/kb_1937_04_27_nr9600001_0001.djvu

			Numer 10 gr. 


Wtorek. dnia 27 kwietnia 1937 r. 


\ 


Numer 96 


Przedpł.t. 
11' nBł!ZeJ admfmstl'1lcjl 
w a
entur8ch miejsC(> 
.,vch i zamiejecowycb, 
n;zędach pocztowych 
przez listonoszy j J 
D' i

lęcznie . 1,95 zł. 
\\< l'1Izie wypadków!!pO_ 
wodowanych. mIl! wyzsą, przeszkód " zakładzie, t!trBjków. lub t. Po wy. 
da,mctwo me odp01nada lIa dostarczenie plBDI8, a abonenci nie maili prawa 
do odll:z
odowania.. Rękopie6w redakcja nie :z:wraca. Redaktor naczelny 
rrzv,rnUJe od lI'odzJnV Ul do 1& - Tplpfon rerlllkcil nr 1044. 


Ogłoszeni. 
ł 01101 miejsca w s%e. 
roko
ci 65 01101 na l,eJ 
etronie 100 groszy; 
1 01101 miejsca w s:z:e- 
rokoici 65 011 Dl na stro. 
nie 3-le] 60 gr; na stro. 
'O....b Byd_b) nIe 5-ej I dalszych ni,. 
parzystych 40 gr; 1 01101 miejsca w ezerokoAcl 611 mim na stronie 2, " B.ej 
f dalszych parzystych 20 gr; Drobne ogłoszenia za wYl"lll.z 10 gr. Ogłoszenia 
na ten sam dzień prZYjmuje się tylko do godziny 10 przed południem. - 
Telefon administracji nr. 3352. - Konto P. K. o. Po:mań numer :!.OO a82. 


Kok S%esnast'l 


'j 


-. 


WyaawCL LJ1'UIUU'nl8 ł'awtow
.Ir.1ego, wwciciel Edward Pawł01l'U1, Bydgoszc:r, ulica HaI'8:z:aJka I.<'ooha nr. 18. 


'\ . 


Rozmówki stołeczne Koron, królów angielskich olbrz,miej warlośc
. 


Z WarM&WY d()IJJoszl) nam: 
. Główna uwaga stolicy f'kierOWU'la 
jest w stronę .w
ższ
:c
 \lczel
i, 
a .kt6- I 
rvch Di
pokole l zaJśC1a na.lezl) lUZ do 
zjawisk stałych, codzdennych. Stoimy 
w pl"Z
de-dniu wz:nowienia wykładów 
na uniwersytecie. Nikt w a10licy nie 
wierzy. aby wykłady na tej na.jnJiespo- 
kojniejs.zej wYŻS'zej ucz
lnl miały prze. 
biPf!' spokojny. 
Ostatnio, ze względu na f!otale po- 
wta...1"Zaję.ce się w W
"",ie zamachy 
pl"ta.rdowe. rektor Szkoły Głównej Ran- 
rllowej prof. Mjklaszew
ki wydał za- 
rIę.clzenie, zabra.niaję.ce wnk paczek. 
waliozek. a nawet teczek, aby w ten 
Qpo!'ób uniemoiliwlć pr7.
niesienłe na 
urzel'1ię materiałów wybuchowych. 
p
v w
ściu do 
achu u
wiono 
. 
tertl'nkf. złożooe z woźnych, które 
odbierać będl) studentom wsrzelkle 
p&,rzki. 
RównOl',ześnle senat Uni\\ ersytetu 
po częściowym wznowJeniu zajęć prak- 
h'cznycb dla Pltudenłów wyd2:la.łu 
1
1t.a.
kiego sta.rszych semestrów, :r;de- 
(w!l()Wał dla zlIpMVnienla po.t"Ządku 
1'1 gma.rhu wprowa(!-zenie przepustek 
dla fOłuf!łmłów, udajęcych się do pra- 
ClJow11i. W ten sposób !!"tudend, udaję.cy 
5ię do praoownl uniwers)-teckich, będl) 
k!!."c!orazmvo I
tvmowanl. 
Czy te i majve nastąpić da.1sr:e za- 
nędzf'nia CM poiI!1()gę., jest więcej nil; 
w"tpliwe. \fłod'1"lf'Ź po!'1ada Ul. dużo 
temperamf'll1tu, nie brak jej odwagi, 
a reszty dokonuje jej Idea:lirnn i wiara 
w O'Ita.tecme :r;wycięstwo. 
W polityce pa.nuje zupełna cisz&. 
Prez
'dent Rzem:ypospoJitej przyjmuje 
na Zamku ministrów, ostatnio mi-n. 
Ponia.towski
. przy u!fcy Matejld 
(5i.edxiba O. Z. N.) trwa reorganiMCja, 
która okMała się konie<"7JI1a I którę. 
przeprowadz.a pułk. Kowalewskt Po- 
licja zaś piJnuje ośrodków wywroto- 
wych, zwłaszicm wśród ży.dów, i baczy, 
aby dzień l maja nie st.ał się dla kraju 
jaJtp nle
all1k
 Komuniki po 
otrzymaniu nO\vego zastrzyku :r; Mo- 
!'kwy w postaci dolarow, l"OzwillJęli bo. 
wil'm oiywionl) agitację. 1;yd%f :r; je.d\Dej 
!¥trony i nędza SlZero1dch warstw Z dru- 
giej SI) JXl'ŻQ..d./łJl1Yml S()ju
lka.mi ko- 
muny. Ze względu na l'09nl)ce w kr8lju 
na!'troje antysemickie, któremu ulefl'a 
nawet ..
lita" 90CjaUstycma (bro9ZUJ"a 
Borsklego), komuniści zacryna.ję. u:m. 
wać w cień swoilch przyw6d'Ców Żydow- 
skich. Stwi9!'drllf bowiem, że żydzi sę. 
najwlęksą pll"Zeszkool) w aJ!iwji ko- 
mU1Iistycznej wśród Polaków. 
W!lpoml'l1aJiśmy jnż o kml)żce socja- 
listy Borskiego, autora wstępnych arty- 
kułów w ..Robotniku", podpisYW&'l1ych 
"j. m. b ". Na CiZ8I'WOI1ego amtysemfftę 
oburzyły 1'Ię bardzo pisma żydow!'kie, 
Z81'lUcaję.c socjalistom czamę. nie- 
wdzięczność u ws'Zystko OObre, 00 dla 
SOCjalizmu polskiego czynili Żydzi. 
tYdzi sę.dJziif, że broezura p. BO stronie p. B;}-; :;
;:: .. 


r. 
".: 

;. ...-, 


.' . 


.
 
..h.
. : 


. 


'i';: p-J . 
 .. . ., 
... -oC' "" 
'\.:
 ." 


e:::..-.  .
. 
:" .;:.p.  ,) 

t
- {( 


..,' 


-. :_
 


"- 
.t:' 


+-  'u' 
.....:. 


'. 


.', .
J:.:-: 


i, 


'. 


.p:; 


.\. ..... 
'
.L "'J 
$...... :łĘ 


. J.. .
. 
, 


\i.
 . 


')"'". 


'.'!I!- . 
 _.,..  .L._." 
. :

 ,

,
;,
f;: .: 


.
 
'.'! 
- ł.
 .. 


'1 


-, 

.' .. 
 
.,J- 

1"-'\IIIŁ'
 
o .r.;;,....t 
 
. .;h}
;
 
 :--Ii. 


: 
" _' _' ..
,,/ Lv,' '. -& 
:. 
.
, ......c.,.L? ¥--
. 
 <
;'ł
 
". ...,.., '; 4- ." 
. "'.,. _'n -II 


" . 


.::..=< ,.:,. 
.<0 .. f 


. '.
 I J II 

 ._
.:- .:.v..
:. 
-- .-...............-.- 


.
 


:tpł;' 


.' 
,. ' 
 .l
 
 

:. .... 

 
...v.. 
'.
;h' r ,t_

 


/ 
, 
i 


j ". 


; 
\!  .::,. 


ł
 : .
: .ł.\.._
.'. 
,.., 
;,
.. ... 
--:. 
.
 


'f 
...s 


'. 


Za kllka.na.ście dni w Londynie odbędl) się uroczystości koronacyjne. Cała uwaga Anglików Z\\-Taca się na korony, 
ja'kle uwieńozl) skronie ich króla t królowej, Z lewej stn:my widzimy koronę królewskQ., w ktÓ!'ej występuje 
w czas.ie ważnych aJctów państwowych, jak otwarcia parlamentu I t. p. Koro na ta waiy 2
 funta i wysa.dzona j86ł. 
2783 diamentami, 8 sufirami, 10 szma ragdałDlI, 5 rubinami i 277 perłami, Specjalnie do koronacji służy widoczna 
w środ'ku korona. Wa.iyona 5 funtów. KoroncnvaU się nil) wsz
y monar chowie angielscy, z wyj"tkiem królowej 
Wik1.orił, lAór&, jak JAoiadNno, w uuie koronacji- bYł&.mł
.pa.nienkl) i nie udż\\ignęłeby t&k ciężkiej k(ImDY. Na 
prMYO widzimy aa.jmłodazł koroot amgielsi:", ktÓTł kupiono w 1912 r. za 60 000 f\mt6w szterling6w (1500 000 7.tft. 
a któl"Q.W Delhi. ukoronowm.o Jerzegó V na cesarza. Indii. 


, 
; 


, 
l 
ł 


Ilum [
[! UUllit llr!mi!rl
twa. 


Na swegO nastelKe \VVznaaa ministra spraw wewn. Darmo,. 


Parył, tlt ł. Hel. wł.) Dych skraJnel polilykL 
Premier Blum nOSi się z umiarem Przewodn!.=zl)cy pary"kiej :fzjjy 
rezygnacji ze- ,:wego sta.:1o-.viska ;j 7a
 han:IJowej Fera,,!'o I wysłał do premie- 
proponowania prezydel1towi republiki r& Bluma list, w którym protestuj" 
ministra Sp1"R\\1 wewn. Di>rmoy . Jako przt'Cłw nl('ustaunemu narusza.nIu 
'!I\\egoo następ,'ę 'Woluoś'i prary j praw )eo1TlQgtkj przeL 
Plany relygr:ac)i Bluma przypisać !ewJ:OŻr.:zkę. 
Z8<'ho dziełem. 
ie m.,ż:Ja 
dłużej milr:r;eć. po:rie\\ai takie milCZ8- 
l:ie byłoby pDdoht!e .10 aprohaty Pr.)- 
11'&n1 rr?'Jtu LudQWego od ja\>,- aa 
przekroc lono. 
Jutro wznawia parlAment swa 
ebrady. Jest możliwe. że wy
aś1i, one 
naprężonI) 

.tua,'ję poJi-ty,:znl) 
e 
t'ranc;' Wiele nowiem znueml	
			

/kb_1937_04_27_nr9600002_0001.djvu

			Str. 2 


,.KURIER B\: DGOSKI", 


wtorek, mia 27 Jndetnia 193" r. 


Nr. 96 


- 


W eoboq o gods. 1.30 w D<>CY w II!IM- 
R Ozwl - ązanl - e dalsze g o kartelu '::I
:1!E?:
£i:
:E£:?

i

 
DOW'ica('h.- Na konferencji dDelJło do 0818- 
. . b mo dużo tet-!:nego po1"OZumienia. Punkty aporne 
je.k widzimy. hylOo potworll)'m skanja.- I kICh karteli Jest jM!oze Itr zał8twioM kompromillO\ro. m. m. porow_ 
Iem i okrada.niem społeczeństwa A ta- w Polsce' miłlDO sie co do wlopów lUł'n
-ych. 
Og6ł>em etn.i-kuj.cy m:ysk...li J'ÓWT1ił't 
około 80 proc. wysuni
yeb poetuLatów. 
Rada 
 Wl'6eWa do S
mi-.umvi<: 
( ZllJk.omUll1ikowała strajkuMcyttn treść 
UI'odY Strajk pl"zl'rwaJ1() i m.i
y godz. 
a---3 nłld ra'llem jJt'ra.jkuj
cy opuścili te. 
ren kopalni. 


Warszawa, 26. ł. (teJ. wł.). 
Władze rozwiezały kartel naczyń 
emaliowanych, KarteJ ten pracował 
z kolosalnym zyski
m. lak się okaza- 
ło, na 8 fabryk, uczesmiczecy('h w kar- 
teJu, tylko 3 sI) czynne. a 5 pozoslalyc:h 
ogranIcza sł, do pobieraDla postoJOWe. 
go, W}'Dosz,c:ego rocznie okolo 300 ODO 
złotych. 
W tY('h wrunkach nic dziwnego, że 
kart.e-' nie obniżył swoi-ch cen i ograni- 
C'l}'ł znacznie możli"\\ości zbytu tego 
przemysłu. 
 zagrażało powaŹ11ie do- 
bnI publicznemu Wyrz;płzone przez 
ten kartel szkody usprawiedliwiajl) 
w pełni jego roz"\\ilp:anie. 
Sprawa karteJu naczyń emaliowych, 


P. Prezydent Rzplilej 
w Wielkopolsce. 


pozuai'.. 21: ł. (t';!l. wł) 
110 W;elkopl)]O;ki przybył wczOonj 
Pl't'Ilr.1e
 ł:lpllttłi ufJajl)c się Ila po.. 
(lr7.6D !I'Nt'ęo f!1-lem;cgo 
11"8ta W:toMa 
Ja"a Moścj';kiego, h wł'1Śr i clcla J\fa;4 
danu 'Skierhie;Jlo
kje!l') \V 
el!1: l_u- 
hel:óklf'.i. Śp. WitoU !\fośd...ki zmarł w 
mai,tllu \\'rollrzyn, na'eżę.l'yll1 dOo ro- 
dzi:1y 'Jackowsk:..h Pogrzeh odl.rJ SI, 
dzij w polu,'!]... :.a r:ueJ'ltarz'J para- 
fiaJ r 1Vm w S
ml'orowie pod Otoczn"ł 
w pobJitu Wrześni, 


Uroczystości ialobne 
W szkołach. 


