Pałuczanin. Ilustrowany Kurjer 1936.02.23 nr 23

(Ą' 
 I 
Dziś dodatki .,Rodzina Pałucka" ..Pałuczanka" i "Gospodarz Pałucki" 


I 


[eoa 10 gruZf 


J 


.' 


P ŁUC I Miesleunie t,lko g 5 gr 
- /Ił. .- 
I .. . 4t '" -. 
ł 
\ 
.. .. 


Wychodzi z bezpłatnymi dodatkami: ..Rodzina Pałucka u , ..Pałuczanka" I "Gospodarz Pałuckl" 
na "a1:.dq wtore". czwarte" , ,,'edz'e'ę 
Reda.kc}a I A dmb1k tra ci-: 'tnJn, ni. Sn.iadecDch 8. Teł. 32. WydaVlo'C8.: Zakłady. Wydawnkze Alfred KsyckI - 'fnin 


ROK IX. N'R. 23. 


Cudowny 


1.-' r 


ZNI
, N'IEDZIELA, 23 LłJTEGO 1931 


DZI
 12 STROS 


...,. 


ł I
 . 
' . I \, 111 .. "" '! ,. 


- 


- 

 


Obraz 


Matki 


Boskiej Częstochowskiej 
"', - . 
 .'.
 .r:  


. "'. ,. 


" 


Kr
IOwej Korony Polskiej 
.... ' r.... ',':: 


- 


. 


otrzymają zupel,,'e darDlo tq'II.o abonenc' ..Pałuczanina - I1uc;trowanego Kurjera". Obraz. wykonany w kilku 
. kolorach. będzie ozdobą kaMego katolickiego domu. 
Pami
ta]cie zatem o odnowieniu prenumeraty i zachęcajcie wszystkich krewnych i znajomych do zaabonowania naszego ta 1iego 
\ 
i pożytecznego pis l1a. ' 
Tak. jak wszyscy abonenci otrzymali darmo nasz kalenddrz k.iążlto IIY. tak teraz wszyscy otrzymaJą również nasz przepiękny 
obraz Matki Boskiej. Po obrazie nastąpią dalsze bezpłatne upomillki. Wszyscy zatern. jak jeden mąż - abonują tylko 
"Pduczanin - Ilustrowany Kurjer". który kosztuje ",'e5'ęczn'e tq'II.o 95 gro_zq_ 


11(. 


o. -":"" 


. 


. .  . 


M
[D
 
rlem
wi
nie miniItra g
n. K


rlJ[kieg
 
Wyścig zbrojeń trwa na całym świecie. Znajdziemy środki na zwiększenie 
naszej obronnoścI! . 


WC70raj Sejm rozpatrzył 3 crtkl preliml- I I
ny dzi' widzimy obraz .neczy. 
arszale
 Pilsudski 
nlrza bllażcfowego. a mia!1owUe budżety bow,em przeoral duc.ha I su!",eme polsk,e. . Nie z 
l.i5((1 0 j ' ;k. minist
rst\'llJ. rO
7t i tctegrafów oraz z obroną zalem bud
elu ,!"Ol
ka lU .wys:ęP!,Ię, l
 
b . : _ k . k '. . chce dat wyru UCZUC1om, jakie nurtuJą armIę calą · 
uJ....ct mmlA
rstwa Or.1Un! aCj\, zesp61 Iych, klórym przypadl obowi",ek mozolnej 
I':a [:!lr'NSL}"m pllnk' t
 p'o

:ku obrad znaj- pracy nad pogolowiem wojennem pamlW3. 
dował' sl
 !:lUdżet .ł..\. S. WOjsk. My iolnięrze Poiski Niepodleglej czuj
my sie.krze. 
pieni duchowo, umocnieni ... n'lSzej pracy dzieki 
poCzuciu glebokiej łączności i wi
 duchowej. jaka 
iSlnieje mi01zy nami, a ogólem ob)"Wateli Rze:l)'. 
pospolilej. 
Skromne otrzymujemy 'rodki w porównaniu z in. 
nem' bogatszemi narodami. Uiywamy ich na wz:noc- Budżet ministerstwa 
nienie .ily zbrojnej pańs!"Ma z lem więlr::sq rzujnoś. - - - 
cią.. wienąc ie Ojczyzna daje nam wszystko co komunikaCji 
moie, lo jesl w ciężkim znoju zapracowany pieni
 Skolei sc j 'm roz p :!.trz y ł budżet ministerstwa 
oraz swoje myśli i serca. 
Specjalną ufnością - powiada p. minisler - komunIKacj:. 
napawa nas fakt slWierdzany stale w liczllych chwi I
efecenl tego budżetu. pos. St:łrzak, na
- 
lach konlaklU, jakie życie wojska nasuwa, fakt rojąC do sprawy budow}. kotejki na Kasprowy 
wpoce palrjOtycznego .Iosunku chlopa i robotnika Wierch, pn,sił o wyjaśnienie wszystkich oko- 
do wojska POlskiego. , iiczności bl:dowy tei 'kolejki. 
Wola MarszaJka postawiła. na czele naszyc'ł. sze. Rer..:-entowl c1lOdzi specjatnie O uregulowanie 
regów gen. Rydza Smiglego, dokoła niego ogniskuje odszkodo...ania za grunty, zajcte pod budowc: U. - e d e g r oz " n e gO op r J/ sz ka 
sic kaca nasza nad JOWlekszeniem wartości wojennych tej kolt.iki, gdyż otrzymał listy od właścicieli 
pots .ej armji. gruntów, żalących sic: na nieu-ypłacenie Im od- Ostr6w. (PAT). Podczas ostatni{'gD tar- 
Wyrafna, bez nicdom6wietl, usuwaj,ca moiliwośl' .Zk,)dow:lI"!ia. \ .. -
. sI\. d . ł . lk 
!art wewnęlrznych. bo oparta o aUlorytel GeneraJ- gu po .cJa v.Y,row 'a urzą: ZII a WIo{' -ą 
nego Inspeklora Sil Zbrojnych, organizacja lej pracy POS. Hyla (
 
:łdowi
). zapytał. czy mini- obław
 wynikiem kl6rej było u'ę::::i.e 
spaja coraz silniej nasze wojsko. !lcrst.:v;) komunikaCji w bl
7ąqm roku zamierza I ". J6 f K . ,.." k' 
Z radoki" widzimy każdy pnejaw I.:onsolidacji wydać również 4-0 krotnie rozkład jazdy kc- grotnego 0PQ szka, Le a ;:m a.;ns le- 
wewnelrznej. niezbędnej by w chwilach niebe:zpie. lt:joweJ. go. lat 25. bez stałego mIejsca zamiesz- 
cze(,-Iw:. Polska mogla stanowit jednolity zwarty blok PuS Ma'asiak, urzc;dnik kolej:JWY Z Torunia, kania. Osadzono go w arcs.zcie śled- 
sily. przemknięty wolą nieuslępliwej walki o zwy- domaga siC; przedewszystkiem uproszczenia ta- czym 
cięstwo. Tyf i ich skomasowania. Specjalną uwagI; mów- . ' 
Wyścig zbroje6 !TWa ... pelni na calym jjwiecie. Z 
 . zwraca n:l s{rawc; 4 emerytó", w Gd..ńsku, 
calem przeświadczeniem musze skon.s'atować, ie w J..
:-:V'" grozi JeszCle obcic;cie ich emer} tur. 
W).lworzonej atmosferLe zbrajeń n'ezbe jne s-e sianie Z. powodu P rz
achowania wysłllui lat w p3ń- 
w królkim czuie wynalezienie dalszych środków . . q. d ÓW . 
slwnrzenia naszej obronności. st
lC: 
bor
 m. Emeryci 
I. po
l
 a.1!I ca, I 
!\16wie 10 z alą olwarloŚ:ią.. wierząc w apoi.:
 t.lk JUZ n;ają O 100 guldeno
 m!1 le j! 
uz obywa- 
opinii naszego spoleczeml"a, wyrażającą siC w prze. tete gdal1scy narodowoścI m
mlecklej, a są to 
".ihijącem zrozumieniu polrzeb pogo:owia obronnegc ludzie, którzy ws4piH jako ochotnicy do wojska 
Ojc.Lyznv.. . _ ... _. polskle
o. . 
. Z radoklą ...,dzlmy, m.y .ołmene. Jak W\-peI;u:'H Mówl=łc o t:lrvfach na Pomorzu, mówca przed 
..ę s 
o"a .gen. Rydza.Sm.
lego: "Trz.,ba. aby hz:-le stav. ja skarm kI P ców którzy tylko ... PÓ łnocne j . 
pol_k.e dzIecko. ucząc a'e p,erwszych .Iów pacle- . . . ... I . - . . . 
rza, równoczcśnie uczylo .ie kochać idee iOhuersk"". 1 C7CSCI w0je...ództ'l'a po'!10rskl
go korzysta H 
 
l'racuj"c w lakiej almosferze - zakończyl p. mi- 
t1g taryfo..ych, natomIast południowa czl;śC 
ni.ter - wicfZ)my gleboko. ie wykonamy nakaz jest tych u!g pOzb'iwiona. 


Budżet MSWoislr. 


Spr..wozo..la,",ca tc
o budżetu pos. Dnch, m6- 
v;iąc o ud;z\'ch ,-",.datkach na 
Ie wojenne, 
'WVsic;Iza: nI. wj"sokość zbrojcń Sowi;:tów i 
"'iemi
c. 
Z prr torzo:Jrc.... dan\'c:1 wj"nika, że Sowiety 
na r(,k !1J"i(- prL
imi!wh na cele wojskowe H.8 
miljardów .rub'i, a skład liczebny armji wynosi 
J.:Joo.ono luci?!. Niemcy prelimu1I1j1 5.6 mil. 
jardów marek ! po;iadaj:ł w stani
 czvnm'm 
500 00.) .lołnierz}": armjJ ich liczy 2ł dywizje 
piechotj. oraL 3 dywizje pancerne_ 


Mowa ministra 
spraw wojskowych 
.
, 
i 


\ 
j; 
} 
t 


..... '
" 
:.  


· ł'--. ../" 
f ." "'1" 
';'k" !!. 
I. ; '.iI - 

  


". 


t 


, . 


f 


'-  - 


,.....
 ' ,
 . 


:: 
, 


, 
.... 


" 


" 


",. 


Na
f
linje z,1brał głos mll1i
ter spraw 
). 
s;"ouoyrh gen. Kasprzvckl, po'"' it
ny przy wejścIU 
'Id tr}"bunc: hUr/ucmi oklaskami. 
_ Miodem dawn
j Rzecz} pospolitej - ,?'wiadczyl 
M W'It:p1e {'. minil!er. - b)"1 slo.unck meroz.tmny 
do wlasnej ally zbroJneJ- Ka!aslrofą . wew"I'I. z
rlaClI 
naz6d za lo kaleclwo budowy 
(\SIwa. 
Imc,o lO, 
..-i.no, bezpowrolDie 


plynący z racji naslawienia myłli calej Polski: 
"Po cudze r;ak nie "'yciąllamy, ale a.ello nie damy". 
Budżet ministerstwa. 
poczt I telegraf6w 
Wobec tege. że do głosu nad budżetem 
M
Wuj".. r,il,ł sl: n:e zapi
a!. (.łba wysłllchała 
referatu po!ła Sikorskkgo o budżecie mlni- 
łerstwa poczt i telegrafów. 


Winta 
r
mi
ra Dm
i

o 6o
rin
a w PDln
 


Warszawa, 21. 2. Wczoraj l13I10 px.i.ą- 
giCIIl !bcr:
ń&kiJIU przybył do Warszawy 
prmjer pruski Gcrilllg z małżonką., 
udając się na polowanie dli) Bi,ałwieży. 
Palllil\ Goeril1g0Wą pvwitała p. J ad"i- 
ga Beckowa, małżonka miillil'J.roa fi-praw 
zagranicmych, 
Got\ci n.icmift:kich witali na m\"ol'Cu 


d:YN'.klor ga,binctu mi'l.lisl.ra spraw za- 
gran;cz;nych p. :\1. Łubieński, wiredy- 
r'ktor dcp. polit)-czncg.') ID. s. Z. P. J. 
Potocki, radca p. :\I,orsztyn z protokółu 
dyplmałyczuego, amba.saoor Rzeszy p. 
n..n 
[c.:tli.c Z v.:łż-. nk", uraz członkowie 
ambasad.): nie.ulieckiei, 


Karalfrofa kolejowa w UiIlDanii 

I
r.rt. (PAT). W pobliżu miejoco- 
wOOci Toro wykleił się pJCiąg Lowa- 
rowy, zdątający z !lIediny. 15 wago- 
n6w zos:alo uszkodzom.ch. D( h.chczas 
nie st w.ierdzono czy Są ofiary' w lu- 
dz:ach. 


Ulewv W 'urdi 
StambuI. (pA T\ Gwałtowne ulewy spo 
wodowały pow6 -t w Brussi.e. 
Iosty na 
rzece X:Iufer zoSllały zni-csi{)lle. SpusL:- 
s.ze.nia 
 bardzo wielkie. 
lydzi modlą sle D przywró enie 
uboju rJtu dnego 
Kraków. (PAT). Dz:si-aj przed połud- 
niem na wezwanie rabina:tu krakow- 
skiego we wszystkich żydowskich 00- 
mach mod1iłwy odprawbon modły w 
związku z projektem z.n:esien.iA uboju 
rytualnego. 


Prcrnjer Goering złożył wizytę pre- 
mjcrowi Kośc.iałkowsk:cmu i był przy- 
kty przez Pana Prez)"denta RLoczypo- 
spolid.ej. 
W godzinach południ'owych mInister 
Brek z małżonką podejmował śn:ada- 
niem państwa Goer;-ng oraz towarzy- 
szących im: podsre.kretarza stanu w pru- 
s\";em rnimislcrstwi.e spraw we wnętrz- 
n\"ch Koernera. szefa łowiectwa dr. 
Hausoodońfa, pułkown:ka Bodenscha- 
łza i adj'llłanta 
I{',nLhc. W śn:oad,aniu 
wz:
11i p()za.tcm udział m. i.n. podsekre- 
tarz stanu w m. S. L p. Sz.embek z mał- 
ż{)(1.ką, d.)Tcktor protI,.61u m. s. z. p- 
Rom{'r z maUoo.ką, gen. Li Rayski z 
małżonką, p. 
Iaurycy Polockl z mał... 
żonką. 
O godz. 16 m. 25 p. prcrnjcr Goering 
z towarzysz.ąoemi mu osobami od.j
hał 
do B:ałowidy, ojprowadz..'111Y na dwor- 
cu przez dyr. :\Lchała Łubicńskiego i 
dyr. Karola Romera.
>>>
. Str. 2 


ł 
Ił#era StoH'isk.e 
stale pokutuje VI parlamencie francuskim 
.. Pary'ż. (PAT'. P:u-lamemar.rua komlsj!3. ks2JI.ałtu uchybień zarówno w dz.iftlJJiJlic 
(lo zbadania aff'Ty. Staw
skiego przystą- polift)'cznej, jak sądowcj ;i adIllicist,.a- 
!piła dziś do .0mówu.cn:i3 sprawozdania, c)'jncj, odno5ZqCych si
 do .afery, Sta- 
jakie ostatecznie po JbarolJO długim wisk.iego. 
!Okresie przedstawił wyznaczony: swe-
 Po ożJwiooej dyskusji. koru
lSja posta- 
czasu sprawozdawca depo Ernest La- n.owiła zażądać od depo Laf0nt, ,by u.xu- 
Jont Sprawozdanie bo spotkało się jed- pPb:1,ił swoJe sprawozd:mie :i przedta\\il 
jnak z po\\"a1ną Jcr
'tyką łicznych człon- nowe konkluzj-e ![la nast
pnem posic-, 
rk6w komisji. :\fówcy w:skazalj, iż komi- dzeniu w przyszły. czwartek. 

ja olTz
 mała poleoenie zbad.ani:a cało- 


r"p A E U C Z K N I Nil Nied7lDe!a, ania 23 lutego 1936 r. ..' , 
lO O P reZydent Rzeczypospolitej 
darował reszt, kary b. posłowi Praglerowl 
Warszawa. YAT). l\a \\nioos.ok mi.n. 
spra\\kdJdwo!oCi P3;Il Prczyrl?D- t 1

Y- 
pospol,;ilej darował resztę :n'Leod:lcrpł..
- 
nej kary b. posłowi adw. Pra-glC-r.;)wI
 
I'rz
 wrócił mu utracone prawa. or
 
darowal sku
ki kary przej; skrl'lSl.lU.lC 
z rejcS'lró\\ skaz..'łiI1)'M wzmianki o wy- 
roku. 
W czwał"tek 20 ,1n11. adw. Pragi{'lr zo- 
stał zwolniony z wi
e.rua, 


.'
  


[ ,. 
, 

 


." 
ł,.:::'t 


..:

 


;ot- l. ... 


, 
." ,\, *".

\::,.'ł-: ' 


- " 


:łt 


'
 
.

 


!; 


: 


.....,.., 


. 


,- - 

t,  - 


f.'" 

 - ...' 
-...... . 
 
_Ił.t.-.,,:,
,,",
_ :1 ,


t: 
t
. 


l' 


-i ,-. 
.. 


" " 


;'
,:, . 

. 
,
 )'
.
-:" 
-::,,-, ..
 


L..... _ 


....
'.. 


Zdjęcie z chwili zakończenia zimowrch igrz ysk oJimrijsl,ich \111 Garmlsch Partenkirchen  .._
: .)o.).:"'
 '¥.:" 
 


--....'" 

:.;-. 
.;,,:
 
 
- _0- 
.. ,.... .; 


T;': -
 


.,- 
.,. 


I ISTf Z LOXDfNU 


Opac.tH'O lI'est...ins er 
miejsce przyszłej koronatii kr611 Edwarda VIII. 
Wspa,niala .J.ond)-ńska kated,ra WesI.- sIn Edward I. Okres reformacji na- 
minster. Abbey, po)oiJon.a na lewym ruszył znacznie św.i!
tnośai i bogaclw.o 
brzegu Tam.i-zy, jest taką .samą skarb- wewnętrzne teJ katedry. 

 pamiątek i świętości nar.{)(),o.wych i Dzisiaj l..atedra wcstmiInsterska oole- 
taką. samą, w historii Ang1ji odgrywa ży do najwspaniaIs.zych świąt) ń świaLa, 
rolę, jak w Polsce np. katedra na Wa- gromadząc w swcm v.1Dęlrzu podzi""i.e- 
welu. W westm.insterskiiej katedrze nUe- ni.a godną iło5ć tlrogocennych dzJieł 
szczą. się bowiem groby i sarkJofagi kr6- sztuki, przeważnie marmurowych rzeźb, 
lów angielskich, wodzów, generałów, pomników i sarkofag6w, Wimiec ka- 
wielkich mężów stanu, lud1n plauki i plic opasuje katedrę, wśród których 
'Wiedzyl oraz grób Nieznanego 2.obJie- naJmęcej zab)1.kową. jest kaplica śv;. 
rza. Edwarda Wymawcy, zaś najpięlniej- 
1est to dziś główna świątynia wyzna- sz.ą kaplica Henryka VII. 
J}ia ang


o "! 

ynie, k
j W kaplicy św. Edwarda, leżącej w 
poc.z;ą
ki założema 

ją Jes.r.c:re ro
u środku kościoła znajduje się właśnie 
61
 kiedy w t
m mJeJlSCu Ta:ruza 
Vio- ów slynny tron św. Edwarda, służący 
rZ)ła mał
 v;JS
ph
 zaP
ODą,. l po- od wieków kr610m angielskim 00 koro- 

 ch\\ 35 w.m'. 
a tej to V.)

 nacji Jest: to proste drew:niane krzesŁa., 
kIóI. 
-osaski S

 z

ał p'ler\'i- z Uórem jednak łą.czy się duża część 
5Zy: kOSClól 
 "WezviarueDl, s
.. Protra, historji Szkocji i An.;.,lji. Jest to praw- 
apocstoła, prl) któr)lIl to kOOCJe1e 'po- dpoWbnie najeenn.i.cjszy zab) tek pra- 
'wstalo wkrótce opad\\',:) 
?
tynow- starej katedry westminstcrskiejo 
Kościół ten zburznn}': poZIllCJ przez 
. 
DuńcZyków, został w r. 985 za króla 
Ed"\\arda odbudowany, daJsz.a zaś prze- 
Iudowa, która katedrze westm.in.ster- 
6kiej nadała dzisiejszy: wyg1.ąd, datuje 
5i
 z lat 1220-1215, a przebudowy tej 
do1.-ona1i królo"\\ie Henryk III ił Jego 


. - 


-''!+: 


.j'-.: .. 


. .'- . "..
 
0\- -, -".. .. , _.;:)
 ...; '4 
.:'('-. 
-11'. ,...+;"
", 

-::'*'
 &. 
. ',' -.-.


. 
",,' ,. .' 
, t t
-
;\:1 
',-- ;- :'¥L'/:' ;
-"''', 
"I .ł 0..-., ,_ _ , 
t" 'x ..

'. . 
, 
., 
. 
 }
,:1 f
"-" ,'"ł .'.. " i 
.
 ., 

 -"1,""')1 .,;. 
 "" H,,''''', 
. .'.,; 
f! 
_ 
..}'ł':-V: '::
1- - :
'q..-f 
łł::',
 '. .;. , 
::;'" ""l j! "-
f.."" i'
.,. .' 
':: . ' . 
 t. "'l . ' . . 
. 
.' ..,', 
 .;. - !
:-» ..." -. 

 t.' 
.. . 
 . ,... . t _ ...
 1 
. 
 .
,
 
 .I.:.
'" . .. . 
 . 


,"'-o 


..
.,;.: 


-x.. 
''1 
t:
  ". :-. 
. 

, 


;,11 


, ..... .oot; 
'
,
. " 

" 

. 


,+.' 


. . 


. - 
" . .:
,.. ,t 
-': ---",- . ,
,- 
... -'t;.:  


(.+
.
-
. 


;
 
'" '4t ..; 
.. 
"
 '. 

. f-.
- 


' ,2_
;:.
(..:
 
.
, 
...:;'
).' . 
 


"".fi" 


-_." -
;. 
 


- . . 


.." 
c . 


""'" 


-. 


-

-

:-- - , 


. t;. 


--_" -/ 
._li, 
,

,., 


ł: 

 
 .:....  ..., 


:",,(0 .,
 


".:.:. 


.,; -, 
. 


-"t' 


.. .. 


...::o..
 


. 1-.. ""c,. 
 .__ 


w całym kraju. Dotychczas zanow."\\a- 
no przc.s.zł.o 200 wypadk6w śmi.erci:. 
Liczne 
ypadki stwierdzono w Bang- 
kOKu. WlaI.z.e wydał)
 ro.zparządzCni.a 
w cclu powstrzymania epidemja, Szczc- 
pknia anty-ebolerycme są, dolronywane 
darmo na obs!Zarze całc,g.) króWstWlł. 


. ] 


- SIr. 2 


... 


..;,, - 


" 


Z oJ..azji rocmlry 
poIska 1 za cza
6w krjl 
St. leSZUYIJJ'uegp 
OkreSiCm :na
wi
ks7'"go{) upadhu P
I.ski 
j('Slt pauowruuc ni.pmi.£'"Ckicj cłyn as.lji Vet- 
1tin6w, Augusta H i \u
lsta 111, Cilckto_ 
rów bas.k:ch. .TI'SI 10 okr{'s upadt,u za- 
równo pod wzgl(:dell1 .p
.\\ agi P,l1l.stwa 
na zC\\Jląlrt, jlk i 7.mwku cuóL ob)"Wa_ 
h
lskich w kraju. 
.\ugu
t II, a
y uzys.kać tron })()Il.ski, 
z t)\"o{)te
truntY7I1lU prn'S.ZccJł nu 
atol.i_ 
cyzm, mimo .ł,o. l(,ll n
tępca W-as.lów 
i JagicU{)nó,\' tworzył plany na 7.gI
bę 
p3l1.
twa poJskiego- TY!f1 ra7A'm 

oże 
najja
krawi('.i o
.ł
ły .Slł; "ZIt, skutki sy- 
stemu obi,eralnoscl' krota. .\ugt
t II li- 
sla\\ Sl\" królem i sprzymi'l'r7Ywszy się 
z car;.:m Pi()lrem \\'idkim, wy wolał 
..woln«: pó1I1ocną", zwr60amł pr7!'ciw_ 
I,{) .m:'xt('mu I,aratowi XIT, krótowi 
szwedJ;l,j{,111li. B
.ł to d/.jl"lny wódz, 
Móry spadł .jak grom. ror.l?iI 
l)rzemi
_ 
J'zelJ..ców i .\
u
.Ia 11 w Jegu wla\.nrj 
Saksonji ZJIII\'Sli'ł do 1rztX".7.Rlli
 Soię k,)- 
r-on\" pohkiej, w
nos7.:\c do gcxlnosci 
I,rć':ewsk:('j wojeW'odł; p'J/.umh.k;' iP, 
s71:'cht"Ł.n,r.go Slauislawa Lt"S/l'Z
 IlsIJ.('go. 
:\"ow\' ki'ól zus-lał ,}hrmlY na \\'
)Ii, .i 11- 
J,orOllJ..
w:llI\' w "'ars7..awie. LJ;"od/JoLJ\\'" 
dnia :!3 hie.
o 1677 'r.. a wiQC 2.i!1 lat 
11' 11U I,ról i,.t's7..C'".ii
ki 
\"l m
ż{l11 świa- 
li; lU 'i zaclIC'mo ie n,tk.żc losy j
 pa- 
nowauia. {pr7
1TJ1:
:e ()(It:\d z llosami 
Karo
a XIT, p.)(Ue
aly ciągle zm:("'unej 
kolei \\'ojTI).. T..) 
eż pr7.t
ran1ł Kawl,l 
przt"s:łdlihl o pa.JlOW3Jli.U w l'OIlsce Sia- 
I łlisława L('SZC'z.nl.)l,i
. klóry mm
i-:tł 
IIsL;.u:ć tr6n1l .\ll
'1l!Slo\
-i 
 z:tI?ieszl,ać 
w małem ks.ięslewku JlI('i1l1'N:li:lIl'm, da- 
nem mu w zarząd pr;rez K:l1'Odao 
Iopiero l)() śinił'rci Augus.ta II w 
r. 1733 wybu.cha spór i walka 1
:11ił,."(tlY 
Slro1\:nik31Ui Lesl..Cz)'uslJ.c;.,I() ol AIJ.gu- 
sta III Sasa, Powstaje zam«:t i wojna 
domowa, okre
lo(}na przysłowiem: ,;rt"n 
do Sasa., ten do lasa", dw.a. lata trwaN- 
ca. Leszcz)"Jl.shi niedostalccznie popar- 
ty: przez Francję, ,(Il1L;;ial ustąpić. 
Król francus.1.i Ludwi.k XV poślub;} 
córkę LeszczJńsk.i
, 1\Iarj
 i nadal w 
dożywotnie posi-adaniie Leszczyńskicmu 
Lotarynro«:. której zarzqd sprawiedł"iwy, 
i mądry chlu.bł; przYIliOSD naszemu kro- 
}.owi. Pamięć dobr
 władcy, ]",iÓlj: 
i na obcym gruncie duW zasłuż)'. się 
Polsce - wspominaj
 j.C'zczc dziś 
wd
ęcz.ni wlaryńcz)'cy'. 


. IJ ,-JIIII 


Gesta mgła w Holandji 
spowodowała szereg katastrof 
Haga. 21. 2. (PA T). ł"iezwykle g
1.a "nie z powodu katastrof autom()lb
o- 
mgła, jlli.a otuliła całą, Ho1a.ndję od S& \\ych, które w lIolandji oZaZ\"\')czaj koń- 
lboty d() wtorku (od 1:;-19 2, 1936 1',' cz., się w przydromych kanałach, C';ąg- 
spowodowała szereg wypadków śmier- t,rnących 
i
 wzdłl.LŻ dróg i s'ZOs. . 
wlnych w ludziach pr.,c,z u
c gl6- 


Dwie kałułrofy umolołów anDiel!ki[
 
podcza-s ostatnich manewr6w lotni(Zuh 
lIauc. (PAT). lJ.biegłej nocy nad ra- tu, dotychczas nic zdołał)
 wydobyc sa- 
nem w pobliżu Haue'u spadł do m
TZa mOOtu, spJCzywającego na dnie moru. 
'samolot angil"Is'kJi z z:arogą. 4 osób. Kolo Z włok. 3 ofiar katasłl'J.fy dotychczas me 
g. 4 
ano mieszkańcy wybr.roż.a usły,- roaleziono. 
szcli odgłos m0łoru i spostr1X'gli samo- Londyn. (P A T). - .Samo1lot 
cl- 
lot, opuszczający się ;na morzc. Jedna ski, nad.eżący do lO
tcj eskadry, której 
z łódek zbłiriyła siJe do samoWl.u i przc- :baza znajttujc Si
 w Booc:ombe Dm-n. 
wiozła na brzeg jednego z człoll1ków 2.3- spadł dzlS1i.raj rano w pobbiriu Peł..c.rsfi.pld 
ł-ogi. Kiedy zaalarmowane przez mic- H:m1s w hrabstwie ScSSoCx, Tr:ooj człon- 

kańcÓ\v władLc por:.m..-.e \Vysłal

 na kowic załogi PD
11i śmierć. Jest to 
micj'SIOc W) padku łodz1e, samoi110tu nic I już drngi wypadek od chwlIbi. podjęcia 
było jLU widać. Trzy h,ol,(]\\-n.i.ki, które ' wczorajszych mancwrów lolniczych, 
wkrótce potem zostały nadesłane z pOiI"- 


lniwo śm:erd wSiamie 
Bangkok. (pAT). EpIdcmja choIcry, 
panuj
ca w Siam
 czyni Sp\lSltosze:n.ie   ... 


." 


l'  


--,,-7"7"" 


1 


Zuchwały napad 
na dom gospodarza 
PoznalI.. PA T'. C7J
cI'cch nie.znaTI\"Ch. 
u7hrojQn).ch w re\\1lJ:wC
y baml.yi Ó'w, 
dokonalo wiocz.)rrm napadu na d,lIlI 
gmpcdarza 
[r Jza w 08llwowie w po w. 

o..:
Ii;.I,iJll. B3II"\(f
.ci Ils;łowali (bstac 
\Ś
 przcmccą do mill
7.kan.ia. :\[rJz. hro- 
n.iqc dos

pu, zn!lał c.ęik.
 rmlllv 2 

Irzalam:. I'{)sc:g za !prawca:lIj mpa- 
cłu 4rwa. 
Nie byłe samobójstwa 
lecz n (!s7.(Z
łłiwJ "yp]dek 
O!.lrÓow. .1'.-\1"0 W związku ze śmirr- 
d:l 2U-ldJli{'go K K\\.inł.how-.kiqp \\1' 
Fr
mkji:nr;w.ie, pow o 0..1 rów, !pc.c.jalua 
k
m
sj", S:ldowlO-lckitrska u
laHl:L, że 
pr.lyclyn'1 podcjnallcj 
1lljerci K wial- 


.. f".- 


:J 


.  A J K.ł......... -. , 


'-' 


kowsk;
o Ib).ł przYJad(.'ko 7naj(lując 
s:
 bowicJn n l strychu sw'"go diOlIIU 
K wialkow5ki uder7ył mimO\\1Oti J(ł{)wą 
o belkł;, f.kU'tkj('m ('.7.{'go :rw
łąr1LI) 11- 
w.kod7.i('n.ic CZ3\wki a \\ kQ11;('kwn.rji 
śmierć. 


Napad' n 


senatora Boraha 


Wa SZYD#;I on, (PAl) Zna.ny poililyk 
:tmer
°J..ml....kł !l'n.ltor llorah palII N):i
 
na1)
s.cj, :\"a}adły f(o dwi.c kohi{'lly pr7-C- 
hraIK'. za 11I:/(:/.\"7a. J..turc 7ażąd:lły I':{'- 
'li«:dz
 o J ellJla I. lIa'l'ł!,olllic7A't,; M.!,.tcnh Ol 
d/iu....d.J.i,:..u ])(l{"l!w.\.{1ila S!'nalor.1 z t,\ In 
za lokcie, f)odc.za.s 
II.\. (h'l1f.{a łJI
la 
ob...zuki\\ać mu kicSi£nic- S('ualor wy- 
rwał &i
 j..dnu\.. i PO(':7":'. wzywać }ł0lll.)- 
cy. _ Bandy1ki IbiCj.(ły. . 
11. _ IX -O- 
'1 L' ł- "I
>>>
łosi 


, 
---  


"Pałuczanin Ilustrowany KurjerU NiedzLela, dnia 23 lutego 1936 r. 


suwają sie zwoll,1a 
ale systematycznie naprzód 
r W
rSZd\t.
 5P
T). l":Ia podsbllie wb
omości A':1ba I.lagi. Oddziały. włoskie pozostają w 
r: ró
nych zrod. I.. P A l, ogłasza nasb;puw:y ko- kontdkcie z wo;ownikaml abisyńskimi nalcią- 
JI1un
.
t. o 

tl!lql n: fronta
h 
 Abisynj.i:. f}mi do a.mji 'R?s.
 Mulugety. Opór' Abisyll- 
N. f,..O:lI;. 
łr.o_ny
 \1\ łosi po
uwaJ
' s
'= czyków jest jednakże nieznaczny. Naog6ł uwa- 
lZ
olna. /
e ,\'1ł'tma
YcLl}I
 naprzM _I znajdują Ż.1ją. iż rOjrg..nizacja armjj Rasa Mulugety. b,=- 
lil
 o!Je.nle w orlLgłoscł oko!o 2
 klm od dM w}n:agaia CłULS2'(g") czasu. 


Str. 3 


ł..J 


WIoli Itale uma[Diaiij i 
u
uiij. 
mgi 
. Makalle. (P.\T). Woj6ka \\IOoSki
 1n- 
łensywnic "Jlld\1j
1 luh napra'\\"i'ają drogr 
na świ.eźo okUI)-JW3'l.lych lerytorj,lłł:ll.' 
Nj.cmal ni'dos.lc:pnc śe'itl'żki w ()k,
li
ach 
Arnba-Al'adam prnei'Slloczyły. s1ę w ciągn 


;; dlii ...v drogi, dzięki klórym zaopa\rzc- 
nic 'Wo.i'sk picr\V'S7.ej li:nji w ż
",vnó
 i 
amlllll
cj
 na samocłwdach cięLarl()wy.ch 
i wicl!bI.ądach j.est całkowicie za})e\v- 
nio:ne. 


Niemcy przysyłają broń Abisyńczykom 
Londyn. PAT\ Heurtr'r dOlliOSi z por- nrtjl;lylx-kj pr
cd c-wcn1ual:n
 odci
_ł 
lu . Berbera (w SomaIi' brylyskiorJ11.i, 1£ ci.cm konm!1Jłkac.il \V 4.ral1S1pOll"Cic tym 
j.akO'by AbisyJicz
cy l1silują obl'cni.c. są podobno d'2Jiala })rzeciwllO'tnkze, ka- 
rprze'\\ie:tć cały 
rrnlspoTL sprnęlu wo- rabiny maszynowe, karabiny, i pociski. 
j{"ltnego na 1CTcn ctz
a.)ań wojennych jak 


..rot......, 


I . 
, . 


". r
 


...;IW 


II.........."! 


