Kurjer Bydgoski 1937.04.27 R.16 nr 96

Numer 10 gr. 


Wtorek. dnia 27 kwietnia 1937 r. 


\ 


Numer 96 


Przedpł.t. 
11' nBł!ZeJ admfmstl'1lcjl 
w a
entur8ch miejsC( 
.,vch i zamiejecowycb, 
n;zędach pocztowych 
przez listonoszy j J 
D' i

lęcznie . 1,95 zł. 
\\ l'1Izie wypadków!!pO_ 
wodowanych. mIl! wyzsą, przeszkód " zakładzie, t!trBjków. lub t. Po wy. 
da,mctwo me odp01nada lIa dostarczenie plBDI8, a abonenci nie maili prawa 
do odll:z
odowania.. Rękopie6w redakcja nie :z:wraca. Redaktor naczelny 
rrzv,rnUJe od lI'odzJnV Ul do 1& - Tplpfon rerlllkcil nr 1044. 


Ogłoszeni. 
ł 01101 miejsca w s%e. 
roko
ci 65 01101 na l,eJ 
etronie 100 groszy; 
1 01101 miejsca w s:z:e- 
rokoici 65 011 Dl na stro. 
nie 3-le] 60 gr; na stro. 
'O....b Byd_b) nIe 5-ej I dalszych ni,. 
parzystych 40 gr; 1 01101 miejsca w ezerokoAcl 611 mim na stronie 2, " B.ej 
f dalszych parzystych 20 gr; Drobne ogłoszenia za wYl"lll.z 10 gr. Ogłoszenia 
na ten sam dzień prZYjmuje się tylko do godziny 10 przed południem. - 
Telefon administracji nr. 3352. - Konto P. K. o. Po:mań numer :!.OO a82. 


Kok S%esnast'l 


'j 


-. 


WyaawCL LJ1'UIUU'nl8 ł'awtow
.Ir.1ego, wwciciel Edward Pawł01l'U1, Bydgoszc:r, ulica HaI'8:z:aJka I.'ooha nr. 18. 


'\ . 


Rozmówki stołeczne Koron, królów angielskich olbrz,miej warlośc
. 


Z WarM&WY d()IJJoszl) nam: 
. Główna uwaga stolicy f'kierOWU'la 
jest w stronę .w
ższ
:c
 \lczel
i, 
a .kt6- I 
rvch Di
pokole l zaJśC1a na.lezl) lUZ do 
zjawisk stałych, codzdennych. Stoimy 
w pl"Z
de-dniu wz:nowienia wykładów 
na uniwersytecie. Nikt w a10licy nie 
wierzy. aby wykłady na tej na.jnJiespo- 
kojniejs.zej wYŻS'zej ucz
lnl miały prze. 
biPf!' spokojny. 
Ostatnio, ze względu na f!otale po- 
wta...1"Zaję.ce się w W
"",ie zamachy 
pl"ta.rdowe. rektor Szkoły Głównej Ran- 
rllowej prof. Mjklaszew
ki wydał za- 
rIę.clzenie, zabra.niaję.ce wnJ6zenia do 
gma('h1l uczelni jakichkolwi£k paczek. 
waliozek. a nawet teczek, aby w ten 
Qpo!'ób uniemoiliwlć pr7.
niesienłe na 
urzel'1ię materiałów wybuchowych. 
p
v w
ściu do 
achu u
wiono 
. 
tertl'nkf. złożooe z woźnych, które 
odbierać będl) studentom wsrzelkle 
p&,rzki. 
RównOl',ześnle senat Uni\\ ersytetu 
po częściowym wznowJeniu zajęć prak- 
h'cznycb dla Pltudenłów wyd2:la.łu 
1
1t.a.
kiego sta.rszych semestrów, :r;de- 
(w!l()Wał dla zlIpMVnienla po.t"Ządku 
1'1 gma.rhu wprowa(!-zenie przepustek 
dla fOłuf!łmłów, udajęcych się do pra- 
ClJow11i. W ten sposób !!"tudend, udaję.cy 
5ię do praoownl uniwers)-teckich, będl) 
k!!."c!orazmvo I
tvmowanl. 
Czy te i majve nastąpić da.1sr:e za- 
nędzf'nia CM poiI!1()gę., jest więcej nil; 
w"tpliwe. \fłod'1"lf'Ź po!'1ada Ul. dużo 
temperamf'll1tu, nie brak jej odwagi, 
a reszty dokonuje jej Idea:lirnn i wiara 
w O'Ita.tecme :r;wycięstwo. 
W polityce pa.nuje zupełna cisz&. 
Prez
'dent Rzem:ypospoJitej przyjmuje 
na Zamku ministrów, ostatnio mi-n. 
Ponia.towski
. przy u!fcy Matejld 
(5i.edxiba O. Z. N.) trwa reorganiMCja, 
która okMała się konie"7JI1a I którę. 
przeprowadz.a pułk. Kowalewskt Po- 
licja zaś piJnuje ośrodków wywroto- 
wych, zwłaszicm wśród ży.dów, i baczy, 
aby dzień l maja nie st.ał się dla kraju 
jaJtp nle
all1k
 Komuniki po 
otrzymaniu nO\vego zastrzyku :r; Mo- 
!'kwy w postaci dolarow, l"OzwillJęli bo. 
wil'm oiywionl) agitację. 1;yd%f :r; je.d\Dej 
!¥trony i nędza SlZero1dch warstw Z dru- 
giej SI) JXl'ŻQ..d./łJl1Yml S()ju
lka.mi ko- 
muny. Ze względu na l'09nl)ce w kr8lju 
na!'troje antysemickie, któremu ulefl'a 
nawet ..
lita" 90CjaUstycma (bro9ZUJ"a 
Borsklego), komuniści zacryna.ję. u:m. 
wać w cień swoilch przyw6d'Ców Żydow- 
skich. Stwi9!'drllf bowiem, że żydzi sę. 
najwlęksą pll"Zeszkool) w aJ!iwji ko- 
mU1Iistycznej wśród Polaków. 
W!lpoml'l1aJiśmy jnż o kml)żce socja- 
listy Borskiego, autora wstępnych arty- 
kułów w ..Robotniku", podpisYW&'l1ych 
"j. m. b ". Na CiZ8I'WOI1ego amtysemfftę 
oburzyły 1'Ię bardzo pisma żydow!'kie, 
Z81'lUcaję.c socjalistom czamę. nie- 
wdzięczność u ws'Zystko OObre, 00 dla 
SOCjalizmu polskiego czynili Żydzi. 
tYdzi sę.dJziif, że broezura p. Brsikiego 

est ,.wybrykiem" jednostki i że potępi 
lł oficjalne kierownictwo P. P, S. Tym- 
C?asem - o dlZiwol - naczeiny redak- 
tor P. P. S. p. Nleddałkowski sta.nłł 
-!O stronie p. BJrs.k:iego, a przeciwko 
Zydom. Za.pewne teraz żydzi zacZl1ł 
W
f('pować z szeregów P. P. S. W ten 
!Plsób I polska partia socjalfstycma 
at.a'l'lie siO polskł naprawdo. Dott-d 
b
ła nil) bowiem tylko z DUWY... Z ta- 
kIego obrotu sprawy n8l1eży siO oczywi. 
tcfe cie&yć. J a!.ooId.ty front antyży- 
dowski od prawicy do lewicy, który 
doniedawna był tylko nmzonkl), staje 
!oę rzecZYWistości... 
.: 
o w8k.8IZ'Uje na to, Je Nal'6d 


. «, 


-
----- ł -- 
..,: o", . "." .., 

 . . 
........;....:. , .. 
.
.C. .... ... 
:;}-; :;
;:: .. 


r. 
".: 

;. ...-, 


.' . 


.
 
..h.
. : 


. 


'i';: p-J . 
 .. . ., 
... -oC' "" 
'\.:
 ." 


e:::..-.  .
. 
:" .;:.p.  ,) 

t
- {( 


..,' 


-. :_
 


"- 
.t:' 


+-  'u' 
.....:. 


'. 


.', .
J:.:-: 


i, 


'. 


.p:; 


.\. ..... 
'
.L "'J 
$...... :łĘ 


. J.. .
. 
, 


\i.
 . 


')"'". 


'.'!I!- . 
 _.,..  .L._." 
. :

 ,

,
;,
f;: .: 


.
 
'.'! 
- ł.
 .. 


'1 


-, 

.' .. 
 
.,J- 

1"-'\IIIŁ'
 
o .r.;;,....t 
 
. .;h}
;
 
 :--Ii. 


: 
" _' _' ..
,,/ Lv,' '. -& 
:. 
.
, ......c.,.L? ¥--
. 
 
;'ł
 
". ...,.., '; 4- ." 
. "'.,. _'n -II 


" . 


.::..= ,.:,. 
.0 .. f 


. '.
 I J II 

 ._
.:- .:.v..
:. 
-- .-...............-.- 


.
 


:tpł;' 


.' 
,. ' 
 .l
 
 

:. .... 

 
...v.. 
'.
;h' r ,t_

 


/ 
, 
i 


j ". 


; 
\!  .::,. 


ł
 : .
: .ł.\.._
.'. 
,.., 
;,
.. ... 
--:. 
.
 


'f 
...s 


'. 


Za kllka.na.ście dni w Londynie odbędl) się uroczystości koronacyjne. Cała uwaga Anglików Z\\-Taca się na korony, 
ja'kle uwieńozl) skronie ich króla t królowej, Z lewej stn:my widzimy koronę królewskQ., w ktÓ!'ej występuje 
w czas.ie ważnych aJctów państwowych, jak otwarcia parlamentu I t. p. Koro na ta waiy 2
 funta i wysa.dzona j86ł. 
2783 diamentami, 8 sufirami, 10 szma ragdałDlI, 5 rubinami i 277 perłami, Specjalnie do koronacji służy widoczna 
w środ'ku korona. Wa.iyona 5 funtów. KoroncnvaU się nil) wsz
y monar chowie angielscy, z wyj"tkiem królowej 
Wik1.orił, lAór&, jak JAoiadNno, w uuie koronacji- bYł&.mł
.pa.nienkl) i nie udż\\ignęłeby t&k ciężkiej k(ImDY. Na 
prMYO widzimy aa.jmłodazł koroot amgielsi:", ktÓTł kupiono w 1912 r. za 60 000 f\mt6w szterling6w (1500 000 7.tft. 
a któl"Q.W Delhi. ukoronowm.o Jerzegó V na cesarza. Indii. 


, 
; 


, 
l 
ł 


Ilum [
[! UUllit llr!mi!rl
twa. 


Na swegO nastelKe \VVznaaa ministra spraw wewn. Darmo,. 


Parył, tlt ł. Hel. wł.) Dych skraJnel polilykL 
Premier Blum nOSi się z umiarem Przewodn!.=zl)cy pary"kiej :fzjjy 
rezygnacji ze- ,:wego sta.:1o-.viska ;j 7a
 han:IJowej Fera,,!'o I wysłał do premie- 
proponowania prezydel1towi republiki r& Bluma list, w którym protestuj" 
ministra Sp1"R\\1 wewn. Dirmoy . Jako przt'Cłw nl('ustaunemu narusza.nIu 
'!I\\egoo następ,'ę 'Woluoś'i prary j praw )eo1TlQgtkj przeL 
Plany relygr:ac)i Bluma przypisać !ewJ:lwe I:wjl)
ki zawodowe. List t«1 
naleiy kryzysowi w IOD
e padU rady- :r;.wral'a uwagę na 7an i epokojeme, wy- 
ka1nej, kł6re! prawe skrzydło pragnie wola!'e przez to }),'zpra.wne d,iałanile w 
oderwai si, c:.llkowlełe od francuskie_ koła,'b kupie.'t":1 1 przełUY'll1u. 
110 fronhl lndowell
. Zwi
zki za\\'ldowe wywieraj" na- 
Komitet partiI radykalno społ
z:!ej r'!'k na rł:l)d. li) tttyskać kredyt w 
w Havne ul.bwa:ił re.;o
urjo. wed1ug kwoMe 10 m,j!
amłiw franków na pl"'..e,. 
której partia radykalna w Bavru nie prowa.:lzecJe "1elkirb robót' kryzys&- 
bedzie hrała na przY!!lzłość ud ziarn .... wych 
pracach kom
ji Frontu Ludoweg
 Grotby w
p.1wiedzia:ne ze 
tro
y 
I zrzuca z Cliehie wszelkI) odpcvwiiedzfal- :r;wiQ.Zków robotninyrh sI) aa'8dww:na.. 
noś
 Z" j
j UChwały. 'Zne. 
Komitet powia1a w m:aSJ'ldnlieoniu, (\bet'nie za.'hodł'i pytani'ł, co prze. 
że Front Lndowy sial alt nantdz1em I ('iw temu pOjejmle n,d i wdębzość 
pl'OpagaDdy f teDdencl1 demagoglcz. parlamenta.m1L Minłstdr !lkarbu 


. 
Min. Beck opuścił Rumunie. 
Bukareszt, 26, ł, (tel. wł.)' 1 przY'J
y przerz króla Karola. U9talono 
.Min. Book udal siO do Curtea M .....jemne wizyty głów państw Polski 
ArgM, gdzde umył wfmrlec od Prez,y:- ł Iłumtmfi. 
denta Rzeczypospo1ftej na grobie króla Młiri. Beck 
szcW 'Runn.mię wraz 
Ferdynanda I. Trasa udekJroDowaoa & małżonkł, żegnar:ly bar«b:o serde%- 
była w sztaaJdary polskie i rumuńskie. nie. 
Po7..atem min. Beck był ponownie 


Polt.,i" powoli, lecz systematycznie staje l i żydzi. Z innymi mnlejs
ciami 00- 
na Je.. tlej polskiej pla.tfJnD!e, Po za wiem 
emy umieU ułoży
 D&sIZe 
D&Wiuem majd, mI tylko komunłki -wep6łi,rde. 


oświadczył nie.Jawoo U1'O-
zy
ctIe, że 
pożyrzka rbro]endowa jest ostatr:ił 
}.oożyczkl). OlJe.':!fe o.-zekuja !'lę, i", mi. 
ni
u.r powtórzy to lświadcLen:ie l dlży 
przyrze,'ze::Jie. że. nio! J.1rzepl'Owadzl za.- 
masklwanej iiJ!lacjj, by' w ten sposób 
las
pić JOŻr.:zkę. 
Z8'ho!Z.i pytan
 c
 .rzl)d m
7.e 
,Joż
'ć' takie przyrz(',ze:l.ie w doorej 
w'.oer
e! czy zdlła g,) dotnymat Ch....i,. 
la jp;rt powa;.nl) N
e o autorytet pań_ 
tótwa i j
t 000" iłzkieDl rZQ.du urato- 
wanie autorytetu. .' 
W jeszCle wyż
zym tótopniu jeot 
OOO'.i i
zkiEom radykałów w"pólprarc... 
wanLe nad tyc dziełem. 
ie m.,ż:Ja 
dłużej milr:r;eć. po:rie\\ai takie milCZ8- 
l:ie byłoby pDdoht!e .10 aprohaty Pr.)- 
11'&n1 rr?'Jtu LudQWego od ja\,- aa 
przekroc lono. 
Jutro wznawia parlAment swa 
ebrady. Jest możliwe. że wy
aś1i, one 
naprężonI) 

.tua,'ję poJi-ty,:znl) 
e 
t'ranc;' Wiele nowiem znuemll sit 
m:tatnio "'
 Francji. HZł,i frontu ludo.. 
wego już wyrabj
 trze
Lczy. Blum 
sKarły si", ił: czuje Sft zupełnie wy_ 
czerpany. Stan lego zdrOwia Jest zły. 
co Dla byt pretekstem do dymlslf. Jest 
pewue, że Blum Istotnie pragnie swoje' 
dymfsl! I wycofal1ia sł, z czynnej po.. 
IItykL 


ł 
J 


Pa rył. 21'. ł. (teł: ..I) 
Plekane .. d"partamw.Ici. 
kwany 
f !\fsriw zagrlz]li tltrajkieom. WjrM 
,udnołd panuje:r; teso powOdu wielkie 
Yłz))
 


ł
>>>
Str. 2 


,.KURIER B\: DGOSKI", 


wtorek, mia 27 Jndetnia 193" r. 


Nr. 96 


- 


W eoboq o gods. 1.30 w DCY w II!IM- 
R Ozwl - ązanl - e dalsze g o kartelu '::I
:1!E?:
£i:
:E£:?

i

 
DOW'ica('h.- Na konferencji dDelJło do 0818- 
. . b mo dużo tet-!:nego po1"OZumienia. Punkty aporne 
je.k widzimy. hylOo potworll)'m skanja.- I kICh karteli Jest jM!oze Itr zał8twioM kompromillO\ro. m. m. porow_ 
Iem i okrada.niem społeczeństwa A ta- w Polsce' miłlDO sie co do wlopów lUł'n
-ych. 
Og6łem etn.i-kuj.cy m:ysk...li J'ÓWT1ił't 
około 80 proc. wysuni
yeb poetuLatów. 
Rada 
 Wl'6eWa do S
mi-.umvi: 
( ZllJk.omUll1ikowała strajkuMcyttn treść 
UI'odY Strajk pl"zl'rwaJ1() i m.i
y godz. 
a---3 nłld ra'llem jJt'ra.jkuj
cy opuścili te. 
ren kopalni. 


Warszawa, 26. ł. (teJ. wł.). 
Władze rozwiezały kartel naczyń 
emaliowanych, KarteJ ten pracował 
z kolosalnym zyski
m. lak się okaza- 
ło, na 8 fabryk, uczesmiczecy('h w kar- 
teJu, tylko 3 sI) czynne. a 5 pozoslalyc:h 
ogranIcza sł, do pobieraDla postoJOWe. 
go, W}'Dosz,c:ego rocznie okolo 300 ODO 
złotych. 
W tY('h wrunkach nic dziwnego, że 
kart.e-' nie obniżył swoi-ch cen i ograni- 
C'l}'ł znacznie możli"\\ości zbytu tego 
przemysłu. 
 zagrażało powaŹ11ie do- 
bnI publicznemu Wyrz;płzone przez 
ten kartel szkody usprawiedliwiajl) 
w pełni jego roz"\\ilp:anie. 
Sprawa karteJu naczyń emaliowych, 


P. Prezydent Rzplilej 
w Wielkopolsce. 


pozuai'.. 21: ł. (t';!l. wł) 
110 W;elkopl)]O;ki przybył wczOonj 
Pl't'Ilr.1e
 ł:lpllttłi ufJajl)c się Ila po.. 
(lr7.6D !I'Nt'ęo f!1-lem;cgo 
11"8ta W:toMa 
Ja"a Moścj';kiego, h wł'1Śr i clcla J\fa;4 
danu 'Skierhie;Jlo
kje!l') \V 
el!1: l_u- 
hel:óklf'.i. Śp. WitoU !\fośd...ki zmarł w 
mai,tllu \\'rollrzyn, na'eżę.l'yll1 dOo ro- 
dzi:1y 'Jackowsk:..h Pogrzeh odl.rJ SI, 
dzij w polu,'!]... :.a r:ueJ'ltarz'J para- 
fiaJ r 1Vm w S
ml'orowie pod Otoczn"ł 
w pobJitu Wrześni, 


Uroczystości ialobne 
W szkołach. 


