/KM_01992_02_12_01.djvu

			Organ urzędowy Magistratu miasta Torunia. 
Wychodzi w sobotę każdego tygodnia. 


REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
Magistrat. Toruń. 
p r e z y d j u m (pierwsze piętro - pokój Nr. 25.) 


Redakcja i Administracja czynne w dnie powszednie od 
godz. 10. rano do l. po południu. 


OGŁOSZENIA drobne (wyłącznIe poza tekstem) wiersz 
petitowy jednołamowy lub jego miejsce 5 gr 
Cała strona 12 zł. ) 

12 u S" 
 jednorazowo. 
/4 " 6,,' . 
l/S " 3,,] 
Konto P. K. O. Nr. 206914. 


Prenumerata kwartalna 1,20 zł. - Cena egzemplarza 10 gr. 


Nr. 12. [64] I 
- 


Toruń, dnia 21. marca 1925 r. 


I Rok II. 


Wobec zamierzonego rozszerzenia działu nieurzędowego 
i zwiększenia kosztów nakładu pisma - prenumerata kwartalna od 
1. kwietnia br. wynosi 2 zł 10 gr, cena numeru pojedyńczego 20 gr 
Ceny ogłoszeń: cała strona 25 zł 
1/2 " 15" 
1/4 " 10" 
lis " 6 " 
Administracja Tygodnika Toruńskiego. 


DZIAŁ N I E URZĘDOWY. 


P I Ę Ć S E T L E C I E D Y B O W A. 
MARJAN SYDOW, 
RED. SŁOWA POMORSKIEGO. 


Nieliczne są pamiątki polskie 
średniowieczne Torunia i jego naj- 
bliższych okolic. Władze pruskie 
otaczały pieczołowitą opieką zabytki 
z czasów krzyżackich, natomiast 
wszystko, co przypominało wysiłek 
polskiej pracy kulturalnej na tej zie- 
mi pomorskiej, zaniedbywały lub 
wręcz niszczyły bez względu na war- 
tość artystyczną danych zabytków. 
Tak padł pod obuchem kilofa 
burzymurków pruskich ozdobiony 
wizerunkami królów polskich go- 
tycko-barokowy Dwór Artusa (1802 r.) 
i przepiękny, dwunawowy kościół 
św. Mikołaja (dominikański), który 
w więks
ej mierze niż inne kościoły 


toruńskie zamykał w swych murach 
bezcenne dzieła sztuki z czasów Prus 
Królewskich (zburzony 183.. r.). A ileż 
to domów patrycjuszows'ich z doby 
największego rozkwitu Toruniu, z 
XVI i XVII w., ustąpiło miejsca ra- 
żącym swą szpetotą budowlom ty-o 
powo pruskim! 
Szczęśliwym trafem ocalał poło- 
żony naprzeciw Torunia zamek dy- 
bowski, cenny zabytek z czasów 
pierwszego Jagiellona. Tern cęnniej- 
szy, że stanowi, niejako antytezę 
zamku krzyżackiegp _w Toruniu; wi- 
domy znak, że Polska stanęła tu 
mocną stopą po bitwie grunwal- 
dzkiej. .-:. 
Kiedy po -rozlicznych klęskach 
Krzyżacy w r. 1422 zostali zmusze- 
ni przez ]agiełłę.:
.qo awarcia pokoju 
nad jeziorem 0., oln-eńskim, warunki 
pokoju zawierały.
'tdkże odstąpienie 
.." . . 


\ 
ł
 


I 
I 
I 
I 
.:; r 


I 
! 

. 
 i 


0,:'; I
		

/KM_01992_02_12_02.djvu

			'i. 
,,
 . 


. . ,..... 


f 

;. 
I 


I i 


: ! 


"  't 
, " 


I, 
/; 
'i 


, " , 

 ! 


" . 


. ,:.._l" ....; .
:. : 


I ""j' --.,- . 
o,
 

 
;'J_ ,?-u o . . .... ,
 ;
. " 


2 
lewego brzegu Wisły (kujawsko- 
kraińskiego) i zburzenie zamku krzy- 
żackiego w Nieszawie( W r. 1423 
Krzyżacy wypełnili ten ostatni waru- 
nek tak gruntownie, że dziś są wi- 
doczne zaledwie nikłe szczątkrzamku 
nieszawskiego. 
Będąc paneITI lewego brzegu, 
Jagiełło postanowił zabezpieczyć od- 
zyskaną ziemię i zarazem zapewnić 
statkom polskim płynącym do Gdań- 
ska wolny przejazd. W r. 1424 roz- 
p.oczęto budowę zamku, później 
nazwanego» Dybowo«.!Budowę ukoń- 


C . 
! 
j 


. ,0 
"T" -, .... 
 ';',', >, 


., .-.;"-.-,,.., . ".'.., 


kontrolowanie ruchu okrętowego na 
Wiśle i utrudnianie Toruniowi han- '.., 
dlu. Dlatego też nowy zamek był 
solą w oku mieszczan toruńskich i ': 
kiedy w r. 1431 wybuchła ponownie 
wojna między Polską i ZakOneITI, 
Rada Starego Miasta kazała zająt .! 
zamek i zburzyć go. Z obawy, by
 ;,' 
toruńczycy nie usadowili się na tak,," 
ważnej placówce, Krzyżacy odbudo- . 
j ,', 
wali zamek i osadzili w nim załogę./ :: 
TYITI sposobelu, gdy na podstawie .. 
warunków pokoju tzw. wieczy
tego,< 
zawartego w r. 1435 w:

Brześciu: 7:
 

 


,. 


-. -
-------
 -
-
-
.. -_.__._----
-- 
-----_. --- - 
'. . 
"
 
 .;;. . -
 ".
--. . 
 


.
:-".-,......:...;-.::"
.f; 


1-:'  


. 

;;: - 


I.
:,.
,t..: 


::':

 


;i
 I 
':;'::.: I 
li 

 

o..;',
 


i 
;";," = . . ..
 


.lI't..,.,oC.;."III!I.. 
.:

'.:;:::",;i..
 


.
....

 


i;
1 


,
'.: 


:


 
. 

 


:,' ,#." 
,
 '- 
. -
 :..,
 ';
''';..
'- - -' 
. .:':t... 
ł' 


. 
r  . 

i 
@I 
. '"" i 

, 
. 
"-"'. "i! 


:;.., 

,. 
 


2_
'- 
.......-;.. 


" 
;./;
&;,
- 


" . 
,..,,"\;'it\o .,'$,.'
-ł.',"
' 1>..:'0"",
,)i,. 