\ Do ,io
et zagadnienia naszego rolnictwa 
., . w ą
w.letl
niu dyskusji bud!etowej Sejmu 
. Sejm rozprulrywał ooLatni1() 1mdzct 
łi- \\'Zr
1.l 9})(}ŻYCJO arl
'lmłÓ\\'" f\()lnych 
JUste.rstwa Ho)n1ctwa. Pos. Kammski przr7. samą wici. P. milnislcr nadm.icn.1I,i 
stw.ierd7ił, że kryzys w rollI1ictwie j
- te nLe nalciy ,lral,tm\ać z:łgIadnieni.a roL- 
cze trwa, a dotychC7asowc zar7ądzcni!1, nicL""la jedvnre ze. slrony materja1ncj. 
£ffiierzające do poprawy sy
uacjt na- Wit'11ł..Ie znacY£nie maM .mi.anowi.cicró- 
wsi, nic są wysf31'CZ:ljącc. KWlioO\:rnesą wnil'ż cz
"J1.ni'ki psychiczne, wyrażające 
daJ.s:ze .0bni:J..ki ttar
r k1lł'j10.w

h, cen sioę w dążcniru do pooniesien1a ogó1nej\ 
arLyhułów pr'll'm) siu startl'l.
'z:owancgo, k1
hITY wsi. Ostatnia cZęŚĆ przemówioc- 
a Sl1JCZeg6Jnic oprOOl'n1;olw3i11ic d.o 3 proc. nia [. miuislra byla poIŚwi,ęc-ona m- 
i dodatku adrnmr
racyjlI1r.go nai'w
'żej cyd('nL.owi, .który Ul6f'JNIł na terenie ko- 
tło 1 p!"oc. Refermt pr»eruaw!ja za I101Z- miiSjli. buU:rdowej w stosunJ..-u dOI g00Spo- 
szerzeniem ram paroeJocji rz.,d.(}wej, za daTki lasów państwowych. P. minister 
bezwzgll;dną i ściJslą konlrolą parcclacj.i oś"".i(ldc
'I, że je6ł pow0łany do obrony 
1ł'.Y'Wa:b1ej i za polanianiem paroohcji honoTLI admilJl'iW"acji państwowej i 
Państw. Ba!Ilk-u Roinego; prac. 
Pos. Pooi3Joo'wo$lkil zajqł si-ę w pierw- Xa .temat ,lasów państwowych prze- 

ej czę
ci prz.emówrenia ogóIlW\ sytua- ma\"\;al rówIllieżpas. Hutten-Czaps"ki, 
c.i.ą w rolniclwie- i wykaz.ał, że w r. h.1.óry poddał gospodarkę lasów pań- 
193j nm;tqpiJo nktylko u.ahal11!Ol\va:ni,e stwowych..fachowej h-rytyce.. 
r;padku docb-odów J'IOo1.niclwa, ale.,łaRie 
hm.ulut .u
erlJł..o dlWonni[8, łoWnia 
i . wpadł do morza 
r T;yjesł:\(p.-\T)."Samolot,;'k{ws
jący Jla Eufem
'!na'dzwOII1llicy kośc1oła"w Ho- 
linji komunikacji stałej pomiędzy Try-. vigno, poczem wpadł do morza. Pj,lot 
jestem i Zarą w czasie wileiki.rj .mgły na i jeden podróżny: ponieśli śmilerć, 3 ()S()- 
;wybrzeżu Istrji ud1frzył o sLatu
 św. by są ranne. \ . 

tronnirtwD rłaro
owe na 
I


u lwtalo rDlwiQlane 
. I . . 
. \ 
Kato\
 1'.£ 
L 2 (P.\ T). 7ar7J{dieniem iłddz KOJnórLimi .orgallib1cyjnel1li Ha obszarze g,jrno- 
IfOstał? Lo dniem 2(J łutego o"5tatecroie T07\11"i,,- 
!ąskie\ cz,;ści wojewÓtlztwa śląskiego, ponieważ 
zanI upr 

nio już 7.3wieS70na organiZ1cj'ł p. n. dalsze jej istnk'1ie ł dzialaloość zagrażały spo- 
Zarząd Woiewódzl:i {ob;;goll
') StronniLtwa Na kojowf, porządkowi i bezpieczeństwu publicz- 
rodowego w Katou'icach lI'raz ze wszystkiemi nlmu. 


Ost
tnia śnieżyca w 
B,,'gł-rji 
w,rządzila 20 milion6w lew6w slrat 
\. .
 q ",' J J 
r Sof ja. (P.\T J . Szlbody w
-rządzvb-e 6- 1 Dość OfIar ludz.h."ich, łqcznie z katastro- 
&tatnio prrez ostaLnią, śnieżyoę w Bul- fą. kOlejo1wą, na stacj'i Stara Zagoo-a, prz.c 
garj'i si
gajl\ sum): 20 mit jonów lewów. kracza 100. 


.. 


SYbacja wojsk Rasa Sejuma i Rasa Kassy 
pęd.cje dowc trudna. szczeg61nie 
e wzgl
d6w 
łpro\\' 'cyjIlych. Mo
liftm jut," It pozt)S
wlą 
oni w 'Tem::'i'!n:
 nieregł:brne oddziały. które 
bc:d
 ni
c"'.o
!'y Włoch
; a SIIm1 z głóW'IIeml 
6i!:lmi wYcofają SIC: na 
1'udfli
. by. zagrodzić 
Włur::hom drogt do Dessl
. 
\\ loscy robotnicy 'urttacnlają lJIjc:t
 przez .Wło 
cMw cbszary. budując. !Togi i wznosząc po- 

}"cje dLi. ::rt
lerji. Piechota włoska. w
pierana 
.prze.! !otnikóv/. posuwa sic: naprz6d. 
Walki \1;' ifembienie, jak donośł Reuter. roz. 
gryw;;ją się gł6wnie 
. nocy. morą w nich 
udzi:1ł drobne oddziały abi
ńslde 
 30 !ub 40 
'Wojo'X'I1ików. I..Mrry 'W dZień ukrywają sic: '" 
jaskini:!c!! i szczelinach gÓf!lkicl!. 
tJ:i. froocie południo.vxm. odbywają sIę, liczne 
.utarczki U4 pob!iżu !Ii
.Ii. orn w Ogadenie, na 
r ołudr.i: od ił-sas;3baneh. 
7, Perbera pQdążają do Abisynjł lIczne tran- 
s
ollv materjał:. wojennego,. karabinów. arnk\t, 
i ka.ahin0w m3szvnowych. Abisyilczycy. stlraj
 
.sic: jak I
.ajprc:dzej dost:!rcz}'ć te transporty w 
gł.}b. kraja, u' obawie. iż wojska Graziani'ego 
n
ogą .urzerwać w tern miejscu ich linje komu- 
mkacI'Jne. . 


Zamach na iyde Negusa 

on:lyn. 21. 2. Z .l\ddis Abeby donoszą o 
spisku !Ja życie Negusa. Niezn:inl osobnic,", 
1Is.zkcid"iIi . samo
ot . cesarza, na kt6rym Neglis 
11"'1,.1 oJbyc 
)ULS7}' loł. GdybY. wczas nie zau- 
ważono uS7kodzenia, nastąpiłaby. katastrofa.  


Lotnictwo włoskie 
. niepokoi nieprzyjaciela 
RZ.)1'n. (PA TJ. WIoski komunikat \"\'10- 
jeruny nr. 131. 
Iarszałcl. Badoglio tele- 
grnfujc: Pierwszy korpus armji wzno- 
wił of(':J1lzywę w kierulI1kil połudnkw)''i11. 
Lotnictwo :nicusia'IlIlłe niepokoi nieprzy- 
j.acieLa. . X a fr
iIe somalijskim nie M- 
szlo, :pic godncgQ. 
toW3Iilil. 


Poważna strata 
Adilis..Abeba.:(p.\T). NiJeofilCj.aJme do- 
noo2Ją, 
 w ostatn:Pcj. wiJelkiiej bitwie 
pod Ambi-.'\radam. po1egł syn abi'S'yń
 
ski-ego mi;nistra wQj.ny: rasa :\Iul'Ugela. 


Patrjotyzm Włochów 
Rzym. (pAT). Dowódca korpusu kara- 
bime.rów .złożył na ręce sekretarza par- 
.tjF faszystowski.ej 65,292'
 kg złota ,oraz 
'463,80i kg srebra, zebranych' \vYód ka- 
" '.ra;bi1lJJcr6w
 ,JZ:calych "WłoCh. 
.i, " '. . , 


negus proponuje Wło[hom zawanie pokoju? 
RZ.)ID. _(PAT). 
Age'ncja.. Słefanl dOOO6i.: 
Prasa 'zagraniCZJlla podała, że po ostat- 
niem zw:}węstwie. włoskiem 
egus zwr6 
ci.ł silę jakoby' do Whocb z propozycją 
2urwarcia pokoju. W.iooomości t-ej iró- 
dla miar.od.ajiIllC rzrmskie kaLegoI")'CZJlie 
przt'C2'Ą. :. 


Str. 9 


RAOJO 
Sobota. dnia 2Z lutego 1936 r. 
6.30 Audycja poranna 12.03 Dziennik poludniowy 
12.15 Przegl"d wydawnictw rolniczych 1225 Koncert 
z udzialem solistów 13.25 Chwilka pp. domowego 
14.30 Koncert zespołu Nin" l\Ia6skiej 15.00 "Jedynak" 
- obrazek Wincenteg
 Burka 15.15 Nasz handel 
morski 15.20 Przegląd giełdowy 15.30 Koncert 
solistów 16.00 Lekcja języka francuskiego 16.15 n Hi . 
storja orzecha Krakatuka i księiniczki Pirlipaty" - 
slucho\\isko dJa dzieci 16.45 Cala Polska śpiewa 
l7.00 Z wizytą wśród syren - reporta. z portu 
gdyń.;ldego \1.15 Nowo
 z płyt 1745 .. WQIOrz" - 
pogadanka 17.50 Muzyka lekka 18.25 Rozwi'łzanie 
zagadki muzycznej z .Krakowa - "Zgadnij kto lub 
co?" 18.40 Przegl"d wydawnictw 19.35 Wiadomości 
sportowe 1935 Pogadanka aktua1na 20.00 Muzyka 
lekka 20.45 Dziennik wieczorny 20.55 Obt'azki zP ol. 
współaesnej 21.00 Pieśł. w .yciu wsi - audycja óla 
Polaków z z'agranicy 21.30 w rocznicę urodzin Fry- 
deryka Chopina 22 15 Mala akade...ja .ilmowa z 
obrazu ..Je£o wie1ka milośt" 22.30 Muzyka IaDecZoa. 
NIedzIela. dnia Z3 lutego .936 r. 
9.00 Audycja poranna 10.00 Transmisja naboie6. 
sIwa ze Lwo_ 12.15 Poranek muzyczny z Katowic 
W przerwie okolo godz. 13.00 Fragment sluchowi- 
..!rowy z dramatu "Bo'). Godunow" 1400 .,Ogł-ze- 
nie malie6skie" - irowena nowela 14.20 Muzyka 
saIooowa 15.00 Godzina rolnika 16.00 Chwilka pytai. 
- pog. dla dzieci 16.15 Muzyka lekka 16.45 Cała 
Polska 
iewa 17.00 SI'lSka migawka regjonalna 17.20 
Muzyka taneczna 18.25 ..Smierć papieru" - hoien- 
deroka komedja słuchowiskowa 19.40 WiadomoŚCi 
sportowe 19.45 Co czytać 20.00 Utwory Fr. SchuberLl 
20.45 Wyj"tki z pism J. Piłsudskiego 20.50 Dziennik 
wieczorDY 21 07 Na wesolej lwowskie; fali 21.30 
.. Wycieczka na góry Penrelikon" - fe1jeton 21.45 
\V"JalolOOści sportowe 22.00 Koncert Orkiestry Ma. 
rynarki Wojennej 22.30 Muzyka łekka i .aneczna. 
Poniedziałek, dnia Zł luleli!o 1936 r. 
6.30 Audycja 1?"ranJla 12.03 Dziennik południowy 
12.15 WiadomŚci rolnicze 12.25 Muzyka salonowa 
13.25 Chwilka gosp. domowego 15.15 Wiadomości o 
eksporcie polskim 15.30 Koncert z udzialem A. M. 
GugłieJmetti {plyty) 16.00 Lekcja języka niemieckie- 
go 16.15 Koncert orkiestry Tad. Sere1y6skiego ;7.00 
"W obronie dziecka" - pog. 18.00 Recital ronepiano- 
wy BoI. W
ytowicza 1830 Listy dJa dzieci 18.55 A- 
ktualna pog. gospodarcza 19.35 W...domości sportowe 
19.50 Pogadanka aktualna 20:00 ,,"a ostatki" - aud. 
karnawalowa 20.45 Dziennik wieczorny 20.55 Obrazki 
z Polski współcz. 21.00 Pioseoki wiedeńskie 2130 
"Wspólwedrowcy Petów" - wieeór literacIti 2200 
Audycja z okazji narodowego 'wil:la Estonji. 


URZ. CEDUŁA GIEŁDY ZB020WEJ 
Wa.ru.oki: Haodrl bUJtOlrJ' parytet PornaA. .. 100 q 
Poznań', dnia 20 lutego 1936 r. 
Zyto . . . . . . . 12.
:;-J2,łO 
P.szenica. . . . . . . , . IS,tO-IS.'l5 
jęczmiefł 680-690 gfl. t3,25-I.UO 
Jęczmid1 (l1Q-725 iiJ, .. t3.75-t.,25 
Owies. . . . . . . 14.GO-I4,25 
Mąka żytm.a r gat. 0,55 proc.. 18,25-18,: O 
Mąka żytnia I gat. 0,65 proc.. lUO -!lI 00 
Mą
 pszenna gatJA 0.20 prOC!.. 31,(0-3Z.7
 
Mąka pszenna gat.IB 0.45 proc.. 30,l&- 30,75 
OtIJ;by. tytnie stand.. . . .. 9.5iJ.-IO,cO 
Otręby. pszen. grułje stand. . II.SI}-12,tO 
O
by. pszen. średnie stand. . lO.2S-tJ,OO 
Otr
by. jcczmienne . 9,75-\1,00 
Rzepak zirnOWJ . 38
31j"U 
Siemie lniane Ił . " Sti.OO-3S,OO 
Gorczyca .... 83,ao-35,oo 
Groch Viktoria 24,00-28,06 
Groch c.olgera 22,oo-2ł,OO 
P.elnszka. . . 2-100- 26,0\] 
Seradela. . , .. .. 22.90 - 2-ł,ClO 
L'Ubln niebieski . . . .. 9,Sr.-IO,to 
L'ubln żółty, . . . .. .. 1J,00-1\,50 
Koniczyna. czerW'. surowa . . .: !(' ,OC -130,110 
Koniczynn czerW'. 95-97
 czyst. .135.00-1ł:5,oo 
Koniczyna biała . . _ . . . 7
,O)-lOO.OO 
Koniczyna szwedzka. . . . . lti5.(Jj) - 190,00 
Koniczyna żółta odtłuszczona. 6;,00- .5.08 
Przelot . . . . . . ., 75.CO- !IO,OO 
Mak nleblesk2 . . . .. 60.00-62,00 
Makuch Inian. "" faflacH. . . 16,75-17,04 
Makuch nepakoW)l \111 tanacli. . 14.2S-Ił,
O 
Makuch stOD. lIP tanach !o2/43 pr. 18,:5-1
,75 
Snd Soja . . . . . . 21,&0-22,60 
Siano zwykłe lU2lelIf. . .. t.75- 6,.Z5 
" %'IVykłe prasoeane 6,2
- 6,7'; 


Ra
a MieilM 
nielna .miera DrelY
enta 
!.
':j.: 

11 "rsil

f i wiceprezydenta . . 


nad dr. Zgaińskiem. jako kandydatem. posia- 
ćając\'m wi
j głosów. W; drugiem s:łosowaniu 
p:Jdło 16 głos6w, a reszta. oddała białe kartki 
I temsamem wyboru prezydenta nie dokonano. 
Po prz,rwie przystąpiono do W} boru wicepre- 
zydenta. Wpłync:ły. dwie kandydatury. Pierwsza 
inżyniera fzydora Florjana G:Jł
zewskiego z 
Gd}.ni i Czesława WojcIechowskiego z Lubawy. 
W głosowaniu pierwszy otrzymał 19 głosów. 
a drugi 9. Wic:kszością głosóW' 
.iceprez...(lentem 
20513ł p. inżynier Gałc;:zewski, rodem z Mogitna. 
I'o:admlenl
 należy. że radni P. P.. S. wstrzymali 
się od głvsowania, a radny \t"łudarczak (PPS.) 
oku:yJ.-al1li z:K"howywał sic: prowokacyjnie. zmu- 
szając frze
"Odn!cząrego do kiikakrotnego przy.- 
...-ołania go do porządku. 


skarżonego. j.lko podejrzanego o zatrucie dziec- 
ka. k1óre{[0 J.llto 5pra
"Ci: wska7.ab róu'nież Sk- 
kierska. Zeznani1 dalsz\'ch ślliadków obciążaj
 
również osk
rLonego i okrcilają bł
 d:me, 
dokonanego cz}nu. Po Irz}godzinnym przeli 0- 
dzie s-1d odroczył sprawc: do dni.! nastc:pn..go 
godziny I-Slej, na którą lI'ezwano !iegłych: 
dr. Nitl11czynowa i lek. pow. lir. Durzyńskie- 
go. k1óry przeprowadz.Jł sekcjc: zwłok. Dr. Du- 
rzyń
kj w swcm z.eznaniu potlIierdził. że dziecko 
zostało zatrnte białlm fosforem i że wyki u- 
CZDJIa jest możliwość innej przyczyny śmiercI. 
N
st'=Pnie zabrał głos I?rokurator, który. ponarł 
akt oskarż
nia i obronca mec. Joachimowskl, 
Przem6wienia trwały przeszło godzinc:. poczem 
sąd. po prawie godzinnej naradzie. wydał wy. 
rok skazujący oskarżonego EJ-v;'in.a .Schmalza 
na 6 lat .wi
ienia i pozba\1;ienie praw oby- 
watelskich przez lat lO. Skazinemu zaliczano 

reszt śledczy; od dnia 1 lipca ub. roku.   


W czwartek 20. 2. o godz. 18 zebrała si
 w 
auli Szkoły Hanł!lawo-Przemysłowej Rada Miej- 
ska. by. dokonaf wybont prezydenta i wice- 
preży&'1ła. . Sdsła tomi9jao z listy kal\d
'datów 
... ... j wybrała 8 kandydat6w na prezydenta I 4 na 
......'T i e 
 o...r P ro .,es..u .R. wiceprezydent'J.. Pertr:!kf:Jcje m
zt l'Ioszczeg6l- 
.&.
.Y -r nemi J..fubanll r:idz'!eckirtni" nłe dały żadnego 
przeciwko rozwiązywaniu partIi hitlerOwskiej w Szwajcarji rezuIlatl{ i na zebraniu wyborcz\.m w\"sunic:to 
r B .... lin . . (P. ' ' f) ' . " , ' liC .. 1n ;"""":- hioUro in'- wska.ml J 'c na -""'''
"''" S -nł ll -
 c '
 P .,,
t- dwie kandrt!atury. Stconnidll'o Narodowe p 
u 
 " .
n.II' _"'OVUVy" "'-Lo '""" .n... Dr. Zgaińskiego a N. P. R. p. Edmunda 
\ac- 
formacyjnc d.mosi: poscł Hzeszy nie- pow.aaua Sxwa.jcarji ;i ZI\\T.aca sM; prze- kowia!ca. burmi5trza z K'O!kr.ma. Przewodniczył 
:Jnieckiiej w Bcnmc otrz) mał poł-eoenio ciwko zawartej w tej dccyz,ji demon
 p. dyr. J
ek ,z .Gnieżńa. jako a'se50rzy z
- 
złożenJ.a r=dowi SiZwajc.1'rsJdiCmu noty stl'acji polilt,}"cxnej. N" oLa wyraża 
 siedh PiJ. Brmlnskl i !\1fgd:lłek. W głosowanIU 
..... ki p. d.t- Z
iński ofrżyma! 16..g!osól1". a p. Mać- 
:z protesh..m p'rzcol.w decyzji' o zakaU-c .'wani{', .że r
 szwajcarski cofnie kou.lak 11 głosów. Pome
az żaden z kand}.da- 
Qljjałal:nO!Śd partjil naroo1()wo--oocjl3.tisty. swoją. dec,)"zję. t6w rri
 otrz\'mał koniecznej ilości głosów. 
J;zncj \\" Szw.ajcarji. Nota nie'tniccka przystąpiono do kugiego, ściślej"zego wybor. 
Wiosenn.e Targi Kato
'tk(e .Zj _ gtrucle. 

Iecka 
I( . I ., 
 1;."""" os . : na. 6 lat wlęZJenla 
I w C7J3Sic od 30 maja do 1 ł cz.,cr\"\ca i powi.ę
. t.. " "'" ", 
1936 r. odb
dą s:ę :na Sląsku tradycyjne Jest s.prawą w.elkbl'J wagi .b\' krajo- (mat) Przed sądem okrc:gC?"")'m w B}'d b g ch °'

 
A T . K at ! ki dzan' sla .. . ..'. . . na sesJl w\'jazdoweJ w 2:mme w oso a s'= 
vsme argl ow C c, UTzą .
. - wy towar Jak rntjłiOCZl1.Lt'j .nogł v."Ska- d7iccro s. o. prze
.' p. Arndta. sędziego s. o. 
r.aniem SI:\sldcgQ T()"arzY9
wa. \\S9
aw zać na Iych Targach sw\ dobrą j.:J.\wść p. relic1'Q
"Skiego i sędziego grodzki.ego p. 
i Prop:1yattdy r;«;JDdar('"J.('J {KatowICe, i Z1I1C'ly niełylko wobec rod7.iJmej l...licn- K. Hansel_a, r
zpatrywana b)ła w dniu 
 7 { 18 bm. 
Sfu.wowa L. 1 ł. 1('1. 3:»-7ł. 1 rui, kcz równ:'el wobec .konkn.rencji sprawa' [rwma. Schmaltza, SY
3' rO'l1Ib lat 24 
T . ł .. ., : I. l" 'II l1t . k . . I z Recza. 
kxrio
go: o' ołru:re' swego' J}Ćł'rncz- 
argL ,\a',{)" Jc""e, (ą7QC o
 \\1'C I 1 .'I1S1l1l1e,ntÓ\\
 z poza. poblas1ciego kor- nego nid.ltI!:negO" dziecka. któregb mafk
 była 
klo Il1lrzym:mia W ruchu rod7.lOuych W.U"- donu. 
 słu4ca 
chmallJl Helena $iekierska. Na roz- 
S1JLat6w prac\" i ""7TIlOżmiJa koosump- prawie. na kt6rą' powotdAO 1
 ś
iadków i. 2 
IC" _ ws po 'ld7.i.ah1ją w 7wa1c-.ntl1.ill prze- Ten '\\"Ia.
nic wys1kk n:clct.ał()by po- bie
łyc.'1. skariollJ 
 . W1ft 't1 s
 nie przy
aJe. 

. . .' k . I przoć' 
c . óln" a 
W1ackk Helma Sieklerska. matka dZiecka. 
siJle:nw. gospod:lr

.z('f.(o, Z\\ I
. 
7.aJ:1 O .m t l- z, I z

r t Ó a.M ó c .StT£2
 
 u\\ 
gę. a k l - zeznaje.' że oskarżony. chciał dziecko .. kilka 
ty j slwarL.ajq ł;1('1flC. 7.ar?ula w '\\"1(' 
I 
:. 'C l \\) W ł'C \\, pr7e
ys
.owc"w J . u- dni po urodl'Cniu !lpI"ledai:. a na.stc:pni
 stale 
tlziedzhnach. Odbn\aJ'ł SIł: one 'W naj- I)!oclwa, na po\rzebę w
a .przezlUch namawi:Jł świ
dka do oddania d=1ta na. Y'J- 
i2:YWSZ'"nl ośrodku hanó:'ow:vm, 1. j. na C7.
mlą,rfO udziału w nIl. Targach I\a- chowanl:' do obcyc
 Indzi. W cze
cu dztecko 

 ł . . . k . hi'o- łO\\ick'ich av..' w ten """"'-"00 P rn.-c7.\'- nagle zachoro
ło 1 po trzech dmach zmarło. 
S
ku, a. pl'1.('m
 S o\"\c
 l IJpC
 
 I ...' oJ . -
 -..... Podczas choroby. świadek Słekierska była;z dzie£ 
.rący: W' Juch lI11zi.ał, pr7y
oI0\YUJ(\. 60- lUli 
ę wc wla91ym :u:tClX'SlC do rozsze- kiem u lek$1rza dr. Niemczynow:I. któr}T stwier- 
bie 
'DCk, l,i{)'j'Y wc wtwm.rm Ich 1nte
 rZeJ.lła propag:mdy, .. zhytu towarów dzlł zatrucre t. zawiadomi! P.. P.. w Rogo
ie. 
[esie illąaei:01ltlv
. c()i'
ni
 xQz:.z£;rzac J.J.'
J'OW
:clI. _ '-' _ __ --.J __...... _.L...,... £Q 
.mDJ:cll sW
o.

 
QDIlQ po 
 
- .... --
>>>
Str. 1 


.,P A ł: U C Z A N I NIC Niedllie1a, dnia 23 lutego 
 r. 


, . 


Str. ł 


- 


I 


Z DNIA. 
Są chwile 


w życiu 


S:i chwile w życiu do wiosny podobne, 
Rorlmi.!nt- s.tońcem I wonią owiane., - 
Są inne, smutne, uewliwe, Żdłobne, 
Jesiennym szronem i d
czem skąpane. 
Są chwile szcze:ści3, nikłe jak motyle, 
Co barw=! te:czy w słoIku cudnie błvszcą 

 inne, cudne - lecz krótkie jak... chll'ile.. 
Manenia złote... co kiedyś sie ziszczą... 
Są inne je'izcze, pochmnrne i mroźne, 
dak .zima sro
e, bez krasy i czaru. 
Chwile .zw
t::JlcniJ... rozpa.czli
e... groźne, 
Bolesne, cich
, bez sł6\P i bez gI1'.lru. 
NajmIlsze jednak - to ch",.lIc młodo
ci, 
WSJXImnien uczciw).ch, co serca nie ptamią, 
Rezcenne chll ile r rzt'śnione j miłoścI, 
Cz}!'tej jak kry
zta - co życia nie ł.lmiąL 
Kazimierz Kamiński. 


..

 


KRONIKlI 
KALE1
DABZn DDlUO-KA.'r. 


.. 


Lu:ty 
23 


X:edziela 


,. 


"paIueADID" 
, 
W wbotę Kat. św. Piotra 
W niedzielę Piolrowi Damj3:Dk:Y\\i 
W poniedziałek :\Iaciejowi 
WydawanIe obligacyJ PotyczkI InwestycyJnej. Izba 
Skarbowa w Poznaniu podaje do wiadomości, ie 
ci subskrybenci, klórzy wpłacą w prekJuzyjn) m In- 
minie do dnia 20 IUlego 193f1 r. w ..Iaściwej placówce 
subskrypcyjnej pozosIalą naleiność z Iytulu subskryp
ji 
3 proc. Premjowej Poiyczki Inwestycyjnej. otrzymają 
obligacje w pIerwszym lerminie Ij. do dnia 30 kwiel- 
nia br. waaz z 3-im kuponem. 


Z Gę.aU/v 
Z imprery Kolrz Spiewu. W ub. niedziele: 9 
bm. urz
dziło Koło 
piewu s",.6j doroczny 
wyste:p karnawało';t.y. Program 1I')'sl
pu był oor- 
dzo urozmaicony i w)czerpany ku pdnemu 
zadowoleniu Iicznei publiczności, wśród kt6rej 
należy wymienić p_ posła Mizhalskiego, ks. 
prob. Wnuka, wójta p. Gramseg:J i w. in'l}'ch. 
W pierwsze; .(;Ze:ści programu chór mieszany 
pod dyr. p. Tyblewskiego wykonał kilka pleśni: 
a) Modlitwa b) Matka mnie tu posłała c) Za- 
lecanka. W datszym ci:!gu wystawiono dwie 
jednoakt6wki teatralne p. t. "Biedny r) bak" - 
komedjo-opera i ,.Poseł CIf komini1rz" 
farsa. Tu należy podnieść W}soką zdolność ak- 
torską amatorów, którzy po mistrzowsku swe 
role odd31i, oraz prace reżysera p. Tyblewskie- 
go. który dołoŻ\'ł wszelkim starań, aby im- 
preza wypadła jak nailet:l
j. Zakończeniem wy- 
sle:pu b
ła zabawa taneczna, podczas kl6rej 
popisy śpiewak6w, polonez, biała p3tka f wiele 
innreb urozmaiceń uprz
 jemniły czas uczestni- 
kom, a szczeg6tnie starszemu społeczeń'itwu. 

plewacy nie zawiedli swych gości, stosownie 
do swei renom
, jaką posiadają u miejscowego 
społeczeństwa, otrzymując w nagrode burz: 0- 
klask6w. "Cześć Pieśni!" {mat) 
Na ślubnym kobiercD. W kościele parafjalnym 
... Gąsaw;e pobłogosławił ks. 
rob. ':Vnuk w 
dniu 12 bm. .związek małżeński pomledzy p. 
Kazimierzem Maciejewskim rolnikiem z G
wy 
a p. Stefanją Mazaną, córką rolnika również z 
Oąsawy. Młodej Parze na nowej drodze życia 
"Sz
ć Boże!" (mat) 
Krodzie1. ,oweru. Na szkod
 p. Franciszka 
Kaczmarka z Gąsawy skradł niemany sprawca 
rower, pozostawiony w korytarzu u p. ludka 
.. Szelejewie. Sledztwo prowadzi P. I'. P. 
... Gąsawie. (mat) 
Z zebrania K61ka Rolldczego. 2 bm. odbyło 
sl
 miesie:czne zebranie Kółka rolniczego pod 
przewodnictwem p. posła Michalskiego. Załat- 
wiono różne sprawy organizacvjile. Mie:dzy in- 
neml uchwatono urządzić "Went
" 23 b. m 
Czysty zysk przeznacza sie na zakup dzwon6w 
dla tut. kościoła. Wste:p t).lko za zaproszeniami. 
W dniu wer.ty z,)st:mie odprawiona msza św. 
za zmarłych członków K6łka_ (mat) 
Z 1.yc;o Z. S. W ostatnich dniach zorganizo- 
wany został w Gąsawie skład zarządu oddziało- 
wego Z. S., w skład którego wchodzą p. p.: 
Edmund Klimaszewski - prezes, Leon Grze- 
chowiak - wiceprezes, Zygmunt C""iklak 
sekretarz, Józef Pajszał - skarbnik. 


Z pOUJ'dza 
Spłoszony koił. W niedziele 9 bm_ przyje- 
chał na młodym wierzchowcu S) n ",.ła
ciela 
maje tności p. A. Czermińskiego z Charblna do 
łut. poczty. Gdy p. Cz. uwiąl3ł 
onia.u drze- 
wa l wszedł do Ag. poczlowCj, kOl
 nagle 
J'.erwał uzd
 I popedził galopem w kierunKu 
Witko
a zostawiając swego iedźca w Powidzu. 
Koń wp
dł do zagrody p_ Pigasa w Powidzu, 
gdzie go przytrzymano. 
Pomoc tut. Tolldkom. W ub. lygodnlU 
nadeszły do Powidza 3 wagony kotejki powto- 
wej, naładowane sianem, które zost
ł? r
zdLie- 
Inne dla rolnik61P tut. okolicy, najwl
J dot- 
knictych posuchą .. ub, roku. 
Nowa linia tWiobusowa. Kursować Z3c;ztł 
VI' ub. tygodni
 ,autobus z Powldza w kler. 

itkowo, Carnll'JeYlO, NekIa, P.olllań. 


s 


Z Chodz'eżg 


M'odz'et glmnazla'na uczdła 16-t, rncznlce ER- 
łlubin Polski z morzem, 1I110dziei gimnazjalna .ebra'a 

 ie z grunem prof. w pięknie. ozdobionej świetlicy. 
UrOCZ}SlOśł: zagai' ucz. kl. 6. Dyk. Nas'epnie uczen. 
nica kl. 6 Halina Jesionowska wyg'osila treśdwy 
referal. Na dalszy program zlożyly się śpiewy. 
Uczeń kl. 6 SI. Seńczuk wyglosll deklatl1aCJe pl. 
"Rewja nad Baltykiem.'. Na zakończenie odśpiewano 
"ROle !\Iorsk'l". 
ZebranIe plenarne KSM. M. odbylo siO; 13 bm. 
Pru
ram zebrania b
 I urozmaicony. 
Walne zebranie PCK. 26 lu.ego o godz. S-lej popoI. 
w sali HOlelu Centralnego odbedzie sie walne ze- 
br.m;e Polskiego Czerwonego Krzyia. 
Walne zebranie Rodziny Rezenrlst6w. 27 bm.. o 
godz. 5.30 odbedzie siO; walne zebranie Kola Rodziny 
Rezerwislów w sali Rady Powialowej w Slaroslwie. 
POdwiec.orek z taft
ml urządza 23 bm.. o godz_ 
S'lej popoi. Zw. Slrzclecki Oddz. leński w sali HOIelu 
Ko:lcluszki. Przygrywał: będzie doborowa orkieslra 
I'ozalem duło niespodzianek. 
PI ETRONK I. Rada Szkolna w Pletronka.h wy- 
d.ierża'" i drogą pub!icznego przelargu w dniu 26.go 
bm_ o godz. 3-ciej popoi. w szkole pielro(,skiei 
bu!ynek _szkolny Wr:lZ z budvnkami gospodarczemJ 
i ..grodem poloion}-m w SIUdZUlch. 
SO:OlO\\'"O. Wlec'orek to..arzyskl urządziła lul. 
Ochotn. Slrai Poi. Bawiono sie w milym nasiroju 
przy diwiękach doborowej orkiesiry. Wieczorek odbyl 
sie w ściśle zamknięlem kó'k". 
SMllO\\'"O. Akcia kiesIti posuchy przysląpila z 
pomoc1ł lut. gospodarzom, dOlkniętym roku ubieglego 


ąqrOH'ca 


'. _ --=ł 


c 


rOD 


. , 


ł.
 


klęską posuchy, wydając z ..Do
1U zicmiop
oclów" p. 
SIornowIcza przez Zarząd Grmnny w Kaczoracł-- 
poszkodowanym po kilka cenin. zb
źa, klóre w kaz. 
dym razie, Irzeba wydawcy po inlwa
h z"!r.ócll:. 
Zebranie KS,". M. Plenarne zebraOle IDlelsco"'

o 
Kal. SIOW. Mlodzieiy Męskiei, 
bedzie Sle w OIe- 
dziele, dnia 23 bm. po sumie w szkole . kal. 
Pouczaj'łCY wyklad wyglosi ks. p
ob. as
"le
l. .U
rasza 
sie o laskawe przybycie. GoścIe nule. wldZla'1I. . 
Wlec. VI' piąlek, dnia 14 bm. wlecz. na salI 
p. Jezierskiego, z inicjalywy Pow. Ko'a. LC?PP: w 
Chodzieiy, zwolano wiec z proJeklem zalozen,a Ko'a 
LOPP. na lul. lerenie. Wyklad na le
1 "Prz)'.z'a 
wojna" wyglosil kapilan p. Sroczyński z 
o: 
dzieiy, klóry z wielkiem napi;ciem ",)sluchala licZDle 
zeiJrana publiczność. 
Zaba..a M'odych Niemc6w. W. sobole, dnia IS bm. 
na sali p. Próchnickiego urządZI la lul. "Jungdeulsch 
Parlei" swą zabawe karnawalową pol'ł;"oną 
 przc: d - 
slawieniem leatralnem, w klórej W) lącznle brali udzIal 
Niemcy. . .. 
Srebrny Jubileusz. Jubileusz 2S.I
cIa pozYCJa 
!. 
ieńskiego obchodzi' w piąlek, dma 14 bm.. nuel- 
scowy gospodarz p. Hammling, ze swą ma.lżollk'l. Anną 
z Dep.ów. \V inlencji jubilalów odpraWII D11eJscowy 
ks. prob. Gerdner msze św. 
KACZORY. Zabawa po..stallc6w. Kolo Pows!ańcó... 
i \\" ojaków w Kaczorach. uządzilo w niedziele. .lnia 16 
bm. na sali p. Kujawy alrakcyjną zabawe Kar.awa- 
,,'w
 na klórej przygrywala doborowa orkieslra 
z Chodzieiy. W harmonijnym nasiroju ba..iono siC 
do rana. 


.",.. 


.' 
.... 


. .. 


... 


OPORZYN. Przedsta..ien'e ama:orskle, pod tyt.: lakicm, urzednikiem kolejowym z Damas'awka a P- 
,.Zemsla n'gana" urz1:1za dnia 23 IUlego lut. mlo- M:ulą W"gn"r6wną z lIIi'ł i y. 
!zieł o. P. przed.!awiellie Okgrane bedzie w 5aIi MOKRONOSY. Na łlubnym kobiercu. W śroie, 
parafjalnej w loniu. Program urozmaicony. 19. bm. zos!al poblogos'awiony w kościele parafj. 
SlOŁĘ2YN. potar. W dniu 13 bm. w maj
ności związek malieński przez ks. prob. Szulena po- 
Slo1ęiyn powsmł poiar. od lokomobili. Przy mló. miedzy p. JUlią Koszarkówną z 1II0kronos, a P- 
ceniu zapali'a sie s.odoła, nape'niona zboiem, klóra Slefanem Slrzyiewskim z RąbcZ) na. lyczymy 1\110- 
spalila sie doszczelnie. dej Parze na nowej drodze iycia szczl;ścia i blogo- 
slawieństwa Boiego. 
CZESZEWO. ZebranIe StronnIctwa Naro:lowego Na łlubnym kobiercu. We wlorek 18 bm. zoslał 
odby'o sie _ 14 bm. przy licznym udziale czlonków. poblogoslawlony związek małieński w kościel" parafj. 
Referat "'yg'osiJ sekretarz powialOWY p. Laiewski przez ks prob. Szuleria ponli
zy p. t\nle1ą An- 
z Wągrowca. druszki..wiczówną z Mokronos a p. Wladyslawem 
Walne zebranie KSM. %. odbylo sie w dniu 16 bm.. lIIaćkowiakiem z Smusze",a. Nowoieilcom na nowej 
w sali p. Nędziewicza przy licznym udziale czlonki6 drodze iycia "Szczęść Boże". 
Po sprawozdaaiu zarządu przysIąpiono do wyboru Zebranie Kat. SIOW. Mlodz. 9 bm. odbylo sie 
nowego zarządu klóry ukonslytuowal sie z prezeską zebranie KS:l1. M. Zebraniu przewodniczy I druh 
He1eną Slac
owiak6Yo'ną na czele, a .
Iepnie uchwa- prezlOS KOliński. Omawiano sprawy organizacyjne. 
\ono urządzIł: "!,
awe z prz.er\slaW1ernem pod tyt. KOPANINA. Grotny potar wybuchl w dniu 17 
"Poseł czy komlDlatZ" w dniu 23 IIIIeKo br. bm. wieczorem o godz. IS-Iej w majętności Ko- 
MIĄ2A. Na łlubnym kobiercu. W kościele parafjal- panina. Splonela doszczęlnie slodoła z ("alym za- 
nym w Kozielsku poblogoslawił ks. prob. Wojcie- ' pasem slomy i żyta. Rówlliei spalila siO; maszyna 
chowski związek malieński pomiedzy p. Wojciechem do mlócenia. 