Warszawa, 2,; ł, (tel. wł.) 
}l1n Swi
t(hoławski zanQ.d2)ił w tln. 
12 maja UJ"('lC7.yst.osl i żalobr.e w s1ko. 
lach [):;:ipń ter. h\:,Jzie \\"01 '1y od nauki. 
.. Jag' wnviesz"
Je będi na gmaC'ha
b 
""ko1nyrh lIa p6łn'aszt i przewię.zane 
\rł'p
 OrtlJę.fi 
ę urocz.ystości szk('oJnc. 


"Daicie mi czler, lata czasuM. 
!'
. 
t ., ",,;.
 ' 
. . 
!f: 


... 


, ,.,..  


.

,
, 

. - . 


..
-...

_.
 
 .:
: 
..... ..ł:. 
 
.I 


Pil 


. , . 
..' . " 
. " 


,J. '  'o, 


. '. 
"j)" ...; 


:J 
'. 
:'1 
1 


Wielki straik ko!eiarn 
w Ameryce. 
Nowy Jerk, 2ft .t (tel. "'1) 
Stany Z)e,i.:or-zOo.e którl' w ostał. 
n!m 
7.8...ie \utr
isane b)ły I'trajkan.i. 
!'toję. ohe
n!ł\ w oMic.Z'U nOowego straj. 
ku 1tzl
 na Jro,It:. I:? zapOowieJ
lan
' zo. 
"tał 
rR.jk 25 
';Q kOlejarzy, za,trudmo4 
nyc!i pr"y łn.lu:,ku Wwarów w ośmiu 
lowa"zv,tw'ł'"h kolejo\"ych Nal
ży 
przYPUSZCZl..'. że do !łtralku Przylł cra 
f-ię r6wni'Ż kol \') arze. obsługuJ'łcy po- 
c;Ui MO
OoV.'
. 


. S . 


". 

 
..' 


,,;.- -'
 

' . 


.-\
 \ . ,
 


;tł,' 


.

",." f( 


.{f 
. 


"'. 


;. : "j 


łatwiej ,ozb,l sie ion,. 
nii kucharki... 
..De.pesza." przYOO8i z Snw'ełÓ'W w:I&do. 
mość o k'opo1ach, j8kie nowa burłu&zja 
sowiecka ma ze słutą.rymi. Otht okazuje 
si" te ba.rdIJjo trudno jest rozmąIJR.Ć sto. 
S"U

 na1emny z kuche.T'k&JDi. (Aytamy: 
"Poniewet, jalk się okuuje. łatw:lej w 
Sow16ta.('h pozhyć lIi
 dokuczłi
j lony, 
nIt dokuczliwej kucharki. 8008uje 8i
 czę- 
sto ..cbwyt" następujący: c:hlebodawca 
nzwocId ... z ton" ł poślubia kllc:huk,,_ 
po lo Iylko. teby na drugi dzteil. albo M- 
wel lego lamego dnia, zloły
 po4aDie 
O rozw6d ł wyrzuc:I6 z mlBllEkanła uol",," 
Uwego garkolłuka
. 
Potem _Ine mu _(nr poAlubl6 r.wta. 
ddeDIł małłOnkll, albo,
 SkOl'ZJ'lIa6 z oka. 
złł poabJ'Cla si, I fedDell drugiej.... 
Dość Z81WiJ.e pr.z.ed8tawi& lIie tycie na 
t-a:kim naweot odcinku w IiIOwiedk;im raju. 


:, 


. (' , 


, 


. 
,.. 


'", . 


.. 

. -
 


t. 


" '.,. 


.j 
.1 


'. 


li". 


.. 
1 ..;.
"."'
 
'! . ''
 
.: ',), 
} .\ '" 


'1ł 
"" 
, -
'. . 
 ." . 
,'\.
. '
;\ 


'
ł 


'.- 
.', 


( - -: 


" 


-..", """;' 


., l; . . . ... 
F:-- 


"" 


............:.! 


O".:", . 


, 


""'" 
\.y 


\V Ber'in:e czYłli się ost8llIlie Jll'Z)1!OIow&nia do wJeIlr.iej wystaiWY P. n. ..Dajcie mi 
czlery Ieta O7IUIJ". Co w t)"Ch cxtł'-I'ech latach che. Ni
m:y 
il\,gl1Ąć, ŚWiadGZą 
.eupon&ty.., ia.1tM jut molna. oglądać na. łere!14lCh wyatawowyi:h, a jakie pl'ledata- 
W1& na.sze IJdj
e. 


Zakończenie strajków górników. 


Katowloe, 26. ł. (Tel. wl.) strajk iM pll'7)el"Wa1d. uzyeka.wszy poprze... 
W piątek pótnym wiecrorem ZhkWidO_ 1 dn'o pme
1o 80 proc. awoic:h tąda.ń. W 
waT)o strajk okupacyjny na szybioe ..Prezy_ ci.ągu god2Jiny teren sa-ajJrujĄcy górnic)' 
dBllt Mościcki" w Choroowie. Górnicy opr6tni'1i,' 


,
..... -............ . - - ii "-Jr -*- , '- ,', "' ., : ' 
.........cł wooClC" HfQU""",:' . ::....... ' . ...- 
- . -. -. 
 
, ri
jf{)ri7( 
:

;i; -: '.
'o.] 
;::,.' 
 . 
."' f?1 - 
 n 
 - 
. !!PfW, "ó .I! 
,

j!.! JJ. - c 
:, srł'(' . ":' .ł ' 
J --""- 
.. .! -..'F -? ł d "1 , . Ci' :. 
" 
-,., . . 
- 
 ,..,
 .', 
,;..y - ..... 
 
!u.J "ł- 1 '. 
. 
 ,.c
 _'&.. "'-I-
' _ 
._.o f
 
.' ..... 
 
._
 
 
 ..£ ' s.. 
..
 .


.!" 
;. EK 


f 
q. 


IIzltJ{ d
h. !Yt'tt
 łkaza. 
nych'no' sri1it[c.,..jł IIr'ofl7QJo
. 
,I1ycb' prJ(i"kró/oliM 
jlijl1;lIdc hlst9.rYć.
Q,'z .
so& 
i!oltslawQ ChrO'&tgd - 
,- . 


potęroiejsoza, inna. Choć mu włos si. 
wlał, gdy otwoI-Lył usta, zęby mu bły- 
szcuły białe jak u zw1et"lęcia. drdkie- 
go, ostre, do kQ$lWia stwO!V!OIIle. Wej- 
rzenia teri;, któremi l"LUcał na SIWych 
towamy9ZÓw łagodnymi nie było... ma- 
Jowała się w nich zł
ć i pogaroa 
razem. 
Czeladź JeŻl)Ca na ziemi i po ła- 
wach, a:asem ku staremu spogJęda.ła 
DtStatek '\prawdz!e znać łlyło z peWlllI) trvrogę.. a zara:z;em niet18JWi- 
łVflzę,1zie, I
-z ładu i ()cbędóstwa bra.- ści... Nie okazywali mu poszanowania 
kło, Czeladz jallby mpiona, jak wp6ł pachołkowie, l
 bać. się musdeli jego 
Jrzemil)C'a p.u.1uła sę przy ogniskaA:h siły, On teZ na nkh me zważal i jakby 
wraz :r; psanli, kt6re powyciągane były wstręt miaJ do OOcow8.l!lfa z niemi... 
na ziemi. sam z 8001) cM dumal, ozy przypomi- 
Wśr6d n.ej ogroDr.1ego wzrostu Dal, i o to co go otaczało nie zdawał 
(dek ..(ary, z Łan1ych kości zbudowa-. się trosIlC'LY"ć. 
ny. obC'I,gnięt)ch sk6t
 grubI), po- Gdy wr93zcle z pieńka, na którym 
mar
zC'zonl) i " 7arn ę.. zda"\\a. si, pier4 siedział powstał _ nie obrócił się też 
wso1.f' miej
l'e 
ajmowat. Odziany w do zaJegajecych izbę pachołk6w. dW"J 
Iłr6tk' kc-żuszek, niegdyś suknem uie- z. nich na ziemi leżecych przestlłplł o- 
łie"kim, teraz 
płl)w;8łvm pokryty, groronymi nog&m.i. kilku rozepchnę.ł 
'\V ołlr-i!lłyr-h !!Jpodr.inr-II I sk6rl!'iach i gkierowal !dę nfedbale wkJkec ku 
!'7n\lrOWa!1y.'h, z brodl) posiwiał, drzwiom, wńooę.cym do świetlicy. 
krótko poitrzyronQ., sied7Jał slary WstaW&Zy olbrzym ttm wydawał się 
\\ patrzO'1Y w ogil'ń, obie ręce sparł97.Y ogromniejszym jeszcze... Jecz z pod o- 
Ta koJanach, & growę na 
kach... Aoo I ' _...... od_..'" .. 
. U.l. ezy kUOlG1 mu ".""
"",,.1", 
OpiesazaJe i cteho mrucreca gaJWiedt Chudy bYł stra8'lJJiwie. PoJiczk1 też 
CO go otac.za.ła, nie zdaw8ła JI:O się wca- 
le obchodzić. Nie słuchał jej żartów, miał wpadłe, a na !!!Zyt sk6ra marmczy- 

miech6w. podrwiewań i ziewa.nr.a.. My- ła się i fałdowała w najod"1Ziwam;nIejtne 
ślami wfdocznie bYł IMzieindzlej. zwoje. 
Wiecz6r nadchodził, i w izbach za- Drzwi do świEitlicy wiodece, prawa- 
cZY'1'lsJo być ciemno. Stary !liedzja.ł na doziły do wę.s.1dej sionki. kt6!ra Izbę cze- 
pieńku, lrI'ZAł się, ałe ch
 nieruchom y, Jadzi od niej prz
eJilła. 
nie mypłał, czarne oczy z pod brwi Drogie dopiero otworzvwSlZY starzec 
n8lwisłych mu błyskały, ogniem mło- się rnala.zł w oh97ernl'j komnacif'. Tu 
d7ieńczym niemę.!. Wśród czeladzi, naeł8./! prawie taki jak na podwórcu 
kt6rę. bYł otoczony, oJbl'Zyml ten sta.- / p&fłowal Psów kilka Jeż!Jr-ych na 71e- 
n:8C wychudły, na pierw!lZY nilt oka, mt. gdy wchoo'Z/łcego posJv!'Izały. pod- 
obcym si, wydawaJ. Twarz miał jakby nio..ły dmvy, t pt)7'T1awc:'1.Y gn I
h' zno- 
CII'OI'Z&ł... czarniej8Ze gałki oczów wy- wu I'pokojne... W k/łrie na bAl"le sie- 
pukly.oo, budowa ci&ł& twa.rdft& była, dnał ptak zasępiony... widać uJułJieniec 


Cię.g dalszy 


48 


pana. Chowane "\\iJme StłoCzenie wysta- 
wNo łeb z pod ławy i mikło. 
U o.k:n.a. na pokrytej skórl) ławicy 
szero.kJiej, pół siedział, p6ł leżał, mło- 
dzian wysokił'ł\"O WZl'06tu, który spoj- 
rzał też na wchodll:l)(:ego Z"wróclwszy 
doń twarz, i poo;osłał tak wp8Ił.rujec się 
w gościa. Starzec widocznie tu był do- 
IDQowy, szedł powoli rorzgl
ajec się. 
Tu i 6wdrlJie porozn:ucan e IIv.&fy zmięte 
zbierał i Slkła.dał, kubki na stole stojl)- 
ce uetwwił inaczej, do. prożnego d.zb8ltl- 
ka zajrzał i postawIł go w miejscu 
gdzie malalZł. 
Czynił to jakby z bezczynn
cl, aby. 
czemś za.jQ.Ć r
e, 
MJOO:y człek patrlZa.ł na to miJczQ(:y, 
Odziany w suk:nię Z9Z81"Z&Dł, która nie- 
gdyś była pięknI) i 1ooE;ztownl), z pier- 
siami na p6ł obn&Ż'Olnym.ł, niedhale pod- 
p8S8lllY. ZlUl.Ć nie rusu1 się dnia tego 
z; pod dachu. TwUTl jego śniada, nfe 
bez wUrdęku, wybladłl) była i zmęczo- 
nI). Oczy miał jakby narogiem ukry- 
wania l'8IZ wy ponury i srogi ru:em. 
Na wchOOZl)Cego spogJl)daję.c łago- 
dnial1Midocznie... 
Byl to B
 9ł.arszy SY'Ii króJew- 
ski z Judyty węgfl!'l"kl - odepchnięty 
przez ojca na korzyść Mieszka, niegdyś 
do d'l.l-rhownego przezna"Zony stanu, 
dziś me Pew1911 jakle go czekały IJ8Y., 
- Co ty tu tak błl)dzlsrz Gbeza' - 
za.py;tał gł()E;em głuchym kr61ewłcz - 
czego szukam'... 
Stary, l'tCe założYWMY spuszczone 
stanę-ł naprzeciw Bezpryma, głowę 
przechylił i wpa.trzył się w niego miJ- 
czo.cy. 
- A kogo! i Ctl
żbY'lft ja l!Il!U kał? - 
odNWał się Gherz:a po wt81e
ku - bo 
Bezprym go w tym j
ku matki lA- 
gadn,ł - kogo.' ougo? Imika.m efe. 
bie - królewfCllU m6j. Co ty, co tobie? 
jak? 
- Jak' mnie! d:ziMieć razy na 
dzień pyta62 o to' poczciwy Gher.o, 
jakże mi ma być' jako tym. co w Clem- 
nicy !liedlec. czeok&jl) wyroku jm1erci... 
- RY.Utri
 to - rnuĆ('ipl _ zawołał 
Gheza. - Myśli tvC'h mt..t nie trzeba, 
a 
iły zblAl"ać I czeka". Hej. hej! przyj- 
dde i na.'!z& iOOzm.a. - pt'ą'jdJJf_1 


Znajdziemy i my przyjaciół, będzdł\lI1y 
i my pa.nowaJi. 
Bec!Prym też ciN'fll)ł głosem cicbym 
i mespiesq.cym... 
_ Albo to krolew1C'L mój, nie jest 
pra'WJlym, pienvurodn
-m synem kr6- 
lews1dm? albo to jemu nie naJeży się 
państwo? Ma kto iść do klas
toru I w 
mnichY, toć chyba Mie67.Jco... a plęknł 
Rybę po nim dJ8tanje mój pan! I kro- 
If'5two, i skarby i konmę' 
Stary kJasnę.ł w ręce. 
Podpari.y na dronl słuchał Bezprym; 
- Pra.w, praw stary - szepnl)ł - 
tyJą moJego, że w tej nie,,'01l mam cie- 
bie, co mtI jalk plas.t'U'Tl'ka dziecku bajki 
prawisz! TyJe mojego. Tyś mi 
 j4- 
deon... Mam ojca. kJt6ry mnie na oczy 
nie dOpusroza. mam brata, co mnie 
Mać nde chce no - i wfęrl9l11e, trocM 
tyJko jMnI
e f pneelJ'OTJlnlejsze ()(i 
tego, w którym f:r1.ymaję. !"ka.zA:nyC'h... 
- Gołębiu ty mój. sokole m6j hill.- 
ły! orle żłot.opi6ry! - pocl:1)ł stary Gh&- 
za - nie narzekaj, a kann się abyś gli- 
ny był, gdy ol l: kJa.tki prv.Y'ldzie wy- 
Je("fć; pt"ly.fdtzie ta god7il1a. JI"lyjd1.il'! 
ja .il) wI
ę OC"lyma m
iemi... hej' hej 
Eljf'n! słysrlę jak cię krolem 'WIła..ią... 
ZbUżył się kroków parę i rzpkł 
cisrzel. 
_ Pytałem 9ł.arej wiem',czld. Te ba' 
by oza'l'OM1lce, one w!'lZysJtko wiedzę. 
Kazałem jej wróżyć JlQ"Zysą.łM". Lala 
wosk... wylała l: niego koronę! Królem 
łlędrlł'-
. 
- PJeI! 8't.ary! - śmiał llie B
 
- a no cZ8nJlM'li
 co ze złym du
hem 
maj/ł do m;Y'I'I
eonla, nie pytaj,.. 
Sphmę-ł Ghm:a i rękI) w pMńetJ'!ZU 
zamarhnę.ł na4i głowę.. 
- To J]]()ia IIprawa.,. 
- «:;o d7Jiś we dworze' - pytał Be!. 
prym. 
- Co, co Z-a1W9l:e... KróJowa Eumtl. 
da sie modli t płacze... Kr61 kędz
 nA 
łowach... :\f1oda pant Ryksa zasł'Pton A 
w krn4nach 8'T.yje. na małfxmka Cl:8ka- 
f,e. MI9!Wkll. kTÓI kędYŚ na pOIm()ł"Có'lf 
wyprawił. 
J'InI"'1.ął mu nie daje... \IV&' 
jowM mu!'ł rhochy nil' ch dał. 
- A maż on w s
u W(JIjnł 
:i 
ta.ł B
 (ClIJe'
>>>
Nr. 96 


KURIER BYDGOSKI wtorele. dnia 27 lewletnia 1937 r. 


Str. 3 


amach .slanu VI Bilbao. 

 
': 
"';'; 
,. 
ł 


;" . 


7' 
.. 


ł!
 


,'. 
.'.. ' 
ft
 


J', 


 
. '
- 
 
fo I 
I,' \ JI 
bł' 


_",_j 


" 
, 
I 'l '1\ 
I -t
 - 
:.m

r- 
, . t

i

 

"\,,;(;. 
.'.'f"'o- ....y,
 

:
-,,# 
....ł

 __- """"

:
 


: .'#

 " 
......-
.1 .. 


. 
 


l 
ł. '/
Jł 
-":1\- '"_" -
 
,...
 


Oc.  
'. f -ł7:
  


.. 

. -' . 


'. 


Tak w,.o1łtda dzlł _adry t 
lak straszny jes.t obraa MliSZCT;9nła b.i81.. 
pailskiej &tolic,., świadczy wjdocme po.. 
wy
j zdjęcie jednej z głównych ulic. 


San Sebllslian, 2H. ł. (wl. wl.) 
\\ nor.y z pllł-iku na. ;;oooię doszło 
w Bi;bao do 7a"Il3.{'hu stO: lU. Anar,'hi- 
!lCI i trocki';t:1 podjęli próbę obalenia 
rz
u f obJęc:a wlad?y w ..woje ręee, 
Plan zamachu, poIegajQ.cy na obsadz&. 
nlU gmachów rz
(l3wych i uwięzieniu 
czołowyrh komuni",tów z{)S'ta.ł prterJ- 
wczesnie wykryty i udare:rniony, (Jd
 
Clział anarch;;aów, :złożony ze 120 luClz. 
ujęt.v, rozbrojono i dorainie bez sQ..lu 
rozstrzelono na bulwarze nadmon:kim 
w Biiha-o. nie pozwalajQ.c u:mwat ich 
cJał. 


Sow!e' rzadzi MadrJlem. 


SalamalIca, 2ft ł. (tel wł) 
Dvt
 ch!'Za
!)wr przewojniczl)cy Ra- 


;r-- 


4"'
""
 


.... 


., ,",' " 


t 
 


\.' ł - 
.. 
. . . 1-. 

 


. 


