eugen: Z
r Kund.' dei' Coppernicus-Bildnisse, Z. f. 
(;esch.. Erml, Bd. 27 : 1937 s, 281-286, 


Z powodu wystaw w Królewcu i Olsztynie w 1939 r. 
Uniw. Tor. 


. 
2507, HIPLER Franz: Die Portriits des Nikolaus Kopernicus, Nlitt -en eTlnl. 
Kunstver. H. 3: 1875 s, 73-L161. portr, l. Odb., Leipzig \1.875 ss, 89. 
Streszcz,: A. R.. Al'pr. Mschr, Bd. 13: 1876 8. 65-83. '. 
Rec,: Cantor [M.], Z. f. Mo,hem, Phys. 20: 1875 Hist. liter. Abt. s. 92-95. 
Osso1. 


2508, HUSARSKI Wacław: Les effigies de Copernic, Pol, litter. 1935 nr Ul, 
iłustr, ' 
W związku Z pOIl. 2503. 
K8, M. 


2509, HUTTEN-CZAPSKI Emeryk: 
polskich osobistości w zbiorze 
s. 135-139:'Kopernik. 33 pozycje, 
Uniw. Tor, 


Spis rycin przedstawiających portrety 
Kraków 1901. 


3Jl
		

/Licencje_039_07_324_0001.djvu

			--  


# 


2510, KOLBERG [Józef]: Analecta Warmiensia, (III. Aus Berlin. 3. Dic 
Portraits-Sammlung d. cmł.I, Rischofe8 Krasicki). Z, f Gesch. Erm/. Bd. 7; 
1879 -- 80. 
I. 62-63: opis 4 portretów Kopernika. 
Uniw. Tor. 


2511. ł,OBES....I Feiicjan: Mikołaja Kopernika portrety wizerunki. Rozm. 
(Lwów) 1857 nr 29-34, 37-38, 46-52; 1858 nr II. 


2512, MIĄCZYŃSKI Jan Antoni: Galeria portrt'tów Mikołaja Kopernika 
w Polscc. Odra 4: 1948 nr 36 s, 4, ilul'tr. 


2513. O OBRAZACH Mikołaja' Kopernika. Pam. krak, Nauk. Sztllk 1830 
T. l'z. 3. 


, 


2514. POLKOWSKI Ignacy: Wizerunki Mikołaja Kopernika, W t(
I!:0i: 
Kopernikijana, T. 3 1875 8, 229-307. 
Zawiera pozycji 339 oraz 13 dotyczą.cych medali. 
lTniw. Tor. 


. 


2515. PORTRETY Kopernika, Kllr. pozn, 1923 nr 36 s, 6, 
Wiadomości o wydaniu przez Bratnią. Pomoc uczniów gimn. w Toruniu portretów Koper- 
nika. 


2516. SCHENK zu 
Nikolaus Koperllikus, 
Uniw. Pozn. 


Schwt'insherg Ehcrhard: KOl,crnikus-Bildlliss(', 
Miinchen 1943 8, 257-285, 373-ił74. 


W: 


2517, SCHWARZ Friedrich: Kopernikus-Rildllissc, W: Kopernikus For- 
schungcll, Lcipzig 1943 s, 143-171. 
Uniw. Tor. 


2518. SORGE F,: Der Arzt Nik. Koperniku8 im Biltle. Veutsche nIed. J....
ch,. 
49 : 1923 s, 226-227, 
Hec..: Gyory, Mitt-en !Ii. Gesch. Met/. IValltTlviss. lp;. 23: 1924 s. 69-7U. 
LTniw. Tor. 


2519, [SYDOW Mariac_] t:ivis Thol'uhcnsis: Portrt' t y I\..opernika w TOl'Ulliu. 
SI, pom, 19 II 1933 s, 5, 


2520. SZANCER Jan Mal'cin: Kopernik, Tekst Stefana FlukowHkicgo. War- 
szawa 1953 ss. 19, tabl. 15, . 
Teka zawierająca wielobarwne obrazy z życia Kopernika. .. 
Rec.: Rudnicki Konrad, Urania R. 25: 195\ ur 6 8. 191- -193. 


al:! 


" 
..........
		

/Licencje_039_07_325_0001.djvu

			2521. TUROLSKA Eugenia: Mikołaj Kopernik w portl'e(,ie. Widnokrąg 1953 
nr 21 s, 4, ilustr, 


2522. W AŁJj;GA Irena: Historia kopernikowskiego portretu. Tyg. powsz. 
R. 9 : 1953 nr 27 s, 4-5, ilustr. 


2523. WALLIS Mieczysław: Kopernik a malarl'two. Wiedza " jycie R. 21: 
1954 llI" 4 s, 268 269. 


2523ł'. W ALLlS Mieczysław: 1'rzy przym..ynki do hil-;torii aut0l'0rtrdJl 
w Polsce. Spraw. l-,ódz. TN R. 8 : 1953 [1956] nr 3. 
s. 1-2: sprawa autoportretu Kopernika, 


Zob. też poz. 702. 


. 


2524. KĄCZKOWSKA Alicja: Epitafium Mikołaja Kopernika we Fro m- 
borku. Ochro Zabytków H. li: 1953 nr l 8. 55-56
 tlUSLI. 
O konserwacji portrł'łu z I'pitafium \\ katedrze fromborskiej. 


. 


2525, DASYPOHHJS l:oJll'ad: Warhaffligt
 Aus8legung ulld Bescl1rcybullj!; 
dt.!, Astronomischt'n Uhrwerks zu Strassburg, Strassburg ,1580. 
\T. in. opis portretu Kopernika, 


2526, FRISCHLlN M. Nicodem: l:armt'n de al<
roJlomico horoloj!;io ,\!'gen- 
toratensi.. . Argt'ntorati 1575. 
\\'zmianka o Koperniku. 


2527. GASS .1,: Le I'0ctrait tle C0l'ernic ił Stl'asbourg. Ilev. cathol. d' 4łsace 
41 : 1926 S. 75-78. 


2528. [ .KRzEMIENIOWA Maria] KM: Przed dY8kusją o autt'nłyczności 
portretu. llustr. Kur. pol. 10 fIl V 1953 s, 4, 
Portret Kopernika znajdują,cy się w Muzeum w Toruniu jest naj starszym, autentycz- 
nym, malowanym z natury w I pol. XVI w, O pracy prof. L. Torwirta w zakl. Technolofl;ii 
Technik Malarskich UMK. 
Zob. też poz. 3523. 


, 
2529. MARCONI Bohdan: Toruński portret Mikołaja Kopel'Jlika, Biul. 
/list. Szt. H. 15: 1953 nr 2 s, 3-5, ilustr., tabI. 
LJzupeln,: tegoż: W sprawie współczesności toruńskiego portretu Kopcrnika. Tamże 
1954 nr 2 s. 277-279, iJustr. (por. poz. 2531). 


2530. SYDOW Marian: Jak wyglądał Kopt
rnik? Ilustr. pol, 1931 nr 21 
8. 5. 
l'oriiwnanie portretu toruńskiego z ryt. przez FaJckł\. 


313 


.
		

/Licencje_039_07_326_0001.djvu

			2531. TORWIRT Leonaro : Zagadnienie autentyczJlo
ci portretu Mikołaja 
Kopernika, znajoującego "ie w Muzeum Pomorskim w Toruniu, Ochro Za- 
bytków R. 6 : 1953 nr l s, 40-46, ilw:!tr. . 
Rec.: Marconi Bohdan: W sprawie współczellności toruńskiego portretu Kopernika, Biul. 
Hi,ęl. SZło R. 16: 1954 nr 2 s. 277-279, ilulItr. (por. poz., 2529). 


2532, "KOPERNIK", obr.az Matt'jki. Gaz. I"r. 14 V L873 8. 3- 4. 
Akt darowizny obrazu Uniwersytetowi JagieUońskiemu. 


2533. [LUTRZYKOWSKI Franciszek] F. L.: Mikołaj 
opernik (Obraz J. Ma- 
tpjki). Prz. lwowski 1873 T. 1 8. 405- -408. 
Przedr., Gaz. 'or. I l III 1873 nr 58. 


2534. TRETER Mieczysław: Matt'jko. Lwów, 1939. 
s. 300, 302, 305-306: O obrazie "Kopernik", ilulItr. 2.. ., 


2535..0LESZCZYŃSKI Antoni: O rYCInIe monumentalnej Mikołaja Koper- 
nika, List,.. do Ambrożego Grabowskiego w Krakowie, [Warszawa b. r. w.] 
ss. 8, portr, A, Grabowskiego. 
Duchińska Seweryna: Antoni Oleszczyński, Bibl. warllz. 1879 t. 3 s, 354 podaje jako 
cytat z pamiętnika OJeszczyńskiego, że napisy przy tej .rycinie 8prawdzał Mickiewicz.. 
OssoI. 


. 


2536. STENZ E [dward]: Fałszywy wizerunek Kopernika, Urania R. 13: 
1934 nr 3-4 s, 30-31. 
O stalorycie OJeszezyńskiego. 


2537. ŻYC.IE Kopernika uobrazowane wokoło jego wizerunku z Boissarda 
przf'z A. Ole8zczyńskiego, Kal, .Jaworskiego na r. 1857 przed k. tyt., l tabl. 
, 


2538. BATowsKI' Zygmunt: Obraz Siemiradzkiego ("Apoteoza Koper- 
nika") w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Sztuki piękne 3: 1926/27 
s. 349-353, Hustr. 
Uniw. Tor. 


2539. "WIEŃCZENIE Kopernika". Mestwin R. 3: 1927 nr 12 8, 95, 
O obrazi f' Siemiradzkiego "Apoteoza Kopernika", 


2540. CASSEBURG M. Gottfried Ho: Nachl'icht von dt'r Konigsbergi8cht'n 
Stadt-Bibliotheck. Acta Boruss, 3: 1732. 
I, 686-687: o obrazie przedstawiajlicym Kopernika. ., 
Uniw. Tor, 


314
		

/Licencje_039_07_327_0001.djvu

			2541. CURTZE Maximilian: Das Portrait dcs Copernicu8 ID den Uffizien 
KU Florenz, Altpr. Mschr, Bd, 6: 1869 s. 761-762. 
Uniw. Tor. 


\ 


2542". DERDOWSKI Hieronim: Stary a mało znany obraz Kopernika. No- 
win.y 1882 nr 257; Gaz, tor. 20 IX 1882, 
O obrazie znajdującyni się w Petersburgu w Akademii sztuk pięknych. Szkoła włoska, 
XVII wiek, podobieństwo z Kopernikiem z obrazu u św. Jana w Toruniu. 


2543. Dwa OBRAZY Aleksandra Lessera: Ostatnie chwilt, Kopernika i Hołd 
Pruski r, 1525, Gaz. tor. 24 X 1872 s, 2. 
, 


2544. Mikołaj KOPERNIK obdziela cWopów ziemią. Świat i My 1954 nr 108. 
ilustr. t . 
O pracy malarzy olsztyńskich: Antoniego Szymaniuka. Henryka Aszczakiewicza i Jana 
Ilkiewicza pod powyższym tytułem, wykonanej na ścianie w gmachu Prezydium Woj. Rady 
Narod. ,w Olsztynie. Reprodukcja: Kal, Mazur i Warmii 1956 s. 89. 


. 


2545. KRÓL Aleksander: Hołd króla Stanisława Augusta M. Koperni- 
kowi. Polska zbrojna 1927 nr 51 s. 2. 
O kompozycji Monaldiego. przedstawiającej Czas oraz portrecie Kopernika BacciareUiego, 
fundowanym przez St. Augusta. 


2546, [ODNALEZIENIE portretu Kopernika z jego lat uniwersyteckich]. 
.. Wiadomo jest jak dalece familia Kopernika..... Kur, pol. 1830 nr 127, 


. 


2547, OLSZYŃSKI" Marian: Portret Kopernika w Warszawskim Obser- 
watorium Astronomicznym, Kłosy 1876 II 8, 300-302. ilustr. 


2548, OSTROWSKI Krystyn: Nieznany dotąd wizerunek Mikołaja Koper- 
nika, Tyg, ilustr. 36 : 1877 8, 98. 
Reprodukcja sztychu Valleta na s. 112. ' 
Uniw. Tor, 


) 


2549. PHILIP J,: Notes on a drawing of Copernicu8. pre8ented by P, A. 
Secchi, Proceed, Roy, Soc. oj London 8 : 1856 8. 73. 


, , 


2550. A PORTRAIT of Nicholas Copernicus. Pop. Astron. 52: 1944 8. 105- 
106. 


2551. PRZYPADKOWE odkrycie oryginalnego portretu Kopernika w Gdań- 
sku, Gaz. krak. 29 X 1834 nr 274 s, 1103-1104. 
Przedr,: RDr. (Lw6w) 1834 nr S2 s, 414-415, 
Jag.  


315
		

/Licencje_039_07_328_0001.djvu

			.. 


2552, WOLF N. Al,: Au acount of a portrait of f.operuicus, pre&cntcd to 
thl' Royal Society. Philos. Trnn.
a('fion,
 1777. 


2553,WOLYŃSKI Artur: Purtrety KopI'ruika WI
 Flort
ucji. Kło.
y 187b 
8, 214-215, 221, ilustr. 


2554. Y.: Koperuik. Prz.yj. ludu I{. 5: L839 T. 2 s. 273 -274, ilust!'. 
fO portrecit" Kopernika malowanvm przł'Z Gładyszu. 
Uniw. Tor. 


2555. ZANOZIŃSł-.I .Jerzy: .Malarstwo IlIu'lrdowe, Pn, ar
yst. 1952 Hl' I, 
ilu8tr. 
\1:. in.: omówienie portretów Kopernika pędzla J. SllIdnil,kit"go i l , łłu1mkf'. 


. 


1'0 \IN ł I\.J 


2556, E. P.: Pil'rw8zc pomniki \\if.lkit'
o al	
			

/Licencje_039_07_329_0001.djvu

			J. A. ks. Jabłonowskiego. Projekt króła Stanisława Augusta. Projekt luasickiego. - List 
Tadeusza Czackiego i Marcina '\t:olskieRo w sprawie pomników Kopernika. Pomnik wzniesiony 
przez księdza Sierakowskiego. - Pomnik przez księdza Duhieckie!!:o. Pomnik Kopf'rnika w Toru- 
niu. Pomnik Kopernika w \\'nrszawie. ' . 
1Tniw. \Varsz. 


2562. SLASKI Bolp
ław: Pomniki Mickipwicza 
L 912 nr 9 /
3. 


"olwrnika. Ziemin B. 3: 


2563, TUROl.SKA Eugenia:... trwal8zv od spiżu. Nowy Śwint H. 4: 1953 
nr 27 s, 2. 
Pomniki Kopernika, 


2564. WAL
GA Stanisław: .K0l't'rnikowskie 1'0DU1iki. Tyg. POlVSZ, 1ł,9: 
1953 nr 16 8. 5, ilu:o;tr. ' 


,. 


2565. BIłACIIVUGEL Eugen: lJaH Dpnkmal rles K0I'P,.rnikul< lin Fraut'n- 
hurg [Frombork]. KahU,erger Wachp II VII 1931. 


2566. BRACHVOGEL Eugen: Da!< Koppcrnikusdenkmal Ul Frału'nburg 
unrl r.onrarl Stpinbrl'cht, lTnsere erml, fleimat 16 IX 1929. 


2567. DITTRICH [F.]: Das Koppcrnikus-Dt'nkmal in FraUt'nhltrg, Z. .r. 
Gesch. Erml. Brl. 17:1909/10 s. 483--500, tah!' 


Uniw. Tor. 


. 


2568. MANKUWSKI H [t'rmallll J : Errichtung "IIWA "opprnikUl,- I1t'nkmalt< 
m FraUl.nhurg. Wnhrhei, 40: 1906 8. 318
-320. 


2569. MANKOWSK[ H.: Kopernikus-rlt.nkmal Ul Frallł'JJburg. 41". II, "1'//1' 
Wfd, .Jg. 44: 1909 :0;. 257, 


2570. ZUR ERHICHTUNG eines Kopernikus-Dł.'llkmal!< lU Fraw'nburg. 'f/nn- 
derpr durch Os'- u, Wpstpr. 3: 190ti nr 4 s. 103 - 104. 


Zob. też poz. 1144. 


2571. KOPERNIK. kłos)' T, L 7 : 1873 nr 441 R. 381. 
Objaśnienia do krakowskiej rzeźb)" GadOl!lskiego, ze s. 373. 
. 


2572. KRAMARCZYK l\.arol: Jak orlRłonięto pomnik Kopt'rnika w r. 1()Ot) 
\\ Krakuwi{'. Od A do Z 1953 nr 40 8. 4. 


. 
2572a, KSI
GA pamiątkowa pifćsctlctnicgu jubill.ltszu odllowil'llia li ni- 
wersytt'tu .Jagiellońskiego 1400-1900. Kraków 1901. 
8, 290-303: odslonifeie pomnika Kopernika dłuta C. Godehskiego, 


:ł17 


ł
		

/Licencje_039_07_330_0001.djvu

			2573. [O POMNIKU Kopernika na Stradomiu w Krakowie, wystawionym 
przez Dubieckiego, oraz tekst napisu na tymże pomniku łac. i pol.] Gaz. pozn. 
5 IV 1815 nr 27. 
. 


2574. O POSĄGU Kopt'rnika Cypriana Godebskiego. Przew. bibliogr. l898 
s. lO8-109. 


2575, ODKRYCIE [odsłonięcie] pomnika Kopernika w kościele św, Anny 
w Krakowie, Pszczółka pol. 1823 nr 17. 
Przedr.: Polkowski I.: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 68-70. 


2576. POMNIK Kopernika. Czas ]900 nr 148; Dz. pol. (Kraków) 1900 nr 
160. 


., 


2577. POMNIK Kopernika stanie na Plantach
 Dz. pol, 8 V 1953 S. 4. 
Przeniesienie pomnika z dziedzińca CoU. Maius na Planty k. CoU. Physicum. 


2578. POMNIK Kopernika w Krakowie. Tyg, pol. 1900 nr 25 s. 204. 


2579, POMNIK Mikołaja Kopernika na dziedzińcu Biblioteki JagiclI. Kal. 
Czecha 1901 B. 54, na S. 55-ej całostronicowa ilustr. przedstawiająca ów pom- 
nik, 


2580, PosĄG Kopernika [dłuta Gadomskiego]. Gaz, tor. 22 IV 1873. 


2580a, PosĄG Kopernika, dzieło Wiktora Brodzkiego, Gaz.1 tor, 25 VII 
l872 s, 3- 4, 


2581. W SPRAWIE posągu Kopernika w dziedzinie Biblihteki Jagielloń- 
skiej. Czas 1898 nr 153. 


2582. PROJEKTY na posąg Kopernika na dziedziniec Biblioteki Ambro- 
zjańskiej w Mediolanic'l Nowa Kult. 1950 nr 13, 4 iluBtr, 
Projekt, Alfreda Wiśniewskiego, Tadeusz:! Breyera, Kazimierza Petkiewicza i Horno- Po- 
płlłwskiep;o. Po poprawkach przyjęto projekt T. Breyera. 


2583. [WIADOMOŚĆ o odsłonięciu pomnika Kopernika w Olsztynie], 
Gaz. narad. (Pozn,) 1917 nr 229 s, 5. 


.. 
2584, NIEZNANY pomnik Kopernika [w Rzymie w klasztorze 00, Zmar- 
twychwstańców dłuta Oskara Sosnowskiego], Sł, pam. 21 II 1930 s, 4, 


, 


318
		

/Licencje_039_07_331_0001.djvu

			2585. AKTA Urzędowe tyczące 8ię ponmika dla .Mikołaja Kopernika w To- 
runiu od 1', 1809-1816, W: Polkowski 1.: Kopernikijana, T, 3 1875 s, 33- 68. 
Uniw. Tor. . 


2586. AUFRUF [w 8prawit. wzniesienia pomnika Kopernika w Toruniu]. 
Thorn 1840 s. nlb, 4. 
Wyd. jako dod. do Thorn. Wochenbl. nr 17, 


2587. BRIEN Paul: Das Thorner Coppernicus-Denkmal. Deutsches ,Rd.'ich. 
28 X 1928. 


2588, L BRoHM: Artykuły dotyczące transportu ponmika Kopernika z Ber- 
lina do Torunia oraz uroczystości przyjęcia w Toruniu l, Th:Jrn. Wochmbl. 
1852 nr 12, 13, 15 i 16. 
Ks. M. 


, 


2588a. COPERNICus-Denkmal. Thorn, Wochenbl, 1840 nr L7. 
Copernicus-Verein występuje z inicjatywą budowy pom,łika. 


2588b. Das DENKMAL des Copernicus, Thorn. Wochenbl. 1850 nr 268. 127 
Kosztorys budowy. . 


2589. DENKSCHRIFT zur Enthiillungs-.Feier des Copernicus Denkmals 
zu Thorn, Hrsg. v, Copernicus Verein, Thorn 1853 8S, 89, 2 tabl. litogr, : pom- 
nik oraz facsim. listu do Albrechta (poz, 22), 
Treść, zob. poz. 34b, 2594, 2596. 
Obszerne strt'szczenie pt. "Copernicus-Denkmal", Nelle Preuss. prov. Bl-er Bd. 5: 1854 
s. 284-298. 
Uniw. Tor. 


.. 


2590, GLlSZCZYŃSKI: Odezwa. Prefekt Departamentu Bydgoskiego: [Illc:] 
"Przekonany o gOl;liwey Spółrodaków chęci..... Gaz. bydg, 1810 nr 26, 27. 
W sprawie sub!lkrypcji na pomnik Kopernika, 


2591. HEUER R[einhold]:' Da8 :L'horner Coppt'rnicus-Dellkmal {lnd I!ein 
SchOpfer .Friedrich Tieck. Mitt-en Copp. Ver. H, 28 : 1920 nr l 8, 2 - -20, tabl. l. 
Odb. Thorn 1920 ss, 19. 
Uniw. Tor. 


2591a. J. w, T.: Scharfe Kritik un Tieck's ModelI zum Coppernicus- 
OpnkmaJ. Ord{'nskreuz Jg. 1l:1934J35 nr 5 [s. 3]. 


2592. JABLONOWSKI Józef Al.: List... do burgrabiego w Toruniu w spra- 
wie ponmika Kopernika. Kraków 28 XII 1765. W: Polkowsk.i 1.: Koperni- 
kijana, T. 3 1875 s, 62. 


3UI
		

/Licencje_039_07_332_0001.djvu

			I 


, 


.... 


2593. Kr;OTIIE Zygmunt: Jak Rada Stanu "fundowała'" I\.opl'rnikowi 
pomnik w Toruniu, Młody Gryf 1933 nr 24 8, 6 --- 7, ilustr, 
. 
2594. KURNER [Thcodor]: Bericht iibcr die Errichtung def! C0l't'rhicuf!- 
Uenkmals zu Thorn. W: Denkschrift zur EnthiilIun
s-Ff'ier d. Copf'micu,.; 
DI'nkmals zu Thom. Thom 18:>3 !'. 38 89. 
('niw. Tor. 


2595. LANKAU [J.], Pajz(lerski [Nikodl'm]: Mmwgrafia 
ihu,trowany po Toruniu. ToruJl [1924]. 
s. 39-47: o pomniku Kopernika (wg Ku,jota) 


przewodnik 


\ 


2596. LAURElł L. M.: .Festred.' zur Vorf'ł'il'l' der EnthiiIlung dł's CO]l('I'- 
nicus Dl'nkmals. W: Denbchrift zur Enthiill. Fł.ier d. CO]l(.rnicus Df'nk- 
mals zu Thom. Thom 1853 s. 3- I h. 


2597. ł- ĘGOWSK[ [.Józef]: Rząd K,.;ięst
-a \V arszawskiego a Mikołaj Kopł'r- 
nik. Sł. pam. 1922 nr 286, 288--291. 
liroczystośl5 poświęcenia kamil'nia węgielnego pod pomnik Kopernika w Toruniu. 
('niw. 1'01'. 


.... 


, 


2598. MARQUAR
 Karl: Das l\.0pcl'Ilikus-Denkmal Ul Thol'll. G('schichtc' 
seiner Entst('hung und B('schl'f'ihung lin Enthi!lłungsfl'il'l'. Thorn 1853 ss. 48. 
Ks. M. 


2599. MARQUAlłT Karl: Uił' (;rundstł'inlq
un
 znm l\.0p.'I'nikns- Dł'nkmal. 
Thom, den 28 .Tuni] 853. Thom 1853 ss. 28. 
Ks, M. 


, 


r- 


2600. [O ODSLONIJj;CltJ I'mnnika Kupcrnika w ..Toruniu]. "Czylali
my cie- 
kawe o]lisy odsłonięcia pomnika KO]l('rnika \\ Toruniu". Kllr, 1ł'arsz. 1853 
nr 299 !'. ]470, 


260J. OUKRYC.I F. [odsłonięcił'] pomnika K.upcmika w Toruniu. Czn,., 1853 
nr 254. 


/ 


2602. (h,SZEWSKI Wła(hsław: Pomnik KOPI.mika. Tyg. i/II str. T. 4: IBM 
1:'. 51, ilu,.;tr. na s. 52, 


2603, POMNIK dla Kopl'mika. (z (;az. ptlZII.) Uozm. (Lwów) ]843 nr 33 
!'. 264, 
O niedoRtatecznych wynikach dolychczaRowe.j zbiórki pieniężnej na pomnik " Toruniu. 


2604. POMI'	
			

/Licencje_039_07_333_0001.djvu

			2605. Poz. usunięta w czasie druku. 


2606. PROWE Leopold, Marquart K.: Nicolaus Copernicus und di:: Aur- 
stellung seiner StatuI' in Thorn. N. Preuss. prov. Bl-r Bd, 2 : 1853 s. 443- 
456. 


Uniw. Tor. 


2607. RACZYŃSKI [Edward] a pomnik Kopernika w Tor'uniu. Kron. 
m. Pozn. R. 8: 1930 nr 2 s. 182-183. 


2608. RóŻnŻYŃsKI Leon: Pomnik astronoma w Toruniu. /lustr. Kur. 
pol, 13 II 1953, ilustr. 


2609. RYCHLICKI: Pomnik Kopernika w Toruniu i deputacja krakow- 
ska odsłonieniu jego dn. 24 i 25 października 1853 przytomna. Nowiny 1854 
nr 153. 
Polemika z PrOWł'm (pOz. 341) o uarodowośt5 Kopernika. 


2610. SKIMBOROWICZ H [ipolit ]: Pomnik Mikołaja 
Kal, warsz. Ungra na .r. 1854 s, 4--6. 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijallu. T. 3 1875 s. 78-81. 


Kopernika \V Toruniu. 


, 


Zob. też poz. 1231, 2327a, 2436, 2443a. 


2611. AKT założenia fundamentu na posąg Kopcrnika [w Warszawie]. 
Gaz. krak. 1828 nr 92. 


2612. BGR,: Jak mąż widki Kopernik cześć otl swoich ziomków otrzymał. 
Gaz. tor. 19 III 1953; Echo Tyg. n; 12 s. 2 [anonimowo]; Świat i My 1953 
nr 68 s, 3, ilustr. ; Sztand. Mlodych 17 VI 1953 s. 4. 
O pomniku warszawskim, 


2613. BIEGAŃSKI Piotr: Pałac Sta
ica siedziha Towarzv!'\twa Nauko- 
. . 
wI'go Warszawskiego. Warszawa 1951. ' 
s. 129-161: dzieje budowy i odbudowy pomnika Kopernika w \Varszawie, ilusłr. 


2614. BIEGAŃSKI Piotr: Pomnik Kopernika w Warszawie. Ochro Zab.yt. 
k6w R. 6: 1953 nr l s, 47-54, ilustr. 


2615. G. J.: Kope.rnikowi - Rodacy, Gaz. tor.. 31 VII 1949, ilustr. 
Odsłonięcie odbudowanego pomnika w Warszawie. 


2616. HUSARSKI Wacław: Przf'bUłlowa pomnika Kopernika. T..vg. ilustr. 
1928 nr 36 s. 665, ilustr. 


21 - Bihliolrafia Kopernikowlk. 


321
		

/Licencje_039_07_334_0001.djvu

			2617. IDŹKOWSKI A.: [O pomniku Kopt'ruika v. Wan;zawie]. ,,00 chv.ili, 
w którt>j ukazała się świetna !'tatua nif'
mit>rtt'lnq
o Kopf'rnika"... Kur. wur,u. 
1830 nr 134 s. 681 -682. 
Polemika: A. Z.: tamże. nr 136 s. 694--695. 
Odpowiedź Idźkowskief!:o: tamże. nr 138, 8. 705-70t!. 
Nar.  


2618. [JASKóLSKI: W sprawu' pomnika Kopt'l'nika \\ Warszawit> ]. {(Uf, 
pol. 1830 nr 166. 


2618a. KRAUSHAR t\.leksamler: Zabytki war8zawHkit.. Projekt do posągu 
K0I'Pruika, z roku 1824. Tyg. ilu str. 1904 nr 27 s. 535. 


2ól9. KRAUSHAR Aleksanol'r: Towarz\'!'two WarHzaw!'kie Przyjaciół Nauk 
1800--1832, Kraków 1900- 1911. 
Większe' wzmianki o Koperniku: 
I. 3 s. 121-124: odezwa Tow. Przyj. Nauk w !;prawie pOJllnika w Toruniu (1809); 
I. 4 w aneksie. 8. 394-398: list A. Krzyżanowskiego do wydawcy dzieła: Cent medail- 
1es d'hommes celebres (1819) [w sprawie narodowości Kopern.ika]; 
. L. 5 8. 66-72: 8prawa narodowości Kopernika w związku z medalem Duramia oraz sprawu 
pomnika warszaw8kiego. , 
t. 6 s. "7 -78: odpowiedź Sniadeckiego na uwagi BrinkJeya dotyczące pracy Śniadeckiego, 
;o 
o Koperniku; s. 442-443: list Niemcewicza do Thorwaldsena; s. 443: fundusz pomllika war- 
szawskiego; s. 445-447: raport Sierakowskiego w sprawie budowy pomnika; s. 450-454: 
protokół Komisji budowy ponmika; lIu!;tracjt': s. 85 - model podstawy pomnika pomysłu 
Idźkowskiego; s. 87-toż. Corazzief!:o; s. 389 - modt'1 pomnika Thorwaldsena; s. 309 i 319 
projekt pomnika -Z. Vogla: 
t. 7 s. 107-'-111: odezwa O. Szanieckiego w obroni" narodowości Kopernika: s. HI-JJ3: 
X. B. polemizuje z Szanieckim. 8. 120 -- 122: założenie fundamentu pod pomnik Koperniku 
"' Warszawie 3 XI 1828; s. 340-354: odsłonięcie pomniku. Jl V 1830 oraz tekst Ody Osiil- 
..kiego; s, 450--452: Główue warnnki «ontraktu w ..prawie odlewu pOSQgU Koperniku 171\' 
1828; 8.454-457: Raport Komisji budowy posągu Kopernika. czerwiec 1828 r.; s. 459-461: 
Akt zalożenia podstawy do posągu Kopt'rnika, J.-XI 1828: s. 461-462: Protokół posiedze- 
nia administracji Tow-a Przyj. Nauk", sprawit' posągu Kopt'rnika z 7 XI 18211; 8. 496: Pro- 
gram inauguracyi posQgu Kopt'rnika [przerlr, z Kllr. warsz. 7 ,- 1830]. 


, . 
2620. KUI/-OWSKI Francis:iwJ.. Ksawl'fY: Pamiątki miasta Warsza\\y. T. I. 
Warszawa 1949. 
s. 115: o pomniku Kopt'rnika. 


, 


2621. LIPIŃSKI Tymolt'u8z: Zapiski z lat 1825 -1831. Kraków 1883. 
s. 177 - 179: o uroczysto
('i odsłonif('in pOlllniku Knpt'rnikn " 'Varsznwit'. 


2622. [MOCHNACKI Maurycy?]: Owa I'tIIJtniki. K'lłr. pol. 1829 JJI' 4. 
O pomnikach Poniatowskit'p;o i Kopt'l'I1ikR. 


2623. -1:,e MONUMENT Copemic o,. Varsllvil'. W: Nicolas CIIPI'rnic. HuB. 
spe-cial. Paris 1953 (poz. 647) s. 12- 13. 


a

 


-
		

/Licencje_039_07_335_0001.djvu

			. 


2624, NIEMCEWICZ Julian Ursyn: Pamiętniki czasów moich. Paryż 1848. 
8. 411-413: -odsłonięcie pomnika Kopernika w Warszawie. Przedr. pt.: Jak odsłonięto 
pomnik Kopernika. gwint R. 2:1952 nr 24 8. 18, ilustr, 
Pniw. Tor. 


, 

 2625. [NIEMCEWICZ Julian Ur8yn: Przł'mÓWiellie wygłoszone podczas 
udsłonięcia pomnika Kopernika w Warszawie 1830 r. Pełny tł'kst:] "Trzy 
blisko wieki upływa"... Kur. warsz. 1830 nr 128; Gaz. krak. 1830 nr 41; Gaz. 
pol. 13 V 1830 fragm. 
 nił'j przedr. wart. "Kopł'rnik zjawi
 się w Warsza- 
wił''', ProM. R. 9: 1953 nr 2 8. 124. 


2626. [O POMNIKU Kopt'rnika w W ar8zawit'] "Postument. Z cio!->owt'go 
kamienia, na którym stoi p08ąg..." Kur. warsz. 1829 nr 307, 


2627, [O POMNIKU Kopernika w Warszawie]. "W oiecności Juliana Ursyna 
l\Jiemcewicza..." Dz, wil. 1828, Nowiny nauk. T. 3 S. 464-466. 
O przedmiotal,h wmurowanyrh do podslawy pomnika. 
. 


2628. OOŚLONIt:CIE pomnika Kopf'rnika. Stolica Ił. 4: 19-1.9 JlI' 32 101. 12, 
ilu8tr. 


2629. [OOSLONIt:CIE pllmnika I\.lIpt'rnika w Warszawie 1830 r.] Gaz. pol. 
12 \ 1830. (Fragm. pt.: "Kopt'rnik zjawia się w Warszawie", przedr. : Probl. 
n. 9: 1953 nr 2 8. 124); Kur, pili. 1830 nr 142, 150, 156 157, 162, 165; Kur. 
lVursz. 1830 nr 127, 134, 13ó. 
Przedr. opisu 1l1'Oczysto';ci z Kur. pol. nr 15lJ : Polkowski 1.: Koperniki.jana. T. :I 11175 
s, 74-75. 


2630. PIERWOTNY prujt'kt pOIm
ika Kupl'rnika. Jf/ieczoT'\' rodz, 19114 nr :łl. 


2631. La POLOGNE historiqUt" litt
rairł', JUtHlumt'ntalt, I't pittorł'squt'." 
[Hed:] Leonard Chodźko, T. I Paris 1835. 
s. 20-24: Monument de Kopernik, ilustr. 
([niw. Tor. 


\ 


2631a. POMNIKI Mickiewicza, I\.lIpt,rnika 
zionł'. Cios Ludu R. 2 : 1 Q45 nr 21 8. 1. 


ks. POlJiatow!	
			

/Licencje_039_07_336_0001.djvu

			.  


2634. RUDZIŃSKA A.: Mikołayowi Kopernikowi I'Odac} 
24 V 1943], Urania R. 18: 1946 nr 3/4 s. 63-64. 
Tamże nr 5/6 s. 119 o nit'mieckim napisie na pomniku Kopł-I"uika. 


[w War!!zawic 


Słonimski A.
 Na pomuiki warszawskie, zob. poz. 2371. 


2635. SŁÓW kilka z powodu wzniesionego Kopernikowi pomnika w War- 
szawie i o dziele barona Zeydler [tekście: Zaydlel']. Gaz, 1varsz. 23 V 1830.-, 
Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 3.1875 s. 76-78. 
, 
2636. STAROŻYTNOŚCI Warszawy. Dzieło zbiorowI' wvdawanl' przl'z AIt.- 
ksandra Wejnerta. Seria 2, T. 6, Warszawa 1858. 
s. 316-351: szczegóły o pomniku Kopernika w Warszawie. 
Uniw. Tor. 


" 


\' 


2637, TOWARZYSTWO Królew!'kif' Warszawskil' Przyjaci6ł Nauk. [War- 
szawa 1815] k, l. 
Odł-zwa w sprawie zbiórki na pomnik Kopernika, 4 czerwca 1815 r. 


... 


2638. WAGNER Wacław: Z dził'jów warszawskiego Koperni
a. Stolica 
R. 8: 1953 nr 9 s, 12, ilustr. 
Na ostatniej stronił' całostronicowa fotografia warsz. pOJllnika. 


2639, Z. B.: Zapomniany pomnik Kopernika \\ War!lzawil' [dłuta Fau- 
styna Cl'uglera]. Stolica R. 8: 1953 nr 41 s. lO, ilustr. \ 


Zob. też poz. 748, 2975. 


INNE RZEŹUY 


, 


2639a. Dl CK .J[ulius]: Zwei unbekallnte Entwiirfł' Gottfricd S('hadows zu 
"im'm Kopf'rniku!l-Denkmal. SU'nu. 28: 1952 lir 9/10 8. 177- 181, i/ustr. 


2640. DISCORSO pronunciato .ndlo !lcuprinll'nto d'un busto di NicoM Cuper- 
nico, donata dalIa RepubJica Polacca aUa H. Univprsita ,Ii RulognR il 15 no- 
vl'mbrp 1936. [b. m. i r. w.] ss. 35. 


2641. KOPERNIK 10 symbol łączący Polskę z Italią. Uroczystość od!!ło- 
nięcia popiersia Kopf'rnika na Uniwersytecie Roluń!lkim. Pololli"-Jf,,,lilł 1936 
s. 31-32. 


2642. OOSLONł.t;:CIE puplt'rsla M. Kopernika w llajsl	
			

/Licencje_039_07_337_0001.djvu

			. 


, 
2644. HEIS: Gypsbiiste von NikolamI KopernikU/ol, Jf'sehr. fAstron., l'vIe- 
tcorol. Geogr. 5: 1862 s, 233. 


2645, KOPFF August: Eine ncuc dt'm <';oppt'rnicus-Institut 
estiftt:'tc Biiste 
dl's Nicolaus Coppcrnicus. Mitt-en Copp. Inst. 5: 1939 nr 1. Orlh. 


2Mb. Eiu NEUES Copernikus-Denkmal. Thom. 7.tg. 1876 nr 253: 28 X. 
O popiersiu dłuta Jaroczyńskiego: I 


2647. TEGAZZO F.: "Kopernik" statuetka K u('harzl'wskiq
o. Tyg. il.tstr. 
T. lI: 1873 s. 105, ilustr. 


" 


2648. WYSPIAŃSKI Franciszl.k M.: Auzf'igf' ciner Biistl' VUIl Kopernikus. 
[Oraz] Nachschrift rll'S Herausgebers.. Grunert's Arch. Mathf'm. Ph.'Ys, 38:_ 
1862, Liter. Bericht 151 s, 1-2. 
Opis rzeźby wykonanej wg portretu Rasctiego. 


\. 


'UWALE 


2649. BENDER Jmwf: Beitrage zur GI'I'chil'htt, dt's I'rcm;sischt'Jl Gf'ld- uno 
I\Hinzwl'sens. Z. 'f Geseh, Erml. Brl. 6: 1878- 
s. 560-561: o medalach dotyczących Kop"rnikn, 
Uniw. Tor. 


2650. HUTTEN-CZAPSKI Emecyk: CataJoglH' dl' Ja l'ołłt'ctiun df's medail- 
Jes et monnail's polonail'es, St. PI.tersburg-Cracovie 1871- -1906, 
'\1.eda1e dotyczące Kopernika: v. 2 8. 102, 127, 196-197, 499 -,500, 4 reprod. na tabl. X; 
v. 3 s, 192, CXIJ; v. 4 s. 155-156, reprodukcja 2 medali. 


, 
2651. K[OEHNE] B.: Denkmiinzl' auf CopeTJlic, 
penkunde Jg, 4: 1844 s, 365-367. 
Tab], ł3-ta znwiera podobiznę tego nieznanego medalu. 
Uniw. Tor. 


Z. f Miinz-Sicgcl u. Wap- 


"- 
2652. KRYWIAK .T,: KO)ll'rnik w mcdałicrstwk Now, Tyg. 1954 nr 7 8. l, 


ilnstl'. 


2653. LENGNICH 1\.[arJ] B[enjamin]: Merkwiirdigkcitcn cmer Miinz -uno 
Ml'oaillen Sammlung in Danzig, J, Von u, f Deutschland 1791. 
I. 853: opis meda1u wybitego ku czci Kopernika przez Chr. Wermutha. 


2654, MEDAL odbity w r. 1873 na pamiątkę jubileuszu Kopernika, Tyg. . 
ilusle, T, 13: 1874 8, 8. 


326 


....
		

/Licencje_039_07_338_0001.djvu

			2655, VOSSBERG [F. A,]: Die Miinzen der Stadł Thorn, [c. d.:] Z.f. Miinz-, 
Siegel-u. Wappenkunde 5 : 1845. 
s. 187 -189: o medalach ku czci Kopernika wybitych. 
Uniw. Tor. 


, 2656. W OLYŃSKI Artur: Medaglie di Nicoló Copernico descritte dal. .. 
Firenze 1879 ss, 16, tabl. 2. 
Tłum. poJ.: Medale M. Kopernika opisane przez.,. Tłum.: <\.. Zdanowicz. Kosmos lIJ04 
s. 397 -409. 
Pozu. TPN. 


INNE 


ZNACZKI POC.ZTOWE, FILMY 
2657. FLYNN Jamel'ó P.: Stamps recall scientific work of C(;pernicul'ó. Po- 
lish astronomł-r was all'!O (łOl.tor 
mrl }lainter. Rochester Democrat a, Chroniclf' 
23 V 1943. 


2658. GINTER Stcfan: Zt'msta Kopernika. (Humoreska filatelistyczna). 
Kalo dla Warmii i Mazur 1954 s. 105; Sląski Kal. katol. 1954 s, 139- ,140. 
O niemieckich znaczkach pocztowy chwyd. w r. 1943 ku czci Kopernika w Gcn. Gubernii. 


2659. MULEWSKI B.: Kopern,k na znaczkach Iłllcztowych. llllstr. Klłr. 
pol. 22 /23 III ] 9'3 s. 8. 


2660. SCłlUSTER N.: Ein dl'utscher Fon;(:her Im Markenbild, ZUIJl 40U. 
Todt'stag des KOfJernikus. Rriefmarkenbott, 56: 1943 s. 100 102. 


2660a. STRAClIOTA-(;ORZYCKI J.: D£'r rt'tu8chit'rLt' l\.o)lNuiku,". BrieJmar- 
ken-Rdsch. 1925 nr 19/20. , 
Art. omawiający znaczki pocztowe polskie z podobizną kopernika. 
Polemika: Krzyżanowski Jerzy: List otwarty... Iw sprawi\' narodowoś\'i Kopl'rllikal. 
llustr. Prz. filntelisl, R. 1 : 1925 nr 4, 5. 


I 
2661. BALLENSTEDT Jauw;z, Haf; Wojciech: i\'likołaj Kopernik. Film 1953 
nr 39, s, W-II, iłustr. 
Fra!l:m. scenariusza filmowego, 


2662. S. B.: Polski film o I\.opuniku. Film 1953 nr 23 8. 4, ilm;tr. 


Zob. też poz. 3732.
		

/Licencje_039_07_339_0001.djvu

			\, 


IX. MUZEA. \'\')'STAW' ORAZ INNE FOHM' I!CZCZEI\IA 
PAMłĘ(:I KOPEHI\ITKA 
I 


\1UZE-\ 


-:: 


2663. A1'ITONIE\\ICZ .h'rzy:. MU".lt'um .M. I\.0l't'rn;ka \n' Fromborku. 
Prz. zach. H. 4: 1948, Tł. 1'. 329- .33()' 


2664. A NTONIEWICZ Włodzimierz: MuzI'um Mikulaja K0I'I.:rnika WI' From- 
hurku, Odra 4.: 1948 lU' 36 1'. 3. 


2665. BHACHYOGEJ, Eugeu: Bal' l\.ul'l't.ruiku..;-.Mmwum Iłl Frauenburg, 
'<:Jhiug 1916 "I'. 55. ilustr. 6, 
Uniw. Tor. 


. 


2hbb. CHYCZEWSKA Alina: \V kręgu I\.ulwrnika Wyczółkowskit'go. 4rkona 
1948 nr 7/9 s. 14- 15. 
O otwarf'iu muzt'um wt' }'romburku, 


2667. DUDZIŃSKA Z[ufia]: Tam, 
dzit' żył K0l'l'ruik. Świal 
nr 172 s. 2. 


My ] 955 


2668. FENIKOWSKI Francit;zck: Przvmorzt'. Warszawa 1953 
s. 82-88: Fromborski drogowskaz. 
() muzeum we Fromborku. 


2669. GOLlŃSKl Le:,;zt'k: Słom'czlle godziny Fl'o,mborka. Tryb. Ludu 2 VI[ 
t 953 s. 4. 


o muzenm fromborskim. 


" 
2670. K-\RPIŃSKI Jt'I'zy: A jednak się rusza... () Muzeum Mikołaja Kepl'r- 
uika w Fromborku. Widnokrąg 1953 nr 25 s. 4. ilustr. 


2671. MAMUSZKA Franciszl:'k: Fromborskie 
niku. Ilustr. Kur. pol, 23 V 1952. 
O muzeum Kopernika .we Fromborku. 


pamiątki po Mikołaju Kopcr- 


, 


327 


.. 
I
		

/Licencje_039_07_340_0001.djvu

			, 


2672. MANKOWSKI H [ermann] : Im Koppernikus-Museum zu Fraucnburg. 
Ostpr, Ztg. 1923 nr 42. 
2673, [MAZURKIEWICZ] Krystyn: Muz
um na ziplonym wzgórzu. [From- J 
bork] Ilustr. Kur. pol. 28 VI 1951, ilustr. 
, 


2674. MIĄCZYŃSKI Jan Antoni: Poznaj Muzeum Mikołaja Kopernika we 
Fromborku, Z 21 ilustracjami w tekścip, Przewodnik. Warszawa 1949 ss. 35. 


, 
2675. MOST.: Muzeum we Fromborku. Ilustr. Kur. pol. 22/23 II 1953. 


2676. Le MUSEE Copcrnic de Frombork. W: Nieolas Copcmic. Bull spi- 
cial. Paris 1953 (poz. 647) s. 14. 


2677. El MusEo Co])crnico de Frombork. Nueva Polonia An. 6: 1953 
nr 73/74 s, 14, ilustr. 


2678. MUZEUM Kopernika we Fromborku, Wolność 29 V 1953 s. Ó. 


2679. MUZEUM M. Kopernika we Fromborku. SI. powsz. 1948 nr 245. 


2680. OPALEK Z.: .W
 , fromborskim Muzeum, Tam, gdzie rodziła 6i... rl'- 
, .. . 
wolucja w przyrodoznawstwie. Glos Pracy 10 VII 1953 s. 6, ilustr. 


" 


2681. PAGACZEWSKI Janusz: Muzeum M. Kopernika Wt' Fromborku. Ura- 
nia R. 19: 1948 s, 86-90, ilustr. 
Uzupelll. przedr.: Wied:m i Życie 1948 ur 11 s. 1031-1034, ilustr. 


2682. PIETRZĄ.K-PAWLOWSKA Ireną: Otwąrcie Muzeum M. Kopt'mika 
we Fromborku. Prz. zach. R. 4: 1948 s, 553-555. 


2683. POLENS Jugend besucht das Kopernik - Must'um III Fromburk. 
Jenseits d.Oder Jg, 4: 1953 H. 8 8. 10- -11, ilustr. 


2684. PRZYPKOWSKI Tadeusz: Muzeum Mikołaja Kupernika Wt' Fromborku, 
Przewodnik. Warszawa 1948 RS. 20, ilustr, 7. 


2684a. SCZANIECKI Michał: Wystawa Kopernikowllka we Fromborku. 
Muzeal. 1955 nr 4 s, 16-25, ilustr. 


2685. SLIZIEŃ Otton: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. A.wart. 
muzeal. R. 2: 1949 s, 120-121. 


328
		

/Licencje_039_07_341_0001.djvu

			2686. WAI.łCKI Franciszek: Wf' frumborskiej wieży. Morze 1953 nr 7 - .... 
s. 13, ilustr. 


J 


2687. WlDERA Alf'ksander: Muzeum Mikołaja Kopernika Wł- Fromborku. 
Ogniwa 1948 nr 39. 


, 


2688. STENZ Edward: Wrażenia z :;o;it"mi Hf'lwt,tów. Urania H. 4: 1925 
nr 9. 
s. 55-57: o sali Kopt'rl1ika w Muzeum Narodowym w Rapperswylu; ilustr. przed- 
stawia reprodukcję medalu z podobizną Kopernika i Kolumba, wybitego w Chicago w 1893 r. 


