/Czasopisma_101_04_001_0001.djvu

			) 


Biblioteka 
Główna 
UMK Toruń 


r 


I 
I 


- 4_ 


f8A1/ł'JJI. 
9! 


4- 


Sprawozdanie 
Pomorskiego Wydziału 
Wojewódzkiego 


l 
. , 
'- 
.
 


z Administracji Pom. Wojewódzkiego Związku Komunalnego 


za rok administracyjny 


1928/29 


[!] 


. 


TORU
 1929 
Czcionkami Drukarni Toruńskiej S. A. w Toruniu. 
I
		

/Czasopisma_101_04_002_0001.djvu

			i"l 


! 


)
		

/Czasopisma_101_04_003_0001.djvu

			I
 


-ł- 


Sprawozdanie 
Pomorskiego Wydziału 
Wojewódzkiego 


- 


z Administracji Pom. Wojewódzkiego Związku Komunalnego 


za rok administracyjny 
1928/29 · 


ł 
 


.. 


.
		

/Czasopisma_101_04_004_0001.djvu

			.  


.. 


""" 


I  -- - 
.Ą 


rb. 


1UIw..It'!"- .... 
_ 1:rr
		

/Czasopisma_101_04_005_0001.djvu

			. 


- 


- I 


;.I: 
Dr. Józef Wybicki. 


W dniu 28. kwietnia 1929 r. nieubłagana śmierć wyrwała nagle z sze- 
regu czołowych mężów Pomorza i wiernych synów Polski śp. Dr. Józefa 
Wybickiego, b. Ministra b. dzielnicy pruskiej i pierwszego Starostę Krajowego 
Pomorskiego w Odrodzonej Polsce 
Społeczeństwo Pomorza utraciło w Nim człowieka o niezwykłych za- 
letach serca i umysłu. Był patrjotą w prawdziwem i istotnem tego słowa 
znaczeniu, słufąc Polsce nie tyle słowem ile czynem i ofiarnością całego życia, 
będąc czujny na każdy Jej zew. Za czasów niewoli krzewił i umacniał ducha 
narodowego na ziemi pomorskiej oraz bronił polskości Pomorza, a gdy za- 
świtał brzask niepodległości, nie wahał się porzucić intratnego swego zawodu, 
by stanąć jako jeden z pierwszych do ciężkiej i ofiarnej słufby państwowej 
i społecznej, w której zakończył Swe życie. 
_ Na stanowisku pierwszego Starosty Krajowego Pomorskiego położył 
śp. Dr. Wybicki w dziewięcioletniej żmudnej i ciężkiej pracy znaczne zasługi 
około rozwoju Pomorskiego Wojew6dzkiego Związku Komunalnego. Warunki, 
w których objął w roku 1920 władzę po Niemcach, stawiły Go przed zadaniem 
niesłychanie trudnem.. Orf;!anizację samorządu wojewódzkiego należało bowiem 
rozpocząć od podstaw. Sp. Dr. Wybicki przejął wprawdzie wszelkie prawa 
i obowiązki, które przysługiwały dotychczas organom samorządu b. prowincji 
zachodnio-pruskiej, jednakfe nie mógł przejąć ani centralnej administracji pro- 
wincji wraz z całym aparatem biurowym ani też majątku ruchomego, który 
pozostał w Gdańsku; przejął równief w zarząd zakłady, majątki, drogi i inne 
dziedziny samorządu prowincji, położone na terenie Województwa Pomorskiego, 
jednakf8 w stanie zniszczonym i zaniedbanym wskutek gospodarki wojennej 
i bez personelu urzędniczego, który na równi z personelem centrali w Gdańsku 
uchylił się od współpracy z władzą polską i wyemigrował do Niemiec; ponadto 
pozostał bez jakichkolwiek zasobów finansowych na cele administracyjne. 
Dzięki wytrwałej i niestrudzonej pracy oraz gorącemu pragnieniu słu- 
żenia Odrodzonej Ojczyźnie wszelkicmi siłami, zdołał śp. Dr. Wybicki z perso- 
nelem do służby administracyjnej mało przygotowanym przezwyciężyć piętrzące 
się przed Nim trudności i postawić administrację Pomorskiego Wojewódzkiego 
Związku Komunalnego na wysokim poziomie. 
Jedną z niezliczonych i wielkich zasług śp. Zmarłego, której należy się 
szczególne wyróżnienie, jest budowa Pomorskiej Elektrowni Krajowej Gródek. 
Dzieło to, mimo finansowych i technicznych trudności, prowadził z niezłomną 
wiarą w urzeczywistnienie, a gdy zamierzenie przewyższyło finansowe zdol- 
ności Związku Wojewódzkiego, przekształcił instytucję na towarzystwo akcyjne 
z udziałem kraju ponad 50% akcyj i budowy dokończył kładąc podw:łliny pod 
elektryfikację całego Pomorza i części przyległych województw. 
Wydział Wojewódzki i całe społeczeństwo pomorskie pomne zasług 
śp. Dr. Wybickiego, który był wzorem Obywatela-Polaka, zachowa zawsze 
wdzięczną o Nim pamięć. 


R. i p. 


t. 


J
		

/Czasopisma_101_04_006_0001.djvu

			. 


,
		

/Czasopisma_101_04_007_0001.djvu

			Rozdział 


Rozdział 11. 
Rozdział III. 


SPIS RZECZY: 


CZĘŚĆ I. 


Ad ministracja Główna. 
I. Organizacja Pomorskiego Wojew. Związku Komunalnego 
A. Sejmik Wojewódzki . 
B. Wydział Wojewódzki. 
C. Starosta Krajowy 
Dochody i rozchody 
Majątek. . . . . 
A. Zarząd drogowy 
Drogi państwowe 
a) sieć dróg państwowych 
b) fundusz państwowy. 
c) mosty. . . . 
d) gospodarka drogowa 
Drogi wojewódzkie 
a) sieć dróg wojewódzkich 
b) fundusz krajowy . . 
c) mosty. . . . . . 
d) budowa nowych dróg 
e) gospodarka drogowa 
Drogi powiatowe . . . . 
a) subwencje na konśerwację 
b) budowa nowych dróg . . 
Przedsiębiorstwo wałowania . . 
Nadzór i ogólna polityka drogowa 
B. Opieka nad umysłowo chorymi 
C. Opieka nad ubogimi. 
Opieka zakładowa. . 
Opieka pozazakładowa 
Pomoc dla miejscowych związków ubogich 
D. Szkólnictwo specjalne . . 
Kształcenie głuchoniemych 
Kształcenie ociemniałych . 
Kształcenie umysłowo upośledzonych . 
E. Wychowanie zapobiegawcze 
F. Wychowanie przymusowe. . 
G. Korygendzi 
H. Opieka nad dziećmi Dalekiego Wschodu 


.. 


. 


. 


Strona 
9 
11 
14 
17 
18 
19 
19 
19 
21 
22 
23 
26 
26 
27 
28 
28 
28 
29 
32 
36 
36 
36 
36 
37 
. *' 37 
37 
37 
39 
39 
39 
39 
39 
40 
40 
40 


J
		

/Czasopisma_101_04_008_0001.djvu

			, 


Rozdział IV. 


Rozdział V. 


. 


\ 


I. 


Strona 


Popieranie produkcji rolniczej. szkolnictwa rolnicze
o 
i rzemiosła oraz meljoracje wodne 41 
Rolnictwo. 41 
Przemysł ludowy 41 
Meljoracje wodne. 41 
J. Położnictwo. 41 
K. Pomoc dla samorząd6w powiatowych 42 
L. Zapomogi dla instytucyj dobroczynnych i na cele humanitarne 42 
M. Popieranie wychowania fizycznego. 42 
N. Pomoc dla Związk6w Celowych. 43 
O. Popieranie kultury. sztuki i nauki 43 
Muzeum krajowe 43 
Teatry. 43 
Bibljoteki. wydawnictwa itd. 43 
Stypendja dla uczni6w Państw. Szkoły Budowy Maszyn w Gru- 
dziądzu 
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w r. 1929. 
Krajowa Kasa Pożyczkowa 
Elektrownia Krajowa ..Gr6dek" Sp. Akc. 
Ubezpieczenie bydła i koni na wypadek zarazy 
fundusz pożyczkowy. 
Zestawienie por6wnawcze dochod6w podatkowych gmin 
miejskich i powiatowych związk6w komunalnych w roku 
budżetowym 1927/28 z podatkiem krajowym 


P. 
R. 
S. 
T. 
. 


44 
45 
45 
46 
46 
46 


CZĘŚĆ II. 


Zakłady krajowe. 
A. Krajowy Zakład Psychjatryczny w Kocborowie 51 
B. Krajowy Zakład Psychjatryczny w Świeciu. 81 
C. Krajowy Zakład Poprawczy i Zakład dla Krajowych Ubogich 
w Chojnicach 111 
D. Krajowe Zakłady Opieki Społecznej w Wejherowie. 155
		

/Czasopisma_101_04_009_0001.djvu

			. I 


, , 
CZĘSC I. 
ADMINISTRACJA GŁÓWNA. 


, 


ł 
1 
I 


......
		

/Czasopisma_101_04_010_0001.djvu

			\ 


. '
		

/Czasopisma_101_04_011_0001.djvu

			.... 


Rozdział I. 


ORGANIZACJA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU 
KOMUN ALNEGO.*) 


A. Sejmik Wojewódzki. 
(Organ uchwalający). 


Podstawy prllwne: Ord. prow. Z 29. VI. 1875 
 34-44 Rozp. Min. b. dz. 
pr. z 12. VIII. 1921 w brzmieniu obwieszczenia Min. 
Spraw Wewn. z 11. V 1927. Oz_ Ust. Nr. 46. 
poz. 421. Rozp. Prez. Rzplitej z 19. ł. 1928 Dz_ 
Ust. Nr. 11. poz. 86, art. 92. 
Regulllmin obrlld z. 29. I. 1929 r. 


Skład Sejmiku jest następujący: 
1. Antczak Antoni, dyrektor drukarni w Toruniu (Toruń miasto), 
2. Borzyszkowski Teodor, rolnik w Przyrowie (Tuchola), 
3. Ceyrowski Gracjan, mistrz krawiecki w W. Komorsku (Świecie), 
4. Chmarzyński Konrad, rolnik w Rynkówku (Gniew), 
5. Chojnowski Antoni, rolnik w Górznie (Brodnica), 
6. Cienciała Jan, rolnik w Pogódkach (Kościerzyna), 
7: Czarnecki Albin, rolnik w Młyńcu (Toruń-wieś), 
8. Chwastek Antoni, kupiec w Wąbrzeźnie (Wąbrzeźno), 
9. Chwiłkowski Wojciech, sekr. Związku robotników rolnych w Starogardzie (Starogard), 
10. Dr. Oandelski Zdzisław, lekarz w Toruniu (Toruń miasto), 
11. Dąbrowski Stefan, poseł do Sejmu, właściciel ziemski w W. Donimierzu (Wejherowo), 
12. Głodek Jan, osadnik w Krągu (Starogard), 
13. Jaśtak Jakób, rolnik w Cekcynie (Tuchola), 
14. Jerzykiewicz Mieczysław, burmistrz w Brodnicy (Brodnica), 
15. Kamiński Aleksander, rolnik w W. Turzy (Działdowo), 
16. Kentzer Tadeusz, właściciel ziemski w Lipniczkach (Toruń wieś), 
17. Kikulski Feliks, wlaściciel restauracji w Dra
aczu (Świecie), 
18. Kikulski Jan, rolnik w Dragaczu (Świecie), 
19. Koziorzemski Franciszek, rolnik w Bratuszewie (Lubawa), 
20. Kufel Stanisław, rolnik w Gackach (Świecie), 
21. Łącki Andrzej, rolnik w Starej Kiszewie (Kościerzyna), 
22. Maciejewski Władyslaw, kupiec w Tczewie (Tczew), 
23. Malinowski Walenty, poseł do Sejmu, prezes Z. Z. P. w Toruniu (Toruń wieś), 
24. Marchewicz Franciszek, mistrz stolarski w Kościerzynie (Kościerzyna), 
25. Nagórski Czesław, właściciel fabryki w Starogardzie (Starogard), 
26. Nowak Jan, mistrz stolarski w Grudziądzu (Grudziądz miasto), 
27. Odrowski Tadeusz, -rolnik w Chełmnie (Chełmno), 
28. Ossowski Bolesław, rolnik w Montowie (Lubawa), 
29. Parczewski Tadeusz, 
łaścicieł ziemski w Belnie (Świecie), 
30. Pawłowski Jan, b. sekretarz Z. Z. P. w Tczewie (Tczew), 


*) Według stllnu z dnill 31 marca 1929 r. 


2
		

/Czasopisma_101_04_012_0001.djvu

			r 


- 10- 


31. Poćwiardowski florjan, właściciel ziemski w Elżbietowie (Kartuzy), 
32. Prądzyński Łucjan, właściciel ziemski w Skarpie (Sęp6Ino), 
33. Przybyszewski Tadeusz, kupiec w Kowalewie (Wąbrzeźno), 
34. Reder Ignacy, poseł do Sejmu w Grudziądzu (Grudziądz wieś), 
35. Ks. Sadowski Anastazy, proboszcz w Wygodzie (Kartuzy), 
36. Saldat Jan, urzędnik prywatny w Pucku (Morski), 
37. Samson feliks, rolnik w Warznie (Kartuzy), 
38. Sarnowski Roman, naczelnik poczty w Jabłonowie (Brodnica), 
39. Schmidt Jan, kupiec w Żukowie (Kartuzy), 
40. Schweitzer Bolesław, właściciel ziemski w Wituni (Sęp6Ino), 
41. Sikorski Stanisław, właściciel ziemski w W. Chełmach (Chojnice), 
42. Skwierawski franciszek, chałupnik w Chojnicach (Chojnice), 
43. Sielski franciszek, adwokat w Grudziądzu (Grudziądz miasto), 
44. Dr. Sobierajczyk Alojzy, burmistrz w Chojnicach (Chojnice), 
45. Staśkiewicz Wincenty, dzierżawca domeny w Zaw8zie (Grudziądz wieś), 
46. Strożyński Andrzej, sekretarz z.. Z. P. w Wejherowie (Wejherowo), 
47. Szychowski Juljan, adwokat i notarjusz w Grudziądzu (Grudziądz miasto), 
48. Tebinka Zygmunt, rolnik w Parszkowie (Morski), 
49: Wiencek franciszek, mistrz introligatorski w Toruniu (Toruń miasto), 
50. Wildenheim Ludwik, mistrz stolarski w Chełmnie (Chełmno), 
51. Wiśniewski franciszek, ogrodnik w Nowemmieście (Lubawa), 
52. W6dkowski franciszek, robotnik rolny w Dąbr6wce (Gniew), 
53. Wrzesiński franciszek, rolnik w Lipnicy (Wąbrzeźno), 
54. Zaleski Antoni, rolnik w'Tuszewie (Grudziądz wieś), 
55. Dr. Zemke Antoni, lekarz w Czersku (Chojnice). 


Na drugą sesję wybrał Sejmik przewodniczącym p. Szychowskiego Juljana, adwokata 
z Grudziądza, a na zastępcę przewodniczącego p. Prądzyńskiego Łucjana, ziemianina z Skarpy. 
Według zawod6w przedstawia się skład Sejmiku następująco: 


rolnik6w 17 
ziemian 7 
kupc6w 6 
funkcjonarjuszów prywatnych 6 
rzemieślnik6w 4 
lekarzy . 2 
adwokatów 2 
urzędników samorządowych 2 
robotników 2 
dzierżawców domen . 2 
duchownych . 1 
urzędnik6w państwowych 1 
przemysłowców. 1 
bez zawodu . 2 


55 


. 
Według art. 92 Rozp. Pzezydenta Rzplitej z 19. 1. 1928 r. o organizacji i zakresie dzia- 
łania władz administracji państwowej (Dz. Ust. 11, poz. 86) przejmuje Sejmik Wojew6dzki 
wszystkie właściwości rady wojew6dzkiej. W szczeg61ności obowiązany jest WojewoJa przed- 
stawić Sejmikowi przynajmniej raz na rok sprawozdanie z działalności administracji państwowej 
na obszarze Województwa i ważniejszych zamierzeniach na przyszłość oraz wysłuchać jego 
opinji co do ogólnych potrzeb Województwa oraz projekt6w, zar6wno przedłożonych radzie 
przez Wojewodę jak i zgłoszonych przez członków rady (art. 45). 


..
		

/Czasopisma_101_04_013_0001.djvu

			\ 


11 - 


Komisjp s£'jmikowe: 
a) ()1'l!lwi zacy-j na : :\1 a I'cz('wicz. Dl'. Sohiem.jcz,Y.k, 
7,y('how:,:ki (pl.Z.PW.) I'r.z.yhys-lJf'wsk i i Zf'rnkf'; 
h) Ska,rbowo-budżetowa: Jeł"Zly'kiew1-cz, Łącki N a.gó1'!:lki, Nowak, Hf'der (pl
Zf'W.). Saml'on i 
Sta
kiewiC'"L; 
e) Finan
owa: Borzys'7Jkowski, Jm'zykicwicz (pI' zew.), Ot\.rowski, Saldut i Schmidt; 
d) Melioracyjna: Cienciala. Kikulski Feliks, Odrowski, Poćwiaruowski, Staśkiewiez (przew.) 
Tcbinka i Wiśniewski; 
l') lkogowa.: Ceymwski, Cil'nciala i S'kwiera,wski (przew.); 
f) Hewiz.yj:lla: ChwaiS't,ck (prZlerw.), Nowa'k, Sal da,t, Wicnc£"k i Zalesl{i. 
Sesja Sejmikowa ,t,rwała 2 dni (29 i 30 stycznia 1929 r.). 
Na sesji tęj poW'zią-ł Sejmik \\'ojewódzki 37 uchwał a miQdz.y innemi uchwalił hudżf't 
tlodR tkowy Pom. \V oj.ew. Zwię.1olnr KomunaiII ego na rok 1928/29 i budżet normahl
' na rok 
Hl29/30, hudżet Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezl'iecZCIl i budżet pomol'skiej Krajowej 
I{asy I'ożyczlwwf'j, .przyjQ.ł sprawozdanie admi nist,I'a('yjne i rachunkowe z.a rOIk 1927/28, u- 
chwHli1 pożyczkQ na budow
 drugiego !lakladu wod-no-plt'ktrycz.nf'go 1'0111. Elt'ldrowni Krajo- 
WI'; (;róllek w ŻUl17.1e Ol'aZ pożyczk
 na cel£' mpl joraoji rolny('h i na budowQ dow6w lIIieszkal- 
nych lila pipl(,',glliarZtY OI'8Z uchwalił statut, nUl.nlUjQ.cy opokl'ycie koszt{)w publh'zllych IH'zedsię- 
hiors-tw IIIf'oljol'acyjnych w \Voje.wód-ztwie Pomcł-skiclII. Nadto z.alatt.wił Scjmil, !;.ze-re.g dl'o- 
lmit'jszych Spl'aW finansowych i administral'yj nych. 
l\oszty sCosji scjmilkowcj wynosił,y!) 2RO, 45 ,111. - i 
Stala Komisja -rl'wizyjlla pł"Zl'prowadziła w I"Uku sllI'awozdawczym li rp wizyj Głównpj 
Kasy KrajO\\"Pj, po 5 re,wizyj Kas Krajowych Zakładć)\\' w Kocborowip, Świedu, Chojnicach i 
\VPjhprowie oraz po 3 rewizje K.rajowej Kasy Poży-c-'kowl'.i i Kasy l-'omor
ki.p,!:{O StoW/L1"Z
'- 
s.wllia Ubelipicollełl. 
K08'Z
Y .treh rewizyj wynosiły 1824D,51 zł. 


B. Wydział W ojew6dzlU. 
(Naozelny organ adminish'acji krajowej). 
Podstawy prawne: Ord. prow. 

 54-51. 
Rozp. Min. b. dz, pruskiei z 12. VIII. 1921 (Dz Ust, 
Nr. 46, poz. 461 z r 1927). 
Regula"TIin obrad (lIchw
h Sej niku z 3. ł 1923 r.). 
I' I' Z P wo d, n L c z ę. o y: Szychow
ki Juljan, adwoika.t. w Grudzię.dzu. 
Z a -s t ę P l' a r' I" z {' w o,d n i c II'I ę. C e 
 o: I'I'Q. dz,yilski ł.ucjulI. wła
c. ziemski wSkal 1 pip. 
C z ł o II k1 o w i Co: Shwosta I{.rajowy Pomor,;ki ('z urzędu). Cllwastl'k Antoni, kupiec w \\'ę,- 
hrzeźnie, UęhroW's,ki Stf'flln, wlaśc. zicm ,;:ki w \V. f)ollimiel'Zu, Ma Iinow!'Jki 'Wa,lent)', 
pI'p,z;es Z. Z. P. w TOl"lllliu, Nowakowski \nady!'IHw, radca llIip.iH1,i w Grudz-ię.dzu, Ken- 
t'WI' Tadf'usz, właśc. ziemski w Lipniczkach, Pawlak Wojciech, poseł do SPjmu w Toru" 
niu, ks. Sadowski Alla!"t.a
y, p'rohoslzcz w \Vygodzie, \\'Iodek Józef, prP I 1Jyden1 miasta 
Grudzię.dz.u. 


K o nI i s j e \V y II z i a I II \Y oj (\ w ó -li l. k i (' g o : 
a) rp
ululI1illowa: 
Starosta KI.ajowy, SZYt'howski, l'ręd;t.Yłlski. 
b) dla meljol.ac.yj wOdnych: 
Starosta K,rajowy, Chwa,sltek, Kentzer. 
c) dla s p r a w d ol{ Uop u gruntó,w dla Zakładu w Świpciu: 
Starosta l{ra.jowy, Sizrychowski, Prę,dzyil'Slki, Nowakowski. 
11) dht rozpatrzenia Regulaminu w przedmiocie opieki społecznej dla -pracowników Pomor- 
skiego \Vojewódz,kiego Zwi
zku Komunalnego: 
Sta.rosll.a l{rajowy, Malinow'Ski, Pawlak. 
e) dla u 
 t a I e n i a l, I u C'Za do podziału ,podatJku kł'ajowego: 
Włodek, Prę,dzyński, Pawlak, DQ!br()wski, Starosta Krajowy. 
f) dla ustalenia ceny s.przedaży i wa1'\lIIIków pll'z,pwlaR
.oz.enia p. Xagól"::kieJllu 
około ł-i ha gruntu maj
.tku Zakładu Psychjatrycznego w Kocbol'owie: 
Stal'osta Krajowy, Prądzlyń
ik.i, \\'ł.odelk, NO\\	
			

/Czasopisma_101_04_014_0001.djvu

			- 12- 


Stali refe,renci lIa Sejmik Wojewódzki: 


a)' dla 
p'l'aw fiuan!;Owydł i hwb'-p1towych: 
b) " " z. Ust. :\I\'. 11 PO'2I. 81i, a,\'t. 92 - 1(17) 
(3 ('złoOnk(I\\' - 3 7H.;';.!I.'Ipców). 


n 
g) 


" 


" 


. CzłO'nkowie-: 
1) ks. Sadowski Auastazy, 'prohO'szcz w Wy- 

()dzie. pow. Irslku, 
JaMak Jak6h, rolni,k w Cf'kcynie. 


IV. Delegaci do WojewódzkiEj Komisji Opieki Społecznej"'). 
(Ho7'p, Pre'liydenta R. P. oz dnia 6. III. 2
 l'. Dz. lJ st. N,r, 29 paz. 21i7 art. 18 JlUII kt 3). 
(Ii delegatbw). 
1.) Hedel' 19na<;y, -poseł <.IQ Sejmu - Grudzięd_
, 
2) Mal.chewi021 FI'.ancis1zek, mistrz stolar!'ki - I{ościel.zyna, 
3) ŁQll"ki And.J"7.ej, rolnik - Sf.,a,ra I	
			

/Czasopisma_101_04_015_0001.djvu

			V. Wojewódzki S,d Administracyjny. 
(Ust. o ogóltJej admilłi
h'acji kl'ajowej z 30. VII. 188
J; Hozp. ;\1 i Ił. b. lIzielnicy prus'kiej z 21. II. 
19'1O l'. ()z. Urz. poz. 8l). 
(6 sęd,1Jiów Iłiezawodowych i li zast/;'pców s
dziów). 
Sł.'(lziowie: Zastęp('y: 
l. Sojł'cki .ló1.ef. dzierżawca dOlIWIłY Oi'Ze- Odl'Owski Tadeusz. rolnik _ Chł'lmlło. 
('howo - \\'ę,lwzeźno. 
2. llłł..i'aJiczak KasIper. dyr. Po\\". liasy Cho- 
rych - Gi.udzięd'z. 
:J. Mał'('hewic2J Fr-a nciszek', mish'z stobu.ski 
- Ko
cierZtyna. 
4. J6zefczyk Zbigniew, właśc. ziemski, Mły- 
niec - TorUłl, 
G. Mi-łow!4ki Feliks. przemyslowiec - ToruJI, 


---ł  


Ij. He,deoi' Ignacy - (;nlltziądlz. 


- 13- 


Stefanowicz Edward. 'przemys'owiee 
TOl'UJI-Mok i.e 
lJoffmann 
1ie-c

'sław, kllltiec - TOniJl, 


:\ owak-ows:ki FmndSi7.Jek. 
kolejowy - Tczew, 
Bonin Franciszek, (LY'i'. Po\\". liasy Chorych 
- Chojnice,. 
Huchniewirz Alojzy' wła
c. farLwyki - Gnl- 
dz.ią d'z. 


fUllkcjonai'jusz 


VI. WojewÓdzkie kolegjum dla Spraw wodnych. 
11 S .t. wodna z Uł \\TZ,eRUia Hł2,2 Dz. Ust. NI'. 102 pOll, 936 ar't. 189 2IiO). 
(2 czł'Olłków i 2 zast
pców). 


Członkowie: 
L Dąmbski A I ełu'an li er, właśc. ziemski, 
\\'ały('z - \\'ąłwzeźno, 
2. J{onitze,l' Aleksande,r, zanę,Jca łąk pa 1'1- 
stwowy,ch Cz,ersk - Chojnice. 


Zastl.'l)('Y: 
Pi.ąllz
'J1sld Łucjan. właśc. -z;iem::,ki. 
Ska'1pa - S
pólno. 
Mellin ZnwlU'nt, właŚ<'. ziemski, Zalesie 
- ToruJ!. 


VII. Komisja odwoławcza dla spraw podatku d.oohodowego. 
(A!'t. 3:) usta wy o pailstwowym poda t,k u dochodowym, ogłoszonej w roz,p'. 
I i n. Skal'iHi z U, 
lipca 1923 Dz. Ust. Nr. 77 .poz. li07). 
(3 członków i 3 zaSltęp('ów). 


Członkowie: 
1. Oz,a'i"no\\'sld Franciszeli, właśc. zielll
i. 
l\lłyny - Gniew, , 
2. :\Ialinows'ki Walent)", 'poseł do Sejmu - 
ToruJl, 
3. ;\Iowa:kowski \\"Iadysła\\", kHlpiec - (;ru- 
dziądz. 


Zastl.''1 w y: 
JaniJisld Antoni. dzierżawca dÓbl', (;ortlo- 
nowo - (;r\Hlziądz. 
,Tanusz,kiewic:z Edlwa,i.d, kup,ie'c - ToruJ1, 


Anl.('Zak Antoni. dyrektOl' Drukami Hohot- 
niCJi'ej - ToruJ!. 


VIII. Komisja Okręgowa dla I
praw podatku przemysłowego. 
(Art. 9 ustawy o paJ1stwowym podatku pi'zemy
lowYł1l z dnia 17 grudnia 1921 o.g'ło!:'zonej 
roi'p. Min. Skarbu z 17, I. 1922 r. »z" li. 17/22 pOIli. ]40 ora.Zi 
 11 mzp. Min. Skalbu z 30. I. J9:!2 
Dz. list. Nr, 18 'poz. 150). 


Członek: 
1. Huchniewicz Alojzy, właśc. fabryki- 
Grudz,iądz. 


ZaS'tl,'pca: 
Cza,i'''iJlski Janusz, dyrekt.or fahryki lInia 
- Grudziądz. 


IX. Wojewódzka Komisja dyscyplinarn
 dla funkcjonarjUj
zów publicznych. 
(Ho
p. Prez. HZlplitej z dn. 24. II. 1!128 1>1.,. Ust. Nr. 24 poz. ZOli, a,rt. 2:3). 
(12 cz'onkitw li zastł."pc6w). 


Cz.Jonkowie: 
l. Hohloff I\.on!:'tanty, naez w,yd:z:. Sta,r. limj. 
PO'ill. - ToruJ1. 
2. Inż. \\"Yl'Ohisz 'vIichał, nacz. wydl.. POili. 
Izhv HoJn. - TOol'lIJ1, 
3. Kn.i.pski Henryk. dyrektol' Izor PI'zem.- 
Handlowej - (
nHlziądz, 
4. Huczkowski FIOł'jan, człon.ek WyMjału 
Zwią'/ku Eh'ktr. Cheł!nno>-Swie-eie-To.ruJ1. 
Lisewo-( :hel III no, 
5. Inż. Kry;meJ., budowniczy powia-Iowy- 
Dziahlowo, 


, 


Zastęv('y. : 
Stempa Franciszek, referent Star. Kraj. 
1'0111. - TorUll, 
Inż. Be'i'nakiewicz M icha.ł. nacz. wyd,z.. 1'0111. 
Izby Roln. - TOrUJI. 
\\"ei!:'!; Aug'ustyn. nacz. sek,r. W
'(l:dału Po\\' 
- ToruJ1, 
Pał ko\\ sld Franl'iszek, dyn'kIOl. hi Ul. :\Ia- 
gistratu - ToruJ), 


Szwa.rc Leon, bUl"luistl'Z m. \\'ą,ui.zeźna 
\\' ą,hrze'źno, 


-
		

/Czasopisma_101_04_016_0001.djvu

			r 


6. Pokors.ld Joz{'f, nacz. S€I]U'. i dyr. hiur. 
\\')"111.. Puw. - świecic, 
7. NOWl-lkowski \\"łarlyslaw, kupiec - (;ru- 
dziąd'z, 

. Zawa.cki Stanisław, bUl"lnist.l'7J III. Cłu'l- 
IIIna - Chehuno, 
!I. Pankau Jan. ,remiant I\asy Mipjskiej - 
Więchork, 
)(I. M-ona,,'ski Jan, W()jt i ki(,l"Ownik szlwły 
ludowej Grzywna - Tom'uIl, 
II. Mellin Zyg-m \111 t, :pl'iwłoiony oh
7.aru 
dwo.r
]dego Kuczwały - TOl"UII', 
12. J('żcw!".ld NikOl]elll, stUl'szy nIeI'. POili. 
Stow. Ubezpieczeń - Torui.. 


14 


Bmhucki \Yład,yslaw, wój,t włnśc. ziemski 
Nowawicś - Gol uh. 


X. Wyłsza Komisja dyscypllnarl19 
dla funkcjonal'jusi'óW puhli('zn
'ch w I'oznaniu. 
(R07.p. Prez. Iłzplitej 7. dnia 24. II. 1!l2
 Dz. 11:-1. Nr. 24 I'o.z. 201i al't. :?Ił) - 
(3 c7lonkó\\ i 2 zH
h.'Jlcitw). 


CzlonkowiE' : 
I. Jasko St£'fan. dYI'f'ktol' PO'l11. Iziby Holni- 
czcj - '1'01"111'1, 
2. Wlodek J.;zc£, Pl'ezydent. miasta Gl'lH.lzią- 
di'a - GI'H{I7;iądz, 
:3. Chwa
:t
',k Antoni, czlonek "'rd7. Wojew. 
- W ąh'rzeźno. 


Za
tł:I)('Y : 
I\s. 
adows-k i Ana
tazy, pl'OhOSlCZ w Wyg-o- 
dz-ip - Kal.tuzy, 
I'I'ąd7
'I'I
ki Lucjan, członek Wyd?,. Woj. 
Skal'pa - Sę-pÓ'lno. 


XI. Rada Zftrz,dzftJ,ca Pom. Sto
przYI!Zenlft Ubezpieczeń. 
(
 Ił Statutu 1'0111. StoW. .'hezp.). 
(7 (.zIOlllków i 7 -7,a
ł
'I}'CóW). 


C7,loll'kowie: 
1. Kentze.r Tadeusz, właśc. ziemsld, Lipnicz- 
ki, pow. Toruń O), 
2. Pl'ądzyi1ski ł.ucjan. wlaśc. zicmski, S],ar- 
pfi; .p.o\\'. Sępólno O), 
3. ])
}yrowski Stefan, właśc. ziomski, W. Do- 
nimierz, pow. Mor
ki '), 
4.. Tebinka Zy'gmunt, wła
r. ziemski, ParS7r 
kowa lp. Starzy 110, pow. M o)"S:k i O), 
G. 
ow3lkow8'ki Wladys,law, kuplec, Gru- 
d7.iądz **), 
fi. AIltC7Ałk AntO-ni, d Y:l'el< to l' Drukami Ho- 
hotlliczej - T01'UJ\ H) 
lo Chwaslek Antoni, kUlpiec, \V,..ilJl.zei,no ") 


Zastł.'pcy: 
I. \V()jciechow
ki Fra.m'., właśc. zi'pl1Iski, 
Lulkowo, pow. TOl'UJI ') 
2. SchweH:
cr Bolesław, wlaśc. ziems.k
, 
Witunia, .pow. Sf;'pól.no *) 
3. 1\\1ł7.-ętkowski 'BIlonisław, hUl'mj'strZJ - 
Chelmża *) 
ł. Sta
lkipwicz \Vincenty, <.b:ierŻiawca. do- 
nwny Zawiła, pilW. (
rudziąlł-7. ') 
;1. Bedcll' Ignacy, I'o
eł na Sf"jm, -- (
l'\l- 
1ł7iądz * *) 
li. MUl'aw:,łki Bl'onisław, radca łI1iejr:;ki, 
GnHI7iQ-fł7. ") 
7. l\1ał'chewicz Fraul'., mistrz stola,rsl	
			

/Czasopisma_101_04_017_0001.djvu

			" 


- 15- 


. 


s.poI.awy organizacyjlne, s,prawy Sejm:ilm, \\"ydziału \\:ojewódzkiego i Komisyj; Ji.kwidacja ma- 
jątku 'h. prowincji zachodnio
pruSlkiej; opinje pra.wne, sl)rawy procesowe; popi('rallie kultury 
krajowej, melj(wacj.e, s,prawy ł"Olnictwa.; kol('jki lokalne; uhezpie,czenie S;l)()ł('cz.ne i l.1be.zpiecze- 
nie od wy'padków w rolnich\'ie; nadz('w nad Pomorskiem Stowal'7;y!'Jzeniem lTbe7.pi('czeil; sty- 
p('ndja akad('mi('k.i.e, subwencje i za,I)()Inogi; popi(,ł'a.nie kultury i sztuld; uwzą
l gmachu, 
lJi'bljoteka, samochód; spl'a wy !kancela.ryjne. 
St. I'('f. 1\1 iąskowski Jan (zarazem kie,rowllik kancelal'ji), 
S('kr. Sz,czepanowska Julja. 
Wydzialowi I. po(lIegają: 
K a n c e I a ł' ja,: HOł'l1ówna Ir£'1na, SZC7.('ranows
R Roz,alja.. Grohlpw!"'kn TMdozja, stp- 
noty'pistki. . 
D I. u 'k a r n i a: Na w,m Kazi'mierz. 
\\" o ź n y: Ba.rcz- FI'anciszek, s z o f p r: »pmhiil
ki Fmnl'is7('k, j-ede,n gonipc. 
\V y d z i a ł I I. Naczpln.ik \\'ydziału H o h lo f f Konstanty. 
SPł'a\\Y personalne S';łlł.ostwa KI'ajoweg-o i podleglych mu zakładów i instytucyj krajowych; 
sp'awy emerytów, wdów i s,iełl()it;sz'kolenie ak usz('rek; ubodz:y krajowi; l1'be:z.pieCJz.enie bydla i 
koni (likwidacja); dj('tv i koszty POdł'ÓŻY czlOonków Sejmiku. \Yplzialu \Yojpwódzki('
.w i KOo- 
misyj. Izby \Vojpwód7Jkiej omz Uł'z
dnikl'l\\' Stal'Osllwa KmjowPg"o; sJH'awy \\"yż!'lzlej i \Vojł'- 
\\'ód:r-kił'j KOomisji »yscY'!)linał'l1£,j; opi('ka nad !II a tikI} i d7iec'ki('m; 7.walcz.ani(' jaglicy. 
Hpf. Stpmpa FI'anch
zpk, 
St. s('kl'. Mi('lcar("k Florjan, 
Spkr. 1\1 a.iows.ki Wilhelm, 
Spkl'. Szczlwkowski \\"ładyslaw, (olI 2!"!. \'1. 2R l'. z powodu choroby nipczyn.ny). 
PO'm. hiu.r. ZakHkowski Cz('sław. 
\\' y d z i a ł II I. Naczelnik Wydziaht B i I e \\' i C'}; - S t. a:n .Id e w i c z. B
n)'li. 
SI_JiI'awy hudżp,towe;. zamkni
cia rachulllwwc, kOł1tl'Ola kasy i rachunkowość starostwa I\ł'ajo- 
wPgO' i za;kładÓw; podate.k Ikrajowy; ('wid('lH'ja i kontrola wpływÓw podatkowy!"h miast i po- 
\\'iat6w; dotac'je ,pails.twowe; rozdział dołłlcji i zapomÓg na ordynację powia,tawą; rozliczenia 
z HZlj.d('m z tytulu kosztów wychawania zalpoLiega,wC'""ego; ZHl"ząd funduszÓiw; lokata kapi- 
tałÓw. 


St.. I'Pf. Czahail!"ki Jall, 
H£'f. WOojtaś Tpofil, 
SI,. ",'p,kl'. (.6ł\'.:,ki Sta'nis,la.w, 
St. spkr. Matowski, Mallo:ymiljall, 
St. s('kr. Piwnicki \Yłollzimif"I'7.., 

pkl'. Rudzyiu:ka I1f'If'lIa. 
\V yd z i a, I IV. Naczellli,k Wydzialu J a n a s Edlllund. 
Opi,eka nad umysłowO' ChOl.Yllli, Cl)ilf'ptyez.nymi, id'j,ota III i, 
"'uchonipmymi, ociemniałymi; wy- 
chowanie zapobiegawcze; Spł'awy kO'ł.y
mHłÓw; sprawy administracyjne KI'a
owy'Cłl Za,kładów 
Psychj.atrY'C'linych w Kochorowic i świpl"iu, ZakładÓw Op:i('ki Społec,znej w \Vejhe'l'owie (łQoznic 
Zakładu il.la 
Iu('honiemych) i Zalkladu POI)łOawcz('go Oł'H'Z dla ubogich krajowych w Choj- 
nic-ach. 
Ref. P.ro:buCiki Igna,cy, 
Hef. Popa oMarjan, 
Sf. sekr. Antkawiak Józ,ef, 
Asyst. \Vankipwic'Z \Vinceuty, 
Kancelista SZCZU11kowski Józef, 
Pom. biUl.. Szczypiórkowski Zygmunt. 
Pom. biur. Piasecki Jan. 


\\' Y d?i i al V. Naeze'lnik \\'yd:riału VII. c a t, ikie'l'Ownik st. ref. \V a g.n e I' Bmnis'ław. 
Naczelny 7.ł1'l"Ząd i kantrola dł'óg wojPwódzkic-h i państwowych, .prz-ekazanych Pomol"ski('IHU 
Zwią-z,kowi KI.ujoweulU; budowa nowych dróg i mos-rów; uU'7.ąd kamieniołomami w Banlcillie 
i. Mśl"isz,ewkach w pow. kartusk'im; rozd.ział dotacji na drog.i państwowe i wojewódzkie w za- 
I ządzie powiatów i zasiłków na d1.agi powiatowe i gminne; opracowywa.nie plallów i łwojek- 
tów t{'lch II ic-znych ; \\'spllhlzialallie z wydziałem rablIt publioznych Pommoskie.g'o Urzf;'du \Y oje- 
\\ Ódzkie-g-o w sllm wach og-ó-lnP'go za.rządu IImgnwcg'o i ;kontI.oli technit'znej; budownictwo nll- 
zi-cllIlle w zH'kładach (nowc hmlawłp, kOł\s('oł'wacje i ł'Plllonly, instala.cje tech.nkznp it.!.); zaopa- 
ll'ywani£' zarzę.du ,g'lll\\'IH"Ro i :rakłal!l)\\, w matp.rjaly npalnwe i artykuly te-chniezne. 
SI,. re,f. Kwiatkowski LeolI, (zlIIal.1 3. X r. 2
 ,r.), 
St. s(',kr. Mazaloł\ Piotr, 
Asyst. Nowicki Tatłpusz.
		

/Czasopisma_101_04_018_0001.djvu

			- 16 - 


. 
n log o III i s t r z o w i e; *) 
Babhlski Antoni - Upnica. 
Cichrn;z Jan - Czcrsk. 
Lohm.ki \YincPl1'ly - starogard. 
I	
			

/Czasopisma_101_04_019_0001.djvu

			- 17- 


Na zasadz.ie 

 48 i nast. ustawy dyscyplinarnej 121 21. VII. 1852 (G. S. 4(5) zawieszono w 
urzędowa,niu: 
a) przed 31. III. 192R r. 3 
b) w roku 1928/29 


razem 3 
wytoczył Starosta Krajowy w roku sprawozdawczym .pozwy wzgl 


\\' innych sprawach 
skargi: 
I. 
a) 
b) 
ej 
d) 


\V \\'ojewódzkim Sę.dzie Administracyjnym: 
w sprawie opłat za umysłowo choryrh 
\\' sprawie opłat l2Ja wychowa.nków 
w spl.a.wie opłat za głuchoni{'mych 
w sprawie umieszczania korygenct6w 


r a z em 3 


3 


7. tego 
a) wygrano spraw 
b) pil'llleg:rano spra,w 3 
c) cofnięto spraw 
!l) w <łolm je.st spraw 3 
razem 3 
1 I. Powó'llz,tw do sądów cywilnych okręgowych -i powiatowyrh) zgłoszono: 
a) w sprawie opłat za umysłowo chorych G 
b) w sprawie opłat :00. głuchoniemych 11 
r) w sprawie opłat :la ociemniałych 1 
ll) w sprawie opłat za wychowanków 


z tpgo: 
a) wygrano spraw 
b) .przegrano spraw 
c) cofnięto spraw 
u) w toku spraw 


-
 
,
ł "o:a.I."" 

.I.
 Jt 


Rozdział II. 
DOCHODY I ROZCHODY. 


r a z e m 18 


re. z e m 


9 
2 
3 
4 
18 


Podstawy prawne: Ustawa pruska z 2. VII. 1900, (G. S. str. 264, S 15) 
Ustawa pruska z 28. IV. 1906. (G. S. str. 159-169). 
Ustawa z 11. VIII. 1923 (Dz. Ust. 94. poz. 797). 
Ust. z 10. XII. 1920 (Dz. Ust. nr. 6. poz. 32 z roku 1921)' 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 17. 
VI. 1924 (Oz. Ust. Nr. 51. poz. 522). 
Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych z 28 
VI. 1926 (Dz. Ust. Nr. 75. poz. 433. 
Dochody bez funduszów ubocznych wynosiły: 


L. 
p. 


Prelimino- 
wano łącznie 
z budżetem 
dodatkowym 


Wpłynęło 


Wpłynęło O .. ' I h 
0/ O ..o nyc 
w stosunku docho- 
. d.o dów ol 
prellmmarza o 


Dochody 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Podatek krajowy . 
Dotacja państwowa . . . . . . . 
fundusz państwowy na budowę i u- 
trzymanie dróg i mostów . 
Opłaty administracyjne.. . 
Udział Skarbu Państwa w kosztach 
wychowania zapobiegawczego 
Pozostałość kasowa z poprzedniego 
okresu .. .... 
Wpływy z pożyczek . .. . . 
Z innych źródeł (zaległości czynu z lat 
ubiegłych i in.). .. 


957375.74 


1896366.- 1896366.87 
1132749.-- 1132749.- 
2 025 200. - 2 113 625.83 
3310666.- 3099287.81 


144085.- 


144085.18 


7 
8 


44 756.-- 44755.61 
6149597.- 6251 396.67 


987011.- 


R a z
 15690430.-115639642.711 


100 
100 
104 
90 
100 
100 
102 


97 


99 


12.13 
7.24 
13.52 
19.80 
0.92 
0.29 
40_00 
6.10 
1100 


3
		

/Czasopisma_101_04_020_0001.djvu

			r 
I 


-18 - 


Rozchody bez funduszów ubocznych wynosiły: 


L. 
p. 


Prelimino- 
wano 
łącznie 
z budżetem 
dodatkowym 


Wydano 


Wydano °1., Ogółnych 
w stosunku 
do pre1imi- wydat- 
narza ków u/o 


357859.17 
2 033 625.83 
905 167.93 
411693.10 
3474507.69 
373 548.49 
380779.15 
20339.60 


460 655.86 
52000.- 
313883.- 
6 000.- 
88743.41 
21 000.- 
6401147.40 


142913.41 


150 053.94 
45 724.73 


R a z e m \15690430.-11563964271\ 


94 
104 
97 
96 
94 


100 
112 
100 
97 
100 
100 
100 
56 
100 
102 
100 
91 
100 


2.29 
12.99 
5.72 
2.64 
22.23 
2.39 
2.45 
0.14 


. 


2.96 
0.31 
2.01 
0.04 
0.57 
0.14 
40.93 


0.92 
0.97 
0.30 


99 \100 


Wpłynęło wzgl. 
wydano 
15639642.71 
15639642.71 


PreliJnino- 
wano 


15690430.- 
15690430.- 


394323.87 zł. Iają'tek ,h. Związku Prowincjonalnego Prus Zachodnich, !'kladający HiQ z niel.lIcho- 
mośei polożonych na terytm.juIH Poh-Id, \Volnego MiaHta Gdaiu;kn. i Hzeszy NiemiecJ{iej, z ka- 
pitałÓw i utl7iałóW w 'Jlrzed!"if:hiol'stwaclt je-!'t pr/edJlliotem roz1ra('hunku mi(:dzy Pobl\.ą i 

iemcaIlli na podstawie punktu 14 programu rokowali 'polsko - niemieCildch. ustalonych w 
pJ'OtokÓle z 20 lipca Hł22 r. Hokowania t,e. ror.pocz
te w Dl'eźnie w roku Hł21 toczą !"iQ ohe,('ni(' 
w Hplrlinie. - 
l'oJllOl'ski \V-ojPw{HI7;ld Zwię-zpk Komunalny lila nadto pewne, doh!ll hliżPj nie uHtalnnl' 
1.I'pŁpnsje do I'I'O\vincji 1'..\lS \\'sc!lodni('h z t)'hłłu ohjl,'cia powiatu działdowsldŁ'go i 410 pro- 
wincji POJllPI'Hnji z powodu 'P,I'zPjl:cia dwóch gmin nall jeziorem Żarnowieckiem. 
Majątek, znajdujQ('y !'iQ istotnie w 'po!'iada niu Kl'ajoweg-o Zwię;7..ku Konmnalnpgo, 
p'zclbt.fl\\ ia siQ na:-:tl.'pujł}Co: 


Wydatki 


I 

 
3 
.. 
5 
li 


Administracja 
Drogi państwowe . 
Drogi wojewódzkie . 
Drogi powiatowe i gminne . 
Opieka nad umysłowo chorymi ., 
Opieka nad ubogimy kalekami. inwa- 
lidami i t. d. 
Kształcenie głuchoniemych i ociem- 
niałych . . 
Położnictwo . 
Wychowanie zapobiegawcze i po- 
prawcze . . . 
Pomoc dla powiatów, gmin i związ- 
ków celowych . .. 
Rolnicto, rzemiosło i przemysł lu- 
dowy . . ... . 
Instytucje dobroczynne i t. p. . 
Kultura. sztuka i nauka .:. . 
Wychowanie fizyczne. . . 
Spłata długów i pożyczek. ., 
Na pokrycie niedoboru kasowego roku 
1927 28 .' . 
Nadwyższka kasowa rok H128.29 prze- 
znaczona do budżetu na rok 192930 
Inne wydatki ., . 


381 212.- 
1 945200.- 
927 674. - 
428927.- 
3 684 737 - 
370 548. - 
340163.-- 
20400.- 
472224_- 
52000.- 
313883. 
6 000. - - 
102839.- 
21 000.- 
6 2C8 897.- - 


7 


8 
B 


10 


11 


12 
l:ł 
14 
15 
16 
17 
18 


142914. -- 


1C5312.- 
46500.- 


Z e s t a wi e n i e : 


Dochód 
Rozchód 
Po uwzględnieniu zaległości czynnych i biernych 
nadwyżka budżetowa wynosi. . . . . . . . 


Rozdział III. 


HAJ Ą TEK.
		

/Czasopisma_101_04_021_0001.djvu

			-19 - 


A) Aktywa. 


I. 1\\'H;OW(1 Zaldad" \\ KOl'hol'O\\ ił.. 
wil'l'itl, 
\\'('jhcl'owit' i Chojllit'ach 
2. gl'lIlIty i hlldYllki dl'ol!owt' 


;\(1. U:_3.7ł
li. \:\ 1.1 


I
H \1\1\1 IlIkn.') 


:;. IO(.Bnn sztuk H1keyj l'o.lłłorskiPj EIl'
łł" ,.«...6- 
dpk" 110111. wal'tofci po 1\1 zł 
	
			

/Czasopisma_101_04_022_0001.djvu

			- 20- 


L. Określenie 
p. drogi *) 


Nazwa drogi 


1 1 


Długość 
w klm. 


2 1/4 
3 1/5 
4 1/6 
5 17/5 
6 18/ 
7 18.'1 
8 18/2 
9 18/3 
10 18/4 
11 18/5 
12 18'6 
13 187 
14 18/8 
15 18/9 
16 18/10 


(Warszawa) - Golub - Grudziądz - Tczew - Miło
 
bądz - (Gdańsk, Sopot) - Gdynia - Puck. 
Nowemiasto - Lidzbark - Działdowo - (Mława) 
Golub -- Brodnica - Nowemiasto - Lubawa. 
Tczew - Most na Wiśle (granica W. M. Gdańska) 
Toruń - Służewo 
Golub - Toruń granica Wojew. Poznańskiego 
Grudziądz - StoIno 
Toruń - Przechowo 
Świecie granica Wojew. Poznańskiego 
Chojnice - Nakło 
Grupa - Chojnice 
Chojnice - Czarlin 
Tczew 
 Kościerzyna 
Chojnice - Kościerzyna -- Kartuzy -- Gdynia 
Celbowo - Krokowo do granicy Państwa 
Reda - Wejherowo - Strzebilino (Lęborg) 


182,518 
65,103 
75,344 
2,119 
6,800 
49,649 
26,680 
53,420 
20,022 
47,205 
95,275 
90,300 
60,400 
124,801 
26,700 
23,681 


Razem 


950,017 a równi z dł'Ogami pallstwo we 111 i tmtkowane sę. na,st
pująee drogi nie- 
UZlHl-1I0 dotychCiZlas ustawę. za .drogi paiH;twowe; ale stanowiące z nimi ścislą. 
lączllOŚć. 


a) Lubawa - Kołodziejki . 
b) Nowa Karczma - Opalenie 
c) dojazd do stacji kolejowej Smętowo 
d) dojazd do stacji kolejowej Pelplin 
e) dojazd do stacji kolejowej Zblewo 
f) dojazd do stacji koIejewej Kalisł
a 


razem 


10122 klm. 
8,780 " 
3,882 " 
4,199 .. 
1,898 ., 
_ 1,382 " 


30,263 klm. 


Ogólem utrzymywano w roku 1928/29 z funduszu państwowego 948,953 
klm. drogo 
Drogi Ipaństwowe przekazane są al.t. 37 ustawy drogowej z r. 1920 Woje- 
wódzkiemu Z\\
ię,zkowi Koml1nalllemu wra,
 z funduszami pot.rzebnymi na ich bu- 
dowę i utrzymanie. Fundusze te oblieza się ryczałtowo według przeci
tnego rze- 
czywistego kosztu budowy lub utrzymania jednego klm. drogi. 
Sieć dróg pails-t.wowyeh obejmuje: 
a) li24,lj klm. dróg dawno powiatowych 
b) 324,3 klm. dróg da,wn. prowincjonalnYCh. 
Jako dojazd,y kolejowe do dr(}g pailstwowych uznane zostały w 
myśl art. 20 uslawy drogowej nast
pujące odcinki, za 'które Dyrekcja Kolci Pall- 
stwowych w Gdańsku ponosi % kosz,tów utrzymania: 


1. d.ojazd. kolejowy w Warlubiu o dł ugo£ci 
2. dojazd kolejowy w Rytlu o dlugości 
3. dojazd kolejowy w Świdnie o długości 


Ha,zem 


0,714 klm. 
1,734 " 
0,270 " 


2,718 Iklm. 


*) Według oznaczenia wprowadzonego okólnikiem Min. Robót Publicznych z: dnia 9 maja 
1921 r. Nr. XIł - 368 w sprawie oznaczenia i kilometrowania dróg.
		

/Czasopisma_101_04_023_0001.djvu

			- 21 - 


Hezpośr£'dl)i zarząd wszyst.kich dróg pali:otwowych !'Ipoczywa w r('ku \\"yliz.a- 
łów PowiatO'wych tych .powiatów, na kitórych obszarze znajduje si(' dany olicin{'k 
drogi. Stan ten opiera się co lIo dróg da w nie.i powiat. n
L art. 38 ustawy drogO'wej, 
z.aś co dO' dróg' dawno prowincjonalnych na uchwale Sejmiku \Voj.ewód'llki,ego z 27. 
Xl. l!:J25 r. z.atwierdzonej reskryptem Min. Hobót Publicznych z 16. Xl. 192(j L. Xl. 
2903 oraz na indywi.dualnych umowach z poszczególnymi IpO'wiatow.Ymi zwiąlzkami 
komunalnymi. 
Drogomisltrz-owie krajO'wi, o ile nio zostali zwolnieni z.e służby, ,pod,porządko- 
wani zostali \VydziałO'm PO'wiatowym, Id6ł-o wypłacają im też normalne po'bory z 
PailstwO'weg'o fundu
zu drogowegO'. 
Obrót funduszem państwO'wym na ut.rzymanie dróg paiustwowych p'l"zeds,ta- 
wia się następująco: 


Dochody: 


Wydatki: 


\VY1płacono zarządom 
d-rogowym (Wydzia- 
łOlll PO'W.) 
Na e,ksp,loatację 'ka- 
mienia w powieciel 
ka,r,tuElkim 


lli41290,54 zł 


14li 533,90 zł 


Fundusz prz,ełka,zany w 
r. 1928/29 1 796 235,83 zł 


\Vydatki oddziału dro- 
gowego POlll. Ur:Zi. 
W O'jewódzkiego ,i,t.p. 


8711,39 zł 


R a z e lU 1 796 235,83 !Zoł 


R a z e m 1 79ti 535,83 zł 


Zgodnie z uchwałą \Vyllziału Woj ewódz!dp.go z dnia 21 styeznia 1928 r. wy- 
płacono lIa u,lm!.llistrucjl) i utrzy,manie dróg paiu:tw. w roku s'];)'awO'zdawc,z,ym: 


- --- --- -- - 
L. Wydział Powiatowy Długość Wpłacono Na 1 km. W roku 1926 W roku 27/28 
przypada przypadało przypadało 
b. (Magistrat) w km. zł na 1 km. na 1 km. 
zł zł zł 
1 Brodnica . 52,5 61 076,- 1167,80 832,- 1 457, - 
2 Chełmno . 38,3 45 657,60 1 192,- 914,- 1 308,- 
3 Chojnice . 102,2 143143,51 1 400,- 750,-- 1 318,- 
4 Działdowo 32,8 75085,- 2 289,- 965,- 2263,- 
5 Gniew . . 37,6 89 360,99 2 643,- 1 289,-- 3382,- . 
6 Grudziądz pow. 27,5 60900,- 2215,- 1 564,- 1 491,- 
7 Kartuzy 44,2 48719,- 1 102,- 590, -- l 313,- 
8 Kościerzyna 81,8 83837,- 1 025,- 499,- 1 475,- 
9 Lubawa . 51,4 62 552,- 1 022,- 896,- 1 680,- 
10 Sępolno 31,1 48 340,- 1 554,- 740,- 1 376,- 
11 
tarogard 44,5 145637,- 3275,- 1 289,- 3 052,- 
12 Swiecie 101,2 234041,06 2301,- 783,- 2 506,20 
13 Tczew. 50,1 138973,- 2 774, - 651,- 2512,- 
14 Toruń pow. . 36,5 150680,- 4128,- 1 375,- 2503,- 
15 I Tuchola 29.2 23169,50 974,- 853,- 1 481,- 
16 Wąbrzeźno . 61,3 82 197,50 1 340,- 831,- 1 388,- 
17 Wejherowo (Morski) . 87,9 147921,38 1 675,- 1 020,- 2 020, - 
Razem I 910,6 11 641 290,54 I - 1 - 1 - 


- 


b) fundusz 
państwowy.
		

/Czasopisma_101_04_024_0001.djvu

			r 


1 


- 22- 


c) Mosty. Fun-du!'ze na utrzymanie je7.l!ni drogowych na lIlo:,;tach kolejowo-drogowych 
w Toruniu, FOl'donie i Grudziądzu }Jl'ze.J	
			

/Czasopisma_101_04_025_0001.djvu

			:s :s 
.. -" 
._._ UJ 

 .
 
.N Q. 


o 
- 
iti 
.... 
on 
o 
N 
O 
a. 


aj 
Col 
lU 
.. 
=- 

 
Coli 
.[1 
Gr 
-= I '1 3M3U P 1.p};U 
CI -ozpesez »
oll 
: I 111J12!M' W S 

 I !OJi!U M9ł sOW 
po4 ,0ul?MopnqOJud 
::2 
.:iI 
O n)jn.lq Ot! 
.. -OJuoioł n »
oll 


- 
... ... 
GO 
..... Ci. 
Col GO 
lU =- 

 :::I 
- 
.. en 
GO 

 ..... 
fil co 
CI .... 
O .--. 
.:iI ..,. 
co 
... :: 
co 
;... .... 
co 

 ..... 
O 
." 
::2 
.c 
." 
cO O 


 
O." 
'OD .9 
O N 
s..." 
""C
 
iti." I 
.JeN 
...." 
III 
-g3 I 
o. 
I/) 
O 
a 
- 
"'C 


o 8 ; 8 
 !i6 8 o ° o ° IC g IC ° 
'1 0 ł Mod ą:>};M 8 o '" ° o tO) .... ° 
E ..,. o_ c:. o ..,. 0\ IC .... '" 0_ ..,. oc .... 
-au 'w)j »'011 -" 
 to5" ..... C'-!- c to5" to5" ci ci IC- IC- o ci to5" 0- 
... ... ... C'-! 
:s IE ° '" 
:s -" C'-!_ to5" 
.=._ UJ '" g ..... ° ....,..,. IC '" :;; '" o; ..... 
I
 8 ° ; 
Io '" 

 '" 0\ IC ..... 0\ IC oc ..,. ..,. GO o GO .... 
's.. ..,. IC C'-! ..,. ..,. c:. ° .... c:. O> .... IC _ c:. .... c:. O> '" 
'N I c:. C'-! - ..... c:. ..... c:. ..... C'-! c:. ...  
o 
c::I 
lU 
CI 
o 
.:iI 
;... 

 
..1:1 
Col 

 

 
o 

 
.... 
fil 
'CI 
lU 
Q. 
-= 
'o 
.. 
." 


.!!!
 "'I -- "' I "'I 
.
 

 N .'
 l n E "' 1 0'" oc:. ' .....lC l o"' l oocl.... !2\ oc:. oO\ l oO\J.....o l "'c:. l o'" 0..... 1 0:; oO l o 
 lo
o 
S 
 <.J .... "' I co....... co "' I c:. .... 1 IC ..,. 1 """" "'.... 
 \O ..,. '" I "' I 
_-:::
:s ..,. co "'..,.'" co ..,. '" o "'.... o 0\..,. '" 


 ';: (;\:ł 
 t")..... N C'..ł I..... C"I tł) 
-:
 
 
 1=e- 

 1; I 
I 
E 
I 


",oC I 
._ G.) '" 
C N....:..- 
'" <.J 1:1111': 1 
 
.- :s N tj E 
E: 
 :I I 
"'", - 
-" c .- 
.
 I 

 ni:;; l "' 
.
 I': :I E 
E .. 
:oj J:J 
1-" 


iti 

 
iti 
.... 
1/)- 
O 
o 


:s :s 
.. ...:.: 
.-._ CI) 

 .
 
.N Q. 


ni 'c I 
._ eJ m 
C N '.- 
C» u
c:: =-" 
.- :s N N E 
E: 
 
 I 
"'c - 
..:011': .- 
.!!! I 
c .- 
G.) ID"':': I 
 
'e l:: e E 
'" J:J 
-" 


>- 

 
O 
.... 
.!2 ..... 
iti 

 s.. 

 .... 
O on 
a. N '6iJ 

 
- iti 
III 
 
'N 
"'C . 
>- 

 


.J o. 


- 23- I 
1 
\ "'E ..,. '" C'-! IC ... c:. 
 
 .... 
'" oc '" 
 ..,. O> 
 
..... ..... '" c:. 0\ '" 


oc !i6 0\ I I 8 
 C'-! 
'" oc 
C'-! ..,. - c:. 
..,. 
",'", 1 ",_", 
c:. ;tIr: co:.., 5'; II'} 8 C> lcil"" 
'" "'0\,0> o ..... ł'" ... 
I C'-!'" .... '" '" \O ..... ..,...,. 
'ł"""" ..........1 ..,. 
IO\ 
- 
,,,, '" I I ..,. I i ICI
 
...,. co c:. ... .... 
- C'-! IC ..,.0> 
c:. 
I c:. ..,. '" I I I C'-! 
'" 
'" C'-! ;;; 8: 
... '" 
- 
I I I I I I I co. 
- 


IC l o '" l o "'.... '" 

.....
 "'18: E 


° l o co ,0\ o ,.... o I .... .... 1 ... IC , ..,. oc l '" IC I "'..,. 
.... V')ł"':) ..........I.....t') ["'00 f' V')(;\ł o.... V')
 
C'ł 
I "'1::
I
c:. -
 oc co. ""
I

 


..,. 

 


8 
..,. 


0\ '" j o '" 

 .....,. oc 


oc 
o> o 
... '" 
c:. 


..... 
o 
..,.  


.- 
N 
'" 


o 
'" 
..,. 


..,. 
... 
c:. 


o 
,., 


IC '" o IC 

 
 '" c:. 


..; 
N 
'" 
" 
 0\ ..,. 8 ....1° ..,. o 
E c:. 
 O> '" .... 
 
IC c:. 
 IC '" .., 
... " IC c:. c:. 


'" 
0- 
.... 
O> 
oc 


.... 
'" 
..,. 
IN 


'" I 
IC '" 
..,. '" 
.... ... 
c-; 
..,. 
IC 

 
to5" 
0\ 
M -'" 
oc '" 
.,; .,; 
oc C'-! 
... .... 
IC 
co. 
oc . 
\OC'-! 
""0\ 
"'''' 
....'" 
«:Ił I 
'" ",I
 
.... 
.,; 
tO) 
I
 
C'-! ...'" 

 
Ul 
IC 


o 
..,. 
co. 
c:. 


:g 
0\ 
...  
..,. 
... 


'" 

 


co 
.... 


IC 
IC 
.... 


co oc 
° '" $ .... 
I"" I") ....- o $ o 
I
 '" ",- ..... ..,. 

 COl oc .... O> oc co ..,. c:. .... IC c:. c:. 
..... '" '" ..... .... IC 
... 
.... 0\ !i6 c:. '" IC o \O oc :gl
 '" 8 o 
'" ..,. c:. :;; '" .... .... 0\ o ..,. I . I 
.... c:. oc c:. 0\ .,. '" - c:. 
... 


c:. j O> 


 


.... 1 ......,. ... 0\ 1 0\ c:. o o ..,.'" 
 '" o", l '" oc [ oc... '" 0\ I ..... 0\ l o o _ I '" 
... IC"' I c:.
 co"' l c:. I UI
.
"' I 'O\o c:..... ....c:.11")0\....'" 
 0\ 


C'ł
.....GO'r"" 
 .......... 
c:ł......
l


c::; ...... 


1C'O 
I El  °l
 
 I 
 
c:. ..... 


c:. 
'" 
O> 


o 
° 
... 


!i6 
c:. 


, I 


..,. 


° 
..... 
..,. 


oc 
.... 
COl  


IC 
'" 
... 


oc 

 


:; 
L': 
I e 


...... '" 
o N 
:ł 
o .s c 
.. lO 
&I C IX 
..c 's 2 
., .
 
o I': 
 o Ol 
N N '" 

 "'O >- "'O l:: "'O 's 
ni o IJ N '-' .. .... 
u C u o tfY >- .. ., o '" .
 
