/KM_01992_1926_03_32_1.djvu

			Ił ...
 


!OTygodnik 


! Toruński 


Organ urzędowy Magistratu miasta Torunia. 
Wychodzi w sobotę każdego tygodnia. 
( 


REDA KCJA ł AD/vUNISTRACJA 
rł1agistrat . Toruń. 
, Wydział prezydjalny (pierwsze piętro-pokój Nr.25.) 


I OGŁOSZENIA drobne (wyłącznie poza tekstem) wiersl 
petłt( wy jednołamowy lub jego miejsce ]0 gr. 
Cała strona 25 zł. 
 
:/2 " 15" jednorazowo. 
/ł " 10" 
l/S " 6 " 
Konto P. K. O. Nr. 206914. 


. Redakcja i Administracja cżynne w dnie powszednie od 
godz. 10. rano do l. po południu. 


Prenumerata kwartalna 2,10 zł. - Cena egzemplarza 20 gr. 


I Nr. 32. [136]1 
- 
- ___o 


Toruń, dnia 7. sierpnia 1926 r. 


I Rok III. 


I
 I DZIAŁ N I E,":-I R ZĘDOWY. 
Informa[ ) -e Z P osiedzenia Rad y Mie ) -skie ) - do wysokości 150.000 zł. na budowę 
w Porcie drzewnym urządzeń umo- 
dnia 4. sierpnia 1926 r. żtiwiających przeładunek węgla z 
O b e c n y c h 41 c z ł o n k ó w. kolei na statki - w myśl wniosku 
Magistratu. (L. u. 3243). 
_ 1. Rezygnacji wniesionej przez 
przewodniczącego Rady Miejskiej 6. Uchwalono plan umorzenia 
p. Antczaka Antoniego uchwalono 4°10 pożyczki m. Torunia z roku 1901 
nie przyjąć a zarazem uchwalono w myśl wniosku Magistratu. (L. u. 
wyrazić mu pełne zaufanie - gdy 3244). 
. jednak mimo to p. Antczak rezy- 7. Uchwalono plan umorzenia 
gnacji swej nie cofnął, przystąpiono 3 1 /2°/0 pożyczki m. Torunia z r. 1895 . 
do wyboru przewodniczącego Rady w myśl wniosku Magistratu. (L. u. 
Miejskiej. (L. u. 3329). 3245). 
2. Przewodniczącym Rady Miej- 8. Uchwalono plan umorzenia 
skiej wybrano p. Antoniego Antczaka. 4°10 pożyczki m. Torunia z r. 1906 
Na 41 obecnych członków oddano w myśl wniosku Magistratu. (L. u. 
kartek 41. Pan Antczak otrzymał 31 3246). 
głosów, 10 kartek oddano pustych. 9. Uchwalono plan umorzenia 
(L ) 4°10 pożyczki m. Torunia z r. 1909 
· u. 3240 · ' l · k M · t (L 
w mys wnlOS u agls ratu. . u. 
3. Uchwalono wydelegować radcę 3247). 
ar . miejskiego p. inż. Ulatowskiego na 10. Uchwalono wypłacić p. K. Za- 
r, Międzynarodowy Kongres Przedsta- wiślewskiemu kwotę 3.945 zł. za 
wicieli Miast we Wiedniu w dniach dostarczony we Dworze Artusa obiad 
14. do 19. 9. br. (L. u. 3241). w roku 1921 w rocznicę wkroczenia 
4. Uchwalono w myśl wniosku wojska polskiego do Torunia -- pod 
1. Magistratu powołać rewIzora Komu- warunkiem, że p. Zawiślewski pi- 
:" nalnego Związku Kredytowego w semnie oświadczy, że nie ma żadnych 
, . Poznaniu celem przeprowadzenia re- pretensji z któregokolwiąkbądź tytułu 
wizji Kas miejskich we wrześniu br. do Magistratu. (L. u. 3248). 
, (L. u. 3242). 1,1. Nie uwzględniono prośby p. 

 5. Uchwalono zaciągnąć pożyczkę M. Sliwickiej o umorzenie zaległego 
,z Ministerstwa Robót Publicznych podatku od lokali i opłaty za wywóz 


, . 


. t 


I 
l 
'. I 


'.1.,- 


! . 


! ' 
i 


i. ',' 


1- 


I," 


j 
t! 
i " 
 
l , " 
v'.'! 


r : 
I. ; 
r: , 
\ .', 
l, 


.: . 
l" c',: 
i' 
i:: : 


o;. .., 


" 
j" : 
l.')
		

