/Licencje_047_08_001_0001.djvu

			Urzędnicy 
inflanccy 
XVI-XVIII wieku 


Spisy 


l 


Polska 
Akademia 
Nauk 
Biblioteka 
Ki.rnirka 
Instytut Historii 


, 
, 


j
		

/Licencje_047_08_003_0001.djvu

			URZĘDNICY 
INFLANCCY 
XVI-XVIII WIEKU 


SPISY 


..
		

/Licencje_047_08_004_0001.djvu

			. 


URZĘDNICY 
DA WNEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ 
XII - XVIII WIEKU 


SPISY 


POD REDAKCJĄ 
ANTONIEGO GĄSIOROWSKIEGO 


Tom IX 


INFLANTY 


, ł
		

/Licencje_047_08_005_0001.djvu

			l> ł 811 '.) 


POLSKA AKADEMIA NAUK 
BIBUOJEKA KÓRNICKA . INSTYTIJT HISTORll 


URZĘDNICY 
INFLANCCY 
XVI - XVIII WIEKU 


SPISY 


OPRACOW AU 


KRlYSZTOF MIKULSKI I ANDRZEJ RACHUBA 


l.ft-u, 
C
4. 
 
CN, \. . I-d. (, 


BIBLIOTEKA KÓRNICKA 
KORNIK 1994
		

/Licencje_047_08_006_0001.djvu

			, 


KOMITEf REDAKCYJNY 


ALICJA FALNIOWSKA-GRADOWSKA, ANTO"'J GĄSIOROWSKJ. 
FRANCISZEK SIKORA, TADEUSZ W ASILEWSKJ, ANDRZEJ WYCZANSKJ 


Opracowano i wydano w ramach 
Projektu badawczego KBN nr l PlO8 029 04 


C Copyright by Biblioteka Kórnicka PAN. Kórnik 1994 


ISBN 83-85213-00-7 całość 
ISBN 83-85213-11-2 


f) -3 --' f'" ..,1.  


POZNAŃSKA DRUKARNIA NAUKOWA 
POZNAŃ, UL. HEWELIUSZA 40 


V\ 'lA \
<
		

/Licencje_047_08_007_0001.djvu

			WSTĘP 


l. Wprowadzenie 
Niniejszy tom spisów poświecony został urzednikom najbardziej na północ 
wyswliętej części dawnej Rzeczypospolitej - Inflant. Pomyliłby się jednak ten, 
kto chciałby utożsamiać wszystkich wykazanych poniżej nosicieli pięknie brzmią- 
cych tytułów wendeńskich, parnawskich i dorpackich, a nawet inflanckich z 
analogicznymi ziemiami. Były to w wiekszości urzedY czysto tytularne. Ich 
nosiciele zamieszkiwali we wszystkich prowincjach dawnego Królestwa Pol- 
skiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Co gorsza, od pierwszej połowy XVlI 
wieku nie przeslnegano właściwie żadnych reguł związanych z nadawaniem tych 
godności. Jedynie wśród wojewodów, kasztelanów i urzędników sądowych nie 
spotykamy się ze zjawiskiem podwójnej obsady urzędów. Na pozostałych rów- 
nocześnie występowało od kilku do kilkunastu osób. Ogromne rozproszenie 
terytorialne nosicieli tytułów inflanckich i brak jakiejkolwiek stabilizacji w ich 
następowaniu po sobie nie pozwoliły autorom niniejszych spisów na skompleto- 
wanie pełnych wykazów urzędników. 


2. Przynależność Inflant do Rzeczypospolitej 
Przynależność państwowoprawna lnt1ant do Rzeczypospolitej datuje się od 
28 XI 1561 r., kiedy to na sejmie litewskim w Wilnie delegacja inflancka złożyła 
przysięgę wierności królowi polskiemu l. Złożenia tej przysięgi odmówili jedynie 
przedstawiciele najbogatszego miasta Inflant - Rygi, która jeszcze przez wiele 
lat opierała się uznaniu władzy RzeczypospolitejZ. W efekcie do Rzeczypospo- 
litej przyłączono tereny należące wcześniej do zakonu krzyżackiego, a położone 
na północ od D:twiny. Były one zgrupowane w dwóch kompleksach: pasie 
ciągnącym się na północ od Rygi (z Wenden, Wolmarem, Parnawą, Białym 
Kamieniem) oraz w zakonnej cześci Latgalii (z Dyneburgiem, Rzeżycą i Lucy- 


l Dogiel. s. 228 (nr 138). 
2 Ryga uznała ostatecznie władzę Rzeczypospolitej dopiero po 1582 r., zob. Kuntze. 
s.24-25.
		

/Licencje_047_08_008_0001.djvu

			6 


WSTĘP 


nem). Były wielki mistrz Gottard Kettler otrzymał tytuł książecy i ziemie leżące 
na południe od Diwiny jako lenno dziedziczne (Księstwo Kurlandii i Semigalii). 
Znaczną odrębność administracyjną zachowało też arcybiskupstwo ryskie, po- 
siadające rozległe dobra na północ od Rygi i w środkowej części Inflant. Co 
prawda arcybiskup ryski uznał władzę zwierzchnią króla polskiego, ale utrzym y- 
wał pełną kontrolę nad terytorium arcybiskupstwa. Poza zasięgiem władzy króla 
polskiego znalazły się tereny biskupstwa dorpackiego wraz z kilkoma sąsiednimi 
zamkami (Marienburg, Felin), zajęte przez Iwana Gro:tnego; Estonia i Haria - 
które poddały się Szwedom oraz posiadłości biskupstw kurońskiego i ozyiskiego 
wraz z wyspami Ozylią i Dago, które zajęli Duńczycy3. W tej ostatniej części 
objął władzę brat króla duńskiego Magnus, wkrótce IrulŻ siostrzenicy Iwana 
Groinego i kandydat na władcę Inflant. 
W akcie poddania się Inflant królowi polskiemu nie określono jednoznacznie, 
do którego z członów państwa Jagiellonów przyłączona zostanie nowa prowin- 
cja. Początkowo administratorem mianowany został Gottard Kettler i stan pew- 
nego ustrojowego prowizorium utrzymywał się aż do 1566 r. W tym czasie (1563) 
zmarł arcybiskup ryski Wilhelm (siostrzeniec Zygmunta Augusta), ajego koadiu- 
tor Krzysztof meklemburski próbował przejść na stronę szwedzką, za co został 
aresztowany przez władze polskie 4 . W tym czasie też Szwedzi przejęli dwa 
ważne zamki w środkowej części Inflam: Biały Kamień i Karkus, co zostało 
zalegalizowane w 1567 r. oddaniem tych zamków na 7 lat w dzierżawę królowi 
szwedLkiemu 5 . Wydarzenia te spowodowały daleko idące zmiany w sposobie 
zarządzania Inflantami. W 1566 r. na miejsce Kettlera administratorem został 
mianowany Jan Chodkiewicz. Jego podstawowym zadaniem było zrealizowanie 
unii Inflant z Litwą. Dokonała sic ona 25 Xli 1566 r. w Grodnie. W skład 
utworzonego Wówczas księstwa zadzwińskiego (Ducatus Ultradunensis) weszły 
obok byłych posiadłości zakonnych na północ od Dzwiny również tereny seku- 
laryzowanego arcybiskupstwa ryskiego 6 . 
Kolejne zmiany w stosunkach prawnopaństwowych wywołała unia polsko- 
litewska w Lublinie (1569). Mimo iż Inflanty zostały w niej uznane za wspólną 
własność Korony i Litwy, deklaracja ta nie miała żadnego wpływu na zmianę 
sposobu zarządzania prowincją. Nadal utrzymywały się w niej współrządy mag- 
natów litewskich i miejscowej szlachty. Kres takiemu systemowi administrowa- 
nia Inflantami przyniosły najazdy Iwana Groźnego z lat 1575-1577, w wyniku 


3 Ibidem, s. 5. 
4 E. T a r vel. Stosunek prawnopansl"W0WY Inflant do Rzeczypospolitej oraz ich ustrój 
administracyjny w 1.1561-1621, ZHist. XXXIV, 1969, z. l, s. 61. 
S J. N a t a n s o n L e s k i, Dzieje granicy wschodniej Rzeczypospolitej, cz. I: 
Granica moskiewska w epoce jagiellońskiej. Rozprawy Historyczne Towarzystwa Nauko- 
wego Warszawskiego, t. l, zeszyt 3, Lwów-Warszawa 1922, s. 165. 
6 Kuntze. s. 11-12.
		

/Licencje_047_08_009_0001.djvu

			WSTEP 


7 


których całe Inflanty zadźwińskie znalazły się w rękach moskiewskich. Po 
zwycięstwach Stefana Batorego i rozejmie w Jamie Zapolskim (zawartym 15 I 
1582 r.) przywrócona została władza Rzeczypospolitej nad znaczną częścią 
Inflant. W porównaniu z okresem sprzed 1577 r. terytorium tej prowincji powie- 
kszono o biskupstwo dorpackie, Marienburg, Adzel, Felin. Iberpol, Lajs i Karkus, 
odebrane Moskwie. Z ziem należących wcześniej (ok. 1566) do Rzeczypospolitej 
dowódcy polscy nie zdołali zająć Białego Kamienia, gdyż ubiegli ich Szwedzi 7 . 
Ziemie położone na północ od Dfwiny podporządkowane były formalnie. zgod- 
nie z postanowieniami unii lubelskiej, obu członom Rzeczypospolitej. Po 1582 
r. jednak zaznaczyła się w tej prowincji zdecydowana przewaga wpływów 
polskich, przejawiająca się w obsadzeniu wiekszości zamków przez polskich 
starostów. Dopiero w 1589 r. Litwini zagwarantowali sobie równy udział w 
podziale władzy na terenie lnflant 8 . Miejscowa szlachta, zupełnie odsunieta od 
wpływu na losy swojej prowincji po 1582 r., została dopuszczona do współucze- 
stnictwa w zarządzaniu prowincją dopiero w latach 1598-1607 9 . Te ostatnie akty 
były podyktowane chęcią pozyskania szlachty inflanckiej w przededniu wybuchu 
i w trakcie trwania wojny polsko-szwedzkiej, kiedy zamki inflanckie kilkakrotnie 
przechodziły z rąk. do rąk. W 1602 r. armia Jana Zamoyskiego zajęła nawet dwa 
zamki na terenach należących po 1582 r. do Szwecji: Biały Kamień (niem. 
Weissenstein) i Rakibor (niem. Wesenberg). Osadzono w nich polskich staro- 
stów, a utworzone w ten sposób tytuły przetrwały i potem, mimo szybkiej utraty 
obu twierdz. Ostatecznie większość Inflant została zajęta przez Szwedów w 
latach dwudziestych XVII w. Zabór ten został potwierdzony rozejmem w Starym 
Targu w 1629 r., a ostatecznie uznany przez Rzeczpospolitq w pokoju oliwskim. 
W rękach polskich po 1660r. pozostały jedynie tzw. Inflanty Polskie, stanowiące 
południowo-wschodni4 część dawnej prowincji z Dyneburgiem, RzeżyC4. Lucy- 
nem i Marienhauzem. Na obszarze tym utworzono w 1677 r. nową jednostkę 
administracyjną, nazywaną księstwem albo województwem inflanckim z odrębną 
hierarchią urzędniczą. Zachowano jednak zwyczaj podwójnej przynależności nowe- 
go województwa do Korony i Litwy. Przejawiało się to m. in. w wydawaniu 
nominacji na urzędy inflanckie przez obie kancelarie i obiorze posłów inflanckich 
z 3 nacji: po dwóch przedstawicieli Korony, Litwy i Inflantczyków 10. 


7 J. N a t a n s o n L e s k i, Epoka Stefana Batorego w dziejach granicy wscłwdniej 
Rzeczypospolitej, Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, L IX, 
zeszyt 2. Warszawa 1930, s.101-103. 
8 VL II. col. 1262-1263: Starostwa inflanckie. 
9 W 1598 r. Inflantczycy uzyskali równy dostep do urzedów ziemskich: VL II, coL 
1474-1476. W 1607 r. dopuszczono obywateli inflanckich do alternaty w obejmowaniu 
starostw, na równi z "narodem Polskim i Litewskim": VL II, coL 1613-1614. 
10 VL V, col. 483-484.
		

/Licencje_047_08_010_0001.djvu

			8 


WSTĘP 


Inflanty Polskie należały do Rzeczypospolitej do I rozbioru w 1772 r. Mimo 
jednak przejścia w tym roku pod panowanie rosyjskie, nadal nominowano na 
urzedy inflanckie, a szlacbta tamtejsza uczestniczyła w sejmacb Rzeczypospoli- 
tej, odbywając swe sejmiki na łące na lewym brzegu D:twiny, nieopodal Dyne- 
burga w granicacb Rzeczypospolitej. 
Kilka zdań poświęcić trzeba tzw. powiatowi piltyńskiemu, który równiet 
należał przez dłuższy okres bezpośrednio do Rzeczypospolitej. Mianem powiatu 
piltyńskiego określano w XVll-XVIII w. obszar należący wcześniej do biskup- 
stwa kurońskiego, potem do wspomnianego już przez nas księcia Magnusa. Po 
jego śmierci władzę nad Piltyniem przejął na krótko król duński, po nim - jako 
lennik polski - regent pruski, wreszcie jeden z synów Gouarda Kettlera - 
Wilbelm ll . Władca ten został w 1615 r. pozbawiony tronu za zabójstwo przy- 
wódców opozycji szlacbeckiej w swoim księstwie. O spadek po nim rywalizo- 
wało kilku pretendentów, m. in. jego brat Ferdynand. Ostatecznie prawa do 
starostwa piltyńskiego wykupił tamtejszy szlacbcic Herman von Maydell, a 
miejscowa szlacbta oddała się bezpośrednio pod opiekę króla polskiego 12 . Nowa 
część Rzeczypospolitej nie została jednak poddana procesowi unifikacji ustrojo- 
wej na wzór innycb przyłączanycb prowincji. Fonnalnym przedstawicielem 
króla był w powiecie piltyńskim starosta, który to urząd dziedzicznie piastowali 
przedstawiciele rodziny von MaydeU13. Samorząd szlacbty piltyńskiej funkcjo- 
nował zupełnie niezależnie od władzy królewskiej. Stanowiło go tzw. kolegium 
landratów, na czele z prezesem. Wszystkie te urzędy pocbodziły z wyboru przez 
szlacbte. W 1656 r., na skutek zagrożenia ze strony Szwedów, szlacbta piltyńska 
doprowadziła do unii z księstwem kurlandzkim. Książę kurlandzki Jakub wyku- 
pił prawa do starostwa piltyńskiego i przejął zwierzcbnictwo nad ziemią piltyń- 
ską, upodabniając jej administrację do funkcjonującej w innycb częściacb swojego 
księstwa: powołał odrębnego nadstaroste (Oberbaupunan) w Hazenpot i podle- 
głego mu staroste (Haupunan) w Neubausen 14 . Unia powiatu piltyńskiego z 
Kurlandią trwała do 1717 r. W tymże roku komisja powołana do zbadania sprawy 
następstwa tronu w Kurlandii, na skutek petycji szlacbty piltyńskiej, restaurowała 
bezpośrednią zależność tej ziemi od Rzeczypospolitej, przywracając jej wcześ- 
niejszy ustrój wraz z kolegium landratów na czele 15 . Ziemie te należały do 
Rzeczypospolitej do końca jej iShlienia, czyli do III rozbioru w 1795 r. W tomie 
niniejszym nie zawarto spisów urzedników piltyńskicb. Wynika to z trudności 


11 Perypetie z przynależnością prawnopaństwową Piltynia w końcu XVI w. omawia 
J. N a t a n s o n L e s k i, Epoka.... s. 146-148. 
12 Dogiel, s. 395-398 (nr 229). 
13 Zob. W. M aj e w s k i i T. Was i l e w s k i, Majdei Teodor Jan, PSB XIX. 
s. 159-160. 
14 Dogiel, s. 435-438 (nr 251-254). 
15 VL VI, col. 302 (Piltyn).  
I 


I 


I 


I
		

/Licencje_047_08_011_0001.djvu

			WSTĘP 


9 


zwtąZal1ycb z wykonaniem pełnej kwerendy źródłowej, przede wszystkim w 
Rydze. Ponadto spisy urzędników piltyńskicb były już częściowo publikowane 
w pracacb historyków niemieckich. poświęconych kurlandzkiej hierarchii urzęd- 
niczejI6. 


3. Podziały administracyjne 
Zawikłane dzieje zasięgu i charakteru władzy monarchii polsko-litewskiej w 
Inflantach odbiły się też na częstych zmianach podziału administracyjnego tej 
prowincji. Po formalnym przyłączeniu do Rzeczypospolitej w 1561 r. kwestia 
zarządzania nowymi ziemiami nie została ostatecznie ustalona. Nie wprowadzo- 
no administracji na wzór polski czy litewski, pozostawiając dużą swobodę 
byłemu wielkiemu mistrzowi, a ówczesnemu administratorowi Inflant Gottar- 
dowi Kettlerowi. Można przypuszczać, że podlegająca mu część Inflant "za- 
uiwińskich" administrowana była w oparciu o funkcjonujący wcześniej system 
komturstw i wójtostw krzyżackich zamienionych na starostwa. W systemie tym 
jednak pojawiały sie coraz liczniejsze "wyrwy", wynikające z nadawania byłych 
zamków krzyżackich miejscowej szlachcie na prawie dziedzicznym. Zupełnie 
odrebnie zarządzane było terytorium arcybiskupstwa ryskiego, nie podlegające 
Kettlerowi. Funkcjonował tam nadal system administracyjny z okresu wcześniej- 
szego, zgodnie z którym dwa kompleksy ziem arcybiskupstwa (li wski i latgalski) 
zarządzane były przez wójtów powoływanych spośród miejscowych feudałów. 
W jednym ze źródeł zarządca taki określony został nawet w 1563 r. jako 
kasztelan I7 . Nie miało to jednak nic wspólnego z polskimi urzędnikami o tym 
mianie. Po śmierci arcybiskupa Wilhelma i uwięzieniu jego koadiutora, władzę 
nad ziemiami arcybiskupstwa sprawowała kapituła na czele z jej seniorem Janem 
von Mtinster i dziekanem Jakubem von Meck. 
Pierwszą reformę systemu administracyjnego Inflant przeprowadzono w 
trakcie unii litewsko-inflanckiej w Grodnie, zawartej ostatecznie 25 XIl1566 r. 
W jej postanowieniach znalazł się zapis o podziale Księstwa Zadiwińskiego na 
4 kasztelanie: ryską, trejdeńslai. wendeńską i dyneburską. W każdej z nich miał 
być powołany kasztelan, po 3 sędziów z nominacji króla, po 2 asesorów obiera- 
nych przez szlachtę i pisarz I8 . Co prawda nie zachowały sie żadne przekazy o 
delimitacji nowych jednostek administracyjnych, ale możemy z dużą dozą 
prawdopodobieństwa przyjąć. 'Że ich zasięg terytorialny odpowiadał granicom wcześ- 
niejszych kompleksów własnościowych z czasów krzyżackich. Do kasztelanii 
ryskiej należała latgalska część dóbr arcybiskupstwa ryskiego, trejdeńskiej -liwska 


16 Spisy urzędnikow piltyńskich z XVIII w. podaje W. R t) de r, Die Jurislen Kurlands 
in 18. Jahrhundert. Posen 1942. 
17 Ungern-Sternberg U2, s. 198: Kasper von Altenbokum. ,,kastellan von Treiden". 
18 Dogiel. s. 269 (nr 154).
		

/Licencje_047_08_012_0001.djvu

			10 


WSTĘP 


cze
ć tychże dóbr, wendeńskiej - byłe dobra zakonne ciągnące sie od Rygi po 
Helmet i Rujen, wreszcie dyneburskiej - byłe dobra zakonne w Latgalii. Tak 
ukształtowany system administracyjny przetIWał do najazdu Iwana Groźnego z lat 
1575-1577. Istnieją pewne przesłanki 
wiadczące też o próbach przynajmniej budo- 
wy ,,równoległej" sUUktury administracyjnej, podporządkowanej bezpo
rednio 
administratorowi. Około 1566 r. pojawili sie w źródłach namiestnicy (Statthalter) 
sprawujący być może nadzór nad starostami na podległym im terytorium. Urzednicy 
tacy funkcjonowali w: Rydze, Wolmarze, Oyneburgu i Białym Kamieniu 19 . 
W 1582 r., po odzyskaniu Inflant przez Stefana Batorego, doszło do swoistej 
rewolucji administracyjnej. Nowi administratorzy Inflant zerwali z wcze
niej- 
szym podziałem prowincji. Konstytucja inflancka z 1582 r. wprowadziła podział 
na 3 prezydentury: wendeńską, pamawską i dorpacką Zo . Granice miedzy prezy- 
denturą parnawską i wendeńską stanowić miała rzeka A2. (łot. Gauya), zaś 
prezydenture dorpacką utworzono z ziem dawnego biskupstwa dorpackiego i 
kilku dawnych okregów (łac. districtus) zakonnych (Adzel, Lajs, Marienburg), 
odebranych Iwanowi Groinemu. Zachował sie dokładny wykaz okregów zali- 
czonych do poszczególnych prezydentur 21 . I tak prezydentura wendeńska składała 
sie z 31 okregów: aszkierackiego (niem. Ascheraden), daleńskiego (Oa- 
hlen)ZZ, dyjamenckiego (Dtinamtinde), dyneburskiego (Otinaburg), jurbor- 
skiego (Jurgensburg), kircholmskiego (Kircholm), kokenhuskiego (Kokenhusen), 
krzyżborskiego (Kreullburg), laudańskiego (Laudohn), lemburskiego (Lemburg), 
lenowardzkiego (LelU1ewan.len),lucyńskiego (Ludsen),marienhauskiego (Marienhau- 
sen), nitawskiego (Nitau), nowomłyńskiego (Neuermtihlen), orleńskiego (Erla), 
pebalskiego (Pebalg), rodenpejskiego (Ro<.lenpois), rumborskiego (Ronneburg), 
rzeżydcego (Rositten), seswiejskiego (Sesswegen), suncelskiego (Sunzel), swanenbur- 
skiego (Scbwanenburg), syzegalskiego (Sissegall), szmeltyńskiego (Smilten), 
szwineńskiego (Suinen), trykackiego (Trikaten), ikskulskiego (Uexktill), wen- 
deńskiego (Wenden), zujeńskiego (Schujen) i zygwolskiego (Segewolde). 00 
prezydentury pamawskiej należało 20 okregów: allendorfski (Allendort), burtni- 
cki (Burtneck), enneski (Ermes), feliński (Fellin), belmecki (Helmet), karkuski 


19 Weyssenhoff, s. 11; urząd namiestnika w Białym Kamieniu musiał funkcjonować 
bardzo krótko. gdyż zamek zajęli Szwedzi. 
20 VL II. col. 1040. 
21 Tzw. ML, dz. IV B. nr 28; w opracowaniu zasLOsowano w stosunku do tych 
jednostek administracyjnych określenie "okręg", rezygnując z nazwy "powiat". gdyż nie 
oddawała ona specyfiki inflanckich "dystryktów". Ich miejsce w systemie administracyj- 
nym Inflant było podobne, jak powiatow w Prusach Królewskich po 1466 r. O ile jednak 
tam (przynajmniej w województwie pomorskim) Powiaty, podobnie jak w Koronie. 
spełniały funkcje sądowe, o tyle okręgi inflanckie nigdy takich nie pełniły. 
22 Po 1582 r. (dokładnej daty nie udało się ustalić) Oalen włączone zostało do 
Kurlandii.
		

/Licencje_047_08_013_0001.djvu

			WSTĘP 


11 


(Karkus), kremoński (Kremon),lealski (Leal)Z3,lemzelski (Lemzal), obnormski 
(Ubbenorm), papendorfski (Papendorf), parnawski (Parnau), pernigelski (Perni- 
gel), ropski (Roop), rujeński (Rujen), saliski (Salis), tauruski (Tarwast), trejdeń- 
ski (Treiden) i wolmarski (Wolmar). W skład prezydentury dorpackiej wchodziło 
10 okręgów: adzelski (Adsel), dorpacki (Dorpat), edempejski (Odenpah), kierepecki 
(Kirrumpah), lajski (Lais), marienburski (Marienburg), nowogródzki (Neu- 
hausen), randeński (Randen), ryngeński (Ringen), zangnicki (Sagnitz). E. Tar- 
vel dodaje, iż powyższy podział na okregi nie podawał kilku jednostek tego 
typu Z4 . 
Kolejna zmiana systemu administracyjnego Inflant z 1598 r.miałaJuż charakter 
raczej kosmetyczny. Dostosowując system inflancki do przyjetego powszechIie 
wRza:zy}nspolitej, przekształcono dotychczasowe prezydentury w wojew6dzt- 
wa 25 . Tak ukształtowany podział utrzymał się, przynajnmiej formalnie, do pokoju 
oliwskiego w 1660 r. 
Po utracie wiekszości ziem inflanckich, sprawa organizacji terytorialnej 
cześci pozostającej w granicach Rzeczypospolitej przeciągała sie lat kilkanaście. 
Dopiero w 1677 r. utworzono na tych terenach województwo (księstwo) inflanc- 
kie z pehlą hierarchią urzedów, odrebnym sądem grodzkim i ziemskim oraz 
sejmikiem Z6 . 


4. Rozwój hierarchii urzedniczych 


A Lata 1561-1582 


Rozwój hierarchii urzedniczej w pierwszym okresie przynależności Inflant 
do państwa polsko-litewskiego był bardzo powolny. Początki funkcjonowania 
litewskich urzędników w Inflantach odnoszą sie do 1559 r., kiedy to na skutek 
układu pozwolskiego Zygmunt August uzyskał w zastaw południowo-wschod- 
nią cześć Inflant z Dyneburgiem, Lucynem, Rzeżycą, Zelburgiem, Bawskiem, 
Marienhauzem i Lenwardem 27 . W zamkach tych osadzeni zostali litewscy starosto- 
wie. W tym samym okresie ZygmW1t August ustanowił dowódców (hetmanów) 
wojsk udających sie do Inflant Początkowo było ich dwóch (Jerzy Zenowicz i Jan 
Chodkiewicz), w 1560 r. władze nad wojskiem przejął Mikołaj Radziwiłł, ale w 
marcu 1561 r. hetmanem wojska w Inflantach nazwany został Jerzy Tyszkiewicz. 


23 Leal był w rękach polskich bardzo krótko, albo też pod tą nazwą rozumieć należy tylko 
czę
 okręgu lealskiego (obszar na zachód od Pamawy) bez jednak samego zamku w Lealu. 
24 E. T a r vel, op. cit., s. 66, przyp. 72. podaje. i1 w prezydenturze dorpackiej 
pominięto np. Kawelecht i Worbek. określane w latach 1593-1597 jako okręgi. 
25 VL n. col. 1474. 
26 VL. V, col. 483-484. 
27 J. N a t a n s o n L e ski. Dzieje granicy wschodniej..., s. 158.
		

/Licencje_047_08_014_0001.djvu

			12 


WSTĘP 


Po 1566 r. łączył go z funkcją administratora Jan Chodkiewicz. Urząd bennana 
przetrwał zapewne do ok. 1580 r. Z8 
Na sejmie wileńskim 28 XI 1561 r. król mianował administratorem Inflant 
Mikołaja Radziwiłła. Miał on za zadanie przejęcie władzy w nowej prowincji w 
imieniu Zygmunta Augusta. Już jednak na początku 1562 r. administratorem 
mianowany został były wielki mistrz. a ówczesny książę kurlandzki Gottard 
Kettler. Jego rządy w Inflantacb zadźwińskicb trwały do 1566 r.. kiedy to na 
skutek narastającej nieufno
ci króla do szlacbty inflanckiej. zdrady koadiutora 
ryskiego. Zygmunt August zdecydował się na zacieśnienie związku Inflant z 
Litwą i mianował administratorem Jana Cbodkiewicza. Nowy administrator 
otrzymał od króla bardzo szerokie kompetencje: prawo nominowania i odwoły- 
wania urzędników, nadawania starostw i dóbr na prawie lennym. icb konfisko- 
wania ucbylającym się od służby wojskowej, szerokie uprawnienia sądownicze 
(wraz z możliwością karania 
miercią) bez prawa odwoływania się od jego 
wyroków do króIa 29 . 
Unia inflancko-litewska z 25 XII 1566 r. zapoczątkowała tei proces tworzenia 
hierarcbii urzędów ziemskich w Inflantach. W każdej z czterecb nowo utworzo- 
 
nych kasztelanii (ryska, trejdeńska, wendeńska, dyneburska) powołano kasztela- 
na, po trzecb sędziów ziemskich. dwóch asesorów wybieranycb przez szlachtę i 
pisarza, tworząc w ten sposób podwaliny samorządu szlacheckieg0 30 . 
W okresie tym powstały też dalsze urzędy związane z organizacją wOjska w 
Inflantach. Na czele pospolitego ruszenia miejscowej szlacbty stanął urzędnik 
zwany staroslq szlachty inflanckiej (capitaneus nobilitatis Ducatus nostri Livo- 
niae Ultradunensis)31. W 1569 r. pojawił się kolejny urzędnik wojskowy - pisarz 
polny. Po awansie jednego z pisarzy polnycb na analogiczny urząd litewski. 
nominacji na urząd inflancki zaniecban0 3Z . 
W 1571 r. doszło do wyodrębnienia sie urzędnika odpowiadającego za skarb 
inflancki. zwanego skarbnikiem albo fiskałem. który pełnił te funkcje jeszcze w 
1592r. 33 
B. Lata 1582-1598 


Wytworzona w latacb sze
ćdziesI	
			

/Licencje_047_08_015_0001.djvu

			.. 


WSTĘP 


13 


1582 r. Stefan Batory dokonał zupełnej wymiany urzędów i urzędników inflanc- 
kich. Na mocy nowej konstytucji inł1anckiej podzielono Inflanty na Irzy prezy- 
dentury, które miały otrzymać uSlrój wzorowany na Prusach Królewskich. 
Najwyższym przedstawicielem króla w Inflantach został gubernator, którego 
kompetencje zostały jednak poważnie okrojone w stosunku do wcześniejszych 
uprawnień administratora. Władza gubernatora była o tyle bardziej iluzoryczna, 
że obok niego powolano komisarza generalnego, któremu podlegać mieli wszy- 
scy dzierżawcy zamków i który miał za zadanie przeprowadzić rewizję tytułów 
własności szlachty inflanckiej. Komisarz generalny miał też prawo nadawać 
włości w imieniu króla i ustanawiać urzędników. Po zwolnieniu Jerzego Radzi- 
wiłła z obowiązków gubernatora w 1584 r. komisarz generalny pozostał najwyż- 
szym przedstawicielem władzy królewskiej w Inflantach 34 . Urzędu tego jednak 
nie obsadzono po śmierci Stanisława Pękosławskiego w 1588 r. przez następne 
10 lat. Dopiero w 1598 r. król powołał nowych komisarzy generalnych (Jana 
Dymitra Solikowskiego i Lwa Sapiehę) w celu przeprowadzenia rewizji dóbr. Po 
1603 r. urząd gubernatora i komisarza generalnego łączył w swoich rękach Jan 
Karol Chodkiewicz, co związane było zapewne z toczącą się tam wojną i 
koniecznością ustanowienia silnej władzy administracyjno-sądowniczej. Ostate- 
cznie urzedy te zanikły po śmierci Cbodkiewicza w 1621 r. 
Zmieniony też został system dowodzenia wojskiem inflanckim. Po 1580 r. 
zlikwidowano odrębny urząd hetmana inflanckiego, a wojsko podporządkowano 
władzy hettnanów koronnego i litewskiego. Zachowano jednak urząd starosty szlachty 
inflanckiej (istniał do 1599 r.)3.5. Powołano też, ze względu na niezwykle ważrul dla 
obronności Inflant sprawę należytego wyposażenia zamków w artylerię, urząd 
starszego nad annam albo annatnego (Livoniae annaturae supremus praefectus)36. 
Konstytucja z 1582 r. wprowadzała też nowy system funkcjonowania samo- 
rządu prowincji. W utworzonych jednostkacb administracyjnycb (prezydentu- 
racb) miano powołać odrebnycb prezydentów o uprawnieniacb podobnycb do 
wojewodów w Prusach Królewskicb. Również niższa bierarcbia urzędnicza 
miała być wzorowana na pruskiej. Obok prezydentów konstytucja wspominała o 
powołaniu podkomorzycb, cborążycb i urzędników sądowycb dla każdej prezy- 
dentury (sędziego, 6 ławników oraz pisarza, którycb nominował król spośród 
kandydatów wybranycb przez szlacbtę)37. Wprowadzenie jednak postanowień 
konstytucji w życie bardzo wydłużało się w czasie. Jeszcze w 1586 r. szlacbta 
inflancka skarżyła się, że spośród postanowień konstytucji ustanowiono jedynie 
sąd ziemski (o jego składzie nie udało się nam jednak uzyskać informacji, być 


34 Por. nr 9; we wczegniejszych opracowaniach utrzymywano, :te Radziwiłł pełnił 
funk
e gubernatora do gmierci. 
3 O przyczynach likwidacji urzedu starosty: E. T a r vel, op. cit., s. 75. 
36 Zob. nr 11. 
37 VL n. col. 1040-1041.
		

/Licencje_047_08_016_0001.djvu

			14 


WSTĘP 


może sędzi4 był Kasper Młodawski) i powołano prezydenta wendeńskieg03 8 . Ko- 
leJnych prezydentów (dorpackiego i pamawskiego) król nominował w 1589 i 1590 
r. Osobnych podkomoaych i chorążych nie powołano dla wszystkich prezydentur 
 
do 1598 r. Wyjątkiem było tu podkomorstwo dorpackie powołane w 1592 r. 
C. Okres 1598-1660 (1795) 
Kolejne zmiany w inflanckiej hierarchii urzędniczej wprowadzała ordynacja 
z 1598 r. W świetle jej postanowień ustanowiono w Inflantach hierarchię urzęd- 
niczą wzorowaną na istniejących w Koronie. Prezydentury zostały zamienione 
na województwa. W każdym z nich został nominowany wojewoda i kasztelan, 
którzy uzyskali miejsca w senacie RzeczYPospolitej39. Wszystkie urzędy i staro- 
stwa miały być nadawane w równych proporcjach przedstawicielom trzech nacji: 
polskiej (z Korony), litewskiej (z Wielkiego Księstwa Litewskiego) i niemieckiej 
(z Inflant). Dopiero teraz wprowadzać zaczęto w życie postanowienia wcześniej- 
szej ordynacji z 1582 r. o powołaniu urzędów ziemskich. Podczas sejmiku w 
Wenden w marcu 1599 r. szlachta obrała sobie podkomorzych i urzędników 
sądowych dla poszczególnych wOjewództw 40 . W latach 1598-1600 obsadzone 
też zostały wszystkie urzędy senatorskie. Wolniej następowało powoływanie 
niższych urzedników ziemskich: chorążych (wendeński - l wzmianka 1600, 
parnawski - 1638, dorpacki paed 1639), stolników (wendeński paed 1648, 
parnawski - 1600, dorpacki - 1599), podczaszych (wendeński - 1585?/1617, 
parnawski - 1646, dorpacki - 1601), podstolich (wendeński - 1624, parnawski 
przed 1660, dorpacki - 1633), wojskich (wendeński - 1639, parnawski - 1652, 
dorpacki - 1646) i cześnika wendeńskiego (1645). Wzmianki o kolejnych urzę- 
dach ziemskich Guż czysto tytularnych) pojawiają się dopiero w Il połowie XVIl 
w.: o cześnikach (parnawski - 1668, dorpacki - 1686), łowczych (wendeński - ł 
1660, parnawski - 1679, dorpacki - 1697), skarbnikach (wendeński - 1672, 
pamawski-1681,dorpacki -1676),miecznikach(wendeński-1671, parnawski 
- 1679, dorpacki - 1764). Mimo zapisu w ordynacji z 1582 r. o wprowadzeniu 
polskiego modelu hierarchii urzędniczej, od Il połowy XVIl w. pojawiać się 
zaczęły urzędy spotykane tylko na Litwie: budowniczy (wendeński - 1779), 
horodnicLY (wendeński - 1776, parnawski ok. 1750, dorpacki - 1776), koniuszy 
(wendeński - 1695, parnawski - 1676, dorpacki - 1742), obozny (wendeński - 
1775, parnawski - 1700, dorpacki - 1775), strażnik (wendeński - 1733, parna- 
wski - 1766, dorpacki - 1749). strukczaszy (parnawski - 1700). 
Sądownictwo grodzkie w Inflantach nie zostało wprowadzone w pełni. Jedy- 
nie wojewoda wendeński Krzysztof Słuszka usiłował uruchomić sąd grodzki, o 


38 E. T a r vel, op. cit.. s. 68-69. 
39 VL n. col. 1474. 
40 BN rps 3080. nr 98. 


-
		

/Licencje_047_08_017_0001.djvu

			WSTĘP 


15 


czym świadczy funkcjonowanie przy nim pisarza grodzkiego (1612-1625), ale 
zapewne utrata Wenden spowodowała, że jego następcy zarzucili te wysiłki i po 
1625 r. brak jakichkolwiek informacji o sądacb grodzkicb i związanycb z nimi 
urzędnikacb. 
Po 1625 r. trudno mówić o bezpośrednim związku ziemskicb urzędów par- 
nawskicb i dorpackicb z Inflantami. Brak w tym okresie również jakichkolwiek 
oznak stabilizacji wśród urzędów wendeńskicb, cbociaż część tego województwa 
pozostawała stale pod władzą Rzeczypospolitej. Jedynym może przejawem tego 
stanu rzeczy była dłuższa nieco ,,żywotność" wendeńskicb urzędów sądowycb. 
Sędziów ziemskicb notują iródła aż do końca XVII w., ale szczególnie w 
przypadku tycb najp6iniejszycb był to urząd pozbawiony już jakichkolwiek 
rzeczywistych kompetencji. Podobnie podsędkowie wendeńscy znani są ze wzmia- 
nek jeszcze z 11 połowy XVIII w. Urzędy sądowe w innycb województwacb 
(parnawskim i dorpackim) skończyły swoją egzystencje zapewne jeszcze w I 
połowie XVII w., aczkolwiek i tutaj mamy do czynienia z ewenementem w 
postaci dwócb podsedków dorpackicb znanycb z 11 połowy XVII i I połowy 
XVlII w. 
Po pokoju oliwskim w 1660 r. zaniecbany został obyczaj nominowania 
senatorów (wojewodów i kasztelanów) dla województw inflanckicb, aczkolwiek 
ostatni z tycb urzędników żył jeszcze w 1680 r. (kasztelan wendeński H. Kaszo- 
wski). Podobny los nie spotkał jednak innycb, niższych urzędów. Zapoczątko- 
wany już w I połowie XVII w. obyczaj wielokroUlych nominacji na te tytularne 
urzędy doprowadził z czasem do ,,rozplenienia się" icb po obszarze całej RLe- 
czypospolitej. Urzedników wendeńskicb, parnawskicb i dorpackicb można było 
spotkać w XVII i XVIII w. na obszarze całej Litwy, na Rusi i Wołyniu, w 
województwie sandomierskim, sieradzkim, Prusacb Królewskicb. Bardzo popu- 
larne były nominacje na te urzędy dla zasłużonycb oficerów wojska koronnego 
i litewskiego oraz prawników, związanycb z dworem lub sądami hybunalskirni41. 


D. Lata 1677-1795 


Kolejną przebudowę bierarchii urzędniczej w Inflantacb spowodowała utrata 
wiekszości terytorium tej prowincji w 1660 r. Ostatecznie status administracyjny 
pozostałej przy Rzeczypospolitej części Inflant został uregulowany w 1677 r. w 
specjalnej konstytucji, na mocy której powołana też została pełna hierarchia 
urzc;dów szlacbeckicb dla utworzonego wówczas księstwa (= wojewód,ltwa) 
inflanckiego. Tym razem powołano urzędy ziemskie i grodzkie na wzór funkcjo- 
nujących w Wielkim Księstwie Litewskim. Obok dwócb urzędów senatorskicb 
(wojewody i kasztelana) powstało 5 urzędów, na które król nominował jednego 


41 Kariery wojskowe wielu p6iniejszych urzędników inflanckich omawia M. Wag _ 
n e r. Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVlI wieku. Toruń 1992.
		

/Licencje_047_08_018_0001.djvu

			16 


WSTĘP 


z czlerech kandydalów wyłomonych przez szlachtc (podkomorzy, cborąży, se- 
dzia, podsędek, pisarz) oraz kilkanaście dalszych wraz z cbaraklerystycznymi dla 
Litwy godnościami budowniczego, horodlliczego, koniuszego, oboźnego, sta- 
nowniczego, strażnika i strukczaszeg0 42 . 
Podobnie jednak jak w przypadku omówionych wyzej urzędów wendeńskich, 
parnawskich i dorpackich, bardzo szybko nastąpiło zdublowanie obsady urzedów 
niższych i szybkie rozprzestrzenienie sie ich slosowania na lerytorium całej 
Rzeczypospolilej. Obyczaj ten nie dotknął jedynie urzedów senatorskicb i sądo- 
wych, aczkolwiek te ostauue nie były obsadzane po ok. 1720 r., podobnie zresztą 
jak w innych województwach Rzeczypospolilej43. Wynikało to z kryzysu są- 
downictwa ziemskiego w całym państwie. W 1 połowie XVIII w. pojawili sie też 
tytularni podkomorzowie i chorążowie nie związani z Inflantami, mimo iż 
obowiązywał przy ich nominacjach wymóg wcześniejszego przedstawienia kan- 
dydatów przez szlach
. Trudno wyjaśnić przyczyny tak szybkiego załamania sie 
hierarchii urzędów inflanckich. Być może zadecydowała i w tym przypadku 
tradycja powoływania urzedników z tej prowincji altematą, kolejno z trzecb 
nacji, jak to miało miejsce w przypadku urzedów wendeńskicb, parnawskich i 
dorpackich, chociaż nie miało 10 już prawnego uzasadnienia. Inną przyczyną 
rozrastania sie liczby stolników, cześników itp. inflanckich były może migracje 
szlachty z Inflant do innych cześci Rzeczypospolitej, połączone ze swoistym 
eksportem piastowanych tytułów. Taką geneze miały przynajmniej tytuły cześ- 
ników i koniuszych inflanckich przeniesione z Inflant do Prus Królewskich przez 
Wolffów i przyswojone potem przez tamtejszą szlachte 44 . Tytułów inflanckich 
używała też szlachta kurlandzka i inflancka, przenosząca sie na Żmudź i do 
dalszych województw litewskich 45 . Bardzo popularnym obyczajem było nada- 
wanie tycb tytułów (podobnie jak wendeńskicb, parnawskicb i dorpackich) 
zasłużonym oficerom, szczególnie obcego pocbodzenia, i prawnikom. Problem 
ten wymaga niewątpliwie szczegółowycb badań, za których punkt wyjścia mogą 
posłużyć niniejsze spisy. WarlO jednak odnotować, że obok niewątpliwie fikcyj- 
nycb nominatów wystepowali w latach 1677-1795 urzędnicy inflanccy zamieszku- 


42 VL V, col. 483-484. 
43 O braku obsady urzędów sądowych w XVIll w. zob.: U Vl/2, s. 13 (Kujawy); U 
V/2. s. 29-30 (Prusy Królewskie); U I12, s. 10-11 (Wielkopolska); podobnie w innych 
częściach Rzeczypospolitej. 
44 Urzijd koniuszego i11fl, po Wolffie (nr 1248) sprawował zapewne Paweł Antoni I 
Gratta generalny poczmistrz Prus Królewskich (nr 1257). a po jego śmierci szlachcic 
kaszubski Jan Władysław Pobłocki (nr 1258); cześnikami na terenie Prus Królewskich 
byli kolejno: Henryk Wolff (nr 1141), Franciszek Lewald-Powalski (nr 1153), Antoni 
Mellin (nr 1167). 
4S Tytułów inflanckich u1.ywali m. in. Bystram.owie, Sassowie, Brunowowie, Rome- 
rowie itd. wywodzijcy się ze szlachty kurlandzkiej.
		

/Licencje_047_08_019_0001.djvu

			WSTĘP 


17 


jący na stałe w województwie i związani z miejscowym sejmikiem. Pewna 
stabilizacja tej ,.rzeczywistej" hierarchii urzedników inflanckich nastąpiła po 1744 r. i 
charakterywwała sie nominacjami na wakujące (nie obsadzBne przez ,.rzeczywistych" 
Inflantczyków) od dłu1:szego czasu urzędy budowniczego, krajczego, mostowni- 
czego, obo1:nego, pock.,"Z3Szego, podkomorzego. Ostateczne uporządkowanie obsady 
urzędów województwa inflanckiego nastąpiło w 1765 r., kiedy to powołano, 
wzorem województw litewskich, nowe składy sądów ziemskich i grodzkich (po 
4 sedziów i pisarz) oraz obsadzono wakujący równie długo urząd chorążego 46 . 


5. Funkcjonowanie urzedów 
Wskazane wyżej przykłady dezorganizacji urzednlczych hierarchii inflanc- 
kich uniemożliwiają ich analizę w przyjęty w całej serii sposób, mianowicie 
poprzez analizę wakansów na urzędach, ewentualnie wskazanie podwójnych 
nominacji na nie, gdyż szczególnie ten ostatni element przerodził się w zjawisko 
już bardziej statystyczne, niż przypadkowe. 
Tym niemniej w stosunku do grupy urzędów ,.niedublowanych" można 
wskazać pewne prawidłowości w ich obsadzie. Dotyczy to przede wszystkim 
urzędów senatorskich. W pierwszym okresie ich funkcjonowania (1598-1660/1680) 
mamy do czynienia z licznymi, długimi przerwami w ich obsad.lie. Kas.ltelania 
dorpacka wakowała w latach 1621-27 i 1646-49/50, województwo dorpack..ie w 
latach 1602-17, kas.ltelania pamawska w latach ok. 1619-31, wojewód.ltwo 
pamawskie w latach 1602-17, kasztelania wendeliska w latacb 1605-21, woje- 
wództwo wendeńskie w latach 1606-09 i 1622-27. Umiejscowienie w czasie tych 
wakatów wskazuje, że ich przyczyn należy upatrywać w nie ustabilizowanej 
sytuacji politycznej w Inflantacb: brak nominacji w okreSlli.:b bezpośrednich wall. na 
terenie p'Owincji. Co jednak cbaraktel)'styc.lne, inflanckie urzędy senatorskie były 
obsadLane już bardzo systematycznie po rzeczywistej utracie większej części Inflant., 
w latach 1627-1660. Po 1660 r. król zaprzestał nominowania na te ur.lędy. 
Funkcjonowanie hierarchii urzędniczej województwa inJlanckiego z lat 1677- 
1795 również bardzo trudno poddać jakiejkolwiek, WSlępnej chociai.by, anali.lie. 
Jeśli chodzi o urzędy senatorskie (wojewoda i kasztelan) i grodzkie, to były one 
obsadzane w ciągu całego okresu bez dłu.lszych przerw. Jedynie kasztelania 
int1ancka wakowała w latach 1713-17. W przypadku urzędu wojewod.lińskiego 
mamy do czynienia z jedyną chyba dla lnt1ant nominacją Stanisława Les.lczyń- 
skiego (dla S. K. Grotthuza), uniewaL.nioną po restauracji rządów Augusta li. 
Znacznie gorzej wyglądała kwestia obsady urzędów. na które kandydatów 
obierała szlachta (podkomorzy, cborąży, sędzia ziemski, podsędek, pisarz .liem- 


46 Nowy skład sąd6w ziemskich na Litwie (oraz w Inflantach) ustanawiała konstytucja 
L 1765 r.: VL Vll. col. 183-184.
		

/Licencje_047_08_020_0001.djvu

			18 


WSTĘP 


ski). Urzędy le wakowały bardLo długo, a w przypadku podkomorzych i chorą- 
żych wakanse doprowadziły do pojawienia się lYlularnych nosicieli lych lylułów 
poza Inflantami. W ,,rzeczywislej" hierarchii inflanckiej podkomorslwo wako- 
wało w lalaCh 1705-13 i 1731-44, a chorąslwo w lalach 1719/26-65. Podobnie 
jak w całej Rzeczypospolilej w XVIII w., przeżywało swój kryzys sądowniclwo 
ziemskie. Sęstwo inflanckie nie było obsadzane w lalach ok. 1707-15 i 1722-65, 
urząd podsędka zanikł po 1708 r. i w związku ze zmianą składu sądu ziemskiego 
(zamiasl sędziego i podscdka - 4 sędziów) nigdy już nie zoslał obsadzony. 
Również pisarSlwo .liemskie wakowało w lalach ok. 1717-65. 
Na niższych urzędach ziemskich już w Il połowie XVII w. mamy do czynienia 
z pojawieniem się podwójnych nominacji, i lO również dla osób zaJnieszkujących 
stale w Inflantach. Dla przykładu na urzędzie wojskiego obok Jana PiOlra Sokoło- 
wskiego (1677-1708) funkcjonował Teofil Jan Plater (1678-97) i Benisławski (a. 
1691), wszyscy niewątpliwi InflaJllCZYCY. Z podobnymi przypadkami Spolykamy 
się w przypadku slrażników, slolników, skarbników, podczaszych itd. Jeśli 
dodamy do tego wielokrotne nominacje na le urzędy dla osób pochodzących 
spoza Inflanllub już z nimi nie związanych, uzyskamy obraz Slatyslycznej już 
raczej zbiorowości. W lalach 1691-1700 spolykamy w źródłach (wymienionych 
po raz pierwszy lub mianowanych w lym czasie): 10 cześników inflanckich (w 
lym 2 z Inflanl), 7 koniuszych (2 z Int1anl), 7 łowczych (2 z Int1ant), 6 mieczników 
(l z Inflant), 15 podczaszych (3 z Inflant), 12 podSlOlich (4 z Inflant), 15 
skarbników (3 z Inflant), 6 Slolników (3 z lnflaJlt), 7 slrażników (2 z Inflant), 9 
wojskich (3 z Inflant). Jeśli doliczymy urzędników nominowanych wcześniej, a 
żyjących jeszcze w tym czasie, uzyskamy liczbę ponad 10 osób piaslujących 
rownocześnie te urzędy. Rekordowe liczby np. slolników inflanckich odnotowa- 
liśmy w lalach 1731-40 (12 nominacji i pierwszych wzmianek) i podczaszych w 
tym samym czasie (20 nominacji i pierwszych wzmianek). 
Poza jednak obserwowanym wzrostem nominacji dla osób spoza Inflant, w I 
połowie XVIII w., obserwujemy wyraźny kryzys funkcjonowania,,rzeczywistej" 
hierarchii urzędniczej w Inflanlach (zob. wyżej - o urzędnikach obieranych 
przez szlachte). Dotyczył on również niższych urzędów ziemskich, które były 
obsadzane nieregularnie przez Inflantczyków do ok. 1744 r. (zob. wyżej). 
Do 1660 r. obowiązywało w Inflanlach slaJ"szeństwo wojewódzlw, zgodne z 
miejscem ząjmowanym w senacie przez wojewodów i kaszlelanów. Najwyżej 
lokowane były urzędy wendeńskie, polem dorpackie i pamawskie. Jeśli chodzi 
o SlaJ'Szeństwo urzędów, to w InflanlaCh do 1660 r. obowiązywał porządek 
urzędów według wzorca kOrOlll1ego, a po 1677 r. przyjęlo kolejność właściwą dla 
urzędów ziemskich w Wielkim Księslwie Lilewskim. Według konslytucji z 1677 
r. przedslawiała się ona w sposób naslępujący (wymieniamy jedynie te urzędy, 
klóre funkcjonowały w Inflanlach): wojewoda, kaszlelan, podkomorzy, SlaJ"OSla 
grodowy, chorąży, sędzia ziemski, podsędek, wojski, stolnik, podstoli, pisarz
		

/Licencje_047_08_021_0001.djvu

			WSTĘP 


19 


ziemski, podstaro
ci, sedzIa grodzki, pisarz grodzki, podczaszy, cze
nik, horod- 
niczy, skarbnik, łowczy, miecznik, koniuszy, obozny, strażnik, krajczy, mostow- 
niczy i budownic zy 47. Hierarchie urzędów inflanckich zamykał nie spotykany 
gdzie indziej urząd drożnego. 


6. Starostwa inflanckie 


W dodatku do niniejszych spisów zamieszczone zostały spisy starostów 
inflanckich. Jest to wyj
cie poza obowiązującą w niniejszej serii zasade, re 
powinny one obejmować jedynie urzędy ziemskie (w tym także starostwa gro- 
dowe). Tym niemniej specyfika Inflant i odmienne od reszty ziem Rzeczypospo- 
litej funkcje starostów, skłoniły autorów tego tomu do poszerzenia spisów o 
wykazy tychże. Starostowie byli bowiem przez długi czas jedynymi urzędnikami, 
posiadającymi faktyczną władzę w terenie. Ze względu na ciągłe właściwie 
zagrożenie zewnętrzne, nie było mowy o stabilizacji organów samorządowych 
szlachty. Inflanty były swego rodzaju poligonem, na który przybywali wciąi. 
nowi dowódcy wojskowi, a trwające latami walki na tym terenie albo utrzymu- 
jący się stan wojny z sąsiadami 0559-82, 1599-1660) powodował potrzebę 
utrzymywania silnej administracji wojskowej z wyposażonymi zapewne w sze- 
rokie uprawnienia starostami, którzy byli równocze
nie odpowiedzialni za ob- 
romlO
Ć powierzonych im zamków. 
Początki organizacji starostw w Inflantach poprzedzały samo przyłączenie tej 
prowincji do Rzeczypospolitej. Już w 1559 r., na mocy układu w Pozwolu, wielki 
mistrz i arcybiskup ryski przekazali Zygmuntowi Augustowi w zamian za pomoc 
mili tamą kilka zamków w południowo-wschodniej części Int1ant: Dyneburg, 
Lucyn, Rzeżyce, Marienhauz, Bawsk, Zelburg i Lenoward 48 . Przynajmniej w 
Dyneburgu, Lucynie i Rzeżycy zaraz po tym fakcie pojawili się starostowie 
litewscy (Melchior Szemet w Dyneburgu, Mikołaj Ościk w Lucynie i Rzeżycy). 
Po przyłączeniu Inflant w 156 I r . liczba starostw nie rosła zbyt szybko. Kettler 
osadził swoich starostów w Zygwoldzie, Wenden i Wolmarze. Wiele natomiast 
mniejszych zamków zaczął nadawać w zastaw lub na prawie dziedzicznym (np. 
Kircholm już od 1556, Jurgensburg 1561, Rodenpoi!> 1561). Podobny proces 
nastepował w dobrach arcybiskupstwa ryskiego. Obok dwóch zarządców (któ- 
rych uprawnienia można przyrównać do starostów) w Trejden i Kokenhuzie, 
arcybiskup, a potem może kapituła, nadali prawem dziedzicznym lub wydzier- 
żawili: Ikskul1556, Lemzal1563, Pebalg 1563, Rop, Salis 1564, Seswieś 1562. 
Lista wypuszczanych szlachcie zamków nie jest zapewne pełna i dodać do niej 


47 Starszenstwo niższych urzędow ziemskich w Wielkim Księstwie Litewskim wpro- 
wadzała ostatecznie konstytucja z 1677 f.: VL V, col. 532. 
48 Zob. przyp. 27.
		

/Licencje_047_08_022_0001.djvu

			20 


WSTĘP 


należy przynajmniej te. które w 1577 r. znajdowały sie nadal w rekach Inflant- 
czyków (Ascheraden, Burtneck, Dahlen, Erla, Kreutzburg, Schujen). 
Do poszerzenia sieci starostw doszło w Inflantach po objęciu urzędu admini- 
stratora przez Jana Chodkiewicza. Już w 1566 r. osadził on swoich dowódców w 
Dyjamencie. Kokenhuzie, Rydze, Rumborku, Zygwoldzie, Szmeltynie, Tryka- 
ten, Wandzel, Wolmarze. W latach nastepnych starostowie pojawili sie w 
Helmecie, Kremonie, Laudzie, Lemzalu, Nowych Młynach, Parnawie, Rujen, 
Taurusie. O ile jednak. na początku swych rządów Chodkiewicz osadzał w 
zamkach inflanckich swych dowódców, o tyle potem pojawiąją sie zastawy (np. 
Helmet, Pamawa, Taurus, Dalen) lub nawet nadania na własność (dla zaufanych 
Inflantczyków: Pemigel, Swanenburg, Serben?, Sancel, Obnorm). Po 1566 r. w 
Inflantach zaczeli sie pojawiać starostowie spoza Litwy i Inflant. Już w 1568 r. 
Laude otrzymał Krzysztof Bąkowski, Jurbork - Krzysztof Konarski, a w 1570 r. 
Wandzel- Filip Dulski, wszyscy z Prus Królewskich. W połowie lat siedemdzie- 
siątych pojawili sie dowódcy wojskowi z Korony, wśródnicb szczególnie aktyw- 
ny Maciej Dembiński (Rujen 1574, SanceI1577). 
Odzyskanie Inflant w 1582 r. spowodowało, podobnie jak w przypadku 
urzędów ziemskicb, zupełną prawie wymianę starostów i uporządkowanie sieci 
samycb starostw. Jednym z elementów nowej polilyki polskiej w Inflantach była 
rewindykacja starostw z rąk sł:lachly inllanckiej. Zabiegi le dOlyczyły jednak 
przede wSł:ystkim zamków o powaLniejszym znaczeniu dla obronności Inflanl 
albo dzierżawionycb przez osoby podejrzewane o knowania z wrogami Rze- 
czypospolilej (Sancel, Orle, Jurbork, Kircholm, Krzyżbork, Lemburg, Nitawa, 
Pebalg, Seswieś, Trejllen). W wielu jednak przypadkach du;zło w okresie późniejszym 
do odzyskania dóbr przez InflanlCzyków (np. Sancel wrócił do Richterów, potem 
Mecków w 1595 r.; Orle do Tyzenhauzów, Seswieś do rodziny Taube w 1623 r, 
Lauda do Tyzenhauzów; J urgbork do Klotlów). Większość ł:amków inflanckich 
osadzona została w 1582 r. przeł: roJmistrzów wojska polskiego, Litwini otrzy- 
mali jedynie Adł:el, Dyneburg, Lucyn, Rzeżyce i Seswieś, a Inflantczycy utrzy- 
mali się w kilku mniejszych okręgach, które przestały być traktowane po 1582 r. 
jako starostwa. Co ciekawe, nie wymieniono po 1582 r. starostów w dawnej 
kasztelanii trejdeńskiej (Lell1.lal, Kremona), a także w Rydł:e 49 . Starostwa uzy- 
skali również zalicł:ani potem do nacji niemieckiej: J crzy Farensbach, ł:awodowy 
żołnierz przybyły z Danii, Mikołaj Kor[f i dowódca piechoty, wkrólce nobilito- 
wany Stanisław Nonhardt. W uznaniu zasług szczególnie wyróżniąjących sie 
dowódców król, wzorem wcześniejszycb administralorów, nadał niektóre zamki 


49 Postępowanie takie mo1:na wytłumdczyc utrzymaniem zamku w Rydze przez tam- 
tejs
 załogę i krotkotrwała przynależnością zamkow w kasztelanii trejdeńskiej do Mag- 
nusa (być może jednak części z tych zamkow Magnus w ogóJe nie zajął-l). Stąd król nie 
miał powodu. by wymieniać starostów na tym obszalZe. Por. J. N a t a n s o n L e s k i, 
Epoka..., s. 32-33. 


-
		

/Licencje_047_08_023_0001.djvu

			WSTĘP 


21 


na własność: Karkus - Farensbachowi, Pebalg - Dembińskiemu i Krzyżbork - 
Korffowi. Kilka okregów, wraz z zamkami, otrzymało nowo erygowane bisku- 
pstwo wendeńskie (Wolmar, Trykaten, BWU1iki, Rodenpois,OdenplliJ)50. 
Kolejne zmiany w systemie nominowania na starostwa inflanckie przyniosły 
konstytucje z 1589 i 1607 r, które wprowadzały zasade alternaty w nadawaniu 
starostw. Mieli je otrzymywać na przemian Polacy (to znaczy ,,koroniarze") i 
Litwini, a po 1607 r. również Inflantczycy. 
Po utracie wiekszości Inflant w 1629 r. starostwa tamtejsze przekształciły sie 
w W'zędy tytularne, które niczym właściwie nie różniły sie od urzędów ziemskich. 
Zdecydowanie za to skrupulatniej, przynajnmiej do 1660 r., przestrzegano zasady 
alternaty w nominacjach na starostwa. Były to czesto sytuacje groteskowe: 
Inflantczyk pragnący przekazać swe starostwo synowi uzyskiwał najpierw kon- 
sens na cesje zaufanemu ,,koroniarzowi" ten po kilku zazwyczaj dniach przeka- 
zywał swe prawa do starostwa ,,Litwinowi", który niemal natychmiast zrzekał 
sie tytułu na rzecz wspomnianego syna Inflantczyka 51 . 
Po 1660 r. zaprzestano nominacji na wiekszość W'zedów starościńskich w 
Inflantach. Ich cześć jednak przetrwała aż do końca XVIII w., a co ciekawsze - 
niektóre z tych tytułów były dziedziczone w rcxlzinach: Tyzenhauzów (Dyjament, 
Szmeltyn), Białłozor6w (Nowe Młyny), Czernych (Parnawa), Rajeckich (Rum- 
bark) iW eyssenhoff6w (Adzel). Nominowano też nadal starostów wendeńskich. 
Pozostałe tytuły zanikły zapewne między 1660 a ok. 1700 r. 


7. Zasady sporządzania spisów 
Spisy składają sie z trzech części i dodatku. W pierwszej części znajdują sie 
spisy urzedników inflanckich z lat 1561-1598 (1621 - wyjątek ten dotyczy 
W'zędów wojskowych), w cześci drugiej - spisy urzędników dorpackich, parna- 
wskich i wendeńskich po 1598 r. (aczkolwiek znalazły sie tu dwie osoby, które 
otrzymały nominacje przed 1598 r.: K. Młodawski sędzia ziemski wendeński i 
B. Holtschuher podkomorzy dorpacki), wreszcie w cześci trzeciej - spisy urzed- 
ników księstwa (województwa) inflanckiego, utworzonego w 1677 r. W tej 
OStatniej części, chcąc odróżnić osoby piastujące urzędy inflanckie i zamieszku- 
jące w Inflantach (bez wzgledu na to, czy urząd ostatecznie objęli, czy też nie), 
od zupełnie tytularnych urzędników, tych ostatnich wyróżniono gwiazdką przy 
numerze kolejnym. W dodatku (aneksie ) zawarto wreszcie spisy starostów 
inflanckich. 


SO Dogiel. s. 317-320 (nr 186). 
S1 Zob. nr 1888-1891 (Adsel), 1945-1948 (Diinaburg). 2008-2010 (Kremon). 2065- 
2068 (Marienburg). 2137-2140 (Ryga). 2155-2157. 2160-2162 (RoIU1eburg), 2174-2177 
(Rositten), 2253-2256 (Treiden).
		

/Licencje_047_08_024_0001.djvu

			22 


WSTĘP 


W ramach puMczególnych częgci i w dodatku przyjęto, podobnie jak w całej 
!.erii, układ topograficzno-chronologiczny w porządku alfabetycznym: najpielW 
miej scowogci (określenie nalwy prowincj 0, potem urzędy. W wykazie starostów 
za podstawową nazwę miejscowości przyjęto jej wersję niemiecką. w nawiasach 
podając okreglenia polskie i nazwy współczesne (łotewskie i estońskie). Pisownie 
nazwisk starano się, dla celów praktycznych, ujednolicić, podając jednak każdo- 
razowo (zarówno w spisach, jak i w dodatku) inne wersje nazwiska (a więc ich 
formy polskie lub nielnieckie, w zaleLności od przyjętej formy podstawowej). 
Imiona starano się podać w wersji używanej przez poszczególne osoby - dla 
okresu 1561-98 przyjmując brzmienie niemieckie dla osób tego pochodzenia, dla 
późniejszych czasów wszystkie imiona podawano w wersji polskiej. W przypad- 
ku nazwisk dwuczłonowych w Alfabetycznym wykazie osób uwzględniono 
wszystkie człony, przy podstawowym z nich umieszcz.ając informacje szczegó- 
łowe, przy ubocznych umieszczając odsyłacze. 


8. Podstawa źródłowa 


Podstawę niniejszych spisów stanowią źródła, przede wszystkim rękopiś- 
mienne. Wykorzystano wyniki kwerendy w księgach Metryki Koronnej, posze- 
rzając ją o informacje dotyczące starostów. Osobno przeprowadl.Ono szeroką 
kwerendę w księgach wpisów Metryki Litewskiej. Wykorzystano również ze- 
społy akt rodzinnych, podworskich, ksiqg urzedowycb z archiwów państwowych 
w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Toruniu, Gdańsku. Przeprowadzono liczne 
kwerendy w zbiorach rękopisów bibliotek PAN oraz archiwacb i bibliotekach 
poza granicami kraju (w Moskwie, Petersburgu, Wilnie, Mińsku, Lwowie - A. 
Rachuba, w Berlinie - K. Mileulski). Mimo czynionych wysiłków nie udało się 
dotrzeć do ksiąg grodzkich i ziemskich inflanckich z lat 1677-1772, które być 
może (w co autorzy wierzą niebezpodstawnie) są przechowywane w archiwum 
w Wilnie, ale nie figurują w dostępnych inwentarzach. Dotarcie do tych akt w 
przyszłogci spowoduje zapewne koniecznogć poczynienia pewnycb uzupełnień i 
ugciśleń, szczególnie w przypadku rzeczywistych urzędników inflanckich. 
Ze wzgledu na tak wielkie rozproszenie źródeł i niemożność dotarcia do 
wszystkicb materiałów rekopigmiennych, ważną role odegrała kwerenda w her- 
barzach polskich i inflanckich oraz drukowanych monografiach rodzin (szcze- 
gólnie niemieckich z terenu Inflant). Wszystkie wykorzystane źródła zostały 
ujęte w wykazie skrótów. 
Autorzy niniejszego tomu pragną w tym miejscu podziękować dr Henrykowi 
Lulewiczowi, dr Ewie UlWanowicz i dr Jerzemu UlWanowiczowi za pomoc w 
szczególnie pracocbłonnej kwerendzie w archiwach na terenie Litwy. Białorusi, 
Ukrainy i Rosji. 


Krzysztof Mikulski
		

/Licencje_047_08_025_0001.djvu

			WYKAZ SKRÓTÓW 


l. Literatura, źródła, instytucje 
ABranickich - Zbiór Branickich z Suchej w APK 
ADP - Archiwum Diecezjalne w Pelplinie 
ADPot. - Archiwum Domowe Potockich w AGAD 
ADrohoj. - Kronika DrollOjowskich, oprac. J. Drohojowski, cz. I-II, Kraków 
1904 
AFaszczów - Archiwum raszczów w AGAD 
AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie 
AGZ-Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum 
tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie..., t. I-XXV, Lwów 1868-1935 
AJZ - Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, 
t. I-IV, Warszawa-Kraków 1904-1948 
AKrokowskich - Archiwum Krokowskich z Krokowej w APG 
AMCh - Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów w APK 
AMChebnży - Akta miasta Chebnży w APT 
AMChojnic - Akta miasta Chojnic w APB 
AMG - Akty IMskovskogo gosudarstva, izdannyje imperatorskoju Akademiju 
Nauk, wyd. N. A Popov, t. II-III, Sktpetersburg 1894-1901 
AMGolubia - Akta miasta Golubia w ADP 
AMKowalewa - Akta miasta Kowalewa w APT 
AML - Archiwum miasta Lublina w APL 
AMNowego - Akta miasta Nowego w APB 
AMTor. - Akta miasta Torunia w APT 
APB - Archiwum Paf1stwowe w Bydgoszczy 
APG - Archiwum Paf1stwowe w Gdańsku 
APiłsud. - Archiwum Piłsudskich-Giniatowiczów w AGAD 
APK - Archiwum Paf1stwowe w Krakowie 
APL - Archiwum Paf1stwowe w Lublinie 
A.Platerów - Archiwum Platerów z Antuzowa w AGAD
		

/Licencje_047_08_026_0001.djvu

			24 


WYKAZ SKRÓTÓW 


Apleb.nowogr. - Archiwum plebanów nowogródzkich w Archiwum Zamku 
Królewskiego w Warszawie 
APP - Archiwum Publiczne Potockich w AGAD 
APPoz. - Archiwum Państwowe w Poznaniu 
AProzorów - Archiwum Prozorów w AGAD 
APrzezdz. - Archiwum Przezdzieckich w AGAD 
APT - Archiwum Państwowe w Toruniu 
AR - Archiwum Radziwiłłów w AGAD 
Archiv JZR - Archiv Jugo-Zapadnoj Rossii, izdavaemyj Wremennoju Kommis- 
sieju dlja rozbora drevnich aktov, t l-VI, Kiev 1859-1911 
Arndt - J. G. Arndt, Der Lieflaendischen Chronik Anderer Theil, Halle 1753 
ARusieckich - Zbiory Rusieckich w APK 
ASang. - Archiwum Sanguszków w APK 
ASczan. - Archiwum Sczanieckich z Nawry w APT 
ASD - Archeograficeskij Sbornik Dokumentov Otnosjascichsja k IStOTii Seve- 
ro-ZapadnojRusi, t. l-XIV, Vilna 1867-1904 
ASK - Archiwum Skarbu KorOlillego w AGAD 
ASWK - AkJa sejmikowe województwa krakowskiego, wyd. S. Kutrzeba, A 
Przyboś, t. l-V, Kraków 1932-1984 
AUGCheł. - Album uczniów chełmińskiego gimna	
			

/Licencje_047_08_027_0001.djvu

			WYKAZ SI	
			

/Licencje_047_08_028_0001.djvu

			26 


WYKAZ SKRÓTÓW 


Elekt - J. Dunin-Borkowski, M. Dunin- W ąsowicz, Elektorowie krol6w Włady- 
sława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronnik6w 
Augusta II/, Lwów 1910; 
Elektorowie - O. Pietruski, Elektor6w poczet, kt6rzy niegdyś głosowali na 
elektor6w Jana Kazimierza roku 1648. Jana III roku 1674, Augusta II roku 
1697 i Stanisława Augusta roku 1764, Lwów 1845 
Estr. - K. Estreicher, S. Estreicher, K. Estreicher, Bibliografia polska, stulecie 
XV-XVII/, t. I-XXXIX, Kraków 1870-1952 
ECzołow. - Zbiór Czołowskiego w BUANLw. 
Falme - R. A. Fahne, Die Herren und Freiherren von HiJvel, KtJln 1860 
FHLSJ - Fontes HislOriae Latviae Societatis Jesu (tot. Latvijos vesturas avoti 
jezuicu ordena archivos), wyd. J. Kleintjenss, t. I-II, Riga 1940-1941 
Fontes - ,,Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu" 
F.Oss. - Fond Ossolińskich w B UANLw. 
ESapiehów - Fond Sapiehów w BUANLw. 
Fundacja Ciechanowieckich - Archiwum Foodacji Ciechanowieckich na Zamku 
Królewskim w Warszawie 
Gadebusch, Livl. Jbr. - F. K. Gadebusch, Livllindische JahrbUcher, t. II, Riga 
1781 
	
			

/Licencje_047_08_029_0001.djvu

			WYKAZ SKRÓTÓW 


27 


Inow.G. - Ksiegi grodzkie inowrocławskie w APPoz. 
Jankowski - Cz. Jankowski, Powiat oszmiański. Materiały do dziejów ziemi i 
ludzi, t. l-IV, Petersburg 1896-1900 
Jankowski, KorRadz. - Korespondencja Karola Stanisława Radziwiłła, wyd. 
C. Jankowski, Kraków 1898 
JfG - ,,Jahrbucb fili Genealogie, Heraldik und Spbragistik", Jg. US93-1914, 
Mitau 1894-1930 
Kal. - Kalendarze polityczne (na pusL.czególne lata) 
Kam. - Arcbiwum Kameralne w AGAD 
Kapicjana - Kapicjana w AGAD 
Kat. A.Sang. w Sławucie - Katalog pergaminów znajdujqcych się w archiwum 
X. X. Sanguszków w Sławucie, wyd. B. Gorczak, Sławuta 1912 
Kelcb -Ch. Kelch, Lieflmmdisch£ historia oder Kurze Beschreibung der Denkwu- 
erdigsten Kriegs- und Friedens Geschichte Est- Lief- und Lettlandes, Frank- 
furt 1695 
KK - Ksiegi kanclerskie MK w AGAD 
Klopmann - F. v. Klopmarul, Kuerlaendische GUter-Chroniken nach urkundli- 
chen Quellen, t. I-II, Mitau 1856-1894 
Kocbowski, Roczników klimakter IV - W. Kochowski, Rocznikow polskich 
klimakter IV, Lipsk 1853 
Kojałowicz, Compendium - W. Wijuk Kojałowicz, Herbarz rycerstwa W. X. 
Litewskiego tak zwany Compendium, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1897 
Kojałowicz, Nomenclator - W. Wijuk Kojałowicz, Herbarz szlachly W. KSlę- 
stwa Litewskiego zwany Nom.enclator, wyd. F. Piekosiński, "Herold Polski", 
1905 
Konarski, Platerowie - S. Konarski, Platerowie, [w:] Materiały do biografii, 
genealogii i heraldyki polskiej, t. IV, Buenos Aires 1967 
Konarski, Szlacbta-S. Konarski, Szlachta kalwińska w Polsce, Warszawa 1936 
Koresp. J .Chodkiewicza - Korespondencja Jana Karola Chodkiewicza, wyd. 
W. Chomętowski, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Warszawa 1875 
Kossakowski - S.Kossakowski, Monografie historyczno-geMalogiczne niektó- 
rych rodzin polskich, t. I-IlI, Warszawa 1859-1872 
Kraushar, Ks. Repnin - A. Krausbar, Ksiqię Repnin i Polska w pierwszym 
czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768), Warszawa 1900 
Krnpowicz - Zbiór dyplomatów rzQliowych i aktów prywaJnych, posługujqcych 
do rozjaJnienia dziejów Litwy i złqczonych z nią krajów (od 1387 do 1710), 
wyd. M. Krupowicz, cz. l, Wilno 1858 
Ks. ref. kor. - Księgi referendarii koronnej z czasów saskich, opr. M. W oiniakowa. 
t. I-II, Warszawa 1969-1970 
Ks. Sigillat-MetrykaLitewska. Księga Sigillat 1709-1719, oprac. A. Rachuba. 
Warszawa 1987 


-
		

/Licencje_047_08_030_0001.djvu

			28 


WYKAZ SKRÓTÓW 


Kwltze - E. Kuntze, Organizacja Inflant w czasach polskich, [w:] Polska a 
Inflanty, Gdynia 1939, s. l-53 
KZS - Katalog zabytków sztuki w Polsce 
Leino - Akta majątku Leino w APG 
Liet. inventor. XVII a. - Lietuvos inventoriai XVII a. Dokumentu rinkinys, wyd. 
K. Jablonskis iM. Juw, Vilnius 1962 
Ljetopis Niensztedta - Livonskaja ljeropis Franca Nienszredta, [w:] Sbornik 
materiałov i statjej po istorii Pribałtijskogo kraja, t. IV, Riga 1882 
Ljetopis Rjussowa - B. Rjussov, Livonskaja chronika, [w:] Sbornik materjałov 
i statjej po istorii Pribałtijskogo kraja, t. III, Riga 1880 
LMAB - Lietuvos Mosklu Akademijos centrines bibliotekos rankra
ciu skyrius 
LNB - Lietuvos nacionalines M. Mafvydo bibliotekos rankrakiu skyrius 
Lockwood Library - Lockwodd Library State University of New York (mikro- 
fIlm dokumentów Jana Kazimierza dotyczących historii Wielkiego Ksiestwa 
Litewskiego w BN) 
L VIA - Lietuvos valstybinis istorijos archyvas w Wilnie 
Łappo, Velik. lm. lit -I. I. Łappo, Velikoje kniazestvo Litovskoje vo vremja ot 
zakljutenija Ljublinskoj Unii do smerti Stefana Batorija 1569-1586, Peters- 
burg 1901 
Ławno - Acta Stanów Wielkiego Xięstwa Litewskiego na pospolite ruszenie 
vigore laudum Wileńskiego 14 Augusti 1698 postanowionego między Ławnem 
a Puzewiczami... 169821 Decembris, Wilno 1699 
Łop. - Biblioteka Publiczna im. Łopacińskich w Lublmie. Dział rekopisów 
Manteuffel - G. Schmidt, Die Familie von Manteuf/el. II Abt. Freiherrliche 
Kurlandische Linie, Berlin 1909 
Manteuffel, Inflanty - G. Manteuffel, Inflanty polskie; poprzedzone ogólnym 
rzutem oka na siedmiowiekowrJ przeszłość całych Inflant, Poznań 1879 
Manteuffel, Familiennotizien -G. Manteuffel, Familiennotizen aus dem Berse- 
galI Drytzanschen FamilienArchiv, Ryga 1907 
Manteuffel, O szlachcie - G. Manteuffel, O starodawnej szlachcie krzyżacko- 
rycerskiej na kresach inflanckich, Lwów 1910 
Mater. po is1. Pribał1. kIaja-Sbornikmateriałov i starjej po istorii Pribahijskogo 
kraja, t. 1-4, Riga 1877-1882 
Matuszewicz - M. Matuszewicz, Dlllriusz życia mego, t. I-II, oprac. B. Króli- 
kowski. Warszawa 1986 
Meck-H. Lange, Die Familie von Meck in Livland, Riga 1
43 
Metryka w Obolcach - Wypisy z metryki kościoła w Obolcach (w posiadaniu 
Tadeusza Wasilewskiego) 
Meysztowicz, Karpiowie - A. Meysztowicz, Karpiowie herbu własnego, Wilno 
1906 


L 


..-.
		

/Licencje_047_08_031_0001.djvu

			WYKAZ SKRÓTÓW 


29 


Michałowski-JakubaMichałowskiego wojskiego lubelskiego a pótniej kaszte- 
lana bieckiego księga pamięrnicza, Kraków 1864 
Mienicki, Rejestr - Rejestr popisowy województwa połockiego z dn. 30 IX I 765, 
wyd. R. Mienicki, ,,Ateneum Wileńskie", XI, 1936 
Mincer - F. Mincer, Sprawa wakansów na sejmie brzeskim 1653 r., "Sprawoz- 
dania. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk". Wydz. I. Nauki Historycz- 
no-Społeczne, seria A, nr 3,1965 
MK - Metryka Koronna w AGAD 
ML - Metryka Litewska w Rossijskom gosudarstvennom arcbive drevnicb 
aktov w Moskwie. Fond 389 
MLA- MonumentaLivoniae Antiquae, t. I-IV, Riga-Dorpat-Leipzig 1835-1844 
MLG - ,,Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschicbte Liv-, Esth-, und 
Kurland's", t. I-XXV, Riga 1837-1937 
MNKr. - Muzeum Narodowe w Krakowie. depozyt Biblioteki Czartoryskich 
NAB Mińsk - Nacyjanalnyj archiv Belarusi w Mińsku 
Neue Nordische Miscellaneen - Neue Nordische Miscellaneen, wyd. A. W. 
Hupel, t. 1-18 
Nies. - K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz. t. I-IX, Lipsk 
1839-1845 
Niesiołowski - J. Niesiołowski, Otia domestica, 1752 
Olkienniki - Postanowienie Generalne Stan6w WXLit. ... na Zje:.d
ie Walnym 
woiew6d
tw y powiat6w, pospolitym ruszeniem pod Olkiennik11mi uchwalone, 
RP 1700. WilIlO 1700 
Oracki - T. Oracki, Słownik biograficzny Wannii, Prus Książęcych i Ziemi 
Malborskiej od połowy XV do końca XVlII wieku, t. I -H. Olsztyn 1984-1988 
Ostro - Archiwum Ostrowskicb z Ujazdu 
Pacowie -J. Wolff. Pacowie, Petersburg 1885 
PANKr. - Biblioteka PAN w Krakowie 
Pawiński V - A. Pawiński, Dzieje ziemi kujawskiej oraz akta historyczne do 
nich słu:.ące, t. V, Warszawa 1888 
Pelplin - Akta klasztoru cystersów z Pelplina w ADP 
Piaskowski. Pamiętnik - F. Junosza Piaskowski, Pamiętnik... podstolego pod- 
laskiego. ,najora J. K. Mości, począwszy od roku 1690, Lwów 1865 
Pietrzak. Po Cecorze - J. Pietrzak, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. 
Sejmyzlat 1620 i 1621. Wrocław 1983 
Poczobut - J. W. Poczobut Odlanicki. Pamięrnik (1640-1684), oprac. A. Rachu- 
ba. Warszawa 1987 
Poszukiwania - Poszukiwania. Studia o dawnej Polsce, t. I, Buenos Aires - 
New York 1968 
PSB - Polski słownik biograficzny, t. I n. 


-
		

/Licencje_047_08_032_0001.djvu

			30 


WYKAZ SKRÓTOW 


Ptaszycki, Kn. Puzyny - S. L. Ptaszycki, Knia'Zja Puzyny JstoriJ...o-geneałogi- 
łeskije materiali, Skt Petersburg 1899 
Pulvis - G. Pulvis, Tablice rodowodowefamilii de Broel-Plater (w oparciu o: 
Konarski, Platerowie) 
Pułaski - F. Pułaski, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacji Krasińskich, 
Warszawa 1915 
Radziwiłł, Memoriale - A. S. Radzi wiU, Mel1wriale re rum gestarU111 in Polonia, 
wyd. A. Przyboś i R. Żelewski, Wrocław 1968-1975 
Radziwiłł, Sprawy wojenne - Księcia Krzysztofa Radziwiłła [...] sprawy wojen- 
ne ipolityczne 1621-1632, Paryż 1859 
Radziwiłł, Zebranie dni - K. S. RauLiwiłł, .lebranie dni z Kalendarzów, rps w 
AGAD, AR, dz. VI, nr 11-79 
Raganu teismai - Raganu teismai Lietuvoje, wyd. K. Jablonskis, R. Jasas, 
Vilnius 1987 
Ramm-Helmsing - H. Ramm-Helmsing, Dawid Rilc/len 1561-1610, Syndicus 
der Stadt Riga, Poznań 1936 
RA Stockholm - Riksarkivet Stockholm 
Rejestry podymnego - Metryka Litewska. Rejestry podymFl£go Wielkiego Księ- 
stwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., oprac. A. Rachuba, Warsza- 
wa 1989 
RGA StPe1. - Russkij gosudarstvennyj archiv w Sankt Petersburgu 
RH - "Rocznik (Polskiego) Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie" 
Roś - Archiwum Roskie (mąjąt.kowe i korespondencja) w AGAD 
Sadkowska, Słuszkowie - Cz. Sadkowska, Genealogia rodu Słuszków i ich 
archiwum (SzJ...ic genealogiczno-archiwalny), ,,Archeion", t. 52, 1969 
Sapieha, Monumenta - J. F. Sapieha, Monul1umta albo zebranie starożytnych 
ozdob, VVarszawa1723 
Sapiehowie - Sapiehowie. Materiały hiscoryczno-genealogiczne i majątJwwe. t. 
I-III, Petersburg 1890-1894 
Sbornik - Sbornik dokw1U!ntov kasajusłichsja administrativnogo ustrojstva 
severo-zapadnogo haja pri Jekaterinie JJ (1792-1796), Vilna 1903 
S...cki - S...cki, Dostojnicy litewscy, ,,Ateneum", 1886, t. l, s. 150-164 
Semrau, Die GrałxlenkmaIer - A. Semrau, Die Grabdenkml1ler der Marienkir- 
che zu Thorn, Thorn 1892 
SGKP - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiań- 
skich, t. I-XV, Warszawa 1880-1902 
Sier.G.Inscr. - Księgi grodzkie sieradzkie - inskrypcje w AGAD 
Sig. - Sigillata Metryki Koronnej w AGAD 
Socj.-poli1. borba - Socjal'no-politiłeskaja borba narodnych mass Belorussii. 
Koniec X/Vv. -1648, t. I, Minsk 1988
		

/Licencje_047_08_033_0001.djvu

			WYKAZ SKRÓTÓW 


31 


Solikowski, Ad Livones - 1. D. Solikowski, Ad Livones patema et amica 
paraenesis, Samosci 1600 
Sprawy wojenne - Sprawy wojenne krola Stefana Batorego, Dyariusze, relacje, 
listy i akta z lat 1576-1586, wyd. J. Polkowski, Cracoviae 1887 
Starowolski - Simon Starovolscius, Monumenta Sarmata rum, viam universae 
camis ingressorwn, Cracoviae 1655 
Stryck, Beitrage - L. v. Stryck, Beitrage zur Geschichte der RittergUter Liv- 
lands, t l, Dorpat 1877; 1.11, Dresden 1885 
Szczepaniec - 1. Szczepaniec, Mejerowie z Wolda w Wielkim Księstwie Litews- 
kim w XVII i XVlII wieku, ,;ze skarbca kultury", 32, 1979 
1m - Towarzystwo Naukowe w Toruniu 
Tr.G. - Ksiegi grodzkie trockie w VUB 
T.Sang. - Teki Sanguszków w APK 
Tyszkiewicz, WiadomoŚĆ - E. Tyszkiewicz, Wiado"wść historyczna o zgrlJ1na- 
dzeniach ijundacjach męskich i żeńskich rzym,sko-katolickich klasztorów w 
diecezji wileńskiej, "Teka Wileńska", 1858 
Tyz. - Arcbiwum Tyzenbauzów w AGAD 
Tzw. ML - Tak zwana Metryka Litewska w AGAD 
U - Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XlI-XVlII wieku. Spisy, pod red. A. 
Gąsiorowskiego, t. I-X 
Ungem-Stemberg - R. v. Ungem-Stemberg, Nachrichten uber das Geschlecht 
der Ungem-Stemberg, Bd. I, Breslau 1875; Bd. 11, Abt l, Rewal L872; Bd. 
II, Ab1. 2, Rewal1875; Nacbtrag 1, Dorpat 1911; Nacbtrag 2, Dresden 1922; 
Nacbtrag 3, Tartu 1936; Nachtrag4, Tartu 1939 
Ur. - S. Umski, A. A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty 
polskiej, t. I-XIX, Warszawa 1907-1935 
VL - Volumina leg um, t. I-X, Warszawa 1732 n. (Petersburg 1859) 
VUB - Vilniaus universiteto mokslines bibliotekos rankraSciu skyrius 
Wagner - M. Wagner. Kadra oficerska armii koronnej w drugiej połowie XVII 
wieku, Toruń 1992 
Weyssenhoff - 1. Weyssenboff. Kronika rodziny Weyssów Weyssenhoffów, 
Wilno 1935 
Wielądek - W. W. Wielądek, Heraldyka czyli opisanie herbów.... t. 1-3, War- 
szawa 1792-1798 
Wilczyński -1. K. Wilczyński, Herbarz starodawnej szlachty podług heraldy- 
ków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, Paryz bez daty 
Wisner, Wojna inflancka - H. Wisner, Wojna inflancka 1625-1629, "Studia i 
Materiały do Historii Wojskowo
ci", t. XVI, cz. 1, 1970 
Włodarski - A. Włodarski, Ród Poraitów-Pstrokońskich comesów z Butenina, 
Warszawa 1928
		

/Licencje_047_08_034_0001.djvu

			32 


WYKAZ SKRÓTÓW 


Wolff - J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 
1386-1795, Kraków 1885 
Wolff, Kn. - J. Wolff, Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, 
Warszawa 1895 
ZbMN - Zbiór Muzeum Narodowego w AGAD 
ZGAE - ,Zeitschrift flir die Geschicbte und Altertumskunde Ermlands" 
ZHist. - ,Zapiski Historyczne" (do t. XX ,,zapiski Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu") 
ZHMar. - ,,Zeitscbrift des bistoriscben Vereins f tir den Regirungs-Bezirk Ma- 
rienwerder" 
Zielińska, Szlacbeccy właściciele - T. Zielińska, Szlacheccy włafciciele nieru- 
chonwfci w miastach XVIII w., Warszawa 1987 
ŹD - Źródła dziejowe, t. XXIV; Rewil,ja inflancka 1599 roku, wyd. J. Jakubo- 
wski, J. Kordzikowski, Warszawa 1915 
ZmKapt. - Księgi kaptura :tmudzkiego w VUB 
Żm.G. - Księgi grodzkie iJnudzkie w VUB 
Życbl. - T. Życbliński, Złota księga szlachty polskiej, t. I-XXXI, Poznań 
1879-1908 


2. Urzędy, określenia topograficzne, inne skróty i symbole 
Urzędy, funkcje, tytuły 
Skróty urzędów występują tylko w Alfabetycznym spisie osób. 


bud. - budowniczy 
ebor. - cborą:ty 
a. - cześnik 
dworz. - dworzanin 
gen. - generaJ 
horod. - borodniczy 
klan - kasztelan 
kon. - koniuszy 
kraj. - krajczy 
łow. - łowczy 
miecz. - miecznik 
mjr - major 
most. - moslOwniczy 
ob. - oboźny 
pcz. - podczaszy 


piso - pisarz 
pkom. - podkomorzy 
płk - pułkownik 
ppłk - podpułkownik 
psęd. - podsędek 
psta - podstarości 
pstol. - podstoli 
sekr. - sekretarz 
sęd. - sędzia 
skar. - skarbnik 
stoI. - stohlik 
straż. - strażnik 
struk. - strukczaszy 
wda - wojewoda
		

/Licencje_047_08_035_0001.djvu

			WYKAZ SKRÓTÓW 


33 


Określenia topograficzne 
W Alfabetycznym spisie osób dla graficznego wyróżnienia skróty topografi- 
czne dotyczące Inflant piszemy dużą literą. 


dorp. - dorpacki 
int1. - inflancki 
kor. - koronny 


lit. - litewski 
pam. - parnawski 
wend. - wendeński 


Inne skróty 


a. - ante. przed 
dok. - dokument 
gny - generalny 
gr. - grodzki 
gran. - graniczny 
h. - herb 
ib. - ibidem 
JKM - królew
ki 
nast. - nastepca 


ndw. - nadworny 
por. - porównaj 
potw. - potwierdzenie 
rps - rekopis 
wlk. - wielki 
wł. - właściciel 
wzm. - wzmiankowany 
ziem. - ziemski 
zob. - zobacz 


Symbole 


A - awans 
C - cesja 
J .c. - Jus communicativum 
K - konsens 
N - nominacja 
N. - nieznanego imienia 


p -przysiega 
R - rezygnacja 
S - pieczetowany 
W - wybór 
t - śmierć, zmarł 
c=:J - pogrzeb
		

/Licencje_047_08_036_0001.djvu

			lIoazwa wellllecka 


SŁOWNICZEK CZĘŚCIFJ lJZYW ANYCH NAZW MIEJSCOWYCH 


Adlel 
Andul 
A.!Icheraden 
Burtneck 
Dahlen 
Oorpal 
Dunaburll 
Diinarnlinde 
Erla 
&meJ 
Felin 
Helmet 
Jurgembura 
KarkuJ 
Kirchholm 
Kirrumplih 
KokenhuKn 
Kremon 
Kreutzburg 
Lais 
Laudohn 
Lemburg 
Lemzal 
Lennewarden 
Ludsen 
Marlenburg 
Marienhausen 
Neuermiihlen 
Neuhausen 
Nitau 
Oberpahleo 
Parnau 
Pebalg 
Peroigel 
Riga 
Rodenpois 
Ronneburg 
Roop 
Rositteo 
Ruyen 
Salis 
Schujeo 
Schwanenburg 
Segewold 
Serben 
Sesswegen 
SllIllten 
Sunzel 
Tarwast 
Treiden 
Trikateo 
Ubbernorm 
Uexkiill 
Waodul 
Weissenstein 
Wenden 
Wesenberg 
Wohnar 


Nazwa polska 
(z formą przymiotnikową) 
Adzel, arlubki 
Hancel, hanceiski 
A.!Izkierat, aszkieracki 
Burtniki, burtnicki 
Dalen, daletiski 
Docpat. dorpacki 
Dyneburg, dyneburski 
Dyjament, dyjamencki 
Orle, orleski 
Ermel, ermella 
Felin, felitiski 
Helmet, helmecki 
Jurborle, jurbouki 
Karkus, karkuski 
Kircholm, kircholmski 
Kierepet, kierepecki 
Kokenhuza,kokeohulla 
Kremona, Icremotiski 
Krzyżbork. krzyżhorsla 
Lajs, lajski 
Lauda, laudatiski 
Lemburg,lemburskl 
Lemzal, lemzalski 
Lenoward, lenowacdzla 
Lucyn, lucyńsla 
Marienburg, marienburski 
Marienhaus, marieohauski 
Nowe Młyny, nowomłytisla 
Nowogródek, nowogródzki 
Nitawa, nitawslci 
Iberpol, iberpolsla 
Parnawa. parnawski 
Pebalg, pebalski 
Pernigeł, peroigelski 
Ryga, ryski 
Rodenpois, rodenpejsla 
Rumborle, rumborski 
Rop, ropski 
Rzeżyca, rzeżycla 
Rujen, rujetiski 
Salis, saliski 
Zujen, zujetiski 
Swanenburg, swanenbursla 
Zygwold, zygwoldzlci 
Serben, serbetiski 
Seswie
, seswiejski 
Szmeltyn, szmeltytisla 
Sancel, sancelski 
Taurus, tauruski 
Trejden, trejdetiski 
Trykaten, trykacki 
Obnorm, obnormski 
Ikskul, ikskulski 
WandzeJ, wandzelski 
Biały Kamień, bialokamietis . 
Wenden, wendetiski 
Rakibor, rakiborski 
Wolmar, wolmarski 


Nazwa łotewska (ł) 
lub estotiska (e) 
Gaujiena O) 
nieznana 
A1zlcraukJe (I) 
Burtnieki (I) 
Dole (I) 
Tartu (e) 
Daugavpil. (ł) 
Daugavgri va (I) 
Ecgli (ł) 
Ergeme (I) 
Viljandi (e) 
Helme (e) 
Jaunpils (I) 
Karksi (e) 
SalaspiI. (I) 
Ku-umpjaa (e) 
Koknese (I) 
Krimulda (I) 
KrustpJl. (I) 
LaJUu (e) 
Laudona (ł) 
MalpilJ (I) 
Limbazi (ł) 
Lielvarde (I) 
Ludza (I) 
Aluksne O) 
Vilaka (ł) 
Adazu (ł) 
Vastsełjina (e) 
Nitaure O) 
Pyltsamaa (e) 
PJarnu (e) 
Piebalga O) 
Meke (ł) 
Riga O) 
Ropan (I) 
RaUDa (ł) 
Straupe O) 
Rezekne O) 
Rujiena (ł) 
Salacgri va (I) 
Skujene (ł) 
Gulbene O) 
Sigullla O) 
Dzerbene (I) 
Cesvaine (ł) 
Smiltene (ł) 
Suntazu O) 
T arvastu (e) 
Turaida (ł) 
Trikate O) 
Umurga (ł) 
Ikskile O) 
rueznana 
Payde (e) 
Cesis O) 
Rakvere (e) 
Valmiera (I)
		

/Licencje_047_08_037_0001.djvu

			CZĘŚĆ PIERWSZA 


URZĘDNICY INFLANCCY Z LAT 1561 -1598 (1621) 


BIAŁY KAMIEŃ - namiesmik 
Kasper von Altenbokum 
po 1566 (Weyssenhoff, s. 11) 
OORP AT - prezydent 
2 Jan Abramowicz (Abrahamowicz) starosta lidzk.i i wend. (nr 2272) 
N 2 XI 1589 (MK 135, k. 671-671v; ML 75, k. 97v-98; ML 79, k. 
121-121v) 
IV 1601 (Doglel, s. 354) 
DYNEBURG - kasztelan 
3 Jerzy (Georg, JOrgen) von Brabeck starosta nitawski (nr 21(0) 
24 III 1568 (Meck, s. 150-151) 
161X 1577 (MLG II, s.451) 
DYNEBURG - namiesmik 
4 Mikołaj Talwosz kasztelan miński 
1566nO (Weyssenhoff, s. 11-12) 
INFLANTY - adnumstralOr (gubernator) 
5 Mikołaj Radziwiłł 
Jakoby już 16 VI 1560 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 271v) 
N 28 XI 1561 (Dogiel, s. 250-251) na administratora 
16 V 1562? (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 258) 
6 Gottard Kettler 
N 6 111562 (Ljetopis Rjussowa II, s. 403) 
R 5 XI 1566 (ib. III, s. 459) na rzecz Chodkiewicza
		

/Licencje_047_08_038_0001.djvu

			. 