Warszawa, 2,; ł, (tel. wł.) 
}l1n Swi
t(hoławski zanQ.d2)ił w tln. 
12 maja UJ"('lC7.yst.osl i żalobr.e w s1ko. 
lach [):;:ipń ter. h\:,Jzie \\"01 '1y od nauki. 
.. Jag' wnviesz"
Je będi na gmaC'ha
b 
""ko1nyrh lIa p6łn'aszt i przewię.zane 
\rł'p
 OrtlJę.fi 
ę urocz.ystości szk('oJnc. 


"Daicie mi czler, lata czasuM. 
!'
. 
t ., ",,;.
 ' 
. . 
!f: 


... 


, ,.,..  


.

,
, 

. - . 


..
-...

_.
 
 .:
: 
..... ..ł:. 
 
.I 


Pil 


. , . 
..' . " 
. " 


,J. '  'o, 


. '. 
"j)" ...; 


:J 
'.> 
:'1 
1 


Wielki straik ko!eiarn 
w Ameryce. 
Nowy Jerk, 2ft .t (tel. "'1) 
Stany Z)e,i.:or-zOo.e którl' w ostał. 
n!m 
7.8...ie \utr
isane b)ły I'trajkan.i. 
!'toję. ohe
n!ł\ w oMic.Z'U nOowego straj. 
ku 1tzl
 na Jro,It:. I:? zapOowieJ
lan
' zo. 
"tał 
rR.jk 25 
';Q kOlejarzy, za,trudmo4 
nyc!i pr"y łn.lu:,ku Wwarów w ośmiu 
lowa"zv,tw'ł'"h kolejo\"ych Nal
ży 
przYPUSZCZl..'. że do !łtralku Przylł cra 
f-ię r6wni<'Ż kol \') arze. obsługuJ'łcy po- 
c;Ui MO
OoV.'
. 


. >S . 


". 

 
..' 


,,;.- <-'
 

' . 


.-\
 \ . ,
 


;tł,' 


.

",." f( 


.{f 
. 


"'>. 


;. : "j 


łatwiej ,ozb,l sie ion,. 
nii kucharki... 
..De.pesza." przYOO8i z Snw'e>łÓ'W w:I&do. 
mość o k'opo1ach, j8>kie nowa burłu&zja 
sowiecka ma ze słutą.rymi. Otht okazuje 
si" te ba.rdIJjo trudno jest rozmąIJR.Ć sto. 
S"U

 na1emny z kuche.T'k&JDi. (Aytamy: 
"Poniewet, jalk się okuuje. łatw:lej w 
Sow16ta.('h pozhyć lIi
 dokuczłi
j lony, 
nIt dokuczliwej kucharki. 8008uje 8i
 czę- 
sto ..cbwyt" następujący: c:hlebodawca 
nzwocId ... z ton" ł poślubia kllc:huk,,_ 
po lo Iylko. teby na drugi dzteil. albo M- 
wel lego lamego dnia, zloły
 po4aDie 
O rozw6d ł wyrzuc:I6 z mlBllEkanła uol",," 
Uwego garkolłuka
. 
Potem _Ine mu _(nr poAlubl6 r.wta. 
ddeDIł małłOnkll, albo,
 SkOl'ZJ'lIa6 z oka. 
złł poabJ'Cla si, I fedDell drugiej.... 
Dość Z81WiJ.e pr.z.ed8tawi& lIie tycie na 
t-a:kim naweot odcinku w IiIOwiedk;im raju. 


:, 


. (' , 


, 


. 
,.. 


'", . 


.. 

. -
 


t. 


" '.,. 


.j 
.1 


'. 


li". 


.. 
1 ..;.
"."'
 
'! . '<'
 
.: ',), 
} .\ '" 


'1ł 
"" 
, -
'. . 
 ." . 
,'\.
. '
;\ 


'
ł 


'.- 
.', 


( - -: 


" 


-..", """;' 


., l; . . . ... 
F:-- 


"" 


.......>.....:.! 


O".>:", . 


, 


""'" 
\.y 


\V Ber'in:e czYłli się ost8llIlie Jll'Z)1!OIow&nia do wJeIlr.iej wystaiWY P. n. ..Dajcie mi 
czlery Ieta O7IUIJ". Co w t)"Ch cxtł'-I'ech latach che. Ni
m<:y 
il\,gl1Ąć, ŚWiadGZą 
.eupon&ty.., ia.1tM jut molna. oglądać na. łere!14lStatek '\prawdz!e znać łlyło z peWlllI) trvrogę.. a zara:z;em niet18JWi- 
łVflzę,1zie, I
-z ładu i ()cbędóstwa bra.- ści... Nie okazywali mu poszanowania 
kło, Czeladz jallby mpiona, jak wp6ł pachołkowie, l
 bać. się musdeli jego 
Jrzemil)C'a p.u.1uła sę przy ogniskaA:h siły, On teZ na nkh me zważal i jakby 
wraz :r; psanli, kt6re powyciągane były wstręt miaJ do OOcow8.l!lfa z niemi... 
na ziemi. sam z 8001) cM dumal, ozy przypomi- 
Wśr6d n.ej ogroDr.1ego wzrostu Dal, i o to co go otaczało nie zdawał 
(dek ..(ary, z Łan1ych kości zbudowa-. się trosIlC'LY"ć. 
ny. obC'I,gnięt)ch sk6t
 grubI), po- Gdy wr93zcle z pieńka, na którym 
mar
zC'zonl) i " 7arn ę.. zda"\\a. si, pier4 siedział powstał _ nie obrócił się też 
wso1.f' miej
l'e 
ajmowat. Odziany w do zaJegajecych izbę pachołk6w. dW"J 
Iłr6tk' kc-żuszek, niegdyś suknem uie- z. nich na ziemi leżecych przestlłplł o- 
ł>ie"kim, teraz 
płl)w;8łvm pokryty, groronymi nog&m.i. kilku rozepchnę.ł 
'\V ołlr-i!lłyr-h !!Jpodr.inr-II I sk6rl!'iach i gkierowal !dę nfedbale wkJkec ku 
!'7n\lrOWa!1y.'h, z brodl) posiwiał, drzwiom, wńooę.cym do świetlicy. 
krótko poitrzyronQ., sied7Jał slary WstaW&Zy olbrzym ttm wydawał się 
\\ patrzO'1Y w ogil'ń, obie ręce sparł97.Y ogromniejszym jeszcze... Jecz z pod o- 
Ta koJanach, & growę na 
kach... Aoo I ' _...... od_..'" .. 
. U.l. ezy kUOlG1 mu ".""
"",,.1", 
OpiesazaJe i cteho mrucreca gaJWiedt Chudy bYł stra8'lJJiwie. PoJiczk1 też 
CO go otac.za.ła, nie zdaw8ła JI:O się wca- 
le obchodzić. Nie słuchał jej żartów, miał wpadłe, a na !!!Zyt sk6ra marmczy- 

miech6w. podrwiewań i ziewa.nr.a.. My- ła się i fałdowała w najod"1Ziwam;nIejtne 
ślami wfdocznie bYł IMzieindzlej. zwoje. 
Wiecz6r nadchodził, i w izbach za- Drzwi do świEitlicy wiodece, prawa- 
cZY'1'lsJo być ciemno. Stary !liedzja.ł na doziły do wę.s.1dej sionki. kt6!ra Izbę cze- 
pieńku, lrI'ZAł się, ałe ch
 nieruchom y, Jadzi od niej prz
eJilła. 
nie mypłał, czarne oczy z pod brwi Drogie dopiero otworzvwSlZY starzec 
n8lwisłych mu błyskały, ogniem mło- się rnala.zł w oh97ernl'j komnacif'. Tu 
d7ieńczym niemę.!. Wśród czeladzi, naeł8./! prawie taki jak na podwórcu 
kt6rę. bYł otoczony, oJbl'Zyml ten s>ta.- / p&fłowal Psów kilka Jeż!Jr-ych na 71e- 
n:8C wychudły, na pierw!lZY nilt oka, mt. gdy wchoo'Z/łcego posJv!'Izały. pod- 
obcym si, wydawaJ. Twarz miał jakby nio..ły dmvy, t pt)7'T1awc:'1.Y gn I
h' zno- 
CII'OI'Z&ł... czarniej8Ze gałki oczów wy- wu I'pokojne... W k/łrie na bAl"le sie- 
pukly.oo, budowa ci&ł& twa.rdft& była, dnał ptak zasępiony... widać uJułJieniec 


Cię.g dalszy 


<48 


pana. Chowane "\\iJme StłoCzenie wysta- 
wNo łeb z pod ławy i mikło. 
U o.k:n.a. na pokrytej skórl) ławicy 
szero.kJiej, pół siedział, p6ł leżał, mło- 
dzian wysokił'ł\"O WZl'06tu, który spoj- 
rzał też na wchodll:l)(:ego Z"wróclwszy 
doń twarz, i poo;osłał tak wp8Ił.rujec się 
w gościa. Starzec widocznie tu był do- 
IDQowy, szedł powoli rorzgl
ajec się. 
Tu i 6wdrlJie porozn:ucan e IIv.&fy zmięte 
zbierał i Slkła.dał, kubki na stole stojl)- 
ce uetwwił inaczej, do. prożnego d.zb8ltl- 
ka zajrzał i postawIł go w miejscu 
gdzie malalZł. 
Czynił to jakby z bezczynn
cl, aby. 
czemś za.jQ.Ć r
e, 
MJOO:y człek patrlZa.ł na to miJczQ(:y, 
Odziany w suk:nię Z9Z81"Z&Dł, która nie- 
gdyś była pięknI) i 1ooE;ztownl), z pier- 
siami na p6ł obn&Ż'Olnym.ł, niedhale pod- 
p8S8lllY. ZlUl.Ć nie rusu1 się dnia tego 
z; pod dachu. TwUTl jego śniada, nfe 
bez wUrdęku, wybladłl) była i zmęczo- 
nI). Oczy miał jakby narogiem ukry- 
wania l'8IZ wy ponury i srogi ru:em. 
Na wchOOZl)Cego spogJl)daję.c łago- 
dnial1Midocznie... 
Byl to B
 9ł.arszy SY'Ii króJew- 
ski z Judyty węgfl!'l"kl - odepchnięty 
przez ojca na korzyść Mieszka, niegdyś 
do d'l.l-rhownego przezna<"Zony stanu, 
dziś me Pew1911 jakle go czekały I	
			

/kb_1937_04_27_nr9600003_0001.djvu

			Nr. 96 


KURIER BYDGOSKI wtorele. dnia 27 lewletnia 1937 r. 


Str. 3 


amach .slanu VI Bilbao. 

 
': 
"';'; 
,. 
ł 


;" >. 


7' 
.. 


ł!
 


,'. 
.'.. ' 
ft
 


J', 


< 
. '
- 
 
fo I 
I,' \ JI 
bł<' 


_",_j 


" 
, 
I 'l '1\ 
I -t
 - 
:.m

r- 
, . t

i

 

"\,,;(;. 
.'.'f"'o- ....y,
 

:
-,,#> 
....ł

 __- """"

:
 


: .'#

 " 
......-
.1 .. 


. 
 


l 
ł. '/
Jł 
-":1\- '"_" -
 
,...
 


Oc.  
'. f -ł7:
  


.. 

. -' . 


'. 


Tak w,.o1łtda dzlł _adry t 
lak straszny jes.t obraa MliSZCT;9nła b.i81.. 
pailskiej &tolic,., świadczy wjdocme po.. 
wy
j zdjęcie jednej z głównych ulic. 


San Sebllslian, 2H. ł. (wl. wl.) 
\\ nor.y z pllł-iku na. <;;oooię doszło 
w Bi;bao do 7a"Il3.{'hu stO: lU. Anar,'hi- 
!lCI i trocki';t:1 podjęli próbę obalenia 
rz
u f obJęc:a wlad?y w ..woje ręee, 
Plan zamachu, poIegajQ.cy na obsadz&. 
nlU gmachów rz
(l3wych i uwięzieniu 
czołowyrh komuni",tów z{)S'ta.ł prterJ- 
wczesnie wykryty i udare:rniony, (Jd
 
Clział anarch;;aów, :złożony ze 120 luClz. 
ujęt.v, rozbrojono i dorainie bez sQ..lu 
rozstrzelono na bulwarze nadmon:kim 
w Biiha-o. nie pozwalajQ.c u:mwat ich 
cJał. 


Sow!e' rzadzi MadrJlem. 


SalamalIca, 2ft ł. (tel wł) 
Dvt
 ch!'Za
!)wr przewojniczl)cy Ra- 


;r-- 


4"'
""
 


.... 


., ,",' " 


t 
 


\.' ł - 
.. 
. . . 1-. 

 


. 


,,,,
y 
. 


f .,. . 
. "- 
'\. , -\
 


-".,; 


... 


., , 


....:.. 
:-- 


j. 
.. 


" 


",l< 


r- 


....,. 


. . 
. 