Zw. Oficer6w Rezerwy Koło Szubłn. W rzwa. ek, Inslr. Gminy p. CzechO'lo.ski wyglosił refeni pl. ..Nie.. 
dnIa 27 lutego o godz. 20 odbo;dzie sie w Szubirue w ma dzisiaj wojska walczącego. a jest naród - 
hotelu .. Wielkopo:anki.' przy Placu Koście!nym zgo- walczący naród pod bronią". Po referacie nasląp,1a 
»nie z 16 paragr. s!atUtu Z. O. R. Walne zgroma- ohwiona dyskusJa. 
dzenie kola. W razie nieprzybycia odpowiedniei i- Zabawa karnawalowa Zw. Strzel. W ub. niedziele 
lości cz\onków polrzebnej do uch"",ł. odbo;dz'e sil; na sali p. Walczaka w Komelinie odbyła sie zabawa 
o godz_ 20.30 naslępne walne zgromadzenie, którego karnawalowa, urządzona przez Zarząd lw. SIrze1. 
uchwaly będ'l prawomocne. (ced) w ł-abiszynie-wsi. Czysly zysk przeznaczony został 
Zabawa policlL 15 bm.. w salach hOIelu Central- na urz'łdzenie świellicy oddzialu Związku Slrzel. 
nego odby'a sie doroczna zabawa taneczna, erządzo- R G 
na przez komilel zabawy pod prolektoratem p. Sla- ł.ANKOWICE. Zebranie ady minneJ. W czwar- 
rosły Pow. Józefa Dąbro....kiego. Bawiono sie "" mi- tek 13 bm. odbylo sie zebranie Rady Gminnej ł-ao- 
łym nasi roju do samego rana przy dźwiękach doboro- kowice. Rada Gminna stawila sie w ("alym kom- 
we, orkiestry 62 pp. Wlkp. z Bydgoszczy. (ced) plecie, to jest 16 radnych z p. poslem Szu\c,ewskim 
Zeb 'I z Chwaliszewa na czele. Zebranie zagaił p. wójt Bu- 
ranie Zarządu Pow. Zw. Slrzeleckiego. \ środe, dzi6ski z Lankowic. Na zebraniu uchwalono burliet 
12 bm. odb)lo sie w świellicy zebranie oddz. Z. S. 
ARNOLDOWO. Og61ne zebran.e KOlek mleJ;kicb I oraz omaw:ano inne sprawy gminne. Zebranie trwalo 
wlelskich LOPP. Odbylo sie w halela p. Sikory od godz. 14 d. 19.tej. 
zebranie zarządów KóI LOPP. (wiejskicb i miej- KOŁACZKOWO. Ch6r "Oldana" z Kołaczkowa 
słJch) ce1em. UfZ'łdzenia w dniu 23 lu!e$o zabawy urządzi I 9 bm. zabawe taneczną. polączoną z. przed- 
na za.1;:o
czeme karnawalu. \'1 sklad kOD11lelu weszli srawieniem pl. ..I'a naszej glebie". Bawiono siO; 
cz'onko.....e pos7czególnych zarzą:1ów. I Przf diwiekach doborowej orkieslry do rana. 
.ł.ABI
.zY
-W.EJ. Z_b
a'.e Ko.b 
 eg
 KolI 

pp_ BIELAW
. Z3bawa Rez. \) iDlego urząd
i'o lamt. 
\\ ub. medziele odbylo s'e w sali Zarządu Gmmilego Kolo Rezerwlslów zabawe taneczn1ł, na którel bawiono 
w Labiszyoie wsi plenarne zebranie Koła Kobiet. siO; do ranal 


z 


Szub..... 


oq""O 


Wyrok unlewinniai,CJ'. S'łd Okręg. w Gnieinie na 
sesji wyjazdowej w 3logilnie ro7palrywal sprawe kar- 
ną przeciwko Galasińskiemu Andzzejowi, rolnikowi 
z Kwieciszewa, oskarżonemu o falszywe obwinienie 
przed prokuralorem rolnika Kończala Ignacego o 
w..cz;ae w dWu 2 lipca ub. r. bójki z pomoc, u- 
iycia ostrego narzędzia, powodując w len sposób 
Irwałe zeszpecenie Iwarzy. Sąd po rozpoznaniu spra- 
wy doszedł do przekonania, ie iSlolnie sIroną za. 
czepną byl Kończal a nie oskarżony i orzekl wy. 
rok uniewinniający, a kosztami obciąz)'ł Skarb Pa6- 
siwa (tek) 
\Vykup grunl6w dziertawnych. Przypominamy, te 
osmteczn, termin skladania wniosków w sprawie u- 
wlaszaania drobnych dziedawców rolnych uplywa 
dnia I kwielnia br. Wszelkich informacyj w sprawach 
związanych z wykupem grunlów dzierżawionych przez 
drobnych dzierżawców rolnych (obszar do S ha) u- 
dziela Komisarz Ziemski wSlaroslwie powiaIOwym 
w Mogilnie we wtorki i czwartki od godz. ID-lej 
do 13-lej. (leli.) 
Z walnego zebrania Zw. Rezerw. Koło MogDno. 
Odbyte walne zebranie. Z. S. w sali hote1u ..:Ilono. 
pol" zagaii wiceprezes p. Marleńka. (OCZem sekre- 
tarz p. OSlrow&ki odcrytał Hold Helmanów. 1'0"')' 
sklad zarządu jesl następujący: pp.: prezes - Mar- 
teńka, wiceprezes - Nowicki Anlolll, sekretarz - 
Wo;sienki, skarbnik - Maluszewski, członek zarzą- 
du Bosiacki Slefan, zaś do komisji rew. weszli pp.: 
Drisiell, Markowski, Wolf Czesia... i Malyszka Cze- 
slaw. (tek) 
TRZEM2AL Kole'ła. W I ut. wio.ce chod.ił kl. 
Ko1aczkowski po kolędd-. O.iary, 1
ladane po:1czas 
koledy, przeznaczone -ą na odnowienie naszego ko'- 
dola 
Otwarde T. C. L W tych dniach zosIala otwar- 
ta wypoiyczalnia ksiąiek T. C. L. pod kier. p. Kra- 
kowskiego. Wypoiyczalnia olwarta w poniedziałki od 
godz 17-18 po poludniu. 
Zabawa Ochotn. Straiy Potarnel. W dniu 23 bm. 
Ocholnicza Strai Pozarna urządza w sali p. Wloda- 
rza przedslawienie anIalonkle Po przedstawieniu za- 
bawa lBrIeczna, polączona z róinemi niCłlpodzia.lkami. 
Przygrywal: będzie orkiesira doborowa. 
Kradziele. W nOC!}'" z 2 na 3 IUlego zakradli lie 
nieznani spra...cy do szopy rolnika r, . J..udwika Nie. 
wiadoll\&Jdego. Lupem zlodziei pod y czarne IZOry. 
SleclzlWo w lOku. W dniu 12 bm. zawitaJi nicprosze- 
ni goście do zabudowania p. Walentego MOlylCłlkie- 
go, gdzie skradzIOno 25 kur. 
RACICE. Poł6W ryb. Od kilku dni zaltu.1nieni 
50} rybacy przy polowie ryb w jez Goplo w okolicy 
Racic. Dnia 17 bm. na jeziorze Gopło wyloWlano 
około 35 ctr ryb r6łDeao Ptuaku. Jezioro jelll w 


posiadaniu państwa i ryby do tego czasu złowione 
zakupu je podobno iyd. (ji) 
BACHORCE. Z Slronnlctwa Narodo..ego. W nie- 
dziele. dnia 16 bm. o godz. 13 odby'o sie zebranie 
SIron. Narod. w Bachorcach. lebranlU prze....odni..ył 
kierownik placówki p. Krawczyk Leon. I'a zebraniu 
przemawial p. Brylowski z :o.logilna. Naslepne zebra. 
nie odbedzie sie dnia I. 3. o godz. IS. Iekoracja 
alonków mieczykami Chrobrego, klóra miala ojb)'ć 
fiie w dniu 16 bm., odbedzie sie dopiero IS marca tor 
Zebranie KSM.,". Dnia 16 bm.. o godz. n-lej od- 
by'o sie z ebranie Kat. SIOW. Mlodz. MesJ., w lokalu 
1'. Rózycklego w Bacborcach. Zebranie zagaił prezeo 
p. Roman Cichowl... Na zebraniu omawiano spra- 
"'"'I orKlnizacyjne. 
OSTJ
OWO N. GOPlEM. "Szewc eryllokrata". 010 
łylul sZluki tealralnej wyslawionej w ub. niedziele, 
przez tut. mlodziei KSM. M. w Ostrowie n. (;0- 
plem. SZluczka odegrana zosIala bardzo dobrze to 
tet amalorzy spotkali sie z niek'amaną bUrlą okLos. 
ków zcbranego audylorJum Reiy!crja lpocrywala 
"': rekach. organisly p. U rbanIaka, klóremu naleŹ)' 
.ł.e uzname. 
Odpust. W dniu 16 bm. odbył siO; w Oslrowie 
nad Goplem odpusI ś.... Waleniego, na którym bra\o 
udzial bardzo wielu paraf jan. 
SOKOLNIKI. Kradzie1 drobIU. Jednej zoslalnic). 
nocy w mi
jscowości Sokolniki, dotychczas niewykrvci 
sprawcy dokonali śmialej kradzieiy kur. Mianowicie 
na .zkode p. Brylowej skradziono 16 kur, a p. Lu. 
kieskiemu 14 kur. SIedziwo w toku. 
POLANOWICE. PrzedstawienIe I zabawa KSM. :t. 
23 bm urządza KSM. t. na sali p. BurzkoWlkiegn 
w Racicach przedslawienie amalorskie, połączone z 
zabawą Prosi siO; okoliczne spolecze611wo o liczne 
pr7vb) cie. 
po..r6t kL Kaczmarka. W sianie zdrowia b. 
wik. Kaczmarka nasląplia poprawa. To Id objął 
znowU ks. Kaczmarek obowiązki duszpaslerskie ku 
SZ(7
rej radovi swych paraf jan. 
RACICE. Z tycia Włołcianek. Ruchliwe K61ko WIo 
'cianck . urządzi!o !6 IUlego wieczorek karnawa'owy. 
k!ór:v cl....')'1 Sle IIczn'l frekwencją. 
KWIE:CISZEWO. Zuchwała badzie!. Do .abu- 
dowań . rol.nika H

rla. zam..w KwieClszewic.l-Iuay 
zakradli "le zlodzlcJ" I skradlI oko'o S Clr. koni. 
czyny oraz kilka nr. "'7.
n,,:y i iyla, og61nej war. 
IIŚcI 01.010 6O:J 71. Powladormony o kradzieiv poste- 
rum:k PI' w Ce''c'ch .....lC ąl cn'-r" C7De 
oc
odzenia 
WRONAWY. . Z iycla KS,,". M. W sobolc. dnia 
I
 bm przy",ąp,lo lut. Kal. SIOW. 
no"ziciy :l1(skieJ 
do .!óOlrwle.lzi 
'. a nazaJulrz do w'p;lnej leo- 
mun)ł św. W nled7lele, dnIa. 16 bm. urządzilo KSM. 
M. w '!.lasnym zakrCłli.e w ogn
k,! akademjo; paprelką 
c ObzJI CZłemaa!oIKI& MIąp1eD18 oc tram paljieła 


Piusa XI. Tre'ciwy referal "')'glosil- prezes oddziału 
B. G'owacki. TUlejszy oddzlal KSM. . M. u
zlłd.. 
niedziele dnia 23 IUlego \ br. w. sali p. No..... 
;owskiego przedstawienie arJaatonkie Jn. nK
jcio" 
komedja w l, akcie i ."Bla
k opęlany kr
l
h"iI1 
w jednym akcie ze śpiewami. Po przc: d .. aWI
Dlu II. 
bawa laneczna {"'lączona z r6ineml nlcsp-'!zlankarnJ. 
Pazalem o godz. 6 wiecz. Próba generaln:, w SUbol C 
dnia 22 bm. o godz. S. Chcesz. Sle uśm'
l:' przyjd' 
na plzedsla....u,nie. - Chcesz SIO; zabawIł: plzyjdJ 
na zabawe. .. J - 16 b 
ZebranIe KSM. :t. W niedZIele. . Ola m. po 
naboieńslwie odbylo sie w obec
oścl b. aSYSI. t... 
pieral}. zebranie KSM. l. Oddzlal Wro.'IIawy w uli 
p Nowakowskiego. Po do.śł: obszernym por-I'łdku 
obrad druchny zach;cone .do pracy w KSM. t. po- 
spieszyly w milym nasiroJu do swych J0'!ló w . 
Przedslawlenle Młodzieły w Pr,tnlcy. ,?nIa 16 bDl. 
urz'łdzila m'odzid pozaszkolna. pod klerowrtJC1
.elll 
nauczyciela w Buddach p. SWląlka prz
dsla.wle'lie 
amalorskie w szkole powszechnej .... Bu:1daeh. Ode. 
grana zosIala komedja w Irzech aklach pl. ..J e/lO 
kapralska mość.'. 
RZADKWIN. KSM. M. urządzilo 16 hm; na s.alc:. 
parafjalnej zabawo; karD!'walową, na klóreJ bawlo!lO 
sie bardzo ochoczo prawIe do rana. 
Dla bezrobotnych. Z inicjalYWY 
Viele
n. b. prob. 
Sollysińskiego bedą !" Iym Iygodnlu '
Ieraly MIot. 
POlki dalki żywnoścIowe.. Szan. . PanowIe IIOS
 Ił. 
i zamoiniejsi paraf janie Dlech Dle Nczo;.łzł olw .'-1 
len szlachetny cel. 


Z RVnorze....a - 
Pdskie gospodarstwo obi'll N:em16c, Prze! 
niedawnym czasem sprzedała 52 morgowe go- 
spodarstwo p. Damska BronisłaW13 z Slani
ławk1 
poIP. Szubin jakiemuś Niemcowi z Król.kowa. 
Bardzo ubolcwające jest to, te znajdą sjfJ 
zaw!.Ze tacy, kt6rzy swoją po
tadłość ;ddawaj, 
Niemcom. Napewno żaden Nlemix me _ sprze- 
dałby swego gospodarstwa Potakowl. Niedługo 
potrwa, a pra1l'do"odobni
 z
owu w R}narzewie 
jedno gospodarstwo przejdzie z rąk Polaka na 
własność Niemca. (t) . 
Z zebrania K61ka Rolniczego. W nledzlcl
 
dnia 26 stycmJa odbyło sle w sali p- Krz)'u. 
nowskiego zebranie K6łka Roln
::zego, które za- 
gaił wiceprezes Foc Jan, podając l.łrazem po. 
rządek obrad zebrania. Bardzo obsz
rnie oJra- 
cowany protokół odczytał s::krełarz p. Glirn): 
Stanisław_ W komunikatach oj
ytał p. 06rny 
w jaki sposób uprawiać łąki, zeb
 oslągnąt z 
nich jak najwie:cei korzyści. Dalej został wy
 
głoszony bardzo pouczający referat przez de- 
legata z Szubina p. t. ,,0 zadłutenlu sle: rolni- 
k6w." Nad referat
m po1l'stała bardzo oży- 
wiona dyskusia. DrlJg\ referat został wygło- 
szony przez POIP. Ki
rownika Szkólkl 9g ro d- 
ni::zej z Szubin3, kt6ry to podał szczegoły, ... 
jaki spos6b picl
gnowaf drzewka owocowe. Za. 
razem polecał drzewka za bardzo niską cene. 
Przy dużei i10ści członków oraz zabieraniu gło- 
SÓIP_ zebranie trwało 3 
z. (t) 
Z Na.'. - 
Walne zebranie Zw. Ofiur6w Rezerwy. 
 
Strzelnicy odbyło sl
 walne zebranie Z: O. R. 
Po zło
enlu szczeg6łowego sprawozdama przu 
uste:pujący zarząd oraz udzielenia temuż JX!. 
kwito1l'ania, przystąpiono do wyboru kom.sJI 
matki, 1t6rej! zadaniem było ust
Uć kandy
atury. 
do nowego Zarządu. ZebranJ jednogłośme za- 
akceptowali wysunie:tych kandy(latów przez ko- 
misje: m3tk
. Do zarządu weszl
 PP: por. Mar. 
ciniak jako prezes a kpt. We:slerskl, por. Ko- 
ciJanowski, por. Dr_ Raczyński, por. T uchołka, 
per. Wachowicz i por. Mazennt jako d31śi 
członkowie zarządu. 
Walne zebranie Kola na/tielsklego LOPP. 
Przed kilku dniamI odbyło si
 watne zebranie 
mlejsoo'tl'ego koła LOPP. Wybrano nowy za- 
rząd, kt6ry pozostał ten sam, co VI' roku ub. 
P. inż_ Grzebski wygłosił treściwy .referat o 
znaczeniu lotnictwa na wypadek wOJny. 
Walnr zebTanie. W ubiegłym tygodniu od- 
było si
 doroczne watne zebranie N. K S. 
..Czarni" 11' sali hotelu "Polonj3". Wybrano 
nowy zarząd, do którego weszli: pn;zes - 
mec. Krużycki, sekretarz - Kania LucJan, za. 
stepca - Marjan Czaplińskl, skarbnik - Sl 
Wełna, kierownik sekcji piłki nożnej - Al. 
Wolski, zaste:pca - Franciszek Ceigelmann, 
kierownik sekcji lekkoatletycmej - Henryk 
Pedzii1skl, zaste:pca - Klemens Biniakowski, 
kierownik sekci.i. młodzi
ów - F.r. Cdgell!'
nI!' 
kier
ulk sekc l l wodnej - Albm WardzInskl , 
zastepca - A fons Krauze, gospodarz - ł- 
Pieprz. I 
Wolka z 1.ydowskim ExpresSIm. Idąc śla- 
dem innych miast i Nakło rozpoCZ(ło walkt;l 
.z żydowskim piśmidłem "Express I1uslrowany" 
tnkjatywe: dało Meskie Zrzeszenie HarcerskIe. 
kt6re IP odezwie swej zwróciło sl
 do obywa- 
telstwa o bojkotowanie tego pIsma. Inne orga- 
ni7.acje przyłączyły si
 do tej akcji. Zamaczy.s 
należy, ze powytsza żydowska szmata rozchodzi 
la sle .. Nakle w ilościach powyżej 300 egz. 
Wynik zawodów ping-pongowych. Stara- 
niem miejsc. oddz. Przysp. Wojsk. Ko
let, 
zorganizowane zostały w ub. niedziele, dnia 9. 
bm. IP S.1ti gImnastycznej przy szkole nr. 1. 
zawody ping-pongowe pań o mistrzostwo m. 
Nakła. Wynik był naste:pujący: 1 miejsce I 
tytuł mistrzyni zdobyła Zof)3 Szudrowlczówna, 
wice-mislr:zynl Lucja Rutkowska, 3 miejsce Eu- 
genja Dyłowna. 
Walne zebralde Kola Przyjad61 Zw. SI". 
odbyłe. sie: IP ubiegłą. nledz\el
 w świetlicy Z. 
S. )lJasf&pił wybór now
go zarządu, który u. 
konstytuował siC nasll;pująCO: prezes - p. 
not. Knach. Jako dalsi członkowie w
lIl dO I 
zarządu p. d}r. Krąkowskl, p. Dr. Rajcwskl 
p. Owsiano'tl'ski. Komi
je: rewlL)'jną tWllr4 pp. 
Pietrzykow!oki, Drabiński I Łenckowskl. 
W KTodzie 1UJd.twlecklm krążą od pewnego 
czasu pogłoskI o rzekom} m prLyłliclenlu Na- 
kła do pow. bydgoskiego. Obywatclstwo na- 
klf'lskle wniosło energiczny protest, przedsta. 
wiając jednocześnie projekt utworzenia i?wła- 
tu nakidskiego z cześci powlal6w wyrzysklf;iO, 
bydgoskiego I slublń
kit'
o. ProtesI, podplsa' 
ny przez wSl}stkle orgamz.1cje społeczne, wy,- 
słano do p. Wojewody Pomańsklego { Pin& 
Ministra Spraw W",11
t\1y.ch. __' ..;..;;...-1
>>>
""""-ł ..-.- -- 


Str. !i 


Ze Ż,,'na 


.' ,i, 


j . 
jj} .,; 
\. 
., 
- 

. 
.J' 
11\ 


. \.
,' 


; 
.. 


.. 


Obrwatele' Niedługo. bo d
ia 12 I)1aja br. minie 
rocz
lca momentu g.dy przez ZIemie Polski ilkrą bly- 
UaWlcy przesz la wIeśĆ: "Marszalek J6zef Pilsudski 
me żyje". Chwila ta wyryla się glęboko i boleśnie 
.. lercu kaidego Polaka. Odszedł. bowiem czlo- 
wiek. kt6ry trudem i znojem, silą woli i .vytrwalościa 
w pracy rozkul wreszcie lańcuch kaj1ao, '" jaki Pol- 
alce zakuto. Wielkością swych ('zyn6w zaslużył na 
wieczną pamięć i wdzięczność pokoleiL 
N
ród Pol
ki. chcąc 
oć w cześci wyrazić ... 
fomue r
ln
1 t o, co czule. postan.-ił usy;ać ku 
Jego paml
1 
Oplec na Sowińcu, zbu:lować pomnik 
... WarszaWIe I ufundować grobowiec ... Wilnie. Pod 
WfS?kim pro!ektoratem Pana PrezydeDl:a Rzp'i,ei zor- 
!tanlzowano lut Naczelny Komitet uczczenia pamięci 
Idars
łka J6ze!a 
ilsudskiego. którego celem jesl 
zebranIe odpow,ednich fundusz6w. l na ziemi Pa- 
Jucldej utworzono Komitet Powiatowy" uczczenia J"1 
mięci 
ielkiego Wodza, kt6rego sklad osobowy 
przed
tawla Sle nastqlując;:o: P r e z, d j u m: Prze- 
wodnIczący - ,!,ecenas Edmund Rozwadowski, fne- 
wodnlczą
y Powiatowego Komitetu Przyjaci61 Zw. 
Strzeleckiego na powiat iniński - lnin. I wice- 
prezes - dyr. Zygmunt Kinel. prezes Związku 
Oficer6w Rez. i Związku Rezerwist6w - lnin I' 
wiceprezes - Wladyslaw Balski, czlonek Zaf7ąj
 
Związla: Weter.. i Powst. Nar. piezes Chrześć. ZjeJn. 
Rze'!'. - 
nan.. sekretarz - kierownik szkoly 
Marian 
ski. ..",eprezes Zarządu Pow:atowego Zw 
S.trzeleckiego -:- lnin. zastepca - 'Bosiacki Sta- 
nlsla.... nauczyciel szkoly powszechnej _ lnin, skarJ;- 
mk - Szymański Wiktor. dyr. KKO. - lnin. 
zastępca .- Zieliński Marjan, kasjer KKO. - lnin 
Czlonkowle Prezydjum - Tadł:usz ł-akinski. sera'Ol 
R. P., ziemianin. w6jt - Nadborowo, Antoni Michal- 
lki. posel na Sejm R P.. rolnik - Lysinin 
Lisiecki Stefan. w6jt - Rogowo. l\iezgoda J'
ze{ 
w6jt - Janowiec. Czlonkow.e Komitetu: - 19na
y 
W..)ek, starOSta powiatowy - %nin Ot. Waclaw !ko- 
nieany, prezes Zw. \Vet. Pows
. Nar. - lnin, 
Rejent SteCan Dunajski Pre7es Lig; MOl»kiej i Ko- 
Ionjalnej - lnin. Kopczyński FranCiszek - ku- 
piec, radny miejski - lnin,. PiwJ);cld Tadeusz, na- 
czelnik Urzędu Skarbowego - %nin. Rejent Bross 
).[arjan, Wiceburmistrz miasta lnina, .wic
prezes P.Z. 
Zach. - lnin, Piechowiak Florjaq,. rolnik, w6jt 
Bialożewin, Slomka Jan, dyr. gimnazjum - Znin. 
Sędzia Kolodziejczak Boguslaw, naczdnilt Sąuu Grodz. 
"kiego - lnin. Wrycza Piotr. naczelnik Uf7ęiu 
Poczt. i Tel. - lnin, Joachimowski Teodor. .ech- 
mistrz c.echu netn. - !nin. Mnichowski Piorr plezes 
c:Jdzialu Zw. IBwalidów. Wojennych - lnin, Inż. 
Rosochowicz l aD, nadleśniczy Państwqwy - Gołąbki. 
Gramse Karo, dziertawca domeny, "!Ó!t - Gąawa. 
Aniela Dunajska, przewoon. OPWK. .io OK. - lnin. 
S...ierczewska Zofja, prze.... Kob LOPP. Kobiet - 
lnU.. Sobczak Franciszek. rolnik. w6j" - Gościeszyn. 
SwierczewSki łłenr)k. prezes Zarządu ,litr. -Zw. Stne!. 

 lnin. Nyka Ignacy. rolnik. w6jl lnin. l\iecb 


...- 


..... 
Str. 5 ł 


'"'\-t....

. .--- --- 
F"PIPJUCZ A"NI
 NIed.meIa, dnia 23 lutego 19M 1'. --.--. 


... księdze ..;eczystej ofiarodawc6... nie .abraknie 

nego . obywatela, aby pokolenia, kt6re przyjda 
nl
 powlt
dzlaly, ie ojcowie ich nie umieli ocenił 
z
lug Tego, kt6ry Polske wskrzesił i wykuł jej gra. 
OJce. 
Ofia.,. nalety skladać na specjalne listy składek 
nadesiane . przez Na",;elny 
omi'et. kt6re powierzone 
będą męzom zaufa'"a CI zaś zwracać lie będą 
bezpv'rednio do obywateli. 
Za prezydjum: 
(-) Ro:zwadowski Edmund - Prezes Kom. Po.... 
(-) Zalski MarjaD - sekre'.arz Kom. Pow. 
RewIa Rozmallolcllll 
Przy telefoniel 
- Hallol Taki Ja m6w1e osobiściel 
Czy cieszy mnie? No. chyba I Oczywiściel 
Co? Bal? Cudownyll A "Re...;a?" - 
Tu brak mi sl6wl Nie. to lIie frazes ani 
pochlebsrwol 
Co prosze? Nie rozumiem zn6w... ach walc?? 
Będzie bajeczny ten "Wlede/lskl ..alczyk 
na trzy pas!" 
Bacmole Hodowcy Konia Szbchetnelo. Powiatowe 
Kc;lo Hodowców Konia Szlachetnego powiatu żniń- 
s!iego podaje do wiadomości PT. Hodowcom ko- 
ma, kl6rzy mieli zareJ;rezemo...ać swe klacze w miei- 
scach spędu: lanowIe; - Rogowo i Gokieszyn, 
... celu zakwalifIkowania takowych przez Komi,je 
do rejestracji. że Komisja kwalifikująca klacze do 
rejestacji. z powodu śnieżycy i utworzenia .ię du- 
żych zasp śnieżnych, do tych miejsc spęJu nie mo- 
gla dotrzeć i m usiala od dalszego urzędowania 01. 
.t

ić. No'!y termin spedu. 
aczy .dla okolic tych 
mlelscowo
l. podanycb. wyzel. gdzie Kumisja nie 
mogb dOlec
ać,. zOSlame WYZDacrony przypuszczaJnie 
w . końcu kWletJll3. wzgl. na początku maja, o czem 
z:unteresowanych P.T. Hodowc6w kon'a zawiadomi 
Powiatowe Kolo Hodowców Konia Szlachetnego. 
P. T. Hodowcó... konia, kt6rych klacze zostaly 
zareit;StroW\aDe. !" 
t6.rzy nie uiścil! opbty. 
 nie, wzy- 
wa SIę do wnieslema opiaty rejestracYjnej do dnia 
I marca 36 r. ebranle rodzicielskie w GimnazJum. W niedzielt;. 
dnia 23 lutego br., odbędzie się ... GimJLlZ jum 
po nabożeństwie szkolnem o godz. lO-tej zebranie 
rodzicielskie, po którem udzielać sie będzie infor- 
macyj o zachowaniu sie i po5!epacb w nauce mlo. 
dzieży g;rnnazjalnej. - Dyrekcja Zakladu uprasza 
o jak najliczniejszy udział ... zebraniu i konCeren- 
c jach wywiadowczych. 
Z ekranu. Wczoraj odbyło się otwarcie nowego 
kina ..Bajka". Na pierwszy program wy(wietlano 
piekny film pl. "Miljon na uliC).... Udział gości był 
duś/: liczny, co jest dowodem, ie nowoorwane kino 
cieszyć sie będzie wielkiem powodzeniem. - XaS'ępny 
program ... czwartek. Wyświetlony będzie pieknv 
film hiszpa6ski pt. "Banita". Szczególy .... nast. 
numerach. 


Kun dla członk6w Kierownictw KSM. M. Okręgu 
PałuckJego .. 2ninie. Staraniem Kierownictwa 0- 
kregu KSM. M. odbędzie się w niedziele, dnia 
23 lutego 36 r. kurs dla czlonków Kierownictw 
Kat. Stowarzyszeń MIodzieży Meskiej Okregu Pa- 
luckiego. Na powyższy kurs zobowiązane są wydele- 
gować wszys:kie Oddzialy swych czlonk6... Zarzą. 
duo Kurs prowadzić będzie delegat z Centrali, komen- 
dant p. Goćwińsld z Poznania. Początek kursu pun- 
ktualnie o godz. 1,30 popoI. w sali p. Smorow- 
skiego. w lninie. przy ul. Pocztowej 9. U względu 
na bardzo ..ażne sprawy obowiązek przybycia wszyst- 
kich czlonk8w zarządu konieczny. Got6wl 
Kierownictwo Okregu KSM. M. Okregu Paluckiego 
w 2ninie. 


.....

 


K61ko WJo!clanek Jarouewo un,dza w niedziele. 
dnia 23 lute$o br. ... salce parafjalnej o godz. 9.30 
przed poIudn,em swoje miesięczne zebranie, na kt6re 
...szystkie czlonkinie zaprasza zarząd. 


BacznOle CElonkow'e Wlelkp. Tow. K6łek Rolnl- 
czycb powiatu łni/lsklelo. W czwartek. dnia 27 2. 
br. o godz. II na lali p. Kausa ... lninie odl,edzie 
się powiatowe zebranie Członkó... Kólek Rolnk'ycb 
w nast. porządku: I. Zagajenie. 2. ReCeral inż. Sta- 
leńskiegd z \V. I. R. na temat: ..Uprawa roślin pa- 
stewnych, ich upasanie i zakiszanie". 3. Dyskusja. 
4. ReCerat mgr. Frankowskiegoa z W. I. R. na temat: 
"Nowe wydane ustawy oddluieniowe". 5. Dy- 
.kusja. 6. Wolne glosy 7 Zakończenie. Dnia 
4 marca br. o godz. II na lali p. Górnego w lni- 
nie odbędzie się zebranie Czlonk6w Rady Oddzialu 
Pow.. Prezesów Kólek Rolniczych i wybranych de- 
legat6w na walne zgromadzenie W. T. K. R. 
Poznaniu ... roku 1935, ... kt6rem wetroie ndzial z 
Centrali p. Naczelnik Mayer. 
Zebranie ..łakldell nleruchomołcl. W dniu 19 
stycznia '936 r. pod przewodnictwem prezesa p. 
Franciszka Wabicha odbylo się plenarne zebranie 
Stowarzyszenia \Vlaśclcieli Nieruchomości ... lninie. 
Na zaproszenie zarzą:lu ... zebraniu wzieli udzial 
czlonkowie za
du St. \V. N. z InowTOclawia w 1- 
sobach: pp. radcy St. Szarzy6skiego i W. Szklar- 
skiego oraz pokrewnych stowarzyszeniu miast pow. 
ini6skiego. Przedmiotem obrad byly nastepujące .pra 
wy: J;odatkowe, ubezpieczeń od wypadk6w, komi- 
niarskie i oddluieniowe wlasności nieruchomości miej- 
skiej. P. radca Szarzyński omówi I sprawy orgam- 
zacyjne. przyczem podniósl korzyści. wynikające z 
przynaletności do organizacji. do kl6r
j powinien 
każdy "Iaściciel niemchomości należeć. Prelegent po- 
mszyl ob"ną dochodowofć nierucl:OIBości bylej dziel- 
niC)' pruskiej, kt6ra wynosi zaledwie 48 proc. czynszu 
przedwojennego, a obciążenia w stosunku do okresu 
przedwojennego wzrosly kilkakrotnie, a ... niekt6- 
rych wypadkach przekraczają dochody z niemcho. 
mości Sprawę podjetej akcji ... kierunku oddlnżenia 
miejskiej własności niemchomej reCerowal p. Sz
ar- 
ski Celem zebrania szczeg610wego materjału inCor- 
macyjnego z zakresu zadłużenia hipot..cznego i in- 
nych zadlużeń właścicieli domów, rozesłano ankiety 
do wypelnienia. Po dluższej dy.kusji przyjęto jedno- 
glośnie uchwalę domagania sie roz.zerzenia ustaw od- 
dlużeniowych, obejmujących rolników takie na wbś. 
cicieli nieruchomości miejskich. Uchwalono naste' 
pującą rezolucję: (Stowarzyszenie \VI. Niemchomoś- 
ci w lninie na posiedzeniu, odbytem ... dniu 19 l 
br. jednoglośnie uchwala nastepującą rezolucje: doma- 
gamy się stanowczego oddlużenia własności merucho- 
mości miejskiej analog;cznie do oddluienia przepro- 
wadzonego ... stosunku do rolników). Omawiano spra 
"'y podatkowe. zalecane czlonkom do ubezpiecz
nia 
się od wypadk6w oraz nadmiernych opiat kominiar- 
skich. Nadmienić wypada. ie taryfa kominidrska w 
lninie jest oprzeszlo 100 proc. wyższa, aniieli w 
Bydgoszczy. Polecono zarządowi zaprosić tutejsTego 
mistrza kominiarsklego na zebranie zarzą.du. celem 
uzyskania zniżki opiat dla alonków ... drodze Ł."zpo. 
'średniej penraktacji. \V wolnych glosach porus.ono 
sprawę jarmark6... ... mieście lninie. Jak wykazano. 
jarmarki nie mają na tut. terenie racji bytu i są 
szkodliwe dla spoleczeństwa, albowiem sprzedaje sie 
ta'Tl tandete, niejednokrotnie towar pochodzenia z 
kradzieży lub też uciekający przed upadlości
. wy- 
woią bezproduktywnie got6wke bez oplacenia. na. 
leinych podatków, wpływają ujemnie na obrót i 
dochód tutejszych interes1w i miasta zwiekszają bez- 
robocie i zmniejszają wyplacalność lokatorów wlaś' 
cicieli interes6w. \V końcu poruszono sprawe odna!- 
mowania lokali i mieszkań żydom. pie,nując w o. 
str)cb slowach tych ",Iaścicieli domów. kt6rzy wyła. 
mują s:o z pod obowiązku naro:lowego przeciwdzia- 
lania ekspansji żydo....kiej. Slubując, ie żaden czlo- 
nek Tow. Wlak Dom6... w %ninie me odnajmie 
żydom ani lokalu ani mieszkań.. 
Sprawozdanie z walnego zebran!a Kobicoelo X...'3 
LOPP. w 2nlnle. Walne zebranie Ko!. Kola L. 