 G.) tfY 
'c E 'c :s 
 ... N '" 
 ;;; l:: "'" 
 o N 'N . 
:I 'y :o u oC .. oC 
"'O ., '" o ..c "'O 
"'O Oj .0 ., '" .- .. G.) G.) :I J:J :s 
o 'N 'c :s .. .." J:J .. Q. .; N .. u tfY :s .. 
.. ..c ..r:: .. ., o :s c G.)' c <.J o :s .. o 
et) U U o o o 
 
 ...J :€ en V5 -en f- f- E-< 
 o f- 
c:. '" ..,. '" IC .... oc O> ° ... N '" ..,. '" IC .... co 0\ 
..... ... ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... ...
		

/Czasopisma_101_04_026_0001.djvu

			r 


, 


\ 


- 24- 


Dochody i wydatki na utrzymanie dróg państwowych 


- ---
-- 
 - - ------ ----- 
Dochody R o z 
-- I CUCI> , 
.- s:: CI> 
, CI)' ICI)' 
 CI)' S::..Q N' 
L. Wydział Powiatowy '" ..c E :5 
 lU 
:g-;: :.t "'o uo 

 u E .. NC. 
.... :>- 
 u ni ._ 
 :>-"'C >- II} 
o CI> E CI> 1;) "a .c :>-.- 
(Magistrat) ni 
 '" 
 fi) 
 fi) 
:= 
 
p. .
 - o N "'C ._ o o .g.
 
 ni o 
 -s:: ni 
.
 >- 
'" fi) C. 'OC '" u "'C.... "'C .. ;
 
 I 

 
 
... oS:: o ':) '" lU '" =' E u'a '" 'i 
o ni N-B ni .. ni '" =' N 
;z;-r;; ;z;
 z CU ni I z CI> o 
o 1:10 o:: Z .Je -:: tJ ;z; 'N ._

-
 
zł zł zł zł zł zł zł I zł I zł 
I 
1 Brodnica 61 076.- 34 923,49 95994,59 20 287,23 - 31 594,59 2 500,- 887,31 5910,83 
2 Chełmno 45 657,60 - 45 657,60 9 641. - 16000.- 58868,- 4 080.- - - 
3 Chojnice 143143,51 --- 143143,51 33 809,23 422.40 67736.14 11 906,82 1 603.73 7 860.08 
4 Działdowo 75085,- - 75085,- 7997,70 19 798,88 5 934, - . 9 578.40 110,93 5 365,24 
5 Gniew 89 360,99 - 89 360,99 18596.21 2382,50 25667,54 12370, 62 1 5 474,94 4819.88 
6 Grudziądz. 60900,- 3865'-1 64 765,- 10418.- 26650,- 19404,- - 2173,- 725,- 
7 Kartuzy 48719,- 1 702,10 50421.10 12920,40 - 17213,33 7 278,50 360,- 6357,40 
8 Kościerzyna 83837.- 26 743.28 110580,28 22772,10 3 850.83 43 200,83 3 996,41 985,08 19202.20 
9 Lubawa. 62552.- - 62552,- 13235.14 740.--;- 7411.86 7000.-- 387.10 3997,- 
10 Morski . 147921,38 - 147921,38 41 477.45 79359,11 32 500, - 7 539,68 4917,66 
11 Sępolno 48340.- - 48 340,- 9 696.09 17 760,- 3 498.07 4 086.- 3 539,40 - 
Starogard . 145637,- 145637, - I 1 541.55 52 015,50 1 15 025,54 5 354,34 
12 - 19557,221 - 
13 Świecie 234 041,06 - 234 041,06 37 186, 20 1 2 834.- 121 361,- 26293,- 5117. 7974,- 
Tczew . 138973,- - 138973,- 27617.04 4665,- 74630,68 - 8840.29,13284.42 
14 
15 Toruń . 150680,- 18 642,38 169322,38 17332,92173489,61 213,- 9630.15 2 350, - 1 932.- 
7 821,331 3 780
64 
16 Tuchola 23169,50 13 988.66 37158,16 7075.35 2 783,- 552,50 - 
17 Wąbrzeżno 82197.50 - 82197.50 20 000.28 1 15 645,- 40744.- 2116.- 1 351,- 58,- 
18 Grudziądz miasto. - - - 2 882.55 - 291,02 2152, . - - 
19 Toruń miasto - - - 1 452.36 390,02 - 59165.63 2 540,89 600,31 
I 334 7I)(}.45I289 950.'.'656 218,021200 ....01 43812,85 1 88365.36 
nazem 1 641 290,54 99864,91 1 741155.45 
. 
I 
I
		

/Czasopisma_101_04_027_0001.djvu

			- 25- 


wraz z kosztami na administrację lokalną wynosiły. 


c 


h 


d 


y 


o 


.;, 
:.ci .- 
::I1::
 
.."O lO 
go:p 
c..- o 
I:: 
"'.2! -g 
Z c....., 


, .- 
o c 
"":"0 
::I N 
... Q) 

 .- 
;- .2! 
c 
lO Ol 
Z 
 


.;. 
Q)'N 

 ... 
",c. 
....- 

.
 
 
C.. 'o 
"'..... 
os o '" 
ze5. 


CI: 


. . 
o Q) . 
... N C. 
"O... . 
-- 
._ en._ 

OCIJ 
I:: 
 N 
N Ol u 
lO 
 
 
..,.. O OS 
0'<'01)"" 


. 
Ol O . 
.-....: O 

 

 
N
 >- 
"O Q)'N 
OS 
.- O 
 
fi) Q) . 
ca
:ło 
Z"O
'Q. 


. 
Q)' O 

 ... 
OS Q)'"O 
5.

..o::; 
lO 0'0 U 
C"O
 >- 
os.5 E 
 
Z ._..g 
 


4)iO
 

 e 
 
o Q. 
--g -5.- :t 
oC;. 
 
:E 
os 
'o .. 
..,..0....::1 
_l::fI)Q. 


e 


g 
 
 
c. os c Q)' 
::s ... :;.... N 

 Q.N ... 
IQ fi) IQ 
.. I:: IQ C 
Z .-;łE 
_I 
I 


Q) 
N 
lO 


,., 
I:: 
'N 
'0 
CI: 


zł 


zł 


zł zł 
12 445,82 17025,71 
4500,- - 
17755,84 293 40 
12 245,09 11 225.- 


zł - zł I 
I 
947,19 - 
500,- - 


zł 


zł 


zł 


1 
1 125,J 


860.- 


443,90 


1 971,91 


95 999,49 


5731,-, 
I 
5798,09\ 
627,50 


500.- 


99820,- 


1 605,36 


6 968,26 


17017341 


828,60 12176,18 


988,95 


420,33 
- I 
I 


1 75966 


3i3 88 


97 624,64 


75460,05 


640,80 


255,21 


17,35 


1 086.11 


1906292 1 4500 


578,84 
I 247402 


16247 


. , - . - -- 
13157,- 5919,- 175,- - - - 372,- 3384,- - 823 
4 951 .59 - 168,- t 200,- - - 243,- 300,- 552,05 515 
3201,J 
15639,88 5679,49 68,60 - 501 _68 110,- 78,20 1 254.16 1215 
5 243,46 1 984.35 1100,33 540,35 - 387,10 598,31 591 ,91 19 335,09 625 
41 516,41 - - - 154,61 - . - 1 439,60 50,- 2089 
- 17 296,09 678,40 - - 1600,- - - 724.46 588 
29 000,- 1 164,99 19340.08 10000,- - 2013.72 606,75 7294'-1 2426,13 1623 
32795,- 6283.- 51,- - 720,- 117,- 1 729,- 1 334,- 2456 
1 893,- 
3 361.601 7680'-1 335.70, - 438,52 1 792.65 1591,- 1 544.66 1 1 459,78 1462 
I 18O,J 10000,- 
5 831 , - 17 940,-- I . I 2890,- 40,- 2491 
7 315,50 1 - 
177,9) 3'OS7,18 
- 5158.21 165.35 - - 1 302.80 172.72 . 3207 
3 943, - 15692.- 1 385,- - - 97,- 65,- 1 520,-' 2 433,59 10504 
100'''1 
- - - - 71,93 35,20 55 
11128,50 1 756,30 - - - - - 236.- 2 593,46 7986 
I I I I I I 9 810.28 1 31 221,51 I 
233578.11119597,541 36111.70 24557,33 3 221,44 10 855.601 59413,60 215087 
I 


77.- 


44,27 


47,58 


5 ?- 
-, 


54,52 


78,51 


39,82 


88,20 


41,34 


44.27 


39,82 


7,03 


9,87 


3,47 


5,29 


Uwagi 


''''''ob.;r Ilokr). 
\f)'lIzlał "owll\loo,-,- 
z ol(lihl)'ch rlllldu- 
Jliiz..." powlato")"t"" 
-Jl\k w)2
J 


l' II 


l' n 


'. 


., 


,. 


.. 


4
		

/Czasopisma_101_04_028_0001.djvu

			r 


Drogi 
wojewódzkie. 
a) Sieć dróg 
wojew. 


- 26- 


W roku sprawozdawczym wydzierżawiło Starostwo Krajowe Pomorskie 
w porozumieniu z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w powiecie kartuskim 
w Mściszewicach, Łączynie i Borucinie około 1850 mórg terer1ów obfitujących 
w kamień i uruchomiło kosztem funduszu państwowego na utrzymanie dróg 
eksploatację kamienia pod firmą "Pomorska Eksploatacja Kamienia". 
Ogólna ilość wydobytego kamienia wynosi w r. 192829 14200 m 3 . 
Z tego wyrobiono: 
3650 m;1 materjału na półbruczek, 
1390 m;\ szabru, 
1085 m;1 materjału na 
850 m
 materjału na 
570 m;\ " " 
5300 mb krawężników. 
Materjał ten przeznaczony jest przeważnie na budowy i odbudowy dróg 
państwowych. 


podkład, 
bruk zwykły, 
" rzędowy, 


Siec dróg wojewódzkich obejmuje według uchwał Sejmiku Wojewódz- 
kiego z dnia 3. I. 1923 r., z 27. XI. 1925, 13. XII. 1927 i 29.-30. I 1929 r. na- 
stępujące drogi: 


L. 
b. 


- 


Nazwa drog 


Długość 
w klm. 


1 
2 
:3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
li) 
17 
1H 
HJ 
20 
I 


Gdańsk-Kartuzy-Gowidlino (Słupsk) .. .... 
Swiecie - Skurcz - Zblewo - Kościerzyna - Puzdrowo 
z odnogą do Elektrowni Krajowej w Gródku . . . 
Nowa Karczma - Granica wolnego miasta Gdańska 
Korne granica niemiecka 
Skurcz - Gniew . . . . 
Chojnice - Lipnica granica niemiecka .. 
Chojnic
 - Pamiętowo . . . . . . 
Sępólno - Przepałkowo (Koronowo) . 
Osie -- Tuchola - Sępólno granica ni
miecka. 
Grudziądz - Nowemiasto 
Radzyn - Jabłonowo - Rywałd 
Jabłonowo - Szabda - Brodnica 
Brodnica - Pisia (Ryp in) . 
Brodnica - WIe wsk . . 
Lubawa 
 Lidzbark. . 
Chełmża - Wąbrzeźno . 
Bielawa - Lubicz . 
Toruń-fordon . . . 
Dolna Grupa - Grudziądz 
Przodkowo - Wejherowo - - Krokowo 


55,HOO 


148,OB3 
5,682 
13,t>02 
23,213 
47,909 
22,587 
14,023 
73,835 
74,8t!6 
24,B09 
19,700 
G,99() 
27,850 
27,888 
26,537 
5,400 
ZJ3,7;
O 
(j,91H 
f>7-,903 


Razem 


716,H01 klm. 


-
		

/Czasopisma_101_04_029_0001.djvu

			27 - 


Sieć dróg woj ew. obejmuje: 
a) 586,890 km. dróg dawno powiatowych, 
b) 129,911 km dróg dawno prowincjonalnych. 
Bezpośredni zarząd wszystkich dróg wojewódzkich spoczywa w ręku 
Wydziałów Powiatowych tych powiatów, na których obszarze znajduje się dany 
odcinek drogi. Opiera się to co do dróg dawno powiatowych na art. 38 ustawy 
drogowej, zaś co do dróg dawno prowincjonalnych na uchwale Sejmiku Woje- 
wódzkiego z 27. XI. 1925 r. 
Obrót kwotami przeznaczonemi w budżecie na utrzymanie dróg woje
 
wódzkich przedstawia się następująco: 


. 


Dochody: 


Wydatki. 
Administracja -główna łą
 
cznie rent dla robotni- 
ków i inne drobr e wy- 
datki . . . . . . . 28087,52 zł 


Kredyt zwyczajny budżetu 
na rok 1928'29. . . . 


Wypłacono zarządom dro
 
761674,- zł gowym (Wydz. pow. ) . 728612,60 zł 
761674,- zł R a z e m 756700,13 zł 


Razem 


Zgodnie z uchwałą 
ydziału Wojewódzkiego z dnia 21 stycznia 1927 r. 
wypłacono na administrację lokalną i utrzymanie dróg wojewódzkich: 


Na 1 klm. W r. 1926 W r. 27i28 
L. Wydział Powiatowy Długość Wypłacono przypadało przypadało 
(Magistrat) w klm. przypada na 1 kłm. na 1 kłm. 
p. 
zł zł zł zł 
1 Brodnica . . . . I 67,-1 67418,- I l 000,- 800,-1 730,20 
2 Chojnice . . 5!I,H 62 250,SO l 15S,- 700,- 9H6,95 
3 Chełmno . . 0,4 500,- l 250,- - - 
4 Gniew. H,H 8011, noo,- 700,- (jW,15 
5 Grudziądz pow. 4U,H 54 7S0,- 1100,- 900,- BOO,- 
6 Kartuzy . . 1:)1,2 10-1 n53,RO l 150,- 500,- 733,69 
7 Kościerzyna 55,7 66652,10 l 197,- 1 000,- 7 f>O,28 
8 Lubawa . . 40,U 57 240,40 l 400, - 800,- 729,75 
9 SępóIno 41,5 51655,60 1 245,- 500,- 056,45 
10 Stare gard aU,O 35102,70 900,- 800,- 750,Of> 
11 $wiecie . . " 24,0 24 "020,- l 000,- 800,- 932,45 
11a Swiecie*) . 6,5 80414,- 12400,- - - 
12 Tuchola 42,4 42355,- 1 000,- 800,- 7-19,20 
13 Toruń pow.. 40,4 I 48 440,40 l 200,- l 000,- mm,IH 
14 Wąbrzeźno . 17,8 17 818,- l 000,- 800,- 750,H7 


Razem 1 585,7 1728 61
,(j0 1 


*) Ze względu na przebudowę 1 klm. drogi. 


b) Fundusz 
krajowy. 


4*
		

/Czasopisma_101_04_030_0001.djvu

			c) Mosty. 


d) Budowa 
nowych 
dróg. 


- 28 


Na budowę wzgl. przebudowę mostów przekazano: 


L. Wydział Powiatowy 
p. (MagistraU 


Określenie mostu 


Wypłacono 


zł 


1 Świecie . Na drodze wojew. Grupa--Grudziądz 24 404,65 
. 
2 Brodnica . . Na drodze woj ew. Brodnica - Wlewsk 33 475,01 
3 Kartuzy Na drodze woj ew. Kartuzy-GowidIino 15000,- 
Razem 72 879,66 


Na budowę dróg i mostów wojewódzkich wypłacono: 


L. 
p. 


Wydział Powiatowy 
(Magistrat) 


Określenie drogi 


Wypłacono 


zł 


1 Grudziądz . W. Tymawa - Sumin 20000,- 
2 Nowemiasto . W. Tymawa -' Sumin 30 000,- 
3 Wydz. Drog. St. Kraj. Pom. Czarnowo - Ostromecko 2 226,80 
Razem 52 226,80 


Wydatek w kwocie 52226.80 zł pokrył 20000 zł fundusz państwowy, 
resztę za
 fundusz krajowy. 
Niewyczerpany fundusz krajowy na budowę drogi wojewódzkiej Czar- 
nowo-Ostromecko przelał Wydział Wojewódzki uchwału z dnia 27 maja 
1929 r. do budżetu na rok 1929/30 celem wydatkowania go w tym roku na 
budowę wymienionej drogi. 


-
		

/Czasopisma_101_04_031_0001.djvu

			- 29- 
I , - 
:::I ::s '" <:O 
 ..... .t';) r.\I 1- "'" 
 O':> .... 
 
.. .x E :<:) "'" I C\I [- I- .t';) 00 C\1 00 I I <:O r- 
.- .... fi) 
O 
 .
 C':) l!",) "'" - "'" I - C':) 
I - 'N Q. C\1 
. 
QI iti - --- 
lO 
U +- s: 
lU lO 's: .,
 r- 
 I
 <:O lO "'" I't';) 
 I
 OO'
 O I <:O 1C\1 
 I....
 Ir- r--I_ - r.\I ':\1 1''- 
CI) ._ 0>- s: 
.. s: N \:II) N '" - <:O:t:I
 
r-r-<:o 1- O':> C\1 O .t';) C':) - - r- --1< O r- I [- 00 :'I': C\1 
Q" QJUNv E - l(';) C
 "'" 
 
 
 ':\I C\! 
:t:I>!';) _C':)__ <:O 
 >!';)"<:: 
O 'g 
 :t.ę ...... -I - . r- C\1 
QI N lO 
U .x . 
lU' O Ił 
'j;' a. .,:¥ "'E .... r- o O C\I 
I>!';) O 
 C':)\OC 
r- I I >!';) 
 r- I - I <:O <:O I 1- C':) <:O O 
Q" s: E - - I - >I: 
Gr .Q 
.. 
112 -- 
lU cU o..c:
 
C N 
 O O 00 
 O C\1 
 O O 
N l,) :t :::I .... 00 I I r.\I [- """ ,t';) I I r.\I O I ...... 

 :
 
 
 
 N C\I '<ł' <:O - C':) C':) 
1 I "'" 

 
(ł) 
 VI C\1 
OC) 
C"ł :, 8 :t._ .
 

 .x 
pol 
 ca:8.
 E-:;i ::s I I 1 I I I I I I ...... I I 1 I - 
N :t VI._ .- N 
:I .. o o S:U') :t VI 

 Q.-a E 'VI 
C 
.. 'I,) . o :::I '" Cf,) "'" 'c O >!';) ...-4 :::> 
 C\I "'" 
'VI o ...,.x E I I I 
 (f'I .... O .c - >!';) I 
 .c I O 

 o 'N QJ ::s 
_ o 
 r- .... 
 et:> >!';) C\I 00 r- 
-:; s: .. .... C\1 :t:I .c - 
 
.Q 
C .... 
r:: I - 
e; E ..r:.x O 8 O O 8 g o =- O <:O O <:O 
..:.: l,) o O l(';) c-. O I e:: .t';) O O """ 
C >-- I I I 

 
 E ..... "'1'_ et:>_ .t';) C\1 00 :t:I_ C\! >I: - <:O 
C 'I,) .x c£ ...; "'1'- '<ł'- ci a!';)- "",- "",- C':)- 

 'VI o o 
 - ro 
£ s: Q. . "'" 

 

 ::s r- 0..':) O O O -ł< 
 ,c "'" 
:::I [- 
 r-- ':\I ...... Cf,) 
..c .. .x 
E -ł< '<ł' 00 O ro 00 .... c-. .t';) 00 C\1 >!';) <:O 00 
.- .- CI) O Cf,) 1- .... .... - 00 "'1' \O <:O r- 
U :t ca ...... .... 
'N 'D. - - - .... .... - - 
... iti - 

 - - -- 
N 
 lO 
I 
-I
 
"CI s: 
'C iti tO ..c: ..
 
IO :t:I \'t';) - r
 --1< I.... [-I [-I =- ""'I
 ':\I I <:O I g\O O <:O C\1 

 .- a.I- c: ... ....ro""'roCf,)ro
O 
O r- .t';) 00 
O
O .0 "'" 1- r-I
 
CN'tIiJIN 
+' Q)UNo E OO:t:l C\I 000 Cf,) .... ...... 1- "'" C':) C'I C\1 IC 
QI I/) .- :::I :t :::I _ C\1 - OC\! 
.C' E- - .... 
O ",'" .... 

 
 
.e:: - 
O '" 
bil I '2 ..... C\1 O .... O eS <:01<:0 .c Cf,) :t:I <:0- 
'C .
 ",.x 
e r- I ! <:O C'I': "'1' 00 C':) I ro C\1 I - <:O ::>:I ro 1':'1 
E c: ::s ..... C\I 
 >!';) 
 - IC >!';) 
.. .. 
"CI '" .Q ...... 
.x 
... -- 
.
 I :::I "'" O 
U :::I O O O 'c 00 - Cf,) "'" C\1 r- 
e; ::s .. ..:.: 
e .... .... 1:\1 001< .... C\1 <:O ro .... I I r- I O 

 CI) 'i .- .
 .... ':\I .... 
 ..". C\1 C\1 I- 
Q) 'N Q. .... C\1 
.. s.. 
QI 
 - - 
Ul 00 '" 
C N 'OD c: 
C Q) ta 
 .
 C\11c-. 
IO >1:1.... <:r 
I.... t!:- Ol>!';) C\1 r
 C\1'0 '<ł"
 .... C':) 0l
 
IO °l
 
IO 
'1.)- ._QJ",:c: "'E 

 c: N \:II) N :t:I 
 <:O 00 
I
 O.... ....,0 
.... Or- .... .C [-\"'" "'<ł'.... ...,.0 
'I/)
 QJI,)NI,) .t';) "'" [- 
 C\1 O ,Ci
 C\1 ...... [....,':\1 I.... C\1 Cf,) 00 r- 1- 
... 0.- "g -E 
 
 C\1 .... ...., I i ,Q c.= 
- ..CI 

 .5::s '1S 
.x 

 I/) - - -- 
O lO ...
- >!';) 
C N 'c "'
 r- O "'" :::> 
 "",- 
"CI O .
 " I I I I I C\1 "'" I 00 I . .e:: I O 
:I a. I E s: E E ..... .... ...... : .C 
.Q 
.a '" 
. "CI ..II: 
iti C . . . . 

 
 . . . . 
OQl N O 
'OD ... 
 +' . . . . . . +' 
O C - iti iti I/) 
s..... iti » s.. N C . ""C . O iti 
""C N .N +' » C 's 
"CI 
 CI) iti Q) ""C N O s.. 
 'N 
!llQI ""C O .- l.) l.) 10' » s.. «I c: iti Q) Q) 
:>. +' 'OD 'i: 
 .N N Q) 
 'OD 'u O N 'I: 
.Je ... 
 .
..;. I: ::s "O O 'I: s.. 
s.. N ""C Q) ""C +' l.) iti s.. Q) ::s ..I: ..CI ::s 

"CI 
 O O 'c ::s s.. 'I/) ..CI Co iti s.- U 10' s.- 
s.. ..I: s.. iti O ::s CI)' - 
 O ::s 
 O 


 O 
 U a a 
 
 ....:I fi) fi) o{/) E- E- E- 
a. 
I/) 
O 
a ...j ci. - 
 Cf,) "'<ł' >!';) <:r; r- ex: 
 O .... ':\I '=':I "'<ł' 
...... .... .... .... .... 
- I 
CI) - 


-
		

/Czasopisma_101_04_032_0001.djvu

			L. 


Wydział Powiatowy 
(Magistrat 


p. 


1 


2 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


Brodnica 


Ch oj nice 


Gniew 


Grudziądz. 


Kilrtuzy 


Kościerzyna 


Luba
a 


. 


Sępolno 
Starogard . 


9 


10 


Świecie 


11 
J2 
13 
14 


Toruń 


Tud10la 


Wijbrzeźno 


Toruń miasto 


R a z e m 


- 30- 


Dochody i wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich W] 


D o c h o d y 


z ł o t y c - h--- 
I 
I 
674 J 8,- 34 809 ,04 / 102 227,04 25873,- 
69250.80 I 69250,80 19868,551 
8 011.80 - 8 011,80 3 224, 96 1 
54780,- 7715, 62495.- 23150,- 
104953,80 I 1 839,69 106793.49 26017.02 


E 00 
o ;i:>::: 
 
c..G.I::!r:: 
m "O..Jr:m 
.

.

 
- :t E 
t:3 N 


3 


_ -5 I 
lU ;., 
i5.:t 
o
 
N 
 
'"O 


4 


66652,10 16707,91 


57 240,40 
51 655,60 
35102.70 
104434, - 
48 440,40 
42 355, 


178J8,- 
I 


14433,60 
17620,09 


E 


al 
N 
lU 


0:::. 


5 


83 360,01 


. 

 
 :s .
 
"::J' G.I':'J al' -;: ::i 
"'
 1U:t:r 
:L
 
z 'c z 
 
 - - 
- I O:J 
.
.- 
_ 
 _ _ '"O 
 
 .r
 


6 


Z 
I 


ł 


o 


'" 
z al' 
:t 
:! 
'" 
o 
'"O 


t 
I 
I 


y 
9 


7 


8 


39642,51 


3616.- 


1 639,31 


29 729,83 5 892,56' 


2793,10 


3690,- 56538.- 


R 


::! 
.. 
'[ł 
'N 


al al 
.- r:: 
r::..c 
'" o 
E .. 
;.,'"0 
N ._ 
I 

 
lU N 
Z.2!.. 


o 


z c 


57240,40 19640.75 2997,80 14635,14 6642,40 
51655,60 7596,65 16393,98 8673,80 4860,- 
3510270 


104434, 
62874,- 
59975.09 
17818.'- 


c 


10 I 
I 
I 
I 
3 73, .86 1 
294,95, 


I CI> 
>- -2 
 
:t 
"c u 
e Z 
].2 
g. 
.
 & 
1'1 N 
U 
o  
:z 


h 


11 


5398,18 
377.48 
258,30 


21 


2 


2 
26 
12 
19 


13989,79 


- 37524,37 10340,19 1 905,35 19481,4 
1 618.12 27214,83 4467,76' 3092,41 5502.70 


9211,11 


I 
728 112,60 93125.33 1 811 237,93 19575.1,99 


2418,55 


888,05 / 31ł8,55 
900,- - 


438,- 


492.- 


2 


1 834,54 


5 
7 


12 943,38 
I 
9300,- 34113,- 390"/5,- 6150,- 1856,- 
I 
15142,93 - 27294,15' 5164,- 1255,85 
11 319,07 1 3045,04114 676.49' 5 880,50 
I 
6233,53 390,- 348J,- 1 236.- 
1 452,36' 660,- 5984, - 1 288, -I 
I I 
62907,94315319,49' 60749,06' 13861.471 37731.36 


693, 


200. 


7 


867. 


IH 


- 


-
		

/Czasopisma_101_04_033_0001.djvu

			- 31 - 


ch wraz z kosztami na administrację lokalną wynosiły:  ł c h 
__ I 
'" 
Q)
 
>. .- o 
-tj 
I: 
i: <:> ",.-"0 

-g Z 

 

 c.. Q-- 
o I: 
Q,"O 
N 
Q) 


.
 
I: 
'" 

.- 
'" o c:; 
z..:.: "O 
::I N 
.....2:!. 
-CI 
>- 

 d_y 
I al' I Q) " I Q) I I 
.- 
 
 .- 
 o 
 Q)' '" .JO: 'c 
 !; .-" tj o al' 'N I 
al' '0 -...r:.' i> () i>":': Ol I: 
'" 
,

 .g 
.

 


 
 

.

 :g 
 
 ci. g-
 
ł 
z a. o; Q. :s 
 o; Q. .
:s E o I '" 
._ o N '<>I):if;o;: -'C p..:(j :u 
",o E 
 I -Clgo
 1:-CI.g
 I "'Q)"'i5. IU
N IU
EI: I 
1:.. '" E .. lU .. "'Ni> Z"O':::.Z 
Q, z Q. z'- "'C Z -O :!;! 
 .- .- 


E 


-I 


z 


ł 
15 


c 
18 


o t Y 
16 I 17 


12 


13 


14 


1,18 


21138.90 - - - - 525.- 1187,24 
2104,36 - 100.- 73,50 800.- 611,65 1 189,99 3 
2320,30 - 1055.17 - - - - 
26475.- 3987.- 975.- - 347,- - 679,- 6 
12 345,50 201,30 705.20 1 459.07 163,20 298,75 778,75 1 
19511.81 2837.78 - - - 50,- 393,51 
2000.- 5 996,80 - - '- 694,05 785.25 
- 12160.50 155.- - - 712,30 - 
5732. - 6 671,40 - - - - 23.50 - 
7612,- 22923,- 262.- - _. - 42,- 
1014,58 1 - 123.67 1 - - 240,- 43.35 
, I 
7196.93 - 422,49 1 10146.23 - 323,15 91,96 
- 3 338,- 898 '-1 - - 14,- - 2 
- 
- - - - - - 
- I 
116577,38 1 52115,78 4696,53 1 11 678,80 1 I I 
1 310,20 3 492 40 4 191 ,05 18 
. 
I 


',48 


1,30 


,41 I 
',70 
.55 


,54 


36 


.1 


- 


- 


h 


Ol 
I: 
'N 
'0 
o:: 


Ol 
N 
lU 


o:: 


19 


21 


20 


565.90 541,45 
I I 
891.85 
11 899,26 
I I 
121 ,95 


60J,- 
495,85 
827.70 
988,70 


402.- 
952.49 
290,84 
703,- 


2150, 68 1 
1 128.40 
I 
4 551 .84 1 
2 268,22 
586. - 
2455.42 1 
3993.60' 


559,- 


7.90 1 


102 227,ut 
75539,03 
11715.94 
122 441.- 
113856.64 
80 635.01 
62939,33 


51:452.23 


35102.70 
123014.- 
63 012.44 
57824,25 
20 211 ,53 


102.91 9487,27 


I 
840.28 30244.68 929468,41 


u wag 


22 


..c 
v 
>- 
.:: 
'0 
ot 
o 


N 
 
o >- 
.
 
 

 :;? 
a. 
 
:j 
-ł; e- 
N 
 
-g,
 
::t 
 
_ "O 
>. I: 
.. :s 
-'C ... 
o 
O- 
.. 
'o 
..c 
o 
"O 
Q) 
Z 


...
		

/Czasopisma_101_04_034_0001.djvu

			- 32 - 


Drogi Sieć dróg powiatowych na terenie \Voje\\Ództwa Pomorskiego wynosi 2717 
powiatowe. km tj. o 11 km wi
cej niż w roku 1927, co tłomaczy sił.' hurtową nowych dróg i 
wprowa(l:umiem poprawek w dotychczasowych wykazach drÓg powia.towych. 
a) Subwencje Tytułem suhwencji na utrzymanie- t Y 1'11 drÓg' wyopłacono zgodnie z uchwałą 
na \Vydzi.ału \Voj-ewÓllzkiego z dnia 21. I. 2R. \\'ydziałom Powiatowym po WO zł na ł- 
konserwację. km a Magistratowi w TOl.uniu i (ił'lHlzi
dzu )lo ZOOO zł na l km. 
Pozatem wypłacono li }iowiatom zapomogi na b\ldow
 wzgl. pl.z('h\lllow
 mo- 
st!!W na (Irogach powiatowy('h. 
\Vypłata pl'zewidzianego 
m
iłku na nll'l'ymaniC' (It'l)g' i IlIO
tł-I\\' )lI'zpdsta\\ia 
siQ jaok nastf.'puje: 


Zasiłek 
L. Wydział Powiatowy Długość 
wzgI. Magistrat km. na utrzyma- na budowę Razem 
p. mostów na 
nie dróg po- drol!ach po- 
wiatowych wiatowych 
I I 
1 I Wejherowo 270.2:>2 27 025,20 - 27 02f>,2l1 
2 Kartuzy . 142.585 1425R,f)() - 14 25H,f)I) 
3 Kościerzyna 13250:1 1:1 2:)0,:10 4000,- 17 :!:)O,BI) 
.ł. Starogard 1 :>5.ti70 15 f>/i7,- 800(),- 2B 5m,-- 
G Tczew IOH.042 10 804,20 - 11 () H04,20 
G Gniew 91.800 9 IHO,- 9180,- 
7 Swiecie 2f>4.1AH 2541H,80 - 2541H,HO 
, 
8 Chojnice 11ti.9fi9 11 69:),90 :1 0110,- 14 fi9:>,90 
I 9 Tuchola. 124.739 12473.90 12000,- 24473,90 I 
10 Sępólno . 72.122 7212.20 - . 7 212,20 
I 11 Grudziądz pow. 217.260 217:W.- - 21 726,-\ 
12 Grudziądz miasto, 13.HHI 27 2:18.- - 27 238,
 
13 I Chełmno . . 201 015 20 1 () 1.50 - 20101,50 
14 Toruń powiat . 9 ()Jł:)5 B 095 50 - 9 095,1)0 
1:> Toruń miasto 2)16() 4 720.- - 4720,'- 
1f) Brodnica 174.170 17 H7,- - 17417,- 
17 Nowemiasto . . . 344-.
 Hi :14 .ł..ł.1 ,60 ;) UOU,- im 441,60 
18 Wąbrzeźno . 154.-1-I!1 ]f> Hl ,90 ;J 000,- IH 441,90 
19 Działdowo 11 OAf>6 II 045,OU - 11 O.ł.5,60 
Razem 2777.f>30 :JOB 173,10 35 ono,- :143 173,10 
I 


, 


"--- 


-
		

/Czasopisma_101_04_035_0001.djvu

			j 


'U 
'1f.I 

, o 

 ,- 
ta .5 
.. lf.I 
Do 2 
Gl o 

 o. 
CI' 
i 

  
 
.-.- VI E 
ił .
 
'N !:lo 


., ......, 
-c :. 

;: 
.
-::: ił 
 E 

 :r
-= 
..x 
.. 
., 
'i:j .- 
.!! '" 
 
I E CI .. 
Ol ..Q 
oJ!: 


.;ł 
= .1(3MaZJp lj:!Au 
C -OZP1!!i1!Z 

Oll 

 

 1!łJ12!M
 t 

 .JłW!; !3i!U -; 

 M9JSOW ou w, 
.... -12Mopnq aZJ d I 


:::I 
.:id 
C 
..  


nl\nJq oł!au 
-o
ołn >,
OII  I1(OłMOd lj:!AM 
= I-ou 'W'I 

Oll 
C 


.... 
'fi 
ta 

 
.. 
Gl 
II) 
C .... 
C :e 
JII I :: 
.... = 

I 
 I 

I 
::I 
.c 
"C 


I 

C 
e-N 

"C 
Gl 
.... 
N 
"C 


III 
i: 
iti 
]
 
Q. 
CI) 
o 
CI 


- 

 


.:id  

 
.a= 
Col 

 

 
C 
..., 
III 
0; 
C 
;1 
.. 
"C 


:J :J 
'i'-
 E 
'N '0. 


iti 

 
iti 
- 
lf.I 
o 
o 


6
 I 
., 
CI ::I N'i:j '" 
.!!.-::: ił N E 
E ","I: u 

c:
.a 
- u- 


'" 
.c .- 
I cu CI oJ!: 
'e c: 2 
I Ol ..Q 
1-"= 


co 
- 
- 
;;;, 
- 
:;;; 
- 
- 
- 
- 
.;;; 
co 
..... 


:s ::I 
.. -"= 
....._ fi) 

 "
 
oN !:lo 


O> 
0\ 
... 


... 
; 


"'" 
"'" 


c:. 
c:. 
... 


-33-- 


'" 
C() 


'" 

 


o 
.... 


o 
.... 
IC 


'" 
IC 
;o 


Ol 
0\ 
"'" 


.... 
.... 
c:. 


0\ 
IC 
.... 


c:. 

  I 
 

 I 

 0Ęt!,
:SS'OSI

 
tt;

 I 

 o;o I O"' I ::
 I 
c:. I 
:SS I "",g
- 
....
 C'l1"'
1 ...1ł')....I""'....I::
 c:. I :8 
 "'
::
 
 :2c:. 


, 
E 


N 
VI 


"'E 


E 

 


E 


El 


o 
"'" 
ł')  
o 
... 


o 
"'" 
Coł 
ci" 
.... 


o 
.... 
o 
... 


.... ooc 0.... 1 0 

I :!' :2 
I ł') C'I 


o 

 
c:. 


'" 
IC 
...  


o 

 


... 
... 


S 
oc 
-.i 
.... 


o 
.... 
- 
c:. 


c:. 
C() 
"'" 


o 
c:. 
'" 


'" 

 


Ol 
o; 
oc-  
.... 
c:.  


c:. 
IC 
00 
- 


o 
o 
""'- 
... 


oc 
.... 
.... 
ł') 


r--- ..... oc I 
:! c:. 1 "'" 


o 
o 
c:. 


o 
;g 


... 
.... 


8 


... 
tri 


ł') 
.... 
0\ 
....  


""" 
o 
IC 
II) 
.... 


II) 
ł') 
.... 


.... 
... 


IC 
c:. 
ł') 


'" 
IC 
.... 


8 
o 
ci"" 
C>I 


IC 
c:. 
"'"  
oc 
.... 


o 
8: 
IC 
c:. 


8 
.... 
"",- 


o 
IC 
0\ 
'" 


8 
'" 
-  
"'" 
0\  
,..: 
.... 


"'" 
.... 
.... 
t') 


IC 
.... 


;g 


'" 
:6 
c:. 


C() 
t') 
t') 


8 


.... 
t') 


o 
"'" 
"'" 
tri 


'" 
.... 
.... 
c:.  
'" 
t') 


o 
'" 
0\ 
oi 


o 
"'" 
C() 
... 


o 
...,. 


0\ 
C() 
"'" 
IC 


o 
o 
.... 
ci" 


'" 
o; 


"'- 
... 
c:. 
.... 


....,oC() l o 
I 
,c:. I 
c:. I 


; 


.... 
C() 
0\ 


8 
.... 
.... 


'" 
IC 
.... 
tri 


II) 
"'" 
8\ 
t') 
.... :!? 
'" .... 1 '" ""'.0\ t') l o 0\ o o l o c:. j o Ol c:. .... 1 0 t') o .... 1 0 tri.,; '" 
o "'" "'" IC l"'" t') "'1 "'" o "'" 0\ o IC I "'" o c:. o 
0\ "'" :: ....I
 
 !;i, 
 
 ....1 
 
 '" 
 I "'" 
... \  


.... 
t') 


c:. 
oc  
:g I 
II) 


IC 
.... 
....  
 
r¥5 t') - 


o 
t') 
c:. 
t') 


"'" 
81 


IC 
t') 


'" 
...,. 
.... 


8 

 


8: 


8 
c:. 
- 


...,. 
o 
t') 
.... 


G 
t') 


IC 
- 

 
o 
- 
iti 10 
.
 . s.. 
o

 
o. 
 .
 
";; I: 
'N 
"'C 
>- 

 


.j c. 


II 
u 
'j;; 
"O 
o 
.. 
co 


oc 
.... 
t') 


o 
c 
E 
-; 
..c: 
U 


c:. 


\ 


., 
.
 
c: 
'0' 
..c: 
u 


t') 


o 

 
o 
"O 

 
N 
o 


"'" 


o 
C() 
- 


ił 
cu 
"c: 
:.:> 


'" 


.... 
t') 
.... 


o 
.... 
te 


c:. 
"'" 


N 
"O 
ra' 
'N 
"O 
::I 
.. 
o 


'" 
c 
» 
N 

 .. 
N . CU 
.E .u 
.. 'VI 
CI '"' 
:.::: :.::: 


IC 


.... 


oc 


'" 
ił 
Ol 
..Q 
::I 
...J 


0\  


o- 
ił 
o 
.. 
4J 
..c: 
CU 

 
'-'  
VI 
.. 
o 
I: 


o 
- 


.... 
c:. 


o 
c: 
:o 
!:lo 
ClI" 
rJ) 


.... 
... 


I \  g/o I 


"O 
.. 
lO 
'CI) 
o 
.. 
Ol 
V3 


c:. 
- 


., 
'u 
CI 
'i 
-(f) 


t') 
....  
CI 
N 
U 
f-o 


"'" 
.... 


'1'1 
:s 
.. 
o 
I- 


'" 
... 


CI 
"O 
..c: 
u 
:I 
f-o 


IC 
... 


t') 
"'" 


o 
c 
... 
CU 
N 
.. 
..Q 

 

 


.... 
.... 


c:. 
'" 
0\ 
;g 
C() 


'" 
-.i 
.... 
Ol 
.... 


'" 
'" 


.... 
"'" 


o 
- 
VI 
'" 
'e 


N 
"O 
ra' 
'N 
"O 
:s 
.. 
(,) 


C() 
.... 


'" 
ci 
IC 
c:. 
IC  I I:;' 
Ol '" 
c:. IC 
.... C() 
c:. :g 
o 
1- 


o 
.... 
"'" 


Ol 
o 
'" 
Ol 


c:. 
'" 
ci"" 
c:. 
II) 
:g 
... 


"'" 
.... 
... 
o 
t') 
.... 


II) 
0\ 
oi 
"'" 
c:. 

 


""'I'" 
IC,.... 
tti,
 
00 I ... 
_'IC 
Ol 'c:. 
c:. \ 


'" 

Ii 


0\ 
c:. 
8 


""" '" 
.... ...,. 


 
c:. ... 


. 


o . C() 
1C , '" 
,oc 


E 


o 
u; 
.
 
E 


4J 
N 
Ol 


o:: 


'c: 
:I 
.. 
o 
I- 


Ol 
.... 


5 


....
		

/Czasopisma_101_04_036_0001.djvu

			. 


L. 
p. 


Wydzial Powiatowy 
(Magistrat) 


Brodnica 


2 


Chełmno 


3 


Choinice 


4 


Dzillłdowo 


5 


Gniew. 


6 


Grudziądz 


7 


Kartuzy 


8 


Kościerzyna . 


9 


Lubawa. 


10 


Morski . 


11 


Sępolno 


12 


Starogard . 


13 


Świecie 


14 1 
15 


Tczew 


Toruń . 


16 


Tuchola 


17 


Wąbrze:fno . 


18 


Grudziądz miasto. 


19 


Toruń miasto 


Razem 


- 34- 


Dochody i wydatki na utrzymanie dróg powiatowych 


D o c h o d y  . 
01)0 
.,._:.:= o 
'0110 '011 
o=> ::J Ol) 
E 
...>:: a::: 
N- 
o . ltf II' 
CI. E.
 a::: 
., o 
 ::I 
NQ.N E 


zł 


17417,- 


20 101.50 


14 695.90 


11 045,60 


9180,- 


21 726,- 


14 099,90 


17 250,30 


39 441,60 


oJ: 
'" 
-:u 
 
Q,
 
o o 
.. 
N"C 


zł 
:'722J 
1 - 


81 023.06 


2 871 ,37 
35380,161 
-I 


E 


Ol) 


N 


., 


a: 


zł 


189 667,50 


20101,50 


14
695,90 


92 068,66 


9180,- 


21 726,- 


16971.27 


52 630,46 


39 441,60 


7 212,20 


27243,95 268911,34'- 296155,29 


7212,20 


15:567,25 


25418,80 


10804,20 


9 095.50 


12 473,90 
I 18441,90 


33188,10 


4720,- 


329123.60 


59 594,26: 
I 
68745.92\ 
90402,581 


15567,25 


R 


o 


z 


, 
'd 
E Ol)' 

 'u 
., 
os .. 
Z u; 


Ol)' 

 os 

 '" 
II> 
 
o o 
"C...>:: 
., ::I 
Z..c 


Gl' ., I Ol)' 
;.: c:I 
 

.
'
., I ., 
CI) c -c ._ u; 
.g.
 
 ::i i .g :s 
., E "' :s U :s _.. 
z'::;:;-;: i:
 


. 
Oj 
N._ 
Ua:::;;" 
N"C N 

NU 
N Ol) o 
'" .-..Q 
o 
".!! CI. 
Z a:::.
 


.;, .a 
E.- a::: 
;;.,a:::0I) 
N"C a::: 
.:: 
..c >- 
:s._::
 
., OI)"C ClI 
Z'j;j._ a. 


zł 


zł 


zł 


zł 


zł 


zł 


I 
12778,06 4437,92 1 5608,06 1 9568.62 
l 
73587'-122200,- 5000,- 5000,- 
56074,53 1 12080,221 530,90 1 8808,07 
17 118,90. 11 268,40 990,42 5485,65 
I I I 
20779,35 16330.45 15423,85 12980.10 


66 698,57 
I 
70439'-1 24130,- 
31 423,25. - 
I 
25370.171 715,40 
41 003.05 1 704,- 
I 
49500,-123697,- 38177,- - - . . 
501237.50 - 25905.61 13468,- 1 766'- 1 9842.18 
, I 
29204,971 341,27 34531,33 4637.781 4441.91,17534.95 
76095,23135946,31 17089,49127 801 ,46
 3967,501 4975.67 
74754,03 1 36000.- 60 609.81\ 23000.- 22500'-j 15500.- 
11 874,
2118 440,- 8805,60 1 2028.- 1 356.-: - 
93760,07 18236,40\ 80564,44 22200,- - - 


10804,20 


25418,80 105586,- 1764.- 79149.- 17332.- 7488,- 9998,- 


68689,76 


81 219,82 


108844,48 


33188,10 


- . I 4720,- 
I I 
'779179,19:1108302.79 


60420,12 584,- 12050,07 - 13820,80124350,14 
36569,93 7429,50 62914,50110909,54 10343,95' 2762,86 
, I I 
29439,32 7150,- 27021.57 9904,- 498,70 
43599,39 1 5406,- 36707,- 1851,-1 286, 
6 881 ,46 1 7
.80) ... .75 1 9 300 ,,° 1 = 
I I I I 
904856,66 1 182247,68'664824,10 1 208748,87 1 94022,09126806,24
		

/Czasopisma_101_04_037_0001.djvu

			- 35- 


wraz z kosztami na administrację lokalną wynosiły. 


d 


h 


'Ó 


c 


I 'c:: 
.
 
.- 
gE
 
o.Q)'
  
"' 
 c:: 
I z 0..- 
zł 


Q)' o 
 I 
 
 1 .2
 o I 

 E.. t cu Q)'"" aJ - 
 
C CI. .. 
 
 I N
 >- 
-g-5.- 
 
0'0-5 "" aJ'N 
 
.l:I >- 
 'o c ""..10: >- 
 
.- 'o 
",
'o;;; l cu
E
 ",

o l 
o
:s 00 ""0- 
z c:: fIJ Q. z.
"" "IJ I z"" - 0. \ 
I zł I--;ł - -;ł- 


I . o'c: 

"" 
:s N 
li aJ 
>- 

 .
 
"' cu 
I Zzł
 I 
I I 


. 
ClI 
Q)'N 

6. 
"'.- 
.. 
 
go'o 
 
c::....'o 
u; U; 
"'0:s 
zEp" 


O' . 
..aJo. 
"" N . 
.. .... 
:;;: U;.- 
"'0 aJ 
c:: 
 N 
N ClI U 
'" 
 
 
.".0", 
_"IJ.... 


.; 
:E .- 
:sc::--- 
.."" "' 
....N
 
OaJO 
0..- C 
",ClI"" 
.".'- o 
_c::_ 


e 


Uwagi 


aJ 
N 
III 


aJ 
C 
'N 
'0 
o:: 


o:: 


zł 


zł 


zł 


zł 


zł 


189667,50 


16461,86 7605.42 
I 
23 664'-i 20 414.- 
. 6815,51,12151.26 
2994.60' 4837.75 
I 
994'-1 - 
7089,- 


855,50 


497.50 


7999.17 


50562,06 1 6594.77 - 
20380.-123006'-1' 2500'-1 
42 376,031 642,88 804.87 
I I 
24682,10 2225,95 1 394.051 
17080,- 16560'-1 307.89 
I 
872'- j 
825.65 1 
I 
50,40 
I 
13466. 83 1 
5000.- , 
727,- 


295 420.- 


100, - 


5000.- 


174882.19 


1131,90 1982,77 


. 


107679.17 


151,32 


1 497,25 


9947.21 


I 
31,55 I  
'o 
N 
fIJ 
:s 
"" 
c:: 

 


s 


146 685.57 


897.86 2593,47 


o 


172974.- 


920,- 


387.- 


137,- 


32593.- 18970,- 


632,- 


..c 
'" 
>- 
c:: . 
_..10: 
'o aJ 
"IJN 
0<> 
>- 
N'N 
o 
aJ Q. 

..c 
,Bu 
cu>- 
.
]- 
o c 
c...... 
.... 
>-.- 
_'" 
'" "' 
.- N 
N 
""N 
>- 


 


 
>- 
.. 

 
° 
CI. 


115 433,32 


1 630,- 3505,50 
j 
852.02 1 1 331.49 j 
3959,48\12'060,62 f 
1 994.68 1 819,78 f 
3 221.60 ' 
I 
23437,85 3474.90 


260,30 


5680.701 1. 375.- 
5 079.02
 551.88 
I 
4288,79141 891,42 
32452,55' 19950,- 


936,80 


B 


100 496.38 


405.30 


432.80 1 101,26 


5 


253996.48 


2609.08 


6 405,31 


3439.29 


7 


296 155.29 


436.70 2137,74 


. 67 995.47 


2 310.85 


19231,90 


299 580,27 


108,70 


37296,57' 13763.34 
19930,-111 568,- 
2895,20 10614.80 
I 
24069,09 18 182,94 
. I 
13252,98 3029,- 


6 738.- 


6407.-1 - 
501 ,20 
I 
14338.27 10296,72 


291 193, 


6994,- 3440.- 


1 650,- 


735.- 


19152.- 


130 083.32 


2 464,97 


1 579.621 
1 772.40 1 
7 468,- 


565,- 


237.40 


.. 
'o 
.l:I 
o 
"" 
aJ 
Z 


4 


207 133,84 


4 402.53 


1 441,61 


1700.- 


6 


5 357,08 105 468,79 
I 
78,- 208.- 4889, - 6057.28 1 115798.67 
119'-1 132,60 - 391.09 1 36542.70 
3198.74 - - 1 521.26 I 4720,- 
: I I I 1 I I I I 
334475.09235709,92 1 56460.02 32314.39 20440,05' 25538.98 1 18749.42 1 112596,01 94056.53,3111 845,96 
I 


1 850,67 


332,47 


165, - 


3229.- 


1857,- 11631. 


, 
15921,- 


132.86 
- t 


!4 


1 
7 l 


5* 


-
		

/Czasopisma_101_04_038_0001.djvu

			b) Budowa 
nowych dróg. 


Przedsi
- 
biorstwo 
wałowania. 


Nadzór 
i ogólna 
polityka 
drogowa. 


-- 36 - 


N a hudow{' nowych drÓg wy'p/acono t) tu/pm sulJ\\"pncji: 
\Vydz.ia/owi pow. chojllickiego na 'bud. drogi 
wol'lle-ga.cie-chocii1skimł,y,n 10 (Jon zł 


razem: 10000 zł 
\\"'ojPwódzki ZW.ię.z{'k l{omunaln.Y, l)Osiada 3 kO'lllp,letlle g-al'nitury wałów 'pa- 
!Owp'h, które wy.pożYCi'a \Vyd'ziałom powia.towym, nio I}osiadająrych własnych 
wall)\\', )1rzedewszy
tkieIll dla wałowania dróg' pailstwowych i wojewódzkich, ewtJ. 
także dl'()g ''powialtowych, za opłatą 35 zł 7.a 1 dzi('il rohoczy. \\' roku 1928/29 wa- 
łowallo: 
I) w powiecie 
i)" " 
3)" " 
4) " 
f) Ił 


jąco: 


działdowskim 113 dni 
toruńskim 45 
kartuskim 
()" 
kościerskim 1 06 " 
wejherowskim l f)
{ " 
r a z e m f}(J7 
Stan funduszu na kOllse-rwacje \\-a łów lw:'owyeh 


" 


roboczych iwywałowano 3,6 klm. 
.. " " 10,6-" 
" " " 11,2" 
" " " 1 ;>,2 " 
" JJ " ił3,7 " 
7-ł,::ł klm. 
przedstawia si
 .następu- 


" 


Dochody: 
Pozostałość w dniu 31. III, 
H roku 
7 ;mH,H
 zł 
Opłaty za wypożyczenie 15 Htj4,i)2 " 


Wydatkir 


Reparacje etc, 518H,OI zł 
Drobne wydatki 


r a z e m 233{il,34 zł 
J>ozosta/o
ć w kwocie lR 173,33 zł 
na konse.rwaeje wałów. 
Według art. Hi ustaw.y drogowej należy do wlaściwego \Vojewódzkiego 
Związku Samorzę,dowego organizacja jcdrlOlitpgo za-ł'7"'
Jdu wsz,ystkkh d.róg samo- 
rządowYCh w obn.'hie \\'ojewództwa w gTanicach przepi:;Ów tej us.Ławy. \\' tym celu 
oraz dla pJ"ze:prowa.dz,ellia kontroli teochni czne.i nad rohotami .prowa()zonemi prz.ez 
\Vyd:zi.ały -powiatowe na drog'ach pailstwoWrch i na dl'ogach wojewódzkich, 
wreszeie dla ustalenia I)rogramu g-o!o;pod arki dl'ogowPj na rok przyszły odbył kie- 
rowni'k wydziału drogowego 52 'POdl'ÓŻY służbowy('h, któI'e zaj
/y 73 1 hdni ,komisyj- 
nych. Na życzenie ;pomorskiego Urzędu \\'ojewÓdz,kieg-o \\''''P6łd.ziałał kiel'ownik 
wyd:1Jiału drogowego w 49 dochodzenia.cłl kOlllisjonalnych. 


r a z e m 5 188,01 zł 
p'l"Zenie!;iollo lIa ml{ 1928/29 ja'ko fundusz 


B. Opieka nad umysłowo chorymi. 
Podstllwy prawne: li
tawa HZ8sz\' r\iplII. 0" Sil'd.zj,hic wSllul'.c.iI
 z 
H. V łl. 1 K,l! t.l i. (;. H I. :UH) !:\ :!IJ. 
I'r'II!<,ka list. wvknllaw
'za w brzmienill \1S1łIWY 
7. 11. VII. łl'!:il' «(;. S. 3(MI, S 311. . 
l',sta\\a d"taqjll1l z K \'II. H\i;I (G. R 4!:i7) 
 4- 
IHIZ. .i-- i;). 
Bl'!llllalll'n (Ma kr'a.tllwydl zakladow l)sychjR- 
trvczllnh (uch wula Sl'jlltiku .z 
. 1. lit!;I zu- 
h\:i'l'T(lz(J
la rl>sk..HJo:pm 1\1i.11. S"rn,w \\' I> W 11. z 
dni,a '17, ł V. 111'1;1 NI.. Sz. 7;Ui/t;». 
OpiClkę wykolIuje się wyłączni(" w Kmjowych Zakładach Psychjatry('znyeh 
w Kocborowie i Świeciu i w Oddziale psychja,tl'ycznym I\.l'ajowych Zakładów 
Opieki Społecznej w Wejherowie. Szc7egółowe spl'awozdallia z zakładów znaj- 
dują siQ w dziale I I. na stl". 51 i 155. 
Do za'ldadó-w tyeh pł"Zyjmuje :;if.' takr..e IIIIIYS/OWO d/Orych z innych dzielnic 
Polski. W tym w7gIQ(Lz.ie zawarto jeszcze w 1". 1925 l'alllowe umowy z Minister- 
-;twem s'praw Wewnętrznych co do pr.zyjmowania ,pacjentów z Państwowego Sz:pi- 
tala w Tworkach, 7. TymczasowYiHl \Vydz,iałf'oJII Samol'ząd-owym we Lwowie co 
do paejellltóow z 7..akłaJt'lw w KulpaJ'kowie i Kobierzynie, wreszcie z ,
lagiskatell1 
m. Łodlzji i z 'p. Wojewodą. Ki.eleckim. 
Uchwała Sejmulw \Voje'wód:zkiego z 2 grudnia 1!ł2H I.. W spr8!wie stopnio- 
wego przywrÓce'llia Zakładu Psychj.a.tryczllego w \Vejherowie (patrz. sp,rawozdanie 
za r. 192ti str. XX II nie mogła być w pełni urzeczywistniona. Pozostał jeszcze Obó
 
E.migracyjny. Sprawy 'ooś zwię,zane z pozostawieniem Obozu Emigracyjnego prze- 
kazał Sejmik \Vojewódzki Wydlziałowi \Vojewódzkiemu do dalszego załat.wiania. 
Na tej podstawif\zawal'to z Urzędem Emigracyjnym nowę. umowę z 25. IV. 
ł!)29 r. na czas do 31. III. 1931 r. 
\V roku sprawozdawczym przeprowadził Starosta Krajowy lustracje Zakła- 
dów w Kocborowio w d.n.i.ach 23. XII. 28. a Zakładu w Świeciu w dniaeh 18. IV. i 
25. VII. 28 r. Hewizje gospodarki zakładowej oraz inwentarza i zapa:sów 'prz.epro- 
wadził naczelni,k wydziału IV. w Kocborowie w czasie od 14 - 17. XI., w Świeciu 
w czasie od Hi-19 Ih;topada. 


-
		

/Czasopisma_101_04_039_0001.djvu

			-- 


- 37- 


C. Opieka nad ubogimi. 


Podstawy prawne: łJstawH H1.eszv Niem. o siedzibie wSllarcia i 
(I'. VI. Hąll r. . (H. G. m. 381). 
I':ruska IIstUWt1 wyko11aWC'1.a z K III. 1871 (I;. 
S. ,str. 130). 
Ustawa lI,otHClyjllR 7. Ł\. VII. 1Ł\7;1 «(;, S. stl', .\!I. 
S 4 \lste'l 3). 
listawH do;tal'yjllu z 2'"
. VI. HJO".! «;. 
. st.". Hi. 

 l). 
,t l stawu o zaWił'SZelli'lI IIIOt.y ohowią1.ująct'j \1- 
st a wy tJ o,,:et.e 
połeczlll'.i w \\" o.tewódz-t WHdl 
ł'o'7.,nił\.ltt<.kiem i l'oIllO'l's.kieul z til. \'H. Hł"!4 "', 
q)z. l1.st, f".,. 73. \->ty!.. .Ili). 
Opiekę nad ubogimi krajowymi, t. j, obogimi, których siedziba wsparcia 
nie może być stwierdzona, wykonywał Pomorski Związek Krajowy jako kra- 
jowy związek wspierania ubogich, bądź to przez umieszczenie ich w Krajowym 
Zakładzie dla ubogich w Chojnicach, bądź przez wypłacenie kosztów utrzy- 
mania wzgl. zasiłków oraz kosztów odzieży, leczehła i pogrzebu gminom ich 
pobytu. 
Szczegółowe sprawozdanie o opiece zakładowej zawarte jest w sprawo- 
zdaniu Krajowego Zakładu Poprawczego i Zakładu dla Krajowych Uboaich 
w Chojnicach w dziale II na str. 11 J. 


. 


Stan ubogich krajowych w dniu 1. IV. 1928 r. 


s:: dzieci ponitej łat 14 
N 
>- ---0;-:-";: - ---
 
N ..... . E 
u .!! .
 
 N 
.N ..Q l:!. o .. :s CLI 
Q)' o E I:!..... N 
E O :ł
 
] /O 
..JI: s.. 
175 I 268 I 136 I 72 651 
W czasie od 1. 4. 28 do 31. 3. 29 przybyło 138 115 26 32 311 
313 I. 383 162 I 104 062 
ubyło w roku 1928/29 
a) przez śmierć . . . 24 27 [) 2 58 
b) przez opuszczenie granic Wojewódz, l l : l l 4: 
c) z innych powodów . . 87 61 I 1 1) 154 
Razem 31. III. 1929 r. 201 I 294 I 155 I !16 I 746 


Wypłacono: 
a) stałych zasiłków 746 ubogim w kwocie 10418690 zł 
b) doratnych zasiłków 19 .. .. 2372,55 Ił 
c) zapomóg na odzież 20 " .. 2380.- " 
d) zapomóg na leczenie 119 " " 38041,47 " 
e) zapomóg na pogrzeby 5R " " l 675,62 " 
f) z innych tytułów na cele opieki społecznej 500,- " 


Razem 962 ubogim w kwocie 14!1 156,54 zł 
t. j. przecietnie 155,05 zł na jednego ubogiego. 


Tytułem zapomóg dla niezamożnych miejscowych związków wspierania 
ubogich wypłacono za pośrednictwem Wydziałów Powiatowych 
w powiecie morskim' :!98,- zł 
w powiecie ch
łmińskim 533,- zł 
w powiecie starogardzkim f1()(),- zł 


Razem 1331,- zł 


\ 
. 


- 


, 


. , 


.... 


Opieka 
zakładowa. 


Opieka pOla- 
zakładowa. 


Pomoc dl. 
miejscow7ch 
związków 
ubogich. 


...I
		

/Czasopisma_101_04_040_0001.djvu

			- 38 - 
Na cele związane z opieką nad ubogimi wypłacono następujące zapomogi: 
1. Gminom miejskim. 
1. Brodnica na 150 ubogich 1076 zł 
2. Chełmno . " 310 " 2223 .. 
3. Chełmża ol 307 " 2202 " 
4. Chojnice " 218 " 1563 .. 
5. Czersk . " 103 " 739 " 
6. Działdowo .. 64 " 459 " 
7. Gdynia . " 43 " 308 I 
8. Gniew " 79 " 566 " 
9. Golu b " 5U " 358 " 
10. Górzno . " 11 " 79 " 
11. Grudziądz " 761 " 5457 " 
12. Kamień . " 17 " 123 " 
13. Kartuzy. " 102 '1 731 " 
14. Kościerzyna " 94 " 674 " 
15. Kowalewo " 57 " 409 .. 
16. Łasin . " 72 .. 516 " 
17. Lidzbark II 124 " 889 " 
1R Lubawa . " 104 " 746 " 
19. Nc.we .. 117 " 839 " 
20. Nowemiasto " 78 I' 559 " 
21. Podgórz :' .. 17 " 123 " 
22. Puck. . " 34 " 245 " 
23. Radzyn . " 57 " 409 " 
24. Sępólno . , " 60 " 430 " 
2:'J. Skarszewy. " 67 II 480 " 
26. Starogard " 302 " 2166 lO 
27. Świecie . lO 238 " 1707 " 
28. Tczew " 315 " 2259 " 
29. Toruń " 1481> " 10649 " 
30. Tuchola " 61 " 437 " 
31. W ąbrzeźno . " 252 " 1807 " 
32. Wejherowo " 212 " 1520 ol 
33. Więcbork . " 15 .. 108 " 
razem 5976 ubogich 42856 " 
2. Wydziałom powiatowym. 
1. brodnickiemu . na 80 ubogich 574 zł 
2. chełmińskiemu " 72 " 516 " 
3. chojnickiemu . " 52 " 373 " 
4. działdowskiemu . .. 14 .. 100 .. 
l). gniewskiemu . lo 9 .. 65 " 
6. grudziądzkiemu . .. 136 " 975 " 
7. kartuskiemu " 43 " 308 " 
H. kościerskiemu " 39 " 280 " 
9. lubawskiemu .. 62 " . 445 10 
10. morskiemu. .. 158 " 1133 " 
lI. sępoIeńskiemu " 22 " 159 " 
12. starogardzkiemu " 56 " 402 II 
13. świeckiemu " 70 " 502 " 
14. tczewskiemu " 106 " 760 " 
15. toruńskiemu .. 51 " 366 " 
16. tucholskiemu . " 26 " 186 " 
17. wąbrzeskiemu " II " 


razem 996 
1. Gminom miejskim 
2. Wydziałom powiatowym 


ubogich 7144 zł 
42856 zł 
7144 zł 


razem 50000 zł 


-
		

/Czasopisma_101_04_041_0001.djvu

			- 39- 


D. Szkolnictwo specjalne. 
Podstawy prawne: Ustawa pruska o ksztalceniu dzieci ociemnialych 
i głuchoniemych z 7. VIII. 1911 (G. S. str 168', 
Ustawa dotacyina z 8. VII. 1875 (G. S. str. 497) 
S 4 i 5. 
Rel!ulamin Krajowego Zakładu dla Głuchoniemych 
w Wejherowie (uchwala Sejmiku z 5. l. 1926, za- 
twierdzona reskryptem Min. Spr.lw Wewn. z dnia 
27, IV. 1926, N2 Sz. 236.) 
 
Kształcenie i wychowanie dzieci głuchoniemych odbywa się we własnym 
Zakładzie dla głuchoniemych, który stanowi część Krajowych Zakładów O jJieki 
Społecznej we Wejherowie. Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w dziale 
II na str. 156. 
Z braku własnego zakładu dla ociemniałych korzystano także i w bie- 
żącym rok
 z wolnych miejsc w Krajowym Zakładzie dla Ociemniałych w Byd- 
gOSlCZY. 


