/Czasopisma_116_10_247_0001.djvu

			,-- 
\C'J<' 
Najstarsze pismo w Toruniu - Wychodzi 3 razy w tygodniu. 


Dzisiaj 6 stron. 


. " 


. '. 
" 


.......
 


Cena 10 grosz) 


ORGAN NARODOWEJ PARTJI ROBOTNICZEJ 


A B O N A M E N T mlesięozny w ekspedycji 80 i r, w agenturach 90 gr, na 
pocztach (takie na pocscle polskiej w Gdallsku . odnoszeniem do domu 
1,01 zł, pod opask" w Polsce 1,90 z1, zail"anicą ,40 zł. Abonament kwar. 
talny w ekspedycji 2,40 zł, w agenturach 2,70, na pocztach s odnouenlem 
do domu 8,03 zł, pod opaska w Polsce 1,70 zł, w innych krajach 7!10 zł. 
W razie wypadk6w spowodowanych siłą wyzsz", przesskód w zakladaie 
jak strajk6w lub tym podobnych nieprzewidzianych okollcznoAcl, 
wydawnictwo nie odpowiada za dostll1'czenle pisma, a abonenol nie 
mają prawa domagać elę nledostll1'czonych numerów lub odllZkodowania. 


SZCZĘ$C 
BOtE I 


o G l. O B Z E N I A na stronie 7-łamoweJ 10 gr od miejsca milimetrowego, 
na eu. pierwszej 60 er od miejsca milimetrowego, na str. drugiej i trze- 
ciej 40 gr od miejsca milimetrowego. - Ruch towarzyatw 20 gr od 
wiersza tekstowego. Ogłoszenia tłumaczone, skomplikowane, ze zastrZ8- - 
łenlem miejsoa oras nieczytelnym rękopilem przy bżdym poszczególnym 
wypadlna 15% nadwyżkf. Z Innycb kraj6w 200°10 nadwyżki, - Konto PKO. 
Pomali 201 060. - Ogłoszenia płatne natychmiast. - Adres Administracji: 
ToruiL, uL Leglon6w 7, Telefon 6.7. - Za rękopisy niezamówione Re. 
dakoja nie odpowiada. Adres Redakcjh Toruń, Leglon6w 7, Telefon 647. 


pedycla są czynne od 
 odz. 8 do 18. 
I 


Redakcja przyjmuje codziennie, za wyjątkiem niedziel I świąt, od godziny 16 do 18. - Administracja i eks 


Nr. 48. 


Rok XII. 


Toruń-Bydgoszcz-Grudziądz, czwartek, dnia 23 kwietnia 1931 r.' 


Sp. Mateusz Dziurzyński 
Wspomnienie połmlertne 
Ruch narodowo-robotniczy znowu 
poniósł dotkliwą stratę. Dnia 13 
kwietnia br. rozstał się z tym świa- 
tem w Sosnowcu druh Mateusz Dziu. 
rzyński, jeden z twórców naszej ideo- 
logjl i organizator pierwszych na. 
szych zastępów. \Vraz z odejściem śp. 
J 
h'uha Mateusza ubyła nam postać 

 świetlana, ubył nam nieustraszony 
bojownik i kryształowy charakter 0- 
raz czło\\ iek wielkiej skromności o- 
sobistej. 
PogTzpb śp. Mateusza Dziurzyńskle 
go zgron1arlził liczne rzesze Jego przy 
jaciół i zwolenników. Był on wspa- 
niałym hołdem, złożonym dla cnót i 
zasług Zrnarł£'
o. Powłokę Jego cie- 
lesną. kryje już ziemia, niechżesz 
duch Jeg-o żyje między nami I pobu- 
dza nas do wytrwania w naszych po. 
stanowieniach. 

p. Mateusz Dziurzyński urodził się 
w J\ongresówce w roku 1865, a zatem Minist£'rjum Skarbu rozesłało 0- mćw, hlóre winny być wypowiedzia- 
w okresie popo.wshmiowym, p
łnYf!l kólnik w sprl\wie cofnięcia, na po cl- ne w dniu 1 maja, na trzy miesię.ce. 
niepokojów i udręki nłtl'odoweJ. OJ. stawie uchwały Rady Ministrów 15- Mini
terjum jednak wydało polece 
ciec Jego brał czynny udział w pow. , procent dodatków także pracowni- nie, iż ci pracownicy kontral Mateusz stracił ojca. Ciężkie też cze. t-go maja mają być również obni- no będ7ie ponownie przyjąć ich do 
kało Go dziecięctwo. Ledwo 10 lat żone. pracy. 
slwńczył, m
siał stanąć na włas- Obniżenie to, zgodnie z przepisami I To już je8t jaka
 szyl{ana, nieuza- 
nych nogach I sam. zaczął boryk.ać obowię-zuił;lcego prawa, może być do- sadniona ani pod względem praw- 
się z losem. Te okolIczności wyrobIły lwnane tylko w drodze 2miany u- nym, ani t('m mnif>j -- moralnym. 
w Nim prędko charal{ter samodziel- 
ny i hartowność woli. 
Uczęszczał do niedzielnej szkoły 
rzemie
lniczej, którą chlubnie ukoń- 
czył, i tu objawiły się już Jego zdol- 
ności i skłonności. Mianowicie jako 
młodzieniaszek 14-letni śp. Mateusz 
zakłada r. 1879 wśród swych rówieś- 
nil{ów Kółko pomocy powstańcom 
wracającym z Sybiru I unitom. Pręd- 
ko tpd V odpzwały się w nim tradycje 
rodzinne. 
Odbywszy ohowiązkową służbę w 
woislm rosvjskiem, wstapił do pracy 
na 'kolei warszawsko-wiedeńskiej, bę 
dQ.cej wówczas własnością prywatną. 
Od razu wstąpił do Ligi Narodowej, 
organizacji w owych czasach niepod- 
ległościowej, głoszącej hasła rewolu- 
cji politycznej. Ruchliwego ducha śp. 
Mateusz wnet znalazł się w wirze nie 
legaln£'f al{cji oświatowej. Wybijał 
się w tej s?lachetnej robocie powoli 
na czoło i był jednym z najruchliw- 
8zych dZ1Rła('zy na clrodze warszaw. 
sko-wiedeńskieJ. Darzono Go wiel- 
kiem zaufaniem, czego dowodem był 
lego wybór na delegata' do Muzeum 
Narodowego w RapperswUlu. 
Rz
dowl rosyjskiemu działalność 
lego oczywiście spodobać się nie mo- 
gła i niezadługo przy1'!zło Mu za nię- 
cierpieć. W r. 1900 został aresztowa- 
ny za clziałalność patrjotycznę- i osa- 
dzC)ny w Cytadeli warszawskiej w 
słynnym X Pawilonie. Wytoczony pro 
ces zakończył się wyrokiem, skazują- 
cym śp. Mateusza na rok twierdzy 
pietropawłowskiej I na dwuletnie ze- 
słanie w głąb Rosji. 
Odcierpiawszy karę, nadszarpnięty 
na zdrowiu lecz mocniejszy duchem, 
śp. Zmłłrłv wr
ca rlo kraju I w r. 1904 
pr-zykłada ręki do założenia I organi- 
zowania Narcdowego Związku Rohot 
niczego. Na kierowniczych stanowi- 
skach odgrywa w nim niezwykle do. 
niosłQ. rolę. 


... 


W okresie 1905 i 06 roku bierze ży. robotniczem stanowisku pozostaje aż 
wy udział w walce o język polski; w do śmierci. 
r. 1906 zaś wchodzi z ramienia N, \V Sosnowcu śp. Mateusz nadal 
Z. R. razem z dzisiejszym senatorf1ll działał w myśl swoich ideałów. Trwał 
Pepłowskim do II Dumy jako repre- wiernie przy sztandarze narodowo-ro 
zentaut narodowych robotników gu- botniczym, od pracy i ofiarności nie 
bernji piotrlwwskiej. Po 100 dniach stronił, to też wpływ jego i znaczenie 
swego istnienia II Duma została roz- wśród robotniliów sosnowiec1dch mo- 
wiązana. Śp. Mateusz rzuca się zno- cno się rozwinęły i ugruntowały, a 
wu w wir pracy społecznej i politycz- szacunek zdobył sobie u wszystkich 
nej. ogromny. Z wielkiej polityki się wy- 
cofał, za to do końca życia pracował 
Osobiście wychodzi na tern jak naj- dla idei na terenie swego miejsca za- 
gorzej. W r. 1913 rząd rosyjski wyk u- mieszlmnia. Przez kill
- mię starości coraz bardziej niestety 
łecznych mUSI IŚĆ na poszukl\,:an
a zacz
ło Mu dolegać, aż wlwńcu lwsa 
za chlebem. Ostatecznie znaJduje I śmierci przecięła to szlachetne, ofiar- 
zatrudnienie w Sosnowcu w chara- ne, czyste I naprawdę piękne życie, 
kterze koUarza i na tern skromnem Cześć Jego zacnej pamięci! J. Cb. 


Czy rząd przekroczy obowiązuj ą cą ustawl:? 