36 cZĘŚć PIERWSZA 


7 Jan Chodkiewicz starosta żmudzki 
N 2 Vm1566 na administratora archidiecezji ryskiej i Inflant (PSB m, s. 
361-362; Dogiel, s. 260-262), Nz 26 VIII 1566 (PSB III, s. 361-362) 
R 25 V 1578 (ib.; ŹD XI, s. 34-38) 
Z powodu złego stanu zdrowia J. Chodkiewicza N na ,,sprawce 
urzędu administratora" otrzymał 14 I 1578 (ML 61, k. 121v-122) 
Aleksander Chodkiewicz, który występował w tej funkcji jeszcze 2 
IV 1578 (Index corporis II, s. 331). 
8 Mikołaj Radziwiłł "Rudy", kanclerz i hetman wielki lit 
N 3 VI 1578 (PSB XXX, s. 331) na zarządce ziem inflanckich 
9 Jerzy Radziwiłł biskup wileński 
Na. 14 IV 1582 (Sprawy wojenne, s. 350) "do czasu az na sejmie kto inny 
gubernatorem postanowien będzie", N l V 1582 (PSB XXX, s.230) 
II XI 1584 zwolniony z obowiązków gubernatora (PSB XXX, s. 231) 
10 Jan Karol Chodkiewicz starosta żmudzki, hetman polny lit. 
N 1603 (PSB Ul, s. 363) 
t 24 IX 1621 (ib., s. 363-367) 


IN} LANTY - armatny (Livoniae armaturae supremus praefectus) 
11 Bartłomiej Ostromęcki (Ostromiecki) 
N zapewne 1582,jest28 III 1585 (AMTor. II. 0012, k. 165v-166), potw. 
N 20 V 1589 (ML 75, k. 94v-96; ML 79. k. 98-98v) 
11 X 1604 testament (AMTor. II, 0017. k. 299-299v) 


INFLANTY - asesor (Mannricl1ter) 


12 Andreas Patkul 
9 IX 1568 (Ungern-Sternberg 1I/2, s. 422 - w dystrykcie trejdeńskim) 


INFLANTY - hetman 


13 Jan Chodkiewicz stolnik lit. 
N koniec 1559 (Archiv JZR, t. I, nr 137: hetman nad pieszymi dla wojska 
udającego się do Inflant) 
1560 (Łappo, Velik. kn.lit., s. 669) 
14 Jerzy Zenowicz starosta r.lcczycki i propojski 
N koniec 1559 (Archiv JZR, t. I, nr 137: hetman nad konnymi dla wojska 
udającego się do Inflant) 
1560 (Łappo, Velik. kn. lit., s. 669) 
15 Jerzy Tyszkiewicz mars.lałek hospodarski, d.lier.lawca wołkowyski 
lilII 1561 (ML 37, k. 526-526v) 


-
		

/Licencje_047_08_039_0001.djvu

			INFLANTY. administrator - komisan generalny 


37 


16 Jan Chodkiewicz starosta żmudzki, marszałek wielki lit. 
N 22 CZY 2 ??? VlII1566 (Dogiel, s. 260) 
R 25 V 1578 (ŹD XI, s. 34-38), ale jeszcze 2 VIII 1579 wydawał listy na 
dobra jako administrator (Tzw. ML, dz. IVB, nr 28, k. 202) 
Podobnie jak na funkcji administratora, chorego heunana zastepo- 
wał Aleksander Chodkiewicz, N 14 I 1578 (MI.. 61, k. 121v-122), 
który ustąpił po R Chodkiewicza lub R z powodu choroby (H. Kotarski, 
w: Studia i materiały do dziejów wojskowości, t. XVIll, s. 63). 
Aleksander Połubiński starosta wolmarski, tytułowany był w V 
1566 ..sprawcą ludzi naszych służebnych w ziemi inflanckiej" (MI.. 
47,k. 13v), w 1574r. wysLteżjako ..campiductorDucatusLivoniae" 
i 30 XI 1576 jako "vicepraefectus in Uvonia" (ML 57, k. 25; ib. 63, k. 75). 
17 Mikołaj Radziwiłł "Rudy" 
N 3 VI 1578 (PSB XXX, s. 331) 
10 XII 1580 (MI.. 66, k. 151-151v) 
INFLANTY - hetman (dowódca, pułkownik) szlachty 
18 Johann Tyzenbauz (von Tiesenbausen) zu Erlaa 
10 IV 1578 (B Czart. rps 2237, nr 25: "capitaneus nobilitatis Ducatus nostri 
Li voniae UltradW1ensis") 
2 V 1583 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 6v: ..equestris ordinis Livoniae 
capitaneus"). Żył jeszcze 1599 (StIyck, Beitrfige II, s. 248) 
19 Jerzy Farensbach 
N 5 I111585 na urząd ..praefectura nobilitatis nostri Livoniam gennanici 
sanguinis bellicum" (MI.. 71, k. 29v-30v) 
VI 1588 (MI.. 65, k. 289: hetman ziemi inflanckiej). 20 III 20 I111600 (ib. 
87, k. 22v-23v: ..nobilitatis Livoniae praefectus". Bez tytułu l XlI 1601 
(ib. 87, k. 135-136) 


INFLANTY - komisarz generalny 
20 Stanisław Pckosławski 
N III/IV 1582 (PSB XXV, s. 743) 
t a. 12 VlI 1588 (ib. ) 
21 Jan Dymitr Solikowski 
1598 (Kuntze, s. 39) - 
22 Lew Sapieha kanclerz wielki lit. 
1598 (Kuntle, s. 39) 
23 Jan Karol Chodkiewicz starosta żmudzki, heunan polny lit., administrator 
Inflant (nr 8) 
17 III 1604 (B Czart. rps 3237, k. CJ4) 
liV 1620 (AR XI 35, s. 516). t 24 IX 1621 (PSB III, s. 365)
		

/Licencje_047_08_040_0001.djvu

			38 


CZĘŚĆ PIERWSZA 


INFLANTY - pisarz polny 


24 Wacław Agryppa 
1569 - 1570 (PSB I, s. 32) 
25 Wojciech Stabrowski ciwun wieszwiański 
7 VII 1572 (ML 57, k. 35v), potw. N 15 V 1574 (MI.. 57, k. 102-102v) i 
ponownie 4 VllI 1576 (ML 56, k. 60-61) z dodaniem jurgieltu 400 zł 
A 1579 na pisarza polnego lit przy zachowaniu "pisarstwa polnogo 
rusk.ogo i ziemli inflanckoj" (ML 65, k. 2-2v) 


INFLANTY - sekretarz 


26 Augustyn Puchner 
N 21 II 1592 i pisarz (ML 80, k. 143v-I44) 
27 Dawid Hilchen 
25 III 1597 (Tyz. G-769) - pisarz i sekretarz 
IV 1598 (ML 87, k. 12) 
28 Daniel Herman (pisarz Stefana Batorego) 
22 VIII 1601 "pro Livonia secretarius noster" (ML 87, k. 93v) 


INFLANTY - sędzia ziemski 


W 1566 r. utworzono w Inflantach (Księstwie Zadiwińskim - łac. Ducatus 
Ultradunensis) urzędy sędziów ziemskich. W my
1 konstytucji w każdym z 4 
dystryktów (dyneburski, ryski, trejdeński, wendeński) miało być po 3 sędziów 
ziemskich (Rat), mianowanych przez króla, i 2 asesorów (Mannrichter), wybie- 
ranych przez szlach te. B yła to akceptacja wcze
niej wytworzonego składu są- 
dów, a sędziów ziemskich notują Źfódłajeszcze przed uchwaleniem konstytucji 
z 1566 r. Zazwyczaj wystepują oni bez okre
lenia terytorialnego jako radcy (Rat), 
srqd nie sposób rozdzielić ich na urzędników poszczególnych dystryktów. Poni- 
żej podajemy ich wykaz uszeregowany chronologicznie. 
29 Just Clodt, przedtem kanclerz księstwa kurlandzkiego 
25 XII 1566 (Dogiel, s. 269) 
t 1572 (Neue Nordische Miscellaneen, t. 13-14, Riga 1796) 
30 Reimpertus von Gillesheim (Gillesheimus) 
25 XII 1566 (Meck, s. 142), 15 V 1569 (Dogiel, s. 284: sedzia ziemski 
wendeński) 
19 V 1577 (MLG II, s. 410). ta. 29 IV 1582 (ib., s.465) 
31 Lorenz von Offenberg (Offenberger) 
24 III 1567 (Meck, s. 150) 
2 XII 1570 (Meck, s. 163)
		

/Licencje_047_08_041_0001.djvu

			INFLAN1Y. pisarz polny - sędzia ziemski 


3Y 


32 Jan von Miinster, przedtem senior kapituły ryskiej 
15 V 1569 (Meck, s. 143) 
16 IX 1577 (MLG II. s. 450-451). żył jeszcze 13 I 1589 (JfG 1901, s. 108) 
33 Dietrich Aderkas 
15 V 1569 (Dogiel, s. 284; MLG II. s.403) 
22 X 1574 (Ungem-Stemberg Wl, s. 476-477) - z traktu ryskiego 
34 Engelbrecbt von Mengden 
2 XII 1570 (Meck, s. 163) - Rat 
35 Heinricb Tyzenbauz (von Tiesenbausen) zu Berson u. Caltzenaw 
2 XII 1570 (Meck, s. 163) 
9X 1577 (Ungem-Stemberg,NII,s.2l), testament-II I 1591 (IfG 1898, 
s.75) 
36 Jobann Tyzenbauz (von Tiesenhausen) zu Erlaa 
2 XII 1570 (Meck. s. 163) 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451). Żył jeszcze 10 VI 1597 (Ungem-Stem- 
berg W1, s. 491 - jako ,,Ritterscbafftsbauptmann des iiberduniscben 
Ftirstentum") i 1599 (Stryck, Beitr:1ge II, s. 248) 
37 Jobann von Plater 
15 VIII 1571 (Tzw. ML. dz. IV B, nr 28, k. 42v-43) - "iudex districtus 
Rigensis" 
29 IV 1583 (ib., k. 41) 
38 Cbristopb von Ungem 
3 XI 1573 (Meck, s. 165, Ungem-Stemberg II/l, s. 433» - Rat 
24 VI 1577 (Ungem-Stemberg 1/1, s. 160) - Landrath 
39 lorgen von Rosen zu Roep 
22 X 1574 (Ungem-Stemberg 11/1, s. 436-437 - jako Jobann) z traktu 
ryskiego 
9 X 1577 (Ungem-Stemberg N. II, s. 21) 
40 Frombold Tyzenhauz (von Tiesenbausen) zu Festen 
1577 (MLG II, s. 434) i 16 IX 1577 (ib., s. 450-451) jako Landmarscball 
9 X 1577 (Ungem-Stemberg N. II, s. 21) 
41 Walter Tyzenhauz (von Tiesenhausen) zu Rodenpu
 
9 X 1577 (Ungem-Stemberg N. II, s. 21) 
42 Vigant von Ungem 
9 X 1577 (Ungem-Stemberg N. II, s. 21) 
43 Otto ab Mappen 
27 V 1578 (Tzw. ML. dz. IV B. nr 28, k. 80v) - "praeses iudicii Rigensis" 
(czy nie burgrabia ryski?) 
44 Wilhelm Sturz (cbyba Stuerz) - jako sędzia ziem. wend. 
za Stefana Batorego (Stryck, Beitrage l, s. 249). Potem podsedek parno (nr 
468) 


-
		

/Licencje_047_08_042_0001.djvu

			40 


CZĘSĆ PIERWSZA 


INFLANTY - skarbnik (Fiscalus in Livonia) 
45 Baltazar Scbnell (fiscal) 
N 8 IV 1571 (Tzw. MI..., dz. IV B, nr 28, k. 152) 
19 V 1592 (ML 80, k. 160) 


PARNA W A - prezydent 


46 Maciej Dembiński 
N 6 II 1590 (MK 135, k. 703), N2 17 IV 1590 (ML 75, k. 107; MI... 79, k. 
128-128v; S...cki, s. 156) 
1599 (Stryck, Beitrage n, s. 294). Potem wojewoda parnawski (nr 626) 


RYGA - kasztelan 


47 Jakub von Meck (Meeks, Melcs), przedtem dziekan ryski (do 20 VII 1567) 
24 III 1568 (Meck, s. 150-151) 
14 II 1575 (ib., s. 169). t a. 24 VIII 1575 (ib., s. 170) 
RYGA - namiestnik 


48 Zachariasz von Weiss 
1569 (Weyssenboff, s. 11) ,.KonigI. Maiestiit von Polen Statt.halter zu 
Riga), "Gubernator locumtenens Rigensis" (ib., s. 30) 
t po 1582 (ib., s. 31-32) 
TREJDEN - kasztelan 
49 Otto von Ungem baron in Pircbell (Purcbell) starosta pemigelski (nr 2134) 
24 III 1568 (Meck, s. 150-151; Ungem-Stemberg 1/2, s. 199) 
9 X 1577 (Ungem-Stemberg N. II, s. 21). t a. III 1585 (ib. 1/2, s. 208) _ 
jako dawno zmarły 


WENDEN - kasztelan 
50 Jodok (Jobsł., Jost) von Fiirstenberg starosta wend. (nr 2268) 
1567 (ML 574, k. 174).24 IlJ 1568 (Meck, s. 150-151) 
16 V 1583 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, s. 146) 
WENDEN - prezydent 
51 Jerzy (Georg) Farensbacb 
N 4 III 1585 (MK 181, k. 91-92), potw. 20 II 1588 (PANKr, Dok. perg. 
282; ML 79, k. 27v-28v; S...cki, s. 157) 
A 14 IV 1598 na wojewodę wend. (nr 1065) 


-
		

/Licencje_047_08_043_0001.djvu

			INFLANTY, skarbnik. - WOLMAR i ZYGWOLD, namiestnik 41 


WOLMAR i ZYGWOLD - namiestnik 
52 Aleksander Połubiński 
po 1566 (Weyssenboff, s. 11: "Statthalter aufWolmar und Segewold") 


-
		

/Licencje_047_08_044_0001.djvu

			CZĘŚĆ DRUGA 


URZĘDNICY DORPACCY, PARNAWSCY 
I WENDEŃSCY PO 1598 ROKU 


DORP AT - chorąży 


53 Jan Brzozowski 
ta. 23 XII 1639 (N nasl) 
54 Herman Ganzkopf (Gantzk:ow, Gantskofft) 
N 23 XII 1639 (MK 186, k. 105-106) po t J. Brzozowskiego 
t 24 VIII 1654 w bitwie pod Szkłowem (Ur. IV, s. 90) 
55 Remigian Kazimierz Pikarski 
N 12 IV 1655 (MK 195, k. 209-211), powtórna 5 VllI 1655 (MK 363, k. 
65-65 v) 
17 VIII 1680 (A V AK XXIX, s. 104) 
56 Michał Konstanty Kolenda 
1655 (BaW rps 7211, s. 44; Ur. VII, s. 101) 
1671 (A V AK V, s. 61; Bon. X, s. 324). Może scedował J. Pietkiewiczowl 
jako zięciowi (zob. nr 55)? Potem podsędek wileński 
57 Drobysz 
ta. 26 II 1659 (N nast.) 
58 Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
N 26 II 1659 (Sig. l, s. 167) po t Drobysza 
1661 (AR IV, t. 2, nr 11, s. 57: żona) 
59 Andrzej Kazimierz Tyszkiewicz ciwun Wlk. Dyrwian 
N 28 II 1659 (ML 131, s. 621-622) po t Drobysza 
14 XII 1661 (Barącz. Rys II, s. 369-370) wymiemony chorąży dorp. 
Feliks Tyszkiewicz - zapewne błędnie, gdyż był on stolnikiem (zob. nr 
185), ewenlnalnie pomylono imie (Feliks zamiast Andrzej Kazimierz). 
60 Kazimierz Konstanty Przyałgowski 
19 X 1673 (A V AK XXIV, s.496)
		

/Licencje_047_08_045_0001.djvu

			OORP AT, chorą1y - cześnik 


43 


23 XII 1703 (VUB F-7, ŻmG 1700-1705, k. 228-233v - testmnent 
aktykowany 10 11704). t a. 18 XI 1705 (N nast) 
61 Hieronim Niemira 
21 VI 1678 (AR II, 1659) 
9 II 1699 (Jankowski II, s. 263) 
62 Józef Pietkiewicz (ziet Kolendy - zob. nr 49) 
3 IX 1684 (Roś, maj. 626) 
63 Stefan Kostrowski 
27 VII 1696 (A V AK XIlI, s. 125) 
A 7 VI 1703 na łowczego wileńskiego (MI... 150, k. 356-357) 
64 Benedykt Jan Szymkowski 
26 II 1703 (VUB, F 7-32/13909, k. 342-343) 
2 XII 1722 (ML 160. k. 972). t a. 8 VII 1737 (AR II, nr 69/2. s. 556 
wymieniona wdowa po nim jako chorążyna wend.?) 
65 Antoni Przyałgowski 
N 18 XI 1705 (MI... 148. s. 1402) po t ojca Kazimierza 


DORP AT - cześnik 


66 Marcin Rzymski 
1686 (Ur. XV, s. 378) 
67 Franciszek Błoński 
1697 (Ur. I, s. 237; Bon. I, s. 292). Potem podczaszy bracławski 
68 Walenty Rzymski 
1699 (Ur. XV, s. 378) 
69 Wolmar von der Mobl 
ok. 1700 (Genealogia MoWów) 
70 Lutomierski 
ta. 30 XII 1738 (N nasL) 
71 Jan Graff 
N 30 XII 1738 (Sig. 25, k. 75v) po t Lutomierskiego 
21 V 1764 (Weyssenboff, s. 159) 
72 Kazimierz Warakomski 
ok. 1750 (Konarski, Szlachta, s. 309-310) 
t a. 1775 (ib.) 
73 Ludwik SanlUyło dworzanin skarbu lit. 
30 VI 1759 (BUW, rps 1361) 
5 II 1773 (Fundacja Ciecbanowieckich). t a. 30 V 1776 (N nast) 
74 W ojciecb Ziółkowski 
N 30 V 1776 (MI... 546, s. 26-27) po t L. Samujły 


-
		

/Licencje_047_08_046_0001.djvu

			44 


CZĘŚĆ DRUGA 


DORP AT - horodniczy 


75 Antoni SzcZYPllł 
N 411776 (ML 543, s. 81-82) 


DORPAT -kasztelan 


76 Maciej Leniek z Rokitnicy starosta nowogródzki (nr 2097) 
17 V 1599 (ML 87, k. 84v) 
1611 (MK 153, k. 260-261). ta. 19 V 1611 pod Smoleńskiem (Dziennik 
J. P. Sapiehy, s. 308). CJ a. 28 V 1611 (BOZ 942, k. 15-16) 
77 Bertram (Bartłomiej) Holzschuher (Holczur, 01czur, Olszer, 01szur, Hol- 
deschauer), przedtem podkomorzy dorp. (nr 107) 
N 26 1 1612 (ML 90, k. 108) po t M. Leńka 
t 24/25 II 1620 (Bodeckers Chronick, s. 68), ale wspomniany jako żyjący 
(?) 15 III 1623 (MK 170, k. 274v-275) 
78 Jan Korsak-Hołubicki, przedtem chorąży połocki 
N 20 VIII 1620 (ML 96, k. 268: MK 166, k. 368v-369 - ekspedycja 1 XII 
1620) po t B. Holzschuhera 
A 2 X 1621 na kasztelana połockiego (Wolff, s. 103) 
79 Aleksander Mosalski, przedtem marszałek kowieński 
N 19 XI 1627 (MK 176, k. ll5-ll5v) po t B. Holzschuhera 
A 25 II 1631 na kasztelana smoleńskiego (Wolff, s. 104) 
80 Tomasz Grochowski, przedtem stolnik sanocki 
N ok. 28 II 1633 (MK 180, k. 70-70v - N nast. na stolnikostwo sanockie) 
t 1 VI 1638 (Wolff, s. 104) 
81 Piotr Rudomina-Dusiacki, przedtem chorązy bracławski 
17 II 1639 (WolCf, s. 104) 
A 30 XII 1643 na kasztelana smoleńskiego (ib.) 
82 Henryk Denhoff sekretarz król. 
N 3 III 1644 (ML 116, k. 14: Wolff, s. 104) po A P. Rudominy-Dusiac- 
kiego 
A 26 XI 1646 na wojewode pam. (nr 634) 
83 Mikołaj Ossoliński, przedtem kasztelan pam. (nr 342) 
N zapewne a. 14 II 1648 (l wzm. o nast. na kasztelanii pam.). Nie chciał 
przyjąć kasztelanii dorp., być może w ogóle nie używał tego tytułu (por. 
nr 342) 
t a. 4 VII 1650 (ib.) 
84 Tomasz Kossakowski, przedtem kasztelan pam. (nr 343) 
N 9 XII 1650 (ML 125, k. 115) po t Jerzego(!) Ossolińskiego 
A 15 III 1652 na kasztelana witebskiego (Wolff, s. 104) 


--
		

/Licencje_047_08_047_0001.djvu

			DORPAT. horodniczy - miecznik 


45 


N na kasztelana dorp. po Andrzeju (!) Kossakowskim otrzymał 30 II 
1652 (MK 192. k. 211 v) Piotr Makowiecki. W rzeczywistości była 
to N na kasztelanię pam. (zob. nr 344). 
85 WIlhelm Holzsehuher starosta kremoński (nr 2007) i bolnicki 
D 291lI 1653 (Mineer, s. 47), N 13 V 1653 (ML 128, k. 371-371 v) 
1654 (APlater6w 26). t a. 12 VIlI 1656 (ML 130, k. 37v-38v) 
86 Aleksander Maksymilian Niemira wojewodzie podlaski 
1660 (Ur. XII, s. 98). 1662 (AZGlog. 15) 
1664 (ib.) 


DORP AT - koniuszy 


87 Jan Siemaszkiewiez Urbanowicz 
7 VIlI 1742 (Konarski, Szlachta, s. 306) 
CJ 24 IV 1793 (ib.) 
88 Jan Siemaszkiewiez Urbanowicz 
1794 (Konarski, Szlachta, s. 307) 
t 24 I 1823 (ib.) 


DORP AT - łowczy 
89 Malcher Konstanty Rydziński 
20 VIlI 1697 (VUB, F 7-32/13909. k. 14-16) 
90 Knobelsdorff 
A 17 X 1746 (BCzan. rps 776) na podkomorzego dorp. (nr 138) 
91 Andrzej Sass (Zass) leutnant-colonell dragonii hetmana wielkiego kor. 
N 17 X 1746 (B Czart. rps 776) po A Knobelsdorffa 
92 Felicjan Hładunowicz Dubiski 
1751 (Bon. V, s. 68) 
93 Adam Kurowski 
30 III 1764 (AR II, materiały nieuporządkowane, sygn. 235 wg katalogu 
Życińskiego) 
94 Aleksander Peuanowski 
1765 (Ur. XIlI, s. 287) 
95 Franciszek Toezyski 
1792 (AZGlog. 22) 


DORPAT -nuecznik 


95a 


Antoni Mrokowski 
17 IV 1764 (VL VIl, col. 133) 


- 


J
		

/Licencje_047_08_048_0001.djvu

			46 


CZĘSĆ DRUGA 


OORP AT - oboźny 


96 Tadeusz Srarosielski 
N 13 IV 1775 (MI.. 540, k. 109-109v) 


OORP AT - pisarz ziemski 


97 Knysztof Feim ? 
13 11599 (Hagemeister, Materialen I, s. 67) 
98 Bartłomiej Skarbek Wazyński 
E 5 III 1599, P 8 III 1599 (BN rps 3080, nr 98) 
30 IX 1614 (Gadebusch, Versuche, s. 
7). Potem podkomorzy dorp. 
(nr 108) 


OORP AT - podczaszy 


99 Wawrzyniec Skarbek 
26 VIII 1601 (AR V 14424) 
100 Samuel Turlaj 
1669 (Elekt., s. 238) 
101 Aleksander Dionizy W ojszko Skorobohaty 
17 XI 1669 (AGAD, Dok. pdp. 1729) 
A 3 H 1676 nahorodniczego grodzieńskiego (MI.. 138, s. 34-35) 
102 Jerzy Kazimierz Jaguczański (Jaguszański) 
20 111673 (LMAB, F 17-141, k. 133) 
20 VIII 1697 (VUB, F 7-32/13909, k. 14-16v) 
103 Marcin Michał Naruszewicz 
24 XI 1678 (AR H, materiały nieuporzqdkowane, sygn. 556 wg katalogu 
Życińskiego) 
17 V 1688 (APP 133, s. 320-323) 
104 Michał Szczeniowski sedzia gr. czernihowski 
12 III 1726 (Archiv JZR, cz. n, t. 3, s. 836) 
lOS Józef Antoni Spytecki 
1734 (Bon. XV, s. 238) 
106 Antoni Hulewicz 
30 IV 1749 (PANKr. rps 2920) 
Józef Kwaśniewski - N 1767 (MK 416, nr 2099) - zob. podczaszy 
pam. (nr 423)! 


OORP AT - podkomorzy 
107 Bertram (Bartłomiej) HoIzscbuher Q-lolCZtJ:, OIczur,Olszer, HoJscłxnr) 
N 18 11592 (MI.. 80, k. 137-138) 
A 26 I 1612 na kasztelana dorp. (nr 77)
		

/Licencje_047_08_049_0001.djvu

			OORPAT. obo:tny - podkomorzy 


47 


108 Bartłomiej Skarbek Ważyński. przedtem pisarz ziem. dorp. (nr 98) 
19 X 1622 (Radziwiłł. Sprawy wojenne, s. 342) 
26 X 1624 (Mi. 98. k. 124-124v). t a 5 VIII 1625 (N nast) 
109 Gedeon Dunin-Rajecki rotmistrz JKM 
N 5 VIII 1625 (Mi. 98. k. 119-119v) po t B. Ważyńskiego 
A 6 VII (?) 1631 na kasztelana pam. (nr 340) 
110 Krzysztof Lode von Loden. przedtem pisarz ziem. wend. (nr 758) 
N 6 VII 1631 (MK 178, k. 358v-359v; Mi. 104, k. 63v) 
t 2 VI 1644 (Radziwiłł, Memoriale III, s. 180) 
111 Jan Bebnowski z Końskicb sekretarz JKM 
N 4 VI 1644 (MK 189, k. 85v-86) po t K. Lode 
1645 (Bon. I, s. 177) 
112 Mikołaj Kisiel, przedtem podsedek witebski 
11 VII 1653 (PANKr. rps 3600, s. 29) 
t 1656 pod Kazaniem (PANKr. rps 6007) 
113 Fryderyk Jan von Ludingbausen Woltf CiWWl berżański, dworzanin po- 
kojowy JKM, podpułkownik 
26 XII 1654 (B Czart. rps 147, nr 156) 
ta. 28 IV 1659 (zob. nr 106) 
114 Jan Rdułtowski, przedtem skarbnik mozyrski (?) 
26 IV 1658 (NAB Mińsk, F 1730, opis 1, nr 1, k. 500) 
21 VI 1658 (AR II 1360) 
115 Wacław Trojanowski 
N i Rok. 28 IV 1659 (N nast) 
116 Konstanty Łukasz Szemiot 
N 28 IV 1659 (VUB. F 7-19/14471, k. 276-277) po t F. Wolffa i R W. 
Trojanowskiego 
A 1677n8 na podsedka żmudzIaego (B Czart. rps 175, nr 3; AR II 
materiały nieuporządkowane. sygn. 556 wg katalogu Życińskiego) 
117 Jan Żelecld starosta bydgoski, koniuszy królowej 
N 21 V 1659 (MK 366. k. 43-43v), Nz 25 V 1659 (MK 201, k. 350-3SOv; 
Sig. 2, k. 22; Sig. 3. k. 14v) 
R 22 XII 1659 na rzecz A. Scipio deI Campo (zob. nr 101) 
118 Józefian Jeleń5ki 
N 25 V 1659 (Sii. 1, s. 279), Nz 26 V 1659 (MI... 131,8.971-972) po t F. 
Wolffa 
21 VI 1671 (A V AK IV, 8. 127) 
119 Andrzej Scipio dei Campo chorąży wend. (nr 654) 
N 22 XII 1659 (MK 201, k. 350-351; MK 366. k. 43v-44; Sig. 3, k. 14v) 
po RJ. Żelecldego, Nz 24 111660 (MK 201. k. 351-35lv)
		

/Licencje_047_08_050_0001.djvu

			.. 


48 CZĘSĆ DRUGA 


R 26 II 1660 na rzecz J. Tedwina (zob. nast.). Wrócił do urzedu chorążego 
wend. (zob. nr 654) 
120 Jan Kazimierz von Toedwen (Tedwin, Tetwin) podpułkownik 
N 26 111660 (MK 201, k. 351-352; MK 366. k. 44; Sig. 2, k. 37v; Sig. 3, 
k. 26) po R A. Scipio 
19 VIII 1698 (Kapic jana 25, s. 147). t a. 10 IX 1703 (N nast.) 
121 Jan (Jerzy?) Jakub von Schwerin (Szweryn) dworzanin pokojowy JKM 
26 11663 (VUB. F 4/A-116, nr 38383) 
ta. 1679 (PANKr. rps 5941) 
Jan Protasowicz - 2] V 1674 (VL V, col. 305), był podkomorzym 
wend. (nr 844). 
122 Kazimierz von Schwerin (Szweryn) 
22 IV ]677 (PANKr. rps 5835) - może to Franciszek Kazimierz podko- 
morzyc dorp.? 
123 Karol U niechowski (może nie utrzymał się na urzędzie stolnika mińskiego 
- N 1679 - i dlatego został podkomorzym dorp.) 
30 V 1679 (LMAB, F 16-113, k. 75v-76) 
A 1679 na stolnika mińskiego (BKórn. rps 1559, nr 21) 
124 (Kazimierz) Franciszek Naruszewicz 
1681 (Ur. XII, s. 40) - błednie jako inn. (zob. nr ]467) 
ta.3 III 1717 (N nast.) 
125 Jerzy Wierzbicki 
] połowa XVIII w. (Bon. X, s. 352; Ur. VII, s. 120) 
126 Stefan Głębocki, przedtem rzekomy skarbnik łukowski 
N 10 IX 1703 (Sig. 16, s. 88) po tJ. Tedwina 
16 XI ] 713 (ML 159, k. 216v) 
127 Jan Bogusław Ottenhausen, przedtem stolnik czernihowski 
N 15 XII 1703 (ML 148, s. 1200-1201) po tJ. Tedwina 
c=J 25 I 1707 (B UW, rps 1178, s. 196) 
]28 Ludwik Ostoja Zagórski, przedtem podstoli malborski 
N 13 111704 (ML 154, k. 61-62) po t J. Tedwina 
Franciszek von Schwerin (Szweryn) - wzm. na początku XVIII w. 
(Ur. XIV, s. 68) to zapewne Franciszek Kazimierz podkomorzyc 
dorp. 
129 Jan Ouenhausen, przedtem podstoli inn. (nr 1562) 
2 VI 1709 (Konarski, Szlachta, s. 224) 
lLX 1719 (ML 581, k. 876). c=J 12 IX 1720 (Niesiołowski, s. 326) 
130 Jan Niewiarowicz 
N 3 III 1717 (ML 157, k. 102) po t F. Naruszewicza 
131 Tomasz Antoni Geschaw z Jeżowa generał-mąjor 
N 19 XI ]718 (Sig. ]9, s. 136) po t J. Tedwina
		

/Licencje_047_08_051_0001.djvu

			OORP AT, podkomorzy 


49 


15 IV 1730 (Sig. 22, k. 31), Potem podkomorzy infl. (nr 1519) 
132 Stanisław Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
ta. 12 V 1720 (N nast.) 
133 Aleksander Antoni Bandynelli (przedtem wojski mielnicki?) 
N 12 V 1720 (ML 157, k. 151) po tS. Tyzenhauza 
20 II 1733 (BJag., akcesja 24/67, s. 34) 
134 Karol Toedwen z Dzięciołowa 
10 X 1721 (AZGlog. 39) 
13 XI 1724 (ib.) 
135 J6zefNaruszewicz 
1731 (Ur. XII, s. 40) 
10 VII 1756 (Łop. rps 1483) 
136 Paweł Krygier Wojewski 
N 18 XII 1735 (Sig. 25, k. 16v; AR II 69/2, s. 102) po tJ. Onenhauza 
137 Wilga generał-major 
ta. 17 X 1746 (N nast.) 
138 Knobelsdorff, przedtem łowczy dorp. (nr 90), pułkownik 
N 17 X 1746 (B Czart. rps 776) po t Wilgi 
[Aleksander] Niemirycz - N XI 1746 (B Czart. rps 776), był podko- 
morzym parn. (nr 460). 
139 Karol Jackowski 
N 30 XII 1748 (BCzart. rps 776) 
140 Stefan Oborski 
WZffi. 20 II 1753 przy pogrzebie żony (wdowy?) (Konarski, Szlacbta, s. 
218) 
141 Drewnowski 
t a. 18 VII 1754 (N nast.). Czy nie identyczny z podkomorzym wend. 
Adamem (zob. nr 861a)? 
142 Micbał Czarnecki, przedtem stolnik wołyński 
N 18 VII 1754 (Sig. 27, s. 304) po t Drewnowskiego; tytułu nie używał 
(Bon. III, s. 290; Ur. II, s. 370) 
143 Mi:.zewski 
t a. 31 III 1762 (N nast.) 
144 J6zefPruszak 
N 31 III 1762 (Sig. 27, s. 553) po t Miszewskiego 
145 Stefan Onenhausen (Ottenhaus) 
20 IIl1767 (Kraushar, Ks. Repnin, s. 379) 
146 Paweł Poleski 
1772 (Ur. XIV, s. 189) 
147 Maciej Mioduszewski, przedtem cborąży drobicki 
1774 (Ur. XI, s. 112) 


4
		

/Licencje_047_08_052_0001.djvu

			50 CZĘSĆ DRUGA 
148 Marcjan (Juenhausen (Ouenhaus) 
1789 (AR II, ks. 59. s. 127) 
CJ 6 VI 1793 (Konarski, Szlachta, s. 225-226) 
149 Biemacki 
po 1765 (LMAB, F 139-3148) 
OORPAT - podsedek 
150 Mikołaj Pobiedziński dworzanin JKM 
E 5 III 1599, P 8 III 1599 (BN rps 3080, nr 9
) 
4 VIII 1609 (Roś, majątkowe 626) 
151 Władysław Kołłątaj 
1681 (BKóm., rps 1092) 
152 Antoni Bazyli Bęklewski 
14 IV 1737 (BCzart rps 2896, nr 73) 
DORP A T - podstoli 
153 Reinhold Tyzenbauz (von Tiesenbausen) 
1633 (Żychl. IV, s. 392) 
154 Stanisław Wołk 
l IX 1636 (ML 455, k. 666v). Potem stolnik dorp. (nr 182) - a moze 
wyłącznie stolnik(?) j 
155 Jan Grabiński 
N 11 VI 1646 (MK 189, k. 443-443v) 
12 VII 1649 (NAD Mińsk, F 1727, opis l, nr 3, k. 1325-1326) 
156 Jerzy Dominik Dunin-Rajecki 
1648 (AR XVIII, plik l, nr 15) 
4 III 1680 (L VIA, F 80, opis 2, nr 4, s. 15-16) 
157 Jan Jerzy Czemik 
1669 (MI 329, k. 65) 
XII 1674 (A.Sang. 190, s. 90) 
Jan Massalski -12 XI 1680 (L VIA, SA 2661, k. 453) - był podstolun 
wend. (zob. nr 886). 
158 Kasper Felkierzamb (von Voelkersamb) 
1676 (Żychl. XXVIII, s. 18) 
6 IX 1678 (Konarski, Szlachta, s. 78). Zapewne to on wzm. jako kapitan 
piechoty w latach 1687-89 (AR V 3701) 
159 Bazyli Misiewicz 
1681 (Ur. XI. s. 127) 
18 V 1699 (NAB Mińsk, F 1726, op. I, nr 11. k. 427), Potem stolnik dorp. 
(nr 188)
		

/Licencje_047_08_053_0001.djvu

			OORP AT, podkomorzy - skarbnik 


51 


160 Jan Józef (Józef Jan) Czemik 
11 I 1683 (VUB, F 7 -15/5963a, k. 1145) 
VII 1690 (VUB, F 7-4/5958, k. 392) 
Aleksander SlOcld-9 X 1683 (VUB, F7-15/5963a, k. 605-608v)- 
był podslOlim pam. (zob. nr 476). 
161 Zygmunt Bouffał Doroszkiewicz 
20 II 1691 (LMAB, F 16-58, k. 21) 
5 III 1723 (A V AK VII, s. ll). t 1725 (Życbl. XVIll, s. 19) 
162 Stanisław Karol Wołk 
10 III 1691 (VUB, F 7, Tr.G. 1689-93, k. 867) 
7 V 1699 (L VIA, SA 215, k. 44) 
163 Samuel Wołk 
27 VII 1692 (L VIA, SA 366, k. 886) 
41X 1692 (ML 391,k. 11O-111v) 
164 Marcin Franciszek Micbniewicz 
1692 (Roś, maj. 418) 
165 Michał Godlewski 
N 20 III 1694 (ML 146, k. 828) 
166 Jerzy Stein (Sztein) 
23 IV 1707 pod oorp. (JfG 1903, s. 6)- podstoli. podczaszy czy podkomorzy'! 
167 Wawrzyniec Głebski (Głembski) 
6 II 1719 (LMAB, F 17-68, k. 29v) 
168 Jan Buczyński 
N 20 X 1759 (ML 181, k. 668) po t Z. Bouffała 
169 Piotr Gierałt Januszewicz 
1763 (Jankowski I, s. 79) 
Michał Kruszewski (Kraszewski) - N 1766 (MK 415, nr 2016), był 
podstolim wend. (nr 940). 
170 Tomasz florian Iwicki 
N 14 V 1792 (ML 555, s. 1227-1228) 
OORP AT - sędzia ziemski 


171 Jerzy Stackelberg 
W 5 III (599), przysiegał 8 III (1599) (BN, rps 3080, nr 80) 
172 Jan Guldenbalck von Holtze 
bez daty (Ur. V, s. 56) 


OORP AT - skarbnik 


173 


Stanisław Karol Jodkowski 
26 III 1676 (LVlA, SA 461l, k. 22) 
25 II 1683 (ML 375, k. 226) 


........ 


..
		

/Licencje_047_08_054_0001.djvu

			52 CZĘSĆ DRUGA 


174 Jan Petryszcza 
24 VII 1690 (VUB, F 7/4-5958, k. 101) 
175 Władysław Krasowski 
13 X 1693 (BOW, rps 13621, s. 90) 
176 Jan Szumowski 
27 VII 1694 (MI.. 581, k. 776v) 
177 Stanisław Godaczewski dworzanin JKM 
27 IV 1695 (PANKr. rps 1045, nr 37) 
21 XII 1698 (Ławno). W 1696r. wzm.dwukrotniejakoskarbnikgrodzieti- 
ski (Tyz. B-14/93, k. 89; BOW rps 260, s. 373) 
178 Jakub Sadłucki (Sadłuwski) 
27 III 1707 (VUB, F 4/A-529, nr 21461) 
178a Wawrzyniec Michał Witakowski 
7 11710 (Diariusz WRWarsz., s. 252) 
179 Bazyli Rapsztyński 
12 III 1726 (Archiv JZR, cz. II. t. 3, s. 834) 
12 IX 1733 (Elekt., s. 186) 
180 Józef Hieronim Petryszcza 
2 IV 1729 (LVIA, F 1135, opis 2, nr 59-60, k. 192) 


DORP AT - stolnik 


181 Reinhold Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
1599 (Tyz. E-167) 
[82 Stanisław Wołk, przedtem podstoli dorp. (nr 154) - a może był tylko 
stolnikiem? 
2] IIl1639 (ML 319, k. 93) 
27 VI 1664 (ML 135, s. 212-213) 
183 Henryk von Ludinghausen Wolff 
ta. 7 X 1659 (N nast) 
184 Łukasz Czermi1iski 
N 7 X 1659 (ML 130, k. 415-416; Sig. 2, k. 5v; Sig. 3, k. 3v) po t H. 
Wolffa 
185 Szczęsny (Feliks) Tyszkiewicz 
N 27 XI 1659 (Sig. 2, k. 22v; Sig. 3, k. 14v) po t Wołka (? por. nr 
144) 
3 III 1677 (ML 366, nr 265) 
186 Dominik Wołk 
II 1670 (VUB, F 7-7/5%1, k. 798v) 
t 1683 (VUB, F 7, Tr.G. 1689-93, k. 867) 


.........
		

/Licencje_047_08_055_0001.djvu

			DORP AT, skarbnik - stolnik 


53 


......... 


187 


Andrzej Garliński 
1673 (Bon. V, s. 375) 
21 V 1674 (VL V, col. 304) 
Aleksander Stefan z Łabna Połubiński Hercyk 
1681 (BOW, rps 7298) 
20 VllI 1692 (L VISA, SA 209, k. 311-314) 
Krzysztof Wiktoryn J undziłł 
20 IV 1681 (A.Piłsud. dz. VI, nr XXXIV. A.a) 
1688 (A.Przezdz. A-6, s. 147), A 1689 na podsędka grodzieńskiego (ML 
143,k.479) 
Michał Kazimierz Pyrski 
7 V 1683 (BJag. rps 7872, nr 25) 
Chryzostom Kuczborski 
10 VllI 1683 (VUB, F 7-15/5963a, k. 457) 
Antoni Krzywkowski 
6 VllI 1697 (VUB, F 7-32/13909, k. 11-13v) 
A 16 VI 1701 na koniuszego kowiellskiego (ML 150, s. 158-159) 
Samuel Kazimierz Iszora 
7 V 1699 (LVIA, SA 215, k. 45) 
Karol Wołk 
5 V 1699 (LMAB, F 198-11) 
Bazyli Misiewicz, przedtem podstoli dorp. (nr 151) 
1701 (Ur. XI, s. 127) 
Offenberg 
29 XI 1701 (ML 533, k. 91) 
Ernest Szkultyn 
15 VI 1732 (JfG 1902, s. 184) 
17 VII 1732 (ib., s. 184) 
Daniel Ściński 
t a. 17 VII 1736 (N nast) 
Michał Grabkowski 
N 17 VIl 1736 (Sig. 26, k. 2Ov) po t D. Ścińskiego 
Jan Bielawski 
t a. 30 XII 1738 (N nast) 
Antoni Rożniatowski 
N 30 XII 1738 (AR II 69/2, s. 780-781) po t J. Bielawskiego 
Stanisław Wysłouch (Wisłouch) 
22 VllI 1740 (A V AK VII, s. 309) 
14 X 1741 (ib., s. 571) 


188 


189 


190 


191 


192 


193 


194 


195 


196 


197 


198 


199 


200 


201 


202 


-
		

/Licencje_047_08_056_0001.djvu

			54 


CZĘŚĆ DRUGA 


DORP AT - strażnik. 


203 Felicjan MIkołaj Zaremba 
1749 (Konarski. Szlachta, s. 338). Potem podczaszy czemihowski 1755 
(ib.) 
204 Nikodem Tubielewicz 
23 V 1787 (AR 113175) 


DORP AT - wojewoda 
205 Marcin Kurcz starosta feliński (nr 1969) 
N 10 III 1600 (ML 87. k. 20-21; Wolff. s. 12 - błędnie 12 III) 
26 II 1602 testament (Sapiehowie I. s.430) 
206 Dadźbóg Karnkowski starosta bobrownicki 
N 1614 (PSB XII. s. 73) 
t 1617 	
			

/Licencje_047_08_057_0001.djvu

			OORPAT, slrażl1l.K. - PARNAW A, chorąży 


55 


N 6X 1657 (MK 196, k. 121-121v) 
t 1658 (U X, nr 78) 
216 Przecław Paweł Leszczyński, przedtem kasztelan śremski 
N 6 VIII 1658 (ML BO, k. 242v-243v) "po N. wojewodzie dorp., który 
przeniósł sie na kasztelanie szreńskq"{!) 
t 1670 (Wolff. s. 14) 


DOłU> AT - wojski 
217 Tomasz Bildziukiewicz wójt wileński 
N 12 V 1646 (MK 189, k. 427-427v) 
t X 1649 (Radziwiłł, Memoriale IV, s. 143) 
218 Samuel Czarliński sądowy ziem. tczewski 
22 XI 1650 (AMTor.II, VW31,s.111) 
9VI 1674 (Nies. III, s.184). PotemS\:dziaziem.tczewski (U V/2, nr 1294) 
219 Roman Kazimierz Hryćkiewicz 
23 IX 1675 (AMCb 999) 
220 Aleksander Łoknicki 
1686 (Ur. IX, s. 353) 
221 Justynian Rozwolicz Terlecki 
10 VI 1695 (Dubr. BO, k. 89) 
222 Kimbar 
ta. 15 XII 1703 (N nast) 
223 Jan Strunk (Sztrunk) 
N 15 XII 1703 (Sig. 16, s. 117) po t Kimbara 
224 WinceOly Brodowski 
31 X 1804 (L VIA, F 391, op. l, nr 1660, k. 67) 


- 


PARNA W A - cborąży 


225 


Adam Dunin Rajecki 
N 30 XII 1638 (MK 185, k. 225v-226) po t N. 
1669 (Ur. XV, s. 155) 
Stefan Liniewski sedzia gr. włodzimierski 
1649 (Ur. IX, s. 58) 
6 X 1660 (Sig. 3, k. 117). ta. 12 V 1661 Ob., k. 238v) 
Jan K&imierz Piłsudski 
1650 (Nies. Dod., s. 345; Ur. XIV, s. 14) 
10 V 1696 (ML 151, k. 2v) 
Stanisław Bobuszewicz Minkowski 
1652 (Wolff, Kn., s. 147) 
1656 (AMG II, nr 853). t a. 6 III 1658 (N nast) 


226 


227 


228 


-
		

/Licencje_047_08_058_0001.djvu

			56 CZĘŚĆ DRUGA 


229 Mikołaj Drucki Lubecki (Lebecki, Lebiecki, Labecki) 
N 6 III 1658 (ML 131, s. 61) po t S. Bobuszewicza 
7 IV 1664 (ML 135, s. 127-128) 
230 Gabńel Kurzeniecki (Kurzeniewski) 
1658 (AZGlog. 15) 
A 11 III 1681 na cborążego bielskiego (U VIIl, nr 13) 
231 Stanisław Drogoszewski 
ta. 26 IV 1660 (N nast.) 
232 Melcbior von Hoeweln (HeweI) 
N 26 IV 1660 (ML 131, s. 844-845; Sig. 3, k. 84v), Nz 26 VIII 1660 (Sig. 
4, k. 6v) po t s. Drogoszewskiego 
3 X 1669 (ML 136, k. 271) 
233 Jan Samuel Świderski 
25 XII 1664 (Sig. 8, k. 71) 
t po 3 IV 1682 (CIP 1/5, nr 86) 
234 Krzysztof von Scbweńn (Szweryn) 
1668 (PANKr. rps 5941) 
1674 (VL V, col. 296). t ok. 1679 (PANKr. rps 5941) 
235 Władysław Kazimierz Rogiński 
21 V 1674 (VL V, col. 287) 
1675 (PANKr. rps 6074) 
236 Stefan Duczymiński 
1676 (Bon. V, s. 73) 
l X 1704 (Inow.G. 12, k. 202) 
237 Konstanty DW1in Brzeziński, przedtem miecznik samborski 
1680 (Ur. II, s. 30) 
5 V 1700 (BOW, rps 262, k. 18v) 
238 Franciszek Stanisław Macyna 
28 VII 1681 (APP 133, s. 124) 
9 X 1683 (VUB, F 7-15/5963a, k. 605-608v) 
239 Kazimierz Radwan Oziembłowski (Oziębłowski) 
12 II 1683 (ML 375, k. 256) 
711685 (VUB, F 7-15/5963a, k. HOI) 
240 Jan Wincenty Ma1ejewicz 
1684 (PANKr. rps 5694) 
26 IV 1692 (L VIA, SA 209, k. 32) 
241 Jan Szydłowski 
N 11 VII 1685 (Sig. 14, s. 19) po A G. Kurzemeckiego 
242 Władysław Dowgierd 
7 VIIl1685 (AR II 1710) 
243 Świętosław Franciszek Dunin na Skrzynnie podstaro
i radomski 


-
		

/Licencje_047_08_059_0001.djvu

			PARNAWA, chorąży 


57 


1691 (Bon. V, s. 104) 
19 II 1693 (APP 163a, t. 24, s. 988). Potem wojski sandomierski 
244 Stanisław Czermiński na Pilawcach 
1692 (Bon. III, s. 365) 
A 23 V 1700 na chorążego podlaskiego (Sig. 15, s. 73) 
245 Dawid Kazimierz Naruszewicz 
1693 (A.Piłsud. dz. m, nr XII B.c.) 
246 Hieronim Kazimierz Lindemann 
1693 (AR XVII 96, s. 32) 
I 1707 (BN, IpS 9036) 
247 Jan Michał Ihnatowicz Łubiański 
9 VI 1695 (BSS, Pol. F IV 130, k. 126) 
5 II 1697 (BRacz. IpS 3115) 
248 Kazimierz Piłsudski 
21 V 1697 (A.Piłsud., dz. IV, nr XXVII.A.); mo:l:e identyczny z nr 
227 
249 Michał Bogusław Kociell 
27 VI 1697 (VL V, col. 973) 
A na podstolego oszmiańskiego Guż 17(0) (Ks. Sigillat, s. 202) 
249a Władysław von Schwerin (Szweryn) 
27 VI 1697 (VL V, col. 903) 
9 II 1715 (A.Sang. 291, s. 88) 
250 Teodor Rudzki 
ta. 14 X 1697 (N nast.) 
251 Mikołaj Sicmski 
N 14X 1697 (BOW, Ips 136k. liv) pot T. Rudzkiego 
ta. 22 I 1700 (ADrohoj. S. 1162) 
Konstanty na Starym Skrzynnie Dunin - 5 V 1700 (BUANLw., 
F.Oss. 262, k. 18 v) - identyczny z nr 237. 
252 Walerian Kietliński komornik graniczny opoczyński 
1701 (Bon. X, s. 63) 
1717 (ib.) 
253 Franciszek Wegliński (Wegleński) 
N 3 IX 1702 (Sig. 15, s. 224) po A Czermińskiego 
A 31 V 1732 na sed.ziego ziem. chełmskiego (U IIIJ2, nr 1370) 
254 Zygmunt Wojciech von Hatten 
N7 IV 1703 (ZGAEXXI, s. 249-251) 
t 22 VII 1735 (ib.) 
255 Jan von Schwerin (Szweryn) chorążyc wend. 
N 13 VII 1703 (ML 154, k. 5-6) po t K. Szweryna 
24 VII 1713 (ML 159, k. 209v-210v) 


- 


.
		

/Licencje_047_08_060_0001.djvu

			58 cZĘŚĆ DRUGA 


256 Hieromm Kazimierz Szamawski, przedtem cześnik trocki 
a. 1705 (Ur. VII, s. 251) 
t 1716 (Nies. Dod., s.418) 
257 Jakub Rojewski 
1705 (Ur. XV, s. 228) 
258 [Stanisław] Czermiński 
7 111707 jako Stanisław (Poparcie Generalnej Konfederacji Sandomier- 
skiej, druk) 
11 VII 1707 bez imienia (BCzart rps 452, nr 2) 
259 Andrzej Zawisza, przedtem skarbnik wilebski 
N 2 III 1710 (MI.. 154, k. 257-258) po t K. Lindemana 
260 Anloni Dłuczymiński (Duczymiński?) 
10 IV 1710 (AGZ X, s. 391) 
261 Samuel Brodowski 
22 IV 1711 (BUANLw., F.Sapiehów 963NId) 
262 Jerzy Naramowski 
4 XI 1712 (L VIA, SA 18286) 
262a Karol Bończa Tomaszewski 
1717 (Duńczewski I, s. 17) 
263 Aleksander Rzeczyński 
1722 (Ur. XV, s. 366) 
264 Józef Gumieniecki 
1730 (Bon. VII, s. 188) 
1733 (Elekt, s. 69). Wdowa Salomea z Czernych 8 11746 (BN, rps 3246, 
t I, k. 104) 
265 Aleksander Abramowicz, przedtem łowczy dobrzyński 
N 6 III 1731 (LVlA, F 391, op. l, nr 876, k. 120v) 
13 II 1755 leSlamenl (aklykowany 30 IV) (A V AK IX, s. 385) 
266 Anloni Pieskiewicz 
12 IX 1733 (Elekt., s. 165) 
267 Jan Rojewski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 18
) 
268 Jerzy Anloni Wialbul 
1733 (Elekt, s. 248) 
269 Wkryński 
1733 (Elekt., s. 254) 
270 Aleksander Wolski 
ta. 1743 (Bon. IX, s. 15) 
271 Piotr Ostrowski 
1744 (Ur. XIlI, s. 106-107). POlem cbor
y pomorskI
		

/Licencje_047_08_061_0001.djvu

			PARNAWA. chorąży - cześnik 59 
272 Hrehory Kazimierz Sadkowski 
8 III 1745 (A V AK XXXVIII, s. 4) 
273 Moszyński 
ta. 5 XII 1746 (N nast.) 
274 Bielaw ski 
S 5 XII 1746 (BCzan. rps 776) po t Moszyńskiego 
275 Jerzy Śmigielski (Szmygielski) 
N 30 11759 (ML 181, s. 538) po t A. Abramowicza 
276 Antoni Borowski 
17 III 1760 (AGZ XXIII, s. 392) 
277 Józef Naramowski, przedtem krajczy oszmiański 1748 (?) 
1764 (Ur. XII, s. 27) 
278 Stanisław Janikowski 
6 IX 1764 (VL VII, col. 237) 
1780 (Bon. VIII, s. 190) 
279 Antoni Gorajski, przedtem miecznik chełmski 
1775 (Ur. IV, s. 265) 
1783 (Bon. VI, s. 235) 
280 Walenty Oraczewski, przedtem stolnik winnicki 
1780 (Ur. XII, s. 369) 
PARNA W A - cześnik 
281 Antoni Leon MajewskI 
a. 1668 (Ur. X, s. 116) 
282 Stanisław Janiszewski 
1670 (Ur. V, s. 350) 
1673 (Bon. VIII, s. 194) 
283 Prandota Pszczółka Wilczopolski 
21 V 1674 (VL V, col. 302) 
10 V 1679 (Archiv JZR, cz. II. t. 2, s. 381) 
284 Trojan Łopata 
1678 (Ur. IX,s. 363) 
285 Piotr Dominik z Saniewicz Fursowicz 
13 X 1684 (VUB, F 7-15/5963a, k. 989) 
20 III 1706 (A V AK VII, s. 425) 
286 Samuel Talipski 
l690 (VUB, F 74/5958, k. 462v) 
6 VIII 1692 (L VIA, SA 209, k. 266) 
287 Kazimierz Józef Szczodro 
11 HI 1694 (BJag. rps 6245, nr 184) 
ta. 27 IX 1695 (ib., nr 274) 

 J
		

/Licencje_047_08_062_0001.djvu

			60 CZĘŚĆ DRUGA 


288 Piotr Parczewski 
3 II 1695 (Fundacja Ciechanowieckich) 
289 Aleksander Kazimierz Pszczółka Wilczopolski 
26 XI 1696 (BOW, rps 260, k. 362) 
10 III 1698 (Archiv JZR, cz. II, t 2, s. 536) 
290 Jan Piotr Paniewski 
I połowa XVIII w. (Ur. XIII, s. 195) 
291 Władysław Towgin 
13 XII 1700 (VUB, F 7-32/13909, k. 123-124v) 
292 Jan Est.ko 
1701 (Konarski, Szlachta, s. 75) 
1705 (ib.) 
293 Stanisław Skretowski 
8 VI 1702 (BOW, rps 233, s. 730) 
294 Stanisław Rupniowski 
ta. 15 VI 1702 (N nast) 
295 Mikołaj Porwaniecki 
N 15 VI 1702 (Sig. 15, s. 199) po t S. Rupniowskiego 
1706 (Ur. XIV, s. 266), zob. też skarbnik pam. (nr 518a) 
296 Jan Eliasz Porwaniecki 
10 IX 1704 (Archiv JZR, cz. II, t. 3, s. 137) 
A 5 VII 1720 na wojskiego łuckiego (Sig. 19, s. 2(8) 
297 Andrzej Dunin 
1712 (Ur. XII, s. 316) 
298 Teodor Krokowicz vel Krokowski 
11 IV 1718 (UM XII, s. 216) 
ta. 31 V 1719 (ib., s. 251) 
299 Kazimierz Porwaniecki 
N 5 VII 1720 (Sig. 19, s. 298) poAJ. Porwanieckiego 
300 Bogusław Konarski 
1724 (Bon. XI, s.43) 
301 Rafał Jan Hryncewic7 
1724 (Ur. V, s. 212) 
1747 (Bon. VII, s. 381) 
302 Stanisław Mierzejewski 
12 IX 1733 (Elekt, s. 135). Potem podczaszy bracławskI 
303 Stecki 
12 IX 1733 (Elekt., s. 215) 
304 Michał Małynski 
po 1733 (Ur. X, s. 190)
		

/Licencje_047_08_063_0001.djvu

			PARNA W A, cześnik 61 
305 Strumiłło 
t a. 26 XI 1735 (N nast) 
306 Linczewski 
N 26 XI 1735 (AR II, ks. 69/2, s. 49) po t Strumiłły 
307 Zygmunt Pełka z Grabowicy, przedtem stolnik pam. (nr 586) 
1735 (BOW, rps 14161, s. 331-342) 
1744 (ib.) 
308 Krzysztof Wiatrowiński 
ta. 14 VII 1737 (N nast.) 
309 Stanisław Muszyński 
N 14 VII 1737 (Sig. 26, k. 53v) po t K. Wiatrowińskiego 
310 Piotr Poniatowski 
1738 (Ur. XIV, s. 231) 
311 Antoni Morawski 
ta. 25 III 1739 (N nast) 
312 Andrzej Bielicki 
N 25 III 1739 (Sig. 26, k. 97) po t A. Morawskiego 
313 Morzycki 
ta. 27 X 1746 (Nnasl) 
314 Olszewski 
S 27 X 1746 (BCzart. rps 776), N 6 XI 1746 (Sig. 28 s. 9) po t Morzycktego 
315 Jan Principatti 
S 15 I 1749 (BCzart. rps 776) 
316 Władysław Bystram (Bistram) 
t 1754 (Ur. II, s. 113) 
317 Antoni Olszowski 
1754 (Ur. Xll, s. 333) 
A 26 III 1757 na stolnika pIotrkowskiego (U W2, nr 817) 
318 Kazimierz Podwysocki 
6 IX 1764 (VL VII, col. 239) 
319 Felicjan Nagórczewski 
ta. 19 I 1765 (N nast.) 
320 Sokołowski 
N 19 I 1765 (ML 188, s. 19; Kam. III/326, k. 2) po t F. NagW"czewskiego 
32] Franciszek Lesiecki 
N 23 11766 (Sig. 31, k. 53v) 
1769 (Bon. XIV, s. 100) 
322 Tomasz Kobielski 
N 19 V 1766 (Sig. 31, k. 74) 
323 Maciej Laskowski 
N 81V 1767 (Sig. 31, k. 115v) 
II 
-
		

/Licencje_047_08_064_0001.djvu

			62 CZĘŚĆ DRUGA 


324 Franciszek Kulczycki 
t 1768 (Ur. VIII, s. 181) 
325 Jan Lipiński 
1768 (Bon. XIV, s. 284) 
1782 testament (ib.) 
326 Jan Giecewicz 
N 20 I 1770 (ML 188, s. 108) po t F. Kolczyckiego (!) 
327 Stanisław Krzymowski 
1770 (Ur. VIII, s. 130) 
1778 (ib.) 
328 Kazimierz Raciborowski 
1773 (BOW, rps 13678, s. 33-44) 
329 Franciszek Micbniewicz 
ta. 3 IX 1774 (N nast.) 
330 Marcin Dańkiewicz (Dańkowicz) rotmistrz trocki 
N 3 IX 1774 (ML 540, k. 69-69v) po t F. Micbniewicza 
1775 (Ur. III, s. 69). Potem skarbnik grodzieński Guż 1786) 
331 Michał Jankowski 
1775 (Ur. V, s. 357) 
332 Michał Brzozowski 
1775 (VL VIII, col. 768) 
333 Erazm Rychwalski 
N 14 XI 1776 (ML 543, s. 141-142) 
334 Antoni Krzyżanowski 
1782 (Kal. 1783) 


PARNA W A - horodniczy 


335 Michał Bukaty 
ok. połowy XVIII w. (Nies. II, s. 356) 
336 Jerzy Sobolewski 
t a. 20 I 1770 (N nasL) 
337 Józef Naramowski 
N 20 11770 (ML 188, s. 108) po tJ. SObolewsloego 
14 II 1792 (RGA StPet., F 1343, op. 32, nr 264) 
338 TalIeusz Chmielewski 
N 21 IX 1789 (ML 555, s. 538-539) 
PARNA W A - kasztelan 


339 Piotr Stabrowski Slm"osta trejdeński 
N 15 III 1600 (ML 87, k. 19-20; Wolff, s. 123) 
18 X 1619 (Kat. A.Sang. w Sławucie, nr 28)
		

/Licencje_047_08_065_0001.djvu

			---
 


PARNAWA, czegnik - kasztelan 


63 


Na sejmie 23 XI 1620 D otrzymał [Gothard Jan] Tyzenhauz, von 
Tiesenhausen (BCzart. rps 390, s. 72). Został jednak kasztelanem 
wend. (zob. nr 741). Jako kasztelan parno odnotowany Holzschuher, 
jako t 1625 (Wolff, s. 123: sądził, że może był to Bertram, który nie 
umarłby więc w 1620, ale A na kasztelana parno Raczej żaden 
Holzschuher nie był kasztelanem parn., a jedynie w N dla Gosie- 
wskiego błędnie napisano "parnawski" zamiast "dorpacki"). 
Marcin Gosiewski wojski smoleński, rotmistrz JKM - N 22 rr 1625 
po Holtsurze (MK 172, k. 137; Wolff 124); N dotyczyła zapewne 
kasztelanii dorp. (zob. wyżej), urzedu nie przyjął? 20 III 1626 po jego 
A na kasztelana urząd wojskiego smoleńskiego dano Janowi Hie- 
ronimowi Krzemienieckiemu (ML 99, k. 575-576). Gosiewski 
pozostał jednak wojskim - jest nim 5 11633 (AR rr 1098). Aleksan- 
der Mosalski miał otrzymać N 27 X 1627 (AR V 8080), ale 
zapewne była to błędna informacja - chodziło o kasztelanię dorp. 
(zob. nr 79). 
340 Gedeon Dunin Rajecki, przedtem podkomorzy dorp. (nr 109) 
N 6 Vrr? 1631 (PS B XXX, s. 471),jest 15 VIII 1631 (ryz. B 13łJ2, k.175) 
A 5 XII 1634 na kasztelana mińskiego (ML 111, k. 178) 
341 Ernest Magnus Denhoff starosta dorp. (nr 1917) i oberpalski (nr 2112) 
N xrr 1634 (ML 111, k. 180-18Ov; Wolff, s. 124) po AG. Rajeckiego 
A 4 XI 1640 na wojewodę parno (nr 631) 
342 Mikolaj Ossoliński starosta radoszycki 
N 10 XI 1640 (ML 105, k. 87; Wolff, s. 124) po A E. Denhoffa 
28 III 1644 (Radziwiłł, Memoriale III, s. 172). Potem kasztelan dorp. 
nr 
83), ale jeszcze 22 V 1649 Albrycht Stanisław Radziwiłł pisał, że nie 
przyjął kasztelanii dorp., a jego nast. z kolei już złożył przysięgę, w 
związku z czym było dwóch kasztelanów parno (BOZ 871, s. 131 [133]). 
Jeszcze 22 X 1649 odnotowany jako kasztelan parno (BUW, rps 592, k. 
86v, 91v). Być może w ogóle nie używał tytułu kasztelanadorp.? 
343 Tomasz Kossakowski 
14 II 1648 (ML 122, k. 92v-93) 
A 9 xrr 1650 na kasztelana dorp. (nr 84) 
344 Piotr Makowiecki starosta dziewieniski 
N 3 rr 1652 (MK 192, k. 211; ML 503, k. 152; Wolf1, s. 124) po A T. 
Kossakowskiego 
11655 (PANKr. rps 3351, k. 25) 
345 Władyslaw Leszczyński, przedtem podkomorzy poznański 
N ok. 1655 (Michałowski, s. 805, 812). Bieniaszewski tego nie potwierdza 
(U 1/2, nr 875), ale mógł piastować ten urząd. Potem wojewoda łęczycki 
Gest 28 III 1656 - U 1/2, nr 875) 


-
		

/Licencje_047_08_066_0001.djvu

			64 


CZĘŚĆ DRUGA 


PARNA W A - koniuszy 
346 Krzysztof Kazimierz Dąbrowski 
10 XII 1676 (AR II 1629) 
4 III 1679 (PANKr. rps 4337) 
347 Władysław Żołondowski? 
30 V 1687 (Tyz. B-55/150. k. 34v) 
348 Hieronim von der Mohl 
5 V 1699 (LMAB. F 198-11) 
349 Gabriel Erd.mann 
ta. 19 I 1765 (N nast) 
350 Józef Erd.mann 
N 19 I 1765 (ML 188. s. 19; Kam. 111/326. k. 2) po t G. Erd.manna 


PARNA W A - łowczy 


351 Felicjan CzeImiński 
1679 (Bon. III. s. 364) 
352 Mateusz Sopocko 
1697 (Bon. XVI. s. 187) 
353 Dąbrowna (chyba Dąbrowa) 
t a. 8 II 1702 (N nast) 
354 Stefan Czarniecki 
N 8 II 1702 (Sig. 15. s. 152) po t Dąbrowny (!) 
355 Porwaniecki 
N 24 XI 1703 (Sig. 16. s. 108) 
356 Franciszek Kaszowski 
1717 (Bon. IX. s. 339) 
1727 (ib.) 
357 Aleksander Głębocki 
12 III 1726 (Archiv JZR. cz. II. t. 3. s. 837) - zapewne identyczny z nast 
358 Antoni Głębocld 
1726 (Bon. VI. s. 235). 1730 (ib.. s. 97) 
12 IX 1733 (Elekt.. s. 56). t a. 22 XI 1735 (N nast) 
359 Kazimierz Tryp01ski 
N 22 XI 1735 (Sig. 26. k. 1) po t A. Głębocldego 
360 Józef Dunin Borkowski 
t 1739 (Sig. 1. s. 187) 
361 Stanisław Hazler 
N 1748 (Konarski. Szlachta, s. 106-107) 
c::::J 21 [ 1786 (ib.) 


L
		

/Licencje_047_08_067_0001.djvu

			PARNAWA. koniuszy - miecznik 


65 


362 Kazimierz Hazler 
1752 (Konarski, Szlachta, s. 106) 
c:::J 17 XII 1758 (ib.) 
363 Mikołaj Głebocki 
1755 (Bon. VI, s. 97) 
364 Dionizy Hrynkiewicz 
16 IX 1760 (AGZ XXV, s. 543) 
365 Jan Zubowicz 
t a. 1764 (Bon. VIIl, s. 200: wdowa) 
366 Franciszek Czerski 
30 IX 1765 (Mienicki, Rejestr, s. 323) 
367 Kazimierz Sierzputowski 
t a. 6 XII 1769 (N nast.) 
368 Jan Kamiński 
N 6 XII 1769 (ML 188, s. 107) po t K. Sierzputowskiego 
369 Antoni Kobielski 
t a. 20 III 1770 (N nast) 
370 Benedykt Bieńkuński 
N 20 IIl1770 (ML 188, s. 110) po t A. Kobielskiego. Potem łowczy infl. 
(nr 1328) 
371 Tadeusz Korsak 
13 VII 1775 (BUW, Ips 1361) 
1781 (Bon. Xl, s. 182) 
372 Tomasz Malicki 
a. 1780 (Ur. X, s. 151) 
373 Konstanty Rakowski 
1788 (Ur. XV, s. 161) 
374 Michał Aniszewski 
1793 (Konarski, Szlachta, s. 5) 
c:::J 31 IIl1814 (ib.) 
PARNA W A - miecznik 


375 Paweł Czyż 
30 V 1679 (AR 111686) 
376 Marcin Bulhak 
18 VII 1690 (AR VI, nr II-50, s. 42) 
377 Franciszek Kurnożycki (Kiemożycki?) 
6 VIIl1697 (VUB, F 7-32/13909, k. lI-13v) 
378 Hieronim Przyałgowski 
711 1701 (VUB, F 7-32/13909, k. 165-169v). Potem (?) miecznik wilko- 
mierski (już 1703 - AR X Sapiehowie) 


s 


-
		

/Licencje_047_08_068_0001.djvu

			66 CZĘŚĆ DRUGA 


378a Jan Trojan Piotrowski 
21 VIII 1703 (ASang. 291, s. 36) 
379 Aleksander Niemcewicz 
t po 1712 (AR X Sapiebowie) 
380 Jan Andrzejewicz Kotłowski 
N 20 III 1717 (LVlA, F 391, op. l, nr 1008, k. 161) 
381 Antoni Ledócbowski 
1724 (Bon. XIV, s. 63) 
382 Ostrowski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 159) 
383 Białostocki 
12 IX 1733 (Elekt., s. 6) 
384 Stefan Brodowski 
3 VII 1735 (PANKr. rps 5853) 
1761 (Bon. II, s. 128) 
385 Jan Sokuiski 
ta.9 VI 1750 (N nast) 
386 Albert Ryjtarowski 
S 9 VI 1750 (BCzart. Ips 776) po t J. SokuiskIego 
387 Mikołaj Skirmom 
3 XI 1753 (AZGlog. 13) 
388 Jan Czarniawski 
N 1 III 1768 (Sig. 32, k. 13) 
389 JÓzef GorelIski 
N 13 IV 1775 (ML 540, k. 108) 
10 II 1784 (AR II 3161) 
390 Jan Żórawnicki 
bez daty (Ur. II, s. 137) 


PARNA W A - mostowniczy 
391 Adam Stankiewicz 
6 IX 1764 (VL VII, col. 252) 


PARNA W A - obotny 


392 Krzysztof Towgin 
13 XII 1700 (VUB, F 7-32/13909, k. 123-124v) 
393 Cbarytonowicz 
3 XI 1728 syn Andrzej w Sodalicji Mariańskiej (BJag. IpS 4557) 


---
		

/Licencje_047_08_069_0001.djvu

			PARNAWA. miecmik - podczaszy 


67 


PARNA W A - pisarz ziemski 
394 Aleksander Prądzyński 
E 5 III 1599. P 8 III 1599 (BN rps 3080. nr 98) 
18 IV 1600 (MI. 87, k. 46). t a. 16 IV 1603 (MK 148, k. 85) 


PARNA W A - podczaszy 


395 Jerzy Czeszejko 
13 IX 1646 (PANKr. rps 365, k. 153) 
9 VI 1654 (Krupowicz, s. 96) 
396 Detlof MoeHer (MoHer, Meler) 
ta. 7 X 1659 (N nast) 
397 Wojciech Stanisław Czermiński 
N7X 1659 (Sig. 2,k. 5v; Sig. 3,k.4;MI.. 130, k.415v-416- błędnie jako 
dorp.) po t D. MoHera 
1681 (APP 133, s. 113). Potem podczaszy wołyński (1682) 
398 Władysław Czeszejko 
13 11670 (VUB, F 7-7/5961, k. 1080) 
21 V 1677 (MI... 369, k. 30-31v) 
399 Jan Bogusław Horain (przedtem podstoli parn., nr 470) 
29 V 1688 (Archiv JZR, cz. II, t. 2, s.480) 
26 II 1704 (A.Sang. 291, s. 47). Potem podczaszy wołyński (1704) 
400 Paweł Bułbaryn, przedtem podstoli wend. (nr 920) 
27 VI 1697 (VL V, col. 926) 
401 Jan MoeHer (MeHer, Meler) 
ta. 15 VIII 1712 (N nast) 
402 Mikołaj von Schwerin (Szweryn) 
N 15 VIII 1712 (MI... 157, k. 16-16v) po t J. Mellera 
t 3 II 1725 (Konarski, Szlachta, s. 293) 
403 Mackiewicz 
N li 1713 (MI.. 157, k. 29) po t J. Mellera 
404 Tomasz Czapski, przedtem miecznik czemibowski 
ta. 30 11717 (N nast) 
405 Stanisław Jurkowski 
N 30 11717 (Sig. 19. s. 28) po t T. Czapskiego 
406 Tomasz Świechowski 
ta.3 IIlI717 (N nast) 
407 Marcin Niewiarowicz 
N 3 III 1717 (MI... 157, k. 101v) po t T. Świechowskiego
		

/Licencje_047_08_070_0001.djvu

			68 CZĘSĆ DRUGA 


408 Horain 
t a. 14 III 1720 (Mi. 160, s. 824-826: wdowa Helena Kostrowieka) 
409 Dymitr Horain 
1719 (Ur. V, s. 179; Bon. VII, s. 334) 
12 IX 1733 (Elekt., s. 71). Potem może stolnik pam. (zob. nr 580) 
410 Paweł Chrostowski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 29) 
411 Cyprian Zapolski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 264). Potem cze
nik lwowski Gest 29 IX 1746, U 
lU/I, nr 818) 
412 Jankowski 
t a. 30 XII 1738 (N nasl) 
413 Antoni Terlecki 
N 30 XII 1738 (Sig. 25, k. 75v; AR II, ks. 6912, s. 788) po t Jankowskiego 
414 Franciszek Chmielewski 
t a. 10 VI 1740 (N nast.) 
415 Adam z Witowie Schwarcenberg Czerny 
N 10 VI 1740 (ML 172, s. 53-54) po t F. Chmielewskiego 
A 8 IX 1744 na starostę pam. (nr 2126) 
416 Franciszek Henryk Szwarcenberg Czerny 
N 8 IX 1744 (ML 172, s. 848-849) po A Czernego 
1761 (Bon. III, s. 378) 
417 Walerian Ronikier(Runikier) 
ta. 19 XII 1748 (N nasL) 
418 Władysław Grzembski 
S 19 XII 1748 (BCzan. rps 776) po t W. Runikiera 
419 Jan Franciszek von der Mohl 
1748 (Ur. XI, s. 212) 
7 VIII 1762 (Breżgo, Latv. inventari, s. 62) 
420 Józef Antoni Gliński 
23 IV 1753 (Tyz. B-6/54, k. 424) 
4 V 1753 (A V AK XXXV, s. 24-25) 
420a Kazimierz Hanusowski 
26 VIII 1762 (PANKr. rps 8355, k. 128v) 
421 Antoni Sebastian z ŻurawinekŻurowski (przedtem łowczy bracławski?) 
6 II 1764 (AGZ XXIII, s. 447) 
20 III 1764 (ib., s. 463) 
422 Melchior Ludwik de Wranke Demiński 
N 8 II 1766 (Sig. 30, k. 97v) 
423 Józef Kwaśniewski 
N 20 IV 1767 (Sig. 30, k. 149v)
		

/Licencje_047_08_071_0001.djvu

			, 


PARNAWA, podczaszy - podkomorzy 


69 


424 Jakub Wossben 
ta. 26 VIII 1767 (N nast.) 
425 Jan Kampen 
N 26 VIII 1767 (ML 188, s. 81) po t J. Wossbena 
426 Józef Wilczewski 
t a. 20 I 1770 (N nast.) 
427 Stanisław Raczyński 
N 20 I 1770 (ML 188, s. 108) po tJ. Wilczewskiego 
428 Piotr Antonowicz 
ok. 1780 (Ur. I, s. 42) 
429 Łukasz Domaszewski. przedtem tytułowany podczaszym bracławskim i 
smoleńskim 
1781 (Bon. IV. s. 372) 
430 Józef Czarnocki 
N 22 IX 1789 (ML 555. s. 539-540) 
PARNA W A - podkomorzy 
431 Eustachy (Ostafi) Kurcz 
E 5 III 1599. P 8 III 1599 (BN rps 3080. nr 98) 
26111602 (Sapiehowie I, s. 430). Potem podkomorzy grodzieński Guż 
1617) 
432 Otto von Medem zu Schwete starosta łąkorecki 
31 XII 1616 (MK 158. k. 381) 
19 XI 1639 (Czaplewski, s. 117). t a. 14 XII 1643 (MK 188. k. 48v) 
433 Jan Zawadzki St<łrosta pucki 
N 1640 (Oracki II. s. 222) 
t 30 III 1654 (ib.; Żychl. XXIX. s. 78) 
434 Jan Chrzczonowicz chorążyc wileński 
t a. 12 III 1652 (N nast.) 
435 Stanisław Dawid Hilchen. przedtem podczaszy wend. (nr 781) 
N 12 III 1652 (ML 127. k. 309-309v) po tJ. Chrzczonowicza 
1655 (AR XXIII 159) 
436 Jachlin (może Hilchen?) 
30 VII 1654 (Sapiehowie III. s. 52) 
30 VII 1655 (ib. II. s. 44) 
437 Albrycht Krzysztof BiIlewicz, przedtem koniuszy żmudzki 
N ok. 8 XI 1659 (VUB, F 7-20/14472. k. 112-112v: N nast nakoniuszo- 
stwo żmudzkie) 
19 X 1668 (AR II 1546) 
438 Stanisław Bouffał Doroszkiewicz 
ta.6 VI 1660 (N nast) 


-
		

/Licencje_047_08_072_0001.djvu

			70 CZĘSĆ DRUGA 


439 Stefan Wawrzyniec Rulciewicz 
N 6 VI 1660 (Sig. 3, k. 97v; SigA, k.19) po t S. BouffałaDoroszkiewicza 
27 V 1672 (ML 136, k. 230-231v) 
440 Maciej Pstrokoński 
N 3 V 1660 (Sier.G.lnscr. 169, k. 131v-132), Nz 3 VII 1660 (Sig. 3, k. 
82v; Sig. 4, k. Iv) po t S. BouffałłaDoroszkiewicza 
t 1662 (Włodarski, s. 7). t a 16 I 1663 (Sier.G.Inscr. 169, k. 361 v-362) 
441 Jan Michał Kolecki z Kolnik starosta ejszyski 
20 11661 (VUB, F 7-21/14473, k. 152-153) 
A 25 VI 1663 na marszałka mozyrskiego (MI... 132, k. 169) 
442 Mateusz Romer (Roemer, Remer, Rejmer) 
N 28 VIII 1665 (BN, rps 8601; PSB XXXI, s. 651) po A M. Koleckiego 
A 28 IV 1687 na generała artylerii lit. (PSB XXXI, s. 651) 
443 Jan Karol ObryIiski podkomorzyc nowogródzki 
29 XII 1673 (AR II 1611) 
t 25 VIII 1683 (BOZ 911) 
444 Stanisław Rukiewicz 
1680 (AZGlog. 14) 
A 13 XI 1692 na wojskiego grodzieńskiego (ML 146, k. 563) 
445 Jozafat Sopoćko 
5 IV 1683 (ML 376, nr 420) 
446 Władysław Dowojna Sołłobub 
1690 (AR II 1778) 
11 X 1693 (AR VIII 710). t a 2 I 1699 (N nast.: bez imienia) 
447 Mikołaj Tomasz Bildziukiewicz, przedtem stolnik pam. (nr 556) 
17 VIII 1696 (AR IV, t 19, nr 237) 
13 XI 1713 (Ks. Sigillat, nr 795). t a 14 li 1720 (N nast) 
448 Stefan Romer (Remer) pułkownik 
N 2 I 1699 (ML 149, k. 653) po t Sołłobuba 
XI 1712 (LVIA, SA 18286) 
44Y Stefan Pusłowski (Pousłowski) 
ta. 20 VII 1699 (N nast) 
450 Władysław Andrzej Drobysz, przedtem podczaszy smoleński 
N 20 VII 1699 (ML 148, k. 513-514) po t S. Pusłowskiego 
ta. 19 II 1710 (Ks. Sigillat, nr 209 - jako wend. - zob. nr 838) 
451 Marcin Bouffał Doroszkiewicz 
1707 (Życbl. XVIII, s. 29) 
452 Kazimierz Antoni Kamiński 
ta. 18 II 1713 (N nast) 
453 Józef Parczewski 
N 18 II 1713 (MI... 157, k. 30-30v) po t K. Kamińskiego
		

/Licencje_047_08_073_0001.djvu

			PARNAWA. podkomorzy 


71 


454 Jerzy Wilhelm de Rappe, przedtem stolnik infl. (nr 1711) 
N 14 III 1720 (Sig. 19 s. 2h9-270) po t M. Bildziukiewicza 
ta. 16 XII 1722 (N nast.) 
455 Jan Joachim Campenbausen generał major 
N 16 XII 1722 (Sig. 20, s. 64) po tJ. de Ryppe 
10 II 1731 (ib., s. 294). t a. 21 V 1742 (N nast.). t 1744 (Encyklopedia 
Orgelbranda) 
Tomasz Bildziukiewicz wzm. 21 VIII 1724 (A V AK VIII 364) i 
Micball723 (AR X Sapiehowie) to zapewne podkomorzycowie. 
Aleksander Antoni Bandinelli - 9 II 1732 (LMAB, F 17-19, s. 284 
piastował urząd dorp. (nr 133). 
456 Kazimierz Połubiflski 
7 VIII 1732 (A V AK VII, s. 279) 
457 KrzysztofUnrug (Unrub) 
N 21 V 1742 (Sig. 25, k. 137v) po t J. J. Campenbausena 
458 Otto Krzysztof von Medem 
1743 (Ur. X, s. 295) 
459 Adam Wikiński 
ta. 17 X 1746 (N nast.) 
460 Aleksander Niemirycz (Nienuerzyc) 
S 17 X 1746 (BCzart rps 776) po t A. Wikińskiego 
461 Kalinowski 
27 X 1746 (BCzart. rps 776) 
Jan Gruszczyński sędzia gr. wałecki - N 22 XI 1752 (Sig. 27, s. 251); 
chyba nie objął urzędu, bo nazwany tylko sędzia gr. 1759 (Bon. VII, 
s. 141). 
462 Józef Grzegorzewski 
1752 (Ur. V, s. 37) 
ta. 26 X 1758 (N nasl.) 
463 Chrystian Undorf, przedtem cze
nik nowogródzki (-siewierski?) 
N 2h X 1758 (ML 181, s. 458-459; Sig. 29, s. 105) po t J. Grzegorze- 
wskiego 
464 Aleksander Wolski 
211759 (GStA, Hptab. XIV, B 359, 1311, nr 15) 
27 IX 1772 (Bar II, s. 750) 
465 Krzysztof Hondorf, przedtem cześnik nowogrodzki 
t 1769 (Bon. VI, s. 328) 
466 Jan Godziemba Wardeński 
1771 (BOW, rps 13705, s. 79) 
Józef Wardeński wzm. 2 Il1785 z określeniem "podk." (BRacz. rps 
1801) to zapewne podkomorzyc.
		

/Licencje_047_08_074_0001.djvu

			72 cZĘŚć DRUGA 


467 Michał Kielczewski chorążyc lubelski 
1775-1776 C?] (AML, C 176, k. 12v-13) 
PARNA W A - podsedek 


468 Wilhelm Stuerz, przedtem sędzia ziem. wend. (nr 44) 
E 5 I111599, P 8 III 1599 (BN rps 3080, nr 98) 
1599 (Hagemeister, Materialen I, s. 193) 


PARNA W A - podstoli 


469 Stanisław Zygmunt Druszkiewicz, przedtem wojski halicki 
A 20 IV 1660 na stolnika pam. (nr 548) 
470 Jan [Bogusław] Horain 
N 25 IV 1660 (Sig. 3, k. 75v) po A S. Z. Druszkiewicza 
22 VII 1675 (AMCh 986). Potem podczaszy pam. (nr 399) 
471 Tomasz Kanigowski 
1661 (AZGlog. 15) 
12 VI 1671 (A V AK IV, s. 127) 
472 Aleksander (Michał) Sowicz Korsak 
10 V 1663 (AR II materiały nieuporządkowane, sygn. 95 
wg Życińskiego) 
26 XI 1668 (NAB Mińsk, F 1705, opis l, nr 26, k. 3103). Potem wojski 
mścisławski Guż l IV 1670-LMAB, F 17-135, k. 188) 
473 Franciszek Krupicz 
1669 (Elekt., s. 108) 
474 Stanisław Nosiłowski 
3 II 1672 (VUB, F 7-25/13902, k. 249-250v) 
6 IV 1683 (ML 375, k. 622) 
475 Kazimierz (Jan Kazimierz) Obrębski 
1672 (Ur. XII, s. 228), 9 V 1679 (AGZ XXII, s. 111) 
22 IV 1697 (AGZ XXII, s. 321). Potem stolnik parno (nr 574) 
476 Aleksander Hereszkiewicz Stocki 
30 I 1679 (ML 364, nr 95) 
20 VIII 1697 (VUB, F 7, Żm. Kapt. 1693-1696, k. 13). ta. 3 VIII 1699 
(ML 148, s. 114); błędnie jako dorp.! (zob. nr 152) 
477 Jan Plichta 
1682 (Ur. XIV, s. 80) 
478 Piotr Protasowicz (Protasewicz) 
11 III 1683 (ML 376, nr 472) 
25 IV 1692 (L VIA, SA 209, k. 20v) 


I
		

/Licencje_047_08_075_0001.djvu

			-. 


l 


PARNAWA, podkomorzy - podstoli 


73 


479 Jan Wierzejski 
4 II 1686 (AR II 1710) 
27 VII 1696 (AR II 1812),9 II 1699 (jako podstoli - Niezab.). t a. 5 V 
1704 (BUANLw., E Sapiehów 958NId - wdowa) 
480 Stefan Kurzeniecki stolnikowicz bielski 
6 VII 1689 (VUB, F 4/A-137, nr 1(070) 
Potem podstoli piński (już 11 VII 1707 - BCzart. rps 452, nr 2) 
481 Kazimierz Daneyko, przedtem łowczy iI1fl. (nr 1285) 
1690 (Ur. III, s. 61) 
1696 (Bon. IV, s. 74) 
482 Józef Grzegorzewski 
1691 (Ur. V, s. 37; Bon. VII, s. 159) 
483 Jan Stanislaw Maskiewicz, przedtem cześnik mozyrski 
1691 (PANKr. rps 5694) 
484 Kazimierz Giejsz Eliaszewicz (Heliaszewicz) 
25 V 1691 (ML 391, k. 96-97) 
28 X 1692 (ib.); ok. 1700 (Bon. V, s. 226; VL VIII, col. 774) 
485 Stanisław Skwarka Gąsowski 
24 IV 1697 (BOW, rps 14190, s. 47-54) 
486 Swieszewski 
27 VI 1697 (VL V, col. 930) 
487 Krzysztof Górski z Widlicy 
20 VIII 1697 (VUB, F 7-32/13909, k. 14-16v) 
5 III 1703 (ib., k. 313-319v) 
488 Jan Bazyli Ambrożewicz 
t a. 25 I 1698 (N nast.) 
489 Kazimierz Matuszewicz 
N 25 I 1698 (ML 149, k. 41-42) po t B. Ambrożewicza 
ta. 22 X 1701 (Matuszewicz I, s. 382) 
490 Samuel Grzegorzewski 
1698 (Ur. V, s. 37; Bon. VII, s. 159) 
491 Jan Miecznikowski Bartoszewski 
13 XII 1700 (PANKr. rps 6122, nr 51) 
492 Florian Oszczecbański 
9 II 1705 (VUB, F 7-32/13909, k. 483-484v) 
493 Stanisław Michał Hanusewicz Adamkowicz 
II 1709 (Czołow. 627, k. 5) 
1710 (BUANLw., EOss. rps 5417) 
494 Krzysztof Porczyński (parczyński) 
28 V 1714 (Arcbiv JZR, cz. II, t. 3, s. 311) 
A l Hl 1720 na stolnika parno (nr 568)
		

/Licencje_047_08_076_0001.djvu

			74 CZĘŚĆ DRUGA 


495 Adam Paszkowski komornik bielski 
24 IV 1715 (Kapicjana 26, s. 106) 
496 Bartłomiej Srecki 
N 14 III 1720 (AR II, ks. 69/11, s. 88) po A K. Parczyńskiego 
14 IX 1723 (Archiv JZR, cZ. II, t. 3, s. 783) 
497 Piotr Telefus 
t a. 18 XI 1735 (N nast.) 
498 Andrzej Chamski 
N 18 XI 1735 (Sig. 25, k. 6) po A P. Telefusa 
499 Tadeusz Reklicki 
t a.13 X 1746 (N nast.) 
500 Jan Kazimierz Giedroy
 
ta. 13 X 1746 (ML 174, s. 202-203) 
501 Michał Terlecki 
N 13 X 1746 (MI... 174, s. 183-184) po t T. Reklickiego 
502 Eliasz Wielhorski 
1748 (BOD. IX. s. 339) 
503 Łopot 
I połowa XVIII w. (Nies. VII, s. 562) 
504 Antoni Jan Kalinowski, przedtem czdnik halicki 
N po 16 VI 1750 (Bon. IX, s. 155; U mJl, nr 60). Potem podkomorzy liwski 
505 Melchior Wierzejski 
30 IV 1751? (Tyz. E-448) 
ta. 6 VII 1766 (ib.: wdowa Wiktoria z Turczyn6w) 
506 Jan Orłowski, przedtem czdnik dobrzyński 
1760 (Ur. XIII, s. 8) 
1766 (Ur. XIII, s. l). Porem wojski dobrzyński 
507 Ryk (von der Ryck) 
27 III 1762 (MI... 183, s. 641: syn Dionizy) 
508 Aleksander Jackowski 
5 IX 1766 (B Czart. rps 980, k. 539-542) 
9 VII 1770 (AMKowalewa 19, k. 334v) 
509 Jan Pląskowski 
N 26 XI 1766 (Sig. 31, k. Y6) 
30 III 1778 (BUW, rps 339, k. 85) 
510 Ostrowski 
N 14 III 1767 (Sig. 31, k. Hl) 
511 Antoni Tehlowski 
N 10 X 1167 (Sig. 31, k. 134v) 
512 Andrzej Dziewiątkowicz 
N 5 I 1776 (MI... 543, s. 85) 


L -
		

/Licencje_047_08_077_0001.djvu

			PARNA W A. podstoli - skarbnik 


75 


513 Dominik Gruszecki 
N 4 VI 1782 (ML 551. s. 352-333; ML 586 k. 88) 
514 Ludwik Madaliński 
N 26 II 1789 (ML 555. s.417-418) 
1790 (Bon. XVI. s. 242) 


PARNA W A - sędzia ziemski 


515 Adrian Chybicz 
E 5 III 1599. P 8 III 1599 (BN rps 3080. nr 98) 
22 II 1600 (ML 87. k. 42v-43 - uniwersał do szlachty z informacją o 
nadaniu Chybiczowi urzedu) 


PARNA W A - skarbnik 


516 Jan Karol Charytonowicz 
1681 (PANKr. rps 5694) 
517 Jan Franciszek Skudrewicz Pancewicz 
5 VII 1690 (JfG 1902. s. 177) 
1 X 1708 (LNB. PR 728. s. 85) 
518 Jan Cbrostek Zaleski 
21 XII 1698 (Ławno) 
Stanisław Franciszek Cbrostek Zaleski. nazwany skarbnikiem pam. 
11 II 1699 (ML 581. k. 757v) to zapewne skarbnikowicz. 
518a Mikołaj Porwaniecki 
27 XI 1702 (A.Sang. 291, s. 41), por. z cześnikiem pam. (nr 295) 
519 Aleksander Józef Juszkowski (Jurskowski) 
16 VI 1710 (Archiv JZR, cz. IV, t.1, s. 361) 
13 IX 1724 (ib., cz. II, l 3. s. 818) 
519a Władysław Dunin 
13 IX 1711 (A.Sang. 291, s. 52) 
520 Andrzej Krokowski 
1716? (LMAB, F 18-119, s. 139),13 X 1733 (11M XIII, s.431) 
13 11738 (11M XIV, s. 174) 
13 IX 1717 skarbnikiem pam. nazwany został Jan Chojecki (Archiv 
JZR, cz. II, l 3, s. 543); zapewne mylnie, bo jut 23 II 1712 i jeszcze 
13 IX 1724 wyst. on jako skarbnik mozyrski (ib., s. 241, 363,488, 
683,774,816). 
521 Antoni Pinicki 
1717 (Ur. XIV, s. 16) 
522 Fryderyk Żurakowski 
t a. 12 V 1720 (N nast.) 


-
		

/Licencje_047_08_078_0001.djvu

			76 cZĘŚĆ DRUGA 


523 VVawuyruecPo

 
N 12 V 1720 (MI.. 157, k. 151) po t F. Żurakows
ego 
524 Filip Fryderyk Hyn (może Hahn) kapitan 
6 VI 1726 (ML 165, s. 269) 
525 Jan Czemiejews
 
1733 (Bon. III, s. 370; Ur. III, s. 11) 
526 Józef Dzierżek 
1734 (Ur. III, s. 354) 
A 16 V 1742 na miecznika biels
ego (U VIII) 
527 JózefTurzańs
 (Turiańs
) 
14 XI 1735 (AZGlog. 13) 
1750 (BOW, rps 14217, s. 275-282) 
528 Paweł Józef Jasieńs
 (Jasiński) 
1742 (Ur. VI, s. 11) 
t 1780 (Bon. VIII, s. 292) 
529 Władysław Krasuc
 
t a. 10 XI 1746 (N nast.) 
530 Antoni Sasinowicz Terpiłows
 
N 10 XI 1746 (ML 174, s. 461-463; AR II, ks. 69/11, s. 394) po t W. 
Krasuc
ego 
531 Michał Nietyksa (Nietyksza) 
1748 (Maluszewicz I, s. 272) 
A 14 II 1765 na sędziego ziem. brzes
ego-lit. (Kam. Ill/325, s. 5; ML 
184, s. 28-29) 
532 Hosstelen C?] 
5 II 1700 (Fundacja Ciechanowieckich: syn Michał) 
533 (Piotr?) Kawec
 
4 X 1763 Piotr skarbnikowicz [!] (BJag. rps 4557) 
30 IX 1765 (Mienic
, Rejestr, s. 337) 
534 Piotrows
 
18 IV 1764 (VL VI, col. 142: syn Tadeusz) 
535 Stefan Sasinowicz Terpiłows
 
30 IX 1765 (Mienic
, Rejestr, s. 335) 
536 Maciej Cywiński 
1765 (Ur. II. s. 344) 
ta. 14 VIII 1766 (N nast.) 
537 Józef Tołkacz 
N 14 VIII 1766 (Sig. 30, k. 123v) po t M. Cywińskiego 
538 Jan Grąjewski 
ok. 1777 (AML 57, k. 16, 326) 


L -
		

/Licencje_047_08_079_0001.djvu

			PARNAW A. skarbnik. - stolnik 


77 


539 Wojciech Jaworski 
1778 (Bon. VIII, s. 350) 
540 Tadeusz Karabanowicz 
N 18 XI 1788 (ML 546, s. 582) 
541 Jakub Korwin Kossakowski 
10 III 1804 (LVIA, F 391, op. l, nr 1660, k. 17) 
PARNA W A - stoloik. 