O,!: < :...:'; 

 


"", 
- 


I , 
i 


ł, 


. . ,.,.'y;. 
-

..-"':':'.-.-.... .....} 


Narodowcy alelłalll 1Ifup-ł.. 
HillZplmia joe8t łtre.jem balrdzo ubogo ze.le- 
llionyrn. 00 wpływa ujemnie Dl. klim&t. W 
fIW'I-ązku z tym narodowcy opraoowM 
wielki pLa.n ..lesienIe. HiszpaDtI, który jut 
wpromulzają w tycie. Onegda.j zasa,d,zo.. 
11() tJIl'OOZyście 10,000 drzeW. Po tym fe8tcte, 
w którym 
I ud2;i4ll biskup salamanok4. 
odeS'l'ano hymn narodowy. Wid.z1m7 ue.. 
atnik6W U1'OCZy8!o8ci w D&1"OdowYm po.. 

1u, 


v..&
;...

V
4JV\AAN 


Jaka b
dzie pogoda? 
Prwwidywany at&D pogody ł. Jutro: 
Błabe, wozIł. am.lark_aD. W'ialr,.. PI'ZII. 
"I!łrie pocbmllmo . oplldamt '1'eJuperata. 
fa b"oZ wlttkllZJ'c:h amin. 'J_4_
JA-_-.ł?yf-_-
 


dy. Obrony Ma'Jrytu - gen. Miaja, I jeIN1yc.h, 
m1auf)wany .z

tał gł6wny:n d()w6drl) 
8k zapmviatła prz&'t radio geT.. 
wOJ
k czerw o. rcb Tym 
a.n'rm ;)e- QUII'PO de L!alJo wkrótce otworz" gię 
kretenł rozwil)za
 została. Ra
a Obro- bramy Biłbao dla wojsk l1arodowYt:h. 
. nr 
Iadrytu. " Je! funkcje objęła ma.. LOodyn, 
6. 4. (tel. wł) 
drycka Rada Gmln!'!a. \Vedle dorue>lieó z Bilhao, do por
 
tów baskijsk:ch wpłynęły trzy dalsze 
allgi
l!>kle okręty 7. żywnośc!Q. Tym 

amyIl' przez hlokadę biszpańskieh 
okręi6w narOo1ow
"Ch przehiło się już 
cgółem 9 aClgiel<;k: r h :>kręt.6w żywno- 
śCl()wych 
Paryż, 2f: 4 (tel. wł.} 

r.. QU9ip:) de lla'lo po:iał wia
 
d0U1()4ć. iż na,l pol\lliniowym wybrze-. 
ze-m IU
1panii 0"ia1ł n3, mielii'lie 
nerwo:1Y krQ.żownik "Jaime r', 


Ellorio 
Ul re
ach narodowców. 


,,"N 


Salamanc:a, 26. ł. (tel. wł.) 
'WoJ
ka ':1ar:>dowe zaięłr miojsc,>- 
WI)ŚC RII()rio, polożonl) na południowy 
wschód od Dnrango na froncie bas
 
kijskrim. 
Po zdobyciu sleregu wzgórz. naro- 
dowcy z'-Iajdui'!ł się mniej więcej w oto rob; wrażen
e, że 
l1ie ucierpialo na skutek d
iała.ń wo- 


'. 


Cbile ze
io"e. 


Z Sa.ntiago de Chi'le doIlO&lą, fJe chilij- 
ski min. spraw 
. zwrócił 8ię z cstrym 
protestem do .az:erwonego "rządu" w Wa- 
lencji, pneciwko obeldze W)"17:ąd;zonej po- 
słowi chfiijskiemu. 


Na osi Berlin - Rzym. 


,. 


-: .. ",". 


. t, 


" .. 
 ... 


"".' 


.: 


., 


... 
",. /It, 


,t J 
, ". 


. .,.."f....... 
..,) 
.
 


. . :"-:
-:: 


.
. 
. '. 


-,.,--. ....'. 
i,
 . 
't. Jtf/ .. ,. 


. .... 

Y., 
.,. 


... 


. ....; 
'lo.... - 
....; '... 

 .'\r., 


-
'. 
:.ł, -,
: 
.,., 


.,-
_. . 


\.. 


.. 

 


w,o"::" 


., 


, Jt. 


''''*'. 


, '.
 .".... ..- 


.."
 '\" 


..
 


.,>
 


.
 
. 


W Wenecji spobk:ali Się: MU8!1Olini i ka.ncłerz aU8triacki Schwschni.gg celem pJ'Ze... 
pro
adzenia konfereoc}i na temat pollty ki, IIterowa:nej na. 09i BerIn'D - RlZYm. 


%. 


. 


Rok 


iel OPOI 


Wspaniale urocz,stołd w Gnielnie. 


OnlezDo, 26. 
. (Tel. M.) I nit1lszym wyd&rZeIliem ..Tygodn.1a.", mi.a... 
Wororaj I'OZpoi:zął 
 "Tydzied Goie- sto przybrane 
t w bremy trilJmfa.lne 
zna'. k.tóry iMugu.ruje "Rok Wielk.opol_ orRIE f
 o barwach lIIIIiI'OdIorwych i papie- 
&!ci". Z ok&zji dorooz.nego trad
yjnef!Q !!Iki('h. lut w IIO
, po 
jącĄ um. 
odpustu św. Wojciecha, będ
cego naj\Vł!łJ8- cZY!'toki odpuetowe 1!8płY'OQla do plI'MfA- 


Straszna śmierć sunnegO lotnika 


ParyJ, 26. 
. (Tel. wł.) 
Na OOII&cb 2OO,OOO..nego tłumu, pr&yby- 
lego na popisy lotnicze na lotniek.o Vin- 
cennes..lI&bił się głośny lotnik ameryk6il- 
-.,ki ClemlJOlD, zwan,. w Ameryce .,c:rJ.o- 
wlek.iem..ptalkiem" . 
Cl6ID80n W!ZDi6sł si" na wysoJooAć 3000 
m. i wyskoozył z kabin,.. Na 
 


łOO mell'ów odpi41 Da,jptvM 8pedocbron, 
umi
y D& pleca.ch. lk3tóry niestety 
1Ikr
 si.. N88ł.ępnie usiłow..ł uru.cbcGI.M 
Itpadocbron, pn;yorepiony D& plell'8iech, 
który rówDiei zawiódł. CJems()D spadł 116 
ziemi. jak kamieil. Podniesiono go, 0d- 
dychał je8BC11S, lecz SID8Ili W kitka c:trwil 
pótndej. 


Bestialskie ukamienowanie chłopca. 


Parył, 26. ł. (Tel. wł.) .-częś1iwy c:hłopiec bl'ODlil llię jaJk mógł 
W Lion'ie dokonaoo barbarrzyI\l!kie@'O I wreezcle zdotał wydostać Bit: s u.u 
napadu na 9_letniego 8iostlruńca PrRiM- OpJl&wOOW I dowlfoC do krewn
b. Po kil- 
ooWO N!ItaIvo'ionego 
 sądu ku.pie.. 'ku god7;i'll&Ch zmarl z odni-łoovch r&1l 
okf.ego, Cbłopiec jechał na rowerze przez P->wytszy wypadek moo&' jeskrm 
IIOCjali8Lyczn
 dzielnicę miast& I w pe\\'I1ej światło na wemotonl\ agi
ję Cze.t"Woną 
c:hwHi zatrzymany _tał przetl gr
 zło- We Fra
ji. która nie cofa się nawet prz>ed 
łon
 li 15 
yrostków. Po zejściu z rowe_ ł podburzaniem dzieci i ulD8f4 nad nie;e. 
ru, lIIJ'Woono iO lP'&dem kamieni, Nie.. tniml. 


Skuteczna 
pasta do zebów! 
2dfłoroe 

lt
',' '. 
(ID
 Ó
 '  '
'
""
.-"'."
:_"
 
,,"',.,'"''''-
i.-
'O:; 


-. 


Piekna UrOczysto
i w Watykanie. 
Rzym., 26. '. (Tel. 
'ł., 
W sal1 .ks'ąt
ej w Wa1ł'kanie boli. Podczas odczyt)'wan'a (!?<
,'U 
obecny bY'ł Papiet. Przy Ojcu św., k,6ry 
_iadł na tronie, slutbę peł'llili PO'H')' 
I szambelani. 
Podcu.s Ktu odcZ)i.4nia dekretu ('be. 
Cni byli: kR1!'dynałowie Laurento. Spgt!ra. 
Marmaggi, nowomianowany nun"
J't
l w 
War
wie Cortesi, lioz.ni biskupi i prRła- 
ci. b'skUjp 
.ański O'Rourke. mlonk')wie 
am,basady R. P. przy "'atrkanie, przcdsta.. 
wic:ele kolonii pol8kiej, ; ""',: 


Rok wiezienia za spowodowanie 
Smlerci człowiek:]. 
PomaD, 21. ł. Trybunał Sądu Apel&. 
cyjnego r
atrywał sprawę Antoniego 
Maf.(:ea.ka. który podczas bójki w Kali!!zu, 
w grudniu ub. roku uderzył note:n nieja- 
kiego Przybyłę. powodując nieoumyślnie je. 
go śmierć. Wyp'!.dek poWytSlY miał na. 
stępująi:Y przebieg: .Wieczore-m osk. 
Iat- 
czak wra.z ze swym przyjacielem Bana- 
8Ilakiem udali się do je:l.nej z restauracji, 
ab)' kupić wódkę. Przy wejtÓu do lokalu 
spotkoili oni KEmiwkiego i Przybyłę. kt6- 
rzy e.prowokować mieli całe zajście. R'">2:- 
poclt:la się bójka. KamińEki 
")'jął z pod 
marynarki kl'ótki toporek i nucił sio: na 
}fatC'la&:a. PI"lybY'ł!l n at.omiast 1>09) Il{i- 
wal się notem \V pl!"'''Dej ch"m Ma1.czak 
wY1'\'I'ał toporek Kamińskiemu i rzudł e:o 
na ziem-}ę. Wówczas zraniony zo;;tal pl'7.U 
Pnybył,: notem w 
kę, Rzucił sili więc 
n!l te
o ostatniE'go i y,y
a"5ZY mu n<1t, 
uderzył nim napastnika w klatkIl pieJ'!'io- 
wą, Rana oka.zała Bill tl!.k niebE'lp!e<=l
1a, 
te Przybyla wiu'ótce lJID!U'l. EpilOjl cale- 
go 2ajścia rozegrał 8ię w Są.dz'e Okrf;'lto- 
wym w KaliSlro 9 lu1l'.g'O br. 
łat.cz!lka D- 
ni9-"iłmiono. utrzymuj
. te działał on \v 
obronie konjecrnej. Od w}'roku t!'e:o 

'1li6sł apelację prokuntoT. TT)'bunał a- 
pel&cyjny po pono"';:nym rozpatrzE'ó1;U 
spra.wy, mnienił poprzednie OI'zei:ll'nie 51\' 
du I skaul MaWa-ka. za nieumyś!np spo- 
wodM\'a11-ie ŚJnie- 
wy :r;aro drogerzystów. Program n"ł

11w 
prI}'(:h dm ..Tygodnia" prrewiduje m. ;n. 
zWJedzs.nis za.bytików i kościołów gnie.. 
tn:
'ńskich, loly pok.awwe szrbO'wc6;v, ""Y- 
ciec7tki do Ostrowia Lednidkiego. 'frozeme. 
szne. j 1"Ót.De imprezy sportowe, DDJą l 
maj.&. br. oIJw&rt.e &08t.aDą na hi:ppodrom:e 
gnietnień&ldm kookursy hippi
ne Gn.dn. 
Tow. JetdrLieckiego z udzi.a.łem czołowych 
w tym oli
jsk.ich je:f.dźc6w z całej Pol. 
8ki. Zawody lroame odbędą s;ę l'ównict w 
dni
b 2, 3 i , maja i z.a.k{)ń
.zone W!:'tanl\ 
biegiem potegnaLnym iraidem. ko'!I'nym 
na t.J'l8Sie Poznań - &aie7JOO. 
Pn;ybywają
ym d'" GniezlN!. pr-zysługu- 
je 50 PI"O(:. ulga kOlejow08.. K'\\'ał£'i'y 7Ap8. 
wni
. 


Z procesu przemytniczego 
Ul Gdyni. 
Gdytda !tl ł. (te«. wł.) 
Pr()('eoS pr.r.errwko s7.ak
 prze.myt.. 
nri
zej zo
tał ukończony. \ł..-yrok ogło.. 
!-Zony zoe.ta.nie jutro w połudDIe.
		

/kb_1937_04_27_nr9600004_0001.djvu

			Str. ł 


"KURJER BYDGOSKI", wt.oł.k, d.")ja 
7 kwłe.tJ11& 1937 r. 


Nr M. 


I 
Biurokracja w Sowietach. 