,,,,
y 
. 


f .,. . 
. "- 
'\. , -\
 


-".,; 


... 


., , 


....:.. 
:-- 


j. 
.. 


" 


",l 


r- 


....,. 


. . 
. 


O,!:  :...:'; 

 


"", 
- 


I , 
i 


ł, 


. . ,.,.'y;. 
-

..-"':':'.-.-.... .....} 


Narodowcy alelłalll 1Ifup-ł.. 
HillZplmia joe8t łtre.jem balrdzo ubogo ze.le- 
llionyrn. 00 wpływa ujemnie Dl. klim&t. W 
fIW'I-ązku z tym narodowcy opraoowM 
wielki pLa.n ..lesienIe. HiszpaDtI, który jut 
wpromulzają w tycie. Onegda.j zasa,d,zo.. 
11() tJIl'OOZyście 10,000 drzeW. Po tym fe8tcte, 
w którym 
I ud2;i4ll biskup salamanok4. 
odeS'l'ano hymn narodowy. Wid.z1m7 ue.. 
atnik6W U1'OCZy8!o8ci w D&1"OdowYm po.. 

1u, 


v..&
;...

V
4JV\AAN 


Jaka b
dzie pogoda? 
Prwwidywany at&D pogody ł. Jutro: 
Błabe, wozIł. am.lark_aD. W'ialr,.. PI'ZII. 
"I!łrie pocbmllmo . oplldamt '1'eJuperata. 
fa b"oZ wlttkllZJ'c:h amin. 'J_4_
JA-_-.ł?yf-_-
 


dy. Obrony Ma'Jrytu - gen. Miaja, I jeIN1yc.h, 
m1auf)wany .z

tał gł6wny:n d()w6drl) 
8k zapmviatła prz&'t radio geT.. 
wOJ
k czerw o. rcb Tym 
a.n'rm ;)e- QUII'PO de L!alJo wkrótce otworz" gię 
kretenł rozwil)za
 została. Ra
a Obro- bramy Biłbao dla wojsk l1arodowYt:h. 
. nr 
Iadrytu. " Je! funkcje objęła ma.. LOodyn, 
6. 4. (tel. wł) 
drycka Rada Gmln!'!a. \Vedle doruelieó z Bilhao, do por
 
tów baskijsk:ch wpłynęły trzy dalsze 
allgi
l!kle okręty 7. żywnośc!Q. Tym 

amyIl' przez hlokadę biszpańskieh 
okręi6w narOo1ow
"Ch przehiło się już 
cgółem 9 aClgiel;k: r h :kręt.6w żywno- 
śCl()wych 
Paryż, 2f: 4 (tel. wł.} 

r.. QU9ip:) de lla'lo po:iał wia
 
d0U1()4ć. iż na,l pol\lliniowym wybrze-. 
ze-m IU
1panii 0"ia1ł n3, mielii'lie 
nerwo:1Y krQ.żownik "Jaime r', 


Ellorio 
Ul re
ach narodowców. 


,,"N 


Salamanc:a, 26. ł. (tel. wł.) 
'WoJ
ka ':1ar:dowe zaięłr miojsc,- 
WI)ŚC RII()rio, polożonl) na południowy 
wschód od Dnrango na froncie bas
 
kijskrim. 
Po zdobyciu sleregu wzgórz. naro- 
dowcy z'-Iajdui'!ł się mniej więcej w oL 
ległvści 5 kilometrów o.J Durango. 
(jj(łziały \VQjsk narod0wych z 
ł'bwjlQ. weJśda do Ellorio zasta
v mia_ 
",to zupełnie wyludnione Domy aja 
zo
tałr wca'
 u
zkotlzonc i na pierw- 
szy rzut oka rnia!to rob; wrażen
e, że 
l1ie ucierpialo na skutek d
iała.ń wo- 


'. 


Cbile ze
io"e. 


Z Sa.ntiago de Chi'le doIlO&lą, fJe chilij- 
ski min. spraw 
. zwrócił 8ię z cstrym 
protestem do .az:erwonego "rządu" w Wa- 
lencji, pneciwko obeldze W)"17:ąd;zonej po- 
słowi chfiijskiemu. 


Na osi Berlin - Rzym. 


,. 


-: .. ",". 


. t, 


" .. 
 ... 


"".' 


.: 


., 


... 
",. /It, 


,t J 
, ". 


. .,.."f....... 
..,) 
.c....' . 


.. ,  


:.. 
... "... 
;;.;..1" 
..JI""' ... 


....:'.' 


h.j
, 
_:
'

'::-t " 


_.

. ... 
l'. 
.,..;..,.....ł " 
€; '1
 '.
 -'
' 

 .-.. 
.-
'- . .

- 
. . . 

 9- 


,.... 


'" ;:.i, 
..,.. . .' A . ' 

" .
.,.
 


"'.' 
'. 
(. j;:" ,". 


.;. "';": 
;
.

 "l
:
 


. . :"-:
-:: 


.
. 
. '. 


-,.,--. ....'. 
i,
 . 
't. Jtf/ .. ,. 


. .... 

Y., 
.,. 


... 


. ....; 
'lo.... - 
....; '... 

 .'\r., 


-
'. 
:.ł, -,
: 
.,., 


.,-
_. . 


\.. 


.. 

 


w,o"::" 


., 


, Jt. 


''''*'. 


, '.
 .".... ..- 


.."
 '\" 


..
 


.,
 


.
 
. 


W Wenecji spobk:ali Się: MU8!1Olini i ka.ncłerz aU8triacki Schwschni.gg celem pJ'Ze... 
pro
adzenia konfereoc}i na temat pollty ki, IIterowa:nej na. 09i BerIn'D - RlZYm. 


%. 


. 


Rok 


iel OPOI 


Wspaniale urocz,stołd w Gnielnie. 


OnlezDo, 26. 
. (Tel. M.) I nit1lszym wyd&rZeIliem ..Tygodn.1a.", mi.a... 
Wororaj I'OZpoi:zął 
 "Tydzied Goie- sto przybrane 
t w bremy trilJmfa.lne 
zna'. k.tóry iMugu.ruje "Rok Wielk.opol_ orRIE f
 o barwach lIIIIiI'OdIorwych i papie- 
&!ci". Z ok&zji dorooz.nego trad
yjnef!Q !!Iki('h. lut w IIO
, po 
jącĄ um. 
odpustu św. Wojciecha, będ
cego naj\Vł!łJ8- cZY!'toki odpuetowe 1!8płY'OQla do plI'MfA- 


Straszna śmierć sunnegO lotnika 


ParyJ, 26. 
. (Tel. wł.) 
Na OOII&cb 2OO,OOO..nego tłumu, pr&yby- 
lego na popisy lotnicze na lotniek.o Vin- 
cennes..lI&bił się głośny lotnik ameryk6il- 
-.,ki ClemlJOlD, zwan,. w Ameryce .,c:rJ.o- 
wlek.iem..ptalkiem" . 
Cl6ID80n W!ZDi6sł si" na wysoJooAć 3000 
m. i wyskoozył z kabin,.. Na 
 


łOO mell'ów odpi41 Da,jptvM 8pedocbron, 
umi
y D& pleca.ch. lk3tóry niestety 
1Ikr
 si.. N88ł.ępnie usiłow..ł uru.cbcGI.M 
Itpadocbron, pn;yorepiony D& plell'8iech, 
który rówDiei zawiódł. CJems()D spadł 116 
ziemi. jak kamieil. Podniesiono go, 0d- 
dychał je8BC11S, lecz SID8Ili W kitka c:trwil 
pótndej. 


Bestialskie ukamienowanie chłopca. 


Parył, 26. ł. (Tel. wł.) .-częś1iwy c:hłopiec bl'ODlil llię jaJk mógł 
W Lion'ie dokonaoo barbarrzyI\l!kie@'O I wreezcle zdotał wydostać Bit: s u.u 
napadu na 9_letniego 8iostlruńca PrRiM- OpJl&wOOW I dowlfoC do krewn
b. Po kil- 
ooWO N!ItaIvo'ionego 
 sądu ku.pie.. 'ku god7;i'll&Ch zmarl z odni-łoovch r&1l 
okf.ego, Cbłopiec jechał na rowerze przez P-wytszy wypadek moo&' jeskrm 
IIOCjali8Lyczn
 dzielnicę miast& I w pe\\'I1ej światło na wemotonl\ agi
ję Cze.t"Woną 
c:hwHi zatrzymany _tał przetl gr
 zło- We Fra
ji. która nie cofa się nawet przed 
łon
 li 15 
yrostków. Po zejściu z rowe_ ł podburzaniem dzieci i ulD8f4 nad nie;e. 
ru, lIIJ'Woono iO lP'&dem kamieni, Nie.. tniml. 


Skuteczna 
pasta do zebów! 
2dfłoroe 

lt
',' '. 
(ID
 Ó
 '  '
'
""
.-"'."
:_"
 
,,"',.,'"''''-
i.-
'O:; 


-. 


Piekna UrOczysto
i w Watykanie. 
Rzym., 26. '. (Tel. 
'ł., 
W sal1 .ks'ąt
ej w Wa1ł'kanie Id ")'f 
się akt odczytania k'kreotu kongr
ga,'ji 
obrrz!1dów w spre.wie cudów. które d .1(0_ 
nały się z;a pośrednictwem bł. A.ndrzI'-J& 
Ikboli. Podczas odczyt)'wan'a (!?
,'U 
obecny bY'ł Papiet. Przy Ojcu św., k,6ry 
_iadł na tronie, slutbę peł'llili PO'H')' 
I szambelani. 
Podcu.s Ktu odcZ)i.4nia dekretu ('be. 
Cni byli: kR1!'dynałowie Laurento. Spgt!ra. 
Marmaggi, nowomianowany nun"
J't
l w 
War
wie Cortesi, lioz.ni biskupi i prRła- 
ci. b'skUjp 
.ański O'Rourke. mlonk')wie 
am,basady R. P. przy "'atrkanie, przcdsta.. 
wic:ele kolonii pol8kiej, ; ""',: 


Rok wiezienia za spowodowanie 
Smlerci człowiek:]. 
PomaD, 21. ł. Trybunał Sądu Apel&. 
cyjnego r
atrywał sprawę Antoniego 
Maf.(:ea.ka. który podczas bójki w Kali!!zu, 
w grudniu ub. roku uderzył note:n nieja- 
kiego Przybyłę. powodując nieoumyślnie je. 
go śmierć. Wyp'!.dek poWytSlY miał na. 
stępująi:Y przebieg: .Wieczore-m osk. 
Iat- 
czak wra.z ze swym przyjacielem Bana- 
8Ilakiem udali się do je:l.nej z restauracji, 
ab)' kupić wódkę. Przy wejtÓu do lokalu 
spotkoili oni KEmiwkiego i Przybyłę. kt6- 
rzy e.prowokować mieli całe zajście. R'"2:- 
poclt:la się bójka. KamińEki 
")'jął z pod 
marynarki kl'ótki toporek i nucił sio: na 
}fatC'la&:a. PI"lybY'ł!l n at.omiast 109) Il{i- 
wal się notem \V pl!"'''Dej ch"m Ma1.czak 
wY1'\'I'ał toporek Kamińskiemu i rzudł e:o 
na ziem-}ę. Wówczas zraniony zo;;tal pl'7.U 
Pnybył,: notem w 
kę, Rzucił sili więc 
n!l te
o ostatniE'go i y,y
a"5ZY mu n1t, 
uderzył nim napastnika w klatkIl pieJ'!'io- 
wą, Rana oka.zała Bill tl!.k niebE'lp!e=l
1a, 
te Przybyla wiu'ótce lJID!U'l. EpilOjl cale- 
go 2ajścia rozegrał 8ię w Są.dz'e Okrf;'lto- 
wym w KaliSlro 9 lu1l'.g'O br. 
łat.cz!lka D- 
ni9-"iłmiono. utrzymuj
. te działał on \v 
obronie konjecrnej. Od w}'roku t!'e:o 

'1li6sł apelację prokuntoT. TT)'bunał a- 
pel&cyjny po pono"';:nym rozpatrzE'ó1;U 
spra.wy, mnienił poprzednie OI'zei:ll'nie 51\' 
du I skaul MaWa-ka. za nieumyś!np spo- 
wodM\'a11-ie ŚJnierci ns rok więzipnia. 


r 
.?*  
., 


oz
 acze 


!'ego grodu Lecha pieł"W8Z& fala pą,:niitów 
z błitmych I d&l&z
h stron. W mieś":e 
pa'DU

 wiel'ki MJ{:h i otywienie. W p1'lł1.8 
w;e-ZIne.j wspaniale oświetlona je.t. i"1lo_ 
jel'Ultyczna ,.matka polskicb koś
.o, 
w', 
\\"I4'kC1W8 bazylika ś,w. Wojcrec:he.. 
PoŁa uror.zystościoami odIpU5t.owrwi od- 
były F:t: wozoraj: zjaa.d b.airoen!Itwa w:..!_ 
kc.po1S'J. tego z ok_ii 25-1eci6 oraa; :Jit"i;ę-.- 
wy :r;aro drogerzystów. Program n"ł

11w 
prI}'(:h dm ..Tygodnia" prrewiduje m. ;n. 
zWJedzs.nis za.bytików i kościołów gnie.. 
tn:
'ńskich, loly pok.awwe szrbO'wc6;v, ""Y- 
ciec7tki do Ostrowia Lednidkiego. 'frozeme. 
szne. j 1"Ót.De imprezy sportowe, DDJą l 
maj.&. br. oIJw&rt.e &08t.aDą na hi:ppodrom:e 
gnietnień&ldm kookursy hippi
ne Gn.dn. 
Tow. JetdrLieckiego z udzi.a.łem czołowych 
w tym oli
jsk.ich je:f.dźc6w z całej Pol. 
8ki. Zawody lroame odbędą s;ę l'ównict w 
dni
b 2, 3 i , maja i z.a.k{)ń
.zone W!:'tanl\ 
biegiem potegnaLnym iraidem. ko'!I'nym 
na t.J'l8Sie Poznań - &aie7JOO. 
Pn;ybywają
ym d'" GniezlN!. pr-zysługu- 
je 50 PI"O(:. ulga kOlejow08.. K'\\'ał£'i'y 7Ap8. 
wni
. 


Z procesu przemytniczego 
Ul Gdyni. 
Gdytda !tl ł. (te«. wł.) 
Pr()('eoS pr.r.errwko s7.ak
 prze.myt.. 
nri
zej zo
tał ukończony. \ł..-yrok ogło.. 
!-Zony zoe.ta.nie jutro w połudDIe.
>>>
Str. ł 


"KURJER BYDGOSKI", wt.oł.k, d.")ja 
7 kwłe.tJ11& 1937 r. 


Nr M. 


I 
Biurokracja w Sowietach. 


Kor
t .,Jswestil" z St&.lin- 
gradu dOOO8"i nasf,epujł)C1) hisłmię: 
Przy1rre koleje prleezła stara nau- 
czycielka miasta. Stalin«radu (dawniej 
Saratowa). Dom, w którym mieszkała 
"taruszk.a. nauczycielka, spłonę] w r0- 
ku zeszłym. Po pożarze, zwróciła siO 
ona do miejskiego sowietu z prośbl) o 
miee7.ka.nie, na 00 otrzym&ła nast. od- 
pov.iedź: ..Poc:ierpcle, NalalIa Wasl- 
I.WJI.8, ilzle6, dwa, my wam damy mfe. 
akanI.". 
Szły dni, tygodnie, miefoił)Ce. Nat&.- 
l1a Wasileov.D& "cierpiała", mieszkajł.C 
w 
ych zgłisuZ8A:h. W tym c:z&- 
fiie łr7y ruy chOl"OWała, a kiedy ostat- 
filo powróciła do zdrowia, poczęła cho- 
d:7ić do miejski
o 
w1etu ł nadal pro- 
8ie'! o przydzielenie jej mlos7karrla. 
Chodziła tak staruszka kilka mi
ęcy, 
aż naremcie wyczerpała się jej cfe;rplf- 
wOiSć i n
ła 011& obszerny list do 
)106kwy . wyłuszaajłc w nim cal. 
",,'oj, niedolę. CKWKP. od\\'rotnie 
na.ka.u.ł rme.iskiemu rowiet.owi w Sta- 
lingrarl'7Jie przyjść z JXIIlDOC4 starej na- 
uczJ'cfelce. Pismo z Moskwy przeleŻA- 
ło w miejskim rowiecie 2 miesiQ.ce, po 
][tó
ch to miejs
 'f 8O'Wieł odpisał 
do 
foskwy, że z-oetała przydzielona 
kwatera. naucQ:ycil'lsce przy ul. Prof- 
eo juz;nOj fi. 
Pismo poszło, a Na.talia 
VasiIewna 
udnego pomieszczenia nie otrzYmAła. 
W dalszym dWU chodziła od jM.ne@'o 
tM"7
dnjka do dru!riego I modWa sił o 
kawalek daeha .ad glowf. 
W tych d11
ch oochodTiła miasto 
kmnisja. Zastała ona star/) naucz
'dpl- 
kę w jej dziuraweoj budzie. Na ,vidok 
komisji dostała starusz!a nerwowej 
choroby... Paraliż obJłl 5truDY gloso- 
we, pozbawiaJłC Jł mowy, Komisja 
])mieściła nauczycielkę w szpitalu dla 
nerwowo chorych." 
Dnia 27 marca. 8tallngradz:k.a "Praw- 
da" nap:i!mła o tym rzadkim wYP8.dku 
biurookra.cji, która. bez mi
ierdzia rot:- 
ca się nad człowiekiem. 
liejski sowiet 
o.injósł me: do w}"S4Jrjeń pisma tak, 
jakby ta cała histal"ia jego nie obcho- 
dziła. 4 kwietnia przywiElZ'iono nauczy- 
delk, do domu. Znajduje się ona w 
ri!:żkim -łanie, a wypicana ze szpitala 
ro;;t!lła dJatego, że me mogła leżet'! 
tnirdzy nerwowo chorymi. Lekarz prze 
p;
.ał. by wożono sta.ru9rltę do lecznicy 
psrrbiatrrcznej na w:rdziaJ elektrote- 
rapii. 6 kwietnia korespondent "Izwe- 


stU" odwie&ił nauczycielkę w jej mie- 
szkaniu i tak pisze: "To Dle mieszkanie 
a raczel dziurawe rzeszo1o, W śefanaeh 
dzlary, sufit mokry, oaloś6 pokryta 
pleśDi" .. której wyrW grzy" CbIra 
leży w łóżku. W dniu dzisiejszym, hę- 
dQ.C trochę lJdrowm&. i odzyskuj
c mo- 
wę, wybrała się ona do miejskiego BO- 
wieto. Od sekretarr.a i członka prezy- 
dium udało się jej dowiedziet'!, że na 
Rażooskoj ulicy che/) dla niej przero- 
bIć na miawkanłe lokal z chlewa. Za. 


maczono jej jed.naJtie, że sprawa ta 
bęodrrle przedłożona na najbliŻM:e posie- 
dzenie prezydium, które musi o tym 
zadecydować. 
W dopUlku od redAkcji m&jdujemy 
takie zdanie: .,Redakcja ..Izwestli" 81)- 
ctrl, że bi'Urokra.cja. stalingradzkich u- 
rzędników, którzy berDdusznfe odnoeili 
się do chorej nauczycielIci i wprowad'Zf- 
li w błę.d władze, piszę.c do C. K. F. 
K. P. oprzydziale mlemkania rostanie 
su
 ukarana".' 