542 Sebastian Jabłonowski 
13 11600 (Tyz. E-140) 
543 Mikołaj Bildziukiewicz sekretarz JKM 
N 18 IV 1646 (MK 189, k. 427v-428) 
544 Jan Wysocki sędzic gr. wileński 
t X 1657 (LVIA, SA 2650) 
545 Miedziachowski 
ta. 26 I 1659 (N nast.) 
546 Jan Stefan Pacyna 
N 2611659 (ML 131, s. 729) po t Miedziachowskiego 
2 II 1680 (PANKr. rps 6710) 
547 Drobysz 
ta. 20 IV 1660 (N nast) 
548 Stanisław Zygmunt Druszkiewicz, przedtem podstoli parno (nr 469) 
N 20 IV 1660 (Sig. 3, k. 76v) po t Drobysza 
A 20 VII 1678 na kasztelana lubaczowskiego ze zgO	
			

/Licencje_047_08_080_0001.djvu

			78 cZĘŚĆ DRUGA 


554 Jan Konstanty Kiełczewski 
29 IV 1683 (ML 376, nr 422) 
1685 (Bon. XI, s. 27) 
555 Stanisław Dowgiałło (Dowgiel) 
23 IX 1684 (A.Przezdz. A-7, s.135v) 
1694 (AR XI 83, s. 135) 
556 Mikołaj Tomasz Bildziukiewicz 
1689 (ML 369, s. 469) 
1690 (AR XI 81). Potem podkomorzy pam. (nr 447) 
557 Krzysztof Karol Połubiński 
26 XI 1690 (NAB Mińsk, F 1729, opis 1, nr 2, k. 462) 
558 Bazyli Piotr Sierocki (Sirocki, Sierodzki) dworzanin JKM 
23 IV 1691 (VUB, F 7, Tr.G. 1689-1693 k. 946) 
12 VIII 1699 (Lockwood Library) 
559 Władysław Łasicki 
1 VI 1691 (LVlA, F 716, opis 2. nr 35. k. 31b) 
560 Jan Kiewnarski 
1692 (Ur. VII, s. 336; Bon. X, s. 65) 
1698? (Nies. IV, s. 92) 
56] Franciszek Kazimierski, przedtem łowczy bracławski 
N 16 X 1694 (Sig. 15, s. 74) 
562 Jerzy Buchowiecki 
1 (/)6 (AR II, ks. 32, k. 80). Czy nie identyczny u t a. 12 XI 1740 (zob. nr 583) 
563 Michał Kazimien Czarkowski 
5 II 1697 (AR II materiały nieuporządkowane, sygn. 413 wg ka1alogu 
Życińskiego) 
564 Stanisław Staniewicz 
27 VI 1697 (VL V, col. 881) 
565 Hrehory Kossakowski 
23 III 1698 (Liet. inventor. XVII a, s. 424) 
566 Maciej Francisuk Radzimffiski 
t a. 28 IV 1699 (N nast.) 
567 Maciej Korulski 
N 28 IV 1699 (Sig. 15, s. 47) po t M. F. Radzimińskiego 
568 Benedykt Paweł Rewieński 
1 VII 1699 (LVlA, SA 215 k. 180) 
569 [Andrzej] Przyałgowski 
N 1699? (ML 148, k. 496 - b.im.) 
23 XII 1722 (MI... 161, k. 69v-70: Andrzej) 
570 Zygmunt Rogowski 
1700 (Ur. XV, s. 221)
		

/Licencje_047_08_081_0001.djvu

			PARNAWA. stolnik 


79 


571 Chryzostom Jan Łochowski 
1701 (BUANLw., F.Sapieh6w 959NI d) 
1717 (AGAD, Dok. pap. 4299) 
572 Żarnowski 
4 VI 1708 syn Krzysztof w Sodalicji Mariańskiej (BJag. rps 4557) 
573 Aleksader Szemiot 
t a. 11713 (LVlA, SA 18286) 
574 Kazimierz (Jan Kazimierz) Obrebski, przedtem podstoli pam. (nr 475) 
ok. 1713 (GH Kurland. s. 244) 
575 Kazimierz Kuberski 
1713 (Bon. XIII, s. 67) 
t a. 6 VII 1715 (N nast.) 
576 Marceli Dydyński 
11 IX 1714 (AGZ XXII, s. 590) 
577 Aleksander Humieniecki 
N 6 VII 1715 (Sig. 18, s. 152) po t K. Kuberskiego 
578 Mikołaj Kossakowski 
l IX 1718 (Konarski, Szlachta, s. 145) 
c:::J 11 X 1750 (ib.) 
579 Giedroyć 
21 V 1719 syn Andrzej w Sodalicji Mariańskiej (BJag. rps 4557) 
580 Skarbek 
21 V 1719 syn Adam w Sodalicji Mariartskiej (BJag. rps 4557) 
581 Krzysztof Porczyński (Parczyński), przedtem podstoli pam. (nr 481) 
N l III 1720 (Sig. 19, s. 230) po t K. Kuberskiego. Potem stolnik owrucki 
Gu11733, Elekt., s. 174) 
582 Janusz Stankiewicz 
t a. 4 XII 1720 (N nast.) 
583 Leon Stankiewicz ciwunowicz twerski 
N 4 XII 1720 (ML 157, k. 164v-165) po t J. Stankiewicza 
584 Łukasz Łubek 
1720 (Ur. IX, s. 154) 
10 XII 1733 (AGZ xxm, s. 54) 
585 Samuel Dulski 
16 IX 1721 (AGZ XXV, s. 296) 
20 IV 1735 (AGZ XXV, s. 399). Potem podstoh latyczowskJ fjuż 1742) 
586 Zygmunt Pełka z Grabowicy 
1724 (Ur. XIII, s. 270) 
12 IX 1733 (Elekt., s. 163). Potem cześnik pam. (nr 307) 
587 Marcin Kiewnarski 
18 XII 1725 (Raganu teismai, s. 341) 


-
		

/Licencje_047_08_082_0001.djvu

			80 cZĘŚĆ DRUGA 


588 Andrzej Jan Daniszewski komornik graniczny wyszogrodzki 
1728 (Bon. IV, s. 94) 
1732 (Bon. VIII, s. 343) 
589 Wierzbowicz 
3 XI 1728 syn Jakub (BJag. rps 4557) 
3 III 1730 (ib.) 
590 Andrzej (?) Boryszewski 
1729 (Konarski, Szlacbta, s. 25: córka ZofIa) 
591 Jan Szukszla 
12 IX 1733 (Elekt., s. 229) 
23 X 1752(ML 179, s. 67). t a. 30 VIII 1759 (N nast) 
592 Krojer (Krygier Wojewski?) 
t a. 29 Il 1736 (N nast) 
593 Horain (może Dymitr. przedtem podczaszy pam. - nr 4(0) 
N 29]] 1736 (AR IL ks. 69/2, s. 152), Nz IllI 1736 (Sig. 25, k. 24) po t Krojera 
594 Roslkowski 
ta. 13 VII 1737 (N nasl.) 
595 Albert Reklewski 
N 13 VII 1737 (Sig. 25, k. 56) po t Roslkowskiego 
596 Jerzy Bucbowiecki (por. nr 549) 
t a. 12 XI 1740 (N nasl.) 
597 florian Szuyski 
N 12 XI 1740 (ML 172, s. 387-389) po t J. Bucbowieckiego. Potem 
strażnik brzeski-lil. Guż 1762 - Wolff, Kn., s. 534) 
598 Karol Muchowiecki 
1740 (Ur. XII, s. 139) 
599 Wojciech Czajkowski 
I połowa XVIII w. (Bon. Ul, s. 256) 
600 Aleksander Korulski 
A 1753 na podsędka siewierskiego (Bon. XI. s. 192) 
601 Ignacy Maliszewski 
23 III 1759 (A V AK V, s.416) 
30 IX 1765 (AR 112898) 
602 Konstanty Jaguczański (Jagweżański) 
N 30 VIII 1759 (ML 181. s. 630; Kam.1IU323, s. 29) po t J. Szukszty 
603 Tomasz Milkowski 
12 XI 1760 (Sobański, s. 23) 
604 Rossowski 
6 II 1764 (AGZ XXIlI, s.447) 
605 Andrzej Sielliuta Sienkiewicz 
N 10] 1767 (Sig. 31, k. 104)
		

/Licencje_047_08_083_0001.djvu

			PARNAWA. stolnik - stra1nik 81 
606 Andrzej Czarnecki 
t a. 17 I 1767 (N nast.) 
007 Karol Wossben 
N 17 I 1767 (MI.. 188. s. 77) po t A. Czarneckiego 
008 Aleksander Nieborski 
N 30 XII 1767 (Sig. 32. k. 47v) 
609 Józef Górski 
ta. 19 IX 1769 (N nast.) 
610 Dominik Pankiewicz 
N 19 IX 1769 (ML 188. s. 106) po t J. Górskiego 
611 Dominik Zubowski 
N 21 VI 1770 (ML 188. s. 112) 
1775 syn Ignacy (VL VIII. col. 766) 
612 Rynarzewski 
1775 (VL VIII. col. 262) 
613 Adam Koziełł Poklewski 
N 1775 (L VIA, F 391, opis l, nr 1690, k. 113) 
A 7 I 1794 na derewniczego oniksztyńskiego (ib.) 
614 Jan Wossben? (Wodzbun) 
1777 (Kal. 1778) 
615 Jan Markowski. przedtem podstoli chehniński 
t 1778 (Ur. X, s. 226) 
616 Stanisław Choński 
1778 (Ur. II, s. 240; zob. PSB III. s.419) 
617 Jan Jerzy Małyński 
1785 (Ur. X, s. 190) 
618 Jan von der Mohl 
t 1788 (Ni es. X, s. 306; Ur. XI, s. 212; Genealogia Mohlów) 
619 Jan Ko
ciuszko 
1790 (Ur. VII, s. 269; Bon. XI. s. 267) 
620 Jan Stulgiński 
6 VI1791 (AVAKXXXVIII, s.131) 
621 Tomasz lwicki 
N 14 V 1792 (ML 555, s. 1226-1227) 
PARNA W A - strażnik 
622 Jan Kom 
1766 	
			

/Licencje_047_08_084_0001.djvu

			82 CZĘSĆ DRUGA 


624 Dominik Szyszło 
N 3 I 1775 (ML 540, s. k. 89v) 
PARNA W A - strukczaszy 


625 Sobolewski 
1 VI 1700 (ML 533, k. 55) 
PARNA W A - wojewoda 
626 Maciej Dembiński starosta sancelski (nr 2236), przedtem prezydent parn. 
(nr 46) 
N 1599, jest 21 IV 1599 (ML 580, k. 70) 
21 III 1601 (ML 84, s. 386v-387), A 1602 ?na wojewode wend. (nr 1041), 
ale jeszcze 2 I 1603 nazywany wojewodą parn. (ASWK I, s. 248) 
627 Teodor Denhoff 
N 1617 (PSB V, s. 117) 
A 30 XI 1620 na wojewode wend. (nr 1068) 
628 Joacbim Tarnowski starosta wendeński (nr 2274) 
N 9 XI11620 (MK 166, k. 385v-386v; ML 96, k. 309; Wolff, s. 41) po A 
T. Denhoffa 
1626 (ML 99, k. 178), A ok. 27 X 1627 na wojewode wend. (nr 1069) 
629 Piotr Tryzna starosta bobrujski 
l I 1628 Mikołaj Tryzna, kuchmistrz lit. pisał o swym stryju rodzonym 
wojewodzie wend. (AR V 1646) 
3 X 1628 (ML 313, k. 42n). ta. 15111633 (N nast.) 
630 Konstanty PołubiI1ski, przedtem kasztelan mścisławski 
N 15 II 1633 (ML 106, k. 55v-57; Wolff, s. 41) po t P. Tryzny 
t 1640 (PSB XXVII, s. 369), a. 4 XI (N nast.) 
631 Ernest Magnus Denhoff, przedtem kasztelan parn. (nr 341) 
N 4 XI 1640 (MK 185, k. 442-444v; Kossakowski I, s. 102; Wolff, s. 41) 
po t K. Połubińskiego 
t 18 VI 1642 (Wolff, s. 41; wg PANKr. rps 2253, k. 26v-27: t 9 X 1642) 
632 Jan Zawadzki, przedtem kasztelan gdański 
N 16? VII 1642 po t E. M. Denhoffa (Radziwiłł, Memoriale III, s. 104; 
Wolff, s. 41) 
t 8 I 1645 (Życbl. XXIX, s. 77) 
633 Jerzy Littawor Chreptowicz, przedtem kasztelan żmudzki 
N 12 11645 (ML 114, k. 751; Wolff, s. 41) po t J. Zawadzkiego 
A IV 1646 na wojewode nowogródzkiego (ib.) 
634 Henryk Denhoff, przedtem kasztelan dorp. (nr 82) 
N ok. 15 IV 1646 (Radziwiłł, Memoriale III, s. 244), N2 26 XI 1646 (MK 
189, k. 497v-499v; Kossakowski I, s. 102) po t J. Chreptowicza 


-
		

/Licencje_047_08_085_0001.djvu

			PARNAWA. strażnik- WENDEN. budowniczy 


83 


t 1659 (PSB V, s. 110) 
635 Stanisław Karol Koniecpolski wojewodzie sieradzki 
N 1660 w Gdańsku (Sig. 3, k. 82; Sig. 4, k. 1). Król przebywał w Gdańsku 
od 12 XII 1659 do5 V 1660. Wg BartoszewiczaN VII 1660 ("Biblioteka 
Warszawska", maj 1885, s. 313). 
7 III 1661 (Sig. 3, k. 201v) 
PARNA W A - wojski 
636 Mikolaj Wysocki sedzia gr. wileński 
1652 (AR X Sapiehowie) 
1660 (VUB, F 7-5/5959 k. 2090) 
637 Kazimierz Władysław Bielecki 
1679 (LVlA, F 716, opis 2. nr 91. k. 26v) 
l IX 1683 (VYB, F7-15/5963a, k.498). Potem wojskipiński Guż 1690- 
VUB, F 7-4/5958, k. 445) 
638 Mikolaj Stanisław Karp 
23 IV 1695 (Meysztowicz, Karpiowie, s. 29) 
639 Lehndorf 
28 VIII 1697 (L VIA, F 1135, opis 2, nr 59) - być może zapis błędny 
chodzi o Jana Kazimierza Lehndorfa wojskiego mścisławskiego? 
640 Aleksander Ryk (von Ryck) 
26 IV 1726 (ML 165, s. 180) 
t po 1732 (Manteuffel, Familiennotizen, tabl. genealogiczna Rycków) 
641 Jan Petrozelin 
t po 17 XI 1737 (Konarski, Szlachta., s. 233) 
642 Skirmont 
6 II 1748 (Weyssenhoff, s. 158: syn Karol), ale 10 111750 tenże Karol 
jako wojskowicz czemihowski (ib.) 
643 Józef Jeśman 
N 31 XII 1766 (MI... 188, s. 75) 
tenże? 1789 (AR n, ks. 59, s. 80), ale w tymże wykazie z 1789 r. tet Józef 
Jeśman wojskowicz (ib., s. 124) 
644 Stefan Petrozelin 
31 V 1767 (Konarski, Szlachta., s. 234) 
t 1769, c::J 23 IV 1769 (ib.) 
645 Bogusław Kononowicz 
N 13 VIII 1773 (MI... 540, k. 15) 
WENDEN - budowniczy 
646 Franciszek Piottowicz 
N 16 I 1779 (MI... 543, s. 474-475)
		

/Licencje_047_08_086_0001.djvu

			84 


CZĘŚĆ DRUGA 


WENDEN - chorązy 
647 Michał Gołembiewski 
N 15 IV 1600 (ML 87, k. 42-42v) 
648 Mikołaj Wilczkowski 
ta. 24 VII 1633 (N nast) 
649 Adam Bazyli Drobysz 
N 24 VII 1633 (ML 105, k. 20) po t M. Wilczkowskiego 
611651 (VUB, F 7-21/15254, k. 172v). t a. 22 VIII 1652 (N nasl.) 
650 Wawrzyniec Kos 
14 XII 1638 (MK 185, k. 215-216v) 
651 Władysław Henryk Schmoelling (Szmeling) dworzanin pokojowy JKM 
N 20 VIII 1652 (ML 128, k. 118v). N2 22 VIII 1652 (ML 586, k. 40) po 
t Drobysza 
A 10 X 1657 na chorążego nadwornego kor. (PSB) 
652 Władysław Jewłaszewski 
5 VIII 1653 córka Krystyna (LMAB, F 17-84, k. 29) 
653 Marcin Kątski dworzanin JKM 
N 10 X 1657 (MI.. 131, s. 291-292) po A W. Szmelinga 
Rok. 15 X 1657 (N nast.) 
654 Andrzej Scipio dei Campo dworzanin JKM ,chwilowo podkomorzy dorp. 
(nr 119) 
N 15 X 1657 (ML 131, s. 290-291) po R M. Kątskiego 
20 III 1683 (A V AK I, s. 117; wg Żychl. XXIX, s. 64 t 1682) 
655 Wilhelm von Wittau (Witten) 
5 XI 1670 wdowa? Anna z Rajeckich (BN, rps 8505) 
656 Gedeon von Wittau (Witten) chorążyc wend. 
3 111672 (VUB, F 7-25/13902, k. 249-250v) 
20 IV 1709 (A.Zabiełłów 341, s. 221) 
657 Albrycht z Saka Pietkiewicz 
16 VII 1681 (MI.. 375, k. 415-416v) 
24 III 1682 (ML 373, nr 122) 
658 Karol Mintowt-Juszkiewicz 
1683 (ML 142, k. 41) 
t a. 20 IX 1700 (N nast.) 
659 von Hoeweln (Hewei) 
t a. XI 1684 (N nast.) 
660 Kazimierz Białłozor 
N XI 1684 (ML 143, k. 10) po t Hewla 
1690 (AR II 1778)
		

/Licencje_047_08_087_0001.djvu

			WENDEN, chorąZy 


85 


II 
I 


661 Stefan Kazimierz Ostrowski 
1684 (Jankowski I, s. 142) 
9 VI 1695 (B SS, Pol. F IV BO, k. 126) 
662 
perZaliwski 
9 VI 1687 (NAB Mińsk, F 1726, opis l, nr 6, k. 341) 
663 Grzegorz Krzysztof Hadziewic7 
1687 (Ur. V, s. 88; Bon. VII, s. 225) 
1703 (Bon. VII, s. 225) 
664 Gustaw Adolf de La Val
e de Gobe pułkownik 
1690 (AR VI, nr II-50) 
665 Władysław Jan Syruć (Siruć) sekretarz JKM 
11691 (AR III, koperta 17, nr 79) 
21 XII 1698 (Ławno). t a. 22 II 1702 (N nast.) 
666 Aleksander z Saka Pietkiewicz chorążyc wend. 
l II 1692 (VUB, F 7-30/13907, k. 50l-504v) 
1700 (Olkienniki) 
667 Krzysztof Syruć (Siryć, Sieruć dworzanm pokojowy JKM 
15 VIII 1692 (Kam. 11I209, s. 65) 
22 X 1692 (UM XVII, s. 102: jako "Siniec") 
668 Lew Troska, przedtem podstoli wend. (nr 918) 
7 VII 1695 (Dubr. 126, k. 39-42v) 
A 2 II 1703 na oboźnego nowogródzkiego (ML 148, s. 1151) 
669 Jan [Antoni] Korsak, przedtem stolnik wend. (nr 1(01) 
6 II 1696 (BOZ 911) 
27 VI 1697 (VL V, col. 924) 
670 Konstanty Ignacy Drobysz 
3 VII 1699 (LVIA, SA 215, k. 94) 
671 Wawrzyniec Odachowski, przedtem podczaszy orszański 
N 20 IX 1700 (ML 148, k. 681) po t K. Juszk.iewicza 
672 Michał Stanisław Naramowski 
27 VIII 1701 (LVlA, SA 217, k. 304) 
A 15 XII 1713 na podsędka oszmiańskiego (MI... 157, k. 67v-68) 
673 Józef Tyszkowski, przedtem podstoli wend. (nr 923) 
N 22 II 1702 (Sig. 15, s. 159) po t Syrucia 
14 IX 1717 (AGZ XXV, s. 267), tenże? bez tytułu 15 XII 1733 (ib. 381) 
Andrzej Tyszkowski wyst. 20 X 1703 (ARusieckich 48/3) to albo chorą- 
1.yc, albo drugie imie Józefa. 
674 Rafał Chlopicki 
18 VII 1710 (AGZ XXII, s. 463-464) 
675 Jan Giedroyć, przedtem podstoli wend. (nr 913) 
N 28 XI 1720 (MI... 160, s. 575-576) po A M. Naramowsklego
		

/Licencje_047_08_088_0001.djvu

			86 cZĘŚć DRUGA 


676 Karol Toedwen (Todwen) 
24 VII 1733 (Kapicjana 50, s. 279) 
25 IX 1739 (ib., 51, s. 77). t a. 28 VI 1743 (ib., s. 237) 
677 Antoni S trecki 
12 IX 1733 (Elekt., s. 218) 
678 Andrzej Białkowski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 6) 
679 Adam Niesiolowski 
1735 (Nies. VI, s. 558; Ur. XII, s. 121 - chorąży owrucki) 
Benedykt Szymk:owski - 8 VII 1737 wymieniona wdowa po nim (AR 
n, ks. 69/2, s. 556), był podkomorzym dorp. (nr 64). 
680 Jan Odachowski 
8 II 1742 (AR XI 205, s. 318) 
17 IV 1764 (AVAK VlI, s. 344) 
681 Franciszek Rogowski 
1753 (Ur. XV, s. 220) 
682 Józef Cielu:.tyński 
16 IX 1760 (AGZ XXV, s. 538) 
15 IX 1767 (ib., s. 651) 
683 Antoni Bobrowski 
15 IX 1761 (AGZXXV, s. 533) 
684 Michał Płachecki 
176] (Ur. XIV, s. 87) 
6 II 1764 (Pawillski V, s. 157,165).9 V 1767 (ib., s. 241: jaku ch. w.) 
685 Józef Klanicki ? 
17 IV 1764 (A V AK VII, s. 344), ale 29 X 1764 (ib., s. 348) jako chorązy 
pomorski 
4 X 1765 (A V AK VII, s. 395) znowu jako chorąży wend. Potem chorąży 
pomorski (24 VIII 1767 - ib., s. 367), nie notowany w U V /2. 
686 Wojciech Chotecki 
1774 (Ur. II, s. 245) 
687 Jan Nepomucen Słomiński metrykant kancelarii kor., nobilitowany 1764 
t 1784 (Zielińska, Szlacheccy właściciele, s. 128) 
Teodor Słomiński nazwany chorążym 3 V 1782 (MK 404, k. 48) był 
zapewne chorążycem. 
688 Gledroyć 
10 X 1789 syn Stanisław (BUW, rps 1361) 
689 Jan Michałowski 
1791 wyst. syn (Ur. X, s. 371) 
WO Piotr Małecki, przedtem skarbnik infl. (nr 1684) 
t 1791 (Ur. X, s. 182) 


-
		

/Licencje_047_08_089_0001.djvu

			WENDEN, cborą1:y - cześnik. 


87 


691 Mikołaj Tyszkowski 
bez daty (Nies. IX, s. 185: gdzieś w pocz. XVIII w.? - może też chorą1:yc 
jak Andrzej?, por. nr 659) 


WENDEN - cześnik 


692 Jan Aleksander Sieheń, przedtem miecznik mozyrski Geszcze 1641) 
N ok. 1645 (l wzm. o nast. na miecznikostwie mozyrskim - AMCh 962) 
a. 1658 (Kojałowicz, Compendium, s. 278). Potem podstoli wend. (nr 
901) 
693 Mateusz Gabriel Margiewicz Wacławowicz, komornik trocki 
10 IX 1660 (VUB, F 7-3/5957, k. 238) 
14 VII 1667 (ib. 4/5958, k. 245) 
694 Kazimierz Hieronim Okuszko 
21 V 1674 (VL V, col. 287) 
1690 (Rejestry podymnego, s. 190) 
695 Jan Karol Żołok 
1674 (VL V, col. 297) 
61)6 Krzysztof Kazimierz Lehndońf (Lindort) 
20 IIl1685 (NAB Mińsk, F 1705, opis l, nr 24, s. 829) 
697 Stanisław Tuczko 
9 IIl1690 (VUB, F 7, Tr.G. 1689-93, k. 264) 
698 Aleksander Steckiewicz 
29 VIIl1691 (ML 390, s. 1171-1174) 
18 VII 1692 (ib.) 
699 Szemayko(?) [Siemaszko?] 
t a. 22 VI 1701 (N nast.) 
700 Kazimierz Wawrzyniec Ossowski 
N 22 VI 1701 (Sig. 15, s. 85) po t Szemayki 
Rok.4 V 1721 (N nast.) 
701 Kazimierz? Ossowski 
N 4 V 1721 (Sig. 20, s. 7) po R ojca Wawrzyńca 
702 Zachariasz Michał Kossowicz 
1725 (Ur. VII, s. 305) 
1731 (Bon. XI, s. 331) 
703 Jan Krukowicz 
4 X11730 (L VIA, F 716, ap. 2, nr 34, k. 20) 
704 Michał Andrzej Lisowski 
t a. 22 XI 1735 (N nast.) 
705 Józef Lisowski 
N 28 XI 1735 (Sig. 26, k. 1) po t M. A. Lisowskiego
		

/Licencje_047_08_090_0001.djvu

			.. 


88 


CZĘŚĆ DRUGA 


706 


Jan Wietrzyński 
t a. 20 XI 1738 (N nast.) 
Józef Dunin Wąsowicz 
N 20 XI 1738 (Sig. 26, k. 78v) po t J. Wietrzyńskiego 
1764?(Bon.rx,s.177) 
Benedykt Barczewski 
ta. 15 11739 (N nast.) 
Michał W ojnicki 
N 15 I 1739 (Sig. 25, k. 79v) po t B. Barczewskiego 
Paweł Niezabitowski 
t a. 25 HI 1739 (N nast.) 
Jan Rudzki 
N 25 HI 1739 (Sig. 26, k. 97) po t P. Niezabitowskiego 
Stanisław Kuczewski 
t a. 1746 (Bon. XIII, s. 102) 
Jakubowski 
t a. 5 XII 1746 (N nast.) 
Zakrzewski 
S 5 XII 1746 (B Czart. rps 776) po t Jakubowskiego 
Stanisław Laskowski 
16 IX 1747 (M!. 176, s. 23-24) 
Mikołaj Kossowicz 
1747 (Ur. VII, s. 305; Bon. XI, s. 331) 
Józef de Kojen 
II połowa XVIII w. (Nies. IV, s. 154) 
Tadeusz (Jan Tadeusz) Łopatyński 
1751 (Bon. XV, s. 390) 
1779 (ib.) 
Stanisław Jan Trzecieski (ur. 1737) 
ok. 1752/66? (Nies. Dod., s. 448) 
Zachariasz Kossowicz 
1761 (Bon. XI, s. 331) 
Michał Horodecki 
13 VIII 1764 (AGZXXV, s. 599) 
Michał Wienkwiewic Zub 
13 VIII 1764 (AGZ XXV, s. 598) 
Stefan Wyrzykowski 
t a. 1 II 1765 (N nast.) 
Dominik Głuchowski 
N 1 II 1765 (ML 188, s. 23; Kam. IIIJ326, k. 2) po t S. Wyrzykowskiego 


707 


708 


709 


710 


711 


712 


713 


714 


715 


716 


717 


718 


719 


719a 


720 


721 


722 


723 


-
		

/Licencje_047_08_091_0001.djvu

			WENDEN, cześnik - kasztelan 89 
724 Jan Nepomucen Mieroszewski 
N 10 X 1765 (Sig. 3D, k. 479: Kam. 111/324, s. 213). 
Potem podczaszy wend. (nr 815) 
725 Bazyli Dwernicki 
N 25 II 1766 (Sig. 31, k. 58v: Kam. IIIJ324, s. 43) 
726 Aorian Bielski 
N 18 VI 1766 (Sig. 31. k. 79v; Kam. 111/324, s. 54) 
727 Stefan Zebrzydowski 
ta. 14 VIII 1766 (N nast.) 
728 Franciszek Gniewosz 
N 14 VIII 1766 (Sig. 30, k. 123v) po t S. Zebrzydowskiego 
23 VI 1784 (Bon. VI, s. 139 - data urodzenia syna) 
729 Antoni Jakubowski 
N 16 IX 1767 (Sig. 31, k. 131v) 
730 Marcin Dwernicki 
1769 (Bon. V, s. 119) 
731 Stanisław Jurkiewicz 
1774 (Bon. IX, s. 114) 
1778 (ib.) 
732 Ignacy Poliwczyński 
1775 (Ur. XIV, s. 198) 
733 Marcin OSlrogórski 
1775 (VL VIII, col. 502) 
734 Anloni Peruui (Peruti) starosta dziewoszycki i kogcieński 
1775 (VL VIII, col. 809) 
735 Tomasz Żmijewski 
1775 (VL VIII, col. 494) 
736 Tadeusz Drobobecki 
1779 (Bon. V, s. 21) 
737 Turzyna (Budzyna?) Dawidowski 
10 II 1784 syn Józef (AR II 3161) 
738 Baltazar Kujawski 
8 VII 1793 (AGAD, Dok. pap. 3058) 
WENDEN - borodniczy 
739 Bartłomiej Malusewicz Myszejko 
N 14 XI 1776 (MI... 543, s. 140-141) 
WENDEN - kasztelan 
740 Jerzy (Georg, Juergen) von Scbonking (Szenk.ing) 
10 IV 1599 (MI... 87, k. 53v)
		

/Licencje_047_08_092_0001.djvu

			90 CZĘSĆ DRUGA 


t 10 XI 1605 (Semrau, Die Grabdenkmaler, s. 44) 
741 Gothard Jan Tyzenhauz (von Tiesenhausen) starosta marienburski (nr 
2065) 
N 30 I 1621 (Żychl. IV, s. 391- rzekomo po Marcinie Gosiewskim; Wolff, 
s. 137); jest 20 VI 1621 (AR V 17041); Nz 20 11623 (MK 170, k. 29-30; 
,,Biblioteka Warszawska", 11,1885, s. 314) 
3 II 1634 (AR II 1130), A 1634 na wojewode dorp. (nr 209) 
742 Mikołaj Korff pułkownik 
N 27 VI 1634 (MK 180, k. 475-475v: oblata 28 III 1635), N2 l VII 1634 
(Wolff, s. 137; PSB XIV, s. 71) 
A 14 I 1643 na wojewode wend. (nr 1071) 
743 Mikołaj Głebocki 
D 19 111643 (B Czart. rps 390, k. 547) 
t a. 13 VI 1647 (N nast.) 
744 Henryk Stanisław Kaszowski, przedtem miecznik wołyński 
N 13 VI 1647 (MK 189, k. 681-682; Sig. 1, k. 166v; Kossak.owsld III, s. 
166; Wolff, s. 137) po t M. Głebockiego 
VI 1680 (Wolff, s. 137) 
Wacław [! winno być Przecław] Potocki łowczy kaliski miał rzekomo 
otrzymać kasztelanie wend. ok. 2 X 1697 (BUANLw., F.Oss. 136, k. 4v 
- z N nastepcy na łowiectwo). W rzeczywistości chodziło o kasztelanie 
ledzkq (por. U 1/2 , nr 227). 


WENDEN - koniuszy 


745 Andrzej Mikulski 
7 VII 1695 (Dubr. 126, k. 39-42v) 
746 Dominik Manelli Azora 
4 II 1732 (Fundacja Ciechanowieckich) 


WENDEN - łowczy 


747 Samuel Repliński 
2 X 1660 (VUB, F 7-3/5957, k. 293) 
748 Andrzej Czyż 
1670 (Ur. lIT, s.47) 
Franciszek Kuczewski, według Ur. VIII, s. 163, łowczy wend. 1670, 
to według Bon. XIII, s. 101 łowczy wieluński! (zob. też U ID2, nr 
1621). 
749 Jerzy Bogdanowicz 
30 VI 1671 (PANKr. rps 8355) 
21 V 1674 (VL V, coL 297)
		

/Licencje_047_08_093_0001.djvu

			... 


WENDEN. kasztelan - miecznik 


91 


Jan Bogdan Kandelgisser nazwany łowczym wend. 1697 (Bon. IX, 
s. 221) i 1700 (Ur. VI, s. 186), był łowczym infl. (zob. nr 1288). 
750 Andrzej Polkowski 
18 VI 1704 (PANKr. rps 8322, nr 123) 
751 Antoni Jan Laudański ciwun pojurski 
1732 (Bon. XIV, s.45) 
ta. 20 XI 1735 (AR n, ks. 69/2, s. 34) 
752 Siemaszko 
12 IX 1733 (Elekt., s. 202) 
753 Jan Eleuter Siemiginowski 
N 1739 (Nies. Dod., s. 399: jako wiedeński!) 
754 Jan Lasota 
1757 (Ur. VIII, s. 302) 
755 Szymon Krokowski 
9 II 1764 (A V AK XIII, s. 236) 
756 Kazimierz Lewald Jezierski 
4 XII 1764(VL VII,coL31l) 
27 IX 1772 (Bar II, s. 751). 1774 (PSB XI, s. 210) 
757 Antoni Śmigielski 
N 2 VII 1766 (Sig. 30, k. 1l6v; Kam. I1lI324, s. 219) 
758 Andrzej Rozwadowski 
t a. 8 X 17YJ (N nast.) 
759 Mateusz Ossowski 
N 8 X 1766 (ML 188. s. 69) po t A Rozwadowskiego 
760 Jan Okniński 
N 19 IX 1767 (Sig. 31, k. 132) 
761 Tomasz Pyrcha 
18 III 1783 (AZabiełłów 341, s. 57) 
1787 (ZHist. I, s. 251) 


WENDEN - miecznik 
762 Aleksander Grotowski 
5 III 1671 (Archiv JZR, cz. II, t. 2. s. 295) 
21 V 1674 (VL V, col. 301). ta. 16 IX 1697 (N nast.) 
763 Jan Glinka pisarz gr. sanocki 
12 XII 1687 (LVIA, SA 209, k. 286v) 
764 Franciszek Stanisław Glinka pisarz gr. sanocki 
1683 (Bon. VI, s. 75)? 16 VIII 1689 (APP 163a, t. 16, s. 847) 
14 VIII 1697 (AGZ XXII, s. 326) 
765 Aleksander Porwaniecki 
16 IX 1697 (Sig. 15, s. 8) po t A Grotowskiego
		

/Licencje_047_08_094_0001.djvu

			92 CZĘSĆ DRUGA 


766 Tomasz Szeluta-Markusz 
1739 (Ur. X, s. 233) 
767 Stanisław Orchowski 
1757 ślub córki (Bon. VIII, s. 102) 
768 Aleksy Ksił;Ski 
20 XII 1757 (BOW, rps 13732, s. 851-858) 
769 Franciszek Giedymin 
N 3 XII 1766 (MI... 188, s. 71) 
770 Jan Modzelewski 
1777 (Bon. X, s. 164) 
1778 (Ur. Xl, s. 203) 
771 Sielski 
1787 wdowa po nim (ZHis£. I, s. 250) 


WENDEN - obozny 


772 Józef Kaluchiewicz 
N 9 III 1775 (MI... 540, k. 99-99v) 


WENDEN - pisarz grodzki 
Urząd ten mógł wprowadzić dopiero wojewoda Krzysztof Słuszka, który jako 
,,Litwin" przyzwyczajony był do funkcjonowania urzedu grodzkiego. Podtrzy- 
mał ten zwyczaj Teodor Denhoff, ale widać już Joachim Tarnowski nie widział 
potrzeby utrzymywać fIkcji. 
773 Stanisław Wojnarski (,,der Schloss-Notar") 
1612 (Gadebusch, Versuche. s. 32) 
774 Lorens Czampski 
5 VIII 1619 (AR XI, s. 537: "actorum Vendendem notarius") 
21 III 1625 (Tyz. E-5OO). Zapewne identyczny z Jerzym Czampskim wzm. 
jako pisarz ziem. wend. w 1614 (Bon. III. s. 265) - por. nr 775 


WENDEN - pisarz ziemski 


775 Dawid Hilchen sekretarz inD. (nr 27) 
1596 (Bon. VII. s. 277). o jego N pisał król 20 IV 1598 (Dogiel. s. 350; 
taki rok przyjela też Ramm-Helmsing. s. 192) 
t 1610 (FHLSJ II, s. 53) 
Jerzy Czampski [I] wys£. w 1614 (Bon. m, s. 265). to zapewne Lorens 
pisarz gr. wend. (nr 757). jako Jerzy WZD1. 28 III 1623 bez tytułu (MI... 
98, k 9v).
		

/Licencje_047_08_095_0001.djvu

			WENDEN. miecznik - podczaszy 


93 


176 Krzysztof Lode von Loden sekretarz JKM 
N 5 I 1622 (MK 168. k. 2-2v) po t D. Hilchena 
A 6 VII 1631 na podkomorzego dorp. (nr 1(0) 
717 Ernest Aleksander Butler sekretarz JKM 
N 7 III 1634 (MK 180. k. 290-290v). N2 7 V 1634 (L VIA, F 391, ap. l, 
nr 1690, k. 5) po AK. Lode 
12 III 1687 testament(aktykowany 12VI 1689 po t) (VUB,F7-27/13904, 
k.210-215v) 


WENDEN - podczaszy 


178 Konrad Taube 
28 II 1585 (SJryck, Beitr11ge I, s. 151) 
179 Jan Mikołaj Drobysz sekretarz JKM 
21 1II 1617 (AR II 665) 
10 XII 1639 (ML 319, k. 556), 1641 (BN, rps 6658, k. 45v - bez 
imienia) 
ta. 20 I 1649 (N nast. - jako Mikołaj) 
780 Jan Berg Rzeżycki 
30 V 1647 (ML 123, k. 490/514v) 
11651 (ML 127, k. 3) 
781 Stanisław Dawid Hilchen 
N 20 11649 (MK 191, k. 51v-52v) po t M. Drobysza 
A 12 1II 1652 na podkomorzego parno (nr 435) 
782 Maciej Zadorski 
N 28 VII 1653 (ML 128. k. 254-v) po A S. D. Hilchena 
1II 1654 (ML 126, k. 129), A a. 29 XlI 1657 (zapewne 1656) na marszałka 
orszańskiego (ML 131, S. 450-451) 
783 Marcjan Zbigniew Korsak. Bobynicki 
20 IX 1661 (UM XXV, s. 386). Potem podczaszy połocki Guż 1668 - VL 
IV. col. 1064) 
784 Walenty Piotr Nowosielski 
16 X 1665 (AR XXlII. teka 78, plik 3) 
785 Marian Miłkowski 
1670 (Ur. XI, S. 89) 
786 Piotr Nowosielski (może identyczny z nr 784) 
28 1II 1682 (ML 373, nr 119) 
12 IV 1683 (ML 375. k. 509) 
787 Daniel z Saborowa Bratkowski, przedtem podstoli bracławski 
N 1688 (PSB lI, s.414) 
t 26 XI 1702 (ib.)
		

/Licencje_047_08_096_0001.djvu

			94 cZĘŚć DRUGA 


788 Aleksander Wolbek 
t a. 1696 (BJag., akc. 24/67, s. 50-51) 
789 Michał Sawicki 
ta. 30 ITI 1717 (N nast.) 
790 Pisarzewski 
N 30 1II 1717 (Sig. 19, s. 65) po t M. Sawickiego 
791 Mikołaj Miszolt 
1719 (Ur. XI, s. 134) 
792 Wacław Tyszowicz 
t a. 12 V 1720 (N nast.) 
793 Konstmlty Trypolski 
N 12 V 1720 (ML 157, k. 151) po t W. Tyszowicza 
12 IX 1733 (Elekt., s. 235?) 
794 Piotr Porczyński, przedtem skarbnik mścisławski 
16 IX 1721 (Archiv JZR, cz. n, t. 3, s. 714) 
1724 (Ur. XIV, s. 259) 
795 Tomasz Poleski 
t a. 1 VlII 1724 (N nast.) 
796 Michał Moniuszko 
N 1 VlII 1724 (Sig. 20, s. 121) po t T. Poleskiego 
797 Władysław Kom 
1730 (FHLSJ III/l, s. 310) 
1746 (ib., s. 326) 
798 Stanisław Gł
bski (Głembski) 
12 IX 1733 (Elekt., s. 56) 
Antoni 01szyński wyst. 12 IX 1733 (Elekt., s. 154), był cześnikiem 
hełskim (zob. U IW2, nr 39). 
Michał Gawin Niesiołowski wyst. 14 III 1735 (AGZ XXITI 129), 
był podczaszym liwskim. 
799 Franciszek Rosiński 
30 V 1738 (AR II, ks. 6912, s. 623) 
12 X 1759 (ML 183, s. 209) 
800 Stefan Gasztołd Sebestianowicz 
12 V 1742 (ML 172, s. 508-509) 
8 IX 1744 (ib., s. 835-836) 
801 Ignacy Gołyński 
1751 (Bon. VI, s. 227) 
802 Jordan 
26 1II 1753 (Czołow. 533) 
803 Feliks Jaworski 
N 1758 (Bon. VlII, s. 356)
		

/Licencje_047_08_097_0001.djvu

			WENDEN, podczaszy 


95 


804 Jerzy Ścibor Rylski wiceregent biecki 
6 II 1764 (AGZ XXIII, s.447) 
805 Niezwojewski 
N 19 V 1766 (Sig. 31, k. 74; Kam. 111/324, s. 51) 
806 Antoni Godlewski 
N 21 VI 1766 (Sig. 31, k. 79v; Kam. 111/324, s. 54) 
807 Stanisław Kostka Świetosławski 
N 31 III 1767 (Sig. 31, k. 115) 
808 Prokop Wolański 
N l III 1768 (Sig. 32, k. 12v) 
809 Jan Horbaczewski 
t 8. 4 VII 1768 (N nast) 
810 Jakub Puljanowski 
N 4 VII 1768 (ML 1!
H, s. 91) po t J. Horbaczewskiego 
t 1 VII 1777 (Tyszkiewicz, Wiadomość, s. 82) 
811 Maciej Jankowski 
1768-1777 (Jankowski I, s. 98) 
812 Ignacy W rzesiński 
t 8. 23 I 1770 (N nast.) 
813 Kazimierz Bielski 
N 23 I 1770 (ML 188, s. 108) po t I. Wrzesińskiego 
814 Andrzej Lewald Jezierski, przedtem podczaszy wiski 
1770 (Bon. IX, s. 44) 
t 1794 (ib.) 
815 Jan Nepomucen Mieroszewski, przedtem cze
nik wend. (nr 724) 
1770 (Ur. XI, s. 23) 
816 Krzysztof Łukowicz 
27 IX 1772 (Bar II, s. 152) 
1774 (Bon. XVI, s. 123) 
817 Józef Czarnecki 
1775 (VL VIII, col. 523) 
1786 (Ur. II, s. 369) 
818 Teofil Sikorski, przedtem podczaszy owrucki 
13 IX 1775 (Pawiński V, s. 286) 
A 30 V 1788 (U VI/2, nr 466) na podczaszego bydgoskiego (w akcie N 
nie nazwany podczaszym wend.) 
819 AntoniŻycki 
7 II 1776 (B Czart. 861, s. 385) 
9 II 1782 (A V AK XXIV, s. 194) 
820 Józef Katerla 
t 8. 16 XI 1776 (N nast.)
		

/Licencje_047_08_098_0001.djvu

			96 CZĘSĆ DRUGA 


821 Tadeusz Iwaszkiewicz 
N 16 XI 1776 (ML 543, s. 142-143) po t J. Katerli 
822 Stefan Kuściński palestrant województwa witebskiego 
13 III 1779 (NAB Mińsk, F 1778, op. l, nr 28, k. 189-190v) 
1785 (Kal. 1786) 
823 Maciej Zakaszewski 
1787 (LVIA, F 716, ap. 2, nr 4, k. 85) 
824 Wojciech Pokoński 
a. 1791 (Ur. XIV, s. 173) 
825 Krzysztof Miszolt 
bez daty (Ur. XI, s. 134) 
826 Józef Romanowicz 
bez daty (Ur. XV, s. 237) 


WENDEN - podkomorzy 
827 Stanisław Kos (Koss) dworzanin JKM, starosta wandzeiski (nr 2262) 
E 5 I111599, P 8 III 1599 (BN rps 3080, nr 98) 
6 III 1605 (Pelplin 53, s. 17), nie żył już zapewne 20 VI 1605 (ASczan. 
lO, s. 77). t a. 15 III 1607 (ib., s. 129) 
828 Gotard Jerzy But1er starosta wandzelski (nr 2264) 
N 26 11612 (ML 90, k. 109v-ll0; MK 156, k. 14v-15v) po t S. Kosa 
Rok. 20 II 1634 (N nasL); WZlll. z tytułem 20 III 1635 (MK 180, k. 
454v-455v) 
829 Henryk von Rummel (Ramel) 
t a. 6 VIII 1612 (N nast.) 
830 Stefan Ciechomski (Czechomski) 
N 6 VIII 1612 (ML 80, k. 759) po t H. Ramel 
12 XII 1624 (Wisner, Wojna inflancka, s. 37) 
831 Krzysztof Gołuchowski 
1626 (Bon. VI, s. 222) 
832 Marek Rey z Nagłowic 
N 20 II 1634 (MK 180, s. 277; Kossakowski I, s. 38) po R J. But1era 
833 Piotr Brzechwa (BrLecbffa) 
1637 (Bon. lI, s. 163) 
t I 1641 (Radziwiłł, Memońale II, s. 28). t 9 III 1641 (Starowolskl, s. 
83-84) 
834 Jerzy Plattenberg starosta czorsztyński, komuszy JKM 
II X 1641 (ML 117, k. 20v) 
t po 1663 (Chłapowski, Starostowie, s. 121)
		

/Licencje_047_08_099_0001.djvu

			.. 


WENDEN. podczaszy - podkomorzy 


97 


835 Walerian Olszowski z Olszowy, przedtem podstoli wieluński 
1643 (Ur. XlI, s. 332) 
1646 (ib.). Potem kasztelan spicymierski Guż 10 IV 1659 - U II/2, nr 
1391) 
836 Jan Salomon Rekuć, przed Lem skarbnik wiLebski 
N 29 V 1646 (MK 189, k. 443v-444) 
10 X11655 (RA Stockholm, Kriksbistor. hand. XI, k. 13). t a. 2 III 1657 
(N nast.) 
Stanisław Dawid Hilchen wyst. 23 VlI 1652 (VL IV, col. 382), był 
podkomorzym pam. (nr 435). 
837 Waleńan Kuczewski 
N 2 III 1657 (ML 131, s. 437) po tJ. Rekucia 
19 X 1658 (AMG 11 nr 1035) 
838 Samuel (Jan) Rekuć podkomorzyc wend. 
N zapewne 1657 po t ojca (por. nr 846), jest 10 IX 1662 (Chrapowieki) 
1665 (AMCb 141). t a. 17 VI 1676 (AVAKXV, s. 345) 
839 Aleksander Jerzy Kuczewski 
25 VI 1663 (A V AK III, S. 397) 
1673 (Bon. XIII, s. 101). t a. 30 III [1681] (N nast.) 
840 Józef PlaLtenberg 
1664 (Ur. XIV, s. 58); może błednie zamiast Jerzy 
841 Jerzy Władysław Grabiński, przedlem borodniczy witebski 
12 V 1667 (AVAKXV, s.184) 
A 1677 na cborążego brzeskiego lit. (BKóm. rps 105) 
842 Kazimierz Koziełł Poklewski, przedtem sLolnik upieki 
1668 CTyz. B-23/102, S. 87) 
1675 (Jankowski I, s. 101) 
843 Mikołaj Kazimierz Szemiot 
1669 (Elekt., s. 227) 
18 X 1679 (ML 581, k. 586) 
844 Jan Piotr PrOLasowicz 
XIl1673 (Dubr. 126, k. 38) 
12 I 1693 (AR X Kiersnowscy) 
845 Jan Szemiot 
21 V 1674 (VL V, col. 296) 
18 III 1677 (ML 140, k. 53) 
846 Konstanty Marcjan Niemirowicz Szczytt 
21 V 1674 (VL V, col. 304). Potem borodniczy połocki Guż 1682 - ML 
508, k. 336-339) 
847 Mikołaj Jerzy SopOCko 
3 VlI 1674 (A V AK I, s. 203) 


1
		

/Licencje_047_08_100_0001.djvu

			98 CZĘSĆ DRUGA 


848 Tomasz Kazimierz Łużecki, przedtem podczaszy bielski 
N 30 III 1681 (ML 143, k. 162) po t Kuczewskiego 
t 1687 (Bon. XVI, s. 162; Nies. VI, s. 176), WZffi. jeszcze 14 VIII 1688 
(NAB Mińsk, F 1726, opis l, nr 5, k. 357)?, t a. 26 VI 1689 (AGZ X, s. 
360) 
849 Piotr Szukszta 
t20X 1681 (LVIA,SA217,k.147) 
850 Sulistrowski 
4 II 1685 syn Mikołaj w Sodalicji Mariańskiej (BJag. rps 4557) 
111686 syn Andrzej tamże (ib.) 
851 Franciszek Oborski 
12 VI 1690 (B UW, rps 352, s. 47) 
ta. 17 11698 (BUANLw., F.Oss. 136, k. 33) 
852 Michał Jan Sawicz Zabłocki podkomorzyc wend. 
1690? (Rejestry podymnego, s. 171), 13 XII 1692 (AMCh 208) 
27 VIII 1701 (LVlA, SA 217, k. 304) 
853 Samuel Kołb 
20 XII 1692 (ML 391, k. 372) 
12 VIII 1700 (PANKr. rps 6122 nr 52). t a. 25 XI 1718 (N nast) 
854 Stefan Narkiewicz (Narkowicz) 
I 1697 (Dubr. 127, k. 30v) 
14 II 1699 (A V AK IV, s. 290). t 1707? (BCzart. rps 2582, nr 11) 
c::J 15 XII 1712 (RadziwiU, Zebranie dni) 
855 Franciszek Skorupka 
N 20 III 1698 (AZGlog. 27) po t F. Oborskiego 
11 IX 1703 (BUW, rps 352, s. 98) 
856 Marek Drogomir 
25 VIII 1700 (AGZ XXII, s. 724) 
10 XII 1733 (AGZ XXIII, s. 62-67) 
857 Jakub Ludwik Franciszek von Ganzkopf (Gantzkow, Ganckau) 
12 IX 1708 (AR V 3982) 
15 XII 1728 (UM XIII, s. 257) 
858 Aleksander Czapski 
1708? (Ur. II, s. 385). Raczej nie pełnił tego urzedu, gdyż do t występo- 
wał w źródłach bez tytułu. t 5 V 1701 (GStA, Habt. XIV, B 359, 13/2, 
nr 9) 
859 Leon Mikołaj Szumowicz 
7 VIII 17(1) (A V AK XI, s. 370) 
t a. 28 XI 1720 (N nast.) 
Andrzej Drobysz wzm. jako t a. 19 II 1710 (Ks. Sigillat, nr 2(1), 
był podkomorzym parno (nr 440).
		

/Licencje_047_08_101_0001.djvu

			WENDEN. podkomorzy 


99 


860 Aleksander Narkiewicz (Narkowicz) 
27 IV 1712 (LMAB. F 17-133. s. 59) 
ta. 27 I 1713 (ib.. s. 67) 
Antoni Narkiewicz (Narkowicz) WZD1. jako podkomorzy 27 X 1713 
(AVAK IV. s. 381). był tylko podk.omQrzycem - jeszcze 1723 
(LMAB. F 17-133. k. 207). 
&>1 Piotr Lubecki Kniażewicz podstolic oszmiański 
t po 1714 (AR X Sapiehowie) 
862 Jan Beyda-Rzewuski. przedtem łowczy podlaski 
N ok. 30 XII 1717 (Sig. 19. s. 84-Nnast. na łowiectwo) 
t a. 10 XII 1724 (N nast.) 
863 Bazyli Kołb 
N 25 XI 1718 (ML 157. k. 114v-115) po tS. Kołba 
864 Jakub Szaniawski 
N 28 II 1720 (Sig. 19. s. 227) po tS. Kołba 
865 Tomasz Stanisław Skwarka Gąsowski 
N 28 XI 1720 (ML 160. s. 577-578) po t L. Szumowicza 
I 1736 (Ostr. 967) 
866 Jan de Boyen (Bogen) generał-major. starosta romanowski 
N 11 XII 1722 (Sig. 20. s. 63) 
1723 (Bon. II. s. 93) 
867 Jan Niemira, przedtem chorąży drohicki 
N 10 XII 1724 (Sig. 20. s. 152) po tJ. Beydo-Rzewuskiego 
868 Jan Jankiewicz 
6X 1727 (A.Faszcz6w 143) 
869 Wilhelm Jan Rotharius 
t 1728 (Nies. VIII. s. 149; Ur. XV. s. 219); portret w Muzeum Krajoznaw- 
czym w Ostrogu datowany na ok. 1708 
870 Michał Dyderyk Kreutz (Kreycz) generał porucznik wojsk szwedzkich 
t 1729 (Nies. X. s. 250) 
Aleksander Bandinelli nazwany podkomorzym wend. 20 XII 1730 
(Kapicjana 27. s. 481). był podkomorzym dorp. (zob. nr 133). 
871 Antoni Laskowski podstoli mielnicki do 1731 
12 IX 1733 (Elekt.. s. 115) 
872 Marcin Czapski 
t a. 27 VII 1735 (N nast.) 
873 Jan Żelski 
N 27 VII 1735 (Sig. 24. s. 91) po t M. Czapskiego 
874 Michał Zag6rski 
N 27 VII 1736 (Sig. 26. k. 29) po t M. Czapskiego 


-
		

/Licencje_047_08_102_0001.djvu

			lOO CZĘŚĆ DRUGA 


875 Schachman (Szachman) może Karol, podkomorzy infl. - zob. nr 1474 
t a. 30 III 1739 (N nast) 
876 Jakub Wolski 
N 30 III 1739 (MK 225, k. 521-521v) po t Szachmana 
24 VI 1748 (BOW rps 1450, k. 57) 
877 Mikołaj Jełowicki, przedtem skarbnik wołyński, podstaro
ci łukowski 
N ok. 18 XI 1744 (Sig. 25, k. 177v) 
878 Bokszycki 
15 VIII 1746 (AGZ XXV, s.464) 
879 Kuczborski 
ta. 16 XI 1746 (N nast.) 
880 Rafał Kczewski 
S 16 XI 1746 (BCzart. rps 776 - bez imienia) po t Kuczborsklego 
6 I 1753 (AMKowalewa 19, k. 246) 
S81 Konstanty Zenowicz (Zienowicz) 
ta. 1750 (BUANLw., F. Sapiehów 958NI d) 
882 Kajetan Czajkowski 
II połowa XVIII w. (Nies. X, s. 91) 
883 Adam Drewnowski 
t a. 1751 (Bon. V, s. 15: wdowa). Czy nie identyczny z podkomorzym 
dorp. (zob. nr 133) 
884 Stanisław Kołb 
1752 (Ur. VII, s. 313) 
885 Zygmunt Narkiewicz 
1754 (Ur. XII, s. 34) 
886 Aleksander Uchański 
t a. 30 VI 1757 (N nast.) 
887 Michał Miaskowski 
N 30 VI 1757 (Sig. 27, s. 398) po t A. Uchańskiego 
1779 (Ur. X, s. 338). Potem podkomorzy pomorski 1788 (U Vf2, nr 889) 
888 Antoni Mokosiej Denisko 
14 IX 1761 (T. Sang. 204, plik 1) 
889 Kazimierz Michał Kamiński sędzia gr. łucki 
N 24 VI 1765 (Sig. 30, k. 61-61v) 
890 Zakrzewski . 
3 XII 1767 (Kraushar, Ks. Repnin, II 228: syn Józef) 
25 VII 1775 (Tzw. MŁ, dz. VII, nr 15, k. 130) 
SY l Andrzej Rakowski 
1769 (Ur. XIV, s. 164) 
892 Ignacy Dobrzycki 
t 1-111779 (Fontes 25, s. 72)
		

/Licencje_047_08_103_0001.djvu

			WENDEN, podkomorzy - podstoli 


101 


893 Józef Grabianka 
1780,1782. t a. 1787 (Bon. VI, s. 379; Ur. IV, s. 331) 
894 Józef Kwieciński 
1782 (Bon. XIII, s. 306). Potem podczaszy sanocki Guż 1787; nie potwier- 
dzony w U III/l) 
895 Oanielewicz 
bez daty (Jankowski I, s. 301}) 


WENDEN - podsedek 


896 Bazyli Drobysz 
E 5 III 1599, P 8 III 1599 (BN rps 3080, nr 98) 
10 IV 1618 (Tyz. E-58) jako ,,Landmeister Venden". t a. 13 III 1623 (ML 
98, k. 5v-6; Bon. V, s. 17) 
897 Bartłomiej Plattenberg (Planemberg) 
1648 (Ur. XIV, s. 58) 
898 Marcjan Gumiński 
3 VII 1750 (A V AK XII, s. 21) 
899 Jakub Relicki 
1775 (VL VIII, col. 518) 
1803 (Ur. XV, s. 190) 


WENDEN - podstoli 


900 Jan Drobysz 
VIII 1624 (ML I}g, k. 430) 
3 V 1625 (ML 98, k. 133v) 
901 Jan Aleksander Siebeń, przedtem cześnik wend. (nr 692) 
8 IX 1644 (L VIA, F 1292, ap. l, nr 13) 
l654 (BGW, rps 7321). t a. 6 XII 1659 (BN, rps 8505) 
902 Adam Stanisław Mimont Juszkiewicz 
6 IV 1655 (pANKr. rps 5974, k. 7) 
10 IV 1668 (AMCb 144) 
903 Chryzostom BiIlewicz 
5 VIII 1660 (VUB, F 7-20/14472, k. 468). Potem podczaszy millski Guż 
1668 -Dubr. 126, k. 31) 

 Jan Kazimierz Czyż z Woronnej 
14 III 1664 (L VIA, SA 4679, k. 327) 
1678 (Ur. III, s. 47). Potem stolnik wileński Guż 1683 - BGW rps 4278, 
k. 22-23v) 
905 Ludwik Scblicbting (Szlycbtynk) 
1664 (AZGlog. 14). Potem stolnik wend. {nr 991)
		

/Licencje_047_08_104_0001.djvu

			102 cZĘŚĆ DRUGA 


Władysław Paweł Korsak nazwany podstolim wend. 16 X 1668 (AR 
II 1545), był stolnikiem (nr 986). 
906 Mikołaj Danielewicz 
23 I 1669 (AR V 7396). Zapewne R, bo już nigdy nie wystąpił z takim 
tytułem. 
907 Stanisław KazlIIlierz Steygwił Laudański 
2 V 1669 (VL V, col. 31) 
15 I 1674 (VL V, col. 242). Potem stolnik brzeski lit. Guż 10 XII 1676- 
AR II 1629) 
908 Jan Kazimierz Massalski 
23 IX 1669 (VUB, F 7-7/5961, k. 742) 
1680 (Wolff, Kn., s. 255), 12 XI 1680 (L VIA, SA 2661, k. 453 - błednie 
jako podkomorzy dorp. - zob. nr 149). Potem podsedek wołkowyski Guż 
23 X 1683 - NAB Mińsk, F 1705, opis l, nr 8, k. 135) 
909 Eustacby Michał Połoński 
1670 (VUB, F 4/ A-1294, nr 34065) 
13 VI 1671 (B Czart. rps 168, nr 99) 
910 Hieronim Dowcewicz Lawzod 
2 II 1672 (AR X Kopciowie) 
18 XII 1679 jako Donkiewicz Lasota (BCzart. rps 177, nr 270) 
911 Michał Głebski (Głembski) 
XI11674 (ASang. 190, s. 89 - jako Michał Klemski), 15 V 1681 (AMCb 
1001) 
1697 (Ur. IV, s. 192; Bon. VI, s. 1(0) 
912 Sebastian KIDnocki 
1679 wzm.jegodzieci (BGW, rps 14602, s. 165-168) 
913 Jan Giedroyć 
23 III 1680 (APlater6w 24) 
A 28 XI 1720 na chorążego wend. (nr 675) 
914 Michał Jan Kociełł 
1681 (ASD X, s. 54-56). 30 VI 1692 (LVIA, SA 209, k. 151) 
16 I 1725 (AProzorów 35, s. 7) 
Rafał Jan Górski wyst. jako podstoli I 1683 (APP 163a, t. 9, s. 67), 
w rzeczywistości był stolnikiem wend. (nr 997). 
915 Albrycht Niemirowicz Szczytt 
14 VIII 1685 (APP 133, s. 158). Potem podstoli smoleński (t 22 VllI 1694 
- Wolff, Kn., s. 226) 
916 Władysław Brzozowski 
4 II 1686 (AR II 1710) 
5 II 1691 (VUB, F 7, Tr.G. 1689-1693, k. 838v)
		

/Licencje_047_08_105_0001.djvu

			WENDEN, podstoli 


103 


917 Gabriel Aleksander B iałobłocki Sendzicki 
6 V 1686 (VUB, F 7-27/13904, k. 174v) 
3 VIII 1687 testament (aktykowany 3 IX 1687 po t: ib., k. 317-318v) 
918 Lew Troska 
18 V 1688 (AR II 1611) 
4 II 1692 (ib., nr 1782). Potem chorąży wend. (nr 668) 
919 Jan Dubrawski 
10 VII 1689 (AR II 1769) 
1695 (Ostr. 971) 
920 Paweł Bułbaryn 
1690 (AR VI, nr II-50). Potem podczaszy pam. (nr 4(0) 
921 Wawrzyniec Wincenty Moksiewicz 
1691 (Roś, maj. 621) 
A 23 VI 1701 na koniuszego wileńsla.ego (MI... 150, k. 166-167v) 
Piotr Protasowicz wyst. 7 III 1692 (MI... 390, s. 896), był podstolim 
pam. (nr 478). 
922 Jan Wańkowicz 
4XI 1692 (LVlA, F 716, ap. 2, nr 39, k. 170-171) 
15 IV 1697 (LMAB, F 17-50, k. 14-16). ta. 5 11718 (LVlA, F 716, ap. 
2, nr 37, k. 136) 
923 JózefTyszkowski 
bez daty (Nies. IX, s. 185). Tenże? A 22 II 1702 na chorązego wend (nr 673) 
924 Jerzy Michał Łoś 
12 X 1702 (LVIA, SA 218, k. 90) 
925 Rafał Mackiewicz 
16 V 1707 (LMAB, F 17-177, k.470v) 
29 XI 1712 (ib., nr 52, k. IOv) 
926 Adam z Niewodnicy Brzozowski 
16 X 1713 (AGAD, AR II materiały nieupornłdkowane, nr 608 wg 
katalogu Sokołowskiego) 
927 Jan Stanisław Głebski 
1719 (Bon. VI, s. 98) 
A 6 V 1735 na podczaszego bracławskiego (Sig. 24, s. 6) 
928 Władysław Bartkowski 
N 12 III 1720 (Sig. 19, s. 265) 
929 Wojciech Kazimierz Ancuta starosta rzeżycki (nr 2182) 
bez daty (ML 176, s. 293: jako podstoli ) 
Potem stolnik wend. (nr 1022 - już 29 IV 1720) 
930 Iwaszkiewicz 
24 IX 1725 (UM XIII, s. 183) 
19 XII 1725 (ib., s. 194)
		

/Licencje_047_08_106_0001.djvu

			104 CZĘŚĆ DRUGA 


931 Stefan Mysłowski wiceregent gr. łukowski 
N 6 V 1735 (Sig. 24, s. 60-61) po AJ. S. Głębskiego 
932 Józef Kochanowski 
1741 (Bon. X, s. 289) 
6 IX 1764 (VL VII, col. 240) 
933 Jan Oucki 
91111748 (ML 176, s. 841) 
26 IV 1751 (ib., s. 848) 
934 Michał Majer (Meyer) 
N? (,,król podpisał") 6 IX 1754 (BCzart. rps 1131, s. 727) po tJ. Ouckiego. 
Potem podstoli upieki? (Szczepaniec, s.23) 
935 Antoni Wierzchowski 
2fJ IX 1760 (AGZXXV, s. 544) 
936 Franciszek Mysiowski (Mysłowski?) 
10 VI 1761 (A.Prozorów 138, s. 110) 
937 Michał Macewicz 
ta. 22 X 1762 (N nast.) 
438 Kazimierz Waligórski 
N 22 X 1762 (AGAD, Dok. pap. 3530) po t M. Macewicza 
939 Franciszek Korwin Małęczyński 
6 II 1764 (AGZ XXIll, s. 446) 
14 IX 1769 (ib.); być może identyczny z wyst. bez tytułu 1774 (Ur. X, s. 
184) 
940 Michał Kruszewski 
N 28 I111766 (Sig. 3D, k. 101v; Kam.1W324, s. 217) 
Stanisław Sila Nowicki cześnik chełmski, wg Ur. XII, s. 185, był 
podstolim wend. 1766; wg U III/2, nr 1088 do 1791 piastował urząd 
chełmski. 
941 Karol Śmietanko 
A 20 VII 1767 na stolnika wend. (nr 1043) 
942 JózefZaborski 
16 I 1768 (L VIA, F 716, ap. 2, nr 4, k. 45) 
14 I 1788 (ib., k. 73) 
943 Franciszek Maszkowski 
1768 (BOW, rps 14168, s. 1-4) 
1771 (ib., s. 21-24). t a. 1775 ? (ib., s. 25-56) 
944 Michał Hanussowski 
ta. 14 IX 1773 (N nast.) 
945 Jan Iwaszkiewicz 
N 14 IX 1773 (ML 540, k. 18v-l
) po t M. Hanussowskiego
		

/Licencje_047_08_107_0001.djvu

			WENDEN. podstoli - skarbnik 105 
946 Michał Babski 
1773 (Bon. I. s. 62) 
1787 (ib.) 
947 Józef Terlecki 
1775 (VL VIII. col. 784) 
948 Józef Urbański 
1775 (VL VIII. col. 499) 
949 Jakub Belicki 
1775 (VL VIII. col. 518) 
950 Aleksy Zubek 
10 II 1784 (AR 113161) 
951 Adam Gojski 
1786 (Bon. VI. s. 175) 
952 Mikołaj Jankowski. przedtem miecznik oszmiański do 1787 
Rok. 1790 i został kanonikiem wileńskim (Jankowski I. s. 97. 175) 
953 Józef Giedymin 
16 I 1798 (A V AK XXIV. s. 396) 
954 Maciej Leonard Przysiecki 
urodzony 20 II 1740 (Nies. VII. s. 561) 
WENDEN - sędzia ziemski 
955 Kasper Młodawski (Młodaski) starosta szmeltyńsla (nr 2214) 
22 Vll1566 (! zapewne 1596) (Stryck. Beitrage n. s.401) 
E 5 III 1599. P 8 III 1599 (BN rps 3080. nr 98) 
20 V 1600 (ML 87. k. 77v) 
956 Jan Gabriel Grotowski dworzanin JKM. sędzia gr. trocki 
12 X 1638 (AR n 1168) 
Aok. 1650 na sędziego ziem. trockiego (ML 124. k. 383) 
957 Jan Władysław Kozarzycki (Kozarycki) 
N 15 IV 1657 (ML 131, s. 106-107) po t (!) J. Go Grotowskiego 
2 XI 1667 (UM XXVI, s.477) 
958 Stefan Kirkor 
1698 (BSS, Pol. F IV BO, k. 135) 
5 II 1703 (LMAB, F 17-57, k. 55-58) 
WENDEN - skarbnik 
959 Stanisław Piłsudski 
8 III 1672 (BJag. rps 6245. nr 85) 
27 VII 1696 (LMAB, F 17-66, k. 11-12v) 
960 Stefan Hołowin Kafiński 
11 XI 1694 (VUB, F 7-30/13907, k. 520) 
--
		

/Licencje_047_08_108_0001.djvu

			106 CZĘŚć DRUGA 


961 Konstanty Syrwid 
17 III 1699 (VUB, F 7-32/13909, k. 73-75v) 
25 11708 (BJag. rps 5993) 
962 Teofil Szyrwiński 
13 XII 1700 (VUB. F 7-32/13909, k. 123-124v) 
963 Gabriel Kiełpsz 
13 XII 1700 (VUB, F 7-32/13909, k. 123-124v) 
964 Gabriel Liniewski 
1715 (Bon. XIV, s. 268) 
1722 (Ur. IX, s. 58) 
965 Mikołaj Liplański 
12 III 1726 (Archiv JZR, cz. II, l 3, s. 838) 
1727 (Ur. IX, s. 84) 
966 Franciszek Piłsudski 
A (1731?) na stanowniczego żmudzkiego (AR II, ks. 69/11, s. 192) 
967 Stanisław Gużewski 
ok. 1733, 1750 (Bon. VI, s. 214: WZlll. zona, apotem wdowa) 
968 Błoflski 
t a. 28 V 1736 (N nast.) 
969 Wojciech Wolski 
N 28 V 1736 (Sig. 25, k. 31 v) po t Błońskiego 
970 Wysocki 
t a. 17 X 1746 (N nast.) 
97] Franciszek Wysocki 
S 17 X 1746 (BCzan. rps 776) po t Wysockiego 
972 Adam Albinowski 
12 IX 1763 (AGZXXV, s. 564) 
1768 (Bon. I, s. 29) 
973 Jakub Roslkowski 
t a. 20 I 1770 (N nast.) 
974 Antoni Alioiacbowski (Alwiacbowski?) 
N 20 11770 (ML 188, s. 108) po t J. Rostkowskiego 
975 Efraim Konopka, przedtem skarbnik ciecbanowski? 
1770 (BOW, rps 13007, s. 85-88) 
A 1774 na skarbnika łomżyńskiego (Bon. XI, s. 102) 
976 Stanisław Górski 
N 21 II 1775 (ML 540, k. 94-94v) 
977 Franciszek Kolabiński 
1775 (Ur. VII, s. 96; Bon. X, s. 319) 
978 Tadeusz Rodowicz 
1775 (AR X Brzostowscy)
		

/Licencje_047_08_109_0001.djvu

			WENDEN, skarbnik. - stolIuk 107 
t a. 22 X 1782 (N nast) 
979 (Wojciech) Józef Konopka 
N 1780 (BOW, rps 13304, s. 247) 
A Guż 30 IV) 1780 na łowczego sanockiego (U III/I, nr 2308) 
980 Kazimierz Werejko 
N 9 VI 1781 (ML 551, s. 164-165; ML 586, k. 97) 
981 Antoni Milwid 
N 22 X 1782 (ML 551, s. 384) po t T. Rodowicza 
982 Jan Woyszwiło 
N 23 IX 1783 (ML 551, s. 585-586; ML 586, k. 19v) 
983 Franciszek Hryćkiewicz 
N 19 IX 1789 (ML 555, s. 537-538) 
6 VIII 1798 (BOZ 865, k. 23) 
WENDEN - stolnik 
9H4 Wołk 
bez daty (Kojałowicz, Compendium, s. 15) 
985 Aleksander Zastołkowicz (Jastołowicz) Brzozowski 
17 XI 1648 (VL IV, col. 209).1649 (AR XXIII, teka 117, plik 2) 
R (t) a. 30 VIII 1658 (N nast.). ta. 1660 (Ur. II, s. 34-35) 
986 Władysław Paweł Korsak 
N 30 VIII 1658 (ML 130, k. 271 v) po A. Brzozowskim 
21 V 1674 (VL V, col. 305) 
987 Krzysztof Siciński (Sieciński) 
II połowa XVII w. (Nies. VIII, s. 329) 
988 Jerzy Stanisław Umiastowski 
6 VIII 1661 (A V AK III, s. 369) 
2 VIII 1677 (A V AK V, s. 204) 
989 Hieronim Górski 
19 II 1665 (A.Branickich 1241147, s. 461) 
3 III 1679 (ML 364, nr 198) 
990 Michał Brzozowski 
15 X 1668 (AR II 1545) 
29 11676 (Tyz. B-7/83, k. 128) 
991 Ludwik Schlichting, przedtem podstoli wend. (nr 905) 
1668/69 (AZGlog. 15) 
7 I 1669 (NAB Mińsk, F 1708, opis l, nr 165, k. 9) 
992 Stanisław Osiński 
1669 (Elekt., s. 157) 


-
		

/Licencje_047_08_110_0001.djvu

			108 cZĘŚć DRUGA 


1911677 (Poczobut, s. 282), tenże? bez tytułu 1690 (Rejestry podymnego, 
s. 132) 
993 Zbigniew Lubieniecki sedz1a gr. włodzimierski 
1671 (Archiv JZR, cz. VI, t. 1, s. 167) 
1693 (Ur. IX, s. 160) 
994 Bazyli Jan Wolski 
1674 (Ro
, maj. 415) 
11 VII 1690 (AR VI, nr II-50) 
995 Adam Wołodkowicz 
2 VIII 1679 (LVIA, F 716, ap. 2, nr 35) 
II 1686(LVIA,SA317,k.1868) 
996 Michał Mirski 
14 VIII 1679 (ASD VI 195) 
1690 (Rejestry podymnego, s. 120) 
997 Rafał Jan Górski 
28 I 1682 bez imienia (AR II, ks. 69/9) 
2 II 1684 (BOZ rps 1809, s. 853) 
9
M Jan Kazimierz Skirmont 
1685 (ryz. B-291l13, k. 213) 
14 VI 1692 (L VIA. SA 366, k. 1048) 
9
l) Stanisław Konstanty Pacyna 
24 IV 1690 (T.Sang. 154, plik 26) 
16 VIII 1703 (LVlA, SA 218, k. 316) 
1000 Władysław Korybut Woroniecki 
1690 (Archiv JZR, cz. II, t. 2, s.488) 
1711 (ib., cz. III, t. 2, s. 399). ta. 1 IV 1721 (Wolff, Kn., s. 583) 
1001 Jan Antoni Korsak sekretarz JKM 
5 II 1691 (VUB, F 7, Tr.G. 1689-1693, k. 838v) 
28 XII 1691 (ML 390, s. 723-726). Potem chorąży wend. (nr 669) 
1002 K&lSki (K&cki) 
t a. 17 VI 1695 (AGZ X, s. 372) 
1003 Franciszek Jan JagieUowicz 
27 VII 1696 (A V AK XIII, s. 125) 
6 III 1704 (LMAB, F 17-138, k. 93) 
1004 Aleksander Bronisław Ożarowski 
21 VI 1697 (VL V, col. 879) 
A 1699 na sędziego ziem. sandomierskiego (Ur. XIII, s. 141; U IV/3 go 
nie znają, ale por. tamże nr 860) 
1005 (Jan) Mikołaj Małachowski 
27 VI 1697 (VL V, col. 897; Ur. X, s. 178)
		

/Licencje_047_08_111_0001.djvu

			... 


WENDEN. stolnik 


109 


1006 Stanisław Dziuli, przedtem podczaszy łukowski Geszcze 28 V11697 - U 
IV /4, nr 52) 
bez daty (Bon. V, s. 216). t jako stolnik sandomierski a. 7 11710 (U IV/3, 
nr 927) 
1007 Roman Hulewicz 
5 III 1698 (Archiv JZR, cz. II, t 3, s. 21) 
A 31 V 1699 na łowczego halickiego (U III/I, nr 127) 
1008 Michał Czarnowski 
N 23 V 1699 (Sig. 15, s. 56) po A R. Hulewicza 
1009 Konstanty St.aszkiewicz 
15 XI 1700 (PANKr. rps 6122, nr 46) 
18 VllI 1701 (ib., nr 52) 
1010 Jan de Klewert Bemowicz 
ta. 31 V 1701 (N nast.) 
1011 Wilhelm Jerzy de Klewert Bemowicz 
N 31 V 1701 (ML 148, k. 756) po t ojca Jana 
11 XII 1714 (ML 159, k. 265v) 
1012 Stanisław Bidziński 
N 22 VI 1701 (Sig. 15, s. 88) po A B. Ożarowskiego 
1710 (VL VI, col. 201) 
1013 Blinstrub 
1701 (AZabiełłów 569) 
1014 Leon Kociełł 
31 V 1703 (VUB, F 7, Żm.G. 1700-1705, k. 128-129). Potem straznik 
żmudzki Guż 2 IX 1704 - BCzart. rps 198, nr 70) 
1015 Andrzej Polański 
t a. 9 IX 1703 (N nast.) 
1016 Michał Hoszowski 
N ? 9 IX 1703 (ML 165, k. 31) po t A Polańsluego 
1017 Adam Aleksander Stroup 
4 II 1704 (VUB, F 7, Żm.G. 1700-1705 k. 138-140) 
20 VI 1704 (ML 533, k. 128) 
1018 Jan Polański 
10 IX 1706 (NAB Mińsk, F 1726, opis l, nr 12, k. 723) 
1019 Michał Łukomski 
1712 (Bon. XVI, s. 117) 
1020 Knysztofvon Altenbokum (Bokum) 
27 I 1716 (AZabiełł6w 589) 
13 IV 1723 (ib. 5(0) 
1021 J.Olewiński 
5 V 1719 (BOW, rps 397, k. 294v)
		

/Licencje_047_08_112_0001.djvu

			110 cZĘŚć DRUGA 


1022 Wojciecb Kazimierz Ancuta, przedtem podstoli wend. (nr 929) 
29 IV 1720 (AWH 1161, s. 126) 
18 III 1733 (A V AK IV, s.471) 
1023 Jerzy Łowiecki z Wojciecbowa 
1721 (Bon. XVI, s. 39) 
6 VIII 1738 (AGZ XXIII, s. 176) 
1024 Marcin Umiński 
27 VII 1722 (Sig. 20, k. 30) 
1025 Daniel Piaskowski 
ta. 1727 (Piaskowski. Pamiętnik, s. 104) 
1026 Stefan Rupniowski 
1728 (Bon. X, s. 376) 
1027 Antoni Małacbowski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 130) 
Franciszek Wołodkowicz nazwany stolnikiem 12 IX 1733 (Elekt., s. 
257), był wojskim mmskim. 
1028 Józef Szafrański 
t a. 10 XII 1735 (N nast) 
1029 Adam Krosnowski 
N 10 XII 1735 (AR II, ks. 69/2, s. 83) po t J. Szafrańskiego 
1743 (Ur. VIII, s. 78) 
1030 Andrzej Cbreptowicz 
t 1735 (Bon. III, s. 92). t a. 28 V 1736 (N nast) 
1031 Groeben major 
N 28 V 1736 (Sig. 25, k. 3Ov) po t A. Cbreptowicza 
1032 Józef Hoszowski 
1751 (Ur. V, s. 202; Bon. VII, s. 365) 
6 II 1764 (AGZ XXVII, s. 456) 
1033 Franciszek Krzysztof z Lubrańca Dąmbski 
26X 1752(ML 152,s.130-131) 
1034 Antoni Sobotkowski (Subotkowski) 
10 V 1753 (AR VII 18d) 
14 VII 1758 (A V AK XXXV, s. 68). t a. 19 I 1765 (N nast.) 
1035 Piotr Tołłoczko 
1756 (Matuszewicz I, s. 619) 
t 4 IV 1778 (Fontes 25, s. 70) 
1036 Kawecki 
1764 synowie Ignacy i Antoni w Sodalicji Mariańskiej w Wilnie (BJag. 
rps 4557) 
1037 Mikołaj Wilamowicz 
10 VII 1764 (Konarski, Szlachta, s. 318)
		

/Licencje_047_08_113_0001.djvu

			WENDEN, stolnik 


111 


A Guż 1766) na stolnika starodubowskiego (ib.) 
1038 Szymon Ignacy Bernacki 
N 19 I 1765 (ML 188, s. 19; Kam. III/326, s. ) po t A. Sobotko- 
wskiego 
1039 Boguszewski 
N 23 IX 1765 (Sig. 31, k. 43v; Kam. 111/324, s. 36) 
1040 Józef Zielonka 
N 22 II 1767 (Sig. 31, k. 108v) 
1041 Marcin Dwernicki 
16 IIl1767 (AGZ XXIII, s. 534-535) 
11 X 1770 (ib., s. 604) 
1042 JózefKurzański 
N 18 III 1767 (Sig. 31, k. 112v) 
1775 (VL VIII, col. 573) 
1043 Karol Śmietanko, przedtem podstoli wend. (nr 941) 
N 20 VII 1767 (Sig. 31, k. 129) 
1769 (Konarski, Szlachta. s. 294) 
1044 Piotr Dąbrowski komornik różański 
N 21 X 1767 (Sig. 32, k. Iv) 
1045 Joachim Pawłowski 
N 30 XII 1767 (Sig. 32, k. 7v). Potem stolnik lubaczowski Guż 18 X 1773 
- U III/2, nr 1(02) 
1046 Jan Wojakowski 
N 7 VI 1771 (Nies. IX, s. 386) 
13 VI 1806 (ib.) 
1047 Józef (Franciszek Józef) Kiernicki 
1774 (Ui. VI, s. 322) 
A Guż 1789) na stolnika malborskiego (ib.) 
1048 Romanowski 
1775 (VL VIll, col. 547) 
1049 Michał Śliwiński 
1775 (VL VIIl, col. 562) 
1050 Benedykt Olszowski 
1776 (Ur. XII, s. 333) 
1051 Dominik Ginowski 
1778 (Bon. VI, s. 53) 
1052 Antoni Frankowski 
1779 (Bon. V, s. 308) 
1053 Ignacy Antoni Łuszczewski 
1782 (Ur. X, s. 61)
		

/Licencje_047_08_114_0001.djvu

			112 cZĘŚĆ DRUGA 


1054 Michał Protasowicz (Protassewicz) 
N 13 IX 1783 (ML 551, s. 572-573; ML 586, k. 19) 
1055 Ignacy Sosnowski 
N 27 VI 1789 (ML 555, s. 491-492) 
1056 Ignacy Tolloczko 
N 20 VII 1789 (ML 555, s. 497-498) 
1057 Michał Dalkiewicz 
1795 (Bon. IV, s. 67). Potem tytułowany cześnikiem liwskim Guż 1798) 


WENDEN - strażnik 


1058 Andrzej Dyrdzia 
12 IX 1733 (Elekt., s. 48) 
1059 S terpiński 
ta. 21 V 1742 (N nast.) 
1060 Jan Wasilewski 
N21 V 1742 (ML 172, s. 588) po t Sterpińskiego 
1061 Piotr Zaleski 
ta. 21 VI 1770 (N nast.) 
1062 JózefWadowski 
N 21 VI 1770 (ML 188, s. 112) po t P. Zaleskiego 
1063 Ignacy Szemiettuła 
N 19 II 1791 (ML 555, s. 826-827) 
1064 Józef Juriewicz 
28 III 1795 (AVAKXXXV, s. 520) 


WENDEN - wojewoda 
1065 Jerzy (Georg) Farensbacb (Farensbeck), przedtem prezydent wend. (nr 
51) 
N 14 IV 1598 (MK 142, k. 18; Wolff, s. 70; PSB VI, s. 370) 
t 8-18 V 1602, c:::=J 18 IIl1604 [starego stylu?] (Bodeckers Chronik, s. 
14; Ljetopis Niensztedta, s. 109; wg PSB VI, s. 370, t 8 IIl1602) 
1066 Maciej Dembiński, przedtem wojewoda parno (nr 626) 
N 1602 (Wolff, s. 70; PSB V, s. 73),jest2 11603 (ASWK I, s. 248) 
t 8 XI 1606 (pSB V, s. 73) 
1067 Krzysztof Słuszka, przedtem podsędek miński 
Na. 1609 (Wolff, s. 70), jest 15 VII 1609 (ML 86, k. 793-794) 
t ok. 1619 (Szadkowska, Siuszkowie). ta. 30 XI 1620 (N nast.) 
Pietrzak, Po Cecorze, s. 172, wspomina w 1621 r. wojewodzica 
Mikołaja Sapiebę. Z pewnoścUl jest to błędny odczyt - cbodzi o 
Mikolaja Słuszkę, syna Krzysztofa.
		

/Licencje_047_08_115_0001.djvu

			WENDEN, stolnik - wojski 


113 


1068 Teodor Denhoff, przedtem wojewoda parno (nr 627) 
N 30 XI 1620 (ML 96, k. 302; Wolff, s. 70) po t K. Słuszld 
t 8 XI 1622 (PSB V, S. 117) 
106
 Joaehim Tarnowski, przedtem wojewoda parno \nr628). Starosta wendeil- 
ski (nr 2274) 
N ok. 27 X 1627 (AR V 8080) 
R 3 IV 1641 (Wolff, s. 70; wg BCzart. rps 390, s. 454, Tarnowski w 
styczniu 1641 ,,żonaty zakonnikiem w Częstochowie został") 
1070 Tomasz Sapieha ciwun korszewski, wojski krzeszowski 
N 15 IV 1641 (MK 185, k. 355-356; ML 118, k. 8; Wolff, S. 71; PSB) po 
RJ. Tarnowskiego 
A (już 19 11643) na wojewodę nowogródzkiego (PSB) 
Von der Recke - Fryderyk Jakub, wojewodzie wendeński(??) zginqł 
w początku 1655 pod Mobylowem (ML 131, S. 1149-1150) - zob. 
też nr 2075. 
1071 Mikołaj Korlf, przedtem kasztelan wend. (nr 742) 
N 19 II 1643 (ML 324, k. 202; BCzart. 390, s. 547) 
t 1659 (Wolff, S. 71; PSB XIV, s. 71) 
1072 Aleksander Morsztyn (wg Nies. I, s. 229 i 298 - błędnie: kasztelan 
rogoziński) 
Na. 17 III 1659 (Micbałowski, 80305; Życbl. IV, s. 44; Nies. IV, S. 229), 
był 20 I 1660 (Sig. 3, s. 229) 
t 21 I 1660, c:::J 5 II 1660 (BUANLw., F.Oss. 189, s. 1150; wg 
Kocbowskiego, Roczników klimakter IV, s. 268 - t 1674 jako wojewoda 
infl.; wg Nies. VI, S. 470 - A na wojewode smoleńskiego, co początkowo 
przyjął i Wolff, s. 71) 


WENDEN - wUJski 
1073 Jan von Bandemer (Bandomir) 
1625 (Bon. I, s. 96, może data pomylona zamiast 1652 i identyczny z nr 
1076) 
1074 Ludwik Lode von Loden 
ta. 23 XII 1639 (N nast.) 
1075 Daniel Poniatowski 
N 23 XII 1639 (ML 105, k. 81), N2 26 XII 1639 (ML 113, k. 472-472v) 
po t L. Lode 
ta. 3 IV 1649 (N nast.) 
1076 Jerzy Jan von Bandemer (Bandomir, Bandymir) - £ob. też nr 1073 
N 3 IV 1649 (ML 123, k. 111 v) po t D. Poniatowskiego 
23 VII 1652 (VL IV, col. 383)
		

/Licencje_047_08_116_0001.djvu

			114 CZĘŚĆ DRUGA 


1077 Jerzy Komar 
15 11651 (ML 585, k. 23) 
1664 (AMCh 141) 
1078 Jan Szymon Schlichting (Szlychtynk:) 
28 III 1661 (B Czart. rps 2108, k. 287) 
10 V 1677 (ML 366, nr 351) 
1079 Jerzy Władysław Uhlik., przedtem stolnik trocki 
7 XII 1667 (AR II 1532) 
7 X 1678 (Roś, maj. 597). t a. 16 VIII 1680 (ML 373, k. 146-146v) 
1080 Paweł Tomasz Hryćkiewicz 
21 V 1674 (Ur. V, s. 211) 
1081 Trojan Korsak. 
1674 (Nies. V, s. 244) 
1082 Aleksander Kazimierz Wołk 
14 VIII 1680 (ML 390, s. 1055) 
22 VI 1692 (ib., s. 1055-1057) 
lO83 Michał Komar (Kornor) 
5 V 1681 (ML 143. k. 158) 
13 IV 1696 (LMAB. F 17-141, s. 184). t a. 1712 (LVlA, SA 18286) 
Michał Kimbar WZffi. 20 VII 1686 (VUB. F 7-27/13904. k. 195v) to 
zapewne nasz Komar. 
1084 Aleksander Troska 
7 VIlI 1685 (AR 111710) 
1085 Wiktoryn Jan Bartoszewicz 
231V 1690 (A V AK XIII, s. 379) 
4 II 1701 (PANKr. rps 6122, nr 62) 
1086 Wojciech Kamiewski 
1692 (AZGlog. 17) 
1087 Goess (Gos) 
27 VII 1696 (LMAB, F 17-66, k. 5-6) 
1088 Władysław Luboś 
27 VII 1696 (LMAB, F 17-66, k. 11-12v) 
1089 Konstanty Syrwid 
20 VIlI 1697 (VUB, F 7-32/13909, k. 14-16v) 
1090 Jan Kłusowicz 
4 11700 (LMAB, F 17-177) 
1091 Władysław Woroniecki 
1701, t a. 1720 (Wolff, Kn., s. 583) 
1092 Wojciech Balicki 
5 II 1703 (LMAB, F 17-57, k. 55-58)
		

/Licencje_047_08_117_0001.djvu

			WENDEN, wojski 


ll5 


1093 Wojciech Kamiński 
18 VI 1704 (PANKr. rps 8322, nr 123) 
2 IX 1709 (ib., nr 131) 
1094 Rafał Bartoszewicz 
25 IV 1715 (Roś, maj. 608, s. 290) 
1095 Karol Ciechanowicz 
t a. 26 IV 1727 (N nasl.) 
1096 Władysław Krygier Wojewski (Kry jer Nijewski) 
N 26 IV 1727 (ML 165, s. 453-454) po t K. Ciechanowicza 
1097 Wojciech Terlecki 
ta. 19 XI 1735 (N nasl.) 
1098 Antoni Ostrowski 
N 19 XI 1735 (Sig. 25, k. 10) po t W. Terleckiego 
lOY
 Ryk (von Ryck) 
ta. 17 11767 (N nasl.) 
1100 Stefan Kom 
N 17 I 1767 (ML 188, s. 77) po t Rylca 
1101 Jan Brzeziński 
t a. 20 I 1770 (N nast.) 
1102 Michał Horodeński se	
			

/Licencje_047_08_118_0001.djvu

			CZĘŚĆ TRZECIA 
URZĘDNICY WOJEWÓDZTWA INFLANCKIEGO 
1677 - 1795 


DYNEBURG - starosta 
1108 Jan Andrzej Plater pułkownik 
N 3 V 1670 (ML 136, k. 209-21Ov) 
C 1695 (LVIA, SA 216, k. 28-28v) synowiJanowi po A na wojewode infl. 
(nr 1825) 
1109 Jan Andrzej Plater, przedtem podstoli infl. (nr 1555) 
N 1695 (PSB XXVI, s. 659) z C pjea 
5 V 1699 (ZbMN 1220, s. 287n). R a.4 I 1700 narzeez brata Jana Ludwika 
(zob. niżej) 
1110 Jan Ludwik Plater 
4 I 1700 (Roś, maj. 599, s. 290) 
C 17 XI 1735 (AR II 69/2, s. 13) synowi Konstantemu. Potem wojewoda 
infl. (nr 1832) 
111] Konstanty Ludwik Plater, przedtem wojski inO. (nr 1871) 
N 17 X11735 (AR 1169/2, s. 13) z C ojca, potw. 10 XII 1736 (ML 183, s. 
1I-l2; Sig. 27, s. 44), potw. 10 XII 1746 (ML 175, s. 340-343) 
K 27 XI 1761 (ML 183, s. 563-564) na C synowi Józefowi 
1I12 JózefWineenty Plater 
N 27 XI 1761 (Sig. 29, s. 283) z C ojea 
K 25 V 1770 (ML 189, k. 294-295). potwórzony 27 V 1770 (ML 187, s. 
258-260) na C bratu Kazimierzowi 
1113 Kazimierz Konstanty Plater kasztelanie trocki 
N 25 V 1770 (Sig. 33, s. 36. ML 189, k. 294-295), ponowiona 27 V 1770 
(ML 187, s. 258-260) 
t 4 VIII 1807 (PS B XXVL s.671)
		

/Licencje_047_08_119_0001.djvu

			DYNEBURG, starosta- INFLANTY, cborąty 


117 


INFLAN1Y - budowniczy 
Urząd nie wiadomo kiedy utworzony, w każdym razie przy okazji N dla Jana 
Kornia 27 IX 1746 zaznaczono, że urząd ten ,,immemoriabili tempore wakujący, 
takiż pewności niemasz,jeżeli przez najjaśniejszych antecessorów naszych był 
komukolwiek konferowany od czasu postanowienia ostatniej ordynacji inflanc- 
kiej" . 