, 


chłopców dziewcząt razem 
Stan w dniu 31. marca ] 928 wynosił 
 .' 6 17 
11 
przybyło w roku 1927/28 2 2 
razem 13 6 1\-J 
ubyło 1 1 -
 
Stan HJ. XII. 1927 r. 12 f> I 17 


\V zakłarlzip' w :Bydgoszczy utrzymujp Kra.jO\vy Zwią7('k 
własny koszt jednp'g"o nauczyde'la z po b{) ra 111 i VIII. 
topni-a. 
K08zty ksztA łcpnia i wychowania wyno:	
			

/Czasopisma_101_04_042_0001.djvu

			. 


.. 


- 40- 


Koszty wychowania 7Alpobiegawczego wynosiły z uwzglf,'dnipni,pm koszU)\\' 
:HlrllinistJ.al'ji ogólnej oraz wszystkich wydatków Krajowego Zakładu Popraw("ze- 
go w Chojnicadł dotyc1.Q-('y('h wychowania zapobipgawczpgo: 
a) koszty admini,stra{'ji ogólnej 
II) " allministracji 7.akładowPj 
c) " utr1.ymania i ubrania 
d) ,. Hauki 
e) innf' 


20 020,39 7.1 
108619,87 " 
12'8 877,53 .. 
5 679,77 
li 912,44 " 


DOI'hody z prlH'Y wychowan],Ów 


l'a Zpl1l: 270 11 O,
 zł 
17 7;:m,U() .. 


po#'.Ostajp: 252353,4() zł 
Na pokryde' powyższpj kwoty na]pżeć się bf,'dzif' Kraj()\\'el1lu Związkowi zp 
Skarbu Pailstwa dota("ja w wy:.;okości 
I:ł p,fpktywnydl wydatkw (
 15 ustawy). 
Dota('ja ta płatna jł'st jednak dopif'ro w roku 1929/30 na podstawi('- ]H'zPfllożonych 
ral'hunków. 
Jako. zwrot koszt6w utl'7.-ymania 7.lpobipgawc1.f'go w r. 1927/28 otr1.ymał 
Związek ustawową llootacj«: 7.P Skarbu Pailstwa w wysokości 144.085,18 zł. 
Tytułpłl1 ZWI'otu kosztów 011 osób 1.obowią-zanych do tpgo prawa ('ywilr1P- 
A'P (
 }(j ustawy) pobł'łłno według taryfy u-('hwalonpj pl'7.('Z Sejmik dnia 5. I. 192;) 
a zatwierdzonpj rpskryptpm Ministpl'stwa SpI.aw \Vf'wn. z dnia 30. IV. 19'1;) Nr. 
Sz. 7!4/25 - 250,47 zł. 
Pr7pcif,'tny kosr.ł. wychowania 1 dzip.(.ka wynosi !tH5,7;) zł roc1.lli£>, wnlw!' 
81i1,Oii zł w r. 1927/28. 


F. Wychowanie przymusowe. 
p o d s t a w y p r II w n e : S 56 kodeksu kl!rnego. 
\\" roku spł'8wo1.claw(.7ym zasądziły Rądy kanio(' 2'7 mało]ptnif'll Ha Umif'R1.c1.e- 
nip w KmjowYIll Zakładzip Popraw("zym w Chojnical'h i 2 mało]etnip w Znkła- 
d1.ip św. Anny w Kamieniu, razem 29 a mianowicie: 
1) za krad1.ipż t9 
2) za Rprzpnipwiprzpnip 
3) za innp ('Jw n)' karygodne tO 


ra1.em: 29 Wo.bpc 42 w r. ubipgłym 
Koszty ponosi Skal'b Pail'stwa. SZC1.PgcJłowp sprawo1.llanip Zakładu Poprnw- 
<:Lego 71łfijduje siO w d7ial(' I I. na Rtł". 111.- 


G. Korygendzi. 
p o d s t II W Y P r II w n e : S 362 kodeksu kernego. 
Ustawa c1oh'cYina z 8. VII. 1875 (G. S. sIr. 4971 
S 4, punkt 3. 
\\' roku 'foIprawozllawczym umieśdła wojpwódzka wład7.a policyjna w Krajo- 
wym Zakładzif> Poprliw('zym w Chojnkach 86 osóh. skazanydl przez sQ-dy karne 
1.8 wykrol'1.eniA z art. 3(j1 ustop 3-8 kodpksu kał'llP'go nR oddanie władzy policyj- 
n('j po odbyciu kary arf'Rztu (ko1"ygPIHlzi) fi mianowicip: 
a) za WłÓof.Zęgo.stwo i żpobrlictwo 52 o.Róh 
b) 1.8 tajny niprzę.d 1.8I'obk'owy 34 
(.) z innych powodów 


razem: H(i osóh. Wo.bpI' 127 w r. uhipgłym 
Kos1.ty ponosi 1.al<ład poprawczy, któI'y winipIl jp pokryć z pracy kory- 
gPIHłów. 

z(.zpgMowp spraw{}zdani
 1.llajdujP sil,' \\" cZf,'ści II. na str. t t L 


H. Opieka nad dziećmi dalekiego Wschodu. 
p o d s ł II W Y P r a wn e: UstawI! dotacvjnu z 8. VII. 1575 (G. S. 497), S 4, 
punkt 5. 
POmil110 umowy zawartej porni«:dzy p. \\"oje\\"odą PomOł'skim działającym 
z mmipnia Minist
rstwa PrR('y i Opipki Społp,czł1ej a StarostQ- Krajowym Pomor- 
skim imipnipUl \\'oj('w()d-1.kieJo\'O Związku ({OIIIllIlAlnpg'o w sprawip umiPRzcu'-nia w 
Krajowy('h Zakładach Opipki Spo.łerznej w \YejhPI'owip internAtu dla d1.ipci syfie- 


I 
L 


-
		

/Czasopisma_101_04_043_0001.djvu

			- 41- 


ryjskich, wypowipdzian('j z dniem 1 stycznia 1927 r. zgodnie z uchwałę. Sejmiku 
\\'ojpwódzłdego z dnia 2. XII. 2ti I'., W tenninie do dnia L lipca 1927 f. nie pr7...e- 
prowadzono likwidacji inti'rnatu. 
Ostatp('wa likwidacja internatu nastąpi/a dopiero w lipcu roku 192R. 
. 


I. 


produkcji rolniczej, szKolnictwa rolniczego i rzemiosła 
oraz meljoracje wodne . 
p o d s t a w y p r a w ne: Ustawa dotacyjna z 8 VII, 1875 (G, S, str. 497) 
S 4, punkt 2, 10 i 14. 
PtJ11wl'skiej Izby Holni.czej wypłacono: 


Popieranie 


Za IHlśrp.tJnidwl'llI 
lIa oświatl: I"ołnh"zł,l 
na stacjp stadllikÓw 
na. nagrody pil'uiężlle lila wyh! WCtlW II l. POIllOl'sk j('j wysta wy Ilrohiu, 
gO!f;'hi i krÓlikilw w TOl'lllliu 
Poza tplII w
'l'lacono Zal'ządowi PowiatoWl'Ill1l Pnm. Tow. Hołniczego w 
No\\ eHllllieścip 113 wystaw(;1 l'olnkzo-lllIdo\\ la '1/;1, 


2000 zł 
1 801.1 .. " 


ł o()n " 


I'az.em: 5001.1 zł 


Ponwrsk if' Towarzyst W() popierauia przemysłu 111duwI'go w TOI'un j u otrzy- 
mał.. zapuHltJgę w kwo!"ip. 3000 z,ł na popi ('I'anip IJI'Zf'nly:-<łu Itulowpgo, na kształcp- 
nip instrukto!'ów oraz na pokrycie cz
ści kosztÓw zwią.Złwych z ud-ziałpJIl pOlitur. 
skit'go IH'Zpwysłu ludtlwf'go w Powszechnej Wystawif' l{rRjowPj w Poznaniu. 
\\'YJ.lłacono Izhie Hzpmieślniczej w (;ł-lulzią.dzu zapulllogę w kwocjp 1[){)O zł 
na utworzl'nif' funduszu na nagrody dla nłt.jzdolnif'J
zYI'h uczniÓw l'zeIHieślni- 
('zy('h ol.aZ I\:01uitt.tnwi Wytaw)' RZf'lHi('śłniczej w I\:ośl'il'rzynie zaJloUlog
 w kwo- 
I'i I' [IHO zł. 
SI'jlllił{ \\'ojl.wt'lIlzki udl\\"I-tlił na pm'iPlI7('lIill w dlliu 311 stycznia. 19'
9 ,statut, 
1IIII'luuj;J('y IHlkl'ycil' koszll'l\v puhlicznych III'Zl'dsit:hiol'stw Illeljoracyjnych w "'0- 
jl'\'dlllzl.wil' 1'0I1101':-;kii'lII. po tlstatpczlIPIll uZJI;od nil'lIiu }Jl'ojl"ktu tPgoż statutu z 
klHllpp.tl'III.'II'mi M i ni-stl'l'stwa III i na ktH' fl'l'l'lłł-j i n,-i('dzYlllinistprjahIPj w y!in bt;>I'- 
stwii» HohM PuhlicwYl'h w dllill ł7 ..;tp'zlIia I
)
!!ł. 
Nipzalt'żllil' (Hl tl'goż st:łtlltu wypłncoJltl - z
ollnip 
j('wt'ldzk il'go z ł:ł. X łl. 27 - z pl"zl'willzia n('gn hlld'żp-tPIH 
kl.ujowt.go w kwol"il' :W:ł 
H3 zł zasiłki na 1'(',11' nłPljoracyj 
IiczkowPj: 
SpÓIt-(" wodnp.j l'I'g'III:1cji J)zialdl'n,,'ki w pow. dzialtlowskilll 
Sł)Ó!l-p wodllPj ,'('gulacji stl"\,gi TOI'ullskiPj w 1)0\\'. wę,brzeskim 
Spókf' wodnl'j I'Pgulal"ji S tJ'l1 g i \Ył;lI.JI'!-PHkiPj w pow. wl;I.brzpskim 
Spółl"e wodnej I'pg-ulat'ji Niel'hwas7.Cza w po\\". dlOjllickim 
SpMce wodJlf'j 1IIf'ljon!cji Hłot I\:anvie-llskich w pow. morskim 
sl)ólcf' Illpljol'aQ'jnej Błota Mostowskip w pow. morskim 
Tczpwsk if'IIIU Związkowi \Ya łOWPIHU I'pg'ula('ji YloUa wy 


z uchwałą. Sejmiku \Yo- 
lIa 1'. 19'28/29 funduszu 
wodllych \\ formip za- 


92324,29 zł 
34 518,94 " 
7 21)5.45 .. 
5000,- " 
23 781,9(j .. 
3 286,80 .. 
15 198,01) " 


razem: 1 H I 375,50 zł 
Hesztę kredytu wo wy:-;okości 122 ;)()7,511 zł przelano do funduszu mi»ljoral'yjnego lIa 
r. hudżptowy ] 929:30. 


J. Położnictwo. 
Podstawy prawne: Ustawa rlotacyjna z 8. VII. 1875 (G. S. str. 497. 
SS 12 i 13). 
:'I:ip. posiadając własneg'o zakh\llu dla ksztall"pnia położnych (Szkoła' Położ- 
nYl"h h. KI'ajow('g'o Zwią.zku KOIHullalnego Prus Za.chodllkh znajduje się w Gdań- 
sku i jpst pl'zpdllliotpl11 likwidacji) korzysta Związl'k \\'ojpwódzki z mipjsc zarp- 
zl'l.wowHnych {lIa nil'go w \\'ojpw. Szkole (lIa PołożnYl'h w Pozllanil1. - 
Na kurs dla kaIHI
'datpk na poloŻJ1e zgłosiło się 52 kandydatek; do egzami- 
nu wste-Pllego w dniu 3. lit. 192H dopuszczollo 2(j. -z których uznAno za. zdolne 1R, 
za lIiez,dolne 8 kandydatf'k. 
Na kurs 12-mif'sięl'zny Jlrzyje-to do Szkoły (Ila Położnych w Poznaniu 111 
kallllydatpk. z którp-h 14 kOY7.rstało z zasiłku Woj-e,wódzkiPRO Związku ł{o 111 H- 
IIRlnego w wysokości % opłat., w7Rmian za- co obowiązRły sit: wykonywa(; przez :1 
łata l'zYl1llośd położn
'('h ohwodowych w lIliej-scu wskazanem przez olln. \Vydzia- 
ły PowiHtowe. 2 kandydatki hrały udział \\' kursie na własny koszt. 
Oprócz teRo wydl'lpgowano w czasie od 1. VI. do 14. VI. (ł położnYl'h do Po- 
znania na kurs dokształcający za opłatą, którą ponosił w ('ałości Wojpwódzki 
ZWiązpk Komuna lny. 


... 


- 


Rolnictwo. 


Przemysł 
ludowy. 


Rzemiosło. 


Melioracje 
wodne. 


. 


, 


6
		

/Czasopisma_101_04_044_0001.djvu

			- 42 


K. Pomoc dla samorządów powiatowych. 
Podstawy prawne: Ustawa dotacyjna z B. VII. 1875 (G. S, str_ 497), 
S 5. 
Na przeprowadzenie ordynacji powiat()wej z 13. XII. 1872 otrzymały powia- 
towe związki komunalne na P.omorzu zasiłki z funduszu krajowego w nnst
pują- 
Cy<'ll kwotach: 


L. Zapomogi dla instytucYj dobroczynnych i na cele humanitarne. 
Podstawy prawne: S 4. punkt 5 ustawy dotllcyjnej z 8. VII. 1875 (G. 
S, str. 497). 
Z subwencji l{l'ajowego ZwiązlHl Komunaltwgo kOl'zystały nastl,'pujące insty- 
tucje dobl.oczynne i społeczne: 
1. Tow. Opieki .nad dziećmi w Toruniu 
2. InspektorHIt Sz,lwlny w TOl.uniu 
3. Zakład SS. Mitosierd'z.ia w Chełmnie 
4. Ochronka SS. Sel.afitek w Podgórzu 
5. Sierociniec św. jÓzefa w Grudziądzu 
li. 
ierociniec \\'szystkich 
więtych w (
ł'l[(lziądzn 
7. DOllJ św. Elźhif'ty w Kamieniu 
8, Zaldady SS. Dol)l'(>go l'astf'l'Za w 1'0])0 \i.lIie i Pniewit.ach 
9. Lec.z,nica Dobl.eJW Pastel'%R w TOl'uniu-!\fokl'(\ 
10. Zwią'7.e1k InwaliM)\\f \\'ojennYCh \\' TOl'uniu 
I t. Dom św. Ann:y w Kamieniu 
12. Zakład św. Antoniego w Nowej (
rahi ]low: Toruil 
13. Opieka Dworcowa w Tezewie 
H. Towarzystwo św. \\'incentego a Paulo w Toruniu i Grudziądzu 
l;'), Między inwalidów wojennych rozdzielono tytułeHl suhwencji na u- 
ruchomienie warsztatów 'pracy 
lIi. jednemu inwalidlz,ie na Iza'lo1r IH'ot£'zy 


Powiat hr{)(lnieki 2 8GO.- zl 
" ehehniilski 2079,- " 
.. l'hojnicki 4123,- -, 
" działdowski 1206,- " 
" gniewski 1201,- " 
-, gTlulziądzki 20(i7,- " 
" kartuski 3283,- .. 
" kościerski 2737,- " 
" lubawski 2699,- " 
,. 1l1Orski 3418,- ,. 
" s
rolei1ski 1 475,- -, 
-, starogardzki 2882,- " 
" świecki 4181,- " 
tczewski 1 321i,- ., 
" toruń
ki 2453,- " 
" tucholski 1 947,- ., 
" wąbrz-esk i 20li3,- ., 
raze1n: 42 noo,- z.J 


Razem 
M. Popieranie wychowania fizycznego. 
Tytulcm subwcncji wypłacollo: 
1. Dyrel{cji Okręgowego Urzędu W. F. i P. \\'. w Toruniu 
2. Powiwtowemu Komitetowi wychowanił!. fizyc7nego w Sęp61nie 
3. Z".'ią.zkowi Tow. Gimnastycznemu "Sokół" w Gl'udził,.uł.z.u 
4. Tow. l'ow8ltaiH'ĆlW i Wojaków w I{ochorowio 
5. Za..z. Zwią,zku Towal"l7.ystw PowstailcóW i \\'ojaków na Pomorzu w 
Gl'udzią,dzu 
li. Kat. Związkowi 
Młodzieży Polskiej na diecezję chełm. w \\'ęJu"7.Rinie 
7. I{ołu Żeg-Ial.slkiemu uczniów Ginm. męskiego w Toruniu 
R Zwiąlz,lwwi Tow. Pow
tailców i Wojaków Okręg 
tarogaJ'(1 
9. Z,arzę.dowi Bractwa Sh'zeleckiego w GrudziQid'Z.u 
W. Ma.gistl'atowi m. WQbr.zeżno na buuowę boiska sportowego 
1.1. Magistratowi m, Kowalewo na hudowę boiska SpOl'tOW£'go 
12. Opiece Sz.kolnej pil1zy Pailstw. Gimn. im. Ko.perni'ka w Toruniu na po- 
większenie boiska 


Hazem  


{I 


'1 
'I 
I 


ł- 


3 500 ,zł 
500 " 
3400 " 
800 
500 _, 
500 " 
250 " 
2 000 .. 
:J 500 " 
1300 .. 
500 " 
200 .. 
100 " 
400 _, 


1 
I 
I 
l 
I 
I 


10 50n .. 
350 .. 
28 500 1.1. 


200/) zł 
5000 " 
2000 " 
500 .. 
3000 " 
3000 , 
250 " 
łOOO " 
1000 " 
I 000 .. 
łO/)O " 


1250 , 


21 000 zł 


-
		

/Czasopisma_101_04_045_0001.djvu

			- 43- 


i97), 


N. Pomoc dla Związków Celowych. 
Zwi1FPk <:£'Iowy ł-ullin nadhrzeżnych w \\"l'jhl'I'O\\'ie otrzymał 
UUWI'-I1!'j
 na 
l:ił;orz<.1 dzp nie planów J'egllJac
'jn
"Ch gili ill cHłego wyhrzeża 1II0rski£'go w wysol{ości 
](I 0110 ,71. 


'i a- 
Ij
- 


o. Popieranie kultury, sztuki i nauki. 


I' o d s t a w y }) r a \V n e: !:\ 1. p07.. fi i 7 m
t. dotacyjnej 'z 8. lVII. 187S 
(i. S. !-ilt.. 4117). 
Spl a wC\, lnulowy J\ł uzelllll l\.rajoweg o \\' Toruni u nie 'jJoslll1ęla się nieJo;tety oli 
Iłwóch Int na'przód z ,powodu hmlw fundus/ów i trudności uzyskania k'J'edytu na 
IIlOżliwych WanmkH-l'h. 
Tytllll'1II subwencji wypłacono: 
Tl'atrowi :\Iil'j
ldelllu w Tonll1ill 
Tpatmwi l\Iiejsldenlll w (;nHlzi:}.dzu 
1'0111. Zw ią,z,lww i Teatrów alllaton:lldl'lI w TOI'u'niu 


10 011() lł 
10 noo ., 
7 700 .. 


Hazelll 


27 700 zł 


e. 
(G. 
,t y- 


Z suhwl'ncji Krajowcg-o Zwić;!zk u K olllunalnego kOl"zysłtaly nast
p'lljące towa- 
I'zystwa Iwlturahle, bibljoteki puhliczne, wydawnictwa i t. p. 
I. Towarzystwo Naukowe \V Torulliu 
2. InAytut Bałtycki w Toruniu 
3. Tował"l;ystwo Czytelni Ludowych w l;rurl'l,h}d7.u 
ł. Uniwersytet Ludowy \\' Zagórzu 
5. DYI.ekcja Związku Obl.ony I\.resów Zach. w Poznaniu 
li. K'Onserwatorj-ulII Muz.yczn.e w Toruniu 
7. Towarzystwo l\Iuzycz:ne illl. 
Ioniusz,ki w Gruytelnia Ludowa l'orułl-Mokre 
II. ;rowal.zystwo Bałego I\I'zyża w GI'udzią,llzu 
12. Sl.lwla Handlowa w \Vejherowip 
I:
. Ks. łJI'OU. J)r
żkowski w N'owejceJ.kwi pow. Chojnice 
14. Stow. ł\atol. ,\I/ollzicży Polskiej w Gniewie 
l;). KOlllitl't Spl.owadzclli'a zwlok Julju
za '
łowacldego do kraju w 
luniu 
-Ii. Ochotnic,za Stmż Pożarna w \\"ejherowil' 
17. Oddział Związku mh. roln. i leśnYl'h Z. Z. P. w Kamieniu 
IR Na czasopisnlH. i wydawnictwa: 


3 000 zł 
3 !lOO .. 
2 000 " 


2 000 " 
2 000 .' 
l 000 " 
1000 ., 


I,zl 
I " 
I " 
I 
I" 
I" 
) ,. 
I .. 
I,. 
I .. 
) 
I 
I " 
I" 


2 000 .. 


2 000 " 


500 " 


500 ., 


I 000 " 


500 " 


300 '. 


'1'0- 
320 31 zł 
:'>00 zł 


150 .. 


) .. 
) .. 
zł. 


a) Buch Salllorz
dowy "'ojew. Zwi1pkÓw Komunalnych Ziem Zac ho- 
dnhh w I'oznaniu 2000 zł 
li) I'Y.deratioll IIIIpI'H!lIee III''' alll'il'll" l'olllllattants w ł'a(.J Żll na w,}'dawnictwo 
"l\łl; 1I11(.i:" I(ooS alile," If,OO 
.I 
c) Buch łH'awniczy i ekonolllil'zny w Poz,naniu liOO -zł 
. 
li) Komisja Tel'lninologicwa pl'ZY Lilb'o Mor
1ldej i Hzecznej w War- 
sza wie ł!l!l zł 4 
)!l0 " 
!.D. :\la cl'lo tlll'ystyczlle i krajOl'nawcze: 
a) To\\ arzystwo I\l"ajozollawl'ze Oddział VI' Gnlllzil,lllzu 300 zł 
II) Towarzystwo urzl,''Il:nikÓ\\, lnajowy<:h w Toruniu 120 zł 
c) Pom. Towal'i:ys'two Turystyzcne w Toruniu 700 zł 
li) P. \\"ojewoda Pomol.ski na cele turystyczne w I
m'il}zku z Powszech- 
IH
 \Vystawl}. Krajo\-\'/,\. \\' Poznaniu 12:)0 zł 2370 ., 


I zł 
I " 
) " 
) " 


.' 


" 


" 


.. 


" 


) . 
) ;;/ 


HILzem 


283łO,31 zł 


- 


Muzeum 
Krajowe. 


Teatry. 


Biblioteki, 
wydawnictwa 
itd. 


.. 


6*
		

/Czasopisma_101_04_046_0001.djvu

			r- 


Stypendja 
akademickie. 


Stypendja dla 
uczniów 
Państw. Szkoły 
Budowy 
Maszyn 
w Grudziądzu. 


- 44- 


W roku budżetowym 1928/29 korzystali ze stypendjów al
ademickich Pom. 
Woj ew. Związku Komunalnego następujący słuchacze zwyl\li szkół akademickich, 
1. Hianek Franciszek słuch. II. r. merl. Uniw. l'ozIHłłlskiego 210 zl (od 1.1. 2U) 
2. JagaIski Alojzy "IV."""" 700 " 
:1. .Janca Izydm' "łl"",." 210 " (od l. I. 29) 
-1. Olyńskl 1zyrlor " I l. 'o,,"" 2111 ,. dto. 
fi. Hochon Lud WI k "I I."".o " =- 700" 
6 ROllianowHI	
			

/Czasopisma_101_04_047_0001.djvu

			- 45 


Stał'ostwo KI.ajO\\ £' POłlłor
Jkie, biol'ę.c W ł1ł,yśl uchwały Pomorskiego Sejmiku 
\\'ojewódzkiego 7r 13. XII. 1927 mlzia/ w Pows:zechnej Wystalwie Krajowej w Pozna- 
niu. z01'ganizowało sa.mois1t.ny dlz,iał na t(' wystaw
, w ramach którpgo zobrazowało 
rozwój, Ilorool'l< i dz-iała,/ność Pomorskiego \\'ojewódzkiego ZwiQ-zku Komunalnego w 
okl.esie lat 1920-1928. Dla 'pomiesz<'zpnia eksponatów tegoż d,z.iału I\.a c
as trwania wy- 

tawy wydlzierżawiono od Poznailskiego\Vojewód.zkiego Zwią.zku I\:omll\łalnego cz«;>M 
pawilonu wystawowego, wyoudow8nego prze,z tenżp ZwiQ.Zl'\k Komunalny. I\:oszty 
połQTzone:z '}.mzygotow8uiem w mowie bl,',(lącego działu 'Wys'tawy W\'aZ z opłatą d'Ziel'- 
żawy za częś{- pawilonu wlystawowego wynosiły do koi1ca roku budżetowego H128/2U 
razem 44 724,73 zł. 
P. Pomorska Krajowa Kasa PożyczKowa. 
-\\' skłau Dyrekcji Kasy wchodzili wroku -s'PrawolzdawClzym: 
p r z e w o d n i c z ę. c y: Starosta Kmjowy Ś. p. Dr. Józef \\'ybicki, 
Z a s t ę p c 8 Prze,wodniczą.cego: Bazyli Bilpwicz-Stankie,wicz, naczelnik wydziału 
Stal'ostwa I\:raj. Pom. 
C1oło.łllkowie Dyrekcji: Antoni AntczaI<, dyrektOl'.t'. Zd7i£.ław Dandelski, lekarz w Toruniu. Wa- 
lenty Malinowski, poseł do Sejmu, pl'ezes Z. Z. P. w Toruniu, 
I{ i e I' o w \I i k i e m l\: a s y: I{ar,.:imierz Sobolew
ki. 
\V roku s]lIrawozdawcz)'lm tj. od 1 stYI'znia do 31. grudnia 1928 .... I\:a!:'a r07,wi- 
,jała się nadal pOłłłrśh:ie, obroty jej znaczni
 \\71'O.:5/Y Pl'ze'!: nawiązanie jesZCize ści- 
ś"'.i
,zegł) l{()ntakt
1 ze wszystkiemi zalkładnmi opieki 
1,o/ec7lłCj Sta'rost\\a Krajo- 
wego i 17. 'Pomors1kiem Stowarzysz,e,niem l 'bezpieczeit. 
Kapitał zakładowy Kasy wynosi 175000,- zł 
I\apitnł ,zasobowy 4325P,70 " 
Hozwój Kasy uwidacznia si
 najlepie.i przez }J()równanie danych z 1927 roku 
(za S miesil,'cy tj. od maja do 31 grudnia 1 H27 roku) z danymi z 19-28 roku i tak: 


Obrót ogółem wynosił . .. . . . 
Wkłady na dzień in grudnia wynosiły 
z czego wkłady a vista. . . . . . . 
" za 1 miesiąc wypowiedz. 
za 3 


1927 r. 
3 87
 :ł83,0l zł 
559 i303,f)iJ " 
Hl 960,14 " 
187 562,4:ł " 
2A9 781,06 " 


1928 r. 
21) 12iJ 9;)5,21 zł 
1 2095H1,- " 
2H6 24-9, - " 
130 I-l;),- " 
7!13 125,-- " 


" 


" 


" 


Oli wkładów kasa 'P,łaciła a/v. 4-5 %, za l miesięcznem W Ylł-ow. 5%, za. 3 
miesi
('znem WY'l)OW. li(ft, pm,y wkładach przy :-;tałej walucie 3%. 


OdsetI
i od wkładów wyniosły 
Zdyskontowano weksli 


1 f) 207,B2 zł 
614000,OH " 


a
 7M,t;) zł 
2177 1:)f}.31 " 


-z czPgo: 
Powiatowym Kasom Oszczędności 
Miejskim Kasom Oszczędności 
Na cele inwestycyjne . . ' 
Na inne cele 
Na dzieil 31 g-ł'udnia. hyło: 
Weksli w portfelu i wysłanych na inkaso , 


lK72li5,- zł 
BI) HiJO,- I, 
1 :)0 000, -- , 
1 HO W5,OH , 


476577,- zł 
li3-l U47,:35 " 
42:) 000,- " 
(i--łO 631 , !J6 II 


33
 5:m,5U zł 


5
 1 iJ23,i'Jli zł 


Za dy
lkonto Kasa pohierała w sto
\lnku rocznym Lork. 
Odsetek za dyskonto zostało pobranych . 30 37:ł, l7 zł 


:J() fi21,27 1ł 


\\' roku l!I2H nie kOI'zystałn. '\asa z redyskonta w Banku Polskim, gdyż uz
'- 
skala. je d0'Piel.o w I'oku l!I
W. 
ł'ożyc:zpk na cel(-\ inwestycyjne jak n. JI. e/ek'lryfikacjQ -l'omoł'Za, przeprowadze- 
nie mt'ljm'acji I'o/nycll i t. Ił. udrt.ielono na sum«;>: 


1!127 r. 
19i 7U8,tO zł 
Odsetek od po:zyc7ek pobrano. 9929,- " 
Pożycztki 'były ud.ziplane pl'zy zastosowaniu stopy od 9 d.o ll'/:l;(jÓ. 
\V ciągu 1928 r. Kasa. za.protestowa'aweksli Iklijentows1ldeh v.aledwie .na 
zł 21i:ł2,7ft, ldóro z,o
tały jednak IH'zez podawców nat
'cllłniast wykupione. 


192K r. 
518306,7:1 zł 
25 276,łi!I ". 


sumę 


- 


Powuechna 
Wysława Kra- 
Jowa 
w Poznaniu 
w r. 1929.
		

/Czasopisma_101_04_048_0001.djvu

			r 


- 46- 


. .. 


KORzt;!. administracji w roku 
1,ił"lIWO -dawcl.YI1l wynosily: 
I'en
jo 'pcn;onplu J71120,Ot\ zl 
Djrty i wynagrodzenia DYł'pkeji I !l4
,t\(! " 
Mate(ał) piśmiellIle i dnlki fiH5.1I1 " 
Opłaty !'tel1lp,lowe i podatId 1441,3J " 
H{lżnc wydatki ;-)JO,lO " 
211i4fl,32 zl 
l U93,HO zł 
-.- 
t!) 9f)1 
12 i'1 


Z)"!'k na I-,orto i telefonach 
Ogółem zatem IwS'zta handlowe wynosily 
Ci'.p.;.ty zysk na 1"Ok 1!ł28 wy.no
iI li2 52,:.41 zł. 


R. EleKtrownia Krajowa ..GródeK" Sp. AKc. 
Skład Bady Nadzorczej Spółki Akcy jncj, w I,tóroj pl'zy/sługuje POlll. \\'ojew. 
Zwię.zkowi Komunalnemu statutowo '/3 czę
,ci czlonl,ów jest następ.uję.cy: 
a) z .ral1lioona 1'0111. \Vojew. Związku Komunal.nego: 
1. Dr. J. \Vyhil' ki, Starosta Krajowy Pomorski (Pl'ezes), 
2. Dr. Z. Dandel:-,ki, lekarz w Toruni u (II \Vice]lrezes), 
3. \\T. MaJinowsld, Człon£>k 
':ydcdalu \Vojewódzkiego w Turuniu, 
4. Inż. MłlÓkowski, Hadea Wojewódzki w Toruniu, 
5. 1>1". P. OS'sowski, adwokat w Torun iu, 
li. L. PrlJ-tI zyt'1sld , Członek Wydziału \\'ojc\\<ótlzHdego w Slml'pie, 
7. J. 
lz,ychO'\\'!;"ki, Ma,r'szałek Krajowy w Gl'udzil,ulzu, 
!oL Dr. K. E
deln-Temsld. P-l'ezes Ii'lby Rolniczej w Toruniu, 
9. \\'. ł.ąc-ki, Zas.tl,,'pca starosty Krajowego w Tol'tllliu; 
h) z ogólnego wybnł'u al,cjona.l"jusZÓw: 
10. Dr. Z. Słu!"zlkiewicz, »yrektOl' Polskiego Banku Przemysłowego w \\'wrsz,awie 
(I Wil'eIH.e?es), 
11. Inż. \V. Hla.sko we Lwowie, 
12. Dl', \V. I{rzysz.toil we Lwowie, 
1:ł. Inż. (i-. Pplka w \\'a-rszawie, 
14. Senator Ih-. M. Si'RI'!"ki w \Val'sza wie, 
15. M. Ahralllowioz" WicedYl'elktOl' ,Po Iskiego Banku l''l'Ze'lllysłowego we Lwowie. 
I'OlllOl'ski \\'ojewÓdzki Związek I{onnmalny po powołaniu do żyda Pomor- 
skie.i Elpktl'o\\'ni Kl.ajowej .,(i-ródpk", i .po \\'ybudowaniu I. zakładu wodno - e.lelk- 
tl'ycZlle
o w Gródku oraz ,110 (JlrZ£'mianowa niu ..Gródk.a" na SpÓHH;J Alkcyjną w 'roku 
1923, nie ognl1liczył s\\'oj('j tlziałalności i opieki jedynie do wykonywania nad,zoru 
z l"Rcjiposi-adania 53(;' al,cyj oraz. 
ta'lutowo zastl"Zeżonych 6070 głosów. 
Na. pod
tawio IIch\\'ały Sejmiku WojewÓdzkiego z. 13. XII. 27. ,POlHOl'S'ki \VOoje- 
Wólli'Jki ZWiąl7.ck Komunalny u
y,
,kał dla "Gl.ódka w Banku (i-ospodRrstwa KI'8JjO- 
wego 1\;1' e d y t lllugotennilio\\'y w wysokoś ci 12000 000 złotycII. 
Kl'.e.dyt ten posłużył do \\'
'Imdowan uia: . 
a) linji przesyłowej \\'yS'okiego uapi<:cia. liO 000 woltów i dłu.gośei 140 kI 111. z 
GrÓdka pl.zez ŻUl' do zYll. 
\\' zwi
zkll v. wyre-j wYlllienionellli I racami na(
 lHlltoWł}. II. zakładu w Żurze, 
Stal'ostwo Kl'ajowe P(Hnors,kip niezale'ż.nie od pOopierania ,,(i-I'ótlka" w ::;ta,l'ania,ch o 
kl'edyty (11 ugotel'lII'inowp, udzielało Spbłce 
.ta łego I
o.p.a.t'Cia 
)Jołecz,nego, l, tóre da- 
\\ało .,Gródlkowi" wszystkie możliwe ulatwienia i udogodnienia. 
Za rok 1!}2t\ Ul"hwalono wypła t
. dy \\'idpllllY \\' \\'ysokości 7 pl'Ołr., t. j. po 70 
gl"OSZY od l akcJi lO-złotowej. 


, 


s. Ubezpieczenie bydła i koni na wypadeK zarazy. 
N,a podstawie l'ozporząd'7,{>-lIia I'I'Pzydenta. I:zeczypospolitej z tlni-a. 22. VIII. 
W27 1'. o 7walczaniu zami.liwy.ch chor()h zwiel'll;'cych (Dz. l'sl. H. 1'. Nr. 77 poz. li73) 
pi'l.ej<:ło uhpzpiecZ<'nie hYl"a i koni z dJlielll l. IV. 1!12
 r. I'ailstwo. 


T. Fundusz pożyczKowy. 
z fundusi'u )lożyel:lwweg-o \\' I,wocie lH 4()9,li2 i'ł, u
t03nowion('IW udlwałą. \\'y- 
dzia łu Kl'ajowego z kwot pl'zekaza nych z likwidacji h. :\1 i lIistpl"st wa. b. Dzielnicy 
Pruskiej, udzielono w roku sprawozdaw('zym 'l\l'MkotpI'Ulinowych pożyczek w ląc1z.- 
nej k wode Hi ;-199,49 zł. 


--
		

/Czasopisma_101_04_049_0001.djvu

			- 47- 


Rozdział V. 


Zestawienie porównawcze 
dochodów podatkowych gmin miejskich i powiatowych związków komuna In, w r. budżetowym1928/29. 
z podatkiem krajowym (art. 24 ustawy o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych) 


I L. 


Nazwa gminy miejskiej 
r e s p. p o w i a t u 


p. 


A) Gminy miejskie. 
ill'iHlnica 
2 ( IWdll110 
ił Chehllli'.a 
6 Cj'ojnicp 
!) Co7,£' rs],; 
G Dzinłdowo . 
7 (itlyni'a 
8 Gnipw. 
9 (ioluh . 
]0 Gór'ZlIo 
1l Gnlllziądz 
12 l\amipll 
13 I{ a,t'lu z:y 
14 I\ościprz.yna . 
15 Kowalewo 
16 Lasin 
17 Lid7hark 
18 Luhawa 
19 Nowe 
20 Nowemia,sto 
21 l }odgÓI'z 
i
 Puc\{ 
23 Ha(lzyn 
24 S/;'p611lo 
25 Skars.zewy 
26 Stal'og'ł\;ł'(l 
27 Świecie 
28 Tczew 
Do pl'zen ie 


- 


Wpływy Podatek 
podatków krajowy na 
w r. 1928:29 rok 1928 29. 


Stosunek pro- 
centowy podat- 
ku krajowego 
do wplyw6w 
p )datkowych 


217 123 19 O 
G 8.8 
2755G1 30':.(7 1.1.1 
523 561 23 980 4.6 
267 754 34 354 13.2 
112 323 10785 9.5 
144159 12 625 8.4 
599 698 4487 0,6 
88 557 7160 8.1 
52 292 6400 12.2 
15 (11 1985 12.7 
2 204 872 137 105 6.2 
40 944 2444 6.0 
149276 9408 6.1 
108 622 13 379 12.2 
79 132 8564 10.8 
101 884 7322 7.2 
96 121 7731 8.0 
141 556 12990 8.5 
118818 9969 8.4 
110 651 12112 11.0 
57 236 6868 12.0 
93 947 7292 8.0 
57 101 4860 8.5 
91 248 7944 8.7 
89 620 7103 7.9 
484 583 29 104 6.0 
225 216 19 462 8.5 
564 356 50 983 9.0 
sienia 7111 822
		

/Czasopisma_101_04_050_0001.djvu

			r 


- 48- 


L. 
p. 


Nazwa gminy miejskiej 
r e s p, p o w i a t u 


Wpływy 
podatków 
w r. 1Y28 
9 


Podatek 
krajowy na 
rok 192829 


Stosunek prn- 
centowy p:>dat- 
ku krajowego 
do wpływów 
podatkowych 


7. ,pl'zeniesip'lIia 7111 822 
2!J Tot'\llł . 2 568 36G 149727 5,8 
30 T\I('IIO la 102 242 10 285 10,1 
31 \\' ąh'"ZI'ŹIIO . 196515 22 550 11,5 
;{2 \\'PjIH"'OWO . 315504 19852 6,3 
33 \\"i,:,'hol"k 102785 6432 6,3 
H) PO\\' i II l-o We> Zwię.zki kOIli U II a, I II (' 
1 hl"odII ic-ki 583749 74 303 12,7 
2 chpłlll i{,sk i . 785 396 1059G1 13,5 .. 
I :i choj II il'lk i 493 728 64 492 13,0 
4 dz'ia.ldowsk i 305 376 27 836 9,1 
5 Jl;lIip\\'ski 477581 56 579 11,8 
li grwlz il,lIlzk i 1 012338 113961 11,3 
7 kal'tllski 480 799 59 566 12,4 
H kościel'sk i 455 152 51 699 11,3 
9 lubawski 577 844 55 944 9,7 
11 lIIor
ki 695 824 71 057 10,2 
II I SI.'Jiolp {ł'S'ki 343310 38 623 11,2 
12 F ta,roga 1'1 Irki 521 750 65 548 12,6 
I 
1 ił świedd 956474 131 997 13,8 
H- tczpwski 526 344 52 205 9,9 
I:) tOl"lliH1ki 643121 88 398 13,7 
tucholski - 
Hi 385 893 40 907 10,1 
17 w!,tllł'zesk i 511 011 77 083 15,1 
Hazem 20152924 1 891124 9,5 
, 
. 


-
		

/Czasopisma_101_04_051_0001.djvu

			CZĘst II. 
ZAKŁADY KRAJOWE. 


7 


-
		

/Czasopisma_101_04_052_0001.djvu

			1 


-
		

/Czasopisma_101_04_053_0001.djvu

			A. Krajowy Zakład Psychjatryczny w Kocborowie. 


. 


Organizacja osobowa. 
Dyrektorem zakładu był w roku 1928/29 p. Dr. Kryzan. Lekarzami byli: pp. Dr. Gruszecki, 
Dr. Swietłów, Dr. Rosochowicz, Dr. Smólski (zwolniony 30. IX. 28), Dr. Fornelskl (zwolniony 
31. XII. 28), Dr. Smolińska (zwolniona 31. 111.29). Inspektorem administracyjnym był p. Dunajski, 
kapelanem Ks. Kalinowski, naczelnikiem książkowości p. Przewoźny,. intendentem p. Dąbrowski, 
sekretarzem p. Szwedowski, kasjerem p. RozkwitaIski. 
Zaklad w roku budietowym 1928 29 liczylI 


- -
-- - -- - - --- - - - 
:» 
'c N 
.. .. 

 10 
::s ..c: Telefo- lO VJ 'c 

 :.ci
 
.- 
'c ,
..c: 'o..c: '-' .. .¥ ::s 

 '0.1 '-' :» C-.¥ >-CI) :;;; N..c: 
'0..c: 
:2 'o c 'o :» 'o >- 
 nistów N .. - -<: 
... IC.¥ 10 I:: C o .. I:: 
 VJCI) .. IC .- I:: .- .. 
IC .¥VJ =
 N o ::s N ..c: I::"QI) 
 .. 
a:; 
:» '-' o .....i '-' 
.... >-.. c .. o N o .. :.ci '-' 'CI/)
 :2 >-IC 
CI) _IC C- o N 'j;; 
- N VJ 


 .. VJ -00 E.: v.... ::s -Oj 
...J ......><: co CI) 10 -o >--0 
 ::.::: CI).- .
 - 10 
0._ 
 o- N o.. 
:.::: z :2 UJ 
IC 
, m. k. 
 
Stan 31. III. 1928 . 7 2 7 1 l 6 
 3 2 1 l 3 2 213 3 1B 
- - - - -- - -- -- -- - - 
Przybyło. - 7 - - - - 3 - - 1 2 - 
 65 - 1 
. 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
Stan . . 7 H 7 I l 6 12 ił 2 2 3 :3 II 27H 3 14 
-- - - - - - - - - - - 
Ubyło . . . :3 7 - - - - l - . - 1 2 - 
) 47 - 
- --;:I
 
--;-
I

 2 
I-;:- -; 2 2ił 1 -;- 
 
Stan 31. III. 1929 . .t :.5 Służby 
'o IC 

 S. w kuchni 
:;;; 
 
.
 :» 
E ..Q-- 
Oj '0.1 
N ::s 
c:: ii5 


12 6 i) 7- 


m. k. 


3 4 2 


-.--- 
1510 7 7 
- 1 _-- 
2 4 l - 
la 
I-;;- 
 


A. Przyjęcia. 
Budżet na rok 192829 trzydziestotrzecio-czwarty rok istnienia zakładu przewidywał stan 
chorych na 1330 osób mianowicie: w I kI. 12 pacjentów, w II kI. 47 pacjentów, w III kI. 1271 
pacjentów. 
a) Na 


początku roku budżetowego 192829 było: w 
mężczyzn ... . . . . 
kobiet. . . . . . . . . . . . . . 


Razem 
b) W ciągu roku budżetowego 1928/29 przyjęto: 
mężczyzn . . . . 
kobiet. . . . . . . . . . . . . . 
Razem 
c) W ciągu roku budżetowego 1928 '29 zmarło 
względnie zwolniono 
mężczyzn 
kobiet. . . . . . 


Razem 


- 


I kI. 
5 
8 
13 
I kI. 
14 
14 
28 


I kI. 
9 
10 
19 


II kI. 
38 
22 
60 
II kI. 
44 
32 
76 


II kI. 
33 
22 
55 


III kI. 
709 
609 
1318 
III kI. 
146 
112 
258 


III kI. 
]59 
109 
268 


Razem 
752 
639 
1391 


Razem 
204 
158 
362 


Razem 
201 
141 
342 


7*
		

/Czasopisma_101_04_054_0001.djvu

			r 


1 


- 52- 


d) Stan 31. III. 1929 uwzględniając zmiany po- 
wstałe przez przeniesienie do innej klasy 
wyżywienia 
mężczyzn . . . . . . . . . . . . 
kobiet. . . . . . . . . . . . . . 
R a z e m: 


I kI. 
6 
lO 
16 


II kI. 
52 
26 
78 


III kI. 
697 
620 
1317 


Razem 
755 
656 
1411 


Z tych 1411 pacjentów znajdowało się w zakładzie 1379, w opiece rodzinnej 24 i 8 
urlopowanych. 


Według 
 12 przepisów zakładowych przyjęło . . . 14 
Według 
 13 i 27 przepisów zakładowych przyjęto . 348 
R a z e m 362 


Stawki dzienne za utrzymanie i leczenie pacjentów: 


-- 
Klasa Z Pomorza Innych województw W. M. Gdańsk i obcokr. 
wyżywienia od 1. 1. 28. od 1_ 8. 28. cd 1. 1. 28. od 1. 7. 28. od 1. 1 28. od 1. 7. 28. 
do 31. 7. 28. do 31. 3. 
9. do 30. 6. 28. do 31. 3. 29. do 30. 6. 28. do 31. 3. 29. 
I kI. H,50 10,00 W,(l() Il,OO 1 :!,Ol) Hi ,liII 
II .. 7,00 R,OO H,OO H,f)(\ 10,1111 12,011 
III .. :ł,!'iO G,IIO 5,1I() f) ,!)() li,110 H,IIO 
gm. ubodzy 1,5(\ 1 ,Kil 4,:)() ",HO :),Otl 1\,110 


Liczba dni wyżywienia wynosiła: 
a) mężczyzn . 
b) kobiet. . 


Razem 


272 7
7 
234 9 1 5 
507712 


Dzienny stan pacjentów wynosił przeciętnie: 
a) mężczyzn . . 
b) kobiet. . . . 


Razem 


747,22 
643,77 
1390,89 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


5348 = 14,65,2 osób 
25496 = 69,85,2 .. 
476868 = 1306,48,7 .. 
507712 = 1390,99,1 osób 


W 
W II 
WIlI 


klasie ilość dni wyiywienia wynosiła: 


.. 


.. 


.. 


.. 


,. 


Razem 


Tablica 1. 


-- 
Ilość pacjentów zakładowych mężczyzn kobiet Razem 
I 
Od 31. XII. 1895 do 31. III. 1928 . . 5145 4467 9612 
I Od 1. IV. 1928 do 31. III. 1929 . 204 158 362 
Razem 5349 4625 9974 


--
		

/Czasopisma_101_04_055_0001.djvu

			--  
ł--4 


.
 
C 
"'C 
C1)- 

 
N 

 
O 
c 
O 
! 
 
N 


cd 
O 


--   
cd 

 


1-'" 
I . - -
- -'::;--C\i . "'-I 
.E. _ 
MI}P"PłuZ lpAuu! 1-'" 
op OUOzp\1MIIJdazJd l-E - 
 ...... 
!!aUMJ;Jsqo I ...: I I i 
1--- - 
n!u;Jz:Jl}o)jn Od I E I I I 
I -"' - .--
_I- 
lj3Auozaa!hM;)!N . C'I-t' 
E 'i'J 

 RIF'!do pod .A3I1Jd I .-:}- 
; - 
'" op .uaa9JMI\ZJd Z E -:t'.
 
D. ':\J 
o x: I 
Do !au!a!ZpCLUIIS hauJd -'" _ ro_ 
N Op 'U;J39JMAZJd Z : E ;J-t' 
1.:.= -t' I 
l-e 


0'1 
N 
0'1 
C .... 
iti 
..... - 
rJ)= 


..... 
tł:) 


E 
QJ 
N 
iti 
Ck:: 


°łJUlUZ 


o 
- 
s.. 
/O 
E 
N 


lj:JhUOZ:!;JłAM 


lj3AMOJpZ oMolshLUn I 
 

 I 
 
iti 'O 
E C 
:s QJ 
rJ) 'u 
/O 
o. 


:s 
O 'OD 
..... ra- 
:».- :s 
..Q 
 
 
:>. N O 

 s.. s.. 
a. o. 

 


00 
C.J 
C 
 
iti 
(i) :> 


.....  
.&J 
O 
... 
O 
.c 
CJ 


.
 
lIS 
N 
"C 
O 
c::: 


N 
'" 
.. 


<':\1 
G\I 
O 
- 
C'I 
C\I 
l!':) 


.¥ 


IE 
IE 


g 
,c 


-t' 


- 

I 


-'" 


l- 
e 
- 


E 


t- 
o 
- 


1- 


o 
o!:) 


- 
- 


cr;-
-oo 
M XJ 
 


:!:' 
'i'J 


ro 


.- 
- 


C'I 


C'I 


I 

-

-OO-
-I-
'--
Ioo 


- sj- 


r-- 
/;'1 
...... 


o 
r-- 
...... 


I t- I 1 
 
I -t' I I 
- 
C\I - C\I - .C -1- - I - ro ł-I i2 
I ;::; 1- I 
 
ro 
1- --
 -- -
 
 -1- :!- 
......I- 
 
I <':'I 
I I ';\) 
I I -I-g- 
i---r-I 
 

 I I 
 - 
I I - 
I 1 00 
I I _
__ 
- 1 I ę 
I I ro 
I 1 
 

 I I :+ 
...... I-I-
- 
...... I I 'c 
1-'-1-;:'- - 
- 
 I 
 
C1'"J - I a. 

 t- I 
I r-- 
 I 
I 
 -;:'--I_
 
I 
 t- I 
 
I ...... 
 I 
 
I 00 ...... 1 3 
":\I 
I 
 I 1 
 
I _: _ :-= _:_:'
I ; - 


1- 
...... 


:c 


...... 
-:t' 


C\I 
t- 


C.J 


'='J 


C\I 
...... 


00 
...... 


,c 
...... 


-:t< 


...... 


. et 


1- 
..... 


..". 
...... 


...... 


<':\1 


- 


I 
<':'I I 
I 
I 
;,
 I 

...... 


..... 


...... 


-t' 


:;\I 


ro I 
...... -I 
I ...... I 
I 
: l!':) I 
-,:...- ----t'- -1--1 
I 
I 
<':\1 I 
( 


I 
I 

 I 1 
-1-1-1- 
\O '-'o 

 1- 

I 
..... 


QJ QJ 
C C 
N N 

 U 
:>. 
..... .J: 
u 
:» 
fi) 
Q.ra- 
1tI
 'O E 
.i: 
 
 .
 

"'C o O 
,... iti s.. 

o...g 
 

N QJ 
 
N Z:et 


....: 


;:;\j 

 


E 

I 
.. 


t- 

 


.
 
7:> 
':\I 


....: 


-:t' 
C\I 
...... 


IE 


i':'I 
..... 
...... 


1
-8 


....: 


.
 
o 
'c 


E 


.
 

 
-t' 


QJ 
C 
N 
U 
.- 
.J: 
U 
:>. 
rn 
o. 


iti 
s.. 
iti 
o. 
iti iti 
C C 
QJ aJ 
N N 
... ... 
:s :s 
..Q ..Q 
iti iti 
N S1 


..... 


-t' 
- 


.
 
\O 


--ł' 
ro 


'c  
C\I 


.
 
-:t' 


o:  
ro 


,c:- 


"'I 


<:'l-'C 


LI 
I I 
I I 
I C\I  
...... 


F- 
00 
...... J 
-t' 


I- 
I- 


1- 

 


- 
...... 
- 


00  
- 


M  


.c 


C':I 
- 


...... 
C':I 
......  

 
-  
ro 


- 
r- 


"'-I 
c:>  


:>. 

 
O 
- 
rJJ 
:» 
E 
:s 


--ł' 
:I':.'  


ro 


ro 
...... 


...... 

 


1- 


""'ł' 
...... 


""'ł' 
...... 


O 
..... 


""'ł' 
...... 


-:t' 


e 
C\1  


C':I 


C':I 


1- 


C':I 


.- 
"u 
iti 

 
iti 
 
'i:" fi) 
QJ ..Q 
..... o 
rJJ 
:E 
 


;" 


<:'1  


-  


l!':) 


C'I 


- 


...... 


-I 
I 
ł 
I 


I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


00 


i':'I 


I 
C\I-I 


C\1 


t-   


..... 


...... 


- 


......  


>C:- 


G'1 


- 


-' 
...... 


'c  


...... 


...... 


......  


-:t' 


C\l 


...... 


C\I 


,c 


_ C'1 


do 
N 
U 
ra- 
o. 
'rJJ 
O 
o.  
O 
'OD 
Q)' 
s.. 

 
.
 
c N 
QJ "'C 
N s.. 
s.. 
..: =' "'CI 
o ... ..Q ra- 
 

 
 
 
 


E 
N 
C 1 


""" 


..... 


I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
i-C\) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I  
.c 
r- 
...... 
t- 

 
t- 


- 


-  


ro  


C':I 


C\I 


C1'"J 


QJ 
C 
N 
U 
.- 
..c 
u 
:>. 
rJJ 
QJ 
 
iti ._ 

 
 . :;; c 
,
 "2:s g, :>. 
E "'C 'OD o ..Q 

.
 ..c: 
 

 E 
 o 
..... rJJ..c: 
rJ) a. U 


QJ 
C 
iti 
'Uj 
N 
o 
s.. . 


E 
QJ 
N 
iti 
e:::
		

/Czasopisma_101_04_056_0001.djvu

			- 54- 


T a b l i c a III. 


-- -- 
Przeciętna liczba 
Klasa I I ość d n i wyżywienia mężczyzn I 
--- - Razem 
kobiet 
A. Chorych 
I. mężczyzn. 21;19 
kobiet . . 31H9 - ;> 348 5,915 A,7!ł7 14,(i52 
II. mężczyzn. . . . Hi 7HH 
kobiet . . 8707 - 25 496 45,997 2
,R5 ;> fi!),Sf>2 
III. mężczyzn . . 253 789 
kobiet 22H 079 - 47fi 8GH fj!)5,B t 2 fill,t75 1
Ofi,4R7 
. . -- 
Razem mężczyzn . . 272 7B7 I 
kobiet . . . . 234 97;> = 507712 747,224 tj43,71-i7 1 BHO,991 
B. Urzędników 
I. mężczyzn . . . . . B4 
kobiet. . . . . . . -- - 34 0,009 - n,nO!) 
I II. mętczyzn 2119 , I 
. . . . . I 
kobiet. . . . . 117;) - B 2!:ł4 5,805 3,219 9,O?4 
III. męiczyzn . 4fj 7:");1 
kobiet. . . . 42672 - R9 427 12H,09;) lIfi,910 245,OOf> 
Razem meiczyzn . . . 4H 908 
kobiet. . . . 43 847 - 92 7 :>5 133,909 120,129 2ó4,0:i8 
C. Z tego przypadalo na gminnych i krajowych 
ubogich dni wyżywienia 
mężczyzn . 2
8 1)04 
kobiet . . . -. . . 209 mm = Jił8 54:1 H26,312 575,175 1201,487 
I 


T a b l i c a . IV. 


-- 
Stan gminnych III. kI. 
mężc zyz
T - Razt;m 
wzgl. krajowych ubogich kobiet 
a) Gmi nni ubodzy .1 I 
Stan 31. III. 1928. . Ii:m I :>16 1139 
przyjęto w roku . R
z

 I 7fi H7 16:J 
mm I fi03 1302 
Ubyło . . . 129 85 214 
Stan 31. III. 1929. . . 570 :>18 10H8 
b) Krajowi ubodzy 
Stan 31. III. 1928. . . 40 47 87 
przyjęto w roku . 17 6 2B 
Razem 57 I 5a 110 
Ubyło . . . . . 6 I 2 8 
Stan 31. III. 1929. 51 I 51 102 
- I 


--
		

/Czasopisma_101_04_057_0001.djvu

			- 55- 


T a. b l i c a V. 


Rodzaj choroby 
przyjętych 


Pierwsze przyjęcie 
m. k. I razem 
I 


Zaburzenia psychiczne. 
Porażenie postępujące. 
Zaburzenia psychiczne 
z epilepsją . . 
Niedorozwój psychiczny 
Histerja . 
Alkoholizm 
ObserwacjiJ 
Wiąd rdzenia 
Stwardnienie rozsiane. 


101 


Zaburzenia pośpiączk. . 1 
Choroby niepsychiczne 
Morfinizm -1 
Kiła mózgu . 2 
Psychopatja. 6 
Raze m J lH5 


J I J 


i6 


5 Iii H 


1 


8 
18 
13 
12 
10 
2 


powtórne przyjęcie 
m. k. 1 razem 


11 
;J 


1 
2 


7 


5 


2 
7 


2 


;) 


3 
5 
10 


6 
1 


1 


331 


li) 


Tablica VI. 


2 
lH 
r)u 
24 
12 
1 


20 
an 
14 
7 
3 
1 


Według wieku i stanu 
cywilnego przyjęto 


l ( ) I ż

aty 
wo ny a . 
zamęzna 
m. , k. I m. I k. 


I wdowiec 
wdowa 
I
.T;- 


13 
3 
12  


2 


146 


2 


17 
25 
21 
13 
-ł 


12 
17 
1.t- 
8 
2 


Od 1.- 10 lat. 
u 11- 20 " 
" 21- 30 u 
u 31- 40 " 
.. 41- 50 " 
.. 51- 60 " 
.. lil- 70 .. . 
.. 71-HO.... '. 
.. H 1 - 90 " . 
.. 91--100.. . . 
Wiek i stan cywilny niestwiet- 
dzony. . . 


1 


2 


l 


1 


Razem I) 16 I. 
4 I 81 I 551 4! 17 I 


-- 


10 


I 
1 .1 
I 
11 I 


21 

 


1 
2 


1 
2 
ao J 


rozwie- 
dziony (a) 
-m. I k. 


1 
2 


I 
I 
-I - 


2 


4 


1) 


3 


z innych zakładów 
m. 
 raz 

 
! 


wiek i st8n 
cywilny 
nie ust810ny 
m. I k. 
-1- 


31 
-! -I 31 


1 


1 


- :T
- 


2 


2 I 
04 1158 


R8zem 


2 
18 
76 
51 
3::J 
15 
-1 
1 
) 


22 
52 
33 
23 
15 
8 
3 


3 


2
		

/Czasopisma_101_04_058_0001.djvu

			- 56- 


Tablica VII. 


Według wyznania męż- kobiet Razem 
. przyjęto czyzn 
rzymsko-katolików. lfjH 116 2H4 
grecko-ka tolików - - - 
prawosławnych li l 7 
ewangielików . 1" 2ó &! 
.J 
wyzndnia mojżeszowego. 1;) l-t- 
9 
wyznania niestwierdzone t 
 4 
Razem I 
O-ł- I I
)H I 
fj:! 


Tablica VIII. 
Według zawodu przyjęto męż- kobiet Razem 
(łącznie członków rodzin) czyzn 
-- 
robotników 51 33 H-1- 
rolników :29 f) B-ł- 
urzędników . 24 11 35 
profesorów i lekarzy. t:i 8 1-ł- 
kupców. 21 10 31 
rzemieślników 
!J L> 4-ł- 
inżynierów. 
wojskowych t :2 4 
studentów uczniów. 10 :J l 'J 
.J 
księży. j 3 
sług domowych 17 lH 
bez zawodu . l !I -lU oH 
zawód niestwierdzony !J o) l-t- 
Razem I :lO. t If)H :Ui
 


--
		

/Czasopisma_101_04_059_0001.djvu

			, 
-- 


-- 57 - 
Tablica IX. 

- --- 
Poch'odzenie męż
 
przyjętych według kobiet Razem 
powiatów czyzn 
I. Województwo 
Pomorskie: 
Brodnica U 2 11 
Chełmno 3 -t 7 
Chojnice 12 10 2t 
Grudziądz miasto lU 10 2H 
Grudziądz powiat 1 8 U 
Kartuzy . -ł 7 11 
Kościerzyna . 10 11 21 
Gniew 3 5 8 
Lubawa 4 7 11 
Puck. - t 
Starogard 
1 13 34 
Świecie t 3 
Tczew 12 li lH 
Toruń miasto. 10 5 15 
Toruń powiat. 2 3 5 
Tuchola . 3 2 5 
Wąbrzeźno. f) :> 10 
Wejherowo 12 7 Hl 
Sępólno . 2 2 
Działdowo . . 1 2 3 
Razem 133 I 112 2-t5 
II. Z i n n y c h woj e- j 
wództw 71 46 117 
Razem t04 I 1:)8 ił62 
8 


.
		

/Czasopisma_101_04_060_0001.djvu

			- 58- 


T a b l i c a X. 


-- -- - - - -- - -- .- - 
I. klasa II. klasa III. klasa 
Miesiąc przyjęcia I - - I - I Razem 
m. k. m. k. m. k. 
kwiecień 1928 . . - 1 1 2 12 10 26 
maj .. - - 3 5 13 10 31 
czerwiec .. 3 3 10 2 11 13 42 
lipiec .. 1 2 1 3 16 13 36 
sierpień .. 1 - 3 1 13 9 27 
wrzesień .. - 1 4 1 8 10 24 
pdździernik .. . 1 3 5 6 12 7 34 
listopad .. 3 - 6 3 12 11 35 
grudzień .. 2 1 2 1 10 9 25 
s tycze
 1929 2 1 5 3 12 6 29 
luty .. . -- - 1 I 1 11 5 18 
ma rzec .. 1 2 5 4 14 9 35 
I 
Razem 14 14 46 32 144 I 112 362 


- 


Tablica XI. 


Dziedziczne obciążenie męż- kobiet Razem 
czyzn 
Zaburzenia psychiczne . . 16 I 4 20 
Paraliż postępujący - - - 
Padaczka . 
. 7 1 8 
Niedorozwój 12 4 16 
Alkoholizm . I 9 2 I 11 
Razem I 44 I 11 I 55 


Tablica XII. 


c -- ---- - - ------ ---
 -- - -- ----- - --- - ---- ---- I 
złonkowie rodziny Zaburze- Choroby Alkoho- Samo- Krzywo- Wyjąt- 
skłonni nia psy- Iizm bójstwo przy- kowe Razem 
chiczne nerwowe sięstwo choroby 
jciec . 5 1 6 - - 1 13 
atka 12 1 1 2 - - 16 
ziadek 1 1 2 - - - 4 
abka. . . 3 2 -- 1 - 1 7 
uj . . . . J 2 - - - - 3 
iotka . 1 - - 1 - - 2 
odzeństwo . 16 - - - - 1 17 
Razem I 39 I 7 I 9 I 4 I - I 3 I 62 


o 
m 
d 
b 
w 
c 
r 


. 


-
		

/Czasopisma_101_04_061_0001.djvu

			.. 


, 


- 59- 


T a b l i c a XIII. 


Przed chorobą 

--- 


, 


m 
l
 
91- 
1 - 
1 - 
2 - 
1 - 


1 


Pa chorobie 
k . I ' . k . 
aram me aram 
m. I k. m. 
 k. 
2 - I 2 - 1 14 
2 - 3 
2 
2 
2 


E 
QJ 
N 
iti 
o:: 


W konflikt z prawem 
popadli 


karanf 


niekarani 
--ł--- 
m. I k. 


Zaburzenia psychiczne 
Zaburzenia psychiczno-paralityczne 
Padaczka . . 
Niedorozwój .' 
Alkoholizm . 
Morfinizm . 
Psychopatja 


1 


1 


Razem 


I 
I 31 - 
1 17 1 -I 


-1- 
21 -I 


3 


31-1 4 1-1 26 


T a b l i c a XIV. 


Zabój 
kradz 
niemo 
obelg 
zakłóc 
żebra 
podpa 
krzyw 
kłusow 
rabun 
dezerc 


Z tego dziedziczne 
Przestępstwa przyjętych m. k. Razem I I Razem 
m. k. 
.1 I , 
stwo, uszkodzenie ciała . 14 1 15 2 - 2 
. 
ież, wymuszenie . . . 4 - 4 - - - 
raIne czyny, pederastja 3 - 3 - - - 
i . . . ; . ...... 4 4 - - - 
enie spokoju domowego. 5 2 7 - - - 

 
ctwo, włóczęgostwo. . . . 2 1 3 - 1 1 
lenie . . - - - - - - 
oprzysięstwo . . - - - - - - 
nictwo - - - - - - 
ek . 2 - 2 - - I - 
ja - I - - - - 1 - 
I 
Razem I 30 I 8 I 38 I 2 I 1 I 3 


Licz
a przyjęć w roku budżetowym 192829 wynosiła 362, zwolnień 342. Stan pacjentów 
wynosił w dniu 31. III. 1928 - 1391, przy końcu roku budżetowego 192829 wzrósł do liczby 
1411 pacjentów. 


Stan obserwantów w dniu 31. III. 1928 1 
Przyjęto w czasie od 1. IV. 28 do 31. III. 1929 10 


Razem 11 


Zmarło. . . . 
Zwolniono 9 


Stan 31. III. 1929 2 


8" 


--
		

/Czasopisma_101_04_062_0001.djvu

			- 60 -. 