KINO "lłPOLLO
" 
aL KruI6ul... 13 T....OII ...5 
POM. o godl. 11. 0 PP.. 710 I 9.' włeGI.. 


D'" . p-ł.clzjalak a8 1na. p........... 
ulc1ekawu... 8...g. lIbDa I 
Pełen emocji I napięcia dramat nnA. 
cyjny. reżyserii MieIuIe1a CvtIsa p. t.: 


DETEKTYW 
HELENA GARFIELD 


iln.truj,cJ' dzieje kobiety. detetływL 
KAPITALNE EPIZODYI 
'WSPANIAŁE SOENY. 
W rolach gl6wnych laureatka 
DagTOOY filmowej 
BETTE DAVES 
I niezrównany 
GEORGE BRENT 


. 


Oeika dola Niemców suderkidl. 


- -. . 
 ,"", .{ 
,....: .: - . \ :: 


.. 


! 


Nadprogram now" Tygodnik I Kronika 
Pat!l, oraz piękny dodatek pod tytuł.: 
..!tu_ba _.druł_ prs_. 'wlał-'  


u okuJkty. 
Wi9Śmak z pod WaJISIl8.wy udał się 
do okuiisł.y. Na ogół jest zdrów, chciał- 
by jEdnak zaopatrzye'! się na starośt! 
w okulary. SiedlZi właśnie przed tabli. 
C/) ze zmniejszaję.cymi MO literami. 
wlepił oczy w v. ieJ'Sll; "S P W L K Z Y LU 
i milczy ponuro. 
- No 1 co - pyta doktór - nie 
!MoŻe pan przeczytać, 
- Nie, panie doktnrze, nie mogę. 
Następuje zmiana szkieł, potem 
druga, trzecia.. a pacjent zaci/)ł się 
i ani ruM naprzód. 
- Do U
ha - mruczy leokarz - 
8pl'&W& uc'lyna byt'! poważna. Co PMt 
",,'łMoIwle widzi' 
- Prawdę mówil).C, panie doktorze, 
to k
. IU
 z osobna widzę dJE!ko- 
naJe, tylko nie wl.em, jak się to słowo 
wymawia. 
Obraz DOWOCZUDego m1atrza. . 
W oknie jednego ze skład6w na No_ 
wym Śy.oiecle wystawiono reprodukcję 
obl'8lZU nowoczesnego malarza.. Można 
rozr6żnlć głowę kobiec
, kawałęk ręki, 
poza tym jakieś romboedry i inne 
figury geomeb'yczne. przfC'd oknem za. 
u-zymuje się jakaś niewiasta, painy 
na (Ibm i wzdycha: 
- Mój Boże, oto !ikutki wojny do- 
mowej w HiszpanII... 


.i-
 '._" .
'-.",'  ".'  


.:
n"7. 
.. 


r 


..- f:. . 


;
 


..
".....",.. ......
,;. 


"',,
 
". 


l , ., 
... '. .,,". 
'. . '" t: 
f' -:". ,
... 
'-' (;. 


.'...., 


I. 


.... t. 
.-;'i." .. 


, 
".
- 


:... '»;: .'-.!  .
. '"  


., 
.... 


---- 


: 
 - ....:.-:
 . 2"
. '" 


PrMa niemiecka opisuje stra!'ml1e poło tErnie zamieszkałych w Czecbosłowa,.ejf 
t. zw. Niemc6w sudeckich. O warlJlllka ch, w jakich żyj/) Niemcy w Sud
b, 
jwli
y powyższe, zamieszczone przez prasę niem4ec.k/) zdjtcle. 


Zabezpieczenie wJnalazków 
nleoDatentowanvth. 


Przy Zwi4Zku Pr
em
łu Chemicz- 
nego w Warszawie powstała f1utytucia 
"PJl!m zapieozętm'anycb", której zna- 
czenie polega na tym, że wynalazca, 
który nie opa.tentuje natychmiast swe- 
go \\"ynala.zku, a pragnie mimo to za- 
chować plerwm:eństwo w jego odkry- 
ciu, może Uotiyc'! opis tego wynaluku 
w zapiec:z
ow8ID.ej kopercie. Takie pi. 
smo wynalarLcy zostaje zarejestrowane 
I jest zachowane do dyspozycji autora. 


I)otychuas złoiJooa w nowej fnatytucji 
5 pism z&piec
ęłm.'a.nycb, które d«y- 
cz/) wynala.zk6w techniczno . chemiocz- 
nych. Powst&nie teso rodzaju tMtytu- 
cji w Pols'1!' ma iion:loa1e 7Jna,un f e dla 
wynalau6w, ponieważ brak jej dotych- 
czasow, zmueza.ł wyonalazcaw do ko- 
rzystaalła z padoobnych btytucyJ za- 
gra.nicl'JDyoch, a w IJrozeg61JKJ4cl tra.ncu- 
!kiich i nipmieckich. 


sikorki t\\"ie
 ft one niszczą drzewa 
.i zjadają p
1d, ł bywało, te Id
i I&- 
wzięcie w
łą,b c1ziupli star&j jabłoni !mU- 
kaj,c tam zawJ;!ęcfe gniMJdka iikarkl. Po- 
tym wyl'ZU(:aU z niego 
I: j&jear.ka, 
ptÓł'ka. pleklQk z myśl"" te -ł!e1nia.j, wieI. 
ki czyn! 
Dopiero z biegiem lat, bada.oze 
.rody 
:potn.fili przekOlOać ich, te !tłkorka pąozk6w 
nie ct:ojad&, łie tY'\'Vi Mt jeIIo ma!ymi ł---- 
TerM; ekła.d& ki,łkalnałcie bialych nakra- mi, klfÓ1"9 kryją ei" miedzy łUl!lt&ml, te 
pia,nyeh czeJ"'M)DO, flWłaarzu& na 
ym lDIIIWf!t nie dot)Cka p
 1Jdrowycb., w 
ko6cn, jajeaulk. 
PlJltym za.c:£yna af4 wyg:rzewlll1la jaje. kt6rychhy nic nM m&l&Zl1a, 
cu.k. KiedyA mały ImM obserwował Plll'tl 
Gdy liIIooriLi 8lw6cz4 wyBie.dywanie pi_ &Fkorek w o"DTodzie. Śledził je b
nle r; 
ekl4t, WÓ\roZ!18 za,o:z;nie sil: k!lil'Dlienie ma- mciek_Hm-iem. 
łych pociech. W końcu Z8ww.9.1ył, te w głt:Di Btue- 
A to jNt praca nielada, go pnia mus! być gni87Jdko 
 małymi. 
Tel"8lZ cieklllWołć Je800 nie JDIeł$ gr"'l 
Sikmka o:łwłed:za pączki dftew Wler. Mul'! aN: u-kraśćl :\1'1si roba.oryć j&k One 
robaki i zanosi 00 gniaMka. wyglądają, !L gdyby mu się udało. zabie. 
T!l.m, w g:n.i-
. po
je za.miesza- 
nie. :'Ja r&2, jednOOLeśnie Dtwlera el
 ldl- 1'Z4I II18łt!go pW1Jkoa do domu. 
kandcie, a C2JII8em i dwadzieście, d.z:fób. P8\\ ne
o dnia, wiJ7:91nym r8Dkie.m, jl'8z- 
k6w l&erl joonemu tylko przypada k¥M. (q P11Zed pójściem 40 ukol", W1J8dł 60 
Kilkan'lścioro cuka jMzcze !!IWeJ porcji. 

 na pa.łueuach podrap.ł- się pod 
SlIoorka. ftunie na. 
nia., Po jabloil. 
chwili wraca i odlatule mMW nl
lJ1oO'!'do. lut jelit u celu, jut ..wpiM lit. juf: 
wana; w kJo6cu gdy nAkarmi oet.atnie pi- prz.echy'b ,
,.. , 
ekle, to piPJI"W8U od1!l.wna jut lIztobek 
Dtwiora wolajliC 
. CifJ!'łe promIenie ram.n
" lI1on
ka 
D Id 61iqoa.j, -. uc:iek&wieol po kemLraeh 
eoł: na.
y ę mWa ma.nw!oia, Ue drzeo w . 
aIA'1Jka{'h. k
pach kl"T1'!W6w . 
pJ't1TLt'ba rdba.D21k&w dla tak licznej 1"0- 
dzfn1d Tere.z 'WŚl
QIy llie dio wnt:tR& drr;iupli 
To teł, j8lk, 1DI:Iiejwi
'J cill1ClD11O. j.4. I OŚ'Ąi
.liły j". 
na 'I
'kark!l. Apotywa co roku przeSt:to sto lanek spojrzsł POZ4fOr

y. Oł
 
tysl.ęcy jaj
 owadów. w głębi cia;mej przestrząnd. nie wiwzeJ 
WIdzimy, te eikorka jnł d2!!el1\ym pl"Ze- od WI!'-łllenta. dłooi, .iedz, sa.eM'.gami ma. 
'1adowe, gl\&lerm!c. Ona w w
kezeJ mie- 11»ienkifl, MHoszne piekl
ka. Na widok 
fte omyll1:OZ8 !Ii ŃCh 1IUZl! &-Z&Wa OWOCO. kilku,nułn1 łllbk6w wyoh"laiłoeYcb .1, & 
we, chroni lasy, 
i
 z&wzi4tCie nllózych @'Irlu1k!L, drtł./CYc:łJ Dtwier.j,c"cb .i, 
WI'Og6w. dzi6bków w mniemaniu. t. to matka PI"Z'Y- 
Drlś wiem" 'W8z)'Scy j!l.kie uslUIO odda- b)"Wa, Ja1!ek uczul r6wnieł drttl'llie. 
je nam sikOl'ka, ł.eoz nie ba.rlilo dawno tl'. WZMl8zylo si. j8gO "ł"tłuuko tkloiwe. 
mu, b? mote P
Led. kllkllna!l'tu laty, zna. ł Pop
trzyl (Ohwill: na talk ""'I1zitcmy lIbra- 
Wij Sił wrogowIe eilkorek. z'Ik I Mht!\.1 lIilf! .
ybko. 
0IIa 
1 rolnik prz..eiładaweł W tej chwHi na4ho\mt1i 
 


KURJE.REK dla DZIECI 


Sikorka - sprzymierzenie[ ogrodnika. 


W ciepłych promieniacb WiOIMDt'J!fO 
ełońca, na ,aląsuh dr
ew bujd ptaszek. 
Tu i tAm m
a.ł jego 8Zaroni
bi
kt 
gl'JJbi&t., to łóllły Drz.Uszek, to czarna, po_ 
ły&k.ują
 ql6wka, to Iot.ki sknydeł :r: po- 
pielB-to nlebieekimi obwódkami. 
Pi.,kny poIJurDek tywo, _-wolnie U/WIi'. 
_I na .końc.aCh n&
eńllJ:ych g-łą7Jflk 
uł.1-zymu.Jąc 8i
 w roz.ma.Itych pozycjacb. 
Ter
 wisi głow" n!L dół i chwie-je li
 
num z giętk, ga.ł
k, te.k, te mMM. 
doskooa.'1e zob8czyć czarną pregl: dągm,cą 
lIi
 wzdłut jego pienI., brrtHrzka I dclDoła 
c.a
k, 
I kołr.ue 
 pta&zek ranom z ca.flVZk, 
f nIe wypuez,ou jej z I
ek MUfli pruciet 
obejI"UĆ wezy61llde robaczy.we pą,,;zki my 
niema tam g
enLc, albo jajeczek 
Uwije. .i, t.ywy ptaarek, iW cteniafID 
lIadzie okolo łlłw, wiśni, jabkJn.i I iJ'Uł z , 
Odwiedza 'P
i, ezozetin" kory - wydłu. 
J)uje 
 lIicb f.a,rwy, pa
i, I'¥ieo\ce i n
j. 

aj-ł-z' ,ooa.rlkil, 
TIII1 _a'W'Obl.y pta«uk, ten dz:1eID", po. 
lZ)OOI].i.k 
a to morkal 
011& fil 
 l -łanIe nleulr.:r 
ch 
-.ko1Dików. 
T_ pał.,wi_" eIę iroeb, IlllUlra l.k. 
k:i&g'O pudlu, JootaTcb. piórek. aby nim" 
W'J'łotyt snł-ttko dh 9Mich przym:ł)"cb 
pociech, 
Oto r:D6iJuła odpoMednił\ ctri
I'Pli! w 
drzewie i 
 sobie domek wy
ieła. 
Moc gY'J rvłękko i obficie cienkimi pi6rkami, 
DuIIIo ... -ł-ła -.nim ptI&zdko było 
...... 


rodzłee. Ich n!l.jełol1e piórka łwiadozyły 
o loku, 
J.nek pa.trz"r ku tplizd.ku rozruwnio. 
117'. Z u.Jt jetlO ula.t"wal cichy szept: 
- Ni. bójcie IHJ pta&yny... nie ciot.kllll 
pludecz:ka. nie zabiorę wam dzieoi. 
Wiem, te jeeteAcie przyjaci6łmi cz.łowieka 
1 
 Id. 
h d"ch chl!dl 
Marł. BonaDlow.. 


Madek Pastuszek. 
By! 1"8IZ ddedunio. Był- raz babula. 
IMdeI,l synka Marcinka. Kie1y pnzygzl1 
wiosna i .Ioneotko f!TZ8.Io, Marcinek wy. 
Irllni&ł na ł

 ,ą-ki małe. Puał gąski 
os rosIe. Kąpał gllilJki w atrumyku. Pual 
.ł..kl po Ił.(:e, po zielonym gaiku, 
GIjgU, RffU... 
aJjy gą,ł-i .biale A 
Ma.rcmek kozlIdem dziubał 16dkIJ mi. 
łutkll 
Gd" wyko6czlfl )ut I6dkIJ cwolm małym 
kozikiem, to ponu.c
 swe g"łSki I pipł)"II1I 
etru'ttlykiem. Ozy da.łeko dopłynę. - py- 
tal wla.ł-ru Muclnek. OJ da.łeko, d!l.leko, 
d
ko. Przez Itrumy
 do rzeki. A od 
rzllkl mój Bołe - mot.. plynąć n& mo. 
ne. Lecs 'D. IDOiI'IQ s, fale. które IMkłl 
obal,. 
Oj flfI - my tli H!J.ł'Oloek - Intłba 11'0' 
błć _krz"dełka - G:I" mnie morze pI'Zł- 
"SZ". to ulfl(4j, jak pt&8U. 
Chodził Il\,QZkli i luam. koło 
..ty po 
polu. Zbierał piórka I mierał na skrZ,.- 
dełka dla sie-bie. 
RaMI 16dk
 cia bt... Szył Ikl'Zyd8tk a 

ie noce. Mooną dratwą rrzeplaUiI. "i.. 
lał pi6rh najmnanleJ. 
C." 
nioS& te piórka., jaik fOłąbeok, }a.t 
ch-murn' pytaJ Marcinek WI'OOY. Oj p" 
NIWą. POIMd luem. nad .ta.wem. Lecz 
la mało ł& .krz
ełka Da!DOTZ4l NIe po' 
leciez nie I!ynk.u nie opu6ci.a babuli. 
I zaplakał Mardn
k do matuli li, wIil, 
A ma
ul
 tsk nekl.: _ nIe porzucisz .wej 
cmaW. Nie 1J'Ci8knl-. Dieboote 01 ID3wU 
-
>>>
Wlarek. dnia 27 kwietnia 1937 r. 


KUR ER . 


e 


RTOW 


- 


"godniaWJ dodatek Kuriera B,dIoskiego. 


Mistrzostwa bokserskie Polski w Poznaniu. 


w cię.gu sob?f-y i niedzt.e.ti w po.. I 

Varsz) zwyciężył aa punkty PawIłco 
znanIu toczyły 9 1 0 walki o m l str7XJ8ł.wo (:':I-ę..k) 
Polski w bok9ie. W wedze kogucieJ: Koziołek (po. 
Walki I'07.pO'zęło przem6wieme po. Z::iI) pokonał na plUlkty JarzQbka 
wit&lne wicpprezel'a P. Z. B. mjr. Mi. ( lAk).. ., . 
zińskiego. NastępnIe przy dźwiękach W p16rkoW6). Kowalski (
omorze) 
hymnu narodowego wCię.gnJęto ::t& przegral przez k. «? .z Ch

:.en;t. 
t tla aństwow W wadze lekkJeJ: WOZD 1 ak1ewicz 
masL gę p 1). (J
óllź) zwyC'iężył wysoko na punkty 
Pierwszego dDia rozegrano 16 walk. ł')dl
anine. Błaiejew8kiego. 
WyUlki był} t.1astępuj
ce: W wadze W póUirEdnie-j Sipltl!"ki (Poznań) po.. 
muszej: Rund;;tein (Warslawa) zwy- 
cięż}.ł na punkty Poznańczyka Liszk9, 
a Pawl'iC'a (":.IQ.Sk) odniósł ndeznaczne 
ZW)cJęstwo nad Stachurskim (Lubl i :1). 
W wadze koguctej
 Jarz
bek (ŚIę..CJk) 
pokonał nieznaczn[e na punkty Ted- 
dy'ego z 
'arszawy. W drugim spot- 
kamu Kozio1ek (I"Mnań; wygrał na 
punkty z Zalewskim (Lublin). W wa. 
dze pl6rkoweJ: Kowalski (pomorze) 
(\dnlósł zaslatoDe zwycięslwo Dad PI!!_ 
Irowiczem (.&ialyslok), aChrostek 
(Krakó\\') wygrał prz-ez techniczny k. 
(). w drn
ej nm:izie z Krajewskim 
(Luhlin). W y.-adze lekkiE'j wobec nie., 
Irta\de"]ja się Nerga (Lublin) zwyoi
ża. 
wa'kowE'rool 'Noźn'iaki-ewicz (Łódź). 
W dntgtnl !'potkaniu B1ażejewski 
(Warszawa) zwy..iężył Jawol"Skiego 
(Pomorze). W walfze pó1ś!'edn!lej Kol- 
cn6skl (Warszawa) w 3-cl.m starciu 
z
'yrięża Mloeczy!'ławskiego (Krak6w) 
przez technjcny k. o, a Sipliski (Po- 
:!':!atJ) pokonał A!IIkermana (Lublin) na 
pu
kty. W wadze śred'1iej pisarska: 
(W-wa) odni6!\ł zwyrięstwo pozupeł
 
!lie 
j wa.INI nal1 Bar't05iakiem 
(J'.ódź) pa pur,kty, a .!lfa.jcbnycki (Po.. 
z'1ań) w)'E'lirulnował Woskę (Lublin). 
W p61ciężki4'lj Doroba (W-wa) prz
 
terbnlC'.my k. o. w drnglej rwłdzie 
rwv,i
żył Fra .l'Zaka (Lublin), a Szy.. 
mura (Poznań) rnokautowa.ł w drngiej 
rund
 Pietrzaka (ł.6di). W wadze 
riężkiej Mire1'\lki (W-wa) wygr&1 wał
 
kOVE'rf'om oz powodu 
iestawienia się 
przel"hvmka z Lubiina. a P:iIart (SllVIk) 
wygrał nd
zhyt. usłużenie na punkty 
z Kl=meckim (Pm:na.ń). 
W medrl
lo wlerrorem tinsły przy 
nJo:lv n8S'tępujłce wyniki: 
W wa:ize muszej Rundstein 


Luigl Fagioli na torze.  _-""""""'---ł-- 
. .. . 
 ., 


,. 