'2689. ARMELLlNI Giusepl'e: I cimdi di Copernico. G. d'ltalia l8 IV 1933 
s. 3. 
O muzeum Kopernika w R z y m i e. 


2690, B. St.: Muzeum KopJrnika w Ihymir. T.:yg. ilu str. T. 8: 18798.279. 


2691. EREDIA Filippo: ()uel che ci ha dato Copernico. G. d'!talia 7 III 
1924. 
O muzeum Kopernika w Rzymie. 


2692. HULEWICZ Marceli: Polskit> Muzt>um Kopt'rnika w Rzymie. /lllch 
liter, 1876 t. 2 s, 408409. 
Toż w jego: Drobne prace. Kraków 1883 s. 179-186. 


, 


. 


. J 


2693. HULEWICZ Marceli: Jeszczc o Muzeum KopC'rnika w Rzymie. Ruch 
liter. 1877 t. 2 8. 367 -368. 
Toż w jego: Drobne prace, Kraków 1883 8. 179-1116. 


2694. J EUNEK Edvard: Mmwo Copernicano v Rime. Narodni Listy 1879 
nr 119. 


26Q5. KRASZEWSKI Józef Ignacy: [Odezwa w sprawie dostarczania pa- 
miątek po Koperniku dla muzeum w Rzymie]. J)z. pazn. 1873 nr 94. 


. 
2696. MUZEUM Kopernika w Rzymit.. Ruch liter. 1877 t. I s, 207-208. 


2697, MUZEUM Kopernika w Rzymił'. Bibl, warsz, 1879 t, 4 s.429-434. 
, 


2698, MUZEUM Kopernika w Rzymie, Tyg. ilustr. T. 7: 1879 s, 30, 87, 
147, 194, 227, 262-263, 291, 343. 


329
		

/Licencje_039_07_342_0001.djvu

			2699. NOTJZJE 8ull'impianto dt'1 mUlwo Coperllieallu t'd a
tl'lJllomieo a Ruma. 
Hologna 1887 RS. 32. 


2700. P ALMJERJ Aurelio: IJ MU8eo Coperuicano di Roma. Europa orient. 
3 : 1923 nr 5 1'. 273 280 ora? W: II IlOlIO ciIlCJllaułt>nario... (poz. 6
9). 
(."iw. Tor, 


2701. PIUNTS: I\.i. Co per nico fra gli al'1trOJwmi dcl Jlumrlo, ricordu dł-łr 
inauguraziOJw dei Must'o COPI'rllieano a Huma. Roma 1874 I pOl;tr. fac!'im.' 


2702. WOLYŃSKI Artur: Bnwi notizil' 8ull" impiantu dl'! Musco CUlwmi- 
t
ano t.d aRtronomico di Roma. Rologna 1887. 


2703. WOLYŃSKI Artur: Din'zimu' r!t'1 Mw;!'() C
'pl'rnicanu I.d a8łronomicu. 
Homa 1888. 


2704. WOLYŃSKI Artur: Kumisja urządzająca Muzt'um "-opl
rllika. Orle- 
zwa,., z dnia 20 I'aźd?iernika r. 1877 " sprawiI' 
kładek na Mu?eUIn Kopt'r- 
nika w Rzymit' S8. 4. 


2705. W OLYŃSKl Artur: MUI;t'o COllcrnieallu, 081-OIa Mm'l'u Iii a
1 runomia, 
fisica scit'net' e matt'matiea a Roma. ROI
la 1891 I's. 7. 


2ł(1ó. WOLYŃSKI 
zcum K0l'ł'rnika w 
Przedr.: Klosy 1876 


Artur: 1)0 redakcji Biblioll.ki Warl-Ozawskiej. [O :Vlu- 
Rzymie]. Bibl. warsz. T. 143: 1876 1. 3 8. 323 - 326. 
nr 583 s. 138 z duższym wstępem redakcJi. 


. 


2707. WOLYŃSKI Artur: Muzeum KOJwrnika w H?ymil'. GilZ. numa. 1877 
nr 75 


2708. WOLYŃSKJ Artur: Muzeum Kupcrnika \\ Hzymil'. Kosmos' (Lwów) 
1876 8, 213- -221. O,lh. Lwó" 1876 88. 8. 


2709. WOLYŃSKJ Artur: Muzeum KopernikowI' w Rzymit'. Tyg. ilw>tT. 
T. 33: 1876 8. 276.  


. 


2710. Cały T o ru ń pupil' m prujt'kł uT?ąrlzl'llia MUZI'lIJn K0l'l'rnikow- 
. "kiego. Ilustr. K UT. pol. 14 X T 1951. 
I 
2711. JASTRZĘBIEC Stanisław: [Muzt'lItn "0I'I'rnikow
kil' w TUJ'Uuiu J. 
Nltch liter. 1871 nr 21, 22 i 24. 


:131)
		

/Licencje_039_07_343_0001.djvu

			2711a (K z): Proj
kt uczestników w)'cieczki [zorganizowania mUZl'um 
\\ domu Kopernika]. I.'ustr. Kur. pol, 1950 nr 326: 26 XI. 
W związku z tym: Dom Kopernika w Toruniu pomit'ijci .iednak muzt'um. Tamie. 19511 
liT 328 : 28 XI. 


2712. [MAZURKIRWICZ] Krystyn: '" kręgu chwały. lI"sIr. Kllr. pol. l()52 
nr 332. 
W Aprawit' muzeum KopeTllikowAkicgo w Toruniu, 


. 
27J3. SP: Muzeum \\
rorlzil' Kopt'rnika. Dz. pol. (Kraków) 1948 nr 244. 


2714. STENZ EdwUl"d: [AI'Ł-ł w sprawie lłlUZI'lJln Kopernika \\ Toruniu I. 
Urania R. 22: 1951 nr lJ -12 s, 263-264. 


2715. W ASIUTVŃSKI .Jt'rt'mi: O muzt'1I1Il Kopt'rniki'ł w Toruniu. Gaz. pol. 
'1937 nr 317. 


WYSTAW'- 


I , 
2716. CSORBA Hdena: Wystawy kopernikowskił'. Nauka pol. R.l: 1953 
nr 3 s. 151-153. 


, 2717. MI1\CZVŃSKI J au Antoni, Mart yna WłmlY8ław: Mikołaj Kopernik 
l473- 1543. PrzewOłlnik po wystawił' ohjazrlowt'j "Mikołaj KOPI.rnik". War- 
!Jzawa 1950 ss. 45. mapa. 


2718. SUKERToWA-l:hEURAWINA Emilia: Na marginesi
 objazdoWt
j \V
- 
staw
 "Mikołaj Kopt'rnik", Prz, zach. R. 5: 1949 nr 11 s. 
03-504, 


2719. HAłłN Aś Kazimil'rz: Odsłonięci.' pomnika [kultury narodowl'j 
Collegium Maius]. Życie liter. (Kraków) R. 3: 1953 nr 4 s. 4-5, ilustr. 
O przebudowie ColI. Maius w Krakowit'. pobycie Kopernika w Krakowit' i ma.i'ict'j Mię 
lalll odbyli wystawit' kopt'rnikowski£'j. 


2720. BARNAŚ Kazimierz: Ogólnopolska Wystawa Kopl
rnikowska \\ Kra- 
kowif'. Ż,'Vcit' ;itt'r. n. 3: 1953 nr 28 s, 10, ilustr. 


2721. BIAŁOBORSKI Eu!>tacby: Ku czci Kopernika wystawa ,juhilt'uszowa 
w Krakowie, ż.'Ycie Warsz. 5/6 VII 1953 s. 5. 


2722. BIAŁOBORSKI Eustachy: Niedokończona symfonia czyli blaski CH'- 
nie kopernikowskiej wystawy. Probl. R. 10: 1954 nr l s. 58-59. :H
		

/Licencje_039_07_344_0001.djvu

			2723, BIAŁOBORSKI Eustachy: Od :sali tortur iłll rakit' t y międzYl'lałll'- 
tarncj. Nowy S1viat R. 4: 1953 nr 18 s. 3. 
2724, BIALOBORSKI Eustachy: W mrokach 8TednillWit'cza. PallOr. (I,óiłź) 
1953 nr 25 s, 2, ilu8tr. 
O wystawie w Krakowie. 


2725. BIALOBQRSKI Eustachy: WVl'ltawa 
Echo Tyg. 1953 nr 14 8, 2. 
# Zapowiedź wystawy. 


Kopcrnikllwska w 
I 


I\.rakowil'. 


. 


t 


2725a. BOGUCKI Janusz: Doświadczenia t'k8pozycyjnt' Wystawy 1\."1'1>.1'- 
nikowskicj w Krakowie. Muzeal. 1955 nr 4 8. 26- -32, ilu8tr. 


. , 


2726. CZERMIŃSKI Adrian: Od mrokó\\ Średnillwiccza do blasków ocllll- 
dzenia. Gaz. tor. l VII 1953 8. 6; Now. Tyg, 1953 nr 26 s, l: SI. T.yg. R 2: 
1953 nr 26 s. 2; Swiat i My 1953 nr 72 8. l, iluEltr. \ 
O wystawie w Krakowie. 


, 
2727,.CZERMIŃSKI A[drianJ: Tu zrodziła ,uę myśl kllPt'rnikowska. Gaz. 
tor. 26 VI 1953 s. 4. 
, Otwarcie WY8tawy w Krakowie. Nolalka ta ukazała się w szere
u pt'riodyków, m. III. 
w Slowie Tygodnia nr 25 s. I, pod kryptonimt'm ac. 


2728. JJD: Wystawa Kopl'rnikowska w Krakowil'. fJziś 
1953 nr 31 s. lO, ilustr. , 


Jutro R. Q: 


2729. KALIŃSKI Zygmunt: WYHtawa Kopcrnikowska. Tryl}. 7)g. ] 95:J 
nr 67 8. l, ilustT. 


2730, KALKOWSKl Jan: Mikołaj. Kopernik na tlI' ł'llllki Odrodzcnia- -wy- 
stawa w Collegium Maiu8, Od A do Z 1953 nr 27 s, 1,3, ilu8tr. 


2731. KUCZYŃSKI Janusz: Kopernik w "Collt'gium Maimj". Swietl. H. 4: 
1953 nr 9 s, 22-23, ilustr. 


2732. KWIECIŃSKA Z[ofia]: "W środku zaś wszystkiego znajduje się słońce", 
(Wystawa Kop"mikowska w Conł

i11m MaiuR w Krakowie). Tryb, Ludu 17 
vn 1953 8. 4. 


2733. K YDRVŃSKI Lucjan: (;('niU8Z Odrlldzellia. Przechadzka "Przekroju" 
po Ogó]nopo]8kit>j Wystawit' Kopcrnikowskit>j w Krakowie. Przekrój 1953 
nr 429 s. 8-9, ilustr. 


332
		

/Licencje_039_07_345_0001.djvu

			\, 


\ 
2734. LEPIARCZYK JózI'f: Dzido Kopernika w C;ollegium Maius. Prz. kul,. 
1953 nr 30 8. 3, ilustr. 
, 
, 
'2735. MARWOY: Mikołaj Kopernik na tle epoki. Odrodzcnia. Wielka wv- 
stawa w Krakowie. Wszechświat 1953 z. 8 8. 186--189, iJustr. 


. 


2736. OTWARCIE wystawy w Krakowi!>. "Kopernik na tle epoki Odro- 
llzehia". Tryb. Ludu 23 VI 1953 8. 3. 


. 


2737. OTWINOWSKI Stefan: [Recenzja wystawy krakowskiej]. Nowa Kult. 
R. 4: 1953 nr 27 s. 6, 


.
 


2738. PAGcA.CZEWSKI J[anusz]: Ogólnopolska wyst:iwa Mikołaja Kopf'r- 
nika w Krakowie. Ochro Zabytków R. 6: 1953 nr l s. 69-72, ilustr. 


'\ 


2739, PAGACZEWSKI Janm;z: Wystawa Kopt'rnika [w Krakowie]. Od A 
110 Z 1953 nr 24 s. 4. 


. 
2740. PETERS Stanisław: Oli łazit>bnf'go do astronoma. Turysta 1953 nr 9 
s. 5. ilustr. 


2741. SZELINGOWSKA Maria: DokUlllf'nt kopt'ruikowskiego geuim;zu. Echu 
T.'Yg, 1953 nr 23 s, l, ilustr. 
n wystawie w Krakowie. 


2742. WMAR: Wit'lka Wystawa KOPI>rnikow,.;ka. Po prostu 1953 nr 35 ,.. b, 
iluHtr. 


. 


2743. WOŻNOWSKI Mieczysław: Ogólnopolska wystawa "Mikołaj Aoper- 
nik na tle epoki Odrodzenia" w Krakowie. Geogr. tv Szk. R. 6: 1953 nr 6 
s." 336-378, ilustr. 


, 


2744. UROCZYSTE otwarcie wystawy o Mikołaju Koperniku w Mariań- 
skich ł.azniach, Biul. [Wyd:] Czecho,," Służba inform. 1953 nr 84 s.7. 


2745. WYSTAWA K0l'!'rnikowska w Mediolanie. Tryb. Ludu 13 XII 1953. 


2746. A.: Wystawa K0l'l>rnikowska w Olsztynie. Sł. na Warmii Muz. 
R. 2: 1953 nr 7 S. '8. 


" 


333
		

/Licencje_039_07_346_0001.djvu

			" 


2747. PRZYGÓRSKI Zbignipw: Puwrót I\upernika. Odrodzenie H, 3: 1941, 
nr 25 s. lO. 
O "ystawie olsztyńskiej i uroczYl't08ciach we Fromborku. 


2748. S K: Wystawa KO)'f'rnika [w Olsztynif']. Urania R. 23: 19411 nr 5 jtl 
s. 128. . 


2749. WYSTAWA Kopernika \\' Olsztvnie. Otwarta w 403 rocznicę 
mit'rc"i 
\"iplkiego astronoma' polskiego. Olsztyn 1946 S8. 20. 
Zawiera m. in. poz. 1057. 
(fniw. Tor, 


2750. ZWtEDZAJl\C wY8ta\\ę w Starym Ratuszu L w Olsztynie] poznajemy 
życie i pracę Mikołaja Kopernika Wił'lkiego Polaka - obrońcy Olsztyna. , 
ż.'Ycil' olszt.. 31 V 1953 s. 6. 


2751. W no LUZIE Kopernikowi. (;los katol. H. 4': 1953 nr 17/188. IW. 
O wystawie w,Poznaniu. 


Zob. też poz, 3536. 


. 


2752. WYSTAWA I\ol'
rnikow,.ka w Pradzl'. Gaz. tor. 29 VI J%3 8. 2. 


2753, DNI Kopernikowskit' "' Toruniu. Glos Tyg. H.. 2: 1953 nr 31 s. I. 
O wystawie w Ratuszu, 


. 


2754. FELSKI Adam: W roku Kopernikow8kim. Wystawa w hislurycz- 
nvm rai uszu turuńskim. Gaz. tor. 20/21 VI 1953 s. 4. ilusil'. 


2755. I PIEKARSKA Hanna: W (lIIi kh)'f'rnikow,.kil'. Trvb. Woln. 1953 Dl' 27 
s. 3, ilustr. 
O wystawie " Toruniu. 


2756. R. S: Wyst
wa Kopf'rnikuw8ka w Toruniu. Dokumeltt
 m6wią 
o życiu i dzil,I(. \\ ił'lkił'go astronoma. llu.
tr. Kur. pol. 2t1 vn 1953 S. 4. 


UROCZYSTOŚCI h.opernikowskie w Toruniu. '\Iill. ,\(1. Hapm'ki otworzył wysta"ę..., zol.. 
poz. 3531. 


2757. WYSOCKI t\,: TonIIi 


Kopernikowi. ŻyÓI' W ar.
z. 7 V II 1953 s. 3. 


2758. WYSTAWA Kopf'rnikowska w Ratuszu [toruńskim). Gaz. tor. 14" II 
1953 s. 3. 


3:'ł4
		

/Licencje_039_07_347_0001.djvu

			2759, WYSTAWA, Kopcrnikowska W Toruniu mówi n kulcie Wielkiq,n 
AI'tronoma. /lustr. Kur. pol. 2 VII 1953 1'. 5. 


Zob, też poz. 250ł. 


. 


2760. ART: Nic rUHzył. Tryb. Ludu 29 XI 1953 8. 2. 
O niedoszłej do skutku z powodu zakazu władz miejskich wystawie koperłlikow
kiej zor- 
'gllnizowRnej przez Wło
kie Tow. Współpracy Kult. z Polską w Turynie. 


.' 761. B. K.: Wystawa kOł'ernik
w8ka w Politt'cłmice Warszawskiej. 
Urania R. 25: 1954 nr 2 s. 4Q. - 50. 


2762. D. K.: Wystawa kopernikowska w Warszawie. Stolica 1953 nr 25 
s. 2. ilustr. 


2763. ODRUDZENIE w Polsce. Przewodnik po Wystawie \\ Muzeum Nam- 
dowym w Warszawie 1953-1954. Warszawa 1953 8S, 125. LXIV. 
s. óQ--74: Sui u 27. 'likołaj Kopf'rnik. ilullIr. ss. XL -XLIII. 


2764. OTWAHCIE wy"tawy kupt';.nikow!'kiej \\ Tt'atrze Narudowvm \\ War- 
!'zawit,. ,- Tryb. ,",udu () IX 1953 s. L \ 
Przedr.: ll".
',', Kllr. pol, pt.. .."-oj
ko Polskie", hołdzie Kopernikowi..." 


2765. PACIOIIKÓWNA Jana: Przt'\\odnik )lO W
'sta\\it, Kopernikowski('j 
\\.' Wrocławiu. Wrodaw 1953 ss. 21. 


. 
INNE FOHMY l(;Zt:ZENłA PAMIĘCI KOPERNł"-A 


. 


2766. Dit, COPPERNIKlIS - Sternwarte [obserwatorium] zu Thorn. Thorll. 
Ztg. II V 1879 nr J09; Thorn. ostd. ZtR, 1879 nr 121- 123; Ostpr. Ztg. 187Q 
Rej), z. Nr J 53 155. 


2767. KRUNIKA tygudniowa. Tyg. liter. (W-wa) T. 11: 1873 H. 62. 
Projekt konkursu nRukowego lub zllłożenia ohsf'rwRtorium popułarłle
o. jako formy hołdu 
rlla Kopf"l'nika. 


2768. [ł,UHlEŃSKA Zofia] Z. Ł.: O trwały czyn Hoku KOl'eł'llikowskit
go. 
/lw.tr. Kur. pol. 3 I V 1953 s, 5. 
O budowie obsf'rwatorium af!trouomiczłlejl;o l' 'VI K. 


:ł3fi
		

/Licencje_039_07_348_0001.djvu

			, 


2769. STENZ Edward: Obst'T\\atorium Narodowe. Przyr. i Tl!chn. R. 2: 
1923 nr ó s. 321-324. 


2769a. WEISSE: Ideen iibcr die baulichen Ausfiihrungen der t:opperni- 
kUR- Stnnwarte zu Thorn, Thorn. Ztg. 1879 nr 106-107: 7-8 V. 


\ 


2770. Z.: Planetarium Im. Mikołaja Kopernika [w Katowicach] Tryb. 
Tyg, 1953 nr 65 s, 2, ilustr. 


2771. BACH Adulph: [List z Londynu w sprawie uczczenia Kopernika przez. 
ufundowanie corocznej nagrody dla najlepszego matematyka z uczniów toruń- 
ISkiego 
imnazjum]. Thorn. Wochenhl. 1843 nr l, 8. 


2772. JE NIKE Ludwik: Stypeudia wicczYlSte im. Kopcrnika przy Uni- 
wer8ytecie warszawskim. Tyg, ilustr. 1887 nr 227 s, 298-299. 
Zob. też poz. 942. 


2773. KAMIEŃSKI Michał: Musimy sl)łacić nasz dług Mikołajowi KOlwr- 
nikowi. (Do Młodzif'ży PolRldej). Urania R. 4: 1925 nr 7-8 s. 1-4. 


2774. KRASZEWSKI Witold: Bursi\ Im. Mikołaja KOPI.rnika w Toruniu. 
(;łos Rob. 1923 nr 21. 
Projekt uczczenia pamięci Kopernika. 


. , 


2775. PHA VILA o stipcndijach \meni Kopcrnika pri lmpcratorskum Var- 
!iavskom universitcte, HalSp. Min. Narodn. Prm!VeI\c. 26 II 1876. [Ku uczcze- 
niu 400-letniego jubilt.uszu Kopł'mika]. l. Min. Nllrodn. Prosv. r 185: 1876 
R. 15 i n. 


Uniw, Tor. 


. 


2776. STATUTEN du hei der 4. Sacularfeier dcs Geburtstages von Nico- 
laua CoppernicuR be
riindctł'n Thorner Coppernicus-Stiftung. Thorn 1879 ss. 7. 
lTniw, Tor. 


2777. STATUTEN der C0I'Pt'J'uieua-Stiftun
 fU.. .Jllngfrallt'n. Thol'll [1879] 
I-IS. Ó. 
Uniw. Tor. 


2778. STYPENDIA wif'czyste imienia Kopcrnika. Tvg. illłstr. T. 14: 1874 
1-1. 34. 


2779. STYPENDIUM wif'czyste imienia I\.opt'rnika. Tyg. ilustr. T. 13: 1874 
s. 114-115. 


, 


336
		

/Licencje_039_07_349_0001.djvu

			1" 


NIKOLAUS KOPERNIKUS 
GESAMTAUSGABE" 


BAND I ,.y 
OPUS DB REVOLUTlO
IBUS CAELESTlBUS 
MA"NU PROPRIA 
FAKSIMILE.WIBDEROABE 


,.;" 


	
			

/Licencje_039_07_350_0001.djvu

			,. 


'. 
-" 


.( 


ł, 
"'.. 


':
'.- j l . 


NIC()LAL 7 S (,,()PER:\' f( 'l 
S 
DE I
E\'OLUT«),\: i Bl'S 
PREF;\CE .-\tl:D BOÓK ł 


TIU "';I..\TU) 11\' 
JOłl
 .... UOUSO:'\ 
:\1. \. 
t:nw,'IłUI ................. I. C.rr'f' in dw l'lIlvn
"r ut n'I6(,..ł 


.'SSIS"'''' 11\ 
SB.lei IIROIII:TSK \ 
''''\,,11.&., l'" l' 
p
 ..1 :\1.tłł
"""IC. UlIIw Cnn.n"lłY lA ł..c.t-1. 


With 
 Iłiographical ::Ilote and ...ot.... to the 'I r .",I.t;ol' 


Printe" oriKlnally 
. 


()('C.4S/(J'V.41. .,un:... 
lun Al. .\STHfI:\O\IIC.\1. SOl'U,T\' 


:\0. I", 1'1-11 .\Jay 


12. Kal'la lylulu\\a /Je "f','ołUlio"ibwL.., 1.01111\.. JIJ.j,
. 


J
		

/Licencje_039_07_351_0001.djvu

			2780. Z AKTU fundacji ImIenia Kopernika, uchwalonego przez Radę IWa- 
sta Krakowa, odczytanego na posiedzeniu Akademii.,. W: Dwa pierwsze 
publiezne Iposiedzt'nia Akademii Umiejętności w Krakowie ". Kraków 1873 
s. 33-34. 


2781. BURHARDT Stefan, Mossakowski Józef: Z prehistorii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń 1946 ss. 45, drzł'woryt - Kopernik 
z konwalią - B. Marschalla. 


2782. MATYSIK Stanisław: Nad spiże trwalszy, Gdzież jest o śmił'rci ościńe 
twój? Ilustr. Kur, pol. 25 V 1946 s. 6. 
O Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. 


2783. SATYSFAKCJA dla KO}lt'rnika, Rob. pom. 13 VII 1946. 
C) Uniwer
yt('('ie w Toruniu. 


2784, DZIAN: W 1;l'ra wie schronisk t lU Y 1; t Y c z n y c h na szlaku koperni- 
kowskim, Ilustr. Kur. pol. 20 V 1953, 


\ 
2785. JAN USZKO Zbigniew: Na kopernikowskim szlaku. Świat i My 1953 
nr 77 s, 3, ilustr. 
O I Ogólnopolskim Raidzie Pielzym. 
, 


2786. JAN USZKO Zbigniew: Witamy Was [kolarzy] na kopernikowskim 
szlaku. Gaz. olszt. 14 -21 VI 1953 nr 141, wyd, nadzwycz. s. 2. 


2787, KURAN Józef: Na kopt'rnikowskim szlaku wodnym. Morze 1953 
nr 7 s. 18-19, ilustr. 


2788. A. L.: Tablica pamiątkowa ku czci Kopernika wt' Włocławku, Ura- 
nia R. 25 : 1954 nr 3 s, 84. 


2789, B.: Friedrich der Grosse plante t'm Mausolcum fur Kopernikus, 
Erml. mein Heimatland. Jg. 20: 1944 nr 10 s, 20. 


2790. HRYNIEWIECKI Bolesław: Nazwisko Kopernika w botanice, Wszech- 
świat 1954 nr 2 s. 35-36, ilustr. 


2791. COPERNICUS, an international joumal of astronomy, Ed, by Ralph 
Copeland... and J. L. E. Dreyt'r. Dublin V. 1-3: 1881-1884, 
, 


22 - Bibliolrafia Koparnikow.... 


33 'i
		

/Licencje_039_07_352_0001.djvu

			2792. DpI' COPERNICUS 
560. 


\"'!'f-in III Tlwm. A/tpr. _\'/sf:hr. IRó4 s. :>;)11 


2793. K(JPERNIJ\.. 
1898- 1900. 


Kall'flflarz 


kat nli('ko-pnll	
			

/Licencje_039_07_353_0001.djvu

			2803. PRZYBYŁ :Eugt'niusz: Toruń będzie miał "Dom Kopernika". Nowy 
Rob. 27 IV 1945. 


2804. PRZYBYŁOWA JL anina]: Książnic
 
nomowi. Gaz. tor. 26 I 1953; Bibliot. R. 20 
O kartotece Copernican6w. 


w hołdzie Wielkiemu Astro- 
1953 nr l s. 18-19. 


2805. STANEK Janina: Mikołaj Kopernik. (Sprawozdanie z lekcji języka 
IlUIskiego w kI. III). Życie Szk. 1953 nr 5 s. 264-266. 


2805a, WĘGRZYNOWICZ .T.: Tematyka kopernikowska na zajęciach poza- 
. 
lekcyjnych. Glos. naucz. 1953 nr 40 s. 5. 


2806. WOŁYŃSKI A [rłlu] (A. W.): Korespondencja z Florencji. T.'yg. 
/ł.ielkopol. R. 2: 1872 nr 
 s. 124. 
Projekt opracowania Pamiętnika względnie Archiwum Kopernikowskiego. 


2807. FRITZSCIIF. E. G.: CO}lernicus. Quartett f. Mannergesang. Lt'il'zig 
[ok. 1860]. 


2808. HEINEMAN N C.: COJlt'rnicus - Galop)'. Op. 6. Bremen [ok. 1847- 
1852]. 


....ASSERN T. Z.: eztecy molety kopernikowskie, zob. poz. 1611. 
. 
2B08a. NEUMANN Emil: Kopernikus junior od[er] astwnomische Studien: 
,.Es ziehen hoch am Firmament" fUr Tenor, fur Bas. Leipzig [ok, 1863-1873] 
Dn Lt'ipzigt'T r.nml'Jt.t Sall
ł'r .Samm)unl'!: anserwiihlter Liedt"r etc. N, 43, 
43b. 


2808b. SNIZKOWA Jitka: Odnalezienie opery łacińskiej "Copernicus trium- 
I,hans", Muzyka R. 6: 1955 nr 7/8 s, 60-61. 
Rękopis nieznanego kompozytora z XVIII w. odnalpzionv w kla!lztorzt' w Ospku (tSR). 
Wystawiona w Pradzt' 16 VI 1954. 
Zob, ponadto poz. 2327, 2819, 3501. 


.
		

/Licencje_039_07_354_0001.djvu

			'\., OBCHODY HOCZNI(; OHAZ PISMlENNICTWO 
OKOLICZNOSCIOWE 


28U9. BRACHVOGEL Eugcn: Zur Wiirrligung dt"s (;oppernicu8 in der 2. Half te 
clł"s 16. Jahrhumlcrts in Frauenburg, Z. f Ges(:h. Erml. Brl. 28: 11)43 s. 47-52. 
Praca nieukończona 
wodu śmierci autora, 


2810, DEMKów Jan: Kult Kopt"rnika w (lubiI' ubł'cnej a przł'd 50 laty. 
Oz. bydg. 1923 nr 130. 


2811. H. C,: Platoniczny kult Kopernika. K róluwa nauk jC"!"t kopciul'z- 
kit'm w Polsce. Echo warsz. fi V 1923. 
O stani.. astronomii w Pol"ce. 


2812. Jak dawniej czczonu w Pulsc.. pamięć I\.0pł'rnika. ŚU7iut 11)53 nr 22 li. 9. 
. 
2813. K.: Kult Kopernika w Polsce. Kur. por. 1 Ił Ił 1923. 


2814. KRAUSHAH Aleksander: Ohch()(h 
U'tlrsz. 18 II 1923. 
Rys historyczny obchodów. 


I\uł'ł'ruikowskił' \\ Pul !'!!'t" , Kltr. 
. 


2815. KUCHAHZEWSKl F..liks: Uczczenił, pamięci Kopernika \\ naszym 
kraju w wi('ku XIX prz('z rozprawy, ody, mł'dalc, pomniki, biografie, ryciny 
i zupełne wydanie dzieł z l)rzekładem polskim, W jego: O astronomji w Pol- 
sce, Pam, Tml]. naltk ścis
vch Ił' Ptlryżu 2: 1872 s. 202--214. 
Uniw. Tor. 


2816. PIAZZOLA - BELLOCJI Margherita: (;onw rll,gnam..nt.. ricordan Copł'r- 
nico a Ferrara. Corr. Padtlno 12 VI ] 930. 


2817, PROWE L('opold: Das Andenken des Copernicu8 bei der dankba- 
ren Nachwelt. N. Preltss. prml. Rl-r Brl. 11 : 1866 s. 353--402. Odb. Thorn 
1870 8S. 50. 
Uniw. Tor. 


34U
		

/Licencje_039_07_355_0001.djvu

			, 


2818. Z. D,: Pamięć Kopernika czczona \\ Polsct' podczas epoki saskiej. 
Kllr, pozn. 1923 nr 39. 


1830 :- 1872 


2819"'. !\.UPEHNłK. [Wart!zawa] 1830 k. ulb. 2. 
.Przedr.: Polkowski 1.: Kopernikijana. T. 3 1875 8. 70-72. 
Z powodu odsłonięcia pomnika w Warszawie; zawiera krótki życiorys oraz L. Osińskie
o 
kuntatę "Chór z niebios" [muzyka: Karol Kurpiński]. 
Przedr. Kantaty: Mikołaj Kopernik. Lw6w 1924 s. 192-193. Autorem kr6tkiego życio- 
rysu jest wg 
ebrawskiego Adrian Krzyżanowski, /I wg Wołyńskiego (rkp. Bibl. JBf!:. nr 
5858) - Stanisław Janicki. 
Nar. 


2820. Mikołaj l\.uPł:RNIK. Kur. pol. l830 nr 182. 


2821. \Iikołaj KOPERNIK, Gaz. codz. l840 s. 2927. 


2822. KOPERNIK. Gaz. krak. 1843 nr 291. 


2823. Poz. skreślona " czasie druku, 


2824, [O OBCHODZIE 300-letniej rol'zmc)' zgonu Kupernika w 1843 r.] 
Kur. warsz. 1851 nr 213 s. 1122. 


2825. Mikołaj KOPERNIK. Gwiazdka cIesz. 1852 nI' 9 8. 145. 


2826. MASZLAGHY Ferellc: Copernicul; Miklós t'mIekczete. Maty6..
 Diak 
kon.'Yveshaza 1857, II, 25; Uj Magyar Sion 1873 s. 247. 


2827, S.: Mikołaj Kopt'mik. Przyj. Dzieci 18hl nr fi 8. 42. 


2828. COPERNICUS Miklós haliila óriija. Szunórak 1862 s. 1% [i 11. ?]. 


- 
2829. JURA i Janek [ludowi gawęł-łziarze] o Koperniku. Gwiazdka cip,sz. 
1864 s. 333. 


2830. KOPERNIK. - Divis - Ppl fina 
 Purkyne. Posel z Prah.'Y 18t.7. 


2831. ZUI\I 19. Februar. Nogat-Ztg. 1868 nr 4
, 
ł 


2832. OBCHÓD 400-Ił'tniej rncznu:\' IIl'otlzin 
nr 132. 


I\.0l'crnika. Dz. Im/. 
. 


1870 


'" Odtąd układ chronologiczny. 


341 


.
		

/Licencje_039_07_356_0001.djvu

			2833. P [ULKOWSKI J 
Toruńskim '" dnia 23 
w Dreznie ss. 8, 
W sprawie obchodu 400-letniej rocznicy urodzin Kopernika. 
KUL 


I [gnacy J: Przemówienit: po skończonym st:jmiku 
lutego 1870. [1870] Drukiem J. I, Kraszewskiego 


2834. [POLKOWSKI Ignacy]: Słów kilka w sprawie uczczenia Mikołaja 
Kopt'rnika. Poznań 1870 ss, 24. 
Przedr. w tegoż: Kopernikijana. T. 3 1875 s. 119-135. 
Hec.: [Kraszewski J. Ign.) Dr. Omega. Tyd:rień (Drezno) 1870 ur 48 8, 450. 


2835, FELDMANOWSKI Hieronim: Jubileusz urodzin Mikołaja Kopernika. 
Tyg. ilustr. 1871 nr 164-5 s. 73-74, 93-94, ilustr. 
Przedr.: PolkoWBki 1.: Kopernikijana. T. 2 1873 8. 321-331. 


2836. [ODEZWA Zarządu Tow. Przyj. Nauk Pozn. " spraWIł' konkursu 
na życiorys M. Kopernika]. Dz. pozn. 1871 nr 18 s. I. 


2837, [ODSŁONIĘCIE tablicy pamiątkowej na domu urodzt'nia Kopt:rnikal 
"Wczoraj jako w rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika za sprawą tutejszego 
Copernicus- Vereinu odbyła się uroczystość, .." Gaz. tor. 26 V 1871. 


2838. OGŁOSZENIE konkursu w sprawit. uczczenia Mikołaja KOllt'rnika 
przedpłaty. Dz. pozn. 1871 nr 9 s, L; Gaz. tor. 17 I 1871. 


2839, WlDMAN Karol: Rocznica urodziu Kopernika. Strzech" 4 187] 
s. 210-21]. 


2840, ZUR FElER dt's vicrhundertjahrigen t;eburtstagcs "011 ;'\jic. Co)wr- 
nicus. Thom Ztg. 22 I 1871. 
Przedr.: Altpr. Mschr. Bd. 8: 11171 s. 190-191. 


2841. Zur Kopernikus-.Feier. Koln. Volksztg. 23 VII 1871. 
Przedr.: Braunsb. Kreisbl. 1871 nr 89 oraz Altp;'. Mschr. 8: 1871 s.755. 


2842. FELDMANOWSKI H[iewnim): Jubilł>usz Kopernika [udezwa " tmlł'- 
niu Tow. Przyj. Nauk w Pozn. w związku z 400-letnią rocznicą urodzin Kopł'r- 
uika]. Dz. pozn. 1872 nr 110: Gaz. tor. 16 V 1872. 


2843, COPERNICUS, onkeszitt.ttf' sirirata. Malfvar Prot. FigyelmeztetO 1872 
II, 403, 


2844. [W SPRAWIE jubilt'u!!zu Kopernika w I'. 1873 J. .,Hok rlził'li nas Ut) 
wif'lkit'j uroczystości narodowt'f'... Gaz. tor. 26 V 1872 s. I. 


:I-ł:!
		

/Licencje_039_07_357_0001.djvu

			18n 


, 
OBCHODY W KHAJ. 


2845. LESZc.:Zyc.:KI (;'ut\ lir 55-56 
o uroczystościach we Wł08zech wg Gazety Waru. 


2851, U1'tJczysto
ć KUPI'ruika. Pr.:. I
V!{. 1873 nr .. 


2852. Uie I\.OPE
NIKUSFEIEH iu FnJUt'JJhurg [FromburkJ. Hrallllsb. J\.rl';.
b1. 
1873 nr 23. .. 


2853. S,: nas KUI't'mikus - Ft'st m l)anzig [(;rlalisk], Dtlllló.Ztg.20H 
. 
1873 s, L 


2854. DWA pit'rwszc puhlicznc pusi..dzcnia Akmlemii Umit'jętJJości w K r a- 
k u w i t.. I. Posit'dzt'ni.. w przerldzień cztt'rechsctlll'j rocznicy urodzin Miku- 
łaja Kopernika d, 18 lutt

o 1873. II, P0sit'dzt'nil' inau
racyjlłl' ri. 7 maja 
l873. Kraków 1873 SB. 76. 
Zawiera poz, 1147, 2))5, 2368, 2774, 2856. 
l"..iw. Tor. 


2855, E.: Pusiedzenil' publicznt' Akarlt:mii nauk i UJni..j...tIHI
I'i \\ I\. raku- 
wit'. T.vg. ;Iu,
'r. 1873 nr 275 s. 173 174. ilustr. 
-' 


. 
2856, MAJEH J.: Zagajenit' posit'dzenia publicznegIl Akadcmii otwit'ra- 
jąccgo uroczystość jubileuszową M. Kopcrnika w Krakowie. W: Dwa pierw- 
sze I'o
iedzt'nia Akatll'mii Umiejętności w Krakowi... Kraków 1873 s. 1 (Ą, 


:14:1
		

/Licencje_039_07_358_0001.djvu

			2857, OBCHÓD 400-1etniej rocznicy urodzin Kopernika. Dz. pol. (Lwów) 
22 n 1873 nr 47, 
Obszerne sprawozdanie z uroczystości w Krakowie. 


2858. OBCHÓD czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika w Krako- 
wie, Prz, lwowski 1873 t. 1 8, 464-468. 


2859, POWIDAJ Ludwik: Czterechsetletnia rocznica urodzin Kopernika 
w Krakowie. Prz, pol. 1872/73 t. 3 8, 456-460. 


2860, SPRAWOZDANIE Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z uroczystości czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, odbytej 
w tymże Uniwersytecie dnia 19 lutego 1873 roku, Kraków 1873 8S, XVI, 43, 
tabl. 4. 
Z treści: KarJiński Fr.: 
ywot Mikołaja Kopernika, zob. poz. 397. 
Uniw. Tor. 


2861, A.EGYPTER: The Copernicus festival at Thorn. Independent 20 III 
1873 nr 1268, 
Korespondencją z Berlina o przebiegu uroczystości w Toruniu. 


2862, Boethke [K,]: Zum Copernicusfest [in Thorn], Local-Anz. d, "Presse" 
Jg, 26: 1873 nr 55 : 25 n. 


2863. COPERNICUSFEIER. Thorn. Ztg. 20, 2
. 23, 25, 26 n 1873 lutego. 


2864. Die COPERNIcus-FEIER ID Thorn, Nat, Ztg. 1873 nr 67. 
Zob. też poz. 2948. 


2865. Die COPERNIcus-FEIER in Thorn. Nelte Freie Presse 24 i 27 II 1873. 


28,66, Die DEUTSCHE Copernicus-Feier in Thorn. Altpr, Ztg. 1873 nr 47. 


2867. f.: Jubileusz Kopernika, Dz. pozn, 21, 23, 26, 27 II 1873. 


2868, H[IPLER Franz]: Dit> Copenticus-Feier in Thorn. Nat. Ztg. 23. 25. 
II 1873 8, 1-2, 


2869. JUBILEUSZ Kopernika w Toruniu, Prz. tyg. 1873 nr 9. 


2870, ,Die KOPERNIKUS-FEIER in Thorn. Augsb. allg. Ztg. 1873. Beil. z. 
Nr 5() 8. 839-849. 


2871. Die KOPERNIKUS-FEIER lU Thorn. IJanz. Ztg, 20 --23 II 1873. 


..... 


344
		

/Licencje_039_07_359_0001.djvu

			. 


2872. LIBELT [Karol]: '\1nwa na uruczp.tnści kopt.'rniknwskiej w Toru- 
niu. Dz, pozn. 23 II 1873. 
Kilka jej fragmentów przedr. w: Towarzysiwo Przy.i, '\iauk w Poznllniu wlatllch 1857- 
1927. Poznań 1928 s. 249-251. 


2873. Lossow Edoardo di: Ct.'ntcnario di l:oJlt'rnico. Opiniom' 25 rr 1873. 
Korespondencja z Torunijl z opisem urocZYltości. 


2874. EilJP NACHWORT Ztlf t:npernikusfcit.'r III Thnrn. Posener Zt/{. 4 nf 
1873 8. 2. 


2875. LO PRZYGOTOWANIACIJ ,III urocZY8tuści w Toruniuj. Niw(f' 1873 
t. 3 nr 28 8. 87, 89. 


2876. OCCIONI Onorato : II quarto cent.'nario .Ii t:oJlcrnicn III Thurn. NUOl'(1 
4ntol. 8: 1873 8, 652-657. Odb.' 88. 8. 
Bib). M. Bydg. 


2877, [OPIS uroczy:stości w Toruniu 1. Ni/m LB73 nr 29 IS. HO -Ul, U7. 


2878. POLKOWSKI Ignacy: Czterowiekowy jubilt'u8z urodzin Mikołaja 
w Toruniu dnia 19 lutego 1873 ... Gniezno 1873 8S. 63. 
Wydawnictwo to zostało przez władze pruskie skonfiskowane. W związku z tym: 
[O rewizji w księgarni Małeckiego w Toruniu przeprowadzonej przez wladze pruskie w po- 
szukiwaniu pracy Polkowskiego: Czterowiekowy jubileusz urodzin M. Kopernika, zawieraj",cej 
zakwestionowany tekst kazania ks. Jażdżewskiego). Gaz. JOT. 27 V 1873 nr 120 s. 3. Wiadomo- 
ści o dalszych rewizjach, Gaz. JOT. 14 i 20 VI 1873. 
Proces ks, Jażdżewskiego i wspólników. Gaz. JOT. 17-20 IX 1874 (Szczególowe sprawn- 
zdanie z procesu). 
Poza tym sprawozdanie z tegoż procesu podaje Thorn. ZJg. 17-18 IX 1874 nr 218, 219. 
Z oskarżonych skazani zostali: ks. I. Polkowski na 30 talarów grzywny wzgl. 3 tyg. wię- 
lI	
			

/Licencje_039_07_360_0001.djvu

			2884.. l Hut:ZYSTOŚĆ I\. opl'rniklm a, I):', pt,:;,,,. Iq II 1873 
. J. 


r 


288;;. [ZAWIĄZANIE si\' komilt'1 II ubl'hotłu jubileu:o	
			

/Licencje_039_07_361_0001.djvu

			895. L HIPLER Frauz]: Zum .I ubiliiuJIJ 1II's \il....lalls Kup4.miku!'. /lisi, 
polit. Bł-r 71: L873 s. 306-316. 


2896. I\.OMISSY JA Puśrt'dni(
ząt'a mięlb--.' kmjem a "vchudźtWł-'1Il )'ul- 
!-ikim we Francyi. Paris 1873. 
Zaproszl'nil' na ohiad w dniu 400-ll'tni4'j rOl'znil'Y urodzin Kopernika. 
Ossol. 


2897. KOMISSYJA PU8rcdnieząca mi\'d1JY krajt'm a wYI'hudź'''4'm )'ulskim 
W4' Francji. Paris 1873. 
041wołanie poprzedniego ua skutek zakazu władz frltnl'u
kil'h, 
Przedr. : Gaz. tor. fi TlI 1873 I. 3. 
Ossol. 


2898. KOl'ERl'IlKUS Ulul tlt'S!'4'U (;l'diichtuis!'fl'il'l'. Sirius (Lt'ipzi
) ó: 1873 
s. 76, 96- 101, 109--114. 


2899. OBCHÓD 400-letllicj rucznic)' ł\.upenlika l'rzl'z T-wu Mludzi4'ŻV l'ul- 
skiej w Zurychu. Przyszłość '1.873 nr 2: 10 ITI. 


2900. OBCHÓU cz lt'rechst' tlt,tlliej l'Uł'znu'v IłrUflzin KU)'4.rnika \H' \Vlu- 
szech. Dz. pol. (I.wów) 5 ITI 1873. 


.. 
2901. OBCHÓD czterechst'tletniej rucznic) Iłl'Udzill Kupl'l'nika \n' Wlu- 
sZI'ch, Niwa T. 3: 1873 nr 31 s, 156
 159. 
Wg bibliografii zamieszczonej w Eu.rope oriflnł. autorem l..j korespondencji je,;l A, \\-ołyił- 


ski. 


M. in. wiadomoś6 o pismach, które zamieściły sprawozdania li uroczysto';ci i życiorys 
,,"operuika: Bolonia: Moniłore di Bologna i La Voce dei Popola; Florencja: Ga2lzeUa d'Iłalia i Ga- 
2I2Ie"a dei Popolo; Genua: Corriere Mercanłile; Mcdiolan: La Ganełła di Milano, La Pers8Ve- 
ranza, II Pu.ngola, II Stlcolo, La Voce dei Popolo; Rzym: L'Osservałore Romano, La Riforma; 
Turyn: Conłe T.avou.r, Messaggiere Iłaliano i VUnila Cauolica; Wl'necja: Ga:Uełla Ji Venena. 
I Ks. M. 
2902. OBCHÓO cztcn
chSt'IIt'luiej I'UCZJllCV IłJ'4Hlzill KUl'eruika \\1' \\-Iu- 
szech. Prz. 
vg. 1873 fil' 15 -16. 


2903. [OBCHÓD jubileuszu Kupernika \\ l.ontlyn
e]. Dz, p"zn. 1 873 nr 4ó; 
(;az, narod. 1873 nr 51. 
Opis zgromadzenia zwołanego przez C4:nlr. ,,"Ulnitet Towarzyslwa Związku Ludu Polskiegu. 
Zabierali głos m. in. Walery Wróblewski, Konrad i Teofil Dąbrowscy, a z cudzozil'lllcÓW J'r. 
Engels, który wypowicdział się za polskością Kopernika. 


2904, PROGRAMM zur F4'il'r dl's vicrhund4.rtjahrigcu G-cburt8lagm; von 

icolau8 Copernicu!' am 19. FI.brna!" 1873 im Saal4' dł'r Urania. Hcrlin [1873] 
k. nlb. 4. 2. Aufl. , 
\I. in. dwa okolicznościuwe ",i4'rlly.4'. 
Uniw. Tur, 


'" 


;n'i
		

/Licencje_039_07_362_0001.djvu

			II 


2905. VUARTO CENTENARW tli Cupl:mico. &. di Padova 19 II 1873. 
Obszerny opis uroczystości kopernikowskich w uniwersytecie w Padwie, Numer ten zawiera 
też 1'iyciąg z art. zamieszczonego w Gaz. delt'Emilia z 17 II 1873 nr 48, przynosząccgo odpowiedź 
rektora uniwersytetu w Padwie, C, AJbiciniego na zapytania Copernicus-Verein z Torunia, 
dotyczące pewnych szczeg6łów z pobytu Kopernika we Włoszech. 
l Ks. M. 
2906. Ił qUARTU CENTENAłUU IIi Nicul," C:upl'rni,'u JJI'II'Ulliv..r"ita tli 
Padova. Padova 1873 !!s. 48. 
Pozn. TPN. 


2907. URUCZYSTOŚĆ Kopcrnika wc Włoszcch. Gaz. tor. 4 11873 s, 3. 
Przedr. notatki z Gaz. narod. o zamierzonych uroczystościach we Włoszech. 


2908. UROCZYSTOŚĆ Kopcrnikowa i rząd rosyjski. Dz. pozn. 1873 lir 51. 
Wstrzymanie wyjazdu profesorów z Królestwa na uroczystości do Torunia. 


2909. VIERTE Siicularfeier d,.s Geburtstagm! v,;n Nicolaus Copernicws... 
Konigsb. Hart. Ztg, 1873 nr 45, 46. . 


2910. WOł..YŃSKI Artur: Obchód czterechsetnej rnczlUcy lll'udzin Kop...'- 
nika w Italii. Kraj 1873 nr 53, 55, 60 i 62. 


2911. ŻABIŃSh.1 I [gnacy : Obchód jubileuszu KOPI'rnikowego w Hzymi..]. 
T..'Yg. illlstr. T. 11: 1873 !!. 140 -141, ilu"tr. 


Zob. też poz. 3647. 