ZYGFRYD KOWALKOWSKI stwo .b)'łoby wprawdzie wspruni.ałe, ale 

ói z tego, ki.edy Fin i tak czuł, te 
.st 
pobity. PrzyjiŚd.e do mety Polaka v.-y- 
wa-doby wielkie wrażenie, a1e dla pu- 
bliczności występ jego w dniu właści- 
wych igrzysk nie .byłby bynaj.mmej sen- 
sacją, a on chci.ał publiezności spra- 
wić przyjemność w dniu zawodów. 
ALe Fin ni.ech S".n: przekona, te on 
właściwie jest zwyc
zcą - pom
'ślał- 
i nadał jeździe swej sza1cńcze zaiste 
tempo. Bez trudności minął go i na 
dwicici.e metrów pr7£.d metą skręeJ' 
nagLe v..bok z wytkniętej trasy 
 tym 
samym tcmpem zdobył pobli5kiewzg6- 
rlJe, g:nąc za nim. 
Fin doszedł do mety i przekonał się, 
że pobił rekord światowy o cztery mi- 
nuty. Ciężko w)'waJczony llJowy rekord 
ś\\ialowy i tak me mógł zostać uman)', 
bowiem nie było :nikogo, I..--łórybr Cl'.3S 
ten mierzy!. 
Fin zresztą mial iiJnne zmartwieni('. 
wszelkimi silami starał się dov.iedzicć, 
kto 'był owym narciarzem, który, :mi- 
nąwszy go, nagle zrezygnował z zwy- 
cięstwa jadqc w !bok. Cale popołudniu 
stracił chodząc po wszystkich druży- 
nach, które przyjechały n.a igrzyska. 
nigdzie jednak nie ma'lazł poszukiwa- 
nego przez siebie narciarza. 
Kierow'nictw'O drużyny polskiej było 
niezadowo1lOlne z Orliński.cgo. Jed.'u 
dzkl\ pośw
ił treni:n".T()Vti i ZlroWU nie 
TI!S1}ał sł
 wca}c. 
Zagrożono mu nj,eoopuslICrenirm do 
zawodów, jei.cli nie zacznie trenować, 
leocz on oświadczył, że me chce się prze- 
mf,'Czać i. stąd nie rusza na "trl"uing. 
Pod napoN'm kierownika w)Tuszył na 
trening, J.ocz jawa jego .byla tak dziwną. 
te kieroW'nidwo nic sobie nie obiecy- 
wało z niego. Jrehał ną końcu dru- 
żyny i :biegu ni-e ukończył, bo kilka set 
metrów przed mc
 zjechał z toru. 
Wszyscy Ibyli na nIego oburzeni. p.()- 
.bił przecież w kraju wspaniałyeh mi- 
strzów a teraz nic z siebie me umiał 
dat. Było jednak jut zap6ino wZYW:łe 
na jego miejsce k
 z kraju. 
Bez nadzici w zwycięstwo sta:n-ę1a dru- 
t)-na po}Ska ua starcie. Dwu 'było łu- 
dZI, którzy sie:łOO nawzajem szukali, 
FiD i Orliński. Wkońcu znaletli sichie. 


kowela 


niedzielna .. p ałuczanlna. 1 
lHistrz 


Długo czekali wszyscy na śnieg, a.by niejsi przyspieszać tempo i wówczas I»- 
w pełni przystąpić do tr-'"llilllgu i zbadać woli zaczęły s:ę okazywać różnice. 
"5wojc motliiwości a zarazem dowiedrix Spoglądający na stQper najlcpszy za- 
się coś o m:n:iw.ościach przeciwników, worlnik był zadowolony z tempa, jakie 
kt6r)'ch przecież tyle przy}echało na udało mu się nadać bicgowi i z zadowo- 
Olimpijskiie Igrzyska Zimow'e. leni.em obejorzał si'ę na reszl
, k-icdy ku 
. Dużo pracy włożył k.iero\\ nik każdej swcmu ździwieniu zobaczył owe.go n1e- 
ekspedycji w trcnmg i szkolenie swych ma:nego im narciarza, jak z spoklQjem 
ludZi, ale wszystkim zrzedły zupełnie zupełnie r6wni.utko szedł, powo.li mi- 
iIIliID.ykiedy zobaczy Iii drużyny krajów nąwszy już trzech Finów naprzód. Je- 
ska:ndvnawsk:ch, które chyżo mknęły szcze dwóch m:nie a potem mnie :będ..zie 
po ś
eż.ej pokrywie ŚI1Ii.eglOl'Wlfj, wyka- sicdział na karku, oto 00 sobie lIś"ia- 
zując zupcłne opanowanIe a zar.awt"m domi-ł i porwał go szary strach. Zano- 
szybkość, o J..--łórcj niko;nu nie śniŁ.) siło się na pob;cie rek,()l"du iŚwu'ato\V'go, 
si
 tutaj. '\ a .tu jakiś pęlak got6w pobić jego dru- 
NajwiQCcj jednak tdzil\\iem :byli WS7Y- żynę. 
sey tern, w as polskiego narci.arstwa Przyspieszył .tempa i przez całe h) 
BrOlJl:sław Orliński, świeżo OllkIJ1y ta- kilometrów nie miał odwagi obejrzyć 
lent, który w cią.,trU ;miesiąca pobił się. Spoj'l"'zał na stoper. Na 40 kiLome- 
wszystkich staTych, rutynowanych nar- .
rze łbył już pewien, te pobije rckord 
ciaa-zy i w ten sposób zakwaldfikowal światowy, v.icd.mał, że przy takim cza- 
s
ę do drużmy olimpijskiej nic tr("l1ujc sie OD powin'1cn być zdobywcą zlowgo 
lbynajmniej,W a tylko przygląda si-ę tr.e- mcdalu w .tej konkurencji. Sam nie 
ni11gom innych kużyn. rr. wierzył., ile sił posiada w sobie. Jcździł 
AUmtv 
óral nie zważał !bynaj,mni.cj na j'uż lata całe i takiego s1J3.leńC1JCgo tcm- 
wszvstkje s!nwa oburzenia, jak
 mu pa jeszcze nigdy nie rozwiną!. 
nie . sllCzęlził uikt, a włóczył silę całe ZadowoJlOll1y obejTzał si-ę i ku swemu 
dnie i na różnych md.ej-scach dłngi.ej, prrerażel1iu nic zobaczył za sobą niloo- 
!bo 50 kiłolUctrow-cj trasy, obserwował go z swej- drużyny, tylko dwadzieścia 
Lnnych a wcale nie jdd7Ji1. metr6w za nim jechał r6wniutko ów 
Na pytania ki'Of'ow:nlikÓ\v: oświadczył, nicZl13!11Y nikomu narciarz z uśmicch J 
!te trening rozpocznie dopJJ('ro na trzy n;
tą twarzą. 
Zamknął si-ę w sobie i znov."U p
woli 
doni przed hi.egiem. 
. Jut wszyscy tałowali, te wo
le za- zac
ął przysp!e-SZ3ć. Rekord światowy 
IbraJi takiego zawodndka kiedy tell rre- padni.c., a1e :ten pętak got6w przyjść o 
czyw.i.ście w trzecim dniu przed zawo- kilka me'lr6w za nim !i zwycięstwo hę- 
darni wyjął sJ.rz
tnie schowane narty dzi.e wyglądalo na ciQżko \\")'w.a.l.crolle. 
własnych rąk swych dzieło i stanął na Ostatni.e kilometry mia.ły sre
g trud- 
slaJrCie razem z -dru:Z\'ną Fin6w. ności tcrc.uowych, b też Fin liezył na 
Trn saUl człowiek, 'którego spotykali to, re może tutaj zgubi swego prrociw- 
codzjeIIalic na trasie przyglądającego się uika, kt6rego przecie! nikt nic \"\idział 
im citka",i.e, dzi
aj z nartami obok :tutaj zjeżdżająccgo na nartach. Sk
lł 
nich zaciekawli.ł wsz\'stkich. Kie było nawet lekko mi4;:dzy kamienie, lecz kic- 
j£1lnak czasu, rusz)'ii a \Waz z nimi Iv rzucił okiem za si.ebie i zobaczył, te 
ów nicz:naJ!1.Y im naroiarz. p
zeciW11ik byna,jmniej nie v.")'brał tej 
Wnet zapomni'li wszyscy o nim po.- drogi a wł
e t
, którq F1now
e .jcs
- 
rwnni szałem walki. skoJ1ceulrowawszy cze wczoraj 
ah za najlepszą, 
uz .rno 
cały umysł swój, aby nie w,jechać na , usił
wał . 'I1abLerać s
ego 
roocl\\1Illka. 
jaką
 przcszkod
. Pi{"l"ws.zc kit .IIDctry \\ sp'runl.ała walk;
 ,łak
. pL
r\"\ szy raz 
jochali 
upą i mi'lDo szaleliczego tempa w tYCIU p
zechodzil Odm
k1, rozgrzała 
wszyscy jak.oś trzvma1i s.ę razem. Kic- mu Jcrew l czuł, te po1!"aIl. bez tnJdr:o- 
d
 min
li jut poło'w
 tra&): .
acz
1i sil. ści minąć SW
 prZ8Cl\\".IUka. ZW
"Oł1t aj
[lna panorama WU
D
U 
Wspaniale pi
kn.a - :bajeczna, a jed- 
nak prawdziwa panorama Bli5kiego 
Wschodu wśród czarującej wi.osny pa- 
IC!Ytyńskiej, panorama pełna cudów 
smuki starochrześoijańskjej, arabskiej, 
helleńskicj li. turcckJej przewi.nie si
 
przed oczyma zachwyconych ucze:stni- 
kÓ\\' pielgrzymki d.o Ziemi Swiętej, oc- 
gruniww3D.l'j przez Djec. Inst).tut Akcp 
K3Itolickiej w Lub1ilI1ie pod protektora- 
tcm J. E. Ks. Biskupa Adolfa JoLowic- 
kiego. 
\V programie: Jeruzalem, Nazaret. 
Morze 
13lrtwe, Góra Tabor, jezilOro Ty- 
bcrjackie, Kafarnaum, Gene.zaret, Ka- 
na G
ilej.ska, Góra KArmel, Ateny, Kon- 
statntyno-pot 
Cena 875 zł. Czas tł-\\'an:a: 14. 4. do 
5. 5. Zap:sy: Djec. Instytut Akc}.t Ka.- 
tol'ickiej w LublJini.c, Zie:O'l1a 3. Fra:noo- 
po.I., Warszawa. 
[azo\\ieck.a 9. 
..G........................... 


O. P. P. ... lninie odb)lo się daia 11 lutego 1936 r. 
o godz. 17 ... sali Rady Miejskiej. w obe::nośc; 
17 czlonkiń i instruktora p. Goszczyńskiejl'o. Po za- 
gajeniu przez prezeskę p. Swierczewską t odczytaniu 
przez sekretarkę p. Zemmler6wnę sprawozdania z 
oS'atn;,go ...ajn .g
 .e
rania, nastąpił W) b5r rrezyJjwn. 
Przewodniczącą z06tala p. Onzolo..a. protok. p. Som- 
brawska. Sprawozdania zarządu Kola: szczeg610we 
sprawozdanie z dzialalności Kola zdała p. prez-.U 
Zebrań odbylo sie cztery, Kolo brało udzial w Ty- 
godniu LOPP., urządzi lo dla swych czlonkiń eie. 
mentarny kurs LOPP. i wsp6lnie z CzeC\onym Kny- 
żem ""ądzilo ..abawe, z kt6rej 1/4 dochodu. tj. 
53,72 zł przypadlo Kołu. I\astępnie zdaly "Prawoz- 
dania: pp. sekretarka, skarbniczka i Komisja Rewi- 
zyjna. Saldo do dnia II lutego 1936 r. wyDOIli 
zł 41,42. Komisja zastala wszystko we wzorowym 
porządku. Na wniosek jej udzielila zarząd"wi absolu- 
torjum, poczem nastąpi I wybór nowego zarządlL 
Prezeską zosrala p. \Vyrybkowska. reszta zarząiu 
zostala na stanoWIsku bez zmiany. Jako trzeciego 
czlonka Komisji Rewi7
jnej "'Ybrano p. Starko Sklad 
zarządu Koła: Prezeska - \Vyrybkowsk.1 Danuta. 
wiceprezeska - Ksycka Anna, sekretarka - Zemm- 
ler6wna Marja, skarbniczka - Kończa16wna Anna, 
Komisja Rewizyjna: Dunajska Ani"la, Smoczykowa 
Kazimiera, Stark Prakseda. Delegatką na ,,'alne 
zebranie Zarządu Obwodowego, kt6re odbędzie lie w 
Starostwie. zostab wybraną p. Wyrybkowska. Na- 
stepnie p. Prezeska odczytala preliminarz b',Jietowy. 
kt6ry zostal przyj;ty: po odeslaniu skladek do wn- 
trali i zaplaceniu r6żnych wydatk6... zostaje ... ka3i. 
zł 50,-. kt6re to zloione zostaną na ksiąieczkO 
oszczędnościową ... KKO. Po zebraniu wiekszej s"my 
zakupi Kolo sprzęt przeciwgazowy, jaJe maski ilp. 
Bardzo ciekawy referat odczytala p. Wyrybkowska 
pt. ..Wsp6ludzial kobiet ... OPLG." ubrania od- 
bywać się będą raz ... miesiącu, pierw..a czCŚ t 
zebrania będzie oficjalna, a druga rozrywko-. O 
zebraniach podawać sie będzie ty;ko ... miejsco,.ej 
prasie. a nie jak dotychczas przez kuzend
 Koło 
urządzi ponownie elementarny kurs 20 god7.inn
 L 
O. P. P. W kursie mogą brać r6wniet udzial panie 
nienaieiące do Kola. P. p'rezeslta. dziekując p. Prze- 
..odniczącej zebrania, zebranie zak06czyb. M. S. 


..... 


Oni wiedzieli., te !b6j o zwycięstwo ro- 
zegra się pomiędzy nimi. t 
Start. :-1 t 


Rusz)"ła falanga narciarzy w szalo- 
nym temp:e po zwycięstwo. F
ie 
spodziewaH: się, te ich mistrz zoobę:lzie 
dla n:ch złoty medal oliimpijoski, tyllro 
on sam nie wierzył w to, 
Prz£dwnika m6gł pokonać nie na fi- 
n:szu, 00 jut miał możność .przekona- 
ni.a silę, że ten jest. szybszy.. On posta- 
nav.ił z miejsca zgu1bjć go. Tcmpo, ja- 
kim ruszył, przeraziło z miej5Ca jego 
rodaków. Już na drugim kilome1rze 
szedł pioerwszy. Za ni:m w odlc.głoki 
330 metrów reszta. Zgromadzona przy. 
starcie pu.blilc.zność telefoni.cm1iJC dowie- 
działa si.ę o tem i z miejsca przyjmowa- 
ła wszolkie zakłady, że Fin bQdzic pierw 
szy i przyspieszył jeszcze tempa, Iec.z: 
o dwadzieścia metr6w za nim szedł nu- 
mer 56, ktoś z drużyny polskiej. Siód- 
my kilometr przyniósł w
ększą niespo- 
dziatkI:. :Do tam pierwszy był nr. 56. 
Co kitometr przetclef.oowwa!llc spra"\\'O- 
7Jda:n.ia przynosiły, że nr. 56 przyspie- 
s.zył tempo, zwiększył od1-ogłl.)'ść i nic 
nie "WskaZ\"wało, że osłabnie. Dwu je. 
chało na Czele 'W odległości trZI€'Ch ki- 
lometrów przed czołową grupą 1Dr. 56 
a kilometr za nim F.illt. Kicrowmcv eks- 
pedycyj osłupieli. Skąll wziĄł się laki 
przoch\"nik w drużynie pokkiej. Kie- 
rownik ekspedycji polsklej tłumaczył 
wszystkim, te to góral Orliński, z któ- 
IJ"ItI miał naj\\ioęcej klopotów, 00 tylkQ 
raz jeden trenował tutaj. I 
I 


. 


. 


. 


S7IDer przes7edł po zebranych, bo w 
dali pokazał si
 mały punkcik. To je-- 
chał w szalm
'1U tcmpic zwyci
zca w 
biegu na 50 kilomclrÓ\\-, zdobywca zło- 
tego med.ału, mistrz świala, kt6Q' ostat- 
ni rckord pobił o 9 minut., Polak Bro- 
nisław Orliński. 
Ok.laski niemilkn1Ce przywitały zwy- 
cięzoę. na masreie załopotala f1a
a bia- 
ło-czeł-\\"(m.a i I'
egł si.ę h
mn "Jcs
 
Po!ska nie zgml:ła'.. 
Zwycięstwo Polaka byLo bez apelacyj.: 
ne. G6ral Orliński podpatrz).ł dobrze' 
trening Finów, kiedy zdobył nad ich 
mistrzem przewag
 -4 minut. _ . \
>>>
'Sh:. 6. 


. !II ...
 


p'.;P,
r.;UOZANIN" Niedziela, dnia 23 lułego 
E.. r.  Str.. 6 


Z;BVdqoszczV 
r Kina w Bydgos.zczy. ApoTIO: ..Dawid Copperfield". 
"dria: ..Bohalerki forl"'. Kris!al: ..Kalany"ka". Ma. 
J"ysieńka: ..Icb noce". Rewja: "Pieniądr". 
Mlalr
a Byd(,.ay w bobie. W 
tek, 28 bm. 
roapoczyNIją się w sali Strzelnicy misuzostw:. Byd- 
Kos.".y ... boksie. Starluj" bokserzy z Astorji. Po- 
lonji, KPW., Ka
l. Gwiazda, Sokól I i nieslo- 
warzysrellL Tegorocme miolno&twa zapowiadają się 
bardzo ialeresująco. Finaly odbr,:;d" się w niedzielę, 
dnia 1 ""","ca br. 
lillnOSlWa orgam.uje "Aslorja". 
POłar. \V skutek wadliwej budowy pieca, wybuchJ 
poiar w mieszkaniu p. Jana' 
ńskiego przy ul 
KonopnicJ.:ioj 12. Zwezwana s!tai poiarna musiala 
rrywal: calą nieotUal pordlogę. Akcja. ratownicza rrwala 
zrywal: calą nieomal podłogo. Akcja ralownicza .rwala 
1M skutek zniszcEenia rzeczy ",od... 
Buduimy woły. Dnia 23 bm. O godz. 11 odbędzie 
siO w auli Pańslwowego Cimnazjum im. M. J. 
l'iłsudskicgo pny pl. Wolhości :tłobranie walne Ko- 
mitetu Obwodowego Tow. Pop. Bud. Publ. Szk. 
1'0,..sz. w Bydgoszczy. 
Z Sfdu. przed Sądem okręgowym w Bydgo.zc')' 
loczyola się sprawa pneci...ko Franciszkowi Jesio. 
nawskiemu b. urzędnikowi pocztowemu. Akl oskarienia 
:zarzuca mu, ii dnia 8 bm. podrobil podpis - na 
przekazie na sumę 286, 20 zl na szko14 ks. Kul- 
czyckiego. Jesionowsl..; do willY się nie prz) znal, 
jednak sąd skazal go na 1 rok wiezienia i po. 
zbawienie pra... na pneei:ag S lal. 
Zebranie Zwl_zku Właścicieli Malycli Nieru"b"mo
cL 
Zwi:pek wlaścicieli malych nieruchomoścI miejskich 
i wiejskich na okręg nadnotecki z siedzib". w I!yd. 
gw;zczy. za\\iadamia., ie FOCZne walne zebranie spra- 
wozdawoe odbędzie się 31 marca br. Zarząd prosi 

,..Ikie filje Związku, by na dwa tygodnie przed 
po,,"y wem lebraniem nadeslaly do Zarz"du Związku 
111. Seminaryjna 8, m. I. swoje wnioski na pismie. 
Nreszcrełll*y wypedek. l' a ulicy Sniadeckkh upadJa 
tak nieszcz
pwie, ie złamała sobie ręke Helena 
Slanke, zam. przy u}. Pomorskiej 6. Oriaro; "Y: 
padlru przewieziono do szpilala miejikiego. 
Tylko do kotlca lutego. Miejski ...ydział budownic- 
twa podaje do wiadomości, Ze plan zabudowy no- 
wych terenó. mieszkaln)'Ch w Iwe za podchorąlówką 
wyłoiooy losrai ... biurze tego 
vlzialu (ul. Jana 
Kazimierza ! p. 11) Iylko na czas do 29 lute;:o 
wqcznie. W cIągU następnych dwoch lygodRi czyli 

.. 1-& .marca mogą byl: wnoszone pisemne zarzuty 
auwagt. 
U-lecie KSM. 2. "Zoru!'. Istniejące 15 lat .... 
parafji N. Sef'Ca Pana Jezusa Kalol. SIOW. Mlo- 
dziely ieńst.ej ..Zorza" obchodzi)o w ubiqlą nie- 

ę urottVStości jUbileuuowe. Pned poludniem 
""'}'5tkie drocbny zebraly siO; na Mszy 
..... w sWO- 
im kośm1e parafjabym i pnysląpily do wsp6lnej 
Komunji śW. Po poludniu w wieJkiej sali ognisb 
kolejowego pny ul. Zygmunta Augusta odbylo sic 
zebranie pod przewodnictwem prezesa pararj. Akcji 
KalOlickiej d
T_ Józefa Goidziewicza. 
Zebt'3Dfe dyskusyjne sfer cospodarczycb Bydgoszczy. 
2apo,,;edziana na koniec blCż. miesiąca kOftreren.:ja 
przedstawicieli świata gospodaJaego I Rządem wy- 
maga 
stronnego oświelJenia obecnego poło- 
Irnia przem)'lu, skulków dotychczasowej POlityki go- 


Z II'vrzvska 


D2WIERZNO. Osobilłe. 18 lutego zosrał pobło- 
gosławiony przez miejscowego ks. prob_ R. Szał- 
kowskiego w kościele parafj. w DfWICrsznie rwi.p:ek 
malietiski pomiędzy p. Janem Kowalskim z Walenty- 
_ i P. Helen" K06Ie:k4 z Diwierzna. 0:1 olta- 
na przem6W'ił do DOWoleóców w picknYch slowach 
ks. proboszcz, udzielając im podczas ślubnej UI."Z)' 

w. błogosławieństwa.. 
GRO.\1.ADNO. Z łyda P. R. Miejscowy lesp61 
pnysposobienia Rolniczego Dziewcząl wroU I swym 
opiekunem p_ Mrelą wziąl dnia 15 bm. w Wy- 
nysku udział w kunie przygoro...wczyJD. do uprawY. 
poletek. ,Kursistki I zainteresowaniem' plty.luchiwaly 

 :wygloszonym referalom, to. tet zzapalera posła-' 
_ily zabrać siO; do pracy. 


Z Gniezna 


RepetbW km pidDie6sklc1i. SłońCe: "Tancerki I 
!BueDOll Aires"_ Swialowid, "Mały pulkownik". Polonia: 
..Papna". 
_ SIub. W tycll dniach w kaplicy św. Wawrzyflca 
lis. Grabianka pobłogosławił zWIąZek malżef1s1d po- 
mitdzy p. JOaDft't WebDer6w
 a p. Bernardem 
acboclCm kupcem z G.oiezna. Podczas obrzo.1u wy- 
kooał (Henia kwartet nSfJ.nks.. 
100 zł natrody wyznaczył ....ąd fundacji 'P- Leooa 
Grabskiego. za wyświellenie przyczyny pożar... la&)' 
pcMStIIł . dniu 6 bm. w majo;mości Kustodja. 
Bupłamy kun narcbtnkł dla f'OCZ"tku jących, na 
skutek .pnyjających warunków gnieill:ycb, przeprowa- 
dza Komenda PW. i WF. pod kier. P. por. Bocka. 
O go.podarerem macleniu pOCIły wyglosi referat w 
eobocę, dnia 22 baL o godz. 16-lej, delegat dJTUcji 

 Poczt i Te}egJafów p. referendarz magister 
Podemski. 
BilU na zaba1rie. Podczas zabawy w Hotełu Europ. 
Hemyk DicldIardt z uJ. ZieIouej pobił dotkli..ńe 
raniąc nożem Ludwika Wiszniewski"li:o z ul. Rybnej. 
!' ozowtWa aresztOwano i zarnymaDO w areszcie. 
SwltlO RodzlllJ WoJskowe" Ur

 ro:rpocze ła 
sio msq św. podczas kt6rej przem6W11 ks.kap. Krut- 
kowski. O godz_ 16-tej w kasynie 17 paru odb,n 
sio herbatka t
 dla czloak6w R. W. Pru- 
m6wieBie powitalne "7j:"ło.rił p"-ł"odn. R. W. p. 
p¥łk. MIOdzianowskL l'astępnie przy d£więkach or- 

try członkowie spedzili kilka godzin. 
Kradziete. Z wam1a1U stołarskiego p. EngIeu z ul. 
3 Maja, Diewykryci sprawcy zabrali dwa rowery 
m.;skie. 1 pierzynO; i narzo;dzia atotarskie wymdJ:a- 
j'IC ..kody na 250 d. 
WYLATKOWO. OIobhle. Ks. Marz poblogoaIawił 
!lo' taKie!. parafj. w Powidzu zwi"",k małieński po. 
mitdzy p. Gwudzichem i p. Miftiewicz6wną z Wy- 
lałJ,owa. Nowoie6com "szczęść Boie'.. {mg) 
ZYDOWO. PruDłaW.re KSM. M. W ub. nie- 
imclo; odegrali miłołnicr sceny pod egidą KSM. M 
dwie kcmedyjki pl "Majster i czeladnik" i "ldajs!er 
i majsterek"_ Frew-encja hednia. W dnia 23 bm. 
zostaNe pnedstawienie powtórzone - poczem od- 
bo;dzie się zabawa taBecma. 
Herbalka Zs. 2. W dniu 2S bm. urządza miei- 
acowy oddział ieński ZS. "Herbatkę". InscenizaCje 
pieśni i monologi. Zabawa tnva
 będzie do godz. 
24-tej. 
Dsobilłe. Kieroomiczka lniejscowej Agencji pocztowe i 
p. ZwIkowska wyjechala 11& I4-doio.vy urj0P wypo- 
pyok:owy. 
CZERl'II.EjEWO. Kon'erenc)ll .auctJclel.łla. lS 
bm. odbyła ałe koofereJIcja nauczycitłMW a lut. ob. 
..odu. 
5ł.AWNO. łłu
 We JPlorek 18 bm. pobłog n - 
llławił ks. Potocki w łwgdele p3l'af jalnym zwi
zo 
malief1ski m'
y WIceprezeską Wlo
1ai1ek p. Zda- 
f1OW'5ką z R
 a kupcem Wał(em z Trzemeszna 
l'Oowoteńc»m serdecme ..Szczęść Boże". 
PIERZYSK". Wałlfe przypomnIenie. !fieszkań.:om 
:Pierz
k i okolicy przypominamy o zarządze.u.. s'a- 
rOIł)' gniefllie1lskiego o zwa]czauiu raka ziemniacza- 
pego. Zarz'l'henie obejmuje zakaz sadzeni
 w odle- 
,loki 300 ID od zabudowali na przectU 3 łat 
j. od I u=aa 1936 do 1 marca 1939 r. W wy- 
",k

1I 1typ:łdkach mate Srarom z;ullmow'al: ulgę 
LVBOWo. WsqlltJcl1 mlazU4c4w eromady lu- 
lIewCJ zawiadamia- !oi., ił larqd GlDiny Labowo ur
 
1Ił!
 Jle DZYI
kie d[}i !2.4 ,odia !!- n-lej, - - 


Z dziololno
ci Polslciego Czuwonego KT:
yia. 
Zawiązane przed kilkunastu bty Koło Polskiego 
Czerwonego Krzyża, którego działalność ch..'i- 
lowo lIstała, zostało przed dwom'" laty. zor- 
ganizowane i wykonuJe pod przewodnictwem 
p. burmistrzowej Stanisławy. Luczakowej żywą 
I OW0Cl11 działalność. 
Mianowicie, z ramienia Koła zorganizowano 
w ubiegłym roku dru
ynę ratowniczą żeńską 
z udzlałcm 1-9 członkiń, które pod kierunkiem 
i rzeteln:! pracą Dr. NiemczynoWII, wykazały. 
wielkie zainteresowanie w pracy, czego doll'o: 
dem był egzamin z wynikiem bardzo dobrym, 
bdbyty w dniu 7 listop.tda 1935 r. w obecności 
pp. Starosty Pol1riatowe
o I. Wuyka, P.rzewod. 
mczącej P. C. K. Dr. 
tark ze 2nlm, instruk- 
tórJ. M.enki ifornni:l, tekuza powiato
o 
Dr. Dur.zyński
o i Dr_ Skoniecznego. 
Ażeby przyj
c z pomocą bezrobotnym na- 
szego 
Iasta oraz p
zysporzyć funduszów or- 
g
nl
cJI, ur.l:łdrono Jak w rolcu ubiegłym, tra. 
d\cYjllY wieczór karnawałowy, "II' dniu 2 lu. 
Wieczorek lamawałowy. Miejscowe To.... Chóru kgo pod. protektoratem p. Starosty. Zabawa 
jKośc.:urzą:!za;w niedzielę"dnial3- bm..... :sali 'C.kr"'" ,okaZ2ł3.. Się ,
Ierwszorzędną. W, wspanialewr2ą-' 
ni. o 'gOdL. '18. w 'śclś!e 
rem . kółku . wieczorek' dzoneJ 
:1I1 Domu ifowaro.wego, iluminoWanej 
ka
nawalowy, urozmaicony śpiewami i odegraniem pel- ef.ektown:
 prLez Elektro.wnJl: Miejską. tańczyło 
nel humoru t-
ktoweJ sztuczki tearrafn"l po! tyr.: ki . lkadzksl
( 
r przy d 
 l .p kach dobor 
" j . or - 
..Fatalna szafa' ks. Tloczyf1slaego. hnałerl1 za- .. ł'
 LW .. VW
 
ba... karnawalowych w Janikowie 
ie podkozio- kles
ry. .15 pułku ułanów ;t Poznania. Brało 
lek:' który urządza miejscowa Lig:i Mor
 i Ko- udnał ... ubaw1e licznie zgromadzone 
lonjalna równiei w Cnltrowni wieczorem .re wtO- ?b}'1I1.1telstll'o miejscowe, a niemrMej swa. 
rek. dnia 25 bm. (pck) ją obecnokL1 uświetnił zab.1wl: sze. 
SZ.\Dł.OWIEC. przefttawienie. Katolickie TOIT. reg przybyłych sympatycznych gości ze Zni- 
R
b.. Polskich u.rz"dzilo ... dniu 16 IUlega przedsla- na, z Panem Staros
 Powia!owym na czele. 
'''eme a

orskle. Odeg'fno kilka komedyjek. Po Wszyscy' uc:ustnic}' Imprezy odnieśli z zahawy. 
ptzed
tawtC!'1U odbyla sio; zaba_ taDeCZna. Publi- zak n aJlen
7e ł m iłe wrażenia. Wieczór uroz- 
CZftOŚĆ dop1.S&la. . b ł t D 
Imlcony. . y yrys I:pem r. Niemczynowa, kt6r.y. 
PR.OCYJQ. 
 ltarnawału. Ze.p61 amalorów z Dzie- w odooW1Cdnlej charakteryzacji odśpiewał picin 
r"ł f ,:" w)'taw.a w oStalnią niedzielę karnawalu na dziadowską, czyli satyrę na miejscowe' stosunki. 
$CeOJe p. Kubas1ka ... Procyniu komedjo ... 3 ...ktach ;fan!ec wylrona
a 
ztarska ósemka micjitOwtj 

_ ..2:yd w becz
eQ. Po przedstawienia odbo;d.zie drnzy
y ra
lczeJ 
. C. K. W. bardzo miłym 
SlO zabawa WIeczna. nastroju ba.wlOno Sil: do godz. 5-tej rano. 
Sł.O,.S
O. Kra.
ip kar. ''V jednej z ub. naC) Ef
k
 :nateTJalny okazał sIl: - jak na dzisiejsze 

kradli Sl
 11
Z1eJe do kurnika. p. Tomasza Woi- c1C:Lkle czasy - też dodatnio, albowiem uZ}- 
:.
 zab.erając 15 kur. Policja prowadzi ł1edz. skano 180 zł czys!ego zysku, Z czego połoII'I; 
prz
ono na f-undllsz Bezrobocia Komite- 
. Z iyc
 K6łka Rolniczeco. W dnin 16 .m, !lU*)W- towl Lokalnemu, a reszt\: odesłano na cele 
OJe 
o uchwa'i ostalniego zeDrania o.1bylo sio; ze. organizacji OddziałC?w1 w lnlnie. Wszystkim, 
braDJ': Kółka ołn1CZego z Szadlowk ... klasie m:ej. . kt6rz . }; P r zy rzynlti SI" do uświe tn i en t a I po 
- 
.COWCj s ziały powszechnej. PrZ"eWOjnłczyl 
ebran.u !ze b" wv 
p. peezes Harenda. Referat ..Wybór materjalu na fila za .awy, a przedewszystklem p. Staroście, 
.tadn,ka" wy
losil BoIesla... Ceglarek. Delegatami na pp. B
nm!!-trzostll'u, p. dentyście Ratt
lde- 
w
 . ubral11
 po_IOWe zosIali wybraw Andnej mu, ofiarnemu. sp?łeczeństwu miejscowemu i z 
0.=":1" Lewandowski Wojciech, Ondedyk !lichał, Ka- okolicy. za zaslleme bufetu, zarząd miejscowego 
sz
-ńśki. AnIon.. Po zalatwieniu innych spra... orga- Koła wyraża tą drogą staro po lskie Bó g za- 
nu..,- Dych zebrarue :oakoń:zono. płać." (c) " 
Z CzarnkoUJa 


.poJarczej oraz "Y!I11nio;cia odpo..;ednich po6lUla
ów. 
Celem dokladnego zluslrowania sIanu przemysIu po. 
ni01'5\1iego i okręgoWego nadnotCfkiego, Zwi:vek Fa- 
brykantów w Bydgosz;zy owałuje na wtorek ,!nia 
'li. b.-n. godc. Ił do sali Rady Miej.1ciej 'oK Dyd- 
goszcaJl (Ralusl Ul. Jezuicka) zebranie dys'-"syjne 
,fer gospod..raych I uhiale'l1 pp. poslów i przed... 
irawiciCli wład.. Zebra";" belzie pośwn;cone .prao;,om 
dtarbowym, socjalnyra, ł;łandlu aa
raniczW}e;o, eta. 
.yzmu, warunk6w pracy ud. pU} czem przYJele lezy 
łOSIaII:) W)'korzySlaDC na W) że) wspomnianej na- 
radzi,. gospod.....c"ej a Rządem. 
l) ,,,,iarąk'e n1Tltrzost"wa B)'dgoBZczy. Z polecenia 
miejskiego Koinilelu WF. - KS. POlonja orga- 
"zuje w nadchodz"ąq niedzielę o godz. 9,30 przed 
",ludniem na swei glizpwce pr.y ul. He1l1Ja.iskieJ 
,awody Iylw\arskie o m1Slt20.rwo miasta B)-dgo.zczy 
na ruk 1936. W pro
ramie przewidziane 5;\ Jeon- 
k1,n-sy w jeidzie figurowej pail. pan6w i pammi a 
la;..że bieg: 500 mtr. dla pali oraz 500. 1500 i 5000 
nur. dla panów. 
- Komunik.rblu;;"" F 
 Pracy: B ydgoska - ek.
 
zylura "ojew6d.zkiego biura Funduszu Pracy .awia- 
damia z połrednicrwem prasy WSZ) s.'Id.:h zai!1lereSO- 
wanyrh, ie bezrobotni przy rej..tra.:ji w rererd..;e 
pośretlDiClwa pracy otoo" i=ni są. przedkładać legi.y. 
macje. l'bezpieczalni Spolecznej, posiadaj;Jce po- 
[.... ierdzeni.e pneJ: pracodawce . da.ty z\YoJnicl1ia z pra- 
cy. ".obec lego pracodawcy ohowiązani są do "y- 
pelniellia kOluml1 od 3---6 znajdująC)ch. się na I..-ufj. 
c9wych stronach legitymacji (56-8r). Xieprzd10;enia 
lak W) pelnionej legitymacji moie. poci'ł!:"-1l: za so. 
b.} ",Imowę . zareiestrowanla. 


NO\\' A \\'IE9 WIELKA. Walne' zebranie l'!ac6wkj 
ZW'lizkll Powst. I Woiak6w. OK_ &.: Nowawid Wielką 
odbylo .ie' dnia l!i bm. Zebrał1ie zagaił prezes 
p. Gomułka, poczem dal,ze prewodniclwo obią! 
p. Lemka.. Referar .prawIiZL z calorO:lnej d.;alalno:śCJ 
wykazal. duią ivwotność placówki. Bardzo szczegóło: 
we doJalk. sprawozdanie sekr. p. Janika om'lwiającę 
praco: od zarania lul. placówki ai po dzieli dzisiejszy 
"potka' sie z szczerem uznaniem zeBranych. :\ow 
zarząd w)brano ponownie z - cze.;cio".em mupeł,}je
 
niem i przedstawia siC on nasI.: pp. prezes - L. Go-' 
mulka. wiceprezes - \VI. Graczyk.. sekrelarz ....: 
A. Janiak. za'lepca - R. Wend1and, skarbnik - 
W. !lIrotek. Komisja rewiżyjna: przewodniczący - 
J. Lemka, ławnicy - J. Srada i J. JUlrowski,: 
poczet sztandarowy: chorą1y - Kawczyński. pod- 
chorąiy - L. .LeszCZ) ..ski i WI. BąJowski. K.. 
komendanta tut. placówki proponowanO. p. Woro. 
szewskiego, zatwierdzenie kl6rego'- zaleine jesl od 
komendanIa po..
alowego. Pozatem wybrano ref. 0- 
ś..ialy i spra,,'OZda
o; do prasy p. W. Samilslcie- 
go. Na uwagę zasluguje czwarty raz jui :uzędu 
wybór naucz. p. Gomulki na prezesa. to rei. cz'o- 
nek len do glębi wzruszony ołrazan." mu ::aura- 
niem, ... serdecznych slowach przemawia do ze- 
bran
-ch. Przemówienie nagrodzono hurznemi . 
oklaskami. Ponadto uchwalono jedRoglośni e WT\:Czi l 
urOCZ)ście dypłom b. członkowi W. Kaspl"Z}'kowi 
IW dowód uznania za zaslugi odd;tne. tut. placówce. 
a w szczeg6łnaóci za jego inicjatywą zakupiony 
sztandar bodący chlubli IUI. placówki. Odgpiewaoicm 
"Roty" lebranie zakończono. 