,. 
\. 


'ł 


...., 
 


c.. 


-, jo, 


"t 


. j 
. ,Jj 

 
vj 


WbIki kderow\;& eamochodowY LU l sI Fe.- 
Jioli. z,a.W8.rł umow
 z firmą Auf.()..Un
 
i obei:.nie będa.ie na wyścigach prowadZ!I 
j&j WOQ'. WJd.l.łmy go D.3. trenln8u. 11& 

 beriltIeIdm ł.oNe AVUI 


kOf!al Kotczyńsklego (W&r8Z&wa). 
W średniej Pisarski (Warsz.) zwy.. 
dęi'ył Majchrzyckiego. 
W p6łciężkiej Szymura. (Poznań) 
pokO'lał Dorob
 (W&1'Szawa). 
W ciężkil'j Piłat (f;lpk) prędko 
rozprawił się z Bizerskim już w pier- 
w!lzeJ minucie. 
Poznań zdobył więc 3 tytuly, War
 
!'Za"-a dwa. Krak6w, ł.Mt l 
ll)Sk po 
joor.ym. 


Otwarcie sezonu wioślarskiego. 


T
e otwarcie sazonu wio- I i wiośł8!VJOlD1 w tym roku wielkich 
ślar&kiego ze względu na ulewny suk
es6w. 
deszez. trw.ajt-ey przez calI) n ledzie.l ę, Z kolei odbył się chrzest nowych ło- 
odbyło się w z:nacrnie skromniejszych drd. Rodzicami byli - pmie: s-ta.rościna 
ramach, niż pla.noW8l!10. Suska, Lampowa, Cisewsk.a., Junkowa, 
Zrezygnorwać trzeba bylo z prlemar- Stolpowa i Szeszycka. araoz panowie: 
szu ulica.mi miasta w galowY
h m.ut- pułk. Skrocrlyński, inż. Ciszewski, dyr. 
rluT
h na nabożeństwo do kościoła Czajkowski, dY1'. Pię.tkiewlclL, dyr. 
Ks. Ks. MisjOUUU"Zy, nie odbyła się uż Skwierayńsk
, pre'Ze!\ Stolpe, radca 
defilada łOOzi, JU'I1k i dyr. W. Millner. 
Po nabożeństwie w południe na Na przystani koncertowała orkie!Otra 
przy
ni BydfO&ki
 Towarzystwa wojskowa. 
W1oślarsk1i
 
lli sit przed- 
9ł.aiwiclele wład2 p.a.ńBtwowych, miej- 
skich i wOjslkowycb, o.ra.rz liczna brać 
wioślarska. 
Do LOOranych prnemówił p. dr. Sie- 
m4Q.tk()IW'Eki, pnw;ze.c przedsta.wiciela 
p. gen, Thom.mee - p. pułk. S'kroomyń_ 
skiego o podniesienie bandery. Po do- 
Jroonaoiu tfJ8'O symbołbncgo aktu, p&Jn 
pułk. Skrocl:Yń!lik1 przem6wił w 1If!Ir- 
decmJ'('h lI'łowa.ch, tycze.c w.lc»Iaa1tom 


Jak sie odbeda biegi narodowe! 


Zamąd PZLA. dla lI6d&nIa ł.e8orocz- 
Dym biegom lDIIII'Odowym 
 w dn. 
3 maja c-ha.rakWnl masowt!8IO i powszech_ 
nego. tJ8.IIIIiemL siegIl4Ć głębrJko w teren 
i obok *odkbw miejekic1!. obj
 r6wD1et 
1WIieś. 
W 06r0dbch miej8kicłi. do których nie 
doci...j.. jeIDoH wpłJWY PZLA orpm- 
QlBCją mjmle si
 l1'8.jtywotmejąDe 
_ 
8fJ11D.ie WF. f PW" p!JWOłujN: k
 or. 
gani.zooyjDY. 
 . 
M __ 

u, 1IZIIr.dłr. Jakal.Dyeh 
y.j 


i mJS
 apoł09CQJ9ńsbwa. 0kIr
 
2IWI-ł lekl1roa.tletyczne przeprowa.da.ją 
we wlB8nym za.kN!oSIe \.\"ył
ie biegi w 
obrębie swoiCh siedrLib. 
j" bi&- 
gu lIla pozoefAI.łych łft'6l1&1Ch p!TlJI!Ikarzuje Bit 
prrz;ede 
 kJsubom m'Z8IJZ()nym, a 
IW braIku ich - klubom ni er:n:eewn J'D1, 
'W'IJglQdlme 

}om WF. f PW. 
Polskie Rwo na. 
bę PZLJ\.. nada 
Da p1'06Ir'&m ogólnopolski tra.n8tDi8ję z bi&- 
gów DIL1'Odowych w dni'tJ 8 maja C) godz. 
18,10, 
 wyniki C) rodz, 20,30, 


.II 


Sejm sportowy obradował w Warszawie. 


W Wal'8Z9IW4e odbył 
 doroczny 
zjazd delegatów Zwł-łzku Polskich 
ZwiiZk6w Sportowych. Zebrat»iu Pl'iA. 
wod.:1iczył mi:!.. Ulrych, wygłaszajł.c 
obszerne przemóW1ieme, amaw:lajlj.Ce 
osta.tl1iie lO-lecie ruchu IJporloMlgO, 
1'0 dłuł-!!zej dyskusji uchwa.lono 
następujl)Ce wnioski: 
"Wal'.t9 zgroruadz9:l a e Z. P. Z. S. 
stwierdzI), że uaport.o\\'i&:1ie młodzieży 
szkolnej wCi
 
zcze jest DlledoeŁa.. 
teczne i wzywa Z&l'ZI)d Z, P, Z. S. by 
kon.tynuował Ewe sta.ra.n:i& pny.'1aj. 
mniej o rozgrywanie zawodów m!ędzy. 
uczelnianych akademfekdcb t o wpro- 
w&dzelrie przymusow
o W,. F. !:la 
wyższych uczeln.ia.ch". 
Dla podtrzymania idei olimpijski-ej, 
dla jopilJJgo",""&
ia w pracy wyłdllnych 
zawodnkóW, uchwal
o utworzenie jut 
w 1937 r. .,Kadr Olimpijskich" we 
w
:l:ystklch dzJałarłi sportu. których 
udz;iał w igrzY8kaC'h IgłO roku jest 
prawdopodobny". 
Poza tym walne zgromadzenie wzy
 
wa z&l'!td Z. z. do WR7.CzQ(lia starań 
o Ujedr.oHcel),je rootżek kolejowych 
I poleca z8rz,dowi zajecie !Ii., s:praw. 
pro}Jagandowrch film6w sportowy
h 
i wyszkolerJowych i wzywa wszyS'tkLe 


Z'W4zkf do współpracy w tym Jderun- 
ku. 
Walne zgromadzenie Z. p, Z. S. 
litw16rdza pa1l)C'ł potrze
 wybudowa.. 
nia w \Varsza.wie sztucznego lod.owL 
ska, poW'iększe:Ja Stadionu W. p.. wy 
buj()waJ1lia. hal! sparlowej, torn rega.- 
towego, kolarskiego i motocyklowego 
oraz pływalni. 
Na zakouCZ8n
 odbyły Idę wybory 
uzupeł.:1faJl)oo do zantdu ZwIl)Zku 


- DzIec:J _ "ul, W ra.macll IgJ'Zya!t 
SpoI'IowJIch 
 lJI'28I Miejski 
Kom
tA.,
 W F P W. odbędą si. W Die- 
dr.&lo, dni!ł 2 ml.l"- ł..i wykiffi .:Us d
iec[ 
do IM 10-0['11 Da drezynach. hul&
 
! II ;)b
Cł:8mt. Zb't\.ka najmtodszyeh tycb 
ZJ.
'ł!1:k"'.... z (!dm.fI!:yml tn....J'łNra mi w 
nieniedziel
. o goda:. U.46 na Stuioofl, 
Wszy.t1rie matki włrm.,. PJ"Z
t 8'\\'"e 
pacieclly. i dać im mOłooł
 zmłerLeni. 
!li
 z .,rywalami". W"ścigi tfI z pewności" 
wywołają wielkie uinł«HOWlIlie. Dla u- 

i.k6w pn:ewidzilll1e 1'Ią tJIPOIIDinkl. Po. 
-ł.em oobQCWie Bię wyśctJ na. dysł.elllie 50 
m. dla dfl.iecl do lat 10, 12 I Ił. Z3"b:z:eoil!. 
oraz wszel.kioch infonnacj udziela Mi
jt!"ki 
Ośrodek "'y
howania P'izYC'l:ne-go ul. Li- 
b"ta 5. teJ. 
.56 w godzilJ&ch od 8 do 15. 
- Jd.lnoslwa mle'la ... grMlI aporło. 


wyc:h oc1bywalll się ... _lei .... Coda;ien- 
nie w godzina.ob od 17 rozgrywlL1le aą na 
Stadionie im. Ma.rsz. PiłBuiekiego zawody 
w grach sporlowycil. W siatkówce 
- 
akiej sWtowało 16 drułY'lt. w IIt!LtkÓWCII 
łei1s:kiej ł. a w k08zyk6wce męeklej 15 
d:n1tyn, Fl,nały 
ą się w sobotę dnia 
1 maja o godz. 16. 


Pilka noina. 


- Warta nadal ZWJdęta, W'lDOT&j.... 
ł..odrzoi po2:I1&ilek.& Wa.rta polwMla L. K. S. 
w stosunku 2:1 (1:1), Mecz nie na1etał 00 
ciek-awych ze W'Lględu na fa.talną pogoIit, 
W&Ji.& odniosła zasłułone zwycięstwo, 
ID&jąc 80 procent z gIt'J'. W zespole łódz- 
kim. który f!'I"ał !lke.ndaliC7Jtlie na wyao- 
lro
 Z8dania lltaneti jedynie obaj obroIky 
Gałooki i F1iegel, reezta. bezI1&d!iłejnie Bł.s.. 
ba, a atu 
óJe nie i8Ciniał Da bOOeku. 
Pier\\'SZą bramkę zdobywe. Warta w 1
 
minucie ze lItJ'Z&łu Geodery. Wyrównuje 
w 2ł-tej minu-cie Iad'll)"lIJ &torza.łem Le_n- 
dowek.i. Po .zmi'8lDil8 8tnm IIIII811roje beB.. 
ustannie Warta, dlo8 której 
ą 
bumke u-z)sk.al w 10 minucie Damelaik. 
- W Wanzawle lIehwalO1lo 1Ił-rzy6 
ligę ok"gowlI na odbytym w 6O
 nad_ 
zwyc.ujnym welnym zjetdzie del88Mów 
W, O. Z. p. N. 
WYNIKI. 
Liga: 
Warta - L. K. B, (L6dt) 2:1 (1:1). 
Wisła (Kraków) - Pogoń (Lw6w) 2:' (1:1)" 
A. X. B. (Chorz6w) - Cracovia 2:1 (1:1). 
Rach - Warszawlenu ':2 (2:1). 
A klaN: 
_8. PoleDla - '1'. K. B. a 2:2 (1:8). 
Vllla ('l'czew) - Goplania 5:1 (3:8). 
RU. Bałtyk - p. p. W. 3:1 (1:1). 
B kla..: 
1UlS, Am.tor - KB. Bria 2:1 (1:1), 
Sokół V - IoUII 3:' .... _. 
Gwiazda - Połonia II .:z, 
C klaaa: 
D Bl'lla - I Lee ':'. 
Bok6ł Qiaklo) - D .A.JIIałcW 7:1. 
'lAm:LA ROZGRYWEK LIGOWYCH. 
NlU\v08. ikhrou gier pkt, st. br. 
1) W4IIńa 5 10 15:2 
2) Wisła II 10 19:3 
3) Grsorovia 6 8 15:5 
4) Ruch 5 8 12:5 
5) A. K, S. 5 8 11:6 
8) W&nIIZIIowł,ł.nk& 8 J U:U 
7) G.rbarnie ł 5 7:8 
8) Pogoii 5 5 6:6 
9) L. K. S. 6 5 10:1' 
10) Dąb 18 O 0:51 
Tenis. 
- B8IMIa &potkał ... . 'ftcN;&)
 w 
meaw. eliminac"jnym oelem ustalenis 
drutY'lty na mecz s Fra.noJ.. Spotkeni& IZe 
wąlędu n. młoro'k nJ!.e ukoii(T,()OO pnJY 816- 
Die 7:5. 6:ł, Ul, 5:7 dla Hebd,.. 
- Otwaret. sezOnu w B. K. B. Fa.. 
taleJa pogoda ","'C'z.orajsz& pOkrzyżowała 
zupeJnie. plany B. K. s.
u. Projektowa.- 
ne otwarcie se!onu odbyć się musiał;) 
z&nliast I1Ia. k
c'e - w szaJasie klu- 
bowym. Tak 
a.mo zrezygnowano z ro- 
zegrania. meczu ze flprowadZOlrJ
 z 
Warszawy drnżynl) C I. W. F..u. 


CieikoatletJka. 
- lIlatnMi.... Euopy ... Puyła. 
fi- 
llhax»twa Europy w w.aJok.a.ch g!l"&Cko.. 
M
kieh od
ą 
i! w Paryłu od 18 do 
22 maja br. 

h -ł.alo 250 zs.. 
wodh:ków, r&prerIeIltujących 22 pafl&twa. 
W turnieju wumą udział WBZyIlCY mi- 
strzowie olimpijscy,08 mi&nov.icie: WIIg1er 
LOrincz, Turek Erk1l.ll, Finn Koakeła. 
Sz'I\'ed Sv
, 
: lobanl8on i Cs.. 
dier 0I'8łZ Ero!.oft(Jzyk P&1U88lu. 


Lekkoatletyka. 
- PnIJ" addaIe as Al.\. -..lIr"w ..... ł-J- 
n)'d1 WU'UDlw:h a
 ZOJ"8'&- 
ni2mV&ł Zarz"d Ok
, K. p. W. bieg kol ar- 
slei dla człon'kÓW KPW. II; ałego Pomorza. 
Bieg ukol'icz;yło 11 u.wodD1C6w. Zv.
f;tyt 
Landmeuer (Tonm), 2) l
 (GrodzJ, 
8) Sabm.io8rz (Grud.7Jiąd:z), ł) T
 (
y- 
nio8), 5) Tl'fi1łohow8lń (BydpIez). 6) Ga.. 
brych (Bydglcezcz), 7) Zołicbowft.I (

._ 
ma). 81 Micke (Toruft). 9) ttow&ł-kl (To- 
ruń) 10) Dllnaj (BYd
), 11) 1IrJba.nd9!' 
(B
). 


..
>>>
Str 8 


"KUJUER BYDGOSKI". wtorek. chi a 27 kwietnia 19S7 r. 


Nr. 98. 


.' - 


,I, 


RO
I"" 
Brdgoszu, poniedziałek 26 kwietnia 
Ponl8lhlaJek: Klet.a i Maroelina. 
Wiem: Teofila. 
Sło6ca: w'schód ł.łO 
uchód 19.17 
Dhlgośf dn'a 14 godlz. 37 min. 
Ksl4tfyea: w
chód 20.11 
ZAChód '.12 


Dnur nom, agte'r 
Od 26. ł. - 2. 5. 1937 r. 
Apteka pod Anlełem, Gdańska 65, teł. 3385. 
Aptek. prz" PI.co Teatr.lnym. u. Musz. 
f"ocha 10. t.elefon 1962. 
Apteka 'larasłewicza, Orła 8. tel. 3136. 


POlotowł. Rehankowe, Pomorska nr. 16. 
telefon 2616 
 2617 
Strat Pwna. Pomonks 16. teł. 06. 

,. 
-

 -=«-= 


W .1IZ8UIł ..et-klm w B"dłł--Y 
od kwietnia do wrześnie. 
połm.iertna wyet_a prac 

 'WfJC
tJDloslUeqC) . 


.. .. 


. 


. 


. 


.. 


Komunikat 
lanrelarii Teatru Miejskiego 
Dziś. w poniedzialeok teatr niec'.zynny. 
'l.DI wtorek, We 'Wtorek, 'El bm. o go.. 
dr'n.p 20 od
d7ie s:
 nie-od'Wo\.aln'e 09!&- 
tnie przedst-awien;e S7;tuki Wernera 
pt. "Ladzie Da k.rze", którn ob'egła 
wszystkie \\iekeze sceny Europy. \l,zbud-la.- 
jąc SZCJlen! zai'llteresow&lIie i zdobywając 
rzete!ny I!!Ulkces. Pod wytrav.'ną ret)'S('or'Q 
1\:. KOI'e'C'kiego udz'ał biorą najlepsze siły 
nasz
 !!E!społu. Ce.ny miejsc na to Prled- 
st&w:.m
 u&talollO najnifJsze od 10 gr. do 
1.15 zł. PQZOSlałe bilety do nab)'ci-a w ka_ 
e:e teatru. 
\V środe i crwartek arcywesoła kome_ 
d'a Sunto i SZe.9Cen'a pt, .'lempo 1zt" w 
_
rem'e-ro
j, doslronałej obsadzie. 


- W"bol'OwlI kaw, i wyśmienite ci8.8't- 
ka poleca Cukioernia R. Stenze!. n668 


Zebranie Tow. Kupt6w. 


Plen8ll'Ile zebranie Towarzystwa Kup- 
c6w odbfldzie s'e we wtorek, dnia 'l:l bm. 

 godz. 20 w Resul'!!'e Kupieckiej, Na. po_ 
rządku obrad znajduje się m. in. refen.ł 
pod tytułem ..Tugi Lipskie od czae6w ne.j_ 
dawn.:ejs3)'ch do ch"..ili bietącej", spnlwa 
kontroli cen. sprlb\\'B wycieaze.k wiosen- 
nych i sp1'M\"OZdanie z wat.niej&)ch PnlC 
Zarządn, 


Zjazd delegat6w koidola 
elllang.-augsb. 111 B,dgoSZtD. 
pny udzi&le 19 dsl8i'atów odbył się 
... Bydg
y 
ja:r.d wyborczy senion.tu 
.... ielkopols-l.iego ewangielicko _ augsbur- 
.kiego 1oościo1& w Po1soe. Przybyli de
gacl 

 Wiel;';opol
ki, Pomorza, W}ocławka 
j "ieazawy, 
Przewoonj..)zył superintendent Biurche 
- glO\\a. i.r.
t';da ew. - augsburskiego w 
Po'st'e. 
Seniorem ni W,elkopoJske wybl"aDO pa- 
etors GI.
t1łr"a Mł.DitiU68. z Poznania (Po- 
lak', k-n
'''ljor('m wybrano paslOora Frie- 
denberga z Niesza.\\''Y. Na świoeokich przed- 
el':.'! _'" Sł'r.,!on.tu. powołaIlO kura.torn 
OOłi.£rrcicha o!'a7.: \\' iceklJol'.!l;tora HeUowiga 
l: F'om'mi
. Wre!%c:ie jako oolegat6w Da 
,;jau. flyTI(';dalny wybrano dyrektora BBII- 
KU p
lsk:f'IIO) ". GrJjt!7;9,dzu MicI1eJde i iM. 
Ftn:tfnwałdl1 z Włodo$wka. (Niemiee). 
Ma.ndaty W)G%:p!OOO w J'ÓW'I1ej CzQkI 
pom
dz, Pc.iak6w i 
ł-OÓW. 