Kor
t .,Jswestil" z St&.lin- 
gradu dOOO8"i nasf,epujł)C1) hisłmię: 
Przy1rre koleje prleezła stara nau- 
czycielka miasta. Stalin«radu (dawniej 
Saratowa). Dom, w którym mieszkała 
"taruszk.a. nauczycielka, spłonę] w r0- 
ku zeszłym. Po pożarze, zwróciła siO 
ona do miejskiego sowietu z prośbl) o 
miee7.ka.nie, na 00 otrzym&ła nast. od- 
pov.iedź: ..Poc:ierpcle, NalalIa Wasl- 
I.WJI.8, ilzle6, dwa, my wam damy mfe. 
akanI.". 
Szły dni, tygodnie, miefoił)Ce. Nat&.- 
l1a Wasileov.D& "cierpiała", mieszkajł.C 
w 
ych zgłisuZ8A:h. W tym c:z&- 
fiie łr7y ruy chOl"OWała, a kiedy ostat- 
filo powróciła do zdrowia, poczęła cho- 
d:7ić do miejski
o 
w1etu ł nadal pro- 
8ie'! o przydzielenie jej mlos7karrla. 
Chodziła tak staruszka kilka mi
ęcy, 
aż naremcie wyczerpała się jej cfe;rplf- 
wOiSć i n
ła 011& obszerny list do 
)106kwy . wyłuszaajłc w nim cal. 
",,'oj, niedolę. CKWKP. od\\'rotnie 
na.ka.u.ł rme.iskiemu rowiet.owi w Sta- 
lingrarl'7Jie przyjść z JXIIlDOC4 starej na- 
uczJ'cfelce. Pismo z Moskwy przeleŻA- 
ło w miejskim rowiecie 2 miesiQ.ce, po 
][tó
ch to miejs
 'f 8O'Wieł odpisał 
do 
foskwy, że z-oetała przydzielona 
kwatera. naucQ:ycil'lsce przy ul. Prof- 
eo juz;nOj fi. 
Pismo poszło, a Na.talia 
VasiIewna 
udnego pomieszczenia nie otrzYmAła. 
W dalszym dWU chodziła od jM.ne@'o 
tM"7
dnjka do dru!riego I modWa sił o 
kawalek daeha .ad glowf. 
W tych d11
ch oochodTiła miasto 
kmnisja. Zastała ona star/) naucz
'dpl- 
kę w jej dziuraweoj budzie. Na ,vidok 
komisji dostała starusz!mieściła nauczycielkę w szpitalu dla 
nerwowo chorych." 
Dnia 27 marca. 8tallngradz:k.a "Praw- 
da" nap:i!mła o tym rzadkim wYP8.dku 
biurookra.cji, która. bez mi
ierdzia rot:- 
ca się nad człowiekiem. 
liejski sowiet 
o.injósł me: do w}"S4Jrjeń pisma tak, 
jakby ta cała histal"ia jego nie obcho- 
dziła. 4 kwietnia przywiElZ'iono nauczy- 
delk, do domu. Znajduje się ona w 
ri!:żkim -łanie, a wypicana ze szpitala 
ro;;t!lła dJatego, że me mogła leżet'! 
tnirdzy nerwowo chorymi. Lekarz prze 
p;
.ał. by wożono sta.ru9rltę do lecznicy 
psrrbiatrrcznej na w:rdziaJ elektrote- 
rapii. 6 kwietnia korespondent "Izwe- 


stU" odwie&ił nauczycielkę w jej mie- 
szkaniu i tak pisze: "To Dle mieszkanie 
a raczel dziurawe rzeszo1o, W śefanaeh 
dzlary, sufit mokry, oaloś6 pokryta 
pleśDi" .. której wyrW grzy" Cb.-;'i." .. 


, 
".
- 


:... '»;: .'-.! > .
. '"  


., 
.... 


---- 


: 
 - ....<:.-:
 . 2"
. '" 


PrMa niemiecka opisuje stra!'ml1e poło tErnie zamieszkałych w Czecbosłowa,.ejf 
t. zw. Niemc6w sudeckich. O warlJlllka ch, w jakich żyj/) Niemcy w Sud
b, 
jwli
y powyższe, zamieszczone przez prasę niem4ec.k/) zdjtcle. 


Zabezpieczenie wJnalazków 
nleoDatentowanvth. 


Przy Zwi4Zku Pr
em
łu Chemicz- 
nego w Warszawie powstała f1utytucia 
"PJl!m zapieozętJa r&2, jednOOLeśnie Dtwlera el
 ldl- 1'Z4I II18łt!go pW1Jkoa do domu. 
kandcie, a C2JII8em i dwadzieście, d.z:fób. P8\\ ne
o dnia, wiJ7:91nym r8Dkie.m, jl'8z- 
k6w l&erl joonemu tylko przypada k¥M. (q P11Zed pójściem 40 ukol", W1J8dł 60 
Kilkan'lścioro cuka jMzcze !!IWeJ porcji. 

 na pa.łueuach podrap.ł- się pod 
SlIoorka. ftunie na. 
nia., Po jabloil. 
chwili wraca i odlatule mMW nl
lJ1oO'!'do. lut jelit u celu, jut ..wpiM lit. juf: 
wana; w kJo6cu gdy nAkarmi oet.atnie pi- prz.echy'b ,
,.. , 
ekle, to piPJI"W8U od1!l.wna jut lIztobek 
Dtwiora wolajliC 
. CifJ!'łe promIenie ram.n
" lI1on
ka 
D Id 61iqoa.j, -. uc:iek&wieol po kemLraeh 
eoł: na.
y ę mWa ma.nw!oia, Ue drzeo w . 
aIA'1Jka{'h. k
pach kl"T1'!W6w . 
pich przym:ł)"cb 
pociech, 
Oto r:D6iJuła odpoMednił\ ctri
I'Pli! w 
drzewie i 
 sobie domek wy
ieła. 
Moc gY'J rvłękko i obficie cienkimi pi6rkami, 
DuIIIo ... -ł-ła -.nim ptI&zdko było 
...... 


rodzłee. Ich n!l.jełol1e piórka łwiadozyły 
o loku, 
J.nek pa.trz"r ku tplizd.ku rozruwnio. 
117'. Z u.Jt jetlO ula.t"wal cichy szept: 
- Ni. bójcie IHJ pta&yny... nie ciot.kllll 
pludecz:ka. nie zabiorę wam dzieoi. 
Wiem, te jeeteAcie przyjaci6łmi cz.łowieka 
1 
 Id. 
h d"ch chl!dl 
Marł. BonaDlow.. 


Madek Pastuszek. 
By! 1"8IZ ddedunio. Był- raz babula. 
IMdeI,l synka Marcinka. Kie1y pnzygzl1 
wiosna i .Ioneotko f!TZ8.Io, Marcinek wy. 
Irllni&ł na ł

 ,ą-ki małe. Puał gąski 
os rosIe. Kąpał gllilJki w atrumyku. Pual 
.ł..kl po Ił.(:e, po zielonym gaiku, 
GIjgU, RffU... 
aJjy gą,ł-i .biale A 
Ma.rcmek kozlIdem dziubał 16dkIJ mi. 
łutkll 
Gd" wyko6czlfl )ut I6dkIJ cwolm małym 
kozikiem, to ponu.c
 swe g"łSki I pi>pł)"II1I 
etru'ttlykiem. Ozy da.łeko dopłynę. - py- 
tal wla.ł-ru Muclnek. OJ da.łeko, d!l.leko, 
d
ko. Przez Itrumy
 do rzeki. A od 
rzllkl mój Bołe - mot.. plynąć n& mo. 
ne. Lecs 'D. IDOiI'IQ s, fale. które IMkłl 
obal,. 
Oj flfI - my tli H!J.ł'Oloek - Intłba 11'0' 
błć _krz"dełka - G:I" mnie morze pI'Zł- 
"SZ". to ulfl(4j, jak pt&8U. 
Chodził Il\,QZkli i luam. koło 
..ty po 
polu. Zbierał piórka I mierał na skrZ,.- 
dełka dla sie-bie. 
RaMI 16dk
 cia bt... Szył Ikl'Zyd8tk a 

ie noce. Mooną dratwą rrzeplaUiI. "i.. 
lał pi6rh najmnanleJ. 
C." 
nioS& te piórka., jaik fOłąbeok, }a.t 
ch-murn' pytaJ Marcinek WI'OOY. Oj p" 
NIWą. POIMd luem. nad .ta.wem. Lecz 
la mało ł& .krz
ełka Da!DOTZ4l NIe po' 
leciez nie I!ynk.u nie opu6ci.a babuli. 
I zaplakał Mardn
k do matuli li, wIil, 
A ma
ul
 tsk nekl.: _ nIe porzucisz .wej 
cmaW. Nie 1J'Ci8knl-. Dieboote 01 ID3wU 
-
		

/kb_1937_04_27_nr9600005_0001.djvu

			Wlarek. dnia 27 kwietnia 1937 r. 


KUR ER . 


e 


RTOW 


- 


"godniaWJ dodatek Kuriera B,dIoskiego. 


Mistrzostwa bokserskie Polski w Poznaniu. 


w cię.gu sob?f-y i niedzt.e.ti w po.. I 

Varsz) zwyciężył aa punkty PawIłco 
znanIu toczyły 9 1 0 walki o m l str7XJ8ł.wo (:':I-ę..k) 
Polski w bok9ie. W wedze kogucieJ: Koziołek (po. 
Walki I'07.pO<'zęło przem6wieme po. Z::iI) pokonał na plUlkty JarzQbka 
wit&lne wicpprezel'a P. Z. B. mjr. Mi. ( lAk).. ., . 
zińskiego. NastępnIe przy dźwiękach W p16rkoW6). Kowalski (
omorze) 
hymnu narodowego wCię.gnJęto ::t& przegral przez k. «? .z Ch

:.en;t. 
t tla aństwow W wadze lekkJeJ: WOZD 1 ak1ewicz 
masL gę p 1). (J
óllź) zwyC'iężył wysoko na punkty 
Pierwszego dDia rozegrano 16 walk. ł')dl
anine. Błaiejew8kiego. 
WyUlki był} t.1astępuj
ce: W wadze W póUirE>dnie-j Sipltl!"ki (Poznań) po.. 
muszej: Rund;;tein (Warslawa) zwy- 
cięż}.ł na punkty Poznańczyka Liszk9, 
a Pawl'iC'a (":.IQ.Sk) odniósł ndeznaczne 
ZW)cJęstwo nad Stachurskim (Lubl i :1). 
W wadze koguctej
 Jarz
bek (ŚIę..CJk) 
pokonał nieznaczn[e na punkty Ted- 
dy'ego z 
'arszawy. W drugim spot- 
kamu Kozio1ek (I"Mnań; wygrał na 
punkty z Zalewskim (Lublin). W wa. 
dze pl6rkoweJ: Kowalski (pomorze) 
(\dnlósł zaslatoDe zwycięslwo Dad PI!!_ 
Irowiczem (.&ialyslok), aChrostek 
(Krakó\\') wygrał prz-ez techniczny k. 
(). w drn
ej nm:izie z Krajewskim 
(Luhlin). W y.-adze lekkiE'j wobec nie., 
Irta\de"]ja się Nerga (Lublin) zwyoi
ża. 
wa'kowE'rool 'Noźn'iaki-ewicz (Łódź). 
W dntgtnl !'potkaniu B1ażejewski 
(Warszawa) zwy..iężył Jawol"Skiego 
(Pomorze). W walfze pó1ś!'edn!lej Kol- 
cn6skl (Warszawa) w 3-cl.m starciu 
z
'yrięża Mloeczy!'ławskiego (Krak6w) 
przez technjcny k. o, a Sipli>ski (Po- 
:!':!atJ) pokonał A!IIkermana (Lublin) na 
pu
kty. W wadze śred'1iej pisarska: 
(W-wa) odni6!\ł zwyrięstwo pozupeł
 
!lie 
j wa.INI nal1 Bar't05iakiem 
(J'.ódź) pa pur,kty, a .!lfa.jcbnycki (Po.. 
z'1ań) w)'E'lirulnował Woskę (Lublin). 
W p61ciężki4'lj Doroba (W-wa) prz
 
terbnlC'.my k. o. w drnglej rwłdzie 
rwv,i
żył Fra .l'Zaka (Lublin), a Szy.. 
mura (Poznań) rnokautowa.ł w drngiej 
rund
 Pietrzaka (ł.6di). W wadze 
riężkiej Mire1'\lki (W-wa) wygr&1 wał
 
kOVE'rf'om oz powodu 
iestawienia się 
przel"hvmka z Lubiina. a P:iIart (SllVIk) 
wygrał nd
zhyt. usłużenie na punkty 
z Kl=meckim (Pm:na.ń). 
W medrl
lo wlerrorem tinsły przy 
nJo<:lv n8S'tępujłce wyniki: 
W wa:ize muszej Rundstein 


Luigl Fagioli na torze.  _-""""""'---ł-- 
. .. . 
 ., 


,. 


,. 
\. 


'ł 


...., 
 


c.. 


-, jo, 


"t 


. j 
. ,Jj 

 
vj 


WbIki kderow\;& eamochodowY LU l sI Fe.- 
Jioli. z,a.W>8.rł umow
 z firmą Auf.()..Un
 
i obei:.nie będa.ie na wyścigach prowadZ!I 
j&j WOQ'. WJd.l.łmy go D.3. trenln8u. 11& 

 beriltIeIdm ł.oNe AVUI 


kOf!al Kotczyńsklego (W&r8Z&wa). 
W średniej Pisarski (Warsz.) zwy.. 
dęi'ył Majchrzyckiego. 
W p6łciężkiej Szymura. (Poznań) 
pokO'lał Dorob
 (W&1'Szawa). 
W ciężkil'j Piłat (f;lpk) prędko 
rozprawił się z Bizerskim już w pier- 
w!lzeJ minucie. 
Poznań zdobył więc 3 tytuly, War
 
!'Za"-a dwa. Krak6w, ł.Mt l 
ll)Sk po 
joor.ym. 


Otwarcie sezonu wioślarskiego. 