Zjazd okrl:gowy N. P. R. okręgu Grudziądz 
odbył sl
 dnia 19 kwietnia br. w Laskowic:aC:h 
Laskowice, 20. IV. 31. Ubiep-łej nie- rjum dla skarbnil{B i ustępującego 
dzieli odbył się w Laslwwicach zjazd zarządu. 
nl{ręgowy Narodowej Partji Robotni- Przvslępiono do wyborów nowego 
czej okręgu 30 
rudziądzkip
o. W 7arządu, Na prezesa proponowano do 
7.ie7dzie wzięli udział liczny delegaci tychc7asowego prm
e'la clruha mec, 
{i1fjni z wszystkich clo okrę
u nale- Szychowsldego. Tenże jednal{ porlzip 
v.Q.cych powiatów. JI'1.1(O reprezentant lwwał za zaszczytna gorlno
ć, numa- 
Zarzę-du Wojewódzkieg-o przybył czę.c się nawf1}pm prac na Innych sta 
rtruh dyrektor Antczak, fako sprawo nowiskach. O
latec7.nie na propozy- 
7:rlnwca prasowy druh redaktor ChAł 
ję Komisji-Matld wybrano przez a- 
"'YIlńsld. IdlłmACjc zarzacl w sldadzie następu- 
Obrarlv ZjAzrtu r07T)Oczęły sip Pllnl{ jacym: 
tualnie o gOclzinie 12-tej w południe. Prezes - p08('ł Reder, wiceprezes 
Za
aił posieclzpnie prezes mecenas -- Baranowski, sekretarz - Stani- 
Szychowski z Grudziądza. Po przyję- I'ławskl. Rkarbni1{ - Dę.browski, ła- 
ciu porzł;lt1.ku obrarl, stwierrlzpniu o- wnlcy - Sróbl
a, Dr. Pr
.is i Gibas; 
hecnych I odczybwiu protol{ułu obra zastępcy - CeJrowsld. KIr!'Itan. Ryt- 
no marszaUdem zjazdu druha Ant. l('wskł. Lemańczvk: Komisja Rewi- 
I''laka. 7.yjna - T\ilmlsld, SIarczak i Boguń. 
Pod jego przpwodnictwAm nasfą- Z kolei wygłoszone zostały refera- 
piły najpierw sprawozdania człon- ty. Pierwszy referat o sytuacji poli- 
l{ów zarządu. Ze sprawozdań wynl- tycznej wygłosił druh poseł Reder. 
I(a, że okręg grudziądzki w roku u- Mówca w trafnie dohranych przykła 
hieJ;rłym mimo ci('żklch warunków dach zilustrował fatalną gospodarkę 
flolitycznych stan-ął na. wyS()ko
ci sanacji oraz jej nieg'odzlwe metody. 
IOwego zadania or
anlzacyjnego. Wy Dnlgi referat o pracy w samorządach 
l\ory do parlamentu wykazały, iż wygłosił druh dyrel{tor Antczak. Wy- 
idea demokratyczna I zrozumienie wody jego, interesuję-ce w treści, ory- 
"Jasnych potrzeb wśród warstwy ginalne w swoich wnioskach I cfel{a- 
pracuję.cej tego ol{ręgu są. 
łęboko u- we formą, wywarły Jak najlepsze wra 
gruntowane. Obecnie Narodowa Par- zenie I wszystkich przełwnały, ze na- 
t ja Robotnicza wskutek nieudolnych leży samor7.J1rtom poświęcać wiele 
rzę-dów sanacji w ()l{ręgu grudziądz bacznej uwagI. 
kim znacznie przybrała na zwolen- Nad refpratami potoczyła się o
y- 
nilmch. wiona dyskusja. Głos zabierali dru- 
Dyslmsja nad sprawozdaniem za- howie: Rytlewski, Broda, Śróbka, 
rzę.du nie prowadzono, gdyż, jak de- Chełmiński, Kirstan, Lemańczyk, Gi 
legacl oświadczyli, zarzę-d spełnił bas, Starszak I BaranowskI. Dysku- 
swoje obowiązki ku zupełnemu ich sja wykazała, że wszystkich ożywia 
zadowoleniu. Na wniosel{ członka Ko I duch bojowy I wola zwycięstwa. 
misji Rewizyjnej druha Kikułskiego W wolnych 
łosach i wnioskach po 
uchwalono jednomyślnie absoluto- ruszono szereg ciekawych spraw. M. 


in. potępiono usiłowania sanacji, zmie 
rzające do zawładnięcia Związkiem 
Powstańców i Wojaków, omawiano 
kwestję usprawnienia działalności Ol' 
ganizacyjnej i wytoczono szereg ty. 
czeń pod adresem prasy partyjnej. 
Zaznaczono też, że każdy człowiek 
pracy, uświadomiony i dbały o swe 
dobro, powinien abonować "Obronę 
Ludu". 
\Vreszcie ucłnyalono rezolucję poli 
tYCZlIą, potępiającą sanacyjne meto- 
dy rządzenia oraz rezolucję w spra- 
wie bezrobocia, wzywającą rząd do u. 
l'uchomienia robót publicznych a sa. 
morzędy clo uruchomienia robót dora 
źnych. 
Na tern obrady o godz. 17-tej się za 
kończyły. 
Podkreślić wypada, że przebieg zja. 
zdu był spokojny, harmonijny i wy. 
soce rzeczowy. Delegaci rozjechali 
się naładowani świeżą £'nergją do 
walid o l!'p!'lze jutro. (cb) 


-- - 


Czytelnikom 
do wiadomości 


Do dzlslejs
ego E.UU>Cł-U do!ączamy 7- 
my tom "Ciekawych Opowieści" na 
następujące Ilnje kolejowe: Poznań 
III, Poznań-Rawicz, Poznań-O. 
str6w, Toruń-Poznań, Inowroclaw- 
Czarnk6w, Bydgoszcz-Piła, Byd- 
goszcz II. Do nast
pnego numeru do- 
łączymy książeczki na dalsze szlaki 
kolejowe. 


Najświeisze wiadomości 


Kostek-Błernackl zacborowal 
Gazety donoszą, że osławiony Ko. 
stek-Biernacld cicżlw zachorował na 
ral{a. WY.i(>dzie on na kurację do Kra 
lowych Warów (r{arlsbaclu) w Cze- 
chach. 
Zatopili st;łtek z pa
ażeramL 
Bandvci chińscy, gra
H1jacy na Mo- 
rzu 
Ółt('m, zatopili stah\l{ ,.Tungkl" 
wraz z 40 pasa:l.prami za to, że pasa. 
żerowi odmowili zapłacpnia okupu. 
PortuO;łlja pr 7 ed rewclucJą? 
\Vysłannik anglplsldego pisma 
..Daily TplegTaph", bawil),cy w Portu 

aljł, przepowiarta rychły wybuch re 
wolucji w całej Portugalii. Kraj tcn 
podohno u[!ina -się pod brzemieniem 
teroru dyldatury. 
RedukcJe w Kasacb Cborvcb. 
Gazety rz
dowe zapowlRdaia znn- 
czne rertu1{c.fe p('rsonplu w Ka
acłI 
Chorych. Powodem tPF\"o ma i" by
 T'O 
dobno wZJ:!'lędy oszczedno
rfowe. Tak 
znowu Idll	
			

/Czasopisma_116_10_248_0001.djvu

			Str. 2 


łladzw. slsJa sejmowa zwołana 
z Warszawy donoszę.: Na czwar- 
tek 23 kwietnia br. £wołana została 
nadzwycmjna sesja sejmowa. Porzą 
dek obrad przewiduje tylko jeden 
punkt, mianowicie zatwierdzenie 
fraucusklPj poty
zki kolejowej. 
Dymls la Strasslturgera 
nie przYI
ta 
z Warszawy donoszę.: Rq.d polski 
nie przyje.ł dymisji Komiaarza. Ru- 
c
ypospoUtt'J Pol
kleJ w Gdaflsku 
mln. Strassburgera. Otrzymał on -i- 
tygodniowy urlop celem odczekania 
jak Llfi!'& Narodów za1atwi sprawę 
gdaflskirh prowokacyj. 
Prolekt podwytkl komornego 
z Warszawy donosq.: MInister ge 
nerał Neugp,bauer przedłotył pro- 
jekt podwył!:tZ('nia komornt'
o. Naj- 
wyższa pedwytka ma by
 E8s
owa 
na do tych. którzy utrzymuję. 8ublo- 
katoTów. Pod"'yi:ka komornego go- 
dzi nIptylko w rokatorów, ale i we 
włBAdcif'U domów, którzy 
dę. obło 
tenl wy
klm podatkiem na rzecz 
fundu!JZu budowlanel'o. Będzie za.- 
tem ta podwyik.l). rodzajem nowego 
podatku. 
Wagon salonowy dla dziadka 
z W8J'SZawy donoszQ.: Przed półto 
ra roldem ministerstwo epraw woj- 
skowych mm(,wiło w fabryce w&g'(r 
nńw Lii popa wa
on salonowy dla 
Piłsudskiego. Wagon ten już z08tał 
ukoflczony. Składa file on z gabinetu, 
sypialni, saloniku, lazienkl, pokoju 
dla adjutantów oraz kuchnt. Koszta 
tł'go wagcmu wynoszę. 550 tysięcy zł. 
Zwykły wagon I. klasy koszt
e 220 
łys. złotych. 
Policjantom bit nie wolno 
z Warszawy dOJ1O'Sq.: Gł6wny ko. 
mendant policji płk. Maleszewski 
wydał rozkaz do pOdległych sobie po 
Ilejantów, w których za.znaC7:a się, 
e 
policjantom aresztantów bi
 nie wol 
no I te WnyBcy prze10żenf będł). oso- 
bl
cle odpowiedzialni za wszelkie wy- 
padki bicia I znęcania sl
 nad zatrzy 
manyml, popełnione p:rze.z podwład- 
nych Im oficerów i szeregowych. 
Rozkaz ten ponlekę.d stwierdza, 
te w policji pod rq.daml sanacji za- 
(hod%ę. wypadkI bicia aresztantów 
przez policjantów. Czy r
kaz ten po 
Inoie' 


Płace na Pomorzu obnltone 
z BVrlgOUCZJ donoszę.: Zwię,zel< 
pracoda wc6w pomorskich postano- 
wił przed ktJkunastu dniami obnU:yć 
płace robotników w handlu I prze- 
my'le od 8 do 15 procent. Robotnicze 
związki mwodowe 2ałotyły przeciw 
tej obnltce protest. Sprawa oparła 
1I1
 o wydział rozjemczy w BydR'
z- 
czy, który orzekł ł-proc.ntowę. obnl- 
tkę płac na Pomorzu l w okr
gu Byd 
«osklm_ OrZf'Czenle to Z08tało obec- 
I)i& zatw1erd2one prz
 Komil!!arza 
Demobilizacyjnego i wchodzi w ty- 
cie. 


[zem sanacja dził sl-= denerwuJe? 
kratyeznego l parlamentarnego przez 
..naprawę" ustroju. 
}łozumif:'my zdenerwowanie I m- 
kłopotanie "G87ety PolskIej", ale mi 
mo to jej argumenty nie SłJ. pozbawio 
ne humoru. P_ro,"'llanłe z Masary- 
kiem szc2"vólnłt' sfe udało. },Gazeta 
Polska", aby wykaza
, te u uas kwit 
nie demoljć oł"awy swoje I 
ry, faszynnu ltd.", I te om-cnfe pra- I "wofch. Inol mog", się przytem u- 
cuje nad l1trwal.nipm mitroju df'mo- 
mil\
. 


Czy kolejarze będą strajkowali 
z Wal'Suwy d_naszą.: Najwlęk9'le 
wzbunenfe z powodu obniżki płac 
pracowników par\l!!twowych -panuje 
w sffrach kolf'jarzy. Odbywają f!ię 1i 
c%ne wiet'e protestacyjne, na których 
l1t'hwalane są bardzo ostre rezolucje. 
\V 8ferach n:ą_owych panuje .z tego 
powodu wielkie niezadowolf'nle, tPD} 
bardziej, fe kolejarze grQ7.ą straj- 
kiem &,ADeralnym. 
Sanacja wykupuJe gazety 
Z Warszawy donoszą: Sanacja wy 
kupna wlękl'lzc)ś
 alnceau,  ... 
 