Poradnia dla kobiet. 
Sekcja opieki nad biednymi przy 
parafii bielawsk
 z8m
rza zorgalli- 
2!OW&Ć bezplam. ItOrad1łłt lekank, 
dla ko"" kt6r. prowadzi!'! ma.jl) 
czlonkbrie Tow. Pań św. W.ł.nceotego 
pod BUl. kontnllę. i przy współudziale 
fachowym 
karza lub lekarki Orga.. 
J!iucja bPM oparla o te same zasady 
jN1e 
 w pierwsZ8j tego 

_Ju w P&lwce poradni w Zag1ęb f u 
DlJ,brmvskiIl'!, 1ltworzonpj pod protek- 
to.aiIID b biskupa Kubiny. 


.. 


Świeto pułkowe "Dzieci Bydgoskich". 


Swe Pl'Lyow;ąM.tlie, BWą !!'Drącą miłośf d.ziaa i karabinów ma.szyDowych. jm;tu- 
dle tolnief'M zadokumentowada \\C,wraj jf\C)Tl bitw
. ZrobHo to leszcze sllnlel_ 
B)'dgQS1JC'Z. biorąc gremi&lillY uwał w wre:ł.enJe na zebrau."eh. ZakQńcz,enjem 
'wiecie putkowym "Dzieci b
k.ich". apt'lu poleglych był marsz WOobny Cha- 
Pierwszy dzień święta. pułkowego pJ'Z6zna.- pind. 
iJ'7JOOy był Da nCZCZ8lłle pamłllCł tych, 1116- Zó dusze poległych pułk 
m z ks. 
n" tycie :dot,,11 w ofierze dla Ojczyzn". kan. Szackim odmówił modli1lwę. po C!Zym 
RM10 puł.k wziął IIdzłal w Mszy 'w. ta. fM\fan;yści odegrali uroczysty OIII]JStI'zyk, 
lobej, którą w koA:iele garniq,onowym Ptzy gluchym wa:rkocle werbli. w ś'V e_ 
odpraswił ks. kan. Szacltl. tli! pochodni, ze zwiniętą chorągwią po- 
WieclJOrem przy świetle pochoLt:ti pulk wrody o.:l
lały ne. dziedziniec kO'n
- 
prumaeze
 z kosza.r na !lł8diOon miej_ rowy. 
ski im. MaiI'8Z8.1'ka Piłsudskiego. gdr.r:.ie Tu od,byl& się druga cześć U1'OCZY3tości 
odbył !lię apel poległych. dla uozc!!E!nia paIIIlięci poleglych. 
Mimo fatalnej, u-wają.cej cały d.z:ief1 Przed pomnik!iem pulkowym stanęła 
ulewy, na stadionie 
1D6da;iło !lie kilka- kompan;a hooorowa ze sztandarem, wy- 
set osób. szozeg6łnie młodozidy. prętyły sie ,.na baGzllOśf" oddziały. Do. 
Św:.a.tIOo pochodni. m:eniący się w tym w6dcy poszczególnych plllków b"dgOlklc:h 
świetle blask broni I cbelmów zmooro- zlotyU pod pomnikIem włeiu:e. Ostatni 
nych deszozem, robiły niemvyll.-łe WT8t.enie. wieniec złOotyli razem: dR.W'IlY i obecny 
Do tołnierzy przemówi.1 P. gen. Chmll. d.os pulku ,.Dr;;eci bydgoskich". 
rewlcz - dca by{lgoskie-j dywizji. Mówil W czasie sklladania Wleńców, ch6r 
o cnobach tomierskkh i o Wodizu, któr" podcborątych odśpiew8ł: "Śpij kolegu w 
od8
dl. oiemnym 
bie", 
Po mmucie miJozen;e odbył Itie vn:ru- Na apel pol
y{'h pł"'Z)'ftJyłi: d-os O. K. 
szający apel poleglych. W oisz
 nocy pa- VIII - p, gIIB. Wiktor Thomm.., d-ca dy. 
dały jedno po drugim nazwiska. tadł"D wjzji P. gen, Chmllrowlc:z, da'wny d_os 
z wywołanyoch nie odpmiedziM: "jest-M1". pu
ku ,.Dzieoi bydgoskich", & obeC!nioe 81J&f 
Za n -ego odpowiada.li d-cy odd:zi.alów: "po. pjN'hoty dywi-zyjnej na Śląsku - P pulk. 
legI na poili c:h_Iy", lub ,.zmarł z ran", I Powierz. I efłc:el'Owłe rezerwy PIlIlna. 
lakby dla przypomnienia ty-:h dni wojeon D2I:ś odby\\'
 s;e druga cz
śf uroca;y. 
nych, w których s\l,'e tycie bohatency lJoł_ stości, poz.ba.w:Oona jut chara.kta'u talio... 
niene d&li za Ojozyn
 rozl
 .I
 huk b
go" 


Otwarcie WystawI higienicznej 
111 B,dgoSZtZ'. tar
lem Zakładu Ubezpieczeil r zna;1) c:ię z pow
tan1em rozwojem 
SpołeC7nrch w \Vał""zawie i bydgoskiej i stras7.DyDn "kutkami grużlicy, na 
l"bezpieczah j Społecznej w sal3
h kt6r'ł r(\f'znie ulT'iera w PoIS09 okolo 
,Starej Brdg
zc2Y" otwarta zo,ta1a ':t}.OVO h!dzi DAlej pokaza
 sI) 
rodki 
wy:.tawa h;gie
kzna,. majQ.ca na c..lu zaradt'le pl'zeciwko gl'uźlicy, sanato- 
zobrazo,,'ar,ie wysiłków ubezp
/'zall}i r:a UbE'7pi81'za.hi, IE'tniiska, Ipkarst
a 
przy zwalczaaju t.ak sh'as,mych chorób i t. d. 
sJ101
c7Drch, jak gn1!i.lica, alkoholiZom Osobr.y .hiat star.lowil) choroby 
i ..ho rot y c;k6Me. skórne 
r-;a otwarÓ,) wystawy przybył p. Na wysta" ie znajJujl) 
ię dwa 
star Suski oru przed
tawicie1e wladz !toi!-oka znanej k:,ięgarnj bydgoekiej - 
urzędów, szkol
ic'h\;.8., organizacji za
 p. lil
t)'n-a. Księgamia ta wy9tawi'a 
",xlowv/'h i s\V'ieta. 1ekarsk
go. k'5i
żki ]t dZledz!ny mpdycyny. od naj
 
., O zadaniach wystawy krótko m6- popularniejszych broszurek do 
l- 
"ił P dr I\ lik)wicz. PrMzł-C p. staro.. kl..h. ściślp. nauko,,-ych d:rJieł Bogaty 
s1ę (', przecięl'ioe 'W
ęgi. J
st r6wn
ei; dział ksi'łiek sportowych, 
!\astępnde oprowajzani przez Ipka.... uwnieszczonYt'b w sto'lsku r:1A tle pięk- 
rz
', z.ebra.:ti z"'ledz:łi wystawę. Przed
 nej panoramy. 
!'-ta"'Ia się ona okazale W spos6b po- \\ Yf:tawa ze '\\'szet'hmiar god:1a j
t 
pularn,' 'la poostawie tablic, fotografii zwt.edzP1'?ja., Wstęp na wyS'tawę j
t 
a nawet prepara.tów zwiedzajlj.CY mpo-. bezpła.łny. 


Kończy sie sezon. 
lui IIIkr6tte teatr zamknie swe pOdwoje na dwa mieslate. 
. 
Tegol'OC7J/1Y SPI1.OIl tee.tralny zbliźa obecIrle "Teanpean 1M" wypełnil) pro- 
się ku końoowL Przed Mie9it-CeID roz- gram ostatnich pll"Zedstalwień. 
jechaJi się na w&ka.cje aJ t)" 
i aperetki, Z gościnnych występ6w nar&2Jie za- 
a za miesit-C - rozjadę. się a.rtyśct dra- 
edIl:ieć możemy dwa. 
matu. Przez aerwiec i lipiec teatr W sobotę, l maja., pa,rodysł.a-komik 
umknie s'We podwoje. Leon WyrwiICZ I zl1&ny piosernkan Ta. 
Do tego al8SU przewidziane s, deusz Faliszewski dad.zl) wtecz6r hu- 
jes'LC'Le trzy pnm.iery. lut. w nad.cho- moru i piosenki. 
MI)CI) niedrzielę 1ljrzymy dI08Ikonałl) ko- W po}ow:ie maja przybędzie ze swym 
medię Fredry (syna) p. t. "Oj młody, zeepołem genialny 1rBg'ik Stefan la
 
młody", a zaraz potem wejdrle "a re- na cztery przedsota.wienla. Ujrzymy go 
pertuar, JIO'PI"tedmma europejskim I"OIZ- w ,,szko1e żon" i "Wotnym i ministrze", 
głosem komedia "stare wino" i wegfer- Poza tymi dowoma występami, j1lŻ 
ska "Nieusprawiedliwiona god2lina". zapowiedrz:ianymi, ml
 będ.ziemy me- 
Te trzy sztuki, l'8D:em z granem wl)tpliW'le jesrroze kilka innych. 


Ceny maksymalne 


II1Jkul6w pierwszeJ pOlrzeb,. 

 Mi
9k1 - Oddzłał ))O'WW. męikd tybniej rarrowej 95" 
władzy Mmm. ag6lnej - po wyBłucl1a.- męki pgzermej 65" 
niu eptni1i właściweJ JUJmisji M bad&- ehleb łytni ,." 
ma cen usta.1U dla m.luta B
ZIOZY chleb J'8I7..owy 95" 
aż do odwoł8lD& DMtwu1e.ce mks:yme,l- katWa zbożowa rlami!rt& 
ne ceny: I pszeiIm8. bułka wodin.a wagi 
a) ceay hurtowe za :III kg. 65 
6w O,OS zł. 
mę.ki tytniej 70" 34,M zł, Ustalone ceny męki żytniej, chleba 
młkl i;ytniej r&rowej 95" 
,OO d, iybnłego i i;ytn1()...f'8/lOWego oOOwil)zujl) 
mł-ki pszennej 65" 43,00 zł. od mua 26 kwletJnia 1937 r., ceny męki 
W podanych wy'Ź8j cenach maksy- p8'Zermej I bułki 
ermej (
dnej) od 
malnych wlk00na jm tIOt'Itala w
c'! dInia l maja 1937 r., cena kawy zbożo. 
worka. wPj od 00111 30 kwietnia 1937 r. 
b) ceny detaUcme za :I kg. Wirmi żę..rlaroa luh pohipunia /'en 
m
i żytniej 70% 0)7 zł, wyższych b,dl) ka.rani karl) grzywny 


0,33 'd, 
0,.19 zł, 
8,3' zł. 
0,28 zł, 
0,.15 zł. 


do 3 000 d lub a.reszt.em do 6 tygodinl, 
przy czym jednocześnie może być one- 
orona konfiskata przedmiotów, do któ- 
rych odnosi się czyn przestępczy. 
W intertsie celowości obniżenia po- 
ziomu kosztów utrzymania, uprasza się 
P. T. Konsumentów o zawiadamianie 
Komisariatów Policji Państwowej 
wzgl. Zarzę.du Miejskiego (ul. Grodzka 
25, pok6j 20) o stwierdzonym pobiera- 
nia cen wyższych od ustalonych. 


- 


Kosztowna znajomołl. 


I.ż z Unisławia przyjechał zabawi,
 
!'ię do Bydgoszczy p. Cze!'ła'W. Zamor
 
ski. W jednym z poorzędnych lokali 
I'Ozr,ał niejakI) Helenę K. (Różana 2), 
Gdy poże
na1 sw I) przygodn'ł znajomI) 
!ornllprdził z pt'Zeraż
r.il'm, że brak mu 
portfelu z pie:1iędzmf. Policja złodziej. 
kę ujęła., ni
 zralazła jednak już przy 
nIej ani gr»:za. 


Z i,da pszczelarz,. 


Tow. Pszczel8l/"ZY odbyło onegdaj 
swoje miesięczne zebranie w szkole 

w, la.n.a:. P. przewodniez
cy, witajl)C 
obecnych, wyraził zadowolenie, że tak 
ticmie przybyli na zebranie. Po odczy- 
tanu sprawoz.da.ni.a z ost.a.tnigo zebra.- 
nia p. prezes poFIlszył kweetie choroby 
,,Nosami", Dla 
pieni'8. tego rod'Zaju 
choroby powoła.no 6 członków Tow. 
z różnych okolic, w celu prowadzenia 
obserwacji na 60 psz.cro1ach ze swy::h. 
pasiek. Część pszczół ma być zbierana 
z dobrych uli, a część z podejnanych. 
Psz.croły te następnie b
dl) przestane 
na ręce p. preze..o;;a, dla zbadania ich 
stanu zdroowotnego w Pracowni Roz- 
poz.nawcz£'oj tut. Państw. Instytutu 
Naukowego. 
\\' dniach od 5-10 lipca. b. r. od- 
będzie się w Poz'naniu kurs pszczelar- 
!'ki dla instruktorów. P. prezes zachę- 
cił członk6w do wzięcia w nim udziału. 
Dnia 2 maja b. r. oobędzle się także 
w Poznaniu ogólny zja.zd pS0C'Ze!a,rskL 
Cena cukru dla podkarmienia 
p!;lZczół w roku bież. nie została obni- 
żona. lak to mylnie podawano w .,Bart. 
niku". . 
W miejsce referatu przeprowadzono 
dy
kusję na temat obserwacji w pasie- 
kach. po czym p. prezes Z8Ikończył Z& 
bramie. 


Porady prawne 
(Bez od:powIedzial,:toAo; red8kCyj!/
j. Z za. 
pytaniami Z\HRt'af nalety olę .10 Redakcji 
K. X.. POW. Slarog.ra, 
Pyt....: Ma
,k.a moja zm41.rla na,rle, po.. 
-ławiając ni
ruch()mośf warlości 6,000 
zl. 1M! 5 spadkobiere6w: diwie siostry nie- 
zaanętne. które pl'O\\"'8dziły I!'ORpoda;r
wo, 
;pon'_ad: ma.bk'll. była Jut w stat"97yTn \\'-i+ 
iku. Na fi!O!!PodaT9twie ciątyła przedwo- 
jenna hipoteka 6.000 mk., które przpwalo- 
ry'2XYW800 Da 1,200 zl. Protoz
 upl"Z
jm;e 
Q wyj&śnienie, cz" te 1,200 zł. rnotemy !I()- 
bie zaliczyf przy otwMM'U hksy i czy 
nam będz'e poliozoo-a "..yprawa ślubnfl. pa- 
ni_at starMII 8iMtTa oostll.ła wyprBU'
 
3 lata temu. Pimi_at nitkt 7.f' "pad'ko- 
bierców si" nie poczuwa do ohwil'lT'an'6. 
więc ('hcemy my obie 
 t
 Rpra.\\1I 
prneprowed7i... III' b
d1zi(' t,a !'oprawa. 
ołtw'
rania t,q.ksy kOllmowaf' 
OtIpowłedi: Dług hipotec'7ny, splarony 
p!'Z('JZ Panie. który obMl\tał llpadek. przy 
rozl1tC1Ze'11i'U spadkobiel'C6w musi by" od- 
powiednio u-vn:p:lędn'on". t). musi rrm"M. 
m1em!e obciątyt ud%ieły wszystkich 1Ip8d. 
-
bif'orc6w. . 
WYPMw& ('1uJma. ktlrą ołnymała s:o- 
Irtra. o ile nie pnekrrac7.a wertością -łI 
prMciętnej miMY, nie ulega uli()ze:J!iu na 
udr1l.ł spadkow". 
Zapyta'l1ie Pa:I\ co do łl:08'ZiÓ'IV ,.oł1wil!ll"ll-- 
Iłla ta.k!Iy" jeet nlezrozumi
. Pr4Iwm- 
podobn'e chodzi tu Paniom., prz.eprows- 
dzenie podziału "padku. Podtzial ulki, 
o Ue nie nłł.ł.!ąp1 dobrcm--olnie. w akcis 
notlllf'i1l.lnym, mote być dokooany tylkO 
na pod!lt8w1e wyroIku sąd
I'!O I pl'Zymu- 
IIOweJ 8pmdat" W9Zy8tklch pnedmiotÓ'\f 
neletących do spad-ku. Koszta t6k'
!!O 
po
powanifł ni
 dMzą III
 z rr.(,ry okre- 
A!łć. w kAtdym l'ILZ'lfI przy "'8-nnAci spad. 
ku 6.000 2Jł._ o ile n;eTtJl'hom
f mill.labY 
byf IIprled.3IIU\ z UCy'lacji. wynio!lybY 
ponad 600 2Jł. Poza tym trzehaby przepro- 

:ć t. ww. legitymacje spadkową, II. 
uzywk.ał. z SĄdu w""iedcrenle, kto jf'8\ 
lIpadkobipreą. Koema tego Z8świ.adczen' a 
wyniOSł"by około 30 zł,
>>>
Nr 96. 


--- 
- 


'UśHtiecłudi się! 


W I,dzle. 
W !'łd1Je grod-zkim staje pewien 
obvwatel. o!'karżony o pijaństwo i noc- 
ne awantury. Rozprawa ma szybkie 
tł"rnpo. Sędz,ia !'kazuje winow
jcę na 
dwadzieścia złotych ka.rv z zamianę. na 
trzy dn i a.resztu. 
_ 'Vysoka Izbo! - I'OfZpa.cu skaza- 
niec - sk/)rlie ja weozmę tę dwad1leścia 
złotych, kiedy mam t
'lko C'Ztery złote. 
Sędzia wstaje, nic nie odpowiada 
I wychodzI. A młody !'ekl'l"taJT7. sędu 

a-ca się do desperata: 
_ Nie trLeba. było p-I
. GdvbYA pan 
nie pił, to miałbyś teraz pieni/)dze na 
!!&p1s.:enle kary... 
Sport w GraJdolku. 
Wy jaro drużyny piłki nożnej z GraJ- 
dołka do Bi&łej Kujaw!"okieJ był nłela.da 
senS8iCjQ.. D

 powled:1'J!et. że Nlgaty 
wła.4aiciel browaTU w G.-ajdołku obie- 
w 8'WYIJl kra.jMlOlD. Iż za ka
.d/) strz&- 
lon. bra.mkę da 1m po antałku plwa. 
I z blj.,cvm sercem rzpkał na wynik. 
Zd&je się, że drużyny doszły do 
Jaki
 poro?J1lJIllenia. gdvż !'koro pi. 
WOW'&T' połąmył się telpfonlezn1e z Bla. 
łł Kujawsk/) i za.pytał n wynik meczu, 
tJ!łYszaJ następuj/)c/) odpowledt: 
_ Grajdołt"k zrobił dwa.dzil'-Ścla 
dw.te bram1d. Biała Kujawska. żadnej, 
oble drużyny B/) pfia.ne. 