1114 Andrzej Freitag 
N 16 V11685 (MI.. 143, k. 23; Sig. 14, s. 12) 
1115 Jan Kom 
N 27 IX 1746 (Sig. 25, k. 206v) 
6 II 1748 (Weyssenboff, s. 157). t a. 18 III 1757 (N nast.) 
1116 Jan ScbrOder (Szreder, Szretter) strukczaszyc infl. 
N 16 III 1757 (MI.... 179, s. 782-783), Nz 22 III 1757 (Sig. 27, s. 383) po t 
J. Kornia 
t a. 28 V11760 (N nast.) 
1117 BenedyktKom 
N 29 I 1759 (Sig. 29, s. 133) po t J. Komm, N2 20 VII 1759 (BUANLw., 
F.Sapiehów, T. 554flII d) po t J. Karpia (? - raczej Kornia) - czy objął 
urząd? 
1118 Ludwik Kom 
N28 VI 1760 (MI.... 181,s. 755; BUANLw.,F.Sapiehów, T.554/IIId),N2 
5 VII 1760 (Sig. 27, s. 499) po t J. Szredera 
1786 (Kal. 1787) 
1119 Franciszek von Walden (Waldyn) 
21 V 1764 (LVIA, F 1505, a. I, nr 165) 
ta.7 III 1789 (N nast.) 
1120 Jan Krasnodebski 
1775 (Herbarz infl., s. 32) 
1121 Sylwester von Walden (Waldyn) 
N 7 III 1789 (Sig. 38, k. 65v; MI.... 555, s. 420) po t Waldena 
1792 (Wielądek I, s. 175) 


INFLANTY - chorąży 


1122 Fabian Plater 
2 VIII 1676 (Konarski, Platerowie, s. 44) 
A 9 111702 na podkomorzego infl. (nr 1510) 
1123 Felkierzamb (Voelkersamb) 
ta. 12 III 1702 (por. niżej)
		

/Licencje_047_08_120_0001.djvu

			118 


CZĘSĆ TRZECIA 


Walter Stanisław Zyberg (Sieberg zu Wischling) sedzia ziem. inf1. otrzy- 
mał N 12 III 1702 po t Felkierzamba (ML 150, k. 262-264) - nie objął 
jednak urzędu, w nastepnych latach nadal notowany jako sedzia ziem. 
(por. nr 1608). 
Fabian Kazimierz von der Borch pułkownik, wojski infl. (nr 1855), 
wspomniany jako chorąży 17 III 1703 (VUB, F 7-32/13909, k. 361v), 
otrzymał N 5 V 1703 (Sig. 16, s. 53) po A F. Platera, raczej nie zrealizo- 
waną. Potem generał artylerii lit. 
Franciszek Ksawery Zyberg (Sieberg zu Wischling) krajczy inf1. (nr 
1266), otrzymał N 20 III 1710 (Sig. 17, s. 80) po t F. Platera - nie 
zrealizowana, gdyż nadal używał tytułu krajczego. 
1124* Jan Głogowski 
1706 (Bon. VI, s. 104) 
1710 (ib.) 
1125 Jan Sołtan, przedtem chorązy starodubowski 
N 25 XI 1711 (Ks. Sigillat, nr 768; Sig. 17, s. 241) po t F. Platera 
9 V 1719 (JfG 1904, s. 57). t a. 1726 (FHLSJ III/l, s. 306) 
1126* Ernest Wozon 
N 18 XII 1724 (Sig. 21, s. 10) 
1127* Kazimierz Głogowski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 56 - Bełz) 
A 1736 na podstolego latyczowskiego (Bon. VI, s. 104) 
1128* Krzysztof Mirbach, przedtem łowczy inf1. (nr 1299) 
1735 (Ur. XI, s. 115) 
1129* Franciszek Antoni Cieleski pisarz gr. chehniński 
26 VIII 1748 (AMTor. II, V1I/52, k. 216) 
8 X 1760 (AMKowalewa lO, k. 31) 
1130* Michał Kalkstein-Osłowski 
t 1749 (TNT rps 168, s. 96) 
1131 * Jan 01szyrtski 
II połowaXVllI w. (Nies.IV, s. 147) 
1132* Olbracht Pląskowski 
po 1764 (Ur. XIV, s. 71) 
1133 Jan Tadeusz Zyberg (Sieberg zu Wischling) starosta bolnicki 
N 5 III 1765 (Sig. 30, k. 38; Kam. 111/325) 
A 17 III 1766 na podkomorzego inf1. (nr 1527) 
1134 Jan Szadtuski, przedtem stohlik inf1. (nr 1753), regent kancelarii mrucjszej lil 
N 17 III 1766 (Sig. 31, k. 63; Kam. 111/325, s. 25) po AJ. Zyberka 
t a. 8 III 1771 (Sig. 33, s. 42) 
1135* Ludwik Wereszczyński 
1770 (BJag. rps4557; Ur. VIII, s. 151)
		

/Licencje_047_08_121_0001.djvu

			INFLAN1Y. chorąty - cz.egruk: 


119 


1136 Felicjan Ryk (von Ryck) podkomorzy nadworny kor. 
E 6 II 1771 (Mi. 184. s. 727-728). N 9 IV 1771 (Sig. 33. s. 42) 
ta. 12 IV 1775 (N nast) 
1137* JózefŁaszewski 
27 IX 1772 (Bar II. s. 752) 
1138 Jan Kazimierz Zyberg (Sieberg zu Wischling) wojewodzie infl.. starosta 
rakanciski 
N 10 IV 1775 po t F. Ryka (ML 540. k. 106; Sig. 33, s. 75) 
Rok. 24 XI 1780 (N nast.), ale tytułował sie jeszcze 18 II 1786 (AZabieł- 
łów 341, s. 53) 
1139 Jerzy Plater wojszezye infl. 
N 24 XI 1780 (Mi. 543. s. 695-696; ML 586. k. 91; Sig. 35, k. 25v) po R 
K. Zyberka 
t 1825 (Konarski, Platerowie, s. 162) 
Stanisław Sołtan WZffi. jako cborąży infl. 18 VIII 1788 (Weyssen- 
boff. s.162) był raczej cborążym lit 
1140* Kazimierz Wysocki 
12 VII 1792 (Sbornik, s. 103) 


INFLANTY - cze
nik 


1141 Henryk Stanisław von Ludingbausen Wolff 
2 V 1679 (AMNowego 82. s. 41) 
10 XII 1680 (AMTor. II. VII/35. s. 86) 
1142* Hieronim Jamont 
11 VII 1679 (AR XVIII. plik 1, nr 10, s. 97) 
6 III 1683 (ML 375, k. 483) 
1143 Zarenden (Żarden ) 
27 IX 1683 (LVlA, SA 3417. k. 2060-2061v) 
1144* rreodor] Franek podpułkownik 
ta. 6 I 1687 (N nast) 
1145* Franciszek Mierzejewski 
N 6 I 1687 (ML 143, k. 35), N2 20 I 1687 (Sig. 14, s. 68) po t Franka 
1698 (Ur. XI, s. 27) 
1146* Jan Ewald Bystram (Bistram) 
1688 (APrzezdz. A-6, s. 147) 
1725 (GH Kurland, s. 519) 
1147* Kazimierz Jamont 
23 IV 1691 (VUB, F 7, Tr.G. 1689-93, k. 944) 
5 VII 1692 (ML 390, s. 1089)
		

/Licencje_047_08_122_0001.djvu

			120 


CZĘŚĆ 1RZECIA 


1148* Dominik Hieromm (?) z Mimgayła Skirmont 
9 II 1694 (BGW, rps 408, s. 94) 
1149 Władysław? Szadurski 
N ok. 1694 (ML 145, k. 267) 
1150* Samuel Wysogird 
4 III 1695 (Liet. inventor. XVII a., s. 393) 
12 11713 (ML 159, k. 22v) 
1151 * Stefan Żołok 
7 VI 1695 (ML 581, k. 737) 
1I5Ia* Jan Antoni Raczko 
10 VI 1695 (AGAD, Zbiór rekopisów z BN, nr 3) 
1152* Florian Grudowski 
1696 (Ur. V, s. 17) 
1721 (ib.) 
1153* Franciszek Lewald Powalski 
19 V 1699 (BCzan. rps 979, k. 421-424) 
9 VI 1704 (ib., VW40, k. 90v) 
1154 Jan Wilhelm Plater 
N 30 VI 1698 (ML 149, k. 507-508; BGW, rps 136, k. 87) 
A 18 IV 1712 na wojskiego infl. (nr 1861) 
1155* Jan Neustadten (Nejsztad) 
21 XII 1698 (Ławno) 
1156* Kazimierz Ciechanowicz 
1700 (Nies. III, s. 106) 
1157* Jakub Hrehorowicz 
1701 (Bon. VI, s. 374) 
1158* Reinhold Sass (Zass) 
24 VII 1703 (APP 133, s. 667 - Upita) 
1159 Stefan Kublicki 
N 1705 (ML 154, k. 160: wśród wpisów z grudnia 1705; wg Żychl. XIX, 
s. 48 - był już 1699; Nies. V, s. 427 - już 17(0) 
3 II 1710 (LMAB, F 17-177, k. 493) 
1160* Jan (lub Wilhelm) Henryk Romer (Roemer) 
23 IV 1709 (JfG 1903, s. 7: jako Henryk Wilhelm) 
8 V 1710 (JfG 1902, s. 181) 
1161 * Henryk Leonard Felkierzamb (von Voelkersamb) 
t miedzy 1710 a 11 V 1712 (GH Kurland, s. 244) 
1162* Franciszek Ignacy Kiliński starosta pełczyński 
1717 (Bon. X, s. 75) 
1734 (Ur. VI, s. 341)
		

/Licencje_047_08_123_0001.djvu

			INFLAN1Y. cześmk 


121 


1163 Marcin Ryk (von Ryck) 
1718 (Ur. XV. s. 343) 
1164* Michał Kazimierz Zaleski 
20 VI 1719 (ML 581. k. 857v) 
1165* StL.tof Fryderyk Brunnow 
13 II 1736 (JfG 1904, s. 59). t a. 20 IV 1736 (ib., s. 61) 
H75* Jan Miszkowski 
3 IV 1737 (NAB Mińsk, F 1729, op. 1, nr 40, k. 288 - Mścisław) 
H76* Wojciech Grudowski 
23 VI 1738 (AMKowalewa H, k. 20v-21). Potem podczaszy inł1. (nr 
1450) 
1177 Franciszek Jodko 
25 VIII 1738 (A V AK VIII, s. 385). Potem cześnik lidzki 
1178* Dymitr Lebedowicz regent gr. bełski 
1739 (Ur. VIII. s. 311) 
1179* Antoni Erdmann 
5 X 1739 (UM XIV, s. 240) 
15 X 1759 (UM XVI, s. 327) 
1180* Wincenty Pieskiewicz (Pieszkiewicz, Pietrzkiewicz) 
1742 (Tyz. B-36/128, s. 75)
		

/Licencje_047_08_124_0001.djvu

			122 


CZĘŚĆ 1RZECIA 


1181 Ignacy Karnicki 
ta. 14 IX 1744 (N nast.) 
1182 Józef Antoni Weyssenboff starosta adzeiski (nr 18
N) 
N 14 IX 1744 (Sig. 26, k. 168v; ML 172, k. 899-900) po t I. Karnickiego 
A 9 IV 1766 na podczaszego infl. (nr 1496) 
1183 Kazimierz Piotr Kublicki 
Wspomniany jako cześnik 7 IX 1743 (A V AK XX, s. 539), otrzymał N 18 
X 1744 po t I. Karnickiego (MK 415, nr 2043; Sig. 25, k. 172v; ML 173, 
s. 225-226). Przegrał sprawe o urząd z Weyssenboffem i musiał ust!pić 
w 1746 r. Potem podczaszy infl. (nr 1479) 
1184* Wegliński 
S XI 1746 (B Czart. rps 776) 
1185* Jan Ernest Felkierzamb (von Voelkersamb) 
t a. XI 1746 (N nast.). t 1746/47 (GH Kurland, s. 244) 
1186* (Jan) Józef Brunnow (Brun) 
S XI 1746 (BCzart. rps 776 - bez imienia) po t Felkierzamba 
ta. 1750 (Bon. VIII 17: Jan). t a 7 IX 1759 (UM XXVII, s. 391: Józef) 
1187* Modłowski 
ta. 21 I 1749 (N nast.) 
1188* Niemczanowski 
S 21 I 1749 (B Czart. rps 776) po t Modłowskiego 
Józef Czechowicz - 12 IX 1752 błędnie jako "pincema Livoniae" 
(AGZ XXV, s. 501); był cześnikiem liwskim. 
1189* Remigian Zaleski 
ta. 28 11754 (AGZXXllI, s. 307) 
1190* Jan Kopystyński 
1758 (Bon. XI, s. 128) 
1191* Lewicki 
7 IX 1759 wzm. w tesIamencie żony Sabiny z Brurrnowów (UM XXVII, 
s. 396) 
1192* Józef Sobieszczański 
1760 (Bon. XV, s. 196) 
1193* Jan Kwaskowski 
N 1761 (Bon. XllI, s. 291) 
1782 (ib.) 
1194* Jan Zawada 
1761 (Bon. XIV, s. 352) 
t a. 1767 (ib.) 
1195* (Leon) Franciszek Bóbr 
1761 (Bon. U.lUp., s. 20l) 
22 VIII 1785 (MK 404, k. 90)
		

/Licencje_047_08_125_0001.djvu

			INFLAN1Y, cze
nik - drożny 


123 


Jan Karnicki, wspomniany jako cześn1k 21 V 1764 (Weyssenhoff, s. 
159) był zapewne cześnikowiczem. Potem borodniczy int1. (nr 1226). 
1196* Antoni Kościński 
27 II 1764 (AGZ XXV, s. 582 - Halicz) 
1197* Franciszek Godlewski 
1765 (Bon. VI, s. 154) 
1198 Ignacy Sokołowski, przedtem strażnik infI. (nr 1798) 
N 9 IV 1766 (Sig. 31, k. 67; Kam. 111/325, s. 27) po AJ. Weyssenhoffa 
A 21 VI 1770 na podczaszego inil (nr 1498) 
Aleksander Teof1l von der Mobl oboźny infl. (nr 1388) - N 9 IV 1767 
po A I. Sokołowskiego na podczastwo (MK 21, s. 144) - N nie 
zrealizowana. 
1199* Antoni Szczepkowski 
1679 WZffi. córka (Bon. XI, s. 229) 
1200 Andrzej Karnicki, przedtem łowczy infl. (nr 1319) 
N 21 VI 1770 (ML 188 s. 112; Sig. 33, s. 37) po A I. Sokołowskiego 
1793 (Borkowski, s. 277). W 1778 (Nies. V, s. 37) i 1783 (Kal. 1784) 
blednie nazwany Adamem 
1201 * Józef Koporski 
1774 (Ur. VII, s. 197) 
1202* Andrzej Grudowski 
1779 (Bon. VII, s. 231; Ur. V, s. 17) 
1203* Jan Wnuczek Łobaczewski 
1785 WZffi. synowie (Bon. XV, s. 338) 
1789 WZffi. przy synu Adamie (RH IX, s. 322) 
1204* Ignacy Baliński rounistrz wileński 
1788 (Bon., Uzup., s. 65) 
1794 (PSB I, s. 240) 
1205* Andrzej Gostomski 
29 V 1767 (Pawrnski V, s. 240) 
1782-89 WZffi. córka. Potem cześnik radziejowski (Ur. XI, s. 346; nie 
notowany w U V1/2) 
Wolmar von der Mobl wzm. w końcu XVIl w. (Nies., Dod., s. 306-308; 
Ur. XI, s. 212) jest zapewne identyczny z cześnikiem dorp. (nr 69). 
1206* Antoni Rykowski 
I połowa XVlII w. (Ur. XV, s. 349) 


INH.ANTY - drożny 


1207 Józ.efWyrzykowski 
1770 (Kal. 1771) 
1792 (Kal. 1793)
		

/Licencje_047_08_126_0001.djvu

			124 


CZĘŚĆ TRZECIA 


INFLANTY - borodniczy 
Nazywany takze borodniczym dyneburskim. 
1208 Andrzej Śmigielski 
1677 (LVlA, SA 3417, k. 2077-2080v) 
1209 DanielOdorski 
12 X 1677 (LVIA, SA 2661, k. 979) 
3 I 1686 (A V AK XV, s. 478) 
1210 Weyssenboff 
27 IX 1683 (LVlA, SA 3417, k. 2060-2061v) 
1211 Andrzej (lub Henryk) Wilhelm Plater 
III 1683 (ML 375, k. 78) 
XI 1712 (LVIA, SA 18286) 
1212* Jan Nestor Szmi1l, sekretarz JKM 
23 IV 1685 (LVIA, F 1135, ap. 2, nr 59-60, k. 21-23) 
1697 (ib., k. l). t a. 4 III 1713 (N nasl.) 
1213* Jan Wewel 
1691. t a. 22 VII 1692 (VUB, F 7-30/13907, k. 402v) 
1214 Jan Andrzej (Dominik) von der Borcb 
10 III 1691 (LVIA, SA 3417, k. 2052 - bez imienia) 
1714 (Bon. II, s. 24). t a. 13 III 1720 (N nast.) 
1215* Kazimierz Agryppa 
5 XII 1705 (VUB, F 7, Żm.G. 1700-1705, k. 275-276) 
1216* Teodor Antoni Winkler 
N 4 III 1713 (ML 157, k. 39-39v) po t J. Szmyły (!) 
9 X 1716 (UM XXIII, s. 219) 
1217* Franciszek Pacewicz 
10 II 1719 (AVAKXXIV, s.470) 
25 IX 1720 (LVIA, F 1135, ap. 2, nr 59-60, k. 327) 
1218 Szymon Ryk 
N 13 III 1720 (Sig. 19, s. 267; AR II 69/11, s. 88) po t J. Borcba 
26 IV 1726(ML 165,s.180-181). ta.15IV 1730 (Nnasl.) 
1219 Dionizy Dominik von der Mobl 
N 15 IV 1730 (Sig. 22, k. 31v) po t S. Rylca 
20 VIII 1748 (APP 133, s. 905) 
N Kazimierza [Piotra] Kublickiego z 20 X 1730 (Sig. 20, s. 290; AR 
II 69111, s. 153) po t S. Rylca - raczej nie zrealizowana. Polem był 
cześnikiem inn. (nr 1183). 
1220* Jan Teofil Sass (Zass) 
20 VIII 1731 (BUAN Lw., F. Sapiehów, T. 49/Ie, nr 1)
		

/Licencje_047_08_127_0001.djvu

			INFLANTY. horodniczy - kasztelan 


125 


1221 * Andrzej Wyszynowski 
N IV 1732 (AGAD. Inwentarz AR I. nr 1566). Potem cześnik infl. (nr 
1170) 
1222* Adam Doliński 
17 X 1732 (AR II ks. 69/11 s. 184). Potem podczaszy infl. (nr 1483) 
1223* Wnorowski 
1733 (Elekt.. s. 254 - W ołyrt) 
1224 Antoni Szadurski 
20 VIII 1748 (APP 133. s. 905) 
30 IX 1748 (MI.. 176. s. 152) 
1225 Benedykt Sokołowski 
N 13 XI 1754 (MI.. 181,s. 92-93; Sig. 28.s.414; BJag. rps5981.k. 87v-88; 
BUAN Lw.. F.Sapiebów. T. 554/111 d) po t D. MoWa 
A 5 III 1765 na sedziego ziem. infl. (nr 1611) 
1226 Jan Karnicki sekretarz pieczęci kor. 
N 5 III 1765 (Kam. IW325) po A B. Sokołowskiego 
A 28 II 1778 na podstolego infl. (nr 1588) 
1227* Hieronim Wysocki 
7 II 1775 (A.Prozorów 138, s. 832-M2) 
1228 Dionizy von der Mobl, przedtem regent ziem. infl. 
N 28 II 1778 (Sig. 33, s. 103) po AJ. Karnickiego 
1792 (Kal. 1793; Wielądek I, s. 175) 


INFLANTY - instygator 
1229 Michał von Walden łowczy infl. (nr 1308) 
6 II 1748 (Weyssenboff, s. 158) 
26 VIII 1756 (APP 133, s. 455) 
1230 Dionizy ScbrMers (Szreders) 
21 V 1764 (L VIA, F 1505.ap.1, nr 165). Potemstrukczaszyintl. (nr 1819) 
1231 Antoni ScbrMers (Szreders) 
1766 (Wilczyński. s. 14-15) 


INFLANTY - kasztelan 


1232 Ono Fryderyk Felkierzamb (von Voelkersamb) starosta czorsztyńskl 
N 1677 (pSB VI. s. 412). 1 IX 1678 (Dom. Tor. 37. k. 202) 
A 1685. a. 28 IV. nawojewode czemibowskiego (pS B VI,s.412;Nnast) 
1233 Jan Kos. przedtem miecznik ziem pruskicb 
N 28 IV 1685 (MI.. 143 k. 18) po A o. Felkierzamba 
A 18 VI 1688 na wojewode cbebnińskiego (Sig. 14. k. 15; Wolff. s. 105)
		

/Licencje_047_08_128_0001.djvu

			126 cZĘŚć TRZECIA 


1234 Władysław franciszek Berg (Berk, Bork) von Carmel ciwun berżański, 
pułkownik JKM 
N 25 VI 1688 (Błesz., s. 16; Wolff, s. 106) 
ta. 21 VI 1710 (N nast.) 
1235 Piotr Jerzy Przebendowski pułkownik JKM 
N 21 VI 1710 (ML 155 k. 280) po t W. Berka 
A 20 11 1713 na wojewode inf1. (nr 1830) 
1236 Łukasz z Jałowa Baranowicz strażnik polny lit. 
N 3 111717 (ML 155 k. 952) po t Berka (!) 
Rok. 19 XI 1718 (N nast.) 
1237 Jan Schrotler (Szretter) 
N 19 XI 1718 (MI.. 155 k. 1090; Sig. 19, s. 159) po R Ł. Baranowicza 
t 6 IX 1726 (PSB) 
Jan Zygmunt Benedykt von Wablen (Wabi) cborąży grodzieński 
otrzymał N 23 IX 1726 (ML 162 k. 109) po t J. Szrettera. Według 
Wolffa, s. 106, urzedu nie przyjął. t X 1733 jako chorąży grodzieński 
(Ro
, koresp., p. LlI, nr 18, list z l XI 1733). 
1238 Aleksander Przezdziecki, przedtem cborąży mozyrski 
N 24 XI 1726 (Sig. 20 k. 209; Kossakowski 11, s. 252) po tJ. Szretlera 
11 IX 1733, t a. 24 X 1734 (PSB XXIX, s.45) 
1239 Mikołąj z Wybranowa Swinarski pułkownik JKM 
N 28 XII 1734 (ML 168 k. 114; Sig. 24, s. 26) po t A. Przezdzieckiego 
t 16 V 1737 (Wolff, s. 106) 
1240 Jan Michał Strutyński starosta sejwejski 
N 12 VII 1737 (MI.. 170 k. 79; Sig. 25, k. 54v: 13 VlI) po t M. 
Swinarskiego 
Rok. 1 VIII 1744 (N nast.) 
1241 Jan August Hylzen (von Huelsen) regent kancelarii lit., starosta bracła- 
wski 
N l VIII 1744 (ML 172 s. 753-755; Sig. 26, k. 160v) po R J. Strutyńskiego 
A 1754 na wojewodę mińskiego (Wolff, s. 107) 
1242 Jan Niemirowicz Szczyt starosta markowski 
N 12 VlI 1754 (Sig. 27 k. 300; Blesz., s. 17) 
Rok. 14 XI17flJ (N nast.) 
1243 Józef Jerzy Hylzen starosta bracławski 
N 14 XI 17flJ (ML 183 s. 358-359; Sig. 29,s. 237) po R J. Szczyla 
A 14111767 na wojewode mińskiego (Wolff, s. 107) 
1244 Jozafat Zyberk (Sieberg von Wiscbling) starosta oniksztyński 
N 17 111767 (ML 184 k. 502; Sig. 31, k. 107) po AJ. Hylzena 
A 20 VI 1769 na wojewode inf1. (nr 1836) 
1245 Jan Ignacy Lewicki, przedtem łowczy lwowski
		

/Licencje_047_08_129_0001.djvu

			____r 


INFLANTY, kasztelan - koniuszy 


127 


N l VI11769 (ML 184 k. 646; Sig. 32, k. 66) po AJ. Zyberka 
Rok. 3 X 1778 (N nast.) 
1246 Jan Mier starosta hermanowski 
N 3 X 1778 (ML 543 s. 366; Sig. 34, k. 88) po R I. Lewickiego 
t 6 VIII 1790 (Wolff, s. 107; Borkowski, s.407-408) 
1247 Antoni Kossakowski były chorąży kowieński 
N 20 X 1790 (ML 546 s. 676-678) po tJ. Miera 
t 25 IX 1798 (Kossakowski I, s. 167; Wolff, s. 107) 


INFLANTY - koniuszy 
1248 Fromhold von Ludinghausen W olff 
4 V 1679 (AMNowego 79, s. 111) 
10 XI11680 (AMTor., II, VW35, s. 86). Potem łowczy infl. (nr 1281)? 
1249 Fryderyk Jan Zyberg (Sieberg zu Wischling) 
27 IX 1683 (LVlA, SA 3417, k. 2060-2061v) 
Rok. 28 111693 (N nast.), został jezuitą VII 1694 
1250* Jerzy Konstanty Knof 
1689 (ML 369, s. 335) 
7 VI 1695 (ML 581, k. 736v) 
1251 * Grądzki, przedtem skarbnik inf1. (nr 1629) 
N 28 111693 (Sig. 15, s. 63) po R F. Zyberga 
1252* Kazimierz Giedgowd Trocki 
23 VI11694 (Birzu dvaro, s. 61) 
1705 (Bon. VI, s. 38) 
1253* Wacław Bortkiewicz 
7 VI 1695 (ML 581, k. 737) 
1254 Mikołaj Kazimierz Śmigielski 
9 VI 1695 (Dubr. 133, k. 9-lOv) 
5 X 1702 (L VIA, SA 218 k. 65) 
1255* Kazimierz Wegierski 
9 VI11695 (Dubr. 127, k. 145v) 
1256 Ferdynand Fabian (lub Wilhelm) Plater 
28 VI11696 (Zb.MN 1220, s. 256-265) 
A 8 VIII 1713 na podkomorzego infl. (nr 1513) 
1257* Paweł Antoni Gratta 
1699 (Ur. IV, s. 364) 
ta. 18 IV 1712 (N nast.) 
1258* Jan Władysław Pobłocki 
N 18 IV 1712 (Sig. 17, s. 262), Nz 23 IV 1712 (MI.. 157, k. 6) po t P. Gratty 
1714 (Bon. XIV, s. 21)
		

/Licencje_047_08_130_0001.djvu

			r- 


128 


CZĘŚĆ TRZECIA 


1259* Felicjan Węgierski 
10 1lI1742 (Instrukcijos feodalniu, s. 147) 
1260 Dominik Pereswit Sołtan chorążyc infl. 
N 1 XII 1746 (ML 175 s. 326-328; Sig. 27, s. 38) po A F. Platera 
2 X 1750 (ML 176, s. 766). t a. 7 VII 1754 (N nast) 
1261 Jan Weyssenboff 
N7 VII 1754 (Sig. 27, s. 299) po t D. Sołtana 
A 51111765 na sedziego ziem. infl. (nr 1612) 
Kazimierz [Piou-] Kublicki WZffi. jako koniuszy infl. 1756 (Weyssen- 
boff, s. 157), był w tym czasie podczaszym infl. (nr 1479). 
1262 Józef Jan Brzeziński 
N 5 III 1765 po AJ. Weyssenboffa (Sig. 30, k. 38v; Kam. 111/325, s. 12) 
A 23 XII 1786 na sedziego ziem. infl. (nr 1619) 
1263 Aleksander Bielikowicz 
N 23 XII 1786 (Sig. 35, k. 262) po AJ. Brzezińskiego 
1794 (Ur. I. s. 183) 
1264 Michał Benisławski 
18 VIII 1788 (Weyssenboff. s. 162) 


INFLANTY - krajczy 
1265 Gotard Ksawery Zyberg (Sieberg zu Wischling) 
27 IX 1683 (L VIA, SA 3417. k. 2060-2061v - bez imienia) 
N 12 III 1702 na sędziego ziem. infl. ale nie objął tego urzędu (nr 1608) 
t 1704 jako koniuszy (FHLSJ III/l. s. 228) 
1266 Franciszek Ksawery Zyberk (Sieberg zu Wischling) syn poprzedniego 
N 24 XI 1705 (ML 154. k. 179-180) po t ojca 
7 11710 (Diariusz WRWarsz.. s. 310). t a. 10 XII 1710 (Ks. Slgillat. nr 
499) 
1267 Franciszek Kublicki pisarz gr. infl. (nr 1404) 
N 18 IV 1712 (Ks. Sigillat. nr 663; Sig. 17. s. 258) po t F. Zyberka 
1739 (FHLSJ III/l, s. 320) 
t a. 12 VI 1748 (N nast.) 
1268 Jozafat Zyberg (Sieberg zu Wiscbling) 
1717 (Estr. XII. s. 382) 
1754 (Fłll..SJ, lWI, s. 167) 
1269* Felicjan Józef Toplicki 
N 1722 WZffi. jego syn Kazimierz (BJag. rpll 4557) 
ta. 10 XII 1735 (N nast.) 
1270* Dominik Felicjan Toplicki 
N 10 XII 1735 (AR II 69/2. s. 87) po t F. Toplickiego 


....
		

/Licencje_047_08_131_0001.djvu

			- 


l 


INFLANTY, koniuszy - łowczy 


129 


20X 1746 (A.Zabiellów 341, s. 130); nuał zostać 31 VIII 1741 chorązym 
wilkomierskim (Nies., Dod., s. 445) 
1271 * Jan Józef Filipowicz 
12 IX 1733 (Elekt., s. 52, Mińsk) 
12 V 1735 (A V AK xm, s. 167) 
1272* Paweł Heyking 
15 V 1743 (JfG 1904, s. 14) 
1273 Gotard Ignacy von der Mohl 
S 12 VI 1748 (BCzart. rps 776), N 15 VI 1748 (ML 176s. 69-70; Sig. 27, 
s. 68) po t F. Kublickiego 
A 5 1II 1765 na pisarza ziem. inf!. (nr 1409) 
1274 Dominik. Ryk (von Ryck) 
N 5 1II 1765 (Sig. 30, k. 38v; Kam. llI/325, s. 12) po A G. Mohla 
A 9 IV 1766 na strażnika inf!. (nr 1802) 
1275 Michał von Walden rotmistrz infl. 
N 9 IV 1766 (Sig. 31, k. 67v; Kam. llII325 , s. 27) po A D. Ryka 
t a. 21 IX 1787 (N nast.) 
1276 Antoni Houwald 
N 21 V 1787 (MI.... 555, k. 64; Sig. 38. k. 6) po t M. Waldena 
1797 (Bon. VII, s. 367) 
1277 Antoni Morrison (Moryson) 
1791 (Ur. XI, s. 281) 


INFLANfY - łowczy 


1278 Andrzej Konarski 
ta. 12 I 1682 (N nast.) 
1279* [Fryderyk] Sesswegen pułkowmk JKM 
N 1211682 (ML 143, k. 200v) po t A. Konarskiego 
ta. 7 II 1689 (N nasl) 
1280 Józef Sokołowski 
27 IX 1683 (LVlA, SA 3417, k. 2060-2061v) 
1696 (LVIA, SA 4633) 
1281 Fromhold von Ludinghausen Wolff, przedtem koniuszy infl. (nr 1248) 
t a. 9 X 1684 (AMNowego 79, s. 445) 
1282* Eneasz von Krauzer (de Croeser, Kruzer) oberszter lejtnant i gen. audytor 
wojsk kor. 
N 1687 (Wagner, s. 178) 
21 XII 1691 (AGZ X, s. 365) 
1283* Andrzej de Boyen 
N 7 II 1689 (MI.... 143, k. 456v; Sig. 15, s. 1) po t Sesswegena 


\I
		

/Licencje_047_08_132_0001.djvu

			.. 


130 


CZĘŚĆ TRZECIA 


1284* Jerzy Glasenap pułkownik JKM 
N 22 II 1689 (Sig. 15, s. 5) 
A 1701 na podkomorzego inf1. (nr 1509) 
1285* Kazimierz Daneyko 
1690 (Ur. III, s. 61). Potem podstoli pam. (nr 481) 
12g6* Aleksander Konarski 
25 VI 1694 (AMCh 1025) 
ta. 9 V 1698 (BGW rps 136, k. 72). t 1700 (Bon. XI, s. 48) 
1287* Kasper Jan Tyzenbauz (von Tiesenbausen) starościc szmeltyński 
N 2 VIII 1695 (BGW rps 138) 
14 VI 1703 testament, aktykowany 23 VI (ryz. E-500a) 
1288* Jan Bohdan Kandelgisser 
l III 1697 (A V AK IV, s. 240) 
1699 (ML 153, s. 8); 1700 błędnie jako wend. (zob. nr 733) 
1289* Gedeon Follent 
27 VIII 1697 (ML 161, k. 25v-26v) 
1290 Franciszek Jan Szadurski 
3 II 1698 (BCzart. rps 192, nr 11) 
A 17 VI 1713 na podstolego inf1.(nr 1567) 
1291 Fabian Ksawery Plater wojewodzie inf1. 
1699 (Borkowski, s. 459; wg Konarski, Platerowie, s. 117 - nie piastował 
urzędu) 
A 1717 na podkomorzego upiekiego (wg Pulvisa, co Konarski, Platero- 
wie, kwestionuje) 
1292* Michał Dąbrowski 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122 nr 53: Dyneburg) 
1293 Jerzy Blomberg 
23 IV 1706 (JfG 1903, s. 6) 
4 VIII 1715 (ML 159, k. 286v) 
1294* Władysław Daneyko 
1712 (Ur. III, s. 61) 
1740 testament (Bon. IV, s. 74) 
1295* Aleksander Nieczaj komornik kijowski 
1714 (Ur. XII, s. 76) 
1296* Wypyski 
1716 wzm. córka (Bon. VI, s. 2) 
Ludwik. Krauzer wzm. 3 VIII 1716 (Arclllv JZR, cz. n, cz. 3, s. 470) 
to zapewne łowczyc (syn Eneasza!), bo 1726 tylko kapium JKM (VL 
VI, col. 453). 
1297* Henryk Plater 
ta. 1722 (N nasl.) - skądinąd nieznany, może tożsamy z nr 393)
		

/Licencje_047_08_133_0001.djvu

			INFLANTY, łowczy 


131 


1298* Franciszek Izdebski 
N 1722 (ML 161. k. 22-22v) po t H. Platera 
1299* Krzysztof Mirbach pułkownik 
1728 (Ur. XI, s. 115). Potem chorąży inf!. (nr 1128) 
1300 Jan Sokołowski 
7 IX 1729 (Sig. 20, k. 279) 
ta. 16 VII 1731 (Tyz. B-311121, k. 138) 
1301 Jerzy Kublicki 
1730 (AR XI 107, s. 45) 
7 II 1741 (UM XXIX, s.49) 
1302 Antoni Siellicki (Sielicki) 
N 15 IV 1730 (Sig. 22, k. 31v) 
t a. 3 III 17311ub raczej 3- 18 VIII 1732 (N nast.) 
Adam Ryk (von Ryck) otrzymał N 3 III 1731 (Sig. 22, k. 72v) po t 
Sielickiego. N raczej ,,ad mała narrata" i nie utrzymał się. Został 
łowczym w 1744 r. (nr 1309). 
1303 Mikołaj Żebrowski 
N 18 VIlI 1732 (Sig. 22, k. 127v) po t A. Sielickiego 
t a. 27 IX 1746 (N nast.) 
1304* Adam Peretyakowicz 
1733 (Ur. XIIL s. 276). Potem chorąży smoleński Guż 1756- Ur. xm, s. 276) 
1305* Florian Błeszyński 
12 IX 1733 (Elekt., s. 10: Podole) 
1306* Kazimierz Bem 
1735 (BOW, rps 13672, s. 187-190) 
1307* Stanisław Krauzer (Kruzer) 
1746 (Ur. VIII, s. 103) 
1748 (Bon. XII, s. 372) 
130g Michał von Walden instygator infl. (nr 1229) 
N 27 IX 1746 (Sig. 25, k. 206v; AR II, ks. 69/11, s. 316) po t M. 
Żebrowskiego 
13 XI 1754 (Blag. rps 5981, k. 96v) 
1309 Adam Ryk (von Ryck) podczaszyc inf!. 
20 XI 1744 (ML 173, s. 506-508: data dopisana!) 
N 17 X 1746 (ML 174, s. 359-361; Sig. 27, s. 2), NZ 19 lX 1746 (ML 175, 
s. 62-63) po t M. Żebrowskiego 
10 II 1750 (Weyssenhoff, s. 158). t a. 5 IX 1752 (N nasl) 
1310* Opacki 
S 11 XI 1746 (B Czart. rps 776) po t Żebrowskiego 
1311 * Antoni Czechowicz 
27 X 1747 (AR 112698 - Wilno)
		

/Licencje_047_08_134_0001.djvu

			r 


132 


CZĘSĆ TRZECIA 


1312* Ignacy Skomicki 
N 1749 (BOW rps 13304, s. 97-99) 
1313* Jan Goszczyński 
1750 (Bon. VI, s. 358) 
1314 Ignacy Mikołaj Szadurski 
N 5 IX 1752 (ML 176, s. 1011-1012; Sig. 27, s. 228) po t A Ryka 
A 13 V 1758 na podstolego infl. (nr 1583) 
1315* Józef Bem de Cosban 
31 XII 1752 (RH VI, s. 163) 
3 I 1753 (ib.) 
1316* Kazimierz Mirbacb 
1753 (Ur. XI, s. 115) 
1317* Felicjan Daneyko 
1755 (Bon. IV, s. 74-75; Ur. m, s. 61). Potem łowczy lidzki Gest 9 IX 
1756-AVAKXIII, s. 204) 
1318* Franciszek Olszewski 
7 III 1757 (ML 179, s. 774) 
1319 Andrzej Karnicki cześnikowicz infl. 
N 13 V 1758 (ML 181, s. 417-418; Sig. 27, s.433) po Al. M. Szadurskiego 
A 21 VI 1770 na cześnika infl. (nr 12(0) 
1320* Antoni Bielicki 
1759 (Ur. I, s. 180) 
Franciszek Żebrowsk1 wzm. 17 IX 1762 (Kuryer Lit. 1762, nr 37) i 
21 V 1764 (Weyssenhoff, s. 159)jakołowczy, był zapewne łowczycem. 
1321 * Ludwik Osędowski 
21 V 1764 (L VIA, F 1505, a. I, nr 165) 
1766 (Wilczyński, s. 14-15) 
1322 Eliasz Kublicki (łowczyc infl.?) 
18 IX 1761 (APrzezdz. B 42), 30 IX 1765 (Mienicki, Rejestr, 313) 
N 21 VI 1770 (ML 188 s. 112; Sig. 33, s. 37) po A A Kamickiego 
1792 (Wielądek I, s. 175) 
1323* Michał Hulewicz 
1761 (Bon. VI, s.407) 
1763? (BOZ 964, s. 73) 
1324* Józef Rykaczewski 
1764 (Ur. XV, s. 344) 
1325* Gabriel Meduniecki 
30 IX 1765 (Mienicki, Rejestr, s. 340) 
1326 Benisławski (Bonisławski) 
2 VI 1767 (AR II materiały nieuporządk.owane, sygn. 205, wg katalogu 
Życińskiego)
		

/Licencje_047_08_135_0001.djvu

			INFLANTY, łowczy - miecznik 


133 


1327* Marcin S. Sobieszczański 
między 1739 a 1770 (BN, rps 6916, k. 112) 
1328* Benedykt Bieńkuński, przedtem łowczy pam. (nr 370) 
611 1775 (BCzan. rps 861, s. 373-379) 
1794 (Bon., Uzup., s. 148) 
1329* Jan Strzelbicki 
26 IV 1776 (AR V 15261) 
30 I 1781 (AR V 15261) 
1330* Franciszek Woyciechowski 
1780 (Kal. 1781) 
1785 (Kal. 1786) 
1331 * Cyprian Daneyko 
1789 (AR II, ks. 59, s. 86) - może identyczny z Kazimierzem? 
1332* Rodziewicz 
1792 syn N. łowczyc [infl. ?] (Sbornik, s. 124) 
1333* Kazimierz Daneyko 
1798 (A.pleb.nowogr.). Może identyczny z Cyprianem (zob. nr 1331) 
INFLANTY - miecznik 


1334 Jerzy Szostakowski 
24 I 1681 (LVIA, F 1276, nr 354) 
28 X 1688 (VUB, F 7-27/13904, nr 184) 
A a. 10 III 1691 kiedy to wysIePuje jako ,,mieczny bywszy, a teraźniejszy 
........ [wyraz zamazany!] (LVlA, SA 3417, k. 2052). Potem pisarz gr. infl. 
(nr 1402) 
1335* Baltazar von Schiirren (Schieren, Szyren, Szyryn, Szeryn) kapitan JKM 
10 III 1691 (LVlA, SA 3417, k. 2052) 
13 11 1703 test	
			

/Licencje_047_08_136_0001.djvu

			134 


CZĘŚĆ TRZECIA 


1340* Adam Kazlll11erz Kościuszko 
1698 (PSB XIV, s. 428). Potem podczaszy infl. \nr 1394) 
1341 * Marcin Bagniewski 
1699 (Nies. II, s. 42) 
19 V 1711 (Dzierz.G. 16, k. 136). Potem ławnik ziem. chełmiński, 
zapewne R na rzecz syna Bartłomieja (nr 1343) 
1342* Lorenz (Wawrzyniec) Gerhard von Friesendorff 
11 IX 1708 (APP 56, s. 614-617) 
21 I 1712 (GH Kurland, s. 246) 
1343* Bartłomiej Bagniewski 
II 1712 (PSB l, s. 217) 
A 30 XII 1716 na chorążego michałowskiego (U V/2, nr 651) 
1344* Jerzy Stein 
29 IX 1713 (lfG 1903, s. 11) 
8 VIII 1731 (l f G 1903, s. 16 - bez tytułu) 
1345* Kazimierz Piwnicki 
N 30 XII 1716 (Sig. 24, s. 37) po A B. Bagniewskiego 
23 V 1733 (VL VI, coL 614) i pisarz ziem. chełmiński 
1346* Stecewicz 
21 V 1718 syn Adam w Sodalicji Mariartskiej (Blag. rps 4557) 
1347 Jan Zyberk (Sieberg zu Wischling) 
ta. 13 III 1720 (N nasi.) 
1348 Franciszek Ryk (von Ryck) 
N 13 III 1720 (Sig. 19, s. 267; AR II, ks. 69/11, s. 88) po t J. Zyberka 
t a. 17 IV 1730 (N nasi.) 
1349* Franciszek (Olelko- )Lemnicki 
20 XII 1724 (Sapiehowie II, s. 215) 
1733 (Ur. VIII, s. 330). t a. 20 X 1735 (N nasi.) 
1350 Franciszek Michał Sokołowski 
N 17 IV 1730 (AR II 69/11, s. 165-166) po t F. Ryka 
4X 1737 (LVlA, F 391, ap. 1, nr 1690, k. 271 n.) 
1351 Sebastian Ławski 
N 15 XI 1731 (Sig. 22, k. 88v; AR II, ks. 69/11, s. 166) po t Felicjana l!] 
Ryka 
1738 (Ur. X, s. 28Y) 
1352* Ludwik Piaskowski 
a. 1732 (Piaskowski, Pamiętnik) 
1353* Franciszek Poratkowski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 174: Wołyń) 
Grąbczewski N 8 III 1735 (Sig. 24, s. 37) po A Piwnickiego. Zapis 
przekreślony, widocznie do N nie doszło.
		

/Licencje_047_08_137_0001.djvu

			T 


INFLANTY, miecznik 


135 


1354* Wawrzyniec Trzciński 
29 VIIl1735 (BCzart. rps 980, k. 402-403) 
1355* Antoni Olelko Lemnicki 
l V 1735 (Insuukcijos feodaliniu, s. 104) 
N 20 X 1735 (AR ll69/11, s. 222) po t F. Lemniclaego 
1356* Franciszek Bogdanowicz 
1738 (Bon. l, s. 329; Ur. l, s. 286) 
1357 Wawrzyniec von der Mohl 
N 30 Xll1738 (AR II 69/2, s. 771; Sig. 25, k. 75v) po t F. Ryka 
6 II 1748 (Weyssenhoff, s. 158). t a. 2711749 (N nast.) 
Ignacy Sokołowski otrzymał N27I1749 (AR II 69/11, s. 331) po t 
W. Mobla; zapewne nie doszła do skutku (por. nast.). Potem strażnik 
inf1. (nr 1798). 
1358 Józef Benislawski 
N 1 II 1749 (ML 176 s. 355-356; Sig. 27, s. 148) po t W. MoWa 
26 Vlll1756 (APP 133, s. 454-455) 
Rok. 17 VIll L 762 (N nasl.) 
1359* Antoni Clodt (KlotO 
1750 (Ur. VII, s. 6) 
1360* Tomasz Zabilski 
ta. 15 VII 1758 (N nast.) 
1361 * Jan Rosenberg 
N 15 VII 1758 (AGAD, Dok. pap. 3234) po t T. Zabilskiego 
1362 Ignacy Benisławski 
N 17 Vlll1762 (ML 183 s. 712; Sig. 29, s. 318) po R J. Benislawskiego 
1786 (Kal. 1787). t a. 23 XII 1786 (N nast.) 
1363 * Kalkstein 
1764 (AUGChebn. s. 251) 
1364 Jakub Kom 
20 X 1765 (UM XXXI, s. 391) 
1365* Jakub Dunin Wąsowicz 
1784 wzm córka (Bon. XIV, s. 129) 
1366 Jan SchrOders (Szreders) 
N 23 XII 1786 (Sig. 35, k. 262) po t I. Benislawskiego 
1792 (Kal. 1793) 
1367* Kwinta 
jego syn Antoni Uf. 1777 (O. Hedemann, Szkoły walerjanowskie XX. 
Pijarów lużeckich, Wilno 1937, s. 163) 
13óH Michał Kom 
bez daty (Herbarz inf1., s. 31; Nies. X, s. 234)
		

/Licencje_047_08_138_0001.djvu

			136 


CZĘŚĆ TRZECIA 


INFLANTY - mostowniczy 


1369 Michał Jan Chrostowski (Chrząstowski) 
27 VIII 1697 (ML 161, k. 25v-26v, 245-246) 
24 IV 1703 (JfG 1904, s. 7). t a. 14 IX 1744 (N nast) 
1370 Konstanty Wołosowski (Kołosowski?) 
9 II 1699 (VUB, F 7-32/13909, k. 64-65v) 
1371 * Sztemberk 
t a. 31 III 1739 (N nast.) 
1372* Franciszek Antoniewicz 
N 31 III 1739 (AR II 69/2, s. 825-826; Sig. 26, k. 100) po t Sztemberka 
1373 Antoni Kom 
N 14 IX 1744 (ML 172, s. 904-905; AR II, ks. 69/11, s. 327) po t M. 
Chrząstowskiego 
26 VIII 1756 (APP 133, s. 455). t a. 5 III 1765 (N nast) 
1374 Jan Krzywiec 
N 5 III 1765 (MK 416, nr 2035; Sig. 30, k. 38v; Kam. 111/325, s. 12) po t 
A. Koma 
1785? (Kal. 1786). ta. 5 V 1784 (N nast) 
1375* Jan Milkond Nwwoysz 
4 X 1765 (A V AK VII, s. 410) 
1376 Jozafat Morrison (Morysson) 
N 5 V 1784 (Sig. 35, k. 181v) po t J. Krzywca 
1792 (Kal. 1793) 


INFLANTY - oboźny 
1377 Karol Manteuffel Szoege 
2 II 1679 (JfG 1904, s. 49) 
t między 30 I a 3 X 1680 (GH Kurland, s. 375) 
1378 Gedeon Korlf 
1682 (Bon. XI, s. 153) 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122 nr 53) 
1379* Jan von Bercken 
t a. 8 II 1700 (GH Kurland, s. 376) 
1380 Jan Benisławski 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122 nr 53) 
23 VIII 1723 (LVIA, F 1276, a. 1, nr 382) ta. 6 X 1744 (N nast) 
1381 Jakub Dąbrowski, przedtem strażnik infl. (nr 1787) 
21 IX 1708 (APP 56, s. 614-617)
		

/Licencje_047_08_139_0001.djvu

			INFLAN1Y, mostowmczy - oboiny 


137 


1382 Melchior Ryk (von Ryck) 
t a. 23 XU 1724 (Sapiehowie III, s. 120) 
1383* Ludwik Sylwestrowicz 
12 IX 1733 (Elekt., s. 224: Smoleńsk) 
1384* Ludwik Schilling (Szyling, Szylink) 
ta. 12 XI 1740 (N nast) 
1385* Hieronim Zaremba 
N 12 XI 1740 (ML 172, s. 386-387) po t L. Szylinga 
1755 (Konarski, Szlachta, s. 339). Potem obo:tny wołkowyski: c:J 8 U 
1757 (ib.) 
Adam Ryk (von Ryck) - N 6 X 1744 (Sig. 26, k. 170v) po t J. 
Benisławskiego, zapewne nie zrealizowana (por. nast.), gdyz wkrót- 
ce zoslał łowczym infl. (nr 1309). 
1386 Jan Szadurski 
N 18 X 1744 (ML 173, s. 224-225; Sig. 25, k. 172v) po tJ. Benisławskiego 
A 12 XI 1748 na podstolego infl. (nr 1579) 
1387 Józef Szadurski 
N 12 XI 1748 (ML 176 s. 185-186) po A brata Jana 
ta. 22 V 1750 (N nast.) 
1388 Aleksander Teom von der Mohl 
N22V 1750 (Sig. 27, s.154; AR U, ks. 69/11, s. 343) po t J. Szadursluego 
1766 (Wilczyński, s. 14-15). t a. 21 VI 1770 (N nast.) 
1389* Michał Stein (Sztejn) 
1767 (APiłsud., dz. III, nr XVIII F.a.) 
Wiktor Januszewicz (Januszkowicz) otrzymał N 9 IV 1767 po A A 
Mohla na cześnikostwo (KK 21, s. 144v). Urzedu nie objął. 
1390 Józef Szołkowski 
N 21 VI 1770 (ML 188 s. 112; Sig. 33, s. 37) po t A MoWa 
R 25 X 1782 (ML 547, s. 446-448). Potem strażnik infl. (nr 1810) 
1391 * Jan Antoni Cywiński 
1775 (VL VIII, col. 637) 
178] (Bon. III, s. 245). t a.1789 (AR U, ks. 59, s. 127, 198 - wystepuje 
wówczas jego syn jako właściciel dóbr) 
1392* Józef Wyrzykowski 
1778 (Nies. IX, s. 458) 
1792 (Wielądek I, s. 175) 
1393* Kiełpsz 
29 III 1782 (APlaterów 161) 
20 IX 1787 (ib.) 
1394 Stanisław Królikowski 
N 23 XI 1782 (ML 546, s. 332-333: Sig. 35, k. 93v) po R J. Szołkowskiego 
ta. 15 XII 1784 (N nast.)
		

/Licencje_047_08_140_0001.djvu

			138 


CZĘŚĆ TRZECIA 


1395 Józef Sokołowski 
1783 (Kal. 1784) 
13Y6 Stanisław Boban 
N 15 XII 1784 (MI.. 546, s. 540-541; Sig. 35, k. 198) po t S. Królikowskiego 
1793 (Ur. I, s. 243) 
1397* JózefFergis 
1785 (Kal. 1786) 
1398* Wiktor Puchała Cywiński 
17 IX 1790 (VUB, F 4/A-114. nr 7924) 
1399 Aleksander Kom 
bez daty (Nies. 00<1., s. 234; Ur. VII, s. 214) 


INFLANTY - pisarz grodzki 
1400 Stamsław Kazimierz Słucki dworzanin skarbu lit 
20 X 1677 (LVlA, SA 3417, k. 2073) 
l IX 1679 (VUB, F 59-51) 
1401 Melchior Antoni Felkierzamb (von Voelkersamb) 
7 X 1683 (A.Platerów 26) 
10 III 1691 (L VIA, SA 3417, k. 2052). Potem sędzia gr. infl. (nr 1597) 
i wojski czemihowski Guż 1693) 
1402 Jerzy Szostakowski, przedtem miecznik infl. (nr 1334) 
1691 (L VIA, SA 3417, k. 2016-2018v) 
18 XII 1692 (UM XXXl,s. 402), 1693 (Weyssenhoff, s.48) 
1403 Andrzej Oionizy Kamicłci 
28 VII 1696 (Zb. MN 1220, s. 256-265) 
5 V 1717 (LVlA, F 1505, a. l, nr 411). Potem wojski infl. (nr 1868) 
1404 Franciszek Kublicki krajczy infl. (nr 1267) 
30 IX 1718 (LVlA, F 1505, ap. I, nr 411) 
1739 (FHLSJ III/I, s. 320) 
1405 Kazimierz Piotr Kublicki podczaszy infl. (nr 1479) 
1 VII 1748 (BCzart. rps 776, k. 172) 
Rok. 10 VII 1756 (N nasL). Potem sędzia gr. inf1. (nr 1601) 
1406 MIchał Weyssenhoff dworzanin skarbu lit. 
N 10 VII 1756 (LVlA. F 1505, a. I, nr 151) po R K. Kublickiego 
1782 (Kał. 1783). t 1789 (Weyssenhoff, s. 59) 


INFLANTY - pisarz ziemski 


1407 Aleksander KaZlImerz Sokołowski 
20 X 1677 (L VIA, SA 3417, k. 2073) 
13 I 1684 (Konarski, Platerowie, s. 26). Potem podsędek infl. (nr 1532)
		

/Licencje_047_08_141_0001.djvu

			p 


., 


[NFLANTY, oboźny - podczaszy 


139 


140M Daniel Gotard Plater, przedtem podstarości infl. (nr 1533) 
31 VII 1690 (Breżgo L VM, s.4) 
21 IX 1708 (APP 56, s. 614-617), 1717? (Życbl. XIX, s. 202) 


Wakat do 1765 r. 


1409 Gotard Ignacy von der MoW, przedtem krajczy infl. (nr 1273) 
N 5 III 1765 (Sig. 30, k. 38v; Kam. III/325, s. 12) 
1782 (Kal. 1783). ta. 22 IX 1785 (N nast) 
1410 Ignacy Schrooers (Szreders) 
N 22 IX 1785 (ML 586, k. 32; Sig. 35, k. 221) po t G. Mobla 
1792 (Kal. 1793), 15 II 1792 (Weyssenboff, s. 163) 


INFLANTY - podczaszy 
Występujący z tymi tytułami: Samuel Dyamentowski t 1637 (Nies. 000., s. 118) 
i Jakub Mutyna Oyamenlowski t 1643 (Nies. Dod., s. 118) są raczej wątpliwi- 
w okresie tym urzędy infl. jeszcze nie iSlliiały. 


141 I Jerzy Blomberg (Blwnberk) sędzia gr. infl. (nr 1596) 
23111679 (ML 364, nr 43) 
4X 1686 (LVlA, SA 3417, k. 2026) 
1690 (Rejestry podymnego, s. 48). ta. 2 IX 1690 (ML 145, s. 115) 
1412 Jan ReinholdGrotlbus 
15 X 1679 (L VIA, SA 4679, k. 245) 
5 11704 (ML 148, s. 1216-1217). t a. 19 V 1721 (N nast) 
1413* Andrzej Stefan Bóbr 
3 VIlI 1681 (A V AK IX, s. 503) 
1414* Teofil Leuz (Lec, Leyc) 
N 1683 "vigore legis publicae na sejmie grodzieńskim" (ML 143, k. 234v) 
25 IV 1711 (Birżu dvaro, 164). ta. 26 IX 1717 (ib., 306) 
1415* Aleksander Obrycki 
4 X 1686 (L VIA, SA 3417, k. 2026) 
1701 (Weyssenboff, s. 48) 
1416* Zbigniew Fiok 
1687 (Nies. IV, s. 24) 
t a. 6 V 1693 (N nast) 
1417* Rafal Syruć 
1690? (Rejestry podymnego, s. 134) 
1418 Władysław Benisławski 
31 VII 1690 (Breżgo L VM, s. 5) 
3 XI 1694 (JiG 1904, s. 33). ta. 8 X 1697 (N nast)
		

/Licencje_047_08_142_0001.djvu

			140 


CZĘŚĆ TRZECIA 


1419* Michał Piotr Downarowicz 
l8 I 1690 (ML 300, s. 125) 
1700 (Olkienniki) 
l420* Ludwik Grotthus 
1692 (Ur. V, s. 11) 
1696 (Bon. vrr, s. 113). t a. 22 II 1696 (N nast.) 
1421 * Rafał Chlebowski 
N 6 V 1693 (ML 146, k. 695) po t Finka 
1422* Jan Fink 
N 1693 (ML 146, k. 695) po t Finka 
1712 (Bon. V, s. 285). t a. 1736 (Bon. V, s. 284) 
1423* Ksawery Bielmski 
1694 (Bon. I, s. 234) 
1424* Jerzy Wilczewski 
24 V 1694 (ML 581, k. 790v) 
10 II 1695 (VUB, F 7-31/13908, k. 68-69v) 
1425* Salomon von der Sacken (Saldn) 
N 22 II 1696 (BOW, rps 138, k. 22v) po t L. Grotthusa 
ta. 21 IV 1702 (N nast.) 
1426 Jerzy Sokołowski 
1696 (L VIA, SA 4633) 
18 IV 1712 (Ks. Sigillat, nr 661) 
1427* Aleksander Lewald-Powalski 
17 VIII 1696 (BCzart. rps 979, k. 377-380) 
1428* Michał Stanisław Kczewski 
17 VIII 1696 (BCzart. rps 979, k. 377-380) 
VII 1703 (VL VI, col. 111). Potem pisarz ziem. malborski 
1429* Krzysztof Karol Butler, przedtem skarbnik bracławski 
N 8 X 1697 (ML 148. s. 257) po t Benisławskiego 
28 VIII 1724 (ML 581, k. 956v) 
1430* Roderyk von SchOnberg (Szemberk) 
N 18 XII 1697 (BOW, rps 136, k. 24v) po t Benisławskiego 
1431 * Adam Kazimierz Kościuszko, przedtem cześnik infl. (nr 1340) 
1699 (PSB XIV, s. 428-429) 
1611702 (Diariusz sejmu 1701-2, s. 307). t po 1729 (PSB XIV, s. 429) 
1432 Krzysztof Ryk (von Ryck) 
5 V 1699 (LMAB, F 198-11) 
12 III 1720 (ML 160, s. 295-297) 
1433* Walerian Palernon Bork 
4 I 1700 (AR II 1880) 
t 3 VIII 1729 (Metryka w Oboleach)
		

/Licencje_047_08_143_0001.djvu

			l 


INFLANTY - podczaszy 


141 


1434* Marcin Laskowski major 
N 21 IV 1702 (Sig. 15, s. 183) po t S. Sackena 
1733 (Bon. XITI, s. 376) 
1435* Jerzy Jerzachowski 
5 ITI 1703 (VUB, F 7-32/13909, k. 313-319v) 
1436* Jan Fryderyk (Henryk) Felkierzamb (von Voelkersamb) 
N 17 VII 1703 (Sig. 16, s. 78) po t Platera 
XI 1712 (LVIA, SA 18286) - jako Jan Henryk 
1437 Mateusz Kublicki 
t a. 18 XI 1705 (N nast.) 
1438* Jan Wilhelm von der Ropp kapitan 
N 18 XI 1705 (ML 148, s. 1401) po t M. Kublickiego 
20 VIII 1742 (JfG 1904, s. 13) 
1439* Samuel Gabriel Kordziuk 
1707 (Rejestry podymnego, s. 90), 28 II 1714 (LVIA, F 391, ap. l, ID" 
1690, k. 15Ov) 
A (przed 21 VIII 1715) na straznika wileńskiego (ib.) 
1440* Hieronim Wierusz Niemojowski podstarości i sedzia gr. wieluński 
1707-1713 (Herbarz infl, s. 155-156) 
A 4 V 1721 na sedziego ziem. wieluńskiego (U ll/2, nr 1753 - jako 
liwski?) 
1440a*Wilhelm Miinster 
11 I 1710 (L VIA, F 1177, ap. 1, ID" 5958) 
II IV 1711 (ib.) 
1441 * Wojciech Fabian Borowski 
1711 (Bon. II, s. 51; Ur. I, s. 340) 
1733 (Bon. II, s. 23) 
1442* Mikołaj Kazimierz Janikowski pisarz ziem. leborski 
N 13 V 1713 (Sig. 18, s. 43) 
17 VI 1713 (LeŹDO l). Potem pisarz ziem. pomorski 
Guż 25 11716 - U V/2, ID" 854), ale 7 XI 1719 jako Andrzej (?!) nadal 
podczaszy(Z
ar.43,s.34) 
1443* Jan Rypiński 
21 XI 1714 (AR II, ks. 45. k. 102) 
1444* Mikołaj Rola Janicki 
1717 (Bon. VIII,s.185-liwski?) 
12 IX 1733 (Elekt., s. 77: Podole). t a. 4 [)( 1736 (ADrohoj. AR nr 
559) 
1445* Maciej Antoni Huenig-Bockelman 
18 VI 1719 (Sapiehowie II, s. 209) 


.-/
		

/Licencje_047_08_144_0001.djvu

			142 


CZĘŚC TRZECIA 


1446* Jan Michalczewski 
ta. 12 V 1720 (N nast.) 
1447* Remian (Remigian) Wilga 
N 12 V 1720 (ML 157, k. 151) po t J. Michalczewskiego 
1448* Marcin Grotthus 
N 19 V 1721 (MI 157, k. 173v-174) po t J. R. Grotthusa 
23 IV 1736 (JfG 1904, s. 59) 
1449* Henryk Hahn 
1723 (Bon. VI, s. 222) 
1730 jako podpułkownik (ib.) 
1450* Jan Zdanowicz 
ta. 21 X11724 (N nast.) 
1451 * Jakub Zajarski 
N 21 XI 1724 (BJag. rps 5993, fasc. VII) po tJ. ZdanOWICza 
1452* Otto Arcemberski 
N 18 XII 1724 (Sig. 21, s. 10) 
1453* Wojciech Bojemsk.i 
1724 (Bon. VIII, s. 84) 
t a. 1729 (ib.) 
1454* Franciszek Downarowicz 
ok. 1725 (ML 187 s. 44-45) 
1455* KrzyszlOf Gaspary sekretarz JKM 
1726 (VL VI, col. 458) 
28 V 1728 (LMAB, F 139-4001, s. 541) 
1456* Andrzej Bonin-Sławianowski 
1726 (Bon. VI, s. 282-283) 
1457* Piotr Młodecki 
1731 (Ur. X, s. 151) 
1458* Jakub Syruć 
3 III 1731 (AR II, ks. 69/11, s. 187) 
12 IX 1733 (Elekt., s. 204: Kowno) 
1459* Kazimierz Białłozor 
N 1732 (ML 167, k. 354) 
1761 (Bon. Uzup., s. 125) 
1460* Michał Jan Nepomucen Leski 
23 III 1733 	
			

/Licencje_047_08_145_0001.djvu

			INFLANTY - podczaszy 
.", 


143 


A 19 VII 1736 na podczaszego urzędowskiego (U IV /4, nr 736) 
1463* Jan Bonin Sławianowski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 208: Sandomierz) 
1464* Stanisław Wilga 
12 IX 1733 (Elekt., s. 251: Kijów) 
1465* Jan Butler 
12 IX 1733 (Elekt., s. 22: Bracław) 
1755 (Bon. II, s. 265; ib., Uzup., s. 262 - cześnik?) - może podczaszyc? 
1466* Antoni Łyszczyński 
12 IX 1733 (Elekt., s. 196: Wilno) 
11 VI 1738 (AR II, materiały nieuporządkowane, sygn. 475 wg katalogu 
Życińskiego) 
1467* Stefan Fredro 
1734 (BOW, rps 13694, s. 129-132) 
1468* Józef Malinowski wójt krzemieniecki 
1734 (Ur. X, s. 158) 
2 XII 1762 (BN, rps 3262, t. m, k. 4) 
1469* Kazimierz Siedlicki, przedtem? stolnik infl. (nr 1705) 
za Augusta II? (Lwowska Galeria Obrazów) 
1469a* Aleksander Siedlicki 
żył 1704 - 22 II 1759 (Lwowska Galeria Obrazów, magazyn w Olecku - 
portret). Może podczaszy po ojcu, potem stolnik infl. (nr 1734) 
1470* Jakub von Hoeweln (HeweI) 
ta. 1739 (Bon. VII, s. 273) 
1471 * Józef von Scbtirren (Szyryn) 
1740 (Bon. XIV, s. 80) 
1765 (ib., s. 111) 
1472* Antoni Purwiński 
ta. 12 XI 1740 (N nast.) 
1473* Bogusław Hazler 
N 12 XI 1740 (ML 172, s. 385-386; AGAD, Dok. pap. 3086) po t A. 
Purwińskiego 
1474* Mlinster (Muenster) (czy nie identyczny z Wilhelmem - nr 1440a) 
t a.23 IV 1741 (wdowa Bogumiła z Klopmanów- Tyz.B-17/94,k.160v) 
1475* Franciszek Downarowicz 
14 IV 1741 (ML 187, s. 46) 
ta. 1759 (ib.) 
1476* Michał Andrzej Grotowski 
t a. 1742 (Bon. VII, s. 126) 
1477* Andrzej Wyrzykowski 
3 IX 1743 (Tyz. B-6/54, s. 548)
		

/Licencje_047_08_146_0001.djvu

			- 


. 


144 


CZĘŚĆ TRZECIĄ. 


10 VI 1744 (Tyz. B-6/54, s. 548); bez tytułu 23 IV 1747 (ib., s. 613). t a. 
1750 (ib., s. 555) 
1478 Jan Franciszek Szadurski stolnikowicz infl. 
N 19 IX 1746 (ML 175 s. 61-62), Nz 17 X 1746 (ML 174, s. 352-355), 
N3 20 X 1746 (Sig. 27, s. 2) 
Rok. 16 XI 1746 (N nast.) 
1479 Kazimierz Piotr Kublicki, przedtem podczaszy infl. (nr 1183) 
N 27 IX 1746 (Sig. 25, k. 206v; AR H 69/11, s. 365), Nz 16 XI 1746 
(BCzart. rps 776), N3 10 XHI746 (ML 175 s. 346-347; Sig. 27, s. 44; 
BCzart. rps 776) po R Jana Szadurskiego 
26 VIII 1756 (APP 133, s. 454-455) Rok. 22 III 1757 (N nast.). Potem 
sędzia ziem. infl. (nr 1601) 
1480* Kazimierz Stanisław Dunin Gluszyński 
13 X 1746 (ML 174, s. 202-203) 
17 VH1752 (AV AK I, s. 108) 
1481 * Jan Łebitiski, przedtem podczaszy bracławski 
t a. 17 X 1746 (N nast.) 
1482* Antoni Wieckowski 
S 17 X 1746 po t J. Łebitiskiego (BCzart. rps 776) 
10 11752 (AMChojnic 142, s. 177) 
1483* Adam Dolitiski, przedtem horodniczy infl. (nr 1222) 
28 XI 1746 (ML 174, s. 6ll-613) 
1484* Jakub Bohdanowicz 
t a. 11 VIII 1748 (N nast.) 
1485* Ludwik de Schedlin Czarlitiski 
S II VIII 1748 po t J. Bohdanowicza CBCzart. rps 776) 
1486* Marcin Znaniecki 
26 VIII 1748 (AMTor., H, VIU52, k. 216) 
1487* Boreyko 
t a. 24 IX 1748 (N nast) 
1488* Jan Piasecki 
S 24 IX 1748 (BCzart. rps 776) po t Boreyki 
1489* Krzysztof Adam von der Ropp 
7 X 1748 (JfG 1904, s. 14) 
24 I 1754 (ib., s. 34) 
1490* Wojciech Grudowski, przedtem cześnik inf). (nr 1146) 
24 VI 1749 (AMKowalewa 14, k. 404) 
1491 * Jan Rafał Grotthus 
9 XI 1750 (J[G 1904, s. 35) 
1492 Franciszek Jodko, przedtem cześnik lidzki 
N 16 III 1757 (ML 179, s. 784) Nz 22 III 1757 (Sig. 27, s. 383) po R 
K. Kublickiego
		

/Licencje_047_08_147_0001.djvu

			INFLAN1Y, podczaszy - podkomorzy 


145 


A 9 IV 1766 na stolnika mfl. (nr 1712) 
1493* Tomasz 01echnowicz 
7 IX 1762 ("Kuryer Litewski" 1762, nr 37) 
1494* Michał Wyrzykowski 
23 IV 1763 (AVAKIX, s.415) 
1495* Stefan Aleksander Sutkowicz Piekowski 
17 IV 1764 (VL VI, col. 133) 
18 IV 1764 (ib., col. 141) 
1496 Józef Antoni Weyssenhoff, przedtem cześnik infl. (nr 1182) 
N 9 IV 1766 (Sig. 31, k. 67; KamJII/325, s. 27) po A F. JodkI 
A 21 VI 1770 na podstolego infl. (nr 1585) 
1497* Ignacy Ostrowski 
21 X 1767 (AMTor. n,VII/60, k. 211) 
1498 Ignacy Sokołowski, przedtem cześnik infl. (nr 1198) 
N 21 VI 1770 (ML 188 s. 112; Sig. 33, s. 37) po AJ. Weyssenhoffa 
1792 (Kal. 1793) 
1499* Michał Lenartowicz 
t a. 1774 (Bon. XIV, s. 79) 
1500* Antoni Samecki 
1775 (VL VIII, col. 523) 
1500a*Albin Lenartowicz 
26 III 1777 (Tzw. ML, dz. V1I, nr 80, k. 285) 
1501 * Tadeusz Wyrzykowski 
8 IX 1777 (A V AK XXXV, s. 326); mo:le podczaszyc? 
1502* Antoni Koreywa 
17 VIII 1778 (LNB, F 94-26) 
1503* Jan Palemon Bork 
27 V 1781 (MK404, k. 75) 
1504* Ignacy Trzciński 
1782 (AML, C 173, k. 272) 
1505* Judycki 
1911 1784 WZffi. synowie Adam i Tadeusz (ML 549, k. 402-404) 
1506* Feliks Leśniewski 
1786 (Bon. XIV, s. 116; Ur. VIll, s. 356) 


INFLANfY - podkomorzy 
Z tytułem podkomorzego infl. wzm. 1660-76 Samuel Gruja (Bon. V1I, s 137; 
Ur. IX, s. 36) - być może był podkomorzym dorp., pam. lub wend., raczej nie 
infl. 


tO 


......
		

/Licencje_047_08_148_0001.djvu

			146 


CZĘSĆ TRZECIA 


1507 Władysław Sokołowski 
1677 (Ro
, maj 621) 
t 1701 (APP 8, nr 71) 
Kazimierz Franciszek Naruszewicz WZUl. 1681 (Ur. XlI, s. 40), był 
podkomorzym dorp. (nr 124). 
Tomasz [Kazimierz] Łużecki, przedtem podczaszy bielski t 1687? 
(Nies. VI, s. 176) był podkomorzym wend. (nr 848). 
1508* 01szyński 
I połowa XVIII w. (Nies. IV, s. 147) 
1509* Jerzy Glasenap pułkownik wojsk kor., przedtem łowczy inł1. (nr 1284) 
N 1701 (APP8,nr71),Nzl II 1702 (BUANLw., F.Oss. 262,k. 99:Glinap) 
po t W. Sokołowskiego 
28 I 1703 (LNB, PR 728, k. 19). t a. 4 XII 1705 (Sig. 16, s. 197) 
1510 Fabian Plater, przedtem chorąży infl. (nr 1122) 
N 9 II 1702 (ML 150, s. 269-270; Sig. 15, s. 152; Konarski, Platerowie, s. 
44) po t W. Sokołowskiego 
A 7 XII 1705 na wojewcxle infl. (nr 1827) 
1510a Fabian Kazimierz von der Borch, przedtem wojski iI1fl. (nr 1855) 
23 XII 1705 wzm.jako P[odkomorzy?] X[ięstwa] I[nf1anckiego], S[taro- 
staJ Luc[yński] - być może nie objął urzędu, potem generał artylerii lit 
1511 Stawryło 
1705 syn Aleksander w Sodalicji Mariańskiej (Blag. rps 4557) 
1512* (Jan Kazimierz) Nencha generał wojsk kor. 
27 II 1711 (Archiv lZR, cz. II, t. 3, s. 216) 
t a. VIII 1720 (ib., s. 661) 
1513 Ferdynand Fabian (lub Wilhelm) Plater, przedtem koniuszy infl. (nr 
1256) 
N 8 VIII 1713 (Ks. Sigillat, nr 1115) po A F. Platera 
A 22 II 1731 na podkomorzego wiłkomierskiego (ML 167, k. 21; Konar- 
ski, Platerowie, s. 51) 
1514* Tomasz Kamiński 
1713 (Bon.lX, s. 197) 
ta.4 V 1729 (N nast.) 
1515 Holdnng, przedtem moze stolnik infl. (nr 1703) 
t a. 261V 1727 (N nast.) 
1516* Karol Schachman (Szachman) pułkowoik. wojsk kor. 
N 26 IV 1727 (Sig. 20, s. 223) po t Holdringa (zob. nr 854 - jako 
podkomorzy wend.?) 
1517* Karol Nencha generał wojsk kor. 
N 4 V 1729 (AR 1169/11, s. 176) po t T. Kamińskiego 
19 III 1730 (PANKr. rps 5750, s. 78). t a. 13 V 1739 (ib. 80)
		

/Licencje_047_08_149_0001.djvu

			'i 


INFLANTY. podkomorzy 


147 


1518* Szalkiewicz (
zallejewicz) 
t a. 15 IV 1730 (N nast) 
1519* (fomasz) Antoni von Gescbaw z Jeżowa, przedtem podkomorzy dorp. (nr 
131) 
N 15 IV 1730 po t Szallejewicza (Sig. 22, k. 31) 
1520* Kazimierz Kamiński 
12 IX 1733 (Elekt., s. 85: Wołyń) 
7 XI 1733 bez imienia (BOW, rps 2624, k. 41v) 
1521 * Adam Radzimmski 
12 IX 1733 (Elekt., s. 184: Lublin) 
1737 (BOW, rps 14602, s. 205-208) 
1522 Jan Andrzej Józef von der Borcb sedzic infl. 
N 20 XI 1744 (ML 172, s. 1371-1373; Sig. 25, k. 78v; AR II, ks. 69/11, 
s. 364; PSB II, s. 311) po A F. Platera 
A 9 VII 1765 na wojewode infl. (nr 1834) 
1523* Wilga 
t a. 16 XI 1746 (N nast.) 
1524* Dunin 
S 16 XI 1746 po t Wilgi (BCzan. rps 776) 
1525 Kazimierz Mieszkowicz Przyłuski, przedtem podczaszy sandomierski 
1751 (Ur. XV, s. 51) 
1526* Jakub Grochowicki. przedtem łowczy kruszwicki 
1753 (Bon. VI, s. 75) 
Andrzej Błazowski podstoli żydaczowski N 12 IV 17(iJ po t Anto- 
niego Kalinowskiego (Sig. 29, s. 207); był podkomorzym liwskim. 
1527 Jan Tadeusz Zyberk (Sieberg zu Wiscbling), przedtem chorąży infl. (nr 
1133) 
N 17 IlJ 1766 po AJ. Borcha (ML 184. s. 446-447; Sig. 31. k. 63; Kam. 
llIJ325. s. 25) 
A 10 IV 1775 na wojewodę inll (nr 1837) 
1528 JÓLefZyberk (Sieberg zu Wiscbling) wojewodLic infl. 
N 10 IV 1775 (ML 540, k. 105v; Sig. 33, s. 75) po AJ. Zyberka 
t 1817 (ŻycbL III, s. 204) 
1529* Piotr Benisławski, przedlem stolnik infl. (nr 1767) 
N 1776 (PSB'l, s. 433) 
11 III 1808 testament (C. Jankowski, Konstancja z Ryków Benisławska, 
..Tygodnik ilustrowany" (warsLawski), 1893, seria 5, t 7, s. 327) 
1530* Franciszek Dunin Suligostowski 
1778 (Nies. X, s. 109) 
1786 (ib.)
		

/Licencje_047_08_150_0001.djvu

			148 


CZĘŚĆ 1RZECIA 


INFLANTY - podsędek 
1531 Walter (Walerian) Stanisław Zyberk (Sieberg zu Wischling) 
20X 1677 (LVlA, SA 3417,k. 2073) 
13 I 1684 (APlaterów 26). Potem sędzia ziem. infl. (nr 1608) 
1532 Aleksander Kazimierz Sokołowski, przedtem pisarz ziem. infl. (nr 1407) 
31 VII 1690 (Breżgo L VM, s. 4) 
II IX 1708 (APP 56, s. 614-617). t a. 23 III 1715 (ML 159, k. 277v) 


INFLANTY - podst	
			

/Licencje_047_08_151_0001.djvu

			1 


INFLAN1Y, podsędek - podstoli 


149 


INFLANTY - podstoli 
1543 Jakub Salmonowicz (Salomonowicz) 
20X 1677 (LVIA, SA 3417, k. 2073) 
3 I 1690 (LVIA, F 1040 nr 14) 
A 1690 na podsędka braslawskiego (obrany 3 I 1690,jest5X 1690- Tyz. 
B-25/105, s. 230) 
1544* Mateusz Romer (Roemer, Rejmer) 
1678 (BN, rps 8605) 
A a. 17 Vlll 1690 (przysięga) na podsędka trockiego (BN, rps 8615, k. 
145) 
1545* Stanisław Kazimierz Gnoiński 
1680 [l688?] (AR XI 120, s. 1-2)? Już 25 VII 16'J8 podstoli mścislawski 
(NAB Mińsk, F 1729, op. I, nr 6, k. 56v) 
1546* Jan Kazimierz Lehndorff (LindorD 
1681 (PANKr. rps 3324) 
VII 1690 (NAB Mińsk, F 1729, opis 2, nr 2, k. 254) 
A 6 VII 1699 na stolnika mścisławskiego (ML 149, k. 906 - w tekście nie 
tytułowany podstolim infl.) 
1547* Andrzej (Henryk) Jan Habn 
l6 VIl1684 (JfG 1902, s. 174) 
141lI 1700 testament (JfG 1902, s. 179). ta. 1111702 (ib., s. 180) 
1548* Teofil Jan Narkiewicz 
1690 (AR X181, s. ll9) 
1549* Gabriel Głębski (Głembski) 
16 IV 1690 (ML 146, k. 7) 
1550* Krzysztof Dominik Puzyna 
1691 (Ur. XV, s. 92). Potem podstoli upIcki Guz 1693 - BOW rps408, k. 140) 
1551* Michał Kazimierz Siemicz 
VI 1691 (BJag. rps 6245, nr 47) 
1552* Tomasz Boczkowski 
22 IV 1692 (LVIA, SA 209 k.43) 
9 II 1705 (VUB, F 7-32/13909, k. 483-483v) 
1553* Krzysztof Wilhelm Grottbus pułkownik JKM 
9 IX 1694 (NAB Mińsk, F 1705, opis l, nr 26, k. 1717) 
ta. 14 XII 1705 (N nasL) 
1554* (Jan) Offenberg 
8 II l695 (JfG 1902, s. 178) 
111 1701 (ib., s. 180 - bez tytułu, Jan) 
1555 Jan Andrzej Plater 
A 1695 na starostę dyneburskiego (nr 1109)
		

/Licencje_047_08_152_0001.djvu

			150 


CZĘŚĆ 1RZECIA 


1556* Mateusz Jerzy Romer (Roemer) major 
N 1696 (MI... 153, s. 76-77) po AJ. Platera 
A 2 II 1705 na podstolego trockiego (MI... 148, s. 1335-1336) 
1557* Gottard (Godfryd) Fryderyk von der Ropp 
1696 (BN, rps 8608). 18 III 1699 (ib.) 
1706 (Ur. XV, s. 248) 
1558* Władysław Burba 
27 VI 1697 (VL V, col. 896) 
1559 Reinhold Ludwik Grotthus 
N 30 VI 1698 (ML 149, k. 508; BOW, rps 136, k. 87) 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122 nr 53). ta. 1 IX 1715 (N nast. - jako 
Reinhold Wilhelm) 
1560* Aleksander Ustrzycki 
N27ill 1699poAJ.Plateranastarostędyneburskiego(BOW,rps 136, k. 121) 
1561 Karol Szost.akowski 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122. nr 53) 
19 V 1721 (Sig. 20. k. 27) 
1562* Jan Ottenhausen (Ottenhauz) podstolic piński 
6 VIII 1703 (LVlA. SA 218 k. 339v) 
3 III 1707 (Konarski, Szlachta, s. 224). Potem podkomorzy dorp. (nr 129) 
1563* Hieronim Puzyna 
11 VII 1704 (BCzan. rps 198, nr 61) 
1564* Karol Mtinchhausen (Minhauzen) pułkownik wojsk lit. 
N 14 XII 1705 (ML 148. s. 1473) po t K. Grotthuza 
11 X 1710 (Ks. Sigillat, nr 434). t a. 20 IV 1712 (ib.. nr 650) 
Benedykt Orzeszko Ostrejko nazwany 9 II 1711 podstolim infl. 
(NAB Mińsk. F 1729, opis 1, nr 13, k. 27). zapewne błednie, gdyż 
był podstolim mścisławskim w latach 1701-14. 
1565* Kazimierz Oziembłowski (Oziebłowski). przedtem(?) skarbnik grodzień- 
ski Geszcze 10 I 1697 - A V AK IV, s. 235) 
ta. 23 IV 1712 (N nast.) 
1566* Daniel Lewkowski 
N 23 IV 1712 (ML 157, k. 8) po t K.Oziembłowskiego 
1567 Franciszek Jan Szadurski. przedtem łowczy iI1f1. (nr 1290) 
N 17 VI 1713 (ML 157, k. 54v-55) po t Grothuza 
Rok. 12 XI 1748 (N nast.) 
1568* Jerzy Władysław Anrepp 
1714 (A.Piłsud., dz. IV. nr XXVII. A) 
1569* Walerian Kliczner (KJtichtzner) podpułkownik 
N l IX 1715 (Ks. Sigillat, nr (02) po t R W. Grotthusa 
A na podsedka ŻlnudL.kiego Gest 1724. Ur. VI. s. 384)
		

/Licencje_047_08_153_0001.djvu

			INFLANTY. podstoli 


151 


1570* Jan Felkierzamb (von Voelkersamb) 
4 VII 1717 (BCzart rps 2896. nr 73) 
22 XI 1721 (Sapieha. Monumenta II. s. 132). t a. XI 1746 (N nast: bez 
imienia) 
1571 * Ludwik Doregowski 
1722 (Ur. IV. s. 227) 
1729 (Bon. IV. s. 383) 
1572* Jan Ottenhausen (Ottenhauz) 
14 11725 (Konarski, Szlachta, s. 225) 
12 X 1730 (AR XI 205, s. 265) 
1573* Zygmunt Lipkowski 
1728 (Bon. XIV, s. 301-302) 
t 1748 (Poszukiwania I, s. 73) 
1574* JózefLgocki 
a. 1733 (Bon. XIV, s. 229; Ur. IX, s. 29). Potem chorąży bracIawski 
1575* Stanisław Łoś komornik graniczny lwowski 
1733 (Bon. XVI, s. 25 -liwski!). Potem podstoli żydaczowski (już 1744, 
U lIliI, nr 1466) 
1576* Plater 
ta. 16 X11746 (N nast) 
1577* Richter 
S 16 XI 1746 (BCzart.. rps 776) po t Platera 776) 
1578* Gintowt 
S XI 1746 (BCzart., rps 776) po t Felkierzamba 
1579 Jan Szadurski, przedtem oboźny infl (nr 1386) 
N 12 XI 1748 (ML 176 s. 185) po R F. Szadurskiego 
A 5 IX 1752 na stolnika inf1. (nr 1753) 
1580* Piotr Żebracki 
N 14 XI 1748 (ML 177, k. 407-408; AR li 69/11, s. 368) po t J. 
Felkierzama 
1581 Stanisław Pere
wit Sołtan podstMO
Cl brasławski 
N7 IX 1752 (Sig. 27, s. 231), N211 IX 1752 (ML 176, s. 1054-1055) po 
A(R?)J.Szadurskiego 
26 VIII 1756 (APP 133, s. 454). t a. 13 V 1758 (N nast.). c:::J 1759 
(FHLSJ lIliI, s. 335; Weyssenhoff, s. 68) 
1582* Krzysztof Mirbach 
1753 (Ur. XI, s. 115) 
1583 Ignacy Mikolaj Szadurski, przedtem łowczy infl. (nr 1314) 
N 13 V 1758 (ML 181, s. 416-417; Sig. 27, s. 433: BCzart. rps 1131, s. 
722) po tS. Sołtana 
A 5 III 1765 na sędziego ziem. inf!. (nr 1610)
		

/Licencje_047_08_154_0001.djvu

			152 


CZEŚĆ 'IRZECIA 


1584 Michał Ryk (von Ryck), przedtem surrogator ziem. infl. (nr 1823) 
N 5 ITI 1765 (ML 184, s. 269-270; Kam. III/325, s. 12; BCzart. rps 1131, 
s. 722) po A I. Szadurskiego 
A 21 VI 1770 na stolnika infl. (nr 1716) 
Ignacy Sokolowski cześnik infl. (nr 1198) otrzymaI N 9 IV 1767 po 
A Michala Ryka na stolnikostwo (KK 21, s. 144); obie N nie 
zrealizowane. 
1585 Józef Antoni Weyssenhoff, przedtem podczaszy infl.(nr 1496) 
N 21 VI 1770 (ML 188 s. 112; Sig. 33, s. 37) po A M. Ryka 
t 1778 (Weyssenhoff, s. 56) 
1586* Tadeusz Lipkowski 
1776 (Ur. IX, s. 84) 
1587* Józef Dunkin vel Dunkien 
1777 (Konarski, Szlachta, s. 70) 
1799 (ib.) 
1588 Jan Karnicki, przedtem horodniczy infl. (nr 1226) 
N 28 II 1778 (Sig. 34, k. 61) 
A 22 IX 1785 na sędziego ziem. infl. (nr 1617) 
1589* Franciszek Kazimierz Kukiel 
1780 (KaL 1781) 
1782 (Kal. 1783) 
1590 Adam von der Mohl 
N 22 IX 1785 (ML 586, k. 32; Sig. 35, k. 221) po A J. Karnickiego 
1792 (Kal. 1793) 
1591 * Ludwik Jerzy Lipnicki 
1789 (Bon. XIV, s. 307) 
9 X 1797 (Pacowie, s. 307) 
1592* Świętochowski 
1789 wzm. córka (Bon. V, s. 274) 
1593* Kossakowski 
1792 syn Piotr (Sbonuk, s. 124) 
1594 Antoni Felkierzamb, przedtem sędzia gr. infl. (nr 1562) 
14111792 (Weyssenhoff, s. 163) 


INFLANTY - sędzia grodzki 
1595 Wilhelm Fryderyk Buchboltz 
20 X 1677 (L VIA, SA 3417, k. 2073) 
l V 1679 (GH Kurland, s. 885; JfG 1904, s. 4). Polem stolnik. illi1. (nr 1692) 
1596 Jerzy Blomberg (Blumberk) podczaszy infl. (nr 1411) 
7 X 1683 (A.Platerów 26)
		

/Licencje_047_08_155_0001.djvu

			INFLANTY, podstoli - s\\dzia grodzki 


153 


4 X 1686 (L VIA, SA 3417, k. 2026). ta. 2 IX 1690 (ML 145, s. 115)- 
błednie jako sedzia ziem. infl. (zob. nr 1607) 
1597 Melchior Antoni Felkierzamb (von Voelkersamb) wojski czernibowski, 
przedtem pisarz gr. infl. (nr 1363) 
31 VII 1690 (Breżgo L VM, s. 6) 
23 IV 1699 (ib., s. 406). Równocześnie i potem wojski infl. (nr 1856) 
1598 Mikołaj Szadurski skarbnik infl. (nr 1633) 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122, nr 53) 
21 IX 1708 (APP 56, s. 614-617) 
1599 Jan Siellicki (Sielicki) 
17 11721 (ML 159, k. 532) 
1729 (Tyz. B-3l/121, s. 47) 
1600 Wilhelm Jan Plater wojski infI. (nr 1874) 
9 IX 1744 (LMAB, F 198 nr 36) 
29 XI 1754 (ML 179, s. 503-504) 
1601 Kazimierz Piotr Kublicki podczaszy infI. (nr 1479), przedtem pisarz gr. 
infl. (nr 1601) 
26 VIII 1756 (APP 133, s.454) 
2] V ]764 (LVIA, F 1505, ap. I, nr 165; Weyssenhoff, s. 159). Potem 
podstarości infl. (nr 1539) 
1602 Stanisław Wereszczyński 
27 VIII 1765 (UM XXXI, s. 100; Kal. 1766) - pierwszy sędzia 
1778 (Kal. 1779; Herbarz infl., s. 52) - pierwszy sedzia 
1603 Józef Jodko, przedtem skarbnik infl. (nr 1667) 
1765 (Kal. 1766) - drugi sedzia 
5 III 1768 (VL VII, col. 775) 
1604 Marcin Benisławski 
1765 (Kal. 1766), 1778 (Kal. 1779)? - trzeci sedzia 
1780 (Kal. 1781), 1782 (Kal. 1783) - drugi sedzia 
1785 (Kal. 1786) - pierwszy sedzia 
1605 Antoni Felkierzamb (von Voelkersamb) 
1770 (Kal. 1771), 1777 (Kal. 1778) - trzeci sedzia 
1778 (Kal. 1779), 1785 (Kal. 1786) - drugi sedzia, 18 VIII 1788 (Weys- 
senhoff, s. 162-163 - bez tytułu). Potem podstoli infl. (nr 1549) 
1606 JózefWalentynowicz 
18 VIII 1788 (Weyssenhoff, s. 162) 
A 21 I 1794 (L VIA, F 391, ap. 1, nr 1690, k. 353) na podstolego 
oniksztyńskiego
		

/Licencje_047_08_156_0001.djvu

			154 


CZĘSĆ TRZECIA 


INFLANTY - sedzia ziemski 


1607 Gedeon Aleksander (Jan) von der Borch 
20X 1677 (LVlA, SA 3417, k. 2073) 
22 III 1685 (ML 484, k. 308). t a. 31 VII 1690 (Breżgo, L VM, s. 4) 
Jerzy Blomberg wspomniany jako sedzia ziem. t a. 2 IX 1690 (ML 
145, s. 115) był zapewne tylko sedzią gr. (por. nr 1596). 
1608 Walter (Włodzimierz) Stanisław Zyberk (Sieberg zu Wischling), przed- 
tem podsędek infl. (nr 1531). Starostarzeżycki (nr 2283) 
22 111690 (FHLSJ 11111, s. 228) 
A 12 III 1702 (Sig. 15, s. 175; ML 150, s. 262-264) na chorążego infl. 
(zob. nr 1096) - nie utrzymał sie; 22 IV 1702 (FHLSJ III/l, s. 231) - jako 
sedzia, t a. 1707 (ib., s. 149) 
Gotard Ksawery Zyberk (Sieberg zu Wischling) krajczy infl. (nr 
1265) otrzymał N 12 III 1702 (ML 150, s. 261-262; Sig. 15, s. 175) 
po A W. Zyberka. N podobnie jak awans poprzedniego nie zrealizo- 
wana (por. wyżej). 


Wakat w latacb ok. 1707 -1715 


1609 Jerzy von der Borch pułkownik 
N 14 IX 1715 (ML 157, k. 87-87v) po tS. Zyberka 
t 1722 (PSB II, s. 311) 


Wakat w latach 1722-1765 


1610 Ignacy Mikołaj Szadurski, przedtem podstoli infl. (nr 1583) 
N 5 III 1765 (Sig. 30, s. 38; ML 184, s. 261-262; Kam. 1111325, s. 12) na 
pierwsze sęstwo 
t a. 9 IV 1766 (N nast.) 
1611 Benedykt Sokołowski, przedtem horodniczy infl. (nr 1225) 
N 5 III 1765 (Sig. 30, k. 38; Kam. 1111325, s. 12) na drugie sestwo, A 9 IV 
1766 na pierwsze sestwo po t I. Szadurskiego (Kam. 1111325, s. 27; ML 
184, s. 455-456). Obowiązywała zasada, że po t sedziego z "wyższym 
numerem" awansował na jego miejsce kolega z ,,numerem następnym", 
zaś nowo mianowany sedzia uzyskiwał najniższe - czwarte sestwo 
ta. 22 IX 1785 (N nast.) 
1612 Jan Weyssenboff, przedtem kOnIuszy infl. (nr 1261) 
N 5 III 1765 (Sig. 30, k. 38; ML 184, s. 264-265; Kam. III/325, s. 12) na 
trzecie sestwo, od 9 IV 1766 drugi sedzia (ML 184, s. 456-457; Kam. 
1111325, s. 27), a od 22 IX 1785 zapewne pierwszy sędzia 
t a. 23 XII 1786 (N nast.)
		

/Licencje_047_08_157_0001.djvu

			INFLANTY. sędzia ziemski - skarbnik 


155 


1613 Dionizy Ryk (von Ryck). przedtem chorąży checmski 
N 5 nI 1765 (Sig. 30. k. 38; MI... 184, s. 266-267; Kam. 1ll/325, s. 12) na 
czwarte sęstwo, od 9 IV 1766 trzeci sedzia (ML 184, s. 457-458; Kam. 
ilI/325, s. 27) 
t a. 22 IX 1785 (N nast.) 
1614 Kazimierz Piotr Kublicki, przedtem podczaszy infl.(nr 1479) i podstarości 
infl. (nr 1539) 
N 9 IV 1766 (Sig. 31, k. 67 - po t J. 
zadurskiego; MI... 184, s. 459460; 
Kam. 111/325, s. 27 - po A D. Ryka) na czwarte sestwo 
Rok. 9 IV 1767 (N nast.), Potem wojski infl. (nr 1882) 
1615 Marcin Kublicki, przedtem skarbnik infl. (nr 1673) 
N 9 IV 1767 (Sig. 30, k. 148; MK 416, nr 2044; MI... 184, s. 530-532) po 
R K. Kublickiego na czwarte sestwo, już 1782 jako drugi (Kal. 1783), a 
zapewne 23 XII 1786 został pierwszym sedzią 
t 7 I 1806 (S. Łoza, Kawalerowie orderu Swiętego Stanisława, Warszawa 
1925, s. 78) 
1616 Michał Towiański 
N 22 IX 1785 (Sig. 35, k. 220v; MI... 551, s. 1162; MI... 586, k. 34) po t B. 
Sokołowskiego - zapewne na trzecie sęstwo 
ta. 22 V 1786 (N nast.) 
1617 Jan Karnicki. przedtem podstoli infl. (nr 1588) 
N 22 IX 1785 (Sig. 35. k. 220v; MI... 551. s. 1162; ML 586. k. 32) po t D. 
Ryka na czwarte sęstwo. zapewne od 22 V 1786 trzeci. a od 23 XII 1786 
drugi sędzia 
1792 (Kal. 1793. Wielądek I. s. 175) 
1618 Franciszek von der Moh) 
N22 V 1786 (Sig. 35,k. 243v; ML 551, s.1294;ML586,k. 61v)potM. 
Towiańskiego, na czwarte sęstwo, od 23 XII 1786 trzeci sędzia 
1792 (Wielądek I. s. 175) 
1619 Józef Jan BrzeL.iński. przedtem koniuszy infl. (nr 1262) 
N 23 XII 1786 (Sig. 35, k. 262; ML 551, s. 1335) po t J.Weyssenhoffa na 
czwarte sęstwo 
A ok. 3 III 1787 na podkomorzego halickiego (U III/l, nr 242) 
1620 Franciszek Żebrowski rotmistrz infl. 
N 3 III 1787 (Sig. 37. k. 12) na czwarte sęstwo po A J. Brzezińskiego 
1792 (Kal. 1793; Wielądek I, s. 175) 


INFLANTY - skarbnik 


1621 * Andrzej Samuel Wladyczko 
1677 - wzm. żona (wdowa?) (Tyz. B-191Y6, s. 91-92)
		

/Licencje_047_08_158_0001.djvu

			156 


CZĘŚĆ TRZECIA 


1622 Mikołaj Korlf starosta rzeżycki (nr 2180) 
N 29 IV 1677 (MK 211, s. 324-325) 
1701 (Bon. XI, s. 153; Ur. VII. s. 212) 
1623* Samuuel Czarliński 
17 VII 1679 (B Czart. rps 978, k. 795) 
2011685 (B Czart. rps 979, k. 203-206v) 
1624* Jakub Ludwik Dreling 
5 IV 1683 (ML 379, nr 137) 
24 III 1685 (VUB. F 7-15/5963a, k. 1261). ta. 7 VIII 1686 (LVIA,F80, 
ap. 2, nr 4, s. 23, 25) 
1625 Jakub Sokołowski 
27 IX 1683 (LVlA, SA 3417, k. 2060-2061v) 
22 IV 1702 (FHLSJ lWI, s. 135) 
1626 Jakub Stanisław Szadurski 
31 VII 1690 (Breżgo L VM, s. 6) 
A 2 VIII 1695 na stolnika inf1. (nr 1698) 
1627* Władysław Rynk.szelewski 
24 V 1692 (L VIA, SA 366, k. 708) 
1628* Wacław Jan Rynk.szelewski 
20 VI 1692 (LVlA, SA 366, k. 1162) 
27 VII 1696 (LMAB, F 17-66, k. lI-12v). Potem mostowniczy żmudzki 
Guż 1698 - AR II 1853) 
1629* Grądzki (Grodzki) 
A 28 II 1693 na koniuszego inn. (nr 1251) 
1630* Jan Michał Lindzik 
9 II 1694 (BOW, rps 408, s. 94) 
1631 * Marcjan (Marcin) Kazimierz Sławkowski 
6 IV 1695 (VUB. F 7-31/13908, k. 197-198v) 
12 VI 1706 (ib.. k. 541), tenże bez imienia 2 VIII 1713 (AR V 3982) 
l632* Kazimierz Marek Ambrok 
23 VI 1695 (PANKr. rps 6121, k. 57) 
1698 (Ławno) 
1633 Mikołaj Szadurski 
N 2 VIII 1695 (BOW 138, k. 8v) po AJ. Szadurskiego. Potem albo 
równocześnie sędzia gr. infl. (nr 1598) 
1634* Paweł M. Oyrzeński 
6 X 1698 (APP 163a, t. 26, s. 96) 
A 7 III(?) 1699 na łowczego żmudzkiego (ML 150, s. 34-35) 
1635* Felicjan Michał Łokuciewski 
21 XII 1698 (Ławno) 
22 IV 1719 (A V AK XI. s. 417)
		

/Licencje_047_08_159_0001.djvu

			INFLAN1Y, skarbnik 


157 


1636 Jakub Dąbrowski 
5 V 1699 (LMAB, F 198 - 11). Potem strażnik inil. (nr 1787) 
1637* Seweryn Kazimierz Smelmski 
6 V 1699 (AR V 14666) 
9 V 1699 (ib.) 
1638* Bogusław Jan z Olbracbcic Bielski 
2 X 1700 (AR X Kiersnowscy) 
22 XI 1712 (LVIA, SA 18286), wzm. Gako żyjący?) 21 VIII 1724 (A V AK 
VIII, s. 369). Potem podczaszy lwowski 
1639* Kazimierz Klmski 
4 XII 1700 (AMTor. II, VW40, k. 14) 
1640 Magnus Ernest Korff 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122, nr 53) 
17 X 1718 (JfG 1904, s. 57) 
1641 * Paweł Majer 
4 II 1704 (VUB, F 7-32/13909, k. 418-419) 
1642* Samuel Michał Karlik 
18 IV 1704 (T.Sang. 154, plik 41) 
7 II 1726 (T.Sang., teka 9, plik 4). Potem stolnik inil. (nr 1725) 
1643 Jan Szadurski 
21 IX 1708 (APP 56, s. 614-617) 
1644* Wawrzyniec Girdwoyń 
1708 (Bon. VI, s. 55) 
1645* Stanisław Owierkiewicz 
17Il (Ur. XllI, s. 133) 
1646* Franciszek Kliński sądowy ziem. tczewski 
5 IV 1712 (AMTor. II, V1I/43, k. 66) 
13 VII 1719 (ASczan. 37, s. 171) 
1647* Antoni Angielbof 
XI 1712 (LVIA, SA 18286) 
1648* Jan Kiełbowski 
10 I 1713 (L VIA, SA 18286) 
6 IX 1724 testament (LV lA, F 391, ap. I, nr 1690, k. 139) 
1649* Jan von Rummel (Ramel) 
1714 (BFMitt. IV, s. 37) 
żył 1751 (ib.) w województwie witebskim 
1650* Jan Kierkin vel Kirkin 
ta. 28 VI 1718 (A V AK XI, s.408) 
1651 Felicjan Ryk (von Ryck) 
N 4 V 1721 (Sig. 20, s. 8) 
26 IV 1727 (ib., s. 227). ta. 15 VI 1730 (N nasl.)
		

/Licencje_047_08_160_0001.djvu

			- 


J 


158 


CZĘŚĆ 1RZECIA 


1652 Ignacy Ryk (von Ryck) 
N 15 IV 1730 (Sig. 22, k. 34v) po t F. Rylca 
ta. 3 XI 1746 (N nast.) 
1653* Aleksander Pruszyński 
12 IX 1733 (Elekt., s. 178: Kij6w). Potem stolnik winnicki Guż 1735) 
1654* J6zef Hrehory Paszkiewicz 
12 III 1736 (AGAD, Dok. pap. 4204) 
1655* Filip Bytner 
t a. 8 VII 1737 (N nast.) 
1656* Antoni J6zefowicz 
N 8 VII 1737 (AR II, ks. 6W2, s. 536-537) po t F. Bytnera 
1657* Benedykt Jelec dworzanin skarbowy lit 
6 I 1741 (VUB, F 59-3) 
1658* J6zefŁukomski 
1743 (Bon. XVI, s. 107) 
1659* Jan Konstanty Swołyński 
24 III 1744 (Parowie, s. 257) 
9 I 1745 (ML 173, s. 626) 
1660 Jan Gedeon von Bercken (Berk) 
N 3 XI 1746 (ML 175, s. 148-149), Nzl XII 1746 (Sig. 27, s. 40), N3 3 
xn 1746 (ML 174, s. 724-727) po t I. Rylca 
1758 (Weyssenhoff, s. 62-63). ta. 2 VI 1758 (N nasL) 
1661 * Stanisław Bratkowski 
1746 (Ur. I, s. 381; Nies. II, s. 287 - bez daty) 
1662* Piotr Sebastian Narewicz rotmistrz powiatu wilkijskiego 
26 VIII 1747 (LVIA, F 716, ap. 2, nr 2, k. 299) 
1663* Klips[pom?] czyli Klinspom 
ta. 9 VI 1750 (N nasL) 
1664* Piotr Żurowski 
S 9 VI 1750 (B Czart. rps 776) po t Khps[poma?] 
1665* Jan J6zef Linczewski 
1751 (Bon. XIV, s. 82; Ur. IX. s. 53) 
1666* Jan von Ludinghausen Wolff 
1611754 (A V AK XXXV, s. 1) 
1667 J6zef Jodko 
N 2 VI 1758 (ML 183. s.45-46; Sig. 27. s. 436) po t J. Berka 
Rok. 12 XII 1765 (N nasL). Potem sędzia gr. inf1. (nr 1603) 
1668* Marcin Obrycki 
8 III 1759 (MI 183. s. 152) 
166Y* Stanisław Staszkiewicz Slm'osta pobersztalski 
30 VI 1760 (ML 183, s. 275)
		

/Licencje_047_08_161_0001.djvu

			INFLANTY. skarbnik 


159 


A 2 III 1765 (Kam. 111/325, s. 11) na cześnika upickiego 
1670* Kazimierz Domeyko 
6 II 1764 (BOW, rps 14190, s. 279) 
1779 testament (Bon. IV, s. 374) 
1671 * Piotr Nowacki 
16 IV 1764 (VL VII. col. 125) 
1672 Stefan Kom 
21 V 1764 (Weyssenhoff, s. 159) 
ta. 16 VI 1775 (N nast) 
1673 Marcin Kublicki 
19 X 1765 (UM XXXI, s. 389) - jut z tytułem; N 12 XII 1765 (ML 188. 
s. 51-52; Sig. 31, k. 49; Kam. 111/326, k. 4v) po R J. Jodki 
A 9 IV 1767 na sedziego ziem. infl. (nr 1615) 
l674 Stanisław Kom (czy nie identyczny ze Stefanem - nr 1672) 
N 9 IV 1767 (Sig. 30, k. 148; MI.. 184, s. 532) po A M. Kublickiego 
1778 (Kal. 1779) 
1674a* Filip Wedziagolski 
8 II 1769 (A.Zabiełłów 225) 
1675* Antoni Dunin 
1770 (Bon. V, s. 107) 
1676* Hilary Jemielity 
t a. 1772 (Bon. IX, s. 71) 
1677 Michał Morrison (Morysson) 
N 16 VI 1775 (Sig. 32, k. 351 v) po t Stefana Kornia 
1792 (Kal. 1793) 
1678* JózefWojtkiewicz 
N 16 IX 1776 (ML 543. s. 143; Tzw. ML, dz. VII. nr 76, k. 160-164) 
1679* Rafał Świderski 
1780 (Kal. 1781) 
1782 (Kal. 1783) 
1680* Ignacy Michałowski 
1780 (Kal.1781) 
1782 (Kal. 1783) 
1681 * Jan Wojtkiewicz (może tożsamy z Józefem -LOb. nr 1631) 
1785 (Kal. 1786) 
1787 (Kal. 1788) 
16
2* Tadeusz Razicki 
30 X 1788 (A V AK II, s. 187) 
1683* Józef Blinstrub 
7 X 1790 (A V AK XXIV, s. 181)
		

/Licencje_047_08_162_0001.djvu

			160 


CZĘSĆ 1RZECIA 


1684* Piotr Małecki 
bez daty (Ur. X, s. 182). Potem (1791) chorązy wend (nr 690) 
1685* Jerzy Houwald 
1791 (Bon. vn, s. 367; Ur. V, s. 203) 
1686* Stanisław Piewcewicz 
24 IV 1793 (A V AK XXXVIII, s. 194) 
1687 Jan Brzeziński 
bez daty (Herbarz infl., s. 21) 
1688 Krzysztof Kom 
bez daty (Bon. XI, s. 110; Ur. VII, s. 214; Nies. 00<1., s. 234) 
1689* Krzysztof Turski 
bez daty (Nies. II, s. 37) 
INFLANfY - stolnik 
1690 Marcin Benisławski (Bonisławski) 
1677 (L VIA, SA 3417, k. 2077-2080v) 
22 III 1691 (ib., s. 2055). t a. 2 VIII 1695 (N nast.) 
1691 Samuel Szadurski 
4 I 1678 (AR II 1650) 
21 XII 1700 (Olkienniki) 
1692 Wilhelm Fryderyk Buchboltz (Bucholc), przedlen1 sędzia gr. infl. (nr 1595) 
3 X 1681 (JfG 1902, s. 174) 
16 X 1715 (JfG 1902, s. 183) - bez tytułu 
1693* Jan Goess (Goss) podpułkownik 
24 VI 1684 (Liet. inventor. XVII a, s. 343) 
24 VI 1693 (ib., s. 381). ta. 26 III 1702 (VUB, Żm.G 1700-1705, k. 
94-95v) - wymieniona wdowa? 
1694* Otto Ernest Rappe pułkownik wojsk kor. 
1684 (BJag. rps 6226) 
8 II 1692 (APP 163a, t. 22, s. 649). t a. 31 XII 1701 (N nast.) 
1695 Gedeon Benisławski podstarości infl. (nr 1535) 
31 VII 1690 (Breżgo L VM. s. 3) 
30 VIII 1697 CTyz. B-14/93a, k. 178) 
1696* Stefan Ottenhausen (Ottenhauz) 
1693 (AR X Kiersnowscy) 
t 12 VII 1701 (B UW, rps 1178, s. 129) 
1697 Mikołaj Glinojecki 
N i Rok. 2 VII 1695 (N nast.) 
1698 Jakub Stanisław Szadurski, przedtem skarbnik infl. (nr 1626) 
N ok. 8 VIll1695 (BOW rps 138,k. 8v:N naslnaskarbnikainfl., wb. nr 1633) 
29 IV 1717 (LVIA. F 1505, ap. I, nr 411). t a. 19 XI 1718 (N nast.)
		