<1'J i",,)%
"

 'i:)m $l ty 'K@.;
4.t
J
ł" 


Zamek Dybowski, Fragment dziedzińca. 


czono 
prawdopodobnie W roku na- 
stępnym, 1425, tak, że w r. bieżącym 
upływa pół tysiąca lat od chwili, 
gdy zamek począł służyć swemu celowi. 
Nowy gród został siedzibą sta- 
rostwa dybowskiego, które aż po 
pierwszy rozbiór Rzplitej należało do 
województwa inowrocławskiego. Sta- 
rostwo dybowskie było rtiegrodowe. 
Według lustracji z r. 1661 należały 
doń wsi Nieszawka Wielka i lVlała, 
Rudak, Gosorzyn, Stawki, Piaski, 
Kozibór, Cierpiszewo oraz miasto 
Podgórze 
Gł6wnem przeznaczeniem zamku, 
w intencji jagiełłowej, był-o jednakże 


Kujawskim, I{rzyżacy odstąpić mu- 
sieli Polsce ostatecznie lewy brzeg 
Wisły, zamek dybowski znajdował 
się w dobrym stanie. 
Ponieważ dzięki pokojowi brze- 
sko..kujawskiemu nowa granica bie- 
gła środkiem rzeki, handel
Torunia 
zaczął odczuwać bardzo dotkliwie 
bliskość Dybowa. Pod osłoną tego 
zamku mogły bowiem statki płynąc..; 
w. dół lub w górę Wisły przepływac 
bez przeszkód, nie zważając na toruń- " 
skie prawo składowe, które zmuszało )
;
: 
kupców przewożących towary przez :.. 
Toruń do zatrzymywania się wtem 
mieście i składania tu swych towarów 


.;.- 


1t 


"ł

 
=
		

/KM_01992_02_12_03.djvu

			Okazało się teraz, że Dybowo 
stało SIę kluczem do Torunia że 
fundacja jagiełłowa była argume
tem 
naj dobitniej przemawiającym za po- . 
łączeniem się Torunia z Polską. Od 
dobrej woli Polski zależały losy 
handlu toruńskiego - wszak pod 
murami Dybowa rozsiadła się nowa 
osada Nieszawa, która z czasem 
mogła stać sięóźnym współzawo- 
dniki
m Toruni? 
o też, gdy stany 
pruskIe wYPowIedzIały wojnę Krzy- 
żakom (4. 2. 1454), a poselstwo wy- 
słane do Krakowa poddało ziemie 
pruskie pod panowanie Kazimierza 
Jagiellończyka, wysłannik, Torunia 
b!1rmistrz , Rot
er Birken, miał zupeł.
 
nIe wyrazne Instrukcje co do Dy- 
bowa. Prócz potwierdzenia prawa 
składowego żądał Toruń zburzenia 
Nieszawy, osady kupieckiej pod Dy- 
bowem. 1) - Król przychylił się do 
życzenia toruńczyków i kazał miesz- 
kańcom Ni-eszawy przenieść się 30 
kIl!., w g?rę. rze
i na. miejsce, gdzie 
dZls znajduje SIę mIasto Nieszawa 
(pod Włocławkiem). 


,,- 


'- 
) , 
-)- 


1) Tyle prof. Eęgowski w pracy poni- 
żej cytowanej. W rękopisach (Bevelunge, tj-. 
zlecenia, wręczane posłom toruńskim wy- 
bierającym się do króla, 1454-60. Semrau, 
Urkunden des Stadtarchivs in Thorn im Han- 
del. » Mit
eilungen des Coppernicus - Vereins 
fur Wissenschaft und Kunst zu Thorn«. 30 
Heft, pozycja 28. 
Bevelunge dane Bertramowi von Allen i Ja- 
nowi Bayzen - Bażyńskiemu), nabytych w 
styczniu rb. przez Magistrat toruński li anty- 
kwarjusza Stargard a w Berlinie wraz z inne- 
mi dokumentami zaginionemi niegdyś z Ar- 
chivum miejskiego, znajdujemy takie oto 
zdanie: .. 
» I tern zu bitten unsern Herrn l	
			

/KM_01992_02_12_04.djvu

			,:. - - - ,!_, - -_ ?_ ';
 
- 
. .:'-,ó 


4 


A że franciszek Nowodworski 

adewszystko umiłował język ojczysty 
I o jego czystość i rozwój w dzie- 
dzinie prawa zawsze gorąco zabiegał, 
przeto fundacja imienia Jego w pier- 
wszym rzędzie ma służyć opracowa- 
niu i wydaniu polskiego słownika 
prawniczego, - tak potrzebnego w 
obecnej dobie tworzenia nowego pra- 
wa polskiego. 
. Nawołując niniejszą odezwą do 
jak naj liczniejszych składek na rzecz 
funda
ji imienia franciszka Nowo- 
dworskiego, Komitet oznajmia, że 
można je wnosić do Biura Prezydjal- 
nego Sądu Najwyższego w Warszawie 
Plac Krasińskich 5, lub przesyłać. n
 
konto P. .K. O. Nr. 9340. (fundacja 
imienia franciszka Nowodworskiego). 
War s z a w a, w styczniu 1925 r. 
Komitet uczczenia pamięci 
franciszka Nowodworskiego: 
Senator I. Baliński, Prezes Rady Miej- 
ski ej-. Dr. J. Bączkiewicz, Prezes Sto- 
warzyszenia Lekarzy w Wat:szawie. 
Ks. K. Bączkiewicz, Regens Konsys- 
torza. Inż. Si. Brzeziński. K. Budny, 
Adwokai. Si. Bukowiecki, Prezes Pro- 
kuratorji Generalnej. J. Czenlpiński, 
Publicysta. J. Em. Ks. Kardynał Dalbor. 
Z. Dębicki, Prezes Syndykatu Dzien- 
nikarzy. Inż. P. Drzewiecki, b. Prezy- 
dent m. si. Warszawy. Dr. A. Dzię- 
dzielewicz, Adwokat, Prezes Związku 
Adwokatów Polskich we Lwowie. 
Prof. X. fierich, Prezes Komisji Ko- 
dyfikacyjnej. K. Głębocki, Adwokat, 
Przedstawiciel Delegacji Zrzeszeń i In- 
stytucyj Prawniczych. Wł. Grabski, 
Prezes Rady Ministrów. Generał Gru- 
ber, Naczelny Prokurator Wojskowy. 
B. Herse, Prez.ez Stowarzyszenia Ku- 
pców Polskich. Z. Hubner, Prokurator 
przy Sądzie Apelacyjnym w Warsza- 
wie. Wł. Jabłoński, Prezydent m. si. 
Warszawy. J. Jarmołowicz, Komisarz 
rzą?u m. si. Warszawy. A. Jurkowski, 
DZIekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie, J. Em. Ks. Kardynał 
Kakowski. Si. Kijeński, Adwokai. Wł. 
Ki
lański, (senior), Prezes Centralnego 
Z. . .iązku Polskiego Przemysłu Górni- 
ctwa,HandIu i finansów. H. Konic, 


.j 


:1- -,;
 
.
 
 
::,.'  -';',Y 


- 
::!j 


. '. 

 ,- ..
 
. ;0: 

"" 


. -<
""', 


:;J;.,. - 1
"( ... 