ZemBJłla. 
PM1 Dłubinosek odpowiada przed 
8fdem za ceżkle pobicie żony. 
Sędzia: - 
y oskarżony może po- 
wiedzieć co na swoj/) obronę? 
- A czy pan sędzia ma żono' 
- Nie. 
- No, 'o prll"ZO już nic nie m6w.it! 


"KURIER BYDGOSKI''' wtorek, dnia 1ł7 k" letnia 1937 r. 


umiar założył fabrykę be!'et6w. Udzia- 
ły wn08z/) r6wne, to też I Ey*1 maJ, 
być dzielone p6ł na pół. 
Rejetnt BpoM:/)dzil jut akt, powpisy- 
wal różne klauzule, ostatni raz nuca 
okiem ns. papier I nRgle s
tM:ega 
brak. 
- Sza,nownl pa.nowie - m6wi, - 
a co bęlWie, jezeli fabr
'ka spłonie' 
Obaj kupcy od.powiadaj,,: 
- Z
ki do połowy, panie rejencie! 
'l'neba ralo.a6 sytuaeJ.. 
W joo.nej z nowoczesnych komedII 
francuskich, granej obecnie w Krako- 
wie. bohaterka pali Ust miłOt'n". 
W chwilę potem zazdrosny mQi; wrho- 
d.z.i do pokoju I robi uwagę: "Tu czuć 
spalony papier...... 
Pl"Zed kilku d'ntami, poOrZ8S przed- 
mwienla, bohatel'ka zauważyła nagle, 
że nie ma zapałek. Nie tracił: zimnej 
krwi, podarła list i rzuciła do kos,..&. 
Zyski do podziału lej partner też zna.luł !"oIO w kropce. 
. Wszedł na sceno. zerkn" grotnJeokiem 
. Dwa
 M.a
.konni .kupcy zjawIaj" I I z8lwołał: "Tu czuć podartym papl&- 
!'!Je u rejenta 1 podpbroJ/) um
. Maj" rem...... " . . 


Rekrut. 
Rekrut Rzepka jedlZie tramwajem. 
Na jednym z przystank6w wchodzi do 
wagonu kapitan. Rzepka zrywa się na 
baczność. 
- Siadajcie - m6wl kapitan - po 
czym m:adawla się n&przeciw RzepkI. 
Na nastł:pnym pn:ystMlku dzielny 
wojak podonool się I prężę.c !"olę jak stru. 
na, salutujo. 
Kapii.a!n macha ręklł. - Sia.d4jcie, 
siadajcie. 
Tramwaj rusza. Znowu przystanek. 
Rzepka zrywa się ponownie I salutuje. 
Kapita.n spoglę.da nań zniecierpli- 
wiony: - Siadajcfel 
Kiedy jedlJ1ak Rzepka pOO.niÓ!lł się 
je&eze MlIZ, kapitan ryknę.1 wścIekły: 
- Siad&ide do cholerv'! 
A na to Rzepka: - Panie kapitanie, 
ja już cztery przY!"ta:nki przejechałem 
za. dalekol 


ZaplU'Cle, poląc:zone z Udmlena". wy_ , 
hrarzaalem sł, gaz6w I uciskiem na serce, 

t
1111nIon" 

deob. I IIczuc:ie slraC:
1I mi- Do władz pC'licvjr-ycb ""Płynęło do... 
JaJą szy.bko J pewn'e. 
rzy !;t(}9()Wan:u na_ niesieme p. 
Iari:annv D (Radawicka 
tura.meJ wody gorr,kleJ Franc:lana.J6ZBfa, 1 0 ) któ k . ' oon m . to. . 
Za,lecana pmez lekanv ' I'a.,!' arza swe.... ęza o ze 
. . E'kradł jej 4000 zł. Ile w tym jon
eo;Ie- 
n.lu jest prawdy, wyja4nlę. ndew.tpl:
 
wie \\'szczęW już ilorhO'łz.e:Tia.. 


Chiti£z,k okradzion, 
111 B,dgosZI:ZJ. 


Aż z Pekinu przybył do BrdgMzczy 
i zam
eszkał przy ul. Warszawskjej 
3 
_ Chińrzyk Kuo To :Ming Yo Ostatnio 
zapoznał się on z niejakę. Olgę. laślde- 
wicz, która złożywszy mu wi1zytę w 
mieszkaniu, okradła gOŚCE1negO Chiń
 
czyka., o cze.1J\ zawioadomfi on policję. 


lona oSkarżyla meta. 


_ Zlolnlc:y.aegann. ZalWlillldamioam". te 
29 bm. o godz. 20,30 w ReeW'8ie KUpi
k.jej 
odbędzie Ide ,.zebranie organłz.cylne" po. 
mocnlk6w zegann.. z\lotników. grawerbw 
i opt)"ków z Bydgoszczy f okolicy, na któ- 
re wszystkich kolegów facłJooM:bw lItP1"
 
Bi
 o przybycie, 


Ze sportu 


_ Przy IIdzbde 12' zawolln1k6w odbył 
lifJ w Katowjcach bieg na przeła.j. Zwy- 
dęlył NoJi. 
_ Pomorskie ..Ig!'Z'J'Ska S pOI'lO..... od- 
btdl\ Bię w dniach 1, 2 i 3 maja br. .w To- 
J'UIIIiu. Do zawodów we wezyetkich nie- 
omal konkun-ncjaeh sta'l\MI poDRd 1,500 
u(lZf!
tDików. Zarinte.r('SOWłlJ(lie tl\ imprezą 
JeM. b. dute. Po 1"81: piet'W6Z)' ł.a.k.ie po- 
'I\'8tne z,awooy pnzy ZI'Ótniczkowanych 
d-ział8('h 8p01'10\\'yi:h pDIZ\\'""()lą Da sprawie- 
diiM'I\, ocenę C&łello pomOlt'Ski
 ruchu 
eportowt'JIO. u
a1rw.;ajl\(' 
1'Sl.e .poxnanie 
':11. w
poltycie. a zall'4IZeID \\' yrótnie-nie sifJ 
oozelltn"ków na pta87iCzy:fnie maoowe.j,. 
m:lschl"lT!('j rywi1i.zacji. 
_ PoznR1'l.lIkle D. O. K. nn:ędza w SI.. 
rabwie nad pi
knvmi jeziol"Rmi obóz dla 
100 le!kkOllltIetów. 100 plyw&k6w i 100 w,,- 
rótni8ją'Yi:h się w pHee rl10mej uami 
P1k6! oIire:fnich I I'ÓWJIOII'Z
nyrh. Uczni6w. 
zdrowych. mających P. O. S. I }ilZą.cych 
16-18 illit zgq'8RULjll I'!.8lkłady naukowe 

.z kur8
()ria do O. K. VII. 
- Obóz W F w Celnl.wIe śladem 
ub roku Okrl1'A'O\
 {T,rząd W. F. i p. W. 
OK. "III projek1u.je w mie9i
u sierpniu 
br. Of1!'RJ!Iizację specjałnąo obozu w. f. 
ci "POMÓW. Da terenie obozu letniego w Ce- 
tn'e\\ie nad morzem. Obóz ten OO9t!1pny 
dla kohi!'t t ml1tC'lyozn. ZTZ8SZ'Onych w 
EW'ą7.kM'h RpOII'towy'h i stowe.nyazeniach 
w. f. POmot'RkM1lO Okr
 I- ooojmowaf 
IJl1d1Jil' 
j.alllle gnl.py piłki ręcznej. not- 
nei. l('lkkil'j IIIIlety.Jd, 8POrt6w wodnyrh, 
.pil1Śrianlwa, a w razie zg
iI f inne, 
Ob
dl1 imnnlktOTSką mpf'w'liią po8zcze.. 
g6lne Z',,-ią7Jki Spor1()W('. S7..oz£'g61
 da_ 
lie o,rlosron e zostaną w p1a.'nie obozów 
lełni«:h. 
- NolI Ji!1II lekJlroatletĄ, 1IIł6ry Mrzy- 
111uje najwi
j Rpt'OIIZl'ń zagranicę. Jut 
" tym roku otnyma! on 12 q,pt'OI!IZ@ń do 
m;38t nIp) Europy. I 
- SIadłon RlIohll w WleUdoh Halda. 
klClII JIJt w t
'IJ'I roku 
ilzii! m6gł pomir- 

i
 60.000 widz6w. 
- Pn:ylud He1I8ua do BelgU wy"'
II.ł 
dute za.i'l1tel"9sow
ifJ. Sportowo& prasa 
belgIjska podaje liczne Bt.reszcume. k8It"J@- 
ry IpOrtoweJ polskiego mf.ofROM I Btwier. 
!ba, ił podobm-j ktaay trpnera jeazcze nie 
jIOSiadaoo w B&I.giI, 
- IHemllDarałońezyk. Niezwykle 
Upartym ok&.1Ał się @S-Ietni Amel'yka- 
"!n Peter Fo1ey, MjllJJ1()lWlcle rok 1"OCl- 
l11e 1-«iaS7.!\. Fił
 on do wil'lkil'Jro hi
U 
mara:Wń"'kil'fto w Bostonie, nie licz¥ 


się ze swym podeedym wiekiem. 
W 
ta.tnich latarh stale odrzucaTIo 
jego zgłoszenie, obawla.jlł: się wprost 
o jego życie. 
Mimo to w roku bież. zgł)E1ł !ńę on 
jMuze 1"8.iZ, przyc.ZeIIl oświadczył, że 
wetmie udział w biegu bez 
"Zględu na 
poZWOlenie organdza;torów. OstamI na; 


sta.rtował Fo1ey przed czterema laty, 
miał więc 79 lat i zajQ.ł WÓ\\'Czas 
ł8miejsce. 
Na1j\epe:ty wynik oMę.gną.ł w 1906 r., 
w którym je.ko 52.-letni męi
yzne. &8- 
ję..l 12 U1łiejece w dobrYm czasie 3:6ł:()(I. 
Doprawdy, że imponuj"c& wyt.rzyma- 
ł04ćl 


Polonia remisuie z T. K. S. -em. 


\\' Toruniu w fatalnych warunkach 
atmosfpryc.zr'ych spotkała siO bydgo
 

ka Polonia z T. K. S. 
9 (Toruń). Po- 
l.I)nia okllJ1.ała się b jobr/) druży;)/) 
I pOIł \\'lg!ęd'J!.t1 szybkości i ct'lnoścd w 
J..'Odawaniu pllt'k przewy7Jc;zsJa gospo-. 
rlRł-ZV o kla:ę. Prowadzenie zdobyła 
Pol()nia \V :?O-tej minurie gry pięknym 
!"irzałem z ;)1) metr6w. Wrnłk ten 
utrT.\'muje się do końca przerwy. G
 
!'podarze o ile w plerwsze.t połowie 
gra !i chaotycznie, tak w drug!Jej 8Jt&"k 


przeprowadzał kilka larlnych komł'li- 
nacyj pod bramk/) polonii i w ty!!. 
okresip Durhnlcki zdobywa. wY1'ównu
 

ę.
 bra.mkę, kt6!'/) strlelił Michalski 
II wykorzy,;:tuj/)c wrbieg bramkarzR. 
Polon-I&. w dal!'zym cię.gu prze\\"8.Ż8., 
lecz dosko:Jała obrona T. K. S-u, a 
!'zczeg6lnie Ó!lwki.ewicza. lJ:ie dopu!lz
 
t'za napa
tników Polot'!ii do pola kar. 
Cf'go T K S pod kOllice gr.v wyr6w
 
nUJe przez GI'aJkowskiego. 


Zawody kreglarskie 


o mistrzostwo m. B,dgosz£zy. 
WC2IQI'aj loIIikollClZyły się czterodniowe I pkt. (675Ya pkt., P. Moałych8 702 Pkt.); 
Z8'\\.oOOY łm'ęgł.anklie o 
 mie8te. 9) K.ręglon:ut II 2.688 pkt. (670" pkt.. 
Byd
Y. pnrąl
drone 
 Panor- p. Kl()oowski 697 pkt.); 
8k, Zwdą.zek Kręgl.afty. Osółem eta.rt.o-ło 10) Ddewł-ł«a - Byd@oszcz 2.681 pkt. 
15 drulyn ł_()9()
b czyli 60 kręglan-y. (670
 pkt., p. G
.wtcz 693 pkt.); 
Oddo8DO 8000 1"ZUt6w I obalono ł0311 
 11) Zloty Rzut II 2,635 pkt. (658Ya p.ld., 
gIi Pirzeoięt1Dll. na uwodrrika wynosi P. 'f8c.i.k 6711 pkt.); 
67i.8 pkt. 12) PoliCyjny Klub Sportowy II 2.633 
p'BCZ8gólne drotyny OIII4gnołY 
- pkt. (658'" pkt., P. GilI 675 pkIt.); 
ki (w D8IWiaaa.cb przeoi4Jlm& 011. 1JM1\'OdJrl- la) Gopla.a!& '- I'DOWTOCl&w 2,573 pkt. 
ka, najlepesy _wOO.n:ik 'Vi dr'utynle ! Mił\- (M3'" pkt.. P. Miech 671 pkt.); 
gnięty pnez niego wynfk): Ił) 
l
ut m 2,517 pkt. (636Ya pkt.. 
1) Kręglon:al 2,821 pkt. (7MV. 1IIat" p. P. Leon &ajoa 686 p1rt.); 
Pokyn 7(9); 15) K. P W. II 2.ł7ł pk4. (81S
 pIkt... P. 
2) PolIcylny IUlIb Sportowy 2.799 Pkt. Rubenau 67ł pkt.). 
(699'" pkt., p. tmooa 718 NIt.);' lIII8ln:em IDdywlduaJn"n.. mlasla Byd. 
3) B"II....kl KllIb Jtqglarzy 2,'nIłS pkt. goszczy..maJ p. Ballohrowł.:. CK. p. W,) 
(695Ya pkt.. p. tmich 712 pkt.): 721 pkt., I wicfmil'ltT'Um P. Domb&k (Dzi
 
ł) Zloty :Rzut 2,7:)1 pk,t., (688
 pkt., p, wi"t.k&-Inowroct_) 72:0 pkt., II wlceIDI- 
Ugod0'W8ki 716 Pkt.); ał.I'Iem p. U
. (Złoty Rs'IJt).'7111 pkt. 
5) Iniewjątka ..... Inowroclaw 2.168 pkt. Dalne D8j'lepne mIeJ9O&: B6'I'ndt 12muda 
(687 pkt., p. Dombek 720 pkt.); po 713 pkt., 2mich 712, Polcyn i T. No_k 
6) Klub Sportowy Kolejowe@'O PI'Z
PO- po 709. 2uchowekl I Ch ud" po 705 pkt. 
IIObienia WojMOWl'go 2.766 pkt. (686
 pkt., Za\\'oOO" IIpl'8JWnie pnepro\¥lJ&it Wy. 
p Bauch1'OwioCZ 721 pkt.); ł dział Sportmvy P. Z. K.. 00 j881 glówTlą za. 
. 7) Dohry RZllt 2.7
1 pkt. 'AA2}{ ]'\kt., p. 81ugl\ kierownika I'pOrt.owegQ P. W1DceD- 
B!'rnrlt i\_ i
J,.f.); lego Lewandowskiego, 
8) D
i.łlnik.ąr&kJj Klub KręgLaNT 1'..703 


. 


Str. T ' . 


Tropika 
," mydło _ bYl"eruane 

. 
 do Iwany i kił" 

 . pieli o lublelnym 
.A. i dłulolrwał}m 
. :-'6.... aapac:ho. 
. - , 
· - , ł- Koutuie tylko 
50 a-ro-.,. 
t"; '" 
.:.. H Ic 
 Ic 
.' ", '.,r.... .nry ,a 
.",r.. 'r....= P....6. 


Mydlo do golenIa 
. I. er..... .M'.II.r" 
Nr. 2024 
daJe iIua. , .lIę..... ptanę 
I aprzJJjemnIa . o La.n.Le. 


- 
-  GIEtDA 


Byd...... dni& 2ł kv.dełma 19S7 r. 
UBZłłDOWA CBnULA 
Olełd, Dołowo. towarowal W B,IIIJOUCZJ' 
Warunkt: Handeł hurtowy, pU)'teł Byd- 
ł 08Z CZ, Ia.dunki wagonowe. doetawa bl.- 
t
ca. && 100 kl. 
Ceny orlent'!C1jne. 
Zbolal 

 24.,OO-U,!!O 
Pr.zen.k'& 29.0IJ-..29.P5 
Owies 22,(0-22.25 
Jo:'%IItień browarowy 26.00-27.00 
Jęcamie6 661-667 gl 2ł25-2ł.75 
J
mień 643--649 gl 2"00--26,25 
Jęczmieil 620,9-(l26,
 ,I. 23$-23,75 
Przetwory młyaankll. 
N-e' ....darty: 
M__k.& tytnia gat. I i)..70" 35,M 
Mąka t)'tnia razowa 
 
 ,. 29.
29.i5 
. DotychozalOwe slanllad,: 
Mą.ka tyU1ia pt. I 1I.bS.. 35,7&-36.25 
Mąlk.& tytnia gat. I 
 .. 35.00 
DotychozallOwe slandart". 
Mą.k& pSr.&D. gat. I 0_20.. ł8,2!)..-49,76 
Ml\ka pszen. gat, lA 0-45.. ł7,2..'ł-łi.i5 
Mąka. pszen. gat. IB 0..1)5.. 66.50-17,1)() 
MB,oka psun. ga.t. JC 0_60.. ł5 
ł6.oo 
Mąka p5z&D. gat. ID 0-65.. U,i5-ł5.Z,o; 
Mąka 
1'Ir.&n. lI'at. IIA 2JJ-M.. ł1.
2,OO 
M",ka pIIUn. gst. UB 20.&").. łO.5II-41.:W 
Mąka pazen. 18.1. IlC 45.5;).. 39.5(1-.-łł}.OO 
Mąrka puen pt. IlD ł,,,)-65,, 38,;5-39.75 
Mąka pszeD. tat. ilE 55-60.. a7.5G-38.M 
Mą.ks pr.zen. 
.. UF fi5-65.. U.50-35.00 
Mąka psz.e.n. g_i. lIG 60-61'1.. 33.5."t-34.00 
Mąka p
. ra.zo_ 0.95., 36.50--37.00 
Otręb" tytnie 1500-1:' 51) 
Ot
y pszenne miałkie 15,OO-15.
 
Otręby pszenne średnii.' 15.00--1:' 50 
Otl'
by paozen:Je grube 15.50-15.75 
Otrllb)' jl1czmienne 16M-17.00 
Artykuł" stręczkowe: 
Gl'OI'h Wiktoria 22,00---24 (.O 
Gro'h Fol!l!'1'& ?2.00-:?ł.OO 
GI'OI'I1 polny ??1IO-?3.00 
Wyka 2,ł.00--!l5.00 
Peluez.k!L 22,M--23.50 
Lubin niebi8ki 13.00-1
.75 
Lubin Mltv U.OO-IUO 

radela . 23,1n-25.00 


Nadoiła: 


Rz!'pak zlmcowy 56.