/Licencje_047_08_163_0001.djvu

			INFLANTY, skarbnik - stolnik 


161 


1699* Ludwik de Orgewal (Dorgiewal, Orgewald) oberszter lejblant wojsk kor. 
1694 (Ur. XII, s. 379), 27 VI 1697 (VL V, col. 879) 
16 V 1702 (APP 56, s. 126) 
1700* Jerzy Giełwanowski 
1697 (pANKr. rps 5764) 
1701 Michał Sokołowski 
71111698 (BOZ 867, k. 39(21)-41v(22v): Mikołaj) 
t po 15 II 1708 (LVIA, F 391, ap. l, nr 1690, k. 271 n.) 
1702* Stanisław z Miedzylesia Klembowski 
I połowa XVlll w. (Bon. X, s. 120) 
1703* Wilhelm Holdring (Haudring) 
I połowaXVlll w. (Bon. Xlll, s. 78). Potem może podkomorzy inf!. (nr 
1515) 
1704* Kazimierz Siedlicki major 
N 31 XII 1701 (ML 150, s. 271-273: Sig. 15, s. 146) po t E. Rappe 
30 V 1707 (AGZ XXII, s. 426). Potem podczaszy inf!. (nr 1469)? 
1705* Andrzej Kazimierz Żołok (Zołłok) 
3 I 1704 (APP 133, s. 983-984) 
1706 Stanisław Kamicki 
30 V 1704 (LMAB, F 17-177) 
11 VII 1705 (A V AK IV, s. 341) 
1707* Andrzej J6zefatJeziomicki 
26 VII 1707 (AR V 6089) 
A 22 XII 1716 (ib., nr 981) na krąjczego brzeskiego lit. 
1708* Wawrzyniec Fryderyk Puttkamer 
14 IV 1709 (Konarski, Szlachta, s. 248) 
4IV 1740 (AVAKXX, s. 531) 
1709* Kazimierz Zelbecht Petrusewicz 
20 V 1712 (UM XX, s. 177) 
1710* J6zefPakosławski 
1712 «(Ur. Xlll, s. 175) 
1711 * Jerzy Wilhelm von Rappe pułkownik 
19 II 1714 (Archiv JZR, cz. II. t. 3, s. 282) 
A 141111720 na podkomorzego pam. (nr 454) 
1712* Bychowiec 
15 IX 1716 (UM XXIV, s.107) 
1713* Jan SchOpping (Szeping, Schoepping) 
ta. 19 XI 1718 (N nast.) (Ur. X, s. 226) 
1714* Jan Lubieniecki major 
N 19 XI 1718 (Sig. 19, s. 159) po t J. Szepinga 
1719 (Bon. XV, s. 42-jako liwski) 


.. 


......
		

/Licencje_047_08_164_0001.djvu

			162 


CZĘŚĆ TRZECIA 


17U Michał Szadurski 
N 19 XI 1718 (Sil. 19, l. 127) po tJ. SzadDl'lkielo 
11 VI 17
 (ML 176, l. '1'). Rok.' IX 17'2 (N D81L) 
171
 SWan Czarnecki 
1719 (Bon. III, l. 287) 
1717. Andrzej MaJacbowlki ltarOlta 1D1Otry(:1d 
N 14 III 1720 (Sła. 19, I. 269) po AJ. W.deRyppe 
1718. Samuel Mkbał KarUk (Karlink, KarIkIc, Karlick) z NezeUtz, przedtem 
tkarbnłk łnl1. (nr 1642) 
11 VI11720(
,mąj.'99) 
29 lU 1743 (AR II, materiaJy Dłeuporzadkowane, łYp. 469, WI katalOJU 
Żyd"lkłeao) 
1719. Mkbał Outakowtkł 
28 XI 1720 (11M XXVI, ..401) 
1728 (WoH1), wzm. Iyn Benedykt w Soda1ł'jł Marłańtkłej (DJaa. Jpt 
4"7) 
1720" Paweł Cbekbowlkł płl8t'l ar. Jwwłemkł 
12111 1722 (A.ZlbłeU6w '89) 
1721'* 8amwł:KMrtkki 
11 tn 1724 (PANKt. tpt 377,..26). Mme &o 
y zapił ł dwdzł tulaj 
o 8amUiła KatUU (nr 17111) 
1722'* NtJJlbIJd AluJtt.eJ OWydetł &: Gktwer 
1726 (tlt. IV, &. 186) 
ł 8. 10 IX 17
8 (AOAV, Dok. pap. 3471) 
1723'* PWlt 
ł Ił. 19 VI 1728 (N 11M.., 
1724'; Piott dg Lam. pułkownik, 
aJny adiutant JJCM 
N W VI 172. (8Ig. 22, k. 3v) po t PJaktM 
12 IX 1733 (Ekkt., .. 114: 8EłtUkt1td«z) 
172''* 161Mf Ktgjrl
kł 
26 Uf 1730 (AOl XXII1, 
. 27). Potmt 
tolnłk t
bInow
 
1726* llikub tłiedluki 
t II, 20 X 17JO (N n9&t) 
1727* 11m EIgH (E11etdtJ 
N UJ X 17j(j (tłig, 20, k. 287) po t 1: 8kdJg
go. tego !l-łłeg(j dtńa 
Włilt1t EJttWWi, f1bgt&ttJgutfiMUtWi dmIo N łIł ptHkWtmłWO kijuw.łde 
Ob" k. 2
1ł' 
1728" Ulibt
ł lM9
ski 
173Ó (Ut, VUf, s. 342) 
1744(fjm1:X1V".l
),Pmmnltdz"ziem rAwski
		

/Licencje_047_08_165_0001.djvu

			--... 


1NFLAN1Y. IIIOlnik 


163 


1729. Jerzy Hondorf 
1730 (Bon. VII. s. 329) 
1770 (ib.) 
1730'" Konstanty Bazaliski 
1731 (Bon I. s. 134; Ur. I. s. 112) 
1731'" Adam Mirecki 
1732 (Ur. XI. s. 116) 
1732'" Jerzy PopłOOski 
ok. 1732 (AR li, ks. 69/11, s. 151) 
1733'" Władysław Putwmski 
t a. 17 VII 1733 (AVAKXIII, s.158) 
1734'" Aleksander Siedlicki. przedtem podczaszy infl. (nr 14693) 
30 VII 1733 (AGZ X, s. 40) 
t 22 II 1759 (Lwowska Galeria Obrazów, magazyn w OIecIaJ- portret) 
- tam tylko jako podczaszy 
173'''' BaJcer Lippi 
121X 1733 (Elekt, ..119: Sieradz). Potem wojsJdostrzeszowsJd 
1736. Adam Wysz)'tHki 
121X 1733 (Elekt., s. 262: WiJoo) 
2311 1737 (BUW 319). ta. 81X 1744 (N DalL) 
1737. Jakub 
 
1733 (Bon. XVI. I. 20 - .rolnik lub podstoli Jiwlki) 
1749 (Bon. V1II, s. 1'3 - lrolnik infl.) 
1738'" Wojciecb (Adalbert) Smicki (Siwicki?) 
t a.17 VII 1736 (N na&L) 
1739'" Antoni Orzełl.1w O&ttejko 
N 17 VII 1736 (Sig. 26, k. 22v) po t Adalbena Smickiego 
1740. Jakub Ty&zecki 
N 28 XII 1738 (
.g. 26, 11:. ts2v) po t AGIowera 
1741'" JózefGołucbow
ki komornik graniczny wiślicki 
1738 (Ur. IV, l. 2'''. 
A 20 VIII 1748 na chorążego I3IIdomierskiego (Sig. 27. &. 8ts). Je&tjui 
17461 (Bon. VI, I. 216) 
1742'" Wilhelm Rafał Bucbholtz IWOIta lucyń5ki (nr 2059) 
20 VII 1742 (JfG 1904, s. 13) 
Adam Orze,zko O&trejko nazwany ,tolnikiem 25 11 1743 (NAB 
Mińsk, F 1729, opiJ 1, nr 50, k. 22Ov), był sto1nikowiczem. 
1743'" Madej Wyszytbki 
N 81X 1744 (ML 172, I. 863-864) po t A. WYJzyt\skiego 
20 IV 1750 (AR Vll, nr ISd)
		

/Licencje_047_08_166_0001.djvu

			164 


CZĘŚĆ 1RZECIA 


1744* Benedykt Gutakowski 
7 XI 1744 (ML 173, s. 280-281) 
VI 1767 (UM IV, s. 362) 
1745* Jan Wietrzyński 
t a. 22 XI 1744 (N nast) 
1746* Kazimierz Kalkstein Osłowski 
N 22 XI 1744 (Sig. 26, k. 18Ov) po t J. Wietrzyńskiego 
26 VI 1758 (AMChojnic 143, s. 213) 
1747* Karol Klembowski 
16 VIII 1746 (BUW, rps 352, s. 314) 
1748* Łaźniewski 
III 1747 (Matuszewicz I, s. 180) 
1748 (ib., s. 187) 
1749* Michał Borzymski 
ta. 19 XII 1748 (N nast.) 
1750* Józef Piegłowski (pigłowski) 
S 19 XII 1748 (BCzart. rps 776) po t M. Borzymskiego 
1751* Władysław Borowicz 
l VII 1750 (Konarski, Szlachta, s. 24) 
18 XI 1752 (ib.) 
1752* Gedeon Benisławski 
ok. połowy XVIII w. (PSB l, s.433) 
1753 Jan Szadurski, przedtem podstoli inf1. (nr 1579) 
N5IX 1752 (Sig. 27,s. 227;ML 176,s.1010-1011)poRM.Szadurskiego 
A 17 III 1766 na chorążego inf1. (nr 1134) 
1754* Maciej Jant.a-Połczyński 
1754 (Ur. V, s. 370) 
27 IX 1772 (Bar II, s. 751) 
1755* Franciszek Dortman 
ta. 14 X 1757 (N nast) 
1756* Antoni Mleczko 
N 14 X 1757 (Żychl. I, s. 218) po t F. Dortmana 
1771 (KZS, Seria nowa IX, z.2, s. 63) 
1757* Felicjan Barcikowski 
1757 (Bon. I, s. 111) 
Stanisław Kolumna Kobylski nazwany 27 II 1764 "dapiferus Livo- 
niae" (AGZ XXV, s. 582), był jeszcze 30 I 1764 stolnikiem liwskim 
i to chyba prawidłowa forma. 
1758* Tyszkiewicz 
wymieniony syn Michał 17 IV 1764 (VL VI, col. 133)
		

/Licencje_047_08_167_0001.djvu

			INFLANTY, stolnik: 


165 


1759* Jan Dembiński 
1764 (Ur. III, s. 141) 
1760 Franciszek Jodko, przedtem podczaszy infl. (nr 1492) 
N9 IV 1766 (Sig. 31, k. 67; Kam.IIIJ325, s. 27) po AJ. Szadursklego 
A 21 VI 1770 na wojskiego infl. (nr 1881) 
1761 * Dominik Benisławski 
1766 (Wilczyński, s. 14-15) 
1762* Józef Wilner 
1766 (VL VII, col. 488) 
1775 (VL VIII, col. 204) 
1763* Opacki 
15 II 1767 wzm. żona lub wdowa Anna Sybilla (Tyz. E-524a) 
1764 Michał Ryk (von Ryck), przedtem podstoli infl. (nr 1584) 
N 21 VI 1770 (MI.. 188, s. 111-112; Sig. 33, s. 37) po AF. Jodki 
1782 (Kal. 1783). Rok. 20 IV 1787 (N nast) 
1765* Józef Hondorf 
1774 (Bon. VII, s. 329; Ur. V, s. 176) 
1766* Chojecki 
1775 wymiemony syn (VL VIII, col. 574) 
1767* Piotr Benisławski stolnikowicz infl. 
A 1776 na podkomorzego infl. (nr 1529) 
1768* Adam z Kętrzyna Kętrzyński 
1780 (Pawiński V, s. 314; Ur. VI, s. 299) 
1769* Trojanowski 
1780 (Kal. 1781) 
1770* Maksymilian Wierusz-Kowalski, przedtem stolnik radomski (nie notowa- 
ny w U IV/3) 
1783 (Bon. XII, s. 24) 
1771 Józef Szyszło, przedtem regent ziem. infl. 
N 20 IV 1787 (MI.. 551, s. 97-98; MI.. 586, k. 95; Sig. 35, k. 45) po R. M. 
Rylca 
30 V 1789 (VL IX, col. 90). ta. 24 II 1791 (N nast.) 
1772* Jan Aleksander Ożarowski 
a. 1791 (Ur. XIII, s. 142) 
1773 Rajmund Łabuński 
N 24 II 1791 (Sig. 37, k. l06v) po tJ. Szyszły 
1793 (Ur. IX, s. 235) 
1774* Stanisław Władysław Borowicz 
1789 jako Władysław (AR II, ks. 59, s. 23) 
c:::J 15 XI 1792 (Konarski, Szlachta, s. 24) 


..
		

/Licencje_047_08_168_0001.djvu

			166 


CZEŚĆ 1RZEClA 


1775* J6zefBystrzycki 
t 1820 (Bon. II, s. 296) 
1776* Kazimierz Delamar (de Lamar) 
bez daty (Ur. VIII, s. 267) 
1777* Gabńel Kociełł 
bez daty (Nies. V, s. 145) 
1778* Krzysztof Rosen 
bez daty (Ur. VIII, s. 265) 
1779* Stanisław Kowalski 
bez daty (Nies. V, s. 338) 


INFLANTY - strażnik 
1780 Jakub Końf von Kretitzburg 
20 X 1677 (LVIA, SA 3417, k. 20l6-2018v) 
12 X 1702 (JfG 1903, s. 5) 
1781* Paweł Monwid Irzykowicz 
23 I 1690 (Jankowski II, s. 262) 
Gedeon Benisławski, podstarości infl. (nr 1493) nazwany jako strażni- 
kiem 20 II 1693 (UM XXXI, s.402), był stolnikiem infl. (zob. nr 1695). 
1782* Daniel Hłasko 
30 VI 1694 (LVIA, F 1025, ap. 1, nr 38) 
1783 Kazimierz Sokołowski, przedtem strukczaszy infl. (nr 1765) 
2 I 1696 (L VIA, SA 4633) 
t 18/19 III 1696 (L VIA, SA 4633) 
1784* Michał Chmielewski 
1696 (Ur. II, s. 195) 
5 V 1699 (L VIA, SA 215, k. 1Ov) 
Paweł Oyrzeński nazwany strażnikiem infl. 18 VIII 1699 (BCzart 
rps 2765), był skarbnikiem infl. (nr 1634). 
1785* Jan Gizbert von Pueuen 
II 1700 (Konarski, Szlachta, s. 81) 
1710 (ib.) 
1786* Stanisław Tołokoński 
21 XI 1700 (Olkieniki) 
1787 Jakub Dąbrowski, przedtem skarbnik. infl. (nr 1636) 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122, nr 53). Potem oboźny infl. (nr 1381) 
1788 Michał Weyssenhoff, przedtem strażnik. smoleński 
N 1703 (Weyssenhoff, s. 51); 25 II 1703 (ib., s. 152) 
23 III 1737 testament (ib., s. 50-51,156) 
1789* Jozafat Piotrowicz 
1 III 1717 (Belorus. II, nr 162)
		

/Licencje_047_08_169_0001.djvu

			INFLANTY, stolnik. - stra1nik. 


167 


1790* Jerzy Kazimierz Domeyko 
1720 (Ur. III, s. 223) 
1730 (Bon. IV, s. 374) 
1791 Korff 
ta. 28 XII 1730 (N nasL) - mote chodzi o Jakuba (zob. m 1730) 
1792 Franciszek von der Mohl 
N 28 XII 1730 (Sig. 22, k. 58) po t Korffa 
Rok. 13 IV 1758 (N nasL) 
1793* Bolesław Gajdamowicz 
14 IX 1733 (Elekt., s. 53) 
1794* Jan Antoni z Hanula Leparski 
12 III 1736 (AGAD, Dok. pap. 4204) 
1795* Jan Gauger 
1746 (BFMitt m, Dorpat 1934, s. 37) 
1796* Andrzej Chmielewski 
27 X 1747 (AR II 2698) 
Mikołaj Ludwik Weyssenhoffnazwany strażnikiem infl. 2 IX 1750 
(ryz. B-6154, s. 635) - był chyba tylko strażnikowiczem: t 1754/55 
(Weyssenhoff, s. 58: bez tytułu). 
1797 Ludwik Kom 
26 VIII 1756 (APP 133 s. 455). Może to strukczaszy infl.? (zob. m 1818) 
1798 Ignacy Sokołowski łowczyc infl. 
N 13 IV 1758 (Sig. 27, s. 430), N2 18 IV 1758 (ML 183 s. 35) po R F. Mobla 
A 9 IV 1766 na cze
nika infl. (m 1198) 
1799* Tadeusz Chojnowski 
1763 (Bon. III, s. 51) 
18 IV 1764 (VL VII, col. 142) 
1800* Rafał Landsberg 
1763 (Bon. XIII, s. 350) 
18 IV 1764 (VL VII, col. 141). Potem straznik upicki Out 1773) 
1801 * Franciszek Michał Chmielewski 
16 IV 1764 (VL VII, col. 124) 
1802 Dominik Ryk (von Ryck), przedtem krajczy infl. (nr 1274) 
N 9 IV 1766 (Sig. 31, k. 67: ML 184, s. 463-464: Kam. 1111325, s. 27) po 
A I. Sokołowskiego 
t 5 X 1784 (Wolff, Kn. 293) 
1803* Karol Jodk:o 
1768 (Ur. VI, s. 92) 
1804* Paweł Fergis 
1770 (Ur. IV, s. 25) 
1774 testament (Bon. V, s. 274)
		

/Licencje_047_08_170_0001.djvu

			168 


CZĘŚĆ TRZECIA 


1805* Elsner 
6-8 II 1775 syn Antoni (B Czart. rps 861, s. 373-379) 
1806* Jan Pruski 
1775 (Ur. XIV, s. 373) 
1807* Franciszek Chomski 
1775 (Ur. II, s. 240) 
Zygmunt Skirmont nazwany strażnikiem infl. 1778 (Nies. VIII, s. 
381), był strukczaszym inf1. (nr 1820). 
1808* Krzysztof Ciechański 
c::J 30 III 1783 (Konarski, Szlachta, s. 53) 
1809* Józef Gombrowicz 
1783 (Bon. VI, s. 228) 
1810 JózefSzołkowski, przedtem obotny infl. (nr 1390) 
N 6 V 1785 (ML 551, s. 1106; ML 586, k. 32; Sig. 35, k. 209) po t D. 
Ryka 
1787 (Kal. 1788) 
1811 Jan Sokołowski 
N 22 IX 1785 (ML 586, k. 32; Sig. 35, k. 221) po t D. Ryka 
1796 (LVIA, F 391, ap. 1, nr 1690, k. 271 n.) 
1812* Ignacy Kom 
1790 (Ur. X, s. 221) 
1813* Franciszek Jełowicki 
bez daty (Nies. IV, s. 487) 
INFLANTY - strukczaszy 
1814 Kazimierz Sokołowski 
31 VII 1690 (Breżgo L VM, s. 6) 
1691 (L VIA, SA 3417, k. 2016-2018v). Potem strażnik infl. (nr 1733) 
L815 Reinhold SchrOder (Szretter, SlIeder) 
N 30 VI 1698 (MI.. 149, k. 583-584; BOW, rps 136, k. 87) 
20 XII 1700 (PANKr. rps 6122, nr 53) 
1816 Jakub Uszacki 
16 III 1740 (lfG 1902, s. 185) 
25 VIII 1740 (JfG 1902, s. 185 - b.t.) 
1817 Jan Zygmunt Skirmont 
10 II 1750 (Weyssenhoff, s. 158) 
1818 Ludwik Kom 
26 VIII 1756 str: infl. (APP 133 s. 455: str. infl.; może strażnik: infl.?- 
zob. nr 1797) 
1819 Dionizy SchrOders (Szreders), przedtem instygator ziem. inf1. (nr 1230) 
21 V 1764 (Weyssenhoff, s. 159), 1766 (wilczyński, s. 14-15) 


--
		

/Licencje_047_08_171_0001.djvu

			INFLANTY, strażnik - wojewoda 


169 


1775 (Herbarz infl., 43) 
1820 Zygmunt Skirmont 
1765 (Kal. 1766), 1778 (Nies. VIII, s. 381) - błedniejako strażnik int1. 
1792 (Kal. 1793) 
INFLANTY - surogator grodzki 
1821 Kazimierz Kublicki 
Wyznaczony na sejmie 1766 na miejsce udającego sie zagranice starosty 
(VL VII, col. 497) 


INFLANTY - surogator ziemski 
1822 Józef Ludwik Pereswiet Sołtan 
N22XI 1744(ML 172, s.I441-1442) 
19 XI 1759 (Weyssenhoff, s. 161) 
1823 Michał Ryk (von Ryck) 
N 2 V 1761 (ML 183, s. 421-422; Sig. 27, s. 518) po t J. Sołtana 
A 5 III 1765 na podstolego infl. (nr 1584) 


INFLANTY - wojewoda 
1824 Jan Teodor Schlieben (von Schlieben) starosta rogoziński 
D? VIII 1677 (BCzan. rps 175, nr 52), N 3 X 1677 (MK 211, k. 403-405), 
N24X 1677 (,,Biblioteka Warszawska" V,1885, s. 313) 
t 10 I 1695 (Wolff, s. 16) 
1825 Jan Andrzej Plater, przedtem starosta dyneburski (nr 1951 i 1108) 
N 28 II 1695 (Kossakowski II, s. 147; Wolff, s. 16; Konarski, Platerowie, 
s. 49; PSB XXVI, s. 658) 
t 24 II 1696 (ib.) 
1826 Otto Fryderyk Felkiemunb (von Voelkersamb), przedtem wojewoda czerni- 
bowski 
N 17 III 1696? (AR II, ks. 60, s. 234), N2 VllI 1696 (PSB VI, s. 412) 
t 27 XI 1705 (Wolff, s. 16) 
1827 Fabian Plater, przedtem podkomorzy infl. (nr 1510) 
N 8 XII 1705 (ML 148, k. 1587: Wolff, s.16: Konarski, Platerowie, s.44; 
wg PSB XXVI, s. 653 - N 7 XII, po t O. Felkersama 
ta. 24 I 1707 (AR V 15956: P nast.). Wg Konarskiego. Platerowie. s. 44. 
t 1709, c:::J 1710, tak samo PSB XXVI, s. 653 
1828 Stefan Karol Grotthus starosta wilkijski (z N Leszczyńskiego) 
N? 24 I 1707 (tego dnia miał przysiegać) (AR V 15956) 
Tytułu używał jeszcze XI 1712 (L VIA, SA 18286), t 1732 (BUANLw., 
F. Sapiebów 976) 


I 
II 


-- 


..
		

/Licencje_047_08_172_0001.djvu

			170 CZEśĆ TRZECIA 


1829 Józef Kos starosta starogardzki 
N 4 XI 1709 (ML 1S5, k. 105; Ks. Sigillat, nr 236; WOlff, s. 16) po t F. 
Piatera 
R n 1713, potem biskup chełmiński (Kossakowski II, s. 146; Wolff, s. 
16-17; PSB XIV, s. 190) 
1830 Piotr Jerzy Przebendowski, przedtem kasztelan infl. (nr 1235) 
N 20 111713 (ML 1S7, k. 31-31v; Wolff, s. 17; PSB XXVllI, s. 664) po 
RJ. Kosa 
A 21 XI 1722 na wojewode malborskiego (PSB XXVIII, s. 665) 
1831 Antoni Andrzej Morsztyn starosta czorsztyński 
N 21 XI 1722 (Sig. 20, k. 43; ML 161, k. 12v-13 i 19-19v; Wolff, s.17; 
PSB XXI, s. 803) po A P. Przebendowskiego 
t 11 X 1735 (ib.) 
1832 Jan Ludwik Plater, przedtem starosta dyneburski (nr 1110) 
N 17 XI 1735 (ML 169, k. 26; Wolff, s. 17; PSB XXVI, s. 659) po t A. 
Morsztyna 
t 24 XI 1736, r:::J 14 III 1737 (Konarski, Platerowie, s. 53; PSB XXVI, 
s. 659) 
1833 Franciszek Jakub Szembek, przedtem chorąży nadworny kor. 
N 8 VII 1737 (ML 171, k. 45; Wolff, s. 17) po t J. L. Platera 
t 25 VI 1765 (B Czart. rps IBl, s.17) 
1834 Jan Andrzej Józef von der Borch, przedtem podkomorzy infl. (nr 1522) 
N 9 VII 1765 (ML 188, k. 42; Wolff, s. 17; wg PSB n, s. 311-313 -N 9 
VIII 1765) po t F. J. Szembeka 
A 19 X 1767 na podkanclerzego kor. (PSB II, s. 311-313) 
1835 Stanisław Brzostowski starosta bystrzycki 
N 3 XI 1767 (ML 184, k. 561; Wolff, s. 17) po A J. A. J. Borcha 
t 8 IV 1769 (Wolff, s. 17) 
1836 JozafatZyberk (Sieberg zu Wischiing), przedtem kasztelan infl. (nr 1244) 
N 20 VI 1769 (ML 184, k. 645; W olff, s. 17) po t S. Brzostowskiego 
R 23 I111775 ,,z powodu starości" (S...cki, s. 156). t 28 I 1776 (Wolff, s. 
17) 
1837 Jan Tadeusz Zyberk (Sieberg zu Wischling), przedtem podkomorzy infl. 
(nr 1527), sta bolnicki, syn poprzedniego 
N 10 IV 1775 (ML 540, k. 105-105v; Wolff, s. 18) po R ojca Jozafata 
A 1778 na wojewode brzeskiego lit. (ib.) 
1838 Kasper Rogaliński starosta nakielski 
N 3 X 1778 (Sig. 34, k. 88; Wolff, s. 18; PSB XXXI, s. 407) 
t miedzy 24 II a l XI 1788 (PSB XXXI, s. 407; wg Jankowsluego, 
KorRadz., s. 238 - R a. 24 I 1787 ?)
		

/Licencje_047_08_173_0001.djvu

			INFLAN1Y, wojewoda - wojski 


171 


1839 Adam Ewald Felkierzamb (von V oelkersamb), przedtem kasztelan witeb- 
ski 
N20 X 1790 (Sig. 37, k. 87-87v; Wolff, s. 18) po t K. Rogalińskiego 
t 23 II 1794 (Wolff, s. 18) 
INFLANTY - wojski 
1840'" Daniel Zygmunt Szantyr 
1668? (F.Czołow. 1691) 
17 X 1697 (UM XXII, s.468). ta. 1705 (NAB Mińsk, F 1728, opis l, nr 
4, k. 675) 
1841 Jan Piotr Sokołowski 
20X 1677 (LVlA, SA 3417, k. 2073) 
15 II 1708 testament (LVIA, F 391, ap. l, nr 1690, k. 271 n.) 
1842 Teofil Jan Plater 
15 XII 1678 (VL V, col. 637) 
t 31 XII? 1697 (Konarski, Platerowie, s. 43). ta. 16 IX 1697 (N nast) 
1843'" Andrzej Bialkowski 
27 II 1683 (ML 375, k. 326) 
20 VIII 1693 (ML 391, k. 713v-715) 
1844'" Władysław Wołk 
ta. 27 IX 1683 (LVlA, SA 3417, k. 2060-2061v) 
1845'" Jerzy Glasenap (Glaznow) 
t a. XI 1684 (N nast.) 
1846'" Jerzy HOOn (Han) podpułkownik 
N 30 XI 1684 (ML 143, k. ll) po t J. Glaznowa 
1847'" Michał Karol Hłasko 
4 II 1686 (A V AK XV, s. 483) - już z tytułem, N 8 II 1687 (MI.. 142, k. 
293-294) 
1848* Samuel Truskowski 
1686 (VUB, F 7-26/13905, k. 158) 
4 II 1704 (VUB, F 7-32/13909, k. 406-406v) 
1849* Bogusław Dominik Miładowski 
10 VI 1689 (AR II 1611) 
1850* Stefan Głuchowski 
15 II 1691 WZffi. wdowa? Tekla Wojnianka Jasieniecka (L VIA, F 716, 
opis 2, nr 93, k. 404) 
1851 Benisławski 
1691 WZIIl. wdowa Mananna (LVIA, SA 3417,k. 2016-20l8v) 
1852* Jan Welling 
20 11691 (ML 390, s. 88-90) 
27 II 1691 (ib.) 


........ 


..
		

/Licencje_047_08_174_0001.djvu

			172 


CZĘŚĆ 1RZECIA 


1853* Jan Kuszelewski 
27 VII 1694 (ML 581, k. 776v) 
30 III 1713 (MI.. 159, k. 176v) 
1854* Jan Paweł Wrett 
24 VI 1695 (NAB Mińsk, F 1705, opis l, nr 26, k. 2337) 
1855 Fabian Kazimierz von der Borch starosta lucyf1ski (nr 2060) 
N 16 IX 1697 (Sig. 15, s. 13) 
26 IX 1703 (LVIA, SA218,k.413). Potempodkomorzyinfl. (nr 151Oa)? 
1856 Melchior Antoni Felkierzamb (von Voelkersamb), przedtem sędzia gr. 
infl. (nr 1554) 
N 8 X 1697 (BUANLw., F.Oss. 136 k. 8v) po t Platera 
t 6 II 1723 (GH Kurland, s. 247) 
1857 Fryderyk Korff 
ta. 30 I 1698 (N nast) 
1858* Franciszek Wieteki (mo:le Wrett?) 
N 30 I 1698 (BUANLw., F.Oss. 136, k. 35v) po t F. Korffa 
1859* Jan Plattenberg (Platemberk) 
t a. 17 II 1701 (N nast) 
1860* Kazimierz (Majer) Meier 
N 17 II 1701 (BUANLw., F.Oss. 262, k. 69) po t J. PIatemberka 
1861 Jan Wilhelm Plater, przedtem cześnik infl. (nr 1154) 
N 18 IV 1712 (Zb.MN 656; Ks. Sigillat, nr 662; Sig. 17, s. 258) po t F. 
Borcha 
3 VII 1726 (LMAB, F 198-30) 
1862* Stanisław Baranowski 
ta. 4 11717 (N nast.) 
1863* Kazimierz Wolański 
N 4 I 1717 (Sig. 19, s. 17) po t S. Baranowsluego 
1864* Stanisław Majer 
17 IX 1718 (Dom. Tor. 39, k. 137v) 
1720 (Ur. X, s. U3) 
1865* Ostafi Krajewski 
ta. 14 III 1720 (N nast.) 
1866* Jan Baczyński 
N 14 III 1720 (ML 160, s. 827-828; AR II, ks. 69/U, s. 88) po tO. 
Krajewskiego 
1867* Jan Hłasko 
22 IV 1721 (AVAK XI, s.419) 
186
 Andrzej Dionizy Karnicki, przedtem pisarz gr. infl. (nr 1403) 
26 IV 1727 (Sig. 20, k. 228) 
t 1733 (Borkowski, s. 277) 


.......
		

/Licencje_047_08_175_0001.djvu

			INFLAN1Y. wojski 


173 


1869* Jan Doboszyński 
12 IX 1733 (Elekt., s. 42) 
1870* Franciszek Wret 
9V 1734 (AVAKIV,s.499) 
l IX 1740 (MNKr. 75Oc) 
1871 Konstanty Ludwik Plater 
bez daty (Nies. VII, s. 322) 
A 17 XI 1735 na st&'oste dyneburskiego (nr 1111) 
1872* Bogusław Kazimierz Bystram 
Potem wojski smoleński, t miedzy 18 IV 1737 a 29 I 1746 (GH Kurland, 
s.519) 
1873 Jan (Jan Wilhelm?) Plater 
1744 (FHLSJ 11111, s. 324) 
Rok. 18 IX 1744 (N nast.). t 6 V 1757 (Konarski. Platerowie, s. 151) 
1874 Wilhelm Jan (Jerzy) Plater sędzia gr. inf1. (nr 1600) 
N 18 IX 1744 (ML 172, s. 912-913) po RJ. Platera 
t 17 V 1769 (Konarski, Platerowie, s. 152; Żychl. III, s. 203) 
23 IV 1765 (ML 187, k. 86) wymieniony Jan Wilhelm Plater, 
zapewne identyczny z Wilhelmem Janem. 
1875* Józef (Jakub?) Pietraszewski 
17 IV 1764 (VL VII, col. 134: Józef) 
18 IV 1764 (VL VII, col. 142: Jakub) 
1876* Wiktoryn Turczyłło 
18 IV 1764 (VL VII, col. 141) 
1877* Józef Kamicki 
21 V 1764 (Weyssenhoff, s. 159) - w[ojski?] infl. 
1878* Jan Szantyr 
30 IX 1765 (Mienicki, Rejestr, s. 322); może wojskowicz? 
1879* Ignacy Szantyr 
30 IX 1765 (Mienicki, Rejestr, s. 322) 
7 III 1776 (Czołow. 595) 
1880* Nereusz Wrett 
5 11770 (AVAKXXXV, s. 175) 
30 V 1789 (VL IX, col. 91: bez imienia) 
1881 Franciszek Jodko, przedtem stolnik inf1. (nr 1760) 
N 21 VI 1770 (MI.... 188, s. 111; Sig. 33, s. 37) po t w. Platera 
Rok. 12 IX 1770 (N nast) 
1882 Kazimierz Piotr Kublicki ekssędzia ziem. inf1. (nr 1614). podstaro
ci inf1. 
(nr 1539) 
N 12 IX 1770 (ML 188, s. 113; Sig. 33, s. 39) po R F. Jodki 
1773 (Kal. 1774). t a. 7 VI 1774 (N nast.) 


......... 


..
		

/Licencje_047_08_176_0001.djvu

			174 


CZĘSĆ TRZECIA 


1883* JCJłm1ńskJ 
31 VIII 1772 (AGZ XXIII, 5. 623) 
1884 SlaDi5ław Wyrwicz 
N 7 VI 1774 (ML 54O..t. S8v-S9; Sig. 32..t. 271v) po t K. Kublickiego 
1792 (Kal. 1793) 
1885 Jan Dw0rzań5ki 
1781 (Bon. V, I. 121) 
1886 Józef Antoni Plater 
18 VIII 1788 (Tyz. G-848) - mou wojlkowicz? POIeD1 podkomorzy 
zapiÓ5ki (jut 1792 - Konar5ki. Platerowie, I. IS3 - ale tam nie znany jako 
wojlki). t 2 IX 1832 (ib., I. IS3) 


.-.
		

/Licencje_047_08_177_0001.djvu

			DODATEK 


STAROSTOWIE INFLANCCY 


W nazwacb .łedzłb .tarOłtw za podIUlWOWą nazw
 m1ejlCOWokł przyjeto jej 
wetlJe nłeJn.ł«k4. 


ADSEL (pol. Adzel, Jot. OauJłena) 
1887 Marcin Kurcz 
1"6 (Bon. X1JI, .. 208) 
26111602 teltament (Sapiehowie I, 1.430) 
1888 OUoDenłwff 
1603 (PSB V, .. 11') 
t 1609 (Ib.). t a. l' XlI 1620 eN Dalt.) 
1889 l'łOCt :Ko1młMkł 
N ., XII 1620 (MI< 16', k. 106(107) po t O. Denbofla 
I< 27 Vtt11622 (MI< 168, k. 209 - 209\') na C S.l'aoowł, ponowiony 30 
Vtt11622 (MI< 167, k. 201) 
1890 Stefan I'ac .marz lit. 
N27Vm 1622(MK 168,k.209-209v),Nz30Vm 1622 (MI< 167,k.lOt) 
I< 30 XI 1623 (MK 170, k. 426427; ML 98, k. 143v-l44v) na CO. 
Venłwffmvł 
1891 0tW Venbo(( dworzmtłlł ł 
krewt JKM 
N 30 X11623 (MI< 170, k. 426-427) z C poprudotelo 
12 XU 162' (MK l", k. 194). t 162' (tme IX 16267] w bitwłe pod 
OIlłewem (8on. IV, ,. 2"'-2'1). t 1632 (Nłe.. m,.. 386) 
1891 Oet1Jatd Defiho(( IlarmU IWkłenkł, pułkownłk 
26 ł 1629 (MK 180, k. 218) 
10 V 1633 (MK 180, k. 217)1 
1893 Jerzy 
lOlbbkł 
12 m 1631 (Vl 111,
" 670)1 
1649 (VOjłel, .. 428)
		

/Licencje_047_08_178_0001.djvu

			176 DODATEK 


t 9 VIII 1650 (L. Kubala, Jerzy Ossolirtski, Warszawa 1924, s. 495) 
1894 Kazimierz Leon Sapieha podkanclerzy lit. 
N zapewne wkrótce po t poprzedniego, gdy t jeszcze w tym samym 
miesiącu uzyskał zgode na C 
K 19 VIII 1650 (MK 192 k. 105-105v) na C T. Denhoffowi 
1895 Teodor Denhoff starosta dorp. (nr 1920) 
N 19 VIII 1650 (MK 192, k. 42-42v) z C poprzedniego 
19 I 1684 testament (U X, nr 713) 
1896 Jerzy Zygmunt Dunin Rajecki marszałek wiłkomierski 
t 22 VI 1688 (PSB XXX, s. 472-473) 
1897 Władysław Michał Łuczko pisarz gr. wilkomierski i Joanna Bortkiewi- 
czówna, mallOnkowie 
N 29 VI 1688 (VUB, F 7 30/13907, k. 120-120v) po t J. Z. Rajeckiego; 
list na podanie 12 III 1689 (ib., k. 117-117v) 
C 25 rr 1703 (przyznana 7 V 1704) na rzecz M. Weyssenhoffa (Weyssen- 
boff, s. 152) 
1898 Michał Weyssenhoff sttaznik inf1. (nr 1788) 
Kupił od W. Łuczka z C 25 II 1703 (przyznanej 7 V 1704) (Weyssenhoff, 
s. 52, 152) 
K 16 XII 1730 (ib., s. 155) na C synowi. t po 23 III 1737 (ib., s. 52, 
155-156) 
1899 Józef Antoni Weyssenhoff cześnik intl. (nr 1182) 
N 16 xn 1730 (Weyssenhoff, s. 155) z C ojca, ale objął dopiero po jego t (?) 
C 1760 (ib., s. 56) na rzecz brata Jana 
1900 Jan Weyssenhoffkoniuszy inf1. (nr 1261) 
N 1760 (Weyssenhoff, s. 56, 157) z C brata Józefa 
1764 - sejm uznał to starostwo za dobra ziemskie (VL VII, col. 40; 
Weyssenhoff, s. 68) 


ANDZEL (pol. Hancel, ł0t. ?) 
1901 Prokop Sieniawski marszałek nadworny kor., starosta rarneński 
25 II 1578 (MK 141, k. 345v-346) 
N 16 rr 1588 (MI... 75, k. 18-18v; MI... 79, k. 32v) - może potwierdzenie 
wcześniejszej N? 
K 10 III 1589 (MI... 79, k. 92-93) na C Adamowi (? - może Kasprowi) 
Młodawskiemu - zob. N nast. 
1902 Kasper Młodzianowski (zapewne Młodawski) i Maciej Bialkowski 
N 30 X 1589 (MI... 75, k. 97-97v) po P. Sieniawskim 
1903 Władysław Bekiesz 
K 15 vrr 1598 (MK 142, k. 197v-198v) na C Maciejowi Bialkowskiemu 
t po 1600 (PSB I. s.402)
		

/Licencje_047_08_179_0001.djvu

			. 


ADSEL, starosta - DORP AT, starosta 


177 


1904 Maciej Bialkowski (zob. przedtem - nr 1902) 
N 15 VII 1598 (MK 142,k.197v-198v),N221 VII 1598 (ib.,k. 202v-203) 


ASCHERADEN (pol. Aszkierat, łat. Aizkraukle) 


1905 Jan (Jobann) von Mtinster 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 
1906 (Maciej) Dembiński 
N 1581 (Gadebuscb, Livl. Jbr. 1. s. 234) 
1907 Sebastian Krumpiewski 
..pro tunc" 4 V 1582 (Tzw. ML, dz. IV B. nr 28, k. 108) 


Po 1582 r. włączone najpierw do ekonomii, a potem do starostwa kokenbuskiego 
i nadawane łącznie z nim. 


BUR1NECK (pol. Burtniki, łot. Burtnieki) 
1908 Benedykt von Eden 
1577? (BN rps 3080, nr 49) 
1909 Jan Buering (Buemig) 
N 29 XII 1578 (ML 59, k. 175v) 
15 V 1582 (ML 80. k. 110) 
1910 Jan Hagenau 
1588/89 (ASK I. ks. 64, k. 64v) 
DAłllEN (poL Dalen. łat Dole) 
1911 Wilhelm von Effem 
N 3 I 1566 (Tzw. ML, dz. IV B. nr 28, k. 89) 
1912 Walenty Uberfeldt 
N 20 V11569 za wykupem (Tzw. ML. dz. IV B. nr 28. k. 89) 
22 V 1582 (ib., k. 177v) 
DORPAT (est. Tartu) 


1913 Zygmunt Rożen 
N 27 III 1582 (PSB XXXII, s. 451) 
t VII 1582 (ib.) 
1914 Wojciech Reczajski kasztelan warszawski 
N VIII 1582 (PSB XXXI, s. 241) 
17 VI 1588 król polecił mu przekazać starostwo J. Zamoyskiemu (ML 75, 
k. 32v-33) 


12 


......... 


...
		

/Licencje_047_08_180_0001.djvu

			178 DODATEK 


1915 Jan Zamoyski kanclerz i hetman wielki kor. 
N 17 VI 1588(ML 75,k. 30-33;ML 79,k. 38-39) po Rozenie i Ręczajskim 
wraz z ekonomią po Stanisławie Łoknickim 
t 3 VI 1605 (D X, nr 124) 
1916 Jan Karol Chodkiewicz hetman wielki lit., wojewoda wileński 
N 20 VII 1605 (ML 150, k. 237-238v) po t J. Zamoyskiego 
t 24 IX 1621 (PSB III, s. 363-367) 
1917 Ernest Magnus Denhoff (Dónhoff) starosta oberpalski (nr 2112) 
N 22 XII 1621 (MK 166, k. 534v-536v) 
t 18 VI 1642 (Wolff, s.41) 
1918 Jerzy Ossoliński kanclerz wielki kor. 
t 9 VlII 1650 (nr 1893) 
1919 Kazimierz Leon Sapieha podkanclerzy lit. 
K 19 VlII 1650 (MK 192, k. 105-105v) na C T. Denhoffowi 
1920 Teodor Denhoff dworzanin pokojowy JKM 
N 19 VlII 1650 (MK 192, k. 105-105v) z C K. L. Sapiehy 
1911684 testament (D X, nr 713) 


DONAMUNDE (pol. Dyjament, Diament, DynemW1d, łot. Daugavgnva) 


1921 Piotr Gradowski rotmistrz JKM 
1566 Hauptmann von D. (Ljetopis Rjussowa I. s. 252) 
16 VlII 1576 (ML 63, k. 35v-36), 1579 (Bon. VII, s. 35) 
1922 Bartosz Lewoń 
18 V 1574 (ML 57, k. 34v) 
1923 Jan Ostrowski 
N 2111 1583 (ML 577, k. 23v), potw. N 28 VII 1588 (MK 75, k. 34v-35) 
K 28 IIl1600 (MK 144, k. 98v-loo) na C M. Dorohostajskiemu, powtó- 
rzony 2 V 1600 (MK 145, k. 145v-146) 
Z tytułem starosty dyjamenckiego wznuankowany Wojciech Dem- 
biński - 1588-1610 (PSB V, s. 79); był być może dowódcą garnizonu 
na zamku, a nie starostą. 
1924 KrzysztofMikołąj Dorohostajski 
N 28 III 1600 (MK 144, k. 98v-100), powt. 2 V 1600 (MK 145, k. 
145v-I46) z C J. Ostrowskiego 
t 1615 (PSB V, s. 332) 
C z 1605 r. na rzecz K. Tyzenhauza zapewne nie została zrealizowana. 
Starostwo otrzymał Tyzenhauz dopiero po t poprzednika (zob. niżej) 
Występujący z tytułem starosty Michał Białłozor - VII 1608 (Ko- 
resp. J. Chodkiewicza, s. 158) był Lapewne jedynie dowódcą załogi 
zamku, zastępującym nieobecnego starostę.
		

/Licencje_047_08_181_0001.djvu

			I 


DORPAT, starosta - DONABURG. starosta 


179 


1925 Kasper Tyzenbauz (von Tiesenbausen) 
N 28 X 1616 (MK 158, k. 216) po t K. M. Dorobostajskiego 
II IX 1625 (MK 173, k. 136v-137) 
1926 Reinhold Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
bez daty (ŻyeW. IV, s. 393) 
1927 Stefan Cieehomski (Czechomski) sędzia ziem. gostyniński 
K 20 XII 1650 na C Osmolskiemu (ML 585, k. 19v) 
1928 Andrzej Osmolski 
N 20 XII 1650 (ML 585, k. 19v) z C Cieebomskiego 
ta. 23 I111665 (Tyz. B-8/84, s. 156) 
1929 Wilhelm Tyzenhauz (von Tiesenbausen) 
1661 (Nies. Dod., s. 186) 
1685 (Tyz. E-377) 
1930 Stefan Tyzenbauz (von Tiesenbausen) starosta kupiski, wojewoda nowo- 
gródzki 
28 VIII 1661 (Tyz. E-382) 
4 IV 1692 (AR 111784) 
1931 Jan [Stefan] Tyzenbauz (von Tiesenbausen) wojewodzie nowogródzki 
19 IIl1688 (VUB, F 7-27/13904, nr 154) 
28 IX 1697 (VL VI, col. 10) 
1932 Jerzy Tyzenhauz (von Tiesenbausen) wOjewodzie nowogródzki 
6 VII 1701 (LVIA, SA 217 k. 188v) 
9 XII 1715 (Tyz. B-17/94 k. 238),1731 (BUW rps 333) 
1933 Benedykt Tyzenbauz (von Tiesenbausen) 
t a. 10 XII 1735 (N nast) 
1934 Adam Korzbok Niesiołowski 
N 10 XII 1735 (AR Il ks. 69/2 s. 101-102) po t B. Tyzenbauza 
ta. 8 IX 1744 (N nast) 
1934a Michał Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
14 VII 1744 (LV lA, F 1505, ap. I, nr 467) 
13 I 1745 (ib.) 
1935 Czemy 
N 8 IX 1744 (AR IJ ks. 6Y111. !.. 268) po t Niesiołowskiego 
1936 Kazimierz Tyzenbauz (von Tiesenbausen) 
1751 (Tyz. E-450) 
1756 (Tyz. E-51 l) 


DUNABURG (pol. Dyneburg, łol. Daugavplls) 


1937 Malcber 
zemiot (Szemet) ciwun berżański 
11 IX 1560 (ML 37, k. 486) 


-- 


...
		

/Licencje_047_08_182_0001.djvu

			180 DODATEK 


1938 Mikołaj Talwosz 
15 VI 1564 (ML 41, k. 383-383v) 
R po III 1566 (ML 48. k. 52v-53) 
1939 Jan von Wardon 
21 X 1567 (ML 258, nr 191) 
1940 Borys Żaba 
29 V 1579 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 32) 
12 V 1583 jako były starosta (ib., k. 29v) 
1941 Mikołaj Talwosz 
N 15 XI 1582 (ML 69, k. 124-124v) 
8 II 1583 (ML 65, k. 176) 
1942 Prokop Pieni4żek starosta wend. (nr 2271) 
21 II 1588 (ML 79, k. 29v) 
ltJ43 Adam Talwosz 
6 IV 1590 (ML 79, k. 131 v) 
K 1614 (ML 90, k. 161-161v) na C z okienkiem 
ltJ44 Jan Alfons Lacki 
5 XII 1616 (AR V 8152) 
20X 1629 (MK 177, k.424-424v). t 1645 
Równocześnie jako starosta dyneburski występował Henryk Den- 
hoCf -1623 (Kossakowski I, s. 158),20 XII 1626 (ib.), może był tylko 
podstarościm lub dzierżawcą? 
1945 Jerzy von Ludingbausen Wolff 
1636 (FHLSJ 11111, s. 542) 
24 III 1644 (MK 188, k. 73-76v). t a. 13 XI 1649 (N nast) 
1946 Franciszek Golkowski 
N 13 XI 1649 (MK 191, k. 226-227) 
K 15 XI 1649 (MK 191, k. 227-228) na C M. Piotrowskiemu 
1947 Mikołaj Ginwiłł Piotrowski 
N 15 XI 1649 (MK 191, k. 227-228) 
K 17 XI 1649 (MK 191, k. 228-229) na C F. Wo1ffowi 
1948 Frombold von Ludingbausen Wolff 
N 17 XI 1649 (MK 191, k. 228-229) 
t 20 XII 1665 (U X, nr 104) 
lY49 Stanisław Jan Piegłowski 
K 20 VIII 1666 (ML 132, k. 782-783) na C M. K. Pacowi 
1950 Michał Kazimierz Pac 
N 20 VIII 1666 (ML 132, k. 782-783) 
K 24 IV 1670 na C J. A. Platerowi, C 29 IV 1670, prZYZl1ana 3 V 1670 
(ML 136, k. 209-21Ov)
		

/Licencje_047_08_183_0001.djvu

			DONABURG, starosta - ERLA, starosta 


181 


1951 Jan Andrzej Plater pułkownik 
N 3 V 1670 (ML 136, k. 209-2IOv) 


W 1677 r. starostwo dyneburskie uzyskało rangę starostwa grodowego w woje- 
wództwie (księstwie) infl. Wykaz następnych starostów podajemy wśród urzęd- 
ników województwa infl. z lat 1677-1795 (nr 1108 n.). 


-- 


ERLA (pol. Orle, łot. Ergli) 


1952 


Johann Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
16 IX 1577 (MLG II, s. 750-751) 
Według innego przekazu "przed oderwaniem" (tzn. przed 1577) 
dobra te trzymał Fabian Tyzenhauz (von Tiesenhausen), a gdy je 
odzyskano (1582), prosił o nie syn Fabiana - Detlof, ale nie uzyskał 
przywileju. Realnie jednak trzymać je miał do czasu objęcia przez 
Schmoellinga (A.Sang. 973). 
Maciej Dembiński 
N jesień 1577 (Meck, s. 174) 
Wojciech Dembiński 
N 20 VII 1583 (MK 141, k. 161 - potw. 12 IV 1597; ZD XI, s. 259) 
t 1610 (PSB V, s. 78-79), a. 7 V (N nast.) 
Jan Drucki-Sokoliński 
N7V 161O(MK 168,k.170v-l71v;ML90,k.16-16v) 
R 1615? (Wolff, Kn., s. 475) 
Filip Osypowski 
1621 (ML 98, k. 155) 
ta. 8 I 1622 (N nast.) 
Henryk Schmoelling 
N 8 I 1622 (MK 208, k. 4v-5) po t F. Osypowskiego 
t 7 IX 1633 (Radziwiłł, Memoriale, I, s. 325-326) 
Olbracht Giżycki 
12 I 1634 (MK 180, k. 277) 
K 28 II 1634 (MK 208, k. 607v) na C A. S. Sapieże 
Andrzej Stanisław Sapieha starosta ryski (nr 2140) 
N 28 II 1634 (MK 208, k. 607v) 
K 2311 1634 (MK 180, k. 284v-285) na C W. Korffowi, C 6 III 1634 (MK 
180, k. 607v-608v), powtórzona 26 II 1635 (MK 208, k. 607v-608) 
Wilhelm Korff von Kreutzburg 
N 23 II - 6 III 1634 (MK 180, k. 284v-285, 607v-608v), powtórzona 26 
II 1635 (MK 208, k. 607v-608) 


1953 


1954 


1955 


1956 


1957 


1958 


1959 


1960 


.ol
		

/Licencje_047_08_184_0001.djvu

			182 DODAlEK 


Otrzymał Orle we władanie dziedziczne w 1648 r. (Manteuffel, O 
szlachcie, s. 32), żył 1654 (Radziwiłł, Memoriale IV, s. 435). 
1961 Władysław Henryk Schmoelling 
1674 (Nies. VIII, s. 295 - z pewnością błędnie!) 
ERMES (łot. Ergeme) 


1962 Jan Żółkiewski 
1588/89? (ASK I 64, k. 63v) 
1963 Jan Bomemissa 
ta. 20 X 1594 (N nast.) 
1964 Reinhold von Brackel dworzanin JKM 
N 20 X 1594 (PANKr. rps 341, s. 791) po t J. Bomemissy 
25 III 1597 (Tyz. G-769) 
9 V 1617 (Dogiel, s. 396). ta. 9 IX 1623 (Klopmann I, s. 82) 
1965 Henryk Denhoff kasztelan dorp. (nr 82), wojewoda pam. (nr 634) 
N 1626 (PSB V, s. 110) 
t 1659 (ib.) 


FELlN (est. Viljandi) 


1966 Marcin Kazanowski 
N 1583 (PSB XII, s. 257) 
t 1587 (ib.) 
1967 Zygmunt Kazanowski 
N 1588 wspólnie z bratem Janem (PSB XII, s. 259). Jest 31 VI 1588 
(ASK 164, k. 638v) 
1968 Jan Kazanowski 
N 1588 wspólnie z bratem Zygmuntem (PSB XII, s. 259) 
1590 (Bon. IX, s. 356) 
Bracia zapewne nie utrzymali SIC na starostwie zbyt długo, gdyż król 
nominował innego staroste (zob. niżej). 
1969 Marcin Kurcz 
N 6 XI 1586 (PSB XVI, s. 228), N2 3 II 1588 (ML 79, k. 20v-21) po t 
Marcina K.azanowskiego, N 24 II 1588 jako potw. N Stefana Batorego 
(ML 75, k. 23v-24; ML 79, k. 35v-36) 
26 II 1602 testament (Sapiehowie I, s.430) 
1970 Stefan Potocki wojewoda bracławski 
N jesień 1602 (PSB XXVIll, s. 173), był już 30 IX 1602 (ib.) 
t 5 III 1631 (ib.) 
1971 Mikołaj Wiesiołowski pcxlczaszy lit. 
N 41V 1631 (ML 98, k. 59-59v) po t S. Potockiego
		

/Licencje_047_08_185_0001.djvu

			ERLA, starosta - JURGENSBURG, starosta 


183 


1972 Gerhard Denhoff 
17 V 1624 (Radziwiłł, Memoriale I, s. 51)? 
t 23 XII 1648 (PSB V, s. 110) 
1973 Franciszek Gołkowski dworzanin JKM, podczaszy warszawski 
t VIII 1651 (Radziwiłł, Memoriale III, s. 312) 
1974 Albrycht SIanisław Radziwiłł kanclerz wielki lit. 
N VIII 1651 (Radziwiłł, Memoriale III, s. 312) 
t 12 XI 1656 (PSB XXX, s. 148) 
1975 Aleksander Ludwik von Ludinghausen Wolff dworzanin pokojowy JKM 
N 12 III 1656 [s] po t A. S. Radziwiłła (ML 130 k. 16-16v) 
27 XI 1665 (AGZ X, s. 300); został opatem pelplińskim 1673 
HELMET (est. Helme) 
1976 Georgvon Wolsdońf (Wolffsdort) starosta tauruski (nr 2239) 
l VI 1569 (ML 50, k. 309-3 lI) 
1574 (ML 57, k. 25) 
1977 Stanisław Nonhardt (Nonnardi) 
N za Stefana Batorego - 1582? (Hagemeister, Materialen II, s. 178) 
1590 (Ur. XII, s. 168) 
1978 Piotr Nonhardt (Nonnardi) 
N 4 XI 1588 (ML 75, k. 35-35v) 
16 IV 1604 (ML 85, k. 270). t a. 1609 (Ur. XII, s. 16
) 
1979 Andrzej Młocki 
18 VI 1607 (VL II, col. 1636) 
K 7 VII 1636 (ML 105, k. 50) na C bratankowi Janowi 
1980 Jan Karol Młocki 
N 7 VII 1636 (ML 105, k. 50) z C stryja 
21 V 1674 (VL V, col. 321). t 1675/6 (PSB XXI, s. 405) 
1981 Jan Karol Brzeski 
2 V 1679 (PANKr. rps 6121, s. 22) 
12 III 1687 (APP 163a, t. 14, s. 1745-1747) 
1982 Kazimierz Jasieński 
16 III 1683 (ML 375, k. 361) 
1695 (Bon. Vlll, s. 292)jako starostahedmulski'1 t 1700'1 (Ks. Sigillat, nr 21) 


1983 


JURGENSBURG (pol. Jurbork, łot. Jaunpils) 
J ust Clodt 
Otrzymał na własność w 1561 r. (Hagemeister, Materialen I, s. 92), 
potwierdzone w 1562 (ib.) i 30 VI 1570 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 135) 
t 1572 (Neue Nordische Miscellaneen, t. 13-14, Riga 1796) 


- 


...
		

/Licencje_047_08_186_0001.djvu

			184 DODATEK 


1984 Krzysztof Konarski 
24 III 1568 (PSB XII, s. 467) 
19 V 1573 (ib.). t ok. 1574 (ib.) 
1985 Just i Stefan Clodt 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) - zapewne właściciele, a nie dzierżawcy. 
Stefan otrzymał potw. 9 VII 1579 (Tzw. MŁ, dz. IV B, nr 28, k. 135) 
1986 Mikołaj Korff 
1583 (PSB XIV, s. 70-71) - właściciel? 


W latach następnych stale w rekach rodziny Clodt Właścicielami byli m.in. 
Stefan Clodt w 1599 i Jost Clodt w 1632 r. (Hagemeister, Materialen I, s. 92). 


KARKUS (est. Karksi) 


1987 Jerzy Farensbacb 
1583 (PSB VIll, s. 369), potw. 26 II 1585 ,,in perpetuwn" (ŹD XI, s. 
281-284). W 1588 r. otrzymał w dziedziczne władanie (VL II, col. 1241) 


KlRCHHOLM (pol. Kircbolm, łot. Salaspils) 
1988 Walter von Rosen 
N 16 V 1556 od arcybiskupa Wilhelma za 60000 marek (Tzw. ML, dz. IV 
B, nr 28, k. 98) 
8 I 1572 zamiana (ib., k. 99) z J. Chodkiewiczem na Scbwanenburg (nr 
2195) 
1989 Johann von Taube 
N jesień 1571 (Ljetopis Niensztedta, s. 44) 
VII 1577 (ŹD IX, cz. I, s. 130) 
1990 Maciej Dembiński 
18 XII 1581 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 96v-97) - starosta ikskulski, a 
zapewne i kircbolmski 
1991 Maciej Leniek z Rokitnicy 
N 18 I111589 (PSB XVlI, s. 523), N2 5 I 1591 (ML 577, k. 63) dla niego 
i żony Teodory Sapieżanki na Ikskul 
1611 (MK 153, k. 260-261). t V 1611 
1992 Teodora z Sapiehów Leńkowa wdowa po poprzednim 
K 12 III 1613 (Sapiehowie I, s. 191) na C T. Scbenkingowi 
1993 Teodor SchOnking 
N 12 III 1613 (Sapiebowie I, s. 191) z C T. Leńkowej 
1616 (Hagemeister, Materialen I, s. 46-47) 


-
		

/Licencje_047_08_187_0001.djvu

			JURGENSBURG. starosta - KOKENHUSEN. starosta 185 


W 1616 r. (Hagemeister. Materialen I, s. 46-47; Stryck II, s. 31) starostwo 
otrzymali w zastaw Ryzanie. 12 V 1621 (MK 165. k. 341-344) ci sami otrzymują 
Kircholm w dzierżawę na 20 lat. 


KIRRUMP.AH (pol. Kierepet. est. Kirumpjaa) 
Do 1635 r. nadawane wraz ze starostwem marienburskim (zob. Marienburg). 
Henryk Falckenberg WZDl. 1596 i 1601 (Hagemeister, Materialen 1, s. 156, 135) 
oraz Maciej Wiesiołowski starosta rumborski wzm. 20 V 1600 (MI... 87 k. 77v) 
raczej nie byli starostami, podobnie jak Jan Piotr Sapieha starosta uświacki. wzm. 
27 V 1609 (PANKr. rps 377, s. 163 i 169). 
1994 Kazimierz Tyzenhauz (von Tiesenhausen) wojewodzie dorp. 
N 4 IV 1635 (MK 180. k. 487-487v) z C A. S. Sapiehy 
Starostwa marienburskie i swanenburslde otrzymał równocześnie 
brat Kazimierza. Jan. 


KOKENHUSEN (pol. Kokenhuza, łot. Koknese) 
1995 Bohdan Steckiewicz ronnistrz JKM 
6 II 1566 (Wolff. Kn. 141) 
7 VI 1568 (Łappo, Velik. lm. lit., 1433) 
1
96 Krzysztof Radziwiłł 
N 5 X 1569 (ML 267, k. 275v-276v). Potw. 12 IV 1574 (PSB XXX, s. 265) 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451), a nie tytułowany 1578 (AR XI 25 s. 
24-25) 
1997 Stefan Bielawski starosta (ekonom) grodzieński 
28 IV 1582 (ML 65, k. 132v) 
R zapewne 1589. t 1596 (PSB 11, s. 39) 
1998 Krzysztof Radziwiłł (ponownie) 
N 3 XII 1588 (ML 75, k. 36v-37; ML 79, k. 48v-49v) 
t 20 XI 1603 (PSB XII, s. 275) 
1999 Zygmunt Kazanowski 
27 VIII 1612 (MK 153. k. 483v). Uzyskał K 4 V 1623 (Sapiehowie II, s. 
67) na C Andrzejowi Stanisławowi Sapieże - nie zrealizowany 
t 13 VIII 1634 (PSB XII, s. 260) 
2000 Krzysztof Rudomina Dusiacki marszałek brasławski 
N 10 XI 1634 (MK 180, k. 372) po t Z. Kazanowskiego 
K 29 III 1635 (MK 180, k. 476v-477) na CM. Korffowi 
2001 Mikołaj Korff kasztelan wend. (nr 742), starosta zygwolski (nr 2204) 
N 29 III 1635 (MK 180, k. 476v-477) z C K. Rudominy Dusiackiego 
R na rzecz syna, t 1659 (PSB XIV, s. 72) 


-
		

/Licencje_047_08_188_0001.djvu

			186 


OODA TEK 


2001a Mikołaj Korff syn poprzedniego 
t 14 XI 1668 (Fahne) 
2002 Jerzy Zygmunt Dunin Rajeclci 
2 V 1669 (VL V, col. 31) 
R?, t 22 VI 1688 (PSB XXX, s.473) 
2003 Michał Tyzenhauz (von Tiesenbausen) 
26 II 1683 (ML 375, k. 226) 
26 VI 1688 (Pacowie, s. 114) 
2004 Hieronim Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
2 V 1700 (Tyz. B-55/150, k. 44) 


KREMON (pol. Kremona, łOl Krimulda) 
2005 Leonard von Kietlitz (Kitlitz, Kietlicz) 
N 6 IX 1569 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k 200v) 
K 29 XI 1597 (MK 141, k 298) na C B. Holtscbuerowi 
2006 Bertram Holzscbuher (Holczur, Olczur) 
N 29 XI 1597 (MK 141, k. 298) z C Kietlitza 
Przed t cedował starostwo synowi, t a. 22 II 1625 (zob. nast.) 
2007 Wilhelm Holzscbuher (Holczur, Olczur) syn poprzedniego 
10 XII 1622 (Tyz. G-815) otnymał potw. N po t ojca - 22 II 1625 (MK 
172,k. 140v-141v;ML98,k 127v-128) 
1654 (APlaterów 26). t a. 12 VIII 1656 (zob. N nast.) 
2008 Jan Zaleski kuchmistrz kor. 
N 12 VIII 1656 (ML 130, k. 37v-38v) po t W. Holczura 
K 20 VIII 1656 (ML 130, k. 38v-39) na C A Scypionowi 
2009 Andrzej Scipio dei Campo dworzanin JKM 
N 20 VIII 1656 (ASang., dok. pap. 1381; ML 130, k 38v-39) 
K 26 VIII 1656 (ML 130, k. 39v-40) na C W. Szmellingowi 
2010 Władysław Henryk Schmoelling (Szmelling, Szmeling) 
N 26 VIII 1656 po R A Scypiona (ASang., dok. pap. 1382) 
t 1676 (PSB) 


KRElITZBURG (pol. Krzyżbork, łot. Krustpils) 
2011 Jodok (Jost, J ust) von Furstenberg 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 
2012 Mikołaj Korff 
Otrzymał to starostwo w lenno decyzją sejmu w 1583 r. (PSB XIV, s. 71). 
Według Manteuffla (Inflanty, s. 81) miało to miejsce w 1585 r. i zostało 
potwierdzone w 1589 r. t ok. 1602 (PSB XIV, s. 71) 


-
		

/Licencje_047_08_189_0001.djvu

			KOKENHUSEN, starosta - LAUDOHN, starosta 


187 


2013 Mikołaj Korff PUłkOwnIk, syn poprzedniego 
Otrzymał potw. dziedzicznego posiadania Krzyżborka w 1623 r. (PSB 
XIV, s. 71) 


2014 


2015 


2016 


2017 


2018 


- 


LAIS (poL Lajs, esl. Lajuze) 


Andrzej Orzechowski 
N 1582/83, potw. 7 IV 1589 (ML 75, k. 57-58) 
t ok. 30 X 1600 (Herbst, Wojna 1600-1602, s. 39) 
Jan Ostafi Tyszkiewicz 
9U1 1605 (ML 86, k. 532) 
K 10 xn 1611 (MK 154, k. 240v-241 v) na CK. Denhoffowi 
Kasper Denhoff 
N 10 xn 1611 (MK 154, k. 240v-241v) z C J. Tyszk.iewicza 
t 4 vn 1645 (PSB V, s. 115) 
Jerzy Ossoliński 
N bez daty (BCzart. rps 139, nr 152) po t K. Denhoffa 
Zygmunt Denhoff syn poprzedniego 
N 1645 (z C ojca-PSB V, s. 118-119) 
t 1655 (Bon. IV, s.252) 


2019 


LAUDOHN (pol. Lauda, łot. Laudona) 
Krzysztof Bąkowski (Jackowski z Bąkowa) 
N 1568 (Hagemeister, Materialen [, s. 220) 
16 n 1578 (A.Krokowskich 51, s. 4) i nadal 20 n 158
 (por. nr 1957), 
1590 (Nies.n, s. 46). t 7 VI [1590] (Perl bach, Zuckau, s. 38) 
Heinrich Tyzenhauz (von Tiesenhausen) zu Berson u. Caltzenaw 
N 21 X 1575 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 50v-51). Potem sprzedał swoje 
prawa K. Bąkowskiemu (Jackowskiemu) 
Hans Tessmer 
16 IX 1577 (MLG n, s. 450-451) 
Jerzy Farensbach 
a. 20 n 1588 (PANKr. dok. perg. 282), kiedy to w zamian król nadał mu 
Rujen, gdyż na Laudę posiadał przywilej od Zygmunta Augusta Krzysztof 
Bąkowski (zob. nr 1955) 
Jan Bąkowski (Jackowski z Bąkowa) chorąży malborski 
N 1590 (ML 577, k. 310) 
Żył jeszcze 17 VIl 1620 (AMGolubia 21, s. 385). t a. 22 XIl 1623 
(AMChojnic 128, s. 285-wUV/2 błędnie podano, że t 27 VI 1624). Nie 
wiadomo, czy do t był starostq 


2020 


2021 


2022 


2023 


.
		

/Licencje_047_08_190_0001.djvu

			188 


DODATEK 


2024 WolInar (Włodzimierz) Zenfelt Gadon 
1621 (Bon. V, s. 340-MK 167,k.l(0) 
1632 (Bon. V, s. 340-341) 


Równocześnie (?) własność dziedziczna Tyzenbauzów. Właścicielem był m. in. 
Johann Tyzenhauz (von Tiesenhausen) l V 1596 (Hagemeister, Materialen I, s. 
220), a następnie jego syn Heinrich. 


LEMBURG (lot. Malpils) 


2025 Franciszek Wilhelm von Plattenberg 
N 15 I 1566 w lenno (MI... 258, nr 161) 
2026 Jurgen von Fiirstenberg 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 
2027 Stanisław Kostka podkomorzy chehmński 
t 1587 (Nies. VI, s. 306 - starosta lauburski) 
2028 Jan Orzechowski? (Orissowski) 
N 3 II 1588 (MI... 79, k. 22-22v) 
2029 Piotr Gottberg 
21 VII 1614 (AMChełmży 8, s. 973) 
22 VII 1616 (MLA IV, s. 285) wymieniony został "der polnische 
Starost vff Hause Lemburg" - być może identyczny z poprzednim. 


LEMZAL (lot. Limbażi) 


2030 Dietrich 
chenk 
1563 (GH Kurland, s. 509) 
2031 Jan von Groll 
23 IX 1567 (MK 173, k. 268) 
2032 Jan Owsiński 
N 27 III 1569 (MK 173, k. 267-267v) w zastaw 
Wykupiony przez następcę w 1570 (zob. niżej) 
2033 Wacław Dunin Wąsowicz 
K 1570 (MK 173, k. 267-267v) na wykup starostwa z rąk. J. Owsińskiego, 
15 II 1588 - potw. N (ML 79, k. 34v-35) 
2034 Leonard von Kietlitz starosta kremoński 
ok. 1589 (ASK I 64, k. 65) 
2035 Andrzej Orzechowski starosta lajski 
bez daty, po Kietliczu (MI... 577, k. 89) 
2036 Jan Owsiński 
bez daty, po Orzechowskim (MI... 577, k. !ś9)
		

/Licencje_047_08_191_0001.djvu

			. 


LAUDOHN. starosta - LUDSEN, starosta 


189 


2037 Stanisław Kos, zięć Wąsowicza 
4 IV 1598 (ML 87, k. 7) 
61Il1605 (Pelplin 53, s. 17) 
ta. 15 1Il1607 (ASczan. 10, s. 139) 
Jerzy Farensbach, który otrzymał N 20 1Il1600 (ML 87, k. 22v-23v) 
po t Wąsowicza, zapewne nie objął. Sprawa obsady starostwa jest w 
końcu XVI w. bardzo zagmatwana, być może Wąsowicz dwukroU1ie 
obejmował starostwo po J. Owsińskim i cedował je przed t Kosowi, 
a N Farensbacha wydana została ,,ad malla narrata". 
2038 Jan Farensbach 
N 20 1Il1609 (ML 87, k. 22v-23v) po t S. Kosa 
ta. 191Il1626 (N nast.) 
2039 Gedeon Michał Tryzna 
N 19 1Il1626 (MK 174, k. 74-75) po tJ. Farensbacha 
1634 (VL 1Il, col. 833) 
2040 Wilhelm Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
1632 (Elekt., s. 240) 
t miedzy 24 IX (spisał testament) a 9 X 1676 (Tyz. E-379) 


LENNEW ARDEN 
pol. Lenoward, łot. Lielvarde) 


Nadawane było stale wraz ze starostwem kokenhuskim 
zob. nr 1995 n.). 


LUDSEN (pol. Lucyn, łot. Ludz.a) 
2041 Mikołaj Ościk zw. 
ierpuciem 
N 1561 (PSB XXIV, s. 613) 
2042 Georg (Jerzy) von Altenbokum 
1562 (Bon. Uzup., s. 240), 18 X 1570 (Arndt, s. 329) - hauptmann von 
Ludzen 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 
2043 Wilhelm Plater 
28 IX 1582 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 12) 
2044 Stanisław Naruszewicz ciwun wileński, kasztelan mścisławski 
N 1582/83 (PSB XXII, s. 572) 
ta. 12 III 1589 (N nast.) 
2045 Wawrzyniec Skarbek 
N 121Il1589 (ML 75, k. 48v-49; ML 79, k. 58-59) po t S. Naruszewicza 
1599 (ID XXIV, s. 3, 8, 13, 15) 
2046 Krzysztof Dzierżek chorąży trocki 
1604 (Bon. V, s. 193) 


-
		

/Licencje_047_08_192_0001.djvu

			190 DODATEK 


2047 Tomasz Dąbrowa 
N 10 VI 1607 (MK 166, k. 367-368v) 
ta. 1 XII 1620 (N nast.) 
204s Adam Dąbrowa syn poprzedmego 
N l XII 1620 (MK 166, k. 367-368v) po t ojca 
20 VI 1635 (MK 180, k. 500v-50l) 
18 XII 1646 podczas intromisji Gerharda Denhoffa, zdającym sta- 
rostwo był Gerhard Manteuffel-Sey (SGKP V, s. 464). Był on jednak 
raczej dzierżawcą, aniżeli starostą. 
2049 Gerhard Denhoff 
18 XII 1646 (SGKP V, s. 464) - inlromisja 
t 23 XII 1648 (PSB V, s. 110) 
2050 Władysław Denhoff syn poprzedniego 
N zapewne po t ojca 
K 1658 (Bon. IV, s. 255) na C bratankowi Janowi Fryderykowi 
2051 Jan Fryderyk Denhoff bratanek poprzedniego 
N 1658 (Bon. IV, s. 255) 
t 1660 (ib., s. 254, 255) 
2052 Jan Stanisław Denhoff ciwun wileński, wojewoda witebski 
N 4 III 1660 (Sig. 2, k. 41; Sig. 3, k. 29) po t J. F. Denhoffa 
t 1685 (Bon. IV, s. 254) 
2053 Feliks Kazimierz Potocki 
N 24 V 1685 (PSB XXVII, s. 810), N2 27 V 1685 (ML 143, k. 20v) po t 
J. S. Denhoffa 
1691 (LVIA, SA 3417, k. 2016-2018v) 
2054 Samuel Dobrogost Bychowiec zięć J. S. Denhoffa 
24 IV 1690 (ML 144, k. 24v-26v) 
1716 (Bon. II, s. 271) 
2055 Stanisław Władysław Potocki syn Feliksa 
1693 (PSB XXVIII, s. 154) 
12 V 1700 (APP 163a, t. 42, s. 1323) 
2056 Fabian Kazimierz von der Borch wojski inf1. (nr 1855) 
26 IX 1707 (My Rady on do Lublina zgromadzone, druk) 
9 IV 1710 (Ks. Sigillat, nr 319). t a. 24 VI 1710 (ib., nr 390) 
2057 Stanisław Ernest Denhoff 
N 20 VIII 1710 (Ks. Sigillat, nr 556) po t F. Borcha 
t 2 VIII 1728 (PSB V, s. 117) 
J .c. dla żony Zofti z Sieniawskich 26 XI 1726 (Sig. 20, k. 211) 
2058 Aleksander August Czartoryski wojewoda ruski 
Od 1731 r. drugi mąl Zofii z Sieniawskich. Z tej pewnie przyczyny wszedł 
w posiadanie starostwa 


---
		

/Licencje_047_08_193_0001.djvu

			. 


LUDSEN, starosta - MARIENBURG, starosta 


191 


K 1735 na C R. Buchholtzowi (Bon. II, s. 212), ale tytułu używał jeszcze 
1743 (BCzart. rps 3547) 
2059 Wilhelm Rafał Buchboltz stolIlik infl. (nr 1742) 
N 1735 (Bon. II, s. 212) z C A. Czartoryskiego. J.c. dla żony Amalii z 
Keyserlingów (ML 175, k. 116-118) 
K 1746 (PSB II, s. 313) na C J. A. Borcbowi, ale tytułu używał jeszcze w 
IV 1750 (ML 176, s. 492) 
2060 Jan Andrzej Józef von der Borcb 
N 1746 (PSB II, s. 313) 
K 1772 na C synowi Michałowi (PSB II, s. 313) 
2061 Michał Jan von der Borcb 
N 1772 (PSB II, s. 313) 
C bratu Józefowi, t 1810 (ib.) 
2062 Józef Henryk von der Borcb 
N z C brata Micbała (PSB II, s. 313) 
t 1835 (ib.) 


MARIENBURG (łot. Aluksne) 
2063 Stanisław Pękosławski 
N ok. 27 m 1582 (AJZ m, s. 78) 
t między 7 I a 12 VII 1588 (PSB XXV, s. 744) 
2064 Olbrycht (Wojciech) Łaski 
N 1588 (Bon. XV, s. 190-191) 
15 III 1598 (MK 141, k. 371), jeszcze 28 IX 1599 (Solikowski, Ad 
Livones, s, 44) jako starosta szwanenburski, a zapewne i marienburski, C 
1600 Tyzenhauzowi (zob. niżej) 
2065 Gothard Jan Tyzenhauz (von Tiesenbausen) 
10 IV 1600 (ML 87,k. 36-krótko poC Łaskiego). Musiałpotemnakr6tko 
utracić starostwo, bo 14 II 1606 J. K. Chodkiewicz prosił króla, by 
przywrócił Marienburg Tyzenhauzowi (A.Sang. 51, s. 15) 
K 29 III 1635 (MK 180, k. 476-476v) na C W. Ważyńskiemu 
2066 Wojciecb Skarbek Ważyński dworzanin JKM 
N 29 III 1635 (MK 180, k.476-476v) 
K 31 III 1635 (MK 180, k. 482-482v) na (' A. S. Sapieże 
2067 Andrzej Stanisław Sapiebd starosta ryski (nr 2140) 
N 31 III 1635 (MK 180, k. 482-482v) 
K 4 IV 1635 (MK 180, k. 487-487v; 487v-488) na C starostw marienbur- 
skiego i swanenburskiego Janowi Tyzenhauzowi, a 
tarostwa kierepec- 
kiego- Kazimierzowi Tyzenhauzowi, synOOl GotbardaJana (por. KiITumpah, 
nr 1994)
		

/Licencje_047_08_194_0001.djvu

			192 


DODATEK 


2068 Jan Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
N 4 IV 1635 (MK 180, k. 487v-488) 


MARIENHAUSEN (poL Marienhauz, łot Vilaka) 
2069 Fabricius 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 
2070 Mikołaj Suchodolski 
28 VIII 1584 (ML 80, k. 100v) 
1598 (SGKP VI, s. 154). ta. 1 I 1602 (N nast) 
2071 Feliks Niewiarowski 
N l I 1602 (ML 87, k. 140v-141) po t M. Suchodolskiego 
ta. 16 XII 1618 (N nast) 
Manteuffel (Inflanty, s. 93) podaje, Le Marienhauz posiadali po 1609 
r. przez wiele lat Chodkiewiczowie. W świetle niniejszych ustaleń 
wydaje sie to wątpliwe. 
2072 Andrzej SpilI 
N 16 XII 1618 (MK 163, k. 123v-I24) po t F. Niewiarowskiego 
16 VI 1625 (ML 98, k. 134v). ta. 20 X 1626 (N nast) 
2073 Andrzej Stanisław Sapieha 
N 20 X 1626 (MK 175, k. 27v-28) po t A. SpilIa 
C na rzecz F. J. von der Recke (zob. niżej) 
2074 Mikołaj Korff wojewoda wend. (nr 1071) 
1644 (ML 114, k. 356) 
2075 Fryderyk Jan von der Recke, zieć Końfa 
N z C A. S. Sapiehy, która została kontmnowana 7 V 1666 (BUAN Lw., 
F.Oss. 139, k. 50). Być może Recke był starostą po Kome, swoim teściu, 
a nie po Sapieże. Wydaje sie też, że musiał objąć starostwo jeszcze w 
latach czterdziestych XVII w. i stracił je (?!) przed 1665, gdyż w tym roku 
jako starosta t Niewiarowski. Być może Recke po 1665 dochodził swoich 
praw do Marienhauzu i ponownie objął starostwo? 
t 22 X 1671 (GH Kurland, s. 159) 
Jako starosta marienhauski WLIIl. Fryderyk Jakub von der Recke, 
rzekomy wojewodzie wend. (?), w rzeczywistości brat Fryderyka 
Jana, t pod Mohylewem w 1655 r. (ML 131, s. 1149-1150). 
2076 Stefan Niewiarowski 
t 5 I 1665 (Chrapowicki I, s. 542) 
2077 Jerzy Kazimierz Dąbrowa 
N 7 11665 (Sig. 9, k. 3; ML 132, s. 350-1664?) po t S. Niewiarowskiego 
2078 Stefan Wojciech Czamiawski 
V 1672(ML 143,k.230-231v)
		

/Licencje_047_08_195_0001.djvu

			MARIENBURG, starosta - NEUERM()HLEN, starosta 193 


K26X 1684(ML 143,k. 310v)naCJanowi KazimierzowiCzarniawskie- 
mu - nie zrealizowana. t a. 20 VllI 1687 (N nast.) 
W 1674 r. (Nies.llI, s. 247) WnD. Jan Czemiejewski starosta marien- 
hauski - może identyczny z poprzednim lub jego syn? 
2079 Marcin Kazimierz Kqtski wojewoda kijowski 
N 20 VII 1687 (A.Rusieckich, dok. pap.) po t S. Czarniawskiego 
t 1710 (PSB VII, s. 319), a. 23 IV (N nast.) 
2080 Józef Wandalin Mniszech marszałek nadworny lit. 
N 23 IV 1710 (B Jag. rps 7873, nr 15) 
K 1713 (Bon. VII, s. 278; MK 221, k. 346) na C J. K. Hylzenowi 
2081 Jerzy Konstanty Hylzen 
N 1713 (Bon. Vll, s. 278; MK 221, k. 346) z C Mniszcha 
K 19 V 1721 (Sig. 20, k.18)naC synowi-może nie zrealizowany, gdyż 
powtórzony w 1732 r. (zob. N nast.) 
2082 Jan August Hylzen syn poprzedniego 
N 19 V 1721 (Sig. 20, k. 18) lub dopiero 1732 (Bon VII. s. 278), J.c. dla 
żony Konstancji 28 II 1739 (AR II. ks. 69/11, s. 324) 
K 13 XI 1763 (ML 183, s. 965-966) na C synowi Justynianowi 
2083 Justynian Hylzen generał-major wojsk kor. 
N 13 XI 1763 (ML 183, s. 965-966; PSB X, s. 129 - błednie 1762) 
t 1786 (ib.; Manteuffel, Inflanty, s. 37-38, podaje, że objął starostwo w 
1766 i t 27 IX 1778) 


NEUERMUHLEN (pol. Nowe Młyny, łot. Adażu) 
2084 (Bartosz) Lewoń 
Do 1571 (ML 574, k. 10) 
2085 Bonawentura Neuburg? (Nejburgd) 
N 1571 po odebraniu przez Chodkiewicza Lewoniowi (ML 574, k. 10). 
Potem zajął zamek wojewoda nowogródzki Paweł Sapieha i oddał Tarno- 
wskiemu, ale Chodkiewicz go odebrał i ponownie osadził tam Neuburga, 
który był starostą jeszcze w 1582 (ML 574, k. 7-7v) 
2086 Jan Ostrowski 
8 I 1587 (AMTor.ll, 0015, k. 75v), potw. N 28 VII 1588 (ML 75, k. 34v-35) 
K 28 III 1600 (MK 141, k. 98v-100) na C Dorohostajskiemu 
14 I 1587 (ASK I 64, k. 658) wzm. z tym tytułem Walkiewicz, 
skądinąd nieznany, być może chodzi tu o Wąsowicza, staroste lem- 
żalskiego, który jako Walkowitz odnotowany został 30 III 1586 
(Ungem-Stemberg 1112, s. 472). 
2087 Krzysztof Mikołaj Dorohostajski 
N 28llI 1600 (MK 144, k.98v-l00) 


13 


-- 


...
		

/Licencje_047_08_196_0001.djvu

			194 DODATEK 


K 7 III 1605 na C Białłozorowi (MK 150. k. 226v-228v) 
Jako starosta nowomłyński wzm. Otto Denhoff 23 VI 1602 (L. 
Podhorodecki. Jan Karol Chodkiewicz 1560-1621. Warszawa 1982. 
s. 70) - raczej błędnie. 
2088 Gabriel Białłozor 
N 7 III 1605 (MK 150. k. 226v-228v) 
K5 VIII 1628 (ML 98.k. 55-55v)naC synowi Kazinuerzowi odnolowany 
jeszcze z lylułem 1635 (Bon I, s. 193) 
2089 Kazimierz Karol Białłozor syn poprzedniegu 
N 5 VIII 1628 (ML 98. k. 55-55v) z C ojca 
l IV 1681 (ML 143. k. 164). t a. 8 X 1682 (LMAB. F 148. nr 277) 
2040 Hieronim Białłozor 
N po ojcu Kazimierzu, jesl XII 1674 (A.Sang. 190. s. 89) 
ta.5 V 1703 (N nast) 
2091 Michał Dominik Białłozor syn poPf.ledniego 
N 5 V 1703 (ML 150. s. 342) po t H. Białłozora 
ta. 28 VII 1736 (N nast) 
2092 Jerzy Białłozor slolnik upieki 
t 1725 (Bon. Uzup.. s. 123-127) 
2093 Michał Florian Horain 
6 VI 1724 (AR II, h. 69/11. s. 186) 
17 VII 1733 (A V AK XIII, s. 152) 
2094 Józef Białłozor syn Jerzego (nr 2092) 
N 28 VII 1736 (AR II. ks. 69/2. s. 373) po t Michała B. 
31 XII 1759 (ML 183. s. 223-224) 
2095 Onufry Białłozor 
18 II 1752 (A.Zabiełłów 545) 
t 10 III 1783 (PSB II, s. 9) 


NEUHAUSEN (pol. Nowogródek Inf1ancki. est VaslSeljina) 
2096 Jan Buering 
N 29 XII 1578 na zamek ..Nowager" (ML 59, k. 175v) 
2097 Maciej Leniek z Rokilnicy 
N 15 I 1583 (PSB XVII. s. 52-53). pOlW. 16 II 1588 (ML 75. k. 16-16v; 
ML 79. k. 23v-24) 
1611 (MK 153. k. 260-261). ta. 14 V 1611 pod 
moleńskiem (Dziennik 
J. P. Sapiehy. s. 308) 
W 1588 r. wzm. jako starosta nowogródL:Ja Bertram Hol.lschuher 
(ASK I 64, k. 55v) - zapewne błędnie. 


-
		

/Licencje_047_08_197_0001.djvu

			NEUERMOHLEN, starosta - OBERPAHLEN. starosta 195 


20Y8 Janusz Skumin Tyszkiewicz pisarz wielki lit 
1611 (Nies. IX, s. 174) 
18 VI 1612 (Socj.-polit. borba, s. 195) 
20YI} Walter von Plattenberg 
27 IV 1618 (Tyz. E-67) 
1632 (VL m, col. 772) 


NIT AU tpol. Nitawa, łot. Nitaure) 
2100 Jtirgen von Brabeck kasztelan dyneburski (nr 3) 
N 20 IX 1563 (Tzw. ML, Oz. IV B, nr 28, k. 139; Hagemeister, Materialen 
I, s. 88-89) 
16 IX 1577 (MLG lI, s. 450-451) 
2101 Teodor Puciata 
1577 (Ur. XV, s. 75) 
2102 Prokop Pieniążek 
13 Vm1585 	
			

/Licencje_047_08_198_0001.djvu

			196 DODATEK 


2110 Janusz Porycld 
1607 (Wolff, Kn., s. 31)5) 
ta. 2 III 1615 (N nast.) 
2111 Stefan Pac 
N 2 III 1615 (Wolff, Kn., s. 395; ML 92, k. 294) 
K 20 VI 1616 (MK 158, k. 293v-295 - jako Krzysztof Pac) na C E. M. 
Denhoffowi 
2112 Ernest Magnus Denhoff starosta dorp. (nr 1917) 
N 20 VI 1616 (MK 158, k. 293v-295) 
t 18 VI 1642 (MLG Vll, s. 282) 
2113 Stanisław Kazimierz Rudomina Dusiacld 
t ok. 12 V 1626 (AR V 11224) 
2114 Kazimierz Chwalibóg Żeromski stolnik wileński 
N 26 III 1658 (ML 130, k. 97-98) 
t 28 XI 1662 (Poczobul, s. 176) 
PARNA U (poL Pamawa, est. Pjamu) 
2115 Henryk von Dohna IDon) dworzanin JKM, burgrabia pam. 
26 XI 1561 (ML 57, k. 27) 
2116 Bernard von Hoeweln starosta wolmarski (nr 2284) 
1562 (Su-yck, Beitrage II, s. 426) 
24 VI 1566 testament (ib.) 
2117 Johann von GroIJ 
23 IX 1567 (MK 173, k. 268) 
2118 Walenty Ubeńeld (lbeńeld) sekretarz JKM 
N 15 IX 1569 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 181-182) 
l IX 1573 (ib., k. 176) . 
2119 Jan Le
niowolski kasztelan czerski 
N 27 III 1582 (PSB XVII, s. 181) 
t 1596 (ib.) 
2120 Lew Sapieha kanclerz wielki lit. 
N24 VII 1598 (LMAB, F 18-120) 
K 20 VII 1610 (ML 90, k. 16v-17v) na C J. Kiszce 
2121 Janusz Kiszka rotmistrz JKM 
N 20 VII 1610 (ML 90, k. 16v-17v) za C L. Sapiehy 
t 13 I 1654 (PSB XII, s. 510) 
2122 Gatard Wilhelm Butler podkomorzy koronny 
N 12 II 1654 (MK 196, k. 19; Kossakowski I, s. 33) 
t 12 X 1661 (Chrapowicki I, s. 311) 
2123 Michał Stanisław Schwarzenberg Czerny 
15 11667 (B Czart. rps 2076, nr 2) 
25 VIII 161)6, ta. 17 IX 1697 (U IV/2, nr 506)
		

/Licencje_047_08_199_0001.djvu

			OBERPAHLEN, starosta- PERNIGEL, starosta 


197 


2124 
tanisław Schwarzenberg Czemy z Witowie syn poprz. 
27 VII 1696 (ASWK V, s. 179) 
5 VII 1697 (L VIA, F 1135, op. 2, nr 59) 
C 1715 synowi Franciszkowi (Bon. III, s. 219). t a. 16 XII 1720 (U IV/2, 
s.219) 
2125 Franciszek Stanisław Ksawery Schwarzenberg Czemy syn poprzedniego 
N 1715 (Bon. lIT, s. 219) z C ojca 
K 8 IX 1744 (ML 172, s. 796-797; AR II, ks. 69/11, s. 362) na C Adamowi 
Czernemu 
2126 Adam Scbwarzenberg Czemy, przedtem podczaszy pam. (nr415) 
N 8 IX 1744 (ML 172, s. 796-797; AR II, ks. 69/11, s. 362: bez imienIa) 
14 XII 1753 (Ks. refer. kor. II, s. 142). t 1769? (Bon. III, s. 378) 
2127 Chudawedzi? (Chudawerdzki) 
t a. VII 1750 (S nast) 
2128 Antoni J
likowski 
S VII 1750 (B Czart rps 776) 
ta. 7 XI 1766 (N nast.) 
2129 Józef Lipski 
N 7 XI 1766 (Sig. 30, k. 130v) po t A. Jaślikowskiego 
2130 Jan Małyński 
S 21 XII 1787 (BCzart. rps 775, k. 579) 


PEBALG (łot. Piebalga) 


2131 Jobann Heut 
5 VIIT1563 wziął w zastaw zamek z dobrami za 11960 zł (Tzw. ML, dz. 
IV B, nr 28, k. 70) 
2132 Jan von Groll 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451). Zdał zamek Moskwie 
1581 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 70 - jako "capitaneus Pemauensis", 
zapewne powinno być ,,Pebalgensis") 
2133 Maciej Dembiński 
N 1582 w lenno (LjetopisNiensztedta. s. 56),jest 1582 (ML 574, k.145v). 
Otrzymal Pebalg na własność w 1585 r. (PSB V, s. 73) 
t 5 lub 8 XI 1606 (ib.) 