Adwokat, Redaktor Gazety Sądowej 
Warszawskiej. L. bar. Kronenberg. 
J. Kukiel-Krajewski, Wiceprezes Sądu 
. Apelacyjnego w Warszawie, Wicepre- 
zes Zrzeszenia Sędziów i Prokurato- 
rów. fr. Krzyształowicz, Rektor Uni-. 
wersytetu Warszawskiego. M. Lemie- 
szewski, Sędzia Sądu Najwyższego. 
Dr. R. Lężański, Sędzia Sądu Najwyż- 
szego. Si. Libicki, Prezes Kasy Lite- '. 
rackiej. Generał Pik, Prezydent Naj-: 
wyższego Sądu Wojskowego. C. Poni- 
kowski, Prezez Naczelnej Rady Ad- 
wokackiej. B. Pohorecki, Prokurator 
Sądu Najwyższego. Dr. E. Si. Rappa- 
port, Sędzia Sądu Najwyższego. 
M. Rataj, Marszałek Sejmu. Wł. Rey- 
mon-ł, Prezes Stowarzyszenia Literatów 
i Dziennikarzy. K. Rudnicki, Prokura- 
tor przy Sądzie Okręgowym w War- 
szawie. J. Sawicki, Pierwszy Prezes 
Najw.yższego Trybunału Administra- 
cyjnego. Wł. Seyda, Pierwszy Prezes 
Sądu Najwyższego. Dr. A. Śmiecho- 
wski, Prezes Koła, Lekarzy im. Marcin- 
kowskiego. J. Swierzyński, Prezes 
Polskiej Macierzy Szkolnej. Dr. M. 
Sokalski, Naczelnik Biura Prezydjal- 
nego Sądu Najwyższego. Si. Srzed- 
nicki, emer. Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego. Senator J. Stecki, Prezes 
Związku Ziemian. L. Supiński, Prezes 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ks. 
Prof. A. Szlagowski. W. Trąmpczyński, 
Marszałek Senatu. Inż. W. Wańkowicz, 
Prezes Stowarzyszenia Techników w 
Warszawie. A. Wozdecki, Sędzia Naj- 
wyższego Trybunału Administracyj- 
nego, Prezez Oddz. Warsz. Zrzeszenia 
Sędziów i Prokuratorów. Cz. Wóyci- 
cki, Sędzia Sądu Najwyższego. Wł. 
Wyganowski, b. Minister Sprawiedli- 
wości. A. hr. Zamoyski, Prezes Zje- 
dnoczenia Stowarzyszeń Polskich 
i Prezes Resury Obywatelskiej. Ord. 
M. hr. Zamoyski. Senator, J. Zdano- 
wski, Prezes T owar
ystwa Popierania 
Pracy Społecznej. J. Zarnowski, Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli. A. Zych- 
liński, Minister Sprawiedliwości. 


Redakcja )} Tygodnika T oruńskiego« 
otwiera równocześnie listę ofiar na 
cel, wyrażony w powyższej odezwie. 


- 
.- 


-"':.: :. 
. --! . '
- . 
:;'j .. 


,'-'O . 


,...,'-;. 


... ..-J:
		

/KM_01992_02_12_05.djvu

			; 1 


5 


DZIAŁ URZĘDOWY. 


II'." 


Do niniejszego Nru. dołączamy arkusz pierQ1szy wykazu 
statystycznego Magistratu 1'11.. Torunia za czas od t. VII. do 
31. XII. tj. za II. półrocze 1924 r. 


c- 


OGŁOSZENIE 
o powołaniu szeregowych re- 
zerwy rocznika pob. 1899 i 1900 
na 4-ro tygodniowe ćwiczenia. 
Na zasadzie rozkazu Ministra 
Spraw Wojskowych z dnia 10. lutego 
1925 . r. wydanego na mocy art. 70. 
Ustawy o powszechnym obowiązku 
służby wojskowej z 23. V. 1924 r. 
zostają powołani "V roku bieżącym 
na 4-ro tygodniowe c"viczenia wojs- 
kowe szeregowi rezerwy rocz. 1899 
i 1 900. 
1. Szerego"vi rezerwy rocz. 1899 
i 1900, mający odbyć ćwiczenia woj- 
skowe w r. b., otrzymają imienną 
kartą powołania z wyznaczeniem for- 
macji i terminu stawiennictwa. 
2. Powołani na ćwiczenia szere- 
go"vi rezerwy, winni się udać naj- 
krótszą drogą do formacji wojsko- 
wej,:,wymienionej w imiennej karcie 
powołania. 
Po"vołany na ćwiczenia ma wy- 
ruszyć
;z:"
domu z takiem wyrachowa- 
niem, ażeby 
stawić się w formacji 
"vojskowej w dniu i o godzinie wy- 
znaczonet;"w
karcie powołania. 
W '< razie konieczności przejazdu 
koleją
_użyćlnależy do tego celu do- 
łączony do karty powołania bilet III. 
klasy,dla pociągów osobowych, który 
jest "v
żny _do przejazdu tylko łącz- 
nie.;tz kartą 
'powołania. 
Kartę powołania należy oddać 
w formacji wojskowej. 
. Rezerwista obo"viązany j'est 'przy- 
nleść::.z3
,sobą i przedstawić D-cy for- 
macji książeczkę_,
 wojsko"vą wraz 
z kartą mob. 
3. Zwolnieni w:r. 1925 ze ćwiczeń 
będą szeregowi re
zerwy którzy: 
a) w roku 1925 ukończyli przepi- 
saną służbę "V wojsku stałem 
i zostali z"volnieni do rezer"vy, 
lub stale urlopowani, 
b) :odbyli już obydwa czterotygo- 
dniowe ćwiczenia w re,zerwie, 


<.= 
i-
 l 


. ! 


,. \ 
l., 


c) w oznaczonym w karcie powo- 
łania terminie odbywają karę 
pozbawienia wolności. w wię- 
zieniu, domu poprawy lub twier- 
dzy, 
d) na podstawie zezwolenia wła- 
dzy wojskowei przebywają za- 
granicą, lub którzy otrzymali 
z"volnienie na wyjazd zagranicę 
przed niniejszem ogłoszeniem. 
4. Szeregowi rezerwy, którzy otrzy- 
mają kartę powołania, a którzy 
z ważnych powodó"v (chorzy, osa- 
dnicy kresowi i samodzielni gospo- 
darze rolni, instruktorzy W obozach 
P.W., oraz ze względów na śmierć 
lub nieszczęście w rodzinie i z innych 
nadzwyczajnych powodów) pragnę- 
liby uzyskać przesunięcie ćwiczeń 
na termin późniejszy, niż ten, który 
wyznaczony im został w iIniennej 
karcie powołania, mogą wnieść do 
tej P. K. U., która wystawiła kartę 
powołania, odpowiednio umoty"vo- 
waną i udokumentowaną i należycie 
ostemplowaną prośbę bezzwłocznie 
po otrzymaniu .karty powołania, 
a najpóźniej na dwa tygodnie przed 
terminem stawiennictwa, wymienio- 
nym w karcie powołania. 
Do próśb tych nie należy dołą- 
czać kart powołania. Zażalenia na 
rozstrzygnięcia P. K. U. mogą być 
przedkładane w drodze przez PKU. 
do właściwego D-cy OK. Jeżeli po- 
wołany na ćwiczenia na skutek wnie- 
sionej prośby względnie zaża
enia 
nie otrzyma odroczenia przed termi- 
nem stawiennictwa, oznaczonego w 
karcie powołania - winien się zgło- 
sić według karty powołania. 
5. Władze państwowe, samorzą- 
dowe, instytucje pracujące dla wojska 
mogą wystąpić z urzędu o odrocze- 
nie ćwiczeń powołanych kartami 
imiennemi funkcjonarjuszy na termin 
" . . . . 
pOZnIe]Szy 
. wnosząc ImIenne re- 
klamacje do właściwych P. K. U. 