PIŚMIENNleTWO OI\.OLlCZNOŚCIOW),: POI,SKIE 


291 la. H
TKOWSKI Narbrzan : Na cześć zaszczyuwj i wil'kuistc.i pamlf'" 
ziomka i rorlaka \l. Kop..rnika '" Brorly 1873 ss. 4. \ 


2912. CZERWIŃSKI M.: Mowa wYl'uwi..dzialla w kościele 00. Karmdit6\\ 
dllia ] 9 lut..go 1873, w czasie uroczystego nabożeństwa ... z l'0worlu 4-wil,ko- 
\wj rocznicy urodzin Mikołaja K0l'l'rnika. Lwów 1873 ss. 32, ilustr. 
rrniw. Lódź. 


2913. CZTERECHSETLETNI A rOCZłlll,a Ul'lldzill Mikołaja Kopemika. Kur. 
1ł'(lr.
z. 1873 nr 32. 


2914. [DICK8TEIN SamuelJ: Na pamiątke cztl"'ł'ch"..LIJI'j roCZIHC\- urOłłzin 

likołaja Kopcrnika. Warszawa (1873) !!s. 12. 
Uniw. Warsz. 


2915, .JUBILEUSZ Kopcrnika. Gaz. "urod. 19 li lłł73 !I. 1- 2. 4x
		

/Licencje_039_07_363_0001.djvu

			2916. [KANTECKJ Klt'mem;J KI.: Urodziny Mikołaja Kopt'rnika L9 lutego 
1473. Strzecha 6: 1873 s. 59,-61, ilui	
			

/Licencje_039_07_364_0001.djvu

			2928. PłłZYSTAŃ8KJ S.: Prz"mówi,'ui,' z ł'lłwudu 400-1elnit'gu jubiłt'ut;zu 
urodzin Mikołaja Kopernika, mian,' w :rnika. Nowiny 1873 nr 3. 


. 


2930. S.: Cztl'rnwit'kłlwa rocZnIca nrodzin Mikołaja Kopf'rnika.., Dz. 
Mód 1873 nr -łO. 


PIŚMIENNICTWO OKOLICZNOŚCIOWE OBCE 


2931. A. D.: Zur viertl'n Siicularfeier ,Jer Geburt def! Nikolaus Kopt'mi- 
eus. II/us'r. Ztg. 60: 1873 nr 1546 s. 113 - 114, l portr. 


2932. BOETHK": [1\..]: Da!' C0l't'J'JJi,
u"ft'!oit. T,(lm/-AI/z. d. .,Prpsse" 1873 
nr 48, :;0. 


293:
. B (ICII NER W.: Nikulaw; CUl','rnikus. SlJnntlLgsblatt 1873 lU' 7. 
, 


- 
2934. FASHENDER Eduard: Festvortrag bt>i d,'r 400-jiihrigt'n Feier tles 
(
t'burtstagt't; von Nikulaus KOlwrnikus.., un Gymna!\iUDl zu ThuTJJ. Thorn 
1873 8S. 20. 


Streszczenif', (;'1:. 'or. 7 X ł H73 s. 2 -3, 
'niw. Tor. 


2935. (;ALLE: EriJUlf'rungen au Nit:łllaus Cłllwrnicul;. .Alit; "m,'m . V OTt ra
t' : 
Rul/f'zahl 1873 R. 171 178. 


293h, (;Y()RGY AlaMu: I\.łlp,'rniku!oi, .Jó"ó.
 LllpjlL 1873 nr B. 


21)37. K.: Nicolaus C")I,'rnieu!'. Rromlł. Ztg. 18 II 1873, 
I 
293H. COPEIłNICUS UJul IWIłł WI
rk. 'Vat. Ztg. 19 II 1873. 


2939. KOPERNIK Miklós, Ma/{'Yłlro.
zaę, e.
 a Nagyvi/tig 1873, 8. 


2940. Nicolaw
 COPERNJ	
			

/Licencje_039_07_365_0001.djvu

			294:J. Niknla1l!' "UPEH:'IIKI'
' 4uu .iłiIJl'i
t'r (;f'burt!'lag. k",II,,'il\, 21) IH73 
s. 257 -2R9. 


2944. L.: Niko!.ms K0l','rniku!' 
ł'hnrł'lI 19. Ff'hr. 1473 g.>storb..n 24. Mai 
I ;;43. V o'ksschulfreund 1873, 2. 


2945. LITTRn" Erll..r: Nil'olam; C0l'l'I'nif'us. [k a It'II df'r .fur t,lIt. StalUlf', 
Wif'n] ] 873. . 


2946. LOREY: Zum ,too jahrigeJ] (;ł'hllrt
taf.! vnn Kopt'mik1ls. Pmk,. S('hu'- 
mann .Jf.!. 22 : 1873 1'. 251 -263. 


2947. LOWENBERG J. : nas C0ł't'l'niclI!;-.Juhiliinrłl. Beil. z. TJf'ipz. Tagebl. 
1/.' 4nz. 1873 nr 52. 53. 


2948. LOWENBEItG J.: 
1873 Brl. l s. 311- 313. 


Zum C0l't'rnił
us-.J uhiliium. 
I 


Im 


,'Ve'tt'II 


H.eid, 3 : 


Wypowiada się jako przeciwuik sporu o narodowość Kopernika, przychylnie occnia pracę 
Homera (poz. 794) potępia zaś autora artykułu "Die CopernicUR-Feier in Thorn" (poz. 2864.). 
Uniw. Tor. 


2949. ()SLA y A I'amatky Mik. Kopnnika (ńvaha jdw 
aHluh). Ohrtlz ii""/II 
1873 nr HI. 


2950. PIERSUN W.: Zum Amll'nk,'u a/1 'IIiknluus K0ł'I'l'uikul'i. I)""ei,,, 
.J
. IJ: 1873 8. 324 - 328. 


2951. l'lłuWE Alllllf: Der \'it
rhulldł'rtjiihrigf' (;dIlJl'tsta
 łl,'M Cnl'l'mi''Ils. 
'Veue Rlatt 1873 8. 342-34h, ilu!;tr. i faclI. 


, 
2952. PlłUWE Lt'opulrl: F.'slredt' zur 4. Sacularf,'i..1' dt's G,'burll'itagt's von 
Nicolau8 C0l'ernicus, gehall.'n im Saal.. łl..s HatbulI1'f'H zu Thorn am 19. Fł'bruar 
1873. B.'rlin 1873 118. 42. { 
(Tniw. Tor. 


2953. Hr.: Hiirkbli,'k auf tlit. C0l'ł'rnicus-Feif'r. :'VelU' Frt.ie Presse 27 I [ 
1873 s. 4. 


2954. SASINEK Fr. \.: Hec, ktorń... rlrzal pri koprnikuw,'.i shivJluti .Ina 
19, fpbr. 1873, orłbyvanej. Nńrmlnie rvoviny 4 : 1873 c, 23. 


2955. SA VIC A. : I\.opt'rnik: 
łł.'nija). Z. Min. Narodn. Prosv. 
MOWR wv
ło!!zoJ1a na uroczystym 


(V'pamjat' 400-letnej gOduv8Ciny t'gu roz- 
166: 1873 otd, 2, 8. I -
 12. Odb. 
pORiedzt'lliu uniwersytetu peterRbllrllkiego 8 II 1873. 


:1,)1 


, 


I
		

/Licencje_039_07_366_0001.djvu

			2956. SCARPELLINI C.: II 1 V c.'ntt'nario dd natalc di Copt'rnico. Roma 
1873. 
Przede.: Buli. o"onom6tr. m6ł60fol. fevr. 1873 Odb. 


2957, SCHWARZ L.: Ob. 'T Copf'rnicus. Sitzlłn
sber. l}orpat. Naturf. Ges. 
3: 1873 H. 5. 


2958. SEYDEL H.: Eim' H.'df' iibf'r Koperniku8. Bl-r f. liter. Unterhalt. 1873 
nr 51. 


2959, SNELI. Carl: Nicolau8 C0I'.
rnicu8. R.,d..... Jf'na 1873 8S. 32. 


29bO. THOMPSON JOI:;ł'ph P.: An Amf'rican t.ributł
 to Copernicu8. lnde- 
l'f'Udent 20 III. 1873. 
Mowa wygłoszona na uroczystościach w Toruniu prz('z reprezentanta American Geogra- 
phical Society. 


'} 


2961. Df'r VIERHUNDElł.TJAHlł.IGE Gł'buTt8la
 von Nikolau8 Koperniku!;. 
Rigasche Ztg. 96: 1873 nr 33, 35. 
Przede. z Spensrsche Ztg. 


2962. ZIMMERMANN : "Ein Mann frcien G..istc8". Zum Gcdiichtni8 an Niko- 
lam, Kopf'Tniku8. Prnkt. Schulmann Jg, 22: 1873 8. 568-574. 


2963. ZUM Iq Februar. Nicolau!\ C0ł'..rnicu8, Danz. westpr. Volksbl. 1873 
nr I h. 
I 
2964. ZUM 400 .Jalir. Geburtsff'i.'r df's Kopcrniku8. Neue evang. Kirchenztg. 
1873 s. 97 - -10 I. 


2965, Zur 4. SACULARFEIER rlf'r Gf'burt des Nikolau8 Kopt'rniku8. lllustr. 
Ztg. 60: 1873 8. 101}. 


1874 - 1922 


2966, SPRAWOZDANIE z wydania pamiątek na 400-Jetni jubileusz nrodzin 
Miknłaja Kopf'rnika. Gaz. tor. 4. -5 IX 1874. 


2967. Uie VIERTE Siicularfl
it'r dcr Geburt von Nicolaw! Copcrnicus Thorn 
18. und 19, Ff'hr. 1873. ThoTn 1874 88. 206. 
Uniw. Tor. 


21}67a. Nicolau8 COPERNICUS vierhundcrtjiihriger Geburtstag., Hauskal. 
f. Prov. Preussen, Pommern... Jg. 6: 1874 8. 26-39. 


:i5:?
		

/Licencje_039_07_367_0001.djvu

			2968. 
RINNERUNG au Copernicus in Italieu. Thom. Ztg. 25 VIn 1877 
nf 197. 
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci A. Urceo Codro. "nauczyciela Kopernika" w mie- 
ście Rubiera. 


2969. Nicolaus COPPERNICUS, 1473-1543. Allgsb. aUg. Ztg. 1883 s, 3986. 


2970. Mikołaj KOPERNIK. Przyj. Dzieci 1890 nr 4. 


2971. W 418 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Dz. pol. (Lwów) 
1891 nr 76. 


2972. Mikołaj KOPERNIK. Gwiazdka ciesz. 1892 nr 26 s. 257. 


2973. Der GEBURTSTAG von N. Coppcrnicu8. Pastoraibl. f Dioc. Erml. 
25: 1893 s, 34. 
Zawiera wspomnicllie o uroczystościach w Warmii r. 1873 oraz powstaJe wówczaa Car- 
men saeculare. 
Uniw. Tor. 


2974. KORNELLA A.: W 370-rocznicę Rmierci Kopernika, T,ydzień (Lwów) 
J 893 nr 20, 25. 


2975. P AMI
CI Kopernika [z okazji odnowit'nia pomnika w Warszawie]. 
[)z. dla tłJszystk;ch 1894 nr 288-292. 


2976. Mikołaj KOPERNIK, polski rnędrzł'(: nieśmit>rtelnej sławy. Polak 
1902 nr 6; Zgoda 1904 nr 3 J. 


2977. Nikolaus KOPERNIKUS. Zum 4. Sakularfeier seines Weltsystems. 
l}eutsche Rdsch. j: Geogr. Statist. 1908 8. 230. 
2978. KOHLER F.: Nikolaus Kopernikus. Vossische Ztg, 26 X 1913. 


2979. JMJ.: Mikołaj Kopernik. Rocznica śmierci. Głos Narodu 24 V 1916. 


\ 


2980. D1\BROWSKA Maria: Mikołaj Kopt'rnik. W Słońcu R. 5: 1918 nr 4 
s. 52-55. 
Jag. 


2981. Mikołaj KOPERNIK. Jeniec Polak 1918 nr 23. 


2981a. H. S.: Złożenie hołdu Mikołajowi Kopt'rnikowi. Gaz. tor. 1920 
nr 40: 19 n. 


2982. 'JAROSŁAWSKI MLieczysławl: Dzido M. Kopt'rnika. Ilu.
tr, pol. "Pla- 
cówka" 9: 1920 nr 3 s. 60 -72. 


23 - Aihliopjufia I\.oprrnikow"'.... 


\ 


. 


:153
		

/Licencje_039_07_368_0001.djvu

			. 


1 


2982a. Mikołaj 'KOPERNIK, Gaz, tor. 1920 lU' 41: 20 U. 


2982b. KOPERNIKOWI w hołdzie. Gaz. tor. '1920 lU' 43: 22 n. 


2983. BRAClIVOGEL Eugen: Nikolauli Koppt
rnikllli uud die Ht'imatkundt,. 
Unserf' f'rml. Heimat 1922 nr 4. 


2984. 450 ROCZNICA urodzin Kopt'mika a księgar"two l'0h-;kit'. Prz. księgo 
R. 8: 1922 nr 12 s. 175-176. 


'- 


I 


2985, GRUBIŃSKI Waelaw: Polska, świat i Kop..mik. Z l'flwOflu 450-lt,- 
cia. Kur. por. 1 III 1922. 
Sprawa obchodu jubileuszu. Polemika. poz. 29118. 


2986, HUBER M. J.: Ku ezci Kopernika. 
/. pol. 1922 nr 74-75. 


2987. KOPERNIKUS-FEIER in Thorn. Osld. Monatsh.,. 3: 1922 H. l 8, 43. 


2988. N [OWACZYŃSKI] A[DOLF]: KOIlt'rnik dla Kurjt'rka, Jf.vśl nar, 2: 
1922 nr 12 s. 10-13. 
O 'wystQpieniu Kuriera Porannego w "prawie obchodu 450 rocznicy urodzin Kopernika. 
Szczegóły organizowanego przez Kltrier obchodu: 11 [Nowaczvński Adolf?]: Kopernik 
z Kurierka. łflmie nr 40 B. 15-16, 


1_923 


OBCHODY W KRA.Jll 


.. 


2989. ANDRUSZEWSKI St[ani!'ław]: Teoria Mikołaja Kop..rnika w świł
- 
tlI' historii. Kur. pozn. 1923 nr 42: 22 n. 


2990, CZEKALSKI Eustachy: Jubileusz K0l'crnikańF!ki zapomniany? Za- 
interesowanie Nit'meów. Swiat 18: 1923 nr 2, ilu8tr, 


2991. ECHA uezez(
nia KOlwmika przt'z wojsko. Polska zbrojna l III 1923. 


2992. 450-d(. arsdag('Jl av Cop('rnicus fi:idelse, Popular m
tr. Tidskrift 
4: 1923 8. 65-67. 
Sprawozdanie z uroczystości r. 1923 w Toruniu i Wal'szawil'. 
Krótka hiBtoria przyjęcia się teorii Kopernika, 


2993. JAK POLSKA uczciła Kopernika? Uroczystości w Toruniu. Naro- 
dowy Instytut astronomiczny,.. llllstr, Kur. codz. 1923 nr 28. 


:łii-ł
		

/Licencje_039_07_369_0001.djvu

			2994, KAROL Władysław: Echa z obchodu 450-1etniej rocznicy urodzin 
Mikołaja Kopernika. NowI! Drogi (Łódź) nr 17 s. 263-264. 


2995. NIESLYCłlANE zaniedbanif' wielkiego święta narodowego. Goniec 
krak. 22 II 1923. 


2996. OBCHÓD Kopernikowski. Tyg. jarosł. 1923 nr 8. 


2997, OBCHODY na cześć 450 rocznicy urodzin Kopernika. Uroczystości 
kopernikowskif' w Bydgoszczy. Dz. bydg. 1923 nr 40. 


. 


2997a. POLISH celebrations of tlw 450 th ;umiwrsary of thł' birth of 
Copernicus. Nature 1923 Ul, 515. 


2998. ROCZNICA KOlwrnikowska. Lwów- W arszawa- Toruń. K ur. lwowski 
1923 nr 43. 


2999, UROCZYSTOŚCI ku czci Kopernika. Kur. pol. 1923 nr 44; Kur. por. 
1923 nr 49; Kur, pozn. 1923 nr 40 i 41: Kur. 'U'arsz. 1923 nr 46; Nowa Refor- 
ma 1923 nr 23; Ziemia 1923 nr 3. 


3000. Z UROCZYSTOŚCI kopernikowskich, Sł. kuj. (Włocł,) 1923 nr 40. 


3001. 1:ARSKI.S.: Obchód Kopernikowski, Teatr lrtd. 1923 nr 2, 
Program obchodu dla zespoł6w teatru ludowego. 


3002, OBCHÓD 450-lecia urodzin gelljalnego folaka. Jak polska Łódź 
święcić będzie tę uroczystość. Kur. łódzki 1923 nr 45-47. 


3003. Uroczystości we Lwowie. Gaz, lwowska 1923 nr 40, 


3004, AKADEMIA ku czci Kopernika [w Poznaniu]. Kur, pozn, 17, 18 II 
1923. 


3005, SWI
CICKI [Heliodor]: Przemówienie J. M. Rf'ktora proC, dr Swię- 
cickiego na Akademii Kopernikowskiej w Uniwersytecie Poznańskim. Dz, 
pozn, 18 II 1923. 


3006. WROŃSKA Stanisława: Radom ku czci Kopernika, Sł, kiel, 22 II . 
1923, 


3007. OBCHODY Kopernikowskił' na terf'nic szkół średnich w Siedlcach. 
Ku Śf{)iatłu 1923 nr 1-2. 


. 


3!i5 


,
		

/Licencje_039_07_370_0001.djvu

			3008. BRIEN l Paul j 
 I )il' Ft',,1 fl'il'r tlI'" CUl'l'rnicm;- \ I'n'in" anliir;r;lil'h III''' 
450. Gt'burtstages rlf'S Nicolaul< Copl'rnicU8 [w Toruniu/. Am ]9 FI'br. 1923. 
Mitt-f'n Copp, Vel'. H, 31: 1923 s. 43 -47. 


3009. [MAYKOWSKI Stanir;ławj Hm: Urn('zy"to
('i k0I'I'rnikuwskif' w TUI'II- 
niu. Kur. pozn. 1 q23 nr 41 H. 3. 


3010. PROGRAM uroczystości w Toruniu w Sobolę 17 II 1923; w niedzielf 
1_8 fI 1923. Wykład prof. Barana u Koperniku (z demonstracjami). - Odl'Z\Hl 
do obywatt'lstwa miasta, urzędów i kupiectwa w Toruniu. - Odf'zwa w ")lnt- 
wil' obchodu 450-tej rocznicy urodzin Kopernika. SI. pom. 1923 nr 3Q. 


3011. PRZEU ul)('hnrll'm KIIJlf'rnikuwHkim. SI. /",,,.. ]Q23 nr 38. 


3012. UROCZYSTOŚCI kO)lt'rnikowskil' w TlIl'llniu. Progmm. SI. pmn. 
15 II 1923 nr 36 8. 3-4. 
M. in, zapowiedź wystawienia Bztuki 3-aktowej .Jana Płaneckiego ,,\fikołaj Kopernik". 
Sztuka ta nie została jednak wystawiona. 


3013. UROCZYSTOŚCI l\.ul't'rniko,,"Hkil' w Toruniu. [1.7 
pom. ] 923 nr 40. 


18 lutego]. 
/. 


3014. UROCZYSTOŚCI KUI'I'rnikuWHkit' w Turuniu \\ dnill 19 IlIlq!1I 1923 r. 
Sł. pom. 1923 nr 4]. 


30J 5. UROCZYSTOŚCI kU)lI'rnikllwHkil' w TOCllJliu. Oz. I
ydę.. 1923 nr 42. 


3016. UROCZYSTOŚCI klł)lt'rnikuwskil' w TUI'Uniu. Glos pom. 1923 nr 41; 
JJielgrzym (Pf'l)llin) 1923 nr 24
2B; Wi"k ,'V01ł!V J923 nr h504; Gaz. 11ł'o1ł'sktl 
I Q23 nr 40. 


3017. KOSMOWSKA L W.: Z ubrhmłów ku CZCI KO)l"rnika w WarHza- 
wil'. Tydz. pol. 1923 nr 8. 


:
018. UROCZYSTOŚCI k0l'l'rnikowl"kil' \\ Warszawie. SI. po".. 1923 nr .
II. 


:J0l9. WARSZAWA ku czci KOTwrnika. Gaz. por. 1923 nr 46, 49. 


30211. WARSZAWA ku czci Wif'lkil
go Polaka. Kltr. pOUI. 1923 nr 40. 


. 
3021. OBcHón kO)ll'rnikow"ki WI' Włocławku. SI, kuj. (Włocł.) 1923 nr 39. 


3022. OBcHón ku czci KUJlt'rnika \\1' Wlodaw ku. SI. kuj. (Włocł.) 1923 
nr :J6. 


:ł.I6 


.
		

/Licencje_039_07_371_0001.djvu

			3023. DROCZ'- STnŚ(
1 ku .'Zt'l K0l't>rnikit \n' W/oehm ku. Sł. kuj. '(Wind.) 
11)23 nr 38. 


OUCIłOBY ZA (;KAI'oICĄ 


3024. La CELlhłKATION du 450. auuivt.rsairt' ,It' t:o)lł'ł'nic .a la SorboJlJu'. 
/:J,,/. po/iI. 1923 nr 13 s. 50 - 51. 


3025. CZESI "ulwc 
więtit nauki polskit'j. Kur. W(łrsz. L923 llI' 49. 


302(). MANU'ESTATION en l'hount'ur tlt. la nai!isitnct' łlł' CO)J
rnic. Astro- 
Tlmnie 37: 1923 s. 321. 


3027. OBCHÓU l\.upt'l'nikowski W OIMzL
nit" G,lZ. gdańska 22 II 1923. 


3028. [OBcllón ku czci Knpt'ł'Ilika w 'It'\\ \ orku 18 II 1923]. Niedz. 
Górnik 25 II 1923. 


3029. Ou it CELEBR':: eJl Sorhunnt'. It' 4;")W ,UlmVt'rMalrt' tlt' la nalssanCt' 
łlt' Cop('rnic. Savoir 23 VI 1923. 


3030. .PAK. A.: OtgloM' ot K0l'ł'mikovija lU'itzuik' v' Sofija. Pol.-balg. 
l'regl. 1923 s. 187, ilustr. 


3031. W[ĘDKIEWICZ] Stl allisław]: Huczniea 1\.0pt'l'nika Wt' Włu"z,'ch. 
Prz. współcz. T. (): 1923 nr 15 M. 143 144. 


3032. T [ASZYCKI J W [itold J: Uroczystość kOllł'mikowska "' Bułgarii. Prz. 
U'spółcz. T. 6: 1923 nr 17 s. 465 - 466. 


3033. \, D.: Cestvuvam' godisuiuata nit Kopt'l'Jlika v Sofija. Pol. l)(l/g. 
Pregl. Gorl. 5: 1923 nr 14{15 s. L02 - -103. 


1.'IŚI\UENNH:TWO OKOLICZNOŚCIOWE POLSKI": 


3034. A. O.: Tt'n, co w!'1trzvmał Młońct' i l'onl!'1zył ziemi\,. Młodv Hob. J 1J23 
nr 8. 


3035. BABSKI Hug.lan: l\1ikołaj Kopt'mik jaku J't'forJllatul' aMlruuomii. 
Glos pam. 1923 nr 39. 


;\O:ifJ. HU,ł.ĘCKI \1. : \likołaj I\.opł'ruik. p().
tęp 22 11 I 92:i. 


:ł57
		

/Licencje_039_07_372_0001.djvu

			3037. BIAL
CKI M.: O Mikołaju Koperniku. Rzeczposp. 1923 nr 48. 


3038, BIRKENMAJER Ludwik Antoni: W 450 rocznicę urodzin Mikołaja 
Kopcrnika. Sł. pom. 18 III 1923 s. 2. 


3039. BLAŻEJEWICZ W.: O Mikołaju Koperniku. Płomyk 1923 nr 4 s. 35-38. 


3040. BRODZIKOWSKI Stefan: 1473- 19 n 1923. Gaz. kuj. (Włoci,) 18 II 
1923. ' 


3041. CHLUBA Polski. Rob. (Pozn.) 1923 nr 8. 


3042. COPERNIC. Amis Pol. 1923 nr 8. 


3043. CZERW ... M.: Mikołaj Kopernik. W 450 rOCZnIcę urod
in. Moje 
Pisemko 1923 nr 8, 9 s. 113-116, 129-132. 


3044. CZLOWIEK, który "ruszył zil'mię". W 450 rocznicę urodzin Miko- 
łaja Kopernika. - Polsko
ć Kopernika. - Życie M. Kopernika. Piast 1923 
nr 7, 
O takimż, nieco krótszym tytulc. Glo.
 Ludu 1923 nr 20, 
I 
3045. 450-LECIE urodz
n Mikołaja Kopernika. Nowa Reforma 1922 nr 185 


3046. 450-LETNIA rocznica urodzin Mikołaja Kopl'rnika. Ilustr. pol. 1923 
nr 7. 


3047. DĄBROWSKA Maria: Pogadanka o Mikołaju Koperniku. Żołn. pol. 
1923 nr 5. 


3048. 19 n 1473 - 19 n 1923, Ziemię poruszył, że słońce stoi, ww- 
rzyć nauczył. Kur, pozn, 1923 nr 39. 
Artykuł wstępny. 


3049. FINKEL Ludwik: W rocznicę, Wspomnienie [o r, 1873], Gaz. 1IVOW- 
ska 1923 nr 40. 


3050, FRIEMAN J. Mikołaj Kopernik w 450 rOCZnIcę urodzin. Promień 
1923 nr 3. 


I 
3051. [GEMBICKI Fr.] f-ki: Mikołaj Kopernik (Rys biograficzny). Gaz. 
por. 18 nI 1923, 


358 


\
		

/Licencje_039_07_373_0001.djvu

			3052. GENIALNY mózg zamia6t narzędzi. Gaz. 11vowska 1923 nr 40 s. 6. 


3053, GENIUSZ, który poruszył ziemię. W 450-1etnią rocznicę urodzin wid- 
kiego Polaka Mikołaja Kopernika.. Goniec krak. 1923 nr 24. 


3054. GRABOWSKI I, Oksza: Gcnjusz Polski, Kur. częstoch. 1923 nr 40. 


3055. GRABOWSKI L: Mikołaj Kopernik i jcgo rocznica. Kosmos (Lwów) 
48: 1923 s. 1- 6. Odb. ss. 6. 


3056, GRABOWSKI St.: Zaklucitelni (łumi [na urocz, kopernik. w Sofii 
20 V 1923], ... Pol. balg. Pregl. God. 5: 1923 nr 14/15 f'. 108-109, ilustr. 


3057. GRZEGORCZYK Piotr: W r(lczni(
ę. Polska zbrojno 1923 nr .t8; Expr. 
por, 18 II 1923. 


3057a. J. c.: Mikołaj Kopnnik (1473 1543). Kult. rob. Ił. 2: lQ23 J1ł' 9 
8. 257 -265. 


:J058. J. J. H.: Z powodu jubileuszu ""p('rnika. Kur. warsz. 6 I 1923, 


:Jn59. .T. W.: W 450-tą rocznicę. Glos lub. 18 II 1923. 


3060. JAK UCZCIĆ pamięć Kopernika? T:rg. ilustr. 1923 nr 8 s, 'U8. 


30M. JANIK Michał: V 450 godisninata na Mikolaj Kllp(,rnik. Pol.-balg. 
Pregl. 5: 1923 nr 12/13 8. 85-
 86, ilustr. 


3062. JASEK L.: O KOl't
rniku. Gwiazdka nesz, 1923 nr 15. 


3063. JASTRZĘBIEC: Tt'rra(' Motor. J. de Pol. 2 III 1923. 


3U64, JELLENTA Cez [ary] : Od pomnika do pamiętnej kamienicy, Kur. 
por, 18 II 1923, 


, 
3065. JEL[ONEK EugcniURz]: Mikołaj KO]lcrnik (1473-1543). OŚ1viata 
5: 1923 nr 3-5 8, 7--8. 


3066. KATON: Mikołaj Kopernik. 
'Yzwol. spoi. II III 1923. 


3067. KAŹMIERCZAK Jan: Mikołaj Kopernik (14 lutego 1473 - 19 lutego 
1923). Dz, bydg, 1923 nr 40 8, 1-2. 


369
		

/Licencje_039_07_374_0001.djvu

			3068. KI;;PIŃSKI Felicjan: Mikołaj Kopernik (W 450-tą rOCZlllcę urodzin). 
Urania 1923 nr 3-4 s. 72-77. 


3069. Ks. Mikołaj KOPERNIK. 1473 - 1523, Prz. chyr. 1923 nr 4. 


3070. Mikołaj KOPERNIK. Chwila 21 n 1923, 


3071. Mikołaj KOPERNIK. Gaz. olszt. 17 n 1923. 


3072, Mikołaj KOPERNIK. Gaz. radomsk. 25 n 1923. 


3072a. Mikołaj KOPERNIK. Głos Rob. 1923 nr 21: 20 n. 


3073, Mikołaj KOPERNIK. Goniec narod. 1923 nr 39. 


t 


3074. Mikołaj ,KOPERNIK. Iskra 1923 nr 39, 


3075, Mikołaj KOPERNIK (1473
1543). Kłosy pol. 1923 nr 7 s. [1-2]. 


3076. Mikołaj KOPERNIK. Kur. łódz. 1923 nr 47. 


3077. Mikołaj KOPERNIK. 19 n 1473 - 24 V 1543. Łowiczanin 1923 nr 7. 


3078. Mikołaj KOPERNIK. Młoda Polka 1923 nr 2 s. 18-19. 


3079. Mikołaj KOPERNIK. Nowa Rpforma j 9 n 1923. 


3080. Mikołaj KOPERNIK. Ognisko 3 nI 1923. 


, ' 


3081. Mikołaj KOPERNIK. Pąkowie 1923 nr 2. 


3082, Mikołaj KOPERNIK 1473 ..1923. Pielgrzym 1923 nr 22. 


3083. Mikołaj KOPERNIK 1473- .1543. Pomorzanin 17 II 1923. 


3084. Mikołaj KOPERNIK. Postęp 1923 nr 45. 


3085. Mikołaj KOPERNIK. Prawo I
udu 11 III 1923. 


3086. Mikołaj KOPERNIK. Prz. tyg. 24 n 1923. 


3087. Mikoła.i KOPERNIK. Tyg. ilustr, 1923 111' 8 s. 115 116, ilustr. 


... 


:SGII
		

/Licencje_039_07_375_0001.djvu

			:J088, Mikułaj l\.oPEHNIK 14 IUh'gu 147:{ 
nr 9. 


24 IIlWNA: Mikołaj Kopt'rnik, SI. kiel. 21 H L923. 


:H 05. L (I UtlWIEC: \llikołaj K0l't'I'uik. Przy';' "udu (I\. raków) 1923 III' H. 


:161
		

/Licencje_039_07_376_0001.djvu

			3106. M. B.: Mikołaj Kopernik. W 450-tą roCZIllCę urodzł'nia. Zjedno- 
czenie 1923 nr 8; Gaz. kaliska 1923: 18 n. 


3107. MĄCZEWSKI Przemysław: W Toruniu przed 50 . laty, (400 rocznica 
urodzin Kopernika). Rzeczposp. 1923 nr 47. 


3108. MINKIEWICZ Romuald: Dwa jubileu8zt
. Kopł'rnik - Henan. Para- 
lela. Myśl wolna 1923 .nr 2. 


3109. M,J: W 450-tą roczlllcę urodzin M. Kopernika. Nowa Reforma 19 II 
1923. 


3110. MONDRY Wojciech: Mikołaj Kopernik, 1. Pochodzt'llie i lata 8tudji [!J. , 
2. Kopernika działalność publiczna. Gaz. gdańska 20 n 1923. 


3111. MONDRY Wojciech: W 450-tą l'oczniCf urodzin Kopernika. Kur. 
częstoch. 1923 nr 39: 18 II. 


3112. Poz, usunięta w cza8ie druku. 


I 3113. NA PRZELOMIE wieków. Głos Rob. 1923 nr 2J. 


3114. NADWIŚLANIN: Mikołaj Kopt'rnik. Ziemia pol. 1923 nr 1). 


3115. NOWICKA Z,: Tł'oria gł'O- i heljocentryczna. Sł. kiel. 22 II 1923, 


3116. OD HIPPARCHA do analizy tlpektralnej. Kur. lwowski 19 II 1923. 


3117, PIĄTKOWSKI .Jan: Mikołaj Kopt'rnik. NOI(Jf' i.rcie I III 1923. 


3118. PIETRZYCKI Jan: Włoski wyznawca Kopt'rnika [Galilt'i] w stosun- 
kach z Polską. Kur, pozn. 1923 nr 39. 


3119, PLAWIŃSKA W.: Mikołaj Kopernik. (19 II 1473 - 21 \ ]543). 
Siew 1923 nr 8. 


3120, PLOMIEŃ St.: Wiekopomna rocznica (Mikołaj I.\.opcrnik nr, 19 lutego 
1473 - um. 24-go maja 1543 roku) Strat 15 II 1923. 


3121. UN POLONAIS de France: Pasteur' et Copcl'llic. Pol. pali', 1923 J 
8, 614-615. 


3122, ..Powstał KOPERNIK - ciemność ustąpiła" Kur. por, 18 111923. 


362
		

/Licencje_039_07_377_0001.djvu

			3123. Le 450-E ANNIVERSAIRE d
 Copl'rnic ił Torun. .J. de Pol, 7 III 1923. 


3124. R,: Przed pół wiekiem " TOl'Uniu. Dz. pozn. 1923 nr 3Q. 


3125. R-SKI .T.: Dzieło Kopernika. Gaz. olszt. 17 II 1923. 


3126. R-SKI J,: Mikołaj Kopernik. Gaz, olszt. 16 II 1923. 


3127. ROCZNICA Kopernikowska. (1873). Dz. płocki 1923 nr 41. 


3128, ROCZNICA Kopernikowska' przed 50 laty [1873]. Nowa Reforma 
19 II 1923. 


3129. ROCZNICA urodzin najpotężniejszego gcnlusza. Dz. lltd. 22 II 1923. 
3130, ROLA Jcrzy: Arcymistrz, Przyj. Mlodz. 1923 nr 3. 
3131. ROLA Jerzy: Mikołaj Kopernik. Przew.' spoi. 1923 nr h. 


3132, RZYMEŁKA Jan: Mikołaj Kopernik. 450-lecit
 jef!;o urodzin, .	
			

/Licencje_039_07_378_0001.djvu

			3140. [TEODOHUWH':Z .Józef. hi "kup I: J\.lIlwmil - \\ Zł'l' I'lIkm
 Iłl\:,dl'ł'a. 
('Ios Narodu 23 II 192:{. 
Streszczenie kazania. 


:1141. TEODUHUWICZ .J [ózł.f]: l\.ul'ł'l'Iłik \\ :f.lIl'ł'JJl 1'111 "kił'j \1 iedz\. Nz",'z- 
po,
p. 22 n I Q23. 


3142, Tm,\\ I ŃSl\.1 G.: Mikllłaj I\.0pł'rnik. (;az, J()(łrsz. 18 J[ 1923. 


, 


3143. W. P.: Mikołaj Kopcrnik. Kur. pur. 18 l [ 1923. 


:U44. W 4511-'I'Ą roczni(:\. ImJ(l
in l\1ikołaja "-lIpł'ruika.' (;uz. wur.
z. 1923 
m' 48. 


3145. W 450-'I'Ą rm'zJUcę uwdziu M. I\.lIpł'ruika. Prz:yr. 
s. 57-tlI. 


Tp('h". 2: 1923 


314tJ. 'W lłULDZIE Mikołajo\li I\.opcrnikłmi. Mikołaj Kopernik. 1. Życio- 
I'Y8. II. Wl!zechstrollność umysłu M. Kopt"rnika. TIT. r.z
 Kopt'rnik był Pllla- 
kiem. Glos pom. 1923 m' 39. 


3147. W Ho(:ZNIC
 Mikllłaja I\. illit. mika. 1\ ur. 1t'ur.
z. 1923 III' 50. 


3148. W HOCZNIC
 urodzin Mikllłaja Kllll1'l'Iłika. 'Va,
za Pmcu I Q23 nr 2h. 


3149. ŻYCZYŃSKI Hpllryk: '\1. Kupernik, \\ 450-It,tllią I'łICZIlU'\' urtHlziJJ. 
Dz. eip.
z. 1923 nr 30. 


31;')0. ŻYCZYŃSl\.1 He'myl: Mikllłaj 
opł'l'Iłik. 'Vlip.
. flf't/ag. H. 32: I ()23 
s. 33- 37. 


PIŚMIENN IC'£\'\' o Ul\.ULlCZNOŚ(;lUWE OBeE 


3J 51. ABBuT C. G.: The' foul' hUlldred and fiftieth iUlmVł'n;an IIf ł Iw 
hirth uf Copł
rnicu". Sein/('p V. 57: 1923 s. I Q6 197. 


(3152. HEH RENS E.: Dr. Nikolaus KIII't"rnikut;... Lot/zf'r Frf';t. I'rf',
sf' 192:ł 
lJI' 42. 


3153. łłHACII VUGEL .Eugcu: Nikolaut; C0l'l'ł'.'uiclU;, łlt:r Bcgrulldcl' dt'l' 
IWUCU Sternkundt,. Zu seinem 450 (;'pburtt:itagc, dpm 19 Fł.hr. 1923, Unsf'rt. 
('rml. lIpimnt 1923 nr 2; nip Trulll' l Q25 nr 32, 


:I'i ł
		

/Licencje_039_07_379_0001.djvu

			:H54. HH .\l:JlVm;EI. ElJgt'lI: hl"t,1' l\.ul'l't.rnikus. /<;rml. 1ł,,",
Jml. 1923 
s. 55 -57. 


3 L54a. .HuCłIHOl,z Franz: '\Iikulaus I\.uppt'ruikus. Ull.
erl' I-Jeima' .J
. ;): 
IQ23 nr 5 s. 38: nr () s. 50. 


3155. CHIU, H.: I\.opprnikus. 11111 str. Zt/{. L 923 nr 409:
. 


3156. (:H fU. H. Nikolmis KupPl'l1ikus. Smmułf{.'!hl. IIelWII prell.'!,,!. Ztf{. ] 923 
III' 7. 


3157. CONE\' H.: Hec [na uroczystościach kopt'rllik. w Sufii 20 \. 1923]. 
Pol.-ha/g. Pregl. ;): 1923 nr J4/15 s. 103. 


3158. ENGELMAN
 M.: Zum 450. (;phurt!	
			

/Licencje_039_07_380_0001.djvu

			3167. KOPERNIK W tutejszej prasie angielskiej. .Tl'dność - Polonia 14 II 
1923. 
Tłum. artykułu Ad. Gregoro\\ icza z The Evening Sun pt, Copernicus Wily Old Radica1 
ot' \ledieval Day. 


3168. KOVACEV Jor: 450-gllrlisninata na Kop£'rllika. Priroda (Sofij a) 
1923 kn. 7 8. 106- L08. 


3169. LOEB . Moritz: Kopemicus. Memeler Dampfboot 1923 nr 4]. 


3170. MAEZTU Ramiro: [Dzit'łll Kopl'mika]. 1':/ .
ol (Madrid] nr 1726 [1923]. 
W zwiip:ku 2 tym poz. 739. 


317 L MEYER H.: Zum ('rl"dachtni" an Nikolallti KopernikuR. H.igasche 
Rdsch. 54: 1923 nr 39. 


3l72. PALU.A J,: Nikolauf; Kopernikus, Neue Freie Presse 22 II 1923. 


3173. PASSARGE Hans: Nikolaus Kopf"mikus, IQ. :Febr. 1473 bis 19, FI.br. 
1923. Kónigsb. n.Ug. Ztg. 1923 nr 41. 


3174. PEI,KA Georg: Nikolaus Kopernikus, Zur 450 Wipd£'rkphr sł'ines 
(;'eburtsta
!;ł'8. Posener Tagebl. 18 II 1923 2-te Rcil. 


3175. PETERSON Eugen: Nikolau8 Kopernikus. Zur 450 Wiederkehr I-4f
J- 
nt.s Gpburtstages. (19 Febr. 1923). Kónigsb. Hart. Ztg, 1923 nr 4J. 


3176. UlEM: Das Weltbild vor UJulnach Kopemikus. Umschau 
7: 1923 
s. Q7 -99. 


, 


3177. ROESENER F.: Zum 450 Geburtstag dps Nic. Coppernicus, Hannov. 
Kou.rier 18 II 1923. I 


3178. SenoN Amalic: Nikolaus Kopernikus, Ostpr. Ztg. 1923 nr 41. 


:n 79. Poz. u!lunięta w czasie druku. 


3180. SLAVA Koperniku! - Odziv sa slovenskog Juga, Narodna Prosveta 
III 1923. 


3181. SOLA J. C.: Nicolas Copernico, Un aniversaric, Rl'v, soc. Astron. 
Esp. 13: 1923 s, 1-2. 


366
		

/Licencje_039_07_381_0001.djvu

			3182, SORGE.F,: Nikolau8 K()pernik
IR und sf'iJl Wf'rk. Miillch. 11/f'd. WOl'hf'''- 
sehr. 70: 1923 8. 213 i n. 


3183, SOSNA A.: Df'r Entwickl.lung8gang 11.;.1' Ni('olaw; COf'I'rnicu". Wei- 
ehsel- Post 1923 nr 38. 


3183a, W[ORGITZ] -ki [MaxJ: Ih'r polniRchf' Kop}lf'rnikus. lfllserf' He;- 
mat .J g, 5: ] 923 nr 7 8. 62. 


3184. ZEMLJA Be ok.r
t'e oko Bunca. Iz slovenskog naroda ponikła je 08110- 
vna i vecita istina u astronomii. 450 ł!:0di
nica velikogo Kopernika. Preporod 
3 ITI 1923 iłuRtr. 


1926 - 1942 


, 
3185. BRACHVOGEL Eugen: Zum Geburtstag II n8t'1't'I' ĄOPlwrnikuH (19. 
Febr,) Unsere erml. Heimat 1926 nr 2. 


3186. PRZYBYLLOK E [rich] : Nicołaus Copernicm;, 1473-- 1543. KóniJ{s#J. 
allg. Ztg, 1926 nr 494. 


3187, BRACHVOGEL Eugen: Zum Geburtstag unsere8 I\.oppernikus (19, 
F'ehnlar). Unsere erml. lIeimat 1927 nr 2. 


3188. RICK Herlllann: Ein Hevolutionar dl's Gei!!tt's vor 400 .1ahrpJl. 
Pommerel. Land'J. 4: 1928 8. 50-56. 


3189. TOWARZYSTWO Przyjaciół Nauk w Poznaniu w latach 1857 - - 1927 
Rocz-i Pozn, TPN T. 50: 1928. 
8. 244-251: o uroczystoliciach kopernikowskich 1873 r.t głównie w Toruniu. 


3190, BRACHVOGEL Eugen: Zum Gł'hurtstag unRt'rl' Koppcrnikus. Unsere 
erm'. Heimat 1929 nr 2. 


3191. WORONIECKl Edward: NicolaH Copernic. astronome, Oimanche 
illustre lf) IX 1929. 


3192. SCHNEIDER .1: 400 .Tahrl' Kopf'l'Iukw-I. LJmsehau 34: 1930 s. 932. 


3193. BRACHVOGEL Eugen: Nikołau8 Kopperniku8 von Frauenburg.. O.
td. 
Monatsh-e 12: 1931 8. 28-34, ilu8tr. 


3194, EMANUELLI Pio: NI.I quarto ct'ntl'nario copernicano. Corr. df'lIa 
sera 6 XI 1931 8. 5. 


36i 


-"
		

/Licencje_039_07_382_0001.djvu

			I 


\ 


:H 95. HA l'PT H. '\,jikuJau>, I\.up,'miku>,. J, or,.,Ioss I: 11)31 1'. 1489. 


319b. STKINBOł\1'o Ottun: \V 4;j8-ą I'IIczn ił'\' ltroozin \1.. l\opl:'rnika. Mest- 
w;n H.. 7: 1931 n\' 3 1'. 5, 


3197. RINOEMANN: Nikulau:,; Copl'enlicu
, iler deut
cht. ForMcłwr. Jahr- 
'III ch. Hn;g. v. Thorn. Ht'imatbullo 1932 s. 17 -!22, iłustr. 


3197a. [KOLLMANN Paul] P. 1\..: Uit, die
jakrigt' Coppernicu
-Fl:'il'\' dt

 
Thorrll'r Hf'imathunOI:'R. Ordf'n...krf'u% Jg. 8: 193] /32, nr 5 8. ł-2. 


31IJR M. P.: \V 459-tą I'ncznic\, llTmłzill Mikołaja J\.0lwrnika. MIody Gr.'vf 
1932 nr 9 
. I - 2. 


. I 


:H 9 t ,. LJROf:ZYSTtłŚC:1 knpł'rnikuw!EI\fIA kupcrnikowMka \\ Toruniu. SI. pom. 23 II 1933 
. 7. 


3202. RIłACHVOGł;L Eugen: Zum 46U. (;t'burtstag un
t'rl'M 
ikolau", Knp- 
peq,likus. Un...f'rf' f'rm/, fle;mal 13: I Q33 nr 2. 


:J2U:J. 460-'1',\ l'IIt'zJlIca urmlzin Knpt.rnika. Klłr. wił. 1933 nr 52. 


32U3a. Mikołaj 'KOPI<:RNI
. W: :Strażnica f'omorsku. HUMtJ'. zeszyt 1'1'0- 
ltaganoow) ... Tnruń [I9331 M. IJ, iłu"tr. 


3204. Nikołaj;.; KOPł-:IłNIKS, (,atv;ju... Ka,,'ivis 1933, 49. 


3205. W E Nf:EK W,: 4óO J ahre Ml'it tł...r Gebttrt Kopl'rniks. Trib. d. Jeune
 
1933 nr 12. 


:ł20h. HRAf:H VOGEL Eugt'Jl: ZUJJl Gł'hurtsl ag llJll'l'rł'S I\.0Plwrnikul'i. lTnsf'rt! 
I'n,,1. Heimflt 1934 nr 2. 


:J207. W 4ól-ą l'IIł'ZnH'\, uJ'tłfłzin I\łikołaja KOI'l:'rnika. SI. pom. 21 II 11)34 

. 4, ih'Mtr. 


:J20H. Z: W 4-62 flłI
znit'ę urodzin Miknłaja l\.ul'l'rnika. SI. Imm. 21 n I Q35 
M. 8. 


:lłis 


--A....
		

/Licencje_039_07_383_0001.djvu

			3209. W. S.: Genialny toruńczyk. Plomyk 1935/36 nr 22. 


3209a. P. BR. [Brien Paul?]: KoperlJ.ikus in Bologna. DJutsch	
			

/Licencje_039_07_384_0001.djvu

			:
223. LOTT \\: N. COI)llI'l'JJiku",. Illlrs,.j/l.".
,.j/l
/il. BI-r .J
, 
2: 14)
H ,... 
h I: 


3224. MĄ y W: Niko1alls Kupl'rnikul'<. J)('lIt.W'/U's Chr;.
If'''tllm 1938 nI" 42 
s. 42. 


\ 
3225. ODKRYWCA lWWt
gO nił'ha Mikołaj Kopl'mik. ""/.
k(/ I Q3R nr 12, 


3226. LE ONORANZE c1dla Ił, Univt'rsita tli BologJla a Nico1" Copt.rnieo. 
Hologna 1938 S8. 38, tabl. 6. 
\1owy wygłosili z powodu odsłonięcia p..pi"1'sia Kop"1'lliku 15 XI 193ti: L..ichł P. S.. \\ 
"'"- 
"ki A" Silva G. Horn G. 1)'.'\1'łll1'o. 
Por. poz. 3215. 


3227. TORtTŃ w roczlHcę urnc1zin KUI'ł'rnika. Sł. "",n. 23 II I q3H ,... HI. 


3227a. COPPF:RNICllSFF.lER in Allt'nstł'in. Ori"'n.
krt'IlZ .Tg. 15 : IQ3R/39 nr 5. 
s. 36. 


3228. HOF.'MANN: Um1 Sit' h,'wI,
t sich .łm'h. Siid(l. W(/.
,
('r.
trnssP" 23: 
1939 f<. 13 i n. 


3229. KRUG Erich: C0I'Pcr
icus, ch-I' groBSt' Ucutl'	
			

/Licencje_039_07_385_0001.djvu

			:
235. SPU:NG"ER: l\.opprnikus-jllbiJaum. I)f'utsr.he.
 P.farrerbl. .J
. 44: 
J 940 8. 446. 