 - 


- 
 - 


Połilczenie Hlsapan}1 z PortugalIą 
Z Madrttw dono
zę.: Szerzy się w 
His:r.panil łdpa po\ęczenfa JIif!zpanji 
z Portugalję. I utworzenia z obu 
państw jf'dnł'j w
póJnej republlkl Ibe 
ryj
kleJ. Jberję. na
wa się półwysep, 
na którym lpiy IJiszpanja I Portuga- 
Ija. 
RozwlilUnla sejmu pruskiego 
z Berha don08
: Hugenbergow- 
ska "Tellgraph"n-Un'on" donosi, te 
koła koalicji FJ':i.dowej w Prusach 
rozwaiajfł projekt rozwfę.zanla 8e.I- 
mu pruski.
o I urządzenia nowych 
wyborów je8af2_ w cięgu lata br. nie 
1.ależnle od wyniku plebiscytu Stabl 
heJmu. 


Katolicy litewscy przeciw 
Smetonle 


Fala porwała go z mostu 
z WUaa dono!Sz.ę.: Onegdaj między 
godzinę. 22 a 23 powracał do domu 
furmanką. mieszkaniec kolonii J{oło 
myckie powiatu ltd2!:klego Jan Rau- 
bo wraz :£ swym lanem. \V odległo- 
ści 2 I pół kilometra od Radunia 
Raubo zmu:S20ny był przejeŻdża
 
przez niepołączony most na rzece Ra 
duilce, przpz który z powodu 
om- 
nego przyboru płyn
ła woda W 
chwil', gdy Raubo znajdował się na 
środku mostu, nadpłynęła ogromna 
kra lodowa, która wyrzuciła go z wo 
2!:U I wrzuciła w zimne odmęty. Jadę.- 
cy za nfm svn nmcił 
Ię nR ratunek, 
lecz wydobył już tylko trupa. 


Nr. .18. 


Sł=P zderzył Slł= z sam.lotem 
Z Bombaju w Indjach donoszę.: 
Kf!lIę.tę rumuńskI lerzy Bibesco, od- 
bywajł).cy lot z Le Bourget do Saigo- 
nu, spadł pomiędzy Gaya a Al1aha- 
bad. Samolot uległ spaleniu. Wszys- 
cy czterej członkowie zało,-i odnieśli 
ciężkie rany. Dotychczas jedynie ks. 
IUbesco odzyskał przytomność. Przy 
czynę, katastrofy było uderzenie sę- 
pa o skrzydło samolotu. 
Smlertelna mgła w d.Unle Mozy 
Z Paryła donoezą.: Pod Ougr
e, w 
doJlnie rzeki Mozy, w tej samej oko. 
Hcy, gdrle niedawno następiły maso 
we zatrucła ludnMcI przez niezbadn- 
nę. dotychczas truję.cę. mi'łę, wyda- 
rzył się onpp-rlaJ śmiertelny wypadf'k. 
Ośmioletnie dziecko zmarło wskutek 
f.Rtnlcia m
łę.- JMwnfeż padło kilka- 
dziesi
t !'Iztuk bydła. Wśród ludności 
dało się zauwatył wyratne zanit'po- 
kojenie. Wif'le osób wyjechało z miej 
st'owoścl zagrożonej niebezpieczeń- 
stwem. 


Tam, gdzie człowiek 
niewolnikiem 
Z Moskwy donoszę.: Centralny Ko- 
mitet partji komunistycznej środko- 
wej A2"ji postanowił w br. przesiedli6 
z busJl'łaków I osad 
órą 100 tysitcy 
chłopów, których part ja komunisty- 
czna zamierza użyć do pracy w koł- 
chozach, sowchozach i w fahryka«w. 
WldY.imy r. tego, że okrzycEana wol. 
ność w czerwonym raju to forma rze 
u:ywistełlo nłewolnłcŁwa. 


r 


Akallilmlcy w szerepch policji 
Z Wlednła donoszę.: Jedno z pism 
wiedeflski('h na dowód cieżklch wa- 
runków bytu w Austrjl podaje fakt, 
te w tamtpjszej pollcjl odbywa służ- 
bę przy
otowawczę., w
lłdnie na po 
fltenmJru. 80 akademików w wieku 
Jat 22-30, nip. Enajduję.c Innej możno 
ścf utrzymania. Pomiędzy nimi je- 
den posiada nawet. doktorat prawa. 
Ucieczka dw6ch wlęfnl6w 
z Berlina dono!':7u-: OIlAA'łlai
z('j no 
cy w włęzłenh:. w Prenzlau dwaj are 
sztanrl. flknpbJowawszy dozorcę, rzu 
cl1i .150 do piwnicy, gdzie zmarł WRku 
tk uduRzeni8; następnie ohaj spraw- 
cy zamachu zaopatrzyJ1 się w broń I 
ubrania cywilne I wraz z dwoma In- 
nymi wiC,'iniami zbiegli przez mur, 
otaC'Zajł!cy podwórze wl{'zienne. - 
Prr.ed uciec2ką w1ęfniowfe splę.dro- 
waH biuro wiedenne f usiłowali 0- 
tworzyć kasę f: pienf{'dzmi. Dwóch 
ucipkinlprów zwrńciło z dro
 i za- 
alarmowało insppktora więzienia, 
który w pościgu zhfrg-ów uję,ł. 
Potar p61 naftowych 
Z Texasu w Amer'yce donoszą: Na 
polach naftowych w KlIgore wy- 
Imchł olhrzyml pożar, ktńrego mi. 
mo wszplkich wysiłków do tej chwili 
nie można hvło opanować. Olbrzy- 
mie przestrzenie stanowią jPdI10 wiei 
kle morze płomieni. - Dotychczas 
stwierdzono, że w płomieniach zginę 
lo 5 osóh 


Meb. (4S) I - Policjał Policjał 
J k t h lanek wymierzył dymlę.cę. lufę re- 
ane pas uc . wolweru w kierunku postaci ubra- 
- lIej w rótowlj. suklenk
_ \Vldzlał w 
lankowl zdawało się, te Pecbow. niej tę, która go sromotnie 2!:dł"8dzl- 
ak a nie- stawia oporu. 
wiat 2awlro- łą. Nie pozwoli jej, by należała do In- 
"..ał mu w oczach jak wtedy, gdy Ha- nego. 
Jaglera ",uelł na ni ero okropne wy- Padł drulrl strzał. 

i8ka. Potętna fala krwi lunęła do l:> 
głowy, a blada 
wlata k8łętyca Da 
 okrzyk\.m: ochł legła na ziemi 
brała koloru czerwonawego. SzaJone r6zowa postać 
obleca. Ekspastuch 
wichry furjl targały nasqm eklllpa- dokona} Iłruzhwego dzieła znlszcze 
8tu
zklem. DYl!!zał jak postrzelony nfa..Z bezwładnej ręki wypadło mu 
dziki zwien:. Prawa r9 k a dotknęła dymiące narzędzfe mordu. 
przypadkowo rewolweru, który tkwił PrzysJ'Js. m,ezarnia zasta.nowienła. 
'" bocznej kleBl:enl spodnI. lanek Idę nad c%ynem. Chłopakowi Wł06Y 

rgnQl jakby prę.d
m elektrycznym .tawały z, grozy na myjl, te stał sI
 
J'aiony. morderc," Prr.e-łknęły mu pnez 
Coraz to Iflnl.jBEe fale krwi zate- myśl jak w fłImie obrazy ;,8łelskle 
wały mózg. Sapanie wzmogło 8łę I anielskie" z wsi roU:lnnej, kiedy to 
Eamleniło »Tawle w 'wf!ll Szal opa- był jeB
ae niewinnym pastuszkiem. 
nował JankL lak okropna w nim. nastę.płła zmia- 
Ręka wyclę.gnęła rewolwer. Był nar Wre!lllcle c1łwyclła go Rtraszna 
nabity. Postarał sl
 o to Burczak. W I"O!p8.c
 I: powodu utraty Pechow- 
momencie, gdy Pechowska p.cz
1a sklej. Podbiegł do zimnego trupa I 
uciekać od prefekta, padł strzaJ. całował go po rękach. 
!zef JlOUcjl parylkleJ swaJU się jak Trwało to kUka Rkund Wtem sły 
kłoda na demlf. cbu było na ullcy jpleszne kroki. 
Helena, udaję.e najwyt8zy prze- Powietrze przeszywały aygnały poll- 
atrach, krzyczała przeratlhvte: cyJnych gwizdków. 


\ 


St.rach ogarnł-ł Iuorder'cę. Pr2.ed o-I Sl
ręcił [Jagle w bok: w ten sposób 
czarni stan
ła mu 
lIotyna, którę. kle krzaki dawały mu chwiJową. zasło- 
dyś pokRzywał Burczak. Czuł na nę. Gnał naprzód jak 
cfgany przez 
karku jej ostrze. Odezwał sie w nim sforę psów zaję.r.. 
silny Instynkt 
amozachowawczy. Od strony uJfcy dochodził go COł'az 
Lęk prztd śm1trclą. przyprawiał R'O bardzjej wzma
ajl;\cy się hałas i 0- 
o obłęd. PORtanowIł uciekać. Rozej- krzykI. To strza-ły zaalarmowały pu- 
nał sfę po OKTOdzie. hJfczno
ć, która. widocznie gromadzi 
leszcze raz pocałował zimną ręk'
 
ię naokoło skweru. Uciekinier do- 
Pechowtlkiej.1 błyskawiczneml susa- szedł do wniosku, fe jest niemo:zliw" 
mi 
nalazł I!!I., w krzak.ach płotu, w wypa
ć wprost ze skweru na ulicę. 
mieJscu, w którem ollrod stykał sle z Uczuł się osaczonym. Dysząc cfeżko 
budynkiem prefektury. stanę.ł na moment 2!:a nim dudniły 
Dył najwyil£)r czas: już bowiem za kroki ścigaję.
..h. ' - 
BkrK)'1>iała pr.alrdllwle furtka. Z ł . .( 
Pł .ac2ł R opanowywQ\; KO rezygna- 
ot był z drutu. Za
ójca ¥aUWQ- cja. Niech się dzieje co chceł Niech 
tył, te policja nie zdł}.Żyła jeszcze zahiję., posiekę., porłbię.ł Obo
tner 
obstAwić ovrodu. W miejscu tem ni- W!zak Pechowskiej już nłema na 
kO@'O nie było BeJ': namysłu z zręcz- świecie ł Zastrzeltl ją. sam f 
najdę. kota )'Inendzłł płot I 

nał naprr6d prze!: I!Ikwer w kierun- Spuścił b£'zwładnie ręce. Kroki po- 
ku ulIcy. NarJe usłyszał za sobą goni stawały sle coraz bliższe. Nowy 
krzykI. Zacz
 bipc szybciej. pragnę.c atak panicznego strachu walnę,ł KO 
czempredzej ÓCM!!tać 8ł
 na uUcę I zgl_ jak blcf. przez plecy. Uczucie bezwła 
nę.
 w tłumie ludzkim. du ustę.płło. Mó
g zaczął 'Pracowa
 
Wtem huknę.ł za nim strzał jeden na nowo; tymczasem krokI Ebllżały 
I drugi. Kule 6wlln,ły mu tut koło II
 corAZ bardziej. Jeszcze trzy se. 
ucha. . kundy, 1 wyłonię. eię zza krzal<ów. 
_ Zauważyli mnie - zahuczało Wtedy wszystko będzie skończone. 
uc1ekaj.ę.cemu mordercy w głowie. (Ciąg dals.zy nast.ę.pf),
		

/Czasopisma_116_10_249_0001.djvu

			. 
j 
i 


. 