Zebrufe Kilka Rolniczego. W niedzielę, dnia 
Hi bm. odbylo siO; zebranie Kólka Rolniczego w lo- 
kalu lebrań p. Głyiewskiego. Po zagajeoiu pr"" pr' 
zesa p. Musiała uczczono .pamię{; preZesa WTiCR_ łp 
!obchala . Zen):Ie}era.' W . pierwszej części. zeb
, 
na klórą prrybyly r6wniet' gospodynllie . i mlodziei 
obojga płci, wyglosił p. Pacbo1czyk obszerny referal 
o nprawie warzyw. Referat b)ł tak Ireściwy i zrozu- 
miały, ie . sluchacze I wie1kiem zaintereSOwaniem 
pnysluchiwali sie prelegenIowi. W. dalszym ciągu 
odb)'lo: sic ZfQranie _ plęiJatne łIa czIOftk6.... Między 
innemiI uchW
RO unądzi.ć w dlUu, 23: bm. "ieizór 
10warzySki,. Wj,brano kOIQile(. t Po foryczerpaniu po- . 
.rz
 t obrad prezes - lebranie -5Oł'łfowat
 . 


2DZIECHOWJ(, OHbiaIe. 15 bm. odbył siO; lIub 
p. Jana Lewandowskiego ze ld.ziechowY' z po SI. N.n- 
k61O"D1ł równiei ze Zdziechowy, w kościele p:łfafja1nym 
w Gniefnie. Mlodej parze na nowej illoo.e tycia 
..Szczęść Bole". 
Zabawa KSM. 16 bm. t1rz4
y KSlol. meskh i 
ieńskie na sali p. Szulczyka zabawe lanecz:Ją. Frzv 
dłwio;kach doborowej orkietlry bawiono Sto; do p6łnocy. 


Z Strzelaa 
 ... 
Kradz1d. 
 nocy; z 13 ru 14 bm. skradlł 
złodzieje okolo półtora etr. zboża na szkod«:2 p. 
W. Zakrzewskiego- 
Z karty l.o1obnej. Dnia 15 bm. odbył się 
pogrzeb gospodarza 
p. tana Siudzińskiego z 
Młyn6w.. Eksportację zwłoK prowadził ks. 
i1- 
hełm. 
Dnia 17. bm. odbył sle pogrzeb" śp_ 
ypi- 
jewskiego, gospodarza z Strzelna, ktorego 00- 
prowldził na wieczny: spoczynek ks. Wilhelm. 
Wieczny. odpoczYJ1ek racz im daE Panie. 
OdptlSł. Jak rokrocznie, uk i 
 tym roku 
odbc:dzie się 40 godzinna adoracja w kościele 
ŚIII. "rojcy. Uroczystości odpustowe rozpoczy- 
nają się 22 bm. a kończt się t dniem 25 bm. 
o godz. 6 po południu. . 
Nowa plm6wka. P. Ed. KaLmier
k z Ja- 
nowca o
rzył 15 bm. culdernie i piekarnio 
przy ul. Inowrocławskiej nr. 13. ł-Iowo otwartej 
placówce "Szczęść Boże"_ 
Zwalnet o zebronia Kat. Stow_ Rob. Pol. 
W dniu Q lutego br. o gocIz. 12 na salce pa- 
r2fjalnej odbyło się walne zebranie Kat. ,Tow. 
Rob. Pol. Wi skład nowego zar74du weszli: 
Patron - ks. prał. Czechowicz, 1rice-patron 
ks. Wilhelm, prezes - Porada, Z2st. Swląt- 
kowski, sekretarz - Pawlilrowiki, zast. - Ja- 
nicki, skarbnik - Michalak 
Komumkacja autObUSOWII. Z dniem 15 bm. 
komunikacja autobusowa z InowrocławiJ u(u- 
chomiła' linję autobusową Inowrocław - Strzel- 
no - MogiIn'o. Autobusy, w stronę Mogilna. 
będą wyjeżdżały 4 razy dzienn\e', a z Mogilna 
w strone loowrochwia prLeZ Strzelno 3 ra- 
zy dziennie. 
,f;ze$ł pie$ni". Ioło śpiewu "H3Tmonja" 
wystawiło 9 bm. dramat ludowy "Czarto,"ska 
Ława". Po przedstawieniu odbyła się skromru 
zaoowa, na której bawiono się ochoczo. 
KCImornik pod stogiem słomy. W. jednym 
z ostatnich dni " Markowicach przy stogu p. 
Jaskulskiej zau1i'ażono śpórą gromadk( kur. 
Pocz:ltkowo nie ':Ydawało s1ę nic podejrzanego 
doipero z naslamem zmroku, kieay. kury nie 
opuszczały stogu zainteresowano sil; tą sprawą 
bliżfj, StwJerdLOI1O, jż w stogu' Z11ajdowała Się 
spora klatka a 11/1 niej uduszona jedna kura. 
Kurnik pod stogiem z zawartością 16-lu kur I 
jednego JkogUta W:Ud:lli jO.l2.I.e ;uo1lĄeie. Ku- 


oc,a.' 
PRZYBYSł.AW. No
a pł
c6
ka dla Polaka. W IUI 
miejscD\\'?gci mó
lby...., OIIedlll: Polak-gokinny. gdvt 
"ioska bClY 400 młelZkafu:ów 
olaków, a gości i,,;, 
prowat!zonego 
rzez Polaka OJema. Powodz-'nie i 
poparc.e zapewnIOne. 


OH' 


Reperluar kin inowrodawsklch. Slońce: "Dzi! wie- 
rzor u mnie". StylO\\-y: ,,!'owrót ."'rankensteina o '. 
S,,'u: ..Papena". 
Dylur Aplecmy. Nocny dylur pelni apleka pod 
L...em, ul. Królo...,j Jadwigi. 
Telefon Slraiy Poiarnej 618. 
Na Ilubnym kobiercu. W kościele parafjalnym 
'Iatki Boskiej '" Inowrocławiu poblogoslawil ks. wik. 
Ziarniak związek malieński f o.ografa p. Sranisla. 
Na Glubiaka I Inowrocławia I panną Ewą Oliw. 
kowsk" z lnowrodawia, ul. Mala Cmenranła 2. 
:lIIodej pane' - "Szczęść Bole". 
Mecz bokser.kL Na sali Parku 
1iejskiego w Ino. 
...rocldwiu zoslal rozegrany mecz bokserski pamj,
d.r.y 
miejscową KS. "Goplanją" . a mislrzem bokserskim 
Pumorza KS. ..A.rorja" z Bydgoszczy. Spotkanie 10 
wygral KS. "Aslorja" w slosunku I I :5. 


Nleszcze
lIwy wypadek. Znana i ceniona w Ino- 
. wroclawiu nauczycIelka muzyki Jadwiga Nowicka zam. 
w Inowrocławiu. przy ul. Poznailskiej 71. przecho. 
d
ąc chodnikiem ul. Król. Jadwigi przed Domem 
wlakiciela Rozumla, poglizgnęla sie i upadła lak 
ni. szczęśliwie z powodu nie posypania chodnika, le 
'" ichn
la lewą tękC w przegubiu, z klórego to 
powodu slala się na dluiszy czas nie.dol:a 10 
,,"\"konywan;a s".ego 7awodu. Przykre koosek,,"eoCJe 
będzie musial ponieŚĆ wlaściciel domu R. 
ZŁOTNIKI KUJ. Na Ilubnym kobiercu. 18 b. m. 
w 
ociele parafjalnym pobłogosla...il ks. prnboszco 
Sobieszczyk d...a I...iązki malżeńskie pomiędzy p. 
Ann:ł Polaszewską. a p. Mikolajem Ju
kiem. Chór 
kos.c.elny. kt6ngo Młoda Pani byla dlugolelnią czlon- 
kłnlą.. odśpiewała ., Veni CreaU.1'r o . i ,.Nie opuszczai 
ich". Pól godz. p6fniej pobklgosławiony został 
drugi zw!:ł,.ek. pomir,:;dzy p. Teresą Adamską. a p. 
Janem ZI6Ikowskim. z Jaksk, "Szcześć Boie" Mlo- 
d)'m Parom. (w) 
. PIERANIE. Zaczeli na nowo. Przed nieda...nym 
czasem zanotowafi
my m..tsowe kradzieie drobiu, ja. 
kle "!" kr
lkich odstępach czasu lU pOpelniono. PrzeE 
2 m,C5: m",
zkańcy lut. spali spokojnie, obecnie .no\fl1 
.na WldO
01 ukazali sie zlocz)ńcy, zabierając p. 
naucz. F.jałkowslciemu 25 kur i :2 gwinie a SO fI. 
kaiJy. (zd) 
J.\NIKOWo. Osobisle. W niedzielo. dnia 9 b. m. 
zoslal . pobl?!t0slawióny ": kokiele parafialnym ... 
OsI111",e .ZW1ąze
 mabeńsk, mir,:;dzy p. l.eliAską. a p. 
Edm. MIChalakiem czel. piek., oboje z Janiko.... 
AL:.u gul'u dokonal ks. prob. Zięciu. !IIoW(),ellcom 
..Szczęśl: Boie". 


Kat. SIOW.. l\
e16w przy. pracy. Ubieglei niedzieli 
I
 bm. zebnl. !III; czlonkoWle K_ S. M. w sali Cukro... 
nt. gdzie odbvl siO; kurs przeszkolenia czlonkó.... 
GI6wny prelegenl, prezes Tow. p. dr. Gogółkiewicz 
p
laWlI 
ebraBym ... simoach pelnych przekona- 
nl3 p'o:kno ł szlachetny cel Akcji Kat. OlU wskazał 
praktycroe zaslOSOOl-anie wgród oroczenia aposlolo- 
"ania świecI. czlonkó.... (PCk) 


\V
cz'?rek dZH:c
 szkoln).ch
 SIaraniem p. d)Tek:o. 
rowe. Piech
W5klej urz:v\z"no ... niedziel\:, dnia 16 
bm. dla dz.atwy tul. !!Zkoły po"". wieczorek poł,- 
.czony z kawką i dużo urozmaiceniami. Dziatwa szkol- 
';"'. w)'Ia:orih b_o u
rnie SZIU
ę sceniczną. poczem 
splew
 . rOZlD3It
 wJstepanu solowemi przeplata- 
no tę 
o; w m.l}"ID gwan:e dziatek i tallcu do 

fnego . W1CCZora. f'O rozejściu siO; dziatwy. bawili 
S'O; Slarsl ochoczo do pMnej nocy. (pck) 


Srebrne g
 maUetlskle. We ....torek.. dnia 18 
bm. obchodził p. 16zef R6mmel, kowal cukro...ni 
wra: .ze. swą m:uionk'ł Kun,:
dą 25-lecie poiycia 
małzens
ej;o. 
a IOlenCję jubilalów odprawii ks. 
prob Z,
k urOCZ)'lą rnsz
 g.... w kaplicy janiko.... 
skiej. Piękn; P,ienia solowe podczas mszy gw. wyko. 
nala córka jubilal6w Lucja.. Zacnym jubilalom szczl;- 
g,iwego doczekania zlotych godów. (PCk) 


. &..,..... 
Wieczorek lowarzy.kl LOPP. Dnia 23 bm. w I13li 
p. Sikory .... Lab!,z
i: 
rządzaj'ł Kola L. 
. P. l'. 
Kobie,'e GmlOne . M'
jski,: or
 Kola M\;Skie l;min_ 
ne i Wiejskie w ł....biszyme w'eczorek low4rzyaki 
a 
c
1e LOPP. Cale społeczell.lWo wybiera siO; grem. 
i alnie na wiecz01'el. (ced) 
Komunikoi Urz(au SluJrbowego. Dnia 2\ 
bm. od godz. 10-12 celem ubtwienia płal. 
!likom zafatwienia swych spraw, bc:dzle prlyj. 
mował urzc:dnik Urzl:dU Skarbowego w labi. 
szynie. (ced) 
'Zebrania Kółek RolnIczych. Dnia 2 b. m 
odbyło sil: z.-::branie plenarne Kółek Rolniczvel; 
Ojrzanowa I labiszyru w salce gminnej w t a- 
bis;zynie, pod przewodnictwem prezesa Koła 
tablszyn p. Radomskiego w obecności przeuł
 
100 członków. Na wstc:pie przez powstanie z 
miejsc UC2CZO
o pamlc:ć zmarłego I?rezesa W. ;J.. 
I(. R. ś. p. Zenktelera z Poznama. Nas
pnie 
sekrelarz Koła odczytał protokół z ostatniego 
7ebrilllia, poczem referat: "Usta\\odawstwo od. 
dłużeniowe" dla rolnictwa, wygłosił p. E. Ci. 
chocki. Po referacie wyłoniła si
 bardzo ob. 
szerna dyskusja. Wyjaśnień udzielał prelegent. 
:-Jast:pnie ogrodnik powiatowy p. Mróz udziehł 
instrnkcyj .,. dziedziny. ogrodnictwa i sadow- 
nictwa, oraz sekreta!z pow. .w. ;f... K. R. p. 
Gąlusik podał do wiadomości komuDlkdty Sekr. 
POili., prezes Z1Ś komunikat zarządu. Koła_ ,legu.i: 
dnia podobne zebranie odbyło się 'UlI' Władysła. 
wowie pod przewodnictwem prezesa p. Po. 
czeka ja. 
Na. wieczny. spoczyne
 odprowad.zone zostJły 
. dnIU 10 bm. zwłOKI ś. p. Bromsławy, Baje- 
rowej. Eksportację zwłok pro1i'adził ks. prob. 
R. I p. 
Kółko Rolnicze t.obisz.im-wid brało udział 
w zjeźd:ł;ie powiatowym Kółek Rolniczych, który 
odbył SIl: III Szubinle 
 Hotdu Centralnym 
idnia 8 lutego br. 
Posiedzenie Rady Gminnej. odbyło sio: 8 

l1tego o godz. II . Iokatu Zarządu Gmin
go 
w l.abiszynie-wsi. 
Z .I...0UlC.. 


- 


..  


nl


nie 23 zarzlldu Klubu Kajakowego "Notee". W' I iyczymy doczekania al.. 
Ki.ili:."'ę,,,,,.. t_ bm. ódbed.z1
. ..
 ubranfe Zarz.łu godów mal1efl8bch. .. w czerSIWem zdrowiu zlotych 
j....
eg
 ..Nolel:. Na portądku ważne 
..prawy organizacyjne. tlMIESZKOWO. POdkoziolek W poni
dzia'ek 24 
_

RUN
O.. TUle/sza młoclzlet pazallkolna a. 
11L o 
z'. 
-tej ocIbodzie sio; na .ali p. Ku 
.........I
 !" O1
..e1ę, dnia I
 I
o bm. na u.b p jaw'y tradrc})n
 podkoziolek Kólka Wlołcianek ... 
Kr..,m'emews

go przed5laWleme ..malorskie p. t. S
eszkowłe.' inłC)&tywy 2larzow:lu z preze&ką p. Jt'S. 
..Sir) j Agaplt. Amalorzy wywiązali siO; le swych ke O\\'
 I BialeiyDa na cttle_ 
ról bardzo dobrze. Po przedstawienie ocI!lyla aio; 
zabawa raneczna. (ski) 
DRA WSK. MI. YN. Na łlubn)'m kobiercu. W 6m- 
dę, drua 19 bm. o godz. l!i ... ko
ele parafialnym 
VI . Drawsku został poblogosławiony :rwi:auk malief1. 
ski poD11r,:;dzy p. Marjanną D
 I Dra,,'s!riego 
,MIma, a p. Sranlsla.wem Bednarzem z Drawska. r\o- 
wozencom na 110'"'1 drodze życi4 ..SzttcŚt Boze". 
Srebrna !lody mał1etl.ki.. 19 bm. obcbod.ił arc- 
brae. gody malie
kie p. Andrzej Drab urzednik 
ik?lejOw)' z Drawskiego Młyna Z swą małZoną Bro- 
"",łatoą z domu' Wlołctń5ka_ Szanown,m jubiłalom 
.............................. 
ry przekazano .do miejs
. sołtysa I o odkryCiu 
tern zawiadomiono pobliskich mi
zkańców. 
lJczczeni
 zacług. W, dniu 23 hitego br o 
frd7. !4-tej na sali w b. gmachu Sądu Grodz- 
Iego ?dbędzie sic: ur?C;?'stościowe zebranie Ko- 
ła Splewu "Harmon)a w Slrzelnie w celu 
'!czczCTTia usług p. rranciszka Barc7'::ka poło- 
,;ony
h na niwie kr7£'S7ienia pieśni 
Iskiej. 
Spe9alny delegat Okrc:gu wrt:ry. p. Barcza- 
kOWJ, pre7.e50WI honorowemu Koła "łfarmonja" 
od
l1a_kę, h
morową, nadam
 mu przez Ogólno- 

l .....u
ek SRle
au
 r,q 

w..I.e. __ 


Z 
o"
e..'cg 
Wit'lka zabawa karn4Irolowa."'" rrut. bddz. 
Zw. Rezen-1stów u
za Vf niedzie
 23 1ufe
 
b; r. zabal1l'e karnawałową wraz z prz
d
lawle- 
nIem amatorskiem pod tyt. "DOImy i Huzal1" 
- arcywesoła komedja sceniczna \V 3 aktach. 
Na powyższej 2'abawie jako óstałnlcj w biti.ą' 
cym karnawale nie powtnno zabraknąć nikogo. 
Akad
mja. 10 bm. odb}ła sle uroczysta 
..hdemJ3 ku ad Namiestnika Chrystu!Owrgo. 
OkoIlcznośClowe przemówienie wygłosiła SIO. 
!tra tut. ks. prob. Szałkowska poczcm młodzifi 
.i:eńsk.l z K $. M. odegrała 'sztllczk
 tcatraln:! ' 
pod tyt. "Królowa Jadwiga". Wśród padnio- 
'J

o nastrojll odśpiewaniem "lity. chctlTlY: Bo- 
ga zalwfrczono akadnnję. 
OstatnIa zabawa karnauoałolVo Cała lud 
ność _ mia!'teczka oczekuje zapowl
dzianej przeJ: 
t11t. Zw. Rezerwistów 08tatnkj imprez)4 w hici
 
k
rnaw1te. Niech nikogo nie L
braknle na wid' 
klin balu karnawólłowym, który. odb!;dllc si
 \\I 


lt1Wł al
dg. .__ __ .--J'" .aJ
>>>
. 
......._. 
Rewja "Sukolu" kuronowskiego. ;]'owarzy- 
słwo Oimna:;ł)Tlne ,,
okół" w Koronowie u- 
rząd7.:! w ni:xlzielc:, dni.! 23 błego ..WJ
Ik:i 
Rewjc: Oim..n3"t}czną" na sali w Grabinie o 
godz. 17-t
) po poł. O god
. 20-tej odbc:dzie 
sic: Z3ba
a tanfCi'na, do której pT7ygrY\1'ać będą 
dwie orkiestry. Ze 
zglc:dn na to. źe czysty z)sk 
II: tej imprezy prZeLnaClony został nd budowe 
parkann .boiskd miejski
, ilpr
sza siC: Szan. 
Obywateh m. Koronowa I okohcy o gremjal- 
Jle wzięcie udliału. 
Uwago b. l¥
jsko"-!"'l. W Zarządzic Miejskim 
pokój 4, wyłOlona Jest do wglądu w czasie od 
18 lutego do 15 marca br. .lista "Odznaczon)'ch 
Krzyi.em Wnlecz!1:ch o meznanych adresach" 
!Wvdana pr7.ez Mlmsłerstwo Spraw Wojskowych 
(Biuro Personalne). 
Wszystkicł
, kt.órzy w latach. 1914-1921 czyn- 
nie wS'p6ł
ZI
ł:th w odblld
wle Niepodległości 
lub łez \IleśII. pomoc oddZ1ałom walczącym na 
froncie  Polski C7erwony. Krz}ż) wlywa si\: do 
19łoSlem
 w. tnl. n
zę
zle. celfl1!. sprawdzenia, 
a.y nalwlska Ich z!1,,)dnJą 51ę nd hscic odznacm. 
nv ch . 
. l 'waga l\Iła
ricirle i zOWlodOlI't;y nierucha- 
mośri. Miejski Urząd Bezpieczelistl1'a i Po. 
fz.ądkn Publiczncgo podaje n1niejszem ki wia- 
domości, że stosowni
 do 
 16 i 18 rozporz. 
policrjne
o o ochronie dróg publiczn. o'l"az 
bezpieczeustwa i por7ądkn pllbTiczneg3 z dn. 
,J'i II. 1928 r. (Dz. Urz. Woj. PQzn. nr. 7a) 
chodniki winny być stale OCZ} SZc.1One z 5riiegu 
i lodu 
 .!'
czególl1ie. po śn.ie.v
y. W czasie 
gotoled71 \11 m"::n chodnik codZlenm
 do 
 dzłny 
- 

I! iW: .
 
 wieDrzDbide l Obwieszczenie o licytacji 

 Z A W I A DO M I E N I E I 
 kiszki z kaoustą i flaki polec. Na podstawie 
 83 roz
orządzenia Rady Ministr6w z dnia 
. ...
 w s"lbotc: Rest
urac:Ja Dwor- 1 25. VL 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem władz 
k
rbowyc.h 

. 
\' c:owa. Wawrzvmak. (Dz:. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) Urząd Skarbowy w lnll1le. podaje 

 Nowootwarty Kino-Teatr ..B AJ K A" w lninie 

 K W I l h . do o2 ó l ne j wiadomości, te w dniu 25 luttgo 1936 r. odbędzie 
zawiadamia uprzejmie ł Szanowne Obywatelstwo i 
 O [ l D e a n e e u r a n I e się sprzedat z licytacji ruchon:ości U l nitej wymi 
niony
h platnikbw: 
Kinomanów Pałuk, te wys}ła swą ekspedycję do 
 Kurkowego Bractwa Strze- O godz. 10,30 u Karcl
 C's aka w Chrzanowle: Jalówka 
sąsiednich miast i miasteczek, aby dać mo:tność zo- 
 
 I
c:klego w Janowc:u odbędzie czarno.blala. _ . . 
baczenia tamtejszemu Obywatelstwu dobrych filmów. .." SIę w czwaltr-k, dnia 5 marca br. O godz. 11,15 u Hegerfelda Frydryk
 I Anny w Chrzanowle. 
Przypominamy zarazem, te Kino nasze nie ma nic 
 ;łt o godz. 8 mej wieczorem w salce 54 cenI.. trta w słomIt. 
wspólnego z poprzedniemi kinami, które tylko za- "plr.fj.lnel. na .łóre uprasza się O godz. 1 1,35 u . 
e
kmlstr
1 Aurosta w Chrzanowie: 
wodziły Szanowną Publiczność. . w!lzystkich człcnków o DUT'lktud- I SWlDla wagI CI. 150 kg. . _ . 
Aparatura nasza, techniczne kierownictwo i 
 ne przybycie. ZARZAD. O godz. 1 J ,50 u Hori(1.a Frydryka w ChrzanowIe : 2 ŚWIDle 
dobre filmy zadowolą wszystkich, prosimy zalem 
 . po ca 110 kg. 
o łaskawe poparcie. 
 8 \Vielkich IOD!!'1 O godz. i 2, I 5 u J
kubowicza Ąntoniego w Chrzanowie: 35 
t- Ekspedycja nasza odwiedzi kolejno Szubin. nadalących Się na prz
rtnięcie n
 13 cł' M zY l ł b a W dt Sło L wle. d 
 ł h . 60 t 
 
" Janowiec:. Łablszyn. Rogowo I Damasławek. deski oraz 4-osobową bryc:zk
 O godz. ,- u I rln 
 eopol a w LU:tO ac! c r. 
 
, D Y R E K C J A 

 gospodarc:zą h tyła w słomIe, L kaltoflarka, 8 tuczmków rOt. 

 na resorac SDrze- jag' 
L\ KłNO - TEATRU ..B A J K A M W lNINlE. 
\'4 

ecD

. Kołdrąb. teJ. Jano- O godz. 13,15 
e J:;ke
o Reinolda w lutobch : l powózka 
'" I . bronzowa, 60 dr. tyła w słomie, l taiwiark a 
_


 

 Porządny 6 tucznik6w r62nej wagi, 2 krowy. 
i sumienny robol nik w średnim O godz. 14,- u Hartmannl Hun anna w lutałlch: l blYcz- 
wieku, z dwoma (dziewczynlmi- ka plrokcnna, 60 dr. tyta walomieo, 2 tucz- 
córkami) mole się zgbsić 110 niki rótnej wagi. 
deputat Jub komorne do Cho- Zajęte przMmioty mot na ogląłać dnia 25. łułego u poszcze- 
miąty Szl.checkit'j od 1. 4. br. gólnych dłutników na 10 minut przed licytacją. 
Przyjęrie wedle umowy, lecz bez 
zob:wiązania. 


,. PXEUC ZA NI Nil Ni Nf1iN:J. dnia 23 lutego 
II _, 
 ... ... 
S-mej rano oraz kaidorazowo po nasłaniu go- 
łoledzi b)ć w\"svpany. piaskiem lub poplolem Z W,t.OUlO 
albo trocinami: . 
Z RogoH'a 


1936 r. 


Stt. '1 


'
.7 


--" 


Pro.est k/lpm... i rzemie
lniłó!V. .\\jejsco
 i 
kupcy i rzemie
lnicv zło.£1"I1 w 7arządzie r,1i
j- 

lim protest, domJgaj:tc sic: wyd1nid w trvb
 
Z działalno
ri.Stołłl. Poń 
w. Winrenfego o dor,'inr m zaT7.ąjl
il, cde!'1 z;Jromowani.1 prz}.- 
Paulo. Pod przel1.odnłct\1lem p. Cł1ro
ni ,'(ł)\\
j jaLdu pozami
jscou'vch l1:mdlarzy i pr.l
kup- 
z Orochol1isK odbyło sic: walnc zebrJnie Stow. niów. r.a tJrgi LW)kte do \X'itkowa, albowiem 
Pai: św. Winc
ntego a Paulo. Praca w Stow. z p01Nodu l1'a!oO\\fgO pr7\judu pozamiej,oco- 
b)ła bardlo owocna. W ci:tgIl roku \1ydano uyeh knpców i handldrzy, miejscowe składy 
biedn
m 131 r!:lcbów, 270 bułek, 25 strucli, ói ;\"(oif'q zupełną pustką. Dec)Ljc: Z:!rl:ldu MieJ- 
fi. kiełbasy, 27 ft. mic:sa, 2\ fi. smalcu, 436 ..kkgo oc7e\.i\\ać należy w ndjbliisz\ch dniach. 
Ił. mleka, 22 fł. masła, 10 placków, 6 kur, 52 W) pada nadmieni':', że mia..w Witkowo nie 
fi. soli, 25 fi. cukru,. 52 \..:Jw. mydłd, l dr. gro- ma odpo'\1(icdniego statutn nd sprzedaż towa- 
clm, 52 n. kaszy, 260 jajek I 5 .ubrań dl!! rów.;;u y1ły!"h tdk prlez miejscowv.ch jak ! po- 
dzieci, przystc:pujących .do Pierwszej KomunJI 7.amleJscO\\i)'ch ha'1.dlar
y. 
zgłf;;dme przeł..up':!. 
;w. Dochodu było 580,80 zł, rozchodu. 516,11 J z. t)ch to v;zględou' lI:.mes!0!1y protest 
dnlesle 
7ł. Skład nowego z:!rz,ldu jest nastepuląCY pp. I poząd?nv. skutek. 
Oll: I1Ocze
\IIe protestujący do- 
Cbruśnidkowa _ prezeska, Eichorstowa -. se- magaJ4 SIę I1'l"dama zakdZII przcd
czesnc:go wy- 
kretarka Makowska - skarbniuka. Przy tej 0- kupu przez handlar7Y nabJ.\łu I drobili, slo- 
kazji Stowarzyszenie składa wszystkim. ofiaro- SOli: n
c u-
dłu
 pr!e:isll
 którf ma jeslcz..e moc 
dawcom najserdeczniejsze podziekowame.. OOo'\1(lą zu Hcą !. ktory Oph
V;'d, ze skup t
kl przed 
Sprzedat lasku gminnego. 7 arząd gmmny !Ipł} 11 
m dwocb god71I1 od rozpoczęcia targu 
Rogou'a sprzedał lasek, należącv do gmin)', za Je..t medozwolony. 
cenł; 720 7ł. Picni:tdze zużyte zosłaną nJ rozszc. Z wal'lego zl'bra!1ia miejscowego Kola Inu'a- 
rzenie sieci elektr}'cznej. /idów Wl'j. W niedliele, dni:! 16 bm. \11' loka- 
Osobiste. L dniem 13 bm. opuściła R
ol1'o lu prezesa p. Korakw
kiego odbyło sic: roczne 
p. Pospieszna i w)prowadziła się do .'\1ogiin.l, 11
:Ił:lc zebr':ł:l ie micjsco
cgo- Koła l'Iw:ł
idów 
gdzie otwiera 
kład kolonjalny. \\oJ. Zebram.iI przcl1o:trucz'.'ł p. Jan Gnmlt:nny 
Walne zebrał/ie. :n st\'cznia br. Jdbyło sic: z l r
uskołomd. , 
v;.alne zcbrame Koła Pań l
. \\I. K. 'Al RO!{OUie. j Z «cyn' _ 
W sUad nov;e!)o zarządu wchodlą: prezeska 
- p. I ubikol1'a, zasl. p. .Tucho!ska. sehet,,!\.a Kruryliks k(l'ń.ki. Staraniem miejjcol1'ego 
- p. Makou.ska, . .rasl. p. Dobranska, skdrbmcz- rrobo
zcz.! \.s. P
kackicg-G odesłano W' czwartek, 
ka - p. Strzeleziczowa i do komisji rew. pp. dni1 13. 2. br. l1'izerunek Cudownego Pana 
Tucholsl)a i Eichhorstowa. Jezusa do Inol1'rocłal1 b, celem naprawy czc:ści 


uS7kod7..0nych, jak dwóch nóg i palców obu 
rąk. Wi7erunek tel) ma ju.£ bli..ko 400 1:Jj. I'o:a- 
prawa ";7.frunku Cudov;.nego Pana JC
U!::1 Io"z: 
towac będzie kilka tysic:cy zło
rch. \V t
'
 tez 
celu zcbrdli sic: tutejsi parafjJnle w ubiegły 
'lItorek 1 L 2. br. na du'óch mS71ch 
w. aby 
modlić sit: o szczo;śli
'e zdjł;;cie, kt
re dokona."
 
o godz. 3-ciej pO poł. a nastepme o szczc:sh- 
'\1('y poll:.rót Cudov; nego PalIJ. Jezusa. 
Po S7C7eśliw\m pollrocie Cudownego Pan3 
Jezusa odbyWać sio: bc:dą tak jak dauniej piel- 
gTlymki u.iernych z różn\"ch stron Wielkopolski, 
d by' wyprosić sobic łaski, które ło wIele osób 
otrz
mało, co ś\\iadc.zą o tem po przeszło 200 
latach ,.Wota', znajdujące sic: przy tułt:jszym 
\\izerunku. Dlatego to m. KC)nia spodziewa SIC: 
nd odpusł Zn:łlvienia Krzv.£a ;'w., który odbę- 
i.Jzi
 ..ic: 4 maja br., dużo v;iernych z poza łu- 
tej»zej parafji. 
ZlJboll'a Tow. ,'ipiel"u "MonilIszko". W pr7Y- 
szłą niedzie!c: 23 bm. \V sali p. Bukiew!cza od- 
będzie sil;; zahawa TOI1'. 
pieu.u ...\10n 1 uszko", 
\.tóra 7.apo\1iada sic: bardLO imponuj:tco. Puy- 
grywać będzie orkiestra 62 p. p. z hydgoszczy. 
l'ol"7:jtek o godz. 8 11 ieczorem. 
Z Chóru ,Heskiego ,,EclIO '. 15. 2. w Ho- 
telu Polskim od godz. S-mej \\ it:C7orem od- 
był sie wieczor
k dm.!torski Chóru Meskic;go 
"Echo' ł . 
Zabawa Wlościonek. 16. 2. w sali p. Bu- 
kie'&icza odbyła sic: zabal1a Koh Włościanek 
w KC)'ni. Zabawa t3 19romadziła ol..oIiCllI)ch 
włokian oraz obv\1l:,telstwo m. KCl/IIi, które w 
miłym nastroju bdl1iło się do godz. 5-tej rana 
przy dźu'ic:kach orki
stry 61 p. picch. z Byd. 

')szcz" . 


, 
\ 
, 


::::Bel 1  


Całkowite bezpieczeństwo wkła- 
dów oszczędnościowycb, pupi- 
larną pewność z a p e w u i a j ą 


Urzad Skarbow, wininie. 


K
 M
"nln( K A 
 Y O
l [l(
n

[1 
" ..... .....1""... .,u I 
»-, 
I 
T 


. 


za zobowiązania którycb odpo- 
wiadają poowiaty i miasta całym 
swym majątkiem ł siłą podatkową 
.... To td składajcie swe 
oszczędności w .... 


. 


.J 


O na grody I 


. 


'- 


Możecie w
gra
, b;orąc udział w konkursie zorgani,owa- 
nym przez firmę "WŁóKI'tO POLSKIE" 
I. N3::roda zł. 600.00 w gotówce. 4. Nagroda zł. 80.00 w gotówce. 
2. " 200.00" 5. 70.00 " 
3. ,,100.00 .. 6." 50.00" Ol 
oraz nagrody pocieszenia, jak: kamgarny na ubrania, ma- 
szyny do szyda, rowery, 3-lampowe radjo-aparaty i t. d. 
ogólnej wartości zł. 3,900,00. 
Zamieńcie m:ejsca n'żei podanych kart w ten s;nsób, że zliczając 
serca trzech kart iednego rzędu, otrzymacie ogólną ilość 15 serc dla 
każdego rz
u poziomego lub pionowego. 
Każdy Czytelnik, który w ci
gu S-miu dni nadeśle 
nam dobre rozwiązanie (naklejone na papierze) wraz z 
zamówieniem na l łub wi
f.:ej z niżej wymienionych kom- 
pletów, otrzyma wraz z komplełem jedną z nagród. 
Nasze reklamowe komplety z olbrzym:ą zniżką cen!!! 
TYLKO ZA ZŁ. 7 gr. 50. 
w}.sYlamy: 3 mtr. materialu na eleganckie ubr...nie męskie, bardzo .:nodne (desenie bielskich kan. 
ga.rnów) lub I ubranie męskie, gotov.e, gladkie lub deseniowe (wedlug ządania) o dobrem \\)'- 
kończeniu, od Nr. 46-52. I SWCIr męski zimowy. gruby i cieply. w żakardowych deseniach z '- 
dluziemi rekawami i szalowym koJnierzem. I koszule meską w b. dobrym gatunku z modnem 
wykończeniem satynowe:n lub l pare kalesonów w doskonalym gatunku, I p. skarpetek dese- 
niowych b. mocnych, l szal mc:ski. we lniany w modne desenie, 3 chusteczki mł;skie do no
a 
z ladnym kolorowym szlakiem i l krawat czysto iedwabny. 
Ten sam komplet w lepszym gatunku zl. Ił gr_ 70. zaś w nailepsz}m gatunku zl. 13 gr. 20. 
TYLKO ZA ZŁ 8.- 
wysylamy: 4 71tr. materialu na modną suknie damską o nainowszem wiązaniu lub l suknie 
damską, gotową, modnie uszy t:!. z dobrego materialu, I chustke zimową w kraty jasen lub ciem- 
ne, I p. pantofli damskich (podać rozmiar obuwia). l swetr damski, efektowny. najmodniejszy w 
o
ecnym sezonie. I koszule damsk:!. rnadapolamową. luksusową z ladnem wsławieniem ..Toledo" 
(kolor wedlug iadania) Jub I koszule damską p. welnianą, I P. reform damskich z dobrego ela- 
st}C
neiO tr1'kołu, l p. pończoch damskich ,welDa z jedwabiem" lub l apaszke czysło \\elnianą, 
bardzo modnI! w piekne wzory, I pasek, l Po rekawiczek b. elepnckich i 3 chustec
ki damskie 
balysłowe do nosa. 
Ten sam komplet w lepszym ial. d. 12.-. zaś w najlepszy.n gal zl. 13 gr. 90. 
TYLKO ZA ZŁ 21 gr. 50 
wvs1.lamy: I szl. płótna bialego, 17 mtr., w doskonalym gatunku, firmy ..1. K. Poznaliki" SP. 
Akc. na 6 koszul meskich lub na 9 koszul damskich, jak również na wszelką pościel, 2 koldry 
pikowe na lóHa w eleganckie kwiliły żakardowe, 2 dywany na ściane. tkane w najnowsze wzo- 
ry, 6 mtr. ilaneli bieliźlłianei mkkkiei i puszystei na wszelką bielizne. pyjamy i szlairoki lub 6 
mtr. firanek, przetkanych jedwa'lic:n i 6 młr. plótna recz.nikoweio, tr\\alego, na dobre rec:nik;. 
wzór kostek. lub 6 reczników serwetowych z fi cndzlarni. 
Ten sam k07lplet w nailepsz
 m gal. zł. 25 gr. 90. 
To '\&'sz}'sf.fo razem w n3i1cPSZym gatunku wysylamy za zl. 25.90. 
Kompleh' powy lsze wyS} lamy za zaliczeniem pocztowem na listowr.e zanlÓw;enit-. Plac! 
sic: przy odbiorze towaru na poczcie. 
Bez n-zyka; Jeżeli towar sic nie pol1'1ba. prz}'jrnujemy takowy spo.,' 
a picniądze natychmiast zwracamy. Adresować: l3 
F-m] ..Wł6kno Polskre's. Łódf, ul. Sr6dmiejska 9, cdd7. 
UwaEa! Nagrody pien;ężne b,.dą rozdzielone i_ wysIane w .)
OŚC .l\£
nta 10':zk;ego w 
dniu 10 kwietnia 11136 r. 