" 


B. Zwolnienia. 


T a b l i c a XV. 


Czas pobytu 1 mies. 6 tygod. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 2 lata Razem 
w zakładzie , 
--- -- 
m
1 k. -ml
. m.1 k. mik. -

 -

 - =1--;: m.1 k. 
I I 
I 
Wyleczonych . . . - - 1 - - 1 - 1 - 1 - 2 - - 1 5 
z poprawą . . . . . . 6 4 2 1 5 8 19 22 221 17 8 10 16 13 78 75 
niewyleczonych (de innych I I I 75 1 26 
zakładów) . . 6 3 3 1 -I H 81 6 11 8 19 3 28 5 
I 
obserwacja . - - 8 1 - - - - - - - - - - 8 1 
umysłowo zdrowych . 2 4 3 1 2 4 2 - - 1 - 1 - - 9 12 
R ue m 1 14111 1 171 5 \_7 116129! 26 331271271 1
44! 18 171\119 


T a b l i c a XVI. 


-- -- - ------------ 
. 
Wiek 1 -10 11-20 21-- 30 31-40 41-50 51-60 61-70 Razem 
zwolnionych 
.- -- :T
 -=l
 

,--;: -=1
 -
 
m.1 k. m.1 k. m.1 k. 
Umysłowo zdrowych . - 
I- - - 41 4 31 2 2 3 2 - 1 9 12 
. 
wyleczonych - - - 1 - 2 1 1 - - - - 1 - - 1 5 
- 
-1-- 12110 16 12115 101 1 I l 
z poprawą . . 27 25 17 6 2 28 75 
l 
niewyleczonych 1 _.- 5 2 26 9 22 8 17 5 2 1 1 2 1 75 26 
I. 
11- 
po ukończeniu obserwacji . - - - - - S - 1 - 11-1- 1 8 1 
I Razem 1 1_117113 54 I 40 148129132122 1 16 110 I 3\ 5 \1711'19 
. I 
I I I .1 I 


.
		

/Czasopisma_101_04_063_0001.djvu

			- 61 


C. Cielesne choroby. 


T a b l i c a XVII. 


l 


Nazwa choroby m. k. Razem 
I. Choroby zakaźne 
grypa . . . . . . 2 3
 3-t 
szkarlatyna . . l - 1 
dur brzuszny ttyfus) . 4 () 10 
czerwonka . . . . 1 1 2 
róża . . . . . . 4 - 4 
. 
Razem 12 :JY f) J 
. 
II. Choroby pasożytnicze 
świerzb . . . . . . . . 1 8 9 
Razem l B Y 
III. Uszkodzenid zewRętrzne 
zwichnięcia . . . . . . 2 fi 7 
rany . . . . . . . . 11 !) 16 
Razem t;
 10 
3 
IV. Nowotwory 
rak (carcinona) . . . . . l - 1 
tłuszczak . . . . . I 1 l 
 
wól . . . . . . . . . . - - -- 
Razem 2 l :.-I 
V. Choroby skóry i tkanki pod
kórnej 
choroby grzybkowe . . : . . . - 1 1 
łuszczyca . . . . . . - - 1 1 
czyraki . . . . . . . . 9 8 17 
ropnica . . . . . . . l 7 B 
wyprysk . . . . . . 4 6 10 
zanokcica . . . . - - - 
zapalenie gruczołów chłonnych . . - 
 8 
Razem 14 31 4;) 
VI. Choroby stawów, ścięgień i kości . 
gościec stawowy . . . . . . - - - 
zapalenie szpiku . - - - 
plamica. . . . . - - - 
Razem - - - 
do przeniesienia 42 HY 131 


- 


.
		

/Czasopisma_101_04_064_0001.djvu

			ó2 - 


Nazwa choroby 


VII. Choroby układu 
żylaki i wrzody podudzia. . 
zapalenie mięśnia serca . 
udar . . 


z przeniesienia 
nerwowego 


Razem 


VIII. Choroby układu nerwowego 
gościec mięśniowy .. . 
, Razem 


IX. Choroby narządów zmysłowych 


jaglica . . . 
zapalenie spojówki . 
zapalenie białka rzęskowego . 
zapalenie śród ucha . . . 
zaćma . .' ... 


Razem 


. 


X. Choroby przewodu pokarmowego 
zapa lenie migdałów .'. . . 
katar żołądka . .' 
żółte czka .. . 
przepuklina pachwinowa 
zapalenie wyrostka robaczkowego 
zapalenie otrzewnej 
wypadnięcie kiszki stolcowej 


Razem 


XI. Choroby przewodu 
nieżyt oskrzeli 
gruźlica płuc . 
zapalenie płuc 
zapalenie. opłucnej 


oddechowego 


J 


Razem 


XII. Choroby narządów 
choroby weneryczne . 
zapalenie pęcherza 
torbiel jajnikowa 
zapalenie jądra . 
zapalenie macicy 
niedowład pęcherza 
zapalenie nerek. 


moczo-płciowych 


Razem 


XIII. Apopleksja 
XIV. Oparzenia 


Razem 


Suma 


10 


. I = 


4 
ił 
4- 
1 
12 


I 1 
In 


m. k. 


42 I R9 


7 
3 


10 


2 


12 


2 


14 


3 


1 


4 


7 
5 
5 
3 
20 


l 


1 


151 


Razem 


IBl  
1 


16 
4 


20 


14 


2 


2 


Iti 


fj 
1 


!:ł 
l 
l 
l 
I 


1 
1 


H 


1j 


11 

 

I 
4 


32 


l 
1 


2 
l 


2 


2 


2 


l 
7 


(j 


1 
2 
3 


2 


2 
4 
22H 


-
		

/Czasopisma_101_04_065_0001.djvu

			-63. 


T a b l i c a XVIII. 


I ! Przeciętna ilość 
Obłożnie chorzy Dni choroby I dzienna chorych 
_ m.- Ij;""-; Razem- ----I --c--- 
m., k. ! Razem 
kwiecień 1928 .1 327 438 765 11 I 15 26 
maj " . 309 302 611 10 I 10 20 
czerwiec " 385 295 680 13 I 10 23 
lipiec .. 372 308 680 12 10 22 
sierpień .J 379 269 648 12 9 21 
wrzesień .. . 398 270 668 13 9 22 
październik " . 450 430 880 14 14 28 
listopad .. 600 407 1007 20 14 34 
grudzień .. . . 479 295 774 15 10 25 
styczeń 1929 441 243 684 14 1Z ! 22 
luty . .. . 406 253 659 14 22 
marzec " . . 439 309 748 14 24 
R a z e m 1498513819/ 8804 16211271 289 


" 


D. Zgony. 
T a b l i c a XIX. 


Zmarło w miesiącu I m. I k- I Razem 
kwiecień 1928 1 2 3 
maj .. 3 4 7 
czerwiec " - ; . 2 I 1 3 
lipiec .. . 3 - 3 
sierpień " . 2 1 3 
wrzesień .. . . - - - 
październik .. . . 3 - 3 
listopad .. . 1 1 2 
grudzień .. 6 4 I 10 
styczeń 1929 6 2 8 
luty .. . 2 4 6 
marzec .. . . 1 :3 4 
Razem I 30 I 22 I 52 


Tablica XX. 


- --- I u ___ 
Wie k zmarłych m. I k- I Razem 
I 
do 10 lat - - - 
od 11 do 20 lat . - 1 1 
.. 21 " 30 .. 3 6 9 
.. 31 .. 40 " . 8 4 12 
" 41 .. 50 " 
 I 6 3 9 
.. 51 " 60 .. 7 3 10 
.. 61 .. 70 .. 4 3 7 
.. 71 .. 80 .. 2 2, 4 
Razem 1'30 1- 221 52 


. 


-
		

/Czasopisma_101_04_066_0001.djvu

			- 64- 


Tablica XXI. 
Czas pobytu pacjentów, którzy zmarli w zakładzie. 


- -- 
Rodzaj choroby miesięcy 1 2 lata Razem 
- rok i więcej 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 
I I I 
I , I 
Zaburzenia psychiczne 6 4 --;1 1 I - 2 1 12 26 
Zaburzenia paralityczne 2 I 1 1 1 2 3 2 13 
Padaczka . . - - -- - - - 1 1 2 
Wrodzony niedorozwój psycNczny 1 - - - - - 1 2 4 
Alkoholizm 1 1 - - - 1 - 2 5 
Histerja . . . - - - - - 1 1 - 2 
Obserwacja I - - I - - - I - .- - - 
Choroby niepsychiczne . . - - I -- - - I - -- I - - 
I I 1 
I I I - 
Razem I 10 I 6 I 1 2 I 1 I 6 7 19 I 52 
I 


T a b l i c a XXII. 


Przyczyna śmierci 


10 
'y 
10 

 

 
oC 
o 


10 QJ 10 QJ 
.- C .- C 

tj 
tj 
N._ N:>' 
L...c L.
 
..6 
 ..6 ;a 
fi:! (/) re L. 
No. Ng, 


10 
.x 
N 
u 
10 
"C 
10 
Co 


:0' 
v
 
.- N 
Ze 
.. 
e 
"C 


E 
.!::! 
'O 
..c 
e 
.x 
:. C 
ta ..Q, 
 
.
 
 .
:.c Razem 

 oc u 
.!! d 
 Ogółem 
x: c. 


Zakażenie krwi, ropnica 


-ml
 

 m./ k. m.I -
 - 

rk
 


. m.! k. 


. m.l 
 
_I J _ _ I 1 _ _ _ _'_1_'-'_'_1_ '1' 
- - -- 1 - - - - - - - - - - - - - 1 


Zgorzel płuc 


Nowotwór mózgu 
Krwiotok mózgu . 


- - - -,- - - - - - 1 - - - - -. 1 
-- - 1 - l' - - - 2 - - -I 4- 
- - - 1 -I - l' 
 - - -- - 111 
I I 
=I
 
 : J= = 
 - - 
 
 = = 
 = 
. : 
- - 3 5 -11 - - 1 2 1 - - - - 5 8 
- - -- 1 -1- 1 - - 1 - -I .- - 
- - 1 3 1. - 1\ 
 1. - - -1- - 4, 3 
- - 2 - - - - - - - - - -- - 21- 
---- 8--.1- ---- 8- 
. - --, 2 -1--I- T - -1---- 2 
. 1 
1--12-- 1 --- 1 ------1- --- 2 
" I I ' 
Raze m -1-I9\17H 
I 
 -12! 21 4 1 11 2 ; -1-1 
 30:22 


Zapalenie opon mózgowych. 


Zapalenie płuc 
Rozmiękczenie mózgu 
Niedomagania serca 
Zapalenie nerek 
Gruźlica płuc 


1 1 


Nowotwory złośliwe (rak) 
Paraliż postępujący 


Dur brzuszny 
Miażdżyca naczyń 


f 


1 
1 
1 
4 
2 
6 
1 
13 
2 
7 
2 
8 
2 
2 


52 


-
		

/Czasopisma_101_04_067_0001.djvu

			::- 


- 


\ 
L. 
p. 


Miesiąc 


1 kwiecień 1928 


2 maj 


3 
-1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
I 
I 


czerwiec .. 


lipiec 


sierpień " 
wrzesień ., 
październ. " 
listopad .. 
grudzień .. 
styczeń 1929 
luty .. 


marzec 


Razem 


L. 
p. 


-65- 


Tablica XXIII. 


Miesiąc 


kwiecień 1928... 


l 
2 
3 
4 


5 


maj 
czerwiec 
li piec 
sierpień 


" . . 


.. . 


ot . 


.. . 


6 
7 
8 
fi 
10 
11 


wrzesień 
październik .. 
listopad 
grudzień 
styczeń 1929 
luty 


12 marzec 


I I 


\ Rolnictwo 
i ogrod- 
I nict
o 
. m. k. 


ot 


l 662 
l 7H9 
1832 
i 265 
2229 
1868 
1947 
1887 
1082 
1456 
1 118 
1472 


" 


.. 


.. 


.. 


ot 


ot 


.. . 


Razem 


Ucieczka 


m 
 


2 
2 
6 
1 
[) 
l 


1 
2 


Ujęcie 


m. I k. 


1 
4 
1 
i 
1 
4 
3 
l 


2 
2 
6 
l 
5 
l 


l 
4 
1 


Nie- 
szczęśliwe 
wypadki 
m. I k. 
I 


1 - 1 - - 
1-- 1 - 
21! 18 21 18 I -I - 


1 


l 
l 
l 


E. Ruch pracy. 


T a b l i c a XXIV. 


3 
4 
3 


1 
1 


II ość d n i p r a c y p a c j e n t ó w. 


7l1f) 
748 
958 
1 '258 
1 -129 
991" 
1004 
941) 
H06 
5M 
349 
523 


",<..i 
.- 6> 
1':'- 
-
 
'" "' 

 Lo 
N-" 
'" 


m. 


os I "' 
'a 
 'c"' 

'" 
-" 
o 
 o l) 


 u": 
.... 
 «I..... 
C. 
 


192 
192 
192 
206 
182 
170 
173 
175 
1111 
17
 
138 
174 


m. m. 


Hł2 
204 
216 
212 
201 
264- 
333 
308 
288 


2H2 
2-HI 
:260 


"' \ "' '- 1 
'c 'a E 
Lo .. "' 

 I 
 
 I 
.s 
 
 
:. :. -, :. - m. 


lml 
216 
2W 
234- 
'21i 
200 
2lli 
20(1 
184 
208 
184 
208 


19t! 
2011 
21D 
234 
2i;) 
200 
Hm 
17f) 
178 
HI2 
184 
228 


24 240 
24 i26 
24 2Hi 
ił) 254 
2() 198 
25 2i5 
27 182 


2 
 
D 


2:3 137 
26 104 
23 92' 
26 


------ 


Rozmaite 


154 


8153 
8056 
8081 
8430 
t-! 601 
8319 
9036 
8429 
8361 
9206 
8409 
9313 


prace 


k. 


7533 
7378 
7407 
8137 
78!15 
8111 
8 eoo 
t-! 134 
7476 
8305 
7332 
8242 


20587 t033t2132301924772426 2992150102394 94756 


1 'J-) 
....- 


Razem 


m. 


k. 


10 861 8 239 
108D3 8126 
10 993 8 365 
11 861 9395 
11 874 9 324 
11 276 9 109 
12103 9860 
11 353 H 080 
10 41-1 8284 
11 656 8 859 
10 3U7 76Hl 
11 H03 8765 
13548411050H7 


9
		

/Czasopisma_101_04_068_0001.djvu

			Nr. 
bież. 


- 66 


I ń T 
Tablica XXV. 


-- 
Pracowało , 
W miesiącu przeciętnie dziennie Razem 
_m. I k. 
f---. 
kwiecień 1928 . . 362,03 274,63 636,66 
maj .. 351 ,38 262,12 613,50 
czerwiec .. 366,43 278.83 645,26 
lipiec .. . . 382,61 
03,O6 685,67 
sierpień .. 383,03 300,77 683,80 
wrzesień " . . 375,86 303,63 679,49 
październik " . . 390,41 318,06 708,47 
listopad .. 378,43 302,66 681,09 
grudzień " . . 335,93 267,22 603,15 
styczeń 1929 . 376,00 285,77 661 ,77 
luty .. . . 371,32 274,32 645,64 
marzec " . . . 380,74 282,74 663,48 
Razem 4.454,17 3 453,81 7.907,98 
przeciętnie pracowało . 371,181 287,817 658,998 


F. Administracja. 


T a b l i c a XXV I. 
Rozchody podług tytułów i koszty przeciętne. 


Oznaczenie tytułu 


Przy liczbie N ł 
Rozchód pl!cj. 1415 a g owę 
przyp. nI! i dzieR 
głowę i rok 
zł I gr - ;ł - r gr zł 
. I 681024 1 42 I 489 59 1,341 


Do poz. 1. potrącI! się 24 osób 
w opiece rodz. 


Uwagi 


1. 


Wydatki osobowe . . 
Wydatki biurowe 


14 56 0,040 
513 52 1,406 


20608 18 
844 738 82 


2. 
3. 


Do poz 3. Ilość osób rzeczyw. 
wyż. wył. 24 wop. rodz. 
wynosi 1391 chorych 
. 254 urzęu. 
1645 głów 


Wyżywienie. . . 


4. 


Budowy i do nich należące 
wydatki . . . . . . . 


78 24 0,214 
94 29 0,258 


Do poz. 4. odliczl! się 24 osób 
opieko rodz. 
Do poz. 5. to samo 


108 E37 60 
131 160 26 
188211 69 
43 (61 98 
974 65 
32 428 87 


5. 
6. 
7. 
8. 
9. 


Inwentarz . 


Opał, 
wiatło i woda . 


Do poz. 6. " 


135 34 


0,370 


" 


Wydatki lecznicze i naukowe 
Wydatki ko
cieIne . 


30 85 0,084 
O 69 0,002 


Wydatki różne 


22 91 


0,062 


Razem 2051 706 47 1 379 99 1,777 


--
		

/Czasopisma_101_04_069_0001.djvu

			l 
I 
I 


-- 


- 67 


Tablica XXVII. 


-- n -, - - -- h 
Przy przeciętnei ilości 
... Ilość dziennej 1391 chorych 
Zywno
 ć i 254 urzędników razem 
ogólna 1645 osób na głowę 
- I 
rocznie dziennie 
chleb żytni . . . . . kg' 282 680,100 171,842 0,471 
bułki 50 gr. . . . . .- szt 1 632,266 992 2 
mięso i wyroby mięsne . . . kg. 108 646,870 66,046 0,181 
tłuszcz, masło, smalec . . . . .. 15745,915 9,572 0,026 
drób. . . . . . . szt. 390 0,236 0,0006 
konjak, wino . . . . . but. 212 0,128 0,0003 
śledzie . . . . szt, 144,255 87 0,24 
sardynki . . . . . puszek 238 0,144 0,0003 
ryby świeże wzgl. wędzone . . . kg 6 527,650 3,968 0,010 
ser . . . . . . . . " 8114,385 4,951 0,013 
mleko . . . . . Itr. 309,133 187 0,512 
jaja . ... . . . . szt. 65,884 40 0,109 
mąka pszenna i makaron . kg. 11 718,300 7,123 0,019 
groch biały i fasola . . . .. 16 425,000 9,985 0,027 
ryż, kasza, jęczm. i tatarcz. krupy, płatki 
owsiane . . . . . . " 34 770,300 21,135 0,057 
herbata . . . . . . .. 528,590 0,321 0,0008 
kartofle . . . . . . . . .. 660 694,000 401,57 1,100 
miód, syrop, marmelada . . .. 1 398,470 0,850 0,002 
jarzyna i t. d. . . . . . . .. 85 843,250 52,184 0,143 
kawa i cykorja . . .. 11 080,250 6,735 0,018 
cukier . . . . . . . . .. 10 690,600 6,498 0,017 
owoce 
wieże . . . . . . .. 13558,000 8,242 0,022 
czekolada, kakao . . . . . .. 403,695 0,245 0,0006 
owoce suszone . . . . . .. 1607,700 0,977 I 0,002 
cytryny . szt. 1,925 1,170 0,003 
. . . . . 
sól . . ł . . . kg. 13 800,000 8,389 0,023 
ocet. . . . . . . Itr. 4,323 2,627 0,007 
różne przyprawy . kg. 1 767,360 1,074 0,003 
. . . . 
proszek do piecz. i legumin . . szt. 3,119 1,895 0,005 
węglik . . . . . . kg. 16,000 0,009 - 
olej jadalny . . . .. 71,360 0,043 - 
piwo . . . . Itr. 170 0,103 - 
mąka ziemniaczana . . . . kg. 170,000 0,103 - 
musztarda . . . . " 558,050 0,339 - 
wanilja . . . . . . . . lasek 307 0,186 - 
tytoń . . . . . . . kg. 675,350 0,410 0,001 
bibułka . . . . . . szt. 13,203 7,026 0,019 
tabaka . . . . . kg. 257,650 0,156 - 
gilzy. . . . . . . szt. 44,200 2,686 0,007 
zaprawki owocowe. . . . . . kg. 1 671,040 1,015 0,003 
sok owocowy . . . . . Itr. 276,600 0,168 - 
cebula . . . . . . kg. 2 536,000 1,541 0,004 
sok owocowy . . . . . . but. 237 1 0,144 - 
I I 


9* 


.
		

/Czasopisma_101_04_070_0001.djvu

			- 68 - 


Tabli 


Dochod". 


Sprawo zda 


zł gr 


zł gr 


W porównaniu 
z budżetem 
więcej I mniej 
zł gr zł gr 


.... 
iti 
... 
'OD 
iti 
... 
iti 
a. 


Oznaczenie dochodu 


Według 
budżetu 


Wpłynęło 


1. D o c h o d y 


Razem 


13200,- 43013,71 29813,71 -, 
1 970 655,- 1 871 866,- -- 98 789,- 
123163,- 127480,75 4317,75 - 
54697,- 88018,96 33 321.96 - 
2 161 715,- 2 130379,42 67 453,42 98 789,- 
67 453,42 
31 33.5,58 


'. .... 


1. 


Z własności gruntu i rolnictwa . 


2. Koszty utrzymania i pielęgnacji 
3. Opłaty od personelu za świadczenia . 


4. Różne dochody . . . . . 


2. Przelewy z Gl. Kasy Krajowej. . . 63510,- 45 001,49 - 18 508,51 
I 3. Koszty utrzymania z lat ubiegłych . 50 000,- 55510,15 5510,15 - 
Razem 2275225,- 2 230 891.06 5510,15 49 844,09 
I 1- 5510 ,15 
. 44 333,94 


. 


--
		

/Czasopisma_101_04_071_0001.djvu

			-69- 


i c a XXVIII. 


L 


nie kas" 


Rozchod". 


,- - 
.... W porównaniu 
iti Według 
s.. Rozcho- z budżetem 
'OD 
IQ Oznaczenie rozchodu budżetu dowano - 
s.. I 
iti więcej mniej 
a. zł gr zł zł gr I zł 
gr gr 
I 1 
1. Rozchody 
1. Wydatki osobowe . . . . 685 353,- 681 024,42 - 4 328,58 
2. Wydatki biurowe. . . . 21 762,- 20 (08,18 - 1 153,82 
3. Wyżywienie . . . . . . 858484,- 844 738,82 - 13745,18 
4. Budowy i do nich należące wydatki . 151 807,- 108 837,60 - 42 969,40 
5. Inwentarz . . 138790,- 131 lCO,26 - 7 629,74 
6. Opał, światło i woda . . . . 187675,-- 188271,C9 596,(;9 - 
7. Wydatki lecznicze i naukowe . . . . 44336,- 43661,98 - 674,02 
8. Wydatki kościelne . . . . . . 1 000,- 974,65 - 25,35 
9. Wydatki różne. . . . . 46791,- 32 428,87 - 14 362,13 
Razem 2135998,- 2 051 706,47 596,69184 888,22 
596,69 
I I 
84 291,53 
2. Przelewy do Głównej Kasy Krajowej . - 59 563,86 59563,86 - 
3. Zaległości bierne. . . . . . . . - 96317,63 96317,63 - 
4, Pozostałość do roku 1928/29 . . 139227,- 23303,10 - 115 923,90 
Razem 2 275 225,- 2 230 891 ,06 155881,49 200215,43 
155881,49 
44 333,94 
, 1 I 


. 


-
		

/Czasopisma_101_04_072_0001.djvu

			Tablica 


70 - 


XXIX. 


Stan. odzie!". i bielizn,,-_ 


L. 


Rodzaj odziefy i bielizny 


p. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1 27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 


RieK8cze na 8tól 
Bluzki gr'onwtowe 
Hłuzki dła kobiet 
Bluzki w 'Jf\ski 
Bluzki szare 
Całuny 
Ceraty 
Ceraty na ołtarze 
Chustki na głowę 
Chustki kqpil'lowe 
Chustki do magli 
Chustki do nosa dła kohiet . 
Chustki do nosił! dło mężczyzn . 
Chustki opatl'unkowe 
Huty skórzl:lne dlll mężczyzn . 
Chustki na szyję dła kobiet. 
Chustki na sZY.ię dła. mężczyzn 
Chustki do chłeba 
Czapki letnie . 
Czapki zimowe. . . . 
Czapki dla słUK kuchennych. 
Czepki nocne . . . . 
CZe"ki dla 
)if'lęJ{lIarek i służ. 
Czepki dła s1. pielęKniar'ek 
Dery stepnowone 
Dery wełniane białe 
Dery szal'e. . 
Df:'ry futrzane 
Fartuchy białe 
Fartuchy czarne 
Fartuchy KinKhamowe 
Fartuchy KI'anatowe 
Fartuchy I'\"umowe 
Fartuchy niepl'zema ka I nI' 
Furtuchy opPI'acY.ine 
Fa..tuchy !-lekcyjne 
Far'tuchy sZI\l.e. 
Furtuchy perkalikowe 
1"artul'lIY skórzane 
Fm'tuchy ochl'onue do HoelllJ{ena 
Fartuchy dla chłopców 
FutJ'/J, .dla 
I'uźlicz,ych " 
1"utI"H zwyczH.ine 
lIałki 
Ile'mv dla !-Itrażv ogniowe.i 
.Jo,JY' . 
I\aftuniki dla dzieci 
Kaftaniki nocne 
Kafłlmiki "Iuszowe 
Kalesony 
Kamizt'łki z !-Ikórr angiel!-lkiej 
Kamizełki !-Iukienne . 
KaflPhl!-lze dla kohiet słomiane 
Kapelusze dla mężczyzn filcowe 
Kapelusze dla mężczyzn słornił1ne 
'i.amizelki man!-lzestrowe 
ł\apu!-lY 
Kapy na łó:tka Liałe 
,\U py nil. łM:ka gohelinowe 
'\apy kościełne z stułą. białą 
Kapy kościelne z stułą CZar11!\ 
KHPY kORciełne z stułą fioletową 
Kołniel'zyki płócienne 
'{omże dht księdza 


. 
cEł 

o 
-
 
"'c 
o :I 
C..c 

u 
QJ", 

... 


::I..c 

u 
-c 
»c 
'001 o 
:1_ 

 'i 
.. 
CD. 
':!c 
(/)C 


szt. 


30 
669 
22 
425 
3 
2 
96 
1 
642 
518 
56 
862 
686 
221 
484 
475 
943 
56 
564 
952 
6 
572 
456 
22 
46 
3628 
8 
1 
686 
26 
I 2007 
518 
45 
1 
88 
8 
120 
19 
1 
2 


" 


l' 


" 


" 


par. 
szt 


" 


" 


" 


" 


" 


" 


., 


" 


.. 


.. 


16 
2 
1067 
16 
14 
8 
1858 
555 
1661 
397 
709 
904 
12 
246 
2 
1 
160 
2 
1 
1 
1 
6 
1 


.. 
.. 


..c 
u 
;-..... 
o c'i:j 
c »
 
C N '" 
"'

 
J5 
 E 


1453 
508 


1428 
483 
2 


GO 
c. 
s:l0\ 
co.... 
Uj;:> 
e- 
... . 
N'" 
co '" 
P:: c 


65 


30 
734 
22 
456 
3 
2 
96 
1 
827 
594 
56 
3315 
1194 
221 
616 
788 
1194 
56 
564 
952 
6 
714 
572 
22 
46 
3628 
8 
1 
911 
26 
3435 
1001 
47 
1 
88 
12 
120 
19 
1 
2 


31 


185 
76 


132 
313 
251 


142 
116 


225 


4 


364 


16 
2 
1431 
16 
14 
8 
2634 
555 
1970 
397 
924 
1140 
12 
246 
2 
1 
197 
2 
1 
1 
1 
6 
1 


776 


309 


215 
236 


37  
-o 
..c 
u 
o 
O 


215 
103 


13 


758 


4 
99 


88 
7 
4 


12 


6 


1 
544 


649 


564  
-o 
..c 
u 
N 
o 
P:: 


, 
'i ..c 
co u 
D. co 
"'c 
c.s 


426 


30 
502 
22 
377 
3 
2 
73 
1 
662 
504 
29 
869 
708 
192 
462 
575 
1007 
46 
385 
720 
2 
572 
520 
8 
40 
3447 
8 
1 
714 
32 
2077 
485 
36 


182 


36 


142 
90 
27 
26 
260 
29 
136 
213 
84 
10 
179 
232 
4 


29 
14 
10 
181 


255 
1 
770 
163 
11 
1 
23 
1 
48 
12 


77 
9 
72 
7 
1 
2 
6 
16 
2 
1170 
16 
11 
8 
1894 
443 
1671 
316 
722 
865 
8 
98 
2 
1 
173 
2 
1 
1 
1 

 I 


1 
195 


3 


406 
112 
403 
81 
81 
39 
4 
148 


12 


Stan 


2420 
226 


, 
'" 
101) 
'" 
E.!1 
c 
CI>- 
c N 


I.
 gj 
:;:"cO\ 
N..:!
 
Y-tł5 
Ep.. 
Cl)s:I..... 
N :o t') 
ni 101)'" 
!XOC 


21 


30 
523 
22 
377 
3 
2 
73 
1 
685 
504 
29 
3289 
934 
192 
480 
575 
1868 
46 
385 
720 
2 
714 
543 
8 
40 
3546 
8 
74
 I 
32 
2669 
841 
36 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


23 


18 


861 


142 
23 


99 


30 


592 
356 


3 


77 
12 
72 
7 
1 
2 
6 
16 
2 
1780 
16 
11 


610 


983 


2877 
443 
2161 
316 
843 
1101 
8 
98 
2 
1 
185 
2 
1 
1 
1 
5 
1 


490 


121 
236 


12 


--
		

/Czasopisma_101_04_073_0001.djvu

			71 


,., 
,. 
,., 


='..c co Stan 0\ 
.xC) ..c C'I "CI C'I 
ta ....CIS C) c: 0\ --- -- .- 0\ 
L, O! ił :>-C >o '" CIS'" "CI 'o >.C_ 
'N o 
 O!._ NO! 
..:.:0 ='- 
:> 'O ..c , , u
t4"5 
Rodzaj odzieży i bielizny _..:.: ił '
 o c: c '" 
Ił> c: c:>o
 s- ..c: C) !t..c .... 
O! s>o. 
p. o=' O! c: N O! C) N "'u E.!! 
C:..c '" . 
.E
 
c: c. ta
:: N'" c.", 
"CI C) 
ta o o "'c: C N.O 
'" '" ti3
E ta O! ta:>- "''01110 
.,.... tl)C: o::: c o o::: C:.£ CN O::oc 
- I 
65 Komże dła lIIini!!lrant6w szt, 3 - 3 2 - 2 1 - 3 
66 KOl'Onki dziel'zgane mtr, 332,4 - 332,4 - - 5,5 326,9 - 326,9 
67 Kapy kościelne Zl slułl\ szt. 1 - 1 - - 1 - 1 
68 Koszule d ..el ichowe .. 32 72 104 - 15 60 29 89 
69 l\ORZule barchanowe dla kobiet .. 301 - 301 120 181 I - 181 
70 Koszułe płócienne dla kobiet .. 2264 992 3256 329 672 2400 1023 3423 
71 l\oszule baJ'chanowe dl/ł. mężczyzn .. 338 - 338 - 214 124 - 124 
72 I\ORZule płócienne dla mężCEyzn .. 2801 1307 4108 - 1150 2958 - 2958 
73 hm,zule dła dzieci .. 19 - 19 - - 19 - 19 
74 .h am8sz:k i '. .. 19 - 19 - 11 8 - 8 
75 h J'8wa,tki .. 3 - 3 - 1 2 - 2 
76 l{urtki c8.iF(owe .. - 348 348 - 50 38 260 298 
77 Kurtki (h'eliehowe .. 1040 11 1051 448 356 1070 73 ]143 
. 
78 Kurtki z sk6l'y 8ng"iełskie.i .. 392 1 393 - 119 273 1 274 
79 Spodnie zimowe .. 1540 221 1761 606 466 1512 389 1901 
80 
podnie sukienne 198 13 211 - 3 198 10 208 
.. 
81 Spodnie manł!z€strowe 166 408 574 65 - 236 403 639 
.. 
82 J\;h,jtki 1433 ]261 2694 - 272 1483 939 2422 
83 .. 
Maryn8l'ki ca.iF(owe , 32 - 32 -- 4 28 - 28 
84 MaJ'ynarki sliłdenne .. 872 241 1113 - 71 871 171 1042 
85 :\lunduJ'Y dla !:!tmży og-niowei .. 15 - 15 - - 15 - 15 
86 
ak,'ycill dziel.zF(ane .. 68 - 68 - 7 61 - 61 
87 Nakrycia na fortepiany .. 1 - 1 - - 1 - 1 
89 Nakl'ycill na k.mody .. 3 - 3 - - 3 - 3 
89 , 
Nnk,'yciłl ołtaJ'zowe f(UIUO\\ e . .. 1 - 1 - - 1 - 1 
90 Nnkl'ycia rozm8ite .. 50 - 50 5 4 51 - 51 
91 Nakrycia na skl'zydła' koncel'l. .. 1 - 1 - - 1 - 1 
92 Nakl'ycin na Rtoły bawełn. duże 122 5 127 - - 122 5 127 
93 .. 
94 NnkJ'ycia na stoły bawełn. małe .. 138 5 143 - 3 138 2 140 
Nakl'ycia nR stoły dziel.z
'u ne 134 - 134 - - 134 - 134 
95 .. 
96 
akl'ycia z manili i rypsu .. 129 4 333 - 5 126 2 128 
<'brusy lila łe cienkie .. 61 - 61 - 18 43 - 43 
97 Obl'u,;y małł-' J{I'uhe .. 346 33 379 52 50 363 18 381 
98 (lol'u.sy (
II-że denl.k i:e .. 61 3 64 - 13 51 - 51 
99 Ohl'\ł:sy duże grlłhe .. 352 185 537 - 32 368 137 505 
100 Obl 1 l1'SY na oH_m'7R .. 2 - 2 - - 2 - 2 
101 O,mski dht kVllJiet .. 1 - 1 - - 1 - 1 
102 OJl,a
ki 0plfi.ł.I.lln.kowe .. 46 - 46 - - 46 - 46 
03 (I,'nuty z lH,z,ybo
'ami .białe .. 2 _. 2 - - 2 - 2 
104 (ltj.nrut y z _łJl'7..ybowl!IlI1i .aZIa:I"l1e " 1 - 1 - - I 1 - 1 
105 ., 
,o,l'niUJty z :pl;zybo'l'!8
lIi cze'J'wone' " 1 - 1 1 - 2 - 2 
106 (l1.naty z ł,,'zybOl'ami fiołetowe " 1 - 1 - - 1 - 1 
107 nmw:-y ,z nI1zybolI'ami .zi{'łome " 1 - 1 - - 1 - 1 
108 (}c,h nan i'a{"ze nu. ik i I' I ill'lIY .. 8 - 8 - - 8 - 8 
109 l 'antofle. ,JI,.zewme per. 1321/
 54 186'/2 51 120 110 1 /2 7 117 1 /2 
110 ł'1I.T.toflp -SkórzłI.,nl' .. 12511/
 8 1259 1 2 98 224 1 / 2 1133 - 1133 
111 Pliski dll;lj ,kohiw>t szt. 3 - 3 - - 3 - 3 
112 .I'.łH,ki 11-0 :;i}Jodni, .. 183 183 - 1 182 - 182 
113 "'-e-Juszkil Ha II!' 10-\\"'1-' . .. 7 - 7 - - 7 - 7 
114 ł'ie).UlSlzki płócienne .. 11 - 11 - - 11 - 11 
115 P i el"? yn/y . " 28 - 28 - - 28 - 28 
116 I 'odrę.k.a.w ki . per. 5 - 5 - 2 3 - 3 
117 l'elt..y II ki 11111, III i lIiSl1:l'anrtbw szt. 16 - 16 - - 16 - 16 
118 .I 'ła:HI7.iC'ze g"U1WJWe o, 38 12 50 - 4 39 7 46 
119 l'ła.
;r..cze l!'\;;ml)o;,k:e .. 76 7 83 17 3 90 7 97 
120 l'ł;aSlzc.ze IIln'r.wsk:
 .. 7 - 7 - - 7 - 7 
121 Pła.s'7.i!'Ze (J.wzeciw - zlł1:ki/ł-ź
Ie " 29 - 29 - 9 20 - 20 
122 ł'.!amcze d.o, stl1zyżenia włosów " 4 - 4 - - 4 - 4 
123 Pła.'1zc-..:e "!'IZTJ i
 
1I1 II e d 1.11. klObi et 148 - 148 - 26 122 - 122 
124 .»łn,slzoze 8.z}J:tłłllne dilą mężc.zY'ZłI 515 128 643 342 60 549 376 925 
125 l "od k łlnKi k;L /0('111110\\"1' 383 89 472 155 152 376 99 475 
126 Podk!.a(hk i }J ł ocilen n e 736 - 736 - 151 585 - 585 
127 Podkładki stebnowane 123 - 123 - 5 118 - 118 
128 I 'od&iUłnk.zJd . 1008 1555 2563 I 202 1143 1228 2361 
129 Poduwllki dla JliemlOlWlą,t 1 - 1 - 1 - 1 
130 1'1K1.usZJkj\ 'pod lIo
"i 2 - 2 - 2 2 
131 l'odu8ZJki IZ pierz81 , 203 - 203 10 - 213 - 213 
132 ;Poou
zki z puchu . .. 6 - 6 - - 6 - 6 
133 Poduszki dOi ,sd.omy . . .. 1215 - 1215 - 49 1166 - 1166 


oj 


r:> 
lO 
c: 


-
		

/Czasopisma_101_04_074_0001.djvu

			72 - 


-- - 
1 :1.0:: 0\ Stan 
 
.oc u ..G c:. --- - 
lO ...... t; ..G 1':0> "C .- CI' 
L. "' =* >e: >",u ",- "C 'o .£. 
..s
 
.xo 'N o 
 C 
 '1;;. 
Rodzaj odzieży i bielizny :1_ 'O ...r:: cis V"'O- 
.....,..:0: 
'f:ł > 'i 'Qe= 
'" I': c:..> E- ...r:: 'CI) 
p. o :s N:'i\ u B.!! E o , 
c..G I': "' Ol . U N .. 
s:::; 
",o. "1,,/\:11) Nr- a...G 
"'Ot; "' IIJ "' o (') \,) I': 
IIJ .. - "' UJ ::: E .. "' o o:: "' "' la> C'd 
 re 
...... cne: c::: c I': I': I': N o:: '" C 
- I 
134 P61kos'zu1.ki . . . I szt 5 -I 5 - 1 4 - I 4 
135 I-'....ńc
ochy ooM'ełni"anc par. 2536 9 2545 - 317 2219 g 2228 
136 I 'oi",C'zorhy weł.nia III' ,. 1366 388 1754 2 216 1540 - 1540 
137 P.OWi'.IRki' . szt. 2 - 2 - - 2 - :2 
138 ']'owlooz,k i cicnk;j
 4335 1063 5398 - 628 4596 174 4770 
139 l'owłoQczl{i, ,g-r.uhe . . . . 561 - 561 - 429 132 - 132 
140 I '0 w 101C.zki kolOl'Owe 28 - 28 - - 28 - 28 
141 ]>0\\ I.ooz.kii na podus1Jd karla powe . 15 - 15 - 9 16 - 16 
142 Poduszki lIa wezgłowill 85 8 93 - - 85 8 93 
143 l'lowłotki .de,nikie 4208 1043 5251 91 62.5 4717 - 4717 
144 I'owi,oki gruhe . 752 - 752 - 559 193 - 193 
145 Pmdoki kołorowe . 42 - 42 - - 42 - 42 
146 I 'owłoki na pif'G'zyny . . . 4 - 4 - - 4 - 4 
147 I'piel'yny nie	
			

/Czasopisma_101_04_075_0001.djvu

			- 73 


!' 


Tablica xxx. 


Stan materjałów. 


L. Jed- Stan Stan 
Prze- 
R O d Z a j nostka l. IV. Dochód na 
p. robiono 
rach. 1928 31. 111.29. 
1 Barchall bialy . mtr. 1 518,- 1078,95 1590.- 1 006,95 
2 Barl'iw II brunatny 3 504,5 . 8504.5 
" - - 
3 Bal'!:hl'ITI Rza ry " - 42,- 42,- - 
4 Bawełna dzierz
(lna k
. 4,5 - - 4,5 
. 
5 Ba weltHl 110 J)OI1czoch n - 105,3 57,8 47,5 
6 Ceraty mtr. - 99,- 77,- 22,- 
. 
7 Drelich w Jlasld na płaszcze 1 585.9 - 1585,9 - 
. . n 
8 1 "'eli ch 110 /II a t erac n - 459.3 416,3 43,- - 
9 Drelich granatowy n 1 266.7 - 1036,8 229,9 
10 III'elich do sipnnikÓw 637,2 207.9 674,4 170,7 
n 
11 DI'elil'h szar'y 1338,6 - 1 284,6 54- 
n 
12 IIrelich na ko:o	
			

/Czasopisma_101_04_076_0001.djvu

			--74 - 


L. Jed- Stlln Stlln 
Przero- 
R o d z 8 j nostka nil Dochód nil 
p. biono 
rach. 1. IV. 28. 31. III. 29. 
38 1'101110 lIa IlI'zl'śdcradła mtr. - 884,6 884,6 - 
39 ]'1<'11110 na I"ł
l;zlliki .. - 1 921.8 1 921,8 - 
40 Płot 110 szare .. - 145.5 145,5 - 
41 /'ł<'ltllo hiałe lIa fa rlu('hy lO 325,8 - 210,9 114,9 
42 Płó1no rio żag-li .. 5,05 - - 5,05 
43 Podszew ka alpaka .. - 62,- 62,- - 
44 /'Gd
zew ka dO\\'la
 .. - 8- 8- - 
, , 
45 PodszewkI-! kiper .. 899,4 - 611,6 2ą7,8 
46 ł)odszl'wka w /'«:kawy " - 92,- 92,- - 
47 I'rzp'dza .iutowu kg. - 379,- 379,- - 
48 I'I'zp'dza ryml-! ,'"ka 30,6 8,- 24,6 14,- 
.. 
49 Raf.ja - 9,5 9,5 - 
.. 
50 
kóra angielska na uh "a IIi a mtr. - 1022,1 - 1 022,1 
51 SkÓra hoksowa stop - 45,2 37,3 7,3 
-. 
52 Skó/'a owcza szt. 33,- 26.- 52,- 7 - - 
. , 
53 Skóra na podeszwy kg. 66,- 655,6 546,65 174,95 
54 Skóm 'lallJlodeszwowa 49,5 I 168.- 136,- 81.5 
.. 
55 Skóm do pasów t 1'1' lIsmisy j lIych - 14,6 14,6 - 
.. 
56 Podeszwa wie,'zcł",ia. - 117,85 117,85 - 
, .. 
57 Sukno j.(/'anR towe mtr. 619,82 500,- 370,70 749,12 
58 Sukno marokko 420,2 - 213,8 206.4 
.. 
59 Sznur do żaluzji .. - 300,- . 300,- - 
I 60 Taśma rJlócienna biala - 881- - 881,- - 
.. I 
. I 
61 I TaśuHI płócienna czarna 800,- . 100,- 700,- 
.. 
62 Taśma do 
aluzji .. - 150,- 150,- - 
63 Warb do sukien - 251;- 251,- - 
.. 
64 \Vlosie kg. 547.750 53,- 211,- 382,750 
65 \V 1'1 na do 1J00'll;zoch 167,750 113,650 75,650 205,750 
.. 
66 Wlókno kokusowI' 34,- 417,5 254,- 197,5 
,. 
I I 


.............
		

/Czasopisma_101_04_077_0001.djvu

			.( 


Kronika zakładu. 


W stanie personalnym lekarzy i urzędników nastąpiły w roku budżetowym 1928/29 na- 
stępujące zmiany: 
Dekretem Starostwa Krajowego Pomorskiego z dnia 27. XII. 1928 1'. L. dz. II. 6511/28 a- 
wansował Dr. Rosochowicz na lekarza - ordynatora. Na własne życzenie zwolnieni zostali ze 
służby: dnia 30. IX. 28. Dr. Smólski, dnia 31. XII. 2H. r. Dr. Forne
ski, dnia 31. III. 29. 
Dr. Winkler - Smolińska. 
Pomocnik biurowy, Bronisław Szczęsny mianowany został dekretem Starostwa Krajo- 
wego Pomorskiego z dnia 20. II. 29. r. L. dz. II. 6469/29 prowizorycznym asystentem kasowym. 
Zwolnieni zostali: dnia 31. V. 28. pomocnik biurowy Edmund Boniec; dnia 31. V. 28. pom. 
biurowy Antoni Oamrath; dnia 2. II. 29. pom. biurowy Franciszek Pawłowski. W ich miejs- 
ce zaangażowano: dnia 2. VI. 28. pom. biurowego Antoniego Dumińskiego; 4. IV. 28. pom. biu- 
rowego Jana Glinkowskiego, który został zwolniony dnia 24. VIII. 28. r., na jego miejsce za- 
angażowany został dnia 1. X. 28 r. pom. biurowy Jan Studzióski; dnia 1. III 29. przyjęty zo- 
stał pom. biurowy Jan Sobala. 
Na miejsce telefonisty zmBrłego dnia 20. VII. 28. Jana Lindego, przyjęty został z dniem 
22 VIII. 28 r. Robert Lazer. Dnia 24. V. 28. r. zwolniona została ze służby telefonistka Ele- 
nora Hejmowska, na jej miejsce przyjęta została dnia 1. VI. 28 r. Franciszka Rutkowska, któ- 
ra na własne życzenie opuściła służbę dnia 7. VIII. 28. Na jej miejsce zaangażowano dnia 27. VIII. 
28. Annę Nagórską. 
W ciągu roku 1928/29 zwolnione zostały następujące kucharki: dnia 5. V. 28 r. Igna- 
szakówna; dnia 31. VIII. 28. r. Marja Budkówna; dnia 31. VII, 28. r. Helena Matczyńska; dnia 
31. I. 29. . Kazimiera Wojtylakówna; dnia 17. IX. 28 r. Genowefa Głowińska; dnia 31. XII. 28. 
Walerja Karasińska; dnia 30. III. 29. Gertruda Spindelowa; dnia 15. III. 29. Helena PaweI- 
czyk; dnia 15. III. 29. Wincenta Mechlińska. W okresie sprawozdawczym zostały przyjęte na- 
stępujące kucharki: 2. V. 28. Marja Budkówna; dnia 1. V. 28. r. Helena Matczyńska ; dnia 
5. VIII. 28. Kazimiera WojtyIakówna; dnia 6. VIII. 28. r. Genowefa Głowińska; dnia 16. IX. 
28 r. Waleria Karasińska; dnia 19. I. 29. r. Gertruda Spindelowa; dnia 20. I. 29. r. Halina 
Pawelczyk; dnia 19. I. 29. Wincenta Mechlińska; dnia 26. II. 29. Marta Komorowska. 
O zmianach w stanie pielęgniarskim wyjaśni poniżej podana tabela: 


. I Pielęgniarzy I Pielęgniarek 
Budżet na rok 1928/29 przewidywał . 127 106 
Stan 1. IV. 1928 r. . . . . . . . 117 96 
Przyjęto. . . . . . . . . 23 42 
Razem 140 138 
:zwolniono . . . . . . . . . 15 32 
Stan 31. III. 1929 r.. . . . . 125 106 


10. 


--
		

/Czasopisma_101_04_078_0001.djvu

			- 76- 


Przykładem lat ubiegłych ustawiono i w bieżącym roku z funduszów preliminarza bud- 
żetowego 1928/29 1110 mtr. parkanu z siatki drucianej. a mianowicie wymieniono starą nad rdze- 
wiałą siatkę okalającą stary cmentarz. wzdłuż ogrodnictwa od majętności i wzdłuż szosy Sta- 
rogard - Skarszewy. Pomalowano siłami pacjentów pracujących pawilony XIII i XV oraz pawilon 
XVłI dla chorych gruźlicznych. W własnym zakresie wyłożono płytkami terakotowemi, białemi ubi- 
kacje wybudowanej w ubiegłym roku chłodni. Zakupiono za 2851.10 zł 1 maszynę do strugania 
ziemiaków. Obecnie jesteśmy w stanie uprzystępnić pacjentom wszystkich klas ziemiaki obierane, 
gdy w latach poprzednich bez maszyn względnie przy pomocy 1 maszyny pacjentki zdołały ostru- 
gać ziemiaków tylko na kilka dni w tygodniu. Kosztem 5104 zł naprawiła firma Horstmann z Sta- 
rogardu 1 maszynę parową w hali maszyn. 
Własnemi siłami pomalowano 258 szt. łóżek dla chorych. Zakupiono dla pacjentów 1 od- 
biornik radjowy 8 Iampkowy z anteną pokojową, a zatem przenośny z pawilonu na pawilon. 
Przystąpiono do wyrobu płytek cementowych na chodniki w obrębie zakładu jak i rów- 
nież przed zakładem. Maszynę ręczną nabyto kosztem 715 zł. Zakupiono 1 auto ciężarowe dla 
wewnętrznych potrzeb zakładu. jak równiei dla zw ózki zakupionego na rzeź bydła oraz mleka. 
Zakupiono maszyny do mleczarni za 21 662 zł. Na komplet maszyn składają się: waga 
pasterY7ator, wirówka. chłodniki, pompy, baseny do mleka i śmietany, maślarka i równocześnie 
wygniatarka masła, przyrządy laboratoryjne oraz kosz do sera. Mleczarnia znajdzie pomieszcze- 
nie w piwnicy pod magazynem intendenta. 
Przy końcu nie można pominąć spustoszeń, które wyrządziła w drzewostanie ozdobnym, 
tegoroczna tęga zima. W obrębie zakładu oraz przed wjazdem wymarzły: glicynje. świerki (abies 
australis), tuje (tuja occidentalis), bukszpany. 
W własnym gabinecie dentystycznym zrobiono w roku sprawozdawczym u pacjentów 510 
zabiegów dentystyczno-leczniczych. 
W ciągu roku sprawozdawczego urządzono dla pacjentów: 
l. zabaw towarzyskich w parku i w sali rozrywek dla mężczyzn 
dla kobiet 


2. zabaw tanecznych. . 
3. II karnawałowych . 
4. koncertów na sali dla mężczyzn 
dla kobiet 
5. przechadzek zbiorowych w okolicę Kocborowa dla męiczyzn 
dla kobiet 


6. wyświetleń kina (filmów) . 
7 II przezroczy 
8. przedstawień amatorskich. . 
9. gier w kręgle (dla.. mężczyzn . 


Razem 


'-- 


15 
18 = 33 
19 
3 
2 
2 
2 
2 = 4 
8 
7 
[) 
8 


4 


91 


.......
		

/Czasopisma_101_04_079_0001.djvu

			-77 - 


Rolnictwo. 


W roku 1928/29 wynosi obszar ziemi uprawnej wraz z dzierżawioną plebanką tak zw. Św. 
Jan ha 256.00.35. 
A. Na polach Kocborowskich posługiwano się następującym płodozmianem, rotacja 7-mio 
polowa: 


1. Koniczyna 
2. Ozimina 
3. Okopowe 
4. Jarzyna 
B. Rotacja na lżejszej 
1. Łubin 
2. Kartofle 
C. Rotacja na Sw. Janie 3 polowa: 
1. Ozimina 
2. Okopowe 
3. Jarzyna 
Na podstawie tego płodozmianu zasiano względnie zasadzono: 
a) na polach Kocborowskich 
pole I. żyto i kukurydza na nawozach sztucznych 
II. okopowe na nawozie stajennym i sztucznym 
III. żyto - kartofle na nawozach sztucznych i stajennym 
IV. jęczmień - na sztucznych nawozach 
V. okopowe - na nawozie stajennym i sztucznym 
VI. koniczyna 
" VII. żyto na nawozie stajennym 
" VIII. żyto - łubin na nawozie sztucznym 
IX. owies, jęczmień. groch i mieszanka, kukurydza. wyka. lucernik na nawozie stajennym 
względnie sztucznych nawozach. 
b) na polach Sw. Jana: 
pole I. Owies. na nawozach sztucznych; wyka na zieloną paszę 
" II. Ruraki i brukiew na nawozie stajennym i sztucznym 
" III. Żyto na nawozach sztucznych 
Sprzęt żyta był co do słomy jak również i ziarna dobry. Rezultat sprzętu jarzyny przekroczył 
stan średni. Okopowe wydały rezultaty zadawaIniające. Siano koniczyny i seradela wsiana 
w żyto. wydały plon niżej średni. 
Sprzątnięto ogółem: 
83 ha 75 a - kwm. żyta . . . . 
5 " 50" - " grochu . . . 
24 " 25 ,,- .. jęc:zmienia. 
10 " 75 ,,- " mieszanki. 
12 JJ 50" - " owsa. . . . 
9 " 50 ,,- " łubinu z owsem 
60 " - ;. - JJ kartofli. . . . . . . 
2 JJ 75" - " kartofli dla pielęgnarzy . 
5 " JJ .. buraków . . . . . . 
5 JJ " .. brukwi . . . . . . . 
2:.! " - ,,35 " koniczyny na paszę 
5 JJ 50" - " lucerniku na zieloną paszę 
2 JJ 87 ,,50 JJ wyki na zieloną paszę 
1 " 37 ,,50 JJ kukurydzy. . . . . . 
[) " 25 JJ - .. łubinu na podorywkę. . 
256 ha - a 35 kwm. 
Zużyto następujące ilości nawozów sztucznych: 
Nawóz azotowy . 24.895 kg. 
JJ I potasowy . 15.850 JJ 
JJ fosforowy 14.075 .. 
Wapna . . . . 45.000 JJ 
Z wyze) wyszczególnionych nawozów korzystały siewy ozime i wiosenne. Siewy 
jesienne żyta otrzymały nawozy potasowe. azotowe i fosforowe. 


5. Ozimina 
6. Okopowe 
7. Jarzyna 


ziemi 4.0 polowa: 
3. Żyto 
4. Żyto 


" 


" 


" 


JJ 


" 


" 


wozów 458 = 164.550 kg. 
JJ 33 = 9.500" 
" 111 = 49.800 " 
" 53 = 26.800 JJ 
" 70 = 34.300 " 
" 52 = 17.500 " 
= 797.915 JJ 


= 134.750 " 
= 148.750 .. 
105 = 42.750 .. 


.. 


........
		

/Czasopisma_101_04_080_0001.djvu

			- 78- 


Przeciętnie było 46,5 krów dojnych, które dały mleka razem 152836 litrów czyli na dzień 
i sztukę 9 litrów. 


M l e k o. 


- - --- 
Prze- Rozchąd 
W miesiącu Dochód ciętna Rozchód 
z udoju ilość na de- na na pro- na źre- dla za- razem Itr. 
krów putat Itr. cielęta sięta bięta kładu Itr. 
I Itr. Itr. Itr. 
kwiecień . . . . 11.572 I 45 87 I 540 900 I - 10.045 11.572 
maj . . . . . 1 :U105 45 62 I 573 930 I - 11.340 12.905 
czerwiec 15.537 45 fiO 570 !-Joo - 14.007 15.537 
lipiec . 16.144 45 62 8iłO 9iłO - 14.3
2 16.144 
sierpień . . 14.522 46 62 948 930 - 12.582 14.5:!
 
wrzesień 11.703 45 60 8n 300 - 10.470 11.703 
październik 10.747 46 62 855 - - 9.830 10.747 
listopad . 10.370 46 60 816 54 - 9.440 10.370 
grudzień . 12.42H 50 62 1.20
 119 - 11.038 12.4
R 
styczeń . . 12.630 50 I 02 1.385 155 - 11.028 12.630 
luty . . 11.262 49 55 1.279 5 - 9.923 11.262 
marzec . 13016 46 62 1.147 31 - 11. 776 13.016 
- 
Rdzem I 152.8ił6 I 4(j,5 I 756 I 11.025 15254 I - I 135.801 I 152.8:W 
, 


Wydano warzywa i owoców dla kuchni zakładowej dla urzędników: 


VVyszczególnienie I Ilość ogólna I Cena POj
dY
-1 Kwota 
k cza przecu
tDle zł. gr. 
g. zł. ar. 
I 
Marchew. . . 11 7
9,000 0,107 1 2fH ,42 
Buraki. . . . 4 O
O,O(lO 0,147 590,94 
Kapusta biała . 23 600,UOO 0,103 2 430,80 
Kapusta brukselska lBO,OOO 0,475 85,50 
Kapusta czerwona 1 6()5,OOO 0,253 421,2f) 
Kapusta włoska 180,000 0,
07 37,26 
Korzenie warzywo 5 iłfi9,OOn (),307 1 648,28 
Sałata . . U68,OOO O,30H 298,14 
Szparagi . 241,000 3,!-J70 956,77 
Szpinak 160,000 0,430 08,80 
Rabarber. . 782,000 0,ił78 2
5,ljO 
Szczaw . 3ti,000 0,4 H> 15,08 
Ogórki . :Jf>5.000 0,219 7!-J,96 
Kalarepa . . 2 (j40,00O 0,208 549,12 
Groszek zielony 491,000 0,390 1!-J1,49 
Dynia . 148,000 0,200 29,60 
Orzechy . 26,800 1,HOO 46.80 
KaIafjory . . 607 ,000 0,630 382,41 
Cebula . . I 1 534,000 O,:H4 I 481,08 
Pomidory 46-1,000 O,7HO 3(jfi,56 
Ch rzan . . 12,000 0,345 4,14 
Jabłka . . . . 6 115,00U 0,640 3913,60 
Gruszki . 3 77H,000 O,()27 2 368,81 
$liwki . 2410,000 O,4f) 1 1 OH6,!H 
Porzeczki . . 1 7!-J5,00O O,ali! 1 007,- 
Pigwy. . . . 170,000 0,229 3H,93 
Wiśnie. . 1aO,OOU 2,OO() 300,- 
Truskawki . 110,500 - 2
1j- 
Maliny. . . 20,000 - 39.80 
Brukiew . . . 880,000 0,101 88,88 
Fasola. . 416,000 0,342 142,27 
Majeranek 132,000 0,369 48,71 
Razem - - H-I497,49 zł 


..............
		

/Czasopisma_101_04_081_0001.djvu

			- 79- 


Tablica XXXI. 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Wyszcze
óInienie - - - - - - - - - :¥ - - -- 
lO 3i CIJ >- 
 :¥ 
- OJ lO .. lO CIJ 
przychodu CIJ CI)' 'c >- 'i 4j. >- o CI)' :c c; :.c 
'c :c "'C 
 .. .;:; .;;; N 
 CI)' 
i rozchodu o Qj =' OJ 
.:I lO o os o .. OJ .. "O 
o .. - .. '"iii 'u c; E .. lO =' =' 

 ... '" 
 ..:.; !:>o 
 - 
 ..... 
Przychód I 
Remanent z dn. 1. IV. 28. 33 2 1 44 21 35 2 M 312 61 39 2
O 31 
Urodziło się lub kupiono - 2 I 1 - - 38 I 2 1 36
 - - 1 52 , - 
Przestawiło się. . . 2 - - 13 58 - 1 10 63 258 194 - 
Razem przych
du . . 35 1 4 I 2 I 57 79 I 73 I 5 I 51 16371319123313721 31 
Razem rozchodu . . fi 2 l 1
 42 59 3 21 509 229 220 111 - 
Remanent za 31. III. 29 r. 29 I 2 I 1 I 45 I 37 I 14 I 2 I 30 I 128 I 90 I 13 I 
u 1 I 31 
Rozchód 
- 
Zabito lub sprzedano -- - 1 12 3 22 3 17 75 19 219 85 - 
Padło lub urodz. nieżywe 6 - - - - 5 - 4 175 5 l 26 
I Przesta
ilo się wzgl. - 
wy pozy cz.. . . . - 2 - - 39 32 - - 259 205 - - 
Razem rozchodu 6 I 2 I 
142 J 59 I 3 L..::J 50U I 229 I 220 1 111 I 31 


Wskutek pomoru świń padło w miesiącu sierpniu i wrzesmu 175 prctiiąt, 4 maciory, 
5 warchlaków, 1 tucznik - ubito przymusowo w okresie tego samego czasu 2 k..Jry, 15 macior, 
75 prosiąt, 19 warchlaków. 


Para- 
graf 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 11 


....... 


T a b l i c a XXXII. 


Dochody i rozchody rolnictwa 


Podług 
budżetu 


zł Igr 


1. D o c h o d y 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


Z ogrodu . 
Z produkcji rolnei 
Z @ospodarstwa podwórzowego 
Z rachunku poza obrotem gosp. 
Z dziertaw 
Zwroty i bonifikacje 
Nieprzewidziane i dła zaokrąglenia . 


19000 
48 400 - 
107 932 


314 - 


Razem 


54 - 
175700 -. 


2. R o z c h o d y 
Na rachunek ogrodu 
Wydatki ogółne 
Na czynsz d'':ierżcwny . 
Wydatki osobJwe administracji .. . . . 
Wydatki adm. na opał. światło, wodę, portorje. strawne itp. 
Wydatki osobowe robotników . . . . 
Na utrzymanie i przebudowę budynków .... 
Na uzupełn. i utrzymanie martw. inwent. i na dozór kotła 
Na gospodarstwo rolne 
Na inwentarz żywy. 
Na nieprzew. i dla zaokrągłenia I 


11264-- 
35 82 1 = 
5678,- 
4 679 - 
51 701 - 
15300 - 
7000- 
16391 
46397 - 
508 - 
162500 - 


Razem 


Zestawienie 


Dochód 
Rozchód 


175700 - 
162500. - 
132001- 


Czysty zysk 


Jest 


W stosunku do budżetu 


zł IQ
 
I 
21 723 19 
70717132 
125326,25 
492 20 
303 60 


8464 
218 647 20 


1537840 
3 632 56 
80 371 66 
7 007 67 
52 -130 1 ' 92 
6 971 17 
814331 
19015 ' 31 
54210;93 
805 , 56 
175633 1 49 
218,.,1 1 20 
175633,49 
43013;71 


::ęcei I g r I 
2723 1 19 
22317:32 
17394125 
492 20 
-= 30 1 M 
42 957 60 
1040 
4294720 
4114 40 
5056 


2359j66 
2 328 67 
729 92 
- 1- 
1 143.31 
262431 
781393 
297 56 
21 462 32 
8 328 83 
1313349 


: 
42 947 20 
1313349 
2981371 
I 


mniej 
zł I 
r 


I 
10 1 40 
1040 


I 
8 328 83 


I 
8328'83
		

/Czasopisma_101_04_082_0001.djvu

			1 


.....
		

/Czasopisma_101_04_083_0001.djvu

			, 
B. Krajowy Zakład Psychjatryczny w Swieciu. 


Organizacja osobowa. 
Dyrektorem zakładu był w czasie od 1. kwietnia 1928 do 31. marca 1929 r. Dr. Stanisław 
Dekowski. Lekarzami byli: Dr. Fuhrman. Dr. Baetge, Dr. Halicki. Dr. Wilkans i od 1. lutego 1929 
Dr. Bauer. Inspektorem administracyjnym był Eugenjusz Białkowski. rendantem Stefan Rosiński. 
sekretarzem Konstanty Liberacki. intendentem do czerwca 1928 r. Franciszek Czodrowski, od 
sierpnia 1928 r. Franciszek Brotz. 
Zaklad w roku 1928/29 liczy I : 


I m 
.- 
. . . 
." . Q) 'o f ,'OD U 
Q).JI:: 
 'u .JI:: ...... 1tI
 O 
E 
'o '2.!!!..c .- Q) E..c 
>. >. 
D 'o...JI:: 
N 0....... N .".5 
 OU >. Uwagi 
. c ..Q 
s.. ." o iti U 
.- 
 Q.
 
iti ::3 
E.5. 'N 

 c.JI::.JI:: Q) >. iti ... .
 ::3 
&I iti iti>' iti s..'" >. .- N-- 'in c - 
- .Je: ._...... C ::3 iti U Q. s.. C fi) 
Stan w dniu 31. III. 28. 6 - 2 8 123 13 9 
przybyło. . . . 1 2 - - 24 2 4 
stan . . 7 2 2 8 147 15 13 
ubyło . . . . 1 2 - - 11 - 4 I 
stan w dniu 31. III. 29. 6 - 2 8 136 15 9 


A. PrzYjęcia. 
Budżet na rok 1928/29 t. j. siedemdziesiątyczwarty rok istnienia zakładu przewidywał stan 
chorych na 770 osób. a mianowicie: 2 pacjentów w L, 20 w II.. 748 w III. klasie wyżywienia. 
a) Na początku roku rachunkowego było: 
I. 


razem 


II. 
15 
6 
21 


III. klasa 
409 = 424 
289 = 295 
698 = 719 


mężczyzn 
kobiet. . 


b) W ciągu roku przybyło: 
mężczyzn 
kobiet. . 


c) Zwolniono wzgl. zmarło: 
mężczyzn . . 
kobiet. . . . 


. . . . 