T
e otwarcie sazonu wio- I i wiośł8!VJOlD1 w tym roku wielkich 
ślar&kiego ze względu na ulewny suk
es6w. 
deszez. trw.ajt-ey przez calI) n ledzie.l ę, Z kolei odbył się chrzest nowych ło- 
odbyło się w z:nacrnie skromniejszych drd. Rodzicami byli - pmie: s-ta.rościna 
ramach, niż pla.noW8l!10. Suska, Lampowa, Cisewsk.a., Junkowa, 
Zrezygnorwać trzeba bylo z prlemar- Stolpowa i Szeszycka. araoz panowie: 
szu ulica.mi miasta w galowY
h m.ut- pułk. Skrocrlyński, inż. Ciszewski, dyr. 
rluT
h na nabożeństwo do kościoła Czajkowski, dY1'. Pię.tkiewlclL, dyr. 
Ks. Ks. MisjOUUU"Zy, nie odbyła się uż Skwierayńsk
, pre'Ze!\ Stolpe, radca 
defilada łOOzi, JU'I1k i dyr. W. Millner. 
Po nabożeństwie w południe na Na przystani koncertowała orkie!Otra 
przy
ni BydfO&ki
 Towarzystwa wojskowa. 
W1oślarsk1i
 
lli sit przed- 
9ł.aiwiclele wład2 p.a.ńBtwowych, miej- 
skich i wOjslkowycb, o.ra.rz liczna brać 
wioślarska. 
Do LOOranych prnemówił p. dr. Sie- 
m4Q.tk()IW'Eki, pnw;ze.c przedsta.wiciela 
p. gen, Thom.mee - p. pułk. S'kroomyń_ 
skiego o podniesienie bandery. Po do- 
Jroonaoiu tfJ8'O symbołbncgo aktu, p&Jn 
pułk. Skrocl:Yń!lik1 przem6wił w 1If!Ir- 
decmJ'('h lI'łowa.ch, tycze.c w.lc»Iaa1tom 


Jak sie odbeda biegi narodowe! 


Zamąd PZLA. dla lI6d&nIa ł.e8orocz- 
Dym biegom lDIIII'Odowym 
 w dn. 
3 maja c-ha.rakWnl masowt!8IO i powszech_ 
nego. tJ8.IIIIiemL siegIl4Ć głębrJko w teren 
i obok <*odkbw miejekic1!. obj
 r6wD1et 
1WIieś. 
W 06r0dbch miej8kicłi. do których nie 
doci...j.. jeIDoH wpłJWY PZLA orpm- 
QlBCją mjmle si
 l1'8.jtywotmejąDe 
_ 
8fJ11D.ie WF. f PW" p!JWOłujN: k
 or. 
gani.zooyjDY. 
 . 
M __ 

u, 1IZIIr.dłr. Jakal.Dyeh 
y.j 


i mJS
 apoł09CQJ9ńsbwa. 0kIr
 
2IWI-ł lekl1roa.tletyczne przeprowa.da.ją 
we wlB8nym za.kN!oSIe \.\"ył
ie biegi w 
obrębie swoiCh siedrLib. 
j" bi&- 
gu lIla pozoefAI.łych łft'6l1&1Ch p!TlJI!Ikarzuje Bit 
prrz;ede 
 kJsubom m'Z8IJZ()nym, a 
IW braIku ich - klubom ni er:n:eewn J'D1, 
'W'IJglQdlme 

}om WF. f PW. 
Polskie Rwo na. 
bę PZLJ\.. nada 
Da p1'06Ir'&m ogólnopolski tra.n8tDi8ję z bi&- 
gów DIL1'Odowych w dni'tJ 8 maja C) godz. 
18,10, 
 wyniki C) rodz, 20,30, 


.II 


Sejm sportowy obradował w Warszawie. 


W Wal'8Z9IW4e odbył 
 doroczny 
zjazd delegatów Zwł-łzku Polskich 
ZwiiZk6w Sportowych. Zebrat»iu Pl'iA. 
wod.:1iczył mi:!.. Ulrych, wygłaszajł.c 
obszerne przemóW1ieme, amaw:lajlj.Ce 
osta.tl1iie lO-lecie ruchu IJporloMlgO, 
1'0 dłuł-!!zej dyskusji uchwa.lono 
następujl)Ce wnioski: 
"Wal'.t9 zgroruadz9:l a e Z. P. Z. S. 
stwierdzI), że uaport.o\\'i&:1ie młodzieży 
szkolnej wCi
 
zcze jest DlledoeŁa.. 
teczne i wzywa Z&l'ZI)d Z, P, Z. S. by 
kon.tynuował Ewe sta.ra.n:i& pny.'1aj. 
mniej o rozgrywanie zawodów m!ędzy. 
uczelnianych akademfekdcb t o wpro- 
w&dzelrie przymusow
o W,. F. !:la 
wyższych uczeln.ia.ch". 
Dla podtrzymania idei olimpijski-ej, 
dla jopilJJgo",""&
ia w pracy wyłdllnych 
zawodnkóW, uchwal
o utworzenie jut 
w 1937 r. .,Kadr Olimpijskich" we 
w
:l:ystklch dzJałarłi sportu. których 
udz;iał w igrzY8kaC'h IgłO roku jest 
prawdopodobny". 
Poza tym walne zgromadzenie wzy
 
wa z&l'!td Z. z. do WR7.CzQ(lia starań 
o Ujedr.oHcel),je rootżek kolejowych 
I poleca z8rz,dowi zajecie !Ii., s:praw. 
pro}Jagandowrch film6w sportowy
h 
i wyszkolerJowych i wzywa wszyS'tkLe 


Z'W4zkf do współpracy w tym Jderun- 
ku. 
Walne zgromadzenie Z. p, Z. S. 
litw16rdza pa1l)C'ł potrze
 wybudowa.. 
nia w \Varsza.wie sztucznego lod.owL 
ska, poW'iększe:Ja Stadionu W. p.. wy 
buj()waJ1lia. hal! sparlowej, torn rega.- 
towego, kolarskiego i motocyklowego 
oraz pływalni. 
Na zakouCZ8n
 odbyły Idę wybory 
uzupeł.:1faJl)oo do zantdu ZwIl)Zku 


- DzIec:J _ "ul, W ra.macll IgJ'Zya!t 
SpoI'IowJIch 
 lJI'28I Miejski 
Kom
tA.,
 W F P W. odbędą si. W Die- 
dr.&lo, dni!ł 2 ml.l"- ł..i wykiffi .:Us d
iec[ 
do IM 10-0['11 Da drezynach. hul&
 
! II ;)b
Cł:8mt. Zb't\.ka najmtodszyeh tycb 
ZJ.
'ł!1:k"'.... z (!dm.fI!:yml tn....J'łNra mi w 
nieniedziel
. o goda:. U.46 na Stuioofl, 
Wszy.t1rie matki włrm.,. PJ"Z
t 8'\\'"e 
pacieclly. i dać im mOłooł
 zmłerLeni. 
!li
 z .,rywalami". W"ścigi tfI z pewności" 
wywołają wielkie uinł«HOWlIlie. Dla u- 

i.k6w pn:ewidzilll1e 1'Ią tJIPOIIDinkl. Po. 
-ł.em oobQCWie Bię wyśctJ na. dysł.elllie 50 
m. dla dfl.iecl do lat 10, 12 I Ił. Z3"b:z:eoil!. 
oraz wszel.kioch infonnacj udziela Mi
jt!"ki 
Ośrodek "'y
howania P'izYC'l:ne-go ul. Li- 
b"ta 5. teJ. 
.56 w god	
			

/kb_1937_04_27_nr9600006_0001.djvu

			Str 8 


"KUJUER BYDGOSKI". wtorek. chi a 27 kwietnia 19S7 r. 


Nr. 98. 


.' - 


,I, 


RO
I"" 
Brdgoszu, poniedziałek 26 kwietnia 
Ponl8lhlaJek: Klet.a i Maroelina. 
Wiem: Teofila. 
Sło6ca: w'schód ł.łO 
uchód 19.17 
Dhlgośf dn'a 14 godlz. 37 min. 
Ksl4tfyea: w
chód 20.11 
ZAChód '.12 


Dnur nom, agte'r 
Od 26. ł. - 2. 5. 1937 r. 
Apteka pod Anlełem, Gdańska 65, teł. 3385. 
Aptek. prz" PI.co Teatr.lnym. u. Musz. 
f"ocha 10. t.elefon 1962. 
Apteka 'larasłewicza, Orła 8. tel. 3136. 


POlotowł. Rehankowe, Pomorska nr. 16. 
telefon 2616 
 2617 
Strat Pwna. Pomonks 16. teł. 06. 

,. 
-

 -=«-= 


W .1IZ8UIł ..et-klm w B"dłł--Y 
od kwietnia do wrześnie. 
połm.iertna wyet_a prac 

 'WfJC
tJDloslUeqC) . 


.. .. 


. 


. 


. 


.. 


Komunikat 
lanrelarii Teatru Miejskiego 
Dziś. w poniedzialeok teatr niec'.zynny. 
'l.DI wtorek, We 'Wtorek, 'El bm. o go.. 
dr'n.p 20 od
d7ie s:
 nie-od'Wo\.aln'e 09!&- 
tnie przedst-awien;e S7;tuki Wernera 
pt. "Ladzie Da k.rze", którn ob'egła 
wszystkie \\iekeze sceny Europy. \l,zbud-la.- 
jąc SZCJlen! zai'llteresow&lIie i zdobywając 
rzete!ny I!!Ulkces. Pod wytrav.'ną ret)'S('or'Q 
1\:. KOI'e'C'kiego udz'ał biorą najlepsze siły 
nasz
 !!E!społu. Ce.ny miejsc na to Prled- 
st&w:.m
 u&talollO najnifJsze od 10 gr. do 
1.15 zł. PQZOSlałe bilety do nab)'ci-a w ka_ 
e:e teatru. 
\V środe i crwartek arcywesoła kome_ 
d'a Sunto i SZe.9Cen'a pt, .'lempo 1zt" w 
_
rem'e-ro
j, doslronałej obsadzie. 


- W"bol'OwlI kaw, i wyśmienite ci8.8't- 
ka poleca Cukioernia R. Stenze!. n668 


Zebranie Tow. Kupt6w. 


Plen8ll'Ile zebranie Towarzystwa Kup- 
c6w odbfldzie s'e we wtorek, dnia 'l:l bm. 

 godz. 20 w Resul'!!'e Kupieckiej, Na. po_ 
rządku obrad znajduje się m. in. refen.ł 
pod tytułem ..Tugi Lipskie od czae6w ne.j_ 
dawn.:ejs3)'ch do ch"..ili bietącej", spnlwa 
kontroli cen. sprlb\\'B wycieaze.k wiosen- 
nych i sp1'M\"OZdanie z wat.niej&)ch PnlC 
Zarządn, 


Zjazd delegat6w koidola 
elllang.-augsb. 111 B,dgoSZtD. 
pny udzi&le 19 dsl8i'atów odbył się 
... Bydg
y 
ja:r.d wyborczy senion.tu 
.... ielkopols-l.iego ewangielicko _ augsbur- 
.kiego 1oościo1& w Po1soe. Przybyli de
gacl 

 Wiel;';opol
ki, Pomorza, W}ocławka 
j "ieazawy, 
Przewoonj..)zył superintendent Biurche 
- glO\\a. i.r.
t';da ew. - augsburskiego w 
Po'st'e. 
Seniorem ni< W,elkopoJske wybl"aDO pa- 
etors GI.
t1łr"a Mł.DitiU68. z Poznania (Po- 
lak', k->n
'''ljor('m wybrano paslOora Frie- 
denberga z Niesza.\\''Y. Na świoeokich przed- 
el':.'! _'" Sł'r.,!on.tu. powołaIlO kura.torn 
OOłi.£rrcicha o!'a7.: \\' iceklJol'.!l;tora HeUowiga 
l: F'om'mi
. Wre!%c:ie jako oolegat6w Da 
,;jau. flyTI(';dalny wybrano dyrektora BBII- 
KU p
lsk:f'IIO) ". GrJjt!7;9,dzu MicI1eJde i iM. 
Ftn:tfnwałdl1 z Włodo$wka. (Niemiee). 
Ma.ndaty W)G%:p!OOO w J'ÓW'I1ej CzQkI 
pom
dz, Pc.iak6w i 
ł-OÓW. 


Poradnia dla kobiet. 
Sekcja opieki nad biednymi przy 
parafii bielawsk
 z8m
rza zorgalli- 
2!OW&Ć bezplam. ItOrad1łłt lekank, 
dla ko"" kt6r. prowadzi!'! ma.jl) 
czlonkbrie Tow. Pań św. W.ł.nceotego 
pod BUl. kontnllę. i przy współudziale 
fachowym 
karza lub lekarki Orga.. 
J!iucja bPM oparla o te same zasady 
jN1e 
 w pierwsZ8j tego 

_Ju w P&lwce poradni w Zag1ęb f u 
DlJ,brmvskiIl'!, 1ltworzonpj pod protek- 
to.aiIID b biskupa Kubiny. 


.. 


Świeto pułkowe "Dzieci Bydgoskich". 