/KM_01992_1926_03_32_2.djvu

			, 
 


2 
śmieci za rok 1926 w kwocie 55 zł. 
13 gr. natomiast uchwalono rozło- 
żenie tej kwoty na dogodne raty. 
(L. u. 3249). 
12. Rezygnację p. Wiktora Ra- 
!dzińskiego z urzędu członka Rady 
Miejskiej przyjęto do wiadomości, 
poczem p. Prezydent miasta 'odebrał 
przyrzeczenie od nowowstępującego 
członka Rady Miejskiej p. Bronisła- 
wa Dybowskiego. (L. u. 3250). 
.13. Interpelację w sprawie za- 
trudnienia bezrobotnych uchwalono 
przekazać Magistratowi do wyjaśnie- 
nia. (L. u. 3251). 


10. Po uchwaleniu nagłości wnio- 
sku w sprawie pod
yższenia za- 
robków robotnikom zatrudnionym,: 
doraźnie - o 10 0 /0, uchwalono wez- 
wać Magistrat do przyznania tej 
podwyżki o,d dnia 10.6. br. (L.u.3252). 
15. Wniosek w sprawie rozszer- 
żenia galerji dla publiczności w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej uchwa- 
lono przekazać Magistratowi do roz- 
patrzenia. (L. u. 3253). 
17. Wybrano członków Dyrekcji " 
ubogich w myśl wniosku naczelnika ' 
Wydziału opieki społecznej. (L. u. 
3254). 


DZIAŁ URZĘDOWY. 


Ob1Nłeszezenłe. 
Urzędowa stwierdzono w dniu 4. 
sierpnia 1926 r. pryszczycę u jednej 
krowy w osadzie Jana Wiśni ewki ego, 
zamieszkałego w Toruniu przy ulicy 
Droga Treposka 7. 
W myśl zarządzenia weterynaryj- 
no-policyjnego Pana Wojewody Po- 
morskiego z 15. września 1925 r. 
(Dz. Urzęd. Woj. Pom. Nr. 23) usta- 
nawiam: 
1. jako obwód izolacyjny (ści- 
ślejszy) teren znajdujący się w trój- 
kącie ulic, Targowej, Zółkiewskiego 
i Lubickiej. 
2. jako obwód obserwacyjny (dal- 
szy) teren przedmieścia Jakóbskiego 
i część Mokrego od prawego brzegu 
Wisły do toru kolejowego Toruń- Ja- 
błonowo i w strony Lubicza, Kata- 
rzynki i Złotorji do granicy miejskiej. 
Z obwodu ściślejszego nie wolno 
wyprowadzać (wywozić, wypędzać, 
wynosić) żadnego zwierzęcia racico- 
wego (bydła rogatego, owiec i świń), 
tudzież nie wolno wprowadzać jak 
i przepędzać przez ten teren luzem 
lub teź \v zaprzęgu zwierząt racico- 
wych. Zwierzęta racicowe w tym ob- 
wodzie podlegają zamknięciu w obo- 
rach. Wypęd zwierząt racicowych na 
pastwiska jest wzbroniony. Psy wob- 
wodzie izolacyjnym muszą być trzy- 
mane na uwięzi lub prowadzone na 
smyczy. Drogę Treposką, :przy której 
bezpośrednio leży zagroda zapowie- 


. I 


,..... 


trzona zamyka się dla wszelkiego 
ruchu publicznego. 
Równocześnie zakazuje się aż do 
odwołania odbywania wszelkich tar- 
gów i jarmarków na targowisku przy 
Rzeźni Miejskiej. Dowóz bydła raci- 
cowego do Rzeźni Miejskiej dozwo- 1 
lony jest tylko pod warunkami, że 
transport nastąpi w wozach z pomi- 
nięciem obwodu ściślejszego i że by. 
dło to przeznaczone jest wprost na 
ubój. 
Zużytkowanie i sprzedaż mleka 
oraz jego przetworów surowych po- 
chodzących od zwierząt racicowych 
obwodu ściślejszego jest wzbronione. 
Mleko takie należy przegotować tz. 
ogrzać do zagotowania lub przynaj- 
mniej pozostawić pod działaniem tem- 
peratury 70 0 /0 przez 30 minut lub 85°/0 
przez 1 minutę. 
Popędzanie i przeprowadzanie by- ,':: 
dła racicowego luzem lub w zaprzęgu ' .
 
przez obwód obserwacyjny (dalszy) , 
 
jest wzbronione. Wywóz zwierząt':
; 
racicowych z obwodu obserwacyj- ,

.. 
nego dla celów .użytkowych, hodo-
. ,o;, 
wlanych lub na ubój uzależnione jest: 
od zezwolenia Pana Wojewody Po- .:--- 
morskiego. Dla zwierząt racicowych ,"ć 
obwodu obserwacyjnego należących, 
do różnych zagród nie wolno używać ' 
wspólnych pastwisk, wodopojów, wód 
do pławienia lub przepędów główllę- 
mi ulicami. :: 


. ; '.., - "
		

/KM_01992_1926_03_32_3.djvu

			Niezastosowanie się do powyż- 
szego zarządzenia podlega ukaraniu 
sądowemu w myśl 
S 74-77 ustawy 
o chorobach zakaźnych u zwierząt 
-z 26. czerwca 1909 r. (Dz. usf. Rz. 
niem. str. 519). 
T o ruń, dnia 5. sierpnia 1926 r. 
Prezydent miasta 
(-) BOŁT. 