;< . >
 . 
J.
;
		

/KM_01992_02_12_06.djvu

			I I 
.- 


. \ 


ł; 'e;: 
h. 


l!') 


ii I -
:. 
 


1 ,, ' , 1. '\' 
'ł I 


, I 


'j o,, 


i T- 


]', 


..- 


,,;f3  "',; 


joli' --to. 
..0 


. . . " -, - ,.....- . ':" l! . ,': - -..-
 


6 
tylko odnośnie tych pracowników, 
których ze względu na tok służby 
nie będą mogły zastąpić w czasie 
tr
ania ćwiczeń innymi. 
6. Szeregowi rezerwy, którzy z 
własnej winy nie stawią się na ćwi- 
czenia w oznaczonym w wezwaniu 
terminie, będą pociągnięci do odpo- 
wiedzialności karnej lub dyscypli- 
narnej, a w każdym razie o ile o- 
późnienie przekracza 2 dni - będą 
po ukaraniu dyscyplinarnem zwol- 
nieni z ćwiczeń w danym turnusie 
i powołani ponownie w jednym z 
następnych turnusówwroku bieżącym. 
Szeregowi rezerwy winni niesta- 
. .. ,. . . 
wIenIa SIę na cWIczenIa mImo we- 
zwania rozkazem im doręczonym 
albo ogłoszonym będą doprowadzeni 
przymusowo i pociągnięci do odpo- 
wie
zialności karnej za nieusłuchanie 
rozkazu, powołującego do służby 
wojskowej względnie za dezercję 
(art. 115 ust. 2. ustawy o powsz. 
obow. sł. wojsk.). 
UWAGA: Rezerwiści, winni przy- 
nieść ze sobą na ćwiczenia sw oj e 
własne przybory do jedzenia (jak 
łyżkę, widelec i t. p.) . 
Powyższe podaje się do wiado- 
ot ,. 
moscl. 
T o ruń, dnia 19. marca 1925 r. 
Prezydent miasta 
L. dz. VII-535/25. 


OBWIESZCZENIE. 
Zauważono
niejednokrotnie, że nad 
oknami wystawowemi urządza się 
markizy, chroniące od słońca. Markizy 
umieszcza.Lsię zwykle zbyt nisko nad 
chodnikiem, wskutek czego zagraża 
przechodniom niebezpieczeństwo usz- 
kodzenia na ciele względnie nieszczę- 
śliwego wypadku. - \ Wobec tego przy- 
pomina się istniejące rozporządzenie 
policyjno-budowlane miasta Torunia 
z dnia 1. III. 1916 r. a zwłaszcza 9 32 
odst. 4 g. 
Według wyżej cytowanego rozpo- 
rządzenia udziela się interesentom za- 
zwyczaj .,wyjętkowego zezwolenia na 
zakładanie markiz nad oknami z ka- 
żdorazowem odwołaniem, przyczem 
stawia się za główny warunek wyso- 


, . '. ., ..;,;., . ,,'\" 


.. ,- 

 .:.
 :r. -: 1': '" 
. .. 


kość markizy Wysokość ta od dolne- 
go kantu markizy od powierzchni 
chodnika wynosić winna coriajmniej 
220 m. 
Jednocześnie zwraca się uwagę, że 
nieprzepisowo założone markizy do- 
prowadzić należy do stanu przepiso- 
wo założone markizy doprowadzić na- 
leży do stanu przepisowego w termi-:- < 
nie do dnia 1. V. 1925 r. w przeci.. ':'0 - 
wnym razie zarządzi się usunięcie' '. ',\ 
markiz na koszt poszczególnych wła- '.' .' 
ścicieli na drodze przymusowej przez' 
osoby trzecie. 
Pozatem podlegają przekroczenia 
karze porządkowej w każdym poszcze- 
gólnym wypadku do 30 zł w myśl 
g 147 rozporządzenia Policji budowla- 
nej miasta Torunia z dnia 1. III. 16 r. 
w najwiązaniu z art. 11 rozporządze- 
nia Rady Ministrów z dnia 21. I. 24 r. 
Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 89. 
Policja Państwowa otrzymała po- 
lecenie czuwania. nad prawidłowem 
umieszczaniem markiz. 
T o ruń, dnia 16. marca 1925 r. 
Prezydent miasta. 


,:
 \ 
:- \ 
I 


\ 


OBWIESZCZENIE. 


,. 


W obec pojawienia się w ostatnim '. ";: 
czasie znacznej ilości psów na targach :: 
tygodniowych' przypomina się rozpo- 
rządzenie policyjne z 28. sierpnia 1912 r., 
ogłoszone w Orędowniku na powiat 
Toruń - miasto i wieś z 31. VIII. 
1912 r. Nr. 70, w myśl którego zaka- 
zanem jest przyprowadzanie psów na 
rynek w czasie targu. Wyjątek stano- 
wią, używane d'o ciągnienia wózków 
psy zaprzęgowe, których jednakowoż 
nie wolno puszczać luzem na rynek. 
Psy, które mimo to znajdą się w 
dni targowe na rynku. chwytane będą 
i ubite zostaną, o ile właściciel w 
przeciągu 5 dni za poprzedniem uisz- 
czeniem opłaty. 5 zł. 
{osztów przy.. 
chwycenia i wyżywienia psa nie odbie- 
rze. Ponadto winni wykroczenia, kara- 
ni będą grzywną do 30 złotych, a w 
razie nieściągalności karą 3 dniowego 
aresztu. 
Niezależnie od powyższego przy- 
pomina się statut pobierania podatków 


; I 


," 


-.r
		

/KM_01992_02_12_07.djvu

			. 
 ł 


od psów w gminie miasta Torunia 
z 7-go grudnia 1923 r. (19. 4. 24) 
Tygodnik Toruński z r. 1924 Nr. 19) 
a szczegolnie zwraca się uwagę na 
9 8 tegoż statutu, podług którego 
właściciel opodatkowanego psa otrzy- 
muje blaszany znaczek oznaczony 
liczbą bieżącą i rokiem opodatkowa- 
nIa. 
W myśl S 34 pruskich pr
episów 
wykonawczych do ustawy o choro- 
bach zakażnych u zwierząt z 1. 5. 
1912r. (Dzien. Rz. Niem. Nr. 105/1912) 
psy wolno biegające muszą być zao- 
patrzone w zna"czek podatkowy, umie- 
szczony przy obroży. 
Wykroczenia będą karane w myśl 
S 76 ust. I. Ustawy o chorobach za- 
kaźnych u zwierząt z 26. V"1. 1909 r. 
(Dz. Ust. Rz. Niem. str. 519) w dro- 
dze sądowej grzywną do 150 złotych 
lub odpowiednią karą aresztu. 
W celu zapobieżenia rozszerzaniu 
się wścieklizny i ochrony psów przed 
wścieklizną,. psy wolno biegające a nie 
zaopatrzone w myśl ostatnio cytowa- 
nych przepisów w znaczek podatkowy, 
chwytane będą i ubite, o ile właściciel 
się riie zgłosi przed upływem 5 dni 
i uiści na wstępie wymienioną nale- 
żytość. ' 
T o ruń, dnia 19. marca 1925 r. 
Prezydent. 
L. dz. I - 3854/25. 