PERNIGEL (łot. Meke) 


2134 Otto von Ungem kasztelan trejdeński (nr 49) 
1575 zdał zamek Moskwie (Kelcb, s. 323) 


-
		

/Licencje_047_08_200_0001.djvu

			198 


DODATEK 


RIGA (pol. Ryga, łol. Riga) 
2135 Tomasz von Embden 
1566? (Ljetopis Rjussowa I, s. 253). 1591 (Ur. III, s. 381) 
1599 (ŹD XXIV, s. 304). ta. 20 VIII 1601 (N nast.) 
2136 Maciej Leniek z Rokitnicy 
N 20 VIII 1601 (MK 147, k. 120v-122) po t T. Embdena 
1611 (MK 158, k. 260-261) 
2137 Albrycht Władysław Radziwiłł 
ok. 1614 (PSB XXX, s. 141) 
K 4 VIII 1620 (MK 166, k. 263v-264) na C K. Lode 
2138 KrzysztofLode 
N 4 VlIl1620 (MK 166, k. 263v-264) 
K 7 VIlI 1620 (MK 166, k. 264v-265v) na C S. Zadorskiemu 
2139 Stanisław Zadorski 
N 7 VIlI 1620 (MK 166, k. 264v-265v) 
K 23 XI 1620 (MK 166, k. 344v-345) na C A. S. Sapleze 
2140 Andrzej Stanisław Sapieha 
N 23 X11620 (MK 166, k. 344v-345) 
t 25 1I11646 (PSB XXXIV. s. 577) 
2141 Jan Teodor MaydeH 
17 XI 1648 (VL IV, col. 254) 
ta. 15 IV 1660 (N nast.) 
2142 Bonifacy Teom Pac 
N luz a. 15 IV 1660 (BCzart. rps 418, nr 41) 
6IV 1667 (Pacowie.s.120;ML 141,k.190).R?, t ok. XII 1678 (Pacowie, 
s. 122-123) 
2143 Gabriel Jerzy Kamiński podkomorzyc wilkomierski 
21 V 1674 (VL V, col. 297) 
8 V 1701 (LVlA, SA 217. k. 64-64v) 


RODENPOIS (łot. Rupażi) 


2144 Frombold Tyzenbauz (vun Tiesenhausen) zu Festen 
N 2411 1561 za 4000 marek (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28. k. 74) 
9 X 1577 (Ungem-Stemberg N.II, s. 21) 


RONNEBURG (pol. Rwnbork, łot. Rauna) 
2145 Aleksander Połubinski starosta wolmarski (nr 2285), trykacki (nr 2257) 
17 VII 1564 (ML 38, k. 502v) 


-
		

/Licencje_047_08_201_0001.djvu

			RIGA, starosta - RONNEBURG, starosta 


199 


2146 Mikołaj Ościk 
N 1565 (PSB XXIV, s. 613) 
t ok. 1566 (ib.) 
2147 Andrzej Sapieha 
1575 (Sapiehowie l, s. 128) 
K 1580 na C J. Chodkiewiczowi (Sapiehowie I, s. 130) 
2148 Adam Timme 
10 IV 1577 (MLG n, s.440) 
2149 Jan [Karol] Chodkiewicz 
N 1580 (Sapiehowie I, s. 130) z C A. Sapiehy 
2150 Prokop Pieniążek 
N 15 11583 (Rewuja zamków, s. 255) 
t 4 VlI 1589 (PSB XXVI. s. 108) 
2151 Marcin Strawiński 
N 5 VUl1589 (ML 80. k. 3Ov-3l) po t P. Pieniążka 
2152 Albrycht Radziwiłł 
N 18 IX 1589 (ML 80, k. 38-39; PSB XXX, s. 138) 
t 13 VlI 1592 (ib., s. 139) 
2153 Piotr Wiesiołowski 
N 23 VlI 1592 (ML 80, k. 182-183) po t A. Radziwiłła 
81l 1605 (ML 122, k. 38) 
2154 Maciej Wiesiołowski 
l IX 1603 (MK 148, k. 149v) 
27 IV 1624 (MK 169, k. 398v-399) 
2155 Gedeon Dunin Rajecki 
K 1511 1643 (MK 189, k. 36-37v) naC J. TY.lenhauLOwi 
K20n 1644(ML 116,k.ll-llv)naCJ. Tyzenhauzowi,odsądzonyod urzędu 
2156 Jerzy Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
N ok. 15 II 1643 (MK 189, k. 36-37v) 
Kok. 15 II 1643 (MK 189, k. 35v-36) na C z okienkiem 
2157 Władysław Dunin Rajecki 
N ok. 15 II 1643 (MK 189, k. 37v-38v) zapewne z C niemanego nast 
Tyzenhauza 
t 1 X 1657 (ML 131, s. 153-154) 
2158 Jan Karol Młocki 
K 28 Ul 1654 (ML 503, k. 240-240v) na C W. Rajeckiemu i jego żonie 
(?) - może to ten uzyskał starostwo od Tyzenhauza i następnie cedował 
je Rajeckiemu (zob. wyżej) 
2159 Wilhelm Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
N 30 V 1656 (ML 131, s. 4-5) po t Gedeona Rajeckiego - zapewne 
aezygnował, gdyż tytułu nie używał 


I 
-
		

/Licencje_047_08_202_0001.djvu

			200 DODATEK 


2160 Władysław Henryk 
cnmoelling 
N 14 X 1657 (ML 131, s. 150-152) po t W. Rajeckiego 
K 18X 1657(ML 131, s.152-153)naCA.Biskupskiemu 
2161 Adam Biskupski starosta wieluński 
N 18 X 1657 (ML 131, s. 152-153) 
K 21 X 1657 (ML 131, s. 153-154) na C A. Kaczyńskiemu 
2162 Andrzej Kaczyński pisarz gr. włodzimierski 
N 21 X 1657 (ML 131, s. 153-154) 
24 IV 1675 (Liet. inventor. XVIIa, s. 320). t 1677 (N nast. na sęstwo 
wiłkomierskie po jego t - PSB XXVII, s. 63) 
2163 Gedeon (Michał) Dunin Rajecki 
1679 (Tyz. B-25/105, s. 179) 
20 VII 1702 (LVIA, F 1276, ap. I, nr 280). ta. 11/22 VII 1709 (A Zabieł- 
łów 341) 
2164 Wilhelm Fryderyk von Budberg 
26 IX 1727 (Dogiel, s. 491) 
2165 Adam Dunin Rajecki syn Michała 
23 IV 1740 (LVIA, F 1505, op. l, nr 467) 
t po 23 IV 1762 (LVIA, F 1505, op. l, nr 670) 
ROOP (łot. Straupe) 


2166 Johann von Buering 
N 29 XII 1578 (ML 59, k. 175v) 
2167 Wojciech Oborski rotmistrz JKM 
N 22 I 1580 (ML 66, k. 22-22v) 
ROSITTEN (pol. Rzeżyca, łot. Rezekne) 
2168 Mikołaj Ościk 
24 I 1560 (Akty JZR I, nr 140) 
4 X 1561 ([zw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 22v) 
2169 Jerzy von Altenbokum 
1562 (Bon. Uzup., s. 240), 3 X 1563 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 20v) 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451). ta. 14 VI 1578 (Tzw. ML, dz. IV B, 
nr 28, k. 21 v) 
Walenty Uberfeldt otrzymał N 15 fi 1571 "cum omnibus attinentiis, 
iurisdictio et dominio" w sumie 8000 florenów (Tzw. ML, dz. IV B, 
nr 28, k 28). Zapewne nie objął starostwa; może odsl4pił (odsprze- 
dał) swój zastaw Altenbokumowi? 
2170 Stanisław Naruszewicz ciwun wileński, kasztelan mści sławski 
1582/83 (PSB XXII, s. 572) 
30 V 1588 (ML 73, k 411). ta. 5 III 1589 eN nast)
		

/Licencje_047_08_203_0001.djvu

			RONNEBURG. starosta - ROSITTEN. starosta 


201 


2171 Michał Bujwid 
N 5 III 1589 (ML 75. k. 46-46v; ML 79. k. 57-58) 
t ok. 28 X 1598 (ŹD XXIV. s. 154) 
7172 Sebastian Sobieski 
N 17 XII 1598 (MK 142. k. 218v-219) 
1611 (MK 153. k. 243). t a. 10 III 1615 (MK 156, k. 400) 
2173 Mikołaj Wiesiołowski stolnik lit. 
VIII 1624 (ML 98. k. 43) 
t 19 XI 1634 (Wolft) 
Wojciech Konarski otrzymał K 1628 (Bon. XI. s. 55: MK 176. k. 
245) na wykup. jako starosta nadal 21 II 1635 (MK 180, k. 359) - 
wykup raczej nie doszedł do skutku. 
Jan Tyzenhauz (von Tiesenhausen) - otrzymał K 7 11632 (ML, 
Wp. 104, k. 175-175v; MK 178, k. 403-403a) na wykup z rąk 
dzierżawców nie posiadających prawa - raczej nie zrealizowany. 
2174 Hieronim Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
N 6 IV 1635 (MK 208. k. 490-490v) po t M. Wiesiołowskiego 
1650 (AR X Sapiehowie) 
2175 Jan Żelecki 
K 25 II 1658 (ML 131. k. 36-37) na C A Naruszewiczowi 
2176 Aleksander Krzysztof Naruszewicz pisarz wielki lit. 
N 25 II 1658 (ML 131, k. 36-37) 
K 28 111658 (ML 131, k. 35-36) na C J. Tyzenhauzowi 
2177 Jerzy Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
N 28 II 1658 (ML 131, k. 35-36) 
t 6/7 IX 1679 (APlater6w 9) 
2178 Franciszek Jan Bieliflski 
ok. 1680 (Manteuffe1, O szlachcie, s. 8) 
2179 KaLimierz Ludwik Bieliflski 
27 IX 1683 (LVlA, SA 3417, k. 2060-2061) 
K 27 III 1688 (ML 142, k. 377-378) na C M. Korffowi 
2180 Mikolaj Korff skarbnik int1. (nr 1622) 
N 27 III 1688 (ML 142, k. 377-378) 
8 VII 1701 (ML 153. s. 209-210otrzymałKnaC synowi, która nie doszła chyba 
do skutku) 
27 VIII 1708 (UM XXXI, s. 436). t 24 X 1709 Wabne. tabl. IV) 
2181 Karol Stanislaw RadziwiU podkanclerzy liL 
N 6 V 1698 (ML 149, s. 310-311) po t K. Bielińskiego (n. Prowadził 
spór o starostwo z Korffem. Uzyskał wreszcie powtórną N po t M. Korffa 
3 XI170Y (Ks. Sigillat, nr 84). 
K 6 l 1713 (Ks. Sigillat, nr 688) na C W. Ancucie
		

/Licencje_047_08_204_0001.djvu

			202 DODATEK 


2182 Wojciech Ancuta podstoli wend. (nr 929) 
N 6 I 1713 (Ks. Sigillat, nr 688) 
K 23 I 1713 (ib, nr 689) na C M. Korttowi 
2183 Mikołaj Korff syn Mikołaja 
N 23 I 1713 (Ks. Sigillat, nr 689) 
C 1611749 (ML 176, s. 291-292) synowi, C przyznana 18 I 1749 (ib., s. 
292-295). t 20 VllI 1755 (Klopmann, s. 154) 
2184 Fryderyk Zygmunt Korff 
N 16-1811749 (ML 176, s. 21)1-295) 
t 21 V 1797 (Klopmann, s. 176) 


RUYEN (pol. Rujen. łot. Rujiena) 
2185 Gouard von Heńngh 
27 III 1571 (Arndt, s. 330-331: Haupunann von Ruien) 
2186 Aleksander von Rauske 
N 1574 na sejmie koronacyjnym (ML 57, k. 25) 
2187 Maciej Dembiński 
N l V 1574 (ML 57, k. 31-33) po A. von Rauske 
2188 Chrystian Schnepfer 
19 V 1577 	
			

/Licencje_047_08_205_0001.djvu

			ROSITfEN, starosta - SEGEWOLD, starosta 


203 


Wlaścicielami 
alis byli w p6zmeJszym okresie: Jobann Tyzenhauz (von Tiesen- 
hausen) wzm. 2 VIll1596 i Gothard Jan Tyzenbauz (von Tiesenbausen) wzm. 
VIII 1596 (Hagemeister, Materialen I, s. 174). 


SCHUJEN (lot. Skujene) 


2194 Arendt von Galen 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 


SCHW ANENBURG (lot. Gulbene) 


2195 Waltt:r von Rosen 
8 11572 nadane mu przez ChoJkiewicl.a (Tzw. ML, dl.. IV B, nr 28, k. 
98) w zamian za Kircbolm i lkskul (nr 1988) 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 


Od 1582 r. nadawane stale wraz ze starostwem marienburskim (zob. Marienburg, 
nr 2063 n.). 


SEGEWOLD (pol. Zygwold, lot. Sigulda) 
2196 Georg von Brackel 
1562 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 131) 
2197 Aleksander Polubil1ski 
8 IX 1566 (Wolff, Kn., s. 376) 
1569 (Weyssenboff, s. 11) 
2198 Gabriel Hornostaj 
28 X11569 (ML 190, k. 188) 
2199 Pawel KocieU 
przed wojną moskiewską (ŹD XXIV, s. 147) 
2200 Jan Hlebowicz 
1575 dostał w zastaw od Cbodkiewicza za 1700 kop groszy lit. (Łappo, 
Vel. lm. lit. I, s. 632», N 28 X 1575 (ML 574, k. 12), a następnie otrzymał 
je w dożywocie 12 XII 1576 (ML 58, k. 135-139) 
10 1lI 1578 (ML 56, k. 37v) 
2201 Mikolaj KocieU (Kocioł) 
21 I111579 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 123v), potw. N 5 III 1585 (ML 
71, k. 37-37v) 
12 X 1592 (ML 81, k. 12). t a. 4 VI 1597 (MK 141, k. 212v) 
2202 Stanislaw Stadnicki z ŁaIlcuta 
28 IX 1599 (Solikowski, Ad Livones, s.43) 
22 XI 1608 (MK 152, k. 527). t a. 9 IV 1614 (ADroboj. 
, nr 696)
		

/Licencje_047_08_206_0001.djvu

			204 OODATEK 


2203 Tomasz Szymkowicz Szk1eński (SzklińskI) 
31 VI 1614 (Tyz. E-197) 
1623 (VL III, col. 447). ta. 20 V 1627 (N nast.) 
2204 Mikołaj Korff 
NI 20 V 1627 (JfG 1911-1913, s.435),N2 5 XII 1627 (ML98, k. 49-49v) 
po t T. Szk1eńskiego 
29 III 1635 (MK 180, k. 476v-477) i kasztelan wendeński (nr 742) 
2205 Knysztof Rudomina Dusiacki 
K 4 XI 1636 na C W. Korffowi, potw. 26 III 1658 (ML 131, s. 445-447) 
już po t Rudominy, t między 25 III a 7 V 1655 (PSB XXXII, s. 675) 
2206 Walter Korff 
N4XI 1636poC K.RudominaDusiackiego,potw.2611I 1658(ML 131, 
s.445-447) 
20 X 1660 teSlament aktykowany 9 XI 1660 (VUB, F 7-3/5957, k. 
335-336v) 


SERBEN (lot. Dzerbene) 
2207 Aleksander Drobysz 
ta. 14 XII 1580 (N nast.) 
2208 Jan Drobysz 
N 14 XII 1580 (ML 574, k. 124v) po t ojca 
t po 1612 (BN rps 3085, nr 104) 


SESSWEGEN (pol. Seswieś?, łot. Cesvaine) 
2209 Jan Taube 
N 6 V 1562 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 40) 
Otrzymał na własność ok. 30 IV 1570 (Manteuffel, O szlachcie, s. 45); 
jako starosta (właściciel?) 16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) 
2210 Fromhold Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
3 XI 1573 jako starosta (Meck, s. 165; Ungem-Stemberg N II, s. 19) 
2211 Teodor (Fryderyk) Puciata 
20 VI 1586 (PANKr. rps 341, s. 193) 
12 VII 1588 (!) (ML 79, k. 17v) 
2212 Andrzej Karchowski 
N 22 111588 (!) (ML 75, k. 22-22v) po t T. Puciaty 
18 IV 1589 (VL II, col. 1286-1287) -otnymał Sesswegen na własność 
t ok. 1602 (MLA I, s. 384) podczas ucieczki przed Szwedami 
2213 Mikołaj Buczkowski 
ta. 23 VI 1623 (zob. niżej)
		

/Licencje_047_08_207_0001.djvu

			SEGEWOLD, starosta- SMILTEN, starosta 


205 


23 VI 1623 (MK 170, k. 353v-354) Sesswegen przywrócono na prawach dziedzicz- 
nych Wilhelmowi i Fryderykowi Jerzemu Taube po t starosty M. Buczkowskiego. 


SMIL TEN (pol. Szmeltyn albo Szmelten, łot. Smiltene) 
2214 Kasper Młodawski 
N 22 vn 1566 (Hagemeister, Materialen I, s. 275; Stryck, Beitrage n, s. 
401), potw. 9 V 1585 (ML 71, k. 43v-44) 
20 V 1600 (ML 87, k. 77v) 
2215 Gabriel Wojna podkanclerzy lit. 
8 n 1605 (ML 122, k. 38) 
K 28 VI 1605 (PANKr. rps 360, k. 186) na CK. A. Szwabowi 
2216 Kasper Aleksander Szwab 
N 28 VI 1605 (PANKr. rps 360, k. 186) z C G. Wojny 
1644 (Ptaszycki, Kn. Puzyny, s. 101). t a. 15 XI 1649 (ML 123, k. 153) 
2217 Reinhold Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
1650 (Tyz. E-209) 
1657 (Tyz. E-183) 
2218 Andrzej Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
19 Il1650 (ML 123, k. 269-270), 6 xn 1668 (VL IV, cul. 1068) 
t 8 Il1673 (AR V 6168) 
2219 Kazimierz Ludwik Jewłaszewski starosta wiłkomierski 
12 XI 1652 (LMAB, F 17-84, s. 1) 
2220 Stanisław Karol Łużecki podkomorzy drohicki 
19 I 1658 (AR Il 1346) 
4 n 1666 (BUAN Lw., F.Oss. 139, k. 106). t 18 IX 1686 (PSB XVIII, s. 
592) 
2221 Szczesny Dunin ze Skrzynna 
3 V 1685 (NAB Mińsk, F 1705, op. I, nr 24, s. 1055-1056) 
24 xn 1707 (PANKr. rps 5862) 
2222 Michał Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
30 V 1691 (ML 390, k. 244) 
21 vn 1714 (ML 157, k. 75-75v; błędnie 1704?) 
2223 SkOUlicki 
25 XI 1709 (Diariusz WRWarsz., s. 311) 
2224 Wojciech Mikołaj Oledzki 
III 1710 (Diariusz WRWarsz., s. 72) 
1720 (VL VI, col. 202). t a. 7 IV 1724 (U III/2, nr 1126) 
2225 Benedykt Tyzenhauz (von Tiesenhausen) 
1718 (Roś, maj. 549) 
t 1754 (Tyz. E-51O)
		

/Licencje_047_08_208_0001.djvu

			206 DODA TEK 


2226 Józef Olszewski chorąży Jubaczowski 
1742 (KaL 1743) 
2227 Felicjan Zawisza 
N 14 XI 1748 (AR II, ks. 69/11, s. 397) po t Tyzenhauza, zapewne ,,ad 
mallanarrata" 
2228 Antoni Tyzenhauz 
2 V 1751 (AR VII, 3 b,k.ł02v) 
2229 Michał Tyzenhauz podstarości wiłkomierski 
31 VIII 1756 (VUB, F 4/7964, A-115) 
2230 Stanisław Hłasko 
23 VII 1764 (,,Rubon" VIII, s. 7-21) 
30 IX 1765 (Mienicki, Rejestr, s. 322) 
2231 Tadeusz Gutakowski horodniczy i skarbnik nowogródzki 
1767 (Bon. VI, s. 206) 
2232 Józef Podborodeński 
1790 (Ur. XIV, s. 136) 
1804 (ib.) 
2233 Rozwaoowski 
bez dalY (Nies. V, s. 432) 


SUNZEL (pol. Sancel, łol. Sunta.żu) 
2234 Jakub von Meck 
Otrzymał na własność 1566 (Meck, s. 151-154), pOlW. królewskie 15 VI 
1568 (ib.; Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 82) 
t miedzy 14 fi a 24 VIII 1575 (Meck, s. 169, 170) 
2235 KrzYSZlofRichter (drugi mąż wdowy po J. Mecku) 
16 IX 1577 (MLG II, s. 450-451) jako starosta (właściciel!) 
Potw. posiadania 7 I 1579 (T .lW. ML, dz. IV B, nr 28, k. 82) i 24 VI 1583 
(ib., k. 85v) 
2236 Maciej Dembiński 
N jesień 1577 (Meck, s. 174), pOlw. 8 V 1582 (ib., s. 178) i 23 IV 1589 
(ib. 183; ML 75, k. 91-91v; ML 79, k. 85-85v) 
R 2 X 1595 (Meck, s. 187) na rzecz K. Richlera 
2237 KrZYSZlof Richlcr 
12 VI 1593 uzyskał od króla przywrócenie praw do dziedzicznego posia- 
dania Sancel (Meck, s. 183-184) i objął ostalecznie swoje dobra po R 
Macieja Dembińskiego 2 X 1595 (ib., s. 187) 
2238 Mikołaj Ostroróg kasztelan hełski 
N 1605 (Ur. XIII, s. 85) 
t 1612 (PSB XXIV, s. 514-515)
		

/Licencje_047_08_209_0001.djvu

			SMILTEN, starosta - TRElDEN, starosta 


207 


T ARW AST (pol. Taurus, est. Tarvastu) 
2239 Georg von Wolsdorff starosta helmecki (nr 1976) 
N 3 III 1569 "cum toto districtu iure haereditario et proprio utriuslJue sexus 
cum iure vendendi, oppignorandi et alienandi" (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, 
k. 270) 
19 V 1576 dał dobra w zastaw Mikolajowi Ficke (ib.) 
2240 Jerzy Farensbach 
N 1583 (PSB VIII, s. 369), potw. 20 111588 (ML 75, k. 20-21) 
t 18 V 1602 (ib., s. 370) 
2241 Włodzimierz Waldemar Farensbach syn poprzedniego 
N 10 IV 1603 (PANKr. rps 311) po t ojca 
K 7 VI 1623 (MK 170, k. 315v-316v) na C z okienkiem 
2242 Wojciech Skarbek Ważyński 
5 XII 1646 (VL IV, col. 89) 
4 III 1658 (Pacowie, s. 231-232). t 1659 (Jankowski I, s. 342-347). t a. 
15 III 1660 (VUB, F 7-17/14472, k. 130-133 - aktykacja testamentu) 
2243 Krzysztof Odachowski 
N tuż a. 15 IV 1660 (BCzart. rps 418, nr 41) 
t l XII661 (PSB XXIII, s. 532) 
2244 Jan Karol KesLtort (Kęszort) 
1664 (VUB, F 7-5/5959, s. 1282) 
2245 Felicjan Kęsztort 
1696 (BUZ rps 1809, s. 941) 


TREIDEN (pol. Trejden, łot. Turaida) 
2246 Kasper von Altenbokum 
4111563 (Ungem-Stemberg 112, s. 198 - jako kasztelan?) 
2247 Ouo von Ungem 
15 V 1569 (MLG II, s. 403 jako Statthalter, czy nie jest to błąd, gdyż był 
kasztelanem trejdeńskim - zob. nr 49) 
2248 Fabian von der Borch 
N 3 X 1571 (ML 574, k. 44) 
2249 Elert Krause (Kraus) 
N 1571 (Ljetopis Niensztedta, s. 44) 
2 XII 1576 (ML 60, k. 27v-28) 
2250 Johann Buering (Birink, Buryng) 
XII 1577 (Ljetopis Rjussowa II, s. 295) 
28 XII 1578 (ML 60, k. 266), 1582 (ML 574, k. 44)
		

/Licencje_047_08_210_0001.djvu

			208 DODATEK 


Z tytułem starosty trejdeńskiego WZIIl. Kietlitz (zapewne Leonard) 
17 I111578 (BCzart. rps 2237, nr 23) - zapewne błąd, był w rzeczy- 
wistości starostq kremońskim. 
2251 Piotr Stabrowski kasztelan parnawski (nr 339) 
N 22 VII 1582 (Matec. po isl. Pribałl. kraja, s. 78; w ASK I 64, k. 
6
- 
dataprzerobionazJuliinaJunii),potw.12II 1588(ML 75,k.Bv-14;ML 
79, k. 20-20v) 
1607 (Wolff), R ? Żył jeszcze 18 X 1619 (nr 339) 
2252 Benedykt von Wablen (Wabi, Wall) 
13 XI 1615 (MLA II, cz.3. s. 95) 
7 III 1623 (Radziwiłł, Sprawy wojenne, s. 461-462). t a. 4 IV 1626 (N 
nasl.) 
2253 Stefan Dembiński 
N 4 IV 1626 (MK 174, k. IB-113v) po t B. Wahla 
K 28 IllI645 (ML 584, k. 12v) na C K. Rudominie, według PSB V, s. 64 
uzyskał K na C bratu Eremianowi 
2254 Kazimierz Rudomina Dusiacki 
N 28 IllI645 (MI.. 584, k. 12v) 
K 7 XII 1646 (MI.. 584, k. IBv) na C J. Wolffowi 
2255 Jan von Ludinghausen Wolff 
N 7 XII 1646 (ML 584, k. 113v) 
2256 Eremian Dembiński 
21 X 1652 (AMTor. II,VIU31, s. 369). Uzyskał zapewne ok 1646/47 z C 
Wolffa albo jego N. nasl. 
t 1669, a. 3 X (PSB V, s. 64) 


TRIKATEN (pol. Trykaten, łol. Trikate) 
2257 Aleksander Połubiński starosta wolmarski (nr 2285), rumborski (nr 2145) 
1568 (PSB XXVIl, s. 356) 
1577 (ib.) 
Jan Połubiński występujący u Nies. VII, s. 368, to niewątpliwa 
pomyłka. 


W 1582 r. włączone do uposażenia biskupstwa wend. 


UBBENORM (pol. Obnorm, łot. Umurga) 
2258 Jan (Johann) Winenberg 
1567 potw. Chodkiewicza (Tzw. ML. dz. IV B, nr 28, k. 196)
		

/Licencje_047_08_211_0001.djvu

			1RElDEN. starosta- WEN DEN. starosta 


209 


UEXKOLL (pol. Ikskul. łot. Ikskile) 


Nadawane swe wraz z Kircholmem (zob. nr 1988 n.). 


W ANDZEL 


2259 Salomon Kanwitz 
N 20 IX 1566 (ML 577. k. 389v-390) 
20 VIIl1570 sprzedał Dulskiemu (N nast.) 
2260 Filip Dulski 
N 20 VIII 1570 (ML 577. k. 389v-390; Tzw. ML. dz. IV B. nr 28. k. 5: 
kupno od poprzedniego) 
17 IV 1582 (Tzw. ML. dz. IV B. nr 28. k. 5). 15łn
/89 (ASK I 64. k. 56-60). 
t lub R a. 28 V 1590 (N nast.) 
2261 Łukasz Kos 
N 22 11577 (BCzart. IpS 2237. nr 6) 
2262 Stanisław Kos podkomorzy wend. (nr 827) 
N 28 V 1590 (ML 577. k. 389v-390) po Dulskim 
6 III 1605 (Pelplin 53. s. 17). t a. 15 IIlI607 (ASczan. 10. s. 129) 
2263 Anna Dunin Wąsowicz wdowa po S. Kosie 
J.c.13IV 1613 (MK 156.k.26-27)dladrugiegoswegomałżonkaGmarda 
Jerzego Butlera 
2264 Gotard Jerzy Butler podkomorzy wend. (nr 828). mąż poprzedniej 
N 13 IV 1613 (MK 156. k. 26-27) po uzyskaniuj.c. od żony 


WE1SSENSTEIN (pol. Biały Kamień. est. Payde) 
2265 Jakub Potocki 
N X 1602 (PSB XXVIII. s. 19) 
R ? t 26 I 1613 (ib.. s. 21) 
2266 Jan Gosiewski 
bez daty. zabity przez Szwedów (Nies. IV. s. 225; BOZ 940). Wg Koja- 
łowicza, Compendium. s. 284: starosta białohumieński; Kojałowicz. No- 
menclator. s. 201: starosta Białego Kamienia 
2267 Maciej Leśniowski 
22 VI 1604 (MK 148. k. 319-319v; wg PSB XVII. s. 175-176 -N 1611) 
t 1638 (PSB XVII. s. 176) 
WENDEN (pol. Wenden. Kieś. łot Cesis) 
2268 Jodok (Just, Jobst) von FUrstenberg 
14 XI 1562 (Furstenbergische Geschicbte. Bd. 2. s. 132) 
25 XII 1566 (Dogiel. s. 269). Potem kasztelan wend. (nr 50) 


14 


-
		

/Licencje_047_08_212_0001.djvu

			210 DODATEK 


2269 Jan Zborowski heunan nadworny kor., kasztelan gnieźnieński 
6 V 1577 (ŹD III, s. 48; BN rps 3080, nr 49) 
2270 Mikołaj Suchodolski rotmistrz JKM 
N 3 IX 1578 (ML 59, k. 161-161v) 
20 IX 1582 (Tzw. ML, dz. IV B, nr 28, k. 200) 
2271 Prokop Pieniqżek z Krużlowej 
19 XII 1582 (PSB XXVI, s. 107), N 15 I 1583 (ŹD XI, s. 255) 
K 21111588 (ML 79, k. 29v) na C Kasprowi Młodaskiemu nie doszedł 
do skutku. t 4 VII 1589 (PSB XXVI, s. 108) 
2272 Jan Abramowicz prezydent dorp. (nr 2), starosta lidzk.i 
N 28 X 1589 (ML 79, k. 120-121) po t P. Pieniążka 
7 IV 1601 (Dogiel, s. 354). t 19 IV 1602 (PSB I, s. 13) 
2273 Mikołaj Wiesiołowski 
29 VIII 1623 (ML 98, k. 23v) 
2274 Joachim Tarnowski wojewoda parno (nr 628) i wend. (nr 1069) 
1624 (AGAD, rps z Bibl. RadziwiUów VIII-7) 
4 I 1640 (MK 186, k. 124v-125v) 
2275 Stanisław Naruszewicz referendarz lit. 
N 1649 na sejmie koronacyjnym (PSB XXII, s. 574) po Tarnowskim 
staroście krzepickim (Michałowski, s. 812) 
t 27 V 1650 (PSB XXII, s. 574) 
2276 Andrzej Tyzenhauz (von Tiesenhausen) dworzanin pokojowy JKM 
N po Naruszewiczu, jest l IX 1651 (PANKr. rps 2253, k. 74) 
t 8 II 1673 (AR V 6168) 
2277 Franciszek Nagórski 
1716 (Ur. XII, s. 11) 
2278 Bazyli Kierdowicz 
t a. 4 X 1750 (N nast) 
2279 Konstanty Dąbrowski 
N 4 X 1750 (B Czart. rps 776) po t B. Kierdowicza 


WESENBERG (pol. Rakibor, eSL Rakvere) 
2280 Maciej Leśniowski 
N ok. 1602 (PSB XVII. s. 175) 
t 1638 (PSB XVII, s. 176), a. 15 IV (zob. N nast.) 
2281 Zachariasz Czetwertyński 
N 15 IV 1638 (MK 185, k. 37v-39) po t M. Leśniowskiego 
2282 Feliks Jan Pac 
31 V 1640 (Pacowie; ML 105, k. 687) 
K 14 IX 1700 (Pacowie, s. 116: ML 148, k. 830) na C W. S. Zybergowi
		

/Licencje_047_08_213_0001.djvu

			WENDEN. starosta- WOLMAR. starosta 


211 


2283 Walter Stanisław Zyberg (Sieberg zu Wischling) sędzia ziem. inf1. (nr 
1608) 
N 14 IX 1700 (Pacowie. s. 116; ML 148. k. 830) 


WOLMAR (łot. Valmiera) 


2284 Bernard von Hoeweln starosta parnawski (nr 2116) 
10 VI 1562 (Hagemeister. Materialen I. s. 286) 
24 VI 1566 (ib. - testament) 
2285 Aleksander Połubiński starosta rumborski (nr 2145). trykacki (nr 2257) 
17 VII 1564 (ML 38. k. 502v; PSB XXVII. s. 356: od 1566) 
17 VIII 1576 (B Czart. rps 2237. nr 5) 


W 1582 r. włączone do uposażenia biskupstwa wend. 


--
		

/Licencje_047_08_214_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OS6B 


Abramowicz h. Lubicz odm. (Bon. I, s. 19-20): Aleksander łow. dobrzyński, 
chor. Parno (1731-55) 265 
- Jan wojski i namiestnik wileński 1572, prezydent Dorp. (1589-1601) 2, wda 
miński 1593-96, smoleński 1596-1602, sta lidili 1579, Wend. 0589-1602) 
2272 (PSB I, s. 13) 
Adamkowicz zob. Hanusewicz 
Aderkas Dietrich h. własnego sęd. lnfl. (Ryski) (1569-74) 33 (Bon. I, s. 24-25) 
Agryppa h. Dębno: Kazimierz horod. Infl. (1705) 1215 
- Wacław sekr. JKM, piso polny lnfl. 0569-1570) 24, pis.lit. 1575, klan miński 
1586-90, klan smoleński 1590-97 (PSB I, s. 32; Bon. I. s. 25) 
Albinowski Adam h. Jastaębiec, skar. Wend. 0763-68) 972 (Bon. I, s. 29) 
Alioiachowski (Alwiachowski?) Antoni h. ?, skar. Wend. (1770) 974 
Altellbokum (von, Bokwn ab Allen) h. Paprzyca (Bon. I. s. 372-373): Georg 
(Jerzy) sta Lucyński 0562-77) 2042, Rzeżycki (1562-77) 2169 
- Kasper nam. Białokamieński (po 15(6) l, sta Trejdeński (1563) 2246 
- Krzysztof stoI. Wend. 0716-23) 1020 
Ambrok Kazimierz Marek h. Odrowąż, skar. lnfl. (1695-98) 1632 (Bon. I, s. 25; 
Ur. I, s. 29) 
Ambrożewicz Jan Bazyli h. Wąż, pstoI. Parno (t a. 1698) 488 
Ancuta Wojciech Kazimierz h. własnego, sta Rzeżycki (1713) 2182, pstoI. 
Wend.(?) 929, stoI. Wend. (1720-33) 1022 (Bon. I, s. 36) 
Andrzejewicz zob. Kotlowski 
Angielhof Antoni h. ?, skar.lnfl. (1712) 1647 
Aniszewski Michał h. ?, łow. Parno (1793-1814) 374 
Anrepp Jerzy Władysław h. ?, pstoI. lnft. (1714) 1568 
Antoniewicz (Antonowicz) Franciszek h. Janina, most. lnft. (1731}) 1372 (Bon. 
I, s. 45: h. Hehn) 
Antoniewicz (Antonowicz) Piotr h. Kornicz, pcz. Parno (ok. 1780) 428 (Ur. I, s. 
42) 
Arcemberski Otton h. własnego, pcz. Infl. (1724) 1452 (Bon. I, s. 47) 
Azora zob. Manelli
		

/Licencje_047_08_215_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


213 


Babski Michał h. Radwan, pstol. Wend. (1773-87) 946 (Bon. I, s. 62-63) 
Baczyński Jan h. Sas, wojski lnfl. (1720) 1866 (Bon. I, s. 66-67) 
Bagniewski h. Bawola Głowa (Bon. I, s. 76-78): Bartłomiej miecz. Infl. (1712- 
16) 1343, chor. michałowski 1716-24, klan elbląski 1724-48 (PSB I, s. 
217-218; U V/2) 
- Marcin miecz. Ini1. (1699-1711) 1341 
Balicki Wojciech h. ?, wojski Wend. (1703) 1092 
Baliński Ignacy h. Jastrzebiec, rotmistrz wileński, cz. Infl. (1788-94) 1204 (Ur. 
I, s. 77) 
Bandemer (von) h. własnego (Ur. I, s. 81): Jan wojski Wend. (1625) 1073 
- Jan Jerzy wojski Wend. (1649-52) 1076 
Bandinelli (Bandynelli) Aleksander Antoni h. własnego, woj ski mielnicki 1710, 
pkom. Dorp. (1720-33) 133, rzekomy pkom. Wend. (1730) zob. nr 849, 
rzekomy pkom. Pam. (1732) zob. nr 445 (Bon. I, s. 95; Ur. I, s. 81) 
Baranowicz (z Jałowa) Łukasz h. własnego, straż. polny lit 1712-35, psta 
grodzieński 1716, klan bill. (1717-18) 1236, t 1739 (PSB l, s. 274-275) 
Baranowski Stanisław h. Rawicz?, wojski Infl. (t 1717) 1862 
Barcikowski Felicjan h. Jasieńczyk, stoI. Infl. (1757) 1757 (Bon. I, s. 11O-111) 
Barczewski Benedykt h. ?, cz. Wend. (t 1739) 708 (Bon. I, s. 111) 
Bartkowski Władysław h. Ostoja, pstol. Wend. (1720) 928 (Bon. I, s. 116) 
Bartoszewicz h. Jastrzębiec, Łada, Oksza lub Pomian (Bon. I, s. 121-122): Rafał 
wojski Wend. (1715) 1094 
- Wiktoryn Jan wojski Wend. (1690-1701) 1085 
Bartoszewski zob. Miecznikowski 
Bazaliski Konstanty h. ?, stoI. Infl. (1731) 1730 (Bon. I, s. 134; Ur. I, s. 112) 
Bąkowski (Jackowski z Bąkowa) h. Ryś (Bon. I, s. 142-143): Jan chor. malb. 
1614-20, stakiszewski 1616-20, Laudański (1590-1620?) 2023 
- Krzysztof sta Laudoński (1568-90) 2019 
Bekiesz (Bekes de Komyat) Władysław h. własnego, sta Hanceiski (1598) 1903 
(Bon. I, s. 149) 
Belicki Jakub h. ?, pstol. Wend. (1775) 1J41J 
Bem (Behm, de Cosban) h. własnego (Bon. I, s. 147): Józefłow. Infl. (1752-53) 
1315 
- Kazimierz łow. lnfl. (1735) 1306 
Benisławski (Bonisławski) h. Pob6g (Bon. I. s. 161-162): N. wojski lnfl. (t 1691) 
1851 
- N. łow. !nfl. (1767) 1326 
- Dominik stoI. lnfl. (1766) 1761 
- Gedeon stol.lnfl. (1690-97) 1695, psta !nfl. 0690-97) 1535, rzekomy straż. 
!nfl. (1693) zob. nr 1781 
- Gedeon stoI. lnfl. (połowa XVIII w.) 1752 


-
		

/Licencje_047_08_216_0001.djvu

			214 


ALFABEITCZNY SPIS OSÓB 


- Ignacy miecz. Infl. 0762-86) 1362 
- Jan ob. !nfl. 0700-23) 1380, t 1744 
- Józef miecz. !nfl. (1749-62) 1358 
- Marcin stol.lnfl. (1677-91) 1690, t 1695 
- Marcin sęd. gr. Infl. (1765-85) 1604 
- Michał kon. bill. (1788) 1264 
- Piotr stoI. Infl. (1776) 1767, pkom.!nt1. (1776-1808) 1529 
- Władysław pcz. Infl. (1690-94) 1418, t 1697 
Bercken (von, Berk) h. własnego (Ur. l, s. 142): Jan ob. Infl. (t 17(0) 1379 
- Jan Gedeon skar. lnfl. (1746-58) 1660 ' 
Bereśniewicz Bonifacy h. własnego, wojski Wend. (1770) 1104 (Bon. I, s. 166) 
Berg (von Carmel) Władysław Franciszek h. własnego, ciwun befŻatiski, klan 
lnfl. (1688-1710) 1234, leśniczy knyszyński (PSB l, s. 459) 
Berg-Rzeżycki Jan h. własnego, pcz. Wend. (1647-51) 780 
Berk zob. Bercken 
Bernacki Szymon Ignacy h. ?, stoI. Wend. (1765) 1038 
Bernowicz (de Klewert) h. własnego-Koziezkowski (Bon. I, s. 171-172): Jan 
stoI. Wend. (t 1701) 1010 
- Wilhelm Jerzy stoI. Wend. 0701-14) 1O11 
Bębnowski (z Końskich) Jan h. Odrowąż, sekr. JKM, pkom. Dorp. (1644-45) 
111 (Bon. I, s. 176-178) 
Bęklewski Antoni Bazyli h. Nałęcz, psed. Durp. (1737) 152 (Bon. I, s. 179) 
Białkowski h. Bibersztejn (Bon. I, s. 183): Andrzej wojski Infl. (1683-93) 1843 
- Andrzej chor. Wend. (1733) 678 
- Maciej sta Hanceiski (1589, 1598) 1902, 1904 
Białłozor h. Wieniawa (Bon. I, s. 193-194): Gabriel pkom. upieki 1622-39, sta 
Nowomłyński (1605-28/35) 2088 
- Hieronim sta Nowomłyński (1681-1703) 2090 
- Jerzy stoI. upieki, sta Nowomłyński (t 1724) 2092 
- Józef sta Nowomłyński (1736-59) 2094 
- Kazimierz chor. Wend. 0684-90) 660 
- Kazimierz pcz.lnfl. 0732-61) 1459 
- KaLimierz Karol psed. wilkomierski 1634-57, piso gr. upieki 1640, marszałek 
wilkomierski 1657-64, klan witebski 1664-67, wda miński 1667-80, sta 
Nowomłyński (1628-80) 2089 (PSB II, S. 9-10) 
- Michał rzekomy sta Dyjamencki (1606) zob. nr 1924 
- Miehał Dominik wojski wileński 1710, sta Nowomłyński (1703-36) 2091 
- Onufry wojski upieki 1765-83, sta Nowomłyński (1752-83) 2095 
Białobłocki Sedzicki Gabriel Aleksander h. Lubicz, pstol. Wend. (1686-87) 917 
Białostocki N. h. ?, łow. Parno (733) 383 
Bidziński Stm1isław h. Janina, stoI. Wend. (1701-10) 1012 (Bon. l, s. 197-199) 


-
		

/Licencje_047_08_217_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


215 


Bielawski h. ?: N. ebor. Parno (1746) 274 
- Jan stoI. Dorp. (t 1738) 200 
Bielawski Stefan b. Jastrzebiec, sta bolnicki 1574, goniądzki 1574, knyszyński 
1570-74, kruszwicki 1577-78, zabielski, ekonom grodzieński 1582, Koken- 
buski (1582-89) 1997, psta bracławski t 1596 (PSB II, s. 46-47; U VI/2) 
Bielecki Kazimierz Władysław b. ?, wojski Parno (1679-83) 637, wojski piński 
1690, t 1701 
Bielicki b. Pobóg (Bon. I s. 220-223): Andrzej cz. Parno (1739) 312 
- Antoni łow. lnfl. (1759) 1320 
Bielikowicz Aleksander b. własnego, kon. Infl. (1786-94) 1263(Bon. I, S. 224) 
Bieliński b. Junosza (Bon. I, S. 225-232): Franciszek Jan pcz. płocki do 1659, 
płk 1661, pkom. płocki 1661-67, miecz. kor. 1667-81, wda malborski 1681- 
85, sta dzierzgoński 1681-85, malborski 1672-81, mławski 1661, osiecki 
1674, Rzeżycki (1680) 2178, ekonom malborski 1667-74 (PSB II, s. 46-47; 
U V 12; U X) 
- Kazimierz Ludwik pkom. kor. 1689-1702, marszałek ndw. kor. 1702, marsza- 
łek wlk. kor. 1702-13, sta czerski 1693, garwoliński 1706, makowski do 1704, 
malborski 1681-96, mławski do 1693. osiecki, Rzeżycki (1683-88) 2179, 
tucbolski (PSB II, S. 53-55; U X) 
- Ksawery pcz. Infl. (1694) 1423 (Bon. I, s. 234) 
Bielski (z 0lbracbcic) b. Jelita (Bon. I, S. 235-237): Bogusław Jan skar. Infl. 
(1700-12/24) 1638, pcz.lwowski 1736-38, ebor. lwowski 1738, sta rabsztyń- 
ski 1730-42 (U III/I) 
- Borian cz. Wend. (1766) 726 
- Kazimierz pcz. Wend. (1770) 813 
Bieńk.uński Benedykt b. Bajbuza, łow. Parno (1770) 370, łow. Infl. (1775-94) 
1328 (Bon. I, s. 250) 
BiemackiN. b. ?, pkom. Dorp. (pO 1765) 149 
Bildziukiewicz b. Strzała z Krzyzem (Bon. I, S. 264; Ur. I, s. 212): Michał 
rzekomy pkom. Parno (1724) zob. nr 455 
- Mikołaj stoI. Parno (1646) 543 
- Mikołaj Tomasz stoI. Parno (1689-90) 556, pkom. Parno (16%-1713) 447, t 
1720 
- Tomasz wójt wileński, wojski Dorp. (1646-49) 217 
- Tomasz rzekomy pkom. Parno (1724) zob. nr 455 
Billewicz h. Mogiła 	
			

/Licencje_047_08_218_0001.djvu

			216 


ALFABETICZNY SPIS OSÓB 


Blinstrub b. Łabędź (Bon. I, s. 276): N. stoI. Wend. (1701) 1013 
- Józef skar. Inft. (1790) 1683 
Blomberg (Blwnberk) b. własnego (Bon. I, s. 278): Jerzy pcz. Inft. 0679-90) 
1411, sed. gr. Inft. (1683-86) 1596, rzekomy sęd. ziem. Infl. (t 1690) zob. nr 
1607, t 1690 
- Jerzy łow. Inft. (1706-15) 1283 
Błażowski Andrzej b. Sas, pstoI. żydaczowski 1739-60, pkom. liwski 1760, 
rzekomy pkom. Inft. (1760) zob. nr 1526 (Bon. I, s. 281-283; U III/I) 
Błeszyński Florian b. ?, łow. Inft. (1733) 1305 
Błoński b. Bibersztejn (Bon. I, s. 291-292): N. skar. Wend. (t 1736) 968 
- Franciszek cz. Dorp. (1697) 67, pcz. bracławski, skar. sanocki 1715-22, t 1724 
(U IW I) 
Boban Stanisław h. Pobóg, ob.lnf1. 0784-93) 1396 (Ur. I, s. 243) 
Bobrowski Antoni b. ?, ebor. Wend. (1761) 683 
Boczkowski Tomasz b. ?, pstoI. Inf1. (1692-1705) 1552 
Bogdanowicz Franciszek b. Łada, miecz. lnf1. (1738) 1356 (Bon. I, s. 328-329) 
Bogdanowicz Jerzy b. Mogiła, łow. Wend. (1671-74) 749 (Bon. I, s. 330) 
Bogusławski Jerzy b. Prus l, wojski Wend. (1788) 1107 (Bon. I, s. 350; Ur. I, s. 
279) 
Boguszewski N. b. Juńczyk, stoI. Wend. (765) 1039 (Bon. I, s. 353) 
Bohdanowicz Jakub h. ?, pcz. Inf1. (t a. 1748) 1484 
Bojemski Wojciech b. ?, pcz. Inf1. 0724-29) 1453 
Bokszycki (Boksieki) b. Tarnawa (Bon. I, s. 371-373), N. pkom. Wend. (1746) 
878 
Bokwn ab Alten zob. Altenbokwn 
Bonisławski zob. Benisławski 
Borcb (von der) b. Trzy Kawki (Bon. II, s. 23-25): Fabian sta Trejdeńskl (1571) 
2248 
- Fabian Kazimierz wOjski Inf1. (1697-1703) 1855, rzekomy ebor. Inf1. (703) 
zob. nr 1125, pkom. Inf1. (1705) 151Oa, generał artylerii lit. 1710, staLucyński 
(1707-10) 2056 (PSB II, s. 311) 
- Gedeon Aleksander (Jan) sęd. ziem. Infl. (1677-85) 1607, t 1690 
- Jan Andrzej (Dominik) borod. Inf1. (1691-1714) 1214, t 1720 
- Jan Andrzej Józef pkom. Inft. (1744-65) 1522, wda Inft. 0765-67) 1834, 
podkanclerzy kor. 1767-80, kanclerz wlk. kor. 1780, sta brodajski 1746, 
człucbowski 1771-73, ludecki 1761, Lucyński 0746-72) 2060, markowski 
1746, wilczański 1746 (PSB II, s. 311-313, U X) 
- Jerzy sęd. ziem. Infl. (1715-22) 1609 
- Józef Henryk sta Lucyński (t 1835) 2062 
- Michał Jan ob. lit. 1781-87. wda bełski 1787-91, staLucyński (1772) 2061, t 
1810 (PSB II, s. 313-315)
		

/Licencje_047_08_219_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


217 


Boreyko N. h. Ko
ciesza, pcz. Infl. (t a. 1748) 1487 
Bork h. Wąż (Bon. II, s. 30-31): Jan Palernon pcz. Infl. (1781) 1503 
- Walerian Palernon pcz. Infl. (1700-29) 1433 
Borkowski (Dunin-) h. Łabedt (Bon. II, s. 34-41), Józefłow. Parno (1739) 360 
Bomemissa Jan h. ?, SUi Ermeski (t a. 1594) 1963 
Borowicz (z Korewa) h. ?: Stanisław Władysław stoI. Infl. (1789-92) 1774 
- Władysław stoI. Infl. (1750-52) 1751 
Borowski (Borawski) h. Junosza (Bon. II, s. 49-51): Antoni chor. Pam. (1760) 
276 
- Wojciech Fabian pcz. Infl. (1711-33) 1441 
Bortkiewiez Wacław h. Grzymała, kon. Infl. (1695) 1253 (Bon. II, s. 58: h. 
Lubicz) 
Boryszewski Andrzej (?) h. ?, stoI. Pam. (a. 1729) 590 
Borzymski Michał h. ?, stoI. Infl. (t 1748) 1749 
Bouffał (-Doroszkiewicz) h. własnego (Bon. II, s. 90-92): Marcin pkom. Pam. 
(1707)451 
- Stanisław pkom. Pam. (t 1660) 438 
- Zygmunt pstOI. Dorp. (1691-1725) 161, sęd. gr. grodzieński 1711, pSUi gro- 
dzieński 1722 
Boyen (de) h. ? (Bon. II, s. 93): Andrzej łow. lnf1. (16łS9) 1283 
- Jan generał-major, pkom. Wend. (1722-23) 866, slaromanowski 1723 
Bóbr h. Gryf (Bon. Uzup.. s. 200-202): Andrzej Stefan pcz. Infl. (1681) 1413 
- (Leon) Franciszek cz. lnf1. (1761-85) 1195 
Brabeck (von) Jiirgen (Georg, Jerzy) h. własnego, klan Dyneburski (1568-77) 3, 
sta Nitawski (1563-77) 2100 (Bon. II, s. 94) 
Braekel h. własnego: Georg SUi Zygwolski (1562) 2198 
- Reinhold SUi Ermeski (1594-1617) 1964, t 1623 
Bratkowski h. własnego (Bon. II, s. 113-114): Daniel z Saborowa pstoI. braeła- 
wski 1669, pcz. Wend. (1688-1702) 787 
- Stanisław skar. Infl. (1746) 1661 
Brodowski h. Łada (Bon. II, s. 126-128): Samuel ehor. Pam. (1711) 261 
- Stefan mieez. Pam. (1735-61) 384 
- Wincenty wojski Dorp. (1804) 224 
Brunnow (BfW1) h. Trzy Belki (BOD. II, s. 158-159): (Jan) Józef cz. Inf1. 
(1746-50) 1186 
- Krzysztof Fryderyk ez. Inf1. (1736) 1174 
Brzechwa (Brzechffa) Piotr h. Jastrzebiec, pkom. Wend. (1637-41) 833 (Bon. 
II, s. 163-164) 
Brzeski (z Nieborowa) Jan Karol h. Prawdzie, sra Helmecki (1683-87) 1981 
Brzeziński h. Doliwa (Bon. I. s. 177-178): Jan wojski Wend. (t 1770) 1101 
- Jan skar. lnf1. (bez daty) 1687 


-
		

/Licencje_047_08_220_0001.djvu

			218 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Józef Jan kon. bill. (1765-86) 1262, sed. ziem. ln11. 0786-87) 1619, pkom. 
halicki 1787 (U rrUI) 
Brzeziński (Dunin-) Konstanty h. Łabedi, miecz. sandomierski 1673, chor. Parno 
(1680-1700) 237, chor. Parno tylko jako Dunin (1700) zob. nr 251 (Bon. II, s. 
180-182) 
Brzostowski Stanisław h. Strzemię, wda Infl. (1767-69) 1835, sta bystrzycki 
1762, propojski, radoszkowski (PSB III, S. 56-57) 
Brzozowski (Zasztohowicz-) Aleksander h. Ślepowron, stoI. Wend. (1648-58) 
985 (Bon. II, s. 202-203) 
Brzozowski Michał h. własnego, stoI. Wend. (1668-76) 990 
Brzozowski h. ?: Adam z Niewodnicy pstOl. Wend. (1713) 926 
- Jan chor. Dorp. (t 1639) 53 
- Michał cz. Parno (1775) 332 
- Władysław pstol. Wend. (1686-91) 916 
Buchboltz (Buchole) h. Trzy Podkowy (Bon. II, S. 212): Wilhelm Fryderyk sed. 
gr. In11. (1677-79) 1595, stoI. In11. (1681-1715) 1692 
- Wilhelm Rafał stoI. !n11. (1742) 1742, sta grudzi4dzki 1756, Lucytiski (1735- 
46/50) 2059, murzynowski 1755, parchowski 1755-56 
Buchowiecki h. Drogosław (Bon. II S. 213): Jerzy stoI. Parno (1696) 562 
- Jerzy stoI. Parno (t a. 1740) 596 
Buczkowski Mikołaj h. ?, sta Sesswegeński (t a. 1623) 2213 
Buczyński Jan h. ?, pstol. Dorp. (1759) 168 
Budberg (von) Wilhelm Fryderyk h. własnego, sta Rumborski (1727) 2164 
Buering (Bińng, Birink, Buryng) Johann h. własnego, sta Burtnicki (1578-82) 
1909, Nowogródzki? (1578) 2096, Ropski (1578) 2166, Trejdeński (1577-82) 
2250 
Bugwiecki (Bogwiecki) h. ? (Bon. Uzup., S. 229): Jakub miecz. Inft. (696) 
1337a 
- Jan miecz. In11. (t a. 1696) 1337 
Bujnicki h. Łabędi? (Bon. II, S. 236-237), Andrzej, psta Infl. 0780-86) 1541, 
pkom. witebski 1786 
Bujwid Michał h. własnego, sta Rzeżycki (1589-98) 2171 
(Bon. II, S. 239) 
Bukaty Michał h. własnego, horod. Parno (połowa XVIII w.) 335 (Bon. II, S. 
239-240) 
Bułhak Marcin h. Syrokomla, łow. Parno (1690) 376 (Bon. II, S. 248-249) 
Bułharyn Paweł h. własnego-Bułat, pstol. Wend. (1690) 920, pez. Parno (1697) 
400 (Bon. II, S. 249-250) 
Burba Władysław h. własnego, pstol. Inft. (1697) 1558 (Bon. rr, S. 251-252) 
ButIer h. własnego (Bon. II, S. 263-265): Ernest Aleksander sekr. JKM, piso ziem. 
Wend.(1634-87)777
		

/Licencje_047_08_221_0001.djvu

			ALFABETICZNY SPIS OSÓB 


219 


- Gotard Jerzy pkom. Wend. (1612-34/35) 828, sta Wandzelski (1613) 2264 
- Gotard Wilhelm piso kanc. kor. 1624, podskarbi ndw. kor. 1654, pkom. kor. 
1654-61, sta bolesławski, nowski, Pam. (1654-61) 2122, preński, ekonom 
grodzieński (PSB III, s. 150-151) 
- Jan pcz. Infl. (1733-55) 1465 
- Krzysztof Karol skar. bracławski, pcz. Infl. (1697-1724) 1424 
Bychowiec h. własnego (Bon. II, s. 271-272): N. stoI. Infl. (1716) 1712 
- Samuel Dobrogost sta Lucyński (1691-1716) 2054 
Bystram h. Tamawa (Bon. II, S. 289-291): Bogusław Kazimierz wojski Infl. (t 
1737/46) 1872 
- Jan Ewald cz. !nfl. (1688-1725) 1146 
- Władysław cz. Pam. (1754) 316 
Bystrzycki Józef h. Bończa, stoI. Inn. (1820) 1775 (Bon. II, s. 295-296) 
Bytner Filip h. ?, skar. Inf!.. (t a. 1737) 1655 
Campenhausen (Kampenhausen) Jan Joachim h. własnego, generał-major, pkom. 
Pam. (1722-31) 455, t 1742 (Bon. IX, S. 219-220) 
Chamski Andrzej h. Jastrzebiec, pstol. Parno (1735) 498 (Bon. II, s. 341-342) 
Charytonowicz h. własnego (Bon. II, S. 349): N. ob. Pam. (a. 1728) 393 
- Jan Karol skar. Pam. (1681) 516 
Chełcbowski b. Lubicz (Bon. II, s. 357-358), Paweł piso gr. kowieński, stoI. Inf!.. 
(1722) 1720 
Chlebowski Rafał h. ?, pcz. lnfl. (1693) 1421 
Chłopicki Rafał h. Nieczuja, chor. Wend. (1710) 674 (Bon. II, s. 390-391) 
Chmielewski h. Wieniawa (Ur. II, S. 195): Andrzej straż. Infl. (1747) 1796 
- Franciszek pcz. Pam. (t 1740) 414 
- Franciszek Michał straż. lnfl. (1764) 1801 
- Michał straż. Infl. (1696-99) 1784 
- Tadeusz borod. Pam. (1789) 338 
Chodkiewicz h. Kościesza, potem Gryf odm. (Bon. Ul, S. 21-29): N. rzekomy 
sta Marienbauski (1609) zob. nr 2071 
- Aleksander zastepca administratora lnfl. (1578) zob. nr 7, zastępca bebIlana 
!nfl. (1578) zob. nr 16, 1>ta haiński 1577, grodzieński 1576, mohylewski do 
1576, t 1578 (wg Sapiebowie I, s. 130: t 5 I 1580) 
- Jan hetman Inf!.. "nad pieszymi" (1559-60) 13, administtator Inf!.. (1566-78) 
7, hetman Inf!.. (1566-78) 16, sta gny żmudzki 1563-74, klan wileński 1574- 
79, marszałek ziem. lit. 1566 (PSB III, s. 361-363) 
- Jan Karol pcz. lit. 1596-99, sta gny żmudzki 1599-1616, betman polny lit. 
1600-05, adm. Inf!.. (1603-21) 10, kom. gny Infl. (1604-20) 23, hetman wlk. 
lit. 1605-21, wda wileński 1616-21, sta Dorp. (1605-21) 1916, luboszański, 
Rumborski (1580) 2149, wieloński (PSB Ul, S. 363-367)
		

/Licencje_047_08_222_0001.djvu

			... 


220 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Chojecki Jan h. ? skat. mozyrski 1712-24. rzekomy skat. Parno (1717) zob. nr 
520 
Chojecki N. h. ?, stoI. Inft. (a. 1775) 1766 
Chojnowski Tadeusz h. ?, straż. Inft. (1763-64) 1799 (Bon. III, s.51) 
Chomski Franciszek h. Gryf, straż. Infl. (1775) 1807 (Ur. II, s. 240) 
Choński Stanisław h. Korczak, pcz. Parno (1778) 616 (Ur. II, s. 240) 
Chotecki Wojciech h. Poraj, chor. Wend. (1774) 686 (Ur. II, s. 246) 
Chreptowicz h. Odrowąż (Bon. III, s. 84-92): Andrzej stoI. Wend. (1735) 1030 
- Jerzy Littawor klan smoleński 1632-43, żmudzki 1643-45, wda Parno (1645- 
46) 633, wda nowogródzki 1646-50, leśniczy kryński, merecki, orański, 
przełajski (PSB III, s. 441) 
Chrostek-Zaleski zob. Zaleski 
Chrostowski (Chrząstowski?) h. Krzywda?: Michał Jan most. Inf!. (1697-1703) 
1369, t 1744 
- Paweł pcz. Parno (1733) 410 
Chrzczonowicz Jan h. Wieniawa, pkom. Parno (t 1652) 434 (Ur. II. s. 275) 
Chudawerdzi (Chudawerdzki?) N. h. ?, sta Parno (t 1750) 2127 
Chwalib6g-Żeromski zob. Żeromski 
Chybicz Adrian h. ?, sęd. ziem. Parno (159Y-16UO) 515 
Ciechanowicz h. Mogiła (Bon. III, s. 150): Karol wojski Wend. (t 1727) 1095 
- Kazimierz cz. Infl. 07(0) 1156 
Ciechański Krzysztof h. ?, straż. Inf!. (t 1783) 1808 
Ciechomski h. Wąż (Bon. III, s. 158-160): Stefan pkom. Wend. 0612-24) 830 
- Stefan sed. ziem. gostyniński 1638. sta Dyjamencki (1650) 1927 
Cieleski b. Doliwa (Bon. III, s. 187). Franciszek Antoni piso gr. chełmiński 
1740-54, chor. Infl. (1748-60) 1129 (U V /2) 
Cielużyński Józef h. ? chor. Wend. 0760-67) 682 
Clodt (Klott) h. własnego Bon. X, S. 147-149): Antoni miecz. Inft. (1750) 1359 
- Just kanclerz księstwa kurlandzkiego 1561-66, sęd. ziem.lnfl. (1566-72) 29, 
staJurborski 0561-72) 1983, Saliski (1564-65) 2192 
- Just sta (wł.) Jurborka (577) 1985 
- Just wl. Jurborka (632) zob. nr 1986 
- Stefan sta (wl.) Jurborka 0577-99) 1985 i zob. nr 1986 
Cygenberg zob. Zaleski 
Cywiński h. Puchała 	
			

/Licencje_047_08_223_0001.djvu

			AlF ABETICZNY SPIS OSÓB 


221 


Czampski b. Grzymała (Bon. m, s. 265): Jerzy rzekomy pis. ziem. Wend. (1614) 
zob. nr 775 
- Lorens piso gr. Wend. (1619-25) 774 
Czapski b. Leliwa (Bon. m, s. 276-282): Aleksander pkom. Wend. (1708?, t 
1701) 858 
- Marcin pkom. Wend. (t 1735) 872 
- Tomasz miecz. czernibowski, pcz. Parno (t 1717) 404 
Czarkowski Michał Kazimierz h. ?, stoI. Parno (1697) 563 
Czarliński (von Schedlin) h. własnego (Bon. III, S. 285-286): Ludwik pez. Infl 
(1748) 1485 
- Samuel wojski Dorp. (1650-74) 218, sądowy Ziem. tczewski 1661-76, sed. 
ziem. tczewski 1676-88 (U V/2) 
- Samuel skar. Inil (1679-85) 1623 
Czarneckih. Łodzia(Vr. II, S. 369): lózefpcz. Wend. (1775-86) 817 
- Stefan stol.hill. (1719) 1716 
Czarnecki h. Prus m (Bon. m, s. 287-29l): Andrzej stoI. Parno (t 1767) 606 
- Micbał stoI. wołyński, pkom. Dorp. (1754) 142 
Czarniawski h. ?: Jan Kazimierz niedoszły sta Marienhauski (1684) zob. nr 2078 
- Jan łow. Parno (1768) 388 
- Stefan Wojciech płk, pstoI. brasławski 1680-81, psęd. brasławski 1681-84, sta 
Marienbauski (1672-84) 2078, t 1687 
Czarniecki Stefan (h. Łodzia), łow. Parno (1702) 354 
Czarnocki Józef h. ?, pcz. Parno (1789) 430 
Czarnowski Micbał h. Łada, stoI. Wend. (16Yl) 100
 (Bon. ITI, s. 317-31
) 
Czartoryski Aleksander August h. Pogoń Lil., wda ruski 1731-82, sta gny 
podolski 1750-58, sta kałuski do 1771, kościerski 1731-50, latowicki 1731- 
71, lubocheński do 1771, Lucyński (1731-35/43) 2058, warszawski 1742-50, 
wąwolnicki 1742-46 (PSB IV, S. 272-275; V III/l) 
Czechowicz (-Lachowicki) h. Ostoja (Bon. m, S. 340-341): Antoni łow. Inn. 
(747) 1311 
- Józef cz. liwski, rzekomy cz. lnft. (1732) zob. nr 1188 
Czenniński h. Wieniawa (Bon. m, s. 363-365): N. chor. Parno (1707) 258 
- Felicjan łow. Parno (1679) 351, chor. podlaski 1696-1700, klan połaniecki 
1700-06, kijowski 1706-14 (PSB IV, S. 337-338; V IV/3) 
- Łukasz stoI. Dorp. (1659) 184, klan zawichojski 1662-79 (U IV/3) 
- Stanisław na Pilaweach chor. Parno (1692-1700) 244, chor. podlaski 1700-30, 
niedoszły klan połaniecki 1730 (nie notowany w V IV /3) 
- Wojciech Stanisław pcz. Pam. (1659-8l) 397, piso gr. łucki 1677, psta łucki 
1678, pcz. woł
ski 1682-88 
Czerniejewski h. Korczak (Bon. ITI, s. 369-370): Jan rzekomy sta Marienhauski 
(1674) zob. nr 2078, zapewne identyczny z Janem K. Czarniawskim 


--
		

/Licencje_047_08_224_0001.djvu

			222 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Jan skar. Pam. (1733) 525 
Czernik h. Orwat (Bon. III, s. 373): Jan Jerzy pstol. Dorp. (1669-74) 157 
- Jan Józef (Józef Jan) pstol. Dorp. (1683-90) 160 
Czemy (Schwarzenberg, z Witowie) h. Nowina (Bon. III, s. 374-379): N. sta 
Diamencki (1744) 1935 
- Adam, pcz. Pam. (1740-44) 415, sta Pam. (1744-53) 2126, miecz. zatorsko- 
oświecimski 1752-69, sta krzeczowski 1759-69 (U IV/2) 
- Franciszek Henryk pcz. Pam. (1744-61) 416 
- Franciszek Stanisław Ksawery klan oświęcimski 1739-46, wojnicki 1746-60, 
staPam. (1715-44) 2125, t 21 V 1764 (U IV/2) 
- Michał Stanisław psta i sed. gr. krakowski 1678-82, klan oświęcimski 1685- 
94, sądecki 1694-97, sta Pam. (1667-88) 2123, (U IV/2) 
- Stanisław klan oświęcimski 1715-20, sta Pam. (1696-1715) 2124, burgrabia 
krakowski 1701, wielkorządca krakowski 1706-09 (UIV/2) 
Czerski Franciszek h. ?, łow. Pam. (1765) 366 
Czeszejkoh. Jasttzębiec(Bol). IV, s. 6; Ur. III, s. 21): Jerzypcz. Pam. (1646-54) 
395 
- Władysław pcz. Pam. (1670-77) 398 (Bon. jako pcz. grodzieński 1674) 
Czetwertyński Zachariasz h. Św. Jerzy, sta Rakiborski (1638) 2281, psed. łucki 
1646-48 (Bon. IV, s. 1-13) 
Czyż (z Woronnej) h. Lubicz odm. (Bon. IV, s. 47-49): Andrzej łow. Wend. 
(1670) 748 
- Jan Kazimierz pstol. Wend. (1664-78) 904, stoI. wileński 1683-90 
- Paweł miecz. Pam. (1679) 375 
DalkiewiezMichałh. ?, stoI. Wend. (1795) 1057,jakocz.liwski 1798,reg. ziem. 
owrucki 1805 (Bon. IV, s. 67) 
Daneyko h. Sas (Bon. IV, s. 74-76): Cyprian łow. Inft. (178
) 1331 
- Felicjan łow. luft. (1755) 1317, łow. lidLki 1756, sed. ziem. nowogródzki 
1765, prezydent ziemstwa nowogródzkiego t ok. 1790 
- Kazimierz łow. Inft. (1690) 1285, pstol. Pam. (1690-96) 481 
- Kazimierz łow. Infl. (1798) 1333 
- Władysław łow.lnfl. (1712-40) 12
4 
Danielewicz b. Ostoja (Bon. IV, s. 80-84): N. pkom. Wend. (bez daty) 895 
- Mikołaj pstol. Wend. (166
) 906 
Daniszewski Andrzej Jan h. Cholewa, komornik gran. wyszogrodzki, stoI. Pam. 
(1728-32) 588 (Bon. IV, s. 94-96) 
Dańkiewicz (Dańkowicz) Marcin h. Prawdzie, ronnistrz trocki, cz. Pam. (1774- 
75) 330, skar. grodzieński 1786-89, chor. i sed. gran. grodzieI'iski, t 1813 
(Bon. IV, s. 97-98) 
Dawidowski (furzyna-) h. Prus III (Bon. IV, s. 114-115), N. cz. Wend. (a. 1784) 
737
		

/Licencje_047_08_225_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


223 


Dąbrowa h. Lis odm. (Bon. IV, s. 120-121 - h. Dąbrowa): Adam sta Lucyńskt 
0620-35) 2048 
- Jerzy Kazimierz sta Marienhauski (1665) 2077 
- Tomasz sta Lucyński (1607-20) 2047 
Dąbrowna (Dąbrowa?) N. łow. Pam. (t 1702) 353 
Dąbrowski Piotr h. Radwan, komornik ziem. różański, stoI. Wend. (1767) 1044 
(Bon. IV, s. 147-149) 
Dąbrowski h. Rawicz (Ur. m, s. 96): Jakub skar. Infl. (1699) 1636, straz. lnfl. 
(1700) 1787, ob. Infl. (708) 1381 
- Konstanty sta Wend. (1750) 2279 
- Krzysztof Kazimierz kon. Pam. (1676-79) 346 
- Michał łow. Infl. (1700) 1292 
Dąmbski (z Lubrańca) Franciszek Krzysztof h. Godziemba (Bon. IV, s. 157- 
16l), stoI. Wend. (1752) 1033 
Delamar (zob. też de Lamar) h. Róża (Bon. IV, s. 188), Kazimierz stoI. Infl. (bez 
daty) 1776 
Dembiński h. Rawicz (Bon. N, s. 206-233): Eremian chor. pomorski 1657-58, 
pkom. pomorski 1658-59, klan rogoziński 1659-69, sta Trejdeński (1652-69) 
2256 (PSB V, s. 64; U 112, U V/2) 
- Jan stoI. Infl. (1764) 1759 
- Maciej prezydent Pam. (1590-99) 46, wda Pam. (1599-1602) 626, wda Wend. 
(1602-06) 1066, sta Aszkieracki (158l) 1906, Kircholmski i Ikskulski (1581) 
1990, Orleski (1577) 1953, Pebalski (1582-85) i wł. Pebalga (1585-1606) 
2133, Rujeński (1574) 2187, Sancelski (1577-95) 2236 (PSB V, s. 72) 
- Stefan sta Trejdeński (1626-45) 2253, t po 1660 
- Wojciech sta dobrzykowski 1606, Orleski (1583-1610) 1954, rzekomy sta 
Dyjamencki (1588) zob. nr 1923 (PSB V, s. 79) 
Demiński (de Wrallke) Melchior Ludwik h. ?, pcz. Pam. (1766) 422 (Bon. IV, 
s.250) 
Denhoff (DoenhofO h. własnego (Bon. IV, s. 250-256): Ernest Magnus klan 
Pam. (1634-40) 341, wda Pam. (1640-42) 631, sta Dorp. (1621-42) 1917, 
Iberpolski (1616-42) 2112, telszewski 1635 (PSB V, s. 109) 
- Gerhard klan gdański 1642-43, wda pomorski 1643-48, podskarbi pruski 
1643-48, sta Adzeiski (1629-33) 1892, Feliński (1624-48) 1972, kościerski 
1629-48, Lucyński (1646-48) 2049, malborski 1642-48, ekonom malborski 
1636-48 (PSB V, s. 109-110; U V/2) 
- Henryk klan Dorp. (1644-46) 82, wda Pam. (1646-59) 634, sta Ermeski 
(1626-59) 1965 (PSB V, s. 110) 
- Henryk rzekomy sta Dyneburski (1626) zob. nr 1944, sta starogardzki 1636- 
46, radzyńsk.i 1660?, t po 1667 (PSB V, s. HO-Hl) 


--
		

/Licencje_047_08_226_0001.djvu

			224 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Jan Fryderyk dworz. JKM 1635, pik., sta Lucyński (1658-60) 2051, starogar- 
dzki 1646-61 
- Jan Krzysztof (Stanisław) ciwun wueński, klan witebski 1670-85, staLucyń- 
ski (1660-85) 2052 
- Kasper wda Dorp. 0627-34) 208, wda sieradzki 1634-45, sta bolesław ski 
1615, klonowski 1628, Lajski (1611-45) 2016, lęborski 1638, małoszycki 
1640, radomszczański 1627, sobowidzki 1627-29, sokalski 1645, wieluński 
1629-34 (PSB V, s. 114; U II/2) 
- Otto sta Adzeiski 0603-09) 1888, t 1620, rzekomy staNowomłyński (602) 
zob. nr 2087 (PSB V, s. 114-115) 
- Otto sta Adzeiski (1623-25, -26?, -32?) 1891 
- Stanisław Ernest Michał łow. lit 1697-1704, miecz. kor. 1704-21, hetman 
polny lit. 1709-28, wda połocki 1721-28, sta kałuski, karaczk:owski, kościer- 
ski 1717-28, latowicki, lubocheński, Lucyński (1710-28) 2057, mozyrski, 
nowokorczyński 1704, nowomiejski, żydejkański (PSB V, s. 115-117; U X) 
- Teodor wda Pam. (1617-20) 627, wda Wend. (1620-22) 1068 (PSB V, s. 117) 
- Teodor wda Dorp. (1651) 212, pstol.lit. 1655-56, kraj. lit. 1656-58, podskarbi 
ndw. lit. 1658-61, pkom. kor. 1661-84, sta Adzeiski (1650-54) 1895, biało- 
wodzki, Dorp. (1650-84) 1920, dudeński, kampinoski, wiślicki, włodzimier- 
ski (U X) 
- Władysław pkom. pomorski 1668-77, klan chehnmski 1677, wda pomorski 
1677-83, podskarbi pruski 1679-83, stakościerski 1655-83,lignowski 1657- 
83, Lucyński (1648-58) 2050, skarszewski 1677-83 (PSB V, s. 117-118) 
- Zygmunt sta bohusławski 1651, bolesławski 1645, bydgoski 1649-54, dźwi- 
nogrodzki 1650, klonowski 1645, Lajski (1645-54) 2018, radoms.lczański, 
sokalski 1644, wieluński 1654 (PSB V, s. 118-119; U IU2; U VI/2) 
Denhoffowa Zofia z Sieniawskich, sta Lueyńska (1728) zob. nr 2057 
Denisko (Mokosiej-) Antoni h. Wukry, cz. połocki 1740, pkom. Wend. (1761) 
888 (Bon. IV, s. 256-257) 
Dłuczymiński (Duczymiński) Antoni h. ?, ehor. Pam. (1710) 260 
Doboszyński Jan h. ?, wojski Infl. (1733) 1869 
Dobrzycki Ignacy h. Leszczyc, pkom. Wend. (1779) 892 (Bon. I, s. 339-340) 
Doenhoff zob. Denhoff 
Dohna (von) Henryk h. własnego, sta Pam. (1561) 2115 
Doliński Adam h. ?, horod. lnfl. (732) 1222, pcz. Infl. (1746) 1483 
Domaszewski Łukasz h. Jastrzębiec, pcz. bracławski 1764, pcz. smoleński 1766, 
pcz. Pam. (1781) 429 (Bon. IV, s. 370-372) 
Domeyko h. Dangiel (Bon. IV, s. 374-375): Jerzy Kazimierz straż. Inf1. (1720- 
30) 1790 
- Kazimierz skar. Inf1. (1764-79) 1670 
Donkiewicz zob. Lawzod
		

/Licencje_047_08_227_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


225 


Doregows ki Ludwik h. własnego, pstol. lnt1. (1722-29) 1571 (Bon. IV, s. 
383-384) 
Dorohostajski tMoniwid-) Krzysztof Mikołaj h. Leliwa, stoI. lit. 1588-90, kraj. 
lit. 1590-92, pcz. lit. 1592-96, marszałek ndw. lit. 1596-97, marszałek wlk. 
lit. 1597-1615, staDyjamencki (1600-15) 1924,jałowski, kuryłowski, mści- 
bowski, Nowomłyński (1600-05) 2087, szerszewski, wieloński (PSB V, s. 
331-333) 
Doroszkiewicz zob. Bouffał 
DonmanFranciszekh.?, stoI. Int1. (t 1757) 1755 
Dowcewicz zob. Lawzod 
Dowgiałło IDowgiel) Stanisław h. Zadora, stoI. Pam. (1684-94) 555 (Bon. IV, 
s. 393-398) 
Dowgierd Władysław h. Bawola Głowa, Łabedź lub Mogiła (Bon. IV, s. 398- 
400), chor. Pam. (1685)242 
Downarowicz b. Przyjaciel (Bon. V, s. 4-5): Franciszek pcz. Int1. (ok. 1725) 1454 
- Franciszekpcz.Int1. (1741) 1475, t 1759 
- Michał Piotr pcz. Int1. (1690-1700) 1419 
Dowojna zob. Sołłohub 
Dreling b. Korczak (Bon. V, s. 14), Jakub Ludwik skar. Int1. (1683-85) 1624, 
t 1686 
Drewnowski b. Junosza (Bon. V, s. 14-16): N. pkom. Dorp. (t 1754) 141 
- Adampkom. Wend. (t 1751) 883 
Drobysz h. własnego (Bon. V, s. 17-18): N. chor. Dorp. (t 1659) 57 
- N. stoI. Pam. (t 1660) 547 
- Adam Bazyli chor. Wend. (1633-51) 649, t 1652 
- Aleksander sta Serbeński (t 1580) 2207 
- Bazylipsed. Wend. (1599-1618) 896, t 1623 
- Jan sta Serbeński (1580-1612) 2208 
- Jan pstol. Wend. (1624-25) 900 
- Jan Mikołaj sekr. JKM, pcz. Wend. (1617-41) 779, t 1649 
- Konstanty Ignacy chor. Wend. (1699) 670 
_ Władysław Andrzej pcz. smoleński, pkom. Pam. (1699) 450, t 1710, rzekomy 
pkom. Wend. (t 1710) zob. nr 859 
Drogomir Marek h. własnego, pkom. Wend. (1700-33) 856 (Ur. III, s. 250) 
Drogoszewski Stanisław b. ?, chor. Pam. (t 1660) 231 (Bon. V, s. 20) 
Drohobecki Tadeusz h. ?, cz. Wend. (1779) 736 (Bon. V, s. 21) 
Drozdowski Jan h. ?, cz. Int1. (t 1735) 1172 (Bon. V, s. 37) 
Drucki zob. Lubecki, Sokoliński 
Druszkiewicz Stanisław Zygmunth. Boża Wola, płk, wojski halicki 1656, pstol. 
Pam. (1660) 469, stoI. Pam. (1660-78) 548, klan lubacwwski 1678-85, cbebnski 
1685-99, sta kuniński 1666, tuczapski 1659 (Bon. V, s. 43; U lWI; U III/2) 


15 


---
		

/Licencje_047_08_228_0001.djvu

			226 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Dubiski (-Hładunowicz) Felicjan h. ?, łow. Dorp. (1751) 92 (Bon. V, s. 68) 
Dubrawski Jan h. Sas (Bon. V, s. 69-70), pstol. Wend. (1689-95) 919 
Ducki Jan h. ?, pstol. Wend. (1748-51) 933 
Duczymiński Stefan h. Rogala, chor. Pam. (1676-1704) 236 (Bon. V, s. 73-75) 
Dulski h. Przegonia (Bon. V, s. 80-82): Filip sta Wandzelski 0570-88/9) 2260, 
t 1590 
- Samuel stol. Pam. (1721-35) 585, pstol.latyczowski 1742 
Dunin zob. Borkowski, Brzeziński, Głuszyński. Rajecki, Suligostowski, Wąso- 
wicz 
Dunin (na Starym Skrzynnie) h. Łabedź (Bon. V, s. 90-HO): N. pkom.lnfl. 
(1746) 1524 
- Andrzej cz. Pam. (1712) 297 
- Antoni skar. Infl. (1770) 1675 
- Szczesny sta Szmeltyński (1685-1707) 2221 
- Świetosław Franciszek pstol. żytomierski i piso gr. radomski 1690, psta 
radomski, chor. Pam. (1691-93) 243, wojski sandomierski 1693-1700, stoI. 
sandomierski 1700-05 (U IV 13) 
- Władysław skar. Pam. (711) 519a 
Dunkin vel Dunkien Józef b. ?, pstol. Infl. (1777-99) 1587 
Dusiacki zob. Rudornina 
Dwemicki b. Sas (Bon. V, s. H8-120): Bazyli cz. Wend. (1766) 725 
- Marcin cz. Wend. (1769) 730 
- Marcin stol. Wend. (1767-70) 1041 
Dworzański Jan b. własnego, wojski lnfl. (1781) 1885 (Bon. V, s. 121) 
Dyamemowski (Mutyna-) h. Drya (Bon. V, s. 124): Jakub rzekomy pcz. Infl. 
(643) zob. nr 1410 
- Samuel rzekomy pcz. lnfl. (637) zob. nr 1410 
Dydyński Marceli h. Gozdawa (Bon. V, s. 130-136), stol. Pam. (714) 576 
Dyrdzia Andrzej h. ?, straż. Wend. (1733) 1058 
Dzierżek b. Nieczuja (Bon. V, s. 196-197): Józef skar. Pam. 0734-42) 526, 
miecz. bielski 1742-47 
- Krzysztof ebor. trocki 1588, sta Lucyński (604) 2046, piotrkowski 1576 
Dziewiątkowicz Andu:ej h. ?, pstol. Parno (1776) 512 
Dziuli Stanisław b. własnego, pcz. łukowski 1690-97, stoI. Wend. (po 1697) 
1006,rzekumy stol. sandomierski t 1710 (Bon. V, s. 216-217; UIV/3; U IV/4) 
Eden (von) Benedyktb. ?, sta BurlIlicki (577) 1908 
Effem (von) Wilhelm b. ?, sta Daleński (566) 1911 
Elert (Ellerdt) Jan b. Pobóg, mjr 1715, ppłk 1724, stoI. Infl. (1730) 1727, pcz. 
kijowski 1730 (Bon. V, s. 226) 
Eliaszewicz (Heliaszewicz, Giejsz-) b. Giejsz (Bon. V, s: 226), Kazimierz pstol. 
Pam. (1691-92) 484 


-
		

/Licencje_047_08_229_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


227 


EIsner b. własnego (Bon. V, s. 227), N. straż. InO. (a.I775) 1805 
Embden (von) Tomasz b. własnego, sta Ryski 0566-99) 2135, t 1601, sta lWI.) 
Saliski (1565-96?) 2193 (Bon. V, s. 228) 
Erdmann b. Szczaplina(Bon. V, s. 232): Antoni cz. inO. 0739-59) 1179 
- Gabriel kon. Pam. (t 1765) 349 
- Józef kon. Pam. (1765) 350 
EstkoJan b. własnego, cz. Pam. (1701-05) 292 (Bon. V, s. 233-234) 
Fabricius N. b. ?, staMarienhauski (1577) 2069 
Falckenberg Henryk h. ?, rzekomy sta Kierepecki (1596-1601) zob. nr 1993 
Farensbach h. własnego (Bon. V, s. 257-258): Jan staLemzalski 0609-26) 2038 
(PSB VI, s. 369) 
_ Jerzy hetman szlachty InO. (1585-1601) 19, prezyllent Wend. (1585-98) 51, 
wda Wend. (1598-1602) 1065, sta Karkuski (1583-88) 1987, potem wl. 
Karkus, staLaudański (a. 1588) 2022, Rujeński (1583-1600?) 2189, Tauruski 
(1583-1602) 2240, niedoszły sta Lemzalski (1600) zob. nr 2047 (PSB VI, s. 
369-370) 
_ Włodzimierz Waldemar sta Rujeński (1600-23) 2190, Tauruski (1603-23) 
2241, t 1633 (PSB VI, s. 371) 
Feim (?) Krzysztof piso ziem. Dorp. (1599) 97 
Felkierzamb (von Voelkersamb, Voelkersahm) h. własnego (Bon. V, s. 272- 
273): N. chor. InO. (t 1702) 1123 
- Adam Ewald klan witebski, wda inO. (1790-94) 1839 
- Antoni sed. gr. InO. 0770-88) 1605, pstol. InO. (1792) 1594 
- Henryk Leonard cz. Infl. (t 1710/12) 1161 
- Jan pstol. InO. (1717-21) 1570. t 1746 
- Jan Ernest cz. InO. (t 1746) 1185 
- Jan Fryderyk (Henryk) pcz. inO. 0703-12) 1436, sta czofSLtyński 1718 
- Kasper pstol. Dorp. 0676-78) 158, kpt. 1687-89 
_ Melchior (Malcher) Antoni piso gr. inO. 0683-91) 1401, sęd. gr. InO. 
(1690-99) 1597, wojski czemibowski, wojski InO. (1697-1723) 1856 
- Otto Fryderyk płk, klan InO. (1677-85) 1232, wda cLemihowski 1685-96, 
wda Infl. (1696-1705) 1826, sta czorsztyński 1660-95, raj grodzki 1685 (PSB 
VI, s. 412-413) 
Fergis h. własnego (Bon. V, s. 274-275): JÓLef ob. InO. (1785) 1397, kraj. 
kowieński 1785-95 
- Paweł stra.l..lnO. (1770-74) 1804 
Filipowicz Jan JÓLef h. Pobóg, kraj. Infl. (1733-35) 1271 (Bon. V, S. 280-281) 
Fiok (z Roganowa) h. własnego: Jan pcz.ln11. (1693-1711) 1422, t 1736 
- Zbigniew pcz. Infl. (1687-93) 1416 
Follent Gelleon h. własnego, łow. InO. (697) 1289 
Franck [Teodor] h. własnego, ppłk, cz. In11. (t 1687) 1144 (Bon. V, s. 306)
		

/Licencje_047_08_230_0001.djvu

			228 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Frankowski Anloni b. Prus I, SlOI. Wend. (779) 1052 (Bon. V, s. 307-309) 
Fredro b. Bończa (Bon. V, s. 311-322), Stefan pcz. InO. (1734) 1467 
Freitag Andrzej b. ?, bud. Inf1. (1685) 1114 (Bon. V, s. 322) 
Friesendorff (von) Lorenz (Wawrzyniec) Gerbard b. własnego, mlecz. Inf1. 
(1708-12) 1342 
Fursowicz (Furs, Fursewicz, z Saniewicz) Piotr Dominik b. Wąż, cz. Pam. 
(1684-1706) 285 (Bon. V, s. 331-332) 
Fiirstenberg (von) b. własnego (Bon. V, s. 332): Jodok (Jusl, Jobsl) klan Wend. 
(1567-83) 50, sta Krzyżborski (577) 2011, Wend. (1562-66) 2268 
- Jurgen sta Lemburski (1577) 2026 
Gadon (ZenfeIl-) Wolmar b. Zawadyniec, staLaudański (1621-32) 2024 (Bon. 
V, s. 340-341) 
Gajdamowicz (Gaydamowicz) Bolesław b. ?, straż. Inf1. (1733) 1793 (Bon. V, 
s. 396) 
Galen (von) Arendl b. ?, sta Szujeński (1577) 2194 
Ganzkopf(von, Gantzkow, Ganckau, GanlSkofft) b. własnego (Bon. V, s. 364): 
Hennan ebor. Dorp. (1623-54) 54 
- Jakub Ludwik Franciszek pkom. Wend. (1708-28) 857 
Garliński Andrzej b. Pobóg SlOI. Dorp. (1673-74) 187 (Bon. V, s. 375-376) 
Gaspary Knyszlof b. własnego?, sekr. JKM, pcz. Inf1. (1726-28) 1455 (Bon. V, 
s.380-381) 
Gaszlołd (-Sebastianowicz) Stefan pcz. Wend. (1742-44) gUO 
Gauger Jan b. ?, straż. Inf1. (1746) 1795 
Gawin zob. Niesiołowski 
Gąsowski (Skwarka-) Stanisław b. Garczyński, pS101. Pam. (697) 485 (Bon. VI, 
s.7-9) 
- Tomasz Stanisław pkom. Wend. (1720-36) 865 (Bon. VI. s. 10 - b. Prus II) 
Gescbaw (von, z Jeżowa) Tomasz Ernesl Anloni b. własnego, gen.-mjr 1713, 
pkom. Dorp. (1718-30) 131, pkom. Infl (1730) 1519, stalubocbeński 1713, 
salnicki 1718-20 (Bon. VI, s. 28-29) 
Giecewicz Jan b. ?, cz. Pam. (1770) 326 
Giedgowd zob. Trocki 
Giedroyć (Gedroyć) b. własnego (Bon. VI, s. 13-20): N slOI. Pam. (a. 1719) 579 
- N. ebor. Wend. (a. 1789) 688 
- Jan pSlOI. Wend. (1680-1720) 913, ebor. Wend. (1720) 675 
- Jan Kazimierz pSlol. Pam. (t 1746) 500 
Giedymin (Giedmin) b. Pomian (Bon. VI, s. 38): Franciszek miecz. Wend. 
(1766) 769 
- Józef pSlol. Wend. (1798) 953 
Giełwanowski Jerzy b. ?, SlOI. Inf1. (1697) 1700 
GilIesbeim (von) Reimpertus b. ?, sed. ziem. Wend. (1566-77) 30, t 1582 


-
		

/Licencje_047_08_231_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


229 


Ginowski Dominikh. ?, stoI. Wend. (1778) 1051 (Bon. VI, s. 53) 
Gintowt h. Leliwa (Bon. VI, s. 53-54), N. pstol.l1111. (1746) 1578 
Ginwił zob. Piotrowski 
Girdwoyń Wawrzyniec h. Jastrzębiec, skar. !nfl. (1708) 1644 (Bon. VI, s. 54-55) 
Giżycki 01bracht h. Nałecz, sekr. JKM, sta Orleski (1634) 1958, stoI. wieluński 
1635-53 (Bon. VI, s. 67-68; U IIJ2) 
Glasenap h. własnego (Bon. VI, s. 68): Jerzy wojski Infl. (t 1684) 1845 
_ Jerzy płk JKM, łow. !nfl. (1689-1701) 1284, pkom. 11111. (1701-03) 1509, t 
1705 
Glinka h. Trzaska (Bon. VI, s. 73-77): Franciszek Stanisław piso gr. sanocki 1688, 
miecz. Wend. (1683-97) 764 
- Jan piso gr. sanocki, miecz. Wend. (1687) 763 
Glinojecki h. Prus II (Bon. VI, s. 77), Mikołaj stoI. Infl. (1695) 1697 
Gliński Józef Antoni h. ?, pez. Parno (1753) 420 
Glower (de Gleyden) Archibald Andrzej h. własnego, stoI. !nfl. (1726-38) 1722 
(Bon. VI, s. 89-90) 
Głębocki h. Doliwa (Bon. VI, s. 93-97): Aleksander łow. Parno (1726) 357 
- Antoni łow. Parno (1730-33) 358, t 1735 
- Mikołaj łow. Parno (1755) 363 
Głębocki h. Drya (Bon. VI, S. 98): Mikołaj klan Wend. (1643-47) 743 
_ Stefan rzekomy skar. łukowski 1703, pkom. Dorp. 0703-13) 126 (U IV /4) 
Głębski (Głembski) h. Dołęga (Bon. VI, S. 100; Ur. IV, S. 192): Gabriel pstol. 
!nfl. (1690) 1549 
- Jan Stanisław pstol. Wend. (1719-35) 927, pcz. bracławski 1735 
- Michał pstol. Wend. (1674-97) 911 
- Stanisław pez. Wend. (1733) 798 
- Wawrzyniec pstol. Dorp. (1719) 167 
Głogowski h. Grzymała (Bon. VI, S. 10 1-105): Jan chor. !nfl. (1706-10) 1124 
- Kazimierz chor. lnfl. (1733-36) 1127, pstol. latyczowski 1736 
Głuchowski h. ?: Dominik cz. Wend. (1765) 723 
- Stefan wojski Intl (a.1691) 1850 
Głuszyński (Dunin-) Kazimierz Stanisław h. Łabędź, pez.lnfl. (1746-52) 1480 
(Bon. VI, S. 125-127) 
Gniewosz Franciszek h. Rawicz, ez. Wend. (1766-84) 728 (Bon. VI, s. 136-141) 
Gnoillski Stanisław Kazimierz h. Warnia (Bon. VI, s. 143-146), pstol. lnfl. 
(1680) 1545, pstol. mścisławski 1698 
Godaczewski Stanisław h. Gozllawa (Bon. VI, S. 150), dworz. JKM, skar. Dorp. 
(1695-98) 177 albo skar. grodzieński 1696 
Godlewski h. Gozdawa (Bon. VI, S. 151-161): Antoni pez. Wend. (1766) 806 
- Franciszek cz. lnfl. (1765) 1197 
- Michał pstol. Dorp. (694) 165
		

/Licencje_047_08_232_0001.djvu

			230 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Goess (GOSS) h. ?: N. WOjski Wend. (696) 1087 
- Jan SloI. l1ill. (1684-93) 1693, t 1702 
Gojski (Gozdzki, Goski) Adam h. Doliwa, pSlOI. Wend. (1786) 951 (Bon. VI, s. 
167-175) 
Gołembiewski h. własnego (Bon. VI, s. 206), Michał chor. Wend. (1600) 647 
Gołkowski Franciszek h. Slezemię, dworz. JKM, pcz. warszawski 1649, sla 
Dyneburski (1649) 1946, Feliński (1651) 1973 (Bon. VI, s. 208-210) 
Gołuchowski h. Leliwa (Bon. VI, s. 213-222): Józef komornik gran. wiślicki 
1738, SlOl. Inf1. (1738) 1741, chor. sandomierski 1746-59 
- KrzYSzlofpkom. Wend. (1626) 831 
Gołyński Ignacy h. Prawdzie, pcz. Wend. (1751) 801 (Bon. VI, s. 227) 
Gombrowicz Józef h. ?, Sleaż. Inf1. (1783) 1809 (Bon. VI, s. 228) 
Gorajski Amoni h. Korczak, miecz. chebnski 1761, ehor. Parno (1775-83) 279 
(Bon. VI, s. 231-236) 
GorelIski Józef b. ?, łow. Parno (1775-84) 389 
Gosiewski (KOIwin-) h. Ślepowron: Jan sla Białokarnieński (bez dal)') 2266 
- Marcin wojski smoleński do 1633, rzekomy klan Parno (1625) zob. nr 339 
Goslomski Andrzej b. Nałęcz, cz. Inf1. (1767-89) 1205, cz. radziejowski po 
1789? (Bon. VI, S. 344-351) 
Goszczyński Jan h. ?, łow. Inf1. (750) 1313 (Bon. VI, s. 357-358) 
GoUberg Piole h. ?, Sla Lemburski (614) 2029 
Górski h. Nałęcz (Bon. VI, s. 271-278): Hieronim slOI. Wend. 0665-79) 989 
- Jan Mikołaj slOI. Parno 0661-66) 549, SlOl. mścisławski 1666 
- KrzysZlof z Widlicy pSloI. Parno 0697-1703) 487 
- Rafał Jan stoI. Wend. 0682-84) 997, rzekomy pSlol. Wend. (1683) zob. nr 
914 
- SlaJlisław skar. Wend. (1775) 976 
Górski Józef h. Ślepowron, burgrabia gr. mielnicki 1759, stoI. Parno (t 1769) 
609 (Bon. VI, S. 287-288) 
Grabianka Józef h. Leszczyc, pkom. Wend. (1780-82) 893, t 1787 (Bon. VI, S. 
377-381) 
Grabirtski h. Pomian (Bon. VI, S. 383-386): Jan pstoI. Dorp. (1646-49) 155 
- Jerzy Władysław horod. wilebski 1666, pkom. Wend. (1667-77) 841, chor. 
brzeski lit 1677t 79 
Grabkowski Michał h. Jaslezębiec, slOl. Dorp. (1736) 199 (Bon. VI, S. 389-391) 
Gradowski Piole h. PÓłkozic, rotrniSlez JKM, Sla Dyjamencki (1566-79) 1921 
(Bon. VlI, s. 35) 
Graff Jan h. ?, cz. Dorp. (1738-64) 71 (Bon. VlI, s. 36) 
Grajewski Jan h. ?, skar. Parno (1777) 538 
Gralla Paweł Amoni h. Prawdzie odm., kraj. Infl. (1699-1712) 1257 (Bon. VlI, 
s.47) 


-
		

/Licencje_047_08_233_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


231 


Grąbczewski N. h. Nah;cz. niedoszły miecz.lnt1. (1735) zob. nr 1353 (Bon. Vll. 
s.48-50) 
Grądzki (Grodzki) N. h. Rawicz. skar.lnt1. (1693) 1629. kon.lnfl. (1693) 1251 
(Bon. Vll. s. 86-88: h. Belil1a) 
Grochowieki Jakub h. Jastm;biec. ław. kruszwicki 1738. pkom. Infl. (1753) 
1526 (Bon. VI. s. 73-75) 
Grochowski Tomasz h.Junosza, stal. sanocki 1631-33. klan Dorp. (1633-38) 80 
(Bon. Vll. s. 76-79; U 1ll/1) 
Grodzki zob. Grądzki 
Groeben N. h. ? stoI. Wend. (1736) 1031 
Groll (von) Johanl1 h. ? staLemzalski (1567) 2031. Pam. (1567) 2117. Pebalski 
(1577-81) 2132 
Grotowski (z Borutów. Boruta-) h. Przyrowa (Bon. Vll. s. 121-122): Aleksander 
miecz. Wend. (1671-74) 762. t 1697 
_ Jan Gabriel dworz. JKM. sęd. gr. trocki 1637. sed. ziem. Wend. 0638-50) 
956. sęd. ziem. trocki 1650. sta cyryński 1637 
- Michał Andrzej pcz.lnfl. (t 1742) 1476 
Grottbus h. własnego (Bon. Vll. s. 112-116): Jan Rafał pcz.lnfl. (1750) 1491 
- Jan Reinhold pcz. lnfl. (1679-1704) 1412, t 1721 
_ Krzysztof Wilhelm płk JKM. pstol. lnfl. (1694) 1553. t 1705 
- Ludwik pcz.lnfl. 0692-96) 1420 
- Marcin pcz.lnfl. (1721-36) 1448 
_ Reinhold Ludwik (Wilhelm) pstol.lnfl. (161J8-1700) 1559. t 1715 
- Stefan Karol wda ln11. (1707-12) 1828, sta wilkijski 1697 
Grudowski (z Grudowska) h. Prawdzie (Bon. Vll. s. 130-131): Andrzej cz. Infl. 
(1779) 1202 
- Florian cZ.lnfl. (1696-1721) 1152 
- Wojciech cz.lnfl. (1738) 1176, pcz.lnfl. (1749) 1490 
Gruja Samuel h. Prawdzie, rzekomy pkom.lnfl. (1660-76) zob. nr 1506 (Bon. 
VII, s. 137) 
Gruszczyński Jan h. Poraj, sęd. gr. wałecki. rzekomy pkom. Pam. (1752) zob. 
nr 461 (Bon. VII. s. 139-142) 
Gruszecki Dominikh. Lubicz (Bon. VII. s. 142-146), pstol. Pam. (1782) 513 
Grzegorzewski h. Lis (Bon. Vll. s. 158-161): Józefpstol. Pam. (1691) 482 
- Józef pkom. Pam. (1752-58) 462 
- Samuelpstol.Parn.(1698)490 
Grzembsk1 Władysław h. Jastrzebiec (Bon. Vll, s. 163-164). pcz. Pam. (1748) 
418 
Guldenbalck (von Holtze) Jan h. własnego. sed. ziem. Dorp. (bez daty) 172 
(Bon. Vll. s. 185)
		

/Licencje_047_08_234_0001.djvu

			232 


ALFABETICZNY SPIS OSÓB 


f 


Gumienieeki Józef h. Gryf, chor. Parno (1730-33) 264, t 1746 (Bon. VII, s. 
187-188) 
Gummski Marcjan h. Rola, psed. Wend. (1750) 898 (Bon. vn, s. 188-189) 
Gutakowski h. Gutag (Bon. VII, S. 203-204): Benedykt stoI. 1nf1. (1744-67) 1744 
- Michał stoI. Infl. 0720-28) 1719 
Gutakowski Tadeusz h. Rawicz lub Lubicz, horod. nowogródzki 1765-79, skar. 
nowogródzki 1779, sta Szmeltyrtski (1767) 2231 (Bon. VI, s. 205-207) 
Gużewski Stanisław h. ?, skar. Wend. (ok. 1733-50) 967 (Bon. VI, S. 214) 
Hadziewicz Grzegorz Krzysztof h. Wieniawa, łow. przemyski 1658-87?, chor. 
Wend. (1687 - 1703) 663, niedoszły stakowalski 1665, t 1707 (PSB IX, s. 226; 
U ITI/I; U VI/2) 
Hagenau Jan h. ?, sta Burtnicki (1588/89) 1910 
Hahn (Han) h. własnego (Bon. VI, s. 222): Andrzej (Henryk) Jan pstol. lnfl. 
0684-17(0) 1547, t 1702 
- Henryk pez. Infl. (1723-30) 1449, ppłk 1730 
- Jerzy ppłk, wojski 1nf1. (1684) 1846 
Haudring zob. Holdring 
Hanusowski h. Szuszyrtski (Bon. VII, s. 239): Kazimierz pcz. Parno (1762) 420a 
- Michał pstol. Wend. (t 1773) 944 
Hanusewicz (-Adamkowicz) Stanisław Michał h. Wadwicz (Bon. I, s.23), pstol. 
Parn.(1709-10)493 
Hatten (von, Hatyrtski) Zygmwlt Wojciech h. ?, chor. Parno (1703-35) 254 (Bon. 
VIT, s. 247) 
Hazler h. ? (Bon. VII, s. 249): Bogusław peZ. Inft. (1740) 1473 
- Kazimierz łow. Parno (1752-58) 362 
- Stanisław łow. Parno (1748-86) 361 
Hereszkiewicz zob. Stocki 
Hercyk (Połubmski, z Łubna) Aleksander Stefan h. własnego, stoI. Dorp. (1681- 
92) 188 (Bon. VI, S. 264-266) 
Heringh (von) Gottard h. ?, sta Rujeński (1571) 2185 
Herman Daniel h. ?, sekr. 1nf1. (1601) 28 
HeutJohann h. ?, sta Pebalski (1563) 2131 
HeweI zob. Hoeweln 
Heyking Paweł h. własnego, kraj. Inft. (1743) 1272 (Bon. VII, S. 273-274) 
Hilchen h. Jelita (Bon. VII. s. 277-278): Dawid sekretarz Inft. (1597-98) 27, piso 
ziem. Wend. (1596-1610) 775 
- Stanisław Dawid pez. Wend. (1649-52) 781, pkom. Parno (1652-55) 435, 
rzekomy pkom. Wend. (652) zob. nr 836 
Hlebowicz Jan h. Leliwa, klan mmski 1572-85, podskarbi ziem. lit. 1581, klan 
trocki 1585-86, wda trocki 1586-90, sta oniksztyński 1575, radoszkowski 
1576, upicki 1585-87, Zygwolski (1575-78) 2200 (Bon. VII, S. 287-291)
		