Swe Pl'Lyow;ąM.tlie, BWą !!'Drącą miłośf d.ziaa i karabinów ma.szyDowych. jm;tu- 
dle tolnief'M zadokumentowada \\C,wraj jf\C)Tl> bitw
. ZrobHo to leszcze sllnlel_ 
B)'dgQS1JC'Z. biorąc gremi&lillY uwał w wre:ł.enJe na zebrau."eh. ZakQńcz,enjem 
'wiecie putkowym "Dzieci b
k.ich". apt'lu poleglych był marsz WOobny Cha- 
Pierwszy dzień święta. pułkowego pJ'Z6zna.- pind. 
iJ'7JOOy był Da nCZCZ8lłle pamłllCł tych, 1116- Zó dusze poległych pułk 
m z ks. 
n" tycie :dot,,11 w ofierze dla Ojczyzn". kan. Szackim odmówił modli1lwę. po C!Zym 
RM10 puł.k wziął IIdzłal w Mszy 'w. ta. fM\fan;yści odegrali uroczysty OIII]JStI'zyk, 
lobej, którą w koA<:iele garniq,onowym Ptzy gluchym wa:rkocle werbli. w ś'V e_ 
odpraswił ks. kan. Szacltl. tli! pochodni, ze zwiniętą chorągwią po- 
WieclJOrem przy świetle pochooi bydgoskich", & obeC!nioe 81J&f 
Za n -ego odpowiada.li d-cy odd:zi.alów: "po. pjN'hoty dywi-zyjnej na Śląsku - P pulk. 
legI na poili c:h_Iy", lub ,.zmarł z ran", I Powierz. I efłc:el'Owłe rezerwy PIlIlna. 
lakby dla przypomnienia ty-<:h dni wojeon D2I:ś odby\\'
 s;e druga cz
śf uroca;y. 
nych, w których s\l,'e tycie bohatency lJoł_ stości, poz.ba.w:Oona jut chara.kta'u talio... 
niene d&li za Ojozyn
 rozl
 .I
 huk b
go" 


Otwarcie WystawI higienicznej 
111 B,dgoSZtZ'. tar
lem Zakładu Ubezpieczeil r zna;1) c:ię z pow
tan1e>m rozwojem 
SpołeC7nrch w \Vał""zawie i bydgoskiej i stras7.DyDn "kutkami grużlicy, na 
l"bezpieczah j Społecznej w sal3
h kt6r'ł r(\f'znie ulT'iera w PoIS09 okolo 
,Starej Brdg
zc2Y" otwarta zo,>ta1a ':t}.OVO h!dzi DAlej pokaza
 sI) 
rodki 
wy:.tawa h;gie
kzna,. majQ.ca na c..lu zaradt'le pl'zeciwko gl'uźlicy, sanato- 
zobrazo,,'ar,ie wysiłków ubezp
/'zall}i r:a UbE'7pi81'za.hi, IE'tniiska, Ipkarst
a 
przy zwalczaaju t.ak sh'as,mych chorób i t. d. 
sJ101
c7Drch, jak gn1!i.lica, alkoholiZom Osobr.y .hiat star.lowil) choroby 
i ..ho rot y c;k6Me. skórne 
r-;a otwarÓ,) wystawy przybył p. Na wysta" ie znajJujl) 
ię dwa 
star Suski oru przed
tawicie1e wladz !go oOOwil)zujl) 
mł-ki pszennej 65" 43,00 zł. od mua 26 kwletJnia 1937 r., ceny męki 
W podanych wy'Ź8j cenach maksy- p8'Zermej I bułki 
ermej (
dnej) od 
malnych wlk00na jm tIOt'Itala w
c'! dInia l maja 1937 r., cena kawy zbożo. 
worka. wPj od 00111 30 kwietnia 1937 r. 
b) ceny detaUcme za :I kg. Wirmi żę..rlaroa luh pohipunia /'en 
m
i żytniej 70% 0)7 zł, wyższych b,dl) ka.rani karl) grzywny 


0,33 'd, 
0,.19 zł, 
8,3' zł. 
0,28 zł, 
0,.15 zł. 


do 3 000 d lub a.reszt.em do 6 tygodinl, 
przy czym jednocześnie może być one- 
orona konfiskata przedmiotów, do któ- 
rych odnosi się czyn przestępczy. 
W intertsie celowości obniżenia po- 
ziomu kosztów utrzymania, uprasza się 
P. T. Konsumentów o zawiadamianie 
Komisariatów Policji Państwowej 
wzgl. Zarzę.du Miejskiego (ul. Grodzka 
25, pok6j 20) o stwierdzonym pobiera- 
nia cen wyższych od ustalonych. 


- 


Kosztowna znajomołl. 


I.ż z Unisławia przyjechał zabawi,
 
!'ię do Bydgoszczy p. Cze!'ła'W. Zamor
 
ski. W jednym z poorzędnych lokali 
I'Ozr,ał niejakI) Helenę K. (Różana 2), 
Gdy poże
na1 sw I) przygodn'ł znajomI) 
!ornllprdził z pt'Zeraż
r.il'm, że brak mu 
portfelu z pie:1iędzmf. Policja złodziej. 
kę ujęła., ni
 zr>alazła jednak już przy 
nIej ani gr<»:za. 


Z i,da pszczelarz,. 


Tow. Pszczel8l/"ZY odbyło onegdaj 
swoje miesięczne zebranie w szkole 

w, la.n.a:. P. przewodniez
cy, witajl)C 
obecnych, wyraził zadowolenie, że tak 
ticmie przybyli na zebranie. Po odczy- 
tanu sprawoz.da.ni.a z ost.a.tnigo zebra.- 
nia p. prezes poFIlszył kweetie choroby 
,,Nosami", Dla 
pieni'8. tego rod'Zaju 
choroby powoła.no 6 członków Tow. 
z różnych okolic, w celu prowadzenia 
obserwacji na 60 psz.cro1ach ze swy<::h. 
pasiek. Część pszczół ma być zbierana 
z dobrych uli, a część z podejnanych. 
Psz.croły te następnie b
dl) przestane 
na ręce p. preze..o;;a, dla zbadania ich 
stanu zdroowotnego w Pracowni Roz- 
poz.nawcz£'oj tut. Państw. Instytutu 
Naukowego. 
\\' dniach od 5-10 lipca. b. r. od- 
będzie się w Poz'naniu kurs pszczelar- 
!'ki dla instruktorów. P. prezes zachę- 
cił członk6w do wzięcia w nim udziału. 
Dnia 2 maja b. r. oobędzle się także 
w Poznaniu ogólny zja.zd pS0C'Ze!a,rskL 
Cena cukru dla podkarmienia 
p!;lZczół w roku bież. nie została obni- 
żona. lak to mylnie podawano w .,Bart. 
niku". . 
W miejsce referatu przeprowadzono 
dy
kusję na temat obserwacji w pasie- 
kach. po czym p. prezes Z8Ikończył Z& 
bramie. 


Porady prawne 
(Bez od:powIedzial,:toAo; red8kCyj!/
j. Z za. 
pytaniami Z\HRt'af nalety olę .10 Redakcji 
K. X.. POW. Slarog.ra, 
Pyt....: Ma
,k.a moja zm41.rla na,rle, po.. 
-ławiając ni
ruch()mośf warlości 6,000 
zl. 1M! 5 spadkobiere6w: diwie siostry nie- 
zaanętne. które pl'O\\"'8dziły I!'ORpoda;r
wo, 
;pon'_ad: ma.bk'll. była Jut w stat"97yTn \\'-i+ 
iku. Na fi!O!!PodaT9twie ciątyła przedwo- 
jenna hipoteka 6.000 mk., które przpwalo- 
ry'2XYW800 Da 1,200 zl. Protoz
 upl"Z
jm;e 
Q wyj&śnienie, cz" te 1,200 zł. rnotemy !I()- 
bie zaliczyf przy otwMM'U hksy i czy 
nam będz'e poliozoo-a "..yprawa ślubnfl. pa- 
ni_at starMII 8iMtTa oostll.ła wyprBU'
 
3 lata temu. Pimi_at nitkt 7.f' "pad'ko- 
bierców si" nie poczuwa do ohwil'lT'an'6. 
więc ('hcemy my obie 
 t
 Rpra.\\1I 
prneprowed7i... III' b
d1zi(' t,a !'oprawa. 
ołtw'
rania t,q.ksy kOllmowaf' 
OtIpowłedi: Dług hipotec'7ny, splarony 
p!'Z('JZ Panie. który obMl\tał llpadek. przy 
rozl1tC1Ze'11i'U spadkobiel'C6w musi by" od- 
powiednio u-vn:p:lędn'on". t). musi rrm"M. 
m1em!e obciątyt ud%ieły wszystkich 1Ip8d. 
-
bif'orc6w. . 
WYPMw& ('1uJma. ktlrą ołnymała s:o- 
Irtra. o ile nie pnekrrac7.a wertością -łI 
prMciętnej miMY, nie ulega uli()ze:J!iu na 
udr1l.ł spadkow". 
Za>pyta'l1ie Pa:I\ co do łl:08'ZiÓ'IV ,.oł1wil!ll"ll-- 
Iłla ta.k!Iy" jeet nlezrozumi
. Pr4Iwm- 
podobn'e chodzi tu Paniom., prz.eprows- 
dzenie podziału "padku. Podtzial ulki, 
o Ue nie nłł.ł.!ąp1 dobrcm--olnie. w akcis 
notlllf'i1l.lnym, mote być dokooany tylkO 
na pod!lt8w1e wyroIku sąd
I'!O I pl'Zymu- 
IIOweJ 8pm>dat" W9Zy8tklch pnedmiotÓ'\f 
neletących do spad-ku. Koszta t6k'
!!O 
po
powanifł ni
 dMzą III
 z rr.(,ry okre- 
A!łć. w kAtdym l'ILZ'lfI przy "'8-nnAci spad. 
ku 6.000 2Jł._ o ile n;eTtJl'hom
f mill.labY 
byf IIprled.3IIU\ z UCy'lacji. wynio!	
			

/kb_1937_04_27_nr9600007_0001.djvu

			Nr 96. 


--- 
- 


'UśHtiecłudi się! 


W I,dzle. 
W !'łd1Je grod-zkim staje pewien 
obvwatel. o!'karżony o pijaństwo i noc- 
ne awantury. Rozprawa ma szybkie 
tł"rnpo. Sędz,ia !'kazuje winow
jcę na 
dwadzieścia złotych ka.rv z zamianę. na 
trzy dn i a.resztu. 
_ 'Vysoka Izbo! - I'OfZpa.cu skaza- 
niec - sk/)rlie ja weozmę tę dwad1leścia 
złotych, kiedy mam t
'lko C'Ztery złote. 
Sędzia wstaje, nic nie odpowiada 
I wychodzI. A młody !'ekl'l"taJT7. sędu 

a-ca się do desperata: 
_ Nie trLek/) i za.pytał n wynik meczu, 
tJ!łYszaJ następuj/)c/) odpowledt: 
_ Grajdołt"k zrobił dwa.dzil'-Ścla 
dw.te bram1d. Biała Kujawska. żadnej, 
oble drużyny B/) pfia.ne. 


ZemBJłla. 
PM1 Dłubinosek odpowiada przed 
8fdem za ceżkle pobicie żony. 
Sędzia: - 
y oskarżony może po- 
wiedzieć co na swoj/) obronę? 
- A czy pan sędzia ma żono' 
- Nie. 
- No, 'o pre!kkOllltIetów. 100 plyw&k6w i 100 w,,- 
rótni8ją<'Yi:h się w pHee rl10mej uami 
P1k6! oIire:fnich I I'ÓWJIOII'Z
nyrh. Uczni6w. 
zdrowych. mających P. O. S. I }i1lO Okr
 I- ooojmowaf 
IJl1d1Jil' 
j.alllle gnl.py piłki ręcznej. not- 
nei. l('lkkil'j IIIIlety.Jd, 8POrt6w wodnyrh, 
.pil1Śrianlwa, a w razie zg
iI f inne, 
Ob
dl1 imnnlktOTSką mpf'w'liią po8zcze.. 
g6lne Z',,-ią7Jki Spor1()W('. S7..oz£'g61
 da_ 
lie o,rlosron e zostaną w p1a.'nie obozów 
lełni«:h. 
- NolI Ji!1II lekJlroatletĄ, 1IIł6ry Mrzy- 
111uje najwi
j Rpt'OIIZl'ń zagranicę. Jut 
" tym roku otnyma! on 12 q,pt'OI!IZ@ń do 
m;38t nIp) Europy. I 
- SIadłon RlIohll w WleUdoh Halda. 
klClII JIJt w t
'IJ'I roku 
ilzii! m6gł pomir- 

i
 60.000 widz6w. 
- Pn:ylud He1I8ua do BelgU wy"'
II.ł 
dute za.i'l1tel"9sow
ifJ. Sportowo& prasa 
belgIjska podaje liczne Bt.reszcume. k8It"J@- 
ry IpOrtoweJ polskiego mf.ofROM I Btwier. 
!ba, ił podobm-j ktaay trpnera jeazcze nie 
jIOSiadaoo w B&I.giI, 
- IHemllDarałońezyk. Niezwykle 
Upartym ok&.1Ał się @S-Ietni Amel'yka- 
"!n Peter Fo1ey, MjllJJ1()lWlcle rok 1"OCl- 
l11e 1-«iaS7.!\. Fił
 on do wil'lkil'Jro hi
U 
mara:Wń"'kil'fto w Bostonie, nie licz¥ 


się ze swym podeedym wiekiem. 
W 
ta.tnich latarh stale odrzucaTIo 
jego zgłoszenie, obawla.jlł<: się wprost 
o jego życie. 
Mimo to w roku bież. zgł<)E>1ł !ńę on 
jMuze 1"8.iZ, przyc.ZeIIl oświadczył, że 
wetmie udział w biegu bez 
"Zględu na 
poZWOlenie organdza;torów. OstamI na; 


sta.rtował Fo1ey przed czterema laty, 
miał więc 79 lat i zajQ.ł WÓ\\'Czas 
ł8miejsce. 
Na1j\epe:ty wynik oMę.gną.ł w 1906 r., 
w którym je.ko 52.-letni męi
yzne. <&8- 
ję..l 12 U1łiejece w dobrYm czasie 3:6ł:()(I. 
Doprawdy, że imponuj"c& wyt.rzyma- 
ł04ćl 


Polonia remisuie z T. K. S. -em. 