. .\ 


'; ł 
" ł 


Za",iadotnienie. 
Podaje się do publicznej wiado- 
mości, że podania o. skrócenie lub 
odroczenie służby wojskowej, należy 
kierować w myśl nowej ustawy o po- 
wszechnym obowiązku służby wojsko- 
wej do władz administracyjnych I. 
instancji (Magistrat względnie Staro- 
stwo). Zażalenia na decyzje wydane 
w pierwszej instancji należy kierować 
do władz administracyjnych II. in- 
stancji (Województwa) w terminie 
14-dniowym od dnia doręczenia orze- 
czeni.a I. instancji, przez władze, która 
to orzeczenie wydała. 
T o ruń, dnia 19. marca 1925 r. 
1\t1agistrat 
Wydział wojskowy. 
L. dz. VII - 471/25. 


7 


KRONIKA. 
Kalendarz tygod niowy. 
22.; marca - Niedziela --- Katarzyny p 
23. 
 - Poniedz. - Katarzyny Kr. Szw. 
24. » 
 Wtorek - Gabrjela Ar., Marka. 
25. » - Środa-Zwiastowanie N. M. P. 
26. » - Czwartek - Emanuela, Tekli M. 
27. » - Piątek Jana Damasc. B. 
28. » - Sobota - Jana Kapistrana. 


Kalendarz posiedzeń Magistratu. 
W środę, 25. marca br. o godzinie 3 1 /2 
po poł. rozprawy przed Sądem Kupieckim 
w pokoju Nr. 8. . 
W czwartek, 26. marca br. o godz. 3 1 /2 
po poł. rozprawy przed Urzędem rozjeniczym 
dla spraw uajmu w pokoju Nr. 8. . 
O godz. 5-tej wiecz. posiedzenie Magistratu. 
W piątek, 27. marca 'br. o godz. 5-tej 
wiecz. posiedzenie Urzędu Ubezpieczeń w po- 
koju Nr. 8. 
W sobotę, 28. marca br. o godzinie 3 1 /2 
po poł. rozprawy przed Urzędeni rozjemczym 
dla spraw najmu w pokoju Nr. 8. 


Do czasu definitywnego oDsadzenia sta- 
nowiska naczelnika Xl. Wydziału budownictwa 
miejskiego - prezydent miasta powierzył 
sprawowanie tego urzędu radcy miejskiemu 
p. Łucjanowi Basińskiemu. 


x. Wydział ogrodów miejskich mieszczący 
się w ogrodzie botanicznym przy ul. Bydgoskiej 
otrzymał w tych dniach telefon służbowy nr. 597. 


W czasie od 6. do 12. marca 1925 roku 
ubito w Rzeźni Miejskiej 124, sztuk bydła 
rogatego, 431 sztuk trzody drobnej i 417 
sztuk trzody ch lewnej.. 
Spędzono na targowicę nliejską dnia 12. 
marca br.: 18 warchlaków, 40 tuczników 
i 14 prosiąt. 
Płacono- na jarmarku dnia 12. marca br.' za: 
warchlaki poniżej 35 kg. żywej wagi 25-30 zł. 
" powyżej 35 kg." ,,30-35 " 
tuczniki 50 kg." " 50;, 
prosięta za parę . . . . . . . 15-18" 


Z Monitora Polskiego Nr. 55 z dnia 
7. marca 1925 r. 
215. 
Ob",ieszczenie. 
Prezesa Głównego Urzęd'u Likwida- 
cyjnego w przedmiocie przeznacze- 
nia do zbycia osad rentowych 
Celem zastosowania ustawy z dnia 
28. lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, 
poz. 602). w myśl 

 1 i 2. rozparzą. 
rządzenia Prezesa Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego z dnia 1. grudnia 
1922 f. (Dz. U. R. P. Nr. 112, poz. 
1025) przeznacza się do sprzedaży ni- 
żej wyszczególnione osady ren towe: 


;;;t
		

/KM_01992_02_12_08.djvu

			-,:- l' 
, 


" ;..: .
 
'I " 
M . "; 
r 'i -',. 


I 


, 
: \ 


{
, 


!I 
 ,,',
 


j- ) 


ł 
I, 
 


h ł --.- 


" 
t, 


[" 
J; 


":ii'. 


'. ./ 


.--'.,;',....'..;;..-' 


"'_;':':-. - #' .
 ..,
-- - c - """,,--':--,,-'-.
". .....
-- 
. ...-/ . t-....... ' 'C. . 


. - 
; , 


. ;
'. J . 