L. dz. I. 15993/26. 


e 


PrzypolDoienie. 
Komenda Poligonu Obozu Szkol- 
nego Artylerji w Toruniu, donosi iż 
w dniu 6. lipca br. zdarzył się wy- 
padek eksplozji zapalnika na Poli- 
gonie i oberwanie palców u ręki 
chłopcu, który się tym zapalnikiem 
bawił. Przypomina się więc pono- 
wnie zakaz wstępu na Poligon, gdyż 
tenże jest terenem wojskowym. 
Prócz tego przebywanie osób. nie- 
powołanych na Poligonie połączone 
jes.t dla nich z niebezpieczeństwem 
życia. Za ewentualne nieszczęśliwe 
wypadki osób, które mimo zakazu 
znajdują się na Poligonie, władze 
wojskowe odpowiedzialności pono- 
sić nie mogą. 
T o ruń, dnia 29. lipca 1926 r. 
P r e z y d e n t m i a s t a. 
L. dz. 1.- 15511/26. 


a 


a 


h 


:) 
... . 


l- 
lo 


o d'p i s. 
W oje\voda Pomorski. 
L. dz. Il-b-5878/26. 


r_ T O ruń, dnia 22. lipca 1926 r. 
u Śluby mężczyzn, podlegaiijcych 

 . obowiązkowi służby wojskowej. 
I- Do P. P. Starostów i Prezyden- 
)" tów miast Grudziądza i Torunia. 
;t D 
nia 13. listopada 1924 r. wyda- 
)" łem pod liczbą dzien. II-b-3690/24 
,
 okólnik nr. 525, ustalający zasadę, iż 
, P?borowi w czasie między poborem 
lC t J. uznaniem ich przez komisję prze- 
d , glądową za zdatnych aż do chwili 

" "wcielenia do szeregów jako żołnierzy 
- zezwoleń władz wojskowych na za- 


3 
warcie związków małżeńskich nie 
potrzebują. 
Okólnik ten mieli Panowie podać 
do wiadomości podwładnym urzędni- 
kom stanu cywilnego. 
Wprawdzie uchyliłem reskryptem 
II-b-3310/25 z 4. marca 1925 r., spro- 
stowanym reskryptem II-b-5891/25 
z 4. 4. 25., okólnik nr. 525, nie pole- 
ciłem jednak wyrażnie ogłosić to 
uchylenie urzędnikom stanu cywil- 
nego. 
Wobec sankcji karnej 'zawartej 
w ustępie drugim artykułu 98 ustawy 
o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej polecam Panom ogłosić 
w orędownikach powiatowych, co 
następuje: 
Do Panów Urzędników Stanu 
Cywilnego! 
Wobec przepisu artykułu 98 usta- 
wy o powszechnym obowiązku służby 
wojskowej z 23. 5. 24 r. (Dz. U. Nr. 
61. poz. 609) stanowiącym, że karze 
grzywny do 150 złotych lub aresztu 
do 14 dni podlega na równi z win- 
nym poborowym urzędnik stanu 
cywilnego, który w swym urzędowym 
charakterze współdziałał świadomie 
przy zawarciu małżeństwa wbrew 
postanowieniom artykułu 83, wyjaś- 
niam Panom Urzędnikom Stanu Cy- 
wilnego: 
Każdy mężczyzna, podlegający 
powszechnemu obowiązkowi służ- 
by wojskowej t j. od ukończenia 
18 lat życia aż do chwili odbycia 
służby w wojsku stałem lub 
uznania go za niezdolnego do 
takiej służby musi, chcąc zawrzeć 
związek małżeński, uzyskać ze- 
zwolenie Komendanta właściwej 
Powiatowej Komendy Uzupełnień. 
W własnym tedy interesie Panów 
Urzędników Stanu Cywilnego należy 
od męż
zyzn, którzy ukończyli 18 rok 
życia a 'służby w wojsku stałem jesz- 
cze nie odbyli, przed udzieleniem im 
ślubu żądać przedłożenia albo zezwo- 
lenia komendanta P. K. U. na zawar- 
cie związku małżeńskiego albo po- 
świadczenia komisji poborowej z któ- 
rego wynika, że dany nowożeniec
		

/KM_01992_1926_03_32_4.djvu

			-' 


4 
jest tylko zdolny do służby w pos- 
politem ruszeniu z bronią lub bez 
broni wzgl. zupełnie niezdolny do 
służby wojskowej. 