). _ _ .. . I I a .. ..:....- 


Rewolucja hiszpańska w obrazkach 


W Ht'3zpanjł wrzało Już od dłuż- 
szego czasu. Naród domagał się znie 
sienia monnrchji i zaprowadzenia u- 

troju repub.likań <:;ldego. 
- I{ról Alfons XIH. robił wszyst1{O 
co moźliwe, aby utrzymać się na tro 
nie. Już w r. 1922 zaprowadził dyktĄ 


turę wojskową i do ostatniej chwili 
twardą rękę. tłumił wszelkie objawy 
wolno
ciowe. 
Nie zwoTywał więc parlamentu, 
wyt1awał ustawy wyjątkowe) osadzał 
w więzieniu przewódców repubUka- 
nizmu I za pomocą bagnetów rozpę- 


dzał wszelkie demonstracje. 
'Vkońcu miarka się przebrała. Na 
ród w wyborach gminnych wypowie 
dział się stanowczo przeciw królowI. 
Alfons widz
c, te nie przelewki, że 
najlepiej zrobi, ratuję.c skórę. zgro- 
mac1ził, ro się z mafl}tlm zgTomadzi
 


dało, zrzekł !!Ię tronu ł okrętem odjł 
chał do FrancjI. 
\Vładzę objęli przedstawicleJe na.- 
rodu. 
Ponltpj podajemy Rzerp
 zdjeł! fo- 
to
raffcznyrh z tpj ostatnIej, na 
szcz

cie bezkrwawej rewolucji hiszp. 


-.... 


'_:- \:;,_:: k
i:. < -
 
..,.... 


, -- 


.'''
 
-1- -. 
'-J! 


.-,-t. < 
...... 
. 
. ł ". 


)''t " 


ł 


--- 1 


_)<0- 


jt." 


\.' ._
" 
'-'
'-.,< 


: .,
  
:t;
 " 


". .:....., 
,. - 


'.
 '.: 


j
} 


::. 
::.' _... ......ł;-;. 
, ':.;
'1'
;;.. 
.. 


- - '. _.
 ."" 

- 


-<:--:= ... \ 

"'};' " ,t..lt, ' 
-'_ ' __ _ '--, ł..
. 
 ą c- '-
f
 
-.-;" -.
. :u
::'
' -
-+ ,- <;, 
\
 1.; u {
v.:;. 'f'- . 
!: 
· :


 ,ó l ," . "'r"" , !\J 


t 
f' 
I:
 


." --- 
-;
' 


,- 


. 
'1.1!ź 
<-:
.'
J 


.... ..t 
-,I 


-- ,
,,. , 
':;
i
' 
-?. 


'('$"" -. 


-. ..., 


..: ). 
.' .. :. 
ot- "'ł' 'ł  - "'-
( 


". . .'ł." _ 
.:'<:t-\/ - 


-
 


,.. 


I 
'... 


, -, 


....-
....: 


-.- 
-
'1 
<-'. 


v 
\<; 
-
 

. '" 


.. -..... 


--- .,. ' 
." . . 
'.- 


..-..... ... 


.:._
  


t
 
r,.,. 


...:.....:-:1. _ 


., 


....
-
 


. 'fl

, ,-€:0/"
_-;'::'
-" 

;'_
."'
.
:- 

;\
i-

. 

;.'-",f"
..:)'ć; $/; 
. - , - " , - - ---- - , - - ,_.." - -, _ :'?' 
- : 
:.
. ;:.

 
--= 


, 

 .... 
o"x' 


.,:. ..., ..'
 
 
: 
;;----- 
...
. -<
;-. 
\- '-,,
:' 
...."-. :
.
.;/ .
.{. 

:'


?1 . 
J 


'1- 


:.,;.... 
'.

' .... 


- 
.:
 
Y:!o" ". 


"'.
 
" 
 : 


;..:- 


.:':.-x 


:1 


ił' 
-.. "-:.
,- 
..,....;.. ,:-;.'" 
- - . 


__.f: .
.
.; 


Major Franco. 
przywódca rewolucji grudniowej, o- 
puszcza Paryż, aby wrócić do Hisz- 
panji. 


---..:..:.
'
 :r;.
 .).:);;--:

'; 
..} "... ... ":'-)':-+
-;:" 


Król Alfons przyjechał okrętem do 
Marsyljl. (port francuski), tam wy- 
siadł na l
d I pocię.giem odjechał do 
Paryża. 


Królowa Ena przybyła do Paryża.Witali j
 przedstawiciele ambasady. <
 
:

. 
:,:: 


" 

' 
:: ' "
' I - 
.. : "f', 
- 
 , - 
,o , 


....:.,.
.:.....:., 
:.-:t\:
't;.4-: '"': 


... 


. '1:". 
. !lff:_
':-
:lt _ '-


",' -' 
f:: ; 
:_';j!:k
\
1 : 
".-" ..:!'>:\.... ,<-.--. 
-u 


- 
L_--- 
-' '<"- -__ '"'it,v 
-
-,


. 

''''''
 . 
.....; 


" ':itL: - ,-- 


.'';'' . 

.' ł.--'. ":,. 
.;".: ó' .". 
 n;
. 


- ; '..:'
' 


:.
 { 
 "" ł(.--:=':::-: 


.

(:
.,:. .'
<;..' 


. '. .

 
'e:
 -" - 
}::. 
 


-_v 
--',-"''''1 . 


-,:,Ó:. 
"
"":" 
- .' '
'..-" - '.f 


.);
 


.:. 

 -.' 
 


-,- 
'. *: .,:);
 
 '. 

: 
t
L
 -" 
:-\. . 

 
.
:.. 


_.',
 
-f&::"-I'..
 

. ':-. 
' 


..', 
:
=:::: 


_ :r"i-
;r
:,' ;
--; ..:-
. 
-----, 
\ - - , 
....,...,;. . '.' , '. - 
. . .. 
,",_-:,
.rlt::.:. .......:
:-;
.. ..' t- 


... :. 
_' oj;;i 


:: :.
:
( 
.-.....:::.
 ...
. 


- . 


>c_- 


'.' ,;.-
 


. '/"
 . . 


,- 
)..:'. 


'lo:, :'. 


> 
1\: 


.)--0\- ;-. 
ł-.....V:;. 


'--':c._ 
j'
 


, 
! .' 


'- 


"j. 
..-:. 


:.:.:; ".......== YIo;.' .
+t 


'. .:.:.:. 

W::" 


" 


'.,t" 


;..., 
";'-' 


--- 


. \.. '1-':,0.: 

 
....,.-.::.,-
_w:_,:\;j,


 


.-....- 


'.':- .
 


, 
. . 
','. 


.,,' ;" 


-,- 
,- 


.' 
.' -::.-."'...:. 


-c 


.:- i. _


 :;e....

:

- 


--
.- 


'.'
 ..' -.. .... 


... ... 


Rząd republikański: od lewej ku pra- I Rios, Alvaro de Albornos, Alcala Za- Admirał Aznar, ostatni premjer I przy wyborach gminnych. Te włd.. 
wej: l\figuel Maura, Fernando de los mora, premjer, Caballero i C. Quiroya. monarchistyrzny, oddaje swój głos nie wybory dobiły monarchję. 


,,"-
oł::-  


.:;..% 


) ..-_-
 
. ------.... 


.:<- .-:.,

...:
 


------- -.-...,- 


- - .
'",:.:..... 
.; 


{ 


:
 ". .
.
:
 -' .t...,.
 
,x:: ::' /ł
" -",; n ::

 
po;:
. "u u_ _ 
;:__ 
-' ;-?'
;t.:
:,-:
-
:o ' 
--'-'-':.'-" --_". 
"';.;i"--'-- 
--, 
,. 
'.< "
 


I 


-. - 
:;' "f;
 :.... 


-, 
.,-... ," 
.:....: - 
 :;
.:: 


)
:"-:,,,,::,:{:':':_
' ); -= 
-- - - 


..:::__n_-;:-;...__'it + 


<; .
..... 


; :
 I ","ij 
 - 
 
:'_.--:- >- 
 
--
?J J
 
 \ 
t, 
 
. '"'1 ... 
,-'-"\
 ł \, '_
 
 

;\- .
 _ 
. t" - ..<>-- '(l\;)
 
.y -.;:. ... 
 _ _' ; 
...' (\.::t 
-, .. 


-..

 --- 


...... '. 


. 
 ...... . - '" . 
,- 
 . . . -. . 
. .:::,. 
:
'\;: 


....:... 
'-:" -;,"; 
 


..;. 
'.':"';')..' 


_ 
_n. o;: 


:-
... 

....: 

:.- --..... 


-"'::-" .-t'"' 


.. -
:>.\.
.:- 


tt u 


. 'lo" ....... 
. -..:. "'" 
.....: 


" 
...'"..... ' 
-.... , 


---- "", 
.; rt
. . -- -; 
i-o, J fi. 
- 

:':', ;-!' 
-,.
" 
._:;.ę,;::" . 


 :) 
-, 

. . ..-' .. '-" 
::' A;'< --:'/:
\ ...
 


.';;"- . 


-...
.".::

 
 
.\,_ -{\: . f. 
_::.: 
.. Ą.... 
:: 
t

;j l' 


i
 ..
:. 


:, T
o:' 
" 1 - 
..--: 

. . 
 ,... 
.- 
d- 
. -
-:
(:" .J' 
. ...." 
,- : "'. 


-- . 
-'- ;',- 


,:---
{', '; 


. ;, .
:: 

 


:;:: . 
-
-,----,-- 


_:.
 


!f

'>i . 


. _: _ 
';-:;k-::ł 


:.. ..... 


". ... 
:-: :: 


:.:-;
' -:\.  -
-
 


t
 
.. .' 
_:::' :
. 
.n "'_,-. : 


-ł 


:"-'0- 
":t-
: 

 

: 
::f:" $ ł._ 

) 


. ::.. 


:- :: -'-
" 


-- ,
.:; 
.-... - - :t
 
-- -...--,,"'-...... 


- ". 
-. 


. 
- - - 
.:} - :-..:::t.. 


-. .. -.. 
. " .. .' -, 
-

: : .?: .;-::.:)- < :.....;. ""h .;-' 


- 
.
'. 