8 


r 
.N Oznaczenie w księdze " 
(1) gruntowej Stacja kole- 
-- OSADA Powiat 
.D - 
-J Gmina Tom Karta Jowa 
1 Głażejewo Głażejewo 10 Chełmno I Unisław 
2' Pniewite Pniewite VIII 148 Chełmno Oorzuchowo 
3 Rozgarty Rozgarty I 5 Chełmno Mniszek 
4 Gronowo Gronowo III 63 Chojnice Silno 
5 Ogorzelin
 Melanowo I 5 Chojnice Ogorzeliny 
6 Niwy Niwy I 6 Chojnice Ogorzeliny 
7 Moszczenica Moszczenica II 42 Chojnice Ogorzeliny 
8 Sławęcin Sławęcin 156 Chojnice Ogorzeliny 
9 Sławęcin Sławęcin XI 256 Chojnice Ogorzeliny 
10 Sławęcin Sławęcin XI 241 Chojnice Ogorzeliny 
11 Brzeźno Brzeźno XV 109 Chojnice Chojnice 
12 Silno Silno VII 146 Chojnice Silno 
13 Melanowo Melanowo I 5 Chojnice Ogorzeliny 
14 Chojnice Chojnice 55 1587 Chojnice Chojnice 
15 Lichnowy Lichnowy XI 15 Chojnice Lichnowy 
16 Lichnowy Lichnowy VIII 225\ Chojnice Lichnowy 
X 262} 
17 Prusy Prusy I 6 Działdów Rybno 
18 Tuczki Tuczki II 49 Działdów Rybno 
19 Wielkie KQszelewy W. 'Koszelewy I 7 Działdów Oralewo 
20 Niestoja Niestoja III 86l Działdów Wielka Turz 
IV 96/ 
21 Gniew Gniew XXII. 653} Gniew Gniew 
XIV 478 
22 Opalenie Opalenie VII 130 Gniew Opalenie 
23 Lisnówko Lisnówko II 26\ Grudziądz Szarnoś 
30} 
24 Szynwałd Szynwałd IV 52 Grudziądz Wydrzna 
25 Szembruk Szembruk III 75 Grudziądz Wydrzna 
26 Szembruk Szembruk 89 Grudziądz Wydrzna 
27 Niestępowo Niestępowo II 19 Kartuzy Kartuzy 
28 Wilczebłoto WHczebłoto 3 Kościerzyna Zblewo 
29 Łubiany rUdarnie jezioro I 1 
Łubiany II 38 Kościerzyna Łubiany 
Łubiany I 22 
Łubiany I 23 
30 Kobyle Chwarzno 35 Kuścierzyna KiszewaStar 
31 Gryźliny Oryźliny III 33 Lubawa Jamelnik 
32 Oryźliny Gryźliny III 34 Lubawa Jamelnik 
33 Lubawa Lubawa "553 Lubawa Lubawa 
34 Fijewo Tynwałd Fijewo- Tynwałd VI 96 Lubawa Lubawa 
35 Sitno Sitno VIII 237 Sępólno Mrocza 
36 Mała Wiśniewka M. Wiśniewka 54 Sępólno Sępólno 
37 Płocicz Płocicz 106 Sępólno Kamień 
38 Płocicz Płocicz 358 Sępólno Kamień 
39 Syp nt ewo Płocicz 331 Sępólno Sypniewo 
40 Sumin Sumin IV 66 Starogard Piesienica 


a 
. - 


l
		

/KM_01992_02_12_09.djvu

			9 


. Przypusz- 
Obszar Cechy Wyso- 
Dotychczasowy właściciel czalna su- 
w hekta- charaktery- kość 
osady ma szacun- 
rach styczne kowa w zł. wadjum 
14,79,47 osada rent. Fryderyk i Zofja Bussing , 9.000 15°/0 
15,68,75 " " Gustaw i Otylja Rohde 10.000 " 
27,55,47 " " W dowa Klara Kerber z domu 22.000 " 
Nierich i dzieci Reinhold, Frie- 
da i Emma spadkobiercy po 
po zmarłym Pawle Kerber 7.500 
12,29,07 " " August Meyer " 
19,09,26 " " August Kruse 11.000 ", 
4,01,80 " " August i Berta Sandt 2.500 " 
8,19,68 " Oeorg Richau 4800 " 
" . 
36,37,06 " " Henryk iJoanna OrQss-Osterhues 22.000 " 
17,08,20 " " Edmund Leonhardt 11.000 " 
18,00,00 " " Józef Stoppelkamp 12.000 " 
21,71,40 " " Jakób Kohls 13.000 " 
0,50,51 młyn parowy Roman i Henryk Schafer 5000 "- 
. 
19,09,20 osada rent August Kruse 11.000 " 
0,16,00 " " Spadkobiercy Alberta Schwuchow 500 ,; 
73,74,90 " " Paweł flatau 40.000 " 
20,00,50 " " Paweł Flatau 12.00 0 . " 
24,10,60 " ., Jan i Charlotta Tybussek 13.000 ". 
24,12,57 " " Jakób i Jan Bechtold 13.000 " 
17,52,17 " " fritz i Emilja Tybussek 10.500 " 
12,24,79 " " Erich Witte 7.500 " 
10,28,70 " " Erich i Helena Zedler' 8.500 " 
2,21,80 młyn parowy Edward Kirstein 23.500 " 
0,82,29 osada rent. Hugon Olass 750 " 
23,94,86 " " Georg Krebiel 14.500 " 
11,53,38 " ". Edmuno Sanne 7.000 " 
12,46,53 " " Gustaw i Joanna Grunwald 7.500 " 
10,97,26 " " Ella Philipsen 6.500 " 
20,28,41 " " Ludwik Sorgatz 12.00 0 " 
241,38,57 Współwłasność F. Berlin z KiI- 40.000 " 
95,06,70 jeziora janem Felskowskim . 
9,83,00 rent. 
18,33,17 
18,42,39 osada rent. Juljusz Ruhnke 11.000 " 
17,16,12 " " Karol i Emma Nabakowscy 10.000 " 
18,97,48 " " Wilhelm Pobuski 11.00 0 " 
] 5,80,55 " " Herman Rostek 8.500 " 
0,42,86 " " Fryderyk August Radtke 500 " 
,2,15,65 " " Gustaw Klawitter 1.500 " 
0,35,21 " " Fryderyk i Emilja Schauer 500 " 
5,08,10 " " Hulda Bonin 3.0LO " 
7,78,47 " " Karol Westphal 4.500 I " 
0,28,30 " " I Jan Sieg 500 " 
22,23,50 " '1 Traugott i Marja Rosenow 13.500 " 


(Dokończenie nastąpi).
		

/KM_01992_02_12_10.djvu

			" 
.,r 
, - 


:.T 


, ..._0., \' 


: ':t 


"l.;": 


h '-;' 


.;.-.. 
i I 
. 
! " .
 


11 


j\ 
,),1 
I, 
'l
! 


j 


I 
 r 

f. 
.1 


10 
Z Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu. 
w czasie od 8. do 14. marca 1925 uro- 
dziło się osób 28, zmarło 17, ślubów zawarto 3. 
Urodzenie zgłosili: 
s y n ÓW: - Wacław Senkowski, florian 
Garstka, Winecnty Wiśniewski, Stanisław Mi- 
chałowski, franciszek Prusakiewjcz, franciszek 
Jęziorski, Władysław Michniko\vski, franciszek 
Piotrowski, Józef Oczyński, Teofil K wiatko- 
wski, Paweł filar, Władysław Leszczyński, 
Walerian Milewski, Eryk Jurschat. 
cór e k: - Jan Krause, Alfred Raczyński, 
Bronisław Piekarek, Jan Stec, Bronisław Si- 
korski, Jan Stefaniak, Robert Saxl, Ludwik 
Dziurzyński, Wincenty Erwin de Strohe. 
5 nieślubnych. 
Zmarli: 
Karol Warm 77 l. - Augustyn Lange 
76 1. 8 m. - Katarzyna z Thorbritzów Marks 
69 l. 2 m. - Anna zNadolnych Mosińska 
61 l. 11 m. - Tadeusz Dyakowski 60 l. 2 m. 
- Inż. Stefan Zbrorzil 43 l. 6 m. - Oskar 
We Iski 40 l. 2 m. - Józef Sawicki 22 l. 5 m. 
- Walerja Rudnik 21 l. 6 m. - Wiktor No- 
gajski 4 l. 4 m. - Elzbieta Czerwińska 3 l. 
9 m. ---=- Marta Cierkowska 3 l. 3 m. - Zyg- 
fryd Nabzdyk'l r. 2 m. - Eugenja Dulska 
3 1 /2 m. - Paweł Osman 2 m. - Leon 
Strehlau 37 dni' - Łucja Kosobucka 3 1 /2 tyg. 
Ślub zawarli: 
Wincenty Stachowski z Wandą Zielińską, 
Władysław Lewandowski z Olgą z Roeglerów 
Sokołowską, Samuel fryderyk finger z Luizą 
z Zelasków Scliaber. 