3236. STOKLEY J.: War prevent8 ceJebration uf Cupecnicus annivprsRcy, 
Sc. Nf'wS Letter 17 VIII 1940 8. 108; Sc. Digest 1940 Oct. s. 62. 


3237. W ASlUTYŃSKI .Jerpmi: KopPrniku8. Magasinet 28 IX 1940. 


3238. BRACHVOGEL EU
f'n: OP!; Dumhprrn Coppernicus Gros8tat. Erml. 
K irchenbl. "1941 nr 7. 


3239. F'ELDKELLER P.: N. KUl'f'rnikus. Rhein.-westf. Ztg. 16 XII 1941. 
3240. N. KOPERNIKUS. Stuttg. neues Tagebl. 31 XII 1941. 


3241. K UHLE L[udwigJ: Koppernikus IInd Kpplpr. Pariser Ztg. 20 XII 
1941. 


3242. KiTHLE L[udwig]: l\. Kupprnikus. Viilk. Beob. 17 XII 1941. 


3243. SCHIFFEL W: N." Kopernikus. 'Vf'ue Leipz. Tagesztg, 7 II 1941. 


3244. STRUCKMANN U. E.: Im Z(
ichpn von Vpit Stoss und Coppernicus. 
Krak. Ztg. l V 1941.. 


3245. THORN gedachte seme8 grossten Sohlles. Eindrucksvulle Schul- 
f'pipr rlec Coppernicus-Obecschulp. Thorn. Freih. 19 II 1941. 


3246. GRAVES Salldham: A Pole of Cracow. Victoria 15 XI 1942. 


. 


3247. COPERNICUS honored: 400 th anniversary of de'ath planned for. 
'tay. 1943. SI'. News Letter 21 XI 1942 s.330. 


3248. Nicolaus COPPERNICUS, Welrwacht d. Delltschen 1942 nr 10, 


3249. KOPERNIKUS. de groote Duitsche stecrpnku
dige. Stemmen uit Dlłit- 
.
('hland 3 : 1942/3 s. 295. 


1943 


OBCHODY 


A. Ch,: 400-lecie zgonu Kopernika w okupowanej Warszawie, zob. poz. 3397, 


RUDZIŃSKA A,: I\łikołayowi Kopernikowi Rodacy, zob. poz. 3404. 


3250. GARON Armand : Hommagp ił Nicolas Copernic. Action Catho/. 23 V 
1943. 


3iJ 


.
		

/Licencje_039_07_386_0001.djvu

			3251. KARPIŃSKI L[udwikJ (;'.: C0l't'rnicu
 ct'lt,braLillJl at Lhl' Poli
h ln- 
stitutt' of Art!! and Scif'ncf's in Amf'rica. Scipncp \'. 92: 1943 s. 549. 


3252. THE COPERNICAN Quallricf'Jlhmnial. 51';1'11/'1' \. 97: 1943 nr 25 I fi 
s. 259; nr 2523 H. 417 :1-18; nr 2527 s. 5()4. 


3253. THE COPERNICAN Quafłrict'Jltt-nnial lJl Canwgit' Hall, Nt'w Ynrk. 
Pop ul. Astron. 51 : 1943 s. 466. 


3254. COPERNICAN Quadritf'ntcJlJlial ob
t'rved b" I ht' .T nllt't Ą.
trnJlO- 
mical Socif'ty. Popul. 4stron. 51: 1943 s. 466. 


" 3255, KOPERNIKUS - G,'dellkstund,' zum. 400. '!'otlestug tlt'!' Sehopft'rl< 
UllSerf'S Weltbilrles. Veran!'t. v. d, Tt'ch. HochschlJl,' Karlsruhl' am 10, .Tuli 
1943 ... Karlsruhf' 1943 SR. 23, ilustr. 
1'reść: Weigel R. G.: Erijffnungsansprache; Wulf Franz: Von dl,r \\1'11 des Koperniku!! 
bis in die Ff'rnen der SpiralnebeJ. icholas Copf'rnicus. A t.ributf' of nations. Ed. hy St. Mizwa, zoh. po:/:. 3393. 


325ft. MAJKOWSKA Jolanta: Th,' Copf'rnieall Quadricentennial lJl Canw- 
gif' Hall, Nf'W York. PlIpILI. A.
tron. 51 : 1943 nr 6 s. 323-329. 


3257. MAJKOWSKA Jolanta: Tht' C0l't'rllican (.'u8fłrie,'ntł'nnial in MilwalJk"I'. 
Popili. A.
tron. 51: 1943 nr 6 H. 322- -323. 


3258. MAKEMSON MaIHI W.: A I ribul" I o COII,'rnieus. Skv '1'l'lł!sc. 2: J 94:J 
lir 7 8, II -14, ilu!'tr. 


3259. MIERZWA Stl'fan: Przl'łł l'złt'rt'chsl'lll'l'i,'m zguuu M. Kop,'ruika. 
Oz. pol. (Lom1yn) 1943 nr 78-5. 


3260. MIERZWA Stefan: Hady i wskazówki dla komitt'tów ob) wal,.Much 
Obchotlów kopf'rnikowskich. ZwifZł) żyeiory!' Mikołaja Kop,'mika, jt'go walka 
z krzyżactwt'm. Nf'w York L 943 FUlu1. Kośc. ss. 16. 


:i261. PROCEEDlNGS of tiU' 65 Ih ClInvof'aLioJJ uf Park ClIIII'gt'. -ParkviIII', 
Mo. 1943, okI. kolor. Art." Szyka. 
Zob. też poz, 2293. 


32óla, PROGRAM, ClIpunicaJl quad
icclltellJlial lIJUlt'r Ihl' auspicclS of thf' 
l:opernican quadricentl'Jmial national Commit;;I' Carnegie Hall, Nf'w York... 
1943 88. 15, tabJ. 1. 


3262. SCHWITALLA Alphnn!'" M.: Thl' ()JJadrict'Jltt'nnial nf Copernicuti. 
H;s'. /łpv. 1<)43 March. 


372 


..
		

/Licencje_039_07_387_0001.djvu

			3263. SOMMI<:R Ił,: h..ulwrniku,,- Fł'il'rJl I tJ4:{. Weltall 43 : 1943 s. 95 ---98. 


3264. 'L'oRZESTVENNCE zascdanil' \kadcmii 
auk SSSH, pOMvjascclłllOl' 
,WU-Ictiju so dnja sIDerti Nikolaja Kopt'mika. Vestn: Akad. Nauk SSSR ]3 : 
1943 nr 7-8 s. lll- 118. 
Słowo wstępne akad. V. A. Hajko\\a oraz 
kró(,oIlY tt'ksl przemówień N. J. Idel'HOIm 
H. D. Skazkina. 


3265. ZAGAił F.: Mallifcstaziolli pcr il IVt:l'nłł'nariu łll,lIa murtt' Iii NicoM 
C0l'crnico. Coelum 13.: 1943 s. 27- c30. 
O uroczystościach w Ferrarze i Królewcu. 


PIŚMIENNICT\-\O Oh.OLU';ZNOŚ(:WWE 


3266. AMATIWR a"trUlwnwr" - Copł'rnican cl.ldtratiun. :-:ikr '/'I'll'sc. J943 
.T IIly. 


32b7. Dł'r ASTRONOM ohm: Ft'rnrnhr. Signal 1943 nr 12 8. 33. ilusir. 


3268. BEYEH J. .J.: kupł'rniku", rłł'r gro""I' tll'utschc A!;tronom. (;renzlllllt' 
. 
73 : 1943 !;. 139. 


3269. BIIIL A.: NikolalIs Kopcrniku". Zu SClltt'ill .tUt). Tocłł'slag am 24. 
\'lai 1943. Z. Vt'r. Ue Iltscht'r lngen. 87: 1943 s. 288. 


327£1, BROW"i G, K.: Copl'rnielis. lnqllirer (II/d Ch,rist;ttn Lift' 3 VH 1943. 


3271. llRUGGENCATE P. ter.: ZUill ,tUU. Totlestag von N. Copl'l:rllikm;. 
'1<;chr. Astmn. Ce!o. 78 : 1943 s. 6- 17; Gotting, Cel, Anz. 2£15: 1943 s, 167 - 177. 
. 


Cardm, J. U.: En 1'1 cClIlenarie de Cop
rnico, zob. poz. 3385. 


3272. C"-HENCY Jacqut's dl': Mikulaj Kopł'rnik. Fr/'(' Europe 4 \' I 1943. 


3273. CASPAH i\lax: Kopl'rnikuli 24 V IS43. Forsch-I'n Ił. Forlschr-I' J 9 : 
14)43 nr 15/16 !;. 166 -167. 


3274. CI,EMINSHAW Co H,: CUlwmił'łlli mO"-I'!; IJw Earth. Griffilh Oh,<;PrI'er 
7 : 1943 nr 5 fi;. 54- 61. 


3275. CORRIDA y F. O'Conu"}l: Sl'ringfidd "har!'8 in l'rogl'aill honorillg 

rl'at Poli"h a8tronoroer C0I'I'micu8. Springfield Union-Republican 16 V 1943, 


327h. DAVIES ,Julm D.: Ou Copl'mieu!; and \'c"aliu!;, Listener I VII 1943. 


37:1
		

/Licencje_039_07_388_0001.djvu

			3277. DERS'l'ROFF: H
vł)łuti(Jn d
s Wt,ltbiidcs, Znhniirzt. J\tlitt.-en 34: 
1943 s, 173 i n. . 


3278. DIJKS'l'ERH VIS F.. .J.: C0l'ł't'rnicus cn zl.ln bm'k. 1543 - 1943. Gids 
107 : 1942/3 8, 6] -78. 


3279. DINGLE Herbert: COJlcrnicus - he rcvolutionized man's thinkin
. 
London Evening News 21 V 1943. 


3280. DINGLE Herbert: Copernicuł-l, 14 73 
 1543. Spectator 21 V 1943. 


3281. DUDLEY UncIe: The mquInng mind /Copt'rnicUl; - May 24, 1543. 
Boston Globe 23 V ] 943. 


3282. F ABER M.: Niko]aus Kopcrnikus, Messtechnik 19: 1943 1'. 97 - 98. 


3283. FAUST AuguI't: Kopernikus. Volk. Beob, 24 V 1943 nr 144. 


3284, FITZMYER .Joseph A.: Copernicu8. 1543-1943. America V. 69: 1943 
nr 6 8, 148- 150. . 


3285. The FOUNDER of modern astronomy, A sketch (Jf the achievements 
of Nicho]a8 Copernicus in commemoration of thf' Quadricentennia] of his death. 
Carnegie Mag: 17: 1943 nr l 8, 9-11. 


3286. [FOUR HUNDRED] 400 years of rest'arch. Naturf' Mag. 1943 Dec. 


3287, THE 400TH anniversary of the .łeath of Copernicu8, .T. Roy. Astron. 
SOCł oj Canada 37: 1943 s. 74. 


3288. The FOUR-I1UNDRETH anniver8ary of the death of C0l'l'rnicus. Sciem:e 
V, 97: 1943 nr 2525 s, 460. 


3289, GARDEN LesJie: Hf' ma.łt' tht
 Sun stan stiU. Montreal Sta"dard 
l V 1943. 


3290. GOTTLIEB: Nikolaus .Kopt'rniku8, Delttsche dentist. Wschr. 1943 s. 17 l 
173. . 


3291. H. M. M.: Tht' man who made the Sun stand still. Windsor Daily 
Star 6 III 1943. 


3292. HARTMANN H.: Nikolaus Kupt
rniku8. Europa mladd 3 : 1942/3 s. 270, 


:m
		

/Licencje_039_07_389_0001.djvu

			3293. HEINZ H.: Johann Wolfgang von (;o
tllł'. (lii' dt'utNdw Gt'ologit. 
111111 KO)'I'rnikus. Beitr. z. Geol. Thiirinf{en 7: 1943 s. 269-275. 


3294. HEMMF.RLE E.: 
ikolam; Ko)'('rniku:;. Uhrrnacher-Z. 1943 8. 24 i n. 


3295. HF.NSELlNG Hobert: Ku)'crniku:;' und Gcgell\\ art. Zur v1('rhundcr- 
slI'n Wit'dl'rkt'hr dl's Tode8tagt's: 24 V 1943. nputschpr Wiss.-Diensł 4: 194:ł 
nr <) 110 s. I -2. 


I 
3296. HENSELlNf; H.: Da:; WI'lthill1 1II's Ku)'t'rniku:;.. neutsl'h,. Wochen- 
SChUII 20 : 1943 nr 20. 


3297. HmscH Fł'łix E.: C0l'crnicus afl('r 400 ycars. 1'111' man who sd thł' 
Earth in motion. Satllrduv UP!'. oj Lit,'r, 26: IQ43 nr 22 s. 11 12. Na okI. 
ilw4r. Artura Szyka. 


3298. KAEMPFFERT Walrll'mar: C0ł'I
rnicus day. anWVCT!;ary of st:lt'n- 
tist who ('hangt'(l our outłock. N. York TirIH's 23 V 1943. 


3299. KAMP .P. van II.,: Cop('rnicm; and tht' I'rt':;(
nt world pietuCt'. _lmer. 
Gf'rm. Rev. 10: 1943. 


3300. l\.ELLY Et'ic PLhilI.J'łłuk): Nieholas CUl'ernicus: Thl' £athl'l' o£ mo- 
dł'Cll astronomy. Open Road Jor Boys 1943 May. OdI.. 
Obserw. Astr. Warsz. 


3301. KELSEY W. K,: Conccrning a prd'aet'. Vetroit News 24 V 1943. 


3302. KESTEN Hcrmann: Thł' edł'stial c('vollltion. Pol, Rev. 24 V 1943. 


3303. .1\.ES'l'EN Hermann: MIJllcrns calI CUI'('rnieus a ede8tial revulueiu- 
ni!'t. North Tonalt'Unda Nf'tt's 4 VI 1943. 


3304. <":OPERNIC. Galil
t' t't Nł'wton. .Astrmwrnie 57: 1943 !'. :ł(l. 


3305. COPERNICUS ofter 400 yean;. N. York Herald 1'rib. 23 V 1943. 
Przedr.: Nicholas Copl'rnicus. ed 
t. Mierzwa N. York 1945 s. 205-207 (poz. 3393), 


330h. KOPERNIKUS. VorJeld 3 : 1943 8. 89 9(1. 


, 


3307. KOPEłł.NIKUS. Zum 400 Todesta
 dt'!' Schopft'rl' IIIIMt'rł'S Wdtbil- 
IIt'IS. Signnl 1943 m 12 s. 31, ilustr. 


:ł7fi
		

/Licencje_039_07_390_0001.djvu

			3308. KOPERNIKUS, Luther, Pal'acełsut!, Eine Besinuung zum 400. Todes- 
tag des Astronomen. Deutsches Pfarrerbl. 47: 1943 s, 63 i n. 


3309. KOPERNIKUS - Gedenkstuude zum 400. Todestag,' dl
ł- Schopfer8 
unseres Weltbildes. Karlsruhe 1943 ss. 23. 


3310, Mikołaj KOPERNIK (19 II' 1.473 - 24 V 1543). Polak w Iranie 23 V 
1943 nr 45 s. 3. 


3311. Nicolał; l:OPERNICUS. Comm('muratioll. Popul. Astron. 51: 1943 
s, 172. 


3312. Nicolaus l:OPERNICUS, 1473-1543. Engineering 21 V 1943. 


3313. Nikolaus KOPERNIKUS anlasslich semes 400. Todestages 1473 
1543, Deutsche dentist, Wschr. 1943 s. 173 i n. 


3314. KOWRACH E. J.: Four - hundreth anniversary. Cathol. World 
1943 May s, 130-134, 


3315, KRAUS E, C,: World accłaims l:opermcus, Los Angeles Times 23 V 
1943, 


3316. KRUG Erich: Nikolaus l\.opernikuR, Himmelsiahr 1943 s. 80-85. 


3317. KRUG Erich: Nikolaus Kopernikus, Zum 400. Todestag des Hl'flll'- 
mators der n('u('n Alitronomie. Kosmos 40: 1943 H. 4 s. 91 - 93. 
\ 
3318. KUHLE Ludwik: N. Kopernikus. Zu "I'inl'm 400. Tod(,ł-ta
t. ;nn 
24 V 1943. Volk. Beob. 1943 nr 143, iluRtr. 


3319, LANDls K, M.: CoperniclU;. Chicago SU" 26 V 1943. 


3320. LAROSE Jean: l:opernic, gloire Polollaise. [Vingticme] 20- 0 Sierif' 
1943 June s. L58-159. 


3321. LESSER J.: C0I'I'rnicUl,. Contemp. Rev,01943 .June s. 370- -373. 


\ 


3322. LIMBERGEN J. van.: De Copernicaansche H.evoluti('. Devlag 5: 
1942 /43 s. 504 i n. 


3323, LOHR K,: Kopl'rnikuł-. Neu
 Wart" 8: 1943 nr 3. 


:ł7f$
		

/Licencje_039_07_391_0001.djvu

			. 3324. LURTlI<: LćulJ: 
il'ula!< Copt.mic, 4 n 1543. 'cti(Ul Uni"l'r.
. 1')43 
June s, <)-l]. 


3325. M: 400 ruku\ uli smrti .h.ul'ł'I'nika, .\wrodnie VOlJ;II\' 74 : I «J43 !<. 40. 


3326. \1IAC, AHEE .t. \'.: Cupel'llieus's statu., wa,. unlv łlt.fill.rl. Toronto 
Globl' 15 VIJ ł 943. 


3327. MACl'HERSUN Heetm': (:opł'l'nil
uli: hi:< I hl'on and it:< J't'/mlt", M,.n- 
chester Guardiun 24 V 1943. 


3328. MANDEL Kurt: H.eformatUl' dł'J' AstronomiI'. 400. Tode
ag \ Im 

. Kopf'rnikus am 24 V 1943. Miihr. schles. tandes%tl?' 23 V 1943, ilustr. 


3329. MANNEN :m Mark...izma 1943 nr 3 s. 14-17, nr 9/10 g, 84 -92. 


3333. MIERZWA Stefan P.: Copł'rnieus, the man whc st0l'l't.d tiu' Sun alul 
Sł't the Earth in motion. New HI'vf'n ReJ!ister 23 V 1943. 


3334. MIERZWA Stefan: Nichola!; C0I'I'rni(
U8, the fatlwr uf młlllt'rn alit ru- 
, 
nomy 1543 - - 1943. Science 26 IJ ] 943 s. 192 - 194. 


3335. !\lONFHIEND Waltł'r: To tlw kinJ! uf IitarJ!azł'rli. Milwaul.:f'1! .1. 19 \ 
]943. 


3336. MURHA y John: Thl' fathl'r of lIludern seit:llee, tributt. I,aid to Cupl'r- 
niell!' 400 Ył'ar!' aftl
r his dl'ath, Columbus nispałch 23 V 1943. 


3337, NASSAU .T. J.: Copł'rnieu!< tłU' a8trunuffit:r. (;ase Alu"'nu,
 22 : 1<)43 
nr 7 s, 14-15. 


3338, NEEDlłAI\I J[osel'h): Thoughts un thl' 400-th anmvI'r8ary of (:0pł'r- 
nieu8. [China) 1943 ss, 20, 5. 
Tt'kst w jęz, chińskim i ang. 


:r;7 


"
		

/Licencje_039_07_392_0001.djvu

			3339. N()(:II "1Jl WUJ'I zum "fł\wrnil..uli 
H.43 i n. 


(;ł'łł.'n kI a
. l' hrma('h
'r.7..1 ()-1.3 


3340. O'NEIL .John .J.: l:up,'rnican (}uadrieclltł'nuial, s"lal' sy"tł'm Ilwon 
printł'd 400 p'ars a
o. N. York Herald Trih. 23 V 1943. 


:J341. PAlNE Paul: h's llw Earth thal rł'volv!'s, said a Poił' 41111 y..al'" ag". 
Syramsł' Po
t-Stllndard 25 V 1943. 


3342. PAULY Karl H.: lO prl'sł'ut-day scicntistf; 1.(4't COlwruican imanili. 
Columhus State .J. 2 VI, I 943. 


3343. PFLU;GER Max: Er hat dił' Wdt aUli łll'u AII
ł'lu gl'holwJI. 'i. KOI,er- 
niku!;, der Dl'utliche. Post 1943 Ul' 21, ilustr. 


3344. A Pm,E Thł' Nazi!; can'l kil!. N. York Su",l. Mimlr 2R 1111943, 
całostr. iluHtr. koJor. .. Kopl'rnik" A. Szyka. 


:J345. PRUETT .J. Hugh: Scił'utilitf; lu commemorate notl'd alitrunuml
rli 
dł'ath. Walla Walla Union-Bull. 23 V 43; Eugene Rl'gister-Guard 24 V 1943. 


3346. HAY ,h-ff U,: Copł'rnictls aftn 400 y..ars. Fort Worth Star Telegram 
25 V 1943. 


3347. HEISSMANN H.: Dl'r Mł'usch und das Ali. Zum 400. Tudclitag von 
"oikolau:-; KO}lł'rnikus. Wo('he 45 : 1943 nr 20; Kirehl. Bl-r 35 : 1943 s. 247. 


3348. HEST W[ altł'r]: Ih'volutionar dl'li Wdtallli. Zum 400. Tudł'st aj!; d,'s 
Kopł'rnikus, Rer/in - Rom - Tokio 5: 1943 H. 3. 


3349. HEST Waher: Dł'r Sinu łll'r I\.op"rnikus- Fl'ier 1943. Mittelstellł' 2: 
1942/3 H. 19 s. 9--11. 
Artykuł w jęz. niem. i włoskim. 


3350. H.IKACEv r.: Copł'rnicus, ..happił'sl uf lJlorla!!,". Sovict W.ur Nł'U's 
25 V 1943. 


3351. HITCIIIE Kathryu E.: Nieholas Cup,'micu8. u.
teopathie Nlttg. 30: 
1943 nr 5 8. 13 -15. 


3352. H.OMER E.: NikulaulS l\..u}.ll'rllikus. Zur vił'rhumll'rtlitl'u Wieł-łł'rkł'hr 
sł.iul's Todl'stagI'H. Seewart 1943 nr 3. 


:171)
		

/Licencje_039_07_393_0001.djvu

			3353. HOZUło:NA H.: ;'\Iikułau" I\.uppt'miku", W'''1.-24 ł ł54:{. 1.",,
r/"lII ,Vi: 
1943 8. 15(, i n. 


3354. SAPOSNlhOV 1\..: UH zab..Iezil..łni godisnini. (Prez nalSlojasala 
1943 gud. se naversval 400 gudini ot smarUa Ila Nikołaj Kopt'rnik i 300 godini 
ut roZdeni..lo na I!'ak Njulon). Prir(Jda (Sofij a) 1943 kn. ł !I. 13 -14. 


3355. SCHAlIFFLER Edward H.: Scit'nct. loday honorIS PołiHh geniuH who 
put lhe Earth in illS prupl
r pIacI'. Kansas City Star 24 V 1943. 


3356. SCHIMANK Hall": Kop,'mikus. Progressu.
 8: I Cl43 fil' h s. :
33- :
3(,. 


3357. SCIIULTZE-PFAELZER G,: (;'eniu" im UI'iclu' Ilt
r GesliCllt'. D..r koper- 
nikanische Gedanke und lS..int' gt'i!\lel'wiH8t'nschaftłicht. Bł'd..ulung. KoralIt' 
1943 8. 211- -213, iluHlr. 


3358. SHAPI,EY Harłow: In th.. namI' uf Cop,'rnicuH. 4mł'r. Scientist 3] 
1943 nr 2 s. 177 - 178. 
Przedr., The ll"manis, 3: 1943 nr 2 s. 611-69. 


3359. SONNEDECKER Glenll: H.. SPUIl lh.. Earth. lVlodern ISludy of heavelll> 
is based Oll work of C0l'erniCU8, Pittsburgh Press oraz NorJolk Virginian Piłol 
23 V 1943; Columbus Citizen 16 V; Toledo Blade 18 V; Buffalo TYPUJ!) 22 V; 
COItncil BluJJs 22 V; Sc, News Letter 22 V 1943 8. 330. 


, 
3360. STEBBINS Jod: Copernicu" and muderrl revolution". Popul. ,hirolI. 
51: 1943 nr Ó 8, 291-296. 


3361. STILI,FRIED E.: Im Schattł'll d"8 Kopł'miku". hlrJeld 3 : ] 943 8. ClI 
94. 


3362. STOKLEY J.: Astronomy'8 birlhday. Sc. NeU's Letter l \ 1943 ł-. 282 
283. 


I 


3363. SUBBU'I'IN M. "l<',: l\.. celyrech"utlctiju ISO dnja "nu'rti Nikołaja 1\..01'''1'- 
nika. Priroda (Moskva) 32: 1943 nr 5 s. 72--81. 


33M. SVMBOLIC t:opernicws. i\l. York Times 23" 1943. 
Przedr.: Nicholas Copernicu8, ed St. I\ficrzwa. N. York 1945 s. 202-205. 


3365. DIE TAT de8 Koperniku". Zum 400. Tod..slag ..iIw" grolll'..n 1)..ut- 

cht'n. f)plłtsche Mineral1vas,
er-Ztg. 47: 1943 s. 82 i n. 


:\'!' 


\
		

/Licencje_039_07_394_0001.djvu

			3366. TA YLOH 1'. Sht:'rwoud: 
icoJalls Cllllf'rni.:u!', hi" rqlUlałilln ahpł' 
four humIn'd ypar,.;, Tablet 22 V I 943. 


3367. Twu FOUEHUNNł:RS. Our łlpht tli C0I'I'I'niell"; and VI'saliu,.;. f,rmiłrm 
Titnf'," Liter. SIlppl. 29 V 1943. 


3368. VAN'T Hof S, P.: ="JieoJau,.; CO)J]lf'mieu:; (J473-24. \1ai 1543). 
Vatllllr 63 : 1943 8. 43-55, ilu8tr. 


, 3369. V lEKU Helmut: Niko1au,.; Kopcmikus 470. Gcburt:;tag. Uił' Stadł 
1'horn gedenkt ihres gros8en Sohnł's, Dił' KOPI.rnikani!!ehl' Wpndnn
, Thom. 
Freih. 19 II ]943. 


3370. Ui., (VIEHllUNDEIłT J 400 jiihrigc Wicdcrkehr lit.,.; Todl'stagl
8 von 
N ikolau8 Kopernikus ... Himmelswelt .J g. 53: 1943 ". hO. 


3371. W AKEFIELU M.: PiOJwl'r IIf intdlcctual fn'pdom. Christian Se. Mon. 
22 V 1943 8, 14. 


3372. WAŃKOWICZ Marta: NieoJaw; l:0I'I'rnieus. COllwwltweld 1943 8. 94- l}(); 
Cath, Digest 7: 1943 nr 9 s, 25-29. 


3373. W ATTENBEHG U,: Niko]au!-i l:0łll'mieus Ulul ";ł'1JI WI'rk. Weltall 43: 
1943 H. 4 ", 55 --61, ilu!!tr. 


3374. WEBER Hl'inz: Ein ostdeutsche8 Schicksal. Zum 4.0łl TIH{.'stagl' VUII 
N. Kopernikus. Obserseh/. Ztg. 1943 nr 141. 


3375, WIE'l'U-1\.N UDSEN P.: Tycho dl' Hrahl' Ulul Nil:olaus (:lIl'ł'rnicus. 
f.'llrop. Wis....-Diemł 3: 1943 Ił, l2 s. 9, 


3376. WU.LlAMS HołJl'rt: HOlik JOTt'. Ptllr'rsr)fł Ctlll 13 II 1943. 


3377. WOLPE H.: Wielki uczony i patriota. W 400-nll rtICZłłlCę 
llli.'rci 
\likołaja Kop"rnika. N01łJl' Widnokr. 1943 nr 12 8, 10 i n. 


, 3378, Woon Juhn Thorntou: Modl'rn astruntllllerl'i IIWI' much to l:0l'ł'!'ni- 
ClIS, Polis h scientist. ./. Ilemld Spotli/{ht 23 V 1943. 


3379. WSTRZYMAł.. Słońct', wzruszył Zi..mię. Polrtk fł' lrnnie 25 tV 1943 
nr 41. 


3380. ZAHł:MBA SLtani:;ław] K(rYtltynJ: Lt' 400-cnw anuivt,rsairt' dł' la 
mllrt ci.. Nicnlas Kopt'rnik. J. dl' Teheran 24 V 1943, ilustr. 


:IKO 


,
		

/Licencje_039_07_395_0001.djvu

			338 I. ZELLElł "-I arl]: Zum 41111 T4Idł'stag lłł's K4II'ł'rniklls. Z. l fl,e.
. ''\Jlltur- 
Ił'iss. .T g. 9: 1943 s. 99 l n. 


3382. ZIN N ER Eru!'t : Z ur 400-.T ahrfł'il'r dl.r Coppf'rnicani!'cłwlI L..hrl'. 
Himnu,ls1ł'f'lt Jg. 53: lQ43 H. 5 -6 s, 33- 40, ilustr. 


3383. ZUM 4011. Todł'stag dł'I'; h..41I'I'rniku!'. Df'llt,
chf' ApothR.kerztg. 58: 
1943 s, 193. 


3384. Zur ERINNERUNG au den 400. Todł'!'tag von Nikolam! Koperniku!;. 
Himmelswelt Jg. 53: 1943 nr lO /12 8, 7l; fot. przf'lhtawia tablicę pamiąt- 
kową \\ szkolt' we wsi Kopt'rniki k, Nysy odsłoniętą 24 V 1943, Na okładct' 
fotografia mOflf'lu pomnika Kopf'rnika w Toruniu proj, .T. Thoraka. 


1944 1952 


3385. CAlłDUS J. O.: En "1,1 centcllario df' Copcrnico, 1543, -1943 sus 
trabajoR, sus df'scubriml'utos. R(łZÓn ,. Fe T. 129: 1944 s, 118- 132. 


3386. COPERNICAN t'ł'lr'brati4l11 in NI'\\" Zł'alalld. OI,serIJal"rv 65: 11J4.t 
8. 204. 


3:i86a. CtWERNH:US eł-łcbratiOllti. [sis V. 35: 1944 s. :"W. 


3387. FALK Maryla: [Mikołaj 
0l'ernik]_ Calclltta 1944 bulo-l
olish AM:O	
			

/Licencje_039_07_396_0001.djvu

			. 


:t. r. 11)43 maz illit} p\,clzla Williama ". Walia :t. r. ul. 1844 l'J'zt:'rł"tawiająey 

mif'rć Kopt'rnika. 
Zawiera m. in. obszt'rną bibliografię piśmieunicl wa okolicznościowego z 1943 r. 
Rec.: J. Roy. Aslron. Soc. of Cnn/,dn 39: 1945 s. 194-195. 
Zob. też poz. 131. 


3394. A "'lEW Copl'rnican I
ra. PopilI. -lstron. 53: 1945. 


:J395. WHEN ht'rl'sy fluwl'red. Ve1łJslłJeek 26 III 1945 !'. 90. 


3396a: Od Kopl'rnika do Nf'wtona. Roh. pom. 25 V 1946. 


3397, A. Ch.: 400-lt
cic zgonu Kopernika w okupowanej Wargzawif', Ura- 
ma R. 18: 1946 nr 1/2 s. 28-29. 
\1, in. wiersz okolicznościowy, poświęcony Kopernikowi napisany 24 V 1943. 


3398. BUKOWSKI Andrzt'j: Uroczystości Kopernikowskif' wc Fromborku 
(24 V 1946), Arkona 1946 nr 8 s, 19-20. 


3399, JAK TORUŃ obchodził nroczystoRci KOlwrnikowskil' w ]873 r. fllłstr. 
Kllr. pol. 25 V 1946 s. 6. I 


34()(}' K. D.: Niccolao Thm'unl'nsi. Alma Mat"r Thor. H. 1 L946 nr 5/6 
8. 22, 
fi uroczYfltościach kopernikowflkich we Fromborku. 


3401. K:
PIŃSKI Felicjan: Hołd narodów dla M. Kopernika (1543 -1943). 
Urania R. L8: 1946 nr 3/4 s, 43 48. 


3402. Mikołaj KOPERNIK, W: Jt'dnodniówka wydana staraniem i nakła- 
11I'm Bratniej Pomocy studentów \\ (lniu inauguracji Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 5 stycznia 1946, TonuJ. 1946 8. 1 -2, dorlana je!'t luzna 
wkładka: M, Kopl'rnik, drzf' wory t H. Marschałła. 
IJniw. Tor. 


3403. PIW: W rocznicf śmil'T(:i Mikoiaja Kopl'rnika. I/",.;tr. Kur. pol. 25 V 
1946 8. 1. 


Przygórski :t.b.: Powrót Kopernika, zob. poz. 2747. 


3404. RUDZIŃSKA !}.: Mikołajowi Kopernikowi Rorlacy. Uranit, R. 18: 
1946 s. 63-64. 
Opis y,łożenia wieńca pod pomnikiem Kopernika w Warszawie 24 V 1943. 


3405. z: UroczVJi;toRci k0l'ernikowRkil' Wf' Fromborku. Rob. P0Tn. 27 \ 
1946 8. 4. 


382
		

/Licencje_039_07_397_0001.djvu

			:1,Wh. .ItflłKClWSKI ,\I.'ksamll'l': Mil..ołaj "-u,,('rnil.., '':;''';01 /h;pc; 1().
7 nr ,
h. 


3407. KA
IF.WSKA -\łir.ja: Człowiek. który ł'OTu!	
			

/Licencje_039_07_398_0001.djvu

			3423, BUHTNOWSKI Władysław: Zalrz) mał słońct' a poru8zył zif'mię (1543 - - 
24 V - 1951). Żoln. Wolno 24 V 1951 s. 4, iłustr. 


3424. HEN Józł'f: "Dt' rI'vołutionibus..." Żoln. Wolno 1951 nr 6 8. J1. 


3425. K. O.: O człowieku. który poruszył ziemię. (W rocznicę śmit'rci 
Mikołaja "-0lwrnika). Sztnnd. MIOllych 2ti V 1951. 


3426. Mikołaj KOPERNIK. Ż-ycip !llow. R. f>: 1951 nr 5 !I. 266-267. 


3427. MARKOWSKI Mieczysław: Od Kopł'rnika do Kongresu Nauki Pol- 
skiej (W 408 rocznicę 
mierci M. - Kopernika). Dz. zach. 26 V 1951. 


3428. MAZUR Maci.'j: "Polskie wydało 
o plemjf - wI'trzymał Słońce, 
wznłszył Ziemię. Echo T.'Yg, 1951 nr 8 1'. 2. 


3429. ODEZWA Zarządu Głównego P[ołskj
go) T[owarzystwa) Mriło
ni- 
kl;w) A [stronomii). Urania R. 2 : 1951 nr 1/2 S. 17- -IQ. 
Ootyczy uczczenia M. Koperniku w r. 1953. 


:J430. HEWOJ.UCJONISTA nauki. /lustr. wojsk. 1951 nr 4; ilustr. 


" 
3431. ST
PfE1'iIUWA .J,: 
1%1 nr 40. 


Wstrzvmał słońcl- - TU8zył zwmu;. 
. 


Plom,YCZf'k 


:J432. ZUN'" Włmlzimłt'rz: Mikułaj "-oPI-mik, Ud 


do Z nr 26. 


3433. ZUNN W/: Mikołaj "-uPI'rnik i jego nauka, Widnokr. 1951 nr 1 L 8. L 


3434. ZUM Tod.."tag von Mikolaj "J\.0pf'rnik, KuJturprobl. d. np/wn Polen 
Jg. 3 : 195J nr 7 8. 15 17. 
..... 
3435. BE: Toruń - Kopernikowi. Jlustr. Kur. pol. 30 XIJ 1952. 
(I nat\('hollzących uroczYRtościach Roku Kopernikowskiego, 


343ó. BIALOBOR!'OKI E [ustachy ): Wstrzymał Słońce, Tuszył Zil'mit. Pant". 
L952 nr 20 8. 2. 


3437. CZERMIŃSKI A[drian): Ki..dv "-o)'l-mik "ru",zył zif'mię", SI. Tvg. 
1952 nr 16; ,
wiat ; Ludzip 1952 nr 24. 


3438. HOLLANE
 Adam: O I'złowil'ku, który odważył Słę mYRIt'ć. "Ech" 
'/
vg. 1952 nr 8. 


384 


L 


-.A...
		

/Licencje_039_07_399_0001.djvu

			3439. JANKOWSKI J,: Fromborskie odkrycit', Świat i' My 1952 nr 26. 


3440, KALl: Poruszył z posad zie
ię. Dziś i Jutro 1952 nr H. 


3441. Mikolaj KOPERNIK - wielki astronom polski. Mat-y do Pracy 
kułt.-ośw. w Wojsku 1952 nr 2 s, 253-255. 


3442. Nicolau COPERNICO, hornem uniwrsal. PolOnia de Hoje An, 6 : 1952 
nr 10 s. 12-13, ilustr. 


3443. KUH
IGK Armin: Sonne Rtf'h 8tm ... Konigsteiner Ruje 4: 1952 
s. H7- 118. 


3444. SIEHM Peter: Ein gros ser Sohn {les polnischen Volkes. Jenseits d. 
Oder Jg, 3: 1952 nr 3 s, 12-13, 


3445. S'l'ERN Anatol: Polt;kit' go wydało plemię, wstrzymał słońce, wzru- 
ł-Izył zit'mię. Świat 1952 nr 24 s. 12 --13, 20, ilustr. 


3446, SZCZEWIŃSKI Józef: Mikołaj Kopernik - uczony i filozof. (W rocznicę 
urodzin)., Sł. powsz, 21 II 1952. 


3447. T. D.: Wł-Itrzymał słońce, ruszył ziemię. Świat i Życie 1952 nr 21. 


34t8. W. G- - N.: Mikołaj Kopernik. Żołn, pol. 1952 nr 26 s. 12, ilu str. 


1953.-ROK KOPERNIKOWSKI 


OBCHODY W KRAJU 


3449, POWOLANIE Komitetu Honorowego Roku Kopernikowskiego i Ko- 
mitetu Honorowego Roku Odrodzenia' Polskiego, Tryb. Ludu 3 V 1953; Gaz. 
tor. 4 V 1953; Ilustr. Kur,' pol. 5 V 1953. 
Protektorat nad pierwszym z nich objął BoJ. Bierut, przewodniczył Jan Dembowski. 


3450. UCHWALA Komitetu Honorowego Roku Kopt'rnikowskiego. Nauka 
pol. R. 1 : 1953 nr 2 s. 199. 


3451. UPOWSZECHNIJMY wśród szerokich mas narodu życie i dzieło Koper- 
nika i wielkie tradycje epoki Odrodzenia, Uroczyste wspólne posiedzenie ,komi- 
tetów honorowych Roku Kopernikowskiego i Roku Odrodzenia, Tryb, Ludu 
24 V 1953 s, l. . 
Ustalenie programu obchodu oraz powzięcie szeregu uchwal jak np. budowy 2 ludowych 
obserwatoriów, wydanie dzieł Kopernika itd. 


25 - Bibliolr.fia Koperoiko1nkll 


.. 


:Hś5
		

/Licencje_039_07_400_0001.djvu

			3452. ZLOŻENIE wieńców w War!"zawif' II 
lÓP pomnika Mikołaja KopI'I'- 
nika. Tryb. Ludu '25 V 53 R. 2. 
Zob. też poz. 2204, 2207. 


3453. BUCHAR Emil: Zl'niva o kopernikovyeh oslavach Vł' Varsave, Vestn. 
Ćesko.d. Akad. Ved 62: 1953 nr 9-10 R. 292-293. 
t 
3454. LANDOVA. - Stychova Luisa: PolRkii oRlavy Miknla
t' Kopernika. 
lliie HV6zd 34: 1953 nr 7 s. 149-151. 
O uroczystoRciach warszawskich 17 i 18 VII 1953. 


3455, NARóu Polski i cała postępowa ludzkoRć sklaeła hołd paIllIęCl gc>- 
nialnego uczonq
o Mikołaja Kopt'rnika. Uroczysta akadł'mia w Warszawie'. 
Tryb, Ludu 20 VII 1953 8, l. 
M. in. przemówil'nia .T. Cyrankil'wicza, A, Varela i \1. Suhbotina (poz. 2205, 2232, 2234). 


3456. TOKARSKI Zbigniew: Uroezysto
ci kOI,crnikowskie' w Połscl'. Newka 
pol. R. J : 1953 nr 3 8, 150-151. 
l) akademii w Warllzawil' 18 VH 1953. 


3457, Z PRAC przygotowawczych cłu Sesji Naukuwej PoJskil'j Akademii 
Nauk poświęconej Kopernikowi. Nauka pol, R. l: 1953 nr 2 R, 203- 207. 
Wiadomość o przygotowywanych referatach: Infeld L,: Teoria Kopernika a zagadnienil' 
grawitacji w fizyce w8półcze8nej; Lipiń8ki E.: Nauka o pil'niądzu M. Kopernika. Tamże Rumi\,- 
cka W,: Nowe wydanie dzieł Kopernika, gdzie podaje o przygotowywanym wydaniu De revo- 
lutionibu8 (poz. 142) oraz o zamil'rzeniu wydania Comml'Jllariolusa, piHm I'koJlomicznych i listów 
Teofilakta, 


3458. P[OLSKA] A[kademiaJ NLaukJ przygotowuje !'I'sjt' naukowe z okazji 
Hoku KOI,crnikow8kicgo i Roku OJrudzcnia. Gaz. tor. 11 \' 1953: Ilu,<;tr. Kllr,. 
pol. 24/25 V 1953. 
M. in. zapowiedź Izeregu wydawnictw kop..mikowHkich. 


3459. KHAJEWSKI Władysław: Sl'sja l\.0pt'rnikowHka PulHkiej Akaelt'mii 
Nauk. Myśl filoz. 1953 nr 4 R. 374-352. 


3459a. ONORANZE pol
ccht. a NicoM Copt'rnico. COf'lum 21 : 1953 s, 190, 


3460. PIOTROWSKJ Jan: Sl'sja Polskiej Akadl'mii Nauk poświęcona Miko- 
łajowi Kopł'rnikowi z okazji 410 rocznicy jego zgonu oraz wydania jego wie- 
kopomnego elził-ła O .obrotach 8fł'r niebił'"kich. Nauka pol, R. 1 : 1953 nr 4 
fj. 140-150. 
Streszczenie referatów wygłoszonych na 
esji i głos6w w dyskwji. 


386 


. 


I 
l 


--A....
		

/Licencje_039_07_401_0001.djvu

			3461. [RUDNICKI Konrad] K. R.: Kopernikańska Sesja Naukowa PAN 
Urania R. 24: 1953 nr II !I. 331-335. 


3462. RUDNICKI K[onrad]: Sesja Kopernikańska Polskiej Akademii Nauk. 
Postępy Astron, T, l: 1953 z,2 s, 103-104 oraz tablica przedstawiająca 
medal pamiątkowy wybity przez PAN. 


3463. RYBKA Eugeniusz: Sesja Kopernikowska P[olskiej] A[kademii] 
N[auk]. Probl, R. 9: 1953 nr II s. 779-780, ilustr. 


3'463a. SCHATZMAN Evry: Rencontres scientifiquł's a Varso-vie et a Prague, 
Pensie 1953 nr, 52. 
s. 93 -97: sprawozd. z Sesji Kopernikowskiej. 
. 
3464. SESJA Kopernikowl'ka [Pol. Akad. Nauk] Tryb. Ludu 16 IX 1953. 


SESJA Kopernikowska 15-16 IX 1953, zob. poz. 2202 a. 


3465. SESJA kopernikowska. zakończyła obrady, Uczeni wielu krajów 
, 
złożyli hołd genialnemu polskiemu astronomowi, Tryb. Ludu 18 IX 1953 s,2, 


:
466. SESSIONE scientifica delł' Accademia Polacca delIe Scienze dedi- 
('ala a Copernico. Notizie Polacche An. 2: 1953 nr 53 s. 9- -10. 


3467. TOKARSKI Zbigniew: Sesja kopernikowska Polskił'j Akademii Nauk. 
Życie Szk, wyższ. 1953 nr J1 s, 102
 109. 
Obszerne sprawozdanie. 


3468. UROCZYSTA seHja Polskiej Akademii Nauk poświęcona twórczości 
Mikołaja Kopernika. Tryh. Ludu 17 IX 1953 s. 2. 


:
469. IMIJi: Kopernika jednoczy narody. Wypowiedź uczonego radzie- 
('kit'go W. Foka o Sesji Kopernikowskiej PAN. Tryh. Ludu l IX 1953 s, 3, 


Zob. też poz. 3728 i 3734. 


3470. DOBOSZYŃSKA J [adwiga]: Rok Kopernikowski. Walny zjazd Pol- 
8kiego Towarzystwa Przyrodników im, M. Kopt'rnika w Toruniu. Biol, w Szk. 
R. 6: 1953 nr 5 8. 48-54. 


Sprawozdanie ze zjazdu, streszczenie wygłoszonych referatów. 


3471. KONKOLEWSKI Leon: Polski świat '!lekarski CZCI pamięć Kopernika, 
Gaz. tor. 14/15 XI 1953 8, l. 
Tamże, I. 6: program zjazdu Pol. Tow. Ll'karskiego". 


387
		

/Licencje_039_07_402_0001.djvu

			1'. 


3472. PRZESZ LO 400 naukowców h-karzy przybędził' do Torunia Ila ",esH- 
naukową zorganizowaną ku czci Mikołaja Kopernika. Gaz. tor. 21 X 1%3. 
Podobnej trelici notatka w TlU8łr. KIJr. pol. z tegoż dnia. 


3473, UROCZYSTA sesja Polskiego Tow. Lekan.;kiego pOSWlęcona UCZCZł'- 
niu pamięci Mikołaja Kopernika,' Ilustr. Kur. pol. 15/16 XI J953 s. 3. 


. 
3474. ZAKRZEWSKI T. : Sesja naukowa P [o]skiego] T[owarzy:o;twaJ L[t'- 
karr.;kiego] w Toruniu. Wiad. lek. R. 7 : 1954 nr 2 8. ] 40 J 4], 
Sesja poliwięcona Kopernikowi, głównie jako lekarzowi. 


3475, BIALOBORSKJ Eust.achv: Rozpoczynamy "Rok Kop,'mika", .(;witll 
i T,udzif' 1953 nr 22. 


3476, B J D: O właRciwą interpretację Roku Kopunikow"kit'go. lI".
Ir. 
Kur. pol. 10 III 1953. 


3477, 480-LECIF. urodzin Mikołaja Kopf'Tnika. Urania ]953 nr 5 R. ]45 _ 
147, i]ustr. 
Obchody w m. lutym. 


" 


3478, DALSZE delt'gał'j.. za
ranll:złI" na IlfUCZY"lości kop,'rnikowr.;ki.,. Trvb. 
T,udu 19 VII 1953 8. I. 
Por. poz. 3484. 


3479. GADOMSKI Jan: Hok J 953 ".J ubilnłloizow} In I{okil'm Kupl'mika" 
p" prostu 1953 nr 3 8. 6, ilustr. lO 


3480. GADOMSKI Jan: .Jubilt'usz Kopt'rnika. Życie ,
ltm'. R. 8 : 1953 JlI' 2 
s. 35-38, i]u"tr. 


3481. GADOMSKI Jan: Juhilt'ur.;zowy I{ok Kopł'rnika. Szlami. A1łodw:h 
21 l 1953. 


3482, GADOMSKI .Jan: Ucuczy"toRci Hoku KopernikowIoikiego. t.YCif' War.'iz. 
12 V 1953.  I 


3483, GOD pamjati Kopł'mika. PrUl,da 2!1 V 1953. 
Korespondencja z Warszawy. 


3484, GOŚCIE zagraniczni przybywają do Polski na UJ'oczvRtości Koper- 
nikowskie, Tryb. Lud" 17 VII J 953 8. L 
Por. poz. 3478. 


:i88 


.. 


'\ 


.........
		

/Licencje_039_07_403_0001.djvu

			J485. J. A.: Kronika Hoku Odrodzt'uia i Kopt'l'ni,ka. Kwart, hist. R. bO: 
1%3 nr 4. 
s. 331-334: o sesjach naukowych poświęconych Kopernikowi w Warszawie i Toruniu. 


348b. j. b.: Tcmaty kupernikowskie [w Polskiej Kronice FilmowejJ. Prz. 
kult. R. 2 : 1953 nr 33 s, 4. 


3487. JESZKA Lt'ch: Hok 1953 - mk lVLikołaja Kopt'mika. Widnokrąg 
l ()53 nr 1 !oi. 3, ilu!oitr. 


3488. I\.u C.ZCI Mikołaja KUI't'rnika. Tr.vb. Ludu 27 V 1953 s. 1. 


:J489. M: Hok Kop,>rnikowfo\ki w Polscl'. W'Izf'cMwin' 1953 8 s, 18L L82. 
ilustr. 