1 


4 201 = 209 
7 130 = 137 
11 331= 346 
32 1029 = 1065 
9 187 = 197 
7 56 = 63 
16 243 = 260 


4 


razem 4 
a + b ogółem 4 


razem 1 


Stan 31. III. 1929 r. (po uwzględnieniu 
przeniesień do innych klas wyżywienia) 
mężczyzn.. .... 
kobiet. . . . . . . . 
ra Z e m 


3 


3 


6 
5 
11 


427 = 436 
364 = 369 
791 = 805 


11 


.ł.......
		

/Czasopisma_101_04_084_0001.djvu

			- 82 - 


Stawki dzienne za utrzymanie ł leczenie pacjentów. 


Klasa 
wyżywienia 


z Pomorza J innych Województw 
za czas od l. 1. ' za czas od 1.8. 1 za czas od l. 1. / za czas od l. 7. 
28. do 31. 7. 

o 31. 3. 29. 28. do 30. 6. 28. 28. do 31. 3. 29. 


W. M. Gdańsk i obcokr. 


za czas od 1. 1. \ za czas od 1. 7. 
28. do 30. 6. 28. 28. do 31. 3. 29. 


I. kI. 
II. " 
III. .. 
III. .. gm. ub. 


8,50 zł 10,- zł 10,- zł 11,- zł 12,- zł 15,- zł 
7- .. 8,- " 8,- .. 9,50 .. 10,- .. 12,- .. 
, 3,50 .. 5- .. 5,- .. 5,50 " 6- .. 8,- " 
, , 
1 ,50 .. 1,80 .. 4,50 .. 4,80 .. 5, - .. 6,- " 


Liczba dni wyżywienia wynosiła: 


. 
a) mężczyzn. 
b) kobiet . 


161,784 dni 
124,315 .. 


r a z e m 286,099 .. 


Dzienny stan pacjentów wynosił przeciętnie: 


a) mężczyzn 
b) kobiet 


443,24 
340,59 


.... 
lo- 


r a z e m 783,83 


c 
<:: 


a) w I. klasie 


339 dni wyżywienia - 0,93 


.po 


- 


b) w II. klasie 5717 dni wyżywienia - 15,66 
b) w III. klasie 280043 dni wyżywienia - 767,24 
286099 dni wyżywienia - 783,83 


"" 
C 
E- 


Tablica I. 


Ilość pacjentów zakładowych 


mężczyzn 


kobiet 


Razem 


Od 1 III. 1855 do 31 XII. 1924 . . razem m. i k. 7023 
od l stycznia do 31 XII. 1925 196 60 256 
od l stycznia do 31 XII. 1926 . . . 72 51 123 
od l kwietnia 27. do 31 III. 1928 . . . 114 50 165 
od l kwietnia 28. do 31 III. 1929 . . . I 209 137 346 
Od początku istnienia zakładu razem . . I I 7913 

 


..............
		

/Czasopisma_101_04_085_0001.djvu

			:r. 


.7. 
29.  
ł--j 

 
<::> 


. ....ł 


--ł 
,.Q 

 
E-4 


- 


-  


o 
- 
s.. 
iti 
E 
I N 


I
 
I 
 


o 
c:: 
O 
.- 
C 
- 
I o- 
I 
 
IN 
I 


::s 
c:: 'c 
-S "'C 
r.n 
 


CIS 

 
 
iti 0\ 
E C'I 
0\ 

...... 
tt) 


E 
Q,) 
N 
iti 
c:: 


opt!wz 


M9pllł1\I!Z q:)AUU! 
Op OUO!s3!u3ZJd 


!!:JI!I\U:łsqo 
n!u:łz:JI}01\n od 


\PAUOZ:)3I hM :ł!U 


t!MIIJdod z 


q:JAUOZ:):łlhM 


..:.: 
I.pAMOJpZ oMoł8hwn I 
e  
iti 'o 
E 1: 
::s Q,) 
r.n .U' 
iti 
C. 


o 
- 
>- 
..c 
>- 
N 
... 
a. 


::s 
'QI) 
10' 
'u ] 
ClI o 
t! s.. 
Q. 

 


iti iti 
'c 'c 
"'C.....CO 
Q,) 
 
N .
 0\ 
c:: .JI:: ..... 
10 
..... 
 
r.n  
.c 
c 
.. 
C 
..1:1 
Col 


'j;' 
N 
"tS 
C 
g:: 


- 83 


N 
Ol 
... 


..... 
..... 


"'I 


..:;- r--- 
.... 


I/) 


.Ji. 


..,. 


c:. 


c:. I 


e 


0\ 


-I 


N 
'" 
.. 


I/) 


IC 


1(.'.1 


..,. 


.Ji. 


I c:. 


e 


..,. 


I I 


I/) 


I/) 


I-
 
_E 
1....- 
IE 


11 


I I 
--- 
c:. I I 
I I 
..... I I 
I I 
..... I I 
I 
... I I 
I I 
I I 
... I c:. I 
-- ----
 
I I I I 
I I I I 
--
----- 
I I I 


..,. 


I . 
-" 
I- 
1E 
1.Ji. 
/- . 
,s 
11 


I 
-- 
I 
I 


N 
'" 
.. 


'" c:. 


o 
..... 


..,. 


.... 
- 


..,. 


.Ji. 


'" 


(.'.I c:. 


E 


..,. 


"'1 


IC 


..,. 
..... 


N 
'" 
... 


..,. 


'" 
... 


c:. ... 


I/) 


. 


I
 


c:. 


..,. 


..,. 


..... 
... 


....1 


N 
'" 
... 


I/) 


... (.'.I 


..,. 


.Ji. 


'" 


E 


c:. 


1 I 


'" 


..,.c:..... c:.111 c:. I I 
-- - 
COI/)IC .......1..... c:......\ 
.11_ -"'11 c:. I I 
- -- 
(.'.I :!: ;1) c:. c:. I'" 
 I I 
I I 

- -- - - 
c:. I"'" 
........ I c:. I I 
-- 
c:. I I 
eN I I 
..,. I , 
1 I I 
I I I 
1 
 I 
---- 
I I I 


IC"'I/) 
..... IC"'" 
..,. 


OIC.... 
... c:. ..... 
c:. 


IC 
..... 


IC.... co 
'" I/) 
c:. ocl;::  I I:: 


IC oc 


I I I I 
I (.'.I I I 
I 
I I I I 
'" i I I 
'..,.1..... 
-..... I I 
'" ! I I 
I I I I 
I I I I gl
 
I:: 


c:. .... 
.....- 


IC IC 
...  I II/) 


..,. IC 


.......,. 
c:. ..... 


'" '" 
... 


co ... 
..... 


0\..... c:. 
IC 
..... 


.... -... 
.... 


I..... 


8:1..... 


'" 
c:. 


O\ICO ..,.c::-. 
..... C'ł ..... ...... ..... 
.... 


I'" ......... 


'" 


..,. '" ..... oc '" 
'" 


i I 


oc I 1 


o 
c:. 


1/)"'0> ICO\ 
..... c:. .... 


I'" 


IC........ 
c:. 


'" 


.... 


I/) 


I I I 
I I I 
I I.... 


I/) 


'" .... ..... 


'" c:. '" 
o 
c:. 


1/).......... 
oc 


..,. 


oc...c:. 
... 
..... 


'" 


I"'
 
(.'.I '" co 
..... 


lIC 


....c:...... 
'" 


I I '" 
I I I 
I I I 
I I I 


o 
..,. 


I/) 0\ I/) 
'" co co 
I/) .....I 


I..... 


o.......... 
c:. 


..,. 


..,. O> co 
_ c:...,. 
c::-. 


10> 


:SIc:. 
..... 


IC 
'" 


;;g
 
'" 


lIC 


:g I"'" 


c:. 
c:. 


0>..,. co 
... .... 0\ 
..... 


I'" I.... 


'" 


......,.'" 
oc 


-5 c:, o .
e Q) .
o -
łb ..
 . o 

 . 
 
 . N.!:! . 
 . 
 Q. . 
.
 . u . .
 .' 
:: o 
 ...c: 'O . 'U . . >- 
 "
 
 .'
 . . (5 
:s .c:O 
 
 
::s N ._ 
 v.-. '- GJ 
o . U Q. E'- -" ..::: . S. 1:1 . fi.::! . N ." uj, . . 
 
Q. jg 

ID '" - '
E>-o U g,
 aJ a>:: 
'ON
..'-"N' 'aJ"'aJ'N.l:;:''''' ......
 . I: '"C 
6,) Lo 0- S::ł-4 --C., "'C . Q.tI:I .. lON 
I: . o -"  
 
 . 'o
 o 
 E . Q. N 
(.J 
 U'- N "'O .. "'O t.J V aJ::I :>-. ':: fI)..8 
 Lo Lo c: N GJ 
>- . N 
..
.... o 
 10 O.x 
..-._ 
 s:: E 
 tU.
 1;) o 
::s . 
 c:: 
CI] ...- c/J D....c:: GJ c..c C1J c.. c ... N >.10 N N C :s.c «S GJ ., 
Q. . Q.'-' g, U g"2::: s i _ ::! 
'j;; 
'c 
 E'2 N.
'a N >-'2 :s /O"  
..... 


o 
c:. 
I/) 
'" 
I/) 


"" 

 


.... 


..... 
..... 


..,. 
..... 


O> 
.... 


IC 
'" 
co' 


'" 


I/) 
8  


(.'.I 
'" 
..,. 


'" 
'" 
IC 


IC 
..,. 
'" 


.... 
'" 
- 


g 
c:. 


O> 
..... 
.... 


I/) 
O> 
c:. 


..,. 
c:. 
..,. 


e 


aJ 
N 
..  


11*
		

/Czasopisma_101_04_086_0001.djvu

			- 84 ..h 


Tablica III. 


Klasa Ilość d n i wyżywienia Przeciętna Iiczha Razem 
. I kobiet 
męzczyzn I 
A. Chorych. 
I. mężczyzn . . . . . 339 
kobiet. . . . . . . . . - 339 0,93 - 0,93 
II. mężczyzn . . . . . . . 3394 
kobiet. . . . . . . . 2323 = 5717 9,30 6,36 15,66 
III. mężczyzn . . . . . . . . 158051 
kobiet. . . . . . 121 992 = 280043 433,01 334,23 767,24 
Razem mężczyzn . . . . . . 161 784 
A. kobiet. . . . . . 124 31
 = 286099 443,24 340,59 783,83 
B. Urzędników. 
I. mężczyzn . . . . . . - 
kobiet. . . . . . - - - - - 
II. mężczyzn .: . 3393 
kobiet. . . . . . . 726 == 4119 9,30 1,99 11,29 
III. mężczyzn . . . . . 19283 
kobiet. . . . . . . . . 15847 = 35130 52,83 43,42 96,25 
Razem mężczyzn . . . . . 22 676 
B. kobiet. . . . . . . 16 573 = 39 249 62,13 45,41 107,54 
. C. Z tego przypada na a-minnych ubogich 
. 
dni wyżywienia. 
mężczyzn . . . . 126.897 
kobiet. . . 93.016 347,66 254,84 602,50 


T a b l i c a IV. 


Stan gminnych i krajowych ubogich 


mężczyzn I kobiet 


III. kl. 


a) G m i n n i LI b o d z y. 
Stan 31 grudnia 1926 r. 
przyjęto w cZdsie od 1. IV. 1928 do 31. III. 1929. 
Suma 


366 
147 
513 
137 
376 


ubyło. 
Stan 31 marca 1929 r. . . . 
b) Krajowi ubodzy. 
Stan Hl grudnia 1 
26 r.. . 
przyjęto w czasie od 1.1V. 1928 r. do 31. III. 1929 r. 
Suma 


22 
4 
26 
7 
19 


ubyło. .. ., 
Stan 31 marca 1929 r. 


238 
100 
338 
50 
288 


26 
3 
29 
3 
26 


Razem 


604 
247 
851 
187 
664 


48 
7 
55 
10 
45
		

/Czasopisma_101_04_087_0001.djvu

			- 85- 


T a b l i c a V. 


Rodzaj choroby przyjętych 


Znburzenia psychiczne po urazach mózgu 
Zaburzenia przy chorobach organicznych 
(łącznie z parkinsonizmem pośpiącz- 
kowym) .... . . 
Zaburzenia przy zatruciach zewnątrz po- 
chodnych (alkoholizm, morfinizm etc.) 
Zaburzenia na tle zatruć wewnątrz po- 
chodnych .. .... .. 
Psychozy infekcyjne . .. .. 
Zaburzenia psychiczne przy kile mózgu 
łącznie z porażeniem postępującem 
i uwiądem. . . . . 
Psychoza na tle miażdżycy i przemian 
wstecznych ustroju w wieku podeszłym 
Zaburzenia na tle padaczki ...... 
Otępienie wczesne . . .. .. . 
Psychoza szałowo-posępnicza. .. 
Psychopatja ustrojowa . .. . 
Reakcje psychorodne . .. . 
Obłąkanie Iparanoia). . 
Niedostatki umysłowe (oligophreniae) . . 
Przypadki nierozpoznanc . .. . 
Osobniki uznane za zdrowe . 


Razem 


Pierwsze 
przyjęcie 


Powtórne 
przyjęcie 


Z innych 
zakładów 


m. I 


m. 1 


I m. I k. 


k. I 


! raz. 


k. I 


raz. 


raz. 


4 


-I 


4 


4 
9 


1 


5 


11 


2 


2 


2 


1 


1 
1 


2 
1 


19 


21 


2 


1 


t 


11 
8 
108 
4 
[) 


16 
12 
1H4 
14 
5 


5 
4 
7n 
10 


l 


2 


3 


2 
5 


1 


2 
(j 
1 
1 


1 
1 


2 


(j 
1 


8 
1 


145- - - - l l 
19 13 32 - 3 3 l l 2 
1 12- - - - -- 
1 - 1 - - - - - - 
1Y51lW 315 wiijj15-iT12IW 


Tablica VI. 


-- -- - 
Według wieku i stanu wolny (a) żonaty wdowiec rozwie- Razem 
cywilnego przyjęto zamężna wdowa dziony (8) 
- -- - 
m. I k. m I k m. I k. m. I k. m. I k. 
Od 1- 10 lat . . . . . 9 2 - - - - - - 9 2 I 
" 11- 20 " . . . . . 17 17 - l - - - - 17 18 
.. 21- 30 " . . . 66 30 7 12 - - - - 73 42 
II 31 - 40 " . . . 31 1H 28 15 l 2 -. - 60 35 
" 41- 50 " . 8 5 15 [) 1 1 1 1 25 12 
" 51- 60 " . . . 2 4 7 4 2 6 - - 11 14 
" 61- 70 " . . . 2 - 7 2 3 3 - - 12 [) 
" 71- 80 . . . - - - - - - - - - - 
" 
" 81- 90 .. . . . - - - - l - - - l - 
Wiek niestwierdzony . . . . - 6 1 2 - 1 - - 1 9 
- 65 1
1-;-1
 ----;,----; 209 1 137 
Razem 135 H2 


.......
		

/Czasopisma_101_04_088_0001.djvu

			- 86- 


Tablica VII. 


Według wyznania męż- kobiet Razem I 
przyjęto czyzn 
I 
Rzymsko 
 katolików . . 136 83 219 
Grecko 
 katolików . . . 11 5 16 
Prawosławnych . . . 6 2 8 
Ewangielików . . 9 10 19 
Wyznania mojżeszowego . . 44 33 77 
Anabaptystów - l l 
Wyznania niestwierdzonego . :-ł 3 6 
Razem 209 1B7 346 


Tablica VIII. 


W dl 


d 


. t 


e ug zawo u przYJę o męż
 
kobiet Razem 
(łącznie członków rodzin) czyzn 
robotników . . . . 63 12 75 I 
rolników 16 - 16 
. . . . 
właść. większych własności . - 2 2 
handlarzy i kupców . . . 13 - 13 
uczniów rzemieślniczych . 6 - 6 
rzemieślników samodzielnych 32 fi 38 
techników . . 6 - 6 
nauczycieli szkół ludowych . 5 - 5 
uczniów szkół lud. i średnich 4 - 4 
studentów . 1 - 1 
urzędników państw. i pryw. . 10 2 12 
wojskowych . 2 - 2 
zawody wolne . 4 - 4 
sług domowych . . . . 6 lS 24 
żebraków . . 2 - 2 
prostytutek . - l 1 
bez zawodu . 26 67 93 
zawód niestwierdzony . . 13 29 42 
Razem 209 137 346 


-
		

/Czasopisma_101_04_089_0001.djvu

			- 87- 


T a b l i c a IX. 


- 
Pochodzenie Chorzy 
przyjętych według- męż
 I ko
 Razem 
powiatów czyźni biety 
I. Województwo I I 
Pomorskie 
Brodnica . . . . . 2 4: 6 
Chojnice . . 2 - 1 3 
Chełmno . . . 2 4 6 
Działdowo . . . 3 - 3 
Gniew . . 1 - 1 
Grudziądz miasto . . 7 6 13 
Grudziądz powiat 4 8 12 
Kartuzy . . , . - - - 
Kościerzyna . - - - 
Lubawa . - I - - 
Puck . . . . . . . 1 - 1 
Starogard . . 1 - 1 
Swiecie . . . 10 10 20 
Sępólno . 1 - 1 
Toruń miasto . . 7 1 8 
Toruń powiat . . 7 3 10 
Tuchola . . . . 1 - l 
, 
Tczew . . . - - - 
Wąbrzeźno 6 1 7 
Wejherowo . . - - - 
Razem 55 I 3R 93 
II. Z i n n y ch woj e
 
wództw 151 99 250 
I . 
Razem 151 99 250 
III. Krajowych 
ubogich z Pomorza 3 - 3 
Razem 3 - 3 
Razem 209 137 346 


-
		

/Czasopisma_101_04_090_0001.djvu

			- 88- 


T a. b l i c a X. 
I I. klasa 
I m. r-;- - 


II. klasa 
m. k. 


III. klasa 
m. k. 


Miesiąc przyjęcia 


Suma 


kwiecień 
maj 
czerwiec 
lipiec 
sierpień 
wrzesień 


1928 r. 


13 
18 
20 
28 
18 
24 
9 
10 
8 
17 
17 
19 
201 


8 
11 
14 
16 
17 
13 
6 
4 
11 
14 
7 
9 
130 


21 
30 
34 
44 
35 
39 
17 
17 
22 
34 
25 
28 
346 


1 


" 


" 


. 
 


" 


fi 


2 
1 
1 
1 
1 


fi 


październik .. 
listopad 
grudzień 
styczeń 
luty 


1 
2 
1 


" 


1 
2 
1 


fi 


1929 r. . 


" 


ma rzec 


" 


Razem
 


7 


4 


Tablica XI. 


męż
 
czyzn 


Dziedziczne obciążenie 


kobiet Razem 


Zaburzenia psychiczne po urazach mózgu 
Zaburzenia przy chorobach organicznych (łącznie 
z parkinsonizmem pośpiączkowym). . 
Zaburzenia przy zatruciach zewnątrz pochodnych 
(alkoholizm. morfinizm etc.) '. 
Zaburzenia na tle zatruć wewnątrz pochodnych . 
Psychozy infekcyjne . " 
Zaburzenia psychiczne przy kile mózgu (łącznie z po- 
rażeniem postępującem i uwiądem) . . . . . 
Psychoza na tle miażdżycy i przemian wstecznych 
ustroju w wieku podeszłym .. 
Zaburzenia na tle padaczki 
Otępienie wczesne '. . . . 
Psychoza szałowo-posępnicza (psych. maniac-depress.) 
Psychopatja ustrojowa . .. 
Reakcje psychorodne . 
Obłąkanie (paranoia) . . 
Niedostatki umysłowe (oligophreniae) . 
Przypadki nie rozpoznane . . . . 
Osobniki uznane za zdrowe.. .' 


1 


1 


2 


2 


2 


2 


2 
12 
2 
1 


2 
4 
1 
1 


8 
1 


. I. . 


2 


2 


I 
Razem I 


15 I 


9 


24 


I U W II g a: Podano tylko chorych posiadających odnośne dane. 


.......
		

/Czasopisma_101_04_091_0001.djvu

			- 89- 


T a b l i c a XII. 


-- 
Przed zachorowaniem Po zachorowaniu 
W konflikt z prawem Karani INiekarani Karani INiekarani Ra- 
popadli - 
I. k. I I I I I zem 
m. m. k. m. k. m. k: 
- I 
I J 
Zaburzenia psychiczne po urazach mózgu 1 - - - - - - - 1 
Zaburzenia przy chorobach organicznych 
(łącznie z parkinsonizmem pośpiączko- 
wym) - - - - - - - - - 
Zaburzenia przy zatruciach zewnątrz po- 
chodnych (alkoholizm, morfinizm etc.) 2 - - - - - - - 2 
Zaburzenia na tle zatruć wewnątrz po- 
chodnych . . . - - - - - - - - - 
Psychozy infekcyjne - - - - - - - - - 
Zaburzenia psychiczne przy kile mózgu 
(łącznie z porażeniem postępującem 
i uwiądem) . - - - - - - - - - 
Psychozy na tle miażdżycy i przemian 
wstecznych ustroju w wieku podeszłym I - - - - - - - - I - 
Zaburzenia na tle padaczki . . - - - - - - - - - 
Otępienie wczesne . . . . . 6 - 1 1 - - - - 8 
Psychoza szałowo-posępnicza . . . - - - - - - - - - 
Psychopatja ustrojowa - - - - 1 - - - 1 
Reakcje psychorodne - - - - - - - - - 
Obląkanie (paranoia) . . . . . - - -- - - - - - - 
Niedostatki umysłowe (oligophreniae) - 1 - - - - - - 1 
Przypadki nierozpoznane -- - - - - - - - - 
Osobniki uznane za zdrowe. . - - - - - - - - - 
I I i I I 
Razem I 9 I 1 I 1 I 1 , 1 I - I - I -I 13 
I 


Tablica XIII. 


-- -- - - -- 
I 
Męż- Ko- 
Przestępstwa przyjętych czyżni biety 
I 
Zabójstwo . . . . . - 1 
Ciężki uraz cielesny . . . 2 - 
Kradzież . . . 1 - 
. 
Zakłócenie spokoju publicznego . 4 - 
Żebractwo i włóczęgostwo 2 - 
Dezercja i nieposłuszeństwo przy wojsku 2 - 
Czyn polityczny. . . . . . . - 1 
I 
Razem I 11 I 2 
I 


12 


I 
...
		

/Czasopisma_101_04_092_0001.djvu

			- 90 -- 


B. Zwolnienia. 


T a b l i c a XIV. 


c z a. s p o b y t u 
w zakładzie 


1 
miesiąc 


miesiące 


2 


m.1 k. 
I 


-:

 
I 


3 6 1 2 lata 
miesiące miesięcy rok i więcej 


Razem 


m. I k. m. I k. - 
 k. m. I k- 
I I I I 


m.1 k. 


Umysłowo zdrowych - - - - - - - - - - - - - - 


Wyleczonych 
Z poprawę . 
Niewyleczonych 
Po ukończeniu ob- 
serwacji . 


4 


2 


7 


Przeniesiono do in- 
nego zakładu . 


3 


3 


Razem I 
I 


I 
31 


2 1 14 1 


1 


1 


1 


5 
5 


3 
36 
14 


8 
19 
11 


1 


2 
2 


3 


11 


5 
6 


13 


1 4- 


5 
5 


7 


5 


7 


15 3 


17 1 61 
I I 
35 ! 11 I 71 ! 


I 
8 162 I 43 
I 


3 


102 


5 


6 


32 ! 15 1 


I 
71 
I 


1 


T a b l i c a XV. 


Wiek 
zwolnionych 


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 
Razem 
lat lat lat lat lat lat lat lat 


:-
 
I 


:T
.- :-
 :-
l=r
.--

 -ml
 :-
 :T
 
I I I I I I t 


Umysłowo zdrowych - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ 


Wyleczonych 
Z poprawą . 
Niewyleczonych 


--- 113121-- 2---- 38 
1 - 5 5 12 8 8 3 5 2 3 1 1 - 1 - 36 19 
- - 3 1 2 5 2 3 2 1 3 1 2 - - - 14 11 


Po ukończeniu ob- 
serwacji 
 . . . - - - - 


4 - 


Przeniesiono do in- 
nego zakładu. . - I - 7 I 1 
I I 
RazemI1/-115/8 
I I I ! 


2 - 


1 - 


17 1- 
102 I 5 
162/43 
I 


43/- 25/ 2 15 - 
62/16 36/10 25 
I I 


I 
3114 
I 


6 


7 


51- 
I 
81- 
I 


1 I- 
I 


2 


-- 


.........
		

/Czasopisma_101_04_093_0001.djvu

			- 
1- 


C. Cielesne choroby. 
T a b l i c a XVI. 


męż- ko- I 
Nazwa.choroby czyźni biety Razem 
I 
Dur brzuszny . . - 1 1 
Grypa . . . . . 23 10 33 
Zimnica . . . . 4 - 4 
Angina . . 12 7 Hl 
Choroby serca . ol. 10 3 13 
. . 
Blednica . . . . . - 3 3 
Reumatyzm stawów i mięśni . 2 2 4 
Choroby narządu oddech. . 12 15 27 
Gruźlica płuc. . . . 4 5 9 
Choroby przewodu pokarm. 47 12 59 
Zapalenie nerek . . 2 - 2 
Chirurgiczne . . . 10!-J 70 179 
Oczne . . . . 25 15 40 
Uszne . 6 2 8 
Skórne . . . 213 47 70 
Choroby kobiece - 1 1 
Choroby jamy ustnej 44 17 61 
Choroby systemu nerwowego 1 6 7 
Nowotwory . . . . 1 o- l 
. 
Razem 325 216 541 


D. Zgony. 
T a b l i c a XVII. 


I 


męż- ko- I 
'Zmarło w miesiącu czyźni biety Razem 
styczeń 1928 r. 3 - 3 
luty . " 4 2 6 
marzec .. . . I 3 3 6 
kwiecień 1 1 2 
" 
maj . " . . 3 3 6 
czerwiec .. . . . 3 1 4 
lipiec .. . . 4 1 5 
sierpień " . 2 1 3 
wrzesień .. . . 4 1 5 
październik " . 3 4 7 
listopad " 3 2 5 
grudzień " . . 2 1 3 
Razem 35 I 20 55 
I 


12* 


. 


......
		

/Czasopisma_101_04_094_0001.djvu

			92 


Tablica XVIII. 


Wiek zmarłych m. k. Razem 
, 
do 10 lat 2 1 3 
od 11 do 20 lat 1 1 2 
od 21 do 30 lat . 5 3 8 
. 
od 31 do 40 lat 6 6 12 
od 41 do 50 lat . . 10 2 12 
od 51 do 60 lat 1 4 5 
od 61 do 70 lat 4 3 7 
od 71 do 80 lat 3 - 3 
od 81 do 90 lat 3 - 3 
Razem 35 20 55 


Miesięcy Lat 
Rodzaj choroby I I I I I Razem 
1 2 3 4 5 6 1 I 2 i 
I więcei 
1 
Zaburzenia psychiczne po urazach m6zgu 1 - - - - - - - 1 
Zaburzenia przy zatruciach z zewnątrz pochodzących 
(alkoholizm, morfinizm etc.) - - 1 -- - - - 1 2 
Zaburzenia psychiczne przy kile mózgu łącznie z 
porażeniem postępującem i uwiądem . - - 1 1 - - 2 6 10 
Psychozy na tle miażdżycy i przemian wstecznych 
ustroju w wieku podeszłym . 3 3 1 - 1 1 1 2 12 
Zaburzenia na tle padaczki. 1 - - 1 - - - .5 7 
Otępienie wczesne . 2 1 1 1 - 2 2 4 13 
Psychoza 8załowo-posępnicza (psych. maniac. depr.) - -- - - - - 1 2 3 
Psychopatja ustrojowa. - - - - - - 1 - 1 
Obłąkanie (paranoi a) , . - - - - - - - 1 1 
Niedostatki umysłowe (oli
ophreniae) . - - .- - 1 1 1 1 4 
Przypadki nierozpoznane . . - - - - - - I - 1 1 
I 
I , I I 
Razem 7 I 4 4 3 2 I 4 8 I 23 55 


Tablica XIX. 
WyJ{az pobytu chorych zmarłych w Zakładzie.
		

/Czasopisma_101_04_095_0001.djvu

			....... 


- 93 -  

 


I vUl9pO 1? wn S l/') C\I .... l/') C\I .... l/') C\I .... .... l/') 
.... .... .... l/') 
1 I : 
 
 I \O \O I I I I I o 
C'I 
w 3 Z t! łI - 
.... CIO .... O'> \O .... l/') C\I .... .... l/') 
t':) 
I 3Ut!UZ 1-:- I 1 I I I I I I I I I 
I -OdZOJ3!U PIPl/dhZJd - 
I .... I I I I I I I 1 .... 
1-: I I I I I I I I C\I 
(3!I! U3Jl ldol!!l0) C\I . I 
3Mołlihwn PlJl!łsopa!N - - 
I ..... .... I I I I I I I C\I 
(l!!oUI!Jt!d) 3!ue)fl?łqo 
: I I I I I I I I I I I 
- 
I I I I I I .... I I I .... 
t!MO!OJłsn I/hl!dOlpAsd 1-: I I I I 1 I I I I 1 I 
- 
I .... I 1 I l I I I I .... 
( 'ss3Jd3p 1-: I I ,. .... .... I I I I C\I 
I 
. 1t!!UI!W 'I.pAsd) I!z:J!ud:Js . I -- 
-od-OMOłl!zS t!ZOIpASd 1 I I I I I .... I I I .... 
I : t':) 
 I I I I I I I 1 r-- 
aUS3Z:lM 3!U3!d:JłO . -- 
I t':) I C\I I I I I I .... \O 

 I I I e:. I I I I I I C\I 
!)fz:ll/ped 
ClIJ eu e!U3ZJnqI!Z 
 - 
E I .... I .... I .... I C\I I I l/') 
WAJZS3pod ...: .... 1 I .... C\I I I I I I 
 
m13!M M n!OJłSn ! q:lhU 
- L:J3łSM ue!wazJd ! A:JAiP - - - - 
e I I I t':) C\I I t':) 1 I I 00 
, -il!!W 31J eu Azoq:JhSd I 
W3p"!Mn ! 'd .d z I : I I I I t':) I- I I I I t':) 
: 3!UZ:Jl!ł n
z9w 31PI AZJd - 
3UZ:I!lp,c;sd II!U3ZJnqez I .... I t':) C\I .1 I I .... I r-- 
- 
(":lła WZ!U!POW I
 I I I 1 I I I I 1 I , 
'WZ!l0lf0)fII!) 'pA:I\!zpoq:l 
-od ZJłl?UM3Z z lf:ll!!:! - 
-nJłl!z AZJd I!!U3ZJnqI!Z I E .... I I I ..... I I I I I 
, C\I 
- 
I nl!z9UJ lf:ll!zl!Jn od I : I I- I I I I I I I I I 
- 
3UZ:I!lpAsd II!U;łZJnqIlZ I I I ...... I I I I I I ..... 
I 
- 
. . . s.. . . . . E I 

 
.- '" 
u ::s C!) 
s.. . . iti . . . . N 
U 
 ..c 
C!) s.. U iti 
.- C!) N :>. 
. . fi) 
 
 . . . . c:: 
E o .- 
s.. 
 
'fi) iti ::s 'OD 
'QI) N s.. 
. . . '" N 'o . . ..III: 
iti ::s 'o E 
E :>. C!) 
c:: 
 
 .- 
. . c:: . r:: 
:>. u N o o :>. o ClI 
::s u :!:: 
 '" C. N ..III: 'N 
N .... ::s u N C!) iti 
C. - .
 o U ..III: 
U .... ClI iti s.. 't: 
C. ....... 'OD iti iti 
 
:>. .
 s.. .
 ..... '" iti N 
iti iti o ..III: fi) C. 
N r:: u u E r:: 
 s.. C!) 

 .- .- 
 ClI '" C. C!) c:: 
I s.. o 
iti 
 
 
 C!) 10 iti" c:: N - 
I a. u 'o 
c. ::s ::s ClI >. Q. .
 iti :>. 'OD 
I iti ... s.. Z 
 iti ..... 
 o 
N o o N ::> ff) 


I 


cd 
o 


-- 
......-4 


,..Q 
cd 
8
		

/Czasopisma_101_04_096_0001.djvu

			94 


E. Ruch pracy. 
Tablica XXI. 


II ość d n i p r a c y p a c j e n t ó w. 


- - 
lIS lIS >.'" 
W rolnictwie lIS N N N c: 
W szwalni <.J ... ... N N ... Rozmaite 
i ::>:ł ::>
 '1:1 ::>
 "'... 

 Razem 
::>0 0'" 
Miesiąc ogrodnictwie (u krawca) 	
			

/Czasopisma_101_04_097_0001.djvu

			- 95 - 


T a b l i c a XXIII. 


Szkoła specjalna przy Krajowym Zakładzi
 
Psychjatrycznym. 


Ilość godzin tygo- 
dniow0 w klasie 
L. 
b. Przedmioty nauki 
, I. II. III. 
(Odzillł 
obserW8- 
cyiny) 
1 Religja - 2 2 
2 Pogadanki .' 2 3 3 
- 
3 Wyrażanie przedmiotowe 
rysunki i robótki - 6 4 1 / 
4 Roboty ręczne - - 2 
5 C:wiclenia zmysłów 1 11' - 
'2 
6 Rachunki . - 3 I 5 
7 Pisanie i czytanie - 3 4 1 / 2 
, . 

 
8 Gimnastyka - 2 1 / 2 2 
9 Spiew. . - 2 2 
10 Gry freblowskie. 1 2 - 
Razem godzin tygOdni =-1 4 25 25 


Kierownikiem szkoły jest Józef Duszyński, 
nauczycielem franciszek Borowski. 


......
		

/Czasopisma_101_04_098_0001.djvu

			- 96 - 


Tabli 


Sprawozdanie kas,,- za rok 


Dochód 


- 
Według W porównaniu 
Wpłynęło z budżetem 
9 Oznaczenie dochodu budżetu - 
więcej I mniej 
zł zł ił I zł 
1 Rolnictwo i ogrodnictwo. 10622,- 26 191,68 15 569,68 - 
2 Opłaty od pacjentów . . 9H 764,- 838 091,80 - 86 672.20 
3 Opłaty od personelu za świadczenia 63 368,- 69 969,46 6601,46 - 
4 Różne dochody . . . 35 173,- 34 127,56 - 1 045,44 
Zaległe koszty utrzymania z lat ubiegłych 72 147,- 43 965.56 - 28181,44 
: 
Razem 1106074,- 1 012 346,06 22171.14 1 115899.08 
Przelewy z Głównej Kasy Krajowej 121 964,- 80326,13 - 41 637,87 
1 092672,19 I 
Razem 1 228 038,- 22171.14 1 157536.95 
22171,14 
135 365,81 
. 
I 


.' 


-...ł....
		

/Czasopisma_101_04_099_0001.djvu

			- 97 - 


c a. XXIV. 


budtetow,,- 1928/29. 


R.ozchód 


.... W porównaniu 
iti Według Rozchodo- 
s.. 
'OD z budżetem 
iti Oznaczenie rozchodu budżetu wano 
s.. I 
iti więcej mniej 
a. zł zł zł zł 
1 Wydatki osobowe . . 467519.- 460921,21 - 6597,79 
2 Wydatki biurowe 8400,- 7 588,55 - 811,45 
3 Wyżywienie . 380 685,- 389 843,94 9 158,94 - 
4 Budowy i do tego należące wydatki 56 840, - 53 097,42 - 3742,58 
5 Inwentarz 77001,- 67 428,06 - 9 572,94 
6 Opał, świaHo i woda 86 422,- 85 268,57 - 1 153,43 
7 Wydatki lecznicze i naukowe . 22771,-- 21 134,87 - 1 636,13 
8 Wydatki kościelne 300,- 250,30 - 49,70 
9 Wydatki różne . 10052,- 7139,27 - 2912,73 
Razem 1 109 990,- 1 092672,19 9 158,94 26476,75 
9 158,94 
.. 
17317,81 
Rok budżetowy 1928,29 zamknięto z nadwyżką kasową 
we wysokości zł 29.788,17, którą przeniesiono na ruk 
1929/30 tyt. dotacji. 


13
		

/Czasopisma_101_04_100_0001.djvu

			- 98- 


F. Administracja. 


Rozchody podlug tytulów budietowych ł koszta przeciętne. 


T a b l i c a XXV. 


- -- - - - - - 
Przy stanie 784 
.... pacjentów przypada 
iti Rozchód 
s.. na głowę 
'OD Oznaczenie 
iti tytułu 
s.. _ rocznie I dziennie 
(O 
a. Igr Igrl 
zł zł zł 
I .460. 921 1 21 I I 
1 Wydatki osobowe . 587 91 1,61 
2 " biurowe . 7,5H855 968 0,026 
3 Wyżywienie. 340.21°1 50 433 94 1,191 
4 Rmlowy i do nich nal(,14ce wytlntki 67 73 0,186 
53,097 1 42 
5 Inwentarz 86 00 0,236 .. 
67,42806 
6 Opał, światło, woda 85,268 57 108 7ó 0,298 
7 Wydatki I('cznkze i naukowe . 21,134 87 26 96 0,074 
8 Wydatki kościelne . 250 30 032 - 
9 Wydatki różne . . . 7,139 27 911 0,025 
I I 
. I I 04:1,038 1,330'41 
Suma 71) 3,646 
I I 


. Wydatki tego parngrafu wvho,",zą zł. 3
!I
4:U'4 z czego _jpdllak nal,'ży \lot!'l\dć 
zm
yte ZR u\lłatą dlR \ler'sollelu zł. 4!ł/i:J:!.44 wo\u'c czeg-o właściwe ohdą
('uip wy
y\\'it'lIin 
chorych wy;nosi zł. :
4021O.50.
		

/Czasopisma_101_04_101_0001.djvu

			- 99- 


Tablica XXVI. 


-- 
Przy przeciętnej ilości 
dziennej chorych 784 
L. Ilość ogólna i 116 osób personelu 
Ż y w n o ś ć tj. razem 900 
p. całoroczna przypada na głowę 
rocznie I dziennie 
1 I I 
ChIch żytni . . kg. I 155459,700 172,733 I 0,473 
2 Chlcll pszcnny. hułki, ciasta, torty etc. Ol 42 849,700 47,610 0,130 
3 M i
so i wyroby mil,'sne 53811,150 59,790 0,164 
.. 
4 Tłusz,cze 10878,100 12,087 0,033 
Ol 
5 
Icdzie sztuk 90214,- 100 0,33 
6 Byhy (wl,'dzono i świeże) kg. 540,147 0,600 0,002 
I 7 Sery 1 684,150 1,871 0,005 
Ol 
8 Mleko litrów 130 249,500 144 722 0,396 
. 
9 Jaja sztuk 17,532 19 0,005 
10 Mąka i makaron kg. 13 370,350 14,855 0,040 
11 Owoce -strQ.('zkowe 7465,000 8,294 0,023 
Ol 
12 Iłyż i ka
za 9 189,200 10,210 0,028 
OJ 
13 Kartofle 351 112,000 390,120 1,069 
OJ 
14 Ja,rzyny świcże 35210,140 39,122 0,107 
OJ 
15 zalH'awiano 5169,650 5,744 0,015 
" OJ 
16 Owoce świeże 21 556,800 23,952 0,065 
OJ 
17 I{awa, herba.ta, kawa zboż., cykorja, ka,kao 6729,165 7,477 0,020 
OJ 
18 CUlkier . 6433,210 7,148 0,019 
. OJ 
19 Miód, syrop, marmelada OJ 9 322,700 10,358 0,028 
20 Piwo li trów 689,500 0,750 0,002 
. 
21 Ocet . 2 092,950 2.325 0,006 
OJ 
22 Hól kg. 8 250,000 9,170 0,025 
23 Korzenie i przyprawy . OJ 1 358,695 1,510 0,004 


Li 


13*  


j
		

/Czasopisma_101_04_102_0001.djvu

			- - 
L. Stan Do- Roz- Stan Z czego 
Wyszczególnienie 1. 4. chód chód 31. 3. 29 
p. 1928 w I w ma- 
użytku gazynie 
1 Bluzy robocze . . 83 36 16 103 103 - 
2 Bluzki damskie 44 - 2 42 42 - 
3 But,y 556 -- 73 483 483 - 
4 Chustki na głowę 117 4 - 121 106 15 
5 " do nosa 3367 12 312 3067 2585 482 
6 " na szyję 1097 - 114 983 977 6 
7 Czapki letnie . 429 - 45 384 384 - 
8 " z.imowe . 512 30 37 505 505 - 
9 " dzie
inne 44 - - 44 44 - 
10 Czepki d'z.ienne 96 - 48 48 48 - 
11 " nocne' 13 -- - 13 13 - 
12 Fartuchy robocze 238 65 27 276 254 22 
13 " damskie płócienne . 16 17 3 30 4 26 
14 " ., perkalowe 1019 349 485 883 735 148 
15 Halki ciepłe . 882 - 32 850 549 301 
16 Kamize lki letnie . 274 - 33 241 241 - 
17 Ka Han iki męskie 695 - 73 622 622 - 
18 " dam s-ki e 1147 6 196 957 857 100 
19 Kamizel,ki sukienne 330 - 41 289 289 - 
20 Kapelug-ze słomkowe 108 - 3 105 105 - 
21 " filcowe 20 6 - 26 26 - 
22 Kamizelki damskie 10 - 5 5 5 - 
23 Kapoty 31 - 6 25 25 - 
24 Koce wełniane 2170 180 91 2259 2183 76 
25 " dł'elichowe 64 - 11 53 53 - 
26 Kołnierze futrzane 7 - 2 5 5 - 
27 Kołnie'rzyki mr,:skie 145 - 9 136 136 - 
28 I l{oszule męskie płócienne 922 542 696 768 691 77 
29 " męskie drelichowe 54 30 8 76 71 5 
30 " damskie -płócienne 1158 393 439 1112 1112 - 
31 " damskie drelichowe 59 - 8 51 51 - 
32 Kl'awaty 44 - - 44 44 - 
33 Kurtki zimowe 704 58 55 707 662 45 
34 " szpi,talne 105 2 - 107 107 - 
35 " letnie 784 50 97 737 737 - 
36 Majtki 1063 69 105 1027 856 171 
37 \olundury pielęgniarskie 74 5 I - 79 I 79 - 
38 ., pielęgniars:kie letnie - 137 - 137 137 - 
39 Palta męskie 21 1 3 19 19 - 
40 Palta damskie 3 - - 3 3 - 
41 Płaszcze pielęgniarskie 74 5 - 79 79 - 
42 " zimowe dziecinne 24 - - 24 24 - 
43 Podstaniki 41 - - 41 41 - 
44 POI1Cz,ochy wełniane 570 567 272 865 721 141 
45 " bawełniane '. 324 228 191 361 294 67 
46 Obrusy 908 - 58 850 500 350 
47 Powłoki . 1987 635 461 2161 2149 12 
48 Prześcieradła 2145 727 531 2341 1892 449 
49 Prześcieoradła małe 106 - 9 97 - 97 
) 


50 
51 
52 


- 100 - 


Tablica XXVII. 


Stan odzieży, bielizny i pościeli. 


I owłoczk1 
Prześcieradła kę.pielowe 
Prześcieradła dl'elichowe 


216 
36 


2850 
166 
13 


2421 
155 
8 


2205 
119 
8 


429 
11 
5 


J....
		

/Czasopisma_101_04_103_0001.djvu

			L. 
p 


Wyszczególnienie 


- 101 


53 
54 
55 
56 
57 
58 
5') 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 


PÓłkoszulki hiałe 
PÓłkosz.u Iki sukienne 
Pantofle fikórzane 
drewniane 
Kale
ony 
Onuce 
H
cz.niki 
" kąpielowe 
H«;,kawiczki wełniane 
robocze 
Płaszcze lekar
kie i służbowe 
Staniki letnie 
" plu
zowe 
" warpo we 
wełniane 
Suknie letnie 


zimowe . 
wełniane 
sz.pitalne 
" Ilziecinne 
., pielł:gniarskic 
Spodnie zimowe 
letnie 


" 


,. 


'. 


Szc Iki 
SkaJ.petki wełniane 
hawełnianc 


" 


Serwetki 
n'zewilki 
D1uzy monter
lde i Irzcmieślnicze 
SpoIlnie monterskie i rzemieślnicze 
Żakiety letnie' 
,. ziInowe 
Firanki adamaszkowe 
Kołnierze damskie 


-- ---- ----- -- I - -- - 
Z czego 
n Do- Roz- Stan 
4. - 
r 
8 chód chód 31 3.29 
użytku gazy 
91 I 6 185 185 I 
- 
31 - 6 25 25 
67 - 142 825 801 
90 54 82 62 - 
32. 456 183 1005 761 2 
11 202 129 384 348 
35 1497 752 3180 2733 4 
74 - 21 353 253 1 
68 72 7 133 125 
68 150 127 191 191 
13 3 10 10 
50 - 13 37 37 I 
4 - - 4 4 
27 - 4 23 23 
23 - - - 23 
13 252 188 677 549 1 
43 - 172 371 371 
01 79 - 180 180 
46 - 1 45 45 - 
59 12 40 31 31 
54 54 54 
57 50 116 692 646 
77 58 89 846 846 
83 
 110 373 373 
13 301 323 581 429 1 
08 536 680 964 910 
59 40 124 475 410 
12 22 112 522 522 
16 - I 16 10 
16 - 16 10 
4 2 2 2 
13 - 13 13 
105 14 1 118 116 
1 - 1 - - 
I 
1 
I 


Sta 
1. 
192 


9 
7 
3 
24 
3 


6 
5 
1 


6 
8 
4 
6 
11 
5 
6 


ma- 
nie 


24 
62 
44 
36 
47 
00 
8 


28 


45 


52 
54 
65 


6 
6 


2 


..
		

/Czasopisma_101_04_104_0001.djvu

			- 102 - 
Ta blica XXVIII. 
Stan materjalów tekstylnych. 
-; ---- --- 
Stan Dochód Przerobiono Stan 
L. p, Wyszczególnienie 1. IV. 1928 w roku w roku 
1928/29 1928/29 31. 3. 29 
m. m. m m. 
Ual'chan 884,90 1616,50 1299,10 1202,30 
2 Bawełna 73,75 73,75 
3 Drclich na fartu!'hy 120,00 120,00 
4 " szpHalny 424,00 87,W 336,40 
5 materacowy 85,50 110,50 I 
" 196,00 I 
6 -, 1-dcnnikowy 424,60 424,CO 
7 -, żaglowy 104,00 68,40 35,60 
8 I 'Iótno na hl uzy -l'ohocze 146,00 300,00 278,20 167 ,80 
9 " slłrowc 159,10 2510,55 2453,35 216,30 
10 " poś!"ip)-owc 3000,50 2548,10 452,40 
11 (lrzcścicra(Iłowe 2400,00 1318,20 1081,80 
12 fm"tuchowe 301,60 231,30 70,.30 
" 
13 ł'I:cznikowo 2000,00 1500,00 500',00 
-, 
14 Cajg 713,10 35,00 678,10 
15 Sukno mundlłł'owo . 10,65 260,00 10,65 260,00 
16 -, płaszczowe 9,65 8,65 1,00 
17 czerwono 1,80 1,80 
" 
18 mal'engo W,30 29,50 30,80 
,- 
19 BOI.,ton nWl'cngo 1 73,30 137,40 35,90 
20 
alyna biała 102,60 200,00 171,00 131,60 
21 Warp 107,65 107,65 
22 Arkona na bluzy 200,00 200,00 
23 Perkal na suknie 1220,30 886,30 234,00 
24 \Vełna 100,00 100,00 
25 Angielska :,>1kóra 409,90 409,90 


.......
		

/Czasopisma_101_04_105_0001.djvu

			Kronika zakładu. 


\Y !'tanip personalnym lekarzy i urzędników administracyjn,ych nas
piłr 
w roku 1928/29. na!'tępujące zmiany: Dotychczasowemu ka!'jel'owi Ikotzowi powh'- 
I'zono z dnielłł 1. !'ierpnia 1928 r. funkcję intpIH.łpnta. Dotydlcza!'owPlłlu pom. kaso- 
WI.'rIl.U l\Iarjunowi MplIN'oOwi powierzono z dni('1łI 1. siPI'pnia 1\!28 r. funkcjp kasjpra 
\\. ciągu roku zah'udniałmldad w czasio walkacji uniwersyteckich jako prakty- 
kantów kanJ
'datów lIłPllycyny Gorz(,ll
lkic
m, \\"ydc;> i Czaplpwskiego. 
Zmiany p\!'rsonalne: I 
\\-
't
rili: 14. czerwca 1!)28 T. CzC'!'ł a\\' f'oroż,Yll!'ki, (po powrocie z woj
ka) 
jako asyst'ent kasowy., I li!'topada 1928 r. (;u
 l\1aksYlłliljan i UaszczYllski 
.Jan, jnko pomo('nicy biurowi. l lutpgo Hł2!J r. Dr. Michał Bauer, jako klona 
l\: wiatkowskiego. 
Odwiedzin chorych było 1254. 
Nabożell!'tw dla chorych katolików odbyło się 2(;, to jest przeciętnif' co H- dni. 
Dla chorych pwangelik{)w 32. Zabawy dla chorych oduywa'y sił.' regularni!' w dl.ugie 

.więto wiplldch świąt i jedna zabawa pożniwna. \\" dniu 18. listopada 1!!28 r. przyj- 
Iłłowano W Kaplicy Zakładowej do piprwszej Komunji 
wic;>tej 17 dzieci umysłowo 
\I )Jo
; ledzonych. 
() zmianach w s'tanie pipll,'gniarsldm wyja
nia poniższa tahlica. 


I Pi e tę- P i e I ę- 
gniarzy gniarek 
Budżet na rok Hl28/29 przewiduje . . 76 48 
stan na 31. marca 1928 69 41 
przYkto . . 10 14 
razem . 79 55 
u
lyło . . I 3 8 
Pozostajp stan w dniu 31. marca Hl29 r. I 76 47 I 


Zhudowano im starych podwoZ'iadl 5 żp)awych wozów do popiołu i jPdeH duży 
żpla.z,ny wóz do żużla 'Z pod kot!t'lw. ' 
Zakupiono llIaszYJl(
 do w,yrol.Ju płytp;k In'tollowych i rozpoczł.'to ich wyróh. 


.......
		

/Czasopisma_101_04_106_0001.djvu

			- 104 - 


Nif>zw)łklf> ostra zima, poza zużyciem ogr-omnej ilości opału, sz,k6(\ w in:.;talac- 
jaeh \\ ()(Ioci
gowych i kanalizacyjnych nie spowodowała; natomiast szkody poczy- 
niła w ogrodach, przyprawiając jf> ostra tQ około 100 sztuJ( drzew owocowych. \\' 
por()wllaniu do inny<'h ogl'od()\v szkoj w To- 
runiu, na której otrzymał srehrny duży medal za owoce oraz list pol'łlwalny za 
warzywa. 
\\' dniu 10 lis,topada 1928 celem uczc?pnia. Dzipsil;'ciolecia Niepodlpgłości Polski 
urządził Zaldad wif>czornicę, połę,czoną. z lIJ'(le 'ystą, Akadl.'lIIją i zahawl.l dla cho- 
l'Y( h 


Praca w war
ztatach zakładowych w 

;I'H'yCh wykonuje się wszelkie. naprawy 
o-dzipży i pOfcif'Ii, obuwia i pomniejszy rp mont, wyraża się w sporządz,eniu nastl;'- 
pujących ilości nowych wyrobów: Uszyto 30(i sukien letnich, 79 sukien zimowych. 
li7 par majtek, 186 koszul damskich, 797 koszul męskich, 418 fartuchów, 40li pal' 
kalesonów, 727 sztUlk prześcieradeł, 14f17 !'.ztuk rQczników, li35 sztuk powłok, 14 pal' 
fil an, 40 sztuk serwetek, li2 sztuk powłoczek, 20 sztuk płaszczy szpitalny('h, :m sztuk 
koszul drf>Jichowych, 44 bluz roboczych, 1li Uhral! monterskil'h. ;)0 ubralI letnich, 1;)0 
}Jar l'l.'ikawiczek, 13 ubrań wf>łnianych, 332 I:Hl' pni)c70('h wełnianych, 450 I'HI' POII 
c70ch bawełnianych, 53
i I;ar skarpet bawełnianych, 299 par skarpet wełnianych; zro- 
hkllo fi materaców wloFiennych, 10 poduszek materacowych, li2 sztuk wiadl.'r blasza- 
ny('h, 18 skrzYI) do węgli. 16 naczYII kuchennych, 18 slu'zyń do węgli, lIi naczy'} l{U- 
cłH'nnych. 12 sztuk czerpaków., 30 S'zufelel, do węgli. 30 S'zufell.'k do 
mieci, 121 sztuk 
koszów ogrodowych, 20 sztuk koszÓiw do hil.'lizny, 35 sztuk koszów ręczIłych, 12 1('_ 
7alll.'k koS'zykow,ych. 24 szafek nocnych, 12 krzese'ł, 30 trumien; w warsztacip sz,p\\"- 
ski m zrobiono 45 par nowych trzewików, podzf>lowano 1315 par hutów, tł'ł';('wik6w 
i pantofli oraz naprawiono 1335 pal'. 
\\' roku budżetowym 1928/29 wykonano nastl;'pujące roboty remonto\\'(': 
Odmalowalło całkowicie pawilon żel)siki H. 
Odmalowano pomieszczenif> dla chMY ch, t. j. !) izb w budynku, mieszczą('ym się 
na folwarku zaklallowym. 
ł Przy pawiloniA odosobnionym dla gruźliczny('h chorych dohurlowanC' o
lonil;'hJ. 
warandę. ktÓrą zaopatt'zono w If>żanki, celem umożliwienia werandowania chorych 
na powietrzu. 
Hozpł)l'ano dwa stare budynki, le'7.Q.ce w pollwórzu pomiędzy budynkiem dyrek- 
('y jnym a kuł-łlennym, a miesz,c-zf}-ce ch 1(' wy i kurniki. oraz ustępy podwó>rzowe. 
\\' miejsce tychże zaprojektowano trawni ki i Iklomby, które częściowo wykonano. 
\\! zwi
zku z roz'hiÓl'kQ. tych hudynkÓw r07ehrano w sąsif>dztwie ich p%ż.onł! 
wagł: Fomostową. i przenif>siono ją. na plac dl'zpwa. 
Pobudowano w sposób hygjeniczny i dyskl.etny nowe u
tQPY podwórzowe. 
Zaprojpktowano przebudowę kuchni centralnej przez przeniesienie jf>j do innej 
części budynku, gdzie ma być zajł:te pod kuchnię również I piętro; wskutek tego 
powierzchnia kuchni zwił:kszy się o 40 m". i umożliwioną będzie jej należyta wenty. 
lacja, która szwankowała w dotychczasowPj, \nkIJtl.'k jej lllałPj wysokości. \\" 
związku z tern prz,ygotowano i odrpstaul"Owano na pawilonie żellskim E salQ, celplll 
pomif>::;,z('z,enia w 1I.f>j hlihl jołt.qk i bpłll.'t.J'Y styczlIpj. mip
7c7ąCf>j sił: dotychczas lIad 
kuchnią. 
Zainstalowano o
;wietłenif' elpktryczne na drodz,e prowadzącej do pawilonu gruź- 
licznego. 
\Vykonano 7..asadniczy remont cf>ntry fugi i hl:hnów w pralni mechanicznej. 
\\'ykonano remont centralnego ogrzewania w pawilonach mł:skich F, G i I. 
przez wstawienie nowy('h trzonów rio kot ł{,w Strl.'bla. 
\\'Ylllif>lIiolle ostatnio 3 prace wy'konano siłami w/asnemi, co l)ozwoliło zaosz- 
('I.
dzi(
 poważnieJsze Ikwoty, tak, że z pozostałości kredytów budowlanych mo- 
żna było zakupić 'zapas cegieł pod budowę domu warsztatowego oraz drugiej 
chlewni. \Y ogrodz,e-niach Zakładu wstawiono 7 Iłowych bl'alll drewnianydl w 
llliej
c(' zniS'7czonych dawniej!	
			

/Czasopisma_101_04_107_0001.djvu

			Rolnictwo. 


Ohszar ziemi uprawnej w roku budżetawym 1928/29 wynosił 70.50 ha; z tego. 
przypada 12 ha 43 a .na łęki i 4. ha R5 aró w na agrody warzywne i sady. 


Na 
Tllłl tach tych zastasowallo naste puję.ey płOllazmian wzgl. rotację: 


1) jarzyna 
2) o.zimina 
3) o.kapawe 


Na porłstawip Itego. płodazmianu względnio -rotacji zasiano. wzglęrlnie zasadzana 
.na palu 1 mieS'zallk", i lncprnę na szturznych nawazach 
" " II jęczmi<'ll na -nawazach sztucznych 
" " III jęczmielI ,na lIawazach s'zhtcznych 
" " IV i,yta na nawazarh sztuczllych 
" V żyta na nawozach sztucznych 
" VI awie,s na nawozach sztucznych 
" VII kartafle na nawo.zaeh Sitaje'l nych 
" VI II buraki na na wazach sztucz nych i stajennych 
,,- IX żyta na nawazadl sztucznych 


" 


" 


" 


" 


" 


X hUl'alii na. nawazach sztllCZ!lYC h i staje-ulłyrh 
'\1 IU,ł'jofle lIa nawozaeh stajpl\ nyd: 
XI[ żyto !la lIawoz.ach sztucznych 

 lłl mieszankI,' lIa nawozach szt uCL.llyeh 


., 


" 


" 


" 


., 


" 


Sp,'zet żyta pad \\'7-gIl,'IIpllI ziarna dahry (12 110. 14 ch'.), sprzęt awsa również (15 
ch'.), j!.'('zmienia dobry (JO da H ctr.). mil' szanki dabry (15 ctr.), kartofli dobry (90 
da WO ctl'.) - . buraków śn'dni (2()() etr.) -- w słamę słaby. 


Srl'Zętnił.'to ogółellł 


Żyta z 15 ha 25 ar 35.300.- kg. 
Jęczmienia z _ 8 ha 21.850.- " 
Owsa z 5 ha 25 ar . 15.200.- " 
Mieszanki z 4 ha 25 ar 12.500,- " 
Kartofli z 8 ha 25 ar 156.600. - " 
Buraków z 4 ha 62 ar 174.000.- .. 
Lucerny z 1 ha 75 ar na zielono zebrano 5 pokosów 
Koniczyny z 2 ha 29 ar na zielono zebrano 2 pokosy 


49 ha 66 ar 


Z łę-k zebrana 50.400 leg. siana. 
Z omlatu atrzymana 118.800 kg. słallłY. 


1 


, 


14
		

/Czasopisma_101_04_108_0001.djvu

			106 - 


Zużyto nastepuję.ce i
ości nawozów sz tucznych: 
Toma!;,yny 
Soli potasowC'j 
\Vapna 
Azotniaku 
Saletry 


700.- kg 


57fi.- " 


11000.- ., 
937.GOO ., 
:noo.- ,. 


Inwentan
 żywy pod wzęll;'ilem zdrowat nym przedstawiał sil;' doskOJHI.le. Śrc{]nia 
udoju mleka podnio!;ła sil;' o l!\\;ie dzies'i
t ne z 9.2 na fI.ł litra dziennie na krowI;'. 
Tuczników bito o :W sztlUk wil;'cej niż w roku uhieg-łYIII. co w!;kazuje na stały po. 
stQP w hodowli. Celem poprawy rasy świil, kupiono l knura i 2 maciory od P. 
Schwartza w Maleniach. 
Przybyło dwoje źrebiąt- 


,
		

/Czasopisma_101_04_109_0001.djvu

			- 107 - 


Tablica XXIX. 


I - I
 I 
I I 
o I I 
'u 32 
Q) iti 
iti 1tI;g E 32 iti iti 

 I,) 
 .
 
Q) CI)' :>. 
 
 c:: Q) c:: ..c CI)' :>. 32 ..o 
.- 
 2 "'C '2 N u fi) s.. N :>. CI)' 
c:: ..o I o o s.. ::s 1';;) 

 s.. - Q) iti I,) iti o I,) ... - :>. 
o iti .- 
 
I ::s ::: ... c:: CI)' iti ::s o fi) 
:::s::: N:::S::: ., Ul(/) E- I a. :::S:::la :::s::: :::s::: a a. 
I I I I I 
Stan 1. IV. 1828 . 11 2 35 8 10 1 9 2 55 83 1 6 6 99 40 2 
Dochód 
Kupiono 2 1 20 - 
Przez przestawienie 1 5 10 1 134 102 - 
Przez wychów 2 33 132 24 60 - 
- - - - - - - - - - - - - - - 
Razem dochodu _. . 12 540 18 43 1 12 136 157 
15 2 630 179 40 2 
" rozchodu 1 5 7 33 123 134 102 1 2 28 54 29 - 
- - - - - - - - -- - - - --- - - 
Stan 31. III. 1929 12 435 11 10 1 10 13 23 113 1 4 2 125 11 ? 
.- 
- - - - - -- -- -- --- - - -- - 
-- - 
Rozchód . 
Przez przestawienie 1 5 10 1 134 102 - 
Padło -- 
I Bito ___2..2 23 _1_

____

_
2.
1 29 .=.1 
Razem r'ozchcdu I l, 5 7
31 I 1231134,lc211 2.28,54 1 29-1 
. I' I I. I 


.J.. 


T fi b l ! C a, XX

. 


- - - -- --- 
 - - - 
. Zużycie 
Zużycie mleka ...c 
....Q) I,) jaj_ 
...c 1tI'2 :>. 
I,) ---
 c:: 
» Ogólny r: - I dla 'UJ Ogólny Do
ta,J 
Rok c:: CJ.
 o 
'u....... udój Dos4-ar folwarku c:: dochód 
'<1) o .- N 
1928/29 o
Cj ml
ka .5 "'C czono 
. -- --9- - - ... czono na wy- 
- CI)' "j joi 
-
 -CI)' ..;akła
 dla dla zak!a- I
g 
I,)
 ...IC 
.
 
s.. 
o dowi cieląt prosiąt '1,) dowi 
...IC s.. ... 'UJ I 
litrów a....IC litrów I ..9 
li trów litrów - sztuk sztuk sztuk 
I I I I 
Kwiecień 1928 r. 24 5567 7.7 4577 630 360 36 1 1089 1059 30 
Maj " . . 25 5843 7.8 4769 702 ' 372 28 879 819 60 
Czerwiec " . . 28 8272 9.9 7192 720 360 . 26 779 733 46 
Lipiec " . . 29 ą676 11.2 8434 870 372 24 758 758 
Sierpień " . . 28 8683 10,4 7441 870 I 372 23 735 735 - 
Wrzesień ,., . . 28 7841 9,4 6491 990 I 360 12 370 370 - 
Październik " . . 27 7472 9,2 6077 984 411 3 84 84 - 
Listopad " . . 27 7492 9.2 6142 729 621 2 76 76 
Grudzień " . . 27 7494 9,2 6414 525 1 555 2 65 65 I 
Styczeń 1929 r. I 28 7758 9,2 6828 465 465 6 167 167 
Luty 28 7080 9,0 6240 450 I 390 9 265 265 
.. . . I I 
Marzec " . . I 26 8077 10.4 7147 558 372 26 I 804 I 804 - 
Razem 13251 912551112.6177752 I 8493 I 5010 / 197 1 6081 I 5935 I 136 
Przeciętnie 27 ,7604 9,41 I I /16.4 
I I I 1 
I I I --ł- I 
, 


14*
		

/Czasopisma_101_04_110_0001.djvu

			- 108 - 


Tabli 


Sprawozdanie liasosowe Z roi 


Dochód 


- -- 
.... I I I 1- Zatem 
iti Według 
s.. Jest 
'OD 
iti Oznaczenie dochodu budżetu 
s.. I I ł I więcej I mniej 
iti 
o.. zł zł zł zł 
1 Ogrodnictwo . . I 11 200.- 15.173.46 3.973.46 - 
2 Produkcja rolna . . . . 18.600.- 20.528.- 1.928.- - 
3 Gospodarstwo podwórzowe . 51.545. - 51.025.32 - 519.68 
4 Dzierżawy . . . 300.- 30.(.16 4.16 - 
.5 Zwroty i bonif. z różnych rachunków . 50.- - - 50.- 
6 Nieprzewidziane i dla zaokrąglenia 605.- - - '605.- 
Razem 82.300.- 87.030.94 5.905.62 1.174.68 
1.174.68 
4.730.!J4 
I 
. 
. . 
I 
I 
I 
-
		

/Czasopisma_101_04_111_0001.djvu

			- 109 - 


c a XXXI. 


nictwa za rok budtetow7 1928,29. 