8[JITJ 


K
M
nnlnfJ Kn
l( 

l[lfDn
![1 


powiatu tnińskiego w Z N l N l E. ul. Pierackiego 11 


. 


....., która płaci za wkłady: 
l) za wypowiedzeniem dziennem 
2) . . miesięcznem 
3) . . kwartalnem 
4) . . półrocznem 
wzgl. roczne m 5 1 / 11 Ofo 
. . 
Spieszcie więc załotyć ksiąteczkę oszczędnoścIową w 
powytslej instytucji mając na uwadze, te oszczęd- 
ność jest podstawą dobrobytu obywateli ł narodu. 
Tajemnica ł terminowa wypłata wkładów zapewniona 
Kamunalna Kasa Dszc2,dnaś
i 


... 


re-lF:lO  
S . u .. · 
... . . ... 
. . . . 
...... 


I 


3 1 /. % 
4 1 /. 0J0 
5 %  
" 


J 


POWIA TU lNIŃSKIEGO w lNlNlE 
Iasa Clynna od godz. 18 - l i od 3 - 5 popoł. 


'- 


..ł: 


I 'I,.... 
. 


. 


WIEPRZOBICIE 


"  


W sobotę. dnia 
2 i niedlielę, d;tia 23 bm. Swle- L 
te kiszki z kotła i dobue płelęgnowane n,pcj., i 
na ktOre jałt n.juprzejmlej zapr2sza 
'.... 
Czesław Ruc:lńskl. 


'"1. 


....f.., .
 


[zytajcje 


"PAŁUCZANINA "
>>>
Sir_ I 


., P A Ł U C Z A N I Nec Niedziela, dni':! 23 lutego 19
 r. 


Str. 8 


"PGlurzanin ll wśród swoirb [zllerników 
H' 


Położenie 


.Na ws.chód od Oniezna, przy szosie biegną- 
cej w kierunku Trzcmeszna, lcil" md uroczo 
położoną doliną cicha J .akoby, ,doska - Jan. 
kowo Dolne. Prosto i ący trakt bruku, tut:::j 
Z:lkr(ca na \1I"Schód, okrąLJ lI'ioskę, dając mOL- 
ność woj
żerom zaprezentowania su'ej pi
kności 
naturalnej. Idąc od strony Oniezn.l, tuż przed 
samą wsią, napotka się kilka luźno rozrzucomch 
budowli, między innemi szkołę niel1'b:lq. La- 
lej po pra\JO'ej stroni
 szosy stoi piękny b!ld,-- 
nek - oberża, z przylegającym ogrodem dld 
'Vi rcieczkoll icz6w oraz strzelnicą, własnośc-ą miej 
scowego Z\l:iązku Strzeleckiego. Na I-SLem pię- 
trze "oberży" zn3jduje się schludna 5.1lka, w 
której mają miejsce zebraniJ i wzelkle im- 
prezy. Ch
rakter)'s.tyczny wygl.ąd !"a wic.trzny 
młm, dUolO m6111ący o sobIe nekaw
klemu. 
N3d drogą idącą W' d6ł, w kierunku jeziora, 
mieszczą się wielkie 73kłady z dziedziny ślusar- 
stli-a, które dzierży l\i
miec. 


Idąc drogą (bv lepl
j II idzicf okolicę I jej 
pi.;kno), nie omieszkamy wejść n:ł pobliskie 
'II'zniesienie_ Cur panoram.", przyknwa wzrok . 
myśl II id
1_ Kto potrafi utrzymać niezamglone 
oko na piękno natury, ten nazwie to cude:n... 
Pod stopami rozlewa się czarna tafla spokojnej 
wod\". Od strony wschodniej okala jezioro jedno 
pasmo v:.zni:si
nia, pokr) t
 laskiem s:
nowym. 
Zachodm bw'g, eharakter)zuj'l łąki, za któremi 
lagodnie lI'znoszą się pola uprawne, a jeszcze 


J!
na nor 


Bydgoszcz, .. lutym 1936 r. 
Tyle m6wi się zawsze i wSlędzie o tej lI'ieł- 
kiej nędzy, która zapanowała wsk
ltek kr).zysu, 
w licznych notatkach prasowych pod1je się, że 
ktoś l .est bez stałego miejsca zamieszkania. 
.\Ia o jest jednak ludzi, kt6rzj zadali sohie 
tyle trudu, aby dokładnie poznać życie tych 
nędzarzy, i noce, j.di
 każdy z nich przeżywa. 
Wspćłpracow-nik naszego pisma, kt6ry nie 
wahał się, aby spędzić w przytułku dla bez- 
domn).ch w Bydgoszczy przy ul. jagielluńskiej 
jedną noc, dokładnie wczuł się w ich położe- 
nie I tak m:łtuje swoje II'r3Żeni3. 
TJ'[ko dlYadzidcio groszy. 
U'ejście dta prz).godnvch bezdomnych ot- 
warte jest li tylko do godziny 2o-tej. Potem 
nuż z trudem można dostać się do wnętrza, bo lA 
wygalowany kiero'&'11ik często nie dy;;ponuje 
już wolnemi miejscamI. jedne 20 groscj opła- 
cić musi Każdy, który chce w prZ}iułku spędzie 
noc. Płacę bez sprzecilVU Ż;1aaną kv.otę I otrzy' 
muje: miejsce w ogólnej sali. 
Długie rze:dy łóżek l 'ak w koszarach już są 
zajęte przf'Z pewną i ość bezdomnrch_ Inni 
jeszcze nadchodzą_ Jakoś dziwni
 spoglądają 
na mnie, jdk gdyby z obawą i niedowierza. 
niem. 


Towarzysze no,:ugowl. 
Wszyscy z przygodm-ch towarzyszy noc1
go. 
wych robią okropne wnżeni:. Obdarci, brudnI 
i nieogoleni, dopóki nie np;)znaj1 si
 z łaźnią, 
wrglądają na żebJ1k6w, kt6rzy codziennie wv- 
stają na rogach ulic lub t
 chodzą od doniu 
do domu. 
Rzeczywiście są to żebracy, jednak usposo- 
bienie iN prZ}tułku dta bezdomn}ch jest zupeł. 
nie inne. 
Stracili oni pokort, jaką zawsze mają, kiedy 
proszą o grost a tutaj są butni, pewni siebie a 
na.et kłótliwi. 
No co idzie ja/muino. 
Słucham u1l"3Żni
, jak trzech takich l3wodo- 
II'} ch żebraków, którzy oduczyli się już pra- 
cować i Clł) dzień chodzą od domu do &Jmu, 
konferuje na t
mat żniwa całodzie:mego. Oka- 
zuje się. że jeden z nich zebrał tylko 7,20 zł, 
drugi trochę mniej bo 5,15 zł, trzeci z dUlT'ą 
pokazuje, 7£ udało mu się uLebrać aż 8.21 zł 
Skolei -zat.:Z)naja. obliczać ile to otrzymah bo- 
n6w C..aribsu. l u już jest tego mniej, bo ogól- 
na klrOta 'Ir.Ir1ości bonó. ni
 przekr.\cza bynaj- 
mniej trzech 
łotych. 
Oobry zardbek, bo okazuje się, że przecic:t- 
nie przy takich docho:!:łrh, każdy 
 t}ch że- 
braków m.ł minimum 2')1) zł miesie:cznie, które 
to !:posa&nie pozazdro:id:: mu może niejedf'TI 
cie:żko pr:!cując)' urzędnik I rzemieśtnik, nie 
mó.riąc j!.J/. o robotniku. 
Po r;)zliczeniu skolei otwiardją się sakwy pełne 
chteba, bułek i wędlin, Które l małeml II ,jąt- 
karni rozdzielają mie:dzy wSl)"stkich obeCl!ych 
na sali. 
Zapada cisza i 'II" ciemnoki zacz
n3 się jakie!; 
rlzi. ne mlaskanie. Prz, h,i
tle kSlężyCd widze:, 
jak ci trzej żebracy teraz dopiero z'Iczynają 
ucTtowaŁ 
Wódka i wędliny, oto /ch kolacja i na to 
Idzie j1łmużna. Rano prz
li:onuję się, że mają 
oni smak stosunKOWO wybredny, bo piją tylko 
'tV) borową- 
Rodzin/l bl'zdomnych 
Oprócz takirh, jak ci trz.:j bezdomni, o kto- 
rych popr.a:ónio w..pominałem, &-1 j
zcze tac), 
którzy .'ędruj1 Clkmj rodzinami. M]jątek ICh 
to WSzystKO to, co n05zą na p!ccadt. 
Ojciec, matka I kilkoro dzied cały dzień zaj- 
muje sil; zbieraniem jałmużny a w wieczór \JOe:- 
druje do prz}tułku dla bezdomnych. Meżczy
ni 
i chłopcy do sali dla męlc7yzn, dzie"cl)'nkl i 
kobkt)" do sali dta kobiet. 
Dziwne uczucia 
W;rod Jlczn}ch tutaj przedstawicleb nędzy 
dzillne uczucie odnoszę. ' 
Z jednej stror.y stljl; wobec faktu, te m;dza 
,ndu Ivdziom służy za p:1ra\t'an tylko, a .. 
rze("J'v.istosci zapewnl1 Im wielkie zyskI. 
Wiele jest łednak. I ta.kl
h, którzy Z rezy- 
&nacll p,rZ):b.:h tutal. Qnl 1
 I 
(actlł'a 


-:/ O 


ne 


Letnisko - Turystyka - Z życia wsi 
1I"}"żej osiedla ludzkie. Od południa na p6łnoc kt6ra dąży sZ}.bko do n
jb.łlższ':g.O pnlt! n .kt6= 
pł\1:\e początknj:}ca się jlsna. wst1żka wedy - r
j śladem pędzą uz
roJen
 w klJ.
 
a I. wOJow_ 
to Wełna. Wpada do tut. Jeziora, bv znowu m;:y. Przy ow)m poł",:ysple zn;,
. Uje su: trzy. 
"ule
leć" i poszukać wspólniczki w Warcie I stan dla łodzi - to nDY '!lalen I p?rt... tśl 
zgodnie toczyć wody do Odry i Bałt) ku. można się zabawić na se
jo. Te; tez wesO? . 
Ten uroczy zakątek I zdrowe, pachnące ozo- tryska wszystki
mi p
raml.. 0l!zo udl?,od.n 
n 
nem lasu sosnowego polll
trze nęci pragnących dają SZOSd, łącZ:}CI bhskle I większe. 
kul?lenla 
lI'ypoczmku mieszcznchów, turystów ,I wycierzc:k 1':I
zl: ;Jnie:;;no, Tr
emeszno, oraz bhskośc. sta= 
szkolnych, by nlamek czasu pożvc na łome Cjl kolejowel, tak, ze z da
szych str
n wyciecz 
natury. To też VI letni
, pogodne .dni, gwarno ki podjeżd
ją pod same am
m
.1 l.ankow? (
tro- 
i rojno n
d brzegami Jeziora. Dta wygody let- na połudm.owa). Na sku

k W).zs(
ch cz
 nmk6w 
ników postarano się o plaże:. RozciągJ s.e: ona ruch w wIosce zawsze J
t o.Z} \I: !(JnY. SYł nałv 
na wsch. bTlegn u podn6ża wzniesienia, na trąbek samochodowych, 
I.ew.aj:ł. Się z tur ot
m 
którem rosną sosny i rÓlnego rodzaju krzell'y, wozów, potł-gując nastroj z
Cla m
łego. mla- 
pośr6d których czerwienią sił: rubinem poziomki steczka. Jedno pozostawia duzo. do zyczenla.- 
I czarne niby smoła orzeźwiające jeżyny. Po- to wie:kszość Niemców. PolskIch rodzili J
t 
budOW3no rownież hzienki. Moc kapkowc6w mniejsza nieco ilość. IntensYWl!a pr
ca obja- 
na wąskich łupinach uwija sie: po cIchej po- wia się. w tutcj
zych zrzes
n!ach Jak: Zw. 
wierzchni, machając wiosłami niby śmigła wia- Strzelecki - K. 
. M. (Katohc
le Stowarzysze- 
traka, dalej wolno sunie napełnlona rozwese- nie Młodzieży) ora;z Ko
o Rolmcze. Do szkoł
 
loną młodzieL'ł r6mej płci i wIeku szeroka na. naukI; uczsszczają dz!
cI o 2 klm: oddalon
j 
ł6dź, kolebana na wszystkie strony... Na prze. WSI - .lanko
'ko. Kościół w St
zy
ed.e Ke;śc. 
ciwnym brzegu (Z:Jchodni), na mał}"m pagórku, oddatonv w 1gentycznym pr0'!lle
lu pk .Jest 
gł
boko wciskającym sie: w jezioro, stOI, po- szkota. Ludnośc war.stwy pracującej nie Z3J
U- 
dobnv do olbrz).miego kio
ku, sezonowy budy- je pod. wzglsdem hczebnym pierwszego mle)- 
nek drewniany, zapełni:ny w lecb przez kupu- sca, m!eszkancy Jankowa Dolnego to średmo 
jąc\"ch napoje orzeź\\iające. Porosły II ielkieml zamożm gospodarze. 
drzewami, pod kt6rych cieni
m odpocz}wają .Pału
a!1in zasi
ga. co
az szersze krł.:g\ \t'śr6d 
zme:czeni drogą tur)ści. Wesoły śpiew pbsz;J.l mleszkancow tut
j"Z
j 'ltDskl, zostawIając na u- 
miesza się ze śmiechem dzieci i okrzykami. stach każd
o pochlebne słowo w stosunk
 
Krzyk potegnje spostrzeżona ruda lI.kwiórka, do żnińskiej gazety. "Wues: 
I a: a[
 
Ia 
!l

mny[
 


HI Bqdqo
zc:z,-, 


nie potrafili zrobić zawodu, a dopiero wówczas, 
kiedy poznają arkana \I:'szy;;tkie żebractwa, za- 
czną ciągnąć z tego zyski. - 
Ludzie, czy zwierz(taJ 
Poczynania \\ładz mające na celu wprowa- 
dzenie jak najwięcej higjeny w życIe tych 
ludzi, nie dajt nadzwYCLljnych rezultat6w. 
Wesz i plnskW3 oraz pchły panun niepo- 
dzielnie w mrokach nocy. 
Kiedy kierownictwo przeproll'adza dezyntek- 
cje:, znikają zwierzaki te na pewien czas, aby 
po kilku t)godnidch znowu zapanować nie- 
podzielnie. 
Ludzie zresztą w lI.iększości wypadk6w są 
jakoś dziwnie nastrojeni. Nie mają więk
z_ch 
1I.)'magań, jak t)-Iko Jcdzenie, wódka, no I pa- 
pierosy. 


Zjazd mleczarzy 


Inowrocław, 21. I. Ubiegłej soboty odbył 
sie: w Inowrocłall iu w sali Domu Kuracyjnego 
v.ielkl zjazd mleczarzy z Polski Zachodn.ej 
Na zj
zd przybyli także mleczarze z inm'ch 
dzielnic. Obrady zagaił prezes Rady Nadzorczej 
Zjednoczenia p. Stefan Chwarścianek, witając 
delegata Min. Rolni:twa p. radce Wiśntewskkgo 
p. staroste: Wilczka, p. mgr. Wani.:zke:, ktory 
reprezentował p. prez. Jankowskiego i innych 
przedstav.idelL Na og6fne życzen.e zebranych 
przewodnictlrO obrad obj1ł prez
s Chwarścia- 
nek, pocolem prezes zarządu p. Ołowacki z Bu- 
ku, wygłosił obszerne sprawozdani
 z rocznej 
działalności Zjednoczenia Mleczarskl
go. Spra- 
wozdanie z Rady Nadzorczej złożył p. rlyr. 
DobroCZ)'ński, który podkreślił skuteczną pra- 
ce zarządu i zobrazoW3ł pom}ślny stan finan- 
sów Zjednoczenia. Na wniosek p_ Rafiń5k l ego u- 
dzielono zarządo.i jednogłośnie absolutorjum. 
W m\śl statutu ustąpił z zarządu ,P. Małecki, 
który został wybrany ponownie. Rownież ustę- 
pujący z powOdu ukończenia kadencji człon- 
ko...-ie Rady Nadzorczej pp. B) czkowski i 


:l:vde, to dla nich możność utywanfa wszyst- 
kiego, chociażby w łachmanach, ale bez wiary 
leżeli do tego Jeszcze dodać chwile: zmy.:;łowe
o 
zapomnienia, to trudno, aby nie odnosiło su: 
wrażenia, że ludzi
 zrównali sit: tu do zwierząt. 
Policja! ! ! 
Chrapanie, stł;kanie i 6traszne uczucie dusz- 
ności, jakle panują W' sali, zostaje przerwane 
zapaleniem światla i na sali zjawi1ją sie: mun- 
duroll i i tajni funkcjonarjusze p:licji. 
Badanie tóźsamości, kilku podejrzanych czy 
poszukiwanych we:druje z J:o
icią i znowu cIem- 
ność, cisza, chrapanie I tak mija noc. 
Rano z prz}tułku dla bezdomnych wychodzą 
na miasto żebracy po jałmużnę. 
J Z}'g/ryd Kowolkowslti 


w 


Inowrocławiu 


Chwarśclanek, na og6tne tyczenie zebranyc
, 
mandaty swe nadat zatrzymali. 
Dalej ..ybrano komisj
 dla opracowania no- 
wego s tatutu, w skbd kt6rej weszli pp. No. 
wiczi, Strohmen
er, Kasma, Frydr}chow"ki, Ra- 
fiński i dyr. uobroCZ)'ński. Budżet na rok 
1936-7 uchwalono w k\11ocie 2400 zł W dal. 
szym ciągu wygłosLOno szereg refer]t6w, mię- 
dzy któremi p. radca Wiśni
wski w,.głosił refe. 
rat na temat projektu ustawy o prawIe mteczar- 
skim, dale; prof. Uniwersytetu Pomańskiego 
p. inż. Cnnaszcz wygłosił rc:ferat na temat 
"Soda jako antyseptyk w m!eczarni". Również 
duże zainteresowame lI'Zbudził referat p. No.';c- 
kiego pod t) t. "Obowiązki I prawa kl:rownika 
mleczarni w dobie obecnej". Nad każdym z 
referatów wyłoniła się ożywbna I ciekawa dy. 
skusja. W wolnych głosach oma. iano szereg 
spraw organizacyojnvch, porzem obrady dobie- 
gły końca. Na zab(J(:zenie zjazdu odbył sie: 
"ll"ieczorek towarzyski w SJ.1i Domu Kuracyjnego 
gdzie w mił}m rrastroju bawiono sit: do rana. 
( , 


Smutne echa wesołej zabawy 


B)dgoszcz, 21. 2 W jednej z restauracji 
przj ulicy Oworoowej, ofiarą dwu przygodnych 
towarzyszek libacji padł pev.ien kolej:łrz z Tcze- 
wa. Idąc na dWJrzec, zaszedł na kufel piwa 
do reshuracji. Zabawił zaledll ie 
odz:nke:. W 
tym czacie zdołał zawrzec znajom
s:: z dlllema 
"paniami", Uore uwaLały za stos:Jwne zatrzy- 
mać sobie coś na pamiątkt: i zabrały mu port- 
fel z zawartością około 100 zł. Zaraz po przyjś- 


ciu na dworzec kolejarz zauwa2ył brak gotówki 
i wrócił do restauracji z policjantem. Obie 
złodziejki jeszcze zastano,' Jednak nie znJle- 
ziono przy nich pienie:dzy. Dopl
ro w komisar- 
jacie przyznały się do kradzieży I wskazały 
miejsce, gdzie ukrYły pieniądze. Oble t. ł . 
36-letnia St.:fanja Ogórkiewlcz6wna I 32-letn a 
Marja Pucka, otrzymały II"}'rok, skazujący je po 
p6ł roku wię.zieni:t. 


Tuczniki w rzece Noteci 


Pakość, 21. 2_ (tek) W nQ:V- z 14 na)'} bm. '&' 
Wielowsi pod PakoścIą d
onano na szkodt: 
rolnika p. Henkie. icza kradzieży dwóch tucz- 
nik6w. o v.łdze 150 kg, które 7.:1ra.z na mi
jscu 
ubito .W toku śledztwa policja, idąc śladami 
krwi od miejsca uboju, doszła do rl:
kI ))oIo.teCl, 
gdzie odnaleziono poćwiartowane mle:so w \JOor- 
kach pod lodem. Sprawcami "z1mrożenia" tucz. 
ników okazali się Prątnickl jan i Idzijaszek 
StanisłalI' z Pakośd. Sll-iniokrad6w aresztowano 
i oddano do dyspozycji sędziego śledCo!ego II' 
Mogilnie. 


Nieszrz,=śliwy wypadek 
w lejarni ielaza tli Drawsku 


Drawsko, pow. Czarnków, 21. 2. W sabotł;, 
dnia 15 lutego br. wydarzył się w Drawsku w 
lejarni żelaza nleszczt:ś1Iwy wypadek. Miano- 
WIcie, jeden z robotnlk6w przy noszeniu płyn- 
nego żelaza upadł tak nlec;zczęśllwle, 2e doznał 
zł.Jmania kości udowej. 
Nieszczt:śliwego robotnika Jana M.1rka prze- 
kazano do szpitala 'II' Szamotułach. 


Nieomal naJe(hanv przez pociag 
Mogilno, 21. 2. (tek) Na przejefdzle kolejo- 

'}m. w Wir('3no
le pod MoglInem przejeźdLa. 
jącv Jednokonnym wozem p. Herbert Weis
, roi- 
LachmirowIce, pow. mogiteńskl, 21. 2. W so. mk l Parlina wraz z p. Ziihlsdorfową Erlką 
botę, dnia 15 bm. byli zatrudnieni przy rąba- na skutek niezabczpleC!enla toru zaporą przez 
nio.l chr6stu dwaj chłopcy. Prz
z nieuwagI; syn str?żnika kolejowego i osłony nocnej nicomai 
p. Spilisl'£wskiego uderz)'ł toporem syna p. najechani zostali przez podąg towarowy zdąża- 
Orac7ko.."klew W nogt: przy kostce tak, il ']ący z .J;mikowa. Unlkni.;cie katastrofy i'\wdzie 
prawie całą liostkt: odcIął. Jest to j
dna prze- I cza się tylko koniowi, który stanął dęba a na. 
!.tro
a lI'ięcej dla rodziców, by nie dawali nie- stępni.: &!derował w bok. Winę w tym ..ypadku 
leuum dtłoRCOm p,odobny.ch narI&dzl do fik. p,ol1Ósl str$lk kolejO'Py" 


N1eszrz,=śliwy wypadek 


L
st z Golaf1czy 
PlerwsIY etap walki 
o "suprema(je
. w Ochotn. 
Straż, pożarneJ_ w Gola
czv 
Culi traglko
eOJa gOłiln
t(ka 
Osławiona i opubhkowana "II!' p.ra?le walka 
stron o "supre
acje:" w Ochotniczej 
tr

 Po- 
żarnej w Gołanczy p
.z:szła obecnie {Herwsz1 
etap rozwoju demagogjl I 
cletrzew.ema, zna]. 
dując sw6j epilog w sąd
le grodzkim w Wą. 
gruwcu. Animozje ?rgamzacyjne,. k
6remi za 
cztły interesować Się nawet miejskIe \\ładze 
miejscowe I wszy
tkie organa stow
rzyszell1o, 
,we, a wyrażające sI
 nawet w czyn."eJ Interwen_ 
cji, zjednały O. S,. p,. .. Ooł;ł.nczy sławI; I 
rozgłos, stawidjąC Ją ja
o wzor upartości I 
niesubordynacjI. Zaczt:ło SIę napoz
r spokojnie 
bo zwykłem 1I:yrażaniem votum.. meufności by: 
łemu prezesowI p. A. 
arszało""l. S f r
"a kom- 
plikowała sit: o tyle, ze p. Marsza Jest rów- 
nocześnie czynnym członkiem qddzlału Powia- 
towego O S. P., gdzie uchodzI za wzorowego 
I sumiennego członka. Rzecz zrozumbła, że .. 
tych warunkach, nacechowanych pTlychylnośc
 
i poparciem władz poul.ltowych, wobec n e. 
możności p()stall'ienia konkretnego zarzutu, same 
votum nieufności .zbyt. słabą było bronl
 w re;- 
kach strony przeciwneJ, c
oclaz o.lb
zynua wlt:k 
szość. Nie ,pomogły r6lne zabl
gl henotykl, 
spór r6sł stale, przełamał formy organizaCYjne 
I VI swem napie:ciu wciągał w wir. ",:alki 'całe 
prawie miasto. Naładowana. nl
nawlśclą atmos- 
fera groziła popros\U we;jną domową, która 
zawisnąć miała nad spokOjnem dotąd miastecz- 
kiem. W powodzi różnych środk6w zaradczych 
szukano rozwiązania konfliktu, lecz zawsze da- 
remnie. Polubowe załatwienie, wykreślone kate- 
gorYClnie z "programu bojowego" strony prze- 
ciwnej, jako jedyny ratunek. o
 dalszych eksce. 
sów I wzajemnych denunc ł acJl, 
ozwlało na. 
dzieje: r:chłt'go I?rzygłuszen l cał.ej "afery go- 
łanieckiej", kt?rej e
ha odbiły SIl; naturalnym 
zbiegiem okohczn
ścl 
 1I"
adze okrt:gowe w 
Poznaniu. Te, mewtajemmczone w związek 
skomplikowanych prZ)'cz).n, przesłały sprawę do 
powtornego zbadania Oddziałowi Powiatowemu 
O. S. P. w Wągrowcn. Wobec postau'ienla spra- 
wy spornej na os.trzu .- to znaczy jedynej moż- 
lhvości - rozwiązania towarzystwa za raŻ:j
 
niesubordynacje: wobec swych władz Zlrierlch. 
nich ustanoWIJnO, po poprzednl
m wsun1t:du 
całego zarl.łdu, komisje: zu ządzająą Ale spór 
zaognił sie: do tego stopniJ, Le I ta forma za- 
rządu nie była w możn05c1 prZ)'wrócić 19:xly. 
Pozostała wie:c jedyna droga wyjkIl z całej 
me:czącej op,resji. - o ddJnl
 sprawy do sądu, 
kt6ry ustahł wreszcie winnych CJł
gJ zajścIa. 
Rewelacyjny zatarg doszedł obecnie do końca 
pierwszej fazy rozwoju i wobec Z:JpJwiedzl od. 
wołania się osądzonych do sądu okręgowego 
w Onieźnk; zapowiada sie: niemniej ciekawIe. 
Kt6ż jednak może przewi:Jzieć wynli i rozwią- 
zanie sprawy tak zawiłej w Istnym labiryncie 
sofizmat6w? Ze wzgh:du na dalszy ci4g akcji 
tej "tragikomedji gołanieckiej" nie p:xbjemy 
narazie orzer.zenia sądowego, aby utrzymać na- 
pięcie do końca. W takiem świd!e przedstawia 
sie: gło
na "afera golaniecka", szcrokiem echem 
rozbrzmiewająca sław:) i 
pularnością miej. 
scO\JOej Ochotniczej Straży Pożarnej. 


6. Wlele,,'a 


- 


Kolo $piew. "Glos Noclnotecki odbyło swe 
walne zehranie w dniu ł3 bm. Do zarządu ""'Y- 
brano ponownie p. Konkola, Dratwińsklego, 
Kr:!jewskiego, -'azego, jaszcza I Rybaka. P. 
Konkol i Dratwińskl pełnią funkcje swe 00 
przt:",'y od 13 tat. 
Po 8 utnim pobycie w Legjl Cudzoz-emskiej 
w Algierze I Indochinach 
r6c;ł do domu 
mieszkaniec tutej. miasta, 35 letni D)"mek Leon, 
o!znacronv medalem legj:now)m. 
Sqd Grodzki pod pnewodni lwem Sfclliego 
dT. lItatejo skazał znanego recydywistę Gap- 
skiego Jana z Wielenb Z3 kradzIeż roweru 
i Innvch rzeczy, na szkodt: robotnika J. Lali, na 
8 miesi
y wie:zienia. 
Ochotnicza Stro1 PotrlTlUl urządziła 9 bm. 
'bal maskowy. Zysk z zaballY b)ł przeznaczony. 
na z1kup sprzętu ratowniczego. 
.Lok.'1lny Komitet Funduszu PrCll"Y wydał bez- 
robotnym P9 półtora ctr. we:gla opałowego i 
mąJ..-ę od 6 fI. do 30 fI. na' rodzine:. Bezrobotni 
zobowiązani są otrzymane świadczenia. na wez- 
W3nic L. K. F. P. odpracowaŁ 
WybTyk IIIJtury. W ub. dniach porodził:r 
4
 letni:ł żona pewnego bezrobotnego w Bro- 
nicach dziecko z żabią głową. Dziecko urodziło 

iC martwe I jest 12 P9rodem. Przy życiu 
aest 8 normalnych dzieci. Analogiczny W) padek 
wydarzył sit: w tut. mieście w dniu 14 bm., 
g
zie żon.a pewnego robotnika porodziła bliź' 
mt:ta - jedno nonnalne, drugie natomiast bez 

owr.1 rą
. W obu w).pa
kach pomocy Ie- 
. rskleJ udZIelał przy 
rodZle p. Dr. B. Ho- 
roneskut z Wieleula. Na0G"6ł podobne wypadki 
bardzo rzadko si
 zdarz.:lJ:t i są przedmiotem 
zaintcresoW3ni3 sfer naukowych. 
]L Ferdo_u 
Akodl'mja ku czci Papielll. 16. bm. odbfl
 
sl
 w Strzelnicy uroczysta akademja ku CZCI 
P


, XI-g-o. Występ c
óm kościelnego "Cc- 
C} 'Ja pod batuł:t p. ralkowskiego upi/;!tszył 
cało
ć progr31mu. qkolicznośc1owy refe
at wy: 
głoSl
 
'. Nlew!teckl, prezes miejscowej AkCJI 
/\,atohcklej. 
Wl'nta. Staraniem AkC ł '1 Katollck
j została 
urządz
na w niedziele:, cln a t6 bm. VI salach 
Strzelmcy wenta. Na całość m. In. składalv 
się: przcdstav.ienia amatorskie I) KomQrnik 
poeta" 2) "Wila Zaremby" od
an
 przez K 
S. !A. oddział mf,;sKi, oraz losowanie nagród, 
złozonyrh przez miej
cawe społeczeństwo, Czy. 

ty 
ysk. prleznacza się na zakupienie Drogi 
Krzyzo
el dla parafjalnego kościoła'. 
T}'cIZl
n Propogonrly Zw[qzku Strzeled;rg o . 
Z okazJI trwania tygodnia propagandy l
, 
Strzt'le
kiego mIejscowe koło urządzIlo nad- 
lwyczajUe zebranie, które odbyło sil; VI &311 
Hotchi Potskiego. Referat o po...stanlu t pra. 
cach Lw. St. wygłosił prezes p. August)'n. 
bbrrrnle K, S. M. M. W dniu 10 bm. 0d- 
było się .. salce parafjalnej mlesic;czne ze- ( 
branie K.. S. M. oddzhł męllkl, l'O,wll;cone 
propagandzIe Morza Polskiego. Zebr,mln prze- 
wodnlc.zył dIJ. prl'zes B. Kaszewski OkoUCZ- 

=. referat wygłosił dh, sekretarz Ant 
..... ......,
>>>
Niedziela, dnia 23 lutego 1!t31 r. 
.. 


I 


ucz 


NKA 


-ł-cp'
'" .Oda6e
 .al» ł--..., ..PII
CZAItII.A" 


Tak będziemy ublerat ': się na wiosnę... 
(!1 


- 


- , 


\ 
rj 


--- - 
, 


, -- 
- 


/' 
IIII
 


....... /" 
I 
I \. :1 
l . i..- 
"  
\1} t 

 { 
'11' f 


bJ!I,'
 ,. 
. .J. .
 / '.' 
:J 

 /' ,.
 . 
\ . 
-,,

. 
, . :
..'";'''' r 'J 
. ",. 

.{ 


.. 

 
I łh 
. _
r 
' 
.. 
I 
 
1111 
.. 

-
--- 
te 2I4.SI te D440 . »4łf 1(21411 S :łwI 


K 28453 Popołudniowa suknia z zietonej 
wełny. z długiemi rękawami z czarnej crepe 
salin. Z przodu dekoracJI: stanowi czarna pas- 
manterja. 
K 28440 Młodociana sukienka z wełny ko- 
loru burszh nu. "Orvginalne są wałeczki na ra- 
- 


mIonach. Kamizeleczka blał'a. 
B 28 439 W
twornoścl dodaje skromne{ na. 
wet sukni elegancki kasak z czarnego aksamitu 
(potrzeba 3,20 m). 
K 28419 Nowo
ć: suknh, Imitująca kost- 
ium. lakiet zapinany na podwójne guziki, do- 


brane kolorem do szalika 'II' jasne groszki. 
S 28 350 Sportowy kostjum z jasno-szarej 
wełn v, w stvlu myśliwskim. Przybranie - z 
zielonego sukna, Guziki roJ!"owe. 


ROK nIl. I\
. 8 


Pora iJosilk6w 
Od czasu, jak kob:ety pracują Z!lWo-- 
dowo, regutarna pora ob:adu pr.:est.al.a 
być "przykazaniem", Panie nie przy- 
chodzą punklualnie na posilki we wła- 
snym domu i sp6źni.ają się .na pro- 
szone obiady lub ko.Iacje. Kiedyś spóź- 
nienie n
 proszony obiad uważane było 
za przeslępslwo, a obecnie gość, który 
zjawia się punktualnie, sicei:.i sam w 
pokoju i czeka, gdj'Ż go()spod
'ni jesl je- 
szcze w m:eścle. 

Ioż.na :być Jednak całkiem pewnym, 
że prawie w każdym w)'padku, sp6źn.:le- 
nie ma swe ważne powody. Wiadomo 
powszccłmie, że panna X. jesl kierow- 
n:czkq. dużej firmy, że pani Y. nie ma 
panny do dzieci, że pani W. w dzień 
pracuje w biurze., a wieczO'l"ami zajmu... 
je się ochronką, dla dzieci i t. d. Czeka 
się WLęc, aż wszystk
e panie się zbiorą 
j tymczasem apet) I przechodzi. 
I lo właśnie jest najważnJejsze zna- 
crenle 'tej nowlOCzesnej n.iJepunktua1nO.Ś- 
ci -działa źle na. zdl'owi.e! Dla fUillkcyj 
żołądkowych konieczne je5'l określona 
j stała pora posiłków. Wszelka stała 
nier-egul.arność na tern polu wywrXujc 
zaburwnIa w Ira\\ieniu. Do praw żo- 
łądka 'trzeba się komccz.nie slOOVlWać. 
Klo Jada state o tej samej giJo:lzin1e, 
ma odpowiedni apelyt, cliuje się d,()brzo 
i me cierpi na żadne do:egi.hvości ż,.J- 
łądka j wą-łroby, które zj
wiają. s.ię zaw- 
sze, gdy katemy .tym organom praoir 
wać w nieodpawiednicj porze. 
Kobieta, kt6ra ma zdrowy włądek 
i inne organy trawienia, wygląda mło- 
dziej i ś\\-ł;eżej, niż la, kl6ra rozmailcmi 
proszkami leczy' swe tołądk-3we przy. 
padłości, .1 
"Kto ma dobrą wolę, znajd.zie drog.ę" 
- m6wią Anglicy, klórych maż.I1a dac5 
za wz6r regularności i punk:lua1no&ci. 

Ioże ,być nawet. Irzęs.ien.iJe ziemi, 
Amg:ik siada o okrcś1onej porlJC do 
lunchu lub podwieczorku. 


Umiłujmy skromność i prostotę 


'fiullowne urza
lenje ku[
nj rnienkBlnei  ., 


..... 