Z PaństwoweEO Urzędn Pośrednictwa Pracy 
W TORUNIU. 
Wolne miejsca pracy dla: 
1 wykwalifikowanego kowala specjalisty 
na powozy, 2 czeladników kowalskich, 1 ko- 
łodzieja z szarwarkiem na majątek, 2 zecerów, 
1 introligatora, 1 maszynisty, 1 drukarza, 1 
robotnicy samot. od 30-40 lat do prac do- 
mowych, 1 woźnego, 1 praczki. 
Poszukują pracy: 
18 ślusarzy, 9 kowali, 2 formiarzy, 2 me- 
chaników, 2 tokarzy, 1 palacz, 6 malarzy, 
1 cieśla, 9 stolarzy, 4 kołodziej i, 1 rymarz, 
5 piekarzy, 1 magazynier, 1 piwowar, 2 kra- 
\VCÓW, 2 krawcowe, 34 robotnice niewykwa- 
lifikowane, 182 robotników niewykwalifiko- 
wanych, 1 dozorczyni, 13 posługaczek, 13 
służących, 13 robotników rolnych, 6 parob- 
ków, 1 fornal, 2 ręczniakó\v, l szwajcar, 1 
owczarz, 1 pasterz do bydła, 1 pomocnik 
ogrodniczy, 6 robotnic sezonowych, 10 robot- 
ników sezonowych, 1 wodniak, 3 rządców 
gospod., 14 biuralistów, 5 książkowych, 1 
rysownik, 6 biuralistek, 2 kasjerki, 1 książ- 
kowa, 1 kancelistka, 7 pomocno handlowych, 
2 ekspedientki, 1 robotnik młodociany, 1. ro- 
botnica młodociana. . 
Wyczerpujących informacyj udziela Pań- 
stwowy Rrząd Pośrednictwa Pracy przy ul. 
Szpitalnej l. 6 w godzinach służbowych od 
8 1 /2 do 3-ciej po 'PQłudniu. 


',.}' ;- :c'Cj 


:r- . .., - 
..: .!:" ,'.
, _'. ..
.
 !. ',' 'I.:';.:_".::;.''',
''
 .T, 


Submisja na dzierżawę 
restauracji w Barbarce. 
Magistarat miasta Torunia wydzier- 
żawi w drodze pisemnego przetargu ;
."': 
restaurację w Barbarce. Do restauracji 
należą budynki gospodarcze oraz ca. 
40 mg. roli i łąk. Zapieczętowane oferty .- 
z napisem "Submisja na pestaurację" 
składać należy w Wydziale Dóbr miej.. 
skich, pokój 26, do dnia 1. kwietnia 
1925 r. godz. 10. Otwarcie ofert na-. 
stąpi o godz. II-ej. Przed otwarciem 
ofert reflektanci złożą w Głównej Kasie 
miejskiej wadjum w wysokości 250 zł. 
Nadesłane oferty obowiązują do 
dnia 20 kwietnia br. Przybic.ie targu " 
zastrzega się. Warunki dzierżawy są .;'(! 
do przejrzenia w wyżej wspomnianym 
Wydziale. 
; 
T o f U ń, dnia 19. marca 1925 f. 
Magistrat. 


Zarząd Obwodowy funduszu 
Bezrobocia w Toruniu 
podaje do wiadomości, że w mie- 
siącu lutym rb. wypłacił 63 bezrobotnym 
1.604 zł 29 gr Oprócz tego, Zarząd u- ;
 
dzielił 18 pracownikom umysłowym, t;
'
';:
 
znajdującym się bez pracy, pożyczek 
l
' 
zwrotnych w ciągu 6 miesięcy od da-
,!
<{::
 
ty otrzymania. "

:' 
T o ruń, dnia 20. marca 1925 r. 
Przewodniczący 
(-) Józef Milewski. 


Z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 14. stycznia 1925 r. 
Nr. 2, poz. 23. 
Rozporządzenie Ministra Pracy 
Społecznej 
z dnia 3 t. grudnia 1924 r. w porozu- :.T J 
mieniu z Ministrem Skarbu, Minis'trem 
 fi: 
Przemysłu i Handlu, Ministrem RoI: 
nictwa i Dóbr Państwowych, Mini- 
strem Robót Publicznych oraz Mini- 
strem Sprawiedli\vości w sprawie 
obowiązku pracodawców zawiada-, 
miapia państwowych tlrzędów po- 
średnictwa pracyokażdem wolnem 
lub nowoobsadzonem miejscu. 
Na mocy art. 30 ustępu 2 ustawy 
z dnia 18. lipca 1924 f. o zabezpie-
		

/KM_01992_02_12_11.djvu

			'., 'czeniu na wy'padek bezrobocia (Dz. 
U. R. P. Nr. 67, poz. 650) zarządza 
się co następuje: 

 1. Zarządzenia Ministra Pracy 
i 'Opieki Społecznej, wydawane na 
mocy art. 30 ustępu 1 ustawy o za- 
bezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
(Dz. 'U. R. P. Nr. 67, poz. 650) i ogła- 
szane w »Monitorze Polskim«, wskażą 
te z pośród objętych art. 1 powołanej 
ustawy zakładów pracy, które będą 
obowiązane pod rygorem odpowie- 
dzialności według art. 34 tejże ustawy 
do zawiadomienia o wolnych miejscach 
dla robotników, podlegających obo- 
wiązkowi zabezpieczenia i o n'owo 
przyjętych robotnikach tejże kategorji, 
zgodnie z przepisami niniejszego roz- 
porządzenia. 

 2. Zakłady pracy, wymienione 
w 
arządzeniach Ministra Pracy i Opieki 
społecznej (
 1), będą obowiązane w 
terminie 3-dniowym zawiadomić o ka- 
żdem wolnem i nowoobsadonem miej- 
scu państwowy urząd pośrednictwa 
pracy, na terenie którego funkcjonuje 
dany zakład pracy, względnie oddział 
tego urzędu lub instytucję, wykony- 
wującą zastępczo jege czynności w za- 
kresie rejestracji bezrobotnych. 
9 3. 3-dniowy termin dla wykona- 
nia obowiązku zawiadamiania państwo- 
wych urzędów pośrednictwa pracy o 
o wypadkach nowozawartych umów 
pracy zaczyna się w dniu zawarcia 
umowy, w wypadkach zaś posiadania 
wakujących miejsc wzmiankowany ter- 
min rozpoczyna się od dnia przedsię-o 
wzięcia starań przez dany zakład pracy 
celem zaangażowania robotnika (cy). 