:1490. 
ORl).: Chw:lła Kop,.rnika w fabl'ycznp'h halach. llustr. Kur. pol. 
27 128 VI 1953 !oi. 4. 


\ 


3491. POI:SKOJ narml ctit pamjat' Kupcrnika. Izvestija 26 V 1953 s. 3. 


3492. ROK Kopernikowski. £lll str. I",&r. pol. 18/19 I 1953. 


. 
, 


3493. HOK Kopt'mikowfo\ki. Postępy Fiz. T. 4 : 1953 nr 2 s, 240. 


3494. ROK Kopt'rnikowski i Huk Odr(l(lzt'uia. tvci.f' Szk. 1953 nr 7/ 8 
s. 355-358, ilustr. 


. 
3495. TAŃSI\.A J.': 1'[owarzystwo] W[iedzy] P[owszechncj] w Roku Koper- 
nikow!oikim i Roku Odrudzenia. TllIstr., Kur. pol. 27 VI 1953 s, 3, 


341)6. UROCZYSTOŚCI kopernikowskil>. Po prostlI. 1953 nr 23 s. ]. 


3497. W 410 ROCZNICĘ 
mit'rci Kopernika sl'0łt'czcństwo czci pamięć wid- 
kiego astronoma. Obchody - widowiska - koncerty. Glos Pracy 27 V 53 s. 1. 
Złożenie wieńca w Toruniu. widowisko dram. ..Kopernik" w Teatrze Rapsod. w Krako- 
wie, koncert w Olsztynie. 


3498. W 410 ROCZNICĘ zgoli U Mikołaja Kopernika cały naród czci palWęc 
genialncgo Polaka - wit'lkit'go astronoma i my
licida. llustr. KliT. pol. 23 V 
1953 s. 1. 


3499. W, ł;. N.: Hok KopernikowMki. toin. pol. L953 lll' 15 s. 25, ilustr. 


38H
		

/Licencje_039_07_404_0001.djvu

			3500. W, K,: Z Kroniki Roku Kopernikowskiego. Urania R. 24 : 1953 
nr l s. 18-21. 
O zamierzonych obchodach. imprezach, wydawnictwach itp. 


3501. B.: Koncerty olsztyńskiej orkiestry symfonicznej w czasie mau- 
guracji "Roku Kopernikowski(
go", Glos olszt, 29 V 1953 s, 6, 
O koncercie we Fromborku w obecnojci B. Bieruta. Wykonano m. in. (po raz l-szy) 
"Sy;mfonię Kopernikowską" Jana Millera. 


3502, BOROWSKI Andrzej: Wielki dzień ł'romborka, SI, na Warmii i Maz. 
R. 2 : 1953 nr '21 s. 6. 
Reportaż z uroczystości kopernikowskich 24 V 1953. 


3503. FROMBORK przygotowuje się do uroczystego obchodu Roku Koper- 
nikowskiego. Glos olszt. 22 V 1953 s.l; Kur. codz, 23V1953 s,l; GaZi,. tor, 
23/24 V 1953 s. 2, 


3504, INAUGURACYJNE uroczystości Roku Kopernikowskiego w Oll'zty- 
me i Fromborku. Glos. olszt. 23/24 V 1953. 


KULCZ'l"Ńsltl Stanisław: Postać i dzielo Kopernika jest dumą Polski. zob. poz. 2216, 


3505. OBCIIODZIMY Rok Kopernikowski, Glos olszt, 19 II 1953, 
O zamierzonych uroczystościach na terenie woj. olsztyńskiego. 


3506, PAMJATI Vf'likogo pols'kogo ucenogo. Pravda 26 V 1953. 
O uroczystościach we Fromborku. 


. 


3507, tr.: Uroczystości w Olsztynie. Glos olszt. 25 V 1953 s. 1. 


3508. UROCZYSTA inauguracja obchodów Roku Kopt'rnikowskiego wc: 
Fromborku z udziałem towarzysza Bolesława Bieruta. Tryb, Ludu 25 V 1953 
s. 1. 
Tamże. s. 2: "W mieście. gdzie żył i pracował genialny uczony polski Mikołaj Kopernik". 
Opis uroczystoiici we Fromborku. 


3509, W 410-4 ROCZNICĘ zgonu K0I'4'rnika. Na fromborskim wzgórzu, 
Glos olszt, 26 V 1953 s, 3, ilustr. 
. Inauguracja Roku Kopernikowskiego. 


3510. BARNAŚ Kazimierz: W Roku Kopernika: Życie liter. H. 3 : 1953 
nr 23 s. 7, ilustr. 
O uroczystoiiciach i imprezach w Krakowie. 
I 


39ft 


'
		

/Licencje_039_07_405_0001.djvu

			3511. PROGRAM krakowskich Ul'UCZp;to8ci ku CZCI Mikołaja Kop
rnika 
w 410 rocznicę jego śmierci. 24 V 1953 r. Kraków lQ53 1i18, nlb. 8. 
s. 4-7: życiorys Kopernika. 


. 
3512, UROCZYSTOŚCI kopernikuwskit'. 1Jz. pol. (Kraków) 24/25 V 53 8, 6. 
Program uroczystości w Krakowie. 


3513. W HOCZNlq śmierci Mikołaja K0l't'rnika, l\..raków oddał hołd wir!- 
kit'mu 8zl'rmierzowi l)oRtępu, Dz. pol. (Kraków) 26 V 53 8, 3, ilu8tr. 


.. 


3514, Dni Kopernikow8kit' w Toruniu. Głos T.yg. H. 2 : 1953 nr 31 8, l. 


3515, f,: Obchód Roku Kopernikow8kiego I'rzedmiotl'm ubrad Miej8kiej 
Hady N
rodowej, Gaz. tOTo ]8 III 1953 iii. 6, ilustr. 


3516. FELSKI Adam: Toruń przygotowuje się do ubchodu Hoku Kopu- 
JJikowskiego. Gaz. tor. 27 III 1953 8, 3. 


3517. GALON Hajmund: Toruń w Hoku I\.opt'rnikow!lkim J 953. Nowy 
1'OT R. 3: 1953 nr 12 [s, 1.] 


3518. GALON H[ajmund]: li[niwen;ytet] M Likołaj a] K[opernika] w Roku 
Kopernikowskim, Głos Uczelni R. 2: 1953 Jlr 5 8. 5-6. 
\ 
3519, [HURWIC Józef] J. H.: Gród rodzinny I\.0pt'rnika składu hołd jego 
pamięci. Probl. R. 9 : 1953 nr 8 8, 562, ilnstr. 


3520, [ŁUBIEŃSKA Zofia] Z. Ł,: Toruń w dniach 27 i 28 czeu 
sztuka złożą hołd Kopernikowi. IlustT. KIlT, pol. 21/22 VI 1953.  auku 


352L. [ł,UBIEŃSKA Zofia] Z, ł
.: W dniach 30 i 31 maja Toruń zainaugu- 
rujl' ohchófl Roku Kopt'rnikowskiego. - llustT. KUT. pol. 15 IV 1953 8, 4. 


3522, MARWOY: Dni Kopernikowskie w Toruniu. CZt'rwit'c-wrzt'sień 1953. 
W.uechświat 1953 z. 8 8, 183
 185, ilustr, 
Głównie o wystawie w ratu8zU toruńskim. 


3523, M [AZURKIEWICZ J Krystyn: Obchody Hoku ł\.0l't'rnikowski,'go CI'Jl- 
trulnymi imprezami Torunia. KUT, codz. 24/25 V 1953 8. 2. 
Gł6wnie o sesji naukowej poświęconej Kopernikowi, a zwłaszcza o referaciE' L. Torwirla 
o portrecie toruńskim Kopernika. 


3524. PIERWSZE mIejSCe po Krakowie przypada ToruniowI w ugólllu- 
I'ulskim obchodzit' Roku Kopf'rnikowRkiego. /lustr. Kur. pol. 20 IJ 1953. 


3tH
		

/Licencje_039_07_406_0001.djvu

			3525. RS: Rok Kopernikowski w rodzinnym mie
cie wielkiego astronoma. 
Ilustr. Kur. pol. 8/9 n 1953 s, 5. 
Zamierzenia. 


3526. TORUŃ przed wielkimi uroczystościami kopernikowskimi. Tryb. 
Ludu 17 VI 1953 s. 3. 


3527. TORUŃ przygotowuje się do obchodu Roku Kopernikowskiego. 
/lustr. Kur. pol, 18 n 1953; Żołn, Polski Lud, 19 n 53, 


. 
3528. UROCZYSTA akademia w Torunił: ku czci Kopernika. Tryb, Ludu 
l vn 1953. 


3529, UROCZYSTOŚCI kopernikowskie w rodzinnym mie
cie wielkiego astro- 
noma. Sł. powsz, 28 n /1 In 1953, ilustr, 


3530, UROCZYSTOŚCI kopernikowskie w Toruniu. Tryb. Ludu 30 VI 1953 
8, 3. 


3531. UROCZYSTOŚCI Kopernikowskie w Toruniu, Minister Adam Rap
cki 
otworzył wystawę poświęconą wielkiemu astronomowi, Gaz, tor. 29 VI 1953 s, 4. 


3532, UROCZYSTOŚCI Kopernikowskie w Toruniu odbędą się w dniach 
 
30 i 31 maja przy udziale przedstawicieli Rządu PRL i świata nauki. Gaz. 
tor. 7 V 1953 s. 4. 


3533, UROCZYSTOŚCI Kopernikowskie w Toruniu rozpoczną Się dnia 27 
czerwca. Gaz, tor, 26 VI 1953 s. 1-2, ilustr. 
Program. Podobnież w nast. nr z 27/28 VI na s. 4. 


3534. Z: Uroczystości inauguracji Roku Kopernikowskiego w Toruniu. 
Gród Kopernika i Uniwersytet Jego imienia złożyli hołd postaci wielkiego 
astronoma, Ilustr. Kur. pol. 30 VI 1953 s. 3. 


, 


3535. P, G,: Inauguracja uroczystości kopernikowskich w J
ublinie. Kult. 
i Życie 1953 nr 23 s, 2. 


3536, LJ.: Poznań zainaugurował Hok Kopernikowski. Gaz. pozn. 21/22 
II 1953, ilustr, 
O akademii i wystawach zorganizowanych przez Pozn. Tow. Przyj, Nauk i Muz. Narodowe. 


3357. NAUKOWCY poznańscy ku czci Mikołaja Kop,.rnika. Tryb. T_udu 
4 VI 1953 s. 1. 


:ł!ł:?
		

/Licencje_039_07_407_0001.djvu

			OBCHODY W ZSHH 


3538. AKAUEMIA ku CZCI Kopernika w Taszkiencit>. Tryb. Ludu 7 A 1953 
8. 1. 


3539, ALTENBERG K.: Kopernikow/Ska /SeSja Akademii Nauk ZSHR Ż-ycie 
Szk. Wy.isz. 1953 nr 11 s, 78-81. 
\I. in. omówienie wygłoszonych referatów (por. poz. 650a). 


3540. ARISTOV G" Bazykin V.: Naród radziecki czci głęboko pamięć Mikn- 
łaja Kopernika, Wolność 15 VIII 1953 s, 5. 
Tamże wiadomość o nieogłoszonej drukiem 4-aktowej sztuce 1\. Ko
t'tkova pt. "M, Ko- 
pernik", granej w r. 1939 w Plant'tarium '\foskiewskim. 


3541. ARTIOMOVA .1.: _ W moskiewskim płanetarium. Wolność ]9 II 1953 
li, 6. 
O odczycie " związku z 4110 rocznicą urodzin. 


3542. ASTRONOMOWIE radzieccy o Mikołaju Koperniku. Gaz. tor. 23/24 
V 1953. 
Notatka o przebiegu uroczystości kopt'rnikowskich w ZSRR.  


3543. DOBOSZYŃSKA .T adwiga: Hok Kopernikowliki \\ Związku Hadzit.- 
ekim. Jęz, ros. 1953 nr 6 8, 23- -25, 
Dotyczy głównie poz. 628. 


'3544. IN DlEPE verering voor de grote zoun van het Pooł/Se volk Mikolaj 
Kopernik. Nederland - Polen .T. 7: 1953 nr 7-8 fi. 12, ilulJtr. 
O uczczeniu Kopernika w ZSRR. 


3545. .T UBI LEJ velikogo pol'skogo a/Stronollla, Slavjane 1953 nr 3 s, tJ 1 62. 
Obchody w ZSRR z okazji 480 roczno urodzin Kopernika. 


3546. NARÓD radziecki I:!kłada hołd pamięci Mikołaja Kopernika. Urn- 
czyste posiedzenie Akademii Nauk ZSSH z okazji 410 rocznicy śmierci wid- 
kiego uczonego polflkicgo." Tryb. Ludu 6 VI 1953 8. 1. 


3546a. NESMEJANOV A. N.: Vstupitelnoc t;lovo na todClJtVC1łlUlIll zas..- 
danii Otddenija fiziko-matemat, nauk Akadt>mii Nauk SSSR 3 ijunija 1953 
g. ,.. W: Niko]aj Kopemik ... MOflkva 1955 (poz. 650a) s. 5 6. 


3547. SOBRANIE l'allljati N. :L\.0l't'rnika w Akadl'mii Nauk SSSH. S/nvjmll' 
1953 nr 7 g, 63, ilufltr. 


:m:ł
		

/Licencje_039_07_408_0001.djvu

			3548. TORZESTVENNUł: 
lłbraJli,' \' '\kaclt'lIlii 
auk SSSH. 
Nauk ]953 nr 6 s. 25-31. 


I esln. A klld. 


3549. TREGUBUV Vladimir: UrucZYlSl08Ci kopt'rnikowlSkit' w 
ulSpondencja napiRana spt'cjalnit' .na "Trybuny Ludu"). Tryb. 
1953. 


ZSSH. {Ku- 
tudu ] I VI 


3550. Ułł.Ul:ZY8TE pOlojit'clz
ni,' \\ Lt'uingradzi,' ku "Z(
I Mikołaja 
uł-'t'ruika. 
Gttz. lor. 30 VI 1953 8. 2. 


3551. URUCZYSTOŚCI kopernikowł-kił' w U zhp.kil' l aui,>. Try". Ludu 24 X 
1953 8. 2. 


OUCHUllY W INNYCH KHA.JAl:H 


I 
3552, AKADEMIA ku czci Kopernika w Pradzt'. Tryb. Ludu 2 VI 1953 s.2, 
Tamże wiadomości o artykułach okoliczn. w pra..ie wloskiej i duńskiej. 


3553, 410 ROCZNICA Rmierci Mikołaja Kopernika Wt' Francji, Gaz. lor. 
25 V 1953 ł-. 4: Glos Pracy 23/24 V 53; Kur. codz. 24/25 V 53 s. 2 i mnt' 
gazety, 
O akademii zorganizowanej w Paryżu przez redakcj
 La P6ns
. Przewodniczyi prof. 
F. JoJiot-Curie. Przemówienia wygło..iJi: JoJiot-Curie, LaberrenJle, Schatzman. 


3554. FERRAHA prclSta homenagt'łłJ ił mcmória dł' Nicolau (;operni(:o. Po- 
lonia de Hoje An. 7: 1953 nr Jl 8. Ib, ilul'tr. 


3555. HOMMAGE ił Nicolas Copt'rnic. Humanile 22 V 1953 s. 1, 2. 


3556. iNTERN. ł'('rbt'loon K0l't'rnik. 
Vf>derland-Polen .T. 7 : 1953 nr (), 
S. 13. 


3557. KOPERNIKIIS-ABEND in N,>\\ "ork. ./mseils d. Odn Jg. ;;: 1%4 
H. 2 8, 28. 
Odbyl się 4 XII 1953 na 'uniwersytecie Colwnbia. \\yklad wyglo..ił Manfred Krirll, 


:i558. OBCHUDY KopernikowI'kit' w Ft'rrarz,'. Tryb. [,udu 7 X J953 s. 1. 


3551). OSLAVA tliła Mikulast' Kopernika. 
1953 nr 5. 


Vestn. Ćeskosl. 


1/md. Ved tJ2:  
Sprawozdanie z uroczystego posiedzenia Akademii Nauk w Pradze dn, 30 maja 1953 r. 


35()0. UCZCZENIE I'ami
ci M. KOTIt
rnika w Chinach. 1111 sir, Kur. pol, 27 V 
1953 S. 1. 


:1!J4 


..4..
		

/Licencje_039_07_409_0001.djvu

			35M. UCZCZENIE pamIęCI Kupernika \\ MOJlgnll'kit'j Hepublice Lu(lnwI'j, 
Tr.''ib. Ludu 28 V 53 s. l. 


3562. U RUCZYSTOŚCl z ukazji 410 wcznic) śmierci Mikołaja I\.0l'ernika 
w Czechosłowacji. BiuL [wyd,:] CZt'chofolł. Służba inform. 1953 nr 80 s, 8. 


3563. WIEczón Kopt'rnikowflki \\ H{"J"inkat
b. Trvb. Ludu 19 xn L 953 
fol, 2. 


\ 


35M. WIEczón kupernikowfoIki \\ Nowym Jorku. Tryb, Ludu lJ XII 1953 
s. I. 


3565. WORLU widl' Cn)Jernicul' cdł'bratillJll'. Pol. Fact!i I<'igurf's 13 V I 
1953 nr 355 fol, 2, 


. 3566. ZEBRANIE \\ Bułgarii POŚwięCUIlI' \'likołajowi Kopt:rnikowi. Tryb. 
Ludu 17 VI 1953 s. 3. 


3567. ZEBRANIE w Pekinił' l'uŚWięCUllł' pamięci KU)lel'llika. '['rvl" I,udu 
26 V 53 s, 1. 


... 


. 


PIŚI\UENNICTWO UKOLlCZNOŚCIOWE POLSKIE 


3568. A. G,: Rewolucyjna myśl Kopernika. Życie olszl. 26 V 1953 s. 3: 
Now, Tyg. 1953 nr 22 s. 2. 


35h9. BARAŃSKI Hł'nryk: W Clf'IlIU fromborskiej wieży, Now,Y Świat 1953 
nr 6 s, 2. 


3570. BIALOBORSKI E [ustachy ]: Mikołaj Kopernik (W ('ztł'rYflta rlzi('- 
siątą rocznicę śmierci). Klosy 1953 nr l s. l, iłustr. 


,3571. BIALOBORSKI Eustachy: Pionier nowoczesnej nauki ruszył z mlt
J- 
sca 'nit' tylko ziemię. Nowy Świat 1953 nr 3 s. l, ilustr. 


3572. BIALOBORSKI Eustachy: W hoMzie wielkiemu Polakowi. Echo Tyg. 
1953 nr 18 s. 1.( 


3573, BIALOBORSKI Eustachy: Widki następca Kopernika. ('" ruCZlllCę 
urodzin G-alilt.usza), Od A do Z 1953 nr 8. 


3574, BIALOBORSKI Eustachy: Wielki rt'wolucjonishl nauki. 1'II1l0r, (Łódź) 
1953 nr l; Dz. bałt. 18 I 1953. 


:Ułii
		

/Licencje_039_07_410_0001.djvu

			3575. - BIAł..OBORSKI EUt;tach,,: Wstrz) lIlał SłOlIC'I', I'Uszyl ZIł"Jłuę. SI. 'I)-g. 
R 2 : 1953 nr 23 s. 2, ilustr. 


3576, BOł..SANOWSKI Bolf'sław: GI'niw;z 1\1ikołaja K0l'ł-rnika, Ś1ł7il'tI. H. 4: 
1953 nr 5 s, 14- -16, ilU8tr. 


3577. BOROWIK Andrzt'j: Mikołaj I\.0l't'rnik. SI. 'Ul Warmii .\1'IZ. ł{, 2: 
1953 nr 7 8, 5, ilustr. 


3578, t:IEŚLA Hcnryk: Przed 80 laty. Now. 1Yg. 1%3 nr 39 H. _I, iluI'tr. 
Ohchód 400-letniej rocznicy urodzin Kopernika. 


3579. CYTOWSKA Maria; Mikołaj K0l't.mik. 19 11 1473 
Meander R. 8: 1953 nr l s, 59-60. 


24 V 1543. 


J 


3580. CZAŁBOWSKI .T., Szymański J.: J{Zt'CZ u mistrzu Mikołaju z Toru- 
nia. Tryb. Wolno 1953 nr 29 8. 8-9, ilustl'. 


3581. CZERMIŃSKI Adrian: Gt'nialny aslronoJll Mikołaj KO)lt'rnik. Expr. 
WUJcz. 1953 nr 44. 


3582, t:ZERMIŃSKI Adrian: (;t'niusz l'0lskic
o Odrudzf'nia. Tryfj. Tyg.- 
1953 nr 47 8. 1, ilustr. 


. 3583, t:ZERMIŃSKI Adrian: Gcniusz pol8kiego Odl'ClIlzt'uia Mikołaj 1\.0I'I'r- 
nik, RU8zył Ziemię, Glos rob. 14/15 II 1953 8, 3. 


3584. t:ZERMIŃSKI Adrian: Mikołaj Kopernik - geniu8z polskiego Odro- 
dzenia, SI. Tyg. 1953 nr 3 s. l; Świat i M.v 1953 nr 52; Widnokrąg 1953 nr 7 
I-i. 2; Glos Wybrzeża 14/15 n 1953 8, 3: Kult. i Ż-yrie, (Lublin) 1953 nr 8 s, L 


3585. t:ZERl\HŃSKI Adrian: .Prawnik, lekarz, inżynier, ekonomista, geniaLI} 
astronom Mikołaj Kopernik obalił średniowif'czny pogląd na świat i utworzył 
nowt' l'ł'Cspcktywy dla rozwoju nauk. Expr. ",iecz. 19 II 1953 8. 3. 


3586. t:ZERMIŃSKI Adrian: Rozprysła sir kt-Y8ztałowa sff'ra 
wiazd. ,(;w;nt 
Dudzie 1953 nr 19 8, 1, ilu:str. 


3587, CZERMIŃSKI Adrian: Ruszył ziemię, Gaz. tor. 4 II 1%3; Gaz. ziel. 
górs. 19 VI 1953 g, 4; Glos Tyg, 1953 nr 228.2; SI. Tyg. 1953 nr 48,3; Sprawy 
i 1-udz;e 1953 nr 7; .
wia' i T,IIdzie 1953 nr 7; TrylI. T,:yg, 1953 nr 49 8, 1, iluRtr. 


:ł!łli 


.........
		

/Licencje_039_07_411_0001.djvu

			3588. CZERMIŃ
Kl Adrian: Śladami samotnika z Fromborka. SI. Tyg. 
H. 2 : 1953 nr 14 fi, 2: Gaz. tor. 15 TV 1<)53 s. 6 z ilufltr. przt>dlit. rzeźbę.. Ko- 
p/'rnik" -Edw. Haupta. 


3589. E. ZET.: WstJ'z\"Jnał słońc/', ru!mikowflki. Nafta 1953 nr 10 fi, 239. 


:J599. K. G.: Rok jubilt'uszowy Mikołaja K0l'f'rnika. GeoW. 1(' Szk. 1953 
nr I s. 56-58. 


.3t100. K. M.: Pomszvł ZIt'Jłllę ws trzymał słuńct'. Ż-rcie 1f!(lr..
z. 19 II 1<)53 
s. 3. 


3601. KALTENHERGIł L[f'łllł]: Mikołaj KOllt'rnik. SI,dba Zdr. 1%3 nr 17/18 
s. 8, ilustr. 


. 
3t102, KASPERKIEWICZ Stanisław: Co powinlllSm} wiedzieć o \fikołaju 
Koperniku. Horyz, Techn. R. 6 : 1953 nr 8 li, 338 - -344, ilustr. 


3603. KIEŁCZEWSKI H.: Najwiębzy \\ "f'poct' obrzymów". NmfJY Świat 
1953 nr 21 s. I. 


:197
		

/Licencje_039_07_412_0001.djvu

			3604. KOCHMAŃSKI Tadeusz: Mikołaj Kopernik drog
wskazf'm dla pol- 
skiej nauki. Prz, Odlew. R. 3 : 1953 nr 10 s, 285. 


3605. KOLIŃSKA K.: Twórca przdumu. Dz. f,ałt. 14/15 VI 1953 H. 2, 
iluHtr. 


3()(I(), Mikołaj KOPERNI
. Kal. młodz. 1953 s. 123-124. 


3607. Mikołaj KOPERNIK. Prz. górno H. 9 : 1953 nr 9 8, 297. 


3608. Mikołaj KOPERNIK. Techn. Prze,". spoi., wyd. A -B 1953 nr 128, 1-2, 
ilustr. 


3608a, Mikołaj KOPERNIK - wielki rf'wulucjonista w nauce, Głos naucz, 
1953 nr 9 s, 3, 


3609. Mikołaj KOPERNIK (1473-1543). Młodzież Światu 1953 nr 5 s,55. 
, 


3610. Mikułaj KOPERNIK 1473-1543. W OJr. P,'oju 19j3 nr 7 s. ó-14, 
ilustr. 


3ól L, Mikułaj KOPERNIK (24 V 1543 - 24 V 1953) Kal. rob. na r. 1953 
8. 180 --182, ilustr, 


3612. Mikołaj [KUPERNIK] i Giordauu [Bruno], PUlwr. (Łódź) 1953 nr 31 
II. 2. 


3M3. KłłZEI'KUWSKI Mieczysław: Dziejt' żywota wielkiego uczunego Miko- 
łaja Kopernika oraz jt'go dziełu .,. Expr. wiecz. 24 V 1953 s. 4, ilustr. 


3614. KUCZYŃSKI JanuRz: Geniusz polskiego Odrodzenia. Pokol, 1953 
nr 23 8, 3, ilustr. 


3615, KUCZYŃSKI Janusz: l\..op(
rnik wielki rewolucjonista nauki. NasZf! 
Koło pracuje 1953 'nr 5 8. 29-3ó. 


3M6. KUCZYŃSKI Janusz; O czynie Mikołaja Kopernika, W 410 rocznicę 
wydania "De Rt'volutionibus", Wieś R. 10: 1953 nr 21 8, 5, ilustr. 


3617. KUCZYŃSKI Janusz: S
\ł'rminz ilCawdy j }IOStępU, Pokol. 1953 nr 17 
s. 4, ilustr. 


3618. LENGOWSKI Michał: PozuRtanit. z nami jako jcden z nas. Świat i M.r 
1953 nr 66 8. l, fot. autora. 


'3915
		

/Licencje_039_07_413_0001.djvu

			3M 9. LEŚNODORSKJ Bogusław: '" blasku gt>niahlt'j myśli K0l't>rnika, 
Sprawy i Ludzie R. 3 : 1953 nr 36 s, l, 3, ilustr. 
Rf'flcksjf' po sesji PoJ. Akad. Nauk poświęconej Kopernikowi, 


3620, LEWARTOWSKI Wł.: "Wstrzymał słońc", ruszył zil'mię,.." Drużyn" 
l 953 nr 5 s, .22 -25, ilustr. 


3621. LIGOCKI Alfred: Mikołaj Kopernik wil'lki pol "ki uczony Odrodzt'- 
nia. Wiad. górno R. 4 : 1953 nr 9 s, 257 - 258. 


3622. LISICKl Andrzej: Mikołaj KUl'ernik. (;az, tor, 19 II 1953 s, 2. 


3h23. LUDOMIRSKI H.: Genialny uczony. Wolność 19 II 1953 s. 6, ilustr. 


3624. MARCINlAI\. Zhignit'w: Kopt'rnik - w!'zt'chstronnv człowiek O,łro- 
,lzt'nia. Głos naucz, 1953 nr 27 /28 s, 5, 


3625. MARKOWSKA B.: Mikołaj Kopernik. Kłosy 1953 S. 4- 5, ilu str. 


3626, MARM,: A jednak się obraca. Swiat i .W:v 1953 nr 66 s. 1, ilustr. 


3627. MIETELSKI Jan: Kopernik - twórca nowoczesnej a8tronomii, Cemf'IIt 
1953 nr 9 fi, 137- 138. 


3628. MIKOLAJ z TOMmia. przyj. Vz;ec; [dud. Stmżll. /'łf'llnR. du nr 18/19/ 
1953 s, 86-87. 
"\1. in. przedr. wit'r8za Broniewskiego o Koperniku, 


:\629, MILANOWICZ Zygmunt: Mąż wolnego ducha. (Z ukazji roku kllp""- 
nikuwskit'go). Radio i .
u';at H. 9 : 1953 nr 7 s. L 


3630. Om,ANICKJ :VIichał : nok ,",:op,'rnika. Prz, gf'odł'z. H. 9: 1953 nr 4- 
s. 103 -104. 


3t131. Od PTOI.EMElTSZA .Iu KUPI.rnika. Gllls klItol. R. 9 : 11)53 nr 12 S. Bil. 


3632, OLSZEWSKI '" aelaw: Wif'lka roczni{'a, Wiad. lIrz. pat. l 'J53 nr 4 
s. 586 -587, ilu!'tr. 


3633. ORLlCKI Mikołaj: O ,-Jzil'lt> l\1ikułaja Kupt'l'llika. .(;Whd Życie 1953 
nr 10 
. 2. 


3634. OSTASZEWSKI Janusz: Wsplllwnki sprzt'd lat osiemdziesięciu. I)z;ś 
.futro R. 9 : 1953 nr 12 s, 5. 
O jubilł"USZU 1873 r. Głównie o I. Polkowskilll. 


:ł\ł9 


-'
		

/Licencje_039_07_414_0001.djvu

			3635. OZDOWSKA Zofia: Mikołaj Kopernik - "wstrzymał słońce". Głos 
katoł. R. 9: 1953 nr 13/14 s. 88, ilustr. 


3636. PAGACZEWSKI JanuRz: Rewolucyjna tł'oria Kopernika. Od A do Z 
1953 nr 7 R, 1-2, ilu!'tr, 


3637. PAGACZEWSKI Janusz: Rozpoczynamy "Rok Kopernika", Od A do Z 
1953 nr 2 s, 1, ilustr. 


3638, PIECHOCKI Marian Witold: Mikołaj Kopernik. Geniusz narodu pol- 
!'kiego. Sł. na Warmii i Maz. R. 2 : 1953 nr 8 s. 7. 


3639. PIETKIEWICZ Jerzy: "Nauka godna zait!tł' człowieka myślącego" 
Prz. k,dl. R. 2 : 1953 nr 20 s, 3, iluBtr. 


3640. PLEŚNIARSKI BoleRław : Pamiątki zWiązane z Mikołajem Koperni- 
kic>m. Gaz. lor. 5/6 IX 1953 R. 5. 


3641. PI,EŚNIARSKI Bolesław: Wł' w!'pólnvm hołdzie. Gn.z. tor. 5 VIII 
1953 s. 5. 
O artykule jednej z gazet rosyjskich z r. 1873. 


3641a, PODLEWSKI Stanisław: Jak kanonik warmiński w,;trzymał słońce - 
rll!olzył ził'mię, Caritas H. 9 : 1953 nr 4 s. 24 - 31, iIUl
tr. 


3tJ42. POKORA Leon: Wstrzymał Sło{lCe, ruszył ziemię... P()znajłJ"
'V Ślviat 
1953 nr 1_ s, 1-2, ilustr. 


3643, PRZYPKOWSKl Tadeusz: Instrukcja du przł'zroczy Mikołaj Kuper- 
uik. Warszawa 1953 SR. 23. 


36M. HOCZNICA Kopł'rnikańska. My.
1 jiloz. 1953 nr l s. 137 - 143. 
O znaczeniu Kopernika. 


3645. l{YBKA EugeniJll;z: Zastavil slance a pohnul zelUJ, Kvety R. 3: 
1953 nr 23 s. 11, ilustr. 


3646. SCZANIECKI Michał: W rocznicę kopernikowską 1473-1543- -1953. 
Głos wielkop. 19 II 1953, ilust\'. 


3647. SLIZIŃSKI Jerzy: K0l'ernikiana czeskie, Probl. R. 9 : 1953 nr 10 
!'. 669, ilustr. 
Fragm. listu Franciszka Houdka do Kra!!zt'w!!kie!l:1J (rkp. Bib!. Jag.)? opi8em uroczysto- 
oŚci 1873 r. w Czechach. 


-lilII
		

/Licencje_039_07_415_0001.djvu

			POLSKA AKADEMIA NAUK 


.I\1IK()Ł'AJ K(JPERNIK 
O OBROTACl-I 
S F E R N I E B I E S K I ell 


KSH
GA PI ER WSZA 


. 


PA
STWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE 


J 3. KurIa I 
,tułown /)
 rt'Volurionwus..., \\ nr!!"u\\ II 1953.
		

/Licencje_039_07_416_0001.djvu

			.......
		

/Licencje_039_07_417_0001.djvu

			3648, SOSIŃSKl Rajmund: Rewolucjonista nauki - Mikołaj Kopernik. 
Prz. techn. Ił. 74: 1953 nr 9 s. 355-357. iJustr. 


3649. STAN.: Czołowy przedstawicit'J polskiego Odrodzenia, Głos Pracy 
23/24 V 1953 s, 3, ilustr. 


3650, STANEK A.: ..Słońce, zatrzymaj się", Tryb. T.yg. 1953 nr 75 s. l, 
ilustr. 


3651, SU(]HOCKI Mieczysław: Mikołaj Kopernik. ]473-1543-1953. Archit. 
1953 nr 6 s, 141, ilu str. 


3652. SULlMOWSKl Janusz: Mikołaj Kopernik jednoczy ludzi dokoła wiel- 
kiej idei. Caritas R. 9: 1953 nr 9 s. 18-19. 


3653, [SUSZCZEWSKI T. J T. S.: W 410 rocznicę śmierci wielkiego uczonego 
polskiego Mikołaja Kopf'rnika (1473 
-1543). Gosp, ,vodna 1953 nr Ił s, 397- 
398, ilustr. 


3654. TIP,: Człowiek uniwerRalny. Ilustr. Kur. pol. 29/30 III 1953 s. 4, 


3655, '['u ŻYL i tworzył Mikołaj Kopernik. Swiat Ił. 3: 1953 nr 238,12-13, 
ilu8tr. 


3656. W CZTERYSTADZIESIĄTĄ rocznicę 
mierci Mikołaja Kopernika. Prz. 
budowi. 1953 z. 8 8. 259, ilu8tr. 


3657. W 410 ROCZNICę urodzin [!J Mikołaja Kopernika. Rewolucyjne 
dzido Kopernika, Sztand. Mlodych 19 II 1953 8, l, ilustr. 


3658, w. K,: Mikołaj Kopernik. wit'lki rt'wolucjonista w nauce, Tryb. Ludu 
19 II 1953 II, l, 3. 


3659. W ALICKI Franciszek: We fromborskiej wieży, Morze 1953 nr 7 s, 13, 
ilwtr. 


3660. WB.: Sądem ich jako płochym gardzę... Tryb, Tyg. nr 52 s, l, ilustr, 


3661, WENCEL Henryk: Mikołaj Kopernik. Strażn. 
wang. R 8: 1953 
nr 8 8. 91-92, iluBtr. 


3662. WIELKI kanonik z Fromborka. Ksiądz Obyw. 1953 nr 7 s, 16-18, 
ilwtr. 
. 


lłł -- Biblio.r.' la ł\.operoikow..... 


-tnl 


.......
		

/Licencje_039_07_418_0001.djvu

			r 


. 3663, Ż.: W 480 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, Twórca nowej astro- 
nomii. Rzemieślnik R. 3 : 1953 nr 7 s, 4, ilustr. 


3664. ZS.: Szturm niebios; Kobieta i Życie 1953 nr 12 s. lO, iluBtr. 


a 


3665, Z. S,: W 480 rocznicę urodzin Kopernika. Człowiek, który ruszył 
ziemię, Glos Pracy 19 II 1953, 


3666, ZEW: Gałązka konwalii. Stflli('a R. 8 : 1953 nr 41 s, 2-3, ilustr. 


3667. ZIELIŃSKA Krystyna: n'" Polskie go wydało plemię". Strażn, ewang. 
R. 8 : 1953 nr 7 s. 7, 


3668, ZIEMBA Jan: Kopernik - człowiek czynu i obywatel. Świat i Życie ' 
1953 nr 16 [17] s, l, ilustr. 


3669; ZNAKOMITY uczony i humanista, W 410 rocznicę zgonu Mikołaja 
Kopernika, Wolność 24 V 1953 s, 6, ilustr. 


3670, ZONN Włodzimierz: O Mikołaju Koperniku, Tryb, Wolno 1953 nr 8 
s, 9, 


3671. ZON N Włodzimierz: Wielkie dzido Kopernika, Panor, (Łódź) 1953 
nr 4 s. l, 4, ilustr, 


3672. ZONN Włodzimierz: Z okazji Roku Kopernikowskiego 1953 w Pol- 
sce, Fiz. I- Chemia R. 6: 1953 nr 3 s, 131-139, ilustr. 
I 


PIŚMIENNICTWO OKOLICZNOŚCIOWE OBCE 


3673, ASTRONOME, mathematicien, medecin et juriste Copernic s'inte- 
ressait egalement a l'economic, W: Nicolas Copernic, Buli. special Paris 1953 
(poz, 647) s. 8-9. 


3674, BOTTCHER Helmuth: Der Griff in den Himmel. Was Astronomen 
des Altertums begannen, fiihrte Koperniku8 genia! zur V ollendung. Ne';'e 
Zeit 24 V 1953. 


3675. ENGEL L.: Science milcstone, Sc. Digest 1953 March 8, 86-90. 


.'-.,3676. .ER,: Mikolaj . Kopernik,;....... oder der Umsturz in dCl.' Weltbildvor- 
8tellung. Jenseits d, Oder Jg, 4: 1953 H. 5 8. 9-12, ilustr. . ", 
o 


402 


--4..
		

/Licencje_039_07_419_0001.djvu

			3677, ER Bturzte die herrBchende Weltanschauung. Zum 410 Todestag 
des groBsen polnischen Wis!'\enschaftler!' Nikolaus Koperuikas. Frau ,'on Heu'e 
Jg. 8 : 1953 nr 22. 


3678, FARRAR Stewart: Poland's greatest scientiBt. New Poland V, 8: 
1953 nr 7 B. 4-5. ilustr. 


3679. FESENKOV V,: Nikolaj Kopernik. lzves'ija 24 V 1953 s. 3. 


3680. GLADBACH Walter: Eppur si muove, Zum 410. Todestag von Niko- 
laus Copernicus. Wel'bUhne 1953 nr 21 s. 648-652. 


36tH. HUGONNOT Jean: La Renaissance I'ulonaise. JJemocr. nouv, An. 
7 : 1953 nr 8 s, 466-469, ilustr. 
O Koperniku. 


3682. JAROVOJ M.: God Kopernika v Polse. Ogonek 1953 nr 24 s. 2. 


3683. KAuFFELDT Alfons: Nikolaus Kopernik - ein grosser Sohn des 
polnischen Volkes. Neues Deu'schland 23 V 1953 nr lI9, 8. 4, ilustr. 
Omówienie: Tryb. Ludu 4 VI 53 s. 1. 


3684. KOPERNIK, (1473-1543 gg,) Molodel Mira 1953 nf 5 s. 50. 


3685. Mikołaj KOPERNIK polska renassansens stOrste Uinkare. De' Nya 
Polen Arg, 8: 1953 nr 6/7 s. 9-10, ilustr. 


3686, Nicolas COPERNICO gran revolucionario dc la ciencia. Polonia (Buenos 
Aires) An. 5: 1953 nr 54/55 s. .lI-13, ilustr, Nueva Polonia An, 6: 1953 
nr 73/74 s. 4-8, ilustr, 


3687, Nicolaus COPERNIC, 
'iinla Vi 'ec/mica 1953 nr 6 B, 8. 
3688, Nikolaj KOPERNIK, Nauka i Zizn' 1953 nr 2 oraz nr 6 s,2 okładki. 


3689. Nikolaj KOPERNIK - velikij mYBlitel' epochi V ozroZdenija v pone, 
lnform Bjull, 1953 nr 8 s. 17-21. 


3690, KOPERNIKUS och universum, De' Nya Polen Arg, 8 : 1953 nr 2 i nast, 
PopuJ. obrazkowe przedstawienie historii teorii Kopernika, 
W tymż
 nr" s, 20: 1953 - minnesar fOr Mikolaj Kopernik. 


3691. KOPERNIKUSARET hoytidelig apuet, 400- arsjubiIeet for den geniale 
astronomen feires over hele verden, Ny fra Polen 1953 nr 6 B, 1-4. 


403
		

/Licencje_039_07_420_0001.djvu

			3692, KOPERNiKt'JV Rok a Rok połf;ke cC'nł'8Sance. Nove Polsko R. 5 : 1953 
li, 7 II, 9, ilulItr. 


3693. Mikula
 KOPERNIK, vełky revolucionaf VI' vede. Nove Polsko R. 
5 : 1953 c. 4 8, 16- -18, ilustr. 


3694, KRASTANOV L,: Nikołaj Kopernik - velik progre8iven ucen. Pu 
slucaj 410 godini ot smartta mu, Rabotnic.!sko Di!lo 23 V 1953. 


3695, KULIKOVSKIJ p,: Nikołaj Kopernik. (K 410-lctiju 80 dnja smerti.) 
Slavjane 1953 nr 5 8. 51-52, ilustr. 


3696. L, S.: Kopernikus, ein gr08ser Sułm des polni8chen V ołkes. JI 011 
Peking his Tirana Jg, 5 : 1953 nr 5 8, 30-31, ilu8tr. 


3697, L. S.: Nikolaus Kopcrniku8 gehoren 19 Ii 1473, gestorhen 245 
1543, Zeit im BiM 1953 nr II 8. 13, 15, ilu8tr. 


3698, LUSUARDI Carlo: II quarto centenario delia morte di Nicoła CopC'r. 
nico, ViI' NILOve 31 V 1953 nr 40, 


3699. MALCEVA Malina: Velik progresiven ucen. Nauka i technika za mla- 
delta 1953 nr 8 8. 14-15. 


3700. 1953 Copernicu8jaar. 
ederland Polen J, 7 : 1953 nr l s, 24, ilustr, 
Tamże, Het jaar 1953: Juhileumjaar van Mikolaj Kopernik, nr 3 s. 16, ilustr.; 1953: 
Het Kopernikjaar nr 6 s, 12-13,ilustr.; De Fee8telijkhcden van het ..Koperllikjaar" in Polen, 
1953 nr 6 s. )2-13; Intern. EerbetooJl Kopernik, 1953 nr 6 8. 13; Misvattin
ell Omtrent 
Kopernik, 1953 nr 6 8. 14. 


3701. 1953 - Koperniku!; - Jabr, .Jenseits d, Uder Jg. 4: 1953 H,2 
8, 17, ilu8tr, 


3702, NOVAK A,: ["Ziemię pchnął, słońce i niebo żatrzymał"). Vesmir 
1953 nr 5. 
Streszcz.: Lenkowa Antonina. W.:rechlwia, 1953 z. 8 s. 201. 


3703. p,: MIKOLAJ Kopernik (1473-1543). Nederland-Polen Jg, 7: 1953 
nr 5 8, 25-27, ilU8tr. 
Tegoż, tamże: Kopernik in lIollands Gouden Eemo, 1954 nr 12 8. 12. 


3704, PETKI Winfried: Nikolau8 Kopernikul:i. Stim11Uln d. Zeit Bd, 152 : 
1953 nr" 5 s,. 145 -148. 


4(H.
		

/Licencje_039_07_421_0001.djvu

			3705, PEUCKERT Will-Erich: Der die Erde kreisen machte, Merian Jg, 
h : 1953 H, 3 8, 80-83. . 


370ó. PFAFFE Herbert: Nikolaus Kopernikub ..,... ein Revolutioniir In der 
Wissenschaft. Bibliothekar Jg, 7: 1953 H. 9 8, 631,-636. 


3707, POCIVALOV L,: Druz'ja i vragi Kopt'rnika. Komsomol'skaja Pravda 
19 II 1953 s, 3. 
Tłum. z pewnymi 5królami: GaJ. 'or. 281111 lU 1953; SI. Tyg. 1953 nr 9; S1fliał i My 
1953 nr 57 s. 3. 


3708. POLONIA celebra eon nut'voti achIti d Ano de Copernico y del Renas- 
cimi
nto. Nueva Polonia An. 6: 1953 nr 72 K. 14-15, il
str. 


:17U9, RADlcE Lucio Lombardo: [Kopernik a Włochy). Unita 26 V 1953. 
num. poJ., Wiedza i 
ycie R. 20: 1953 lir 9 5. 641. 


371"0, UEGOCZI Emil: l\.operniklU' (1473-1543). Fóldmerestani kOzleme- 
n.rek 5: 1953 nr 2 s. 102--105. 


3711. SCHATZMAN Evry: NicolalS Coperllic (1473-1543), Humanite 23 V 
]953 s. 2, 


3712, SCHERFIG Halls: Om himmellegemernes kredslob. Land OB Folk 23 V 
1953 s, 7, ilustr. 


. 
3713, SCHMAUCH Hans: Nikolaus Koperniku8, der grosse Weise von Fra- 
uenburg. ErrnlandbrieJe 1953 nr 24 s. 4-6. 


3713a. SEMONOV V,: Blestja
caja Ktranica pol'skoj istorii. Slavjane 1953 
nr 12 s, 21-24. 
O Odrodzeniu w Polece. a głównie o Koperniku. 


. 3714, STERN Viptor: Kopernikus ein Bahnbrecher der neuen Zeit, Sonn- 
taB 1953 nr 21 8, 4. . 
3715, 
hYCH Jar,: Mikulii
 Kopernik (1473-1543), Rise HV6Zd 34: 1953 
nr 5 8, 101-103. 


3716, SVITAK L.: Mikula
 Kopernik - Bojovnik za pokrokovou vMu, 
Rude Pravo 24 VI 1953 nr 143. 


37168, TERRAZARivera Lui8: Copernico fundador de la astronomia mo- 
derna, "Novedades", Mexico en la cultura 1953 nr 232 : 30 VIII. 


-105
		

/Licencje_039_07_422_0001.djvu

			3717, VSECHSVJATS
I.J S, K,: Vidatnij astronom Mikola Kopernik, (Do 
41O--riccja dnja smf'rti). Nauka i Zittja 1953 ne 6 s. 27-28. 


3718. W ATTENBERG Dietrich: Nikolau8 Kopernikus, Zum 410, Todestag 
lłes grossen Astronomen am 24 Mai 1953, Neue Schule 1953 H. 20 s. 13-14. 


1954-1955 


3719. BnucHE E.: Kop"rniku!'- Jahr in Pol en. Physik. Bl-r 1954 nr 4 
s, 32-33. 


3720. BUKOWSKI TadeuBz: Przewrót kopernikań8ki. U zródeł nauki. Od 
A do Z 1954 nr' 31 8. 3. ilustr. 


3721. CIEŚLA Ht'nryk: Dwa listy przesłane do Fromborka. Swiat i 
'Y 
1954 nr 129 s, 2. 
O zainteresowaniu Kopernikiem w ZSRR. 


3722, GALON H[ajmundJ: Bilans Roku Kopernikowskiego na U [niwer. 
sytecil"] M[ikołaja] K[opernika]. Glos uczelni Ił. 3 : 1954 nr 4 s, 1-2, ilustr- 


3123. GORSKOV W. M.: CetyrechBotletil' so dnja smerti Nikolaja Koper- 
nika i vychoda v Iwet "De rcvolutionibuH orbium coelestium" (Ob obrascenii 
nt'be8nych sfc
r). Vestn. Leningr. Univ. 1954 nr 5 8, 203-205. 
. 
3724. GUTH Vladimir: lVlikulas Kopernik vedc"c N>volntiomir. Nasa Veda 
Roc. ] : 1954 nr 2 R. 44-50. 


3724a, HORN-D'AnTuRo G.: NicoM Copf'rnico. CO(>!llm 22: ]954 8,330-338. 
Odczyt wygi. z powodu 400-ej rocznicy zgonu. 


3725, KOZLOWSKI Władysław: Mikołaj Kopt'Cnik - największy polski 
uczony. I s
ry 1954 nr 17 s. 2, ilustr, 


3726, ŁAKOMY Ludwik: Kult Staszica dla Kopernika. Probl. Ił. 10: 1954 
nr 3 s, _181-'-183. ilustr. 


3727. NADOLSKI Bronisław: Trzej wielcy humaniści [Jan z Ludziska. 
Klemt'ns Janicki, Mikołaj Kopernik]. Nowy Tor 1954 nr 1" s, 2. 


3728. SESJA naukowa P[olskiej] A[kademiiJ N[auk] poświęcona twórczo- 
ści -Mikołaja Kopernika. Sprawozdanie Podkomisji Sesji Kopernikow8kiej. 
Spratv. PAN H. 2: 1954 nr l 8. 79-87. 