/Licencje_047_08_235_0001.djvu

			r 


AlFABETYCZNY SPIS OSÓB 


233 


Hładunowicz zob. Dubiski 
Hłasko h. własnego (Bon. VII, s. 292-293): Daniel straż. !nfl. (1694) 1782 
- Jan wojski !nfl. (1721) 1867 
- Michał Karol wojski Infl. (1686-87) 1847 
- Stanisław sta Szmeltyński (1764-65) 2230 
Hoenig-BockelmanMaciej Antonib. ?,pcz. Infl. (1719) 1445 (Bon. VII, s. 295) 
Hoeweln (von, Hewei) h. Herburt (Bon. VII, s. 273): N. ebor. Wend. (t 1684) 
659 
- Bernard sta Parno (1562-66) 2116, Wolmarski (1562-66) 2284 
- Jakub pcz. !nfl. (t 1739) 1470 
- Jan stoI. Parno (1676-78) 551, t 1679, sta rasieński, sucbarski 
- Melchior ebor. Parno (1660-69) 232 
Holdring (Haudring) h. ?: N. pkom. Infl. (t 1727) 1515 (Bon. VIl, S. 298) 
- Wilhelm stoI. Inft. (I połowa XVIII w.) 1703 
Holtze von, zob. Guldenbalck 
Holzschuber (Holtscbuer, Holczur, 0lczur) h. własnego (Trepka) (Bon. VIl. S. 
298): Bertram (Bartłomiej) pkom. Dorp. (1592-1612) 107, klan Dorp. (1612- 
20) 77,rzekomy klan Parno (t 1625) zob. nr 339, staKremoński(1597-a.1620) 
2006, rzekomy sta Nowogródzki (1588) zob. nr 2097 
- Wilhelm klan Dorp. (1653-54) 85, sta bolnicki, Kremoński (1622-54) 2007, 
t 1656 
Hondorfb. Nabram odm. (Bon. VIl, s. 328-330): Jerzy stoI. Infl. (1730-70) 1729, 
gen.-mjr 1760 
- Józef stoI. Infl. (I774) 1765 
- Krzysztof cz. nowogrodzki, pkom. Parno (t 1769) 465 
Horain h. Szreniawa(Bon. VIl, s. 331-334; Ur. V, s. 179): N. pcz. Parno (a.I720) 
408 
- N. (może Dymitr) stoI. Parno (1736) 593 
- Dymitr pcz. Parno (1719-33) 409, zwany tez pstol. i łow. 
- Jan Bogusław pstoI. Parno (1660-75) 470, pcz. Parno (1688-1704) 399, sed. gr. 
włodzimierski 1702-04, pcz. wołynski 1704 (PSB IX, s. 610-611) 
- Michał Florian sta Nowomłyński (1729-33) 2093 
Horbaczewski Jan h. Łabędź (Bon. vrr, s. 335), pcz. Wend. (t 1768) 809 
Hornostaj Gabriel h. Hippocentaurus, wda miński 1566-76, brzeski lit. 1576-88, 
sta kamieniecki, miński 1572, Zygwolski (1569) 2198 
Horodecki Michał h. ? cz. W end. (1764) 720 
Horodeński Michał h. Hołownia 	
			

/Licencje_047_08_236_0001.djvu

			234 


ALFABEITCZNY SPIS OSÓB 


Houwald h. własnego (Bon. VII, s. 366-368): Antoni kraj. Inft. (1787-97) 1276 
- Jerzy sk\lf. Inft. (1791) 1685 
Hreborowicz Jakub h. Lubicz, cz. Infl. (1701) 1157 (Bon. VI, s. 373-375) 
Hruzewicz zob. Nieczaj 
Hryćkiewicz b. Chorągwie (Ur. V, s. 211; Bon. VII, s. 378-379): Franciszek skar. 
Wend. (1789-98) 983 
- Paweł Tomasz wojski Wend. (1674) 1080 
- Roman Kazimierz wojski Dorp. (1675) 219 
Hryncewicz Rafał Jan h. Iłgowski, cz. Pam. (1724-47) 301 (Bon. VII, s. 380-382) 
Hrynkiewicz Dionizy h. ?, łow. Pam. (1760) 364 
Hulewicz h. Nowina (Bon. VII, s. 393): Antoni pcz. Dorp. (1749) 106 
- Micbał łow. Infl. (1761-63) 1323 
- Roman stoI. Wend. (1698-99) 1007, łowczy halicki 1699, t 1706 (U III/l) 
Humieniecki Aleksander h. ?, stoI. Pam. (1715) 577 (Ur. V, s. 232) 
Hylzen (von HiHsen, Hilzen) h. własnego (Bon. VII, s. 278-80): Jan August, 
regent kanc. lit. 1738, klan Inft. (1744-54) 1241, wda miński 1754-67, sta 
bracławski 1739-56, kazuński 1762-67, Marienbauski 0721-63) 2082, par- 
chowski 1756-62 (PSB X, s. 128-129) 
- Jan Jerzy klan lnfl (1760-67) 1243, wda miflski 1767-70, mścisławski 
1770-83, sta bracławski 1756-83, parchowski 1762-72 (PSB X, s. 130-132) 
- Jerzy Konstanty sta Marienbauski 0713-21) 2081 
- Justynian gen.-mjr 1762, sta Marienhauski (1763-86) 2083 
Hyn (może Habn) Filip Fryderyk b. ?, kpt., skar. Pam. (1726) 524 
llinatowicz (-Łubiański) Jan Michał h. własnego-Ślizień (Bon. VIII, s. 29-30), 
chor. Pam. (1695-97)247 
Irzykowicz (Monwid-) Paweł h. Leliwa, straż. lnft. (1690) 1781 (Bon. VIII, s. 
56-58) 
Iszora h. własnego (Bon. VIII, s. 65), Samuel Kazimierz stoI. Dorp. (1699) 193 
Iwaszkiewicz b. ?: N. pstol. Wend. (1725) 930 
- Jan pstol. Wend. (1773) 945 
- Tadeusz pcz. Wend. (1776) 821 
Iwicki h. Paprzyca (Bon. VIII, s. 78-79): Tomasz stoI. Pam. (1792) 621 
- Tomasz Florian pstol. Dorp. (1792) 171 
Izdebski h. Pomian (Bon. VIII, s. 88-92), Franciszek łow. Inft. (1722) 1298 
Jabłonowski Sebastian h. Prus III (Bon. VIII, s. 107-117), stoI. Pam. (1600) 542 
Jachlin (może Hilchen) N. b. ?, pkom. Pam. (1654-55) 436 
Jackowski zob. Bąkowski 
Jackowski h. Ry
 (Ur. V, s. 313): Aleksander pstol. Pam. (1766-70) 508 
- Karol pkom. Dorp. (1748) 139 
Jagiełłowicz Franciszek Jan h. Łabędź, stoI. Wend. (1696-1704) 1003 (Bon. 
VIII, s. 143)
		

/Licencje_047_08_237_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSOB 


235 


Jaguczański (Jagweżański, Jaguszański) h. ?: Jerzy Kazimierz pcz. Dorp. (1673- 
97) 102 
- Konstanty stoI. Pam. (1759) 602 
Jakubowski h. ?: N. cz. Wend. (t 1746) 713 
- l\ntonicz. VVend. (1767) 729 
Jamont h. Pobóg (Bon. VIII, s. 174-175): Hieronim cz. !nfl. (1679-83) 1142 
- Kazimierz CZ.lnt1. 0691-92) 1147 
Janickih.Rola(Bon. VIIl, s.183-188),Mikołaj pcz. Infl. (1717-33) 1444, t 1736 
Janikowski h. Jastrzębiec (Bon. VIII, s. 189-190): Mikołaj Kazimierz regent gr. 
pomorski 1688, burgrabia gr. pomorski 1692-95, piso gr. malborski 1699- 
1700, piso ziem. lęborski, pcz.lnfl. 0713-19) 1442, piso ziem. pomorski 1716 
(U V /2) 
- Stanisław chor. Pam. (1764-80) 278 
Janiszewski Stanisław h. Ostoja, cz. Pam. 0670-73) 282 (Ur. V, s. 371; Bon. 
VIIl, S. 194) 
Jank.iewicz Jan h. ?, pkom. Wend. (1727) 868 
Jankowski h. Jastrzębiec (Ur. V, s. 371): N. pcz. Pam. (t 1738) 412 
- Maciejpcz. VVend. (1768-77) 811 
- Michał cz. Pam. (1775) 331 
- Mikołaj miecz. oszmiański 1783-87, pstol. Wend. (1790) 952, potem du- 
chowny 
Janta-Połczyński zob. Połczyński 
Januszewicz (Januszkowicz, Gierałt-) h. Gierałt? (BOD. VIIl. s. 230, 231-232: 
h. Lubicz): Piotr pstol. Dorp. (1763) 169 
- Wiklorrzekomyob. lufl. (1767) zob. nr 1389 
Jaruntowski Adam Władysław h. Prus III, se(}. gr. sanocki 1710. stoI. Pam. 
(1678-1710) 552, stoI. sanocki 1710, klan sanocki 1710, t 1712 (Bon. VIIl, 
s. 273-274; U nI/l) 
Jasieński (Jasiński) h. Jastrzebiec (Bon. VIII. s. 291-293): Kazimierz sta Hel- 
mecki (1683-17091ub 1715) 1982 
- Paweł Józef skar. Pam. (1742-80) 528 
Jaślikowski Antoni h. Korczak, sta Pam. (1750-66) 2128 (BOD. VIII, s. 338) 
Jaworski VVojciech h. Kościesza, skar. Pam. (1778) 539 (Bon. VIII, s. 350) 
Jaworski Feliks h. Sas, pcz. Wend. (758) 803 (Bon. VIII. s. 351-356) 
Jelec Benedykt h. Leliwa (Bon. VIII, S. 383-385), skar.lnfl. (174l) 1657 
Jeleński (z Jelnej) Józefian h. Odrowąż odm.. pkom. Dorp. (1659-71) 118 (Bon. 
vm, S. 393-394) 
Jełowicki h. własnego (Bon. IX, S. 4-16): hanciszek straż.lnfl. (bez daty) 1813 
- Mikołaj skar. wołyński 1722, pstałucki 1736, pkom. Wend. (744) 877 
Jemielity Hilary h. Pobóg lub Pielesz, skar. Infl. (t 1722) 1676 (Bon. IX, s. 71) 
Jerzachowski Jerzy h. ?, pcz. Infl. (703) 1435
		

/Licencje_047_08_238_0001.djvu

			236 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


JeSman h. Korczak (Bon. IX, s. 27-30), Józef wojski Parno (1766-89) 643 
Jewłaszewski h. Starża=Topór (Bon. IX, s. 29-30): Kazimierz Ludwik sekr. i 
dworz. pokojowy JKM, podwojewodzi wileński 1642-47, klan smoleński 
1656-59, wda brzeski lit. 1659-64, sta przewalski 1661-64, Szmeltyński 
(1652) 2219, wiłkomierski 1649-52, t 1664 
- Władysław chor. Wend. (a. 1653) 652 
Jezierski (Lewald-) h. Rogala (Bon. IX, s. 43-47): Andrzej pcz. wiski, pcz. 
Wend. (1770-94) 814 
- Kazimierz łow. Wend. (1764-74) 756 (PSB XI, s. 209-210) 
Jeziomicki Andrzej Józefat h. ?, stoI. Infl. (1709-16) 1707, kraj. brzeski lit. 
1716, t po 13 III 1736 (Bon. IX, s. 30-31) 
Je<1rzejewski (Jedrzejowski) Antoni h. Nałecz, cz. 111ft. (1735) 1173 (Bon. IX, 
s.67-68) 
Jodko h. Lis (Bon. IX, s. 69-71): Franciszek cz. Infl. (1738) 1I77, cz.lidzki, 
pcz. Infl. (1757-66) 1492, stoI. Infl. (1766-70) 1700, wojski Infl. (1770) 1881 
- Józef skar. Infl. (1758-65) 1667, sed. gr. Infl. (1765-68) 1603 
- 
ols
aż.Infl.(1768) 1803 
Jodkowski b. Nałecz (Bon. IX. s. 71), Stanisław 
ol skar. Dorp. (1676-83) 
173 
Jordan h. Trąby (Bon. IX, s. 74-87), N. pcz. Wend. (1753) 802 
Józefowicz Antoni h. Abdank (Herbarz infl., s. 28), skar. Infl. (1737) 1656 
Judycki h. własnego (Bon. IX, s. 97-100), N. pcz. Infl. (a.1784) 1505 
. Jundziłł Krzysztof Wiktoryn h. Łabedź, stoI. Dorp. (1681-89) 189, psed. gro- 
dzieński 1689-96, sed. ziem. grodzieński 1699, marszałek grodzieński 1720 
(Bon. IX, s. 102-107) 
Juriewicz Józef h. Lubicz (Bon. IX, s. 110-113), s
aż. Wend. (1795) 1064 
J urldewicz Stanisław h. Nieczuja, cz. Wend. (1774-78)731 (Bon. IX, s. 1I4-1I5) 
Jurlcowski Stanisław h. Jas
zebiec, pcz. Parno (1717) 405 (Bon. IX, s. 1I6-1I7) 
Juszkiewicz (Mintowt-) b. Godziemba (Kojałowicz; Bon. IX, s. 121-124): Adam 
Stanisław pstol. Wend. (1655-68) 902 
- 
olchor.Wend.(1683-1700)658 
Juszkowski Aleksander Józef h. ?, skar. Parno (1710-24) 519 (Bon. IX, s. 
125-126) 
Kaczyński Andrzej h. Pomian. piso gr. włodzimierski 1648. sęd. ziem. wiłko- 
mierski 1665-77, sta Rurnborski 0657-75) 2162 (Bon. IX. S. 137-138) 
Kaf1ński Stefan Hołowin h. ?, skar. Wend. (694) 960 
Kalinowski h. Kalinowa (Bon. IX, S. 151-157): N. pkom. Parno (1746) 461 
- Antoni Jan cz. halicki 1730-50, pstol. Parno (750) 504. pkom.liwski t 1760, 
rzekomy pkom. Infl. (t 1760) zob. nr 1526 (PSB XI, S. 453; U llUl) 
Kalkstein h. Kos (Bon. IX. S. 168-171), N. miecz. Inf1. (1764) 1363 
Kaluchiewicz Józefh. ? ob. Wend. (775) 772
		

/Licencje_047_08_239_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


237 


Kammski Gabriel Jerzy b. Cbolewa, s
 Ryski 0674-1701) 2143 (Bon. IX, s. 
185-186) 
Kamiński Wojciecb (na Gojscu) b. Jastrzebiec, wojski Wend. 0704-09) 1093 
(Bon. IX, s. 187-190) 
Kammski bo Ślepowron (Bon. IX, s. 196-200): N. wojski Infl (1772) 1883 
- Jan łow. Parno (1769) 368 
- Kazimierz pkom.lnfL (1733) 1520 
- Kazimierz Anloni pkom. Parno (t 1713) 452 
- Kazimierz Michał sęd. gr. łUl:ki 1739, pkom. Wend. (1765) 889 
- Tomasz pkom. bill. (1713) 1514, t 1729 
Kamocki Sebastian b. Jeli
 (Bon. IX, s. 214-217), pstoL Wend. (a.1679) 912 
Kampen Jan b. własnego (Herbarz infl., s. 29), pcz. Parno (1767) 425 
Kampenbausen zob. Campenbausen 
KandelgisserJan Bogdan b. ?, łow. Infl. (1697-1700) 1288, rzekomy łowo Wend. 
(1697-1700) zob. nr 749 (Bon. IX, s. 221) 
Kanigowski Tomasz b. Lis, pSlol. Parno (1661-71) 471 (Bon. IX, s. 224-226) 
Kanwitz (Canitz, Kanwicz) Salomon b. ?, s
 Wandzelski (1566-70) 2259 
Karabanowicz Tadeusz b. ?, sw. Parno (1788) 540 
Karcbowski Andrzej b. Krakwicz, s
 Seswiejski (1588-1602) 2212 (Bon. IX, s. 
239) 
Karlik (Karlick, Carlick) von Nezetitz b. własnego (Bon. IX, s. 254): Samuel 
Michał skar. lnfl. (1704-26) 1642, stal. Infl. (1730-43) 1718 
Karnicki b. Kościesza (lłgowski odm.) (Bon. IX, s. 257-261): Andrzej łow. Infl. 
<1758-70) 1319, cz. Infl. (1770-93) 1200 
- Andrzej Dionizy piso gr. Infl. (1696-1717) 1403;wojski Infl. (1727-33) 1868 
- Ignacy CZ.lnfl. (t 1744) 1181 
- Jan sekr. pieczeci mniejszej kor. 1768, rzekomy cz. Infl. (1764) zob. nr 1195, 
borod. Infl. (1765-78) 1226, pstol. Infl. (1778-85) 1588, sed. ziem. Infl. 
(1785-92) 1617 
- Józef wojski Infl. (1764) 1877 
- Samuel stal. Infl. (1724) 1721 
- Stanisław stoI. Infl. (1704-05) 1706 
Karniewski Wojciecb b. ?, wojski Wend. (1692) 1086 
Karnkowski Dadźbóg b. Junasza, wda Dorp. (1614-17) 206, s
 bobrownicki 
1604-15, odolanowski (PSB XII, s. 73; U VI/2) 
Karp Mikołaj Stanisław b. własnego, wojski Parno (1695) 638, wojski nowogró- 
dzki 1697, wojski upieki 1703-10, niedoszły sta korniałowski 1702 (Bon. IX, 
s. 280) 
Kaszowski b. Janina (Bon. IX, S. 336-341): Franciszekłow. Parno (1717-27) 356 
- Henryk Stanisław miecz. wołyński, klan Wend. (1647-80) 744 
Kalerla Józef b. Poraj (Bon. IX, s. 344-345), pcz. Wend. (t 1776) 820 


--
		

/Licencje_047_08_240_0001.djvu

			238 


ALFABETYCZNY SPIS OSOB 


Kaweck.1 b. Gozdawa (Bon. IX, s. 347-349): N. stoI. Wend. (a.1764) 1036 
- (Piotr?) skar. Parno (1763-65) 533 
Kazanowski b. Grzymała (Bon. IX, s. 354-361): Jan staFeliński (1588-90) 1968 
- Marcin sta Feliński (1583-87) 1966, wiski 1583-87 (PSB XII, s. 256-257) 
- Zygmunt pkom. kor. 1633-34, sta barcieki 1617, Feliński (1588) 1967, 
Kokenbuski (1612-34) 1999, klobucki 1633, krośnieński 1613, mucharowski, 
solecki 1633 (PSB XII, s. 259-260; U X) 
Kazimierski Franciszek b. Bibersztejn, komornik ziem. opoczyński 1681-92, 
psta steżycki 1681, łow. bracławski 1686, stoI. Parno (1694) 561 (Bon. IX, s. 
361-363) 
Kątski (Kącki) b. Brochwicz (Bon. IX, s. 368-371): N. stoI. Wend. (t 1695) 1002 
- Marcin Kazimierz chor. Wend. (1657) 653, pstol. podolski 1658, stoI. prze- 
myski 1665-68, gen. artylerii kor. 1665-1710, sta przemyski 1668-78, klan 
lwowski 1679-84, wda kijowski 1684-1702, krakowski 1702-06, klan krako- 
wski 1706-10, wielkorządca krakowski 1678-80, sta baliński 1701, dźwino- 
grodzki 1705, gny podolski do 1709, latyczowski, Marienhauski (1687-1710) 
2079, urzedowski (PSB XII, s. 316-319; U III/I: U X) 
Kczewski b. Lewart odm. (Bon. IX, s. 378-380; Ur. VI, s. 281): Micbał Stanisław 
pcz. Infl. (1696-1703) 1428, piso ziem. malborski 1711-33 
- Rafał pkom. Wend. (1746-53) 880 
Keltler Gottard wlk. mistrz krzyżacki 1559-61, ksi	
			

/Licencje_047_08_241_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


239 


Kiewnarski b. Lubicz (Bon. X, s. 65): Jan stoI. Pam. (1692-98) 560 
- Marcin stoI. Pam. (1725) 587 
Kiliński Franciszek Ignacy b. Sulima, cz. Illfl. (1717-24) 1162, sta pełczyński 
(Ur. VI, s. 341; Bon. X, s. 75) 
Kimbar b. własnego - Siekierz odm. (Bon. X, s. 76-77), N. wojski Dorp. (t 1703) 
222 
Kirkin zob. Kierkin 
Kirkor Stefan b. własnego (Bon. X, s. 79-80), sed. Ziem. Wend. (1698- I 703) 95 
Kisiel Mikołaj b. własnego, piso ziem. witebski 1641-50, psed. witebski 1650?- 
53, pkom. Dorp. (1653-56) 112 (Bon. X, s. 93-98) 
Kiszka b. Dąbrowa (Bon. X, s. 101-105): Janusz wda połocki 1621-54, betman 
polny lit. 1635-46, betman wlk. lit. 1646-54, sta bolnicki 1623, dryski 1640, 
Pam. (1610-54) 2121 (PSB XII, s. 513-514) 
- Mikołaj wda Dorp. (1617-26) 207, mścisławski 1626-36, klan trocki 1636-40, 
podskarbi wlk. lit. 1640-44, sta gieranoński i lipiniski 1641, olicki, retowski, 
siemneński i meteiski, wiłkomierski 1615-33/36-38, wołkowyski 1633-36, 
ekonom mobylewski 1636-44 (PSB XII, s. 513-514) 
Klembowski (z Miedzylesia) b. Rocb I (Bon. X, s. 119-121): Karol stoI. Infl. 
(1746) 1747, podpisek ziem. i gr. warszawski 1753, regent ziem. i gr. warsza- 
wski 1751, wojski mniejszy warszawski 1765, miecz. warszawski 1778 
- Stanisław stoI. Infl. (1 połowa XVllI w.) 1702 
Kliczner (Kli.icbtzner) Walerian b. ?, ppłk, pstol. lnfl. (1715) 1569, pstol. 
żmudzki 1724 (Bon. X, s. 132; Ur. VI, s. 384) 
Kliński b. JUl10sza odm. (Bon. X, s. 140-141): Franciszek skar. lnfl. (1712-19) 
1646, sądowy ziem. tczewski 1713-22, sed. ziem. tczewski 1722-43 (U V /2) 
- Kazimierz skar. Infl. (1700) 1639 
Klips[pom] (Klinsporn) N. b. ?, :.kar. Infl. (t 1750) 1663 
Klon zob. Clodt 
Kłanicki Józef b. ?, ebor. Wend. (1764-65) 685, ebor. pomorski 1764'!-67 (Bon. 
X, s. 156) 
Kłusowicz Jan b. ?, wujski Wend. (1700) 1090 
Kniażewicz (Lubecki-) Piotr b. własnego (Bon. X, s. 204), pkom. Wend. (1714) 
861 
KnobelsdorffN. b. ?, łow. Dorp. (1746) 90, pkum. Dorp. (1746) 138 
Knof Jerzy Konstanty b. ?, kon. Illfl. (1689-95) 1250 
Kobielski b. Poraj (Bon. X, s. 212-215): Antoni łow. Pam. (t 1770) 369 
- Tomasz cz. Pam. (1766) 322 
Kobylski Stanisław b. Kolumna, stul. liwski 1763, rzekomy stoI. Infl. (1764) 
zob. nr 1757 (Bon. X, s. 256) 
Kocbanowski Józefb. Korwin, pstol. Wend. (1741-64) 932 (Bon. X, s. 268-290) 
Kociełł b. Pelikan (Bon. X, s. 296-300): Gabriel stol.lnfl. (b.d.) 1777 


-
		

/Licencje_047_08_242_0001.djvu

			240 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Leon stoI. Wend. (1703) 1014, straż. żmudzki 1704-10 
- Micbał Bogusław ebor. Parno (1697) 249, pstoI. oszmiański 1700, sta mści- 
sławski 1703t 16 
- Micbał Jan pstol. Wend. (1681-1725) 914 
- Mikołaj sta Zygwolski (1579-92) 2201, t 1597 
- Paweł staZygwolski (a.1575) 2199 
Kojen (de) Józef b. ?, cz. Wend. (II polowa XVIll w.) 717 
Kolabinski Franciszek b. ?, skar. Wend. (1775) 977 (Bon. X, s. 319) 
Kolenda b. Bełty (Bon. X, s. 323-325): Enocb wojski brasławski, wda Dorp. 
(1651) 211 
- Michał Konstanty chor. Dorp. (1655-71) 56, psed. wileński 1667, !>ed. ziem. 
wileński 1680 
Kolęcki (z Kolnik) Jan Michał b. Trąbki albo Strzała, pkom. Parno (1661-63) 
441, marszałek mozyrski 1663, sta bahrynowski, ejszyski (PSB X, s. 323) 
Kołb b. Koło (Bon. X, s. 340): Bazyli pkom. Wend. (1718) 863 
- Samuel pkom. Wend. (1692-1700) 853 
- Stanisław pkom. Wend. (1752) 884 
Kołłątaj Władysław b. własnego-Kotwica (Bon. X, s. 336-339), p
d. Dorp. 
(1681) 151 
Komar b. własnego (Bon. X, s. 357-362): Jerzy wojski Wend. (1651-64) 1077, 
sta buciański 1648 
- Michał wojski Wend. (1681-96) 1083, t 1712 
Konarski Bogusław b. Gryf, cz. Parno (1724) 300 (Bon. XI, s. 40-45) 
Konarski b. Jastrzębiec (Bon. XI, s. 47-48): Aleksander łow. Infl. (1694-98) 1286 
- Andrzej łow. Infl. (t 1682) 1278 
Konarski b. Osoria vel Kolczyk (Bon. XI, s. 48-51): Krzysztof sta Jurborski 
(1568-74) 1984 (PSB XIII, s. 466-467) 
- Michał sta Nitawski (1621-30) 2105, opat oliwski t 1641 
- Stanisław klan gdański 1606-18, wda malborski 1618-25, sta dzierzgoński, 
malborski 1613-25, Nitawski (1600-21) 2104 (PSB XIII, s. 470-471) 
Konarski Wojciech b. ?, rzekomy sta Rzeżycki (1628-35) zob. nr 2173 (Bon. XI, 
s.55) 
Koniecpolski Stanisław Karol h. Pobóg, wda Parno (1660-61) 635 (Bon. XI, s. 
74-84) 
Kononowicz Bogusław b. Radwan dom. (Bon. XI, s. 88-89), wojski Parno (1773) 
645 
Konopacki Jerzy b. własnego-Odwaga, sta Nitawski (1630-50) 2106 (Bon. XI, 
S. 89-92) 
Konopka b. Nowina (Bon. XI, s. 98-103): Efraim skar. ciecbanowski, skar. 
Wend. (1770-74) 975, skar. łomżyński 
- (Wojciecb) Józef skar. Wend. (1780) 979, łow. sanocki 1780 


--
		

/Licencje_047_08_243_0001.djvu

			ALFABETICZNY SPIS OSOB 


241 


Koporski Józef h. Abdank, cz. lnft. (1774) 1201 (Ur. Vll, s. 197) 
Kopystyński Jan b. Leliwa, cz.lnf1. (1758) 1190 (Bon. XI, s. 125-128) 
Kordziuk Samuel Gabriel b. Bawola Głowa (Bon. XI, s. 145-146), pcz. lnfl. 
(1707-14) 1439, straż. wileński 1715 
KoreywaAntoni b. Dębno (Bon. Xl. s. 14Y-151), pcz.lnf1. (1778) 1502 
Korff (von Kreutzburg) b. własnego (Bon. XI, s. 151-153): N. straż. Inft. (t 1730) 
1791 
_ Fryderyk wojski lnft. (t 1698) 1857 
_ Fryderyk Zygmunt sta Rzeżycki (1749-97) 2184 
_ Gedeon ob.lnfl. (1682-1700) 1378 
_ Jakub straż.lnft. (1677-1702) 1780 
_ Magnus Ernest skar. Infl. (1700-18) 1640 
_ Mikołaj sta i wł. Krzyżborski (1583-1602) 2012, wł. Jurborka (1583) 1986 
(PSB XIV, s. 70-71) 
_ Mikołaj klan Wend. (1634-43) 742, wda Wend. (1643-59) 1071, sta Koken- 
buski (1635-59) 2001, Marienbauski (1644) 2074, Zygwolski (1627-35) 
2204, wł. Krzyżborka (1623) 2013 (PSB XIV, s. 71-72) 
_ Mikołaj sta Kokenbuski (1658-68) 2001a, radca brandenburski 
_ Mikołaj skar. Inn. (1677-1701) 1622, staRzeźycki 0688-1708) 2180, t 1709 
_ Mikołaj sta Rzeżycki (1713-49) 2183, t 20 Vlll1755 
_ Walter ciwun trocki 1657-60, sta Zygwolski (1636-60) 2206 
_ Wilhelm sta Orleski (1634-48) 1960, wł. Orła od 1648, t a. 20 11669 
Kom b. własnego-Zygier (Bon. XI, s. 160-161): Aleksander ob. lnf1. (bez daty) 
1399 
_ Antoni mosl. Infl. (1744-56) 1373, t 1765 
_ Benedykt bud.Inft. (759) 1117 
- Ignacy straż.lnft. (1790) 1812 
- Jakub miecz. lnf1. (1765) 1364 
_ Jan bud.Infl. (1746-48) 1115, t 1757 
- Jan straż. Parno (1766) 622 
_ Krzysztof skar. Inft. (bez daty) 1688 
_ Ludwik straż.lnfl. (1756) 18181ub struk. lnf1. (1756) 1797 
- Ludwik bud. Inft. (1760-86) 1118 
_ Micbał miecz. Inf1. (bez daty) 1368 
_ Stanisław skar. lnft. (1767-78) 1674 
- Stefan skar.lnf1. (1764-75) 1672 
_ Stefan wojski Wend. (1767) 1100 
_ Władysław pcz. Wend. (1730-46) 797 
Korsak (Sowicz-) b. Lis: Aleksander (Michał) Sowicz pstol. Parno (1663-68) 
472, wojski mścisławski 1670, piso gr. nowogródzki 1670nl, pkom. nowo- 
gródzki 1684, t 14 IV 1686 


16 


--
		

/Licencje_047_08_244_0001.djvu

			242 


AUABETYCZNYS
SOWB 


Korsak b. własnego (Bon. XI, s. 171-187): Jan Antoni sekretan JKM, stoI. 
VVend.(1691) 1001, chor. VVend.(I69
97)669 
- Tadeusz łow. Pam. (177'-81) 371 
- Trojan wojski VVend. (1674) 1081 
Korsak Bobynicki Marcjan Zbigniew b. własnego, pez. VVend. (1661) 783, pez. 
połocki 1668, se<). gr. połocki 1668-81, wojUi sDloleńslu ((et: połocki) po 
1683, t 1688 
Korsak-Hołubłcki Jan b. własnego, ebor. połocki 1'98-1620. borod. połocki do 
1611, klan Dorp. (1620-21) 78, klan połock.11621-2', wda smoJert.Jd 162', 
sta czere'wiacki, ładomla1Uki, ludziłoWlki, ozierzYlki (Bon. XI, l. 187-192; 
PSB XIV, l. 10') 
Korsak VVładysław Paweł b. Lis odm., ItOI. VVend. (1638-74) 986,rukomy pitol. 
VVend. (1668) zob.1U'90' (Bon. XI,.. 166-170) 
Korubki b. Prul I (Bon. XI,.. 192-193): Alebander Itol. Pam. (1 "3) 600, Pled. 
liewłerski 17'3 
- Maciej lWI. Pam. (1699) '67 
Km (KOli) b. własnego (Bon. XI, l. 331-333): Jan młecz. złem pruakkb 
1677-8', klan InCJ. (168'-88) 1233, wda chełmiński 1688-1702, 118 kowale- 
wskł 1688-1702, OItrołecJd 1664-99, starogardzki (PSB XIV,.. 189; U V/2) 
- Józef wda Infl. (1709-13) 1829, lita starogardzki 1703-13,lz)'nwałdzJd 1696- 
1713, biskup 
bełmłńsJd 1713-17 (PSa XIV, I. 189-191) 
- Łukasz sta Wandzelski (1'77) 2261 
- Sfanislaw pkom. Wend. (H99-160
) 827, lta LeUlZlllAki (1
8.160') 2037, 
sta Wandzelski (1
90-160
) 2262, t 1607 
- Wawrzyniec chor. Wend. (1638) 6
O 
KossBkowski h. Ślepowron (Bon. XI,I. 291-313): N. 1'11101. IoCJ. (8, 1792) a93 

 Antoni strsz. ł psta kowieński 17
9-65, pls. ziem. kowieński 176".82, ,hot. 
kowieński 1782-90. klan Inf!. (1790-98) 1247 (PSB XIV,.. 262.263) 
- Hrehory stoI. Pam. (1698) '6
 
- Jakub Korwin, 
kat. Pam. (1804) 
41 
- Mikołaj stoI. Pam. (1718-50) 
78 
- Tomasz klan Parno (1648-
0) 343, klan Dorp. (16
-
2) 84, klan witebski 
1652. t 1664 
Kossowicz h. WJenillw8 (BOI1. XI, 8. 331): Mikołaj Gt. Weoo. (747) 716 
= 
b
aszcz,
gnd.(1761)7198 
- Zachariasz MłcbEłł cZ:. W tmd. (1725-31) 702 
Kosłkł- Stanisław h. Dąbtows. pkum. dlełinmski U76-li7, 
ta Lembut&kł (t 
1581) 2027, 
t:rmvałdz1U (Bon. X1, I. 389: U V/2) 
K<1Str

ki 
tef8l1 b. Weiyk, chor, Dorp. (1696-1703) 63, łuw. wuert&kł 1703 
(Bon. XI, &, 3tH) 
KośCili
1d A11kttU h, Wtzslt1 (Bon. X1, &. 2"9-
60), cz. Ihfl. (1764) 1196 


--
		

/Licencje_047_08_245_0001.djvu

			ALFABETICZNY SPIS OSÓB 


243 


Kościuszko b. Rocb m (Bon. XI, s. 265-268): Adam Kazimierz cz.lnfl. (1698) 
1340, pez. Infl. (1699-1702) 1431, Hauptman von Grobin 1705-07, Ober- 
baupnnan von Selburg 17(JJ-16, Oberburggrafkurlandzld 1717-27, Landbof- 
meister kurlandzki 1727, t 1729 
- Jan stoI. Parno (1790) 619 
Kotłowski (Andrzejewiez-) Jan b. Ogoflczyk. łow. Pam. (1717) 380 
Kowalski (Wierusz-) Maksymilian b. Wieruszowa, stoI. radomski 1773. stoI. 
Inft. (1783) 1770 (Bon. XII, s. 21-25) 
Kowalski Stanisław b. 7, stoI. Infl. (bez daty) 1779 
Kozarzycki (Kozarycki) Jan Władysław b. 7, sed. ZIem. Wend. (1657-67) 957 
(Bon. XII, s. 47) 
Koziełł (-Poklewski) b. Kozieł (Bon. XII, s. 72-77): Adam stoi. Parno (1775-94) 
613, derewniezy oniksztyński 1794 
_ Kazimierz miecz. oszmiatiski 1636, stoI. upieki, pkom. Wend. (1668-75) 842 
Kotmirtski Piotr b. Poraj, wiceinstygatorkor. 1618. sekr. JKM 1619. cz. kaliski 
1628-34, psed. kaliski 1636-42, s13 AdzeIski (1620-22) 1889 (PSB XV, s. 
{f}- 70; U 1/2) 
Krairtski Józef b. Jelita, stoI. 1nft. (1730) 1725. stoI. ciechanowski 1736 (Bon. 
XII, s. 142-145) 
Krajewski Ostafi b. 7, wojskt Inft. (t 1720) 1865 
Krasnodebski Jan b. Pobóg odm., bud.lnfl. (1775) 1120 (Herbarz infl.. s. 32) 
.Krasowski Władysław b. 7, skar. Dorp. (1{f}3) 175. skar. rzeczycki 1696 (Bon. 
Xli, l. 237) 
Krasucki Władysław b. 7, skar. Pam. (t 1746) 529 
Krause (Krust) Elert b. 7, wójt Dorp. 1558.513 Trejdet\sld (1571-76) 2153 
Krauzer (von, Kruzer, de Croeser) b. własnego (Bon. XII. s. 371-372): Eneasz 
łow.1nft.(1687-91) 1282 
_ Ludwik rzekomy łow.lnfl. (716) zob. nr 1296 
- Stanisław łow.1nft. (1746-48) 1307 
Kreutz (Kreycz, von Kreutzen) Micbał Dyderyk b. własnego. gen.-porucznik. 
wqjskszw
cb,pkom.Wend.(1729)870 
Krojer (KtygierWojewski7) N. stoI. Parno (t 1736) 592 (Bon. XII. I. 291) 
Krosnoww Adam b. Junosza. regent gr. opoczy1\ski 1722. podwojewodzi 
opoczyt\sld 1742, stoI. Wend. (1735-43) 1029 (Bon. XII. s. 315-328) 
Królikowski Stanisław b. Poraj, ob. 10ft. (1782) 1394. t 1784 (Bon. XII. s. 
299-300) 
Krokowicz vel Krokowski b. Korwin (Bon. XII. 5. 338. 340): Jan cz. Wend. 
(1730) 703 
- Teodor cz. Pam. (1718) 298. t 1719 
Krokowski b. Radwan (Herbarz infl., s. 32): Andrzej skar. Parno (1716-38) 520 
- Szymon tow. Wend. (1764) 755
		

/Licencje_047_08_246_0001.djvu

			244 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Krumpiewskt Sebastian h. ?, sta Aszkierddzki (1582) 1907 
Krupicz Franciszek h. ?, pstol. Parno (1669) 473 (Bon. XII, S. 343) 
Kruszewski Michał h. AbdaIlk., pstol. Wend. (1766) 940, rzekomy pstol. Dorp. 
(1766) zob. nr 169 Gako Kraszewski) (Bon. XII, s. 358-363) 
Krygier zob. Wojewski 
Krzymowski Stanisław h. Ślepowron (Bon. XIII, S. 23-24), cz. Parno (1770-78) 
327 
Krzywiec Jan h. Ostoja, most. !nfl. (1765-84) 1374 (Bon. XIII, s. 33) 
Krzywkowski Antoni h. Szeliga (Bon. XIII, S. 39-40), stoI. Dorp. (1697-170 l) 
192, kon. kowieński 1701 
Krzyżanowski Antoni h. Dębno (Bon. XIII, s. 43-48), cz. Parno (1782) 334 
Księski Aleksy h. Topór (Bon. XIII, s. 62-63), miecz. Wend. (1757) 768 
Kuberski Kazimierz h. Dotęga, stoI. Parno (1713) 575, t 1715 
Kublicki h. Ostoja (Bon. XIII, s. 69-71): Eliasz łow. lnfl. (1770-92) 1322 
- Franciszek kraj. Inf1. (1712-39) 1267, piso gr.lnfl. (1718-39) 1404, t 1748 
- Jerzy łow. !nfl. (1730-41) 1301 
- Kazimierz psta Infl. (1772-78) 1540 
- Kazimierz Piotr rzekomy horod. Infl. (730) zob. nr 1219, cz. lnfl. (1743-46) 
1183, pcz.lnfl. (1746-57) 1479, piso gr.lnfl. (1748-56) 1405, rzekomy kon. 
!nfl. (1756) zob. nr 1261, sęd. gr. Inf1. (1756-64) 1601, psta lnfl. (1765-66) 
1539, sęd. ziem. Infl. (1766-67) 1614, surogator gr. Infl. (1766) 1821, wojski 
!nfl. (1770-73) 1882, t 1774 
- Mateusz pcz. Infl. (t 1705) 1437 
- Marcin skar. Infl. (1765-67) 1673, sęd. ziem. !nfl. (1767-1806) 1615 
- Marcin psta Infl. (1788) 1542 
- Stefan cz. Infl. (1705-10) 1159 
Kuczborski h. Ogończyk (Bon. XIII, s. 95-99): N. pkom. Wend. (t 1746) 879 
- Chryzostom stoI. Dorp. (1683) 191 
Kuczewski h. Poraj (Bon. XIII, S. 101-104): Aleksander Jerzy pkom. Wend. 
(1663-73) 839, t 1681 
- Franciszek niedoszły łow. wieluński 1670, rzekomy łow. Wend. (1670) zob. 
nr 748, pcZ. wieluński 1670-85 (U W2) 
- Stanisław cz. Wend. (t 1746) 712 
- Walerian pkom. Wend. (1657-58) 837 
Kujawski Baltazar h. Rawicz odm., cz. Wend. (1793) 738 (Ur. VIII, S. 175) 
Kukiel Franciszek Kazimierz h. Leliwa (Bon. XIII, S. 129-130), pstol. Infl. 
(1780-82) 1589 
Kulczycki Franciszek h. Sas, cz. Parno (1768) 324 (Ur. VIII, s. 181) 
Kurcz h. Radwan (Bon. XIII, S. 207-209): Eustachy (Ostafi) pkom. Parno 
0599-1602) 431, pkom. grodzieński 1617, sta upieki 1618, klan witebski 
1639, t 1647 


-
		

/Licencje_047_08_247_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


245 


- Marcin wojski witebski 1578, wda Dorp. (1600-02) 205, sta Adzeiski (1576- 
1602) 1887, Feliński (1586/88-1602) 1969 (PSB XVI, s. 228) 
Kurnożycki (Kiemożycki) Franciszek b. ?, łow. Parno (1697) 377 
Kurowski Adam b. ?, łow. Dorp. (1764) 93 
Kurzański Józef b. Odrowąż, stoI. Wend. (1767-75) 1429 (Bon. XIII, s. 264-265) 
Kurzeniecki b. własnego (Bon. XIII, s. 266-270): Gabriel ebor. Parno (1658-81) 
230, pstol. podlaski 1671, ebor. bielski 1681-91, pkom. bielski 1691-96, 
t 1696 (U VIII) 
- Stefan pstol. Parno (1689) 480, pstol. piński 1707 
Kuszelewski Jan b. ?, wojski Inn. (1694-1713) 1853 
Kuściński Stefan b. Hołownia (Bon. XIll, s. 274), pcz. Wend. (1779-85) 822 
Kwaskowski Jan b. Bogoria, cz.lIill. (1761-82) 1193 
Kwaśniewski Józef b. ?, pcz. Pam. (1767) 423, rzekomy pcz. Dorp. (1767) zob. 
nr 106 (Bon. XIll, s. 294) 
Kwieciński Józef h. ?, pkom. Wend. (1782) 894, pcz. sanocki 1787-92 (Bon. 
Xlll, s. 306) 
Kwinta (Prewysz-) b. Drya (Bon. XIll, s. 313-315), N. miecz. lnn. (ok. 1777) 
1367 
Lacki Jan Alfons pkom. wileński 1618-30, klan miński 1630-34, żmudzki 
1634-43, stagny żmudzki 1643-45, staDyneburski (1616-29) 1944,radLffiski, 
żośleński, ciwun birżyniański (PSB XVI, s. 406-407) 
Lamar (de, zob. też Delamar) Piotr b. własnego, płk 1713, gny adiutant JKM, 
stoI. Inf1. 0728-33) 1724, sta medenicki (Bon. XIll, s. 329-330) 
Landsberg (LanzOOrg) Rafał b. własnego, straż. Inn. (1763-64) 1800, straż. 
upicki 1773-94 (Bon. XIII, s. 350) 
Laskowski h. Korab (Bon. XIII, s. 357-367): Antoni łow. podlaski 1701-12, 
pstol. mielnicki 1712-31, pkom. Wend. (1733) 871 
- Maciej cz. Parno (1767) 323 
Laskowski b. Trzaska (Bon. XIII. s. 370-381): Marcin mjr 1702, pcz. Inn. 
(1702-33) 1434 
- Stanisław cz. Wend. (1747) 715 
Lasotajan b. Rawicz, łow. Wend. (1757) 754 (Ur. VlII, s. 302) 
Laudański (Stegwiłł-) h. Jastrzębiec (Bon. XIV, s. 44-46): Antoni Jan ciwun 
pojurski 1731, łow. Wend. (1732) 751, sta guczkompski 1723-32, t 1735 
- Stanisław Kazimierz pstol. wend. (1669-74) 907, stoI. brzeski lit 1676-79 
La Val
 (de, -de GoOO) Gustaw Adolf płk, ebor. Wend. (1690) 664 
Lawzod (Dowcewicz-, Donkiewicz-Lasota) Hieronim b. ?, pstol. Wend. (1672- 
79) 910 
Lebecki zob. Lubecki 
LeOOdowicz Dymitr h. Szeliga, wiceregent gr. OOIski 1716, regent gr. OOłski 
1719, cz. Inn. (1739) 1178 (Bon. XIV, S. 48-49)
		

/Licencje_047_08_248_0001.djvu

			246 


ALFABEITCZNY SPIS OSÓB 


Lec zob. Leuz 
Ledócbowski Antoni b. Szaława (Bon. XIV, s. 54-66), low. Parno (1724) 381 
Lebndorf (Lindort) b. Linda (Bon. XIV, s. 264-265): N. wojski Parno (1697) 639, 
mote identyczny z nast 
- Jan Kazimierz pstol. Infl. (1681-90) 1546, wojski mścisławski 1697, stoI. 
mścisławski 1699, ebor. mścisławski 1716, sta mścislawski 1717-24, sta 
żukowski 1724 
- Krzysztof Kazimierz cz. Wend. (16
5) 696 
Lemnicki (Olelko-) b. Jastrzębiec odm. (Bon. XIV, s. 77-78): Antoni miecz. Infl. 
(1735) 1355 
- Franciszek miecz. Infl. (1724-33) 1349, t 1735 
Lenartowicz b. Pobóg (Bon. XIV, s. 78-79): Albin pcz. Infl. (1777) 1500a 
- Micbał pcz. Infl. (t 1774) 1499 
Leniek (z Rokitnicy) b. Rawicz (Bon. XIV, s. 91-92): Maciej klan Dorp. 
(1599-1611) 76, staKircbolmski i Ikskulski (1589-1611) 1991,Nowogródzki 
(1583-1611) 2097, Ryski (1601-11) 2136 (PSB XVII, s. 52-53) 
- Teodora z Sapiebów sta Kircbolmska (1613) 1992 
Leparski (z Hanula, Hannusza) Jan Antoni b. własnego, straz. Infl. (1736) 1794 
(Bon. XIV, S. 94) 
Lesiecki Franciszek b. Nałęcz, cz. Parno (1766-69) 321 (Bon. XIV, S. 98-101) 
Lesiewski Gabriel b. Ogończyk, stoI. Infl. (1730-44) 1728, sęd. ziem. rawski 
1744, cbor. rawski 1767-73, klan socbaczewski 1774-75 (Bon. XIV, S. 
101-105) 
Leski Michał Jan Nepomucen b. własnego-Gończy, pcz. Infl. (1733-44) 1460, 
cbor. malborski 1744-59, wicewda malborski 1744-59 (U V/2) 
Leszczyńskib. Wieniawa(Bon.XIV, s.153-165): Andrzej wda Dorp. (1641-5 l) 
210, sta dubiński 1636 (PSB XV 11, S. 103-104) 
- Przecław Paweł klan nakielski 164244, śremski 1644-5
, wda Dorp. (1658- 
70) 216, stakcyński 1643, wscbowski 1666-69 (PSB XVll, s. 127-128; U 1/2) 
- Władysław pkom. poznański 1650-55, klan Parno (1655) 345, wda łęczycki 
1656-79, staostrzeszowski 1652-65, tyszowiecki 1651, wiśniowski 1645-57 
(PSB XVII, S. 152-153; U 112; U II/2) 
Leśniewski (Leśniowski) Maciej b. Grzymała, pkom. bełski 1616-24, klan bełski 
1626-38, sta Białokamieński (1604-38) 2267, kaniowski i brahiłowski 1622- 
26, 1632-33, Rakiborski (1602-38) 2280 (PSB XVII, s. 175-176: U II1/2) 
Leśniewski Feliks b. Rawicz, pcz.lIill. (1786) 1506 (Bon. XIV, S. 115-116) 
Leśniowoiski Jan b. Rocb 11 vel Kolumna, klan zakroczymski 1584-88, czerski 
1588-96, sta brański 1590-96, Parno (1582-96) 2119, suraski 1590-96 (PSB 
XVII, S. 180-181) 
Leuz (Lec, Leyc) b. własnego: Jan Władysław miecz. Infl. (1695-1705) 1336 
- Teofil pcz. Infl. (1683-1711) 1414 


-
		

/Licencje_047_08_249_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


247 


Lewald zob. Jezierski. Powalski 
Lewicki h. Rogala (Bon. XIV. s. 184-196): N. cz. Inft. (1759) 1191 
_ Jan Ignacy Adam psta przemyski 1751-65. łow.lwowski 1759-69. klan 10ft. 
(1769-78) 1245 
Lewkowski Daniel h. ? regent gr. owrucki 1696. skar. owrucki 1710-31. pstol. 
10ft. (1712) 1566 (Bon. XIV. s. 208-209) 
Lewoń Bartosz h. Gozdawa, sta Dyjamencki (1574) 1922. Nowomłyński (do 
1571) 2084 (Bon. XIV. s. 210) 
Lgocki Józef h. Orla vel Szaszor. pstol. lnft. (a. 1733) 1574. chor. bracławski 
1733 (Bon. XIV. s. 223-230) 
Linczewski (Lenczewski)h. Strzemię (Bon. XIV. s. 80-84): N. cz. Parno (1735) 
306 
- Jan Józefskar. Inft. (1751) 1665 
Lindemann Hieronim Kazimierz h. ? chor. Pam. (1693-1707) 246 (Bon. XIV. 
s. 264) 
Lindorf zob. Lehndorf 
Lindzik Jan Michał h. ? skar. 1nt1. (1694) 1630 
Liniewski h. Przyjaciel odm. (Bon. XIV. s. 266-271): Gabriel skar. Wend. 
(1715-22)'964 
_ Stefan sed. gr. włodzimierski 1638-45. chor. Pam. (1649-60) 226. t 1661 
Lipiński Jan h. Brodzie. cz. Parno (1768-82) 325 
Lipkowski h. Brochwicz (Bon. XIV. S. 301-303): Tadeusz pstol. lnft. (1776) 
1586 
- Zygmunt pstol. !nft. (1728-48) 1573 
Liplański Mikołaj h. ? skar. Wend. (1726-27) 965 (Ur. IX. s. 84) 
Lipnicki Ludwik Jerzy h. Hołobok. regent gr. grodzieński 1785-87. pstol. lnft. 
(1789-97) 1591 (Bon. XIV. s. 304-308) 
Lippi Balcer h. Nałęcz. stoI. Inft. (1733) 1735. wojski ostrzeszowski 1736-57 
(Bon. XIV. s. 316; U 1I/2) 
Lipski Józef h. Grabie. sta Parno (1766) 2129 (Bon. XIV. s. 320-336) 
Lisowski h. Bończa (Bon. XIV. s. 366-369): Józef cz. Wend. (1735) 705 
- Michał Andrzej cz. Wend. (t 1735) 704 
Lode (von Loden) h. własnego (Bon. XV. s. 6): Krzysztof piso ziem. Wend. 
(1622-31) 776. pkom. Dorp. (1631-44) lIO. SUl golubski 1640-44. Ryski 
(1620) 2138 
- Ludwik wojski Wend. (t 1639) 1074 
Lubecki zob. Kniażewicz 
Lubecki (Lebecki. Lebiecki. Labecki; Drucki-) Mikołaj h. Drucki (Bon. XV. S. 
20-27). chor. Pam. (1658-64) 229 
Lubieniecki Zbigniew h. Rola, sęd. gr. włodzimierski 1665. stoI. Wend. (1671- 
93) 993 (Bon. XV. s. 34-44)
		

/Licencje_047_08_250_0001.djvu

			248 


ALFABETICZNY SPIS OSÓB 


Lubieniecki (z Demenki)Jan h. Sas, kapitan 1711, mjr, stoI. Inft. (1718-19) 1714 
(Bon. XV, s. 44-48) 
Lubm Władysław h. ?, wojski Wend. (1696) 1088 
Ludinghausen zob. Wolff 
Lutomierski h. Jastrzębiec (Bon. XV, s. 118-121), N. cz. Dorp. (t 1738) 70 
Łabuński Rajmund h. Zagłoba, stoI. Infl. (1791-93) 1773 (Ur. IX, s. 235; Bon. 
XV, s. 145-146) 
Łasicki Władysław b. ?, stoI. Pam. (169l) 559 
Łaski 01brycht (Wojciech) h. Korab, wda sieradzki 1565-1605, sta lanckorońskI 
1574-85, Marienburski, Swanenburski i Kierepecki (1588-1600) 2064, spiski 
1581, warszawski 1574 (PSB XVIII, s. 246-250; U II/2) 
Łaszewski h. Grzymała (Bon. XV, s. 224-227), Józef chor. Inft. (1772) 1137 
Ławski Sebastian h. Dołęga, miecz. Infl. (1731-38) 1351 (Bon. XV, s. 237-238) 
Łazarski Karol h. Prawda, wojski Wend. (1784) 1106 (Bon. XV, s. 241-242) 
Łainiewski N. h. Prawda, stoI. Infl. (1747-48) 1748 (Bon. XV, s. 247-249) 
Łebiński Jan h. własnego, pcz. bracławski 1731, pcz. Infl. (t 1746) 1481 (Bon. 
XV, s. 293-295) 
Łobaczewski (Wnuczek-) Jan h. Jastrzębiec, cz. Infl. (a.178
) 1203 (Bon. XV, 
s.336-338) 
Łochowski Chryzostom Jan h. ?, stoI. Pam. (1701-17) 571 
Łoknicłci h. Nieczuja (Bon. XV, s. 368-369): Aleksander wojski Oorp. (1686) 
220 
- Stanisław wojski bielski 1594, ekonom Dorp. (1583-88) zob. nr 1915 
Łokuciewski (Łokuciejewski) Felicjan Michał h. Żnin, skar. Infl. (1698-1719) 
1635 (Bon. XV, s. 369) 
Łopata Trojan h. własnego (Kojałowicz), cz. Pam. (1676) 284 (Bon. XV, s. 
388-389) 
Łopatyński Tadeusz (Jan Tadeusz) h. własnego (Kojałowicz), cz. Wend. (1751- 
79) 718 (Bon. XV, s. 389-390) 
Łopot h. własnego (Bon. XV, s. 392-393), N. pstol. Pam. (I połowa XVIII w.) 
503 
Łoś h. Dąbrowa (Bon. XVI, s. 17-26): Jerzy Michał pstol. Wend. (1702) 924 
- Jakub stoI. Inft. (1733-49) 1737 
- Stanisław komornik gran. lwowski 1728-38, pstol. Infl. (1733) 1575, psLOl. 
żydaczowski 1744-55 (U III/l) 
Łowiecki (z Wojciechowa) Jerzy h. Ostoja, stoI. Wend. (1721-38) 1023 (Bon. 
XVI, s. 37-40) 
Łubek Łukasz h. Lubicz (Bon. XVI, s. 69) stoI. Pam. (1720-33) 584 
Łubiański zob. Ihnatowicz 
Łuczko Władysław Michał h. ?, miecz. trocki 1681, piso gr. wilkomierski ok. 
1688-1700, gen.-mjr, sta AdzeIski (1688-1703) 1897 (Bon. XVI, S. 85)
		

/Licencje_047_08_251_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


249 


Łuczycki Aleksander h. Nowina, pcz. Intl. (1733) 1461 (Bon. XVI, s. 85-88) 
Łukomskih. własnego (Bon. XVI, s. 107,108-118): Józef skar. Inft. (1743) 1658 
- Michał stoI. Wend. (1712) 1019 
Łukowicz Krzysztofh. Newlin (Bon. XVI, s. 122-123), pcz. Wend. (1772-74) 
816 
Łuszczewski Ignacy Antoni h. Nałecz, stoI. Wend. (1782) 1053 (Ur. X, s. 61) 
Łużecki h. Lubicz (Bon. XVI, s. 161-163): Stanisław Karol pkom. drohicki 
1665-71, klan podlaski 1671, wda podlaski 1683-86, sta Szmeltyński (1658- 
66) 2220, t 18 IX 1686 (PSB XVIII, s. 591-592) 
_ Tomasz Kazimierz pcz. bielski 1664, pkom. Wend. (1681-87) 848, rzekomy 
pkom. !nfl. (t 1687) zob. nr 1507 
Łyszczyński Antoni h. Korczak odm., pcz.lnfl. (1733-38) 1466 (Bon. XVI, s. 
194-196) 
Macewicz Michał h. własnego-Leliwa odm. (Bon. XVI. s. 202), pstol. Wend. 
(t 1762) 937 
Mackiewicz h. ?: N. pcz. Pam. (1713) 403 
- Rafał pstol. Wend. (1707-12) 925 
Macyna Franciszek Stanisław h. ?, cbor. Pam. (1681-83) 238 
Madaliński Ludwik b. Laryssa, pstol. Pam. (1789-90) 514 (Bon. XVI, s. 235- 
243) 
Majdel zob. Maydell 
Majer (Meier) b. Lewalt (Ur. X, s. 113): Kazimierz wojski Inft. (170l) 1860 
- Michał pstoI. Wend. (1754) 934, pstoI. upieki 
- Paweł skar. !nn. (1704) 1641 
- Stanisław wojski !nn. (1718-20) 1864 
Majewski Antoni Leon h. Starykoń, cz. Pam. (a. 1668) 281 (Ur. X, s. 116; Bon. 
XVI, s. 270-271) 
Makowiecki Piotr h. Pomian, miecz. nowogródzki 1650, klan Pam. (1652-55) 
344, rzekomy klan Dorp. (1652) zob. nr 84, sta drzewieniecki (Ur. X, s. 
123-125) 
Malejewicz Jan Wincenty b. ?, chor. Pam. (1684-92) 240 
Malicki Tomasz h. Junosza, łow. Pam. (a. 1780) 372 (Ur. X, s. 150-152) 
Malinowski Józef h. Slepowron, wójt krzemieniecki, pcz. lnft. (1734-62) 1468 
(Ur. X, s. 158-160) 
Maliszewski Ignacy h. Godziemba (Ur. X, s. 163-164), stoI. Pam. (1759-65) 601 
Małacbowski h. Nałecz (Ur. X, s. 171-180): Andrzej stoI. Infl. (1720) 1717 - 
chyba nie używał tytułu, sta smolrycki 1733 
- Antoni stoI. Wend. (1733) 1027 
- (Jan) Mikołaj stoI. Wend. (1697) 1005 
Małecki Piotr b. Jelita, ebor. Wend. (?) 690, skar. !nn. 	
			

/Licencje_047_08_252_0001.djvu

			250 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Małeczyński Franciszek h. Korwin (Ur. X, s. 183-184), pstol. Wend. (1764-69) 
939 
Małyński h. Poraj (Ur. X, s. 189-190): Benedykt cz. Inf}. (1733) 1171 
- Jan sta Parno (1787) 2130 
- Jan Jerzy stoI. Parno (1785) 617, sta sierkowski 
- Michał cz. Parno (po 1733) 304 
Manelli (-Azora) Dominik h. ?, kon. Wend. (1732) 746 
Manteuffel (von Sey, Szoege) h. własnego (Ur. X, S. 204-205): Gerhard rzekomy 
sta Lucyński (1646) zob. nr 2048 
- Karol ob. Infl. (1679-80) 1377 
Mappen (ab) Otto h. ?, sed. ziem. Infl. (Ryski) (1578) 43 
Margiewicz (W acławowicz-) Mateusz Gabriel h. ?, komornik trocki, cz. Wend. 
(1660-67) 693 
Markowski Jan h. Bończa, pstol. chełmiński 1764, stoI. Parno (t 1778) 615 (Ur. 
X, s. 224-229) 
Markusz (Szeluta-) Tomasz h. Ogończyk, miecz. Wend. (1739) 766 (Ur. X, s. 
233) 
Maskiewicz Jan Stanisław h. Odrowąż (Ur. X, s. 254), cz. mozyrski, pstol. Parno 
(1691) 483 
Massalski Jan Kazimierz h. własnego, pstol. Wend. (1669-80) 908, rzekomy 
pstol. Dorp. (1680) zob. nr 157, psęd. wołkowyski 1683-94, sęd. ziem. 
wolkowyski 1694 (Ur. X, S. 246-253) 
Maszkowski Franciszek h. ?, pstol. Wend. (1768-71) 943 
Matusewicz zob. Myszejko 
Matuszewicz Kazimierz h. Łabędź, pstol. Pam. (1698-1701) 489 (Ur. X, s. 
272-275 - jako elektor 1733?) 
Maydell (Majdel) Jan Teodor h. własnego, łow. ndw. kor. 1653-59, łow. wIk. 
kor. 1659, stakleszczelowski 1648, międzyrzecki 1636, rudnicki 1640, Ryski 
(1648-60) 2141, leśniczy białowieski, kamieniecki 1650, t po 10 V 1659 
(PSB XIX, S. 159-160; U X) 
Meck (von) Jakub h. własnego, dziekan kapituły ryskiej, klan Ryski (1568-75) 
47, sta Sancelski (1566-75) 2234 
Medem (von) h. własnego (Ur. X, S. 295): Otto pkom. Parno (1616-39) 432, t 
1643, sta łąk:orecki 1613-39, szynwaldzki 1613-39 
- Otto Krzysztof pkom. Parno (1743) 458 
Medunicki Gabriel Jan h. Ślepowron (Ur. X, S. 296-297), łow.lnfl. (1765) 1325 
Meier zob. Majer 
Meller zob. Moeller 
Mellin Antoni h. własnego (Ur. X, S. 309), cz. Inf}. (1727-40) 1167 
Mengden (von) Engelbrecht h. własnego, sęd. ziem. Infl. (1570) 34 


-
		

/Licencje_047_08_253_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


2S1 


Miaskowski Michał b. Bończa odm.. pkom. Wend. (1757-79) 887. pkom. 
pomorski 1788-94 (Ur. X. s. 336-341; U V/2) 
Micbalczewski Jan b. Prus I (Ur. X. s. 356-358). pcz.lnft. (t 1720) 1446 
Michałowski b. Lubicz (Ur. X. s. 367-368): Ignacy skar. Infl. (1780-82) 1680 
Michałowski Jan b. ? ebor. Wend. (a. 1791) 689 (Ur. X. s. 371) 
Micbniewicz b. Lis (Ur. X. s. 373-374): Franciszek cz. Parno (t 1774) 329 
- Marcin Franciszek pstol. Dorp. (1692) 164 
Miecznikowski (-Bartoszewski) Jan b. ? pstol. Parno (1700) 491 
Miedziacbowski N. b. ? stoI. Parno (t 1659) 545 - czy nie identyczny ze stoI. 
smoleńskim 1656 (Ur. XI. S. 2) 
Mier Jan b. własnego. klan lnft. (l778-
0) 1246. stahermanowski. tyszowiecki 
i wilkowski (PSB XX. s. 802-803) 
Mieroszewski Jan Nepomucen b. Ślepowron. cz. Wend. (1765) 724. pcz. Wend. 
(1770) 815 (Ur. XI. s. 22-26) 
Mierzejewski Franciszek b. Lubicz. cz. Inft. (1687-98) 1145 (Ur. XI. s. 27) 
Mierzejewski Stanisław h. Szeliga, cz. Parno (1733) 302. pcz. bracławski (Ur. 
XI. s. 27-31) 
Mikulski Andrzej h. Rawicz (Ur. XI. S. 60-61). kon. Wend. (1695) 745 
Milkom zob. Narwoysz 
Milwid Antoni h. Massalski (Ur. XI. S. 85). skar. Wend. (1782) 981 
Miładowski Bogusław Dominik b. Nieczuja (Ur. XI. S. 87). wojski Infl. (1689) 
1849 
Miłkowski h. Abdank (Ur. XI. s. 88-90): Marian pcz. Wend. (1670) 785 
- Tomasz stoI. Parno (1760) 603 
Minhausen zob. Miinhausen 
Mintowt zob. Juszkiewicz 
Minkowski (Bohuszewicz-) Stanisław h. Niezgoda odm. (Ur. XI. S. 104-105). 
chor. Parno (1652-56) 228. t 1658 
Mioduszewski Maciej h. Ostoja, cz. drohicki 1744. pkom. Dorp. (1774) 147 (Ur. 
XI, s. 112-ll4) 
Mirbach h. własnego (Ur. XI. s. 115): Kazimierz łow.lnft. (1753) 1316 
_ Krzysztof płk, łow. Inft. (1728) 1299, chor. Infl. (1735) ll28 
- Krzysztof pstol. lnfl. (1753) 1582 
Mirecki Adam h. Szeliga, stol.lnfl. (1732) 1731 (Ur. XI, s. 115-117) 
Mirski Michał h. Białyniaodm. (Ur. XI, S. 120-125), stoI. Wend. (1679-90) 996 
Misiewicz Bazyli h. ?, pstol. Dorp. (1681-99) 159. stoI. Dorp. (170n 195 (Ur. 
XI, S. 127) 
Miszewski h. Lubicz (Ur. XI, s. 132-133), N. pkom. Dorp. (t 1762) 143 
Miszkowski Jan h. ?, cz. In11. (1737) 1175 
Miszolt h. Lubicz (Ur. XI. s. 134): Krzysztof pcz. Wend. (bez daty) 825 
- Mikołaj pcz. Wend. (1719) 79]
		

/Licencje_047_08_254_0001.djvu

			252 


ALFABEITCZNY SPIS OSÓB 


Mleczko Antonih. Korczak, stoI. Infl. (1757-71) 1756 (Ur. XI, s. 140-150) 
Młocki h. Prawdzie (Ur. XI, s. 155-156): Andrzej rotm. JKM, sta Helmecki 
0607-36) 1979 (PSB XXI, s. 403-405) 
- Jan Karol sekr. JKM, pstoI. ciechanowski 1649 (nie objął?), sta Helmecki 
0636-74) 1980,piński 1656, Rumborski (1654) 2158 (PSB XXI, s.405-406) 
Młodawski (Młodaski, Młodzianowski) Kasper h. Murdelio, se	
			

/Licencje_047_08_255_0001.djvu

			AlFABETYCZNY SPIS OSÓB 


253 


Morawski Antoni b. Dąbrowa (Ur. XI, s. 253-255), cz. Pam. (t 1739) 311 
Morrison (Moryson) b. Mora (Ur. XI, s. 281): Antoni kraj. Int1 (1791) 1277 
- Jozafal most. ln11. 0784-92) 1376 
- Micbał skar. Infl. (1775-92) 1677 
Morsztyn b. Leliwa (Ur. XI, s. 272-278): Aleksander wda Wend. (1659-60) 1072 
_ Antoni Andrzej wda !n11. (1722-35) 1831, sta czorsztyński 1701, lipnicki 
1722, radoszycki 1737, wiślicki 1722 (PS B XXI, s. 802-803) 
Moryson zob. Morrison 
Morzycki b. Mora (Ur. XI, s. 287-288), N. cz. Pam. (t 1746) 313 
Mosalski Aleksander b. Ostoja (Ur. XI, s. 289), ciwun retowski 1600, marszałek 
kowieński 1617-27, klan Dorp. (1627-31) 79, rzekomy klan Pam. (1627) zob. 
nr 339, klan smoleński 1631-38, wda miński 1638-43, stajaśwojński 1625, 
kowieński 1635 (PSB XX, s. 133 - błednie jako Massalski) 
Moszyński N. b. ?, cbor. Pam. (t 1746) 273 
Mrokowski Antoni b. ?, miecz. Dorp. (1764) 95a 
Mucbowiecki Karol b. Pobóg, stoL Pam. (1740) 598 (Ur. XI, s. 33t;) 
Miinchbausen (Minbauzen) Karol b. własnego, płk, pstoL In11. (1705-10) 1564, 
t1712 
Miinster (von) b. własnego: N. pez.ln11. (t 1741) 1474 
_ Jan senior kapituły ryskiej, sw. ziem. In11. (1569-89?) 32, sta Aszkieracki 
(1577) 1905 
- Wilhelm pcz. In11. (1710-11) 1440a 
Muszyński Stanisław b. Łodzia, cz. Pam. (1737) 309, jako cz. sandomierski 1736 
(Ur. XI, s. 351) 
Mutyna zob. Dyamentowski 
Mysiowski (= Mysłowski) Franciszek b. ?, pstoL Wend. (1761) 936 
Mysłowski Stefan b. Rawicz, wiceregemgr. łukowski 1735, pstoL Wend. (1735) 
931, miecz. brzeski 1738 (Ur. XI, s. 364-366) 
Myszejko (Matusewicz-) Bartłomiej b. ?, borod. Wend. (1776) 739 
Nag6rczewski Felicjan b. Kościesza (Ur. XII, s. 9), cz. Pam. (t 1765) 319 
Nag6rski Franciszek b. Ostoja, ciwun Wlk. Dyrwian, psed. żmudzki 1733, sta 
Wend. (1716) 2277 (Ur. XII, S. 11-12) 
Naramowski b. Łodzia (Ur. XII, S. 25-27): Jerzy cbor. Pam. (1712) 262 
- J6zef (kraj. oszmiański 1748), cbor. Pam. (1764) 277 
- J6zefborod. Pam. (1770-92) 337 
_ Micbał Stanisław chor. Wend. (1701-13) 672, psed. oszmiański 1713-24, sw. 
ziem. oszmiański 1724-25 
Narewicz Piotr Sebastian b. Wieniawa (Ur. XII, s. 33), skar. In11. (1747) 1662 
Narkiewicz (Narkowicz) b. Łuk napiety: Aleksander pkom. Wend. (1712-13) 
860 
- Antoni rzekomy pkom. Wend. (1713) zob. nr 860 


--
		

/Licencje_047_08_256_0001.djvu

			254 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Stefan pkom. Weod. (1697-1707) 854 
- Teofil Jan pstol. 10ft (1690) 1548 
- ZygrnuotpkO[O.Wend.(1754)885 
Naruszewicz b. Wadwież odm. (Ur. Xli. s. 38-41): Al eksande r Krzysztof sta 
lidzk.i 1646. piso wielki lit. 1654-58. staRzetycki (1658) 2176. staluboszaó- 
ski. miadziolski. pieniamId. szereszowski, t 1668 (PSB xxn. s. 561-5(3) 
- Dawid Kazimierz ebor. Pam. (1693) 245 
- Józefpkom. Dorp. (1731-56) 135 
- Kazimierz Franciszek pkO[O. Dorp. (1681-1717) 124. rzekomy })kom. 10ft. 
(1681) zob. nr 1507 
- Marcin Michał pez. Dorp. (1678-88) 103 
- Stanisław ciwun wile1\ski 1564-89. klan mkisławski ok. 1580/81-88, sta 
Luc)'rtsld (1582-88) 2044, sta Rzetycki (1582-88) 2170, klan smolef1ski 
1588-89 (PSB XXII. I. 572-573) 
- Stanilław lta lidzk.i 1629-46, pilarz wlk. lit. 1630-50. refereodarz lit. 1639- 
50, lta D1e1elski. oowodwOl'lk1, &ta Wend. (1649-50) 2276 (PSB XXII, I. 
573-574) 
NarwoYlz CM1lkont-) Jan b. Jastrzebiec (Ur. XII, I. 42). mOlt.lnft. (1765) 1375 
Nencbeo (Nencba) b. wlaanego (Ur. XII. I. 57-58): [Jan Kazimierz] ien., stoi. 
smolertlkJ, pkom.lnfl. (1711-20) 1512 
- Karol gen.-mjr. pkom.lnf1. (1729-30) 1517, t 1739 
Neubw'i (Nejburg) Bonawentura b. 7. sta Nowomłyńskt (1571-82) 2085 
Neultadłen (Nejlztad) Jan b. własnego, cz.lnfl. (698) 1155 (Ur. XII. I. 56) 
Nieboraki Aleksander b. Lubicz (Ur. XII. I. 70-71), stoI. Pam. (1767) 608 
NJeCZaj (Hruzewicz-) AJek&ander na Mosanach h. Podkowa, komorruk złem 
kijowIki. low. lon. (1714) 1295 (Ur. XII. I. 76) 
Niemuwicz (Unyn-) Aleksander h. Rawicz (Ur. XII, l. 92), łow. Pam. (1712) 
379 
Niemczanowlkt N. b. 7, ez.lnfl. (1749) 1188 
Niemira h. Gozdawa i Jasb'
biec (Ur. XII, I. 97-99): Aleksander Mabymllian 
klan Dorp. (1660-64) 86 
- Hieronim chor. Dorp. (1678-99) 61 
- Jan ebor. drohicki, picom. Wend. (1724) 867 
Niemirowiez rob. Szczyt 
Nienuryez (Niemierzye) Aleksander b. Klamry (Ur. XII, l. 101-105). pkom 
Pam. (1746) 460, rzekomy pkom. Dorp. (1746) zob. nr 138 
Niemojewski (Wierusz.) HIeronim b. Wieruszowa, pcz.lidz.ki 1704. p&ta i sW. 
gr. wiełuń
ld 1710, pel. 10ft. (1707-21) 1440. sed. ziem. wieluński 1721-26 
(Ur. XII, 1.108-110; U W2) 


-
		

/Licencje_047_08_257_0001.djvu

			ALPABE1YCZNY SPIS OSÓB 


2S5 


Nieprzeski Mikołaj Stanisław Kostka b. Paprzyca, komornik ziem. lubelski 
1733, pez. Inf1. (1733-36) 1462. pez. urzedowski 1736-44, pez. lubelski 
1744-65, psed.lubelsld 1765-77 (Ur. XII, s. 119; U IV/4) 
NieJiołowski (Gawin-) Michał b. Nałecz, pcz.liwski 1738, rzekomy pa. Wend. 
(1735) zob. nr 798 (Ur. XII, s. 122-123) 
Niesiołowski Adam b. Konbok, ebor. Wend. (1735) 679, ebor. OWnJcki, SI8 
Diamencki (1735-44) 1934 (Ur. XII, s. 121-122) 
Nietykla (Nietyklza. Nietyxa) Michał b. Mora, skar. Pam. (1748-65) 531, &ed. 
ziem. brzeski liL 1765-72 (Ur. XII, s. 130-131) 
Nlewiarow1cz b. Półkoz1c (Ur. XII, I. 137): Jan pkom. Dorp. (1717) 130 
- Marcin pez. Pam. (1717) 407 
Niewiarowaklb. Półkozic (Ur. XII, 1.138-141): Felik1ltaMarienbausld (1602- 
18) 2071 
- SteCan 118 budowiecki, Marlenbaulki (1665) 2076 
Niezabitowlki Paweł b. Lubicz (Ur. XII, 1.145-150), cz. Wend. (t 1739) 710 
Niezwojewlki N. b. Hołobok, pa. Wend. (1766) 805 (Ur. XII, 1.152) 
Nonhardt (Nonnardł) b. włalneao (Ur. XII, I. 168): Piotr lta He1meck1 (1588- 
16(4) 1978, Idoiczy merecki, or8Ó11d i przelajlld 
- Stanłlław 118 Helmeckł (15827-90) 1977 
No&łłowlld Stanł&ław b. Pomłan (Ur. XII, I. 175), pitol. Pam. (1672-83) 474 
NowackJ Piotr b. 7, Ikar. 1011. (1764) 1671 
NowłckJ (Siła-) Stanłlław b. wlaaoeao, cz. chełmiki 1748-91, rzekomy plwl. 
Wend. (1766) zob. nr 940 (Ur. XII, 1.184.186; U Ut/2) 
Nowo&łellki b. Ślepowron (Ur. XII, I. 198.200): Piotr pet. Wend. (1682.83) 786 
- Walenty Piou pez. Wend. (166
) 784 
Oborlld b. R(X;h II.Kolumna (Ut. XII, I. 219-226): Francllzek pkom. Wend. 
(1690-98) 8
1 
- Stefan pkom. Dorp. (17S3) 140 
- Wojciecb lta R
kł (1
80) 2167 
Obrebsld KazłmJerz vel lan Kazimierz b. Cholewa, pitol. Pam. (1672-97) 475, 
1101. Pam. (1713)"4 (Ur. XII, I. 228.230) 
Obty,ld b. PrulI (Ut. XII, I. 230.231): AtekJandetpez. 1011. (1686-1701) 1415 

 Mar,i1ł sIW. 10ft. (17
) 1668 
Obtyńlkł 1111 Karol b. Cl1arywn (Ur. XII, I. 231-232), pkom. Pam. (1673.83) 
443 

huwlld b. Na1ecz odm. (Ur. XlI, I. 244-24S): Jan cbot. Wend. (1742-64) 
680 
- Krzysztof lła T8U1'UIłkł (1660--61) 2243 
- Wawtzyn
 pez. otlzat.lAld 1690, cbot. Wend. (1700) 671 
Odorltki Daniel b. wlaaf1ego, borad.lri11. (1677-86) 1209 (Ur. XII,.. 249) 
Of(enbeta b. wlunego (Ut. Xli, I. 2
8-2
9): N.ltol. Dorp. (1701) 196 


-
		

/Licencje_047_08_258_0001.djvu

			256 


ALFABEITCZNY SPIS OSOB 


- (Jan) pSlOl. Infl. (1695-1701) 1554 
- Lorenz sed. ziem. Infl. (1567-70) 31 
Okniński Jan h. Okno. łow. Wend. (1767) 760 (Ur. XII. s. 278-2
0) 
Okuszko Kazimierz Hieronim h. Radwan. cz. Wend. (1674-90) 694 (Ur. XlI. s. 287) 
Olechnowicz Tomasz h. Leliwa (Ur. XII. s. 290-291). pcz. Infl. (1762) 1493 
Olekno zob. Lenmicki 
Olewiński J. h. Samson (Ur. XII. s. 301-302). SlOI. Wend. (719) 1021 
0ledz.ki Wojciech Mikołaj h. Rawicz. łow. łukowski 1693, klan cbehnski 1717. 
t 1724. sta Szmeltyński (1710-20) 2224 (Ur. XlI. s. 302; U III/2) 
Olszewski b. Ślepowron (Ur. XlI. s. 325-329): N. cz. Pam. (746) 314 
- Franciszek łow. lnfl. (757) 1318 
- Józef miecz. bełski 1735-42. ebor. lubaczowski 174246, cboc. bełski 1746-65. 
pkom. buski 1765-67. pkom. bełski 1767-80. sta Szmeltyński (1742) 2226 (U Ill/2) 
Olszowski (z Olszowej) h. Prus II (Ur. XlI. s. 331-335): AnlOni cz. Pam. 
(1754-57) 317. stoI. piotrkowski 1757-65. stoI. ostrzeszowski 1765 (U II/2) 
- Benedykt SlOl. Wend. (1776) 1050 
- Walerian pSlOl. wieluński. pkom. Wend. (1743-46) 835. klan spicymierski 
1659 (U II/2) 
01szyński h. Pniejnia (Ur. XII. s. 336-337): N pkom. Infl. (I połowa XVIII w.) 
1508 
- Antoni cz. bełski 1732-52. rzekomy pcz. Wend. (1733) zob. nr 798. rzekomy? 
pkom. wiski 1743 (U III/2) 
- Jan chor. Infl. (II połowa XVIII w.) 1131 
Opacki b. Prus III (Ur. XII. s. 348-355): N. łow. Infl. (1746) 1310 
- N. SlOl. Infl. (a. 1767) 1763 
- Zygmunt pkom. warszawski 1623-51. wda Dolp. (1654) 213. sta latowieki. 
mławski 1632. piaseczyński 1620. ryczywolski. wielkorządca krakowski 
1635-54 (PSB XXIV. s. 71-72; U IV/2) 
Oraczewski Walenty b. Szreniawa, stal. winnicki 1758. chor. Pam. (1780) 280 
(Ur. XII. s. 367-370) 
Orchowski Stanislaw miecz. Wend. (a. 1757) 767 
Orgewal (de. Dorgiewal. Orgewald) Ludwik h. Jastrzebiec. slOl. Infl. (16Y4- 
1702) 1699 (Ur. XII. s. 379) 
Orłowski Jan h. Lubicz. cz. dobrzyński 1749. pstol. Pam. (1760-66) 506. wojski 
dobrzyński (Ur. XIII. s. 2-11) 
Orzechowski h. Oksza: Andrzej sta Lajski (1582-1600) 2014. Lemzalski (po 
1589) 1964b (Ur. XIII. s. 19-20) 
- Jan sta Lemburski (1588) 2028 
Orzeszko zob. Ostrejko 
Osedowski Ludwik h. Lis. łow. Infl. (1764-66) 1321 (Ur. XIII. s. 30) 
Osiński Stanisław h. Radwan. stoI. Wend. (1669-77) 992 (Ur. XIII. s. 37-38) 


- 


---
		

/Licencje_047_08_259_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


257 


Osipowski zob. Osypowski 
Oslowski (Kalkstein-) h. Ka1kstein (Ur. XIII, s. 47): Kazimierz stoI. Infl. (1744- 
58) 1746 (Ur. - jako stoI. malborski) 
- Michał chor.Infl. (t 1749) 1130 
OsmolskiAndrzej h. Bończa(Ur. XIII, s. 47-49), staDyjamencki (1646-50) 1928 
Ossoliński h. Topór (Ur. XIII, s. 52-59): Jerzy pstol. kor. 1628-32, podskarbi 
ndw. kor. 1632-36, wda sandomierski 1636-38, podkanclerzy kor. 1638-43, 
kanclerz wlk. kor. 1643-50, sta Adzelski (1631-50) 1893, bielski, bohusla- 
wski 1648-50, bolemowski 1647, brodnicki 1644-50, bydgoski 1633-44, 
Dorp. (1650) 1918, Lajski (ok. 1645) 2017, lubaczowski 1637-50, lubelski 
1649-50, lubomelski 1639-50, pilzneński 1632-33, pucki 1647, radoszycki 
1620, rycki 1632-50, żydaczowski 1650 (PSB XXIV, s. 403-410; U HI/l; 
HI/2; IV /2; IV /3; IV /4; Vl/2; U X) 
_ Mikołaj klan Pam. (1640-44) 342, klan Dorp. (164
-50) 83, sta knyszyński 
1635, radoszycki 
Ossowski h. Dolęga (Ur. XIII, s. 59-62): Kazimierz CŁ. Wend. (1721) 701 
_ Kazimierz Wawrzyniec cz. Wend. (1701-21) 700 
- Mateusz low. Wend. (1766) 759 
Ostrejko (Orzeszko-) h. Drogoslaw (Ur. XIll, s. 75): Adam rzekomy stoI. Infl. 
(1743) zob. nr 1742 
- Antoni stoI. Infl. (1736) 1739 
_ Benedykt Mikołaj pstoI. mścisławski 1701-14, rzekomy pstoL Infl. (1711) 
1564 
Ostrogórski Marcin h. ?, cz. Wend. (1775) 733 (Ur. XIII, s. 75) 
Ostromęclci (Ostromiecki) Bartłomiej h. Pomian, annatny lnfl. (1585-1604) 11 
(Ur. XIll, s. 78-80) 
Ostroróg Mikolaj h. Nałęcz, klan belski 1607-12, sta Sancelski 0605-12) 2238 
(PSB XXIV, s. 514-515) 
Ostrowski Jan h. Korczak, sta Dyjamencki (1583-1600) 1923, Nowomłyński 
(1587-1600) 2086 (Ur. XIII, s. 99-100) 
Ostrowski N. h. Leliwa, miecz. Parno (1733) 382 (Ur. XIII, s. 102-103) 
Ostrowski Piotr h. Rawicz, chor. Pam. (1744) 271, chor. pomorski (Ur. XIII, s. 
102-109) 
Ostrowski Ignacy h. Slepowron, pez. Inf1. (1767) 1497 (Ur. XIII, s. IOtJ-110: 
jak.o pcz. liwski) 
Ostrowski h. ?: N. pstoL Pam. (1767) 510 
- Antoni wojski Wend. (1735) 1098 
_ Stefan Kazimierz chor. Wend. (1684-95) 661 
Osypowski (Osipowski) Filip h. Łodzia (Ur. XIII, s. 40-41), sta Orleski (1621- 
22)1956 
Oszczechański florian h. ?, pstoL Pam. (1705) 492 


17 


--
		

/Licencje_047_08_260_0001.djvu

			258 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Ościk Mikołaj (zw. Sierpuciem) h. Trąby. sta krewski, Lucyński (1561) 2041, 
Rumborski (1565-66) 2146. Rzeżycki 0560-61) 2168 (PSB XXIV, s. 613) 
Ottenhausen (Ou.enhauz) h. własnego-Kielich Kościelny (Ur. XIII, s. 127-128): 
Jan pstol. Inft. (1703-07) 1562, pkom. Dorp. (1709-19) 129, t 1720 
- Jan pstol. Inft. (1725-30) 1572 
- Jan Bogusław stoI. czemibowski, pkom. Dorp. (1703-07) 127 
- Marcjan pkom. Dorp. 0789-93) 148 
- Stefan stol. Inft. 0693-1701) 1696 
- Stefan pkom. Dorp. (767) 145 
Owierkiewicz Stanisław h. ?, skar. Inft. (1711) 1645 (Ur. XIII, s. 133) 
Owsiński Jan h. Rola odm., sta Lemzalski (1569 i po 1589) 2032 i 2036 (Ur. 
XIII, s. 136) 
Oyrzeński Paweł M. h. Lubicz, skar. Inft. (1698-99) 1634, rzekomy straz. Inft. 
(1699) zob. nr 1784. łow. żmudzki 1699 
Oziembłowski (Oziebłowski) h. Radwan (Ur. XIll, s. 145-146): Kazimierz chor. 
Pam. (1683-85) 239 
- Kazimierz skar. grodzieński 1697, pstol. InfJ. (t 1712) 1565 
Ożarowski h. Rawicz (Ur. XIII, s. 137-142): Aleksander Bronisław stoI. Wend. 
(1697-99) 1004. sęd. ziem. sandomierski 1699-1701, klan sanocki 1701-03 
(U liI/l) 
- Jan Aleksander stoI. Inft. (a. 1791) 1772 
Pac h. Gozdawa (Ur. XIII, s. 150-156): Bonifacy Teofil ciwun trocki 1658-78, 
straż. lit. 1669-76, ob. lit. 1676-78. sta botocki 1666. Ryski 0660-67) 2142, 
t ok. XII 1678 (PSB XXIV, s. 694-695) 
- Feliks Jan cz. lit. 1643-45, stoI. lit. 1645-46, pkom.lit. 1646-98, sta brasławski 
1645-52, dawgieliski 1648-93, dziśnieński 1644-52, kuryłowski 1644-52, 
Rakiborski (1640-1700) 2282, t po 1700 (PSB XXIV, s. 695-697) 
- Michał Kazimierz cz. lit. 1659. ob. lit. 1659-63, hetman polny lit. 1663-67, 
wda smoleński 1663-67, heb:nan wlk. lit. 1667-82, klan wileński 1667-69, 
wda wileński 1669-82, sta bejsagoiski a. 1670, Dyneburski (1666-70) 1950, 
gieranoński ok. 1666, lipniski ok. 1666, merecki a. 1670, tryski a. 1666, 
uświacki ok. 1676, wieloński a. 1670, administrator ekonomii mohylowskiej 
1663-82 (PSB XXIV, s. 721-728) 
- Stefan piso wlk. lit. 1615-30, referendarz lit. 1626-30, podskarbi ndw.lit. 1630, 
podskarbi wlk. lit. 1630-35, podkanclerzy lit. 1635-40, staAdzelski(1622-23) 
1890, birsztański, krzyczewski. kurszański, ławaryski, lberpolski (1615-16) 
2111. preński, rakanciski, wyłkowyski, ekonom brzeski lit. 1633-40 (PSB 
XXIV, s. 748-749) 
Pacewicz Franciszek h. ?, horod. Inft. (1719-20) 1217 
Pacyna h. Leliwa (Ur. XIII, s. 163): Jan Stefan stoI. Pam. (1659-80) 546 
- Stanisław Konstanty stoI. Wend. (1690-1703) 999 


- 


--
		

/Licencje_047_08_261_0001.djvu

			...---- 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


259 


Pakosławski Józefb. Prawdzie, stol.lnft. (1712) 1710 (Ur. Xlll, s. 174-175) 
Pancewicz (Skudrewicz-) Jan Franciszek b. Godziemba (Ur. Xlll, s. 189) skar. 
Parno (1690-1708) 517 
Paniewski Jan Piotr b. Godziemba, cz. Parno (l połowaXVlll w.) 290 (Ur. Xlll, 
s.190-195) 
Pankiewicz Dominik h. ?, stoI. Parno (1769) 610 
Parczewski h. Nałęcz (Ur. Xlll, s. 211-214): Józef pkom. Parno (1713) 453 
- Piotr cz. Parno (695) 288 
Paszkiewicz Józef Hrehol)' h. własnego - Radwan odm. (Ur. XIII, s. 231-232), 
skar. Inft. (1736) 1654 
Paszkowski Adam h. Zadora (Ur. XIII, s. 235-237), komornik bielski, pstol. 
Parno (1715) 495 
Palku! Andreas h. własnego, asesor Infl. (1568) 12 
Pawłowski Joachim h. Korwin, stoI. Wend. (1767) 1045, stoI. lubaczowski 
1773-78 (U 1ll/2; Ur. Xlll, S. 257) 
Pelka (z Grabowicy) Zygmunt h. Radwan, stoI. Parno (1724-33) 586, cz. Parno 
(1735-44) 307 (Ur. XIII. s. 270) 
Pereświt zob. Sołtan 
Peretyakowicz Adam b. własnego, komornik gran. latyczowski 1730. komumik 
gran. podolski 1732, łow. Inft. (1733) 1304. pSia nowogrodzki 1736, ebor. 
smoleński 1756 (Ur. XIll, s. 276-277) 
Perutti Antoni h. ? cz. Wend. (1775) 734. sladziewoszycki.kościeński (Ur. XIII, 
S. 283 - jako łow. Wend.?) 
Petranowski Aleksander h. ?, łow. Dorp. (1765) 94 (Ur. Xlll. s. 287) 
Petrozelin h. Ślepowron (Ur. Xlll, S. 289): Jan wojski Parno (1737) 641 
- Stefan wojski Parno (1767-69) 644 
Petrusewicz (Zelbecbt-) Kazimierz b. ? stol.lnft. (1712) 1709 
Petryszcza (Petryszczo) b. ?: Jan skar. Dorp. (1690) 174 
- Józef Hieronim skar. Dorp. (1729) 180 
Pękosławski Stanisław h. Abdank, komisarz gny lnft. (1582-88) 20, Sla Manen- 
burski. Swanenburski i Kierepecki (1582-88) 2063. sandomierski 1586-88 
1990 (PSB XXV, s. 742-744; U IV/3) 
Piasecki Jan h. ?, pcz. Infl. (1748) 1488 
Piaskowskib. Junosza (Ur. Xlll. S. 312-314): Daniel stoI. Wend. (t 1727) 1025 
- Ludwik miecz. lnft. (a. 1732) 1352 
Piegłowski b. Nałęcz (Ur. Xlll, s. 323-326): Józef stoI. lnft. (748) 1750 (Ur. 
nazywa go stoI. liwskim) 
_ Stanisław Jan miecz. dobrzyński, chor. dobrzyński 1668-74, chor. zatorski 1691-1)4, 
klanoświęcimsk.i 1694-1700, slaDyneburski (1666) 1949, ujski (U IV/2)
		

/Licencje_047_08_262_0001.djvu

			260 


ALFABETYCZNY SPIS OSOB 


PieniQzek (z Krużlowej) Prokop h. Odrowąż, sta Dyneburski (1588) 1942, 
Nitawski (1585-89) 2102, nowotarski, Rumborski (1583-89) 2150, Wend. 
(1582-89) 2271 (PSB XXVI, s. 106-108) 
Pieńkowski zob. Sulk.owski 
Pieskiewicz (Pieszkiewicz, Pietrzkiewicz) h. Łada (Ur. XIII, s. 350): Antoni 
chor. Parn. (1733) 266 
- Wincenty cz. Intl (1742) 1180 
Pietkiewicz (Saka-) h. Wieniawa: Albrycht chor. Wend. 0681-82) 657 
- Aleksander skat. kowieński 1696?, chor. Wend. 0692-1700) 666 
- Józef chor. Dorp. (1684) 62 
Pietraszewski Józef (Jakub) h. Radwan, wojski lnf1. (764) 1875 (Ur. XIlI, s. 
357) 
Piewcewicz Stanisław h. Slizień (Ur. XIlI, s. 363), skat.lnf1. (1793) 1686 
Pieńkowski zob. Sulk.owicz 
Pikarski Remigian Kazimierz h. PÓłkOLic, chor. Dorp. (1655-80) 55 (Ur. XIV, 
s.I-2) 
Piłsudski h. Komoniaka vel Kościesza odm. (Ur. XIV, s. 14-16): FrancIszek skar. 
Wend. (1731) 966, stanowniczy żmudzki 1731-40 
- Jan Kazimierz chor. Parno (1650-96) 227 
- Kazimierz chor. Parno (1697) 248 
- Stanisław skat. Wend. (1672-96) 959 
Pinicki Antoni b. ?, skar. Parno (1717) 521 (Ur. XIV, S. 16) 
Piotrowicz b. Leliwa odm. (Ur. XIV, s. 28-29): FrancisLek bud. Wend. (1779) 
646 
- J ozafat straż. !nf1. (1717) 1789 
Piotrowski b. ?: N. skat. Parno (a. 1764) 534 
- Jan Trojan miecz. Pam. (1703) 378a 
Piotrowski (Ginwił-) Mikołaj h. Ślepowron (Korwin), marszałek grodzieńskI, 
kuchmistrz lit. 1662, staDyneburski (1649) 1947, stokliski 1648 (Ur. XIV, S. 
34-35) 
Pisarzewski b. Starykoń (Ur. XIV, s. 46-47), N. pcz. Wend. (1717) 71)0 
Piwnicki KazimierL b. Lubicz odm., miecz. Inf1. (1716-33) 1345, ławnik ziem. 
micbałowski 1724-28, piso ziem. chełmiński 1730-38, sęd. ziem. cbełmiński 
1738-49 (Ur. XIV, s. 52-54; U V/2) 
Plater (von Broel) b. własnego (Ur. XIV, s. 58-70): N. stoI. Inf1. (t 1728) 1723 
- N. pstol. !nf1. (t 1746) 1576 
- Andrzej (Henryk) Wilhelm borod. Inf1. (1683-1712) 1211 
- Daniel Gotard psta !nf1. (1677-86) 1533, piso ziem. Inf1. 0690-1717) 1408 
- Fabian ebor. !nf1. (1676-1702) 1122, pkom. lnf1. (1702-05) 1510, wda Inf1. 
(1705-07) 1827, leśniczy knyszyński (PSB XXVI, s. 653-654) 
- Fabian Ksawery łow.Inf1. 0699-1717) 1291, pkom. upicki 1717 


- 


.......
		