Rozchód 


- - -- -- - 
.... 
iti Według Zatem 
s.. 
'QI) Oznaczenie rozchodu budżetu Jeoit 
iti I 
s.. 
iti więcej mniej 
a. zł zł zł zł 
I I 
1 Na rachunek ogrodu 8.388. - 10.260.37 1.872.37 - 
2 Wydatki ogólne . . . 950.- 755.85 - ]9.-1.15 
3 Wydatki osobowe 3.48B. - 3.085.67 I - 403.33 
4 Wydatki administr. rzeczowe . . 8.246.- 2.441.61 - 5.804.39 
5 Robocizna . . . . 10.580.- 16.285.- 5.71)5.- - 
6 Utrzymanie i przebudowa budynków 3.509.- 1.880. - - 1.6:W.- 
1 Utrzymanie i uzupełnienie martwego 
inwentarza . . . 3.000.- 3.76B.04 76
W4 - 
8 Gospodarstwo rolne . . 8.397.- 5.619.
O - 2.777.RO 
9 Inwentarz żywy 24.915.- 16.647.0H - 8.267.92 
10 Nieprzewidziane . 
O!.- 95.4-ł- - I 108.56 
Razem 71.678.- 60.839.2fi 8.316.41 19.185.15 
8.346.41 
10.838.74 
Zestawienie: . 
. 
Dochód . 82.30U.- 87.030.94 
Rozchód 71.61R.- 60.839.
fj 
Czysty zysk 10.622. - 26.191.68 15.iJtm.68 
.
		

/Czasopisma_101_04_112_0001.djvu

			- 110 - 


Tablica 


XXXII. 


L. VVyszczególnienie Dostarczono Ogółem 
artykułów - zebrano 
p. Zakładowi na sprzedaż 
kl!. klo1. k
. 
1 Agrest . 104,500 148,000 252,500 
2 Brukiew 2959,500 - 2959,500 
3 Buraki. . 1100,000 165,300 1265,300 I 
4 Cebula. 1944,900 - 1944,900 
5 Dynia . 650,000 51,000 701 ,000 
6 fasola zielona. 160,000 38,000 198,000 
I 
Groszek cukrowy , 
7 295,000 66,000 361,000 
8 Gruszki 5301,800 I 936,000 6237,800 
9 Jabłka . 6840,500 3110,000 9950,500 
10 Kalafiory . 671,790 99,000 770,790 
11 Kalarepa . 940,000 34,500 974,500 
12 Kapusta biała 11663,600 2150,000 13815,600 
13 ., czerwona 2304,500 150,000 2454,500 
14 " włoska 2231,500 20,000 2251 ,500 
15 Maliny. . 11 ,500 - 11 ,500 
16 Marchew . 4878,800 163,000 5041 ,800 
17 Morele. 15,000 9,000 24,000 
. 
18 Ogórki . 226,300 75,100 301,400 
19 Pomidory. 696,900 565,000 1261,900 
20 Porzeczki. 55,500 6,000 61,500 
21 Rabarbar. 89,000 17,000 106,000 
. 
22 Sałata . . 620,000 75,000 695,000 
23 
liwki . . 3891,000 1101,000 4992.000 
24 Szparagi 260,000 105,000 365,000 
25 Szpinak 145,150 - 145,150 
26 Truskawki . 101,000 24,000 125,000 
27 Wiśnie . 910,000 465,000 1375,000
		

/Czasopisma_101_04_113_0001.djvu

			c. Krajowy Zakład Poprawczy 
i Zakład dla Krajowych Ubogich w Chojnicach. 


Organizacja osobowa. 
Kierownikiem Zakładu był ks. feliks Niklewski, inspektorem admin. Nikodem Jagła, rendan- 
tem Jan Dylewicz, intendentem Stefan Puczyński, kasjerem Jan Mazalon, asystentem admin. 
feliks Grabkow5ki, asystentem kasowym Kazimierz Twardokus, kierownikiem szkoły zakładowej 
Leon Jackowski, lekarzem zakładowym Dr. Zygmunt Kalinowski, majętnością 19ly oraz cegielnią 
zarządza Administrator Dóbr Krajowych Aleksander Woźniacki. 
Stan personelu zakładowego był następująCY: 


.5 
N E 
.. 00 
-" 
 '" 
.c 
 
._ 

 c- .
 
 
.... N C o 
aJ CI) ""C L. 
:¥.
 

 
--"'-I ;
... 


N 
.. 
'" 
..\I: 

 


CI) 
Oi 
'<3 
>- 
N 
<.J 
;:I 
lU 
s:: 


. 
='N Ci
 
E 
 :::'a 
>- .g
oo
 
CJ o;'" u 

 
-cI:j2; 

 ,i 
 I '
.g 
-5 
 2 E .- 

 I 
.: g. 
  
>- I N 
:ł I QJ.
 
 
.- s:: -, 

 I 
"O 'E 
'c 
 
 
 g -" 


 E'
 I 
 l i 


 

 E 
 


.. . 
o 
 

o 
.. .- 
_lU 
m .. 
. a -" 
.- .. 
I 
:g 
1"'00 


_Gospodarstwo rołnc 
>- 
<.J 
'a 
"O 
oC 
o 
.. 


.. 

 
-" 
CI) 
c- 
m 
I:: 


1 


1 I 11 
6 
17 
3 
14 


2 


11 


10 
1 
11 
1 
10 


1 


1 


1 
1 
2 
1 
1 


>- 
<.J 
EN 
,'" .. 

 lU 
'Ea, s:: 

 
 O 
...- l 
 
3 1 27 
1 77 
4 1 104 
1 83 
3 21 


Stan w dniu 1. 4. 28. 
Przybyło 
Razem 
Ubyło 
Stan w dniu 31. 3. 29. 


1 


2 


6 
2 
8 
2 
6 


2 


17 
4 
21 
1 
20 


1 


2 


1 


1 


2 


2 


11 
1 
10 


1 


Krajowy Zakład Poprawczy i Zakład dla Krajowych Ubogich przeznaczony jest: 
a) na Dom Pracy z oddziałem męskim i żeńskim; umieszcza się tu przymusowo na podsta- 
wie 9 362 u. k. pod nazwą "korygendzi" "korygendki" osobników odciągających się od 
pracy, włóczęgów etc. 
b) na Zakład dla ubogich z oddziałem męskim i żeńskim; umieszcza się tu osoby pozostające 
bez środków i opieki, i to nie mających żadnej stałej siedziby jako krajowo ubogich z ra- 
mienia Starostwa Krajowego, posiadających zaś stałą siedzibę jako gminno ubogich przez 
poszczególne gminy. 
c) na Zakhd' wychowawczo-poprawczy (tylko oddział męski); umieszcza się tu na podsta- 
wie orzeczeń Sądów opiekuńczych wzgl. na podstawie 9 56 u. k. chłopców małoletnich 
na wychowanie zapobiegawcze wzgl. przymusowe - pod nazwą "wychowankowie". 


A. Stan domowników. 


Wyszczególni i e _ 
oryge ndó
 _ Ubo gi ch wycho- Suma 
e n - 
m, I k. m. I k. wanków ogólna 
Stan w dniu 1. IV. 1928 . 55 43 68 51 210 427 
Do tego dOGhodzi . - - - - - - 
a) nowopr.lyjęci . 55 32 16 13 59 175 
b) powrót z służby i t. d. . - - - - 12 12 
c) powrót z ucieczki . 11 7 1 - 6 25 
razem . 121 I 82 85 I 64 287 639 
Od tego odeszlo . . 71 50 16 6 88 231 
Zatem stan w dniu 31. lll. 1929. . 50 32 69 I 58 199 408 


,
		

/Czasopisma_101_04_114_0001.djvu

			112 ... 


B. Stan zdrowia i śmiertelnośd. 


Zestawienie głównych Urzęd- Kory- Krajowo- Wycho- 
L.p. danych statystycznych. nicy gendzi ubodzy wanko- Razem 
I I - wie 
m. k. m. k. 
1 Przeciętny stan liczbowy 50 50 45 70, 50 202 467 
- - - 
J 
2 Stan chorych z dnia 1. IV. 1928 r. - 1 25 1 16 25 77 
I 
- - 
, 
3 Przybyło chorych w ciągu roku 2 65 124 31 17 158 397 
,. 
- - 
4 Leczono - . 32 1 78 5 4 58 177 
- stacja -867 f 
Dni .Ieczenia - 171 7 - 953 1998 
. 
33 1 - --:1 
5 Leczono 2 46 13 100 220 
szpital 322\ I 
Dni leczeni/! - 231 7088 3387 858 11886 
I 
, - - 
6 Ubyło z roku sprawozdawczego 2 7) 123 20 15 173 406 
I 
- - 
I 
7 Zmarło - 1 - 13 3 2 19 
- - 
stacja - - 2 ----' - 3 5 
8 Pozostało chorych w ostatnim . 
- - -- - - 
dniu roku 
I szpital - 1 - 23 15 5 44 
- - 
f 
I 
9 Liczby zgłoszeń o poradę lekarską 8 145 272 34 1 30 316 805
		

/Czasopisma_101_04_115_0001.djvu

			115- 


s z c z e g ó ł o was t a t y s t y k a c h o r 6 b. 


. 
o 10 

 
 
'E
 
I::: 
...: 
 
z 


Stan chor6b lu l ! 
uszkodzenia 
 
... 

 


11 
21 
39b 
41 
43 
52 
57b 
70 
73a 
74 
75 
76 
77 
82 
B3e 
83c 
84 
87 
92 
95 
96 
97d 
99 
100 
103 
105 
106a 
107 
110 
112 
114 
115 
116a 
117b 
130 
137 
149 
150 
151 
152 
162 
177 
184 
186 
191 


Grypa . 
R6ża 
Kiła wt6rna 
Rzerzllczka 
Rak . 
Gościec 
Niedokrwistość. . 
Zapalenie opon m6zgowych 
Krwotok m6zgowy 
Porażenie . 
Nerwica og6lna. 
Choroba psychiczna 
Padaczka .. 
Choroby układn nerw. .' 
Nieżyt spoj6wek . 
Jaglica .. 
Choroby uszu . 
Organiczne choroby serca. . 
Żylaki. . . . . 
Choroby jamy nosa 
.. krtani... 
Nieżyt oskrzeli . 
Zapalenie płuc. 
.. opłucnej 
Dychawica . 
Zagęszczenie szczyt6w płuc 
Pr6chnica zęb6w 
Choroby gardła i migdałk6w . 
Choroby żołądka 
Biegunka.. . 
Choroby jelit 
Zapalenie wyrostka robacz. . 
Przepuklina 
Guzy odbytnicy . 
Choroby pęcherza mocz. . 
.. kobieco organ płciowo - 
Czyrak. 
Zanokciec 
Ropień ostry 
Wypryski . 
Świerzba. . 
Charłactwo starcze 
Oparzenie płomieniem 
Urazy maszynll 
Okaleczenie wewnętrzne 
Odmrożenie II stopnia 


Razem 


t umarli. 


1 


-"I 


1 


CI) 
, .- 
o 
 
..co 
U.k; 
>'1::: 

IO 

 


15 
1 


1 


8 
3 
t2 


1 


4 
2 
11 
2 


2 
1 
9 
6 
1 


- t7 
1 
2 
2 
3 


2 


18 
14 
3 


1 


-2- 


9 
3 
6 
9 
1 


2 
2 
18 
1 


Kory- 
gendzi 
:Jk
- 


., 


6 


1 
2 


3 


1 
1 


2 


2 


6 


1 


3 
4 
6 
3 
1 
2 


2 
3 


Krajowo 
ubodzy 
:r
. 


4 
1 
17 
6 


.3 1 3 


1 


1 


1 


1 


4 


1 


E 
CI) 
N 
10 
o:: 


32 
2 
18 
9 
1 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
9 
6 
13 
4 
2 
2 
4 
20 
7 
1 
11 
3 
8' 
34 
31 
7 
1 
2 
2 
3 
2 
10 
13 
9 
16 
21 
4 
19 
3 
2 
25 
5 


10 
'u 
10 
.... 
t/) 


1 


18 
8 


7 
3' 


5 
1 
3 
7 
6 
10 
1 


2 
1 
12 


2 
2 
6 
3 
15 
3 
1 


3 


7 
11 
5 
2 
14 


15 
3 


-;;; 
..... 
'c. 
N 
t/) 


o 
- 
... 
10 
E 
N 


U wag i 


tl 


5 


t1 


.. 


4 


3 
4 
3 
1 
2 


1 


31 
2 


1 
1 
10 


1 


2 
5 


3 
13 
9 
2 
1 
2 


3 
1 
5 
1 


2 
1 
1 
1 


2 1 wych. łecz. w szp. 
1 Przem. Pańskiego 
w Poznaniu. 
- 1 wych. leczony 
- w szpit. św. Baro- 
_ meU5za w Chojni- 
cach. 


3 
2 
10 
1 
1 
2 
9 
2 


- tl0 t7 


1 


5 
1 


2 
2 


3 
3 
2 


3 
8 
7 
1 
9 
1 
2 
31 
16 
4 


1 


2 korygendki oper. 
- n8 zapalenie wy- 
- rostka w szpit. św. 
- BoromeuszawChoj- 

__ nicIIch. 
l wych operowany 
-. na przepuklinę w 
- szpit. św. Boro- 
- me USZli w Chojni- 
_ cach. 


2 
2 


2 
3 
2 
4 
14 
7 
4 
19 
3 
2 
10 
2 


14 


_ 1 wych. lecz. w szp. 
św. BorOlneusza w 
- Chojnicach. 
- 1 wych. lecz. w IIZp. 
- miejskim w Choj- 
nicach. 


I 
2 158 65 124 27 21 397 177 220 19 


.. 


15
		

/Czasopisma_101_04_116_0001.djvu

			£. 114 - 


- . 
S p ił a VI o z d a n i e s a n i t a r n o - o p i s o w e. 


1. Zamachy samobójcze, Zamachów samobójczych i samouszkodzeń w roku sprawozdawczym nie 
sftmouszkodzenia i nie- notowano. Z nieszczęśliwych wypadków notowano: zmiażdżenie dłoni 
szczęśliwe wypadki wychowanka w maszynie drukarskiej. 
Z chorób wenerycznych wszystkie przypadki nabyte przed przybyciem do 
2. Choroby weneryczne Zakładu. 1 korygendkę wysłano celem leczenia do Dobrego Pasterza do 
i zakaźne Torunia. Chorób zakaźnych w roku sprawozdawczym notowano 2 wy- 
padki róży. 
3. Stan sanitarny budyn- Pomieszczenie domowników naogół odpowiada wymogom higjeny. Stan 
ków Zakładu Popra- ustępów, łaźni, pralni i desinfektora - dobry. 
wczego 
4. 
d

i
nie dobre i wystarczające. Dzienna racja wynosi około 3.600 kalorji. 
I o zlez dobra 
5. Zaopatrzenie w wodę Woda wodociągowa, ostatnio badana dnia 16. IV. 28 wynik badania: 
do picia, mycia, kąpieli bakterji chorobotwórczych nie stwierdzono. Kąpiel odbywa się co dwa 
tygodnie, zmiana bielizny co tydzień. 
6. Perjodyczne W roku sprawozdawczym odbyły się dokładne półroczne przeglądy lekarskie 
przeglądy wszystkich wychowanków, wyniki zapisane są w karcie zdrowia. Co kwartał 
lekarskie odbyły się przeglądy ócz. Wynik badań dnia 24. VII. 1928 na ogół pomyślny. 
II II II 2. IV. 1929 II II II 


c. Dyscyplina. 


Ukarać musiano za 
-- 
 
Wyszczególnienie up6r i niesub- nieposł. i prze- przekroczenie za kradzież i inne razem 
ordynac.ję kroczenie prze- porządku domo- przestępstwa 
pisów pracy wego . 
m. I k. m. I k. m. I k. m. I k. m. ł k. 
Korygendów 2 I - 1 2 1 I 2 7 7 11 11 
Ubogich - - - - - 1 1 - 1 1 
Wychowanków 318 - 59 - 64 - 104 - 545 - 
Razem 320 I - 60 2 65 .3 112 7 557 12 


\V utJ'y.Ylllaniu »().I'y.ądku i dyscyplill.
' h
'ly nierft1. tl'lIdłWŚ('j z powodu ł1npływn 'wi
'ksY.l'.1 
liczby osohników o I'llaraktf>I'7:o trudnym, hllnt()\\"nicy.
'm. Ja,ko Iwry wyn1iI'I'zano: upolllnil'nil\ 
nagHny. pozhHwicnie ulg:. r{,żnYI')1 )Jn
yjl'lIIl1ośei. Ur!III'{J\\'. wykollnnio -llllliPj )H'z
'jel1lllej luh 
ci
ż"y.l>j prac,y, jH'y.f'dłllŻPł1io CZHSU p ",h Y tu w Zal\łady.ie, odosohnieni!:'. H"f'SZt. średni i cl(>żld 
Il. w wyjl}tkowych y.lIp<'łllio wypa(lkaclt ",,,hf'" ,'\'y,'howallk"I\\' i kR"(' cif'1 f'S lU;!. 


\V ciągu roku zhiegło: 
J4 kno gelld6w 
li korygendl'lh 
Ił wycho\'liank{)w 


y. kt6rych ZQstnło 'z powroteł\l odstawionych: 
11 korygellllów 
li korygendek 
(.i wychowankÓw 


Udf'czki korygendów, kOJ'
'gelldek i wychowanków mialy miejsce p,'y.pważllie z miejscłI 
}II'acy. zwlaszcza w ogrodach i rolnictwie. \Yy rhowHlikowio lIio stoją. )Jod 
cisłym dozorC'JII 
wi('l.iC'Jlłlym; z wzgl
rlów wYl'howawc'zych, daje im sil) pewną wolność i sWohod
 .ruchu.
		

/Czasopisma_101_04_117_0001.djvu

			115 - 


D. Duszpasterstwo. 


Liczba llomowni/ków według wyznania Korygendzi Ubodzy 
(w przeciętnej liczbie dziennej) Wychow. 
m, k. razem m. I k. razem 
a) katolików 42,9 33,6 76,5 46,3 . 40,7 87,0 184,3 
h) prawosławnych - 0,3 0,3 -1-1- 4,4 
c) ewangelikÓw 3,4 3,8 1 7,2 19,4 12,7 32,1 15,4 
d) żydów 0,1 0,1 
 - - 0,3 I 


a) Duszpasterstwo katolickie: \\' niedzielI;' i świ<:ta olLpl'awia 
iQ nalJOżeilstwo, lllsze św. i 
kazanie regulamip wspólnip dła wS'z.ystkich dOlllowników - katolikl)w; po południu. odby- 
wał,y 
dl;' niesz,pory, zastąpione w wielkiIll pośde pl'ZPZ ,.Gorzkie żale"; w piątki wiel1koppst,ile 
odmawiano wspólnie "nrog
 kl'zyżową."; w lIIiesił}cu maju hrali wszyscy codziennie udział 
w nahożeł-I
I-wie majowf'm, w październiku 7,as w nal)l;żeil
twie rÓża 1'1 co \H'IlI. 
Pozatem odprawiała sil,' codl.iei1 msza św., na. l lIahożeilstwa szlw:lle lll'zy r07poczt;'ciu i zakoiu'i'eniu rOiku 
szko1l1ego. ilU. mlu'ca w dniu imit'nin I'Hlta :\lilrszl1lka I'ilslłllsldego i Palla Starosty I\rajo- 
weg;} nr. \\'ybickieg'o. .. 
,,
 rok u Spl'a wozda WCZYIII 1IIl11u'ło 10 ka toli I,ó\\", i to 
 l\I<:Ż('Z
'ZIl i 2 kobit't y; wszyscy zostali 

aopHtrzeni Sakramentami ŚW.. i po odjlł'Awieniu za lIich nahożf'ilslwa żałobnego ,pochowani 
byli na cmentarzu zakłauowym. 
'b) DUI
pasterstwo p;rawosławnych wykony \\ al ,kapelan "oj:,:lwwy. lu;. KUI'ylas z Torullia. 
i to z fIkazji wizytacji miejscowego gamtz.onn.. 
c) Duszpasterstwo ewangielików wY1konałH
 by/o reg-ulal'Hie prawie w wszystkif' niedziele i 
świ
ta }J-l'Z.ez miejscowego pq'oboszcza ewangie!ickiego, Superintendenta Hietz'a, i to w o
o- 
bnej kaplicy przeznaczonl'j wyłęeznie dla ewangil'lików. Pozatem urządzono dwa razy przy- 
st1JJlipnie do stołu Pa\1skiego (Abendlłlahlfeier) i odwiedzano i zaoJlat
'ywano ewangil'lików 
chorych w lazarecie zakładowym. G wychowanków niekonfil'mowanych UCi'l,'szcza na nall/kę 
li.Onfirmand6w do miejscowego z-l>o1"u. '" roku ubiegłym zmarło 6 ewangielików: () Ilł
żczyzn i 
2 niewiasty. 


E. Nauka. 


'\"ydlOwanko\\'ie Oddziału \\'ycho\\'a\\'czl'g-o dzielą si\' na poza:,;z.lwlllyt'ł1 i szkolnych. 
stosownie do ustawy o oliowiązl	
			

/Czasopisma_101_04_118_0001.djvu

			. 


- 116 - 


religji uczy ks. dynktor Niklewski. OPi'ÓCZ tego ucz,y przez dwie lekcje dz,iennle starszy wycho- 
wawca Józef Budnik były nauczyciel pomocniczy. 
\V ubiegłym roku szkoła zostala podniesia na do typu szkoły trzyklasowej z 6-ciu pos'tę- 
pującellli oddz.ialami, które na poszczególne klasy rozdzielają się w następujący s.posób: 


klasa I. 
" II. 
" III. 


mieści oddzia ł I. 
III. 
V. 


II. 
IV. 
VI. 


" 


" 


" 


" 


Pi"ogramy nauikowe dla poszczególnych klas .v niektÓrych przeumiotach są wspólne (pl:zed- 
miot.y realne ora.z artystyczne i techniczne), zaś w rachunkal'll oraz jf;"z.rka polskiego każdy 
oddział ma specjalne programy. 
Przyjęeie nowego wychowan]m do oddziału nastlolpi na mocy ostatniego świadectwa szko]- 
nego, w razie hralku tegoż na podstawie egzami nu wstępnego oraT. wynil{u badania intpJjgencji 
metodą Binneta i Simo.na, ldóra zw
'kle wykaz Uje opóźnienie w rozwoju umyslowem o 2 lata. 
Liczba uczniów w,Yllosiła: 
Stan 1. IV. 28. - 84 uczniów 
Stanl30. VI.-28. - 63 " zwolniono ze szkoły 21 ucznlOW; w międzycz 
 si 
zwolniono do domu, gospodarzy i w naukę 12 wychowanków. 
Stan 31. III. 29. - 74 uczniów 


Zatem przybylo 23 uczniów; s.tanowi to przyrost 
\V stosunku do pil'zy-rostu zeszłorocznego 
a]ny zmniejszył się. Taki stan rzeczy należy 
wychowanków do Zakladu ze strony s'zi.kól oraz 
wzgl. najbliż,szych powojennych. 


w stosunim rOl'znym 28.57j{. 
po ro.ku sprawO'ldawczym pr
yrost procentu- 
tłumaczyć .bardziej rzeczowym p\rzydziałem 
zaprzestaniem napływu roczników wojennych 


Przyrost uczniów w stosunku do klas 


oddziałów przeds,tawia się lla
tępująco: 


Oddział I. II. III. IV. V. VI. Razem 
Klasa I. 6 3 B I - - - 9 
II. - - ..... - - 8 
III. - - 4 1 1 6 
Razem 6 3
 4 1 1 23 


Stan klas i oddziałów na Ikońcu roku \.iprawO'zdawczego był za-tem następujący: 


Oddział I. II. III. IV. V. VI. Razem 
Klasa I. 7 15 - - - - 22 
" II. - - 24 - - - 24 
" III. --r - - 18 7 3 28 
Razem 7 15 24 18 7 3 74 


. 


..
		

/Czasopisma_101_04_119_0001.djvu

			.. 


- 117 - 


Podział uczniów poszczególnych oddziałów na roczniki jest następujący: 


Urodził się w roku ma I. II. III. IV. V. VI. Razem 
lat 
1912 17 - 1 - 1 - - 2 
13 16 - 5 6 7 4 - 22 
14 15 1 5 7 7 2 - 22 
15 14 1 2 6 3 - 3 15 
16 13 ł 2 2 3 - 1 - 8 
17 12 1 - 1 - - 
 2 
18 11 1 - 1 - - - 2 
19 10 - - - - - - - 
20 9 1 - - - - - 1 
Razem - 7 15 I 24 18 7 3 74 


Podział przedmiotów. - Rozkład godzin. 


Przedmioty KI. I. KI. II. KI. III. Razem dla 
-- - , - 
naukowe Oddział Oddział Oddział każdej kI. 

- - lV:-ł I 
I. II. III. V. VI. 
1. ReliJ:!ja 2 2 2 2 2 2 6 
2. Język polski 6 6 7 6 6 6 19 
3. Rach. z geom. 6 6 5 6 6 6 17 
4. Przyroda 1 1 2 3 3 3 6 
5. Historja 2 2 2 2 2 2 6 
6. Geograf ja 2_ 2 2 2 2 2 6 
7. Rysunki 2 2 2 2 2 2 6 
8. Robótki 2 2 2 2 2 2 6 
9. Śpiew 2 2 2 2 2 2 6 
10. Gimnastyka 2 2 2 2 2 2 6 
Razem 27* 28 29 84 
lekcvi tVllod. 


. W liczbie 27 lekcyj je!>t 8 lekcyj w:,;p6lny ch z klasą II., mianowicie rysunki 2, robó,tki 2. 
śpiew 2, gimnastyka 2. Plan nie doznał żadnych 
mian w stosunku do ze'szłorocznego. . 


Zestawienie przedmiotów dla poszczególnych nauczycieli: 


Jackowski k" Niklew,ki ]; Szulc Rudnik 
Przedmioty w klasie I Ra- w kla
ie -I Ra- - w kl

ie _I Ra- w klasie \ Ra- 
-I
II.
 III. - zem I. I II. I III. zem I. I II. I III. zem I. l" II. I III. zem 
I 
1. Religja - - - - 2 2 2 6 - - - - - - - - 
2. Język polski - 7 - 7 - - - - - - 6 6 6 -- - 6 
3. Rachunki i Geom. - 5 - 5 - - - - - - 6 6 6 - - 6 
4. Przyroda 1 - - 1 - - - - - 2 3 5 - - - -- 
5. Historja 2 - 2 4 - - - - - 2 - 2 - - . - - 
6. Geograf ja 1 - - 1 - - -.. - - 2 3 5 .- - - - 
7. Rysunki - - 2 2 - - - - 1 1 - 2 - .- - - 
8. Robótki 1 1 2 4 - - - - - - - - - - - - 
9. Śpiew 2 - - 2 - - - - - 1 1 2 - - - - 
10. Gimnastyka 2 - - 2 - - - - - 1 1 2 - - - - 
I 
Razem 9 1- 13 I 6 l 28 2 I 2 , 21 6 1 I 9 " 20 130 12 ' - I - I 12 


" 


.
		

/Czasopisma_101_04_120_0001.djvu

			.. 


- 118 :- 


. 


W l.Ihieg.}ym rolnl szkO'ła urządziła dwi'e Ul"oczy.stO'ści narudowe: l1ro-czys-tość lO - lecia 
NiepO'dległości Pol!>lki oraz obchód KO'nSlty.tucji 3-gO' maja. Na pl"Og.ram 1710żyły się: dekla- 
I'nacje pO'jedńcze 'i z-hiorO'we, śpiewy 2 i 3-głoSlO we, O'kO'licZllościowe przemÓwieuia itp. 
Jnwentarz szkO'lny uzupełniO'no przez 'zakup'następujących przybO'rów naukO'wych: 1 kO'm- 
piet kl'ajobrazów Polski, tablkę miar metrycznych, 1 dynamO'me,tr dla młodzie,ży stars'zej. 
1 barO'meh' sprężynO'wy, kilka termO'metrów, 1 hektO'g',raf, 1 lwmple,t tablic z ogrO'dnic.twa, 
1 kO'mplet minera.łó-w. 
WychQwankowie tak w szkole pows,zechnej jak i dO!kształcaję,cej zaO'patrzeni zO'stają w 
przybQry szkulne, zeszyty, PQdr
CZłłiki itd. z funduszów zaldadu, które się cO' ruk w miarę 
putrzehy uzupełnia. 
Cz,asopisma. pl'enumerowane przez szkO'łę: 
1. Szkuła spe,cjalna. 2. SzkO'ła PO'wsz.echna. 3. Opieka nad dzieekiem. ł. Dziennik UI'zędowy 
Mini8'te 1 rs-twa W. R. i O. lP. 5. Pulskie Arc.hiwum PsychQIQgji. 
Uczęszczanie dO' SZlkQły było regularne; oprócz kilku wypadków chol'ohy i ul'lO)llJ.W nil
 
zachQdziły wypadl	
			

/Czasopisma_101_04_121_0001.djvu

			- 119 - 


fkużyny wychowanków miały też sposobność spot.ka.ć się kilkakrotnie w me-czu ,pi
ki noż- 
nej i koszykowej z miPjskiemi drużynami, jak ..Gryfem
' klubu sportowpgo. ..Gl'Omem" g'im- 
nazjastów i druż
rłH
 miejscowego garnizonu woj
kowego, gdzie wychowankowie odnosili 
nil'raz wcale dolH"p zwycięstwo. 
Uzupełniono też gry pokojowe i p.rzyrządy do gier ł'ucho.n
ych i gimnastycznych. I 
Od cza
u do czasu robiO'no wit;'ksze marS'ze wycieczlkowe przy dźwit;'k;ach własnej orkip- 
str.y; ini"trumenta orkiestry zostały wyreperowane i uzupełnione nowemi; pozatem oł.kie
tra 
wychowanków wysoł.ęą>owała przy r6żnych okazjach puhlicznych w całkości 3;) razy. zy:H ., 
ra7(\m jak rowyżej 341- wychowanków 


I 
ł 


Podział w,y
h.owanków 
najd Uj
CYl' h 
się w zakładzie co do wieku. 
9 lat 1 wychowanków 
10 ., 2 '1 
11 '. 2 ., 
12 '. 10 , ., 
13 " 2() ,- 
. 14 34 
" l' 
15 ., 2(; .. 
tli ., 24 " 
17 " 24 " 
18 " 28 ., 
19 " 17 " 
20 " 11 .. 
razem 19!J wydlOwanl{ów 


I 


- 


- 
Według wyznania religijnego było wychowanków, 
a) rzymsko-katolików 180 wychowanldn\" 
b) ewangielików 1l) " 
c) prawmdawnych 3 " 
razem Hł9 wychowan,ków
		

/Czasopisma_101_04_122_0001.djvu

			- 120 - 


W służbie lub nauce znajdowało się wydlOwanków w uniu 31. mal'ca 29. J'. 
a) u rolników HI wychowanków 
b) w rodzinie l " 
c) li sZiwajcera l " 
d) li blachal.za l " 
e) li malarza l " 
f) li lakiemika l " 
g) li garrH'arza 2 " 
h) 11 ryhaka 2 " 
i) li piekar7a l " 
j) w orkiestrze wojskowej 1 " 
rai'em :J() wychowanków 


\\ dniu 1 kwie.tnia Hł28 r. było ohecnycll w z.akładzip wychowanków 
1II . 
- 
0(1 1. :kwietn:a 1928 r. do 31. marca 1929 r. 
a) przyjęto nowych wychowanków 59 
b) ze służby wzgl. uczhy wróciło 12 
c) z ucieczki . . 6 77 
Uhyło zaś w tym czasie: 287 
a) w służbę względnie uczbe wydano 11 
b) 'zbiegło 9 
c) definitywnie zwolnion'yl'h 31 
d) odwołanie " 18 . 
e) ul'1opowanych 14 
f) pru'kazano do Zakładu Popl'a wczego 2 
g) zmarło 2 
h) w więzieniu 1 88 
199 


\V tej liczbie sI}: 
a) wychowankowie przekazani na podstawie ustawy 
z dnia 2. VII. 1900 roku 153 wychowanków 
b) przekazani przez p. Wojewodę na podstawie 9 56 ust. karnej 40 JJ 
c) repatryjanci obywatelstwa rosyjskiego 6 JJ 
razem 199 wychowanków 


Na ci'elarlników tormi'nowało w ro-ku !'.prawozdawc'Zym 9 wychowan1ków i to 
. 
w zawod'zie krawieckim 2 wychowanków 
" 8tolal'!;kim 2 ,. 
,- drukarSlkim 2 ,. 
.. kołorlziejskilll 1 " 
,. kowalskim l " 
.. ogrodniczym 1 " 
razem 9 wychowanków r
		

/Czasopisma_101_04_123_0001.djvu

			- 121 -- 


e 


F. Wytywienie. 


\Vyżywienie dla domowników wydano na podstawie przepisu wyż.ywienia z dodatkami 
ehleba, kiszki, masła etc. dla ciężko 'Pracując
'ch. Na podstawie przepisu lekarskiego, wy- 
dzielano chorym domownilwm lekkie potrawy z mięsem wzgI. z mlekiem (podług dyjety). 
Artykuły spożywc'ze dostarczał po większej części własny majątek Igły. Res'ztę towarów 

poż,ywcz,ych sprowadzono z różnych firm na podstawie złożon,ych ofert. 
Koszty wyżywienia włącznie djet.y dla chorych wynoszą na dzień i głowę 1.16 2 zł. w prze- 
ciwstawieniu do roku ubiegłego 1,11" zł. a dO roku 1926. - 0,88 zł. 


Tablica I. 


OgólnE' wyżywienie 


Przy przeciętnej ilości 
dziennej 431 domowni- 
L. Żywność Ilość ków III klasy i 7 urzę- 
dników I i II kł = 483 
b. . ogólna rllzt'm na głowę 
- - I - -- 
rocznie dziennie 
, 
1 Chleb rllzowy . . . . kg. 64037,- 146,200 0,400 
2 " biały . . . . . .. 35373,- 80,760 0,221 
3 Bułki ciastkll i t. d. . . . .. 5248,- 11 ,980 0,033 
4 Kartofle . . . . . " 171881,- 392,422 1,075 
5 Mąkli pszenna i żytnia . . , " 2925,- 6,678 0,018 
6 Mleko pełne zbierane i maślanka . . Itr. 69017,- 157,573 0,432 
7 Ser i twaróg . . . kg. 1984,- 4,529 0,012 
8 Tłuszcze . . . . . " 3869,- 8,833 0,024 
9 Mięso. . . " 17255, - 39,395 0,108 
10 Wyroby mięsne . . " 5349,- 12,212 0,033 
11 Klisza, ryż itd. . . . " 10254,- 23,411 0,064 
12 Groch i fasola . . . " 7447,- 17,000 0,047 
13 Suszony owoc . . . . " 113,- 0,258 0,001 
14 Jajka . . . . . . . !!zt. 5014,- 11,447 0,031 
15 Śledzie . " 23805, - 54,350 0,149 
16 Ryby . . . kg. 267,- 0,609 0,002 
17 Ocet . . . . . Itr. 1598, - 3,648 0,010 
18 Sót . . . . . kg. 4987, - 11 ,385 0,031 
19 Cukier . . . . . . " 2262, - 5,164 0,014 
20 Kawa, cykorjll, kakao itd. . " 2464,- 5,625 0,015 
21 Miód sztuczny . " 695,- 1,586 0,004 
22 Piwo . . . but. 152,- 0,347 0,001 
23 Warzywo świeże . . . . kg. 19280,- 44,000 0,120 
24 Owoce świeże . . " 3082, - 7,000 0,019 
25 Zaprawki . . . . " 1148,- 2,621 0,007 
26 Różne przyprawy . " 613,8 1,442 0,004 
" 


.. n 


Hi 


"
		

/Czasopisma_101_04_124_0001.djvu

			L. b. 


l 


L. b. 


Dzień 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


niedziela 
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
sobota 
niedziela 
poniedziałek 
wtorek 


- 122 - 


Ta bli 


Dzienna racja jednego wychowanka 


:;... 

 
o 
N 
10 
.. 


10 
t: 
t: 
cu 
N 
UJ 
e. 
10 
.!o: 
' 


:;... 
"';ij 
.:E 
..c 
cu 
::c 
u 


t: 
o 
.. 
10 
.!o: 
10 
E 


.. 
cu 

 
::I 
U 


10 
.;:- 
o 
.!o: 
:;... 
U 


10 
.!o: 
N 
UJ 
:;... 
e. 


.!o: 
'ij) 
:;... 
.. 
QI) 


..c 
u 
o 
.. 
Q/) 


10 
N 
UJ 
10 
.JI:: 


..c 
cu 
::c 
u 


.N 
:;... 
.. 


kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. I kg. 
_ 1 0 ,850 1 _ _ 1- 1- - - 1 0 ,040 1 0,030 1 0,0020,0100,010 - 
0,700 - 0,100 - 0,150 - - - 1 - 0,0100,0020, 010 1 - 
0,700 - I - 0070 - 1 - - - - 0,010'0,0020,010 - 
0,700, - O 1 00 
 - - ,O 080 - - 10,040 0,002 '0,010 - 
0,700, - 
 - r- 1 0,050 
 1- 10,1500,0400,00210,010 - 
0,700, - - - - _ --=- - 0,070 I - ,0,020 0,002 ,0,010 - 
0700 - - 0070 - 10080 - - - 0,0100,0020,010 - 

 ł 0,850 0,020 
 1 - I 
 - - - 0,030 0,002 0,010 - 
0,700 - \ - - - 0,070 - - - 0,010_0,0020,010 - 
0, 700 1 - - - ,0, 050 1 - - - - ;0,01010,002,0,010 - 


u wag i : Ciężko pracujący otrzymuje dodatek 150 gr. chleba i 50 gr kiszki. 


Dzień 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 


niedzieia 
poniedziałek 
wtorek 
środa 
czwartek 
piątek 
sobota 
niedziela 
poniedziałek 
wtorek 


Tabli 


o 
10 
.!o: 
10 
.!o: 


10 
.... 
10 
..c 
.. 
cu 
..c 


kg. 


0,001 


Dzienna racja jednego korygendy (ubogiego i korygendki) 


:;... 

 
o 
N 
10 
.. 


lO 
t: 
t: 
cu 
N 
UJ 
e. 


:;... 
t: 
o 
m 
e. 
-ł= 
cu 
's 
N 
U 
.
 


:;... 
- 
10 
.:E 
..c I 10 

 1'E- 
.' 
kg. kg. I kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. I kg. 
- !0,8
01 - \ -- 1- l=-- [ - 1 0,0401 - 10,00210,010\ - 
0,700, - 0,100 - 0,150 1 ' - - - - - 0,0020,010 
O 700 - I - 10 070 - - - - - - l o 0 0 2 O 0 10 - 
, I I, , , 
0;700 I - 0,100 - - - 0,080 - - 0,030 0,002 0,010 -- 
0,700 - - - 0,050 1 - I - 10,150:0,0300,0020,010 - 
0,700 - - - - 1 - - 0,070, - 0,0100,0020,010 1 - 
0,700 , - - 0,070 - - 0,080 - - - I - ,0,0020,010 ' - 
- 0,800 0,020 - - I - - - - 1 0,02010,002 0,010 , - 
0, 700 1 - - 1_ _ _ 0,070 - - - - iO,002 0,010, - 
0,700 - - 10,100 - 0,050 , - - - - i O ,002 I O,010,- 


t: 
o 
.. 
10 
.!o: 
10 
E 


.. 
cu 

 
::I 
U 


10 
.;:- 
o 
.!o: 
:;... 
U 


10 
.!o: 
N 
UJ 
:;... 
e. 


.!o: 
'ij) 
:;... 
.. 
QI) 


..c 
cu 
::2 
u 


..c 
u 
o 
.. 
QI) 


10 
N 
UJ 
10 
.!o: 


u w 11 g i: Ubog.i otrzymuje 400 gr. chleba białego. 
Ciężko pracujący otrzymuje 200 gr. chleba razowego jako dodatek. 


o 
10 
.JI:: 
10 
..so::: 


10 
.... 
10 
..c 
.. 
cu 
..c 


kg. 


_ 0,001
		

/Czasopisma_101_04_125_0001.djvu

			'ca II. 


- 123 - 


składa się z następujących artykułów żywnościowych. 


-;o 
UJ 


u 
Q) 
ra 
E 
UJ 


iti 
c- 
.
 
o 
N 
.. 
P. 
.
 

 


iti 
.N 
Q) 
.
 
"" 


iti 
c- 

 
o 
- 
o 

 


!'CI 
c- 
'C 
. o 
- 
UJ 


!'CI 
..JI:: 
N 
VJ 
.:k: 


"'O 
'O 
'e 


kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. Itr. 
0,015' 0,020 1 - I - 
 0,250
 - ! 0,160: - 
0,030 0,020 - 0,050' 0.050 - 0,080,- 
0,030 0,020 - 10,050: 0,15010,010 0,080 - 
0,030 0,020 1 - 1 0,050 0,050 0,015 0,080' - 
0,030 0,020j - ,0,050 0,050 - 1 0,080' - 
0.0301 - ;0,0401 - - I - - I - 
0,030 0,020 - 10,050 0,100, - 0,080 - 
0,015:0,020 - ,0,0500,200 - 0,160. - 
0,030 0,020 - ,0,050 0,050 - 0,080 - 
0,015 0,020 - 0,0500,050 - 0,160 ' - 
I 1 1 I 1 I I  


c a III. 


Q) 
c- 
- 
Q) 
p. 
o 
.3<: 
Q) 
E 


Ol) 
10' 
'u 
"'O 
o 
o 
.3<: 
Q) 
E 


o 
- 
UJ 
iti 
E- 


Itr. 


kg. 
I I 
0;010' - 


1,3 
1,3 
0,8 
0,8 
1,3 
1,8 
0,8 
0,8 
1,3 
1,1 


= 1 0 ,08 0 
 
1 0 ,01 0 1 = 
1°, 010 1 - 


składa się z następujących artykułów żywnościowych. 


-;o 
VJ 


u 
Q) 
-.o 
E 
UJ 


iti 
c- 
.
 
o 
- 
o 

 


!'CI 
.N 
.
 

 
'UJ 


iti 
c- 
.
 
t) 
N 
"'O 5- 

I .
 
kg. kg. kg. kg. kij!. kg. kg. 
0,015!0,015 1 [ - I - 0!0, 250 1- 0,050 1 _ 
0,030 1 0,015 - 10,020 1 0,030 - -- - 
0,030 1 0,015 1 - 1 0,040,0, 090 1 - - - 
0,030 0,015 1 - 0,020,0,0300,015 - - 
0,030 1 0,015 - 0,02 0,030! - -- - 
0.030 - O 030 -O - I - - - 
0:030 0,0151 :... 10,0200,080 - - 
0,015 0,015 - 1 0,05U 0,200 - 0,050 - 
0,030 0,015 - 0,02,0,030 - = I - 
0,030 1 0 ,015, - 10,02010,030; - - 


!'CI 
c- 
'c 
.oS 
UJ 


!'CI 
.3<: 
N 
UJ 
.:k: 


Q) 
c- 
- 
Q) 
p. 
o 
.3<: 
Q) 
E 


Itr. 


Ol) 
10' 
.u 
"'O 
o 
o 
.3<: 
Q) 
E 


o 
- 
UJ 
!'CI 
E 


Itr. kg. kg. 
II 
0,8 0,010 - 
0,5 - - 


0,5 - - 
1,0 - - 


0,5 0,01 0 , - 
0,5 - 
0,5 - 


.. 
Q) 
UJ 


Q) 
'N 
"'O 
Q) 
';(ij 


kg. 


szt. , kg. 


N 
.!!! 
..JI:: 
co 
..... 
UJ 
;:I 
P. 
iti 
..JI:: 


N 
." 
.:k: 
.:k: 
.. 
'o 
Ol) 
o 


kg. 


Q) 
'+< 
o 
..... 
.. 
!'CI 
.3<: 


kg. ' kg. 


- - 1,- 
- - 1,- - 
- - 1,2 
- - 1,- 
- 0,300 - 1,- 
- - 1,'- 
- - 1,- 
O 30 0 0 ,05 0 1 
: 
, , 
1 


.. 
Q) 
UJ 


Q) 
.N 
"'O 
Q) 
';(ij 


szt. 


- 0,300 - 
1 - - 


- 1 0 , 300 1 - 


N 
UJ 
.:k: 
iti 
..... 
UJ 
;:I 
p. 
iti 
.3<: 


kg. 


N 
UJ 
.:k: 
.:k: 
.. 
'o 
. Ol) 
o 


kg. 


Q) 
'+< 
o 
..... 
.. 
iti 

 


kg. 


u 
o 

 
o 
N 
UJ 
;:I 
UJ 


.;, 

 
o 
.:k: 
..... 
iti 
- 
P. 


iti 
"O 
UJ 
iti 
'+< 


kg. 


kg. 


0,030: - 


- 0,0801- 
1 0 ,13 0 
-1- 


u 
o 

 
o 
;>, 
c- 
o 
N 
UJ 
;:I 
UJ 


.;, 

 
o 
.:k: 
..... 
!'CI 
Q. 


iti 
"O 
UJ 
iti 
'+< 


kg. 


kg. 


kg. 


1,- - - - 
1,-. - - - 
1,2 - - - 
1,- 0,030 - - 
1,- - - - 
1,- - 0,080 - 
1,- - - - 
1,- - - - 
1,- - - 1,130 
1,- -- - - 


16*
		

/Czasopisma_101_04_126_0001.djvu

			- 124 - 


Tabli 


Dzienna racja jednego chorego (djeta) 


. 


"" 
CI 
e 
e 
Q) 
N 
L. e II) 
Co 
Dzień o CI CI 
... ..s.:: ... .0:;- 
b. CI CI ..s.:: CI Q) 

 ..s.:: .;;; N N ..s.:: 
 o 
- CI » .N II) II) CI' 
 ..s.:: 
::s S ... » CI » "S ::s » 
..Q QI) ... ..s.:: Co u II) u 
kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. 
1 niedziela 0,400 0,080 - - - - - - 0,015 0,001 
2 poniedziałek 0,300 - - 0,080 - - 0,100 - 0,030 0,001 
. 
3 wtorek 0,300 - - 0,070 - - 0,100 - 0,03łJ 0,001 
4 Środa 0,300 - - - - - 0,100 . 0,030 0,030 0,001 
.5 czwartek 0,300 0,150 - - - 0,080 - 0,030 0,030 0,001 
6 piątek 0,300 - 0,070 - - - - 0,010 0,030 0,001 
.- 
. 
7 sobota 0,300 - - 0,080 0,070 - - - 0,030 0,001 
, 

 


u W II g i: Prócz tego otrzymują chorzy muło, kiszkę wzgl. mleko DII podstawie przepisu lekilrill zakłlldoweao.
		

/Czasopisma_101_04_127_0001.djvu

			- 125 - 


c a IV. 


składa się z następujących artykułów żywnościowych. 


» 
c: Q) 
o 
 c: u 
ii:i Q) 10' CI o 
c. c: 'u 'iii 
 
- o 
Q) -o 
 
-c: c. o 
Q) Q) o » 
N u c: 
E ..... u CI Q) o o o 
o N ..I<: ..I<: ..I<: - CI -o .:&: o 
N - II) N CI Q) Q) II) ..I<: 
 - N 
U ... .2 II) E CI 10 II) 
.!!: 10 .:&: E E E ';0 E - ::s 
..I<: - II) c. II) 
kg. kg. kg. kg. kg. Itr. Itr. kg. szt. kg. kg. kg. 
0,010 - 0,100 0,050 0,015 0,025 0,3 0,010 - - - - 
0,010 - 0,100 - 0,015 0,025 0,5 - - - - - 
0,010 - 0,150 - 0,015 0,025 - - 1 . - - - 
'4 
0,010 1- 0,115 - 0,015 0,025 - - - - - 0,030 
, 
0,010 - - - 0,015 0,025 1,0 - - - - - 
0,010 - - - - 0,025 1,0 - - 0,030 0,080 - 
. 
0,010 - 0,100 - 0,015 0,025 0,5 - - - - - 
. 
\ 
. 
I . 
. 
I 


.
		

/Czasopisma_101_04_128_0001.djvu

			- 126 - 


G. Ruch pracy. 


\V roku SI'l'awol.lławczym H)28/29 wynosiła 
ogólna łici'IJa dni wyżywienia 
wtem uboigch 


1\1
żcz.yzni Kohiety Razem 
1
.)759 3:i215 14ł:i974 
24290 19479 43769 
fi Bli9 1:1731) 105205 


Pozostaje korygendów i wychowanków 


Z tego odchodzi: 


aiezatl'lulnieni w niellzielo i świ
ta d ni sl.kulne 
wychowaników, w areszcie, szpitalu i na stacji 
oraz z innego powodu 


29 lOt 


3m)3 


32195 


Pozostaje 


(i2367 


73011) 


101i43 


z 'PO'zos.:ałych dni roboczych kOl'ygendów 
wychowanków_ pri'ypada na: 


1). nohoty w zakładzie 
a) zwyczajne prace domowe 
b) prace ri'emieślnicze 
c) w gospodo zakładowem 


13758 3395 17153 
2308(j 23086 
13(j68 13fi68 
11855 7248 19103 
623m lOU43 73010 


2). HolJoty w gospodo rolniczem 


nazem jak wyżej 


. 
mężczyźni kobiety Razem 
Ogólny dochód z prac 
d o m o w n i k ó
w wynosił I 
zł gr zł gr zł gr 
1 
I 
1. w gospodarstwie zakładowem 16397 40 . 16397 40 
. . - - 
2. .. .. rolniczem 16 621 65 10 832 I 50 27 454 15 
I 
. 
Razem 33 019 05 10 832 50 43851 55 
I 


. 


Na osobę i dzień roboczy korygendów i wychowanków przypada 6(; gr. 
Na osobQ i dzień wyiJywienia korygendów i wychowanków przy,pada 41 gr. 
Ubogich zatrudnia siQ bez obUczenia dochodu z pra(', przy lżejszych pracach domowych.
		

/Czasopisma_101_04_129_0001.djvu

			- 127 - 


H. Budowle. 


\V roku sprawoz.dawcz.YIll wykonano w własnym zarz
dzil' l'emQnt kuchni głównej. mll'- 
czami i pipkarni. Odnowiono u
t{'pIY w pawilonie !korygendów i korygendl'k i zaprowadzono 
samoczynne spłókalnie. \" wikliniarni lIrz
dzono oranżerję z centł'alnl'm ogrzewanil'm. Poza- 
tem rozszerzono centralne ogrzewanie w pawilonia I{rajowych ubogich m{"2;ezyzn. \Y dalszym 
ci
gu zaopatrzono w światła ell'ktryC'z.ne r
,etnie, pawilon kl'ajowych ubogich kobiet i kory- 
gl'ndek, śpichlel'ze i dwa domy urzędnieze prz,y ul. Igielskiej. 'Pomalowano oknlt domu admi- 
ni
t.racyjnego, dwóch domó\v urzQtlniczyeh, oraz resztę okien pawilonów w obr{'bie z81kładu 
położOIwgo olI 'Z.ewn
trz hiałą olejną farbą. Smolenie dachów na majątku Igły wykonała fir- 
ma lIt'iuuk z ChOjllic, w zakładzie zaś wykonano sposobem gospodarczym. 


I. Piecza nad zwolnionemi. 


Zwolnionym kprygPłlllom korygendkom udzielano pomocy z funduszu zapomogowl'go, 
o ile 'z.arobek osiągnii;'ty w Zakładzie nil' starcz,yl na podróż 'do przyszłl'go mil'jsca zamie- 
5.zkania..... 
Hównil'ż otrzymali zwolnil'ni w razio potrzeby bralkującą odzil'ż z 'zapasów zakładowyeh. 
\\'ychowankowie, któł.zy przebywali kilka lat w zakładzie i dobrze się prowadzili, a zwła- 
szcza wychowankowil', któ.'zy ukoilCZyłi uczbł: w jakimś zawodzie, otrzymują przy zwolnie- 
niu kompl<.'tne nowe wyekwipowani" (ubranie, pall"tot, etc.) oraz zapomogi pieniężne, i po 
:lwolnipniu wspomaga siQ nit'raz wychowanków. glly się 'zwracają 110 ZRlkładu. zwłaszna 
tych, ktllrzy SIU1.ą w wojsku. 
O ile możnośd wyszukiwano dla zwolnionych miejsca pracy. 


K. Ogrodnictwo. 


. 


Hok ten był dla ogrollnictwa z powodu byłego zimnego lata niepomyślny. Zbiory szpara- 
gów, truskawek, pomidorów, fasoli a szczególnie ogórków był,y bal'dzo małe; wa,rzywa zaś 
inne. ollporniejs:ze wiQcej na zimno, były naosól dobre. 
Ow-oce (jahłka) były dobre - dzięki kilkukrotnemu skmpianiu d,'zew l'iecu
 bordoską 
przeciw grzybkowi (fuscisladium) - wielkości średniej, zbiór dość Ilobry;gruszki taksamo, 
L. tem tylko, że odmiany dobre jak Boskoop i inne, 
ego rolm nie owocowały. 
liwek było 
dosyć dużo, z powodu zimna Jednak nie dobrze (lojrz;ewały i .dlaltego musiały być sprzed!ane 
taniej, gdyż do suszenia nie nadawały się. Owoce zimowe psuły się z powodu długotrwałej 
wilgotnpj jesi<.'lli. 
\\' roku tym wykonano nastQpujące główniejsze prace: 7.ł\sz,kół1wwano 2000 dziczków 
lh7ew owocowych i róż, któ"e nastl;pnie w sierpniu i wrześniu oC'zkowano. Żregulowano pod 
nową :plantaeją szparagów ca 28 arów ziemi, a pod dalszą szkółką 
O ari)w. CZ{'ść starej plan- 
tacji truskawek zastąpiono nową. 
\YYCZyszc70no główny s'taw rybny :z mułu, który zuż.yto w ogrodnictwie. 
Plantacje wikliny uzupełniono i powi..-kszono. Powi
kszono też oranże"jQ prz{'z dołączenie 
nbikacji pJ"i'.eznacwnej niegdyś na moczenie wikliny, a Iktóra stała nieużywana: ubikację tę 
oszklono i zaloiiOllO w nil'j .ogrzewanie zapomocą pieca szt.reblowl'go. 
Zakłall brał wlział w Pomorskiej "'ystawie Ogrodniczej w Toruniu, gdzie uzyskał mały 
Złoty M{'dal Pomorskiej Izhy Rolniczej za kolekcjI.' e{{'Mownie wystawioną la(ltlych i dobrze 
oznaczonych owoców.
		

/Czasopisma_101_04_130_0001.djvu

			- 128 - 


W,,-kaz 
sprzedaży produktów ogrodowych i wikliny zakładowi, 
urzędnikom i obcym w roku 1928/20. 


- Ilość 
L.b. Wyszczególnienie ogólna 
kg. 
1 jGbłka . 6230,15 
2 gruszki i pigwy 664,95 
3 wiśnie i czereśnie . . 24,15 
4 śliwki . . . 919,9 
5 morele . . . . . . 29,45 
fi brzoskwinie . . . . 2- 
, 
7 owoc zbierany . . . . 1913,3 
8 winogrono . . 3- 
, 
Y truskawki . . . 157,9 
10 maliny . . , . . 152,5 
11 porzeczki . . . . . 76,- 
12 agrest . . . 42,2 
13 kalafiory . 139,65 
. . 
14 kapusta modra . . . 450,3 
15 " białG . . . 11435,3 
16 " włoska . 98,5 
17 " brukselskG . . . . 94,5 
18 jarmuż . . . . . . 123,8 
19 kalarepa . . . . . 1051,3 
20 brukiew . 6000,- 
. . . . . 
21 marchew . . . . 8022,3 
2t " pastewna . . 200,- 
23 chrzan . . . . . . . 2,5 
24 zielone do dekoracji . . fury 1 
25 buraki . . . . . . 419,4 
26 pietruszka . . . 256, - 
27 selera . . . . . 309,- 
28 pora 
. . 195,- 
. . . . 
29 cebula . . . . 1246,- 
I 30 I wysadki szczypiorkowe sztk. 4 
I . 


. 


...
		

/Czasopisma_101_04_131_0001.djvu

			- 129 .- 


. 


- 
Ilość 
L. b. Wyszczególnienie ogólna 
k
. 
in szparagi . . . . I 415,4 
:32 majeran . . . . 97,495 
33 pieprzyk . 0,33 
34 groszek zielony . . 365,75 
. 
35 fasola zielona i sucha . 1057,7 
:JG bób . . . . 55,- 
37 rzodkiewki . . . . sztk. 1580 
38 rzepa . . . 3,- 
3Y sałata . . . gł. 6942 
40 rabarber ,. . . . 2159,85 
41 szpinak . . . 37Y,9 
42 ogórki . . . . . . 237,7 
43 pomidory . 23
,8 
44 dynia . . . 61,- 
4;) krzewy parkowe . sztk. 70 
40 kminek . . . . . . 1,8 
47 sadzonki warzywne kopy 17i,l/ 2 
48 II trU!ik. i maI. sztk. 2580 
4B " kwiatowe . . II 4B52 
50 kwiaty doniczkowe II 513 
51 bukiety . . . " 158 
52 korony . . . .. 31 
53 wysadki porzeczko i agrest. . " 177 
54 witki (wikliny) . . . 5850,- 
55 sadzonki witkowe . . . 50,- 
56 szczaw . . . . . 45,- 
57 mak . . 1,5 
JR czosnek . , . . 14,85 
ó9 drzewka li powe i jesion. . sztk. 70 
60 włoszczyzna . . . . . . 568,- 
61 wysadki szparagów sztk. 440 
62 nasiona . . . . 10,740 
63 cykorja . . . 20,- 
114 kartofle . 46:J,- 
. . 
65 ryby . . . 108,1 
65 drągi . . . mtr. 75 
- 
67 drzewo opałowe (gałęzi) " 10 


17
		

/Czasopisma_101_04_132_0001.djvu

			- 130 - 


T a b l i c a V. 
stan odzieży i bielizny: 


:2 ..<::
 Stan 
iti 
 ..<:: I: . I:EO\ 
'" 
 
E
 .:g
 
L. .... o :>-. t) "t:I "t:I iti CI) e:. 
1;;.... 'N iti 
 iti a. ",0\ 'o 'o CI) "t; N 0"1 
Rodzaj odziety =' .u - ..<:: -'" ..<:: 'c ",'" 
i bielizny o I: .:g o 1:- E . t) U U >-.. . 
I: :2 ;ł I: :> N :>-. I: = 
p. "t:I..<:: Ul I: 
- ClI:> o o iti iti iti N 0:0=- 
CI) t) I: N- o e:: I: 'u I: '" 101):>-" 
., '" iti iti II> U . II> .:g 1:11) 
e::-= N_ 
.. ii) 
 - -CI)- '" Out') 
V) N '" E 
.. I 
1 Bluzki dla kobiet perkal. szt. 98 
o 113 81 77 117 - 117 
2 Bluzki do pracy . u 7IJ - 79 BO 15 94 - !ł-1 
3 Bluzki sportowe . . . u l!J5 - HIG :ł 2:> - 25 
!J Chustki kąpielowe " 54 - 54 - - 54 - 5-1 
10 Chustki do nosa " 851 408 1259 - 1R2 86Y 2U8 1077 
11 Chustki na szyję . . . I 27G G7 343 - 34 309 - 309 
12 Czapki sukienne . " 879 - R79 -. 51 828 '!...... 828 
13 Czapki z szylflein . . . . I 25 - 25 - - - 2i) - 25 
14 Czapki skautowskie . . " 2 - 2 - - 2 - 2 
. 
15 Czapki białe . . . I 30 - ;jO - - - BO - 30 
16 Dery wełniane . . . l' 1255 - 1255 - H7 1218 - 1218 
17 Drewniaki . . . par. 447 24 471 256 284 4-13 - 443 
18 Fartuchy białe . szt. 43 - 43 10 4 49 -- 49 
19 Fartuchy dla dozorczyń. . " 16 - li) 4 H 12 - 12 
20 Fartuchy granatowe dla kob. u 136 - 13ti 72 !J2 IW - 116 
21 Fartuchy granatowe dla męż. u 176 - 176 30 22 11-\4 - 184 
22 Fartuchy szare. . . " f>2 10 n2' 
o - 92 - 92 
23 Halki . 41 - 41 - 14 27 - 27 
. . . . u 
24 Jaczki barchan. i warpowe " 20 - 2(
 - . 10 10 - 10 
25 Jaczki modre do pracy u 2 - 2 - 1 1 '" 1 
26 Jaczki nieprlemakalne u a - 3 - - H - ił 
27 Jaczki pluszowe . " 1 - · 1 - - - 1 -- I 
28 Jac.zki spodnie . . . . " 434 - 334 239 3B łj40 - 640 
29 Jaczki sukienne . " fil - lit - - nI - fil 
30 Jaczki szpitalne . . " - - - - - - - - 
. 
31 Kaftaniki . . . u 70 2 72 20 7 85 - 85 
a
 Kalesony . . . par. 516 - 516 1 fi:> 37 644 - 644 
33 Kalesony kombinacyjne. u 109 -- 109 - 26 83 - 83
		

/Czasopisma_101_04_133_0001.djvu

			- 131 - 


'" ::i ..c ..c:"u, c.1 I Stan :aEoi 
u 
 . 
'" 
 .x u »Eco ",co 
 
 .....CIIC'! 
.x o ..... "' .....e:. 
 
L. ».
 
 '" 
 'o "'NO> 
......x 'N u "'0\ 'o .Lo "'.... 
Rodzaj odzieży i bielizny (g c :s o c::.... E
 ..c ..c: . ClI >-.. . 
c:: :s 
 c:: . u U 	
			

/Czasopisma_101_04_134_0001.djvu

			- 132 - 


. 


=' oJ::"" I: 00 I Stan 
tU lO ..; oJ:: U Ol oc I: E 
 
... 
 .... u ....E"" 
"" "C "C .,:!uO') 
L. _ o oN tU 
 tU 
 ",0\ '0 -o en 
 
 
"'... ::I 'u ... oC oC 
Rodzaj odzieży i bielizny o I: g 
 o oJ:: .;, CIJ 

 
 E . U U U 'c ...... . 
I: =' 
 ....:> CIJ:> o N lO E I: = 
p. I "C.c '" o lO 
 -.- - 
CIJ U N- N - o I: 'u '0 >. 
I: lO I

"': lO o:: 
 lO N 
N"': 
..... lO tU 0::"': lO 
.. V5 I: rf) N I II) I: >XI Out» 
.. I 
1 o 
69 Pończochy wełniane. . par 15R - 158 - 1H 140 -- 140 
70 Pończochy bawełniane " - - - 84 - - H4 - 84 
71 Powłoki białe szt. 90 -- 9U 79 5 160 4 164 
72 Powłoki kolorowe . " 736 191 927 - 74 853 - 853 
I 73 Poduszki . . 
 1 " 4 I - 4 86 1 - 4 - 4- 
74 Powłoczki białp. .. 146 - 146 13 219 - 219 
75 Powłoczki kolorowe . . " 791 IW 907 - 85 822 - 8
2 
76 Prześcieradła . . " 969 42 1011 232 87 982 174 1156 
77 " płócienne białe .. 29 - 29 35 - 44 20 64 
78 Ręczniki do nóg . . . . .. 16 - 16 - - 1() - 16 
79 Ręczniki płócienne " 1265 10 1275 438 312 1321 80 1401 
80 .. długie do rąk . " 7 8 15 6 4 11 6 17 
81 " do sprzętów " 78 - 78 132 35 141 34 175 
82 Rękawice par 161 - 161 140 31 270 - 27U 
83 Scierki . . . . . szt. 47 - 47 30 22 55 - 55 
8-1 Serwetki . . . . " 8 - 8 1 - 9 - 9 
85 Sienniki . . . " 471 50 521 38 22 537 -- 537 - 
86 Skarpetki wełniane I 444 444 110, 85 469 469 
. par - - 
87 Spodnie cajgowe . . .. 256 - 256 123 68 401 - 401 I 
88 Spodnie kąpielowe . . Ił 67 - 67 - - 67 I - 67 
89 Spodnie nieprzemakalne . .. 1 - 1 - - 1 - 1 
90 .' ze skóry angielskiej " 167 - 167 -- 63 104 - 104 
91 " modre do pracy . " 6 - 6 - -- 6 -- 6 
92 " ze szylflein. . . II 25 - 25 - - 25 - 25 
93 " sportowe . . . II 227 - 227 80 -- 3U7 34- 307 
94- Ił sukienne . . . " 463 111 574 - 
5 549 - 549 
95 .. szpitalne . . . " 40 - 40 - 10 30 - 30 
96 Spódnice sukienne. . szt 48 - 48 - - - 48 - 48 
97 .. warpowe i barchanowe '. . 148 - 148 - LO 128 - 128 
98 Ił perkalowe . . " 68 2 70 40 61 49 - 49 
99 Spodki z pierza. . . " 4 - 4 - - 4 - 4 
100 Staniki . . . " 139 7 146 - - 32 114- - 114 
101 Suknie . . . . . .. 6 - 6 4 1 9 - 9 
102 Suknie warpowe " 1 - 1 - - 1 - 1 
103 Torby do chleba . . Ił 1 80 30 1 110 - 12 1 98 - 98 


....
		

/Czasopisma_101_04_135_0001.djvu

			.  133 - 


. 