._.n_,,_ 


--- " )0-'-'--- 
"\

<: . 
.
 


.;....- - 
. 


'.,,:-y  - 


1' 


....;: 
, :. 


--:
-;:.:


.:.. 


'łt-, 


_."1._ ;. --, 
.)0', _
_ 
-,> 
i
 


(:. 


.

.:-: 
 . - 
 


.. . I
 


:<. 


.., 


.\ ..- ".:.:. 
-. n.' .-.".r:::'
 
.. 
- --, - , 
 f :-' 
.- ". ;.- 


-, 


y 
O'  


; 
 ): 


. 
".... 
,- 


Kr61 AUonS XIII. I Kr610wa Ena. 
{po lewej): Alcala Zamorra, prezydent (Po prawej): Alcala Zamorra, do nie- 
nowej republiki hiszpańskiej. dawna jeszcze siedz'łcy we wił.:zieniu. 


- - 
- -. 
::' ' -n_:., 
>A
-:
:. -
:'; . 
hf:;:J..t1f.1J . ,t:-%'" . ....... 
\., 
' _ 
;: _ - ;
 _ .:::: _ . _ ; _ 1
. . - _ - - o:" j _" A - ,
.- ---: ::"" -f
'.. J. -h --' 
ł.;; . x J; -'.;. ':'ł-{:.
' -ł.". 
  A 
 ...
. "; " 
 'K ,'Ił. 

. ,).. 
: t n _ o;, arii 
 h ;- c. -- "o, 
.
, .' kI: _.- - _' - !'n , 
. 1- III '-11 
"'., '\
;; :-' _:
t ;U-t, - ,','-, ' · ,.,--,...,. >-. - - 
! l"
 l' 
, II"'."" ""'"".;, 
i. ,"'!,łł '

 , ł!a"
 ' 
:; _ ,l
 . 
 _ - _ : -_i 
 _. 
 -_ 
 -- r - :j - - _ -'- _ - , - _, : . :'
 tv -. '" --, - 
 t-':' -; i.. '
" łł '
 ".: -( 1,;:1 ; 

 l. .(1}; '---."M<; 3
 "i<-: ,I .....;r:-:-i4Ąitf 
";.. jl 
,
:\ · -
';:,
:::p',.: -;--
_ __u:- 


 =
c::\ 
 . ....,.
_, '

'...'. 
,>J',: f...

A..
[;1 :N" 'Ii I'C'!?" ' ,; 
Yu 
-
 u (1}.;. ' 'I - - ',":':":.l:, 
't:)<ł"_: 


,'i:",rł'\ _ :
 _ i. _ : _, 1 - 
 - 

 - , - . . :T _ . _ - - i'. . <: _ . 
 . -- :; - v - i>:) ,i "
:;..... 
 y _"',, 

' 
:""4r _:-i-:
"'" l.;.
;._.:.':,...:
. 
.:i:'"S ...._ł,\C'I.) i" -t
: 
 '__" - -_ '.3i :'" ,-';- : \ '. 
'.:, !>\
 .

. 

 ¥"'
...
.. ,"'>"ł 
, l ¥' 
 ,- 
.1 
:i--: ;.:;-... :'
:: 
J 


n '_'
 

.. 

 . 
-
 . 
\ 


J: .
;
:-
:;::
.. 


-O, 
.
". 


"""" 


. . 
t$ .... -- 


:><;j.. '(.$':.. 


.;:5 


1:'*< 


- . ;
 '. 


>.'t. 


._, 


'" 


:; 
 


': ł 

 .,# 
_, i' _ 
..(k... 
- - . --- t - 
:. , 
., 
 ł 


ł- 


-_.
.....:' . 


., 


__ _ _a _ . 


, (-.... 


'.,- 


-....:;:. ;'"1;:- 


-?
:': :. '--.;.--.' ;'::.' 
... , 


. ,.<;,w .: .+.-i:: . . "
:'
" . 


t
 


. 

1' :
: \;;?).......- ':
"- 
t$:: ' 


A
'.--..\»
 ..: 


. ,- 
'." :-<; 


:
 ł 


- -"f, -
 - _,  -.. .. 
Widok nR. główny pla1: Barcelony, I stolicę, hiszpańskiego państwa kata- Moment zaci'łgnlęcia flagi republi I ga ma kolory: czerwony, ŻÓłty I fiGo! 
J,lznanej przez republikanów za nowę. lońskiego. kańsklej na ratuszu madryckim. Fla lctowy. 


. ::J'
		

/Czasopisma_116_10_250_0001.djvu

			p- - 


'\ - -..-. 


Rewolucja z Madery rozszerza sit: na całą Portugalit: >  -,.- 
.... . . 
'-.T.... ,':,.:Iv 
.... 
.. h 


I 


- 


- 
- 


. ;_.$ ; 


.... :
 :. . 


;." ...-;...... 


... ł''!'. 


y ".
. 

 .
.;...
:.
' 


:=- ....
.. l'"'" . 


..,
 : ..."-=-..; . ..
:
 
--,-<'<,
---, 


:i: 


.łf!. . '.i:--_ 
-1>"'. . 

." ,. 


-.;- 


i.: 
-;(\ 
-. 


-:::J!F 


;
 - 
{- 
II .. , - "-'Y 
.

 .. .: 
 -- . 
} 
-.;, 
. . 

',' :ł
łJłUiIłl
łUt
 : ,--f 

"- L' .- 
, . - 'i , -; r:' 

ł.- i' ,
 JA,' ,
-:.:-;; 
',. 
..
:"'f"'łt;.>,.;1 
':.';
""'t
 
,( ..- ',.:;:::' 
 ........JI
 


." 
"r 
.
 '" 


" 
5 


", ".... 


)": 


-__
::;uu 


--4i J u 


I 
I
, 
:2: 
 
ę
 
. Ai\1 
'I'}' y.... J' 


. 1-' 


.,
. 


/ 


. :." k. -. 
....:- .". . '-

i.:f%
'.d l.....:.;.,-:>.
.;.
. :. 


.:0'"' 


Gen. Carmona. 
prezydent republiki portugalskiej. 


Rzut oka na port w Lizbonie. WOj- I dla stłumienia powstania, nie chcą. B. prezydent Machado, 
ska, które maję. odjechać na Maderę portu opu
cić. rlotnnlemany kierownik rewolucjf. 

_ _ ___ ...J 


Bogacz amerykański w Polsce 


Łasili się na 200 mil jonów marek 


Morderca na zam6wlenle 


I'" . " :' - ''':' 
 :):.;...:f
:'':::: . 


.....:-
ł'j::
.,. 


'..:,
..:I"/,,
:'
, :......< 


>.' ,. 


--
 


..
;. 
,-- 


. ...."". 


. - 
- \ ' 
, 
.:... . 
--,... 
--- \ -- 
- - 


_h
 


__O:'; --" 


,,_-:_:1 


, I 


-- 
'--i; 


. --,,:=- 
)r '
: 
 , ' 
,;; ':: - _ :, c 
(11 

 _I
 

 " .
_ 
): 
- -; ; 
 --
f. 
...,.::; 
.. 
./;;¥ 
.,;:::}-: .
t. 


:':; 


v "; dl 

 /-' 
,
.. h_ 
_.tl;ił 
\\
 \ " 
'
f
 ' \ Jij 
 ,:
\
 
. l. .
! -.i. 
"
l/o, \ \' 
: -, ,l' 

 {",

 ,
- 
 

. ,h , 
, '. \ -
.
 
 
". ".ł",y, 
. _, .'
 .' tS-letni czeladnik tapicerski Fry<_ 
. W. Harrłman, _ ' \, -\::
 ' ;'i deryk FischI, który zabił handlarza 
:wIelki bogacz amerykański przybył . . Stclnherza z BUdapesztu na jego wła 
do Warszawy. Próbuje on dostać w We \Vrocławiu rozpoczął się pro- I wała dokonać oszustwa spadkowego sne żądanie, aby rodzina uzyskać mo.. 
lWe ręce polski przemysł elektryczny ces przeciwko niejakiemu Francisz- na sumę 200 miljołłthv marek. Foto- I gła wysokę. premję ubezpiecz. Mor.' 
CO Jest o tyle niebezpieczne, że HaITI I kowJ Welgmanowi I jego siostrze, za graf ja przedstawia Weigmanna i Je- du dokonano pomiędzy BUdapesztem- 
lDan Jest zausznIkiem Niemców. mężnej Schneider. Parka ta próbo- go siostrę. a Preszburglem. Mordercę aresztow. 


,::.:.:
 .... .":!fI. 

:-. .... 


".- .""'Io 


'. 


.-1(:. 
.- .-.- ..;F' 


-; '" . 
. 
\
 
' "\
 
.'.:+..... 


:....(.. 


( _.-
 


-,:..- ..o;! 


..,.... 


.,.... 


.
:.;

 
 
 1:
". ol ::
: 
." t
j;/.:. 
'i'
;i
'X 
-:=:-:.: /:= 
--!:: /:- 
-\ -:,:;;- --;:'j' '--- 
- --:__ _-if'l..._,.-_;  


:"J-:: 


i' 


, 
-..  


ł: 


. . 
 ) 


ł 


r -- -.. 
i' " 


-c J 
-- 
j.:: .;.....:...:....'-:' ......"'. 


: 


 . "0";:" 
" -,
 :-:--'
-_f 
'. 
-.
 j"- - -- '4 ...... 
o. -;;' ,A ; t , - ,,'1 _ _;,. 

 'f _ 
' I 
i _ :_ 
 \.;.: :'
.::t -,'- 
, fI- w:".. 
-- - -,-- 
 ,-- - t, 
ł :-iJ '". . 

 t:
 
f' -.
. 
 :c..... 
: i .
.: t.:.;:ł' .,. 
.
I :'. t
k' 
 ;
}" ' 
 - 
,'" t: 
.: '. .... 
.. ',' '. r _ ..".
 

 , ' . """ .-..
! ' -A:.
:;- 
;:t::
_: 

' 'u_ . . l _ ' , -_ 
.-.'"'' ...,;. .0"10.. :... .. 
.
( o.' o . o"'" . - ',..... 

.'. o . :-;,:-) . -. 
 

... 0:- 
.o. - l' . .0... 

 .':: ...:.:. 
rł


IT


=j repubU-\ w:;:. ';;::
Soa
1 k


cc:
i
{

;g


\r
:::Eci:


' 


:;;...;.. 


;"", 


o...;. 


, 
-, 


\ r - 
o !J.: ... 
.
.
 (. : 


:_-IIf'L 


.
.. 
u. 


r: 


" - 
,,;...:.,,0 


.:'1< ,.... 


, 
-< 


-3
 h 


.
: .. 
" 


, 
L. 


N ::".t 


-::.,:- 
'-
.ł- 


. ..... :. 
.;;
 ... 


.
. 