/Licencje_047_08_263_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


261 


- Ferdynand Fabian (Wilhebn) kon. Infl. (1696-1713) 1256, pkom. Infl. (1713- 
31) 1513, pkom. wiłkomierski 1731-35, łow.lit.1735-39, marszałek ndw.lit. 
1739, t 22 VII 1739 (PSB XXVI, s. 654) 
- Henryk łow.hill. (t 1722) 1297 
- Jan (Johann) sed. ziem. Infl. (Ryski) (1571-83) 37 
- Jan (Jan Wilhebn?) wojski Infl. (1744) 1873, t 6 V 1757 (PSB XXVI, s. 
661-662), zob. też Jan Wilhebn 
- Jan Andrzej płk, sta Dyneburski (1670-95) 1951 i 1108, wda Infl. (1695-96) 
1825 (PSB XXVI, s. 657-659) 
- Jan Andrzej pstol. Infl. (1695) 1555, sta Dyneburski (1695-99) 1l09, t 1735 
(Konarski. Platerowie, s. 50) 
- Jan Ludwik sta Dyneburski (1700-35) 1110, wda Infl. (1735-36) 1832 (PSB 
XXVI, s. 659-660) 
- Jan Wilhebn cz. lnfl. (1698-1712) 1154, wojski Infl. (1712-26) 1861 (PSB 
XXVI, s. 661-662) - zob. Jan (Jan Wilhebn?) 
- Jerzy chor. Infl. (1780-1825) 1139 
_ Józef Antoni wojski lnfl. (1788) 1886, pkom. zapiński 1792 t 2 IX 1832 
(Konarski, Platerowie, s. 153) 
_ Józef Wincenty piso polny lit. 1771-83, klan trocki 1793, t 1-6 I 1806, sta 
brzeski lit. 1770-76, Dyneburski (1761-70> 1112, wolpieński do 1793 (PSB 
XXVI, S. 662-663) 
_ Kazimierz Konstanty ob. lit. 1787, klan trocki 1790-93, podkanclerzy lit 
1793, sta daugieliski 1773, Dyneburski (1770-1807) U 13, wolpieński 1793, 
t 4 VIII 1807 (PSB XXVI, S. 665-672) 
- Konstanty Ludwik wojski Infl. (1735) 1871, sta Dyneburski (1735-61) 1111, 
piso wlk. lit. 1746-54, klan połocki 1754-58, wda mścisławski 1758-70, klan 
trocki 1770, t 31 III 1778 (PSB XXVI, s. 672-675) 
- Teofil Jan wojski Infl. (1678-97) 1842, sta meteiski, wójt siemneński (PSB 
XXVI, s. 685-686) 
- Wilhebn sta Lucyński (1582) 2043 
- Wilhebn Jan (Jerzy) wojski Infl. (1744-69) 1874, sed. gr. Infl. (1744-54) 1600 
Plattenberg (Plauemberg) h. własnego (Ur. XIV, S. 57-58): Bartłomiej psęd. 
Wend. (1648) 897 
- Franciszek Wilhebn sta Lemburski (1566) 2025 
- Jan wojski Infl. (t 1701) 1859 
- Jerzy pkom. Wend. (1641-63) 834, sta czorsztyński 
- Józefpkom. Wend. (1664) 840 
- Walter sta Nowogródzki (1618-32) 2099 
Pląskowski b. Oksza (Ur. XIV, s. 70-72): Jan pswl. Pam. (1766-78) 509 
- Olbracht chor. Infl. (po 1764) 1132 
PlicbtaJan pstol. Pam. (1682) 477 (Ur. XIV, s. 79-81) 


--
		

/Licencje_047_08_264_0001.djvu

			262 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Płachecki Michał h. Haubicki-Jasrrząb, chor. Wend. (1761-67) 684 (Ur. XIV, s. 
87-88) 
Pobiedziński Mikołaj h. Gryf, psed. Dorp. (1599-1609) 150 (Ur. XIV, s. llO) 
Pobłocki Jan Władysław h. własnego, kon. Infl. (1712-14) 1258 (Ur. XIV, s. 
Ill-ll2) 
Podl1orodeński Józef h. Korczak, sta Szmeltyński (1790-1804) 2229 
Podwysocki Kazimierz h. Ostoja, cz. Pam. (1764) 318 (Ur. XIV, s. 159-160) 
Poklewski zob. Koziełł 
Pokoński Wojciech h. ?, pcz. Wend. (a. 1791) 824 (Ur. XIV, s. 173) 
Polański h. ?: Andrzej stoI. Wend. (t 1703) 1015 
- Jan stoI. Wend. (1706) 1018 
Poleski h. Krzywda: Paweł pkom. Dorp. (1772) 146 
- Tomasz pez. Wend. (t 1724) 795 
Poliwczyński Ignacy h. własnego-Leliwa odm., cz. Wend. (1775) 732 (Ur. XIV, 
s. 198) 
Polkowski Andrzej h. Jasrrzebiec (Ur. XIV, s. 198-203), łow. Wend. (1704) 750 
Połczyński (Janta-) Maciej h. Bończa, stoI. Infl. (1754-72) 1754 (Ur. XIV, S. 
203) 
Połoński Eustachy Michał h. Leliwa (Ur. XIV, s. 204-205), pstoI. Wend. 
(1670-71) 909 
Połubiński h. własnego: Aleksander ciwun pojurski, zastepea hetmana Infl. 
(1566-76) zob. nr 16, namiestnik Wolmarski i Zygwolski (po 1566) 52, klan 
nowogródzki 1586-1607, sta Rumborski (1564) 2145, Trykacki (1568-77) 
2257, wilkijski 1566-86, Wolmarski (1564-76) 2285, Zyg wolski (1566-69) 
2197 (PSB XXVII, S. 356-358) 
- Jan rzekomy sta Trykacki (1561/77) zob. nr 2257 
- Kazimierz pkom. Pam. (1732) 456 
- Konstanty piso ziem. słonimski 1616-21, marszałek słonimski 1621-27, klan 
mścisławski 1625/27-33, wda Pam. (1633-40) 630 (PSB XXVII, S. 368-369) 
- Krzysztof Karol stoI. Pam. (1690) 557 
Połubiński zob. Hercyk 
Poniatowski h. ? (Ur. XIV, S. 231): DanIel sed. gr. wileński 1623-32, podwoje- 
wodzi wileński 1632-33, wojski Wend. (1639-49) 1075 
- Piotr cz. Pam. (1738) 310 
Popłoński (Wilbutowicz-) Jerzy h. Lubicz (Ur. XIV, s. 253), stoI. Infl. (1732) 
1732 
Poratkowski Franciszek h. ?, miecz. Infl. (1733) 1353 (Ur. XIV, s. 258) 
Porczyński h. Jastrzębiec (Ur. XIV, S. 259-260): Krzysztof pstol. Pam. (1714-20) 
494, sLOI. Pam. (1720) 581, stoI. owrucki 1733 
- Piotr skar. mścisławski 1720, pez. Wend. 0721-24) 794 
Porwaniecki h. Korczak (Ur. XIV, S. 266): N. łow. Pam. (703) 355 


.....
		

/Licencje_047_08_265_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


263 


- AJeksandernilecz.VVend.(1697)765 
- Jan Eliasz cz. Pam. (1704-20) 296, wojski łucki 1720 
- Kazimierz cz. Pam. (1720) 299 
- Mikołaj cz. Pam. (1702-06) 2951ub skar. Pam. (1702) 518a 
Porycla Janusz h. własnego, sta horodecki 1607, kleszczeiski 1608, Iberpolski 
(1607-15) 2110 (PSB XXVII, s. 673-675) 
Potocki h. Pilawa (Ur. XIV, s. 283-302): Feliks Kazimierz pstol. kor. 1664-69, 
wda sieradzki 1669-82, kijowski 1682, krakowski 1682-1702, klan krakowski 
1702, hetman polny kor. 1692-1702, hetman wlk. kor. 1702, stakrasnostawski 
1660, Lucyński (1685-86) 2053, ropczycki, sokalski 1659, t 15 V 1702 (PSB 
XXVII, s. 807-812; U 11/2; U IVI2; U X) 
_ Jakub klan kamieniecki 1609-11, wda bracławski 1611, sta Bialokamieilski 
(1602) 2265, sta gny podolski 1608, t 26 11613 (PSB XXVIII, s. 18-21) 
_ Przecław (błednie: Wacław) łow. kaliski 1691-99, niedoszły klan ledzki 
1697, rzekomy klan VVend. (1697) zob. nr 744, klan rogoziilski 1699-1701 
(U 1/2) 
_ Stanisław Władysław łow. lit. 1704-10, niedoszły ob. lit. 1704, straż. lit. 
1710-29, wda bełski 1729, sta hrubieszowski 1705-27, Lucyński (1693-98) 
2055, opaliński, t 27 VI 1732 (PSB XXVllI, s. 154-156) 
_ Stefan piso polny kor. 1617-28, wda bracławski 1628, sta Feliński (1602-31) 
1970, kamieniecki i latyczowski (gny podolski) 1620, lityński 1628, t 5 III 
1631 (pSB XXVIII, s. 173-176; U X) 
- VVawrzyniec skar. Pam. (1720) 523 
Powalski (Lewald-) h. Rogala (Ur. XIV, s. 315): AJeksander pcz. Infl. (1696) 
1427 
- Franciszek cz. Infl. (1699-1704) 115}- 
Prądzyński Aleksander h. Grzymała, piso ziem. Pam. (1599-1600) 394. t 1603 
(Ur. XIV, s. 335-337) 
Prewysz zob. Kwinta 
Principatti Jan h. ?, cz. Pam. (1749) 315 (Ur. XIV, s. 344) 
Protasowicz h. Jastrzebiec (Ur. XIV, s. 363-364): Jan Piotr pkom. Wend. 
(1673-93) 844. rzekomy pkom. Dorp. (1674) zob. nr 121 
- Michał stoI. Wend. (1783) 1054 
_ Piotr pstol. Pam. (1683-92) 478, rzekomy pstoI. VVend. (1692) zob. nr 921 
Pruski Janb. ?, straż. Infl. (1775) 1806 (Ur. XIV. s. 373) 
Pruszak. Józef b. Leliwa, pkom. Dorp. (1762) 144 (Ur. XIV, s. 373-375 - jako 
pkom. malborski) 
Pruszyński AJeksander h. Rawicz, skar. Infl. (1733) 1653, stoI. winnicki 1735 
(Ur. XIV, s. 379-382) 


--
		

/Licencje_047_08_266_0001.djvu

			264 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Przebendowski Piotr Jerzy h. własnego-Kuna, klan Inf1. (1710-13) 1235, wda 
!nf1. (1713-22) 1830, wda malborski 1722-55, sta dzierzgoński 1722-55, 
mirachowski 1745, 1751-52, pucki 1717-51 (PSB XXVIII, s. 664-667) 
Przezdziecki Aleksander h. Roch III, stoI. mozyrski 1691 - ok. 1694, chor. 
mozyrski ok. 1694-1726, miecz.lil. 1707-09 z N LeszczyńskIego, klan Inf1. 
(1726-33) 1238 (PSB XXIX, s. 45) 
Przyałgowski (Przyjałgowski) h. Nieczuja (Ur. XV, s. 37,45): Andrzej stoI. Parno 
(1699-1722) 569 
- Antoni chor. Dorp. (1705) 65 
- Hieronim łow. Pam. (1701) 378, miecz. wiłkomierski 1723 
- Kazimierz Konstamy chor. Dorp. (1673-1703) 60, t 1704 
Przyłuski (Mieszkowicz-) Kazimierz h. Lubicz, regem ziem. radomski 1731, 
low. latyczowski 1732-43, pez. sandomierski 1743-51, pkom. Inf1. (1751) 
1525 (Ur. XV, s. 50-52; nie notowany w U IVI3) 
Przysiecki Maciej Leonard h. Nowina, pstol. Wend. (w-. 1740) 954 (Ur. XV, s. 
54-56) 
Pstrokoński Maciej (z Bużenina) h. Poraj, pkom. Parno (1660-62) 440 (Ur. XV, 
s.61-67) 
Pszczółka zob. Wilczopolski 
Puchner Augustyn h. ?, sekr. Inf1. (1592) 26 
Puciata Teodor (Fryderyk) h. Syrokomla, rounistrz JKM, sta Nitawski (1577) 
2101, Seswiejski (1586-89) 2211 (Ur. XV, S. 75) 
Pueuen (von) Jan Gizbert h. ?, straż. Inf1. (1700-10) 1785 
Pułjanowski Jakub h. ?, pcz. Wend. (1768-77) 810 (Ur. XV, S. 82) 
Purwiński Antoni h. Nowina, pez. Inf1. (t 1740) 1472 (Ur. XV, s. 83) 
Pusłowski (Pousłowski) Stefan h. Szeliga odm., pkom. Pam. (t 1699) 44
 (Ur. 
XV, s. 84-86) 
Puttkamer Wawrzyniec Fryderyk h. Gryf odm., stoI. Inf1. (170
-40) 170H (Ur. 
XV, s. 89) 
Putwiński Władysław h. Abdank, stoI. owrucki 1698, stoI. Inf1. (t 1733) 1733 
(Ur. XV, s. 90) 
Puzyna h. Oginiec (Ur. XV, S. 91-94): Hieronim pstol. Inf1. (1704) 1563, pcz. 
upieki ? 
- Krzysztof Dominik pstol. !nf1. (1691) 1550, pstol. upieki 1693. sta upieki 
1696-1720. klan mścisławski 1720-30, wda mścisławski 1730. sta filipowski 
1713, wisztyniecki, t 2 XI 1733 (PSB XXIX, s. 496-497) 
Pyrcha Tomasz h. ?, łow. Wend. (1783-87) 761 
Pyrski Michał Kazimierz h. Belina, stoI. Dorp. (1683) 190 (Ur. XV, s. 95) 
Raciborowski Kazimierz h. Jelita, cz. Pam. (1773) 328 (Ur. XV, s. 101) 
RaczkoJan Antoni h. ?, cz.lnf1. (1695) 1151a 
Raczyński Stanisław h. ?, pcz. Parno (1770) 427 


.......
		

/Licencje_047_08_267_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


265 


Radzimiński b. ?: Adam pkom. Inft. (1733-37) 1521 
- Maciej Franciszek stoL Pam. (t 1699) 566 
Radziwiłł b. Trąby odm. (Ur. XV, s. 143-151): Albrycbt marszałek ndw. lit. 
1579-86, marszałek wlk. lit. 1586-92, stakowieński 1579/80-92, Rumborski 
(1589-92) 2152 (PSB XXX, s. 135-140) 
- Albrycbt Stanisław podkanclerzy lit. 1619-23, kanclerz wlk. lit. 1623-56, sta 
bejsagoiski 1636, borysowski 1629. daugowski 1630, Feliński (1651-56) 
1974, gieranoński, gniewski 1619-56.lipniski. łucki 1619, rumszyski, tucbol- 
ski 1622-56, wieloński 1623, administrator ekonomii kobryńskiej i szawel- 
skiej (PSB XXX, s. 143-148) 
- Albrycbt Władysław stoL lit. 1620-22, kraj. lit. 1622-26, klan trocki 1626-33, 
niedoszły wda trocki 1633, klan wileński 1633-36, sta Ryski (ok.1614-20) 
2137, szereszowski 1618 (PSB XXX, s. 140-143) 
- Jerzy biskup wileński 1580-91, krakowski 1591-1600, opat wącbocki 15tJl, 
kardynał 1583, administrator lnft. (1582-84) 9 (PSB XXX, s. 229-232) 
- Karol Stanisław kon. lit. 1686-90, podkanclerzy lit. 1696-98, kanclerz wlk. 
lit. 1698-1719, ciwun wileński 1702, sta człucbowski 1689-1719, gulbiński 
1689-90, kamieniecki, krzyczewski 1688, niżyński i ostrski 1681, przemyski 
1687-1719, rabsztyński 1689-90, Rzeżycki (1698-1713) 2181 (PSB XXX, s. 
240-248) 
- Krzysztof kraj. lit. 1567-69, pez.lit. 1569-72, bennan polny lit. 1572-89, klan 
trocki 1579, podkanclerzy lit. 1579-84, wda wileński 1584-1603, betman wlk. 
lit. 1589-1603, sta borysowski 1577-89, bystrzycki, dudzki, Kokenbuski 
(1569-77) 1996 i (1588-1603) 1998, łotewski, mejszagolski, sejweóski do 
1589, żyżmorski 1579-89 (PSB XXX, s. 264-276) 
- Mikołaj ,,Rudy" pez. lit. 1544, łow. lit. 1546, wda trocki 1550-65, wileński 
1565-84, betman wlk. lit. 1556n-65, 1578-84, kanclerz wlk. lit. 1565-79, 
administrator Inft. (1560-62) 5 i (1578) 8, betman Inft. (1578-80) 17, sta 
bielicki 1547, borysowski do 1577, lidzki 1547-79, merecki 1578-79, mozyr- 
ski 1556-76, oszmiański 1576, somiliski 1551, wasiliski 1544-56 (PSB XXX, 
s.321-335) 
Rajecki (Dunin-) b. Łabędź (Ur. XV, s. 154-156): Adam ebor. Parno (1638-69) 225 
- Adam sta Rumborski (1740-62) 2165 
- Gedeon pkom. Dorp. (1625-31) 109, klan Pam. (1631-34) 340, klan mmski 
1634-49, wda miński 1649-54, sta borklański 1627-46, naruski 1627-46, 
Rumborski (643) 2155, t 28 VI 1654 (PSB XXX, s. 471-472) 
- Gedeon (Michał) sta Rumborski (1679-1702) 2163, t a. VII 1709 
- Jerzy Dominik pstoL Dorp. 0648-80) 156 
- Jerzy Zygmunt niedoszły miecz. brasławski 1658, marszałek upieki 1664- 
65/66, wilkomierski 1665/66-88, sta Adzeiski (t 1688) 1896, Kokenbuski 
(1669) 2002 (PSB XXX, s. 472-473)
		

/Licencje_047_08_268_0001.djvu

			266 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Władysław sta Rumborski (1643-57) 2157 
Rakowski Konstanty h. Lubicz, łow. Pam. (1788) 373 (Ur. XV, s. 160-161) 
Rakowski Andrzej h. własnego, pkom. Wend. (1769) 891 (Ur. XV, s. 161-164) 
Ramel zob. Rummel 
Rappe (von) h. własnego (Ur. XV, s. 169): Jerzy Wilhelm płk, gen.-mjr, stoI. 
Inft. (1714-20) 1711, pkom. Pam. (1720-22) 454 (PSB XXX, s. 594) 
- Otto Ernest, ppłk 1673, płk 1674, stoI. Infl. (1684-92) 1694, t 1701 (pSB 
XXX, s. 592-594) 
Rapsztyński Bazyli h. ?, skar. Dorp. (1726-33) 179 (Ur. XV, s. 169) 
Rauske (von) Aleksander h. ?, sra Rujeński (1574) 2186 
Razicki Tadeusz h. Abdank (Ur. XV, s. 180), skar. Inft. (1788) 1682 
RdułtowskiJanh.Drogosław, skar. mozyrski, pkom.Dorp. (1658) 114 (Ur. XV, 
s.I80-181) 
Recke (von der) h. własnego (Ur. XV, s. 181): N. rzekomy wda Wend. (a. 1655) 
zob. nr 1070 
- Fryderyk Jakub rzekomy sta Marienhauski (1655) zob. nr 2075 
- Fryderyk Jan sta Marienhauski (a. 1646-71) 2075, Hauptman von Bauske 
1626-38, Oberhauptman zu Selburg 163849, Landhofmeister kurlandzki 
1649, t 22 X 1671 
Reklewski Alberth. Gozdawa (Ur. XV, s. 188), stoI. Pam. (1737) 595 
Reklicki Tadeusz h. ?, pstol. Pam. (t 1746) 499 
Rekuć h. Syrokomla (Ur. XV, s. 189): Jan Salomon skar. witebski 1635, pkom. 
Wend. (1646-55) 836. t 1657 
- Samuel (Jan) pkom. Wend. (1657-65) 838, t 1676 
Relicki Jakub h. ?, psed. Wend. (1775) 899 
Repliński Samuel h. ? łow. Wend. (1660) 747 
Rewieński Benedykt Paweł h. ?, stoI. Pam. (1699) 568 
Rey (z Nagłowic) Marek ho Oksza, pkom. Wend. (1634) 832 (Ur. XV, s. 
200-203) 
Reczajski Wojciech h. Rogala, klan warszawski 1575-91, sra Dorp. (1582-88) 
1914, kowalski 1585-89 (PSB XXXI, s. 240-242; U VIJ2) 
Richter h. własnego: N. pstol. Inft. (1746) 1577 
- Krzysztof sta (wł.) Sancelski (1577) 2235. wł. Sancel tod 1593/95) 2237 
Rodowicz Tadeuszh. ?, skar. Wend. (1775) 978. t 1782 
Rodziewicz N. h. ?, łow.lnft. (a. 1792) 1332 
Rogaliński Kasper h. Łodzia, wda Inft. (1778-88) 1838, sra nakielski 1762-76, 
obomicki 1761 (PSB XXXI, s. 404408) 
Rogiński Władysław Kazimierz h. Rola, chor. Parno (1674-75) 235 (Ur. XV, s. 
217-218) 
Rogowski h. Jastrzebiec (Ur. XV, s. 220-221): Franciszek chor. Wend. (753) 
681 


--
		

/Licencje_047_08_269_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


267 


- Zygmunt stoI. Parno (1700) 570 
Rojewski h. Cholewa (Ur. XV, S. 227-228): Jakub chor. Parno (1705) 257 
- Jan chor. Parno (1733) 267 
Romanowicz Józef h. ?, pcz. Wend. (bez daty) 826 
Romanowski N. h. ?, stoI. Wend. (1775) 1048 
Romer (Roemer, Remer) h. Jelita odm. (Ur. XV, S. 240-244): Jan (Wilhelm) 
Henryk cz. Inft. (1709-10) 1160 
- Mateusz gen.-mjr 1673-86, pkom. Parno (1665-87) 442, gen. art. lill687-96, 
sta sumiliski i kozielkiski 1675, t 3 IX 1699 (PSB XXXI, S. 650-652) 
- Mateusz pstol. Inft. (1678-90) 1544, psed. trocki 1690-91, sed. ziem. trocki 
1691-1700, chor. trocki 1700-08, pkom. trocki 1708, t 18X 1718 
- Mateusz Jerzy mjr, pstol. Inft. (1696-1704) 1556, pstol. trocki 1705, t po 10 
11729 
- Stefan płk, pkom. Parno (1699-1712) 448 
Ronikier (Runikier) Walerian h. Gryf (Ur. XV, s. 246), pcz. Parno (t 1748) 
417 
Ropp (von der) h. własnego (Ur. XV, S. 248): Gottard (Godfryd) Fryderyk pstol. 
!nft. (1696-99) 1557 
- Jan Wilhelm kapitan, pcz. Inft. (1705-42) 1438 
- Krzysztof Adam pcz. Inft. (1748-54) 1489 
Rosen (von, Rozen) h. Poraj (Ur. XV, s. 275-277): Jorgen (zu Roep) sed. ziem. 
!nft. (Ryski) (1574-77) 39 
- Krzysztof stoI. Inft. (bez daty) 1778 
- Walter sta Kircholmski i Ikskulski (1566-72) 1988, Swanenburski (1572-77) 
2195 
Rosenberg Jan h. Poraj odm., miecz. !nft. (1758) 1361 (Ur. XV, s.253-254) 
Rosiński Franciszek h. ?, pcz. Wend. (1738-59) 799 
Rossowski h. Pobóg (Ur. XV, S. 259), N. stoI. Parno (1764) 604 
Roslkowski h. Dąbrowa (Ur. XV, s. 261): N. stoI. Parno (t 1737) 594 
- Jakub skar. Wend. (t 1770) 973 
Rotharius Wilhelm Jan h. Gryf, pkom. Wend. (1728) 869 (Ur. XV, s.269) 
Rozwadowski h. Trąby (Ur. XV, s. 283-285): N. sta Szmeltyński (bez daty) 2233 
- Andrzej łow. Wend. (t 1766)758 
Rozwolicz zob. Terlecki 
Rożen Zygmunt h. Gryf, sta Dorp. (1582) 1913 (Ur. XV, s. 275-277) 
Rożniatowski Antoni h. Sas (Ur. XV, S. 278-279), stoI. Dorp. (1738) 201 
Rudomina (Dusiacki) h. Trąby (Ur. XV, s. 297-3(0): Kazimierz sta Trejdeński 
(1645-46) 2254, t po 1666 
- Krzysztof marszałek brasławski 1630-45, klan połocki 1645-54, wda miński 
1654-55, sta Kokenhuski (1634-35) 2000, Zyg wolski (1636) 2205 (PSB 
XXXII, s. 675-677)
		

/Licencje_047_08_270_0001.djvu

			268 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Piotr pstol. brasławski 1620-21, wojski brasławski 1621-24, chor. brasławski 
1624-39, klan Dorp. (1639-43) 81, klan smoleński 1643-49, sta u
wiacki 
1623-40 (PSB XXXII, s. 677-679) 
- Stanisław Kazimierz sta lberpolski (t 1626) 2113 
- Wawrzyniec Marcin sekr. JKM, sta Iberpolski (1592-1602) 2109 
Rudzki h. ?: Jan cz. Wend. (1739)711 
- Teodor chor. Pam. (t 1697) 250 
Rukiewicz h. Mogiła (Ur. XV, s. 306): Stanisław pkom. Pam. (1680-92) 444, 
wojski grodzieński 1692 
- Stefan Wawrzyniec pkom. Parno 0660-72) 439 
Rummel (von, Ramel) h. własnego (Ur. XV, s. 165): Henryk pkom. Wend. 
(t 1612) 829 
- Jan skar. Inft. (1714-51) 1649 
Rupniowski (Rupniewski) h. Szreniawa (Ur. XV, s. 310-311): Stanisław cz. 
Parno (t 1702) 294 
- Stefan stoI. Wend. (728) 1026 
Ruszkowski Stanisław h. PObóg, miecz. sieradzki, chor. kaliski 1578-94, sta 
Iberpolski 0585-92) 2108 (Ur. XV, s. 318-319; U 1/2) 
Rybczyński Jerzy h. Grzymała, miecz.lnft. (1696-1720) 1338 (Ur. XV, s. 325) 
Rychwalski Erazm h. ?, cz. Parno (1776) 333 
Rydziński Malcher Konstanty h. ?, łow. Dorp. (1697) 89 
Ryjtarowski Alebrt h. ?, łow. Parno (1750) 386 
Ryk (von Ryck) h. własnego (Herbarz inft., s. 42; Ur. XV, s. 343): N. pstol. Parno 
(a. 1762) 507 
- N. wojski Wend. (t 1767) 1099 
- Adam rzekomy łow.lnft. (1731) zob. nr 1302, rzekomy ob. Infl. (1744) zob. 
nr 1385, łow. Inft. (1744-50) 1309, t 1752 
- Aleksander wojski Parno (1726-32) 640 
- Dionizy chor. chęciński, sed. ziem. 10ft. (1765-85) 1613 
- Dominik kraj. Infl. (1765-66) 1274, straż. Inft. (1766-84) 1802 
- Felicjan skar. 10ft. (1721-27) 1651, t 1730 
- Felicjan pkom. ndw. kor., chor. Inft. (1771-75) 1136 
- Franciszek miecz. Infl. (1720-30) 1348 
- Ignacy skar. lnfl. (1730-46) 1652 
- Krzysztofpcz. Inft. (1699-1720) 1432 
- Marcin cz. Infl. (1718) 1163 
- Melchior ob. 10ft. (t 1724) 1382 
- Michał surogator ziem. Infl. (1761-65) 1823, pstol. Infl. (1765-70) 1584, stoI. 
10ft. (1770-87) 1764 
- Szymon horod. 10ft. (1720-26) 1218, t 1730 
Rykaczewski Józef h. Dołęga, łow. Inft. (1764) 1324 (Ur. XV, s. 343-347)
		

/Licencje_047_08_271_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


269 


Rykowski Antoni b. Doliwa, cz. Infl. (I połowa XVIII w.) 1206 (Ur. XV, s. 349) 
Rylski (Ścibor-) b. Ostoja (Ur. XV, s. 349-351): Jerzy wiceregent biecki, pcz. 
Wend. (1764) 804 
- Stefan cz. Infl. (1730-39/50) 1169 
Rynarzewski N. b. ?, stoI. Pam. (1775) 612 
Rynkszylewski b. ? (Ur. XV, s. 357): Wacław Jan skar. Infl. (1692-96) 1628, 
most. żmudzki 1698 
- Władysław skar. hill. (1692) 1627 
Rypiński b. Radwan (Ur. XV, s. 357), Jan pcz. Infl. (1714) 1443 
Rzeczyński Aleksander b. ?, ebor. Pam. (1722) 263 (Ur. XV, s. 366) 
Rzewuski (Beydo-) Jan b. Krzywda, łow. podlaski, pkom. Wend. (1717-24) 862 
(Ur. XV, s. 372-375) 
Rzeżycki zob. Berg 
Rzymski b. Brodzie (Ur. XV, s. 378): Marcin cz. Dorp. (1686) 66 
- Walenty cz. Dorp. (1699) 68 
Sacken (von der, Sakin) Salomon b. własnego, pcz.lnfl (l61J6-1702) 1425 
Sadkowski Hrybory Kazimierz b. ?, ebor. Pam. (1745) 272 
Sadłucki (Sadłuwski) Jakub b. ?, skar. Dorp. (1707) 178 
Saka-Pietkiewicz zob. Pietkiewicz 
Salmonowicz (Salomonowicz) Jakub b. ?, pstol. lnfl. (1677-90) 1543, psędo 
brasławski 1690 
Samuyło Ludwik b. ?, cz. Dorp. (1759-73) 73 
Sapieba bo Lis: N. rzekomy wda Wend. (ok.1621) zob. nr 1067 
- Andrzej niedoszły ciwun ejragolski 1592, niedoszły stoI. lit. 1588, pcz. lit. 
1588-92, klan miński 1592-97, wda połocki 1597-1613, wda smoleński 1621, 
sta gulbiński 1588, Rumborski (1575-80) 2147 (Sapiebowie I, s. 128-136) 
- Andrzej Stanisław klan trocki 1641-44, wileński 1644-46, sta bamersztyński 
1628-46, Marienburski, Swanenburski i Kierepecki (1635) 2067, Marienbau- 
ski (1626-a.1646) 2073, Orleski (1634) 1959, Ryski (1620-46) 2140, uświacki 
1612-46, niedoszły sta Kokenbuski (1623) zob. nr 1999 (PSB XXXIV, s. 
576-578) 
- Jan Piotr sta uświacki 1606, rzekomy sta Kierepecki (1609) zob o nr 1993, 
t 15 IX 1611 (Sapiebowie I, s. 198-201) 
- Kazimierz Leon piso wlk.. lit. 1631-37, marszałek ndw. lit. 1637-45, podkanc- 
lerzy lit. 1645, sta Adzeiski (1650) 1894, Dorp. (1650) 1919, grodzieński 
1631, bubski 1635-56, luboszański 1625, orszański 1651-56, robaczewski 
1649-52, słonimski (niesądowy) a. 1646, wołpieński 1624, zdzitowski do 
1634, t 19 I 1656 (Sapiebowie II, s. 13-45; PSB XXXV, s. 31-37) 
- Lew sekr. lit. 1580. piso wlk.. lit. 1581-84, podkanclerzy lit 1584-89, kanclerz 
wlk.. lit. 1589-1623, wda wileński 1621-33, beunan wlk.. lit. 1625, kom. gny 
Infl. (1598) 22, ciwun M. Dyrwian 1594, sta błudeński 1590-97. brzeski lit
		

/Licencje_047_08_272_0001.djvu

			270 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


1616-33, dawgieliski 1594-95, j&wojński 1590, kureniecld 1588, marko- 
wski a. 1588-1633, mejszagolski do 1621, ostryński 1597-99, Pam. (1598- 
1610) 2120, retowski a. 1596, słonimski 1586-1633, szereszewsla 1615, 
świsłocki 1594, zdzilOwski 1590, ekonom brzeski lit. 1618 i mohylowski 
1598-1633, t 7 VII 1633 (Sapiehowie I, s. 144-182; PSB XXXV, s. 84-104) 
- Tomasz ciWWl korszewski 1620, wda Wend. (1641-42) 1070, wda nowogró- 
dzki 1643, srahaiński a. 1637, t 1646 (Sapiehowie II, s. 142-145) 
Sariusz zob. Zaleski 
Samecki Antoni h. ?, pcz. Inft. (1775) 1500 
Sasinowicz zob. Terpiłowski 
Sass (Zass) h. własnego: Andrzej łow. Dorp. (1746) 91 
- Jan TeofIl horod. Inf). (1731) 1220 
- Reinhold cz. Inft. (1703) 1158 
SawickiMichał h. ?, pcz. Wend. (t 1717) 789 
Sawicz zob. Zabłocki 
Schachman (Szachman) h. własnego: N. pkom. Wend. (t 1739) 875 
- Karol płk, pkom. Inf). (1727) 1516 
Schenk Dietrich h. ?, sra Lemzalski (1563) 2030 
Schiling (Szyling, Szylink) Ludwik h. własnego (Nies. VIII, s. 292-293), ob. 
10ft. (t 1740) 1384 
Schlichting (Szlichting, Szlychtynk:) h. własnego (Nies. VIII, s. 293-294): Jan 
Szymon wojski Wend. (1661-77) 1078 
- Ludwik pstol. Wend. (1664) 905, stoI. Wend. (1668-69) 991 
Schlieben (von) Jan Teodor h. własnego, wda Inf). (1677-95) 1824, ekonom 
rogoziński 1661-66 (Nies. VIII, s. 294-295) 
Schmoelling (Szmeling) h. własnego: Henryk dworz. i płk JKM, sra dziewieni- 
ski, Orleski (1622-33) 1957 
- Władysław Henryk chor. Wend. (1652-57) 651, chor. ndw. kor. 1657-61, 
podkoniuszy kor. 1661-68, koniuszy kor. 1668-76, sra bohusławski, hubski 
1656, Kremoński (1656-76) 2010, Orleski (1674) 1961, Rumborski (1657) 
2160, wiłkomierski 1659-70 (U X) 
Schnepfer Chrystian h. ?, sra Rujeński (1577) 2188 
Schnell Baltazar h. ?, skar. Inf). (1571-92) 45 
Sch<>nberg (von, Szemberk) Roderyk h. Lew, pcz. Inft. (1697) 1430 (Nies. VIII, 
s. 295-298) 
Sch<>nking (Schenking, 
zenk.mg) h. Trąby (Nies. VIII, s. 291): Jerzy (Georg) 
klan Wend. (1599-1605) 740, ekonom Dorp. 
- Teodor sra Kircholmski i Ikskulski (1613-16) 1

3 
SCh<>pping (Szeping) Jan h. ?, stoI. Inf). (t 1718) 1713 
SchrOders (Szreders) h. własnego (Herbarz inft., s. 43): Antoni instygator ziem. 
Inf). (1766) 1231
		

/Licencje_047_08_273_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


271 


- Dionizy instygator ziem. Iofl. (1764) 1230, strok. Infl. (1764-75) 1819 
- Ignacy piso ziem. Iofl. (1785-92) 1410 
- Jan miecz. Iofl. (1786-92) 1366 
Schrotter (Szretter, Szreder) h. własnego: Jan poczmagister lit. 1686-1718, piso 
skarbowy lit. 1690-93/94, skarbny lit. 1693/94-1718, klan Infl. (1718-26) 
1237 
- Jan bud. Iofl. (1757-60) 1116 
- Reinhold struk. Infl. (1698-1700) 1815 
Schlirren (Szyryn) h. własnego (Herbarz infl., s. 49): Baltazar kapitan, miecz. 
Iofl. (1691-1703) 1335 
- Józefpcz.lnfl (1740-65) 1471 
Schwarcenberg, Schwarzenberg zob. Czemy 
Schwerin (von, Szweryn) h. własnego (Nies. VIII, s. 298-299): Franciszek 
Kazimierz rzekomy pkom. Dorp. (początek XVIII w.) zob. nr 128 
- Jan chor. Pam. (1703-13) 255 
- Jan (Jerzy) Jakub pkom. Dorp. (1663) 121, t 1679 
- Kazimierz pkom. Dorp. (1677) 122 
- Krzysztof chor. Pam. (1668-79) 234 
- Mikołaj pcz. Pam. (1712-25) 402 
- Władysław chor. Pam. (1697-1715) 249a 
Scipio deI Campo (Szczypio) h. własnego (Nies. VIII, s. 299-304): Andrzej sta 
Kremoński (1656) 2009, chor. Wend (1657-83) 654, pkom. Dorp. (1659-óO) 119 
Sebastianowicz zob. Gasztołd 
Sendzicld zob. Białobłocki 
Sesswegen [Fryderyk] h. ?, płk, łow. !nfl. (1682-89) 1279 
Siciński (Sieciński) h. Rogala (Nies. VIII, s. 328-329): Krzysztof stoI. Wend. 
(II połowa XVII w.) 987 
- Mikołaj chor. Pam. (1697) 251, t 1700 
Siedlecki Jakub h. ?, stoI. Infl. (t 1730) 1726 
Siedlicki h. ?: Aleksander pcz. Infl. (?) 1469a, stoI. Infl. (1733-59) 1734 
- Kazimierz mjr, stoI. Infl. (1701-07) 1705, pcz. Infl.(?) 1469 
Sieheń Jan Aleksander h. Syrokomla, miecz. mozyrski 1641, cz. Wend. (a. 1645) 
692, pstol. Wend. (1644-54) 901, t 1659 (Nies. VIII, s. 324) 
Siellicki (Sielicki) h. Korczak (Nies. VIII, s. 333): Antoni łow. Infl. (1730-31/2) 
1302 
- Jan sęd. gr. Iofl. (1721-29) 1599 
Sielski N. h. Lubicz, miecz. Wend. (t 1787) 771 (Nies. VIII, s. 333-334) 
Siemaszkiewicz (-Urbanowicz) h. ?: Jan kon. Dorp. (1742-93) 87 
- Jan kon. Dorp. (1794-1823) 88 
Siemaszko h. Łabędź (Nies. VIII, s. 334-335), N. łow. Wend. (1733) 752 
Siemicz Michał Kazimierz h. ?, pstol. Infl. (1691) 1551
		

/Licencje_047_08_274_0001.djvu

			- 


272 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


SiemiginowskiJan Eleuter h. ?, łow. Wend.? (173Y) 753 
Sieniawski Prokop h. Leliwa, piso wlk. kor. 1588-94, marszałek ndw. kor. 
1594-96, sta Hanceiski (1578-89) 1901, rah1eński (U X) 
Sieniuta zob. Sienkiewicz 
Sienkiewicz (Sieniuta-) Andrzej h. własnego, stoL Parno (1767) 605 (Nies. VIll, 
s.361-362) 
Sierocki (Sirocki, Sierodzki) Bazyli Piotr h. ?, stoL Parno (1691-99) 558 
Sierzpiński Antoni h. ?, wojski Wend. (779) 1105 
Sierzputowski Kazimierz h. Dąbrowa (Nies. Vlll, s. 370), łow. Parno (t 1769) 
367 
Sikorski Teofil h. Cietrzew, pcz. owrucki 1773, pcz. Wend. (1775-88?) 818, pcz. 
bydgoski 1788-93 (U VI/2) 
Sila-Nowicki zob. Nowicki 
Skarbek h. Abdank (Nies. Vlll, s. 376-377): N. stoI. Parno (a. 1719) 580 
- Wawrzyniec sta Lucyński (1589-99) 2045, t 1607, pcz. Dorp. (1601) 99 
Skarbek zob. Kiełczewski, Ważyński 
Skinnont (Skinnunt, z Minigayła) h. Dąb (Herbarz infl., s. 44): N wojski Parno 
(1748) 642, wojski czemihowski? 1650 
- Dominik Hieronim cz. Infl. (1694) 1148 
- Jan Kazimierz stoI. Wend. (1685-92) 998 
- Jan Zygmunt strok. Infl. (1750) 1817 
- Mikołaj miecz. Parno (1753) 387 
- Zygmunt struk.. Infl. (1765-92) 1820, rLekomy straż. bill. (1778) zob. nr 1807 
Skorobohaty (Wojszko-) Aleksander Dionizy h. Radwan (Kruczym?), pcz. 
Dorp. (1669-76) 101, horod. grodzieński 1676-17oo? (Nies. Vlll, s. 384-385) 
SkorulskiJan h. Kościeszaodm. (Nies. VIII, s. 386-387), wojski Wend. (t 1770) 
1103 
SkorupkaFranciszekh. ?, pkom. Wend. (1698-1703) 855 
SkOUlicki h. ?: N. sta Szmeltyński (1709) 2223 
- Ignacy łow. Infl. (1749) 1312 
Skrętowski Stanisław h. ?, cz. Parno (1702) 293 
Skudrewicz zob. Pancewicz 
Skwarka zob. Gąsowski 
Sławianowski (Bonin-) h. ?: Andrzej pcz. Infl. (1726) 1456 
- Jan pcz. Infl. (1733) 1463 
Sławkowski Marcjan (Marcin) Kazimierz h. ?, skar.lnfl. (1695-1713) 1631 
Słomiński h. ?: Jan Nepomucen meuykantkancelarii kor., chor. Wend. (t 1784) 
687 
- Teodor rzekomy chor. Wend. (782) zob. nr 687 
Słucki Stanisław Kazimierz h. Dołęga(Nies. VIIl, sAlO), piso gr.lnfl. (1677-79) 
1400
		

/Licencje_047_08_275_0001.djvu

			- 


ALFABETYCZNY SPIS OSOB 


273 


Słuszka Krzysztof h. Ostoja, psed. miński 1600, wda Wend. (1609-19/20) 1067 
(Nies. VIlI, s.413-416) 
Smeliński Seweryn Kazimierz h. Leszczyc, skar. Int1 (1699) 1637 
Smicki (Siwieki?) Adalbert (Wojciech) h. ?, stoI. Infl (t 1736) 173
 
Sobieski Sebastian h. Janina, sta Rzeżycki (1598-1611) 2170, t 1615 (Nies. VIlI, 
s.428-436) 
Sobieszczański h. ?: Józef cz. lnfl. (1760) 1192 
- Marcin S. łow. Infl. (1739/1770) 1327 
Sobolcwski h. Łada (Herbarz infl, s. 44): N. sU1Jk. Pam. (1700) 625 
- Jerzy horod. Pam. (t 1770) 336 
Sobotkowski (Subotkowski) Antoni h. ?, stoI. Wend. (1753-58) 1034 
Sokoliński (Drucki-) Jan h. Drucki, sekr. JKM, piso wlk. lit. 1608. sta Orleski 
(1610-15) 1955, t VI 1630 

okołowski h. Korab (Herbarz infl., s. 44): N. cz. Pam. (1765) 320 
- Aleksander Kazimierz piso ziem.lnfl. (1677-84) 1407, psęd.lnfl. 0690-1708) 
1532, t 1715 
- Benedykt horod.lnfl. (1754-65) 1225, sed. ziem.lnfl. (1765-85) 1611 
- Franciszek Michał miecz.lnfl. (1730-37) 1350 
- Ignacy rzekomy miecz.lnfl. (1749) 1357, straż.lnfl. (1758-66) 1798, cz.lnfl. 
(1766-70) 1198. rzekomy pstol.lnfl (1767) zob. nr 1584, pcz. Inf1. (1770-92) 
1498 
- Jakub skar. Infl. (1683-1702) 1625 
- Jan łow.lofl. (1729) 1300, t 1731 
- Jan straż. loft. (1785-96) 1811 
- Jan Piotr wojski Inft. (1677-1708) 1841 
- Jerzy pcz.lnft. (1696-1712) 1426 
- Józef łow. lnf1. (1683-96) 1280 
- Józef ob. lnfl. (1783) 1395 
- Kazimierz struk.lnf1. (1690-91) 1814, slraz. Inft. (1696) 1783 
- Michał stol.loft. (1698-1708) 1701 
- Władysław pkom.Inf1. (1677-1701) 1507 
Sokuiski Jan h. ?, miecz. Pam. (t 1750) 385 
Solikowski Jan Dymitr h. Bończa, arcybiskup lwowski, komisarz gny lnft. 
(1598) 21 (Nies. VIlI, S. 452-455) 
Sołłohub (Dowojna-) Władysław h. Prawdzie, pkom. Pam. 0690-93) 446, 
t 1699 (Nies. VIII, s. 455-456) 
Sołtan (Pereświt-) h. Syrokomla odm. (Herbarz lnfl., s. 45): Dominik kon. Inft. 
(1746-50) 1260 
- Jan chor. starodubowski, chor.loft. (171 1-19) 1125, t 1726 
- Józef Ludwik surogator ziem.lnft. (1744-59) 1822 
- Stanisław psta brasławski, pstoI. lofl. (1752-56) 1581, t 1758 


18
		

/Licencje_047_08_276_0001.djvu

			274 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Stanisław chor. lit. 1782-1)0, pkom.lit. 171)0-1836, rzekomy chor. Infl. (788) 
zob. nr 1139 

opoćko h. Syrokomla (Nies. VIII, s. 462): Mateusz łow. Pam. (161)7) 352 
- Mikołaj Jerą pkom. Wend. (674) 847 
- Jozafat pkom. Pam. (1683) 445 
Sosnowski Ignacy h. ?, stoI. Wend. (1789) 1055 
Sowicz zob. Korsak 
Spili Andrzej h. ?, staMarienhauski (1618-25) 2072, t 1626 
Spytecki Józef Antoni h. ?, pcz. Dorp. (734) 105 
Stabrowski h. Lubicz (Nies. Vlll, s.474): Antoni Jan stoI. Parno (1683-1700) 
553 
- Piotr ciwun wieszwiański 1589, klan Parno (1600-19) 339, sta TreJdeńslo 
(1582-1607) 2251 
- Wojciech ciwun wieszwiański 1576 i 1589, PIS. polny lnfl. (1572-79) 25, piso 
polny lit. 1579 
Stackelberg Jerzy h. ?, scd. ziem. Dorp. (1599) 171 
Stadnicki (z Łańcuta) Stanisław h. Szreniawa, staZygwolski (1599-1608) 2202, 
t 1614 (Nies. VIII, S. 475-485) 
Staniewicz Stanisław h. Leliwa (Nies. VIII, s. 486), SI01. Pam. (1697) 564 
Stankiewicz h. Mogiła (Herbarz infl., S. 45): Adam most Pam. (1764) 391 
- Janusz stoI. Parno (t 1720) 582 
- Leon stoI. Parno (1720) 583 
Starosielski Tadeusl. h. ?, ob. Dorp. (1775) 96 
Staszk.iewicz h. Leliwa (Nies. VIII, S. 311): Konstanty stoI. Wend. (1700-01) 
1009 
- Stanisław skar.lnfl. (1760-65) 1669, cz. upieki 1765-82, stapobersztalski 
StawryłoN. h. ?, pkom. Infl. (a. 1705) 1511 
Stecewicz N. h. ?, miecz. Infl. (a. 1719) 1346 
Stecki h. Radwan (Nies. VIII, s. 513-514): N. cz. Pam. (1733) 303 
- Bartłomiej pstol. Pam. (1720-23) 496 
Steckiewicz h. Kościesza(Nies. VIII, S. 518-520): Aleksander cz. Wend. (161)1- 
92) 698 
- Bohdan rounistrz JKM, marszałek hospodarski, sta Kokenhuski (1566-68) 
1995 
Stegwił zob. Laudański 
Stein (Sztejn) h. Bończa (Herbarz intl.. S. 49): Jerzy pstol. (pcz.lub pkom.) Dorp. 
(1707) 166 
- Jerzy miecz. Intl. 0713-31) 1344 
- Michał ob. Infl. (767) 1389 
Sterpiński h. Godziemba (Nies. VIII, S. 518), N. straZ. Wend. (t 1742) 1059
		

/Licencje_047_08_277_0001.djvu

			, 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


275 


Stodci (Hereszkiewicz-) Aleksander h. Rawicz, pstoL Parno (1679-97) 476, 
rzekomy pstoI. Dorp. (683) zob. nr 160, t 1699 (Nies. VIII, s. 520) 
Strawiński Marcin h. Sulima, ciwun i horod. trocki, marszałek hospodarski 
1580-90, klan miński 1590-92, witebski 1592, Sla Rumborski (1589) 2151, 
t 1594 (Nies. VIIl, s. 534-535) 
Strecki Antoni h. ?, chor. Wend. (1733) 677 
Stroup Adam Aleksander h. ?, stoI. Wend. (1704) 1017 
Strumiłło h. Nał
z (Nies. Vlll, s. 537-538), N. cz. Parno (t 1735) 305 
Strunk (Sztrunk) Jan h. ?, wojski Dorp. (1703) 223 
Strutyński Jan Michał h. Sas, klan lnfl. (1737-44) 1240, Sla sejwejski, t 1746 
(Nies. VIIl, s. 540), c:J 3 III 1746 (x. Cyryl Kannelita, Konjektura..., 
Wilno 1746) 
Strzelbicki Jan h. ?, łow.lnfl. (1776-81) 1329 
Stuerz (Sturz) Wilhelm h. ?, scd. ziem.lofl. (Wend.) (1575/86) 44, psęd. Parno 
(1599) 468 
Stulgiński Jan h. ?, stoI. Parno (1791) 620 
Suchodoiski Mikołaj h. ?, Sla Marienhauski (1584-98) 2070, Wend. (1578-82) 
2270, t 1602 
Suligostowski (Ounin-) Franciszekh. Łabędź, pkom.lnfl. (1778-86) 1530 (Nles. 
VIII, s. 561-562) 
Sulistrowski h. Lubicz (Nies. Vlll, s. 5(6), N. pkom. Wend. (a. 1685) 850 
Sutkowicz (-Pieńkowski. Piękowski) Stefan Aleksander h. ?, pcz. Infl. (1764) 
1495 (Ur. XIII, s. 365) 
Swieszewski N. h. ?, pstoI. Parno (1697) 486 
Swinarski (z Wybranowa) Mikołaj h. Poraj, płk, klan !nfl. (1734-37) 1239 
Swołyński Jan Konstanty h. ?, skar. Infl. (1744-45) 1659 
Sylwestrowicz Ludwik h. ?, ob. Infl. (1733) 1383 
Syruć h. Doliwa (Nies. VIIl, s. 591): Jakub pcz. Infl. (1731-33) 1458 
- Krzysztof cbor. Wend. (1692) 667 
- Rafał pcz. lnfl. (1690) 1417 
- Władysław Jan sekr. JKM, cbor. Wend. (1691-98) 665, t 1702 
Syrwid h. Ounin: Konstanty wojski Wend. (1697) 1089 
- Konstanty skar. Wend. (1699-1708) 961 
Szadurski b. Ciołek (Nies. VIll, s. 592-593): N. psia Infl. (1688) 1534 
- Antoni bor()(llnO. (1748) 1224 
- Franciszek Jan łow. Infl. (1698-1713) 1290, pstoI.lnO. (1713-48) 1567, pSia 
Infl. (1717-55) 1537 
- Ignacy Mikołaj łow. Infl. (1752-58) 1314, pstoI. InO. (1758-65) 1583, sęd. 
.liem. lufl. (1765-66) 1610 
- Jakub Stanisław skar.lnfl. (1690-95) 1626, stoI. Infl. (1695-1717) 1698, pSia 
Infl. (1699-1717) 1536, t 1718
		

/Licencje_047_08_278_0001.djvu

			276 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Jan skar. 10ft. (1708) 1643 
- Jan cz. 10ft. (1724-32) 1166 
- Jan ob.lnft. (1744-48) 1386, pstoI.loft. (1748-52) 1579, stoI.lnft. (1752-66) 
1753, ebor. 10ft. (1766-71) 1134, pSia Infl. (1759-62) 1538 
- Jan Franciszek pcz. Infl. (1746) 1478 
- Józef ob. Infl. (1748-50) 1387 
- Micbał stoI. 10ft. (1718-50) 1715 
- Mikołaj skar. 10ft. (1695) 1633, sęd. gr. Inft. (1700-O
) 1598 
- Samuel stoI. lon. (1678-1700) 1691 
- Władysław cz. lnn. (1694) 1149 
Szafrański Józef b. ?, stoI. Weod. (t 1735) 1028 
Szalkiewicz (Szallejewicz?) b. Leliwa (Nies. VIII, s. 5(3), N. pkom. 10ft. 
(t 1730) 1518 
Szaniawski b. Juoosza (Nies. VllI, s. 599-601): Hierooim Kazimierz cz. trocki, 
ebor. Pam. (1705-16) 256 
- Jakub pkom. Weod. (1720) 864 
Szantyr b. Lubicz (Nies. VIII, s. 601-602): Daniel Zygmuot wojski 10ft. (l668?- 
97) 1840, t 1705 
- Ignacy wojski 10ft. (1765-76) 1879 
- Jan wojski 10ft. (1765) 1878 
Szc.leoiowski Micbał b. ?, sęd. gr. czemibowski, pcz. Dorp. (1726) 104 
Szczepkowski Antooi b. ?, cz. 10ft. (a. 1769) 1199 
Szczodro Kazimierz Józef b. ?, cz. Pam. (1694) 287, t 1695 
Szczypiłł Antoni b. ?, boro	
			

/Licencje_047_08_279_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


277 


_ Konstanty Łukasz pkom. Dorp. (1659-77/8) 116, psęd. żmudzki 1677 n8, sęd. 
ziem. żmudzki 1682, t 1689 
_ MaJcher ciwun berżański, psta żmudzki, klan żmudzki 1566, sta Dyneburski 
(560) 1937, t 1570 
_ Mikołaj Kazimierz pkom. Wend. (1669-79) 843 
Szenking zob. Schónking 
Szeping zob. Schópping 
Szkleński (Szymkowicz-) Tomasz h. Kościesza, sta Zygwolski (1614-23) 2203, 
t 1627 (Nies. Vlll, s. 621-622) 
Szkultyn Ernest h. ?, stoi. Dorp. (1732) 197 
Szlychtynk. zob. Schlichting 
Szmeling zob. Schmoeling 
Szmill Jan Nestor h. ?, sekr. JKM, horod.lnfL (1685-97) 1212 
Szołkowski J ózefh. Szeliga, ob.lnf1. (1770-82) 1390, straŻ.lnf1. (1785-87) UH O 
(Nies. Vlll, s. 627) 
S
ostakowski h. Łabędź (Nies. VIII, s. 629): Jerzy mlt:cz.lnf1. (1681-88) 1334, 
piso gr.lnf1. (1691-92) 1402 
- Karol pstoL lnn. (1700-21) 1561 
Szreder zob. Schrbtter 
Szreders zob. SchrOders 
Szretter zob. Schrótter 
Sztejn zob. Stein 
Sztemberk N. h. ?, most. Infl. (t 1739) 1371 
Sztrunk zob. Strunk 
Szuksztah. Pobóg (Nies. Vlll, s. 632): Jan stoL Pam. (1733-52) 591, t 1759 
- Piotr pkom. Wend. (t 1681) 849 
Szumowicz Leon Mikołaj h. ?, pkom. Wend. (1709) 859, t 1720 
Szumowski Jan h. ?, skar. Dorp. (1694) 176 
Szuyski Florian h. Pogonia (Nies. VIII, s. 634-637), stoL Parno (1740) 597, straż. 
brzeski lit. 1762, t a. 1780 
Szwab Kasper Aleksander h. Jastrzebiec, sta Szmeltyńskt (1605-44) 2216, 
podwojewodzi trocki 1644-47, t a. 15 X11649 (Nies. VIII, S. 637) 
Szwarcenberg, Szwarzenberg zob. Czerny 
Szweryn zob. Schwerin 
Szydłowski Jan h. ?, chor. Parno (1685) 241 
Szyling zob. Schiling 
SzymkowskiBenedyktJanh. ?,chor.Dorp. (1703-22) 64,rzekomy chor. Wend. 
(t 1737) zob. nr 679 
Szyrwiński Teofil h. ?, skar. Wend. (1700) 962 
Szyszło h. Suszyński odm. (Herbarz infl., s. 50): Dominik straż. Pam. (1775) 
624
		

/Licencje_047_08_280_0001.djvu

			278 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Józefstol.Infl. (1787-89) 1771, t 1791 
Szyryn zob. Schiirren 
Ściński Daniel h. ?, stoI. Dorp. (t 1736) 198 
Śliwiński Michał h. ?, stoI. Wend. (1775) 1049 
Śmietanko Karol h. Korczak, pstol. Wend. (1767) 941, stoI. Wend. (1767-69) 
1043 (Nies. VIII, s.419-420) 
Śmigielski (z Bnina) h. Łodzia: Andrzej horod. Inft. (1677) 1208 
- Antoni łow. Wend. (1766) 757 
- Jerzy chor. Pam. (1759) 275 
- Mikołaj Kazimierz kon. bill. (1695-1702) 1254 
Świderski h. ?: Jan Samuel chor. Pam. (1664-82) 233 
- Rafał skar. bill. (1780-82) 1679 
Świechowski Tomasz h. Sulima (Nies. VIII, s. 573), pcz. Parno (t 1717) 406 
Świętochowski N. h. ?, pstol. Inft. (a. 178Y) 1592 
Świętosławski Stanisław Kostka h. Rola (Nies. VIII, s. 580), pcz. Wend. (1767) 
807 
Talipski Samuel h. Brodzie (Nies. IX, s. 3), cz. Pam. (1690-92) 286 
Talwosz h. Łabędt (Nies. IX, s. 3-5): Adam klan żmudzki 1614, t 1628, sta 
Dyneburski (1590-1614) 1943 
- Mikołaj klan miński 1566-70, żmudzki 1570-88, marszałek ndw.lit 1588-96, 
klan trocki 1596, nam. Dyneburski (po 1566) 4, sta Dyneburski (1564-66) 
1938 i (1582-83) 1941, t 1598 
Tarczewski Stanisław h. farnawa (Nies. IX, s. 8), cz. Inft. (1720) 1165 
Tarnowski Joachim h. Leliwa, wda Pam. (1620-27) 628, wda Wend. (1627-41) 
1069, sta krzepicki, Wend. (1624-40) 2274, żyżmorski, potem paulin w 
Częstochowie (Nies. IX, s. 27-50) 
Taube h. własnego (Nit:s. IX, s. 54): Jan sta Kircholmski (1571-77) 1989, sta i 
wł. Sesswegeński (1562-77) 2209 
- Fryderyk Jerzy wł. Sesswegen (1623) zob. nr 2213 
- Konrad pcz. Wend. (1585) 778 
- Wilhelm wł. Sesswegen (1623) zob. nr 2213 
Tedwin zob. Toedwen 
Tehlowski Antoni ho ?, pstol. Pam. (1767) 511 
Telefus Piotr h. Łabędi (Nies. IX, s. 70-71), pstol. Parno (t 1735) 497 
Terlecki (Rozwolicz-) h. Sas (Nies. IX, s. 74-75): Antoni pcz. Pam. (1738) 413 
- Józefpstol. Wend.(1775)947 
- Justynian wojski Dorp. (1695) 221 
- Michał pstol. Parno (1746) 501 
- Wojciech wojski Wend. (t 1735) 1097 
Terpiłowski (Sasinowicz-) h. ?: Antoni skar. Pam. (746) 530 
- Stefan skar. Pam. (1765) 535
		

/Licencje_047_08_281_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


279 


Tessmer Hans b. Sas Pruski (Nies. IX. s. 75). staLaudański (1577) 2021 
Tiesenhausen zob. Tyzenhauz 
Timme Adam b. ? sta Rumborski (1577) 2148 
Toczyski Franciszek b. Abdank (Nies. IX, s. 77), łow. Dorp. (1792) 95 
Toedwen (von. Tedwin. Tetwin, z Dzieciołowa) b. własnego (Nies. IX, s. 76): 
Jan Kazimierz ppłk. ciwun birżyniański 1666. pkom. Dorp. (1660-98) 120. 
t 1703 
- Karol pkom. Dorp. (1721-24) 134 
- Karol ebor. Wend. (1733-39) 676. t 1743 
Tołkacz Józef b. Kotwicz (Nies. IX, s. 80). skar. Parno (1766) 537 
ToUoczko b. Pobóg (Nies. IX, s. 80-81): Ignacy stoI. Wend. (1789) 1056 
- Piotr stoI. Wend. (1756-78) 1035 
Tołokoński Stanisław b. ? straż. Inft. (1700) 1786 
Tomaszewski Karol b. Bończa, chor. Parno (1717) 262a 
Toplicki b. Nałecz: Dominik Felicjan kraj. lnfl. (1735-46) 1270. rzekomy ebor. 
wilkomierski 1741 
- Felicjan Józef kraj. Inft. (1722-35) 1269 
Towgin b. Leliwa: Krzysztof ob. Parno (1700) 392 
- Władysław cz. Parno (1700) 291 
Towiański Michał b. Gierałt, sed. ziem. Infl. (1785-86) 1616 (Nies. IX, s. 103) 
Trocki (Giedgowd-) Kazimierz b. Troska, kon. Inft. (1694-1705) 1252 
Trojanowski b. Szankiewicz odm. (Herbarz infl., s. 51): N. stoI. Inft. (1780) 1769 
- Wacław pkom. Dorp. (1659) 115 
Troska h. własnego (Nies. IX. s. 121): Aleksander wojski Wend. (1685) 1084 
_ Lew pstol. Wend. (1688-92) 918. ebor. Wend. (1695-1703) 668. ob. nowo- 
gródzki 1703, t 1710 
Truskowski Samuel b. Drogosław (Nies. IX, s. 122). wojski lnft. (1686-1704) 
1848 
Tryp01ski h. Gozdawa (Nies. IX, s. 122-123): Kazimierz łow. Parno (1735) 359 
- Konstanty pcz. Wend. (1720-33) 793 
Tryznab. Gozdawa (Nies. IX, s. 123-125): Gedeon Micbał pstol.lit. 1631. stoI. 
lit. 1631-38. kraj. lit. 1638-42. pcz.lill642-44. podskarbi wlk.. lit. 1644-52. 
sta brzeski lit. 1624, Lemzalski (1626-34) 2039, mścisławski, suraski, eko- 
nom grodzieński. mohylowski, leśniczy nowodworski. persztuński, przełom- 
ski, rudnicki. t 11 IX 1652 
- Piotr wda Parno (1628) 629. sta bobruj ski 1623. t 1633 
Trzciński (von Canden) h. Leliwa odm. (Nies. IX. s. 127): Ignacy pcz. Inft. 
(1782) 1504 
- Wawrzyniec miecz.lnft. (1735) 1354 
Trzecieski Stanisław Jan h. Strzemię (Nies. IX, s. 138-139). cz. Wend. (1752166) 
719
		

/Licencje_047_08_282_0001.djvu

			280 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


Tubielewicz Nikodem h. Wieniawa, straż. Dorp. (1787) 204 
Tuczko Stanisław h. ?, cz. Wend. (1690) 697 
Turczyłło Wiktoryn h. ?, wojski Inn. (1764) 1876 
Turlaj Samuel h. Jastrzębiec odm. (Nies. IX, s. 151-152), sęd. gr. kowieński 
1665, pcz. Dorp. (1669) 100 
Turski Kazimierz h. ?, skar.lnft. (bez daty) 16
9 
TurzatiskiJózefh. ?, skar. Parno (1735-50) 527 
Turzyna zob. Dawidowski 
Tyszecki Jakub h. ?, stoI. Inft. (1738) 1740 
Tyszkiewicz h. Leliwa (Nies. IX, s. 173-184): N. stoI. Inft. (a. 1764) 1758 
- Andrzej Kazimierz ciwun Wlk. Dyrwian 1659, chor. Dorp. (1659) 59 
- Feliks (Szczęsny) stoI. Dorp. (1659-77) 185, rzekomy chor. Dorp. (1661) zob. 
nr 59 
- Jan Ostafi sta Lajski (1605-11) 2015 
-Janusz Skumin piso wlk. lit. 1610-21, wda mści sławski 1621-26, trocki 1626- 
40, wileński 1640-42, sta brasławski 1595-1626,jurborski 1620, Nowogró- 
dzki (1611-12) 2098, t 27 V 1642 
- Jerzy hetman Inft. (1561) 15, wda brzeski lit 1566-76, dzierzawca wolkowy- 
ski, sta szereszowski, wiłkomierski, t 1576 
Tyszkowski h. Gozdawa (Nies. IX, s. 184-185): Andrzej rzekomy chor. Wend. 
(1703) zob. nr 673 
- Józefpstol. Wend. (?) 923, chor. Wend. (1702-17) 673 
- Mikołąj chor. Wend. (bez daty) 691 
Tyszowicz Wacław h. ?, pcz. Wend. (t 1720) 792 
Tyzenhauz (von Tiesenhausen) h. Bawola Głowa (Nies. IX, S. 185-187): N. chor. 
Dorp. (1659-61) 58 
- Andrzej łow.lit 1667-73, sta Szmeltyflski (1650-73) 2218, uświacki, Wend. 
(1651-73) 2276, t 8 II 1673 
- Antoni sta Szmeltyflski (1751) 2228 
- Benedykt sta Dyjamencki (t 1735) 1933 
- Benedykt sta Szmeltyński (1718-54) 2225 
- Detlof wl. Orla (1582) zob. nr 1952 
- Fabian wl. Orla (1577) zob. nr 1952 
- Fromhold (zu Festen) sęd. ziem. Inft. (1577) 40, sta Rodenpejski (1561) 2144, 
Seswiejski (1573) 2210 
- Gothard Jan niedoszły klan Parno (1620) zob. nr 339, klan Wend. (1621-34) 
741, wda Dorp. (1634-40) 209, wl. Salis (1596) zob. nr 2193, sta Marienbur- 
ski, Swanenburski i Kierepecki (1596-1635) 2065 
- Heinrich (zu Berson u. Caltzenaw) sęd. ziem. Inft. (1570-77/91) 35, sta 
Laudański (1575) 2020 
- Heinrich wł. Laudy (po 1596) zob. nr 2024
		

/Licencje_047_08_283_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


281 


- Hieronim sta Rzeżycki (1635-50) 2174 
- Hieronim sta Kokenbuski (1700) 2004 
- Jan Stefan piso wlk. lit. 1699-1714, wda mścisławski 1714-30, sta Dyjamencki 
(1691-97) 1931, t 1730 
- Jan Zygmunt chor. wileński 1663-78, rzekomy sta Rze:lycki (1632) zob. nr 
2173, sta Marienburski i Swanenburski (1635) 2068, mejszagolski 1657, 
szyrwintski 1646 
- Jerzy miecz. lit. 1650-79, sta Rujeński (1662) 2191, Rumborski (1643) 2156, 
Rzeżycki (1658-79) 2177, t 6/7 IX 1679 
- Jerzy staDyjamencki (1701-23) 1932 
- Johann (zu Erlaa) sed. ziem. !nfl. (1570-77) 36, heunan szlachty !nfl. (1578- 
83) 18, sta Orleski (1577) 1952, żył jeszcze 1599 
- Johann wł. Salis (1596) zob. nr 2193, wł. Laudy (1596) zob. nr 2024 
- Kasper sta Dyjamencki (1616-25) 1925 
- Kasper Jan łow.lnfl. (1695-1703) 1287 
- Kazimierz sta Kierepecki (1635) 1994, dworz. skarbowy 1642 
- Kazimierz sta Dyjamencki (1751-56) 1936 
- Michał sta Kokenbuski (1683-88) 2003 
- Michał piso wlk. lit. 1714-24, sta Szmeltyński (1691-1714) 2222, t a. 12 X 
1726 
- Michał sta Dyjamencki (1744-45) 1934a, SzmeltyńskJ (1756) 2229, psta 
wiłkomierski 
- Reinhold stoI. Dorp. (1599) 18] 
- Reinhold pstol. Dorp. (1633) 153 
- Reinhold sta Dyjamencki (bez daty) 1926, sta Szmeltyński (1650-57) 2217 
- Stanisław pkom. Dorp. (t 1720) 132 
- StefanpstoI. lil1687, kuchmistrz lit. 1687-89, wdanowogr6dzk.i 16H9-1708, 
sta Dyjamencki (1661-92) 1930, stakupiski, t 24 111708 
- Walter (zu Rodenpois) sed. ziem. Infl. (1577) 41 
- Wilhelm sta Dyjamencki (1661-85) 1929, Lemzalski (1632-76) 2040, Rum- 
borski (1656) 2159 
Oberfeldt (Ueberfeldt, Iberfeld) Walenty h. ?, sekr. JKM, sta DalefIski (1569-82) 
1912, Pam. (1569-73) 2118, rzekomy sta Rzeżycki (1571) zob. nr 2169 
Uchański Aleksander h. Radwan (Nies. IX, s. 188-192), pkom. Wend. (t 1757) 886 
UWikJerzy Władysław h. ?, stoI. trocki 1657, wojski Wend. (1667-78) 1079, 
t 1680 (Nies. IX, s. 192-193) 
Umiastowski Jerzy Stanisław h. Roch m, piso gr. brzeski lit., stoI. Wend. 
(1661-77) 988, psta brzeski lit. 1666-77 (Nies. IX, s. 199-200) 
Umiflski Marcin h. Cholewa (Nies. IX, s. 200), stoI. Wend. (1722) 1024 
Undorf Chrystian h. ?, cz. nowogrodzki siewierski, pkom. Pam. (1758) 463 
Ungem (von) h. własnego: Christoph sęd. ziem. Infl. (1573-77) 38
		

/Licencje_047_08_284_0001.djvu

			282 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Otto klan Trejdeński (1568-77) 49, sta PernigeIski (1575) 2134, Trejdeński 
(1569) 2247, t 1585 
- Vigant sed. ziem. Inft. (1577) 42 
Uniechowski Karol h. Ostoja (Nies. IX, s. 200-20l), pkom. Dorp. (1679) 123, 
stoI. miński 1679-84, chor. miński 1684- 94, t 1694 
Unrug (Unruh) Krzysztof h. własnego, pkom. Pam. (1742) 457 (Nies. IX, s. 
201-202) 
Urbanowicz zob. SiemaszlGewicz 
Urbański Józef h. Nieczuja (Nies. IX, s. 202-204), pstol. Wend. (1775) 948 
Ustrzycki Aleksander h. Przestrzał, pstol. Inft. (1699) 1560 (Nies. IX, s. 204- 
207) 
Uszacki Jakub h. Baran, struk. 1nf1. (1740) 1816 (Herbarz infl., s. 51) 
Vrader Lamberth. ?, staNitawski (t 1600) 2103 
Wacławowicz zob. Margiewicz 
Wadowski Józef h. Ostoja (Nies. IX, s. 208), straż. Wend. (1770) 1062 
Wablen (von, Wahl) h. własnego (Nies. IX, s. 214): Benedykt sta Trejdeński 
(1615-23) 2252, t 1626 
- Jan Zygmunt Benedykt ebor. grodzieński 1716-33, niedoszły klan Inft. 
(1726) zob. nr 1237, t 1733 
Walden (von. Waldyn) b. własnego (Herbarz inft., s. 51): Franciszek bud. Inft. 
(1764-89) 1119 
- Micbał instygator Inft. (1748-56) 1229, łow. !nft. (1746-54) 1308 
- Michał kraj. Inft. (1766-87) 1275 
- Sylwester bud. Ioft. (1789-92) 1121 
Walentynowicz J ózefb. ?, sed. gr. Infl. (1788-94) 1606, pSLOI. oniksztyński 1794, 
prezydent wiłkomierski 1796 
Waligórski Jan h. Odrowąż (Nies. IX, s. 221), pSLOI. Wend. (1762) 938 
Walkowicz (Walkiewicz) zob. Wąsowicz 
Wańkowicz Jan h. Lis (Nies. IX, s. 224-226), pstol. Wend. (1692-97) 922, t 1718 
Warakomski Kazimierz h. ?, cz. Dorp. (1750) 72, t 1775 
Wardeński h. Godziemba (Nies. IX, s. 229-230: h. Leliwa): Jan pkom. Pam. 
(1771)466 
- Józef rzekomy pkom. Pam. (1785) zob. nr 466 
Wardon (von) Jan h. ?, sta Dyneburski (1567) 1939 
Wasilewski Jan h. ?, straż. Wend. (1742) 1060 
Walyński (Skarbek-) h. Abdank (Nies. IX, s. 257): Bartłomiej piso ziem. Dorp. 
(1599-1614) 98, pkom. Dorp. (1622-24) 108, t 1625 
- Wojciech sta Marienburski, Swanenburski i Kierepecki (1635) 2066, sta 
Tauruski (1646-59) 2242 
Wąsowicz (Dunin-) h. Łabędź (Nies. IX, s. 246-248): Anna sta Wandzeiska 
(1613) 2263
		

/Licencje_047_08_285_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


283 


- Jakub miecz. Inft. (a. 1784) 1365 
- Józef cz. Wend. (1738-64) 707 
- Wacław sta Lemzalski (1570-88) 2033 i zob. nr 2037, rzekomy sta Nowo- 
młyński (1587) zob. nr 2086 
Weiss (von) Zachariasz h. ?, namiesblik Ryski (1569) 48 
Welling Jan h. ?, wojski Inft. (1691) 1852 
Werejko Kazimierz h. ?, skar. Wend. (1781) 980 
Wereszczyński h. Korczak (Nies. IX, s. 278-279): Ludwik chor. lnft. (1770) 
1135 
- Stanisław sed. gr. Inft. (1765-78) 1602 
Wewel Jan h. ?, horod. Inft. (1691) 1213, t 1692 
Weyssenhoff h. Łabedi (Herbarz infl., s. 52): N. horod. Inft. (1683) 1210 
- Jan kon. Inft. (1754-65) 1261, sed. ziem. Infl. (1765-86) 1612, sta Adzeiski 
(1760-64) 1900 
- Józef Antoni cz. Inft. (1744-66) 1182, pcz. Inft. (1766-70) 1496, pstol. Infl. 
(1770-78) 1585, sta Adzeiski (ok. 1737-60) 1899 
- Michał straż. smoleński, straż. Infl. (1703-37) 1788, sta Adzeiski (1703- 30/37) 
1898 
- Michał piso gr. Inft. (1756-89) 1406 
- Mikołaj Ludwik rzekomy straz. Infl. (1750) zob. nr 1796 
Wedziagolski Filip h. ?, skar. Infl. (1769) 1674a 
Węgierski h. ?: Felicjan kon. Inft. (1742) 1259 
- Kazimierz kon.lnft. (1695) 1255 
Węgliński h. Godziemba (Nies. IX, S. 264-265): N. cz. Infl. (1746) 1184 
- Franciszek chor. Parno (1702-32) 253, sed, ziem. chehnski 1732 (U III/2) 
Wialbut Jerzy Antoni h. ?, chor. Parno (1733) 268 
Wiatrowiński Krzysztofh. ?, cz. Parno (t 1737) 308 
Wielhorski Eliasz h. Kierdeja (Nies. IX, S. 294-296), psto!. Parno (1748) 502 
Wienkwiewic zob. Zub 
Wierusz-Kowalski zob. Kowalski 
Wierzbicki Jerzy h. ?, pkom. Dorp. (l połowa XVIII w.) 125 
Wierzbowicz N. h. ?, stoi. parno (1728-30) 589 
Wierzchowski Antoni h. ?, pstol. Wend. (1760) 935 
Wierzejski h. Jelita 	
			

/Licencje_047_08_286_0001.djvu

			284 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Piotr podskarbi ndw. lit. 1590-99, marszałek ndw. lit 1599-1615, marszałek 
wlk. lit. 1615-20, sta kowieński 1592-1618, Rumborski (1592-1605) 2153, 
tykociński, t 1620 
Wietcki Franciszek h. Leliwa (Nies. IX, s. 327), wojski Infl. (1698) 1858 
Wietrzyński h. Przegonia (Nies. IX, s. 327-328): Jan cz. Wend. (t 1738) 706 
- Jan stoI. Infl. (t 1746) 1745 
Więckowski Antoni h. Drogosław (Nies. IX, s. 292), pcz. Inn. (1746-52) 1482 
Wikiński Adam h. ?, pkom. Parno (t 1746) 459 
Wilamowicz Mikołaj h. ?, stoI. Wend. (764) 1037, stoI. starodubowski 1766 
Wilbutowicz zob. Popłoński 
Wilczewski h. Trzy Radła (Nies. IX, s. 333-335): Jerzy pcZ. Infl. (1694-95) 1424 
- Józef pcz. Pam. (t 1770) 426 
Wilczkowski Mikołaj h. Jelita (Nies. IX, s. 335), chor. Wend. (t 1733) 648 
Wilczopolski (Pszczółka-) h. Nieczuja (Nies. IX, S. 336): Aleksander Kazimierz 
cz. Pam. (1696-98)289 
- Prandota cz. Pam. (1674-79) 283 
Wilgah. Bończa(Nies. IX, S. 337-338): N. gen.-mjr, pkom. Dorp. (t 1746) 137 
- N. pkom. Infl. (t 1746) 1523 
- Remian (Remigian) pcz. Infl. (1720) 1447 
- Stanisław pcz. Infl. (1733) 1464 
Wilner Józef h. ?, stoI. Infl. (1766-75) 1762 
Winkler Teodor Antoni h. ?, horod. Infl. (1713-16) 1216 (Nies. IX, s. 343-343) " J 
Wirtenberg Johann h. ?, sta Obnormski (1567) 2258 
Witakowski Wawrzyniec Michał h. ?, skar. Dorp. (1710) 178a 
Wittau (von, Witten) Gedeon h. Kolumna odm. (Nies. IX, s. 369-370), skar. 
Wend. (1672-1709) 655 
Wkryński h. Grzymała (Nies. IX, s. 372-373), N. chor. Parno (1733) 26
 
Władyczko Andrzej Samuel h. ?, skar. Infl. (1677) 1621 (Nies. IX, s. 373) 
Wnorowski h. Kościesza (Nies. IX, S. 377), N. horod. Infl. (1733) 1223 
Wnuczek zob. Łobaczewski 
Wodzbun zob. Wossben 
Wodzicki Maciej Francisolek h. Leliwa (Nies. IX, s. 38U- 382), stoI. Pam. (1670- 
80) 550 
Wojakowski Jan h. Brochwicz, stoI. Wend. 0771-1806) 1046 (Nies. IX, S. 
384-387) 
Wojewski (Krygier-) h. ?: Paweł pkom. Dorp. (1735) 136 
- Władysław wojski Wend. (1727) 1096 
Wojna Gabriel h. Trąby, piso wlk. lit 1585-89, podkanclerzy lit. 1589-1615, sta 
merecki, opeski, pieniański, Szmeltyński (605) 2215, t l I 1615 
Wojnarski Stanisław h. ?, piso gr. Wend. (612) 773 
Wojnicki Michał h. ?, cz. Wend. (1739) 709 


-
		

/Licencje_047_08_287_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


285 


Wojszko zob. Skorobohaty 
Wojtkiewicz h. ? (Nies. IX, s. 443): Jan skar. 10ft. (1785-87) 1681 
- Józef skar. 10ft. (1776) 1678 
Wolański h. ?: Kazimierz wojski 10ft. (1717) 1863 
- Prokop pcz. Weod. (1768) 808 
Wolbek Aleksander h. Lis, pcz. Weod. (t 1696) 788 
Wolff (voo Ludinghausen) h. własnego (Nies. IX, s. 395-398): Aleksander 
Ludwik wda Dorp. (1657) 214, sta Feliński (1656-72) 1975, obornieki, 
piasecki, wasiliski 1670, opat pelpliński, 1673, biskup Inft., t 17 XIl1678 
- Fromhold Jan gen. artylerii kor. 1660-65, ciwun persztuński, sta Dyneburski 
(1649-65) 1948 (U X) 
- Fromhold kon. Infl. (1679-80) 1248, łow. 10ft. (t 1684) 1281 
- Fryderyk Jan ciwun berżański 1645-58, ppłk, pkom. Dorp. (1654-59) 113 
- Henryk stoI. Dorp. (t 1659) 183 
- Henryk Stanisław cz. Inft. (1679-80) 1141 
- Jan sta Nitawski (t 1652) 2107, Trejdeński (1646) 2255 
- Jan skar. 10ft. (1754) 1666 
- Jerzy miecz. smoleński (?), sta Dyneburski (1636-44) 1945, t 1649 
Wolsdorff (von) Georg h. ?, sta Helmecki (1569-74) 1976, Tauruski (1569-76) 
2239 
Wolski h. Pomian i Rola: Aleksander chor. Parno (t 1743) 270 
- Aleksanderpkom. Parn. (1759-72)464 
- Bazyli Jan stoI. Wend. (1674-90) 994 
- Jakub pkom. Wend.(1739-48) 876 
- Wojciech skar. Wend. (1736) 969 
Woik: h. ?: N. stoI. Wend. (bez daty) 984 
- Aleksander Kazimierz wojski Wend. (1680-92) 1082 
- Domioik stoI. Dorp. (1670-83) 186 
- Karol stoI. Dorp. (1699) 194 
- Samuel pstol. Dorp. (1692) 163 
- Stanisław pstol. Dorp. (1636) 154, stoI. Dorp. (1639-64) 182 
- Stanisław Karol pstol. Dorp. (1691-99) 162 
- Władysław wojski 10ft. (t 1683) 1844 
Wołodkowicz h. Radwan: Adam stoI. Weod. (1679-86) 995 
- Franciszek wojski miński, rzekomy stoI. Wend. (1733) zob. nr 1027 
Wołosowski (Kołosowski) Konstanty h. Kotwica, most. Inft. (1699) 1370 (Her- 
barz hill., s. 54) 
Woroniecki h. Korybut (Nies. IX, s. 430-431): Władysław stoI. Weod. (1690- 
1711) 1000, t 1721 
- Władysław wojski Wend. (1701) 1091, t 1720 
Wossbeo (Wodzbun) h. ?: Jakub pcz. Parno (t 1767) 424 


-
		

/Licencje_047_08_288_0001.djvu

			286 


ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


- Jan stoI. Pam. (1777) 614 
- Karol stoI. Pam. (1767) 607 
Woyciecbowski Franciszek b. ?, łow. Infl. (1780-85) 1330 
WoyszwiłoJan b. ?, sw. Wend. (1783) 982 
Wozon Emestb. ?, ebor. Infl. (1724) 1126 
Wranke, de zob. Demiński 
Wrett b. ?: Franciszek wojski Infl. (1734-40) 1870 
- Jan Paweł wojski Infl. (1695) 1854 
- Nereusz wojski Infl. (1770-89) 1880 
Wrzesiński Ignacy b. ?, pcz. Wend. (t 1770) 812 
Wybranowski Zygmunt b. Poraj, stoI. warszawski 1642-48, cz. kor. 1654-57, 
wda Dorp. (1657-58) 215 (Nies. IX, s. 449-451; U X) 
Wypyski N. b. ?, łow. Infl. (a. 1716) 1296 
Wyrwicz Stanisław b. ?, wojski Infl. (1774-92) 1884 
Wyrzykowskib. Ślepowron (Nies. IX, s. 458): Andrzej pez. Infl. (1743-47) 1477, 
t 1750 
- Józef ob. Infl. (1778-92) 1392 
- Józef drożny Infl. (1770-92) 1207 
- Micbał pcz. Infl. (1763) 1494 
- Stefan cz. Wend. (t 1765) 722 
- Tadeusz pez. Infl. (1777) 1501 
Wysłoucb (Wisłoucb) Stanisław h. ?, stoI. Dorp. (1740-41) 202 
Wysocki b. Mogiła odm.: N. sw. Wend. (t 1746) 970 
- Franciszek sw. Wend. (1746) 971 
- Hieronim borod. lufl. (1775) 1227 
- Jan stoI. pam. (t 1657) 544 
- Kazimierz ebor. lufl. (1792) 1140 
- Mikołaj sed. gr. wileński 1647-52, wojski Pam. (1652-60) 636 
Wysogird Samuel b. Odrowąż, cz. Infl. (1695-1713) 1150 
Wyszynowski Andrzej b. ?, borod. Infl. (1732) 1221, cZ.lnfl. (1732) 1170 
Wyszyński b. Trzywdar (Nies. IX, s. 464-465): Adam stoI. Infl. (1733-37) 1736, 
t 1744 
- Maciej stoI. Infl. (1744-50) 1743 
Zabilski Tomasz b. ?, miecz. Infl. (t 1758) 1360 
Zabłocki (Sawicz-) Micbał Jan b. Sulima, pkom. Wend. 0690-1701) 852 (Nies. 
X,s.8) 
Zaborski Józefb. ?, pstoI. Wend. (1768-88) 942 
Zadorski b. Jastrzębiec (Nies. X, s. 17): Maciej pez. Wend. (1653-57) 782, 
marszałek orszański 1657, t 1676 
Zadorski Stanisław b. Wieniawa, cz. kor. 1630-48, sta bielski, gostyński, mosiń- 
ski, Ryski (1620) 2139, wiski, t 1649 (Nies. X, s. 17; U X) 


..-....
		

/Licencje_047_08_289_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


287 


Zagórski h. Ostoja (Nies. X, s. 23): Józef pstoI. malborski, pkom. Dorp. (1704) 
128 
- Michałpkom. Wend. (1736) 874 
Zajarski Jakub h. ?, pcz. Infl. (1724) 1451 
Zakaszewski Maciej h. ?, pcz. Wend. (1787) 823 
Zakrzewski h. ?: N. cz. Wend. (1746) 714 
- N. pkom. Wend. (1767-75) 890 
Zaleskih. ?: Michał Kazimierz cz. Infl. (1719) 1164 
- Piotr straż. Wend. (t 1770) 1061 
- Remigian cz. !nfl. (t 1754) 1189 
Zaleski (Chrostek-) h. ?: Jan skar. Pam. (1698) 518 
- Stanislaw Franciszek rzekomy skar. Pam. (1699) zob. lU' 518 
Zaleski (Cygenberg-) Jan h. CboIrulto, miecz. pruski 1651-52, kuchmistrz kor. 
1653-79, sta Kremoński (1656) 2008, mszczonowski, suraskl, żurawiński (U 
V/2; U X) 
Zaleski (Sariusz-) Benedykt b. Jelita, cz. Infl. (1730) 1168, stoI. czemihowski 
1736 (Nies. X. s. 40-41) 
Zaliwski Kasper h. Junosza (Nies. X, s. 46), chor. Wend. (1687) 662 
Zamoyski Jan h. Jelita, podkanclerzy kor. 1576-78, kanclerz wlk. kor. 1578- 
1605, betman wlk. kor. 1581-1605. sta hełski 1572-1605, Dorp. (1588-1605) 
1915, garwoliński, grodecki 1588-1605.jaworowski 1583-1605, knyszyński 
1574, krakowski 1581-85, krzeszowski 1580, malborski 1582-1605, między- 
rzecki 1580, zamecbski 1572, t 3 VI 1605 (U IV/2; U X) 
Zapolski Cyprian h. Pobóg, pcz. Pam. (1733) 411. cz. lwowski 1746 (Nies. X, 
s.75-78) 
Zaremba h. własnego (Nies. X, s. 81-89): Felicjan Mikolaj straż. Dorp. (1749) 
203, pcz. czemihowski 1755 
- Hieronim ob. Infl. (1740-55) 1385, ob. wolkowyski po 1755. c:::::J 811 1757 
O(onarski,Szllichta,s.339) 
Zarenden (Żarden) N. h. ?, cz.lnfl. (1683) 1143 
Zasztołtowicz zob. Brzozowski 
Zass zob. Sass 
ZawadaJanh. ?, cz. Infl. (1761-67) 1194 
Zawadzki h. Rogala (Nies. X, s. 102-107): Jan pstol. ciechanowski, klan gdański 
1637-42. wda Pam. (1642-45) 632, stastraszewski 1629-30, świecki 1632-44 
(U V/2) 
- Jan pkom. Pam. (1640-54) 433, sta pucki 1649-54, świecki 1645-48 
Zawisza b. Łabędi (Nies. X, s. 108-112): Andrzej skar. witebski, ebor. Pam. 
(1710) 259 
- Felicjan sta Szmeltyński (1748) 2227
		

/Licencje_047_08_290_0001.djvu

			288 


ALFABhITCZNY SPIS OSÓB 


Zborowski Jan h. Jastrzebiec, hetman ndw. kor. 1576, klan gnieźnieński 1576- 
1603, stagrudziądzki 1581-1603, odolanowski, Wend. (1577)2269 (Nies. X, 
s. 126-137; U U2) 
Zdanowicz Jan h. ?, pcz. ITIft. (t 1724) 1450 
Zebrzydowski Stefan h. Radwan (Nies. X, s. 143-149), cz. Wend. (t 1766) 727 
Zelbechtzob.Petrusewicz 
Zenowicz (Zienowicz) h. własnego (Nies. X" s. 170-174): Jerzy hetman Inft. 
(nad konnymi) (1559-60) 14, klan połocki 1566-79, smoleński 1579-83, 
dzierżawca czeczerski i propojski, t 1583 
- Konstanty pkom. Wend. (t 1750) 881 
Zielonka Józef h. Jastrzebiec, stol. Wend. (1767) 1040 (Nies. X, s. 167-168) 
Ziółkowski Wojciech h. Korczak (Nies. X, s. 174-175), cz. Dorp. (1776) 74 
Znaniecki Marcin h. Krzywda, pcz. Inft. (1748) 1486 
Zub (Wienkwiewic-) Michałh. ?, cz. Wend. (1764) 721 
Zubek Aleksy h. ?, pstol. Wend. (1784) 950 
ZubowiczJan h. ?, łow. Parno (t 1764) 365 
Zubowski Dominik h. ?, stol. Parno (1770) 611 
Zyberg (Sieberg zu Wischling) h. własnego (Herbarz infl., s. 57): Franciszek 
Ksawery kraj. Inft. (1705-10) 1266, niedoszły chor. !nft. (710) zob. nr 1123 
- Fryderyk Jan kon. ITIft. (1683-93) 1249, potem jezuita 
- GOlard Ksawery kraj. Inft. (1683-1704) 1265, niedoszły sed. ziem. ITIft. (1702) 
zob. nr 1608 
- Jan miecz. Inft. (t 1720) 1347 
- Jan Kazimierz chor. Inft. (1775-80) 1138, sta rakanciski 
- Jan Tadeusz chor. Inft. (1765-66) 1133, pkom. Infl. (1766-75) 1527. wdalnft. 
(1775-78) 1837. wda brzeski lit. 1778. t VlI 1806 
- Jozafat kraj. Infl. (1717-54) 1268 
- Jozafat klan Inft. (1767-69) 1244, wda Inft. (1769-75) 1836. sta oniksztyński, 
t 28 11776 
- Józefpkom. Infl. (1775-1817) 1528 
- Samuel Piotr miecz. Inft. 0696-17(0) 1339 
- Walter (Włodzimierz) Stanisław psed. Infl. (1677-84) 1531. sed. ziem. Inft. 
(1690-1702) 1608, niedoszły chor. Inn. (702) zob. nr 1123. sta Rakiborski 
(1700) 2283. t a. 1707 
Żaba Borys h. ? sta Dyneburski (1579) 1940. żył jeszcze 1583 
Żarnowski N. h. ? stoI. Parno (a. 1708) 572 
Żebracki Piotr h. ?, pstol. Inft. (1748) 1580 
Żebrowski h. Jasieńczyk (Herbarz infl.. s. 57): Franciszek rzekomy łow. Inft. 
(1762-64) zob. nr 1320 
- Franciszek rotmistrz Infl., sed. ziem. Inft. (1787-92) 1620 
- Mikołaj łow. ITIft. (1732) 1303
		

/Licencje_047_08_291_0001.djvu

			ALFABETYCZNY SPIS OSÓB 


289 


ŻeleckiJanh. Trach, pkom. Dorp. (1659) ll7, łow.kor. 1665-73, rzekomy stoI. 
kor. 1666, sta bydgoski 1654-73, Rzeżycki (1658) 2175 (Nies. X, s. 151-152; 
U VI/2; U X) 
Żelski Jan h. Ogończyk, pkom. Wend. (1735) 873 (Nies. X, s. 153-154) 
Żeromski (Chwalibóg-) Kazimierz h. Jelita, stoI. wileński 1654, sta czeczerski, 
Iberpolski (1658-62) 2114, opeski 1657 (Nies. X, s. 158) 
Żmijewski Tomasz h. Slepowron (Nies. X, s. 180), cz. Wend. (1775) 735 
Żołok (Zołłok) h. ?: Andrzej Kazimierz stoL Infl (1704) 1705 
- Jan Karol cz. Wend. (1674) 695 
- Stefan cz. Infl. (1695) 1151 
Żołondowski Władysław h. ?, kon. Parno (1687) 347 
Żółkiewski Jan h. Lubicz, staEnneski (1588/89) 1962 (Nies. X, s. 183-188) 
Żórawnicki Jan h. ?, miecz. Pam. (bez daty) 390 
Żurakowski Fryderyk h. Sas, skar. Pam. (t 1720) 522 
Żurowski h. Leliwa (Nies. X, s. 196): Antoni Sebastian z Żuraw inek łow. 
braclawski, pcz. Parno (1764) 421 
- Piotr skar. Infl. (1750) 1664 
Życki Antoni h. Drzewica (Nies. X, s. 199), pez. Wend. (1776-82) 819 


19 


.-...
		

/Licencje_047_08_292_0001.djvu

			SPIS TREŚCI 


Wstep ...................................... 5 
Wykaz skrótów ................................ 23 
Słowniczek cześciej używanych nazw miejscowych ............ 34 


CZĘŚĆ PIERWSZA 
Urzędnicy inflanccy w latach 1561-1598 (1621) 


Biały Kamień - narruesU1ik (1) ........................ 35 
Dorpat - prezydent (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Dyneburg - kasztelan (3), namiesU1ik (4) ....... . . . . . . . . . . . . 35 
Inflanty-administratorzy, gubernatorzy (5-10), armatny (11), asesor (12), 
hebnani (13-17), hetmani (starostowie) szlachty (18-19), komisarze ge- 
neralni (20-23), pisarze polni (24-25), sekretarze (26-28), sędziowie 
ziemscy (29-44), skarbnik (45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Parnawa-prezydent(46) ........................... 40 
Ryga-kasztelan (47), namiesU1ik (48) .....................40 
Treiden - kasztelan (49) ........................... . 40 
Wenden - kasztelan (50), prezydent (51) ................... 40 
WolmariZygwold-namiestnik(52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 


CZĘŚĆ DRUGA 
Urzędnicy dorpaccy, parnawscy i wendeńscy po 1598 roku 


Dorpat - chorążowie (53-65), cześnicy (66-74), horodniczy (75), kasztela- 
nowie (76-86), koniuszowie (87-88), łowczowie (89-95), miecznik (95a), 
oboźny (96). pisarze ziemscy (97-98), podczaszowie (99-106). pod-  


"""-
		

/Licencje_047_08_293_0001.djvu

			SPIS TREŚCI 


291 


komorzowie (107-149), podsędkowie (150-152), podstolowie (153-170), 
sędziowie ziemscy (171-172), skarbnicy 073-180), stolnicy 081-202), 
strażnicy (203-204), wojewodowie (205-216), wojscy (217-224) .... 42 
Pamawa - chorążowie (225-280), cześnicy (281-334), horodniczowie (335- 
338), kasztelanowie (339-345), koniuszowie (346-350), łowczowie (351- 
374), miecznicy (375-390), mostowniczy (391), oboźni (391-392), pi- 
sarz ziemski (394), podczaszowie (395-430), podkomorzowie (431-467), 
podse<1ek (468), podstolowie (469-514), sędzia ziemski (515), skarbni- 
cy (516-541), stolnicy (542-621), sttażnicy (622-624), strukczaszy (625), 
wojewodowie (626-635), wojscy (636-645) ................. 55 
Wenden- budowniczy (646), chorążowie (647-691), cześnicy (692-738), 
horodniczy (739), kasztelanowie (740-744), koniuszowie (745-746), łow- 
czowie (747-761), miecznicy (762-771), oboźny (772), pisarze grodzcy 
(773-774), pisarze ziemscy (775-777), podczaszowie (778-826), podko- 
morzowie (827-895), podsędkowie (896-899), podstolowie (900- 
954), se<1ziowie ziemscy (955-958), skarbnicy (959-983), stolnicy (984- 
1057), strażnicy (1058-1064), wojewodowie (1065-1072), wojscy 
(1073-1107) ................................ 83 


CZĘŚĆ fRZECIA 
Urzędnicy województwa inflanckiego 1677-1795 


Dyneburg-starostowie(1108-1113) . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 116 
Inflanty - budowniczowie (1114-1121), chorążowie (1122-1140), cześni- 
cy (1141-1206), drożny (1207), horodniczowie (1208-1228), instyga- 
torowie (1229-1231), kasztelanowie (1232-1247), koniuszowie (1248- 
1264), krajczowie (1265-1277), łowczowie (127&-1333), miecznicy (1334- 
1368), mostowniewwie (1369-1376), oboźni 0377-1399), pisarze grodz- 
cy (1400-1406), pisarze ziemscy (1407-1410), podczaszowie (1411- 
1506), podkoma7OWie (1507-1530), podsędkowie (1531-1532), podsta- 
rostowie (1533-1542), podstolowie (1543-1594), sędziowie grodzcy (1595- 
1606), sędziowie ziemscy (1607-1620), skarbnicy (1621-1689), stolni- 
cy (1690-1779), strażnicy (1780-1813), strukczaszowie (1814-1820), su- 
rogator grodzki (1821), surogatorowie ziemscy (1822-1823), wojewodo- 
wie (1824-1839), wojscy (1840-1886) .................. 117
		

/Licencje_047_08_294_0001.djvu

			292 


SPIS TRESCI 


DODATEK 


Starostowie inflanccy 


Adsel (1887-1900), Andzel (1901-1904), Ascheraden (1905-1907), Burtneck 
(1908-1910), D-dhlen 0911-1912), DoIpaJ 0913-1920), Dtinamtinde (1921- 
1936), Dtinaburg (1937-1951), Erła (1952-1961), Ermes (1962-1965), 
Felin (1966-1975), Helmet (1976-1982), Jurgensburg (1983-1986), Kar- 
kus (1987), Kircbbolm 0988-1993), Kirrumpah (1994), Kokenhusen 
(1995-2004), Kremon <2005-2010), Kreutzburg (2011-2013), Lais (2014- 
2018), Laudołm (2019-2024), Lemburg (2025-2029), Lemzal (2030-2040), 
Lennewarden zob. Kokenhusen, Ludsen (2041-2	
			

/Licencje_047_08_295_0001.djvu

			vO 


'5 
12 


- 


...
		

/Licencje_047_08_296_0001.djvu

			rj 


Biblioteka 
Główna 
UMK Toruń 


GB :ł587 


URZł;IJNICY IJA WNEJ RZ 
}' 


Tom I, i'.c
Lyt I: Urzfdnicy wielkopol
cy X/l-XV wIeku, opr. Marid Biclińska, Antoni (j i do"rzymcy XV/-XV//l wieku, opr. Krzysztof Mikul
ki, 
WOjciech Stanek prz}' w
połuJLidle Lhigniewa Gor
kiego i RY
i'.arda Kdhacin
kiego, ....ornik 1990 
Tom VIII: Urzędni,y potIlusc)' X/V-XV//l wieku, opr. ewa Duba,-Urwanowicz, WłodLimierz Jar- 
molik. Michdł Kulecki. Jefi'Y UrwdnowiC7, Kornik IY94 
Tom IX. Urzędlllcy influnccy )(\I/-XVIII 
ieku opr. Krzy
z/of Mikaiski, Andrzej Ruchu"a, Kórnik 
\YY4 
Tom X: Urzędnic) cen/rulni lnudworni Pol,ki X/V-XV//l wic'ku. opr. Krzy
ztof Chłapow
ki, Stcfdn 
Ciard, ł Ukd
7 KądLie1d, Toma,z Nowdkowski, Edwdrd Opalinski, Grażyna Rutkow,kd, Tere
a 
Zielińska, Kornik II)Y:! 
rom XI: Urzędlllcy cen/ralni i dvglll/urze Wielkiego Ksi,.\twa Li/ew
klego '(IV-XV//l wIeka, opr. 
Henryk LulewicL, AndrLej Rdchuha 


w p r Z y g O t O W a n i u: 


Tom III. zl',zyt 
: Urzędlllcy p"dol
,y XV-XV/l/ wieku, opr.Eugeniu
z Janas, Witold KJdczew
ki. 
Annd Sochdcka 
rom VII. ze'7yt I: Urzędnicy muzowieccy X/l/-XV wieku. opr. KdLimierz Pacu,ki 
Tom VII. i'e
Lyt 2: Urzędnicy muzowle,'cv 150/-/586, opr. Kdzimierz Pacu
ki. Michał Zbieranow,ki 
Tom VII. ze,zvt 3: Urzędnicy mazowle, ,y 1587-/697. opr. Jolantd Choinskd-Mikd, Michał Kulecki, 
Włddy
ław Mdrek Kunicki-Goldfrnger 
Tom VII, Le
Lyt 4: Urzędnicy mnzow,ncv XVIII wieku. opr. Waldemdr Mikul,ki 


DO NABYCIA W BIBLlOTlCE ....ORNIC....IEJ, 63-120 ....ORNIK, ZAMl:K 
ISBN 83-85213-00-7 całok 
ISBN 83-1i5213-J 1-2