W razie braku jednego z dwojga 
dokumentów ślubu udzielić nie wolno. 


Wszelkie poprzednie zarządzenia 
i przepisy w tej materji przestały 
obowiązywać, a powoływanie się na 
nie nie ochroni Panów od odpowie- 
dzialności z art. 98. 


.... .,f .- 


. . . . - -. - - 
. .''..-::
-.

 =
-:r'
 ...:-!,.'
. 
 


J. " 


o dokonaniu ogłoszenia oczekuję i 
sprawozdania w ciągu 2 tygodni. 
T o ruń, dnia 3. sierpnia 1926 r. 
Za Wojewodę 
(-) Dr. Mellin. 


Powyższe podaje się do wiado- 
mości interesowanych. 
T o ruń, dnia 7. sierpnia 1926 r. 
Prezydent miasta. 
L. dz. VI I. 2532/26. 


OOł:.OSZENIE. 


chlebowych i wyrobów mięsnych 
zaopinjowane w dniu 5. sierpnia 
1926 r. przez komisję do badania 
cen w nastęgującej wysokości: 


-Magistrat na posiedzeniu w dniu 
5. sierpnia 1926 r. uchwalił na pod- 
stawie rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 10. 2. 26 r. (Dz. U. Nr. 
18. poz. 101, ceny na przetwory zbóż 
Ceny hurtowe na przetwory zbóż chlebowych reguluje się według 
giełdy poznańskiej plus 6 0 /0 dodatku. 
Ceny na pieczywo ustala się jak następuje: 
kg. chleba równa się cenie kg. mąki w handlu detalicznym. 
Ceny wyrobów mięsnych: 
mięso wołowe z kością .............................. 
mięso cielęce: kulka, comber ...................... 
mięso skopowe ........................................... 
wieprzowina i karkówka kotlety ................ 
wieprzowina od brzucha ............................ 
słonina świeża .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. ... . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. 
mięso siekane mieszane .............................. 
ł '. t . 
OJ wy oplony .............................................. 
salceson, wątrobianka ................................ 
wątrobianka zwykła .................................... 
kiełbasa królewiecka .. . . .. . . .... .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. .. 
parówki ................. { .......................... .......... 
kiełbasa sosnkowa ...............................,...... 
szmalec wytopiony ...................................... 


2,40 za 1 kg. 
2,40 " " " 
2,40 " " " 
3,40 " " " 
3,40 " " " 
3,80 .. " " 
3,20 " " " 
2,80 " " " 
3,00 " " " 
1,60 " " " 
3,40 " " " 
3,60 " " " 
2,40 " " " 
5,60 " " " 


; _'o , 


Ceny powyższe obowiązują od dnia następnego po ogłoszeniu i winny 
być ujawnione we właściwych przedsiębiorstwach handlowych. 


, 
T O R (jN, dnia 6. sierpnia 1929 r. 


MAGISTRAT. 


, -I 
 
-" ,
		

/KM_01992_1926_03_32_5.djvu

			KRONIKA. 


Kale ndarz tygod niowy. 
8. sierpnia - Niedziela - Cyrjaka, Larg. 
9. « - Poniedz. - Romana Rustyka. 
10. < - Wtorek - Wawrzyńca m. 
11. « - Środa - Zuzanny. 
12.. « - Czwartek - Klary p.. 
13. » - Piątek - Hipolita i K. 
14. « - Sobota - Euzebjusza. 


Kalendarz posiedzeń w Magistracie. 
W czwartek, 5. sierp. br. o godzinie 6-tej 
wieczorem posiedzenie Magistratu. 


W czasie od 23. do 29. lipca 1926 roku 
ubito w Rzeźni miejskiej 103 szuk bydła ro- 
gatego, 308 sztuk trzody drobnej i 285 sztuk 
trźody chlewnej. 
Spędzono na targowicę miejską dnia 29. 
lipca 1926 r. 10 warchlaków i 31 prosiąt. 
Płacono na jarmarku dnia 29. 7. br. za: 
warchlaki poniżej' 35 kg.. 60- 70 " 
" powyżej 35 kg.. . . 85- 95 " 
prosięta za parę. . . . 70- 80 " 


W sierpniu 1926 r. odbędzie się pierwszy 
główny targ na konie i trzodę chlewną dnia 
5. go. - drugi główny targ dnia 19-9o. 


Upoważnienie na zakup, założenie i eks- 
płoatację prywatnych stacji radjoodbiorczych 
dla użytku osobistego otrzymali: 
p. Wojciech Jaszkowski, ul. Słowackiego 15, 
p. Bolesław Zarzecki" ul. Krasińskiego 73, 
p. kapitan Otoń, ul. Sw. J akóba 18, 
p. płk. Roman Florer, ul. Rybaki 57, 
p. Fryderyk Skarbek, ul. Bydgoska 96, 
p. Jan Durr, Podgórz, ul Piaski 7. 