. "' 


'. - . '. 
:;.tP
t'
'
 " 
. nr'L' I 
.
 t /..._ ,,- 
#f: ;.,.. . 'i- 


, . 


'io," 


. 
 -(;
:,.
:c...;J 
. 


" ' 


.. 


. 


.:
 


;' 


II 


,. 


"  ..:
 


i,' (,' 


+0. 


.' 
,.' 


.......
.   


_s". 


';"" '-',);;" -
 
Ody chodzi o skromn
 urządzenie pokoju, I Każda z czytelniczek przekona .s
c sama, .że 
nie nalcly kj skromności brać dosłownie. Nie s!"wmność mieszkania .wpłyn.le na Jel usposobi e- 
mam
 zamiaru wywołać na. tern tle dłuższych dy nie .korzvstnle I umili .1!'1 zycie I przebywanie 
skusYJ skl
(owai1ych przecIwko wszystkim oz. w nim., . . 
dobom i drobiazgom. Niech 
zda z czytelnlc

 ma zaufame do 
Pokói może być urządzony skromnie, a mi- tych ,spokojnych pro!':tych 
mlj. 

[e bę
ą g:d- 
mo to nic potrzeba pozb.1wi.lI
 go upiększeń I go modne,.a w rwe zmIany. S) u, me ą 
ozdób. Każdy sprzęt moż: miel: swoJą ,!zdobę, prostot!. raziły. 
a wic;c binr
czko artystyczne, drobitzgl, stół. 
serwetę h:ltlowaną ręczme I wazomk koloro. 
wv, kan3pka kilka poduszek uszdych z reszt
k. 
ifapeta ładna w pastelo
ych kofor:)(:
. Na ścIa- 
nie powle
ić kilka obramw, fotogrdflj,artvshC;- 
nych i moduych obecnie dobrych reprodu kC)J. 
Skromność wnętrza poleg1 na. tern, że. umebl!, 
wanle jet wykonane prosto. nleskomphkowame, 
wyrunie, bez przesady. 


Kto '11'011 w\'konanie skromne umeblowania i 
1\r
dztnla pokoju, ten i
t 
apewne skro
mego 
usposobienia. N3 ilustracJI widzimy pokóJ u
' 
dzony esteh'oznlc. a z.:razem bardzo .skr?mme. 
Z pewuośclą będzie sIl: podobał kaLdeJ pani 
domu. . 

rodl,i niejedne; gospodyni. na utrz} manl
 
swoje i rodziny S!ł bard
 mmlr!lalne, to te; 
nic każd:J. może mleszk3ć jak ludlle dobrze S}- 
tuowani. Mieszkanie skromne wymag1 da
eko 
mniej W} datków na utrO'manle, re przeclez w 
dzisiej

ch w:lrunk:łch test czynnikiem bardzo 

'ażnym. . . 
Nd bycie takiegq url.ą

el\}J nJle
z
alnego, j
- 
kie widlinlY na ilustracJI, lesł prawie dla kaz- 
dejlo dostl;pne. Wykonanie bard
o skromn«:, a 
przvtem eleganckie, nie s{lo\t"odule chyb;'! mko- 
t::o do szemrania. SpokOjne proste linIe tych 
mcbli t1spasabbją nas po
odnle. Zycie ze swa- 
'emi wieloma kłopotami Jcst czc;sto tak trudne, 

 "l"I'!'ład
8n
 n8S nut;. 


Rekawi(zki Z fulra 


Obecnie nosi si
 
ka
iczki futrzane, 
k16re są .bardzo cieple. 
Iają wysokie 
m:mkie-Iy, &
ającc do pół łokcia. MR11- 
kiot takich rękawjczek jest zrobiony 
7. 'Wełnv, g6ra zaś z futra, kt6ra znaj- 
dz.ie się w kaidem mieszkaniu. Rf:ka 
w 1akjcj r
kawkzc{} wygląda ogromnie 
dlliŻa i śmieszna, lecz skoro jest modn
 
j praktycznie, dlaczego:byśmy' tego nic 
miały nosić. 


Rzad wioski walczy 
Z kawalerami 
Xa os.lat.ll.ie'lll posiedzeniu wło:c;k.iJt.i ra- 
dv ministr6w uchwalono projeh-t pod- 
\\:yższenia podatku kawakrskioego, _Jak 
\\iadomo, katdy Włoch, kl6ry do 23-go 
roku ż,ycia nil' 'w!Stąpił w związek mał- 
tl'ński, podl
a stałe.mu roczn,cmu opo- 
da'l1wwaDiu w Vo'Y.90Jro..6ci 150 lirów t dQ  


" 
, .""', 
.,'
" ,"" 
, ...... 
" ........ '..... 


Dosyć czesto spotyka sie jut t. nr. kuchnie mie- 
szkalne. skladające sie I pokoju jadalnego i kuchni 
wlakiwej_ Kuchnia taka szczególnie tam ma zasto- 
sowanie. gdzie chodzi o wypelnienie wolnego ieszcze 
miejsca w kuchni. Poradnia w sprawach doty.:zących 
gospodanł-ra domowego. w Berlinie. 
tawila osta- 
tnio taką kuchnie mieszkain", która przel gustowne 
urządzenie. prze£ praktyczne przeznaczenie umeblo. 
wania i przez trafny oral oowoczesny wybór sprze- 
tów kuchennych powinna mieć lastosowa:lie prakty- 
czne wszedzie. Pielmy wygląd. gustownie dobrana 
jakołć umeblowania i na obecne czasy szcze- 
gółoie niska cena spowodowaly kiero...mctwo 
wspomnianej poradni do zorganizowania takiej wy- 
stawy. która cieszyla sie oiebywalą frekwencją i 
zainteresowaniem gospody6. 
Czesto spotkać moina u nas ciasne mieszkania I 
obszerną kuchni'ł_ Kuchoia taka idealnie nadaje sie 
na urz'ł'lzenie w niej jeslae np. pokoju mieszkalnego. 
Je
i jakaś pani jest bez pomocnicy domowej. to moie 
w kuchni takiej przy gotowaniu obiadu poczytać lro- 
che. coś napisać, czy wycerowaŁ 
Wefmv wiec przykład I praktycznych Niemek, 
a laoszczedzimy duio czasu oa bezcelowe oier.u 
chodzenie po mieszkaniu. 
Meble te są bardzo proste, wykonane z druwa 
sosnowego tub olchowego, poci;agoiete lakierem do- 
wolnego koloru. 
Gładka po\\-ienchnia hufetu kuchennego bez flSlew 
i ozdób jest dostatecznie chroniona przed zakurlenielO 
i zanieczyszczeniem. przegrody w bufecie kucb
ym 
"" w ten sposób urządzone. ie wieksze miski i wy- 
sokie dlbany do kawy moina w nich przechowaŁ 


...... 


PraktyCZne zastosoWanie ma równieJ nmies'ClODa D8d 
:ftol1k1em szaJb lcieDo.a. pncchowuJ
ca .,,£e1&Je ara- 
bne sprzet}'. ID4tewki, tarki itp. sprzet}'. Stolik me 
powinien być za niski, by gospodynie przy czyszczeniu 
sprzctów kuchennych nie pu.nebowaly s'e schylać. 
W jedn
.n kącie naleiy umieścił rogową lawe. 
pociągniet'ł takim samym lakiem. Pozatem oaleiY 
ustaw.ć .t61 I szufladą dla przechowa.'!:' Iyiek, 
noiów, widelców itd Dookoła stołu ustawta sie 
krzesla I siedzeniem z linoleum. Stół ten mole słu1yć 
za .tól jadalny. 
Na lampe molna nałołyć praktyczną z celulojdu 
wykonan'ł zaslone, która daje sie łatWO zmywać i jest 
chroniona przed nbrudzeniem od much. 
Na szczeg6ln, uwa&e zasługuje przepisowe do b. 
chen mieszkainych ogo:ako kachlowe, które obok 
pieC) ka do pieczenia poiada zarazem przybudowanJ 
pler
 sluqcy do ogrzewania pokoju. 
Jesienią i wioan'ł wystarczy ogrzewanie samego 
t}.lko ogniska,. by doprowadzić "'}'S[arczaj'łc
 CIepło 
do pieca ognewalnego. W czasie srogiej jednak 
zimy naleiy piec osobnn ogrzewat, do czego naJełY 
zuiyć malo' tylko brykietów. by kuchnie ogr.ać do- 
sta.rcznie. P,ec ten jest wygodnie dostosowany do 
..'SZelkiego rodzaJu materjałów opalowych. jak d...... 
wo. brykiety. albo też wegiel kamienny. Og:tisko I 
pi..: są ustawione na podporach. by i ciepto, wydo- 
bywające sie Idołu, korzystnie wpłynelo na ognewa. 
nie pokoju. 
W ten sposób urz.dzona l-uchenka doprawdy naj. 
zupelniej slui)'ć moie la kuchnie i cześeiowo pokój. 
Takiego urządzenia moioa pozazdrokić każdej pani 
domu. 


kl6I)'ch dolicza się 75 proc. dJodatk-u do wątpliwości) it zarządzenie to wpłynie 
podatku dchOOowego (imposl..a oom- dodatnio na wzro5t liczby zawieranych 
plementare suI roddito). małżeństw we Włoszech, lem bardziej, 
1\ a sku.tek powyższej uchwały rady iż równocześnie z pcxlwYŻS2enicm po- 
1I1imslr6\,,", włoskie minislerslWlO skarbu datku kawa1e
kiego zwiększone z,.
a- 
ma UistaliĆ w najłlliższych dniach nową I I ną premje 
 płodność w rnałżeń- 
wytszą eitop
 procentową przy oblicza.- slwac.h. . .. . 
'Iliu podatku od kawalerów. Nie ul
a 
ol ..J ----ł
>>>
. 


Xil'dziela, l:nhł 23 lutego 193& r. 
- 


""- 


c 


nor\: \',n. XR. Iii 


8ez.p --v". ate. .,PIłLfJCZ NINIł" 


[lJ UóllwD dali na lBDDwiedli? 


T
oro('m:', nit'7hyt łłu
i karnawał 
d()1it;
n kn'sll. Jł'!ZC.1t' płłl
 OOt i - 
niC h
lzi('my przez dłhgi .oRr'S postu 
wid7.ieli - sltJbów. 1{16rc w k-gorocz- 
nym karnawa1.c h
 ły banizi.ej ,,"i
ome 
j('go ozna ką. II iJ; ni.t:Hc.z:ne 'bałe. 
I )I\'ŻO plrmów mnłż,óskich Y.Jłwiodło. 
a telllsamC'!u duż.o m
żcT.)"rn ..(){'.aJcje". 
jC'Śli \V prz.cci:ml\ t
'("h parn rntatTIich, 
dni nic d{lOz:.\ s.ił: 6kus1ć pt'I"Sf}{'k1ndc 
s.lwor%.'n1a wlasn
o ,.dtom(}we
o ogni- 
ska
_ . 
Chociaż dzisi1lj duro rhaw:i &i
 o roz- 
\\iąTIOŚCJiI ('Ihyczajó,,', o IIp:ldkll Jlwrnł- 
J1Ości. 1.0 prZ'('
 - znacmlc gorzej 
o .sprawach małżeńskich odzywano sic: 
w początku (JIbeCIX"'go stukci
l. 
I{abiMa w'SpólC7X-s:na nadm;ern:e ma- 
hljc si«:! W roku 1!)(){} \\"':'.'!oCe p:Ji/obal 


c: \\i('r
 k nici:nn:n('

) p,),'I
: 731: tll- 
łQW3nY .,
as7
'1 przys7ła żnna.'. Za
zy- 
n.'11 si
 QI1. od strofki-: 
rzan1QOka .biał.o.f';ca. 
Zdobna uS'ty szkarłatn£'mi, 
Istny 3niol smulnej zllpmi, 
Co p
knościq nas zach",-cal. 
:1 kOliczył: . 
:-\a jej pi
knyeh kształtów tn.!w. 
Snie:mość l..1bków i. błask ocZy, 
Sa obli,tość jej wark,oczy, 

a płce cub:1ą. .biust tocwny, 
Składało si
 fabr:yk wieJe. 
Sp.rowadzane z końca świata: 
CeUuloid, szmi1!Ika, wata, 
Gutaperka, morskie zidle... 
A ś"il'llny po'ta ówc.zes.n-rch czasów, 
ci

 satyryk KroguI
 - Orłowsld. 
 
scnk
 zatytulo'\Y3I1ą: "Piosenka :i.
n}:" 
tak rozpoczyna: 
Chcesz, bym piO&nh
 ci \\1-snuJa 
.Jako nitkę z motka; 
Daj pienr«:lzy, safan.duło, 
To jest pierwsz.a zwrotka. 
Wszakże ,testem twojll żona, 


To jest zwrotka druga. 
Jak widzimy tematy materjalnc .hyły 
równie aklualnc i równic zasadnicze 
Irzydzi'ŚCIi parc: lat tern II, jak i ol)('c- 
nie. .\ o.ło dowcipna trawestacja ,}rji 
Jonłka z op. ,.Halka", zatytułowana 
,,:'Ima żonka" i1 śp:cw3fia z wictkicm po- 
wodz{"ni(.'ID w jednym z przedwojen- 
nych kabaret6w. Zaczyna.Cl się pioS('Jl- 
ka naslc:pujqoo: 
SZIlIl1L.1 jodły na gór szczycic 
Szumią sobie w claL. 
Paj«zyny na suficie, 
Wic.'('{'j jak na ("al. 
,,- każdym kącie pclno Smli..'Cl, 

iel1:11
'te chodz:.\ dZli'Ci 
.\nrlohino. hJj Jedyno 
:\Ial.żonko maja. 
.\ o
o kłas.ycz.n
- (b.wcip, o}j,c.gający 
,ówezesJ}(' kawiarnilC: 
- Poro 1S!
 t.en.iłci? Czy ja za 
Io.bą latalmn'? 
- :\Ioja dro£.:a, i łapka na myszy 
za mys.z.ami nue .bj,ega... 
Ze w cza.;acll ÓW
7'..csny("h, z .takiem 
rozrzewnic'11:etn \\'spon1J.rmnyeh lir7A'z 
starsze polwk'nie, sl.an maiże liski I1lU- 
siał m1eć swe Ócr.nie i 7łc 
tnm\". świ:at- 
czy o tent popularna iP
;)snC-C'.zka c
 lo- 
wanego jW wyżej Krvgulca - OrkJowskie- 
'go: 


.\ żoncczko-J ukJachana, 
Je.sl{",Ś wreszde... to sJ.oę ch'WaJJi!, 
Tak stęskniłem silę za tobą. 
\DjaUli babę mi nadali...). 
Tych p:.os.nCCZJCk, dowcip6w i wierszy 
w ni.ezb
1. dl"wlainiem śwj.ctLe prz.cd.sla- 
"iaj.qqch żonę li rozkosze do .now{'
1) 
ogni.;ka, krążyła \\ pocz.1tkach-.bidą- 
:ego stuJ'Cia nieskońCZI.Jna ilość i cho- 
ciaż już wówczas \\1.stawiano Żo.I1I;Jr-n 
takie ną,1I"obki 
Tu leży żona pr3wdz.iwa, 
Gderliwa i gldatliOWa, 
, 


MARJA REUn 


I.' 


Ił 


, 


f - ". 


",' 


Wulebowstąplenia PańskIego, czyli przeszło 14 
tygodni. 
Przed poście" jest pierwszą czę
c1ą tego okre 
su "II it:lkanocncgo. Obejmuje 0,1}0 trzy !,le.dziele
 

t:lrOZ1pustn
,. 
w:lną tJkL
. 
ledemd!lesl.ąhJlq. 
Mięsopustną I Z.lp.llstną. .Ie trzy..n.'edz1ele, a 
raczej trz)' tygounle. tworzą pr
epCle z okre. , 
su Bożego NJrodLellla do 1I'l:łsclwe
o okresu 

iell"anocnego, którego pocz..ltkiem Jest Srod.l 
Popielcowa. 
Jest to ciekawy okr
s. W. życiu śwleckiem 
panuje jeszcze \P całej pełm kar.nawał! szał 
zabaw i \:ińców dochodzI do zenitu, Itturgja 
kościelna jednak \P ciągli tego okreslI Przed- 
pościa tchnie już powagą I d
lcll
m poku
y. Od 
Niedzieli Starozapustnej mll
l1Ie. Glona .'""1' 
mszy 
więtej. a kolor szat Itturglczn) ch jest 
odt.1d na znak pokuty fioletowy. Kościół nie 
nakł.lda na nas jeszcze obowl1Zku postu. ule- 
ca jcdnaklc miec już na uwadze powagę zbli- 
ż,ljącego się okresu Wielkiego Postu. 
\
 pierllszych \I: iekach chn:eścljai
st.wa. .okres 
Wielkiego Postu trw;Ił 7naC
nlC dłl!zeJ J!IL d7i- 
siaj dochodził n:łwet do sledemdZ'cslęclU dni, 
a zacz\'nał się wl.lsni
 mnfej więcej około dzl. 
slejszej nied7ieli Starozapustnej, ktf'ira stąd otrLY 
mała nazwę Siedemd7icsi4tnicy'. Dopiero w () 
wiel';u p,'pid Grzegorz .\VI.elk l \tFl}aezył taki 
okr
s Wielkiego Postu, p.kl dzlsl.IJ jeszcze ob- 
ehodzimy. I 
W t)'ln czasie znane jest Jeszcze t. zw. czter. 
dziesto-godzlnne nabożeilstwo, które ustalIowił 
Kościół dopiero w 1 ó-tym wieku. Polt'g:1 ono na 
trzydniowem wystawIeniu Naj św. Sakramentu 
w mon,tranojl, zazwyczaj w niedzIelę, ponie- 
działek i wtorek przed Srodą Poplelcow:t. Na- 
bożeństwo to ma na celu przebła
anie Roga za 
grzech)' popełnione \P karnawale, zwhszcza, 
że Labawy i b:łle karnawnłowe nie wzięły po. 
CLltku z duclia Kościoła. 


.\ nie żadna sługa, 
Więc :hyć musZJę wystrojona 
Gdy do SLC2'J«;:hł .i
zy\;: :7darła, 
r marła ! 
to prZ'Cicż entu:7j::Jści' maIżelistwa 7da- 
rzajq si.; jeszcze i d7j
ja.i. Zmienili si
 
tylko autorLY tych pi1oJ.SeJ}ek i doO\\'(:I- 
IÓW... 


.) ":::...:- 


).. 


ł ł; 


. .41 
, f  

 . 


. - 

.. . 


.( 


.ot 
i 
r 
.' +,:" 
j: ." x ; 
".,., 


., .,v.... 
, 
.l 


ii, 


it'; 


... ' ł
. 
 
o" -o. \ 


l" ..' . "'
"',:......:.'i$ , 
Karnawał kończy się... 


- 


. 


Zmarl Z I
ku przed wodil 


W Londynie zmarrl nie.dawł1o pewien 
slarlJCC i()-łetni
 kt6ry w ciqgu 
''go 
długiego. życin nigd
. s1
 nic kąpał. Gd
: 
sl.aru.szck zachorował, wzire;1o go do STpr- 
{ala i tu po.stanowil:mo prz.cd:ewsz} sI;.. 
ki.em wyk.1pać. S1aTZCC zaczął błagać 
ze łz:ami w oczach, ż.e kgo nic przeżyje, 
boi si
 ba\\UcID paniczIDe ,,
ooy. Gdy; 
mimo jego prot,st6w zaprowadzono 
 
siq do łaź.ni i '\\sadzono do wanny, sta- 
ruszeh dostnł ataku serca ..i zmarł. 


Z tradycyj kotcłelnych 
Okres przedpoSlny 


Drugi okres rOJ(u kościelnego, okres Wi
lka- 
noC). rozpoczyna się właściwie jeszcze przed 
Popidcem, a mianowicie w niedzielę Staroza- 
pILStn:t. przypadającą II" tym roku na 9 lutego. 
Okres Wielkanocy trwa zwykle aż do święta 


c 


POWIEŚĆ 


To nic zJawa, locz ()ltl żywi sami w swej osobie. 
Be3JI.a tłumaczy. Wracając do domu, zapragnęli ją, 
zobaczyć i jeszcze raz \podri-ękować za swoje 
S7.CZęŚci-e. ' 
H-oraey całuje jej r
 z wdz.i
 Łuną 
wpro
t .bije od n1ch anilość i SZCTA:Ście. 
Przy: kolacji powiaillili, że .spotkali się z pania. 
Popov..icz. HraJbm.a z mł:żem robili samochodową, 
V.1'cieczh
 naokoł,o po połnd.ni.owej Europie. W:i- 
glądali zadowołem z 
ł»e i z życia. 
Hrabia v.
-słucłwł tcj nowwy spokojnie. Xie py- 
;tal o 
6ły, nie ilntcresowal się ZbY.!IDJ', a mimo 
to Mścisława !hyła pewna, te cierp
ał. 
. I . 
. 


Slajc przed nią do nieda"'"D.a adoralJor, .obecnile 
ojciec. Przyjechał, .by ją zabrać do si.ebie, b): usYUi)- 
"ić, przedstawić ś\\iatu jako 6WOją, córkę. 
- Stary jestem, osamotniony... jesteś ;moją, córką, 
twoje młej.9cc przy, mnie. 
I . I I 


. 


. 


.... 


W pałacu MaKm any Dwór ż.ycie pł)-nęło 'iści- 
6lawi.e spokojme. Odpoczywała i fiz)-cznie i moral- 
o.i.c po przejściach osta.tIDch, prtycłllOdziła do siebie. 
Hrabia robił wszystko, by, u31ilić jej żJ:ci!e, by ją, 
przyv,iąótać 00 si.ebie. 
Ok
 z początku trzęsła s
 od plotek i domy- 
słów, D.aII"zucała się z W'iż)1.ami. SWpnio..,,
 nowoŚĆ 
przestała .być nowością, straciła podsmak sensacji, 
"\\iZ)1.y ustały, '\Iścisława jednak cie nudrlla się. 
Dużo l2Ż.ala na słońcu, duto czytał.a, robiła wy- 
cieczki IroIUlO i powozem z hrabią i odwiedzała żonę 
adm.iDM;.trałora, która obyła jej koIet.ank4 szkolną,. 
Klara Kowałska, zamężna od lat cztereCh, była 
ma'tką pr7ril1czn)"ch trz;ylet"Itkh .bliźniaczków, chłop- 
ca i d&ewcz,ynki. I do r:rlch to ciągnęło Mścisławę, 
by się z nimi popieścić. 
Dzire.i te 'b
 ły wyj.ąlkowo ładne i miłe i p:.cią.galy 
do sieli.e kru!dego., kto je pomał. 
Cbóslv.ia
 je rodz.ice, babki, dLiadkawie, kochala 
je MŚC:sław
 łubili dalsi :i bliżsi roajomi, odwiedza- 
J-1CY chęlnie dom admi:n.iMracji, 
 którego wiato bez- 
troską, !radością życia i .szczęściem 
Horoc" z Beatą już od kitku m1csi.ęq: po ślubie 
ha\"\rD od paru tygodni we \Vbs.zech. Zawiadomie- 
nie o ;cl1 ślubie otrzymała w zakładz)c IObłąkanycH 
i nic majLlc czasu, nie odpisała Beacie na jej ser- 
deczny, pełen wdzięcmości mI., a m-esztą i 00 miała 
odpisać. 
 I _ 
· '., l l, 
 
· 'ł 


Gdy 
m.e opadły z drzew i kobiercem zł..1ltordLa- 
'" JTl1 Z85lały ziemię, otrzymała :\1ś0i5l.awa zaproszenie 
od B
- na chrzestną matk
. 
Chci
a .odmówić, ale hrama uie pozwolił. Za- 
słui
'ła na ten dowód 6) mpatji i zaufarJia. 
Pojrehali oboje sa.mochcx1cm dWUIOs.I)()\\ym, kt6- 
ry hrabia kupił do użytku :'lIścisławy. 
St09Ul1-ck tych .obojga - ojca 1 córki - z począt- 
hu napr
y i nlcufny, zamienił silę z czasem na 
se:rdeczne, przyjazn
 współżycie. Tr3giczna postać 
ZarJn;y, ktoca stała m
ęd7}' nimi w początkach ich 
oocO\\3'nia, sLopillowo usuwała s.i
 w ci-eń. l\Iścisła.- 
v-a rozumiała obecniJC przepaść dziolącą cygankę 
na wp6ł-dziką od t.ych wielkich panów świata cy- 
wilizowanego i odczuwała ni.cporozua1ien.ie, po- 
",-stałe na Ue dwóch ras, dwóch kultur, dwóch zu- 
połnie od
bnych jaźni duchowych. 
BtJTZ}'ła s

 na 
Lępek hrabiego li, baron:!. z jcj 
matką, w
p6łczuła jej .bardw, ale rozumiała pod- 
łoże lekreważe:nia, kłÓlre ",),\'ołaro to postęPUW3JlLc. 
Wszak i.ona p6ł-cygallka, l)atrz)"ła z wynios.l
ą, 
i odcieniem pogardy na ,Labory; cygańsk.Lc, przesu- 
wające się przez wicl J. lasy, a znata ich życic 4.ak 
Przez park cicnisl.y, pacłmący, ibuk.iclami kwia- dobrre, icb wiarę, ich uczucia. 
łów, wonią m;ooów i zapachem lata szlo ku niej Jechali sX) bko po gładktej, ró,,-nej d rodzic, wol- 
wspomnienie t
ch dwojga li ich III1i.Iości Szło za ni.cj po v. yboj ach, zupelniIC woJno po błoł.n.islych 
niq, czając stę ni'by ct1J'1]y. duch kusiciel, wspom- ibocm)'cl1 drogach. 
nieme jej wła."-ł1}"Ch przeżyć, wspomnienie zah.1ęć Masz} na szła cicbo, prowad.wata \\ prawną ręką, 
milósmcl1 Hor
, jego namiętnych pocałunków 
19ciblawy, m
kko UI1biły s
 rt"SOry, wiatr cieply 
i rozkochanych oczu. pi.csrezotli'Wie m
kał :im t warzc. 
ZaLr
sła 
 i slanc;la jak wryta.. Mścislawa jechała z cictki-cm uczuciem. 
liIość 
SzU ci dwoje naprzeciw mej, if.rz)mając się pod do I1ora
 żyła w jej serclI ciągle i ból sprawlafa 
r
J.ę, szepcąc solie ooł twan przy: twarzy. I jej myśl, że bęl.Uc pa
zcć na J
o &żcl.QŚcie z Wru\ 
Xie wierzy ocwm swoim. Czyżby swą mocą n.i;e- I.obietą. 
cz)"'Stą wywołała ich wizję? I Przywitano ich scrut.'czł!i(', życzliwie. Beata u
ci- 
Uspokaja sie, choć pełna jest z{]umicn1a. 
knła ją mocn-o i zQPrownW1.ła do syp.ilalni, gdz;i-c · 


G 


N 


:!9) 


" 


.. 


.' 


wśród !batystów ;i kocanek lóżeczka lcżaro bladoró- 
rowie ma:1clist:wo, cWuiba i duma rodziców. 
Pochyliła s.bę nad niem i z rozrzcwmcni('m ucaro.. 
wała zaci.ś.n.ietq piąsU\lQ. 


. 


. 


I I 


. 


W kapticy z.'UllkO'wej, przy: tłumilC rehranych gośd 
i clo'mown.i.ków, I()db
'ł s)ę chrzest noW'ona-rodIDJ.lC!!O 
który otrz
ymał imiona Karola, J6zef.a, HoraC'1!o. c , 
Po pownocic z ka.plicy, w białym salon1c w
\"SC\' 
otoczyli .babki i rodx.i.ców małegQ, składajqc Ż};c:li:- 
ma, zaehwycaj.qc się m al eńslw(' m, ciesząc się s
- 
ściem młodej pary. Nawet hrabia przvłączvł s-ę do 
ogólnej wcsołOOci. . - 
:\Iścisława ZOSIlała oo.'1molrui:oruł, zapomIlliailll. Usu- 
n«:ła s)ę do oJ.na i w duszy jej W} buchł gwał\jvwl1). 
:bunt na los, gwałtowny żal nad samą, sobą. 
Trzymając małeństwo przez ch'\\ilę, czuła sza
 

ony ;b?l i 
ł, że lo niJe j.ej dzi,cc1» i że Horacy I'ic 
.tcm J'J Irnł:zcm. Gdy stan.lł obok niej, by, dzi.cclJo 
odehrać j. Ilczyni.ł to .sk"apl
'\\i.e, z nerwDwym pa- 
spi.cchem, mLała wrażenie,1c b.ał s..i'
 bv!.!1(} nie urzc-- 
kła, że był mil ;nicprzyjemny, widok sw
go dzirCCkai 
\V jej objęciach. 
Oddaj.ąc (!ziecko., dot
ła się jego paJ.ców i: 50- 
kuml,/; r
 Ich złączyły sic:, .a głowy I)rawie do- 

'l:ly, uczuła prąd clcklrycmy, prZ('Ii('ga.i
\cy przez 
mą, krc\\ S'"rclCCZl1a ud('rzyła do głowy i spłYIl
ła 
zpowrokm 00 serca, bij..1ccgo sio\.niJc. Xa jedną se- 
kund
 zapragnęła zmusić jego rami
 do okoLcnLa jej, 
dr? przytu\.cma, jc.go u100chanc usta do pocałunku, 
p!l"SlJC1JOI1.. Poczuła s.i
 \\ ład('2..1 ó. mocną. 
Ale zgni1(Jtła to życzenie, njm ono sformulowal" 
sic:., n.im nabrał. o mocy. W1edzi.ała, że b
-łby tJ() tyM-o 
ep,'zOO dla oboJ
a bez żadnej przys.zło()ścl. Ollsz('dth
 
s
r
ny, n
cchęLny, 
 uczuci.cm oorazy, i żalu 00 
n:
J. 'ł:acy, Jak on, mo wracają, gdy, r.J.Z odejdą. 
WIęc roo wa'l"to zaczJ"Ilae. 
Oddała rlzi.ccl,o li: uSlm
fa s.bę na ,bok, i Qlo stoi 
s
molna, opnszcrona, dbca, nawet dl1a rodwncgJ 
Ojca. I 
I zycic jej b(:d2Jic !i nadal tak.K! same. CUdT.a dla 
swoich cudza dla ohcych, &amotna nkkoch.an.a. 
Dunt j,ak wicher porwał ją cał
' tal noo solq 
i .bcmadzlliejulOść 
yci.a wybuchł W-\"3łłO\mie. I iU co 
żyć! I .po. co ci
rł':'eć, po 00 
ść przcz Ż)"COO J}io('
 
Ch3'n.l ł mepn.1u,l1la! C7Ji uLe kpi.cj skOliC7YĆ f\3.Z 
Le: Il1
K
? :. . ' J 
.... -.. ....- -- ___o 
i
 (Ci:m daLszy. w n1SICamy'm numerze,) l--ł
>>>
SIr. 11 


. 


Slr.1t 


'..p. A e u a z A N I Nit NiN]7Jj(,la, dnia 23 In(l'go 193(; r. 


Kampanja prz [iW ch stetzce do nosa 
nie ma widokow powodzenia 
, Chustka ma ()d p!'wnego czasu coraz więk- ł K 'd d J '''-ł . 
szą liczbę zażartych IJrzeciwników J..tórz doma- d 
z y.me a. ma J""lIak. dWJe_
t.
QI1Y. 'Meto- 
gaj=ł się w- imię hi
jeny usnnięcla j
j 
 śród d
 jąposnka IIzywan
a pJpl

. zamlas{ chust
k 
przedmiotów codziennego użrtku. Wr
 owie . n?SJ, ITI!! te; du
 w:łtJę, IZ wyrzucone p:i- 
chustki zar7ucają jej, iż jest idealn 'm roz
d 1_ plerkl 
aśl1)l
aJą ulicę. I. stanow'ą znów same 
kiem bakteryj. zarazków, które zi je' md- przez .Slę 
rodło za
:łzema ma
owego.. . 
nictwem magazynujemy w kieszeni. rJa
 d Zdaje Się 
1ęc,. IZ k3
l?anJa pr.zeCl
11lk6w 
hustkę zmieniaw.y i bidze ,;. . g; 
 chu.stek do !1
!!:I me C?lIntesle sukce
6
 na te- 
c i ultrahi .eniśel _ za m.r s\to1
zą :- mo- r
m: euroJX:Js
1!TI, gdzie. chl!stka pOz.ltem spd- 
'\\' ą . gJ raz
1 z kles,ze.m prze. ma Jeszcze I mne funkcje, pko symbol uczuć: 
noszą S!ę na k n t ową ch
stKe I tą uł,Jsme drogą markuje np' żal P łacz radosć przy powitiniu 
przenosimy a .
r, ang!nę, grypę etc. . podkreśla ele a
CJę ubioru etc. Narazie wię
 
Czem.
sł:wle lNczclwą chustkę 
o nosa Ima. przemysł włótenniCZY nie potrzebuje' obawJ2c 
rł:ł n C
 lc - y J l 'e"" J ' a 

. n a' l l ez .t
 od

ladaH nam prze- się konkurencji przemysłu papierniczego, "'" tej 
CIW . ' . J I?ójśc za, przykładem dzirtlzini'. 
tJaponc7v ów, ktorzy, zamiast - naszych ellro
j-" 
skich chustek, noszą przy sobie mare kwadra. 
towe bi
ułki jedwabne. ęibułkę taką, 
az użytą, 
rzuca Sl
. W ten sp( .ob unika się noszenia 
p
y. sobie kawałka pł6tna zbrudzonego i za. 
kazonep'o . 