406
		

/Licencje_039_07_423_0001.djvu

			3729, USPdNA bilancia Kopernikovych osUw, L'ud Roł, 7: 1954 nr 40 
8,4. 


3730. ZONN Włodzimierz: V spuvislosti a Kopernikovym rokem 1953, 
Ćas. łeskosl, "stavu astron. 4: 1954 nr 4 8. 45-48. 


3731. DIJKSTERHUlS E, J,: Mikołaj Kopernik 1473- -1543. Hemel en Damp- 
kring 33: 1955 nr l 8. 16. ' 
Sprawozdanie z obchodu jubileu
zu Kopernika. w Holandii. 


3732. KOGUCKI Roman: Co u licha z Kopernikiem? Mazury i Warmia 
H. l: 1955 nr 7/8 s. 216, 
"Dotyczy filmu o Kopcrniku i tłumaczenia powieści Revzina. 


3732a. KRIEGER Erhard: Nikolaus Kopernikus-Begrunder uneeree Welt- 
bildes Ostd, Monatsh-e Jg, 22: 1955 H. 1 s. 13-16, 


3733. RYNG S,: Pt:revorot .vo vzgljadach na ustrojstvo Veelennoj. N. Ko- 
pernik i ego sistema mira. Snv. B.dorussija 31 III 1955. 


3734, SESJA Kopernikowska 15-16 IX 1953, Warszawa 1955 (1956) 8S, 
478, nlb, 4, ilustr, Polska Akademia Nauk. 
Z treści: zob. poz. 1863c, 1964, 2196a, 2202a. 


3735. ZONN Władysław: O nie wykonanych zadaniach Roku Koperni- 
kowskiego, Tryb. Lltdu 5 VII 1955 e, 6.
		

/Licencje_039_07_424_0001.djvu

			\DDENDA 


3736, [,'ANNEX(O!'i dl' Coperni(
. 4rcheion (Santa Fe) 22: 1940 s, 137- 
138. 


3737. BALFOUR H. E.: "Pre-Copernican tlll'olo
y". Cambridge Rev, 57: 
1939/40 8. 166 i n. 


3738, BANFI Antonio: L'uomo l'opeI'IllCanO, -"tIUli FilosoJici If) 
 1949 
s. 93 i n. 
Przedr. zniewielkimi 	
			

/Licencje_039_07_425_0001.djvu

			3747. SCHNEIDER Erich: Von Koperniku6 zur Kobaltwolke, Dnser Welt- 
bild und seine 300 jiihriJ!;e Geschichtf'. Berlin 1955 ss. 415, tabl. 32. 
8. 11-16: o Koperniku. 
Uniw. Tor, 


3748, SWIĘCICKI Bolesław Wit: Gdań
k \\' życiu Mikoła,;a Kopernika. 
Uziewiąla Pola 1955 nr 7 ". I. 


:H49. TEBEK A.: [Z
OIl I\.np..rnika). l\<ło
kva IQIQ. 


3750. ZAMETKA o Kopernike. Znani,. 1872 nr 9/10 8, 195-219. 


, 


. 


""'-./
		

/Licencje_039_07_426_0001.djvu

			INDEKS TYTUŁÓW PISM KOPERNIKA 


Astronomia instaurata. zob. De revolutionibus. 
Ausziige aus d
 Werken von ..,. zob. Wybór pism. 
Die Beschwerde wider den Deutschen Orden. zob. Querela Capituli. 
Der Brief des Lysis, zob. Lysis. 
Commentariolus. zob. De bypothesibus motuulll coelestium 
Cytaty (drobne fragmenty z pism) 140. 141. 
DE ESTlMATIONE MONETE: 
tekst oryg. 28. 48/8. 96/3, 122; 
tłum. niem, 7, 8. 46/4, 48/8, 63/4, )12, 123; 
fragm. tłum. niem. 91/2, 127/2: 
tłum. pol. 96/4; 
fragm. tłum. rosyjskiego 146. 
skrót z r. 1519, 95. 96/1; 
DE BYPOTBESIBUS MOTUUM COELESTIUM a se constitutis commentariolulI: 
tekst oryg. SS/I, 58. 63. 135; 
fragm. tekstu oryg, 61; 
tłum. pol. 81/1. 100/1; 
tłum. niem, 69, 135; 
fragm. tłum. niem. 62/3, 77. 127/1; 
tłum. ang. 110. 120. 
De lateribus et angulis triangulorum (późniejszy 13 i 11 rozdz. I-ej księgi De revolutio- 
nibus): 
tekst oryg. 2; 
tłum. niem. 36. 
De octava sphaera contra Wernernm, zob, List do B, Wapowskiego, 
DE REVOLUTIONIBUS: 
facsim. rękopisu 130; 
tekst oryg. 3, 4, 9, 27, 4,5, 101, 126. 136; 
tłum. poJ. 27; 
tłum. niem, 56, 121; 
tłum. ang, 119; 
fragmenty tekstu oryg, 48/2, lOS, 142; 
tłum. poJ. 81/2, 100/2, 104a, 142; 
tłum. niem. 66, 72, 73, 78, .82, 91/1, U8, 127/3. 148a ,i b; 
tłum. ros, 108, U5, 133; 
tłum. ang. S. 103, 10
. 134. U8a, 148c; 
tłum. franc, 105. 


410
		

/Licencje_039_07_427_0001.djvu

			"' 


[Przedmowa do papieża Pawła III] Ad Sanctissimum Dominum Paulum III. ... prae- 
fatio in libros Revolutiouum, znajduje się we wszystkich wydaniach De revolutionihus. 
a ponadto: 
tekst oryg, 46/1; 
tłum, poJ. 47/4, 64, 67; 
fragmenty tłum. poJ. 76, 93, 116, 142, 143, 144; 
tłum, niem. 38, 40, 62/6, 97. 128; 
tłum. ros. 98; 
tłum. ang, 79. 
Praefatio (wstęp do I ks. Dc revolutionibus, I wyd. 1854 wraz z facsim. poz. 27/7):. 
facsim, rękopisu 46/2, 50, 51, 57: 
tekst oryg, 35, 37, 46/2. "54, 57; 
tłum, poJ. 47/5, 65, 68, 102; 
tłum. niem. 41, 62/7, 63/2: 
tłum. ros. !08a. 
Dzieła (wYd. zbior.): wyd. pol. 27; wyd. niem. 130, 136. 
Gesamtausgabe, zob. Dzieła. 
Das Gutachten iiher die Verbesserung der preussischeu Miinze, zob. De estimatione monete. 
Handlung von der Miiuze, zob. De estimatione monete. 
Licenciae vendicionis censuum, Olsztyn 15 i 27 1111518 (pozwolenie ua sprzedaż czynszów): 
tekst oryg. 48/3, 96/Bb; 
tłum. poJ. 96/8b. 
List do Albrechta, ks. pruskiego, Frombork 15 VI 1541 (w sprawie choroby Kunhaima): 
facsim. rękopisu U3, 127/4, 129/1; 
tekst oryg. niem. 27/17, 29, 46/21, 48/21, 59, 62/4, 63/21, 91/23, 113, 127/4,129/1,137; 
tłum. poJ. 27/17, 47/19. 
J.ist do Albrechta, Frombork 21 VI 1541 (w sprawie jw.): 
facsim. rękopisu 11, 22, 57, 114, U7/1, 127/5, 129/2; 
tekst oryg. (niem.) U, 27/17, 30,46/22,48/22,60,62/5,63/22, 91/24, 114, 127/5. 129}2, 
138; 
tłum. poJ. 27/17, 47/20, 81/7, 100/7. 
List do J. Dantyszka, Frombork 11 IV 1533 (odmowa na zaproszenie przyjazdu): 
facsim, rękopisu 12; . 
tekst oryg, 27/15, 46/12, 48/11, 63/12; 
tlum, pol, 15, 17a, 27/15, 47/10, 117/2. 
List do J. Dantyszka, Frombork 8 VI 1536 (odmowa na zaproszenie przyjazdu na ślub krew- 
nej Dantyszka): 
facsim, rękopi8u 117/3; . 
tekst oryg. 27/15, 31, 46/13, 48/12, 63/13; 
tłum, pol. 13, 18, 27/15, 47/11, 117/3; 
tłum, niem, 91/13. 
List do J. Dantyszka, Frombork 9 VIII 1537 (wiadomości uatury ogólul'j, politycznej): 
facsim. rękopisu 27, 49, 57; 
, tekst oryg, 27/15, 46/14, 48/13, 63/14; 
tłum. pol. 14, 19, 27/15, 47/12, U7/4. 
List do J, Dantyszka w imieniu kapituly warmińskiej, Fl'olnbork 171111538, [wg Schmaucha 
poz, 1108, 17 III 1539) (wyjaśnienie nieodbycia zebrania kapituły): 
facsim, rękopisu 57; 
tekst oryg. 27/15, 48/14; 
tłum. pol, 27/15, 47/13. 


411 


,
		

/Licencje_039_07_428_0001.djvu

			l.iet do J. Dantyszka, Frombork 25 IV 1538 (weprawIe kanonii): 
facsim. rękopisu 24. 57; 
tckst oryg. 25. 27/17, 46/15, 48/15, 63/15: 
Ilum. poJ. 27/17. 47/14: 
tłum. niem. 91/14. 
List do J. Dantyszka. J<'rombork 2 Xli 1538 (odpowiedź na napommemł' w sprawie Ann)" 
Schillillg) : 
faceim. rękopisu 57. 116/5; 
tekst. oryg. 27/15. 46/16. 48/lb, 63/16: 
tłum. poJ. 16, 17b, 27/15, 47/15. 117/5; 
tłum. niem. 91/15. 
List do .T. Dantyszka, }'rombork 11 1 1539 (w sprawił' ...ieku Łukasza Waczenrodego): 
tekst oryg. 27/15. 46/17. 48/17. 63/17: 
tłum. poJ. 27/15, 47/16, 81/6. 100!6; 
tłum, niem. 91/16, 
List do J. DantYBzka. Frombork 3 III 1539 (w !\pra" ił' kanonii po zmarlym F. Reichu na 
rzecz Raf. Konopackicgo): 
tekst oryg. 33, 46/18, 18/111, baliI!: 
tłum. pol. 33, 47/17. 
List do J. Dalltyszka, Frombork I I 111 1539 (" !\pl'aWle iw.): 
facsim. rękopisu 57. 70, 74; 
tekst oryg, 27/15, 46/19, 48/19, 63/19: 
tłum. pol. 17, l7e. 27/15, 47/18,81/5, 100/5. 
List do J, Dantyszka. Frombork 28 IX 1539 (weprawie napieu na nagrobku Ł. Waczenrodego): 
faesim. rękopisu 57; 
tekst oryg, 42. 46/20. 411/20, 63/20: 
tłum, pol, 42; 
tłum, niem, 91/20. 
Liet do J. Dantyszka, Frombork 27 VI 1541 (podziękowanie /Ja epigram): 
facsim. rękopisu 20. 21. 27. 57. 99. 117/6; 
tekst oryg. 27/15. 32. 46/23, 48/73, 63/23: 
tłum, pol. 27/15, 47/21: 
tłum, niem. 91/21. 99, 
List do J, Dantyszka: Frombork 28 IX 1541 (w sprawie zwrotu epigramu Dantyszka na nagro- 
bek W aezenrodego): 
tekst oryg. 34; 
tłum, poJ. 34. 47/22. 
List do Maurycego Ferbera, bisk. warrn., Frombork 29 II 1524 (w sprawie wyegzekwowania 
naJeżnoAci od II, SneUenberga): 
facBim. rękopisu 117/8; 
tekst oryg, 23. 27/17, 46/9, 4.8/6, 63/9. 96/8d: 
tłum, pol, 27/17. 47/8. 96/8d: 
tłum, niem. 91/12. 
List do kapituły warmińskiej, MeJsack [Pieniężno], 22 X 1518 (w sprawach gospodarczych): 
facsim. rękopisu 117/7. 124, 129/4; 
tekst oryg, 27/15, 46/8, 48/4. 63/8, 96/8d; 
tłum. poJ. 27/15.47/7. 81/4, 96/8d, 100/4, 11717; 
tłum. niem, 62/2. 91/8. 
List do Feliksa Reicha. De moneta [8 IV 1522]: 
tł'kst oryg, 27/15, 46/11, 48/10, 63/11, 96/5; 


r 


41
		

/Licencje_039_07_429_0001.djvu

			r 


tłum. pol. 27/15, 4tJ /9, 96/5: 
tłum. franc. 107. 
tłum. niem. (fragm.) 91/9. 
List do Bernarda Wapowskiego "Ue octava sphaera..:'. Frombork 3 VI 1524: 
tekst oryg. 27/14, 46/10, 48/7. 55/2, 63/10; 
- .. - (fragm.) 6. . 
lłum. pol. 27/14, 47/6, 53; 
- .. - (fragm.) 81/8, 100/11: 
tłum. ang. 120. 
List do Zygmunta I, z Warmii 22 VII 1516 (skarga na zakon krzyżacki): 
facsim. rękopisu 75, 109, 125, 129/3. 131: 
tekst oryg, 84. 94, 96/8d, 129/3. 
tłum. poJ. 75, 81/3, 84, 85. 86, 87, 88, 89. 96/8d, LOO/3. 117/9, 147; 
- ,. - (fragm.) 90, 94, 132: 
tlum. niem. 109 
Lysi8 [Li8t do Hipparchll. w tłum. Kopernika na jęz. Inc. J: 
43. 44, 46/7 (wraz III tekstem oryginału), 63/7, 71. 
Mansorum de8ertorum locatione8 (nadania łanów): 
tebt oryg. 62/1. 96/8c: 
tłum. poJ. 96/8c. 
Marginalia 52, 55/3, 4. 
Modu8 cudendi monetam, zob. Ul' I'stimntione moneł.t' 
MONETAE CUDENDAE RATlO: tekst oryg. 10. 27/13. 39. 46/5, 48/9, 63/5. 96/2; 
tłum, poJ. 10, 27/13, 47/2, 96/2. 
- .. - (fragm.) 81/10. 83, 100/10: 
tlum. franc, 39, 106; 
tłum. ang, (fragm.) 148 d; 
tłum. niem. (frap;m.) 91f3: 
tłum. ros. 148. 
Myśli: 80. 
O obrotach ciał lliebieilkich. zob. Ue revolutionibus orbiuDl coelestiulll 
Opera, zob. Dzieła. I 
. Pnnis coquendi ratio: 
tekst oryg. 55/4, 96/lIa: 
tłum. pol. 96/88. 
Praefatio, zob. De revolutionibus. 
Przedmowa do papieża Pawła III, zob. De revolutionibus. 
Quert'la Capitułi contra ... AJbertum: 
facsim. rękopisu 129/5; 
tek8t oryg. 26, 46/3, 48/5, Ul: 
tlum. pol. 47/3. 
- .. - (fragm.) 145. 
tłum. niem, 63/3. 
Rozprawa o urządzeniu monety, ilob. MOlletae cudendae ratio 
Sp08ób urządzenia monety, zob, Monetae cudendae ratio 
Theophylactus Simocatta: Epistolae .. . [tłum. Kopernika z greckiego na jęz. lac.}: 
l, 27/16, 48/1, 46/6 (wraz s tekstcm oryginału), 63/6, 139: 
tłum, pol, 27/16, 47/1, 139; 
- .. - (fragm,) 81/9, 100/9. 
Tractatus de mOlletis (z 1519), zob, De I'stimationc monete, 


....... 


łl:i
		

/Licencje_039_07_430_0001.djvu

			,..... 


Uie Trigonometrie ..., zob. De Jateribus et angulis ... 
Ober die Umdrehungen der HimmeJskorper, zob. De revolutionibus. 
Die V orrede, zob: De revolutionibus ... 
Wstęp do I księgi De revolutiolJibus, zob, De revolutiolJibus ... 
Wybór pism: 
tłum. pol. 81, 100; 
- .. - (fragm.) 92; 
tłum. niem. 91, 127. 
Zarys nowego mechanizmu świata i ruch6w (,iał niebieskich, zob. De hypothesibus motuum 
coelestium ... commentariolus, 


PISMA WĄTPLIWEGO AUTORSTWA 


List do. Decjusza [1526]: 
tekst oryg. 167; 
tłum, pol. 167; 
tłum, ros, 172; 
Septem sidera: 
tekst oryg. 27/12, 149-151, 153, 155, 157; 
- .. - (fragm.) 156; 
tłum. pol. 27/12, ISO, 152, 154-5, 160. 168; 
tłum, pol. (fragm.) 81/lI, 100/lI, 156, 158, 161-6, 169, 171; 
tłum. niem. 151. 155, 170; 
- .. - (fragm.) 159. 
Siedem gwiazd, zob. Septem Bidera. 


ł
		

/Licencje_039_07_431_0001.djvu

			INDEKS NAZW OSOBOWYCH 


Liczby oznaczaj Ił numery pozycji 


A 748, 1114, 2746 
a 3396 . 
A, C., zob, Czermiński Adrian 
A. Ch. 3397 
A, D, 2931 
A. G. 3568 
A. L, 2416, 2788 
A, M. 656 
A. N. zob. Nowaczyński Adolf 
A. N. 946 
A. O. 3034 
A. P., zob. Pawiński Adolf 
A. P. 2430 
A. R, 2507 
A. R. H. 1788 
A. S, 947 
A. S, W, 715 
A, W" zob. Wolyński Artur 
A. Z. 2617 
L'abb6 de VaJmont, zob. Le Lorrain de 
Valmont 
abb6 Pierre, zob. jw. 
Abbot C, G. 3151 
ac, zob. Czt;rmiński Adrian 
Accarisi Jacob 1377 
Ackere Doolaeghe 426 
ACUlla Gustavo Loyola 1703 
Adam A. 1934 a, 
Adam Melchior 280 
Adolph H. 1239 
Aegypter 2861 
Agricola Georg Ludwig 1414 
Ahern M, J, 1115 
Aitkcn Robert G, 1736 
Albert von Brudzewo, zob. Wojciech z Bru- 
dzewa 
Albertrandy Jan 1513 
Albicini Cesare 999, 2889, 2905 


. Albrecht HohenzoUern, ks. pruski 11, 22, 
26, 27/17, 29, 30, 46-8, 57, 59, 60, 
68, 81/7, 91, 113-4, 117/1, 127, 129, 
137-8, 653/1, 680, 705, 1063, 2003, 
2005, 2132, 2589 
Alf. 2324 
Alfons X, król hiszp. 449/2, 1340, 1360 
Algol 1620 
AlIaben Frank 1542, 1620 
Allix G. 1629 
Altenberg K, 3539 
AmerJing Karl Slavomir 174 
Allastas'evic Vasilij Grigor'eviC! 1513/8 
Andoyer H. 1687 
A
dreas W. 521 
Andriani B 976 
Andrissi G. L, 1793, 1942 
Andruszewski Stanislaw 2989 
Andryczówna Nina 2416 
AngeJis Stephan de 1416 
Angelus Silesius (ScheffJer Joh.) 1094 
Aniszczyk A, 3391 
Antoniewicz Jerzy 2663 
Antoniewicz Włodzimierz 2664 
Apelt Ernst Friedrich 1543, 2240 
Apianus Petrus 449/8 
Arago Dominique Fran"ois 344, 776 
Arakielowicz Grzegorz 1485 
Aratos 449/6 
Arbusow Leonid 1116 
ArcangeJi Giovanni 1253 
Archimedes 1258 
Arendt V, 1680a 
Aristarchos 1255, 1263-4, 1740. 1880, 1882 
Aristoteles 135 
Aristov G. A, 2202, 354Q 
Armollini Giuseppe 2689 
Armitage Angw 525, 587, 593, 1788 


4,16
		

/Licencje_039_07_432_0001.djvu

			\.rnese Vincenz(' d' 28911 
ART 2760 
Artiomova .T. 354J 
as. 2416 
Ashley Robert 1343 
Ashton E, B. 580 
Assanka - JapoJl M. 9711 
Aszczakiewicz Henryk 2544 
Au, Wi.. zob. WiJkoński Augu
t 
Augustus, cesarz rzymski 132R 
Aurbacher A. 1094 
Averroes 449/4 
aB. 1161 


H. 2442, 2789. 3501 
B. E, 3435 
B. J, D. 3476 
B. K. 2761 
B. Ł. 2370 
B. P. 911 
B. St. 2690 
Babski Bogdan 3035 
BacciareUi Marceli 2545 
Bacevarov M. 1660 
Bach Adolph 2771 
Bacher Rudolf 595 
Bacon Francis 1683 
Baczko Ludwig 302. 10llJ 
Badeni Ignacy 150, 155-tJ, '58, Ibl. 166, 
169, 171 
Baerle Gaspard van 2495 
Baev Konstantin J.vovił' 1011. 519. 53ł1. 
1781 
łłajkov V. A. 3264 
Balch Thomas 2109 
Baldi Bernardino 29J 
Raldus A. 1162 
Balfour R. E. 3737 
Balicki Juliusz 2400 
BaUenstedt Janusz 266J 
Ballin Herbert 526 
Balticus, zob. Łukomski Zbignie" 
Baltzer Eduard 428 
BanachiewicB Tadeusz 716, 1670, J675, 
Banfi Antonio 1117, 2202a, 3738 
Bar. H., Bob. Barański Henryk 
Baran Jan 2241. 3010 
Baranowski Henryk 3, 220, 226a, 227, 6311, 
2091. 2330 
Haranowski Jan 27. 28, 653/1. 1539 


I1łk- 


\ 


Harański Henryk 1513, 3569 
Baranzani Giovanni Ant, 1362 
Barbar Oton 475 
Barenghi Giovanni 1379 
Barlaeus Caspar, zob. Baerle Gaspard 
Barna{j Kazimierz 2719-20, 3510 
Barthel Ernst 2242 
Bart!,szewicz Julian 27, 28, 339, 342, 653/11 
Bortoszewicz Kazimierz 28. 276, 717 
Barwiński Eugeniusz 681 
Barycz Henryk 266a, 267, 600-] 
Basaeti M. 507 
Bassmann 492 
Bataillon Marcł'l ]661, 1679 
Bator 44] · 
Batowski Zygmullt 2503, 25311 
Baudoux P. 1955 
Bauer Hanns 1034 
Baumbach Rudolf 2442 
Rausse Johal1n Georg 1503 
Hazykin V. 3540 
Beaglehole J. C, 11 11\ 
Becker Felix 2502 
Hecker Fr. 1662 
Recker Joannes F. 1561 
Reckmann Franz 37, 694, U]9. 1549 
Behaim Martin 5420 
8ehreJld Paul 467 
Behrens E. 3152 
Be]]armino Roberto 1500 
Belohradsky F. B. 911 
Bender Georg 828-30 
Hł'nder Josef 2649 
Beneveni Feliks 391 
Benł'ventano 
arco 198ł1 
Bense M. 574 
Bentkowski Feliks 10. 313, 653/11/6. 718 
Benaenberg Johann Friedrich 30R 
Berberich A. 444 
Berg A. 651 
Berg Aleksander 19911 
8ergel Rajmund 2398 
Berger Ludwig 2431 
Bergerac Cyrano de 2487 
Bcrlacki M. 1225 
Bernd Jobann Francisco 1886 
8ernhardt Kurt Gert 1998a. 3232 
8ernier F. 1424 
Berthelot Marcelin 456 
IJerti Domenico 1578. 1907. 191I 


......
		

/Licencje_039_07_433_0001.djvu

			Hcrtrand Joseph 359, 1551 
Berzelius Johann Jakob 1625 
Bessarion Nicolaus 449/6 
Bessel Friedrich WiJhchn 1739---40, 1745 
Bethge Friedrich 2463 
Bętkowski Narbrzan 152, 291 la 
Beyer J. J. 3268 
Beyer Johann 1449 
Bf. 937 
Bgr. 2612 
Riałęcki M. 3036-7 
Białoborl!ki Eustach) 268,1799-1801,2721- 
5, 3436, 3475, 3570-5 
Bianchiui Fr. 1426 
Biebcrhach L. 831 
Hieder Tht'odur 1717 
Biedrawina-Sukertowa Emilia, zob, Suk er- 
towa-Biedrawina E. 
Biegański Piotr 2613-4 
Biegeleisen Henryk 429, 442 
Bierut Bolesław 3449, 3501, 350H 
lliestcr J. E. 832 
Bieżanowski Stanisław \1. 1094, 2296, 
2495 
Bihl A. 3269 
Bilejko Stefania 2297 
llilikicwicz Tadeusz 947 
lliJlharz A. 1582 
Rindemann 3197 
Birch-Hirschfeld Auneliese 476 
Birkenmajl'r Aleksander 55, 81, 142, 174 -5, 
186, 190-1, '229, 269, 529/1, 554,602-4, 
1120, 1256, 1314--5, 1829, 1856, 2243 
Birkenmajer Józef 2172, 2416 
Birkenmajcr Ludwik Antoni 9, 55, 70, 75, 
81, 84, 87-8, 94-5, 100, 109, 132, 
148, 149, 180, 208, 228, 230, 258-64, 
276, 291, 443-4, 449, 465, 476-8, 
492, 525, 681-3, 686, 719, 768, 941, 
947-51, 978, 1029, 1082, 1240, 1295, 
1316, 1335a, 1340, 1839, 1988, 1998, 
2062, 2190-1, 2244-5, 2489, 3038. 
Birkenmajerowa Zofia 1029 
Biruni 1272 
Bjiirnbo Axel AntholI 7 I 2 
Blachowski S. 523 
Błachut Władysław 952 
Blaeuw Willem Janszooll 1369 
Blagrave John 1352 
Blake William 3740 


21 - BibliDIrafia Kopernikowlk. 


Blanchard Pierre 314 
BJatt Franz 2159 
Błażejewicz W. 3039 
Blazko S. N. 98, 499 
Błoński W, L. 2063 
BJount 'Thomas Pope 2911 
Bliicher M. 495 
RJumenberg Hans 2245a 
Boeszoermeny R. 684 
Boethke Karl 1574, 2165, 2862, 2932 
Bogdanovi
 P. J, 1474 
Bogdanowiczowa Jadwiga 3215 
Bogucki Adolf 2327 
Bogucki Janusz 2725a 
Boguski H. 2063a 
Bogusławski Józef Konstanty 301. 307 
Bohomolec }'ranciszek 2316 
Boie l\Iargarete 2451 
Boissard Joannes J. 279, 2537 
Rołsanowski Bolesław 3576 
Bonw 1388 
Boncompaglli Baldassare 979-80, 994 
Bond Drew 3 
Bonev Angel D. 1802 
_Bonev N. 545 
BonfioJi H, 1\1. 1415 
Bonk Hugo 1029a 
Borawski Wacław 215211 
BoreHi Giovanni Alfonso 1869 
Biirger Willi 1934 
Borgia Cesarc 2416 
Borgia Lucretia 2416 
Bornkamm Heiurich 19311 
Borowik Andrzej 3577 
Borowski Andrzej 3502 
Borowy Wacław 2357/15 
Bortnowski Władysław 3423 
Bosacki Józef 392 
Biittcher HcJmuth 3674 
BouJliau Ismael 1382, 1405 
BouJonois B. de 286 
Boutarie A, 515 
Boyer Carl B. 1779a 
Brachvogel Eugen 105, 121, 189, 229-30, 
265--6, 449, 476, 479, 492, 496, 502, 
512, 513, 521, 535, 539, 651, 833, 
929--31, 954, 1030-5, 1083-8, 1151, 
1163-71, 1219, 1254-5, 1296, 1314, 
1701, 1704, 1709, 1935, 1999, 2002, 
2064--5, 2131, 2184, 2246, 2452, 2503, 


417
		

/Licencje_039_07_434_0001.djvu

			2505-6, 2565-6, 2M3, 2665, 2809, 
2983, 3153-4, 3185,.3187, 3190, 3193, 
3202, 3206, 3216, 3238, 3739. 
Bl'ahc Tyge de 6, 283, 434, 1297, 1309a, 
1359--60, 1375, 1413, 1442-3, 1455, 
1457, 1484, 1524, 1546, 1551, 1559, 
1623-4, 1693, 1717, 1800-1, 2077, 
2088, 2369, 2386, 2436a, 2483-5, 2495. 
3375. 
Brahmer Mieczysław 1823 
Brancas-Villeneuve Andrl"-Franf;ois de 14M 
Brandon Charles 352 
Hrandowski Alfred 2160 
Hrand!-Iaetter Ruman 24)) 12 
Bra[lch E. 3 
Brasch ł'rederic E. 3, 5(,3 
Braun David 294, 2110 
Braun Maksymilian 1535 
BraumniihI A. 440 
Brenan Justin 653/111, 912. 1513/9 
Brewster Dawid 319 
Hreyer Tadeusz 1832, 2582 
Bril'arelli Carlo 1617, 1641. Ił!M 
Brien \I. 1498 
Brien Paul 2587, 30011 3209a 
Brinkley 653/II/3, 1513/9, 11. 2619 
Brodetsky Selig 134, 148c 
Brodzikowski Stefan 3040 
Brodziński Kazimierz 347 
Brodzki 
iktor 2580a 
Brohm 2588 
Bronarski Alfons 980a 
Broniewski 
Iadysław 2298. :i62ł1 
Bronisław K. 251, 739 
BrookH Albert J. 283 
Broscius l., zob. Brożek J. 
Brown G. K. 3270 
Brożek Jan, 3, 27/17 149, 151, 266a, 2b7-- 
272, 282, 685, 694, 703, 2299-2304, 
2495 
Brożek Ludwik 213 
Brożek Mieczysław 142-3 
Hrul'e Heinrich 1342 
Bruce lacob William8 ł439, 1442 
Hriiche E, 3719 
Bruchnulski 
iJbelm 214, 2192-3 
Briickner Aleksander 449, 529, 755 
BrudzewlIki Wojcil'ch, zob. Wojciecb z Bru- 
dzewa 
Bruggencate P. ten 3271 


418 


" 


Bruhns B. 2066 
Bruhns Karl 41 CJ 
Brunet P. 713 
Brunner W. 493, 1676, 1737 
Bruno Giordano 498a, 1287, 1348, 165ł. 
1781, 1830, 1877, 2066, 2469 
Bruns H. 429 
Bry Johann Theodor de 279 
Brzosto
8ka Janina 623 
, Brzuska Maria 2388 
Buchar Emil 3453 
BlIchenau 508 
BlIcbholz 'Franz 265-6. 829, 834, 2131, 
2136, 31540 
Bm'hner W. 2933 
Buck Robert W. 2002u 
Buczek Karol 1988 
Blldziński Robert 2453 
BuW A. 2398 
Bujak Franciszek 2111 
Bukowski Andrzej 3398 
Bukowski Kazimierz 2305 
BukO\..
ki Tadeusz 605, 955, 3720 
Bullart Isaac Jacques Ignace 286 
Bullialdus, zob. HouUiau Ismael 
Buollcompagni H., zob. Honcompagni li, 
Bu;czyk Stefan 2412 
Burdecki F. 720 
Burhardt S. 1172 
Burhardt Stefan 2781 
Buridan Jean 2212 
Burrneister O. 1726 
Buszczyński B. 449, 1634 
BllRzczyński Józef 2878 
Buszczyński Stefan 1121 
Buttler R. 1173 
BychowRka Helena 2412 


C. 239 
Calcagnini Caelio 449/21. 492, 1265-6, 
1274, 1276, 1292 
Callier Edmund 653/111/34, 794 
Calov Abraham 1408 ' 
Camponella Thomas 1364 
Cantor Moritz, 45, 56, 231, 429, 434, 446, 
835-6, 966, 1607 
Cantu Cesare 377, 382, 653/Iłl 
Caprinus Albert z Bukowa 685, 1332 
Cara ffa Giuseppe 981 
Cardinael S. H. 1374
		

/Licencje_039_07_435_0001.djvu

			, 
Cardu8 J, O. 3385' 
Carency Jacques de 3272 
(;;arr H. W. 2067 
Carraciolo AUesandre 374 
Carrara BcUino 1922, 1924 
Carriere M. 2469 
Cartesius, zob. Descartes Ren
 
Caspar Max 232, 516, 1727, 1738, 3273 
Calj8eburg M. Gottfried B. 2540 
Cassirer Ernst 2068 
Castelet 1425 
Castiglioni Arturo 982 
Cazill Paul 2166, 2398 
Cejtlin Z. A. 108a, 1705, 1932 
Celichowski Zygmunt 367, 653/111/31, 721, 
1870 
Ccllarius Andreas 141 I 
Cenglcr Faustyn 2639 
Celltner M. Gottfried 297 
Ceraski Witold Michał H. 1624 
Cfr. 2416 
Ch. 72la 
Chalasiński Józef 27, 2203 
Chamcówna Mirosława 1513, 1863a 
Charix, zob. Charszewski Ignacy 
Charkiewicz Walcriall 2306 
Charszewski Ignacy 2307 
Chasles M. 1904 
Chassaigne Lucien 914-5 
Chechliński 2139 
Cbiaf P. 1567 
Cbiaramonti Scipio 1371, 1385, 1389 
Chill H. 924, 3155-6 
Chlędowski Kazimierz 362 
Chmielowski Piotr 64-5, 67-8, 158, 432, 
1513/ 1 5 
Chmyrov M. 1562 
Chociszew
ki Józcf 383, 653/II/29 
Chodecki Aleksander 2308 
Chodkiewicz B. A. 2309 
Chodynicki Ignacy 320, 653/II/8 
Chodyński Adam 2310 
Chodźko Leonard 1175, 2399, 2631 
Chodźko Olimpia 2399 
Chojnacki St. 722 
Chomętowski Wlqdyslaw 234 
Chomin Michal 1036 
Chopin Fryderyk 581, 915 
Quistiani David 1390 
ChriBtmann Jacob 178 


Chrzanow!!lki Bernard 956 
Chrzanowski Ignacy 80, 102, 2167 
Chyczewska Alina 2666 
Cillgliński J. 1663, 1923 
Ciampi Ignazio 15711 
Cicero Marcus TuUius 2159 
Cichowicz Ludoslaw 1298, 1311 
Cieśla Hcnryk 1943, 3578, 3721 
Civis Thorunensis, zob. Sydow Marian 
Clarke J. H. 3740 
CJarotti Giorgio 983 
Cleemann N. Andreas Chri
tian 1472 
Cleminshaw C. H. 3274 
Clerici Alessandro 984 
Clcllicus Sebastian 1452 
Cnoll Christopb 1365 
Cohn A. 435 
Cohn F. 1042 
Coleman Mllrion M. 221 
CoJlijn bak 683, 686, 686a 
Conev B. 3157 
Conrad (Korzeniowski) Józef 5111 
Conti A. 1578 
Conway P. O. 2
68a 
Copeland Ralph 2791 
Corazzi Antonio 2619 
Coronelli Vinc. 1436 
Corriday F. O'Connell 3275 
Con\nus L. zob. Korwin Wawrzyniec 
Costantini Celso 19570 
Costanzi Enrico 1917 
Covarrubias Diaz 2892 
Cox J. r. 1857 
Crasso Lorenzo 284 
Creighton J. G. 2069 
Cross F. L. 2070 
Criiger Melchior 1409 
Criiger Piotr 1787 
C80rba Helena 2716 
Cumme H. 1803 
Cunningham John 1507 
Curie-Skłodowska Maria 581 
Curtze Maximilian 3, 4, 45, 52, 54, 63, 177, 
222, 273, 447-8, 686-90, 794, 932, 
985-7, 991-2, 997, 1000, 1002, 1089a, 
1093, 1283, 1317, 2541 
Cusanu8 Nik., zob. Nikolaus von Cwa 
Ćwierk 2311 
Ćwikliński Ludwik 988 
CyrankiewicJi Józef 661, 672, 2204-5, 3455 

 


. 


419
		

/Licencje_039_07_436_0001.djvu

			eyrano de Hergerac, zoL. Ucrgera., Cyr'\IIn .1.. 


Cytowska "Maria 3579 
Czaehowski Kazimierz 23911 
Czacki Tadeusz 1174-5, 25f" 
Czajkowski Konstanty 723, 11129, 2U71 
Czajkowski Paweł 2312 
Czajkowski Zbigniew 21411 
Czałbowski J. 3580 
Czarliński Emil 2878 
Czarnowski Jan NepoJłlucen 349 
Czaykowski K" zob. Czujkowski KOII';l. 
Czech J. 2579 
CzekaIski Eustaclty 2HI, 29911 
Czemen Fabian 6114 
Czer ... 
J. 3043 
Czcrmiński A(lriall !U37-II, 1122--3, 1176, 
1804, 1934, 2726, 3437, 3581-11 
Czerny Karol 1611 
Czerwiński 1\1. 2912 
Czerwiński Marcin l I 7 i 
tzu Ke-czen 2206 
Czyński .Tan 335 - 7 


. 


I 


D.837 
.ł 1805 
D. K. 2762 
D. W. 372 
Dąbrowska !\1aria .łllO, 291111, 3047 
Uąbrowski Konrad 2903 
Dąbrowski St. 2503 
Dąbrowski Teofil 2903 
Dąbrowski \\ ojciech 1299 
Dahlenkamp W. G. 17111 
l)aismont M. 546, 1955 
Dumpier Willium Cecil 22.1.';" 
Uandeleau Nicolas 101 , 
Uunrlemanll Friedrich 66, 72, 73, 112, 115, 
148u, 1643, 1693 
Dante Alighieri 2477 
Uantyszek JUII 2, 12-17, 17a--c, 111-21, 
24, 25, 27, 31-34, 42, 46-49, 57, 70, 
74, 81, 91, 99, 117, 151, 705, 1074, 1108, 
2313 
Uarmstaedter Ludwig 99, 5011 
Darwin Charles 1657, 2249 
Dasypodius Konrad 1340, 2525 
Daszyńska-Golit'iska Zofia 96, 2111, 21211 
Dathe H. 1434 
Uaubree Gabriel Auguste lł24 
· Davanzati Heruardo 106 


4211 


Davies John D. 3276 
Dębicki Eustachy 1483 
Ue Bicvre C. 1955 
Dębski Stefan 193 
Dębski Walenty 101i 
Decjusz Jost Ludwik 96, 172, 2U97ł1 
Dee John 1336, 1796u 
Dejkova N. N. 234a 
Delamarche C. F. 1865-6 
Uembowski Jan 2207, 344fJ 
Demk6w Jan 2810 
De Morgan A. 1540, 1545 
Denizot Alfred 1958 
Deotyma, zob. ł.uszezcwsku .I ad wif!:" 
Verdowski Hieronim 2542 
Dcrstroff 3277 
Descartes nene 1433, 1442, 19114, 206';" 
Ucsnos L. C, 14116 
Oetelc 1890 
Densing Anton 13116 
l)ianni Jadwiga 270. 11106, ]959 
Dick JuJius 1807 
l)ickstein J. 3215 
Ui,'kstein Samuel :;51\. .ł49. 1125, 19611. 
2243, 2914 
Uidot Firłnin 353 
I>iergart Paul 235, 673, 933, 1739 -4U 
Dietrich Friedrich Cluistoph 365 
Oictrich Stanisław 1178 
Digges Leonard 1338, 1344 
f}igges. Thomas 5, 1344, 1699 
Uijksterhuis E. J. 3278, 3731 
Uingle Herbert 546a, 1741 -2, 22411, 3279-IIU 
l)inglcr HUJ(o 2072 
Dirka Reinhard 2433 
Dispek Abraham Levi 1524 
Dittman Georg Gottlieb 1226 
Diurich A. 1961 
l}ittrich F. 2045, 2567 
Dittrich Fr. 274, 1179 
Dittschlag Werner 532 
Dmochowski Franciszek 1513/1 
Dmochowski Jan 96, 123, 167, 2lł2-3 
Doboszyńska Jadwiga 3470, 3543 
Dobrowolski Kazimierz 1126 
Dobrowolski Tadeusz J, 1
27, 111011 
Dobrzycki Jerzy 1809 
Dobson Jom} F. 3, 134, 14111, 
Dobszewicz Henedy
t 1475 
Dolecki Zbigniew 2407
		

/Licencje_039_07_437_0001.djvu

			" 


Dolgov A. J. 1367 
J)omiński Henryk 529 
Donimir8ki Edward 2878 
Donner Georg 27/17, 91/26, 653/1/4, 6, 6115 
Doppchnayr JohanIl. Gabdł'1 1381, 1441, 1457 
Dorr W. 455 
Doublet. E, 1664 
Douglall A. Vihert 5ł7 
DouUens Gabriel de 14116 
Dovydaitis Pr. 913, 2249 
Dr. D. W. 333 
D-r Niko)'son, zob. Michov N. \", 
Dr Omega, zob. Kraszł'wski .J. I. 
Dr Voks 1962 
Dr W. 653/II/27 
Orake S. 1367 
DrexJer I. 1628 
Dreyer J. L. E. 2791 
Drzewiecki Józef 1611 
, Dubickij J. K, 3, 383a, 2003 
Dubiecki C. C. C, 2314 
Dubiecki Mateusz' WładysłQ
 2561. 2573 
Ou Hois Jacques 1400, 1404 
Du Boi8-Reymond Emil 2250 
Duhowski Adam 1152 
Duchińska Seweryna 2315, 2381. 24:{6a, 2485 
2535 
Uudley Uncle 32111 
lJudz., zob. Dudzińska Zofia 
Dudzińska Zofia 1153, 1180, 2667 
DlIhem Pierre 1256, 1638a, 1648 
1}1I1ski Józef 2316 
[)lIm
e Jeallne de 1427 
Dunajewski Henryk 2092-4, 2097. 24199, 
2105 
Uunajewski Julian 2115 
Duńczew8ki Stanisław M. 1465 
Dungen Fr. Van den 1128 
Dunikowski Ksawery 2319 
Durand Charle8 Amand 750, 2619 
Durdik Josef 179, 378, 1563, 1569-711 
[)uret N. 1375 . 
Uylew8ki 359 
dz. 2497 
Działyńscy 721 
Dziama L, M. ) 988 
,Izian 2784 
Dziani8z Paweł 957, 1039-40, 1181, 1227 
Dzieduszycki Wojciech 3416 
Dziewulski Władysław 1810 


, 


Dzikowski 1\1ikołaj 1455, 1186 
I}zumini DZRbar 2490 


E. 2442, 2855 
E. K. 1091 
... p. 2556 
K R., zob. ROllehi Er....I.. 
E. T. 2004 
E. Z, 724 
E. Zet. 3589 
Eastman: Charles R. 1257 
Eberhard Otto 536 
I':ddington -\rthur 569 
Ehrenthal Ludwig 243<1- 
EHe H. 725 
Eimmart Georg Chri:óLoph 1438 
Einstein Albert 1367, 1657, 1671, 1686, 
1732, 1778a, 1961, 19680 
Ejsmond Julian 2474 
Elliott John k, 2251 
EIse Alfrcd Herbert 838 -411 
Elsner Józef 2357 
Elvius Peter BU 
Elzner 1528 
..m 142 
EmaulIeJli I'io 990, 3194, 3210 
Endersch Johallu Friedrich 1463 
Engel L. 3675 . 
Engelhardl '\1'. A. 436. 582 
Engelmanu 1\1. 3158 
Engels Friedrich 2199 -2200. 2903 
Ensering M. 3410 
-er. 3676 
Erasll1us Dauiel 1428, 1445 
Erdmann Franz 548 
Eredia Philil'po 2691 
Erhardt R. 12511 
Erhardt-Siebold E. 1258 
Erler Otto 2464 
Ernst Marcin 474, 726, 1677, 1988 
Ersch Johanu Samuel 318 
Espe 2208 
Essmanowski S. 2416 
Ettinger Paweł 3741 
EucJides 700 
Eudoksos 1856 
Evershcd M. A. 563 


:1<'. 335, 1259 
f. 2867, 3515 


cl=!I
		

/Licencje_039_07_438_0001.djvu

			F. B., zob, Bentkowski Feliks 
F. H. L. 2421 
F. L., zob. LUlrzykowski Franciszf'k 
Faher Karl 11, 2005 
Fabcr M. 3282 
Fabiani (von Lossainen), biskup warm, 691 
1108 
Fabre Lucien 2073-4 
Falb Rudolf 1558 
Falck Jeremias 57. 398, 2530 
Falk Maryla 3387 
FaJlf't C. 2252 
Fantuzzi Giovanni 1311.0 
FaraIski 2557 
Fiirber Edouard 2253 
Farrar Stewart 3678 
Fasbender Eduard 1905. 1963, 2934 
Fasternatb 425 
Faszczewski.Prus Tad., zob. Prus-Faszczew- 
ski Tadeusz 
Fau
t 866 
Fau
t August 549, 2075, 3283 
Favaro Antonio 429. 991-5, 1002, 1328, 
1578. 1594. 1635, 1914 
Fechter Paul 592 
Federau Wolfgang 3742 
Fcild J" zob. Field John 
FeJdkeller P. 3239 
Feldmanowski Hieronim 275. 653/11/26, 2835, 
2842 
Feldt L. 2046 
FeJler Franęois Xavier 1494, 1500 
Felski Adam 1228, 1243-4, 2754, 3516 
Fenikow
ki Franciszek 2317-8, 2668 
Ferber Hildebrand 449/23 
Ferber I\-Iaurycy 23, 27/17. 46/9, 47/8, 48/6, 
91/12, 96/8d, 117/8, 705 
Ferrari Giułio 2470 
Ferroni G. 1429 
Ferrucci Aloisio Crisostomo 2471 
Ferrucci Luigi Crisostomo 2340 
Fersman A. 1792 
Fesenkov V. G, 1743, 1811, 3679 
Feuerbach Ludwig 841, 2200 
Fialka Moric 326 
Fiedler Johann Karl 1458 
Field John 1336 
Fienus Thomas, zob. Fywns Thomas 
Figuier Louis 365 ' 
Fijałek Jan 1988 


422 


Filipowski K. 393 
Filonik Adam 3590 
Filopanti 2894 
ł<'indeisen O. 842 
Fink.el Ludwik 3049 
Fitzmyer Joseph A. 3284 
Fladt K. 1714 
Flammarion CamiJle 384, 1591, 1652 
Flamsteed John 1430 
Fleischer Robert 2436 
F1exier de RevaJ, zob. FeJler Fran,.ois 
Xavier de 
Flis Stanisław 727, n85, 2006-7 
FJukowski Stefan 2319, 2424, 2520 
Flynn James P. 2657 , 
Fock Vladimir Aleksandrovic 1964, 3469 
Fok V. A., zob. Fock V. A. 
Fontanus Wnlenty 267, 1103, 1848 
FonteneJle Bernard 1483, 1633 
Forster Wilhelm 420, 843, 1630 
ForBtreuter Kurt 651, 69] 
Fortier M. 1462 
Fortin 1497, 1515 
Foscarini Antonio 1361, 1367 
Fracastoro M. Girolamo 1724 
Franciszek Ksawery, królewicz poJ. 1459 
Frank Philipp 2076 
Franke Jan Nepomucen 271, 685, 2300-1, 
2303 
FrankowBki Jerzy 549a 
Freher Paul 289 
FrickhOffer H. 1902 
Frieman J. 3050 
Friesen H. 1182 
Frisch Christian 1546 
Frischlin Nicodem 278-9, 2436a, 2495, 
2526 
Fritzsche E. C, 2807 
Fritz Józef 2008 
.Fromondi Libertus 1368, 1880, 1882 
Frost Walter 1683, 2077 
Frycz K. S. 2254 
Frycz Karol 2414 
Fryderyk II Wielki" 844, 2249 
.Fryderyk Chrystian, królewicz pol. 1459 
Funck-Brentano Franz 520 
Fywns Thomas 1402 


G.385 
G., zob. Gloger Zygm,
		

/Licencje_039_07_439_0001.djvu

			" 


G. J. 2615 
G. W. 384 
Gabba L. 1260 
Gadomski Jan 195-6. 210. 601, 623. 627. 
629. 692. 958-60. 996. 1041. 1092. 
1184--5, 1245, 1247. 1300-3. 1318-9. 
1812-22. 1965. 2028. 3479--'82, 3591 
Gadomski Walery 679, 2571', 2580 
Gajewski 1\1. .2047-8 
Gu1iJei Galileo 3. 239. 434. 454, 498a. 595 
1361. 13M. 1367. 1376. 1500. 1520. 
1545, 1551, 1573. 1575. 1579. 1581, 
1602, 1605, 1608. 1614, 1632. 1635, 
16380, 1641-2. 1644-5. 1650, 1655. 
1697. 1706. 1781, 1790a. 1797. 1799. 
1823. 1832. 1859. 1873, 1894. 1897--8. 
1900.1904.1907.1909-10.1913.1921-2. 
1929-32, 1957a. 2077. 3118. 3304 
GaJiń&ki Adam 2351 
GaUe 2200. 2935 
Galon Rajmund 3517-18, 3722 
Ganche Edouard 3159 
Gans David 1559 
Gansiniec Ryszard 3. 139. 142. 2009 
Ganszyniec Ryszard, zob. Gansiniec H. 
Garden Leslie 3289 
Garnier Pierre 510. 2078 
Garon Armand 3250 
Gartz Johann Christopb 318 
GaruU CamiUc 2472 
Glł8iorowski Ludwik 653/11. 11; 2010 
Gas8 J. 2527 
Gassendi Pierre 283. 1058. 1387. 1393. 
1424. 2369. 2386, 2436a. 2483-5 
Gatćuk A. 394 
Gan8s Karl Friedrich 1601 
. Gaweł Antoni 934, 1473 
Gębarski Bohdan 2490 
Gębarski Stefan 458. 2490 
Gebauer 2049 
Geber ibn Afflah 449/8 
Geelmuyden H. 459. 463 
Gehrmann KarJheinz 3417 
Geissler Gerhard 118 
Gembarzewski L. 2050 
Gembicki ł'r. 3051 
Gemma Frisius 1336a. 1710 
GengIer Thomas 575 
Gera8imenko M. P. 146, 147. 172, 2095 
Gerasimovi
 B. 1665 


...... 