Wedle wykazu statystycznego przybyt.ku 
i ubytku ludności w Toruniu za miesiąc lipiec 
br. przybyło przez zameldowanie 972 osób, 
ubyło przez odmeldowanie 754 osób, przemel- 
dowało się 490 osób. 
Stan ludności z dniem 31. 7. br. wynosi 
47.256 osób. 


Datki na cele humanitarne. 
Pan Przemysław Winiarski z Torunia 
złożył na moje ręce kwotę 20 zł. na cele 
humanitarne. 
Potwierdzam odbiór z podziękowaniem. 
PREZYDENT MIASTA. 


Z Urzędu Stanu Cywilnego w Toruniu. 
w czasie od 25. do 31. lipca 1926 r. 
urodziło się osób 32, zmarło osób 23) ślubów 
zawarto 5. 
Urodzenie zgłosili: 
s y n ów: - Antoni Badziński, Franciszek 
Werner, Maksymiljan Skowroński, Bolesław 


5 
Sadzikowski, Józef Licznierski, Bronisław Szef- 
fera Antoni Olszewski, Franciszek Szymborski, 
Ana'stazy Słowiński, Jan Cyckowski, Franciszt:k 
Kwiatkowski, Adolf Grabowski, Erwin de Meh- 
lem, Władysław Garlicki, Jan Kowalski, Ma- 
ksymiljan Dekański, Ferdynand Szaffner, An- 
toni Grzegorowski, Jan Zdrojewski. 
cór e k: - Anastazy Szubrych, Bronisław 
Biedowicz, Franciszek Ruszkiewicz, Stanisław 
Winiarski, Bronisław Bojanowski, Jan Bok- 
szczanin, Józef Redmerski, Mieczysław Kukaw- 
ka, Nikodem Zieliński, J rn Jabłoński, Włady- 
sław Lewando\\'ski. 
Nieślubn. 2. 


Zmarli : 
Jan Szpiwak 75 L, Joanna Lotto z Kowa- 
lewskich 74 1 /12 J., Antoni Maczkiewicz 70 5 /15 L, 
Cecylja Mędzińska z Kamińskich 69 3 /4 1., 
Zofja Grzankowa z d. Więckowska 49 11 /12 1., 
J akób T ober 46 1., Rudolf Schmidt 30 L, Józef 
Trienkowski 23 1 /2 1., Leon Muzolf 22 1 /2 L, 
Maksymiljan Małkowski 17 1 /4 1., Meta Ratels- 
berger 15 5 112 L, Zofja Majewska 10 3 /4 I, Jan 
Neumann 11/4 L, Łucja Krajniewska l rok, 
Janina Korzeniewska 9 m., Jadwiga Kudziń 
6 1 /2 m., Kazimiera Fengier 4 1 /2 m., Henryk 
Przygocki 3 1 /2 m., Janina Derkowska 3 m., 
Irmgard Kobusińska 5 tyg., Władysław Po- 
krywczyński 3 tyg., Alojzy Jankowski 14 dni. 
Edmund Skowroński 5 godz. 
Ślub zawarli: 
Michał Skorel z Ludomirą Jankowską, 
Edmund Lewengłowski z Heleną Sadecką, Fe- 
liks Purwin vel Purwiński z Wiktorją Ma- 
kowską; Antoni Roszak z Agnieszką Hinz, 
Kazimierz Wroński z Wandą Kicinską. 


Komunikat Izby Przemysłowo-Han- 
dlowej w Toruniu - w sprawie 
przywozu towarow zakazanych 
z zagranicy. 
Izba Przemysłowo-Handlowa w 
Toruniu podaje do wiadomości firm 
zainteresowanych należących do jej 
okręgu, iż przyjmowane są podania 
o zezwolenIe, na import towarów 
zakazanych do przywozu w mieś. 
wrześniu i październiku r. b. 
i to 
do dnia 15. sierpnia r. b. włącznie. 
Bliższv:ch wyjaśnień udziela biuro 
Izby, uL Zeglarska 1, gdzie również 
otrzymać nlożna blankiety przepisane 
do składania podane
		