\\' Toruniu w fatalnych warunkach 
atmosfpryc.zr'ych spotkała siO bydgo
 

ka Polonia z T. K. S. 
9 (Toruń). Po- 
l.I)nia okllJ1.ała się b jobr/) druży;)/) 
I pOIł \\'lg!ęd<'J!.t1 szybkości i ct'lnoścd w 
J..'Odawaniu pllt'k przewy7Jc;zsJa gospo-. 
rlRł-ZV o kla:>ę. Prowadzenie zdobyła 
Pol()nia \V :?O-tej minurie gry pięknym 
!"irzałem z ;)1) metr6w. Wrnłk ten 
utrT.\'muje się do końca przerwy. G
 
!'podarze o ile w plerwsze.t połowie 
gra !i chaotycznie, tak w drug!Jej 8Jt&"k 


przeprowadzał kilka larlnych komł'li- 
nacyj pod bramk/) polonii i w ty!!. 
okresip Durhnlcki zdobywa. wY1'ównu
 

ę.
 bra.mkę, kt6!'/) strlelił Michalski 
II wykorzy,;:tuj/)c wrbieg bramkarzR. 
Polon-I&. w dal!'zym cię.gu prze\\"8.Ż8., 
lecz dosko:Jała obrona T. K. S-u, a 
!'zczeg6lnie Ó!lwki.ewicza. lJ:ie dopu!lz
 
t'za napa
tników Polot'!ii do pola kar. 
Cf'go T K S pod kOllice gr.v wyr6w
 
nUJe przez GI'aJkowskiego. 


Zawody kreglarskie 


o mistrzostwo m. B,dgosz£zy. 
WC2IQI'aj loIIikollClZyły się czterodniowe I pkt. (675Ya pkt., P. Moałych8 702 Pkt.); 
Z8'\\.oOOY łm'ęgł.anklie o 
 mie8te. 9) K.ręglon:ut II 2.688 pkt. (670" pkt.. 
Byd
Y. pnrąl
drone 
 Panor- p. Kl()oowski 697 pkt.); 
8k, Zwdą.zek Kręgl.afty. Osółem eta.rt.o-ło 10) Ddewł-ł«a - Byd@oszcz 2.681 pkt. 
15 drulyn ł_()9()
b czyli 60 kręglan-y. (670
 pkt., p. G
.wtcz 693 pkt.); 
Oddo8DO 8000 1"ZUt6w I obalono ł0311 
 11) Zloty Rzut II 2,635 pkt. (658Ya p.ld., 
gIi Pirzeoięt1Dll. na uwodrrika wynosi P. 'f8c.i.k 6711 pkt.); 
67i.8 pkt. 12) PoliCyjny Klub Sportowy II 2.633 
p<>'BCZ8gólne drotyny OIII4gnołY 
- pkt. (658'" pkt., P. GilI 675 pkIt.); 
ki (w D8IWiaaa.cb przeoi4Jlm& 011. 1JM1\'OdJrl- la) Gopla.a!& '- I'DOWTOCl&w 2,573 pkt. 
ka, najlepesy _wOO.n:ik 'Vi dr'utynle ! Mił\- (M3'" pkt.. P. Miech 671 pkt.); 
gnięty pnez niego wynfk): Ił) 
l
ut m 2,517 pkt. (636Ya pkt.. 
1) Kręglon:al 2,821 pkt. (7MV. 1IIat" p. P. Leon &ajoa 686 p1rt.); 
Pokyn 7(9); 15) K. P W. II 2.ł7ł pk4. (81S
 pIkt... P. 
2) PolIcylny IUlIb Sportowy 2.799 Pkt. Rubenau 67ł pkt.). 
(699'" pkt., p. tmooa 718 NIt.);' lIII8ln:em IDdywlduaJn"n.. mlasla Byd. 
3) B"II....kl KllIb Jtqglarzy 2,'nIłS pkt. goszczy..maJ p. Ballohrowł.:. CK. p. W,) 
(695Ya pkt.. p. tmich 712 pkt.): 721 pkt., I wicfmil'ltT'Um P. Domb&k (Dzi
 
ł) Zloty :Rzut 2,7:)1 pk,t., (688
 pkt., p, wi"t.k&-Inowroct_) 72:0 pkt., II wlceIDI- 
Ugod0'W8ki 716 Pkt.); ał.I'Iem p. U
. (Złoty Rs'IJt).'7111 pkt. 
5) Iniewjątka ..... Inowroclaw 2.168 pkt. Dalne D8j'lepne mIeJ9O&: B6'I'ndt 12muda 
(687 pkt., p. Dombek 720 pkt.); po 713 pkt., 2mich 712, Polcyn i T. No_k 
6) Klub Sportowy Kolejowe@'O PI'Z
PO- po 709. 2uchowekl I Ch ud" po 705 pkt. 
IIObienia WojMOWl'go 2.766 pkt. (686
 pkt., Za\\'oOO" IIpl'8JWnie pnepro\¥lJ&it Wy. 
p Bauch1'OwioCZ 721 pkt.); ł dział Sportmvy P. Z. K.. 00 j881 glówTlą za. 
. 7) Dohry RZllt 2.7
1 pkt. 'AA2}{ ]'\kt., p. 81ugl\ kierownika I'pOrt.owegQ P. W1DceD- 
B!'rnrlt i\_ i
J,.f.); lego Lewandowskiego, 
8) D
i.łlnik.ąr&kJj Klub KręgLaNT 1'..703 


. 


Str. T ' . 


Tropika 
," mydło _ bYl"eruane 

. 
 do Iwany i kił" 

 . pieli o lublelnym 
.A. i dłulolrwał}m 
. :-'6.... aapac:ho. 
. - , 
· - , ł- Koutuie tylko 
50 a-ro-.,. 
t"; '" 
.:.. H Ic 
 Ic 
.' ", '.,r.... .nry ,a 
.",r.. 'r....= P....6. 


Mydlo do golenIa 
. I. er..... .M'.II.r" 
Nr. 2024 
daJe iIua. , .lIę..... ptanę 
I aprzJJjemnIa . o La.n.Le. 


- 
-  GIEtDA 


Byd...... dni& 2ł kv.dełma 19S7 r. 
UBZłłDOWA CBnULA 
Olełd, Dołowo. towarowal W B,IIIJOUCZJ' 
Warunkt: Handeł hurtowy, pU)'teł Byd- 
ł 08Z CZ, Ia.dunki wagonowe. doetawa bl.- 
t
ca. && 100 kl. 
Ceny orlent'!C1jne. 
Zbolal 

 24.,OO-U,!!O 
Pr.zen.k'& 29.0IJ-..29.P5 
Owies 22,(0-22.25 
Jo:'%IItień browarowy 26.00-27.00 
Jęcamie6 661-667 gl 2ł25-2ł.75 
J
mień 643--649 gl 2"00--26,25 
Jęczmieil 620,9-(l26,
 ,I. 23$-23,75 
Przetwory młyaankll. 
N-e' ....darty: 
M__k.& tytnia gat. I i)..70" 35,M 
Mąka t)'tnia razowa 
 
 ,. 29.
29.i5 
. DotychozalOwe slanllad,: 
Mą.ka tyU1ia pt. I 1I.bS.. 35,7&-36.25 
Mąlk.& tytnia gat. I 
 .. 35.00 
DotychozallOwe slandart". 
Mą.k& pSr.&D. gat. I 0_20.. ł8,2!)..-49,76 
Ml\ka pszen. gat, lA 0-45.. ł7,2..'ł-łi.i5 
Mąka. pszen. gat. IB 0..1)5.. 66.50-17,1)() 
MB,oka psun. ga.t. JC 0_60.. ł5 
ł6.oo 
Mąka p5z&D. gat. ID 0-65.. U,i5-ł5.Z,o; 
Mąka 
1'Ir.&n. lI'at. IIA 2JJ-M.. ł1.
2,OO 
M",ka pIIUn. gst. UB 20.&").. łO.5II-41.:W 
Mąka pazen. 18.1. IlC 45.5;).. 39.5(1-.-łł}.OO 
Mąrka puen pt. IlD ł,,,)-65,, 38,;5-39.75 
Mąka pszeD. tat. ilE 55-60.. a7.5G-38.M 
Mą.ks pr.zen. 
.. UF fi5-65.. U.50-35.00 
Mąka psz.e.n. g_i. lIG 60-61'1.. 33.5."t-34.00 
Mąmn'ski jadalne pomorskIe 5.5Cł- 6.00 
Zi
lMIiakl jadalne nadnot. fI.ro- ",50 
Płatki ziem.niaCZ8ne 21.50-2'2.1)0 
Słoma tytnia prIIBOwaDa 3?:>- 3.
'0 
Siano nadnol90kle luzem 6.25- R.':"5 
Siano nadDoteekie pral!Owane 7.00- 7M 


KURSY WAł.U'I' BA
U POLSKIEGO. 
z dnia BIl ki\\'8tnia 1937 r. 
t dolu ame.rykailski 5,255 zł. 
1 m,]ar kan&dyJ!I1cl !'i.25 !'i rl. 
l funt ang:elski 2599 zł. 
100 fr'a.nk6w 8Zwajnmkh 120.łO d. 
100 frank6w francll!k;ch 23.35 31. 
100 
lgów 
lglj
jch 88.90 ał. 
IOC l:r6w WI06kJCh 23 "n zł. 
100 gulde.nów boJende
h 28!!,15 zł, 
100 gulden6w R"dańskich 99
" zł. 
tO:) koron czeskkh lC!,80 zł, 
100 szyl:ng6w aUBlriark.	
			

/kb_1937_04_27_nr9600008_0001.djvu

			TEATR, REWJE 
I KINA 


. 
- 
- 
. 
I 
. 
S 
S 
P 
r 
D 
r 
K 


OGCOł%EMIA 


- ..lrolUER BYDGOSKI". wklrek, dr.1ja 1''?' kwietnia 1937 r. 


Na ogłoszenia szyfrowane 

-ym&g'8.ją.ce lIloteDda ..a g lOB z e lr' lub "o f e r t.. d.) ,Kuriel"lll. Bydgv.. 
skiego" na Nr. . . . , proIIi.;ny kifo='Owaf li6ty do nas o d d ": i B I n i e Da katd. 
()fllosz.,.nie. n i g d Y z b i o r I) w n w jedoym Wście na kilka ilgłMuń. 
W narotmku doln)'IIIl lewY'm kop<-rty lub poczt6\\'ki prosimy :J.m;eś,,:t 
c: z y t el n i e numer ogł08];
nia, ałJyśmy koresponde.ni:jll. :!.ie o
w:elaj

 
jej. doręmyf II)()j!'li !JJSenLto."'. 


Str I 


DROBNE 


W 'l'EAftZB 1D&J8J[].: 
Poniedzialek: .Pnedllławł_1e uwfeszone 
Wlorek. godz. 20: ,.LIIdzie Da kqe-. 
Środa. godz. 20: "Tempo 121". 
Czwa.rtek. !!'Odz. 20: ,.Tempo IZO". 
P:ątPk. Z powodll pr6b,. genel'llln81 przed 
Ilawl_1e zawieszone. 
800018. gOM. 20: Wiecrir hnmOh I pIeiDI 
JIOścinny wys1
p L. WY'I'wicza i T. Fa 
li.szewe>k.iego. 
NieCQ:iela, goda. 16: ,,'lempo IZO". 
Nied-z:el& godz. 20: .01 mlod,.. miody"'. 
Poni
e.łek, 8'00%. 16; ..'l'empo l.... 
Ponlf'dri6
k. ,odz 20: ..Ol mlod,., miody"' 
InNA BYDGOSKIE ORU4- 
.Adria: .,P8Inn.a Piotruś". 
.ApoUo: ..DMiek.tyw Helena Garlield". 
Bałtyk: .,Viva VHLa" i ,.Skandale mllio- 
nerow" . 
Kmlal: ..Moskwa - Szangbaj", 
_uysae6ka: ..Czlowiek wilk" i ,.T&JI8'O za.- 
1tochainych". 


SPRZEDAŻ 


LazleaJr.a, u
e, _nna s piecem do 
węgli. WÓlIek dla c:
. mocny 8pl'tZe- 
óam korzystnie. 
oezenie. do Agentury 
Kuriera Bydg. w Nakle nfN. dU81 
Spnedam kilka powm6w. Hetmadaka 25. 
dS395 
Sprzedam dom, 2 składy. dobry dochód, 
m'(>s2Ikanie wolne, ogród, z powodu wyja- 
zdu, CPJna 13,000 d. AdireB w8kde Kurier 
Bydgoo!Iki. dl183 
Spnedam paroełę 606 m. opark.a.nioną, iii 
wodOł';ągiem, Cena 3.200 zł. Oferty do 
Kuil"iera B
l\'OISkiego pod 5ł60. 
Skład 8potywcz,. w śródm'eściu. na ru- 
chliwej ulicy z powodu wyj8lZdu do &prze- 
dania. Oferty do Kuri:;,ra Bydg. pod 5462. 
Pianino bIw-dro dobre, mgranim:ne. tanio 
spnedam. Zglosrenia 00 Kuriera Bydgo- 
skie8'O pod M6ł. 