Gereen Aleksandr Ivanovii' 923, 1529 
Geret 693 
Gerlo Alois 1356. 1824 
Gęstwicki Brunon 257 
Gherardi SiJvestro 997 
Ghilini Gi;olamo 285 
Giacon Carlo 1939. 2079 
Giannini Crescl.'ntino 2473 
Gicgier Tadl.'usl! 3418 
Giedroyć Franciszek 2010u 
Giese Tiedemann 75. 91. 653/1/4-5, 65ó. 
685. 694 
GigaJski Bernard 1042, 2178 
Gighi 3215 
GiJbl.'rt 1433 
Gilbert Ph. 1578. 1915 
Giller Agaton 2320 
Giller Stefan 2321 
Gingri(,h Curvin H. 1744 
Ginter Stefan 2658 
Ginzburg Benjamin 2255 
Girsztowt Polikarp 2011 
Giuntini Franceseo 1345. 1711 
Giustiniani-Kępińska Krystyna 11123 
Gl. J.. zob. Glinkiewicz Józef 
Gl. SteC, 529 
Głąbiński Stanisław 2117-9 
Glallbach VI' aJter 3680 
Gładysz 2554 
Glahn A. F. 1706 
Glatman Ludwik 2322-3 
Glinkiewicz Józef 55/1, 653/111/20. 728, 2012 
Gliszczyński 2590 
Gloger Zygmunt 729 
Glogowczyk Jan. ,zob. Jan z Głogowa 
Gnaphaeus Gułlielmus 492, 1146. 2489 
Gnil.'wo
z Jan Nl.'pomucen 2325 
Godebski Cyprian 2572a, 2574 
Goethe Johann Wolfgang 3293 
Goiriena Francisco de 1583 
Gołąbek Józef 2398 
Goldbeck Ernst 2080 
Goldstoff Feiwel 2494 
Gołębiowski Eugeniu8z 3594 
GoJińska-Da8zyńska Z.. zoh. Daszyń8ka-Go- 
lińska Z. 
Goliński Leszek 1043. 1229-30. 2669 
Gomez Vicente Lauro 1825 
Gomolec Ludwik 961 
Górecki J.. zob. Kamiński A. 


. 


, 


, 


423
		

/Licencje_039_07_440_0001.djvu

			. 


Górski Janusz 2096-7. 20978 
G6rski Karol 517. 1246-7 
Górski Konrad 1129 
Gorilkov P. M. 3723 
GOBcicka Halina 236 
Gothus Laurentius Paul 1796h 
Gotowt Cz. 205 I 
Gottlieb 3290 
Gottsched Johanll Chr, 145'1 
Gotze Johann Christian I 
Govi Gilberto 1904 
Gr, Fr.. zob. Grzymała Fr. 
Grąbczewski A. 1575 
Grabiańska'M. 2012a 
Grabner Eysymontt Barbara 232f1 
Grabowiecka Leokadia 3595 
Grabowski Ad. St. 1468 
Grabowski Ambroży 730-1, 803. 2535 
Grabowski I. Oksza 3056 
Grabowski L, 3055 
Grabowski Lucjan 1261 
Grabowski St. 3056 
Grabowski Tadeusz 476. 21611 
Grad Michał 3596 
Grajnert Józef 366, 2327 

randami J. 1391 
Graves Sandhum 3246 
Gravesande G. J. 1887 
Grażyński Michał 2120-1 
Greenwood Thomas 17771> 
Gregorowicz Ad. 3167 
Grcgory James 1416 
Gresham Thomas 2109, 2141, 2152a 
Grisar H. 1908 
Grochowski Mikołaj 395 
Grohmann J ohunn Gottfried 3U4 
Gromczewska Helena 2406, 2480 
Gromska J.. 726. 2112 
Grotowski Zbigniew 2413 
Grott Franciszek 2327a 
Gruber Johann Gottfricd ':H8 
Grubiński Wacław 2985 
Grulla Medauro 1509 
Griin D, 1577 
Grullebcrg Christian 1414 
Gruosso Donatantonio 1597 
Gryczowa-Kawecka Alodia 197-8 
Grydzewski Mieczysław 523, 732 
Gryf Rom., zob. Jaxa Bykowski Piotr 
Gryphius Andreas 1094. 2437 


..... 


,J24 


Grzegorczyk Piotr 3057 
Grzegorz od BW. Wincentego zob. SylviuA 
Alexius 
Grzybowska Krystyna 2414 
Grzymała Francłszek 1513/9 
Gschwander S, 1548 
Gubrynowicz Bronisław 644, 2192 
Guericke Otto 1621. 1626 
Gumowski Marian 2122, 2142 
Giinther 935. 2013 
Giillther Ernest 328 
Giinther Franz 596 
Giinther Siegrnund 6. 1093, 1578. 15116, 
1642, 2143 
Gurev G. A. 1696, 1723, 1782, 1789 
Gurko J osif Vladimirovic 2633 
Gutenberg Johann 542a 
Guterman N. 58Q 
Guth Vladimir 3724 
Gutkowski T. 2492 
Guyot E. 1778a 
Gyory 2518 
Gyorgy AJedar 2936 


H. B. zob. Biegeleisen Henryk 
H. C. 2811 
h. j. 1095, 3392 
H. M. M. 3291 
H. S, 2981a 
Hiibler Theodor 1262 
Hacar B. 3160 
Haedicke Johannes 2081 
Haesel Theodosius.1398 
Hagen J. G. 1609 
Hahn Wiktor 2425-6 
Hajduk Ryszard 1217 
Halban Leon 1130. 2209 
Halecki Oskar 2256 
Halley Edmund 1818 
Hamann Johann Georg 1523 
Hamel C. 755 
llammer Franz 130 
Hamy Maurice 1666 
Hanovius J. 2483 
lIarperath Ludwig 1625 
Harriot Thomas 1796a, 1826 
Hartknoch ChristQph 287 
lIartJeb Kazimierz 529, 583. 2014, 2194--5 
Hartmann H. 3292 
Has Wojciech 2661 


-
		

/Licencje_039_07_441_0001.djvu

			- 


Haupt Edward 3588 
Haupt N. 3195 
Hayduk Alfons 845 
Haynisch Johann Christoph 1885 
I1eath Thomas L. 1263-4 
Hcathcotc N. H, de V. 587 
Hebler C. 2082 
Heddewigen J. A. 1433 
Hein Heinrich Reinhold 1221 
Ifeinemann C. 2808 
Heillz R. 3293 
Heis 695, 2644 
Hejnosz Wojciech 2179-81 
Hehnolt Han8 494, 1096 
HemmcrJe E. 3294- 
Hen Józef 3424 
Henseling Robert 229, 521, 2257, 3295-6 
Herberstein Sigismund 7łl ' 
Herbinius Joh. 1403 
HermanIl H. 1688 
Hertslet William Levis 1096 
Heuer Reillhold 1131, 2591, 3161 
Heweliusz Jan 9, 855, 1309a, 1787 
Heyer H. 315 
Heyse Paul 2474 
Hiketas z Syrakus 12H'j 
Hildebrandt Kmt 2258 
Hilgers Joseph 1875 
I1ilpert G, 540 
- Hinze 364 
Hipłer Franz 27, 35, 44, 48, 149, 151, 155, 
274, 
77, 282, 367, 370, 381, 387, 429, 
653/111/31, 656, 696, 708, 710, 998, 
1044, 1094, 1265-6, 2185-6, 2296, 
2300, 2435, 2436/a, 2437, 2446a, 2448a, 
2507, 2868, 2895 _ 
Hipparchos 43, 44, 46/7, 71. 3116 
Hirsch E. 3 
Hirsch Fclix E. 3297 
Hirschfeld-Birch A., zob. Hirch-Hirschf..1d A, 
Hirsching F. K. G. 173 
Hiszpańska-Neumann Maria 1041 
Hleb-Koszańska Helena 273 
Hoefer Fe
dinand 353 
Hoesi('k Ferdynaud 81, 100 
I10ff Erwin 550, 1267, 2259 
Hoff)eit D. 205, 563 
Hoffmann 3228 
Hoffmann E. 1555 
Hoffmann K, F. 2015 


......... 


Hoffmann W. R. 2438 
Hoffmanowa Klementyria 15-17, 17a-.. 
Hogberg P. 697 
I10gg Sawyer Helen 1796a, 1826 
Holden Edward S. 1268, 1618, 1631 
[folewiński Wacław 2260-1 
Holland F. M. 2262 
HoUanek Adam 2210, 3438, 3597 
HoHitscher W, 3419 
Holmes Ch. N. 468 
Holtzmann H. 178 
Holz Max 2016-1H 
[fomann Johann Baptiste 1455 
Homann Johann Christoph 1455 
Hopmann Josef 121, 1745 
Hoppe 1513/12 
Hoppenstedt Christian Caspar 1446 
Horbacki "ładysław 259, 1966, 221l, 2263 
Horn-d'Arturo G. 998a, 1707, 3215, 3226. 
3724a 
Hórnik l\lichał 157 J 
Horno-Poplawski Stanisław 2582 
Horrebow Petrus 1451 
Horsky Z. 1827 
Hortyński F. 492 
Hostinsky Bohuslav 3162 
Hoszowski Stanisław 733, 2098 - 9 
Houdek Franti!iek 3647 
Howard E. 1440 
Howarth Helen E. 103 
Hozjusz Stanisław 151, 2561 
Hryniewiecki Bolesław 2790 
Hubal H. 1186 
Hubatsch Walther 137 
Hube Karol 653/11/9, 1534 
Huber M. J. 2986 
Hubicki Roman 653/111/39, 699 
Hugens Christian 1439 
Hugonnot Jean 3681 
Hulewicz Marceli 2692-3 
Hulewicz Maurycy 2187 
Hull Gordon Ferrie 168f> 
Hiilskamp Franz 396 
Humann Nicolas 2185 
Humboldt Alexander 653/1/12, R08 1539. 
1601 
Hume James 1378 
Humięcka Wanda 3457 
Hunter J. 1530 
Hunter W. 1513/3, 9 


42f> 


...
		

/Licencje_039_07_442_0001.djvu

			Hunzinger A, 1649 
Hurko. zob. Gurko I. V, 
Hurwic Józef 3519 
Husarski Wacław 2508. 2616 
Hiissener Hermann 1576 
Hutchins C. C. 1632 
Hutten-Czapski Henryk 2509. 2650 


I. A, 1519 
I. J. 2414 
I, M. St. zob, Maurice I, 
I. P., zob. Polkowski Ignacy 
Ibl C. 384 
Ideler Ludwig 1269 
Idel'son N, I. 551. 588. 1780. 3264 
Idźkowski A. 2617. 2619 
Ilkiewicz Jan 2544 
lUerda Francesco Remolino 2415, 2417 
Inchofer Melchior 1372. 1881 
Infeld Leopold 1967-70. 3457 
Ingarden Roman Stanisław 2083. 2212 
Ingoli Francesco 1520. 1602 
Iobinus Bernard 278 
Ipsen Friedrich 2465 
Ipsen Gunther 592 
Irzykowski Karol 2416 
Isenkrahe C. Th. 1604. 1918 
IsoJina de 642 
Iwaszkiewicz Bolesław 1132 
Iwaszkiewicz Jarosław 2481 
Izdebska Władysława 2389 


J. A. 2500, 3485 
J. B. 2416 
j, b. 3486 
J. B. z Pobujano zob. Ostrowski J. B. 
J. C. 3057a 
J. D. 1667 
J, D. B. 1388 
J. G. 734 
J. G. S, 1883 
J. Gr.. zob. Grajnert Józf'f 
J. H. 3420. 3519 
J. H.. zob, IIiIrwic Józef 
J. J. B. 3058 
.T. M. 808 
J. P. 735. 1187. 2414 
J. P.. zob. Pankiewicz Jan 
J. S,. zob. J aszowski Stanisław 
J. W. 3059 


426 


J. W, T. 2591a 
J. Z, Z. S. B.. zob. Zajączkowski Jakub 
J-a 2328 
Jablonowski Józef Aleksander 1476. 1481. 
2561, 2592 
Jabłońska Honorata 2417 
Jabłoński J.K, 1611 
s'Jacob Wilhelm H. 1467 
Jacobi Franz 453 
Jacobi Max 273, 454, 935, ł270, 1621, 1626, 
1633, 2487 
Jadwinowski L. 2123 
Jakubowski Jan Zygmunt 239 
jam.. zob. Grydzewski Mieczysław 
Jamrógiewiczowa Janina 1829' 
Jan z Głogowa 492 
Jan z Ludziska 3727 
Janek 2829 
Janicki KJcmens 3727 
Janicki Stanisław 2819 
Janik Michał 3061 
Janikowski Stanisław 3743 
Janko zOleksowa, zob, Gniewosz Jan Nep. 
Jankowski J. 3439 
Jankowski Józef 2398. 2469 
Janowski Aleksander 481 
Janusz [Wiktor?] 947 
Januszko Zbigniew 2785-6 
Jaroczyński 2646 
Jarosławski Mieczysław 473. 2982 
Jaroszyk Kazimierz 736 
J arovoj M. 3682 
Jarry de Mancy Adrian 640 
Jarzyna S. 2321 
J asek L. 3062 
Jasinowski Bogumił 2264 
Jaskólski 2618 
Jastrow J. 2116. 2124 
Jastrun Mieczysław 1477. 2329 
Jastrzębiec 3063 
Jastrzębiec Stanisław 2711 
Jastrzębski Zdzisław 2370 
J aszowski Stanisław 327 
Jaworczakowa Mira 2390-1 
Jaworska Halina 2144 
Jaworski Jan 395, 424, 2561 
Jaworski Leopold 2398 
Jaxa-Bykowski Piotr 226] 
Jażdżewski Ludwik 2878 
Jeebcr F, J, 1552 


,
		

/Licencje_039_07_443_0001.djvu

			\ 


JeJ., zob, Jelonek Eugeniusz 
Jelinek Edward 2694 
Jellenta Cezary 3064 
Jelonek Eugeniu8z 3065 
Jenike Ludwik 942, 2772 
Je8ionowski Alfred 529 
J eszka Lech 3487 
Jezbera Frantiiiek 347 
Jeżew8ki Zbigniew 2415 
jjd 2728 
jmj 2979 
Joannes de Monteregio, zob. Regiomon- 
tanus Joh. 
.Iohaml C. 1045 
Johnson Franci8 R. 580, 587, 1699 
Joliot-Curie I
rMeric 2213, 3553 
Jonak Eberh. A. 1247 a 
Jone8 HaraJd Spencer 552. 1746-7 
J08ue 1470 
Józef z Mazowsza, zob. Wojciechowski Józef 
Juliu8z II, papież 1108 
Junctinus Fr., zob. Giuntini Fr. 
.Iunosza-Stfpowski Kazimierz 2416 
Jura 2829 
Jurand 1188 
11lrkowski Aleksander 3406 
J tlskevic A. P. 650 
Juiikevic P. S. 115 
Juszyński Hieronim 2169 


K. 1941, 2813, 2937 
K. B. 808, 2410 
K. B., zob. Koehne B. 
K. D. 3400 
K. G, 3599 
K. J. 240 
K. M. 3600 
K. M., zob. Krzemieniowa Maria 
K. M. K. 2329a 
K. O. 3425 
K. R., zob. Rudnicki Konrad 
K. S. 1483a 
K. S., zob. Kramsztyk Stanisław 
K. Sm. 915 
K. Z. 1097 
KQczkowska Alicja 2524 
Kaczyński H. 739 
Kaempffert '" aldemar 580. 3298 
Kahrstedt Albrecht 636 
Kai8er E. G. 2124a 


....... 


. 


KaJi 3440 
Kalinowski Stanisław 2100 
Kaliński Zygmunt 2729 
KaJkow8ki Jan 2730 
Kaltenb
rgh Leon 3601 
Kamieński Michał 3, 1303--4, 2265, 2772 
Kamiński Aleksander [p8eud., nazwi8ko: J, 
Górecki] 2392 
Kamiński Jan Nepomucen 765, 2330 
Kamiński Stanislaw 2331 
Kamp P. van de 3299 
Kamykow8ki Ludwik 1702 
Kaniew8ka Alicja 3407 
Kant Immanuel 643, 885, 1141, 1540, 2063a, 
2064, 2070, 2081, 2086-7, 3231 
Kantecki Klemens 2916 
Karczewski 912 
KarJiń8ki Franci8zek .'\Iichał 397, 2860 
Karol V, ces. niem. 1328. 1661. 1679 
Karol WładY8ław 2994 
Karpiń8ki Jl'rzy 2670 
Karpiński Ludwik 579. 1748, 2266, 3251 
Karra8ch Alfred 2454 
Karski Marek 1045a 
Kar8tiidt O. 846 
Kasperkiewicz Stanisław 3602 
Kasprowicz Jan 168 . 
Kassern Tadeusz Zygfryd 168 
Kastan 2332 
Kasten H. 3231 
Kiistner Abraham Gotthelf 305 
Katon. 3066 
Kauffeldt Alfon8 148b, 606, 636a, 3683 
Kawecka-Gryczowa A,. zob. Gryczowa-Ka- 
wecka Alodia 
Kaźmierczak Jan 3067 
Keferstein Hans 461 
Kelly Eric Phi1brook 2478, 3300 
Kelly H. L. 553 
Kelsey W. K. 3301 
Kempner Stanisław Aleksander 96 
Kępińska Felicja 1823 
Kępińska-Giustiniani K., zob. Giu8tiniani. 
Kępińska Krystyna 
Kępiński Felicjan 142, 1823, 1828, 3068, 340J 
Kepler Johalm 135, 434, 595, 69d', 1090, 
1140, 1331, 1353, 1358, 1363, 1546, 
1548, 1551, 1570, 1602--3, 1606, 1628, 
1683, 1693, 1714, 1718, 1727, 1781, 
1797, 1874, 2077, 2088, 2258, 3241 


427 


,
		

/Licencje_039_07_444_0001.djvu

			Kesten HermanIl 580, 3302-3 
Kętrzyński Wojciech 56, 740-1, 828 
Kettner Adolf 1189 
KieJanowski-Pobóg Lf'opold 241 
 
Kiełczewski B, 3603 
Kieole Hans 1749 
Kierst Jerzy 2333-5 
Kijewski AJ. 742 
Kilian Ph. 289 
Kirchberger 3163 
Kirchmair Georg Casp8r 1407 
Kirrinnis H. 3744 
Kirschenzwcig Adolf 1691 
Kisielewski Józef 2416 
Kistner Adolf 77, 497, 704, 1645 
Kl., zob. Kantecki Klemens 
Klaus Georg 607, 1046-7 
KJeczyński Jan 24 1 
 ' 
Klein 444 
Klein L. 1653 
Klejnot-Turski J. 20114 
Klemens VIII, papież 916, 1871 
KJemcns XIII, papież' 1476 
Kleszczyński Ignacy 2414 
Klinckowstroem C. 8468 
Klingerowa Z. 2406 
KJuckert Georg 1945 
Knickerbocker WiUiam S, 1684 
Knight Charles 321 
KnobeJsdorff E. 2185 
Knobelsdorff Jerzy 815 
Knutel August 415:847-9. Q:ł7 
Knotel Paw 850 . 
Knothe Zygmunt 2593 
Kobylański Ignacy Adalbert. 1499, 1501 
Ko
ctkov A. 3540 
Kochanowski Jan 1006, 1138, 2357{15 
Kochmański Tadeusz 3604 
Kocyan Irena 1971, 2019 
Koczorowska Zofia 1010 
Koehne B. 2651 
Kogucki Roman 3732 
KobJer F. 2267, 2978 
Kohnert Hans 788 
Kohte J. 91 
Kokan Shiba 1518 
Kolankowski Ludwik 1988 
Kolberg Josef 698, 1099. 2510 
Kolev T. 503 
Kolińska K. 3605 


ł2R 


KoUmann Paul 850a, 20528, 3197a 
Kolumbus Christoph 438, 520. 2268, 230 I. 
2688 
Komensky J au Awos 178 
Komorowski Bl'Onisław 2336 
Koniu8zewski W. Nalęcz 1657 
Konkolewski Leon 2021), 3471 
Konopnicki J. 743 
Kopacz Mikołaj 2145 
Kopaczewski Wacław 2269 
Kopernik Albert 413 
Kopernik Andrzej 297, 817 
Kopernik Barbara 492, 653{1I1{5 
Kopernik Jan 803 
Kopernik Mikołaj (ojciec) 653{111 / 5. 78:ł. 
2916 
Kopcrnik Wojciech 783 
Kopcrnóg Wojciech 783, 2916 
Kopf Maxim 3393 
Kopff August 1727, 2645, 27% 
Korczowski Henryk 1132 
Kq,relewicz-Wilamowski B. 1049 
Koreywo Bolesław 2321 
Kornella A. 2974 
Korner Theodor 2594 
Korniszewski Feliks 1752 
Korotyński Władysław 4428 
Korwell Karol 2395 
Korwin Wawrzyniec z Nowego Targu (Habl') 
l, 46{6, 139, 974, 1103 
Korzec S. 962 
Kościuszko Tadeusz 581 
KosJin Elias 1354 
Kośmiński Stanisław 2021 
Kosmowska I. W. 3017 
Kos8mann Eugen Oskar 533 
. Kossmann O. 215 
Kostecki Jan 3095 
Kostkij 439 
Kostrzewski Franciszek 2421 
Kot Stanisław 102, 745a, 1134 
Kotlarczyk Mieczysław 2415 
Kotter Rudolf 2271 
Kovacev Georgi 582 
Kovacev Jor, 3168 
Kowalczewski Mieczyslaw 1513 
Kowalczyk Jan 449, 1565, 2888, 2921 
Kowalkowski Alfred 2412 
Kowalski Jerzy 2161 
Kowarzyk Hugon 2022
		

/Licencje_039_07_445_0001.djvu

			Kownacka Maria 233 i 
Kowrach E. J. 3314 
Koyr
 Alexandre 3, 105, 1255, 1753 
Kozakiewicz Stefan 119 I 
Kozłowski Leon 2171 
Kozłowski Mateusz 1891 
Kozłowski Władysław 3125 
Kragen Wanda 1154, 2412 
Krahulec Władysław 1790 
Krajewski Józef 1927 
Krajewski Władysław 612, 650. 11129, ;ł459 
Kramarczyk Karol 2572 
Kramsztyk Stanisław 1572, 15911 
Krasicki Ignacy 2338, 2510, 2561 
Krassowski Jan 483-5, 492, 644, 659, 1271.\ 
1598, 2272 
Krastanov L. 3694 
Kraszewski Józef Ignuc
 347. 653, 794. 
2695, 2834, 3647 
Kraszewski Witold 746. 2774 
Kraus E. C. 33 15 
Krause 2440 
Krausc Bnmo Paru 503a 
Kraushar Aleksander 750, 808. 912, 1513/9, 
2357/11, 2618a, 2619, 2632, 2814 
Krechowiecki Adam [pseud.: Marynu] 402 
Krechowiecki Antoni 431 
Kreczmar Jer:;:y 2298. 2357/16. 2409 
Krejci Jan 348 
Krembs B. 454 
Krethlow J. F. 303 
Kridl Maufred 3557 
Krieck Ernst 1728, 2273 
 
Krieg H. 3222 
Kriegcr Erhard 3732.. 
Kries 2558 
Krogman Willy 9311 
Krókowski Jerzy 149, 2172 
Król Aleksander 2545 
Króliński Jan Kazimierz 486-7, 30% 
Kromer Marcin 740 
Krug Erich 556, HOI, 2796, 3229. 3316-7 
I\.rygowski Zdzisław 3097 
Krypa Albert z Szamotuł 492 
Krystyn, zob. Mazurkiewicz Krystyn 
Krywiak J. 2652 
Krzemieniowa Maria 2396b, 2412, 25211 
Krzemiński Zbilut 747 
Krzepkowski Mieczysław 3613 
Krzesiński Andrzej 2196 ' 


........ 


Krzyżanowski Adrian 333, 435, 653/11/13, 
15, 653/111/6, 8, 39; 699, 738, 748- 
52, 758, 797. 826, 912, 923, 1513. 154], 
2619, 2819 - I 
b..rzyżanowski Bronisław 653/111/3. 738. 752 
Krzyżanowski Jerzy 2660a 
Krzyżanowski Julian 529 
Kubach Fritz 121, 127, 130, 216, 537. 541-2. 
557 -8, 649 
KubaJa Ludwik 387 
Kubiak Tadeusz 23311 
Kucharzewski Feliks 388. -ł49, 2046, 2427. 
2815 
Kueh
J.rzewski Ludwik 2647 
Kucharzyk IIcnryk 1754 \ 
Kuczyński Janusz 613, 627, l1ł30," 1947, 
2214-5, 2731, 3614-7 
Kudliński Tadeusz 2414 
Kiihle Ludwilt 559, 1755, 3241 -2, 33111 
Kiihn 851, 
Kuhnigk Armiu 3443 
Kujot Stanisław 1231 
Kulczycka J. 1702 
Kulczycki Władysław 2339-40, 2474 
Kulczyński Stanislaw 672, 2216 
Kulikovskij P. 3695 
Krupa .J. 2802a 
Kunickij R. V. 1794 
Kuo Mo-żo 2481 
Kurau Józef 2787 
Kucdybacha Łukasz 594, 614. 2415 
Kurelli Ludwik 375 
Kurowski Franciszek b..sawery 2620 
Kurpiński Karol 2356, 2819 
b..uryluk Jerzy 1155 
Kurz Sebastian 1679 
Kuttner Otto 2086 
Kwiatkowski Remigiusz 2341 
Kwiatkowski Tadeusz 2415 
Kwiecińska Zofia 2732 
Kwieciński T. 2396 
Kydryński Lucjan 2733 
Kylian Jacob 1491 
kz 2711a 


L. 2944 
Ł. 239, 3099 - 
L. C. K., zob. Karpiński Ludwik 
L. L. 3100 
L. S. 753, 3696 


42\1
		

/Licencje_039_07_446_0001.djvu

			LaMrenne Paul 615-6, 2217, 3553 
Lach z Lach6w, zob. Zienkowicz Leon 
Łączkowski Zdzisław 
050, 2342 
Lohire PhiJippe de 1779a 
Lakomy Ludwik 3726 
Lamarche J\1. 1508 
Lamb Francis 1421 
Lamey Dom. 2275 
Lamont R. 1102, 1601 
Londcnloub Willi 531 
Landis K. M. 3319 
Landovś-Stychovli Luisa 3454 
Landowski Józef 1933 
Lęng Johannes 1715 
Lange Antoni 2343 
Lange). R. L. 1619 
Lange )an Bcrnard 2878, 
Lange Karl 1034 
Langius M. Laurentius J. J. 1492 
Lankau J. 2595 
Łanowski Jerzy 139 
Lansberg Jacob 1368, 1373, 1375, 1882 
Lansberg PhiJipp 1368 
Laplace Pierre Simon 1548, 1751 
Larink J. 1772 
Larkey Sanford V. 1699 
Larosc Jean 3320 
Lasiński Leszek 3101 
Laska 449 
Laskiewicz Alfred 2023 
Laskowski Antoni 1484 
Lallocki Bronisław 2344 
Łaszcz A. 3102 
Łaszczyński W: 3103 
Lauber L. M. 2596 
Laurent Gaston 456 
LavaJ Charles 2398 
Lawrenz Otto 91 
Lazarowicz6wna 3104 
Le Branchu Jean-Yves 106 
Lednicki Wacław 1135 
Leeuwen Albert van, zob. Leoninus Albert 
Ll!gl!r Louis 784, 919 
Lęgowski Józef 162, 963-4, 1240, 1248, 
2597 
Lehmaull Johann August 2437 
Lehmann Karl 2441 
Lehmann Kurt 2796 
Leicht P. S. 3226 
Lelcwel Joachim 653/1/13, 1989 3Ó 


J 


LeJiwa-Piotrowicz Józef 1051 
Le Lorrain dc VaJmont 1443 
Lem Stanisław 2063 
Lenard Philipp 509 
LenaJ:towicz Teofil 431, 2345 
Lengnich Karl Benjamin 2653 
Lengowski Micha) 3618 
Lenin D'ie Vladimir 2201 
Leńkowa Antonina 3702 
Leonardo da Vinci 1270, 2077, 2415 
Leonimis Albert 1347 
Leop:łrdi Giacomo 653/111/41, 2474 
Lepiarczyk Józef 2734 
Le Roy Louis 1343 
Lcśnodorski Bogusław 217, 617-8, 1831. 
2196a, 2218-20, 3619 
Lesser Aleksander 2543 
Lesser J. 3321 
Leszczycki Gustaw 2845 
Letonne Louis 507 
Leusse Johann 1044, 1054, 1068, 1078 
Le Vernier 1580 
Leverńer Urb:łin Jean Joseph 2200 
Lewartowski Wł. 3620 
Lewiński Jan Stanisław 96, 2111, 2112, 
2126-7 
Libelt Karol 653/11/10, 1533, 2872, 2922 
Libri Guillaume 2469 
Liceti Fortunio 1383 
Lichański Stefall 2398 
Lichtenberg Gcorg Christoph 306, 308 
Lietzmann W. 1669 
Ligber J. 310' 
Ligocki Alfred 2221-2, 3621 
Ligocki Edward 1136, 1823, 11132, 2346, 
2396a 
Limł>ergen J. van 575a, 3322 
Linde Samuel Bogumił 10 
Lindemann F, 700-1 
Lindhagen Arvid 58, 63 
Linke Anna 1829 
Linsmeier A. 1599 
Lipiński Edward 122, 2102
6, 3457 
Lipiński Tymoteusz 2621 
Lipstorp Daniel 1399 
Lisicki Andrzej 3622 
LisI Franciszek 1052 
Lissajous Joules 1820 
List Stephan 97 
Littrow Edler 2945
		

/Licencje_039_07_447_0001.djvu

			Ij. 3536 
Łobeski Felicjan 251l 
Lobsack Wilhelm 560, 857, 2277 
Lock41mann 851 
Lodge Oliver 437 
Loob Moritz 3169 
\ Loge W. 1972 
Lohmeyer Karl 429, 444 
Lohr K. 3323 
Lomonosov Michail V. 1477, 2491 
Loperfido A. 504 
Lorenz Klemens 858 
Lorey 2946 
Loria Gino 1017 
Lortie L
on 3324 
LOB Jan 681, 717, 755 
Losada y Puga Cristobal 561 
Lossow Edoardo di 2873 
Lott W, 3223 
Lowenberg J. 2947-8 
Loysel 1515 
Loytze Joh. zob. Lensse JohanJl 
Liibeck R. 1669 
Lubecki Marian 1956 . 
Lubertowicz Z. 2223 
Łubieńska Zofia 2412, 2768, 3520-1 
Luck Kurt 529, 859-62 
Lucretius 1464, 1504 
Ludcndorff H. 829 
Ludicke Johann Aug. 1888 
Ludomirski R. 3623 
Ludowiec 3105 
l.uiza Dorota, księżna Saksonii 1503 
Łukaszewicz Lesław 349, 653/11/23 
Łukaszewicz Renata 1220 
Łukawiecka L. S, 2428 
Lukomski Zbigniew 816 
Lulof Johann 1451 
Lundmark Knut 1773 
Lusuardi Carlo 1948, 3698 
Luszczewska Jadwiga 2347-8, 2496 
Łuszczyński Teodor 756 , 
\ Luther Martin 282, 367, 387, t53/III/3, 
1879, ł892, 1936, 1938, 1922a, 1957, 
3308 
Lutrzykowski Franciszek 2533 
Łydko Ludwik 1053 
Lynn W, T. 1616, 1637 
Lysis 43, 44, 46/7, 71 
Lyskanowski M. 2024 


......... 


M. 1519 
m 208, 3325, 3489 
M. B. 2419, 3106 
M. G., zob. Grabiańska M, 
M. G. 2239 
M. H.. zob. Merczyng Henryk 
M. J.. 3217 
M. K., zob. Krzemieniowa Maria 
M. P. 794, 3198 
M. S. 260 
l\fac Aree J. V. 3326 
Mac CoUey Grant 1336a, 1695, 1708, 1710-1, 
1716, 1720, 1729-30" 
Macelwane J. B. 580 
Maciejowski Samuel 685 
'\Iaciejowski Wacław Aleksander 757 
l\IacJeod Henry Dunning 2126 
MacJot M. 1486, 1496 

lacpher80n Hector 3327 
Mączewski Przemysław 3107 
Miidler Johann Heinrich 351 
Madwar Mohamed Rida 562 
Maestlin Michael 1353 
Maeztu Ramiro 3170 
Magdański Marian 523, 529 
Magini Giovanni Antonio 1346, 1349-50, 
1355 
Magirus Tobias 288 
Majer J. 2856 
Majewski Zbigniew 243 
Majkowska Jolanta 3256-7 
Makarewicz Tadeusz 1973 
Makemson }laud Worcester 1756, 3258 
Makowski Bolesław 758 
Małachowski Stanisław 1272 
Malagola Carlo 986, 993, 999-1004, 1093 
MaI
eva Malina 3699 
Malczewski Antoni 53 
Malecki W, 2878 
Malicki Adam 1990-1 
Malita Mircea 619 
Mamiński Władysław 1222 
Mamuszka Franciszek 1192, 2671 
Mandel Kurt 3328 
Manfred Michel [pseud.], zob. Riccloli Gio- 


\ 


vanni' 
Mangard Pierre 1460 
Mańkowski Alfons 759, 1273 
Mallkowski Hermann 1320-1, 2505, 2558a, 
2568-9, 2672 


431
		

/Licencje_039_07_448_0001.djvu

			Manning de v. Lee 2478 
Marchlewski Teodor 2224 
Marciniak Zbigniew 2197. 3624 
Marconi Bohdan 2529; 2531 
:\Iarcucci Ettore 2340, 2345 
Maria H, 15 
Marianowicz Włodzimierz 2025 
Markiewicz Dominik Jan Kanty 1891 
Markiewicz Roman 1274 
Markiewicz Stanisław 424 
Markowska n. 3625 
Markowski Mieczysła" 1949. 3427 
marm. 3626 

Iaroń Kazimierz 55/1 
.Marquart Conrad Thcophil 1452 

Iarquart Karl 2466, 2598-9. 260b 
Marschall Bogusław 2781, 3402 
Marschall Roy K. 3330 
MartiUB C. Fr. Ph. 2797 
\lartyna Władysław 2717 
Marwoy 2735. 3522 
\Iarx Karl 1657, 2278 
Maryan. zob. Krechowiecki Adom 
Maschke Erich 1029 
Maser Hugo 863 
Mnetti Arnoldo 576 
\fassey Bernard Wilfrid A. 569 
MaszJaghy Fert'nc 2826 
Matalene L. P. 1535-6 
Mutejko Jan 101. 1183, 2391, 2401, 2408. 
2532-4 
Matlak Roman 24111 
Matteini Giosue 2475 
Matthes Johann 1942a 
Matysik Stanisław 2397. 2782 
Maurice I. 1423 
Maver Giovallni 1005 
'\Iay Andrzej 1547 
May E. 649. 1757 
May W. 3224 
Mayer Józef 760 
Maykowski Stanisław 2400. 3009 
Mayr Beda 1487 
}Iazur Maciej 34211 
Mazurkiewicz Kazimierz 1156 
Mazurkiewicz Krystyn 1232, 2673. 2712, 
3523 
Mazzoni 1520 
Meda Filip 1930 
Megerlin Peter 1432 


432 leichner Fritz 542a, 2455. 
Mękarski S, 569 
Mc1anchthon Philip 1878. 1893, 1920. 1938 
Melchior Puul .J. 1322 
\feller Eugeniusz 2026 -- 7 
Menzel 4dolf 325 
Menzzer C. L. 36. 56, 121 
Mercati Angelo 1054 
Mercier Louis 1517 
Mcrczyng Henryk 429, 443, 27911 

Ietger C. 1651 
Metius Adrianus 1370 
Mettenleitncr Fritz 2456 
Meucr A. 3331 
Meuer Adolf 130/6 
Mener J akob 283 
Meyen Johann Jacob 2443 
Meyer PaschaJis 3737 
Meyer R. 3171 
Meyerhof Max 1275 
"Iezzetti P. Pietro 444 
mg.. zob. Grydzewski Mieczysła" 
Miączyński Jan Antoni ))91, 1193. 2512, 
. 2674, 2717 
I\'lichael George 581 
\lichajlov A. A. 620 -l. 639a, 650. 1833, 
3332 
Michalski Ryszard 1194 
Michalski St. 761 
.Michaud Aleksander 2349 
Michelangelo 1010 
\licheJis 1195 
'\Iichov N. V. 22711 
\lickiewicz Adam 2063a, 2167, 2171. 2535, 
2562, 2631a 
\Iiechowita Maciej SS/I. 492, 2014 
Miedziński Florian 1276 
\lierzej. zob. Mierzeja K. 
Micrzeja Krzysztof 1234 
'Iil'rzwa (1\1izwa) Stefan 3. 131, 554, 563. 
U37. 3259-60, 3305, 3333-4, 3364, 
3393 
Mietelski Jan 3627 
Mietkowski Jan 1196 
\likeleitis Edith 2457 
Mikuła L. A. 450 
MilmIski Tadeusz 2379. 2503 
Milanowicz Zygmunt 3629 
Miłaszewska Wanda 169 
Miła8zewski Stanisław 169 


j 


I
		

/Licencje_039_07_449_0001.djvu

			\liles F. F. 1750 
\filewski Józef 2150 
\lilk.uszyc K. 379 
\Iiller Jan 3501 
\liller Jan Nepomucen 2416 
\Iiller JOllnnes Martin 1407 
:\1ilton John 1695, 1716 
Uillc Bronisław 2151 
\fincer Franciszek 1103 
\Hnkiewicz Romuald 3108 
\1innal'rt M. G. J. H03a 
Mirbt Karl 1876 
Miro Quesada Oscar 594a 
Miron, zob. Michaud Ah'kl\andf'r 
\1irowski Stefan 3413 
\lisses 2494 
Mithob Burkhard 1893 
\litzner Zbigniew 2419 
\lizwa Stephen P., zob. Mierzwa Stefan l'. 
mj 3109 
Młodziejowski Jerzy 1157 
'\focarski Zygmunt 2330 
\lochnacki Maurycy 2622 
'Hodrzewski S. T. 2350 
Modzelewski Zygmunt 2225, 2412 
\foepert Adolf 8M. 
\foJu J. l\L 1834, 1834a 
\folfino Giovanni M. 368 
\loJll'r Klf'mens 684 
\folski i\łorcin 1174, 25t>l 
'\Iomber A. 464 
\lonaMi Giacopo 2545 
\lonchamp Georges "1608 
\1ondry Wojciech 3110-- I 
\lonfriend Walter 3335 
.\fontanari Augusto 2125, 2129 
MontucIa Jean Etienne 1474 
\foor Jones 1430 
\forin Jean Bapliste 690, 1366, 1368, 1373, 
1387 
\lorstin Ludwik Hieronim 139, 622, 744, 
762, 965, 2398, 2414-5, 2417, 2469 
\Iortkowiczówna Hanna 2351 ' 
\Iosharrafa l\fustafa Ali Bey 2279 
\Iossakowski Józef 2781 
\Iost. 2675 
\lost., zob. Oszelda Wł. 
\Iostowski Tadeusz 310, 312, 653/11/4 
\lrozowicki Józef 2353 
\(uczkowski Józef 702 


28 - Bibliografia Koperni..ow....  


\(u1erius Nic., zob, \lUller Nicolaus 
\luJewski B. 2659 
\lUJler Adolf 444, 1615, 1641 
\liiller Egbert 1636 
MiiIler Johonn, zob. Regiomont8nus Joh. 
MUller K., zob. Kossman Eulten O. 
_\liiller Nicolaus 9, 281, 1360 
\fiiller P. Adolf 69, 1277 
\hllldt C. S. 1685 
\lunier Wróhlcwska Mia 2458 
I\-Iunkiewicz M. 1055 ' 
\1Unnich Adam 2429 
\luoluwee Uhool Khuer 1513/3 
\(urowA Fł'1iks 585, 1056 - 7 
\furphy A. E. 1690 
"\-lurray John 3336 
\luschold l\1aria 2443a 


li 763, 29118 
Naake-Nakęski W. 488 
Nadolny Erwin 1066a 

adolny J. 1278 
Nadolski Bronisław 1835, 11158, 3727 

adwiślanin 3114 

agrabiecki Jan 3414 
Nakwaska Anna 653/111/42, 1097, 2399 
Napoleon Bonaparte 1247a 
Naruszewicz Adam 310 
Nassau J. J. 3337 
Nalorp 1589 
Nawroczyński Bogdan 460, 2280 
Nayder Tadeusz 514 
Nt'dvidek C. 357 
Needham Joseph 3338 
Neissner Karl 1638 
Vesml'janov A. N. 3546a 
Nesteruk F. J. 2052b-54 
Neugebauer O. 138a 
Neumann Emil 2808a 
Neumann-Hiszpańska M., zoh. Hiszpańska- 
. Neumann Maria 
Neupert Karl 1689 
Ncwton Isaac 151
, 1548, 1551, 1671, 1718, 
1983a, 3304, 3354, 3393 
Ncwton John 1405 
NeYf'1 Hanns 637 
Neyer Paschalis 3745 
Nicl'tas z Syrakuz, zob. Hicetas z Syrakuz 
Nicolas de Oresme 39, 1256, 2109, 21240 
Nicoli 2892 


, 


/ 


433
		

/Licencje_039_07_450_0001.djvu

			Niedźwiecki Leonard 53 
Niegowiecki Jakub 1471. 1478 
Niekrasicki 2353a 
Niemcewicz Julian Ursyn 13-4. 18-9. 
2619. 2624-5. 2627 
Niemojowski Ludwik 2354 
Nierop D. R. van 1412 
Nietzsche Friedrich 865 
Niewęgłowski B, 2152 
Niezabitowski Kajetan 333 
Nikilf'wski O. R. 1678 
Nikolaus von Cusa 1270 
Nissen Theodor 2162 
Niweliński Józef 2029 
Nobile V. 1790a 
Nord. 3490 
Nordenmark N, V. E. 1796b 
Nordmann C. 1279 
Norlind Wilhelm 1949a. 1957 
Norman Daniel 120 
Noskowski Jan 393 
Noss Rudolf 586 
Nostitz 173. 176, 182 
l\ovók A. 3702 
Novara Domenico Maria 449/19. 987. 997. 
1024-5. 1322 
Nowaczyński Adolf 767, 1513, 2416, 2988 
Nowak-Njech Mer
in 3409 
Nowakowski Jerzy 2412 
Nowakowski Z, 2398 
Nowicka Z. 3115 
Nowicki AnArzej 623-5, 769. 1058-9, 
1138, 1842, 1859, 1950-1, 2107, 2226-7 
Nowolecki Aleksander 2918 
Nucci NeUy 1006 


. 


O. S., zob. Oświęcimski Stefan 
Occioni Onorato 2876 
Odlanicki Michał 3630 
Odyniec Antoni Edward 2355 
Oe., zob, Oelsner Th. 
Oelsner Th. 867 
Ogonowski Zbigniew 1797' 
Ogrodziński Wł, 1204 
OIeszczyński Antoni 330, 653/11/14, 2535-7 
Olgierd Mikołaj Onufry 1484 
Olivieri Maurizio Benedetto ,1564 
Olsl/Jewski Wacław 3632 
Olszewliki Władysław 1249, 2602 
OIszyński Marian 2547 


434 


O'Neil John J. 3340 
Opałek Z. 2680 
Oppenheim S. 1280 
Oresme Nicole. zob. Nicolas de Oresmf' 
Orestano Francesco 564 
Orgelbrand Samuel 360, 489, 1670 
Origanus David 1359 
Orkisz Lucjan 261 
Orlicki Mikołaj 3633 
Orliński Michał 2152a 
Orpheus Johann 1493 
Osiander Andreas 3, 27/4, 48/2. 54, 57. 78, 
105, 120, 136. 704. 1645. 1938 
Osii1ski Ludwik 27/3, 653/11119. 2356-7. 
2619. 2819 
Ossoliński Józef Maksymilian 6 
Ossowiecki St. 529 
Ostaszewski Janusz 3634 
Ostrowski Józef Bolesław 812 
Ostrowski Krystyn 776-7, 2541\ 
Ostrowski St. :1,493 
Oświęcimski Stefau 563 
Oszelda Władysław 1197 
Otowski Henryk 2188 
Otto Leopold Marcin 2924 
Otwinowski Stefan 2737 
Owen John 24780 
Ozdowska Zofia 3635 


. 


P. 794. 921. 3703 
P. A., zob. Prowe Adolf 
P. Br. 3209a 
P. Ch., zob. Ćhmielowski Piotr 
P. E,. zob. Ettinger Paweł 
P. F" zob. Przypkowski Felib 
P. G. 3535 
P. J. M. 134' 
Paciorkówn4 Jana 2765 
Paderewski Ignacy 438 
Pagaczewski Janusz 1158. 1303, 2681, 2738-9, 
3636-7 
Paine Paul 3341 
Pain1ev
 1962 
Pajzderski Nikodem 2595 
Palacky Frantiilek 922 
Pama J. 3172 
Palme A. L. 1488 
Palmieri Aurelio 1008,1149, 2700 
Pancritius A. 1063 
Pankiewicz Jan 360, 653/II/21. 944 


......
		

/Licencje_039_07_451_0001.djvu

			, 


Pannekoek A. 1778, 1783 
Paolo Fr. 331 
Papadopoli Nicolaus, ComnenuB 1009, 1013 
Papi Jadwiga 469 
Papillon de la Fert
 Denis Pierre J. 1502 
Papini Giovanni 1010 
Papritz Johannes 651, 8611 
Par. A. 3030 
Paracelsus Philipp A. Theophrastus 3308 
Paraf Picrre 2398 
Parandowski Jan 139, 529, 2163, 2400 
Parasin Matth. Max. 1394 
Parczewski A. J. 2926 
Parenago P. 650 
Partitius Franciscus 1351 
pascal Blaise 1629 
I'ascual Jordan 2280a 
Pasemkiewicz Jadwiga 1'952 
Pasikowski Tadeusz 1235 
Passarge Hans 3173 
Passement 1466 
Pasteur Louis 1684 
Pastor J. R. 1731 
Paton H. J. 2070 
Paul von FossombronI' (z Middelburga) 
492, 1734 
Pauly Karl 3342 
Paweł III, papież 27/6, 38, 40, 46/1, 47/4, 
48{2, 62/6, 64, 67, 76, 78, 79, 93, 97, 
98, lOS, 116, 127, 134, 136, 142, 143. 
148b, 636a, 1054, 1068, 1896 
Paweł V, papież 1903 
Pawiński Adolf 413, 778 
Pawłowska-Pietrzak 1., zoh. Pietrzak-Pa- 
włowska Irena 
Payr Bernhard 1759, 3218 
Peiner W. 869-70 
Pelka Georg 3174 
Pellicioni Gaetano 429 
Pt'nconek Adam 246a 
Percy 317 
Perel J. G. 1712 
Perlbach Max 249 
Pernaczyński 2153 
Perskie Oko 779 
Peters Stanisław 1060, 2740 
Peterson Eugen 3, 3175 
Petkiewic:& Kazimierz 2582 
Petri Winfried 3704 
Petrovskij F, A. 133 


, 


Peucer Caspar 1340-1 
Peuckert Will-Erich 565, 3705 
Peurbach Georg 283 
Peyster J. W. de 1542, 1620 
Pfaelzer-Schu1tze G. zob. Schuhze-Pfaelt,zer G. 
Pfaff Fr, 1557 
Pfaffe Herbert 3706 
PfJieger Max 3343 
PhiJip J. 2540 
Phillippi Rudolph 2054 
Philolaos z Krotony 1382, 1385, 1740 
Pianko Gabriela 1106 
Piasecki Jan 2418 
. Piasecki Stanisław 2416 , 
PiQtkowski Jan 18M, 3117 
Piazza Giovanni Maria 2281 
Piazzola-BeHoch Margherita 1011. 2816 
Pichl B. 2482 
Piechócki Jan 623 
Piechocki Witold H. 626, 1061-2, 2030, 
2154, 2173, 3638 
Piekarska Hanna 2-755. 
Piekut Kazimierz 2358-60 
Pierrel 1634, 1647, 1681, 1694 
Pierson W, 2950 
Pietkiewicz Jerzy 3639 
Pietrzak-Pawłowska Irena 2682 
Pietrzycki Jan 3118 
Pigeon Jean 1447, 1453, 1868 
Pijper F. 1281 
Pilch Stanisław 644 
Piotr I, car ros, 1439 
Piotrowicz Karol 247 
Piotrowicz-Leliwa Józef, zob. Leliwa-Pio- 
t.rowicz J. 
Piotrowski Jan 3460 
Pirogov N. I. 1519 
Piskorska Helena 704a 
Pitiscus Bartholomiius 1985 
Pius VII, papież 1874 
Pius IX, papież 979 
PIW 3403 
Piwarski Jan Feliks 27 
Płanecki Jan 3012 
Platen-Wintt'rfeld L. zob. Winterfeld-Platen 1., 
Plater W, 1224 
Plato 1262, 1615, 1638a, 1648. 2080 
Platta Helena 2361-2 
Plattard Jean lŚ29 
Pławwska W. 2155, 3119 


.... 