/KM_01992_1926_03_32_6.djvu

			!, 'I 


6 


1 
! 
I 
I U 
'" 'I 
.- I 
, I 
.j 
, I 


KOMUNIKAT. 
Nadsyłanie podań do Ministerstwa 
Spraw Wojskowych z pominięciem 
P. K. U. i D. O. K. 
W ?statnim c
asie zwiększyły się 

nac

le wypadkI nadsyłania podań 
I pros}J w. sprawach wojskowych 
bezposrednlo na ręce pana Ministra 
S
r
w Wojskowych, względnie do 
Mlnl?t
rs.twa Spraw Wojskowych z 
pominIęcIem drogi przez P. K. U. 
l o. o. K. Powoduje to tylko zby- 
teczną k
respondencję i opóźnia 
rozP?t
zenl
 tych spraw, nie przy- 
czyniaJąc SIę bynajmniej do pręd- 
szego lub przychylniejszego ich za- 
łatwienia. Ministerstwo Spraw Woj- 
skowych 
muszo
e jest w tych 
sprawach klerowac wpływające po- 
dania do właściwych P. K. U. wzgl. 
O. q. 
. celem kompetentnego za- 
łatwlen}a !ub stwi
rdzenia podanych 
motywow l uzupełnIenia dokumentów 
w myśl rozporządzenia wykonaw- 
czego. do Ustawy o powszechn ym 
ObOWlą
ku służby wojskowej wgl. 
zwracac petentom celem wniesienia 
do odnośnej władzy administracyj- 
nej I. instancji lub do Komendantów 
P. K. U. 
. Wo
ec .tego podaje się do pu- 
phczn
] wIadomości, że wszelkie 
boda.nla w . 
prawach wojskowych 
nale,zy W!10SIC zasadniczo do P. K. U. 
wła
clwe] ?la faktycznego miejsca 
zaml.e
zkanl
 p
tenta lub do władzy 
adminIstracYJne] I. instancji a w 
szczególności: ' 
1. odwołania (rekursy) przeciwko 
odmownemu załatwieniu przez 
władz
 wojsko
e rodzaju próśb, 
2. podanIa o przyjęcie do wojska 
stałego w charakterze ochotnika. 
3. podania o przyjęcie do wojska 
stałego w charakterze szerego- 
wych za\vodowych i nadtermino- 
wych. 
4. podania o wstąpienie do Legji 
Cudzo
iemskiej, 
5. podanIe o przyspieszenie wcie- 
lenia do szeregów. 
6. podanie o przedstawienie na 
komisję lekarską celem stwier- 
dzenia zdolności do służby woj- 
skowe). - 


J 
I 
. :11 
; 
 
'L 


, , 
i 


" , 
1_' t 
I: I :
:, 
 
, .
 
/! 
.
 ,:ł
 
, '. 
,','f 
:,,; I 


\J:- . 


: ! 


:_": ł 
!; ,! 


I: -! 


! . 
 


; 
 - 


t -." 


r -
 1 


d'J 


l. ł-,  :': 


'J 


.
 <
- :--z:) -.-:-\'
""'/:":';";'.
;- .:--'.

 <
: L
"

 - 


« .....,.. 
"1.- . -,' _ 
,-\ . i, 


7. podania o udzielenie zezwoleń na 
zawarcie związku małżeńskiego, 
8. podania o odroczenia względnie 
przesunięcie terminu odbycia słu- 
żby ćwiczeń wojskowych. 
9. podania o udzielenie urlopów 
rolnych (które wogóle nie są 
przewidziane i spowodować mu- 
szą odmowne załatwienie). 
10. podania o odroczenie służby 
wojskowej, 
11. podania o zwolnienie z wojska, 
12. podania o zaliczenie poprzednio 
odbytej służby wojskowej lub 
w P. O. W. 
Pozatern wszelkich informacji w 
sprawach dotyczących służby woj- 
skowej udzielają również właściwe 
P. K. U. ustnie i pisemnie. 
Zaznacza sję przy tern, że wymie- 
nione podania niewłaściwie skiero- 
wane, będą przez Ministerstwo Spraw 
Wojskowych przesyłane do właści- 
wych kompetentnych władz celem 
odpowiedniego załatwienia. 
Odpowiedzi mogą petenci otrzy- 
mać dopiero od tych władz, a nie 
z Ministerstwa Spraw Wojskowych. 
Komendant P. K. lI. Toruń 
(-) Kędzierski, Ppk. 
L. dz. 22938/26 kanc. 
- 


Z Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej 
Polskiej z dnia 4. 8. 1926 r. Nr. 78, 
poz. 442. 


Na mocy art. 44. Konstytucji o- 
głaszam ustawę następującej treści: 
USTAWA 
z dnia 2. sierpnia 1926 r. 
zmieniająca i uzupełniająca Kon- 
stytucję Rzeczypospolitej dnia 17. 
marca 1921 r. 
(Dz. U'. R. P. Nr. 44, poz. 267). 
Art. t. 
Art. 4 ustawy z dnia 17. marca 
1921 r. (Dz. U. R. P. 44, poz. 267) 
otrzymuje brzmienie następujące: 
» Ustawa państwowa ustala co- , 
rocznie budżet Państwa na następny ':
 
rok budżetowy.«..: 
Art. 2. '}i 
Wart. 22 ustawy z dnia 17. mar- 
O! 