.00 
Mak n:t'biP9ki 61i.OO-7?00 
Siemię lni0&D8 51.00--.'H.00 
Gorczyi:a 32.00-3ł.oo 
Koniczyn& tółt& 60.00-iO.':;0 
Koniczyna biał'! 10000--130.00 
Koniczyna !:zerwona 91\.00-115.00 
Konicryna czerw cry&ZC!:. 130.00-1łO.OO 
Artykuł, pasł-1le: 
Ma.kuch ln:I8IlY 22,!'\()-23,oo 

f8Jkuch nepa.kowy 17.7
18.?5 
Med.-uch lItone«:znilkowy 23.50-2ł.!\O 
śrut Soja 23.00-23.50 
Wytłoki su!lZO!le 9.00- 9.50 
Ztmn'ski jadalne pomorskIe 5.5Cł- 6.00 
Zi
lMIiakl jadalne nadnot. fI.ro- ",50 
Płatki ziem.niaCZ8ne 21.50-2'2.1)0 
Słoma tytnia prIIBOwaDa 3?:- 3.
'0 
Siano nadnol90kle luzem 6.25- R.':"5 
Siano nadDoteekie pral!Owane 7.00- 7M 


KURSY WAł.U'I' BA
U POLSKIEGO. 
z dnia BIl ki\\'8tnia 1937 r. 
t dolu ame.rykailski 5,255 zł. 
1 m,]ar kan&dyJ!I1cl !'i.25 !'i rl. 
l funt ang:elski 2599 zł. 
100 fr'a.nk6w 8Zwajnmkh 120.łO d. 
100 frank6w francll!k;ch 23.35 31. 
100 
lgów 
lglj
jch 88.90 ał. 
IOC l:r6w WI06kJCh 23 "n zł. 
100 gulde.nów boJende
h 28!!,15 zł, 
100 gulden6w R"dańskich 99
" zł. 
tO:) koron czeskkh lC!,80 zł, 
100 szyl:ng6w aUBlriark.h 96.511 1:1, 
100 merek niemieckich 121.00 Ił. 


RWlktor odpowiedz.fa'tJy: 
Blauleław Kapkowsld w BydgGlZOZY.
>>>
TEATR, REWJE 
I KINA 


. 
- 
- 
. 
I 
. 
S 
S 
P 
r 
D 
r 
K 


OGCOł%EMIA 


- ..lrolUER BYDGOSKI". wklrek, dr.1ja 1''?' kwietnia 1937 r. 


Na ogłoszenia szyfrowane 

-ym&g'8.ją.ce lIloteDda ..a g lOB z e lr' lub "o f e r t.. d.) ,Kuriel"lll. Bydgv.. 
skiego" na Nr. . . . , proIIi.;ny kifo='Owaf li6ty do nas o d d ": i B I n i e Da katd. 
()fllosz.,.nie. n i g d Y z b i o r I) w n w jedoym Wście na kilka ilgłMuń. 
W narotmku doln)'IIIl lewY'm kop-rty lub poczt6\\'ki prosimy :J.m;eś,,:t 
c: z y t el n i e numer ogł08];
nia, ałJyśmy koresponde.ni:jll. :!.ie o
w:elaj

 
jej. doręmyf II)()j!'li !JJSenLto."'. 


Str I 


DROBNE 


W 'l'EAftZB 1D&J8J[].: 
Poniedzialek: .Pnedllławł_1e uwfeszone 
Wlorek. godz. 20: ,.LIIdzie Da kqe-. 
Środa. godz. 20: "Tempo 121". 
Czwa.rtek. !!'Odz. 20: ,.Tempo IZO". 
P:ątPk. Z powodll pr6b,. genel'llln81 przed 
Ilawl_1e zawieszone. 
800018. gOM. 20: Wiecrir hnmOh I pIeiDI 
JIOścinny wys1
p L. WY'I'wicza i T. Fa 
li.szewek.iego. 
NieCQ:iela, goda. 16: ,,'lempo IZO". 
Nied-z:el& godz. 20: .01 mlod,.. miody"'. 
Poni
e.łek, 8'00%. 16; ..'l'empo l.... 
Ponlf'dri6
k. ,odz 20: ..Ol mlod,., miody"' 
InNA BYDGOSKIE ORU4- 
.Adria: .,P8Inn.a Piotruś". 
.ApoUo: ..DMiek.tyw Helena Garlield". 
Bałtyk: .,Viva VHLa" i ,.Skandale mllio- 
nerow" . 
Kmlal: ..Moskwa - Szangbaj", 
_uysae6ka: ..Czlowiek wilk" i ,.T&JI8'O za.- 
1tochainych". 


SPRZEDAŻ 


LazleaJr.a, u
e, _nna s piecem do 
węgli. WÓlIek dla c:
. mocny 8pl'tZe- 
óam korzystnie. 
oezenie. do Agentury 
Kuriera Bydg. w Nakle nfN. dU81 
Spnedam kilka powm6w. Hetmadaka 25. 
dS395 
Sprzedam dom, 2 składy. dobry dochód, 
m'(s2Ikanie wolne, ogród, z powodu wyja- 
zdu, CPJna 13,000 d. AdireB w8kde Kurier 
Bydgoo!Iki. dl183 
Spnedam paroełę 606 m. opark.a.nioną, iii 
wodOł';ągiem, Cena 3.200 zł. Oferty do 
Kuil"iera B
l\'OISkiego pod 5ł60. 
Skład 8potywcz,. w śródm'eściu. na ru- 
chliwej ulicy z powodu wyj8lZdu do &prze- 
dania. Oferty do Kuri:;,ra Bydg. pod 5462. 
Pianino bIw-dro dobre, mgranim:ne. tanio 
spnedam. Zglosrenia 00 Kuriera Bydgo- 
skie8'O pod M6ł. 


RUCH 
TOWARZYJT
 


Zwf4zek KaW u.'&711b'W R_. I BIOILI 
.ł..IDej. . Dni. 26 bm. o godz. ł9 zebranie 
plet1&l'De "Pld Lwem". S)'1DJ)&t,.cy mile 
włmieni 
Z... IlaryDany BeL Zebranie 26 
!Im. o 8'Odz. 19.
 pny ui. Manz. ForM 39 


RADIO 


"1ZyD,. !Kolarskie IV dchrym stanie ku- 
pię. Oferty do Kuriera Bydg. pod 5396. 
Fryzlerski zaklad, dobrze prosperując,. 
kupię Z&I"III.z. Oferty do Kurie-ra Bydgo- 
skiego pod 5ł2
. 
KlIpI, powóz na gumllo(:h i platformę. Zglo. 
szenie. do Kuriera Bydgo
kiego pod 5391, 
Młocarni ł2 C8le szerokości bębna, mało 
luh woale nie utywanej poszU\kuje. Oferty I 
do Kuriera Bydgoskllego pod M5ł. 
MolocykJ 500 cm. nowucześniejazy, ok&- 
zyjnie kupie. ZgI
nia do Kuriera B
_ 
goekiego pod 5ł65. 


MIESZKANIA 
. I POKOJE 


l lu a pokoje z kuchni
, mogę WIplacit 
rok z gocy. Las.kawe r.gloszl!'nJoa J. Lewan- 
dowski. ul. Leśna '8, dU79 
Mieszluml. 3..pokQjowe, wygodne, lIkmeC!:. 
ne. balkon. pietro w now)'m domu do wy- 
najęcia od za.raz lub p6tniej. 2egla.:rska 17 
(nowa ele'ktrownia). dU80 


Pokój umeblowany. ewentualnie iii utrzy- 
man:em do wynajęcia, ul. Gd&11ska 65{1. 
dU82 


PaBiedzlałek, dala 21 kwiebłia 1537 r. 
PROORAM OCóLNOPOLSKL 
15,11 Wład. (!Osp. 15,15 Konrm orkiP.5try 
Ban1aby Geoz,. (plyty). 15,55 Au1i. dla 
dsieci. 1"15 "Jak powstaly i ('o ma.czą 
naST.e naz\\'-;
a" - odI'zyt. 1',31 Tercety 
-łkaJ!!e. 17,01 ..Licea przemysłowe" o- 
ockrI:yt. 17.15 Frangmenty iii ilu8lrscji mu- 
2)"CZnych do .,Nif'biesk:egoo Ptaka", 17,51 

Krdkus i zimowit" o- po.gM 18." Pogad. 
akt. 11,11 Wiad. sport. 18,20 Orki('''tra 
Harry R.Jy's (płyty). 11,'5 Program. 18.50 
-Na j&rm81'k" - pogad, 19." Aud strze_ 
'eoke.. 11,38 ,.N8l'za ma.rynarka gra". 20,05 
It«ital fortep_ A, Mich6lowskie8'O. 20,&5 
Inien. W!4!('z. 20,55 POp'ad. akt, at... .Li_ 
kie W8.W'l'zytlu" - kurant starośw:ei:kl. 
_,31 _OdgłOfly Wileil9Z0ZyZny" - aud, w 
wyk, Ch61"U Młodziety Sta.roobrz
ów. 
22," Koocert Wikńsld

 Klubu Muzy- 
cznego' (z Wilna). 
Wtorek, tlala '¥1 kwiełDla 1937 1'. 
PROGRAM OGÓLNOPOLSKI. 
1,31 Aud. por. ',51 Muzyka (plyt,." 7,15 
Dzien. por, 7,35 P.ue inf 7,38 Muzyka, 
.... Aud. dla &lk6ł. U3I Aud dla szkół: 
.,Baśń o 3--ch sio6tl1Zyozkach". 11,57 CZ1811 
i hejnał. IZ,I3 WileIiska orkic!t!:ra salo- 
n&wa. IZ,&I Dziim, poło 12,51 Skrzynka Do 
ruedania parceJa w dobrym miejscu. 
I'OInic:tll. Oferty do Kul'iel'8 BydgQ8kiego pod 5469. 
15,11 Wi.ad_ 8'05P. 15,15 Koncert !'OZ- 
rywkowy. 1.... Stoika i jej sprawy, 11,10 
:t.yc:. kult, 9toiicy. 11,15 Sknynk& PKO. 
11,31 Kon'!'rt ukraiń8k
e!l:'O chóru 
 
_go. 17." ..Dni 
8Zednie pa:6st_ Ko. 
_l!!kicb". 17,15 Koncert 8Oli8t6w. 17,so 
,Pogromca" - monolog. 111.II Pogad. 
akt 11.1' Wiad. sport. 18,Z1 ..Ja.zrowoe pio.. 
lenki '. {płyty. 18,&5 Program. 18,51 Pogad. 
akt l.... Dyskutujmy: .,Tradyej(malnm 
i rewolucjon;zrn" 19,21 Koncert w wy.k, 
OI'kiesliry Adama Hermana. 31," Pog-ad. 
muzyczna. 31,15 Koncert eymfoniCl.1lY z 
_li domu katolidkiego .Roma", 22,3t 
..p
i8an a fabrykant powieści" - 
mic litel'8cki. ZZ," Muzyka (pły.ty), 
PROOILUI W .A.RSZA WSKJ. 
(Poza p%Ogl'lllDem 8g6l1lOp01lklm), 
13,1' Koneeń 801istów (płyty). 1U1 
W.d, iii tycia W&T8Z&wy. 1ł,35 MuzYka 
rozry.wkmv& (płyty). 23,15 Muz,," tan&- 
ecna z dancingu ..Całe_Club". 
ROZGLOiNIA 'I'ORUltSK.A.. 
(Pou 
ł-.""'" og6lDopo11kba). 
7,as Perę iBf. 7" M1JZy1ka (płyty). IZ," 
PClDOł"Bk. 
 roln. 13,11 Orkieetn 
i łIOll8ci (płyty). 15,15 .,:t.
 Da ocee.n.
" 
("tyt,.. 15,35 Zycie kult PomonJa. 15,&1 
Muzyka kwe.rte!m\.. (płyt,.). 1',_ ZWisł, 
ku morzu 
 teUeton. 1.... W Pal")'ltu 
(pł"q). 18.U Program na jutro. 22,U 
MmJlka (pt.fliy), 
1ł0ZGLO.NIA POZN.A.!łSI.A.. 
(Poza pregramem 8g6IBopollklm). 
7,21 Progrem. 7
 Pare inf. 7,35 Kon- 
Nrt poń, (płyty) _ 12,51 SKTzynka rolno 
UM Muzyka operowa (plyty), 13,55 Przegl. 
g;eM. 1S,15 ,.Ma.rsze" (pt,.,.). 15,35 Mł-Y- IIpI., motocykl w dobrym stanie. 5OO...k, 
Jra N1onow8, II,D R""i
1 !"kl'7.ypr.nwv Ari
l" ,Beza". ,.M.I.o&Ak06Ch" majĄ pier. 
Ireny D1J;b:skiej. Z2,'5 .,Ch" ila muZ} ki I "!i..zeństwo Zl!"loszen a ct.} I\ur:era Bp..Igo- 
'an
j Da płyiIach". sklego pod 5361. 


Kurier Bydgoski 


d 1504 


B./ld1!os%C% 
ul MuuaLU Focha 18 


Przestrzec musi:ny 
łll.b7.ających 9i
 przed dołllczaniem 
o of&r\ 
dokumentów oryg"D6.łnycb. św'ed
tw itJp.. gdy t admInistracja na
za 1';8 
przyjmuja na siebie tad!1
j odlJ'O"'iedzi.alnośoi za łeh Z\\Tot, jak wOlóle 
za d.aleze zalatwi-ell'ie "'erl" pn:f'Z 
enta. 
Adres nsere.nta wska.zujemy (ZllCIliejsoowym za dołączeniem zna. 
czkn pocztowego) tylko w tym \\'ypadku. je:l:eli iDSereDt upow8.Mia na!! 
do Wgo. pOOają.c w ogłoue.niu (, W i ad o m o ś f" lub 
A d r e S" N"'kate 
"Kmier Bydgoski" Nr.... 


Dom noowomul'OWany, w surowym stanie. 
podp:wn:czony. ł ubikacje do sprzedania. 
Oferty do Kur'era Bydgoskiego pod !K67. 


Bpnedam lub zamienie 
tnll z komfortem. 
6 ubikacyj. ogród. 
ara
 Zglo8Zenioa do 
Kuriel'a Bydgoskiego pod 5ł23. 


Nowe do:ny CZ'teropi
trow) piętrowy, par- 
terowy z dut. pucel., kOl'Zystnie do 
przedania. Oferty do Kuriera Bydgo- 
kiego pod 5łl0. 


Sprzedam dom :II p:ek8J'ILą mechaniczn, 
parową. bieg pełny. o!;l'Odem \\'arzywnym. 
Cema '8.000 zł. Oferty do Kuriera Bydgo. 
kiego pod 5415. . 


JIotocykJ B. S. A.. z w6zkiem 750 cm., &ta.n 
ierwazorsędny. sprz!'dam, Oferty do Ku- 
iera Bydgosk;ego pod M18. 


- - - - - - - - -- --..... 


KU
NP 

 


OID kupie wklad !5 \JOl" !Id wlRŚciciela. 
pośrednictwo wyklu:rone Oferty do Ku. 

ra Bydgoskiego pod 53;' 


ADMINISTRACJA. 


. 


....... ..'"':11,- 


'UkA .PRACY 


Osoba inteligentna, w:e1t średni, I baa'dm 
dobrą kr.aw:
ną, bil8l)'m szyciem, r0- 
boty ręcz
. poszukuje pos.a.dy pa.1Iny slu- 
tącej. OfEll'ty do Kuriera B)'dg. pod 5K6 . 
RolDik asystent gospodarcz,., obeenany we 
wsz)'"Stk.ich galęzi.ach 8'Ospod3ll'!Pt"W'8 rolne- 
go :II ulrońcwnl\ szkolą rolitliezl\, oraz 
ł_letnią praktyką, :1JIDieDi posade od Z8l'M 
lub pótniej pod dyspoz;ycje. Ofęrt'Y do Ku_ 
r:era B
g()l!lkiegu pod 5459. 


Nr 96 


-- 

 


Otwierajcie szafyl 
Przeglądajcie 
garderob
1 
Najlepiej 
odzież wiosenną 
e.yłel ebemfe.ale I farbaj. 


BARW I- Kałamail
i 


Filia", Bydgoszczy, Gda6aka 27. 


MATRYMONJALNE 
OŻEnt. 
c.-:ało lIaJ..c.4Iłl1w... 
pośrednkzy. drobne ogłoszenie w "KtU"Jen. 
Bydg
". Wsa.e\ka dyskrei:ja za:pew. 
ojona. 


VrzędDlk, lat 26. pozna inteIigentl1l\ I 110- 
spod&rn, p&nn4:. Cel matrymon.i&hJy, 
Oferty do Kuriera BydgOfkiego pod 5401. 
NlezalełDa panna poslub. wdo
a, e6re. 
c:Dką. na kulturalnym stanowisku. Oferty 
do Kuriera Bydgoskiego pod MDł. 
SamodzIeln,. fachowi
. poezukuje Bk.rom. 
nej panny lub wdówki bezdz.ietnaj do lat 
55, cośkolWIek go1ówki. Oferty Kurier 
Bydgooaki pod ,900', dll38 


ROZMAITE 


" 


Sprzedam nierocoom08f 8 mórg. skł.a.aają.. 
c:e sie z 6 pl"ma lą,k i rodu lub zamienię na 
3..moorg, nieruchoIOOŚĆ. Scheffler, JlIIblono. 
wo. P. Ujście, POW. Chodzi!'!. d:x.6 
Szukam potycrki ł.(JOO-5,OOO. na piern'SZ' 
hipotekę. Gospod8J'9W;O pl")'Watne 12C 
mórg. W&rbOŚf 30.000. Procent podi-ug urno.. 
wy. Zgloseenla do Kuri('ra Bydgosk;
 
pod ,,1167". dll67 


Ddertawa alei czl!'I'dniowych na t.eT8nie 
Gromadv Krostkowo odbędzie sie w środę. 
dnia 5-io maja br. o godIz. 18-tej prze]; pu. 
bliczną licyta.oje D8]\\'ięcej da:ją.cemu M 
gotówke. w lokalu p. Li.piilsk!ego w 
 
'kol'ie, Warunk.i dzierta.w,. lI08taltlą oglo- 
szone na miejscu prr.ed t'OZpoc4ięcif'm I:ty. 
ttcji, Zanąd Gromady. Soltys J. Bąk. n695 


KlIcharz. kawa.ler. po!IZUkuje po8ady zaraz RzetaiC:lwo przoo2;erta.\\ ię ko.rzy8tn'e I 
na 8kromnych wanJnkach. Oferty do Ku- p}wodu 
i.allY. Wi&domośf Byrier Ihd. 
riel'& B
goek:iego pod 5ł63. g08ki. d3.'JII5 


Medale koronał,ine. 


: 


I 


'" 


, 


II 
'J
jJ

 


....,J \ 'r' Ok.. . 
,"" tft 

 
.. " IJ':
... 'l.. 
. 'Yi.
ł 


-."' 
."-. 
)\ 
. :'
" 


. . 


/". 
fi ,. 


\, 

 ...,J. 
. ";t - 


_,. 


Z okazji w'ocZ)stości k-oronacyjny('h wy b.to 90.000 5p8('jalnych. wJodoczn}'ch n. 
zdj
u z]Qlych i 81'ebrny.ch medi8.lj. 


\. 


" "4l 
't:. .. 
;r "'.. 
f' - "
 r 
' 
. .,) 
\ '\ 


;p. ",,
 


- 


1'12
>>>