\ ..(:.0. 


,.. . '3::. 


J'-- ,';i 


t -.... 
, 


« , '.:. 


.'., -- 


:- 
:( I o 


:t. <-- 


- 1-". 


\ 


. , 


-'f 
.:.. Jl;:
 


o.;" 


'./';
 


. f"\" .. 

).
 . : 


. 


-ą.

 . . 


"-v ".- 
- .  .
 .. 
,  0$. 


.:.:=:- 


I Balon WakatsukI, 
na- utworzył po dymisji premjera IIamQ 
gutshl rząd japoński. 


-"=ł.. A 


.
. .: =10).. }«.......1' ' 
\
'
 I 
:;\" l 
.....,.
.łlr 
> 


y ._. l.ID

 . r-.
 . -:: 


.:.;..{ . ..... : ::. ,-}O:;..-':
 ';'..'\:..
 o _ _ --..;.
,.,o.."'t._o_o:ZOo 
i:
.'. :,o... 


0_ ::;eo:::.;r=.::
.
._'I6:"':
 ... :.;.....o
,.. ....  
":::- .;:ę:;. :
 
.! ..... 01 
'.
 


.i- -,- 


-J 
-:'J _;, 


"ol:' :: 


,,":. I 

:.:r p. 
 .' 
_I ';' 

.ł .. 


: .:-;!, 

s :i::>:,\,
 
_
. f  


. 1 1 -- 
.-t£. - -_-c.-;:'p';.. , 
" - ," 1t'1\ 
' 
. \t; -, .;, 
.; -, l -j J "::
:d.
 t ', FiJ" 
-, . .... i -
 - 
: . -
: 
f 
 'qf 
. 
. ,.
 >' .1 t( i'.' ' 
:r- ..01
f .. I) 
 
--- .....' 
o ....oi; 

 -,r j. ,__ i! _ _uu,_s-- , 
" , . :I
 --3-, 
li' . 
\:. sI.Ia. ,... 
.
: .(
 ; 
 . ,4 
'J, /- -:1' \ :-'f 
,

 

'. .f :i
 
· 
 e .
 
.
.... 
.u_. (_::> 


u... 
...«  .. 


"4 .
 


t ,
 


,} 

 1. <ł 
.
» f:o 


;:-:.:... 
...". 


;1 


< - }o..
 
.,,;: 


ł-":':. 
c1". 
:c--. .. 


.. -:.::.>--ł
. 
.:..:-.
.
. 


o 
.
 
o
 . i
 


...
 
..., 


i< 


: _:;(.\.:0: 
. . ,.<: 


. II.,.
 


,.;-,<' 
"cr'Yf
r-:- "re _. 
-'-.----- .i-,; 
-;'i 


=:-:: 


..!J: 

 . 


, .t 


.; 


.M.\ ,. 
:
 £N .. 


 
,'. . :)
.
 .. 
 ... . . J 
h'" ."-ii_. .
 / t _ 
.
 .. ;, C -J. . 1J. 
..Ii.. -- 
. 1;:-_ - · - -- ---.-';!. 
- - t h -; 


;'(0.;. . 


" ;, .' 
', : 

j¥.:':-: 


.i
 , 
,....:.'- 


};ft 
",\, 
.... - J . 
.:.:.: ..,......:
 .... 
...,.':'. . 


;
 

J{ 


.:";... .,. ::. ":.. 
. 
'-:;.. ":,:.:':;,':::!\ ,

,;7, 
'_
A
.'WI, .' -- - \> ,:-
,__ 
,

 '
q.¥ '-" - -: 

'.-fl '.' ,.-, 
/
 ..l
ii
 - 


.o:t..  o
.... 
'
 !u 
,1:; 


.;"u", _' )

 H". 
,
 liC" 
'- - 
i:

 >
,,;- 
..:::._
=",,?!;i.'::'..-- 
.;:. 
/<:-'_

; s:. ....H 


, 
..--
- 


-, 
.;. 


. ,;0..:.. 
....oo
-:-. f:.:.l;..... 
1<, 
, ' 


... 
:

 


..-'''; 


--- ... .. 
 


! . 
" 


.
 .:
 


'. t-
/- 
;
 _ - _ ' t
:
 _ u _ -.( -',
 
 -o:: 
.. .. -.--- 


"..' 
.: 


"..--:::.0 :..-. 


, < 
.1'. 
fi,. 
 


:-\ i 
: ''J.... 


. .r 'o' ,..: A'f 
. 
i\: J." . ,- 


,} 


-
 


_:'ł. 


-' 


o;... 
>'" 


'" 
,
 


.... 
. Ił., 
,p .. 


..
. 
.
'f ..": 


;1,' '';'' 
.
 ,l- 4 1 


0.0 ..:);.
" :,..: 

. 
 v" /
:.


 :
'--:%_"
"i;';,:-::-'> 


l 
",t- 	
			

/Czasopisma_116_10_251_0001.djvu

			.. 


Nr. .1,8. 


P. - .... - -" 


- -- 
 
 


Str. 5. 


-- 


Obietnica dotrzymana I 
Do dzisiejszego numeru dołączyllłmy częłt ..Ciekawych Opowieści" 
Zapowiedzi zostały wcielone w części' powie4c1owy i gospodarczy. 
czyn. Mimo różuych trudności, zwiJ. W dziale powieściowym Idzie na 
zanych s instalacjł nowej maszyny czele opowiadanie humorystyczne p. 
rotacyjnej, mimo dużych kosztów, ja t. "Jak głupi Frącek młdrej Kachnie 
kle pociąga za sobę. wydrukowanie sIę zalecał" Rzecz ta zawiera dużo hu 
40 tysięcy egzemplarzy 48-stronnico- moru I podnieca do śmIechu (
roiech 
wej broszurki, doszliśmy do celu. to zdrowie). 
Niezmiernie się cieszymy z faktu, że Na drugiem miejscu jest "Strzaska 
końuy się Szan. Czytelnikom nie- ny Orzeł", opowiadanie z tycia lotnI- 
cierpliwe wyc2eklwanie VII. tomu ka; obfituje ono w momenty, pełne 
..Ciekawych Opowieści". Załntereso- grozy I dramatyczności. 
waDle 
 obiecanł księ.teczk" było Trzecif" miejsce zajrnujn nowelka 
cgromna. SwIadczą o tem przyrostv o Ut' społeczncm p. t. NapóJ s1:atana", 
abonentów, spowodowane n8.szemi npl!łują,ca tragiczne Bkutkl jednej 
zapowiedziami wydania tej nader chwilki słabości. 
dekawie pblan<:>j broszurki jakoŁeż I B. b
ato przł'dstawia się część 
o- 
Ibty z zapytaniamI. kiedy "Ciekawe spodarcza. zawi
rajaca masę bardzo 
Opowl
śc1" będę. gotowe. To też wy- przydatnych wskazówek i porad. \V 
tęża.1iśmy w8zystkle siły, aby wykoń ten sposńh rerlakcJa powil.\Z&ła przy. 
C'l.yć pracę jak najwcześniej, by Szan. Jemne z p07.ytecznem. Śmiech, chwile 
Czytelnicy otrzymaJf ten pot1arunel< zaciekawienia I Dapiteła oraz oświat, 
w kwłetnłu tak, jak w zapowiedziach praktyczną - oto co przynosI 7-my 
pr
eczono. Kto w tym oJ,resie tom "Ciekawych Opowle
ci". Jeżelł 
zwi
df'nł nasz" drukarnię, był ude- dodamy, te druk, wykonany na no- 
}'?ony nadzwyczaj gorą.czkowę. pracą. "vej maszynie rotacy.inej, jest bardzo 
! .inotyplści watiU niezmorrlow'ł nie w wyratny I czvsty, wówcza
 otrzyma- 
klawi
J!f", robiąc nadg-odztny. mMzy- my o1traz cal_ci wprawdzie skrom- 
na rotacyjna huczała, drnkuj
c wy- De', ale niezwykle sympatycznej. 
kończone arkusze, a pómlej 
roma- Zresztę. S"-an. Czytelnicy sami osę. 
da kobiet r:ajmowała się składaniem dzą. Prosimy uzoać, że wydawnic- 
i 8pinaniem wydrukowanycb arku- two wł02yło w to moc pracy, mozołu 
szy. i trurlu. To też spo jdewamy się wza 
Teraz trzeba do każdego e
zempla Jemn06cl Mamy nadzieję, że wszyscy 
rza gazety włożyć jednę. brosrorkę czytelnicy odwzajemni" się zdobywa 
(8 trzeba wiedzieć. te Idzie .10.000 K8- Idem nowych czytelników na maj. 
zet). Nie można tego dokonać jednym śwleiy czytelnicy, którzy zapisz:) 
zamachem; postanowiliśmy więc po BObie gazet, na maj, także b-:d" mo- 
dzielić WY8yłke na cztery raty, na gll otrzyma
 VII. tom "Ciekawych 

tery numery. Dziś dołę.tzamy "Cie Opowidd", Jeżeli przyszlę. dokładny 
kawe OpowIe
ci" na Unje kolejowe, adres I 25-groozowy Inaczek na prze- 
wymienione na pierwszej stronie. 0- syłkę (gdy t nowym czytelnikom nie 
ł!tatnla part ja dołączona zostanie do będzie można dołącza
 do gazety, 
ostatniego numeru kwietniowego. I lecz trzeba bęrlzie przysła
 jako osob 
Tre
ć VII. tomu dzieli się na dwie ną przE"syłkę). 


- 


Kalendarzyk 
Z3 kwietnia - Czwartek - Wojde 
cba. Słońca w8ch. '.23, zach. 18.ł5. 
2' kwietnia - Plę.tek - FIdelIsa. 
Słońca w8ch. '.21, zach. 18.47. 
25 kwietnia - Sobota - Marka e- 
wangelisty. Słońca wsch. '.19, u.ch. 
19.ł8. 


Z bliska I z daleka. 