RUCH 
TOWARZYJT
 


Zwf4zek KaW u.'&711b'W R_. I BIOILI 
.ł..IDej. . Dni. 26 bm. o godz. ł9 zebranie 
plet1&l'De "PIV dchrym stanie ku- 
pię. Oferty do Kuriera Bydg. pod 5396. 
Fryzlerski zaklad, dobrze prosperując,. 
kupię Z&I"III.z. Oferty do Kurie-ra Bydgo- 
skiego pod 5ł2
. 
KlIpI, powóz na gumllo(:h i platformę. Zglo. 
szenie. do Kuriera Bydgo
kiego pod 5391, 
Młocarni ł2 C8>le szerokości bębna, mało 
luh woale nie utywanej poszU\kuje. Oferty I 
do Kuriera Bydgoskllego pod M5ł. 
MolocykJ 500 cm. nowucześniejazy, ok&- 
zyjnie kupie. ZgI
nia do Kuriera B
_ 
goekiego pod 5ł65. 


MIESZKANIA 
. I POKOJE 


l lu a pokoje z kuchni
, mogę WIplacit 
rok z gocy. Las.kawe r.gloszl!'nJoa J. Lewan- 
dowski. ul. Leśna '8, dU79 
Mieszluml. 3..pokQjowe, wygodne, lIkmeC!:. 
ne. balkon. pietro w now)'m domu do wy- 
najęcia od za.raz lub p6tniej. 2egla.:rska 17 
(nowa ele'ktrownia). dU80 


Pokój umeblowany. ewentualnie iii utrzy- 
man:em do wynajęcia, ul. Gd&11ska 65{1. 
dU82 


PaBiedzlałek, dala 21 kwiebłia 1537 r. 
PROORAM OCóLNOPOLSKL 
15,11 Wład. (!Osp. 15,15 Konrm orkiP.5try 
Ban1aby Geoz,. (plyty). 15,55 Au1i. dla 
dsieci. 1"15 "Jak powstaly i ('o ma.czą 
naST.e naz\\'-;
a" - odI'zyt. 1',31 Tercety 
-łkaJ!!e. 17,01 ..Licea przemysłowe" o- 
ockrI:yt. 17.15 Frangmenty iii ilu8lrscji mu- 
2)"CZnych do .,Nif'biesk:egoo Ptaka", 17,51 

Krdkus i zimowit" o- po.gM 18." Pogad. 
akt. 11,11 Wiad. sport. 18,20 Orki('''tra 
Harry R.Jy's (płyty). 11,'5 Program. 18.50 
-Na j&rm81'k" - pogad, 19." Aud strze_ 
'eoke.. 11,38 ,.N8l'za ma.rynarka gra". 20,05 
It«ital fortep_ A, Mich6lowskie8'O. 20,&5 
Inien. W!4!('z. 20,55 POp'ad. akt, at... .Li_ 
kie W8.W'l'zytlu" - kurant starośw:ei:kl. 
_,31 _OdgłOfly Wileil9Z0ZyZny" - aud, w 
wyk, Ch61"U Młodziety Sta.roobrz
ów. 
22," Koocert Wik>ńsld

 Klubu Muzy- 
cznego' (z Wilna). 
Wtorek, tlala '¥1 kwiełDla 1937 1'. 
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI. 
1,31 Aud. por. ',51 Muzyka (plyt,." 7,15 
Dzien. por, 7,35 P.ue inf 7,38 Muzyka, 
.... Aud. dla &lk6ł. U3I Aud dla szkół: 
.,Baśń o 3--ch sio6tl1Zyozkach". 11,57 CZ1811 
i hejnał. IZ,I3 WileIiska orkic!t!:ra salo- 
n&wa. IZ,&I Dziim, poło 12,51 Skrzynka Do 
ruedania parceJa w dobrym miejscu. 
I'OInic:tll. Oferty do Kul'iel'8 BydgQ8kiego pod 5469. 
15,11 Wi.ad_ 8'05P. 15,15 Koncert !'OZ- 
rywkowy. 1.... Stoika i jej sprawy, 11,10 
:t.yc:. kult, 9toiicy. 11,15 Sknynk& PKO. 
11,31 Kon<'!'rt ukraiń8k
e!l:'O chóru 
 
_go. 17." ..Dni 
8Zednie pa:6st_ Ko. 
_l!!kicb". 17,15 Koncert 8Oli8t6w. 17,so 
,Pogromca" - monolog. 111.II Pogad. 
akt 11.1' Wiad. sport. 18,Z1 ..Ja.zrowoe pio.. 
lenki '. {płyty>. 18,&5 Program. 18,51 Pogad. 
akt l.... Dyskutujmy: .,Tradyej(malnm 
i rewolucjon;zrn" 19,21 Koncert w wy.k, 
OI'kiesliry Adama Hermana. 31," Pog-ad. 
muzyczna. 31,15 Koncert eymfoniCl.1lY z 
_li domu katolidkiego .Roma", 22,3t 
..p
i8an a fabrykant powieści" - 
mic litel'8cki. ZZ," Muzyka (pły.ty), 
PROOILUI W .A.RSZA WSKJ. 
(Poza p%Ogl'lllDem 8g6l1lOp01lklm), 
13,1' Koneeń 801istów (płyty). 1U1 
W.d, iii tycia W&T8Z&wy. 1ł,35 MuzYka 
rozry.wkmv& (płyty). 23,15 Muz,," tan&- 
ecna z dancingu ..Całe_Club". 
ROZGLOiNIA 'I'ORUltSK.A.. 
(Pou 
ł-.""'" og6lDopo11kba). 
7,as Perę iBf. 7" M1JZy1ka (płyty). IZ," 
PClDOł"Bk. 
 roln. 13,11 Orkieetn 
i łIOll8ci (płyty). 15,15 .,:t.
 Da ocee.n.
" 
("tyt,.>. 15,35 Zycie kult PomonJa. 15,&1 
Muzyka kwe.rte!m\.. (płyt,.). 1',_ ZWisł, 
ku morzu 
 teUeton. 1.... W Pal")'ltu 
(pł"q). 18.U Program na jutro. 22,U 
MmJlka (pt.fliy), 
1ł0ZGLO.NIA POZN.A.!łSI.A.. 
(Poza pregramem 8g6IBopollklm). 
7,21 Progrem. 7
 Pare inf. 7,35 Kon- 
Nrt poń, (płyty) _ 12,51 SKTzynka rolno 
UM Muzyka operowa (plyty), 13,55 Przegl. 
g;eM. 1S,15 ,.Ma.rsze" (pt,.,.). 15,35 Mł-Y- IIpI., motocykl w dobrym stanie. 5OO...k, 
Jra N1onow8, II,D R""i
1 !"kl'7.ypr.nwv Ari
l" ,Beza". ,.M.>I.o&Ak06Ch" majĄ pier. 
Ireny D1J;b:skiej. Z2,'5 .,Ch" ila muZ} ki I "!i..zeństwo Zl!"loszen a ct.} I\ur:era Bp..Igo- 
'an
j Da płyiIach". sklego pod 5361. 


Kurier Bydgoski 


d 1504 


B./ld1!os%C% 
ul MuuaLU Focha 18 


Przestrzec musi:ny 
łll.b7.ających 9i
 przed dołllczaniem 
o of&r\ 
dokumentów oryg"D6.łnycb. św'ed
tw itJp.. gdy t admInistracja na
za 1';8 
przyjmuja na siebie tad!1
j odlJ'O"'iedzi.alnośoi za łeh Z\\Tot, jak wOlóle 
za d.aleze zalatwi-ell'ie "'erl" pn:f'Z 
enta. 
Adres nsere.nta wska.zujemy (ZllCIliejsoowym za dołączeniem zna. 
czkn pocztowego) tylko w tym \\'ypadku. je:l:eli iDSereDt upow8.Mia na!! 
do Wgo. pOOają.c w ogłoue.niu (, W i ad o m o ś f" lub 
A d r e S" N"'kate 
"Kmier Bydgoski" Nr.... 


Dom noowomul'OWany, w surowym stanie. 
podp:wn:czony. ł ubikacje do sprzedania. 
Oferty do Kur'era Bydgoskiego pod !K67. 


Bpnedam lub zamienie 
tnll z komfortem. 
6 ubikacyj. ogród. 
ara
 Zglo8Zenioa do 
Kuriel'a Bydgoskiego pod 5ł23. 


Nowe do:ny CZ'teropi
trow) piętrowy, par- 
terowy z dut. pucel., kOl'Zystnie do 
przedania. Oferty do Kuriera Bydgo- 
kiego pod 5łl0. 


Sprzedam dom :II p:ek8J'ILą mechaniczn, 
parową. bieg pełny. o!;l'Odem \\'arzywnym. 
Cema '8.000 zł. Oferty do Kuriera Bydgo. 
kiego pod 5415. . 


JIotocykJ B. S. A.. z w6zkiem 750 cm., &ta.n 
ierwazorsędny. sprz!'dam, Oferty do Ku- 
iera Bydgosk;ego pod M18. 


- - - - - - - - -- --..... 


KU
NP 

 


OID kupie wklad !5 \JOl" !Id wlRŚciciela. 
pośrednictwo wyklu:rone Oferty do Ku. 

ra Bydgoskiego pod 53;' 


ADMINISTRACJA. 


. 


....... ..'"':11,- 


'UkA .PRACY 


Osoba inteligentna, w:e1t średni, I baa'dm 
dobrą kr.aw:
ną, bil8l)'m szyciem, r0- 
boty ręcz
. poszukuje pos.a.dy pa.1Iny slu- 
tącej. OfEll'ty do Kuriera B)'dg. pod 5K6 . 
RolDik asystent gospodarcz,., obeenany we 
wsz)'"Stk.ich galęzi.ach 8'Ospod3ll'!Pt"W'8 rolne- 
go :II ulrońcwnl\ szkolą rolitliezl\, oraz 
ł_letnią praktyką, :1JIDieDi posade od Z8l'M 
lub pótniej pod dyspoz;ycje. Ofęrt'Y do Ku_ 
r:era B
g()l!lkiegu pod 5459. 


Nr 96 


-- 

 


Otwierajcie szafyl 
Przeglądajcie 
garderob
1 
Najlepiej 
odzież wiosenną 
e.yłel ebemfe.ale I farbaj. 


BARW I- Kałamail
i 


Filia", Bydgoszczy, Gda6aka 27. 


MATRYMONJALNE 
OŻEnt<. 
c.-:ało lIaJ..c.4Iłl1w... 
pośrednkzy. drobne ogłoszenie w "KtU"Jen. 
Bydg
". Wsa.e\ka dyskrei:ja za:pew. 
ojona. 


VrzędDlk, lat 26. pozna inteIigentl1l\ I 110- 
spod&rn, p&nn4:. Cel matrymon.i&hJy, 
Oferty do Kuriera BydgOfkiego pod 5401. 
NlezalełDa panna poslub. wdo
a, e6re. 
c:Dką. na kulturalnym stanowisku. Oferty 
do Kuriera Bydgoskiego pod MDł. 
SamodzIeln,. fachowi
. poezukuje Bk.rom. 
nej panny lub wdówki bezdz.ietnaj do lat 
55, cośkolWIek go1ówki. Oferty Kurier 
Bydgooaki pod ,900', dll38 


ROZMAITE 


" 


Sprzedam nierocoom08f 8 mórg. skł.a.aają.. 
c:e sie z 6 pl"ma lą,k i rodu lub zamienię na 
3..moorg, nieruchoIOOŚĆ. Scheffler, JlIIblono. 
wo. P. Ujście, POW. Chodzi!'!. d:x.6 
Szukam potycrki ł.(JOO-5,OOO. na piern'SZ' 
hipotekę. Gospod8J'9W;O pl")'Watne 12C 
mórg. W&rbOŚf 30.000. Procent podi-ug urno.. 
wy. Zgloseenla do Kuri('ra Bydgosk;
 
pod ,,1167". dll67 


Ddertawa alei czl!'I'dniowych na t.eT8nie 
Gromadv Krostkowo odbędzie sie w środę. 
dnia 5-io maja br. o godIz. 18-tej prze]; pu. 
bliczną licyta.oje D8]\\'ięcej da:ją.cemu M 
gotówke. w lokalu p. Li.piilsk!ego w 
 
'kol'ie, Warunk.i dzierta.w,. lI08taltlą oglo- 
szone na miejscu prr.ed t'OZpoc4ięcif'm I:ty. 
ttcji, Zanąd Gromady. Soltys J. Bąk. n695 


KlIcharz. kawa.ler. po!IZUkuje po8ady zaraz RzetaiC:lwo przoo2;erta.\\ ię ko.rzy8tn'e I 
na 8kromnych wanJnkach. Oferty do Ku- p}wodu 
i.allY. Wi&domośf Byrier Ihd. 
riel'& B
goek:iego pod 5ł63. g08ki. d3.'JII5 


Medale koronał,ine. 


: 


I 


'" 


, 


II 
'J
jJ

 


....,J \ 'r' Ok.. . 
,"" tft 

 
.. " IJ<':
... 'l.. 
. 'Yi.
ł 


-."' 
."-. 
)\ 
. :'
" 


. . 


/". 
fi ,. 


\, 

 ...,J. 
. ";t - 


_,. 


Z okazji w'ocZ)stości k-oronacyjny('h wy b.to 90.000 5p8('jalnych. wJodoczn}'ch n. 
zdj
u z]Qlych i 81'ebrny.ch medi8.lj. 


\. 


" "4l 
't:. .. 
;r "'.. 
f' - "
 r 
' 
. .,) 
\ '\ 


;p. ",,
 


- 


1'12