\ ' 


, . 
. _.t. .-; 
..' o.,
		

/KM_01992_1926_03_32_7.djvu

			ca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 
267) dodaje się następujący ustęp 
końcowy: 
»W razie naruszenia tych posta- 
nowień' stwierdzonego na żądanie 
Marszałka Sejmu lub Najwyższej Izby 
Kontroli przez Sąd Najwyższy, poseł 
traci mańdat poselski oraz korzyści 
osobiste, od Rządu otrzymane. Oso- 
bna ustawa określi szczegóły postę- 
powania sądowego«. 
\ 
Art. 3. 
Art. 25 ustawy z dnia 17. marca 
1921 r. . (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 
267) otrzymuje brzmienie następujące: 
»Prezydent Rzeczypospolitdj zwo- 
łuje, otwiera, odracza i zamyka Sejm 
i Senat. 
Sejm winien być zwołany na 
pierwsze posiedzenie w trzeci wto- 
rek po dniu wyboru i corocznie 
najpóźniej w październiku na sesję 
zwyczajną. , 
Prezydent Rzeczypospolitej może 
zwołać Sejm w każdym czasie na 
sesję nadzwyczajną wedle własnego 
uznania, a winien to uczynić na żą- 
danie 1/3 ogółu posłów w ciągu 
dwóch tygodni. 
Inne wypadki zebrania się Sejmu 
na sesję nadzwyczajną określa Kon- 
stytucja. 
Odroczenie wymaga zgody Sejmu, 
jeżeli ma być w ciągu tej samej 
sesji zwyczajnej powtórzone, lub 
jeżeli przerwa ma trwać dłużej niż 
30 dni. 
Rząd składa Sejmowi na sesji 
projekt budżetu wraz z załącznikami 
(art. 4) nie później niż na 5 miesięcy 
przed rozpoczęciem następnego roku 
bUdżet9wego. Od chwjli złożenia 
Sejmowi projaktu budżetu sesja sej- 
mowa nie może być zamknięta, do- 
póki budżet nie będzie uchwalony, 
lub dopóki nie upłyną terminy, prze- 
widziane w niniejszym artykule. 
Jeżeli Sejm najdalej w ciągu 3 1 /2 
miesięcy od dnia złożenia przez 
Rząd projektu budżetu nie uchwali, 
Senat przystępuje do rozważania 
złożonego projektu. 
Jeżeli Senat w ciągu 30 dni nie 
prześle Sejmowi swojej uchwały w 
przedmiocie budżetu wraz z przvję- 


- -- - --- - - - --


 ,,---=-_ 

 -T
__ ... 
. -: ..... ¥ - -> . 

-.:; . - .. . i'.: - ,." 


7 
temi zmianami, uważa się że prze- 
ciw projektowi zarzutów nie podnosi 
(art. 35 ust. 1). 
Jeżeli Sejm w ciągu 15 dni po 
otrzymaniu budżetu z przyjętemi 
przez Senat zmianami ponownej u'- 
chwały nie poweźmie (art. 35 ust. 3), 
uważa SIę poprawki Senatu za 
przyj ęte. 
Prezydent Rzeczypospolitej ogła- 
sza budżet jako ustawę w brzmieniu: 
a) przyjętem przez uchwałę Sejmu, 
jeżeli Sejm i Senat budżet w u- 
stalonych terminach rozpatrzyły 
i Sejm bądź przyjął, bądź odrzu- 
cił poprawki Senatu (art. 35 ust. 3); 
b) przyjętem przez Sejm, albo przez 
Senat, jeżeli tylko Sejm, wzglę- 
dnie Senat uchwalił budżet w 
oznaczonym terminie; 
c) proj,ektu rządowego, jeżeli ani 
ani Sejm ani Senat w oznaczonych 
terminach uchwał co do całości 
budżetu nie powzięły. 
Postanowienie, zawarte w ustępie 
poprzednim artykułu niniejszego, nie 
ma zastosowania, jeżeli Sejm od- 
rzuci w całości przedłożony przez 
Rząd projekt budżetu. 
Jeżeli Sejm jest rozwiązany, a 
budżet na dany rok budżetowy lub 
przynajmniej prowizorjum budżetowe 
na czas aż do zebrania się nowego 
Sejlnu nie jest uchwalone, Rząd ma 
prawo czynić wydatki i pobierać 
dochody w granicach zeszłorocznego 
budżetu aż do uchwalenia przez 
Sejm i Senat prowizorjum budżeto.. 
wego, które Rząd obowiązany jest 
złożyć Sejmowi na pierwszem po- 
siedzeniu po wyborach. 
Jeżeli Sejm jest rozwiązany, a 
ustawa zezwalająca na pobór rekruta 
nie jest uchwalona, Rząd ma prawo 
zarządzić pobór rekruta w granicach 
zeszłorocznego, przez Sejm uchwa- 
lonego, kontyngentu «. 
Art. 4. 
Art. 26 ustawy z dnia 17. marca 
1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 
267) otrzymuje brzmienie następujące: 
»Prezydent Rzeczypospolitej roz- 
wiązuje Sejm i Senat po upływie 
czasu, na który zostały wybrane 
(art. 11). 