I ::s ci> I I Stan 
'" .¥.c ...c: '" c c E g: 
'" :t 
 :; 
E
 "'oc "C "C 
CJO') 
L. ;: o :t '" 0\ -e:. '0 lO N'" 
fI)
 ::s u oc'" "'0\ 'O oC oC >o'" 
Rodzaj bielizny i odzieży o c '" E.... oC u .;, Q) 
C >o:> u N u 'c c .. ....: 
p. c ::s :t Uj Q) . o o '" '" E ;O 
= 
"C.c c N - N> CI o:: c '<3" >o 
Q) u C '" '" u ",- .:!! N .,., N . 
., '" '" c ii5 Q)""'; 0::.....; '" '" Ou
 
.. ii5 N fi) C .,., 
.. 
104 Trzewiki do gimnastyki . par 150 - 150 - - I 150 - I 150 
. 
105 Trzewiki z materjału . .. 50 10 60 - R 52 - 52 
106 " skórzane dla mężczyzn .. 483 79 562 3 49 508 8 516 
107 " skórzane dla kobiet " 67 20 87 - 12 75 - 75 
108 Worki do soku . . szt. 6 - 6 - 2 4 - 4 
109 Worki do odzieży . . . .. 456 - 456 - 3 453 - 453 
110 Spodnie manszestrowe . . par 328 - 328 91 50 369 - 36
 
111 Bluzki białe . szt. - - - 20 - 20 - 20 
112 Chustki do magli . . .. - - - 6 - 6 - 6 
113 fartuchy gran. dla dozorczyń - - - 6 - 6 - 6 
.. 
114 ol W paski dla kobiet - - - 67 - 67 - 67 
.. 
115 Kamizelki manszestrowe " - I - - 21 - 21 - 21 
116 Skarpetki bawełniane par - - - 80 - 80 - 80 
, 
. 
I 
I I 
! 
. I 
I
		

/Czasopisma_101_04_136_0001.djvu

			. 


- 134 - 


T a b l i c a VI. 


Wykaz stanu materjałów 


- u - - 
L. Jed
 Stan Prze
 Stan 
R o d z a j nostka 1. IV. Dochód robiono 31. III. 
p. racI1. 1928 I !l2!1 
I 
1 Barchan biały. . mtr. 35,- 1508,65 913,30 H30,35 
2 " kolorowy . .. - 273,45 244,85 28,fiO 
3 Bawełna . . kg. 25,90 0,50 22,- 4,40 
4 Drel na bluzki granatowe mtr. - 150,- liO,50 I H9,50 
5 .. surowy .. 33,70 - - 33,70 
6 Materjał (Szylfleinen) . .. 14,50 4B2,- O,fiO 506,- 
7 .. angielska skóra " - 250,30 - 
!)(),30 
. 
H " na chustki . . .. 121,- - 70,10 50,HO 
9 ,I cajgowy . . " 450,- 200,- 431,-- - 210,- 
10 .. na suk. letn. dlB dozorczyń - 101,20 - 101,20 
" 
11 " granatowy . . . - 6- - 6- 
" , , 
12 .. na płaszcze szpitalne 21,80 - - 21,HO 
" 
13 " na ubrania letnie. I " 173,65 1001,80 120,- 105!i,45 
" 4,f)0 
14 .. " " zimowe " 4,50 - - 
15 .. .. bluzki .. 151,óO - - 1;> 1 ,50 
1f) .. .. suknie. .. 219,20 200"H) 219,20 200,:10 
17 " ,. sienniki " 300,30 60,- 303,20 117,10 
lH .. " ręczniki .. 160,50 400,- 3!IH,64 1(j I ,Rlf 
1!J Manszester . . .. 406,90 1,40 40H,30 - 
20 Płótno na fartuchy w paski . . " - 10U,- 43,
n 05,10 
I 21 .. białe . . " 150,18 402,30 50H,88 43,00 
. 
22 .. na prześcieradła . . 728,10 110,90 650,35 lHS,65 
.. 
23 " .. fartuchy modre . .. 89,95 200,- 120,70 16
,25 
24 .. .. ubrania ślusarskie . .. 312,30 - 12{),50 185,80 
25 " nesel na koszule . . . . .. - 1104,60 533,UO 571,- 
:?o .. ręcznikowe szare . " - 103,90 103,90 - 
27 .. na obrusy. . . .. - 250,- 214,- 3{),- 
28 " .. płaszcze białe . " - 80,- 56,- 24,- 
29 I " .. sztywne . . . . .. 34,1:) .1 63,- H3,UO I 13,25 


.
		

/Czasopisma_101_04_137_0001.djvu

			- 135 - 


-- n 
L. Jed. Stan Phe. Stan 
Ro d z a j nostka 1. IV. Dochód 31. m. 
p. rach. 1928 robiono 1929 
- I 
I I I 
30 Podszewka cza rna . . t . mtr. [)O,75 311,70 2HO,90 81,55 
31 Pierze . . . . . . . kg. - 4- - . 4- 
, , 
. 
32 Sukno na płaszcze granatowe mtr. -- 22,- 5,- 17,- 
ił3 " bordowe , . . . . .. O,!IO - O,!,}!) - 
:34 .. szare . . . . .. 41,- 2Un,- HH,
 lIi
,-- 
35 zielone . . . . . . .. 0,50 - 0,[10 - 
" 

G na mundury granatowe .. g

,4H 121,4R H
 ,(iO l:n,:36 
., 
37 Satyna ., - 12,(iO 9,H5 2,75 
38 Wełna . . kg. - 50,- :31,- lH,- 
. 
39 Wata krawiecka. . . . . mtr. - 1£i,- 14,- 2- 
, 
40 Warp. . . . .. 2- -- 2,- - 
, 
41 Sukno bronzowe . .. 4,50 - 4,;10 - 
- 
.. 
. 
. 
. 
I I
		

/Czasopisma_101_04_138_0001.djvu

			- 136 - 


Tabli 


Sprawozdanie kasowe Zaliladu Poprawczego i dla 


Dochody 


-- 
..... W porównaniu z budżetem 
.., Według 
... 
'OJI Oznaczenie dochodu Jest 
.., budżetu I 
... więcej mniej 
lO 
Cl. zł zł zł zł 
. 
Dział I. 
1 Opłaty od urzędników za świadczenia 22 HOn 24 H79,69 2079,69 - 
2 Różne dochody . 3 BM 7 8B6,23 4472,2:1 - 
3 Z rolnictwa i cegielni 57070 69 772,65 12 702,65 - 
4 Z gospodarstwa Zakładu 25 42!:ł 25 :lH6,oa - 42,97 
D z i a ł II. 
5 Z ruchu pracy 3H 16l} 43 9f>5,Of) 5 795,05 - 
6 Opłata za pensjoOllrzy 29 492 7 193,50 - 22 298,50 
7 Różne zwroty . 13 310 10 383,02 - 2 926,98 
8 Z warsztatów 21300 336,96 - 20 963,04 
D z i a ł III. 
9 Opłaty za pensjonarzy . 31 020 29 706,60 - 1313,40 
10 Różne dochody 170H 29B6,41 1 2
8,41 - 
-- 
I . 
Razem 243 653 222 386,14 2fi 278,03 47544,89 
-26 278,03 
Zasiłek z Głównej Kasy Starostwa Kraj. 303 031 312850,82 !:ł 819,82 I 21 2M,RłJ 
Zaległości z lat ubiegłych 334111 33 552,56 71,56 
Razem 580 165 5£)8 789,52 9891,38 I 21 266,81; 
9 891,38 
11 375,4H 
, 
, 
. 


r
		

/Czasopisma_101_04_139_0001.djvu

			- 137 


c a VII. 


Kraiow,,-ch Ubogich w Choinicach za roll. 192829. 


.... W porównaniu z budżetem 
	
			

/Czasopisma_101_04_140_0001.djvu

			- 138 -- 


Tablica VIII. 


Rozchody podlug tytulów budietowych i koszty przeciętne.  I I 


. . 137537j50 337 10 O 923 
. . . . 6578 1 20 16 12 O 044 
. . 19102773 436 11 l 194 W !:j 3 uwzgl.: 
408 domowników 
2 urzędn. I. kI. 
5.. II. .. 
23 robotno nI. .. ' 
Raz. 498 osób. 
tki . 44754 97 109 1 69 O 300 
. . . 57834 57 141175 O 388 
. . . 52 549164 128t-!O O 352 
. . . 6 482 36 15'89 Ol 046 
I I 
. . . . 400 - o'9H O' 003 
I 01 053 
. 79ł2 
6 19!47 
owo . 43 944 2°1 107171 0l 2% 
I 
. Wychow. 2872 66 704 O 019 
. . 6359 73 15 59 Ol 043 
.1 2764 40 678 
. . I 0 1 018 
22\ I I 
Razem . 561 048 1343 03 3 678 
. 
. 
I 


, Przy stanie 408 do, 
Rozchod mowników przy- 
wedł. wyk. pada na głowę 
budżetu --- 
_ rocznie I dziennie 
zł Illr zł Jgr zł; I!r 
I - 1 


UW8gi 


..... 
10 
... 
'OD 

 Oznaczenie tytułu 
iti 
a. 


1 Wydatki osobowe Zakł. Po pr. 
2 Wydatki biurowe 
3 Wyżywienie . . 


4 Budowy i do tego nale
. wyda 


5 Inwentarz. . . . . 


6 Opał, światło i woda 
I 
7 Wydatki lecznicz'e Zakt Popr. 
8 Wydatki kościelne . 
9 Wydatki różne ZakL Popr. 
10 Wydatki osobowe Zakł. Wych 
11 Wydatki lecznicze i nauk. Zakł 
1.2 Premja dla domowników 
13 Wydatki różne .
		

/Czasopisma_101_04_141_0001.djvu

			- 139 - 
o . o o- 

 .8 
.
 .
 
 t>II t':) \O 
.!.QJ
ns::X:::";;: - r-- l/') 
.... 
:;
E .
 l/) C\I 

..... 
:;o N .... 00 
I Ng.

ci)E I r-- r-- 
0""'C -- o 
c.. :s N o.. 
I N ..c:: 
 o- O t':) 
'ClIJ 
O O U 'O -- t':) O 
I 'OJ).... :>. "'O 

 
:>.s::o r-- 00 
.... .. 11)..c:: N C\I .... 
N .3<: 10 U \O l/') 
o 
 O I 
1 Co "'O . 
lU I 
I t':) O'> 
..!III E..c O l/') 
... I 
c "'O 
 
ił N .- t':) O 
10 
 
 O 
O o:: 10 t':) t':) 
e I I \ .... .... 
o I I 
." .. O'> \O 
'011 
E -- I/') .... 
o - 
bil .. 
 
u N..c O'> O'> 

ił iti N C\I .... 
Co() o:: I r-- r-- 
1..!111 
......... I o- o 
lU C o t>II .... 
- - - 00 \O 
... ił - .... 
C o iti iti 
Co .- 00 C\I 
as e I O
 N C\I O'> 
e o .... 

." .- 
=
 .. t':) r-- - 

 ".£:I 10 II:! t>II 
. - O'> ...... 
::I N 
 .3<:
 

.
 
 .. 
c .- iti C\I C\I 
..- Co.3<: - C\I .... 
N."", - o.
 N 
'" .
 iti I lo, 
o o C .- - 
..!III.. u .. I 00 

.!' .
E>. t>II 
-- 
 
 
N._ :>. c 
......-4 -u ..c Co  
.... 
 I l/') 
,..Q · N 11) NN....
 N 
o .. Uu::l,:E 
cd C
 I CI .- 

 .... 
E-t ił .:! N .. l/') 
 
t>II 
C'l C 11) I .N -- r-- .... 

 

as o 'N I l/') 
- ił .... 
:::s::: "'O - 
 l/') 
QOo N 

. I o .... .... 
C'lO I 
...... 
e: .. .... \O - 
t>II 
. 
 - .... r-- 

N . :>. .- - 
ił
 'N C \O t':) 
:>.
 
ON 
 N t':) l/') 
.... 
 I 
 '. c 
o .= 
ł3 M9)(!UMOWOP 
 
iti ..c ._ AU:J:q3;}ZJd 00 00- 
iti 
 U U g:J s o O'> 
.- U"'VJ 
 t':) 
.... .3<: 10' o I 
e .N .3<: 
N "'O 
 .- . 
11) :>'10.3<: 
o 
c
 
:::s::: 0"'0 O'> 
- 'OJ) :>. AMO)(Unl{31?Jqo 00 

2 
 C\I 
 
o tri 
 
..cO 3f o łł C\I C\I 
0"'0 O'> O'> 
Co._ .... ...... 
- 
18* 
.
		

/Czasopisma_101_04_142_0001.djvu

			n.  


tV ..... 
4>- (JI 

 o 
O'> \O 
(JI ....::I 

 o 


I I 


tV ,..... 

 I
 
00 
 
0'1 \O 


.... 4>- 
4>- (JI  
....::I 00 
O'> \O 
(JI 4>- 
00 4>- 
4>- 
 
00 
 


tV ..... 
O'> (JI 
O 
 
O 00 
4>- 00 
4>- 
 
O'> ....::I 
tV 00 


.... 
O'> 

 
\O 
..... 


0'1 
tV 


"O 
O 
'O 
.. ... 
Dl 

 
C') 
N 
(p 
!IQ 
O 


tV 
\O 
..... 

 


....::I 
00 


..... 
O'> 


Q.. 


::o 
o. 
N' 
::I 
(p 


Q.. 
O 
C') 
:r 
O 
Q.. 
'-C 


:;J::: 
... 

. 
O 

 
(p 
!IQ 
O 


N 
Dl 
::o;' 
t» 
Q.. 
s:: 


C 
tT" 
o 
!IQ 
C') 
:r  
tV 


....::I 
..... 


4>- 
O 
(JI 
4>- 
01 
(JI 
\O 


\O 
tV 
(JI 


o 
O'> 


4>- 
..... 


4>- 
....::I 
..... 


O'> 
(JI 


\O 

 
O 
O 


0'1 
(JI 


..... 
0'1 


C') 


::o 
o. 
N' 
::I 
(p 


Q.. 
o 
C') 
:r 
o 
o.. 
'-C 


:;J:: 
... 
Dl 
o 

 
(p 
!IQ 
o 


N 
Dl 
::o;' 
- 
Dl 
o.. 
s::: 


o 
o.. 'O 
N t» 
;. 
 
e: N 
Dl Dl 


C 
tT" 
O 
11'0. 
es' 
:r  
..... 


o 
tV 
O 


tV 
\O 
....::I 
O 
O'> 
O'> 
O 


tV 
4>- 
tV 
.....  
O  
tV 


..... 
tV 
....::I 


\O 
O 


..... 
O 
....::I 


\O 
O 


-- 140 - 


..... 
4>- 


Dl 


s:: 
tT" 
o 
!IQ 
C') 
:r  
:;J::: 
... 

. 
o 

 
'-C 
3 


N 
Dl 
::o;' 
t» 
.  


C') 


o 
'O 

 i» 
::o;' -< 
i» 
Q.. N 
N Dl 
;. 


"O 
O 
'O 
... 
Dl 

 
C') 
N 
'-C 
3  
'-C 
C') 
:r 
O 

 
Dl 
::I 
::o;' 
o, 

 

 
:;J::: 
... 
Dl 
O 

 
'-C 
3 


tV 
\O 
4>- 
\O 
tV 


....::I 


..... 
\O 

 
(JI 
O 


tV 
(JI 

 
O'> 
....::I 


....::I 
\O  
tV 
(JI 
O'> 
.... 


tV 
\O  
O 
O'> 
\O 


tV 
\O 


Ul 


0\ 


00 


\O 


- I 

 I 


w 


01>0 


....:I 


00. 
I .. 


Paragraf 


Pozycja 


::o 
o 
Q.. 
N 
Dl 


Q.. 
O 
C') 
:r 
O 
Q.. 
O,   


go::lS::3C1> 
Q.. -. 
 -. s:: 

3
g
 
::o;' -

 
O tT"oI'P Dl 

s::g-::I'Ę 
£ 
;. (p 
 
O · N I 


GO. 
..   
'O 
- 
'-C 
::I 
oI'P 
O" 


00. 
..  


"O 
(JI, O I 
..... C') N 
\O N .a;' s: 
tV...!IQ_ 
00 O =.
. 
tV::o;'oI'P (p 
\Os:: C') 
g;' go 


00. 
...  


... 
s:: 
!:f::o 
'-C Dl 
::o;' N 
Dl (p 
(JI 3 


O'>   
;P. 
C') 
..!!!. 


00. 
..  


3 
::I 
..!!!. 


te. 
..  
'O 
o 
... 
o. 

 
::I 
Dl 
=. 
s:: 
N 
... 
s:: 
tT" 
... 
'-C 
::o;' 
oC> 
4>- 


N 
I e!.. 

 
Dq 
- 
C 
ra. 
n 
I .... 
I 
I 
I 


CI> 
s:: 
3 
'-C 
N  
\C 
I -
 
N 
\C 
.  
'-C 
::o;' 
o 
::I 
Dl 
::I 
g;' 
tT" 
s:: 
Q.. 
N' 
(p 
- 
s:: 


\O 
tV 
00 
tV 
\O 


n 
N 
'< 
1:1 
1:1 

 
N 
.. 
C 
pi;" 
C 
c:r 
C 

 
N' 

 
.. 
C 
:II 

 
Dq 
C  

 

 
ł---I 


-- 


o 

  
. 


.
		

/Czasopisma_101_04_143_0001.djvu

			. 


/  .... 
t><1ac 

 
.... - 

 

 
po4 


cd 
O 


-- 


......-4 
,..Q 
cd 
E-t 


..c 
u 
°a 

 

 
!ol 
.. 

 
o 

 


.... 
ni 
-  
t: 
t: 
:>o 
N 
tJ 
'u 
'II) 
O 
..... 
'OD 

 
I 
 I 
1 


::I 
..!III 
O 
.. 
!ol 

 
C 
C 

 
!ol 
U 


... 
U 
'III 
O 
- 
b'2 

 
- 
ni 
N 


O 


.....  
t: 
:>o 


..... 


iti 


c.  


t: 
iti o 
C C,Ota£::' 
O N "'C 'u 
 
..III: 
.- 
o;, 
ra,
.c ..... 
:>o 1;; O 'OD ::s 

 

'G
 
O
'II) s.. 
»10.. 
 
S 


::s 
fi) O'U 
t: 'II) 
O O 
N ..... 
s.. 'OD 
O 
 
Si; 
::> N 


oo...c: I 
CN .
 ::s o;, 
r:.- t:..III: 
 
C'J"'C.....XJ 
o:> 
 1tI'
 
...-4 N No;, 

tJ...-4 
::s c. O 
..III: O c.::s 
O c. ..III: 
s....... iti O 
iti t: s.. 
1'1-  


'O 
"'C 
C 
...c: 
tJ 
O 
"'C 


iti 
N 
"'C 
O 
CI: 


1?'3
ZOd 


JgJijV.11?d 


I 
 
1-- 


N 


.... 
101> 


N 


.... 
101) 


." 


... 
101> 


., 


I ... 


.... 


IC 


on 


..,. 


t') 


IN 


- 141 


['- 
h':> 
O 
O 
C'J 


. 
O 
o.. 

 
N 
"'C 
iti 
..... 
..III: 
iti 
N 


.- 
iti . 
s.. 

. 

 . 

 . 
'o 
..III: 
t: 
iti . 

 
O . 
.s= 

S 

 » 
N 
iti tJ 
N 
 
»
 

 c. 
..... 
c. 
O 


tJ 


C";) 
.... 


. 


o:> 
l- 


O 
..0 


C";) 
CI";) 
O 
O 
CN 


""" 
':\J 


o:> 
r- 


6 
..Q 
::> 


10 
"'C 

 
'N 
"'C 
iti 
..... 

 
iti 
N 


.ji; . 
s.. 

. 

 . 


...c: 
tJ 
-6i> . 
O . 
..o 
::s 
iti 
N 
...c: 
:>otJ 

.€D 
..... 
c. 
O 


iti 


""" 
...-4 


.0 
CI";) 
00 
...-4 


O 
lQ 


.0 
C";) 
00 


...-4 


.!! 
"'C 
::s 
"t:S 
iti 
..... 

 
iti 
N 


o:> 
c:D 


"'<ł' 
CI";) 
C";) 
CI";) 


c:D 
00 


.0 
['- 
...... 


lQ 
lQ 


O 
...... 
lQ 
C'J 


...c: 
u 
.
 
O 
..o 
::> 


'ji; 
s.. 

 
» 
"'C 
O 
...c: 
tJ 
O 
"'C 

 
t: 
.1'1 
'o 
CI: 


tJ 


c:D 
...-4 


, 


00 
LO 


'c:D 
.0 


00 
""" 

 
00 


CN 
lQ 
.0 

 
C";) 


. 


o 
<:O  
"'<ł' 


00 
00 

 


00 
00 
lQ 


, 


00 
--' 


N 
O 


['- 
C";) 
r- 
00 


- 
""" 
...... 


""" 
C";) 


o 
'OD 

 
N 
tJ 

 
iti 
s.. 
C. 
O 
o.. 
::s 
"'C 
iti 
..... 
..III: 
iti 
N 


S 

 
N 
la 
CI: 


'i;' 
s.. 
::s:::: 
» 
"'C 
O 
...c: 
tJ 
O 
"'C 
» 
t: 
'1'1 
'O 
CI: 


"'C 


c:D 
..-4
		

/Czasopisma_101_04_144_0001.djvu

			- 142 - 


, 


Tabli 
Sprawozdanie Kas,,- z gospo 


. 


- - - 
= Według W porównaniu z budżetem 
I: 
N Wpłynęło 
o Oznaczenie dochodu budżetu 
	
			

/Czasopisma_101_04_145_0001.djvu

			.. 


- 143 - 


c a XII. 
darstwa Zakładu i Warsztatów. 


- 

 Według Rozchodo - W porównaniu z budżetem 
'c 
N - 
u Oznaczenie rozchodu budżetu wano 
10' mniej 
- więcej 
re 
N I 
r I 
zł zł I ł1 r zł Il!r zł i I!r 
4 Ogrodnictwo 11 778 - II BH2 7ł; - - :ł95 124 
2
 4f>l 139 
5 Młyn . 70 450 - J 7 985 Gl - - 
.......... 
G Piekarnia. 59876 - 53 8:)4 53 - - G 021 47 
7 Rzeźnia 40610 - 60178 53 t H :)08 5:ł - - 
8 Mleczarnia . 33 678 - :)7 2o:ł 9:) 23 52!) 95 - - 

 Ruch pracy (warsztaty) H l 400 - 82931 18 l :)31 18 - - 
. 
2
}7 799- - 313536 15G 44 625 66 2H 881 I LO 
21:1 8H1 10 
Czysty zysk przyjęto do S S 4 i 8 15744- 56 
. budżetu zakładowego . . . 46 729 - 25 722 '99 21006 01 
I 
344521 - 3:19 259 55 15744 50 21 006 01 
15 744 56 
5261 45 
I 
I 
I I
		

/Czasopisma_101_04_146_0001.djvu

			- 144 - 


Tabli 
Sprawozdanie Kas,,- z gospo 


.... Według W porównaniu z budżetem 
co 
.. Wpłynęło 
tu) dochodu 
co Oznaczenie budżetu 
.. mniej 
co więcej 
o.. 
Il!r - I Igr 
zł zł I j,!r zł Igr zł 
1 Z cegielni . . 60 0:
3 - 64616 69 - - 5416 31 
2 Z rolnictwa 94 649 - 113 334 24 IH 685 24 - - 
3 Z gospodarstwa podwórzowego lU 773 - 126 931 74 12 158 74 - - 
'\ 
4 Z rachunku poza obrotem gospo- 
darstwa . 890 - - 44!J 7U - - 440 21 
5 Z dzierżaw . . . . . 300 - 591 60 291 60 - - 
I 
6 Zwroty i bonifikacje z różnych ra- 
chunków . . . 3671 - 5038 30 1367 30 - - 
7 Z nieprzew. i dla zaokrągl. . 4 - 64 50 60 50 - 1- 
- 3s 1 
274 320 - aOI 026 81i 32 563 5856 52 
5856 52 
26 706 86 
I I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 


"
		

/Czasopisma_101_04_147_0001.djvu

			- 145 - 


. 


c a XIII. 
darstwa Igieł i Cegielni. 


--- - - 
..... W porównaniu z budżetem 
	
			

/Czasopisma_101_04_148_0001.djvu

			- 146 - 


Tabli 
Fundusz zarobko 


. . 


- 
Korygendów Wycho- 
W roku budżetowym 1928,'29 
 Ubogich Razem 
. wanków 
dochodowano męskich żeńskich 
I gr .- Igr 
zł . I gr zł zł zł I gr zł I gr 
I I 
I 
Przejęty stan z roku 1927/28 . 
. . 725 23 415 87 893 47 3 3f) l 63 53SIi 20 
a) udzielone premje i zasługi robocze l 173 71 l 520 81i n7 liJ 4 214 34 7646 04 
b) przy przyjęciu złożone pieniądze I 
i inne dochody rozmaite . . . . 551- - 32 75 186 115 297 08 571 48 
I I 
. I I 
Razem l 953 94 1969 48 l H17 12fi 7 Hfi3 Ou 13 603 72 
I 
I 
I 
. 
I l I 
I 
I 
, 
I 
. 
I I I 
I , 
I I
		

/Czasopisma_101_04_149_0001.djvu

			.... 


c a XIV. 


w,,- domowników. 


W roku budżetowym 1928/29 
rozchodowano 


a) na zakup artyk. spożywczych 


b) portorja. 


I 
c) za przytransportowanie z ucieczki 


d) zasługi robocze wypłacone przy 


zwolnieniu . 


e) pozostała zasługa robocza po zmar- 
łych i zbiegłych domownikach 


f) rozmaite 


. 


Stan w końcu roku 1928,29 . 


- 147 


Korygendów 


- - -- Ubogich 


zł I gr 


męskich żeńskich 


zł Igr  - 


!J 7;) 


82 !Ii) 


538 1.J, 


- 20 
9 1 02 
I 7 00 


21 31 


!)46 10 


24 10 


zł I gr 


195 50 


50 K) 


31 38 


11 28 


" r-- 
67 oi 
I 
14 150 


Wycho- 
wanków 


Razem 


zł I gr ---:II; 


293 41"> 


1 !)8 50 


3!11 Oi> 


965 16 1100 80 


1 079 30 


199 17 


1 104 ,9!) 


2574 82 


266 38 


1152 61 


1 310 88 


643 06 .1028 51 . 370 52 3642 07 5684 Hi 


1 953 94 


940 197 
1 9li!' 1 4H I 


l .N6 73 


UH 7 25 


4220 98 7 919 
)6 
, . I 
7863 lO;) 113 603 721 


19* 


, 


l
		

/Czasopisma_101_04_150_0001.djvu

			- 148 - 


T a b l i c a XV. 


Fundusz e specjalne. 


K 
U 
W 


---- 
 - - - - 
Dochód Rozchód Więcej 
T r e Ś Ć dochodu rozchodu 
\ -- 
zł Igr zł Igr zł Igr zł Ig 
l I I I I 
Konta bankowe: 
ank Polski, Chojnice . . HiiJ 411 - 1 fi5 524 - - - 113 - 
om. Kraj. K. P. Toruń . 236 648 II) 23fi 95ó 19 - - 307 O 
iejska Kasa Oszczędno Chojnice . . 2fi7 521 54 2ó8 609 (' 8 91
 35 - 
. K. O. Poznań . . . . . . . 11 O 956 32 111 412 78 - - 456 4 
Fundusze domowników: 
orygendów . . . . . . 3 Ul3 42 1671 57 2251 85 - 
bogi ch . . . . . . . . 1817 25 370 ló2 1 446 73 - 
ychowanków . . . . . 7863 05 3 642 '07 4 220 . 98 - 
Aserwaty . . . . 101 593 34 92 27H 160 93I! 74 - 
78 800 132 
Zaliczki . . . 54 084 - - - 24716 
I I I 
- 
'OH I I 65\ 
Razem 94981 8 U49 264 24 1 26 146 25 592 
. 
, 25 592 181 
Stan kasy 5;)3 l:! 4 


r 


B 
P 
M 
P 


'. 
i) 


li 


32 


81 


.1
		

/Czasopisma_101_04_151_0001.djvu

			Kronika zakładu. 


23. - 25. IV. 28. Inżyniel' I\.wiatkow8lki przebywa w Zakładzie celem odbioru prac budowla- 
nych, dekarskich i malal'sldch, oraz lust.I'uje Zakład i maj. Igły pod w-zgl
dem bu- 
dowlanym. 
:3. V. 28. na obchód 3. maja odbyło siQ uroczyste nahożellstwo z okolicz,nościowełll kazaniem 
i akademja szkolna z przemowę. nauc,zyciela Szulca; po polullniu nastąpił wy- 
marsz wychowanl,ów na boisko, 
nlzie ol'ldestl'a 'z:alkładowa Iwncertowała na rzecz 
Tow. Czytelni Ludowych. 
H. VI. ;lI( wizytował Zakład Naczelnik \\'ojewóllzkiego \\'ydziału Zdrowia Dr. Krysiilski 
w towad'zystwie lelou'za powiatowC'go Dr. Piłowskiego i lekarza 'zal\ładowego nr. 
Ka linowskiego. 
28. \"1. 2K urząllzono wy('jec'z:k\, do 8 klm. olll1alonego jezioł'a Charzykow!:'łkiego z ulIziałem 
wszystkich wychowanków i pel'sOłH'lu wychowawl'Zeg'o; sJl
lIzono tam cały dziel) 
IH'ZY grach i 'WhA wach lin h.Hlzif' i wo dzie. 
10. VII. 28. ;demianie z Ciechanowskiego pod IIl'zewl,dnictw('m ny,rektora Szkoły Holniczej 
w Pawłowie zwiedzają Zakłalł i maj. Igły. 
23. V1I1. 28. lush'uje Zakład i maj. Igły Starosta I\l'ajowy Minister ]>1'. \Vybic-ki w towarzy- 
stwie Inżyniera I\wiatkowskiego; Inżynier - Major Leśniewski .zJwiellza Zak,ład 
zm.mienia stał'ostwa. I\rajow£'go ('el cm przygotowania \VY'stawy Krajowej. 
24. VIII. 28. z,wiedza Zalkład Szu
l'icki poseł na S£'jm 
Iąski. 
27. 31. Vllr. 28. Naczelnicy Wydziału Sta,rostwa Kmjow£'go Hohloff, Jonas oraz po o;;,e ł 
na Sejm i czlonek Wyd-ziału I\.rajow('g'o 1\lalinowski zwiedzaję. Zakład. i majątek 
Igły w slll'awach pel'
onalnych i burlowlan
:ch. 
2J. I
 2K ohchodzono uroczystość dożYlwk, w kt(l'ł'cj udział Iwali WSlYSCy domowni('y i UI'ZQ- 
IInic,y Zakładu; o godz. l:ł-ej wyruszył z Zal<łallu pochó(1 domownik6w umiesz('zonych 
lIa wozach P I I"7.ystrojonych pop,'zedzallY przez drużhc; nil koniu i orkieHtrQ zakładową; 
lIa maję.tku za1kładowym ,,lg'ły" nast
}ljlo przy śpiewach i deklamacjach okolicz- 
nośdowycll \\T
czenie wiallk6\\1' Administratorowi d 6111' Kmjowych i ks. Dyrek- 
torowi; potem udano siC; na. h,lk
, gdzil' przy gra('h,. tallcach i uJ'ozmaiceniach 
własnego pomysłu dOlllowllik{l\v hawiono się do wieC'7..'01'a; potC'm nastę,pił POWll'ót 
do Zakład u. 
10. XI. 28. ohchod70no U'l'Oczyście rocwi('ę H)-cio lecia Udz.Y'
kallia Niepodległości Polski przez 
uroczyste nahożeilsh....o. al	
			

/Czasopisma_101_04_152_0001.djvu

			-- 150 - 


Zmiany wśród personelu urzędniczego. 


I 


3. IV. 28. przyj
to Stan. MyszkowSIkiego na 
'lakty'kanta hiurowego. 
14. IV. 28. zwolniono asystenta a	
			

/Czasopisma_101_04_153_0001.djvu

			- 151 - 


Rolnictwo. 


W roku 19
/29 
1. I{oniczyna 
5. Jarzyna 
B. JarzYIHt 


upra wiono 378 hn 40 a 
2. Ozimina 
G.- Ozimina 
10. Ozimina 


z.iemi Wf'I\ług nast
pujQC('IW plollozmianu: 
3. Ozimina '4. Okopowe 
7. Ozimina jarzyna 8. Okopowe 
1 L OkopowI:' 12. Jarzynn 


Na podstnwi£\ tego płodozmianu ohsiano wzgol. Oh
IHlzono pol<, n:lst('\Hlj\!cymi płodnmi: 
Na polu I. zasiano mieszanl;:
 grochową i peluszkow\! i ]uc(,l'nt: 
" " II. zasadzono kartofle, hurnki i hrukiew 
" " lIT. zasadzono kał'tofll:' i hura ki 
,. " IV. zasadzono ,kartofle 
" .. V. zasiano żyto 
" ,. VI. znsiano mieszank/;} i,vykową i luhin z owsc>m 
" " VII. znsiano żyto 
" " V II T. zasiano j
,('zmiI:'11 i mil:'szan k
 p('luszlwwQ. 
,. " IX. zasiano ż,yto, pszenic/;' i lucl:'rn
 
" " X. zasiano żyto i pszenic/;} 
" ,. X I. hyla koniczyna picrwszl:'go ,lOlnt 
,. " X II. zasiano żyto i owil:'s. 


.. 


Sprzątnięto 
Z lUi ha Z4 a żyta 
" 20 ha - a pszl:'nicy . 
", 9 ha 50 a j",czmil:'nia 
,. 14 ha 50 a owsa 
" 56 ha 14 a różnej mil:'szanki 
" 17 ha 41 fi łuhinu z owsl:'m 
" 77 ha 40 a kartofli 
" 9 ha 07 a IHu'aków pastewny ch 
4 ha liti a hrukwi 
" 18 ha - a koniczyny na siano 
., 15 ha 27 a koniczyny na zieloną pa'So7ę 
" 10 ha 54 a lucerny na zil:'loną paszę 
.. Ił ha - a wYlki na zieloną }1a:-:z", 
,. 3 ha li7 a na ogrody 


ogółem: 
1080 WOz(I\\" 
167 
94 " 
m
 
71i7 
2
)4 ..' 


223.890Ią!;. 
32.500 t' 
19 X)O 
, 
28.700 ,. 
14li.800 ,. 
42.1;)0 " 
1.080.437 't 
:355.000 t
 
90.000 " 
55.500 " 


" 


, 


ł. 


Hazem 378 ha 40 a 
Żyto i łubin podano w przyhliż('niu, ponieważ omłot 
Z użyto nast/;}pujące ilości na wozów sztucz nych: 
azotniak li 
sial'czRnu amonu 
tomasyny 
sUjledosfatu 
soli potasowl:'j 
kajnitu 
wapna 


nie zosłał UkOl'lcwny. 


19.G40 kg. 
18.200 t. 
20.000 " 
2.1iOO " 
17.1iOO ., 
1.500 ,t · 
liO.OOO " 


Udój i rozchód mleka: 
Udój w roku 1928/29 na IlI"zeci
tną iłość IiI krów. hył 176.1li
 Itł'. mll:'ka, c7..yłi na krowę 
i 	
			

/Czasopisma_101_04_154_0001.djvu

			-- 152 - 


Tabli 


Ruch inwentarza lI\ajątliu 


-- 
---- 


Konie 


Bydło rogate 


Wyszczególnienie 4) r:: N ..c 
N ..... U U 
U 4) o » 
dochodu i rozchodu o - s.. 
 
...s:: u 
..Q C\I o /O' 
o '0 'o u 
::s CI) 
za ro k 1928/29 s.. ..... - razem ..II: ..11:» u CI) razem 
10' .
 .- ._
 .
 .....
 
4) s:: ..... 
'2 ..Q ..Q . "'C s:: o 
 10'0 10' 
4) 4) iti 
- '0 o 4i..c 4i 
o 
 E I - 
s.. s.. ..... s.. iti ._ U 'u 
..\I: 'N 'N CI) ..\I: .
 U 


remdnent 44 4 7 55 1 57 12 34 11 115 
przestawiono 4 3 7 17 17 19 53 
urodzono \ 8 li 52 52 
kupiono . 1 1 


dochód 48 7 15 70 1 1 74 29 53 63 221 
rozchód 3 4 4 11 - 1 12 20 
9 [) l 123 
I 
zapas pozostały I 45 I 3 I 11 I 59 I 1 I - I 62 I 9 I 14 I 12 I 98 
, 
przestawiono . . . . - 4 3 7 - - - 17 17 I 19 53 
ubyło przez wypadek . 3 - 1 4 - - -- - - - - 
zabito dla zakładu . . . - - - - - - !) - 5 27 37 
sprzedano . . . . . -- - - - - 1 7 3 7 33 33 
I 
3 4 4 11 - 1 12 20 39 51 123 
. 
. 
I 
I I 
I I
		

/Czasopisma_101_04_155_0001.djvu

			. 


- 153 - 


c a XVI. 


"Igl".. roli 192829. 


- - - -- - 
Świnie O w c e D r 6 b 
- 
..c N I N 
u 
.... "'C U 
U 10 
 o 
10' fJ) 'O .. Uwaga 
fJ) "'C .Jo: 
 fa- ra- fa- 
fJ) o 10 'o 
 .... I 

 .... 
.. .... .... .Jo: 'o .. .... .... 10' 
'o o 10' 10' ..c 'c zem c o 10' 10' zem .:o N zem 
.. 'u 'Uj 'Uj U N 10 'u .c c Q)' I u 
 
::s o .. .. .. .. 'O 
10 o 10 U 10 QI) QI) c 
c E .. Lo 
 ::s 10 E 10 10 ::s ::s fJ) 
.Jo: c- c- .... ..Q .Jo: QI) .Jo: c- 
I 
I I 1 1 
1 4 3(i 62 103 GO 290 2 91i I 1R9 - 28(i 54 80 - 84 2 
- 10 - 2G1 231 H-IO 692 - 52 - 84 136 42 - - 42 - 
- - 354 - - - 354 - - 112 - 112 - 2f.i 49 75 - 
- 1 - - 4 - 11 - 2 - - 2 - - - - -I 
I I I 
250 1 1347 I 
2 44 390 323 338 2 149 301 H-t '[)36 Uli 56 49 201 2 
1 11 339 258 207 200 ! 1016 1 55 lRI - 237 43 - 49 92 - 
I I I 
l I 33 I 51 I 651131 ! -O I 331 1 1 I 94 1120 I H4 ! 299 1 53 , 561 1
121 
I :> I - 
I 
I 1 
1 8 21i1 231 191 - 69
 - - 136 - 136 - - 42 42 - 
- - 78 27 10 - 1V) - 3 16 - 19 9 - 3 12 - 
- 3 - - 6 17B 1R2 1 52 2H - R1 33 --- 4 37 - 
- - . 27 27 1 - 1 1 1 - - 1 - 
- - - - - 
I : 
1 11 339 258 207 200. 1016 1 55 lRl - 237 43 - 49 92 - 
I . 
I 
I I I 


20
		

/Czasopisma_101_04_156_0001.djvu

			. 


. 


. 


.
		

/Czasopisma_101_04_157_0001.djvu

			If 


. 


D. Krajowe Zakłady Opieki Społecznej 
w Wejherowie. 


Organizacja osobowa. 
;-';aczclnym DY'l"elktol'em Zaldadów b
'ł w roku 1928/29 Dr. Stani:,;ław Gąsow:,;ki, lekarzami 
hyli Dl.. Antoni Sokołow
ki, od 12. lVI. 1928 r. 1>1". J6zef Kopicz. In:,;pektorem administracyj- 
nym Homan Cichocki, relJllantem Teofil \Vróhlewski, intendantem Klemens Gruba, seknta- 
ł'l.cm - a:,;y:,;tcntcm Emil Potrykus, od 1. XII. l!:JtH r. Józef Halm. kasjerem ,\\tar'ja Km'łowi- 
czów na. 


Zakład w r. 1928 29 licz.ył: 


...: ..c c 
- c u .9 'CD 
UJ 
'2 ..c :o- .c 
 
 ..11: Q)" 
U N :o- '0 Ol .UJ Gj 
:o- 's 
 u N U '0 N .
 '0. 
:t N :o- 
 "6 u 
 ..!<: U E 
.. Gj "O N QJ 
 "6 :5 
Stopnie służbowe '0 
 tU ::I .. .. U lO 
 QJ ..c 
.. '<3 C;; tU co o tU 
 -;;;; N U 
o :0- m '2 '6 E :t .11) '0 
co >- C O QJ QJ u .. >- 

 N C :o- O 
.. C. N "O O 'CD »I) O .&J ..c ..c 'E 's .. '6 N 
Ol tU N U Q)" ... .2 Q.. u O m 
.. ,.\Ii II) ::s N 
 C;; '1'1 U :o- QJ Ol N N .. 
>- ::I "' .. Ol ::I >- N N O U tU 
Ol  dl.ipci z GÓl"IH'go Śląska w lipcu i sierpniu 1928 r. 


A. Etap Urzędu Emigracyjnego. 


Etap ll-rzl,'du Emigral"yjnego. samodzielna instytucja paiH.twowa dziprżawi na mo.cy umo- 
wyz.awartPj z lTrz
dem Emigracyjnym przy !\li nister
twi(> Pracy' i Opieki Społecznej z dnia 
U. \\l'z.e-śnia I'. W24 pawilony Nr. l, 3,5, 7, 9. 1.1. 13 i 15 wraz 7. wszelkimi Ul'ządzeniami i in- 
8talacjami na pOlbtawie akt zdawczo - odbiorczych z dnin. 2 sierpnia 1923 r. i listopada 1923 r. 
Termin ulHowy uplynął z tłnipm 31. XII. HJ27 r. 
1\a 
kllteh. wnio!'ku lTrz
tlu Emigracyjnego o prz.edłużenie istniejącej umowy, uchwalił Sej- 
nlik \\'ojewódzlki dnia 13. XII. 1927 r. przetlłużyt; UnlOwł: na nowych warunkach na razie do 
I lipca H)2
 r. 
00 kOllca 'roku :,;prawozdawczego 1928/2\1 l!l) wej fOl'malnej umowy z Etapem lJrzł:du Emi- 
gracyjnego nie zawarto, ponieważ przez cały ten cza:,; toczyły się pertraktacje. 


.. 


20. 


. 


...
		

/Czasopisma_101_04_158_0001.djvu

			. 


- 156 - 


B. PomorsłU Krajowy Zakład dla Głuchoniemych. 


Kierownild£'1Il Zakladu lila (auchoni£'l1lYl;h hył w ('zasil' OlI L. 4. 1!-1'28 110 31. 111. 1!ł2!ł J£'- 
l"l'cz£'k Fl'anci-szek, nauczycielami byli Wojciechowska Stefanja I dzilw\H.,k i Józef, Lisa- 
kowski Teofil, Bieill0 klasy l nie stawiło si
 ,3 dzieci - 1 (lziewczyna pozostała w dOlIlU rodziców 
2) \V klasie !V 2 dziewczęta nieohecne. 
3) 1 tlzlcwcz
 z kI. VI. rodzice pl'Zetrz
'mują w domu. 


.
		

/Czasopisma_101_04_159_0001.djvu

			- 157 - 


b) Opieka lekarska I stan zdrowotny. 


dziPWI'zYIIY 


1. Od ł'A. 
2. Zauszł-łica 
:ł. Grypa 
4-. Zapa lenie ganiła. 
5. Zapalenie oskrzeli płuc 
li, Chorohy żołqllka i kiszek. 
7. CzyraJki 
8. Naskórne choroby 
!J. Świerzba 
10. Zranienia powiel'zchowno 
11. lJ:,;zkodzenia urazowe 
lt. Inne choroby 


!J 


chłopcy 
1 
7 
9 
8 


2 
4 
:ł 
7 
2 


li 


17 
2 


H 


t1 


1 
2 


2 


2 


3 


41 


fi2 


Chorych hyło 103, dni sz.pitaIrQ'ch 733, przecic:tllie jednego linia (2
() dni) było w szpitalu 
około t,li chol'yeh. 1'0 stallowi okolo 3j{ z ogólnej ilości dzieci (105). 
". amhulansie hyło chorych 3
07 w ciągu l'oku (2
0 dni), przel'ic:tnie 13 clllH'ych dzielIlIiI'. 
co s.tallowi około 13% z ogólllej liczby dzieci (103). "'ypadków śmiertelnych nie tyło. 


c) Duszpasterstwo. 
\\edług wyznania. hyło wychowanków w dniu 31. 111. 
chłopców 


1 
2 


W2!J 
dziewcząt ogółem 
;)() II)!) 
1 
5 7 
55 117 


1. rZYlłIsko-katoJicl-ich 
2. pl'awosll1wllYl'h 
3. ewangelickil'h 


5!J 


Hazl' III fl2 


\\"ychowankowh' wyznania. I'zym
ko-katulickil'go uczc:szczali w niedzieli' i święta na na- 
bOŻl'l'lstwa do kaplicy I\.rujowyeh Zaldlllł()w Op il'l,; i SPOłeCZ-lll'j. Co wtorek i piqtek hrali wy- 
chowankowie udział w szkollll'j l\Iszy św. 
\V
"klad eWf\ngielji św. us:kutel'zuiał wzgl. kazallia. wYl:daszał I\s. ka1el"heta. IktóI.y .".ujmo- 
wał sil,' przyspo:-:ohieniem ul"zlliów do przyjęcia sakl'amentim' św. w g'odzinl1ch poza pialleni 
lekcyj szkolnych. 
\\"ychowl1l1'kowie wyzllallia e\\'l'ngil'lickiego uczę,s7czilli na nahożcł-Istwo co lIiedzielę i \\ 
święto I'wa.lIgiopliLlde do mil'jsl'o\\"l'I:W Iwśdola l'wallg-il'lil-kil'go. 
l TI'oczysto-:-,r Trzecil'go ,!\1aja, juhoteż rocwi cQ N il'pod leglo
'ci I'olsk i za pOl'7 l,! tI,;OWI1110 l\Iszę 
:;;w. w Ikaplil'y Zakhlll()w. 
"'ychowalllwwil' wyznania katoliel,;il'
'() hrali I\(I t.ia ł w Jluhlil'7.lIl'j JH'on'sji llOŻl'gO Ci-"ł 
i w IU'OI'zysto8ciach odpustowych zwią7.allyeh z. lIliCjsCOWIl- "I\alwarją.... - Na ż
'czl'nil' sel.u' 
narjum duchownego w Pelplinie wyglosił tam w dniu It. '11. 2t1 Ks. Katechota Hartcl rcferat 
dot.. pastoryzacji ghlchoniemych. 


d) Karnoś
. 


Karność b
'ła należyta.
		

/Czasopisma_101_04_160_0001.djvu

			- 158 - 


e) Nauka I wychowanie. 


Tablica II. 
Dzieci gluchonieme pod względem nauki w dniu l. IV. 1928 i 31. III. 1929 r. 


Stan wychowanków 
w poszczególnych 
kla sach 1. IV. 1928 r. 


K I a s a 


Razem 


-1.- \ II. : II I m. \ nl. \ lv. l łV. 1 v . l VI. I VI. I VII. \ VI; . lVI II. 
a. I b.1 a. b. a, b. a. b. a. b. I 
Chłopcy.. . ... , 4 1 1 5\ 6
 7 \- 5 \ 8 5 \ 8' 8 1 \ 7 - - \ 1- 
Dziewczęta ......, 8' 3, 3 7 I - 81 1 61 [) \ 5 4 - - 
z tych otrzymało I chlopcy 3 1 51 6 1 7 - 4 6 5 8. 7 6 - - 
promocję do klasy I \ 
wyższej dziewczęta 6 3 3 6 - 8 - 4 5 5 4 - .- 
18 4 _\ 5 6 8 - 8 4 --' 7 7 

8
 6 1 -14 3 I I 6 -134 \ 19 \ - 4 1 1 
I I , I I I I 3 


63 chłopców 
 
50 d . t ( = 113 wychow. 
zlewczą , 


57 chłopców; - przyjęto 9 chI. 
-ł- 6 hez promoc.= 72chl.w ciągu 
roku sprawozdawczym zwolniono 
10 chlopc. Stan 62 chłopców. 
44 dziewcząt; - przyjęto 8 + 6 
bez promoc. 58 dziew. w ciągu 
roku sprawozdawczego zwolnio- 
5 1 no 3. Stan 55 dziewcząt 
1 62 chłopców 
8 55 dziewcz'lt . 


I Stan WYChOWankÓW ! chlopcy 
według płci w dniu 
31. III. 1929 r. dziewczęta 


1) W tej liczbie 1 chłopiec, którego nie odstawiono do zakładu 
2) I .. .. 3 dziewczęta. których .. .. " .. 
3) l' .. .. 2 .. ł	
			

/Czasopisma_101_04_161_0001.djvu

			- 159 - 


\\ I"1ni powszednie o>l1hy\',:ała si
 nauka w fi tl'zykwHdransowych lekcja('h; lekcje gimna- 
sty'ki prowadzono w c1.asie popołudniowym i to \\' c'/asif' zimowym na sali gimnas,tYC7.;uej tu- 
tejs7ego git
1I1azjum pailstwowego (wzgl. sanect.l
n\\"anie na torze w IXlI,ku zakładowym). 
Zakupiono 12 saneczek i zaopatrzono p£'wną cz('M- wy('howankÓw w łyżwy. \\' porze let- 
ni£'j (ldhywała si
 gimnastyka na hoisku. Spra \\ iono stojaki do skokÓw, lin(' do 1I\'!.eci
l.mnia. 
pilJd nożne, rQczne itl\. . 
\V czasie pozaszkolnym zatrudniono wychowa"I';,{lw pracami w zaldadzie, na podwÓrzu 
i ,\' ogrodzie; upl"Rwiano gry i zabawy ruchow£' ja,kl>też wspólne przechadzki do miasta do 
p
"1'ku i w okolic
. Dziewczęta zajmowały si
 1'ohi£'niem i cerowaniem poiH'zoch. 
Dla robÓt 1'Qcznych spl"Owadzono do slojdowni :1 nowe !i'trugnice. 
I'!'a('e \\' rohotach rozszerzono przez wprowad7.Niie działu koszyl
arskiego. 


f) Wakacje i Wycieczki. 
PrzeciQtnie 75(1 wychowank6w wyjeżllżało pod opil'IW personelu dowr(,zl'go na wakacjl' 
świQI('cwl' z wyjl,ltldem feryj Zielonych świąt. 
a czas wielkich wakal'yj opwkiły prawie 
wszystlkil' dzil'ci głuchonieme zakład, udajł}.c siQ .lo domÓw l'ollzicielskich. 
1'0 walmejach wrÓciły d",ieci do zaldadu hez za!'tosowania. środkÓw 'pl'1ym(ISowyl'll. 
Hnia 25 czerwca. UI'ząllzono wycieczkQ z wszystkimi wychuwankami do (;dyni. 1'0zat('m ()II- 
hyły si(' wedłu!!: potrzeby ekskursje w celach lIatlkowych. 
Z Oka-7.ji wyświetlania. odpowiednich 'filmÓw pouczają('ych zwiedzały dzil'ci głuchonif'nlt' 
Idlka razy miejscowy Ikinoteatr. 


g) Fundusz wychowanków. 
Pochodząc 'prawie wyłącznie z rodzin ubogich. nie otrzymywali wychowankowil' 7.. llomll 
takich kwot pieniQżnych, którehy ulokować można w instytueja('h oszczQllno
ci. 
lh'ohne kwoty pieniQżne, które dzieci otrzYlllały. odhie\"HIi, przechowywali i dOl'l:cznli I\8U- 
czycil'll' w charal
terze gos-podarzy klas. 


h) Opieka nad dorosłemi głuchoniememi. 
\Y dniu zwolniellia wychowan
{()w 7,{' zakł adu odhył kierownik Jereczek konfe1'encjQ 1'0- 
dzil"ielską w ('elu dalszego opiekowania siQ wychowankami, \\' szczególności w sprawil' \\'l'ho- 
I'U zawodu dla ucznll'l\\" opuszczających zakład, 
P)'owad7..0nł). w tym celu ewilłFncjł: uzup'l'ł n iono odpowil'dnio. 
Dy)'ekc.ia zaldadll pOl'zyniła HtaI'Hnia, ażehy Izha HZf'llIie
lnieza. w G\'Illłziądzu siQ przy- 
chylić chciała. do umoiliwienia składania e"zamin{m' mistrzowskich przez rZl'mi{'ślników głu- 
choni£'lIIych. Za po
rl'llnictwem Dyrekcji uzy ska li głuchonil'lIIi l'zelallnicy, Idóny do Zakła- 
du o pomo(' sił: zwrócili, u miejscowych mistrzów pt'a.Cł: i zarohek. 
Z 13 zwoln ionych \V roku 1H28f29 wych()\\'a nk{I\\' 
1) odl'slano do domu rodzicielskiego z powodu wypl'owad",enia siQ 
wojl'W61lztwa 
2) zwollliuno dla wieku 
3) na skutek Hpe('jalnego zarządzenia s,tarostwa Kl'ajowego 
4) dla nil'dorozwoju umysłowego 
5) dla chorohy 
6) zwolniono z ukoilczonpm wyszkolf'niem 


rOlłziców do innego 
1 wychowanek 
4 
1 
2 
1 
4, 


" 


" 


., 


Ha7..em 


13 wychowanków 


.1 
I 
... 


i) Kronika. 
Zakłalł dla (aul'honielllych zwielIzali: 
2:t IV. l!I2H Naczf'lnik Wojew<'>dzkiego lh'zQ(hl Zdl'o\\'ia w Toruniu. 
25. LV. ł!ł28 Komisja \\'ojew(Jlłzka na al'ł(' Chw3st.f'k. członek \\'płziału Krajowego. 
1:). \'1. 1!12H Nauczyciel Sche.jlwlt z Nies1.awy. 
K y II. Hl2
 \\'i-ttl"l'OWa., kierown iczka szkolY Pomocniczej w Toruniu. 
12. VI II. 1928 H{'daktor Teska z Bydgoszl'zy z człon,kami S)-nllykatu Dziennikarzy Pomorsko 
12. VLIL 1\128 Li pSIk i , starosta powiatu m ol'!;kiego. 
9. LX. 1!ł28 I{s. ZI\ł'aza, dyrek!tor 7.akładu dla wYl'howankó\\' misyjnych w Sucharach p. ;\Jakłem. 
2R LX. 1!ł28 Alfred \Votka, Ul'zQlłnik 1\Iin. Slwaw \\"('wn. 
2H. IX. L928 Siwek, radca. wojewódz.ki w Toruniu. 
E'J. I. 1!ł2f1 Stala z ',V kursu seminarjulII nauc.zyciel!'kil'go w \Yejherowie. 


....
		

/Czasopisma_101_04_162_0001.djvu

			- 160 -- 


Zakład dht Głnchoni!'lIlych wizytowali: 
l!i i tli. IX. JH2x I{s. 1'1'01. Holf'sław l'al'ty1ka, hisk. wizytator' J"eI. w Pelplillie. 
:m. XI. l!-12H )(s. Naczelnik Strog-ulsld, wizytator KlII'atorjum Okrr;gu Szkolnego Pomor!'ld('go. 
:W. Xl. Jfl2H 1\. HOhloff, Naczp!niI, Wy'działu StaroSItwa. Kl'a,jnwego I'omors.kiego. 
30. XI. l!-12H E. Jonas, Na(',7.elnik Wydziału Stal"ostwa KrajowPlW -ł'oTHO'ł'sldego: 
:
O. Xl. 192H Nowakowski, członek Wydziałn I\rajowego. 
Dnia 3. V. nhchodzono w auli za.kła(lu uroczysto
ć Trze('jpgo l:vlaja. Odezyt i przemówienif' 
do dzieci wygłosił nauczycieł głuchoniemych :\la<:iejewski. Nastr;pnie brał zakład z kołl'- 
gjum nauczycielskim personelem dozorczym i w
:zystkimi wyehownakami udzia,ł w IHlhlic7.ł: 
uym 11ochodzie pl'zez miasto i w \ł'ł'Oczystpm nahnżeilstwie na górze kalwaryjskiej. PO' połu- 
dniu pr;ł,ypatrywali siQ wychowankowi£' igrzyskom i zawnllom mipjscowych szkM i towa
 
!'Zystw przyspm;ohienia wojskowego. 
Dnia 24. VI. 192H przystąpiło 5 wycliowanków pOl'aZ pierwszy do Komunji św. 
Dnia l t. XI. t92H nbchodz.oso lO-lecie Nippolllpgłości RZf'czypospolitpj PolSlkiPj przpz naho- 
żeilstwo i al,t na auli. Odezyt wygłosił nauczyciel głuchonif'mych Fpnsk('. Oikl'z
'k nn. CZI'ŚĆ 
Hzpczypospolitej Polskiej wniósł Kipł'ownik .TprN'z('k. 


C. Oddział dzieci sybery.jsllich. 
Na. skutek wypowiedzenia z 1. lVII. t927 1'. umowy z dnia fI. II I. Jfl24 r. zawartf'j z Pomor- 
skim Ur'ZI:dem \\'ojewódzkim, Ministprstwo Pracy i Opieki SPOłN'zlwj zlilkwidowało oddział 
dla dzip!'i I'f'pallrjowanyeh z Syh('rji w dniu 30.VII. t92R r. 
Oddział dla. Ilzieci syhl'ryjskich zajmowal od 1. IX. 1\127 1'. lHlwiłony NI'. I1V. i VI. 
StJ'onl) pl'dag-ogicZlłę, i wychowawczą kipI'nwał Polski Komil!'t Halu,nkow)' Dzieci Dale,kie- 
go \"schodu w \\'aJ.s'7....1\\'ip. 
I'rzf'łożonQ. intf'l'natu'w !'Oku 1!1:l
 lIyła AIlif'la H()gow
ka, 


stan dzieci syberyjskich. 


chłopcÓw 


dzi(\wczę t 


. Liczha dzil'ci \\' dniu 1. IV 1928 
Przy j!,'to w ł'Oku 1!1:l8/29 


71 


gli 


IhlZPlll 


7t 
71 


BH 
!IIi 


Zwolniono w rnku 192H/29 


Stan 31. VII. l!-l28 r. 


Oddział P1sychjatryczny. 


Po opuszc'zeniu pawilon6w II i IV. przez o{ldzial dzieci sylwryjskich, przyjQto dalszf' tran- 
:-1 port y umysłowo chorych nłl
żezyzn z I\rajowych Zaldadów I'sychjatt'ycznych 1\'Ocbol'owa 
i świ('cia, jednE1lkżp po uIH'zPIlnil'm 
Tuntownem pl'zpprowad'7..pniu rl'łł1ontu w tychżp pawi- 
lonach. 
Starostwo Krajowe Pomorskie angażowało do tutpjszego oddziału dla umysłowO' choryeh 
l lekar'7a pSYl"hjatt'ę (onl,ynator-a) Dl'. Józpfa Kopicza - Ipcz .nadzóI" fachowy sprawuj(' na- 
dal Dyrek'lot. Krajowego Zakładu Psychjat'l'yczlłPg'o w Kochorowip Ih'. I{ryzan. 


D. Oddział psychjatryczny. 


A. Przyjęcie. 
a) Na początku roku budżetowego 1928/29 było: w I. kI. U. kI. 
mężczyzn 
kobiet 


Razem 


III. kI. 
49 
6 
55 


Razem 
49 
6 


55
		

/Czasopisma_101_04_163_0001.djvu

			.- 161 


b) W ciągu roku 1928/29 pr
yjęto: do 
mężczyzn 
kobiet 


I. kI. 


II. kI. 


Razem 


c) W ciągu reku 1928 29 zmarło 
wzgl. zwolniono. . w I. kI. 
mężczyzn 
kobiet 


II. kI. 


Razem 


d) Stan 31. III. 1929  I. kI. 


II. kI. 


mężczyzn 
kobiet 


Razem 


Według Rozporządzenia Starosty Krajo- 
wego Pomorskiego przyjęto . 
Według 99 12., 13. i 27 Regulaminu dla 
Zakładów Krajowych . . 


Razem 


III. kI. 
133 


Razem 
133 


133 


133 


III. kI. 
6 


Razem 
6 


6 


6 


III. kI. 
176 
6 
182 


Razem 
176 
6 
182 


132 


1 
133 


Stawki dzienne za utrzymanie i leczenie pacjentów: 


Klasa 
wy
 
żywienia 


W. M. Gdańsk 
_ 
bcokr aj owc y _ _ 
od 1- l. 28 1 od 1. VII. 28 
do 30. VI. 28 do 31. III. 29 


z Pomorza 


z innych Województw 


od 1. I. 28 od 1. VIII. 28 od 1. I. 28 od 1. VII. 28 
do 31. VII. 28 do 31. III. 29 do 30. VI. 28 do 3. III 29 


I. kI. 8,50 zł 10,- zł 10,- zł 11,- zł 12, - zł 15,-- zł 
II. kI. 7- " 8,- " 8,-- " 9,50 " 10,- " 12,- " 
, 
III kI. 3,50 " 5,- " 5- " 5,50 " 6- " 8- ,. 
I , , , 
ł gmin. ubog.1 1,50 " 1,80 " 4,50 " 4,80 " 5- " 6,- " 
, 


Liczba dni wyżywienia wyniosła: 


a) mężczyzn 
b) kobiet 


41 040 
2190 
43 230 


Raze m 


Dzienny stan pacjentów wynosił 
przeciętnie: 


a) mężczyzn 
b) kobiet 


112,44 
6,- 


Razem 


118,44 


21
		

/Czasopisma_101_04_164_0001.djvu

			- 
62 


W I. kI. ilość dni wyżywienia wynosiła: 
W II. kI. 
W III. kI. 


" " " .. : 
" .. " " : 43 230 
Razem 43 230 
Tablica IV. 


-- osób 
- " 
118,44 " 
118,44 osób 


Ilość pacjentów 
zakładowych 


mężczyzn kobiet 


Razem 


Od 3. XI. 1927 r. 
do 31. III. 1928 r. 


53 
. 
133 
Razem I 186 


6 


59 


Od 1. IV. 1928 r. 
do 31. III. 1929 r. 133 
6 192 


Tablic a V. 
-- -- -------- -- 
III. klasa 
Sta n gminnych wzgl. 
krajowych ubogich Razem 
mężczyzn kobiet 
a) Gminni ubodzy 
Stan 31. III. 1928 r. . . . . 44 4 48 
Przyjęto w ciągu roku . . . 118 118 
Razem 162 166 
Ubyło w ciągu roku . . 3 3 
Stan 31. III 1929 r. I 159 4 163 
. . - . . . 
b) Krajowi ubodzy 
Stan 31. III. 1928 r. . . . 5 2 7 
Przyjęto w ciągu roku . 7 7 
Razem I 12 2 14 
Ubyło w ciągu roku . . . I 
I Stan 31. III. 1929 r. . . . . . . -L 12 2 14
		

/Czasopisma_101_04_165_0001.djvu

			., 


> 


cd 
<:,;) 


-- 
......-4 
,..Q 
cd 
E-t 


c 
 s.: 
iti-Ol 
..... C'I 
CI)

 


... 
 II') \C 

 
 .-4 


..: e:.... I 


E 
'<2' 
 


I 
 I I I 
I
 __' I I 
I E I I I 
..: I I I 
°ł.ll!wZ _ _ 
E I I I 


E o 
GI- 
N ;;0., 
1tI..o 
O:: ::s 


M9pl!ł
I!Z ..: 
IPhUU! 
- 
Op ouozp 
-I2Mo.ld- OJ 
 .,. ..c 
>- O ..-....c:>, '- E 'c: O 
 N .'- O .- ., c: :.c :ł..c '- ::s OJ . 
E .::: ..c O OJ ił "'.::: N "'C ..c CI) - ..c._ OJ O 
. OJ OS O CI)..!oI: UJ UJ O OJ:ł C OJ OJ "'C 
'OJ:>' Co O 
::s 
 
-5 ';:..!oI: ;::';: ::s CI) -5 O 
 O -g 
 
.,g UJ 
 c: E 
 'OC 
:O., Co., CI).
 ., 
 
 O 
 Co
..!oI: c.-..o OJ c.-..o 
 :g N 
 

 
 .
: 'e- 
 c:.. -5 c. c..::i.
:;' er .
 N 
.
 N -5 c. .,g 
 
N ., J:: s::.. 
 O >. C. :>'::s :>, '" c:._ :>, c: N c: CI) O CI) OJ.- 

 
 N 
 ::1.(3 
.- 
 
 
.¥ 
..
 
 
.5'::: 
 ':;:: c.. "2 

 
o..cOJ..o ::S..c:>'OJCI)..c"'''o..c'' .,...., Cl)c.'" 
"'C 
 
 .E c.:>, 
 
 

 .
 