Wojew6dztwo Pomorskie. 
Brat pestrzeW alQłko brata. 
PELPLIN, pow. tczewski. Brat han 
dlarza p. Orłowskiego przyjechał z 
Hamburga do Połskl, chcę.c odwie- 
dzi
 krewnych. Udał sifJ do domu Or- 
łowskich i obchodził dom, 8zukaJę.c 
wejścia. Była to już późna pora. Mie- 
szkańcy przypuszczali, że przyszli zło 
dzieje. Orłowski przez okno wystrze- 
lił na postrach. Kula trafiła stoję.ce- 
go pod oknem brata I ciężko raniła go 
w pied. Rana okazała się bardzo 
ciężka, tak że musiano zranionego 
odstawić do szpitala. Orłowski z po 
wodu tego wypadku ciężko zachoro- 
wał. 
Pierwszy wyrok ImJeral w Gdyni. 
GDYNIA nad morzem. Na rozpra. 
wio sę.doweJ w Gdyni przeciwko Bro. 
nisławowI Furmanowi i Bronisławo. 
wI Maciejewskiemu, oskadonym o 
zbrodnię morderstwa na osobie port je 
ra domu 2drojowego Maciołkl zapadł 
wyrok, mocę. którego uznał o8karto- 
nego Furmana winnym zbrodni za- 
bójstwa z premedytacj, (z rozmy- 
JIIłem), skazując i'0 na karę śmierci. 
Maciejewskiego sąd uwolnił od winy 
i kary. Ska2any zgłosił od wyroku a- 
pelację. Również prokurator zapo- 
wiedlfał apelację na kf)rzyś
(I) zasę.- 
dzonego. 
"Kościuszko.. opuAcl1 port. 
GDYNIA. Dnia 15 bm. opuścił port 
ukrywa się dotychczas, czynion9 S" gdyński statel{ pasaterski "Koścłusz- 
pos2ukiwania. ko'. udaję.c się do Nowego Jorku, 
- gdzie przybędzie 28 bm. Zabrał z ao- 
Od p owiedzi Redakc j i. bą. 185 pasażerów, 80ł worków poczty 
I 12265 ki1o
ramów drobnicy (drob- 
n"ch towarów). 
Zatyla 18 proszk6w IUIpuyny 115 "to- 
gutk6W-. 
GRUDZI4DZ. A. Rodowicz w przy- 
stępie rozstroju nerwowego zażyła 18 
proszków aspiryny I 15 "kogutków" 
(proszków na ból głowy) Denatka po 
strasznych cierpIeniach zmarła. 
Cudem uratowany od śmierci. 
STAROGARD. Na dworcu w Staro- 
gardzie w cbwili ruszania pocfę.gu 
wypadł z przedziału kilkuletni chło- 
piec. Jeden z konduktorów widzę.c u- 
padającego chłopca, pochylił się I zdo 
łał go wyrwać wprost z pod kół, sam 
jf'd nak tracąc równowagę upadł pod 
koła. Okrzyk grozy świadków usły- 
szał palacz, który momentalnie za- 
trzymał pociąg. Koła pocię.gu zatrzy- 
mały się tuż przy szyji konduktora. 
K.obleta odznaczona .,medalem za ra- 
towaale glnQcy.;:h.. 
I{ROTOSZYNY, pow. lubawski. Mi- 
nister spraw wewnętrznych odzna- 
czył "Medalem za ratowanie ginę.- 
cych' p. Zenobj
 Głozowską z Kro to- 
szyn za wyratowani. dwu tonę.cych 
cl;1łopców. P. Głozowaka jest pierw- 
sz
 kobietę., która ur;yskałll. to odzna- 
czenie. 
Nowa bekoniarnia na Pomorzu. 
BRODNI ('.A. Z dniem 1 lip.ca br. 
1.1ruchomiona zostanie w Broonłcy 
bekoniarnia (rzt-źnla eksportowa). 
W sprawie tej została zawarta umo
 
wa z tutejszym magistratem I 
łĄ 
na do zatwierdzenia do wojewódz- 
twa w Torunhl. 
22.751 bezrohełnych na pomern. 
Wf'dług Polskiej Agencji Telegrafl 
cznej ogólna przYPusf'cf:alna lIcWa. 
bezrobotnych na tf'renle wojewódz- 
twa pomorskleł'o w czasle.od dnia 5 
do 11 bm. wynoeiła U.755, CQ w sto- 
filunku do poprzedniego tygodnia ""Y 
kazuje spadek o 181 osób. 
WoJew6dztwo Pozna"skle. 
Zbe
czeuczenle kościoła. 
POZNAŃ. Niewyśledzeni na razie 
członkowie partji komunistycznej za- 
malowali front ko
cloła parafjalnego 
w Winiarach pod Poznaniem farb, i 
napisami: "Niech tyje 1 majal" I 
"Niech tyje part ja komunistyczna'" 


Wysysał krew 
znaJblednieJszych 
Niejaki K. S. z BydgosEcr:y, zde- 
J:erterował przed pewnym czasem z 

arnłz.onu bydgoskiego I objt-idżaję.c 
różne miejseowoścl, dOpuBzcza stę 
obydnych oszustw na ludziach bied. 
nych. Chodzi po mieszkaniach, do- 
wiadując 8ię, cr:y nie poszukuje kto 
pracy na wyjazd zagranic" a przerl- 

t8.wiaję.c sIę następnie Ea wspM. 
wlałclclE
la winnic I plantacyj r6t, 
angałuje (przyjmuje) rzekomo do 
swych prudsiębiorstw. godzęcych 
się na ten wyjazd pracowników. Sta- 
wiĄ Jednak warunek, te k&i.dy musi 
fecha
 swoim kosztem, kt6ry bedzle 
wynosII 500 Et, a dopiero po przyby- 
ciu na miejsce koszta będ" zwrócone. 
08ZU
t tak zręcznie 
ra IJWę. rolę I 
tak umie tumanl6 ludzi, te niejeden 
wyprzedał calą sw, chudobę, aby 
"doby
 sumę potr7:ebnę. na wyjazd. 
Nalltępnle wywoził SW" ofiarę do 
\lVaruawy, udając się E nię. do jakle- 

oś unędu I tam wyclODal od biedne 
go CZ10włeka goł6wk., pod pozorem, 
te sam musi załatwić wszelkie for
 
nlaln04c1 I wykupl
 dlań past;pOrt 
!aRra.niczny. 
Łatwowierny człowiek. widząc, te 
l:najduje si, w urzędzie, nie podejrze- 
wał oszusta I oddawał mu got6wkt 
na opłacenie rzekomego paszportu i 
biletu kolejowego. 
08Z'U8t, pokrędwezy 8fł po poko- 
jach urz
du, wracał 
a chwilę I wrę- 
C28j
 I!Iwej ołlene 20 zł. kuał jej 
przynle

 kilka stempli. potrzebnych 
na pasf:port. 
Biedny cdowlek, nie przeczuwaję.c 
nic złego, szedł po !ltemple, a gdy po 
ch will wrócił, nie znalazł tut 8wego 
"pracodawcy". który bez śladu ulat- 
niał Ellę, zabieraję.c J! soł>łł krwawicę 
ble
Rka. 
Na 
apyt9.nip oszukane,'«) wytłum a 
czyli mu doplPTo urzędnićy, te to nie 
test inden unąd paszportowy, ani 

I!nistt-rstwo, lecz urzę.d meld.nko- 
wy I ów osobnlI{ nie Jest wcale Enauy 
w urzedzłe. 
POkrzy" dzony w tak ohydny. 8pO- 
lób zmuszony był korzysta
 z porno. 
cy policji w Warszawie, ahy się dn- 
IIta
 z powrotem do swych stron, 
gdyż ogast okradł go z całej gotówki 
nie POZO-stawiaję.c mu nawet na bI- 
let kolejowy. Ile to nieszczęść sprowa 
(iza na biednych ludzi taki szakal w 
Judzkiem ciele. Za 097ustem, który 


w. B. - Oatr6w Pozn.: tądaDY adres brzmi 
jak następuje: Georg Fulgner, BerIłn-Neu- 
kOln - Ringbahnstrasse Nr. 2ł. 
Czytelnlko.lM. - pow. .lneUAsklego. Je- 
teIł Szan. Czytelnik został swolniony z pracy 
na majątku i zawsze w tym majątku miesz- 
kał, to - według naszego zdania - mote 
mieszkać tam u ojca albo teścia. Jptell 
majątek nie daje pracy ludziom, którzy nale- 
t, do rodziny ordynarjuBza, to mogą, ont 
mieszkać u niego, chociatby nawet pracowa- 
li poza majątkiem. Naszem zdaniem tąda- 
nie komomeJrQ za byt jest nieuzasadnio- 
ne pod względem prawnym, gdy! teść płaci 
za mieszkanie swoją,. pracą; byłaby to 1'0- 
dwój nem opłacaniem mieszkania. Niewierny 
jednak, czy na
a porada jest słuszna, gdyl 
zapytanie jeBt dosyć nieści8łe. Takie sprawy 
załatwia sle najłepiej ustnie. Dobrze załatwia 
takie kwest ja Zwiqzek Robotników Rolnych 
i Leśnych Zjednoczf'nia Zawodowego Polskie 
go. W okolłcy jest chyba Jaki prezes czy mąt 
zaufania zwlą,zku. W Inowrocławiu jest Se- 
kretarjat Okręgowy tego! związku. Pozatem 
motna udać się do Inspektora pracy. 
Anonimowi II: Kośclerzy1lyr Najpierw za. 
znaczamy, le jest bardzo brzydko pi
ać ano- 
nimy. Tacy ludzie zasługuj" na miano nędz- 
nych tch6rz6w.Co do zarzutów odpowiadamy 
co następuje: 1) Wtorkowego numeru po 
śwletach nie mogliśmy wydrukować, gdy! 
mUBleliby w drugie świeto wielkanocne pra- 
co
ać lłnotypiści (składacze maszynowi), któ 
rEJ musieliby składać numer wtorkowy. Kto 
nie zna się na technice drukarskiej nie ma 
pojecia o tem, Ile pracy kosztuje pnygotowa- 
nie gazety, 
2) Co do VII. tomu "Ciekawych Opowieś- 
ci" odpowiadamy, te jut rozpoczęliśmy wy- 
Byłke. Nie zaszedł jeszcze nigdy wypadek, a- 
bJAmy nie wykonali obietnicy. Czytelnicy 
zawsze otrsJmJwali czy to "Ciekawe Opo- 
wieści" czy "Kalendarz". Nie nasza wina, le 
czasem wysyłka nastąpiła pófniej nit zapo- 
wiedziano. Trzeba zwiedzić drukarnie, pa- 
trleć na zmudną pracę drukal'8ką, WÓWCI!:a8 
katdy zrozumie, te mogą naBtąpić opófnie- 
nla. Obietnicy jednak ZaWBl:e I w8zędzie do- 
trzymaliśmy. 
Realnc. KopczJRlklel. No.awlelr Redak- 
cja nie posiada własnej k81,garnl, więc nie 
mote PTZJsłat "tywota św. Genowefy" Radzi 
my zwr6c1t ele do k8i
aml w najblttszem 
mleAcie albo do księdza proboMzc
a. 
CzytolDIk Bol'Owo p6w. Chodzl.t: Nie 
\'Ol- 
no wyrzucat zwolnioneRo robotnika rolne«o 
bez wyroku aądowego i bM komornika. Mu- 
BI być koniecznie wyrok 
owy i komornik 
aądowy. Inaczej ekąmi8ja (u8unil:cłe z mle- 
Bzkanla) je8t bezprawne. Wyrok taki uZY8ka 
pracodawca, gdyl mieszkania Błułbowe nie 
podlegają, ochronie lokatorów. . 
Gmina musi dostarczyć pozbawionemu 
mieszkania dachu nad głow_. Zreutą najle- 
piej w takich Bprawach udawać Blf) do Zwi"z- 
ku Robotników Rolnych I L.jnych Z. Z. P. 
Na powiat ebodzleski znajduje Bi, Sekretar- 
jat OkręgowJ Zwi&zku Robotników Rolnych 
I Leśnych - Piotr Szafran w Nakle, uJ. Byd- 
goska 405. Tam nalety sie zwrócit przez mieJ- 
scowego czy okolicznego preseBa czy meta 
zaufania tego związku. 