I ' 


III  ! 
1, 
m:": 

 I
 
I 
1 J c. . 
? 
ł 
I
		

/KM_01992_1926_03_32_8.djvu

			;
.( 


8 


Prezyd,ent Rzeczypospolitej może 
rozwiązać Sejm i Senat przed upły- 
wem czas14 na który zostały wybra- 
ne, na wniosek Rady Minislrów 
umotywowanem orędziem, jednakże 
tylko raz jeden z tego samego po- 
wodu. . 
Wybory odbędą się w ciągu 90 
dni od dnia rozwiązania; termin ich 
będzie oznaczony bądź w orędziu 
Prezydenta o rozwiązaniu Sejm'u 
i Senatu, bądź w uchwale Sejmu 
l ub Senatu «. 
Art. 5. 
Art. 44 ustawy z dnia 17. marca 
1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44 poz. 297) 
uzupełnia się następującemi końco- 
wemi postanowieniami: 
» Prezydent Rrzeczypospolitej ma 
prawo w czasie gdy Sejm i Senat są 
rozwiązane, aż do. chwili ponownego 
zebrania się Sejmu (art. 25), wyda- 
wać w razie nagłej konieczności pań- 
stwowej rozporządzenia z mocą usta- 
wy w zakresie ustawodawstwa pań- 
stwowego. Rozporządzenia te nie 
mogą jednak dotyczyć zmiany Kon- 
stytucji i spraw przewidzianych w 
art. 3 ust. 4; art. 4, 5, 6, 8, 49 ust. 
2; 50 i 59 ustawy Konstytucyjnej, ani 
też ordynacji wyborczej do Sejmu 
i Senatu. 
Ustawa może upoważnić Prezy- 
denta Rzeczypospolitej do wydawa- 
nia rozporządzeń z mocą ustawy, 
w czasie i w zakresie, przez tę usta- 
wę wskazanych, jednakże z wyjątkiem 
zmiany Konstytucji. 
Rozporządzenia, przewidziane w 
dwuch poprzednich ustępach, będą 
wydawane z powołaniem się na po- 
stanowienie Konstytucji, zawarte w 
tych ustępach na wniosek Rady 
Ministrów i podpisane przez Prezy- 
denta Rzeczypospolitej, Prezesa Rady 
Ministrów i wszystkich ministrów, 
oraz ogłoszone w Dzienniku Ustaw. 
Rozporządzenia te tracą moc obo- 
wiązującą, jeżeli nie zostaną złożone 
Sejmowi w ciągu dni 14 po najbliż- 
szym posiedzeniu Sejmu lub jeżeli 


po złożeniu ich. Sejmowi zostaną' 
przez Sejm uchylone.« .:'
. 
Art. 6. 'c 
Wart. 58 ustawy' z dnia 17. mar- ":")
 
ca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44 poz.:: : 
267) dodaje się następujące nowe, 
zdanie: ' 
)} Wniosek, żądający ustąpienia Ra- 
dy Ministrów lub poszczególnych mi- 
nistrów, nie może być poddany pod 
głosowanie na tern posiedzeniu, na" 
którem został zgłoszony.« 
Art. 7. 
Wykonanie niniejszej ustawy po-o 
wierza się Prezesowi Rady Ministrów,', 
i wszystkim Ministrom. 
Art. 8. 
I 
Ustawa niniejsza wchodzi w życie " 
z dniem jej ogłoszenia. . 
Prezydent Rzeczypospolitej: 
(-) I. Mościcki. 
Pre
es Rady Ministrów: 
(-) K. Bartel. 
Minister Spraw Wewnętrznych: " n 
(-) Młodzian owski. .. 
Minister Spraw Zagranicznych: 
(-) August Zaleski. 
Minister Spraw Wojskowych: >. 
(-) J. Pi łsudzki. " 
Minister Skarbu: (-) C. Klarner.':.rf 
Minister Sprawiedliwości': ;:> 
(-) W. Makows'ki. 
Minister Wyznań Religyjnych 
i Oświecenia Publicznego: .. 
( -) A. S uj k o w s ki. < 
Minister Rolnictwa i Dóbr Państw.:: 
(-) Dr. A. Raczyński. ' 
Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) E. Kwiatkowski. 
Minister Kolei: (-) Romocki. 
Minister Robót Publiblicznych : 
(-) Broniewski. 
Minister Pracy i Opieki Społecznej:' 
(-) Dr. Jurkiewicz. 
Minister Reform Rolnych: 
(-) Staniewicz. 


I 


ć 
" 


ł 


( 
( 
( 
I 


Drukiem S. Buszczyńskiego w Toruniu.