, 


ł3fi
		

/Licencje_039_07_452_0001.djvu

			Pieśniarski Bolesław 3641 
Płomień St. 3120 
Płotowski Paweł 789 
Plummer H. O. 120 
Pobedonoscev Sergej 923 
Pobóg-Kielanowski L. zob. Kie1anowski-Po- 
bóg L. 
PocivaJov L. 3707 
Poczobul Marcin 311 
PodczaszY{lski l\lichał 1513/9 
Podlewski St.anisław 3641a 
Poggendorf J ohallD Christoph 3511 
Pogo A, 120 
PoW G. Fr. 2282 
PoW Wolfgang 2457 
Pokora Leon 3642 
Polacco Giorgio 1381} 
Polikarov 1732 
Poligllac Melchior de 1464 
Polkowski Ignacy 2, 24, 28, 47, 53, 154, 248, 
253, 275, 282, 3]2, 313, 315, 320, 328 
330, 333, 339, 342, 343, 346, 349, 360, 
367, 369, 371-2, 380, 382-3, 389, 
401-2, 490, 653, 699, 728, 748, 752-3, 
756-7, 781-4, 794, 810-3, 853, 866, 
900, 919, 971-2, 1174, 1269, 1331, 
1334, 1513, 1533--4, 1539, 1553, 1906, 
1984, 1989, 2010, 2296, 2300, 2339, 
2357, 2369, 2386, 2399, 2421, 2436a, 
2444, 2446a, 2448a, 2474, 2480, 2483-5, 
2495-6, 2514, 2561, 2575, 2585, 2592, 
2610, 2629, 2635, 2819, 2833--5, 2878, 
3634. 
PoUak Seweryn 1477 
Un Polollais dc France 3121 
Pompecki Bruno 159, 2468 
Poniatowski Józef, ks. 263la 
Poniatowski Klemens 1489, 2622 
Pontanus Joanlles Jovianus 449/6 
Popiel WaI('ntyna li87, 1198 
Popławski-Horno St, zoh, Horno-Popławski 
Stanisław 
Popov K. J. 390 
Popov Kiril 1671 
Porębski Eugeniusz 518 , 
PorMnev D. F. lU8a 
Poschmann Adolf 205h 
Poselger 1531 
Poske F. 1644 
Powidaj Ludwik 384, 2859 


-1-36  


, 


Poznański Marceli 249 
Priitorius Karl GottheJf 1250 
Preetorius Wilhelm 2460 
Prejs Julian 2927 
Preisner Walerian 1012 
Prengel Fr. A. 1139 
Prescot. Bartholomeo 1525 
Prillts 270 l 
Prorok Leszek 2412 
Prowe Adolf 2445, 2459, 2467, 2800, 2951 
Prowe Leopold 2, 3, 9, 23-6, 29, 30, 40-], 
45-6, 48/5, 59, 60, 62-3, 110, 127, 
149, 157, 340:-1, 429, 525, 653/111/3, 
680, 686, 694, 705, 710, 752, 794, 873, 
966-7, 980, 1063, 1076, 1140, 1199. 
1282, 1331, 1334, 203], 2057,2606.2609, 
2817, 2952 
Prowe Max 874 . 
Pruett J. Hugh 3345 
Prus Bolesław 2401 
Prus-Faszczewski Tadeusz 2633 
Pruszyński Ksawery 789 
Przeździecki Aleksander 42, 1013 
Przyborowski W. 1064 
Przybył Eugeniusz 2803 
PrzybyUok Erich 505, 527, 172 l. 1774, 
3186 
Przybyłowa Janina 2804 
Przygórski Zbigniew 2747 
Przypkowski Tadeusz 627,1159,1294,1307- 
12, 1787, 1795, 1798, 1829, 1836, 1861. 
2684, 3413, 3643 
Przyrowski Zbigniew 2402 
Przystański S. 2888, 2928 
Plolemaeus Claudius 2. 449/1, 1280, 1339. 
1341, 13M, 1369, 1375
 1378, 1388, 
1413, 1424, ]442--3, 1471, 1486, 1508, 
1535, 1548, 1556, 1592, 1630, 1638, 
1717, 1778a, 1913, 1938, 1964. 1988. 
2299, 2302, 3631 
Pujo A. R. 1775 
Pyrnesius Melchior 2561 
Pythagoras 1472 


fJuensel Conrad 1448 
Quincey Thomas de 2479 


R. zob. Romer Kazimierz L, 
R. 375, 653/111/19, 1565. 2446, 2560 
r. 3124
		

/Licencje_039_07_453_0001.djvu

			H. S. 2756 
R-ski J, 491, 791, 3125-6 
R-ski St. 487 
Rabe Wawrzyniec, zob. Korwin Wawrz. 
Rabowa Elżbieta 629 
Raczyński Edward 2607 
Radente Alberte 1600 
Radice Lucio Lombardo 3709 
Radkiewicz W. 2878 
Radwański Jan 343, 653/II/18 
Radymiński Marcin 1-03, 652, 702 
Rajewicz J. 2204 
Rajkov B. E. 1712 
Rakow
cz Franciszek Tadf'usz 398 
Raleigh Walter 1796a 
Ramberg J. M. 706 
Ramce Pierre 709 
Hamsauer Rembert 566, 707, 875 
Ramus Pierre, zob. Ramt'Se Picrrf' 
Rapacki Adam 3531 
Rapacki Wincenty 2411J 
Rapf F, 142 
Rauschning Hermann 91 
Rawita-Witanowski Michał 968 
Ray Jeff D. 3346 
Raymarus Ursus Uithmar Nicolaus 1546 
Raymond H. 1515 
Rayski Stefan 2364 
Rayski-Kietlicz Roman 792 
Recorde Robert 1337, 17960 
Regaldi Giuseppe 2476 
Regiomontanus J ohann 283, 44'1 II. 716, 
1339, 1378, 1616, 1985 
Regoczi Emil 3710 
Reich Felix 10, 27/15, 46/11, 47/9, 48/10, 
91/9, 96/5, 107, 2185 
Heichenhach Hans 1686 
Reicherówna Alina Jadwiga 1236 
Reicke Rudolf 876 
Reinhold Erasm 449/30, 1335a, 1336, 1340, 
1346 
Reissmann R. 3347 
Rembieliński Jan 169 
Renazzi F. M. 1014 
Renkawitz Walter 1862 
Rest Walter 664, 877-I!, 3348-9 
Reusner Nicolaus 278-9, 2446a, 2495 
Hevzin G, 2492, 3732 
Rheticus Georg Joachim 2, 4, 27, 45, 91, 
120, 130/4, 142, 449/29, 492. 653/1, 


- 


656,6115,694,708-9.712,1041,1046-7, 
1119, 1140, 1331, 1334--5, 1353, 1638a, 
1806, 1852, 1985 
RiccioJi Giovanni Boptisto 1397, 1416-8, 
1869, 1873 
Rice Hugh S. 120 
Rick Hermann 3188 
Riem 3176 
Righini Giułio 1015-18, 2473 
Rigoni Erice 7080 
Rika
ev I. 3350 
Rinieri Ilario 641 
Ritchie Kathryn E, 3351 
Rizzacasa d'Orsagnlł Giovanni 2477 
Rkfn 825, 879 
ro. 188 
Robertson Charles 1639 
RobI A. 3746 
Rodin A. 4911a 
Roesener F. 3177 
Rogalski Leon 380, 653/11,28 
Rogowski Wiesław 2365 
Rohler F. 506 
Rola Jerzy 3130-1 
Roman Stanisław 404 
RomanA A. 1775 
Romanowski Henryk 21011 
Romanowski Stanisław 
Romer 2892" 
Romer E, 3352 
Romer Kazimierz Lucjan Ignacy 653/111. 
794, 2948 
Ronchi Ercole 1019--20, 1692 
Rorig Fritz 567 
Roscher Wilhelm 2130 
Rościszewski Adam Junoilza 174 
Rose Wiliam J. 492, 525, 529 
Rosen Eduard 3, 105, 110, 120, 135, 568, 
709, 1331, 1771 
Rosenberg Alfred 3231a 
Rosenberg Bernhard-Maria 590 
Rosenblatt Alfred 2283 
ROBS J. 204 
Rosse Alexander 13'16 
ROBsmann Fritz 135 
ROllzkowski Jan 225 
Houppert Kazimierz.543, 1064a, 1065, 1733 
Roversi L. 1021 
Rozdena R. 3353 
R6żdżyński Leon 2608 


437
		

/Licencje_039_07_454_0001.djvu

			Hozt"ntal' "I. 20115 
Hr. 2953 
1'8. 3525 
Huczyń"ki Teofil 2366. 
Hudnicki Józef 569 
Rudnicki Konrad 1311, 2520, :1461 2 
Hudzińska A. 2634, :H04 
Hudzka Ewa 1218 
HuflI
 W. ear! 1672, 1760. 22M, 3234 
Huhllk(' I 'r
zula 2555 
Hlllikowski \1. 796 
Rupprich H. 8110 
Hy, zoli, elerici Alt"_sa,ulrn 
Ryhka EUI!:('niu8z 522-3, 6211 9. bM. b72, 
1022. ] 324. 17114. 11137 - 9. 2229, 3455, 
3463, 3645 
Ryllka Prze mysia w 629 
Hycharski . Lucjan To...a
z :169. 653/11/24 
Hyehlicki 2609 
Rycht..r Tl1:nocy Lojola 923. 1;;3';' 
R Yl(ier Leon 2367 
Ryp;ier T. 1951 
Hyp;ierowa D. 1791 
Rykan..wski Erazm 111:\ 
Hyl'skij Maksim 2493 
RY"1!; S. 3733 
RZl'pt"cka H!'lella 76, "
62' 
Ib\,tkow_ki SI. \-1. 653 
Hz
melka Jan 3132 


S. 2827, 21153, 211110, 29:
0 
S. H. 2662 
S. U., zoli, Dąhrowski St. 
S. ,II'. X, 11198 
S. .I., zob, Jarzyna S. 
S. .I., zob. Saupe Julius 
S. K.1.05, 2446h, 2HII 
S.O,S. -2403 
S. \\. 1066, 231:i 
S. Z. 2847 
Saalschiitz L. 1919 
Sal'chi J. 1923 
SacketJ R. L. 76] 
Sadowski ROlllun 2367u 
Sofranovskij K. .I. 1442 
Saloni Juliusz 2298,. 2357/ itI. 24u9 
Salm'ci Giovanni 679 
SamuIski Robert 266 
Sandhlad Henrik 565, 651, ]761. 1771 
Sani('\\ska 374 


1:11'1 


Santagata 2345 
Saporta (de) Auloin.. 1622 
Sapo;nikov K. 3354 
Sapruk J.'. J.'. 1613 
Sas Paweł 2404 
Sasiuek .FI', V. 29;;4 
Saup(' Julius 1896 
Soverien Alexandre 2911 
Savi(' A. 2955 
Sawidz-Zublocki \\, "-.. :wh, ZahIUl,ki-Su- 
widz". K, 
Suwyt'I' Hogl( H., :wlr, lIojl;l( Suwyer Ił, 
Scurpelli II i f.. 2956 
Sehall.... J. 189(, 
S,'hanz Paul 421, 430, .
4.t 
Scharff GotJfried 1526- 7 
Schatzman Evry L{'oll 1840, 2230, 3-ł63a, 3711 
Schauffler Edward R. 3355 
Scheffłer Johannes, zoh. "\III(('lu8 Sile_ius 
Sch('UiIlI( HermanIl 1734 
Schenk zn Schweinsh('rl( Eherhon\ 25 Iti 
Sch('rl'ij!; Hans 37]2 
Schiapan.Ili Giovanni \ irl!illiu 12828. 1211:i 
Schil'der Theodor 1141 
Schiffd \\, 3243 
Schilłing <\.111111 91/17 
Schimallk Hall
 3356 
Schla I' Johannes ]67:i 


il-hl('iden \1. J. 11195 
Schliiter e. Ił, 244-7 
Schmauch Hcruhard 3421 
Schmauch lIans 411/14, 75, 1]3, 122 l., 
525, 570, 630. 643, 651, 1181 -3, 969 
_ 70, 1023, 1066a, 1067 -74, 11070, ])011 
9. 1200, 2033, 2058. 2131. 2174, 3713 
Sduneidler F. 130/7 
Schmidt R. 1627 
Schnahd Franz 571 
Schneider Erieh 3747 
Schneider J. 3192 
Schneider Wahher 8M 
SchncIl('r H. 121, 524, 572 
Schnitzler J, 1410 
Schoenborn kans .Ioa,'hi... 11115, ] 142 
Scho1z \\-. 521 
Sehon Amalie 3178 
Schiinberg 
icolaus 27/5, 411/2. 1115, 13tr, 
.1.49/25, 653/1/1 
ScllOner Johann 4, 1331 
Sehiinf('ld F.. 2285 \ 


........
		

/Licencje_039_07_455_0001.djvu

			Schtipffer C. 1542, 1544 
Schrott Johannes 24411 
SchiiJell F. 3214 
Schultheiss 1'assilo 9 I 
Schułtze-Pfaelzer G. 3357 
Schulz Otto 1'h. 1284 
Schułze Gottlob Laberecht 11192 
Sehumaeher Joseph 886-7. 1285, 17(,2 
Schuster N. 2660 
Schutz Kaspar 7, II, .1,11/8. 112 
Sehwanberger V, 888 911 
Schworz Friedrich 651, 24911, 2517 
Schwarz L. 2957 
Sch",edel' G. 1623, 2119:1 
Schwenke p, 700 
Schwinkowski 
 alt"r 2132 
Schwitalla t\lphol1se \1, 32(,2 
Schyrll.i Antonio 1392 
Scott Douglas 1863 
Senlteti Alexallder 1333 
Seulteti Johollnes 91, 7111 
Sczanierki Michał 631. 11129. 2óll4a, 3M(, 
Seaton I\firhaeJ 2231 
Secchi p, A. 2549 
Seidel Bruno 2711 9, 24411u. 2495 
Seifert .'rlłI1ciszek 143 
Selle Gtitz 30(, 
Semel10v \. 37138 
Semler C. A. 1521 
SCJ;uler T. 1456 
Semrau Arthur 2503 
Seriven Eduard 321 
Seydcl R. 29511 
Seydl O. 1115 
Shupley Harlo\\ 103, :i3511 
Siegesbeck J. G. 1454 
Sichm Peter' 3444 
Siemieński Lucjan 23611 
Sienkiewicz Karol 12 
Siemiradzki Henryk 25311- () 
Siemiradzki 1'. 3132a 
Sieradzki Józef 623 
Sierakowski Sebastian 25M, 2M 9 
Sieveking Gerhart 170 
Sighinolfi Lino 1024, 1655 
Silva Giovanni 577, 1776. :i22(, 
Simak J. V. 182 
Simiand Fraw,;ois 106 
Simon M. 1642 
Sindico Pietro 15110, 15114-7, 15911- I, 1"%-6 


Sinko Tadeusz III, 1504 
Siwkowska Jonina 797 
Skarżyński Bolesław 2034 
Skarżyński Jerzy 1798, 23711 
Skazkill S. 1). 1143--4, 32M 
ski, zob. Czermiński Adrion 
ski 3133 
Skimborowirz Hilwlit 252. 332 :i, 40ó. 25(11. 
26111 
Skólski S. 7911 
Skorulski t\ntoni 1473 
Skrobkowski Jan 2369, 2495 
Skrzyńska-Topińska Zofia 9708 
Skurpski Hieronim 2317 
Ślaski Bolesław 2562 
Ślaski Ludwik 21178 
Sławski Jerz} 3134 

Iiwiak Tadeusz 23711 
Ślizień OUon 2685 
Śliziński Jerzy 3647 
Słonimski Antoni 2371 
Słotwiński Konstant
 253, 653/11'7 
Slouka Hubert 1841 
Słowacki Juliusz 2425 
Słowikowski Józef 16211 
Slupski Zygmunt 4311, 451. .1,66 
Słupski Zygmunt Swiatopełk 2110lla 
sm, zob. \łaykowski Stunislov. 
Śmietana Stanisłav. 799 
Smith N. K. 2087 
Swolm'ski !\-lieczysło\\ 507, 24U(,-7 
Smuta 1\.. 3415 
SncJl karl 2959 
Śniadecki Jan 15, 239, :U5, 653/H1/6, 1174, 
1269, 1513, 1541. 1702. 11142. 18630. 
. 2619 
Sniikova Jitka 21!0llb 
Sobieski Wacław 267 
Sobieszczański Franci..zek "lak..ymiliun ,794 
Sorher H. 183 4 
SokoJ'skij 1519 
Solli J. G. 3181 
Solpha Joannes Benedicti 449/21 
Sołtykowicz Józef 653/11/5, 971 
Sommer J. 565, 1763, 3263 
Sommer R. 891, 1727 
Sonl1edecker Glenn 3359 
Sorge l'. 2518, 3182 
Sosiński Rajmund 364ł1 
Sosna A. 3183 


ł:ł..
		

/Licencje_039_07_456_0001.djvu

			Sosllow..ki Oskar 2511.t 
Sowik J. 17950 
Sowiński Adolf 23911 
sp 2713 
Sparllglla Alfonso 6117, 1136, 9115, 1)1)8 
Speiser F. 1330 
Sponsel Heinz 2460 
Spooner W. W. 1620 
Sprenger 3235 
Sprenger Aloys 12116 
Srokowski 443 
Srokowski Stalli..ław 12111 
st. 3135 
St. Ev. 1479 
St. M. 2156 
St. P. 24114 
St.achura Bartłomiej "22 
Stadius Joannes 1336a 
Stadniczenko Ignacy :ł 
Staff Leopold 2357/15 
Stahl Leonhard 16010 
Stamm Edwurd 1976 
Stan. ,36019 
Stanek A. 3650 
Stanek Janina 21105 
Stanisław August, król polski 2545, 2561 
Starczewski Z. 1916 
Starowolski Szymon 276, 2112. 653/11. HI 
Stasiak Ludwik 924 
Stasz.ic Stanisław 2613, :ł72(. 
Stehbins Joe1 3360 
Stegemann Viktor 12117 
Stegman Joachim 1797 
Stein J. W, 21119 
Steinhorn Otton 280 l, 3 I 9(, 
Steiner H. 580 
Steinschneider M. 1559 
Steinwellder George Ludwig 1912 
\ St.enz Edward 262, 1203, 17M, I 99:ł -- 7, - 
2536, 2688. 2714, 2769 
Stephan Fr. 1417 
Stępieniowa J. 3431 
Stępowski-JunoBza Kaz., "ob, JUlwsza-Stę- 
powski Kaz. 
Stern Anatol 3445 
Stern Victor 3714 
Sternherg-Ungern A1t'xaudt'r 24(.1 
Sterne Carus 2088 
Stetsch Harlan True 2287 
St
vart Annand 1560, 1605 


4,łll 


Stevill Simon 1356, 11124 
Sticker Bcrnhard 121, 1727, 1"765. l21111, 
2458 
Stiles A. 1682 
Stillfried E. 3361 
Stimmer T. 279 
Srimson Dorothy 79, 1414, 1654 
Stodółkiewicz 1\. I. 3136 
StOffIer Johalln 688-9, 695 
Stoklcy J. 3236. 3362 
Stoss Veit, zoh. Stwosz Wit 
Stoughton 427 
Strachota Józef 804 
Strachota-Gorzycki .J. 2b611u 
Strashurger Edward 2133-4, 2157 
Strauss Emil 1367 
Strauss Franz 892-4 
Stroh E. F. 1413 
Strowski Fortunat 1145 
Struckmann n. E. 3244 
Strumpf E. 443 
St.ruś Józef 2014 
Struve Otto 563. 1766 
Strynkiewicz Franciszek 613 
Studnićka FralltiRek .Toser 407 - II, 445, 925. 
1910 
Studni{'ki Juliusz -2555 
Stupnicki Hipolit 345 
Sturm H. 2175 
Stnrm .To. Christ. 1.1.311 
Sturm Rudolf 895 
Stwosz Wit 860, 11114 
Stych .Tnr. 3715 
Stychovii-Landovii Luisa, zob. Lundov6-Sty- 
chovii L. 
Styfi Jan 602 . 
Suarez Francisco 1357 
Subhotin Michail F, 661, 2232, 3363. :1455 
Suchecki Mieczysluw 1843. 3651 
Suchorzewski Wojciech 2053 
Sukertowa-Biedrawina Emilia 1075. 27111 
Sulerzyski Natalis 1251 
Sulima Stcfan [pseud.], zob. Ogrodziński Wł, 
Su1imierski Filip 384, 409, 417 
Sulimowski .TuuU8Z 2034a, 3652 
Suszezewski T. 3653 
'Svitak L. 3716 
Swiderska Alina 2415 
Swiderski Stefan 470 
Swiecieki BoJ. W. 2372 


ł
		

/Licencje_039_07_457_0001.djvu

			Święcicki Boleslaw Wit 3748 
Święcicki Heliodor 3005 
ŚwiOcicki Tomasz 805 
Świętochowski Aleksander 1960 
Świeżawski Ernest 806-7 
Świrszczyńska Alina 2373 
Sydow Marian 1205. 1237, 1679.25413, 2519, 
2530 
Sylvius Alexius 1396 
Sylwester Antoni 1206 
Sypniewski W, 2125 
Syrokomla Władysław 2374, 2.'83. 
Sz, 2375 
Szancer Jan Marcin 2520 
Szaniecki Jan OJrych 808. 2619 
Szczeniowski Szczepan 1977-1\ 
Szczepański Jan Julian 2357/2 
Szczepkowska Malwina 2412 
Szczęśniak Bolesław 1700, 1767, 1777, 17770, 
1863b 
Szczewiński Józef 3446 
Szellłgowski Adam 2135 
Szelegiewicz Hcnryk 2376 
SzeJingowska Maria 2741 
Szlosman Roman 653/111/32, 782, 8HI 
Szremowicz Wł. 2176 
Szuj ski Józef 1146-7, 2420 
Szułc Dominik 33-4, 346, 653/1, H, 811-2 
Szumowski WładYllław 947 
Szyc Jan 638 
Szyk Artur 563. 3344 
Szymaniuk Antoni 2544 
Szymanowski Wacław 2421 
Szymanowski Wojciech 354, 653/111/40 
Szymański Edward 2376a 
Szymański J. 3580 
Szymański Stanisław 1207-8 
Szymański Wiesław 2370 
Szyrma Krystyn Lach 252, 653/111/16. 771. 
813. 24841 


I 272 
-t- 254 
T. D. 3447 
T. S., zob. Suszczewski T. 
T. W. zob. Taszycki Witold 
Tak 1238 
Tańska J. 3495' 
Tarnowski Stanislaw 1210 
Taszycki Witold 3032 


........ 


Taubenschlag Rafal 1148 
Taylor F. Sherwood 3366 
Taylor J. 148d, 2135a 
Tegazzo F. 2647 
Tęgoborski Walerian 15I:ł 
Teodorowicz Józef 3140-1 
Terek A. 3749 
Teresa Jadwiga [pseud.]. zoh. Papi .Jad",il/:a 
Tl'rraza Rivera Luis 3716a 
Tcrzi Alfred 897 
Teskc Arnim 1979-80 
tgw. 1953 
Thales 2262 
Theon Alexandrinus 449/6 
Theophrast von Hohenhl'im zob. Para('eJsu
 
Theophylactus Simocatta l. 27/16. 46/6, 
47/1, 48/1. 81/9. 91/4, 130/4, 139, 239, 
14158, 1064a, 2162--4. 3457 
Therive Andre 2398 
Thiebaud Georges 1650 
Thieme Ulrich 25412 
Thirion J. 1263 
Thompwn Joseph 1'. 2960 
Thorak J. 3384 
Thorwaldsen Bertcl 2611) 
Thuran R. 2449 
Thiiring Bruno 1768 
Tieck Friedricb 2591-911\, 
Timofiejew G. 529 
Tip. 3654 
Tiraboschi Gerolamo 1510 
Tłomakowski I. SIU 
Tobie H. 2289 
Tokarski Zbigniew 3456, 3467 
Toistoj I, I. 21M 
Tołwiński C. 3142 
Tomasz z Akwinu, św. 1484 
Tomaszewska Danuta B. 1177 
Topińska-Skrzyńska, zoh. Skrzyń8ka-Topiń- 
ska Z. 
Torcoletti Luigi Maria 1957a 
Torwirt Leon 2528, 2531, 3523 
tr. 3507 
TraUner Ernest R. 528 
Tregubov Vladimir 3549 
Trenck Siegfried 2449 
Trepiński Antoni 132 \ 
Trepka Andrzej 237';' 
Treter Mieczysław 2534 
Treutler Hieronim 24541 


.j,łl
		

/Licencje_039_07_458_0001.djvu

			r 


Trol>er \\" lU, U2 
Troher Władysław 11911 
Trods-Lund 471 
Troiło B. 577, 160ó, 21911 
Troilo Erminio 577, 2081111 
Trznadel Jacek 2370 
Tugemlhold T. 2035 
Tulawski Józef 14611 
Tuleja Józef 814, 1610, 22911 
Turoiska Eugenia 2521, 256:ł 
Turowska c4.nna 2378 
Turski Mieczysław 1844 
Turski Stanisław 1981 
Turski-Klejnot J., zob. K1ejnol-Tllr
ki J. 
Turwid Marian 1477, 2501 
Tuwim Julian 2357/17 
Twardowski 866 
Tylkowski Wojciech 1437 
Tync Stanisław 23911 


Uemov A. J. 1982, 2201 
Ugdu1ena Gr. 338 
IfWe C, A. 1636 
Ujejski Karol 2379 
(ingania Emilio 1658 
Ilnge1'll-Sternberg ,\1., zoL,' Slernłwrg-lIn- 
gern Al. 
l'niechowski Antoni 965 
IIrceo Antonio detto Codro 1000, 1002, 29MI 
lfrsus Raymarus n. "I. zoh, Raymarns 
I'rsU8 D. N. 


, 


\. U. 2177, 3033 
V. E. L, 1450 
Va1entin H, 2036-8 
VaUimon', zoh. Le Lorraiu de Valmonl 
Valmont, zob, Le Lorrain rlf' Vabnont 
Van', Hof S. P. 3368 
VareJa Alfredo 661, 2234, 3455 
Vaugondy Robert de 1495, 1511 
\' elasco de '" iIIas 642 
VcJden \tartin ttiennf' van (560, lfi05 
VeUauer Philip 14110 
Veneciau 538 
Vernantis Peter 11183 
Vesl1lius Andreas 3367 
Vetter Quido 186, 189a, 92ó 
\ ctulani Adam 148 
Vieku Helmut 33M 
Viklor 
. 452 


H2 


Villeueu\lł'-Hrunja. A. F., zoh. Hrau.ia.- 
ViJlencuve A. F'. 
Vismara Silvio lM7 
Vil!'Uio 449/8 
\ogcl Johanu Joachim 287 
Vogel Z. 2619 
Vogler Hcnryk 2415 
"ois6 Waldemar 17115 
Vokel Ol to 107ł, 
Volk O. 3389 
Voltcr Paul 472 
Voroncov-VeJ'jamiuov B. N. 2235 
Vosen Christian Hermann 11197 
V ossberg F, A. 2655 
Vsechsvjatskij S. K. 3717 
Vygodskij M. J. 1931 


\'\1. 814a, 19211 
W. G. N. 3499 
W. G-M. 3448, :ł5011 
W. K. 3497 
w. k. 3658 
W-ki, zol>, Worgilzki Max 
W. L, A. 2420 
W. '\1. 2414 
W. P. 3143 
W. S. 3209 
W. SI., zob. "'ędkiewicz SI, 
W-T 209 
W. Z. 3390 
Wach1er Ludwig 900 
Waczenrodc Łukasz 21/7, 759, 11611, 903, 
949, 951, 954, 1074 
\\ aczenrodowie 819 
Waerden B. I.. van der 121W 
Wagner A1'tur 2450a 
Wagner Waclaw 263R 
Wakeficld M. 3371 
Walczak A. W. 1211 
Walczak Janusz 198:ł 
Walde Otton 7l0a 
Walęga Irena 2522 
Walęga Stanislaw 1251a, 2564 
Walicki Franciszek 2686, 3659 
WaU A. 3393 
Wallis Charles Glcllll U9, 138a" 
WaUis Mieczyslaw 2503, 2523, 2523" 
Walsh James J, 1920a-21 
Wańkowicz \tarta 3372 
Wapowski Hf'rnHrrl fi, 27/19. 461111, 47/6.
		

/Licencje_039_07_459_0001.djvu

			-UI/7, ;)3, 55/2, b:ł, III/II, 211, 
49/22, 
1153/111/37, 711, 15Rti, 19RR 
Wlłrdmlowski J. 1325 
\\ anI 'H. 1903 
\\'arschauer Adolf !)02 
"aschinski Emil 2UI, 21:\6 -7 
"asilcwska Fclicja 37ti 
\\'asil..wski Mar..k \nlolli 23110 
"asiulyński Jl'rcmi 117, 501, ;)2:ł, ;)21), 
;)44, 714, 744, 762, 767, 7116, 7119, 790, 
1102, 1115 -7, 1172, 1025, ł077, 1326. 
2489. 2715, 3237 
"ąsowicz T. 263 
Wąsowski J. 644 
Wasy1ewski Stanislaw 11111 
Watson A. 1656 
\\'aul'nbl'rg D. 651, 3373, 37111 
Wauerich Johann 903-4 
\Vatzenrodl' L., zob. Wal:zl'lIrod.. tukasz 
Wavre Rolin 578 
\\-ażyk Adam 2422 
Wb. 3660 
Wdowiszewski ZYl?:lIIulI1 liiI} 
"-cber Heinz 3374 
Wedel G. Wilhelm 1522 
Wędkiewicz Stanisław 317. 30:ł I 
"-egner Czeslaw 12011 
Węgrzecki Stanisław 11189 
'" ęgrzyn Z. 2408 
Węgrzynowicz J. 21105 
\Vcigel R. G, 3255 
Wei
11' Fritz 1026 
WinlJl'rg J. 410 
\\' ejnl'rt Aleksander 211:łti 
W..lte Benedikt 430 
\\'l'ncek W. 3205 
WenceJ Henryk 3661 
Wcntschf'r Erich 907 
Werfel Roman 2236 
Wermuth Chr. 2653 
Werner Johann 27/13, 47/6. 55/2, 120, 712 
Wernic Wieslaw 3 
Westphal Johann Heinrich 315 
"etZl'r lIeinrich Joseph 430 
Weyl L. .nl 
Whetham \\. £:. 104 
WheweU William 1532 
Wicherkiewicz l\łaria 529 
Widera Aleksander 2687 
Widmałl Karol 2839 


........ 


\\ idll1all
tadt Johalln -\lbl'rt .H9/2') 
Wiedl'burg Bas. Bernh. 11185 
WidomI Christoph !\tartiłl 299 
"ieleitncr 91, 829. 1642 
\\- ieleżyńska 3215 
Wielcżyilska Julia 24119 
Wierzbicki \)an. 20
1I 
\\' il'rzbowski Tl'odor 55, III, ()SII, 7'H, I 0-
4. 
\0711 
\" ierzejsk. Leszek 1)74 
\Xi il'rzejski Ludwik 371. ti53. 11/25 
W iese Leopold 2291 
""ieth-Knudscn I), 3375 
\\ietrzykowski -\.. 1212 -3 
\\iking 820 
Wilamowski Kazimierz 2-H6 
\'filamowski-Korelewirz B., zoh. "'orl'lrwi('z- 
Wilamowski B, 
\\ ilezl'k 1488 
Wilczek Ignacy 15M 
Wilczyński C, 530 
Wildt Juliusz 343 
"-ilgat Tadeusz 1845 6 
Wilk Karol 530 
\\ilkins John 13111, 13114, 1637 
Wilkoilski August 2409 
"illiams Rohert 3376 
Wilson E. R. 1290 
Wilson G. 512a 
W inarzycki Karol 1121 
"-ing Vincent 1420 
Winn R. B. 1768a 
\\ insemius I', 9- 
Winterfeld-Platen Leontinl' 2462 
Wiśniewski .!\Jfrl'd 2582 
\\'iśnil'wski Antoni H(.9 
W issel 1182 
Wiszniewski ,"ichal 334 
Witanowski \I. R. 2041 
\\' itanowski- Rawita \l.ichal, zoh. Hawita- \\ ;- 
tanowski ,I. 
\\ itkowski Józl'f 633, 1291, 1796, 11147, 11I6:łc 
\\ iloszyński Ignacy 14IJ(I 
Wiuaker E. 1983a 
Wittck Erhard 3417 
""iu)" Robert 1-1,31 
Witwińska \faria 241 j', 2.
2:ł 
Włodek Adam 23711 
Wmar 2742 
Wodka lIJikołaj 947 


-ł4:ł
		

/Licencje_039_07_460_0001.djvu

			Wodzicki kazimierz 2292 
Wohlwill Emil 940, 1642, 1920 
Woit M. Jacob 1463 
W6jcicki Kazimierz Władysław 412, 21188 
Wojciech z Brudzewa 492, 605. 955, 961.973 
Wojciech z Bukowa. zob. Caprinus Alht"rt 
Wojciechowski Józef 361 
Wojnar Kasper 457 
Wojtal Józef 1848 
Wojtkowski Andrzej 639 
Wolf Franz 3255 
Wolf N, M. 2552 
Wollschliiger A, 2089 
Wolny H, 2041a 
Wołowski Ludwik Franciszek 39, 2138 
Wolpe H. 3377 
Wo
ski Mikołaj 311 
Wołyński Artur 57. 245. 284-5, 368. 373-4. 
382, 413, 653/111/26. 822, 981, 1009. 
1027, 1345, 1510, 1573. 1578--9, 1581, 
1909, 1913. 2125. 2129. 2553. 2656. 
2702--9. 2806. 2819, 2901, 2910, 2919 
Wood John Thornton 3378 
Worgitzki Max 3183a 
Woroniecki Edward 2398. 3191 
Worthington J. W. 813. 2480 
Wożnowski Mieczysław 219. 2743 
Wręczycki Franciszek 1984 
Wr6bel Jan 2383 
Wróblewska Krystyna 619 
Wróblewski M. 2407 
Wróblewski Walery 2903 
Wrońska Stanisława 3006 
Wroński Henryk 1149 
Wrzosek Adam 2008 
Wun, 2373 
Wuttke Gustaw 1849 
Wutzke J, C. 1513/12, 2060 
Wyczółkowski Leon 2666 
Wyneken Hans 2463 
Wysocki A. 2757. 3215. 3226 
Wyspiański Franciszek M. 2648 


X. B. 2619 
X. y, Z, 2160 
X z nad Drwęcy. zob. Zieliński Gustaw 


y, 1940. 2554 
Yon S. 1425 
YounR William Lindsay 2293 


-ł44 


Z 1079, 1252, 1850, 2061, 2237. 2770, 3208, 
3534 
Ż.264 
z 3405 
ż. 3663 
Z. Ar. 2042 
Z. B. 2639 
z. b. 2182 
Z. C., zob. Celicbowski Zygmunt 
Z. D. 2818 
Z K 523 
Z. Ł.. zob. Łubieńska Zofia 
Z. Ludomir. zob. Glatman Ludwik 
Z. M. 823 
Z. S, 3664-5 
Żaba Napoleon Feliks 2384 
Żabiński Ignacy 2911 
Zabłock,i-Sawidz Wojnisław Kazimierz 414 
Zach Frantois Xavier de 927, 1513/11, 2558 
Zacharski Mieczysław 650 
Zagar F. 10211, 1769, 3265 
Zajączkowski Jakób 1500 
Zajmovskij S. 437 
Zakrzewski T. 3474. 
Zalewski Bohdan 1674 
Załuska Jan 2183 
Zamecznik Stanisław 1829 
Zamecznik Wojciech 1829 
Zamoyski Jan 1006 
Zanoziński Jerzy 2555 
ZantoneUi Giuseppe 1592 
Zarate 2892 
Zaremba Jan 457. 458a 
Zaremba Stanisław Krystyn 3380 
Zarnov Andrej 2398 .. 
Zarski S. 3001 
Zarzecki Lucjan 2295 
Zaturecky A. P. 356 
Zaunick 1214 
Zawacki Edmund U50 
Zawadzki Waclaw 1877 
Zawilec 2294 
Zaydler Bernerdo 653/111/15. 1513/11. 2635 
zb 824 ' 
Zbierzchowski Henryk 2385 
Zbrożek Dominik 423 
Zdanowicz A. 2656 
Zdanowicz Aleksander 418 
Żebrawski Teofil 2469 
Żebrowski Szczęsny 1354a 


.\. 


, --
		

/Licencje_039_07_461_0001.djvu

			'\ 


, 


Zechenter Witold 2415 
tegota Pauli 652 
Zeissberg Heinrich 973 
telazowski Bronisław 1770 
Zelikovii! E, 1792 
teJisławski Konrad 2238 
ZeUer Franz 136 
ZeUer Karl 3, 127, 130, 136, 1327, 1331, 
1727, 3381 
ZeUer Mary Claudia 226, 1985 
Zembrzuski Ludwik 2044 
Zenocar Gulielmus 1328 
Zernecke Jacob Heinrich 292-3. 296 
teromski Stefan 449. 2410 
Zew, 3666 
Zich Otakar 634, 1851 
Zickh Jobann 1480 
Zielińska Krystyna 3667 
Zieliński Gustaw 341 
Ziemba Jan 826, 1293, 1852-3, 36611 
Ziemba Stanisław 826. 12]5 
Ziemiański 212 
Ziemsen I, 215 
Ziemssen Otto 2090 
Zienkowicz Leon 653/11/22, 1553 
Zilsen Edgar 1986 
Zimmermann .2962 


Zimmermann Johann Jacob 1435, 1884 
Zimmermann Walter 2038 
Zinner Ernst 3, 9,130,524,534,908,933,1087, 
1112--3, 1255, 1314, 1698, 1722, 1725. 
1735, 1771, 1779, 2503, 3382 
tmichowska Narcyza 2321 
Znaniecki F. 120 
Znicz Lucjan 1854 
ZóckJer 1556 
Zołoteńko Maria 1216 
tóltowski Wiktor 106, 107 
Zonn Włodzimierz 591, 594, 1855, 2239. 
2415, 3422, 3432-3, 3670-2, 3730, 3735 
tórawski Mikołaj 2386, 2495 
ZrcMlo K. V, 2409 
tukrowski Wojcie('h 1080, 2417 
tuliński Antoni 2414 
tuliński Roman 1513/17 
Zulueta Luis de 573 
Zuniga (de) Diego 1713 
Zych Jan 2387 
tyczyński Henryk 3149-50 
Zygmunt I, król polski 3, 75, 81/3, 84-90, 
94, 96/8d, 109, 117/9, 125, 129/3, 131-2, 
683, 801, 1059 
Zygmullt Ludomir, zob. Glatman Ludwik 
tyliński Eustachy 1987
		

/Licencje_039_07_462_0001.djvu

			SPIS IJ,(ISTRACJI 


J. ....opernik: Ue łaterihu
 et angulis triangu1orUIll... \\! itenberga 1542. ....arta t
 tu- 
lowa (Egz. Bibl. Jag.). . . . . . . . . . . . , . . . . . . łH 
2. Kopernik: De revo1utionibus... 1\jorymherga 1543. Karta tytułowa. (Egz. Bibl. 
Uniw. Tor.) . . . . . . . . . , . . . . . . , . . łH 
:i. Rheticus G. .I.:... Narratio prima... Gdańsk 1540. Karta tytułowa. (Egv.. Bib\. 
Uniw. Tor.) . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . IIh 

. Kopernik: De revolutionibus... Bazylea 1566. Karta tytułowa. (Egz. Bih\. (jni". 
Tor.) . . . . . , . , . . . . , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .. 9h 
5. Kopernik: Ue revolutionibus... Amsterdam 1617. Karta tytułowa. (Egz. Książnil'} 
\fiejskiej w Toruniu). .........,...,..... 1611 
6. kopernik: De revolutionibus... Warszawa 11154. Karta tytułowH 160 
7. Kopernik: Ue revolutionihus... Toruń 1873. Karta tytułowa. 224 
II. Kopernik: De revolutionibus... Toruń 1879. Karta tytułowa. . 224 
9, Kopernik: Ue revolutionibu8... Paryż 1934. Karta tytulowa, . 272 
10. Kopernik: De revolutionibus... Ąmsterdam - Turyn 1943. Karta tytułowa. 272 
l I. Kopernik: De revolutionibus... Monal'hium 1944. Karta tytułowa. 13(. 
12. Kopernik: De revolutionibufl... Londyu 1947. Karta tytułowa . :136 
13, Kopernik: Uf" r('vol1Jtionibus
. Warszawa 1953. Karta tytułowa. 1110 


\ 


.-.....
		

/Licencje_039_07_463_0001.djvu

			SPIS Tlmśn tr, 


Przedmo\\ a . . . 
-\vant-Propos . . 
Wykaz nazw bibliotek 
Wykaz wydawnictw ciągłych (wraz z ich skrótami), " 
wymil'lIionf' w bihliografii . . . . . . . 


" 


9 
J) 


których zawartf' !lą pozyc,ie 


1:\ 


HIBLlOGRAFIA 
I. Pisma ł\.opernika (układ chronołof!:iczny) 
Pisma wątpliwego autorstwa 
Wiadomości o rękopiRach 


.1.5 
70 
72 
76 
HI 


Ił. Bibliografit' 
Badacze Kopernika 


III. Mouografie i opracowania ogólne oraz dziełu zbioroM' (układ chronologiczny) 83 
IJzieła zbiorowe ..... .,.,.. 120 
'Ilumery specjalne czasopi
m poświęcone Kopernikowi 123 


I". Biografia . . . . . 
\'lateriały źródłowe. Listy i dokument) 
Pochodzenie. Spór fi narodowośi 
Pi'miennictwo potskie. ..... 
PiAmiennictwo Diemieck.i(' . 
Pi'miennictwo inne 


'. 


127 
127 
132 '" 


\. Twórczość i działalność Kopl'rniku . 
Kopernik jako astronom. . . . . 
Poprzednicy Kopcrwka i geoeza jego teorii 
NatZ(!dzia astronomiczne Kopernika. ObH:rwatoriwn &om.bonkir 
Praca Kopernika oad .y.temem heliocentrycmym 
Rozwój teorii Kopernika or.. prace o Koperniku-..troDOmił" (układ cbronologiczny). 
Kołoml a .y.tem Kopernika (układ ohrooolosiczoy) 
Kopernik jako matematyk fizyk 
Kopl'rnik ,iako geograf. . 


. 


13t 
lł3 
150 
152 
153 
154 
156 
162 
167 
1711 
174 
183 
IR3 
183 
t87 
18'1 
190 
241> 
254 
257 
-ł.f.7 


'IIazwisko (pisownia) . 
Data urodzin, . . . 
\łłodość. Studia w Krakowie 
Pobyt we Włoszech . . 
Kopernik w Warmii. . . 
Przyczynki do biografii . 
Tło historyczno-kulturalne 
\fiejscowości związane z Kopernikiem
		

/Licencje_039_07_464_0001.djvu

			r 


Kopernik jako meteorolof!: . 
Kopernik jako lekarz . . . 
Kopernik jako budowniczy 
Kopernik jako filozof . . 
Kopernik jako ekonomista 
Kopernik jako filolog . 
Kopernik jako poeta 
Kopernik jako administrator i prawnik 
Kopernik jako duchowny 
Kopernik jako humanista 
VI. Znaczenie Kopernika . . . 
VII, Kopernik w literaturze pięknej. 
Literatura polska . . . . . . 
Wierne 
Prou . . . 
Utwory .cenłczuel 
Literatura niemiecka 


Wierne 
Prou . . . . . 
Utwory oceu1....e . 
Literatura wioska ...... 
Inne literatury: angielska, chińska, 
rosyjska, ż)'dowska, lacińska . 
VnI. Kopernik w sztuct' 
Portrety . . 
Pomniki . o 
Inne rzeiby 
Medale. . . 
Innc (znaczki pocztowe, filmy) . 
IX. Muzea, wystawy oraz inne formy uczczenia pami(lci Kopernika 
Muzea.. ...._.. ..00. 
Wystawy. . . . . . . . 
Inne formy uczczenia pamięci Kopernika 


czeska, duńska, francuska, holenderska, 


Ot'az piśmiennictwo okoliczno'ciowp. 


X. Obchody rocznic 
1830-1872. . 
1873. . . . . 
Obchody w kraju . 
Obchody sa Fani.. 
Pi'młenmeJwo okoli....."'oiow. poliki. 
PUmiłlDDictwo okoliczDo'oiowlI ober 


... 


1874-1922. . 
1923 
Obchody w kraju 
Obchody U Fam., 
Pim.i.oniotwo okoli....o'oiowe pol.ki. 
Pi'mienmetwo okoliczDołeiowe obce 


1926-1942 . 
1943. . . . o . . . 
Obohody . 
Pi6m1eDmctwo ol.olicauo'cinw.. . 


" 


f,4R 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300043138975 


258 
258 
262 
264 
267 
273 
274. 
275 
275 
276 
278 
287 
287 


281 
296 
298 


3111 


301 
304 
30S 


30ń 
307 
310 
310 
316 
324 
325 I 
326 
227 
327 
331 
335 
340 
341 
343 


343 
3ł6 
348 
.,50 
352 
354 
35ł 
.,51 
351 
364 
367 
371 
311 
373 


-.....
		

/Licencje_039_07_465_0001.djvu

			1944-1952. . . . . . . . 
1953 - Rok Kopernikowski 
Obchody w kraju . . . . 
ObcbodywZSRR. . . . . . . 
Obchody w iDDych krajach 
 
PiłmieDDietwo okołiczaokiowe pol.J..ie 
Pi6młeDDictwo okoliCZDOici owe obce 


1954-1955 . . . . . . . . . . 
Addenda . . . . . . . . . . . 
Indeks tytułów pism koperllika . 
Piama wątpliwego autorstwa 
Indeks nazw osobowych 
Spis ilustracji . . . . . . . 


"\QLlfHE- 
'--f 
ClNlWłll$YTECICA 
"....
, :
(!N!-. 


406 
4011 
410 

 414 
415 
446 


381 
385 


:185 
393 
394 
395 
402
		

/Licencje_039_07_466_0001.djvu

			.,
		

/Licencje_039_07_467_0001.djvu

			, 


1.......S-r\\OUWE W'tVAWNICTWU 
'ilAUKOWE 


Wydaoi. I. Naklad 2000+200 Cli'. 
uku..y wydawnic.ych 26,S. ArklUzy 
druk. 28,25. Papier druk. .at V ki. 70 II. 
Oddanc dc okladauia I. VIII. 1957. 
Podpi...... do druku 8. IV. 58. Druk 
..k",\....o.. 30. IV. 58. Zam. Nr '170/5H 
. Ceoa ..I 85, . 


. 


\\Hłll:ł.ĄWS
A DRUKAHNIA 
N'" tIKOW",
		

/Licencje_039_07_469_0001.djvu

			.
		

/Licencje_039_07_470_0001.djvu

			Biblioteka Główna UMK 
11111111111111111111111111111111111111111111"""11111 
300043138975 


.. -- 
: ...
 


Biblioteka Uniwersytecka UMK 


"1111111" I"" "" 111111" 111111111111111111" III1III 


300043138975 


403045 


. . 
..::.. 


..-, 
:.;. 
.:.:
 


t.  
.. . 
ł. 


,AIJ 
B8 
Bib 
19 58