 4. Wzmiankowane w paragrafie 
poprzednim zawiadomienie może być 
dokonane: 
a) ustnie, przyczem w tym wypadku 
państwowy urząd pośrednictwa 
pracy winien na żądanie wydać 
zawiadamiającemu odnośne za- 
świadczenie; 
b) za pomocą telefonogramu, wcią- 
gniętego do dziennika lub in- 
nej księgi biurowej z adnotacją 
numeru, daty, godziny i osob na- 
dawcy i odbiorcy. Na żądanie za- 
kładu pracy państwowy urząd 
pośrednictwa pracy obowiązany 


11 
jest przesłać potwierdzenie. otrzy- 
mani;1 telefonogramu l1'a piśmie; 
c) pisemnie, przyczem za datę za. 
wiadomienia uważana będzie data 
stempla nadania, o ile zawiado- 
mienie zostało przesłane przez 
pocztę lub łelegraficznie, wresz- 
cie data pokwitowania z odbioru 
zawiadomienia w innych wypad- 
kach. 
S 5. Zawiadomienie o wolnych 
miejscach winno zawierać: nazwę i ad- 
res zakładu pracy, zawó'd i ilość po- 
szukiwanych robotników, oraz WYlna- 
gane od nich specjalne kwalifikacje, 
warunki pracy i wynagrodzenie, datę, 
od której dane miejsce wakuje wzglę. 
dnie będzie wakowało, oraz czas, na 
jaki ma być zawarta umowa pracy. 

 6. Zakłady pracy, zawiadamiając 
o wypadkach obsadzenia miejsc wol- 
nych, winny podać do wiadomości 
imię i nazwisko zaangażowanych ro- 
botników, ich zawód, miejsce 
amiesz- 
kania, jak również datę zawarcia umo- 
wy pracy. 

 7. Rozporządzenie niniejsze 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i dotyczy wszystkich zakładów' pracy, 
podlegających obowiązkowi zabezpie- 
czenia robotników na wypadek bezro- 
bocia z wyjątkiem zakładów, wymie- 
nionych w ustępnie 2 art. 1 ustawy 
z dnia 18. lipca 1924 r. 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
F. Sokal. 
Minister Skarbu: W. Grabski. 
Minister Przemysłu i Handlu: 
Józef Kiedroń. 
Minister Rolnictwa i Dóbr Państwo- 
wych: Janicki. 
Minister Kolei: Tyszka. 
Kierownik Ministerstwa Robót Pu- 
blicznych: Rybczyńs.ki. 
Minister Sprawiedliwości: A. Zychliński. 


Z Związku Miast Polskich. 
w Związku z kalendarzem prac Sejmu 
i Senatu ustalono ostateczny termin VIII ogól- 
nego zebrania Związku Miast Polskich w 
Warszawie na 26. i 27. kwietnia 1925 r. 
Porządek obrad: 
Dzień pierwszy Zj az d u (niedziela 
- 26. kwietnia 1925 roku). Nabożeństwo 
w Katedrze św. Jana (9.tej rano). 
l. Posiedzenie plenarne - godz. 10. przed 
południem (Sala Obrad Rady Miejskiej): 


, "-..
		

/KM_01992_02_12_12.djvu

			-- 'A" 


12 
1. Otwarcie Zj azdu. 
2. Przemówienie powitalne. 
3. Wybór Prezydjum Zjazdu, Komisji Bu- 
dżetowej i Komisji Weryfikacyjnej. 
4. Sprawozdanie za rok 1923 i 1924. 
5. Zapisy do Sekcji. . 
6. Zatwierdzenie regulaminn ogólnego ze- 
brania. 
Od godziny l-ej do 3-ej przerwa. 
Godzina 3-a po południu: 
Obrady Sekcji: 
I. Sekcja Prawno-Administracyjna (sala obrad 
Rady Miejskiej) Przewodniczący Dr. M. 
. Chlamtacz. 
. a) Ustawa o gminie miejskiej: 
Referent: Dr. J. Zawadzki. 
1. Koreferent: R. Jaworowski. 
2. " Dr. M. Kiedacz. 
b) Ustawa o ordynacji wyborczej dla 
gmin miejskich: 
Referent: Dr. J. Zawadzki. 
1. Koreferent: R. Jaworowski. 
2. " Dr. M.. Kiedacz. 
c) Państwowa Rada Samorządowa: 
Re1erent: M. Reimer. 
Wnioski i interpelacje. 
II. Sekcja Skarbowa. 
Przewodniczący: T. Całuń. 
Nowelizacja Ustawy »0 tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych« (23. 8. 
1923 r.). 
Referent: Dr. Zieliński: 
Wnioski i interpelacje. 
[J I. Se
cja Rozbudowy Miast: 
Przewodniczący: M. Cynarski. 
Ustawy a rozbudowa miast. 
Referent: T. Toeplitz. 
Koreferent: Dr. A. Gross. 
Wnioski i interpelacje. 


p.' ;- 


D rugi dzień Zj azd u (poniedziałek 
- 27. kwietnia 1925 roku) godz.; 10-a przed 
południem - dalsze obrady w Sekcjach. ," 
Godzina 3-a po południu - posiedzenie Ple- 
narne (Sala Obrad Rady Miejskiej): 
1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. . 
2. Sprawozdanie Komisji Budżetowej. 
3. Sprawozdanie z obrad Sekcji i wniosek 
; 
Sekcji I, II, lU. 
4. Wnioski w sprawie uzupełnienia składu 
Zarządu Związku Miast Polskich. 
5. Interpelacje i Wnioski. 
6. Zamknięcie Zjazdu. 
Trzeci dzień - zwiedzanie 
i urządzeń miejskich. 


Kronika miesięczna. 
Styczeń 1925 r. 
t5-go - Przekazanie Komisarjatom Policji 
Państwowej spraw meldunkowych. 
16-go - Strejk Pracowników Elektrowni. 
19-9o - Obchód 5-tej rocznicy wkroczenia 
wojsk polskich do Torunia. 
26-go - Otwarcie linji autobusowej, łączącej 
przedmieście Jakóbskie i Podgórz 
z miastenl. 


3l-go - Otwarcie. Kasyna garnizonowego 
przy ul. Zeglarskiej l. 8. 
Luty 1925 r. 
19-9o - Obchód 452 rocznicy urodzin Ko- 
pernika. 
23-go -. Wybory do Kasy chorych. 


",- 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
@ @ 
@ Firma egzystuje od r. 1900. @ 
@ Ulice miejskie @ 

 Drogi bite 
 
@Kole J -ki@ 
@ @ 
@ Roboty ziemne_ @) 
@ @
 
@ Dostawa kostek brukowych drobnych i rzędowych. @ ': 
8 A. Przybylski. 8 
@ BIURO TECHNICZNE @ 
@ WARSZAWA @ 

 Tel 5515 i 6830. Marszałkowska 22. Tel. 5515 i 6830. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
;: 


Druk S. Buszczyńskłego w Toruniu.