'Wt'go. PIali, J,Jurych me hyło widać na 
s.],uł:ek mrozów, 7kcia.ły si." ItroLl1adl1JoC 
na podwórze, szukając poi.) wlenia. Cakl 
przyr.od-a n3gle 
ię 7mi.£'niła i św.al zmic 
nil swe ouLi.cze. 


j szari
, dła nkjednych wprost nk- 

pod
irw3.n.i('. Inj{' slyc7nimH" d.cpłc 
i sIOII1!'1cZnol', I)ohlłdli
y d,.) ż
"cia przy- 
.rod
; tu i ()Wd7i.r, jak dcJ.l1
osIy ga:1.cly, 
zii.h\\"iUy kwi.aty i nieklóre rośJ:iny wy- 
daty'po raz drugi 0\;'0 1 ('--, co dało znaki" 
i..e zima 
'Pewnic jui. nie wróci. Jak 
.póda'\\'ał)" gazdy, ż
 w końcu stycznia 
Lblita sif; z:ima ---" {ak saę też stalo. 
W kilku dniaeh caly krajobraz ulC'.gł 
.1lniaiIlre; 'pOla i chał)' lokrył biały ś.nieg, 
a mróz przystroił ohna w barwne frag- 
mrnly. Jezi.ora. hlórc w slyczniu fato- 
wały, poł,r
.r, łód i. :ini'
 lekko ząsypał. 
natlaj4c :bidły. wioo1... Zkmia, która w 
stycTf1.iu; ora'r1a hyła pr7..ez rolnika, ro- 
micnib się w twinlą skorupII;:. ZieLone 
o11iminy, rosn:ice. jak'gtłyby, na W1Josn
. 
pokrył '.śnieg; li ułoż
.ł je do snu' zimo- 


N.\ CZ.\SIE 
Z'nuj H' pel". 
Po pię\.nej)' "wilOśnie" sl.ycŹ'I1i,;)wcj 7i- 
t;na Z1I.-pa.iJ. o,,-ała w :
łcj.swel ok
1bści 


. - . I 
1000 zl:o'tyc:h :n.a
rod.y!!! 
. . W pr
ec!wi.eti9twie .da inny.ch ftrm! które tylka szumnie reklamawały swe kcnkursy pienię
ne 
I rółne premIe. I me agłaslły wymków,' firma nasza. znana z swej solidnaści, razesłała .obiecane na- 
drady nBstępulącym asa bam : 400 zł. J. Zammel. Kańskie, Szymańskiega 10, 2) 200 zł. Z. Lipski. 
Baryc
. gm.. Gawar::zów. 3) 100 zł. SI. Michalski, Gostynin. Płacka 4. .4) 50 zł. E. Menche, Kutno, 
Br, Ple
acklPgo 
1. 5) 30 zł. O. Kulikowska, Lwów, Zygmuntawska 4. 6) 20 zł. A.. Szymański, 
WągrawIec. Śr
dnaa 22, araz..1 pat don -J. Makut, Izbica n/W. skrz. p. 30. 
Obecme przeznaczybsmy następujące nagrady pienię
ne II! 
l. N.grada - 500 zł. w gatówce. 2. Nagrad. - 300 zł. w gatówce 
3. _ - 150 zł. w gotówce. 4. _ - 30 zł. w gotówce. 
6.. 20 zł.. w gotówce. .oraz 2000 r6tnych wartaściawych padlrunków. 
'm ' W c
lu. zJednania sobie stałych klientów, postanowiliśmy ogłasić nawy wielki 
I I kankurs plemę2ny za debre razwiązanie szarady. Kta naddle prawidlawe razwiązanie 
I 
 szlra
y wr
z 
 zamówieniem na.jed
h lub więcej kampletów, mo
e .otrzymać jectną z 
UJ.J wy
eJ wrml
na
nycb nagród. 
Obla
meme: Da pustych kratek nale
J wstawić liczby dowalne ad 1 do 9 w 
ten spasób; aby suma :ch we wszystkich kierunkach dała liczbę 15. 
N A S Z E REK L A M O W E K O M P L E T Y Z - 60 PROC. ZNI2KĄ CEN. ' 
TYLKO ZA ZŁ. 7.ł5 GR. . "- 
wysyłamy: 3 mtr. materj.łu na eleganckie ubranie męskie zimowe lub wiasenne (wzary bielskich 
kamg.mów) dlba I ubranie męskie gatawe gładkie tub deseniawe a da brem wgkańczeniu ad Nr, 
46-52. 1 palawer męski bardza madn, w dabrym gatunku w takardawyeh wzarach. I kaszulę 
męską w daskanalym gatunku z madnym wykańczeniem satynowem lub 1 parę kalesanów białych 
w w).borow,m gatun
u, l partft
 męski z madnej i macnej skóry w najlepsz)'mgatunku, I szal -. 
!I1ęskl wełnaan.¥ w piękne desenie albo l pasek zamszawy da spodni z niklawą klamrą. I krawat 
ledwabny, nalnawsze wzary. 3 cbust
czki męskie da nasa dute. z ładnym szlaki
m, 1 kawałek 
mydła pachn
cega. - Ten sam kompltt w lepszym gatunku zł. 9,65, a wy1Szym gatunku 11,25, 
zał w najlepszym gatunku zł. 13.93. 
TYLKO ZA ZŁ. 7.75 GR. 
wysyłamy. 4 mtr. madne
o materjału na ładną suknię damską a najQowszym wyrabie, 1 swetr 
-pulower damski b. elegancki a pięknem wykańczeniu, 1 sakiewkę damską z błysk8wicznym zam- 
kiem z kalorawej skóry lub l chustkę zimawą w kraty, I parę pantofli damskich (podać razmiar 
.obuwia), I koszulę damską płócienną luksusawą, alba 1 kaszulę p. wdińaną zimawą, l' parę refarm 
z daskanalego elastycznt'go hykatu, I a;JlSzkę czysta wdnianą lub- jedwabną w śli.czpe -wzary' w. 
najlepszym g.tunku, I parę pończach damskich- w dabrym gatunku, I pasek, 3 cbusteczki. damskie 
batystawe do nasa z jedwabną abwódk. i I kawałek mv.dlatallle1o-"'ega. -..Ten sim kOJJ1plet w 
lapszym gatunku zl. 10.25. a wytszym 2aturiku zł.-t 1I.75 z.ś w. nljlep'szym gatunku' z1"13.95:gr
. 
TYLKO
ZA.ZŁ. 21' - .. -. 1 
 '\. 
wysyłamy: I sztukę płćtna bialegó 17 mtr. w doskonałym gatunku na bieliznę męską,' damską i e- 
legancką paściel firmy .1. K. Paznański- Sp. Akc. 6 mtr. białej dymki (heringbouJiY) na 3 pary 
kalesanów, 6 mtr. zdiru w rlIadne wzary na męskie kasz ule dzienne, 6 mtr. łIaneli bil!lIźnianej " 
miękiej i puszystej na wszelki bieliznę, sIl. fraki, pyjamy alba 6 mtr. plótna kremawega a gęstym 
wyrobie na rótną bieliznę i 6 mtr. płótna ręcznikawega bi.łega na dabre trwałe ręczniki, lub 6.rę- 1 
czników serwetawycb z frendzlami. Ten sam kam piet w lepszym gatucku zł. 22.50, zaś w naJle- 
pszym gatunku zł. 25. - 
Kampiety wysyłamy za zaliczeniem pacztawern na listawne zam6wienie. Placi się przy 
d- 
biarze tawaru. Bez ryzyka, jeteli towar się nie padaba, Drzyjmujeniy takawv spowrotem,' plenta- 
dze natychmiast zwracamy. - A
resawać prasimy: FIRMA ..POLSKA MANUFAKTURA"" Ł6d:t. 
ul. Pomorska 22. oddz. P. 4 
W k.tdej paczce musi się znajdawać warta
ciawy padarek. Razwiązanie nagr6d pienięt

ch 
nastąpi w lutym 1936 r. U W A G A: Prasimy nie paiównywać naszych towarów, z towllaml In- 
nycb firm. które wysyłają bezwartościawą tandetę. 


" 


3.'3'00 z'ot
ch naqrodgl 
Przedluienie wielkiego konkursu firm; ..POLSKA POMOC 1 . 
1. nagroda 3,100 zł. w got6wca 4. l'Ia"rodal68 zł. w got6wce 
I. II 100 l. 1..1 5. Ił 40 II li II 
3. II 80 ., II l. &. II 10,. II II 
1 rower naJlapszeJ marki wartolcl IDO zł.. oraz 5Doo:premjl wartołclowych 
Htl Spowodu Iroloa.lnego n.wałll um6wiefl, kt6re ,nie mogły być wykon. Ile 
pned 'więt...1 I w e.lu d.luego zJedn.ni. Bobie at.lych klleut6w. pnedlutyUlmy 
Dasz konvurB s nagrod..al .. d.obre rOEwh,zanie a:aaradYa Prawidiowe ro'wil\
.nje 
_ I ' J 
 , I naJety D.deBł.
 Jeł1Doo-ze'DJe wraz z s.mówieniem na 1 lob wif'eeJ z nital wymie- 
u!ouyeh, rekl.mowyeb kompletOw. Blor,!e pOd u....g, ogólny kryo:ye gOllpodare.y, po- 
el.aowlllśmy obaltyć ceay a...yab komplet(lw do po.loma niGdy dotlld alenotowe. 
__ nego. 
ObJ.'aleale: Do Bwolryeh Bane nalalllo,.' Rlllpl8fy I olbrzymią Iliźką [in Da rok 1936 
pól a.leły ...ła..lć Uez- T · L .. O Z . A Z t.. ... G R. 50. 
by dowolne od 3 do 11 w . R , 
t.D epollÓb. eł.,. allma leh, wy.Ył.my: 3 metr. materlała aa eleganekle abnala m,akle. JeeleaDe lab zimo, 
Uezlle we ..azyatkleh kle- We (w moda;' .,.ory biel.klch kamg.rn6..) lub 111br.ale m,'kI!!. 
to...e gł.dkie 
runkach d.ła UOIbę 21. - lub deaenlowe o dobrem wykollOleala od ar. ł8 de 62, l puUower męaki. gruby 
I clepł, . d/aRie..1 rtkaw...1 W deaeal.eb tok.rdowyeb. kołalerzem aulowym IlIb umkiem .m.erJ'kańaklm. 
1 koa.ol, młak" w doakon.lym g.tualra. modaem wykolle.enle.. aatyae",!m IlIb l p. kaleaonów bIałych w do. 
brym g.lonkll I au1 męakl ..ełnl.ny .. modae ....".,. lub I p.aek zaillo;.o'A-y do 
odnl . aiklo"", Irlamrll. 1 p. 
akarpelek deaealowyeb b.rdzo mocaych l kr...at Jedw.bay n.Jmoda!eJazy. S cbllatkl męakie do aoU. ł.oIa)m 
koloro..ym a.l.klem. 1 grzeblelI męakl. 1 ka..ałek mydJa p.challcego. toaleto..ego. Tea um komplet.. lepll.ym 
lIatunku ał. 11.68'; .., w D.llepBIym lI.tuako .ł. 18.10 
TYLKO ZA ZŁ. I 
wyaył.my: , mtr. materJału aa moda,! aukai, d......Ł. o naJaowazYID wpoble, l pulawe...awetr d.mul b.rd.o 
eleg.ackl modale wykolle...n)", l chuotkę zimowli" krał7, J.aae lub clemae. 1 parę patltarn damaklcb (pod.ć 
re...I.. obu...I.) I k"zol, \I.lItakll. m.dapolaDOw'!, Illkallao.... wa ..a.yaWeh Irolor.e. wedłal tlldaala lub l ko- 
azol, d.makll zImowa. p. wołal.alL IlIb l PIU't reform. doalroaalello, elastyczaego tr).kotll. 1 .puzke czr ato ..el- 
alaa" b. ..oda'! wIUom.. wzor, w BaJlepnym If1Itaakll l par, pofIc.ooh damakich ..elna a jedw.blem .. bardzo 
dobryao g.tllakn l po ręk.wllUek d...akicb .. modoyeb, I paaek, S eho.teezkl damakle balyatowe. Jed....bnll 
obwOdk", l bombonierę toaletow,! I II'zeblell d.makl. Ten a.m Iromp1et .. lepaz)m g.tllaku &l. 11.11 .., .. 
naJlepal:f1D I(8luaku sł. 11.12 ,r. 
Powytaze kompl.ty ",.ył.my u ..Uc....lIlem pooztowem. aa llato..ae um6w1eale. Płaci ale pny edblo- 
ne na poOlcie. BEZ RYZYKA: o ile towar .1, ale podoba, pn:rJmal.my go apo..rotem. a plentlld.e za t.- 
kow,. n.tychmla_ł .wue.m.,. KaUy, kto B.dBAle prawidIowe ro.willoale szarady wraz... &amówieniem na Jede.D 
IlIb ..Ieeej kompletO... bedłle umleUOIoDY a. lilele IIczeatalkO.. pny podzl.le D&gr6d. Podział aa&r6d odbędzIe 
alę w obeeno'el HeJeata łOdul.go w dnlll 28 lutala 1936 r. Adreaowat: 


Skład jedwaDi I wełen ..P D L S K A
 P fi I D [" Łódź. DI.
iotrowska 18. skrz. poul. 549. 
uddz. 1. 


O,IÓO. naKłód pienietaJa. dod.j.my do kaidel pankl warlo'olowlI Dleapodll.n.e, 


4' 
.... 


T
.mcmscm zaroiły si
 jc7iora i staw)
 
od młodzicty, która gromadnie wybi('- 
gla, abv choćiM c
ś('io"":) s.7.ukać roz- 
rywki i 7'3lbawy. Z domów i dt
l 'V
- 
l1iaczych wt,1:gi dymu 1Ilalllją ku gór7--, 
-tu l uwdziJC wozy \\i07A1 drzewo na op:!.ł 
lam znoWlł dZlCc:r wożą sM: na s.a,nccz- 
kacb i rud1 zimowy plynie sz
 liko na- 
przÓfL ' I 


-o- 


- 


na 
fllłł WII
fnnY 


p a I e c a m y wszelkiega radzaju 
nasiona zb6:t Jarych. koniczyn. traw. 
p:astewnych. okopowych I warzywnych 


,PRZY JMUJEMY 


zamówienia na nasiana 
Z Jarych I pastewnych oraz zlem- 
nlak6w. oryginalne I. II. I da Is;:e 


 
a r a z na nawozy sztuczne na warunkac
 
kredytowych I got6wkowych ze składu 

sygnacyjn!.i!!. 


KUPUJEMY 


I 
I 


stale wszelkie 
zlem\opłody po naJwy:ts
ych cenach 
dziennych .oraz ofiarujemy otręby :tytnie 
pszenne. makuchy w taflach I mielone 
węgłel i ..!!!.
 


:łSKŁADUJEMY 


zbaZe na właS'dych magazynach' przy da- 
godnych-warunkach 


.... 


DOCZYSZCZAMY 


wszelkie zbata i nasiana 
na specjalnych maszynach po znl:to- 
nych' cen
 


Bracia lKopczqriscq 
DOM ROLN. - HANDL. 
Tel. 6 I 45 t N I N Tel. 6 I 45. 


, - 


r: ł'
 
.-i '" 


l' 


"' 


'.- 


" 


ROK ZAŁOtENIA 1887. ROK ZAŁo2£NIA 1817. 


Ił l U 1.1 Y 


.P6t aZ"IIIIA zODPOWaEDZIALHOSCI4 NIEOGRANIaoNĄ 


I ' 
II 


w2 


lNIE 


pład od wkładów oszczędnośdowych: 
za wypOWiedzeniem dzlennem 4 1 / 1 % 
. 14 dnlowem 5 t/o 
!
 mIeslęcznem 51/1°10 
I
. kwartalnem 6 G/o 
. półrocmem 6 1 / 1 1 /0'- 


1.1
..- 


O
ł au ai[i
 
i
 W ..P I t U [ li n I n I r
>>>
. 


. :' 


"I 


/.. Jar 


. 


Pił LIJC,H. 


BezpIatlIV ".dat." ....,.LIJCZ,.N.N,... 


ROK VIII. NR. 8 
- 


Nicdzjela, t!Dia 23 lutego 1938 r. 
- 
" . . 
:1\ I SI 
' I 
, 


Kompost, namuł i zielone nawozy 
Kompost urwia siof: ze wszelakich Kompost '\\T\\"WJi silę w ciągu zimy, 
odpadków, jak odpadki kuchenne, śmLc- w CZas1C, gdy konie wolne od imnych 
cie, suche liście, krew zabidych zwicrz,1t, :robót, a roboit:nik tańszy, .albowiem wo- 
poĆ\"\iartowana padliJn..a, popiół, .ziemia .żenie .ziemistego kompostu jest robotą 
z dróg i rowów przydrożnych, zgniłe kosztowną. 
jarzyny, nawóz z pod drobiu, odchody Xajdep:ej nadaje si
 kompost na łąki 
ludzkie, gnojówka '.i t. p. I lub pastwiska, które posypuJe s;ę war- 
Kupy komposto'\"'IC zakłada s)
 w ta- siwą 2 cm grubą ziemi komposrowej, 
kiem milejscu, aby rozkładająca się ma- tak, iżby czubki .Listków traw n.i.e były 
sa swemi cuchnąccmi wYlJiewami, nie zakryte. Z v.iosną bronuje &11;:. 
dokuczała mieszkańcom. O ile przy ura- Kompost przesiany przez sito ma })O- 
bianiu obornika jest zasadq, aby go żytecme zastosowanie w Kgrodniclwie 
jak najmn1ej ruszać, to przy urabiJarou do inspektów, doniczek, drzew JJI\\''IOOO- 
kompostu reguła jest. prZOCl.'\VIla. Kom- wyeb i t. d 
pooI. trzeba prrerabiać, przerzucać. 
chcąc przez dostęp powietrza przy_ Co szl.ucmie robimy składaniem kJ
- 
spieszyć rozkład.. Oczywiście zależ v tQ postu. d.:z.iejc silę samoczynme w sta- 
od matcrjału kompostowego. Przeriuca- wach. Na dnie stawów zbierają sili;: liście 
nie kompostu zmbiJOnego z mieszaniny z drzew, gałązki, mydldJDy, odchody pła- 
obornika 
ub odchodów ludzkich z zie- ,\ionych koni i krów, trupy 
ah, ryb, 
roją .byłoby szkodliwe. Potrzebne jest, owadów i t.d Wszystko bry gnije i za- 
gdy kompool. składa się z trudoo utle- mienia się z czasem W' namuł. Za1.eż.n.ie 
niających się surowych mat erjałów. od mal.erjaIów, z których powstał, jest 
Wszys1.kie dni wolne od i:nnych zajęć, on więcej lub ,nmiej bogaty \V sb.lad- 
godziny dni.a, w l-1órych :z powodu rosy niki pokarmowe :rośJ.:.n.fioe. Bardzo UTO- 
me mOŻJla suszyć siana, lub podczas dzajny jest namuł, jeieli do stawów 
przerw spowodl()wanych chwwowym wprowadzone 5:\ odchody ludzkie. 
deszczem _ można użyć na przerabi.a- ChC4C uzyskać namuł, spuszczamy w 
nie takiego kompostu. Podczas przera- jesieni 'Wodę ze sla" u {lub przy pomocy 
biania mOŻJ1a (o be można na to sobie pomp, przeprowadzamy wi/)Idę gdz:cirn- 
pozwolić) przesypywać kompost mialMIl dZJiej) w {)kresach 10-15 lal a w ciągu 
wap:ennym, szlamem, albo nawet. ca.ło- zimy wykopujemy namuł i wy'Wo
.iJ!IlY 
mi kawałami lDie.gaszonego \\.a.pna, all»- go na osobną. kupę. . . 
v.ie.m wapno pr'Z)-spi.esza rozkład. Namuł (inaczej slawarka) zAv.iern 
 
O ROpnOKOniu Znakomide poprawia zawartość kom- sto składniki trujące !i szkodliwe kwasy 
Wapno w glcb
 jest. również niezbl,l- postu gnojóv.ka. Aby jej dostęp uIat- to też dopóki nie wyschnie i nie d
 
Jlym składnikiem, jak awl, potasA l-was wić, trzeba w kupie komposrow
j g
sto ma utlcm.ieni.a, nic możua nim Il:łwozić 
fosforowy. T
 Uw dlatego, te 'brak jest wbijać palami d7Ji.m-Y. i do nich wlewać pól. Dla.tego na.rooł, gdy 6ię jut nl('CO 
,,'Sk.az.ówek o wapnowaniu w lit.eTatu- gnojówkę. odJety na dużej kupie, wywozimy w 
rze rolniczej, tak mało ga sicę uż)'W'a. Rozkład kompostu, zaIeżnie od cz
- mniejsze kupki na rotę lub na jałowe 
Wi{"lc romków nie wie, Jak wielki mości przerabi.ania, trwa rok łub dłużej łąki (pastwiska" o He mOŻI)()Ści jednak 
"'TI
...\ wywiera wapno na podnicsieIńe Do nawoQ:.enia D1OŻD.a używać kompo- w !Zimie, a.by w tych mllliejszych kup- 
ploonó\\ Ponieważ jak inne nav,.'1Ozy, tak stu., który już należycie s;ę rozłożył kach przemarzł, a dopiero, gdy 'wy- 
i zamienił si.ę w ciemną, ziemistą ma- schnie" z wiosną go rozrzucamy. 
i "\"\apno rośliny 
bilTają z roztworu, terj-f:. Jeżeli tak rozłoWnY ko;npost ma- Xamuł, pochodzący ze sl.a:wów ryb- 
trzeba z'wTócić uwag
 na rozpus.:zczal- my gotowy w lecie, dobrze j'st obsiać nych, iLuh takich" do których spływa 
DOŚĆ wałma naworowcgo. Wapno 'llil- tę kUN gorczycą, która zaci.e.n.iając, gnojówka, odchody !ludzkie, w których 
WOLOwe - m:c:JCmy węglan wapnia - zed . to ł . 
posLala s
ruktllrę hczpostacrową i po chToni pr stratą azotu 
 dokańcza częs P aWlOIllO konie !i bydło, jest bar- 
Lmlclenin j("to,.t 7U pchlW kal.oilalnie J"OZ- rozkładu. I dw urodzajnym nawoo;eIll, toteż nadaje nil'€' .azotu t. j. w stanie riellOO1ym, w 
drobnione. Dz;j
l.i lej sw-ojej bczpsI.a- si.ę do ulepszenia jałow)"ch p3.Aórków, okresie tworzenIa strączków u strącv- 
ciO'\\'OŚci p)
ada znacznie "ięks.zą, roz- padku zwyżka spowoOOwana dzDalar- które po j
rawwem na\"\iezicIhiu 00- kowych, w pełnym kv.iccie u kon.iCZ)"U. 
puszczaIność W
3JOóW, wapnia vmego nicm węgJ3IIlU wapnia równid W)"DO- r
 zyskują .?
brą '\VY?lodn:JŚe. przy- (przed dojrzeniem zLarna lUlb nieoo 
pochodzenia (kamień wap:cnny mid:r '-ila 5 crnl.narów samego ziarna na mor- 
I
e .łąki 1 past
ka .sztuczne o wcześniej, stąd nazwa: zielme nawozy) 
ny) stosownie do najnowszych badań gę. Przy wapniowani.u pod oiJow:i.cs nad- oche} glebie, popra
e CIJe
ką w.ar- z
mia.sl. skosić, przyorzemy, wzbo.gace- 
prze pro'" adzon
ch w Stacji Dośw'iiad- wyżka przyniosła efektowny zysk 32 zł. stwą namułu (stawarkI) wydają IbuJDY OlC w azot jest jeszcze wil(:k.sze a po-- 
cza1nej Wielkop. Izby Rolniczej. Po&;.a- Przy .burakach cukrowych ooia"gniętoti porost traw. nad
'o glc:ba zyskuje, tWOlI"Ząc p6tniof.'j 
dając zatcm duzą rozpu
.ność w nadwyżkę 4j cłr, a przy pastewnych Są również rośliny, które po zbi,orze próchni
, tkank
 organiczną, ruśmuą 
gIl"bic, j'st łalwo przez glebę li. rośliny 80 dr z morgi. Również za'SiJlanie wę- pozoslawiają 1'Iodę nie1ylko nie zu!boroną, podobnie jak przy n:1.'\WYŻC'Jliu obon1i 
pl"Z)!waj.ane i w pełni swej odżywczej gl:mem wapnia łąk i koruczyn dało I'CZ Wl'wet w lepszej sile nawowwej. kicm. 
zawart-o-:...ci "\\1.korzystano. JC'St 00 naj
 ś\\ietne rezuJtaty. Powyższe cyfry, wy- Są to rośliny motylkowe, mają (JI],C Roślin)" :zasiane po przeoraniu z:j,cJ.o- 
bardziej uni"crsalrul. for'Da \\apnc1 na- j
e z prreprYwoozonej anlJcly, podane mi.anow'.cie zdolność zciągania aJ'ntu IZ n.ego nawQZU, 006ną twawo, 'bujnie i 
WOzO\W
 nadająca się do zast09Owoa- przez poważnych imanych rodn.i.ków- powietrza, który gromadzą i skulkiem mniłcj cierpią w suchych l
ach 00 po- 
nia na wS7y!lkich glebach. Jak węgbn praktyków i wskazuJq doskonale na ko- tego zawierają zarówno w ziamic swo- suchy, w mokrych od nadmiaru ""\'lad), 
wapnia podnosi wydaj
 p
nów, niecmośc :za'Slill:mi.a. gleb tcgo rodzaju jem, liściach i łodygacb, jak i w ko- aLbowiem organiczna 1k
 wcieJ.ona 
niech, poMUŻY na prz) kŁad. przy uży- niezasłąpi.cxnym środkiem nawfzowym rren.iach !bardzo wielkie ilości Il2;ri u. d.o gl.cby, reguluje wilgoć, czyni glebę 
ciu 10 dr wllpna na mOTgę pod jęcz- wapiennym, jakim j.cs.t. \\"Qglan wapnia.. mjmo, :te glf'ba, na której rosły nie- przepuszcz.alniejszą i przcwie\\ni.cjSZą, 
mi
ń _ ogó:m
' zmór wyn.Ob
ł j5J}j dr. b
 os:-ęgnąć V.1"SOkie 7,bio
 .ze swoieh t
'lk
 nic 'Zubo
ła w a7;;)t, I:ccz' prz.o- nic d{)zwalając ani na zb) tnj.e wys.y- 

ad"'J71.a spowodowana wapnem WY- I pol j łąk, a tcmsamm1 7,męks.zyć wy- cl'W!nre, wzbogaciła swój zapas 1!l7.ot:u. chanie, ajlli na zamulanilC sio(J i zakwa- 
nosila H,19 elr. Czysty zysk pieniężny da:t.nie doch6l ze s
 _warszLalu Je,LeLi rośliny te w okre.s:ie, w któl")m sznni.c w słotnych latach. 
\\
"D
ił 81,3.J zł z morgi. W drugim wy- pracy. (w'8o) zawierają najwi.ęoej łatwo przyswaj.aJ.- ... K. 
O O IJ O i Z E N I A I WIeru .l1Imetrowy jcdJlołalD09f II rr, . ł-kkle: .. '-geJ Iłroftw P R Z I D P łJ A IJI A I . Idllllntltrlcjl, 9 I { mejlch I Dl poczcie fuj . odnouen
 
10 11', DA aaatqmydl wond 40 feT, DiranJcznł 100 r ocalt dro_j. Orłoa-ia 
bn. do 4cmIu -łnltanle " pay, Irwvłalnle l, S u. Z.annl
 mlel1
lł J,- Ił. W ,.. 

f.,.
 . W')'!'U. Dla 
zukuJących pracy' 10 
 mltkL Przy powtarzaniu rabat. .-ypIdk69, Ipowodo....ych lIł. yYUIł. przeszkód . ...kłldzle, ItraJku lub t. p., woydl1i1lldft 
_la prmrDuJe. l1t do rodziny o-
J rano. Nlesamlnrionydl "lIoplJ6\p nie IWf&CUaJ llie' eclpowiada . 4ostuaan" ptsml, . prenumeratorzy .s. mal. pr... do od 
 ... 
_ _ I .. 
Jo Za _ł-AIa "* ..ł..I
 redaKJa ... 
 - - - - - - - ..kU cid 
.I"1l1J 1 .".... (...l"d. - - - - - 


Pod h'm tytułem zamieściła "Gazeta Ludo- 
U-':I" bardzo ciekawy artykuł. który napewno za- 
interesuje również Cl}telników ..Gospodarza Pa- 
łuckiego". 
.,Rofpocz
liśmy Nowy Rok - !l0WY okres 
prJcy I bon. kanu sI
 z kryzysowem
 warunkami 
I{yci
, a r.ozpoczęH
my go pod znakiem mającej 

ę zaCl;łC napra
: sto
unków gospodarczych 
J poprawy U-'arun,mw naszego bytowania, Po- 
dcszmy si
. że nastąpiła już zmian:! na lepsze 
prL};najmr:iej w dziedzinie hJseł i pogl=i dów 
na Istotne znaczenie wsi i rolnictwa w Polsce. 
Hasło "frontem do wsi" - stało sie dziś 
poniekąd hasłem ..urz
owem". 
_Od wsi i drobnego rolnidwa zacząć 

ię musi rozwój naszego g?Spodarslw3 
narodowego" 
:- takie słowa usłyszeliśmy nieda\I"l1o z ust 
Jet.lnego z odpowiedzialn}-ch kierowników nawy 
p.1ństw\Jwej. 
j:!kże inne były zapatrywania i poglądy na 
sprawy wsi jeszcze przed kilku laty, kiedyśmy 
dopiero zaczyn:łli wchodzić w okres kr}Z};su go- 
spod
rC7ego. Postawiono wtedy na IHtrll'ałośł: 
chłopa i na jego przywiązanie do ójczystego 
zagona. a polityka gospodarcza Polski, kraJu 
wybitnie rolniczego. poszła w kierunku rozbII- 
dOlI)' i ochrony przemysła, drogą tworzenia 
karteli, które dziś liczył: możemy na setkI j 
które zmono]Xlizowały w Polsce fabrykacje 
produktów roilziennego użytku i handel niemI 
. aż do najmni
jszrch drobbzgów. Po pańszcz
 ź- 
nie. jaką odrabiab kiedyś wici na rzecz właści- 
cieli ziemskich, dziś dost:Ih sic: w kleszcze no- 
wej odmiany pańszczyzny. odrabianej na rzecz 
potentató\p i magnatów przemysłowych. 
Doświadczenie sześciu lat kryzysov;-ych prze- 
konało wreszcie czynnniki decydujące w {lań- 
stwie o błednem nastawieniu dotychczasowej po 
litvki gospodarczej, poleg:łjącej na tII'orzeniu I 
tolerow:mla karteli przemysłowych. a na odsu- 
nledu od czynnego udziału w życiu gospodar- 
czem kraju szerokich mas rolniczej ludności wiej 
skiej. Skazanie wsi na przetrwanie kryzysu. na 
przymuso\l;-ą samow}slarczalDOŚć, okazało sie w 
skutkach z
bnem nietylko dla prz;szłości pań. 
stwa, ale JUż dla jego teraźniejszości. W wyni- 
ku ttgo zrozumienia spraw i Interesów wsi. 
zapocz.1 t kowana została przy końcu roku ub. 
akcja obniżki cen wytworów przemysłowych. ma 
jąca przynieść poprawe I ożywienłe życia go- 
spod:łrełegO VI' drodze zwiekszenia obrotów. Pi- 
sały o tern. aż do znudzenta, gazety. a kto 
miał clerpliwośł: słuchał: na ten temat radja, 
ten mógł sie kilka razy dziennie dowiedzieł: o 
mającej nastąpić rychło zniżce cen, sprowadzić 
lT';;j
cej donia3łe skutki dla życia WSI. 
!\"iestetl - "góra urodziła mysz" ! Można 
już dziś z nłą pewnokL1 stwierdzić, że cała 
OW:ł wielka :łkcja obniżki cen była ze strony 
skartelizowanego przemysłu zwyczajnem 
halarnuC1'11:em opinji pubremt'j 
i b=kuteczną próbą wmówienia w społeczeń- 
stwo, że kartele są dla niego niezastąpionem 
dobrodziejstwem. a pensje d} rektorskie - nie- 
ulliknioID!. koniecznością. 
Bo jakież to 5.1 zniżki i w j3kim stopniu 
rr.ogą sie one przyczynić do poprawy położenia 
gospodarczego wsi i zwiekszenła obrotów han- 
dlowych w pfZI:.:nvśle? 
ledna tylko znaczniejsza zniżka znalazła Z3- 
stosowanh w potanieniu pośledniego gatunku 
cukru (20 groszy na kilogramie). 
......e....................... 


bn ego rllnika 
my spos60 rozwiązania u nas w Polsce zagad- 
nienia kryzysowego: 
Rozwiąza
 trzeba 'wszystkle kartele i 
calość tycia gospodarczego oprzeć na 
zasadach wolnego handlu I wolnej 
kookurencJI 
z wyjątkiem wódkt I tytoniu, na cum zabez. 
pieczyć trzeba dochód Skarbowi Pańsfwa. Ten 
postulat musimy przez naszą organtzacje zd
y- 
dowanle wysunął:. gdzle należy i dążyć do Jego 
urzeczywistnienia. 
jesteśmy społeczeństwem rolnicze1!1.. społe- 
czeństwem o skromnych potrzebach zyclowych. 
mamy w kraju bogactwa naturalne, a nie mamy 
n:;.dmiernie rozbudowanego p'rzernyslu. 'To tel 
nie zapuszczając sle w zawiłe dociekania eko- 
nomlc7ne, a sądząc rzeczy prostym chłopskim 
rozumem. . 
nLe powłnno być. u nas w P.olsco 
lej bfedy, 
jaką dziś tak dotkliwIe odczuwamy ( nie po- 
II in no nikomu pracy i chleba zabrakn,ć. 
Niechby tylko każdy chłop w PolM:e mógł 
osiąg-nął minimum egzystencjI kulturalnego czfo 
wieka, niechby miał kapote I mieszkanie, niech- 
by mógł mleł: w domu gazete. radjo i moż- 
nośt uczenia swych dzieci. a potrzeba by wten- 
czas chyba drugie tyle fabryk nabudował:, aby 
one mogły sprosta t zapotrzebowaniom. A z 
drugiej strony. przy wLględnem choł:by dobro. 
bycie. wszystkie wytwarz;me w Polsce produkt}'! 
rolnicze: chleb, mit;50 i nabiJ.ł itd. nasza 33- 
miljonowa luduośł: może skonsumował: bez naj- 
mmejszej obawy przejedzenia siC. . 


. 


ro 


ł 


Drugim, ważnym iJla wsi produktem pierw" 
szej potrzeby. który miał byt w pierwszym rzę- 
dzi
 obj
ty akcją zniżkową, była nafta. Za- 
stosowano tu w detalicznej sprzedaży, znlżke 
ceny, 
 ynoszącą aż I 
dwa grosze na litrze! 
Rolnicy kupują zwykle nafte w porcjach pół- 
litrowych butelkach zniżka ta wynosi jeden 
grosz. Kupiec. nie mogąc znależł: w kasie gro- 
sza 1I).datku. nie wydaje go zupełnie, albo w 
najlepszym razie daje kupującemu jakiś wąt- 
pliwej wartości cukierek. Ot l cała korzyśł: z 
potanienl:ł nafty! 
Duże znaczenie w życiu i W' pracy rolnika 
ma żelazo. Ze wzgledu na drożyznc: żelaza. 
lI'ieŚ nie mogąc siC go dokupił: cofa sie w 
sv.em b} towaniu do średnioll'iccza. I tu także 
miała mieć zastosowanie zniżka cen. Zacznijmy 
od gu-oźdzl - tego najważniejszego bodajże 
dla rolnik:ł produktu z żelaza. Przed dwoma 
laty kHogrJ.m gwoździ kosztował 40 groszy, po- 
tem kartel podniósł te cene:. na 50 groszy., a po- 
tem jeszcze nastąpiła dalsza zwyżka ceny. która 
wynosiła 55 - 60 groSZ}' za kilogram gII'oździ, 
zależnie od długości. Przed sameml wreszcie 
śv.iętaml, kupując gwoździe, płaciłem - ja, 
piszący te słowa - 55 groszy za kilogram 
gwoździ czterocalowych. jaką tu zastosowano 
zniżke? - tego nie wiem. ale przypuszCLam. 


że znOIVU jakąś groszową, a :właściwie - Zadn
. 
Słyszeliśmy także o obniżeniu cen śrub. d
u- 
tu i innego żelaza. ora
 weg la , 
 - J
k 
pisano I mówiono -: mla!o. prZY
leśt rolnł
- 
twu korzyści pośredme. Mieliśmy Jednak moz- 
nośt przekonania sle. że nawet te, bezpośred- 
nio dochodząc
 do rolnika zniżki. są dla niego 
bez znaczenia a tu mówił: o zniżkach pośreCl- 
nich. gdj nawet przysłowie powiada: "przez 
posły - wilk nie syty". 
Krótko mówiąc, cała owa. tak szumnie zapo- 
wiadana akcja zniżkowa 
n:e przyniosIa wsi I rolnictwu 
żadnych korzyści i nie wniosła tak mocno po- 
żądanego ożywienia do życia gospodarczego. 
Przeciwnie nawet, oczekiwanie na zniżkę cen 
wywołało rozgoryczenie z doznanego zawodu. 
Gdy w swoim czasie zniżono' dla wSI 0 f łate 
z trzech do jednego złotego za abonamen ra- 
djollY - można to było nazwał: zniżką. To 
też hczba abonentów radjowych wzrasta t tv- 
dzi:: rosła w dalszym ciągu. Ale takie obm- 
żanie cen, jak jeden grosz na butelce nafty, 
lub d\"l:ł grosze na' kilogramie gwoździ - tego 
naprawde zniżką nazwał: nie można. 
My, drobni rolnicy, nie szukając przyczyn 
obecnr-go kr} zysu i środków zuadczych przecl\1o 
niemn w gleb,inie teoretyczno-naukowych roz. 
praw, jeden tylko widzimy i wskaZ3ł: może- 


. . . 


Chłop-rolnlk może cały rok nie p6jśf do 
kościoła, gdy nie ma za co kupił: butów I jesz- 
CZI: bankrutem nie jest. Magnat przemysłowy, 
gdy mu jego przedslebiorstwo nie daje takiego 
dochodu. bl' mu na hulJnkl I kochanki starczy- 
ło, już sie -uważa za zwyclężonego I w najgor- 
szym razie pakuje sobie kulO w łeb. 
To też możemy byt 
wni. że wytrwamy, 
do końca, kIedy wezmą d ł:ł.:łbll wszelkie zmowy. 
i kartele i kiedy runie ca y śwtat wyzysku ka- 
pitalistycznrgo. bo runąt musi wszystko, co 
Jest oparte n. krzywdzie lUdzkiej i nIesprawie- 
dliwości. SI. SieniekI. 


.............................. 
Jak w zimie ratował psz(zoły 
przed Smierdil głodowiI 
moWne do zim{)w-
o "snu" ps.zc1JO
. 
z począil.b.u zjadają :bardzo maJio miodu" 
stąd dlliLe 'znaczenie chQĆ;by dla k.iJe- 
szcni :bartnIka. Już jednak w począt
 
kach 'hIlLego w ulu budzi s»ę życie, gro- 
madka ps7.C7..ela zaczyna s1
 żwaW'ooj 
ruszać, a matka przysl
puj.c 'powoli dq 
składania jajcc:zoek. Z tą chWliią spo- 
życie miodu \\ zrasta z każdym dniem 
pra",1ie,bo arlz.ie go dUŻi() na karmiewIc 
robaczków, a i pszczoły mUSZlą si.ę in- 
bensy"..tni£j odż
...\iać, aby móc grzać 
C7-CTW i wytworzyć w,yż.....z..\ temperatu, 
rę 'W ulu. NaturalOoie najlepszym po- 
kar.nem, dodawanej o tcj porze byłyby 
p
351ry zc spo0'tym m:odem, ale Q taIcie! 
dość tlrudno. O t«.'j poo"ze lepiej jest 
użyć syrop z cukru. 
aldy 80 jedn.ah. 
Zlrolić dość 
y, l1a 5 kg cukru 3 
l'.itry wody. Dobrro jest dodać do tego 
pół ga'l"Sllki sold, która chroni od sfer 
m cnl.owania. Tal" przygotowanym syro- 
pem napełnia sj,ę puste plastry przy: 
pOlIUocy .sikawkń:. Hard7J() wskazan-em 
jest używać do podkarmiania płyt cu 
krowych lub tet cia...ta IDi.odowego.
>>>