UczeA semlnarJum pollłaty notem. 
ROGOtNO. Na ułicy między ucz. 
niem semInarjum Iózefem Ba. 
raba8zem a 20-1etnlm Wincentym 
trakcie której Ewertowskl dobył no- 
ża I zranił nim Barabasza bardzo nie 
bezpiecznie w nyj, I w bok. 8prawef 
krwawego 8&ID08łdu odstawiła polI- 
cja do wI
enla. 
D1nateilatwo. 
GNIEZNO. Za dwużeństwo .ta.ną.ł 
prud qdem wGnletnle Ian Łukow 
akl, lat 86, rodem z Iózefpola. Poras 
plerwsr:y ożenił si., on VI styczniu 
1915 r. z .Iulję. Machunówną., zaś po.- 
raz drugi wszedł w zwlę.r;ek małi:etI-. 
ski w Gnlt"£nle w lutym 1920 r. z Ka- 
zlmler
 N. z Gniezna. Wobee przy- 
rnania się oskarłonego, sędzia ska- 
zał go na 9 miesięcy więzienia, z cze..o 

o połowę darowuje mu -łfJ na mocy 
amnestjl. 
IIUJouowy apadek. 
STRZELCE, pow. chodzieskJ. MI- 
ljonowy spadek otrzymała po zmar- 
łym w Ameryce krewnym rodzina 
pp. MlłOl!tan6w E Strzelec. Spadek w 
wysoko 750.000 dolar., czyli ok. 6 i pół 
miljona z.łoty('h rozdzielony zostanie 
pomiędzy ł rodziny. 
'l'raglcZJłY Egon bylego redaktora. 
W 4GROWIEC. Przechodnie zna.. 
letli przed domem zwłoki b. redakto- 
ra "Gazety Wł)growieckieJ" Franci.. 
szka Wojciechowskiego, w18q.ce na 
parkanie. \V ojclechowskl, wracaj"c 
do domu, potkn..ł Bit I upadł na par- 
kan tak nleszcz.,'I1w1e, te głowa jego 
dostała siO między sztachety, skut- 
kiem czego nast,pUa 'mier
 przez u.. 
duszenie. 
Obnltka plao w magistracie bydgo- 
.kIm. 
BYDGOSZCZ. W tych dniach wypo 
wiedziano wszystkim pracownikom, 
zatrudnionym w przedsiębiorstwach 
miejskich pra('ę. Pozostaje to w zwię.- 
zku z zam;f'''"oTJą obniżkę. plar, którę. 
zastosować ma magistrat bydgoski w 
najbliższym cza8ie. 
Strajk w aadlełaletwl.. 
WRONKI. W nadleśnictwie pań- 
8twowem Wronki wybuchU strajk 1'0 
botnlków dziennych, ogółem 222 osób 
Samob6jstwo zde
lradowanego 
kaprala. 
WRZEŚNIA. Kapral 68 pułku pie- 
choty 25-letnilan Iasiński z Wrześ. 
ni został zdegradowany za kradzież I 
zacię.ganie długów. Wystrzałem z ka 
rabin u odebrał sobie życie. 
Za nadużycia w Monopolu 
IpIrytusowym. 
JAROCIN. Przed są.dem w Iarocł. 
nie rozegrała siQ sprawa głośnej afe- 
ry sprzeniewierzenia w monopolu spi- 
rytusowym. S,d skazał byłego kie- 
rownika ekspozytury monopolu Resz., 
kowskiego I maguyniera 1 asiń8kiego 
którzy dokonali sprzeniewierzeń na 
sumę 7.700 zł - na 18 miesięcy wi
 
zienia, zaliczaję.c wtem 16 miesięcy 
od8iedzianej kary w areszcie śled- 
czym. Pozatem akazany został na 2 
miesi,ce więzienia robotnik Kleszcz, 
który przyznał aię, U; w ciągu 2 lat 
zdołał wypM ze Ikładnicy monopolu 
200 litrów wódki wyborowej. 


Dla oka... 
z Belslngforsu donoszą: Gazety fin 
landzkie donosq o niezwykle cit!. 
kich warunkach pracy przymusowej 
w lasach Ingermanłaadjl (Rosja So- 
wiecka), przylegaję.cych do granicy 
fińskiej. Każdy robotnik obowił)za- 
ny Jest wykonać pew_ę. prac., w ra. 
zie jej nIewykonania nakładaJQ na 
niego kary, w plerw8zym rzędzie 
pieniężne, a potem wltzleDla, wresz- 
cie tortury. \VłOllcłanie uciekają ma 
sowo Itaat,d. 
Władze sowieckie w oczekiwaniu, 
że Związki zawodowe Europy 
8.Cho- 
dniej f Ameryki zechc, przyslu w,- 
cieczki re.talue dla 
badanla '" a. 
runków pracy, tworzlj. abł'('nie pospie. i 
sznle wzerowe lHarakl robotnicze na' 
wz6r wili PatlomklnowskJch. 
Do baraków tych EableraBe a, l' pry 
watnych mleszkd meNe, ustawiane 
bilardy, z pośród robotników organl. 
zowane sę. orkl_try, rprowadzana 
jest w obfitej ilości IYWD066, nie wy- 
łę.czaję.c nawet delikatesów (smakoły, 
ków).
		

/Czasopisma_116_10_252_0001.djvu

			agent
 Maje,;s.kiego M
chała, 
tór
-I Z życia Warmjak6w I Mazur6w. I Barwich 10 zł., \'erein der Kunst. 
ę-o bhzszo .Imejsce zamIeszkama n.le W niedzielę dnia 19 bm. br. odbyło fr
unde 100 zł., N. N. 10 zł., Deutsche 
Jest 
ara
le z!1ane,. przy spr
edazy się nadzwyczajne \\-alne zebranie od- Buhne 242. 50 zł. (dochód z koncertu 
premJoweJ pozyczln dolarowej. Do- działu Toruń Zrzeszenia Rodaków z Mary Dirks, artystki wagnerowskiej) 
chodzenia w toku. Warmji, Mazur i Ziemi Malborskiej. N. N. 5 zł., P. Schmidt 5 zł., Wilhelm 
Pokąsana przez psa. Na zebranie przybyła niespodziewa- Aug. Lipiński 10 zł., Deutscher Frau 
. . nie wielka ilość członków, czem dała enverein 50 d., Kleinkinder-Bewahr- 
. Dma 20 bm: zgrosIła w Toruniu 
ra dowód zrozumienia sprawy. Zebra- \"erein 50 zł,. Deutscher Jugend- 
Jewska Ja

lga zam. rrzr ul. I
om
- niu przewodniczył podpułkownik p. schutz 50 zł., Sternkemmer 50 zł., 
chy nr. 1, IZ o godz. 12-eJ tegoz dma Koczorowski, komisarz zarządzający Firma Buchmann 100 zł., Deutscher 
pokąsał;ę. została 'Y .łewę. 
ogę przez oddziałem. Po 10-ciu minutowej prze- Turnverein 20 zł., Otto Domke 10 zł., 
psa, kt?rego 
łaśclclelem Jest p. Ro- rwie celem naradzenia się nad wybo- Urzędnicy "Vereinsbank" 103,50 zł. 
mańsln
 zamIeszkały przy ul. Mała- rem nowego zarządu, wybrano bez Wszystkim ofiarodawcom składam 
chowsklego 8. głosu sprzeciwu prezesem p. Sowę, serdecznp podziękowanie. 
dziennilmrza,wiceprezesem profesora Boltowa. 
T. I{andybę, sekretarzem p. Jagusza, 
zast. sekr. p. Jasińskiego, skarbni- 
kiem naczelnika starostwa Kr. Rohlo- 
fa, ławnih.ami I{. Górskiego i P. Gła- 
zika, mężem zaufania na okręg 
Chełmża l'. Górskiego. Do Komisji Re 
wizyjnej weszli: pp. JagaIsid, Bischof 
i Jabłoński. 
Z ramienia Zal'ządu Głównego Zrze 
szcnia podzi
ko\",'ał prezes p. T. Od- 
rowski p. podpułk. I{oczorowskiemu 
za opiekę, życząc jednogłośnie nowo- 
wybranemu Zarządowi oddziału To- 
ruń pomyślnych wyników w pracy lIa 
niwie spolecznej. \Vyraził przekona- 
nie, że tak trafny wybór Zarządu od- 
działu Toruń przyczyni się niechyb- 
nie do wzmożonej działalności. Z u- 
znaniem podkreślił, że mimo prób 
szlwdzenia pl'zez jednostki, którym 
zależało więcej na z3.łatwieniu pora- 
chunków prywatnych niż na pozyty- 
wnej a bezinteresownej pracy dla 
Zrzeszenia a tern samem dla braci na 
szych w Prusiech \Vschodnich, nad- 
zwyczajne walne zeLranie dało wyraz 
swej dojrzałości, potępiaję.c warchol- 
stwo. 
Po załatwieniu porzę.dlm dziennego 
na ldórym były sprawy bardzo donio- 
słe, a mianowicie rejestracje szkód 
poniesionych podczas plebiscytu w 
Prusach Wschodhich i sprawa odma - 
czeniowa, nadz\,,'yczajne walne zebra 
nie w)Traziło pOdziękowanie Zarządo- 
wi Głównemu za inicjat)'wę, podjętę. 
w lderunlm zbiorki pieniężnej na bu 
dowę polskiego gimnazjum w Olszty- 
nie jak i za rzeczowo prawnicze uję- 
te pociągnieuie \V sprawie odszlwdo- 
wall. 
W czasie dyskusji nad zbiórkę, dla 
gimnazjum w Olsztynie podniósł p. 
prezes Zarządu Głównego, że zbiórka 
na gimnazjum w Olsztynie jest ko- 
niecznościQ. dziejowę. i jeu.ynem po- 
dzi
kowaniem dla pozostałych bl'aci 
w Prusach Wschodnich, I{tórzy w Baj 
trudniejszych chwilach istnieuia Rze- 
czypospolitej Polski, bolszewik był 
wtedy pod Wars
awę" okazali się 
prawdziwymi synami Matki Pol::: Id, 
prezes apelował do zebranych, by 
wszyscy obywateli inicjatywę Zarzą- 
du Głów. poparli datl