 N ..s c. 
.E :>, 
 .E c:.£ .
 CI)'C; 
.
 en re «I QJ 
"O UJ eN CI) fI).
 re CI) VJ C'd 
 QJ cd QJ 
 
 
 
 
Zc..a.Nc:c.E a."'C:łił a.s::Nc:a.Nc.NNc:c: a.-"'C 


I I 


'<2'e:. 


I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 


I I 
1 I 
I i 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ł 
I I 
I I 
I I 
I I 
III') 
I I 
I II') 
III') 


I I 
I I 
I , 
1.1 
I I 
I I 


! I 


I . 


I I 
I I 
I I 
I I 


'<2' IN 


I I 


'<2' e:. 


'<2'1 


I I 


'<2'1 


I II') 


lIN 


I J 
I I 
I I 


I I 
-- 
... I 


I I 


I e:. 


e:. 


I 
I 
I 
I I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 


I 
I. 
I 
I 
I 
I 


I 
 
... 
I IC 
I 
 
... 
I  


\C 


N 


I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


I I I I 
I I I I 
--- 
I I I I 


I M 
I -d 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I '" 
I 


I- 
I 
I 
I 


I 
 
... 


I IC 


I 
 
... 


I :2 
... 


.... 


INI 
I I 


I I I 


I I 
 
... 


II') 
on 


I IC 
I 


0\ 
'<2' 


ci, _ 
N.IO 
L.o Cd c: O N 
..c...!oI: :ł
 
Po ., :>'.- CI) 
'" .'C",jj; c:. c: 
.,.. ., c: ., >- ., 
.
 t. . E';; 
 
 . 
 
1:-; l"CI


.:s 
go'o 
 a. 
 -5 
 CI) 
.!:! c: ..c CI) ..c .,:>, ił 
..c 
 . 
"'C 
 CI) 
 .g O 
U rc.
 mo (I] 20 fI)-d 
fi) a. c: a. c: a. _C.ON 


.... 


INI 


II') 


! I 


10 


I I 
I I 


e:. 


INI 


I I 


IN 


e:. I 


E 
CI) 
N 
., 
CI:: 


21*
		

/Czasopisma_101_04_166_0001.djvu

			. 


- 164 -=- 


Tablica VII. 


. 


Rodzaj choroby przyjętych 


pierwsze 
pr lyjęcie 


Powtórne 
przyjęcie 


Z innych 
za kładów 


m. k. I razem - m. I k. I razem m. I k. I razem 


Niedorozwój umysłowy. 
Psychopałja ustrojowa. 


25 
2 


25 
2 


, 


I . I 
Padaczka . - - - - - - 16 - 16 
Zaburzenia psychiczne po urazach oraz , 
przy cierpieniach mózgu ogniskowych - - - - - - 1 - 1 
Psychozy na tle miażdżycy i przemian 
wstecznych ustroju w wieku \,odeszłym - -- - - - - - - - 
Psychozy pochodzenia zakaźncgo - - - I - - - - - - 
Zaburzenia psychiczne pośpiączkowe - - - - - - 4 - 4 
Psychozy alkoholowe . - - - - - - - - - 
Zaburzenia psychiczne przy innych zatru- 
ciach zewnątrz pochodnych . - - - - - - - - - 
Zaburzenia psychiczne na tle zatruć we- 
I wnątrz pochodnych . . - - - - - - - - - 
I Porażenie postępujące - - - - - - 5 - 5 
Inne psychozy pochodzenia kiłowego - - - - - - ł - 1 
Schizophrenia . 1 - 1 - - - 73 - 73 
Paranoia i Paraphrenia - - - - - - 5 - 5 
Psychoza manjakalno depresyjna. . - - - - - - - - - 
Psychozy rt'aktywne. - - - - - - - - - 
Inne choroby nierozpoznane . . - - - - - - - - - 
Osoby uznane za 7drowe - I - - - - - - - I - 
Razem 1 - 1 - - - 132 - 132 


"
		

/Czasopisma_101_04_167_0001.djvu

			- 16;5 - 


T a- b l i c a VIII. 


--- - ------1 
Żonaty Wdowiec rozwie- Stan 
Według wieku i stanu Wolny(a) cywilny nie 
zamężna wdowa dziony (a) Razem I 
cywilnego przyjęto ustalony 
I k. I k. k. I k. I k. I k. 
m. m. m. m. m. . m. I 
I 
od 1 - 10 lat - - - - -- - - - - - - - 
od 11- 20 lat 6 - - - -. - - - 1 - 7 - 
od 21- 30 lat '. 46 - 1 - - -- - - i3 - 50 -- 
od 31- 40 lat . 2H - 7 - 1 - - - 3 - 39 - 
od 41- 50 lat 10 - 9 - - - - - i3 - -1<) - 
....., 
od 51- 60 lat . 5 - 3 - - - - - - - H - 
od 61- 70 lat 3 - 3 - - - - -- l - 7 - 
od 71- 80 lat . - - - - - - - - - - - - 
od 81- 90 lat - - - - - - - - - - - - 
od 91-100 lat . - - - - - - - - - -- - - 
wiek niestwierdzony - - - - - - - - - - - - 
I I 
Razem 98 23 1 11 liJ3 
I - - - -- - - - 
I 


T a b l i c a IX. 


- 
Według wyznania przyjęto kobiet Razem 
czyzn 
rzymsko katolików 86 - 86 I 
grecko katolików . 5 - 5 
prawosławnych 2 - 2 
ewangelików 12 - 13 
wyznania mojżeszowego 21 -'- 21 
wyznanie inne i niestwierdzone 6 - 6 
Razem 133 - 133 


męż
		

/Czasopisma_101_04_168_0001.djvu

			- 1615 -- 


T a b l i c a X. 


Według zawodu przyjęto 
łącznie członków rodziny 


męż
 
czyzn 


kobiet Razem 


robotników 
rolników 
urzędników 
profesorów i lekarzy 
kupców 
rzemieślników 
inżynierów 
wojskowych 
studentów, uczniów. . 
księży . 
sług domowych 
bez zawodu 
zawód niestwierdzony 


56 
10 
2 
 I 
2 


8 
32 


8 
32 


-t 


4 


3 
12 
fj 


3 


1
 


Razem 
m 


6 
1 133 


Tablica XI. 


Pochodzenie przyjętych 
według powiatów 


I 
męż- I. 
kobiet Razem 


czyzn 


I. Województwo Pomorskie 
Brodnica 4 4 
Chełmno 5 5 
Chojnice 7 7 
Gniew 2 2 
GrudziądZ" miasto 1 1 
Grudziądz powiat 1 1 
Kartuzy . 7 7 
Kościerzyna 5 5 
Lubawa 6 6 
Morski 7 7 
Starogard 2 2 
Świecie . 1 1 
Tczew 2 2 
Toruń miasto 2 2 
Toruń powiat 1 1 
Tuchola 1 1 
Wąbrzeźno 
Sępólno 
Działdowo 
Razem 54 54 
II. Z innych województw 76 76 
Razem 130 130
		

/Czasopisma_101_04_169_0001.djvu

			- . 167 - 


T a b ł i c a XII. 


-- n 
Miesiąc przyjęcia I. klasy II. klasy III. klasy Razem 
- 
I k. I k. I k. 
m. I m. m. 
kwiecień 1928 r. - - - - - - - 
maj . _. - - -- - - - 
" 
czerwiec - - - - 50 - 50 
" 
lipiec - - - - - - - 
" 
sierpień - - - - - - - 
" 
wrzesień - - - - - - - 
" 
październik - - - - 40 - 40 I 
" 
listopad - - - - - - - 
" 
grudzień - - - - 1 - 1 
I " 
stycz.eń 1929 r. - - - - - - - 
- 
luty . - - - - 1 - 1 
" 
marzec - - -- - 41 - 41 
" 
I - - _.- - 
Razem - I - - - 133 - 133 
. 
I 


. 


T a b l i c a XIII. - - 
I 
Dziedziczne obciążenie mężczyzn I kobiet Razem I 
I 
Zaburzenia psychiczne nieorganiczne 15 1 16 
Paraliż postępujący - - -- 
Padaczka 4 - 4 
Niedorozwój . 3 - 3 
Alkoholizm . . . - I - - 
I 
Razem 22 1 23
		

/Czasopisma_101_04_170_0001.djvu

			- 168 


T a b l i e a XIV. 


.- - - 
. 
Przed chorobą Po chorobie 
W konflikt -- -- 
z prawem k
rani niekarani karani niekarani 
Razem 
popadli - - 
m." k. m. I k. m. I k. m. I k. 
. 
Schizophrenia . . 8.1 - - I - - I - - - 8 
Zaburzenia paralityczne . - I - - - - - - - --- 
Padaczka . - - - - - - - - - 
Niedorozwój . I - - -- - - - - 1 
Alkoholizm . . - - - - - - - - - 
Morfinizm . I I 
. . . - - - - - - - - I - 
I Psychopatja - - - - I - I - - I - - 
I I I 
Ra z e m I 9 I - I - I - I - I - I - I - I 9 
I 1 


T a b l i c a XV. 


P r z e s t ę p s t w a p r z y i ę t Y c h m. 


k. Razem 


Zabójstwa. uszkodzenia ciała 
Kradzieże, wymuszenie . . . 
Niemoralne czyny, pederastja 


1 
3 
1 


Obelgi 


Zakłócenia spokoju domowego 1 
Żebractwo, włóczęgostwo 2 
Podpalenie 1 
Krzywoprzysięstwo 
Kłusownictwo 


Rabunek 


Razem 


9 


J 


Dezercja 


9 


Liczba przyjęć w roku hudżetowym 1928/29 wynosiła 133, zwolnień było 6. Stan pacjentów 
wynosił w dniu 31. III. 1928 r. 55, przy końcu roku budżetowym 1928!29 wzrósł do liczby 182 
pacjentów. 


Stan obserwandów w dniu 31. III. 1927. . . . . . 
Przyjęto w czasie od 1. iV. 28 do 31. III. 29. . . 


Razem
		

/Czasopisma_101_04_171_0001.djvu

			- 169 - 


B. Zwolnienia. 


Tablica XVI. 


- 
1 6 2 5 10 1 2 łata R a- 
mies. ty- i 
Czas pobytu godni mies. mies mies. rok więcej zem 
--- --- --- m
I
. 

. l- -i --- 
W tutejszym Zakładzie m.1 k. I 
m. k. m. k. m. k. m. I k. m. k. 
I I I 
I I I : 
I I I 1 I I I I 
Wyleczonych . -- - - -1- - - -1- -1- - - - - 
Z poprawą - - -1- 1,- 1 - 1- I - - 3,- 
. . . I -1- 
Niewyleczonych (do innych zakładów) - - I 
-1- - - -1- - - - - - - - - 
I 
Obserwacja -1-- 
. - - - - - - - - - - 
Umysłowo zdrowych. . . . . 1- - - - - -1-1- - - - - - - - - - 
I 
Razem _1_- 1- I 3 1 - 
- - 11- 1- - - - - 
I I 
I I I I 
, 


T a b l i c a XVII 


I 61-7) 71-80 R a- 
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 
z e m 
W i e k zwolnionych --- - -- --- T --- --- -- -- 
I m.1 k. 
m. k. m'l k. m. k. m.1 k. m. k. m. k. m. k. m. k 
.. 
I 
Umysłowo chorych - - - I 
. . . . - -- - - - - - - - - - - - 
I 
Wyleczonych - - - - - - - - - 
. - - .- - - - -,- 
Z poprawą. . . . - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - 3- 
Niewyleczonych . - - -I- I -- - - - - -- -1-- 
. . I
!= 
l= 
Po ukończeniu obserwacji . I 
. -1- -I- 
I I 
Razem 1- - 1 - 1 - 11- - - - _1- - - - 3 1 - 
I I I I 
I I I 


22
		

/Czasopisma_101_04_172_0001.djvu

			- 
 10 
 


C. Cielesne choroby. 


T a b l i c a XVIII. 


. 
Nazwa choroby m. k. Razem 
I 
I. .Choroby zakaźne 
grypa . . 60 2 62 
róża . . 2 - 2 
Razem 62\ 2 (H 
II. Uszkodzenia zewnętrzne 
zwichnięcie - - - 
rany . . . . 12 - 12 
Razem 12 \-=- 12 
-- 
III. Nowotwory 
rak (carcinoma) . . - - - I 
tłuszczak . . 1 - 1 
wól . . . . - - - 
I 
Razem 1 I - 1 
IV. Choroby skóry i tkanki podskórnej 
choroby grzybkowe . . - - -- 
łuszczyca . . 1 - 1 
czyraki . . . . . . 16 - 16 
ropnica . . . . . 2 - 2 
wyprysk . 10 1 11 
zanokcica . . 2 - 2 
zapalenie gruczołów chłonnych . - - - 
Razem 31 I 1 ;
2 
. 
V. Choroby stawów, ścięgni i kości 
gościec stawowy . . . 1 - 1 
zapalenie szpiku . . . - - -- 
plamica . . . . . . . - - - 
Razem 1 1--=-1 1 
. do przeniesienia ]07 3 110
		

/Czasopisma_101_04_173_0001.djvu

			Nazwa choroby 


- 171 - 


z przeniesienia 


VI. Choroby ukladu naczyniowego 
żylaki i wrzody podudzia . 
choroby serca. ., 


Razem 


VII. Choroby narządów zmysłowych 


jaglica. . . 
zapalenie spojówki 
zapalenie białka rzęskowego 
zapalenie śród ucha . 


zaćma 


Razem 


VIIJ. Choroby przewodu pokarmowego 


zapalenie migdałów . 
katar żołądka ... 
żółtaczka . . 
przepuklina pachwinowa 
zapalenie wyrostka robaczkowego . 
zapalenie otrzewnej . 
wypadnięcie kiszki stolcowej 


Razem 


IX. Choroby przewodu oddechowego 


" 


nieżyt oskrzeli 
gruźlica płuc 
zapalenie płuc 
zapalenie opłucnej 


Razem 


Ogółem 


I 21 
1- 


UJ5 


I 
m'l k. 


107 


11 


1'3 


191
 


G 
24 


2 


32/ 
I 
I 


6 
10 


3 


11 
5 


]6 


Razem 


31 


110 


1 


12 
8 
20 


6 
24 


2 


32 


1 


7 
12 


2 


3 


1 I 
1 


3 


24 


2 


13 
5 


2 


18 


9 


204 


22*
		

/Czasopisma_101_04_174_0001.djvu

			r 


- 172 - 


T ablica XIX. 


- - 
Przeciętna 
Obłożnie chorych Dni choroby ilość dzienna 
chorych 
I k. I k. Irazem 
m. Irl!zem m. I 
-- 
kwiecień 1928 r. 60 - 6U 2 - : I 
maj fi 2(j - 26 1 - 
czerwiec .. 45 - ł5 3 - 3 
lipiec " . fIG - - 56 2 - 2 
sierpień .. 150 - 150 7 - 7 
wrzesień .. 200 - 200 8 l U 
październik .. 100 - 100 5 - 5 
listopad .. . 115 - 115 7 - . 7 
grudzień .. . 72 - 72 4 4 
I styczeń 1929 r. . 1)0 3 63 3 l -1 
luty fi 225 :3 22t! 14 l I 15 
ma rzec 4fi - I 45 :3 - 3 
.. I 
I 
I Razem 11 u-1 6 \1160 159 I 3 62 
I 


T a b l i c a XX. Wiek zmarlych --T 
. I 
 I razem I 
I I 


do 10 lat 
od 11 do 20 lat 
od 21 do 30 lat 
od 31 do 40 lat 
od 41 do 50 lat 
od 51 do 60 lat 
od 61 do 70 lat 
od 71 do 80 lat 
od 81 do 90 lat 
od 91 do 100 lat 


Razem 


1 
1 


1 
1 


1 


1 


3 


3
		

/Czasopisma_101_04_175_0001.djvu

			r 


. 


- 173 - 


Tablica XXI. 


Czas pobytu chorych, kt6rzy zmarli w Zakladzie. 


Miesięcy 


1 
rok 


2 lata 


Rodzaj choroby 


111213141518 


Razem 


więcej 


Schizophrenia . . . I - - 1 1 - 1 - - 3 
Zaburzenia paralityczne . . . - - - - - - - I - -- 
Padaczka - - - - - - - - - 
. . . . . 
. 
Wrodzony niedorozwój psychiczny - - - - - - - -. - 
Alkoholizm . -- - - - - - - - - 
Obserwacja . - - - - - - - - - 
I Choroby niepsychiczne . - - - - - - - - .- 
Razem .' - I - I 1 I 1 I - I 1 I - I - I 3 


Tablica XXII. 


lO .
 
 .
 
'u e e e N lO 
ClI 
 N ClI - .rJ 
 "'C 
.rJ lO '" '" ClI lO 
o No. N c. c.. 
m
1k 
rk. m. rk. m.1 k. 


E 
 
.
 E 'j;i 
 
o 'O .
 >
 ctt 

 ..r:: .: 
 :c E E 

:
 
 
 I 
 [ 
 
 
m_I k. _
L__. -
I k. m I k. 

_ 


Zakażenie krwi, ropnica . - - - - -- - - - - 
Wycieńczenie . . . - - - - - - -- 
- 
Ropień mózgu . . - - -1 - - 
Zapalenie opon mózgowych. - - - - I 
Stan 
adaczkowy . - >-- - - - L. 
Krwotoki, obrzęk mózgowy -- - - 
Zapalenie płuc. I - - - - - - -- 
Wada serca . 1 - - -- ! - - - - 1 l 
Zapalenie nerek . - - - -- I - - - - 
Zapalenie otrzewnej i skręt kiszek 1 I 1 l 
- - - - - - - - 
Skrobie wica . I I I 
- - - - - -- - -- 
Gruźlica płuc 1 I l l 
. - - - -- - - - - 
Nowotwory złośliwe (rak) I 
- -- - - -- - - - - - - - 
Paraliż postępujący . I I 
.' I - I - - - - - - - - - - 
Dur brzuszny . . - - -
I= - - - - - - - -- 
Miażdżyca naczyń I I 
-- - -- - - - - - - I -- - - 
I , 
Razem . /3, I I I 1-' -I I-I I-I 1 3 ; I 3
		

/Czasopisma_101_04_176_0001.djvu

			r 


- 174 


T a b l i c a XXIII. 


L. 
p 


Ucieczka I Ujęcia I Nieszczęśli- 
we wypadki 
:1-:-1 m. I k. I m. I k. 
I - I 


Miesiąc 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 I 
I 


kwiecień 
maj 
czerwiec 


" 


1928 r. 


lO 


lipiec 
sierpień 
wrzesień 
październik 
listopad 
grudzień 
styczeń 
luty 


" 


. 


" 


1 


"  


,. 


J. 


.. 


" 


-l 
21-\1\- \-1- 


1929 r. 


] I 


1 


" 


marzec 


" 


Razem 


T a b l i c a XXIV. 


on 
Pracowało E 
W miesiącu przeciętnie Q) 
dziennie N 
iti 
#' I a:: 
m. k. 
I I I 
kwiecień 1928 r. 41 li ,17 
maj " r --1-1 li -ł-7 
czerwiec " 4-1 /j 47 
lipiec . 4-1 I li 5(1 
lO 
sierpień " H (j 50 
wrzesień ., H li 50 
październHt " 4:) (j 51 
listopad " 54 fi (j0 
grudzień " 5?> li lil 
styczeń 1929 r. 5fi G G
 
luty " 51i li 62 
. 
ma rzec " ;')6 li 62 
-- I I 
Razem 577 7"2 64!) 
48,8 I fj I M,H 
.
		

/Czasopisma_101_04_177_0001.djvu

			- 175 - 


E. Kolonje wakacyjne. 
Od dnia 5 lipca do 9 sierpnia 1928 r. przebywało w tutejszych Zakładach 60 dziewcząt 
górnośląskich w wieku szkolnym (od 7 -14 lat) z Chorzowa (Górny $Iąsk) 
Kolonja zajmowała jeden z pawilonów (XII), w którym miała 1 salę jadalną, salę bawialną, 
trzy sale sypialne, również dwie umywalnie i resztę potrzebnych ubikacyj. 
Łdzienka mieściła się w drugim gmachu obok, z której korzystała kolonja dowol nie. 
WS7elkie ubikacje były obszerne, widne i pod każdym względem higjenicznie wzorowe. 
Dziewczęta znajdowały się pod opieką i wychowaniem pani Witterowej, pana Talaśki 
i panny Jenszówny. Opiekę lekarską sprawował codziennie lekarz zakładowy. Wypadku chorób 
poważniejszych. nie było., 
Rozwój fizyczny dziewcząt był zadawalniający; wyżywienie było dostateczne. 
Zachowanie dziewcząt było skromne i grzeczne. 


Sp i S 
d z i e c i p r z y b y ł y c h n a I e t n i s k o d o W t' j h e r o w a. 


- 
L. Imię Miejsco- Waga w Waga w 
i na z-wisk o wość dniu przy- dniu wy- 
p. jazdu jazdu 
-- 
t Bławicka Marja . . Górnośl. :2H,O kg. 2H,fi kg. 
2 Mrowiec . " ::li,7 ,. 27,2 " 
ił Bąk S1. . . . " 24,4 " 2:>,5 " 
4 Slimianka . . " 31,3 " 3:!,fi " 
n Szafraniec . " 33,7 " ił2,
 " 
fi DziembaIa . " 26,5 " 27,0 " 
7 Niedbalanka " 2.
,f> " 25,2 " 
8 Odyga " :!5,0 " 26,4 " 

 Kupna " 29,1 " 30,0 " 
10 Klochówna Pelagja " 28,0 " 29,3 " 
11 Slęzok Łucja " lH/> " 19,0 " 
t2 Ertel . . . . 28,5 2!:J,1 
" " " 
13 SI
zok Gertruda . " 31,4 " :.H ,1 " 
14 Likarsanka . . " 2H,() " 30,0 " 
15 Kańdzianka fryda . . . " 4f>.6 " 47,ti " 
tli Kopierówna Łucja " 42,5 'ł 44,
 " 
17 Pasieka " 46,0 " 47,9 " 
18 Lempianka . . . " 33,0 " 34,2 " 
t9 Bąk Marta . . . . " 38,5 " 40,0 " I 
20 Wolna . " 3H,3 " 39,n " 
21 Danielowska, " 33,fi " 34,3 .. 
22 Sudarzewicz . . " 20':> " ż2,0 " 
23 Skal bania . " 35,4 " 31),;1 " 
24 Jaglanka . " 2f>,0 .. 26, l " 
25 Sliwianka . . " 35,0 " 37,5 " 
26 Szafraniec M.. . .. 21,H " 22,1 " 
27 Kandzia M. " 38,5 " ił9,3 " 
2R Pilatówna . . .. 35,5 " 36,5 " 
29 Malińska . . . " 26,5 " 
6,tl " 
3U Kaliszówna . " 21),5 " n,1 ,. 
31 Kampolonka HiIdegarda . " 24,0 " - 
32 Grincerówna Marta . " 25,5 " 26,0 " 
3;1 Bogucówna franciszka . " 35,0 " 31),0 " 
34 Kosińska . " 23,9 " 25.3 " 
35 Wzykówna " 20,5 " 20,8 " 
36 Matusiak . . . " 32,5 " 32,5 " 
37 Piątek . " 350 " 3{i,? " 
I 38 Rezpandek . . " 25,7 " 27,2 ., 
;19 Wichary . . . " 27,0 " 28,0 " 
I 40 Ditman . . . " 26,H " 29,2 " I 


. 


,
		

/Czasopisma_101_04_178_0001.djvu

			- 176 - 


L. I m i ę Miejsco- Waga w Waga w 
p. i nazwisko wość dniu przy- dniu wy- 
jazdu jazdu 
41 Maroń . . I Górnośl. 2!ł,4 kg. I 30,2 kg. 
42 Lukaszczyk . . .. 25. 1 ) .. n,o .. 
4;
 Liskówna . . " afJ,4 .. 37,0 " 
44 Blotówna Alfreda . . .. 27,a .. 28,7 " 
45 Kanzek . . " 31;3 .. .34,0 .. 
46 Patapówna . .. 28,5 .. 29,7 .. 
47 Krupianka . . .. 29,0 " 30,4 .. 
4H Piotrowska . .. 1
,0 .. 20,a " 
49 Gąsior . . . . .. 22.
 .. 2a,3 " 
50 Górecka Jadwiga . . . .. 22,0 .. 22,5 .. 
fJ1 Kulawik. . . I , 23,8 .. 24,3 .. 
f)2 Klauzówna . . . . . .. 23,7 .. 24,5 .. 
ua Krzyńcówna . . .. 26,0 " 27,5 " 
54 Bednarczyk " 24,0 " :!5,2 " 
55 Bielochówna . . " 25,0 " 27,0 " 
:)0 Pietrekówna " 25,5 " 25,7 " 
57 Klamianka . .. 2H,") .. 29,8 " 
58 Naparzanka Marja . . " 21,0 " 21,0 " 
f)!ł I Pakorska Marja. . . " 26,0 .. 26,1 " 
{jO Kr6wiecówna Eleonora .. iłO,O " 31, t " 


Przeciętna 
Ilość liczba 
Klasa d n i wyżywienia męż-l - - Razem 
czyzn , kobiet 
. 
A. 
I. . . . . . . . 
II. . . . . . . . . 
III. Chorych umysł. . . . 42 271 
Głuchoniemych 39 972 
Repatrjowanych 15 687 - 97 930 268 958 - 268 9iJ8 
. . - 
Razem 
A. Osób . . . . . H7 930 26R 958 -- 3li8 958 
B. 
L Urzędników . . . . . . . . . 
II. .. . . . . . 1 702 - 1 702 4 663 1 - 4663 
I 
III. .. . . . l 7 102 - 17 102 46 BfJ5i - 46 855 
Razem 51518\ 
B. Osób . . . . . . . 18804 - 51 51H 
C. I 
Z tego przypadało na gminnych i krajowych ubo- 
gich dni wyżywienia osób " !ł7 150 2li5 890 - 265 890 
I 
- 


T a b l i c a. XXV.
		

/Czasopisma_101_04_179_0001.djvu

			- 177 - 


Tablica XXVI. 


. 


-- 
Przy przeciętnej ilości 
dziennej 269 chorych 
Żywno Ilość głuchoniemych. repalr- 
Ś ć ogólna jantów i 52 urzędników 
. i 32 urzędników razem 
. 32/ przypada na głowę 
- I - 
rocznie dziennie 
I 
chleb żytni kg. 65.B02.000 I 205.301 O.5H3 
bułki . szt. 1.213.000 3.77R 0.010 
mięso i wyroby mięsne . kg 30.682.000 95.582 0.262 
tłuszcz. masło smalec . .. 4.518.000 14.074 0.039 
drób . . szt. 201 0.602H 0.002 
śledzie . . . . ,. 25.223.000 7H.576 O.21f) 
ryby. . . . . . kg 233.080 0.725 0.002 
ser . . .. 399.000 1.243 0.003 
mleko . . Itr. 69.149000 184.264 0.504 
. 
jaja . . . szt. 8.1H7 25 504 0.070 
groch, fasola . . kg. 2.037.080 6.345 0.017 
ryż, kasza, jęczm. perl. pSl en. . . . .. 3.sm .ouo 12.015 0.033 
herbata . .. 7.800 0.024 - 
kartofle . .. 161.406.000 502.922 1.377 
, 
cukier. miód . ., 2.112.000 6.579 O.01R 
jarzyna i korzenie zielone . .. 18.084.000 56.336 0.154 
kawa i cykorja 1.069.000 I . 
. . " 3.330 0.009 
owoce świeże " 1.86H.000 5.813 0.01:) 
owoce suszone . . . . .. 14 7.000 0.457 0.001 
- 
cytryny . . . szt. 272 0.847 0.002 
wanilja . lasek 72 0.220 - 
sól . kg. 3.350.000 1O.73fi 0.0:28 
. . . 
esencja octowa . . . . . . . 55.000 0.171 - 
pieprz, korzenie. żelatyna, rodzynki i różne przy- 
prawy . . . . . . kg. 42.000 0.130 - 
wino, konjak, piwo . . . . . but. 113 0.352 - 
kapusta. . . . . . . kg. 4.49:J.000 13.976 0.038 
cebula . . . . . . " -t-l4.000 1.289 0.003 
drożdże . . . " j6.000 O.OHO - 
proszek do pieczenia i legumina . paczko 189 0.588 0.001 
zaprawki i soki owocowe . . kg. 213.000 0.352 - 


23
		

/Czasopisma_101_04_180_0001.djvu

			.... 


- 178 - 


Tablica XXVII. 


Zapasy materjalów nieprzerobionych 


ł 


- - - -
 --- 
Stan Dochód Przerob. Stan 
L. 1. IV. 28. 31. III. 29. t 
Rodza mtr. mtr. 
p. mtr. wzgl. kg. wzgl. kg. mtr. 
wzgl. kg. wzgl. kg. 


. I I 
I. Angielska skóra - 42:),50 - 
2 Bawełna 15,950 - 15,H;)0 
3. Drelich - materace . 73,10 517,10 
na . . . . . - 
4 Drelich na koszule . . . . . . . . - 83,20 - 
5. Materiał na suknie . . . . . 93,40 (314,:10 272,20 
6 Materiał na ubrania marengo . . . . - 180,70 - 
7. Materiał na firany. . . . . . . 152,- 47,75 162,75 
8. Materiał na ręczniki . . . . 799,80 1350,- 799,90 l 
9 Materjał M a rok k o . I 100,- - 100,- 
. . . . . . . . 
10. Materiał na suknie dla dzieci . . . . - 422,30 - 
11. Materjał na mund. dla piel. . . . . - 110,- - 
12. Materiał na suknie dla piel. . . . . - 114,30 - 
13. Materjał na suknie marengo . . . - 1!)(),- 15,60 
I 14. Materjał na ubrania Perikan . . . . . . - 880,- 865,90 
15. Płótno sztywne . - 9
,5 92,5 
. . . . . 
16. Płótno na koszule . . . . . . . - 1220,70 1220,70 
17. Płótno na pościel . . . . . . . . . 3(i72,30 2999,f)0 3f>f)6,1O 3 
18 Płótno na prześcieradła . . . . . 643,- 1500,-- 921,60 l 
19. Płótno na płaszcze . . . . . . . ot . - 50,- 9- 
, 
20. Płótno sprężynowe . . . . - 25,- - 
21 Podszewka . . . . . . - 340,- 449,- 
22. Sukno granatowe . . . . 24,40 100,- 5H,95 
23. Sukno zielone . . . . . . . . . . . 25,- - 25,- 
24. Szewiot granatowy . . . . G4,70 - 29,- 
25 Welur granatowy . . . . . 150,70 - 109,70 
26. Wełna . . . . . . . . - 45,- 31,- 
27. Drelich na fartuchy . . . . . - 100,- - 1 
28. Drelich na bluzy . . . - 200,- - 
29. Materiał na ubr. letnie . . . . . - 301,40 - 
30. Materiał na ręczno szare . . . . . - [)04,- 504,- 


425,50 


59n,20 
83,20 
435,f)O 
180,07 
37,-- 
3:)0, - 


422,40 
110,- 
114,30 
134,40 
14,10 


115,70 
2d,40 
41,- 
2i'>,- 


65,45 


35,70 
41,- 
14,- 
00,- 
200,- 
301,40 


.
		

/Czasopisma_101_04_181_0001.djvu

			ł 


f 


J 


179 - 


T a b l i c a XXVIII. 


Zapasy odzieiy. 


L. Stan Stan 
Rodzaj odzieży 1. IV. Dochód Rozchód 31. III. Uwagi 
p 1928 r. 1929 r. 
, 
A. Dla chlopców (męiczyzn). 
1 Bluzki m
skie . . . . . . . . - - - - 
2 Buty . . . . . . . . . par - 20 :-!O - 
3 Chustki na szyję . . . . . . . 112 - - 112 
4 fartuchy męskie . . . 31 - 31 - 
[) Kalesony . . . . . . . . 4!17 - 175 32	
			

/Czasopisma_101_04_182_0001.djvu

			180 - 


L. 
p. 


Rodza 


----- ----- - 
Stan Stan 
j o d z i e y 1. IV. Dochód Rozchód 31. III. Uwagi 
1928 r. 1929 r. 
iewcząt (kobiet). I 
ję . . . . . 145 - - U5 
z nap. . . 4 - I - 4 
ielęg. . . . Wg - 4 105 
. . . . 101 - 3 !lH 
gi . 
UO 1 1 G80 
. . 
. 211 - - I 211 I 
, 
. . . . . 8 - 8 - 
e . . . . 85 Hm 20 
f)4 
. . . HOI 100 106 óg5 
. . . . . . 481i 40 40 486 
et . par 32,5 51 6g U,f> 
n. . . .. 111,5 26,- 26,- 111,5 
owe . .....- - - - 
ęg. . . . . - 2 2 - 
jent. . - 9U 6 łH 
ne . . . . 71 
H 64 101 


B. Dla dz 
1 Chustki na szy 
2 fartuchy białe 
3 fartuchy dla p 
4 fartuchy szare 
5 fartuchy w prę 
6 Halki 
7 Kaftaniki nocne 
8 Koszule żeński 
9 Majtki . . . 
10 Podstaniki 
11 Pończochy baw 
12 Pończochy weł 
13 Suknie szewiot 
14 Suknie dla piel 
15 Suknie dla pac 
16 Trzewiki skórza 


I. 
I 


-- 
L. Stan Stan 
Rodza j o d z i e ż y 1. IV. Dochód Rozchód 31. III. Uwagi 
p. 1928 r. 1929 r. 
I . 
C. Odziei skladowa. 
1 Chustki kąpielowe . . 110 - - 110 
2 Koce 20 - 1 I 19 
. . 
3 Prześcieradła . . 35i
 
UO li07 li 
4 Powłoki . 811 fJ50 037 7
4 
[) Powłoczki . . . . 532 fil Iii 5fj7 [)71 
6 Płaszcze szpitalne . . 115 - - 115 
7 Podkładki płócienne . . . .. . 141 - 17 124 
8 Podkładki gumowe . . fi - - !I 
g Ręczniki cienkie 69 - !I liO 
111 Ręczniki grube . 8H fi41 553 176 
Rolosy . 22H 
11 . . -- . 22H - - 


Budowy. 
W roku sprawozdawczym posmolono wszystkie dachy tekturowe i przeprowadzono remont, 
gdzie okazało się konieczne. Przeprowadzono gruntowny remont i odmalowano olejną wzgl. 
klejowq farbą w pawilonach IV., VI. i kostnicy. 
Przy wszystkich innych budynkach przeprowadzono drobny remont sposobem gospo- 
darczym.
		

/Czasopisma_101_04_183_0001.djvu

			cd 
c 


.- 


......-4 
...Q 
"" 
E-t 


! 
 
I:: 
N 
U 
:>, 
.... 
.... 
tO 
I ..c 
U 
:>, 
'" 
lO. 
"'O 
1..$ 
,..I<: 
tO 
N 


I I  
'0 
'lo< 
la 
... 
bIJ 
la 
... 
lU 
Do 
bil 
::I 
- 
"C:I 
Gl 

 


I
 
:>, 
E 
.
 
1 I:: 
o 
..c 
u 
I ::s 
- 
'Oj) 
tO 
"'O 
"'C 
tO 

 
tO 
N 


.... 
..:.I 
.... 
lU 
"C:I 

 

 


Gl 
ł= 

I 
Gl I 
= I 
c.. j 


..c 
u 
tO 

 tO 
. - "'O 
N tO 
"'Oc.. 
O'> :>, I 
O 
I 
....c.. 


J(łJP1? Jg d 


..c 
U 
tO 
.... 
I:: 
CI) tO 
.U"'O 
tO tO 
c.. 
 I 
\O
 
:: c.. 1 
:>, 
N 
.... 
c.. 


:>,"'0 
I:: 'O 
':O ..c 

 U 
O 
 
.... 


V' 

-C 
O.
 
-N 

"'C 
· tO._ 
C 


:>, 
N 
.... 
c.. 


V' 

.J<: 
O O 

.... 


:>,"'0 
I:: 'O 
..c 
'O U 
1:IJJ N 
O 
  


'O 
<+-o 


tO 


....  
tO 


.... 


tO 
c.. 


CI) 


I:: 
CI) 
N 
U 
tO 
I:: 
N 


O 


CI)' 

 'C 
O .
 
-N 

"'O 
tO ._ 
I:: 


V' 

,..I<: 
..90 
'Oj).... 


tO 
C 


tO 
I:: 


N 


- 
N 


- 
N 


N 


- 
N 


NI 


- .- 


-
 
tO .z 

 


'-ł tO 
0::0 
::s 
"'C 
tO 

 
tO 
N 
CI) 
I:: 
':O 
c.. 
'" 

 


- 181 - 


Or-ooI;\JOOoot:'Jt:f:J""" 

 C\! 
 """ 
 o <:O _ .0 
C'I o C\J t- ..... r:- o o o 
......,
0
C'1-0
_
0
0
O
0
 


<:oo-
r-o
:cC\J_ 
OOC\lo-ooC':)
I-OOoo 
O
 'O
<:O
O-<:o
oo

i """


 
r:-t:f:J-r:-t;\)LO
 ......, 
""" 00
"""C\! 


oo

<:O_Or-"""r- 

-iQ
<:O"""O
""" 


"""-C':)
O
O- -
C':)-oo-oo
 
- 
 <:O ':\J 10 <:O "'1' 'o o- 
<:OOr:-"""",,,,
<:OiQC'J 
"""""""",,-o-
t;\) I;\J 
iQ 
t:f:J"""C\I 


O <:O _ <:O 
 
 '71 ro 
 
oo
C'JC':>LOO<:O"""'iQ 
C\lOC\lr:--I-OOO 
-
O
C'J
O
 -
O
O
O
O
 


oo"",,
-<:Ot:f:JC\!
r:- 
C\! O t- 00 O C':) <:O r:- <:O 
I--'O
:::;
 'X;
 C':)
<:o

,-t"",,


 
<:OC':)-<:OC'JiQC'J ......, 
""" 00C'J"""C'J C':)000-C'Jr:-_
 
-oo-iQ<:OO<:OC'J
 
"""
OO-OO
O
t:f:J
o
.o
C'i """
 

-<:OO""'
<:OC\I_ 

 00 t:f:J t:f:J _ 
 """ .0 _ 
OC':>OO
<:or:-C\! 
 
LO 00C'J"""C\! 


O 

 
CI) 
I:: 
N 
U 
:>, 
.... 
..... 
tO 
..c 
U 
:>, 
'" 
o. 


N 
"'O 
"'O 
O 


.
 . 
.... 
tO 
."'0 
:>, 

 


CI) 
U 
tO' 
'N 
CI) 
"iC 
I:: 


,..I<: 
.... 
tO 
"'O 
:>, 

 


tO 
. "'O 
O O 
CI)CI) 'Oj) 
 :g 
O 
 
 
 .- _ CI) 
O - CI) 
..c.... O O,.U I:: 
£.= CI) "'O . -::: '2 ;
 
O ..c .c.- N.
 ,..1<:.... 

 
 .
 :>, 
 ,
 
 
 
........

.... tO........ 
tO re :>, O C 
,..I<: tO tO 
"'C "'O . N "'O CI) m CI) "'O "'O 
:>':>':>'::s
c..Q..:>':>' t:Q..50<:

 


....C'ltł:)
I1')\Or--CIOO'> 


..c 
U 
:>, 
E 
CI) 
I:: 
o 
..c 
U 
::s 
- 

 
tO 
= "'C 


::s 
-"'O 
tO tO 

 
.- tO 
N N 
o CI) 
I:: 
N 
U 
tO' 
- 
:>, 

 


iQ
- 
0-00 
iQ-O 
C'J
 o
 0- 


....... ........ ':.0 
0<:0- 
t-


O
 
"""
 

 


C'JC'l 1 
r:- t:f:J 
"",,- r:-
 1"':- 
r;\]-,......ł 
t:'J
 
8""" 
- 


,..I<: 

 
:>, 
. .... 
N 
O 
....  
.... 
tO 
"'O 
:>, 

 


CI).- 

 CI) 
O 
 CI) 
..c O I:: 
0,..1<: .N 
"'::s'O 
O tO .... 
._ 1::._ 
,..I<: ok' 
...... --...... 
tO.J<: tO 
"'O '"O "'C 
:>,0:>, 

.J5
 


O....C'I 
........ .... 


O 
'Oj) 
CI) 
I:: 
N 
U 
:>, 
.... 
.... 
tO 
..c 
U 
:>, 
'" 
=0. 
::s 
_m 
.N 
tO "'C 
.- "'O 
N O 


o 


-
O 
O
<:O 
t:f:J0-::> 
......, 
 O
 0- 


-

 
0000 
LO
C':)
-
 
r- '='J C'1 

 


00""":0 C':> 
OC\!- O 
-
oo


 

 
O r:-:t:) C\! 
....-4<:'o_Q ,...".-I 
2C'Jt;\)1
 
00 

 
o 
o- 


CI) 
I:: 
N 
U 
tO' 
- 
:>, 

 


CI) 
CI).- 


 
O .... CI) 
..c tO I:: 
O
"N 
2-
 

£
 
....CI).... 
tO N tO 
"'0...."'0 
:>,.... :>, 

d:
  
.... 
tO 
"'O 
:>, 

 


tł:)
11') 
........ .... 


I 
 

 


<:O 

 
r:- 
r- 


.0 

 
iQ 
...,.. 
00 
'='1 


o 


IO
 

 
t;\) 
C':> 


t:'J 
.0 
<:O
 
<:O 
- 


E 
CI) 
N 
tO 
c:: 


Cf') ..... U') c.o C'ł t-- 

 C'ł C'>ł :.: C\ł 
 


oC 
'0 
'" 
o 
o 
e:. 
t') 


E 
IIJ 
N 
., 
.. 


o 
c 
o 
"1; 
>- 
'N 
>- 

 


.2! 
c 
N 
U 

 
.... 

 


LI') 
LI') 
... 


LI') 
'oC) 
-- 


....: ....: 
'" Uj 

 .>; .>; 
-o .. .. 
..::-NIIJ..c:Nr.I 

-c Co u-c Co 
..c: 
.. u 
0:>- 
]:
 
:S'i: 
.
 .,g 
cu 
IIJ :s 
'1; i3 
:>- 
.

 

-c 
=cu 
t') 'N 
-c 
tU> - 
C 
N 
U 
>- 
.ż 
., 
2 
u 
:>- 
'" 
Q. 


cu 
'03 
"C 
., 
:::;;; 
., 
N
		

/Czasopisma_101_04_184_0001.djvu

			- 182 -- 


.... 
10 
... 
'OD 
iti 
... 
iti 
a. 


Oznaczenie rozchodu 


D z i a I I. 
Wydatki wspólne Zakładu dla Głuchonie. 
mych i Oddziału Psychjatrycznego. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


Wydatki osobowe 
Wydatki biurowe 
Wyżywienie 


Budowy i do tego należące wydatki . 


Inwentarz . . . 


Opat, światło i woda. 
Apteka . . 
Wydatki kościelne . 
Wydatki różne . 


D z i a I II. 
Wydatki odnoszące się wyłą( znie do 
Zakładu dla Głuchoniemych. 


10 
11 
12 


Wydatki osobowe 
Srodki naukowe i rozrywki 


Wydatki różne 


D z i a I III. 
Wydatki odnoszqce się wyłącznie do Od- I 
działu Psychjatrycznego. 


13 
14 
15 


Wydatki osobowe 
Potrzeby lekarskie . 
Wydatki różne . 


Razem . 


*) Wraz z budżetem dodatkowym. 


.. 


Według 
budżetu 
 


zł I gr 


Tabli 


Rozcho- 
dowano 


W porównaniu 
z budżetem  


zł 


-_ 
ięcej I 

iej 
Igr zł I gr -
łT;- 
I 


107238 - 105554 11 - 
8143 - 


210164-- 
67522 - 
104063 - 
63089 - 
6525 - 
1 243 - 


7913 02 
183131 1 , 69 .- 
60 720 ,86 -- 
95 564130 
57901 142 
5108 74 


6758 - 4442 1 80 


1081 15 


- - - 2315 20 


105676L 103224 72 
6 500 - 4 317 32 


735 - 


17 - 


64552 - 55101 08 
6500 - 2678 24 
4216 1 - 2539 10 
753924 _ 1 689295 551 


= 1= 
I 
- I 


I 
[- 
I
 18032 31 


1 683 89 


6 801 14 


8 498 70 
5 187 58 
1416 26 
161 85 


2451 28 
2 182 68 
718 - 


9450 92 
3 821 76 
1 676 90 


64 628 45 


229 98 


.
		

/Czasopisma_101_04_185_0001.djvu

			- 183 - 


c a XXX. 


.... 
iti 
.... 
'OD 
iti 
p., 
iti 
a. 


Oznaczenie dochodu 


Według 
budżetu* Wpłynęło 


W porównaniu 
z budżetem 


więcej I mn iej 

 Tgr - zł ----rgr - zł-;- -zł 
r 


D z i,a ł I. 
Dochody wspólne Zakładu dla Głuch0nie- 
mych i Oddziału Psychjatrycznego 
1 Z rolnictwa i ogrodnictwa. I 
. . 5218 - 676 63 - - 4 541 37 
2 Zwroty kosztów i dzierżawa 89602'- 77 233 56 - - 12368 1 44 
3 Opłaty od urzędników za świadczenia 43230 1- 47654 1 17 4 424 17 I 
. . - I - 
1 
4 Dochody różne . . . 81 425 - - 39749 60 - - 41 675 40 
Dział II. 
Dochody wyłącznie Zakładu dla Głucho- 
niemych. I 
5 Opłaty za wychowanków . . . . 63385 ,- 51 609 80 - 1 - 11775 20 
1 I 
6 Różne dochody . . . . . 397 - - - - .- 397 - 


.1 


D z i a ł III. 
Dochody wyłącznie Oddziału Psych- 
jatrycznego. 


ts Zwroty kosztów. . 
g Nieprzewidziane. 


. . . 
. . . . 


119601 - 98558 59 - - 21 042 j41 
300 1.:.... 1- 
100 - - 200 - 
I I 
14:5 - - ,- - - 145 - 
I 
403 303 1- 315 582 35 4 424 17 92144 82 
I 1- 
123740 '-- 70116 14 - 53623 86 
2563321- I I 
. 303 597 06 47 265 06 - I - 
I 
783375 - 68929555 51 689 23 145768 68 
I 
51 689 23 


7 


Opłaty za umysłowo chorych 


Zaległości z lat ubiegłych. . . 
Deficyt . '. . . 


94079 1 45 


Po uwzględnieniu zaległości czynnych deficyt 
budżetowy wynosi tylko 180995,59 zł. 


*) Wraz z budietem dodatkowym.
		

/Czasopisma_101_04_186_0001.djvu

			- 184 


Tabli 


Podział dochodów i rozchodów 


..... 
re 
.. 
t;j) 
re 
.. 
re 
o. 


Przypada na Zaklad 


Razem 


Oznaczenie rozchodu 


Głuchonie- Psychi a - 
mych _.!" yczn-Ł- \ 
--zł ---r; zł Igr 


zł \gr 
\ 


Dział I. 
Wydatki wspólne Zakładu dla Głuchoniemych 
i Oddziału Psychiatrycznego 
1 Wydatki osobowe . ;)() 
34 la 54 I) HI 98 lO!) :):)4 ]l 
2 Wydatki biurowe ił HIS 83 4094 In 7913 02 
3 Wyżywienie 
H a6R 10 9.t-7(i;ł !)
J l 8:ł 131 lig 
4 Budowy i do tego należące wydatki 29 ;łOn 50 31 420 36 (j0 720 86 
5 Inwentarz 41) 113 69 49 450 61 9556! 30 
6 Opał, światło i woda 27 
-t-O 02 2!1 
Hi l 40 :)7 901 42 
7 Apteka . 2465 67 2643 07 f) 108 74- 
. 
8 Wydatki kościelne . :>22 21 5iJ8 94 1081 15 
9 Wydatki różne 2144 3
} 2 2!JH 147 4- 442 HO 
I 
Dział II. 
Wydatki wyłącznie 
Zakładu dla Głuchoniemych 
10 I Wydatki osobowe . 103 224 72 }(la 224 72 
11 Środki naukowe i rozrywki . 4 :.317 32 4:H7 3
 
12 Wydatki różne 17 - 17 - 
I Dział III. 
Wydatki wyłącznie 
Oddziału Psychiatrycznego 
13 Wydatki osobowe . . 55 JOl OH 55 101 OS 
14 Środki lekarskie . 21i78 24- 2 G78 24 
15 Wydatki różne 2539 10 2539 10 
Razem 3a9 l fi{j 52 330 12
 03 mm 295 5:) 
. 
l
		

/Czasopisma_101_04_187_0001.djvu

			'" 


- 185 


c a XXXI. 


na poszczególne oddziały. 


..... 
re 
.. 
.
 
re 
.. 
re 
o.. 


Przypada na Zakład 


Oznacz
tlie dochodu 


Głuchonie- Psychja- 
mych _ tryczn y_ 
-zł -rgr zł Igr 


Razem 


zł I zł 


Dział I. I 
Dochody wspólne Zakładu dla Głuchoniemych 
i Oddziału Psychjatrycznego 
Zaległości z lat ubiegłych Bli 251i 26 3:ł H59 HH 70116 114 
1 Z rolnictwa i ogrodnictwa 52 :3li3 I 
313 11 U76 6" 
O) 
2 Opłaty od urzędników za świadczenia B:> 71a 165 -t 1 -tliH Hl 77 2B3 5/j 
3 Zwroty kosztów i dzierżawa 22 Oli{ r -tli .2:> :>I'm 71 47 (iM 17 
4 Dochody różne 1 
 407 111 21 34
 39 397-tY (ill 
Dział II. 
Dochody 
wyłącznie Zakladu dla Głuchoniemych 
5 Opłaty za wychowanków 51 609 811 iJ 1 OO!:! So 
6 Różne dochody - - - - 
I Dział III. 
Dochody . 
wyłącznie Oddziału Psych jatrycznego. 5) 
7 Opłaty za umysłowo chorych - - 9H 55R 59 98 :>:>R 
8 Zwroty kosztów . - - - lOO - 100 - 
. 
9 , Nieprzewidziane - - - - - - 
Deficyt lH4747 8
 lOR 849 24 303 5H7 OG 
. 
Razem 3:>9 Wf) 52 3BO 12Y 03 li89 29[\ 55 

 
. 
I r 


24 


1 


..
		

/Czasopisma_101_04_188_0001.djvu

			. 


Kronika Krajowych Zakładó\v Opieki Społecznej. 


l\omisja rewiq,yjnn 
pjmikll \\'ojf'wt'ldzkif'I.W p'zf'pl'Owadzala I'f',,'izj(.' w 7aldadzip 1) dllia 
21. do 27. IV. 1!1:!8, 2) 31. V. do 2. n. 1("128, 3) 5. \'II. do 7. VII. 1\-128, 4) lłi. VIII. do Hi. VIII. 
1\.128, 5) H. X I. do 111. X I. 1!-I2H i li) 21. I. do 24. r.. t!!2H. 


Zwied7ili zaklad I'tłwnif'ż l"lłollkowil' \\'ydi'iałll \\'ojf'\\"I'HIi'ldf'IW Ma linow!-"ki w rN-łsi,. od 
li, IX. do 13. I X. WiR I.. fi. Nowa:lwwsld od 2!ł. X I. do J. X II. tn2H l'. 


Od 21. \'łl. do 2H nI. 1!ł28 I \Io!-'tI'owal 'mkład SIHl'osta I\l'ajO\\Y ś.l'- Dł'. \\'yhirki. 


:\!aczf'llIik WydziRlu .JoIlas IIIsII'oVN11 od 2H. XI. do J. Xłl. 1!12H zaldalL dla g-Iuchonie- 
lJJyrh, a od 12. łl. do I
), łl. I!}',W przf'p..owlldz.ał I'f'wi/j(' magazynt'lw. 


Hpwii'jl;' ka!'y za k l-adowe j pl'l'epl'0\\'1HLzil II a C'7,fll II i k wydl'ialu Stn rostwa 1\ ł'ajoWI\g-o Ił i 11'- 
wirz-StallldewiC7. i sL -spkl'ptnr7. (
(II's'ki w rzasi£' od 20. II. {lo 24.. II. In2!} r. 


\\' cz.asie od 2!1. łV. do 2. V. i Oli 1:1. VIII. do IH. VIII. lustl'Ował ś. p. illż. I\\\iatlwwsld 
!'tall 7..ahudoWHl1 zakładowych. 


\\' l'zM"j" oli tli. XI. do 17. XI. 1!12R, od 28, Xl. do :10. XI t!ł2H i oll 12. Ił. do iii. II. mm 
JlI'zf')ll'owadl'1łI p. (). nacl.f'lnjlka wyo'l,ialu Stal.m:lwa ł\l'ajO\\'pg-o \\'ag-IIer hł!-'t,racj
\ 1Iudowlall1,l. 


\\' dniu 7. V. do H. V. t!12R i 24. łl. 1!ł2U lustl'o\\al Ilyl'ekt()I' I\I'ajowego Zaldadu I'syl"ll- 
jatl'yczllego w Korhorowif\ HI'. I\I'YZ"-1I1 tlltpjszy oddzia.1 psychjat.ryczIIY. 
1'1 7eg lęd Ił folwal"kll 7H kladow('p;o dokona I admi nistm tOI' dMIJ' kl'ajowyrl1 \\'oin iacki w 
dliiu 11. i 12. V. 1!12R. lO. i 11. IX. 1!ł2R i od 4. Xłl. do 5. XII. I!I:!K 


Do tlltC'j!-'7f'go odd'ziałll psychjatl'yczllego 1'1'7C'IJI'mHłlI70no nastilPują('(' tl'n,ns}lnl'ły 11 111 y- 
!-'Io\\o-ehol"ych: z 7akhulu r;syehjatl'ycz)lf'go \\' 'I\ochol"owie :30 ehol'ych dnia 12. YI. 1!12ł\ 1".. Z za- 
kładu wrehjatl'ycl.llego w Świeciu dllia 14. VI. l!I28 - 20 cllol"ydł, Illlia 4. X. J!ł2ł\ - 40 eho- 
l'ydl i J.lllia. 1. fil. HI29 - 40 chOl'ych. 


. 


\
		

/Czasopisma_101_04_189_0001.djvu

			\ 


Rolnictwo. 


W roku sprawozdawczym wynosił obszar 
lcby uprawnej 51,00 ha, w tern pole Va za 
7ydowską 
Órą zaleśniono. 
W roku 1928/29 za si dno wz
l.;dnie zasadzono: 


l. żyto na sztucznym nawozie, 
II. 
III. "oborniku, marchew nt' oborniku, 
IV. ziemniaki na oborniku, brukiew nd oborniku, 
V. żyto na sztucznym nawozie, 
VI. fi"" II 
VII. ziemniaki na oborniku, 
VIII. ziemniaki na oborniku, rnie
zanka na sztucznv rn 
IX. żyto, brukiew, seradela i peluszka na oborniku, 
X. ziemniaki i brukiew na oborniku, 
XI. żyto na oborniku. 
Sprzęt Żytd i ziemniaków był średni. 
warLywa był średni. 


Pole 


nawozie, 


" 


. 


Zbiór owoców natomiast zupełnie niedopisał. Zbiór 


Sprzątnięto o
ółem: 
z 32,00 ha żyta 98 wozów 
" 16,50 " ziemniaków . 
3,25 " brukwi 
0,'25 marchwi białej 
 
1,00 seradeli 4 wozy na pa
zę 
8,00 "łąk 50 wozów siana z I i II pokosu 


27,250 k
. 
136,860 .. 
59,150 .. 
2,700 " 
3,200 
22,900 " 


Zużyto następujące ilości 
sztucznych: 


nawozów 


Tomasyny 
Kainitu 
Saietry chilijskiej 
Mar
el 


7,880 k
. 
11,100 " 
2,532 " 
20,875 .. 


. 


1 


I 

 


.
		

/Czasopisma_101_04_190_0001.djvu

			III""" 


- 188 - 


Tablica XXXII. 


, . 


.. 
Ilość Cena Kwota 
ogólna pojed. 
Wyszczególnienie przecił;tn. 
---- - 
kRo zl ! Rr zł I 
r 
Brukiew 3640,000 O 15 546 - 
Buraki 201,250 O 20 402 , 50 1 
130 
Bób 55,800 O 16 ?41 
180 
Ch rza n 13,500 O 10 80 
Fasola 26 1 - 2G - 
Groch . 108 O 40 43 20 
Jabłka . o 118,750 O 50 59 38 
Kapusta biała 2868.850 O 30 8CO 66 
" czerwona 302,200 O 40 120 88 
" kiszona o 4639 O 30 1391 70 
Kalafiory . 383,800 1 20 4(;0 56 
Kalarepa o 3645,600 O 60 2187 36 
Kwiaty doniczkowe o .... 103 1 50 154 50 
Kartofle (ziemniaki) 12510 O 08 172 80 
Marchew o 4129,850 O 25 1032 46 

 
Szparagi 33,300 2 - 66 60 
Dynie . . 15 O 30 4 160 
Majoran o 9 O 60 5 40 
Ogórki 237 1 50 355 50 
Pory o 106,250 1 - 106 25 
Pietruszka 177,850 1 - - 177 85 
Pomidory 41,750 1 - 41 75 
Porzeczki 344,750 1 - 344 75 
I Rabarber 162,500 O 50 81 25 
I o 
Rzodkiewki 5,500 1 30 7 15 
Szpinak 108,800 O 60 65 28 
Sałata 253,700 O 90 228 33 
Winogrona o 13,250 2 - 26 50 
Truskawki I 30,800 1 60 49 28 
I 


.J ..  
f- 

 
I 

 


I' 
I 


, 
I 

I 


ił 


. 


'\ 


I  


.....
		

/Czasopisma_101_04_191_0001.djvu

			'1 .  
........ 

 

 

 
t><1 
cd 
o 
-- 
......-4 
,..Q 
.J \, cd 
E-t 
'I 


- 189 - 


- 

 
3!J.1
d tł:) I I I tł:) 
- 
- - - 
M !
 hPUI 11') I r-- I C\I 
I
 .... C\I 
- 
e:. !
Z31?}ł 11') I O I 11') 
- \O \O 
1- 
!q
łoD O I .... I .... 
-- tł:) 
 r-- 
I
 1?ł
Z3Jn
 O'> tł:) tł:> O'> 
 

 O tł:) O'> 
"IPZM hJn}ł .... .... 
- 
10\ !S
D I . I I I I 
- 
OC hJnU}ł .... C\I I I 1- 
 
, ---- 
, .... hJOP1?W r-- C\I I I I O'> 
.... .... 
1 - I 
lIC 1?};)!SOJd CO I .... I O'> 

 O'> tł:) 
. .... C\I 
I 
O'> I , 
 tł:) 
.o !
!UZ3n.L tł:) I 11') O'> 
..... .... 

 I I r-- \O 
oo!' !
1?)lPJ1?M O O 
C\I tł:) 
-- - - 
, 11') 11') 
'" 1?J
I
!3 I I tł:) I tł:) 
Je:. - 
hMOJ}ł 11') tł:) I I CO 
C\I 
 \O 


li I 
1-- 
I 
I 


O'> C\I !UO}ł 


.... C\I 
.... 


I tł:) I I tł:) 
-- / 

 CO I I .CO 
.... .... 
-- 
11') O I l- O 
\O \O 
-- 
\O I 11') I I 11') 
.... 11') 11') 
-- 
O'> ! tł:) tł:) O'> 11') 
\O \O C\I tł:) C\I 
..... 
- - . I 
I I I I I 
- 1 
1 
.... C\I I I C\I 
I 
I - 
C\I r-- I I r-- 
.... 
- - - 
r-- O'> 11') CO C\I 
.... O tł:) 
C\I C\I 
\O r-- I I r-- 
tł:) 11') 11') 
.... .... 
- - - 
O'> tł:) I 
 r-- 
O'> 11') 11') O 
.... C\I 
---- 
I 11') I I 11') 
tł:) tł:) 
. - 
r-- .... I I .... 
C\I 
 
 
- '1 
I O'> I C\I C\I 
I I 


tł:) 


CO 


O 
\O 


\ 


11') 
11') 


11') 
C\I 
.... 


C\I 


r-- 


C\I 
tł:) 
C\I 


r-- 
11') 


r-- 
O 
C\I 


11') 
tł:) 


.... 

 


=' =' 
"'C 
Q) "'C o 
o Q) ..c: 
..c: u 
s:::: 
 N 
Q) U :>. O 
N .N s.- 
s:::: O Q) E 
s.- "CI "CI s:::: 
'C O Q) 
'0 ..c:I 'C s:::: o N 
'0£ 
 oC m s:::: m 

 
 "'C O o:: 
Q) =' N Q) N 
N "'C N =' C N "'C 
U .. "'C =' D:: s.- O 
O Q., CI)' O "'C U. s.- CI)' 
N ..c: 'Uj ..c: O CI) =' 
CI) 
CI) U CI)' U ..c: 
O :>. U - O 
:>. 'OJ) Qv 
:>. CI) - N N N 
 

 ..... .
 s.- O ..... N 
N s:::: O O C. s.- s:::: 3 3 3 
s.- Q) 
 iti Q) iti 
i I s:::: s:::: - E E s:::: O ..... 
C. iti O N CI) iti +' O CI) 
E "'C Q) Q) Q) E - Q) 
c. O N N N ..c "'C N 
Cli =' s.- .. iti iti Cli iti iti s.- 
o:: 
 :::> c. o:: o:: o:: N Q., a.
		

/Czasopisma_101_04_192_0001.djvu

			- 190 - 


Tabli 


Rozchod" i do 


. .. 
.... Według Rozcho- W porównaniu 
iti z budżetem 
'OD 
iti Oznaczenie rozchodu budżetu dowano . 
s.. 
iti więcej I mniej' 
a. - 
, zł gr zł g, zł 
r zł ' 
r 
1 Rachunek ogrodu' . . , . . l_O 260 -- 9 903 02 - - 356 98 
2 Wydatki ogólne . . . 835 - 778 94 - 1- 56 06 

 
3 Czynsz dzierżawny. . 459 - 370 76 - - 88 24 
4 Wydatki osohowe . 4781 - 4 701 13 - 1- 79 87 
I 
5 Wydatki administracyjno-rzeczowe 1350- 672 38 I (77 . 62 
- 1- 
, 
6 Robocizna . . 22666 -- 16893 85 - - 5772 15 
7 Utrzymanie i przebudowa budynków 2556 - 1945 18 I 610 82 
. -- - 
8 Utrzymanie i uzupełnienie martwego inwen- I 
tarza oraz najem młocarni . 3500 - 2 068 ,88 - 1431 12 
I 
9 Gospodarstwo rolne 7 0841- 3 053 55 , 4 030 45 
. - - 
10 Inwentarz żywy 88230 - 84 989 43 - - 3 240 57 
11 Zalesienie "Góry Żydowskiej" 500 - I 500 
. - - - - - 
, 
12 Nieprzewidziane i dla zaokrąglenia . 661 1- 612 89 - .- 48 11 
. 
RazeM rozchód 142882 - 12599001 - - 16891 99 
" 
I 


. 


,., 


f
		

/Czasopisma_101_04_193_0001.djvu

			- 191 - 


c a XXXIV. 


chody rolnictwa. 


.... Według W porównaniu 
iti 
s.. Wpłynęło z budżetem 
'OD Oznaczenie dochodu budżetu 
iti 
s.. 
iti więcej I mniej 
a. 
zł gr zł gr zł j!r zł I!r 
I I 
1 Ogród . . 15 POO - 7188 60 - - 7 811 40 
2 Produkcja rolna 2391G - 10570 35 -- - 13345 G5 
3 Gospodarstwo podwórzowe . 106G01 - 108851 9g 2 250 9J - - - 
4 Rachunki poza obrotem gospodarstwa 540 - - - - 540 1-- 
5 Dzierżawy . . . 30 - 3670 670 - - 
. 
6 Zwroty i bonifikacje różnych rachunków - 2000 - - - - 2000 - 
7 Nieprzewidziane i dla- zaokrąglenia 13 -- 19 - 6 -- - - 
I 
Razem dochód 148103 - 12C 656 64 2 2 63 69 23 697 05 
2 263 (J9 
21433 36 
Z e 8 t a w ł e n i e 
1 Dochód 148100 - 126666 64 - - 21 433 36 
I 
2 Rozchód . . . 1428821- 125990 01 .- - 16891 99 
5218 - 676 63 - - 4541'37 
I I 
, 


.
		

/Czasopisma_101_04_194_0001.djvu

			....-. 


4 


" 


. 


I 

 , 
, 


h 


. 

  
I 


l. 


Biblioteka Główna UMK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
300045310873
		

/Czasopisma_101_04_195_0001.djvu

			. 


1 


J
		

/Czasopisma_101_04_196_0001.djvu

			. . 


II 


)' 


. 
 -.--- 

...,..- 
 


. 


-.._-
-- 
- 


Biblioteka Główna UMK 
'I I Uli \ \ II \ \ II \ \ \ 'I \ \ 'I 'II Ul \ \ 'I \ \ \ '11111U11 Ul lUli 
300045310873 


". 


, 


" 


, 


.